செ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

செ 108
செக்க 1
செக்கர் 37
செக்கரான் 1
செக்கரின் 4
செக்கரும் 2
செக்கருள் 1
செக்கரை 2
செகத்து 1
செகாஅர் 1
செகில் 2
செகீஇய 1
செகு 1
செகுக்க 2
செகுக்கும் 6
செகுக்குமாறு 1
செகுத்த 4
செகுத்தது 1
செகுத்தலும் 1
செகுத்தனென் 1
செகுத்து 1
செகுப்ப 1
செகுப்பினும் 1
செங்கண் 1
செங்கணான் 4
செங்கணானும் 1
செங்கணானை 2
செங்கதிர் 2
செங்கமல 2
செங்கமலத்தோன் 1
செங்கழுநீர் 3
செங்கழுநீரும் 1
செங்கள 1
செங்காய் 1
செங்கிடை 2
செங்குரலி 1
செங்குவளை 1
செங்கை 3
செங்கையன் 1
செங்கையின் 1
செங்கையோன் 1
செங்கொடுவேரி 1
செங்கோல் 16
செங்கோலான் 2
செங்கோலின் 1
செங்கோலினான் 1
செங்கோலுடன் 1
செங்கோலையே 1
செச்சை 4
செச்சையான் 1
செச்சையினொடே 1
செஞ்செ 1
செஞ்செவே 12
செஞ்சோறும் 1
செடி 1
செடியொடு 1
செடில் 1
செண் 1
செண்டு 2
செண்டை 1
செண்ணிகை 1
செத்த 1
செத்தனள் 1
செத்தனென்-மன் 1
செத்திய 1
செத்திலென் 1
செத்து 50
செத்தும் 1
செத்தே 1
செத்தோர் 1
செது 5
செதுக்கு 1
செதுக்கை 1
செதுகா 1
செதுகை 1
செதும்பல் 1
செதும்பு 1
செந்தயிர் 1
செந்தாமரை 12
செந்தாமரையினை 1
செந்திரு 1
செந்தில் 1
செந்தினை 15
செந்தேன் 4
செந்தேனினை 1
செந்நா 1
செந்நாய் 13
செந்நீர் 2
செந்நீரிடை 1
செந்நெல் 22
செந்நெல்லின் 4
செந்நெலின் 1
செந்நெலும் 2
செந்நெறியின் 1
செப்ப 17
செப்ப_அரும் 1
செப்பம் 6
செப்பல் 5
செப்பல்-பாலரோ 1
செப்பல்-பாலவோ 1
செப்பல்-பாலை 1
செப்பலும் 4
செப்பலுற்றான் 2
செப்பலென்-மன்னால் 1
செப்பலை 1
செப்பலோடும் 1
செப்பாதீமே 1
செப்பாது 2
செப்பாதோயே 1
செப்பி 7
செப்பிடுதலோடும் 1
செப்பிய 2
செப்பில் 5
செப்பிற்று 1
செப்பின் 6
செப்பினம் 2
செப்பினர் 1
செப்பினன் 3
செப்பினாம் 1
செப்பினாய் 1
செப்பினார் 3
செப்பினாள் 1
செப்பினான் 8
செப்பினுள் 1
செப்பினை 1
செப்பீ-மன் 1
செப்பு 17
செப்புக 1
செப்புகின்றது 1
செப்புகின்றேன் 1
செப்புகேன் 1
செப்புடன் 2
செப்புதி 2
செப்புதும் 1
செப்புநர் 2
செப்பும் 19
செப்பும்-காலை 1
செப்புவது 1
செப்புவல் 1
செப்புவாய் 3
செப்புவாள் 1
செப்புவான் 5
செப்புவேன் 2
செப்புறல் 1
செப்புறற்கு 1
செப்புறு 1
செப்பேன் 1
செம் 663
செம்-வயின் 1
செம்_கண் 1
செம்_கதிர்_செல்வன் 3
செம்_கதிர்_செல்வனும் 1
செம்_காந்தள் 7
செம்_சடை_முதலோன் 1
செம்_புனல் 14
செம்பாகம் 1
செம்பியர் 1
செம்பியன் 5
செம்பின் 3
செம்பு 16
செம்புக்கும் 1
செம்பும் 1
செம்புனல் 4
செம்பூழ் 1
செம்பொன் 41
செம்பொன்_மலையின் 1
செம்பொன்னின் 1
செம்பொனால் 1
செம்பொனின் 2
செம்போடு 1
செம்மணி 2
செம்மல் 51
செம்மல்-பால் 1
செம்மல்தான் 1
செம்மலனே 1
செம்மலுக்கு 1
செம்மலும் 7
செம்மலை 9
செம்மலொடு 4
செம்மலோய் 1
செம்மலோர் 1
செம்மலோரும் 1
செம்மலோன் 1
செம்மற்று 1
செம்மற்றே 2
செம்மாந்த 1
செம்மாந்தது 1
செம்மாந்து 2
செம்மால் 5
செம்மிய 1
செம்மிற்று 1
செம்மீன் 2
செம்மை 20
செம்மை_இல் 1
செம்மைத்து 2
செம்மைதான் 1
செம்மைய 1
செம்மையவர் 1
செம்மையால் 2
செம்மையாலும் 1
செம்மையாள் 1
செம்மையான் 1
செம்மையில் 2
செம்மையின் 10
செம்மையும் 8
செம்மையோரும் 1
செம்மையோன் 1
செம்மொழி 1
செய் 323
செய்_தக்கது 1
செய்_தவம் 1
செய்_பொருட்கு 4
செய்_பொருள் 5
செய்_பொருள்_பிணி 1
செய்_வினை 27
செய்_வினைக்கு 3
செய்க 14
செய்கலா 1
செய்கலார் 2
செய்கலான் 1
செய்கலேன் 1
செய்களின் 1
செய்கிலம் 1
செய்கிலா 1
செய்கிலாதவர் 1
செய்கிலேன் 1
செய்கிலை 2
செய்கிற்பாள் 1
செய்கின்ற 2
செய்கின்றார் 2
செய்கின்றார்கள் 2
செய்கின்றான் 1
செய்கின்றே 1
செய்கு 1
செய்குதல் 2
செய்குதும் 1
செய்குநர் 3
செய்குநரும் 1
செய்குநரை 1
செய்குவது 3
செய்குவம் 1
செய்குவம்-கொல்லோ 1
செய்குவர் 2
செய்குவன் 1
செய்குவனாம் 1
செய்குவான் 1
செய்குவென் 5
செய்குவை 1
செய்குவோரும் 1
செய்குறி 1
செய்குன்றம் 1
செய்குனவால் 1
செய்கேம் 1
செய்கேன் 3
செய்கேனோ 1
செய்கை 75
செய்கை-கொல் 1
செய்கை-மேல் 1
செய்கைதாம் 1
செய்கைய 3
செய்கையது 2
செய்கையர் 1
செய்கையன் 6
செய்கையாய் 2
செய்கையார் 1
செய்கையால் 5
செய்கையாள் 2
செய்கையான் 6
செய்கையில் 1
செய்கையின் 7
செய்கையும் 8
செய்கையே 3
செய்கையை 3
செய்கோ 11
செய்ஞ்ஞரும் 1
செய்ஞ்ஞரை 1
செய்த 217
செய்த-கொல்லோ 1
செய்ததன் 2
செய்ததால் 3
செய்தது 36
செய்தது-கொல் 1
செய்ததும் 1
செய்ததை 1
செய்ததோ 2
செய்தல் 20
செய்தலின் 1
செய்தலே 1
செய்தலை 1
செய்தவம் 1
செய்தவர் 6
செய்தவற்கு 1
செய்தவன் 4
செய்தவனே-கொல் 1
செய்தவா 2
செய்தவாறு-அரோ 3
செய்தவும் 1
செய்தவே 1
செய்தற்கு 4
செய்தற்கு_அரு 1
செய்தன்று 1
செய்தன்றே 3
செய்தன்றோ 1
செய்தன 14
செய்தனர் 4
செய்தனர்கள் 1
செய்தனவும் 1
செய்தனவே 1
செய்தனள் 2
செய்தனளோ 1
செய்தனன் 13
செய்தனனால் 1
செய்தனெம் 1
செய்தனென் 1
செய்தனை 6
செய்தனைத்தற்கோ 1
செய்தனையது 1
செய்தனையால் 4
செய்தனையே 2
செய்தனையோ 1
செய்தாய் 20
செய்தாய்-மன் 2
செய்தாயேனும் 1
செய்தார் 28
செய்தார்கள் 2
செய்தாரும் 1
செய்தாரே 2
செய்தாரேனும் 1
செய்தாரை 1
செய்தாரோடு 1
செய்தால் 6
செய்தாள் 3
செய்தாள்-கொல் 1
செய்தாற்கு 1
செய்தான் 55
செய்தான்-கண் 3
செய்தான்-கொல்லோ 1
செய்தான்-ஆகின் 1
செய்தானுக்கு 1
செய்தானுடைய 1
செய்தானை 1
செய்தானோ 1
செய்தி 25
செய்திட 4
செய்திடின் 1
செய்திடினும் 1
செய்திடும் 1
செய்திடுவேன் 1
செய்திதான் 1
செய்தியால் 2
செய்தியின் 2
செய்தியும் 2
செய்தியே 1
செய்தியோ 6
செய்திர் 2
செய்திருந்த 1
செய்தில 1
செய்திலம் 1
செய்திலர் 1
செய்திலள் 1
செய்திலன் 4
செய்திலாதாய் 1
செய்திலெனால் 1
செய்திலேன் 1
செய்திலை 1
செய்தீமோ 1
செய்தீர் 1
செய்தீரோ 1
செய்து 126
செய்தும் 7
செய்துமேல் 1
செய்துமோ 1
செய்துவிட்டது 1
செய்துள 1
செய்தேம் 1
செய்தேன் 10
செய்தோம் 2
செய்தோய் 1
செய்தோர் 2
செய்தோர்கள் 1
செய்தோர்களுக்கு 1
செய்தோன் 5
செய்தோனே 1
செய்ந்நன்றி 1
செய்ப 2
செய்பவர் 2
செய்பவோ 1
செய்பு 1
செய்பொருட்கே 1
செய்பொருள் 4
செய்பொருளே 1
செய்ம் 2
செய்ம்-மார் 1
செய்ம்-மினே 1
செய்ம்ம் 1
செய்ம்மே 1
செய்ய 103
செய்யகிற்பார் 1
செய்யத்தக்க 2
செய்யத்தக்கன 1
செய்யத்தான் 1
செய்யது 1
செய்யப்படுகிற்றி 1
செய்யர் 1
செய்யராய் 1
செய்யல் 3
செய்யல்-பாற்று 1
செய்யலர் 2
செய்யலாம் 1
செய்யலாமோ 2
செய்யலாவது 1
செய்யவர் 1
செய்யவள் 3
செய்யவும் 3
செய்யவோ 1
செய்யன் 2
செய்யனே 1
செய்யா 15
செய்யாட்கு 1
செய்யாத 5
செய்யாதனவோ 1
செய்யாது 8
செய்யாம் 1
செய்யாய் 3
செய்யாயோ 2
செய்யார் 3
செய்யார்-ஆயின் 1
செய்யாவிடின் 1
செய்யாள் 4
செய்யான் 7
செய்யில் 3
செய்யின் 2
செய்யினும் 5
செய்யு-மின் 3
செய்யும் 78
செய்யுமா 1
செய்யுமா-போல் 1
செய்யுமால் 1
செய்யுமே 3
செய்யுமேல் 1
செய்யுமோ 2
செய்யுள் 4
செய்யுறு 1
செய்யேன் 2
செய்யை 1
செய்யோள் 5
செய்யோன் 1
செய்யோனும் 1
செய்வ 1
செய்வகை 2
செய்வதானான் 1
செய்வதானேன் 1
செய்வது 47
செய்வதும் 2
செய்வர் 4
செய்வர்-கொல் 1
செய்வரால் 1
செய்வரோ 2
செய்வன் 1
செய்வன 13
செய்வாம் 3
செய்வாம்-கொல் 10
செய்வாய் 7
செய்வாயோ 1
செய்வார் 6
செய்வார்க்கு 1
செய்வார்களை 1
செய்வாரே 1
செய்வாள் 1
செய்வான் 21
செய்வானோ 1
செய்வித்து 1
செய்வினை 9
செய்வினைக்கு 1
செய்வினையால் 1
செய்வீர் 1
செய்வு-உறு 8
செய்வென் 8
செய்வெனே 1
செய்வெனோ 1
செய்வேம் 2
செய்வேன் 7
செய்வேன்-கொலோ 2
செய்வோர் 2
செய்வோர்கள் 1
செய்வோரும் 1
செய 40
செயகிற்றி 2
செயத்தக்கது 4
செயத்தக்கானோ 1
செயத்தகைய 1
செயப்பெற்ற 1
செயல் 87
செயல்-பால 2
செயல்-பாலது 1
செயல்-பாற்று 2
செயல்_அரும் 1
செயல்படு 1
செயல்பாலது 1
செயலதும் 1
செயலார் 1
செயலால் 4
செயலாள் 1
செயலின் 2
செயலினும் 1
செயலினை 1
செயலுக்கு 1
செயலுடை 1
செயலும் 4
செயலே 4
செயலை 20
செயலோ 3
செயலோய் 1
செயற்கு 19
செயற்கு_அரும் 1
செயற்கே 1
செயற்கையில் 1
செயற்பாற்கு 1
செயா 6
செயாதவன் 1
செயாதான் 1
செயாதிருந்தது 1
செயாமல் 1
செயிர் 48
செயிர்_அறு 1
செயிர்த்த 2
செயிர்த்தன்று 1
செயிர்த்து 5
செயிர்ப்பினும் 1
செயிர்ப்பு 1
செயிரா 1
செயிரியர் 4
செயிரின் 2
செயிரும் 1
செயிரோ 1
செயின் 8
செயினும் 2
செயினே 1
செயும் 19
செயும்-கொல் 1
செரீஇ 8
செரீஇய 3
செரீஇயும் 1
செரு 166
செரு_களத்து 3
செரு_களம் 2
செரு_முகத்து 3
செருக்கத்து 1
செருக்கர் 1
செருக்கால் 1
செருக்காளர் 1
செருக்கி 18
செருக்கிய 3
செருக்கின் 1
செருக்கின 1
செருக்கினர் 2
செருக்கினால் 3
செருக்கினான் 1
செருக்கு 10
செருக்குநர் 1
செருக்கும் 4
செருக்குற 1
செருக்கேல் 1
செருக்கொடு 1
செருகின 1
செருகும் 1
செருகுறும் 1
செருத்தல் 2
செருந்தி 8
செருந்தியின் 1
செருந்தியும் 2
செருந்தியொடு 4
செருப்பின் 1
செருப்பினை 1
செருப்பு 4
செருப்புக்கு 1
செரும 1
செருமுகம் 1
செருவத்தானே 3
செருவத்து 2
செருவது 1
செருவம் 1
செருவிடை 3
செருவில் 37
செருவிளை 1
செருவிற்கு 2
செருவின் 12
செருவினில் 2
செருவினின் 1
செருவினுக்கு 1
செருவை 1
செல் 137
செல்-மதி 5
செல்-மார் 3
செல்-மின் 3
செல்_கதி 1
செல்க 31
செல்கம் 7
செல்கலாது 1
செல்கலாவோ 1
செல்கில 5
செல்கிலன் 1
செல்கிலா 1
செல்கின்ற 2
செல்கின்றது 1
செல்கின்றன 1
செல்கின்றார் 1
செல்கின்றாரும் 1
செல்கின்றான் 5
செல்கு 1
செல்குவம் 1
செல்குவம்-கொல்லோ 1
செல்குவர் 1
செல்குவரால் 1
செல்குவள் 1
செல்குவிர் 2
செல்குவை 3
செல்குற்று 1
செல்கெனோ 3
செல்தி 1
செல்நாய் 1
செல்ப 10
செல்பவர் 2
செல்பவன் 1
செல்ல 72
செல்லகிற்றில 1
செல்லல் 24
செல்லலம் 2
செல்லலும் 1
செல்லலுற்ற 1
செல்லலுற்று 1
செல்லலொடு 3
செல்லவும் 2
செல்லவே 2
செல்லற்க 1
செல்லற்கு 2
செல்லா 39
செல்லாத 1
செல்லாதீம் 3
செல்லாதீமோ 2
செல்லாது 44
செல்லாம் 1
செல்லாமோ 3
செல்லாய் 6
செல்லாயோ 2
செல்லார் 10
செல்லாவோ 1
செல்லாள் 3
செல்லான் 4
செல்லி 1
செல்லிடை 1
செல்லிய 3
செல்லின் 8
செல்லினும் 8
செல்லினை 1
செல்லு 1
செல்லு-மின் 1
செல்லுதி 1
செல்லுதிர் 1
செல்லுநர் 3
செல்லுநர்க்கு 1
செல்லும் 94
செல்லும்-காலை 1
செல்லும்-கொல் 1
செல்லும்-கொல்லோ 1
செல்லும்-மார் 1
செல்லுமா 1
செல்லுமே 2
செல்லுமோ 1
செல்லுவார் 1
செல்லுவென் 1
செல்லூர் 2
செல்லேம் 3
செல்லேன் 8
செல்லொடு 1
செல்லோடு 1
செல்வ 47
செல்வக்கடுங்கோ 1
செல்வக்கோமான் 1
செல்வக்கோவே 1
செல்வங்கள் 1
செல்வத்த 1
செல்வத்தனோ 1
செல்வத்தால் 1
செல்வத்தான் 1
செல்வத்திற்கு 1
செல்வத்தின் 1
செல்வத்து 22
செல்வத்துள் 2
செல்வத்தை 2
செல்வத்தோடும் 1
செல்வதற்கே 1
செல்வதன் 1
செல்வது 16
செல்வதும் 2
செல்வதே 1
செல்வதை 1
செல்வதோ 1
செல்வம் 114
செல்வமும் 17
செல்வமொடு 1
செல்வமோ 3
செல்வர் 24
செல்வர்-கொல் 1
செல்வர்-கொல்லோ 1
செல்வர்-மன் 1
செல்வர்க்கு 1
செல்வர்கள் 1
செல்வரும் 1
செல்வரை 1
செல்வரோடு 1
செல்வல் 8
செல்வழி 1
செல்வற்கு 3
செல்வற்கேயும் 1
செல்வன் 51
செல்வன்-தன் 1
செல்வன்-தானும் 1
செல்வன 23
செல்வனஃது 1
செல்வனின் 1
செல்வனும் 7
செல்வனை 11
செல்வனொடு 1
செல்வா 1
செல்வாம் 7
செல்வாய் 6
செல்வார் 9
செல்வாரும் 1
செல்வாரை 1
செல்வாரொடும் 1
செல்வாள் 1
செல்வான் 15
செல்வி 4
செல்விக்கு 1
செல்வியும் 2
செல்வியே 2
செல்வியை 3
செல்வீர் 2
செல்வு 1
செல்வு-உழி 6
செல்வு-உறு 1
செல்வென் 3
செல்வென்-கொல் 1
செல்வெனோ 1
செல்வேம் 8
செல்வேன் 6
செல்வேனோ 1
செல்வை 3
செல்வோய் 2
செல்வோர் 7
செல்வோர்க்கு 2
செல்வோள் 1
செல்வோன் 2
செல 141
செலல் 40
செலவர 4
செலவா 1
செலவிட்டான் 2
செலவித்து 1
செலவிற்று 1
செலவின் 15
செலவின 2
செலவினர் 3
செலவினால் 1
செலவினை 1
செலவு 49
செலவு-உறு 1
செலவுடன் 1
செலவும் 4
செலவே 26
செலற்கு 7
செலற்கே 4
செலா 5
செலாத 1
செலாதவள் 1
செலாது 6
செலாது-அரோ 1
செலான் 1
செலாஅ 1
செலியர் 1
செலின் 5
செலினும் 13
செலினே 24
செலினோ 1
செலீஇ 2
செலீஇய 5
செலீஇயர் 10
செலீஇயரோ 1
செலுத்த 3
செலுத்தல் 1
செலுத்தலில் 1
செலுத்தலும் 1
செலுத்தா 1
செலுத்தி 9
செலுத்தினாட்கு 1
செலுத்தினான் 1
செலுத்தினேன் 1
செலுத்தும் 1
செலுத்துமோ 1
செலுத்துவது 1
செலும் 13
செலுமாறு 1
செலூஉம் 1
செவ்வரக்கு 1
செவ்வழி 14
செவ்வன் 1
செவ்வன 1
செவ்வாய் 3
செவ்வி 47
செவ்வித்து 1
செவ்விதா 1
செவ்விதின் 5
செவ்விது 5
செவ்விய 7
செவ்வியது 1
செவ்வியர் 1
செவ்வியள் 2
செவ்வியன் 2
செவ்வியன 1
செவ்வியால் 1
செவ்வியாள் 2
செவ்வியான் 2
செவ்வியின் 2
செவ்வியும் 2
செவ்வியுள் 1
செவ்வியை 1
செவ்வியோய் 7
செவ்வியோர் 5
செவ்வியோர்க்கு 1
செவ்வியோரும் 1
செவ்வியோன் 1
செவ்விராது 1
செவ்வுரை 1
செவ்வே 8
செவ்வேள் 4
செவ்வை 1
செவ்வையின் 2
செவி 110
செவி-தன்னொடு 1
செவி-தொறும் 4
செவி-வயின் 2
செவி-அதனினூடு 1
செவிக்கு 3
செவிகள் 6
செவிகளால் 2
செவிகளின் 2
செவிகளுக்கு 1
செவிகளூடு 1
செவிகளை 3
செவிடு 10
செவிடும் 1
செவிடை 2
செவித்தலத்து 1
செவித்தலம் 2
செவித்து 2
செவிப்புலம் 1
செவிமறை 2
செவிய 6
செவியிடை 4
செவியில் 11
செவியின் 15
செவியின்-வழி 1
செவியினும் 1
செவியினூடு 1
செவியினூடும் 2
செவியும் 4
செவியுள் 1
செவியுறு 1
செவியூடும் 1
செவியே 2
செவியை 1
செவியொடு 2
செவியோடு 1
செவிலி 4
செவிலியர் 5
செவிலியின் 1
செவிலியை 1
செவிலியொடு 1
செழிய 5
செழியன் 18
செழியனும் 1
செழு 20
செழும் 44
செற்ற 16
செற்றது 1
செற்றதும் 2
செற்றம் 3
செற்றமும் 1
செற்றவர் 3
செற்றவனை 1
செற்றன்று 1
செற்றார் 6
செற்றான் 1
செற்றி 3
செற்றிய 2
செற்றிலள் 1
செற்று 6
செற்று-உழி 1
செற்றுக 1
செற்றுபு 1
செற்றும் 5
செற்றுளோர் 1
செற்றுற 1
செற்றை 1
செற்றையும் 1
செற்றோர் 2
செற்றோரை 1
செறல் 2
செறல்-வயின் 1
செறாஅ 2
செறாஅது 4
செறாஅமை 1
செறி 164
செறி_தக 1
செறி_தொடி 2
செறிக்கின்றார் 1
செறிக்குநரும் 1
செறிக்கும் 1
செறிக 1
செறிகின்றன 1
செறிகின்றார் 1
செறிகையாலும் 1
செறிஞரே 1
செறித்த 12
செறித்தமை 1
செறித்தலும் 1
செறித்தனள் 1
செறித்தனனே 1
செறித்தாள் 1
செறித்தான் 3
செறித்து 8
செறிதல் 1
செறிந்த 39
செறிந்தது 3
செறிந்தவர் 1
செறிந்தவால் 2
செறிந்தவே 1
செறிந்தன 8
செறிந்தனர் 1
செறிந்தனரால் 1
செறிந்தனளே 1
செறிந்தார் 4
செறிந்தாரின் 1
செறிந்தாரையும் 1
செறிந்தான் 1
செறிந்தானோ 1
செறிந்திட 1
செறிந்து 21
செறிந்தே 1
செறிந்தோர் 2
செறிப்ப 2
செறிப்பல் 1
செறிப்பவும் 1
செறிப்பின் 1
செறிப்பு 1
செறிப்பே 1
செறிய 21
செறியா 3
செறியும் 4
செறியேன் 1
செறிவ 2
செறிவன 1
செறிவாரும் 1
செறிவினான் 1
செறிவினை 1
செறிவு 6
செறிவு-உற்றேம் 1
செறிவும் 2
செறிவுற 1
செறிவுறு 1
செறின் 1
செறீஇயர் 1
செறீஇயோனே 1
செறு 14
செறுக்குநரும் 1
செறுக்கும் 2
செறுத்த 3
செறுத்தது 1
செறுத்தவர் 1
செறுத்தார் 1
செறுத்தாரையும் 1
செறுத்தான் 2
செறுத்து 10
செறுத்தும் 1
செறுநர் 15
செறுநர்-மாட்டு 1
செறுநரும் 2
செறுநரோடும் 1
செறுப்பவும் 4
செறும் 1
செறும்பின் 2
செறுவர் 2
செறுவர்க்கு 1
செறுவில் 14
செறுவின் 22
செறுவும் 1
செறுவே 1
செறுவோர் 1
செறூஉம் 1
செறேற்க 1
சென்ம் 1
சென்மே 7
சென்மோ 28
சென்ற 136
சென்றதற்கொண்டு 1
சென்றதால் 4
சென்றது 39
சென்றது-மன் 1
சென்றவர் 1
சென்றவன் 2
சென்றவன்-தன்னை 1
சென்றவனை 1
சென்றவால் 5
சென்றவே 1
சென்றன 33
சென்றன-போல் 2
சென்றனம் 1
சென்றனர் 18
சென்றனர்-கொல்லோ 1
சென்றனவால் 1
சென்றனள் 8
சென்றனளே 1
சென்றனன் 25
சென்றனன்-கொல்லோ 1
சென்றனனே 1
சென்றனென் 2
சென்றனை 2
சென்றாய் 6
சென்றார் 38
சென்றால் 3
சென்றாலியரோ 1
சென்றாலும் 3
சென்றாள் 2
சென்றான் 61
சென்றாஅர் 1
சென்றி 1
சென்றிக 1
சென்றிசின் 1
சென்றிசினோர் 1
சென்றிசினோரே 1
சென்றிசினோனே 1
சென்றிட 1
சென்றிடின் 1
சென்றில 4
சென்றிலது 1
சென்றிலர் 2
சென்றிலன் 3
சென்றீ 6
சென்றீக 1
சென்றீமோ 1
சென்றீவாயால் 1
சென்று 396
சென்று-உழி 2
சென்றும் 6
சென்றுழி 2
சென்றுளது 1
சென்றுளார் 1
சென்றுற 1
சென்றுறு 1
சென்றே 3
சென்றேன் 2
சென்றைக்க 1
சென்றோர் 20
சென்றோர்-மன் 1
சென்றோர்க்கு 6
சென்றோரை 1
சென்றோன் 2
சென்னம் 1
சென்னி 71
சென்னி-மேல் 3
சென்னிய 6
சென்னியம் 1
சென்னியர் 8
சென்னியன் 5
சென்னியார் 1
சென்னியானும் 1
சென்னியானை 1
சென்னியில் 13
சென்னியின் 2
சென்னியினும் 1
சென்னியும் 1
சென்னியையாய் 1
சென்னிவான் 1
செனமும் 1
செனி 1
செனியன் 1

செ (108)

கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 29
எய்யா நல் இசை செ வேல் சேஎய் – திரு 61
செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 206
செ வரை நாடன் சென்னியம் எனினே – பெரும் 103
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி – பெரும் 131
செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் – பெரும் 270
அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய் – பெரும் 412
இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை – பெரும் 429
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 144
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
செ வீ வேங்கை பூவின் அன்ன – மலை 434
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/2
செல்ப என்ப தாமே செ வரி – நற் 73/6
உய்த்தன்று-மன்னே நெஞ்சே செ வேர் – நற் 77/4
செ வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – நற் 201/5
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/4
தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன் – நற் 260/6
கடல் அம் காக்கை செ வாய் சேவல் – நற் 272/1
கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் – குறு 103/2
நுண் முள் ஈங்கை செ அரும்பு ஊழ்த்த – குறு 110/5
செ வரை சேக்கை வருடை மான் மறி – குறு 187/1
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – குறு 222/6
முரண் கொள் துப்பின் செ வேல் மலையன் – குறு 312/2
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் – ஐங் 52/2
செ வாய் குறு_மகள் இனைய – ஐங் 52/3
அளிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி – ஐங் 284/1
நந்து நாரையொடு செ வரி உகளும் – பதி 23/21
செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின் – பதி 33/9
செ உளைய மா ஊர்ந்து – பதி 34/4
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் – பதி 38/7
செ ஊன் தோன்றா வெண் துவை முதிரை – பதி 55/7
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே – பரி 2/60
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை – பரி 8/116
சூர் கொன்ற செ வேலால் பாடி பல நாளும் – கலி 93/26
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை – கலி 96/9
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/13
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/8
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் – அகம் 3/15
செ வெரிந் உறழும் கொழும் கடை மழை கண் – அகம் 42/3
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும் – அகம் 120/2
பொய்கை மேய்ந்த செ வரி நாரை – புறம் 351/9
மது பொதி மழலை செ வாய் வாள் கடை கண்ணின் மைந்தர் – கம்.பால:2 11/3
ஏங்கும் இடை தடித்த முலை இருண்ட குழல் மருண்ட விழி இலவ செ வாய் – கம்.பால:5 36/3
மாகதர்கள் அரு மறை நூல் வேதியர்கள் வாழ்த்து எடுப்ப மதுர செ வாய் – கம்.பால:5 55/2
திண்ணம் மாத்து ஒளிர் செ இளநீர் இழி – கம்.பால:14 49/3
அறல் இயல் கூந்தல் கண் வாள் அமுது உகு குமுத செ வாய் – கம்.பால:14 60/1
வெள் எயிற்று இலவ செ வாய் முகத்தை வெண் மதியம் என்று – கம்.பால:14 65/1
பண் மலர் பவள செ வாய் பனி மலர் குவளை அன்ன – கம்.பால:16 3/1
தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய் – கம்.பால:18 13/1
நச்சு வேல் கரும் கண் செ வாய் நளிர் முகம் மதுவுள் தோன்ற – கம்.பால:19 11/2
பால் உள பவள செ வாய் பல் வளை பணைத்த வேய் தோள் – கம்.பால:19 60/1
பைம் கரும் கூந்தல் செ வாய் வாள் நுதல் ஒருத்தி உள்ளம் – கம்.பால:21 14/1
ஆம்பல் ஒத்து அமுது ஊறு செ வாய்ச்சியர் – கம்.பால:21 30/1
பாகு இயல் பவள செ வாய் பணை முலை பரவை அல்குல் – கம்.அயோ:3 72/1
சிந்துர பவள செ வாய் செம் கையின் புதைத்து மற்றை – கம்.அயோ:3 108/2
சேந்து ஒளி விரி செ வாய் பைம் கிளி செறி கோல – கம்.அயோ:9 5/1
குருதி வாள் என செ அரி பரந்த கண் குயிலே – கம்.அயோ:10 3/1
தேர்-மிசை சென்றது ஓர் பரவை செ முக – கம்.அயோ:12 32/1
செ வேலவர் சென்றனர் சேறல் உறும் – கம்.ஆரண்:2 2/1
சேண் உற நீண்டு மீண்டு செ அரி சிதறி வெவ்வேறு – கம்.ஆரண்:6 39/1
செ வழி தென்றலோற்கு திருத்தினீர் நீர்-கொல் என்ன – கம்.ஆரண்:10 166/3
துப்பு அழி செ வாய் வஞ்சியை வௌவ துணை கொண்டிட்டு – கம்.ஆரண்:11 6/3
சிந்துர பவள செ வாய் முறுவலன் சிகர செவ்வி – கம்.ஆரண்:11 69/3
செ வழி உரிமை யாவும் திருத்துவம் சிறுவ என்றான் – கம்.ஆரண்:13 133/4
தீயும் அங்கு அவை தீய்தலும் செ இருந்து – கம்.ஆரண்:14 17/2
செ வழி உள்ளத்தானும் தெரிவுற எதிர்சென்று எய்தி – கம்.கிட்:2 14/2
செ வழி உள்ளத்தானை காட்டுதி தெரிய என்றான் – கம்.கிட்:2 20/4
செ வழி நோக்கி நின் தேவியே-கொலாம் – கம்.கிட்:6 2/3
செ வாயை நிகர்த்தன செக்கரை ஒத்த மேகம் – கம்.கிட்:7 53/4
செப்பு என்பென் கலசம் என்பென் செ இளநீரும் தேர்வென் – கம்.கிட்:13 43/1
வெள்ளிய முறுவல் செ வாய் விளங்கு இழை இளம் பொன்_கொம்பின் – கம்.கிட்:13 47/1
செம் கயல் கரும் கண் செ வாய் தேவரும் வணங்கும் தெய்வ – கம்.கிட்:13 61/3
செ உழை நெடும் கண் அவள் செப்பிடுதலோடும் – கம்.கிட்:14 53/2
பண் உறு கிளவி செ வாய் படை உறும் நோக்கினாளை – கம்.கிட்:15 26/3
தேறல் மாந்தினர் தேன் இசை மாந்தினர் செ வாய் – கம்.சுந்:2 29/1
செ வழி மந்திர திசையர் ஆகையால் – கம்.சுந்:2 45/3
செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய் – கம்.சுந்:2 59/3
வேலையில் கொள_ஒணாத வேல்_கணார் குமுத செ வாய் – கம்.சுந்:2 110/3
கொங்கு அலர் கூந்தல் செ வாய் அரம்பையர் பாணி கொட்டி – கம்.சுந்:2 113/3
மின் இடை செ வாய் குவி முலை பணை தோள் வீங்கு தேர் அல்குலார் தாங்கி – கம்.சுந்:3 85/3
ஆரமும் அகிலும் நீவி அகன்ற தோள் அமலன் செ வாய் – கம்.சுந்:4 52/1
செ வழி நயனம் செல்லும் நெடு வழி சேறு செய்ய – கம்.சுந்:4 83/2
செ வழி பெருமை என்று உரைக்கும் செம்மைதான் – கம்.சுந்:4 100/1
சிந்தையாலும் தொடேன் என்ற செ வரம் – கம்.சுந்:5 34/3
செ வழி சேறல் ஆற்றார் பிண பெரும் குன்றம் தெற்றி – கம்.சுந்:8 19/2
பாகு இயல் கிளவி செ வாய் படை விழி பணைத்த வேய் தோள் – கம்.சுந்:10 13/3
செ வழி செம் மணி தூணம் சேர்த்திய – கம்.யுத்1:2 5/2
செ வழி அறிஞனை கொணர்-மின் சென்று என – கம்.யுத்1:5 14/2
செ விலங்கல் இல் சிந்தையின் தீர்வரோ – கம்.யுத்1:8 29/2
பல் நெடும் காதத்தேயும் சுட வல்ல பவள செ வாய் – கம்.யுத்1:9 22/3
செ வழி நாணும் சேடன் தெரி கணை ஆக செய்த – கம்.யுத்1:9 74/3
தேன் அக திரு திலோத்தமை செ வாய் – கம்.யுத்1:11 6/2
செ வழி கோதையின் தெறிக்க சிந்தின – கம்.யுத்2:15 123/3
பண் நிறை பவள செ வாய் பைம் தொடி சீதை என்னும் – கம்.யுத்2:16 10/1
வேல் நகு நெடும் கண் செ வாய் மெல் இயல் மிதிலை வந்த – கம்.யுத்2:16 11/3
செ வழி நீரொடும் குருதி தேக்கினான் – கம்.யுத்2:16 94/2
சுந்தர குமுத செ வாய் அமுது அலால் அமுத சொல்லீர் – கம்.யுத்2:17 16/4
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய் – கம்.யுத்2:19 282/3
ஏடு உண்ட பசும் பொன் பூவும் திலதமும் இலவ செ வாய் – கம்.யுத்3:25 4/2
சிலை நிகர் புருவம் நெற்றி குனித்தன விளர்த்த செ வாய் – கம்.யுத்3:25 7/4
சேப்புற அரத்த செ வாய் செம் கிடை வெண்மை சேர – கம்.யுத்3:25 15/2
வள்ளி அம் மருங்குல் செ வாய் மாதர்-மேல் வைத்த போது – கம்.யுத்3:29 57/3
மலை விழுந்தவா விழுந்த மான யானை மள்ளர் செ
தலை விழுந்தவா விழுந்த தாய வாசி தாள் அறும் – கம்.யுத்3:31 81/1,2
சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி – கம்.யுத்4:40 33/3
வெவ் விடம் பொருது நீண்டு மிளிர்தரும் கரும் கண் செ வாய் – கம்.யுத்4:41 24/2

மேல்


செக்க (1)

திருமகள் கரம் செக்க சிவந்து காட்டிற்றே – கம்.பால:8 27/4

மேல்


செக்கர் (37)

செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின் – மது 432
செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை – கலி 126/3
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/23
செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி – அகம் 20/4
செக்கர் வானம் சென்ற பொழுதில் – அகம் 184/16
செக்கர் தோன்ற துணை புணர் அன்றில் – அகம் 260/6
செக்கர் வானின் விசும்பு அணி கொள்ளும் – அகம் 381/12
தோன்றிய செக்கர் வானம் தொடக்கு அற்று வீழ்ந்தது ஒத்தே – கம்.பால:7 52/4
மை வான் நிறத்து மீன் எயிற்று வாடை உயிர்ப்பின் வளர் செக்கர்
பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால் – கம்.பால:10 66/1,2
செக்கர் நிறத்து எரி குஞ்சி சிர குவைகள் பொருப்பு என்ன – கம்.பால:12 29/1
செம் சோரி என பொலிவுற்றது செக்கர் வானம் – கம்.பால:16 36/4
திணி ஆர் சினை மா மரம் யாவையும் செக்கர் பாய – கம்.பால:16 37/1
செக்கர் வானகம் ஒத்தது அ தீம் புனல் – கம்.பால:18 21/4
வளர்ந்தில பிறந்தில செக்கர் வானமே – கம்.அயோ:2 42/4
இடம்-தொறும் கிடந்து இமைப்பன எக்கு இளம் செக்கர்
படர்ந்த வானிடை தாரகை நிகர்ப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 27/3,4
செக்கர் அ தீயவன் வாயின் தீர்ந்து வேறு – கம்.அயோ:10 39/3
செக்கர் வான் மழை நிகர்க்க எதிர் உற்ற செருவத்து – கம்.ஆரண்:1 8/3
பம்பு செக்கர் எரி ஒக்கும் மயிர் பக்கம் எரிய – கம்.ஆரண்:1 12/1
சென்றது பரிதி மேல் பால் செக்கர் வந்து இறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:6 64/4
தெரிந்த மூக்கினள் வாயினள் செக்கர் மேல் – கம்.ஆரண்:7 1/3
செக்கர் மேனி பகழி செலுத்தினான் – கம்.ஆரண்:11 75/3
சிந்துர கால் சிரம் செக்கர் சூடிய – கம்.ஆரண்:13 6/3
செக்கர் மெய் தனி சோதி சேர்கலா – கம்.கிட்:3 66/2
அங்கு அவன் அலங்கல் மார்பில் புரண்டனள் அகன்ற செக்கர்
வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் – கம்.கிட்:8 2/3,4
செக்கர் வான் தரு திங்கள் ஒத்தார் சிலர் – கம்.சுந்:2 173/4
கவிர் ஒளி செக்கர் கற்றை ஓதியா மழை உண் கண்ணா – கம்.சுந்:2 180/3
செக்கர் மேகத்து சிறு பிறை நுழைந்தன செய்கைய வலி சிந்தி – கம்.யுத்1:3 89/3
செற்றிய மணிகள் ஈன்ற சுடரினை செக்கர் ஆர்ந்த – கம்.யுத்1:10 19/3
தூ அணை குருதி செக்கர் சுவடு உற பொலிந்த தோளான் – கம்.யுத்1:13 9/2
பொங்கு வெம் குருதி புனல் செக்கர் முன் – கம்.யுத்2:15 29/2
சுற்றிய குருதியின் செக்கர் சூழ்ந்து எழ – கம்.யுத்2:16 283/1
இந்து வெள் எயிறு இமைத்திட குருதி யாறு ஒழுக்கல் கொண்டு எழு செக்கர்
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி – கம்.யுத்2:16 342/2,3
தலை குவட்டு அணைந்த செக்கர் சரிந்தன குழல்கள் தத்தி – கம்.யுத்2:18 265/3
வணங்கு நுண் இடை வன முலை செக்கர் வார் கூந்தல் – கம்.யுத்3:20 61/1
செம்_புனல் சோரி செக்கர் திசை உற செறிகையாலும் – கம்.யுத்3:28 34/1
கொழுந்து எழும் செக்கர் கற்றை வெயில் விட எயிற்றின் கூட்டம் – கம்.யுத்3:28 65/3
காள மேகத்தை செக்கர் கலந்து-என கரிய குன்றில் – கம்.யுத்3:28 67/1

மேல்


செக்கரான் (1)

சிகை நிற கனல் பொழி தெறு கண் செக்கரான்
பகை நிறத்தவர் உயிர் பருகும் பண்பினான் – கம்.யுத்3:20 31/1,2

மேல்


செக்கரின் (4)

செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற – புறம் 16/8
குட திசை செக்கரின் சேந்த கூந்தலாள் – கம்.ஆரண்:10 25/3
கோளின் முற்றா செக்கரின் மேக குழுவின்-கண் – கம்.யுத்4:33 14/3
உகுத்த செக்கரின் பிறை குலம் முளைத்தன ஒக்க – கம்.யுத்4:35 13/4

மேல்


செக்கரும் (2)

எரி நிற செக்கரும் இருளும் காட்டலால் – கம்.பால:10 62/2
ஓத மென் சிலம்பொடும் உதிர செக்கரும்
பாதக இருள் செய் கஞ்சுகமும் பற்றலால் – கம்.பால:10 63/2,3

மேல்


செக்கருள் (1)

தோற்றம் சால் செக்கருள் பிறை நுதி எயிறு ஆக – கலி 120/7

மேல்


செக்கரை (2)

சேந்து வானகம் எப்போதும் செக்கரை ஒக்கும் அன்றே – கம்.பால:16 14/4
செ வாயை நிகர்த்தன செக்கரை ஒத்த மேகம் – கம்.கிட்:7 53/4

மேல்


செகத்து (1)

திருகலை உடைய இந்த செகத்து உளோர் தன்மை தேரா – கம்.பால:5 30/3

மேல்


செகாஅர் (1)

இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12

மேல்


செகில் (2)

நாடு செகில் கொண்டு நாள்-தொறும் வளர்ப்ப – பொரு 138
கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா – கலி 105/36

மேல்


செகீஇய (1)

மான்ற மாலை வழங்குநர் செகீஇய
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/4,5

மேல்


செகு (1)

உயிர் செகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன – மலை 209

மேல்


செகுக்க (2)

ஒன்னார் செகுப்பினும் செகுக்க என்னதூஉம் – புறம் 57/9
உயிர் செகுக்க அல்லா மதுகைத்து அன்மையின் – புறம் 245/2

மேல்


செகுக்கும் (6)

ஓங்கு வரை அடுக்கத்து பாய்ந்து உயிர் செகுக்கும்
சாரல் நாட நடுநாள் – குறு 69/4,5
சேரார் இன் உயிர் செகுக்கும்
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 2/48,49
தாங்கா சினத்தொடு காட்டி உயிர் செகுக்கும்
பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/21,22
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/9
நோக்கினர் செகுக்கும் காளை ஊக்கி – புறம் 302/8
எள்ளுநர் செகுக்கும் காளை கூர்த்த – புறம் 303/3

மேல்


செகுக்குமாறு (1)

சீதம் வீங்கு உவரியை செகுக்குமாறு ஒரு – கம்.கிட்:1 4/3

மேல்


செகுத்த (4)

ஆற்று இருந்து அல்கி வழங்குநர் செகுத்த
படு முடை பருந்து பார்த்து இருக்கும் – குறு 283/6,7
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/4
தான் உயிர் செகுத்த மான் நிண புழுக்கோடு – புறம் 152/26
சேவகன் சேவகம் செகுத்த சேவகற்கு – கம்.அயோ:1 76/3

மேல்


செகுத்தது (1)

செவ்வை இல் துயில் நமை செகுத்தது ஈது எனா – கம்.சுந்:3 55/2

மேல்


செகுத்தலும் (1)

நஞ்சு உயிர் செகுத்தலும் அறிந்து உண்டு ஆங்கு அளி இன்மை – கலி 74/8

மேல்


செகுத்தனென் (1)

அமர்ந்து இனிது நோக்கமொடு செகுத்தனென்
எனைய ஆகுக வாழிய பொருளே – நற் 16/10,11

மேல்


செகுத்து (1)

இரை உயிர் செகுத்து உண்ணா துறைவனை யாம் பாடும் – கலி 131/33

மேல்


செகுப்ப (1)

இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/11

மேல்


செகுப்பினும் (1)

ஒன்னார் செகுப்பினும் செகுக்க என்னதூஉம் – புறம் 57/9

மேல்


செங்கண் (1)

முத்து உரு கொண்டு அமைந்தனைய முழு வெள்ளி கொழு நிறத்து முளரி செங்கண்
சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு – கம்.யுத்4:41 66/1,2

மேல்


செங்கணான் (4)

தீயில் மூழ்கினர் ஒத்தனர் செங்கணான்
தூய தையலை நோக்கினன் சொல்லுவான் – கம்.அயோ:4 225/3,4
சீறிய கைகளால் தொழுது செங்கணான்
ஆறிய சிந்தனை அறிஞ ஒன்று உரை – கம்.அயோ:14 123/2,3
தேற்ற தேறி இருந்த செங்கணான்
கூற்று ஒப்பான் கொலை வாள் அரக்கனோடு – கம்.கிட்:16 39/1,2
சீறுகின்ற முகத்து இரு செங்கணான் – கம்.யுத்2:16 55/4

மேல்


செங்கணானும் (1)

தந்தையும் உமையை பெற்றான் தாமரை செங்கணானும்
செம் திருமகளை பெற்றான் சீதையை பெற்றாய் நீயும் – கம்.ஆரண்:10 75/2,3

மேல்


செங்கணானை (2)

தழுவின புளிஞர்_வேந்தன் தாமரை செங்கணானை
எழுவினும் உயர்ந்த தோளாய் எய்தியது என்னை என்ன – கம்.அயோ:13 33/1,2
தீண்டவும் தாழ்த்தது இல்லை யாரும் அ செங்கணானை
பூண்டனர் தழுவி புக்கார் காணுதி போதி என்றார் – கம்.யுத்4:34 18/3,4

மேல்


செங்கதிர் (2)

செல்வ கானில் செங்கதிர் என்ன திரிவாரும் – கம்.பால:17 32/4
செங்கதிர் செல்வனை பணிவுறும் சென்னியார் – கம்.கிட்:13 74/4

மேல்


செங்கமல (2)

சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன் – கம்.பால:11 13/2
நெய்தலும் குமுத பூவும் நெகிழ்ந்த செங்கமல போதும் – கம்.பால:14 53/2

மேல்


செங்கமலத்தோன் (1)

செப்பும்-காலை செங்கமலத்தோன் முதல் யாரும் – கம்.பால:10 24/1

மேல்


செங்கழுநீர் (3)

ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் – அகம் 48/8
ஒண் செங்கழுநீர் அன்ன நின் – அகம் 269/24
சேம்பு கால் பொர செங்கழுநீர் குள – கம்.பால:2 35/1

மேல்


செங்கழுநீரும் (1)

தேம்பின குவிந்த போலும் செங்கழுநீரும் சேரை – கம்.அயோ:6 3/2

மேல்


செங்கள (1)

தெவ் முறை துறந்து வென்ற செங்கள மருங்கில் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 216/4

மேல்


செங்காய் (1)

பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய்
கரும் களி ஈந்தின் வெண் புற களரி – நற் 126/1,2

மேல்


செங்கிடை (2)

செங்கிடை சிகழிகை செம்பொன் மாலையும் – கம்.பால:23 51/3
சேடு உறு நறு முகை விரிந்த செங்கிடை – கம்.கிட்:10 113/4

மேல்


செங்குரலி (1)

ஒண் செங்குரலி தண் கயம் கலங்கி – புறம் 283/1

மேல்


செங்குவளை (1)

எறியர் ஓக்கிய சிறு செங்குவளை
ஈ என இரப்பவும் ஒல்லாள் நீ எமக்கு – பதி 52/22,23

மேல்


செங்கை (3)

தன் நேர் இல்லா மங்கையர் செங்கை தளிர் மானே – கம்.பால:10 30/1
சங்கொடு சக்கரம் தரித்த செங்கை அ – கம்.பால:13 5/1
செங்கை தாங்கிய சிரத்தொடும் கண்ணின் நீர் குருதியினொடு தேக்கி – கம்.யுத்2:16 323/3

மேல்


செங்கையன் (1)

சேலையால் செறிய வாய் புதைத்த செங்கையன்
தோல் உடை நெடும் பணை துவைக்கும்-தோறு எலாம் – கம்.ஆரண்:10 17/2,3

மேல்


செங்கையின் (1)

செவ்வி முகம் முன்னி அடி செங்கையின் இறைஞ்சா – கம்.ஆரண்:6 30/2

மேல்


செங்கையோன் (1)

சேவலோன் துணைவன் ஆன செங்கையோன் தங்கை திக்கின் – கம்.ஆரண்:6 32/2

மேல்


செங்கொடுவேரி (1)

செங்கொடுவேரி தேமா மணிச்சிகை – குறி 64

மேல்


செங்கோல் (16)

அறனொடு புணர்ந்த திறன் அறி செங்கோல்
அன்னோன் வாழி வென் வேல் குரிசில் – பொரு 230,231
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல்
பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின் – பெரும் 36,37
முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து – குறு 276/5
வாழ்தல் ஒல்லுமோ மற்றே செங்கோல்
குட்டுவன் தொண்டி அன்ன – ஐங் 178/2,3
அறம் புரி செங்கோல் மன்னனின் தாம் நனி – ஐங் 290/1
பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் – கலி 99/11
அறம் புரிந்து அன்ன செங்கோல் நாட்டத்து – புறம் 35/14
மெலிவு இல் செங்கோல் நீ புறங்காப்ப – புறம் 42/11
விலங்கு பகை கடிந்த கலங்கா செங்கோல்
வையகம் புகழ்ந்த வயங்கு வினை ஒள் வாள் – புறம் 230/4,5
திறல் உண்ட வடிவேலான் தசரதன் என்று உயர் கீர்த்தி செங்கோல் வேந்தன் – கம்.பால:5 62/3
விடா நெறி புலமை செங்கோல் வெண்குடை வேந்தர்_வேந்தன் – கம்.பால:20 1/2
தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி – கம்.பால:22 1/3
தண்டாத செங்கோல் தயரதனும்தான் அளித்தான் – கம்.அயோ:4 90/2
திண்மையும் செங்கோல் நெறியும் திறம்பாத – கம்.அயோ:14 64/2
இயல் தரும் புலமை செங்கோல் மனு முதல் எவரும் ஒவ்வா – கம்.கிட்:2 27/3
பரதனை தனது செங்கோல் நடாவுற பணித்து நாளும் – கம்.யுத்4:42 20/3

மேல்


செங்கோலான் (2)

குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/19
செங்கோலான் மகள் சீதை செவ்வியாள் – கம்.கிட்:16 40/2

மேல்


செங்கோலின் (1)

பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின்
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/11,12

மேல்


செங்கோலினான் (1)

சான்று என தகைய செங்கோலினான் உயிர்கள்-தாம் – கம்.பால:20 27/1

மேல்


செங்கோலுடன் (1)

அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர் – அகம் 338/3

மேல்


செங்கோலையே (1)

அறம் துஞ்சும் செங்கோலையே
புது புள் வரினும் பழம் புள் போகினும் – புறம் 20/17,18

மேல்


செச்சை (4)

கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன் – திரு 208
பக்கம் சேர்த்திய செச்சை கண்ணியன் – அகம் 48/10
வெள்ளை வெள்யாட்டு செச்சை போல – புறம் 286/1
சிந்து ஆரத்தின் செச்சை அணிந்தாள் தெளி நூல் யாழ் – கம்.சுந்:2 78/1

மேல்


செச்சையான் (1)

சிந்து ரத்தம் துதைந்து எழும் செச்சையான்
இந்து விண் நின்று இழிந்துளதாம் என – கம்.யுத்1:14 42/2,3

மேல்


செச்சையினொடே (1)

உக்க வீரர் உதிரத்தின் ஒளிர் செச்சையினொடே – கம்.ஆரண்:1 8/4

மேல்


செஞ்செ (1)

செஞ்செ வேலவர் செறி சிலை குரிசிலர் இருண்ட – கம்.கிட்:10 44/1

மேல்


செஞ்செவே (12)

செஞ்செவே செரு_முகத்து அன்றியே திறன் இலா – கம்.பால:7 7/2
செஞ்செவே கமல கையால் தீண்டலும் நீண்ட கொம்பும் – கம்.பால:17 7/2
செஞ்செவே ஐயன் மெய்யின் கருமையை சேர்ந்தவோ தாம் – கம்.பால:21 10/2
செஞ்செவே நீண்டு மீண்டு சே அரி சிதறி தீய – கம்.பால:22 15/2
செஞ்செவே சேற்றில் தோன்றும் தாமரை தேரில் தோன்றும் – கம்.அயோ:8 23/1
செஞ்செவே நெடு மரகத பாறையில் தெரிவ – கம்.அயோ:10 20/2
செஞ்செவே முனிவரன் செப்ப கேட்டலும் – கம்.அயோ:12 12/2
சென்று ஆசறும் காலத்து அ நிலையது ஆகி திறத்து உலகம்தான் ஆகி செஞ்செவே நின்ற – கம்.ஆரண்:2 30/2
செஞ்செவே மக்கள்-பால் சென்ற காதலும் – கம்.ஆரண்:13 58/3
செஞ்செவே திரு உரு தீண்ட அஞ்சுவான் – கம்.ஆரண்:13 59/2
செஞ்செவே வட திசை-நின்று தென் திசை செல்ல – கம்.கிட்:12 30/2
பாதம் அஞ்சலர் செஞ்செவே படர்வர் என் படைஞர் – கம்.யுத்1:6 10/4

மேல்


செஞ்சோறும் (1)

உண்ட செஞ்சோறும் நோக்கார் உயிருக்கே உதவி செய்தார் – கம்.யுத்2:19 174/4

மேல்


செடி (1)

செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி – கம்.அயோ:14 22/2

மேல்


செடியொடு (1)

செடியொடு தொடர் வனம் நோக்கி சீதை ஆம் – கம்.அயோ:12 28/2

மேல்


செடில் (1)

சேடு சென்று செடில் ஒரு திக்கின் மா – கம்.கிட்:11 13/2

மேல்


செண் (1)

தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் – அகம் 59/14

மேல்


செண்டு (2)

புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை – கம்.பால:3 67/3
செண்டு இயங்கு பரியும் செறிந்தவே – கம்.அயோ:11 10/4

மேல்


செண்டை (1)

கும்பிகை திமிலை செண்டை குறடு மா பேரி கொட்டி – கம்.யுத்3:22 5/1

மேல்


செண்ணிகை (1)

செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல – பரி 21/56

மேல்


செத்த (1)

மூல பொத்தல் செத்த மரத்து ஏழ் முதலுக்கும் – கம்.யுத்3:22 212/3

மேல்


செத்தனள் (1)

காணுநர் இன்மையின் செத்தனள் பேணி – அகம் 16/8

மேல்


செத்தனென்-மன் (1)

வெப்பு உடை ஆடூஉ செத்தனென்-மன் யான் – பதி 86/4

மேல்


செத்திய (1)

செத்திய இருள் இன்றாக விளங்கிய செயலை நோக்கி – கம்.யுத்3:24 54/3

மேல்


செத்திலென் (1)

செத்திலென் வலியென் நின்றேன் என்று போய் வையம் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 208/4

மேல்


செத்து (50)

பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும் – பெரும் 183
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 473
நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 191
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து
அறியாது எடுத்த புன் புற சேவல் – மலை 146,147
கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து – நற் 35/3
கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/3,4
புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப – நற் 178/9
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/7
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/6
களிறு தொலைத்து உரறும் கடி இடி மழை செத்து
செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும் – நற் 344/10,11
ஆங்கு யான் கூறிய அனைத்திற்கு பிறிது செத்து
ஓங்கு மலை நாடன் உயிர்த்தோன் மன்ற – குறு 217/4,5
மாய செலவா செத்து மருங்கு அற்று – குறு 325/2
துதி கால் அன்னம் துணை செத்து மிதிக்கும் – ஐங் 106/2
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 151/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 152/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 153/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 154/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 155/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 156/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 157/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 158/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 159/1
வெள்ளாங்குருகின் பிள்ளை செத்து என – ஐங் 160/1
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் – ஐங் 166/2
இரும் பிணர் துறுகல் பிடி செத்து தழூஉம் நின் – ஐங் 239/2
காணினும் கலிழும் நோய் செத்து
தாம் வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 270/4,5
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து – ஐங் 289/1
மற புலி குழூஉ குரல் செத்து வய களிறு – பதி 41/7
பழன மஞ்ஞை மழை செத்து ஆலும் – பதி 90/42
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர – பரி 10/48
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து
ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல் – கலி 37/17,18
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து
பெரும் மலை மிளிர்ப்பு அன்ன காற்று உடை கனை பெயல் – கலி 45/3,4
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செத்து
மறம் தலைக்கொண்ட நூற்றுவர்_தலைவனை – கலி 52/1,2
புலி செத்து வெரீஇய புகர் முக வேழம் – அகம் 12/11
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து
இரும் களிற்று இன நிரை தூர்க்கும் – அகம் 21/25,26
இரும் சிறை தொழுதி ஆர்ப்ப யாழ் செத்து
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/11,12
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து
ஓவத்து அன்ன வினை புனை நல் இல் – அகம் 98/10,11
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து
வெருள் ஏறு பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 121/13,14
நின வாய் செத்து நீ பல உள்ளி – அகம் 126/1
வரை சேர் மராஅத்து ஊழ் மலர் பெயல் செத்து
உயங்கல் யானை நீர் நசைக்கு அலமர – அகம் 199/3,4
மாஅல் யானை புலி செத்து வெரீஇ – அகம் 232/3
பேஎய்_வெண்_தேர் பெயல் செத்து ஓடி – அகம் 241/9
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து
வேறு_வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி – அகம் 249/16,17
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் – அகம் 395/12
பெரும் பொளி சேய அரை நோக்கி ஊன் செத்து
கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும் – அகம் 397/12,13
பாடு இன் தெண் கண் கனி செத்து அடிப்பின் – புறம் 128/3
ஒறுவாய் பட்ட தெரியல் ஊன் செத்து
பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம் – புறம் 271/6,7
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து – புறம் 370/5
பின்னை மறத்தோடு அரிய கல் செத்து
அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும் – புறம் 379/4,5

மேல்


செத்தும் (1)

உரம் செத்தும் உளெனே தோழி என் – குறு 133/4

மேல்


செத்தே (1)

பண்பு இல சொல்லும் தேறுதல் செத்தே – ஐங் 267/5

மேல்


செத்தோர் (1)

சுட்டு குவி என செத்தோர் பயிரும் – புறம் 240/8

மேல்


செது (5)

செது மொழி சீத்த செவி செறு ஆக – கலி 68/3
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/14
செது காழ் சாய்ந்த முது கால் பொதியில் – அகம் 373/4
புது கண் மாக்கள் செது கண் ஆர – புறம் 261/9
செது நெறி நிலையினாரே என்பது தெரிய செப்பும் – கம்.யுத்1:9 71/4

மேல்


செதுக்கு (1)

செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் – பெரும் 338

மேல்


செதுக்கை (1)

பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல் – அகம் 151/11

மேல்


செதுகா (1)

செதுகா படை தொடுப்பேன் என நினைந்தான் திசைமுகத்தோன் – கம்.யுத்3:27 131/3

மேல்


செதுகை (1)

செதுகை பெரும் தானவர் ஊனொடும் தேய்த்த நேமியது – கம்.யுத்2:19 22/1

மேல்


செதும்பல் (1)

ஒதுங்குவன கழிந்த செதும்பல் ஈர் வழி – அகம் 155/12

மேல்


செதும்பு (1)

இன் நுரை செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை – கலி 48/18

மேல்


செந்தயிர் (1)

செந்தயிர் கண்டம் கண்டம் இடை இடை செறிந்த சோற்றின் – கம்.பால:2 22/2

மேல்


செந்தாமரை (12)

சேக்கை ஆகி மலர்ந்த செந்தாமரை
பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – கம்.பால:10 79/3,4
செந்தாமரை பூத்து என தீபம் எடுத்தது அன்றே – கம்.பால:16 41/4
சேற்றால் விளையாத செந்தாமரை கைகள் நீட்டி – கம்.பால:17 19/2
தெள்ளு நீரிடை மூழ்கு செந்தாமரை
புள்ளி மான் அனையார் முகம் போல்கிலாது – கம்.பால:18 29/2,3
செந்தாமரை தடம் கண் செவ்வி அருள் நோக்கம் – கம்.அயோ:4 110/3
செந்தாமரை கண்ணொடும் செம் கனி வாயினோடும் – கம்.ஆரண்:10 149/1
துள்ளி ஓங்கு செந்தாமரை நயனங்கள் சொரிய – கம்.ஆரண்:13 93/1
அடி நாள் செந்தாமரை ஒதுங்கும் அன்னம் இவளால் யான் அடைந்த – கம்.ஆரண்:14 30/3
செந்தாமரை வாள் முகத்தில் செறி வேர் சிதைப்ப – கம்.சுந்:1 62/2
சித்திரத்தின் அலர்ந்த செந்தாமரை
ஒத்திருக்கும் முகத்தினை உன்னுவாள் – கம்.சுந்:3 20/3,4
செந்தாமரை கண்ணனும் நட்டனர் தேவர் உய்ய – கம்.சுந்:4 89/4
செந்தாமரை பொகுட்டில் செம்மாந்து வீற்றிருக்கும் – கம்.யுத்1:3 164/1

மேல்


செந்தாமரையினை (1)

அ பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றது அம்மா – கம்.அயோ:3 112/4

மேல்


செந்திரு (1)

செந்திரு நீர் அல்லீரேல் அவளும் வந்து ஏவல் செய்யும் – கம்.யுத்2:17 53/4

மேல்


செந்தில் (1)

வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில்
நெடுவேள் நிலைஇய காமர் வியன் துறை – புறம் 55/20,21

மேல்


செந்தினை (15)

குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 242
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் – நற் 104/6
கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன – நற் 122/2
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் – நற் 288/8
செந்தினை உணங்கல் தொகுக்கும் – நற் 344/11
இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை
வரையோன் வண்மை போல பல உடன் – நற் 376/2,3
கரும்பு மருள் முதல பைம் தாள் செந்தினை
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/2,3
இரும் கல் வியல் அறை செந்தினை பரப்பி – குறு 335/2
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – பதி 19/6
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – அகம் 22/10
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/1,2
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
உருவ செந்தினை நீரொடு தூஉய் – அகம் 272/14
நிரல் இயைந்து ஒன்றிய செலவின் செந்தினை
குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு – அகம் 400/8,9
தேன் உகு மடையை மாற்றி செந்தினை குறவர் முந்தி – கம்.பால:16 4/3

மேல்


செந்தேன் (4)

அடுக்கலின் அளிந்த செந்தேன் அகிலொடு நாறும் அன்றே – கம்.பால:1 13/4
கரும்பு எலாம் செந்தேன் சந்த கா எலாம் களி வண்டு ஈட்டம் – கம்.பால:2 2/4
சுழி ஒன்றி நின்றது அன்ன உந்தியாள் தூய செந்தேன்
பொழிகின்ற பூவின் வேய்ந்த பந்தரை புரைத்து கீழ் வந்து – கம்.பால:19 15/2,3
தளிர்த்தன கிளர்ந்த மேனி தாமரை கெழுமு செந்தேன்
துளித்தன போல நீங்கா துள்ளி சோர் வெள்ள கண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 136/1,2

மேல்


செந்தேனினை (1)

முருகு நாறு செந்தேனினை முழை-நின்றும் வாங்கி – கம்.அயோ:10 10/2

மேல்


செந்நா (1)

நின் பாடிய வயங்கு செந்நா
பின் பிறர் இசை நுவலாமை – புறம் 22/31,32

மேல்


செந்நாய் (13)

ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி – நற் 43/3
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய்
மாயா வேட்டம் போகிய கணவன் – நற் 103/6,7
வேட்ட செந்நாய் கிளைத்து ஊண் மிச்சில் – குறு 56/1
பைம் கண் செந்நாய் படு பதம் பார்க்கும் – குறு 141/6
வள் எயிற்று செந்நாய் வயவு உறு பிணவிற்கு – ஐங் 323/1
ஈர்ம் பிணவு புணர்ந்த செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 354/1
கவிழ் மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 397/1
செந்நாய் ஏற்றை கேழல் தாக்க – அகம் 21/18
வள் எயிற்று செந்நாய் வருந்து பசி பிணவொடு – அகம் 53/6
செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப – அகம் 111/11
திண் நிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின் – அகம் 199/9
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் – அகம் 219/13
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை – அகம் 285/6

மேல்


செந்நீர் (2)

பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் – கம்.யுத்2:16 172/2
புண்ணிடை யாக்கை செந்நீர் இழிதர புக்கு நின்ற – கம்.யுத்3:28 1/3

மேல்


செந்நீரிடை (1)

நிலம் தவாத செந்நீரிடை நிண கொழும் சேற்றில் – கம்.யுத்3:20 58/1

மேல்


செந்நெல் (22)

காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து – பட் 13
வெண் பூ கரும்பொடு செந்நெல் நீடி – பட் 240
செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும் – நற் 73/8
கழனி நாரை உரைத்தலின் செந்நெல்
விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/2,3
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற – நற் 275/1
கரும் கண் கருனை செந்நெல் வெண் சோறு – நற் 367/3
செந்நெல் வான் பொரி சிதறி அன்ன – குறு 53/4
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது – குறு 277/2
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன் – ஐங் 27/1
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம் – பதி 75/12
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் – அகம் 116/2
பால் பெய் செந்நெல் பாசவல் பகுக்கும் – அகம் 237/13
முடங்கு புற செந்நெல் தரீஇயர் ஓராங்கு – அகம் 303/12
அலங்கு செந்நெல் கதிர் வேய்ந்த – புறம் 22/14
செந்நெல் உண்ட பைம் தோட்டு மஞ்ஞை – புறம் 344/1
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி – புறம் 390/22
கரும்பு அலர் செந்நெல் அம் கழனி கான நாடு – கம்.அயோ:11 113/1
செந்நெல் உள தேன் ஒழுகு போதும் உள தெய்வ – கம்.ஆரண்:3 58/2
செந்நெல் அம் கழனி நாடன் திரு மகள் செவ்வி கேளா – கம்.ஆரண்:10 110/2
செந்நெல் வேலி சூழ் திரு நல் நாடு ஒரீஇ – கம்.கிட்:15 18/2
கரும்பொடு செந்நெல் காடும் கமல வாவிகளும் மல்கி – கம்.கிட்:15 31/2

மேல்


செந்நெல்லின் (4)

பைது அற விளைந்த பெரும் செந்நெல்லின்
தூம்பு உடை திரள் தாள் துமித்த வினைஞர் – பெரும் 230,231
அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின்
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் – பெரும் 473,474
பரூஉ பகடு உதிர்த்த மென் செந்நெல்லின்
அம்பண அளவை உறை குவித்து ஆங்கு – பதி 71/4,5
பழம் செந்நெல்லின் முகவை கொள்ளாள் – அகம் 126/11

மேல்


செந்நெலின் (1)

நட்ட செந்நெலின் நாறு வளர்க்குமே – கம்.பால:2 26/4

மேல்


செந்நெலும் (2)

கரும்பொடு செந்நெலும் கவின் கொண்டு ஓங்கிட – கம்.பால:5 44/2
செந்நெலும் கரும்பும் கமுகும் செறிந்து – கம்.கிட்:15 46/3

மேல்


செந்நெறியின் (1)

திவசம் ஆர் நல் அறத்தின் செந்நெறியின் உய்த்தும் திரு அளித்தும் வீடு அளித்தும் சிங்காமை தங்கள் – கம்.ஆரண்:2 26/2

மேல்


செப்ப (17)

பகை பெருமையின் தெய்வம் செப்ப
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/1,2
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள் – பரி 14/12,13
காமம் செப்ப நாண் இன்று-கொல்லோ – அகம் 330/10
குவை இரும் கூந்தல் வரு முலை செப்ப
என் ஆவது-கொல் தானே – புறம் 347/7,8
தேவர்-தம் படைகள் செப்ப செவ்விது என்று அவனும் நேர – கம்.பால:8 3/3
செப்ப அரும் திருவின் நல்லார் தெரிவையர் சூழ போனார் – கம்.பால:14 69/4
சென்று வேண்டுவ வரன்முறை அமைக்க என செப்ப – கம்.அயோ:1 72/4
செப்ப_அரும் குணத்து இராமன் திருமுக செவ்வி நோக்கின் – கம்.அயோ:3 112/2
சேண்தான் தொடர் மாநிலம் நின்னது என்று உந்தை செப்ப
பூண்டாய் பகையால் இழந்தே வனம் போதி என்றால் – கம்.அயோ:4 126/2,3
சரதம் உடையான் அவள் என் தனி தாதை செப்ப
பரதன் பெறுவான் இனி யான் படைக்கின்ற செல்வம் – கம்.அயோ:4 133/2,3
செஞ்செவே முனிவரன் செப்ப கேட்டலும் – கம்.அயோ:12 12/2
சிந்தனை யாவது என்று சிருங்கிபேரியர்_கோன் செப்ப
சுந்தர வரி விலானும் சுமந்திரன் தன்னை நோக்கி – கம்.அயோ:13 47/2,3
மற்று அவன் அ உரை செப்ப மனத்தால் – கம்.ஆரண்:14 54/1
சேரும் ஊசியின் சென்றது நின்றது என் செப்ப
நீரும் நீர் தரு நெருப்பும் வன் காற்றும் கீழ் நிவந்த – கம்.கிட்:7 64/2,3
தேவர் நின்று ஆசி கூற முனிவர் சோபனங்கள் செப்ப
பாவையர் குழாங்கள் சூழ பாட்டொடு வான நாட்டு – கம்.சுந்:2 118/2,3
சிந்த நூறி சீதையொடும் பேசி மனிதர் திறம் செப்ப
வந்த குரங்கிற்கு உற்றதனை வம்-மின் காண வம் என்று – கம்.சுந்:12 120/2,3
சேதுவின் பெருமைக்கு இணை செப்ப ஓர் – கம்.யுத்1:8 37/1

மேல்


செப்ப_அரும் (1)

செப்ப_அரும் குணத்து இராமன் திருமுக செவ்வி நோக்கின் – கம்.அயோ:3 112/2

மேல்


செப்பம் (6)

கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின் – சிறு 53
சேந்த செயலை செப்பம் போகி – மலை 160
நளிந்து பலர் வழங்கா செப்பம் துணியின் – மலை 197
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொள்-மார் – குறு 16/2
திறம் தெரி வஞ்சன் அ சொல் செப்பலும் செப்பம் மிக்காள் – கம்.ஆரண்:12 54/1
சினை வரால் பகழி ஆவம் நெல் சினை என்னும் செப்பம்
எனைவரால் பகரும் ஈட்டம் யான் உரைத்து இன்பம் என்னோ – கம்.கிட்:13 35/3,4

மேல்


செப்பல் (5)

செப்பல் வன்மையின் செறித்து யான் கடவலின் – குறி 12
செப்பல் ஆன்றிசின் சினவாதீமோ – குறி 34
காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும் – நற் 94/2
சீரிய_அல்லன செப்பல் என்ற பின் – கம்.அயோ:5 45/2
செய்தவர் பெறுவது ஐயா செப்பல் ஆம் சீர்மைத்து ஆமோ – கம்.கிட்:7 139/4

மேல்


செப்பல்-பாலரோ (1)

திண்மையார் உளர் என செப்பல்-பாலரோ
பெண்மையால் உரை-செய பெறுதிரால் என – கம்.ஆரண்:12 5/2,3

மேல்


செப்பல்-பாலவோ (1)

சேமமும் பிறர்களால் செப்பல்-பாலவோ – கம்.யுத்1:3 73/4

மேல்


செப்பல்-பாலை (1)

சென்றது முதலா வந்தது இறுதியா செப்பல்-பாலை
வன் திறல் உரவோய் என்ன சொல்லுவான் மருத்தின் மைந்தன் – கம்.சுந்:14 8/3,4

மேல்


செப்பலும் (4)

சேறிரோ என செப்பலும் ஆற்றாம் – குறு 268/1
திரண்ட தோளினன் இப்படி செப்பலும் சிந்தை – கம்.அயோ:1 31/1
தீய மந்தரை இ உரை செப்பலும் தேவி – கம்.அயோ:2 84/1
திறம் தெரி வஞ்சன் அ சொல் செப்பலும் செப்பம் மிக்காள் – கம்.ஆரண்:12 54/1

மேல்


செப்பலுற்றான் (2)

சென்னியில் சுமந்த கையன் தேற்றுவான் செப்பலுற்றான் – கம்.கிட்:10 63/4
தேற்றுவான் நினைந்து தம்பி இவை இவை செப்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 62/4

மேல்


செப்பலென்-மன்னால் (1)

செப்பலென்-மன்னால் யாய்க்கே நல் தேர் – அகம் 356/11

மேல்


செப்பலை (1)

செவ்வியின் தொடர்ந்த அல்ல செப்பலை செல்வ என்னா – கம்.யுத்4:37 209/3

மேல்


செப்பலோடும் (1)

தெருண்டான் மெய் பெயர் செப்பலோடும் வந்து – கம்.கிட்:16 51/1

மேல்


செப்பாதீமே (1)

காம நோய் என செப்பாதீமே – அகம் 52/15

மேல்


செப்பாது (2)

செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று – நற் 79/8
காமம் செப்பாது கண்டது மொழிமோ – குறு 2/2

மேல்


செப்பாதோயே (1)

இழை நெகிழ் பருவரல் செப்பாதோயே – நற் 70/9

மேல்


செப்பி (7)

அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின் – பதி 62/11,12
சேவகன் தேவி தன்னை கண்டமை விரைவின் செப்பி
ஆவது அ அண்ணல் உள்ளத்து அரும் துயர் ஆற்றலே ஆம் – கம்.சுந்:14 11/2,3
சிந்தையால் இறை நினைத்தற்கும் அடாதன செப்பி
முந்தையே நினைந்து என் பொருள் முற்றும் என்று உரைத்து உன் – கம்.யுத்1:3 35/2,3
தெண் திரை கடலின் செய்கை செப்பி என் தேவன் சென்னி – கம்.யுத்1:6 58/2
செப்பி என் குரங்காய் வந்தார் தனித்தனி தேவர் என்றார் – கம்.யுத்1:9 76/4
செல் ஒன்று கணைகள் ஐயன் சிந்தினான் செப்பி வந்த – கம்.யுத்4:37 15/3
சென்று தீது இன்மை செப்பி அ தீமையும் விலக்கி – கம்.யுத்4:41 43/2

மேல்


செப்பிடுதலோடும் (1)

செ உழை நெடும் கண் அவள் செப்பிடுதலோடும்
அ உழை நிகழ்ந்தனை ஆதியினொடு அந்தம் – கம்.கிட்:14 53/2,3

மேல்


செப்பிய (2)

ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை – நற் 298/10
செய்யது அன்று என செப்பிய தம்பியை – கம்.ஆரண்:11 77/2

மேல்


செப்பில் (5)

புடை அமை பொலிந்த வகை அமை செப்பில்
காமர் உருவின் தாம் வேண்டு பண்ணியம் – மது 421,422
மடை மாண் செப்பில் தமிய வைகிய – குறு 9/2
சேம_செப்பில் பெறீஇயரோ நீயே – குறு 277/5
பவள செப்பில் பொன் சொரிந்து அன்ன – அகம் 25/11
சில்_இயல்_ஓதி கொங்கை திரள் மணி கனக செப்பில்
வல்லியும் அனங்கன் வில்லும் மான்_மத சாந்தின் தீட்டி – கம்.பால:22 12/1,2

மேல்


செப்பிற்று (1)

தீ எழ நோக்கி என் இ சிறுமை நீ செப்பிற்று என்னா – கம்.யுத்2:16 34/3

மேல்


செப்பின் (6)

செல்லாதீம் என செப்பின் பல்லோர் – நற் 229/3
வன்பின் ஆற்றுதல் அல்லது செப்பின்
சொல்லகிற்றாம் மெல் இயலோயே – குறு 368/3,4
சீலம் அழிவுற்ற புனல் உற்று உருவு செப்பின்
காலம் அறிவுற்று உணர்தல் கன்னல் அளவு அல்லால் – கம்.கிட்:10 72/2,3
உழை புகு செப்பின் ஒளிதர மறைத்த உத்தரியத்தினர் ஒல்கி – கம்.சுந்:3 88/2
செப்பின் மேலவர் சீறினும் அது சிறப்பு ஆதல் – கம்.யுத்1:6 30/1
செப்பின் செம்_புனல் தோய்ந்த செம்பொன் மதில் – கம்.யுத்2:15 27/1

மேல்


செப்பினம் (2)

செப்பினம் செலினே செலவு அரிது ஆகும் என்று – குறு 207/1
செல்வழி உணர்வு தோன்ற செப்பினம் சிறுமை தீரா – கம்.யுத்2:17 1/2

மேல்


செப்பினர் (1)

உரிமை செப்பினர் நமரே விரி அலர் – குறு 351/5

மேல்


செப்பினன் (3)

தென் புலத்து உய்ப்பென் என்று செப்பினன் செருவில் நீயும் – கம்.கிட்:7 123/2
திசையில் சென்றனர் செப்பினன் என்னும் – கம்.யுத்1:3 91/2
சிந்தையுள் புக செப்பினன் அனையவன் திகைத்தான் – கம்.யுத்3:22 89/3

மேல்


செப்பினாம் (1)

தென் திசை கரும செயல் செப்பினாம்
அன்று இசைக்கும் அரிய அயோத்தியில் – கம்.யுத்4:41 45/2,3

மேல்


செப்பினாய் (1)

செயிர் கிடத்தல் செய்யாத திரு மனத்தாய் செப்பினாய் திறம்பா நின் சொல் – கம்.ஆரண்:4 23/3

மேல்


செப்பினார் (3)

தெவ் உரை நீக்கினான் அறிய செப்பினார்
இ உரை நிகழ்வுழி இருந்த சீதையாம் – கம்.சுந்:12 28/2,3
செய்ததால் அணை என்பது செப்பினார்
வைய நாதன் சரணம் வணங்கியே – கம்.யுத்1:8 71/3,4
சென்னி தாழ்க்க செவியிடை செப்பினார் – கம்.யுத்2:15 82/4

மேல்


செப்பினாள் (1)

சிற்றவை-தானும் ஆங்கே கொணர்க என செப்பினாள் அ – கம்.அயோ:3 85/3

மேல்


செப்பினான் (8)

ஏமுற திருத்தி வேறு இனைய செப்பினான் – கம்.பால:5 75/4
சீதையை தருக என்று என செப்பினான்
சோதியான் மகன் நிற்கு என சொல்லினான் – கம்.சுந்:12 101/3,4
தெள்ளிய பொருள் என அரசன் செப்பினான் – கம்.யுத்1:2 72/4
தீது ஆய் விளைதல் நனி திண்ணம் என செப்பினான்
மேதாவிகட்கு எல்லாம் மேலான மேன்மையான் – கம்.யுத்1:3 176/3,4
சேனை நாதன் இனையன செப்பினான் – கம்.யுத்1:9 49/4
ஏனையும் பாழ்பட இனைய செப்பினான் – கம்.யுத்3:27 61/4
திரு கொள் மார்பன் இனையன செப்பினான் – கம்.யுத்4:39 11/4
செப்புறு இப்படி போய் என செப்பினான் – கம்.யுத்4:40 1/4

மேல்


செப்பினுள் (1)

வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் – கலி 68/15

மேல்


செப்பினை (1)

சென்று உளது உணர ஒன்று செப்பினை திரிதி என்றான் – கம்.யுத்1:14 10/2

மேல்


செப்பீ-மன் (1)

அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன்
முத்து ஏர் முறுவலாய் நாம் மணம் புக்க-கால் – கலி 93/10,11

மேல்


செப்பு (17)

சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் – நற் 23/7
செப்பு இடந்து அன்ன நாற்றம் தொக்கு உடன் – நற் 337/6
செய்ததும் வாயாளோ செப்பு
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை – பரி 6/67,68
யார் பிரிய யார் வர யார் வினவ யார் செப்பு
நீர் உரைசெய் நீர்மை இல் சூள் என்றி நேர்_இழாய் – பரி 8/72,73
குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும் – கலி 93/31
செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/4
கொமை உற வீங்குகின்ற குலிக செப்பு அனைய கொங்கை – கம்.பால:22 10/1
செம்பொனால் செய்து குலிகம் இட்டு எழுதிய செப்பு ஓர் – கம்.அயோ:10 26/1
தேர் அவள் அல்குல் கொங்கை செம்பொன் செய் குலிக செப்பு
பார் அவள் பாதம் தீண்ட பாக்கியம் படைத்தது அம்மா – கம்.ஆரண்:10 68/2,3
செப்பு உருக்கு அனைய இ மாரி சீகரம் – கம்.கிட்:10 90/1
செப்பு என்பென் கலசம் என்பென் செ இளநீரும் தேர்வென் – கம்.கிட்:13 43/1
திங்கள் வாள் முகத்தினாட்கு செப்பு என பின்னும் செப்பும் – கம்.கிட்:13 66/4
செப்பு உறு தெய்வ பல் படையாலும் சிதையாதீர் – கம்.கிட்:17 10/2
செறி பெரும் கேள்வியாய் கருத்து என் செப்பு என – கம்.யுத்1:4 83/2
சேர்வுற இயற்றுவென் கொணர செப்பு என்றான் – கம்.யுத்1:8 3/4
செப்பு அகல் வெண்ணெயின் நோன்மை தெரிந்தோய் – கம்.யுத்3:20 18/4
செப்பு உருக்கு என தெரிந்தது மீன் குலம் செருக்கி – கம்.யுத்3:20 53/3

மேல்


செப்புக (1)

சிறந்து ஆர் மணி மண்டபம் செய்க என செப்புக என்றான் – கம்.ஆரண்:10 155/4

மேல்


செப்புகின்றது (1)

தேவர்-தம் நகரியை செப்புகின்றது என் – கம்.பால:3 58/2

மேல்


செப்புகின்றேன் (1)

சீறி நின்று இது செப்புகின்றேன் அலேன் – கம்.பால:7 43/2

மேல்


செப்புகேன் (1)

தீர்த்தனை அ வழி யாது செப்புகேன் – கம்.கிட்:6 9/4

மேல்


செப்புடன் (2)

கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின – குறு 159/4
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின – அகம் 315/2

மேல்


செப்புதி (2)

தேவரே பிறரே யாரே செப்புதி தெரிய என்றான் – கம்.யுத்1:3 119/3
செய்யலாம் வகை வேறு உண்டோ செப்புதி தெரிய என்றார் – கம்.யுத்2:16 49/4

மேல்


செப்புதும் (1)

என்று நாம் கூறி காமம் செப்புதும்
செப்பாது விடினே உயிரொடும் வந்தன்று – நற் 79/7,8

மேல்


செப்புநர் (2)

எய்த சென்று செப்புநர் பெறினே – நற் 6/5
துன்ன சென்று செப்புநர் பெறினே – குறு 98/2

மேல்


செப்பும் (19)

காமரு தும்பி காமரம் செப்பும்
தண் பணை தழீஇய தளரா இருக்கை – சிறு 77,78
ஏமம் செப்பும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 191/10
தெரிந்து நான்மறை திசைமுகன் திருமகன் செப்பும் – கம்.அயோ:1 33/4
சீற்றம் துறந்தான் எதிர்நின்று தெரிந்து செப்பும்
மாற்றம் துறந்தான் மறை நான்கு என வாங்கல் செல்லா – கம்.அயோ:4 137/1,2
திருந்திய செய்து செவ்வி திருமுகம் நோக்கி செப்பும் – கம்.ஆரண்:11 1/4
செய்வென் என்று அமைய நோக்க தெளிவு உடை தம்பி செப்பும்
வெய்ய வல் அரக்கர் வஞ்சம் விரும்பினார் வினையின் செய்த – கம்.ஆரண்:11 61/2,3
சென்னி-மேல் கொளூஉ அருக்கன் சேய் இவை இவை செப்பும் – கம்.கிட்:4 18/4
தேண்டி இவண் வந்து அடைதிர் விடை கோடிர் கடிது என்ன செப்பும் வேலை – கம்.கிட்:13 32/2
திங்கள் வாள் முகத்தினாட்கு செப்பு என பின்னும் செப்பும் – கம்.கிட்:13 66/4
தேர் அனைய அல்குல் செறி திண் கதலி செப்பும்
ஊருவினொடு ஒப்பு உற ஒடுக்கி உற ஒல்கும் – கம்.கிட்:14 45/1,2
சீரியன் மல் தோள் ஆண்மை விரிப்பான் இவை செப்பும் – கம்.கிட்:17 8/4
தீர சொல் பொருள் தேவரும் முனிவரும் செப்பும்
பேரை சொல்லுவது அல்லது பிறிதும் ஒன்று உளதோ – கம்.யுத்1:3 29/3,4
தீபமே அனைய ஞான திரு மறை முனிவர் செப்பும்
சாபமே ஒத்தது அம்பு தருமமே வலியது அம்மா – கம்.யுத்1:7 18/3,4
செய் திறன் உண்டோ என்ன சேனை காப்பாளன் செப்பும் – கம்.யுத்1:9 66/4
செது நெறி நிலையினாரே என்பது தெரிய செப்பும் – கம்.யுத்1:9 71/4
சீதை நாயகன் வேறு உள்ள தெய்வ நாயகன் நீ செப்பும்
வேத நாயகன் மேல் நின்ற விதிக்கு நாயகன் தான் விட்ட – கம்.யுத்1:14 21/2,3
செவ்வுரை அன்று இது என்னா சீறினள் உளைய செப்பும் – கம்.யுத்2:17 64/4
செறி பணை மரமே நின்ற மரங்களில் தெரிய செப்பும்
குறி உடை மலைகள் தம்மில் குல வரை குலமே கொள்ளா – கம்.யுத்2:19 56/2,3
தேரொடும் புரண்டு வீழ சிந்தி என் சிந்தை செப்பும்
வீரம் முன் தெரிந்தேன் அல்லேன் விளிந்திலேன் மெலிந்தேன் இஞ்ஞான்று – கம்.யுத்2:19 211/2,3

மேல்


செப்பும்-காலை (1)

செப்பும்-காலை செங்கமலத்தோன் முதல் யாரும் – கம்.பால:10 24/1

மேல்


செப்புவது (1)

சென்று செம்மலை குறுகி யான் செப்புவது உளதால் – கம்.கிட்:3 81/3

மேல்


செப்புவல் (1)

செப்புவல் வாழியோ துணை உடையீர்க்கே – அகம் 217/15

மேல்


செப்புவாய் (3)

சித்தியின் இயன்றதோ செப்புவாய் என்றாள் – கம்.சுந்:4 98/3
செம் கையால் கடன் செய்க என்று செப்புவாய் – கம்.சுந்:5 32/4
திருத்து வான் சித்திரம் அனைய செப்புவாய்
விருத்தர் மேதகையவர் வினைஞர் மந்திரத்து – கம்.யுத்1:2 67/2,3

மேல்


செப்புவாள் (1)

திரிசடை தெருட்டுவாள் இனைய செப்புவாள் – கம்.யுத்2:17 93/4

மேல்


செப்புவான் (5)

செவ்விய குரிசில் கூற தேர் வலான் செப்புவான் அ – கம்.அயோ:5 19/1
சிந்தனை உணர்த்துதி என்று செப்புவான் – கம்.அயோ:5 32/4
சிங்க ஏறு அனைய வீரன் பின்னரும் செப்புவான் யாம் – கம்.அயோ:8 15/1
தேற்றுதல் நன்று என இனைய செப்புவான் – கம்.ஆரண்:13 105/4
செவ்வியோய் கூறுக என்ன செப்புவான் உற்ற செவ்வி – கம்.சுந்:4 81/2

மேல்


செப்புவேன் (2)

வேட்டுவர் உள்-வழி செப்புவேன் ஆட்டி – கலி 144/21
செவ்வியான் ஒருவன் ஐய செப்புவேன் செருவில் சால – கம்.ஆரண்:7 68/2

மேல்


செப்புறல் (1)

செப்புறல் என் பல தெய்வ வாளிகள் – கம்.சுந்:5 65/1

மேல்


செப்புறற்கு (1)

செப்புறற்கு உரியவர் தெவ்வர் யார் உளர் – கம்.ஆரண்:10 29/1

மேல்


செப்புறு (1)

செப்புறு இப்படி போய் என செப்பினான் – கம்.யுத்4:40 1/4

மேல்


செப்பேன் (1)

காவல் நெஞ்சமொடு காமம் செப்பேன்
யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு – அகம் 298/18,19

மேல்


செம் (663)

கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி – திரு 13
செம் கால் வெட்சி சீறிதழ் இடை இடுபு – திரு 21
செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு – திரு 105
செம் கால் மராஅத்த வால் இணர் இடை இடுபு – திரு 202
செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி – திரு 231
அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின் – பொரு 43
செம் சோற்ற பலி மாந்திய – பொரு 183
முட காஞ்சி செம் மருதின் – பொரு 189
செம் சுளைய கனி மாந்தி – பொரு 192
எழுவர் பூண்ட ஈகை செம் நுகம் – சிறு 113
கரும் புகை செம் தீ மாட்டி பெரும் தோள் – சிறு 156
கொங்கு கவர் நீல செம் கண் சேவல் – சிறு 184
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை – பெரும் 127
செம் தீ தோட்ட கரும் துளை குழலின் – பெரும் 179
குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் – பெரும் 197
செம் பூ தூய செதுக்கு உடை முன்றில் – பெரும் 338
இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – பெரும் 439
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு – பெரும் 498
கானம் நந்திய செம் நில பெரு வழி – முல் 97
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும் – மது 7
செம் கால் அன்னத்து சேவல் அன்ன – மது 386
செம் நீர் பசும்_பொன் புனைந்த பாவை – மது 410
செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 485
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 700
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர – நெடு 17
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – நெடு 45
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி – நெடு 58
பகு வாய் தடவில் செம் நெருப்பு ஆர – நெடு 66
செ விரல் கொளீஇய செம் கேழ் விளக்கத்து – நெடு 144
செம் முக செவிலியர் கைம்மிக குழீஇ – நெடு 153
ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 62
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 118
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 123
செம் கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கி – பட் 280
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் – பட் 297
தீயின் அன்ன ஒண் செம்_காந்தள் – மலை 145
கானக பட்ட செம் நெறி கொள்-மின் – மலை 258
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 406
பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல் – மலை 457
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல் – மலை 472
அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின் – மலை 507
செம் மறு தலைய நெய்த்தோர் வாய – நற் 2/4
செம் வரி இதழ சேண் நாறு பிடவின் – நற் 25/2
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/6
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
வண்ண புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 71/8
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக – நற் 95/3
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி – நற் 102/1
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/6
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில் – நற் 118/3
செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர் – நற் 130/4
செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி – நற் 134/4
எய்தினை வாழிய நெஞ்சே செம் வரை – நற் 137/4
செம் வாய் பைம் கிளி கவர நீ மற்று – நற் 147/3
செம் கால் மராஅத்து அம் புடை பொருந்தி – நற் 148/5
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/9
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை – நற் 151/3
செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/8
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி – நற் 160/6
மனை உறை புறவின் செம் கால் பேடை – நற் 162/1
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் – நற் 164/6
மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும் – நற் 173/2
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/6
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு – நற் 202/1
செம் வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் – நற் 206/4
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன் – நற் 212/8
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை – நற் 213/9
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல் – நற் 215/9
வம்பு விரித்து அன்ன செம் புல புறவில் – நற் 221/5
கரும் கால் வேங்கை செம் வீ வாங்கு சினை – நற் 222/1
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும் – நற் 232/5
கொன்ற யானை செம் கோடு கழாஅ – நற் 247/2
பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு – நற் 250/4
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி – நற் 269/1
பசி பிடி உதைத்த ஓமை செம் வரை – நற் 279/7
செம் முது பெண்டிரொடு நெல் முன் நிறீஇ – நற் 288/6
ஒளிறு வான் பளிங்கொடு செம் பொன் மின்னும் – நற் 292/6
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர் – நற் 298/2
மயில் ஓர் அன்ன சாயல் செம் தார் – நற் 301/4
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் – நற் 303/9
பவள செம் வாய் பைம் கிளி கவரும் – நற் 317/4
செம் நில புறவின் புன் மயிர் புருவை – நற் 321/1
செம் கணை செறித்த வன்கண் ஆடவர் – நற் 329/6
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை – நற் 334/1
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி – நற் 340/7
செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் – நற் 341/2
செம் முக மந்தி ஆரும் நாட – நற் 355/5
விலங்கு மென் தூவி செம் கால் அன்னம் – நற் 356/2
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும் – நற் 362/5
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/7
பைம் புற புறவின் செம் கால் சேவல் – நற் 384/1
ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி – நற் 387/3
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த – குறு 1/1
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/2
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/2
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த – குறு 14/1
செம் கால் பல்லி தன் துணை பயிரும் – குறு 16/4
செம் புல பெயல் நீர் போல – குறு 40/4
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின் – குறு 68/1
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் – குறு 107/2
செம் வான் செவ்வி கொண்டன்று – குறு 108/4
வங்கா கடந்த செம் கால் பேடை – குறு 151/1
செம் பூ முருக்கின் நன் நார் களைந்து – குறு 156/2
நெருப்பின் அன்ன செம் தலை அன்றில் – குறு 160/1
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – குறு 185/6
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – குறு 261/3
குருதியொடு பறித்த செம் கோல் வாளி – குறு 272/6
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த – குறு 282/1
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/3
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் – குறு 286/2
செம் வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி – குறு 307/2
மலை செம் சாந்தின் ஆர மார்பினன் – குறு 321/1
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/6
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை – குறு 343/4
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
செம் பொன் புனை கலத்து அம் பொரி கலந்த – குறு 356/6
செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் – குறு 363/2
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ – குறு 385/2
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் – ஐங் 25/2
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ – ஐங் 52/1
தலை பெயல் செம் புனல் ஆடி – ஐங் 80/3
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ – ஐங் 92/1
பதைப்ப ஒழிந்த செம் மறு தூவி – ஐங் 156/3
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே – ஐங் 346/3
எரி கொடி கவைஇய செம் வரை போல – ஐங் 353/1
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
செம் கால் மராஅத்த வரி நிழல் இருந்தோர் – ஐங் 381/2
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல – ஐங் 405/1
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை – ஐங் 447/2
செம் நில மருங்கில் பன் மலர் தாஅய் – ஐங் 495/1
நெடும் செம் புற்றம் ஈயல் பகர – ஐங் 497/2
செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப – பதி 11/7
செம் கள விருப்பொடு கூலம் முற்றிய – பதி 19/5
செம் நீர் பூசல் அல்லது – பதி 28/13
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட – பதி 30/10
வெண் தலை செம் புனல் பரந்து வாய் மிகுக்கும் – பதி 30/17
செம் சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்து – பதி 35/8
குருதி செம் புனல் ஒழுக – பதி 36/13
நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் – பதி 49/10
செம் குணக்கு ஒழுகும் கலுழி மலிர் நிறை – பதி 50/5
செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் – பதி 53/6
பொய் படுபு அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 58/9
எறி பிணம் இடறிய செம் மறு குளம்பின் – பதி 65/1
வான் பளிங்கு விரைஇய செம் பரல் முரம்பின் – பதி 66/18
பொங்கு பிசிர் நுடக்கிய செம் சுடர் நிகழ்வின் – பதி 72/14
பிறர் நசை அறியா வயங்கு செம் நாவின் – பதி 79/5
மறம் புரி கொள்கை வயங்கு செம் நாவின் – பதி 85/10
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/3
செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு – பரி 2/8
தீ செம் கனலியும் கூற்றமும் ஞமனும் – பரி 3/21
சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் – பரி 3/60
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 3/81
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும் – பரி 6/17
செய்கின்றே செம் பூ புனல் – பரி 7/22
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/70
தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
செம் தளிர் மேனியார் செல்லல் தீர்ப்ப – பரி 8/123
செம் குங்கும செழும் சேறு – பரி 10/81
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 12/85
அறாஅ மைந்தின் செறாஅ செம் கண் – பரி 13/58
செறி வினை பொலிந்த செம் பூ கண்ணியர் – பரி 22/21
அணி பவள செம் வாய் அறம் காவல் பெண்டிர் – பரி 24/48
செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து – கலி 54/10
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/4
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் – கலி 76/6
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/8
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை – கலி 103/30
பொரு அற பொருந்திய செம் மறு வெள்ளையும் – கலி 105/12
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/39
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/68
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/13
மான்று வேட்டு எழுந்த செம் செவி எருவை – அகம் 3/5
ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு – அகம் 3/8
செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு – அகம் 9/4
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின் – அகம் 9/8
அரக்கத்து அன்ன செம் நில பெரு வழி – அகம் 14/1
செம் காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின் – அகம் 21/20
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை – அகம் 23/3
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/24
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து – அகம் 33/3
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/5
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி – அகம் 34/14
சேற்று நிலை முனைஇய செம் கண் காரான் – அகம் 46/1
குறு நடை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 47/11
குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/11
ஊன் பதித்து அன்ன வெருவரு செம் செவி – அகம் 51/5
ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் – அகம் 54/4
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை – அகம் 57/1
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
கரும் தாள் மிடற்ற செம் பூழ் சேவல் – அகம் 63/7
கடு நீர் வரித்த செம் நில மருங்கின் – அகம் 64/8
குருதி உருவின் ஒண் செம் மூதாய் – அகம் 74/4
சிறை பறைந்து உரைஇ செம் குணக்கு ஒழுகும் – அகம் 76/11
செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும் – அகம் 77/11
சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள் – அகம் 79/7
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப – அகம் 80/9
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/9
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர – அகம் 86/27
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் சாரல் – அகம் 92/4
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/9
செம் பொன் சிலம்பின் செறிந்த குறங்கின் – அகம் 96/11
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் – அகம் 101/5
கதிர்த்த சென்னி நுணங்கு செம் நாவின் – அகம் 103/2
குருதி ஆரும் எருவை செம் செவி – அகம் 111/12
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் – அகம் 112/2
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி – அகம் 121/7
சிறிய மிழற்றும் செம் வாய் பெரிய – அகம் 126/18
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல் – அகம் 127/12
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை – அகம் 130/3
செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி – அகம் 133/3
செம் புற மூதாய் பரத்தலின் நன் பல – அகம் 134/4
செய்கை அன்ன செம் நில புறவின் – அகம் 134/6
இல மலர் அன்ன அம் செம் நாவின் – அகம் 142/1
நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின் – அகம் 149/2
உறுவது கூறும் சிறு செம் நாவின் – அகம் 151/13
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப – அகம் 154/5
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 157/4
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/5
ஒய்யென எழுந்த செம் வாய் குழவி – அகம் 165/3
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ – அகம் 177/9
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி – அகம் 192/5
பொரு_களத்து ஒழிந்த குருதி செம் வாய் – அகம் 193/4
அணிந்த போலும் செம் செவி எருவை – அகம் 193/6
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் – அகம் 194/4
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/11
செம் வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 209/15
கூர் நுதி செம் வாய் எருவை சேவல் – அகம் 215/12
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/16
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/12
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
பாசரும்பு ஈன்ற செம் முகை முருக்கின – அகம் 229/16
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் – அகம் 229/19
செம் தீ அணங்கிய செழு நிண கொழும் குறை – அகம் 237/9
புலி என உலம்பும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 239/3
செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை – அகம் 240/1
செம் முக மந்தி ஆடும் – அகம் 241/15
செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன் – அகம் 242/6
பெரும் செம் புற்றின் இரும் தலை இடக்கும் – அகம் 247/6
செம் முது செவிலியர் பல பாராட்ட – அகம் 254/2
மனை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 254/5
பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் – அகம் 262/2
இமய செம் வரை மானும்-கொல்லோ – அகம் 265/3
செம் நுதல் யானை வேங்கடம் தழீஇ – அகம் 265/21
குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை – அகம் 268/3
செம் பூ கரந்தை புனைந்த கண்ணி – அகம் 269/11
பொறி வரி புறவின் செம் கால் சேவல் – அகம் 271/1
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/18
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/20
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை – அகம் 302/1
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில் – அகம் 304/6
செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் – அகம் 327/12
கொடு நுகம் பிணித்த செம் கயிற்று ஒழுகை – அகம் 329/6
நீடு நிலை அரைய செம் குழை இருப்பை – அகம் 331/1
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ – அகம் 332/5
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் – அகம் 335/25
செம் கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர – அகம் 337/13
கரும் கால் வேங்கை செம் பூ பிணையல் – அகம் 345/8
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப – அகம் 345/17
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/6
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின் – அகம் 367/6
மங்கையர் பல பாராட்ட செம் தார் – அகம் 369/3
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/2
செம் கால் சேவல் பயிரும் ஆங்கண் – அகம் 387/12
அம் செம் சீறடி பஞ்சி ஊட்டியும் – அகம் 389/7
செம் புல மருங்கில் தன் கால் வாங்கி – அகம் 389/21
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில் – அகம் 394/9
செம் தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் – புறம் 3/20
செம் வானத்து வனப்பு போன்றன – புறம் 4/2
கறுழ் பொருத செம் வாயான் – புறம் 4/8
செம் ஞாயிற்று கவினை மாதோ – புறம் 4/16
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/9
செம் ஞாயிற்று தெறல் அல்லது – புறம் 20/8
கரும் கை கொல்லன் செம் தீ மாட்டிய – புறம் 21/7
செம் ஞாயிற்று வெயில் முனையின் – புறம் 24/2
வட்ட வரிய செம் பொறி சேவல் – புறம் 28/8
செம் ஞாயிற்று செலவும் – புறம் 30/1
செம் ஞாயிற்று நிலவு வேண்டினும் – புறம் 38/7
செம் புற்று ஈயல் போல – புறம் 51/10
செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் – புறம் 53/11
குருதி செம் கை கூந்தல் தீட்டி – புறம் 62/3
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து – புறம் 68/5
ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர் – புறம் 107/2
செம் புற்று ஈயலின் இன் அளை புளித்து – புறம் 119/3
வெப்புள் விளைந்த வேங்கை செம் சுவல் – புறம் 120/1
செம் வரை படப்பை நாஞ்சில் பொருந – புறம் 137/12
மடவன் மன்ற செம் நா புலவீர் – புறம் 140/2
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே – புறம் 148/7
பொய்யா செம் நா நெளிய ஏத்தி – புறம் 168/19
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர் – புறம் 177/8
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/3
நுணங்கு செம் நா அணங்க ஏத்தி – புறம் 211/14
கவி செம் தாழி குவி புறத்து இருந்த – புறம் 238/1
செவி செம் சேவலும் பொகுவலும் வெருவா – புறம் 238/2
கடும் தெறல் செம் தீ வேட்டு – புறம் 251/6
மரல் வகுந்து தொடுத்த செம் பூ கண்ணியொடு – புறம் 264/2
செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன் – புறம் 276/3
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 278/7
செம் முது பெண்டின் சொல்லும் நிரம்பா – புறம் 280/7
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/6
செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில் – புறம் 319/2
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை – புறம் 341/3
செம் நுதல் யானை பிணிப்ப – புறம் 348/9
மை விடை இரும் போத்து செம் தீ சேர்த்தி – புறம் 364/4
நறவு உண் செம் வாய் நா திறம் பெயர்ப்ப – புறம் 364/6
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துளி அளைஇ – புறம் 366/14
செம் செவி எருவை திரிதரும் – புறம் 370/26
செம் செவி எருவை குழீஇ – புறம் 373/38
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
சேல் உண்ட ஒண் கணாரின் திரிகின்ற செம் கால் அன்னம் – கம்.பால:2 13/1
எருமை நாகு ஈன்ற செம் கண் ஏற்றையோடு ஏற்றை சீற்றத்து – கம்.பால:2 17/1
பாலின் ஊட்டுவார் செம் கை பங்கயம் – கம்.பால:2 58/3
செம் கண் மால் பிறந்து ஆண்டு அளப்ப_அரும் காலம் திருவின் வீற்றிருந்தமை தெளிந்தால் – கம்.பால:3 6/3
பஞ்சி வான் மதியை ஊட்டியது-அனைய படர் உகிர் பங்கய செம் கால் – கம்.பால:3 9/1
சேணையும் கடந்து திசையையும் கடந்து திகிரியும் செம் தனி கோலும் – கம்.பால:3 12/3
செம் தனி மணி துலாம் செறிந்த திண் சுவர் – கம்.பால:3 29/3
செம் துவர் அழிதர தேறல் மாந்தி சூது – கம்.பால:3 68/3
செம் மாண் தனி கோல் உலகு ஏழினும் செல்ல நின்றான் – கம்.பால:4 1/2
செம் கண் நாயக இது தீர்த்தி இல்லையேல் – கம்.பால:5 16/3
பாடக செம் பதும மலர் பாவையர் பல்லாண்டு இசைப்ப பைம் பொன் பீடத்து – கம்.பால:5 59/2
முத்து உரு கொண்டு செம் முளரி அலர்ந்தால் – கம்.பால:5 118/1
சென்று வந்து எதிர் தொழும் செம் நெறி செல்வரோடு – கம்.பால:7 4/2
வாய் பிளந்து உக்க செம் மணியுமே வனம் எலாம் – கம்.பால:7 8/4
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்றாள் தனை – கம்.பால:7 36/1
செம் கை சூல வெம் தீயினை தீய தன் – கம்.பால:7 45/3
செம் கண் மால் இருந்து மேல்_நாள் செய் தவம் செய்தது அன்றே – கம்.பால:8 6/4
செம் சடை கடவுளை அடையும் தேவர் போல் – கம்.பால:8 39/2
செம் கண் ஏற்றவன் செறி சடை பழுவத்தில் நிறை தேன் – கம்.பால:9 5/2
தீவினை நயந்து செய்த தேவர்_கோன் தனக்கு செம் கண் – கம்.பால:9 15/3
கைகளை நீட்டி அந்த கடி நகர் கமல செம் கண் – கம்.பால:10 1/3
காசு அறு பவள செம் காய் மரகத கமுகு பூண்ட – கம்.பால:10 9/3
செயிர் உறு மனத்த ஆகி தீ திரள் செம் கண் சிந்த – கம்.பால:10 13/3
கேளொடு கிடந்த நீல சுருளும் செம் கிடையும் கொண்டு – கம்.பால:10 14/2
செம் கிடை தரங்கம் கெண்டை சினை வரால் இனைய தேம்ப – கம்.பால:10 18/2
செம் சிலை கரத்தர் மாதர் புலவிகள் திருத்தி சேந்த – கம்.பால:10 20/3
தென் உண் தேனின் தீம் சுவை செம் சொல் கவி இன்பம் – கம்.பால:10 23/2
வீக்கிய கனை கழல் வீரன் செம் கணும் – கம்.பால:10 36/3
கரு நிற செம் மயிர் காலன் தோன்றினான் – கம்.பால:10 62/4
சிலை கோட்டு நுதல் குதலை செம் கனி வாய் கரு நெடும் கண் – கம்.பால:12 17/1
கரும் கடலை செம் கனி வாய் கவுசலை என்பாள் பயந்தாள் – கம்.பால:12 22/4
செம் மன்னர் புகழ் வேட்ட பொருளே போல் தேய்ந்ததால் – கம்.பால:13 22/2
நாண் உடை நங்கை நலம் கிளர் செம் கேழ் – கம்.பால:13 28/2
பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல் – கம்.பால:13 28/3
தேம் பொழி துழாய் முடி செம் கண் மாலவன் – கம்.பால:14 8/2
செம் கையில் மஞ்ஞை அன்னம் சிறு கிளி பூவை பாவை – கம்.பால:14 66/1
கொற்ற வேல் மன்னர் செம் கை பங்கய குழாங்கள் கூம்ப – கம்.பால:14 75/3
நெருங்கு அயில் எயிற்று அனைய செம் மயிரின் நெற்றி – கம்.பால:15 25/1
வாள் புடை இலங்க செம் கேழ் மணி அணி வலையம் மின்ன – கம்.பால:15 30/2
செம் கயல் அனைய நாட்டம் செவி உறா முறுவல் தோன்றா – கம்.பால:16 9/1
செம் சோரி என பொலிவுற்றது செக்கர் வானம் – கம்.பால:16 36/4
செய்யில் கொள்ளும் தெள் அமுத செம் சிலை ஒன்று – கம்.பால:17 33/1
செம் கயல் அனைய நாட்டம் சிவப்பு உற சீறி போன – கம்.பால:18 10/2
தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய் – கம்.பால:18 13/1
வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் – கம்.பால:20 13/3
தீர்த்தன் இத்தனை சிந்தையின் செம் கணின் – கம்.பால:21 31/3
சீனர் தெங்கணர் செம் சகர் சோமகர் – கம்.பால:21 47/3
இமை உற இமைக்கும் செம் கேழ் இன மணி முத்தினோடும் – கம்.பால:22 10/3
முளரிகள் இராமன் செம் கை முறைமையின் தீண்ட நோற்ற – கம்.பால:22 11/2
செம் சுடர் இருள் கீறி தினகரன் ஒரு தேர் மேல் – கம்.பால:23 21/3
சித்திர நிரை தோயும் செம் துகில் புனைவாரும் – கம்.பால:23 36/4
செம் சுடர் கடவுள் என்ன தேரிடை சென்று சேர்ந்தான் – கம்.பால:23 77/4
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ – கம்.அயோ:3 54/1
செம் கயல் நறவம் மாந்தி களிப்பன சிவக்கும் கண்ணார் – கம்.அயோ:3 69/3
செம் கணும் கரிய கோல மேனியும் தேரும் ஆகி – கம்.அயோ:3 90/3
திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த – கம்.அயோ:3 106/3
சிந்துர பவள செ வாய் செம் கையின் புதைத்து மற்றை – கம்.அயோ:3 108/2
செம் கை கூப்பி நின் காதல் திரு மகன் – கம்.அயோ:4 3/2
சேதாம்பல் போது அனைய செம் கனி வாய் வெண் தளவ – கம்.அயோ:4 97/1
கள் ஊறு செம் வாய் கணிகையரும் கைகேசி – கம்.அயோ:4 105/3
வில் தடம் தாமரை செம் கண் வீரனை – கம்.அயோ:4 160/1
தாங்கிய செம் கை தம் தலையின் மேல் உளார் – கம்.அயோ:4 191/4
கரும்பு அனைய செம் சொல் நவில் கன்னியர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 11/4
தேவிமாரை இவற்கு உரிமை செய்யும் நாளில் செம் தீயின் – கம்.அயோ:6 28/1
சேல் பாய்வன கயல் பாய்வன செம் கால் மட அன்னம் – கம்.அயோ:7 8/3
செம் கை பற்றினன் தேவரும் துன்பு அற – கம்.அயோ:7 16/2
தாழ விட்ட செம் தோலன் தயங்குற – கம்.அயோ:8 4/3
செரு வலி வீரன் என்ன செம்_கதிர்_செல்வன் சென்றான் – கம்.அயோ:8 19/4
செம் தழல் புரி செல்வன் திசைமுக_முனி செவ்வே – கம்.அயோ:9 22/1
செம் கண் நாயக அயனுக்கும் அரும்_பெறல் தீர்த்தம் – கம்.அயோ:9 31/3
சென்று செம்_கதிர்_செல்வனும் நடு உற சிறு மான் – கம்.அயோ:9 34/3
கலவை சாந்து செம் குங்குமம் கற்பகம் கொடுத்த – கம்.அயோ:10 25/3
செம் வழி உருட்டிய திகிரி மன்னவ – கம்.அயோ:11 50/1
செம் சரம் என்பன தீ உமிழ்கின்றன செல்லாவோ – கம்.அயோ:13 14/3
செம் வழி உள்ளத்து அண்ணல் தென் திசை செம் கை கூப்பி – கம்.அயோ:13 38/2
செம் வழி உள்ளத்து அண்ணல் தென் திசை செம் கை கூப்பி – கம்.அயோ:13 38/2
ஆனனம் கமலத்து அன்ன மின் அன்ன அமுத செம் வாய் – கம்.அயோ:13 59/1
தேன் தளிர்த்த கவளமும் செம் கதிர் – கம்.அயோ:14 15/2
துன்று செம் சடை தவரும் சுற்றமும் – கம்.அயோ:14 93/2
செம் வழித்து அன்று நம் செயல் என்று எண்ணினார் – கம்.அயோ:14 128/3
செம் தனி கோல் முறை செலுத்த சிந்தையான் – கம்.அயோ:14 138/2
செம் சுடர் செறி மயிர் சுருள் செறிந்த செனியன் – கம்.ஆரண்:1 6/1
செம் கண் அங்க அரவின் பொரு இல் செம் மணி விராய் – கம்.ஆரண்:1 15/1
செம் கண் அங்க அரவின் பொரு இல் செம் மணி விராய் – கம்.ஆரண்:1 15/1
தேள் இரண்டும் நெரிய சினவு செம் கண் அரவ – கம்.ஆரண்:1 42/3
செம் மா மலராள் நிகர் தேவியொடும் – கம்.ஆரண்:2 6/1
தேரில் திரி செம் கதிர் தங்குவது ஒர் – கம்.ஆரண்:2 9/1
செற்றி கதிரின் பொலி செம் மணியின் – கம்.ஆரண்:2 10/1
நிழல் பொலி கணிச்சி மணி நெற்றி உமிழ் செம் கண் – கம்.ஆரண்:3 41/3
தாமரை செம் கண் இ தடம் கை வீரர்கள் – கம்.ஆரண்:4 13/2
கரு மலை செம் மலை அனைய காட்சியர் – கம்.ஆரண்:4 15/1
திரு மகிழ் மார்பினர் செம் கண் வீரர்-தாம் – கம்.ஆரண்:4 15/2
செம் பராகம் பட செறிந்த கூந்தலாள் – கம்.ஆரண்:6 2/1
செம் செவிய கஞ்சம் நிகர் சீறடியள் ஆகி – கம்.ஆரண்:6 24/2
செவ்விது அன்று அறிதல் ஆகும் சிறிதின் என்று உணர செம் கண் – கம்.ஆரண்:6 33/2
சேவலோடு உறை செம் தலை அன்றிலின் – கம்.ஆரண்:6 69/3
சில் வல் ஓதியை செம் கையில் திருகுற பற்றி – கம்.ஆரண்:6 85/3
செம் தாரை குருதியொடு செழு நிலத்தை சேறு ஆக்கி – கம்.ஆரண்:6 107/2
செம் கயல் போல் கரு நெடும் கண் தே மரு தாமரை உறையும் – கம்.ஆரண்:6 111/1
தேர்_இனம் துவன்றின சிறு கண் செம் முக – கம்.ஆரண்:7 33/1
குலமும் பாசமும் தொடர்ந்த செம் மயிர் – கம்.ஆரண்:7 42/1
விரிந்த செம் மயிர் கரும் தலை மலை என வீழ்ந்தான் – கம்.ஆரண்:7 85/4
மால் பொத்தின மறவோர் உடன் மழை பொத்தின வழி செம்
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – கம்.ஆரண்:7 99/1,2
செம் சர தூய்மையால் தேவர் ஆக்கினான் – கம்.ஆரண்:7 124/4
தூர்த்த செம் சரம் திசை-தொறும் திசை-தொறும் தொடர்ந்து – கம்.ஆரண்:8 13/3
செம் கண் எரி சிந்த வரி வில் பகழி சிந்த – கம்.ஆரண்:9 9/1
தூங்கு தூணியிடை சுடு செம் சரம் – கம்.ஆரண்:9 21/2
தேய்வுறதேய்வுற பெயர்ந்து செம் சுடர் – கம்.ஆரண்:10 6/3
செம் கையில் அரிசியும் மலரும் சிந்தினர் – கம்.ஆரண்:10 21/3
செம் கையள் சோரியின் தாரை சேந்து இழி – கம்.ஆரண்:10 24/2
கொங்கை இணை செம் கையின் மலைந்து குலை கோதை – கம்.ஆரண்:10 43/3
எல் ஒன்று கமல செம் கண் இராமன் என்று இசைத்த ஏந்தல் – கம்.ஆரண்:10 64/3
செம் திருமகளை பெற்றான் சீதையை பெற்றாய் நீயும் – கம்.ஆரண்:10 75/3
வான் உற நிவந்த செம் கேழ் மணி மரம் துவன்றி வான – கம்.ஆரண்:10 97/1
நெரி உறு புருவ செம் கண் அரக்கற்கு நெருப்பின் நாப்பண் – கம்.ஆரண்:10 109/3
திங்களோ அன்று இது செல்வ செம் கதிர் – கம்.ஆரண்:10 131/1
செந்தாமரை கண்ணொடும் செம் கனி வாயினோடும் – கம்.ஆரண்:10 149/1
வெ வழி அமைந்த செம் கண் வெருவுற நோக்கி வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:10 166/2
செம் திரு ஒப்பார் எத்தனையோர் நின் திரு உண்பார் – கம்.ஆரண்:11 12/3
செம் சேவகனார் நிலை நீர் தெரிவீர் – கம்.ஆரண்:12 76/1
ஊறின உதிரம் செம் கண் உயிர்த்தன உயிர்ப்பு செம் தீ – கம்.ஆரண்:13 114/2
ஊறின உதிரம் செம் கண் உயிர்த்தன உயிர்ப்பு செம் தீ – கம்.ஆரண்:13 114/2
பொறி பிதிர் படலை செம் தீ புகையொடும் பொடிப்ப பொம்மென்று – கம்.ஆரண்:13 116/3
அம்பு இழை வரி வில் செம் கை ஐயன்மீர் ஆயும் காலை – கம்.ஆரண்:13 124/3
சிந்துர செம் தீ காட்டு ஓர் மை வரை சேக்கை கொண்டார் – கம்.ஆரண்:14 1/2
செம் கையில் கரியவன் திரிக்கும் எல்லையில் – கம்.ஆரண்:14 79/2
துன்னிய செம் கதிர் செல்வன் தோன்றினான் – கம்.ஆரண்:14 100/4
தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா – கம்.கிட்:1 1/1
திவள அன்னங்கள் திரு நடை காட்டுவ செம் கண் – கம்.கிட்:1 17/3
திரு வாய் அனைய சேதாம்பற்கு அயலே கிடந்த செம் கிடையே – கம்.கிட்:1 29/2
தூய செம் கமல பாதம் தோய்-தொறும் குழைந்து தோன்றும் – கம்.கிட்:2 12/2
பாழி அம் தடம் தோள் வென்றி மாருதி பதும செம் கண் – கம்.கிட்:2 30/3
சேமம் அ வழி செய்து செம் கதிர் – கம்.கிட்:3 58/1
செம் கண் வில் கரத்து இராமன் அ திரு நெடு மாலே – கம்.கிட்:3 76/3
ஈர்த்தன செம் கண் நீர் வெள்ளம் யாவையும் – கம்.கிட்:6 9/1
செருவில் தேய்த்தலின் செம் கனல் வெண் மயிர் செல்ல – கம்.கிட்:7 59/3
திக்கு நோக்கினன் செம் கதிரோன் மகன் செருக்கி – கம்.கிட்:7 62/3
அனுமன் என்பவனை ஆழி ஐய நின் செய்ய செம் கை – கம்.கிட்:7 135/1
அஞ்சலித்து அறியா செம் கை ஆணையாய் அமரர் யாரும் – கம்.கிட்:7 150/2
தீ உறு மெழுகின் சிந்தை உருகினன் செம் கண் வாலி – கம்.கிட்:7 151/2
பாலியா முன்னர் நின்ற பரிதி சேய் செம் கை பற்றி – கம்.கிட்:8 1/2
செல்லிடை பிறந்த செம் கனல்கள் சிந்தின – கம்.கிட்:10 15/3
தேன் உக மலர்ந்து சாய்ந்த சே இதழ் காந்தள் செம் பூ – கம்.கிட்:10 26/2
திரை-செய் அ திண் கடல் அமிழ்தம் செம் கணான் – கம்.கிட்:10 96/1
தித்தியாநின்ற செம் கிடை வாய்ச்சியர் – கம்.கிட்:11 20/1
அயில் விழி குமுத செம் வாய் சிலை நுதல் அன்ன போக்கின் – கம்.கிட்:11 76/1
உரைத்த செம் சாந்தும் பூவும் சுண்ணமும் புகையும் ஊழின் – கம்.கிட்:11 98/1
செம் கதிரோன் மகன் கடிது சென்றனன் – கம்.கிட்:11 118/4
செம் கணான் தம்பியும் தானும் சிந்தையின் – கம்.கிட்:11 137/3
தீண்டுகின்றது செம் கதிர் செல்வனும் – கம்.கிட்:13 20/2
செம் களி சிதறி நீலம் செருக்கிய தெய்வ வாள் கண் – கம்.கிட்:13 48/2
சோதி செம் பொன்னும் மின்னும் மணியும் போல் துளங்கி தோன்றா – கம்.கிட்:13 52/2
செம் கயல் கரும் கண் செ வாய் தேவரும் வணங்கும் தெய்வ – கம்.கிட்:13 61/3
எரி சுடர் செம் மணி ஈட்ட தோடு இழி – கம்.கிட்:14 13/2
சினம் மிக கனல் பொறி சிந்தும் செம் கணார் – கம்.கிட்:14 15/4
செம் பொன் நல் கிரியை ஓர் பகலில் தேடினார் – கம்.கிட்:14 17/3
பெரும் கலை மதி திரு முகத்த பிறழ் செம் கேழ் – கம்.கிட்:14 44/3
வீறு செம் சுடர் கடவுள் வேலை-வாய் – கம்.கிட்:15 11/3
செம் தாள் வஞ்சி திறத்து இறந்தவன் – கம்.கிட்:16 44/2
தீயையும் தீக்கும் தெய்வ செம் கதிர் செல்வன் சீறி – கம்.கிட்:16 54/4
வெப்பு உறு செம் தீ நீர் வளியாலும் விளியாதீர் – கம்.கிட்:17 10/1
கந்தார வீணை களி செம் செவி காது நுங்க – கம்.சுந்:1 62/4
பாகு ஆய செம் சொலவர் வீசுபடு காரம் – கம்.சுந்:2 3/4
செம் செவி செழும் பவளத்தின் கொழும் சுடர் சிதறி – கம்.சுந்:2 4/2
தெய்வ தச்சனை புகழ்துமோ செம் கண் வாள் அரக்கன் – கம்.சுந்:2 17/1
தேவரும் அவுணரும் செம் கண் நாகரும் – கம்.சுந்:2 48/1
செம் குருதி அன்ன செறி குஞ்சியர் சினத்தோர் – கம்.சுந்:2 68/3
தழங்கும் செம் தீ சிந்த அடித்தாள் தகவு இல்லாள் – கம்.சுந்:2 88/4
முலை உறு கலவை தீய முள் இலா முளரி செம் கேழ் – கம்.சுந்:2 111/2
நக்க செம் மணி நாறிய நீள் நிழல் – கம்.சுந்:2 173/1
எரி சுடர் மணியின் செம் கேழ் இள வெயில் இடைவிடாது – கம்.சுந்:2 178/1
பன்னக அரசர் செம் கேழ் பணா மணி வலிதின் பற்றி – கம்.சுந்:2 183/1
கண்டனன் காண்டலோடும் கருத்தின் முன் கால செம் தீ – கம்.சுந்:2 216/1
தேங்கு கங்கை திருமுடி செம் கணான் – கம்.சுந்:3 21/1
திரங்கு செம் சடை கட்டிய செய்வினைக்கு – கம்.சுந்:3 25/3
ஈண்டில பிறந்தவால் இனம் கொள் செம் சிதல் – கம்.சுந்:3 42/2
மழை புரை ஒண் கண் செம் கடை ஈட்டம் மார்பினும் தோளினும் மலைய – கம்.சுந்:3 88/4
சென்று இறங்கி மறம் தரு செம் கணாய் – கம்.சுந்:3 99/4
செம் கண் மால் நான்முகன் சிவன் என்றே கொலாம் – கம்.சுந்:3 122/3
நாரம் உண்டு அலர்ந்த செம் கேழ் நளினம் என்று உரைக்க நாணும் – கம்.சுந்:4 52/2
எவ்விய வரி வில் செம் கை இருவரும் இடரின் வீழ்ந்தார் – கம்.சுந்:4 81/4
செம் கையால் கடன் செய்க என்று செப்புவாய் – கம்.சுந்:5 32/4
தாமரை தடம் பொய்கை செம் சந்தனம் – கம்.சுந்:6 33/1
சிந்து அ வானம் திரிந்து உக செம் மணி – கம்.சுந்:6 35/3
உரும் ஒத்த முழக்கின் செம் கண் வெள் எயிற்று ஓடை நெற்றி – கம்.சுந்:8 4/1
கல் மறைத்து ஒளிரும் செம் பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் – கம்.சுந்:8 11/4
தீ உறு பொறி உடை செம் கண் வெம் கைமா – கம்.சுந்:9 38/1
ஈர்த்து எழு செம்_புனல் எக்கர் இழுக்க – கம்.சுந்:9 47/1
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர் – கம்.சுந்:10 8/2
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் – கம்.சுந்:10 29/1
கதிர் எழுந்து அனைய செம் திரு முக கணவன்மார் – கம்.சுந்:10 43/1
ஆழி அம் தேரும் மாவும் அரக்கரும் உருக்கும் செம் கண் – கம்.சுந்:11 13/1
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண் – கம்.சுந்:11 20/3
துன்று செம் மயிர் சுடர் நெடும் கற்றைகள் சுற்ற – கம்.சுந்:12 39/1
சிவன் என செம் கணான் என செய் சேவகன் – கம்.சுந்:12 62/3
அல்லி அம் கமலமே அனைய செம் கண் ஓர் – கம்.சுந்:12 69/3
திறம் தெரிந்து உலகம் பூண செம் நெறி செலுத்தி தீயோர் – கம்.சுந்:12 76/2
தேவியை நாடி வந்த செம் கணாற்கு எங்கள் கோமான் – கம்.சுந்:12 81/1
முற்றுறு மும்மை செம் தீ முப்புரம் முருங்க சுட்ட – கம்.சுந்:12 124/3
பிணியின் செம் சுடர் கற்றை பெருக்கலால் – கம்.சுந்:13 3/2
சேறு இட ஊர் அடு செம் தீ – கம்.சுந்:13 50/3
சீரிய சொற்களால் தெருட்ட செம் கணான் – கம்.சுந்:14 14/2
செ வழி செம் மணி தூணம் சேர்த்திய – கம்.யுத்1:2 5/2
சேம வீடு உற செய்வதும் செம் தழல் முகந்த – கம்.யுத்1:3 42/2
திசை திறந்து அண்டம் கீற சிரித்தது செம் கண் சீயம் – கம்.யுத்1:3 127/4
ஆடினான் அழுதான் பாடி அரற்றினான் சிரத்தில் செம் கை – கம்.யுத்1:3 128/3
தீ என கனலும் செம் கண் சிரம்-தொறும் மூன்றும் தெய்வ – கம்.யுத்1:3 133/3
கடம் கொள் வெம் கால செம் தீ அதனை வந்து அவிக்கும் கால – கம்.யுத்1:3 134/2
துகில் படுத்து உரிக்கும் செம் தீ கண்களை சூலும் சுற்றி – கம்.யுத்1:3 138/2
திருத்திய உணர்வு மிக்க செம் கதிர் செல்வன் செம்மல் – கம்.யுத்1:4 127/1
வார நெஞ்சு உருகி செம் கண் அஞ்சன மலை அன்று ஆகின் – கம்.யுத்1:4 134/2
செம் மணி மகுடம் நீக்கி திருவடி புனைந்த செல்வன் – கம்.யுத்1:4 135/2
திருவடி முடியின் சூடி செம் கதிர் உச்சி சேர்ந்த – கம்.யுத்1:4 145/1
தேர் பதினாயிரம் பதுமம் செம் முக – கம்.யுத்1:5 30/1
செம் பொன் நாட்டு உள சித்திரை சிறையிடை வைத்தான் – கம்.யுத்1:5 35/3
சீற்றம் மீக்கொண்ட சிவந்தன தாமரை செம் கண் – கம்.யுத்1:6 4/4
நிமிர்ந்த செம் சரம் நிறம்-தொறும் படுதலும் நெய்த்தோர் – கம்.யுத்1:6 20/1
வாழியாய் அடியேன் நின்னை மறப்பெனோ வயங்கு செம் தீ – கம்.யுத்1:7 5/3
காட்டுவாய் உலகம் காட்டி காத்து அவை கடையில் செம் தீ – கம்.யுத்1:7 6/1
சேண் உறு திவலையால் நனைந்த செம் துகில் – கம்.யுத்1:8 14/2
அருண செம் மணி குன்று அயலே சில – கம்.யுத்1:8 35/1
மன் நெடு நகரம் மாடே வரவர வயிர செம் கை – கம்.யுத்1:9 22/1
தீ சிகை சிவணும் சோதி செம் மணி செய்த தூணின் – கம்.யுத்1:10 11/1
கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்1:10 17/1
சீறாத உள்ளத்து எழு சீற்றம் உகுத்த செம் தீ – கம்.யுத்1:11 27/3
ததைய செம் கரம் பரப்பிய தன் பெரும் தாதை – கம்.யுத்1:12 4/3
ஊறு படு செம்_புனல் உடைத்த கரை உற்ற – கம்.யுத்1:12 18/1
செம் கதிரவன் சிறுவனை திரள் புயத்தால் – கம்.யுத்1:12 20/2
செம்புக்கும் சிவந்த செம் கண் திசை நிலை களிற்றின் சீற்ற – கம்.யுத்1:12 41/1
பரு மணி வண்ணன் மார்பின் செம் மணி பறித்திட்டாலும் – கம்.யுத்1:12 46/2
செம் கதிர் மைந்தன் செய்த வென்றியை நிறைய தேக்கி – கம்.யுத்1:12 50/3
செம் தனி சுடரோன் சேயும் தம்பியும் முன்பு செல்ல – கம்.யுத்1:13 26/3
செம் புகர் சுடர் வேல் கணம் செல்லவே – கம்.யுத்2:15 20/4
செப்பின் செம்_புனல் தோய்ந்த செம்பொன் மதில் – கம்.யுத்2:15 27/1
செம் நிறத்தனவாய் நிறம் தீர்ந்தவே – கம்.யுத்2:15 30/4
சேனை பட்டது பட்டது செம் புண்ணீர் – கம்.யுத்2:15 50/4
தேய்ந்த ஆயுளர் ஆனவர் செம் புண்ணீர் – கம்.யுத்2:15 51/2
தேரும் பாகரும் வாசியும் செம் முக – கம்.யுத்2:15 61/1
செம்_புனல் பொழிய கதை சேர்த்தினான் – கம்.யுத்2:15 75/3
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்று ஆடவர் – கம்.யுத்2:15 79/3
நல் புற கோதை தன் நளின செம் கையின் – கம்.யுத்2:15 112/1
அளவு_அறு செம் சுடர் பட்டம் ஆர்த்தனன் – கம்.யுத்2:15 115/2
தேர் எலாம் துமிந்த மாவின் திறம் எலாம் துமிந்த செம் கண் – கம்.யுத்2:15 150/1
காய்ந்தது அ இலங்கை வேந்தன் மனம் எனும் கால செம் தீ – கம்.யுத்2:15 155/4
அசைய தரை அரைவித்தனை அழி செம்_புனல் அதுவோ – கம்.யுத்2:15 171/3
தேர் இழந்து வெம் சிலைகளும் இழந்து செம் தறுகண் – கம்.யுத்2:15 234/1
சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் – கம்.யுத்2:15 243/3
சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் – கம்.யுத்2:15 243/3
சிவையின் வாய் என்ன செம் தீ உயிர்ப்பு உற திறந்த மூக்கன் – கம்.யுத்2:16 14/2
சீர்த்த வீரியராய் உள்ளார் செம் கண் மால் எனினும் யான் அ – கம்.யுத்2:16 25/1
காலன் மேல் நிமிர் செம் மயிர் கற்றையான் – கம்.யுத்2:16 60/4
தெய்வம் நாறு செம் சாந்தமும் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்2:16 70/4
தேர் செல கரி செல நெருக்கி செம் முக – கம்.யுத்2:16 98/1
எல்லை_அற்ற செம் குருதியின் ஈர்ப்புண்ட அல்லால் – கம்.யுத்2:16 212/3
தேர் அழிந்தது செம் கதிர் செல்வனை சூழ்ந்த – கம்.யுத்2:16 238/1
அரக்கர் செம் மயிர் கரும் தலை அடுக்கலின் அணைகள் – கம்.யுத்2:16 244/2
செம் மலை அனைய வெம் களிறும் சேனையின் – கம்.யுத்2:16 251/2
சிறுத்தது ஓர் முறுவலும் தெரிய செம் கணான் – கம்.யுத்2:16 304/1
சிந்துர செம் பசும் குருதி திசைகள்-தொறும் திரை ஆறா – கம்.யுத்2:16 348/1
செம் தேன் பருகி திசைதிசையும் நீ வாழ – கம்.யுத்2:17 86/1
தேர் சென்றன செம் கதிரோனொடு சேர் – கம்.யுத்2:18 25/1
உறைதந்தன செம் கதிரோன் உருவின் – கம்.யுத்2:18 40/1
தேறாதன செம் கண வெம் களி மா – கம்.யுத்2:18 41/3
செம் தனி ஒரு சுடர் என மறை திறலவன் – கம்.யுத்2:18 138/2
கால் உயர் வரையின் செம் கேழ் அருவி-போல் ஒழுக கண்டான் – கம்.யுத்2:18 199/2
செம் கண் நெடு மால் முதல் தேவர் சிரிக்க என்னை – கம்.யுத்2:19 10/4
செம் கதிரோன் மகன் முன்பு சென்றனன் – கம்.யுத்2:19 35/3
உற்ற செம் குருதி வெள்ளம் உள்ள திரை ஓத வேலையொடும் ஒத்ததால் – கம்.யுத்2:19 66/4
நாண் பொரு வரி வில் செம் கை நாம நூல் நவின்ற கல்வி – கம்.யுத்2:19 106/1
ஊழியின் நிமிர்ந்த செம் தீ உருமினை உமிழ்வது என்ன – கம்.யுத்2:19 115/3
தேரர் தேரின் இவுளியர் செம் முக – கம்.யுத்2:19 132/1
செம் குழல் கற்றை சோர தெரிவையர் ஆற்ற தெய்வ – கம்.யுத்2:19 165/2
தேரிடை செல்லார் மான புரவியில் செல்லார் செம் கண் – கம்.யுத்2:19 169/1
தேரினும் இருவர் சென்றார் செம் தழல் பகழி சிந்தி – கம்.யுத்2:19 172/2
தீ எரி சிதறும் செம் கண் அஞ்சனை சிங்கம் தெய்வ – கம்.யுத்2:19 198/3
செம்_புனல் வெயிலின் தோன்ற திசை இருள் இரிய சீறி – கம்.யுத்2:19 202/2
தேசம் கலந்த மறைவாணர் செம் சொல் அறிவாளர் என்று இ முதலோர் – கம்.யுத்2:19 263/3
சீறிய நெஞ்சினர் செம் கணர் ஒன்றோ – கம்.யுத்3:20 16/3
தீபத்தின் எரிந்து எழு செம் கணினார் – கம்.யுத்3:20 73/2
செம்_புனல் சுவடு நோக்கி இது நெறி என்று தேவர் – கம்.யுத்3:21 30/3
தேரொடும் எடுத்தலோடு நிலத்திடை குதித்த செம் கண் – கம்.யுத்3:21 38/1
சென்று வெம் களத்தை எய்தி சிறையொடு துண்டம் செம் கண் – கம்.யுத்3:22 11/1
செம் கதிர் செல்வன் சேயும் சமீரணன் சிறுவன்-தானும் – கம்.யுத்3:22 15/1
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் – கம்.யுத்3:22 15/3
மாற்றம் ஒன்று இளையவன் வளை வில் செம் கரத்து – கம்.யுத்3:22 37/1
செம் பெரும் குருதியின் திகழ்ந்த செம் கண் மீன் – கம்.யுத்3:22 52/1
செம் பெரும் குருதியின் திகழ்ந்த செம் கண் மீன் – கம்.யுத்3:22 52/1
விலங்கு செம் சுடர் விடுவன வெளி இன்றி மிடைந்த – கம்.யுத்3:22 56/2
செம் புணீர்-கொடு கடன் கழிப்பேன் என்று தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 64/4
செம் சரத்தொடு சேண் கதிர் விசும்பின்-மேல் செல்வான் – கம்.யுத்3:22 81/1
செம் கண்ணவன் இவனே என திரிந்தான் கலை தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 113/4
செம் கண் நாயகற்காக வெம் களத்து உயிர் தீர்ந்தீர் – கம்.யுத்3:22 181/3
தேவரை கண்டேன் பைம் பொன் செம் கரம் சிரத்தில் ஏந்தி – கம்.யுத்3:23 28/1
வாய் மடித்து இரண்டு கையும் முறுக்கி தன் வயிர செம் கண் – கம்.யுத்3:24 10/1
செம் மலை அ மலைக்கும் அளவு அத்தனையே அது கடந்தால் சென்று காண்டி – கம்.யுத்3:24 25/2
அழன்றில குளிர்ந்தன அங்கம் செம் கண்கள் – கம்.யுத்3:24 102/2
தேவர்கள் வாழ்த்து ஒலி கேட்ட செம் கணான் – கம்.யுத்3:24 103/3
மூடுண்ட முறுவல் முத்தும் முள்ளுண்ட முளரி செம்_கண் – கம்.யுத்3:25 4/3
சேப்புற அரத்த செ வாய் செம் கிடை வெண்மை சேர – கம்.யுத்3:25 15/2
செம் சரம் என்ன சென்றன மென்மேல் – கம்.யுத்3:26 22/4
செம் சிலை உரவோன் தேடி திரிகின்றான் உள்ளம் தேற – கம்.யுத்3:26 49/2
பேர்ப்பன செம் சொலாள் அ திரிசடை பேச பேர்ந்தாள் – கம்.யுத்3:26 91/2
விண்ணை தொடு செம் மயிர் வீசுதலால் – கம்.யுத்3:27 20/2
தீ மொய்த்த அரக்கர்கள் செம் மயிரின் – கம்.யுத்3:27 32/2
கொலை வெம் களி மால் கரி செம்_புனல் கொண்டு – கம்.யுத்3:27 33/2
செம் நாகம் விழுங்கிய திங்களினை – கம்.யுத்3:27 36/4
அம் கங்கு இழி செம்_புனல் பம்ப அலைந்து – கம்.யுத்3:27 42/3
சீறிய முக தலை உருட்டி செம் நிறத்து – கம்.யுத்3:27 46/2
தெரி கணை விசும்பிடை துணிப்ப செம் மயிர் – கம்.யுத்3:27 47/1
சொரிகின்றன பொரு செம்_புனல் தொலைகின்றன கொலையால் – கம்.யுத்3:27 112/4
இடை ஒன்று அது தடுக்கும்படி செம் தீ உக எய்தான் – கம்.யுத்3:27 138/2
அடும்பு ஆக்கிய தொடை செம்_சடை_முதலோன் பணித்து அமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 143/4
தெறும் சிறை கலுழன் அன்ன ஒரு கணை தெரிந்து செம் பொன் – கம்.யுத்3:27 177/3
ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம்
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 26/1,2
செம்_புனல் சோரி செக்கர் திசை உற செறிகையாலும் – கம்.யுத்3:28 34/1
குண்டல துணைகளோடும் கொந்தள குஞ்சி செம் கேழ் – கம்.யுத்3:28 54/2
ஆக்கையின்-நின்று வீழ்ந்த அரக்கன் செம் தலையை அம் கை – கம்.யுத்3:28 59/1
தோளின்-மேல் உதிர செம் கேழ் சுவடு தன் உருவில் தோன்ற – கம்.யுத்3:28 67/3
செம் கையால் எடுத்தான் சிரம் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்3:29 28/4
செம் கையும் கொட்டி உன்னை சிரிப்பரால் சிறியன் என்னா – கம்.யுத்3:29 58/4
நிலவை செம் சடை வைத்தவன் வரம் தர நிமிர்ந்தார் – கம்.யுத்3:30 12/3
ஆறு ஆயிரம் உளவாகுதல் அழி செம்_புனல் அவை புக்கு – கம்.யுத்3:31 104/3
பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால் – கம்.யுத்3:31 108/1
தெம் முனை செரு மங்கை தன் செம் கையால் – கம்.யுத்3:31 122/3
செய்ய ஆடையள் அன்ன செம் சாந்தினள் – கம்.யுத்3:31 134/2
தேரோடு மடிந்தனர் செம் கதிரோன் – கம்.யுத்3:31 196/3
தேர்-மேல் உளர் மாவொடு செம் தறுகண் – கம்.யுத்3:31 212/1
ஆயிரம் கைகள் செய்த செய்தன அமலன் செம் கை – கம்.யுத்3:31 217/3
தீ மொய்த்த அனைய செம் கண் அரக்கரை முழுதும் சிந்தி – கம்.யுத்3:31 229/1
சென்று அடைந்து இராமன் செம் பொன் திருவடி வணக்கம் செய்தார் – கம்.யுத்4:32 45/3
காக பந்தர் செம் களம் எங்கும் செறி கால – கம்.யுத்4:33 4/1
வென்றி செம் கண் வெம்மை அரக்கர் விசை ஊர்வ – கம்.யுத்4:33 5/1
ஆளின் முற்றா செம் புனல் வெள்ளத்தவை காணீர் – கம்.யுத்4:33 14/2
ஆறோ என்ன விண் படர் செம் சோரியது ஆகி – கம்.யுத்4:33 19/2
வேறாய் நின்ற வெண் மதி செம் கேழ் நிறம் விம்மி – கம்.யுத்4:33 19/3
ஊட்டு அரக்கு அனைய செம் கண் நெருப்பு உக உயிர்ப்பு வீங்க – கம்.யுத்4:34 11/3
பூதரம் அனைய மேனி புகை நிற புருவ செம் தீ – கம்.யுத்4:35 1/1
மின் நகு வரி வில் செம் கை இராமன்-மேல் விடுதி என்றான் – கம்.யுத்4:37 3/4
செம் தீ வினை மறைவாணனுக்கு ஒருவன் சிறுவிலை நாள் – கம்.யுத்4:37 52/1
சிந்தினன் இராவணன் எரியும் செம் கணான் – கம்.யுத்4:37 74/4
குருதி செம் கண் தீ உக ஞாலம் குலைவு எய்த – கம்.யுத்4:37 137/4
தேவர்க்கும் திசை கரிக்கும் சிவனார்க்கும் அயனார்க்கும் செம் கண் மாற்கும் – கம்.யுத்4:38 26/1
சாதுகை மாந்தர்-தம்மை தடுப்பது என்று அருளி செம் கண் – கம்.யுத்4:40 41/2
செம் தளிர் கைகளால் சேயரி பெரும் – கம்.யுத்4:40 69/3
நெற்றியின் அழலும் செம் கண் நீறு அணி கடவுள் நீடு – கம்.யுத்4:41 23/1
மீட்டு எழுந்து விரிந்த செம் தாமரை – கம்.யுத்4:41 54/1

மேல்


செம்-வயின் (1)

அகன் கண் பாறை செம்-வயின் தெறீஇ – அகம் 393/7

மேல்


செம்_கண் (1)

மூடுண்ட முறுவல் முத்தும் முள்ளுண்ட முளரி செம்_கண்
காடு உண்டு பரந்தது என்ன முனிந்தது கறை வெண் திங்கள் – கம்.யுத்3:25 4/3,4

மேல்


செம்_கதிர்_செல்வன் (3)

செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2
திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த – கம்.அயோ:3 106/3
செரு வலி வீரன் என்ன செம்_கதிர்_செல்வன் சென்றான் – கம்.அயோ:8 19/4

மேல்


செம்_கதிர்_செல்வனும் (1)

சென்று செம்_கதிர்_செல்வனும் நடு உற சிறு மான் – கம்.அயோ:9 34/3

மேல்


செம்_காந்தள் (7)

ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 62
தீயின் அன்ன ஒண் செம்_காந்தள்
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து – மலை 145,146
மலை செம்_காந்தள் கண்ணி தந்தும் – நற் 173/2
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள்
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/6,7
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள்
கல் மிசை கவியும் நாடற்கு என் – குறு 185/6,7
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/3
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/9

மேல்


செம்_சடை_முதலோன் (1)

அடும்பு ஆக்கிய தொடை செம்_சடை_முதலோன் பணித்து அமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 143/4

மேல்


செம்_புனல் (14)

ஈர்த்து எழு செம்_புனல் எக்கர் இழுக்க – கம்.சுந்:9 47/1
ஊறு படு செம்_புனல் உடைத்த கரை உற்ற – கம்.யுத்1:12 18/1
செப்பின் செம்_புனல் தோய்ந்த செம்பொன் மதில் – கம்.யுத்2:15 27/1
செம்_புனல் பொழிய கதை சேர்த்தினான் – கம்.யுத்2:15 75/3
அசைய தரை அரைவித்தனை அழி செம்_புனல் அதுவோ – கம்.யுத்2:15 171/3
சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் – கம்.யுத்2:15 243/3
செம்_புனல் வெயிலின் தோன்ற திசை இருள் இரிய சீறி – கம்.யுத்2:19 202/2
செம்_புனல் சுவடு நோக்கி இது நெறி என்று தேவர் – கம்.யுத்3:21 30/3
கொலை வெம் களி மால் கரி செம்_புனல் கொண்டு – கம்.யுத்3:27 33/2
அம் கங்கு இழி செம்_புனல் பம்ப அலைந்து – கம்.யுத்3:27 42/3
சொரிகின்றன பொரு செம்_புனல் தொலைகின்றன கொலையால் – கம்.யுத்3:27 112/4
செம்_புனல் சோரி செக்கர் திசை உற செறிகையாலும் – கம்.யுத்3:28 34/1
ஆறு ஆயிரம் உளவாகுதல் அழி செம்_புனல் அவை புக்கு – கம்.யுத்3:31 104/3
பட்டார் உடல் படு செம்_புனல் திருமேனியில் படலால் – கம்.யுத்3:31 108/1

மேல்


செம்பாகம் (1)

பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப – கலி 86/6

மேல்


செம்பியர் (1)

சேண் விளங்கு சிறப்பின் செம்பியர் மருகன் – புறம் 228/9

மேல்


செம்பியன் (5)

நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன்
ஓடா பூட்கை உறந்தையும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 82,83
அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன்
பகல் தீ வேட்ட ஞாட்பினும் மிக பெரிது – நற் 14/4,5
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன்
பங்குனி விழவின் உறந்தையொடு – நற் 234/6,7
சேரல் செம்பியன் சினம் கெழு திதியன் – அகம் 36/15
சினம் கெழு தானை செம்பியன் மருக – புறம் 37/6

மேல்


செம்பின் (3)

செம்பின் அன்ன பார்ப்பு பல துஞ்சும் – ஐங் 43/2
உருக்கிய செம்பின் உற்ற நீர் என உரைக்கலுற்றான் – கம்.ஆரண்:11 31/4
காய்ப்புண்ட செம்பின் தோன்ற கறுப்புண்ட மனத்தன் கண்டான் – கம்.சுந்:11 19/4

மேல்


செம்பு (16)

செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 485
செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 514
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு-உறு நெடும் சுவர் – நெடு 112
செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும் – நற் 153/3
செம்பு உறழ் புரிசை பாழி நூறி – அகம் 375/13
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் – புறம் 37/11
செம்பு புனைந்து இயற்றிய சேண் நெடும் புரிசை – புறம் 201/9
செம்பு காட்டிய கண் இணை பால் என தெளிந்தீர் – கம்.ஆரண்:8 5/1
சிந்து நுண் துளியின் சீகர திவலை உருக்கிய செம்பு என தெறிப்ப – கம்.சுந்:3 87/4
செம்பு ஒத்த குருதி தேக்கி உடலையும் தின்பென் என்றான் – கம்.யுத்1:3 125/4
செம்பு இட்டு செய்த இஞ்சி திரு நகர் செல்வம் தேறி – கம்.யுத்2:16 155/1
உருக்கிய செம்பு அன உதிர கண்ணினான் – கம்.யுத்2:16 260/4
உலைக்கு வட்டு உருகு செம்பு ஒத்து உதிர நீர் ஒழுகும் கண்ணாள் – கம்.யுத்2:18 265/4
உருக்கு செம்பு அன கண்ணினன் நெடு நிலம் உற்றான் – கம்.யுத்3:22 170/4
உருகு செம்பு என ஓடியது ஊற்று நீர் – கம்.யுத்3:29 8/4
உருக்கு செம்பு என அம்பரத்து ஓடினது உதிரம் – கம்.யுத்4:32 7/4

மேல்


செம்புக்கும் (1)

செம்புக்கும் சிவந்த செம் கண் திசை நிலை களிற்றின் சீற்ற – கம்.யுத்1:12 41/1

மேல்


செம்பும் (1)

வெள்ளி போன்று இருந்த செம்பும் ஆம் என வேறுபட்டார் – கம்.யுத்1:9 30/4

மேல்


செம்புனல் (4)

விழுந்தாள் நொந்தாள் வெம் குருதி செம்புனல் வெள்ளத்து – கம்.சுந்:2 90/1
எழுகிற்கில்லா செம்புனல் வெள்ளத்திடை இற்ற – கம்.யுத்4:33 7/2
சகரம் முந்நீர் செம்புனல் வெள்ளம் தடுமாறா – கம்.யுத்4:33 16/1
தோய்வுறும் கணை செம்புனல் தோய்ந்தில – கம்.யுத்4:37 168/3

மேல்


செம்பூழ் (1)

பைம் தினை உணங்கல் செம்பூழ் கவரும் – ஐங் 469/1

மேல்


செம்பொன் (41)

சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை – சிறு 75
செம்பொன்_மலையின் சிறப்ப தோன்றும் – பெரும் 241
தேன் அளாவியும் செம்பொன் விராவியும் – கம்.பால:1 8/2
குரம்பு எலாம் செம்பொன் மேதி குழி எலாம் கழுநீர் கொள்ளை – கம்.பால:2 2/2
ஊழ் உற குறித்து அமைத்த உம்பர் செம்பொன் வேய்ந்து மீ – கம்.பால:3 25/2
திளைப்பன முத்தொடு செம்பொன் ஆரமே – கம்.பால:3 52/4
சென்று ஓங்கி மேல் ஓர் இடம் இல் என செம்பொன் இஞ்சி – கம்.பால:3 70/2
திருவொடும் பொலிய ஓர் செம்பொன் குன்றின் மேல் – கம்.பால:5 10/3
வெருவரு திண் திறலார்கள் வில் ஏந்திம் எனில் செம்பொன்
பரு வரையும் நெடு வெள்ளி பருப்பதமும் போல்வார்கள் – கம்.பால:12 24/2,3
செம்பொன் செய் சுருளும் தெய்வ குழைகளும் சேர்ந்து மின்ன – கம்.பால:17 5/1
தெய்வமும் பராவி வேத பாரகர்க்கு ஈந்து செம்பொன்
ஐயவி நுதலில் சேர்த்தி ஆய் நிற அயினி சுற்றி – கம்.பால:22 18/2,3
பத்தியின் நிமிர் செம்பொன் பல கலன் மகிழ்வாரும் – கம்.பால:23 36/2
செங்கிடை சிகழிகை செம்பொன் மாலையும் – கம்.பால:23 51/3
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் – கம்.பால:23 79/1
செம்பொன் சிலை தெறியா அயில் முக வாளிகள் தெரிவான் – கம்.பால:24 8/4
சீலம் அல்லன நீக்கி செம்பொன் துலை – கம்.அயோ:2 27/1
செய்த பேர் உவமை-சால் செம்பொன் சீறடி – கம்.அயோ:2 50/3
ஏத்தவை இசைக்கும் செம்பொன் மண்டபம் இனிதின் எய்தான் – கம்.அயோ:3 105/2
பற்று ஆர்ந்த செம்பொன் கவசம் பனி மேரு ஆங்கு ஓர் – கம்.அயோ:4 114/3
தெய்வ மீன் ஒத்தது அ செம்பொன் தேர்-அரோ – கம்.அயோ:5 2/4
துகிலொடு தொடுத்த செம்பொன் தகட்டிடை தொடுத்த முத்தின் – கம்.அயோ:13 58/3
தேர் அவள் அல்குல் கொங்கை செம்பொன் செய் குலிக செப்பு – கம்.ஆரண்:10 68/2
தேன் உகு சோலை நாப்பண் செம்பொன் மண்டபத்துள் ஆங்கு ஆர் – கம்.ஆரண்:10 97/3
இருக்கின் மொழியார் எரிமுகத்தின் ஈந்த நெய்யின் அவிர் செம்பொன்
உருக்கி அனைய கதிர் பாய அனல் போல் விரிந்தது உயர் கமலம் – கம்.ஆரண்:10 117/1,2
மின் ஒக்கும் செம்பொன் மேனி வெள்ளியின் விளங்கும் புள்ளி – கம்.ஆரண்:11 57/4
தீம் கனி நாவல் ஓங்கும் சேண் உயர் குன்றின் செம்பொன்
வாங்கின கொண்டு பாரில் மண்டும் மால் யாறு மான – கம்.கிட்:10 29/1,2
மீ ஓங்கு செம்பொன் முடி ஆயிரம் மின் இமைப்ப – கம்.சுந்:1 40/1
தூண் எலாம் சுடரும் காசு சுற்று எலாம் முத்தம் செம்பொன்
பேணல் ஆம் மணியின் பத்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்ம – கம்.சுந்:6 52/1,2
தொடு கழல் செம்பொன் மோலி சென்னியில் சூட்டிக்கொண்டான் – கம்.யுத்1:4 144/4
செம்பொன் மால் வரை மதம் பட்ட தாம் என திரிந்தான் – கம்.யுத்1:5 48/3
பழுது அற விளங்கும் செம்பொன் தலத்திடை பரிதி நாண – கம்.யுத்1:10 8/1
சென்னிவான் தடவும் செம்பொன் கோபுரத்து உம்பர் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்1:10 24/4
செம்பொன் மௌலி சிகரங்கள் தயங்க – கம்.யுத்1:11 3/1
செப்பின் செம்_புனல் தோய்ந்த செம்பொன் மதில் – கம்.யுத்2:15 27/1
அடுத்த நல் உணர்வு ஒழிந்திலன் அம்பரம் செம்பொன்
உடுத்த நாயகன் தான் என உணர்தலின் ஒருங்கே – கம்.யுத்2:15 210/1,2
ஆண்டு ஒரு செம்பொன் பீடத்து இருந்து தன் வருத்தம் ஆறி – கம்.யுத்2:16 6/1
சென்று சென்று அழியும் ஆவி திரிக்குமால் செருவில் செம்பொன்
குன்று நின்று அனைய தம்பி புறக்கொடை காத்து நிற்ப – கம்.யுத்2:17 23/1,2
செம்பொன் பொலி தேர் அயல் செல்குவரால் – கம்.யுத்2:18 16/3
ஆறு நூறு அம்பு செம்பொன் கவசம் புக்கு அழுந்த எய்தான் – கம்.யுத்2:19 117/4
ஐ இரு கோடி செம்பொன் மணி விளக்கு அம் கை ஏந்தி – கம்.யுத்2:19 206/1
நன் பால் விளங்கு மணி கோடியோடு நளிர் போது செம்பொன் முதலா – கம்.யுத்2:19 247/1

மேல்


செம்பொன்_மலையின் (1)

செம்பொன்_மலையின் சிறப்ப தோன்றும் – பெரும் 241

மேல்


செம்பொன்னின் (1)

செம்பொன்னின் அமைந்து சமைந்தன தேர் – கம்.யுத்2:18 42/1

மேல்


செம்பொனால் (1)

செம்பொனால் செய்து குலிகம் இட்டு எழுதிய செப்பு ஓர் – கம்.அயோ:10 26/1

மேல்


செம்பொனின் (2)

செம்பொனின் பசு மணி தேரின் வந்து எய்தினான் – கம்.பால:20 20/3
செம்பொனின் கல ராசி திருத்தினார் – கம்.அயோ:14 10/2

மேல்


செம்போடு (1)

செம்போடு உதிர திரை ஆழியின்-வாய் – கம்.யுத்3:31 198/1

மேல்


செம்மணி (2)

துனி அறு செம்மணி தூணின் நீல் நிறம் – கம்.அயோ:2 39/1
அணி பழுத்து அமைந்த முத்து அரும்பு செம்மணி
மணி பழுத்து அமைந்த வாய் மறக்க வல்லனோ – கம்.யுத்1:5 12/3,4

மேல்


செம்மல் (51)

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு – திரு 62
புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 5
செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின் – சிறு 145
சேடல் செம்மல் சிறுசெங்குரலி – குறி 82
செம் நீர் பொது வினை செம்மல் மூதூர் – நற் 130/4
செம்மல் நெஞ்சமொடு தாம் வந்து பெயர்ந்த – நற் 392/8
சேந்து வரல் அறியாது செம்மல் தேரே – குறு 242/6
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
பல் பூ செம்மல் காடு பயம் மாறி – பதி 30/26
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த – பதி 70/10
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய – கலி 19/11
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/18
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 14/2
மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர் – அகம் 15/2
செறிந்த சேரி செம்மல் மூதூர் – அகம் 15/7
செம்மல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்தோர் – அகம் 81/11
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் – அகம் 99/3
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – அகம் 184/5
செறுவோர் செம்மல் வாட்டலும் சேர்ந்தோர்க்கு – அகம் 231/1
புலி மருள் செம்மல் நோக்கி – அகம் 259/17
காயாம் செம்மல் தாஅய் பல உடன் – அகம் 304/14
இதுவோ மற்று நின் செம்மல் மாண்ட – அகம் 306/9
அணி மிகு செம்மல் ஒளிப்பன மறைய – அகம் 374/14
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப – அகம் 397/2
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/13
செம்பு உறழ் புரிசை செம்மல் மூதூர் – புறம் 37/11
தம்மை பிழைத்தோர் பொறுக்கும் செம்மல்
இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என – புறம் 43/18,19
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல் – புறம் 54/3
பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர் – புறம் 97/18
ஒளிறு மருப்பு ஏந்திய செம்மல்
களிறு இன்று பெயரல பரிசிலர் கடும்பே – புறம் 205/13,14
சேறுபடு குருதி செம்மல் உக்கு ஓஒ – புறம் 285/10
செரு_முகத்து காத்தி என நின் சிறுவர் நால்வரினும் கரிய செம்மல்
ஒருவனை தந்திடுதி என உயிர் இரக்கும் கொடும் கூற்றின் உளைய சொன்னான் – கம்.பால:6 11/3,4
சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் கரிய செம்மல்
அல் ஒக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுதலும் வயிர குன்ற – கம்.பால:7 49/1,2
தீது_இலா உதவி-செய்த சேவடி கரிய செம்மல்
கோது இலா குணத்தான் சொன்ன பொருள் எலாம் மனத்தில் கொண்டு – கம்.பால:9 25/1,2
செம்மாந்த தெங்கின் இளநீரை ஓர் செம்மல் நோக்கி – கம்.பால:17 17/1
செற்றம் முன் புரிந்தது ஓர் செம்மல் வெம்மையால் – கம்.பால:19 30/1
செம்மல் தன் தாதையின் சிலவர் முந்தினார் – கம்.அயோ:4 167/4
சிந்திய குரிசில் அ செம்மல் சேந்த கண் – கம்.அயோ:14 82/3
தேன் தரும் தெரியல் அ செம்மல் நால்வரை – கம்.அயோ:14 87/1
மன்னர் மன்னவன் செம்மல் மரபினால் – கம்.ஆரண்:9 16/3
தேவர் செய் தவத்தினால் செம்மல் ஏகினான் – கம்.ஆரண்:12 19/4
செய்வது என் இவண் என செம்மல் சொல்லுவான் – கம்.ஆரண்:15 21/4
தேரில் திரிவான் மகன் இந்திரன் செம்மல் என்று இ – கம்.கிட்:7 45/2
காய் எரி முளி புல் கானில் கலந்து என காற்றின் செம்மல்
ஏ எனும் அளவில் கொல்லும் நிருதர்க்கு ஓர் எல்லை இல்லை – கம்.சுந்:10 26/1,2
திருத்திய உணர்வு மிக்க செம் கதிர் செல்வன் செம்மல்
ஒருத்தரை நலனும் தீங்கும் தேரினும் உயிரின் ஓம்பும் – கம்.யுத்1:4 127/1,2
இந்திரன் செம்மல் பண்டு ஓர் இராவணன் என்பான்-தன்னை – கம்.யுத்1:14 24/1
செறிந்த தார் நிருதர் வேந்தன் உரை செய காலின் செம்மல்
இறும் திறம் அவனுக்கு இல்லை நாடுதும் ஏகி என்றான் – கம்.யுத்3:24 15/3,4
இன்னது இ தலையது ஆக இராமனுக்கு இரவி செம்மல்
தொல் நகர் அதனை வல்லை கடி கெட சுடுதும் என்றான் – கம்.யுத்3:26 18/3,4
தென் தலை ஆழி தொட்டோன் சேய் அருள் சிறுவன் செம்மல்
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன் – கம்.யுத்3:28 62/1,2
பின்னை செம்மல் அ இளவலை உள் அன்பு பிணிப்ப – கம்.யுத்4:40 111/3

மேல்


செம்மல்-பால் (1)

சினம் கெழு வாள் கை ஓர் செம்மல்-பால் ஒரு – கம்.பால:19 43/1

மேல்


செம்மல்தான் (1)

சென்று சூழ ஆண்டு இருந்த செம்மல்தான் – கம்.அயோ:14 93/4

மேல்


செம்மலனே (1)

விருந்தின் ஊரும் பெரும் செம்மலனே – குறு 33/4

மேல்


செம்மலுக்கு (1)

செம்மலுக்கு ஏவல் செய்வேன் தேவ நும் வரவு நோக்கி – கம்.கிட்:2 16/2

மேல்


செம்மலும் (7)

எம்மனோரில் செம்மலும் உடைத்தே – நற் 45/11
நும் ஓர் அன்ன செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 47/11
பீடும் செம்மலும் அறியார் கூடி – புறம் 76/10
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 156/6
வளனும் செம்மலும் எமக்கு என நாளும் – புறம் 254/9
செம்மலும் இளைய கோவும் சிறிது இடம் தீர்ந்த பின்னர் – கம்.பால:8 5/3
சிவந்த வாய் சீதையும் கரிய செம்மலும்
நிவந்த ஆசனத்து இனிது இருப்ப நின் மகன் – கம்.அயோ:2 62/1,2

மேல்


செம்மலை (9)

செம்மலை ஆகிய மலை கிழவோனே – கலி 40/34
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 84/11
எமக்கும் பிறர்க்கும் செம்மலை ஆகலின் – புறம் 161/8
செயல்_அரும் தவங்கள் செய்தி செம்மலை தந்த செல்வ – கம்.அயோ:3 93/3
அல் பங்கம் உற வரும் அருணன் செம்மலை
சிற்பம் கொள் பகல் என கடிது சென்று தீர் – கம்.ஆரண்:4 8/2,3
சென்று செம்மலை குறுகி யான் செப்புவது உளதால் – கம்.கிட்:3 81/3
திண்ணம் செய்வன செய்து செம்மலை – கம்.கிட்:9 4/4
செம்மலை எதிர்கோள் எண்ணி திருவொடு மலர்ந்த செல்வன் – கம்.கிட்:11 103/3
செம்மலை நீக்குதும் சிந்தை தீது என – கம்.கிட்:14 16/2

மேல்


செம்மலொடு (4)

மென் பூ செம்மலொடு நன் கலம் சீப்ப – மது 685
செவ்வி மருதின் செம்மலொடு தாஅய் – குறு 50/2
கரி பரந்து அன்ன காயாம் செம்மலொடு
எரி பரந்து அன்ன இல மலர் விரைஇ – அகம் 133/8,9
செறு பகை வாட்டிய செம்மலொடு அறு கால் – அகம் 332/7

மேல்


செம்மலோய் (1)

கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என – மலை 543

மேல்


செம்மலோர் (1)

சிறுவர் பயந்த செம்மலோர் என – அகம் 66/4

மேல்


செம்மலோரும் (1)

ஊர் களிற்று அன்ன செம்மலோரும்
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து – பரி 23/35,36

மேல்


செம்மலோன் (1)

செறுநரும் விழையும் செம்மலோன் என – நற் 50/9

மேல்


செம்மற்று (1)

செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை – புறம் 33/15

மேல்


செம்மற்றே (2)

தென்றல் அசைவரூஉம் செம்மற்றே அம்ம நின் – பரி 8/27
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே
தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும் – கலி 40/16,17

மேல்


செம்மாந்த (1)

செம்மாந்த தெங்கின் இளநீரை ஓர் செம்மல் நோக்கி – கம்.பால:17 17/1

மேல்


செம்மாந்தது (1)

தேர் ஊர செம்மாந்தது போல் மதைஇனள் – கலி 109/5

மேல்


செம்மாந்து (2)

படு மணி இரட்ட ஏறி செம்மாந்து
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில் – புறம் 161/19,20
செந்தாமரை பொகுட்டில் செம்மாந்து வீற்றிருக்கும் – கம்.யுத்1:3 164/1

மேல்


செம்மால் (5)

ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால்
வான் தோய் நல் இசை உலகமொடு உயிர்ப்ப – பதி 37/5,6
எம்மொடு சேர்ந்து சென்றீவாயால் செம்மால்
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/20,21
செம்மால் நின் பால் உண்ணிய – கலி 85/21
செம்மால் வனப்பு எலாம் நுந்தையை ஒப்பினும் நுந்தை – கலி 86/11
அதனால் அறிவோன் மகனே மறவோர் செம்மால்
உரைப்ப கேள்-மதி – புறம் 366/6,7

மேல்


செம்மிய (1)

அட்டி செம்மிய நிறை குடம் ஒத்தது இ அண்டம் – கம்.கிட்:12 32/4

மேல்


செம்மிற்று (1)

திசை-தொறும் நின்ற யானை மத தொளை செம்மிற்று அன்றே – கம்.பால:14 51/4

மேல்


செம்மீன் (2)

செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி – பதி 31/28
செம்மீன் இமைக்கும் மாக விசும்பின் – புறம் 60/2

மேல்


செம்மை (20)

செம்மை சான்ற காவிதி மாக்களும் – மது 499
வியப்பும் சால்பும் செம்மை சான்றோர் – மது 764
தாம் அறி செம்மை சான்றோர் கண்ட – குறு 265/3
வாள் வலியுறுத்து செம்மை பூஉண்டு – பதி 90/11
செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே – பரி 7/59
செம்மை புது புனல் – பரி 9/76
கோல் செம்மை ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/18
செம்மை சேர் முனிவரன் தொடர சென்றனர் – கம்.பால:5 42/3
கனி திரள் இதழ் பொதி செம்மை கண் புக – கம்.பால:19 23/1
மொய் கொள் சீறடியை சேர்ந்த முளரிக்கும் செம்மை ஈந்த – கம்.பால:22 9/1
சிந்தையின் இருண்டது செம்மை நீங்கியே – கம்.அயோ:5 5/4
திறத்துளி உணர்வது ஓர் செம்மை உள்ளத்தாய் – கம்.அயோ:5 27/2
செம்மை சேர் நிலத்து அரசு செய்வெனோ – கம்.அயோ:14 108/4
செம்மை சேர் நாமம் தன்னை கண்களின் தெரிய கண்டான் – கம்.கிட்:7 77/4
செம்மை சேர் உள்ளத்தீர்கள் செய்த பேர் உதவி தீரா – கம்.கிட்:11 57/1
கருத்து இயல்பு உரைக்கும் உண் கண் கரும் கயல் செம்மை காட்ட – கம்.சுந்:2 105/2
பின்னே செம்மை பிடிப்பானோ – கம்.சுந்:5 48/4
செம்மை_இல் அரக்கரில் யாவர் சீரியோர் – கம்.யுத்1:4 59/4
காலம் கொண்டு எழுந்த மேக கருமையான் செம்மை காட்டும் – கம்.யுத்3:28 49/1
செம்மை சேர் உள்ளத்து அண்ணல் கொணர்ந்தனன் சென்று மன்னோ – கம்.யுத்4:41 28/4

மேல்


செம்மை_இல் (1)

செம்மை_இல் அரக்கரில் யாவர் சீரியோர் – கம்.யுத்1:4 59/4

மேல்


செம்மைத்து (2)

ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி – மது 491
வளர் இயல் வடுவின் செம்மைத்து அன்மையும் மருவ நின்ற – கம்.யுத்4:37 205/3

மேல்


செம்மைதான் (1)

செ வழி பெருமை என்று உரைக்கும் செம்மைதான்
வெவ் வழி பூதம் ஓர் ஐந்தின் மேலதோ – கம்.சுந்:4 100/1,2

மேல்


செம்மைய (1)

செறிவுறு செம்மைய தீயை ஓம்புவ – கம்.யுத்1:6 42/1

மேல்


செம்மையவர் (1)

செம்மையவர் என்ன நனி சென்றன துரங்கம் – கம்.பால:15 21/4

மேல்


செம்மையால் (2)

சீற்றம் இல்லை தம் சிந்தையின் செம்மையால்
ஆற்ற நல் அறம் அல்லது இலாமையால் – கம்.பால:2 39/2,3
செம்மையால் உயிர் தந்தாய்க்கு செயல் என்னால் எளியது உண்டே – கம்.சுந்:4 71/2

மேல்


செம்மையாலும் (1)

உதிரத்தின் செம்மையாலும் உதிக்கின்ற கதிரோன் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:27 95/4

மேல்


செம்மையாள் (1)

சிந்தையன் உணர்த்தினள் அமுதின் செம்மையாள் – கம்.யுத்2:17 94/4

மேல்


செம்மையான் (1)

திருகிய சீற்றத்தால் செம்மையான் நிறம் – கம்.அயோ:14 23/2

மேல்


செம்மையில் (2)

செம்மையில் பொருந்தி மேலோர் ஒழுக்கினோடு அறத்தை தேறும் – கம்.யுத்3:27 175/3
செம்மையில் தனி தனி செய்துமோ செரு – கம்.யுத்3:31 185/4

மேல்


செம்மையின் (10)

பல் வேல் இரும்பொறை நின் கோல் செம்மையின்
நாளின்_நாளின் நாடு தொழுது ஏத்த – பதி 89/9,10
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
பிழையாது வருதல் நின் செம்மையின் தர வாய்ந்த – கலி 99/6
கோஒல் செம்மையின் சான்றோர் பல்கி – புறம் 117/6
செம்மையின் திறம்பல் செல்லா தோற்றத்தார் தெரியும் காலம் – கம்.அயோ:1 8/3
செம்மையின் ஓம்பி நல் அறமும் செய்தனென் – கம்.அயோ:1 23/2
செம்மையின் தருமத்தின் செயலின் தீங்கின்-பால் – கம்.அயோ:1 84/1
சேண் உயர் தருமத்தின் தேவை செம்மையின்
ஆணியை அன்னது நினைக்கல் ஆகுமோ – கம்.அயோ:14 45/1,2
செம்மையின் திருவடித்தலம் தந்தீக என – கம்.அயோ:14 133/3
செம்மையின் இன் உயிர் தீர்ந்து தீர்திரால் – கம்.யுத்2:18 4/4

மேல்


செம்மையும் (8)

சீரும் செம்மையும் ஒப்ப வல்லோன் – நெடு 118
சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின் – நற் 196/4
மாதிரம் விளக்கும் சால்பும் செம்மையும்
முத்து உடை மருப்பின் மழ களிறு பிளிற – பதி 32/2,3
சால்பும் செம்மையும் உளப்பட பிறவும் – பதி 74/19
வண்மையும் செம்மையும் சால்பும் மறனும் – பதி 82/14
கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும் – பரி 4/50
கோல் வரும் செம்மையும் குடை வரும் தன்மையும் – கம்.பால:20 26/1
தெருளும் நல் அறமும் மன செம்மையும்
அருளும் நீத்த பின் ஆவது உண்டாகுமோ – கம்.அயோ:2 19/3,4

மேல்


செம்மையோரும் (1)

சால்பு எதிர்கொண்ட செம்மையோரும்
தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட – நற் 345/7,8

மேல்


செம்மையோன் (1)

செம்மையோன் மன்மதன் திகைக்கும் செவ்வியன் – கம்.ஆரண்:12 46/2

மேல்


செம்மொழி (1)

தெரிகோல் அன்ன செயிர் தீர் செம்மொழி
உலைந்த ஒக்கல் பாடுநர் செலினே – அகம் 349/4,5

மேல்


செய் (323)

மழை என மருளும் மகிழ் செய் மாடத்து – பொரு 84
தவம் செய் மாக்கள் தம் உடம்பு இடாஅது – பொரு 91
செய் பூ கண்ணி செவி முதல் திருத்தி – சிறு 54
பகல் செய் மண்டிலம் பாரித்து ஆங்கு – பெரும் 442
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 400
பெரும் செய் ஆடவர் தம்-மின் பிறரும் – மது 746
இரும்பு செய் விளக்கின் ஈர் திரி கொளீஇ – நெடு 42
புதுவது இயன்ற மெழுகு செய் பட மிசை – நெடு 159
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர் – நெடு 171
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய – மலை 186
வளம் செய் வினைஞர் வல்சி நல்க – மலை 462
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப – நற் 11/2
செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு – நற் 24/8
துவர் செய் ஆடை செம் தொடை மறவர் – நற் 33/6
கார் செய் மாலை வரூஉம் போழ்தே – நற் 37/11
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா – நற் 56/5
யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை – நற் 88/1
கொடும் குழை பெய்த செழும் செய் பேதை – நற் 120/3
இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/7
தமது செய் வாழ்க்கையின் இனியது உண்டோ – நற் 130/5
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த – நற் 133/9
புலம்பு தந்தன்றே புகன்று செய் மண்டிலம் – நற் 152/4
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை – நற் 202/5
அறு_மீன் பயந்த அறம் செய் திங்கள் – நற் 202/9
தான் செய் குறி நிலை இனிய கூறி – நற் 204/8
செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே – நற் 210/6
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
தாம் செய் பொருள் அளவு அறியார் தாம் கசிந்து – நற் 226/5
செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் – நற் 246/6
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம் – நற் 271/9
பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம் – நற் 274/4
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல் – நற் 284/5
பொன் செய் ஓடை புனை நலம் கடுப்ப – நற் 296/3
பொன் செய் வள்ளத்து பால் கிழக்கு இருப்ப – நற் 297/1
பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப – நற் 313/2
வைகலும் இனையம் ஆகவும் செய் தார் – நற் 349/5
முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை – நற் 366/9
பொன் செய் கொல்லனின் இனிய தெளிர்ப்ப – நற் 394/3
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் – குறு 21/2
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
தவளை வாஅய பொலம் செய் கிண்கிணி – குறு 148/2
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர் – குறு 190/2
மின்னு செய் கருவிய பெயல் மழை தூங்க – குறு 205/1
திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/2
செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/6
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் – குறு 292/4
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே – ஐங் 48/5
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
இறுவரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே – ஐங் 309/5
பொன் செய் பாண்டில் பொலம் கலம் நந்த – ஐங் 316/1
அழுங்குக செய் பொருள் செலவு என விரும்பி நின் – ஐங் 357/3
கார் செய் காலையொடு கையற பிரிந்தோர் – ஐங் 451/1
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/2
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு – ஐங் 474/2
பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து – பதி 22/12
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து – பதி 23/7
சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/4
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை – பதி 53/9
சேறு செய் மாரியின் அளிக்கும் நின் – பதி 65/16
பொன் செய் பூம் குழை மீமிசை தோன்றும் – பதி 86/11
செய் குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுறை – பரி 2/15
அவரவர் செய் பொருட்கு அரணமும் நீயே – பரி 4/73
செய்_பொருள் வாய்க்கா என செவி சார்த்துவோரும் – பரி 8/107
செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர – பரி 10/48
பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம் – பரி 10/82
முன் முறை செய் தவத்தின் இ முறை இயைந்தேம் – பரி 11/138
முன்னும் முன்னும் யாம் செய் தவ பயத்தால் – பரி 13/64
மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 19/88
மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை – கலி 2/3
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் – கலி 7/5
முன்னிய தேஎத்து முயன்று செய் பொருளே – கலி 7/21
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/18
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12
செய்_வினை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/14
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் – கலி 27/23
பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் – கலி 29/24
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 41/6
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/13
நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/8
சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/12
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட – கலி 86/3
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் – கலி 87/3
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
செய் புறம் நோக்கி இருத்துமோ நீ பெரிது – கலி 111/18
இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை – கலி 120/20
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
பொறி செய் புனை பாவை போல வறிது உயங்கி – கலி 146/49
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
இரும்பு செய் தொடியின் ஏர ஆகி – அகம் 26/7
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய்
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/24,25
செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5
செய்_வினை ஆற்று-உற விலங்கின் – அகம் 33/19
ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் – அகம் 48/9
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/8
இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 72/6
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு – அகம் 78/17
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய் – அகம் 82/12
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/9
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
நன்று செய் மருங்கில் தீது இல் என்னும் – அகம் 101/2
மணி செய் மண்டை தீம் பால் ஏந்தி – அகம் 105/5
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/27
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின் – அகம் 125/15
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல் – அகம் 127/8
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து – அகம் 141/17
செய்_வினை பிரிதல் எண்ணி கைம்மிக – அகம் 143/1
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் – அகம் 149/6
செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/6
செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர் – அகம் 156/3
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் – அகம் 173/4
கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும் – அகம் 181/19
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 188/5
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 207/4
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி – அகம் 212/18
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 229/1
பொய் வலாளர் முயன்று செய் பெரும் பொருள் – அகம் 229/8
பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி – அகம் 254/3
பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய்
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து – அகம் 262/2,3
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே – அகம் 271/11
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை – அகம் 314/7
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் – அகம் 314/16
பொன் செய் கன்னம் பொலிய வெள்ளி – அகம் 317/8
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/20
பெரும் செய் நெல்லின் பாசவல் பொத்தி – அகம் 346/8
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே – அகம் 347/8
செய் குறி ஆழி வைகல்-தோறு எண்ணி – அகம் 351/10
பொலம் செய் காசின் பொற்ப தாஅம் – அகம் 363/8
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து – அகம் 363/16
செல்லல் மகிழ்ந நின் செய் கடன் உடையென்-மன் – அகம் 376/1
தாது செய் பாவை அன்ன தையல் – அகம் 392/6
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 6/11
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும் – புறம் 36/4
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் – புறம் 36/6
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை – புறம் 38/13
ஆண்டு செய் நுகர்ச்சி ஈண்டும் கூடலின் – புறம் 38/16
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12
செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் – புறம் 53/11
பொன் செய் புனை கலத்து ஏந்தி நாளும் – புறம் 56/19
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் – புறம் 174/19
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 199/5
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/7
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 228/1
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 228/1
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 228/4
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 256/1
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 256/1
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 256/7
படம் செய் பந்தர் கல் மிசையதுவே – புறம் 260/28
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/6
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் – புறம் 318/7
பொன் செய் ஓடை பெரும் பரிசிலனே – புறம் 326/15
உடும்பு செய்
பாணி நெடும் தேர் வல்லரோடு ஊரா – புறம் 333/15,16
பொலம் செய் பல் காசு அணிந்த அல்குல் – புறம் 353/2
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/4
செய் நீ முன்னிய வினையே – புறம் 363/17
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து – புறம் 378/6
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை – புறம் 386/8
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை – புறம் 394/6
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் – புறம் 395/36
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என – புறம் 397/9
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர் – புறம் 398/7
செய்த செய் தவன் சொல் நின்ற தேயத்தே – கம்.பால:0 8/4
உயரும் சார்வு இலா உயிர்கள் செய் வினை – கம்.பால:2 55/1
பந்தி செய் தூணின் மேல் பவள போதிகை – கம்.பால:3 29/2
குன்றுகள் அல்லன மணி செய் குட்டிமம் – கம்.பால:3 38/3
செய் என காத்து இனிது அரசு செய்கின்றான் – கம்.பால:4 12/4
செய் தவம் இழந்தன திருவின் நாயக – கம்.பால:5 15/3
யான் செய்த மா தவமோ இ உலகம் செய் தவமோ யாதோ இங்ஙன் – கம்.பால:5 58/1
செய்_தவம் உடைமைகள் தெரிதர நதியும் – கம்.பால:5 125/2
நிலம் செய் தவம் என்று உணரின் அன்று நெடியோய் என் – கம்.பால:6 7/1
நலம் செய் வினை உண்டு எனினும் அன்று நகர் நீ யான் – கம்.பால:6 7/2
குலம் செய் தவம் என்று இனிது கூற முனி கூறும் – கம்.பால:6 7/4
செம் கண் மால் இருந்து மேல்_நாள் செய் தவம் செய்தது அன்றே – கம்.பால:8 6/4
பேர் என்ப அவன் செய் மாய பெரும் பிணக்கு ஒருங்கு தேர்வார் – கம்.பால:8 7/2
சிந்தை உவந்து எதிர் என் செய் என்றான் – கம்.பால:8 15/1
மை அறு மலரின் நீங்கி யான் செய் மா தவத்தின் வந்து – கம்.பால:10 1/1
பாதக இருள் செய் கஞ்சுகமும் பற்றலால் – கம்.பால:10 63/3
விரை செய் கமல பெரும் போது விரும்பி புகுந்த திருவினொடும் – கம்.பால:10 75/1
குரை செய் வண்டின் குழாம் இரிய கூம்பி சாம்பி குவிந்து உளதால் – கம்.பால:10 75/2
உரை செய் திகிரி-தனை உருட்டி ஒரு கோல் ஓச்சி உலகு ஆண்ட – கம்.பால:10 75/3
தீய்ந்து ஏற சுடுகிற்கும் படை கலங்கள் செய் தவத்தால் – கம்.பால:12 30/3
திளைக்கல் ஆகும் ஆகில் ஆன செய் தவங்கள் செய்ம்-மினே – கம்.பால:13 50/4
உரை செய் எம் பெரும உன் புதல்வன் வேள்விதான் – கம்.பால:13 65/1
செம்பொன் செய் சுருளும் தெய்வ குழைகளும் சேர்ந்து மின்ன – கம்.பால:17 5/1
வேகடம் செய் மணி என மின்னினார் – கம்.பால:18 22/4
புலந்தவர்க்கு உதவி செய் புதிய தூதும் ஆய் – கம்.பால:19 2/3
தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து – கம்.பால:19 10/3
கலவி செய் கொழுநரும் கள்ளும் ஒத்தவே – கம்.பால:19 24/4
விரை செய் பூம் சேக்கையின் அடுத்த மீமிசை – கம்.பால:19 27/1
வயிரம் செய் பூணும் நாணும் மடனும் தன் நிறையும் மற்றும் – கம்.பால:21 8/3
கொற்றம் செய் கொலை வேல் என்ன கூற்று என கொடிய கண்ணாள் – கம்.பால:21 13/3
செய் தவன் தனி தேர் மிசை சேறல் விட்டு – கம்.பால:21 22/2
அறம் செய் காவற்கு அயோத்தியில் தோன்றினான் – கம்.பால:21 43/4
வண்ணம் செய் கூந்தல் பார வலயத்து மழையில் தோன்றும் – கம்.பால:22 4/3
சுமை உற நுடங்குகின்ற நுசுப்பினாள் பூண் செய் தோளுக்கு – கம்.பால:22 10/2
நிறம் செய் கோசிக நுண் தூசு நீவி நீவாத அல்குல் – கம்.பால:22 13/1
புறம் செய் மேகலையின் தாழ தாரகை சும்மை பூட்டி – கம்.பால:22 13/2
திறம் செய் காசு ஈன்ற சோதி பேதை சே ஒளியின் சேந்து – கம்.பால:22 13/3
சிரம் செய் நூபுரமும் வண்டும் சிலம்பொடு சிலம்பு ஆர்ப்ப – கம்.பால:22 22/2
எங்கள் செய் தவத்தினில் இராமன் என வந்தோன் – கம்.பால:22 32/1
மயன் முதல் திருத்திய மணி செய் மண்டபம் – கம்.பால:23 45/3
பந்தி செய் வயிரங்கள் பொறியின் பாடு உற – கம்.பால:23 55/1
காவல் செய் தட கையின் நடுவண் காந்துவ – கம்.பால:23 56/2
பொலம் பொரி செய்வன செய் பொருள் முற்றி – கம்.பால:23 91/2
விரை செய் முடி படி மேல் உற அடி மேல் உற விழவும் – கம்.பால:24 17/2
செய் தவம் யாவையும் சிதைக்கவே என – கம்.பால:24 39/2
திருந்தினார் அன்ன சொல் கேட்ட செய் கழல் – கம்.அயோ:2 10/2
பெரும் திண் மால் யானையான் பிழைப்பு இல் செய் தவம் – கம்.அயோ:2 10/3
இன்னல் செய் இராவணன் இழைத்த தீமை போல் – கம்.அயோ:2 46/3
உரை செய் பெருமை உயர் தவத்தோர் ஓங்கல் – கம்.அயோ:4 88/1
ஆடை நல் அணி முனிந்தன அம் பொன் செய் இஞ்சி – கம்.அயோ:4 209/3
மாக மணி வேதிகையில் மாதவி செய் பந்தர் – கம்.அயோ:5 13/1
செய் வினைக்கு உதவும் நட்பால் செல்பவர் தடுப்பது ஏய்க்கும் – கம்.அயோ:6 1/2
தீயை ஓம்பினை செய் அமுது என்றனர் – கம்.அயோ:7 15/4
செய் முறை குற்றேவல் செய்குதும் அடியோமை – கம்.அயோ:8 26/3
சீலம் அன்றியும் செய் தவம் வேறும் ஒன்று உளதோ – கம்.அயோ:9 44/4
ஆக செய்_தக்கது இல்லை அறத்தில்-நின்று – கம்.அயோ:10 54/1
கண்ணாலே என் செய் வினை இன்னும் சில காண்பார் – கம்.அயோ:11 83/1
சிறுவர் செய் கடன் செய்து தீர்த்தி என்று – கம்.அயோ:11 116/3
சுற்றும் நான்மறை துறை செய் கேள்வியார் – கம்.அயோ:11 119/2
கரை செய் வேலை போல் நகரி கை எடுத்து – கம்.அயோ:11 120/1
உரை செய் பூசலிட்டு உயிர் துளங்குற – கம்.அயோ:11 120/2
உரை செய் மன்னர் மற்று என்னில் யாவரே – கம்.அயோ:11 127/1
நின்று நான்மறை நெறி செய் நீர்மையான் – கம்.அயோ:11 130/4
காவல் செய் தலைவரை இன்மை கண்டிலம் – கம்.அயோ:12 8/4
நறை அறு கோதையர் நாள் செய் கோலத்தின் – கம்.அயோ:12 39/1
செய் வினை நாவாய் ஏறி தீண்டலர் மனத்தின் செல்லும் – கம்.அயோ:13 61/3
இறுதி செய் சேனையும் எல்லை தீர் நகர் – கம்.அயோ:13 62/2
படம் செய் நாகணை பள்ளி நீங்கினான் – கம்.அயோ:14 92/1
இடம் செய் தொல் குலத்து இறைவன் ஆதலால் – கம்.அயோ:14 92/2
தடம் செய் தேரினான் தானும் நீரினால் – கம்.அயோ:14 92/3
தந்த தீவினை தாய் செய் தீமையும் – கம்.அயோ:14 101/2
திரு_மகள் தலைவ செய் திரு_வினை உற யான் – கம்.ஆரண்:2 38/3
இந்திரன் அருளினன் இறுதி செய் பகலா – கம்.ஆரண்:2 41/1
தெரிஞ்சுற நோக்கினர் செய்த செய் தவம் – கம்.ஆரண்:3 7/1
அருமை செய் குணத்தின் என் துணைவன் ஆழியான் – கம்.ஆரண்:4 15/3
முழுது உணர் முனிவர் ஏவல் செய் தொழில் முறையின் முற்றி – கம்.ஆரண்:6 41/2
திரு நகர் தீர்ந்த பின்னர் செய் தவம் பயந்தது என்னா – கம்.ஆரண்:6 49/3
நில் நின்று காண்டி யான் செய் நிலை என விரும்பி நேரா – கம்.ஆரண்:7 59/3
வை தலை பகழியால் மழை செய் வில்லினான் – கம்.ஆரண்:7 112/4
தேர் அவள் அல்குல் கொங்கை செம்பொன் செய் குலிக செப்பு – கம்.ஆரண்:10 68/2
திற திறனாலே செய் தவம் முற்றி திரு உற்றாய் – கம்.ஆரண்:11 10/1
வேதனை செய் காம விடம் மேலிட மெலிந்தாய் – கம்.ஆரண்:11 26/1
காவல் செய் அமைச்சர் கடன் நீ கடவது உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 29/4
தேவர் செய் தவத்தினால் செம்மல் ஏகினான் – கம்.ஆரண்:12 19/4
பூசல் செய் மருப்பினை பொடி செய் தோளினான் – கம்.ஆரண்:12 42/4
பூசல் செய் மருப்பினை பொடி செய் தோளினான் – கம்.ஆரண்:12 42/4
உம் பிழை என்பது அல்லால் உலகம் செய் பிழையும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:13 124/4
வெம் சினம் செய் அரக்கர்-தம் வெம்மையை – கம்.ஆரண்:14 12/3
திறத்து இனாதன செய் தவத்தோர் உற – கம்.ஆரண்:14 24/1
உளைவு செய் இராவணன் உறையும் ஊரும் இ – கம்.ஆரண்:15 7/2
செய் தொழில் இல துயில் செவியின் தொள்ளையான் – கம்.ஆரண்:15 16/2
திரை செய் தீர்த்தம் முன் செய் தவம் உண்மையால் – கம்.கிட்:1 35/2
திரை செய் தீர்த்தம் முன் செய் தவம் உண்மையால் – கம்.கிட்:1 35/2
வரை செய் மா மத வாரணம் நாண் உற – கம்.கிட்:1 35/3
விரை செய் பூம் புனல் ஆடலை மேயினான் – கம்.கிட்:1 35/4
தீது அவித்து அமைய செய்த செய் தவ செல்வம் நன்றே – கம்.கிட்:2 21/4
இ நெடும் சிலைவலானுக்கு ஏவல் செய் அடியென் யானே – கம்.கிட்:2 28/4
மேலவன் திருமகற்கு உரை-செய்தான் விரை செய் தார் – கம்.கிட்:3 2/1
தன்னை ஈன்றவற்கு அடிமை செய் தவம் உனக்கு அஃதே – கம்.கிட்:3 78/2
ஏவல் செய் துணைவரேம் யாங்கள் ஈங்கு இவன் – கம்.கிட்:6 15/1
ஆழியை குடிப்பினும் அயன் செய் அண்டத்தை – கம்.கிட்:6 33/3
குழை உலாவு சோலை சோலை அல்ல பொன் செய் குன்றமே – கம்.கிட்:7 2/4
இப்போதே கொணர்க இன்ன செய் வினைக்கு – கம்.கிட்:9 3/3
ஆக்கமும் கேடும் தாம் செய் அறத்தொடு பாவம் ஆய – கம்.கிட்:9 16/1
விரை செய் வார் குழல் தாரை விலக்கினாள் – கம்.கிட்:11 43/4
சிங்க ஏறு அனைய வீர செய் தவ செல்வன் என்றான் – கம்.கிட்:11 100/4
புல் அணை வைக யான் பொன் செய் பூம் தொடர் – கம்.கிட்:11 107/3
வரை செய் தாள் வில் இறுத்தவன் அ மா முனியொடும் – கம்.கிட்:13 68/1
செய் தவத்துளார் வடிவின் தேடினார் – கம்.கிட்:15 17/4
செய் தவம் பல செய்குநர் தேவரால் – கம்.கிட்:15 35/4
செய்யு-மின் ஒன்றோ செய் வகை நொய்தின் செய வல்லீர் – கம்.கிட்:17 1/4
செய் தொழில் இழுக்கினாலே திகைத்து இந்த சிறுமை செய்தேன் – கம்.சுந்:2 91/3
நலம் துடிக்கின்றதோ நான் செய் தீவினை – கம்.சுந்:3 32/1
சிதைவுறல் அவர்க்கு வேண்டின் செய் திறன் நேர்ந்தது எண்ணின் – கம்.சுந்:3 144/3
தீண்டு அளவில் வேதிகை செய் தெய்வ மணி-கொல்லோ – கம்.சுந்:4 68/4
திங்கள் ஒன்றின் என் செய் தவம் தீர்ந்ததால் – கம்.சுந்:5 32/1
சிந்தை செய் நலத்தினும் சீதை வானவர் – கம்.சுந்:12 19/2
சிவன் என செம் கணான் என செய் சேவகன் – கம்.சுந்:12 62/3
செய் தொடர் கன வல்லியும் புரசையும் சிந்தி – கம்.சுந்:13 30/1
திசாதிசை போதும் நாம் அரசன் செய் வினை – கம்.யுத்1:2 42/1
திறம் தெரிந்திடின் அது-தானும் செய் தவம் – கம்.யுத்1:2 69/2
எறுழ் வலி பொரு இல் தோள் அவுணரோடு அமரர் பண்டு இகல் செய் காலத்து – கம்.யுத்1:2 87/1
ஏயும் நம் பகைஞனுக்கு இனிய நண்பு செய்
நீயுமே நிகர் பிறர் நிகர்க்க நேர்வரோ – கம்.யுத்1:4 3/3,4
தீ தொழில் அரக்கர்-தம் மாய செய் வினை – கம்.யுத்1:4 92/1
செய் தவம் பயந்த வீரர் திரள் மரம் ஏழும் தீய – கம்.யுத்1:4 128/3
நின் செய் தோள் வலி நிரம்பிய இலங்கையை நேர்ந்தோம் – கம்.யுத்1:5 71/1
பொன் செய் தோளினாய் போர் பெரும் படையொடும் புக்கோம் – கம்.யுத்1:5 71/3
அருந்ததியும் வந்தனை செய் அம் சொல் இள வஞ்சி – கம்.யுத்1:9 13/3
துணியும் செய் வினை யாது என சொல்லினான் – கம்.யுத்1:9 42/2
செய் திறன் உண்டோ என்ன சேனை காப்பாளன் செப்பும் – கம்.யுத்1:9 66/4
புதைவு செய் இருளின் பொங்கும் அரக்கர்-தம் புரமும் பொற்பும் – கம்.யுத்1:10 3/2
சிதைவு செய் குறியை காட்டி வட திசை சிகர குன்றின் – கம்.யுத்1:10 3/3
சேயவர் சேனை நண்ணி செய் திறம் தெரித்தி நீ என்று – கம்.யுத்1:13 3/3
உரை செய் காளமும் ஆகுளி ஓசையும் – கம்.யுத்2:15 35/2
திரை செய் வேலைக்கு ஓர் ஆகுலம் செய்தவே – கம்.யுத்2:15 35/4
செய் திறம் அன்னது தெரிய கேட்டியால் – கம்.யுத்2:16 83/4
செய் திறன் இனி வேறு உண்டோ விதியை யார் தீர்க்ககிற்பார் – கம்.யுத்2:16 166/4
உலை உற வெந்த பொன் செய் கம்மியர் கூடம் ஒப்ப – கம்.யுத்2:16 193/3
தேவாசுரர் ஆதியர் செய் செருவில் – கம்.யுத்2:18 55/2
பொன் செய் தார் மவுலி விண்ணோர் உணர்ந்திலர் புகுந்தது ஒன்றும் – கம்.யுத்2:19 105/4
துகள் தவ தொழில் செய் துறை கம்மியர் – கம்.யுத்2:19 146/3
செய் திறம் இலையால் என்றான் தேவர்க்கும் தெரிக்க ஒணாதான் – கம்.யுத்2:19 267/4
நவை செய் வன் தலை இழந்த தம் அன்பரை நணுகி – கம்.யுத்3:20 66/1
புன்மை செய் தொழில் என் வினை கொடுமையால் புகழோர் – கம்.யுத்3:22 190/3
செய் ஆர் புனல் நாடு திருத்துதியால் – கம்.யுத்3:23 18/2
செய் கொலை தொழிலையும் சென்ற தீயவர் – கம்.யுத்3:27 60/2
செய் தவத்து இராவணன் மூல சேனையே – கம்.யுத்3:31 182/4
வரை செய் மேனி இராக்கதர் வந்துளார் – கம்.யுத்4:34 6/2
இன்ன ஆகி இமையவர்க்கு இன்பம் செய்
துன்னிமித்தங்கள் தோன்றின தோன்றவும் – கம்.யுத்4:37 22/1,2
ஐயன் நின்றான் செய் வகை ஒன்றும் அறிகில்லான் – கம்.யுத்4:37 130/4
தூத என் இனி செய் திறம் சொல் என்றாள் – கம்.யுத்4:40 16/4
வரை செய் மேனியை வள் உகிரால் பிளந்து – கம்.யுத்4:40 19/3
தெய்வ நீராடற்கு ஒத்த செய் வினை வசிட்டன் செய்ய – கம்.யுத்4:42 15/1

மேல்


செய்_தக்கது (1)

ஆக செய்_தக்கது இல்லை அறத்தில்-நின்று – கம்.அயோ:10 54/1

மேல்


செய்_தவம் (1)

செய்_தவம் உடைமைகள் தெரிதர நதியும் – கம்.பால:5 125/2

மேல்


செய்_பொருட்கு (4)

செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு
அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/8,9
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் – நற் 246/6
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர் – குறு 190/2

மேல்


செய்_பொருள் (5)

செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/6
செய்_பொருள் வாய்க்கா என செவி சார்த்துவோரும் – பரி 8/107
உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/18
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12

மேல்


செய்_பொருள்_பிணி (1)

பிரிந்து செய்_பொருள்_பிணி பின் நோக்காது ஏகி நம் – கலி 29/24

மேல்


செய்_வினை (27)

செல்வம் அன்று தன் செய்_வினை பயனே – நற் 210/6
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல் – நற் 284/5
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
திறவோர் செய்_வினை அறவது ஆகும் – குறு 247/2
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 270/5
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – குறு 275/5
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் – கலி 7/5
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12
செய்_வினை பாராட்டினையோ ஐய – கலி 22/14
சேய் உறை காதலர் செய்_வினை முடித்தே – கலி 148/24
செய்_வினை ஆற்று-உற விலங்கின் – அகம் 33/19
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/8
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/27
செய்_வினை மருங்கின் சென்றோர் வல் வரின் – அகம் 125/15
செய்_வினை பிரிதல் எண்ணி கைம்மிக – அகம் 143/1
செய்_வினை முடிக்க தோழி பல்-வயின் – அகம் 155/6
செய்_வினை புரிந்த நெஞ்சினர் நறு_நுதல் – அகம் 173/4
வல்வது ஆக நும் செய்_வினை இவட்கே – அகம் 271/11
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் – அகம் 314/16
சென்ற தேஎத்து செய்_வினை முற்றி – அகம் 333/20
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே – அகம் 347/8
செய்_வினை வலத்தர் ஆகி இவண் நயந்து – அகம் 363/16
எய்துப என்ப தம் செய்_வினை முடித்து என – புறம் 27/9
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை – புறம் 38/13
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/7

மேல்


செய்_வினைக்கு (3)

சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா – நற் 56/5
செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 6/11

மேல்


செய்க (14)

அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக – ஐங் 8/2
அன்னவை பலவும் செய்க என்னதூஉம் – புறம் 172/4
எந்தை தந்தனென் இயைந்த செய்க என்றான் – கம்.பால:6 18/4
எய்தினால் அது செய்க என்று ஏவினால் – கம்.பால:7 44/2
சேனாபதியின் சுமந்திரனை செயற்பாற்கு உரிய செய்க என்றான் – கம்.அயோ:6 29/3
சென்றனர் செறி திரை புனலில் செய்க என – கம்.அயோ:14 78/3
எந்தை நீங்க மீண்டு அரசு செய்க எனா – கம்.அயோ:14 101/3
தாய் பணித்து உவந்தன தந்தை செய்க என – கம்.அயோ:14 125/1
சிறந்து ஆர் மணி மண்டபம் செய்க என செப்புக என்றான் – கம்.ஆரண்:10 155/4
மன்னவன் வருக போர் செய்க எனா மலையினை – கம்.கிட்:5 7/2
உற்றது செய்க என்றாலும் உரியன் இ அனுமன் என்றான் – கம்.கிட்:7 134/4
சென்று இழைப்பன சிந்தனை செய்க என்றான் – கம்.கிட்:13 4/4
செம் கையால் கடன் செய்க என்று செப்புவாய் – கம்.சுந்:5 32/4
வாரா அமர் செய்க என வந்தனனால் – கம்.யுத்2:18 66/4

மேல்


செய்கலா (1)

செல் இடத்து அல்லது ஒன்று உரைத்தல் செய்கலா
நல் அறிவாளரின் அவிந்த நா எலாம் – கம்.கிட்:10 114/3,4

மேல்


செய்கலார் (2)

சிந்து மேகலை சிந்தையும் செய்கலார்
எந்தை வில் இறுத்தான் எனும் இன் சொலை – கம்.பால:14 41/2,3
ஒப்பு அழிய செய்கலார் உயர் குலத்து தோன்றினோர் உணர்ந்து நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 126/3

மேல்


செய்கலான் (1)

அற்றான் அன்னது செய்கலான் எனா – கம்.கிட்:8 13/2

மேல்


செய்கலேன் (1)

செய்வென் நின் குறை முடித்து அன்றி செய்கலேன் – கம்.கிட்:6 27/4

மேல்


செய்களின் (1)

செய்களின் மடுவில் நல் நீர் சிறைகளில் நிறைய பூத்த – கம்.பால:14 53/1

மேல்


செய்கிலம் (1)

தின்றிடுதல் செய்கிலம் எனின் செறுநரோடும் – கம்.யுத்1:2 55/3

மேல்


செய்கிலா (1)

மறத்தல் செய்கிலா தருமத்தை மறப்பதும் வழக்கு அன்று – கம்.அயோ:1 45/3

மேல்


செய்கிலாதவர் (1)

ஏவல் செய்பவர் செய்கிலாதவர் எவர் என்னின் – கம்.சுந்:2 10/2

மேல்


செய்கிலேன் (1)

தீயன் என்று இவனை யான் அயிர்த்தல் செய்கிலேன்
மேயின சில பொருள் விளம்ப கேட்டியால் – கம்.யுத்1:4 86/3,4

மேல்


செய்கிலை (2)

இ பொன் படை-தனை மற்றொரு தொழில் செய்கிலை என்னா – கம்.யுத்3:27 158/2
திறந்திலை விழித்திலை அருளும் செய்கிலை
இறந்தனையோ என இரங்கி ஏங்கினார் – கம்.யுத்4:38 20/3,4

மேல்


செய்கிற்பாள் (1)

விண் உருத்து இடிப்பினும் வேண்டின் செய்கிற்பாள்
எண் உரு தெரிவு_அரும் பாவம் ஈண்டி ஓர் – கம்.பால:7 21/2,3

மேல்


செய்கின்ற (2)

எண்மரும் இவற்கு ஏவல் செய்கின்ற அ – கம்.யுத்1:9 50/3
நின்று பூசனை செய்கின்ற நேசற்கு – கம்.யுத்4:41 80/3

மேல்


செய்கின்றார் (2)

என் பெற தவம் செய்கின்றார் என்னை நீ இகழ்வது என்னே – கம்.ஆரண்:6 61/3
செய்கின்றார் இருவர் வெம் போர் சிதைக்கின்ற சேனை நோக்கின் – கம்.யுத்3:22 24/1

மேல்


செய்கின்றார்கள் (2)

ஆள் செய்கின்றார்கள் அன்றி அறம் செய்கின்றார்கள் யாரே – கம்.ஆரண்:13 122/4
ஆள் செய்கின்றார்கள் அன்றி அறம் செய்கின்றார்கள் யாரே – கம்.ஆரண்:13 122/4

மேல்


செய்கின்றான் (1)

செய் என காத்து இனிது அரசு செய்கின்றான் – கம்.பால:4 12/4

மேல்


செய்கின்றே (1)

செய்கின்றே செம் பூ புனல் – பரி 7/22

மேல்


செய்கு (1)

இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு என – அகம் 177/2

மேல்


செய்குதல் (2)

பந்தனை செய்குதல் பணி நமக்கு என – கம்.யுத்1:8 2/3
தேயத்தவர் செய்குதல் செய்திடினும் – கம்.யுத்2:18 64/3

மேல்


செய்குதும் (1)

செய் முறை குற்றேவல் செய்குதும் அடியோமை – கம்.அயோ:8 26/3

மேல்


செய்குநர் (3)

செய்குநர் சிலை வேடர் தேவரின் வலியாரால் – கம்.அயோ:8 29/2
செய் தவம் பல செய்குநர் தேவரால் – கம்.கிட்:15 35/4
தீய செய்குநர் தேவரால் அனையவர் சேரும் – கம்.சுந்:2 20/1

மேல்


செய்குநரும் (1)

போதல் செய்குநரும் புகுவார்களும் – கம்.யுத்1:8 51/1

மேல்


செய்குநரை (1)

ஓட்டாய் இனி நீ உரை செய்குநரை
காட்டாய் கடிது என்று கனன்று உரையா – கம்.ஆரண்:13 17/3,4

மேல்


செய்குவது (3)

சிந்தா நின்ற சிந்தையினான் செய்குவது ஓரான் – கம்.பால:17 25/2
என்ன செய்குவது எய்தினன் என்றனர் – கம்.கிட்:11 40/4
அழுதல் அன்றி மற்று அயல் ஒன்றும் செய்குவது அறியாள் – கம்.சுந்:3 5/4

மேல்


செய்குவம் (1)

யாம் எவன் செய்குவம் நெஞ்சே காமர் – ஐங் 288/2

மேல்


செய்குவம்-கொல்லோ (1)

செய்குவம்-கொல்லோ நல்வினை எனவே – புறம் 214/1

மேல்


செய்குவர் (2)

இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் – ஐங் 215/6
விளிவது செய்குவர் என்ன வேண்டுதல் – கம்.யுத்1:4 94/2

மேல்


செய்குவன் (1)

இன்னும் இன்ன பல செய்குவன் யாவரும் – புறம் 23/13

மேல்


செய்குவனாம் (1)

சாந்து செய்குவனாம் என முறை முறை அரைத்தனன் தரையொடும் – கம்.யுத்2:16 329/4

மேல்


செய்குவான் (1)

செல் வகைக்கு உரிய எல்லாம் செய்குவான் என்ன வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:13 138/4

மேல்


செய்குவென் (5)

நாளை செய்குவென் அமர் என கூறி – புறம் 304/6
தீர்கிலேன் ஆனது ஐய செய்குவென் அடிமை என்றான் – கம்.அயோ:8 16/4
பின்னை நின்றது செய்குவென் என்பது பிடித்தான் – கம்.சுந்:3 135/4
செவ்வே உற நினையா ஒரு செயல் செய்குவென் என்பான் – கம்.யுத்2:18 154/3
அந்து செய்குவென் என அறிந்த மாதலி – கம்.யுத்4:37 61/1

மேல்


செய்குவை (1)

செரு பல செய்குவை வாழ்க நின் வளனே – பதி 36/14

மேல்


செய்குவோரும் (1)

தெய்வ பிரமம் செய்குவோரும்
கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும் – பரி 19/40,41

மேல்


செய்குறி (1)

செம் முக மந்தி செய்குறி கரும் கால் – நற் 151/8

மேல்


செய்குன்றம் (1)

பாவ பண்டாரம் அன்ன செய்குன்றம் பலவும் பாராய் – கம்.யுத்1:10 21/4

மேல்


செய்குனவால் (1)

ஈந்தேனும் மனம் உட்க இவற்கு ஏவல் செய்குனவால் – கம்.பால:12 30/4

மேல்


செய்கேம் (1)

செயிர் சேரா உள்ளத்தாய்க்கு என் இனி யாம் செய்கேம் – கம்.யுத்1:3 167/4

மேல்


செய்கேன் (3)

ஏமுறும் உயிர்க்கு நோவேன் என் செய்கேன் யாரும் இல்லேன் – கம்.ஆரண்:6 38/3
இறந்தனன் இருந்துளேன் யான் என் செய்கேன் இளவல் என்றான் – கம்.ஆரண்:13 130/4
இன்னம் ஒன்று உரை செய்கேன் இனிது கேள் எம்பிரான் இருவர் ஆய – கம்.யுத்1:2 98/1

மேல்


செய்கேனோ (1)

துறந்தனென் தவம் செய்கேனோ துறப்பெனோ உயிரை சொல்லாய் – கம்.ஆரண்:13 130/2

மேல்


செய்கை (75)

ஈர் மண் செய்கை நீர் படு பசும் கலம் – நற் 308/9
செய்கை அன்ன செம் நில புறவின் – அகம் 134/6
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன – அகம் 293/4
ஊழிற்று ஆக நின் செய்கை விழவின் – புறம் 29/22
செய்கை அன்றோ அறம் செயும் ஆறு என்றான் – கம்.பால:7 44/4
வேயும் செய்கை வெறுத்தனர் வெண் திரை – கம்.பால:17 39/3
ஏனோர் செய்கை யாரொடு நீ இ அரசு ஆள்வாய் – கம்.அயோ:3 31/2
தேறான் ஆகி செய்கை மறந்தான் செயல் முற்றி – கம்.அயோ:3 49/3
முனியும் முனியும் செய்கை கொடியாள் முகமே முன்னி – கம்.அயோ:4 41/1
தேன் புனை தெரியலான் செய்கை நோக்கினான் – கம்.அயோ:4 149/2
நள்ளில் போன வரி சிலை கை நம்பி செய்கை நடத்துவாம் – கம்.அயோ:6 38/4
தெள்ளிய குலத்தோர் செய்கை சிக்கு_அற சிந்தை நோக்கி – கம்.அயோ:14 116/3
தீய அ புலையனின் செய்கை தேர்கிலா – கம்.அயோ:14 125/3
செய்கை யாவையும் செய்து இவண் செல்வ நீ – கம்.ஆரண்:3 29/2
மாதரால் வந்த செய்கை வரம்பு இலா – கம்.ஆரண்:4 33/3
சென்று எதிர் நிற்பது ஓர் செய்கை தேடுவாள் – கம்.ஆரண்:6 21/4
அ உரை கேட்ட வீரன் ஐயுறு மனத்தான் செய்கை
செவ்விது அன்று அறிதல் ஆகும் சிறிதின் என்று உணர செம் கண் – கம்.ஆரண்:6 33/1,2
தேறா நிலை உற்றது ஓர் சிந்தையன் செய்கை ஓரான் – கம்.ஆரண்:10 161/2
தீது உரை செய்தாய் இனைய செய்கை சிதைவு அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 26/2
சிந்தாகுலத்தொடு உரை-செய்த செய்கை அது தீரும் என்று தெளிவாய் – கம்.ஆரண்:13 69/2
சிந்தையை ஆகிநின்று செய்வது என் செய்கை என்றான் – கம்.ஆரண்:13 132/4
நின் செய்கை கண்டு நினைந்தனவோ நீள் மறைகள் – கம்.ஆரண்:15 47/1
உன் செய்கை அன்னவைதான் சொன்ன ஒழுக்கினவோ – கம்.ஆரண்:15 47/2
என் செய்தேன் முன்னம் மறம் செய்கை எய்தினார் – கம்.ஆரண்:15 47/3
ஆயது செய்கை என்பது அற துறை நெறியின் எண்ணி – கம்.ஆரண்:15 54/1
செய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய சேடியர் என்ன – கம்.கிட்:1 18/3
தேவியை பிரிந்த பின்னை திகைத்தனை போலும் செய்கை – கம்.கிட்:7 84/4
சிற்றின குரங்கினோடும் தெரிவு உற செய்த செய்கை
வெற்று அரசு எய்தி எம்பி வீட்டு அரசு எனக்கு விட்டான் – கம்.கிட்:7 131/3,4
பின் இவன் வினையின் செய்கை அதனையும் பிழைக்கல் ஆமோ – கம்.கிட்:7 133/4
மத இயல் குரக்கு செய்கை மயர்வொடு மாற்றி வள்ளல் – கம்.கிட்:7 141/1
மேல் நிலை அனையான் செய்கை விளைந்தவா விளம்புக என்றான் – கம்.கிட்:11 53/4
முந்திய செய்கை என்றான் முனிவினும் முளைக்கும் அன்பான் – கம்.கிட்:11 60/3
செய்கை என் செய்கை அன்றோ அன்னது சிதையும்-ஆயின் – கம்.கிட்:11 62/3
செய்கை என் செய்கை அன்றோ அன்னது சிதையும்-ஆயின் – கம்.கிட்:11 62/3
பாவியர்க்கு ஏற்ற செய்கை கருதுவன் பழியும் பாரேன் – கம்.கிட்:11 69/4
சிந்தனை வருந்தும் அ செய்கை காண்குறேன் – கம்.கிட்:16 9/2
சிரித்த செய்கை நினைந்து அழு செய்கையாள் – கம்.சுந்:3 26/4
திறம் தெரிவது என்னை-கொல் இ நல்_நுதலி செய்கை – கம்.சுந்:4 64/4
சீரியது அன்று நம் செய்கை தீர்வு அரும் – கம்.சுந்:14 16/2
மீண்டில சுடர்கள் யாவும் விழுந்தில வேதம் செய்கை
மாண்டிலது என்னும் தன்மை வாய்மையால் உணர்தி மன்னோ – கம்.சுந்:14 33/3,4
வஞ்சனை அரக்கர் செய்கை இது என மனக்கொண்டேயும் – கம்.சுந்:14 40/1
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று – கம்.யுத்1:3 122/1
அளந்தது அ புறத்து செய்கை யார் அறிந்து அறையகிற்பார் – கம்.யுத்1:3 130/3
திருத்தியது ஆகும் அன்றே நம்-வயின் சேர்ந்த செய்கை – கம்.யுத்1:4 104/4
உண்ணும் செய்கை அ தசமுக கூற்றம் தன் உயிர்-மேல் – கம்.யுத்1:5 57/2
தெண் திரை கடலின் செய்கை செப்பி என் தேவன் சென்னி – கம்.யுத்1:6 58/2
தீயன சிறியோர் செய்தால் பொறுப்பதே பெரியோர் செய்கை
ஆயிர நாமத்து ஐயா சரணம் என்று அடியில் வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்1:7 10/3,4
தென் புல கிழவனும் செய்கை கீழ்ப்பட – கம்.யுத்2:15 119/3
தெரிகிலர் அமரரேயும் ஆர் அவன் செய்கை தேர்வார் – கம்.யுத்2:16 21/2
தீ என கொடிய வீர சேவக செய்கை கண்டால் – கம்.யுத்2:16 30/3
சீதையை எய்தி உள்ளம் சிறுமையின் தீரும் செய்கை
யாது எனக்கு உணர்த்தி இன்று என் இன் உயிர் ஈதி என்றான் – கம்.யுத்2:17 2/3,4
அந்தகன் அடியார் செய்கை ஆற்றுமால் அமிழ்தின் வந்த – கம்.யுத்2:17 53/3
சேண் பெரிது என்று சென்ற தேவரும் இருவர் செய்கை
காண்பு அரிது என்று காட்சிக்கு ஐயுறவு எய்திற்று அன்னோ – கம்.யுத்2:19 106/3,4
தெய்வ வன் பாசம் செய்த செயல் இந்த மாய செய்கை – கம்.யுத்2:19 227/4
தேன் விடு துளவ தாராய் இது இதன் செய்கை என்றான் – கம்.யுத்2:19 237/4
தென்-பால் எழுந்து வட-பால் நிமிர்ந்து வருகின்ற செய்கை தெரிய – கம்.யுத்2:19 247/4
தருமத்தின் ஒன்றும் ஒழுகாத செய்கை தழுவி புணர்ந்த தகையால் – கம்.யுத்2:19 265/1
பேர் இயலாளர் செய்கை ஊதியம் பிடித்தும் என்னார் – கம்.யுத்2:19 271/3
தேவ மற்று இவர்கள் செய்கை கேள் என தெரிய சொன்னார் – கம்.யுத்3:20 2/4
கூறினர் தம் நிலை செய்கை குறித்தார் – கம்.யுத்3:20 16/4
பின்றாது உடற்றும் பெரும் பாவம் அழுத பின் என் பிறர் செய்கை
நின்றார் நின்றபடி அழுதார் நினைப்பும் உயிர்ப்பும் நீங்கினார் – கம்.யுத்3:23 6/3,4
சீரியது அன்று இது ஒன்றும் திசைமுகன் படையின் செய்கை
பேரும் இப்பொழுதே தேவர் எண்ணமும் பிழைப்பது உண்டோ – கம்.யுத்3:23 27/3,4
பெண் கொலை செய்கை பெரும் பழி அன்றோ – கம்.யுத்3:26 34/4
படிந்தது வினைய செய்கை பயந்தது பாவி வாளால் – கம்.யுத்3:26 45/3
முழுவது ஏழ் உலகம் இன்ன முறை முறை செய்கை மேல் மூண்டு – கம்.யுத்3:26 66/1
தேறுவது அரிது செய்கை மயங்கினென் திகைத்து நின்றேன் – கம்.யுத்3:26 87/3
கொடும் சின மாய செய்கை வலியொடும் குறைந்து குன்ற – கம்.யுத்3:28 35/3
கால செய்கை நீர் வந்துளீர் இனி தக்க கழலோர் – கம்.யுத்3:30 45/3
தேர்கள் என்று வந்த பாவி என்ன செய்கை செய்யுமே – கம்.யுத்3:31 86/4
திண்மை சான்றது தேவரும் உணர்வு அரும் செய்கை
உண்மை ஆம் என பெரியது வென்றியின் உறையுள் – கம்.யுத்4:35 23/3,4
சொல் ஒன்றாய் செய்கை ஒன்றாய் துணிந்தனன் அரக்கன் துஞ்சி – கம்.யுத்4:37 15/4
வாங்கு சிந்தையர் செய்கை மறந்துளார் – கம்.யுத்4:37 36/4
தேவரும் தங்கள் செய்கை மறந்தனர் – கம்.யுத்4:37 37/4
மறந்தான் செய்கை மற்று எதிர் செய்யும் வகை எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 131/1
சென்று தம்தம செய்கை புரிந்தனர் – கம்.யுத்4:39 3/4

மேல்


செய்கை-கொல் (1)

செய்கை-கொல் என சிறிது சிந்தையில் நினைந்தான் – கம்.யுத்4:36 24/2

மேல்


செய்கை-மேல் (1)

உன்னி செய்கை-மேல் ஒருப்படல் உறுவதே உறுதி – கம்.கிட்:12 37/3

மேல்


செய்கைதாம் (1)

செய்கைதாம் வரும் தேரிடை கதிர் என செல்வார் – கம்.சுந்:9 14/2

மேல்


செய்கைய (3)

சிக்கு அற கடை சேமித்த செய்கைய
தொக்குறுத்த மரத்த துவன்றின – கம்.கிட்:11 33/1,2
செக்கர் மேகத்து சிறு பிறை நுழைந்தன செய்கைய வலி சிந்தி – கம்.யுத்1:3 89/3
திமிர மா அன்ன செய்கைய இ திறம் – கம்.யுத்4:33 26/3

மேல்


செய்கையது (2)

தீட்டியது தீட்ட அரிய செய்கையது செவ்வே – கம்.சுந்:4 63/2
நண்ணும் செய்கையது என கொடு நாள்-தொறும் தன் நாள் – கம்.யுத்1:5 57/3

மேல்


செய்கையர் (1)

தீவு-தோறும் இனிது உறை செய்கையர்
ஈவு இலாத நெடு மலை ஏறினார் – கம்.யுத்3:31 125/3,4

மேல்


செய்கையன் (6)

சிந்தையில் நினைந்த செய்யும் செய்கையன் தெளிவு_இல் நெஞ்சன் – கம்.ஆரண்:10 170/2
சேண் நெறி வந்தது ஓர் வருத்த செய்கையன்
பாணியின் அளந்து இசை படிக்கின்றான் என – கம்.ஆரண்:12 21/2,3
தீ பொதிந்தாம் என மிதிக்கும் செய்கையன்
காப்பு_அரு நடுக்குறும் காலன் கையினன் – கம்.ஆரண்:12 22/2,3
தேவர் செய்கையன் அங்ஙனம் உரை-செய தீயோன் – கம்.யுத்1:3 41/1
எண்ணும் செய்கையன் அந்தகன் தன் பதம் இழந்தான் – கம்.யுத்1:5 57/4
வெம் தொழில் செய்கையன் விருந்தும் ஆய் நெடு – கம்.யுத்3:22 39/3

மேல்


செய்கையாய் (2)

சீலமும் தருமமும் சிதைவு_இல் செய்கையாய்
சூலமும் திகிரியும் சொல்லும் தாங்கிய – கம்.அயோ:14 71/1,2
சிந்தை தளராது அறம் பிழையா செய்கையாய்
அந்தம்_இலா அன்பு என் மேல் வைத்தாய் அளியத்தாய் – கம்.யுத்1:3 166/2,3

மேல்


செய்கையார் (1)

சிங்க ஏறு இரண்டொடும் திரண்டு அன்ன செய்கையார்
தங்கு சாலம் மூலம் ஆர் தமாலம் ஏலம் மாலை போல் – கம்.கிட்:7 1/2,3

மேல்


செய்கையால் (5)

நல் நெடும் தவன் துணை நவை இல் செய்கையால்
நின்னை இ உலகினில் நிருபர் நேர்வரோ – கம்.பால:5 77/3,4
சிந்தையால் செய்கையால் ஓர் தீவினை செய்திலாதாய் – கம்.கிட்:7 147/2
சங்கை இன்று உணர்தி வாலி செய்கையால் சாலும் இன்னும் – கம்.கிட்:9 13/2
சேண் கலந்து ஒளித்து நின்ற செய்கையால் திசைகள் எங்கும் – கம்.யுத்3:28 41/2
தெரிந்த சேவகம் திறம்பல் இன்றி நின்ற செய்கையால்
புரிந்த தன்மை வென்றி மேலும் நன்று மாலி பொய்க்குமோ – கம்.யுத்3:31 73/3,4

மேல்


செய்கையாள் (2)

சிரித்த செய்கை நினைந்து அழு செய்கையாள் – கம்.சுந்:3 26/4
செய்ய கோலம் புனைந்தன செய்கையாள் – கம்.யுத்3:31 134/4

மேல்


செய்கையான் (6)

சிந்தையில் சென்னியில் கொள்ளும் செய்கையான்
எந்தை மற்று யார் உளர் இடுக்கண் நீக்குவார் – கம்.ஆரண்:3 15/2,3
திரு நகர் செல்லும் அ பரதன் செய்கையான் – கம்.ஆரண்:13 61/4
சிந்தின நயனம் வந்தனைய செய்கையான் – கம்.ஆரண்:14 82/4
சிறை அறு மலை என செல்லும் செய்கையான் – கம்.கிட்:16 23/4
தீமையும் வன்மையும் தீர்க்கும் செய்கையான்
நாமமும் அவன் பிற நலி கொடா நெடும் – கம்.யுத்1:3 73/2,3
சென்ற குன்றை தழீஇ அன்ன செய்கையான் – கம்.யுத்2:16 67/4

மேல்


செய்கையில் (1)

ஈன்றவள் செய்கையில் இழுக்கு உண்டாகுமோ – கம்.அயோ:12 14/4

மேல்


செய்கையின் (7)

செய்கையின் அளித்தனன் தேவர் ஆர்த்து எழ – கம்.பால:5 87/2
செய்கையின் வடிவின் ஆடல் பாடலின் தெளிதல் தேற்றார் – கம்.பால:13 41/3
செய்கையின் ஒரு முறை திறம்பல் இன்றியே – கம்.அயோ:1 13/2
வஞ்சனை அரக்கர்-தம் வடிவின் செய்கையின்
நெஞ்சினின் இருண்டது நீல வானமே – கம்.கிட்:10 4/3,4
சிந்தையின் செய்கையின் சொல்லின் சேர்ந்துளன் – கம்.யுத்1:3 72/1
தெள் விளி யாழிடை தெரியும் செய்கையின்
உள் உளன் புறத்து உளன் ஒன்றும் நண்ணலான் – கம்.யுத்1:3 75/2,3
பேர் அருளாளர் தம்தம் செய்கையின் பிழைப்பது உண்டோ – கம்.யுத்1:4 125/2

மேல்


செய்கையும் (8)

சீலமும் புகழ்க்கு வேண்டும் செய்கையும் தெரிந்துகொண்டு – கம்.அயோ:1 7/3
வலியும் செய்கையும் வருணன் தன் கருமமும் மாற்றும் – கம்.யுத்1:3 7/4
கொற்ற வீரமும் ஆண்_தொழில் செய்கையும் குறைந்தார் – கம்.யுத்2:15 200/2
நினைவும் செய்கையும் மறந்துபோய் நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 169/4
தண்ட வாள் அரக்கர் பாவ செய்கையும் தருமம் தாங்கும் – கம்.யுத்3:23 24/2
சீல செய்கையும் கவி பெரும் சேனையும் தெரிக்கில் – கம்.யுத்3:30 45/4
வெவ் வழி அரக்கர்_கோமான் செய்கையும் இளைய வீரன் – கம்.யுத்3:31 232/3
எந்தை மெய்ம்மையும் இ குல செய்கையும்
நைந்து போக உயிர் நிலை நச்சிலேன் – கம்.யுத்4:41 77/2,3

மேல்


செய்கையே (3)

தெரிந்திலம் திருநகர் மகளிர் செய்கையே – கம்.பால:23 75/4
பனை திரள் கர கரி பரதன் செய்கையே
அனை திறம் அல்லன அல்ல அன்னது – கம்.அயோ:14 42/2,3
ஆங்கு அவன் செய்கையே அளவை ஆம் எனா – கம்.சுந்:14 24/1

மேல்


செய்கையை (3)

இராகவன் செய்கையை இயம்புவாம்-அரோ – கம்.பால:23 47/4
அடைவு_அரும் கொடுமை என் அன்னை செய்கையை
நடைவரும் தன்மை நீர் நன்று இது என்றிரேல் – கம்.அயோ:12 15/1,2
சிலையினை நோக்கும் தேவர் செய்கையை நோக்கும் செய்த – கம்.யுத்3:28 66/3

மேல்


செய்கோ (11)

கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ
பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ் – நற் 30/1,2
விருந்து எவன் செய்கோ தோழி சாரல் – நற் 112/1
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/2,3
யான் எவன் செய்கோ என்றி யான் அது – குறு 96/2
யான் எவன் செய்கோ பாண ஆனாது – ஐங் 133/1
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே – ஐங் 154/4
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள – கலி 34/11,12
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் – கலி 34/15,16
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ
என ஆங்கு – கலி 34/19,20
ஒண் நுதல் அரிவை யான் என் செய்கோ எனவே – அகம் 50/14
யான் எவன் செய்கோ தோழி பொறி வரி – அகம் 67/1

மேல்


செய்ஞ்ஞரும் (1)

அடுப்ப வரும் பழி செய்ஞ்ஞரும் அல்லர் – கம்.பால:8 21/1

மேல்


செய்ஞ்ஞரை (1)

பரிபவம் செய்ஞ்ஞரை படுக்கலாத நீ – கம்.யுத்1:2 17/3

மேல்


செய்த (217)

கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பொரு 163
நறவு நாள்_செய்த குறவர் தம் பெண்டிரொடு – மலை 320
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/3
செய்த அல்லல் பல்குவ வை எயிற்று – நற் 200/9
செய்த தன் தப்பல் அன்றியும் – நற் 203/10
நடை நாள் செய்த நவிலா சீறடி – நற் 221/10
பருவம் செய்த கருவி மா மழை – நற் 238/5
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை – நற் 256/7
வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/6,7
ஆள் இல் பெண்டிர் தாளின் செய்த
நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்_கொள – நற் 353/1,2
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் – குறு 43/3
தாதின் செய்த தண் பனி பாவை – குறு 48/1
தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் – குறு 61/1
இனிய செய்த நம் காதலர் – குறு 202/4
பிழையா வஞ்சினம் செய்த
கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே – குறு 318/7,8
செய்த வினைய மன்ற பல் பொழில் – ஐங் 93/3
இனிய செய்த நின்று பின் – ஐங் 143/2
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
சேய் மலை நாடன் செய்த நோயே – ஐங் 242/5
தேம் பலி செய்த ஈர் நறும் கையள் – ஐங் 259/4
நன்றே செய்த உதவி நன்று தெரிந்து – ஐங் 288/1
தண்மை செய்த இ தகையோள் பண்பே – ஐங் 327/5
மாண்பு இல் கொள்கையொடு மயங்கு துயர் செய்த
அன்பு இல் அறனும் அருளிற்று மன்ற – ஐங் 394/1,2
செய்த பருவம் வந்து நின்றதுவே – ஐங் 472/2
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த
பொய் வலாளர் போல – ஐங் 473/3,4
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/14
செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு – பதி 15/28
நனம் தலை உலகம் செய்த நன்று உண்டு எனின் – பதி 63/18
செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – பரி 10/105
செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன – பரி 20/37
தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/8
கூரும் நோய் சிறப்பவும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/11
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
முறம் செவி மறை பாய்பு முரண் செய்த புலி செத்து – கலி 52/1
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
பேணான் என்று உடன்றவர் உகிர் செய்த வடுவினான் – கலி 72/11
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த
புலம்பு எலாம் தீர்க்குவேம்-மன் என்று இரங்குபு – கலி 83/21,22
முந்தை இருந்து மகன் செய்த நோய் தலை – கலி 83/29
அறீஇய செய்த வினை – கலி 84/27
சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த
அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர – கலி 97/3,4
கோடு குறி செய்த மார்பு – கலி 104/64
பெற்றேம் யாம் என்று பிறர் செய்த இல் இருப்பாய் – கலி 111/10
நல் ஆற்றின் உயிர் காத்து நடுக்கு அற தான் செய்த
தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/2,3
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த
அரும் துயர் நீக்குவேன் போல்-மன் பொருந்துபு – கலி 131/2,3
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/23
செறிந்து ஏர் முறுவலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/27
பேர் அஞர் செய்த என் கண் – கலி 143/51
கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/24,25
ஒள் வளை ஓட துறந்து துயர் செய்த
கள்வன்-பால் பட்டன்று ஒளித்து என்னை உள்ளி – கலி 145/36,37
காதலன் செய்த கலக்கு-உறு நோய்க்கு ஏதிலார் – கலி 145/49
நிறை வளை கொட்பித்தான் செய்த துயரால் – கலி 145/57
ஆனா அரும் படர் செய்த
யானே தோழி தவறு உடையேனே – அகம் 72/21,22
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் – அகம் 112/2
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் – அகம் 118/12
இரும் கழி செறுவின் உழாஅது செய்த
வெண் கல் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – அகம் 140/2,3
நெஞ்சு நெகிழ் பருவரல் செய்த
அன்பு இலாளன் அறிவு நயந்தேனே – அகம் 260/14,15
பருவம் செய்த பானாள் கங்குல் – அகம் 274/3
காதலர் செய்த காதல் – அகம் 301/27
புன்னை நறும் பொழில் செய்த நம் குறியே – அகம் 360/19
நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று – அகம் 398/7
சான்றோர் செய்த நன்று உண்டாயின் – புறம் 34/20
புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன் – புறம் 69/11
பலர் குறை செய்த மலர் தார் அண்ணற்கு – புறம் 311/4
வாழ செய்த நல்வினை அல்லது – புறம் 367/10
செய்த செய் தவன் சொல் நின்ற தேயத்தே – கம்.பால:0 8/4
யான் செய்த மா தவமோ இ உலகம் செய் தவமோ யாதோ இங்ஙன் – கம்.பால:5 58/1
வான் செய்த சுடர் வேலோய் அடைந்தது என மனம் மகிழா மணி தேர் ஏற்றி – கம்.பால:5 58/2
தேன் செய்த தார் மௌலி தேர் வேந்தை செழு நகரில் கொணர்ந்தான் தெவ்வர் – கம்.பால:5 58/3
ஊன் செய்த சுடர் வடி வேல் உரோமபதன் என உரைக்கும் உரவு தோளான் – கம்.பால:5 58/4
தேறிய மனத்தான் செய்த நல்வினை பயன்கள் எல்லாம் – கம்.பால:8 2/3
செய்த பின் வானவரும் செயல் ஆற்றா – கம்.பால:8 9/1
தீவினை நயந்து செய்த தேவர்_கோன் தனக்கு செம் கண் – கம்.பால:9 15/3
அளியென் செய்த தீவினையே அந்தி ஆகி வந்தாயோ – கம்.பால:10 68/4
விரிந்திடு தீவினை செய்த வெவ்விய தீவினையாலும் – கம்.பால:12 22/1
அரும் கடை இல் மறை அறைந்த அறம் செய்த அறத்தாலும் – கம்.பால:12 22/2
சிற்சிலர் விதி செய்த தீமை ஆம் என்பார் – கம்.பால:13 9/4
மங்கல பேரி செய்த பேர் ஒலி மழையை ஓட்ட – கம்.பால:14 77/2
தெள்ளிய பளிக்கு பாறை தெளி சுனை மணியில் செய்த
வள்ளமும் நறவும் என்ன வரம்பு இல பொலியும்-மன்னோ – கம்.பால:16 10/3,4
சினத்தொடு காதல்கள் செய்த போரிடை – கம்.பால:19 61/3
பொருப்பு வில்லை பொடி செய்த புண்ணியா – கம்.பால:21 21/3
சனகன் செய்த தவ பயனால் என்றாள் – கம்.பால:21 26/4
சிங்கம் மண தொழில் செய்த திறத்தால் – கம்.பால:23 99/3
வானவர் செய்த மா தவம் உண்டு ஆதலால் – கம்.பால:24 50/3
யாரும் யாம் செய்த நல் அற பயன் என இருப்பார் – கம்.அயோ:1 38/4
செய்த பேர் உவமை-சால் செம்பொன் சீறடி – கம்.அயோ:2 50/3
சேமம் என்பன பற்றி அன்பு திருந்த இன் துயில் செய்த பின் – கம்.அயோ:3 53/1
ஏழ் உலோகமும் எண் தவம் செய்த கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் – கம்.அயோ:3 59/3
பாபம் முற்றிய பேதை செய்த பகை திறத்தினில் வெய்யவன் – கம்.அயோ:3 65/3
ஐந்து அவித்து அரிதின் செய்த தவம் உனக்கு ஆக என்பார் – கம்.அயோ:3 92/3
புயல் மொழி மேகம் என்ன புண்ணியம் செய்த என்பார் – கம்.அயோ:3 93/2
மண் செய்த பாவம் உளது என்பார் மா மலர் மேல் – கம்.அயோ:4 101/1
பெண் செய்த பாவம் அதனின் பெரிது என்பார் – கம்.அயோ:4 101/2
புண் செய்த நெஞ்சை விதி என்பார் பூதலத்தோர் – கம்.அயோ:4 101/3
கண் செய்த பாவம் கடலின் பெரிது என்பார் – கம்.அயோ:4 101/4
பெரும் தவம் செய்த நங்கை கணவனில் பிரிந்து தெய்வ – கம்.அயோ:6 15/2
வேத முனிவன் விதி செய்த வினையை நோக்கி விம்முவான் – கம்.அயோ:6 26/4
தெரிவைமார்க்கு ஒரு கட்டளை என செய்த திருவே – கம்.அயோ:10 33/1
இனைய தன்மையால் இயைவ செய்த பின் – கம்.அயோ:11 133/2
செழும் திரை பரவையை சிறுமை செய்த அ – கம்.அயோ:14 26/3
ஒரு மகள் காதலின் உலகை நோய் செய்த
பெருமகன் ஏவலின் பரதன் தான் பெறும் – கம்.அயோ:14 37/1,2
நோவது ஆக இ உலகை நோய் செய்த
பாவகாரியின் பிறந்த பாவியேன் – கம்.அயோ:14 97/1,2
தெரிஞ்சுற நோக்கினர் செய்த செய் தவம் – கம்.ஆரண்:3 7/1
வந்தனை யாம் செய்த தவத்தின் மாட்சியால் – கம்.ஆரண்:3 15/4
தவம் செய தவம் செய்த தவம் என் என்கின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 11/4
இரு திறத்தார்க்கும் செய்த வரம்பு இவர் இருவர் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 54/4
செய்த சே ஒளி முறுவலன் கடும் கணை தெரிந்தான் – கம்.ஆரண்:8 20/2
தார் உடை தானையோடும் தம்பியர் தமியன் செய்த
போரிடை மடிந்தார் என்ற உரை செவி புகாத-முன்னம் – கம்.ஆரண்:10 65/1,2
மதியிலி மறைய செய்த தீமை போல் வளர்ந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 86/4
பூவினால் வேய்ந்து செய்த பொங்கு பேர் அமளி பாங்கர் – கம்.ஆரண்:10 89/1
தண் தளிர் மலரின் செய்த சீதள சேக்கை சார்ந்தான் – கம்.ஆரண்:10 162/4
தென்றலை பகையை செய்த சீதையை தருதி என்றான் – கம்.ஆரண்:11 33/4
சேக்கையின் அரவு நீங்கி பிறந்தது தேவர் செய்த
பாக்கியம் உடைமை அன்றோ அன்னது பழுது போமோ – கம்.ஆரண்:11 56/3,4
வெய்ய வல் அரக்கர் வஞ்சம் விரும்பினார் வினையின் செய்த
கைதவ மான் என்று அண்ணல் காணுதி கடையின் என்றான் – கம்.ஆரண்:11 61/3,4
ஆயுமேல் உறுதல் செல்லாம் ஆதலால் அரக்கர் செய்த
மாயமே ஆயதே நான் வருந்தியது என்றான் வள்ளல் – கம்.ஆரண்:11 73/3,4
தோள் செய்த வீரம் என்னில் கண்டனை சொல்லும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:13 122/2
நண்ணிய பிரிவு செய்த நவையினார் நவையில் உள்ளத்து – கம்.ஆரண்:14 5/2
மண்படி செய்த தவத்தினில் வந்த – கம்.ஆரண்:14 34/1
தீது அவித்து அமைய செய்த செய் தவ செல்வம் நன்றே – கம்.கிட்:2 21/4
மண்டலம் உதயம் செய்த மரகத கிரி அனானை – கம்.கிட்:3 17/4
சிற்றின குரங்கினோடும் தெரிவு உற செய்த செய்கை – கம்.கிட்:7 131/3
கறையடிக்கு அழிவு செய்த கண்டகன் நெஞ்சம் உன்-தன் – கம்.கிட்:7 148/2
நாயகன் இராமன் செய்த நல்வினை பயன் இது என்றான் – கம்.கிட்:7 151/4
திறத்துளி நோக்கின் செய்த வினை தர தெரிந்த அன்றே – கம்.கிட்:9 15/2
சேகு_அற பல் முறை தெருட்டி செய்த பின் – கம்.கிட்:10 99/3
செய்த கல் மதிலும் திசை யோசனை – கம்.கிட்:11 36/2
செம்மை சேர் உள்ளத்தீர்கள் செய்த பேர் உதவி தீரா – கம்.கிட்:11 57/1
உதவாமல் ஒருவன் செய்த உதவிக்கு கைம்மாறாக – கம்.கிட்:11 65/1
பேர்வு அரிதாக செய்த சிறுமையான் என்னும் பெற்றி – கம்.கிட்:11 67/4
செற்றதும் பகைஞர் நட்டார் செய்த பேர் உதவி-தானும் – கம்.கிட்:11 93/1
தூய திண் பளிங்கின் செய்த சுவர்களின் தலத்தில் சுற்றில் – கம்.கிட்:11 99/1
நாயக மணியின் செய்த நனி நெடும் தூணின் நாப்பண் – கம்.கிட்:11 99/2
அம் மலை உதயம் செய்த தாதையும் அனையன் ஆனான் – கம்.கிட்:11 103/4
வெள்ளி வெண் தோடு செய்த விழு தவம் விளைந்தது என்றே – கம்.கிட்:13 53/3
நேர்மையை பருமை செய்த நிறை நறும் கூந்தல் நீத்தம் – கம்.கிட்:13 59/4
மான் முக நலத்தவன் மயன் செய்த தவத்தால் – கம்.கிட்:14 56/3
பிழைத்து உயிர் உயிர்ப்ப அருள் செய்த பெரியோனே – கம்.கிட்:14 65/2
மண்டல மதிலும் கொற்ற வாயிலும் மணியின் செய்த
வெண் தள களப மாட வீதியும் பிறவும் எல்லாம் – கம்.சுந்:1 2/2,3
தரம் அடங்குவது அன்று இது தவம் செய்த தவமால் – கம்.சுந்:2 9/4
வான் தொடர் மணியின் செய்த மை அறு மாட கோடி – கம்.சுந்:2 95/1
ஆன்ற பேர் இருளை சீத்து பகல் செய்த அழகை நோக்கி – கம்.சுந்:2 95/2
தீயவன் இருக்கை அயல் செய்த அகழ் இஞ்சி – கம்.சுந்:2 164/3
துப்பினால் செய்த கையொடு கால் பெற்ற துளி மஞ்சு – கம்.சுந்:3 8/1
தேவு தெண் கடல் அமிழ்து கொண்டு அனங்கவேள் செய்த
ஓவியம் புகையுண்டதே ஒக்கின்ற உருவாள் – கம்.சுந்:3 11/3,4
பாவமோ முன் நீ செய்த தருமமோ தெரிய பாராய் – கம்.சுந்:3 126/4
சின்னபின்னங்கள் செய்த அதனை நீ சிந்தியாயோ – கம்.சுந்:3 130/4
சுந்தரி நின்னை செய்த வஞ்சனை சொல்ல சொல்ல – கம்.சுந்:4 79/3
ஆய மான் எய்த அம்மான் இளையவன் அரக்கர் செய்த
மாயம் என்று உரைக்கவேயும் மெய் என மையல் கொண்டேன் – கம்.சுந்:6 48/3,4
செய்த கடும் பொறி ஒன்று சிதைத்தான் – கம்.சுந்:9 48/4
சேகு உற வினையின் செய்த தீமையும் தொடர்ந்து செல்ல – கம்.சுந்:10 13/2
இடம் புகுந்து இனைய செய்த இதனொடு சீற்றம் எஞ்சேன் – கம்.சுந்:10 23/2
தெள்ளிய கடவுள் தச்சன் கை முயன்று அரிதின் செய்த
தள்ள_அரு மனைகள்-தோறும் முறைமுறை தாவி சென்றான் – கம்.சுந்:12 132/2,3
சாலையில் இருந்தாள் ஐய தவம் செய்த தவம் ஆம் தையல் – கம்.சுந்:14 31/4
தீண்டிலன் என்னும் வாய்மை திசைமுகன் செய்த முட்டை – கம்.சுந்:14 33/1
தெவ்வினை அறுத்து உனக்கு அடிமை செய்த யான் – கம்.யுத்1:2 30/2
சின கொடும் படை செரு_களத்து என்னை என் செய்த
எனக்கு நிற்க மற்று என்னொடு இங்கு ஒரு வயிற்று உதித்த – கம்.யுத்1:2 103/2,3
வந்த சாபங்கள் எனை பல அவை செய்த வலி என் – கம்.யுத்1:2 106/2
சிந்தியாதவர் யார் அவை நம்மை என் செய்த – கம்.யுத்1:2 106/4
இச்சைக்கு ஏற்றன யான் செய்த இத்தனை காலம் – கம்.யுத்1:2 112/3
செய்த மா தவம் உடைமையின் அரி அயன் சிவன் என்று – கம்.யுத்1:3 54/1
பத்து_நூறு அமைந்த கோடி வெள்ளத்தால் பகுதி செய்த
அத்தனை கடலும் மாள தனித்தனி அள்ளி கொண்ட – கம்.யுத்1:3 132/3,4
கையனும் ஒருவன் செய்த உதவியில் கருத்திலானும் – கம்.யுத்1:4 114/2
சீதையை குறித்ததேயோ தேவரை தீமை செய்த
பேதையை கொல்வேன் என்று பேணிய விரத பெற்றி – கம்.யுத்1:4 115/1,2
எம்முனார் எனக்கு செய்த உதவி என்று ஏம்பலுற்றான் – கம்.யுத்1:4 135/4
குழியினை கருதி செய்த குமண்டையை குறித்து நீங்க – கம்.யுத்1:7 19/3
பற்றினன் என்ப மன்னோ பண்டு தான் பல நாள் செய்த
நல் தவ பயன் தந்து உய்ப்ப முந்துற போந்த நம்பி – கம்.யுத்1:9 23/3,4
செ வழி நாணும் சேடன் தெரி கணை ஆக செய்த
கவ்வு அயில் கால நேமி கணக்கையும் கடந்தது என்பார் – கம்.யுத்1:9 74/3,4
வென்றன ஒருவன் செய்த வினையினும் வலிய வெம் போர் – கம்.யுத்1:9 84/2
எழுத_அரும் தகைய ஆய மாளிகை இசைய செய்த
தொழில் தெரிகிலவால் தங்கண் சுடர் நெடும் கற்றை சுற்ற – கம்.யுத்1:10 8/3,4
தீ சிகை சிவணும் சோதி செம் மணி செய்த தூணின் – கம்.யுத்1:10 11/1
மாரனும் மருள செய்த மாளிகை மற்றோர் சோதி – கம்.யுத்1:10 16/2
செய்த வன் செருவினின் திகழ்கின்றான் – கம்.யுத்1:11 23/3
சேனாபதி-தன் அயலே இருள் செய்த குன்றின் – கம்.யுத்1:11 29/1
ஒழிவு அரும் உதவி செய்த உன்னை யான் ஒழிய வாழேன் – கம்.யுத்1:12 31/2
நாட்டிலே குகனார் செய்த நன்மையை நயக்கமாட்டேன் – கம்.யுத்1:12 39/2
செம் கதிர் மைந்தன் செய்த வென்றியை நிறைய தேக்கி – கம்.யுத்1:12 50/3
கற்ற போர்கள் எலாம் செய்த காலையில் – கம்.யுத்2:15 88/2
அலக்கணும் தலைவர் செய்த தன்மையும் அமைய கண்டான் – கம்.யுத்2:15 141/2
ஊக்கிய படைகள் வீசி உடற்றிய உலகம் செய்த
பாக்கியம் அனைய வீரன் தம்பியை சுற்றும் பற்றி – கம்.யுத்2:15 146/3,4
நஞ்சினால் செய்த நெஞ்சினான் பார் மிசை நடந்தான் – கம்.யுத்2:15 208/4
செம்பு இட்டு செய்த இஞ்சி திரு நகர் செல்வம் தேறி – கம்.யுத்2:16 155/1
செருவில் மாண்டவர் பெருமையும் இலக்குவன் செய்த
வரி வில் ஆண்மையும் நோக்கிய புலத்தியன் மருமான் – கம்.யுத்2:16 223/1,2
செய்த குற்றம் ஒன்று இல்லவள் நாசி வெம் சினத்தால் – கம்.யுத்2:16 230/2
அல்லினால் செய்த நிறத்தவன் அனையது பகர – கம்.யுத்2:16 231/1
மல்லினால் செய்த புயத்தவன் மாற்றங்கள் நும்-பால் – கம்.யுத்2:16 231/2
செய்த போரினை நோக்கி இ தேரிடை சேர்ந்த – கம்.யுத்2:16 239/1
தீயினால் செய்த கண்ணுடையான் நெடும் சிகையினால் திசை தீய – கம்.யுத்2:16 346/1
அவ்வழி கருணன் செய்த பேர் எழில் ஆண்மை எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 1/1
இ தலை இன்ன செய்த விதியினார் என்னை இன்னும் – கம்.யுத்2:17 30/1
தந்தையே தாயே செய்த தருமமே தவமே என்னும் – கம்.யுத்2:17 34/3
செயிர் ஒன்றும் உறா வகை இந்திரற்கு என்று செய்த
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி – கம்.யுத்2:19 16/2,3
போர் செய்த குருதியால் புகழின் பூணினாய் – கம்.யுத்2:19 30/4
தணிவு அற பண்டு செய்த தவத்தினும் தருமத்தாலும் – கம்.யுத்2:19 185/1
மணி நிறத்து அரக்கன் செய்த மாய மந்திரத்தினானும் – கம்.யுத்2:19 185/3
தெய்வ வன் பாசம் செய்த செயல் இந்த மாய செய்கை – கம்.யுத்2:19 227/4
பல் நாகர் சென்னி மணி கோடி கோடி பல கொண்டு செய்த வகையால் – கம்.யுத்2:19 248/1
பிழை உடை விதியார் செய்த பெரும் குழல் கரும் கண் செ வாய் – கம்.யுத்2:19 282/3
வான் உடை அண்ணல் செய்த மங்கையர் மருங்கு சென்றார் – கம்.யுத்2:19 283/4
பின் பயன் உணர்தல் தேற்றா பேதை-பால் வஞ்சன் செய்த
கற்பனை என்ன ஓடி கலந்தது கள்ளின் வேகம் – கம்.யுத்3:25 6/3,4
மாருதி உளன் நாம் செய்த தவம் உண்டு வலியும் உண்டால் – கம்.யுத்3:27 1/4
உம்பருக்கு உதவி செய்த ஒருவனுக்கு உதயம் செய்த – கம்.யுத்3:27 72/2
உம்பருக்கு உதவி செய்த ஒருவனுக்கு உதயம் செய்த
நம்பியை முதல்வர் ஆன மூவர்க்கும் நால்வர் ஆன – கம்.யுத்3:27 72/2,3
இழைத்த பேர் யாகம் தானே யாம் செய்த தவத்தினாலே – கம்.யுத்3:27 87/1
குலம் செய்த பாவத்தாலே கொடும் பகை தேடி கொண்டாய் – கம்.யுத்3:28 4/3
போதலும் புரிவர் செய்த தீமையும் பொறுப்பர் உன்-மேல் – கம்.யுத்3:28 6/3
சிலையினை நோக்கும் தேவர் செய்கையை நோக்கும் செய்த
கொலையினை நோக்கும் ஒன்றும் உரைத்திலன் களிப்பு கொண்டான் – கம்.யுத்3:28 66/3,4
அஞ்சினேன் அஞ்சினேன் அ சீதை என்று அமுதால் செய்த
நஞ்சினால் இலங்கை வேந்தன் நாளை இ தகையன் அன்றோ – கம்.யுத்3:29 53/3,4
தேவரும் அவுணர்-தாமும் செரு பண்டு செய்த காலம் – கம்.யுத்3:31 51/1
வீரியன் பின்னர் செய்த செயல் எலாம் விரிக்கலுற்றாம் – கம்.யுத்3:31 68/4
ஆயிரம் கைகள் செய்த செய்தன அமலன் செம் கை – கம்.யுத்3:31 217/3
மா கொலை செய்த வள்ளல் வாள் அமர் களத்தை கைவிட்டு – கம்.யுத்3:31 231/3
செய்த மா தவத்து ஒருவனை சிறு தொழில் தீயோன் – கம்.யுத்4:32 29/2
தேர் குரல் ஓதை பொங்க செவி முற்றும் செவிடு செய்த – கம்.யுத்4:37 5/4
செய்த வெம் சினத்துடன் சிறக்கும் செல்வனை – கம்.யுத்4:37 152/3
போழ்ந்து-என அரக்கன் செய்த புன் தொழில் பொறையிற்று ஆமால் – கம்.யுத்4:38 2/1
சேண் உயர் மறையை எல்லாம் முறை செய்த செல்வன் என்ன – கம்.யுத்4:40 30/3
முந்து செய்த சபதம் முடிப்பெனால் – கம்.யுத்4:41 77/4

மேல்


செய்த-கொல்லோ (1)

நோம் பிழை செய்த-கொல்லோ குரங்கு என இரங்கி நோக்கி – கம்.யுத்1:9 27/2

மேல்


செய்ததன் (2)

நெஞ்சு நெகிழ் செய்ததன் பயனோ அன்பு இலர் – நற் 277/10
செய்ததன் பயம் பற்று விடாது – கலி 59/25

மேல்


செய்ததால் (3)

தீயின் தூயவளை துயர் செய்ததால் – கம்.சுந்:12 88/4
செய்ததால் அணை என்பது செப்பினார் – கம்.யுத்1:8 71/3
தீ பிறந்துளது இன்று என செய்ததால் – கம்.யுத்3:29 6/4

மேல்


செய்தது (36)

கரந்து நாம் செய்தது ஒன்று இல்லை உண்டு எனின் – நற் 27/5
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று – குறு 173/5
நோ_தக செய்தது ஒன்று உடையேன்-கொல்லோ – குறு 230/4
நனவில் தான் செய்தது மனத்தது ஆகலின் – கலி 49/3
அன்னாய் இவன் ஒருவன் செய்தது காண் என்றேனா – கலி 51/11
இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே-இழாய் – கலி 59/24
மாதர் புலைத்தி விலை ஆக செய்தது ஓர் – கலி 117/7
கனவில் கண்டு யான் செய்தது கேள் இனி – கலி 128/9
இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் – புறம் 134/1
வேந்தனுக்கு அரசு வீற்றிருக்க செய்தது ஓர் – கம்.பால:7 14/3
செம் கண் மால் இருந்து மேல்_நாள் செய் தவம் செய்தது அன்றே – கம்.பால:8 6/4
செய்தது அ திசைமுகன் தீண்டி அன்று தன் – கம்.பால:13 6/2
ஒன்றும் உண்கண் மதி முகத்து ஒருத்தி செய்தது உரை-செய்வாம் – கம்.பால:13 55/4
தூண் தரு வயிர தோளான் செய்தது சொல்லலுற்றாம் – கம்.பால:20 3/4
வரை என உயர்ந்தது மணியின் செய்தது
நிரை வளை மணவினை நிரப்பு மண்டபம் – கம்.பால:23 39/2,3
தேய்ந்தன நாள் சில செய்தது உரைப்பாம் – கம்.பால:23 102/4
துரித மான் தேரில் போனான் செய்தது சொல்லலுற்றாம் – கம்.அயோ:6 6/4
எய்த யான் செய்தது எ தவம் என்றனன் – கம்.ஆரண்:3 29/3
கேட்டும் இ மாயம் செய்தது அச்சத்தின் கிளர்ச்சி அன்றோ – கம்.ஆரண்:12 82/4
தாழ்தலும் தகாத செய்தது என்னை நீ தருமம் அன்றால் – கம்.கிட்:2 30/1
இறைவ நீ என்னை செய்தது ஈது எனில் இலங்கை வேந்தன் – கம்.கிட்:7 88/3
சிற்பமும் மயன் மனம் வருந்தி செய்தது – கம்.கிட்:14 31/4
ஏற்று போர் செய்தது என் நிமித்து என – கம்.கிட்:16 39/3
தெருளும் நான்முகன் செய்தது உன் சிந்தையின் – கம்.சுந்:3 103/3
அன்று நான் வஞ்சம் செய்தது ஆர் எனக்கு அமரில் நேர்வார் – கம்.சுந்:3 139/4
புண்ணும் செய்தது முதுகு என புறங்கொடுத்து ஓடி – கம்.யுத்1:5 57/1
தீவினை உடையார்-மாட்டே தீங்கினை செய்தது அன்றே – கம்.யுத்1:7 17/4
தேவர்-தம் தச்சன் நீல காசினால் திருந்த செய்தது
ஈவது தெரியா உள்ளத்து இராக்கதர் ஈட்டி வைத்த – கம்.யுத்1:10 21/2,3
காட்டிலே கழுகின் வேந்தன் செய்தது காட்டமாட்டேன் – கம்.யுத்1:12 39/1
இலங்கையர் வேந்தற்கேயோ எல்லார்க்கும் செய்தது இன்பம் – கம்.யுத்1:13 23/4
துப்பின் செய்தது போன்றது சூழ் வரை – கம்.யுத்2:15 27/2
பிரிவு உனை செய்தது எவ்வாறு அங்கதன் பெயர்ந்தது எங்கே – கம்.யுத்3:22 150/2
தெரிந்தனென் முன்னே அன்னான் செய்தது என் தெரித்தி என்றான் – கம்.யுத்3:24 21/3
அம்பு தாங்கவும் மிடுக்கு இலம் அவன் செய்தது அறிதி – கம்.யுத்3:31 42/2
கழித்த ஆயுதங்கள் ஒன்று செய்தது இல்லை கண்டதே – கம்.யுத்3:31 83/4
செறுத்து ஒரு தொழிலிடை செய்தது இல்லையால் – கம்.யுத்4:37 71/4

மேல்


செய்தது-கொல் (1)

மேருவை நிறுத்தி வெளி செய்தது-கொல் விண்ணோர் – கம்.சுந்:2 64/1

மேல்


செய்ததும் (1)

செய்ததும் வாயாளோ செப்பு – பரி 6/67

மேல்


செய்ததை (1)

தீ விழி சிந்த நோக்கி செய்ததை உணர்ந்து செய்ய – கம்.பால:9 21/1

மேல்


செய்ததோ (2)

சிற்றவை வஞ்சனை முடிய செய்ததோ – கம்.ஆரண்:13 54/4
தீர்த்தன் நல் அருளை நோக்கி செய்ததோ சிறப்பு பெற்றான் – கம்.யுத்1:4 140/1

மேல்


செய்தல் (20)

செய்தல் வேண்டுமால் கைதொழுது இரப்பல் – நற் 102/4
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல்
எய்யாமையோடு இளிவு தலைத்தரும் என – நற் 284/5,6
இன்னா செய்தல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 202/5
ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல்
ஈதல் ஏற்றல் என்று ஆறு புரிந்து ஒழுகும் – பதி 24/6,7
கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம் குழாய் – கலி 57/15
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல்
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே – கலி 60/6,7
அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல்
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் – கலி 104/70,71
துன்புற்றார் துயர் செய்தல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/11
நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் – புறம் 195/6
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் – புறம் 195/7
செய்தல் வேண்டுமால் நன்றோ வானோர் – புறம் 213/22
அடுத்தவும் எண்ணி செய்தல் அண்ணலே அமைதி அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 65/1
தீயவர் சேர்க்கிலாது செவ்வியோர் சேர்ந்து செய்தல்
தாயினும் உயிர்க்கு நல்கும் சவரியை தலைப்பட்டு அன்னாள் – கம்.ஆரண்:15 54/2,3
செய்வன செய்தல் யாண்டும் தீயன சிந்தியாமை – கம்.கிட்:9 11/1
திசையொடு திசை செரு செய்தல் ஒத்தவே – கம்.கிட்:10 23/4
பிறந்தவர் செயற்கு உரிய செய்தல் பிழை ஒன்றோ – கம்.கிட்:14 40/3
தேறி இன் துயில் செய்தல் தீர்ந்துளார் – கம்.கிட்:15 11/2
தீயவர் தீய செய்தல் தீயவர் தெரியின் அல்லால் – கம்.சுந்:6 48/1
நகை உடைத்தாம் அமர் செய்தல் நன்று எனா – கம்.யுத்1:2 45/3
நோவன செய்தல் தீது என்று உரைப்ப நுன் தாதை சீறி – கம்.யுத்3:27 174/3

மேல்


செய்தலின் (1)

பெறாஅமையின் பேர் அமர் செய்தலின்
கழி பிணம் பிறங்கு போர்பு அழி களிறு எருதா – புறம் 342/12,13

மேல்


செய்தலே (1)

இன்னம் நன்று அவர் ஏயின செய்தலே – கம்.அயோ:4 22/4

மேல்


செய்தலை (1)

செய்தலை உற்ற ஓசை செயலதும் செவியின் கேட்டான் – கம்.யுத்4:34 20/4

மேல்


செய்தவம் (1)

திறம் திறம்பினும் செய்தவம் திறம்பினும் செயிர் தீர் – கம்.அயோ:2 73/3

மேல்


செய்தவர் (6)

தவல் இல் நோய் செய்தவர் காணாமை நினைத்தலின் – கலி 134/11
நடுங்கு நோய் செய்தவர் நல்காமை நினைத்தலின் – கலி 134/15
தேவபாடையின் இ கதை செய்தவர்
மூவர் ஆனவர்-தம்முளும் முந்திய – கம்.பால:0 10/1,2
செய்தவர் பெறுவது ஐயா செப்பல் ஆம் சீர்மைத்து ஆமோ – கம்.கிட்:7 139/4
கோது_இல் நல்வினை செய்தவர் உயர்குவர் குறித்து – கம்.யுத்1:3 53/3
தீது செய்தவர் தாழ்குவர் இது மெய்ம்மை தெரியின் – கம்.யுத்1:3 53/4

மேல்


செய்தவற்கு (1)

வாரி உண்டு அருள் செய்தவற்கு இது ஒரு வலியோ – கம்.யுத்1:6 31/2

மேல்


செய்தவன் (4)

களவு செய்தவன் உறை காணும் காலம் வந்து – கம்.கிட்:10 95/3
முதுகு நொய்து என செய்தவன் கனலையும் முனிவோன் – கம்.யுத்1:11 33/2
சேறு செய்தவன் உருப்பசி திலோத்தமை முதலா – கம்.யுத்1:12 2/2
ஏர் அழித்தது செய்தவன் ஈண்டு எழில் – கம்.யுத்2:19 148/1

மேல்


செய்தவனே-கொல் (1)

செய்தவனே-கொல் தெரித்தி இது என்றான் – கம்.யுத்3:20 29/3

மேல்


செய்தவா (2)

எருவே மதியே இது என் செய்தவா
ஒருவேனொடு நீ உறவாகலையோ – கம்.பால:23 14/3,4
அன்னையார் எனக்கு அழகு செய்தவா – கம்.அயோ:11 129/4

மேல்


செய்தவாறு-அரோ (3)

ஏகும் மீளும் இது என் செய்தவாறு-அரோ – கம்.பால:21 36/4
ஈரம் இன்றி இது என் செய்தவாறு-அரோ – கம்.கிட்:7 90/4
மன்னன் வந்திலன் என் செய்தவாறு-அரோ – கம்.கிட்:11 1/4

மேல்


செய்தவும் (1)

காதல் செய்தவும் காதல் அன்மை – நற் 268/6

மேல்


செய்தவே (1)

திரை செய் வேலைக்கு ஓர் ஆகுலம் செய்தவே – கம்.யுத்2:15 35/4

மேல்


செய்தற்கு (4)

இணை இலாள்-தன்னை நாடற்கு ஏயன செய்தற்கு ஏற்கும் – கம்.ஆரண்:15 52/2
செய்திர் செய்தற்கு_அரு நெடும் தீயன – கம்.கிட்:11 27/2
வழு_இல செய்தற்கு ஒத்த வானரம் வானின் நீண்ட – கம்.சுந்:4 32/4
அளவு இயல் அன்று செய்தற்கு அடுப்பதே ஆகும் அன்றே – கம்.யுத்4:32 48/4

மேல்


செய்தற்கு_அரு (1)

செய்திர் செய்தற்கு_அரு நெடும் தீயன – கம்.கிட்:11 27/2

மேல்


செய்தன்று (1)

யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின் – நற் 309/3

மேல்


செய்தன்றே (3)

கறங்கு குரல் எழிலி கார் செய்தன்றே
பகை வெம் காதலர் திறை தரு முயற்சி – ஐங் 452/2,3
பொன் புனை பீரத்து அலர் செய்தன்றே – ஐங் 452/5
கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம் – அகம் 4/7

மேல்


செய்தன்றோ (1)

முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/18

மேல்


செய்தன (14)

பயலை செய்தன பனி படு துறையே – ஐங் 141/3
நோய் நன்கு செய்தன எமக்கே – ஐங் 441/3
பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை – ஐங் 476/2
வேளாண்மை செய்தன கண் – கலி 101/46
முலை முகம்_செய்தன முள் எயிறு இலங்கின – அகம் 7/1
திருந்தினார்-வயின் செய்தன தேயுமோ – கம்.அயோ:7 27/4
ஆறு செய்தன ஆனையின் மதங்கள் அ ஆற்றை – கம்.சுந்:9 9/1
சேறு செய்தன தேர்களின் சில்லி அ சேற்றை – கம்.சுந்:9 9/2
நீறு செய்தன புரவியின் குரம் மற்று அ நீற்றை – கம்.சுந்:9 9/3
வீறு செய்தன அ பரி கலின மா விலாழி – கம்.சுந்:9 9/4
ஆனவர் செய்தன அறைய வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:6 55/2
இற்றை_நாள் வரை முதல் யான் முன் செய்தன
குற்றமும் உள எனின் பொறுத்தி கொற்றவ – கம்.யுத்2:16 93/1,2
செய்தன செருக்கி சென்று நெருக்கினர் தலைவர் செற்றி – கம்.யுத்3:21 12/2
ஆயிரம் கைகள் செய்த செய்தன அமலன் செம் கை – கம்.யுத்3:31 217/3

மேல்


செய்தனர் (4)

சென்றனர் ஆயினும் நன்று செய்தனர் என – நற் 164/4
இருந்தவர் இவர் என இனைய செய்தனர் – கம்.பால:5 38/4
செய்தனர் ஒன்று அல தீய மாயமே – கம்.பால:8 33/4
செய்தனர் பிறவும் வெம் போர் திகைத்தனர் தேவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 170/4

மேல்


செய்தனர்கள் (1)

செய்தனர்கள் மானிடர் என திசை அனைத்தும் – கம்.ஆரண்:10 51/1

மேல்


செய்தனவும் (1)

ஈசன் அருள் செய்தனவும் ஏடு அவிழ் மலர் பேர் – கம்.யுத்1:2 59/1

மேல்


செய்தனவே (1)

எல்லாரும் அறிய நோய் செய்தனவே
தே மொழி திரண்ட மென் தோள் மா மலை – குறு 72/2,3

மேல்


செய்தனள் (2)

எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – குறு 347/5

மேல்


செய்தனளோ (1)

சீதை எ தவம் செய்தனளோ என்றாள் – கம்.பால:21 23/4

மேல்


செய்தனன் (13)

அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/7
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/4
செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின் – புறம் 239/19
உற்ற வானவன் இருந்து யோகு செய்தனன் எனின் – கம்.பால:7 3/3
பண்டு உள மறை நெறி பரவி செய்தனன் – கம்.பால:23 84/4
செய்தனன் இனிது எல்லாம் செல்வனை முகம் முன்னா – கம்.அயோ:9 29/3
பழுது உறாவகை பந்தனை செய்தனன் வந்தித்து – கம்.சுந்:5 84/2
நன்று நன்று என மா நகை செய்தனன்
வென்றி என்று ஒன்றுதான் அன்றி வேறு இலான் – கம்.சுந்:12 102/3,4
சேது பந்தனம் செய்தனன் என்றது இ – கம்.யுத்1:9 61/1
மெய் எப்படி செய்தனன் நும் முன் விரைந்து – கம்.யுத்2:18 50/2
செய்தனன் துரந்தான் தெய்வ செயல் அன்ன கணையை வெம் கோல் – கம்.யுத்2:18 192/3
செய்தனன் இராகவன் அமரர் தேறினார் – கம்.யுத்4:37 83/4
தேசு உலாம் மணி மண்டபம் செய்தனன் – கம்.யுத்4:39 5/4

மேல்


செய்தனனால் (1)

செல்வாய் என ஏவுதல் செய்தனனால் – கம்.யுத்2:18 84/4

மேல்


செய்தனெம் (1)

செய்தனெம் மன்ற ஓர் பகை தரு நட்பே – குறு 304/8

மேல்


செய்தனென் (1)

செம்மையின் ஓம்பி நல் அறமும் செய்தனென்
இம்மையின் உதவி நல் இசை நடாய நீர் – கம்.அயோ:1 23/2,3

மேல்


செய்தனை (6)

குறி நீ செய்தனை என்ப அலரே – ஐங் 369/3
எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி – அகம் 288/8
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/3
பேதாய் பிழை செய்தனை பேர் உலகின் – கம்.ஆரண்:13 9/1
தீயினை நயப்புறுதல் செய்தனை தெரிந்தாய் – கம்.யுத்1:2 48/3
அஞ்சினேன் என செய்தனை ஆதலால் – கம்.யுத்4:37 178/3

மேல்


செய்தனைத்தற்கோ (1)

தெரி வேய் தோள் கரும்பு எழுதி தொய்யில் செய்தனைத்தற்கோ
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் – கலி 76/15,16

மேல்


செய்தனையது (1)

சோர் குழல் தொகுதி என்று சும்மை செய்தனையது அம்மா – கம்.கிட்:13 59/3

மேல்


செய்தனையால் (4)

இனிது செய்தனையால் நுந்தை வாழியர் – ஐங் 294/3
இனிது செய்தனையால் எந்தை வாழிய – அகம் 104/14
இனிது செய்தனையால் வாழ்க நின் கண்ணி – அகம் 314/18
பிள்ளாய் பெரியாய் பிழை செய்தனையால்
கொள்ளாது உலகு உன்னை இதோ கொடிதே – கம்.ஆரண்:14 67/3,4

மேல்


செய்தனையே (2)

நன்று என புரிந்தோய் நன்று செய்தனையே
செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு – நற் 24/7,8
தீங்கு செய்தனையே ஈங்கு வந்தோயே – அகம் 112/8

மேல்


செய்தனையோ (1)

எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/6

மேல்


செய்தாய் (20)

பொறுக்கல்லா நோய் செய்தாய் பொறீஇ நிறுக்கல்லேன் – கலி 94/11
பிச்சி நீ என் செய்தாய் இ பெரு நறவு இருக்க வாளா – கம்.பால:19 11/3
மறந்தாய் செய்தாய் ஆகுதி மாயா உயிர்-தன்னை – கம்.அயோ:11 85/2
தீது உரை செய்தாய் இனைய செய்கை சிதைவு அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 26/2
இழைத்தவற்கு இயல்பு அல இயம்பி என் செய்தாய்
பிழைத்தனை பாவி உன் பெண்மையால் என்றான் – கம்.கிட்:7 31/3,4
எண்ணுற்றாய் என் செய்தாய் என்று ஏசுவான் இயம்பலுற்றான் – கம்.கிட்:7 81/4
நாட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் எம்பிக்கு இ அரசை நல்கி – கம்.கிட்:7 87/3
காட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் கருமம்தான் இதன்-மேல் உண்டோ – கம்.கிட்:7 87/4
ஆகா செய்தாய் அஞ்சலை போலும் அறிவு_இல்லாய் – கம்.சுந்:2 80/1
என்றனர் யானே கேட்டேன் நீ அதற்கு இயைவ செய்தாய் – கம்.சுந்:3 129/4
பெண்ணில் தீயோய் நின் முதல் மாயும் பிணி செய்தாய்
புண்ணில் கோல் இட்டாலன சொல்லி பொது நோக்காது – கம்.சுந்:3 150/2,3
சிட்டர் செயல் செய்திலை குல சிறுமை செய்தாய்
மட்டு அவிழ் மலர் குழலினாளை இனி மன்னா – கம்.யுத்1:2 53/1,2
அழிவது செய்தாய் ஐய அன்பினால் அளியத்தேனுக்கு – கம்.யுத்1:12 31/1
இருமையும் கெடுக்கலுற்றாய் என் நினைந்து என் செய்தாய் நீ – கம்.யுத்1:12 37/4
பின்னை என் இதனை கொண்டு விளையாடி பிழைப்ப செய்தாய் – கம்.யுத்1:12 38/4
வந்தனை நன்று செய்தாய் என்னுடை மைந்த என்றான் – கம்.யுத்1:14 25/4
இணை ஆரும் இல் அவன் நேர் வரவு எய்தா வலி செய்தாய்
அணையாய் இனி எனது ஊழ் என அடரா எதிர் படரா – கம்.யுத்2:15 180/2,3
வென்றாய் அலையோ உன் உயிர் வீடாது உரை செய்தாய்
நன்றாக நின் நிலை நன்று என நல்கா எதிர் நடவா – கம்.யுத்2:15 183/2,3
இட்டு உண்டாய் அறங்கள் செய்தாய் எதிர்ந்துளோர் இருக்கை எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 35/1
ஒன்று அல்லது செய்தாய் எமை இளையோனையும் உனையும் – கம்.யுத்2:18 173/2

மேல்


செய்தாய்-மன் (2)

இன்புற்றார்க்கு இறைச்சியாய் இயைவதோ செய்தாய்-மன்
அன்பு உற்றார் அழ நீத்த அல்லலுள் கலங்கிய – கலி 148/9,10
கலந்தவர் காமத்தை கனற்றலோ செய்தாய்-மன்
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் – கலி 148/13,14

மேல்


செய்தாயேனும் (1)

செய்தாயேனும் தீவினையோடும் பழி அல்லால் – கம்.ஆரண்:11 13/1

மேல்


செய்தார் (28)

குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும் – கலி 93/31
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட – கலி 105/55
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார்
நின் உற்ற அல்லல் உரை என என்னை – கலி 144/9,10
மாதர் எழுந்து யாம் ஏகி அரும் தவனை கொணர்தும் என வணக்கம் செய்தார் – கம்.பால:5 35/4
தூண்டல் செய்யா மணி விளக்கின் சுடரால் இரவை பகல் செய்தார் – கம்.பால:10 69/4
அமிழ்தினை சுவை செய்து என்ன அழகினுக்கு அழகு செய்தார்
இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் ஏழைமை உடைத்து மாதோ – கம்.பால:22 3/3,4
ஈனம் இல் கலங்கள் தம்மின் இயைவன அணிதல் செய்தார்
மான் அணி நோக்கினார் தம் மங்கல கழுத்துக்கு எல்லாம் – கம்.பால:22 7/2,3
இல்லை உண்டு என்ன நின்ற இடையினுக்கு இடுக்கண் செய்தார் – கம்.பால:22 12/4
தெய்வ மங்கையர்க்கும் எல்லாம் திலகத்தை திலகம் செய்தார் – கம்.பால:22 16/4
எல்லாம் ஒரு தொடையா உடன் எய்தார் வினை செய்தார் – கம்.ஆரண்:7 88/4
சே_இழை அன்ன சொல்ல தீயவர் சேர்தல் செய்தார்
தூயவர் அல்லர் சொல்லின் தொல் நெறி தொடர்ந்தோர் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 52/1,2
ஆர்-கொலோ உரை செய்தார் என்று அருள் வர சீற்றம் அஃக – கம்.கிட்:11 50/1
கயிலையில் இருந்த தேவை தனி தனி கடுத்தல் செய்தார் – கம்.சுந்:1 11/4
செய தகு கடன்மை யாவும் தேவரும் மருள செய்தார்
கய தொழில் அரக்கன் தன்னை நாடி நாம் காண்டும் என்னா – கம்.சுந்:4 82/2,3
தெய்வ பாசம் உற பிணி செய்தார்
மையல் காய் கரி முன் உற வைத்தார் – கம்.யுத்1:3 92/2,3
என் செய்தார் என் செய்தார் என்று இயம்புவார் இனைய தன்மை – கம்.யுத்2:19 105/1
என் செய்தார் என் செய்தார் என்று இயம்புவார் இனைய தன்மை – கம்.யுத்2:19 105/1
முன் செய்தார் யாவர் என்பார் முன் எது பின் எது என்பார் – கம்.யுத்2:19 105/2
கொன் செய்தார் வீரர் இன்ன திசையினார் என்றும் கொள்ளார் – கம்.யுத்2:19 105/3
உண்ட செஞ்சோறும் நோக்கார் உயிருக்கே உதவி செய்தார் – கம்.யுத்2:19 174/4
உண்டோ உன்-பால் துன்பு என அன்போடு உரை செய்தார் – கம்.யுத்3:22 218/4
சீர்த்தவர் செய்ய தக்க கருமமே செய்தார் என்ன – கம்.யுத்3:25 9/4
அ தொழில் அவரும் செய்தார் ஆயிடை அனைத்து திக்கும் – கம்.யுத்3:30 1/1
வாய் படைத்துடையார் எல்லாம் வாழ்த்தினார் வணக்கம் செய்தார் – கம்.யுத்3:31 228/4
சென்று அடைந்து இராமன் செம் பொன் திருவடி வணக்கம் செய்தார்
வென்றியின் தலைவர் கண்ட இராமன் என் விளைந்தது என்றான் – கம்.யுத்4:32 45/3,4
திரு விளை அல்குற்கு ஏற்ப மேகலை தழுவ செய்தார் – கம்.யுத்4:40 32/4
மன் உயிர்க்கு உவமை கூர வந்தவர் வணக்கம் செய்தார் – கம்.யுத்4:41 119/4
உம்பரும் உவகை கூர ஒப்பனை ஒப்ப செய்தார் – கம்.யுத்4:42 1/4

மேல்


செய்தார்கள் (2)

மாதரை கொலை செய்தார்கள் உளர் என வரினும் வந்த – கம்.சுந்:12 108/3
யார் வீரதை இன்ன செய்தார்கள் எனா – கம்.யுத்3:20 84/3

மேல்


செய்தாரும் (1)

நூக்கினார் இல்லை ஒன்றும் நோவு செய்தாரும் இல்லை – கம்.யுத்2:16 200/2

மேல்


செய்தாரே (2)

நடை நீர் அழிய செய்தாரே நடு இலாதார் நனி அவரோடு – கம்.கிட்:1 27/3
எல்லை இலாதன செய்தாரே என்றாலும் – கம்.யுத்1:3 168/2

மேல்


செய்தாரேனும் (1)

தாம் பிழை செய்தாரேனும் தஞ்சம் என்று அடைந்தோர்-தம்மை – கம்.யுத்1:9 27/3

மேல்


செய்தாரை (1)

சொல்விக்க வந்து போனேன் நோவுறு துயர் செய்தாரை
வெல்விக்க வந்து நின்னை மீட்பிக்க அன்று வெய்தின் – கம்.யுத்3:26 48/2,3

மேல்


செய்தாரோடு (1)

ஒக்கும் இன் உயிர் அன்னாரை உதவி செய்தாரோடு ஒன்ற – கம்.யுத்2:16 138/2

மேல்


செய்தால் (6)

வசம் செய்தால் அது முறைமையோ வசைக்கு – கம்.அயோ:14 112/2
தீமைதான் பிறரை காத்து தான் செய்தால் தீங்கு அன்று ஆமோ – கம்.கிட்:7 82/3
வலியவர் மெலிவு செய்தால் புகழ் அன்றி வசையும் உண்டோ – கம்.கிட்:7 86/4
சீறுவாய் அல்லை ஐய சிறியவர் தீமை செய்தால்
ஆறுவாய் நீ அலால் மற்று ஆர் உளர் அயர்ந்தான் அல்லன் – கம்.கிட்:11 54/1,2
தீயன சிறியோர் செய்தால் பொறுப்பதே பெரியோர் செய்கை – கம்.யுத்1:7 10/3
இருபதிற்றிரண்டு ஆண்டு நின்று அமர் செய்தால் என் ஆம் – கம்.யுத்3:31 25/2

மேல்


செய்தாள் (3)

இன்னது செய்தாள் இவள் என – கலி 54/19
இன்னா இடும்பை செய்தாள் அம்ம சான்றீர் – கலி 141/14
அருந்ததிக்கு அருகு சென்று ஆண்டு அழகினுக்கு அழகு செய்தாள்
இருந்த திக்கு உணர்ந்திலாதார் ஏகினார் இடையர் மாதர் – கம்.கிட்:15 33/1,2

மேல்


செய்தாள்-கொல் (1)

என் செய்தாள்-கொல் என்பீர் கேட்டீ-மின் பொன் செய்தேன் – கலி 143/9

மேல்


செய்தாற்கு (1)

என்று அவன் உரைத்த-காலை என்னை இ மாயம் செய்தாற்கு
ஒன்றும் இங்கு அரியது இல்லை என்பது ஓர் துணுக்கம் உந்த – கம்.யுத்2:17 29/1,2

மேல்


செய்தான் (55)

பகை இல் நோய் செய்தான் பய மலை ஏத்தி – கலி 40/6
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான்
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/20,21
செய்தான் அ கள்வன் மகன் – கலி 51/16
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் – கலி 131/23
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
படாஅமை செய்தான் தொடர்பு – கலி 147/56
தீம் கவி செவிகள் ஆர தேவரும் பருக செய்தான்
ஆங்கு அவன் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பு எனும் நறவம் மாந்தி – கம்.பால:2 1/2,3
வானமும் வையமும் வவ்வுதல் செய்தான் – கம்.பால:8 8/4
உதைய கிரி எனும் கடவுள் நுதல் கிழித்த விழியே போல் உதயம் செய்தான் – கம்.பால:11 13/4
சிங்க ஆசனமும் வைத்து செய்வன பிறவும் செய்தான் – கம்.அயோ:3 81/4
தீதா நின்ற சிந்தனை செய்தான் அவன் என்ன – கம்.அயோ:11 78/3
அனையவற்கு அமைவின் செய்தான் ஆர் அவற்கு அன்பு இலாதார் – கம்.அயோ:13 37/3
சீதை-தன் நடையை நோக்கி சிறியது ஓர் முறுவல் செய்தான்
மாது_அவள்-தானும் ஆண்டு வந்து நீர் உண்டு மீளும் – கம்.ஆரண்:5 5/2,3
உயிர் தெற உவந்து வந்தான் ஒத்தனன் உதயம் செய்தான் – கம்.ஆரண்:10 107/4
எந்நாள் அவன் என்னை இ தீர்வு அரும் இன்னல் செய்தான்
அ நாள்-முதல் யானும் அயர்த்திலென் ஆகும் என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 152/3,4
சிந்தாவினை அன்றியும் கைவினையாலும் செய்தான்
அம் தாம நெடும் தறி ஆயிரத்தால் அமைத்த – கம்.ஆரண்:10 156/2,3
ஈறு ஒரு மனிதன் செய்தான் என்று எடுத்து இயம்பினாயேல் – கம்.ஆரண்:12 59/2
புந்தியின் பெருமையாய் போதரு என்று உரை செய்தான்
மந்திரம் கெழுமு நூல் மரபு உணர்ந்து உதவுவான் – கம்.கிட்:3 15/3,4
முறை அல செய்தான் என்று முனிதியோ முனிவு இலாதாய் – கம்.கிட்:7 88/4
என் உயிர்க்கு இறுதி செய்தான் என்பதை இறையும் எண்ணாது – கம்.கிட்:7 154/1
சீரியன் சொல்லே என்ன செவ்விதின் அரசு செய்தான் – கம்.கிட்:9 32/4
தீர்வினை சென்று நின்ற சீற்றத்தான் சிந்தை செய்தான்
ஆரியன் அருளின் தீர்ந்தான்_அல்லன் வந்து அடுத்த செல்வம் – கம்.கிட்:11 67/2,3
இழை பொரும் இடையினாள்-தன் இன் சொற்கள் இயைய செய்தான்
பிழை இலது உவமை காட்ட பெற்றிலன் பெறும்-கொல் இன்னும் – கம்.கிட்:13 62/3,4
வேண்ட துஞ்சார் என்று ஒரு விஞ்ஞை வினை செய்தான்
மாண்டு அற்றாராம் என்றிட எல்லாம் மயர்வு உற்றார் – கம்.சுந்:4 1/3,4
உழை குல தீய மாய உருவு கொண்டு உறுதல் செய்தான்
மழை கரு நிறத்து மாய அரக்கன் மாரீசன் என்பான் – கம்.சுந்:4 74/1,2
மூடரும் மொழியார் என்ன மன்னனும் முறுவல் செய்தான் – கம்.சுந்:6 58/4
நல்லது உரைத்தாய் நம்பி இவன் நவையே செய்தான் ஆனாலும் – கம்.சுந்:12 112/1
தன் குலம் தன்னது ஆக்கி தன்னை இ தனிமை செய்தான்
வன் குலம் கூற்றுக்கு ஈந்து வானவர் குலத்தை வாழ்வித்து – கம்.சுந்:14 28/2,3
ஓதினான் ஓத நீர் கடந்து பகை கடிந்து உலகை உய்ய செய்தான் – கம்.யுத்1:4 102/4
நல் நகர் நொய்தின் செய்தான் தாதையும் நாண் உட்கொண்டான் – கம்.யுத்1:9 15/4
தொல் நகர் காண்பான் போல கதிரவன் தோற்றம் செய்தான் – கம்.யுத்1:9 89/4
ஆறாத-முன்னம் அகன் வேலையை ஆறு செய்தான் – கம்.யுத்1:11 27/4
சினம் கொள் திண் திறல் அரக்கனும் சிறு நகை செய்தான்
புனம் கொள் புன் தலை குரங்கினை புகழுதி போலாம் – கம்.யுத்1:11 35/1,2
ஒளித்தவர் வெளிப்பட்டு என்ன கதிரவன் உதயம் செய்தான் – கம்.யுத்1:13 24/4
தேசருக்கு இடுக்கண் செய்தான் தேவியை சிறையில் வைத்தான் – கம்.யுத்1:14 4/1
சூழ்வு இலா வஞ்சம் சூழ்ந்து உன் துணைவியை பிரிவு செய்தான்
ஏழையாள் இடுக்கண் நோக்கி ஒரு தனி இகல்-மேல் சென்ற – கம்.யுத்1:14 5/2,3
சிறந்தது போரே என்றான் சேவகன் முறுவல் செய்தான் – கம்.யுத்1:14 7/4
போர் கிழிந்து புறம் தர போர் செய்தான் – கம்.யுத்2:15 65/4
ஆயிரம் கூறு செய்தான் அமரரை அலக்கண் செய்தான் – கம்.யுத்2:15 134/4
ஆயிரம் கூறு செய்தான் அமரரை அலக்கண் செய்தான் – கம்.யுத்2:15 134/4
ஈர்க்கின்றன கனல் ஒப்பன எய்தான் இகல் செய்தான் – கம்.யுத்2:15 157/4
உம்பிக்கு உயிர் ஈறு செய்தான் ஒருவன் – கம்.யுத்2:18 11/1
சித்திர வில் வலோனும் சின்ன பின்னங்கள் செய்தான் – கம்.யுத்2:19 177/4
இனையன சொல்லி தேற்றி அனலன் மற்று இனைய செய்தான் – கம்.யுத்2:19 213/4
சாரதி புரள வீர தண்டினால் கண்டம் செய்தான் – கம்.யுத்3:22 130/4
கொண்டல் நீர் கொணர்ந்து கோல முகத்தினை குளிர செய்தான் – கம்.யுத்3:24 11/4
திருவோடும் இருந்த மூல தேவையும் வணக்கம் செய்தான் – கம்.யுத்3:24 50/4
சே_இழை பாகத்து எண் தோள் ஒருவனை வணக்கம் செய்தான் – கம்.யுத்3:24 51/4
சோதியான் உதயம் செய்தான் உற்றது ஓர் துணிதல் ஆற்றேன் – கம்.யுத்3:24 55/3
சிந்துவென் என்று செறுத்து உரை செய்தான்
அந்தம்_இல் மாருதி அஞ்சி அயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 30/3,4
ஏற்றது என்று அயோத்தி வேந்தற்கு இளையவன் இதனை செய்தான் – கம்.யுத்3:28 50/4
சிட்டது செய்தி என்றான் அதற்கு அவன் சீற்றம் செய்தான் – கம்.யுத்4:34 16/4
அன்னவனும் அன்னதனை ஆக உரை செய்தான் – கம்.யுத்4:36 18/4
திசைகளும் கிழிய ஆர்த்தான் தீர்த்தனும் முறுவல் செய்தான் – கம்.யுத்4:37 14/4
செவ்வையின் அவர் முன் சென்றான் வீடணன் இதனை செய்தான் – கம்.யுத்4:38 1/4

மேல்


செய்தான்-கண் (3)

மாணா நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/7
அல்லல் நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/10
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17

மேல்


செய்தான்-கொல்லோ (1)

என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்-கண் – கலி 60/9

மேல்


செய்தான்-ஆகின் (1)

கொல்லுதல் செய்தான்-ஆகின் கொடுமையால் கொற்றம் பேணி – கம்.யுத்1:12 36/2

மேல்


செய்தானுக்கு (1)

நூல் வரை வழி செய்தானுக்கு அ நிலை நொய்தின் சொன்னான் – கம்.யுத்1:9 14/4

மேல்


செய்தானுடைய (1)

உறு திறல் கலுழன்-மேல் ஒருவன் நின்று அமர் செய்தானுடைய வில்லும் – கம்.யுத்1:2 87/2

மேல்


செய்தானை (1)

கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால் – கலி 147/48

மேல்


செய்தானோ (1)

வஞ்சனுக்கு இளைய என்னை வருக என்று அருள் செய்தானோ
தஞ்சு என கருதினானோ தாழ் சடை கடவுள் உண்ட – கம்.யுத்1:4 123/2,3

மேல்


செய்தி (25)

பண்பு இல் செய்தி நினைப்பு ஆகின்றே – நற் 25/12
ஒளித்த செய்தி வெளிப்பட கிளந்த பின் – குறு 374/2
சிறுவரின் இனைய செய்தி
நகாரோ பெரும நின் கண்டிசினோரே – ஐங் 85/4,5
பரிந்து எவன் செய்தி வருகுவர் விரைந்தே – கலி 28/24
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான் – கலி 100/16
நீ எவன் செய்தி பிறர்க்கு – கலி 108/50
கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி
அறியாது அளித்து என் உயிர் – கலி 110/18,19
வானத்து எவன் செய்தி நீ – கலி 147/29
இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே – புறம் 12/5
செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி இல் என – புறம் 34/6
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் – புறம் 45/7
திரிதர செய்தி ஒன்றினால் செழு நிலம் எல்லாம் – கம்.அயோ:2 89/3
செயல்_அரும் தவங்கள் செய்தி செம்மலை தந்த செல்வ – கம்.அயோ:3 93/3
என்னும் படி அன்று அடியாரினில் ஏவல் செய்தி
மன்னும் நகர்க்கே இவன் வந்திடின் வா அது அன்றேல் – கம்.அயோ:4 147/2,3
சொன்னது செய்தி ஐய துயர் உழந்து அயரல் என்றான் – கம்.அயோ:14 115/4
செய்தி காவல் நீ சிறிது போழ்து எனா – கம்.கிட்:3 52/3
உன் உயிர்க்கு உறுதி செய்தி இவற்கு அமர் உற்றது உண்டேல் – கம்.கிட்:7 154/2
வைத்த வேதிகை செய்தி மனக்கொள்வாள் – கம்.சுந்:3 24/4
சாதி அன்றேல் பிறிது என் செய்தி அவர் பின் தனி நின்றாய் – கம்.சுந்:8 43/3
செய்தி செய்தி சிலை கை கொண்டால் வெறும் கை திரிவோரை – கம்.சுந்:8 45/1
செய்தி செய்தி சிலை கை கொண்டால் வெறும் கை திரிவோரை – கம்.சுந்:8 45/1
அளவு உரையாமல் செய்தி ஆதி என்று அமைய சொன்னான் – கம்.சுந்:12 111/4
சிந்தையின் உணர்ந்து செய்யல்-பாற்று எனின் செய்தி தெவ்வர் – கம்.யுத்3:22 152/2
சிட்டது செய்தி என்றான் அதற்கு அவன் சீற்றம் செய்தான் – கம்.யுத்4:34 16/4
சோதனை நோக்கி செய்தி துடிப்பு இலை என்ன சொன்னான் – கம்.யுத்4:37 6/4

மேல்


செய்திட (4)

மன்னு மணி முடி அணிந்து வரன்முறை செய்திட இவண் நீ வருதற்கு ஒத்தது – கம்.பால:5 61/3
சிலம்பும் மேகலையும் ஒலி செய்திட
நலம் பெய் கொம்பின் நடந்து வந்து எய்தினாள் – கம்.பால:21 20/2,3
கூவல்-செய் தொழிலினர் குடிமை செய்திட
மூ_உலகமும் இவர் முறையின் ஆள யான் – கம்.ஆரண்:12 31/2,3
சிறப்பு அவன் செய்திட செல்வம் எய்தினார் – கம்.யுத்1:5 27/1

மேல்


செய்திடின் (1)

வேண்டா வேண்டா செய்திடின் உய்வான் விதி உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 16/2

மேல்


செய்திடினும் (1)

தேயத்தவர் செய்குதல் செய்திடினும்
மாய தொழில் செய்ய மதித்திலனால் – கம்.யுத்2:18 64/3,4

மேல்


செய்திடும் (1)

நீறு செய்திடும் நீலன் என்று ஓதினான் – கம்.கிட்:13 3/4

மேல்


செய்திடுவேன் (1)

இன்று உம் புதல்வன் இனி நீர் ஏவும் பணி செய்திடுவேன்
ஒன்றும் தளர்வு உற்று அயரீர் ஒழி-மின் இடர் என்றிடலும் – கம்.அயோ:4 84/2,3

மேல்


செய்திதான் (1)

செய்திதான் உணர்கிலாது திருவுளம் தெரித்தி என்றாள் – கம்.கிட்:11 49/2

மேல்


செய்தியால் (2)

இனிய கூறி நின்று ஏயின செய்தியால் – கம்.அயோ:2 17/4
சேதியாநின்றது உன் ஒழுக்க செய்தியால்
சாதியால் அன்று எனின் தக்கது ஓர் நெறி – கம்.யுத்4:40 55/2,3

மேல்


செய்தியின் (2)

திறம் வேறு செய்தியின் நூல் நெறி பிழையாது – கலி 99/3
சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர்-கொல்லோ – அகம் 235/3

மேல்


செய்தியும் (2)

எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி – மது 516
சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியும் புகுந்த செய்தியும்
சுந்தரி சொல் என தொழுது சொல்லுவாள் – கம்.பால:13 57/3,4

மேல்


செய்தியே (1)

தெரிய எண்ணினை செய்வதும் செய்தியே
உரியது அன்று என ஓர்கின்றது உண்டு அது என் – கம்.சுந்:5 12/2,3

மேல்


செய்தியோ (6)

வறந்து என்னை செய்தியோ வானம் சிறந்த என் – கலி 145/20
கொன்னே செய்தியோ அரவம் பொன் என – அகம் 188/8
நினைதலும் செய்தியோ எம்மே கனை கதிர் – அகம் 327/8
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து – புறம் 68/4
உலம் கொள் தோள் உனக்கு உறுவ செய்தியோ
கலங்குறா-வணம் காத்தி போந்து எனா – கம்.அயோ:14 111/2,3
தனை எழ நோக்கி நீ தகாத செய்தியோ
புனித நூல் கற்று உணர் புந்தியோய் என்றான் – கம்.யுத்4:40 38/3,4

மேல்


செய்திர் (2)

இனத்திடை வைகினிர் என் செய்திர் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 50/4
செய்திர் செய்தற்கு_அரு நெடும் தீயன – கம்.கிட்:11 27/2

மேல்


செய்திருந்த (1)

வேய் சொரி முத்துக்கு அம்மா விருந்து செய்திருந்த ஈண்ட – கம்.யுத்1:8 25/3

மேல்


செய்தில (1)

சொறிந்த தன்மையும் செய்தில ஆயின தூயவன் துணிவு ஒன்றா – கம்.யுத்1:3 83/3

மேல்


செய்திலம் (1)

செறி பொன் தார் அலங்கல் வீர செய்திலம் குற்றம் நம்மை – கம்.கிட்:11 79/3

மேல்


செய்திலர் (1)

செய்திலர் இவனை ஒன்றும் நீ இது தீர்ப்பின் அல்லால் – கம்.யுத்2:19 89/3

மேல்


செய்திலள் (1)

இல்_பிறந்தார்-தமக்கு இயைவ செய்திலள்
கற்பு இறந்தாள் என கரன்-கொலாம் இவள் – கம்.ஆரண்:10 32/2,3

மேல்


செய்திலன் (4)

எனக்கு அடுத்தது செய்திலன் என்ற சொல் – கம்.அயோ:14 3/3
செய்திலன் எமை தே மலர் மேலவன் – கம்.கிட்:7 110/3
செய்திலன் குலத்து மானம் தீர்ந்திலன் சிறிதும் என்றான் – கம்.யுத்2:16 165/4
வேறு செய்திலன் வெய்யவன் வீரனும் – கம்.யுத்2:19 129/2

மேல்


செய்திலாதாய் (1)

சிந்தையால் செய்கையால் ஓர் தீவினை செய்திலாதாய்
நொந்தனை அதுதான் நிற்க நின் முகம் நோக்கி கூற்றம் – கம்.கிட்:7 147/2,3

மேல்


செய்திலெனால் (1)

தீது என்று அது சிந்தனை செய்திலெனால்
ஈது என்று அறம் மன் நெறி ஆம் என நீ – கம்.யுத்2:18 35/1,2

மேல்


செய்திலேன் (1)

தரும் தகை அமைந்தும் அ தன்மை செய்திலேன்
திருந்து_இழை-திறத்தினால் தெளிந்த சிந்தை நீ – கம்.கிட்:11 130/2,3

மேல்


செய்திலை (1)

சிட்டர் செயல் செய்திலை குல சிறுமை செய்தாய் – கம்.யுத்1:2 53/1

மேல்


செய்தீமோ (1)

அறம் செய்தீமோ அருள் வெய்யோய் என – புறம் 145/7

மேல்


செய்தீர் (1)

என்று எல்லீரும் என் செய்தீர் என்னை நகுதிரோ – கலி 142/15

மேல்


செய்தீரோ (1)

பின் இவளை அயல் ஒருவர் பாரார் என்றே அரிந்தீர் பிழை செய்தீரோ
அன்னதனை அறிந்து அன்றோ அன்பு இரட்டி பூண்டது நான் அறிவு இலேனோ – கம்.ஆரண்:6 125/3,4

மேல்


செய்து (126)

சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ – திரு 234
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி – மது 371
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை – நற் 289/6
செய்து இன்புற்றனெம் செறிந்தன வளையே – குறு 61/6
முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே – குறு 377/5
தேற்றம் செய்து நம் புணர்ந்து இனி – ஐங் 23/3
நன் நுதல் இன்று மால் செய்து என – ஐங் 194/3
படு பிணம் பிறங்க பாழ் பல செய்து
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப – பதி 49/13,14
காஞ்சி சான்ற செரு பல செய்து நின் – பதி 84/19
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3
துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/15
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15
இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின் – கலி 53/12
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
சூழ்ந்தவை செய்து மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய் – கலி 69/23
செய்து இயற்றியது போல வயல் பூத்த தாமரை – கலி 74/3
புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு – கலி 82/4
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா – கலி 83/19
வெறி கொள் வியன் மார்பு வேறு ஆக செய்து
குறி கொள செய்தார் யார் செப்பு மற்று யாரும் – கலி 93/30,31
முறுவலார்க்கு ஓர் நகை செய்து – கலி 98/38
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/3
சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை – கலி 122/4
காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/11
இனிய செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/19
வேட்டவை செய்து ஆங்கு காட்டி மற்று ஆங்கே – கலி 141/2
அன்ன இடும்பை பல செய்து தன்னை – கலி 144/5
விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை – கலி 144/38
ஊழ் செய்து இரவும் பகலும் போல் வேறு ஆகி – கலி 145/15
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/39
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும் – அகம் 40/9
நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் என – அகம் 208/12
பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் – அகம் 219/8
கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே – அகம் 227/22
செய்து பின் இரங்கா வினையொடு – அகம் 268/13
செய்து விட்டு அன்ன செம் நில மருங்கில் – அகம் 304/6
ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம் – அகம் 306/14
துயர் செய்து ஆற்றாய் ஆகி பெயர்பு ஆங்கு – அகம் 365/10
நீங்கா வஞ்சினம் செய்து நம் துறந்தோர் – அகம் 378/18
செய்து இரங்கா வினை சேண் விளங்கும் புகழ் – புறம் 10/11
புகை படு கூர் எரி பரப்பி பகை செய்து
பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/5,6
நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு – புறம் 370/2
எ உலகத்தோர் யாவரும் தவம் செய்து ஏறுவான் ஆதரிக்கின்ற – கம்.பால:3 1/3
செய்யாத யாகம் இவன் செய்து மறந்த மாதோ – கம்.பால:4 3/4
பாசிழை மடந்தையர் பன்னசாலை செய்து
ஆசு அறும் அரும் தவத்தவரின் வைகினார் – கம்.பால:5 37/3,4
இணைந்த கமல சரண் அருச்சனை செய்து இன்றே – கம்.பால:6 6/3
வலம் செய்து வணங்க எளிவந்த இது முந்து என் – கம்.பால:6 7/3
தீது என்றுள்ளவை யாவையும் செய்து எமை – கம்.பால:7 37/1
ஏவின செய்து நிற்றும் இளையவன் போல என்று – கம்.பால:8 3/2
மையலால் அறிவு நீங்கி மா முனிக்கு அற்றம் செய்து
பொய் இலா உள்ளத்தான் தன் உருவமே கொண்டு புக்கான் – கம்.பால:9 18/3,4
செயற்கு அரிய பெரு வேள்வி ஒரு நூறும் செய்து அமைத்தான் – கம்.பால:12 12/4
பிணங்குவன அழகு இவளை தவம் செய்து பெற்றது-காண் – கம்.பால:13 18/2
பின்னங்கள் உகிரின் செய்து பிண்டி அம் தளிர் கை கொண்ட – கம்.பால:16 24/1
அமிழ்தினை சுவை செய்து என்ன அழகினுக்கு அழகு செய்தார் – கம்.பால:22 3/3
கை வளர் மயில்_அனாளை வலம் செய்து காப்பும் இட்டார் – கம்.பால:22 18/4
மற்று உள செய்வன செய்து மகிழ்ந்தார் – கம்.பால:23 92/1
அலகு இல் மா தவங்கள் செய்து ஓர் அரு வரை இருந்தேன் ஆண்டை – கம்.பால:24 34/2
மன் உயிர்க்கு உறுவதே செய்து வைகினேன் – கம்.அயோ:1 14/3
இறந்திலன் இருந்தனன் என் செய்து ஆற்றுவான் – கம்.அயோ:2 63/3
நோய் தந்து என்னை நோவன செய்து நுவலாதே – கம்.அயோ:3 33/2
சேண் உலாவிய நாள் எலாம் உயிர் ஒன்று போல்வன செய்து பின் – கம்.அயோ:3 50/1
ஒத்த மா தவம் செய்து உயர்ந்தார் அன்றே – கம்.அயோ:4 21/2
ஒன்றும் வனம் என்று உன்னா வண்ணம் செய்து என் உரையும் – கம்.அயோ:4 40/3
மெய் ஆர் தவமே செய்து உன் மிடல் மார்பு அரிதின் பெற்ற – கம்.அயோ:4 64/1
செய்து உடை செல்வமோ யாதும் தீர்ந்து எமை – கம்.அயோ:4 154/1
அங்கி மேல் வேள்வி செய்து அரிதின் பெற்ற நின் – கம்.அயோ:5 24/1
மாலை வாய் நியமம் செய்து மரபுளி இயற்றி வைகல் – கம்.அயோ:8 20/1
செம்பொனால் செய்து குலிகம் இட்டு எழுதிய செப்பு ஓர் – கம்.அயோ:10 26/1
தேக்கு அடை படலையின் செறிவு செய்து பின் – கம்.அயோ:10 45/1
சிறுவர் செய் கடன் செய்து தீர்த்தி என்று – கம்.அயோ:11 116/3
செய்து தீ கலம் திருத்தி செல்வனை – கம்.அயோ:11 123/2
தேவர்-தம் உலகினும் தீமை செய்து உழல் – கம்.அயோ:12 8/1
சின்னபின்னம் செய்து என் சினத்தை தீர்வெனேல் – கம்.அயோ:12 55/2
கோது அற தவம் செய்து குறிப்பின் எய்திய – கம்.அயோ:14 50/1
செய்கை யாவையும் செய்து இவண் செல்வ நீ – கம்.ஆரண்:3 29/2
திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த – கம்.ஆரண்:6 102/3
மண்டு அமர் யானே செய்து இ மானிடன் வலியை நீக்கி – கம்.ஆரண்:7 66/3
வினை எலாம் செய்து வெல்லல் ஆம் தன்மையன் அல்லன் – கம்.ஆரண்:7 72/3
திருந்திய செய்து செவ்வி திருமுகம் நோக்கி செப்பும் – கம்.ஆரண்:11 1/4
ஏவல் செய்து உய்குவென் இனி என்று உன்னினான் – கம்.ஆரண்:12 31/4
தெண் திரை உலகம்-தன்னில் செறுநர்-மாட்டு ஏவல் செய்து
பெண்டிரின் வாழ்வர் அன்றே இது அன்றோ தேவர் பெற்றி – கம்.ஆரண்:13 123/1,2
வீரியன் வேள்வி செய்து விண் உலகோடும் ஆண்ட – கம்.கிட்:2 26/3
தடுத்து வல்லவர் தணிவு செய்து நோய் – கம்.கிட்:3 56/1
சேமம் அ வழி செய்து செம் கதிர் – கம்.கிட்:3 58/1
முறுவல் செய்து அவன் முன்னிய முயற்சியை உன்னி – கம்.கிட்:4 2/2
அரக்கர் ஓர் அழிவு செய்து கழிவரேல் அதற்கு வேறு ஓர் – கம்.கிட்:7 85/1
சிதைவு_இல செய்து நொய்தின் தீர்வு_அரும் பிறவி தீர்தி – கம்.கிட்:7 141/4
திண்ணம் செய்வன செய்து செம்மலை – கம்.கிட்:9 4/4
குழல் படைத்து யாழை செய்து குயிலொடு கிளியும் கூட்டி – கம்.கிட்:13 62/1
திருந்தியது யாது அது செய்து தீர்தும் என்று – கம்.கிட்:16 5/3
செய்தும் என்று அமைந்தது செய்து தீர்ந்திலம் – கம்.கிட்:16 8/1
சென்று அங்கு ஆடுதல் செய்து தீர்ந்த பின் – கம்.கிட்:16 46/2
திண்ணிது அமைந்தீர் செய்து முடிப்பீர் சிதைவு இன்றால் – கம்.கிட்:17 16/3
அடுத்த பணி செய்து இவண் இருத்தி என அ சொற்கு – கம்.சுந்:4 60/2
உரை செய்து என்னை என் ஊழ்வினை உன்னுவேன் – கம்.சுந்:5 36/4
வேடனுக்கு உதவி செய்து விறகிடை வெம் தீ மூட்டி – கம்.யுத்1:4 109/2
உகம் பல் காலமும் தவம் செய்து பெரு வரம் உடையான் – கம்.யுத்1:5 33/1
ஈறு_இலா வணக்கம் செய்து யாம் இரந்திட எய்திடாதே – கம்.யுத்1:7 12/2
முழுது எரி மணியின் செய்து முடிந்தன முனைவராலும் – கம்.யுத்1:10 8/2
புக்கு எரி மடுத்து இ ஊரை பொடி செய்து போயினாற்கு – கம்.யுத்1:13 15/1
என்று உரைத்து எயிற்று பேழ் வாய் எரி உக நகை செய்து யாணர் – கம்.யுத்2:15 140/1
செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி – கம்.யுத்2:15 227/2
இறையில் வைத்து அவற்கு ஏவல் செய்து இருத்தியேல் இன்னும் – கம்.யுத்2:15 253/3
போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் – கம்.யுத்2:16 150/2
ஓசை ஒண் கடலையும் திடர் செய்து ஓடுமால் – கம்.யுத்2:16 297/4
பண்களால் கிளவி செய்து பவளத்தால் அதரம் ஆக்கி – கம்.யுத்2:17 7/1
பின்னானையும் இப்படி செய்து பெயர்த்து – கம்.யுத்2:18 31/2
கூறே பல செய்து உயிர் கொண்டு உனையும் – கம்.யுத்2:18 38/3
என் தேவியை வஞ்சனை செய்து எழுவான் – கம்.யுத்2:18 79/1
ஏகா இது செய்து எனது இன்னலை நீக்கிடு எந்தைக்கு – கம்.யுத்2:19 14/1
மன்னனும் முறுவல் செய்து வாய் அம்பு ஓர் ஆறு வாங்கி – கம்.யுத்3:21 22/2
கோளுற்று உன்னொடு குறித்து அமர் செய்து உயிர் கொள்வான் – கம்.யுத்3:22 60/3
வேம் அது செய்து இனி மீள்குவென் என்றான் – கம்.யுத்3:26 37/4
வருந்திட மாயம் செய்து நிகும்பலை மருங்கு புக்கான் – கம்.யுத்3:26 94/3
பல் பெரும் போரும் செய்து வருந்தின அற்றம் பார்த்து – கம்.யுத்3:27 5/3
நிலம் செய்து விசும்பும் செய்து நெடிய மால் படை நின்றானை – கம்.யுத்3:28 4/1
நிலம் செய்து விசும்பும் செய்து நெடிய மால் படை நின்றானை – கம்.யுத்3:28 4/1
வலம் செய்து போயிற்று என்றால் மற்று இனி வலியது உண்டோ – கம்.யுத்3:28 4/2
வஞ்ச வினை செய்து நெடு மன்றில் வளம் உண்டு கரி பொய்க்கும் மறம் ஆர் – கம்.யுத்3:31 143/1
பூசனை முறையின் செய்து திரு மறை புகன்ற தானம் – கம்.யுத்4:35 3/2
தவனோ என்னின் செய்து முடிக்கும் தரன் அல்லன் – கம்.யுத்4:37 135/3
கடன்கள் செய்து முடித்து கணவனோடு – கம்.யுத்4:38 32/1
நெடிய காதலினோர்க்கு உயர் நீர்மை செய்து
இடி கொள் சொல்லன் அனலற்கு இது இயம்பினான் – கம்.யுத்4:39 9/3,4
வேத நல் மணி வேகடம் செய்து அன்ன – கம்.யுத்4:40 16/3

மேல்


செய்தும் (7)

பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற – பட் 270
யாம் எவன் செய்தும் நினக்கு – கலி 108/51
தவளை ஈகிலம் ஆவது செய்தும் என்று அருளால் – கம்.கிட்:1 17/2
செய்தும் என்று அமைந்தது செய்து தீர்ந்திலம் – கம்.கிட்:16 8/1
தெரிதர உணர்ந்தேம் பின்னர் என் இனி செய்தும் என்றார் – கம்.சுந்:14 10/4
உய்யலாம் வகைகள் என்று அங்கு எழுப்பல் ஆம் வகையே செய்தும்
கய் எலாம் வலியும் ஓய்ந்த கவன மா காலும் ஓய்ந்த – கம்.யுத்2:16 49/2,3
அறம் கெட செய்தும் என்றே அமைந்தனம் ஆகின் ஐய – கம்.யுத்3:26 72/1

மேல்


செய்துமேல் (1)

அல்லது செய்துமேல் அரக்கர் ஆதுமால் – கம்.யுத்1:4 19/2

மேல்


செய்துமோ (1)

செம்மையில் தனி தனி செய்துமோ செரு – கம்.யுத்3:31 185/4

மேல்


செய்துவிட்டது (1)

அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர் – கலி 105/65

மேல்


செய்துள (1)

வெருவர செய்துள வெய்யவன் புயம் – கம்.கிட்:6 13/2

மேல்


செய்தேம் (1)

காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி – கலி 108/63

மேல்


செய்தேன் (10)

நாண் இன்மை செய்தேன் நறு_நுதால் ஏனல் – கலி 37/12
என் செய்தாள்-கொல் என்பீர் கேட்டீ-மின் பொன் செய்தேன்
மறையின் தன் யாழ் கேட்ட மானை அருளாது – கலி 143/9,10
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் – புறம் 71/9
ஈது உரை செய்தேன் அதனை எந்தை தவிர்க என்றான் – கம்.ஆரண்:11 26/4
என் செய்தேன் முன்னம் மறம் செய்கை எய்தினார் – கம்.ஆரண்:15 47/3
செய் தொழில் இழுக்கினாலே திகைத்து இந்த சிறுமை செய்தேன்
உய்தி என்று அளித்தி ஆயின் உணர்த்துவல் உண்மை என்றாள் – கம்.சுந்:2 91/3,4
சேகு ஆகும் என்று எண்ணி இ இன்னலின் சிந்தை செய்தேன் – கம்.யுத்2:19 14/4
நேசமும் அற்றோர் செய்வன செய்தேன் தனி நின்றேன் – கம்.யுத்3:22 215/3
சிலையினால் அரியை வெல்ல காண்பது ஓர் தவம் முன் செய்தேன்
தலை இலா ஆக்கை காண எ தவம் செய்தேன் அந்தோ – கம்.யுத்3:29 47/2,3
தலை இலா ஆக்கை காண எ தவம் செய்தேன் அந்தோ – கம்.யுத்3:29 47/3

மேல்


செய்தோம் (2)

பின் செய்தோம் சில அவை இனி பீடு இன்று பெறுமோ – கம்.யுத்1:5 71/2
என் செய்தோம் என்று பெரும் புகழ் எய்துவான் இருந்தோம் – கம்.யுத்1:5 71/4

மேல்


செய்தோய் (1)

தேரும் உளதே இது அலால் உலகு செய்தோய் – கம்.யுத்4:36 22/4

மேல்


செய்தோர் (2)

செய்தோர் மன்ற குறி என நீ நின் – அகம் 25/13
அறாஅ வஞ்சினம் செய்தோர் வினை புரிந்து – அகம் 267/2

மேல்


செய்தோர்கள் (1)

வரங்கள் மாசு அற தவம் செய்தோர்கள் வாழ் – கம்.பால:6 22/1

மேல்


செய்தோர்களுக்கு (1)

மெய்ம்மை இ சிறுவனே வினை செய்தோர்களுக்கு
இம்மையும் மறுமையும் ஈயும் என்றனன் – கம்.பால:24 44/3,4

மேல்


செய்தோன் (5)

தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன்
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே – அகம் 278/14,15
அகலா செல்வம் முழுவதும் செய்தோன்
எம் கோன் வளவன் வாழ்க என்று நின் – புறம் 34/15,16
ஆனா பெரு வளம் செய்தோன் வானத்து – புறம் 371/24
புரம் எலாம் எரி செய்தோன் முதலினோர் பொரு இலா – கம்.கிட்:7 128/1
சிலையின் பந்தமும் பகுதிகள் அனைத்தையும் செய்தோன் – கம்.யுத்4:40 98/4

மேல்


செய்தோனே (1)

பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே – ஐங் 190/4

மேல்


செய்ந்நன்றி (1)

செய்ந்நன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்மையும் – சிறு 207

மேல்


செய்ப (2)

காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என – கலி 14/12
செய்ப எல்லாம் செய்தனன் ஆகலின் – புறம் 239/19

மேல்


செய்பவர் (2)

மேல் தான் இது செய்பவர் யார் என விண்ணுளோர்கள் – கம்.ஆரண்:13 32/3
ஏவல் செய்பவர் செய்கிலாதவர் எவர் என்னின் – கம்.சுந்:2 10/2

மேல்


செய்பவோ (1)

சீலம் பார்க்க உரியோர்கள் எண்ணாது செய்பவோ
மூலம் பார்க்குறின் உலகை முற்றுவிக்கும் முறை தெரினும் – கம்.சுந்:2 220/2,3

மேல்


செய்பு (1)

சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/9

மேல்


செய்பொருட்கே (1)

ஐய சேறிரோ அகன்று செய்பொருட்கே – அகம் 81/15

மேல்


செய்பொருள் (4)

நோய் இன்று ஆக செய்பொருள் வயிற்பட – அகம் 13/15
செய்பொருள் திறவர் ஆகி புல் இலை – அகம் 69/6
செய்பொருள் மருங்கின் செலவு தனக்கு உரைத்து என – அகம் 299/10
எவ்வம் பெருமை உரைப்பின் செய்பொருள்
வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி – அகம் 333/6,7

மேல்


செய்பொருளே (1)

அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே – அகம் 23/13

மேல்


செய்ம் (2)

செய்ம் முறை கடன் அவை திறம்பல் இன்றியே – கம்.பால:5 92/1
செய்ம் மறந்தன புனல் சிவந்த வாய்ச்சியர் – கம்.அயோ:4 205/1

மேல்


செய்ம்-மார் (1)

தோமர வலத்தர் நாமம் செய்ம்-மார்
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/14,15

மேல்


செய்ம்-மினே (1)

திளைக்கல் ஆகும் ஆகில் ஆன செய் தவங்கள் செய்ம்-மினே – கம்.பால:13 50/4

மேல்


செய்ம்ம் (1)

செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி – நற் 98/2

மேல்


செய்ம்மே (1)

கெட்டனை ஆயின் நீ வேட்டது செய்ம்மே – புறம் 46/8

மேல்


செய்ய (103)

செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே – ஐங் 255/4
கலம் பூத்த அணியவர் காரிகை மகிழ் செய்ய
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/11,12
கேட்டால் எவன் செய்ய வேண்டுமோ மற்று இகா – கலி 107/12
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/4
நாம நல் அமர் செய்ய
ஒராங்கு மலைந்தன பெரும நின் களிறே – புறம் 16/18,19
மன்னர் ஏவல் செய்ய மன்னிய – புறம் 26/14
குயில் இனம் வதுவை செய்ய கொம்பிடை குனிக்கும் மஞ்ஞை – கம்.பால:2 14/1
சேடரை தழீஇயின செய்ய வாயின – கம்.பால:3 30/2
ஆங்கு உரை இனைய கூறும் அரும் தவர்க்கு அரசன் செய்ய
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி பூதல மன்னர்_மன்னன் – கம்.பால:5 32/1,2
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி – கம்.பால:6 10/2
நாயகனும் அது செய்ய நயந்தான் – கம்.பால:8 10/4
தீ விழி சிந்த நோக்கி செய்ததை உணர்ந்து செய்ய
தூயவன் அவனை நின் கை சுடு சரம் அனைய சொல்லால் – கம்.பால:9 21/1,2
சீதையை தருதலாலே திருமகள் இருந்த செய்ய
போது என பொலிந்து தோன்றும் பொன் மதில் மிதிலை புக்கார் – கம்.பால:10 4/3,4
சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன் – கம்.பால:11 13/2
சிலை ஆயும் தனு வேதம் தெவ்வரை போல் பணி செய்ய
கலை ஆழி கதிர் திங்கள் உதயத்தில் கலித்து ஓங்கும் – கம்.பால:12 25/2,3
சொல் வில்லால் உலகு அளிப்பாய் போர் செய்ய தொடங்கினார் – கம்.பால:13 21/4
இடைஇடை மயங்கி எங்கும் வெளி சுரந்து இருளை செய்ய
படைகளும் முடியும் பூணும் படர் வெயில் பரப்பி செல்ல – கம்.பால:14 55/2,3
செய்ய தாமரைகள் எல்லாம் தெரிவையர் முகங்கள் பூத்த – கம்.பால:18 3/3
தையலார் முகங்கள் செய்ய தாமரை பூத்த அன்றே – கம்.பால:18 3/4
செய்ய வாய் வெளுப்ப கண் சிவப்பு உற – கம்.பால:18 19/1
செய்ய தாமரை செல்வியை தீம் புனல் – கம்.பால:18 25/3
செய்ய பூம் கமலம் மன்ன சேர்த்திய சிலம்பு சால – கம்.பால:22 14/3
என் உயிர்க்கு உறுவதும் செய்ய எண்ணினேன் – கம்.அயோ:1 14/4
வெள்ளிய கரியன செய்ய வேறு உள – கம்.அயோ:2 36/1
தன் தன் செய்ய கையால் தைவந்திடு கோசலையை – கம்.அயோ:4 70/2
செய்ய நதியின் கரை-வாய் சென்றே மறைய நின்றேன் – கம்.அயோ:4 73/4
செய்ய கருதி தடைசெய்குநர் தேவர் ஏனும் – கம்.அயோ:4 123/3
சொன்ன செய்ய துணிந்தது தூயதே – கம்.அயோ:4 219/2
செய்ய தன் வில்லுமே சேமமாக கொண்டு – கம்.அயோ:5 47/3
செய்ய கடவ செயற்கு உரிய சிறுவர் ஈண்டை யார் அல்லர் – கம்.அயோ:6 27/1
செய்ய தாமரை தாள் பண்டு தீண்டலால் – கம்.அயோ:7 25/1
அஞ்சன ஞாயிறு அன்ன ஐயனை நோக்கி செய்ய
வஞ்சி வாழ் வதனம் என்னும் தாமரை மலர்ந்தது அன்றே – கம்.அயோ:8 23/3,4
செடி உடை நெடு நிழல் செய்ய தீ பொதி – கம்.அயோ:14 22/2
செய்ய மா தலை சிந்திட திசை உற சென்ற – கம்.ஆரண்:7 81/3
தீயிடை உகுத்த நெய்யின் சீற்றத்திற்கு ஊற்றம் செய்ய
நீ இடை இழைத்த குற்றம் என்னை-கொல் நின்னை இன்னே – கம்.ஆரண்:10 66/2,3
பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய – கம்.ஆரண்:10 70/2
வேதனை வெப்பும் செய்ய வேனிலும் வெதுப்பும் காலை – கம்.ஆரண்:10 101/2
வேரி அம் சரள சோலை வேனிலான் விருந்து செய்ய
ஆர் கலி அழுவம் தந்த அமிழ்து என ஒருவர் ஆவி – கம்.ஆரண்:10 163/2,3
மாண்டார் மாண்டார் நீ இனி மாள்வார் தொழில் செய்ய
வேண்டா வேண்டா செய்திடின் உய்வான் விதி உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 16/1,2
ஆயிடை அன்னம் அன்னாள் அமுது உகுத்து-அனைய செய்ய
வாயிடை மழலை இன் சொல் கிளியினின் குழறி மாழ்கி – கம்.ஆரண்:11 66/1,2
விண்ணவர் ஏவல் செய்ய வென்ற என் வீரம் பாராய் – கம்.ஆரண்:12 65/1
அலகு_இல் பூண் அரம்பை மாதர் அடிமுறை ஏவல் செய்ய
உலகம் ஈர்_ஏழும் ஆளும் செல்வத்துள் உறைதி என்றான் – கம்.ஆரண்:12 66/3,4
தாள் செய்ய கமலத்தானே முதலினர் தலை பத்து உள்ளாற்கு – கம்.ஆரண்:13 122/3
தே மரு தெரியல் வீரன் கண் என தெரிந்த செய்ய
தாமரை கங்குல் போதும் குவிந்திலா தன்மை என்னோ – கம்.ஆரண்:14 4/3,4
கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யான் காற்றின் வேந்தற்கு – கம்.கிட்:2 15/3
செய்ய தாமரை ஆம்பல் அம் போது என சிவந்த – கம்.கிட்:3 70/4
செய்ய தீ அனைய அ தேவும் நீ நாயினேன் – கம்.கிட்:4 19/3
அனுமன் என்பவனை ஆழி ஐய நின் செய்ய செம் கை – கம்.கிட்:7 135/1
கதவம் செய்ய கரத்தின் நீக்கினான் – கம்.கிட்:9 1/4
இரங்கிய பணி யாம் செய்ய இருத்தியால் சில் நாள் எம்-பால் – கம்.கிட்:9 18/4
இம்பர் நல் அறம் செய்ய எடுத்த வில் – கம்.கிட்:11 4/2
உயர்ந்தது சீற்றம் மற்று அது உற்றது செய்ய தீர்ந்து – கம்.கிட்:11 80/3
செய்ய தாமரைகள் அன்ன சேவடி சிதைக்க என்றான் – கம்.கிட்:11 96/4
செய்ய பெண்ணை கரிய பெண்ணை சில – கம்.கிட்:13 15/3
பாற்கடல் பிறந்த செய்ய பவளத்தை பஞ்சி ஊட்டி – கம்.கிட்:13 33/1
வேதங்கள் இயம்பினர் தென்றல் விருந்து செய்ய – கம்.சுந்:1 61/4
வெள் உறுப்பு எயிற்ற செய்ய தலையன கரிய மெய்ய – கம்.சுந்:2 35/3
திண்மையும் முதல் யாவையும் செய்ய ஆய் – கம்.சுந்:3 106/2
என்றோரும் இருக்க அன்றே இந்திரன் ஏவல் செய்ய
ஒன்றாக உலகம் மூன்றும் ஆள்கின்ற ஒருவன் யானே – கம்.சுந்:3 141/2,3
குழுவின உம் கோன் செய்ய குறித்தது குறிப்பின் உன்னி – கம்.சுந்:4 32/3
ஊறு ஒரு சிறியோன் செய்ய முனிதியோ உலகை உள்ளம் – கம்.சுந்:4 80/3
செ வழி நயனம் செல்லும் நெடு வழி சேறு செய்ய
வெவ் அழல் உற்ற மெல்லென் மெழுகு என அழியும் மெய்யன் – கம்.சுந்:4 83/2,3
மொய்த்தனர் கொலை செய்ய முயல்கின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:12 2/4
ஆயிடை அணங்கின் கற்பும் ஐய நின் அருளும் செய்ய
தூய நல் அறனும் என்று இங்கு இனையன தொடர்ந்து காப்ப – கம்.சுந்:14 38/1,2
தொல்லை சால் எண் குணனும் நின் சொல் தொழில் செய்ய
மல்லல் உரு ஒளியாய் நாளும் வளர்க நீ – கம்.யுத்1:3 173/3,4
தீர்வு அரும் இன்னல் தம்மை செய்யினும் செய்ய சிந்தை – கம்.யுத்1:4 125/1
வெம் கழல் அரக்கன் மௌலி மிசை மணி விளக்கம் செய்ய
செம் கதிர் மைந்தன் செய்த வென்றியை நிறைய தேக்கி – கம்.யுத்1:12 50/2,3
தழுவின என்று செய்ய தக்கது சமைதி போலாம் – கம்.யுத்1:13 12/2
சின்னபின்னங்கள் செய்ய செரு_களம் சேர்தல் நன்றோ – கம்.யுத்1:14 11/3
ஒன்று இவன்-தன்னை செய்ய வல்லரோ உயிர்க்கு நல்லார் – கம்.யுத்1:14 17/4
பொன் அரி சுமந்த பீடத்து இமையவர் போற்றி செய்ய
மன்னவன் ஆக யானே சூட்டுவென் மகுடம் என்றான் – கம்.யுத்1:14 27/3,4
நூக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் நூழில் செய்ய
ஆக்கிய அரக்கர் தானை ஐ_இரு கோடி கையொத்து – கம்.யுத்2:15 146/1,2
செய்ய வாள் அரி ஏறு அனான் சிறிதினில் தேற – கம்.யுத்2:15 214/2
கங்கம் வந்து உற்ற செய்ய களத்து நம் குலத்துக்கு ஒவ்வா – கம்.யுத்2:16 15/3
பின் உனக்கு ஏவல் செய்ய உலகு ஒரு மூன்றும் பெற்றாய் – கம்.யுத்2:16 40/2
தீவினை ஒருவன் செய்ய அவனொடும் தீங்கு இலாதோர் – கம்.யுத்2:16 139/1
தாய் வினை செய்ய அன்றோ கொன்றனன் தவத்தின் மிக்கான் – கம்.யுத்2:16 139/4
கண்ணுதல் தீமை செய்ய கமலத்து முளைத்த தாதை – கம்.யுத்2:16 140/1
நங்கை நல் நலம் கொடுக்கிய வந்த நான் வானவர் நகை செய்ய
செங்கை தாங்கிய சிரத்தொடும் கண்ணின் நீர் குருதியினொடு தேக்கி – கம்.யுத்2:16 323/2,3
செய்ய கண் பொழி தீ சிகை இரு மடி சிறந்தன தெழிப்போடும் – கம்.யுத்2:16 344/3
அ தலை அன்ன செய்ய சிறியரோ வலியர் அம்மா – கம்.யுத்2:17 30/2
பிறை உடை நுதலார்க்கு ஏற்ற பிறந்த இல் கடன்கள் செய்ய
இறை உடை இருக்கை மூதூர் என்றும் வந்து இருக்கலாதீர் – கம்.யுத்2:17 37/1,2
பந்தரின் உரிமை செய்ய யான் இவன் பணியில் நிற்பேன் – கம்.யுத்2:17 52/3
மாய தொழில் செய்ய மதித்திலனால் – கம்.யுத்2:18 64/4
அரங்கினுக்கு அழகு செய்ய ஆயிரம் சாரி போந்தார் – கம்.யுத்2:18 235/2
நூக்கிய களிறும் தேரும் புரவியும் நூழில் செய்ய
ஆக்கிய செருவை நோக்கி அமரரோடு அசுரர் போரை – கம்.யுத்2:19 52/2,3
என்று கொண்டு இயம்பி ஈண்டு இங்கு ஒருவன் ஓர் இடுக்கண் செய்ய
வென்று இவண் உலகை மாய்த்தல் விதி அன்றால் என்று விம்மி – கம்.யுத்2:19 241/1,2
செய்ய தாமரை நாள்_மலர் கை தலம் சேப்ப – கம்.யுத்3:22 185/1
அந்த நெறியை அவர் செய்ய அரக்கன் மருத்தன்-தனை கூவி – கம்.யுத்3:23 2/1
சீர்த்தவர் செய்ய தக்க கருமமே செய்தார் என்ன – கம்.யுத்3:25 9/4
செய்ய கொழும் தீ சென்று நெருங்க – கம்.யுத்3:26 23/2
சின்னமே செய்ய கண்டும் தீவினை நெஞ்சம் ஆவி – கம்.யுத்3:26 43/3
தொழுதியோ யாதோ செய்ய துணிந்தனை விசய தோளாய் – கம்.யுத்3:27 169/4
வீழுமா செய்ய வல்லரேல் வென்றியின் நன்றே – கம்.யுத்3:31 39/4
செய்ய ஆடையள் அன்ன செம் சாந்தினள் – கம்.யுத்3:31 134/2
செய்ய கோலம் புனைந்தன செய்கையாள் – கம்.யுத்3:31 134/4
செய்ய திருமாலொடும் உனக்கும் அரிது என்றனர் திகைத்து விழுவார் – கம்.யுத்3:31 150/4
செய்ய வந்து அயல் நின்றன தேவரில் – கம்.யுத்4:37 30/2
துப்பு உற செய்ய வாய் மணி தோகை-பால் – கம்.யுத்4:40 1/3
செய்ய தாமரை தாள் இணை முடி உற சேர்த்தி – கம்.யுத்4:41 11/3
சேயொளி கமலத்தாளும் களி நடம் செய்ய கண்டான் – கம்.யுத்4:42 6/4
தெய்வ நீராடற்கு ஒத்த செய் வினை வசிட்டன் செய்ய
ஐயம் இல் சிந்தையான் அ சுமந்திரன் அமைச்சரோடும் – கம்.யுத்4:42 15/1,2
எம் பெருமான் என்று ஏத்தி இறைஞ்சி நின்று ஏவல் செய்ய
தம்பியரோடும் தானும் தருமமும் தரணி காத்தான் – கம்.யுத்4:42 21/2,3

மேல்


செய்யகிற்பார் (1)

யார் இது செய்யகிற்பார் என்று கொண்டு இமையோர் ஏத்த – கம்.யுத்2:15 137/1

மேல்


செய்யத்தக்க (2)

நடுவனே செய்யத்தக்க நாள் உலந்தார்க்கு தூத – கம்.யுத்1:14 30/3
எனக்கு நீ செய்யத்தக்க கடன் எலாம் ஏங்கி ஏங்கி – கம்.யுத்3:29 39/3

மேல்


செய்யத்தக்கன (1)

வினை உள பலவும் செய்யத்தக்கன வீர நீயும் – கம்.யுத்2:19 213/2

மேல்


செய்யத்தான் (1)

சீலத்தால் அவிவது அன்றி செய்யத்தான் ஆயது உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 104/4

மேல்


செய்யது (1)

செய்யது அன்று என செப்பிய தம்பியை – கம்.ஆரண்:11 77/2

மேல்


செய்யப்படுகிற்றி (1)

செய்யப்படுகிற்றி தெரித்தனெனால் – கம்.யுத்2:18 50/4

மேல்


செய்யர் (1)

செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண் – மது 412

மேல்


செய்யராய் (1)

செய்யவர் சேர்ந்துளாரும் செய்யராய் திகழ்வர் அன்றே – கம்.பால:22 9/4

மேல்


செய்யல் (3)

அல்லல் செய்யல் உனக்கு அபயம் பிழை – கம்.கிட்:7 102/3
சிறியர் என்று இகழ்ந்து நோவு செய்வன செய்யல் மற்று இ – கம்.கிட்:9 12/1
பிறிந்து செய்யல் ஆம் பொருள் இலை என்றலும் பெரியோன் – கம்.யுத்4:32 28/3

மேல்


செய்யல்-பாற்று (1)

சிந்தையின் உணர்ந்து செய்யல்-பாற்று எனின் செய்தி தெவ்வர் – கம்.யுத்3:22 152/2

மேல்


செய்யலர் (2)

நாம் உறு துயரம் செய்யலர் என்னும் – நற் 133/7
பார்ப்பார் நோவன செய்யலர் மற்று இது – புறம் 43/14

மேல்


செய்யலாம் (1)

செய்யலாம் வகை வேறு உண்டோ செப்புதி தெரிய என்றார் – கம்.யுத்2:16 49/4

மேல்


செய்யலாமோ (2)

அலமர செய்யலாமோ அறிந்திருந்து அயர்ந்துளார் போல் – கம்.கிட்:7 83/4
நாம் பிழை செய்யலாமோ நலியலீர் விடு-மின் என்றான் – கம்.யுத்1:9 27/4

மேல்


செய்யலாவது (1)

கண்டனர் கண்டு செய்யலாவது ஒன்றானும் காணார் – கம்.யுத்2:19 174/2

மேல்


செய்யவர் (1)

செய்யவர் சேர்ந்துளாரும் செய்யராய் திகழ்வர் அன்றே – கம்.பால:22 9/4

மேல்


செய்யவள் (3)

செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
செய்யவள் இருந்தாள் என்று செழு மணி கொடிகள் என்னும் – கம்.பால:10 1/2
சேயொளி விளக்கம் ஒன்று ஏந்தி செய்யவள்
நாயகன் திருமனை-நின்று நல்_நுதல் – கம்.சுந்:3 52/2,3

மேல்


செய்யவும் (3)

பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட – கம்.பால:20 7/3
சிந்தையால் அருள் செய்யவும் தேவருள் – கம்.அயோ:2 16/2
திடல் ஒன்றினொடு ஒன்று அமர் செய்யவும் சீற்றம் என்பது – கம்.கிட்:7 49/2

மேல்


செய்யவோ (1)

அரசு செய்யவோ ஆவது ஆயினேன் – கம்.அயோ:11 127/4

மேல்


செய்யன் (2)

செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 206
கரியன் ஆய் வெளியன் ஆகி செய்யன் ஆய் காட்டும் காண்டற்கு – கம்.சுந்:2 100/3

மேல்


செய்யனே (1)

செய்யனே என்பது தேறும் சிந்தையாள் – கம்.அயோ:11 94/2

மேல்


செய்யா (15)

காட்டு மாவும் உறுகண் செய்யா வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 43
பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும் – மலை 84
செய்யா பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி – மலை 125
செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே – ஐங் 344/3
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா
முகை வெண் பல் நுதி பொர முற்றிய கடும் பனி – கலி 31/19,20
அரிதின் அறம் செய்யா ஆன்றோர் உலகும் – கலி 92/6
செய்யா மொழிவது எவன் – கலி 98/12
செய்யா மொழிவது எவன் – கலி 98/33
செய்யா கூறி கிளத்தல் – புறம் 148/6
தூண்டல் செய்யா மணி விளக்கின் சுடரால் இரவை பகல் செய்தார் – கம்.பால:10 69/4
பன் அரும் பருவம் செய்யா யோகி போல் பற்று நீத்த – கம்.ஆரண்:10 103/2
தேன் ஒன்றோ அமிழ்தம் ஒன்றோ அவை செவிக்கு இன்பம் செய்யா – கம்.கிட்:13 63/4
சென்று கூடுவல் என்பது சிந்தனை செய்யா
நின்று காரியம் அன்று என நீதியின் நினைந்தான் – கம்.சுந்:12 55/3,4
நோய் கொண்டு மருந்து செய்யா ஒருவ நின் நோன்மை எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 230/3
தேவர்-தம் படையை விட்டான் என்பது சிந்தை செய்யா
மா பெரும் தேரில் நின்ற மகோதரன் மறைய போனான் – கம்.யுத்3:22 155/1,2

மேல்


செய்யாட்கு (1)

செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப – பரி 32/1

மேல்


செய்யாத (5)

சேய் நின்று செய்யாத சொல்லி சினவல் நின் – கலி 81/27
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன் – கலி 91/6
செய்யாத யாகம் இவன் செய்து மறந்த மாதோ – கம்.பால:4 3/4
செயிர் கிடத்தல் செய்யாத திரு மனத்தாய் செப்பினாய் திறம்பா நின் சொல் – கம்.ஆரண்:4 23/3
பாடு உறு மதம் செய்யாத பணை முக பரும யானை – கம்.யுத்4:42 4/2

மேல்


செய்யாதனவோ (1)

செய்யாதனவோ இலை தீவினைதான் – கம்.யுத்1:3 107/1

மேல்


செய்யாது (8)

செற்றமும் உவகையும் செய்யாது காத்து – மது 490
இடுக்கண் செய்யாது இயங்குநர் இயக்கும் – மலை 18
நடுக்கம் செய்யாது நண்ணு-வழி தோன்றி – நற் 318/4
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட – பரி 20/62
தாழ்ந்தாய் போல் வந்து தகவு இல செய்யாது
சூழ்ந்தவை செய்து மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய் – கலி 69/22,23
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் – கலி 95/19
நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய – கலி 113/19
சேகு அற தெளிந்தோர் நின்னில் யார் உளர் வருத்தம் செய்யாது
ஏகுதி எம்மை நோக்கி இரங்கலை என்றும் உள்ளாய் – கம்.யுத்2:16 161/3,4

மேல்


செய்யாம் (1)

செய்யாம் ஆயினும் உய்யாமையின் – அகம் 106/7

மேல்


செய்யாய் (3)

செய்யாய் ஆதலின் கொடியை தோழி – நற் 244/8
கறுத்தாய் உருவம் மனமும் கண்ணும் கையும் செய்யாய்
பொறுத்தாய் பொறையே இறைவன் புரம் மூன்று எரித்த போர் வில் – கம்.அயோ:4 57/1,2
யான் உளென் கேட்க என்றால் என் சொலாய் யாது செய்யாய் – கம்.யுத்2:17 20/4

மேல்


செய்யாயோ (2)

சில நிரை வால் வளை செய்யாயோ என – கலி 14/6
திக்குவிசயம் இனி ஒருகால் செய்யாயோ – கம்.யுத்2:18 269/4

மேல்


செய்யார் (3)

செய்யார் தேஎம் தெருமரல் கலிப்ப – பொரு 134
உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட – நற் 226/2
தேவரும் அவன் தாள் அலால் அருச்சனை செய்யார் – கம்.யுத்1:3 9/4

மேல்


செய்யார்-ஆயின் (1)

தீயன செய்யார்-ஆயின் யாவரே செறுநர் ஆவார் – கம்.கிட்:11 55/4

மேல்


செய்யாவிடின் (1)

துறப்பு எனும் தெப்பமே துணை செய்யாவிடின்
பிறப்பு எனும் பெரும் கடல் பிழைக்கலாகுமோ – கம்.அயோ:1 20/3,4

மேல்


செய்யாள் (4)

அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள் – கலி 115/10
அதனை வினவலும் செய்யாள் சினவலும் செய்யாள்
நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு – கலி 115/10,11
தாரிடை உறங்கும் வண்டு தாமரை உறங்கும் செய்யாள்
தூரிடை உறங்கும் ஆமை துறையிடை உறங்கும் இப்பி – கம்.பால:2 6/2,3
செய்யாள் என்னும் பொன்னும் நில_மாது என்னும் திருவும் – கம்.அயோ:4 64/2

மேல்


செய்யான் (7)

பெற்றவை மகிழ்தல் செய்யான் செற்றோர் – பட் 228
அருள் தீர்ந்த காட்சியான் அறன் நோக்கான் நயம் செய்யான்
வெருவு-உற உய்த்தவன் நெஞ்சம் போல் பைபய – கலி 120/1,2
அல்லவை செய்யான் காக்கும் அதன்_தலை – புறம் 191/5
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான்
ஒளிறு முகத்து ஏந்திய வீங்கு தொடி மருப்பின் – புறம் 336/2,3
அவியுறு மனத்தன் ஆகி அற திறன் அழிய செய்யான்
புவியிடை அண்ணல் என்பது எண்ணினில் பொருந்த முன்னே – கம்.கிட்:7 124/2,3
கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற – கம்.யுத்2:16 10/3
வனத்து வைகல் செய்யான் வந்து அடுத்தது ஓர் – கம்.யுத்4:41 55/3

மேல்


செய்யில் (3)

செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க – பரி 10/128
செய்யில் கொள்ளும் தெள் அமுத செம் சிலை ஒன்று – கம்.பால:17 33/1
கல் அறுக்கும் மரம் அறுக்கும் கை அறுக்கும் செய்யில் மள்ளர் கமலத்தோடு – கம்.யுத்3:31 100/3

மேல்


செய்யின் (2)

வறன்-உறு செய்யின் வாடுபு வருந்தி – அகம் 301/1
கருமம் என்-வயின் செய்யின் என் கட்டுரை கோடி – கம்.அயோ:1 62/4

மேல்


செய்யினும் (5)

நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும்
நின் வழி படூஉம் என் தோழி நன் நுதல் – நற் 247/6,7
நீ எமக்கு இன்னாதன பல செய்யினும்
நின் இன்று அமைதல் வல்லாம் மாறே – குறு 309/7,8
என்னை நீ செய்யினும் உரைத்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/14
ஆதரை கோறலும் அழிவு செய்யினும்
தூதரை கோறலும் தூய்து அன்றாம் என – கம்.யுத்1:4 95/2,3
தீர்வு அரும் இன்னல் தம்மை செய்யினும் செய்ய சிந்தை – கம்.யுத்1:4 125/1

மேல்


செய்யு-மின் (3)

செய்யு-மின் ஒன்றோ செய் வகை நொய்தின் செய வல்லீர் – கம்.கிட்:17 1/4
செய்யு-மின் மண்ணிடை தேய்-மின் தின்னு-மின் – கம்.சுந்:12 1/3
தேர்ந்து உறு பொருள் பெற எண்ணி செய்யு-மின்
வேந்து உறல் பழுது என விளம்புவார் சிலர் – கம்.சுந்:12 10/3,4

மேல்


செய்யும் (78)

இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 46
பகல் செய்யும் செம் ஞாயிறும் – மது 7
இரவு செய்யும் வெண் திங்களும் – மது 8
மேவன செய்யும் தன் புதல்வன் தாய்க்கே – குறு 8/6
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – குறு 206/3
பனி துயில் செய்யும் இன் சாயற்றே – ஐங் 14/4
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே – ஐங் 41/4
எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/4
பேர் மகிழ் செய்யும் பெரு நறா பேணியவே – பரி 7/63
நினைவாரை நெஞ்சு இடுக்கண் செய்யும் கனல்புடன் – பரி 24/54
இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு – கலி 5/4
மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும்
நினையும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/13,14
நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கு அவை தாம் என் செய்யும்
தேரும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/16,17
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும்
சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/19,20
செல் இனி சென்று நீ செய்யும் வினை முற்றி – கலி 19/7
இன் உயிர் செய்யும் மருந்து ஆகி பின்னிய – கலி 32/15
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/9
நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள் – கலி 77/14
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும்
பெருமான் பரத்தைமை ஒவ்வாதி என்றாள் – கலி 82/20,21
வடுவும் குறித்த ஆங்கே செய்யும் விடு இனி – கலி 82/30
இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் – கலி 93/19
தொடர் தொடராக வலந்து படர் செய்யும்
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் – கலி 97/18,19
எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும்
நடாஅ கரும்பு அமன்ற தோளாரை காணின் – கலி 112/5,6
தங்காது தகைவு இன்றி தாம் செய்யும் வினைகளுள் – கலி 125/2
திறம் சேரார் செய்யும் தொழில்கள் அறைந்தன்று – கலி 141/4
கரந்து ஆங்கே இன்னா நோய் செய்யும் மற்று இஃதோ – கலி 141/15
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை – கலி 142/42
செய்யும் அறன் இல்லவன் – கலி 144/58
மருள் கூர் பிணை போல் மயங்க வெம்_நோய் செய்யும்
மாலையும் வந்து மயங்கி எரி நுதி – கலி 146/32,33
மெய்ம் மலி உவகை செய்யும் இ இகலே – புறம் 45/9
எண் தேர் செய்யும் தச்சன் – புறம் 87/3
அன்னதற்கு அடியேன் செய்யும் பணி இனிது அளித்தி என்றான் – கம்.பால:5 28/4
புடை ஊற்றும் சடையானும் புரந்தரனும் நான்முகனும் புகுந்து செய்யும்
இடையூற்றுக்கு இடையூறாய் யான் காப்பென் பெரு வேள்விக்கு எழுக என்றான் – கம்.பால:6 13/3,4
கள் அவிழ் கோதை மாதர் காதொடும் உறவு செய்யும்
கொள்ளை வாள் கண்ணினார்-தம் குங்கும குழம்பு தங்கும் – கம்.பால:16 10/1,2
ஏயின செய்யும் மடந்தைமாரொடு ஏகி – கம்.அயோ:3 6/2
தேவிமாரை இவற்கு உரிமை செய்யும் நாளில் செம் தீயின் – கம்.அயோ:6 28/1
தேம் தளவுகள் செய்யும் சிறு குறு_நகை காணாய் – கம்.அயோ:9 9/4
நல்லவும் உள செய்யும் நவைகளும் உள அந்தோ – கம்.அயோ:9 27/2
நெடுமையால் அன்று அளந்த உலகு எல்லாம் தன் மனத்தே நினைந்து செய்யும்
கொடுமையால் அளந்தாளை ஆர் இவர் என்று உரை என்ன குரிசில் கூறும் – கம்.அயோ:13 68/3,4
செய்யும் மற்றும் இகல் என்று சின வாள் உருவி வன் – கம்.ஆரண்:1 34/2
இமையவர் தலைவனேயும் எளிமையின் ஏவல் செய்யும்
அமைதியின் உலகம் மூன்றும் ஆள்பவன் தங்கை ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 35/1,2
காமன் என்று ஒருவன் செய்யும் வன்மையை காத்தி என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 38/4
சிந்தையில் நினைந்த செய்யும் செய்கையன் தெளிவு_இல் நெஞ்சன் – கம்.ஆரண்:10 170/2
மீண்ட யான் சென்று செய்யும் வினை என்-கொல் விளம்புக என்றான் – கம்.ஆரண்:11 34/4
காயம் வேறு ஆகி செய்யும் கருமம் வேறு ஆகிற்று அன்றே – கம்.ஆரண்:11 73/1
மாற்றம் ஒன்று இல்லை செய்யும் வினை இல்லை வரிக்கல் ஆகா – கம்.ஆரண்:12 64/3
தேவரும் தவமும் செய்யும் நல் அற திறமும் மற்றும் – கம்.கிட்:11 63/1
செய்யும் வகை சிந்தையில் நினைத்தீர் சிறிது என்றாள் – கம்.கிட்:14 63/4
இன்னல் செய்யும் நெறி அரிது ஏகுவார் – கம்.கிட்:15 46/4
திம் நாக மாவில் செறி கீழ் திசை காவல் செய்யும்
கைம் நாகம் அ நாள் கடல் வந்தது ஓர் காட்சி தோன்ற – கம்.சுந்:1 39/2,3
செய்யும் புன்மை யாது-கொல் என்றார் சிலர் எல்லாம் – கம்.சுந்:3 149/4
ஆலமே அனைய மெய்யர் அகலிடம் அழிவு செய்யும்
காலம் மேல்_எழுந்த மூரி கடல் என கடிது செல்வார் – கம்.சுந்:7 3/3,4
தேனினும் களிப்பு செய்யும் சிந்தையர் தெரிந்தும் என்னின் – கம்.சுந்:7 4/2
சேறு இரண்டு அருகு செய்யும் செறி மத சிறு கண் யானை – கம்.சுந்:11 6/3
ஆவம் ஆம் அரிய புற்று உறைவ முற்று அறிவருக்கு அழிவு செய்யும்
பாவ காரியர் உயிர் பதம் அலாது இரை பெறா பகழி நாகம் – கம்.யுத்1:2 88/3,4
தாழ்வியாதன செய்யும் என்று அனையவர் தம்-பால் – கம்.யுத்1:3 55/3
வெண் கோடு இற்றன மேவலர் செய்யும்
கண் கோடல் பொறியின் கடிது ஏகி – கம்.யுத்1:3 98/1,2
துன்றி வந்து அன்பு செய்யும் துணைவனும் அவனே பின்னை – கம்.யுத்1:4 106/3
தெருளுறு சிந்தை வந்த தேற்றம் ஈது ஆகின் செய்யும்
அருள் இது ஆயின் கெட்டேன் பிழைப்பரோ அரக்கர் ஆனோர் – கம்.யுத்1:4 124/3,4
வில்லினாற்கு இருக்கை செய்யும் விருப்பினால் பொருப்பின் வீங்கும் – கம்.யுத்1:9 16/1
செயிர்ப்பினும் அழகு செய்யும் திரு முகத்து அணங்கை தீர்ந்து – கம்.யுத்1:9 21/1
நீரினை வேறு செய்யும் அன்னத்தின் நீரன் ஆனான் – கம்.யுத்1:9 24/4
தென் திசை வாயில் செய்யும் செரு எலாம் செய்வதானான் – கம்.யுத்1:13 6/2
இடைக்கு அலமருதல் செய்யும் முலையினாள்-தன்னை ஈந்து – கம்.யுத்1:13 16/2
அணி பறித்து அழகு செய்யும் அணங்கின்-மேல் வைத்த காதல் – கம்.யுத்1:14 18/1
அரிந்த நாள் வந்திலாதான் இனி செய்யும் ஆண்மை உண்டோ – கம்.யுத்1:14 32/4
செந்திரு நீர் அல்லீரேல் அவளும் வந்து ஏவல் செய்யும் – கம்.யுத்2:17 53/4
இத்தனை போலும் செய்யும் இகல் எனா முறுவல் எய்தி – கம்.யுத்2:19 177/3
செய்யும் என்று எண்ண தெய்வம் சிறிது அன்றோ தெரியின் அம்மா – கம்.யுத்2:19 292/4
வித்தகன் ஒருவன் செய்யும் வினையம் என்று இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்3:21 28/4
பாய போய் இலங்கை புக்கு வஞ்சனை பரப்ப செய்யும்
மாய போர் ஆற்றல் எல்லாம் இன்றொடு மாளும் அன்றே – கம்.யுத்3:27 73/3,4
ஒல்லொலி ஐய செய்யும் ஓமத்துக்கு உறுப்பு ஒன்று ஆமோ – கம்.யுத்3:27 77/4
தேரினை கடாவி வானில் செல்லினும் செல்லும் செய்யும்
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ – கம்.யுத்3:28 32/1,2
செய்யும் மா வெற்றி உண்டோ சேனையும் சிதையும் அன்றே – கம்.யுத்3:31 64/4
கூடினர் செய்யும் மாயம் தெரிந்தனை கூறி கொற்றம் – கம்.யுத்3:31 67/2
மறந்தான் செய்கை மற்று எதிர் செய்யும் வகை எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 131/1
பாடு உளது அன்றி தெவ்வர் படைக்கலம் பட்டு என் செய்யும் – கம்.யுத்4:37 211/4

மேல்


செய்யுமா (1)

தடுத்து வீரர்-தாமும் ஒன்று செய்யுமா சலத்தினால் – கம்.யுத்3:31 84/4

மேல்


செய்யுமா-போல் (1)

வேகடம் செய்யுமா-போல் மஞ்சன விதியின் வேதத்து – கம்.யுத்4:40 31/3

மேல்


செய்யுமால் (1)

கீழ் மடுத்து எடுப்பினும் கிடைத்த செய்யுமால் – கம்.கிட்:6 33/4

மேல்


செய்யுமே (3)

தீன் உணாதன என் இது செய்யுமே
மான் உணாத திரை கடல் வாழ்தரு – கம்.யுத்1:8 28/2,3
தேர்கள் என்று வந்த பாவி என்ன செய்கை செய்யுமே – கம்.யுத்3:31 86/4
செய்யுமே பொறை அறம் நெறியில் செல்லுமே – கம்.யுத்4:40 82/2

மேல்


செய்யுமேல் (1)

தீயன இராமனே செய்யுமேல் அவை – கம்.அயோ:11 61/1

மேல்


செய்யுமோ (2)

என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4
எனை பயம் செய்யுமோ விடலை நின் செலவே – ஐங் 305/4

மேல்


செய்யுள் (4)

செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர் – பதி 73/8
செறுத்த செய்யுள் செய் செம் நாவின் – புறம் 53/11
புகழ்ந்த செய்யுள் கழாஅத்தலையை – புறம் 202/12
சொல் என செய்யுள் கொண்ட தொடை என தொடையை நீக்கி – கம்.யுத்2:16 22/2

மேல்


செய்யுறு (1)

செய்யுறு வினையம் எல்லாம் ஒரு முகம் தெரிவது உண்டே – கம்.யுத்3:31 218/3

மேல்


செய்யேன் (2)

நோதலே செய்யேன் நுணங்கு இழையாய் இ செவ்வி – பரி 24/38
அறிகுவர் எவரும் பின்னை யான் உன்னோடு அமரும் செய்யேன்
பிறிகுவென் உலகில் வல்லோய் பெரும் புகழ் பெறுதி என்றான் – கம்.யுத்2:16 195/3,4

மேல்


செய்யை (1)

உடையும் ஒலியலும் செய்யை மற்று ஆங்கே – பரி 19/97

மேல்


செய்யோள் (5)

எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 6
ஐய ஆயின செய்யோள் கிளவி – ஐங் 441/1
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
செய்யோள் சேர்ந்த நின் மாசு இல் அகலம் – பரி 2/31
செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து – அகம் 316/13

மேல்


செய்யோன் (1)

செய்யோன் அயல் தனி நின்ற தன் சிறுதாதையை செறுத்தான் – கம்.யுத்3:27 162/4

மேல்


செய்யோனும் (1)

பிணிமுக ஊர்தி ஒண் செய்யோனும் என – புறம் 56/8

மேல்


செய்வ (1)

தேவரும் பிறரும் காண செருவது செய்வ எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 187/2

மேல்


செய்வகை (2)

என் இனி செய்வகை உரை-செய் ஈங்கு என்றான் – கம்.அயோ:14 126/4
செய்வகை பிறிது இலை உயிரின் தீர்ந்தவர் – கம்.யுத்3:24 69/2

மேல்


செய்வதானான் (1)

தென் திசை வாயில் செய்யும் செரு எலாம் செய்வதானான்
ஒன்று பத்து ஆறு வெள்ளத்து அரியொடும் துணைவரோடும் – கம்.யுத்1:13 6/2,3

மேல்


செய்வதானேன் (1)

உனக்கு நான் செய்வதானேன் என்னின் யார் உலகத்து உள்ளார் – கம்.யுத்3:29 39/4

மேல்


செய்வது (47)

செய்வது நன்று ஆமோ மற்று – கலி 62/8
செய்வது அறிகல்லேன் யாது செய்வேன்-கொலோ – கலி 62/12
கனற்றி நீ செய்வது கடிந்தீவார் இல்-வழி – கலி 73/10
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/20
செய்வது இல் என்பதோ கூறு – கலி 92/58
செய்வது இல ஆகுமோ மற்று – கலி 107/16
சிதைத்தானை செய்வது எவன்-கொலோ எம்மை – கலி 142/45
இனிமை எவன் செய்வது பொய்ம்மொழி எமக்கே – அகம் 6/22
செய்வது தெரிந்திசின் தோழி அல்கலும் – அகம் 281/1
கூறாய் செய்வது தோழி வேறு உணர்ந்து – அகம் 292/1
அரைசு எய்தி இருந்த பயன் எய்தினென் மற்று இனி செய்வது அருளுக என்று – கம்.பால:6 10/3
பிறவிக்கு ஒல்லேன் என் செய்வது இ பேர் அணி என்று ஓர் – கம்.பால:17 27/3
நின்று நின்றது செய்வது விரைவினில் நீயே – கம்.அயோ:1 47/3
உண்டு-கொல் இது அலது உதவி நீ செய்வது
எண் தகு குணத்தினாய் தாதை என்றலால் – கம்.அயோ:14 75/1,2
விம்மினன் பரதனும் வேறு செய்வது ஒன்று – கம்.அயோ:14 133/1
இன்னவா செய்வது என்று அறியாது இளம் – கம்.ஆரண்:6 75/3
தேண்டி கொடு வந்தனள் செய்வது ஓர் மாறும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 146/2
புன்மையின் நின்ற நீராய் செய்வது புகல்தி என்றான் – கம்.ஆரண்:11 32/4
ஏவிய செய்வது அல்லால் இல்லை வேறு ஒன்று என்று எண்ணா – கம்.ஆரண்:11 38/4
எண்ணி நாம் இனி செய்வது என் இளவலே என்றான் – கம்.ஆரண்:13 78/4
சிந்தையை ஆகிநின்று செய்வது என் செய்கை என்றான் – கம்.ஆரண்:13 132/4
செய்வது என் இவண் என செம்மல் சொல்லுவான் – கம்.ஆரண்:15 21/4
செய்வது ஓர்கிலன் அனையர் தெவ்வர் ஆம் என வெருவி – கம்.கிட்:2 1/3
துன்னினார்கள் செய்வது என்னை என்று நின்று சொல்லுவார் – கம்.கிட்:7 9/4
நின்றனர் செய்வது ஓர் நிலைமை ஓர்கிலர் – கம்.கிட்:14 27/1
தேவியை காண்கிலார் செய்வது ஓர்கிலார் – கம்.கிட்:16 3/3
அழுது செய்வது என் ஆணை அரக்கனை – கம்.சுந்:2 170/3
சேண் உயர் உறக்கம் தீர்ந்த சிந்தையர் செய்வது ஓரார் – கம்.சுந்:2 185/2
வேறு செய்வது ஓர் வினை பிறிது இன்மையின் விரிஞ்சன் – கம்.சுந்:11 53/3
என் குலம் எனக்கு தந்தாள் என் இனி செய்வது எம் மோய் – கம்.சுந்:14 28/4
நல்லேம் உனக்கு எம்மை நாணாமல் நாம் செய்வது
ஒல்லை உளதேல் இயம்புதியால் என்று உரைத்தான் – கம்.யுத்1:3 168/3,4
கிட்டிய போது செய்வது என் இனி கிளத்தல் வேண்டும் – கம்.யுத்1:9 67/4
தூய வெள்ளம் துணை செய்வது ஆம் என – கம்.யுத்2:15 5/3
உறு குறை துன்பம் இல்லான் ஒடுங்கினன் செய்வது ஓரான் – கம்.யுத்2:19 190/3
தெற்றென உடைய வீரர் இருந்தனர் செய்வது ஓரார் – கம்.யுத்2:19 191/4
இ முறை இருந்து செய்வது யாவதும் இல் என்று எண்ணி – கம்.யுத்2:19 216/2
பண்டு இலை நண்பு நாங்கள் செய்வது என் பகர்தி என்றான் – கம்.யுத்2:19 269/4
ஊடு செய்வது ஒன்று உணர்ந்திலன் உணர்வு புக்கு ஒடுங்க – கம்.யுத்3:22 168/3
ஏது யான் செய்வது என்னா இடர் உற்றான் இணை இலாதான் – கம்.யுத்3:24 55/4
சமைவது செய்வது என்று வீடணன் விளம்ப தக்கது – கம்.யுத்3:26 89/3
எந்தையார் அரசு செய்வது இ பெரும் பலம் கொண்டேயோ – கம்.யுத்3:27 166/4
மாண்டு செய்வது என் என்று உரை கூறினர் மறுப்பார் – கம்.யுத்3:31 36/4
என் உனக்கு உதவி செய்வது இது படை என்ற போது – கம்.யுத்3:31 62/2
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ – கம்.யுத்3:31 138/4
நீக்கி என் இனி செய்வது என்று இராவணன் நினைந்தான் – கம்.யுத்4:32 21/4
யாது செய்வது என்று எண்ணி இருந்தனென் – கம்.யுத்4:40 16/2
உன்ன செய்வது ஓர் முனிவு இன்மை மனம் கொளா உவந்தான் – கம்.யுத்4:40 111/2

மேல்


செய்வதும் (2)

தெரிய எண்ணினை செய்வதும் செய்தியே – கம்.சுந்:5 12/2
சேம வீடு உற செய்வதும் செம் தழல் முகந்த – கம்.யுத்1:3 42/2

மேல்


செய்வர் (4)

புண் சிலை செய்வர் என்று போவன போன்ற மஞ்ஞை – கம்.பால:17 4/2
தீயவை செய்வர் ஆகின் சிறந்தவர் பிறந்த உற்றார் – கம்.யுத்2:16 137/1
நிந்தனை நின்னை செய்வர் நல்லது நினைந்தாய் நேரே – கம்.யுத்2:16 188/3
ஆடக தோளை நோக்கி நகை செய்வர் விழுவர் அஞ்சார் – கம்.யுத்2:19 194/4

மேல்


செய்வர்-கொல் (1)

எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை – நற் 189/6

மேல்


செய்வரால் (1)

தீயர் அன்றியும் தீமையும் செய்வரால் – கம்.சுந்:13 14/4

மேல்


செய்வரோ (2)

பழையம் யாம் என பண்பு_அல செய்வரோ பருணிதர் பயன் ஓர்வார் – கம்.சுந்:2 196/4
தீது இலராய் நமக்கு அன்பு செய்வரோ – கம்.யுத்1:4 72/4

மேல்


செய்வன் (1)

உள்ளம் உவந்தது செய்வன் ஒன்றும் உலோபேன் – கம்.அயோ:3 11/3

மேல்


செய்வன (13)

செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா – கலி 83/19
பொலம் பொரி செய்வன செய் பொருள் முற்றி – கம்.பால:23 91/2
மற்று உள செய்வன செய்து மகிழ்ந்தார் – கம்.பால:23 92/1
காகம் முதலிய முந்திய தடை செய்வன கண்டான் – கம்.பால:24 5/2
சிங்க ஆசனமும் வைத்து செய்வன பிறவும் செய்தான் – கம்.அயோ:3 81/4
வெருவர செய்வன காண்டி வீர நீ – கம்.அயோ:14 31/4
செய்வன வரன் முறை திருத்தி சேந்த நின் – கம்.அயோ:14 76/3
திண்ணம் செய்வன செய்து செம்மலை – கம்.கிட்:9 4/4
செய்வன செய்தல் யாண்டும் தீயன சிந்தியாமை – கம்.கிட்:9 11/1
சிறியர் என்று இகழ்ந்து நோவு செய்வன செய்யல் மற்று இ – கம்.கிட்:9 12/1
செய்வன முறையின் எண்ணி திறத்திறம் உணர்வினை தேர – கம்.யுத்1:13 10/1
நேசமும் அற்றோர் செய்வன செய்தேன் தனி நின்றேன் – கம்.யுத்3:22 215/3
கோல் செல்வன சத கோடிகள் கொலை செய்வன மலை-போல் – கம்.யுத்3:31 102/2

மேல்


செய்வாம் (3)

யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என – குறு 217/3
என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம்
ஆறு விலங்கி தெருவின் கண் நின்று ஒருவன் – கலி 60/22,23
எல்லா எவன் செய்வாம்
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/5,6

மேல்


செய்வாம்-கொல் (10)

யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஓங்கு கழை – நற் 51/1
யாது செய்வாம்-கொல் நாமே கய வாய் – நற் 194/2
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பொன் வீ – நற் 259/1
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – குறு 197/1
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி பாம்பின் – குறு 268/3
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கைய – குறு 380/5
எவ்வாறு செய்வாம்-கொல் யாம் என நாளும் – பரி 35/4
என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம் – கலி 60/22
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஈங்கை – அகம் 252/9
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – அகம் 364/12

மேல்


செய்வாய் (7)

இன்று போய் கொணர்கிலை என் செய்வாய் எனக்கு – கம்.பால:19 28/3
எந்தையே பரதனே என் செய்வாய் என்றாள் – கம்.அயோ:2 67/4
சால நாள் போர் செய்வாய் ஆதியேல் சாரல் போர் – கம்.கிட்:5 6/3
உய்வன ஆக்கி தம்மோடு உயர்வன உவந்து செய்வாய் – கம்.கிட்:9 11/4
தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய்
ஆயே விரைவுற்று எனை அண்மினை வண்மையாள – கம்.சுந்:1 55/1,2
ஒருமையே அரசு செய்வாய் உரிமையே உனதே ஒன்றும் – கம்.யுத்2:16 144/3
செய்வாய் இகல் என்று அவன் நின்று சிரித்தான் – கம்.யுத்2:18 245/1

மேல்


செய்வாயோ (1)

நல் நெடும் செரு செய்வாயோ சொல்லுதி நயந்தது என்றான் – கம்.யுத்2:18 186/4

மேல்


செய்வார் (6)

நல்லது வெஃகி வினை செய்வார்
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/88,89
குறிகொளும் போத்தின் கொல்வார் கொன்ற நெல் குவைகள் செய்வார்
வறியவர்க்கு உதவி மிக்க விருந்து உண மனையின் உய்ப்பார் – கம்.பால:2 20/2,3
முந்து உலகினுக்கு இறுதி புக்கு உரு ஒளித்து உலைதல் செய்வார்
இந்துவின் திருமுகத்து இறைவி நம் உறையுளாள் என்றலோடும் – கம்.யுத்1:2 94/1,2
மிகை செய்வார் வினைகட்கு எல்லாம் மேற்செயும் வினையம் வல்லான் – கம்.யுத்1:3 147/4
மூ-வகை உலகுளோரும் முறையில் நின்று ஏவல் செய்வார்
பாவகம் இன்னது என்று தெரிகிலர் பதைத்து விம்ம – கம்.யுத்2:16 9/1,2
யாவரும் வந்து நுந்தை அடி தொழுது ஏவல் செய்வார்
பாவை நீ இவனின் வந்த பயன் பழுது ஆவது அன்றால் – கம்.யுத்2:17 54/2,3

மேல்


செய்வார்க்கு (1)

செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14

மேல்


செய்வார்களை (1)

தேற்றாது செய்வார்களை தேறுதல் செவ்வியது அன்றால் – கம்.கிட்:7 42/2

மேல்


செய்வாரே (1)

இனி நின்ற முதல் தேவர் என்-கொண்டு என் செய்வாரே – கம்.ஆரண்:1 51/4

மேல்


செய்வாள் (1)

வன் தாள் நிருத குலம் வேரற மாய்த்தல் செய்வாள்
ஒன்றாத காம கனல் உள் தெறலோடும் நாசி – கம்.ஆரண்:10 147/2,3

மேல்


செய்வான் (21)

ஓது உடை அந்தணன் எரி வலம் செய்வான் போல் – கலி 69/5
பாண்டியம் செய்வான் பொருளினும் – கலி 136/20
உதிக்கும் காலையில் தண்மை செய்வான் தனது உருவில் – கம்.பால:9 2/3
வரம்பு இல் பேர் அழகினாளை மணம் செய்வான் வருகின்றான் என்று – கம்.பால:10 2/3
எய்யும் பொன் சிலை மாரனும் என் செய்வான்
கை அம்பு அற்று உடைவாளினும் கை வைத்தான் – கம்.பால:21 32/3,4
ஈர் வாளை வாங்கி மனம் தேறுதற்கு ஏற்ற செய்வான்
போர் வாள் அரசர்க்கு இறை பொய்த்தனன் ஆக்ககில்லேன் – கம்.அயோ:4 140/2,3
தேவியொடு அடி தாழா சிந்தனை உரை செய்வான் – கம்.அயோ:8 25/4
யாதானும் தான் ஆக எனக்கே பணி செய்வான்
தீதா நின்ற சிந்தனை செய்தான் அவன் என்ன – கம்.அயோ:11 78/2,3
கடம் செய்வான் என கடலில் மூழ்கினான் – கம்.அயோ:14 92/4
ஆம் பொறி_இல் அடல் அரக்கர் அவரோடே செரு செய்வான் அமைந்தீர் ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 131/2
வேண்டிய நினைந்து செய்வான் விண்ணவர் வருவது என்றால் – கம்.ஆரண்:10 167/1
சொல்லினால் ஏவல் செய்வான் அவன் நிலை சொல்லல்-பாற்றோ – கம்.கிட்:2 34/4
முடிவு_இல் வெம் செரு எனக்கு அருள் செய்வான் முயல்க எனா – கம்.கிட்:5 5/4
மன்னுயிர்க்கு உறுதி செய்வான் மலர் அடி சுமந்து வாழ்தி – கம்.கிட்:7 154/4
மறம் செய்வான் உறின் மாளுதிர் மற்று இனி – கம்.கிட்:11 31/3
இன்னும் நீ இசைத்த செய்வான் இயைந்தனம் என்று கூறி – கம்.கிட்:11 75/2
தெரிகின்ற சின தீ பொங்க செரு செய்வான் செருக்கி நின்றார் – கம்.கிட்:11 81/4
கொலையே செய்வான் கூற்றை நிகர்ப்பான் கொடுமைக்கு ஓர் – கம்.கிட்:15 2/2
ஆங்கு வீரனோடு அமர் செய்வான் அமைந்த வாள் அரக்கன் – கம்.யுத்2:16 228/1
வரத கேள் என தயரதன் உரை செய்வான் மறு இல் – கம்.யுத்4:40 116/1
குட திசை மறைந்து பின்னர் குண திசை உதயம் செய்வான்
வட திசை அயனம் உன்னி வருவதே கடுப்ப மானம் – கம்.யுத்4:41 20/1,2

மேல்


செய்வானோ (1)

தேர் மிசை நம் வாயில் கடிது ஏகுதல் செய்வானோ
கூர் கனக ராசியோடு கோடி மணியாலும் – கம்.அயோ:3 100/2,3

மேல்


செய்வித்து (1)

தீர்ப்பித்தீர் இன்னம் என் என் செய்வித்து தீர்திர் அம்மா – கம்.யுத்2:17 11/4

மேல்


செய்வினை (9)

ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 83
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
செல்க பாக நின் செய்வினை நெடும் தேர் – நற் 221/7
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார் – குறு 309/1
செய்வினை பொலிந்த செறி கழல் நோன் தாள் – ஐங் 389/1
செய்யில் பொலம் பரப்பும் செய்வினை ஓயற்க – பரி 10/128
திடல் உறு கிரியில் தம்தம் செய்வினை முற்றி முற்றா – கம்.சுந்:1 10/3
ஓவல் இல் ஒரு நிலை ஒருவன் செய்வினை
தேவரும் முனிவரும் உணர தேயுமோ – கம்.யுத்1:3 63/3,4
எண்ணினை செய்வினை என்னை வெல்லுமாறு – கம்.யுத்1:4 6/2

மேல்


செய்வினைக்கு (1)

திரங்கு செம் சடை கட்டிய செய்வினைக்கு
இரங்கி ஏங்கியது எண்ணி இரங்குவாள் – கம்.சுந்:3 25/3,4

மேல்


செய்வினையால் (1)

சித்திரம் இங்கு இது ஒப்பது எங்கு உண்டு செய்வினையால்
வித்தகமும் விதி வசமும் வெவ்வேறே புறம் கிடப்ப – கம்.பால:13 19/1,2

மேல்


செய்வீர் (1)

இளைக்கலாத கொங்கைகாள் எழுந்து விம்மி என் செய்வீர்
முளைக்கலா மதி கொழுந்து போலும் வாள் முகத்தினான் – கம்.பால:13 50/1,2

மேல்


செய்வு-உறு (8)

செவி நேர்பு வைத்த செய்வு-உறு திவவின் – திரு 140
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு-உறு நெடும் சுவர் – நெடு 112
செய்வு-உறு பாவை அன்ன என் – குறு 195/6
இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/7
பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி – கலி 85/2
செய்வு-உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு – அகம் 379/13
அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/15
செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ – புறம் 243/2

மேல்


செய்வென் (8)

தேன் தரு மலருளான் சிறுவ செய்வென் என்று – கம்.அயோ:14 124/3
சென்னியில் கொண்டு அது செய்வென் என்றதன் – கம்.அயோ:14 126/2
இன்ன ஆறு செய்வென் என்று ஓர் எண் இலான் இரங்குவான் – கம்.ஆரண்:10 95/2
அன்னது செய்வென் என்னா மாரீசன் அமைந்து போனான் – கம்.ஆரண்:11 39/3
செய்வென் என்று அமைய நோக்க தெளிவு உடை தம்பி செப்பும் – கம்.ஆரண்:11 61/2
செய்வென் நின் குறை முடித்து அன்றி செய்கலேன் – கம்.கிட்:6 27/4
சொற்றது செய்வென் வேறு ஓர் பிறிது இலை துணிவது என்னா – கம்.யுத்3:26 53/3
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் – கம்.யுத்4:37 9/4

மேல்


செய்வெனே (1)

செய்வெனே அரசு என்னும் அங்கு ஓர் தலை – கம்.யுத்3:29 16/2

மேல்


செய்வெனோ (1)

செம்மை சேர் நிலத்து அரசு செய்வெனோ – கம்.அயோ:14 108/4

மேல்


செய்வேம் (2)

ஒப்பு எங்கே கொண்டு எ வகை நாடி உரை செய்வேம் – கம்.பால:10 24/4
சே ஒளி சிறைய வேக கழுகினுக்கு அரசு செய்வேம்
பாய் திரை பரவை ஞாலம் படர் இருள் பருகும் பண்பின் – கம்.கிட்:16 53/2,3

மேல்


செய்வேன் (7)

சாவது ஓர்கிலேன் தவம் செய்வேன் அலேன் – கம்.அயோ:14 97/3
செம்மலுக்கு ஏவல் செய்வேன் தேவ நும் வரவு நோக்கி – கம்.கிட்:2 16/2
கை தொழில் செய்வேன் என்று கழல் இணை வணங்கும் காலை – கம்.கிட்:9 28/3
பண்ணைக்கு ஒருவன் என போந்தேன் ஏவல் கூவல் பணி செய்வேன் – கம்.சுந்:4 114/4
அன்னவற்கு அடிமை செய்வேன் நாமமும் அனுமன் என்பேன் – கம்.சுந்:12 77/1
ஆயிர நாமத்து ஆழி அரியினுக்கு அடிமை செய்வேன்
நாயினை நோக்குவேனோ நாண் துறந்து ஆவி நச்சி – கம்.யுத்2:17 67/3,4
இரை செய்வேன் மறலிக்கு இனி என்னுமால் – கம்.யுத்4:40 19/4

மேல்


செய்வேன்-கொலோ (2)

செய்வது அறிகல்லேன் யாது செய்வேன்-கொலோ
ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/12,13
கூற்று உறழ் சொல்லினால் கொலை செய்வேன்-கொலோ – கம்.அயோ:5 23/4

மேல்


செய்வோர் (2)

செய்வோர் ஏ சொல் வாட காதலர் – அகம் 323/2
தண்டல் இல் தவம் செய்வோர் தாம் வேண்டிய தாயின் நல்கும் – கம்.ஆரண்:10 162/1

மேல்


செய்வோர்கள் (1)

தரு வனத்துள் யான் இயற்றும் தகை வேள்விக்கு இடையூறு தவம் செய்வோர்கள்
வெருவர சென்று அடை காம வெகுளி என நிருதர் இடை விலக்கா வண்ணம் – கம்.பால:6 11/1,2

மேல்


செய்வோரும் (1)

ஊழ்-உற முரசின் ஒலி செய்வோரும்
என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி – பரி 19/45,46

மேல்


செய (40)

பொலம் செய பொலிந்த நலம் பெறு விளக்கம் – மது 719
உல்கு செய குறைபடாது – பட் 125
என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/5
முரசு செய முரச்சி களிறு பல பூட்டி – பதி 44/16
நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு – கலி 104/31
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/9
செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது – கலி 142/3
கரும்பு பாண் செய தோகை நின்று ஆடுவ சோலை – கம்.பால:9 7/4
உரை செய தொழுத கையன் உவந்த உள்ளத்தன் பெண்ணுக்கு – கம்.பால:22 2/1
விரத மா தவம் செய விடுதல் நன்று என்றாள் – கம்.அயோ:2 64/4
சிந்தை என் செய திகைத்தனை இனி சில நாளில் – கம்.அயோ:2 80/1
ஏயின செய வல்லேன் இருளினும் நெறி செல்வேன் – கம்.அயோ:8 37/4
ஆனவன் உரை செய அழிவு_இல் சிந்தையாள் – கம்.அயோ:11 43/1
கன்னியை அழி செய கருதினோன் குரு – கம்.அயோ:11 107/1
எவன் செய இனிய இ அழகை எய்தினோன் – கம்.ஆரண்:6 11/1
அவம் செய திரு உடம்பு அலச நோற்கின்றான் – கம்.ஆரண்:6 11/2
தவம் செய தவம் செய்த தவம் என் என்கின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 11/4
யாம் இருந்த நெடும் சூழற்கு என் செய வந்தீர் எனலும் – கம்.ஆரண்:6 110/2
பாணிகள் பணி செய பழுது_இல் பண் இடை – கம்.ஆரண்:10 13/2
எள்ளற்குறு போர் செய எண்ணினன் என்னும் இன்னல் – கம்.கிட்:7 41/3
வினை செய குழன்ற அல்ல விதி செய விளைந்த நீலம் – கம்.கிட்:13 57/3
வினை செய குழன்ற அல்ல விதி செய விளைந்த நீலம் – கம்.கிட்:13 57/3
செய்யு-மின் ஒன்றோ செய் வகை நொய்தின் செய வல்லீர் – கம்.கிட்:17 1/4
வஞ்சனை நீ செய வள்ளல் சீற்றத்தால் – கம்.சுந்:3 121/2
செய தகு கடன்மை யாவும் தேவரும் மருள செய்தார் – கம்.சுந்:4 82/2
இம்பரில் பணி செய தசரத பெயரினான் இசை வளர்த்தான் – கம்.யுத்1:2 82/4
எடுத்தது என் இது என் செய எண்ணினை என்றான் – கம்.யுத்1:3 24/4
தருதல் காக்குதல் தவிர்த்தல் என்று இவை செய தக்கோன் – கம்.யுத்1:3 52/2
இட்ட போதிலும் என் இனி செய தக்கது என்றனர் இகல் வெய்யோர் – கம்.யுத்1:3 87/2
சித்திரவதை செய கண்டு தீர்தியோ – கம்.யுத்1:4 11/4
ஏலுமேல் இடைவது அல்லால் என் செய வல்லான் என்னை – கம்.யுத்1:9 85/2
வில்லானொடு போர் செய வேண்டும் எனா – கம்.யுத்2:18 54/2
புரக்கும் நன் கடன் செய உளன் வீடணன் போந்தான் – கம்.யுத்3:22 65/2
சுரக்கும் நுந்தைக்கு நீ செய கடவன கடன்கள் – கம்.யுத்3:22 65/3
எந்தை என் இனி செய தக்கது இசை என இசைத்தான் – கம்.யுத்3:22 89/4
முனைவர் வானவர் எவரொடும் போர் செய மூண்டான் – கம்.யுத்3:22 163/4
செறிந்த தார் நிருதர் வேந்தன் உரை செய காலின் செம்மல் – கம்.யுத்3:24 15/3
மண்டு போர் செய வானரர் இயற்றிய மார்க்கம் – கம்.யுத்3:30 47/2
தேய நிற்பது பின் இனி என் செய
பாயும் உற்று உடனே என பன்னினான் – கம்.யுத்3:31 130/2,3
சொன்னது ஓர் விதியினாலே கடன் செய துணிதி என்றான் – கம்.யுத்4:37 215/4

மேல்


செயகிற்றி (2)

ஏவல் செயகிற்றி எனது ஆணை வழி எண்ணி – கம்.ஆரண்:11 29/3
அடைய செயகிற்றி அது ஆணை எனா – கம்.யுத்2:18 71/3

மேல்


செயத்தக்கது (4)

எய்தி மேல் செயத்தக்கது என் என்றலும் – கம்.கிட்:11 27/1
பின் செயத்தக்கது பேசல்-பாற்று என்றான் – கம்.கிட்:11 135/4
தின்பர் என் இனி செயத்தக்கது என்று தீர்ந்தானோ – கம்.சுந்:3 16/2
ஆதியின் தலை செயத்தக்கது இனி செயல் அழிவால் – கம்.யுத்3:30 50/3

மேல்


செயத்தக்கானோ (1)

தேவரில் ஒருவன் என்னை இன்னலும் செயத்தக்கானோ
ஏவலின் அன்றி தென்றல் எ வழி எய்திற்று என்னா – கம்.ஆரண்:10 165/2,3

மேல்


செயத்தகைய (1)

நவம் செயத்தகைய இ நளின நாட்டத்தான் – கம்.ஆரண்:6 11/3

மேல்


செயப்பெற்ற (1)

பெண் கொடுவினை செயப்பெற்ற நாட்டினில் – கம்.அயோ:4 184/3

மேல்


செயல் (87)

அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே – நற் 113/5
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக – நற் 193/7
நீடு செயல் சிதலை தோடு புனைந்து எடுத்த – நற் 325/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
செயல் அமை கண்ணி சேரலர் வேந்தே – பதி 38/8
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் – பதி 85/2
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/12
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/16
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/20
குறிப்பு ஏவல் செயல் மாலை கொளை நடை அந்தணீர் – கலி 9/4
வளமையோ வைகலும் செயல் ஆகும் மற்று இவள் – கலி 15/24
பேணாய் நீ பெட்ப செயல் – கலி 91/24
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை – கலி 92/33
வல்லர் எமர்-கண் செயல்
ஓஒ வழங்கா பொழுது நீ கன்று மேய்ப்பாய் போல் – கலி 112/11,12
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் – அகம் 59/17
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் – அகம் 336/7
குறை செயல் வேண்டா நசைஇய இருக்கையேன் – புறம் 371/8
திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால் – கம்.பால:5 8/2
வட வரையுடன் வரு செயல் என மறையும் – கம்.பால:5 129/2
கரை செயல் அரியது ஓர் களிப்பின் வைகும் நாள் – கம்.பால:6 1/4
செய்த பின் வானவரும் செயல் ஆற்றா – கம்.பால:8 9/1
மும்மை புரி வன் கயிறு கொய்து செயல் மொய்ம்பால் – கம்.பால:15 21/1
சித்திரம் போன்ற அ செயல் ஓர் தோன்றற்கு – கம்.பால:19 45/3
தன்னால் ஒரு செயல் இன்மையை நினையா உயிர் தளரா – கம்.பால:24 24/3
யாது கொற்றவன் ஏவியது அது செயல் அன்றோ – கம்.அயோ:1 69/3
சொன்ன பின் என் செயல் காண்டி சொல்லிடு என்றான் – கம்.அயோ:3 9/4
தேறான் ஆகி செய்கை மறந்தான் செயல் முற்றி – கம்.அயோ:3 49/3
வாள் நிலா நகை மாதராள் செயல் கண்டு மைந்தர் முன் நிற்கவும் – கம்.அயோ:3 50/3
தீ அடங்கிய சிந்தையாள் செயல் கண்டு சீரிய நங்கைமார் – கம்.அயோ:3 57/3
செயல்_அரும் தவங்கள் செய்தி செம்மலை தந்த செல்வ – கம்.அயோ:3 93/3
எற்றே செயல் இன்று ஒழி நீ என்று என்று இரவாநின்றான் – கம்.அயோ:4 37/4
தீயோய் நின் போல் தீயார் உளரோ செயல் என் என்றான் – கம்.அயோ:4 45/4
மாற்றாள் செயல் ஆம் என்றும் கணவன் வரம் ஈந்து உள்ளம் – கம்.அயோ:4 51/1
உருகும் துயரம் தவிர் நீ ஊழின் செயல் ஈது என்றே – கம்.அயோ:4 77/4
ஏழை-தன் செயல் கண்டவர் யாவரும் – கம்.அயோ:4 224/1
இற்றது செயல் உண்டோ இனி என இடர் கொண்டான் – கம்.அயோ:9 25/3
தாய் செயல் அல்லவோ தலத்து உளோர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:11 61/2
சிறந்தார் சொல்லும் நல் உரை சொன்னேன் செயல் எல்லாம் – கம்.அயோ:11 85/1
தெருள் மனத்தார் செயும் செயல் இது ஆகுமால் – கம்.அயோ:12 6/4
செம் வழித்து அன்று நம் செயல் என்று எண்ணினார் – கம்.அயோ:14 128/3
யான் வரும் அமைதியின் இது செயல் எவனோ – கம்.ஆரண்:2 39/1
இடித்த உரும் ஒத்து உரறி யாவர் செயல் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 49/4
ஒப்பு இலர் என்றே போர் செயல் ஒல்லேன் உடன் வாழும் – கம்.ஆரண்:11 6/2
விருப்பனேற்கு என் செயல் என்று விம்மினான் – கம்.ஆரண்:12 17/4
சிந்தினர் மேல் இனி செயல் என் ஆம்-கொலோ – கம்.ஆரண்:13 53/4
இ நிலை இளையவன் செயல் இயம்பினாம் – கம்.ஆரண்:13 60/1
செயல் இனி செயல் என்று எண்ணி கண்ணிய சீற்றம் தீர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 126/4
செயல் இனி செயல் என்று எண்ணி கண்ணிய சீற்றம் தீர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 126/4
கொற்ற வாய்தல் செயல் குறித்த வாயினான் – கம்.ஆரண்:15 17/4
மூவரோடும் ஒப்பான் செயல் ஆம் என மொழியும் – கம்.கிட்:7 69/4
கவன மா குரங்கின் செயல் காண்டியோ – கம்.கிட்:13 5/4
முனிந்து அவளை உற்ற செயல் முற்றும் மொழிக என்ன – கம்.கிட்:14 60/1
இழைத்தி செயல் ஆய வினை என்றனர் இரந்தார் – கம்.கிட்:14 65/3
இற்றது நம் செயல் இனி என்று எண்ணினார் – கம்.கிட்:16 4/4
சீர்நிலை முற்றும் தேறுதல் கொற்ற செயல் அம்மா – கம்.கிட்:17 2/3
உற்றார் செயல் மற்றும் உண்டோ என உற்று உரைத்தான் – கம்.சுந்:1 47/4
யாவது இங்கு இனி செயல் அரியது எம்பிராற்கு – கம்.சுந்:3 66/3
செம்மையால் உயிர் தந்தாய்க்கு செயல் என்னால் எளியது உண்டே – கம்.சுந்:4 71/2
செறிவும் ஈதே செயல் ஈதே தேற்றம் ஈதே தேற்றத்தின் – கம்.சுந்:4 111/2
சிதவு இயல் கடி பொழில் ஒன்றே சிதறிய செயல் தரு திண் போர் – கம்.சுந்:7 21/3
திண் திறல் அவன் செயல் தெரிய நோக்கினான் – கம்.சுந்:14 23/1
தேவியை நயந்து சிறை வைத்த செயல் நன்றோ – கம்.யுத்1:2 49/3
சிட்டர் செயல் செய்திலை குல சிறுமை செய்தாய் – கம்.யுத்1:2 53/1
பிள்ளை மேனிக்கு ஓர் ஆனி வந்திலது இனி செயல் என்-கொல் பிறிது என்ன – கம்.யுத்1:3 84/2
திண்ணிது உன் செயல் பிறர் செறுநர் வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:4 6/4
துறந்தனென் இனி செயல் சொல்லுவீர் என்றான் – கம்.யுத்1:4 17/4
அறம் கடந்தவர் செயல் இது என்று உலகு எலாம் ஆர்ப்ப – கம்.யுத்2:15 249/1
தீண்டினவா ஒன்றும் செயல் அற்றவாம் தெறித்து – கம்.யுத்2:17 82/2
செவ்வே உற நினையா ஒரு செயல் செய்குவென் என்பான் – கம்.யுத்2:18 154/3
செய்தனன் துரந்தான் தெய்வ செயல் அன்ன கணையை வெம் கோல் – கம்.யுத்2:18 192/3
தெய்வ வன் பாசம் செய்த செயல் இந்த மாய செய்கை – கம்.யுத்2:19 227/4
தெருளினை உடையர் ஆயின் செயல் அரும் கருணை செல்வ – கம்.யுத்2:19 268/2
ஏற்றம் இனி செயல் வேறு இலை ஈர்-மின் – கம்.யுத்3:20 6/1
தீ ஒத்தான் திறத்தில் என்னே செயல் என சிந்தை நொந்தான் – கம்.யுத்3:21 29/4
என்னை அன்னவர் அறிந்திலா-வகை செயல் இயற்ற – கம்.யுத்3:22 92/1
தெய்வ மானத்திடை ஏற்றி மனிதர்க்கு உற்ற செயல் எல்லாம் – கம்.யுத்3:23 3/1
யாதும் இனி செயல் இல் என எண்ணா – கம்.யுத்3:26 32/1
ஆதியின் தலை செயத்தக்கது இனி செயல் அழிவால் – கம்.யுத்3:30 50/3
வீரியன் பின்னர் செய்த செயல் எலாம் விரிக்கலுற்றாம் – கம்.யுத்3:31 68/4
துடைத்தனர் எம் வெற்றி என உற்றனர் இனி செயல் பணித்தி சுடரோய் – கம்.யுத்3:31 149/4
அலக்கண் அன்னதை இன்னது என்று உரை செயல் ஆமோ – கம்.யுத்4:32 31/4
சிறந்தது தவம் அலால் செயல் உண்டாகுமோ – கம்.யுத்4:37 151/4
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய – கம்.யுத்4:37 200/2
மனக்கு நோய் செயல் என்றனள் மா மதி-தனக்கு – கம்.யுத்4:40 23/3
கரை செயல் அரிய வண்ணம் கொணர்ந்தனன் கணத்தின் முன்னம் – கம்.யுத்4:41 29/2
தென் திசை கரும செயல் செப்பினாம் – கம்.யுத்4:41 45/2

மேல்


செயல்-பால (2)

திரு உறையும் மணி மார்ப நினக்கு என்னை செயல்-பால
ஒரு வினையும் இல்லார் போல் உறங்குதியால் உறங்காதாய் – கம்.ஆரண்:1 56/3,4
என்னை அடியோம் செயல்-பால இன்ப துன்பம் இல்லோனே – கம்.யுத்3:22 219/4

மேல்


செயல்-பாலது (1)

இருமையும் எய்தினாய் மற்று இனி செயல்-பாலது எண்ணின் – கம்.கிட்:7 140/2

மேல்


செயல்-பாற்று (2)

எண்ணுகின்றனன் என் செயல்-பாற்று எனா – கம்.அயோ:4 222/4
எண்ணின் நுண்ணிய என் செயல்-பாற்று எனா – கம்.யுத்4:37 190/4

மேல்


செயல்_அரும் (1)

செயல்_அரும் தவங்கள் செய்தி செம்மலை தந்த செல்வ – கம்.அயோ:3 93/3

மேல்


செயல்படு (1)

செயல்படு மனத்தர் செய்_பொருட்கு – நற் 24/8

மேல்


செயல்பாலது (1)

நாம் செயல்பாலது இனி – கலி 76/22

மேல்


செயலதும் (1)

செய்தலை உற்ற ஓசை செயலதும் செவியின் கேட்டான் – கம்.யுத்4:34 20/4

மேல்


செயலார் (1)

திரையினுள் பொலி சித்திர பாவையின் செயலார் – கம்.சுந்:13 22/4

மேல்


செயலால் (4)

தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால்
காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும் – கம்.பால:3 8/2,3
தீது_அறும் பெரும் சாகைகள் தழைக்கின்ற செயலால்
வேதம் என்னவும் தகுவன விசும்பினும் உயர்ந்த – கம்.கிட்:4 7/1,2
பற்று அங்கு அருமையின் அன்னது பயில்கின்றது ஒர் செயலால்
உற்று அங்கு அது புறம் போய் உடல் புகுந்தால் என உணர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 179/3,4
சிலவரை கழல் சிலவரை கண் கொளும் செயலால்
நிலவரை தரு பொருள்-வழி தண் தமிழ் நிரப்பும் – கம்.யுத்2:16 221/2,3

மேல்


செயலாள் (1)

தெளிவு அன்னது ஓர் மொழியாள் நிறை தவம் அன்னது ஓர் செயலாள்
வெளி அன்னது ஓர் இடையாளொடும் விடை அன்னது ஓர் நடையான் – கம்.அயோ:7 2/2,3

மேல்


செயலின் (2)

செம்மையின் தருமத்தின் செயலின் தீங்கின்-பால் – கம்.அயோ:1 84/1
தீபம் ஒன்று ஒன்றை உற்றால் என்னல் ஆம் செயலின் புக்க – கம்.ஆரண்:10 82/3

மேல்


செயலினும் (1)

சிவண வண்ண வான் கரும் கடல் கொடு வந்த செயலினும் செறி தாரை – கம்.யுத்2:16 339/1

மேல்


செயலினை (1)

போர்ப்பு உற செயலினை புகழ்கின்றார் பலர் – கம்.சுந்:12 9/2

மேல்


செயலுக்கு (1)

தேவரோ என அயிர்க்கும் அ தேவர் இ செயலுக்கு
ஆவரோ அவர்க்கு ஆற்றல் உண்டோ எனும் அயலோர் – கம்.கிட்:7 69/1,2

மேல்


செயலுடை (1)

செயலுடை புது மலர் பொற்ப சிந்தியே – கம்.அயோ:10 47/4

மேல்


செயலும் (4)

போனான் மனமும் செயலும் புகல்வாம் – கம்.ஆரண்:11 40/4
வாயிடை மொழிந்தது அன்றி மற்று ஒரு செயலும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:13 127/2
வினையமும் செயலும் மேல் விளை பொருளும் இ வழி விளங்கும் என்று எண்ணி – கம்.சுந்:3 93/3
தெவ் அழி ஆற்றல் வெற்றி சேனையின் செயலும் சென்ற – கம்.யுத்3:31 232/2

மேல்


செயலே (4)

வல்லாய் மன்ற நீ அல்லது செயலே – ஐங் 287/4
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17
கருதலர் பெருமை தேவி மீண்டிலா செயலே காட்ட – கம்.சுந்:14 10/3

மேல்


செயலை (20)

செயலை தண் தளிர் துயல்வரும் காதினன் – திரு 207
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை
தாது படு தண் நிழல் இருந்தனம் ஆக – குறி 105,106
சேந்த செயலை செப்பம் போகி – மலை 160
செயலை அம் தளிர் அன்ன என் – நற் 244/10
சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் – நற் 376/7
செயலை முழு_முதல் ஒழிய அயலது – குறு 214/5
செயலை அம் பகை தழை வாடும் அன்னாய் – ஐங் 211/3
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் – ஐங் 273/1
சினை எலாம் செயலை மலர காய் கனி – பரி 15/31
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் – அகம் 7/19
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று – அகம் 38/6,7
ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை
ஓங்கு சினை தொடுத்த ஊசல் பாம்பு என – அகம் 68/5,6
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் – அகம் 188/12
மாறு இலா காதலன் செயலை மற்று ஒரு – கம்.பால:19 47/2
எ வலி கொண்டு வெல்வார் இராவணன் செயலை என்றான் – கம்.ஆரண்:13 121/4
செயலை செற்ற பகை தெறுவான் தெரிந்து – கம்.கிட்:7 92/1
பனி உறு செயலை சிந்தி வேரமும் பறித்தது அம்மா – கம்.சுந்:7 11/1
தீ எழ விசும்பினூடு செல்கின்ற செயலை நோக்கி – கம்.யுத்2:15 134/2
செத்திய இருள் இன்றாக விளங்கிய செயலை நோக்கி – கம்.யுத்3:24 54/3

மேல்


செயலோ (3)

திறன் நின்று உயர் வலி என் அது ஓர் அறிவின் தகு செயலோ
அறன் நின்றதன் நிலை நின்று உயர் புகழ் ஒன்றுவது அன்றோ – கம்.பால:24 22/2,3
சிந்தாகுலங்கள் களைவாய் தளர்ந்து துயர் கூரல் என்ன செயலோ
எந்தாய் வருந்தல் உடையாய் வருந்தல் என இன்ன பன்னி மொழிவான் – கம்.யுத்2:19 250/3,4
என் ஒக்கும் இன்ன செயலோ இது என்னில் இருள் ஒக்கும் என்று விடியாய் – கம்.யுத்2:19 253/3

மேல்


செயலோய் (1)

தேவாதிதேவர் பலராலும் முந்து திருநாமம் ஓது செயலோய்
மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா – கம்.யுத்2:19 251/1,2

மேல்


செயற்கு (19)

யாவதும் இலை யான் செயற்கு உரியதுவே – குறு 383/6
செருவம் செயற்கு என்னை முன்னை தன் சென்னி – பரி 8/87
செயற்கு அரிய பெரு வேள்வி ஒரு நூறும் செய்து அமைத்தான் – கம்.பால:12 12/4
கரை செயற்கு அரிய காதல் கடாவிட கடிது சென்றார் – கம்.பால:22 2/3
கரை செயற்கு அரும்_துயர் கடலில் வீழ்கின்றாய் – கம்.அயோ:2 68/3
செய்ய கடவ செயற்கு உரிய சிறுவர் ஈண்டை யார் அல்லர் – கம்.அயோ:6 27/1
பெற்றிலன் பெரும் திறல் பெயர்த்தும் போர் செயற்கு
உற்றது நெடும் துணை உடைமையால் என்றாள் – கம்.கிட்:7 24/3,4
கரை செயற்கு அரிய சேனை கடலொடும் திங்கள் நான்கின் – கம்.கிட்:9 24/2
பிறந்தவர் செயற்கு உரிய செய்தல் பிழை ஒன்றோ – கம்.கிட்:14 40/3
என்னால் உனக்கு ஈண்டு செயற்கு உரித்து ஆயது இன்மை – கம்.சுந்:1 45/2
மறித்தும் ஓர் செயற்கு உரிய காரியம் மதித்தான் – கம்.சுந்:6 1/4
திணி சுவர் தலம் சிந்தி செயற்கு_அரும் – கம்.சுந்:6 24/3
நஞ்சினும் கொடியர் ஆகி நவை செயற்கு உரிய நீரார் – கம்.சுந்:9 63/2
தொகை செயற்கு அரிய தோளால் தாள்களால் சுற்றி சூழ்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 147/3
உளைந்தனம் என்ன எண்ணி என் செயற்கு உரிய என்றான் – கம்.யுத்1:13 11/4
உய்கிலர் இனி செயற்கு உரியது உண்டு-எனின் – கம்.யுத்3:24 69/3
தேவர் அது கேட்டு இது செயற்கு உரியது என்றார் – கம்.யுத்4:36 6/1
தேறினால் பின்னை யாதும் செயற்கு அரிது – கம்.யுத்4:37 173/1
கரை செயற்கு அரிய தேவர் ஏனையோர் கலந்து காண்பான் – கம்.யுத்4:40 40/3

மேல்


செயற்கு_அரும் (1)

திணி சுவர் தலம் சிந்தி செயற்கு_அரும்
பணி படுத்து உயர் குன்றம் படுத்து-அரோ – கம்.சுந்:6 24/3,4

மேல்


செயற்கே (1)

முக்கண் செல்வர் நகர் வலம் செயற்கே
இறைஞ்சுக பெரும நின் சென்னி சிறந்த – புறம் 6/18,19

மேல்


செயற்கையில் (1)

இயற்கை அல்லன செயற்கையில் தோன்றினும் – புறம் 35/28

மேல்


செயற்பாற்கு (1)

சேனாபதியின் சுமந்திரனை செயற்பாற்கு உரிய செய்க என்றான் – கம்.அயோ:6 29/3

மேல்


செயா (6)

வறிது நெறி ஒரீஇ வலம் செயா கழி-மின் – மலை 202
கரை செயா ஆசை ஆம் கடல் உளான் ஒரு – கம்.பால:19 27/2
உருவி ஓட மறம் ஓடுதல் செயா உணர்வினான் – கம்.ஆரண்:1 33/2
கரை செயா வேலையின் பெரிய கற்பினள் தெரிந்து – கம்.கிட்:13 68/3
ஊசி போழ்வது ஓர் வடு செயா நெடும் புயம் உடையார் – கம்.சுந்:9 16/4
மின் தான் உமிழ் வெண் நகை வேறு செயா
நின்றான் இது கூறி நிகழ்த்தினனால் – கம்.யுத்2:18 75/3,4

மேல்


செயாதவன் (1)

வசம் செயாதவன் தான் அன்றி பிறர் இலா வலியான் – கம்.யுத்1:5 41/2

மேல்


செயாதான் (1)

போயவன் எங்கே நின்றான் என்றனன் பொருள் செயாதான் – கம்.யுத்3:27 96/4

மேல்


செயாதிருந்தது (1)

என்ன காரணம் இகல் செயாதிருந்தது என்று இசைத்தான் – கம்.யுத்3:30 49/2

மேல்


செயாமல் (1)

மீட்டு ஒரு வினை செயாமல் மாணையின் கொடியால் வீக்கி – கம்.யுத்1:9 26/2

மேல்


செயிர் (48)

சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி – திரு 19
உயிர் ஓர் அன்ன செயிர் தீர் நட்பின் – நற் 72/3
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
செயிர் தீர் கொள்கை நம் உயிர் வெம் காதலி – நற் 269/5
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர் – நற் 298/2
செயிர் தீர் மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே – நற் 364/12
உயிர் கலந்து ஒன்றிய செயிர் தீர் கேண்மை – ஐங் 419/1
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/5
செயிர் உடைய அரவு எறிந்து – பதி 51/26
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/30
செயிர் தீர் செம் கண் செல்வ நின் புகழ – பரி 4/10
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 20/2
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து – கலி 102/19
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27
செறுநரும் விழையும் செயிர் தீர் காட்சி – அகம் 66/3
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் – அகம் 75/10
செயிர் தீர் நாவின் வயிரியர் பின்றை – அகம் 155/13
செயிர் தீர் நெஞ்சமொடு செறிந்தோர் போல – அகம் 205/2
தெரிகோல் அன்ன செயிர் தீர் செம்மொழி – அகம் 349/4
செயிர் தீர் இன் துணை புணர்ந்திசினோர்க்கே – அகம் 367/16
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/2
செயிர் தீர் கற்பின் சே_இழை கணவ – புறம் 3/6
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி – புறம் 210/5
செயிர் தரும் கொற்ற மன்னர் சேனையை மானும் அன்றே – கம்.பால:1 14/4
செயிர் அற போதிகை கிடத்தி சித்திரம் – கம்.பால:3 28/2
செயிர் இலா உலகினில் சென்று நின்று வாழ் – கம்.பால:4 10/3
செயிர் உறு மனத்த ஆகி தீ திரள் செம் கண் சிந்த – கம்.பால:10 13/3
செயிர் தீர் மலர் காவின் ஓர் மாதவி சூழல் சேர – கம்.பால:17 15/2
செயிர் உறு திங்களை தீய நோக்கினாள் – கம்.பால:19 40/4
செயிர் இன்றி அலர்ந்த பொற்பும் சிந்தையும் உணர்வும் தேசும் – கம்.பால:21 8/2
செயிர் ஏதும் இலார் உடல் தேய்வு உறுவார் – கம்.பால:23 6/3
செயிர் அற ஒளிர் தீபம் சிலதியர் கொணர்வாரும் – கம்.பால:23 27/2
செயிர் சுற்றிய படையான் அடல் மற மன்னவர் திலகன் – கம்.பால:24 12/2
செயிர் உற புலை சிந்தையால் என் சொனாய் தீயோய் – கம்.அயோ:2 71/4
திறம் திறம்பினும் செய்தவம் திறம்பினும் செயிர் தீர் – கம்.அயோ:2 73/3
செயிர் கிடத்தல் செய்யாத திரு மனத்தாய் செப்பினாய் திறம்பா நின் சொல் – கம்.ஆரண்:4 23/3
செயிர் உற்ற அரசன் ஆண்டு ஓர் தேய்வு வந்துற்ற போழ்தில் – கம்.ஆரண்:10 107/2
செயிர் தலைக்கொண்ட சொல் செவி சேர்தலும் – கம்.ஆரண்:12 2/2
செயிர் தீராய் விதி ஆன தெய்வமே – கம்.கிட்:8 5/3
தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் – கம்.கிட்:9 10/1
செயிர் ஏதும் இலாரொடு தீருதியோ – கம்.கிட்:10 56/2
செயிர் இல் சிற்றிடை ஆய் உற்ற சிறு கொடி நுடக்கம் தீர – கம்.கிட்:13 41/3
செயிர் கொள் வாள் அரக்கர் சீற்றம் செருக்கினர் படைகள் சிந்தி – கம்.சுந்:8 22/3
செயிர் அறு கிடுகும் பற்றி வானவர் உள்ளம் தீய – கம்.யுத்1:3 144/2
செயிர் சேரா உள்ளத்தாய்க்கு என் இனி யாம் செய்கேம் – கம்.யுத்1:3 167/4
செயிர் ஒப்புறும் இந்திரர் சிந்திய நாள் – கம்.யுத்2:18 61/2
செயிர் ஒன்றும் உறா வகை இந்திரற்கு என்று செய்த – கம்.யுத்2:19 16/2
செயிர் அறு பொறியும் அந்தக்கரணமும் சிந்துமா-போல் – கம்.யுத்3:28 55/2

மேல்


செயிர்_அறு (1)

தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் – கம்.கிட்:9 10/1

மேல்


செயிர்த்த (2)

சிரறியவன் போல் செயிர்த்த நோக்கமொடு – பொரு 124
செய்யர் செயிர்த்த நோக்கினர் மட கண் – மது 412

மேல்


செயிர்த்தன்று (1)

செற்றன்று ஆயினும் செயிர்த்தன்று ஆயினும் – புறம் 226/1

மேல்


செயிர்த்து (5)

செயிர்த்து எழு தெவ்வர் திறை துறை போகிய – பொரு 120
செம் கண்ணால் செயிர்த்து நோக்கி – பட் 280
சினவு கொள் ஞமலி செயிர்த்து புடை ஆட – அகம் 388/14
செறி கழல் வீரரும் செயிர்த்து நோக்கினார் – கம்.ஆரண்:4 10/4
செவ்வி வாள் முகம்-கொடு செயிர்த்து நோக்குறா – கம்.யுத்4:40 37/2

மேல்


செயிர்ப்பினும் (1)

செயிர்ப்பினும் அழகு செய்யும் திரு முகத்து அணங்கை தீர்ந்து – கம்.யுத்1:9 21/1

மேல்


செயிர்ப்பு (1)

செயிர்ப்பு அறு தெய்வ சிந்தை திரு மறை முனிவர்க்கேயும் – கம்.யுத்3:25 14/3

மேல்


செயிரா (1)

செறிந்த வான் பெரு மலைகளை சிறகு அற செயிரா
எறிந்த இந்திரன் இட்ட வான் சிலையினை எடுத்தான் – கம்.சுந்:11 45/3,4

மேல்


செயிரியர் (4)

செயிரியர் மகர யாழின் தேம் பிழி தெய்வ கீதம் – கம்.பால:13 40/2
விறலியரோடு நல் யாழ் செயிரியர் புரவி மேலார் – கம்.பால:14 60/2
தெள் அரி பாண்டி பாணி செயிரியர் இசை தேன் சிந்த – கம்.பால:14 65/3
களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் – கம்.சுந்:2 190/3

மேல்


செயிரின் (2)

செயிரின் குறை நாளால் பின் சென்று சாடி – கலி 105/37
செயிரின் ஒரு பொழுதில் நுந்தையை யாம் சீறி – கம்.யுத்1:3 167/2

மேல்


செயிரும் (1)

செயிரும் சீற்றமும் நிற்க திறல் திரிந்து – கம்.யுத்4:37 169/3

மேல்


செயிரோ (1)

செயிரோ இல்லா உன்னை இழந்தும் திரிகின்றேன் – கம்.யுத்3:22 206/3

மேல்


செயின் (8)

திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/3
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு – கலி 15/8
என் நெஞ்சம் ஏவல் செயின்
நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய – கலி 113/18,19
அருள் உற செயின் நுமக்கு அறனும்-மார் அதுவே – கலி 140/34
திருந்தாத செயின் அல்லால் இல்லையோ நினக்கு – கலி 148/19
சென்று போர் செயின் தேவர் சிரிப்பரால் – கம்.ஆரண்:7 13/2
வேறு உளார் வலி செயின் விலக்கி வெம் சமத்து – கம்.கிட்:6 22/2
சலம் செயின் உலகம் மூன்றும் இலக்குவன் முடிப்பன் தானே – கம்.யுத்3:28 4/4

மேல்


செயினும் (2)

இன்னா செயினும் இனிது தலையளிப்பினும் – குறு 397/6
மாணா செயினும் மறுத்து ஆங்கே நின்-வயின் – கலி 91/22

மேல்


செயினே (1)

எற்று ஆவது-கொல் யாம் மற்றொன்று செயினே – நற் 239/12

மேல்


செயும் (19)

புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/7
செய்கை அன்றோ அறம் செயும் ஆறு என்றான் – கம்.பால:7 44/4
இன்று யான் செயும் பணி என்-கொல் பணி என இசைத்தான் – கம்.பால:8 47/4
கண் இழந்திலள் என செயும் நீ தந்த கழலோன் – கம்.அயோ:1 35/4
ஏவல் செயும் மன்னர் தவம் யாவது-கொல் என்பார் – கம்.அயோ:3 102/4
திருவின் நீங்கி தவம் செயும் நாள் உடன் – கம்.அயோ:4 20/3
தெருள் மனத்தார் செயும் செயல் இது ஆகுமால் – கம்.அயோ:12 6/4
புக்க அந்தமும் நமக்கு உரை செயும் புரையவோ – கம்.கிட்:3 12/2
நினைவும் என்றால் இனி நின்று யான் செயும்
வினையும் நல் ஆண்மையும் விளம்ப வேண்டுமோ – கம்.கிட்:11 131/2,3
உரை செயும் பொருள் உளது என உணர்த்தினான் – கம்.கிட்:16 6/3
குடிமை மூன்று உலகும் செயும் கொற்றத்து என் – கம்.சுந்:3 110/1
ஏவது யான் இனிமேல் செயும் ஆள்வினை என்றான் – கம்.சுந்:12 52/4
இனங்களும் பல என் செயும் அரியினை என்றான் – கம்.யுத்1:11 35/4
அடைத்துழி வந்திலாதான் இனி செயும் ஆண்மை உண்டோ – கம்.யுத்1:14 35/4
இரக்கம் உற்று உனக்கு அவன் செயும் என்றனன் இளையோன் – கம்.யுத்3:22 65/4
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை – கம்.யுத்3:30 51/4
குரங்கு கொண்டு வந்து அமர் செயும் மானுடர்-கொல்லாம் – கம்.யுத்3:31 38/4
வேறு தாம் செயும் வினை இலை மெய்யின் ஐம் புலனும் – கம்.யுத்4:35 25/3
முன் உருக்கொடு பகல் செயும் தரத்தது முதலாய் – கம்.யுத்4:40 96/4

மேல்


செயும்-கொல் (1)

எ வினை செயும்-கொல் நோகோ யானே – அகம் 321/14

மேல்


செரீஇ (8)

பெரும் தண் சண்பகம் செரீஇ கரும் தகட்டு – திரு 27
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ
அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 119,120
சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ
அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே – நற் 196/8,9
தளிர் செரீஇ கண்ணி பறித்து – பரி 7/45
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – பரி 11/98
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ
விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி – பரி 12/88,89
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ
சின மாந்தர் வெறி குரவை – புறம் 22/21,22
தீம் கனி இரவமொடு வேம்பு மனை செரீஇ
வாங்கு மருப்பு யாழொடு பல் இயம் கறங்க – புறம் 281/1,2

மேல்


செரீஇய (3)

பிள்ளை உள்வாய் செரீஇய
இரை கொண்டமையின் விரையுமால் செலவே – குறு 92/4,5
வகை பெற செரீஇய வயந்தகம் போல் தோன்றும் – கலி 79/5
இல் இறை செரீஇய ஞெலி_கோல் போல – புறம் 315/4

மேல்


செரீஇயும் (1)

உடுத்தும் தொடுத்தும் பூண்டும் செரீஇயும்
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி – குறு 295/1,2

மேல்


செரு (166)

செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 67
செல்வர் செல்வ செரு மேம்படுந – பெரும் 456
அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 490
பொருது அவரை செரு வென்றும் – மது 56
கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும் – மது 393
ஒன்னார் ஓட்டிய செரு புகல் மறவர் – மது 726
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய – மலை 186
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் – மலை 356
செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு – நற் 184/2
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து – நற் 387/6
ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ – குறு 229/4
செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல் – குறு 385/3
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு – ஐங் 474/2
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
பெரும் சமம் ததைந்த செரு புகல் மறவர் – பதி 30/41
செரு மிகு முன்பின் மறவரொடு தலைச்சென்று – பதி 36/4
செரு பல செய்குவை வாழ்க நின் வளனே – பதி 36/14
உரும் என அதிர்பட்டு முழங்கி செரு மிக்கு – பதி 39/6
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை – பதி 46/10
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/19
செரு மிகு தானை வெல் போரோயே – பதி 63/12
நாடு உடன் நடுங்க பல் செரு கொன்று – பதி 67/12
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
காஞ்சி சான்ற செரு பல செய்து நின் – பதி 84/19
உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1
அரசியல் பிழையாது செரு மேந்தோன்றி – பதி 89/12
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு – பதி 90/55
செரு மேம்பட்ட செயிர் தீர் அண்ணல் – பரி 1/30
தீர்வு இலது ஆக செரு உற்றாள் செம் புனல் – பரி 7/75
செரு மிகு திகிரி_செல்வ வெல் போர் – பரி 13/59
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை – பரி 18/54
செரு செய்த வாளி சீற்றத்தவை அன்ன – பரி 20/37
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
செரு மேம்பட்ட வென்றியர் – கலி 26/24
செரு குறித்தாரை உவகை கூத்தாட்டும் – கலி 85/34
செரு ஒழிந்தேன் சென்றீ இனி – கலி 91/15
செரு மிகு நேமியான் தார் போல பெரும் கடல் – கலி 127/4
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய் – அகம் 82/12
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 157/4
அடு போர் மிஞிலி செரு வேல் கடைஇ – அகம் 181/5
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி – அகம் 212/18
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/10
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர் – அகம் 262/10
செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/21
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை – அகம் 342/9
இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு – அகம் 366/9
செரு மிகு சேஎய் நின் பாடுநர் கையே – புறம் 14/19
துணை வேண்டா செரு வென்றி – புறம் 16/10
செரு செய் முன்ப நின் வரு_திறன் நோக்கி – புறம் 41/12
செரு மிகு வளவ நின் சினைஇயோர் நாடே – புறம் 41/18
செரு மாண் பஞ்சவர் ஏறே நீயே – புறம் 58/8
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து – புறம் 62/6
வழு இன்று எய்தியும் அமையாய் செரு வேட்டு – புறம் 99/8
செரு வெம் சேஎய் பெரு விறல் நாடே – புறம் 120/21
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட – புறம் 174/12
செரு மேம்படூஉம் வென்றியர் எனாஅ – புறம் 197/6
செரு வெம் சேஎய் நின் மகிழ் இருக்கையே – புறம் 209/19
இன்றும் செரு பறை கேட்டு விருப்பு-உற்று மயங்கி – புறம் 279/7
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே – புறம் 321/10
செல்வம் வேண்டார் செரு புகல் வேண்டி – புறம் 345/13
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5
பொருநர் காணா செரு மிகு முன்பின் – புறம் 365/6
செரு படை மிளிர்ந்த திருத்து-உறு பைம் சாலி – புறம் 369/12
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக – புறம் 373/2
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள் – புறம் 387/29
செரு_முகத்து காத்தி என நின் சிறுவர் நால்வரினும் கரிய செம்மல் – கம்.பால:6 11/3
செஞ்செவே செரு_முகத்து அன்றியே திறன் இலா – கம்.பால:7 7/2
இந்திரனை வென்று திசை இரு_நான்கும் செரு வென்றான் – கம்.பால:12 13/4
சேக்கையின் விளை செரு செருக்கும் சிந்தையர் – கம்.பால:19 6/2
செரு மலைகின்ற போழ்தில் திரிபுரம் எரித்த தேவன் – கம்.பால:24 29/3
இறந்திலன் செரு_களத்து இராமன் தாதைதான் – கம்.அயோ:1 27/1
செரு வலி வீரன் என்ன செம்_கதிர்_செல்வன் சென்றான் – கம்.அயோ:8 19/4
எஃகு எறி செரு_முகத்து ஏற்ற தெவ்வருக்கு – கம்.அயோ:11 104/1
திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த – கம்.ஆரண்:6 102/3
ஆம் பொறி_இல் அடல் அரக்கர் அவரோடே செரு செய்வான் அமைந்தீர் ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 131/2
களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை – கம்.ஆரண்:6 132/2
எண் அளவிடல்_அரும் செரு வென்று ஏறினார் – கம்.ஆரண்:7 40/4
செரு பெறா தினவு உறு சிகர தோளினார் – கம்.ஆரண்:7 44/4
மேகத்தினை நிகர் வில்லியை வளைத்தார் செரு விளைத்தார் – கம்.ஆரண்:7 96/4
பேய் ஏறின செரு வேட்டு எழு பித்து ஏறினர் பின் வாய் – கம்.ஆரண்:7 100/1
மூள் இரும் பெரு மாய வெம் செரு முயல்வானை – கம்.ஆரண்:7 133/2
இழிதரு மனிதரோடே யான் செரு ஏற்பன் என்றால் – கம்.ஆரண்:12 83/2
செரு வலி வீர நின் தீரும் அல்லது – கம்.ஆரண்:14 88/3
மீட்டான் என்னும் பேர் இசை கொள்ளான் செரு வெல்ல – கம்.ஆரண்:15 32/3
முடிவு_இல் வெம் செரு எனக்கு அருள் செய்வான் முயல்க எனா – கம்.கிட்:5 5/4
அற்றது ஆகிய செரு புரிவுறும் அளவினில் – கம்.கிட்:5 10/1
ஒல்லை செரு வேட்டு உயர் வன் புய ஓங்கல் உம்பர் – கம்.கிட்:7 37/1
செவ்வியோய் அனையது ஆக செரு களத்து உருத்து எய்யாதே – கம்.கிட்:7 122/2
செரு ஆர் தோள நின் சிந்தை உளேன் என்னின் – கம்.கிட்:8 10/1
திசையொடு திசை செரு செய்தல் ஒத்தவே – கம்.கிட்:10 23/4
தெரிகின்ற சின தீ பொங்க செரு செய்வான் செருக்கி நின்றார் – கம்.கிட்:11 81/4
செரு மத யாக்கையர் திருக்கு_இல் சிந்தையர் – கம்.கிட்:14 10/1
செரு வரும்-காலை என் மெய்ம்மை தேர்தியால் – கம்.சுந்:3 124/3
ஆக இ செரு விளைவுறும் அமைதியின் அரக்கர் – கம்.சுந்:7 46/1
வேர்க்க வெம் செரு விளைத்து எழும் வெள் எயிற்று அரக்கர் – கம்.சுந்:7 51/2
அலந்திலர் செரு_களத்து அஞ்சினார்_அலர் – கம்.சுந்:7 58/2
தா இல் வெம் செரு நிலத்திடை உலந்தவர்-தம்-மேல் – கம்.சுந்:10 44/1
துன்ன அரும் செரு தொழில் தொடங்கல் தூயதோ – கம்.சுந்:12 57/4
சிரம் ஒருங்கிய இனி செரு ஒருங்கியது எனின் தேவர் என்பார் – கம்.யுத்1:2 90/3
சிந்த மா நாகரை செரு முருக்கிய கரன் திரிசிரத்தோன் – கம்.யுத்1:2 97/1
சின கொடும் படை செரு_களத்து என்னை என் செய்த – கம்.யுத்1:2 103/2
மறம் கொள் வெம் செரு மலைகுவான் பல் முறை வந்தான் – கம்.யுத்1:3 49/1
செரு பெய் வானிடை சின கடாய் கடாய் வந்து செறுத்த – கம்.யுத்1:5 34/3
காது வெம் செரு வேட்டு என்னை காந்தினர் கலந்த போதும் – கம்.யுத்1:9 83/3
செரு மலி வீரர் எல்லாம் சேர்ந்தனர் மருங்கு செல்ல – கம்.யுத்1:10 2/1
இன்று ஆய பழியும் நிற்க நெடும் செரு களத்தின் என்னை – கம்.யுத்1:12 29/3
தென் திசை வாயில் செய்யும் செரு எலாம் செய்வதானான் – கம்.யுத்1:13 6/2
சின்னபின்னங்கள் செய்ய செரு_களம் சேர்தல் நன்றோ – கம்.யுத்1:14 11/3
தேவியை விடுக அன்றேல் செரு களத்து எதிர்ந்து தன்கண் – கம்.யுத்1:14 31/3
முன் உழந்த முழங்கு பெரும் செரு
தன்னில் வந்து தலைமயக்குற்றனர் – கம்.யுத்2:15 46/3,4
கற்கள் தந்து நிமிர்ந்து கடும் செரு
மற்கடங்கள் வலிந்து மலைந்திட – கம்.யுத்2:15 48/1,2
தோணி பெற்றனர் என கடக்கும் தொல் செரு
காணிய வந்தவர் கலக்கம் கைம்மிக – கம்.யுத்2:15 102/2,3
சிலை எலாம் அற்ற கற்ற செரு எலாம் அற்ற சிந்தி – கம்.யுத்2:15 149/4
வல்லாய் செரு வலியாய் திறல் மறவோய் இதன் எதிரே – கம்.யுத்2:15 163/3
சீரில் செல்கின்றது இல்லை இ செரு எனும் திறத்தால் – கம்.யுத்2:15 216/3
தாங்குவர் செரு முன் என்னின் தாபதர் உயிரை தானே – கம்.யுத்2:16 41/3
கிட்டியதோ செரு கிளர் பொன் சீதையை – கம்.யுத்2:16 75/1
செரு பதம் பெறா அரக்கர்-தம் தலை பல சிந்தி – கம்.யுத்2:16 207/3
செரு புகும் கடும் காத்திரம் இழந்தன சிகரம் – கம்.யுத்2:16 210/3
வளை கொள் வெள் எயிற்று அரக்கன் வெம் செரு தொழில் மலைய – கம்.யுத்2:16 225/2
பராவும் தொல் செரு முறை வலிக்கு உரியன பகர்ந்து – கம்.யுத்2:16 229/3
ஈண்டு வெம் செரு இனையன நிகழ்வுழி எவர்க்கும் – கம்.யுத்2:16 249/1
பூண்ட வெம் செரு இரவி கான்முளையொடு பொருதான் – கம்.யுத்2:16 249/3
புரிந்தனர் நெடும் செரு புகையும் போர்த்து எழ – கம்.யுத்2:16 261/2
ஆக்கிய செரு எலாம் ஆக்கி எம்முனை – கம்.யுத்2:16 279/3
செரு திண் வாளினால் திற திறன் உங்களை அமர் துறை சிரம் கொய்து – கம்.யுத்2:16 324/3
செரு ஆசையினார் புகழ் தேடுறுவார் – கம்.யுத்2:18 36/1
கோமான் தனி பெரும் தூதனும் எதிரே செரு கொடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 175/2
நல் நெடும் செரு செய்வாயோ சொல்லுதி நயந்தது என்றான் – கம்.யுத்2:18 186/4
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் – கம்.யுத்2:19 70/1
செரு பயிற்றிய தட கை ஆளி செல விட்ட குன்று திசை யானையின் – கம்.யுத்2:19 80/1
ஓய்வு_இல் வெம் செரு ஒக்கும் என்று ஓதினார் – கம்.யுத்2:19 158/4
உழைத்து உயிர் விடுவது அல்லால் உறு செரு வென்றேம் என்று – கம்.யுத்2:19 182/2
ஓது நெடும் செரு அஞ்சி உடைந்தார் – கம்.யுத்3:20 14/2
பொங்கு வெம் செரு தேவரும் நடுக்குற பொருதார் – கம்.யுத்3:20 51/4
அதிரும் வெம் செரு அன்னது ஒன்று அமைகின்ற அளவில் – கம்.யுத்3:20 55/1
சிலவர் தம் பெரும் கணவர்-தம் செரு தொழில் சினத்தால் – கம்.யுத்3:20 65/1
செரு முடித்து என்-கண் நின்ற சினம் முடித்து அமைவென் என்னா – கம்.யுத்3:21 19/2
இரவும் நன் பகலும் பெரு நெடும் செரு இயற்றி – கம்.யுத்3:22 86/1
கொள்ளை வெம் செரு இயற்றுதி மனிதரை குறுகி – கம்.யுத்3:22 93/4
செரு வென்றான் நிலை ஒன்றும் தெரியகிலார் உலகு அனைத்தும் தெரியும் செல்வர் – கம்.யுத்3:24 39/4
முன்னிய வேள்வி முற்றா-வகை செரு முயல்வர் என்னா – கம்.யுத்3:26 14/3
இடம் கொடு வெம் செரு வென்றி இன்று எனக்கு – கம்.யுத்3:27 63/3
செரு வீரரும் அறியா-வகை திரிந்தார் கணை சொரிந்தார் – கம்.யுத்3:27 107/2
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் – கம்.யுத்3:27 114/4
அன்னார் செரு விளைத்தார் என இமையோர் எடுத்து அழைத்தார் – கம்.யுத்3:27 116/2
உய்வெனோ உலகம் மூன்றுக்கு ஒருவனே செரு வலோனே – கம்.யுத்3:29 48/4
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை – கம்.யுத்3:30 51/4
தேவரும் அவுணர்-தாமும் செரு பண்டு செய்த காலம் – கம்.யுத்3:31 51/1
தெம் முனை செரு மங்கை தன் செம் கையால் – கம்.யுத்3:31 122/3
இனைய செரு நிகழும் அளவின் எதிர் பொருத – கம்.யுத்3:31 157/1
தேவர் திரிபுவன நிலையர் செரு இதனை – கம்.யுத்3:31 165/1
செம்மையில் தனி தனி செய்துமோ செரு – கம்.யுத்3:31 185/4
சேகு அறு மலரும் சாந்தும் செரு தொழில் வருத்தம் தீர்க்க – கம்.யுத்3:31 231/2
உரமும் கல்வியும் உடையவன் செரு நின்றது ஒரு-பால் – கம்.யுத்4:32 12/4
மண்டு வெம் செரு நான் ஒரு கணத்திடை மடித்தே – கம்.யுத்4:32 15/3
போயினன் செரு முடிந்தது என்று இலங்கை ஊர் புகுவான் – கம்.யுத்4:32 34/4
ஊன்றினான் செரு என்று உயிர் உமிழ்தர உதிரம் – கம்.யுத்4:35 31/3
மூண்ட செரு இன்று அளவில் முற்றும் இனி வெற்றி – கம்.யுத்4:36 5/1
எல்லாம் நெடும் கரத்தால் எடுத்து எறிந்தான் செரு அறிந்தான் – கம்.யுத்4:37 54/4
ஒத்து செரு விளைக்கின்றது ஒர் அளவின் தலை உடனே – கம்.யுத்4:37 56/1
தேசம் முதல் ஐம் பூதமும் செரு கண்டனர் நெருக்க – கம்.யுத்4:37 57/3
ஆற்றினான் செரு கண்டவர் அஞ்சினார் – கம்.யுத்4:37 183/4
திக்கோடும் உலகு அனைத்தும் செரு கடந்த புய வலியும் தின்று மார்பில் – கம்.யுத்4:37 197/3
சிந்தையோடு கண் களிப்புற செரு எலாம் நினையா – கம்.யுத்4:40 123/3

மேல்


செரு_களத்து (3)

இறந்திலன் செரு_களத்து இராமன் தாதைதான் – கம்.அயோ:1 27/1
அலந்திலர் செரு_களத்து அஞ்சினார்_அலர் – கம்.சுந்:7 58/2
சின கொடும் படை செரு_களத்து என்னை என் செய்த – கம்.யுத்1:2 103/2

மேல்


செரு_களம் (2)

உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1
சின்னபின்னங்கள் செய்ய செரு_களம் சேர்தல் நன்றோ – கம்.யுத்1:14 11/3

மேல்


செரு_முகத்து (3)

செரு_முகத்து காத்தி என நின் சிறுவர் நால்வரினும் கரிய செம்மல் – கம்.பால:6 11/3
செஞ்செவே செரு_முகத்து அன்றியே திறன் இலா – கம்.பால:7 7/2
எஃகு எறி செரு_முகத்து ஏற்ற தெவ்வருக்கு – கம்.அயோ:11 104/1

மேல்


செருக்கத்து (1)

கள் களி செருக்கத்து அன்ன – நற் 35/11

மேல்


செருக்கர் (1)

செருக்குநர் தீர்த்தும் என்பார்-தம்மின் ஆர் செருக்கர் என்னா – கம்.ஆரண்:11 31/3

மேல்


செருக்கால் (1)

தீங்கு சொல்லினை திசைகளை உலகொடும் செருக்கால்
தாங்கும் யானையை தள்ளி அ தழல் நிறத்தவனை – கம்.யுத்1:2 102/2,3

மேல்


செருக்காளர் (1)

பழம்_செருக்காளர் தழங்கு குரல் தோன்ற – மது 669

மேல்


செருக்கி (18)

மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி
முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென – பொரு 140,141
உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும் – குறி 130
உரவு சின முன்பால் உடல் சினம் செருக்கி
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென – குறி 159,160
சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு – குறி 164
இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி
நிற புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மருப்பின் – மலை 244,245
முருகு உறழ் முன்பொடு கடும் சினம் செருக்கி
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப – நற் 225/1,2
மொய் வளம் செருக்கி மொசிந்து வரும் மோகூர் – பதி 49/8
தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து – பதி 70/8,9
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி
பாடு பெயல் நின்ற பானாள் இரவில் – கலி 90/5,6
பெரும் பெயல் கடாஅம் செருக்கி வள மலை – அகம் 298/9
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து – அகம் 307/8
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/6,7
செருக்கி இடையே திரு இழந்த சிறியோர் போன்ற சேதாம்பல் – கம்.ஆரண்:10 117/4
திக்கு நோக்கினன் செம் கதிரோன் மகன் செருக்கி
புக்கு மீ கொடு நெருக்கினன் இந்திரன் புதல்வன் – கம்.கிட்:7 62/3,4
தெரிகின்ற சின தீ பொங்க செரு செய்வான் செருக்கி நின்றார் – கம்.கிட்:11 81/4
செருக்கி நின்றவன் நின்றுழி சென்றவால் – கம்.யுத்2:15 42/4
செப்பு உருக்கு என தெரிந்தது மீன் குலம் செருக்கி
துப்பொடு ஒத்தன முத்து_இனம் குன்றியின் தோன்ற – கம்.யுத்3:20 53/3,4
செய்தன செருக்கி சென்று நெருக்கினர் தலைவர் செற்றி – கம்.யுத்3:21 12/2

மேல்


செருக்கிய (3)

கடாஅம் செருக்கிய கடும் சின முன்பின் – நற் 103/3
நிணம் தின்று செருக்கிய நெருப்பு தலை நெடு வேல் – புறம் 200/6
செம் களி சிதறி நீலம் செருக்கிய தெய்வ வாள் கண் – கம்.கிட்:13 48/2

மேல்


செருக்கின் (1)

திக்கு அணை வகுத்தனர் என செல நெருக்கினர் செருக்கின் மிகையால் – கம்.யுத்3:31 148/3

மேல்


செருக்கின (1)

தீவிய களிய ஆகி செருக்கின காம செவ்வி – கம்.கிட்:10 34/2

மேல்


செருக்கினர் (2)

செயிர் கொள் வாள் அரக்கர் சீற்றம் செருக்கினர் படைகள் சிந்தி – கம்.சுந்:8 22/3
செருக்கினர் வலியர் ஆகி நெறி நின்றார் சிதைவர் என்றால் – கம்.யுத்3:26 65/3

மேல்


செருக்கினால் (3)

செருக்கினால் வந்து ஈங்கு சொல் உகுத்தீவாயோ – கலி 69/19
செருக்கினால் அன்று ஒரு தெய்வத்தாலும் அன்று – கம்.அயோ:11 62/2
திறம் திறம்பிய காம செருக்கினால்
மறந்து தம்தம் மதியின் மயங்கினார் – கம்.சுந்:12 91/1,2

மேல்


செருக்கினான் (1)

தேனே புரை கண் கனலே சொரிய சீற்றம் செருக்கினான்
தானே ஆனான் சம்புமாலி காலன் தன்மையான் – கம்.சுந்:8 41/3,4

மேல்


செருக்கு (10)

பழம் செருக்கு உற்ற நும் அனந்தல் தீர – மலை 173
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை – அகம் 37/6
நாள் செருக்கு அனந்தர் துஞ்சுவோனே – புறம் 316/3
செருக்கு இல் சிந்தையர் சேவடி தாழ்தலும் – கம்.ஆரண்:3 28/2
செருக்கு அடை அரக்கர் புரி தீமை சிதைவு எய்தி – கம்.ஆரண்:3 54/1
திக்கயங்களும் மத செருக்கு சிந்தின – கம்.கிட்:7 17/2
தேரில் நல் நெடும் திசை செல செருக்கு அழிந்து ஒடுங்கும் – கம்.கிட்:10 35/1
நின்றன திசை-கண் வேழம் நெடும் களி செருக்கு நீங்க – கம்.சுந்:8 18/1
திண் திறல் அரக்கர்-தம் செருக்கு சிந்துவான் – கம்.சுந்:12 13/1
திசை நிலை கட கரி செருக்கு சிந்தின – கம்.யுத்4:37 81/1

மேல்


செருக்குநர் (1)

செருக்குநர் தீர்த்தும் என்பார்-தம்மின் ஆர் செருக்கர் என்னா – கம்.ஆரண்:11 31/3

மேல்


செருக்கும் (4)

இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும்
வன்_புல காட்டு நாட்டதுவே அன்பு கலந்து – நற் 59/5,6
சேக்கையின் விளை செரு செருக்கும் சிந்தையர் – கம்.பால:19 6/2
சிரத்தினர் தருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையார் – கம்.ஆரண்:7 39/4
செற்றுற நெருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையர் – கம்.சுந்:9 31/2

மேல்


செருக்குற (1)

நிறம் செருக்குற வாய்-தொறும் நெருப்பு உமிழ்கின்றான் – கம்.சுந்:7 57/4

மேல்


செருக்கேல் (1)

தேவரின் பெற்ற வரத்தினது என் பெரும் செருக்கேல்
மூவரில் பெற்றம் உடையவன் தன்னையும் முழுதும் – கம்.யுத்1:2 105/1,2

மேல்


செருக்கொடு (1)

செருக்கொடு நின்ற காலை மற்று அவன் – பொரு 89

மேல்


செருகின (1)

செருகின அன்றே யானும் மாயையின் தீர்ந்திலேனேல் – கம்.யுத்2:19 287/4

மேல்


செருகும் (1)

சின்ன பூ செருகும் மென் பூ சேகர போது கோது இல் – கம்.பால:22 17/1

மேல்


செருகுறும் (1)

செருகுறும் கணின் தேம் குவளை குலம் – கம்.கிட்:15 41/1

மேல்


செருத்தல் (2)

நிலம் தூங்கு அணல வீங்கு முலை செருத்தல்
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து – குறு 344/4,5
வீங்கு மாண் செருத்தல் தீம் பால் பிலிற்ற – அகம் 14/10

மேல்


செருந்தி (8)

தலை நாள் செருந்தி தமனியம் மருட்டவும் – சிறு 147
செருந்தி அதிரல் பெரும் தண் சண்பகம் – குறி 75
கொழும் கால் புதவமொடு செருந்தி நீடி – பட் 243
செருந்தி தாய இரும் கழி சேர்ப்பன் – ஐங் 112/2
நனைத்த செருந்தி போது வாய் அவிழ – அகம் 150/9
விரிந்த செருந்தி வெண் மணல் முடுக்கர் – அகம் 240/13
பொன் அடர்ந்து அன்ன ஒள் இணர் செருந்தி
பன் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள் – அகம் 280/1,2
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ் – புறம் 390/3

மேல்


செருந்தியின் (1)

செருந்தியின் மலர் தாங்கும் செறி இதழ் வன சோகம் – கம்.அயோ:9 8/2

மேல்


செருந்தியும் (2)

பருதி_அம்_செல்வன் போல் நனை ஊழ்த்த செருந்தியும்
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் – கலி 26/2,3
புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும்
வரி ஞிமிறு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 127/2,3

மேல்


செருந்தியொடு (4)

களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர – மது 172
இரும் சாய் அன்ன செருந்தியொடு வேழம் – ஐங் 18/1
எக்கர் ஞாழல் செருந்தியொடு கமழ – ஐங் 141/1
நெய்தல் நறு மலர் செருந்தியொடு விரைஇ – ஐங் 182/1

மேல்


செருப்பின் (1)

மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே – பதி 21/23

மேல்


செருப்பினை (1)

செருப்பினை தாங்கி திலோத்தமை செல்ல அரம்பையர் குழாம் புடை சுற்ற – கம்.சுந்:3 75/2

மேல்


செருப்பு (4)

செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் – அகம் 129/13
செருப்பு இடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் – புறம் 257/1
துடியன் நாயினன் தோல் செருப்பு ஆர்த்த பேர் – கம்.அயோ:8 2/1
செருப்பு அடியின் பொடி ஒவ்வா மானிடரை சீறுதியோ – கம்.ஆரண்:6 97/2

மேல்


செருப்புக்கு (1)

வினை உறு செருப்புக்கு ஈந்தான் விரை மலர் தாளின் வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 118/4

மேல்


செரும (1)

செரும வானிடை கற்பக மரங்களும் தீய – கம்.யுத்1:6 18/2

மேல்


செருமுகம் (1)

செருமுகம் நோக்கி செல்க என விடுமே – புறம் 279/11

மேல்


செருவத்தானே (3)

கடியையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – பதி 51/37
உயிர் போற்றலையே செருவத்தானே
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண் – பதி 79/1,2
வல்லையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – புறம் 37/14

மேல்


செருவத்து (2)

ஒருவரும் இல்லை மாதோ செருவத்து
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/5,6
செக்கர் வான் மழை நிகர்க்க எதிர் உற்ற செருவத்து
உக்க வீரர் உதிரத்தின் ஒளிர் செச்சையினொடே – கம்.ஆரண்:1 8/3,4

மேல்


செருவது (1)

தேவரும் பிறரும் காண செருவது செய்வ எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 187/2

மேல்


செருவம் (1)

செருவம் செயற்கு என்னை முன்னை தன் சென்னி – பரி 8/87

மேல்


செருவிடை (3)

தீந்தவா கண்டும் அரக்கரை செருவிடை முருக்கி – கம்.யுத்1:5 68/3
செருவிடை அஞ்சார் வந்து என் கண் எதிர் சேர்வர்-ஆகின் – கம்.யுத்2:16 158/1
தந்தையார் தந்தையாரை செருவிடை சாய தள்ளி – கம்.யுத்3:27 166/2

மேல்


செருவில் (37)

செருவில் ஒருவ பொரு விறல் மள்ள – திரு 262
மறம் கொள் சேரி மாறு பொரு செருவில்
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 594,595
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப – கலி 92/34
எவ்வி வீழ்ந்த செருவில் பாணர் – அகம் 115/8
இரும் பொன் வாகை பெருந்துறை செருவில்
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 199/19,20
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/8
செற்ற போது இவர் சென்று உதவார் எனில் செருவில்
கொற்றம் என்பது ஒன்று எ வழி உண்டு அது கூறாய் – கம்.அயோ:2 82/2,3
செருவில் நேரும் நிருதரை தேடுவார் – கம்.ஆரண்:7 4/4
மீள_அரும் செருவில் விண்ணும் மண்ணும் என் மேல் வந்தாலும் – கம்.ஆரண்:7 62/1
செவ்வியான் ஒருவன் ஐய செப்புவேன் செருவில் சால – கம்.ஆரண்:7 68/2
செருவில் தேய்த்தலின் செம் கனல் வெண் மயிர் செல்ல – கம்.கிட்:7 59/3
தென் புலத்து உய்ப்பென் என்று செப்பினன் செருவில் நீயும் – கம்.கிட்:7 123/2
தாக்கின ஒன்றோடு ஒன்று தருக்குறும் செருவில் தக்கோய் – கம்.கிட்:9 16/3
சிதையாத செருவில் அன்னான் முன் சென்று செறுநர் மார்பில் – கம்.கிட்:11 65/3
தாக்குறு செருவில் நேர்ந்தார் தாள்_அற வீச தாவி – கம்.சுந்:1 7/3
தேயத்தார் தேயம் சேறல் தெறு விலோர் செருவில் சேறல் – கம்.சுந்:2 33/4
மண்டிய செருவில் மான தோள்களால் வாரி வாரி – கம்.சுந்:2 209/2
சித்திர இலக்கம் ஆகும் அல்லது செருவில் ஏற்கும் – கம்.சுந்:3 115/3
நெய் தலை உற்ற வேல் கை நிருதர் அ செருவில் நேர்ந்தார் – கம்.சுந்:9 64/1
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத – கம்.யுத்1:2 95/2
பூண்டுழி அஞ்சி வெம் செருவில் புக்கு உடன் – கம்.யுத்1:4 61/2
திக்கில் சின மத யானைகள் வய வெம் பணை செருவில்
புக்கு இற்றன போகாதன புறம் உக்கன புகழின் – கம்.யுத்2:15 176/3,4
தீ கலாம் கொண்ட தேவர் சிரிக்கலாம் செருவில் ஆவி – கம்.யுத்2:16 142/3
மறம் கிளர் செருவில் வென்று வாழ்ந்திலை மண்ணின் மேலா – கம்.யுத்2:16 143/1
திரிந்த வேகத்த பாகர்கள் தீர்ந்தன செருவில்
புரிந்த வானர தானையில் புக்கன புயலின் – கம்.யுத்2:16 215/3,4
செருவில் மாண்டவர் பெருமையும் இலக்குவன் செய்த – கம்.யுத்2:16 223/1
சென்று சென்று அழியும் ஆவி திரிக்குமால் செருவில் செம்பொன் – கம்.யுத்2:17 23/1
எறி வரும் செருவில் தம்பி தன்-பொருட்டு இறந்தான் என்ன – கம்.யுத்2:17 77/3
தேவாசுரர் ஆதியர் செய் செருவில்
சாவான் இறையும் சலியா வலியான் – கம்.யுத்2:18 55/2,3
புரந்தரன் செருவில் தந்து போயது புணரி ஏழும் – கம்.யுத்3:22 12/1
சிலை தொழில் குமரன் கொல்ல தொல்லை நாள் செருவில் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 121/4
விளைவன செருவில் பல் வேறு ஆயின குறிகள் மேய – கம்.யுத்3:22 141/4
என் வந்தது நீர் என்று அரக்கர்க்கு இறைவன் இயம்ப எறி செருவில்
நின் மைந்தன் தன் நெடும் சரத்தால் துணைவர் எல்லாம் நிலம் சேர – கம்.யுத்3:22 227/1,2
நின்று ஈவது நின்னை நெடும் செருவில்
கொன்று ஈவது ஒர் கொள்கை குறித்தலினோ – கம்.யுத்3:23 17/3,4
முட்டிய செருவில் முன்னம் முதலவன் படையை என்-மேல் – கம்.யுத்3:28 5/1
செருவில் இந்திரன் தந்த பொன் கவசமும் சேர்த்தான் – கம்.யுத்4:35 4/4
கேட்டியால் என அரக்கர்கள் கிளர் பெரும் செருவில்
வீட்ட மாண்டுள குரங்கு எலாம் எழுக என விளம்பி – கம்.யுத்4:40 120/3,4

மேல்


செருவிளை (1)

எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை – குறி 68

மேல்


செருவிற்கு (2)

மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன் – புறம் 279/5

மேல்


செருவின் (12)

ஆரா செருவின் ஐவர் போல – பெரும் 417
இரும் செருவின் இகல் மொய்ம்பினோர் – பட் 72
நோனா செருவின் வலம் படு நோன் தாள் – மலை 163
நோனா செருவின் நெடும் கடை துவன்றி – மலை 529
கரந்தை நீடிய அறிந்து மாறு செருவின்
பல் ஆன் இன நிரை தழீஇய வில்லோர் – புறம் 269/9,10
வாள் கைகள் மயங்கிய செருவின் வார் மத – கம்.கிட்:10 5/3
தின்றுளான் நெடும் பல் முறை தேவரை செருவின்
வென்றுளான் உளன் வேள்வியின் பகைஞன் ஓர் வெய்யோன் – கம்.யுத்1:5 36/3,4
துமில திண் செருவின் வாளி பெரு மழை சொரிய தோன்றும் – கம்.யுத்1:10 4/1
மண்டுகின்ற செருவின் வழக்கு எலாம் – கம்.யுத்2:15 94/1
திரிபுரம் செற்ற தேவனும் இவனுமே செருவின்
ஒரு விலாளர் என்று ஆயிரம் கால் எடுத்து உரைத்தான் – கம்.யுத்2:16 223/3,4
நீர் கடை மேகம்-தன்னை நீங்கியும் செருவின் நீங்கான் – கம்.யுத்2:19 205/2
செருவின் உற்றவை கொற்றவ மறத்தியோ தெரியின் – கம்.யுத்3:31 37/2

மேல்


செருவினில் (2)

பொங்கு வெம் செருவினில் பொருதி என்று உரை-செய – கம்.கிட்:5 4/2
கொண்டவன் என்னோடு ஏற்ற செருவினில் மறுக்கம் கொண்டான் – கம்.யுத்2:19 297/2

மேல்


செருவினின் (1)

செய்த வன் செருவினின் திகழ்கின்றான் – கம்.யுத்1:11 23/3

மேல்


செருவினுக்கு (1)

மறம் கிளர் செருவினுக்கு உரிமை மாண்டனை – கம்.யுத்2:16 86/1

மேல்


செருவை (1)

ஆக்கிய செருவை நோக்கி அமரரோடு அசுரர் போரை – கம்.யுத்2:19 52/3

மேல்


செல் (137)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை – திரு 5
செறுநர் தேய்த்து செல் சமம் முருக்கி – திரு 99
ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி – பொரு 93
செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று – சிறு 3
செல் இசை நிலைஇய பண்பின் – சிறு 268
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீர – பெரும் 365
விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் – முல் 100
நிவந்து செல் நீத்தம் குளம் கொள சாற்றி – மது 246
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 411
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப – குறி 229
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின் – பட் 183
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – மலை 143
ஆறு செல் மாக்கள் சென்னி எறிந்த – நற் 2/3
செல் மழை இயக்கம் காணும் – நற் 44/11
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
செல் வளி தூக்கலின் இலை தீர் நெற்றம் – நற் 107/4
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம் – நற் 117/5
பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப – நற் 157/3
தேரும் செல் புறம் மறையும் ஊரொடு – நற் 187/6
செல் மழை தவழும் அவர் நன் மலை நாட்டே – நற் 197/12
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல – நற் 202/10
கொடிச்சி செல் புறம் நோக்கி – நற் 204/11
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் – நற் 212/3
ஆன்றோர் செல் நெறி வழாஅ – நற் 233/8
காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் – நற் 239/5
செல் பெரும் காளை பொய்ம்மருண்டு சேய் நாட்டு – நற் 271/4
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/9
ஆறு செல் மாக்கள் புள் கொள பொருந்தும் – குறு 140/2
செல் மழை தவழும் சென்னி – குறு 144/6
சுரம் செல் யானை கல் உறு கோட்டின் – குறு 169/1
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் – குறு 207/4
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர் கூர்ந்து – குறு 234/1
ஆறு செல் மாக்கள் சேக்கும் – குறு 253/7
செல் ஆற்று கவலை பல் இயம் கறங்க – குறு 263/2
மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர் – குறு 297/3
ஆறு செல் வம்பலர் தொலைய மாறு நின்று – குறு 331/2
ஆறு செல் வம்பலர் படை தலைபெயர்க்கும் – குறு 350/6
கூறு-மின் வாழியோ ஆறு செல் மாக்கள் – ஐங் 385/4
சேஎர் உற்ற செல் படை மறவர் – பதி 41/11
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை – பதி 52/10
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
ஆறு செல் மாக்கட்கு ஓய் தகை தடுக்கும் – பதி 60/7
என்றனிர் ஆயின் ஆறு செல் வம்பலீர் – பதி 77/2
செல் சமம் தொலைத்த வினை நவில் யானை – பதி 82/4
செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல – பரி 6/79
செல் யாற்று தீம் புனலில் செல் மரம் போல – பரி 6/79
ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும் – பரி 8/98
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை – பரி 8/116
செல் மனம் மால்-உறுப்ப சென்று எழில் மாடத்து – பரி 10/45
வலம்புரி வாய்மொழி அதிர்பு வான் முழக்கு செல்
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி – பரி 13/45,46
ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு – பரி 19/18
செல் விடை பாகன் திரிபுரம் செற்று-உழி – பரி 23/82
செல் நவை அரவத்தும் இனையவள் நீ நீப்பின் – கலி 7/18
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/8
செல் இனி சென்று நீ செய்யும் வினை முற்றி – கலி 19/7
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 20/2
எதிர் வளி நின்றாய் நீ செல்
இனி எல்லா யாம் தீது இலேம் என்று தெளிப்பவும் கைந்நீவி – கலி 81/32,33
திரி குதிரை ஏறிய செல் – கலி 96/39
தொடர்ந்து செல் அமையத்து துவன்று உயிர் உணீஇய – கலி 105/21
உலமரல் உயவு நோய்க்கு உய்யும் ஆறு உரைத்து செல்
பேர் ஏமுற்றார் போல முன் நின்று விலக்குவாய் – கலி 113/3,4
செல் என்று நின்னை விடுவேன் யான் மற்று எனக்கு – கலி 117/14
செல் கதிர் ஞாயிறே நீ – கலி 147/35
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே – அகம் 19/8
சுரம் செல் மள்ளர் சுரியல் தூற்றும் – அகம் 21/13
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/15
செரு செய் யானை செல் நெறி வினாஅய் – அகம் 82/12
ஆறு செல் வம்பலர் நீள் இடை அழுங்க – அகம் 95/8
நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் – அகம் 107/6
நெறி செல் வம்பலர் கொன்ற தெவ்வர் – அகம் 113/18
ஆறு செல் மாக்கள் அறுத்த பிரண்டை – அகம் 119/5
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை – அகம் 121/12
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட – அகம் 137/1
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 141/22
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை – அகம் 169/10
ஆறு செல் வம்பலர் உயிர் செல பெயர்ப்பின் – அகம் 175/4
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்று – அகம் 184/15
செல் விருந்து ஆற்றி துச்சில் இருத்த – அகம் 203/16
செல் சமம் கடந்த செல்லா நல் இசை – அகம் 231/11
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை – அகம் 245/6
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார் – அகம் 257/13
ஆறு செல் வம்பலர் வரு_திறம் காண்-மார் – அகம் 263/6
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/7
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க – அகம் 272/5
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும் – அகம் 277/11
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/10
செல் இனி மடந்தை நின் தோழியொடு மனை என – அகம் 300/8
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும் – அகம் 311/12
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த – அகம் 312/12
ஒற்று செல் மாக்களின் ஒடுங்கிய குரல – அகம் 313/15
யா