சு – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சுக்கிரீவ 1
சுக்கிரீவற்கும் 1
சுக்கிரீவன் 1
சுக்கிரீவன்-தன் 1
சுக்கிரீவனே 1
சுக்கிரீவனை 1
சுகம் 2
சுகன் 1
சுகிர் 3
சுகிர்ந்து 1
சுகிரொடு 1
சுசேடணன் 2
சுட்ட 11
சுட்ட_இழாய் 1
சுட்டதால் 2
சுட்டது 10
சுட்டவர்க்கும் 1
சுட்டவா 1
சுட்டவும் 1
சுட்டன 3
சுட்டனன் 1
சுட்டாய் 2
சுட்டாலும் 1
சுட்டான் 1
சுட்டி 9
சுட்டிய 5
சுட்டியதோ 1
சுட்டிலது 1
சுட்டின் 1
சுட்டினள் 1
சுட்டினன் 1
சுட்டினாள் 1
சுட்டினும் 1
சுட்டீய 1
சுட்டு 18
சுட்டு_இனத்து 1
சுட்டுநர் 1
சுட்டுபு 1
சுட்டுவிரல் 1
சுட 34
சுடர் 426
சுடர்-போல் 1
சுடர்_நுதல் 1
சுடர்_நுதால் 1
சுடர்_இழாய் 3
சுடர்க்கு 1
சுடர்க்கும் 1
சுடர்கள் 9
சுடர்களும் 1
சுடர்கிற்பாள் 1
சுடர்கின்ற 1
சுடர்கின்றது 1
சுடர்கின்றன 1
சுடர்த்தலை 1
சுடர்ந்து 2
சுடர்வ 1
சுடர்வர 4
சுடர்விடு 3
சுடர 4
சுடரது 1
சுடரவன் 2
சுடராம் 1
சுடரால் 1
சுடரிய 1
சுடரின் 9
சுடரினும் 1
சுடரினுள் 1
சுடரினை 1
சுடருடை 1
சுடரும் 23
சுடருள் 1
சுடரே 3
சுடரை 4
சுடரையும் 1
சுடரொடு 4
சுடரோடு 1
சுடரோய் 1
சுடரோன் 5
சுடரோனின் 2
சுடரோனை 1
சுடல் 2
சுடலை 3
சுடவும் 1
சுடாது 2
சுடிகை 1
சுடினும் 1
சுடு 86
சுடுக 2
சுடுகலாதது 1
சுடுகிற்கிலர் 1
சுடுகிற்கும் 1
சுடுகிற்பன 1
சுடுகின்றது 1
சுடுகின்றே 1
சுடுதரும்-மன்னோ 1
சுடுதல் 1
சுடுதலோ 1
சுடுதியால் 2
சுடுதியோ 1
சுடுதும் 1
சுடும் 14
சுடுமண் 1
சுடுமோ 2
சுடுவது 4
சுடுவதே 1
சுடுவன 1
சுடுவான் 2
சுடுவிக்கின்றது 1
சுடுவித்தீர் 1
சுடுவித்தேன் 1
சுடுவேன் 2
சுடேணன் 2
சுண்டி 1
சுண்ண 3
சுண்ணத்தர் 1
சுண்ணத்தின் 1
சுண்ணம் 13
சுண்ணமாய் 1
சுண்ணமும் 11
சுணங்கறை 2
சுணங்கறையதுவே 1
சுணங்கின் 15
சுணங்கினள் 1
சுணங்கினாய் 1
சுணங்கு 25
சுணங்கு_இனம் 1
சுணங்கும் 3
சுணங்கே 2
சுணங்கொடு 1
சுணம் 1
சுணையும் 1
சுதீக்கணன் 1
சுதை 10
சுதையத்து 1
சுதையால் 1
சுதையின் 1
சுந்தர 33
சுந்தரம் 1
சுந்தரவில்லியை 1
சுந்தரன் 6
சுந்தரி 5
சுந்தரியர் 1
சுந்தோபசுந்த 1
சுபாரிசன் 2
சும்மை 13
சும்மைத்து 1
சும்மைய 1
சும்மையர் 2
சும்மையான் 2
சும்மையின் 1
சும்மையும் 1
சும்மையை 1
சும்மையொடு 3
சுமக்க 7
சுமக்கின்ற 2
சுமக்கின்றது 1
சுமக்கின்றேன் 1
சுமக்கினும் 1
சுமக்கும் 5
சுமட்டினள் 1
சுமட்டு 1
சுமத்தியால் 1
சுமந்த 34
சுமந்தது 1
சுமந்ததே 1
சுமந்தன 2
சுமந்தனர் 1
சுமந்தனென் 1
சுமந்தாய் 1
சுமந்தார் 1
சுமந்தானும் 1
சுமந்திர 1
சுமந்திரன் 11
சுமந்திரனே 1
சுமந்திரனை 2
சுமந்திரனோடும் 1
சுமந்து 56
சுமந்துகொண்டு 1
சுமந்தேன் 4
சுமப்ப 4
சுமாலி 1
சுமித்திரை 8
சுமித்திரை-தனக்கு 1
சுமித்திரைக்கு 1
சுமித்திரையும் 1
சுமித்திரையோடும் 1
சுமை 9
சுமையது 1
சுமையால் 1
சுமையுறு 1
சுமையொடும் 1
சுயம்பிரபை 1
சுர 16
சுரக்க 1
சுரக்கும் 17
சுரசை 1
சுரத்தல் 1
சுரத்தலின் 1
சுரத்தலும் 1
சுரத்திடை 1
சுரத்து 23
சுரத்தை 1
சுரத 1
சுரதலம் 1
சுரந்த 9
சுரந்தன 2
சுரந்தனனேல் 1
சுரந்து 13
சுரப்ப 2
சுரபியே 1
சுரபுன்னை 1
சுரபுன்னையும் 1
சுரம் 136
சுரமே 1
சுரர் 5
சுரர்க்கு 2
சுரர்கள் 3
சுரர்களோடு 2
சுரவே 1
சுரன் 31
சுரனும் 1
சுரனே 10
சுரா 1
சுரி 36
சுரிக்க 2
சுரிக்கும் 1
சுரிக்குமால் 1
சுரிகின்ற 1
சுரிகை 4
சுரிகையன் 1
சுரிகையால் 2
சுரிகையாளன் 1
சுரிகையின் 2
சுரிகையும் 1
சுரித்த 1
சுரித்து 3
சுரிதக 1
சுரிந்த 1
சுரிந்து 1
சுரிப்ப 1
சுரிப்பு 1
சுரிபடை 1
சுரியல் 5
சுரு 1
சுருக்கத்தால் 1
சுருக்கம் 3
சுருக்கமும் 1
சுருக்கி 11
சுருக்கிய 2
சுருக்கினெம் 1
சுருக்கு 2
சுருக்கு_இல் 1
சுருக்குண்டு 1
சுருங்க 2
சுருங்கா 1
சுருங்கி 4
சுருங்கிடும் 1
சுருங்கிய 2
சுருங்கிற்று 1
சுருங்கின்று 1
சுருங்கு 2
சுருங்கு_இடை 1
சுருங்கும் 1
சுருட்டி 4
சுருண்டனர் 1
சுருண்டார் 1
சுருண்டாள் 1
சுருண்டான் 1
சுருண்டு 3
சுருணை 1
சுருதி 20
சுருதியும் 2
சுருதியே 3
சுருதியோர் 1
சுரும்பின் 2
சுரும்பு 57
சுரும்பும் 5
சுரும்பொடு 1
சுருள் 4
சுருளின் 1
சுருளுடை 1
சுருளும் 3
சுருளோடும் 1
சுரை 19
சுரைய 1
சுரையர் 1
சுரையின் 1
சுலவு 1
சுலாம் 1
சுலாய-கொலாம் 1
சுலாயதனை 1
சுலாவிய 1
சுவட்டை 2
சுவட்டொடு 2
சுவடிகள் 1
சுவடு 13
சுவடும் 2
சுவண 3
சுவணக 1
சுவணத்தின் 1
சுவணத்தை 1
சுவணநதி 1
சுவணம் 1
சுவர் 31
சுவர்-தொறும் 1
சுவர்கள் 2
சுவர்களின் 1
சுவர 1
சுவரா 1
சுவரில் 1
சுவரும் 2
சுவல் 56
சுவல 4
சுவறி 1
சுவறின 1
சுவாத 1
சுவேலத்தின் 1
சுவேலம் 1
சுவை 33
சுவை-தொறும் 1
சுவைக்கு 1
சுவைக்கும் 1
சுவைத்த 1
சுவைத்ததால் 1
சுவைத்தனன் 1
சுவைத்திட்ட 1
சுவைத்து 3
சுவைப்ப 2
சுவைமை 1
சுவைய 4
சுவையாய் 1
சுவையில் 1
சுவையின் 1
சுவையினள் 1
சுவையை 1
சுவையோடு 1
சுழல் 11
சுழல்பு 1
சுழல்வ 1
சுழல்வது-மன் 1
சுழல 1
சுழலிடு 1
சுழலும் 12
சுழற்றி 7
சுழற்றிய 2
சுழற்றினன் 1
சுழற்றினார் 1
சுழற்றினான் 2
சுழற்று 1
சுழற்றும் 1
சுழற்றுவார் 1
சுழன்ற 2
சுழன்றது 7
சுழன்றன 2
சுழன்றனர் 1
சுழன்றார் 1
சுழன்றால் 1
சுழன்றில 1
சுழன்று 1
சுழி 22
சுழி-தொறும் 1
சுழிக்கும் 3
சுழிகள் 1
சுழிகள்-தோறும் 2
சுழிகளும் 1
சுழித்த 1
சுழித்து 5
சுழிபட்டு 1
சுழிபடு 1
சுழிய 3
சுழியம் 1
சுழியிடை 1
சுழியின் 1
சுழியுடை 1
சுழியும் 1
சுள்ளி 3
சுள்ளியில் 1
சுளகா 1
சுளகின் 1
சுளகு 2
சுளிகிலையாம் 1
சுளித்தான் 1
சுளித்து 2
சுளியன்-மின் 1
சுளியும் 2
சுளிவது 1
சுளை 19
சுளைய 1
சுளையும் 1
சுளையொடு 1
சுற்ற 54
சுற்றத்தவர்களும் 1
சுற்றத்தன் 1
சுற்றத்தார் 1
சுற்றத்தாரும் 4
சுற்றத்தான் 1
சுற்றத்து 7
சுற்றத்தொடும் 1
சுற்றத்தோடும் 3
சுற்றம் 22
சுற்றமும் 15
சுற்றமே 1
சுற்றமொடு 20
சுற்றமோடு 5
சுற்றலால் 6
சுற்றவே 1
சுற்றி 58
சுற்றிக்கொண்டது 1
சுற்றிட 4
சுற்றிடவே 1
சுற்றிய 53
சுற்றியது 2
சுற்றில் 1
சுற்றிலா 1
சுற்றின 8
சுற்றினர் 7
சுற்றினரோடும் 1
சுற்றினன் 1
சுற்றினார் 12
சுற்றினாள் 1
சுற்றினான் 2
சுற்று 22
சுற்றுண்ட 1
சுற்றுபு 1
சுற்றும் 44
சுற்றுமோ 1
சுற்றுவர் 1
சுற்றுவன 1
சுற்றுவாள் 1
சுற்றுற 12
சுற்றுறா 1
சுற்றுறு 3
சுற்றுறும் 1
சுற்றொடு 1
சுற 1
சுறங்க 1
சுறவது 1
சுறவம் 3
சுறவின் 2
சுறவு 12
சுறவு_இனத்து 1
சுறவு_இனம் 3
சுறவும் 1
சுறவொடு 1
சுறா 19
சுறாஅ 1
சுறாஅ_கொடியான் 1
சுறு 4
சுறுக்கென்று 1
சுறுக்கொண்டு 3
சுறுக்கொள் 1
சுறுக்கொள 4
சுனை 100
சுனை-தொறும் 1
சுனை-தோறும் 1
சுனைகாள் 1
சுனைய 3
சுனையவும் 2
சுனையான் 1
சுனையின் 2
சுனையும் 4
சுனையுள் 1
சுனையே 1

சுக்கிரீவ (1)

சுக்கிரீவ நின் தோளுடை வன்மையால் தெசம் தொகு – கம்.யுத்4:41 9/1

மேல்


சுக்கிரீவற்கும் (1)

சுக்கிரீவற்கும் உண்டோ சூலமும் வேலும் வாளும் – கம்.யுத்1:13 15/4

மேல்


சுக்கிரீவன் (1)

நாயகன் சுக்கிரீவன் என்று உளன் நவையின் தீர்ந்தான் – கம்.சுந்:4 29/4

மேல்


சுக்கிரீவன்-தன் (1)

சுக்கிரீவன்-தன் மார்பில் புங்கமும் தோன்றா-வண்ணம் – கம்.யுத்2:15 131/3

மேல்


சுக்கிரீவனே (1)

சுடர் நெடு மணி முடி சுக்கிரீவனே – கம்.யுத்1:4 56/4

மேல்


சுக்கிரீவனை (1)

சுக்கிரீவனை நோக்கி தன் தாமரை துணை கண் – கம்.யுத்3:22 188/1

மேல்


சுகம் (2)

துன்பு உளது எனின் அன்றோ சுகம் உளது அது அன்றி – கம்.அயோ:8 41/1
சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான் – கம்.யுத்1:5 33/2

மேல்


சுகன் (1)

சுகன் இவன் அவனும் சாரன் என்பது தெரிய சொன்னான் – கம்.யுத்1:9 28/4

மேல்


சுகிர் (3)

குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் – மலை 23
சுகிர் புரி நரம்பின் சீறியாழ் பண்ணி – புறம் 109/15
ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி – புறம் 381/13

மேல்


சுகிர்ந்து (1)

வேணியை அரம்பை மெல்ல விரல் முறை சுகிர்ந்து விட்டாள் – கம்.யுத்4:40 30/4

மேல்


சுகிரொடு (1)

பாணர் நரம்பின் சுகிரொடு வய_மான் – புறம் 318/5

மேல்


சுசேடணன் (2)

தோன்றினான் வந்து சுசேடணன் எனும் பெயர் தோன்றல் – கம்.கிட்:12 3/4
விந்தம் அன்ன தோள் சதவலி சுசேடணன் வினதன் – கம்.யுத்3:22 175/1

மேல்


சுட்ட (11)

காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழும் குறை – பொரு 105
யாஅம் கொன்ற மரம் சுட்ட இயவில் – குறு 198/1
சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15
சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி – புறம் 136/18
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து – புறம் 319/8
சுட்ட கங்குல் நெடிது என சோர்கின்றான் – கம்.ஆரண்:14 22/1
சுட்ட போது இமையவர் முதல் தொல்லையோர் – கம்.கிட்:10 93/2
சுட்ட வல் இரும்பு அடைகலை சுடுகலாதது போல் – கம்.சுந்:11 32/3
முற்றுறு மும்மை செம் தீ முப்புரம் முருங்க சுட்ட
கொற்றவன் நெற்றி கண்ணின் வன்னியும் குளிர்ந்த அன்றே – கம்.சுந்:12 124/3,4
முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் – கம்.யுத்2:16 26/1
உரம் கெடுத்து உலகம் மூன்றும் ஒருவன் ஓர் அம்பின் சுட்ட
புரங்களின் தீய்த்து காண்பென் பொடி ஒரு கடிகை போழ்தின் – கம்.யுத்2:19 239/3,4

மேல்


சுட்ட_இழாய் (1)

சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15

மேல்


சுட்டதால் (2)

ததும்பு பூம் திரை தண் புனல் சுட்டதால்
நிதம்ப பாரத்து ஓர் நேர்_இழை காமத்தால் – கம்.பால:18 24/2,3
சுட்டது என்னுடை நெஞ்சையும் சுட்டதால் – கம்.யுத்2:15 91/4

மேல்


சுட்டது (10)

துன்னலன் ஒருவன் பெற்ற புகழ் என சுட்டது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 110/4
துளை எயிற்று ஊறல் உற்றதாம் என சுட்டது அன்றே – கம்.ஆரண்:14 7/4
தீயை சுட்டது ஓர் கற்பு எனும் தீயினாள் – கம்.சுந்:12 35/4
குரங்கு சுட்டது ஈது என்றலும் இராவணன் கொதித்தான் – கம்.சுந்:13 39/4
சுட்டது குரங்கு எரி சூறையாடிட – கம்.யுத்1:2 12/1
வானரம் சுட்டது என்று உணர்தல் மாட்சியோ – கம்.யுத்1:2 75/4
சுட்டது இல்லை நின் தோன்றலை சுடர் கனல் சுழி படர் அழுவத்துள் – கம்.யுத்1:3 87/1
தூபமே பெருகும் வண்ணம் எரி எழ சுட்டது அன்றே – கம்.யுத்1:7 18/2
சுட்டது என்னுடை நெஞ்சையும் சுட்டதால் – கம்.யுத்2:15 91/4
சுட்டது ஓர் பகழி-தன்னால் விசும்பிடை துணித்து நீக்கி – கம்.யுத்2:18 190/2

மேல்


சுட்டவர்க்கும் (1)

புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் – கலி 107/2

மேல்


சுட்டவா (1)

சுட்டவா கண்டும் தொல் நகர் வேலையை – கம்.யுத்1:9 47/1

மேல்


சுட்டவும் (1)

துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும் – பரி 19/54

மேல்


சுட்டன (3)

சுட்டன என்கு எனோ யாது சொல்லுகேன் – கம்.கிட்:6 7/4
சுட்டன பொறிகள் வீழ துளங்கினர் அரக்கர்-தாமும் – கம்.சுந்:6 54/3
சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை – கம்.யுத்2:19 94/3

மேல்


சுட்டனன் (1)

சுட்டனன் என துணுக்கமுற்று அமரரும் சுருண்டார் – கம்.யுத்4:37 103/2

மேல்


சுட்டாய் (2)

சுட்டாய் இது என்னை தொடங்கினை நீ – கம்.ஆரண்:13 8/2
தொண்டை அம் கனி வாய் சீதை துயக்கினால் என்னை சுட்டாய்
விண்ட வானவர் கண் முன்னே விரி பொழில் இறுத்து வீச – கம்.சுந்:6 40/1,2

மேல்


சுட்டாலும் (1)

சுட்டாலும் தொலையா அன்றோ – கம்.சுந்:5 47/4

மேல்


சுட்டான் (1)

சுட்டான் இ அகன் பதியை தொடு வேலையோடும் – கம்.யுத்2:19 2/3

மேல்


சுட்டி (9)

நான்முக ஒருவர் சுட்டி காண்வர – திரு 165
வறிது உகு நெஞ்சினள் பிறிது ஒன்று சுட்டி
வெய்ய உயிர்த்தனள் யாயே – நற் 368/8,9
கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின் – பரி 9/35
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி
கூர் எஃகு எறிஞரின் அலைத்தல் ஆனாது – அகம் 71/11,12
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென – அகம் 189/7
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி
மன்று ஓடு புதல்வன் புன் தலை நீவும் – அகம் 245/11,12
நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று – புறம் 156/3,4
கையின் சுட்டி பையென எண்ணி – புறம் 257/9
கொழுந்து சேர் நுதல் கோது அறு சுட்டி போய் – கம்.பால:11 11/3

மேல்


சுட்டிய (5)

இருவர் சுட்டிய பல் வேறு தொல் குடி – திரு 178
பகைவர் சுட்டிய படை கொள் நோன் விரல் – முல் 77
தொன்மை சுட்டிய வண்மையோனே – புறம் 330/7
பொதுமை சுட்டிய மூவர் உலகமும் – புறம் 357/2
சுட்டிய வலியினாலே கோறலை துணிந்து நின்றான் – கம்.யுத்3:28 5/4

மேல்


சுட்டியதோ (1)

சுட்டியதோ முனம் சொன்ன சொற்களால் – கம்.யுத்2:16 75/2

மேல்


சுட்டிலது (1)

சுட்டிலது என்பது சொன்னார் – கம்.சுந்:13 55/4

மேல்


சுட்டின் (1)

தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி – புறம் 32/7

மேல்


சுட்டினள் (1)

தோன்றிய தோன்றல்-தன்னை சுட்டினள் காட்டி சொன்னாள் – கம்.ஆரண்:7 65/1

மேல்


சுட்டினன் (1)

சுட்டினன் நின்றனன் தொழுத கையினன் – கம்.சுந்:4 99/1

மேல்


சுட்டினாள் (1)

துமில போர் வல் அரக்கர்க்கு சுட்டினாள்
அமல தொல் பெயர் ஆயிரத்து ஆழியான் – கம்.ஆரண்:7 15/1,2

மேல்


சுட்டினும் (1)

சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவ பலவே – மலை 398

மேல்


சுட்டீய (1)

சுட்டீய நிமிர்ந்த சுடர் சுடரும் – கம்.யுத்3:31 192/2

மேல்


சுட்டு (18)

நிண ஊன் சுட்டு உருக்கு அமைய – மது 755
துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும் – பரி 19/54
நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் – கலி 109/3
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு
நல்_இனத்து ஆயர் எமர் – கலி 113/9,10
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ் – அகம் 77/6
வஞ்சி விறகின் சுட்டு வாய் உறுக்கும் – அகம் 216/4
ஒழி மடல் விறகின் கழு மீன் சுட்டு
வெம் கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின் – புறம் 29/14,15
தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின் – புறம் 150/12
சுட்டு குவி என செத்தோர் பயிரும் – புறம் 240/8
சுட்டு சோர்தல் பழுது அன்றோ தொடர்தும் தேரின் சுவடு என்பார் – கம்.அயோ:6 32/4
தொல்லை வாலை மூலம் அற சுட்டு நகரை சூழ்போக்கி – கம்.சுந்:12 112/3
தாருவை சுட்டு மலைகளை தழல்-செய்து தனி மா – கம்.சுந்:13 32/2
சுட்டு வந்து எரி குல படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 38/2
சுடல் உற சுட்டு வேறு ஓர் மருந்தினால் துயரம் தீர்வர் – கம்.யுத்2:16 141/2
சுட்டு உயர் நெடு வனம் தொலைந்த பின் நெடும் – கம்.யுத்2:19 42/3
திக்கு எலாம் சுட்டு வானோர் உலகு எலாம் தீய்த்து தீர்க்க – கம்.யுத்3:26 67/2
சுட்டு ஆசு அறுத்து உலகு உண்ணும் அ சுடரோன் என பொலிந்தான் – கம்.யுத்3:31 108/3
கடை உவாவினில் இராவணன் தன்னையும் சுட்டு – கம்.யுத்4:40 125/4

மேல்


சுட்டு_இனத்து (1)

நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் – கலி 109/3

மேல்


சுட்டுநர் (1)

சுட்டுநர் பனிக்கும் சூர் உடை முதலைய – அகம் 72/8

மேல்


சுட்டுபு (1)

சுட்டுபு நக்கி ஆங்கு காதலர் – குறு 60/4

மேல்


சுட்டுவிரல் (1)

மூக்கின் உச்சி சுட்டுவிரல் சேர்த்தி – நற் 149/2

மேல்


சுட (34)

முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை – புறம் 103/6
பொங்கு கோபம் சுட பூளை வீ அன்ன தன் – கம்.பால:7 1/3
வழங்கு வெம் கதிர் சுட மறைவு தேடியே – கம்.பால:7 11/4
மாக வெம் கனல் எனும் வடவை தீ சுட
மேகமும் கரிந்து இடை வீழ்ந்த போலுமே – கம்.பால:7 12/3,4
எரிந்த வெம் கனல் சுட இழையில் கோத்த நூல் – கம்.பால:10 50/3
தீய வெம் சொல் செவி சுட தேம்புவாள் – கம்.அயோ:4 217/4
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் – கம்.அயோ:10 18/2
அரம் சுட அழல் நிமிர் அலங்கல் வேலினாய் – கம்.அயோ:14 39/1
ஊன் சுட உணங்கு பேழ் வாய் உணர்வு இலி உருவில் நாறும் – கம்.ஆரண்:6 51/1
கான் சுட முளைத்த கற்பின் கனலியை கண்ணின் கண்டாள் – கம்.ஆரண்:6 51/4
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 131/4
புரம் சுட விடு சரம் புரையும் மின் இனம் – கம்.கிட்:10 20/2
அரம் சுட பொறி நிமிர் அயிலின் ஆடவர் – கம்.கிட்:10 20/3
உரம் சுட உளைந்தனர் பிரிந்துளோர் எலாம் – கம்.கிட்:10 20/4
உள் நிறைந்து உயிர்க்கும் வெம்மை உயிர் சுட உலைவேன் உள்ளம் – கம்.கிட்:10 61/1
வெப்புற புரம் சுட வெந்து வீவதோ – கம்.கிட்:10 90/2
விண்ணிடை புரம் சுட வெகுண்ட மேலை_நாள் – கம்.கிட்:10 98/2
ஆணியின் கிடந்த காதல் அகம் சுட அருவி உண் கண் – கம்.சுந்:2 185/1
சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் – கம்.சுந்:2 191/4
துன்_அரும் சுடர் சுட சுறுக்கொண்டு ஏறிற்றால் – கம்.சுந்:3 49/3
உரம் சுட எரி உயிர்த்து ஒருவன் ஓங்கினான் – கம்.சுந்:11 2/2
புரம் சுட வரி சிலை பொருப்பு வாங்கிய – கம்.சுந்:11 2/3
மூண்டு முப்புரம் சுட முடுகும் ஈசனின் – கம்.சுந்:11 23/3
பாழி தீ சுட வெந்தது என் நகர் என பகர்ந்தான் – கம்.சுந்:13 38/4
இன்னம் ஆர் உளர் வீரர் மற்று இவன் சுட எரிந்த – கம்.யுத்1:5 65/3
பல் நெடும் காதத்தேயும் சுட வல்ல பவள செ வாய் – கம்.யுத்1:9 22/3
கோளுற்றவன் நெஞ்சு சுட குழைவான் – கம்.யுத்2:18 34/1
நாயகன் தம்பிக்கு உற்ற துயர் சுட நடுங்குகின்றான் – கம்.யுத்2:19 198/4
தூண்டுறு சுடர் சுட சுருங்கி தொக்க-போல் – கம்.யுத்3:31 170/4
புரம் சுட பண்டு அமைந்தது பொன் பணை – கம்.யுத்4:37 193/1
அரம் சுட சுடர் நெஞ்சன் அரக்கர்_கோன் – கம்.யுத்4:37 193/3
உரம் சுட சுடரோன் மகன் உந்தினான் – கம்.யுத்4:37 193/4
வினையினில் சுட வேண்டுவென் யான் என்றான் – கம்.யுத்4:40 18/4
பொங்கு வெம் தீ சுட பொறுக்கிலாமையால் – கம்.யுத்4:40 78/2

மேல்


சுடர் (426)

சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 43
சூர் முதல் தடிந்த சுடர் இலை நெடு வேல் – திரு 46
செம் பொறி வாங்கிய மொய்ம்பின் சுடர் விடுபு – திரு 105
சுடர் கால் மாறிய செவ்வி நோக்கி – சிறு 171
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 305
இரவில் மாட்டிய இலங்கு சுடர் ஞெகிழி – பெரும் 349
சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் – பெரும் 385
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு – பெரும் 430
பாவை_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல – முல் 85
சூடு-உற்ற சுடர் பூவின் – மது 225
முள் தாள சுடர் தாமரை – மது 249
சுடர் பூ கொன்றை தாஅய நீழல் – மது 277
செல் சுடர் பசு வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 411
மாசு அற விளங்கிய யாக்கையர் சூழ் சுடர்
வாடா பூவின் இமையா நாட்டத்து – மது 456,457
சூடு-உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும் – மது 512
ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து – மது 545
நெடும் சுடர் விளக்கம் கொளீஇ நெடு நகர் – மது 556
ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி – மது 580
ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு – மது 607
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று – மது 702
கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 710
பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல – நெடு 175
இன் இசை முரசின் சுடர் பூண் சேஎய் – குறி 51
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி – குறி 90
மாசு அறு சுடர் நுதல் நீவி நீடு நினைந்து – குறி 182
பூ தொடி மகளிர் சுடர் தலை கொளுவி – குறி 224
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பட் 21
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை – பட் 38
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் – பட் 112
சூழியின் பொலிந்த சுடர் பூ இலஞ்சி – மலை 228
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய் – நற் 26/5
படு_சுடர் அடைந்த பகு வாய் நெடு வரை – நற் 33/1
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ – நற் 67/8
படர் வந்து நலியும் சுடர் செல் மாலை – நற் 78/5
சுடர் புரை திரு நுதல் பசப்ப – நற் 108/8
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம் – நற் 117/5
இருந்தனை சென்மோ வழங்குக சுடர் என – நற் 146/6
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர்
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று – நற் 163/9,10
வளி பொர கற்றை தாஅய் நளி சுடர்
நீல் நிற விசும்பின் மீனொடு புரைய – நற் 199/8,9
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல – நற் 202/10
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/4
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர்
நீல் நிற பரப்பில் தயங்கு திரை உதைப்ப – நற் 215/5,6
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர்
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும் – நற் 219/7,8
சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி – நற் 245/11
வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் – நற் 261/3
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை – நற் 302/2
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை – நற் 321/5
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – நற் 369/1
நிழல் திகழ் சுடர் தொடி ஞெகிழ ஏங்கி – நற் 371/6
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ – நற் 388/4
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் – குறு 0/4
இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி – குறு 189/3
சுடர் சினம் தணிந்து குன்றம் சேர – குறு 195/1
சுடர் செல் வானம் சேப்ப படர் கூர்ந்து – குறு 234/1
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப – குறு 314/2
பஞ்சி வெண் திரி செம் சுடர் நல் இல் – குறு 353/5
மீன் படு சுடர் ஒளி வெரூஉம் – குறு 357/7
சுடர் வாய் நெடு வேல் காளையொடு – குறு 378/4
சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை – குறு 398/5
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப – ஐங் 56/3
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே – ஐங் 94/5
சுடர் நுதல் பசப்ப சாஅய் படர் மெலிந்து – ஐங் 107/2
வண்டு இமிர் சுடர் நுதல் குறு_மகள் – ஐங் 254/3
சுடர் தொடி குறு_மகள் இனைய – ஐங் 305/3
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் – ஐங் 353/2
அலமரு நோக்கின் நலம் வரு சுடர் நுதல் – ஐங் 375/4
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல – ஐங் 405/1
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல – ஐங் 405/1
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை – ஐங் 408/1
சுடர் தொடி மடவரல் புணர்ந்தனம் யாமே – ஐங் 416/5
அடர் பொன் என்ன சுடர் இதழ் பகரும் – ஐங் 430/2
நன் பொன் அன்ன சுடர் இணர் – ஐங் 436/2
ஒண் சுடர் தோன்றியும் தளவமும் உடைத்தே – ஐங் 440/3
காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/3
காமர் சுடர் நுதல் விளங்கும் – ஐங் 466/4
மை அறு சுடர் நுதல் விளங்க கறுத்தோர் – ஐங் 474/1
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் – பதி 16/13
கொண்ட தீயின் சுடர் எழு-தோறும் – பதி 21/6
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து – பதி 25/6
செம் சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்து – பதி 35/8
சுடர் வீ வாகை கடி முதல் தடிந்த – பதி 40/15
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர்
அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின் – பதி 40/29,30
வரை சேர்பு எழுந்த சுடர் வீ வேங்கை – பதி 41/8
குன்று வறம் கூர சுடர் சினம் திகழ – பதி 43/13
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை – பதி 46/2
பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல – பதி 47/6
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பதி 51/19
ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு – பதி 62/6
நிலம் பயம் பொழிய சுடர் சினம் தணிய – பதி 69/13
கற்பு இறைகொண்ட கமழும் சுடர் நுதல் – பதி 70/15
பொங்கு பிசிர் நுடக்கிய செம் சுடர் நிகழ்வின் – பதி 72/14
தொடி சுடர் வரும் வலி முன்கை – பதி 80/6
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/26
சுடர் வீ வாகை நன்னன் தேய்த்து – பதி 88/10
வாழ்நாள் அறியும் வயங்கு சுடர் நோக்கத்து – பதி 89/18
விடர் இடு சுடர் படர் பொலம் புனை வினை மலர் – பரி 1/15
திகழ் ஒளி ஒண் சுடர் வளப்பாடு கொளலும் – பரி 2/64
வெம் சுடர் ஒளியும் நீ திங்களுள் அளியும் நீ – பரி 3/67
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் – பரி 10/115
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த – பரி 13/28
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் படையோயே – பரி 14/18
வெண் சுடர் வேல் வேள் விரை மயில் வேல் ஞாயிறு நின் – பரி 18/26
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து – பரி 18/27
என்றூழ் உற வரும் இரு சுடர் நேமி – பரி 19/46
ஒன்றிய சுடர் நிலை உள்படுவோரும் – பரி 19/47
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/100
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும் – பரி 23/43
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/14
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண் – கலி 22/20
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் – கலி 44/1
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
சுடர் தொடீஇ கேளாய் தெருவில் நாம் ஆடும் – கலி 51/1
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் – கலி 58/3
சுடர் விரி வினை வாய்ந்த தூதையும் பாவையும் – கலி 59/5
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – கலி 60/1
சுடர் தொடீ போற்றாய் களை நின் முதுக்குறைமை போற்றி கேள் – கலி 62/9
சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என் – கலி 78/15
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி – கலி 101/21
பகல் நுங்கியது போல படு_சுடர் கல் சேர – கலி 119/2
இருள் தூர்பு புலம்பு ஊர கனை சுடர் கல் சேர – கலி 120/3
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது – கலி 121/1
ஒண் சுடர் ஞாயிற்று விளக்கத்தான் ஒளி சாம்பும் – கலி 121/17
பிறை ஏர் சுடர் நுதல் பசலை – கலி 125/23
பொன் மலை சுடர் சேர புலம்பிய இடன் நோக்கி – கலி 126/1
படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை – கலி 130/18
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10
பாய் இருள் அற நீக்கும் நோய் தபு நெடும் சுடர்
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/20,21
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை – கலி 138/12
அருள் இலை வாழி சுடர்
ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின் – கலி 143/43,44
சுடர் பூ தாமரை நீர் முதிர் பழனத்து – அகம் 6/16
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி – அகம் 7/8
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி – அகம் 11/5
சூழி யானை சுடர் பூண் நன்னன் – அகம் 15/10
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13
சுடர் நிமிர் மின்னொடு வலன் ஏர்பு இரங்கி – அகம் 43/2
அகன் சுடர் கல் சேர்பு மறைய மனை-வயின் – அகம் 47/9
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/23
சூர் மருங்கு அறுத்த சுடர் இலை நெடு வேல் – அகம் 59/10
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர்
வான் தோய் புணரி மிசை கண்டு ஆங்கு – அகம் 65/11,12
சுடர் மணி பெரும் பூண் ஆஅய் கானத்து – அகம் 69/18
வைகு சுடர் விளங்கும் வான் தோய் வியல் நகர் – அகம் 87/13
நெடும் சுடர் விளக்கம் நோக்கி வந்து நம் – அகம் 88/6
நிவந்த பள்ளி நெடும் சுடர் விளக்கத்து – அகம் 93/14
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர்
ஓடா பூட்கை வேந்தன் பாசறை – அகம் 100/7,8
ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும் – அகம் 100/10
யாமம் கொள்பவர் நாட்டிய நளி சுடர்
வான்_அக மீனின் விளங்கி தோன்றும் – அகம் 114/10,11
சுடர் பூ கொன்றை ஊழ்-உறு விளை நெற்று – அகம் 115/11
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/8
சுடர் இன்று தமியளும் பனிக்கும் வெருவர – அகம் 158/12
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து – அகம் 187/19
மதி இருப்பு அன்ன மாசு அறு சுடர் நுதல் – அகம் 192/1
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 213/12
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 235/8
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு – அகம் 291/21
கனை சுடர் அமையத்து வழங்கல் செல்லாது – அகம் 309/14
மழுகு சுடர் மண்டிலம் மா மலை மறைய – அகம் 363/3
சுடர் புரை தோன்றி புதல் தலை கொளாஅ – அகம் 364/6
இலங்கு சுடர் மண்டிலம் புலம் தலைப்பெயர்ந்து – அகம் 367/1
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு – அகம் 378/14
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர்
ஒண் கதிர் ஞாயிறு போலவும் – புறம் 6/27,28
செல் சுடர் ஞாயிற்று செக்கரின் தோன்ற – புறம் 16/8
இனிது உருண்ட சுடர் நேமி – புறம் 17/7
யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம் – புறம் 37/9
முந்நீர் நாப்பண் திமில் சுடர் போல – புறம் 60/1
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் – புறம் 65/7
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர்
புன்கண் மாலை மலை மறைந்து ஆங்கு – புறம் 65/7,8
சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி – புறம் 136/18
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் – புறம் 174/17
ஒளிறு வாள் மன்னர் ஒண் சுடர் நெடு நகர் – புறம் 177/1
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
இயங்கிய இரு சுடர் கண் என பெயரிய – புறம் 365/2
சூழ் சுடர் சிரத்து நல் மணி தசும்பு தோன்றலால் – கம்.பால:3 25/3
நிழல் என பொலியுமால் நேமி வான் சுடர் – கம்.பால:3 40/4
தொழு தகை மடந்தையர் சுடர் விளக்கு என – கம்.பால:3 49/2
திணி சுடர் நெய் உடை தீ விளக்கமோ – கம்.பால:3 50/3
இரவியின் சுடர் மணி இமைக்கும் தோரண – கம்.பால:3 62/1
இரு சுடர் இரு புறத்து ஏந்தி ஏந்து அலர் – கம்.பால:5 10/2
தூய மா மலர் உளோனும் சுடர் மதி சூடினோனும் – கம்.பால:5 22/2
கதிர் கொண்ட சுடர் வேலான் தனை நோக்கி இவை உரைத்தான் களிப்பின் மிக்கான் – கம்.பால:5 57/4
வான் செய்த சுடர் வேலோய் அடைந்தது என மனம் மகிழா மணி தேர் ஏற்றி – கம்.பால:5 58/2
ஊன் செய்த சுடர் வடி வேல் உரோமபதன் என உரைக்கும் உரவு தோளான் – கம்.பால:5 58/4
ஆடக பொன் சுடர் இமைக்கும் அணி மாடத்திடை ஓர் மண்டபத்தை அண்மி – கம்.பால:5 59/1
வெவ் அரம் தின்று அயில் படைக்கும் சுடர் வேலோன் அடி இறைஞ்சி வேந்தர் வேந்தன் – கம்.பால:5 63/2
இருது வேறு இன்மையால் எரி சுடர் கடவுளும் – கம்.பால:7 5/3
செவ்வியோய் கேட்டி மேல்_நாள் செறி சுடர் குலிசத்து அண்ணல் – கம்.பால:9 17/2
சொற்கலை_முனிவன் உண்ட சுடர் மணி கடலும் துன்னி – கம்.பால:10 5/1
விழுந்தது என்னவும் மேல் திசையாள் சுடர்
கொழுந்து சேர் நுதல் கோது அறு சுட்டி போய் – கம்.பால:11 11/2,3
வீசுகின்ற நிலா சுடர் வீந்ததால் – கம்.பால:11 12/1
திரி புவனம் முழுது ஆண்டு சுடர் நேமி செல நின்றோர் – கம்.பால:12 7/2
தூ நின்ற சுடர் வேலாய் அனந்தனுக்கும் சொலற்கு அரிதேல் – கம்.பால:12 11/1
துனி இன்றி உயிர் செல்ல சுடர் ஆழி படை வெய்யோன் – கம்.பால:12 16/1
புல்லிடு சுடர் என பொலிந்த வேந்தரால் – கம்.பால:14 10/2
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி – கம்.பால:14 52/2
துப்பினின் மணியின் பொன்னின் சுடர் மரகதத்தின் முத்தின் – கம்.பால:14 69/1
சுற்றிய கடல்கள் எல்லாம் சுடர் மணி கனக குன்றை – கம்.பால:16 1/1
சுடிகை பூம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி முகத்தினார்-தம் – கம்.பால:16 18/2
விண்ணில் சுடர் வெண்மதி வந்தது மீன்கள் சூழ – கம்.பால:16 42/2
சுடர் முகத்து உலவு கண்ணாள் தோகையர் சூழ நின்றாள் – கம்.பால:18 16/2
தனி சுடர் தாமரை முகத்து சாபமும் – கம்.பால:19 23/3
துனி உறு புலவியை காதல் சூழ் சுடர்
பனி என துடைத்தலும் பதைக்கும் சிந்தையாள் – கம்.பால:19 64/1,2
சுடர் மணி அரசு என இரவி தோன்றினான் – கம்.பால:19 67/4
உமிழ் சுடர் கலன்கள் நங்கை உருவினை மறைப்பது ஓரார் – கம்.பால:22 3/2
நல் அணி மணி சுடர் தவழ்ந்திட நடந்தாள் – கம்.பால:22 24/4
அண்ணல் மரபின் சுடர் அருத்தியொடு தான் அ – கம்.பால:22 26/3
கற்றை விரி பொன் சுடர் பயிற்று உறு கலாபம் – கம்.பால:22 27/1
மின்னு சுடர் ஆதவனும் மேருவில் மறைந்தான் – கம்.பால:22 43/4
செம் சுடர் இருள் கீறி தினகரன் ஒரு தேர் மேல் – கம்.பால:23 21/3
தளம் கிளர் மணி கால தவழ் சுடர் உமிழ் தீபம் – கம்.பால:23 25/1
எதிரெதிர் சுடர் விம்முற்று எழுதலின் இளையோரும் – கம்.பால:23 34/2
எண்ணுறு சுடர் வானத்து இந்திரன் முடி சூடும் – கம்.பால:23 38/3
இயல் மணி இனம் உள சுடர் இரண்டு உள – கம்.பால:23 45/2
சூர் சுடர் குலம் எலாம் சூடினான் என – கம்.பால:23 53/3
அந்தம்_இல் சுடர் மணி அழலின் தோன்றலால் – கம்.பால:23 55/2
மீனொடு சுடர் விட விளங்கும் மேகத்து – கம்.பால:23 58/3
மேவ_அரும் சுடர் ஒளி விளங்கும் மார்பின் நூல் – கம்.பால:23 60/1
மண் உறு சுடர் மணி வயங்கி தோன்றிய – கம்.பால:23 62/1
முகை விரி சுடர் ஒளி முத்தின் பத்தி வான் – கம்.பால:23 64/1
செம் சுடர் கடவுள் என்ன தேரிடை சென்று சேர்ந்தான் – கம்.பால:23 77/4
பாரின் மிசை வருகின்றது ஓர் படி வெம் சுடர் படர – கம்.பால:24 10/4
திணி சுடர் இரவியை திருத்துமாறு போல் – கம்.அயோ:2 35/1
கிளர்ந்து எரி சுடர் மணி இருளை கீறலால் – கம்.அயோ:2 42/3
வெள்ள நெடும் சுடர் மின்னின் மின்ன நக்கான் – கம்.அயோ:3 11/2
ஐயுறும் சுடர் மேனி யான் எழில் காண மூளும் அவாவினால் – கம்.அயோ:3 60/1
நெய் உறும் சுடர் வேல் நெடும் கண் முகிழ்த்து நெஞ்சில் நினைப்பொடும் – கம்.அயோ:3 60/3
துண்ணெனும் சொல்லாள் சொல்ல சுடர் முடி துறந்து தூய – கம்.அயோ:3 88/1
சொற்றாள் சொற்றா-முன்னம் சுடர் வாள் அரசர்க்கு அரசை – கம்.அயோ:4 37/1
அடியில் சுடர் பொன் கழல் ஆர்கலி நாண ஆர்ப்ப – கம்.அயோ:4 115/1
எண் கொடு சுடர் வனத்து எய்தல் காணவோ – கம்.அயோ:4 184/2
தூ நீர் ஒளி வாள் புடை இலங்க சுடர் தேர் ஏறி தோன்றினான் – கம்.அயோ:6 30/2
வெம் சுடர் செல்வன் மேனி நோக்கின விரிந்த வேறு ஓர் – கம்.அயோ:8 23/2
சுடர் உறு வடி வேலாய் சொல் முறை கடவேன் யான் – கம்.அயோ:8 42/3
சுற்று உறு மலர் ஏறி துயில்வன சுடர் மின்னும் – கம்.அயோ:9 12/3
சுருதி போல் தெளி மரகத கொழும் சுடர் சுற்ற – கம்.அயோ:10 3/3
தூண்டு மா மணி சுடர் சடை கற்றையின் தோன்ற – கம்.அயோ:10 7/2
தொட்ட வார் சுனை சுடர் ஒளி மணியொடும் தூவி – கம்.அயோ:10 8/1
துடித்தன கபோலங்கள் சுற்றும் தீ சுடர்
பொடித்தன மயிர் தொளை புகையும் போர்த்தது – கம்.அயோ:11 66/1,2
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – கம்.அயோ:13 20/3
இந்துவின் சுடர் கோயில் கொண்டு ஏகினார் – கம்.அயோ:14 8/4
திரிவன சுடர் கணை திசை கை யானைகள் – கம்.அயோ:14 31/3
செம் சுடர் செறி மயிர் சுருள் செறிந்த செனியன் – கம்.ஆரண்:1 6/1
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் – கம்.ஆரண்:1 20/2
தோய் முகத்தது கனத்தது சுடர் குதிரையின் – கம்.ஆரண்:1 25/2
சுற்று அமைந்த சுடர் எஃகம் அது இரண்டு துணியா – கம்.ஆரண்:1 27/3
துப்பு உறழும் நீர்த்த சுடர் திருவடியால் துடைத்தாய் நீ – கம்.ஆரண்:1 60/4
கற்றை சுடர் விட்டு எரி கஞ்சுகியான் – கம்.ஆரண்:2 10/2
சுற்றி கிளரும் சுடர் தோள்_வளையான் – கம்.ஆரண்:2 10/4
எல் வான் சுடர் மாலை இராவணன் மேல் – கம்.ஆரண்:2 13/2
சூர் அறுத்தவனும் சுடர் நேமியும் – கம்.ஆரண்:3 22/1
தழல் புரை சுடர் கடவுள் தந்த தமிழ் தந்தான் – கம்.ஆரண்:3 41/4
தெரிப்புறு செறி சுடர் சிகையினால் சிறை – கம்.ஆரண்:4 2/3
தோளின்-கண் நயனம் வைத்தாள் சுடர் மணி தடங்கள் கண்டாள் – கம்.ஆரண்:5 4/4
தோன்றல்-தன் சுடர் மணி தோளில் நாட்டங்கள் – கம்.ஆரண்:6 20/3
வான் சுடர் சோதி வெள்ளம் வந்து இடை வயங்க நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 51/2
மீன் சுடர் விண்ணும் மண்ணும் விரிந்த போர் அரக்கர் என்னும் – கம்.ஆரண்:6 51/3
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர் – கம்.ஆரண்:6 105/2
சூலம் அற்றன அற்றன சுடர் மழு தொகை வாள் – கம்.ஆரண்:7 76/1
சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே – கம்.ஆரண்:9 12/3
தேய்வுறதேய்வுற பெயர்ந்து செம் சுடர்
ஆய் மணி பொலன் கழல் அடி நின்று ஆர்ப்பவே – கம்.ஆரண்:10 6/3,4
தோளையே சொல்லுகேனோ சுடர் முகத்து உலவுகின்ற – கம்.ஆரண்:10 73/1
பருகின பரந்து பாய்ந்த நிலா சுடர் பனி மென் கற்றை – கம்.ஆரண்:10 109/2
பொருள் தீங்கு இல் கேள்வி சுடர் புக்கு வழங்கல் இன்றி – கம்.ஆரண்:10 139/2
சுருளோடும் வந்து ஓர் சுடர் மா மதி தோன்றும் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 143/4
ஆணிக்கு அமை பொன் கை மணி சுடர் ஆர் விளக்கம் – கம்.ஆரண்:10 158/1
பல் ஆயிர_கோடி பனி சுடர் ஈன்ற திங்கள் – கம்.ஆரண்:10 159/3
நிற்ப தெரிக்கின்றது நீள் சுடர் மேன்மை அன்றோ – கம்.ஆரண்:10 160/4
விரி சுடர் விளக்கம் கண்ட விட்டிலின் வீழ்வ காணாய் – கம்.ஆரண்:11 58/4
துண்ட வாளினின் சுடர் கொடி துணிந்தது என்று உணரா – கம்.ஆரண்:13 81/3
வெம் சுடர் கடவுள் மீண்டு மேருவில் மறையலுற்றான் – கம்.ஆரண்:13 120/1
வெயில் சுடர் இரண்டினை மேரு மால் வரை – கம்.ஆரண்:15 11/1
சோதி சுடர் பிழம்பு நீ என்று சொல்லுகின்ற – கம்.ஆரண்:15 43/3
சூரியன் மரபில் தோன்றி சுடர் நெடு நேமி ஆண்ட – கம்.கிட்:2 26/1
எல் உறுப்பு அரிய பேர் எழு சுடர் கடவுள்-தன் – கம்.கிட்:3 7/2
ஓடு மா சுடர் வெண் மதிக்கு உட்கறுப்பு உயர்ந்த – கம்.கிட்:4 6/3
என்றும் நிற்கும் என்று இசைப்பன இரு சுடர் திரியும் – கம்.கிட்:4 11/2
எவ்வாயும் எழுந்த கொழும் சுடர் மீன்கள் யாவும் – கம்.கிட்:7 53/3
சுடர் உடை மதியம் என்ன தோன்றினன் தோன்றி யாண்டும் – கம்.கிட்:7 145/1
உகு நெடும் சுடர் கற்றை உலாவலால் – கம்.கிட்:11 21/2
பகலவன் சுடர் பாய் பனி மால் வரை – கம்.கிட்:11 21/3
சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:13 24/3
சிந்துராகத்தொடும் திரள் மணி சுடர் செறிந்து – கம்.கிட்:14 3/1
வாம கூட சுடர் மணி வயங்குறும் – கம்.கிட்:14 11/3
பாடு உறு சுடர் ஒளி பரப்புகின்றது – கம்.கிட்:14 12/3
எரி சுடர் செம் மணி ஈட்ட தோடு இழி – கம்.கிட்:14 13/2
அந்தரத்து அவிர் சுடர் அவை இன்று ஆயினும் – கம்.கிட்:14 32/3
எருத்து உயர் சுடர் புயம் இரண்டும் எயிறு என்ன – கம்.கிட்:14 67/1
தூ வடிவு உடை சுடர் கொள் விண் தலை துளைக்கும் – கம்.கிட்:14 68/2
வீறு செம் சுடர் கடவுள் வேலை-வாய் – கம்.கிட்:15 11/3
மருள் உறுத்து வண் சுடர் வழங்கலால் – கம்.கிட்:15 25/2
சூரியன் வெற்றி காதலனோடும் சுடர் வில் கை – கம்.கிட்:17 2/1
துண்ட பிறை துணை என சுடர் எயிற்றான் – கம்.சுந்:1 65/1
பசும் சுடர் சோலைத்து ஆங்கு ஓர் பவள மால் வரையில் பாய்ந்தான் – கம்.சுந்:1 77/4
செம் செவி செழும் பவளத்தின் கொழும் சுடர் சிதறி – கம்.சுந்:2 4/2
எரி சுடர் மணியின் செம் கேழ் இள வெயில் இடைவிடாது – கம்.சுந்:2 178/1
தழுவா நின்ற கரும் கடல் மீது உதயகிரியில் சுடர் தயங்க – கம்.சுந்:2 214/1
துன்_அரும் சுடர் சுட சுறுக்கொண்டு ஏறிற்றால் – கம்.சுந்:3 49/3
ஆடக சுடர் வாள் அயில் சிலை குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அனைத்தும் – கம்.சுந்:3 91/2
எறி சுடர் வயிரமோ திரட்சி எய்தில – கம்.சுந்:4 41/3
துணி கொண்டு இலங்கும் சுடர் வேலவன் தூய நின்-கண் – கம்.சுந்:4 91/2
குண்டலம் இரண்டும் அ கோளின் மா சுடர்
மண்டலம் இரண்டொடும் மாறு கொண்டவே – கம்.சுந்:4 102/3,4
வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் – கம்.சுந்:5 79/4
உறு சுடர் சூடை காசுக்கு அரசினை உயிர் ஒப்பானுக்கு – கம்.சுந்:6 45/1
துவனியில் அதிர விடம் போல் சுடர் விடு படைகள் துரந்தார் – கம்.சுந்:7 22/4
தோள்கள் இற்றன இற்றன சுடர் மழு சூலம் – கம்.சுந்:7 31/2
தெறித்த வன் தலை தெறித்தன செறி சுடர் கவசம் – கம்.சுந்:7 32/1
தோள்களால் பலர் சுடர் விழியால் பலர் தொடரும் – கம்.சுந்:7 34/2
தோமரம் உலக்கை கூர் வாள் சுடர் மழு குலிசம் தோட்டி – கம்.சுந்:8 6/1
நெய் சுடர் விளக்கின் தோன்றும் நெற்றியே நெற்றியாக – கம்.சுந்:8 21/2
சிகை நெடும் சுடர் விடும் தேர்-தொறும் சென்றான் – கம்.சுந்:8 33/2
வன் திண் சிலையின் வயிர காலால் வடி திண் சுடர் வாளி – கம்.சுந்:8 44/3
வாரியின் எழும் சுடர் கடவுள் வானவன் – கம்.சுந்:9 39/3
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு – கம்.சுந்:10 5/1
சீறிய கால தீயின் செறி சுடர் சிகைகள் அன்னார் – கம்.சுந்:10 9/4
தோமரம் உலக்கை சூலம் சுடர் மழு குலிசம் தோட்டி – கம்.சுந்:10 11/1
எற்றி கொண்டலின் இடை நின்று உமிழ் சுடர் இன மின் இனம் விழுவன என்ன – கம்.சுந்:10 37/2
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – கம்.சுந்:10 38/3
அரம் சுடர் வேல் தனது அனுசன் இற்ற சொல் – கம்.சுந்:11 2/1
சிகை எழும் சுடர் வாளிகள் இராக்கதர் சேனை – கம்.சுந்:11 33/1
கேட்டலும் கிளர் சுடர் கெட்ட வான் என – கம்.சுந்:12 26/1
துன்று செம் மயிர் சுடர் நெடும் கற்றைகள் சுற்ற – கம்.சுந்:12 39/1
சவி சுடர் கலன் அணிந்த பொன் தோளொடு தயங்க – கம்.சுந்:12 41/2
பிணியின் செம் சுடர் கற்றை பெருக்கலால் – கம்.சுந்:13 3/2
எழு கொழும் சுடர் கற்றை சென்று எய்தலால் – கம்.சுந்:13 15/3
மினல் பரந்து எழு கொழும் சுடர் உலகு எலாம் விழுங்கி – கம்.சுந்:13 24/1
எல் உடை சுடர் என புகர் எஃகு எலாம் உருகி – கம்.சுந்:13 29/2
சூழும் வெம் சுடர் தொடர்ந்திட யாவரும் தொடரா – கம்.சுந்:13 35/1
தொழுத மைந்தனை சுடர் மணி மார்பிடை சுண்ணம் – கம்.யுத்1:3 39/1
சுட்டது இல்லை நின் தோன்றலை சுடர் கனல் சுழி படர் அழுவத்துள் – கம்.யுத்1:3 87/1
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று – கம்.யுத்1:3 122/2
சுடர் நெடு மணி முடி சுக்கிரீவனே – கம்.யுத்1:4 56/4
சுடர் ஒளி வலயம் தீர்ந்த சுந்தர தோளினானை – கம்.யுத்1:4 132/4
செழும் சுடர் பனி கலை எலாம் நிரம்பிய திங்கள் – கம்.யுத்1:6 1/2
சூழ் இரும் பெரும் சுடர் பிழம்பு தோன்றலால் – கம்.யுத்1:6 54/2
எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும் – கம்.யுத்1:7 1/1
இழைத்து அனைய வெம் கதிரின் வெம் சுடர் இராமன் – கம்.யுத்1:9 10/1
கொணரும் கூனர் குறளர் கொழும் சுடர்
துணரும் நல் விளக்கு ஏந்தினர் சுற்றினார் – கம்.யுத்1:9 41/3,4
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர் – கம்.யுத்1:9 63/3
எறி சுடர் நேமியான் வந்து எதிர்ப்பினும் என் கை வாளி – கம்.யுத்1:9 86/2
தொழில் தெரிகிலவால் தங்கண் சுடர் நெடும் கற்றை சுற்ற – கம்.யுத்1:10 8/4
தூ சுடர் மாடம் ஈண்டி துறுதலால் கருமை தோன்றா – கம்.யுத்1:10 11/2
மீ செலும் மேகம் எல்லாம் விரி சுடர் இலங்கை வேவ – கம்.யுத்1:10 11/3
விடும் சுடர் மகுடம் மின்ன விரி கடல் இருந்தது அன்ன – கம்.யுத்1:14 19/3
தொடுவெனே குரங்கை சீறி சுடர் படை என்று தோன்றா – கம்.யுத்1:14 30/2
செம் புகர் சுடர் வேல் கணம் செல்லவே – கம்.யுத்2:15 20/4
தூங்கு மாரி என சுடர் வாளிகள் – கம்.யுத்2:15 69/3
கன்று கண்ணின்-வழி சுடர் கான்றிட – கம்.யுத்2:15 86/3
அளவு_அறு செம் சுடர் பட்டம் ஆர்த்தனன் – கம்.யுத்2:15 115/2
தூங்கும் சர நெடும் புட்டிலின் சுடர் வேலவற்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 159/3
கற்றை அம் சுடர் கவசமும் கட்டு அற கழித்தான் – கம்.யுத்2:15 242/4
பொறிந்தவாய் வய கடும் சுடர் கணை படும் பொழுதின் – கம்.யுத்2:15 245/2
சோர விட்ட சுடர் மணி ஓடையை – கம்.யுத்2:16 69/3
ஏய் இரும் சுடர் மணி தேர் ஒன்று ஏறினான் – கம்.யுத்2:16 99/4
தும்பி அம் தொடையல் மாலை சுடர் முடி படியில் தோய – கம்.யுத்2:16 149/1
தொளை கொள் வான் நுக சுடர் நெடும் தேர் மிசை தோன்றி – கம்.யுத்2:16 225/1
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் – கம்.யுத்2:16 240/4
தோல் இடை துரக்கவும் துகைக்கவும் சுடர்
வேல் உடை கூற்றினால் துணிய வீசவும் – கம்.யுத்2:16 298/1,2
வீக்கு இழந்தது வீழ்ந்தது வரை சுழல் விரி சுடர் வீழ்ந்து என்ன – கம்.யுத்2:16 328/4
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 329/1
துன் இருள் இரிந்து தோற்ப சுடர் மணி தோளில் தோன்றும் – கம்.யுத்2:17 5/2
செம் தனி ஒரு சுடர் என மறை திறலவன் – கம்.யுத்2:18 138/2
மறித்து ஆங்கு ஓர் சுடர் தோமரம் வாங்கா மிசை ஓங்கா – கம்.யுத்2:18 167/3
சுடர் தோமரம் எறிந்து ஆர்த்தலும் கனல் ஆம் என சுளித்தான் – கம்.யுத்2:18 168/1
சொல்லாத முன்னம் சுடரை சுடர் தூண்டு கண்ணான் – கம்.யுத்2:19 5/1
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் – கம்.யுத்2:19 63/1
தோளின்-மேல் மார்பின்-மேலும் சுடர் விடு கவசம் சூழ – கம்.யுத்2:19 118/2
தூயவன் சுடர் தோள் இணை-மேல் சுடர் – கம்.யுத்2:19 128/3
தூயவன் சுடர் தோள் இணை-மேல் சுடர்
தீய வெம் கணை ஐம்பது சிந்தினான் – கம்.யுத்2:19 128/3,4
ஞானம் தொடர்ந்த சுடர் என்னும் ஒன்று நயனம் தொடர்ந்த ஒளியால் – கம்.யுத்2:19 255/2
சொன்ன தொகைக்கு அமை யானை சுடர் தேர் – கம்.யுத்3:20 20/3
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன் – கம்.யுத்3:20 34/1
துரக்க வெம் சுடர் கதிரவன் புறத்து இருள் தொலைக்க – கம்.யுத்3:20 56/2
தோள் வித்தகன் அங்கு ஓர் சுடர் கணையால் – கம்.யுத்3:20 85/2
எல்லவன் சுடர் ஒண் கற்றை முற்ற இன் நிழலை ஈய – கம்.யுத்3:21 10/2
சொரிந்தன பகழி எல்லாம் சுடர் கடும் கணைகள் தூவி – கம்.யுத்3:21 20/1
பருதியின் நடுவண் தோன்றும் பசும் சுடர் மேக பண்பன் – கம்.யுத்3:21 32/2
விலங்கு செம் சுடர் விடுவன வெளி இன்றி மிடைந்த – கம்.யுத்3:22 56/2
பால் நல் வேலையை பருகுவ சுடர் முக பகழி – கம்.யுத்3:22 66/3
வெம்பு வெம் சுடர் விரிப்பது தேவரை மேல்_நாள் – கம்.யுத்3:22 111/2
தும்பையின் தலை துரந்தது சுடர் மணி தண்டு ஒன்று – கம்.யுத்3:22 111/3
பன்னல் ஆம் தரம் அல்லன சுடர் கணை பாய்ந்த – கம்.யுத்3:22 167/4
கொள்ளியின் சுடர் அனலிதன் பகழி கைக்கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 186/1
செறி சுடர் மந்தரம் தருதி சென்று என – கம்.யுத்3:24 97/2
முற்ற சுடர் மின்மினி மொய்த்துள வன் – கம்.யுத்3:27 34/3
சுடர் வற்றின சுறு மிக்கது துணிபட்டு உதிர் கணையின் – கம்.யுத்3:27 111/3
போகின்றன சுடர் வெந்தன இமையோர்களும் புலர்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 117/2
தெரிந்தான் சில சுடர் வெம் கணை தேவேந்திரன் சின மா – கம்.யுத்3:27 120/1
ஆழி பெரும் கனல்-தன்னொடு சுடர் என்னவும் ஆகா – கம்.யுத்3:27 133/2
உறும் சுடர் கழுத்தை நோக்கி நூக்கினான் உருமின் வெய்யோன் – கம்.யுத்3:27 177/4
இடும் சுடர் விளக்கம் என்ன அரக்கர் ஆம் இருளும் வீய – கம்.யுத்3:28 35/2
சுடர் கொழும் புகை தீ விழி தூண்டிட – கம்.யுத்3:29 5/1
சூலம் வாங்கிடின் சுடர் மழு எறிந்திடின் சுடர் வாள் – கம்.யுத்3:31 11/1
சூலம் வாங்கிடின் சுடர் மழு எறிந்திடின் சுடர் வாள் – கம்.யுத்3:31 11/1
மணி குண்டலம் வலயம் குழை மகரம் சுடர் மகுடம் – கம்.யுத்3:31 112/1
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் – கம்.யுத்3:31 138/1
வேறு படர் படர இரவி சுடர் வலையம் – கம்.யுத்3:31 162/3
தூண்டுறு சுடர் சுட சுருங்கி தொக்க-போல் – கம்.யுத்3:31 170/4
மா தட மேருவை வளைந்த வான் சுடர்
கோத்து அகல் மார்பிடை அணியும் கொள்கையார் – கம்.யுத்3:31 184/1,2
சுட்டீய நிமிர்ந்த சுடர் சுடரும் – கம்.யுத்3:31 192/2
வாழி சுடர் வாளி வழங்கினனால் – கம்.யுத்3:31 195/4
சூரோடு தொடர்ந்த சுடர் கணைதான் – கம்.யுத்3:31 196/1
கொல்லோடு சுடர் கணை கூற்றின் நிண – கம்.யுத்3:31 197/1
தாம சுடர் வாளி தடிந்து அகல – கம்.யுத்3:31 201/1
சரியுடை சுடர் சாய் வலம் சார்வுற சாத்தி – கம்.யுத்4:35 8/4
சுடர் தயங்குற குண்டலம் செவியிடை தூக்கி – கம்.யுத்4:35 10/4
பரித்திலன் புவி படர் சுடர் மணி தலை பலவும் – கம்.யுத்4:35 30/3
அரும் கரணம் ஐந்து சுடர் ஐந்து திசை நாலும் – கம்.யுத்4:36 14/1
சுடர் மணி வலயம் சிந்த துடித்தன இடத்த பொன் தோள் – கம்.யுத்4:37 18/4
பக்கம் வீசும் படை சுடர் பல் திசை – கம்.யுத்4:37 43/3
உதைக்கின்றன சுடர் வெம் கணை உரும்_ஏறு என எய்தான் – கம்.யுத்4:37 46/4
துயில்வுழி உணர்தரு சுடர் ஒளி ஒருவன் – கம்.யுத்4:37 85/4
தாம் மடங்கலும் கொடும் சுடர் படைகளும் தரித்தார் – கம்.யுத்4:37 119/4
குயின்றன சுடர் மணி கனலின் குப்பையின் – கம்.யுத்4:37 144/1
பயின்றன சுடர் தர பதும நாளங்கள் – கம்.யுத்4:37 144/2
அரம் சுட சுடர் நெஞ்சன் அரக்கர்_கோன் – கம்.யுத்4:37 193/3
வாழி வெம் சுடர் பேர் இருள் வாரவே – கம்.யுத்4:37 195/4
மனவினில் சுடர் மா முக மாட்சியாள் – கம்.யுத்4:40 18/2
இடம் திரிந்தன சுடர் கடல்கள் ஏங்கின – கம்.யுத்4:40 70/4
நின்று தாழ்த்தருள் நேமி சுடர் நெடும் – கம்.யுத்4:41 84/2

மேல்


சுடர்-போல் (1)

தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல்
விள்ளா நெடும் கவசத்திடை நுழையாது உக வெகுண்டான் – கம்.யுத்3:27 125/3,4

மேல்


சுடர்_நுதல் (1)

கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே – ஐங் 94/5

மேல்


சுடர்_நுதால் (1)

நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/14

மேல்


சுடர்_இழாய் (3)

சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய்
உண்ணு நீர் ஊட்டி வா என்றாள் என யானும் – கலி 51/7,8

மேல்


சுடர்க்கு (1)

தூயவள் உவகை போய் மிக சுடர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 59/3

மேல்


சுடர்க்கும் (1)

சூழும் மா மதில் அது சுடர்க்கும் மேலதால் – கம்.யுத்1:5 18/4

மேல்


சுடர்கள் (9)

மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – கம்.பால:7 10/3
துன்னினர் துவன்றலின் சுடர்கள் சூழ்வரும் – கம்.பால:23 44/3
ஏறின புருவம் மேல்மேல் இரிந்தன சுடர்கள் எங்கும் – கம்.ஆரண்:13 114/3
தாரகை சுடர்கள் மேகம் என்று இவை தவிர தாழ்ந்து – கம்.சுந்:1 8/1
தோள்-தொறும் தொடர்ந்த மகரிகை வயிர கிம்புரி வலய மா சுடர்கள்
நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க – கம்.சுந்:3 79/1,2
மீண்டில சுடர்கள் யாவும் விழுந்தில வேதம் செய்கை – கம்.சுந்:14 33/3
பொறி பட சுடர்கள் தீய போவன போழ்ந்து முன்_நாள் – கம்.யுத்1:9 86/3
தூய பொன் சுடர்கள் எல்லாம் சுற்றுற நடுவண் தோன்றும் – கம்.யுத்3:22 10/3
உருகு சுடர்கள் இடை திரிய உரனுடைய – கம்.யுத்3:31 163/2

மேல்


சுடர்களும் (1)

துப்பு நீர் ஆய தூய சுடர்களும் கறுக்க வந்திட்டு – கம்.யுத்1:9 18/2

மேல்


சுடர்கிற்பாள் (1)

சொல் மதியா அரவின் சுடர்கிற்பாள்
தன் மதனோடு தன் வெம்மை தணிந்தாள் – கம்.ஆரண்:14 40/2,3

மேல்


சுடர்கின்ற (1)

தூமத்தோடும் வெம் கனல் இன்னும் சுடர்கின்ற
ஓம குண்டம் ஒப்பன பல் வேறு இவை காணீர் – கம்.யுத்4:33 12/3,4

மேல்


சுடர்கின்றது (1)

சேணில் சுடர்கின்றது திண் செவி கால் – கம்.ஆரண்:11 49/2

மேல்


சுடர்கின்றன (1)

துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும் – கம்.யுத்3:31 112/3

மேல்


சுடர்த்தலை (1)

சுடர்த்தலை நெடும் பொறி சொரியும் கண்ணன – கம்.யுத்2:19 46/1

மேல்


சுடர்ந்து (2)

கண் பொருபு சுடர்ந்து அடர்ந்து இடந்து – பரி 18/24
சுடர்ந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்த நம்-வயின் – அகம் 68/12

மேல்


சுடர்வ (1)

சுருளுடை சடையின் கற்றை சுற்று என சுடர்வ கண்டான் – கம்.யுத்3:22 144/4

மேல்


சுடர்வர (4)

வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர
சோறு அமைவு-உற்ற நீர் உடை கலிங்கம் – மது 720,721
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 16/16,17
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர
வறிது வடக்கு இறைஞ்சிய சீர் சால் வெள்ளி – பதி 24/23,24
மா இரும் கங்குலும் விழு தொடி சுடர்வர
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் – பதி 81/10,11

மேல்


சுடர்விடு (3)

விளக்கின் அன்ன சுடர்விடு தாமரை – நற் 310/1
சூடு நிலை உற்று சுடர்விடு தோற்றம் – பதி 74/14
சுடர்விடு பசும் பூண் சூர்ப்பு அமை முன்கை – புறம் 153/3

மேல்


சுடர (4)

வேய் பயில் அடுக்கம் சுடர மின்னி – நற் 393/6
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் – பதி 88/37
பொன் எறி பிதிரின் சுடர வாங்கி – அகம் 72/4
தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர – கம்.யுத்2:19 246/4

மேல்


சுடரது (1)

மின் திரள் சுடரது கடல் பருகும் வடவனல் வெளி உற வருவது என – கம்.யுத்3:28 18/3

மேல்


சுடரவன் (2)

இலகிடு சுடரவன் இசையன திசை தோய் – கம்.ஆரண்:2 36/2
தூர நெடு வானின் மலையும் சுடரவன் சேய் – கம்.யுத்1:12 19/1

மேல்


சுடராம் (1)

மண்டல சுடராம் என கேடகம் வாங்கினன் வாளோடும் – கம்.யுத்2:16 331/4

மேல்


சுடரால் (1)

தூண்டல் செய்யா மணி விளக்கின் சுடரால் இரவை பகல் செய்தார் – கம்.பால:10 69/4

மேல்


சுடரிய (1)

செம் தீ சுடரிய ஊழியும் பனியொடு – பரி 2/8

மேல்


சுடரின் (9)

பகல் எரி சுடரின் மேனி சாயவும் – நற் 128/1
நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி – அகம் 17/20
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர் – அகம் 73/16
கை விடு சுடரின் தோன்றும் – அகம் 153/18
ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு – புறம் 155/5
தொல் ஆர் அணி கால் சுடரின் தொகை-தாம் – கம்.ஆரண்:2 11/2
நிழல் தரும் காலை மாலை நெடு மணி சுடரின் நீத்தம் – கம்.யுத்1:3 151/4
சொரிகின்ற சுடரின் சும்மை விசும்புற தொடரும் தோற்றம் – கம்.யுத்1:10 9/2
குறைந்தன சுடரின் மும்மை கொழும் கதிர் குவிந்து ஒன்று ஒன்றை – கம்.யுத்2:18 196/2

மேல்


சுடரினும் (1)

ஏமுற விளங்கிய சுடரினும்
வாய்மை சான்ற நின் சொல் நயந்தோர்க்கே – நற் 283/7,8

மேல்


சுடரினுள் (1)

உற்றனர் புரத்தின் இடை ஒண் சுடரினுள் ஓர் – கம்.கிட்:14 43/2

மேல்


சுடரினை (1)

செற்றிய மணிகள் ஈன்ற சுடரினை செக்கர் ஆர்ந்த – கம்.யுத்1:10 19/3

மேல்


சுடருடை (1)

சுடருடை பெரும் குருதியில் பாம்பு என சுமந்த – கம்.யுத்3:22 194/2

மேல்


சுடரும் (23)

படரும் பைபய பெயரும் சுடரும்
என்றூழ் மா மலை மறையும் இன்று அவர் – குறு 215/1,2
சுடரும் பாண்டில் திரு நாறு விளக்கத்து – பதி 52/13
சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி – பரி 18/52
சொல்லர் சுடரும் கனம் குழை காதினர் – கலி 103/8
முதிரா திங்களொடு சுடரும் சென்னி – அகம் 0/11
சுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்து – புறம் 397/4
தொகை விரி பட்டிகை சுடரும் சுற்றிட – கம்.பால:23 64/2
சுற்று உறு நவ மணி சுடரும் தோற்றத்தது – கம்.பால:23 70/3
விண்ணில் சுடரும் கெட மெய்யினில் நீர் விரிப்ப – கம்.அயோ:4 112/2
சுடரும் மெய் புகழ் சூடினென் என்பது என் – கம்.அயோ:10 52/3
துயின்றனை எனவும் ஆவி துறந்திலென் சுடரும் காசு – கம்.அயோ:13 40/3
கோள் இரண்டு சுடரும் தொடர்வதின் குறுகலும் – கம்.ஆரண்:1 42/4
பின்னி சுடரும் பிறழ் பேர் ஒளியான் – கம்.ஆரண்:2 3/4
சுடரும் மேனி சுதீக்கணன் என்னும் அ – கம்.ஆரண்:3 27/3
நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க – கம்.சுந்:3 79/2
தூண் எலாம் சுடரும் காசு சுற்று எலாம் முத்தம் செம்பொன் – கம்.சுந்:6 52/1
சூழ் இரும் கதிர்கள் எல்லாம் தோற்றிட சுடரும் சோதி – கம்.சுந்:8 16/3
கல் சிந்தின குல மால் வரை கதிர் சிந்தின சுடரும்
பல் சிந்தின மத யானைகள் படை சிந்தினர் எவரும் – கம்.யுத்2:15 175/2,3
சுடரும் வெள் வளை தோளி தன் கொழுநனை தொடர்வாள் – கம்.யுத்3:20 62/1
மீன் உக்கது நெடு வானகம் வெயில் உக்கது சுடரும்
மான் உக்கது முழு வெண் மதி மழை உக்கது வானம் – கம்.யுத்3:27 118/1,2
சூலங்கள் மழுவும் சுடு சுணையும் கனல் சுடரும்
ஆலங்களும் அரவங்களும் அசனி குலம் எவையும் – கம்.யுத்3:27 153/1,2
சுட்டீய நிமிர்ந்த சுடர் சுடரும்
கண் தீயும் ஒருங்கு கலந்து எழலால் – கம்.யுத்3:31 192/2,3
துன்னும் சுழலும் திரியும் சுடரும்
பின்னும் அருகும் உடலும் பிரியான் – கம்.யுத்3:31 213/2,3

மேல்


சுடருள் (1)

சுடருள் இருள் தோன்றி அற்று – கலி 41/38

மேல்


சுடரே (3)

ஈண்டு நீர் மிசை தோன்றி இருள் சீக்கும் சுடரே போல் – கலி 100/1
மை இல் சுடரே மலை சேர்தி நீ ஆயின் – கலி 142/41
தோய்ந்தும் பொருள் அனைத்தும் தோயாது நின்ற சுடரே தொடக்கு அறுத்தோர் சுற்றமே பற்றி – கம்.ஆரண்:2 27/1

மேல்


சுடரை (4)

பணி அரங்க பெரும் பாயல் பரம் சுடரை யாம் காண – கம்.பால:12 4/3
தொங்கலும் குடையும் தோகை பிச்சமும் சுடரை ஓட்ட – கம்.பால:14 77/3
வேத கொழும் சுடரை நாடி நெடு மேல்_நாள் – கம்.சுந்:1 64/3
சொல்லாத முன்னம் சுடரை சுடர் தூண்டு கண்ணான் – கம்.யுத்2:19 5/1

மேல்


சுடரையும் (1)

துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த – கம்.அயோ:3 79/2

மேல்


சுடரொடு (4)

மனை மாண் சுடரொடு படர் பொழுது எனவே – நற் 3/9
சுடரொடு சூழ்வரு தாரகை மேரு – பரி 19/19
சுடரொடு திரிதரும் நெருஞ்சி போல – அகம் 336/18
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும் – புறம் 43/3

மேல்


சுடரோடு (1)

திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய – கம்.யுத்3:27 155/4

மேல்


சுடரோய் (1)

துடைத்தனர் எம் வெற்றி என உற்றனர் இனி செயல் பணித்தி சுடரோய் – கம்.யுத்3:31 149/4

மேல்


சுடரோன் (5)

தோகையர் பல்லாண்டு இசைப்ப கடல் தானை புடை சூழ சுடரோன் என்ன – கம்.பால:5 55/3
செம் தனி சுடரோன் சேயும் தம்பியும் முன்பு செல்ல – கம்.யுத்1:13 26/3
நிலையில் சுடரோன் மகன் வன் கை நெருங்க – கம்.யுத்2:18 244/1
சுட்டு ஆசு அறுத்து உலகு உண்ணும் அ சுடரோன் என பொலிந்தான் – கம்.யுத்3:31 108/3
உரம் சுட சுடரோன் மகன் உந்தினான் – கம்.யுத்4:37 193/4

மேல்


சுடரோனின் (2)

வேனில் விளையாடு சுடரோனின் ஒளி விம்மும் – கம்.சுந்:6 19/1
தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர – கம்.யுத்2:19 246/4

மேல்


சுடரோனை (1)

தூண் ஆம் என்னும் தோள் உடையானை சுடரோனை
காணா வந்த கட்செவி என்ன கனல் கண்ணாள் – கம்.சுந்:2 73/3,4

மேல்


சுடல் (2)

தூயேன் என்னின் தொழுகின்றேன் எரியே அவனை சுடல் என்றாள் – கம்.சுந்:12 122/4
சுடல் உற சுட்டு வேறு ஓர் மருந்தினால் துயரம் தீர்வர் – கம்.யுத்2:16 141/2

மேல்


சுடலை (3)

ஏதிலாளர் சுடலை போல – குறு 231/3
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப – புறம் 356/6
இருளிடை சுடலை ஆடும் எண் புயத்து அண்ணல் வண்ண – கம்.யுத்3:22 144/3

மேல்


சுடவும் (1)

சுடவும் ஆற்றும் எ உலகையும் எவனுக்கும் தோலான் – கம்.யுத்4:32 22/4

மேல்


சுடாது (2)

நிற்பினும் சுடாது நின்ற நீர்மையை நினைவில் நோக்கி – கம்.சுந்:12 126/2
புன்மை சால் ஒருத்தியை சுடாது போற்றினாய் – கம்.யுத்4:40 77/3

மேல்


சுடிகை (1)

சுடிகை பூம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி முகத்தினார்-தம் – கம்.பால:16 18/2

மேல்


சுடினும் (1)

நோய் எரி ஆக சுடினும் சுழற்றி என் – கலி 142/51

மேல்


சுடு (86)

நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் – மது 401
பொன் சுடு நெருப்பின் நிலம் உக்கு என்ன – மது 682
ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும் – மது 692
சுடு மண் தசும்பின் மத்தம் தின்ற – நற் 84/6
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை – நற் 282/7
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை – நற் 282/7
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி – நற் 311/6
சுடு புன மருங்கில் கலித்த ஏனல் – குறு 291/1
சுடு பொன் அன்ன கொன்றை சூடி – ஐங் 432/2
நிணம் சுடு புகையொடு கனல் சினம் தவிராது – பதி 43/32
முனை சுடு கனை எரி எரித்தலின் பெரிதும் – பதி 48/10
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப – பதி 71/10
சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த – பரி 12/87
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப – பரி 21/18
காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர்_அமை_சுற்றொடு – கலி 85/1
கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல் கண் – கலி 106/1
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி – அகம் 279/7
கலம் சுடு புகையின் தோன்றும் நாட – அகம் 308/6
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/14
நாடு சுடு கமழ் புகை எறித்தலானே – புறம் 6/22
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை – புறம் 7/8
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/7
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி – புறம் 52/9
அடு தீ அல்லது சுடு தீ அறியாது – புறம் 70/8
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர – புறம் 225/3
இடு திரை மணலினும் பலரே சுடு பிண – புறம் 363/4
குன்றின் நின்று இவர ஓர் சுடு சுரம் குறுகினார் – கம்.பால:7 4/4
சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் கரிய செம்மல் – கம்.பால:7 49/1
தூயவன் அவனை நின் கை சுடு சரம் அனைய சொல்லால் – கம்.பால:9 21/2
துந்து எனும் தானவனை சுடு சரத்தால் துணித்தானும் – கம்.பால:12 13/2
உலந்தவர்க்கு உயிர் சுடு விடமும் ஆய் உடன் – கம்.பால:19 2/2
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் – கம்.பால:24 14/1
சுற்றமும் கெட சுடு துயர் கடல் விழ துணிந்தாய் – கம்.அயோ:2 82/4
போயோ புகலோ தவிரான் புகழோடு உயிரை சுடு வெம் – கம்.அயோ:4 45/3
துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் – கம்.அயோ:4 123/4
வெயில் சுடு கோடை தன்னில் என்பு_இலா உயிரின் வேவாள் – கம்.அயோ:6 14/4
சுற்றம் அ புறம் நிற்க சுடு கணை – கம்.அயோ:8 9/1
சுடு மயானத்திடை தன் துணை ஏக தோன்றல் துயர் கடலின் ஏக – கம்.அயோ:13 68/1
உரம் சுடு வடி கணை ஒன்றில் வென்று மு – கம்.அயோ:14 39/3
ஊன் நுகர் அரக்கர் உருமை சுடு சினத்தின் – கம்.ஆரண்:3 45/2
துன்னினால் என சுடு சினத்து அரக்கர்-தம் தொகுதி – கம்.ஆரண்:7 74/4
உருவி மாதிரத்து ஓடின சுடு சரம் உதிரம் – கம்.ஆரண்:7 78/2
துன்று பத்திய இராகவன் சுடு சரம் துரப்ப – கம்.ஆரண்:7 79/2
உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ – கம்.ஆரண்:7 139/3
துருவி ஓடின உயிர் நிலை சுடு சுரம் துரந்த – கம்.ஆரண்:8 10/1
தூடணன் விடு சுடு சரம் யாவையும் துணியா – கம்.ஆரண்:8 12/1
தூங்கு தூணியிடை சுடு செம் சரம் – கம்.ஆரண்:9 21/2
துந்துபி பெயர் உடை சுடு சினத்து அவுணன் மீது – கம்.கிட்:5 3/1
சுற்றும் நோக்குறும் சுடு சரம்-தனை துணை கரத்தால் – கம்.கிட்:7 68/2
தூ நிற சுடு சரம் தூணி தூங்கிட – கம்.கிட்:10 85/1
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப – கம்.சுந்:3 91/4
கேழ் கிளர் சுடு கணை கிழித்த புண் பொழி – கம்.சுந்:5 54/2
துன்னவர் புரத்தை முற்றும் சுடு தொழில் தொல்லையோனும் – கம்.சுந்:12 130/1
தொழுது நின்றனன் நாயகன் தாள் இணை குளிர்ந்தது சுடு தீயே – கம்.யுத்1:3 85/4
தூ நிற சுடு படை துணைவர் சொல்லினான் – கம்.யுத்1:4 16/4
சுடு தியை துகிலிடை பொதிந்து துன்மதி – கம்.யுத்1:4 44/1
சோனை மாரியின் சுடு கணை பல முறை துரந்தான் – கம்.யுத்1:5 47/4
சூரியன் கதிர் அனையன சுடு சரம் துரந்தான் – கம்.யுத்1:6 14/4
எரியின் மு மடி கொடியன சுடு சரம் எய்தான் – கம்.யுத்1:6 15/4
தூமம் கால்வன வீரன் சுடு சரம் – கம்.யுத்1:14 41/2
சுடு கணை படுதலோடும் துளங்கினான் துளங்கா-முன்னம் – கம்.யுத்2:15 132/1
சாம்பர் ஆயின தட வரை சுடு கணை தடிய – கம்.யுத்2:15 193/4
தொல் வன் மாரியின் தொடர்வன சுடு சரம் துரந்தான் – கம்.யுத்2:15 196/4
பேய் இரும் கணங்களோடு சுடு களத்து உறையும் பெற்றி – கம்.யுத்2:16 24/1
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும் – கம்.யுத்2:16 153/1
துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி – கம்.யுத்2:16 313/2
துரந்தன சுடு சரம் துரந்த தோன்றல – கம்.யுத்2:18 102/1
துறுவன சுடு கணை துணிவன மதகரி – கம்.யுத்2:18 131/2
தூளியின் தொகைய வள்ளல் சுடு கணை தொகையும் அம்மா – கம்.யுத்2:19 96/4
இளைய வீரன் சுடு சரம் ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 162/4
சுடு சரம் இவன் தலை துணிக்கலாது-எனின் – கம்.யுத்3:22 41/2
சூர் அழிந்திட துரந்தனன் சுடு சரம் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 74/4
சுடு கனல் பொறிகள் வெம் கண் தோன்றிட கொடி தேர் தூண்டி – கம்.யுத்3:22 128/2
சொரிந்து ஏறின சுடு வெம் கணை தொடும் தாரகை முழுதும் – கம்.யுத்3:27 109/3
சூலங்கள் மழுவும் சுடு சுணையும் கனல் சுடரும் – கம்.யுத்3:27 153/1
சொல்லினும் வலியது ஓர் சுடு கணையால் நடு இரு துணிபட உரறினனால் – கம்.யுத்3:28 25/4
சீரிது பெரிது இதன் நிலைமை என தெரிபவன் ஒரு சுடு தெறு கணையால் – கம்.யுத்3:28 27/3
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும் – கம்.யுத்3:28 44/1
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி – கம்.யுத்3:31 97/1
தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற – கம்.யுத்3:31 98/2
புரம் சுடு கடவுளும் புள்ளின் பாகனும் – கம்.யுத்3:31 171/1
அரம் சுடு குலிச வேல் அமரர் வேந்தனும் – கம்.யுத்3:31 171/2
தூது போல்வன சுடு கணை முறை முறை துரந்தான் – கம்.யுத்4:32 16/4
அயில் விரி சுடு கணை கடவினன் அறிவின் – கம்.யுத்4:37 85/3
தூய கொற்றவர் சுடு சரத்தால் முன்பு துணிந்தார் – கம்.யுத்4:37 111/4
தூயினன் சுடு சரம் உருமின் தோற்றத்த – கம்.யுத்4:37 145/4

மேல்


சுடுக (2)

இடுக ஒன்றோ சுடுக ஒன்றோ – புறம் 239/20
சுடுவிக்கின்றது இ ஊரை சுடுக என்று உரைத்த துணிவு என்று – கம்.சுந்:12 116/3

மேல்


சுடுகலாதது (1)

சுட்ட வல் இரும்பு அடைகலை சுடுகலாதது போல் – கம்.சுந்:11 32/3

மேல்


சுடுகிற்கிலர் (1)

உரம் சுடுகிற்கிலர் ஒருவன் நாமுடை – கம்.யுத்3:31 171/3

மேல்


சுடுகிற்கும் (1)

தீய்ந்து ஏற சுடுகிற்கும் படை கலங்கள் செய் தவத்தால் – கம்.பால:12 30/3

மேல்


சுடுகிற்பன (1)

வற்ற கடல் சுடுகிற்பன மழை ஒப்பன பொழியும் – கம்.யுத்2:18 151/3

மேல்


சுடுகின்றது (1)

சொல் அன்றோ என்னை சுடுகின்றது தோன்றால் – கம்.யுத்2:17 81/4

மேல்


சுடுகின்றே (1)

காமரு வையை சுடுகின்றே கூடல் – பரி 24/4

மேல்


சுடுதரும்-மன்னோ (1)

வகையினால் உள்ளம் சுடுதரும்-மன்னோ
முகை ஏர் இலங்கு எயிற்று இன் நகை மாதர் – கலி 139/27,28

மேல்


சுடுதல் (1)

சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/19

மேல்


சுடுதலோ (1)

தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/21

மேல்


சுடுதியால் (2)

தீயன வந்த-போது சுடுதியால் தீமையோரை – கம்.கிட்:9 14/4
சினத்தினால் சுடுதியால் தீ செல்வா என்றாள் – கம்.யுத்4:40 71/3

மேல்


சுடுதியோ (1)

சுடுதியோ கடல் தோன்றிய திங்களே – கம்.பால:10 77/4

மேல்


சுடுதும் (1)

தொல் நகர் அதனை வல்லை கடி கெட சுடுதும் என்றான் – கம்.யுத்3:26 18/4

மேல்


சுடும் (14)

சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்றுமின் – பரி 8/79
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/11
நீருள் புகினும் சுடும்
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/62,63
துறத்தி நீ எனும் சொல் சுடும் நின் குல தொல்லோர் – கம்.அயோ:1 45/2
புரம் சுடும் ஒருவனின் பொலிவென் யான் என்றான் – கம்.அயோ:14 39/4
என்னை சுடும் என்னின் இ ஏழ் உலகத்தும் வாழ்வோர் – கம்.ஆரண்:10 137/3
சுழிக்கும் கொல்லன் ஊது உலையில் துள்ளும் பொறியின் சுடும் அன்னோ – கம்.யுத்1:1 4/3
சொற்ற நாவையும் கருதிய மனத்தையும் சுடும் என் – கம்.யுத்1:3 47/2
மூன்றையும் சுடும் ஒருவனால் முடிகலது என்றான் – கம்.யுத்3:22 79/3
வரம் சுடும் வலி சுடும் வாழும் நாள் சுடும் – கம்.யுத்3:31 171/4
வரம் சுடும் வலி சுடும் வாழும் நாள் சுடும் – கம்.யுத்3:31 171/4
வரம் சுடும் வலி சுடும் வாழும் நாள் சுடும் – கம்.யுத்3:31 171/4
தோன்றின புரம் சுடும் ஒருவன் தோற்றத்த – கம்.யுத்3:31 181/4
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் – கம்.யுத்4:37 126/3

மேல்


சுடுமண் (1)

சுடுமண் ஓங்கிய நெடு நகர் வரைப்பின் – பெரும் 405

மேல்


சுடுமோ (2)

பிரிவினும் சுடுமோ பெரும் காடு என்றாள் – கம்.அயோ:4 221/4
சீதமும் சுடுமோ முன்னை சிசிரமே காண் இது என்றான் – கம்.ஆரண்:10 102/2

மேல்


சுடுவது (4)

தன்னையும் சுடுவது தரிக்கிலான் என – கம்.பால:10 61/2
நினையும் நெஞ்சமும் சுடுவது ஓர் நெடும் சுரம் நேர்ந்தார் – கம்.அயோ:9 38/4
துன்னும் ஆர் உயிர் உடலொடு சுடுவது ஓர் துயர் உழந்து இவை சொன்னான் – கம்.சுந்:2 197/4
நினையும் நெஞ்சினை சுடுவது ஓர் நெருப்பினை நிமிர்ந்து – கம்.யுத்4:32 5/3

மேல்


சுடுவதே (1)

வெம் கதிர் சுடுவதே அன்றி மெய் உற – கம்.ஆரண்:10 131/3

மேல்


சுடுவன (1)

உண்ணகிற்பன உருமையும் சுடுவன மேருவை உருவி போய் – கம்.யுத்2:16 327/2

மேல்


சுடுவான் (2)

சுடுவான் போல நோக்கும் – நற் 175/8
துய்யை சுடு வெம் கனலின் சுடுவான் துணிந்தேன் – கம்.அயோ:4 123/4

மேல்


சுடுவிக்கின்றது (1)

சுடுவிக்கின்றது இ ஊரை சுடுக என்று உரைத்த துணிவு என்று – கம்.சுந்:12 116/3

மேல்


சுடுவித்தீர் (1)

தோற்பித்தீர் மதிக்கு மேனி சுடுவித்தீர் தென்றல் தூற்ற – கம்.யுத்2:17 11/1

மேல்


சுடுவித்தேன் (1)

சூழ்வித்து என்னை சுற்றினரோடும் சுடுவித்தேன்
தாழ்வித்தேனோ இத்தனை கேடும் தருவித்தேன் – கம்.யுத்3:22 207/3,4

மேல்


சுடுவேன் (2)

காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
சொல்லினால் சுடுவேன் அது தூயவன் – கம்.சுந்:5 18/3

மேல்


சுடேணன் (2)

குட திசை-கண் சுடேணன் குபேரன் வாழ் – கம்.கிட்:13 10/1
தோன்றுகின்றவன் சுடேணன் மூதறிவொடு தொடர்ந்தோன் – கம்.யுத்1:11 32/4

மேல்


சுண்டி (1)

வான் நீர் சுண்டி மண் அற வற்றி மறுகு உற்ற – கம்.அயோ:6 16/3

மேல்


சுண்ண (3)

அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/10
சுண்ண நுண் பொடி ஆகி தொலைந்தன – கம்.யுத்1:8 44/3
குசும்பையின் நறு மலர் சுண்ண குப்பையின் – கம்.யுத்2:18 87/3

மேல்


சுண்ணத்தர் (1)

பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர்
தகை செய் தீம் சேற்று இன் நீர் பசும் காய் – மது 399,400

மேல்


சுண்ணத்தின் (1)

பூ_மழை புனல் மழை புது மென் சுண்ணத்தின்
தூ மழை தரளத்தின் தோம் இல் வெண் மழை – கம்.அயோ:2 43/1,2

மேல்


சுண்ணம் (13)

புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் – பெரும் 221
கொடிச்சியர் இடித்த சுண்ணம் குங்குமம் கோட்டம் ஏலம் – கம்.பால:1 13/1
சுண்ணம் அ குழிகளை தொடர்ந்து தூர்ப்பன – கம்.பால:3 43/4
சுண்ணம் ஆத்தன தூளியும் ஆத்தவே – கம்.பால:14 49/4
வண்டு உண கமழும் சுண்ணம் வாச நெய் நானத்தோடும் – கம்.பால:18 5/1
சொரிந்தனர் மலர்_மழை சுண்ணம் தூவினர் – கம்.பால:23 75/1
நீறு ஆகி சுண்ணம் நிறைந்த தெரு எல்லாம் – கம்.அயோ:4 100/2
கணம் கிளர்தரு சுண்ணம் கல் இடையன கானத்து – கம்.அயோ:9 15/2
புன்னை குறும் பூ நறும் சுண்ணம் பூசாது ஒரு கால் போகாதே – கம்.யுத்1:1 5/4
தொழுத மைந்தனை சுடர் மணி மார்பிடை சுண்ணம்
எழுத அன்பினின் இறுகுற தழுவி மாடு இருத்தி – கம்.யுத்1:3 39/1,2
தூர்த்தன கனக மாரி சொரிந்தன நறு மென் சுண்ணம்
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் – கம்.யுத்1:4 146/3,4
நூற்று இதழ் கமலம் தந்த நுண் நறும் சுண்ணம் உண்டு – கம்.யுத்1:9 20/1
அளப்ப_அரும் தூளி சுண்ணம் ஆசைகள் அலைக்க பூசல் – கம்.யுத்1:13 25/2

மேல்


சுண்ணமாய் (1)

சோலையும் கிரிகளும் சுண்ணமாய் எழ – கம்.அயோ:14 20/3

மேல்


சுண்ணமும் (11)

சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும்
கூந்தலும் பித்தையும் சோர்ந்தன பூவினும் அல்லால் – பரி 24/84,85
சுண்ணமும் தூவினார் வீதி-தோறுமே – கம்.பால:5 113/4
மாலையும் இழையும் சாந்தும் சுண்ணமும் வாச நெய்யும் – கம்.பால:13 37/1
தூவு தண் சுண்ணமும் கனக நுண் தூளியும் – கம்.பால:20 12/3
துப்பு உறழ் இள வாச சுண்ணமும் உதிர் தாதும் – கம்.பால:23 30/3
சுண்ணமும் மலரும் சாந்தும் கனகமும் தூவ வந்து – கம்.அயோ:3 89/1
உரைத்த செம் சாந்தும் பூவும் சுண்ணமும் புகையும் ஊழின் – கம்.கிட்:11 98/1
சுண்ணமும் தூசும் வீசி சூடக தொடி கை மாதர் – கம்.கிட்:11 101/1
தொத்து உறு மலரும் சாந்தும் சுண்ணமும் இனைய தூவி – கம்.சுந்:1 13/3
தூவின மணியும் சாந்தும் சுண்ணமும் மலரும் தொத்த – கம்.யுத்3:24 42/3
சுண்ணமும் சாந்தும் நெய்யும் சுரி வளை முத்தும் பூவும் – கம்.யுத்4:41 115/1

மேல்


சுணங்கறை (2)

கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே – பரி 9/21,22
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே – பரி 9/22

மேல்


சுணங்கறையதுவே (1)

நாள் அணிந்து உவக்கும் சுணங்கறையதுவே
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை – பரி 9/20,21

மேல்


சுணங்கின் (15)

களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து – சிறு 24
தளிர் ஏர் மேனி தாய சுணங்கின்
அம் பணை தடைஇய மென் தோள் முகிழ் முலை – நெடு 148,149
பொன் பொதிந்து அன்ன சுணங்கின்
இரும் சூழ் ஓதி பெரும் தோளாட்கே – நற் 26/8,9
விதிர்த்து விட்டு அன்ன அம் நுண் சுணங்கின்
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி – நற் 160/5,6
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் – நற் 191/4
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் – நற் 262/6
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
பஞ்சாய் கூந்தல் பசு மலர் சுணங்கின்
தண் புனல் ஆடி தன் நலம் மேம்பட்டனள் – ஐங் 76/1,2
வேங்கை வென்ற சுணங்கின்
தேம் பாய் கூந்தல் மாஅயோளே – ஐங் 324/4,5
பரந்த சுணங்கின் பணை தோளாள் பண்பு – கலி 141/16
ஆக வன முலை அரும்பிய சுணங்கின்
மாசு இல் கற்பின் புதல்வன் தாய் என – அகம் 6/12,13
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று – அகம் 230/4
புள்ளி தொய்யில் பொறி படு சுணங்கின்
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/8,9
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின்
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 253/22,23
கதிர்த்து ஒளி திகழும் நுண் பல் சுணங்கின்
மா கண் மலர்ந்த முலையள் தன்னையும் – புறம் 352/13,14

மேல்


சுணங்கினள் (1)

ஆகத்து அரும்பிய மாசு அறு சுணங்கினள்
நன் மணல் வியல் இடை நடந்த – அகம் 174/12,13

மேல்


சுணங்கினாய் (1)

தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய்
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/17,18

மேல்


சுணங்கு (25)

அணங்கு என உருத்த சுணங்கு அணி ஆகத்து – பொரு 35
களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து – சிறு 24
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை – மது 416
சுணங்கு அணி வன முலை அணங்கு கொள திமிரி – நற் 9/6
சுணங்கு அணிவு-உற்ற விளங்கு பூணள் – நற் 20/8
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/4
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி – நற் 319/9
சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு – ஐங் 149/2
சுணங்கு என நினைதி நீயே – ஐங் 363/3
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் – கலி 4/17
தாய சுணங்கு போல் தளிர் மிசை தாது உக – கலி 35/4
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – கலி 60/1
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் – கலி 64/27
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் – கலி 111/16
சுணங்கு அணி வன முலை நலம் பாராட்டி – அகம் 87/14
சுணங்கு சூழ் ஆகத்து அணங்கு என உருத்த – அகம் 161/12
சுணங்கு இடை வரித்த தொய்யிலை நினைந்தே – அகம் 177/20
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/13
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை – அகம் 319/9
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை – அகம் 343/2
சுணங்கு அணி முற்றத்து ஆரம் போலவும் – அகம் 362/12
உருத்த பல சுணங்கு அணிந்த – புறம் 337/21
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/10
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
சுணங்கு_இனம் அவை மான துறுவன அவை காணாய் – கம்.அயோ:9 15/4

மேல்


சுணங்கு_இனம் (1)

சுணங்கு_இனம் அவை மான துறுவன அவை காணாய் – கம்.அயோ:9 15/4

மேல்


சுணங்கும் (3)

சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு என – குறு 337/4
மைந்து உடை மார்பில் சுணங்கும் நினைத்து காண் – கலி 18/4
ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கும் வம்பு விட – அகம் 150/2

மேல்


சுணங்கே (2)

செய்ய வாயினள் மார்பினள் சுணங்கே – ஐங் 255/4
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/11

மேல்


சுணங்கொடு (1)

பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய – அகம் 279/4

மேல்


சுணம் (1)

பேர ஆவொடு மா சுணம் பேரவே – கம்.பால:16 27/2

மேல்


சுணையும் (1)

சூலங்கள் மழுவும் சுடு சுணையும் கனல் சுடரும் – கம்.யுத்3:27 153/1

மேல்


சுதீக்கணன் (1)

சுடரும் மேனி சுதீக்கணன் என்னும் அ – கம்.ஆரண்:3 27/3

மேல்


சுதை (10)

வெள்ளி அன்ன விளங்கு சுதை உரீஇ – நெடு 110
ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் – கலி 96/19
சுதை விரிந்து அன்ன பல் பூ மராஅம் – அகம் 211/2
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து – புறம் 378/6
துகிலினொடு இகலுவ சுதை புரை நுரை கார் – கம்.பால:2 45/3
சங்க வெண் சுதை உடை தவள மாளிகை – கம்.பால:3 26/2
தூய நல் சுதை நிகர் பிண்டம் ஒன்று சூழ் – கம்.பால:5 84/2
சோதி மணி பொன் கலத்து சுதை அனைய வெண் சோறு ஓர் – கம்.பால:12 20/3
சுதை கண் நுரையை பொருவு தூசு கொடு தூய்தா – கம்.பால:15 16/2
சுதை தலனிடை கடிது அடிக்கொடு துகைத்தான் – கம்.யுத்1:12 11/4

மேல்


சுதையத்து (1)

சுதையத்து ஓங்கிய சுவேலத்தின் உச்சியை துறந்து – கம்.யுத்1:12 4/1

மேல்


சுதையால் (1)

மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால்
காத்த கண்ணன் மணி உந்தி கமல நாளத்திடை பண்டு – கம்.பால:10 74/2,3

மேல்


சுதையின் (1)

மாரி சுதையின் ஈர்ம் புறத்து அன்ன – அகம் 346/2

மேல்


சுந்தர (33)

சுந்தர வில்லியை தொழுது வாழ்த்தினார் – கம்.பால:8 44/4
சுந்தர மணி வரை தோளுமே அல – கம்.பால:10 56/3
சுந்தர வதன மாதர் துவர் இதழ் பவள வாயும் – கம்.பால:16 21/1
சுந்தர தோள் அணி வலயம் தொல்லை நாள் – கம்.பால:23 55/3
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் – கம்.அயோ:1 71/3
தூண்டு புரவி பொரு_இல் சுந்தர மணி தேர் – கம்.அயோ:3 103/2
சுந்தர தட கை தானை மடக்கு உற துவண்டு நின்றான் – கம்.அயோ:3 108/3
சுந்தர வதனமும் மதிக்கு தோற்றவே – கம்.அயோ:4 172/4
சுந்தர குரிசிலை மரபின் சுற்றினார் – கம்.அயோ:12 2/4
சுந்தர தோளவன் விலக்கி சொல்லுவான் – கம்.அயோ:12 54/4
சுந்தர வரி விலானும் சுமந்திரன் தன்னை நோக்கி – கம்.அயோ:13 47/3
சுந்தர தனி வில்லி-தன் தோள் எனும் – கம்.ஆரண்:9 20/3
சுந்தர தோளினான் அ மானினை தொடரலுற்றான் – கம்.ஆரண்:11 69/4
சுந்தர தோளினிர் தொன்மை நீரவால் – கம்.ஆரண்:13 110/2
சுந்தர தனு வலாய் சொல்லு நீ என்றான் – கம்.கிட்:10 101/4
&5 சுந்தர காண்டம் – கம்.சுந்:17 29/5
சுந்தர தோளனை தொடர்ந்து காத்து போய் – கம்.சுந்:5 38/3
சுந்தர தோளை நோக்கி இராமனை தொழுது சொன்னான் – கம்.சுந்:10 18/4
சுடர் ஒளி வலயம் தீர்ந்த சுந்தர தோளினானை – கம்.யுத்1:4 132/4
சுந்தர பெரிய தோள்கள் திரித்தான் – கம்.யுத்1:11 24/4
சுந்தர தோள்களோடும் வாலிடை தூங்க சுற்றி – கம்.யுத்1:14 24/2
துளக்குறும் நிலையன் அல்லன் சுந்தர தோளன் வாளி – கம்.யுத்2:16 198/3
சுந்தர தடம் தோள் வளை மாசுணம் சுற்றிய தொழில் காட்ட – கம்.யுத்2:16 338/3
சுந்தர பொன் கிரி ஆண்மை களிறு அனையான் கண் நின்ற – கம்.யுத்2:16 348/3
சுந்தர பொன் தோளானை முகம் நோக்கி இவை சொன்னான் – கம்.யுத்2:16 348/4
சுந்தர குமுத செ வாய் அமுது அலால் அமுத சொல்லீர் – கம்.யுத்2:17 16/4
சுந்தர பவள வாய் ஓர் அருள் மொழி சிறிது சொல்லின் – கம்.யுத்2:17 52/4
சுந்தர தோளினானை நோக்கி நின்று இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்3:21 16/4
தும்பியை நோக்கும் வீரர் சுந்தர தோளை நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 25/4
சுந்தர மகளிர் அங்கை சாமரை தென்றல் தூற்ற – கம்.யுத்3:24 52/2
சுந்தர கண்களை எற்றி துள்ளினார் – கம்.யுத்4:40 69/4
சுந்தர பெரும் தோளினாய் என் துணை தாளின் – கம்.யுத்4:40 105/2
சுந்தர சயிலம் தன்னை கண்டவர் வினைகள் தீர்க்கும் – கம்.யுத்4:41 21/2
சுந்தர மவுலி சூடும் ஓரையும் நாளும் தூக்கி – கம்.யுத்4:42 11/4

மேல்


சுந்தரம் (1)

சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப – கம்.யுத்1:12 17/2

மேல்


சுந்தரவில்லியை (1)

சுந்தரவில்லியை தொழுது சூழ வந்து – கம்.யுத்3:24 107/3

மேல்


சுந்தரன் (6)

சுந்தரன் ஒருவன்-பால் தூது போக்கினாள் – கம்.பால:19 34/2
சுந்தரன் நான்முகன் மரபில் தோன்றினான் – கம்.ஆரண்:12 41/2
சுந்தரன் ஊர்தரு தோகையும் ஒத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 59/4
துன்னுதி போதி என்றான் சுந்தரன் அவனும் சொல்வான் – கம்.கிட்:9 17/4
சுந்தரன் அருக்கன் என்று இ தொடக்கத்தார் தொடர்ந்த போரில் – கம்.யுத்2:19 288/2
சுந்தரன் சிலை நாணில் தொடுப்புறா – கம்.யுத்4:37 192/3

மேல்


சுந்தரி (5)

சுந்தரி சொல் என தொழுது சொல்லுவாள் – கம்.பால:13 57/4
சுந்தரி மரபிற்கு ஒத்த தொன்மையின் துணிவிற்று அன்றால் – கம்.ஆரண்:6 42/3
சுந்தரி பல்லாண்டு இசைப்ப உலகு ஏழும் தொழுது ஏத்த – கம்.ஆரண்:6 100/2
சுந்தரி முகம் என பொலிந்து தோன்றிற்றே – கம்.சுந்:2 51/4
சுந்தரி நின்னை செய்த வஞ்சனை சொல்ல சொல்ல – கம்.சுந்:4 79/3

மேல்


சுந்தரியர் (1)

சுந்தரியர் என பலரும் கை தலையில் பெய்து இரங்கி தொடர்ந்து செல்ல – கம்.யுத்4:41 68/2

மேல்


சுந்தோபசுந்த (1)

சுந்தோபசுந்த பெயர் தொல்லையினோரும் ஒத்தார் – கம்.கிட்:7 48/4

மேல்


சுபாரிசன் (2)

பொன் குலாவு சுபாரிசன் பொன்றவே – கம்.யுத்2:15 80/4
பொன்றினான் அ சுபாரிசன் போயினார் – கம்.யுத்2:15 84/3

மேல்


சும்மை (13)

இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 65
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம் – மது 264
கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை
இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 309,310
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை
ஓவு கண்டு அன்ன இரு பெரு நியமத்து – மது 364,365
கலி சும்மை வியல் ஆங்கண் – புறம் 22/19
எறிதரும் அரியின் சும்மை எடுத்து வான் இட்ட போர்கள் – கம்.பால:2 20/1
புறம் செய் மேகலையின் தாழ தாரகை சும்மை பூட்டி – கம்.பால:22 13/2
வரம்பு_அறு சும்மை தீம் சொல் மடந்தையர் தொடர்ந்து சூழ்ந்தார் – கம்.பால:22 22/4
சும்மை வான் மதியம் குன்றில் தோன்றியது எனவும் தோன்றி – கம்.கிட்:11 103/2
சோர் குழல் தொகுதி என்று சும்மை செய்தனையது அம்மா – கம்.கிட்:13 59/3
சொரிகின்ற சுடரின் சும்மை விசும்புற தொடரும் தோற்றம் – கம்.யுத்1:10 9/2
துரிசு அடை புரி குழல் சும்மை சுற்றிய – கம்.யுத்2:17 93/2
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே – கம்.யுத்3:29 44/3

மேல்


சும்மைத்து (1)

சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே – கம்.கிட்:3 31/4

மேல்


சும்மைய (1)

கலி சும்மைய கரை கலக்கு-உறுந்து – புறம் 343/4

மேல்


சும்மையர் (2)

கல்லென் சும்மையர் ஞெரேரென புகுதந்து – அகம் 86/18
வரம்பு_அறு சும்மையர் தலைமயங்கினார் – கம்.சுந்:12 16/4

மேல்


சும்மையான் (2)

ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் – கலி 68/18
சும்மையான் உயிர் கொள துணிதலால் அன்று – கம்.யுத்1:4 59/2

மேல்


சும்மையின் (1)

துளை ஒலி பல்_இயம் துவைக்கும் சும்மையின்
விளை ஒலி கடல் ஒலி மெலிய விம்முமே – கம்.பால:3 60/3,4

மேல்


சும்மையும் (1)

தோகையர் குழாமும் மைந்தர் சும்மையும் துவன்றி எங்கும் – கம்.அயோ:3 72/2

மேல்


சும்மையை (1)

சொல் பங்கம் உற நிமிர் இசையின் சும்மையை
அல் பங்கம் உற வரும் அருணன் செம்மலை – கம்.ஆரண்:4 8/1,2

மேல்


சும்மையொடு (3)

கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு
மலை என மழை என மாடம் ஓங்கி – மலை 483,484
ஊரே ஒலிவரும் சும்மையொடு மலிபு தொகுபு ஈண்டி – நற் 348/3
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து – அகம் 334/4,5

மேல்


சுமக்க (7)

நெருங்கிய வன முலை சுமக்க நேர்கலா – கம்.பால:19 66/3
வில்லும் சுமக்க பிறந்தேன் வெகுண்டு என்னை என்றான் – கம்.அயோ:4 135/4
மன் உயிர்க்கு நல்கு உரிமை மண் பாரம் நான் சுமக்க
பொன் உயிர்க்கு தாரோய் பொறை உயிர்த்த ஆறு இதுவோ – கம்.அயோ:14 60/1,2
எ துயர் உனக்கு உளது இனி பழி சுமக்க
பத்து உள தலை பகுதி தோள்கள் பல அன்றே – கம்.ஆரண்:10 61/3,4
வன் பழி சுமக்கினும் சுமக்க வான் உயர் – கம்.சுந்:4 16/2
சுமை உடல் பொறை சுமக்க வந்தனென் என சொன்னான் – கம்.யுத்3:22 192/4
எழுக தேர் சுமக்க எல்லோம் வலியும் புக்கு இன்றே பொன்றி – கம்.யுத்4:37 2/1

மேல்


சுமக்கின்ற (2)

தெள்ளு நீரிடை கிடந்த பார் சுமக்கின்ற சேடன் – கம்.கிட்:4 10/3
ஆன்ற எண் திசை உலகு எலாம் சுமக்கின்ற யானை – கம்.யுத்1:5 54/1

மேல்


சுமக்கின்றது (1)

இழைந்த நூல் இணை மணி குடம் சுமக்கின்றது என்ன – கம்.அயோ:10 9/1

மேல்


சுமக்கின்றேன் (1)

புலையனேன் இன்னும் ஆவி சுமக்கின்றேன் போலும் போலும் – கம்.யுத்3:29 35/4

மேல்


சுமக்கினும் (1)

வன் பழி சுமக்கினும் சுமக்க வான் உயர் – கம்.சுந்:4 16/2

மேல்


சுமக்கும் (5)

வம்பின் பொங்கும் கொங்கை சுமக்கும் வலி இன்றி – கம்.பால:17 28/1
தூர வட்ட எண் திசைகளை தனித்தனி சுமக்கும்
பார எட்டினோடு இரண்டினில் ஒன்று பார் புரக்க – கம்.ஆரண்:8 19/1,2
இடந்தாய் உலகை மலையோடும் எடுத்தாய் விசும்பை இவை சுமக்கும்
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – கம்.சுந்:4 109/1,2
தேவர்கள் பின்னும் மன்ன அதன் உரு சுமக்கும் திண்மை – கம்.சுந்:6 59/1
துறை தலம்-தொறும் தலம்-தொறும் நின்று தேர் சுமக்கும்
பொறைக்கு அமைந்த வெம் கரி பரி யாளி மா பூதம் – கம்.யுத்2:16 237/2,3

மேல்


சுமட்டினள் (1)

இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13

மேல்


சுமட்டு (1)

புகர் வாய் குழிசி பூ சுமட்டு இரீஇ – பெரும் 159

மேல்


சுமத்தியால் (1)

அரவு ஆகி சுமத்தியால் அயில் எயிற்றின் ஏந்துதியால் – கம்.ஆரண்:1 57/1

மேல்


சுமந்த (34)

பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை – அகம் 16/9
பூ கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று – அகம் 133/10
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் – அகம் 339/2
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ – புறம் 35/17
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த
வேக வெம் திறல் நாகம் புக்கு என – புறம் 37/1,2
அலங்கு கதிர் சுமந்த கலங்கல் சூழி – புறம் 375/1
குலம் பொறை கற்பு இவை சுமந்த கோசலை – கம்.அயோ:11 93/2
துன்னு தாள் வளம் சுமந்த தாழையில் – கம்.அயோ:11 129/1
துப்பு உடை கடலின் நீர் சுமந்த மேகத்தை – கம்.அயோ:13 6/2
துன்னு தூசினொடு சந்து இவை சுமந்த சனகன் – கம்.ஆரண்:1 4/3
சுமந்த தோளும் பொறை துயர் தீருமால் – கம்.ஆரண்:3 20/4
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – கம்.ஆரண்:10 5/2
உன்னலர் கரதலம் சுமந்த உச்சியர் – கம்.ஆரண்:10 8/2
சுற்றமும் தொலைந்தது ஐய நொய்து என சுமந்த கையள் – கம்.ஆரண்:10 63/3
ஆசைகள் சுமந்த பேர் அளவில் யானைகள் – கம்.ஆரண்:12 42/3
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் – கம்.ஆரண்:12 69/2
ஆசை சுமந்த நெடும் கரி அன்னார் – கம்.ஆரண்:14 33/1
சொல்லினென் மலை என சுமந்த தூணியென் – கம்.ஆரண்:15 24/3
சென்னியில் சுமந்த கையன் தேற்றுவான் செப்பலுற்றான் – கம்.கிட்:10 63/4
இடுக்கு உறு பொருள்கள் என் ஆம் எண் திசை சுமந்த யானை – கம்.சுந்:1 23/1
ஊன் அழிய நீங்காத உயிர் சுமந்த உணர்வு இல்லேன் – கம்.சுந்:2 229/4
பயில் எயிற்று இரட்டை பணை மருப்பு ஒடிய படியினில் பரிபவம் சுமந்த
மயில் அடித்து ஒழுக்கின் அனைய மா மதத்த மாதிர காவல் மால் யானை – கம்.சுந்:3 82/1,2
துன்பமும் உவகையும் சுமந்த உள்ளத்தாள் – கம்.சுந்:4 95/4
எண் திசை சுமந்த மாவும் தேவரும் இரியல்போக – கம்.சுந்:6 60/2
நிரந்தரம் புவி முழுவதும் சுமந்த நீடு உரகன் – கம்.சுந்:11 35/3
படர் மழை சுமந்த காலை பருவ வான் அமரர் கோமான் – கம்.யுத்1:4 132/1
பாரகம் சுமந்த பாம்பின் பணாமணி பறிக்க வேண்டின் – கம்.யுத்1:12 45/1
பொன் அரி சுமந்த பீடத்து இமையவர் போற்றி செய்ய – கம்.யுத்1:14 27/3
பாழி திசை நின்று சுமந்த பணை – கம்.யுத்2:18 58/2
சுடருடை பெரும் குருதியில் பாம்பு என சுமந்த
மிடலுடை பண மீமிசை தான் பண்டை வெள்ள – கம்.யுத்3:22 194/2,3
படித்தலம் சுமந்த நாகம் பாக வான் பிறையை பற்றி – கம்.யுத்3:28 45/1
தலையின்-மேல் சுமந்த கையள் தழலின்-மேல் மிதிக்கின்றாள் போல் – கம்.யுத்3:29 45/1
சென்னியில் சுமந்த கையர் தேவரே போல யாமும் – கம்.யுத்3:31 62/3
படம் குறைந்தது படி சுமந்த பாம்பு வாய் – கம்.யுத்4:40 70/2

மேல்


சுமந்தது (1)

சுனையின் நுண் மணல் தொகையன சுமந்தது தொக்க – கம்.யுத்4:35 22/4

மேல்


சுமந்ததே (1)

சொல்லிய சேனையை சுமந்ததே எனில் – கம்.அயோ:12 36/2

மேல்


சுமந்தன (2)

ஆய்ந்து நீளம் அரிது சுமந்தன
ஓய்ந்த கால பசியின் உலர்ந்தன – கம்.யுத்1:8 50/1,2
தோளின் பத்திகள்-தோறும் சுமந்தன
மீளி மொய்ம்பன் உரும் என வீசினான் – கம்.யுத்4:37 165/3,4

மேல்


சுமந்தனர் (1)

தழுவினர் சிலவர் கொண்டு சுமந்தனர் சிலவர் தாங்கி – கம்.சுந்:14 4/4

மேல்


சுமந்தனென் (1)

புனித மா தவத்து அணங்கினை சுமந்தனென் போவென் – கம்.சுந்:3 136/3

மேல்


சுமந்தாய் (1)

இரு கை சுமந்தாய் இனிதின் இருந்தாய் இகல் வேல் உன் – கம்.ஆரண்:11 5/3

மேல்


சுமந்தார் (1)

சொல் கலை என தொலைவு இல் தூணிகள் சுமந்தார் – கம்.ஆரண்:10 54/4

மேல்


சுமந்தானும் (1)

தோன்றலை பண்டு இந்திரன்-காண் விடை ஏறாய் சுமந்தானும் – கம்.பால:12 5/4

மேல்


சுமந்திர (1)

சுற்றினர் இருந்துழி சுமந்திர பெயர் – கம்.அயோ:12 3/1

மேல்


சுமந்திரன் (11)

தொழுத கையினன் சுமந்திரன் முன் நின்று சொல்லும் – கம்.அயோ:1 44/4
என்ற வாசகம் சுமந்திரன் இயம்பலும் இறைவன் – கம்.அயோ:1 47/1
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல் – கம்.அயோ:1 57/3
சுமந்திரன் தடம் தேர் மிசை சுந்தர திரள் தோள் – கம்.அயோ:1 71/3
பணி தலைநின்ற காதல் சுமந்திரன் பரிவின் சென்றான் – கம்.அயோ:3 82/4
சோதி மணி தேர் சுமந்திரன் சென்று அரசன் தன்மை சொல வந்த – கம்.அயோ:6 26/3
நோக்கினால் சுமந்திரன் நுவலல் உற்றதை – கம்.அயோ:12 4/1
சுந்தர வரி விலானும் சுமந்திரன் தன்னை நோக்கி – கம்.அயோ:13 47/3
தோன்றல்-பால் சுமந்திரன் தொழுது தோன்றினான் – கம்.அயோ:14 87/4
எள் அரிய தேர் தரு சுமந்திரன் இசைப்பாய் – கம்.சுந்:4 62/1
ஐயம் இல் சிந்தையான் அ சுமந்திரன் அமைச்சரோடும் – கம்.யுத்4:42 15/2

மேல்


சுமந்திரனே (1)

துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய – கம்.பால:5 54/2

மேல்


சுமந்திரனை (2)

மானவனும் மந்திரி சுமந்திரனை வா வென்று – கம்.அயோ:5 17/2
சேனாபதியின் சுமந்திரனை செயற்பாற்கு உரிய செய்க என்றான் – கம்.அயோ:6 29/3

மேல்


சுமந்திரனோடும் (1)

பொன் திணி மன்னன் கோயில் சுமந்திரனோடும் போனான் – கம்.அயோ:6 8/4

மேல்


சுமந்து (56)

வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து
ஆர முழு_முதல் உருட்டி வேரல் – திரு 296,297
மாரி குன்றம் மழை சுமந்து அன்ன – பெரும் 49
குறு நுரை சுமந்து நறு மலர் உந்தி – நற் 68/4
அலர் சுமந்து ஒழிக இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 149/10
படர் சுமந்து எழுதரு பையுள் மாலை – குறு 195/2
கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து – பதி 31/3
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட – பதி 36/11,12
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து
முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர் – பதி 52/6,7
சந்தம் பூழிலொடு பொங்கு நுரை சுமந்து
தெண் கடல் முன்னிய வெண் தலை செம் புனல் – பதி 87/2,3
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து
திருவில் குலைஇ திரு மணி புரையும் – பதி 88/31,32
வரை புரை உருவின் நுரை பல சுமந்து
பூ வேய்ந்து பொழில் பரந்து – பரி 7/41,42
செறுவே விடு மலர் சுமந்து பூ நீர் நிறைதலின் – பரி 16/11
ஏந்து இலை சுமந்து சாந்தம் விரைஇ – பரி 17/2
அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் – அகம் 72/10,11
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து – புறம் 68/4,5
பொன் அன்ன வீ சுமந்து
மணி அன்ன நீர் கடல் படரும் – புறம் 137/10,11
தள்ளுற சுமந்து எழுதரும் தமனிய கொம்பில் – கம்.அயோ:1 56/2
எருத்தம் மேல் படி புயம் அற சுமந்து இடர் உழக்கும் – கம்.அயோ:1 65/2
மன் உயிர் பொறை சுமந்து இருந்து வாழ்கிலேன் – கம்.அயோ:12 17/2
தண்டு எழுந்து_அனைய தோள்-கொடு சுமந்து தழுவி – கம்.ஆரண்:1 35/2
மா போரில் புறம் காப்பேன் வான் சுமந்து செல வல்லேன் – கம்.ஆரண்:6 120/1
உவந்த வன் கழுது உயிர் சுமந்து உளுக்கியது உம்பர் – கம்.ஆரண்:7 86/4
கொங்கைகள் சுமந்து இடை கொடியின் ஒல்கிட – கம்.ஆரண்:10 21/2
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து
நின்றேனும் நின்றேன் நெடு மரம் போல் நின்றேனே – கம்.ஆரண்:13 98/3,4
வேக வெம் பழி சுமந்து உழல வேண்டலென் – கம்.ஆரண்:15 22/2
எ மலை குலமும் தாழ இசை சுமந்து எழுந்த தோளான் – கம்.கிட்:2 16/4
நாண் நெடும் சிலை சுமந்து உழல்வென் நாண் இலேன் – கம்.கிட்:6 21/4
மன்னுயிர்க்கு உறுதி செய்வான் மலர் அடி சுமந்து வாழ்தி – கம்.கிட்:7 154/4
கேழ் இலா வன முலை கிரி சுமந்து இடைவது ஓர் – கம்.கிட்:13 69/2
நெடும் கைகள் சுமந்து நெடு வான் உற நிமிர்ந்தான் – கம்.கிட்:14 66/4
சொல் பிரியா பழி சுமந்து தூங்குவேன் – கம்.சுந்:4 13/1
தூவிய மலர்_தொகை சுமந்து திசை-தோறும் – கம்.சுந்:6 17/1
காண்டல் வேண்டி இ உயிர் சுமந்து எதிர் சில கழறி – கம்.சுந்:12 54/2
பாசம் முதல் வெம் படை சுமந்து பலர் நின்றார் – கம்.யுத்1:2 59/3
யான் இழைத்திட இல் இழந்து உயிர் சுமந்து இருந்த – கம்.யுத்1:2 109/3
பாழி வன் தடம் திசை சுமந்து ஓங்கிய பணை கை – கம்.யுத்1:3 3/1
கரங்கள் மீ சுமந்து செல்லும் கதிர் மணி முடியன் கல்லும் – கம்.யுத்1:4 137/1
மலை சுமந்து வருவன வானரம் – கம்.யுத்1:8 48/1
யாதும் ஒழியா வகை சுமந்து கடல் எய்த – கம்.யுத்1:9 7/3
உன் பகை உனக்கே தந்தேன் உயிர் சுமந்து உழலா நின்றேன் – கம்.யுத்1:12 40/4
தாதையை கொன்றான் பின்னே தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – கம்.யுத்1:14 26/1
தூயன சுமந்து பின் தொடர சுற்று ஒளிர் – கம்.யுத்2:15 105/2
குவிந்தன பிண குவை சுமந்து கோள் நிலம் – கம்.யுத்2:15 120/3
சேம வெம் படை எலாம் சுமந்து சென்றவால் – கம்.யுத்2:16 100/4
ஒருவரும் திரிய ஒட்டேன் உயிர் சுமந்து உலகில் என்றான் – கம்.யுத்2:16 158/4
ஆயிரம் பேய் சுமந்து அளித்தது ஆங்கு ஒரு – கம்.யுத்2:16 295/1
பேய் இரண்டாயிரம் சுமந்து பேர்வது ஓர் – கம்.யுத்2:16 295/3
ஆறு விண் தொடும் பிணம் சுமந்து ஓட மேல் அமரரும் இரிந்து ஓட – கம்.யுத்2:16 336/2
இளைப்புறும் மருங்குல் நோவ முலை சுமந்து இயங்கும் என்ன – கம்.யுத்2:17 6/2
மக்களை சுமந்து செல்லும் தாதையர் வழியின் ஆவி – கம்.யுத்2:18 258/1
படைக்கலம் சுமந்து உழல்கின்ற பதகனேன் பழி பார்த்து – கம்.யுத்3:22 193/3
தக்க நாம் கண்ணீர் ஆற்றி தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – கம்.யுத்3:26 67/3
தாறு கொள் மதகரி சுமந்து தாமரை – கம்.யுத்3:27 46/1
தொடுக்குற்றன விசும்பூடு உற சுமந்து ஓங்கின எனினும் – கம்.யுத்3:31 107/2
நுரை குடையும் வெண் குடையும் சாமரையும் என சுமந்து பிணத்தின் நோன்மை – கம்.யுத்4:33 21/3
அழுந்தின நங்கையை அங்கையால் சுமந்து
எழுந்தனன் அங்கி வெந்து எரியும் மேனியான் – கம்.யுத்4:40 73/1,2

மேல்


சுமந்துகொண்டு (1)

குப்புற்று ஈர் பிண குன்று சுமந்துகொண்டு
உப்பின் சென்றது உதிரத்து ஒழுக்கமே – கம்.யுத்2:15 27/3,4

மேல்


சுமந்தேன் (4)

சொல்லும் சுமந்தேன் இரு தோள் என சோம்பி ஓங்கும் – கம்.அயோ:4 135/2
கல்லும் சுமந்தேன் கணை புட்டிலும் கட்டு அமைந்த – கம்.அயோ:4 135/3
உன் தன் அருள் பெற்றிலர்கள் உன் அருள் சுமந்தேன்
வென்றனென் அனைத்து உலகும் மேல் இனி என் என்றான் – கம்.ஆரண்:3 50/3,4
ஆறாநின்றேன் ஆவி சுமந்தேன் அழிகின்றேன் – கம்.யுத்3:22 204/2

மேல்


சுமப்ப (4)

பவழம் புனைந்த பருதி சுமப்ப
கவழம் அறியா நின் கை புனை வேழம் – கலி 80/5,6
தோற்று இள மகளிரை சுமப்ப போன்றவே – கம்.அயோ:12 29/4
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப – கம்.சுந்:3 91/4
மா இரு ஞாலத்தை சுமப்ப வாங்குவது – கம்.யுத்2:16 99/3

மேல்


சுமாலி (1)

துன்பு அடைத்த மனத்தன் சுமாலி சேய் – கம்.யுத்2:15 68/2

மேல்


சுமித்திரை (8)

தூய சுமித்திரை தாள் தொழலோடும் – கம்.பால:23 94/4
சோகம் தீர்ப்பவள் என்று சுமித்திரை
மேகம் தோய் தனி கோயிலை மேயினான் – கம்.அயோ:4 28/3,4
சொல் மாண்பு உடை அன்னை சுமித்திரை கோயில் புக்கான் – கம்.அயோ:4 138/4
திருவின் நாயகன் உரை-செய சுமித்திரை சிங்கம் – கம்.ஆரண்:13 91/1
சுமித்திரை சேய் அவள் சொற்றன சொல்லை – கம்.ஆரண்:14 56/1
சென்று தாக்கினன் ஒரு தனி சுமித்திரை சிங்கம் – கம்.யுத்2:16 203/4
சுற்றி ஆர்த்தது சுமித்திரை சிங்கத்தை தொடர்ந்து – கம்.யுத்2:16 242/4
உன் மகன் உயிரை எம்மோய் சுமித்திரை உய்ய ஈன்ற – கம்.யுத்2:17 59/2

மேல்


சுமித்திரை-தனக்கு (1)

தன்னையும் சுமித்திரை-தனக்கு நல்கினான் – கம்.பால:5 89/2

மேல்


சுமித்திரைக்கு (1)

சுமித்திரைக்கு அளித்தனன் சுரர்க்கு வேந்து இனி – கம்.பால:5 88/3

மேல்


சுமித்திரையும் (1)

தோழி அன்ன சுமித்திரையும் துளங்கி ஏங்கி உயிர் சோர – கம்.அயோ:6 22/2

மேல்


சுமித்திரையோடும் (1)

துன்னு காதல் சுமித்திரையோடும் போய் – கம்.அயோ:2 6/3

மேல்


சுமை (9)

சுமை உற நுடங்குகின்ற நுசுப்பினாள் பூண் செய் தோளுக்கு – கம்.பால:22 10/2
தொய்யல் மா நில சுமை உறு சிறை துறந்து இனி யான் – கம்.அயோ:1 61/3
சோனை வார் குழல் சுமை பொறாது இறும் இடை தோகாய் – கம்.அயோ:10 19/2
சுமை உறு செல்வத்தோடும் தோன்றலை துணையும் இன்றி – கம்.ஆரண்:6 35/3
கட்டி சீறும் காலன் வலத்தாள் சுமை இல்லாள் – கம்.சுந்:2 74/4
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை – கம்.சுந்:3 10/2
சுமை உடை காம வெம் நோய் துடைத்தியேல் தொழுது வாழ்வேன் – கம்.யுத்2:17 50/4
சுமை உடல் பொறை சுமக்க வந்தனென் என சொன்னான் – கம்.யுத்3:22 192/4
சேர்ப்பது போன்றது யாண்டும் சுமை பொறாது உலகம் என்ன – கம்.யுத்3:30 6/4

மேல்


சுமையது (1)

சொருகு பூ அன்ன சுமையது துரகம் இன்று எனினும் – கம்.யுத்4:35 18/3

மேல்


சுமையால் (1)

சுமையால் உலகூடு உழல் தொல் வினையேற்கு – கம்.ஆரண்:14 75/3

மேல்


சுமையுறு (1)

சுமையுறு பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 35/3

மேல்


சுமையொடும் (1)

சுற்றுண்ட பாச நாஞ்சில் சுமையொடும் சூடுண்டு ஆற்ற – கம்.யுத்2:17 40/1

மேல்


சுயம்பிரபை (1)

அன்னது சுயம்பிரபை கூற அனுமானும் – கம்.கிட்:14 64/1

மேல்


சுர (16)

இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி – மலை 20
அரும் சுர கவலைய என்னாய் நெடும் சேண் – நற் 105/6
மாரி எண்கின் மலை சுர நீள் இடை – நற் 192/5
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/5
அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய – நற் 352/9
அரும் சுர வைப்பின் கானம் – குறு 154/7
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல் – குறு 347/1
வெம் சுர கவலை நீந்தி – ஐங் 323/3
மலை உறு தீயில் சுர முதல் தோன்றும் – ஐங் 338/3
சுர நனி இனிய ஆகுக தில்ல – ஐங் 371/3
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17
அரும் சுர கவலை நீந்தி என்றும் – அகம் 53/12
சுர முதல் வருத்தம் மர முதல் வீட்டி – அகம் 301/9
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் – அகம் 359/8
கட்சி மஞ்ஞையின் சுர முதல் சேர்ந்த – புறம் 60/4
சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:13 24/3

மேல்


சுரக்க (1)

உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே – புறம் 396/31

மேல்


சுரக்கும் (17)

வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் – மலை 68
புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் – மலை 72
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ் இருக்கையும் – மலை 76
தான் வீழ் பெடைக்கு பயிரிடூஉ சுரக்கும்
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 31/4,5
நசையின் வாழ்நர்க்கு நன் கலம் சுரக்கும்
பொய்யா வாய் வாள் புனை கழல் பிட்டன் – அகம் 143/11,12
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் – அகம் 249/8
சூழாது சுரக்கும் நன்னன் நன் நாட்டு – அகம் 349/8
எவ்வம் சுரக்கும் பைதல் மாக்களொடு – புறம் 41/15
வரையாது சுரக்கும் வள்ளியோய் நின்னே – புறம் 204/14
உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை – புறம் 323/3
கலம் சுரக்கும் நிதியம் கணக்கு இலா – கம்.பால:2 38/1
நிலம் சுரக்கும் நிறை வளம் நல் மணி – கம்.பால:2 38/2
பிலம் சுரக்கும் பெறுதற்கு அரிய தம் – கம்.பால:2 38/3
குலம் சுரக்கும் ஒழுக்கம் குடிக்கு எலாம் – கம்.பால:2 38/4
ஆர் அருள் சுரக்கும் நீதி அற நிறம் கரிதோ என்றான் – கம்.யுத்1:4 134/4
சுரக்கும் நுந்தைக்கு நீ செய கடவன கடன்கள் – கம்.யுத்3:22 65/3
சுரக்கும் மாயமும் வஞ்சமும் களவுமே கடனா – கம்.யுத்3:22 109/1

மேல்


சுரசை (1)

தோன்றுற்று நின்றாள் சுரசை பெயர் சிந்தை தூயாள் – கம்.சுந்:1 53/4

மேல்


சுரத்தல் (1)

கலம் செல சுரத்தல் அல்லது கனவினும் – பதி 44/5

மேல்


சுரத்தலின் (1)

இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின்
சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி – பதி 46/7,8

மேல்


சுரத்தலும் (1)

நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள – பரி 4/27

மேல்


சுரத்திடை (1)

பருந்து அடர் சுரத்திடை பருகு நீர் நசை – கம்.யுத்4:40 58/1

மேல்


சுரத்து (23)

இடை சுரத்து எழிலி உறைத்து என மார்பின் – நற் 394/7
தவறு எனின் தவறோ இலவே வெம் சுரத்து
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை – குறு 77/2,3
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை – குறு 304/3
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே – ஐங் 322/5
ஒள் எரி மேய்ந்த சுரத்து இடை – ஐங் 356/3
நணிய ஆயின சுரத்து இடை ஆறே – ஐங் 359/5
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற – ஐங் 383/1
கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை – ஐங் 387/4
கண்டனெம் மன்ற சுரத்து இடை யாமே – ஐங் 390/4
சுரத்து இடை அயர்ச்சியை ஆறுகம் மடந்தை – ஐங் 396/3
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆரிடை செல்வோர் – கலி 6/2
ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத்து இடை கதிர் தெற – அகம் 51/1
நாள் ஆ உய்த்த நாம வெம் சுரத்து
நடை மெலிந்து ஒழிந்த சேண் படர் கன்றின் – அகம் 131/7,8
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து
யாத்த தூணி தலை திறந்தவை போல் – அகம் 225/9,10
விளி படு பூசல் வெம் சுரத்து இரட்டும் – அகம் 239/6
அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி – அகம் 261/12
சுடர் சுட்ட சுரத்து ஏறி – புறம் 136/18
ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் – புறம் 141/4
சுரத்து இடை நல்கியோனே விடர் சிமை – புறம் 152/30
இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த – புறம் 254/3
சுரத்து இடை அகிலும் மஞ்ஞை தோகையும் தும்பி கொம்பும் – கம்.பால:10 10/2
நின்ற மைந்தனை நோக்கி நெடும் சுரத்து
என்று போவது எனா எழும் இன் உயிர் – கம்.அயோ:4 11/2,3
பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும் – கம்.சுந்:4 55/1

மேல்


சுரத்தை (1)

சூரியன் வெருவும் ஓர் சுரத்தை நண்ணினார் – கம்.கிட்:14 19/4

மேல்


சுரத (1)

சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப – கம்.கிட்:10 37/2

மேல்


சுரதலம் (1)

சுரதலம் உற்று ஒளிர் நெல்லி கடுப்ப – கம்.பால:5 116/1

மேல்


சுரந்த (9)

சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுது ஆக நீ – கலி 84/4
சுரந்த வான் பொழிந்து அற்றா சூழ நின்று யாவர்க்கும் – கலி 100/11
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த
அரி நிற கலுழி ஆர மாந்தி – அகம் 157/2,3
சுரந்த காவிரி மரம் கொல் மலி நீர் – புறம் 68/9
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய் – கம்.பால:12 19/1
நாகமும் சுரந்த தீம் தேன் புனலோடும் அளாவி நவ்வி – கம்.ஆரண்:10 14/2
அஞ்சன்-மின் என்னா அருள் சுரந்த நோக்கினால் – கம்.யுத்1:3 162/3
அன்னானை நோக்கி அருள் சுரந்த நெஞ்சினன் ஆய் – கம்.யுத்1:3 170/1
இருள் உறு சிந்தையேற்கும் இன் அருள் சுரந்த வீரன் – கம்.யுத்2:16 134/1

மேல்


சுரந்தன (2)

வாடு முலை ஊறி சுரந்தன
ஓடா பூட்கை விடலை தாய்க்கே – புறம் 295/7,8
நலம் சுரந்தன பெரும் குறி முறைமையின் நல்க – கம்.யுத்3:22 161/2

மேல்


சுரந்தனனேல் (1)

சுரந்தனனேல் நனி கொண்டு கடந்து என் – கம்.ஆரண்:14 42/2

மேல்


சுரந்து (13)

மழை சுரந்து அன்ன ஈகை நல்கி – மலை 580
யாண்டு பிழைப்பு அறியாது பய மழை சுரந்து
நோய் இல் மாந்தர்க்கு ஊழி ஆக – பதி 21/30,31
ஓம்பா ஈகையின் வண் மகிழ் சுரந்து
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் – பதி 42/13,14
களிறு கலி_மான் தேரொடு சுரந்து
நன் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை – பதி 94/2,3
மழை சுரந்து அளித்து ஓம்பும் நல் ஊழி யாவர்க்கும் – கலி 99/5
மழை சுரந்து அன்ன ஈகை வண் மகிழ் – அகம் 238/13
அருள் சுரந்து அரசனுக்கு ஆசியும் கொடுத்து – கம்.பால:5 50/1
இடைஇடை மயங்கி எங்கும் வெளி சுரந்து இருளை செய்ய – கம்.பால:14 55/2
நெல் எலாம் சுரந்து அளிக்கும் நீர் நாட கேள் என்று நிருதி கூறும் – கம்.ஆரண்:6 130/4
அறம் தலைநிறுத்தி வேதம் அருள் சுரந்து அறைந்த நீதி – கம்.சுந்:12 76/1
ஆழியான் அவனை நோக்கி அருள் சுரந்து உவகை கூர – கம்.யுத்1:4 139/1
குலம் சுரந்து எழு கொடுமையன் வரன்முறை கொண்டே – கம்.யுத்3:22 161/3
நிலம் சுரந்து எழும் வென்றி என்று உம்பரில் நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 161/4

மேல்


சுரப்ப (2)

வானம் பொழுதொடு சுரப்ப கானம் – பதி 89/1
சோதி தன் வரி சிலையால் நில_மடந்தை முலை சுரப்ப
சாதித்த பெரும் தகையும் இவர் குலத்து ஓர் தராபதி-காண் – கம்.பால:12 3/3,4

மேல்


சுரபியே (1)

அரும் தவன் சுரபியே ஆதி வான் மிசை – கம்.சுந்:2 54/1

மேல்


சுரபுன்னை (1)

நல் இணர் நாகம் நறவம் சுரபுன்னை
எல்லாம் கமழும் இருசார் கரை கலிழ – பரி 12/80,81

மேல்


சுரபுன்னையும் (1)

கரையன சுரபுன்னையும்
வண்டு அறைஇய சண்பக நிரை தண் பதம் – பரி 11/17,18

மேல்


சுரம் (136)

அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட – பெரும் 117
சுரம் போழ்ந்த இகல் ஆற்றல் – மது 58
பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒருசார் – மது 314
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – மலை 143
சுட்டினும் பனிக்கும் சுரம் தவ பலவே – மலை 398
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும் – நற் 43/5
எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து – நற் 46/9
கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி – நற் 63/9
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம்
ஏகுவர் என்ப தாமே தம்-வயின் – நற் 84/9,10
அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் – நற் 99/3
திமில் மேற்கொண்டு திரை சுரம் நீந்தி – நற் 111/6
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி – நற் 126/4
பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய – நற் 135/6
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/8
அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட – நற் 141/7
அரும் சுரம் இறப்ப என்ப – நற் 148/11
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு – நற் 171/6
ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/3
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன் – நற் 179/9
பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள் – நற் 184/3
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் – நற் 212/3
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே – நற் 224/11
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி – நற் 246/5
வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – நற் 277/11
நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு – நற் 279/5
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் – நற் 387/5
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம் – குறு 39/3
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள் – குறு 59/5
சுரம் செல் யானை கல் உறு கோட்டின் – குறு 169/1
சுரம் செல் மாக்கட்கு உயவு துணை ஆகும் – குறு 207/4
சுரம் தலைப்பட்ட நெல்லி அம் பசும் காய் – குறு 209/1
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து – குறு 329/4
இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல் – குறு 363/5
அரும் சுரம் செல்வோர் சென்னி கூட்டும் – ஐங் 301/2
போகில்-தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம்
தண்ணிய இனிய ஆக – ஐங் 303/2,3
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் – ஐங் 306/1
குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 307/2
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து – ஐங் 309/1
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம் – ஐங் 314/4
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து – ஐங் 317/3
கவலை அரும் சுரம் போயினர் – ஐங் 320/4
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/3
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு – ஐங் 329/2
கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும் – ஐங் 330/4
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள – ஐங் 331/3
அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் – ஐங் 351/2
வெம் சுரம் அரிய என்னார் – ஐங் 352/4
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த – ஐங் 373/4
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் – ஐங் 382/2
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல – ஐங் 395/3
சுரம் நனி வாராநின்றனள் என்பது – ஐங் 397/3
சுரம் நனி இனிய ஆகுக என்று – ஐங் 398/3
சுரம் பல கடவும் கரை வாய் பருதி – பதி 46/8
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப – பதி 59/3
தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம்
இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு – கலி 5/3,4
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம்
சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் – கலி 8/6,7
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய – கலி 9/10
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம்
இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/7,8
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம்
எல்_வளை எம்மொடு நீ வரின் யாழ நின் – கலி 13/9,10
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/5
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம்
கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ – கலி 20/6,7
சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண் – கலி 22/20
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம்
தனியே இறப்ப யான் ஒழிந்து இருத்தல் – கலி 23/3,4
நெடு மலை வெம் சுரம் போகி நடு நின்று – கலி 24/11
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம்
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/11,12
நீள் சுரம் போகியார் வல்லை வந்து அளித்தலும் – கலி 145/14
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம்
இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால் – கலி 150/6,7
சுரம் புல்லென்ற ஆற்ற அலங்கு சினை – அகம் 1/15
இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை – அகம் 7/13
நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம்
அறிதலும் அறிதிரோ என்னுநர் பெறினே – அகம் 8/17,18
சுரம் செல் மள்ளர் சுரியல் தூற்றும் – அகம் 21/13
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம்
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து – அகம் 35/10,11
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு – அகம் 47/8
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் – அகம் 65/17
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர – அகம் 79/14
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின் – அகம் 80/2
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த – அகம் 81/10
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ – அகம் 83/1
அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென – அகம் 87/9
சுரம் பல கடந்தோர்க்கு இரங்குப என்னார் – அகம் 95/10
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/8
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின் – அகம் 103/10
சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என – அகம் 109/9
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/14
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய – அகம் 143/8
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் – அகம் 145/10
சுரம் பல கடந்த நம்-வயின் படர்ந்து நனி – அகம் 169/8
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர – அகம் 175/6
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை – அகம் 179/10
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
பள்ளி கொள்ளும் பனி சுரம் நீந்தி – அகம் 197/15
பன் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான் – அகம் 203/11
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/7
இன்னா அரும் சுரம் நீந்தி நீயே – அகம் 212/11
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/10
அரும் சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே – அகம் 221/14
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக – அகம் 231/9
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/5
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும் – அகம் 247/9
நறை வாய் வாடல் நாறும் நாள் சுரம்
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப – அகம் 257/2,3
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம்
கொண்டனன் கழிந்த வன்கண் காளைக்கு – அகம் 263/8,9
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 265/22
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர் – அகம் 267/13
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 269/13
குறும் பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி – அகம் 271/5
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய – அகம் 275/13
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் – அகம் 277/12
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு – அகம் 291/21
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே – அகம் 293/9
சுரம் இறந்து ஏகினும் நீடலர் – அகம் 311/13
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம்
வெய்ய மன்ற நின் வை எயிறு_உணீஇய – அகம் 325/10,11
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப – அகம் 327/5
வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்தே – அகம் 331/14
புலம்பு வீற்றிருந்த நிலம் பகு வெம் சுரம்
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/8,9
வெம் அறை மருங்கின் வியன் சுரம்
எவ்வம் கூர இறந்தனம் யாமே – அகம் 361/15,16
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய – அகம் 363/15
என்றூழ் வெம் சுரம் தந்த நீயே – அகம் 365/9
அறியா தேஎத்து அரும் சுரம் மடுத்த – அகம் 369/20
அரும் சுரம் நீந்திய வருத்தமொடு கையற்று – அகம் 373/5
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 375/16
அரும் சுரம் நீந்திய நம்மினும் பொருந்தார் – அகம் 381/13
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் – அகம் 395/12
இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு – அகம் 400/18
நெடிய என்னாது சுரம் பல கடந்து – புறம் 47/2
வன் கலை தெவிட்டும் அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – புறம் 161/11
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி – புறம் 256/4
குன்றின் நின்று இவர ஓர் சுடு சுரம் குறுகினார் – கம்.பால:7 4/4
எரிந்து எழு கொடும் சுரம் இனையது எய்தலும் – கம்.பால:7 17/1
வெம் வரம்பை_இல் சுரம் விரவு என்றான் அலன் – கம்.அயோ:4 162/1
நினையும் நெஞ்சமும் சுடுவது ஓர் நெடும் சுரம் நேர்ந்தார் – கம்.அயோ:9 38/4
புகையும் வெம் சுரம் புகுத புந்தியால் – கம்.அயோ:14 100/2
துருவி ஓடின உயிர் நிலை சுடு சுரம் துரந்த – கம்.ஆரண்:8 10/1
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் – கம்.கிட்:14 20/4

மேல்


சுரமே (1)

இன்னா மன்ற சுரமே
இனிய மன்ற யான் ஒழிந்தோள் பண்பே – ஐங் 326/4,5

மேல்


சுரர் (5)

தோடு துற்ற மலர் தாரான் விருந்து அளிப்ப இனிது உவந்தான் சுரர் நாடு ஈந்தான் – கம்.பால:5 59/4
சுரர் நடுக்கு உற அமுது கொண்டு எழுந்த நாள் தொடரும் – கம்.சுந்:7 48/3
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – கம்.யுத்2:16 332/4
துகளின் உடல்கள் விழ உயிர்கள் சுரர் உலகின் – கம்.யுத்3:31 155/3
தோய் முகம் உடையன சுரர் முகம் உடைய – கம்.யுத்4:37 90/2

மேல்


சுரர்க்கு (2)

சுமித்திரைக்கு அளித்தனன் சுரர்க்கு வேந்து இனி – கம்.பால:5 88/3
ஏவினர் சுரர்க்கு இறைவன் ஈந்துள இது என்றான் – கம்.யுத்4:36 23/3

மேல்


சுரர்கள் (3)

தொழுது தம் படைகள் கைவிட்டு ஓடுவார் சுரர்கள் என்றால் – கம்.யுத்1:13 13/3
தோல் இழந்த தொழில் ஒன்றும் சொல்லினார்கள் இல்லை நெடும் சுரர்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 101/4
துயக்கு இலாதவர் மனம் என தூயது சுரர்கள்
வியக்க வான் செலும் புட்பக விமானம் உண்டு என்றே – கம்.யுத்4:41 2/2,3

மேல்


சுரர்களோடு (2)

மாசு_அறு சுரர்களோடு மற்றுளோர்-தமையும் ஈன்ற – கம்.பால:5 29/1
தோன்றினான் வந்து சுரர்களோடு அசுரரே தொடங்கி – கம்.யுத்4:35 31/1

மேல்


சுரவே (1)

சுரவே புரிவார் உளரோ கதிரோன் – கம்.பால:23 3/2

மேல்


சுரன் (31)

சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ – சிறு 12
சுரன் முதல் வந்த உரன் மாய் மாலை – நற் 3/6
சுரன் முதல் வருந்திய வருத்தம் பைபய – நற் 41/3
கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே – நற் 92/9
பெரும் கல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – நற் 274/9
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து – நற் 333/5
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு – குறு 155/5
பைதல் ஒரு கழை நீடிய சுரன் இறந்து – குறு 180/4
நீர் இல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 211/7
நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 215/7
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே – குறு 260/8
இன்னா வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 314/6
என்றூழ் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – ஐங் 336/4
அரிய சுரன் வந்தனரே – ஐங் 354/3
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ – ஐங் 357/2
கல் உடை நெடு நெறி போழ்ந்து சுரன் அறுப்ப – பதி 19/2
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து – அகம் 119/10
வேங்கட வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 141/29
பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 171/15
சுரன் நமக்கு எளிய-மன்னே நன் மனை – அகம் 193/11
வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – அகம் 201/19
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/24
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/12
சுரன் இடை விலங்கிய மரன் ஓங்கு இயவின் – அகம் 289/4
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து – அகம் 303/18
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 349/14
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து – அகம் 353/15
என்றூழ் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 391/14
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி – புறம் 103/4
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என – புறம் 143/8
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி – புறம் 395/22

மேல்


சுரனும் (1)

அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் – கம்.கிட்:13 25/1

மேல்


சுரனே (10)

மான் நோக்கு இண்டு இவர் ஈங்கைய சுரனே
வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று – நற் 2/6,7
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து – குறு 140/3
மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/5
வெயில் முளி சோலைய வேய் உயர் சுரனே
அன்ன ஆரிடையானும் – ஐங் 327/3,4
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே – ஐங் 371/5
வென் வேல் விடலை முன்னிய சுரனே – ஐங் 388/5
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 17/22
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 153/19
மை படு மா மலை விலங்கிய சுரனே – அகம் 187/24

மேல்


சுரா (1)

சுரா மலைய தளர் கை கரி எய்த்தே – கம்.பால:5 115/1

மேல்


சுரி (36)

சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூட்டி – பொரு 160
சுரி முகிழ் முசுண்டையொடு முல்லை தாஅய் – மது 281
எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ் – குறி 107
கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும் – நற் 280/7
நீடு சுரி இணர சுடர் வீ கொன்றை – நற் 302/2
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து – குறு 22/3
சுரி வளை பொலிந்த தோளும் செற்றும் – குறு 260/3
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – குறு 281/4
சோலை வாழை சுரி நுகும்பு இனைய – குறு 308/1
வலம் சுரி மராஅம் வேய்ந்து நம் – ஐங் 348/2
வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற – ஐங் 383/3
சுற்று அமை வில்லர் சுரி வளர் பித்தையர் – கலி 4/2
சுடர் விரிந்து அன்ன சுரி நெற்றி காரி – கலி 101/21
தெள்ளிதின் விளங்கும் சுரி நெற்றி காரியும் – கலி 105/10
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை – அகம் 24/3
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை – அகம் 53/8
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ – அகம் 83/1
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – அகம் 83/2
வலம் சுரி தோகை ஞாளி மகிழும் – அகம் 122/8
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால் – அகம் 152/3
வினை-வயின் பிரிதல் யாவது வணர் சுரி
வடியா பித்தை வன்கண் ஆடவர் – அகம் 161/1,2
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/5
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
வணர் சுரி முச்சி முழுதும் மன் புரள – அகம் 390/5
சுரி இரும் பித்தை பொலிய சூடி – புறம் 100/6
தூம்பு கால சுரி வளை மேய்வன – கம்.பால:2 35/2
தூம மென் சுரி குழல் தொண்டை தூய வாய் – கம்.பால:5 86/2
சுரி குழல் படிய வேற்று பிடியொடும் தொடர்ந்து செல்ப – கம்.பால:14 61/4
ஒற்றை வயிர சுரி கொள் சங்கின் ஒலி பொங்க – கம்.பால:22 42/2
தொத்து உறு தொழில் மாலை சுரி குழல் அணிவாரும் – கம்.பால:23 36/3
தோடு இவர்ந்த பூம் சுரி குழலாள்-தனை காணான் – கம்.ஆரண்:13 71/2
சூடி ஆண்டு அ சுரி குழல் தோகையை – கம்.கிட்:15 38/1
சோனை போன்று அளிகள் பம்பும் சுரி குழல் கற்றை சோர – கம்.சுந்:2 181/2
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை – கம்.சுந்:9 13/1
சுண்ணமும் சாந்தும் நெய்யும் சுரி வளை முத்தும் பூவும் – கம்.யுத்4:41 115/1

மேல்


சுரிக்க (2)

நீரிடை குமிழி ஊட்டும் நெருப்பிடை சுரிக்க நீட்டும் – கம்.யுத்1:3 137/4
செறித்து என சுரிக்க வீசி தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:16 192/4

மேல்


சுரிக்கும் (1)

சுரிக்கும் மண்டலம் தூங்கு நீர் சுரிப்பு உற வீங்க – கம்.யுத்4:35 30/1

மேல்


சுரிக்குமால் (1)

சூழி பெற்ற மா அழுந்தும் வாசியும் சுரிக்குமால்
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – கம்.யுத்3:31 94/2,3

மேல்


சுரிகின்ற (1)

மண்ணுற சேற்றுள் புக்கு சுரிகின்ற மாலை குன்றம் – கம்.யுத்1:8 19/1

மேல்


சுரிகை (4)

சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை – பெரும் 73
சுற்று ஆர்ந்த கச்சில் சுரிகை புடை தோன்ற ஆர்த்து – கம்.அயோ:4 114/1
கோல் கணையம் நேமி குலிசம் சுரிகை குந்தம் – கம்.சுந்:2 67/3
கொன்று உயிர்குடிப்பென் என்னா சுரிகை வாள் உருவி கொண்டான் – கம்.யுத்2:17 70/4

மேல்


சுரிகையன் (1)

கட்டிய சுரிகையன் கடித்த வாயினன் – கம்.அயோ:13 9/1

மேல்


சுரிகையால் (2)

அயிலுடை சுரிகையால் அருகு தூக்கு அறுத்து – கம்.அயோ:10 47/2
சுரிகையால் அவன் உருவி குத்தலும் அதனை சொல் கொடு வரு தூதன் – கம்.சுந்:10 35/3

மேல்


சுரிகையாளன் (1)

தொட்டது ஓர் சுரிகையாளன் இருந்தனன் இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்2:17 8/4

மேல்


சுரிகையின் (2)

சுரிகையின் கண் மலர் சூன்று நீக்கினார் – கம்.அயோ:4 171/4
மல்லின் வல்லர் சுரிகையின் வல்லவர் – கம்.அயோ:11 12/2

மேல்


சுரிகையும் (1)

கட்டினன் சுரிகையும் கழலும் பல் கணை – கம்.அயோ:14 28/1

மேல்


சுரித்த (1)

பூழியில் சுரித்த தன்மை நோக்கிய புலவர் போத – கம்.யுத்4:37 1/2

மேல்


சுரித்து (3)

சுழிகள்-தோறும் சுரித்து இடை தோன்று தேன் – கம்.யுத்2:15 11/2
கால் நிலத்தினிடை ஊன்றி உரம் விரித்து கழுத்தினையும் சுரித்து தூண்டி – கம்.யுத்3:24 32/2
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் – கம்.யுத்3:24 32/4

மேல்


சுரிதக (1)

சுரிதக உருவின ஆகி பெரிய – நற் 86/6

மேல்


சுரிந்த (1)

தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் – அகம் 101/4,5

மேல்


சுரிந்து (1)

சுரிந்து வணர் பித்தை பொலிய சூடி – அகம் 127/14

மேல்


சுரிப்ப (1)

தூவி அம்பு எடை சோர்ந்தன சொரி உடல் சுரிப்ப
மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த – கம்.யுத்4:32 9/2,3

மேல்


சுரிப்பு (1)

சுரிக்கும் மண்டலம் தூங்கு நீர் சுரிப்பு உற வீங்க – கம்.யுத்4:35 30/1

மேல்


சுரிபடை (1)

சுரிபடை தொழிலும் மற்றை அங்குச தொழிலும் தொக்கார் – கம்.சுந்:8 12/2

மேல்


சுரியல் (5)

சுரியல் அம் சென்னி பூ செய் கண்ணி – பதி 27/4
சுரம் செல் மள்ளர் சுரியல் தூற்றும் – அகம் 21/13
சுரியல் அம் பொருநனை காண்டிரோ என – அகம் 76/9
தோட்டு இரும் சுரியல் மணந்த பித்தை – அகம் 236/15
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க – புறம் 307/6

மேல்


சுரு (1)

சொரிந்தன நறு மலர் சுரு கொண்டு ஏறின – கம்.பால:10 50/1

மேல்


சுருக்கத்தால் (1)

சுருக்கம் உற்றது படை சுருக்கத்தால் இனி – கம்.யுத்3:31 168/1

மேல்


சுருக்கம் (3)

சுருக்கம் உண்டு அவர் வலிக்கு என்று தோன்றுமால் – கம்.யுத்1:4 66/4
சுருக்கம் உற்றனர் அரக்கர் என்று இமையவர் சூழ்ந்தார் – கம்.யுத்2:15 189/4
சுருக்கம் உற்றது படை சுருக்கத்தால் இனி – கம்.யுத்3:31 168/1

மேல்


சுருக்கமும் (1)

சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூள் உறல் வையை – பரி 6/73

மேல்


சுருக்கி (11)

செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி – நெடு 58
நேர் சீர் சுருக்கி காய கலப்பையிர் – மலை 13
ஞெலி_கோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி
பறி புறத்து இட்ட பால் நொடை இடையன் – நற் 142/3,4
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் – நற் 318/6
கண் அறுத்து இயற்றிய தூம்பொடு சுருக்கி
காவில் தகைத்த துறை கூடு கலப்பையர் – பதி 41/4,5
நல் யாழ் ஆகுளி பதலையொடு சுருக்கி
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – புறம் 64/1,2
நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ – புறம் 375/5,6
தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் – கம்.சுந்:1 16/2
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி அ சரள சாரல் – கம்.சுந்:2 40/3
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி மாளிகையில் சார – கம்.சுந்:2 98/2
உரத்தினை சுருக்கி பாரில் ஒடுங்கினான் தன்னை ஒப்பான் – கம்.யுத்3:21 34/3

மேல்


சுருக்கிய (2)

கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல் கண் – கலி 106/1
சுருக்கிய உருவனாய் தொழுது முன் நின்ற – கம்.யுத்4:41 101/1

மேல்


சுருக்கினெம் (1)

காவினெம் கலனே சுருக்கினெம் கல பை – புறம் 206/10

மேல்


சுருக்கு (2)

நீந்த அரு நெறியின் உற்ற நெருக்கினால் சுருக்கு உண்டு அற்று – கம்.பால:14 57/1
சுருக்கு_இல் நான்மறை தொன்று தொட்டு உயிர்-தொறும் தோன்றாது – கம்.யுத்1:3 10/3

மேல்


சுருக்கு_இல் (1)

சுருக்கு_இல் நான்மறை தொன்று தொட்டு உயிர்-தொறும் தோன்றாது – கம்.யுத்1:3 10/3

மேல்


சுருக்குண்டு (1)

சம்புமாலியும் வில்லினால் சுருக்குண்டு தலைவ – கம்.யுத்1:5 62/4

மேல்


சுருங்க (2)

மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/36,37
கால் திசை சுருங்க செல்லும் கடுமையான் கதிரின் செல்வன் – கம்.யுத்3:24 56/1

மேல்


சுருங்கா (1)

நீண்டான் உடனே சுருங்கா நிமிர் வாள் எயிற்றின் – கம்.சுந்:1 59/1

மேல்


சுருங்கி (4)

சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் – கலி 6/3
ஈங்கு உரு சுருங்கி
இயலுவாய் நின்னோடு உசாவுவேன் நின்றீத்தை – கலி 94/3,4
துப்பு உடை மணலிற்று ஆகி கங்கை நீர் சுருங்கி காட்ட – கம்.பால:20 2/2
தூண்டுறு சுடர் சுட சுருங்கி தொக்க-போல் – கம்.யுத்3:31 170/4

மேல்


சுருங்கிடும் (1)

சுருங்கிடும் என் பல சொல்லி சுற்றிய – கம்.யுத்1:5 19/3

மேல்


சுருங்கிய (2)

கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின் – நற் 207/8
சொல்லிடை கிழிக்கில சுருங்கிய குரங்கு என் – கம்.யுத்1:2 62/1

மேல்


சுருங்கிற்று (1)

தோய்ந்த நீர் ஆம் என சுருங்கிற்று ஆழியே – கம்.யுத்4:37 75/4

மேல்


சுருங்கின்று (1)

சுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்து – புறம் 397/4

மேல்


சுருங்கு (2)

சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 235/8
சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள் – கம்.சுந்:4 97/1

மேல்


சுருங்கு_இடை (1)

சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள் – கம்.சுந்:4 97/1

மேல்


சுருங்கும் (1)

தோற்றனென் உனக்கு என் வன்மை சுருங்கும் என்று அரக்கன் சொன்னான் – கம்.யுத்2:16 196/4

மேல்


சுருட்டி (4)

ஏந்து கை சுருட்டி தோட்டி நீவி – பதி 53/19
தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி
பாயல் உதறி படுப்பதே ஒத்த திரையின் பரப்பு அம்மா – கம்.யுத்1:1 3/3,4
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா – கம்.யுத்2:19 246/1
உழை உழை சுருட்டி மென் பூ குவித்து இடைக்கு இடையூறு என்னா – கம்.யுத்2:19 282/2

மேல்


சுருண்டனர் (1)

சுருண்டனர் புரண்டார் தொலைந்தனர் மலைந்தார் – கம்.சுந்:8 29/4

மேல்


சுருண்டார் (1)

சுட்டனன் என துணுக்கமுற்று அமரரும் சுருண்டார்
கெட்டனம் என வானர தலைவரும் கிழிந்தார் – கம்.யுத்4:37 103/2,3

மேல்


சுருண்டாள் (1)

கொடித்தான் என்ன மெய் சுருண்டாள் கொதித்தாள் பதைத்தாள் குலைவுற்றாள் – கம்.யுத்3:23 8/2

மேல்


சுருண்டான் (1)

தூயவன் நெஞ்சு துயர்ந்து சுருண்டான்
ஓய்வொடு நெஞ்சம் ஒடுங்க உலர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 42/2,3

மேல்


சுருண்டு (3)

சூல் முதிர் மேகங்கள் சுருண்டு வீழ்வன – கம்.ஆரண்:15 4/4
பூண்டு புரிந்து சரிந்து கடை சுருண்டு புகையும் நறும் பூவும் – கம்.சுந்:4 57/2
தூசியும் இரண்டு கையும் நெற்றியும் சுருண்டு நீர்-மேல் – கம்.யுத்2:18 209/3

மேல்


சுருணை (1)

கனை இரும் சுருணை கனி காழ் நெடு வேல் – அகம் 113/15

மேல்


சுருதி (20)

தூய நல் புனல் படீஇ சுருதி நூல் முறை – கம்.பால:5 81/3
குழி யானையின் எழுந்து தொல் நியம துறை முடித்து சுருதி அன்ன – கம்.பால:11 18/2
சுருதி அன்ன தன் மந்திர சுற்றமும் சுற்ற – கம்.அயோ:1 70/3
தொளை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் – கம்.அயோ:7 5/1
சுருதி கற்று உயர் தோம்_இலர் சுற்றுறும் – கம்.அயோ:7 9/3
சுருதி போல் தெளி மரகத கொழும் சுடர் சுற்ற – கம்.அயோ:10 3/3
துளை முகத்தின் சுருதி விளம்பின – கம்.அயோ:11 11/1
துறையுள் யாவையும் சுருதி நூல் விடா – கம்.அயோ:14 103/3
துவசம் ஆர் தொல் அமருள் துன்னாரை செற்றும் சுருதி பெரும் கடலின் சொல் பொருள் கற்பித்தும் – கம்.ஆரண்:2 26/1
துயர் உழந்து அயர்தியோ சுருதி நூல் வலாய் – கம்.கிட்:6 12/4
சூது அகற்றும் திரு மறையோர் துறை ஆடும் நிறை ஆறும் சுருதி தொல் நூல் – கம்.கிட்:13 28/1
தொழுகின்ற சனகன் வேள்வி தொடங்கிய சுருதி சொல்லால் – கம்.கிட்:15 28/2
தூவின கீழும் மேலும் தூர்த்தன சுருதி அன்ன – கம்.சுந்:1 19/3
சுருதி நாயகன் வரும் வரும் என்பது ஓர் துணிவால் – கம்.சுந்:3 9/3
இனி கட்டழிந்தது அரக்கர் குலம் என்னும் சுருதி ஈர்_இரண்டும் – கம்.சுந்:4 55/3
சுருதி யாவையும் தொடங்குறும் எல்லையில் சொல்லும் – கம்.யுத்1:3 40/1
சூழுற உலைந்து போனேன் காத்தருள் சுருதி மூர்த்தி – கம்.யுத்1:7 5/4
சுருதி அன்ன தாய் சிவந்த நல் கனி என்று சொல்ல – கம்.யுத்1:12 3/3
தோளில் நாண் உற வாங்கினன் துரந்தனன் சுருதி
ஆளும் நாயகன் அவற்றையும் அவற்றினால் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 228/3,4
தொழும் கர துணையினன் சுருதி ஞானத்தின் – கம்.யுத்4:40 73/3

மேல்


சுருதியும் (2)

சுருதியும் பூவும் சுடரும் கூடி – பரி 18/52
சலித்தது அன்றியும் புகழொடு சுருதியும் சலித்த – கம்.யுத்2:15 186/3

மேல்


சுருதியே (3)

தூ மணி தவிசிடை சுருதியே நிகர் – கம்.பால:5 75/2
சுருதியே அன்ன மாருதி மரத்திடை துரப்பான் – கம்.சுந்:7 40/2
சுருதியே அனைய தோளால் வீசினான் காலின் தோன்றல் – கம்.யுத்2:15 133/4

மேல்


சுருதியோர் (1)

துறை நறும் புனல் ஆடி சுருதியோர்
உறையுள் எய்தி உணர்வு உடையோர் உணர் – கம்.அயோ:7 26/1,2

மேல்


சுரும்பின் (2)

பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம – பரி 10/36
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127

மேல்


சுரும்பு (57)

சுரும்பு உண தொடுத்த பெரும் தண் மா தழை – திரு 203
களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து – சிறு 24
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் சுரும்பு உண – சிறு 87
சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் – பெரும் 385
பெரும் பல் குவளை சுரும்பு படு பன் மலர் – மது 566
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் – மது 596
சினை தலைமணந்த சுரும்பு படு செம் தீ – மது 700
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த – குறி 148
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு – நற் 112/3
சுரும்பு உண விரிந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 168/1
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
சுரும்பு இமிர் சுடர் நுதல் நோக்கி – நற் 245/11
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/6
சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட – குறு 309/2
சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் – குறு 321/2
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர – ஐங் 65/2
சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் – ஐங் 239/1
சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை – ஐங் 342/2
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற – ஐங் 383/1
களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின் – ஐங் 416/3
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி – பதி 81/24
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் – பரி 7/62
காவே சுரும்பு இமிர் தாதொடு தலைத்தலை மிகூஉம் – பரி 16/14
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் – கலி 28/16
பன் மலர் சினை உக சுரும்பு இமிர்ந்து வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 34/6
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் – கலி 34/16
வடி நரம்பு இசைப்ப போல் வண்டொடு சுரும்பு ஆர்ப்ப – கலி 36/3
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/16
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/12
சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக – கலி 85/14
சுரும்பு ஆற்றுப்படுத்த மணி மருள் மாலை – கலி 85/16
சுரும்பு இமிர் கானம் நாம் பாடினம் பரவுதும் – கலி 106/48
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/8
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 123/2
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை – அகம் 131/4
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த – அகம் 136/28
சோலை அடுக்கத்து சுரும்பு உண விரிந்த – அகம் 152/16
சுரும்பு உண ஒலிவரும் இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 161/10
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட – அகம் 184/6
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/5
சுரும்பு வாய் திறந்த பொன் புரை நுண் தாது – அகம் 242/2
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின் – அகம் 257/7
சுரும்பு உண மலர்ந்த பெரும் தண் நெய்தல் – அகம் 290/14
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ – அகம் 304/11
சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின் – அகம் 319/10
திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/12
வருந்தும்-கொல் அளியள் தானே சுரும்பு உண – அகம் 381/18
சுரும்பு ஆர் தேறல் சுற்றம் மறப்ப – புறம் 65/3
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் – புறம் 174/18
சுரும்பு வாழ்வது ஓர் சோலை நண்ணினார் – கம்.பால:6 23/4
சுழியும் குஞ்சி மிசை சுரும்பு ஆர்த்திட – கம்.பால:14 33/1
எண்ண_அரும் சுரும்பு தம் இனத்துக்கு அல்லது – கம்.அயோ:13 2/1
பண் தரு சுரும்பு சேரும் பசு மரம் உயிர்த்த பைம்பொன் – கம்.ஆரண்:10 162/3
சுரும்பு கண்டு ஆலும் கோதை தோள் நினைந்து உவமை சொல்ல – கம்.கிட்:13 44/3
தோடு உறு மலர் என சுரும்பு சுற்று அறா – கம்.சுந்:4 47/3
சுரும்பு அடை மலர் முடி தூளி தூர்க்கவே – கம்.யுத்2:16 95/4

மேல்


சுரும்பும் (5)

சுரும்பும் மூசா சுடர் பூ காந்தள் – திரு 43
சுழலும் வண்டும் மிஞிறும் சுரும்பும் சூழ்ந்து – கம்.பால:21 50/1
மின்ன பூம் சுரும்பும் வண்டும் மிஞிறும் தும்பிகளும் பம்ப – கம்.பால:22 17/3
சூழ் அமைந்த சுரும்பும் நரம்பும் தம் – கம்.அயோ:11 33/1
நால் நிற சுரும்பும் வண்டும் நவ மணி அணியின் சார – கம்.கிட்:10 26/1

மேல்


சுரும்பொடு (1)

சுரும்பொடு தேனும் வண்டும் அன்னமும் துவன்றி புள்ளும் – கம்.கிட்:15 31/1

மேல்


சுருள் (4)

பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த – பரி 21/10
செம் சுடர் செறி மயிர் சுருள் செறிந்த செனியன் – கம்.ஆரண்:1 6/1
சுருள் கடல் திரைகளை தொலைய உண்டு அனல் – கம்.யுத்1:6 46/1
சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும் – கம்.யுத்4:37 92/2

மேல்


சுருளின் (1)

தோடு உண்ட சுருளும் தூங்கும் குழைகளும் சுருளின் தோய்ந்த – கம்.யுத்3:25 4/1

மேல்


சுருளுடை (1)

சுருளுடை சடையின் கற்றை சுற்று என சுடர்வ கண்டான் – கம்.யுத்3:22 144/4

மேல்


சுருளும் (3)

கேளொடு கிடந்த நீல சுருளும் செம் கிடையும் கொண்டு – கம்.பால:10 14/2
செம்பொன் செய் சுருளும் தெய்வ குழைகளும் சேர்ந்து மின்ன – கம்.பால:17 5/1
தோடு உண்ட சுருளும் தூங்கும் குழைகளும் சுருளின் தோய்ந்த – கம்.யுத்3:25 4/1

மேல்


சுருளோடும் (1)

சுருளோடும் வந்து ஓர் சுடர் மா மதி தோன்றும் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 143/4

மேல்


சுரை (19)

வீங்கு சுரை ஞெமுங்க வாங்கி தீம் பால் – நற் 57/5
கடும் சுரை நல் ஆன் நடுங்கு தலை குழவி – குறு 132/4
சுரை பொழி தீம் பால் ஆர மாந்தி – குறு 187/2
வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து – பதி 15/9
சொரி சுரை கவரும் நெய் வழிபு உராலின் – பதி 47/5
வெண் பூ வேளையொடு சுரை தலைமயக்கிய – பதி 90/29
சுரை அம்பு மூழ்க சுருங்கி புரையோர் தம் – கலி 6/3
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய – அகம் 54/7
அல்கு வன் சுரை பெய்த வல்சியர் – அகம் 113/11
மடை அமை திண் சுரை மா காழ் வேலொடு – அகம் 119/13
எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் – அகம் 216/13
செறி சுரை வெள் வேல் மழவர் தாங்கிய – அகம் 269/4
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் – அகம் 287/5
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர் – அகம் 321/6,7
உரல் முகம் காட்டிய சுரை நிறை கொள்ளை – அகம் 393/12
சுரை தழீஇய இரும் காழொடு – புறம் 97/6
பீரை நாறிய சுரை இவர் மருங்கின் – புறம் 116/6
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/4
கலவியின் சுரை கண்டிலர் மண்டினர் கடல்-மேல் – கம்.சுந்:13 20/4

மேல்


சுரைய (1)

வீங்கு மென் சுரைய ஏற்று_இனம் தரூஉம் – அகம் 105/15

மேல்


சுரையர் (1)

நெய் உமிழ் சுரையர் நெடும் திரி கொளீஇ – முல் 48

மேல்


சுரையின் (1)

உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி – பெரும் 92

மேல்


சுலவு (1)

கண்ட கார் சிதைய மீது உயர்ந்து ஒளிர் மராமரம் சுலவு கையினான் – கம்.யுத்2:19 69/4

மேல்


சுலாம் (1)

கண்டு உளம் கதிர் குறைந்திட நெடும் கடல் சுலாம்
மண் துளங்க வய அந்தகன் மனம் தளரவே – கம்.ஆரண்:1 7/3,4

மேல்


சுலாய-கொலாம் (1)

ஏழும் இ நகர் சுலாய-கொலாம் என இசைத்தான் – கம்.சுந்:2 145/4

மேல்


சுலாயதனை (1)

சுற்று ஆயிரம் ஊடு சுலாயதனை – கம்.யுத்3:27 19/4

மேல்


சுலாவிய (1)

முற்றுற சுலாவிய முடிவு இல் தானையை – கம்.சுந்:9 26/3

மேல்


சுவட்டை (2)

தூண்டினை மீள்வது ஆக்கின் சுவட்டை ஓர்ந்து என்னை அங்கே – கம்.அயோ:5 18/3
வருகின்ற சுவட்டை ஓர்ந்தான் செவிகளால் வயிர தோளான் – கம்.யுத்3:24 17/4

மேல்


சுவட்டொடு (2)

வெம் சினத்து அரியின் திண் கால் சுவட்டொடு விஞ்சை வேந்தர் – கம்.பால:16 8/2
சென்றன சென்ற சுவட்டொடு செல்லா – கம்.யுத்3:20 26/1

மேல்


சுவடிகள் (1)

பஞ்சு அளாவிய சீறடி சுவடிகள் பாராய் – கம்.அயோ:10 20/4

மேல்


சுவடு (13)

ஓவு இல் குங்கும சுவடு உற ஒன்றோடு ஒன்று ஊடி – கம்.பால:9 9/3
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – கம்.பால:16 8/4
குங்கும சுவடு நீங்கா குவவு தோள் குமரர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 69/4
சுட்டு சோர்தல் பழுது அன்றோ தொடர்தும் தேரின் சுவடு என்பார் – கம்.அயோ:6 32/4
தேரின் சுவடு நோக்குவார் திரு மா நகரின் மிசை திரிய – கம்.அயோ:6 33/1
மண்ணின் மேல் அவன் தேர் சென்ற சுவடு எலாம் மாய்ந்து – கம்.ஆரண்:13 78/1
அயில் எயிற்று அரியின் சுவடு தன் கரத்தால் அளைந்த மாக்கரியின் நின்று அஞ்ச – கம்.சுந்:3 82/4
சுவடு உடை பொரு_இல் தோள்-கொடு அனேகம் – கம்.யுத்1:11 1/3
தூ அணை குருதி செக்கர் சுவடு உற பொலிந்த தோளான் – கம்.யுத்1:13 9/2
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட – கம்.யுத்2:19 61/2
செம்_புனல் சுவடு நோக்கி இது நெறி என்று தேவர் – கம்.யுத்3:21 30/3
சொன்னதும் உண்டு போன சுவடு உண்டு தொடர்ந்து செல்லின் – கம்.யுத்3:26 52/2
தோளின்-மேல் உதிர செம் கேழ் சுவடு தன் உருவில் தோன்ற – கம்.யுத்3:28 67/3

மேல்


சுவடும் (2)

புயங்களில் கலவை சாந்தும் புணர் முலை சுவடும் நீங்கா – கம்.பால:10 19/3
துணை முலை குங்கும சுவடும் ஆடவர் – கம்.பால:14 15/2

மேல்


சுவண (3)

சுவண வண்ணனொடு கண்ணன் உறை தோளன் விசை தோய் – கம்.ஆரண்:1 37/1
சுவண வண்ண வெம் சிறை உடை கடு விசை முடுகிய தொழிலானும் – கம்.யுத்2:16 339/2
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர் – கம்.யுத்4:37 142/3

மேல்


சுவணக (1)

சொன்ன தீவினைகள் தீர்க்கும் சுவணக துறையில் புக்கார் – கம்.கிட்:15 30/4

மேல்


சுவணத்தின் (1)

அம் சுவணத்தின் உத்தரியத்தாள் அலை ஆரும் – கம்.சுந்:2 77/3

மேல்


சுவணத்தை (1)

தெவ் ஆறு முகத்து ஒருவன் தனி கிடந்த சுவணத்தை சேர்திர்-மாதோ – கம்.கிட்:13 22/4

மேல்


சுவணநதி (1)

சுவணநதி கடந்து அப்பால் சூரிய காந்தகம் என்ன தோன்றி மாதர் – கம்.கிட்:13 23/1

மேல்


சுவணம் (1)

உருக்கிய சுவணம் ஒத்து உதயத்து உச்சி சேர் – கம்.ஆரண்:4 2/1

மேல்


சுவர் (31)

காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 133
நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில் – பெரும் 189
விண் தோய் மாடத்து விளங்கு சுவர் உடுத்த – பெரும் 369
செம்பு இயன்று அன்ன செம் சுவர் புனைந்து – மது 485
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – மது 667
செம்பு இயன்று அன்ன செய்வு-உறு நெடும் சுவர்
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ – நெடு 112,113
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 263
படும்-கொல் வாழி நெடும் சுவர் பல்லி – நற் 169/3
நெடும் சுவர் பல்லியும் பாங்கில் தேற்றும் – நற் 246/2
வினை இடை விலங்கல போலும் புனை சுவர்
பாவை அன்ன பழி தீர் காட்சி – நற் 252/6,7
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/10
சுவர் வாய் பற்றும் நின் படர் சேண் நீங்க – குறு 358/3
நெடும் சுவர் நல் இல் மருண்ட – ஐங் 386/3
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி – பதி 68/17
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து – அகம் 61/4
இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என – அகம் 167/13
திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி – அகம் 289/10
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண் – அகம் 351/11
காழ் புனைந்து இயற்றிய வனப்பு அமை நோன் சுவர்
பாவையும் பலி என பெறாஅ நோய் பொர – அகம் 369/7,8
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் – புறம் 211/19
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து – புறம் 373/11
செம் தனி மணி துலாம் செறிந்த திண் சுவர்
இந்திர நீலத்த எண்_இல் கோடியே – கம்.பால:3 29/3,4
பளிங்கு உடை நெடும் சுவர் அடுத்த பத்தியில் – கம்.அயோ:2 42/2
சேறு கொண்டு அழகுற திருத்தி திண் சுவர்
ஆறு இடு மணியொடு தரளம் அப்பியே – கம்.அயோ:10 46/3,4
சித்திர சுவர் நெடும் சேனை தீட்டிய – கம்.அயோ:12 49/3
நெடும் சுவர் கொடியும் யாவும் நெறி வரு முறையின் நீக்கி – கம்.அயோ:13 52/2
திணி சுவர் தலம் சிந்தி செயற்கு_அரும் – கம்.சுந்:6 24/3
நெரிந்தன தடம் சுவர் நெரிந்தன பெரும் பார் – கம்.சுந்:8 27/1
நெடிய தூணை தழுவி நெடும் சுவர்
முடிய சுற்றி முழுதும் முருக்கிற்றால் – கம்.சுந்:13 1/2,3
நீள் இரும் கனக முட்டை நெடும் சுவர் தேய்ப்ப நேமி – கம்.யுத்1:3 150/2
நெடும் சுவர் பிளந்தன நெரிந்த நிமிர் குன்றம் – கம்.யுத்1:12 24/3

மேல்


சுவர்-தொறும் (1)

சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும் – கம்.சுந்:2 6/3

மேல்


சுவர்கள் (2)

மாதிரம் அனைத்தையும் மணி சுவர்கள் ஆக – கம்.யுத்4:36 10/1
சூழுடை அண்டத்தின் சுவர்கள் எல்லையா – கம்.யுத்4:37 69/3

மேல்


சுவர்களின் (1)

தூய திண் பளிங்கின் செய்த சுவர்களின் தலத்தில் சுற்றில் – கம்.கிட்:11 99/1

மேல்


சுவர (1)

புற்று உடை சுவர புதல் இவர் பொதியில் – அகம் 307/11

மேல்


சுவரா (1)

எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த – கம்.ஆரண்:15 44/1

மேல்


சுவரில் (1)

சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.யுத்1:3 140/2

மேல்


சுவரும் (2)

சொல்லும் தன்மைத்து அன்று அது குன்றும் சுவரும் திண் – கம்.பால:10 32/3
தூக்கிய வேய்களின் சுவரும் சுற்று உற – கம்.அயோ:10 45/3

மேல்


சுவல் (56)

ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும் – சிறு 80
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி – பெரும் 131
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல்
மேம் பால் உரைத்த ஓரி ஓங்கு மிசை – பெரும் 171,172
பச்சூன் பெய்த சுவல் பிணி பைம் தோல் – பெரும் 283
நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய – முல் 14
சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து – நெடு 183
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் – மலை 436
வலையோர் தந்த இரும் சுவல் வாளை – மலை 455
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – மலை 574
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல்
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ – நற் 149/6,7
வன் சுவல் பராரை முருக்கி கன்றொடு – நற் 202/3
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல்
வரி வண்டு ஊதலின் புலி செத்து வெரீஇ – நற் 249/5,6
தட மருப்பு எருமை பிணர் சுவல் இரும் போத்து – நற் 330/1
பிணர் சுவல் பன்றி தோல் முலை பிணவொடு – நற் 336/1
முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல – நற் 389/9
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஊர – நற் 400/4
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் – குறு 204/3
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த – குறு 282/1
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு – பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி – பதி 64/9
சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின் – பரி 19/25
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி 9/3
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல்-மதி – கலி 56/4
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை – கலி 96/3
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல்
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை – கலி 96/8,9
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது – கலி 101/40
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – அகம் 4/8
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/13
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/14
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை – அகம் 88/1
சுவல் மாய் பித்தை செம் கண் மழவர் – அகம் 101/5
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/10
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த – அகம் 133/16
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி – அகம் 154/11
வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ – அகம் 173/9
ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் – அகம் 194/4
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/11
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் – அகம் 270/8
ஈர்ம் தண் எருமை சுவல் படு முது போத்து – அகம் 316/3
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/14
கரும் கால் வேங்கை செம் சுவல் வரகின் – அகம் 367/6
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு – அகம் 393/4
வீங்கு சுவல் மொசிய தாங்கு நுகம் தழீஇ – அகம் 400/10
வெப்புள் விளைந்த வேங்கை செம் சுவல்
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 120/1,2
சுவல் அழுந்த பல காய – புறம் 139/1
சுவல் பூண் ஞான் மிசை பொலிய – புறம் 166/12
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் – புறம் 299/4
இரும் சுவல் வாளை பிறழும் ஆங்கண் – புறம் 322/8
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/7
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல்
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என – புறம் 399/27,28
விடும் சுவல் புரவியோடும் வேறு வேறு ஏற்றி சென்ற – கம்.அயோ:13 52/3
சுவல் தரு சுறவம் ஆழ் சுழிய தண் துறை – கம்.ஆரண்:7 119/2
கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் – கம்.சுந்:10 37/4
துறு சுவல் புரவி தூங்கி துணுக்குற அரக்கர் உட்க – கம்.யுத்3:25 19/2

மேல்


சுவல (4)

கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் – மது 391
எல்லு முயல் எறிந்த வேட்டுவன் சுவல
பல் வேறு பண்ட தொடை மறந்து இல்லத்து – நற் 59/3,4
பரல் மண் சுவல முரண் நிலம் உடைத்த – அகம் 21/21
உரன் உடை சுவல பகடு பல பரப்பி – அகம் 159/3

மேல்


சுவறி (1)

தோயின் ஆழி ஓர் ஏழும் நீர் சுவறி வெண் துகள் ஆம் – கம்.கிட்:12 23/1

மேல்


சுவறின (1)

சொரிந்த வெம் பொறி பட கடல் சுவறின தோற்றம் – கம்.யுத்2:15 191/3

மேல்


சுவாத (1)

திண் திறல் வீரன் வாயில் திறத்தலும் சுவாத வாதம் – கம்.யுத்2:16 44/1

மேல்


சுவேலத்தின் (1)

சுதையத்து ஓங்கிய சுவேலத்தின் உச்சியை துறந்து – கம்.யுத்1:12 4/1

மேல்


சுவேலம் (1)

இடை உவாவினில் சுவேலம் வந்து இறுத்து எயில் இலங்கை – கம்.யுத்4:40 125/1

மேல்


சுவை (33)

இன் சுவை மூரல் பெறுகுவிர் ஞாங்கர் – பெரும் 196
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் – பெரும் 475
நெல்லி அம் புளி சுவை கனவிய ஆஅங்கு – நற் 87/4
பிரசம் கலந்த வெண் சுவை தீம் பால் – நற் 110/1
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் – நற் 271/5
மிஞிறு புறம் மூசவும் தீம் சுவை திரியாது – பதி 60/4
செய நின்ற பண்ணினுள் செவி சுவை கொள்ளாது – கலி 142/3
அத்த நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 241/13
செல் உயிர் நிறுத்த சுவை காய் நெல்லி – அகம் 271/7
சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 291/16
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை
மென் கழை கரும்பின் நன் பல மிடைந்து – அகம் 346/6,7
புளி சுவை வேட்ட செம் கண் ஆடவர் – புறம் 177/8
இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து – புறம் 180/4
கண் கேள்வி சுவை நாவின் – புறம் 382/13
கெட கருவறுத்தனென் இனி சுவை கிடக்கும் – கம்.பால:7 33/2
ஆசையால் உழலும் கூற்றும் சுவை சிறிது அறிந்தது அன்றே – கம்.பால:7 53/4
தென் உண் தேனின் தீம் சுவை செம் சொல் கவி இன்பம் – கம்.பால:10 23/2
ஓவியம் சுவை கெட பொலிவது ஓர் உருவொடே – கம்.பால:20 22/2
அமிழ்தினை சுவை செய்து என்ன அழகினுக்கு அழகு செய்தார் – கம்.பால:22 3/3
சிங்க குருளைக்கு இடு தீம் சுவை ஊனை நாயின் – கம்.அயோ:4 113/1
தொளை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் – கம்.அயோ:7 5/1
தோல் உள துகில் போலும் சுவை உள தொடர் மஞ்சம் – கம்.அயோ:8 28/1
தூ போல கனி பலவும் சுவை உடைய தர வல்லேன் – கம்.ஆரண்:6 120/2
மனந்தலை வரும் கனவின் இன் சுவை மறந்தார் – கம்.ஆரண்:10 42/1
அயிலும் அமுதும் சுவை தீர்த்த மொழியை பிரிந்தான் அழியானோ – கம்.ஆரண்:14 29/4
கார் உண் சுவை கதலியின் கனியினை கழிய – கம்.கிட்:7 64/1
நா நின்ற சுவை மற்று ஒன்றோ அமிழ்து அன்றி நல்லது இல்லை – கம்.கிட்:13 63/2
ஆட்டி அமிழ்து அன்ன சுவை இன் அடிசில் அன்போடு – கம்.கிட்:14 54/3
கரும்பையும் சுவை கைப்பித்த சொல்லியர் காமரம் கனி யாழின் – கம்.சுந்:2 195/3
அ புற கடலும் சுவை அற்றன – கம்.யுத்1:8 60/2
துயில் சுவை மறந்தான் தோள் மேல் தூ நிலா தவழும் தோற்றம் – கம்.யுத்1:9 21/2
அம் சொல் இன் சுவை அரம்பையர் ஆடி – கம்.யுத்1:11 13/3
சுவை அற புலர்ந்த நாவான் இனையன சொல்லலுற்றான் – கம்.யுத்2:16 14/4

மேல்


சுவை-தொறும் (1)

சுவை-தொறும் அழூஉம் தன் மகத்து முகம் நோக்கி – புறம் 164/5

மேல்


சுவைக்கு (1)

சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் – புறம் 127/7

மேல்


சுவைக்கும் (1)

மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும்
காடு உடன்கழிதல் அறியின் தந்தை – அகம் 49/12,13

மேல்


சுவைத்த (1)

பேதை யானை சுவைத்த
கூழை மூங்கில் குவட்டு இடையதுவே – குறு 179/6,7

மேல்


சுவைத்ததால் (1)

துற்ற வெம்மை கைம்மிக சுறுக்கொள சுவைத்ததால்
வற்ற நீர் வறந்து மீன் மறிந்து மண் செறிந்தவால் – கம்.யுத்3:31 90/3,4

மேல்


சுவைத்தனன் (1)

பால் இல் வறு முலை சுவைத்தனன் பெறாஅன் – புறம் 160/19

மேல்


சுவைத்திட்ட (1)

களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல் – அகம் 257/16

மேல்


சுவைத்து (3)

வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து – குறு 307/7
சேறு சுவைத்து தம் செல் உயிர் தாங்கும் – கலி 13/8
பாஅல் இன்மையின் பல் பாடு சுவைத்து
முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு – புறம் 211/20,21

மேல்


சுவைப்ப (2)

கன்று வாய் சுவைப்ப முன்றில் தூங்கும் – அகம் 87/2
தே மொழி புதல்வர் திரங்கு முலை சுவைப்ப
வைகுநர் ஆகுதல் அறிந்தும் – அகம் 316/15,16

மேல்


சுவைமை (1)

சுவைமை இசைமை தோற்றம் நாற்றம் ஊறு – பரி 13/14

மேல்


சுவைய (4)

அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய
வேறு பல் உருவின் விரகு தந்து இரீஇ – பொரு 107,108
மிளகு பெய்து அனைய சுவைய புன் காய் – நற் 66/1
தேன் தேர் சுவைய திரள் அரை மாஅத்து – அகம் 348/2
பல் சோற்றான் இன் சுவைய
நல்குரவின் பசி துன்பின் நின் – புறம் 382/9,10

மேல்


சுவையாய் (1)

தோட்டவர் உணர்வின் உண்ணும் அமுதத்தின் சுவையாய் நின்றான் – கம்.ஆரண்:16 7/4

மேல்


சுவையில் (1)

பெண்ணின் நோக்கும் சுவையில் பிறர் பிறர்க்கு – கம்.அயோ:7 11/1

மேல்


சுவையின் (1)

நீர் குடி சுவையின் தீவிய மிழற்றி – அகம் 54/16

மேல்


சுவையினள் (1)

விழுக்கொடு விரைஇய வெள் நிண சுவையினள்
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின – புறம் 371/22,23

மேல்


சுவையை (1)

சொல் நலம் கடந்த காம சுவையை ஓர் உருவம் ஆக்கி – கம்.பால:21 12/1

மேல்


சுவையோடு (1)

சொல் ஆர் அமுதின் சுவையோடு இனிது ஆம் – கம்.பால:23 18/3

மேல்


சுழல் (11)

சுழல் விழி பசும் கண் சூர்த்த நோக்கின் – திரு 48
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/10
துவர் நிற பங்கியர் சுழல் கண் தீயினர் – கம்.பால:8 36/2
உன்னும் சுழல் விழியான் உரும் அதிர்கின்றது ஓர் மொழியான் – கம்.பால:24 7/4
புனை சுழல் புலவு வேல் கை புளிஞர்_கோன் பொரு_இல் காதல் – கம்.அயோ:13 37/2
கண்ணொடு மனம் சுழல் கறங்கு போல ஆய் – கம்.அயோ:14 56/3
தொட்டு பேரும் சோதி நிறத்தாள் சுழல் கண்ணாள் – கம்.சுந்:2 74/2
துள்ளிய சுழல் கண் பேய்கள் தோள் புடைத்து ஆர்ப்ப தோன்றும் – கம்.சுந்:10 17/3
கருப்பை-போல் குரங்கு எற்ற கதிர் சுழல்
பொருப்பை ஒப்பவன் தான் இன்று பொன்றினான் – கம்.யுத்2:15 92/1,2
வீக்கு இழந்தது வீழ்ந்தது வரை சுழல் விரி சுடர் வீழ்ந்து என்ன – கம்.யுத்2:16 328/4
சுற்றும் சென்னியில் சூட்டும் சுழல் கணோடு – கம்.யுத்3:29 29/2

மேல்


சுழல்பு (1)

தாங்கவும் தகைவரை நில்லா நீர் சுழல்பு
ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை – நற் 17/4,5

மேல்


சுழல்வ (1)

விளக்கு ஒளி என சுழல்வ மெல்லியர்கள் மேனி – கம்.சுந்:2 162/4

மேல்


சுழல்வது-மன் (1)

ஓடி சுழல்வது-மன்
பேர் ஊர் மறுகில் பெரும் துயில் சான்றீரே – கலி 146/41,42

மேல்


சுழல (1)

நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல
கடு வெயில் திருகிய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 353/9,10

மேல்


சுழலிடு (1)

சுழலிடு கூந்தலும் துகிலும் சோர்தர – கம்.பால:10 43/3

மேல்


சுழலும் (12)

குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர் – மலை 213
வனை கல திகிரியின் குமிழி சுழலும்
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் – மலை 474,475
கண் உள போல சுழலும் மாதோ – நற் 48/2
சுற்றி சுழலும் என் நெஞ்சு – கலி 110/11
அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் – புறம் 300/4
சுழலும் வண்டும் மிஞிறும் சுரும்பும் சூழ்ந்து – கம்.பால:21 50/1
துஞ்சும் களி வரி வண்டுகள் குழலின் படி சுழலும்
கஞ்சங்களை மஞ்சன் கழல் நகுகின்றது கண்டாள் – கம்.அயோ:7 3/3,4
சுழலும் வேலையை கடையும் தோளினான் – கம்.கிட்:3 38/4
சுழலும் நல் நெடும் தட மணி சுவர்-தொறும் துவன்றும் – கம்.சுந்:2 6/3
சேனையோர் சுழலும் தாரும் சேண் தர புலம்ப மற்றை – கம்.யுத்3:22 6/3
துன்னும் சுழலும் திரியும் சுடரும் – கம்.யுத்3:31 213/2
சுழலும் பல் பரி தேரொடு புரவியும் சுற்ற – கம்.யுத்4:32 13/2

மேல்


சுழற்றி (7)

நோய் எரி ஆக சுடினும் சுழற்றி என் – கலி 142/51
போதுடன் அயினி நீர் சுழற்றி போற்றினர் – கம்.பால:10 51/4
துள்ளி நறு மென் புனல் தெளிப்ப தூ நீர் குழவி முறை சுழற்றி
வெள்ளி வண்ண நுரை கலவை வெதும்பும் அண்ணல் திருமேனிக்கு – கம்.யுத்1:1 9/2,3
வேரொடும் சுழற்றி விட்டான் விடுதலும் இலங்கை வேந்தன் – கம்.யுத்2:15 137/3
பிடித்தது சுழற்றி மற்று அ பெரு வலி அரக்கன்-தன்னை – கம்.யுத்2:16 185/1
வன் படை அனையது ஆங்கு ஓர் மராமரம் சுழற்றி வந்தான் – கம்.யுத்2:18 217/3
பற்றி வானில் சுழற்றி படியின்-மேல் – கம்.யுத்4:37 44/3

மேல்


சுழற்றிய (2)

சோனை முதல் மற்றவை சுழற்றிய திசை போர் – கம்.சுந்:6 11/1
சுழற்றிய காலத்து இற்ற தூங்கு குண்டலங்கள் நீங்கி – கம்.யுத்1:3 151/1

மேல்


சுழற்றினன் (1)

தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் – கம்.யுத்1:3 150/4

மேல்


சுழற்றினார் (1)

தூக்கினார் சுழற்றினார் மேல் சுற்றினார் எற்ற எற்ற – கம்.யுத்3:22 132/3

மேல்


சுழற்றினான் (2)

தூங்க நின்று சுழற்றினான் – கம்.யுத்2:16 113/4
சூரொடும் தொடர்ந்த தண்டை சுழற்றினான் வயிர தோளான் – கம்.யுத்3:22 124/4

மேல்


சுழற்று (1)

முளி புல் மீமிசை வளி சுழற்று உறாஅ – அகம் 39/8

மேல்


சுழற்றும் (1)

எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து – அகம் 329/8

மேல்


சுழற்றுவார் (1)

தோள் வளை ஆழி சுழற்றுவார்
மென் சீர் மயில் இயலவர் – பரி 9/55,56

மேல்


சுழன்ற (2)

கண்ணொடு மனம் அவை சுழன்ற கற்பினாள் – கம்.ஆரண்:13 51/2
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் – கம்.ஆரண்:13 73/2

மேல்


சுழன்றது (7)

மண் சுழன்றது மால் வரை சுழன்றது மதியோர் – கம்.ஆரண்:13 73/1
மண் சுழன்றது மால் வரை சுழன்றது மதியோர் – கம்.ஆரண்:13 73/1
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் – கம்.ஆரண்:13 73/2
விண் சுழன்றது வேதமும் சுழன்றது விரிஞ்சன் – கம்.ஆரண்:13 73/3
விண் சுழன்றது வேதமும் சுழன்றது விரிஞ்சன் – கம்.ஆரண்:13 73/3
கண் சுழன்றது சுழன்றது கதிரொடு மதியும் – கம்.ஆரண்:13 73/4
கண் சுழன்றது சுழன்றது கதிரொடு மதியும் – கம்.ஆரண்:13 73/4

மேல்


சுழன்றன (2)

கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் – கம்.யுத்1:3 79/3
சுழன்றன நெடும் கணை கரந்த புண் கடுத்து – கம்.யுத்3:24 102/1

மேல்


சுழன்றனர் (1)

விழுந்தனர் சுழன்றனர் வெகுண்டனர் திரிந்தார் – கம்.யுத்1:12 16/1

மேல்


சுழன்றார் (1)

சுற்றி வீசலின் பம்பரம் ஆம் என சுழன்றார் – கம்.சுந்:7 30/4

மேல்


சுழன்றால் (1)

துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள் – கம்.யுத்3:23 8/3

மேல்


சுழன்றில (1)

சுழன்றில உலகு எலாம் தொழுவ தொங்கலின் – கம்.யுத்3:24 102/3

மேல்


சுழன்று (1)

உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/14

மேல்


சுழி (22)

நெடும் சுழி பட்ட நாவாய் போல – மது 379
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் – குறி 256
நெடும் சுழி பட்ட கடுங்கண் வேழத்து – மலை 325
வில் சுழி பட்ட நாம பூசல் – நற் 65/7
கரும் கல் கான்யாற்று அரும் சுழி வழங்கும் – நற் 292/7
வெம் சுழி பட்ட மகற்கு கரை நின்றார் – கலி 140/25
கராஅம் துஞ்சும் கல் உயர் மறி சுழி
மராஅ யானை மதம் தப ஒற்றி – அகம் 18/3,4
நெடும் சுழி நீத்தம் மண்ணுநள் போல – அகம் 62/10
கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் – அகம் 68/17
கொடும் சுழி புகாஅர் தெய்வம் நோக்கி – அகம் 110/4
அவல மறு சுழி மறுகலின் – புறம் 238/18
சுழி படு கங்கை அம் தொங்கல் மோலியான் – கம்.பால:7 19/1
சுழி கொள் வாம் பரி துள்ள ஓர் தோகையாள் – கம்.பால:14 31/1
சுழி ஒன்றி நின்றது அன்ன உந்தியாள் தூய செந்தேன் – கம்.பால:19 15/2
பொங்கு நீர் சுழி போவன போன்றதே – கம்.அயோ:7 23/4
சுழித்த தண் புனல் சுழி புரை உந்தி அம் தோகாய் – கம்.அயோ:10 21/1
அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் – கம்.கிட்:13 40/3
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – கம்.சுந்:2 206/2
பொலம் சுழி என்றலும் புன்மை பூவொடு – கம்.சுந்:4 45/2
தோற்றம் என்னும் அ தொல் வினை தொடு கடல் சுழி நின்று – கம்.யுத்1:3 45/1
சுட்டது இல்லை நின் தோன்றலை சுடர் கனல் சுழி படர் அழுவத்துள் – கம்.யுத்1:3 87/1
துன்ன அரும் பெரும் சுழி அழிப்ப சோர்வினோடு – கம்.யுத்1:4 27/2

மேல்


சுழி-தொறும் (1)

கோடு அமைந்த வெம் குருதி நீர் ஆறுகள் சுழி-தொறும் கொணர்ந்து உந்தி – கம்.யுத்2:16 316/3

மேல்


சுழிக்கும் (3)

சுழிக்கும் வினையால் ஏக சூழ்வாய் என்னை போழ்வாய் – கம்.அயோ:4 48/2
தொய்யல் வெம் சுழியிடை சுழிக்கும் மேனியள் – கம்.சுந்:4 96/2
சுழிக்கும் கொல்லன் ஊது உலையில் துள்ளும் பொறியின் சுடும் அன்னோ – கம்.யுத்1:1 4/3

மேல்


சுழிகள் (1)

களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 24/4

மேல்


சுழிகள்-தோறும் (2)

துணி கொழித்து அரும் சுழிகள்-தோறும் நல் – கம்.கிட்:15 14/3
சுழிகள்-தோறும் சுரித்து இடை தோன்று தேன் – கம்.யுத்2:15 11/2

மேல்


சுழிகளும் (1)

கண் உடை சுழிகளும் குருதி கால்வன – கம்.யுத்2:16 292/4

மேல்


சுழித்த (1)

சுழித்த தண் புனல் சுழி புரை உந்தி அம் தோகாய் – கம்.அயோ:10 21/1

மேல்


சுழித்து (5)

நிலம் சுழித்து எழு மணி உந்தி நேர் இனி – கம்.சுந்:4 45/3
சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை – கம்.யுத்2:16 343/2
சுழித்து எறி ஊழி காலத்து உரும் என தொடர்ந்து தோன்ற – கம்.யுத்3:22 148/1
வலம் சுழித்து வந்து எழுந்து எரி நறு வெறி வயங்கி – கம்.யுத்3:22 161/1
சுழித்து வந்து வீழ்வ என்ன மண்ணின் மீது துன்னுமால் – கம்.யுத்3:31 96/2

மேல்


சுழிபட்டு (1)

சுழிபட்டு ஓங்கிய தூங்கு ஒலி ஆற்று தன் – கம்.அயோ:7 24/1

மேல்


சுழிபடு (1)

தொடையொடு முதுகு துணிந்தார் சுழிபடு குருதி சொரிந்தார் – கம்.சுந்:7 27/2

மேல்


சுழிய (3)

சுவல் தரு சுறவம் ஆழ் சுழிய தண் துறை – கம்.ஆரண்:7 119/2
துளவொடு தும்பையும் சுழிய சூடினான் – கம்.யுத்2:15 115/4
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல் – கம்.யுத்4:37 204/1

மேல்


சுழியம் (1)

தொங்கலும் துயல்வர சுழியம் சூடியே – கம்.பால:23 51/4

மேல்


சுழியிடை (1)

தொய்யல் வெம் சுழியிடை சுழிக்கும் மேனியள் – கம்.சுந்:4 96/2

மேல்


சுழியின் (1)

நீர் பெயர் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ் – பொரு 37

மேல்


சுழியுடை (1)

சுழியுடை தாய் சொலும் கொடிய சூழ்ச்சியால் – கம்.அயோ:11 73/1

மேல்


சுழியும் (1)

சுழியும் குஞ்சி மிசை சுரும்பு ஆர்த்திட – கம்.பால:14 33/1

மேல்


சுள்ளி (3)

எரி புரை எறுழம் சுள்ளி கூவிரம் – குறி 66
சுள்ளி அம் பேரியாற்று வெண் நுரை கலங்க – அகம் 149/8
தூர்த்த வானரம் சுள்ளி பறித்து இடை – கம்.யுத்2:15 13/1

மேல்


சுள்ளியில் (1)

சுள்ளியில் இருந்து உறை குரங்கின் தோள் வலிக்கு – கம்.யுத்1:2 25/3

மேல்


சுளகா (1)

கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 41/2,3

மேல்


சுளகின் (1)

நீறு ஆடு சுளகின் சீறிடம் நீக்கி – புறம் 249/12

மேல்


சுளகு (2)

சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/10
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன் – புறம் 321/3

மேல்


சுளிகிலையாம் (1)

சுளிகிலையாம் என தொழுகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:12 11/4

மேல்


சுளித்தான் (1)

சுடர் தோமரம் எறிந்து ஆர்த்தலும் கனல் ஆம் என சுளித்தான்
அடல் தோமரம் பறித்தான் திரிந்து உரும் ஏறு என ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 168/1,2

மேல்


சுளித்து (2)

தொழும் தகை அமைச்சரை சுளித்து நோக்குறா – கம்.யுத்2:18 1/3
துஞ்சினிர் போலும் அன்றோ என்று அவர் சுளித்து நோக்கி – கம்.யுத்3:22 35/3

மேல்


சுளியன்-மின் (1)

தூதன் இவனை சுளியன்-மின் எனா – கம்.யுத்2:18 46/3

மேல்


சுளியும் (2)

சுளியும் மென் நடை தோற்க நடந்தவர் – கம்.பால:18 26/1
தொடர மற்றவன் சுளியும் என்று அலால் – கம்.கிட்:3 45/3

மேல்


சுளிவது (1)

தும்பியை தொடர்வது அல்லால் குரங்கினை சுளிவது உண்டோ – கம்.யுத்3:27 97/2

மேல்


சுளை (19)

ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை – திரு 301
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் – பெரும் 78
தாழ் கோள் பலவின் சூழ் சுளை பெரும் பழம் – பெரும் 356
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – மலை 337
சுளை உடை முன்றில் மனையோள் கங்குல் – நற் 77/6
வேர் கொண்டு தூங்கும் கொழும் சுளை பெரும் பழம் – நற் 213/3
கொழும் சுளை பலவின் பயம் கெழு கவாஅன் – நற் 326/1
முன்றில் பலவின் படு சுளை மரீஇ – நற் 373/1
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளை பெரும் பழம் – குறு 342/1
ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த – அகம் 7/20
தீம் பழ பலவின் சுளை விளை தேறல் – அகம் 182/3
பார்ப்பின் தந்தை பழ சுளை தொடினும் – அகம் 288/13
பயிர்ப்பு உறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ – அகம் 348/4
தீம் சுளை பலவின் தொழுதி உம்பல் – அகம் 357/9
இரண்டே தீம் சுளை பலவின் பழம் ஊழ்க்கும்மே – புறம் 109/5
தீம் சுளை பலவின் மா மலை கிழவன் – புறம் 129/4
தீம் சுளை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன் – புறம் 380/8
சூல் அடி பலவின் சுளை தூங்கு தேன் – கம்.கிட்:15 40/1
கோட்ட தேம் பலவின் கனி கூன் சுளை
தோட்டு அமைந்த பொதும்பரில் தூங்கு தேன் – கம்.கிட்:15 45/2,3

மேல்


சுளைய (1)

செம் சுளைய கனி மாந்தி – பொரு 192

மேல்


சுளையும் (1)

சேறும் நாற்றமும் பலவின் சுளையும்
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் – மது 527,528

மேல்


சுளையொடு (1)

சாரல் பலவின் சுளையொடு ஊழ் படு – அகம் 2/3

மேல்


சுற்ற (54)

கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் – குறி 151
இலங்கு வளை விறலியர் நின் புறம் சுற்ற
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 46,47
தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற
வேள்வியில் கடவுள் அருத்தினை கேள்வி – பதி 70/17,18
கெழீஇ கேளிர் சுற்ற நின்னை – பரி 14/23
விளங்கு தொடி முன்கை வளைந்து புறம் சுற்ற
நின் மார்பு அடைதலின் இனிது ஆகின்றே – அகம் 58/8,9
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் – அகம் 338/9,10
சிறு பொன் நன் கலம் சுற்ற இரீஇ – புறம் 160/9
வந்து அடி வணங்கி சுற்ற மணி அணி விதான நீழல் – கம்.பால:22 23/2
குஞ்சர குழாத்தின் சுற்ற கொற்றவன் இருந்த கூடம் – கம்.பால:23 77/2
தோய்ந்த நூல் மார்பினர் சுற்ற தொல் நெறி – கம்.பால:23 83/2
சுருதி அன்ன தன் மந்திர சுற்றமும் சுற்ற
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – கம்.அயோ:1 70/3,4
கைதொழுது அரச வெள்ளம் கடல் என தொடர்ந்து சுற்ற
தெய்வ கீதங்கள் பாட தேவரும் மகிழ்ந்து வாழ்த்த – கம்.அயோ:3 86/2,3
சுருதி போல் தெளி மரகத கொழும் சுடர் சுற்ற
பருதி வானவன் பசும் பரி புரைவன பாராய் – கம்.அயோ:10 3/3,4
மற்றும் சுற்ற துளார்க்கும் வரன்முறை – கம்.அயோ:11 3/1
ஏனையர் பிறர்களும் சுற்ற ஏகினன் – கம்.அயோ:14 80/3
சூரியன் மகனும் மான துணைவரும் கிளையும் சுற்ற
தாரையை வணங்கி அன்னாள் தாய் என தந்தை முந்தை – கம்.கிட்:9 32/2,3
ஆர்க்கும் நூபுரங்கள் பேரி அல்குல் ஆம் தடம் தேர் சுற்ற
வேல் கண் வில் புருவம் போர்ப்ப மெல்லியர் வளைந்த-போது – கம்.கிட்:11 46/1,2
புகை என தும்பி சுற்ற புது மலர் பொங்கு சேக்கை – கம்.சுந்:2 179/2
செருப்பினை தாங்கி திலோத்தமை செல்ல அரம்பையர் குழாம் புடை சுற்ற
கருப்புர சாந்தும் கலவையும் மலரும் கலந்து உமிழ் பரிமளகந்தம் – கம்.சுந்:3 75/2,3
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – கம்.சுந்:8 4/4
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற – கம்.சுந்:8 14/1
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற
பொன் நெடும் தேரில் போனான் பொருப்பிடை நெருப்பின் பொங்கி – கம்.சுந்:8 14/1,2
தோகையர் மனமும் தொக்க தும்பியும் தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.சுந்:10 13/4
ஊழி வெம் கடலின் சுற்ற ஒரு தனி நடுவண் நின்ற – கம்.சுந்:11 13/3
துன்று செம் மயிர் சுடர் நெடும் கற்றைகள் சுற்ற
நின்று திக்குற நிரல்பட கதிர் குழாம் நிமிர – கம்.சுந்:12 39/1,2
தோகை மாதர்கள் மைந்தரின் தோன்றினர் சுற்ற – கம்.சுந்:12 44/4
தூ நவின்ற வேல் அரக்கர்-தம் குழுவொடு சுற்ற – கம்.சுந்:12 45/4
போந்து புறம் நின்று இரைக்கின்ற பொறை தீர் மறவர் புறம் சுற்ற
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய் – கம்.சுந்:12 118/2,3
கொழுந்து சுற்ற உயிர்ப்பு இலர் கோளும் உற – கம்.சுந்:13 18/2
பொங்கி பரந்த பெரும் சேனை புறத்தும் அகத்தும் புடை சுற்ற
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம் – கம்.யுத்1:1 2/1,2
பாற்கடல் சுற்ற வில் கை வட வரை பாங்கு நிற்ப – கம்.யுத்1:4 129/3
பெரும் துணை வீரர் சுற்ற தம்பியும் பின்பு செல்ல – கம்.யுத்1:10 1/3
பொரு வலி வய வெம் சீயம் யாவையும் புலியும் சுற்ற
அரு வரை இவர்வது ஆங்கு ஓர் அரி_அரசு அனையன் ஆனான் – கம்.யுத்1:10 2/3,4
தொழில் தெரிகிலவால் தங்கண் சுடர் நெடும் கற்றை சுற்ற – கம்.யுத்1:10 8/4
காசு அடை சமைந்த மாடம் கதிர் நிற கற்றை சுற்ற
ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக – கம்.யுத்1:10 10/2,3
தோகையர் இட்ட தூமத்து அகில் புகை முழுதும் சுற்ற
வேக வெம் களிற்றின் வன் தோல் மெய்யுற போர்த்த தையல் – கம்.யுத்1:10 20/2,3
சூழ் இரண்டு புடையும் முறை சுற்ற – கம்.யுத்1:11 7/4
சூத்திரத்தர் பதினாயிரர் சுற்ற – கம்.யுத்1:11 16/4
நூற்றுஇரண்டு ஆய வெள்ள நுன் பெரும் படைஞர் சுற்ற
மேல் திசை வாயில் சேர்தி விடிவதின் முன்னம் வீர – கம்.யுத்1:13 20/3,4
தொழுகின்ற சுற்றம் சுற்ற சொல்லிய துறைகள்-தோறும் – கம்.யுத்1:14 15/2
கொடியொடும் கொடி சுற்ற கொடுத்த தண்டு – கம்.யுத்2:15 37/3
கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற
உள் நிறை மானம்-தன்னை உமிழ்ந்து எரி உயிர்ப்பது ஆனான் – கம்.யுத்2:16 10/3,4
கட்ட தோள் கானம் சுற்ற கழல் ஒன்று கவானின் தோன்ற – கம்.யுத்2:17 8/2
ஒன்பது கோடி வாள் கை அரக்கர் வந்து உழையின் சுற்ற
பொன் பொதி விளக்கம் கோடி பூம் குழை மகளிர் ஏந்த – கம்.யுத்2:19 279/2,3
மேயின சுற்ற தான் ஓர் கொற்ற பொன் தேரின் மேலான் – கம்.யுத்3:22 10/2
சுற்றிய சேனை நீர்-மேல் பாசி போல் மிடைந்து சுற்ற – கம்.யுத்3:22 140/4
காவல் போர் குரக்கு சேனை கடல் என கிளர்ந்து சுற்ற
பூ வர்க்கம் இமையோர் தூவ பொலிந்தனன் தூதர் போனார் – கம்.யுத்3:22 156/3,4
சொல்லினார் பயம் சுற்ற துளங்குவார் – கம்.யுத்3:29 3/4
தொலைவு அரும் தானை மேன்மேல் எழுந்தது தொடர்ந்து சுற்ற
நிலவினுக்கு இறையும் மீனும் நீங்கின நிமிர்ந்து நின்றான் – கம்.யுத்3:30 5/2,3
சுழலும் பல் பரி தேரொடு புரவியும் சுற்ற
கழலும் சோரி நீர் ஆற்றொடும் கடலிடை கலக்கும் – கம்.யுத்4:32 13/2,3
பாரிடம்-மீதினின் அணுகி தம்பியொடும் படைத்தலைவர் பலரும் சுற்ற
போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த – கம்.யுத்4:37 202/2,3
மந்திரியர் தந்திரியர் வள நகரத்தவர் மறையோர் மற்றும் சுற்ற
சுந்தரியர் என பலரும் கை தலையில் பெய்து இரங்கி தொடர்ந்து செல்ல – கம்.யுத்4:41 68/1,2
வேசியர் உடுத்த கூறை வேந்தர்கள் சுற்ற வெற்றி – கம்.யுத்4:42 8/1
பாசிழை மகளிர் ஆடை அந்தணர் பறித்து சுற்ற
வாசம் மென் கலவை சாந்து என்று இனையன மயக்கம்-தன்னால் – கம்.யுத்4:42 8/2,3

மேல்


சுற்றத்தவர்களும் (1)

மந்திர சுற்றத்தவர்களும் வரம்பு_இலர் பிறரும் – கம்.யுத்4:37 112/3

மேல்


சுற்றத்தன் (1)

தும்பியின் குழாத்தின் சுற்றும் சுற்றத்தன் தொடுத்த வில்லன் – கம்.அயோ:8 21/1

மேல்


சுற்றத்தார் (1)

சுற்றத்தார் தேவரொடும் தொழ நின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி – கம்.அயோ:13 64/1

மேல்


சுற்றத்தாரும் (4)

மந்திர சுற்றத்தாரும் வாள்_நுதல் சுற்றத்தாரும் – கம்.யுத்2:16 5/1
மந்திர சுற்றத்தாரும் வாள்_நுதல் சுற்றத்தாரும்
தந்திர சுற்றத்தாரும் தன் கிளை சுற்றத்தாரும் – கம்.யுத்2:16 5/1,2
தந்திர சுற்றத்தாரும் தன் கிளை சுற்றத்தாரும் – கம்.யுத்2:16 5/2
தந்திர சுற்றத்தாரும் தன் கிளை சுற்றத்தாரும்
எந்திர பொறியின் நிற்ப யாவரும் இன்றி தான் ஓர் – கம்.யுத்2:16 5/2,3

மேல்


சுற்றத்தான் (1)

தும்பி ஈட்டம் புரை கிளை சுற்றத்தான் – கம்.அயோ:8 3/4

மேல்


சுற்றத்து (7)

நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – மலை 80
உயர்ந்த கட்டில் உரும்பு இல் சுற்றத்து
அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து – மலை 550,551
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி – பரி 23/86
கல்லா கடுவன் கணம் மலி சுற்றத்து
மெல் விரல் மந்தி குறை கூறும் செம்மற்றே – கலி 40/15,16
சூர் நவை முருகன் சுற்றத்து அன்ன நின் – புறம் 23/4
பைதல் சுற்றத்து பசி பகை ஆகி – புறம் 212/7
வான் துணை சுற்றத்து மக்கள் தம்பியர் – கம்.யுத்1:2 9/3

மேல்


சுற்றத்தொடும் (1)

துன்று இரும் குழலை விட்டு தொழுது வாழ் சுற்றத்தொடும்
பொன்றுதி-ஆயின் என் பின் வாயிலில் புறப்படு என்றான் – கம்.யுத்1:14 37/3,4

மேல்


சுற்றத்தோடும் (3)

பொங்கும் நின் சுற்றத்தோடும் போய் உவந்து இனிது உன் ஊரில் – கம்.அயோ:8 15/3
மன்னவர்க்கு அரசன் மைந்த மற்று இவன் சுற்றத்தோடும்
உன் அடைக்கலம் என்று உய்த்தே உயர் கரம் உச்சி வைத்தான் – கம்.கிட்:7 143/3,4
சூழ்வு_இலா வஞ்சம் சூழ்ந்த தன்னை தன் சுற்றத்தோடும்
வாழ்வு எலாம் தம்பி கொள்ள வயங்கு எரி நரகம் என்னும் – கம்.யுத்1:9 37/2,3

மேல்


சுற்றம் (22)

விழுமிய பெரியோர் சுற்றம் ஆக – மது 227
கல்லென் சுற்றம் கை கவியா குறுகி – நற் 57/4
தேரொடு சுற்றம் உலகு உடன் மூய – பதி 42/20
தொலையா கொள்கை சுற்றம் சுற்ற – பதி 70/17
படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம்
இடை நெறி தாக்கு-உற்றது ஏய்ப்ப அடல் மதுரை – பரி 11/47,48
கூளி சுற்றம் குழீஇ இருந்து ஆங்கு – அகம் 233/10
நான்மறை முதல்வர் சுற்றம் ஆக – புறம் 26/13
நகை புறன் ஆக நின் சுற்றம்
இசை புறன் ஆக நீ ஓம்பிய பொருளே – புறம் 29/25,26
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி – புறம் 47/4
சுரும்பு ஆர் தேறல் சுற்றம் மறப்ப – புறம் 65/3
தன் அமர் சுற்றம் தலைத்தலை இனைய – புறம் 230/8
சுற்றம் அ புறம் நிற்க சுடு கணை – கம்.அயோ:8 9/1
வெம் சுற்றம் நினைந்து உகும் வீரரை வேறு – கம்.ஆரண்:11 41/1
சுற்றம் உன் சுற்றம் நீ என் இன் உயிர் துணைவன் என்றான் – கம்.கிட்:3 27/4
சுற்றம் உன் சுற்றம் நீ என் இன் உயிர் துணைவன் என்றான் – கம்.கிட்:3 27/4
சுற்றிய கயிற்றினோடும் தோன்றுவான் அரவின் சுற்றம்
பற்றிய கலுழன் என்ன பொலிந்தனன் விசும்பின் ஓர்-பால் – கம்.சுந்:12 129/3,4
தீட்டிய மழு வாள் வீரன் தாதையை செற்றான் சுற்றம்
மாட்டிய வண்ணம் என்ன வருக்கமும் மற்றும் முற்றும் – கம்.யுத்1:9 36/1,2
தொழுகின்ற சுற்றம் சுற்ற சொல்லிய துறைகள்-தோறும் – கம்.யுத்1:14 15/2
கிளைதரு சுற்றம் வெற்றி கேண்மை நம் கல்வி செல்வம் – கம்.யுத்2:16 33/3
மறி கொளும் சிறுவர் தம்மை மற்று உள சுற்றம் தம்மை – கம்.யுத்2:19 166/2
பாய்ந்து அவர் சுற்றம் முற்றும் படுப்பெனோ இயன்ற பண்போடு – கம்.யுத்2:19 238/3
கிளை உறு சுற்றம் என் அரசு என் கேண்மை என் – கம்.யுத்3:24 77/3

மேல்


சுற்றமும் (15)

அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் – பரி 17/52
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் – அகம் 17/6
புக்க பின் நிருபரும் பொரு_இல் சுற்றமும்
பக்கமும் பெயர்க என பரிவின் நீக்கினான் – கம்.அயோ:1 2/1,2
சுருதி அன்ன தன் மந்திர சுற்றமும் சுற்ற – கம்.அயோ:1 70/3
சுற்றமும் கெட சுடு துயர் கடல் விழ துணிந்தாய் – கம்.அயோ:2 82/4
சுற்றமும் தானும் உள்ளம் தூயவன் தாயின் நல்லான் – கம்.அயோ:8 11/3
ஆய மந்திரியரும் அளவு_இல் சுற்றமும்
தூய அந்தணர்களும் தொடர்ந்து சூழ்வர – கம்.அயோ:12 53/2,3
துன்று செம் சடை தவரும் சுற்றமும்
தன் துணை திரு தம்பிமார்களும் – கம்.அயோ:14 93/2,3
ஈன்றவர் முதலிய எண்_இல் சுற்றமும்
சான்றவர் குழுவொடு தவத்துளோர்களும் – கம்.அயோ:14 135/1,2
சுற்றமும் தொலைந்தது ஐய நொய்து என சுமந்த கையள் – கம்.ஆரண்:10 63/3
ஊரும் ஆளும் அரசும் உம் சுற்றமும்
நீரும் ஆளுதிரே எனின் நேர்ந்த நாள் – கம்.கிட்:11 6/1,2
மக்களும் சுற்றமும் மற்றுளோர்களும் – கம்.சுந்:3 41/1
வரம்பு_அறு சுற்றமும் மந்திர தொழில் – கம்.யுத்1:2 6/1
அறம் தாய் தந்தை சுற்றமும் மற்றும் எனை அல்லால் – கம்.யுத்3:22 210/1
மாதாவும் நம் சுற்றமும் நாடும் மறையோரும் – கம்.யுத்3:22 214/1

மேல்


சுற்றமே (1)

தோய்ந்தும் பொருள் அனைத்தும் தோயாது நின்ற சுடரே தொடக்கு அறுத்தோர் சுற்றமே பற்றி – கம்.ஆரண்:2 27/1

மேல்


சுற்றமொடு (20)

கல்லென் சுற்றமொடு கால்கிளர்ந்து திரிதரும் – பெரும் 21
செல்நாய் அன்ன கரு வில் சுற்றமொடு
கேளா மன்னர் கடி புலம் புக்கு – பெரும் 139,140
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 234
சுற்றமொடு தூ அறுத்தலின் – மது 188
புலவு புனிறு தீர்ந்து பொலிந்த சுற்றமொடு
வள மனை மகளிர் குள நீர் அயர – மது 602,603
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து இனிது விளங்கி – மது 770
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு
புரை தவ உயரிய மழை மருள் பல் தோல் – மலை 376,377
அமர்பு மெய் ஆர்த்த சுற்றமொடு
நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே – பதி 12/24,25
போர் நிழல் புகன்ற சுற்றமொடு ஊர்முகத்து – பதி 40/1
பூத்த சுற்றமொடு பொலிந்து தோன்றலை – பதி 90/18
காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 1/65
எல்லேம் பிரியற்க எம் சுற்றமொடு ஒருங்கே – பரி 23/88
மகிழ் துணை சுற்றமொடு மட்டு மாந்தி – அகம் 346/15
கலி கொள் சுற்றமொடு கரிகால் காண – அகம் 376/5
திரியா சுற்றமொடு முழுது சேண் விளங்கி – புறம் 2/19
வரிசை அறியா கல்லென் சுற்றமொடு
பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் – புறம் 184/8,9
கல்லென் சுற்றமொடு கையழிந்து புலவர் – புறம் 240/12
வேந்து தொழில் அயரும் அரும் தலை சுற்றமொடு
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/7,8
புலி கணத்து அன்ன கடுங்கண் சுற்றமொடு
மாற்றம் மாறான் மறலிய சினத்தன் – புறம் 341/6,7
காடு கண் மறைத்த கல்லென் சுற்றமொடு
இல் என்று இல் வயின் பெயர மெல்ல – புறம் 362/19,20

மேல்


சுற்றமோடு (5)

உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோன் குறுகி – பெரும் 447
செய்த மேவல் அமர்ந்த சுற்றமோடு
ஒன்றுமொழிந்து அடங்கிய கொள்கை என்றும் – பதி 15/28,29
வம்பு களைவு அறியா சுற்றமோடு அம்பு தெரிந்து – பதி 19/9
மேவரு சுற்றமோடு உண்டு இனிது நுகரும் – பதி 48/16
பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே – பரி 18/56

மேல்


சுற்றலால் (6)

சொரியும் மா நிழல் அங்கங்கே சுற்றலால் காலின் தோன்றல் – கம்.சுந்:2 100/2
சோதி மங்கல தீயொடு சுற்றலால்
மேதி மங்குலின் வீழ் புனல் வீழ் மட – கம்.சுந்:13 9/2,3
துன்றிய பெரும் புகை படலம் சுற்றலால்
கன்றிய நிறத்தன கதிரவன் பரி – கம்.யுத்1:6 33/2,3
சுமையுறு பெரும் புகை படலம் சுற்றலால்
இமையவர் இமைத்தனர் வியர்ப்பும் எய்தினார் – கம்.யுத்1:6 35/3,4
சுட்டு வந்து எரி குல படலம் சுற்றலால்
இட்டுழி அறிகில இரியல் போவன – கம்.யுத்1:6 38/2,3
துப்பு-போல் குருதி புனல் சுற்றலால்
தப்பிற்று அ உரை இன்று ஓர் தனுவினால் – கம்.யுத்3:31 135/3,4

மேல்


சுற்றவே (1)

துன்னினர் முறைமுறை துறையில் சுற்றவே – கம்.ஆரண்:10 8/4

மேல்


சுற்றி (58)

மருதம் சான்ற தண் பணை சுற்றி
ஒருசார் சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப – மது 270,271
பல் வேறு பூ திரள் தண்டலை சுற்றி
அழுந்துபட்டு இருந்த பெரும்பாண் இருக்கையும் – மது 341,342
மட மொழியவர் உடன் சுற்றி
கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும் – பரி 9/60,61
விரல் முறை சுற்றி மோக்கலும் மோந்தனன் – கலி 54/8
ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறை கண் – கலி 103/24,25
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் – கலி 103/28
சுற்றி சுழலும் என் நெஞ்சு – கலி 110/11
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல – அகம் 37/15
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் – அகம் 69/15
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை – அகம் 281/5
சோலை மென் குயில்_அனாள் சுற்றி வீக்கிய – கம்.பால:19 41/3
இள வெயில் சுற்றி அன்ன எரி மணி கடகம் இட்டார் – கம்.பால:22 11/4
ஐயவி நுதலில் சேர்த்தி ஆய் நிற அயினி சுற்றி
கை வளர் மயில்_அனாளை வலம் செய்து காப்பும் இட்டார் – கம்.பால:22 18/3,4
துன் நெடும் சீரையும் சுற்றி மீண்டும் அ – கம்.அயோ:4 181/3
சீரை சுற்றி திருமகள் பின் செல – கம்.அயோ:4 228/1
ஊர் கொண்ட திங்கள் என்ன மன்னனை உழையர் சுற்றி
கார் கொண்ட மேனியானை கண்டிலர் கண்ணில் வற்றா – கம்.அயோ:6 9/2,3
சுற்றி வாரண உரி தொகுதி நீவி தொடர – கம்.ஆரண்:1 14/2
சுற்றி கிளரும் சுடர் தோள்_வளையான் – கம்.ஆரண்:2 10/4
தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி
படரும் கால் என கறங்கு என செல்லுவார் பார்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 84/1,2
வள்ளி புடை சுற்றி உயர் சிற்றலை மரம்-தோறு – கம்.கிட்:10 81/1
சுற்றி ஓடி துருவி ஒரு மதி – கம்.கிட்:13 11/2
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் – கம்.கிட்:17 28/2
பன்னக மகளிர் சுற்றி பலாண்டு இசை பரவ பண்ணை – கம்.சுந்:2 117/3
தோடு உழுத தார் வண்டும் திசை யானை மதம் துதைந்த வண்டும் சுற்றி
மாடு உழுத நறும் கலவை வய களிற்றின் சிந்துரத்தை மாறுகொள்ள – கம்.சுந்:2 215/1,2
தூய வெண் மதியம் ஒத்த தோகையை தொடர்ந்து சுற்றி
தீய வல் அரக்கிமார்கள் தெழித்து இழித்து உரப்பி சிந்தை – கம்.சுந்:3 147/2,3
சுற்றி வீசலின் பம்பரம் ஆம் என சுழன்றார் – கம்.சுந்:7 30/4
வான் எலாம் உயிர் மற்றும் எலாம் உயிர் சுற்றி – கம்.சுந்:7 45/4
தீயவன் தடம் தேர் சுற்றி தெற்றென சென்ற சேனை – கம்.சுந்:8 10/4
வரிந்து உற வல்லிதின் சுற்றி வாலினால் – கம்.சுந்:9 41/1
தூர்த்த வாளிகள் துணிபட முறைமுறை சுற்றி
போர்த்த பொன் நெடு மணி முடி தலையிடை புடைத்தான் – கம்.சுந்:11 47/3,4
துணிக்க உற்று உயர் கலுழனும் துணுக்குற சுற்றி
பிணித்தது அ பெரு மாருதி தோள்களை பிறங்க – கம்.சுந்:11 56/3,4
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய் – கம்.சுந்:12 118/3
முடிய சுற்றி முழுதும் முருக்கிற்றால் – கம்.சுந்:13 1/3
உன்னினள் கொடி ஒன்று ஏந்தி கொம்பொடும் உறைப்ப சுற்றி
தன் மணி கழுத்தில் சார்த்தும் அளவையில் தடுத்து நாயேன் – கம்.சுந்:14 39/2,3
துகில் படுத்து உரிக்கும் செம் தீ கண்களை சூலும் சுற்றி
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – கம்.யுத்1:3 138/2,3
தொகை செயற்கு அரிய தோளால் தாள்களால் சுற்றி சூழ்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 147/3
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி
கழை உடை குன்றின் முன்றில் உருமொடு கலந்த கால – கம்.யுத்1:8 21/2,3
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர் – கம்.யுத்1:9 63/3
பொய் என பளிங்கின் ஆய இருக்கையின் புறத்தை சுற்றி
ஐ_இரண்டு ஆய கோடி பேய் கணம் காப்பது ஆக்கி – கம்.யுத்1:13 10/3,4
வலை-கொலாம் என்ன சுற்றி வளைத்ததற்கு உவமை கூறின் – கம்.யுத்1:13 28/2
சுந்தர தோள்களோடும் வாலிடை தூங்க சுற்றி
சிந்துர கிரிகள் தாவி திரிந்தனன் தேவர் உண்ண – கம்.யுத்1:14 24/2,3
சுற்றி வால் கொடு தோளினும் மார்பினும் – கம்.யுத்2:15 78/2
தொடையுறு வற்கலை ஆடை சுற்றி மேல் – கம்.யுத்2:15 109/1
கடல் நுரை துகில் சுற்றி கதிர் குழாம் – கம்.யுத்2:16 68/3
தூரிடை மரத்து மோதும் மலைகளில் புடைக்கும் சுற்றி – கம்.யுத்2:16 174/4
நும்முனை வாலின் சுற்றி நோன் திசை நான்கும் தாவி – கம்.யுத்2:16 187/1
சுற்றி ஆர்த்தது சுமித்திரை சிங்கத்தை தொடர்ந்து – கம்.யுத்2:16 242/4
விளக்கு ஒரு விளக்கம் தாங்கி மின் அணி அரவின் சுற்றி
இளைப்புறும் மருங்குல் நோவ முலை சுமந்து இயங்கும் என்ன – கம்.யுத்2:17 6/1,2
தூம்பு உறழ் குருதி மண்ட தொடர் நெடு மரங்கள் சுற்றி
சாம்பவன் கொல்ல சாம்பும் என்று கொண்டு அமரர் ஆர்த்தார் – கம்.யுத்2:19 57/3,4
வால் பிணித்து என்ன சுற்றி பிணித்தது வயிர தோளை – கம்.யுத்2:19 192/4
ஆசைகள்-தோறும் சுற்றி அலைக்கின்ற அரக்கர்-தம்-மேல் – கம்.யுத்3:22 143/1
துவள பாரிடை கிடந்தனர் குருதி நீர் சுற்றி
திவள கீழொடு மேல் புடை பரந்து இடை செறிய – கம்.யுத்3:22 178/2,3
சூழ் வினை மாயம் எல்லாம் உம்பியே துடைக்க சுற்றி
வேள்வியை சிதைய நூறி வெகுளியால் எழுந்து வீங்கி – கம்.யுத்3:28 3/1,2
தூக்கிய தூணி வாங்கி தோளொடு மார்பை சுற்றி
வீக்கிய கவச பாசம் ஒழித்து அது விரைவின் நீக்கி – கம்.யுத்3:28 68/1,2
தேவியர் குழாங்கள் சுற்றி சிரத்தின் மேல் தளிர் கை சேர்த்தி – கம்.யுத்3:29 43/2
சொறிந்து தீர்வு உறு தினவினர் மலைகளை சுற்றி
அறைந்து கற்ற மா தண்டினர் அசனியின் ஆர்ப்பர் – கம்.யுத்3:31 10/3,4
தூசி வந்து அண்ணல்-தன்னை போக்கு அற வளைந்து சுற்றி
வீசின படையும் அம்பும் மிடைதலும் விண்ணோர் ஆக்கை – கம்.யுத்3:31 70/2,3
துன்பு உருக்கவும் சுற்றி உருக்க ஒணா – கம்.யுத்4:41 47/1

மேல்


சுற்றிக்கொண்டது (1)

மீளா-வகை புடை சுற்றிக்கொண்டது பற்றி கொண்டனன் மேலானான் – கம்.சுந்:10 36/4

மேல்


சுற்றிட (4)

தொகை விரி பட்டிகை சுடரும் சுற்றிட
தகை உடைவாள் எனும் தயங்கு வெய்யவன் – கம்.பால:23 64/2,3
கைகலந்து அயல் ஒரு கடலின் சுற்றிட
ஐயனும் தேவியும் இளைய ஆளியும் – கம்.அயோ:12 56/2,3
துவளும் மின் என சுற்றிட சூழ் வரை – கம்.சுந்:6 29/2
ஆழி மால் வரை வேலி சுற்றிட வகுத்து அமைத்த – கம்.யுத்3:31 18/1

மேல்


சுற்றிடவே (1)

தேர் சுற்றிடவே கொடு சென்று முரண் – கம்.யுத்2:18 26/3

மேல்


சுற்றிய (53)

குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி – பெரும் 375
துறுகல் சுற்றிய சோலை வாழை – மலை 131
சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின் – நற் 101/2
காழ் ஆரத்து அம் புகை சுற்றிய தார் மார்பின் – பரி 9/28
சூர் நிரந்து சுற்றிய மா தபுத்த வேலோய் நின் – பரி 18/4
நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் – கலி 54/7
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி – கலி 64/3
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி – கலி 85/6,7
வேலி சுற்றிய வால் வீ முல்லை – அகம் 314/19
நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/4,5
பல் ஊர் சுற்றிய கழனி – புறம் 387/35
கழி சுற்றிய விளை கழனி – புறம் 396/3
சுற்றிய சீரையும் உழையின் தோற்றமும் – கம்.பால:5 69/3
சுற்றிய கடல்கள் எல்லாம் சுடர் மணி கனக குன்றை – கம்.பால:16 1/1
சுற்றிய நாகம் என்று துணுக்கத்தால் துடிக்கின்றாரும் – கம்.பால:18 11/4
மந்தரம் சுற்றிய அரவை மானுமே – கம்.பால:23 55/4
செயிர் சுற்றிய படையான் அடல் மற மன்னவர் திலகன் – கம்.பால:24 12/2
சுற்றிய சீரையன் தொடரும் தம்பியன் – கம்.அயோ:4 165/1
திரு அரை சுற்றிய சீரை ஆடையன் – கம்.அயோ:4 187/1
பட்டம் நெற்றியில் சுற்றிய போல்வன பாராய் – கம்.அயோ:10 8/4
மஞ்சு சுற்றிய வயங்கு கிரி வாத விசையில் – கம்.ஆரண்:1 6/3
கானத்தன மலையத்தன திசை சுற்றிய கரியின் – கம்.ஆரண்:7 90/3
சூலமே முதலிய துறந்து சுற்றிய
சேலையால் செறிய வாய் புதைத்த செங்கையன் – கம்.ஆரண்:10 17/1,2
சுற்றிய மணிவடம் தூங்கும் ஊசலின் – கம்.ஆரண்:10 39/2
போல் திசை சுற்றிய கரத்து புக்குளார் – கம்.ஆரண்:15 5/4
சோர்வு உறு மனத்தது ஆகி சுற்றிய சுற்று நீங்கி – கம்.சுந்:1 34/3
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – கம்.சுந்:3 80/3
சுற்றிய நாகம் தேய அமுது எழ கடைந்த தோளான் – கம்.சுந்:4 30/4
தொழுது வாங்கினன் சுற்றிய தூசினன் முற்ற – கம்.சுந்:5 84/1
தோல் கிளர் திசை-தொறும் உலகை சுற்றிய
சால் கிளர் முழங்கு எரி தழங்கி ஏறினும் – கம்.சுந்:9 23/1,2
வள்ளப்பட்டன மகர கடல் என மதில் சுற்றிய பதி மறலிக்கு ஓர் – கம்.சுந்:10 28/3
சுற்றும் வந்து உடல் சுற்றிய தொளை எயிற்று அரவை – கம்.சுந்:11 59/3
புறத்து சுற்றிய மேரு மால் வரையையும் போன்றான் – கம்.சுந்:11 61/4
சுற்றிய கயிற்றினோடும் தோன்றுவான் அரவின் சுற்றம் – கம்.சுந்:12 129/3
சுருங்கிடும் என் பல சொல்லி சுற்றிய
கரும் கடல் அகழது நீரும் காண்டிரால் – கம்.யுத்1:5 19/3,4
சூல் உடை மழை முகில் சூழ்ந்து சுற்றிய
வாலிடை ஒரு மலை ஈர்த்து வந்தவால் – கம்.யுத்1:8 7/3,4
கால் நிற கதிரின் கற்றை சுற்றிய அனைய காட்சி – கம்.யுத்1:10 17/2
நிற்புற சுற்றிய காட்சி நேமியான் – கம்.யுத்2:15 112/2
சுற்றிய குருதியின் செக்கர் சூழ்ந்து எழ – கம்.யுத்2:16 283/1
சுந்தர தடம் தோள் வளை மாசுணம் சுற்றிய தொழில் காட்ட – கம்.யுத்2:16 338/3
துரிசு அடை புரி குழல் சும்மை சுற்றிய
ஒரு சடை உடையவட்கு உடைய அன்பினாள் – கம்.யுத்2:17 93/2,3
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய
மு புடை மதமலை குலத்தை முட்டினான் – கம்.யுத்2:18 127/2,3
எல்லி சுற்றிய மதி நிகர் முகத்தியர் எரி வீழ் – கம்.யுத்3:20 60/1
அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம் புகுந்து அடைந்தார் – கம்.யுத்3:20 60/2
வல்லி சுற்றிய மா மரம் நிகர்த்தனர் வயவர் – கம்.யுத்3:20 60/4
சொல் அது கேட்டு அடி தொழுது சுற்றிய
பல் பெரும் தேரொடும் அரக்கர் பண்ணையை – கம்.யுத்3:22 44/1,2
குன்று சுற்றிய மத கரி குலம் அன்ன குறியார் – கம்.யுத்3:22 95/4
சுற்றிய சேனை நீர்-மேல் பாசி போல் மிடைந்து சுற்ற – கம்.யுத்3:22 140/4
பாசமும் முற்ற சுற்றிய போதும் பகையாலே – கம்.யுத்3:22 215/1
சுற்றிய புயல் வீழ்ந்து-என்ன வீழ்ந்தது சோரன் யாக்கை – கம்.யுத்3:28 53/4
கடல் கடைந்த மால் வரையினை சுற்றிய கயிற்றின் – கம்.யுத்4:35 10/1
பத்து நெற்றியும் சுற்றிய பேர் எழில் படைக்க – கம்.யுத்4:35 14/4
பெரு மத்தினை முறை சுற்றிய பெரும் பாம்பினும் பெரிய – கம்.யுத்4:37 47/4

மேல்


சுற்றியது (2)

ஓதம் சுற்றியது ஊர் என ஒருசார் – பரி 7/29
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – கம்.யுத்3:22 115/4

மேல்


சுற்றில் (1)

தூய திண் பளிங்கின் செய்த சுவர்களின் தலத்தில் சுற்றில்
நாயக மணியின் செய்த நனி நெடும் தூணின் நாப்பண் – கம்.கிட்:11 99/1,2

மேல்


சுற்றிலா (1)

சுற்றிலா அரக்கர் தாமே காட்டலின் தெரிய கண்டான் – கம்.சுந்:12 127/4

மேல்


சுற்றின (8)

யானை சுற்றின தேர் இரைத்து ஈண்டின – கம்.அயோ:11 8/1
துன்னின சிவிகை வெண் கவிகை சுற்றின – கம்.கிட்:11 121/4
கொய்த சுற்றின பற்றின குடைந்தன பொலிந்த – கம்.சுந்:7 50/3
கொல நிற்பன பொருகிற்பன புடை சுற்றின குழுவாய் – கம்.யுத்2:18 148/2
சுற்றின வயிர தூணின் மலையினின் பெரிய தோள்கள் – கம்.யுத்2:19 191/2
சுற்றின வயிர தண்டால் துகைத்தனன் அமரர் துள்ள – கம்.யுத்3:22 125/3
மூடி மேனியை முற்றுற சுற்றின மூழ்க – கம்.யுத்3:22 168/2
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் – கம்.யுத்3:31 99/2

மேல்


சுற்றினர் (7)

மெல் நூல்_ஏணி பன் மாண் சுற்றினர்
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 640,641
சுற்றினர் இருந்துழி சுமந்திர பெயர் – கம்.அயோ:12 3/1
பாடவ நிலையினர் பலரும் சுற்றினர் – கம்.ஆரண்:7 50/4
சொன்ன தாரையை சுற்றினர் நின்றவர் – கம்.கிட்:11 40/3
சுற்றினர் உரும் என தெழிக்கும் சொல்லினார் – கம்.யுத்1:4 34/4
கோ நகர் புறம் சுற்றினர் கொற்றமும் – கம்.யுத்2:16 73/2
சுற்றினர் இன்றி தோன்றும் தசமுகன் தோன்றல் துள்ளி – கம்.யுத்2:19 100/2

மேல்


சுற்றினரோடும் (1)

சூழ்வித்து என்னை சுற்றினரோடும் சுடுவித்தேன் – கம்.யுத்3:22 207/3

மேல்


சுற்றினன் (1)

சுற்றினன் தேரினர் தோலா – கம்.சுந்:13 54/1

மேல்


சுற்றினார் (12)

மறி திரை கடல் என வந்து சுற்றினார் – கம்.அயோ:1 10/4
தொல்லை வாரண பாகரும் சுற்றினார் – கம்.அயோ:11 12/4
சுந்தர குரிசிலை மரபின் சுற்றினார் – கம்.அயோ:12 2/4
சுற்றினார் வரை சூழ்ந்து அன்ன தோற்றத்தார் – கம்.ஆரண்:7 16/4
பன்னி ஆடு இடங்களும் பரந்து சுற்றினார் – கம்.கிட்:14 8/4
தொடியின் தோள் விசைத்து எழுந்து சுற்றினார்
பிடியுண்டார் என துயிலும் பெற்றியார் – கம்.கிட்:15 8/3,4
துண்ணென துயில் உணர்ந்து எழுந்து சுற்றினார் – கம்.சுந்:3 56/4
துணரும் நல் விளக்கு ஏந்தினர் சுற்றினார் – கம்.யுத்1:9 41/4
சூலமும் கணிச்சியும் கடிது சுற்றினார்
பாலமும் பாசமும் அயிலும் பற்றுவார் – கம்.யுத்2:18 122/3,4
தூண்டினர் மருங்கு உற சுற்றினார் தொகை – கம்.யுத்2:18 124/3
துங்க வன் தோளினார் எவரும் சுற்றினார்
செம் கதிரோன் மகன் முன்பு சென்றனன் – கம்.யுத்2:19 35/2,3
தூக்கினார் சுழற்றினார் மேல் சுற்றினார் எற்ற எற்ற – கம்.யுத்3:22 132/3

மேல்


சுற்றினாள் (1)

கோல வான் களி நெடும் கூறை சுற்றினாள்
போல மா நில_மகள் பொலிந்து தோன்றினாள் – கம்.யுத்1:6 52/3,4

மேல்


சுற்றினான் (2)

சுற்றினான் நெடும் தும்பையும் சூடினான் – கம்.யுத்2:15 97/4
தொட உயர்ந்தவன் மார்பிடை சுற்றினான்
இடபம் உந்தும் எழில் இரு நான்கு தோள் – கம்.யுத்2:16 71/2,3

மேல்


சுற்று (22)

சுரிகை நுழைந்த சுற்று வீங்கு செறிவு உடை – பெரும் 73
சுற்று அமை வில்லன் செயலை தோன்றும் – நற் 376/7
சுற்று அமை வில்லர் சுரி வளர் பித்தையர் – கலி 4/2
கொள்ளையின் சுற்று மீன்கள் குழுமிய அனைய ஊர்தி – கம்.பால:14 65/2
சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம் சோர ஓர் தோகை நின்றாள் – கம்.பால:21 13/2
சுற்று உறு நவ மணி சுடரும் தோற்றத்தது – கம்.பால:23 70/3
கண் உறு கவரியின் கற்றை சுற்று உற – கம்.அயோ:1 1/3
சுற்று ஆர்ந்த கச்சில் சுரிகை புடை தோன்ற ஆர்த்து – கம்.அயோ:4 114/1
சுற்று உறு மலர் ஏறி துயில்வன சுடர் மின்னும் – கம்.அயோ:9 12/3
தூக்கிய வேய்களின் சுவரும் சுற்று உற – கம்.அயோ:10 45/3
சூடி சந்தனம் தோய்த்து உடை சுற்று மண் – கம்.அயோ:11 5/1
சுற்று அமைந்த சுடர் எஃகம் அது இரண்டு துணியா – கம்.ஆரண்:1 27/3
சோர்வு உறு மனத்தது ஆகி சுற்றிய சுற்று நீங்கி – கம்.சுந்:1 34/3
கடக்க_அரும் அரக்கியர் காவல் சுற்று உளாள் – கம்.சுந்:3 60/1
தோடு உறு மலர் என சுரும்பு சுற்று அறா – கம்.சுந்:4 47/3
தூயான்-வயின் அ அரசு ஈந்தவன் சுற்று சேனை – கம்.சுந்:4 93/2
தொத்தின தாரகை மயிரின் சுற்று எலாம் – கம்.சுந்:4 101/4
தூண் எலாம் சுடரும் காசு சுற்று எலாம் முத்தம் செம்பொன் – கம்.சுந்:6 52/1
நின்று சுற்று எரி பருகிட நெகிழ்வு உற உருகி – கம்.சுந்:13 36/3
தூயன சுமந்து பின் தொடர சுற்று ஒளிர் – கம்.யுத்2:15 105/2
சுருளுடை சடையின் கற்றை சுற்று என சுடர்வ கண்டான் – கம்.யுத்3:22 144/4
சுற்று ஆயிரம் ஊடு சுலாயதனை – கம்.யுத்3:27 19/4

மேல்


சுற்றுண்ட (1)

சுற்றுண்ட பாச நாஞ்சில் சுமையொடும் சூடுண்டு ஆற்ற – கம்.யுத்2:17 40/1

மேல்


சுற்றுபு (1)

தகர் மருப்பு ஏய்ப்ப சுற்றுபு சுரிந்த – அகம் 101/4

மேல்


சுற்றும் (44)

புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/3
மனை நடு வயலை வேழம் சுற்றும்
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி – ஐங் 11/1,2
கருங்கையின் ஆயத்தார் சுற்றும் எறிந்து – பரி 16/20
சூழ்ந்த நாஞ்சில் சூழ்ந்த ஆரை சுற்றும் முற்று பார் எலாம் – கம்.பால:3 16/1
விளிம்பு சுற்றும் முற்றுவித்து வெள்ளி கட்டி உள்ளுற – கம்.பால:3 19/1
அம் பொன் கோயில் பொன் மதில் சுற்றும் அகழ் கண்டார் – கம்.பால:10 22/4
முடி சனகர் பெருமானும் முறையாலே பெரு வேள்வி முற்றி சுற்றும்
இடி குரலின் முரச இயம்ப இந்திரன் போல் சந்திரன் தோய் கோயில் எய்தி – கம்.பால:12 1/1,2
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி – கம்.பால:22 27/2
சுற்றும் நீள் தமனிய சோதி பொங்க மேல் – கம்.பால:23 61/1
தும்பியின் குழாத்தின் சுற்றும் சுற்றத்தன் தொடுத்த வில்லன் – கம்.அயோ:8 21/1
துடித்தன கபோலங்கள் சுற்றும் தீ சுடர் – கம்.அயோ:11 66/1
சுற்றும் நான்மறை துறை செய் கேள்வியார் – கம்.அயோ:11 119/2
சுற்றும் இருந்த அமைதியினில் துன்பு உழக்கும் – கம்.அயோ:14 67/2
சுற்றும் ஓடும் போய் சோரி நீர் சொரிதர சோரும் – கம்.ஆரண்:6 91/4
சுற்றும் நோக்குறும் சுடு சரம்-தனை துணை கரத்தால் – கம்.கிட்:7 68/2
புடை சுற்றும் துணை இன்றி புகழ் பொதிந்த மெய்யே போல் பூத்து நின்ற – கம்.கிட்:13 26/3
அடை சுற்றும் தண் சாரல் ஓங்கிய வேங்கடத்தில் சென்று அடைதிர்-மாதோ – கம்.கிட்:13 26/4
திங்களின் கொழுந்து சுற்றும் சிமய நீள் கோட்டு தேவர் – கம்.கிட்:15 32/3
சுற்றும் நின்று அலமர பொலிந்து தோன்றிற்றால் – கம்.சுந்:2 52/2
தூங்கு கார் இருள் முற்றும் இரிந்தது சுற்றும் – கம்.சுந்:5 80/4
சுற்றும் நெடும் தேர் ஓட்டி தொடர்ந்தான் தொடரும் துறை காணான் – கம்.சுந்:8 46/3
சுற்றும் வந்து உடல் சுற்றிய தொளை எயிற்று அரவை – கம்.சுந்:11 59/3
சூழ பற்றின சுற்றும் எயிற்றின் – கம்.யுத்1:3 90/1
கால வான் கடும் கணை சுற்றும் கவ்வலால் – கம்.யுத்1:6 52/1
தொடர்ந்தவன் உலகு சுற்றும் எயிற்றின் – கம்.யுத்1:11 25/2
சுற்றும் நின்ற அகழியை தூர்த்திரால் – கம்.யுத்2:15 2/4
பாக்கியம் அனைய வீரன் தம்பியை சுற்றும் பற்றி – கம்.யுத்2:15 146/4
சுற்றும் வானர பெரும் கடல் தொலைந்தது தொலையாது – கம்.யுத்2:15 200/3
சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த – கம்.யுத்2:15 233/4
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும்
வெம்பு வெம் சேனையோடும் வேறு உள கிளைஞரோடும் – கம்.யுத்2:16 153/1,2
பனி துடைத்து உலகம் சுற்றும் பரிதியின் திரிவென் பார்த்தி – கம்.யுத்2:16 156/4
இல்லை மற்று எறிய தக்க எற்றுவ சுற்றும் என்ன – கம்.யுத்2:16 177/3
சுற்றும் ஓடுவ தொடர்ந்து இடை துணித்திட தொகையாய் – கம்.யுத்2:16 246/3
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் – கம்.யுத்2:19 63/1
சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான் – கம்.யுத்2:19 71/1
சுற்றும் வந்து படர்ந்து தொடர்ந்தவர் – கம்.யுத்2:19 136/1
சுற்றும் வால்-கொடு தூவும் துவைக்கும் விட்டு – கம்.யுத்2:19 140/1
பொரு முறை மயங்கி சுற்றும் இரியலின் கவிகள் போன – கம்.யுத்3:21 24/4
சுற்றும் மேவினார் தொழுது வாழ்த்தினார் – கம்.யுத்3:24 114/3
சுற்றும் சென்னியில் சூட்டும் சுழல் கணோடு – கம்.யுத்3:29 29/2
சுற்றும் வீழ் தலை குலங்கள் சொல்லு கல்லு மாரி-போல் – கம்.யுத்3:31 95/3
பார்ப்பர் பலர் நெடு வரையை பறிப்பர் பலர் பகலோனை பற்றி சுற்றும்
கார் பருவ மேகம் என வேக நெடும் படை அரக்கர் கணிப்பு_இலாதார் – கம்.யுத்3:31 98/3,4
சுற்றும் முற்றும் வளைந்தன தூவின – கம்.யுத்3:31 131/2
சுற்றும் மேகத்தை தொத்திய குருதி நீர் துளிப்ப – கம்.யுத்4:32 8/3

மேல்


சுற்றுமோ (1)

சொல்லிய என் பழி அவரை சுற்றுமோ – கம்.சுந்:4 18/4

மேல்


சுற்றுவர் (1)

எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி – கம்.யுத்3:31 97/2

மேல்


சுற்றுவன (1)

நறும் காழ் ஆரம் சுற்றுவன அகைப்ப – நற் 5/4

மேல்


சுற்றுவாள் (1)

ஒல்லை ஈர்த்து உதைத்து ஒளி கிளர் சுற்றுவாள் உருவி – கம்.ஆரண்:6 85/4

மேல்


சுற்றுற (12)

துடி எறி நெறிகளும் துறையும் சுற்றுற
ஒடியெறி அம்பிகள் யாதும் ஓட்டலிர் – கம்.அயோ:13 13/1,2
வான் தரு சேனையும் மற்றும் சுற்றுற
மூன்று நூல் கிடந்த தோள் முனியும் போயினான் – கம்.அயோ:14 135/3,4
சுற்றுற நோக்கினர் தொடர்ந்த சேனையில் – கம்.ஆரண்:7 103/1
சூழ்ந்த தார் நெடும் படை பகழி சுற்றுற
போழ்ந்து உயிர் குடித்தலின் புரள பொங்கினான் – கம்.ஆரண்:7 126/1,2
மன் பெரும் கிளைஞரும் மருங்கு சுற்றுற
மின் பொரு பூணினான் செல்லும் வேலையில் – கம்.கிட்:11 119/3,4
சுற்றுற நோக்கி தன் தோளை நோக்கினான் – கம்.சுந்:9 26/4
துன்னிய துன்னலர் துணுக்கம் சுற்றுற
என் இவண் வரவு நீ யாரை என்று அவன் – கம்.சுந்:12 64/2,3
மூளும் வெம் புகை விழுங்கலின் சுற்றுற முழு நீர் – கம்.சுந்:13 25/1
சுற்றுற நோக்கினன் தொழுது வாழ்த்தினான் – கம்.யுத்2:16 285/3
சொல் வேறு தெழிக்குநர் சுற்றுற மா – கம்.யுத்2:18 20/3
தூய பொன் சுடர்கள் எல்லாம் சுற்றுற நடுவண் தோன்றும் – கம்.யுத்3:22 10/3
தொக்கனர் அரக்கனை சூழ்ந்து சுற்றுற
புக்கது கவி பெரும் சேனை போர் கடல் – கம்.யுத்3:27 58/3,4

மேல்


சுற்றுறா (1)

தூசின் உத்தரிகத்தொடு சுற்றுறா
வாச மை குழல் பற்ற மயங்கினார் – கம்.சுந்:13 19/2,3

மேல்


சுற்றுறு (3)

சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல – கம்.பால:14 75/2
சுற்றுறு கழலும் சங்கும் தெழி தெழித்து உரப்பும் சொல்லும் – கம்.சுந்:7 12/2
சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க – கம்.யுத்4:35 2/3

மேல்


சுற்றுறும் (1)

சுருதி கற்று உயர் தோம்_இலர் சுற்றுறும்
விரி திரை புனல் கங்கையை மேவினார் – கம்.அயோ:7 9/3,4

மேல்


சுற்றொடு (1)

காலவை சுடு பொன் வளைஇய ஈர்_அமை_சுற்றொடு – கலி 85/1

மேல்


சுற (1)

சுற வழங்கும் இரும் பௌவத்து – பொரு 203

மேல்


சுறங்க (1)

கரம் பயில் முரசு_இனம் சுறங்க கை தொடர் – கம்.சுந்:5 57/1

மேல்


சுறவது (1)

புழுங்கு வெம் சின சுறவது நிறைபுடை புணரி – கம்.யுத்3:31 20/4

மேல்


சுறவம் (3)

இற ஆர் இன குருகு ஒலிப்ப சுறவம்
கழி சேர் மருங்கின் கணை கால் நீடி – நற் 27/8,9
திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென – நற் 132/2
சுவல் தரு சுறவம் ஆழ் சுழிய தண் துறை – கம்.ஆரண்:7 119/2

மேல்


சுறவின் (2)

சினை சுறவின் கோடு நட்டு – பட் 86
வாள் வாய் சுறவின் பனி துறை நீந்தி – அகம் 187/21

மேல்


சுறவு (12)

சுறவு வாய் அமைத்த சுரும்பு சூழ் சுடர் நுதல் – பெரும் 385
சலம் புகன்று சுறவு கலித்த – மது 112
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை – நற் 19/2
சுறவு மருப்பு அன்ன முள் தோடு ஒசிய – நற் 131/5
சுறவு_இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் – நற் 223/7
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
சுறவு_இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப – புறம் 13/7
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க – கம்.அயோ:6 25/3
துள்ளிய மகர மீன்கள் துடிப்பு_அற சுறவு தூங்க – கம்.சுந்:1 22/1
கூர் உடை எயிற்று கோள் மா சுறவு_இனம் எறிந்து கொல்ல – கம்.யுத்1:8 23/1
சுறவு ஒத்தன மீது துடித்து எழலால் – கம்.யுத்3:31 200/3
துண்ட சுறவு ஒத்த துடித்தனவால் – கம்.யுத்3:31 203/4

மேல்


சுறவு_இனத்து (1)

சுறவு_இனத்து அன்ன வாளோர் மொய்ப்ப – புறம் 13/7

மேல்


சுறவு_இனம் (3)

சுறவு_இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் – நற் 223/7
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
கூர் உடை எயிற்று கோள் மா சுறவு_இனம் எறிந்து கொல்ல – கம்.யுத்1:8 23/1

மேல்


சுறவும் (1)

துறையும் மான்றன்று பொழுதே சுறவும்
ஓதம் மல்கலின் மாறு ஆயினவே – அகம் 300/16,17

மேல்


சுறவொடு (1)

வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி – நற் 111/7

மேல்


சுறா (19)

நிண சுறா அறுத்த உணக்கல் வேண்டி – நற் 45/6
துணை சுறா வழங்கலும் வழங்கும் ஆயிடை – நற் 67/7
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி – நற் 78/1
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 199/6
கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின் – நற் 207/8
கோள் சுறா குறித்த முன்பொடு – நற் 215/11
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் – நற் 303/11
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை – நற் 392/1
வய சுறா வழங்கு நீர் அத்தம் – குறு 230/5
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
எறி சுறா கலித்த இலங்கு நீர் பரப்பின் – குறு 318/1
சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள் – கலி 84/23
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப – கலி 92/38
எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறிசெய்த – கலி 131/7
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – அகம் 120/10
வாள் சுறா வழங்கும் வளை மேய் பெரும் துறை – அகம் 150/7
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப – அகம் 190/12
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/21
இலங்கு இரும் பரப்பின் எறி சுறா நீக்கி – அகம் 350/10

மேல்


சுறாஅ (1)

சுறாஅ_கொடியான் கொடுமையை நீயும் – கலி 147/42

மேல்


சுறாஅ_கொடியான் (1)

சுறாஅ_கொடியான் கொடுமையை நீயும் – கலி 147/42

மேல்


சுறு (4)

சுறு கொள நோக்குவான்-தன் செவி தொளை தீய சொன்னார் – கம்.சுந்:9 65/4
நெருங்கி நீண்டிடு நெறி குழல் சுறு கொள நீங்கி – கம்.சுந்:13 28/3
கூறு மங்கையர் நறும் கூந்தலின் சுறு
நாறுகின்றது நுகர்ந்திருந்த நாம் எலாம் – கம்.யுத்1:2 13/3,4
சுடர் வற்றின சுறு மிக்கது துணிபட்டு உதிர் கணையின் – கம்.யுத்3:27 111/3

மேல்


சுறுக்கென்று (1)

உடம்பினில் செறி மயிர் சுறுக்கென்று ஏறவே – கம்.கிட்:6 10/4

மேல்


சுறுக்கொண்டு (3)

துன்_அரும் சுடர் சுட சுறுக்கொண்டு ஏறிற்றால் – கம்.சுந்:3 49/3
தோட்டு அலர் தெரியல் மாலை வண்டொடும் சுறுக்கொண்டு ஏற – கம்.சுந்:10 1/2
துடித்தன புருவங்கள் சுறுக்கொண்டு ஏறிட – கம்.யுத்2:16 275/2

மேல்


சுறுக்கொள் (1)

தூக்கிய அனுமன் மெய் மயிர் சுறுக்கொள்
தாக்கிய உயிர்ப்பொடும் தவழ்ந்த வெம் புகை – கம்.சுந்:12 63/2,3

மேல்


சுறுக்கொள (4)

துடித்த தொடர் மீசைகள் சுறுக்கொள உயிர்ப்ப – கம்.ஆரண்:10 49/2
துகைத்தவன் உடல் பொறை சுறுக்கொள இறுக்கி – கம்.யுத்1:12 12/1
பிசையுறும் கையை மீசை சுறுக்கொள உயிர்க்கும் பேதை – கம்.யுத்2:18 262/3
துற்ற வெம்மை கைம்மிக சுறுக்கொள சுவைத்ததால் – கம்.யுத்3:31 90/3

மேல்


சுனை (100)

கண் போல் மலர்ந்த காமரு சுனை மலர் – திரு 75
குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199
நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை
ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப – திரு 253,254
சுனை வறந்து அன்ன இருள் தூங்கு வறு வாய் – பெரும் 10
பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு-உழி – குறி 57
பழு மிளகு உக்க பாறை நெடும் சுனை
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 187,188
அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின் – மலை 104
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப – நற் 5/2
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 7/1
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த – நற் 34/1
சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை – நற் 147/9
குண்டு நீர் நெடும் சுனை நோக்கி கவிழ்ந்து தன் – நற் 151/10
சுனை பூ குற்றும் தொடலை தைஇயும் – நற் 173/1
குறும் சுனை குவளை அடைச்சி நாம் புணரிய – நற் 204/3
சூர் உடை நனம் தலை சுனை நீர் மல்க – நற் 268/1
வீ சுனை சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த – நற் 271/7
நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என் – நற் 273/7
நாள்_மலர் புரையும் மேனி பெரும் சுனை
மலர் பிணைத்து அன்ன மா இதழ் மழை கண் – நற் 301/2,3
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி – நற் 317/8
வெற்பு அணி நறு வீ கல் சுனை உறைப்ப – நற் 334/4
தெண் நீர் மணி சுனை ஆடின் – நற் 339/11
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை
உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி – நற் 357/7,8
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை
குவளையொடு பொதிந்த குளவி நாறு நறு நுதல் – குறு 59/2,3
சுனை பூ குற்று தொடலை தைஇ – குறு 142/1
பாரி பறம்பில் பனி சுனை தெண் நீர் – குறு 196/3
குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை – குறு 291/6
ஓங்கு மலை பைம் சுனை பருகும் நாடன் – குறு 317/4
சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் – குறு 321/2
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து – குறு 335/3
குன்ற நாட தகுமோ பைம் சுனை
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த – குறு 342/4,5
சுனை பூ குவளை தொடலை தந்தும் – குறு 346/4
மல்கு சுனை உலர்ந்த நல்கூர் சுர முதல் – குறு 347/1
அறு சுனை மருங்கின் மறுகுபு வெந்த – குறு 356/3
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த – குறு 366/4
அம்ம வாழி தோழி பைம் சுனை
பாசடை நிவந்த பனி மலர் குவளை – ஐங் 225/1,2
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் – ஐங் 299/2
குன்றக நெடும் சுனை குவளை போல – ஐங் 500/2
தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி – பதி 70/8
தீம் சுனை நிலைஇய திரு மா மருங்கின் – பதி 85/6
நிவந்து ஓங்கு இமயத்து நீல பைம் சுனை
பயந்தோர் என்ப பதுமத்து பாயல் – பரி 5/48,49
அருவி தாழ் மாலை சுனை
முதல்வ நின் யானை முழக்கம் கேட்ட – பரி 8/16,17
வீழ் தும்பி வண்டொடு மிஞிறு ஆர்ப்ப சுனை மலர – பரி 8/23
பைம் சுனை பாஅய் எழு பாவையர் – பரி 8/112
தடாகம் ஏற்ற தண் சுனை பாங்கர் – பரி 9/77
நீர் மலி நிறை சுனை பூ மலர்ந்தனவே – பரி 14/2
சுனை எலாம் நீலம் மலர சுனை சூழ் – பரி 15/30
சுனை எலாம் நீலம் மலர சுனை சூழ் – பரி 15/30
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா – பரி 17/38
கார் ததும்பு நீர் ததும்புவன சுனை
ஏர் ததும்புவன பூ அணி செறிவு – பரி 18/32,33
கூனி வளைத்த சுனை
புரி உறு நரம்பும் இயலும் புணர்ந்து – பரி 18/50,51
சினை போழ் பல்லவன் தீம் சுனை உதிர்ப்ப – பரி 19/68
சுனை கழிந்து தூங்குவன நீரின் மலர் – பரி 20/101
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண் – பரி 21/39
கடைஇய ஆற்று இடை நீர் நீத்த வறும் சுனை
அடையொடு வாடிய அணி மலர் தகைப்பன – கலி 3/8,9
இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல் – கலி 7/11
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி – கலி 12/3
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை – கலி 45/2
மால் வரை மலி சுனை மலர் ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/9
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை
கனை பெயல் நீலம் போல் கண் பனி கலுழ்பவால் – கலி 48/14,15
தடி கண் புரையும் குறும் சுனை ஆடி – கலி 108/41
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் – அகம் 1/12
பாறை நெடும் சுனை விளைந்த தேறல் – அகம் 2/4
இன் தீம் பைம் சுனை ஈர் அணி பொலிந்த – அகம் 59/13
சுனை பூ நீத்து சினை பூ படர – அகம் 71/4
தீம் பெரும் பைம் சுனை பூத்த – அகம் 78/23
சூர் சுனை துழைஇ நீர் பயம் காணாது – அகம் 91/4
கை தோய்த்து உயிர்க்கும் வறும் சுனை
மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே – அகம் 119/19,20
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/9
செருப்பு உடை அடியர் தெண் சுனை மண்டும் – அகம் 129/13
துளி தலை தலைஇய சாரல் நளி சுனை
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை – அகம் 132/9,10
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 143/14
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – அகம் 149/17
சுனை கொள் தீம் நீர் சோற்று உலை கூட்டும் – அகம் 169/7
பறை கண் அன்ன நிறை சுனை பருகி – அகம் 178/3
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும் – அகம் 198/16
கல் முகை நெடும் சுனை நம்மொடு ஆடி – அகம் 228/5
நிலம் நீர் அற்று நீள் சுனை வறப்ப – அகம் 295/1
பல் இதழ் நீலம் படு சுனை குற்றும் – அகம் 302/5
மல்லல் அறைய மலிர் சுனை குவளை – அகம் 308/11
சேண் உற சென்று வறும் சுனை ஒல்கி – அகம் 315/9
வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி – அகம் 321/2
புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே – அகம் 329/13,14
நீடு நீர் நெடும் சுனை ஆயமொடு ஆடாய் – அகம் 358/7
பகு வாய் பைம் சுனை மா உண மலிர – அகம் 364/8
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் – அகம் 368/10
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ – அகம் 371/12
ஆங்கண் இரும் சுனை நீரொடு முகவா – அகம் 393/13
தீம் நீர் பெரும் குண்டு சுனை பூத்த குவளை – புறம் 116/1
குவளை பைம் சுனை பருகி அயல – புறம் 132/5
பாரி பறம்பின் பனி சுனை தெண் நீர் – புறம் 176/9
பாரி பறம்பின் பனி சுனை போல – புறம் 337/6
ஆடும் குளனும் அருவி சுனை குன்றும் உம்பர் – கம்.பால:3 71/2
தெள்ளிய பளிக்கு பாறை தெளி சுனை மணியில் செய்த – கம்.பால:16 10/3
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க – கம்.பால:16 18/1
அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுனை குடைகின்றாரும் – கம்.பால:16 24/4
தொட்ட வார் சுனை சுடர் ஒளி மணியொடும் தூவி – கம்.அயோ:10 8/1
சுனை மடுத்து உண்டு இசை முரலும் தும்பியின் – கம்.ஆரண்:12 28/2
ஆசு இல் சுனை வால் அருவி ஆய் இழையர் ஐம்பால் – கம்.கிட்:10 76/1
மீது உறு சுனை நீர் ஆடி அருவி போய் உலகின் வீழ்வ – கம்.சுந்:1 9/3

மேல்


சுனை-தொறும் (1)

கண் போல் நீலம் சுனை-தொறும் மலர – நற் 161/2

மேல்


சுனை-தோறும் (1)

பறை கண் அன்ன நிறை சுனை-தோறும்
துளி படு மொக்குள் துள்ளுவன சால – அகம் 324/6,7

மேல்


சுனைகாள் (1)

முந்தும் சுனைகாள் முழை வாழ் அரிகாள் – கம்.ஆரண்:12 79/1

மேல்


சுனைய (3)

குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை – நற் 105/8
எறும்பி அளையின் குறும் பல் சுனைய
உலை_கல் அன்ன பாறை ஏறி – குறு 12/1,2
இட்டு வாய் சுனைய பகு வாய் தேரை – குறு 193/2

மேல்


சுனையவும் (2)

மலையவும் நிலத்தவும் சினையவும் சுனையவும்
வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய – குறி 113,114
பாடல் சால் சிறப்பின் சினையவும் சுனையவும்
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் – கலி 28/1,2

மேல்


சுனையான் (1)

அறை அணிந்த அரும் சுனையான்
நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும் – பரி 9/62,63

மேல்


சுனையின் (2)

உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய – பரி 19/69
சுனையின் நுண் மணல் தொகையன சுமந்தது தொக்க – கம்.யுத்4:35 22/4

மேல்


சுனையும் (4)

பூ அமன்றன்று சுனையும் அன்று – கலி 55/12
கண் என மலர்ந்த சுனையும் வண் பறை – அகம் 38/11
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் – கம்.கிட்:13 25/1
மலையும் சுனையும் வயிறும் உடலும் – கம்.யுத்3:27 33/4

மேல்


சுனையுள் (1)

கடி சுனையுள் குளித்து ஆடுநரும் – பரி 9/61

மேல்


சுனையே (1)

மீன் கண் அற்று அதன் சுனையே ஆங்கு – புறம் 109/10

மேல்