ஞூ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞூறு 1
ஞூறும் 1
ஞூறுவ 1

ஞூறு (1)

சீரை ஞூறு அவை சேமம் செலுத்துமோ – கம்.சுந்:12 97/4

மேல்


ஞூறும் (1)

ஊரை ஞூறும் கடும் கனல் உட்பொதி – கம்.சுந்:12 97/3

மேல்


ஞூறுவ (1)

பாரை ஞூறுவ பற்பல பொன் புயம் – கம்.சுந்:12 97/1

மேல்