ஞி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஞிணம் 1
ஞிமிலியொடு 1
ஞிமிறு 10
ஞிமிறும் 1
ஞிலம் 1
ஞிறை 3

ஞிணம் (1)

பைம் ஞிணம் பெருத்த பசு வெள் அமலை – புறம் 177/14

மேல்


ஞிமிலியொடு (1)

நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/8

மேல்


ஞிமிறு (10)

தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – மது 684
அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும் – பதி 12/12
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் – பதி 50/18
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/3
படி ஞிமிறு கடியும் களிறே தோழி – அகம் 59/9
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து – அகம் 78/3
ஆர மார்பின் அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – அகம் 102/10
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து – புறம் 93/12
தாள் புரை தளிர் வைகும் தகை ஞிமிறு இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 17/2
பதங்கள் முகில் ஒத்த இசை பல் ஞிமிறு பன்ன – கம்.கிட்:10 78/1

மேல்


ஞிமிறும் (1)

பேடையும் ஞிமிறும் பாய பெயர்வுழி பிறக்கும் ஓசை – கம்.கிட்:10 32/1

மேல்


ஞிலம் (1)

பன் நூறு அடுக்கிய வேறு படு பைம் ஞிலம்
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை – புறம் 62/10,11

மேல்


ஞிறை (3)

நெய் ஞிறை நெடு வேலின் நிறம் உறு திறம் முற்றி – கம்.அயோ:9 6/1
கை ஞிறை நிமிர் கண்ணாய் கருதின இனம் என்றே – கம்.அயோ:9 6/2
மெய் ஞிறை விரி சாயல் கண்டு நின் விழி கண்டு – கம்.அயோ:9 6/3

மேல்