சை – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சைய 2
சையத்தினும் 1
சையம் 3

சைய (2)

சைய மா நெடும் தாழ் வரை தனி வரை-தன்னோடு – கம்.ஆரண்:15 37/3
சைய படிவத்து ஒரு தந்தையை முன் – கம்.யுத்2:18 50/1

மேல்


சையத்தினும் (1)

சையத்தினும் உயர்வுற்றன தறுகண் களி மதமா – கம்.யுத்2:18 161/1

மேல்


சையம் (3)

புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ – பரி 11/14
சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான் – கம்.பால:24 15/1
சையம் வேரொடும் உரும் உற சாய்ந்து என சாய்ந்து – கம்.கிட்:7 66/1

மேல்