சூ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சூட்ட 9
சூட்டல் 2
சூட்டற்கு 1
சூட்டி 33
சூட்டிக்கொண்டான் 1
சூட்டிட 1
சூட்டிய 8
சூட்டியும் 1
சூட்டின் 2
சூட்டினர் 1
சூட்டினான் 1
சூட்டினும் 1
சூட்டு 9
சூட்டுகின்றான் 1
சூட்டுதி 1
சூட்டும் 5
சூட்டுவன் 1
சூட்டுவாய் 1
சூட்டுவென் 1
சூட்டொடு 5
சூட 6
சூடக 5
சூடகம் 1
சூடல் 1
சூடலேன் 1
சூடலை 1
சூடவும் 2
சூடா 3
சூடாது 3
சூடாமல் 1
சூடாய் 1
சூடார் 1
சூடான் 1
சூடி 58
சூடி-தன் 1
சூடி_சூடி 1
சூடிகை 2
சூடிசூடி 1
சூடிய 20
சூடியும் 2
சூடியே 1
சூடின 4
சூடினர் 3
சூடினன் 3
சூடினார் 2
சூடினான் 10
சூடினென் 1
சூடினேன் 1
சூடினோனும் 1
சூடு 26
சூடு-மின் 2
சூடு-உற்ற 1
சூடு-உறு 2
சூடுக 1
சூடுகின்றனர் 1
சூடுகின்றான் 2
சூடுண்டு 1
சூடுதல் 2
சூடுநர் 1
சூடுப 1
சூடும் 8
சூடுமால் 1
சூடுவன் 1
சூடுவார் 3
சூடை 2
சூடையின் 1
சூடையின்_மணி 1
சூத்திரத்தர் 1
சூத்திரம் 2
சூத 1
சூதர் 2
சூதரை 1
சூதனும் 1
சூதால் 1
சூது 7
சூர் 54
சூர்-உறு 1
சூர்_மகள் 2
சூர்_அர_மகளிர் 3
சூர்த்த 1
சூர்ப்பணகை 2
சூர்ப்பின் 1
சூர்ப்பு 1
சூர்ப்பு-உறு 1
சூர 1
சூரர் 2
சூரர்-தம் 1
சூரல் 5
சூரலொடு 1
சூரிய 1
சூரியசத்துரு 1
சூரியரை 1
சூரியன் 29
சூரியன்_சேயும் 1
சூரியன்_பகைஞன் 1
சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் 1
சூரியன்_மகனும் 1
சூரியனை 1
சூரும் 2
சூரொடும் 1
சூரோடு 1
சூல் 67
சூல்_மகள் 1
சூல்கின்றாரும் 1
சூல 8
சூலங்கள் 1
சூலத்தர் 1
சூலத்தால் 2
சூலத்தான் 1
சூலத்து 1
சூலத்தை 2
சூலம் 48
சூலம்-கொல் 1
சூலமும் 11
சூலமே 5
சூலன் 1
சூலி-தன் 2
சூலிக்கு 1
சூலியும் 1
சூலியை 1
சூலினரே 1
சூலும் 1
சூலையின் 1
சூழ் 142
சூழ்_கிடந்த 3
சூழ்க்கிற்பாய் 1
சூழ்க்கின்ற 1
சூழ்க 1
சூழ்கம் 1
சூழ்கின்றேன் 1
சூழ்குவம் 1
சூழ்ச்சி 6
சூழ்ச்சியது 1
சூழ்ச்சியர் 2
சூழ்ச்சியார் 2
சூழ்ச்சியால் 3
சூழ்ச்சியாலே 1
சூழ்ச்சியாள் 1
சூழ்ச்சியின் 11
சூழ்ச்சியும் 3
சூழ்ச்சியே 1
சூழ்தந்து 1
சூழ்தர 4
சூழ்தல் 1
சூழ்தலின் 1
சூழ்தலும் 1
சூழ்ந்த 56
சூழ்ந்தது 1
சூழ்ந்தவை 1
சூழ்ந்தன 2
சூழ்ந்தனர் 1
சூழ்ந்தனளால் 1
சூழ்ந்தனை 6
சூழ்ந்தார் 8
சூழ்ந்தாள் 2
சூழ்ந்தான் 2
சூழ்ந்திசின் 3
சூழ்ந்தில 1
சூழ்ந்து 20
சூழ்ந்தும் 3
சூழ்ந்துளோன் 1
சூழ்ந்தேன் 1
சூழ்ப்ப 1
சூழ்பு 3
சூழ்போக்கி 1
சூழ்வது 1
சூழ்வதை 1
சூழ்வந்து 1
சூழ்வர 3
சூழ்வரு 1
சூழ்வரும் 2
சூழ்வல் 1
சூழ்வலோ 1
சூழ்வன 4
சூழ்வாய் 2
சூழ்வார்க்கு 1
சூழ்வான் 1
சூழ்வித்த 1
சூழ்வித்து 1
சூழ்வின் 1
சூழ்வினை 1
சூழ்வு 3
சூழ்வு_இலா 1
சூழ 40
சூழல் 21
சூழல்-வாய் 4
சூழல்கள் 3
சூழல்கள்-தோறும் 1
சூழலது 1
சூழலன் 1
சூழலில் 2
சூழலும் 4
சூழலே 1
சூழவே 2
சூழற்கு 1
சூழற்கே 1
சூழாதி 1
சூழாது 6
சூழாதே 1
சூழாதோயே 1
சூழான்-மன்னே 1
சூழி 22
சூழிய 1
சூழியில் 1
சூழியின் 1
சூழின் 3
சூழினும் 2
சூழு 1
சூழுடை 1
சூழும் 18
சூழும்-கால் 4
சூழுற 1
சூள் 26
சூள்-உற்று 1
சூள்-உறுவானை 1
சூளாள் 1
சூளிகை 2
சூளின் 2
சூளினனே 1
சூளும் 2
சூளுற்ற 1
சூளுற்றதும் 1
சூளுற்றேன் 1
சூளுறவு 2
சூளுறு 1
சூளே 7
சூளேல் 1
சூளை 1
சூறை 3
சூறையாடவே 1
சூறையாடிட 1
சூன்ற 1
சூன்று 3

சூட்ட (9)

வான் அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட
ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி – திரு 117,118
விரகு அறியாளர் மரபின் சூட்ட
நிரை இவண் தந்து நடுகல் ஆகிய – புறம் 261/14,15
பல் ஆன் கோவலர் படலை சூட்ட
கல் ஆயினையே கடு மான் தோன்றல் – புறம் 265/4,5
தோள் உண்ட மாலை ஒரு தோகையை சூட்ட நோக்கி – கம்.பால:17 14/2
மிக்கு உயர் மகுடம் சூட்ட சூடுதல் விழுமிது என்றார் – கம்.அயோ:3 106/4
முரசம் முழங்க முடி சூட்ட மொய்த்து ஆண்டு – கம்.அயோ:4 88/3
துய்ய நீர் கடலுள் தோய்ந்து தூய் மலர் அமரர் சூட்ட
ஐயன் வெம் விடாத கொற்றத்து ஆவம் வந்து அடைந்தது அன்றே – கம்.கிட்:7 158/3,4
முன்றில் முரசம் முழங்க முடி சூட்ட
நின்ற அமரர் அனைவீரும் நேர்ந்து இவனுக்கு – கம்.யுத்1:3 174/2,3
ஓமம் இயற்ற உடையான் முடி சூட்ட
கோ மன்னவன் ஆகி மூ_உலகும் கைக்கொண்டான் – கம்.யுத்1:3 175/2,3

மேல்


சூட்டல் (2)

நன்று சொல்லினை நம்பியை நளிர் முடி சூட்டல்
துன்று கானத்தில் இராமனை துரத்தல் இ இரண்டும் – கம்.அயோ:2 91/1,2
மையில் கரியாள் எதிர் நின்னை அம் மௌலி சூட்டல்
செய்ய கருதி தடைசெய்குநர் தேவர் ஏனும் – கம்.அயோ:4 123/2,3

மேல்


சூட்டற்கு (1)

ஆயது ஓர் அமைதியின்-கண் ஐயனை மகுடம் சூட்டற்கு
ஏயும் மங்கலங்கள் ஆன யாவையும் இயைய கொண்டு – கம்.அயோ:3 80/1,2

மேல்


சூட்டி (33)

சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி
நூலின் வலவா நுணங்கு அரில் மாலை – பொரு 160,161
நீடு இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி
உரவு கடல் முகந்த பருவ வானத்து – பெரும் 482,483
நீர் யார் என்னாது முறை கருதுபு சூட்டி
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 738,739
பீலி சூட்டி மணி அணிபவ்வே – நற் 177/6
அரலை மாலை சூட்டி
ஏமுற்றன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 214/6,7
பைம் பொன் தாமரை பாணர் சூட்டி
ஒண் நுதல் விறலியர்க்கு ஆரம் பூட்டி – பதி 48/1,2
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி
மலைத்த தெவ்வர் மறம் தப கடந்த – பதி 65/2,3
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி – பதி 92/3,4
களம் நன்கு இழைத்து கண்ணி சூட்டி
வள நகர் சிலம்ப பாடி பலி கொடுத்து – அகம் 22/8,9
நடுகல் பீலி சூட்டி துடிப்படுத்து – அகம் 35/8
தண் நறு முகையொடு வெண் நூல் சூட்டி
தூ உடை பொலிந்து மேவர துவன்றி – அகம் 136/14,15
தாழி குவளை வாடு மலர் சூட்டி
தரு மணல் கிடந்த பாவை என் – அகம் 165/11,12
பின்னு புறம் தாழ கொன்னே சூட்டி
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 180/7,8
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் – அகம் 269/12
கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி
வேறு பல் குரல ஒரு தூக்கு இன் இயம் – அகம் 382/3,4
பொலம் குழை உழிஞையொடு பொலிய சூட்டி
குருதி வேட்கை உரு கெழு முரசம் – புறம் 50/4,5
இவ்வே பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி
கண் திரள் நோன் காழ் திருத்தி நெய் அணிந்து – புறம் 95/1,2
நடுகல் பீலி சூட்டி நார் அரி – புறம் 232/3
மடம் சால் மஞ்ஞை அணி மயிர் சூட்டி
இடம் பிறர் கொள்ளா சிறு வழி – புறம் 260/26,27
அணி மயில் பீலி சூட்டி பெயர் பொறித்து – புறம் 264/3
மை இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/3,4
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை – புறம் 291/7
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி
நடுங்கு பனி களைஇயர் நார் அரி பருகி – புறம் 304/1,2
மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப – புறம் 332/5,6
வாழ் நில குல கொழுந்தை மௌலி சூட்டி அன்னவே – கம்.பால:3 25/4
மாம் தளிர் அனைய மேனி குறத்தியர் மாலை சூட்டி
கூந்தல் அம் கமுகின் பாளை குழலினோடு ஒப்பு காண்பார் – கம்.பால:16 12/1,2
நன்று சொல்லினை நம்பியை நளி முடி சூட்டி
நின்று நின்றது செய்வது விரைவினில் நீயே – கம்.அயோ:1 47/2,3
தொல் நெறி முறைமையின் சூட்டி காண்டிரால் – கம்.அயோ:12 17/4
மேற்பட மதியம் சூட்டி விளங்குற நிரைத்த நொய்ய – கம்.கிட்:13 33/2
அழுது அயர்கின்ற அண்ணல் அடித்தலத்து அமர சூட்டி
தொழுது அயல் நாணி நின்றான் தூயவர் இருவரோடும் – கம்.யுத்1:12 33/2,3
மந்திர மரபின் சூட்டி வானவர் மகளிர் யாரும் – கம்.யுத்2:17 52/2
தோகை அன்னவர் விழி தொடர் தும்பையும் சூட்டி – கம்.யுத்4:35 16/4
வரதனும் இளைஞற்கு ஆங்கண் மா மணி மகுடம் சூட்டி
பரதனை தனது செங்கோல் நடாவுற பணித்து நாளும் – கம்.யுத்4:42 20/2,3

மேல்


சூட்டிக்கொண்டான் (1)

தொடு கழல் செம்பொன் மோலி சென்னியில் சூட்டிக்கொண்டான் – கம்.யுத்1:4 144/4

மேல்


சூட்டிட (1)

சூடக வால் வளை சூட்டிட நீட்டும் – கம்.பால:13 33/3

மேல்


சூட்டிய (8)

மணி பீலி சூட்டிய நூலொடு மற்றை – கலி 138/8
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 67/10
பீலி சூட்டிய பிறங்கு நிலை நடுகல் – அகம் 131/11
இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி – புறம் 39/15
நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய
தொல் நிலை மரபின் நின் முன்னோர் போல – புறம் 99/3,4
வாடா தாமரை சூட்டிய விழு சீர் – புறம் 126/3
நிலவரை சூட்டிய நீள் நெடும் தானை – புறம் 228/6
மன்றல் அம் கோதையாள் மாலை சூட்டிய
அன்றினும் இன்று உடைத்து அழகு என்றார்-அரோ – கம்.பால:23 80/3,4

மேல்


சூட்டியும் (1)

பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும்
நலம் சான்ற கலம் சிதறும் – மது 103,104

மேல்


சூட்டின் (2)

வறல் குழல் சூட்டின் வயின்_வயின் பெறுகுவிர் – சிறு 163
ஆமான் சூட்டின் அமைவர பெறுகுவிர் – சிறு 177

மேல்


சூட்டினர் (1)

மொழியும் இன் சொலின் மொய் மலர் சூட்டினர்
அழிவு_இல் அன்பு எனும் ஆர் அமிழ்து ஊட்டினர் – கம்.அயோ:7 14/2,3

மேல்


சூட்டினான் (1)

துறையோர் நூல் முறை மௌலி சூட்டினான் – கம்.கிட்:9 5/4

மேல்


சூட்டினும் (1)

மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க – கம்.யுத்3:27 161/4

மேல்


சூட்டு (9)

கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து – பெரும் 46
அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய – நற் 400/3
பூண் வனைந்து அன்ன பொலம் சூட்டு நேமி – குறு 227/1
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர – அகம் 86/27
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு
பனி படு சாய் புறம் பரிப்ப கழனி – அகம் 236/5,6
ஒண் சூட்டு அவிர் குழை மலைந்த நோக்கே – அகம் 253/26
நோன் சூட்டு ஆழி ஈர் நிலம் துமிப்ப – அகம் 334/14
சூட்டு உடை துணை தூ நிற வாரணம் – கம்.பால:2 27/1
சூட்டு அகல்-மேல் எழு பொரியின் துள்ளினார் – கம்.கிட்:14 22/4

மேல்


சூட்டுகின்றான் (1)

தொல் நெடும் முடி சூட்டுகின்றான் என்றார் – கம்.அயோ:2 4/4

மேல்


சூட்டுதி (1)

துஞ்சல்_இல் நயனத்து ஐய சூட்டுதி மகுடம் என்றான் – கம்.யுத்1:4 141/4

மேல்


சூட்டும் (5)

சூட்டும் கண்ணியும் மோட்டு வலையமும் – பரி 20/30
முரசு உடை செல்வர் புரவி சூட்டும்
மூட்டு-உறு கவரி தூக்கி அன்ன – அகம் 156/1,2
கறுப்பு உறு மனமும் கண்ணில் சிவப்பு உறு சூட்டும் காட்டி – கம்.பால:2 16/1
வந்தனர் மௌலி சூட்டும் மண்டபம் மரபின் புக்கார் – கம்.அயோ:3 76/4
சுற்றும் சென்னியில் சூட்டும் சுழல் கணோடு – கம்.யுத்3:29 29/2

மேல்


சூட்டுவன் (1)

வாடா தாமரை சூட்டுவன் நினக்கே – புறம் 319/15

மேல்


சூட்டுவாய் (1)

நீதியானை நெடு முடி சூட்டுவாய் – கம்.யுத்4:39 2/4

மேல்


சூட்டுவென் (1)

மன்னவன் ஆக யானே சூட்டுவென் மகுடம் என்றான் – கம்.யுத்1:14 27/4

மேல்


சூட்டொடு (5)

தண் மீன் சூட்டொடு தளர்தலும் பெறுகுவிர் – பெரும் 282
எலி வான் சூட்டொடு மலிய பேணுதும் – நற் 83/6
கழனி உழவர் சூட்டொடு தொகுக்கும் – புறம் 13/11
குறு முயலின் குழை சூட்டொடு
நெடு வாளை பல் உவியல் – புறம் 395/3,4
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி – புறம் 395/37

மேல்


சூட (6)

நறும் பூ கண்ணி குறவர் சூட
கானவர் மருதம் பாட அகவர் – பொரு 219,220
ஆடு உடை இடை_மகன் சூட பூக்கும் – நற் 266/3
பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் – கம்.அயோ:3 85/4
திரு மணி மகுடம் சூட சேவகன் செல்கின்றான் என்று – கம்.அயோ:3 87/1
நல் நெடு நளி முடி சூட நல் மணி – கம்.அயோ:4 181/1
உண்ண உள பூச உள சூட உள ஒன்றோ – கம்.கிட்:14 62/1

மேல்


சூடக (5)

சூடக அரவு உறழ் சூல கையினள் – கம்.பால:7 23/1
சூடக வால் வளை சூட்டிட நீட்டும் – கம்.பால:13 33/3
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி – கம்.பால:14 52/2
சூடக தளிர் கை மாதர் குழுமினர் துவன்றி தோன்ற – கம்.அயோ:13 54/2
சுண்ணமும் தூசும் வீசி சூடக தொடி கை மாதர் – கம்.கிட்:11 101/1

மேல்


சூடகம் (1)

சூடகம் துயல் வர கோதை சோர்தர மலர் – கம்.பால:20 31/1

மேல்


சூடல் (1)

சூடல் நீத்தன சூடிகை சூளிகை – கம்.அயோ:11 23/3

மேல்


சூடலேன் (1)

வரும் பழி என்று யான் மகுடம் சூடலேன்
கரும்பு அழி சொல்லியை பகைஞன் கைக்கொள – கம்.கிட்:6 25/2,3

மேல்


சூடலை (1)

சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ – கம்.யுத்3:28 21/2

மேல்


சூடவும் (2)

மைந்தர் கண்ணி மகளிர் சூடவும்
மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும் – பட் 109,110
சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் – கம்.பால:3 65/4

மேல்


சூடா (3)

சூடா நறவின் நாள்_மகிழ் இருக்கை – பதி 85/8
சூடா நறவொடு காமம் விரும்ப – பரி 23/56
சூடா வாகை பறந்தலை ஆடு பெற – அகம் 125/19

மேல்


சூடாது (3)

தும்பை சூடாது மலைந்த மாட்சி – பதி 42/6
சூடாது வைகி ஆங்கு பிறர்க்கு ஒன்று – புறம் 235/19
ஊண் இலா யாக்கை பேணி உயர் புகழ் சூடாது உன் முன் – கம்.யுத்2:17 22/1

மேல்


சூடாமல் (1)

முடி சூடாமல் காத்தலும் மொய் கானிடை மெய்யே – கம்.அயோ:3 39/2

மேல்


சூடாய் (1)

சூடாய் ஆதல் அதனினும் இலையே – புறம் 69/21

மேல்


சூடார் (1)

இளையோர் சூடார் வளையோர் கொய்யார் – புறம் 242/1

மேல்


சூடான் (1)

பாணன் சூடான் பாடினி அணியாள் – புறம் 242/3

மேல்


சூடி (58)

புது பூ செம்மல் சூடி புடை நெறித்து – சிறு 5
ஈர் உடை இரும் தலை ஆர சூடி
பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின் – பெரும் 219,220
அம் வாய் வளர் பிறை சூடி செ வாய் – பெரும் 412
கார் மலர் குறிஞ்சி சூடி கடம்பின் – மது 613
வேறு பல் பூளையொடு உழிஞை சூடி
பேய் கண் அன்ன பிளிறு கடி முரசம் – பட் 235,236
திரங்கு மரல் நாரில் பொலிய சூடி
முரம்பு கண் உடைந்த நடவை தண்ணென – மலை 431,432
கார் நறும் கடம்பின் கண்ணி சூடி
வேலன் வேண்ட வெறி மனை வந்தோய் – நற் 34/8,9
வில்லா பூவின் கண்ணி சூடி
நல் ஏமுறுவல் என பல் ஊர் திரிதரு – நற் 146/1,2
ஒண் குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 200/2,3
குறு முகிழ் எருக்கம் கண்ணி சூடி
உண்ணா நன் மா பண்ணி எம்முடன் – நற் 220/2,3
மணி குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி
பலி கள் ஆர்கை பார் முது குயவன் – நற் 293/1,2
இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும் – நற் 367/10
மடல்_மா_ஊர்ந்து மாலை சூடி
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும் – நற் 377/1,2
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி
குன்று தலைமணந்த கானம் – குறு 281/4,5
வெண் தலை மா மழை சூடி
தோன்றல் ஆனாது அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 209/4,5
சுடு பொன் அன்ன கொன்றை சூடி
கடி புகுவனர் போல் மள்ளரும் உடைத்தே – ஐங் 432/2,3
உவலை சூடி உருத்து வரு மலிர் நிறை – பதி 28/12
சிறியிலை உழிஞை தெரியல் சூடி
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து – பதி 63/8,9
கழுவு-உறு கலிங்கம் கடுப்ப சூடி
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 76/13,14
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து – பதி 88/31
சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின் – பரி 19/25
சூடி_சூடி தொழுது தொழுது – பரி 24/79
சூடி_சூடி தொழுது தொழுது – பரி 24/79
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
தாஅம் தளிர் சூடி தம் நலம் பாடுப – கலி 143/28
சாரல் பல் பூ வண்டு பட சூடி
களிற்று இரை தெரீஇய பார்வல் ஒதுக்கின் – அகம் 22/13,14
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற – அகம் 83/2,3
வெண் போழ் கடம்பொடு சூடி இன் சீர் – அகம் 98/16
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி
தொண்டக_பறை சீர் பெண்டிரொடு விரைஇ – அகம் 118/2,3
சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி
கல்லா மழவர் வில் இடம் தழீஇ – அகம் 127/14,15
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி
கான நாடன் வரூஉம் யானை – அகம் 128/9,10
வெறி கொள் பாசிலை நீலமொடு சூடி
உடலுநர் கடந்த கடல் அம் தானை – அகம் 138/5,6
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி
இகல் முனை தரீஇய ஏறு உடை பெரு நிரை – அகம் 213/5,6
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் – அகம் 271/13
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் – அகம் 316/6
பாடு இன் அருவி சூடி
வான் தோய் சிமையம் தோன்றலானே – அகம் 378/23,24
பாறு மயிர் இரும் தலை பொலிய சூடி
பாண் முற்றுக நின் நாள்_மகிழ் இருக்கை – புறம் 29/4,5
ஒலியல் மாலையொடு பொலிய சூடி
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக – புறம் 76/7,8
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூடி
வரி வயம் பொருத வய களிறு போல – புறம் 100/6,7
அறம் புகழ்ந்த வலை சூடி
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல் – புறம் 166/14,15
கெடு இல் நல் இசை சூடி
நடுகல் ஆயினன் புரவலன் எனவே – புறம் 221/12,13
நூல் அரி மாலை சூடி காலின் – புறம் 284/3
தயங்கு இரும் பித்தை பொலிய சூடி
பறையொடு தகைத்த கல பையென் முரவு வாய் – புறம் 371/4,5
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின – புறம் 371/23
புதல் தளவின் பூ சூடி
அரி_பறையால் புள் ஓப்பி – புறம் 395/6,7
மன்னவர்_மன்னன் அந்த மா முனி சரணம் சூடி
உன்னையே புகல் புக்கேனுக்கு உறுகண் வந்து அடைவது உண்டோ – கம்.பால:5 28/2,3
முற்றிய மா தவர் தாள் முறை சூடி
கொற்றவனை கழல் கும்பிடலோடும் – கம்.பால:23 92/2,3
ஆய தன் அன்னை அடி துணை சூடி
தூய சுமித்திரை தாள் தொழலோடும் – கம்.பால:23 94/3,4
ஓங்கிய மகுடம் சூடி உவகை வீற்றிருப்ப காணான் – கம்.அயோ:3 104/4
தக்கதே நினைந்தான் தாதை தாமரை சரணம் சூடி
திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த – கம்.அயோ:3 106/2,3
சூடி சந்தனம் தோய்த்து உடை சுற்று மண் – கம்.அயோ:11 5/1
எடுத்த மா முடி சூடி நின்-பால் இயைந்து – கம்.அயோ:14 2/1
ஆணை சூடி அடி தொழுது ஆண்டு இறை – கம்.கிட்:11 9/1
சூடி ஆண்டு அ சுரி குழல் தோகையை – கம்.கிட்:15 38/1
சிறிய தாய் சொன்ன திருமொழி சென்னியில் சூடி
நெறியில் நின்ற தன் நாயகன் புகழ் என நிமிர்ந்தான் – கம்.சுந்:11 40/3,4
திருவடி முடியின் சூடி செம் கதிர் உச்சி சேர்ந்த – கம்.யுத்1:4 145/1
கரிய குன்று கதிரினை சூடி ஓர் – கம்.யுத்4:39 7/1
சூடி நின்றனன் குன்று அன்ன தோளினான் – கம்.யுத்4:40 4/4

மேல்


சூடி-தன் (1)

கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் – கம்.யுத்3:30 42/3

மேல்


சூடி_சூடி (1)

சூடி_சூடி தொழுது தொழுது – பரி 24/79

மேல்


சூடிகை (2)

சூடல் நீத்தன சூடிகை சூளிகை – கம்.அயோ:11 23/3
வீர சூடிகை நெற்றியின் அயல் இட்டு விசித்தார் – கம்.சுந்:9 17/4

மேல்


சூடிசூடி (1)

சூடிசூடி கண்ணடி நோக்கி துவள்வாளும் – கம்.பால:17 26/4

மேல்


சூடிய (20)

புலவு கடல் உடுத்த வானம் சூடிய
மலர் தலை உலகத்துள்ளும் பலர் தொழ – பெரும் 409,410
விசி பிணி முழவின் வேந்தர் சூடிய
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் – பட் 293,294
சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே – குறு 221/5
துளவம் சூடிய அறிதுயிலோனும் – பரி 13/30
கொலைவன் சூடிய குழவி திங்கள் போல் – கலி 103/15
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறை கண் – கலி 103/25
ஆடையான் மூஉய் அகப்படுப்பேன் சூடிய
காணான் திரிதரும்-கொல்லோ மணி மிடற்று – கலி 142/26,27
அய வெள் அருவி சூடிய உயர் வரை – அகம் 38/16
கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் – அகம் 194/7
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர் – அகம் 264/4
உவலை சூடிய தலையர் கவலை – அகம் 291/13
வளி இடை வழங்கா வானம் சூடிய
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/2,3
பாணன் சூடிய பசும்_பொன் தாமரை – புறம் 141/1
திங்கள் சூடிய செல்வனின் தோன்றினான் – கம்.அயோ:7 18/4
சிந்துர கால் சிரம் செக்கர் சூடிய
கந்தர கயிலையை நிகர்க்கும் காட்சியான் – கம்.ஆரண்:13 6/3,4
மல் பக மலர்ந்த தோள் மைந்தர் சூடிய
கற்பக மாலையும் புலவு காலுமால் – கம்.சுந்:3 44/3,4
நல் மத்தம் நாகத்து அயல் சூடிய நம்பனே போல் – கம்.சுந்:4 84/3
தும்பை சூடிய இராவணன் முகம்-தொறும் தோன்றும் – கம்.யுத்2:15 231/2
சூடினான் இராமன் பாதம் சூடிய தோன்றல் தம்பி – கம்.யுத்2:19 92/4
சூடிய சென்னியன் தொழுத கையினன் – கம்.யுத்4:41 108/2

மேல்


சூடியும் (2)

புனல் ஆம்பல் பூ சூடியும்
நீல் நிற விசும்பின் வலன் ஏர்பு திரிதரும் – பட் 66,67
கரந்தை சூடியும் பாற்கடல் கள்வனும் – கம்.யுத்3:29 11/3

மேல்


சூடியே (1)

தொங்கலும் துயல்வர சுழியம் சூடியே – கம்.பால:23 51/4

மேல்


சூடின (4)

சூடின இரும் கடல் முத்தமும் பல் மணி பிறவும் ஆங்கு – கலி 85/12
சூடின மலர் கரம் சொல்லின் முன் செவி – கம்.அயோ:11 65/1
சூடின மணி முடி துகள்_இல் விஞ்சையர் – கம்.கிட்:10 9/1
சூடின மலர்கள் நீர் தோய்த்த போன்றவால் – கம்.யுத்4:40 74/4

மேல்


சூடினர் (3)

சூடினர் இட்ட பூ ஓர் அன்னர் – கலி 23/13
சூடினர் முறைமுறை துளவ தாள் மலர் – கம்.பால:5 12/4
வாரணத்தினை நிறுத்தியே சூடினர் வாகை – கம்.யுத்3:30 21/4

மேல்


சூடினன் (3)

தானும் சூடினன் இளைஞரும் மலைந்தனர் – நற் 361/2
கடி காவில் பூ சூடினன்
தண் கமழும் சாந்து நீவினன் – புறம் 239/2,3
பொன்னின் கால் தளிர் சூடினன் போற்றினான் – கம்.யுத்4:40 25/4

மேல்


சூடினார் (2)

துறை அறி பெருமையான் அருளும் சூடினார் – கம்.அயோ:1 11/4
தூய நல் தவர் பாதங்கள் சூடினார் – கம்.கிட்:15 37/4

மேல்


சூடினான் (10)

சூர் சுடர் குலம் எலாம் சூடினான் என – கம்.பால:23 53/3
துன்று நாள்_மலர் சென்னியில் சூடினான் – கம்.அயோ:11 4/4
முடித்தலம் இவை என முறையின் சூடினான்
படித்தலத்து இறைஞ்சினன் பரதன் போயினான் – கம்.அயோ:14 134/2,3
சூடினான் முனிவர்-தம் தொகுதி சேர் சோலை-வாய் – கம்.கிட்:1 37/3
சூடினான் தொழுதான் ஓடி உலகு எலாம் துகைத்தான் துள்ளி – கம்.யுத்1:3 128/4
சுற்றினான் நெடும் தும்பையும் சூடினான் – கம்.யுத்2:15 97/4
துளவொடு தும்பையும் சுழிய சூடினான் – கம்.யுத்2:15 115/4
சூலமே கொடு சூடினான் – கம்.யுத்2:16 112/4
சூடினான் இராமன் பாதம் சூடிய தோன்றல் தம்பி – கம்.யுத்2:19 92/4
துள்ளின களிப்ப மோலி சூடினான் கடலின் வந்த – கம்.யுத்4:42 17/3

மேல்


சூடினென் (1)

சுடரும் மெய் புகழ் சூடினென் என்பது என் – கம்.அயோ:10 52/3

மேல்


சூடினேன் (1)

பெரும் பழி சூடினேன் பிழைத்தது என்-அரோ – கம்.கிட்:6 25/4

மேல்


சூடினோனும் (1)

தூய மா மலர் உளோனும் சுடர் மதி சூடினோனும்
சேய் உயர் விசும்பு உளோரும் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் – கம்.பால:5 22/2,3

மேல்


சூடு (26)

சூடு கோடு ஆக பிறக்கி நாள்-தொறும் – பொரு 243
கடல் இறவின் சூடு தின்றும் – பட் 63
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
சூடு நிலை உற்று சுடர்விடு தோற்றம் – பதி 74/14
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார் – பரி 7/27,28
சூடு நறவொடு தாமம் முகிழ் விரிய – பரி 23/55
அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு
கள் ஆர் வினைஞர் களம்-தொறும் மறுகும் – அகம் 84/12,13
குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு – புறம் 34/11
நீடு கதிர் கழனி சூடு தடுமாறும் – புறம் 61/7
ஆரல் கொழும் சூடு அம் கவுள் அடாஅ – புறம் 212/4
விடை வீழ்த்து சூடு கிழிப்ப – புறம் 366/17
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு – புறம் 376/14
சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும் – புறம் 386/4
கொழும் தடிய சூடு என்கோ – புறம் 396/15
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல் – புறம் 397/13,14
ஆழியான் முடி சூடு நாள் இடை ஆன பாவி இது ஓர் இரா – கம்.அயோ:3 59/1
காவல் மா முடி சூடு பேர் எழில் காணலாம் எனும் ஆசை கூர் – கம்.அயோ:3 66/3
மன்ன போந்து நீ மகுடம் சூடு எனா – கம்.அயோ:14 110/4
மூசு அரவு சூடு முதலோன் உரையின் மூவா – கம்.ஆரண்:3 40/1
சூடு கொண்டன என தொடர் குருதி மீ தோன்ற – கம்.ஆரண்:7 80/2
சூடு அறுப்புண்ட என கழுத்து அறுப்புண்ட துரகம் – கம்.ஆரண்:8 9/4
சூடு உறு பொன் என பொலிந்து தோன்றுற – கம்.கிட்:14 12/2
சூடு பட்டது தொல் நகர் அடு புலி துரந்த – கம்.யுத்1:5 60/3
சூடு பெற்று ஐயனே தொலைக்கும் மன்னுயிர் – கம்.யுத்1:6 51/1
காசும் மா நிதியும் கொடு கங்கை சூடு
ஈசனே முதலோர் வியந்து ஏத்திட – கம்.யுத்4:39 5/2,3
சூடு உறும் மேனிய அலரி தோகையை – கம்.யுத்4:40 83/3

மேல்


சூடு-மின் (2)

சூடு-மின் சூடு-மின் தூதன் தாள் எனும் – கம்.யுத்4:41 92/4
சூடு-மின் சூடு-மின் தூதன் தாள் எனும் – கம்.யுத்4:41 92/4

மேல்


சூடு-உற்ற (1)

சூடு-உற்ற சுடர் பூவின் – மது 225

மேல்


சூடு-உறு (2)

சூடு-உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும் – மது 512
தொடு தோல் கானவன் சூடு-உறு வியன் புனம் – அகம் 368/1

மேல்


சூடுக (1)

மன்னவன் இருக்கவேயும் மணி அணி மகுடம் சூடுக
என்ன யான் இயைந்தது அன்னான் ஏயது மறுக்க அஞ்சி – கம்.அயோ:14 115/1,2

மேல்


சூடுகின்றனர் (1)

சூடுகின்றனர் சொல்லுவது ஓர்கிலர் – கம்.அயோ:2 2/3

மேல்


சூடுகின்றான் (2)

துங்க மா முடி சூடுகின்றான் என்றான் – கம்.அயோ:4 3/4
சூடுகின்றான் என்று அஞ்சி மகோதரன் துணிந்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்3:29 55/2

மேல்


சூடுண்டு (1)

சுற்றுண்ட பாச நாஞ்சில் சுமையொடும் சூடுண்டு ஆற்ற – கம்.யுத்2:17 40/1

மேல்


சூடுதல் (2)

மிக்கு உயர் மகுடம் சூட்ட சூடுதல் விழுமிது என்றார் – கம்.அயோ:3 106/4
தோன்றினன் இருக்க யான் மகுடம் சூடுதல்
சான்றவர் உரை-செய தருமம் ஆதலால் – கம்.அயோ:12 14/2,3

மேல்


சூடுநர் (1)

சூடுநர் தொடுத்த மிச்சில் கோடு-தொறும் – நற் 278/4

மேல்


சூடுப (1)

குவி முகிழ் எருக்கம் கண்ணியும் சூடுப
மறுகின் ஆர்க்கவும் படுப – குறு 17/2,3

மேல்


சூடும் (8)

காசிபன் அருளும் மைந்தன் விபாண்டகன் கங்கை சூடும்
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் – கம்.பால:5 29/2,3
எண்ணுறு சுடர் வானத்து இந்திரன் முடி சூடும்
மண் உறு திருநாளே ஒத்தது அம் மண நாளே – கம்.பால:23 38/3,4
அன்ன மா நகர் மைந்தன் மா முடி சூடும் வைகல் இது ஆம் எனா – கம்.அயோ:3 67/2
குயின்று உயர் மகுடம் சூடும் செல்வமும் கொள்வென் யானே – கம்.அயோ:13 40/4
கங்கையும் பிறையும் சூடும் கண்ணுதல் கரத்து நேமி – கம்.யுத்1:14 23/1
முளை அமை திங்கள் சூடும் முக்கணான் முதல்வர் ஆக – கம்.யுத்2:16 16/1
பேரன் நாடு உற்றாயோ பிறை சூடும் பிஞ்ஞகன் தன் புரம் பெற்றாயோ – கம்.யுத்4:38 8/2
சுந்தர மவுலி சூடும் ஓரையும் நாளும் தூக்கி – கம்.யுத்4:42 11/4

மேல்


சூடுமால் (1)

தோற்று நின் ஏவல் தன் தலையில் சூடுமால் – கம்.யுத்1:2 24/4

மேல்


சூடுவன் (1)

சூடுவன் நாளை வாழ்வு இது என சொல்லினாள் – கம்.அயோ:2 57/4

மேல்


சூடுவார் (3)

சூடுவார் இகழ்ந்த அ தொங்கல் மாலைகள் – கம்.பால:3 55/2
சூடுவார் களி வண்டு ஓச்சி தூ நறும் தேறல் உண்பார் – கம்.பால:16 16/2
சூடுவார் எய்தும் தன்மை சொல்லுவார் யாவர் சொல்லீர் – கம்.யுத்1:4 150/4

மேல்


சூடை (2)

சூடை நல் அணி முனிந்தன தொடர் மனை கொடியின் – கம்.அயோ:4 209/2
உறு சுடர் சூடை காசுக்கு அரசினை உயிர் ஒப்பானுக்கு – கம்.சுந்:6 45/1

மேல்


சூடையின் (1)

சூடையின்_மணி கண் மணி ஒப்பது தொல் நாள் – கம்.சுந்:5 83/1

மேல்


சூடையின்_மணி (1)

சூடையின்_மணி கண் மணி ஒப்பது தொல் நாள் – கம்.சுந்:5 83/1

மேல்


சூத்திரத்தர் (1)

சூத்திரத்தர் பதினாயிரர் சுற்ற – கம்.யுத்1:11 16/4

மேல்


சூத்திரம் (2)

சூத்திரம் இது என தோளின் வாங்கினான் – கம்.பால:13 61/2
மீள்வு_இல் கிம்புரி மணி கடி சூத்திரம் வீக்கி – கம்.யுத்4:35 5/4

மேல்


சூத (1)

பாய்ந்த சூத பசு நறும் தேறலால் – கம்.அயோ:11 20/3

மேல்


சூதர் (2)

சூதர் வாழ்த்த மாகதர் நுவல – மது 670
தூக்கின பாய் பரி சூதர் உலைந்தார் – கம்.சுந்:9 58/1

மேல்


சூதரை (1)

வில் உடை தலையாளொடு சூதரை வீழ்த்த – கம்.யுத்2:16 212/2

மேல்


சூதனும் (1)

சூதனும் முடுகி தூண்ட சென்றது துரக திண் தேர் – கம்.யுத்4:37 16/4

மேல்


சூதால் (1)

துப்பு உற முருக்கி உயிர் உண்பல் இது சூதால் – கம்.சுந்:6 6/4

மேல்


சூது (7)

சூது ஆர் குறும் தொடி சூர் அமை நுடக்கத்து – ஐங் 71/1
செம் துவர் அழிதர தேறல் மாந்தி சூது
உந்தலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ ஒள் நகர் – கம்.பால:3 68/3,4
சூது முந்துற சொல்லிய மா துயர் – கம்.அயோ:2 20/1
சூது அகற்றும் திரு மறையோர் துறை ஆடும் நிறை ஆறும் சுருதி தொல் நூல் – கம்.கிட்:13 28/1
துப்பு ஒன்று திரள் சூது என்பென் சொல்லுவென் தும்பி கொம்பை – கம்.கிட்:13 43/2
பொன் அணி பலகை சூது துயில்கிலர் பொருகின்றாரும் – கம்.சுந்:2 183/4
சூது ஆர் முலை தோகையை நோக்கி முன் தோன்று சூழல் – கம்.யுத்4:41 31/2

மேல்


சூர் (54)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41
சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
சூர் மருங்கு அறுத்த மொய்ம்பின் மதவலி – திரு 275
வெண் திரை பரப்பின் கடும் சூர் கொன்ற – பெரும் 457
சூர் புகல் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும் – மலை 239
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 7/1
பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள் – நற் 34/4
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 268/1
சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/9
சூர் உடை பலியொடு கவரிய குறும் கால் – நற் 367/4
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி – நற் 373/5
சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே – குறு 52/2
சூர் அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7
சூர் மலை நாடன் கேண்மை – குறு 105/5
சூர் உடை அடுக்கத்து ஆரம் கடுப்ப – குறு 376/2
சூது ஆர் குறும் தொடி சூர் அமை நுடக்கத்து – ஐங் 71/1
சூர் மலை நாடனை அறியாதோனே – ஐங் 249/4
சூர் உடை முழு_முதல் தடிந்த பேர் இசை – பதி 11/5
சூர் நிகழ்ந்து அற்று நின் தானை – பதி 31/35
கடும் பறை தும்பி சூர் நசை தாஅய் – பதி 67/20
நோய் உடை நுடங்கு சூர் மா முதல் தடிந்து – பரி 5/4
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் – பரி 7/62
கடும் சூர் மா முதல் தடிந்து அறுத்த வேல் – பரி 9/70
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் படையோயே – பரி 14/18
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/4
சூர் ததும்பு வரைய காவால் – பரி 18/31
சூர் உறை குன்றின் தட வரை ஏறி மேல் – பரி 19/23
சூர் கொன்ற செ வேலால் பாடி பல நாளும் – கலி 93/26
சூர் அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அகம் 32/7
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல் – அகம் 59/10
சுட்டுநர் பனிக்கும் சூர் உடை முதலைய – அகம் 72/8
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது – அகம் 91/4
சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல் – அகம் 98/5
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/8
சூர் அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/25
சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – அகம் 198/17
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் – அகம் 297/11
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை – அகம் 303/5
சூர் பனிப்பு அன்ன தண் வரல் ஆலியொடு – அகம் 304/3
சூர் புகல் அடுக்கத்து மழை மாறு முழங்கும் – அகம் 359/11
சூர் நவை முருகன் சுற்றத்து அன்ன நின் – புறம் 23/4
சூர் உடை நிலை என தோய்ந்தும் தோய்கிலா – கம்.பால:14 20/1
சூர் சுடர் குலம் எலாம் சூடினான் என – கம்.பால:23 53/3
தொடுத்த மாதவி சூழலில் சூர்_அர_மகளிர் – கம்.அயோ:10 23/3
சூர் ஒடுங்கு அயில் துணிந்து இறுதல் கண்டு சிறிதும் – கம்.ஆரண்:1 28/1
சூர் அறுத்தவனும் சுடர் நேமியும் – கம்.ஆரண்:3 22/1
வெம் திறல் வேல் கொடு சூர் அடும் வீர – கம்.ஆரண்:14 59/3
சூர் புகல் அரியது ஓர் அரக்கர் தொல் மதில் – கம்.ஆரண்:15 20/3
சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே – கம்.கிட்:3 31/4
சூர் தடிந்தவன் மயிலிடை பறித்த வன் தொகை – கம்.சுந்:9 17/1
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/3
சூலம் உண்டு அது சூர் உளோர் – கம்.யுத்2:16 117/1
தோல் பிடித்து அரக்கரை எறியும் சூர் முசு – கம்.யுத்3:20 43/3
சூர் அழிந்திட துரந்தனன் சுடு சரம் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 74/4

மேல்


சூர்-உறு (1)

சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல் – குறி 169

மேல்


சூர்_மகள் (2)

பெரு வரை அடுக்கம் பொற்ப சூர்_மகள்
அருவி இன் இயத்து ஆடும் நாடன் – நற் 34/4,5
சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – அகம் 198/17

மேல்


சூர்_அர_மகளிர் (3)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41
தொடுத்த மாதவி சூழலில் சூர்_அர_மகளிர்
படுத்து வைகிய பல்லவ சயனங்கள் பாராய் – கம்.அயோ:10 23/3,4
சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே – கம்.கிட்:3 31/4

மேல்


சூர்த்த (1)

சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 48

மேல்


சூர்ப்பணகை (2)

உரைப்பென் என சூர்ப்பணகை வர இருந்தான் இருந்த பரிசு உரைத்தும் மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 1/4
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும் – கம்.யுத்4:38 25/2

மேல்


சூர்ப்பின் (1)

விறல் விளங்கிய விழு சூர்ப்பின்
தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக – மது 33,34

மேல்


சூர்ப்பு (1)

சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை – புறம் 153/3

மேல்


சூர்ப்பு-உறு (1)

சூர்ப்பு-உறு கோல் வளை செறித்த முன்கை – அகம் 142/17

மேல்


சூர (1)

சூர நெடுந்தகை அவனை அடி வணங்கி சொல்லுவான் – கம்.ஆரண்:6 112/4

மேல்


சூரர் (2)

துறப்பிலர் அறம் எனல் சூரர் ஆவதே – கம்.அயோ:5 29/4
சூரர் என்று உரைக்கல்-பாலார் துஞ்சும் போது உணர்வின் சோரா – கம்.யுத்3:28 30/3

மேல்


சூரர்-தம் (1)

துடித்த யானை மீது இருந்து போர் தொடங்கு சூரர்-தம்
மடித்த வாய் செழும் தலை குலம் புரண்ட வானின் மின் – கம்.யுத்3:31 92/2,3

மேல்


சூரல் (5)

சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த – குறி 42
விரி மலர் ஆவிரை வேரல் சூரல்
குரீஇப்பூளை குறுநறுங்கண்ணி – குறி 71,72
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/2
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று – அகம் 1/17
சூரல் மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று – அகம் 228/9

மேல்


சூரலொடு (1)

கொடு முள் ஈங்கை சூரலொடு மிடைந்த – அகம் 357/1

மேல்


சூரிய (1)

சுவணநதி கடந்து அப்பால் சூரிய காந்தகம் என்ன தோன்றி மாதர் – கம்.கிட்:13 23/1

மேல்


சூரியசத்துரு (1)

தைவரு சூரியசத்துரு என்பான் – கம்.யுத்3:20 21/2

மேல்


சூரியரை (1)

இந்து சூரியரை ஒத்து இருவரும் பொலியவே – கம்.ஆரண்:1 36/4

மேல்


சூரியன் (29)

சூரும் ஓடாது கூடாது-அரோ சூரியன்
தேரும் ஓடாது மா மாகம் மீ தேரின் நேர் – கம்.பால:7 9/2,3
சூரியன் மரபில் தோன்றி சுடர் நெடு நேமி ஆண்ட – கம்.கிட்:2 26/1
சொல் அறம் துறந்திலாத சூரியன் மரபும் தொல்லை – கம்.கிட்:7 78/3
சூரியன் மரபுக்கும் ஒர் தொல் மறு – கம்.கிட்:7 93/3
சூரியன் மகனும் மான துணைவரும் கிளையும் சுற்ற – கம்.கிட்:9 32/2
சூரியன் கான்முளை தோன்றுமால் அவன் – கம்.கிட்:11 133/3
சூரியன் வெருவும் ஓர் சுரத்தை நண்ணினார் – கம்.கிட்:14 19/4
சூரியன் வெற்றி காதலனோடும் சுடர் வில் கை – கம்.கிட்:17 2/1
சூரியன் தனி தேவருமே இ நகர் தொகாத – கம்.சுந்:2 11/4
துளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூரியன்
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – கம்.சுந்:4 40/3,4
துஞ்சினன் எங்கள் வேந்தன் சூரியன் தோன்றல் என்றான் – கம்.சுந்:12 79/4
தூது வந்தது சூரியன் கான்முளை – கம்.சுந்:12 86/1
சூரியன் புதல்வனை நோக்கி சொல்லுவான் – கம்.சுந்:14 16/4
சூரியன்_பகைஞன் என்று ஒருவன் சொல்லினான் – கம்.யுத்1:2 43/4
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் – கம்.யுத்1:5 38/4
சூரியன் கதிர் அனையன சுடு சரம் துரந்தான் – கம்.யுத்1:6 14/4
சூரியன் காதல சொல்லி என் பல – கம்.யுத்1:8 3/2
பொருது புக்கன முந்துற சூரியன் புதல்வன் – கம்.யுத்1:12 3/2
சூரியன் மகனை தன்னை பிரியலன் நிற்க சொன்னான் – கம்.யுத்1:13 5/4
நொந்து சூரியன் கான்முளை நோக்கினான் – கம்.யுத்2:15 53/4
தோளில் புடையுண்டு அயர் சூரியன் மைந்தன் – கம்.யுத்2:18 241/1
சூரியன் உச்சி உற்றால்-ஒத்தது அ உலகின் சூழல் – கம்.யுத்2:19 218/4
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன் – கம்.யுத்3:20 34/1
சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும் – கம்.யுத்3:20 50/1
சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும் – கம்.யுத்3:20 50/1
சூரியன்_சேயும் செல்வன் சொற்றதே எண்ணும் சொல்லன் – கம்.யுத்3:31 68/1
தூண் திரண்டு அனைய திண் தோள் சூரியன் புதல்வன் சொல்ல – கம்.யுத்4:32 52/3
சொன்ன வாசகம் பிற்பட சூரியன் மகனும் – கம்.யுத்4:41 16/1
சொன்ன நீதியின் புரிந்த பின் சூரியன் மருமான்-தன்னை – கம்.யுத்4:41 40/2

மேல்


சூரியன்_சேயும் (1)

சூரியன்_சேயும் செல்வன் சொற்றதே எண்ணும் சொல்லன் – கம்.யுத்3:31 68/1

மேல்


சூரியன்_பகைஞன் (1)

சூரியன்_பகைஞன் என்று ஒருவன் சொல்லினான் – கம்.யுத்1:2 43/4

மேல்


சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் (1)

சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும் – கம்.யுத்3:20 50/1

மேல்


சூரியன்_மகனும் (1)

சூரியன்_பெரும்_பகைஞனும் சூரியன்_மகனும்
நேர் எதிர்ந்தனர் நெருப்பு உடை வேள்வியின் பகையும் – கம்.யுத்3:20 50/1,2

மேல்


சூரியனை (1)

சூரியனை சென்று ஒண் கையகத்தும் தொட வல்லீர் – கம்.கிட்:17 12/4

மேல்


சூரும் (2)

உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும் – குறி 255
சூரும் ஓடாது கூடாது-அரோ சூரியன் – கம்.பால:7 9/2

மேல்


சூரொடும் (1)

சூரொடும் தொடர்ந்த தண்டை சுழற்றினான் வயிர தோளான் – கம்.யுத்3:22 124/4

மேல்


சூரோடு (1)

சூரோடு தொடர்ந்த சுடர் கணைதான் – கம்.யுத்3:31 196/1

மேல்


சூல் (67)

கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – திரு 7
எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 6
கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் – சிறு 148
ஞமலி தந்த மனவு சூல் உடும்பின் – பெரும் 132
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை – பெரும் 136
சோலை கமுகின் சூல் வயிற்று அன்ன – பெரும் 381
கடும் சூல் மந்தி கவரும் காவில் – பெரும் 395
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது – மது 609
விளம்பழம் கமழும் கமம் சூல் குழிசி – நற் 12/1
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/10
நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – நற் 89/3
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 99/6
சூல் முதிர் மட பிடி நாள்_மேயல் ஆரும் – நற் 116/5
வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் – நற் 261/3
கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது – நற் 263/5
கடும் சூல் வதிந்த காமர் பேடைக்கு – நற் 272/4
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – நற் 306/6
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 347/1
கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க – நற் 393/2
சினை பசும்பாம்பின் சூல் முதிர்ப்பு அன்ன – குறு 35/2
சூல் முதிர் பேடைக்கு ஈனில் இழையியர் – குறு 85/3
காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை – குறு 158/3
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு – குறு 164/1
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு – குறு 287/5
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல்
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் – குறு 301/3,4
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமம் சூல்
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப – குறு 314/1,2
நின் நயந்து உறைவி கடும் சூல் சிறுவன் – ஐங் 309/3
இடும்பை உறுவி நின் கடும் சூல் மகளே – ஐங் 386/4
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல்
நளி இரும் பரப்பின் மா கடல் முன்னி – பதி 11/2,3
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை – பதி 24/28
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல்
வயங்கு மணி இமைப்பின் வேல் இடுபு – பதி 45/20,21
வண்ண கருவிய வளம் கெழு கமம் சூல்
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/2,3
வரு மழை இரும் சூல் மூன்றும் புரையும் மா மெய் – பரி 4/7
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் – பரி 18/2
முற்றுபு_முற்றுபு பெய்து சூல் முதிர் முகில் – பரி 20/3
கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/27
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் – கலி 110/14
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – அகம் 43/1
கடும் சூல் மட பிடி நடுங்கும் சாரல் – அகம் 78/6
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என – அகம் 134/2
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
நிறை சூல் யாமை மறைத்து ஈன்று புதைத்த – அகம் 160/5
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை – அகம் 177/10
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு – அகம் 197/13
மழை தவழ் சிலம்பில் கடும் சூல் ஈன்று – அகம் 328/12
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/10
இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ – புறம் 130/2
பெரு மலை அன்ன தோன்றல சூல் முதிர்பு – புறம் 161/3
வெருவி மால் வரை சூல் மழை மின்னுமே – கம்.பால:2 31/4
குளிறும் வான் மதி குழவி தன் சூல் வயிற்று ஒளிப்ப – கம்.அயோ:9 47/2
நீள மாலைய துயில்வன நீர் உண்ட கமம் சூல்
காளமேகமும் நாகமும் தெரிகில காணாய் – கம்.அயோ:10 2/3,4
பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை – கம்.அயோ:10 10/3
சூல் தடம் கருங்கார் புரை தோற்றத்தான் – கம்.அயோ:11 36/2
சூல் தவளை நீர் உழக்கும் துறை கெழு நீர் வள நாட – கம்.ஆரண்:6 114/3
சூல் முதிர் மேகங்கள் சுருண்டு வீழ்வன – கம்.ஆரண்:15 4/4
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கம்.கிட்:10 6/2
சூல் அடி பலவின் சுளை தூங்கு தேன் – கம்.கிட்:15 40/1
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – கம்.சுந்:3 78/4
சூல் இரும் பெரு வயிறு அலைத்து சோர்வுறும் – கம்.சுந்:5 55/1
தொண்டை வாய் அரக்கிமார்கள் சூல் வயிறு உடைந்து சோர – கம்.சுந்:6 60/3
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய – கம்.யுத்1:8 7/3
தோரணத்த மணி வாயில் மிசை சூல்
நீர் அணைத்த முகில் ஆம் என நின்றான் – கம்.யுத்1:11 17/1,2
தூர்த்தார் இவர் கல் படை சூல் முகிலின் – கம்.யுத்3:27 23/3
எண்ணின் சூல் மழை இல்ல இராவணன் – கம்.யுத்4:37 41/2
சூல் கலங்கும் இலங்கை துளங்குமால் – கம்.யுத்4:37 42/4
சூல் ஆயின மழை அன்னவன் தொடை பல் வகை தொடுக்க – கம்.யுத்4:37 55/4

மேல்


சூல்_மகள் (1)

சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை – பெரும் 136

மேல்


சூல்கின்றாரும் (1)

கண்களை சூல்கின்றாரும் கழுத்தினை தடிகின்றாரும் – கம்.யுத்3:29 41/1

மேல்


சூல (8)

சூடக அரவு உறழ் சூல கையினள் – கம்.பால:7 23/1
செம் கை சூல வெம் தீயினை தீய தன் – கம்.பால:7 45/3
வெவ் அயில் மழு எழு சூல வெம் கையார் – கம்.சுந்:3 55/4
சூல மேகம் என பொலி தோற்றத்தான் – கம்.யுத்2:16 60/2
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் – கம்.யுத்2:16 240/4
சூல படை தொடுவான்-தனை இமையாத முன் தொடர்ந்தான் – கம்.யுத்2:18 169/1
சூல படையானிடை வந்து தொடர்ந்தான் – கம்.யுத்2:18 247/1
ஒத்த தன் உருவே ஆக்கி தான் மறைந்து ஒளித்து சூல
பத்திகள் கோடி_கோடி பரப்பினன் அதனை பார்த்த – கம்.யுத்3:21 28/2,3

மேல்


சூலங்கள் (1)

சூலங்கள் மழுவும் சுடு சுணையும் கனல் சுடரும் – கம்.யுத்3:27 153/1

மேல்


சூலத்தர் (1)

மழுவினர் வாளினர் வயங்கு சூலத்தர்
உழுவையோடு அரி என உடற்றும் சீற்றத்தார் – கம்.ஆரண்:7 48/3,4

மேல்


சூலத்தால் (2)

காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும் – கம்.பால:3 8/3
மடை பேரா சூலத்தால் மழு வாள் கொண்டு எறிந்தானும் – கம்.யுத்2:16 50/3

மேல்


சூலத்தான் (1)

கூரிய சூலத்தான் என்று அவன் நிலை கூறலுற்றான் – கம்.யுத்2:16 109/4

மேல்


சூலத்து (1)

மலை எலாம் அற்ற பொன்_தார் மார்பு எலாம் அற்ற சூலத்து
இலை எலாம் அற்ற வீரர் எயிறு எலாம் அற்ற கொற்ற – கம்.யுத்2:15 149/2,3

மேல்


சூலத்தை (2)

வல் நெடும் சூலத்தை வலத்து வாங்கினான் – கம்.யுத்2:16 89/3
என்று தன் நெடும் சூலத்தை இடக்கையின் மாற்றினன் வல கையால் – கம்.யுத்2:16 325/1

மேல்


சூலம் (48)

துகிலொடு நெடும் கொடி சூலம் மின்னுவ – கம்.பால:3 35/3
சூலம் அற்று வீழ் துண்டங்கள் கண்டனர் – கம்.பால:7 47/4
சூலம் வாள் மழு தோமரம் சக்கரம் – கம்.ஆரண்:7 11/1
சூலம் அற்றன அற்றன சுடர் மழு தொகை வாள் – கம்.ஆரண்:7 76/1
சூலம் எடுத்து ஆர்த்து எறிந்தான் மறம் தோற்றிலாதான் – கம்.ஆரண்:13 31/4
சென்று நோக்கினர் திரி சிகை கொடு நெடும் சூலம்
ஒன்று பல் கணை மழை உறு புட்டிலோடு இரண்டு – கம்.ஆரண்:13 86/2,3
சூலம் ஆக தொலைவுறும் எல்லையில் – கம்.ஆரண்:14 27/2
நேமிதான்-கொலோ நீலகண்டன் நெடும் சூலம்
ஆம் இது ஆம்-கொலோ அன்று எனின் குன்று உருவு அயிலும் – கம்.கிட்:7 70/1,2
சூலம் மழு வாளொடு அயில் தோமரம் உலக்கை – கம்.சுந்:2 67/1
வேல் வாள் சூலம் வெம் கதை பாசம் விளி சங்கம் – கம்.சுந்:2 76/1
இற்று சூலம் நீறு எழல் காணா எரி ஒப்பாள் – கம்.சுந்:2 87/1
கேடகத்தோடு மழு எழு சூலம் அங்குசம் கப்பணம் கிடுகோடு – கம்.சுந்:3 91/1
சூலம் வாள் முசலம் கூர் வேல் தோமரம் தண்டு பிண்டி – கம்.சுந்:7 3/1
முற்கரம் முசுண்டி பிண்டிபாலம் வேல் சூலம் முட்கோல் – கம்.சுந்:7 8/2
தோள்கள் இற்றன இற்றன சுடர் மழு சூலம்
நாள்கள் இற்றன இற்றன நகை எயிற்று ஈட்டம் – கம்.சுந்:7 31/2,3
தோமரம் உலக்கை சூலம் சுடர் மழு குலிசம் தோட்டி – கம்.சுந்:10 11/1
சூலம் என்ன என் நெஞ்சை தொளைக்குமால் – கம்.யுத்1:9 43/4
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி – கம்.யுத்1:9 85/1
எழு மழு தண்டு வேல் வாள் இலை நெடும் சூலம் என்று இ – கம்.யுத்1:13 13/1
சூலம் வாள் அயில் தோமரம் சக்கரம் – கம்.யுத்2:15 57/1
கொற்ற வாள் கொலை வேல் சூலம் கொடும் சிலை முதல ஆய – கம்.யுத்2:15 153/1
சூலம் அன்னது ஓர் வாளியால் சோம்பினன் சாம்பன் – கம்.யுத்2:15 199/4
சூலம் ஏகம் திருத்திய தோளினான் – கம்.யுத்2:16 60/1
தோமரம் சக்கரம் சூலம் கோல் மழு – கம்.யுத்2:16 100/1
சூலம் உண்டு அது சூர் உளோர் – கம்.யுத்2:16 117/1
சூலம் கொண்டு ஓடி வேலை தொடர்வது ஓர் தோற்றம் தோன்ற – கம்.யுத்2:16 157/2
மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி – கம்.யுத்2:16 181/4
மறித்து அவன் அவனை தன் கை வயிர வான் சூலம் மார்பில் – கம்.யுத்2:16 192/1
சொல் என பிழைப்பு இலா சூலம் சோர்வு இலான் – கம்.யுத்2:16 254/4
ஒத்தது சூலம் அன்று இற்ற ஓசையே – கம்.யுத்2:16 256/4
சூலம் ஒன்று அரக்கனும் வாங்கி தோன்றினான் – கம்.யுத்2:16 311/4
எறிவான் உயர் சூலம் எடுத்தலும் இன்னே – கம்.யுத்2:18 248/1
சூலம் அந்தகன் எறிந்தது அன்னது துணிந்து சிந்த இடை சொல்லுறும் – கம்.யுத்2:19 83/3
இ தலைக்கு அல்லேன் அல்லேன் இரு தலை சூலம் போல்வேன் – கம்.யுத்2:19 212/4
சூலம் ஒன்று உடையவன் பிசாசன் தோன்றுவான் – கம்.யுத்3:20 33/4
சொல்லின் பிழையாதது ஓர் சூலம் அவன் – கம்.யுத்3:20 76/3
சூலம் எனின் அன்று இது தொல்லை வரும் – கம்.யுத்3:20 77/1
முக்கணான் சூலம் என்ன முடுகிய முடிவை நோக்கி – கம்.யுத்3:27 178/2
சூலம் கொண்டு எறிவல் என்று தோன்றினான் பகையின் தோற்ற – கம்.யுத்3:28 49/3
கூற்றம் ஓர் சூலம் கொண்டு குறுகியது என்ன கொல்வான் – கம்.யுத்3:28 50/2
சூலம் ஏந்தி முன் நின்றவர் இ நின்ற தொகையார் – கம்.யுத்3:30 26/3
சூலம் வாங்கிடின் சுடர் மழு எறிந்திடின் சுடர் வாள் – கம்.யுத்3:31 11/1
மரமும் கல்லுமே வில்லொடு வாள் மழு சூலம்
அரமும் கல்லும் வேல் முதலிய அயில் படை அடக்கி – கம்.யுத்4:32 12/1,2
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து – கம்.யுத்4:37 54/3
சூலம் கொண்டான் அண்டரை எல்லாம் தொழில் கொண்டான் – கம்.யுத்4:37 125/4
வல் வாய் வெம் கண் சூலம் எனும் காலனை வள்ளால் – கம்.யுத்4:37 128/3
பிறந்தான் நின்றான் வந்தது சூலம் பிறர் அஞ்ச – கம்.யுத்4:37 131/4
வென்றான் என்றே உள்ளம் வெயர்த்தான் விடு சூலம்
பொன்றான் என்னின் போகலது என்னும் பொருள் கொண்டான் – கம்.யுத்4:37 134/1,2

மேல்


சூலம்-கொல் (1)

சூலம்-கொல் என பகர் சொல் உடையான் – கம்.யுத்2:18 59/4

மேல்


சூலமும் (11)

சூலமும் திகிரியும் சொல்லும் தாங்கிய – கம்.அயோ:14 71/2
மின் மின் என்னும் சூலமும் வேலும் மிசை ஓச்சி – கம்.சுந்:3 148/2
ஈசன் வன் தனி சூலமும் என்று இவை ஒன்றும் – கம்.சுந்:9 16/3
சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை – கம்.சுந்:12 75/3
சூலமும் கயிறும் இன்மை துணிந்தும் – கம்.யுத்1:11 26/2
சுக்கிரீவற்கும் உண்டோ சூலமும் வேலும் வாளும் – கம்.யுத்1:13 15/4
தோளொடு மரனும் கல்லும் சூலமும் வேலும் தாக்க – கம்.யுத்2:16 169/4
மாண்டனவாம் சூலமும் சக்கரமும் வச்சிரமும் – கம்.யுத்2:17 82/1
சூலமும் கணிச்சியும் கடிது சுற்றினார் – கம்.யுத்2:18 122/3
சூலமும் மழுவும் தாங்கி தோள் இரு நான்கும் தோன்ற – கம்.யுத்2:19 54/1
மழுவும் சூலமும் வலயமும் நாஞ்சிலும் வாளும் – கம்.யுத்3:22 105/1

மேல்


சூலமே (5)

கைத்தலை சூலமே அனைய காட்சியான் – கம்.ஆரண்:7 112/3
சூலமே முதலிய துறந்து சுற்றிய – கம்.ஆரண்:10 17/1
சூலமே கொடு சூடினான் – கம்.யுத்2:16 112/4
சூலமே கொண்டு நூறி முறுவலும் தோன்ற நின்றான் – கம்.யுத்2:16 179/4
துரகம் உந்தினர் எடுத்து எறியும் சூலமே – கம்.யுத்3:20 42/4

மேல்


சூலன் (1)

குலைய பொரு சூலன் நெடும் கொலையும் – கம்.யுத்3:20 100/1

மேல்


சூலி-தன் (2)

சூலி-தன் அருள் துறையின் முற்றினான் – கம்.கிட்:3 37/3
சிகை நிற சூலி-தன் திறத்தின் செல்லினும் – கம்.யுத்1:2 45/2

மேல்


சூலிக்கு (1)

விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு
கடனும் பூணாம் கை நூல் யாவாம் – குறு 218/1,2

மேல்


சூலியும் (1)

சூலியும் வெருக்கொள தேரில் தோன்றுவான் – கம்.யுத்3:20 35/3

மேல்


சூலியை (1)

சூலியை பொருப்பினோடும் தூக்கிய விசய தோளாய் – கம்.யுத்3:26 7/4

மேல்


சூலினரே (1)

நிறை-வயின் வழாஅது நின் சூலினரே
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை – பரி 5/47,48

மேல்


சூலும் (1)

துகில் படுத்து உரிக்கும் செம் தீ கண்களை சூலும் சுற்றி – கம்.யுத்1:3 138/2

மேல்


சூலையின் (1)

சூலையின் திருக்கு அலால் சொல்லுவோர்க்கு எலாம் – கம்.யுத்1:3 77/3

மேல்


சூழ் (142)

முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 139
கண்டோர் மருளும் வண்டு சூழ் நிலையும் – பொரு 97
அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி – பெரும் 108
வாழ் முள் வேலி சூழ் மிளை படப்பை – பெரும் 126
நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில் – பெரும் 189
முகை சூழ் தகட்ட பிறழ் வாய் முள்ளி – பெரும் 215
விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் – பெரும் 261
தாழ் கோள் பலவின் சூழ் சுளை பெரும் பழம் – பெரும் 356
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 364
இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் – பெரும் 378
சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் – பெரும் 385
அடையா வாயில் மிளை சூழ் படப்பை – பெரும் 401
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் – மது 338
மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர் – மது 456
கழி சூழ் படப்பை கலி யாணர் – பட் 32
புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர் – மலை 203
வளை ஆன் தீம் பால் மிளை சூழ் கோவலர் – மலை 409
குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே – மலை 583
இரும் சூழ் ஓதி பெரும் தோளாட்கே – நற் 26/9
கழி சூழ் கானல் ஆடியது அன்றி – நற் 27/4
நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ – நற் 37/5
கழி சூழ் படப்பை காண்ட_வாயில் – நற் 38/7
வண்டு சூழ் வட்டியள் திரிதரும் – நற் 97/8
சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின் – நற் 101/2
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை – நற் 207/1
மை சூழ் வெற்பின் மலை பல இறந்து – நற் 214/7
பிச்சை சூழ் பெரும் களிறு போல எம் – நற் 300/11
வீழ் காவோலை சூழ் சிறை யாத்த – நற் 354/3
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை – நற் 363/1
வண்டு சூழ் மாலையும் வாரார் – குறு 220/6
துகள் சூழ் யானையின் பொலிய தோன்றும் – குறு 279/6
கடல் சூழ் மண்டிலம் பெறினும் – குறு 300/7
சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇ – ஐங் 111/2
பல சூழ் பதப்பர் பரிய வெள்ளத்து – பதி 30/18
பூத்த முல்லை புதல் சூழ் பறவை – பதி 66/16
உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட – பரி 9/3
சுனை எலாம் நீலம் மலர சுனை சூழ்
சினை எலாம் செயலை மலர காய் கனி – பரி 15/30,31
புகர் இணர் சூழ் வட்டத்தவை புகர் வாளவை – பரி 15/61
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/41
கடி நகர் சூழ் நுவலும்-கால் – பரி 19/29
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10
போர் முற்று ஒன்று அறியாத புரிசை சூழ் புனல் ஊரன் – கலி 67/5
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர – கலி 68/5
தாது சூழ் தாமரை தனி மலர் புறம் சேர்பு – கலி 69/2
சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக – கலி 85/14
தாது சூழ் கூந்தல் தகைபெற தைஇய – கலி 111/12
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
ஊசி போகிய சூழ் செய் மாலையன் – அகம் 48/9
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே – அகம் 102/19
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த – அகம் 161/12
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின் – அகம் 257/7
மதி சூழ் மீனின் தாய் வழிப்படூஉம் – அகம் 297/15
ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல் – அகம் 306/5
நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து – அகம் 366/2
மலை சூழ் மஞ்சின் மழ களிறு அணியும் – புறம் 103/7
நீர் சூழ் நிலவரை உயர நின் – புறம் 160/29
ஆர் சூழ் குறட்டின் வேல் நிறத்து இங்க – புறம் 283/8
வன் தொடர் படுக்கும் வன வாரி சூழ்
குன்று உடை குல மள்ளர் குழூஉ குரல் – கம்.பால:2 32/2,3
போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை அணை சூழ்
நீரொடு நிகர்வன நிறை கடல் நிதி சால் – கம்.பால:2 46/2,3
அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு சூழ்_கிடந்த ஆழியை – கம்.பால:3 20/1
துன்னி வேறு சூழ்_கிடந்த தூங்கு வீங்கு இருள் பிழம்பு – கம்.பால:3 20/2
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ – கம்.பால:3 20/3
சூழ் சுடர் சிரத்து நல் மணி தசும்பு தோன்றலால் – கம்.பால:3 25/3
மொய் ஆர்கலி சூழ் முது பாரில் முகந்து தான – கம்.பால:4 3/1
தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ்
தீ எரி பங்கியும் சிவந்த கண்ணும் ஆய் – கம்.பால:5 84/2,3
விரியும் வார் புனல் மருதம் சூழ் மிதிலையர் கோமகன் – கம்.பால:8 48/3
இனைய நாட்டினில் இனிது சென்று இஞ்சி சூழ் மிதிலை – கம்.பால:9 13/1
கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி – கம்.பால:12 12/1
நீர் காத்த கடல் புடை சூழ் நிலம் காத்தேன் என்னின் பின் – கம்.பால:12 18/3
விண்தலம் கலந்து இலங்கு திங்களோடு மீது சூழ்
வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை – கம்.பால:13 48/1,2
துனி உறு புலவியை காதல் சூழ் சுடர் – கம்.பால:19 64/1
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும் – கம்.பால:20 28/3
பஞ்சி சூழ் மெல் அடி பாவைமார் பண்ணையின் – கம்.பால:20 30/1
மஞ்சு சூழ் நெடிய மாளிகையின் வந்து இடை விராய் – கம்.பால:20 30/2
நஞ்சு சூழ் விழிகள் பூ_மழையின் மேல் விழ நடந்து – கம்.பால:20 30/3
இஞ்சி சூழ் மிதிலை மா வீதி சென்று எய்தினான் – கம்.பால:20 30/4
கரும் குழல் பாரம் வார் கொள் கன முலை கலை சூழ் அல்குல் – கம்.பால:21 17/1
கல் ஆர் மலர் சூழ் கழி வார் பொழிலோடு – கம்.பால:23 18/1
தொடங்கிய வெம் கனல் சூழ் வரு-போதின் – கம்.பால:23 90/2
தேரின் மிசை மலை சூழ் வரு கதிரும் திசை திரிய – கம்.பால:24 10/2
பனி வார் கடல் புடை சூழ் படி நரபாலரை அருளா – கம்.பால:24 21/3
இரைத்த வேலை சூழ் உலகம் என் ஒரு மகற்கு ஈந்தாய் – கம்.அயோ:2 90/3
கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ்
மா கயத்தியை உள் கொதித்து மனத்து வைவன போன்றவே – கம்.அயோ:3 52/3,4
ஆழி சூழ் உலகம் எல்லாம் பரதனே ஆள நீ போய் – கம்.அயோ:3 111/1
திரை ஆர் கடல் சூழ் உலகின் தவமே திருவின் திருவே – கம்.அயோ:4 32/1
பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – கம்.அயோ:4 37/2
அள்ளல் பள்ளம் புனல் சூழ் அகல் மா நிலமும் அரசும் – கம்.அயோ:4 61/1
ஒலி ஆர் கடல் சூழ் உலகத்து உயர் வானிடை நாகரினும் – கம்.அயோ:4 62/1
சூழ் வினை நான்முகத்து ஒருவன் சூழினும் – கம்.அயோ:4 158/3
பல் தொடுத்து அன்ன பல் சூழ் கவடியன் – கம்.அயோ:8 5/1
சூழ் அமைந்த சுரும்பும் நரம்பும் தம் – கம்.அயோ:11 33/1
கழித்து நீர் வரு துறை ஆற்றை சூழ் படை – கம்.அயோ:13 63/1
புண் துளங்கியன கண்கள் கனல் பொங்க மழை சூழ்
விண் துளங்கிட விலங்கல்கள் குலுங்க வெயிலும் – கம்.ஆரண்:1 7/1,2
தும்புரு தனதன் சூழ்
அம்பரத்து உளேன்-அரோ – கம்.ஆரண்:1 63/3,4
அன்ன செலவின் படி மேல் அயல் சூழ்
பொன்னின் பொலி வார் அணி பூண் ஒளி மேல் – கம்.ஆரண்:2 3/1,2
சொற்றும் தரம் அன்று இது சூழ் கழலாய் – கம்.ஆரண்:2 19/1
வானத்தன கடலின் புற வலயத்தன மதி சூழ்
மீனத்தன மிளிர் குண்டல வதனத்தன மிடல் வெம் – கம்.ஆரண்:7 90/1,2
சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே – கம்.ஆரண்:9 12/3
குண்டலங்கள் குல வரையை வலம்வருவான் இரவி கொழும் கதிர் சூழ் கற்றை – கம்.ஆரண்:10 3/3
நீர் புகும் நெடும் கடல் அடங்கும் நேமி சூழ்
பார் புகும் நெடும் பகு வாயை பார்த்தனர் – கம்.ஆரண்:15 20/1,2
வளை உடை புணரி சூழ் மகிதல திரு எலாம் – கம்.கிட்:3 8/3
அலையின் வேலை சூழ் கிடந்த ஆழி மா – கம்.கிட்:3 39/3
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இல தயங்கு பேர் இருள் சூழ்
ஆழி மா நிலம் தாங்கிய அரும் குல கிரிகள் – கம்.கிட்:4 3/2,3
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கம்.கிட்:10 6/2
எல்லை சூழ் மதிக்கும் உண்டாம் களங்கம் என்று உரைக்கும் ஏதம் – கம்.கிட்:13 60/2
அறல் நறும் கூந்தலும் அளக வண்டு சூழ்
நிறை நறும் தாமரை முகமும் நித்தில – கம்.கிட்:14 9/2,3
செந்நெல் வேலி சூழ் திரு நல் நாடு ஒரீஇ – கம்.கிட்:15 18/2
மாதிரம் எட்டும் சூழ் பறை வைத்தே வர மேரு – கம்.கிட்:17 5/3
ஆழி சூழ் உலகம் எல்லாம் அரும் கனல் முருங்க உண்ணும் – கம்.சுந்:1 30/3
உருகுகின்றது போன்று உளது உலகு சூழ் உவரி – கம்.சுந்:2 15/4
துஞ்சும் கண்டால் என்னை இவன் சூழ் திரை ஆழி – கம்.சுந்:2 84/2
இருக்கும் மதில் சூழ் கடி இலங்கையை இமைப்பின் – கம்.சுந்:5 8/1
வேலை மிக்கு ஆற்றொடு மீள வேலை சூழ்
ஞாலம் முற்றுறு கடையுகத்து நச்சு அறா – கம்.சுந்:5 63/2,3
துவளும் மின் என சுற்றிட சூழ் வரை – கம்.சுந்:6 29/2
சூழ் இரும் கதிர்கள் எல்லாம் தோற்றிட சுடரும் சோதி – கம்.சுந்:8 16/3
சூழ் வினை மனிதரால் தோன்றிற்றாம் எனா – கம்.யுத்1:2 44/3
வார தண் குலை வாழை மடல் சூழ்
ஈர தண்டு என இற்றன எல்லாம் – கம்.யுத்1:3 97/3,4
சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.யுத்1:3 140/2
விழுங்கி நீங்கியது ஒத்தது வேலை சூழ் ஞாலம் – கம்.யுத்1:6 1/4
சூழ் இரும் பெரும் சுடர் பிழம்பு தோன்றலால் – கம்.யுத்1:6 54/2
சூழ் இரண்டு புடையும் முறை சுற்ற – கம்.யுத்1:11 7/4
துப்பின் செய்தது போன்றது சூழ் வரை – கம்.யுத்2:15 27/2
சூழ் இரும் திசைகளை தொடரும் தொல் கொடி – கம்.யுத்2:15 101/2
திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ்
கடல் துடைத்தன களத்தின் நின்று உயர்தரும் பூழி – கம்.யுத்2:15 195/2,3
முழுவதும் மாள்வர் இன்றே இவன் வலத்து அமைந்த மு சூழ்
கழுவினில் என்று வானோர் கலங்கினார் நடுங்கினாரால் – கம்.யுத்2:16 199/2,3
கண்ட கண்டங்களொடும் கணை துரந்தன கதிர் சூழ்
மண்டலங்களை மாறுகொண்டு இமைத்தன வானில் – கம்.யுத்2:16 247/3,4
கதிர் தலம் சூழ் வட_வரையின் காட்சியான் – கம்.யுத்2:16 296/4
மறி கடல் புடை சூழ் வைப்பின் மானவன் வாளி போன – கம்.யுத்2:19 56/1
சூழ் எழு அனைய தோள்-மேல் ஆயிரம் பகழி தூவி – கம்.யுத்2:19 115/2
பேரி கலித்தன பேர் உலகை சூழ்
ஏரி கலித்தன ஆம் என யானை – கம்.யுத்3:20 25/1,2
அடல் முன்னே தொடங்கிய நாள் ஆழ் கடல் சூழ் இலங்கை எனும் அரக்கர் வாழும் – கம்.யுத்3:24 35/3
சூழ் வினை மாயம் எல்லாம் உம்பியே துடைக்க சுற்றி – கம்.யுத்3:28 3/1
குன்று வந்து சூழ் வளைந்த போல் தொடர்ந்து கூடலும் – கம்.யுத்3:31 76/2
ஆயிர வெள்ளம் உண்டு ஒருவர் ஆழி சூழ்
மா இரு ஞாலத்தை மறிக்கும் வன்மையோர் – கம்.யுத்3:31 172/1,2
மிகுத்த நீல வான் மேகம் சூழ் விசும்பிடை தசும்பூடு – கம்.யுத்4:35 13/3
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் – கம்.யுத்4:37 203/1
வென்றியாய் பிறிதும் உண்டோ வேலை சூழ் ஞாலம் ஆண்டு ஓர் – கம்.யுத்4:37 214/1
சூழ் கடல் புனலும் பல் தோயமும் – கம்.யுத்4:39 4/1
வாலி என்று அளவு இல் ஆற்றல் வன்மையான் மகர நீர் சூழ்
வேலையை கடக்க பாயும் விறல் உடையவனை வீட்டி – கம்.யுத்4:41 26/1,2
சூழ் ஒளி மானத்து தோன்றுகின்றனன் – கம்.யுத்4:41 105/3
சூழ் கடல் நான்கின் தோயம் எழு வகை ஆக சொன்ன – கம்.யுத்4:42 14/1

மேல்


சூழ்_கிடந்த (3)

அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு சூழ்_கிடந்த ஆழியை – கம்.பால:3 20/1
துன்னி வேறு சூழ்_கிடந்த தூங்கு வீங்கு இருள் பிழம்பு – கம்.பால:3 20/2
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ – கம்.பால:3 20/3

மேல்


சூழ்க்கிற்பாய் (1)

சூழ்க்கிற்பாய் அல்லை யாரும் தொழ நிற்பாய் என்ன சொன்னான் – கம்.யுத்2:16 159/4

மேல்


சூழ்க்கின்ற (1)

சூழ்க்கின்ற வீரம் என் கை சரங்களாய் தோன்றும் அன்றே – கம்.யுத்3:27 83/4

மேல்


சூழ்க (1)

கொன்றார் அவரோ கொலை சூழ்க என நீ கொடுத்தாய் – கம்.யுத்2:19 7/1

மேல்


சூழ்கம் (1)

சூழ்கம் வம்மோ தோழி பாழ்பட்டு – ஐங் 317/1

மேல்


சூழ்கின்றேன் (1)

கிள்ளை போல் மொழியார்க்கு எல்லாம் கேடு சூழ்கின்றேன் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 77/4

மேல்


சூழ்குவம் (1)

சூழும்-கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம்
அவனை – கலி 47/18,19

மேல்


சூழ்ச்சி (6)

மதி மாறு ஓரா நன்று உணர் சூழ்ச்சி
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 62,63
இரு-பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு-பால் – அகம் 52/11
பொல்லா சூழ்ச்சி பல் சான்றீரே – புறம் 246/3
தொல்லையில் ஒன்றே ஆகி துறை-தொறும் பரந்த சூழ்ச்சி
பல் பெரும் சமயம் சொல்லும் பொருளும் போல் பரந்தது அன்றே – கம்.பால:1 19/3,4
சொற்றனன் அனுமன் வஞ்சன் அயோத்தி-மேல் போன சூழ்ச்சி – கம்.யுத்3:26 73/4
அ புறத்து அமைந்த சூழ்ச்சி அறிந்திவன் அயலே வந்து – கம்.யுத்3:31 60/2

மேல்


சூழ்ச்சியது (1)

போற்றார் பொறுத்தலும் சூழ்ச்சியது அகலமும் – புறம் 2/7

மேல்


சூழ்ச்சியர் (2)

பெறல்_அரும் சூழ்ச்சியர் திருவின் பெட்பினர் – கம்.அயோ:1 10/3
கனை கழல் காலினர் கரும சூழ்ச்சியர்
இனைவரும் வீடணனோடும் ஏயினார் – கம்.யுத்1:4 13/3,4

மேல்


சூழ்ச்சியார் (2)

தொல்லை நல்வினை என உதவும் சூழ்ச்சியார் – கம்.அயோ:1 9/4
பித்து உற வல்லரே பிழைப்பு_இல் சூழ்ச்சியார்
மு திறத்து உலகையும் முடிக்க எண்ணுவார் – கம்.ஆரண்:10 33/2,3

மேல்


சூழ்ச்சியால் (3)

தூம மென் குழலினர் புணர்த்த சூழ்ச்சியால் – கம்.பால:5 45/4
சுழியுடை தாய் சொலும் கொடிய சூழ்ச்சியால்
வழியுடைத்தாய் வரும் மரபை மாய்த்து ஒரு – கம்.அயோ:11 73/1,2
கூனி சூழ்ச்சியால் அரசு இழந்து உயர் வனம் குறுகி – கம்.யுத்1:2 109/2

மேல்


சூழ்ச்சியாலே (1)

துறந்த நாள் இறந்த நாள் ஆம் துன்னினான் சூழ்ச்சியாலே
இறந்த நாள் அன்றோ என்றும் இருந்த நாள் ஆவது என்றான் – கம்.யுத்1:4 107/3,4

மேல்


சூழ்ச்சியாள் (1)

துஞ்சினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் சூழ்ச்சியாள்
அஞ்சினேன் இ உரு அடக்குவாய் என்றாள் – கம்.சுந்:4 106/3,4

மேல்


சூழ்ச்சியின் (11)

சென்று வழிப்படூஉம் திரிபு இல் சூழ்ச்சியின்
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் – அகம் 113/2,3
வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் – கம்.பால:3 10/3
எண்ணுறு சூழ்ச்சியின் இருக்கை எய்தினான் – கம்.அயோ:1 1/4
தூய சிந்தையும் திரிந்தது சூழ்ச்சியின் இமையோர் – கம்.அயோ:2 84/2
துறந்தான் தாயின் சூழ்ச்சியின் ஞாலம் அவனோடும் – கம்.அயோ:11 76/3
தோன்றிய புளிஞரை நோக்கி சூழ்ச்சியின்
ஊன்றிய சேனையை உம்பர் ஏற்றுதற்கு – கம்.அயோ:13 12/1,2
வினை பெரும் சூழ்ச்சியின் பொருது வெல்லுமால் – கம்.கிட்:10 97/4
சூழ்ச்சியின் கிழவரை நோக்கி சொல்லுவான் – கம்.யுத்1:2 11/4
சொற்றுறு சூழ்ச்சியின் துணிவு சோரினும் – கம்.யுத்1:2 74/3
சொன்ன நம்-பொருட்டு உம்பர்-தம் சூழ்ச்சியின் துணிவால் – கம்.யுத்1:2 111/3
சூழ்ச்சியின் கிழவரும் துணிந்து சொல்லினார் – கம்.யுத்1:4 18/4

மேல்


சூழ்ச்சியும் (3)

வன்கண் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமால் சிறிதே – குறு 73/5
நினைவும் கல்வியும் நீதியும் சூழ்ச்சியும் நிறைந்தார் – கம்.கிட்:3 74/2
எண்ணிய சூழ்ச்சியும் ஈட்டி கொண்டவும் – கம்.கிட்:10 98/3

மேல்


சூழ்ச்சியே (1)

சோர்வு இடம்பெறா உணர்வினன் சூழ்ச்சியே போல – கம்.பால:15 2/2

மேல்


சூழ்தந்து (1)

ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு – கலி 66/2

மேல்


சூழ்தர (4)

பனி இருள் சூழ்தர பைதல் அம் சிறு குழல் – கலி 129/16
சென்று இரண்டு ஓசனை சேனை சூழ்தர
மன்றல் அம் குழலியர் நடுவண் மா தவ – கம்.பால:5 46/2,3
விரசி மேல் நிழற்றிட வேந்தர் சூழ்தர
அரசவை அடைந்துழி அயனும் நாண் உற – கம்.பால:5 94/2,3
துன்னு மா தவர் சூழ்தர எதிர் கொள்வான் தொடர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 33/4

மேல்


சூழ்தல் (1)

நீயே சூழ்தல் வேண்டும் – நற் 122/10

மேல்


சூழ்தலின் (1)

பிரிதல் சூழ்தலின் அரியதும் உண்டோ – நற் 79/6

மேல்


சூழ்தலும் (1)

பிரிய சூழ்தலும் உண்டோ – அகம் 75/22

மேல்


சூழ்ந்த (56)

கரை சூழ்ந்த அகன் கிடக்கை – பொரு 179
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த
இளம் கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து – சிறு 242,243
ஆரம் சூழ்ந்த அயில் வாய் நேமியொடு – சிறு 253
நாவாய் சூழ்ந்த நளி நீர் படப்பை – பெரும் 321
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/10,11
வலியா நெஞ்சம் வலிப்ப சூழ்ந்த
வினை இடை விலங்கல போலும் புனை சுவர் – நற் 252/5,6
கைவண் கிள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை – நற் 390/3,4
பாசி சூழ்ந்த பெரும் கழல் – ஐங் 206/4
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/12
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/16
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/20
வரை உறழ் நீள் மதில் வாய் சூழ்ந்த வையை – கலி 92/12
பொரு கரை வாய் சூழ்ந்த பூ மலி வையை – கலி 98/10
கொடி நறை சூழ்ந்த தொழூஉ – கலி 103/21
நாள்_மீன் வாய் சூழ்ந்த மதி போல் மிடை மிசை – கலி 104/27
அல்கலும் சூழ்ந்த வினை – கலி 115/21
பொய்கை சூழ்ந்த பொய்யா யாணர் – அகம் 117/17
பொய்கை சூழ்ந்த பொழில் மனை மகளிர் – அகம் 181/18
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல – அகம் 198/7
சிலம்பி சூழ்ந்த புலம் கெடு வைப்பின் – அகம் 293/3
பரிப்பு சூழ்ந்த மண்டிலமும் – புறம் 30/3
வையை சூழ்ந்த வளம் கெழு வைப்பின் – புறம் 71/10
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 358/1
சூழ்ந்த நாஞ்சில் சூழ்ந்த ஆரை சுற்றும் முற்று பார் எலாம் – கம்.பால:3 16/1
சூழ்ந்த நாஞ்சில் சூழ்ந்த ஆரை சுற்றும் முற்று பார் எலாம் – கம்.பால:3 16/1
முகில் குலம் தடவும்-தோறும் நனைவன முகிலின் சூழ்ந்த
அகில் புகை கதுவும்-தோறும் புலர்வன ஆட கண்டார் – கம்.பால:10 3/3,4
காந்தின மணியும் முத்தும் சிந்தின கலாபம் சூழ்ந்த
பாந்தளின் அல்குலார்-தம் பரிபுரம் புலம்பு பாத – கம்.பால:14 57/2,3
தடங்களும் மடுவும் சூழ்ந்த தண் நறும் சோலை சார்ந்தார் – கம்.பால:17 3/4
குறை முடிந்தது என்று ஆர்த்திட குஞ்சியை சூழ்ந்த
நறை அலங்கல் வண்டு ஆர்த்திட தேர் மிசை நடந்தான் – கம்.அயோ:1 51/3,4
சூழ்ந்த தீ வினை நிகர் கூனி சொல்லுவாள் – கம்.அயோ:2 55/2
துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த
அளக்கர் வெண் முத்த மூரல் முறுவலார் அணியின் சோதி – கம்.அயோ:3 79/2,3
பொருந்தா நயனம் பொருந்தி நமை பொன்ற சூழ்ந்த என புரண்டார் – கம்.அயோ:6 31/4
அலங்காரம் என உலகுக்கு அமுது அளிக்கும் தனி குடையாய் ஆழி சூழ்ந்த
நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின் – கம்.ஆரண்:4 22/1,2
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற – கம்.ஆரண்:7 126/1
மின் எலாம் திகழும் சோதி விழு_நிலா மிதிலை சூழ்ந்த
செந்நெல் அம் கழனி நாடன் திரு மகள் செவ்வி கேளா – கம்.ஆரண்:10 110/1,2
பெரும் புனல் மருதல் சூழ்ந்த கிடக்கை பின் கிடக்க சென்றார் – கம்.கிட்:15 31/3
குன்று சூழ்ந்த கடத்தொடும் கோவலர் – கம்.கிட்:15 39/1
முன்றில் சூழ்ந்த படப்பையும் மொய் புனல் – கம்.கிட்:15 39/2
சென்று சூழ்ந்த கிடக்கையும் தெண் திரை – கம்.கிட்:15 39/3
மன்று சூழ்ந்த பரப்பும் மருங்கு எலாம் – கம்.கிட்:15 39/4
துப்பு உறு பரவை ஏழும் சூழ்ந்த பார் ஏழும் ஆழ்ந்த – கம்.சுந்:4 33/1
மார்க்கடம் சூழ்ந்த வைப்பின் இளையவன் மருங்கு காப்ப – கம்.யுத்1:4 129/1
காய் எரி படலை சூழ்ந்த கரும் கடல் தரங்கத்தூடே – கம்.யுத்1:7 2/3
சூழ்வு_இலா வஞ்சம் சூழ்ந்த தன்னை தன் சுற்றத்தோடும் – கம்.யுத்1:9 37/2
பூத நாயகன் நீர் சூழ்ந்த புவிக்கு நாயகன் இ பூ-மேல் – கம்.யுத்1:14 21/1
நீரிலே பட்ட சூழ்ந்த நெருப்பிலே பட்ட நீண்ட – கம்.யுத்1:14 38/1
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல் – கம்.யுத்2:16 8/1
தேர் அழிந்தது செம் கதிர் செல்வனை சூழ்ந்த
ஊர் அழிந்தது போல் துரந்து ஊர்பவர் உலந்தார் – கம்.யுத்2:16 238/1,2
பொன் நெடும் குன்றம் சூழ்ந்த பொறி வரி அரவம் போல – கம்.யுத்2:18 219/2
வாளியின் தலைய பாரில் மறிவன மலையின் சூழ்ந்த
ஆளியின் துப்பின வீரர் பொரு களத்து ஆர்த்த ஆழி – கம்.யுத்2:19 96/2,3
துயில் கெட கனவு மாய்ந்தால் ஒத்தது சூழ்ந்த மாயை – கம்.யுத்3:21 31/4
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் – கம்.யுத்3:24 32/3,4
தூய பேர் உலகம் மூன்றும் தூவிய மலரின் சூழ்ந்த
சே_இழை பாகத்து எண் தோள் ஒருவனை வணக்கம் செய்தான் – கம்.யுத்3:24 51/3,4
மூ-வகை உலகும் சூழ்ந்த முரண் திசை முறையின் காக்கும் – கம்.யுத்3:24 53/3
நீர் உளதனையும் சூழ்ந்த நெருப்பு உளதனையும் நீண்ட – கம்.யுத்3:29 56/1
வாள் வலம்பட மந்தரம் சூழ்ந்த மாசுணத்தின் – கம்.யுத்4:35 5/1

மேல்


சூழ்ந்தது (1)

அரு வரை சூழ்ந்தது என்ன அருகு முன் பின்னும் செல்ல – கம்.பால:14 71/2

மேல்


சூழ்ந்தவை (1)

சூழ்ந்தவை செய்து மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய் – கலி 69/23

மேல்


சூழ்ந்தன (2)

அன்ன மா மதிலுக்கு ஆழி மால் வரையை அலை_கடல் சூழ்ந்தன அகழி – கம்.பால:3 13/1
தானை சூழ்ந்தன சங்கம் முரன்றன – கம்.அயோ:11 8/3

மேல்


சூழ்ந்தனர் (1)

சோரும் சிந்தையர் யாவரும் சூழ்ந்தனர்
வீரன் முன் வனம் மேவுதும் யாம் எனா – கம்.அயோ:4 229/2,3

மேல்


சூழ்ந்தனளால் (1)

கொலை சூழ்ந்தனளால் நோகோ யானே – நற் 185/12

மேல்


சூழ்ந்தனை (6)

பிரிய சூழ்ந்தனை ஆயின் அரியது ஒன்று – நற் 137/3
ஒழிய சூழ்ந்தனை ஆயின் தவிராது – அகம் 19/7
ஒழிய சூழ்ந்தனை ஆயின் முனாஅது – அகம் 33/13
பின்னின்று சூழ்ந்தனை ஆயின் நன்று இன்னா – அகம் 77/3
பின் நின்று பெயர சூழ்ந்தனை ஆயின் – அகம் 181/2
சூழ்ந்தனை கொடியாய் என்னா துடித்து அரும் துயர வெள்ளத்து – கம்.யுத்2:18 266/3

மேல்


சூழ்ந்தார் (8)

பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு – கலி 107/33
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
வரம்பு_அறு சும்மை தீம் சொல் மடந்தையர் தொடர்ந்து சூழ்ந்தார் – கம்.பால:22 22/4
கெட்டனர் வீரர் அம்மா பிழைப்பரோ கேடு சூழ்ந்தார் – கம்.சுந்:6 54/4
ஏறிய தேரர் சூழ்ந்தார் இறுதியின் யாவும் உண்பான் – கம்.சுந்:10 9/3
எந்திர தேரர் சூழ்ந்தார் ஈர்_இரண்டு இலக்கம் வீரர் – கம்.சுந்:10 10/4
சுருக்கம் உற்றனர் அரக்கர் என்று இமையவர் சூழ்ந்தார் – கம்.யுத்2:15 189/4
இழை அணி மகளிர் சூழ்ந்தார் அனந்தரால் இடங்கள்-தோறும் – கம்.யுத்2:19 282/4

மேல்


சூழ்ந்தாள் (2)

வன்ன மேகலையை நீக்கி மலர் தொடை அல்குல் சூழ்ந்தாள்
பொன் அரி மாலை கொண்டு புரி குழல் புனையலுற்றாள் – கம்.பால:19 16/3,4
சூழ்ந்தாள் துன்பம் சொல் கொடியாள் சொல் கொடு நெஞ்சம் – கம்.அயோ:3 40/3

மேல்


சூழ்ந்தான் (2)

தொகை செயற்கு அரிய தோளால் தாள்களால் சுற்றி சூழ்ந்தான்
மிகை செய்வார் வினைகட்கு எல்லாம் மேற்செயும் வினையம் வல்லான் – கம்.யுத்1:3 147/3,4
என் மக்கள் ஆகி உள்ளார் இ குடிக்கு இறுதி சூழ்ந்தான்
தன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் தலையொடும் திரிவர் அன்றே – கம்.யுத்2:16 146/2,3

மேல்


சூழ்ந்திசின் (3)

வழிபடல் சூழ்ந்திசின் அவர்-உடை நாட்டே – குறு 11/8
கொண்டு கைவலித்தல் சூழ்ந்திசின் யானே – அகம் 76/13
சூழ்ந்திசின் வாழிய நெஞ்சே வெய்து-உற – அகம் 77/4

மேல்


சூழ்ந்தில (1)

துள்ளலுற்று இரிந்தன குரங்கின் சூழ்ந்தில – கம்.யுத்1:6 39/4

மேல்


சூழ்ந்து (20)

நறும் புகை சூழ்ந்து காந்தள் நாறும் – ஐங் 254/2
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி 25/4
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து
அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/15,16
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
மன்றல் அம் புது மலர்_மழையில் சூழ்ந்து என – கம்.பால:14 18/1
சுழலும் வண்டும் மிஞிறும் சுரும்பும் சூழ்ந்து
உழலும் வாச மது மலர் ஓதியர் – கம்.பால:21 50/1,2
புள் தகு சோலையின் புறத்தை சூழ்ந்து தாம் – கம்.அயோ:5 8/3
துளங்கல் இல்லா தனி குன்றில் தொக்க மயிலின் சூழ்ந்து இருந்தார் – கம்.அயோ:6 24/4
அரச வேலை சூழ்ந்து அழுது கைதொழ – கம்.அயோ:11 120/3
சுற்றினார் வரை சூழ்ந்து அன்ன தோற்றத்தார் – கம்.ஆரண்:7 16/4
மேருவை முழுதும் சூழ்ந்து மீதுற்ற வேக நாகம் – கம்.சுந்:1 34/1
ஏழு_நூறு ஓசனை சூழ்ந்து எயில் கிடந்தது இ இலங்கை – கம்.சுந்:2 227/1
தூர்த்தன இலங்கையை சூழ்ந்து மா குரங்கு – கம்.சுந்:5 71/3
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய – கம்.யுத்1:8 7/3
சூழ்வு இலா வஞ்சம் சூழ்ந்து உன் துணைவியை பிரிவு செய்தான் – கம்.யுத்1:14 5/2
தொடுத்த வாளிகள் வீழும் முன் சூழ்ந்து எதிர் – கம்.யுத்2:15 64/1
சுற்றிய குருதியின் செக்கர் சூழ்ந்து எழ – கம்.யுத்2:16 283/1
தொக்கனர் அரக்கனை சூழ்ந்து சுற்றுற – கம்.யுத்3:27 58/3
கொல்லாத மைத்துனனை கொன்றாய் என்று அது குறித்து கொடுமை சூழ்ந்து
பல்லாலே இதழ் அதுக்கும் கொடும் பாவி நெடும் பார பழி தீர்ந்தாளோ – கம்.யுத்4:38 9/1,2
உண்டை வானரரும் ஒள் வாள் அரக்கரும் புறம் சூழ்ந்து ஓட – கம்.யுத்4:40 34/3

மேல்


சூழ்ந்தும் (3)

பாவை சூழ்ந்தும் பல் பொறி மருண்டும் – பட் 102
பஞ்சாய் பள்ளம் சூழ்ந்தும் மற்று இவள் – குறு 276/2
புனை இழை நோக்கியும் புனல் ஆட புறம் சூழ்ந்தும்
அணி வரி தைஇயும் நம் இல் வந்து வணங்கியும் – கலி 76/1,2

மேல்


சூழ்ந்துளோன் (1)

துறந்த மா தவர்க்கு அரும் துயரம் சூழ்ந்துளோன் – கம்.அயோ:11 96/4

மேல்


சூழ்ந்தேன் (1)

இல் என சிறந்து நின்ற இரண்டுக்கும் இன்னல் சூழ்ந்தேன்
அல்லெனோ எளியெனோ யான் அளியத்தேன் இறக்கலாதேன் – கம்.யுத்2:17 42/3,4

மேல்


சூழ்ப்ப (1)

வெண் துகில் சூழ்ப்ப குழல் முறுக்குநர் – பரி 10/80

மேல்


சூழ்பு (3)

வானம் மா மலை வாய் சூழ்பு கறுப்ப கானம் – குறி 227
சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15
விரவு-உறு பன் மலர் வண்டு சூழ்பு அடைச்சி – அகம் 379/10

மேல்


சூழ்போக்கி (1)

தொல்லை வாலை மூலம் அற சுட்டு நகரை சூழ்போக்கி
எல்லை கடக்க விடு-மின்கள் என்றான் நின்றார் இரைத்து எழுந்தார் – கம்.சுந்:12 112/3,4

மேல்


சூழ்வது (1)

சூழ்வது ஓர் பொருள் உண்டு இவன் சொல்லினால் – கம்.ஆரண்:11 81/2

மேல்


சூழ்வதை (1)

சூழ்வதை எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/12

மேல்


சூழ்வந்து (1)

துன்று புரி கோதை எழில் கண்டு உலகு சூழ்வந்து
ஒன்று புரி கோலொடு தனி திகிரி உய்ப்பான் – கம்.பால:22 33/1,2

மேல்


சூழ்வர (3)

துனி அறு முனிவரர் தொடர்ந்து சூழ்வர
வனிதையும் அரு மறை வடிவு போன்று ஒளிர் – கம்.பால:5 64/2,3
தூய அந்தணர்களும் தொடர்ந்து சூழ்வர
போயினன் திரு நகர் புரிசை வாயிலே – கம்.அயோ:12 53/3,4
தூங்கு இரும் குண்டல செவியில் சூழ்வர
ஓங்கல ஆதலின் உலப்பு இல் யாக்கையை – கம்.யுத்4:41 100/2,3

மேல்


சூழ்வரு (1)

சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேரு – பரி 19/19

மேல்


சூழ்வரும் (2)

துன்னினர் துவன்றலின் சுடர்கள் சூழ்வரும்
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே – கம்.பால:23 44/3,4
தோற்றின மாத்திரத்து உலகு சூழ்வரும்
பாற்று_இனம் ஆர்த்தன பணிலம் ஆர்த்தன – கம்.ஆரண்:7 32/3,4

மேல்


சூழ்வல் (1)

நின்னொடு சூழ்வல் தோழி நயம் புரிந்து – கலி 54/18

மேல்


சூழ்வலோ (1)

தாள் நிழல் கைவிட்டு யான் தவிர்தலை சூழ்வலோ
என ஆங்கு – கலி 20/18,19

மேல்


சூழ்வன (4)

தாழ்வின் நொச்சி சூழ்வன மலரும் – அகம் 23/11
கொடியிடை தரள வெண் கோவை சூழ்வன
கடி உடை கற்பகம் கான்ற மாலையே – கம்.பால:3 36/3,4
சூழ்வன கணைகளின் துணிய நூறினான் – கம்.ஆரண்:7 104/2
தொழுது சூழ்வன முன் இன்று தோன்றியே – கம்.யுத்4:37 164/3

மேல்


சூழ்வாய் (2)

பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை – கலி 3/15
சுழிக்கும் வினையால் ஏக சூழ்வாய் என்னை போழ்வாய் – கம்.அயோ:4 48/2

மேல்


சூழ்வார்க்கு (1)

கேடு சூழ்வார்க்கு வேண்டும் உரு கொள கிடைத்த அன்றே – கம்.கிட்:10 59/4

மேல்


சூழ்வான் (1)

குகனொடும் ஐவர் ஆனேம் முன்பு பின் குன்று சூழ்வான்
மகனொடும் அறுவர் ஆனேம் எம்முழை அன்பின் வந்த – கம்.யுத்1:4 143/1,2

மேல்


சூழ்வித்த (1)

சூழ்வித்த வண்ணம் ஈதோ நன்று என துணிவு கொண்டான் – கம்.யுத்3:26 93/3

மேல்


சூழ்வித்து (1)

சூழ்வித்து என்னை சுற்றினரோடும் சுடுவித்தேன் – கம்.யுத்3:22 207/3

மேல்


சூழ்வின் (1)

சூழ்வின் செல்வம் துய்த்தி-கொல் தோலா மனு நூலின் – கம்.அயோ:6 21/2

மேல்


சூழ்வினை (1)

சூழ்வினை முற்றி யான் அவர்க்கு தோற்ற பின் – கம்.யுத்1:4 4/2

மேல்


சூழ்வு (3)

தும்பியும் மாவும் மிடைந்த பெரும் படை சூழ்வு ஆரும் – கம்.அயோ:13 19/1
சூழ்வு_இலா வஞ்சம் சூழ்ந்த தன்னை தன் சுற்றத்தோடும் – கம்.யுத்1:9 37/2
சூழ்வு இலா வஞ்சம் சூழ்ந்து உன் துணைவியை பிரிவு செய்தான் – கம்.யுத்1:14 5/2

மேல்


சூழ்வு_இலா (1)

சூழ்வு_இலா வஞ்சம் சூழ்ந்த தன்னை தன் சுற்றத்தோடும் – கம்.யுத்1:9 37/2

மேல்


சூழ (40)

பெரு மூதாளர் ஏமம் சூழ
பொழுது அளந்து அறியும் பொய்யா மாக்கள் – முல் 54,55
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் – கலி 100/11
வாய்மொழி கபிலன் சூழ சேய் நின்று – அகம் 78/16
காய் சின யானை கங்குல் சூழ
அஞ்சுவர இறுத்த தானை – அகம் 264/13,14
தோகையர் பல்லாண்டு இசைப்ப கடல் தானை புடை சூழ சுடரோன் என்ன – கம்.பால:5 55/3
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – கம்.பால:5 56/2
குஞ்சியர் சூழ நின்ற மைந்தர் தம் குழாங்கள் கண்டார் – கம்.பால:10 20/4
பாசிழை மகளிர் சூழ போய் ஒரு பளிக்கு மாட – கம்.பால:13 45/2
ஐ_இருநூறு சூழ ஆய் மணி சிவிகை-தன் மேல் – கம்.பால:14 63/3
அரி மலர் தடம் கண் நல்லார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ
குரு மணி சிவிகை-தன் மேல் கொண்டலின் மின் இது என்ன – கம்.பால:14 64/2,3
செப்ப அரும் திருவின் நல்லார் தெரிவையர் சூழ போனார் – கம்.பால:14 69/4
அவி கையின் அளிக்கும் நீரார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ
கவிகையின் நீழல் கற்பின் அருந்ததி கணவன் வெள்ளை – கம்.பால:14 70/2,3
விண்ணில் சுடர் வெண்மதி வந்தது மீன்கள் சூழ
வண்ண கதிர் வெண் நிலவு ஈன்றன வாலுகத்தோடு – கம்.பால:16 42/2,3
நீலத்து உண்கண் மங்கையர் சூழ நிரை ஆவின் – கம்.பால:17 34/3
குடைந்து நீராடும் மாதர் குழாம் புடை சூழ ஆழி – கம்.பால:18 12/1
மடந்தையர் சூழ நின்ற மந்தரம் போல-மாதோ – கம்.பால:18 12/4
பிடி எலாம் சூழ நின்ற பெய் மத யானை ஒத்தான் – கம்.பால:18 13/4
மீன் எலாம் சூழ நின்ற விரி கதிர் திங்கள் ஒத்தான் – கம்.பால:18 14/4
சுடர் முகத்து உலவு கண்ணாள் தோகையர் சூழ நின்றாள் – கம்.பால:18 16/2
மடல் உடை போது காட்டும் வளர் கொடி பலவும் சூழ
கடலிடை தோன்றும் மென் பூம் கற்பக வல்லி ஒத்தாள் – கம்.பால:18 16/3,4
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ
சந்திரன் இரவி-தன்னை சார்வது ஓர் தன்மை தோன்ற – கம்.பால:20 4/2,3
தேவியர் மருங்கு சூழ இந்திரன் இருக்கை சேர்ந்த – கம்.பால:22 1/1
சூழ விட்ட தொடு புலி வாலினான் – கம்.அயோ:8 4/4
சென்று சூழ ஆண்டு இருந்த செம்மல்தான் – கம்.அயோ:14 93/4
ஊக வெம் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த – கம்.கிட்:3 30/2
பாவையர் குழாங்கள் சூழ பாட்டொடு வான நாட்டு – கம்.சுந்:2 118/3
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம – கம்.சுந்:10 17/1
மேய வெம் சேனை சூழ வீற்று இனிது இருந்த வீரன் – கம்.சுந்:12 82/2
சூழ பற்றின சுற்றும் எயிற்றின் – கம்.யுத்1:3 90/1
கரண் புகு சூழலே சூழ காண்பது ஓர் – கம்.யுத்1:4 51/2
பல் நெடும் தானை சூழ பகலவன் சேயும் நீயும் – கம்.யுத்1:4 148/3
பொங்கு அரத்த விழியோர் புடை சூழ – கம்.யுத்1:11 10/4
வளைத்தனர் வந்து சூழ வந்திகர் வாழ்த்த வந்தான் – கம்.யுத்2:17 6/4
தோளின்-மேல் மார்பின்-மேலும் சுடர் விடு கவசம் சூழ
நீள நீள் பவள வல்லி நிரை ஒளி நிமிர்வ என்ன – கம்.யுத்2:19 118/2,3
சுந்தரவில்லியை தொழுது சூழ வந்து – கம்.யுத்3:24 107/3
சூழ ஓடினார் ஒருவனை கொன்று தம் தோளால் – கம்.யுத்3:31 39/3
மான-மீது அரம்பையர் சூழ வந்துளாள் – கம்.யுத்4:40 45/1
வழு இலா இலங்கை வேந்தும் வான் பெரும் படையும் சூழ
தழுவு சீர் இளைய_கோவும் சனகன் மா மயிலும் போற்ற – கம்.யுத்4:41 18/2,3
உட்கும் போர் சேனை சூழ ஒருத்தியே அயோத்தி எய்தின் – கம்.யுத்4:41 27/3
அங்கு அவர் வைத்து பெண்மைக்கு அரசியை தொழுது சூழ
நங்கையும் உவந்து வேறு ஓர் நவை இலை இனி மற்று என்றாள் – கம்.யுத்4:41 30/2,3

மேல்


சூழல் (21)

புடை வரு சூழல் புலம் மாண் வழுதி – பரி 19/20
தொக்க மென் மர நிழல் பட துவன்றிய சூழல்
புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் – கம்.பால:15 10/3,4
செயிர் தீர் மலர் காவின் ஓர் மாதவி சூழல் சேர – கம்.பால:17 15/2
மங்கை ஓர் கமல சூழல் மறைந்தனள் மறைய மைந்தன் – கம்.பால:18 10/3
தூயவன் இருந்த சூழல் துருவினன் வருதல் நோக்கி – கம்.அயோ:3 107/2
மா அலர் சொரி சூழல் துயில் எழு மயில் ஒன்றின் – கம்.அயோ:9 7/2
நீண்டவன் துயின்ற சூழல் இது எனின் நிமிர்ந்த நேயம் – கம்.அயோ:13 41/2
தொடர்ந்தன துவன்றின சூழல் யாவையும் – கம்.ஆரண்:4 1/3
துறையுள் உண்டு ஒரு குழல் அ சூழல் புக்கு – கம்.ஆரண்:4 39/3
ஆய சூழல் அறிய உணர்த்திய – கம்.ஆரண்:4 41/1
உண்டார் தேனும் ஒண் கனி காயும் ஒரு சூழல்
கொண்டார் அன்றோ இன் துயில் கொண்ட குறி உன்னி – கம்.கிட்:15 1/2,3
தூயவர் துணிதல் உண்டோ நும்முடை சூழல் எல்லாம் – கம்.சுந்:6 48/2
சொல் முறை அறிய சொல்லி தோகை நீ இருந்த சூழல்
இன்னது என்று அறிகிலாமே இத்துணை தாழ்த்தது என்றே – கம்.சுந்:14 44/2,3
தூரம் இல்லை மயில் இருந்த சூழல் என்று மனம் செல்ல – கம்.யுத்1:1 7/1
எய்தவன் இருந்த சூழல் இருவரும் எய்த சென்றார் – கம்.யுத்1:4 128/4
துணை இன்றி சேரல் நன்றோ தோற்றுள கூற்றின் சூழல் – கம்.யுத்2:16 154/4
சூரியன் உச்சி உற்றால்-ஒத்தது அ உலகின் சூழல் – கம்.யுத்2:19 218/4
கொற்ற மாருதியும் வள்ளல் இலக்குவன் நின்ற சூழல்
முற்றினன் இரண்டு மூன்று காவதம் ஒழிய பின்னும் – கம்.யுத்3:22 140/2,3
இளையவன் நின்ற சூழல் எய்துவென் விரைவின் என்னா – கம்.யுத்3:22 141/1
துன்னினார் நெடும் புட்பக-மிசை ஒரு சூழல் – கம்.யுத்4:41 16/4
சூது ஆர் முலை தோகையை நோக்கி முன் தோன்று சூழல்
கோதாவரி மற்று அதன் மாடு உயர் குன்று நின்னை – கம்.யுத்4:41 31/2,3

மேல்


சூழல்-வாய் (4)

எய்தினள் இராகவன் இருந்த சூழல்-வாய் – கம்.ஆரண்:6 3/4
சூழும் ஏழ் மலை அவை தொடர்ந்த சூழல்-வாய்
வாழும் ஏழையர் சிறு வலிக்கு வாள் அமர் – கம்.ஆரண்:12 6/2,3
தூ மனத்து அருந்ததி இருந்த சூழல்-வாய் – கம்.ஆரண்:12 23/4
தூய நல் சோலையில் இருந்த சூழல்-வாய்
நாயக உணர்த்துவது உண்டு நான் எனா – கம்.கிட்:6 1/3,4

மேல்


சூழல்கள் (3)

புக்கனர் வானவர் புகாத சூழல்கள்
தக்கன் நல் வேள்வியில் தழலும் ஆறின – கம்.பால:13 13/2,3
தோள் என உயர்ந்த குன்றின் சூழல்கள் இனிது நோக்கி – கம்.பால:15 30/3
துங்க மால் வரை சூழல்கள் யாவையும் – கம்.பால:16 34/3

மேல்


சூழல்கள்-தோறும் (1)

நாடும் பல சூழல்கள்-தோறும் நடந்து – கம்.ஆரண்:14 74/1

மேல்


சூழலது (1)

தூங்கு திரை ஆறு தவழ் சூழலது ஓர் குன்றின் – கம்.ஆரண்:3 57/3

மேல்


சூழலன் (1)

விடல் சூழலன் யான் நின் உடை நட்பே – குறு 300/8

மேல்


சூழலில் (2)

தொடுத்த மாதவி சூழலில் சூர்_அர_மகளிர் – கம்.அயோ:10 23/3
துறை அறி துணைவரோடு இருந்த சூழலில்
முறை படு தானையின் மருங்கு முற்றினான் – கம்.யுத்1:4 33/2,3

மேல்


சூழலும் (4)

இயங்கு கார் மிடைந்த கா எழினி சூழலும்
கயங்கள் போன்று ஒளிர் பளிங்கு அடுத்த கானமும் – கம்.பால:19 5/2,3
இலை செறி பழுவமும் இனிய சூழலும்
நிலை மிகு தடங்களும் இனிது நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 2/3,4
துறையும் தோகை நின்று ஆடு சூழலும்
குறையும் சோலையும் குளிர்ந்த சாரல் நீர் – கம்.கிட்:15 13/1,2
விழையும் தண் தளிர் சூழலும் மென் மலர் – கம்.சுந்:6 28/2

மேல்


சூழலே (1)

கரண் புகு சூழலே சூழ காண்பது ஓர் – கம்.யுத்1:4 51/2

மேல்


சூழவே (2)

கரும் கடல் கிளர்ந்து என கலந்து சூழவே – கம்.அயோ:13 11/4
உரகர்கள் தம் மனம் உலைந்து சூழவே – கம்.ஆரண்:10 11/4

மேல்


சூழற்கு (1)

யாம் இருந்த நெடும் சூழற்கு என் செய வந்தீர் எனலும் – கம்.ஆரண்:6 110/2

மேல்


சூழற்கே (1)

சூழற்கே தன் கிள்ளையை ஏவி தொடர்வாளும் – கம்.பால:17 24/4

மேல்


சூழாதி (1)

பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ – கலி 18/2

மேல்


சூழாது (6)

எவ்வம் சூழாது விளங்கிய கொள்கை – பதி 21/3
சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் – பதி 72/2
என்னொடும் நின்னொடும் சூழாது கைம்மிக்கு – அகம் 128/7
இன் உயிர் அன்ன நின்னொடும் சூழாது
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த – அகம் 268/10,11
சூழாது சுரக்கும் நன்னன் நன் நாட்டு – அகம் 349/8
இன்னோர்க்கு என்னாது என்னோடும் சூழாது
வல்லாங்கு வாழ்தும் என்னாது நீயும் – புறம் 163/5,6

மேல்


சூழாதே (1)

அன்பு அற சூழாதே ஆற்று இடை நும்மொடு – கலி 6/9

மேல்


சூழாதோயே (1)

வாழாள் ஆதல் சூழாதோயே – நற் 183/11

மேல்


சூழான்-மன்னே (1)

பிரிதல் சூழான்-மன்னே இனியே – நற் 72/7

மேல்


சூழி (22)

அரை வரை மேகலை அணி நீர் சூழி
தரை விசும்பு உகந்த தண் பரங்குன்றம் – பரி 21/14,15
சூழி யானை சுடர் பூண் நன்னன் – அகம் 15/10
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின – அகம் 315/2
அலங்கு கதிர் சுமந்த கலங்கல் சூழி
நிலை தளர்வு தொலைந்த ஒல்கு நிலை பல் கால் – புறம் 375/1,2
சூழி யானை போல் தோன்றும் மால் வரை – கம்.பால:6 24/2
தொய்யலை கடந்தில சூழி யானையே – கம்.பால:14 19/4
சூழி சடை_முடி விண் தொட அயல் வெண்மதி தோற்ற – கம்.பால:24 11/2
சூழி வெம் களிற்று இறை தனக்கு சோர்வு இலா – கம்.அயோ:5 36/3
சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள் – கம்.அயோ:14 34/1
சூழி மால் யானையார் தொழு கழல் தயரதன் – கம்.கிட்:3 4/1
சூழி மால் யானை அன்ன தம்பியும் தானும் தொல்லை – கம்.கிட்:9 31/3
சூழி மால் யானையின் துணை மருப்பு இணை என – கம்.கிட்:13 69/1
தோரணம் முறியுமால் துளங்கி சூழி மால் – கம்.சுந்:3 46/1
சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய – கம்.சுந்:9 11/2
சூழி யானை மதம் படு தொய்யலின் – கம்.யுத்2:15 38/1
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர் – கம்.யுத்2:16 310/1
சூழி கரி தள்ளுதல் தோள் வலியோ – கம்.யுத்2:18 58/3
சூழி கொடும் கடும் காற்று அதன் உடனே வர தூர்க்கும் – கம்.யுத்3:27 154/2
சூழி பெற்ற மா அழுந்தும் வாசியும் சுரிக்குமால் – கம்.யுத்3:31 94/2
தூவி அம் பெடை அரி இனம் மறிதர சூழி
தூவி அம்பு எடை சோர்ந்தன சொரி உடல் சுரிப்ப – கம்.யுத்4:32 9/1,2
தொழுவில் நின்றன போன்றன சூழி மா – கம்.யுத்4:37 21/4
சூழி யானை துகைத்தது சோபனம் – கம்.யுத்4:40 3/4

மேல்


சூழிய (1)

விழு சூழிய விளங்கு ஓடைய – மது 43

மேல்


சூழியில் (1)

சூழியில் பட்ட நெற்றி களிற்றொடும் துரந்த தேரின் – கம்.யுத்2:16 172/3

மேல்


சூழியின் (1)

சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சி – மலை 228

மேல்


சூழின் (3)

பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என – கலி 3/14
ஒழிதல் வேண்டுவல் சூழின் பழி இன்று – கலி 8/20
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் – அகம் 319/11

மேல்


சூழினும் (2)

சூழ் வினை நான்முகத்து ஒருவன் சூழினும்
ஊழ்வினை ஒருவரால் ஒழிக்கல்-பாலதோ – கம்.அயோ:4 158/3,4
தாதை வந்து தான் தனி கொலை சூழினும் சாகான் – கம்.யுத்1:3 18/3

மேல்


சூழு (1)

சூழு மா கடல்களும் திடர் பட துகள் தவழ்ந்து – கம்.பால:20 10/1

மேல்


சூழுடை (1)

சூழுடை அண்டத்தின் சுவர்கள் எல்லையா – கம்.யுத்4:37 69/3

மேல்


சூழும் (18)

நெடு மிசை சூழும் மயில் ஆலும் சீர – கலி 36/2
பல சூழும் மனத்தோடு பைதலேன் யான் ஆக – கலி 46/17
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் – கலி 71/3
முகை சூழும் தும்பியும் போன்ம் – கலி 105/42
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும்
கடும் சூல் ஆ நாகு போல் நின் கண்டு நாளும் – கலி 110/13,14
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/4
வரி மணல் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 127/5
துறைய கலம் வாய் சூழும் துணி கடல் தண் சேர்ப்ப – கலி 132/7
சிலம்பு சூழும் கால் சோணை ஆம் தெரிவையை சேர்ந்தார் – கம்.பால:9 1/4
பொன்னே சூழும் பூவின் ஒதுங்கி பொலிகின்றாள் – கம்.பால:10 30/4
சூழும் ஏழ் மலை அவை தொடர்ந்த சூழல்-வாய் – கம்.ஆரண்:12 6/2
சூழும் தோற்றத்த வலி கொள் தொள்ளாயிரகோடி – கம்.கிட்:12 18/3
சூழும் வானர படையொடு அ தலைவரும் துவன்றி – கம்.கிட்:12 27/2
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – கம்.சுந்:8 4/4
சூழும் வெம் சுடர் தொடர்ந்திட யாவரும் தொடரா – கம்.சுந்:13 35/1
சூழும் மா மதில் அது சுடர்க்கும் மேலதால் – கம்.யுத்1:5 18/4
சூழும் வானர வீரர் துவன்றியே – கம்.யுத்2:15 56/4
சூழும் அலகை துணங்கை பறை துவைப்ப – கம்.யுத்2:17 85/3

மேல்


சூழும்-கால் (4)

சூழும்-கால் நும் மகள் நுமக்கும் ஆங்கு அனையளே – கலி 9/20
சூழும்-கால் நினைப்பது ஒன்று அறிகலேன் வருந்துவல் – கலி 47/17
சூழும்-கால் நறு_நுதால் நம்முளே சூழ்குவம் – கலி 47/18
நின்னொடு சூழும்-கால் நீயும் நிலம் கிளையா – கலி 63/15

மேல்


சூழுற (1)

சூழுற உலைந்து போனேன் காத்தருள் சுருதி மூர்த்தி – கம்.யுத்1:7 5/4

மேல்


சூள் (26)

அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ – நற் 386/6
பூ கஞல் ஊரன் சூள் இவண் – ஐங் 8/5
தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே – ஐங் 37/4
சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூள் உறல் வையை – பரி 6/73
மாலைக்கு மாலை வரூஉம் வரை சூள் நில் – பரி 8/49
துனியல் நனி நீ நின் சூள்
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள் – பரி 8/55,56
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள்
சான்றாளர் ஈன்ற தகாஅ தகாஅ மகாஅன் – பரி 8/56,57
என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின் – பரி 8/65
வையைக்கு தக்க மணல் சீர் சூள் கூறல் – பரி 8/71
நீர் உரைசெய் நீர்மை இல் சூள் என்றி நேர்_இழாய் – பரி 8/73
ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் – பரி 8/84
நிரை வளை ஆற்று இரும் சூள்
வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால் – பரி 8/89,90
மெய் சூள்-உறுவானை மெலியல் பொய் சூள் என்று – பரி 12/64
சூள் பேணான் பொய்த்தான் மலை – கலி 41/20
எடுத்து சூள் பல உற்ற பாணன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/14
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் – கலி 75/21
விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும் – கலி 75/27
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக – கலி 85/26
நீ உறும் பொய் சூள் அணங்கு ஆகின் மற்று இனி – கலி 88/20
பண்டைய அல்ல நின் பொய் சூள் நினக்கு எல்லா – கலி 90/24
மற்றது அறிவல் யான் நின் சூள் அனைத்து ஆக நல்லார் – கலி 91/9
தலையினால் தொட்டு உற்றேன் சூள்
ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின் – கலி 108/56,57
பலவும் சூள் தேற்றி தெளித்தவன் என்னை – கலி 147/23
சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன் – கலி 149/10
கடும் சூள் தருகுவன் நினக்கே கானல் – அகம் 110/5
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய் – அகம் 256/18

மேல்


சூள்-உற்று (1)

உண்ணார் ஆயினும் தன்னொடு சூள்-உற்று
உண்ம் என இரக்கும் பெரும் பெயர் சாத்தன் – புறம் 178/4,5

மேல்


சூள்-உறுவானை (1)

மெய் சூள்-உறுவானை மெலியல் பொய் சூள் என்று – பரி 12/64

மேல்


சூளாள் (1)

பொய் சூளாள் என்பது அறியேன் யான் என்று இரந்து – பரி 12/63

மேல்


சூளிகை (2)

சூளிகை மழை முகில் தொடக்கும் தோரண – கம்.பால:3 63/1
சூடல் நீத்தன சூடிகை சூளிகை
மாடம் நீத்தன மங்கல வள்ளையே – கம்.அயோ:11 23/3,4

மேல்


சூளின் (2)

என்னை அருளி அருள் முருகு சூள் சூளின்
நின்னை அருள் இல் அணங்கான் மெய் வேல் தின்னும் – பரி 8/65,66
ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு – பரி 8/70

மேல்


சூளினனே (1)

பாணன் பொய்யன் பல் சூளினனே – ஐங் 43/4

மேல்


சூளும் (2)

சூளும் பொய்யோ கடல் அறி கரியே – அகம் 320/14
கொல்வென் என்று உன்னைத்தானே குறித்து ஒரு சூளும் கொண்ட – கம்.யுத்3:27 77/1

மேல்


சூளுற்ற (1)

தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – கம்.ஆரண்:2 31/4

மேல்


சூளுற்றதும் (1)

சூளுற்றதும் உண்டு அது சொல்லுதியால் – கம்.யுத்2:18 34/4

மேல்


சூளுற்றேன் (1)

சூளுற்றேன் இது சரதம் என்று இலக்குவன் சொன்னான் – கம்.யுத்3:22 60/4

மேல்


சூளுறவு (2)

கோறும் என முந்தை ஒரு சூளுறவு கொண்டார் – கம்.ஆரண்:10 56/4
சொன்ன சொல் என் ஆம் முன்னம் சூளுறவு என் ஆம் தோன்றால் – கம்.யுத்1:14 6/4

மேல்


சூளுறு (1)

சூளுறு கட்டுரை சொல்லல் மேயினான் – கம்.அயோ:11 95/4

மேல்


சூளே (7)

சூர் அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/5
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 384/4
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே – ஐங் 31/4
பழன ஊர நீ உற்ற சூளே – ஐங் 53/4
விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே – ஐங் 227/5
செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/21

மேல்


சூளேல் (1)

அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல்
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் – பரி 8/68,69

மேல்


சூளை (1)

அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 228/3,4

மேல்


சூறை (3)

சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – கம்.அயோ:13 20/3
கலங்கு சூறை வன் போர் நெடும் கால் என – கம்.ஆரண்:9 31/3
சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை – கம்.யுத்2:16 343/2

மேல்


சூறையாடவே (1)

துக்கம் நின்று அறிவினை சூறையாடவே – கம்.அயோ:4 195/4

மேல்


சூறையாடிட (1)

சுட்டது குரங்கு எரி சூறையாடிட
கெட்டது கொடி நகர் கிளையும் நண்பரும் – கம்.யுத்1:2 12/1,2

மேல்


சூன்ற (1)

கழுது சூன்ற இராவணன் கண் எலாம் – கம்.யுத்4:37 164/4

மேல்


சூன்று (3)

நிழல் சூன்று உண்ட நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 381/6
சுரிகையின் கண் மலர் சூன்று நீக்கினார் – கம்.அயோ:4 171/4
கண்களை சூன்று நீக்கும் அரக்கியர் குழாமும் கண்டான் – கம்.யுத்4:34 23/4

மேல்