ச – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சக்கர 6
சக்கரங்களும் 1
சக்கரத்தவன் 2
சக்கரத்தானவன் 1
சக்கரத்தின் 1
சக்கரத்தினர் 1
சக்கரத்து 1
சக்கரம் 17
சக்கரமும் 1
சக்கரவாகம் 1
சக்கரவாகமுடன் 1
சகட 1
சகடத்து 2
சகடம் 8
சகடமும் 1
சகடு 1
சகடையோடு 1
சகர் 1
சகர 2
சகரம் 1
சகரர் 1
சகரர்க்கு 1
சகரரோடு 1
சகுந்தங்கள் 1
சங்க 8
சங்கத்தின் 1
சங்கத்து 2
சங்கபால 1
சங்கம் 37
சங்கமம் 1
சங்கமும் 14
சங்கரற்கு 1
சங்கரற்கும் 2
சங்கரன் 4
சங்கன் 2
சங்கனும் 2
சங்காரத்து 1
சங்கியாநிற்றியோ 1
சங்கில் 1
சங்கின் 4
சங்கினது 1
சங்கினொடு 1
சங்கு 25
சங்கு_இனம் 4
சங்குகள் 1
சங்குடன் 1
சங்கும் 5
சங்கை 14
சங்கை_இல் 2
சங்கையள் 1
சங்கையில் 1
சங்கையும் 3
சங்கொடு 4
சச்சரி 1
சசியை 1
சசியொடும் 1
சஞ்சலம் 3
சட்டகம் 1
சட்டம் 1
சட 2
சடங்கு 1
சடசட 1
சடம் 1
சடா 1
சடாயு 4
சடாயுவால் 1
சடாயுவான 1
சடாயுவை 4
சடில 2
சடிலத்தான் 1
சடிலத்தானும் 1
சடை 54
சடை_முடி 3
சடைகள் 1
சடையவன் 1
சடையன் 5
சடையான் 2
சடையானும் 1
சடையில் 1
சடையின் 3
சடையினன் 1
சடையினாளை 1
சடையும் 1
சடையோடு 2
சடையோரும் 1
சடையோன் 2
சண்ட 12
சண்டம் 1
சண்டமாருத 1
சண்டமாருதம் 2
சண்பக 5
சண்பகத்து 1
சண்பகம் 4
சத்தியை 1
சத்திரம் 4
சத்து 2
சத்துருக்கன் 2
சத 8
சதகோடி 2
சதகோடிக்கும் 1
சதங்கை 3
சதங்கைகள் 1
சதங்கையும் 1
சதமகற்கு 1
சதமகனை 1
சதமன் 1
சதவலி 7
சதி 2
சதிகளும் 1
சதியின் 1
சதியொடும் 1
சதுக்கத்து 2
சதுக்கம் 1
சதுக்கமும் 2
சதுமறை 1
சதுமுகத்தவற்கும் 1
சதுமுகற்கு 1
சதுமுகன் 6
சதுரம் 2
சந்த 11
சந்தம் 5
சந்தமும் 1
சந்தன 5
சந்தனங்கள் 1
சந்தனம் 10
சந்தி 4
சந்தியும் 3
சந்திர 8
சந்திரகாந்தத்தாலே 1
சந்திரகாந்தமும் 1
சந்திரசயிலம் 1
சந்திரமௌலி-பால் 1
சந்திரர் 2
சந்திரற்கு 2
சந்திரன் 21
சந்திரனை 1
சந்திராதித்தர் 1
சந்தின் 5
சந்தின 1
சந்தினும் 1
சந்து 11
சந்துகள் 1
சந்தொடும் 1
சந்நிதி 1
சபதம் 1
சம்பக 1
சம்பர 3
சம்பரன் 3
சம்பரனை 3
சம்பாதி 2
சம்பாதி-பின் 1
சம்பாதியும் 1
சம்பு 1
சம்புமாலி 3
சம்புமாலியும் 1
சம்புவாலி 1
சம 1
சமத்தானே 1
சமத்து 19
சமம் 48
சமய 1
சமயங்கள் 2
சமயத்து 1
சமயத்தோர் 1
சமயம் 1
சமயமும் 1
சமர் 1
சமர 1
சமரம் 2
சமழ்க்கும் 1
சமழ்த்தனர் 1
சமழ்ப்பு 1
சமன் 1
சமித்தது 1
சமிதைகள் 1
சமீரணன் 4
சமுக 1
சமுதரோடு 1
சமை 2
சமைக்க 3
சமைக்கப்பட்ட 1
சமைக்குவெனால் 1
சமைத்த 5
சமைத்தது 1
சமைத்தவரை 1
சமைத்தன 1
சமைத்தார் 1
சமைத்தான் 2
சமைத்திட்டான்-அரோ 1
சமைத்து 2
சமைதி 1
சமைந்த 4
சமைந்தது 3
சமைந்தவாறு 1
சமைந்தன 1
சமைந்தார் 4
சமைந்தார்கள்-தம்மை 1
சமைந்தான் 5
சமைந்திலனால் 1
சமைந்து 2
சமைந்தேன் 2
சமைப்பது 1
சமைப்பதே 1
சமைப்பின் 2
சமைய 5
சமையும் 3
சமைவது 1
சமைவான் 1
சமைவு 2
சமைவும் 1
சமைவுற 3
சமைவென் 1
சய 2
சயந்தனம் 1
சயம் 2
சயம்-தனை 1
சயன 1
சயனங்கள் 1
சயனத்தான் 1
சயனம் 3
சயித்தம் 1
சயிலகோபனும் 1
சயிலத்தோடு 1
சயிலம் 1
சர 18
சரங்கள் 14
சரங்களாய் 3
சரங்களால் 2
சரங்களின் 1
சரங்களும் 2
சரங்களே 2
சரங்களை 3
சரண் 16
சரணத்தர் 1
சரணத்தன 1
சரணத்தானை 1
சரணம் 15
சரத்தால் 10
சரத்திற்கும் 1
சரத்தின் 4
சரத்தினால் 1
சரத்தினின் 1
சரத்தினும் 1
சரத்தினோடும் 1
சரத்து 2
சரத்தை 1
சரத்தையே 1
சரத்தொடு 2
சரத்தொடும் 3
சரத 1
சரதம் 17
சரதம்தான் 1
சரதமே 1
சரபன் 2
சரபனும் 1
சரம் 117
சரம்-தனை 1
சரம்-ஆயினும் 1
சரம்தான் 1
சரமும் 5
சரமே 2
சரயு 4
சரயுவும் 1
சரராமன் 1
சரவங்கன் 1
சரள 6
சராசரத்து 1
சராசரம் 4
சரி 1
சரிக்கும் 2
சரித்தான் 1
சரிதர் 1
சரிதை 1
சரிந்த 3
சரிந்தது 2
சரிந்தவர் 1
சரிந்தன 1
சரிந்தனள் 1
சரிந்து 5
சரிய 2
சரியுடை 1
சருமத்தின் 1
சருமன் 1
சரோருகன் 1
சல்லியம் 1
சல 2
சலஞ்சலம் 2
சலத்த 1
சலத்தர் 1
சலத்தால் 5
சலத்தின் 2
சலத்தினால் 1
சலத்தினை 1
சலத்து 2
சலத்தை 1
சலத்தோடு 1
சலதாரி 1
சலம் 21
சலம்-கொள் 1
சலம்கொண்டு 1
சலமும் 1
சலாகை 1
சலி 1
சலிக்கின்ற 1
சலிக்கின்றது 1
சலிக்கும் 1
சலித்த 4
சலித்ததால் 1
சலித்தது 4
சலித்தவர் 1
சலித்தன 3
சலித்தனனால் 1
சலித்தான் 5
சலித்திட 1
சலித்திடு 1
சலித்திரோ 1
சலித்து 3
சலிப்ப 2
சலிப்பதும் 1
சலிப்பார் 1
சலிப்பு 2
சலிப்புற 1
சலிப்புறா 1
சலியா 4
சலியாத 2
சலியேன் 1
சவட்டி 2
சவட்டும் 1
சவத்தோடும் 1
சவம் 2
சவரி 3
சவரியை 2
சவி 3
சவியுடை 1
சவுளமொடு 1
சவை 1
சழக்கன் 1
சழக்கி 1
சழக்கியர் 1
சழக்கு 2
சள 2
சற்றே 1
சன்மத்தின் 1
சன்னத்தன் 1
சன்னவீரத்த 1
சன்னவீரம் 1
சனகர் 3
சனகர்-தம் 1
சனகரின் 1
சனகற்கு 1
சனகன் 24
சனகன்-கொல் 1
சனகன்-தன்னை 1
சனகனும் 3
சனகனை 2
சனகி 11
சனகி-மேல் 2
சனகியை 4
சனகியோடு 1
சனங்கள் 1
சனம் 3

சக்கர (6)

சக்கர பொருப்பின் தலைக்கும் அ – கம்.கிட்:3 66/3
சங்கு சக்கர குறி உள தட கையில் தாளில் – கம்.கிட்:3 76/1
தடம் திரை பரவை அன்ன சக்கர யூகம் புக்கு – கம்.யுத்3:27 70/1
புற நிலை பெரும் சக்கர மால் வரை பொருப்பின் – கம்.யுத்3:30 18/2
தானவரோடும் மற்றை சக்கர தலைவனோடும் – கம்.யுத்3:31 48/1
சக்கர படையோடும் தழீஇ சென்று – கம்.யுத்4:37 196/2

மேல்


சக்கரங்களும் (1)

சக்கரங்களும் பிண்டிபாலத்தொடு தண்டும் – கம்.யுத்3:22 106/2

மேல்


சக்கரத்தவன் (2)

சக்கரத்தவன் என தமியன் ஆயினான் – கம்.அயோ:1 2/4
தாங்கினான் உலகம் தாங்கும் சக்கரத்தவன் என்றாலும் – கம்.யுத்2:19 186/2

மேல்


சக்கரத்தானவன் (1)

சக்கரத்தானவன் உடலில் தாக்கு உற – கம்.அயோ:10 39/1

மேல்


சக்கரத்தின் (1)

சக்கரத்தின் தகைவு அரிது ஆயது ஓர் – கம்.ஆரண்:11 75/2

மேல்


சக்கரத்தினர் (1)

சக்கரத்தினர் சாபத்தர் இந்திரன் தலைவர் – கம்.யுத்3:30 17/2

மேல்


சக்கரத்து (1)

சக்கரத்து அயல் வரும் சங்கம் ஆம் என – கம்.பால:23 54/1

மேல்


சக்கரம் (17)

சால்பு உடை உயர்வின் சக்கரம் நடத்தும் தன்மையின் தலைவர் ஒத்து உளதே – கம்.பால:3 10/4
சினத்து அயில் கொலை வாள் சிலை மழு தண்டு சக்கரம் தோமரம் உலக்கை – கம்.பால:3 11/1
சங்கொடு சக்கரம் தரித்த செங்கை அ – கம்.பால:13 5/1
சங்கினொடு சக்கரம் உடை தனி முதல் பேர் – கம்.பால:22 32/2
சூலம் வாள் மழு தோமரம் சக்கரம்
கால பாசம் கதை பொரும் கையினார் – கம்.ஆரண்:7 11/1,2
சக்கரம் நடத்தும் எனையோ தயரதன் தன் – கம்.ஆரண்:11 28/3
சக்கரம் உலக்கை தண்டு தாரை வாள் பரிசம் சங்கு – கம்.சுந்:7 8/1
உக்க சக்கரம் உக்கன உடல் திறந்து உயிர்கள் – கம்.சுந்:7 33/3
சக்கரம் தோமரம் உலக்கை தண்டு அயில் வாள் – கம்.சுந்:8 39/1
சக்கரம் உண்டோ கையில் தனு உண்டோ வாளி உண்டோ – கம்.யுத்1:13 15/2
சூலம் வாள் அயில் தோமரம் சக்கரம்
வாலம் வாளி மழையின் வழங்கியே – கம்.யுத்2:15 57/1,2
தண்டு வாள் அயில் சக்கரம் சாயகம் – கம்.யுத்2:15 59/1
தோமரம் சக்கரம் சூலம் கோல் மழு – கம்.யுத்2:16 100/1
தலையொடும் போம் விசைத்து எறிந்த சக்கரம் – கம்.யுத்3:20 39/4
எழு மழு சக்கரம் ஈட்டி தோமரம் – கம்.யுத்3:22 46/1
சால வான் தண்டு தரித்திடின் சக்கரம் தாங்கின் – கம்.யுத்3:31 11/3
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து – கம்.யுத்4:37 54/3

மேல்


சக்கரமும் (1)

மாண்டனவாம் சூலமும் சக்கரமும் வச்சிரமும் – கம்.யுத்2:17 82/1

மேல்


சக்கரவாகம் (1)

தப்பு இன்றி பகலின் வந்த சக்கரவாகம் என்பென் – கம்.கிட்:13 43/3

மேல்


சக்கரவாகமுடன் (1)

சஞ்சலம் புரி சக்கரவாகமுடன் தாழ் – கம்.சுந்:5 81/3

மேல்


சகட (1)

உருளுறு சகட வாழ்க்கை ஒழித்து வீடு அளிக்கும் அன்றே – கம்.யுத்2:16 134/4

மேல்


சகடத்து (2)

ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடத்து
ஊர் இஃது என்னாஅர் ஊறு இல் வாழ்க்கை – அகம் 301/7,8
ஆறு நூறு சகடத்து அடிசிலும் – கம்.யுத்2:16 55/1

மேல்


சகடம் (8)

ஆரை வேய்ந்த அறை வாய் சகடம்
வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப – பெரும் 50,51
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம்
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி – நற் 4/9,10
இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம்
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள் – குறு 165/3,4
சகடம் மண்டிய துகள் தீர் கூட்டத்து – அகம் 136/5
சகடம் பண்டம் பெரிது பெய்தன்றே – புறம் 102/2
உருள் உடை சகடம் பூண் உடையவன் உய்த்த கார் ஏறு – கம்.அயோ:3 113/3
குறைவு_இல் நல் சகடம் ஓர் ஆயிரம் கொடு – கம்.யுத்2:16 101/2
சகடம் ஒத்தன தார் அணி தேர் எலாம் – கம்.யுத்2:19 146/4

மேல்


சகடமும் (1)

சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி – பரி 10/17

மேல்


சகடு (1)

அதிகம் சகடு ஆயிரம் ஈகுவெனால் – கம்.யுத்2:18 43/4

மேல்


சகடையோடு (1)

அம்பலி கணுவை ஊமை சகடையோடு ஆர்த்த அன்றே – கம்.யுத்3:22 5/4

மேல்


சகர் (1)

சீனர் தெங்கணர் செம் சகர் சோமகர் – கம்.பால:21 47/3

மேல்


சகர (2)

சகர வேலையின் ஆர் கலி திசைமுகம் தடவும் – கம்.சுந்:2 27/2
சகர நீர் வேலை தழுவிய கதிரின் தலை-தொறும் தலை-தொறும் தயங்கும் – கம்.சுந்:3 74/3

மேல்


சகரம் (1)

சகரம் முந்நீர் செம்புனல் வெள்ளம் தடுமாறா – கம்.யுத்4:33 16/1

மேல்


சகரர் (1)

சகரர் தாதை பணி தலைநின்று தம் – கம்.அயோ:4 24/2

மேல்


சகரர்க்கு (1)

தின்று சகரர்க்கு அதிகம் ஆகி நனி சேறும் – கம்.கிட்:14 42/2

மேல்


சகரரோடு (1)

தூர்த்தது சகரரோடு பகைத்து என தூளி வெள்ளம் – கம்.பால:14 76/4

மேல்


சகுந்தங்கள் (1)

நிந்தை_இல் சகுந்தங்கள் நீளம் நோக்கின – கம்.அயோ:10 41/3

மேல்


சங்க (8)

சங்க வெண் சுதை உடை தவள மாளிகை – கம்.பால:3 26/2
சங்க வளை குயிலை தழீஇ நின்றார் – கம்.பால:23 96/1
தார் தந்த கமலத்தாளை தருக்கினர் கடைய சங்க
நீர் தந்தது அதனை வெல்வான் நிலம் தந்து நிமிர்ந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 78/3,4
போர்த்த சங்க படகம் புடைத்திட – கம்.யுத்2:15 99/1
சீர்த்த சங்க கடல் உக தேவர்கள் – கம்.யுத்2:15 99/2
சங்க நீர் கடல் என தழீஇய தானையே – கம்.யுத்2:19 35/4
சங்க வானவர் தலை எடுத்திட நெடும் தண்டால் – கம்.யுத்4:32 33/4
தரத்தொடு தொடுத்த கொடி தங்கியது சங்க
கரத்தொடு தொடுத்த கடல் மீது நிமிர் காலத்து – கம்.யுத்4:36 11/2,3

மேல்


சங்கத்தின் (1)

சங்கத்தின் முழக்கம் கேட்ட கவி பெரும் தானை யானை – கம்.யுத்3:22 13/1

மேல்


சங்கத்து (2)

சங்கத்து ஆர் குரங்கு சாய தாபதர் என்ன தக்கார் – கம்.யுத்2:16 201/1
அண்ட சங்கத்து அமரர்-தம் ஆர்ப்பு எலாம் – கம்.யுத்4:37 28/3

மேல்


சங்கபால (1)

சங்கபால குளிகாதி வால் எயிறு தந்த தீ விடம் உமிழ்ந்து சார் – கம்.யுத்2:19 62/3

மேல்


சங்கம் (37)

நீரிடை உறங்கும் சங்கம் நிழலிடை உறங்கும் மேதி – கம்.பால:2 6/1
தாம் உற அளித்தனன் சங்கம் ஆர்த்து எழ – கம்.பால:5 86/4
தாம் உற வழங்கி வெண் சங்கம் ஆர்ப்பு உற – கம்.பால:5 107/3
உண்டு-கொல் எழுச்சி என்பார் ஒலித்தது சங்கம் என்பார் – கம்.பால:14 74/3
பொன் தொடி தளிர் கை சங்கம் வண்டொடு புலம்பி ஆர்ப்ப – கம்.பால:18 11/1
கோன் அணி சங்கம் வந்து குடியிருந்து அனைய கண்டத்து – கம்.பால:22 7/1
சங்கம் கை உடைமையாலும் தாமரை கோயிலாலும் – கம்.பால:22 21/1
சக்கரத்து அயல் வரும் சங்கம் ஆம் என – கம்.பால:23 54/1
முந்திய சங்கம் முழங்கின-மாதோ – கம்.பால:23 87/4
ஆர்த்தன பேரிகள் ஆர்த்தன சங்கம்
ஆர்த்தன நான்மறை ஆர்த்தனர் வானோர் – கம்.பால:23 93/1,2
மண்ணவர் திசைகள் தூர்த்தார் மங்கலம் இசைக்கும் சங்கம்
கண் அகல் முரசின் அதை கண்டவர் செவிகள் தூர்த்த – கம்.அயோ:3 78/2,3
சங்கம் ஆதலின் பிரியலென் தாமரை வடித்த – கம்.அயோ:9 31/2
தானை சூழ்ந்தன சங்கம் முரன்றன – கம்.அயோ:11 8/3
மொழிந்தனர் ஆசி ஓசை முழங்கின சங்கம் எங்கும் – கம்.ஆரண்:10 88/2
தென் தமிழ்நாட்டு அகன் பொதியில் திரு முனிவன் தமிழ் சங்கம் சேர்கிற்பீரேல் – கம்.கிட்:13 31/1
தாம கூட திரை தீர்த்த சங்கம் ஆம் – கம்.கிட்:14 11/1
வேல் வாள் சூலம் வெம் கதை பாசம் விளி சங்கம்
கோல் வாள் சாபம் கொண்ட கரத்தாள் வட குன்றம் – கம்.சுந்:2 76/1,2
இடத்து உறை சங்கம் ஒன்று இருக்க எங்களால் – கம்.சுந்:4 50/4
ஆர்த்த சங்கம் அறைந்த முரசமே – கம்.யுத்2:15 99/4
சங்கம் வந்து உற்ற கொற்ற தாபதர்-தம்மோடு எம்மோடு – கம்.யுத்2:16 15/1
முழங்கின முகர பாய்_மா முழங்கின முழு வெண் சங்கம்
முழங்கின தனுவின் ஓதை முழங்கின கழலும் தாரும் – கம்.யுத்2:18 184/2,3
சமையும் உன் வாழ்க்கை இன்றோடு என்று தன் சங்கம் ஊதி – கம்.யுத்2:18 188/3
தாம குடை மீது உயர பெரும் சங்கம் விம்ம – கம்.யுத்2:19 25/3
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் – கம்.யுத்2:19 257/2
கரங்களில் நேமி சங்கம் தாங்கிய கரியோன் காக்கும் – கம்.யுத்2:19 298/1
பம்பை தார் முரசம் சங்கம் பாண்டில் போர் பணவம் தூரி – கம்.யுத்3:22 5/2
சங்கம் ஒன்று ஒலித்தனன் கடலும் தள்ளுற – கம்.யுத்3:22 45/4
சங்கம் ஊதிய தசமுகன் தனி மகன் தரித்த – கம்.யுத்3:22 76/1
சங்கம் தரு படை வீரர்கள் உடல்-மேல் அவர் தலை-மேல் – கம்.யுத்3:22 113/2
சங்கம் ஏறிய பெரும் புகழ் சாம்பனும் சாய்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 171/3
சங்கம் ஊதினன் தாதையை வல்லையில் சார்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 182/3
ஆனகம் முரசம் சங்கம் முருட்டொடும் இரட்ட ஆடி – கம்.யுத்3:25 3/4
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் – கம்.யுத்3:27 86/1
மின் ஆர் வானம் இற்று உறும் என்றே விளி சங்கம்
கொன்னே ஊதி தோள் புடை கொட்டிக்கொடு சார்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 187/2,3
போர்த்தான் பொன் தோள் முற்றும் அளந்தான் புகழ் சங்கம்
ஆர்த்தால் ஒத்தது அ ஒலி எல்லா உலகுக்கும் – கம்.யுத்3:31 188/3,4
மேக சங்கம் தொக்கன வீழும் வெளி இன்றி – கம்.யுத்4:33 4/3
உண்ட சங்கம் இராவணன் ஊதினான் – கம்.யுத்4:37 28/4

மேல்


சங்கமம் (1)

தாவர சங்கமம் என்னும் தன்மைய – கம்.அயோ:13 1/3

மேல்


சங்கமும் (14)

நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும்
மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய – பரி 2/13,14
தழங்கிய கலைகளும் நிறையும் சங்கமும்
மழுங்கிய உள்ளமும் அறிவும் மாமையும் – கம்.பால:10 44/1,2
சங்கமும் பணையும் கொம்பும் தாளமும் காளத்தோடு – கம்.பால:14 77/1
சரிந்த மேகலையும் முத்தும் சங்கமும் தாழ்ந்த கூந்தல் – கம்.பால:21 18/3
தப்பின மணி காசும் சங்கமும் மயில்_அன்னார் – கம்.பால:23 30/1
தாரையும் சங்கமும் தாளம் கொம்பொடு – கம்.அயோ:12 33/1
சங்கமும் மகர மீனும் தரளமும் மணியும் தள்ளி – கம்.அயோ:13 50/1
வெம் தொழில் வலயமும் விளங்கு சங்கமும்
பந்தமும் கப்பண படையும் பாசமும் – கம்.ஆரண்:7 35/3,4
சங்கமும் நினைதி-ஆயின் அவை என்று துணிதி தக்கோய் – கம்.கிட்:13 48/4
சங்கமும் கறி கிழங்கு என இடைஇடை தழுவி – கம்.யுத்1:6 26/2
சங்கமும் தரித்த மால் மற்று இ நகர் தன்னை சாரார் – கம்.யுத்1:14 23/2
முரசும் மா முருடும் முரல் சங்கமும்
உரை செய் காளமும் ஆகுளி ஓசையும் – கம்.யுத்2:15 35/1,2
சங்கமும் ஊதி விண்ணோர் தலை பொதிரெறிய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 198/4
ஆன்ற பேரியும் அதிர் குரல் சங்கமும் அசனி – கம்.யுத்4:32 4/3

மேல்


சங்கரற்கு (1)

சங்கரற்கு அழி முப்புரத்தவர் என சமைந்தார் – கம்.யுத்1:5 61/4

மேல்


சங்கரற்கும் (2)

சங்கரற்கும் தடுப்ப அரும் தன்மையான் – கம்.ஆரண்:7 22/4
சங்கரற்கும் வலி சாய்வு_இல் வலத்தோர் – கம்.யுத்1:11 10/2

மேல்


சங்கரன் (4)

சங்கரன் அயன் மால் என்பார்தாம் எனும் தகையது ஆமே – கம்.சுந்:11 10/4
தார் அணி மவுலி பத்தும் சங்கரன் கொடுத்த வாளும் – கம்.யுத்2:16 1/3
நோக்கி இங்கு இது சங்கரன் கவசம் என்று உணர்வுற நுனித்து உன்னி – கம்.யுத்2:16 328/2
கண்ட சங்கரன் நான்முகன் கை தலம் – கம்.யுத்4:37 28/1

மேல்


சங்கன் (2)

ஞாலம் அறியும் நளன் சங்கன் விந்தன் துவிந்தன் மதன் என்பான் – கம்.சுந்:4 116/4
ததிமுகன் அவன் சங்கன் என்று உரைக்கின்ற சிங்கம் – கம்.யுத்1:11 33/4

மேல்


சங்கனும் (2)

கும்பனும் குல சங்கனும் முதலினர் குரங்கின் – கம்.கிட்:12 22/1
அனகன் ஆயின சங்கனும் அ கணத்து அயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 174/2

மேல்


சங்காரத்து (1)

சங்காரத்து ஆர் கண்டை ஒலிப்ப தழல் சிந்த – கம்.யுத்4:37 132/1

மேல்


சங்கியாநிற்றியோ (1)

சங்கியாநிற்றியோ எவர்க்கும் சான்றுளாய் – கம்.யுத்4:40 78/4

மேல்


சங்கில் (1)

தழுவிய குழலினில் சங்கில் தாரையில் – கம்.ஆரண்:10 36/2

மேல்


சங்கின் (4)

சாறு பாய் ஓதை வேலை சங்கின் வாய் பொங்கும் ஓசை – கம்.பால:2 3/2
இடிக்கும் முரச குரலின் எங்கும் முரல் சங்கின்
கொடிக்களின் உணர்ந்து அரசர் கோ நகர் அடைந்தார் – கம்.பால:15 15/3,4
ஒற்றை வயிர சுரி கொள் சங்கின் ஒலி பொங்க – கம்.பால:22 42/2
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் – கம்.யுத்1:1 2/2

மேல்


சங்கினது (1)

சொன்ன சங்கினது ஓசை துளக்குற – கம்.யுத்4:37 29/1

மேல்


சங்கினொடு (1)

சங்கினொடு சக்கரம் உடை தனி முதல் பேர் – கம்.பால:22 32/2

மேல்


சங்கு (25)

சங்கு உறை கரத்து ஒரு தனி சிலை தரித்தான் – கம்.பால:7 27/4
சங்கு பேரி முழங்கிய தானையே – கம்.பால:14 27/4
சங்கு உறை கழித்த அன்ன சாமரை முதல தாங்கி – கம்.பால:14 66/2
சங்கு_இனம் ஆர்த்தன கலையும் சாறின – கம்.பால:19 63/2
சங்கு_இனம் ஆர்ப்ப வந்து சார்வன போல சார – கம்.பால:20 5/2
சங்கு இனம் தவழ் கடல் ஏழில் தந்தவும் – கம்.பால:23 48/1
இறை கழன்ற சங்கு ஆர்ந்திட இமையவர் எங்கள் – கம்.அயோ:1 51/2
சங்கு இயம்பின கொம்பு அலம்பின சாம கீதம் நிரம்பவே – கம்.அயோ:3 64/4
சங்கு பேரியும் தழுவு சின்னமும் – கம்.அயோ:11 121/1
சங்கு அணங்கிய சலஞ்சலம் அலம்பு தவள – கம்.ஆரண்:1 15/3
சங்கு அடுத்த தனி கடல் மேனியாற்கு – கம்.ஆரண்:12 1/1
எற்றிய முரசு ஒலி ஏங்கும் சங்கு இசை – கம்.ஆரண்:15 8/2
சங்கு சக்கர குறி உள தட கையில் தாளில் – கம்.கிட்:3 76/1
சங்கு அணி பானல் நெய்தல் தண் புனல் தவிர ஏகி – கம்.கிட்:15 32/2
முழை தொடர் சங்கு பேரி முகில் என முழங்க மூரி – கம்.சுந்:2 114/3
சக்கரம் உலக்கை தண்டு தாரை வாள் பரிசம் சங்கு
முற்கரம் முசுண்டி பிண்டிபாலம் வேல் சூலம் முட்கோல் – கம்.சுந்:7 8/1,2
ஏங்கிய சங்கு_இனம் இடித்த பேரியே – கம்.சுந்:9 29/4
தாம் இடித்து எழும் பணை முழக்கும் சங்கு_இனம் – கம்.யுத்2:18 88/1
சங்கு ஒலி வயிரின் ஓசை ஆகுளி தழங்கு காளம் – கம்.யுத்3:22 7/1
ஒன்றை சங்கு எடுத்து ஊதினான் உலகு எலாம் உலைய – கம்.யுத்3:22 75/4
சங்கு பேரியும் காளமும் தாளமும் தலைவர் – கம்.யுத்3:22 102/1
என்ன சங்கு என்று இமையவர் ஏங்கிட – கம்.யுத்4:37 29/2
வெண் சங்கு தானும் முழங்கிற்றால் – கம்.யுத்4:37 29/4
சங்கு கை தாங்கிய தருமமூர்த்தியும் – கம்.யுத்4:40 63/2
சங்கு எறி தரங்க வேலை தட்ட இ சேது என்னும் – கம்.யுத்4:41 22/3

மேல்


சங்கு_இனம் (4)

சங்கு_இனம் ஆர்த்தன கலையும் சாறின – கம்.பால:19 63/2
சங்கு_இனம் ஆர்ப்ப வந்து சார்வன போல சார – கம்.பால:20 5/2
ஏங்கிய சங்கு_இனம் இடித்த பேரியே – கம்.சுந்:9 29/4
தாம் இடித்து எழும் பணை முழக்கும் சங்கு_இனம்
ஆம் இடி குமுறலும் ஆர்ப்பின் ஓதையும் – கம்.யுத்2:18 88/1,2

மேல்


சங்குகள் (1)

சங்குகள் முரன்றன தாரை பேரிகை – கம்.பால:23 41/2

மேல்


சங்குடன் (1)

தழுவு சங்குடன் நெடும் பணை தழங்கிட எழுந்து – கம்.பால:20 29/3

மேல்


சங்கும் (5)

பயிர் ஒன்று கலையும் சங்கும் பழிப்ப அரு நலனும் பண்பும் – கம்.பால:21 8/1
குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும்
இரைத்து இமிழ் முரசும் முற்றும் இயங்கின வீதி எல்லாம் – கம்.கிட்:11 98/3,4
சுற்றுறு கழலும் சங்கும் தெழி தெழித்து உரப்பும் சொல்லும் – கம்.சுந்:7 12/2
சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை – கம்.சுந்:12 75/3
வார் தொழில் புணரும் தெய்வ மங்கல முரசும் சங்கும்
தூர்த்தன கனக மாரி சொரிந்தன நறு மென் சுண்ணம் – கம்.யுத்1:4 146/2,3

மேல்


சங்கை (14)

சங்கை_இல் முகத்தார் நம்பி தம்பியர் அனையர் ஆனார் – கம்.அயோ:3 69/2
சங்கை தீர்ந்து தம் கணவர் பின் செலும் – கம்.அயோ:11 132/3
இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் – கம்.கிட்:7 137/4
சங்கை இன்று உணர்தி வாலி செய்கையால் சாலும் இன்னும் – கம்.கிட்:9 13/2
சங்கை_இல் இலக்குவன் தழுவி தம்முனின் – கம்.கிட்:11 118/3
சங்கை இல் உள்ளம் தானே சான்று என கொண்டு சான்றோய் – கம்.கிட்:13 66/2
நின்ற சங்கை இடரொடு நீங்கினான் – கம்.சுந்:5 27/4
சங்கை ஒன்று இன்றி தீர்ந்தார் பாசத்தை தருமம் நல்க – கம்.யுத்2:19 278/4
சங்கை இல் பெரும் பண் உற்ற துறை-தொறும் திறம்ப தள்ளி – கம்.யுத்3:25 11/2
தப்புவரே அவர் சங்கை இலா என் – கம்.யுத்3:26 39/3
சங்கை ஒன்று இன்றி கொன்றால் குலத்துக்கே தக்கான் என்று – கம்.யுத்3:29 58/2
அன்ன சங்கை பொறாமையினால் அரி-தன்ன – கம்.யுத்4:37 29/3
வாசவன் சங்கை மாதலி வாய்வைத்தான் – கம்.யுத்4:37 31/4
சங்கை உற்றவர் தேறுவது உண்டு அது சரதம் – கம்.யுத்4:40 108/3

மேல்


சங்கை_இல் (2)

சங்கை_இல் முகத்தார் நம்பி தம்பியர் அனையர் ஆனார் – கம்.அயோ:3 69/2
சங்கை_இல் இலக்குவன் தழுவி தம்முனின் – கம்.கிட்:11 118/3

மேல்


சங்கையள் (1)

சங்கையள் ஆய தையல் சிறிது உயிர் தரிப்பதானாள் – கம்.யுத்3:23 29/4

மேல்


சங்கையில் (1)

சங்கையில் சழக்கு இலன் என்னும் தன்மையை – கம்.கிட்:16 28/3

மேல்


சங்கையும் (3)

சங்கையும் நீங்குதி தனிமை நீங்குவாய் – கம்.சுந்:5 73/4
சங்கையும் இன்னலும் துயரும் தள்ளினாள் – கம்.யுத்2:17 95/2
சங்கையும் இல்லா-வண்ணம் தன் உளே தழுவி கூற்றம் – கம்.யுத்2:19 51/2

மேல்


சங்கொடு (4)

சங்கொடு சக்கரம் தரித்த செங்கை அ – கம்.பால:13 5/1
முழங்கின சங்கொடு புரவி மொய்த்து உற – கம்.ஆரண்:7 110/3
சங்கொடு சிலம்பும் நூலும் பாத சாலகமும் தாழ – கம்.சுந்:2 113/1
சங்கொடு தாரை சின்னம் சமைவுற சாற்றலுற்றார் – கம்.யுத்2:16 46/4

மேல்


சச்சரி (1)

சச்சரி பாணி கொட்டி நிறை தடுமாறுவாரும் – கம்.சுந்:2 187/4

மேல்


சசியை (1)

இந்திரன் சசியை பெற்றான் இரு_மூன்று வதனத்தோன் தன் – கம்.ஆரண்:10 75/1

மேல்


சசியொடும் (1)

இந்திரன் சசியொடும் எய்தினான் இளம் – கம்.பால:23 82/1

மேல்


சஞ்சலம் (3)

சஞ்சலம் கலந்த போது தையலாரை உய்ய வந்து – கம்.பால:13 49/3
சஞ்சலம் துறந்துதான் அ சந்திரன் உதிக்கலுற்றான் – கம்.ஆரண்:10 106/4
சஞ்சலம் புரி சக்கரவாகமுடன் தாழ் – கம்.சுந்:5 81/3

மேல்


சட்டகம் (1)

சட்டகம் தன்னை நோக்கி யாரையும் சமைக்க தக்காள் – கம்.கிட்:13 38/1

மேல்


சட்டம் (1)

சட்டம் என்ன சென்று ஈ_இனம் மொய்ப்பன – கம்.கிட்:15 45/4

மேல்


சட (2)

சட சட எனும் ஒலி தழைப்ப தாக்கவும் – கம்.ஆரண்:14 80/3
சட சட எனும் ஒலி தழைப்ப தாக்கவும் – கம்.ஆரண்:14 80/3

மேல்


சடங்கு (1)

தக்க நல் மறையவன் சடங்கு காட்ட தான் – கம்.அயோ:14 79/2

மேல்


சடசட (1)

தாள் இடை ஒடியும் ஓசை சடசட ஒலிப்ப கானத்து – கம்.ஆரண்:7 58/2

மேல்


சடம் (1)

சடம் துடிக்கிலராய் வந்து தாங்கினும் சாதல் திண்ணம் – கம்.யுத்3:27 76/3

மேல்


சடா (1)

புண்டரீகம் பொழி புனல் அவன் சடா
மண்டலம் நிறைந்து போய் வழிந்து சோரவே – கம்.அயோ:14 52/3,4

மேல்


சடாயு (4)

தருணம் கொள் பேர் ஒளியீர் சம்பாதி-பின் பிறந்த சடாயு என்றான் – கம்.ஆரண்:4 25/4
பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் போர் சடாயு
விழுந்தான் என அஞ்சினர் விண்ணவர் வெய்து உயிர்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 25/3,4
தாய் என தகைய நண்பீர் சம்பாதி சடாயு என்பேம் – கம்.கிட்:16 53/1
தாதையை இழந்த-பின் சடாயு இற்ற-பின் – கம்.யுத்3:24 79/1

மேல்


சடாயுவால் (1)

சத்தியை போலும் மேல் நாள் சடாயுவால் தரையில் வீழ்ந்தாய் – கம்.சுந்:3 115/4

மேல்


சடாயுவான (1)

தாதைக்கும் சடாயுவான தாதைக்கும் தமியள் ஆய – கம்.யுத்3:26 78/1

மேல்


சடாயுவை (4)

வீடிய சடாயுவை போல வீடுதல் – கம்.கிட்:16 21/3
தாக்க_அரும் சடாயுவை தருக்கினால் உயிர் – கம்.கிட்:16 29/3
தன் உயிர் புகழ்க்கு விற்ற சடாயுவை வந்து சார்ந்தான் – கம்.சுந்:4 78/4
கொன்று ஒருக்கினென் எந்தையை சடாயுவை குறைத்தேன் – கம்.யுத்3:22 191/2

மேல்


சடில (2)

தாது உண் சடில தலை வைத்தது தண் தரங்கம் – கம்.ஆரண்:10 135/1
சடில நீள் துகள் ஒழிதர தனது கண் அருவி – கம்.யுத்4:41 37/3

மேல்


சடிலத்தான் (1)

வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன் – கம்.பால:22 6/1

மேல்


சடிலத்தானும் (1)

ஆறு கொள் சடிலத்தானும் அயனும் என்று இவர்கள் ஆதி – கம்.கிட்:3 19/3

மேல்


சடை (54)

அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் – பட் 54
விரி சடை பொறை ஊழ்த்து விழு நிகர் மலர் ஏய்ப்ப – பரி 9/5
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 11/2
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/2
இமைய வில் வாங்கிய ஈர்ம் சடை அந்தணன் – கலி 38/1
மிக்கு ஒளிர் தாழ் சடை மேவரும் பிறை நுதல் – கலி 104/11
பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம் – கலி 150/9
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை
முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி – அகம் 0/10,11
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே – புறம் 1/13
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை – புறம் 43/4
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை
மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் – புறம் 56/1,2
நன்று ஆய்ந்த நீள் நிமிர் சடை
முது முதல்வன் வாய் போகாது – புறம் 166/1,2
புறம் தாழ் புரி சடை புலர்த்துவோனே – புறம் 251/7
மதி வளர் சடை_முடி மழுவலாளனும் – கம்.பால:5 14/2
திங்கள் மேவும் சடை தேவன் மேல் மார_வேள் – கம்.பால:7 1/1
பவர் சடை அந்தணன் பணித்த தீயவர் – கம்.பால:8 36/3
செம் சடை கடவுளை அடையும் தேவர் போல் – கம்.பால:8 39/2
செம் கண் ஏற்றவன் செறி சடை பழுவத்தில் நிறை தேன் – கம்.பால:9 5/2
கண்_நுதல் வானவன் கனக சடை விரிந்தால் என விரிந்த கதிர்கள் எல்லாம் – கம்.பால:11 16/4
வார் சடை அரன் நிகர் வரத நீ அலால் – கம்.பால:13 15/2
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் – கம்.பால:13 25/2
கற்றை வார் சடை முடி கணிச்சி வானவன் – கம்.பால:14 5/2
வார் சடை புடையின் ஓர் மதி மிலைச்ச தான் – கம்.பால:23 53/2
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – கம்.பால:24 11/2
சடை மா மகுடம் புனைய தந்தேன் அந்தோ என்றான் – கம்.அயோ:4 56/4
கங்கை வார் சடை கற்றையன் கற்பு உடை – கம்.அயோ:7 18/2
தேவதேவன் செறி சடை கற்றையுள் – கம்.அயோ:7 21/1
தூண்டு மா மணி சுடர் சடை கற்றையின் தோன்ற – கம்.அயோ:10 7/2
காண் தகும் சடை கங்கையை நிகர்ப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 7/4
சடை கொள் சென்னியர் தாழ்வு இலர் தாம் மிதித்து ஏற – கம்.அயோ:10 35/3
பொன்னின் வார் சடை புனிதனோடும் போய் – கம்.அயோ:11 117/2
முடித்த வார் சடை கற்றையை மூசு தூசு – கம்.அயோ:14 2/3
பொன் திணிந்தன சடை புனிதனோடும் போய் – கம்.அயோ:14 78/2
துன்று செம் சடை தவரும் சுற்றமும் – கம்.அயோ:14 93/2
பொன் ஆர் சடை மாதவ போதுதியால் – கம்.ஆரண்:2 15/4
புனை சடை முடியினர் புலவரோ எனா – கம்.ஆரண்:4 11/4
சடை என புனைந்திலன் என்னின் தையலார் – கம்.ஆரண்:6 16/3
கங்கை சடை வைத்தவனோடும் கயிலை வெற்பு ஓர் – கம்.ஆரண்:11 19/1
தவ்விட தனி அருளு தாழ் சடை கடவுள் என – கம்.கிட்:2 3/3
செறிந்து சடை உற்றன தலத்தில் நெறி செல்ல – கம்.கிட்:14 47/2
குமையுற திரண்டு ஒரு சடை ஆகிய குழலாள் – கம்.சுந்:3 10/4
திரங்கு செம் சடை கட்டிய செய்வினைக்கு – கம்.சுந்:3 25/3
ஈண்டு சடை ஆயினது என்றால் மழை என்று உரைத்தல் இழிவு அன்றோ – கம்.சுந்:4 57/4
கற்றை அம் சடை கடவுளும் காத்து அளித்து அழிக்கும் – கம்.யுத்1:3 2/2
மண்டில சடை முடி துளக்கி வாய்மையாய் – கம்.யுத்1:4 48/3
தஞ்சு என கருதினானோ தாழ் சடை கடவுள் உண்ட – கம்.யுத்1:4 123/3
வரி சடை நறு மலர் வண்டு பாடு இலா – கம்.யுத்2:17 93/1
ஒரு சடை உடையவட்கு உடைய அன்பினாள் – கம்.யுத்2:17 93/3
அடும்பு ஆக்கிய தொடை செம்_சடை_முதலோன் பணித்து அமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 143/4
நிலவை செம் சடை வைத்தவன் வரம் தர நிமிர்ந்தார் – கம்.யுத்3:30 12/3
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் – கம்.யுத்4:38 23/1
சடை பரம் புனைந்து ஒளிர் தகையின் மா தவம் – கம்.யுத்4:40 54/2
கண்ணின் நீர் பெரும் தாரை மற்று அவன் சடை கற்றை – கம்.யுத்4:40 112/1
அனையது ஓர் காலத்து அம் பொன் சடை முடி அடியது ஆக – கம்.யுத்4:41 118/1

மேல்


சடை_முடி (3)

மதி வளர் சடை_முடி மழுவலாளனும் – கம்.பால:5 14/2
புனைந்த சடை_முடி துளக்கி போர் ஏற்றின் முகம் பார்த்தான் – கம்.பால:13 25/2
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – கம்.பால:24 11/2

மேல்


சடைகள் (1)

தாழ் இரும் சடைகள் தாங்கி தாங்க_அரும் தவம் மேற்கொண்டு – கம்.அயோ:3 111/2

மேல்


சடையவன் (1)

கற்றை அம் சடையவன் கண்ணின் காய்தலால் – கம்.ஆரண்:6 6/1

மேல்


சடையன் (5)

சடையன் வெண்ணெய்நல்லூர்-வயின் தந்ததே – கம்.பால:0 11/4
மண்ணவர் வறுமை நோய்க்கு மருந்து அன சடையன் வெண்ணெய் – கம்.பால:8 1/3
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் – கம்.பால:10 73/4
விஞ்சையில் தாங்கினன் சடையன் வெண்ணெயில் – கம்.யுத்1:8 9/3
விரி கடல் உலகம் ஏத்தும் வெண்ணெய் மன் சடையன் வண்மை – கம்.யுத்4:42 16/3

மேல்


சடையான் (2)

பொன்னை ஏய் சடையான் கூற கேட்டலும் பூமி கேள்வன் – கம்.பால:9 16/1
மின்னும்படி புடை வீசிய சடையான் மழு உடையான் – கம்.பால:24 7/2

மேல்


சடையானும் (1)

புடை ஊற்றும் சடையானும் புரந்தரனும் நான்முகனும் புகுந்து செய்யும் – கம்.பால:6 13/3

மேல்


சடையில் (1)

கற்றை அம் சடையில் மேவு கங்கையும் சேது ஆக – கம்.யுத்4:41 23/2

மேல்


சடையின் (3)

கொய் திற சடையின் கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் – கம்.யுத்2:16 166/1
சுருளுடை சடையின் கற்றை சுற்று என சுடர்வ கண்டான் – கம்.யுத்3:22 144/4
வழுவுற பின்னி மூசி மாசுண்ட சடையின் மாலை – கம்.யுத்4:41 117/3

மேல்


சடையினன் (1)

சடையினன் உரி மானின் சருமன் நல் மர நாரின் – கம்.அயோ:9 21/2

மேல்


சடையினாளை (1)

கற்றை விரி பொன் சடையினாளை எதிர் கண்டார் – கம்.கிட்:14 43/4

மேல்


சடையும் (1)

வம்பு இயல் சடையும் மாற்றி மயிர் வினை முற்றி மற்றை – கம்.யுத்4:42 1/2

மேல்


சடையோடு (2)

நீடிய சடையோடு ஆடா மேனி – நற் 141/4
தில்லை அன்ன புல்லென் சடையோடு
அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே – புறம் 252/2,3

மேல்


சடையோரும் (1)

பின்னு சடையோரும் பேர் உலகம் ஓர் ஏழின் – கம்.அயோ:14 66/2

மேல்


சடையோன் (2)

கங்கை வார் சடையோன் அன்ன மா முனி கனல மேல்_நாள் – கம்.பால:18 2/2
துன்று இரும் சடையோன் அஞ்ச தோள் உற வாங்கி சொல்லும் – கம்.பால:24 35/4

மேல்


சண்ட (12)

சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில – கம்.ஆரண்:7 120/1
சண்ட பிறை வாள் எயிற்றான் சர தாரை மாரி – கம்.ஆரண்:13 23/1
சண்ட வேகத்தினால் என்று சாற்றலும் – கம்.கிட்:11 16/4
சண்ட வேகத்த மாருதி தோளொடும் சாத்தி – கம்.சுந்:11 55/2
சண்ட வெம் கதிர ஆகி தழங்கு இருள் விழுங்கும் தா_இல் – கம்.சுந்:12 125/3
சண்ட வான் கிரண வாளால் தயங்கு இருள் காடு சாய்க்கும் – கம்.யுத்1:7 7/1
சண்ட மாருதம் வீச தலத்து உகும் – கம்.யுத்2:19 138/3
சண்ட வெம் கதிரின் கற்றை தழையொடும் இரவிதான் அம் – கம்.யுத்3:28 54/3
சண்ட கடு நெடும் காற்றிடை துணிந்து எற்றிட தரை-மேல் – கம்.யுத்3:31 117/1
சண்ட போர் அரக்கர்-தம்மை தொடர்ந்து கொன்று அமைந்த தன்மை – கம்.யுத்3:31 222/2
சண்ட சர மழை கொண்டு அவை இடையே அற தடுத்தான் – கம்.யுத்4:37 48/4
சண்ட வேகமும் குறைதர நினைவு எனும் தகைத்தாய் – கம்.யுத்4:41 6/2

மேல்


சண்டம் (1)

சண்டம் கொள் வேகமாக தனி விடை உவணம் தாங்கும் – கம்.யுத்1:9 35/1

மேல்


சண்டமாருத (1)

சாய்ந்தன பேர் உடல் பிறந்த சண்டமாருத விசையில் தாதை சால – கம்.யுத்3:24 34/2

மேல்


சண்டமாருதம் (2)

சண்டமாருதம் என்ன தட வரை – கம்.யுத்2:15 63/3
தடை இலாது உடற்றுறு சண்டமாருதம்
வட திசை வந்தது ஓர் மறுக்கம் உற்றதால் – கம்.யுத்3:24 93/3,4

மேல்


சண்பக (5)

வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/18
தாது உகு சோலை-தோறும் சண்பக காடு-தோறும் – கம்.பால:1 20/1
சந்தன வனம் அல சண்பக வனம் ஆம் – கம்.பால:2 48/3
மழை உலாவு முன்றில் அல்ல மன்றல் நாறு சண்பக
குழை உலாவு சோலை சோலை அல்ல பொன் செய் குன்றமே – கம்.கிட்:7 2/3,4
பாங்கர் சண்பக பத்தி பறித்து அயல் – கம்.சுந்:6 25/3

மேல்


சண்பகத்து (1)

தசநவ பெயர் சரள சண்பகத்து
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ – கம்.கிட்:15 16/1,2

மேல்


சண்பகம் (4)

பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 27
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம்
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா – குறி 75,76
மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம்
அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல் – பரி 12/77,78
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் – கலி 150/21

மேல்


சத்தியை (1)

சத்தியை போலும் மேல் நாள் சடாயுவால் தரையில் வீழ்ந்தாய் – கம்.சுந்:3 115/4

மேல்


சத்திரம் (4)

சத்திரம் மார்பிடை தைத்தது ஒத்ததே – கம்.பால:19 45/4
சத்திரம் நிழற்ற நிமிர் தானையொடு நானா – கம்.அயோ:3 99/1
சத்திரம் மார்பில் தைக்க உயிர்_இலன் என்ன சாய்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 58/4
தாம சத்திரம் சித்திரம் பொருந்திய தயங்க – கம்.யுத்4:37 117/4

மேல்


சத்து (2)

சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான் – கம்.பால:5 33/2
மன்ன கவ சத்து உற வரிந்தது என என்கோ – கம்.யுத்4:36 3/3

மேல்


சத்துருக்கன் (2)

சத்துருக்கன் என சாற்றினன் நாமம் – கம்.பால:5 118/4
சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு – கம்.யுத்4:41 66/2

மேல்


சத (8)

தன் சேர் கோலத்து இன் எழில் காண சத கோடி – கம்.பால:10 31/3
சாணிலும் உளன் ஓர் தன்மை அணுவினை சத கூறு இட்ட – கம்.யுத்1:3 124/1
உய்யார் என வடி வாளிகள் சத கோடிகள் உய்த்தான் – கம்.யுத்3:27 162/3
வேல் செல்வன சத கோடிகள் விண்-மேல் நிமிர் விசிக – கம்.யுத்3:31 102/1
கோல் செல்வன சத கோடிகள் கொலை செய்வன மலை-போல் – கம்.யுத்3:31 102/2
தோல் செல்வன சத கோடிகள் துரகம் தொடர் இரத – கம்.யுத்3:31 102/3
கால் செல்வன சத கோடிகள் ஒருவன் அவை கடிவான் – கம்.யுத்3:31 102/4
தாங்கினர் படை தலைவர் நூறு சத கோடியர் தடுத்தல் அரியார் – கம்.யுத்3:31 145/4

மேல்


சதகோடி (2)

அங்கு அரக்கர் சதகோடி அமைந்தோர் – கம்.யுத்1:11 10/3
சொல்லில் அங்கு ஓர் சதகோடி தொடர்ந்தோர் – கம்.யுத்1:11 11/3

மேல்


சதகோடிக்கும் (1)

அன்னவர் சதகோடிக்கும் மேல் உளார் அவுணர் ஆயோர் – கம்.யுத்1:7 15/2

மேல்


சதங்கை (3)

வானவர் மகளிர் போனார் மழலை அம் சதங்கை மாழ்க – கம்.யுத்2:19 281/4
வானக மகளிர் வந்தார் சில் அரி சதங்கை பம்ப – கம்.யுத்3:25 3/3
தாள் அரி சதங்கை ஆர்ப்ப தவழ்கின்ற பருவம் தன்னில் – கம்.யுத்3:29 49/1

மேல்


சதங்கைகள் (1)

சதங்கைகள் அல்லன புரவி தார்களே – கம்.பால:3 51/4

மேல்


சதங்கையும் (1)

தழைக்கும் மின் ஒளி பொன் மலர் சதங்கையும் சாத்தி – கம்.யுத்4:35 7/4

மேல்


சதமகற்கு (1)

சம்பர பேர் தானவனை தள்ளி சதமகற்கு அன்று – கம்.அயோ:14 61/3

மேல்


சதமகனை (1)

தானவரை கரு_அறுத்து சதமகனை தளை இட்டு – கம்.ஆரண்:6 103/3

மேல்


சதமன் (1)

சதமன் அஞ்சுறு நிலையர் தருமன் அஞ்சுறு சரிதர் – கம்.கிட்:2 8/3

மேல்


சதவலி (7)

தானையோடும் அ சதவலி என்பவன் சார்ந்தான் – கம்.கிட்:12 2/4
வட திசை-கண் சதவலி வாசவன் – கம்.கிட்:13 10/2
தம்பன் தூம தனி பெயரோன் ததியின் வதனன் சதவலி என்று – கம்.சுந்:4 117/1
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் – கம்.யுத்1:11 31/4
பங்கம்_இல் மயிந்தன் தம்பி சதவலி பனசன் முன்னா – கம்.யுத்2:19 176/2
முனையின் வாளியின் சதவலி என்பவன் முடிந்தான் – கம்.யுத்3:22 174/3
விந்தம் அன்ன தோள் சதவலி சுசேடணன் வினதன் – கம்.யுத்3:22 175/1

மேல்


சதி (2)

விதங்களின் விதி முறை சதி மிதிப்பவர் – கம்.பால:3 51/2
மதங்கியர் அ சதி வகுத்து காட்டுவ – கம்.பால:3 51/3

மேல்


சதிகளும் (1)

வழங்கு பேர் அரும் சதிகளும் வயின்-தொறும் மறையும் – கம்.சுந்:2 13/4

மேல்


சதியின் (1)

தந்திரி நெறியில் தாக்கு உறு கருவி தூக்கினர் எழுவிய சதியின்
முந்துறு குணிலோடு இயைவு உறு குறட்டில் சில்லரி பாண்டிலில் முறையின் – கம்.சுந்:3 86/1,2

மேல்


சதியொடும் (1)

தாரொடும் சதியொடும் தாவும் ஆயினும் – கம்.பால:14 20/3

மேல்


சதுக்கத்து (2)

ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/5
தரு எலாம் உடல் தெற்றி எலாம் உடல் சதுக்கத்து
உரு எலாம் உடல் உவரி எலாம் உடல் உள்ளூர் – கம்.சுந்:7 44/1,2

மேல்


சதுக்கம் (1)

அன்ன பூம் சதுக்கம் சாமரை உக்கம் ஆதியாம் வரிசையின் அமைந்த – கம்.சுந்:3 85/1

மேல்


சதுக்கமும் (2)

சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225
சாலையும் சதுக்கமும் சமைக்க சந்தியும் – கம்.பால:5 110/2

மேல்


சதுமறை (1)

தமரம்-அது உடன் வளர் சதுமறை எனவும் – கம்.பால:5 121/3

மேல்


சதுமுகத்தவற்கும் (1)

தாம் அசத்தினில் செல்கிலா சதுமுகத்தவற்கும்
தாமசத்தினை தொடர்ந்தவர் பரிந்தன தாழ்ந்தார் – கம்.யுத்4:37 117/2,3

மேல்


சதுமுகற்கு (1)

தரு கலை மறையும் எண்ணின் சதுமுகற்கு உவமை சான்றோன் – கம்.பால:5 30/2

மேல்


சதுமுகன் (6)

தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் – கம்.ஆரண்:11 64/4
சாய்ந்த மாருதி சதுமுகன் படை எனும் தன்மை – கம்.சுந்:11 58/1
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை – கம்.யுத்1:6 56/3
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்2:19 237/1
தளைத்து வைத்தது சதுமுகன் பெரும் படை தள்ளி – கம்.யுத்3:22 177/1
தணப்பு இல் தாமரை சதுமுகன் உரை-செய சமைந்தான் – கம்.யுத்4:40 85/4

மேல்


சதுரம் (2)

நால் வகை சதுரம் விதி முறை நாட்டி நனி தவ உயர்ந்தன மதி தோய் – கம்.பால:3 7/1
நல் நலம் ஆக வாங்கி நால் வகை சதுரம் நாட்டி – கம்.யுத்1:9 15/2

மேல்


சந்த (11)

கரும்பு எலாம் செந்தேன் சந்த கா எலாம் களி வண்டு ஈட்டம் – கம்.பால:2 2/4
சந்த நுண் துகிலும் வீழ தளிர் கையால் அணைத்து சார – கம்.பால:14 54/3
சிந்தும் சந்த தே மலர் நாடி திரிவாரும் – கம்.பால:17 23/4
தாது கொண்ட சீதம் மேவு சாந்து சந்த மென் தளிர் – கம்.ஆரண்:10 91/1
சந்த மலர் தண் கற்பக நீழல் தலைவற்கும் – கம்.ஆரண்:11 2/1
சந்த வார் குழலினாளை துறந்தனை தணிதியேனும் – கம்.ஆரண்:13 132/2
சந்த மென் தளிர் புரை சரணம் சார்ந்தனன் – கம்.ஆரண்:14 82/3
சந்த பூண் அலங்கல் வீர தனு எனும் நாமத்தேன் ஓர் – கம்.ஆரண்:15 51/1
சந்த வார் கொங்கையாள் தனிமைதான் நாயகன் – கம்.கிட்:1 38/2
சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ – கம்.கிட்:7 54/4
சந்த பூம் பந்தர் வேய்ந்த தமனிய அரங்கில் தம்தம் – கம்.சுந்:2 104/1

மேல்


சந்தம் (5)

சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து – பதி 87/2
நடுக்கு உறு சந்தம் சிந்தூரத்தொடு நரந்தம் நாகம் – கம்.பால:1 13/2
சந்தம் இவை தா இல் மணி ஆரம் இவை யாவும் – கம்.அயோ:3 97/1
சந்தம் கமழும் தோளாய் தழுவிக்கொள வா எனவே – கம்.அயோ:4 79/4
சந்தம் மா மயில் சாயலர் தாழ் குழல் – கம்.கிட்:11 19/2

மேல்


சந்தமும் (1)

ஈசனை தொழுது இருடியும் சந்தமும் எண்ணி – கம்.யுத்4:37 110/2

மேல்


சந்தன (5)

சந்தன வனம் அல சண்பக வனம் ஆம் – கம்.பால:2 48/3
சந்திர காந்தத்தின் தலத்த சந்தன
பந்தி செய் தூணின் மேல் பவள போதிகை – கம்.பால:3 29/1,2
வண்ண கொழும் சந்தன சேதகம் மார்பு அணிந்த – கம்.பால:16 38/3
தழைந்த சந்தன சோலை தன் செலவினை தடுப்ப – கம்.அயோ:10 9/3
சந்தன விமானம் ஏற்றி வானர தலைவர் தாங்க – கம்.யுத்1:4 149/2

மேல்


சந்தனங்கள் (1)

சந்தனங்கள் தகர்ந்தன தாள் பட – கம்.சுந்:6 26/1

மேல்


சந்தனம் (10)

பொதிர்த்த முலை இடை பூசி சந்தனம்
உதிர்த்து பின் உற ஊட்டுவாள் விருப்பும் – பரி 21/25,26
சந்தனம் அகில் நாறும் சாந்தொடு தெரு எங்கும் – கம்.பால:23 24/1
சனகன் மா மட_மயிற்கு அந்த சந்தனம் செறிந்த – கம்.அயோ:10 1/3
சூடி சந்தனம் தோய்த்து உடை சுற்று மண் – கம்.அயோ:11 5/1
சாரம் உண்டு இருந்த சீத சந்தனம் தளிர் மென் தாதோடு – கம்.ஆரண்:10 105/2
சந்தனம் குவித்து வேண்டும் தருப்பையும் திருத்தி பூவும் – கம்.ஆரண்:13 134/2
பூசிய சந்தனம் புழுகு குங்குமம் – கம்.கிட்:10 109/2
தாங்கும் ஆர் அகில் தண் நறும் சந்தனம்
வீங்கு வேலி விதர்ப்பமும் மெல்லென – கம்.கிட்:13 16/1,2
தாமரை தடம் பொய்கை செம் சந்தனம்
தாம் அரைத்தன ஒத்த துகைத்தலின் – கம்.சுந்:6 33/1,2
தழைத்த நிழல் உற்ற குளிர் சந்தனம் உயர்ந்த – கம்.யுத்1:9 10/3

மேல்


சந்தி (4)

சந்தி கலா வெண்மதி வாள் நுதலாள் தனக்கும் – கம்.பால:17 22/1
சந்தி நோக்கினன் இருந்தது கண்டனள் தம்பி – கம்.ஆரண்:6 83/2
சந்தி வந்தனை தொழில் முடித்து தன்னுடை – கம்.யுத்1:5 2/1
சந்தி இன்றி நிரந்தரம் தம்முனார் – கம்.யுத்4:41 46/2

மேல்


சந்தியும் (3)

சதுக்கமும் சந்தியும் புது பூ கடம்பும் – திரு 225
சாலையும் சதுக்கமும் சமைக்க சந்தியும்
காலையும் மாலையும் கடவுளர்க்கு அணி – கம்.பால:5 110/2,3
சந்தியும் பதமுமாய் தழைத்த தன்மையான் – கம்.யுத்1:3 72/4

மேல்


சந்திர (8)

சந்திர காந்தத்தின் தலத்த சந்தன – கம்.பால:3 29/1
சாளரம்-தோறும் தோன்றும் சந்திர உதயம் கண்டார் – கம்.பால:10 14/4
சந்திர வதனமும் தாழ்ந்த கைகளும் – கம்.பால:10 56/2
காசு இல் தாமரையின் பொய்கை சந்திர காந்தம் ஈன்ற – கம்.பால:13 45/3
சந்திர மௌலியும் தையலாளொடும் – கம்.பால:23 82/2
சந்திர வதனத்து அருந்ததி இருந்த தண் நறும் சோலையின் தனையோ – கம்.சுந்:3 77/2
சந்திர பெரும் தூணொடும் சார்த்தியது அதில் ஒன்றும் தவறு ஆகாது – கம்.யுத்2:16 338/1
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம – கம்.யுத்4:42 11/3

மேல்


சந்திரகாந்தத்தாலே (1)

கறந்தால் என நீர் தரு சந்திரகாந்தத்தாலே
சிறந்து ஆர் மணி மண்டபம் செய்க என செப்புக என்றான் – கம்.ஆரண்:10 155/3,4

மேல்


சந்திரகாந்தமும் (1)

கவண் உமிழ் கல் வெயில் இயங்கும் கன வரையும் சந்திரகாந்தமும் காண்பீர் – கம்.கிட்:13 23/2

மேல்


சந்திரசயிலம் (1)

தலைவனே ஒத்து பொலிந்தது சந்திரசயிலம் – கம்.பால:15 7/4

மேல்


சந்திரமௌலி-பால் (1)

சந்திரமௌலி-பால் தங்குமே-கொலோ – கம்.ஆரண்:10 28/3

மேல்


சந்திரர் (2)

சந்திரர் கோடி என்ன தரள வெண் கவிகை ஓங்க – கம்.அயோ:3 76/1
தம்பி முற்பகல் சந்திரர் நால்வரின் தயங்கும் – கம்.யுத்1:5 48/1

மேல்


சந்திரற்கு (2)

சந்திரற்கு உவமை-செய் தரள வெண்குடை – கம்.அயோ:1 3/1
சந்திரற்கு உவமை சான்ற வதனத்தாள் சலத்தை நோக்கி – கம்.ஆரண்:11 69/2

மேல்


சந்திரன் (21)

சந்திரன் ஒளி கெட தழைப்ப தண் நிலா – கம்.பால:3 44/4
இடி குரலின் முரச இயம்ப இந்திரன் போல் சந்திரன் தோய் கோயில் எய்தி – கம்.பால:12 1/2
தோற்ற சந்திரன் மீளவும் தோற்றினான் – கம்.பால:18 33/4
சந்திரன் இரவி-தன்னை சார்வது ஓர் தன்மை தோன்ற – கம்.பால:20 4/3
சந்திரன் அனையது ஆங்கு ஓர் மானத்தின் தலையில் தாங்கி – கம்.அயோ:6 13/2
சந்திரன் ஒளியொடு தழுவ சார்த்திய – கம்.ஆரண்:4 3/2
சந்திரன் போல் தனி குடை கீழ் நீ இருக்கும் சவை நடுவே – கம்.ஆரண்:6 100/3
சஞ்சலம் துறந்துதான் அ சந்திரன் உதிக்கலுற்றான் – கம்.ஆரண்:10 106/4
தரும் கதிர் சீத யாக்கை சந்திரன் தருதிர் என்ன – கம்.ஆரண்:10 111/2
சந்திரன் தழைத்து அனைய தன்மையான் – கம்.கிட்:3 49/2
சந்திரன் முதலிய தாரகை குழாம் – கம்.கிட்:7 18/3
சந்திரன் தூண் எதிர் தருக்கின் வாங்குநர் – கம்.கிட்:7 26/3
சந்திரன் உலகினை சார்குவார் சலத்து – கம்.சுந்:2 46/2
என்று நினையா இரவி சந்திரன் இயங்கும் – கம்.சுந்:6 8/1
சந்திரன் முதல வான மீன் எலாம் தழுவ நின்ற – கம்.சுந்:8 15/3
சாரும் மானத்தில் சந்திரன் தனி பதம் சரிக்கும் – கம்.யுத்1:3 6/1
சந்திரன் அனைய கொற்ற தனி குடை தலை-மேல் ஆக – கம்.யுத்3:24 52/1
சந்திரன் வீழா மேரு மால் வரை தகர்ந்து வீழா – கம்.யுத்3:28 46/2
சந்திரன் உலகத்தார் என்பர் தாமரை – கம்.யுத்4:37 66/2
சந்திரன் அனையது ஓர் சரத்தினால் தரை – கம்.யுத்4:37 74/3
சந்திரன் தேவிமாரின் தகை உறு தரள பைம் பூண் – கம்.யுத்4:40 33/1

மேல்


சந்திரனை (1)

சந்திரனை வென்றானும் உருத்திரனை சாய்த்தானும் – கம்.பால:12 13/1

மேல்


சந்திராதித்தர் (1)

அமைப்பு_அரும் காதல்-அது பிடித்து உந்த அந்தரம் சந்திராதித்தர்
இமைப்பு இலர் திரிவர் இது அலால் அதனுக்கு இயம்பல் ஆம் ஏது மற்று யாதோ – கம்.பால:3 3/3,4

மேல்


சந்தின் (5)

குறவர் தந்த சந்தின் ஆரமும் – அகம் 13/4
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு – அகம் 102/3
சந்தின் அடையின் படலை வேதிகை தடம்-தோறு – கம்.கிட்:10 75/1
தள தகு மலர் தவிசு இகந்து நகு சந்தின்
துளை துயில் உவந்து துயில்வு உற்ற குளிர் தும்பி – கம்.கிட்:10 79/3,4
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின்
துண்டங்கள் ஆக வாளின் துணிந்த பேர் உடலை தூவி – கம்.யுத்2:19 49/1,2

மேல்


சந்தின (1)

சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே – நற் 7/9

மேல்


சந்தினும் (1)

தேவதாரத்தும் சந்தினும் பூட்டின சில மா – கம்.பால:15 1/4

மேல்


சந்து (11)

சந்து நீவி புல் முடிந்து இடு-மின் – மலை 393
அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை – அகம் 59/12
சந்து ஆர் கொங்கை தாழ் குழலாள்-பால் தளர்வானும் – கம்.பால:17 25/4
துன்னு தூசினொடு சந்து இவை சுமந்த சனகன் – கம்.ஆரண்:1 4/3
சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும் – கம்.ஆரண்:10 149/2
சந்து ஆர் மணி மண்டபம் தாமரையோனும் நாண – கம்.ஆரண்:10 156/4
தழை உலாவு சந்து அலர்ந்த சாரல் சாரல் அல்லவேல் – கம்.கிட்:7 2/2
இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து – கம்.கிட்:7 5/3
சந்து ஆர் தடம் குன்றினில் தன் உயிர் காதலோனும் – கம்.சுந்:4 89/3
தாடைகள் சந்து மார்பு தலை எனும் இவற்றில் தாக்கி – கம்.யுத்2:16 47/2
தடித்தன எயிற்றினால் தலைகள் சந்து அற – கம்.யுத்2:18 91/2

மேல்


சந்துகள் (1)

சல்லியம் அகற்றுவது ஒன்று சந்துகள்
புல்லுற பொருத்துவது ஒன்று போயின – கம்.யுத்3:24 90/1,2

மேல்


சந்தொடும் (1)

திமிர மாவொடும் சந்தொடும் தேய்க்குமால் – கம்.பால:16 26/2

மேல்


சந்நிதி (1)

சந்நிதி உற்றிலாதார் நெடிது பின் தவிர சென்றார் – கம்.கிட்:15 30/2

மேல்


சபதம் (1)

முந்து செய்த சபதம் முடிப்பெனால் – கம்.யுத்4:41 77/4

மேல்


சம்பக (1)

சம்பக நறும் பொழில்களில் தருண வஞ்சி – கம்.அயோ:5 14/1

மேல்


சம்பர (3)

சம்பர பேர் தானவனை தள்ளி சதமகற்கு அன்று – கம்.அயோ:14 61/3
தடைக்க_அரும் பெரு வலி சம்பர பெயர் – கம்.ஆரண்:13 111/1
சம்பர பெயர் உடை தானவர்க்கு இறைவனை தனு வலத்தால் – கம்.யுத்1:2 82/1

மேல்


சம்பரன் (3)

தோடு இவர்ந்த தார் சம்பரன் தொலைவுற்ற வேலை – கம்.அயோ:2 88/2
சம்பரன் அனைய அ தானை தானவர் – கம்.அயோ:11 52/3
அம்பரத்து அமைந்த வல் வில் சம்பரன் ஆவி வாங்கி – கம்.யுத்3:27 72/1

மேல்


சம்பரனை (3)

குன்று அளிக்கும் குல மணி தோள் சம்பரனை குலத்தோடும் தொலைத்து நீ கொண்டு – கம்.பால:6 9/3
அரும் தேரானை சம்பரனை பண்டு அமர் வென்றாய் – கம்.அயோ:6 20/1
தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் – கம்.ஆரண்:4 23/1

மேல்


சம்பாதி (2)

தாய் என தகைய நண்பீர் சம்பாதி சடாயு என்பேம் – கம்.கிட்:16 53/1
எருவைக்கு முதல் ஆய சம்பாதி இலங்கையில் அ – கம்.சுந்:2 230/1

மேல்


சம்பாதி-பின் (1)

தருணம் கொள் பேர் ஒளியீர் சம்பாதி-பின் பிறந்த சடாயு என்றான் – கம்.ஆரண்:4 25/4

மேல்


சம்பாதியும் (1)

அனலனும் அனிலனும் அரன் சம்பாதியும்
வினையவர் நால்வரும் விரைவின் வந்தனர் – கம்.யுத்1:4 13/1,2

மேல்


சம்பு (1)

தாள் உடை வரி சிலை சம்பு உம்பர்-தம் – கம்.பால:13 14/1

மேல்


சம்புமாலி (3)

பாம்பு இவர் தறுகண் சம்புமாலி என்பவனை பாரா – கம்.சுந்:8 1/2
தானே ஆனான் சம்புமாலி காலன் தன்மையான் – கம்.சுந்:8 41/4
கிங்கரர் சம்புமாலி கேடு_இலா ஐவர் என்று இ – கம்.சுந்:11 10/1

மேல்


சம்புமாலியும் (1)

சம்புமாலியும் வில்லினால் சுருக்குண்டு தலைவ – கம்.யுத்1:5 62/4

மேல்


சம்புவாலி (1)

உக்கார் சம்புவாலி உலந்தான் ஒன்றே குரங்கு என்றார் – கம்.சுந்:8 50/4

மேல்


சம (1)

வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என – கம்.கிட்:2 4/3

மேல்


சமத்தானே (1)

அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4

மேல்


சமத்து (19)

முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர் – பதி 52/7
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த – பரி 22/1
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/10
பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த – அகம் 77/17
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 188/5
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த – அகம் 312/12
முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே – புறம் 275/9
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து
அண்ணல் யானை அணிந்த – புறம் 326/13,14
பொன் அம் திகிரி முன் சமத்து உருட்டி – புறம் 365/5
ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா – கம்.ஆரண்:8 6/2
அனிக வெம் சமத்து ஆர் உயிர் போக தான் – கம்.ஆரண்:9 26/3
வேறு உளார் வலி செயின் விலக்கி வெம் சமத்து
ஊறு உற தம் உயிர் உகுப்பர் என்னையே – கம்.கிட்:6 22/2,3
வில்லும் வெம் கணையும் வீரர் வெம் சமத்து அஞ்சினார்-மேல் – கம்.கிட்:10 62/1
உழந்த வெம் சமத்து உயர் திசை யானையின் ஒளி மருப்பு உற்று இற்ற – கம்.சுந்:2 207/3
இசைந்த வெம் சமத்து இயக்கரை வேரொடும் முன் நாள் – கம்.யுத்1:5 41/3
அன்ன வெம் சமத்து ஆறு வெள்ளத்தையும் அறுத்தான் – கம்.யுத்3:20 52/3
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா – கம்.யுத்4:32 21/3

மேல்


சமம் (48)

செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 99
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 112
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை – மது 593
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப – குறி 229
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி – பட் 238
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 34/10
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம்
கொன்று புறம்பெற்று மன்பதை நிரப்பி – பதி 40/10,11
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/9
வேல் உடை குழூஉ சமம் ததைய நூறி – பதி 66/5
சமம் ததைந்த வேல் – பதி 70/3
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து – பதி 76/1
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை – பதி 82/4
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் – பரி 19/42
பொரு சமம் கடந்த புகழ் சால் வேழம் – பரி 21/2
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/12
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய – அகம் 149/12
கடாஅ யானை குழூஉ சமம் ததைய – அகம் 220/4
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
வில் ஈண்டு அரும் சமம் ததைய நூறி – அகம் 387/13
முன்பு துரந்து சமம் தாங்கவும் – புறம் 14/4
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/11
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு – புறம் 72/8
அரும் சமம் ததைய நூறி நீ – புறம் 93/14
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய – புறம் 125/13
அரும் சமம் ததைய தாக்கி நன்றும் – புறம் 126/21
அரும் சமம் வருகுவது ஆயின் – புறம் 139/14
சமம் கண் கூடி தாம் வேட்பவ்வே – புறம் 270/4
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த – புறம் 284/5
இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே – புறம் 309/2
ஒளிறு வாள் அரும் சமம் முருக்கி – புறம் 312/5
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/13
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/17
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன் – புறம் 397/26
முரற்று அரு வெம் சமம் முயல்கின்றார் எதிர் – கம்.ஆரண்:14 78/2
வேண்டிய வெம் சமம் வேறு விளைப்பார் – கம்.சுந்:9 56/3
வென்றிலர் தோற்றிலாராய் வெம் சமம் விளைக்கும் வேலை – கம்.யுத்1:12 32/2
அறத்தினால் அன்றி அமரர்க்கும் அரும் சமம் கடத்தல் – கம்.யுத்2:15 251/1
ஆனதோ வெம் சமம் அலகில் கற்பு உடை – கம்.யுத்2:16 74/1
ஆற்றலன் ஆற்றுகின்ற அரும் சமம் இதுவே ஆகில் – கம்.யுத்2:19 55/2
அம் சமம் அஞ்சி அழிந்துளர் ஆனோர் – கம்.யுத்3:20 8/1
வெம் சமம் வேறலும் வென்றியது இன்றாய் – கம்.யுத்3:20 8/2
இடபன் தனி வெம் சமம் உற்று எதிரும் – கம்.யுத்3:20 88/1
வெம் சமம் விளைப்பது என்னோ நீரும் இ வீரரோடு – கம்.யுத்3:22 35/2
விட்டம் ஆயினும் மாதினை வெம் சமம் விரும்பி – கம்.யுத்3:30 51/1
நூழில் வெம் சமம் நோக்கி அ இராவணன் நுவன்றான் – கம்.யுத்4:32 11/3
நணித்து வெம் சமம் என்பது ஓர் உவகையின் நலத்தால் – கம்.யுத்4:35 29/1

மேல்


சமய (1)

மாலையின் மலர் புரை சமய வாதியர் – கம்.யுத்1:3 77/2

மேல்


சமயங்கள் (2)

பொரு_அரிய சமயங்கள் புகல்கின்ற புத்தேளிர் – கம்.ஆரண்:1 56/1
பேசும் பேச்சினை சமயங்கள் பிணக்குறும் பிணக்கை – கம்.கிட்:12 36/3

மேல்


சமயத்து (1)

ஊழ் கொண்ட சமயத்து அன்னான் உருவு கண்டாரை ஒத்தார் – கம்.பால:21 19/4

மேல்


சமயத்தோர் (1)

நனி நின்ற சமயத்தோர் எல்லாரும் நன்று என்ன – கம்.ஆரண்:1 51/2

மேல்


சமயம் (1)

பல் பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பரந்தது அன்றே – கம்.பால:1 19/4

மேல்


சமயமும் (1)

ஆயாத சமயமும் நின் அடியவே அயல் இல்லை – கம்.ஆரண்:1 53/2

மேல்


சமர் (1)

துறந்து நீங்கினரோ அன்றி வெம் சமர் தொலைந்தார் – கம்.சுந்:7 57/2

மேல்


சமர (1)

சமர பூமியும் ஒத்தது தானையே – கம்.பால:14 28/4

மேல்


சமரம் (2)

தாள் உடை மலை-கொலாம் சமரம் வேட்டது ஓர் – கம்.யுத்2:16 106/3
தம்பியை முனிந்திலேன் சமரம் தன்னில் யான் – கம்.யுத்2:16 277/3

மேல்


சமழ்க்கும் (1)

தன் நிறம் தானே ஒக்கும் மலர் நிறம் சமழ்க்கும் அன்றே – கம்.கிட்:13 65/4

மேல்


சமழ்த்தனர் (1)

தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார் – கம்.யுத்2:16 332/2

மேல்


சமழ்ப்பு (1)

தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் – பரி 20/36

மேல்


சமன் (1)

எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5

மேல்


சமித்தது (1)

சமித்தது என் பகை என தமரொடு ஆர்ப்பவே – கம்.பால:5 88/4

மேல்


சமிதைகள் (1)

அம்பினால் பெரும் சமிதைகள் அமைத்தனன் அனலில் – கம்.யுத்3:22 160/1

மேல்


சமீரணன் (4)

துறை-தொறும் தொடர்ந்து நின்று சமீரணன் துடைப்ப-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 15/4
தனையன் அ வழி சமீரணன் மகன் உரை-தருவான் – கம்.கிட்:3 74/4
தன்மையை உரை-செய்க என்ன சமீரணன் தனயன் சொல்வான் – கம்.சுந்:12 80/4
செம் கதிர் செல்வன் சேயும் சமீரணன் சிறுவன்-தானும் – கம்.யுத்3:22 15/1

மேல்


சமுக (1)

சமுக வாளியும் தனுவும் வாழ் முகத்து – கம்.கிட்:15 22/3

மேல்


சமுதரோடு (1)

சமுதரோடு மடிந்தன சார்தரும் – கம்.யுத்4:33 26/2

மேல்


சமை (2)

சமை உறு தக்கனார் வேள்வி சாரவே – கம்.பால:13 12/4
சமை திரள் முலை தெரிவை தூய் வடிவு கண்டார் – கம்.பால:22 29/2

மேல்


சமைக்க (3)

சாலையும் சதுக்கமும் சமைக்க சந்தியும் – கம்.பால:5 110/2
சாற்றுக நகர் அணி சமைக்க என்றனன் – கம்.அயோ:2 32/4
சட்டகம் தன்னை நோக்கி யாரையும் சமைக்க தக்காள் – கம்.கிட்:13 38/1

மேல்


சமைக்கப்பட்ட (1)

தனி இடம் அதனை நண்ணி தம்பியால் சமைக்கப்பட்ட
இனிய பூம் சாலை எய்தி இருந்தனன் இராமன் இப்பால் – கம்.ஆரண்:5 7/3,4

மேல்


சமைக்குவெனால் (1)

தன் ஆர் உயிர் கொண்டு சமைக்குவெனால் – கம்.யுத்2:18 14/4

மேல்


சமைத்த (5)

சமைத்த தோள் வலி தாங்கினர் ஆயினும் – கம்.அயோ:2 23/3
மின் கொண்டு அமைத்த வெயிலை கொடு சமைத்த
என் கொண்டு இயற்றிய என தெரிகிலாத – கம்.சுந்:2 1/2,3
கேழ் அரிய பொன் கொடு சமைத்த கிளர் வெள்ளத்து – கம்.சுந்:2 60/3
சானகி ஆம்-வகை கொண்டு சமைத்த
மான் அனையாளை வடி குழல் பற்றா – கம்.யுத்3:26 29/1,2
சாக தீவினின் உறைபவர் தானவர் சமைத்த
யாகத்தில் பிறந்து இயைந்தவர் தேவரை எல்லாம் – கம்.யுத்3:30 10/1,2

மேல்


சமைத்தது (1)

ஏழ் பொழிற்கும் ஏழ் நில தலம் சமைத்தது என்ன நூல் – கம்.பால:3 25/1

மேல்


சமைத்தவரை (1)

சமைத்தவரை இன்மை மறை-தானும் எனலாம் அ – கம்.பால:22 29/1

மேல்


சமைத்தன (1)

தா இல் எம்பி கை சாலை சமைத்தன
யாவை யாதும் இலார்க்கு இயையாதவே – கம்.அயோ:10 50/3,4

மேல்


சமைத்தார் (1)

தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார்
தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார் – கம்.சுந்:7 42/2,3

மேல்


சமைத்தான் (2)

தா இல் பாவனையால் கொடுத்து அருச்சனை சமைத்தான்
தேவு யாவையும் உலகமும் திருத்திய தெய்வ – கம்.சுந்:11 54/2,3
தருக்கு போர்க்கு உடன் வந்துளவாம் என சமைத்தான்
வெருக்கொள பெரும் கவி படை குலைந்தது விலங்கி – கம்.யுத்3:22 164/3,4

மேல்


சமைத்திட்டான்-அரோ (1)

சர கொடு நெடு மதில் சமைத்திட்டான்-அரோ – கம்.யுத்3:31 168/4

மேல்


சமைத்து (2)

தம்பிக்கு உயிர் ஈறு சமைத்து அவனை – கம்.யுத்2:18 11/2
சானகி உருவமாக சமைத்து அவள் தன்மை கண்ட – கம்.யுத்3:26 15/1

மேல்


சமைதி (1)

தழுவின என்று செய்ய தக்கது சமைதி போலாம் – கம்.யுத்1:13 12/2

மேல்


சமைந்த (4)

முதல் இட்டு ஆன்ற சராசரம் சமைந்த ஆற்றல் – கம்.கிட்:2 24/2
காசு அடை சமைந்த மாடம் கதிர் நிற கற்றை சுற்ற – கம்.யுத்1:10 10/2
தாலமும் மலையும் ஏந்தி தாக்குவான் சமைந்த காலை – கம்.யுத்3:22 19/2
தன்னையும் கடந்து நீண்ட உவகையன் சமைந்த கீதம் – கம்.யுத்3:25 1/2

மேல்


சமைந்தது (3)

தனி இருந்தனள் சமைந்தது என் சிந்தனை தாழ்வு உற்று – கம்.ஆரண்:6 84/1
தகைவு_இல் சேனைக்கு அலகு சமைந்தது ஓர் – கம்.கிட்:13 1/3
வாழ்வு இனி சமைந்தது அன்றே என்று மா நகரை எல்லாம் – கம்.யுத்1:10 23/3

மேல்


சமைந்தவாறு (1)

சார்வு உற நின்ற நீர் சமைந்தவாறு எலாம் – கம்.யுத்1:4 41/3

மேல்


சமைந்தன (1)

செம்பொன்னின் அமைந்து சமைந்தன தேர் – கம்.யுத்2:18 42/1

மேல்


சமைந்தார் (4)

தரையினை எடும் எடும் என்றால் ஒருவர் அது அமைதல் சமைந்தார் – கம்.சுந்:7 17/4
தானையும் உலந்தது ஐவர் தலைவரும் சமைந்தார் தாக்க – கம்.சுந்:9 66/1
தார் கெழு தானை சமைந்தார்
போர் கெழு மாலை புனைந்தார் – கம்.சுந்:13 45/2,3
சங்கரற்கு அழி முப்புரத்தவர் என சமைந்தார் – கம்.யுத்1:5 61/4

மேல்


சமைந்தார்கள்-தம்மை (1)

தண்டாவனம் செல்வதற்கே சமைந்தார்கள்-தம்மை
புண் தாங்கு நெஞ்சத்தனளாய் படி மேல் புரண்டாள் – கம்.அயோ:4 139/2,3

மேல்


சமைந்தான் (5)

தன்னை உள்ளவா கேட்டி என்று உரை-செய சமைந்தான் – கம்.யுத்1:2 118/4
தாள் தாமரை மலரோன் படை தொடுப்பேன் என சமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 134/4
தானே பிறர் அறியாதது தந்தேன் என சமைந்தான்
ஆனால் இவன் உயிர் கோடலுக்கு ஐயம் இலை என்னா – கம்.யுத்3:27 151/2,3
சயம்-தனை பொரும் தம்பியை உயிர் கொள சமைந்தான் – கம்.யுத்4:32 26/4
தணப்பு இல் தாமரை சதுமுகன் உரை-செய சமைந்தான் – கம்.யுத்4:40 85/4

மேல்


சமைந்திலனால் (1)

தான் ஆக நினைந்து சமைந்திலனால்
மான் ஆகுதி என்றவன் வாள் வலியால் – கம்.ஆரண்:11 40/2,3

மேல்


சமைந்து (2)

தான் தொடர் குலத்தை எல்லாம் தொலைக்குமா சமைந்து நின்றாள் – கம்.ஆரண்:7 65/3
தாயை ஆர் உயிர் உண்டானை யான் கொல சமைந்து நின்றேன் – கம்.ஆரண்:11 35/2

மேல்


சமைந்தேன் (2)

தருக்கு அழிதர கடிது கொல்வது சமைந்தேன்
வருக்க மறையோய் அவர் வரும் திசையில் முந்துற்று – கம்.ஆரண்:3 54/2,3
சாதிப்பார் பெறும் பெரும் பதம் தலைக்கொண்டு சமைந்தேன்
ஓதி கேட்பது பரம்பொருள் இன்னம் ஒன்று உளதோ – கம்.யுத்1:3 30/3,4

மேல்


சமைப்பது (1)

சமைப்பது கொலை அலால் தக்கது யாவதோ – கம்.யுத்1:4 38/3

மேல்


சமைப்பதே (1)

தலையெடுத்து விழியாமை சமைப்பதே தழல் எடுத்தான் – கம்.ஆரண்:6 93/3

மேல்


சமைப்பின் (2)

மனைவியர் நிறை-வயின் வசி தடி சமைப்பின்
சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி – பரி 5/39,40
தந்திரம் அதனை தெய்வ படையினால் சமைப்பின் அல்லால் – கம்.யுத்3:22 152/3

மேல்


சமைய (5)

சமைய பெரிது உடையான் நெறி தள்ளுற்று இடை தளரும் – கம்.பால:24 14/2
சரம் ஒடுக்கின புட்டிலும் சாத்தினர் சமைய
கருவி புக்கனர் அரக்கர் மா பல்லணம் கலின – கம்.சுந்:9 8/2,3
தம்பியே சாற்றி போனான் என்பதும் சமைய சொன்னார் – கம்.யுத்1:9 80/4
சய துறை அறனும் அஃதே என்று இவை சமைய சொன்னான் – கம்.யுத்1:14 8/4
சாருதி ஈண்டு என சமைய சொல்லினான் – கம்.யுத்4:40 60/2

மேல்


சமையும் (3)

இன்றே சமையும் இவன் இந்திரசித்து என்பான் – கம்.சுந்:11 24/4
தருக்கு இனி இன்றொடும் சமையும் தான் எனா – கம்.யுத்2:16 260/2
சமையும் உன் வாழ்க்கை இன்றோடு என்று தன் சங்கம் ஊதி – கம்.யுத்2:18 188/3

மேல்


சமைவது (1)

சமைவது செய்வது என்று வீடணன் விளம்ப தக்கது – கம்.யுத்3:26 89/3

மேல்


சமைவான் (1)

சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான்
மையின் உயர் மலை நூறிய மழு வாளவன் வந்தான் – கம்.பால:24 15/1,2

மேல்


சமைவு (2)

சமைவு உற அறிந்திலம் தக்கது ஆகுக – கம்.பால:23 73/3
தம்பியும் தானும் நிற்பதாயினான் சமைவு ஈது என்றான் – கம்.யுத்1:13 7/4

மேல்


சமைவும் (1)

தள்ள_அரும் துயரமும் சமைவும் சாற்றலும் – கம்.பால:5 49/3

மேல்


சமைவுற (3)

சங்கொடு தாரை சின்னம் சமைவுற சாற்றலுற்றார் – கம்.யுத்2:16 46/4
சாதியோ உனக்கு உறுவது சொல்லுதி சமைவுற தெரிந்து அம்மா – கம்.யுத்2:16 319/4
சமைவுற தருவென் மற்று இ தாரணி மன்னற்கு இன்னல் – கம்.யுத்2:17 50/3

மேல்


சமைவென் (1)

தழுவுற வைத்து இன்று ஏகு என்று உரைத்தியேல் சமைவென் தக்கோய் – கம்.யுத்3:26 84/2

மேல்


சய (2)

சய கவி பெரும் படை தலைவர் தாள்களால் – கம்.யுத்1:8 10/1
சய துறை அறனும் அஃதே என்று இவை சமைய சொன்னான் – கம்.யுத்1:14 8/4

மேல்


சயந்தனம் (1)

தசும்புறு சயந்தனம் அரக்கர் தாள் தர – கம்.ஆரண்:7 52/2

மேல்


சயம் (2)

சயம் தனக்கு ஒரு வடிவு என திறல் கொடு தழைத்த – கம்.கிட்:12 14/3
சயம் கொடு தருவென் இன்றே மனிதரை தனு ஒன்றாலே – கம்.யுத்3:28 7/4

மேல்


சயம்-தனை (1)

சயம்-தனை பொரும் தம்பியை உயிர் கொள சமைந்தான் – கம்.யுத்4:32 26/4

மேல்


சயன (1)

சயன மாதர் கலவி தலைதரும் – கம்.கிட்:13 19/3

மேல்


சயனங்கள் (1)

படுத்து வைகிய பல்லவ சயனங்கள் பாராய் – கம்.அயோ:10 23/4

மேல்


சயனத்தான் (1)

தானத்தான் அல்லன் மெல்லென் சயனத்தான் உரையும் தாரான் – கம்.யுத்1:13 1/4

மேல்


சயனம் (3)

பாவையர் வைக தீய்ந்த பல்லவ சயனம் கண்டார் – கம்.பால:16 19/4
பானம் ஊட்டி சயனம் பரப்புவான் – கம்.யுத்4:34 4/3
அண்டச மணி சயனம் ஒப்பது அகலத்தின் – கம்.யுத்4:36 12/4

மேல்


சயித்தம் (1)

நின்றது ஓர் சயித்தம் கண்டான் நீக்குவன் இதனை என்னா – கம்.சுந்:6 49/3

மேல்


சயிலகோபனும் (1)

தளை அவிழ் தருவு உடை சயிலகோபனும்
கிளையும் அந்தர மிசை கெழுமி ஆர்ப்பு உற – கம்.பால:5 103/1,2

மேல்


சயிலத்தோடு (1)

தள்ள தக்கு_இல் பெரும் சயிலத்தோடு
எள்ள கட்டி எடுத்து விசித்து – கம்.யுத்1:3 99/1,2

மேல்


சயிலம் (1)

சுந்தர சயிலம் தன்னை கண்டவர் வினைகள் தீர்க்கும் – கம்.யுத்4:41 21/2

மேல்


சர (18)

வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் – கம்.ஆரண்:7 92/2
செம் சர தூய்மையால் தேவர் ஆக்கினான் – கம்.ஆரண்:7 124/4
சர தாரைகள் வீசினிர் சார்கிலிரோ – கம்.ஆரண்:12 77/2
சண்ட பிறை வாள் எயிற்றான் சர தாரை மாரி – கம்.ஆரண்:13 23/1
அள்ளல் வெம் சர மாரனை அஞ்சியோ – கம்.சுந்:2 169/1
பெய்தால் என சர மாரிகள் சொரிந்தான் துயில் பிரிந்தான் – கம்.யுத்2:15 158/4
தூங்கும் சர நெடும் புட்டிலின் சுடர் வேலவற்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 159/3
சிந்தினன் சர மாரி திசைதிசை – கம்.யுத்2:19 135/3
பொருது இ கணம் வென்றான் என சர மாரிகள் பொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 121/4
பெரு வில்லிகள் முடிவு இல்லவர் சர மா மழை பெய்வார் – கம்.யுத்3:31 103/2
குத்தான் அழி குழம்பு ஆம்-வகை வழுவா சர குழுவால் – கம்.யுத்3:31 110/4
தெறித்து சிந்த சர மழை சிந்தினான் – கம்.யுத்3:31 132/4
சர கொடு நெடு மதில் சமைத்திட்டான்-அரோ – கம்.யுத்3:31 168/4
சாலிகை யாக்கையர் தணப்பு இல் வெம் சர
வேலியை கடந்திலர் உலகை வென்றுளார் – கம்.யுத்3:31 169/3,4
சண்ட சர மழை கொண்டு அவை இடையே அற தடுத்தான் – கம்.யுத்4:37 48/4
ஈசன் விடு சர மாரியும் எரி சிந்துறு தறுகண் – கம்.யுத்4:37 57/1
நீசன் விடு சர மாரியும் இடை எங்கணும் நெருங்க – கம்.யுத்4:37 57/2
பொழிந்தன சர மழை உருவி போதலால் – கம்.யுத்4:37 59/2

மேல்


சரங்கள் (14)

வெம் சரங்கள் நெஞ்சு அரங்க வெய்ய காமன் எய்யவே – கம்.பால:13 49/2
தழை உறா கரும்பின் சாபத்து அனங்க வேள் சரங்கள் பாய்ந்த – கம்.பால:21 9/2
தாக்கு அணங்கு அனைய மேனி தைத்த வேள் சரங்கள் பாராள் – கம்.பால:21 15/1
சரங்கள் ஓடின தைக்க அரக்கர்-தம் – கம்.ஆரண்:7 20/3
தூண்டிய சரங்கள் பாய துணைவர் பட்டு உருள அஞ்சி – கம்.ஆரண்:11 34/3
தொடுத்த தொடுத்த சரங்கள் துரந்த – கம்.சுந்:9 53/1
தூண்டிய தேரர் சரங்கள் துரந்தார் – கம்.சுந்:9 56/2
சரங்கள் இங்கு இவற்றால் பண்டு தானுடை – கம்.யுத்1:9 64/1
தப்பின-போதும் அன்னான் தனு உமிழ் சரங்கள் தப்பா – கம்.யுத்2:16 26/4
தலை படைத்தன போன்றனவால் நெடும் சரங்கள் – கம்.யுத்2:16 206/4
புலவர் சொல் துறை புரிந்தவும் போன்றன சரங்கள் – கம்.யுத்2:16 221/4
சரம் தரும் சிலை கேடகம் பிச்சம் மொய் சரங்கள்
துரந்து செல்வன குருதி நீர் ஆறுகள்-தோறும் – கம்.யுத்2:16 248/2,3
கை திரு சரங்கள் உன்-தன் மார்பிடை கலக்கல்-பால – கம்.யுத்2:17 55/3
சிறந்தது சரங்கள் பாய சிந்திய சிரத்த ஆகி – கம்.யுத்3:28 58/2

மேல்


சரங்களாய் (3)

மொய் கொள் வேலையும் திசைகளும் சரங்களாய் முடிந்த – கம்.யுத்2:15 197/4
கருதவே உலகம் எங்கும் சரங்களாய் காட்டும் அன்றே – கம்.யுத்2:16 21/4
சூழ்க்கின்ற வீரம் என் கை சரங்களாய் தோன்றும் அன்றே – கம்.யுத்3:27 83/4

மேல்


சரங்களால் (2)

வேறு வேறு எய்த சரம் எலாம் சரங்களால் விலக்கி – கம்.யுத்2:15 201/2
மீட்டு அவன் சரங்களால் விலங்கலானையே – கம்.யுத்2:16 282/1

மேல்


சரங்களின் (1)

தாக்கிய சரங்களின் தலைகள் நீங்கிய – கம்.யுத்2:18 112/1

மேல்


சரங்களும் (2)

சரங்களும் துணையாய் நின்ற நிசாசரன் தனிமை நோக்கி – கம்.யுத்2:19 178/3
சரங்களும் நிற்கவே-கொல் வந்தது அ அருணன் தம்பி – கம்.யுத்2:19 298/4

மேல்


சரங்களே (2)

தாமரை கண்ணனும் சரங்களே கொடு – கம்.பால:8 38/3
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று – கம்.யுத்4:38 24/2

மேல்


சரங்களை (3)

ஒழிந்தனர் சரங்களை உருமின் ஏறு என – கம்.ஆரண்:7 105/3
தலைகளை நோக்கும் வீரர் சரங்களை நோக்கும் தாக்கி – கம்.யுத்3:22 26/2
தன்னையே தொழுது வாழ்த்தி சரங்களை தெரிந்து வாங்கி – கம்.யுத்3:22 153/2

மேல்


சரண் (16)

தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே – கம்.பால:0 1/4
இணைந்த கமல சரண் அருச்சனை செய்து இன்றே – கம்.பால:6 6/3
மாண்ட வரதன் சரண் வணங்க எதிர் வந்தான் – கம்.ஆரண்:3 36/3
சரண் உனை புகுந்தேன் என்னை தாங்குதல் தருமம் என்றான் – கம்.கிட்:3 25/4
முன்பு நின் தம்பி வந்து சரண் புக முறை இலோயை – கம்.கிட்:7 123/1
மாருதியும் மற்று அவள் மலர்_சரண் வணங்கி – கம்.கிட்:14 55/1
ஆனால் சிலர் சிலர் ஐயா நின் சரண் என்றார் நின்றவர் அரி என்றார் – கம்.சுந்:10 40/4
அஞ்சுகின்றிலர்கள் நின் அருள் அலால் சரண் இலா அமரர் அம்மா – கம்.யுத்1:2 92/4
சரண் புகுந்தனன் என முன்னம் சாற்றினான் – கம்.யுத்1:4 51/4
கை புகுந்து உறு சரண் அருளி காத்துமேல் – கம்.யுத்1:4 73/1
மறந்த நாள் உண்டோ என்னை சரண் என வாழ்கின்றானை – கம்.யுத்1:4 107/2
சரண் எனக்கு யார்-கொல் என்று சானகி அழுது சாம்ப – கம்.யுத்1:4 113/1
விடலம் மெய் சரண் என்று விளம்பலும் – கம்.யுத்4:40 20/4
சரணம் அல்லது ஓர் சரண் இல்லை அன்னவை தவிர்ப்பான் – கம்.யுத்4:40 93/4
வையம் ஆளுடை நாயகன் மலர் சரண் வணங்கி – கம்.யுத்4:41 14/3
இ இடை வந்து கண்டாய் சரண் என இயம்பிற்று என்றான் – கம்.யுத்4:41 24/4

மேல்


சரணத்தர் (1)

தாளித நொய் நூல் சரணத்தர் மேகலை – பரி 10/10

மேல்


சரணத்தன (1)

தாமத்தன மார்பத்தன சரணத்தன தம்தம் – கம்.யுத்3:27 115/3

மேல்


சரணத்தானை (1)

தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை – கம்.சுந்:2 215/4

மேல்


சரணம் (15)

மா இரு ஞாலம் உண்டோன் கலுழன் மேல் சரணம் வைத்தான் – கம்.பால:5 22/4
மன்னவர்_மன்னன் அந்த மா முனி சரணம் சூடி – கம்.பால:5 28/2
தக்கதே நினைந்தான் தாதை தாமரை சரணம் சூடி – கம்.அயோ:3 106/2
தாவாது ஒளிரும் குடையாய் தவறு இங்கு இது நின் சரணம்
காவாய் என்றாய் அதனால் கடிய சாபம் கருதேம் – கம்.அயோ:4 86/1,2
சந்த மென் தளிர் புரை சரணம் சார்ந்தனன் – கம்.ஆரண்:14 82/3
தன்னையே அனையவன் சரணம் வந்து அணுகினான் – கம்.கிட்:3 16/4
தம்முனார் கமலத்து அண்ணல் தாதையார் சரணம் தாழ – கம்.யுத்1:4 135/3
கவயம் நின் சரணம் அல்லால் பிறிது ஒன்று கண்டது உண்டோ – கம்.யுத்1:7 4/2
ஆயிர நாமத்து ஐயா சரணம் என்று அடியில் வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்1:7 10/4
வைய நாதன் சரணம் வணங்கியே – கம்.யுத்1:8 71/4
தையலை விட்டு அவன் சரணம் தாழ்ந்து நின் – கம்.யுத்2:16 83/1
மு முனை நெடு வேல் அண்ணல் முளரி அம் சரணம் தாழ்ந்த – கம்.யுத்2:16 187/2
தாமரை சரணம் வைத்தான் கலுழனின் தாங்கி நின்ற – கம்.யுத்2:18 181/2
தாழ்வித்த முடியன் வீரன் தாமரை சரணம் தாழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 93/4
சரணம் அல்லது ஓர் சரண் இல்லை அன்னவை தவிர்ப்பான் – கம்.யுத்4:40 93/4

மேல்


சரத்தால் (10)

துந்து எனும் தானவனை சுடு சரத்தால் துணித்தானும் – கம்.பால:12 13/2
சொரிந்த பல் படை துணிபட துணிபட சரத்தால்
அரிந்து போந்தன சிந்திட திசைதிசை அகற்றி – கம்.ஆரண்:7 85/1,2
ஆழி பல் படை அனையன அளப்ப_அரும் சரத்தால்
வாழி போர் வலி மாருதி மேனியை மறைத்தான் – கம்.சுந்:11 43/3,4
சிந்தி வேலையும் திசைகளும் நிறைந்தன சரத்தால்
பந்தி பந்தியாய் மடிந்தது வானர பகுதி – கம்.யுத்2:15 198/2,3
தான் உடை சரத்தால் அவர் தலைமலை தடிந்தான் – கம்.யுத்2:15 230/4
பெய்யும் வெம் சரத்தால் மேனி பிளப்புண்டார் உணர்வு பேர்ந்தார் – கம்.யுத்2:19 292/2
நின் மைந்தன் தன் நெடும் சரத்தால் துணைவர் எல்லாம் நிலம் சேர – கம்.யுத்3:22 227/2
இறுத்தான் நெடும் சரத்தால் ஒரு தனி நாயகற்கு இளையோன் – கம்.யுத்3:27 126/3
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால்
கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த – கம்.யுத்3:31 110/2,3
தூய கொற்றவர் சுடு சரத்தால் முன்பு துணிந்தார் – கம்.யுத்4:37 111/4

மேல்


சரத்திற்கும் (1)

கூற்றினுக்கு அன்றே வீரன் சரத்திற்கும் குறித்தது உண்டோ – கம்.சுந்:3 116/4

மேல்


சரத்தின் (4)

தாங்கினன் இராமனும் சரத்தின் தானையால் – கம்.ஆரண்:7 114/4
தேவியை தீண்டா-முன்னம் இவன் தலை சரத்தின் சிந்தி – கம்.ஆரண்:11 38/1
தன்னுடை சிரத்தை என் சரத்தின் தள்ளினால் – கம்.யுத்3:22 40/2
சரத்தின் வேறு இனி பவித்திரம் உளது என தகுமோ – கம்.யுத்3:22 109/4

மேல்


சரத்தினால் (1)

சந்திரன் அனையது ஓர் சரத்தினால் தரை – கம்.யுத்4:37 74/3

மேல்


சரத்தினின் (1)

சரத்தினின் துணித்து வீழ்த்த தறுகணான் தன்னை நோக்கி – கம்.யுத்3:21 34/2

மேல்


சரத்தினும் (1)

தராதல வேந்தன் மைந்தர் சரத்தினும் கவியின் தானை – கம்.யுத்3:21 39/1

மேல்


சரத்தினோடும் (1)

தானுடை செல்வம் துய்க்க தகுதியே சரத்தினோடும்
வானிடை புகுதி அன்றே யான் பழி மறுக்கில் என்றான் – கம்.யுத்3:27 170/3,4

மேல்


சரத்து (2)

கொற்ற வார் சரத்து ஒழிந்தது ஓர் சிரத்தையும் குறைத்தான் – கம்.ஆரண்:7 134/4
ஊசி நுழையா வகை சரத்து அணி வகுக்கும் அவை உண்ணும் உயிரை – கம்.யுத்3:31 139/2

மேல்


சரத்தை (1)

சலித்தான் ஐயன் கையால் எய்யும் சரத்தை உக சாடி – கம்.சுந்:8 47/1

மேல்


சரத்தையே (1)

வருணற்கு ஈந்த வருண சரத்தையே – கம்.யுத்1:8 35/4

மேல்


சரத்தொடு (2)

மிடல் ஒன்று சரத்தொடு மீது உயர் வான் – கம்.யுத்2:18 29/1
செம் சரத்தொடு சேண் கதிர் விசும்பின்-மேல் செல்வான் – கம்.யுத்3:22 81/1

மேல்


சரத்தொடும் (3)

சரத்தொடும் பாய்ந்தது நிலவின் தாரை வாள் – கம்.யுத்1:5 10/4
ஆலம் அன்னது ஓர் சரத்தொடும் அங்கதன் அயர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 199/3
மின் தனி திரண்டது என்ன சரத்தொடும் கூட்டி விட்டான் – கம்.யுத்2:18 204/2

மேல்


சரத (1)

சரத நாள்_மலர் யாவையும் குடைந்தன தடவி – கம்.கிட்:10 37/1

மேல்


சரதம் (17)

சரதம் இ புவியெலாம் தம்பியோடும் இ – கம்.அயோ:2 64/1
சரதம் உடையான் அவள் என் தனி தாதை செப்ப – கம்.அயோ:4 133/2
சரதம் மற்று இலது என தழங்கு சீற்றத்தான் – கம்.அயோ:14 27/4
சரதம் நின்னதே மகுடம் தாங்கலாய் – கம்.அயோ:14 94/2
சாம் இது சரதம் நின் ஆணை சாற்றினேன் – கம்.அயோ:14 131/4
தனு எனும் திரு நுதலி வந்தனள் சரதம் வன் துயர் தவிர்தியே – கம்.கிட்:10 66/4
இறந்து விண் சேர்வது சரதம் இ பழி – கம்.கிட்:10 88/2
கொன்று அருள் நின்னால் அன்னார் குறைவது சரதம் கோவே – கம்.சுந்:3 129/3
சான்று அவன் இதுவே வேத முடிவு இது சரதம் என்றான் – கம்.யுத்1:3 122/4
சாதலோ சரதம் நீதி அறத்தொடும் தழுவி நின்றாய் – கம்.யுத்2:16 136/2
சரதம் மற்று இவனை தந்தார் தவம் புரிந்து ஆற்றல் தாழ்ந்த – கம்.யுத்2:17 46/1
சரதம் ஆக தரை பட சாடுமால் – கம்.யுத்2:19 143/3
சூளுற்றேன் இது சரதம் என்று இலக்குவன் சொன்னான் – கம்.யுத்3:22 60/4
சாவது சரதம் அன்றோ என்றனன் தருமம் காப்பான் – கம்.யுத்3:27 78/4
சரதம் போர் வென்று மீளும் தருமமே தாங்க என்பான் – கம்.யுத்3:28 63/2
சங்கை உற்றவர் தேறுவது உண்டு அது சரதம்
கங்கை நாடுடை கணவனை முனிவுற கருதேல் – கம்.யுத்4:40 108/3,4
சரதம் நீங்கலதாம் என்றான் தழீஇய கை தளர – கம்.யுத்4:40 116/4

மேல்


சரதம்தான் (1)

முகம் காண்பது சரதம்தான் என – கம்.யுத்2:16 294/2

மேல்


சரதமே (1)

சரதமே முடிவர் கெட்டேன் சனகி என்று உலகம் சாற்றும் – கம்.கிட்:16 15/2

மேல்


சரபன் (2)

நீலன் இடபன் குமுதாக்கன் பனசன் சரபன் நெடும் சாம்பன் – கம்.சுந்:4 116/2
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் – கம்.யுத்1:11 31/4

மேல்


சரபனும் (1)

தீர்க்கபாதனும் வினதனும் சரபனும் திரைக்கும் – கம்.கிட்:12 19/1

மேல்


சரம் (117)

சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் கரிய செம்மல் – கம்.பால:7 49/1
சரம் தரு தபம் அல்லால் தடுப்ப அரும் சாபம் வல்ல – கம்.பால:9 20/1
தூயவன் அவனை நின் கை சுடு சரம் அனைய சொல்லால் – கம்.பால:9 21/2
தயிர் உறு மத்தின் காம சரம் பட தலைப்பட்டு ஊடும் – கம்.பால:10 13/1
காமனும் ஒரு சரம் கருத்தின் எய்தனன் – கம்.பால:10 42/3
மண்_மகள் தன் மார்பின் அணி வன்ன சரம் என்ன – கம்.பால:15 13/3
சரம் பயில் சாபம் என்ன புருவங்கள் தம்மின் ஆடா – கம்.பால:16 13/1
அடல் ஏய் மதனன் சரம் அஞ்சினையோ – கம்.பால:23 11/2
சரம் தாழ் வில்லாய் தந்த வரத்தை தவிர்க என்றல் – கம்.அயோ:3 38/3
செம் சரம் என்பன தீ உமிழ்கின்றன செல்லாவோ – கம்.அயோ:13 14/3
மன்னவர் நெஞ்சினில் வேடர் விடும் சரம் வாயாவோ – கம்.அயோ:13 16/4
தாடகையை உயிர் கவர்ந்த சரம் இருந்தது அன்றியும் நான் தவம் மேற்கொண்டு – கம்.ஆரண்:6 127/2
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா – கம்.ஆரண்:7 61/3
உருவி மாதிரத்து ஓடின சுடு சரம் உதிரம் – கம்.ஆரண்:7 78/2
துன்று பத்திய இராகவன் சுடு சரம் துரப்ப – கம்.ஆரண்:7 79/2
தானத்தன காகுத்தன சரம் உந்திய சிரமே – கம்.ஆரண்:7 90/4
நூறிய சரம் எலாம் நுறுங்க வாளியால் – கம்.ஆரண்:7 106/1
கொற்ற வெம் சிலை சரம் கோத்து வாங்குவார் – கம்.ஆரண்:7 117/2
தூவிய சரம் எலாம் துணிய வெம் கணை – கம்.ஆரண்:7 128/1
உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ – கம்.ஆரண்:7 139/3
தோய்ந்த தோய்வு_இலா பிறை முக சரம் சிரம் துமித்த – கம்.ஆரண்:8 11/2
காய்ந்த வெம் சரம் நிருதர்-தம் கவச மார்பு உருவ – கம்.ஆரண்:8 11/3
தூடணன் விடு சுடு சரம் யாவையும் துணியா – கம்.ஆரண்:8 12/1
தூர்த்த செம் சரம் திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்து – கம்.ஆரண்:8 13/3
ஆற்றினான் அவன் ஆழி அம் தேர் சரம்
நூற்றினால் நுண் பொடிபட நூறினான் – கம்.ஆரண்:9 19/3,4
தூங்கு தூணியிடை சுடு செம் சரம்
வாங்குகின்ற வல கை ஓர் வாளியால் – கம்.ஆரண்:9 21/2,3
நெட்டிலை சரம் வஞ்சனை நெஞ்சுற – கம்.ஆரண்:11 76/1
சரம் பற்றிய சாபம் விடும்-தனையே – கம்.ஆரண்:13 15/4
பொறி கொள் வெம் சரம் போவது காண் என புகன்றான் – கம்.கிட்:3 80/4
அழுந்தும் இ சரம் எய்தவன் ஆர்-கொல் என்று அயிர்க்கும் – கம்.கிட்:7 67/4
வில்லினால் துரப்ப அரிது இ வெம் சரம் என வியக்கும் – கம்.கிட்:7 71/1
சரம் எனும்படி தெரிந்தது பல பட சலித்து என் – கம்.கிட்:7 72/1
சரம் அலால் பிறிது வேறு உளது-அரோ தருமமே – கம்.கிட்:7 128/4
மருவார் வெம் சரம் எனையும் வவ்வுமால் – கம்.கிட்:8 10/2
வில்லிடை சரம் என விசையின் வீழ்ந்தன – கம்.கிட்:10 15/2
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் – கம்.கிட்:10 20/2
சரம் பயில் நெடும் துளி நிரந்த புயல் சார – கம்.கிட்:10 82/1
தூ நிற சுடு சரம் தூணி தூங்கிட – கம்.கிட்:10 85/1
புக்கு நீங்கினன் இராகவன் சரம் என புகழோன் – கம்.சுந்:2 142/4
சரம் பெய் தூணி போல் தளிர் அடி தாம் தொட சாமரை பணிமாற – கம்.சுந்:2 195/2
வென்றவன் புரங்கள் வேவ தனி சரம் துரந்த மேரு – கம்.சுந்:3 118/2
கோலி நின்னொடும் வெம் சரம் கோத்த-போது – கம்.சுந்:5 13/2
சரம் ஒடுக்கின புட்டிலும் சாத்தினர் சமைய – கம்.சுந்:9 8/2
ஈண்டு வெம் சரம் எய்தன எய்திடா-வண்ணம் – கம்.சுந்:11 42/2
உய்த்த வெம் சரம் உரத்தினும் கரத்தினும் ஒளிப்ப – கம்.சுந்:11 50/1
சரம் பிழைக்கும் என்று எண்ணுதல் சாலுமோ – கம்.சுந்:12 98/4
இத்தனை பேரையும் இராமன் வெம் சரம்
சித்திரவதை செய கண்டு தீர்தியோ – கம்.யுத்1:4 11/3,4
சூரியன் கதிர் அனையன சுடு சரம் துரந்தான் – கம்.யுத்1:6 14/4
எரியின் மு மடி கொடியன சுடு சரம் எய்தான் – கம்.யுத்1:6 15/4
நிமிர்ந்த செம் சரம் நிறம்-தொறும் படுதலும் நெய்த்தோர் – கம்.யுத்1:6 20/1
தூமம் கால்வன வீரன் சுடு சரம்
வேம் மின் போல்வன வீழ்வதன் முன்னமே – கம்.யுத்1:14 41/2,3
விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர் – கம்.யுத்2:15 22/2
சாய்ந்து சாய்ந்து சரம் பட தள்ளலுற்று – கம்.யுத்2:15 33/3
நெருக்க நேர்ந்து கும்பானு நெடும் சரம்
துரக்க வானர சேனை துணிந்தவே – கம்.யுத்2:15 62/3,4
எய்தான் சரம் எய்தா-வகை இற்றீக என இடையே – கம்.யுத்2:15 158/1
வீங்கும் சரம் பருவத்து இழி மழை போல்வன விலக்கா – கம்.யுத்2:15 159/2
வாங்கும் சரம் வாங்கா-வகை அறுத்தான் அறம் மறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 159/4
திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ் – கம்.யுத்2:15 195/2
தொல் வன் மாரியின் தொடர்வன சுடு சரம் துரந்தான் – கம்.யுத்2:15 196/4
வேறு வேறு எய்த சரம் எலாம் சரங்களால் விலக்கி – கம்.யுத்2:15 201/2
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் – கம்.யுத்2:15 226/4
செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி – கம்.யுத்2:15 227/2
கொன்று வீழ்த்தினது இராகவன் சரம் எனும் கூற்றம் – கம்.யுத்2:15 237/4
திரிபுரம் எரிய ஆங்கு ஓர் தனி சரம் துரந்த செல்வன் – கம்.யுத்2:16 36/1
சரம் தலைத்தலை பட பட மயங்கின சாய்ந்த – கம்.யுத்2:16 211/2
அரிந்து வீழ்த்தலும் ஆயிரம் உரு சரம் அற்ற – கம்.யுத்2:16 235/4
ஏறு வெம் சரம் இரண்டு இளம் குமரன்-மேல் ஏற்றி – கம்.யுத்2:16 236/2
சரம் தரும் சிலை கேடகம் பிச்சம் மொய் சரங்கள் – கம்.யுத்2:16 248/2
கொற்றவன் சரம் என குறிப்பின் உன்னினான் – கம்.யுத்2:16 285/2
வித்தகன் சரம் தொட மெலிவு தோன்றிய – கம்.யுத்2:16 289/2
தினையும் மாத்திரை துணிபட முறைமுறை சிந்தினன் சரம் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 326/4
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – கம்.யுத்2:16 332/4
துரந்தன சுடு சரம் துரந்த தோன்றல – கம்.யுத்2:18 102/1
துரந்தனன் நெடும் சரம் நெருப்பின் தோற்றத்த – கம்.யுத்2:18 120/1
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் – கம்.யுத்2:18 151/1
தைத்தன இளைய வீரன் சரம் எனும் தாரை மாரி – கம்.யுத்2:18 183/4
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் – கம்.யுத்2:18 189/4
புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் பொரு சரம் பலவும் போக்கி – கம்.யுத்2:18 198/2
சரம் ஒன்றின் கடிது சென்று தாக்கினான் தாக்கினான்-தன் – கம்.யுத்2:18 210/2
அலங்கல் மார்பும் உயர் தோளும் ஊடுருவ ஆயிரம் சரம் அழுத்தினான் – கம்.யுத்2:19 81/4
வெதிரின் காட்டு எரி-போல் சரம் வீசினான் – கம்.யுத்2:19 161/4
இளைய வீரன் சுடு சரம் ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 162/4
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் – கம்.யுத்2:19 257/2
இந்திரன்_பகை எனும் இவனை என் சரம்
அந்தரத்து அரும் தலை அறுக்கலாது எனின் – கம்.யுத்3:22 39/1,2
சுடு சரம் இவன் தலை துணிக்கலாது-எனின் – கம்.யுத்3:22 41/2
தடிவன கொடும் சரம் தள்ள தள்ளுற – கம்.யுத்3:22 53/1
உளையும் வெம் சரம் சொரிந்தனன் நாழிகை ஒன்று – கம்.யுத்3:22 68/3
அறன் இது அன்று என அரக்கன்-மேல் சரம் தொடுத்து அருளான் – கம்.யுத்3:22 71/2
சூர் அழிந்திட துரந்தனன் சுடு சரம் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 74/4
சிந்தினான் சரம் இலக்குவன் முகம்-தொறும் திரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 110/4
தருக்கி வெம் சரம் தலைத்தலை மயங்கின தைக்க – கம்.யுத்3:22 170/3
செம் சரம் என்ன சென்றன மென்மேல் – கம்.யுத்3:26 22/4
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் – கம்.யுத்3:27 122/3
புற்றிடை அரவு என நுழைய நெடும் பொரு சரம் அவன் அவை உணர்கிலனால் – கம்.யுத்3:28 23/4
விரிந்த சேனை கண்டு யாதும் அஞ்சல் இன்றி வெம் சரம்
தெரிந்த சேவகம் திறம்பல் இன்றி நின்ற செய்கையால் – கம்.யுத்3:31 73/2,3
சரம் துணிந்த ஒன்றை நூறு சென்று சென்று தள்ளலால் – கம்.யுத்3:31 85/3
பேர ஒல்வது அன்று பேரின் ஆயிரம் பெரும் சரம்
தூர ஒன்று நூறு கூறுபட்டு உகும் துயக்கு அலால் – கம்.யுத்3:31 86/2,3
வில் அறுக்கும் சரம் அறுக்கும் தலை அறுக்கும் மிடல் அறுக்கும் மேல் மேல் வீசும் – கம்.யுத்3:31 100/2
நெல் அறுக்கும் திரு நாடன் நெடும் சரம் என்றால் எவர்க்கும் நிற்கலாமோ – கம்.யுத்3:31 100/4
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் – கம்.யுத்3:31 109/1
துண்ட பட கடும் சாரிகை திரிந்தான் சரம் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:31 117/3
கடுத்தவர் கலித்தவர் கறுத்தவர் செறுத்தவர் கலந்து சரம் மேல் – கம்.யுத்3:31 137/3
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு – கம்.யுத்3:31 209/3
ஆயிரம் சரம் அனுமன் தன் உடலினில் அழுத்தி – கம்.யுத்4:32 34/3
புகழ் என சரம் தொலைவு இலா தூணி பின் பூட்டி – கம்.யுத்4:35 17/4
புண்டரிக நின் சரம் என கடிது போமால் – கம்.யுத்4:36 20/4
சேண அந்தரம் நோக்கலும் திண் சரம்
பூண முந்தின சிந்தின பூ மழை – கம்.யுத்4:37 38/1,2
இடையூறு உற சிதைந்தாங்கு-என சரம் சிந்தின விறலும் – கம்.யுத்4:37 49/2
வில்லால் சரம் துரக்கின்றவற்கு உடனே மிடல் வெம் போர் – கம்.யுத்4:37 54/1
அழுத்தினன் கொடும் சரம் ஆறொடு ஆறு-அரோ – கம்.யுத்4:37 76/4
எய்தன சரம் எலாம் இமைப்பின் முந்துற – கம்.யுத்4:37 83/1
சிறையுடை கொடும் சரம் எலாம் இமைப்பு ஒன்றில் திரிய – கம்.யுத்4:37 101/2
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் – கம்.யுத்4:37 101/4
வினையம் போல சிந்தின வீரன் சரம் வெய்ய – கம்.யுத்4:37 129/4
தூயினன் சுடு சரம் உருமின் தோற்றத்த – கம்.யுத்4:37 145/4
ஆரியன் சரம் பட அரக்கன் வன் தலை – கம்.யுத்4:37 149/3
கொற்ற வெம் சரம் பட குறைந்து போன கை – கம்.யுத்4:37 156/1

மேல்


சரம்-தனை (1)

சுற்றும் நோக்குறும் சுடு சரம்-தனை துணை கரத்தால் – கம்.கிட்:7 68/2

மேல்


சரம்-ஆயினும் (1)

இலக்கு வன் சரம்-ஆயினும் இன்று எதிர் – கம்.யுத்1:8 40/1

மேல்


சரம்தான் (1)

தான் உருவு கொண்ட தருமம் தெரி சரம்தான்
மீன் உருவும் மேருவை விரைந்து உருவும் மேல் ஆம் – கம்.ஆரண்:9 6/1,2

மேல்


சரமும் (5)

தையலாள் நயன வேலும் மன்மதன் சரமும் பாய – கம்.பால:9 18/1
அந்தம்_இல் சாபமும் சரமும் ஆழியும் – கம்.ஆரண்:7 35/2
வேல் நகு சரமும் வில்லும் வாங்கினன் விரையலுற்றான் – கம்.ஆரண்:11 67/4
சரமும் தாழ்தர வீசினர் தாங்கினார் – கம்.யுத்2:19 152/4
தலைகளும் உடல்களும் சரமும் தாவுவ – கம்.யுத்3:27 44/4

மேல்


சரமே (2)

திண் மேருவை நகு மார்பினை உருவி திரி சரமே – கம்.ஆரண்:7 91/4
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே – கம்.யுத்3:27 113/4

மேல்


சரயு (4)

சரயு என்பது தாய் முலை அன்னது இ – கம்.பால:1 12/3
தோய்ந்தனன் சரயு நல் துறை-கண் எய்தியே – கம்.பால:5 93/4
இரங்கு வார் புனல் சரயு எய்தினார் – கம்.பால:6 22/4
தாவு வார் புனல் சரயு எய்தினார் – கம்.அயோ:11 122/4

மேல்


சரயுவும் (1)

சாலும் வார் புனல் சரயுவும் பல – கம்.பால:2 60/3

மேல்


சரராமன் (1)

ஆசங்கை கொண்ட கொடை மீளி அண்ணல் சரராமன் வெண்ணெய் அணுகும் – கம்.யுத்2:19 263/2

மேல்


சரவங்கன் (1)

சரவங்கன் இருந்து தவம் கருதும் – கம்.ஆரண்:2 1/3

மேல்


சரள (6)

பொன் திணி சரள சோலை பளிக்கரை பொதும்பர் புக்காள் – கம்.ஆரண்:6 64/3
வேரி அம் சரள சோலை வேனிலான் விருந்து செய்ய – கம்.ஆரண்:10 163/2
தசநவ பெயர் சரள சண்பகத்து – கம்.கிட்:15 16/1
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி அ சரள சாரல் – கம்.சுந்:2 40/3
தேன் உகு சரள சோலை தெய்வ நீர் ஆற்றின் தெண் நீர் – கம்.சுந்:2 102/3
புனை மலர் சரள சோலை நோக்கினன் எழுந்து போனான் – கம்.யுத்2:17 4/3

மேல்


சராசரத்து (1)

பண்டை நான்முகனே ஆதி சராசரத்து உள்ள பள்ள – கம்.யுத்1:7 7/3

மேல்


சராசரம் (4)

முதல் இட்டு ஆன்ற சராசரம் சமைந்த ஆற்றல் – கம்.கிட்:2 24/2
சராசரம் அனைத்தினும் சாரும் என்பது – கம்.யுத்1:3 68/3
ஆர்த்தன உலகில் உள்ள சராசரம் அனைத்தும் அம்மா – கம்.யுத்1:4 140/4
கூலம் இல் சராசரம் அனைத்தினையும் ஒத்தனர் குரை கடல் எழும் – கம்.யுத்3:31 142/3

மேல்


சரி (1)

நீள் அரவ சரி தாழ் கை நிரைத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 47/1

மேல்


சரிக்கும் (2)

மால் கடல் கிளரினும் சரிக்கும் வன்மையார் – கம்.சுந்:9 23/4
சாரும் மானத்தில் சந்திரன் தனி பதம் சரிக்கும்
தேரின் மேலின் நின்று இரவி தன் பெரும் பதம் செலுத்தும் – கம்.யுத்1:3 6/1,2

மேல்


சரித்தான் (1)

தகை நெடும் கரி-தொறும் பரி-தொறும் சரித்தான்
நகை நெடும் படை-தொறும் தலை-தொறும் நடந்தான் – கம்.சுந்:8 33/3,4

மேல்


சரிதர் (1)

சதமன் அஞ்சுறு நிலையர் தருமன் அஞ்சுறு சரிதர்
மதனன் அஞ்சுறு வடிவர் மறலி அஞ்சுறு விறலர் – கம்.கிட்:2 8/3,4

மேல்


சரிதை (1)

கடந்தவன் சரிதை கண்டனை அன்றே – கம்.யுத்1:11 25/4

மேல்


சரிந்த (3)

சரிந்த பூம் துகில்கள் தாங்கார் இடை தடுமாற தாழார் – கம்.பால:21 2/2
சரிந்த மேகலையும் முத்தும் சங்கமும் தாழ்ந்த கூந்தல் – கம்.பால:21 18/3
சரிந்த பூ உள மழையொடு கலை உற தாழ்வ – கம்.அயோ:1 55/1

மேல்


சரிந்தது (2)

சரிந்தது அரக்கர் வலி என்று எண்ணி அறமும் தளிர்த்ததால் – கம்.சுந்:8 49/4
சரிந்தது நிருதர் தானை தாக்கினன் அரக்கன் தானே – கம்.யுத்2:19 60/4

மேல்


சரிந்தவர் (1)

தடுத்தவர் சலித்தவர் சரிந்தவர் பிரிந்தவர் தனி களிறு-போல் – கம்.யுத்3:31 137/2

மேல்


சரிந்தன (1)

தலை குவட்டு அணைந்த செக்கர் சரிந்தன குழல்கள் தத்தி – கம்.யுத்2:18 265/3

மேல்


சரிந்தனள் (1)

தாக்க வெந்து தளர்ந்து சரிந்தனள்
சேக்கை ஆகி மலர்ந்த செந்தாமரை – கம்.பால:10 79/2,3

மேல்


சரிந்து (5)

கனம் தலை வரும் குழல் சரிந்து கலை சோர – கம்.ஆரண்:10 42/2
தாங்கினள் தலையில் சோர்ந்து சரிந்து தாழ் குழல்கள் தள்ளி – கம்.கிட்:8 3/3
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும் – கம்.சுந்:4 57/2
தாங்கிய துகிலார் மெள்ள சரிந்து வீழ் குழலார் தாங்கி – கம்.யுத்2:19 280/1
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே – கம்.யுத்3:27 113/4

மேல்


சரிய (2)

சரிய வீழ்ந்த தடித்தின் முடி தலை – கம்.கிட்:11 37/2
உத்தரீயங்களும் சரிய ஓடுவார் – கம்.சுந்:2 49/4

மேல்


சரியுடை (1)

சரியுடை சுடர் சாய் வலம் சார்வுற சாத்தி – கம்.யுத்4:35 8/4

மேல்


சருமத்தின் (1)

தொட்டதை தைப்பு அமை சருமத்தின் தாள் இயை தாமரை – பரி 21/3

மேல்


சருமன் (1)

சடையினன் உரி மானின் சருமன் நல் மர நாரின் – கம்.அயோ:9 21/2

மேல்


சரோருகன் (1)

வர சரோருகன் மகன் மனத்தில் எண்ணினான் – கம்.பால:5 5/4

மேல்


சல்லியம் (1)

சல்லியம் அகற்றுவது ஒன்று சந்துகள் – கம்.யுத்3:24 90/1

மேல்


சல (2)

சல படையான் இரவில் தாக்கியது எல்லாம் – பரி 6/57
சல குறி இலர் என அருகு சார்ந்தனர் – கம்.யுத்1:4 40/3

மேல்


சலஞ்சலம் (2)

தள்ளுற மணிகள் சிந்த சலஞ்சலம் புலம்ப சாலில் – கம்.பால:2 18/2
சங்கு அணங்கிய சலஞ்சலம் அலம்பு தவள – கம்.ஆரண்:1 15/3

மேல்


சலத்த (1)

சலத்த காலனை தறுகணர்க்கு அரசனை தருக்கினின் பெரியானை – கம்.யுத்2:16 341/3

மேல்


சலத்தர் (1)

தம் மனத்தில் சலத்தர் மலை தலை – கம்.யுத்3:31 122/1

மேல்


சலத்தால் (5)

தனி வரும் தடம் கிரி என பெரியவன் சலத்தால்
நினையும் நெஞ்சு இற உரும் என உறுக்கு உறும் நிலையன் – கம்.கிட்:12 8/1,2
சாம்பன் அவன் ஒன்று உரை-செய்வான் எழு சலத்தால்
காம்பு அனைய தோளியை ஒளித்த படு கள்வன் – கம்.கிட்:14 41/1,2
தண்ணென் மழை போல் இடை தழைந்தது சலத்தால்
அண்ணல் அனுமான் அடல் இராவணனது அ நாள் – கம்.சுந்:6 20/2,3
தங்கை என்றலும் முதிர்ந்த சலத்தால்
அங்கை வாள்-கொடு அவள் ஆகம் விளங்கும் – கம்.யுத்1:11 21/2,3
தடை ஏதும் இல் குலம் முனிந்து சலத்தால்
விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை – கம்.யுத்2:18 249/1,2

மேல்


சலத்தின் (2)

தடித்து மீன்_குலம் விசும்பிடை தயங்குவ சலத்தின்
மடித்த வாயினர் வாள் எயிற்று அரக்கர் தம் வலத்தின் – கம்.யுத்3:22 100/1,2
தம்பியை காட்டி தாரீர் சாதிரோ சலத்தின் என்றான் – கம்.யுத்3:27 97/4

மேல்


சலத்தினால் (1)

தடுத்து வீரர்-தாமும் ஒன்று செய்யுமா சலத்தினால் – கம்.யுத்3:31 84/4

மேல்


சலத்தினை (1)

தளிந்த கல் தலத்தொடு அ சலத்தினை தனித்துற – கம்.பால:3 19/3

மேல்


சலத்து (2)

சந்திரன் உலகினை சார்குவார் சலத்து
அந்தகன் உறையுளை அணுகுவார் அயில் – கம்.சுந்:2 46/2,3
சாய்ந்த தானை தளர்வும் சலத்து எதிர் – கம்.யுத்2:15 43/1

மேல்


சலத்தை (1)

சந்திரற்கு உவமை சான்ற வதனத்தாள் சலத்தை நோக்கி – கம்.ஆரண்:11 69/2

மேல்


சலத்தோடு (1)

சலத்தோடு இயைவு இலன் என் மகன் அனையான் உயிர் தபு மேல் – கம்.பால:24 23/1

மேல்


சலதாரி (1)

தணிவு-உற தாங்கிய தனி நிலை சலதாரி
மணி மிடற்று அண்ணற்கு மதி ஆரல் பிறந்தோய் நீ – பரி 9/6,7

மேல்


சலம் (21)

சலம் புகன்று சுறவு கலித்த – மது 112
தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார் – பரி 10/90
சலம் புரி தண்டு ஏந்தினவை – பரி 15/58
சலம் புக அனல் தறுகண் அந்தகனும் அஞ்சி – கம்.பால:7 29/3
சலம் வரு தரளமும் தயங்கு நீலமும் – கம்.பால:23 63/1
சலம் முதல் அறுத்து அரும் தருமம் தாங்கினார் – கம்.அயோ:1 5/4
சலம் தலைமிக்கது தக்கது என்-கொல் என்று என்று – கம்.அயோ:3 17/3
சலம் தலைக்கொண்ட சீயத்தால் தனி மத கத மா – கம்.அயோ:10 6/1
சலம் பிறிது உற மனம் தளர்ந்து கூறுவாள் – கம்.அயோ:11 93/4
தனிமை தாங்கிய உலகையும் சலம் வரின் குமைக்கும் – கம்.கிட்:12 7/2
சாகா மூலம் தின்று உழல்வார்-மேல் சலம் என் ஆம் – கம்.சுந்:2 80/2
சலம் துடித்து இன்னமும் தருவது உண்மையோ – கம்.சுந்:3 32/2
சலம் தலைக்கொண்டனர் ஆய தன்மையார் – கம்.சுந்:7 58/1
தறுகணர் தகை அறு நிலையினர் சலம் உறு – கம்.யுத்2:18 136/3
சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் – கம்.யுத்2:19 81/2
சலம் கொண்டு கடிது சென்றான் தலை கொண்டு தருவென் என்றே – கம்.யுத்3:27 13/4
சலம் செயின் உலகம் மூன்றும் இலக்குவன் முடிப்பன் தானே – கம்.யுத்3:28 4/4
சலம் வரும் குய_மகன் திகிரி தன்மை-போல் – கம்.யுத்4:37 63/4
சலம் இது தக்கிலது என்ன சாற்றின – கம்.யுத்4:40 68/4
தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து – கம்.யுத்4:40 90/3
தான் பிழைத்தது உண்டோ என்றான் அவன் சலம் தவிர்ந்தான் – கம்.யுத்4:40 117/4

மேல்


சலம்-கொள் (1)

சலம்-கொள் போர் அரக்கர்-தம் உருக்கள் தாங்கின – கம்.ஆரண்:7 125/3

மேல்


சலம்கொண்டு (1)

கூற்றுவனை இப்பொழுதே கொணர்கின்றேன் என்று சலம்கொண்டு போனாள் – கம்.ஆரண்:6 135/4

மேல்


சலமும் (1)

தக்கிலன் மனத்துள் யாதும் தழுவிலன் சலமும் கொண்டான் – கம்.ஆரண்:6 63/3

மேல்


சலாகை (1)

காய்ந்தன சலாகை அன்ன உரை வந்து கதுவா முன்னம் – கம்.சுந்:3 111/1

மேல்


சலி (1)

சலி என்று எதிர் மலரோன் உரைதந்தால் இறை சலியேன் – கம்.யுத்2:15 181/3

மேல்


சலிக்கின்ற (1)

அலை கொள் வேலைகள் அஞ்சின சலிக்கின்ற அயர்வும் – கம்.யுத்4:35 32/3

மேல்


சலிக்கின்றது (1)

தாய் தந்தை என்றால் அவர் மேல் சலிக்கின்றது என்னோ – கம்.அயோ:4 131/4

மேல்


சலிக்கும் (1)

தராதலத்து எவரும் பேண அவனையே சலிக்கும் நீரால் – கம்.ஆரண்:10 108/2

மேல்


சலித்த (4)

சலித்த காலையின் இமையவர் உலகு எலாம் சலித்த – கம்.யுத்2:15 186/1
சலித்த காலையின் இமையவர் உலகு எலாம் சலித்த
சலித்ததால் அறம் சலித்தது மெய் மொழி தகவும் – கம்.யுத்2:15 186/1,2
சலித்தது அன்றியும் புகழொடு சுருதியும் சலித்த
சலித்த நீதியும் சலித்தன கருணையும் தவமும் – கம்.யுத்2:15 186/3,4
சலித்த நீதியும் சலித்தன கருணையும் தவமும் – கம்.யுத்2:15 186/4

மேல்


சலித்ததால் (1)

சலித்ததால் அறம் சலித்தது மெய் மொழி தகவும் – கம்.யுத்2:15 186/2

மேல்


சலித்தது (4)

தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா – கம்.யுத்1:3 139/4
சலித்ததால் அறம் சலித்தது மெய் மொழி தகவும் – கம்.யுத்2:15 186/2
சலித்தது அன்றியும் புகழொடு சுருதியும் சலித்த – கம்.யுத்2:15 186/3
தாக்கினார் தாக்கினார்-தம் கைத்தலம் சலித்தது அன்றி – கம்.யுத்2:16 200/1

மேல்


சலித்தவர் (1)

தடுத்தவர் சலித்தவர் சரிந்தவர் பிரிந்தவர் தனி களிறு-போல் – கம்.யுத்3:31 137/2

மேல்


சலித்தன (3)

வேர்த்தனர் திசை காப்பாளர் சலித்தன விண்ணும் மண்ணும் – கம்.சுந்:10 24/3
சலித்த நீதியும் சலித்தன கருணையும் தவமும் – கம்.யுத்2:15 186/4
சாய்ந்தது காக்கும் தெய்வம் சலித்தன தடுத்து வந்து – கம்.யுத்3:24 61/2

மேல்


சலித்தனனால் (1)

தலை கண்டிலன் நின்று சலித்தனனால் – கம்.யுத்2:18 28/4

மேல்


சலித்தான் (5)

சலித்தான் ஐயன் கையால் எய்யும் சரத்தை உக சாடி – கம்.சுந்:8 47/1
தள்ளாடிய வட மேருவின் சலித்தான் அறம் வலித்தான் – கம்.யுத்2:15 177/4
தள்ள தளர் வெள்ளி பெரும் கிரி ஆம் என சலித்தான் – கம்.யுத்2:15 185/4
தருவென் இன்று உமக்கு ஏற்றுளது யான் என சலித்தான் – கம்.யுத்3:22 59/4
தள்ளாடிய வட மேருவின் சலித்தான் உடல் தரித்தான் – கம்.யுத்3:27 125/2

மேல்


சலித்திட (1)

தாவரும் திசையின் நின்று சலித்திட கதிரும் உட்க – கம்.யுத்2:16 52/2

மேல்


சலித்திடு (1)

தாயை ஆயினும் சலித்திடு வஞ்சனை தவிரா – கம்.யுத்1:5 36/3

மேல்


சலித்திரோ (1)

தவன வேகத்தினீர் சலித்திரோ என்றான் – கம்.கிட்:16 19/4

மேல்


சலித்து (3)

தானவன் அனைய மன்னன் கொல்ல யான் சலித்து மன்னோ – கம்.பால:24 32/4
சரம் எனும்படி தெரிந்தது பல பட சலித்து என் – கம்.கிட்:7 72/1
கைத்தலம் சலித்து காலும் குலைந்து தன் கருத்து முற்றான் – கம்.யுத்2:16 181/1

மேல்


சலிப்ப (2)

வட_வரை முதல ஆன மலை குலம் சலிப்ப போன்று – கம்.யுத்4:37 18/3
தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து – கம்.யுத்4:40 90/3

மேல்


சலிப்பதும் (1)

கடல் உளைப்பதும் கால் சலிப்பதும்
மிடல் அருக்கர் தேர் மீது செல்வதும் – கம்.கிட்:3 45/1,2

மேல்


சலிப்பார் (1)

தரையில் நிற்கிலர் திசை-தொறும் நோக்கினர் சலிப்பார்
அரசன் மற்றவர் அலக்கணே உரைத்திட அறிந்தான் – கம்.சுந்:7 56/3,4

மேல்


சலிப்பு (2)

புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் – கம்.கிட்:4 13/4
நேர் இடை சலிப்பு அற நிறுத்தி நிமிர் கொங்கை – கம்.கிட்:14 45/3

மேல்


சலிப்புற (1)

தள்ளும் பொன் கிரி சலிப்புற கோபுரம் சார்ந்தான் – கம்.யுத்1:12 5/2

மேல்


சலிப்புறா (1)

சாரதி பெயரோனை சலிப்புறா – கம்.யுத்4:37 177/4

மேல்


சலியா (4)

தம்பித்து உயர் திசை யானைகள் தளர கடல் சலியா
வெம்பி திரிதர வானவர் வெருவு உற்று இரிதர ஓர் – கம்.பால:24 8/2,3
சலியா நிலையாய் என்றால் தடுப்பார் உளரோ என்றான் – கம்.அயோ:4 62/4
சாவான் இறையும் சலியா வலியான் – கம்.யுத்2:18 55/3
தன் போர் தவிராதவனை சலியா
என் போலியர் போர்-எனின் நன்று இது ஓர் – கம்.யுத்3:20 83/2,3

மேல்


சலியாத (2)

சலியாத மூவர்க்கும் தானவர்க்கும் வானவர்க்கும் – கம்.ஆரண்:6 94/3
சலியாத நெடும் கடல் தான் எனலாய் – கம்.யுத்3:27 22/2

மேல்


சலியேன் (1)

சலி என்று எதிர் மலரோன் உரைதந்தால் இறை சலியேன்
மெலிவு என்பதும் உணர்ந்தேன் எனை வென்றாய் இனி விறலோய் – கம்.யுத்2:15 181/3,4

மேல்


சவட்டி (2)

பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி
புணர் நார் பெய்த புனைவு இன் கண்ணி – பெரும் 217,218
வம்ப வடுகர் பைம் தலை சவட்டி
கொன்ற யானை கோட்டின் தோன்றும் – அகம் 375/14,15

மேல்


சவட்டும் (1)

மன்பதை சவட்டும் கூற்ற முன்ப – பதி 84/7

மேல்


சவத்தோடும் (1)

தாவ அரிய பேர் உலகத்து எம்பி சவத்தோடும்
யாவரையும் கொன்று அருக்கி என்றும் இறவாத – கம்.யுத்2:17 90/1,2

மேல்


சவம் (2)

நாமம் நாட்டிய சவம் எனின் நாள்-தொறும் ஒருவர் – கம்.யுத்1:5 44/1
பொன் குவை நிகர்த்தன நிருதர் போர் சவம்
கல் குவை நிகர்த்தன மழையும் காட்டின – கம்.யுத்2:15 122/3,4

மேல்


சவரி (3)

எய்தினார் சவரி நெடிது ஏய மால் வரை எளிதின் – கம்.கிட்:2 1/1
அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் – கம்.கிட்:3 12/4
மை_அறு தவத்தின் வந்த சவரி இ மலையில் நீ வந்து – கம்.கிட்:3 24/1

மேல்


சவரியை (2)

தாயினும் உயிர்க்கு நல்கும் சவரியை தலைப்பட்டு அன்னாள் – கம்.ஆரண்:15 54/3
தன்னையே நினைந்து நோற்கும் சவரியை தலைப்பட்டு அன்னாட்கு – கம்.ஆரண்:16 2/2

மேல்


சவி (3)

சவி உற தெளிந்து தண்ணென் ஒழுக்கமும் தழுவி சான்றோர் – கம்.ஆரண்:5 1/3
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக – கம்.சுந்:2 180/1
சவி சுடர் கலன் அணிந்த பொன் தோளொடு தயங்க – கம்.சுந்:12 41/2

மேல்


சவியுடை (1)

சவியுடை தூசும் மென் சாந்தும் மாலையும் – கம்.கிட்:14 33/3

மேல்


சவுளமொடு (1)

சவுளமொடு உபநயம் விதிமுறை தருகுற்று – கம்.பால:5 122/1

மேல்


சவை (1)

சந்திரன் போல் தனி குடை கீழ் நீ இருக்கும் சவை நடுவே – கம்.ஆரண்:6 100/3

மேல்


சழக்கன் (1)

சாக மற்று இலங்கை போரும் தவிர்க அ சழக்கன் கண்கள் – கம்.யுத்3:26 80/3

மேல்


சழக்கி (1)

தாடகை என்பது அ சழக்கி நாமமே – கம்.பால:7 23/4

மேல்


சழக்கியர் (1)

தனக்கு வாழ்விடம் ஆய சழக்கியர்
மனக்கு நோய் செயல் என்றனள் மா மதி-தனக்கு – கம்.யுத்4:40 23/2,3

மேல்


சழக்கு (2)

சங்கையில் சழக்கு இலன் என்னும் தன்மையை – கம்.கிட்:16 28/3
தந்தை தந்தை பண்டு உற்ற சழக்கு எலாம் – கம்.யுத்2:19 149/3

மேல்


சள (2)

சள சள என மழை தாரை கான்றன – கம்.பால:5 43/3
சள சள என மழை தாரை கான்றன – கம்.பால:5 43/3

மேல்


சற்றே (1)

அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே
மருங்குலும் உண்டு உண்டு என்ன மயன் மகள் மறுகி வந்தாள் – கம்.யுத்3:29 44/3,4

மேல்


சன்மத்தின் (1)

சன்மத்தின் தன்மையானும் தருமத்தை தள்ளி வாழ்ந்த – கம்.யுத்2:18 226/3

மேல்


சன்னத்தன் (1)

சன்னத்தன் ஆகி தனு ஏந்துதற்கு ஏது என்றான் – கம்.அயோ:4 122/4

மேல்


சன்னவீரத்த (1)

சன்னவீரத்த கோவை வெண் தரளம் ஊழியின் இறுதியில் தனித்த – கம்.சுந்:3 81/1

மேல்


சன்னவீரம் (1)

சன்னவீரம் இடை மின்னு தட மார்பினொடுமே – கம்.ஆரண்:1 11/4

மேல்


சனகர் (3)

முடி சனகர் பெருமானும் முறையாலே பெரு வேள்வி முற்றி சுற்றும் – கம்.பால:12 1/1
ஆடல் மா மத ஆனை சனகர் கோன் – கம்.பால:21 52/3
இடம் படு புகழ் சனகர் கோன் இனிது பேண – கம்.பால:23 1/1

மேல்


சனகர்-தம் (1)

சனகர்-தம் குலத்தையோ யாதை சாற்றுகேன் – கம்.சுந்:3 65/4

மேல்


சனகரின் (1)

வண்மை என்-கொல் சனகரின் மடந்தையே – கம்.சுந்:3 106/4

மேல்


சனகற்கு (1)

நாம வேல் சனகற்கு இன்று நல்வினை பயந்தது என்னா – கம்.பால:13 36/4

மேல்


சனகன் (24)

தாழும் மா மணி மௌலி தார் சனகன் பெரு வேள்வி சாலை சார்ந்தான் – கம்.பால:11 18/4
கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் – கம்.பால:13 64/4
தாண்டு மா புரவி தானை தண்ணளி சனகன் என்னும் – கம்.பால:20 3/3
தானை ஏர் சனகன் ஏவலின் நெடும் தாதை முன் – கம்.பால:20 21/3
சனகன் செய்த தவ பயனால் என்றாள் – கம்.பால:21 26/4
கோ_மகன் முன் சனகன் குளிர் நல் நீர் – கம்.பால:23 86/1
தான் ஆகிய தகைமை பொருள் சனகன் குயிலுடனே – கம்.பால:24 1/1
தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி – கம்.அயோ:4 59/3
சனகன் மா மட_மயிற்கு அந்த சந்தனம் செறிந்த – கம்.அயோ:10 1/3
பொன் அனார்களும் சனகன் பூவையை – கம்.அயோ:14 90/2
துன்னு தூசினொடு சந்து இவை சுமந்த சனகன்
பொன்னொடு ஏகி உயர் தண்டக வனம் புகுதலும் – கம்.ஆரண்:1 4/3,4
சனகன் மா மகள் பெயர் சனகி காகுத்தன் – கம்.ஆரண்:12 39/3
தண் நறும் கரும் குழல் சனகன் மா மகள் – கம்.ஆரண்:14 98/3
ஆவியை சனகன் பெற்ற அன்னத்தை அமிழ்தின் வந்த – கம்.கிட்:7 84/3
கானம் யாவையும் பரப்பிய கண் என சனகன்
மானை நாடி நின்று அழைப்பன போன்றன மஞ்ஞை – கம்.கிட்:10 43/3,4
மை தகு மணி குறு நகை சனகன் மான்-மேல் – கம்.கிட்:10 83/2
கையடை என்ற அ சனகன் கட்டுரை – கம்.கிட்:10 91/2
தொழுகின்ற சனகன் வேள்வி தொடங்கிய சுருதி சொல்லால் – கம்.கிட்:15 28/2
கண்ணிடை நோக்கி உற்ற கருணையான் சனகன் காதல் – கம்.கிட்:16 56/2
தருமமே காத்ததோ சனகன் நல் வினை – கம்.சுந்:3 71/1
அற்பின் நார் அறாத சிந்தை அனுமனும் சனகன் பாவை – கம்.சுந்:12 126/3
ஆயது ஓர் காலத்து ஆங்கண் மருத்தனை சனகன் ஆக்கி – கம்.யுத்2:17 31/1
நின்றவன் அல்லன் போலாம் சனகன் இ கணத்தினின் முன் – கம்.யுத்2:17 70/3
தழுவு சீர் இளைய_கோவும் சனகன் மா மயிலும் போற்ற – கம்.யுத்4:41 18/3

மேல்


சனகன்-கொல் (1)

நிறம் கெட இனைய சொன்னாய் சனகன்-கொல் நினையின் ஐயா – கம்.யுத்2:17 65/4

மேல்


சனகன்-தன்னை (1)

கணத்து வன் சனகன்-தன்னை கட்டினென் கொணர்ந்து காட்டின் – கம்.யுத்2:17 3/3

மேல்


சனகனும் (3)

தா_இல் மன்னவர்_பிரான் வர முரண் சனகனும்
ஏ வரும் சிலையினான் எதிர் வரும் நெறி எலாம் – கம்.பால:20 12/1,2
கந்தையே பொரு கரி சனகனும் காதலொடு – கம்.பால:20 16/1
சனகனும் தன் கிளை தழுவ ஏறினான் – கம்.பால:23 43/4

மேல்


சனகனை (2)

தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி – கம்.பால:22 1/3
மாய மான் விடுத்தவாறும் சனகனை வகுத்தவாறும் – கம்.யுத்3:23 23/1

மேல்


சனகி (11)

பெண்ணினும் நல்லள் பெரும் புகழ் சனகி ஆம் நல்லள் – கம்.அயோ:1 39/2
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து – கம்.அயோ:3 4/2
நீங்கல் ஆற்றலள் சனகி என்று அண்ணலும் நினைந்தான் – கம்.அயோ:9 39/1
கூற்றாய் நின்ற குல சனகி குவளை மலர்ந்த தாமரைக்கு – கம்.ஆரண்:10 115/2
சனகன் மா மகள் பெயர் சனகி காகுத்தன் – கம்.ஆரண்:12 39/3
யாம் அது தெரிதல் தேற்றாம் இன் நகை சனகி என்னும் – கம்.ஆரண்:14 4/1
சரதமே முடிவர் கெட்டேன் சனகி என்று உலகம் சாற்றும் – கம்.கிட்:16 15/2
சனகி என்று ஒரு தழல் நடுவண் தங்கலான் – கம்.சுந்:5 59/2
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய – கம்.யுத்1:2 92/2
மன்றல் அம் குழல் சனகி தன் மலர் கையான் வயிறு – கம்.யுத்4:35 26/1
உண்ணாதே உயிர் உண்ணாது ஒரு நஞ்சு சனகி எனும் பெரு நஞ்சு உன்னை – கம்.யுத்4:38 4/1

மேல்


சனகி-மேல் (2)

காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட – கம்.சுந்:2 208/3
மதம் பெய் வண்டு என சனகி-மேல் மனம் செல மறுகி – கம்.சுந்:12 47/2

மேல்


சனகியை (4)

வாள் விழி சனகியை வணங்கி நோக்கினான் – கம்.அயோ:5 38/4
மின் இடை சனகியை மீட்டு மீள்துமால் – கம்.கிட்:6 18/3
இன் நகை சனகியை பிரிந்த ஏந்தல்-மேல் – கம்.கிட்:10 14/1
மறந்தனம் எனினும் இன்னம் சனகியை மரபின் ஈந்து அ – கம்.யுத்3:26 6/3

மேல்


சனகியோடு (1)

கருகும் வார் குழல் சனகியோடு இளவல் கை தொழாதே – கம்.யுத்4:41 38/1

மேல்


சனங்கள் (1)

இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை – கம்.பால:14 61/2

மேல்


சனம் (3)

புனல் மண்டி ஆடல் புரிவான் சனம் மண்டி – பரி 10/9
பல் சனம் நாணி பதைபதைப்பு மன்னவர் – பரி 10/59
பறந்து வந்து படிந்தது பல் சனம்
பிறந்து வேறு ஓர் உலகு பெற்றார் என – கம்.அயோ:14 7/2,3

மேல்