ஞ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

ஞமலி (9)

ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின் – பெரும் 132
மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது – பெரும் 299
முளை வாள் எயிற்ற வள் உகிர் ஞமலி
திளையா கண்ண வளைகுபு நெரிதர – குறி 131,132
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை – பட் 140
மதம் தபு ஞமலி நாவின் அன்ன – மலை 42
மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட – நற் 285/5
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – அகம் 122/9
விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய – அகம் 140/9
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட – அகம் 388/14

மேல்


ஞமலியின் (1)

தொடர் படு ஞமலியின் இடர்ப்படுத்து இரீஇய – புறம் 74/3

மேல்


ஞமலியும் (1)

எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இளைத்தன – குறு 179/2

மேல்


ஞமலியொடு (1)

பகு வாய் ஞமலியொடு பைம் புதல் எருக்கி – பெரும் 112

மேல்


ஞமன் (1)

திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து – பரி 5/61

மேல்


ஞமன்ன் (1)

தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம் – புறம் 6/9

மேல்


ஞமனும் (1)

தீ செம் கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும்
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் – பரி 3/21,22

மேல்


ஞரல (2)

வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல
உரம் தலைக்கொண்ட உரும் இடி முரசமொடு – திரு 120,121
தாழ் அடும்பு மலைந்த புணரி வளை ஞரல
இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும் – பதி 30/6,7

மேல்


ஞரலும் (1)

வளை ஞரலும் பனி பௌவத்து – பதி 51/14

மேல்