சி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

சிக்க 1
சிக்கு 6
சிக்கு_அற 4
சிக்குற 1
சிக்கென 1
சிகர 16
சிகரங்கள் 1
சிகரத்தின் 1
சிகரத்து 2
சிகரம் 19
சிகரமும் 1
சிகழிகை 5
சிகாமணி 1
சிகை 23
சிகைகள் 1
சிகைத்தாய் 1
சிகையினால் 2
சிங்க 19
சிங்க_ஏறு 7
சிங்கத்தின் 2
சிங்கத்தை 1
சிங்கம் 13
சிங்கமும் 1
சிங்கல் 4
சிங்கல்_இல் 1
சிங்களாதிபர் 1
சிங்கன் 1
சிங்கனது 1
சிங்கனும் 1
சிங்காமை 1
சிங்கினென் 1
சிங்குமால் 1
சிச்சி 1
சிச்சிரல் 1
சிசிரம் 1
சிசிரமே 1
சிஞ்சுப 1
சிட்டது 1
சிட்டர் 1
சிட்டர்-தம் 1
சிட்டனும் 1
சித்த 1
சித்தங்கள் 1
சித்தம் 6
சித்தர் 6
சித்தர்கள் 1
சித்தரும் 2
சித்தரை 1
சித்தி 1
சித்தியர் 4
சித்தியின் 1
சித்திர 17
சித்திரகூடத்தை 1
சித்திரகூடம் 3
சித்திரங்கள் 1
சித்திரங்களும் 1
சித்திரத்தின் 1
சித்திரத்தினில் 1
சித்திரத்தினே 1
சித்திரம் 10
சித்திரவதை 1
சித்திரை 1
சித்து 1
சிதட்டு 1
சிதடன் 1
சிதடி 2
சிதடும் 1
சிதர் 20
சிதர்ந்த 1
சிதர்ந்தவை 1
சிதர்ந்து 5
சிதர்வை 1
சிதர 1
சிதரல் 2
சிதரினும் 1
சிதல் 2
சிதலை 7
சிதவலர் 1
சிதவு 1
சிதற 6
சிதறல் 1
சிதறா 1
சிதறி 38
சிதறிட 1
சிதறிய 3
சிதறின 4
சிதறினன் 2
சிதறினனால் 2
சிதறு 3
சிதறுபு 1
சிதறும் 5
சிதறுவ-போல் 1
சிதறுற்று 1
சிதறூஉ 1
சிதாரேன் 1
சிதாஅர் 13
சிதை 10
சிதைக்க 2
சிதைக்கவே 1
சிதைக்கின்ற 1
சிதைக்கும் 5
சிதைக்கும்-மார் 1
சிதைக்கும்மே 1
சிதைகுவது 2
சிதைத்த 6
சிதைத்தது 2
சிதைத்ததை 3
சிதைத்தல் 1
சிதைத்தலும் 3
சிதைத்தாள் 1
சிதைத்தான் 5
சிதைத்தானை 2
சிதைத்திலையேல் 1
சிதைத்தீர் 1
சிதைத்து 2
சிதைத்தும் 1
சிதைத்துவிட்டு 1
சிதைத்தோர் 1
சிதைத்தோர்க்கும் 1
சிதைதர 1
சிதைதல் 1
சிதைதலின் 1
சிதைந்த 7
சிதைந்ததால் 1
சிதைந்தது 5
சிதைந்ததோ 1
சிதைந்தவாம் 1
சிதைந்தவும் 1
சிதைந்தவோ 1
சிதைந்தனவே 1
சிதைந்தாங்கு-என 1
சிதைந்து 11
சிதைப்ப 2
சிதைப்பதுவே 1
சிதைப்பான் 1
சிதைப்பென் 1
சிதைப்போர் 1
சிதைபு 2
சிதைய 48
சிதையா 4
சிதையா-முன் 1
சிதையாத 1
சிதையாதீர் 1
சிதையாது 1
சிதையாமையும் 1
சிதையான் 1
சிதையினும் 1
சிதையும் 3
சிதையும்-ஆயின் 1
சிதையூஉ 1
சிதைவது 2
சிதைவர் 1
சிதைவார் 1
சிதைவால் 1
சிதைவித்து 1
சிதைவு 15
சிதைவு_இல் 2
சிதைவு_இல 1
சிதைவுறல் 1
சிதைவொடு 1
சிதைஇ 1
சிதைஇய 1
சிந்த 55
சிந்த-மன்னோ 1
சிந்தரும் 1
சிந்தலால் 2
சிந்தலின் 2
சிந்தலோடும் 1
சிந்தவே 3
சிந்தனை 31
சிந்தனைக்கு 1
சிந்தனையிட்டு 1
சிந்தனையினான் 1
சிந்தா 1
சிந்தாகுலங்கள் 1
சிந்தாகுலத்தொடு 1
சிந்தாகுலம் 3
சிந்தாவினை 1
சிந்தி 72
சிந்திக்க 1
சிந்திட 10
சிந்தித்தது 1
சிந்தித்தான் 1
சிந்தித்து 2
சிந்தித்தும் 1
சிந்திப்பது 1
சிந்திப்பார் 1
சிந்திய 14
சிந்தியா 5
சிந்தியாதவர் 1
சிந்தியாதான் 1
சிந்தியாமை 1
சிந்தியாயோ 1
சிந்தியார் 1
சிந்தியான் 1
சிந்தியே 1
சிந்தியேன் 1
சிந்தின 49
சிந்தின-போல் 1
சிந்தினபடி 2
சிந்தினர் 10
சிந்தினர்கள் 1
சிந்தினவோ 1
சிந்தினள் 1
சிந்தினன் 4
சிந்தினார் 2
சிந்தினான் 7
சிந்தினென் 1
சிந்தினோன் 1
சிந்து 14
சிந்துக 1
சிந்துகின்ற 1
சிந்துதல் 1
சிந்துபு 1
சிந்தும் 13
சிந்தும்படி 1
சிந்துமா-போல் 1
சிந்துமால் 2
சிந்துர 10
சிந்துரங்களின் 1
சிந்துரத்தை 1
சிந்துரம் 3
சிந்துரமும் 1
சிந்துராகத்தின் 1
சிந்துராகத்தொடும் 1
சிந்துவ 5
சிந்துவாயோ 1
சிந்துவார 1
சிந்துவாரம் 2
சிந்துவான் 1
சிந்துவும் 1
சிந்துவென் 5
சிந்துறு 1
சிந்தூரத்தொடு 1
சிந்தூரம் 1
சிந்தை 104
சிந்தை-செய்தான் 1
சிந்தை-செயா 1
சிந்தை-தன்னால் 1
சிந்தை-தானும் 1
சிந்தை-தொறு 1
சிந்தை_நோய் 1
சிந்தை_இல் 1
சிந்தைய 1
சிந்தையர் 19
சிந்தையரும் 1
சிந்தையள் 5
சிந்தையளாய் 1
சிந்தையளும்தான் 1
சிந்தையன் 16
சிந்தையாய் 2
சிந்தையார் 8
சிந்தையார்க்கும் 1
சிந்தையால் 12
சிந்தையாலும் 1
சிந்தையாள் 8
சிந்தையான் 21
சிந்தையானுக்கு 1
சிந்தையானும் 1
சிந்தையில் 13
சிந்தையின் 23
சிந்தையின்-நின்று 1
சிந்தையினாரும் 1
சிந்தையினாளும் 1
சிந்தையினான் 2
சிந்தையினும் 1
சிந்தையும் 6
சிந்தையுள் 4
சிந்தையுள்ளும் 1
சிந்தையே 2
சிந்தையேம் 1
சிந்தையேற்கும் 1
சிந்தையை 5
சிந்தையொடு 1
சிந்தையொடும் 1
சிந்தையோடு 2
சிந்தையோடும் 1
சிந்தையோரை 1
சிந்தையோற்கு 1
சிந்தொடு 1
சிமய 4
சிமயத்து 1
சிமிலி 1
சிமை 22
சிமை-தொறும் 1
சிமைய 19
சிமையத்து 3
சிமையம் 1
சிர 7
சிரகத்தால் 1
சிரங்கள் 3
சிரங்கள்-தம்மை 1
சிரங்களாலும் 1
சிரங்களும் 2
சிரங்களை 3
சிரத்த 1
சிரத்தவன் 1
சிரத்தால் 1
சிரத்தில் 3
சிரத்தின் 10
சிரத்தின்-மேல் 1
சிரத்தினர் 1
சிரத்தினில் 2
சிரத்தினும் 1
சிரத்தினை 1
சிரத்தினோடு 1
சிரத்து 8
சிரத்தை 6
சிரத்தைக்கு 1
சிரத்தையும் 1
சிரத்தையை 1
சிரத்தொடும் 2
சிரதலம் 2
சிரம் 29
சிரம்-தொறும் 1
சிரமம் 3
சிரமுகம் 1
சிரமும் 6
சிரமே 1
சிரல் 10
சிரற்றாது 1
சிரற்றின 1
சிரற்று 1
சிரறியவன் 1
சிரறு 2
சிரறுபு 1
சிரன் 2
சிரனொடு 1
சிரிக்க 1
சிரிக்கலாம் 1
சிரிக்கும் 1
சிரித்த 3
சிரித்தது 1
சிரித்தலோடும் 1
சிரித்தனள் 1
சிரித்தனன் 1
சிரித்தாய் 1
சிரித்தார் 1
சிரித்தாள் 1
சிரித்தான் 4
சிரித்திட 1
சிரித்திடுவீர் 1
சிரித்து 3
சிரிப்பரால் 2
சிரிப்பவும் 1
சிரிப்பன் 1
சிரிப்பார் 1
சிரிப்பு 2
சிரியாரோ 1
சிருங்க 2
சிருங்கிபேரம் 1
சிருங்கிபேரியர் 1
சிருங்கிபேரியர்_கோன் 1
சில் 117
சில்_காற்று 1
சில்_பத_உணவின் 1
சில்_மொழி 1
சில்_அல்_ஓதியை 1
சில்_இயல்_ஓதி 1
சில்_ஐம்_கூந்தல் 1
சில்கி 1
சில்லரி 2
சில்லி 15
சில்லி-கொள் 1
சில்லி-அம் 1
சில்லிகள் 1
சில்லியால் 1
சில்லியின் 1
சில்லியும் 1
சில்லியோடும் 1
சில்லின் 1
சில்லை 1
சில்லோர் 1
சில 162
சில-கொல் 1
சில_சில 1
சிலத்தார் 1
சிலதர் 3
சிலதியர் 6
சிலந்தி 1
சிலம்ப 22
சிலம்பலின் 1
சிலம்பன் 1
சிலம்பா 1
சிலம்பாவேல் 1
சிலம்பாறு 1
சிலம்பி 12
சிலம்பிடு 1
சிலம்பிடை 1
சிலம்பில் 35
சிலம்பின் 55
சிலம்பு 60
சிலம்பு_அகத்து 1
சிலம்பு_அகம் 2
சிலம்பு_இனம் 1
சிலம்புகள் 3
சிலம்பும் 14
சிலம்புமே 1
சிலம்புவ 5
சிலம்பே 1
சிலம்பொடு 3
சிலம்பொடும் 2
சிலர் 147
சிலர்க்கு 4
சிலர்கள் 7
சிலரும் 1
சிலரே 2
சிலரொடு 1
சிலரோடு 1
சிலவர் 12
சிலவரை 15
சிலவினும் 2
சிலவே 7
சிலவேயோ 1
சிலிர்த்தார் 1
சிலிர்த்து 2
சிலிர்ப்ப 4
சிலை 332
சிலை-கொடு 1
சிலை-பால் 1
சிலைக்கும் 7
சிலைகள் 2
சிலைகளின் 1
சிலைகளும் 1
சிலைகளை 1
சிலைகொடு 1
சிலைத்தலின் 1
சிலைத்து 2
சிலைதரும் 1
சிலைதான் 1
சிலைப்ப 9
சிலைப்பவை 1
சிலைப்பின் 2
சிலைப்பினும் 1
சிலைப்பு 2
சிலையர் 4
சிலையவற்கு 1
சிலையவன் 1
சிலையன் 4
சிலையாய் 1
சிலையார் 1
சிலையால் 3
சிலையான் 1
சிலையானுடன் 1
சிலையில் 7
சிலையின் 20
சிலையினர் 2
சிலையினன் 3
சிலையினாய் 3
சிலையினால் 2
சிலையினான் 1
சிலையினானும் 1
சிலையினீரை 1
சிலையினை 7
சிலையினோடும் 1
சிலையினோர் 1
சிலையினோர்-தம் 1
சிலையினோரை 1
சிலையும் 12
சிலையுமே 1
சிலையை 16
சிலையையும் 1
சிலையொடு 5
சிலையொடும் 1
சிலையோடு 1
சிலையோடும் 1
சிலையோர் 1
சிலையோன் 3
சிலைவலானுக்கு 1
சிவக்கும் 4
சிவண 7
சிவணி 1
சிவணிய 1
சிவணும் 2
சிவந்த 44
சிவந்தது 2
சிவந்தவே 1
சிவந்தன்று 1
சிவந்தன 5
சிவந்தனவே 1
சிவந்தனன் 1
சிவந்தனை 2
சிவந்தான் 1
சிவந்து 22
சிவந்தே 1
சிவப்ப 20
சிவப்பன 1
சிவப்பு 13
சிவப்பு-உற 1
சிவப்புண்ட 1
சிவப்பொடு 1
சிவப்போள் 1
சிவல் 2
சிவலை 1
சிவற்கு 1
சிவன் 18
சிவன்-தனை 1
சிவன்-வயின் 1
சிவனார்க்கும் 1
சிவனும் 6
சிவனை 1
சிவனோ 1
சிவிகை 4
சிவிகை-தன் 2
சிவிகையில் 2
சிவிகையின் 2
சிவிகையும் 2
சிவிறியர் 1
சிவையின் 1
சிள்வீடு 4
சிற்குணத்தர் 1
சிற்சில 2
சிற்சிலர் 1
சிற்பங்களின் 1
சிற்பத்தின் 1
சிற்பதம் 1
சிற்பம் 1
சிற்பமும் 1
சிற்றடிசில் 1
சிற்றடிமை 1
சிற்றலை 1
சிற்றவை 7
சிற்றவை-தானும் 1
சிற்றவை-பால் 1
சிற்றாய்த்தியர் 1
சிற்றாற்று 1
சிற்றிடை 8
சிற்றியல் 2
சிற்றியாற்று 1
சிற்றில் 10
சிற்றிலுள் 1
சிற்றின 1
சிற்றினத்தவரொடும் 1
சிற்றினம் 1
சிற்றூரும் 1
சிற்றையாளனை 1
சிறக்க 19
சிறக்கவும் 1
சிறக்கும் 6
சிறகர் 3
சிறகரால் 1
சிறகரின் 1
சிறகால் 3
சிறகின் 1
சிறகு 10
சிறகும் 1
சிறத்தல் 1
சிறத்தலின் 2
சிறந்த 56
சிறந்தது 13
சிறந்ததேயும் 1
சிறந்தமை 1
சிறந்தவர் 4
சிறந்தவள் 1
சிறந்தவன் 1
சிறந்தவை 1
சிறந்தன்று 2
சிறந்தன்று-மன்னே 1
சிறந்தன 5
சிறந்தனம் 1
சிறந்தனள் 1
சிறந்தனை 1
சிறந்தாயது 2
சிறந்தார் 6
சிறந்தான்-மன்னோ 1
சிறந்தானை 1
சிறந்தானோடு 1
சிறந்திசினோரே 1
சிறந்திட 1
சிறந்தீர் 1
சிறந்து 70
சிறந்துளார் 1
சிறந்துளாளை 1
சிறந்தே 2
சிறந்தேன் 2
சிறந்தோர் 3
சிறந்தோர்_உலகம் 1
சிறந்தோன் 1
சிறப்ப 20
சிறப்பவும் 1
சிறப்பன 1
சிறப்பிப்பாரின் 1
சிறப்பிற்றே 1
சிறப்பின் 79
சிறப்பினான் 1
சிறப்பினுள் 1
சிறப்பினை 1
சிறப்பினோடு 1
சிறப்பினோன் 2
சிறப்பு 29
சிறப்பும் 4
சிறப்பே 2
சிறப்பொடு 1
சிறப்போய் 1
சிறவாது 1
சிறார் 1
சிறார்கள் 1
சிறாரும் 1
சிறாரோடு 1
சிறாஅர் 24
சிறாஅரும் 1
சிறாஅரொடு 1
சிறாஅன் 2
சிறாஅஅர் 1
சிறிதால் 2
சிறிதானும் 1
சிறிதிற்கு 1
சிறிதின் 1
சிறிதினில் 1
சிறிது 91
சிறிது-அரோ 1
சிறிதும் 7
சிறிதே 15
சிறிதோ 1
சிறிய 20
சிறியது 5
சிறியம் 1
சிறியர் 2
சிறியரும் 3
சிறியரோ 1
சிறியவர் 2
சிறியவன் 1
சிறியவும் 3
சிறியவோ 1
சிறியன் 3
சிறியன்-கொல் 1
சிறியன 2
சிறியார்களோடு 1
சிறியாரும் 1
சிறியாரோ 1
சிறியிலை 18
சிறியேம் 1
சிறியேன் 1
சிறியை 2
சிறியோர் 5
சிறியோரை 2
சிறியோற்கு 1
சிறியோன் 2
சிறு 412
சிறு_கரும்_காக்கை 1
சிறு_சொல் 1
சிறு_தேர் 2
சிறு_மனை 5
சிறு_மீன் 1
சிறு_வித்தம் 1
சிறு_வெண்_காக்கை 17
சிறுக 1
சிறுகா 1
சிறுகாரோடன் 1
சிறுகாலை 1
சிறுகி 1
சிறுகு 3
சிறுகுடி 69
சிறுகுடியானே 3
சிறுகுடியீரே 2
சிறுகுடியோரே 2
சிறுகுபு 2
சிறுகுபு_சிறுகுபு 1
சிறுசெங்குரலி 1
சிறுத்தது 1
சிறுதாதையும் 1
சிறுதாதையை 1
சிறுதினை 31
சிறுதொழில் 1
சிறுபறை 3
சிறுபுறத்து 3
சிறுபுறம் 16
சிறுமலை 1
சிறுமாரோடம் 1
சிறுமி 1
சிறுமை 22
சிறுமை-தானும் 1
சிறுமைக்கு 1
சிறுமைத்து 2
சிறுமையள் 2
சிறுமையாய் 1
சிறுமையால் 1
சிறுமையான் 1
சிறுமையில் 1
சிறுமையின் 5
சிறுமையும் 1
சிறுமையையும் 1
சிறுமையொடு 3
சிறுவ 3
சிறுவர் 10
சிறுவர்களை 1
சிறுவரின் 1
சிறுவரும் 1
சிறுவரோடு 1
சிறுவற்கு 1
சிறுவன் 20
சிறுவன்-தன்னை 3
சிறுவன்-தானும் 1
சிறுவனாக 1
சிறுவனால் 1
சிறுவனுக்கு 1
சிறுவனும் 2
சிறுவனுமாக 1
சிறுவனே 2
சிறுவனை 5
சிறுவிலை 1
சிறை 210
சிறை-நின்றும் 1
சிறை-வைத்த 1
சிறைகள் 2
சிறைகளால் 1
சிறைகளில் 1
சிறைகளை 1
சிறைப்பிடித்தாள் 1
சிறைமுன் 1
சிறைய 4
சிறையகத்து 1
சிறையதுவே 1
சிறையன 2
சிறையால் 1
சிறையான் 3
சிறையிட்டு 1
சிறையிடை 5
சிறையில் 10
சிறையிற்று 1
சிறையின் 7
சிறையினன் 1
சிறையினால் 2
சிறையுடன் 1
சிறையுடை 1
சிறையும் 5
சிறையை 1
சிறையொடு 1
சிறையொடும் 1
சிறைவைத்தான்-அரோ 1
சின் 10
சின்_மொழி 2
சின்ன 4
சின்னங்கள் 1
சின்னத்தின் 1
சின்னபின்னங்கள் 4
சின்னபின்னங்களாய் 1
சின்னபின்னம் 2
சின்னம் 6
சின்னமும் 3
சின்னமே 1
சின்னீர் 1
சின 132
சினத்த 7
சினத்தர் 2
சினத்தவர் 1
சினத்தவர்கள் 1
சினத்தவரை 1
சினத்தவன் 1
சினத்தன் 1
சினத்தன 2
சினத்தார் 1
சினத்தால் 6
சினத்தான் 2
சினத்தின் 5
சினத்தினனே 1
சினத்தினால் 2
சினத்தினான் 1
சினத்து 44
சினத்துடன் 1
சினத்தை 1
சினத்தொடு 3
சினத்தொடும் 3
சினத்தோய் 1
சினத்தோர் 1
சினந்து 1
சினம் 108
சினமும் 4
சினவல் 5
சினவலின் 1
சினவலும் 1
சினவாதீமோ 1
சினவாது 1
சினவாய் 1
சினவி 2
சினவிய 1
சினவின் 1
சினவினார் 1
சினவு 6
சினவும் 1
சினவுவது 1
சினவுவாய் 2
சினவுவென் 1
சினன் 2
சினனே 2
சினை 238
சினை-தொறும் 3
சினை-தொறூஉம் 1
சினை-தோறும் 1
சினைஇ 11
சினைஇய 5
சினைஇயோர் 1
சினைய 9
சினையவாய் 1
சினையவும் 2
சினையின் 3
சினையும் 1
சினையொடும் 1

சிக்க (1)

சிக்க உரைத்தேம் என்று தெழித்தார் சிலர் எல்லாம் – கம்.சுந்:3 151/4

மேல்


சிக்கு (6)

சிலம்பி பஞ்சினில் சிக்கு_அற தெரிந்த நூல் தே மாம் – கம்.அயோ:10 32/3
தெள்ளிய குலத்தோர் செய்கை சிக்கு_அற சிந்தை நோக்கி – கம்.அயோ:14 116/3
சீர்ப்பை சிக்கு_அற தேறினன் சேக்கையில் – கம்.ஆரண்:4 42/3
சேண் உயர் பெருமை-தன்னை சிக்கு அற தெளிந்தேன் பின்னர் – கம்.கிட்:2 19/3
சிக்கு அற கடை சேமித்த செய்கைய – கம்.கிட்:11 33/1
சிக்கு_அற நோக்கினென் தீய இன்னமும் – கம்.சுந்:3 41/3

மேல்


சிக்கு_அற (4)

சிலம்பி பஞ்சினில் சிக்கு_அற தெரிந்த நூல் தே மாம் – கம்.அயோ:10 32/3
தெள்ளிய குலத்தோர் செய்கை சிக்கு_அற சிந்தை நோக்கி – கம்.அயோ:14 116/3
சீர்ப்பை சிக்கு_அற தேறினன் சேக்கையில் – கம்.ஆரண்:4 42/3
சிக்கு_அற நோக்கினென் தீய இன்னமும் – கம்.சுந்:3 41/3

மேல்


சிக்குற (1)

செவிகளை தளிர் கையாலே சிக்குற சேமம்-செய்தாள் – கம்.ஆரண்:12 67/1

மேல்


சிக்கென (1)

சிக்கென அடைத்தேன் தோழி சேருதும் அமளி என்றாள் – கம்.பால:21 14/4

மேல்


சிகர (16)

மாலை சிகர தனி மந்தர மேரு முந்தை – கம்.அயோ:4 119/3
செரு பெறா தினவு உறு சிகர தோளினார் – கம்.ஆரண்:7 44/4
நீல சிகர கிரி அன்னவன் நின்ற வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:10 132/1
சிந்துர பவள செ வாய் முறுவலன் சிகர செவ்வி – கம்.ஆரண்:11 69/3
சிகர மால் வரை சென்று திரிந்துழி – கம்.கிட்:11 38/3
நெகு வாய சிகர கோடி நெரிவன தெரிய நின்றான் – கம்.கிட்:17 28/3
வல் நெடும் சிகர கோடி மயேந்திரம் அண்டம் தாங்கும் – கம்.கிட்:17 29/3
தேக்கு உறு சிகர குன்றம் திரிந்து மெய் நெரிந்து சிந்த – கம்.சுந்:1 7/1
சிகர மாளிகை தலம்-தொறும் தெரிவையர் தீற்றும் – கம்.சுந்:2 27/3
சிகர வண் குடுமி நெடு வரை எவையும் ஒரு வழி திரண்டன சிவண – கம்.சுந்:3 74/1
சென்று மேல் நிலை பெறாது திரிந்தன சிகர சில்லி – கம்.யுத்1:8 22/4
சிதைவு செய் குறியை காட்டி வட திசை சிகர குன்றின் – கம்.யுத்1:10 3/3
வீரனும் வாலி சேய்-தன் விறல் கெழு சிகர தோள்-மேல் – கம்.யுத்3:22 17/2
தேவர்-தம் இருக்கையான மேருவின் சிகர வைப்பில் – கம்.யுத்3:24 53/2
வெதிர் ஒத்த சிகர குன்றின் மருங்கு உற விளங்கலாலும் – கம்.யுத்3:27 95/1
திருத்தமே அனையவன் சிகர தோள்கள்-மேல் – கம்.யுத்4:38 18/4

மேல்


சிகரங்கள் (1)

செம்பொன் மௌலி சிகரங்கள் தயங்க – கம்.யுத்1:11 3/1

மேல்


சிகரத்தின் (1)

எய்தினான் அங்கு ஓர் நெடு வரை சிகரத்தின் இருக்கை – கம்.கிட்:12 29/3

மேல்


சிகரத்து (2)

பொன் ஆர் சிகரத்து இறை ஆறினை போதி என்னா – கம்.சுந்:1 45/3
திரண்ட வாளிகள் சேவகன் மரகத சிகரத்து
இரண்டு தோளினும் இரண்டு புக்கு அழுந்திட எய்தான் – கம்.யுத்2:15 239/3,4

மேல்


சிகரம் (19)

சிகரம் தோன்றா சேண் உயர் நல் இல் – அகம் 181/21
பக்கம் மின்னும் மணி மேரு சிகரம் குழைபட – கம்.ஆரண்:1 8/2
இடியொடு முறிந்து வீழ் சிகரம் என்னவே – கம்.ஆரண்:7 116/4
திரிசிரா எனும் சிகரம் மண் சேர்தலும் செறிந்த – கம்.ஆரண்:7 135/1
சீறினான் நெடும் சிகரம் எய்தினான் – கம்.கிட்:3 61/2
சிந்தின மணி முடி சிகரம் தீண்டவே – கம்.கிட்:7 18/4
தீண்டுகின்ற தண் சிகரம் எய்தினார் – கம்.கிட்:15 24/4
ஏந்திய சிகரம் ஒன்று அங்கு இந்திரன் குலிசம் என்ன – கம்.யுத்2:15 128/1
திண் நெடும் சிகரம் நீறாய் திசைதிசை சிந்தலோடும் – கம்.யுத்2:15 129/2
மீட்டு ஒரு சிகரம் வாங்கி வீங்கு தோள் விசையின் வீசி – கம்.யுத்2:15 135/1
பத்து நூறு கோடிக்கு மேல் பனி படு சிகரம்
எத்த மேல் செல எறிந்தனர் பிறிந்தனர் இமையோர் – கம்.யுத்2:15 188/3,4
மேருவின் சிகரம் போன்றது என்னினும் வெளிறு உண்டாமால் – கம்.யுத்2:15 222/1
பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா – கம்.யுத்2:16 180/1
செரு புகும் கடும் காத்திரம் இழந்தன சிகரம்
பொருப்பு உருண்டனவாம் என தலத்திடை புரண்ட – கம்.யுத்2:16 210/3,4
தெழிக்குமேல் அகவும் நாவ சிந்தையின் உன்னுமேல் சிகரம் யாவையும் – கம்.யுத்2:19 67/3
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் யாவரும் சிகரம் ஏந்தி – கம்.யுத்2:19 176/3
சிகரம் அனைய உடல் சிதறி இறுவர் உயிர் – கம்.யுத்3:31 154/2
சிகரம் அன்ன யானை-கொல் என்ன சில நாணி – கம்.யுத்4:33 16/3
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – கம்.யுத்4:37 199/4

மேல்


சிகரமும் (1)

அ நெடும் குன்றமோடு அவிர் மணி சிகரமும்
பொன் நெடும் கொடு முடி புரைகளும் புடைகளும் – கம்.கிட்:14 4/1,2

மேல்


சிகழிகை (5)

பொலம் புனை மகர_வாய் நுங்கிய சிகழிகை
நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் – கலி 54/6,7
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை – கலி 96/9
விண் நின்ற மதியின் மென் பூம் சிகழிகை கோதை வேய்ந்தார் – கம்.பால:22 4/4
திலகம் முன் இடுவாரும் சிகழிகை அணிவாரும் – கம்.பால:23 29/3
செங்கிடை சிகழிகை செம்பொன் மாலையும் – கம்.பால:23 51/3

மேல்


சிகாமணி (1)

செறி குழல் சீதைக்கு அன்று ஓர் சிகாமணி தெரிந்து வாங்கி – கம்.சுந்:6 45/3

மேல்


சிகை (23)

சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/70
சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும் – பரி 9/64
போரின் மிசை எழுகின்றது ஓர் மழுவின் சிகை புகைய – கம்.பால:24 10/1
சிகை இழந்தன தீவிகை தே மலர் – கம்.அயோ:11 24/3
தீ முக திரி சிகை படை திரித்து எறியவே – கம்.ஆரண்:1 25/4
மழுவும் வாளும் வயங்கு ஒளி மு சிகை
கழுவும் கால வெம் தீ அன்ன காட்சியார் – கம்.ஆரண்:7 19/1,2
பொலம் தாரினர் அனலின் சிகை பொழி கண்ணினர் எவரும் – கம்.ஆரண்:7 92/1
பொறிந்து ஆங்கு எரியின் சிகை பொங்கி எழ புடைத்தான் – கம்.ஆரண்:13 35/3
சென்று நோக்கினர் திரி சிகை கொடு நெடும் சூலம் – கம்.ஆரண்:13 86/2
சிகை கொழுந்து இது என திருகு நாவினான் – கம்.ஆரண்:15 13/4
தெவ் இரா-வகை நெடும் சிகை விரா மழுவினான் – கம்.கிட்:3 9/1
சிகை நெடும் சுடர் விடும் தேர்-தொறும் சென்றான் – கம்.சுந்:8 33/2
செறுத்து எரி விழிப்பவர் சிகை கழு வலத்தார் – கம்.சுந்:8 38/2
சிகை எழும் சுடர் வாளிகள் இராக்கதர் சேனை – கம்.சுந்:11 33/1
சிகை நிற சூலி-தன் திறத்தின் செல்லினும் – கம்.யுத்1:2 45/2
தீ சிகை சிவணும் சோதி செம் மணி செய்த தூணின் – கம்.யுத்1:10 11/1
செய்ய கண் பொழி தீ சிகை இரு மடி சிறந்தன தெழிப்போடும் – கம்.யுத்2:16 344/3
சிகை நிற கனல் பொழி தெறு கண் செக்கரான் – கம்.யுத்3:20 31/1
சிகை சென்று நிரம்பிய தீ உமிழ்வார் – கம்.யுத்3:20 68/4
பாழி சிகை பரப்பி தனை படர்கின்றது பார்த்தான் – கம்.யுத்3:27 133/3
போர் தொழில் புரிதலும் உலகு கடும் புகையொடு சிகை அனல் பொதுளியதால் – கம்.யுத்3:28 20/4
சிகை பிறக்கின்ற சொல்லன் அரசியல் இருக்கை சேர்ந்தான் – கம்.யுத்4:34 25/4
பொறை சிகை பெரும் தலை-நின்றும் புங்கத்தின் அளவும் – கம்.யுத்4:37 101/3

மேல்


சிகைகள் (1)

சீறிய கால தீயின் செறி சுடர் சிகைகள் அன்னார் – கம்.சுந்:10 9/4

மேல்


சிகைத்தாய் (1)

மூன்றும் வென்றமைக்கு இடு குறி என்ன மு சிகைத்தாய்
தோன்றும் வெம் சுடர் சூல வெம் கூற்றினை தொட்டான் – கம்.யுத்2:16 240/3,4

மேல்


சிகையினால் (2)

தெரிப்புறு செறி சுடர் சிகையினால் சிறை – கம்.ஆரண்:4 2/3
தீயினால் செய்த கண்ணுடையான் நெடும் சிகையினால் திசை தீய – கம்.யுத்2:16 346/1

மேல்


சிங்க (19)

சிங்க ஏறு அல்லனேல் இதனை தீண்டுவான் – கம்.பால:13 5/2
சிங்க ஆசனமும் வைத்து செய்வன பிறவும் செய்தான் – கம்.அயோ:3 81/4
சிங்க குருளைக்கு இடு தீம் சுவை ஊனை நாயின் – கம்.அயோ:4 113/1
சிங்க ஏறு அகன்றது என்று உணர்த்த செல்கெனோ – கம்.அயோ:5 24/2
சிங்க ஏறு அனைய வீரன் பின்னரும் செப்புவான் யாம் – கம்.அயோ:8 15/1
சிங்க ஏறு என திறல் சித்தர் சேரவே – கம்.ஆரண்:10 9/4
சிங்க ஏறு இரண்டொடும் திரண்டு அன்ன செய்கையார் – கம்.கிட்:7 1/2
சிங்க ஏறு அனைய வீர செய் தவ செல்வன் என்றான் – கம்.கிட்:11 100/4
சிங்க ஏறு அனையான் சொன்ன வாசகம் செவி புகா-முன் – கம்.யுத்1:4 122/1
அயில் தலை தொடர் அங்கையன் சிங்க ஊன் – கம்.யுத்2:16 61/3
சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா – கம்.யுத்2:19 62/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் யாவரும் சிகரம் ஏந்தி – கம்.யுத்2:19 176/3
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை – கம்.யுத்2:19 276/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் கடுமையை தெரிகிலாதான் – கம்.யுத்3:22 30/4
சிங்க_ஏறு அன்ன இலக்குவன் சிலையை நாண் எறிந்தான் – கம்.யுத்3:22 76/4
சிங்க நாதமும் சிலையின் நாண் ஒலிகளும் சின மா – கம்.யுத்3:22 102/2
சிங்க ஏறு இடியுண்டு என நெடு நிலம் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 171/2
சிங்க_ஏறு அனைய வீரன் செறி கழல் பாதம் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 54/1
சிங்க_ஏறு அன்ன சீற்றத்தான் இராவணன் தேரில் – கம்.யுத்4:32 33/2

மேல்


சிங்க_ஏறு (7)

சிங்க_ஏறு கடல்-போல் முழங்கி நிமிர் தேர் கடாய் நெடிது செல்க எனா – கம்.யுத்2:19 62/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் யாவரும் சிகரம் ஏந்தி – கம்.யுத்2:19 176/3
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை – கம்.யுத்2:19 276/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரர் கடுமையை தெரிகிலாதான் – கம்.யுத்3:22 30/4
சிங்க_ஏறு அன்ன இலக்குவன் சிலையை நாண் எறிந்தான் – கம்.யுத்3:22 76/4
சிங்க_ஏறு அனைய வீரன் செறி கழல் பாதம் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 54/1
சிங்க_ஏறு அன்ன சீற்றத்தான் இராவணன் தேரில் – கம்.யுத்4:32 33/2

மேல்


சிங்கத்தின் (2)

சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம் – கம்.யுத்3:22 7/3
சிங்கத்தின் நாதம் வந்து செவி புக விலங்கு சிந்தி – கம்.யுத்3:22 13/2

மேல்


சிங்கத்தை (1)

சுற்றி ஆர்த்தது சுமித்திரை சிங்கத்தை தொடர்ந்து – கம்.யுத்2:16 242/4

மேல்


சிங்கம் (13)

சிங்கம் மண தொழில் செய்த திறத்தால் – கம்.பால:23 99/3
சிங்கம் என உயர் தேர் வரு குமரன் எதிர் சென்றான் – கம்.பால:24 16/3
திருவின் நாயகன் உரை-செய சுமித்திரை சிங்கம்
தருவின் நீளிய தோள் பல தலை பல என்றால் – கம்.ஆரண்:13 91/1,2
சிங்கம் என தமியன் திரிவானை – கம்.ஆரண்:14 39/2
ஆண்டு எழுந்து அடியில் தாழ்ந்த அஞ்சனை சிங்கம் வாழி – கம்.கிட்:3 29/1
திரண்டு உயர் தோள் இணை அஞ்சனை சிங்கம்
அரண் தரு விண் உறைவார்களும் அஞ்ச – கம்.சுந்:9 57/1,2
ததிமுகன் அவன் சங்கன் என்று உரைக்கின்ற சிங்கம் – கம்.யுத்1:11 33/4
சென்று தாக்கினன் ஒரு தனி சுமித்திரை சிங்கம் – கம்.யுத்2:16 203/4
சிங்கம் வந்தவனை வென்று தன் உயிர் எனக்கு வைத்தது ஓர் சிறப்பினான் – கம்.யுத்2:19 76/2
தீ எரி சிதறும் செம் கண் அஞ்சனை சிங்கம் தெய்வ – கம்.யுத்2:19 198/3
சிங்கம் அன்ன போர் வீரரில் தலைவராய் தெரிந்தார் – கம்.யுத்3:20 51/2
சிங்கம் அன்னவர் ஆக்கை-மேல் உவப்பு இல செலுத்தி – கம்.யுத்3:22 67/3
பொன்றி சிங்கம் நாக அடுக்கல் பொலிகின்ற – கம்.யுத்4:33 5/3

மேல்


சிங்கமும் (1)

சிங்கமும் நடுக்குற திருவின் நாயகன் – கம்.யுத்3:22 45/3

மேல்


சிங்கல் (4)

சிங்கல் இல் அரு மறை தெரிந்த தீர்த்தமும் – கம்.பால:23 48/2
சிங்கல்_இல் சிறு கூதாளி நந்தியின் திரள் பூ சேர்ந்த – கம்.கிட்:13 40/1
சிங்கல் இல் பெரும் பொருள் இழந்து சீறினோர் – கம்.யுத்1:4 77/4
சிங்கல் இல் அமுதினோடும் புளி அளாம் தேறல் என்ன – கம்.யுத்3:25 11/3

மேல்


சிங்கல்_இல் (1)

சிங்கல்_இல் சிறு கூதாளி நந்தியின் திரள் பூ சேர்ந்த – கம்.கிட்:13 40/1

மேல்


சிங்களாதிபர் (1)

சிங்களாதிபர் சேரலர் தென்னவர் – கம்.பால:21 46/2

மேல்


சிங்கன் (1)

சிங்கன் வெம் கணையன் வில்லன் தார் அணி தேரின் மேலான் – கம்.யுத்3:21 36/2

மேல்


சிங்கனது (1)

சிரன் தெரிந்து உக்கவாறும் சிங்கனது ஈறும் சேனை – கம்.யுத்3:22 1/2

மேல்


சிங்கனும் (1)

சோணிதக்கண்ணனோடு சிங்கனும் துரக திண் தேர் – கம்.யுத்3:21 9/1

மேல்


சிங்காமை (1)

திவசம் ஆர் நல் அறத்தின் செந்நெறியின் உய்த்தும் திரு அளித்தும் வீடு அளித்தும் சிங்காமை தங்கள் – கம்.ஆரண்:2 26/2

மேல்


சிங்கினென் (1)

சிங்கினென் என்பது ஓர் எளிமை தேய்வுற – கம்.யுத்3:27 64/2

மேல்


சிங்குமால் (1)

சிங்குமால் காலம் என்று உணரும் சிந்தையான் – கம்.யுத்3:24 63/2

மேல்


சிச்சி (1)

சிச்சி என தன் மெய் செவி பொத்தி தெருமந்தான் – கம்.ஆரண்:11 7/3

மேல்


சிச்சிரல் (1)

மா சிச்சிரல் பாய்ந்து என மார்பினும் தோள்கள் மேலும் – கம்.ஆரண்:13 40/1

மேல்


சிசிரம் (1)

வெருவி போய் சிசிரம் நீக்கி வேனில் வந்து இறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 99/4

மேல்


சிசிரமே (1)

சீதமும் சுடுமோ முன்னை சிசிரமே காண் இது என்றான் – கம்.ஆரண்:10 102/2

மேல்


சிஞ்சுப (1)

சிஞ்சுப வனத்திடை சிறைவைத்தான்-அரோ – கம்.ஆரண்:13 59/4

மேல்


சிட்டது (1)

சிட்டது செய்தி என்றான் அதற்கு அவன் சீற்றம் செய்தான் – கம்.யுத்4:34 16/4

மேல்


சிட்டர் (1)

சிட்டர் செயல் செய்திலை குல சிறுமை செய்தாய் – கம்.யுத்1:2 53/1

மேல்


சிட்டர்-தம் (1)

சிட்டர்-தம் தனி தேவனும் அதன் நிலை தெரிந்தான் – கம்.யுத்4:37 103/4

மேல்


சிட்டனும் (1)

சிட்டனும் மருமகன் இழைத்த தீவினை – கம்.யுத்1:4 64/2

மேல்


சித்த (1)

நங்கையர் நாக மடந்தையர் சித்த நாரியர் அரக்கியர் முதலாம் – கம்.சுந்:3 83/2

மேல்


சித்தங்கள் (1)

சித்தங்கள் நடுங்கி அரக்கர் திகைத்தார் – கம்.யுத்2:18 239/4

மேல்


சித்தம் (6)

செறி நகை சித்தம் திகைத்து – பரி 20/47
சித்தம் உறும் களியோடு சிறந்தே – கம்.பால:5 114/2
சித்தம் உண்டு ஒருத்திக்கு அது அன்பன் தேர்கிலான் – கம்.பால:19 35/2
சித்தம் நீ திகைக்கின்றது என் தேவரும் – கம்.அயோ:4 21/1
சித்தம் கலங்கும் இது தீர மெள்ள இருளூடு வந்து தெரிவான் – கம்.யுத்2:19 243/4
சித்தம் ஒத்துளன் என்று ஓதும் திரு நகர் தெய்வ நன்னூல் – கம்.யுத்4:42 18/1

மேல்


சித்தர் (6)

சிங்க ஏறு என திறல் சித்தர் சேரவே – கம்.ஆரண்:10 9/4
எனைவரும் அமரர் மாதர் யாவரும் சித்தர் என்போர் – கம்.கிட்:15 34/3
அந்தர சித்தர் ஆர்க்கும் அமலையும் கேட்டான் ஐயன் – கம்.யுத்2:18 206/2
கரும்பினும் இனிய சொல்லார் சித்தர் தம் கன்னிமார்கள் – கம்.யுத்3:25 2/3
கந்தர்ப்பர் இயக்கர் சித்தர் அரக்கர்-தம் கன்னிமார்கள் – கம்.யுத்3:29 38/1
தேவர் பூ_மழை சித்தர் முதலினோர் – கம்.யுத்4:39 8/1

மேல்


சித்தர்கள் (1)

இந்திராதியர் சித்தர்கள் இயக்கர் நம் இறுதி – கம்.யுத்1:2 106/3

மேல்


சித்தரும் (2)

சித்தரும் இயக்கரும் தெரிவைமார்களும் – கம்.பால:5 100/1
தேவரும் முனிவர்-தாமும் சித்தரும் தெரிவைமாரும் – கம்.யுத்3:24 42/1

மேல்


சித்தரை (1)

நயப்புறு சித்தரை நலிந்து வவ்வின – கம்.ஆரண்:7 46/4

மேல்


சித்தி (1)

வெம் திறல் சித்தி கண்ட வீடணன் வியந்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்2:18 206/1

மேல்


சித்தியர் (4)

தென் நகு குடம் உள்_பாடல் சித்தியர் இசைப்ப தீம் சொல் – கம்.சுந்:2 184/1
சித்தியர் உறையும் மாட தெருவும் பின்னாக சென்றான் – கம்.சுந்:2 189/3
கரும்பு இயல் சித்தியர் இயக்கர் கன்னியர் – கம்.சுந்:12 16/3
மயக்கம் இல் சித்தியர் விஞ்சை மங்கையர் – கம்.யுத்4:38 19/2

மேல்


சித்தியின் (1)

சித்தியின் இயன்றதோ செப்புவாய் என்றாள் – கம்.சுந்:4 98/3

மேல்


சித்திர (17)

சித்திர தடம் தேர் மைந்தர் மங்கையர் – கம்.பால:14 50/1
சித்திர நிரை தோயும் செம் துகில் புனைவாரும் – கம்.பால:23 36/4
நன்று சித்திர நளிர் முடி கவித்தற்கு நல்லோய் – கம்.அயோ:1 72/3
சித்திர கூடத்தின் செல் நெறி பகர் என்ன – கம்.அயோ:8 35/2
சித்திர சுவர் நெடும் சேனை தீட்டிய – கம்.அயோ:12 49/3
சித்திர குனி சிலை குமரர் சென்று அணுகினார் – கம்.ஆரண்:1 1/2
சித்திர பத்தியின் தேவர் சென்றனர் – கம்.சுந்:2 49/1
சித்திர நகரம் பின்னை சிதைவது திண்ணம் என்றான் – கம்.சுந்:2 92/4
சித்திர இலக்கம் ஆகும் அல்லது செருவில் ஏற்கும் – கம்.சுந்:3 115/3
சித்திர பதாகை ஈட்டம் திசை-தொறும் செறிவ செல்வ – கம்.சுந்:8 7/4
திரையினுள் பொலி சித்திர பாவையின் செயலார் – கம்.சுந்:13 22/4
சித்திர சேவடி கழலும் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்2:15 110/4
சித்திர வன முலை சீதை செவ்வியால் – கம்.யுத்2:16 256/1
சித்திர வில் வலோனும் சின்ன பின்னங்கள் செய்தான் – கம்.யுத்2:19 177/4
சித்திர தேரை தெய்வ பகழியால் சிதைத்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 181/4
சித்திர குல பல் நிற மணிகளும் சேந்த – கம்.யுத்3:20 54/2
சித்திர தன்மை உற்ற சேவகன் உணர்வு தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 58/1

மேல்


சித்திரகூடத்தை (1)

களிறு நீட்டும் அ சித்திரகூடத்தை கண்டார் – கம்.அயோ:9 47/4

மேல்


சித்திரகூடம் (3)

தேவர் கைதொழும் சித்திரகூடம் என்று உளதே – கம்.அயோ:9 33/4
சென்றது சித்திரகூடம் சேர்ந்ததால் – கம்.அயோ:14 24/2
வரத்து வாசவன் வணங்குறு சித்திரகூடம்
பரத்துவாசவன் உறைவிடம் இது என பகர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 32/3,4

மேல்


சித்திரங்கள் (1)

சித்திரங்கள் என இருந்தார் சிலர் – கம்.சுந்:2 168/4

மேல்


சித்திரங்களும் (1)

எழுது சித்திரங்களும் இமைப்பு இலாதவே – கம்.பால:3 49/4

மேல்


சித்திரத்தின் (1)

சித்திரத்தின் அலர்ந்த செந்தாமரை – கம்.சுந்:3 20/3

மேல்


சித்திரத்தினில் (1)

சித்திரத்தினில் சிந்தி இராவணன் – கம்.யுத்2:19 123/3

மேல்


சித்திரத்தினே (1)

அசை_தொழில் அஞ்சின சித்திரத்தினே – கம்.யுத்1:2 10/4

மேல்


சித்திரம் (10)

செயிர் அற போதிகை கிடத்தி சித்திரம்
உயிர் பெற குயிற்றிய உம்பர் நாட்டவர் – கம்.பால:3 28/2,3
சித்திரம் இங்கு இது ஒப்பது எங்கு உண்டு செய்வினையால் – கம்.பால:13 19/1
சித்திரம் போன்ற அ செயல் ஓர் தோன்றற்கு – கம்.பால:19 45/3
இமைத்திலர் உயிர்த்திலர்கள் சித்திரம் என தாம் – கம்.பால:22 29/4
சித்திரம் என தனி திகைத்து உருகி நிற்பார் – கம்.அயோ:3 99/4
திருத்து வான் சித்திரம் அனைய செப்புவாய் – கம்.யுத்1:2 67/2
நூல் பட தொடர்ந்த பைம் பொன் சித்திரம் நுனித்த பத்தி – கம்.யுத்1:10 14/1
சித்திரம் பெறுதலின் செவியும் மூக்கும் கொண்டு – கம்.யுத்2:16 289/3
சித்திரம் இதனை எல்லாம் தெரியலாம் சிறிது போழ்தின் – கம்.யுத்3:26 88/4
தாம சத்திரம் சித்திரம் பொருந்திய தயங்க – கம்.யுத்4:37 117/4

மேல்


சித்திரவதை (1)

சித்திரவதை செய கண்டு தீர்தியோ – கம்.யுத்1:4 11/4

மேல்


சித்திரை (1)

செம் பொன் நாட்டு உள சித்திரை சிறையிடை வைத்தான் – கம்.யுத்1:5 35/3

மேல்


சித்து (1)

சித்து என அரு மறை சிரத்தின் தேறிய – கம்.யுத்1:3 61/1

மேல்


சிதட்டு (1)

சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2

மேல்


சிதடன் (1)

துஞ்சு புலி இடறிய சிதடன் போல – புறம் 73/7

மேல்


சிதடி (2)

சிதடி கரைய பெரு வறம் கூர்ந்து – பதி 23/2
கறங்கு இசை சிதடி பொரி அரை பொருந்திய – பதி 58/13

மேல்


சிதடும் (1)

சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் பிண்டமும் – புறம் 28/1

மேல்


சிதர் (20)

சிதர் நனை முருக்கின் சேண் ஓங்கு நெடும் சினை – சிறு 254
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52
உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட – நற் 66/2
நெய் தோய் திரியின் தண் சிதர் உறைப்ப – நற் 279/4
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 297/7
சிதர் நனை முணைஇய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 297/7
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 389/8
நூல் அறு முத்தின் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 104/2
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 242/2
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள – கலி 34/12
இன சிதர் உகுத்த இலவத்து ஆங்கண் – அகம் 25/9
எரி மருள் பூ சினை இன சிதர் ஆர்ப்ப – அகம் 41/3
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் – அகம் 99/3
சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில் – அகம் 277/18
சிதர் சினை தூங்கும் அற்சிர அரைநாள் – அகம் 294/11
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப – அகம் 317/7
சிலம்பு நீடு சோலை சிதர் தூங்கு நளிப்பின் – அகம் 362/13
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ – புறம் 105/3
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி – புறம் 381/12

மேல்


சிதர்ந்த (1)

செம் பரல் முரம்பில் சிதர்ந்த பூழி – அகம் 133/3

மேல்


சிதர்ந்தவை (1)

நீர் செறி நுங்கின் கண் சிதர்ந்தவை போல் – அகம் 304/2

மேல்


சிதர்ந்து (5)

உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட – நற் 66/2
சிதர் சிதர்ந்து உகுத்த செவ்வி வேனில் – அகம் 277/18
மலர் உண் வேட்கையின் சிதர் சிதர்ந்து உகுப்ப – அகம் 317/7
சிதர்ந்து சிந்தி அழிந்தன தேம் கனி – கம்.அயோ:11 19/2
வெள்ளடை தம்பல் குப்பை சிதர்ந்து என விரிந்த மாதோ – கம்.கிட்:10 28/4

மேல்


சிதர்வை (1)

பாசி அன்ன சிதர்வை நீக்கி – பெரும் 468

மேல்


சிதர (1)

விடு நெறி ஈர் மணல் வாரணம் சிதர
பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி – அகம் 64/9,10

மேல்


சிதரல் (2)

சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது – மது 244
சிதரல் அம் துவலை தூவலின் மலரும் – அகம் 24/4

மேல்


சிதரினும் (1)

வான் பெய தூங்கிய சிதரினும் பலவே – புறம் 277/6

மேல்


சிதல் (2)

காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 133
ஈண்டில பிறந்தவால் இனம் கொள் செம் சிதல்
தூண்ட_அரு மணி விளக்கு அழலும் தொல் மனை – கம்.சுந்:3 42/2,3

மேல்


சிதலை (7)

நீடு செயல் சிதலை தோடு புனைந்து எடுத்த – நற் 325/3
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு – அகம் 81/3,4
சிதலை செய்த செம் நிலை புற்றின் – அகம் 112/2
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த – அகம் 149/1
கூர் முக சிதலை வேய்ந்த – அகம் 167/19
வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/9
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த – புறம் 51/9

மேல்


சிதவலர் (1)

தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர்
நன்று நன்று என்னும் மாக்களொடு – குறு 146/3,4

மேல்


சிதவு (1)

சிதவு இயல் கடி பொழில் ஒன்றே சிதறிய செயல் தரு திண் போர் – கம்.சுந்:7 21/3

மேல்


சிதற (6)

வாழை பூவின் வளை முறி சிதற
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க – புறம் 237/11,12
வெம் கண் பொறி சிதற கடிது உரும் ஏறு என விடையா – கம்.பால:24 16/2
நெருப்பு அடியில் பொடி சிதற நிறைந்த மத திசை யானை – கம்.ஆரண்:6 97/3
குறை உயிர் சிதற நெரிந்தார் குடரொடு குருதி குழைந்தார் – கம்.சுந்:7 26/3
கக்கினர் குருதி வாயால் கண்மணி சிதற காலால் – கம்.யுத்2:18 258/3
புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற – கம்.யுத்3:20 91/4

மேல்


சிதறல் (1)

நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல்
வார் அசும்பு ஒழுகும் முன்றில் – புறம் 114/4,5

மேல்


சிதறா (1)

தேரின் கடிது இவரா முழு விழியின் பொறி சிதறா
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா – கம்.யுத்2:15 173/2,3

மேல்


சிதறி (38)

வாள் போழ் விசும்பில் வள் உறை சிதறி
தலை பெயல் தலைஇய தண் நறும் கானத்து – திரு 8,9
குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி
முரண் கொள் உருவின் இரண்டு உடன் உடீஇ – திரு 229,230
செம் நூல் யாத்து வெண் பொரி சிதறி
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை – திரு 231,232
சீர் உடை நன் மொழி நீரொடு சிதறி
அறல் போல் கூந்தல் பிறை போல் திரு நுதல் – பொரு 24,25
பெயல் உறழ கணை சிதறி
பல புரவி நீறு உகைப்ப – மது 183,184
தேரொடு மா சிதறி
சூடு-உற்ற சுடர் பூவின் – மது 224,225
வால் அரிசி பலி சிதறி
பாகு உகுத்த பசு மெழுக்கின் – பட் 165,166
மணல் குவைஇ மலர் சிதறி
பலர் புகு மனை பலி புதவின் – பட் 178,179
பன் மலர் சிதறி பரவு-உறு பலிக்கே – நற் 322/12
செந்நெல் வான் பொரி சிதறி அன்ன – குறு 53/4
வீழ் உறை இனிய சிதறி ஊழின் – குறு 270/2
அருவி அன்ன பரு உறை சிதறி
யாறு நிறை பகரும் நாடனை தேறி – குறு 271/1,2
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி
கார் தொடங்கின்றால் காமர் புறவே – ஐங் 411/1,2
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/4,5
நகைவர் ஆர நன் கலம் சிதறி
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல் – பதி 43/20,21
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி
கரும்பு அமல் கழனிய நாடு வளம் பொழிய – பதி 50/2,3
இறுவரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி
ஆசினி மென் பழம் அளிந்தவை உதிரா – கலி 41/11,12
கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி
கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம் – அகம் 4/6,7
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி
விளிவு இடன் அறியா வான் உமிழ் நடுநாள் – அகம் 162/5,6
பரூஉ உறை பல் துளி சிதறி வான் நவின்று – அகம் 218/4
வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ – அகம் 292/13
கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி
பெயல் தொடங்கின்றால் வானம் வானின் – அகம் 334/8,9
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி – புறம் 281/4
அரும் கலம் நீரொடு சிதறி பெருந்தகை – புறம் 361/5
செஞ்செவே நீண்டு மீண்டு சே அரி சிதறி தீய – கம்.பால:22 15/2
தா இல் மா மணி கலம் மற்றும் தனித்தனி சிதறி
நாவி ஓதியை நானிலம் தைவர பரப்பி – கம்.அயோ:3 3/1,2
சிந்தின அணி மணி சிதறி வீழ்ந்தன – கம்.அயோ:4 172/1
சேண் உற நீண்டு மீண்டு செ அரி சிதறி வெவ்வேறு – கம்.ஆரண்:6 39/1
செம் களி சிதறி நீலம் செருக்கிய தெய்வ வாள் கண் – கம்.கிட்:13 48/2
செம் செவி செழும் பவளத்தின் கொழும் சுடர் சிதறி
மஞ்சின் அஞ்சின நிறம் மறைத்து அரக்கியர் வடித்த – கம்.சுந்:2 4/2,3
தெறித்த குண்டலம் தெறித்தன கண் மணி சிதறி – கம்.சுந்:7 32/4
தெரு எலாம் உடல் தேயம் எலாம் உடல் சிதறி – கம்.சுந்:7 44/4
திறங்கள் என் பல சிந்திப்பது இவன் தலை சிதறி
அறம் கொள் கொம்பினை மீட்டு உடன் அகல்வென் என்று அமைந்தான் – கம்.சுந்:12 51/3,4
திமிங்கிலங்களும் திமிங்கிலகிலங்களும் சிதறி – கம்.யுத்1:6 20/4
விழு தலை முழுவதும் சிதறி வீழ்ந்தன – கம்.யுத்2:19 41/2
செல் எறிந்தன என சிதறி வீழ்ந்தன – கம்.யுத்3:20 37/3
திரிகின்றன புடை நின்றில திசை சென்றன சிதறி
கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல் – கம்.யுத்3:27 112/2,3
சிகரம் அனைய உடல் சிதறி இறுவர் உயிர் – கம்.யுத்3:31 154/2

மேல்


சிதறிட (1)

இழை குலம் சிதறிட ஏவுண்டு ஓய்வுறும் – கம்.அயோ:4 197/3

மேல்


சிதறிய (3)

வரை முதல் சிதறிய வை போல் யானை – அகம் 108/3
சிற்றில் கோலி சிதறிய முத்தமே – கம்.பால:2 30/4
சிதவு இயல் கடி பொழில் ஒன்றே சிதறிய செயல் தரு திண் போர் – கம்.சுந்:7 21/3

மேல்


சிதறின (4)

தந்தியின் நெடு மழை சிதறின தரையின – கம்.யுத்2:18 138/4
சிரங்களை சிதறின உடலை சிந்தின – கம்.யுத்2:19 45/2
சில்லி ஊடு அற சிதறின சில சில கோத்த – கம்.யுத்3:22 55/1
தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர் – கம்.யுத்3:28 22/2

மேல்


சிதறினன் (2)

வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் – கம்.யுத்3:28 20/2
சேணுடை நிகர் கணை சிதறினன் உணர்வொடு – கம்.யுத்4:37 84/3

மேல்


சிதறினனால் (2)

சேடனும் வெருவுற உரும் உறழ் திண் தெறு கணை முறை முறை சிதறினனால் – கம்.யுத்3:28 21/4
தூணியை உரும் உறழ் பகழிகளால் துணிபட முறை முறை சிதறினனால் – கம்.யுத்3:28 26/4

மேல்


சிதறு (3)

ஈதல் தண்டா மா சிதறு இருக்கை – பதி 76/8
கல் மிசை உருப்பு அற கனை துளி சிதறு என – கலி 16/7
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர – புறம் 202/3

மேல்


சிதறுபு (1)

ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு
அளறு சொரிபு நிலம் சோர – பரி 2/46,47

மேல்


சிதறும் (5)

பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 124
நலம் சான்ற கலம் சிதறும்
பல் குட்டுவர் வெல் கோவே – மது 104,105
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் – ஐங் 214/3
தீ எரி சிதறும் செம் கண் அஞ்சனை சிங்கம் தெய்வ – கம்.யுத்2:19 198/3
திசை உறு துகிலது செறி மழை சிதறும்
விசை உறு முகிழது விரிதரு சிரனொடு – கம்.யுத்4:37 86/1,2

மேல்


சிதறுவ-போல் (1)

சிந்தி எங்கணும் சிதறுவ-போல் பொறி தெறிப்ப – கம்.கிட்:7 54/2

மேல்


சிதறுற்று (1)

செல்லா நிலத்தின் இருள் ஆதல் செல்ல உடல் நின்ற வாளி சிதறுற்று
எல்லா விதத்தும் உணர்வோடு நண்ணி அறனே இழைக்கும் உரவோன் – கம்.யுத்2:19 264/2,3

மேல்


சிதறூஉ (1)

விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் – பரி 22/6,7

மேல்


சிதாரேன் (1)

பாறிய சிதாரேன் பலவு முதல் பொருந்தி – புறம் 150/2

மேல்


சிதாஅர் (13)

துன்னல் சிதாஅர் துவர நீக்கி – பொரு 81
துன்னல் சிதாஅர் நீக்கி தூய – பொரு 154
நிலம் தின் சிதாஅர் களைந்த பின்றை – பதி 12/20
திறன் இல் சிதாஅர் வறுமை நோக்கி – அகம் 337/12
வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர்
ஓம்பி உடுத்த உயவல் பாண – புறம் 69/3,4
சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரி பாண – புறம் 138/5
சிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇ – புறம் 376/4
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி – புறம் 381/12
நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து – புறம் 385/6
வேர் புரை சிதாஅர் நீக்கி நேர் கரை – புறம் 392/14
தொன்றுபடு சிதாஅர் துவர நீக்கி – புறம் 393/16
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை – புறம் 398/19
தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி – புறம் 400/10

மேல்


சிதை (10)

பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து – மது 740
அருவி தந்த பழம் சிதை வெண் காழ் – மலை 174
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் – பதி 15/11
புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின் – பதி 15/13
தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் – பதி 15/22
எல்லா நீ உற்றது எவனோ மற்று என்றீரேல் என் சிதை
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/19,20
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற – கலி 142/64
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார – அகம் 145/8
மதில் முகம் முருக்கிய தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 164/12

மேல்


சிதைக்க (2)

செய்ய தாமரைகள் அன்ன சேவடி சிதைக்க என்றான் – கம்.கிட்:11 96/4
சிறந்த நண்பரை கொன்று தன் சேனையை சிதைக்க
மறந்து நிற்குமோ மற்று அவன் திறன் என்றான் மதலை – கம்.யுத்3:22 183/3,4

மேல்


சிதைக்கவே (1)

செய் தவம் யாவையும் சிதைக்கவே என – கம்.பால:24 39/2

மேல்


சிதைக்கின்ற (1)

செய்கின்றார் இருவர் வெம் போர் சிதைக்கின்ற சேனை நோக்கின் – கம்.யுத்3:22 24/1

மேல்


சிதைக்கும் (5)

இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன் – ஐங் 170/2
பூ கண் மகளிர் புனை நலம் சிதைக்கும்
மாய மகிழ்நன் பரத்தைமை – கலி 75/31,32
விரல் நுதி சிதைக்கும் நிரை நிலை அதர – அகம் 5/14
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும்
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 90/2,3
சீறும் கவி சேனை சிதைக்கும் எனா – கம்.யுத்3:20 98/3

மேல்


சிதைக்கும்-மார் (1)

அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் – நற் 304/7

மேல்


சிதைக்கும்மே (1)

பாணன் நல்லோர் நலம் சிதைக்கும்மே – ஐங் 139/3

மேல்


சிதைகுவது (2)

சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ – அகம் 120/13
சேர்ந்தனை செலினே சிதைகுவது உண்டோ – அகம் 398/21

மேல்


சிதைத்த (6)

பூ நாறு செம் வாய் சிதைத்த சாந்தமொடு – நற் 250/4
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு – ஐங் 474/2
உறு முரண் சிதைத்த நின் நோன் தாள் வாழ்த்தி – பதி 64/14
தெம் முனை சிதைத்த கடும் பரி புரவி – அகம் 187/6
தெம் முனை சிதைத்த ஞான்றை மோகூர் – அகம் 251/10
புன் தலை சிதைத்த வன் தலை நடுகல் – அகம் 343/5

மேல்


சிதைத்தது (2)

பாவை சிதைத்தது என அழ ஒருசார் – பரி 7/26
தேட அரு வேரம் வாங்கி இலங்கையும் சிதைத்தது அம்மா – கம்.சுந்:6 58/2

மேல்


சிதைத்ததை (3)

பல் இதழ் மலர் உண்கண் பசப்ப நீ சிதைத்ததை
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் – கலி 45/11,12
தடையின திரண்ட தோள் தகை வாட சிதைத்ததை
சுடர் உற_உற நீண்ட சுரும்பு இமிர் அடுக்கத்த – கலி 45/15,16
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை
என ஆங்கு – கலி 45/19,20

மேல்


சிதைத்தல் (1)

நல்ல என்னாது சிதைத்தல்
வல்லையால் நெடுந்தகை செருவத்தானே – புறம் 37/13,14

மேல்


சிதைத்தலும் (3)

நாள்_அணி சிதைத்தலும் உண்டு என நயவந்து – கலி 36/24
சிந்தி வானர சேனை சிதைத்தலும்
இந்திராதியரும் திகைத்து ஏங்கினார் – கம்.யுத்2:15 53/2,3
சென்று எறிந்து அவன் சேனை சிதைத்தலும்
வென்றி வில்லின் விடு கணை மாரியால் – கம்.யுத்2:15 71/2,3

மேல்


சிதைத்தாள் (1)

தேன் அவாவுறு வண்டு_இனம் அலமர சிதைத்தாள் – கம்.அயோ:3 1/4

மேல்


சிதைத்தான் (5)

மேனி சிதைத்தான் துறை – கலி 131/20
நயந்து நலம் சிதைத்தான்
மன்ற பனை மேல் மலை மா தளிரே நீ – கலி 142/46,47
செறிந்தன படைக்கலம் இட கையின் சிதைத்தான்
முறிந்தன தெறும் கரி முடிந்தன தடம் தேர் – கம்.சுந்:8 25/2,3
செய்த கடும் பொறி ஒன்று சிதைத்தான் – கம்.சுந்:9 48/4
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – கம்.யுத்2:16 237/4

மேல்


சிதைத்தானை (2)

தொய்யில் சிதைத்தானை தேர்கு – கலி 142/44
சிதைத்தானை செய்வது எவன்-கொலோ எம்மை – கலி 142/45

மேல்


சிதைத்திலையேல் (1)

சென்று இ கடி வேள்வி சிதைத்திலையேல்
என்று இ கடல் வெல்குதும் யாம் எனலும் – கம்.யுத்3:27 27/3,4

மேல்


சிதைத்தீர் (1)

திறம்பினீர் மெய் சிதைத்தீர் உதவியை – கம்.கிட்:11 31/1

மேல்


சிதைத்து (2)

ஒன்றும் மெய்ம்மை சிதைத்து உரை பொய்த்துளார் – கம்.கிட்:11 3/2
சித்திர தேரை தெய்வ பகழியால் சிதைத்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 181/4

மேல்


சிதைத்தும் (1)

பெருந்தகை சிதைத்தும் அமையா பருந்து பட – அகம் 27/14

மேல்


சிதைத்துவிட்டு (1)

யாக்கையும் சிதைத்துவிட்டு எழுந்து ஏகினான் – கம்.யுத்2:15 54/4

மேல்


சிதைத்தோர் (1)

பொன் ஏர் மேனி நன் நலம் சிதைத்தோர்
இன்னும் வாரார் ஆயின் – குறு 319/6,7

மேல்


சிதைத்தோர்க்கும் (1)

மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும்
பார்ப்பார் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும் – புறம் 34/2,3

மேல்


சிதைதர (1)

செய் தொழில் கொள்ளாது மதி செத்து சிதைதர
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி – பரி 10/48,49

மேல்


சிதைதல் (1)

சிதைதல் உய்ந்தன்றோ நின் வேல் செழிய – புறம் 25/9

மேல்


சிதைதலின் (1)

தீம் பொழி வெள் உப்பு சிதைதலின் சினைஇ – அகம் 366/7

மேல்


சிதைந்த (7)

செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் – பட் 297
எறிந்து சிதைந்த வாள் – பதி 69/5
பெரு நலம் சிதைந்த பேஎம் முதிர் பொதியில் – அகம் 377/10
தேன் சிதைந்த வரை போல – புறம் 22/5
சிதைந்த இஞ்சி கதுவாய் மூதூர் – புறம் 350/2
நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து – புறம் 385/6
இடி பட சிதைந்த மால் வரையின் இல் எலாம் – கம்.சுந்:12 7/3

மேல்


சிதைந்ததால் (1)

திருவை கண்டனென் என்றான் அவன் உரையும் சிதைந்ததால்
கரு வைக்கும் நெடு நகரை கடலிடையே கரையாதே – கம்.சுந்:2 230/2,3

மேல்


சிதைந்தது (5)

சிதைந்தது மன்ற நீ சிவந்தனை நோக்கலின் – பதி 27/1
சில் இடம் ஒழிய தெய்வ இலங்கையும் சிதைந்தது என்றார் – கம்.சுந்:6 57/4
பட சிதைந்தது நம் படை என்றனர் – கம்.யுத்2:15 83/4
தேய்ந்தது சிதைந்தது சிந்தி சேண் உற – கம்.யுத்2:18 99/3
சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை – கம்.யுத்4:32 12/3

மேல்


சிதைந்ததோ (1)

தெய்வமோ என்னும் மெய்ம்மை சிதைந்ததோ என்னும் தீய – கம்.யுத்2:17 33/1

மேல்


சிதைந்தவாம் (1)

சேற்று இள மரை மலர் சிதைந்தவாம் என – கம்.அயோ:12 29/1

மேல்


சிதைந்தவும் (1)

சிரன் நெரிந்தவும் கண் மணி சிதைந்தவும் செறி தாள் – கம்.சுந்:11 30/1

மேல்


சிதைந்தவோ (1)

திருவிலிக்கு அன்னவை சிதைந்தவோ என்பார் – கம்.யுத்1:4 36/2

மேல்


சிதைந்தனவே (1)

புலம்பு வீற்றிருந்து நலம் சிதைந்தனவே
இ நிலை தவிர்ந்தனம் செலவே வை நுதி – நற் 256/4,5

மேல்


சிதைந்தாங்கு-என (1)

இடையூறு உற சிதைந்தாங்கு-என சரம் சிந்தின விறலும் – கம்.யுத்4:37 49/2

மேல்


சிதைந்து (11)

எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து
சாந்து எழில் மறைத்த சான்றோர் பெருமகன் – பதி 67/17,18
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/16
பொரு முரண் சீற சிதைந்து நெருநையின் – கலி 91/4
கரை காணா பௌவத்து கலம் சிதைந்து ஆழ்பவன் – கலி 134/24
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து
கொல் துறை குற்றில மாதோ என்றும் – புறம் 95/4,5
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 278/7
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 282/8
இடை படை அழுவத்து சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 295/5
பிள்ளைமை அனையது சிதைந்து பேர்ந்ததால் – கம்.யுத்3:27 62/4
குரம் துணிந்து கண் சிதைந்து பல்லணம் குலைந்து பேர் – கம்.யுத்3:31 85/1
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:37 203/2

மேல்


சிதைப்ப (2)

செந்தாமரை வாள் முகத்தில் செறி வேர் சிதைப்ப
தம்தாம் உலகத்திடை விஞ்சையர் பாணி தள்ளும் – கம்.சுந்:1 62/2,3
எயில் உடை திரு நகர் சிதைப்ப எய்தினன் – கம்.சுந்:12 15/3

மேல்


சிதைப்பதுவே (1)

முயங்கன்மோ தெய்ய நின் மார்பு சிதைப்பதுவே – ஐங் 65/4

மேல்


சிதைப்பான் (1)

ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான்
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து – கலி 79/22,23

மேல்


சிதைப்பென் (1)

சென்று அவன் ஆவி உண்டு வேள்வியும் சிதைப்பென் என்றான் – கம்.யுத்3:27 2/3

மேல்


சிதைப்போர் (1)

உள்ளது சிதைப்போர் உளர் எனப்படாஅர் – குறு 283/1

மேல்


சிதைபு (2)

தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு – பரி 24/78
தேடி_தேடி சிதைபு சிதைபு
சூடி_சூடி தொழுது தொழுது – பரி 24/78,79

மேல்


சிதைய (48)

தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய
பைம் சாய் கொன்ற மண் படு மருப்பின் – பெரும் 208,209
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது – குறி 173
அன்னை காக்கும் தொல் நலம் சிதைய
காண்-தொறும் கலுழ்தல் அன்றியும் ஈண்டு நீர் – நற் 23/4,5
மிளை வலி சிதைய களிறு பல பரப்பி – நற் 150/2
மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும் – நற் 235/5
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய
வீங்கு நீர் வார கண்டும் – நற் 325/7,8
பைம் தழை சிதைய கோதை வாட – நற் 363/7
எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே – நற் 379/6
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு – நற் 383/4
அம்ம நாளும் தொல் நலம் சிதைய
ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி – நற் 387/2,3
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி – குறு 328/2
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென – குறு 351/3
யார் நலம் சிதைய பொய்க்குமோ இனியே – ஐங் 49/4
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய
கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும் – ஐங் 330/3,4
எயில் முகம் சிதைய தோட்டி ஏவலின் – பதி 38/5
பகலின் விளங்கு நின் செம்மல் சிதைய
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/11,12
கூம்பு விடு பன் மலர் சிதைய பாய்ந்து எழுந்து – அகம் 36/4
மாண் நலம் சிதைய ஏங்கி ஆனாது – அகம் 120/8
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி – அகம் 144/15
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் – அகம் 145/20
தனம் தரு நன் கலம் சிதைய தாக்கும் – அகம் 152/7
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி – அகம் 160/3
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/18
மணி ஏர் மாண் நலம் சிதைய
பொன் நேர் பசலை பாவின்று-மன்னே – அகம் 172/17,18
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி – அகம் 176/22
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் அல்கலும் – அகம் 177/1
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி – அகம் 192/5
பெரும் கவின் சிதைய நீங்கி ஆன்றோர் – அகம் 213/17
தொல் நலம் சிதைய சாஅய் – அகம் 235/18
வண்டல் பாவை சிதைய வந்து நீ – அகம் 320/12
கனி கவின் சிதைய வாங்கி கொண்டு தன் – அகம் 380/5
அம் வரி சிதைய நோக்கி வெம் வினை – அகம் 387/8
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் – புறம் 13/2,3
பூ போது சிதைய வீழ்ந்து என கூத்தர் – புறம் 28/13
தண் ஆன்பொருநை வெண் மணல் சிதைய
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் – புறம் 36/5,6
அரும் சமம் சிதைய தாக்கி முரசமொடு – புறம் 72/8
இரும்பு முகம் சிதைய நூறி ஒன்னார் – புறம் 309/1
செழும் திண் மா மணி தேர் குலம் யாவையும் சிதைய
உழுந்து பேர்வதன்-முன் நெடு மாருதி உதைத்தான் – கம்.சுந்:11 52/3,4
சிதைய திண் திறல் இராவண குன்றிடை சென்றான் – கம்.யுத்1:12 4/2
பண் திரிந்து சிதைய படர் சிறை – கம்.யுத்2:15 8/2
திசை அத்தனையையும் வென்றது சிதைய புகழ் தெறும் அ – கம்.யுத்2:15 171/1
கண்ட கார் சிதைய மீது உயர்ந்து ஒளிர் மராமரம் சுலவு கையினான் – கம்.யுத்2:19 69/4
சிதைய ஆயிரம் பாய் பரி சிந்திட – கம்.யுத்2:19 127/2
சில்லி அம் தேர் கொடி சிதைய சாரதி – கம்.யுத்3:20 41/1
சில்லி பொரு தேர் சிதைய சிலையோடு – கம்.யுத்3:20 71/1
சினத்தின் அலைப்பாள் என கண்ணை சிதைய கையால் மோதினாள் – கம்.யுத்3:23 7/4
வேள்வியை சிதைய நூறி வெகுளியால் எழுந்து வீங்கி – கம்.யுத்3:28 3/2

மேல்


சிதையா (4)

மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய – கலி 51/2
காணாமோ என காலின் சிதையா
நில்லாது பெயர்ந்த பல்லோருள்ளும் – அகம் 110/19,20
நல் எழில் சிதையா ஏமம் – அகம் 220/21
திறம்பு காலத்துள் யாவையும் சிதையினும் சிதையா
அறம் புகாது இந்த அணி மதில் கிடக்கை-நின்று அகத்தின் – கம்.சுந்:2 21/3,4

மேல்


சிதையா-முன் (1)

உற்று உறு தேர் சிதையா-முன் உயர்ந்தான் – கம்.சுந்:9 49/1

மேல்


சிதையாத (1)

சிதையாத செருவில் அன்னான் முன் சென்று செறுநர் மார்பில் – கம்.கிட்:11 65/3

மேல்


சிதையாதீர் (1)

செப்பு உறு தெய்வ பல் படையாலும் சிதையாதீர்
ஒப்பு உறின் ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர் ஒருகாலே – கம்.கிட்:17 10/2,3

மேல்


சிதையாது (1)

ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/16

மேல்


சிதையாமையும் (1)

செல்லும் கொடும் கணை யாவையும் சிதையாமையும் தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 127/3

மேல்


சிதையான் (1)

திறன் அல்லது ஓர் ஆர் உயிரும் சிதையான்
உறல் நல்லது பேர் இசை என்று உணர்வான் – கம்.யுத்2:18 63/3,4

மேல்


சிதையினும் (1)

திறம்பு காலத்துள் யாவையும் சிதையினும் சிதையா – கம்.சுந்:2 21/3

மேல்


சிதையும் (3)

சிதையும் கலத்தை பயினான் திருத்தும் – பரி 10/54
சிதையும் மனத்து இடர் உடைய செங்கமல முகம் மலர செய்ய வெய்யோன் – கம்.பால:11 13/2
செய்யும் மா வெற்றி உண்டோ சேனையும் சிதையும் அன்றே – கம்.யுத்3:31 64/4

மேல்


சிதையும்-ஆயின் (1)

செய்கை என் செய்கை அன்றோ அன்னது சிதையும்-ஆயின்
உய் வகை எவர்க்கும் உண்டோ உணர்வு மாசுண்டது அன்றோ – கம்.கிட்:11 62/3,4

மேல்


சிதையூஉ (1)

வேங்கை விரி இணர் சிதறி தேன் சிதையூஉ
பலவின் பழத்துள் தங்கும் – அகம் 292/13,14

மேல்


சிதைவது (2)

சித்திர நகரம் பின்னை சிதைவது திண்ணம் என்றான் – கம்.சுந்:2 92/4
தென் திசை சேறி என்றான் அவன் அருள் சிதைவது ஆமோ – கம்.சுந்:4 34/4

மேல்


சிதைவர் (1)

செருக்கினர் வலியர் ஆகி நெறி நின்றார் சிதைவர் என்றால் – கம்.யுத்3:26 65/3

மேல்


சிதைவார் (1)

திருவில்லிகள் தலை போய் நெடு மலை-போல் உடல் சிதைவார் – கம்.யுத்3:31 103/4

மேல்


சிதைவால் (1)

தெய்வ படை பழுது உற்றது என கூசுதல் சிதைவால்
எய் வித்தகம் உளது அன்னது பிழையாது என இசையா – கம்.யுத்3:27 161/1,2

மேல்


சிதைவித்து (1)

மெய்யை சிதைவித்து நின் மேல் முறை நீத்த நெஞ்சம் – கம்.அயோ:4 123/1

மேல்


சிதைவு (15)

சிதைவு இன்றி சென்று-உழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து – கலி 132/6
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை – அகம் 7/9
பண்பு உடை யாக்கை சிதைவு நன்கு அறீஇ – அகம் 392/4
சென்று வந்து உலவும் அ சிதைவு இலா நிழலின் நேர் – கம்.பால:20 14/2
சீலமும் தருமமும் சிதைவு_இல் செய்கையாய் – கம்.அயோ:14 71/1
செருக்கு அடை அரக்கர் புரி தீமை சிதைவு எய்தி – கம்.ஆரண்:3 54/1
தீது உரை செய்தாய் இனைய செய்கை சிதைவு அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 26/2
சிதைவு_இல செய்து நொய்தின் தீர்வு_அரும் பிறவி தீர்தி – கம்.கிட்:7 141/4
சிதைவு அகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ – கம்.கிட்:11 61/1
திண்ணிது அமைந்தீர் செய்து முடிப்பீர் சிதைவு இன்றால் – கம்.கிட்:17 16/3
சிதைவு செய் குறியை காட்டி வட திசை சிகர குன்றின் – கம்.யுத்1:10 3/3
சிதைவு அரு நாள் வர சிவந்த தாமரை – கம்.யுத்2:15 113/2
சென்று ஒன்று ஒன்றோடு இந்தியம் எல்லாம் சிதைவு எய்த – கம்.யுத்3:22 217/2
சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – கம்.யுத்4:35 11/4
எழுத்து என சிதைவு இலா இராமன் தேர் பரி – கம்.யுத்4:37 76/1

மேல்


சிதைவு_இல் (2)

சீலமும் தருமமும் சிதைவு_இல் செய்கையாய் – கம்.அயோ:14 71/1
சிதைவு_இல் திங்களும் மீனும்-போல் முத்து_இனம் திகழ – கம்.யுத்4:35 11/4

மேல்


சிதைவு_இல (1)

சிதைவு_இல செய்து நொய்தின் தீர்வு_அரும் பிறவி தீர்தி – கம்.கிட்:7 141/4

மேல்


சிதைவுறல் (1)

சிதைவுறல் அவர்க்கு வேண்டின் செய் திறன் நேர்ந்தது எண்ணின் – கம்.சுந்:3 144/3

மேல்


சிதைவொடு (1)

புயல் தொடு கடலின் விழுந்தார் புடை புடை சிதைவொடு சென்றார் – கம்.சுந்:7 29/3

மேல்


சிதைஇ (1)

வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/9

மேல்


சிதைஇய (1)

அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1

மேல்


சிந்த (55)

ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து – கம்.பால:1 16/3
தள்ளுற மணிகள் சிந்த சலஞ்சலம் புலம்ப சாலில் – கம்.பால:2 18/2
தீ விழி சிந்த நோக்கி செய்ததை உணர்ந்து செய்ய – கம்.பால:9 21/1
செயிர் உறு மனத்த ஆகி தீ திரள் செம் கண் சிந்த
வயிர வான் மருப்பு யானை மலை என மலைவ கண்டார் – கம்.பால:10 13/3,4
குந்தள பாரம் சோர குலமணி கலன்கள் சிந்த
சந்த நுண் துகிலும் வீழ தளிர் கையால் அணைத்து சார – கம்.பால:14 54/2,3
இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை – கம்.பால:14 61/2
தெள் அரி பாண்டி பாணி செயிரியர் இசை தேன் சிந்த
வள்ளலை பயந்த நங்கை வானவர் வணங்க போனாள் – கம்.பால:14 65/3,4
குழை உறா மிளிரும் கெண்டை கொண்டலின் ஆலி சிந்த
தழை உறா கரும்பின் சாபத்து அனங்க வேள் சரங்கள் பாய்ந்த – கம்.பால:21 9/1,2
சென்று உலைவு உறும்படி தெரிந்து கணை சிந்த
மன்றிடை நலிந்து வலியோர்கள் எளியோரை – கம்.ஆரண்:9 7/2,3
செம் கண் எரி சிந்த வரி வில் பகழி சிந்த – கம்.ஆரண்:9 9/1
செம் கண் எரி சிந்த வரி வில் பகழி சிந்த
பொங்கு குருதி புணரியுள் புகையும் நெஞ்சன் – கம்.ஆரண்:9 9/1,2
தேவரும் வானம் தன்னில் தேவரும் சிந்தை சிந்த – கம்.ஆரண்:10 169/4
பொன் பிறழ் சிமய கோடு பொடியுற பொறியும் சிந்த
மின் பிறழ் குடுமி குன்றம் வெரிம் உற விரியும் வேலை – கம்.சுந்:1 6/1,2
தேக்கு உறு சிகர குன்றம் திரிந்து மெய் நெரிந்து சிந்த
தூக்குறு தோலர் வாளர் துரிதத்தின் எழுந்த தோற்றம் – கம்.சுந்:1 7/1,2
குடல் எலாம் அவுணர் சிந்த குன்று என குறித்து நின்ற – கம்.சுந்:1 31/2
தழங்கும் செம் தீ சிந்த அடித்தாள் தகவு இல்லாள் – கம்.சுந்:2 88/4
சிறுகு காலங்கள் ஊழிகள் ஆம் வகை திரிந்து சிந்தனை சிந்த
முறுகு காதலின் வேதனை உழப்பவர் முயங்கிய முலை முன்றில் – கம்.சுந்:2 192/1,2
முன் முன் நின்றார் கண் கனல் சிந்த முடுகுற்றார் – கம்.சுந்:3 148/1
சிந்த வால் நந்து இரிந்த திரை கடல் – கம்.சுந்:6 35/4
செல்லொடு மேகம் சிந்த திரை கடல் சிலைப்பு தீர – கம்.சுந்:8 17/1
நீர் உக குருதி சிந்த நெருப்பு உக உயிர்த்து நின்றான் – கம்.சுந்:11 20/4
சிந்த நூறி சீதையொடும் பேசி மனிதர் திறம் செப்ப – கம்.சுந்:12 120/2
சிந்த மா நாகரை செரு முருக்கிய கரன் திரிசிரத்தோன் – கம்.யுத்1:2 97/1
சிந்த வென்ற நாள் சிறியன்-கொல் நீ சொன்ன தேவன் – கம்.யுத்1:2 113/4
அந்தர குல மீன் சிந்த அண்டமும் கிழிய ஆர்ப்ப – கம்.யுத்1:13 26/2
சிந்தனை முழுதும் சிந்த தெளிவு_இலார் போல மீள – கம்.யுத்2:16 125/3
குலை உறு பொறிகள் சிந்த வீசி தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:16 193/4
ஆசைகள்-தோறும் சிந்த வாளினால் அறுத்து மாற்றி – கம்.யுத்2:18 209/2
நெருங்கிய படைகள் ஆன மீன் குலம் நெரிந்து சிந்த
கரும் கடல் கலக்கும் மத்தின் பனசனும் கலக்கி புக்கான் – கம்.யுத்2:19 58/3,4
சூலம் அந்தகன் எறிந்தது அன்னது துணிந்து சிந்த இடை சொல்லுறும் – கம்.யுத்2:19 83/3
பொரு கனல் பொறிகள் சிந்த புடைத்தனர் புடைத்தலோடும் – கம்.யுத்2:19 173/3
தீந்து உக நூறி யானும் தீர்கெனோ இலங்கை சிந்த
பாய்ந்து அவர் சுற்றம் முற்றும் படுப்பெனோ இயன்ற பண்போடு – கம்.யுத்2:19 238/2,3
சீதம் கொள் வேலை அலை சிந்த ஞாலம் இருள் சிந்த வந்த சிறையான் – கம்.யுத்2:19 245/3
சீதம் கொள் வேலை அலை சிந்த ஞாலம் இருள் சிந்த வந்த சிறையான் – கம்.யுத்2:19 245/3
வேதங்கள் பாட உலகங்கள் யாவும் வினை சிந்த நாகம் மெலிய – கம்.யுத்2:19 245/4
மீனொடு மேகம் சிந்த விசைத்தனர் மீட்டும் வீச – கம்.யுத்3:21 13/2
தந்திரம் இரிந்து சிந்த படை பெரும் தலைவர் தாக்கி – கம்.யுத்3:21 16/2
தீ_இனம் அமைய செல்லும் மாய மா மாரி சிந்த
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் – கம்.யுத்3:21 25/2,3
சிரம் பொதிர்ந்து அமரர் அஞ்ச ஊதினான் திசைகள் சிந்த – கம்.யுத்3:22 12/4
முற்றின படைகள் யாவும் முறை முறை முறிந்து சிந்த
சுற்றின வயிர தண்டால் துகைத்தனன் அமரர் துள்ள – கம்.யுத்3:22 125/2,3
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த
சாரதி புரள வீர தண்டினால் கண்டம் செய்தான் – கம்.யுத்3:22 130/3,4
விண்டு நின்று ஆக்கை சிந்த புல் உயிர் வீட்டிலாதேன் – கம்.யுத்3:26 51/1
செல்லும் வான் திசைகள் ஓரார் சிரத்தினோடு உடல்கள் சிந்த
புல்லினார் நிலத்தை நின்ற வானர வீரர் போகார் – கம்.யுத்3:28 40/3,4
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் – கம்.யுத்3:28 52/4
வெள்ளிய மருப்பு சிந்த வீசிய விசயத்து ஒள் வாள் – கம்.யுத்3:29 57/2
பிறித்து இரிந்து சிந்த வந்து ஓர் ஆகுலம் பிறந்ததால் – கம்.யுத்3:31 78/4
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல் – கம்.யுத்3:31 83/3
முடி குலங்கள் கோடி_கோடி சிந்த வேகம் முற்றுறா – கம்.யுத்3:31 89/3
தெறித்து சிந்த சர மழை சிந்தினான் – கம்.யுத்3:31 132/4
சுடர் மணி வலயம் சிந்த துடித்தன இடத்த பொன் தோள் – கம்.யுத்4:37 18/4
சென்ற எங்கணும் தேவரும் முனிவரும் சிந்த
வென்றதும் எங்களை-போலும் யாம் விளிவதும் உளதோ – கம்.யுத்4:37 115/1,2
சங்காரத்து ஆர் கண்டை ஒலிப்ப தழல் சிந்த
பொங்கு ஆரத்தான் மார்பு எதிர் ஓடி புகலோடும் – கம்.யுத்4:37 132/1,2
மூண்ட வெம் தழல் சிந்த முடுக்கலும் – கம்.யுத்4:37 160/2
தார் நின்ற மலை-நின்றும் பணி குலமும் மணி குலமும் தகர்ந்து சிந்த
போர் நின்ற விழி-நின்றும் பொறி-நின்று புகையோடும் குருதி பொங்க – கம்.யுத்4:37 199/2,3
தேவரும் முனிவர்-தாமும் திசை-தொறும் மலர்கள் சிந்த
ஓவல் இல் மாரி ஏய்ப்ப எங்கணும் உதிர்ந்து வீங்கி – கம்.யுத்4:42 3/1,2

மேல்


சிந்த-மன்னோ (1)

சீகர மகர வேலை காவலன் சிந்த-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 14/4

மேல்


சிந்தரும் (1)

பூமி தோய் பிடி சிந்தரும் போயினார் – கம்.பால:14 39/2

மேல்


சிந்தலால் (2)

தெருண்டு_இலாத மத்த யானை சீறி நின்று சிந்தலால்
இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து – கம்.கிட்:7 5/2,3
சின்னபின்னங்களாய் மயங்கி சிந்தலால் – கம்.யுத்3:22 50/4

மேல்


சிந்தலின் (2)

சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை – கம்.யுத்4:32 12/3
நெக்கிலா மலைகளும் நெருப்பு சிந்தலின்
வக்கிலா திசைகளும் உதிரம் வாய் வழி – கம்.யுத்4:37 65/2,3

மேல்


சிந்தலோடும் (1)

திண் நெடும் சிகரம் நீறாய் திசைதிசை சிந்தலோடும்
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் – கம்.யுத்2:15 129/2,3

மேல்


சிந்தவே (3)

சேண் உயர் விசும்பிடை அமரர் சிந்தவே – கம்.யுத்2:15 102/4
மொழிந்தனன் இடியொடு முகிலும் சிந்தவே – கம்.யுத்2:18 1/4
தேர் எரிந்த வீரர்-தம் சிரம் பொடிந்து சிந்தவே – கம்.யுத்3:31 91/4

மேல்


சிந்தனை (31)

சிந்தனை தெரிந்திலம் சிவந்த நாட்டமே – கம்.பால:19 34/4
சீரிது தேவர்-தங்கள் சிந்தனை என்பது உன்னி – கம்.பால:24 28/1
பெறல்_அரும் திரு பெற்ற பின் சிந்தனை பிறிது ஆம் – கம்.அயோ:2 77/2
எரியும் சிந்தனை கோசலைக்கு உடைமையாம் என்றால் – கம்.அயோ:2 78/2
சிந்தனை உணர்த்துதி என்று செப்புவான் – கம்.அயோ:5 32/4
தேவியொடு அடி தாழா சிந்தனை உரை செய்வான் – கம்.அயோ:8 25/4
சிந்தனை உணர்கிற்பான் சென்றனன் விரைவோடும் – கம்.அயோ:8 31/1
மாயம் நீங்கிய சிந்தனை மா மறை – கம்.அயோ:10 49/1
தீதா நின்ற சிந்தனை செய்தான் அவன் என்ன – கம்.அயோ:11 78/3
சிந்தனை எமக்கு என தெரிந்து கூறினான் – கம்.அயோ:12 11/4
தீவினை என்ன நீத்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி – கம்.அயோ:13 35/2
சிந்தனை யாவது என்று சிருங்கிபேரியர்_கோன் செப்ப – கம்.அயோ:13 47/2
ஆறிய சிந்தனை அறிஞ ஒன்று உரை – கம்.அயோ:14 123/3
தெள்ளிய நலத்தினால் உன் சிந்தனை தெரிந்தது அம்மா – கம்.ஆரண்:6 57/2
தனி இருந்தனள் சமைந்தது என் சிந்தனை தாழ்வு உற்று – கம்.ஆரண்:6 84/1
தோகையும் அ வழி தோம்_இல் சிந்தனை
சேகு_அறு நோன்பினர் என்னும் சிந்தையால் – கம்.ஆரண்:12 25/1,2
மூண்டு எழு சிந்தனை முறை இலோன் தனை – கம்.ஆரண்:12 33/2
சென்று இழைப்பன சிந்தனை செய்க என்றான் – கம்.கிட்:13 4/4
சிந்தனை வருந்தும் அ செய்கை காண்குறேன் – கம்.கிட்:16 9/2
சிறுகு காலங்கள் ஊழிகள் ஆம் வகை திரிந்து சிந்தனை சிந்த – கம்.சுந்:2 192/1
குழை முகத்து நின் சிந்தனை கோடினால் – கம்.சுந்:3 105/2
சென்று கூடுவல் என்பது சிந்தனை செய்யா – கம்.சுந்:12 55/3
சிந்தனை முடிந்தன என்னும் சிந்தையார் – கம்.யுத்1:4 35/4
சிந்தனை என் என செறி திரை கடல் – கம்.யுத்1:8 2/2
சிந்தனை முழுதும் சிந்த தெளிவு_இலார் போல மீள – கம்.யுத்2:16 125/3
தீது என்று அது சிந்தனை செய்திலெனால் – கம்.யுத்2:18 35/1
பழிப்பு_அறு மேனியாள்-பால் சிந்தனை படர கண்கள் – கம்.யுத்2:19 274/1
சீதையும் அவளை உன்னி சிந்தனை தீர்ந்தும் தீரா – கம்.யுத்2:19 275/3
சேடர் சிந்தனை முனிவர்கள் அமர் பொர சீறி – கம்.யுத்3:22 165/3
தெள்ளிதின் உணர்ந்த பின்னை சிந்தனை தெரிவென் அன்றே – கம்.யுத்3:24 7/2
இனிய சிந்தனை இராகவன் உவகையோடு இனி நம் – கம்.யுத்4:41 4/2

மேல்


சிந்தனைக்கு (1)

சிந்தனைக்கு உரிய பொருள் தேடுதற்கு உறு நிலையர் – கம்.கிட்:2 6/4

மேல்


சிந்தனையிட்டு (1)

ஏற்ப சிந்தனையிட்டு அ அரக்கர்-தம் – கம்.ஆரண்:4 42/2

மேல்


சிந்தனையினான் (1)

வழு இல் சிந்தனையினான் வரிசையின் அளவளாய் – கம்.பால:20 18/2

மேல்


சிந்தா (1)

சிந்தா நின்ற சிந்தையினான் செய்குவது ஓரான் – கம்.பால:17 25/2

மேல்


சிந்தாகுலங்கள் (1)

சிந்தாகுலங்கள் களைவாய் தளர்ந்து துயர் கூரல் என்ன செயலோ – கம்.யுத்2:19 250/3

மேல்


சிந்தாகுலத்தொடு (1)

சிந்தாகுலத்தொடு உரை-செய்த செய்கை அது தீரும் என்று தெளிவாய் – கம்.ஆரண்:13 69/2

மேல்


சிந்தாகுலம் (3)

சிந்தாகுலம் உற்றது பின்னரும் தீர்வு இல் அன்பால் – கம்.சுந்:1 43/2
சிந்தாகுலம் எந்தை திரித்திடுவான் – கம்.யுத்2:18 37/1
சிந்தாகுலம் துறந்தார் அவன் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 101/4

மேல்


சிந்தாவினை (1)

சிந்தாவினை அன்றியும் கைவினையாலும் செய்தான் – கம்.ஆரண்:10 156/2

மேல்


சிந்தி (72)

நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி
மலை_மகள் கொழுநன் சென்னி வந்து வீழ் கங்கை மான – கம்.பால:16 15/1,2
சிந்தி கலாப மயிலின் கண் சிவந்து போனார் – கம்.பால:17 22/4
மாதர் அரும் கலமும் மங்கலமும் சிந்தி தம் – கம்.அயோ:4 94/1
குன்று உறை வய மாவின் குருளையும் இருள் சிந்தி
பின்றினது எனல் ஆகும் பிடி தரு சிறு மாவும் – கம்.அயோ:9 10/1,2
சிதர்ந்து சிந்தி அழிந்தன தேம் கனி – கம்.அயோ:11 19/2
சிந்தி நின்றனன் சேந்த கண்ண நீர் – கம்.அயோ:14 88/3
அம்பு இடை அறுக்க சிந்தி அற்றன படும் என்று அஞ்சி – கம்.ஆரண்:7 111/2
முறைமுறை அறைய சிந்தி முறிந்து உகும் மணியும் முத்தும் – கம்.ஆரண்:10 15/2
நீள் அரத்தங்கள் சிந்தி நெருப்பு உக நோக்கும் நீரான் – கம்.ஆரண்:10 164/2
தேவியை தீண்டா-முன்னம் இவன் தலை சரத்தின் சிந்தி
போம் வகை புணர்ப்பன் என்று புத்தியால் புகல்கின்றேற்கும் – கம்.ஆரண்:11 38/1,2
தேன் உக அருவி சிந்தி தெருமரல் உறுவ போல – கம்.ஆரண்:14 2/1
பயில்வு உற திவலை சிந்தி பயப்பய தழுவும் பாங்கர் – கம்.கிட்:2 11/4
சிந்தி எங்கணும் சிதறுவ-போல் பொறி தெறிப்ப – கம்.கிட்:7 54/2
நந்தா நாள்_மலர் சிந்தி நண்பொடும் – கம்.கிட்:8 11/3
உக நேர் சிந்தி உலந்து அழிந்தனன் – கம்.கிட்:8 15/3
திணி சுவர் தலம் சிந்தி செயற்கு_அரும் – கம்.சுந்:6 24/3
பனி உறு செயலை சிந்தி வேரமும் பறித்தது அம்மா – கம்.சுந்:7 11/1
தென் திசை நமனும் உள்ளம் துணுக்கென சிந்தி வானில் – கம்.சுந்:8 18/2
செயிர் கொள் வாள் அரக்கர் சீற்றம் செருக்கினர் படைகள் சிந்தி
வெயில்கள் போல் ஒளிகள் வீச வீரன் மேல் கடிது விட்டார் – கம்.சுந்:8 22/3,4
சிந்தி அம்பு உறு கொடும் சிலை உரும் என தெறிப்பார் – கம்.சுந்:9 15/2
தேரும் யானையும் புரவியும் அரக்கரும் சிந்தி
பாரின் வீழ்தலும் தான் ஒரு தனி நின்ற பணை தோள் – கம்.சுந்:11 34/1,2
திருந்து தோளிடை வீக்கிய பாசத்தை சிந்தி
உருந்து நஞ்சு போல்பவன்-வயின் பாய்வென் என்று உடன்றான் – கம்.சுந்:12 50/3,4
செய் தொடர் கன வல்லியும் புரசையும் சிந்தி
நொய்தின் இட்ட வன் தறி பறித்து உடல் எரி நுழைய – கம்.சுந்:13 30/1,2
நீண்ட வாள் அரக்கரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்பு சிந்தி
மீண்டதும் விளம்பான் தான் தன் வென்றியை உரைப்ப வெள்கி – கம்.சுந்:14 9/3,4
தூய மலர் போல் நுரை தொகையும் முத்தும் சிந்தி புடை சுருட்டி – கம்.யுத்1:1 3/3
செக்கர் மேகத்து சிறு பிறை நுழைந்தன செய்கைய வலி சிந்தி
உக்க பல் குலம் ஒழுகின எயிற்று இரும் புரை-தொறும் அமிழ்து ஊறி – கம்.யுத்1:3 89/3,4
சிந்தி வந்து இறுத்தனன் மதனன் தீ நிறத்து – கம்.யுத்1:5 2/3
சிந்தி ஓடிய குருதி வெம் கனலொடு செறிய – கம்.யுத்1:6 23/1
சிந்தி வானர சேனை சிதைத்தலும் – கம்.யுத்2:15 53/2
நீந்த_அரு நெருப்பு சிந்தி நிமிர்தலும் நிருதர்க்கும் எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 128/3
அண்ணல் வாள் அரக்கன் விட்ட அம்பினால் அழிந்து சிந்தி
திண் நெடும் சிகரம் நீறாய் திசைதிசை சிந்தலோடும் – கம்.யுத்2:15 129/1,2
மீ எழு மேகம் எல்லாம் வெந்து வெம் கரியின் சிந்தி
தீ எழ விசும்பினூடு செல்கின்ற செயலை நோக்கி – கம்.யுத்2:15 134/1,2
சென்றது குரக்கு சேனை கால் எறி கடலின் சிந்தி – கம்.யுத்2:15 140/4
சிலை எலாம் அற்ற கற்ற செரு எலாம் அற்ற சிந்தி – கம்.யுத்2:15 149/4
சிந்தி வேலையும் திசைகளும் நிறைந்தன சரத்தால் – கம்.யுத்2:15 198/2
செறுத்து விட்டன படை எல்லாம் கணைகளால் சிந்தி
இறுத்து வீசிய கிரிகளை எரி உக நூறி – கம்.யுத்2:15 229/2,3
சென்று தீர்வு இல எனை பல கோடியும் சிந்தி
நின்ற தேரொடும் இராவணன் ஒருவனும் நிற்க – கம்.யுத்2:15 237/2,3
ஆகுவது ஆகும் காலத்து அழிவதும் அழிந்து சிந்தி
போகுவது அயலே நின்று போற்றினும் போதல் திண்ணம் – கம்.யுத்2:16 161/1,2
பொன் தடம் தோளின் வீசி புடைத்தனன் பொறியின் சிந்தி
இற்றது நூறு கூறாய் எழு முனை வயிர தண்டு – கம்.யுத்2:16 190/3,4
செரு பதம் பெறா அரக்கர்-தம் தலை பல சிந்தி
பருப்பதங்கள் புக்கு ஒளிப்பன முழை புகு பாம்பின் – கம்.யுத்2:16 207/3,4
திறத்திறம் பட திசை-தொறும் திசை-தொறும் சிந்தி
புறத்தின் ஓடினர் ஓடின குருதியே போல – கம்.யுத்2:16 222/3,4
காலிடை கடல் என சிந்தி கை கெட – கம்.யுத்2:16 298/3
தினையும் மாத்திரை துணிபட முறைமுறை சிந்தினன் சரம் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 326/4
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி
வீக்கு இழந்தது வீழ்ந்தது வரை சுழல் விரி சுடர் வீழ்ந்து என்ன – கம்.யுத்2:16 328/3,4
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர் – கம்.யுத்2:16 329/1,2
கொன்று நின் தலைகள் சிந்தி அரக்கர்-தம் குலத்தை முற்றும் – கம்.யுத்2:17 23/3
பெரும் பியல் தலைகள் சிந்தி பிழைப்பிலை முடிந்தாய் என்ன – கம்.யுத்2:17 58/3
திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி
இறந்தனன் நும்பி அம்பின் கொன்றனன் இராமன் என்றார் – கம்.யுத்2:17 75/3,4
தேய்ந்தது சிதைந்தது சிந்தி சேண் உற – கம்.யுத்2:18 99/3
விடற்கு அரும் வினை அற சிந்தி மெய் உயிர் – கம்.யுத்2:18 109/2
திட்டியின் விடத்து நாகம் அனையன சிந்தி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 190/4
தூர்த்தனன் இராமன் தம்பி அவை எலாம் துணித்து சிந்தி
கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 191/3,4
மேலவன் சிரத்தை சிந்தி வில்லையும் துணித்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:18 199/4
இன்னது ஓர் தன்மை எய்தி இராக்கதர் இரிந்து சிந்தி
பொன் நகர் புக்கார் இப்பால் பூசல் கண்டு ஓடி போன – கம்.யுத்2:18 259/1,2
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் – கம்.யுத்2:19 70/1
சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான் – கம்.யுத்2:19 71/1
உம்பரும் உணர்வு சிந்தி ஒடுங்கினார் உலகம் யாவும் – கம்.யுத்2:19 103/3
சித்திரத்தினில் சிந்தி இராவணன் – கம்.யுத்2:19 123/3
தேரினும் இருவர் சென்றார் செம் தழல் பகழி சிந்தி
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் – கம்.யுத்2:19 172/2,3
பொன் சென்ற வடிம்பின் வாளி புகையொடு பொறியும் சிந்தி
முன் சென்ற முதுகில் பாய பின் சென்ற மார்பம் உற்ற – கம்.யுத்2:19 196/3,4
தேரொடும் புரண்டு வீழ சிந்தி என் சிந்தை செப்பும் – கம்.யுத்2:19 211/2
எழ மிசை உலகம் மேல் மேல் ஏங்கிட இரிந்து சிந்தி
மழை விழ மலைகள் கீற மாதிரம் பிளக்க மாதோ – கம்.யுத்2:19 273/3,4
எரி கணை சிந்தி காலின் எய்தினான் தன்னோடு ஏற்றான் – கம்.யுத்3:21 32/3
சிங்கத்தின் நாதம் வந்து செவி புக விலங்கு சிந்தி
எங்கு உற்ற என்னா-வண்ணம் இரிந்தது ஈது அன்றி ஏழை – கம்.யுத்3:22 13/2,3
தேரிடை நின்று வீழ்ந்தார் சிலர் சிலர் படைகள் சிந்தி
பாரிடை இருந்து வீழ்ந்து பதைத்தனர் பைம் பொன் இஞ்சி – கம்.யுத்3:22 34/2,3
திணி நெடு மரம் ஒன்று ஆழி வாள் மழு தாக்க சிந்தி
பணை நெடு முதலும் நீங்க பாங்கு உறை பறவை போல – கம்.யுத்3:28 38/3,4
ஓடி எங்கணும் சிந்தி ஒளித்தனர் – கம்.யுத்3:29 4/4
இரிந்து சேனை சிந்தி யாரும் இன்றி ஏக நின்று நம் – கம்.யுத்3:31 73/1
தீ மொய்த்த அனைய செம் கண் அரக்கரை முழுதும் சிந்தி
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் – கம்.யுத்3:31 229/1,2
அசும்பு சிந்தி நொந்து உலைவுற தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – கம்.யுத்4:35 28/4
எரியாநிற்கும் பல் தலை மூன்றும் எரி சிந்தி
திரியாநிற்கும் தேவர்கள் ஓட திரள் ஓட – கம்.யுத்4:37 127/1,2
சிந்தி ஓடு கலையுடை தேர்-கொலோ – கம்.யுத்4:40 9/3

மேல்


சிந்திக்க (1)

சிந்திக்க தீரும் பிணியாள் செறேற்க – பரி 20/68

மேல்


சிந்திட (10)

செய்ய மா தலை சிந்திட திசை உற சென்ற – கம்.ஆரண்:7 81/3
அரிந்து போந்தன சிந்திட திசைதிசை அகற்றி – கம்.ஆரண்:7 85/2
சிந்திட கரு நிறத்து அரியினை தேடுவான் – கம்.கிட்:5 3/4
இந்தனங்களின் வெந்து எரி சிந்திட
முந்து அனங்க வசந்தன் முகம் கெட – கம்.சுந்:6 26/2,3
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ – கம்.சுந்:13 27/1
சிரற்றின பார்ப்பினின் சிந்தை சிந்திட
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து – கம்.யுத்2:16 264/2,3
சிதைய ஆயிரம் பாய் பரி சிந்திட
வதையின் மற்றொரு கூற்று என மாருதி – கம்.யுத்2:19 127/2,3
திரை கடல் பெரும் படை இரிந்து சிந்திட
மரத்தினின் புடைத்து அடர்த்து உருத்த மாருதி – கம்.யுத்3:27 69/1,2
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் – கம்.யுத்3:31 109/1
அனைய சிந்திட ஆண்தகை வீரனும் – கம்.யுத்4:37 166/1

மேல்


சிந்தித்தது (1)

சிந்தித்தது உதவும் தெய்வ மணி விளக்கு ஒளிரும் சேக்கை – கம்.சுந்:2 104/2

மேல்


சிந்தித்தான் (1)

தீயின் ஆகுதி செல்வனும் சிந்தித்தான் – கம்.அயோ:14 6/4

மேல்


சிந்தித்து (2)

என்று சிந்தித்து இளையவன் பார்த்து இரு – கம்.அயோ:10 51/1
ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த – கம்.யுத்2:18 270/1

மேல்


சிந்தித்தும் (1)

உண்ணாது உயங்கும் மா சிந்தித்தும்
ஒரு கை பள்ளி ஒற்றி ஒரு கை – முல் 74,75

மேல்


சிந்திப்பது (1)

திறங்கள் என் பல சிந்திப்பது இவன் தலை சிதறி – கம்.சுந்:12 51/3

மேல்


சிந்திப்பார் (1)

தேசத்தார் என்னை என்னே சிந்திப்பார் என்று தீயும் – கம்.யுத்2:19 209/3

மேல்


சிந்திய (14)

தழங்கு கழி சிந்திய தரம் பயில் தரங்கத்து – கம்.பால:15 22/3
சின்னம் தரும் மலர் சிந்திய செறி நந்தனவனம் நல் – கம்.அயோ:7 7/3
சிந்திய குரிசில் அ செம்மல் சேந்த கண் – கம்.அயோ:14 82/3
தென் புலம் தங்கு எரி நரகில் சிந்திய
என்பு இல் பல் உயிர் என வெம்மை எய்தினார் – கம்.கிட்:14 21/3,4
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் – கம்.சுந்:10 34/2
தேன் அகத்த மலர் பல சிந்திய
கானகத்து மயில் அன்ன காட்சியார் – கம்.சுந்:13 4/3,4
சிந்திய மொழியன் தீந்த சென்னியன் திகைத்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்1:7 3/2
நன்கு ஒடித்து நறும் கிரி சிந்திய
பொன் கொடி துவலை பொதிந்து ஓடுவ – கம்.யுத்1:8 62/1,2
எல் சிந்திய எரி சிந்தின இகலோன் மணி அகலம் – கம்.யுத்2:15 175/4
செயிர் ஒப்புறும் இந்திரர் சிந்திய நாள் – கம்.யுத்2:18 61/2
சிந்திய கண்ணின் நீரர் ஏங்குவார் தம்மை தேற்றி – கம்.யுத்3:24 19/2
திடலும் வெம் புரவியும் தேரும் சிந்திய
உடலும் வன் தலைகளும் உதிரத்து ஓங்கு அலை – கம்.யுத்3:27 54/2,3
சிறந்தது சரங்கள் பாய சிந்திய சிரத்த ஆகி – கம்.யுத்3:28 58/2
கண்ணின் சிந்திய தீ கடு வேகத்த – கம்.யுத்4:37 41/3

மேல்


சிந்தியா (5)

சிந்தியா நொந்து தேய் பொழுது தெறு சீத நீர் – கம்.கிட்:1 38/3
இருந்து நோக்கி நொந்து இறைவன் சிந்தியா
பொருந்து நன் மனைக்கு உரிய பூவையை – கம்.கிட்:3 35/2,3
தெவ் அடக்கும் வென்றியானும் நன்று இது என்று சிந்தியா – கம்.கிட்:7 10/4
சென்றனன் துணைவரும் தானும் சிந்தியா
நின்றனன் பின்னரும் நீதி சான்றன – கம்.யுத்1:4 9/2,3
திண் நெடும் கொற்றமும் வலியும் சிந்தியா
நண்ணினன் நடந்து எதிர் நமனை இன்று இவன் – கம்.யுத்2:16 301/2,3

மேல்


சிந்தியாதவர் (1)

சிந்தியாதவர் யார் அவை நம்மை என் செய்த – கம்.யுத்1:2 106/4

மேல்


சிந்தியாதான் (1)

தீயன பொறுத்தி என்றான் சிறியன சிந்தியாதான் – கம்.கிட்:7 125/4

மேல்


சிந்தியாமை (1)

செய்வன செய்தல் யாண்டும் தீயன சிந்தியாமை
வைவன வந்தபோதும் வசை_இல இனிய கூறல் – கம்.கிட்:9 11/1,2

மேல்


சிந்தியாயோ (1)

சின்னபின்னங்கள் செய்த அதனை நீ சிந்தியாயோ – கம்.சுந்:3 130/4

மேல்


சிந்தியார் (1)

சிறியாரோ உபகாரம் சிந்தியார் – கம்.கிட்:8 6/4

மேல்


சிந்தியான் (1)

சின்னம் என்றும் தனிமையும் சிந்தியான்
மன்னர் மன்னவன் செம்மல் மரபினால் – கம்.ஆரண்:9 16/2,3

மேல்


சிந்தியே (1)

செயலுடை புது மலர் பொற்ப சிந்தியே – கம்.அயோ:10 47/4

மேல்


சிந்தியேன் (1)

இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின் – புறம் 376/18

மேல்


சிந்தின (49)

பொரிந்தன கலவைகள் பொரியின் சிந்தின
எரிந்த வெம் கனல் சுட இழையில் கோத்த நூல் – கம்.பால:10 50/2,3
காந்தின மணியும் முத்தும் சிந்தின கலாபம் சூழ்ந்த – கம்.பால:14 57/2
சிந்தின அணி மணி சிதறி வீழ்ந்தன – கம்.அயோ:4 172/1
உலந்து வீழ்தலின் சிந்தின உதிரத்தில் மடவார் – கம்.அயோ:10 6/2
சிந்தின தெறித்து உக செறிந்த தோளினார் – கம்.ஆரண்:7 41/2
தலை சிந்தின விழி சிந்தின தழல் சிந்தின தரை மேல் – கம்.ஆரண்:7 101/1
தலை சிந்தின விழி சிந்தின தழல் சிந்தின தரை மேல் – கம்.ஆரண்:7 101/1
தலை சிந்தின விழி சிந்தின தழல் சிந்தின தரை மேல் – கம்.ஆரண்:7 101/1
மலை சிந்தினபடி சிந்தின வரி சிந்துரம் மழை போல் – கம்.ஆரண்:7 101/2
சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு – கம்.ஆரண்:7 101/3
சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு – கம்.ஆரண்:7 101/3
சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு – கம்.ஆரண்:7 101/3
உலை சிந்தின பொறி சிந்தின உயிர் சிந்தின உடலம் – கம்.ஆரண்:7 101/4
உலை சிந்தின பொறி சிந்தின உயிர் சிந்தின உடலம் – கம்.ஆரண்:7 101/4
உலை சிந்தின பொறி சிந்தின உயிர் சிந்தின உடலம் – கம்.ஆரண்:7 101/4
எய்த நகை வந்தது எரி சிந்தின கண் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 51/2
சிந்தின நயனம் வந்தனைய செய்கையான் – கம்.ஆரண்:14 82/4
திக்கயங்களும் மத செருக்கு சிந்தின
உக்கன உரும் இனம் உலைந்த உம்பரும் – கம்.கிட்:7 17/2,3
சிந்தின மணி முடி சிகரம் தீண்டவே – கம்.கிட்:7 18/4
இடித்த வாய் உகும் உரும் இனத்தின் சிந்தின
தடித்து வீழ்வன என தகர்ந்து சிந்தின – கம்.கிட்:7 20/2,3
தடித்து வீழ்வன என தகர்ந்து சிந்தின
வடித்த தோள் வலயத்தின் வயங்கு காசு-அரோ – கம்.கிட்:7 20/3,4
செல்லிடை பிறந்த செம் கனல்கள் சிந்தின
அல்லிடை மணி சிறந்து அழல் இயற்றல் போல் – கம்.கிட்:10 15/3,4
தெரியுமால் மங்கல கலசம் சிந்தின
விரியுமால் விளக்கினை விழுங்குமால் இருள் – கம்.சுந்:3 45/3,4
சிந்தின வெய்ய என்று எண்ணி தீர்ந்தனன் – கம்.யுத்1:5 1/4
சீர்த்த பேர் அணை-தன்னையும் சிந்தின
வார்த்தது அன்ன மதிலின் வரம்பு-கொண்டு – கம்.யுத்2:15 13/2,3
சென்று தீயவர் ஆர் உயிர் சிந்தின
குன்றின் வீழும் உருமின் குழுவினே – கம்.யுத்2:15 23/3,4
செ வழி கோதையின் தெறிக்க சிந்தின
எவ்வழி மருங்கினும் இரிந்த வானரம் – கம்.யுத்2:15 123/3,4
வில் சிந்தின நெடு நாண் நிமிர் கரை சிந்தின விரி நீர் – கம்.யுத்2:15 175/1
வில் சிந்தின நெடு நாண் நிமிர் கரை சிந்தின விரி நீர் – கம்.யுத்2:15 175/1
கல் சிந்தின குல மால் வரை கதிர் சிந்தின சுடரும் – கம்.யுத்2:15 175/2
கல் சிந்தின குல மால் வரை கதிர் சிந்தின சுடரும் – கம்.யுத்2:15 175/2
பல் சிந்தின மத யானைகள் படை சிந்தினர் எவரும் – கம்.யுத்2:15 175/3
எல் சிந்திய எரி சிந்தின இகலோன் மணி அகலம் – கம்.யுத்2:15 175/4
விரிந்து சிந்தின வானத்து மீனொடு விமானம் – கம்.யுத்2:15 191/2
சிரங்களை சிதறின உடலை சிந்தின
கரங்களை கழல்களை ஒடிய காதின – கம்.யுத்2:19 45/2,3
திடர் கிடந்தன சிந்தின தேர் திரள் – கம்.யுத்2:19 137/2
சிந்தின காதலர்க்கு இயைந்த தேரிடை – கம்.யுத்3:22 51/3
செல்லும் பொறி சிந்தின சென்றனவால் – கம்.யுத்3:27 25/3
சென்றன பெரும் படை இரிந்து சிந்தின – கம்.யுத்3:27 66/4
கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல் – கம்.யுத்3:27 112/3
துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும் – கம்.யுத்3:31 112/3
செறுத்த வீரர் பெரும் படை சிந்தின
பொறுத்த சோரி புக கடல் புக்கன – கம்.யுத்3:31 127/1,2
படு மத கரி பரி சிந்தின பனி வரை இரதம் அவிந்தன – கம்.யுத்3:31 214/1
அடு புலி அவுணர்-தம் மங்கையர் அலர் விழி அருவிகள் சிந்தின
கடு மணி நெடியவன் வெம் சிலை கணகண கணகண எனும்-தொறும் – கம்.யுத்3:31 214/3,4
பூண முந்தின சிந்தின பூ மழை – கம்.யுத்4:37 38/2
இடையூறு உற சிதைந்தாங்கு-என சரம் சிந்தின விறலும் – கம்.யுத்4:37 49/2
உரிந்தன உடு குலம் உதிர்ந்து சிந்தின
நெரிந்தன நெடு வரை குடுமி நேர் முறை – கம்.யுத்4:37 62/2,3
திசை நிலை கட கரி செருக்கு சிந்தின
அசைவு இல வேலைகள் ஆர்க்க அஞ்சின – கம்.யுத்4:37 81/1,2
வினையம் போல சிந்தின வீரன் சரம் வெய்ய – கம்.யுத்4:37 129/4

மேல்


சிந்தின-போல் (1)

செல்லோடு எழு மா முகில் சிந்தின-போல்
வில்லோடும் விழுந்த மிடல் கரமே – கம்.யுத்3:31 197/3,4

மேல்


சிந்தினபடி (2)

மலை சிந்தினபடி சிந்தின வரி சிந்துரம் மழை போல் – கம்.ஆரண்:7 101/2
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் – கம்.சுந்:10 38/2

மேல்


சிந்தினர் (10)

சிந்தினர் களித்தனர் அறமும் தேவரும் – கம்.பால:5 65/2
சிந்தினர் திரிவாரும் செழு மலர் சொரிவாரும் – கம்.பால:23 24/2
சேல் உடை நெடு நல் நீர் சிந்தினர் விளையாட – கம்.அயோ:8 33/2
செம் கையில் அரிசியும் மலரும் சிந்தினர்
மங்கல முறை மொழி கூறி வாழ்த்தவே – கம்.ஆரண்:10 21/3,4
சிந்தினர் மேல் இனி செயல் என் ஆம்-கொலோ – கம்.ஆரண்:13 53/4
தேவரும் அடங்கினர் இயக்கர் சிந்தினர்
தா வரும் தானவர் தருக்கு தாழ்ந்தனர் – கம்.யுத்1:2 23/1,2
சிந்தினர் இரிந்து போக சேனையும் யானும் சென்று – கம்.யுத்1:9 70/2
பல் சிந்தின மத யானைகள் படை சிந்தினர் எவரும் – கம்.யுத்2:15 175/3
விழுந்து சிந்தினர் என்றனன் வீடணன் விரைவான் – கம்.யுத்4:35 35/4
திரிந்தனர் மரமும் கல்லும் சிந்தினர் திசையோடு அண்டம் – கம்.யுத்4:37 4/3

மேல்


சிந்தினர்கள் (1)

சிந்தினர்கள் மாதலி கடாவி நன் சென்றான் – கம்.யுத்4:36 15/4

மேல்


சிந்தினவோ (1)

அருந்தி அகல்வான் சிந்தினவோ ஆவி உரைத்தி ஆம் அன்றே – கம்.கிட்:1 25/4

மேல்


சிந்தினள் (1)

கிளை கொள் மேகலை சிந்தினள் கிண்கிணியோடும் – கம்.அயோ:3 2/2

மேல்


சிந்தினன் (4)

சிந்தினன் மணலின் வேதி தீது அற இயற்றி தெண் நீர் – கம்.ஆரண்:13 134/3
தினையும் மாத்திரை துணிபட முறைமுறை சிந்தினன் சரம் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 326/4
சிந்தினன் சர மாரி திசைதிசை – கம்.யுத்2:19 135/3
சிந்தினன் இராவணன் எரியும் செம் கணான் – கம்.யுத்4:37 74/4

மேல்


சிந்தினார் (2)

சென்று வீழ நிருதர்கள் சிந்தினார்
பொன்றி வீழ்ந்த புரவியும் பூட்கையும் – கம்.யுத்2:15 58/3,4
தீரர் என்று அமரர் பேசி சிந்தினார் தெய்வ பொன் பூ – கம்.யுத்3:28 30/4

மேல்


சிந்தினான் (7)

வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் – கம்.யுத்2:19 62/4
தீய வெம் கணை ஐம்பது சிந்தினான் – கம்.யுத்2:19 128/4
சிந்தினான் கணை தேவரை வென்றவன் – கம்.யுத்2:19 159/3
சிந்தினான் சரம் இலக்குவன் முகம்-தொறும் திரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 110/4
தெறித்து சிந்த சர மழை சிந்தினான் – கம்.யுத்3:31 132/4
செல் ஒன்று கணைகள் ஐயன் சிந்தினான் செப்பி வந்த – கம்.யுத்4:37 15/3
செல் உண்டால் அன்னது ஓர் கணை சிந்தினான் – கம்.யுத்4:37 184/4

மேல்


சிந்தினென் (1)

சிந்தினென் மனித்தரோடு அ குரங்கினை தீர்ப்பென் என்றான் – கம்.யுத்3:26 10/3

மேல்


சிந்தினோன் (1)

சிறு விலை எளியவர் உணவு சிந்தினோன்
நறியன அயலவர் நாவில் நீர் வர – கம்.அயோ:11 109/2,3

மேல்


சிந்து (14)

சிந்து மேகலை சிந்தையும் செய்கலார் – கம்.பால:14 41/2
தண் நல் கடலில் துளி சிந்து தரங்கம் நீங்கி – கம்.பால:16 42/1
சிந்து தே மலர் மாரி சிறந்திட – கம்.பால:21 45/2
தேன் நனை குழலார் ஏறும் அம்பிகள் சிந்து முத்தம் – கம்.அயோ:13 59/2
சிந்து சோரியொடு சாரிகை திரிந்தனன்-அரோ – கம்.ஆரண்:1 36/2
சிந்து ஓடு அரி ஒண் கண் திலோத்தமை காதல் செற்ற – கம்.கிட்:7 48/3
சிந்து ஆரத்தின் செச்சை அணிந்தாள் தெளி நூல் யாழ் – கம்.சுந்:2 78/1
சிந்து நுண் துளியின் சீகர திவலை உருக்கிய செம்பு என தெறிப்ப – கம்.சுந்:3 87/4
சிந்து வார் அம் புரை திரை சேர்ந்தன – கம்.சுந்:6 34/2
சிந்து அ வானம் திரிந்து உக செம் மணி – கம்.சுந்:6 35/3
சிந்து என திருத்திய தெறு கண் தெய்வமோ – கம்.சுந்:12 67/4
கால இருள் சிந்து கதிரோன் மதலை கண்ணுற்று – கம்.யுத்1:12 7/1
சிந்து ரத்தம் துதைந்து எழும் செச்சையான் – கம்.யுத்1:14 42/2
சிந்து ஒக்கும் சொல்லினார் உன் தேவியர் திருவின் நல்லார் – கம்.யுத்3:29 38/2

மேல்


சிந்துக (1)

தேவு வன் தலை சிந்துக நீ என – கம்.சுந்:5 21/2

மேல்


சிந்துகின்ற (1)

சிந்துகின்ற நறும் தரள கண்ணீர் ததும்பி திரைத்து எழுந்து – கம்.யுத்1:1 8/3

மேல்


சிந்துதல் (1)

சிந்துதல் கண்டு நீ இருந்து தேம்புதல் – கம்.யுத்2:16 84/2

மேல்


சிந்துபு (1)

சேயரி குவளை முத்தம் சிந்துபு சீறி போனாள் – கம்.ஆரண்:11 66/4

மேல்


சிந்தும் (13)

அடர்ந்த வந்து அனங்கன் நெஞ்சு அழன்று சிந்தும் அம்பு எனும் – கம்.பால:13 52/1
கூனொடு குறளும் சிந்தும் சிலதியர் குழாமும் கொண்ட – கம்.பால:14 68/1
சிந்தும் சந்த தே மலர் நாடி திரிவாரும் – கம்.பால:17 23/4
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ – கம்.அயோ:3 57/2
இடை இடை மலர் சிந்தும் இன மரம் இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 16/2
சினம் மிக கனல் பொறி சிந்தும் செம் கணார் – கம்.கிட்:14 15/4
கொய் நாகம் நறும் தேன் சிந்தும் குன்றிடை குதியும் கொண்டான் – கம்.சுந்:14 2/4
தேரிடை எற்றும் எட்டு திசையினும் செல்ல சிந்தும்
தூரிடை மரத்து மோதும் மலைகளில் புடைக்கும் சுற்றி – கம்.யுத்2:16 174/3,4
தண்டல் இல் பெரும் படை சிந்தும் தக்கது ஓர் – கம்.யுத்2:16 263/2
தலைத்தலை மயங்கி வீழும் தன்மையின் தலைகள் சிந்தும்
கொலை_தலை வாளி பாய குன்று அன குவவு தோளார் – கம்.யுத்2:19 197/2,3
தின்றனென்-எனினும் உண்டாம் பழி என சீற்றம் சிந்தும்
குன்று அன தோற்றத்தான்-தன் கொடி நெடும் தேரின் நேரே – கம்.யுத்4:37 12/2,3
பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான் – கம்.யுத்4:37 130/2
விருதை சிந்தும் வில்லின் வலித்து செலவிட்டான் – கம்.யுத்4:37 137/3

மேல்


சிந்தும்படி (1)

சிந்தும்படி கண்டு சிரித்திடுவீர் – கம்.ஆரண்:12 79/4

மேல்


சிந்துமா-போல் (1)

செயிர் அறு பொறியும் அந்தக்கரணமும் சிந்துமா-போல்
அயில் எயிற்று அரக்கர் உள்ளார் ஆற்றலர் ஆகி ஆன்ற – கம்.யுத்3:28 55/2,3

மேல்


சிந்துமால் (2)

திசையும் ஆகாயமும் செறிய சிந்துமால்
குசை கொள் பாய் பரியொடும் கொற்ற வேலொடும் – கம்.சுந்:9 37/2,3
முடி அறும் முரசு அறும் முழுதும் சிந்துமால் – கம்.யுத்3:22 49/4

மேல்


சிந்துர (10)

சிந்துர பவள செ வாய் செம் கையின் புதைத்து மற்றை – கம்.அயோ:3 108/2
சிந்துர பவள செ வாய் முறுவலன் சிகர செவ்வி – கம்.ஆரண்:11 69/3
சிந்துர கால் சிரம் செக்கர் சூடிய – கம்.ஆரண்:13 6/3
சிந்துர செம் தீ காட்டு ஓர் மை வரை சேக்கை கொண்டார் – கம்.ஆரண்:14 1/2
சேனை காவலன் இந்திரன் சிந்துர சென்னி – கம்.யுத்1:5 47/1
சிந்துர தட வரை எறிய சேணிடை – கம்.யுத்1:8 13/1
சிந்துர கிரிகள் தாவி திரிந்தனன் தேவர் உண்ண – கம்.யுத்1:14 24/3
சிந்துர களிறு கூடம் புக்கு என கோயில் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 5/4
சிந்துர செம் பசும் குருதி திசைகள்-தொறும் திரை ஆறா – கம்.யுத்2:16 348/1
சிந்துர பவள செ வாய் தேம் பசும் பாகு தீற்றி – கம்.யுத்4:40 33/3

மேல்


சிந்துரங்களின் (1)

சிந்துரங்களின் பருமமும் பகழியும் தேரும் – கம்.யுத்3:22 54/1

மேல்


சிந்துரத்தை (1)

மாடு உழுத நறும் கலவை வய களிற்றின் சிந்துரத்தை மாறுகொள்ள – கம்.சுந்:2 215/2

மேல்


சிந்துரம் (3)

மலை சிந்தினபடி சிந்தின வரி சிந்துரம் மழை போல் – கம்.ஆரண்:7 101/2
சிந்துரம் வய புரவி தேர் திசை பரப்பி – கம்.ஆரண்:9 2/2
சிந்துரம் பயில் வாய்ச்சியர் பலரையும் தெரிந்து – கம்.சுந்:2 136/2

மேல்


சிந்துரமும் (1)

சிந்துரமும் இங்கு இவை செறிந்த மத வேழ – கம்.அயோ:3 97/2

மேல்


சிந்துராகத்தின் (1)

சிந்துராகத்தின் செறி துகில் கச்சொடு செறிய – கம்.சுந்:12 42/1

மேல்


சிந்துராகத்தொடும் (1)

சிந்துராகத்தொடும் திரள் மணி சுடர் செறிந்து – கம்.கிட்:14 3/1

மேல்


சிந்துவ (5)

சிந்துவ முத்து_இனம் அவை திரட்டுவார் – கம்.பால:3 44/2
சின்ன மென் மலர் மான சிந்துவ பல காணாய் – கம்.அயோ:9 14/4
வெருவுவ சிந்துவ குவிவ விம்மலோடு – கம்.ஆரண்:15 3/3
சென்று அரிதர மழை சிந்துவ மதமலை – கம்.யுத்2:18 128/4
கூறு ஆயின கனல் சிந்துவ குடிக்க புனல் குறுகி – கம்.யுத்4:37 53/3

மேல்


சிந்துவாயோ (1)

சீரிய_அல்ல சொல்லி தலை பத்தும் சிந்துவாயோ – கம்.சுந்:3 113/4

மேல்


சிந்துவார (1)

சிந்துவார தரு நறை தேக்கு அகில் – கம்.கிட்:11 19/1

மேல்


சிந்துவாரம் (2)

வஞ்சி பித்திகம் சிந்துவாரம்
தும்பை துழாஅய் சுடர் பூ தோன்றி – குறி 89,90
சிந்துவாரம் திசை-தொறும் சென்றன – கம்.சுந்:6 34/1

மேல்


சிந்துவான் (1)

திண் திறல் அரக்கர்-தம் செருக்கு சிந்துவான்
தண்டல்_இல் தன் உரு கரந்த தன்மையான் – கம்.சுந்:12 13/1,2

மேல்


சிந்துவும் (1)

சிந்துவும் தன் நிலை குலைய சேண் உற – கம்.யுத்2:16 307/3

மேல்


சிந்துவென் (5)

சிந்துவென் அயர்வுறு சிந்தை சீரிதால் – கம்.சுந்:12 19/4
வரங்கள் சிந்துவென் என்றனன் மற்று எமை – கம்.யுத்1:9 64/2
சிந்தை ஒழிய பிறர் அறியின் சிரமும் வரமும் சிந்துவென் என்று – கம்.யுத்3:23 2/3
சிந்துவென் என்று செறுத்து உரை செய்தான் – கம்.யுத்3:26 30/3
சிந்துவென் வாளினில் என்று செறுத்தான் – கம்.யுத்3:26 36/3

மேல்


சிந்துறு (1)

ஈசன் விடு சர மாரியும் எரி சிந்துறு தறுகண் – கம்.யுத்4:37 57/1

மேல்


சிந்தூரத்தொடு (1)

நடுக்கு உறு சந்தம் சிந்தூரத்தொடு நரந்தம் நாகம் – கம்.பால:1 13/2

மேல்


சிந்தூரம் (1)

திசை ஆளும் மத கரியை சிந்தூரம் அப்பிய போல் சிவந்த மாதோ – கம்.பால:11 14/4

மேல்


சிந்தை (104)

கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே – புறம் 279/1
இடம் கொள் சாயல் கண்டு இளைஞர் சிந்தை போல் – கம்.பால:2 52/1
தீது_அற முயலின் ஐய சிந்தை_நோய் தீரும் என்றான் – கம்.பால:5 27/4
கொடுத்த மைந்தரை கொண்டு சிந்தை முந்து – கம்.பால:6 19/1
செறிந்த தாரவன் சிந்தை கருத்து எலாம் – கம்.பால:7 36/3
மங்கைமார் சிந்தை போல தூயது மற்றும் கேளாய் – கம்.பால:8 6/2
சிந்தை உவந்து எதிர் என் செய் என்றான் – கம்.பால:8 15/1
அவ்வியம் அவித்த சிந்தை முனிவனை அற்றம் நோக்கி – கம்.பால:9 17/3
அங்கு இயன்று அனங்கன் எய்த அம்பின் வந்த சிந்தை நோய் – கம்.பால:13 51/2
வார் உடை வன முலை மகளிர் சிந்தை போல் – கம்.பால:14 20/2
கோது இல் சிந்தை வசிட்டனும் கோசிக – கம்.பால:21 41/2
தெய்வம் என உற்ற உடல் சிந்தை வசம் அன்றோ – கம்.பால:22 34/4
சென்னி புனைந்தாள் சிந்தை உவந்தார் – கம்.பால:23 95/2
பரிவு அறு சிந்தை அ பரசுராமன் கை – கம்.பால:24 43/1
திரண்ட தோளினன் இப்படி செப்பலும் சிந்தை
புரண்டு மீது இட பொங்கிய உவகையர் ஆங்கே – கம்.அயோ:1 31/1,2
பரிந்த சிந்தை அ மன்னவன் கருதிய பயனும் – கம்.அயோ:1 33/2
சிந்தை என் செய திகைத்தனை இனி சில நாளில் – கம்.அயோ:2 80/1
சிந்தை திரிந்து திகைத்து அயர்ந்து வீழ்ந்தான் – கம்.அயோ:3 24/3
குஞ்சரம் அனையார் சிந்தை கொள் இளையார் – கம்.அயோ:3 68/1
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் – கம்.அயோ:4 6/2
சிந்தை தளர்வு உற்று அயர்தல் சிறிதும் இலெனாய் இன் சொல் – கம்.அயோ:4 87/1
சிந்தை தெளிந்தோய் தெரி எமக்கு ஈது என்று உரைத்தார் – கம்.அயோ:4 89/4
சிந்தை என் புகல்வது தேவர் உள்ளமும் – கம்.அயோ:4 182/3
திக்கு நோக்கிய தீவினை பயன் என சிந்தை
நெக்கு நோக்குவோர் நல்வினை பயன் என நேர்வோர் – கம்.அயோ:4 210/1,2
தேர் கொண்டு வள்ளல் வந்தான் என்று தம் சிந்தை உந்த – கம்.அயோ:6 9/1
நொந்த சிந்தை இளையவன் நோக்கினான் – கம்.அயோ:10 53/2
சிந்தை ஆர தழுவினள் தீது_இலர் – கம்.அயோ:11 41/2
சிந்தை வெம் கொடும் துயர் தீர்கலாது என்றான் – கம்.அயோ:11 57/4
சிந்தை யாவதும் தெரிய கூறினான் – கம்.அயோ:14 101/4
சிந்தை தேர்வு உற தெரிய நோக்கினால் – கம்.அயோ:14 105/2
பசைந்த சிந்தை நீ பரிவின் வையம் என் – கம்.அயோ:14 112/1
தெள்ளிய குலத்தோர் செய்கை சிக்கு_அற சிந்தை நோக்கி – கம்.அயோ:14 116/3
தீரும் எஞ்சி என நெஞ்சின் உறு சிந்தை தெரிய – கம்.ஆரண்:1 22/3
அவசம் ஆய் சிந்தை அழிந்து அயலே நின்றான் அறியாதான் போல அறிந்த எலாம் சொல்வான் – கம்.ஆரண்:2 26/4
சிந்தை எண்ணி அகத்தியன் சேர்க என – கம்.ஆரண்:3 26/3
போக முனி சிந்தை தொடர கடிது போனான் – கம்.ஆரண்:3 59/4
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் – கம்.ஆரண்:4 41/2
நல் நுதல் மகளிர் சிந்தை நல் நெறி பால அல்ல – கம்.ஆரண்:6 37/2
காந்தர்ப்பம் என்பது உண்டால் காதலின் கலந்த சிந்தை
மாந்தர்க்கும் மடந்தைமார்க்கும் மறைகளே வகுத்த கூட்டம் – கம்.ஆரண்:6 47/1,2
இனிய சிந்தை இராமனும் ஏகினான் – கம்.ஆரண்:9 26/2
ஆரம் உண்டு எரிந்த சிந்தை அயர்கின்றான் அயல் நின்றாரை – கம்.ஆரண்:10 105/3
தேவரும் வானம் தன்னில் தேவரும் சிந்தை சிந்த – கம்.ஆரண்:10 169/4
பொருந்திய பயத்தன் சிந்தை பொருமுற்று வெருவுகின்றான் – கம்.ஆரண்:11 1/2
புனை_இழை காட்டு அது என்று போயினான் பொறாத சிந்தை
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா – கம்.ஆரண்:11 55/2,3
மானமும் சினமும் தாதை மரணமும் மைந்தர் சிந்தை
ஞானமும் துயரும் தம்முள் மலைந்து என நலிந்த அன்றே – கம்.ஆரண்:14 2/3,4
ஆரியர் சிந்தை அலக்கண் அறிந்தான் – கம்.ஆரண்:14 35/1
அழுந்திய சிந்தை அரக்கி அலக்கண் – கம்.ஆரண்:14 41/1
தேடா-நின்ற என் உயிரை தெரிய கண்டாய் சிந்தை உவந்து – கம்.கிட்:1 26/3
அவா முதல் அறுத்த சிந்தை அனகனும் அரியின் வேந்தும் – கம்.கிட்:3 21/3
தீது தீர்ப்பது என் சிந்தை கருத்து-அரோ – கம்.கிட்:7 108/4
சிந்தை நல் அறத்தின் வழி சேறலால் – கம்.கிட்:7 116/1
திரு மறு மார்பன் ஏவல் சென்னியில் சேர்த்தி சிந்தை
ஒருமையின் நிறுவி மும்மை உலகினும் உயர்தி அன்றே – கம்.கிட்:7 140/3,4
தீ உறு மெழுகின் சிந்தை உருகினன் செம் கண் வாலி – கம்.கிட்:7 151/2
செரு ஆர் தோள நின் சிந்தை உளேன் என்னின் – கம்.கிட்:8 10/1
அறம் கருது சிந்தை முனி அந்தணரின் ஆலி – கம்.கிட்:10 74/2
கோது_இல் சிந்தை அனுமனை கூவுவான் – கம்.கிட்:11 25/3
தீர்வினை சென்று நின்ற சீற்றத்தான் சிந்தை செய்தான் – கம்.கிட்:11 67/2
திருந்து_இழை-திறத்தினால் தெளிந்த சிந்தை நீ – கம்.கிட்:11 130/3
செம்மலை நீக்குதும் சிந்தை தீது என – கம்.கிட்:14 16/2
வெவ் விழைவு இல் சிந்தை நெடு மாருதி விரித்தான் – கம்.கிட்:14 53/4
முனைவரும் மறை வலோரும் முந்தை_நாள் சிந்தை மூண்ட – கம்.கிட்:15 34/1
வெருண்டார் சிந்தை வியந்து விம்முவார் – கம்.கிட்:16 51/4
சொன்னார் சொற்றது சிந்தை தோய்வு உற – கம்.கிட்:16 52/3
ஏம்பல் வர தன் சிந்தை தெரிப்பான் இவை சொன்னான் – கம்.கிட்:17 20/4
சீர் மேல் படராது என சிந்தை உணர்ந்து செல்வான் – கம்.சுந்:1 42/2
தோன்றுற்று நின்றாள் சுரசை பெயர் சிந்தை தூயாள் – கம்.சுந்:1 53/4
தளர்ந்த சிந்தை தம் இடையினும் நுடங்கிட உயிரொடு தடுமாறி – கம்.சுந்:2 190/2
தே இயல் நேமியானின் சிந்தை மெய் திருவின் ஏக – கம்.சுந்:2 211/1
அறம் தரு சிந்தை என் ஆவி நாயகன் – கம்.சுந்:3 34/2
தீய வல் அரக்கிமார்கள் தெழித்து இழித்து உரப்பி சிந்தை
மேயின வண்ணம் எல்லாம் விளம்புவான் உடன்று மிக்கார் – கம்.சுந்:3 147/3,4
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்ந்து தெளிவோடும் – கம்.சுந்:5 9/2
மேவு சிந்தை_இல் மாதரை மெய் தொடின் – கம்.சுந்:5 21/1
என்று சிந்தை களித்து உவந்து ஏத்தினான் – கம்.சுந்:5 27/3
சிந்தை உறு வெம் துயர் தவிர்த்து இனிது செல்வேன் – கம்.சுந்:6 7/4
சிந்தை செய் நலத்தினும் சீதை வானவர் – கம்.சுந்:12 19/2
சிந்துவென் அயர்வுறு சிந்தை சீரிதால் – கம்.சுந்:12 19/4
அற்பின் நார் அறாத சிந்தை அனுமனும் சனகன் பாவை – கம்.சுந்:12 126/3
சிந்தை தளராது அறம் பிழையா செய்கையாய் – கம்.யுத்1:3 166/2
தெருளுறு சிந்தை வந்த தேற்றம் ஈது ஆகின் செய்யும் – கம்.யுத்1:4 124/3
தீர்வு அரும் இன்னல் தம்மை செய்யினும் செய்ய சிந்தை
பேர் அருளாளர் தம்தம் செய்கையின் பிழைப்பது உண்டோ – கம்.யுத்1:4 125/1,2
தன் உணர்வு அழிந்து சிந்தை அலமந்து தளர்ந்து சாய்ந்தான் – கம்.யுத்1:12 26/4
தேர்கின்ற சிந்தை அன்றோ திகைத்தனை என்று தெண் நீர் – கம்.யுத்1:12 35/3
நூல் வலி காட்டும் சிந்தை நும் பெரும் தூதன் வெம் போர் – கம்.யுத்1:12 42/1
சென்று சிந்தை புகுதலும் சீற்ற தீ – கம்.யுத்2:15 86/2
செறிந்த தாரவன் மார்பிடை சென்றது சிந்தை
அறிந்த மைந்தனும் அமர் நெடும் களத்திடை அயர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 206/3,4
சிரற்றின பார்ப்பினின் சிந்தை சிந்திட – கம்.யுத்2:16 264/2
குறியும் அறிகின்றிலர் சிந்தை குறைந்தார் – கம்.யுத்2:18 254/4
சேகு ஆகும் என்று எண்ணி இ இன்னலின் சிந்தை செய்தேன் – கம்.யுத்2:19 14/4
சீறும் நூல் தெரிந்த சிந்தை இலக்குவன் சிலை கை வாளி – கம்.யுத்2:19 117/1
சிந்தை சால உவந்தனர் தேவர்கள் – கம்.யுத்2:19 149/2
தேரொடும் புரண்டு வீழ சிந்தி என் சிந்தை செப்பும் – கம்.யுத்2:19 211/2
அசையாத சிந்தை அரவால் அனுங்க அழியாத உள்ளம் அழிவான் – கம்.யுத்2:19 244/1
அறம் தரு சிந்தை ஐய ஆர்த்தும் என்று அனுமன் சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 272/4
தேறினர் நின்றனர் சிந்தை தெளிந்தார் – கம்.யுத்3:20 16/2
தீ ஒத்தான் திறத்தில் என்னே செயல் என சிந்தை நொந்தான் – கம்.யுத்3:21 29/4
தேவர்-தம் படையை விட்டான் என்பது சிந்தை செய்யா – கம்.யுத்3:22 155/1
சிந்தை ஒழிய பிறர் அறியின் சிரமும் வரமும் சிந்துவென் என்று – கம்.யுத்3:23 2/3
செயிர்ப்பு அறு தெய்வ சிந்தை திரு மறை முனிவர்க்கேயும் – கம்.யுத்3:25 14/3
தீர்ப்பது துன்பம் யான் என் உயிரொடு என்று உணர்ந்த சிந்தை
பேர்ப்பன செம் சொலாள் அ திரிசடை பேச பேர்ந்தாள் – கம்.யுத்3:26 91/1,2
கதம் புலர்ந்த சிந்தை வந்த காவல் யானை மாலொடு – கம்.யுத்3:31 77/1
தேறிலன் ஆதலானே மறுகுறு சிந்தை தேற – கம்.யுத்4:34 19/1
காதலால் கருமம் ஒன்று கேட்டியால் களித்த சிந்தை
ஏதலன் மிகுதி எல்லாம் இயற்றிய பின்றை என்-தன் – கம்.யுத்4:37 6/2,3
சிந்தை வெம் துயர் தீருதி தெள்ளியோய் – கம்.யுத்4:38 34/2
சிந்தை பின் வர செல்பவன் குகற்கும் அ சேயோன் – கம்.யுத்4:41 44/3

மேல்


சிந்தை-செய்தான் (1)

தேர் மேல் குதிகொண்டவன் இ திறன் சிந்தை-செய்தான்
ஆர்-மேல்-கொல் என்று எண்ணி அருக்கனும் ஐயம் உற்றான் – கம்.சுந்:1 52/3,4

மேல்


சிந்தை-செயா (1)

தீண்டான் அயன் மேல் உரை சிந்தை-செயா
தூண்தான் எனல் ஆம் உயர் தோள் வலியால் – கம்.ஆரண்:12 72/2,3

மேல்


சிந்தை-தன்னால் (1)

அன்பு அழி சிந்தை-தன்னால் அடாதன அறையல் என்றான் – கம்.யுத்1:13 17/3

மேல்


சிந்தை-தானும் (1)

சிற்றிடை சீதை என்னும் நாமமும் சிந்தை-தானும்
உற்று இரண்டு ஒன்று ஆய் நின்றால் ஒன்று ஒழித்து ஒன்றை உன்ன – கம்.ஆரண்:10 84/1,2

மேல்


சிந்தை-தொறு (1)

சே இழை மங்கையர் சிந்தை-தொறு எய்யா – கம்.பால:13 27/3

மேல்


சிந்தை_நோய் (1)

தீது_அற முயலின் ஐய சிந்தை_நோய் தீரும் என்றான் – கம்.பால:5 27/4

மேல்


சிந்தை_இல் (1)

மேவு சிந்தை_இல் மாதரை மெய் தொடின் – கம்.சுந்:5 21/1

மேல்


சிந்தைய (1)

மாண்ட சிந்தைய இ வழி வைகுவென் என்றால் – கம்.அயோ:9 32/3

மேல்


சிந்தையர் (19)

ஐயம் இல் சிந்தையர் அந்தணர்-தம்-பால் – கம்.பால:8 9/3
எரிந்த சிந்தையர் எத்தனை என்கெனோ – கம்.பால:18 27/1
சேக்கையின் விளை செரு செருக்கும் சிந்தையர்
ஆக்கிய அமிழ்து என அம் பொன் வள்ளத்து – கம்.பால:19 6/2,3
ஒத்த சிந்தையர் உவகையின் ஒருவரின் ஒருவர் – கம்.அயோ:1 75/1
சோரும் சிந்தையர் யாவரும் சூழ்ந்தனர் – கம்.அயோ:4 229/2
தேறி முந்தை தம் சிந்தையர் ஆயினார் – கம்.அயோ:14 19/3
செருக்கு இல் சிந்தையர் சேவடி தாழ்தலும் – கம்.ஆரண்:3 28/2
நல் மொழி பகரினும் நடுங்கும் சிந்தையர்
என்னை-கொல் பணி என இறைஞ்சுகின்றனர் – கம்.ஆரண்:10 10/2,3
தத்து உறு சிந்தையர் தளரும் தேவர் இ – கம்.ஆரண்:10 33/1
செரு மத யாக்கையர் திருக்கு_இல் சிந்தையர்
தரும தயா இவை தழுவும் தன்மையர் – கம்.கிட்:14 10/1,2
வைத்த சிந்தையர் வாங்கும் உயிர்ப்பிலர் – கம்.சுந்:2 168/2
சேண் உயர் உறக்கம் தீர்ந்த சிந்தையர் செய்வது ஓரார் – கம்.சுந்:2 185/2
அன்பு அழி சிந்தையர் ஆய் ஆடவர் – கம்.சுந்:4 16/1
தேனினும் களிப்பு செய்யும் சிந்தையர் தெரிந்தும் என்னின் – கம்.சுந்:7 4/2
செற்றுற நெருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையர்
மற்றையர் வரும் பரிசு இவரை வல் விரைந்து – கம்.சுந்:9 31/2,3
எய்த்த சிந்தையர் ஏகுழி ஏகுழி எல்லாம் – கம்.யுத்1:2 116/2
பசையில் தங்கல்_இல் சிந்தையர் பல்லோர் – கம்.யுத்1:3 91/1
மங்கையர் திறத்தினில் வயிர்த்த சிந்தையர்
சிங்கல் இல் பெரும் பொருள் இழந்து சீறினோர் – கம்.யுத்1:4 77/3,4
வாங்கு சிந்தையர் செய்கை மறந்துளார் – கம்.யுத்4:37 36/4

மேல்


சிந்தையரும் (1)

தெளிந்த சிந்தையரும் சிறியார்களோடு – கம்.சுந்:2 152/3

மேல்


சிந்தையள் (5)

மடம் படு சிந்தையள் மாறு பிறப்பின் – கம்.பால:23 90/3
அழிந்த சிந்தையள் அன்னமும் இன்னது என்று அறியாள் – கம்.அயோ:4 214/3
ஆறிய சிந்தையள் அஃது உரை-செய்ய – கம்.ஆரண்:14 53/1
நையுறு சிந்தையள் நயன் வாரியின் – கம்.சுந்:4 96/1
பேர்க்கல் ஆம் சிந்தையள் அல்லள் பேதையேன் – கம்.யுத்4:40 62/2

மேல்


சிந்தையளாய் (1)

அழிந்த சிந்தையளாய் அயர்வாள்-வயின் – கம்.ஆரண்:6 65/1

மேல்


சிந்தையளும்தான் (1)

ஊசல் உழன்று அழி சிந்தையளும்தான்
நேசம் இல் அன்பினளாயினும் நின்-பால் – கம்.ஆரண்:14 51/2,3

மேல்


சிந்தையன் (16)

இனிய சிந்தையன் இராமனுக்கு இனையன இசைத்தான் – கம்.பால:8 45/4
தீங்கு உடைய கொடியோரை கொல்விக்கும் சிந்தையன் ஆய் – கம்.பால:12 27/2
கழிந்தது என் இடர் என களிக்கும் சிந்தையன்
வழிந்த கண்ணீரினன் மன்னன் கூறுவான் – கம்.அயோ:1 83/3,4
தேறா நிலை உற்றது ஓர் சிந்தையன் செய்கை ஓரான் – கம்.ஆரண்:10 161/2
கைத்த சிந்தையன் கனம் குழை அணங்கினை காணான் – கம்.ஆரண்:13 72/1
அழிந்து அயர் சிந்தையன் அனுமற்கு ஆண்டு ஒன்று – கம்.கிட்:11 116/3
பின்று சிந்தையன் பெயர்ந்தனன் அ மனை பிற்பட பெரு மேரு – கம்.சுந்:2 201/2
கைத்த சிந்தையன் மாருதி நனி தவ கனன்றான் – கம்.சுந்:11 50/2
அன்புறு சிந்தையன் அமைய நோக்கினான் – கம்.சுந்:14 21/4
தகவு உறு சிந்தையன் தரும நீதியன் – கம்.யுத்1:4 42/3
மறம் தரு சிந்தையன் மதியின் நீங்கினான் – கம்.யுத்1:4 45/1
கறுத்த சிந்தையன் இராவணன் அனையது கண்டான் – கம்.யுத்2:15 192/2
சிந்தையன் உணர்த்தினள் அமுதின் செம்மையாள் – கம்.யுத்2:17 94/4
தெரிகின்றது இல்லா மம்மர் சிந்தையன் எனினும் வீரர் – கம்.யுத்3:24 17/3
அறிந்த சிந்தையன் ஐய ஈது என் உயிர் அழிக்கும் – கம்.யுத்4:32 28/2
மால் கலங்கல் இல் சிந்தையன் மாதிரம் – கம்.யுத்4:37 42/1

மேல்


சிந்தையாய் (2)

அழுங்கல் இல் சிந்தையாய் ஆர்-கொலாம் இவன் – கம்.யுத்2:16 107/4
கொண்டு வந்தனென் கோது அறு சிந்தையாய்
கண்டு கொண்டருள்வாய் என காட்டினான் – கம்.யுத்4:41 86/3,4

மேல்


சிந்தையார் (8)

கோனை எய்தினார் குறையும் சிந்தையார் – கம்.அயோ:14 91/4
கண்டனர் இராமனை களிக்கும் சிந்தையார் – கம்.ஆரண்:3 3/4
ஆங்கு அவர் அணுகினர் அயிர்க்கும் சிந்தையார் – கம்.ஆரண்:4 9/4
சிரத்தினர் தருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையார் – கம்.ஆரண்:7 39/4
அறம் கொள் சிந்தையார் நெறி செல் ஆய்வினால் – கம்.கிட்:15 5/3
தேவரும் அழுதனர் களிக்கும் சிந்தையார் – கம்.சுந்:10 49/4
சிந்தனை முடிந்தன என்னும் சிந்தையார் – கம்.யுத்1:4 35/4
பொய்த்த சிந்தையார் இறுதல் போக்குமால் – கம்.யுத்3:24 115/2

மேல்


சிந்தையார்க்கும் (1)

பகை உடை சிந்தையார்க்கும் பயன் உறு பண்பின் தீரா – கம்.கிட்:9 9/3

மேல்


சிந்தையால் (12)

வனை தொழில் மதி மிகு மயற்கும் சிந்தையால்
நினையவும் அரியது விசும்பின் நீண்டது ஓர் – கம்.பால:6 2/2,3
சிந்தையால் அருள் செய்யவும் தேவருள் – கம்.அயோ:2 16/2
செயிர் உற புலை சிந்தையால் என் சொனாய் தீயோய் – கம்.அயோ:2 71/4
சேகு_அறு நோன்பினர் என்னும் சிந்தையால்
பாகு இயல் கிளவியாள் பவள கொம்பர் போன்று – கம்.ஆரண்:12 25/2,3
சிந்தையால் செய்கையால் ஓர் தீவினை செய்திலாதாய் – கம்.கிட்:7 147/2
சீற்றம் அங்கு அது-தனை தெளிந்த சிந்தையால்
ஆற்றினன் தருமத்தின் அமைதி உன்னுவான் – கம்.கிட்:11 104/3,4
மையல் சிந்தையால் அந்தகன் மறுக்கு உற்று மயங்க – கம்.கிட்:12 21/3
களி வரு சிந்தையால் காண்டி நங்களை – கம்.சுந்:12 11/3
சிந்தையால் இறை நினைத்தற்கும் அடாதன செப்பி – கம்.யுத்1:3 35/2
சிந்தையால் களிக்கின்றான்-தன் செறி கழல் சென்னி சேர்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 124/4
திண்ணிதின் உணர்தியால் தெளியும் சிந்தையால் – கம்.யுத்2:19 29/4
செறிவன இல்லா ஆற்றை சிந்தையால் தெரிய நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 28/4

மேல்


சிந்தையாலும் (1)

சிந்தையாலும் தொடேன் என்ற செ வரம் – கம்.சுந்:5 34/3

மேல்


சிந்தையாள் (8)

பிறப்பினொடு இறப்பு என பெயரும் சிந்தையாள்
துறப்ப_அரும் முகிலிடை தோன்றும் மின் என – கம்.பால:19 52/2,3
பனி என துடைத்தலும் பதைக்கும் சிந்தையாள்
புனை இழை ஒரு மயில் பொய் உறங்குவாள் – கம்.பால:19 64/2,3
தீ அடங்கிய சிந்தையாள் செயல் கண்டு சீரிய நங்கைமார் – கம்.அயோ:3 57/3
ஆனவன் உரை செய அழிவு_இல் சிந்தையாள்
தானவர் வலி தவ நிமிர்ந்த தானை அ – கம்.அயோ:11 43/1,2
செய்யனே என்பது தேறும் சிந்தையாள்
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம் – கம்.அயோ:11 94/2,3
நன்று இது நன்று எனா நயந்த சிந்தையாள்
உன் துணை கணவனை உறுதல் உண்மையால் – கம்.சுந்:3 36/2,3
தழுவினளாம் என தளிர்க்கும் சிந்தையாள் – கம்.சுந்:4 107/4
கறுத்தல் இல் சிந்தையாள் கவன்று கூறினாள் – கம்.சுந்:12 29/4

மேல்


சிந்தையான் (21)

வாழ்ந்தனெம் இனி என மகிழும் சிந்தையான்
தாழ்ந்து எழு மாதரார் தம்மை நோக்கி நீர் – கம்.பால:5 47/2,3
தீய்ந்தன நோக்கினன் திசைக்கும் சிந்தையான் – கம்.பால:19 38/4
மால் உள சிந்தையான் ஓர் மழை உள தட கையாற்கு – கம்.பால:19 60/3
ஊறின உவகையை ஒளிக்கும் சிந்தையான்
மாறும் ஓர் அளவை சால் வாய்மை கூறினான் – கம்.அயோ:1 77/3,4
காதல் முந்தி களிக்கின்ற சிந்தையான்
போதுக ஈங்கு என புக்கு அவர் கைதொழ – கம்.அயோ:11 1/2,3
முழுது உணர் சிந்தையான் முடிய நோக்கினான் – கம்.அயோ:14 47/4
செம் தனி கோல் முறை செலுத்த சிந்தையான்
இந்தியங்களை அவித்து இருத்தல் மேயினான் – கம்.அயோ:14 138/2,3
அன்ன காலை அங்கு நின்று எழுந்து அழுங்கு சிந்தையான்
இன்ன ஆறு செய்வென் என்று ஓர் எண் இலான் இரங்குவான் – கம்.ஆரண்:10 95/1,2
வேகின்ற சிந்தையான் விடை கொண்டு ஏகினான் – கம்.ஆரண்:12 16/4
அரசு இளம் கோள் அரி அயரும் சிந்தையான் – கம்.கிட்:16 6/4
திருமகள் இருந்த திசை அறிந்திருந்தும் திகைப்பு உறு சிந்தையான் கெடுத்தது – கம்.சுந்:3 92/3
தேவரை நோக்கினான் நாணும் சிந்தையான்
யாவது என்று அறிந்திலிர் போலுமால் என்றான் – கம்.சுந்:7 59/2,3
கற்று உணர் மாருதி களிக்கும் சிந்தையான்
முற்றுற சுலாவிய முடிவு இல் தானையை – கம்.சுந்:9 26/2,3
திண் திறல் அனுமனை நினையும் சிந்தையான் – கம்.சுந்:14 15/4
கோட்டிய சிந்தையான் உறுதி கொண்டிலன் – கம்.யுத்1:4 1/2
வானரம் பெரிது என மறு இல் சிந்தையான்
தூ நிற சுடு படை துணைவர் சொல்லினான் – கம்.யுத்1:4 16/3,4
அறை கழல் வீடணன் அயிர்ப்பு_இல் சிந்தையான் – கம்.யுத்1:4 33/4
வென்றவன் வரும் என விரும்பும் சிந்தையான் – கம்.யுத்2:19 27/4
சென்றனன் இளவல்-மேல் என்னும் சிந்தையான் – கம்.யுத்2:19 33/4
சிங்குமால் காலம் என்று உணரும் சிந்தையான்
அங்கு அது வேரொடும் அங்கை தாங்கினான் – கம்.யுத்3:24 63/2,3
ஐயம் இல் சிந்தையான் அ சுமந்திரன் அமைச்சரோடும் – கம்.யுத்4:42 15/2

மேல்


சிந்தையானுக்கு (1)

ஓய்வுறு சிந்தையானுக்கு உறாத பேர் உறுதி சொன்னான் – கம்.யுத்2:16 34/4

மேல்


சிந்தையானும் (1)

உறவுண்ட சிந்தையானும் உரை-செய்வான் ஒருவற்கு இன்னம் – கம்.கிட்:11 88/1

மேல்


சிந்தையில் (13)

திருவும் பூமியும் சிந்தையில் சிறந்தன என்றான் – கம்.அயோ:1 73/4
சிறக்கும் செல்வம் மகற்கு என சிந்தையில்
பிறக்கும் பேர் உவகை கடல் பெட்பு அற – கம்.அயோ:2 5/1,2
சேடகம் புனை கோதை மங்கையர் சிந்தையில் செறி திண்மையால் – கம்.அயோ:3 61/3
சிந்தையில் சென்னியில் கொள்ளும் செய்கையான் – கம்.ஆரண்:3 15/2
சேண் எலாம் புல் ஒளி செலுத்தி சிந்தையில்
நாணலம் மீமிசை நடக்கின்றான் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 13/3,4
சிந்தையில் நினைந்த செய்யும் செய்கையன் தெளிவு_இல் நெஞ்சன் – கம்.ஆரண்:10 170/2
சீரியது அன்று இது என்று சிந்தையில் தெளிந்த தம்பி – கம்.ஆரண்:11 59/2
தயரதன் பணி ஈது என்ன சிந்தையில் தழுவி-நின்றான் – கம்.ஆரண்:13 126/2
சிந்தையில் சிறிது துயர் சேர்வுற தெருமரலின் – கம்.கிட்:2 6/1
செய்யும் வகை சிந்தையில் நினைத்தீர் சிறிது என்றாள் – கம்.கிட்:14 63/4
செறிவுற நோக்கி நாயேன் சிந்தையில் திருக்கம் இன்மை – கம்.சுந்:14 41/2
கொல்லும் நாளும் இன்று இது என சிந்தையில் கொண்டான் – கம்.யுத்2:15 205/2
செய்கை-கொல் என சிறிது சிந்தையில் நினைந்தான் – கம்.யுத்4:36 24/2

மேல்


சிந்தையின் (23)

சீற்றம் இல்லை தம் சிந்தையின் செம்மையால் – கம்.பால:2 39/2
அழிவு இல் சிந்தையின் உவந்து ஆடல் மாமிசை வர – கம்.பால:20 29/2
தீர்த்தன் இத்தனை சிந்தையின் செம் கணின் – கம்.பால:21 31/3
சிந்தையின் இருண்டது செம்மை நீங்கியே – கம்.அயோ:5 5/4
கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர் – கம்.அயோ:9 46/3
சிந்தையின் உறு துயர் தீர்த்திரால் எனும் – கம்.அயோ:11 88/3
சிந்தையின் உறைபவற்கு உருவம் தீர்ந்ததால் – கம்.ஆரண்:6 5/1
தெருண்ட அறிவில்லவர் சிந்தையின் முந்தி – கம்.ஆரண்:14 36/3
சேணின் நீங்கினன் சிந்தையின் நீங்கலான் – கம்.கிட்:11 9/4
செம் கணான் தம்பியும் தானும் சிந்தையின்
மங்கையும் அ வழி அன்று வைகினான் – கம்.கிட்:11 137/3,4
கண்ணின் சிந்தையின் கல்வியின் ஞானத்தின் கருதி – கம்.கிட்:12 34/3
தெருளும் நான்முகன் செய்தது உன் சிந்தையின்
அருளும் மின் மருங்கும் அரிது ஆக்கியோ – கம்.சுந்:3 103/3,4
சிந்தையின் உவகை கொண்டு முனிவுற்ற குரக்கு சீயம் – கம்.சுந்:10 18/2
சிந்தையின் உணர்பவர் யாவரே சிலர் – கம்.யுத்1:2 36/3
சிந்தையின் செய்கையின் சொல்லின் சேர்ந்துளன் – கம்.யுத்1:3 72/1
செ விலங்கல் இல் சிந்தையின் தீர்வரோ – கம்.யுத்1:8 29/2
தெழிக்குமேல் அகவும் நாவ சிந்தையின் உன்னுமேல் சிகரம் யாவையும் – கம்.யுத்2:19 67/3
சிந்தையின் உணர கூறி தீருதி இடர் நீ எந்தாய் – கம்.யுத்2:19 207/2
சிந்தையின் உணர்ந்து செய்யல்-பாற்று எனின் செய்தி தெவ்வர் – கம்.யுத்3:22 152/2
சிந்தையின் உணர எண்ணி தீர்வது ஓர் உபாயம் தேர்வான் – கம்.யுத்3:24 6/4
சிந்தையின் நினைந்து நான் வருந்தும் சிற்றியல் – கம்.யுத்3:27 65/2
தேவரும் முனிவர்-தாமும் சிந்தையின் இரக்கம் சேர – கம்.யுத்4:38 3/2
வாழ்ந்த சிந்தையின் மனங்களும் களிப்புற மன்னன் – கம்.யுத்4:40 103/3

மேல்


சிந்தையின்-நின்று (1)

தீ ஆற்றுகின்றார் என சிந்தையின்-நின்று செற்ற – கம்.அயோ:4 142/2

மேல்


சிந்தையினாரும் (1)

தூண்டற்கு ஒத்த சிந்தையினாரும் துயில்கில்லார் – கம்.சுந்:4 1/2

மேல்


சிந்தையினாளும் (1)

ஊறா நின்ற சிந்தையினாளும் துயிலுற்றாள் – கம்.அயோ:3 49/4

மேல்


சிந்தையினான் (2)

சிந்தா நின்ற சிந்தையினான் செய்குவது ஓரான் – கம்.பால:17 25/2
தீண்டுற்றிலன் என்று உணர் சிந்தையினான்
மூண்டுற்று எழு வெம் கதம் முற்றிலனாய் – கம்.ஆரண்:13 7/2,3

மேல்


சிந்தையினும் (1)

சிந்தையினும் சென்னியினும் வீற்றிருக்கும் சீர்த்தியான் – கம்.அயோ:13 32/4

மேல்


சிந்தையும் (6)

சிந்தையும் நிறையும் மெய் நலனும் பின் செல – கம்.பால:10 39/3
சிந்து மேகலை சிந்தையும் செய்கலார் – கம்.பால:14 41/2
செயிர் இன்றி அலர்ந்த பொற்பும் சிந்தையும் உணர்வும் தேசும் – கம்.பால:21 8/2
தூய சிந்தையும் திரிந்தது சூழ்ச்சியின் இமையோர் – கம்.அயோ:2 84/2
மேயது ஓர் சிந்தையும் மெய்யும் வேதியர் – கம்.யுத்1:4 52/2
வள்ளல் நின் கருத்தும் மாவின் சிந்தையும் மாற்றலார்-தம் – கம்.யுத்4:37 7/1

மேல்


சிந்தையுள் (4)

சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியால் வாழ்த்தி தேர் மிசை – கம்.பால:5 96/3
சிந்தையுள் மகிழ்ச்சியும் புகுந்த செய்தியும் – கம்.பால:13 57/3
சிந்தையுள் நெடும் சீற்றம் திரு முகம் – கம்.கிட்:11 23/2
சிந்தையுள் புக செப்பினன் அனையவன் திகைத்தான் – கம்.யுத்3:22 89/3

மேல்


சிந்தையுள்ளும் (1)

சிந்தையுள்ளும் விழியுள்ளும் உளன் என்ற திறலோன் – கம்.ஆரண்:1 16/4

மேல்


சிந்தையே (2)

தீர்த்தன் என்று அறிந்ததோ அவர்-தம் சிந்தையே – கம்.பால:5 112/4
சிந்தையே பொரு நெடும் தேரின் வந்து எய்தினான் – கம்.பால:20 16/4

மேல்


சிந்தையேம் (1)

தொய்யல் சிந்தையேம் யாவரை எவ்வகை துதிப்பேம் – கம்.சுந்:2 17/4

மேல்


சிந்தையேற்கும் (1)

இருள் உறு சிந்தையேற்கும் இன் அருள் சுரந்த வீரன் – கம்.யுத்2:16 134/1

மேல்


சிந்தையை (5)

குருசில் சிந்தையை மனக்கொண்ட கொற்ற வெண்குடையான் – கம்.அயோ:1 70/1
தெரிவுறு துன்பம் வந்து ஊன்ற சிந்தையை
எரிவு-செய்து ஒழியும் ஈது இழுதை நீரதால் – கம்.ஆரண்:13 107/1,2
சிந்தையை ஆகிநின்று செய்வது என் செய்கை என்றான் – கம்.ஆரண்:13 132/4
சென்று மற்று அவன் சிந்தையை தேர்குவாய் – கம்.கிட்:11 3/4
தேய்வது என் காரியம் நிரப்பும் சிந்தையை
மேயவன் தன்னொடும் எண்ணி மேல் இனி – கம்.யுத்1:5 13/2,3

மேல்


சிந்தையொடு (1)

ஊசலில் மகளிர் மைந்தர் சிந்தையொடு உலவ கண்டார் – கம்.பால:10 9/4

மேல்


சிந்தையொடும் (1)

அன்பு உருகு சிந்தையொடும் ஆ உருகுமா போல் – கம்.அயோ:3 98/3

மேல்


சிந்தையோடு (2)

உலைந்த சிந்தையோடு உணங்கினன் வணங்கிட உள்ளம் – கம்.கிட்:7 61/2
சிந்தையோடு கண் களிப்புற செரு எலாம் நினையா – கம்.யுத்4:40 123/3

மேல்


சிந்தையோடும் (1)

அழிந்து ஒழி சிந்தையோடும் ஆடக கோயில் புக்கான் – கம்.ஆரண்:10 88/4

மேல்


சிந்தையோரை (1)

அறம் தரு சிந்தையோரை அடைக்கலம் புகுதும் ஐய – கம்.யுத்3:26 6/4

மேல்


சிந்தையோற்கு (1)

தாழ்வு உறு சிந்தையோற்கு தவத்தினால் அளித்தது ஆணை – கம்.யுத்2:19 235/3

மேல்


சிந்தொடு (1)

சிந்தொடு குறளும் கூனும் சிலதியர் குழாமும் தெற்றி – கம்.பால:22 23/1

மேல்


சிமய (4)

தேம் படு சிமய பாங்கர் பம்பிய – அகம் 94/1
திங்களின் கொழுந்து சுற்றும் சிமய நீள் கோட்டு தேவர் – கம்.கிட்:15 32/3
சேண் தொடர் சிமய தெய்வ மயேந்திரத்து உம்பர் சென்றான் – கம்.கிட்:17 25/4
பொன் பிறழ் சிமய கோடு பொடியுற பொறியும் சிந்த – கம்.சுந்:1 6/1

மேல்


சிமயத்து (1)

பொன்னுடை சிமயத்து உச்சிக்கு உச்சியும் புதைய போனான் – கம்.யுத்3:21 8/4

மேல்


சிமிலி (1)

பல் புரி சிமிலி நாற்றி நல்குவர – மது 483

மேல்


சிமை (22)

வரை ஓங்கு உயர் சிமை கேழல் உறங்கும் – ஐங் 268/3
நாள் மழை குழூஉ சிமை கடுக்கும் தோன்றல் – பதி 66/11
வேங்கை விரிந்து விசும்பு உறு சேண் சிமை
அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின் – பதி 88/34,35
வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால் – பரி 8/90
உருமு சூழ் சேண் சிமை உயர்ந்தவர் உடம்பட – பரி 9/3
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/8
மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன் – அகம் 143/13
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் – அகம் 145/9
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை
நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது – அகம் 159/13,14
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க – அகம் 182/15
அருவி ஆன்ற உயர் சிமை மருங்கில் – அகம் 185/10
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை
பொதும்பில் புன்னை சினை சேர்பு இருந்த – அகம் 190/6,7
உரும் இறைகொண்ட உயர் சிமை
பெரு மலை நாட நின் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 192/14,15
பெரு வரை நளிர் சிமை அதிர வட்டித்து – அகம் 218/5
பிரசம் தூங்கும் சேண் சிமை
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/21,22
பாறு கிளை சேக்கும் சேண் சிமை
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 247/12,13
சாத்து இடை வழங்கா சேண் சிமை அதர – அகம் 291/15
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை
புகல் அரும் பொதியில் போல – அகம் 322/13,14
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் – புறம் 120/18
சுரத்து இடை நல்கியோனே விடர் சிமை
ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன் – புறம் 152/30,31
அரும் திறல் கடவுள் காக்கும் உயர் சிமை
பெரும் கல் நாடன் பேகனும் திருந்து மொழி – புறம் 158/11,12
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/34

மேல்


சிமை-தொறும் (1)

துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும்
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு – பரி 7/13,14

மேல்


சிமைய (19)

இமையவர் உறையும் சிமைய செ வரை – பெரும் 429
தேன் தூங்கும் உயர் சிமைய
மலை நாறிய வியன் ஞாலத்து – மது 3,4
பனி வார் சிமைய கானம் போகி – மது 148
நளி கொள் சிமைய விரவு மலர் வியன் கா – நெடு 27
மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன் – பட் 138
கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் – குறு 372/3
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து – பரி 23/2
வான் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 3/6
மை தோய் சிமைய மலை முதல் ஆறே – அகம் 119/20
பைது அறு சிமைய பயம் நீங்கு ஆரிடை – அகம் 153/11
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – அகம் 179/1
தேம் முதிர் சிமைய குன்றம் பாடும் – அகம் 208/2
விலங்கு இரும் சிமைய குன்றத்து உம்பர் – அகம் 215/1
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே – அகம் 329/14
சிமைய குரல சாந்து அருந்தி இருளி – அகம் 399/1
வேய் கண் உடைந்த சிமைய
வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 399/17,18
உயர் சிமைய உழாஅ நாஞ்சில் பொருந – புறம் 139/8
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – புறம் 151/2
சிமைய கிரி உருவ தனி வடி வாளிகள் தெரிவான் – கம்.பால:24 14/4

மேல்


சிமையத்து (3)

நெடும் பெரும் சிமையத்து நீல பைம் சுனை – திரு 253
கலை தாய உயர் சிமையத்து
மயில் அகவும் மலி பொங்கர் – மது 332,333
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் – ஐங் 100/2

மேல்


சிமையம் (1)

வான் தோய் சிமையம் தோன்றலானே – அகம் 378/24

மேல்


சிர (7)

செக்கர் நிறத்து எரி குஞ்சி சிர குவைகள் பொருப்பு என்ன – கம்.பால:12 29/1
சேடனும் வெருக்கொடு சிர தொகை நெளித்தான் – கம்.ஆரண்:10 46/2
ந சிர படை நால்_இரு கோடிக்கு நாதன் – கம்.யுத்1:5 40/2
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் – கம்.யுத்2:19 112/3
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – கம்.யுத்2:19 112/4
சிர கொடும் குவை குன்று திரட்டினான் – கம்.யுத்2:19 139/3
சிலை கோடிய-தோறும் சிர திரள் வன் – கம்.யுத்3:31 205/3

மேல்


சிரகத்தால் (1)

அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7

மேல்


சிரங்கள் (3)

சிரங்கள் ஓடின தீயவள் ஓடினாள் – கம்.ஆரண்:7 20/4
திரு_இல் மார்பகம் திறந்தன துறந்தன சிரங்கள் – கம்.ஆரண்:7 78/4
சேறு தீய்ந்து எழ காந்தின சேடன் தன் சிரங்கள் – கம்.யுத்1:6 21/4

மேல்


சிரங்கள்-தம்மை (1)

அற்று மேல் எழுந்த வன் சிரங்கள்-தம்மை அண்மி மேல் – கம்.யுத்3:31 95/1

மேல்


சிரங்களாலும் (1)

எண்ணற்கு அரிது ஆகி இலங்கு சிரங்களாலும்
வண்ண கொழும் சந்தன சேதகம் மார்பு அணிந்த – கம்.பால:16 38/2,3

மேல்


சிரங்களும் (2)

ஆற்று கொய் உளை புரவியின் சிரங்களும் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 241/4
சிரங்களும் கரமும் எல்லாம் குலைந்தனர் கண்ட தேவர் – கம்.யுத்2:18 235/4

மேல்


சிரங்களை (3)

தின்று தின்று உமிழும் பற்றி சிரங்களை திருகும் தேய்க்கும் – கம்.யுத்2:16 173/3
சிரங்களை சிதறின உடலை சிந்தின – கம்.யுத்2:19 45/2
சிரங்களை துணித்தும் என்ன கண்டது திறம்பினோமோ – கம்.யுத்3:27 75/4

மேல்


சிரத்த (1)

சிறந்தது சரங்கள் பாய சிந்திய சிரத்த ஆகி – கம்.யுத்3:28 58/2

மேல்


சிரத்தவன் (1)

இ சிரத்தவன் உரைத்து இறுக்கும் ஏல்வையின் – கம்.யுத்1:2 28/1

மேல்


சிரத்தால் (1)

வாங்கினள் முலை குவையில் வைத்தனள் சிரத்தால்
தாங்கினள் மலர் கண் மிசை ஒற்றினள் தடம் தோள் – கம்.சுந்:4 66/1,2

மேல்


சிரத்தில் (3)

தேர் கெழு மறவர் யானை சேவகர் சிரத்தில் செல்லும் – கம்.சுந்:8 13/3
ஆடினான் அழுதான் பாடி அரற்றினான் சிரத்தில் செம் கை – கம்.யுத்1:3 128/3
தேவரை கண்டேன் பைம் பொன் செம் கரம் சிரத்தில் ஏந்தி – கம்.யுத்3:23 28/1

மேல்


சிரத்தின் (10)

குவித்தனன் அரக்கர்-தம் சிரத்தின் குன்றமே – கம்.பால:8 40/4
சித்து என அரு மறை சிரத்தின் தேறிய – கம்.யுத்1:3 61/1
செல்லுதி சேது என்று ஒன்று இயற்றி என் சிரத்தின் மேலாய் – கம்.யுத்1:7 21/4
சிரத்தின் மேற்கொண்டு நீந்தின சென்றவால் – கம்.யுத்1:8 49/4
தீங்கினன் சிரத்தின் மேலும் உயிரினும் சீரிது அம்மா – கம்.யுத்1:12 44/3
வேதம் ஒத்தனன் மாருதி வேதத்தின் சிரத்தின்
போதம் ஒத்தனன் இராமன் வேறு இதின் இலை பொருவே – கம்.யுத்2:15 220/3,4
வாங்கிய சிரத்தின் மற்றை வயிர வான் கோட்டை வவ்வி – கம்.யுத்2:18 222/1
சிலைகளின் குடுமிய சிரத்தின் மேலன – கம்.யுத்2:19 48/3
தேவியர் குழாங்கள் சுற்றி சிரத்தின் மேல் தளிர் கை சேர்த்தி – கம்.யுத்3:29 43/2
சிரத்தின் நான்மறை இறைஞ்சவும் தேடவும் சேயோன் – கம்.யுத்4:37 123/4

மேல்


சிரத்தின்-மேல் (1)

சிரத்தின்-மேல் எறிந்து ஒறுக்குவர் தெழிப்பர் தீ விழிப்பர் – கம்.கிட்:7 55/4

மேல்


சிரத்தினர் (1)

சிரத்தினர் தருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையார் – கம்.ஆரண்:7 39/4

மேல்


சிரத்தினில் (2)

தெவ் உலகத்தும் காண்டி சிரத்தினில் பணத்தினோர்கள் – கம்.ஆரண்:10 72/1
சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:21 34/4

மேல்


சிரத்தினும் (1)

அ சிரத்தினும் மார்பினும் அழுத்தலும் அனுமன் – கம்.சுந்:11 39/4

மேல்


சிரத்தினை (1)

சில சிரத்தினை துணித்து அவை திசைகொண்டு செல்வ – கம்.யுத்2:16 206/2

மேல்


சிரத்தினோடு (1)

செல்லும் வான் திசைகள் ஓரார் சிரத்தினோடு உடல்கள் சிந்த – கம்.யுத்3:28 40/3

மேல்


சிரத்து (8)

திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 23/71
சூழ் சுடர் சிரத்து நல் மணி தசும்பு தோன்றலால் – கம்.பால:3 25/3
ஏங்கலம் இவன் சிரத்து இருந்து அலால் திரு – கம்.சுந்:12 5/3
உ சிரத்து எரி கதிர் என உருத்து எரி முகத்தன் – கம்.யுத்1:5 40/1
மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன் – கம்.யுத்1:5 40/3
மு சிரத்து அயிலினான் மூரி தேரினான் – கம்.யுத்3:20 32/2
சேமித்தனர் இமையோர் தமை சிரத்து ஏந்திய கரத்தால் – கம்.யுத்3:27 146/1
சிரத்து வாச வண்டு அலம்பிடு தெரிவை கேள் இது நீள் – கம்.யுத்4:41 32/1

மேல்


சிரத்தை (6)

பராவ_அரும் சிரத்தை ஆரும் பத்தியின் பயத்தை ஓராது – கம்.ஆரண்:6 45/1
இளக்குவார் அமரர் தம் சிரத்தை ஏன் முதுகு – கம்.யுத்2:18 118/3
மேலவன் சிரத்தை சிந்தி வில்லையும் துணித்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:18 199/4
தன்னுடை சிரத்தை என் சரத்தின் தள்ளினால் – கம்.யுத்3:22 40/2
தீ முகம் கதுவ ஓடி சென்று அவன் சிரத்தை தள்ளி – கம்.யுத்3:28 52/3
சீர் உகந்தது நெரித்தது தானவர் சிரத்தை – கம்.யுத்4:37 106/4

மேல்


சிரத்தைக்கு (1)

அ சிரத்தைக்கு ஒரு பொருள் அன்று என்றனன் – கம்.யுத்1:2 28/3

மேல்


சிரத்தையும் (1)

கொற்ற வார் சரத்து ஒழிந்தது ஓர் சிரத்தையும் குறைத்தான் – கம்.ஆரண்:7 134/4

மேல்


சிரத்தையை (1)

இ சிரத்தையை தொலைப்பென் என்று இந்திரன் பகைஞன் – கம்.சுந்:11 39/1

மேல்


சிரத்தொடும் (2)

செங்கை தாங்கிய சிரத்தொடும் கண்ணின் நீர் குருதியினொடு தேக்கி – கம்.யுத்2:16 323/3
தெள்ள அரும் காலகேயர் சிரத்தொடும் திசை-கண் யானை – கம்.யுத்3:29 57/1

மேல்


சிரதலம் (2)

சிரதலம் கரம் சேர்ந்திடா செவி தொளை சேர்ந்த – கம்.யுத்1:3 37/2
தேவதேவனும் விரிஞ்சனும் சிரதலம் குலைந்தார் – கம்.யுத்2:15 225/4

மேல்


சிரம் (29)

சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் – பரி 1/27
சேறு ஆடு மேனி திரு நிலத்து உய்ப்ப சிரம் மிதித்து – பரி 7/74
சிரம் செய் நூபுரமும் வண்டும் சிலம்பொடு சிலம்பு ஆர்ப்ப – கம்.பால:22 22/2
அற்றன சிரம் என அறிதல் தேற்றலர் – கம்.ஆரண்:7 117/1
தோய்ந்த தோய்வு_இலா பிறை முக சரம் சிரம் துமித்த – கம்.ஆரண்:8 11/2
சிந்துர கால் சிரம் செக்கர் சூடிய – கம்.ஆரண்:13 6/3
சேடரும் பாருளோரும் கரம் சிரம் சேர்த்தார் அன்றே – கம்.ஆரண்:13 129/4
சிரம் உக சிலை குனித்து உதவுவான் திசை உளார் – கம்.கிட்:3 10/2
சிரம் துளங்கிட அரக்கன் வெம் சிலையை நாண் தெறித்தான் – கம்.சுந்:11 35/4
சிரம் அனைத்தையும் திசை-தொறும் திசை-தொறும் செலுத்தி – கம்.சுந்:12 40/3
சிரம் குவடு என கொணர்தல் காணுதி சினத்தோய் – கம்.யுத்1:2 61/4
சிரம் ஒருங்கிய இனி செரு ஒருங்கியது எனின் தேவர் என்பார் – கம்.யுத்1:2 90/3
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் – கம்.யுத்2:16 220/1
சிரம் கிடந்தன கண்டனர் கண்டிலர் உயிர்-கொடு திரிவாரை – கம்.யுத்2:16 312/4
செரு திண் வாளினால் திற திறன் உங்களை அமர் துறை சிரம் கொய்து – கம்.யுத்2:16 324/3
சிரம் கொண்டான் கொண்டதனை திண் காற்றின் கடும் படையால் – கம்.யுத்2:16 354/3
மூலத்திடை புடைத்தான் உயிர் முடித்தான் சிரம் மடித்தான் – கம்.யுத்2:18 169/4
தேரின் நின்று உமை அடங்கலும் திரள் சிரம் துணிப்பென் இது திண்ணமால் – கம்.யுத்2:19 77/2
இ சிரம் உம்மதே என வந்து எய்துவான் – கம்.யுத்3:20 32/3
பாரிடை வீழ்தலோடும் அவன் சிரம் பறித்து மாயா – கம்.யுத்3:21 38/3
சிரம் பொதிர்ந்து அமரர் அஞ்ச ஊதினான் திசைகள் சிந்த – கம்.யுத்3:22 12/4
திக்கு அணி நின்ற யானை சிரம் பொதிர் எறிய பாரின் – கம்.யுத்3:22 36/3
வந்தன தாதையர் வயிர வான் சிரம்
சிந்தின காதலர்க்கு இயைந்த தேரிடை – கம்.யுத்3:22 51/2,3
செம் கையால் எடுத்தான் சிரம் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்3:29 28/4
தேர் எரிந்த வீரர்-தம் சிரம் பொடிந்து சிந்தவே – கம்.யுத்3:31 91/4
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் – கம்.யுத்3:31 109/1
சிரம் ஒர் ஆயிரம் தாங்கிய சேடனும் – கம்.யுத்4:37 25/1
எய்த வந்து அ கணத்து எழுந்தது ஓர் சிரம்
செய்த வெம் சினத்துடன் சிறக்கும் செல்வனை – கம்.யுத்4:37 152/2,3
விழுத்தினன் சிரம் எனும் வெகுளி மீக்கொள – கம்.யுத்4:37 154/1

மேல்


சிரம்-தொறும் (1)

தீ என கனலும் செம் கண் சிரம்-தொறும் மூன்றும் தெய்வ – கம்.யுத்1:3 133/3

மேல்


சிரமம் (3)

இன்று ஒரு பொழுது தாழ்த்து என் இகல் பெரும் சிரமம் நீங்கி – கம்.யுத்2:19 300/1
செல்வன கவியின் சேனை அமர் தொழில் சிரமம் தீர்ந்த – கம்.யுத்3:21 10/4
புல்லிய பகழி வாங்கி போர் தொழில் சிரமம் போக்கி – கம்.யுத்3:28 12/2

மேல்


சிரமுகம் (1)

தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – கம்.யுத்4:37 199/4

மேல்


சிரமும் (6)

சிரமும் அன்னவை ஆதலின் வேற்றுமை தெரியா – கம்.யுத்2:15 235/2
திரியும் தேர்களின் சில்லியும் அரக்கர்-தம் சிரமும்
சொரியும் சோரியின் துறை-தொறும் துறை-தொறும் கழிப்ப – கம்.யுத்2:16 245/2,3
சிரமும் தேரும் புரவியும் திண் கரி – கம்.யுத்2:19 152/2
சிந்தை ஒழிய பிறர் அறியின் சிரமும் வரமும் சிந்துவென் என்று – கம்.யுத்3:23 2/3
சின்னமும் அவர்கள் தத்தம் சிரமும் கொண்டு அன்றி சேர்கேன் – கம்.யுத்3:29 61/3
சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை – கம்.யுத்4:32 12/3

மேல்


சிரமே (1)

தானத்தன காகுத்தன சரம் உந்திய சிரமே – கம்.ஆரண்:7 90/4

மேல்


சிரல் (10)

புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல்
வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை – சிறு 181,182
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல் – நற் 61/8
பரல் தலைபோகிய சிரல் தலை கள்ளி – நற் 169/4
பனி வளர் தளவின் சிரல் வாய் செம் முகை – ஐங் 447/2
சிரல் பெயர்ந்து அன்ன நெடு வெள் ஊசி – பதி 42/3
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் – அகம் 286/6
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்_கண் வரித்த – அகம் 324/10
கின்னரம் குரண்டம் கிலுக்கம் சிரல்
சென்னம் காகம் குணாலம் சிலம்புமே – கம்.சுந்:2 149/3,4

மேல்


சிரற்றாது (1)

சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல – கலி 97/29

மேல்


சிரற்றின (1)

சிரற்றின பார்ப்பினின் சிந்தை சிந்திட – கம்.யுத்2:16 264/2

மேல்


சிரற்று (1)

தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4

மேல்


சிரறியவன் (1)

சிரறியவன் போல் செயிர்த்த நோக்கமொடு – பொரு 124

மேல்


சிரறு (2)

சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் – பதி 22/13
தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி – பதி 74/8

மேல்


சிரறுபு (1)

சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும் – கலி 88/13

மேல்


சிரன் (2)

சிரன் நெரிந்தவும் கண் மணி சிதைந்தவும் செறி தாள் – கம்.சுந்:11 30/1
சிரன் தெரிந்து உக்கவாறும் சிங்கனது ஈறும் சேனை – கம்.யுத்3:22 1/2

மேல்


சிரனொடு (1)

விசை உறு முகிழது விரிதரு சிரனொடு
இசை உறு கருவியின் இனிது உறு கொடியை – கம்.யுத்4:37 86/2,3

மேல்


சிரிக்க (1)

செம் கண் நெடு மால் முதல் தேவர் சிரிக்க என்னை – கம்.யுத்2:19 10/4

மேல்


சிரிக்கலாம் (1)

தீ கலாம் கொண்ட தேவர் சிரிக்கலாம் செருவில் ஆவி – கம்.யுத்2:16 142/3

மேல்


சிரிக்கும் (1)

வெள்கிடும் மகுடம் சாய்க்கும் வெடிபட சிரிக்கும் மீட்டும் – கம்.கிட்:7 79/1

மேல்


சிரித்த (3)

நிணன் உண்டு சிரித்த தோற்றம் போல – சிறு 198
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ – கம்.அயோ:3 54/1
சிரித்த செய்கை நினைந்து அழு செய்கையாள் – கம்.சுந்:3 26/4

மேல்


சிரித்தது (1)

திசை திறந்து அண்டம் கீற சிரித்தது செம் கண் சீயம் – கம்.யுத்1:3 127/4

மேல்


சிரித்தலோடும் (1)

தேடி நான்முகனும் காணா சேயவன் சிரித்தலோடும்
ஆடினான் அழுதான் பாடி அரற்றினான் சிரத்தில் செம் கை – கம்.யுத்1:3 128/2,3

மேல்


சிரித்தனள் (1)

அழுதனள் சிரித்தனள் அற்றம் சொல்லினாள் – கம்.பால:19 53/3

மேல்


சிரித்தனன் (1)

சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து – கம்.கிட்:7 14/3

மேல்


சிரித்தாய் (1)

ஆர் அடா சிரித்தாய் சொன்ன அரி-கொலோ அஞ்சி புக்க – கம்.யுத்1:3 129/1

மேல்


சிரித்தார் (1)

செறிந்த தேவர்கள் ஆவலம் கொட்டினர் சிரித்தார் – கம்.யுத்3:22 80/4

மேல்


சிரித்தாள் (1)

எழுந்தாள் இருந்தாள் தளிர் கரத்தை நெரித்தாள் சிரித்தாள் ஏங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 9/2

மேல்


சிரித்தான் (4)

சிரித்தான் அளவே சிறிது அ திசை செல்ல நோக்கி – கம்.சுந்:1 48/3
மழை ஆம் என சிரித்தான் வட_மலை ஆம் எனும் நிலையான் – கம்.யுத்2:18 174/2
செய்வாய் இகல் என்று அவன் நின்று சிரித்தான்
ஐ வாய் அரவம் முழை புக்கு என ஐயன் – கம்.யுத்2:18 245/1,2
தீர்த்தா என அழைத்தான் அதற்கு இளம் கோளரி சிரித்தான்
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் – கம்.யுத்3:27 156/3,4

மேல்


சிரித்திட (1)

சில்லிகள் இடிப்ப வாசி சிரித்திட செறி பொன் தாரும் – கம்.சுந்:8 8/2

மேல்


சிரித்திடுவீர் (1)

சிந்தும்படி கண்டு சிரித்திடுவீர் – கம்.ஆரண்:12 79/4

மேல்


சிரித்து (3)

வெருகு சிரித்து அன்ன பசு வீ மென் பிணி – குறு 220/4
சிரித்து நன்று நம் சேவகம் தேவரை தேய – கம்.ஆரண்:7 73/2
சென்றவன்-தன்னை நோக்கி சிரித்து நீ சிறியை உன்னை – கம்.யுத்2:18 229/1

மேல்


சிரிப்பரால் (2)

சென்று போர் செயின் தேவர் சிரிப்பரால்
கொன்று சோரி குடித்து அவர் கொள்கையை – கம்.ஆரண்:7 13/2,3
செம் கையும் கொட்டி உன்னை சிரிப்பரால் சிறியன் என்னா – கம்.யுத்3:29 58/4

மேல்


சிரிப்பவும் (1)

சிரிப்பவும் ஒத்தன தெரிந்த மின் எலாம் – கம்.கிட்:10 7/4

மேல்


சிரிப்பன் (1)

ஆம்பல் விரிந்தால் அன்ன சிரிப்பன் அறிவாளன் – கம்.கிட்:17 20/2

மேல்


சிரிப்பார் (1)

தின்று தேக்கிடுகின்றது தேவர்கள் சிரிப்பார்
நன்று நன்று போர் வலி என இராவணன் நக்கான் – கம்.சுந்:13 40/3,4

மேல்


சிரிப்பு (2)

சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம் – கம்.யுத்3:22 7/3
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – கம்.யுத்3:27 114/3

மேல்


சிரியாரோ (1)

தேசமும் மற்று என் கொற்ற நலத்தை சிரியாரோ – கம்.யுத்3:22 215/4

மேல்


சிருங்க (2)

ஒரு கலை முக சிருங்க உயர் தவன் வருதல் வேண்டும் – கம்.பால:5 30/4
இரலை நல் சிருங்க மா இறைவன் தாள் தொழா – கம்.பால:5 95/2

மேல்


சிருங்கிபேரம் (1)

சிருங்கிபேரம் என திரை கங்கையின் – கம்.அயோ:8 8/1

மேல்


சிருங்கிபேரியர் (1)

சிந்தனை யாவது என்று சிருங்கிபேரியர்_கோன் செப்ப – கம்.அயோ:13 47/2

மேல்


சிருங்கிபேரியர்_கோன் (1)

சிந்தனை யாவது என்று சிருங்கிபேரியர்_கோன் செப்ப – கம்.அயோ:13 47/2

மேல்


சில் (117)

பல் காசு நிரைத்த சில் காழ் அல்குல் – திரு 16
தா இல் கொள்கை மடந்தையொடு சில் நாள் – திரு 175
சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ – திரு 234
தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு – சிறு 176
சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி – பெரும் 64
வார்ந்து உகு சில் நீர் வழிந்த குழம்பின் – பெரும் 340
சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் – மது 358
பல் இரும் கூந்தல் சில் மலர் பெய்ம்-மார் – நெடு 54
அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 180
நாடு அறி நன் மணம் அயர்கம் சில் நாள் – குறி 232
வருவை ஆகிய சில் நாள் – நற் 19/8
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய – நற் 42/9
அழுதனள் பெயரும் அம் சில் ஓதி – நற் 90/8
நல்கூர் பெண்டின் சில் வளை குறு_மகள் – நற் 90/9
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
தடம் கடல் வாயில் உண்டு சில் நீர் என – நற் 115/4
சில் பொறி அணிந்த பல் காழ் அல்குல் – நற் 133/4
தோய் மடல் சில் நீர் போல – நற் 133/10
இன்னா இன் உரை கேட்ட சில் நாள் – நற் 143/8
சில் குடி பாக்கம் கல்லென – நற் 159/11
சில் மொழி துவர் வாய் நகைக்கு மகிழ்ந்தோயே – நற் 190/9
சில் வளை பல் கூந்தலளே அவளே – நற் 198/8
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் – நற் 324/8
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில் – நற் 355/8
இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள் – நற் 364/5
துஞ்சுதியோ மெல் அம்_சில்_ஓதி என – நற் 370/7
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/5
குளவி மொய்த்த அழுகல் சில் நீர் – குறு 56/2
சில் நிரை வால் வளை குறு_மகள் – குறு 189/6
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ – குறு 211/1
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
தவ சில் நாளினன் வரவு அறியானே – குறு 230/6
சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2
நெஞ்சு பிணிக்கொண்ட அம் சில் ஓதி – குறு 280/2
வந்த வாடை சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 332/1
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு – குறு 362/3
அறு சில் கால அம் சிறை தும்பி – ஐங் 20/1
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
சில் மீன் சொரிந்து பல் நெல் பெறூஉம் – ஐங் 49/2
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே – ஐங் 222/4
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/3
அம்_சில்_ஓதியை வர கரைந்தீமே – ஐங் 391/6
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 448/5
செல்லாயோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 40/21
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 57/6
பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர் – பதி 76/11
சில் வளை விறலி செல்குவை ஆயின் – பதி 78/3
துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை – கலி 11/8
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி – கலி 29/10
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற – கலி 34/3
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/11
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால் – கலி 125/16
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை – அகம் 19/15
செயிர் தீர் கொள்கை சில் மொழி துவர் வாய் – அகம் 75/10
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் – அகம் 78/13
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ – அகம் 90/4
சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி – அகம் 105/10
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி – அகம் 140/6
சென்றோர் உள்ளி சில் வளை நெகிழ – அகம் 163/4
சில் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே – அகம் 174/14
கல் சேர்பு இருந்த சில் குடி பாக்கத்து – அகம் 187/12
சில் கோல் எல் வளை ஒடுக்கி பல் கால் – அகம் 224/16
நோய் மலிந்து உகுத்த நொசி வரல் சில் நீர் – அகம் 229/11
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/3
சில் உணா தந்த சீறூர் பெண்டிர் – அகம் 283/5
நல்குநர் ஒழித்த கூலி சில் பதம் – அகம் 301/4
சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு – அகம் 301/20
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/13
செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து – அகம் 316/13
சில் நாள் ஆன்றனை ஆக என பன் நாள் – அகம் 325/14
சில் சுணங்கு அணிந்த பல் பூண் மென் முலை – அகம் 343/2
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
பல் நாள் உம்பர் பெயர்ந்து சில் நாள் – அகம் 368/12
நெய்தல் அம் படுவில் சில் நீர் உண்ணாது – அகம் 371/7
சில் நிரை வால் வளை பொலிந்த – அகம் 390/16
இன்றொடு சில் நாள் வரினும் சென்று நனி – அகம் 391/9
சில் வளை விறலியும் யானும் வல் விரைந்து – புறம் 60/5
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – புறம் 64/2
சில் செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து_நொந்து – புறம் 68/3
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி – புறம் 97/23
சுரன் முதல் இருந்த சில் வளை விறலி – புறம் 103/4
சில் ஓதி பல் இளைஞருமே – புறம் 139/2
சில் நீர் வினவுவர் மாந்தர் அது போல் – புறம் 154/3
சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப – புறம் 173/7
குட பால் சில் உறை போல – புறம் 276/5
செம் கண் சில் நீர் பெய்த சீறில் – புறம் 319/2
குழி கொள் சில் நீர் குராஅல் உண்டலின் – புறம் 325/3
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை – புறம் 327/2
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர் – புறம் 329/1
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
சில் இடம் உலகு என செறிந்த தேர்கள்-தாம் – கம்.பால:14 10/1
சில்_இயல்_ஓதி கொங்கை திரள் மணி கனக செப்பில் – கம்.பால:22 12/1
உற்று உறைதும் யாரும் உறையவே சில் நாளில் – கம்.அயோ:4 107/3
சில் அரக்குண்ட சேவடி போது என்றான் – கம்.அயோ:4 220/4
சில் பகல் ஓம்புவான் செறுநர் சீறிய – கம்.அயோ:11 110/3
படரும் சில் நெறி பைப்பய நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 27/2
சில் வல் ஓதியை செம் கையில் திருகுற பற்றி – கம்.ஆரண்:6 85/3
கூவலின் உயிர்த்த சில் நீர் உலகினை குப்புற்று என்ன – கம்.ஆரண்:10 165/1
வேண்டி யான் சில் பகல் உறைதல் மேவினேன் – கம்.ஆரண்:12 48/2
இரங்கிய பணி யாம் செய்ய இருத்தியால் சில் நாள் எம்-பால் – கம்.கிட்:9 18/4
சில் அறம் புரிந்து நின்ற தீமைகள் தீருமாறு – கம்.கிட்:9 23/3
சில்_அல்_ஓதியை இருந்த உறைவிடம் தேடுவார் – கம்.கிட்:14 5/2
அம் சில் ஓதியோடு உவமைய ஆக்குற அமைவ – கம்.சுந்:2 4/4
பெரிய பேதைமை சில் மதி பெண்மையால் – கம்.சுந்:5 12/4
தெருளும் நீ இனி சில் பகல் தங்குறின் – கம்.சுந்:5 28/2
சில் நாள் நீ இடர் தீராதாய் – கம்.சுந்:5 52/1
சில் இடம் ஒழிய தெய்வ இலங்கையும் சிதைந்தது என்றார் – கம்.சுந்:6 57/4
சில் இயல் கோதையை நினைந்து தேம்பிய – கம்.யுத்1:5 4/1
பனி உடை வேலை சில் நீர் பருகினன் பரிதி என்ன – கம்.யுத்2:16 39/3
தேய்ப்புண்டவனும் சில சில் கணையால் – கம்.யுத்2:18 10/2
வானக மகளிர் வந்தார் சில் அரி சதங்கை பம்ப – கம்.யுத்3:25 3/3
சென்று மற்றவர் சில் உடல் குருதி நீர் தேக்கி – கம்.யுத்3:30 52/2
சில்லி ஆயிரம் சில் உளை பரியொடும் சேர்ந்த – கம்.யுத்4:32 2/1

மேல்


சில்_காற்று (1)

சில்_காற்று இசைக்கும் பல் புழை நல் இல் – மது 358

மேல்


சில்_பத_உணவின் (1)

சில்_பத_உணவின் கொள்ளை சாற்றி – பெரும் 64

மேல்


சில்_மொழி (1)

சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி
நீ கூறும் வரைத்து அன்றி நிறுப்பென்-மன் நிறை நீவி – கலி 29/10,11

மேல்


சில்_அல்_ஓதியை (1)

சில்_அல்_ஓதியை இருந்த உறைவிடம் தேடுவார் – கம்.கிட்:14 5/2

மேல்


சில்_இயல்_ஓதி (1)

சில்_இயல்_ஓதி கொங்கை திரள் மணி கனக செப்பில் – கம்.பால:22 12/1

மேல்


சில்_ஐம்_கூந்தல் (1)

சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6

மேல்


சில்கி (1)

நெய் உமிழ் சுடரின் கால் பொர சில்கி
வைகுறு_மீனின் தோன்றும் – அகம் 17/20,21

மேல்


சில்லரி (2)

கிளை உறு பாடல் சில்லரி பாண்டில் தழுவிய முழவொடு கெழுமி – கம்.சுந்:3 84/3
முந்துறு குணிலோடு இயைவு உறு குறட்டில் சில்லரி பாண்டிலில் முறையின் – கம்.சுந்:3 86/2

மேல்


சில்லி (15)

பொன் திரள் அச்சது வெள்ளி சில்லி புக்கு – கம்.பால:23 70/1
சேறு செய்தன தேர்களின் சில்லி அ சேற்றை – கம்.சுந்:9 9/2
சில்லி உண்டையின் திரண்டன படைக்கல திரள்கள் – கம்.சுந்:13 29/4
சில்லி மா பெரும் தேரொடும் கரி பரி சிறந்த – கம்.யுத்1:5 42/1
சென்று மேல் நிலை பெறாது திரிந்தன சிகர சில்லி – கம்.யுத்1:8 22/4
சில்லி அம் தேரின் மேலான் அவன் அமர் செவ்விது அன்றால் – கம்.யுத்2:18 180/2
சீர் தடம் பெரும் சில்லி அம் தேரினை – கம்.யுத்2:19 155/1
சில்லி அம் தேர் கொடி சிதைய சாரதி – கம்.யுத்3:20 41/1
சில்லி பொரு தேர் சிதைய சிலையோடு – கம்.யுத்3:20 71/1
திண் திறல் அரக்கன் கொற்ற பொன் தடம் சில்லி தேரை – கம்.யுத்3:21 15/2
சில்லி ஊடு அற சிதறின சில சில கோத்த – கம்.யுத்3:22 55/1
பச்சை வெம் புரவி வீயா பல்லிய சில்லி பாரில் – கம்.யுத்3:28 37/1
செறித்து அமைந்த சில்லி என்னும் ஆழி கூடு தேர் எலாம் – கம்.யுத்3:31 78/2
சில்லி ஆயிரம் சில் உளை பரியொடும் சேர்ந்த – கம்.யுத்4:32 2/1
ஆழி அம் தடம் தேர் வீரன் ஏறலும் அலங்கல் சில்லி
பூழியில் சுரித்த தன்மை நோக்கிய புலவர் போத – கம்.யுத்4:37 1/1,2

மேல்


சில்லி-கொள் (1)

தெளிவுற்ற பளிங்கு உறு சில்லி-கொள் தேர் – கம்.யுத்3:31 204/1

மேல்


சில்லி-அம் (1)

தேவர் மெய் புகழ் தேய்த்தவன் சில்லி-அம் தேர்-மேல் – கம்.யுத்3:31 3/2

மேல்


சில்லிகள் (1)

சில்லிகள் இடிப்ப வாசி சிரித்திட செறி பொன் தாரும் – கம்.சுந்:8 8/2

மேல்


சில்லியால் (1)

தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால்
வீரரை உருட்டும் அ வீரர் வாளினால் – கம்.சுந்:9 33/2,3

மேல்


சில்லியின் (1)

இடம் படு சில்லியின் ஈர்த்த தேர் பட – கம்.யுத்3:20 38/2

மேல்


சில்லியும் (1)

திரியும் தேர்களின் சில்லியும் அரக்கர்-தம் சிரமும் – கம்.யுத்2:16 245/2

மேல்


சில்லியோடும் (1)

சில்லியோடும் திரண்டன தேர் எலாம் – கம்.சுந்:13 13/4

மேல்


சில்லின் (1)

சில்லின் முதிர் தேரும் சின வய மாருதி தாளும் – கம்.யுத்3:27 106/4

மேல்


சில்லை (1)

சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை – கலி 107/6

மேல்


சில்லோர் (1)

வீடினர் சிலவர் சில்லோர் பெற்றிலர் விளிந்து வீழ்ந்தார் – கம்.யுத்2:19 164/4

மேல்


சில (162)

நீ சில மொழியா அளவை மாசு இல் – சிறு 235
செ விரல் கடை கண் சேர்த்தி சில தெறியா – நெடு 165
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து – நற் 209/3
அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/4
சில விளங்கு எல் வளை ஞெகிழ – நற் 363/9
சில மெல்லியவே கிளவி – குறு 70/4
சில ஆகுக நீ துஞ்சும் நாளே – குறு 91/8
மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே – குறு 98/5
சுணங்கும் சில தோன்றினவே அணங்கு என – குறு 337/4
தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே – ஐங் 187/5
மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு – ஐங் 259/2
சிரறு சில ஊறிய நீர் வாய் பத்தல் – பதி 22/13
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப – பதி 52/20
கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில – பரி 12/39
கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில – பரி 12/39
தேடினாள் ஏச சில மகளிர் மற்று அதற்கு – பரி 20/66
சில நிரை வால் வளை செய்யாயோ என – கலி 14/6
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/7
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி – கலி 72/3
பெருந்தகாய் கூறு சில
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/15,16
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி – கலி 85/7
நுந்தை பால் உண்டி சில
நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக – கலி 85/25,26
ஞாயர் பால் உண்டி சில
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென – கலி 85/28,29
பாராட்டை பாலோ சில
செரு குறித்தாரை உவகை கூத்தாட்டும் – கலி 85/33,34
கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் – கலி 142/43
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை – கலி 147/19
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின் – அகம் 173/6
சில நாள் உய்யலென் போன்ம் என பல நினைந்து – அகம் 253/8
அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில
அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற – புறம் 140/4,5
சில சொல்லின் பல கூந்தல் நின் – புறம் 166/16
இரும் இடை மிடைந்த சில சொல் – புறம் 243/13
உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த – புறம் 347/1,2
சில சொல்லால் பல கேள்வியர் – புறம் 360/2
ஈர நீர் படிந்து இ நிலத்தே சில
கார்கள் என்ன வரும் கரு மேதிகள் – கம்.பால:2 25/1,2
பொழிவன சோலைகள் புதிய தேன் சில
விழைவன தென்றலும் மிஞிறும் மெல்லென – கம்.பால:3 46/1,2
திருந்து இழையவர் சில தினங்கள் தீர்ந்துழி – கம்.பால:5 40/1
எள்ளுவ என் சில இன் உயிரேனும் – கம்.பால:8 19/3
தேவதாரத்தும் சந்தினும் பூட்டின சில மா – கம்.பால:15 1/4
கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா – கம்.பால:17 10/3
வேறுவேறு உற சில மொழி விளம்பினாள் – கம்.பால:19 47/4
தேய்ந்தன நாள் சில செய்தது உரைப்பாம் – கம்.பால:23 102/4
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் – கம்.அயோ:1 56/4
சிந்தை என் செய திகைத்தனை இனி சில நாளில் – கம்.அயோ:2 80/1
புனை துகில் கலைசோர நெஞ்சு புழுங்கினார் சில பூவைமார் – கம்.அயோ:3 56/2
கனவினுக்கு இடையூறு அடுக்க மயங்கினார் சில கன்னிமார் – கம்.அயோ:3 56/4
நெஞ்சினும் வலிது உயிர் நினைப்பது என் சில
நஞ்சினும் வலிய நம் நலம் என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 183/3,4
எண்ணிய சில நாளில் குறுகுதும் இனிது என்றான் – கம்.அயோ:8 30/4
முற்றுறு முகை கிண்டி முரல்கில சில தும்பி – கம்.அயோ:9 12/1
பளிக்கு அறை சில பரிமுக மாக்களை பாராய் – கம்.அயோ:10 11/4
மொய் உறு நறு மலர் முகிழ்த்தவாம் சில
மை_அறு நறு மலர் மலர்ந்தவாம் சில – கம்.அயோ:10 42/1,2
மை_அறு நறு மலர் மலர்ந்தவாம் சில
ஐயனோடு இளவற்கும் அமுதனாளுக்கும் – கம்.அயோ:10 42/2,3
கண்ணாலே என் செய் வினை இன்னும் சில காண்பார் – கம்.அயோ:11 83/1
தேடி போந்தனம் இன்று தீ மாற்றம் சில விளம்பி – கம்.ஆரண்:6 115/2
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில
திண் திறல் வளை எயிற்று அரக்கர் தேவர் ஆய் – கம்.ஆரண்:7 120/1,2
தேனிடை அமுது அளாய அன்ன மென் சில சொல் மாலை – கம்.ஆரண்:12 58/1
பாரினை எடுக்க வேண்டின் பல வினை சில சொல் ஏழாய் – கம்.ஆரண்:12 60/3
மண்ட சிறகால் அடித்தான் சில வள் உகிரால் – கம்.ஆரண்:13 23/2
கண்டப்படுத்தான் சில காலனும் காண உட்கும் – கம்.ஆரண்:13 23/3
செய்ய பெண்ணை கரிய பெண்ணை சில
வைகல் தேடி கடிது வழி கொள்வீர் – கம்.கிட்:13 15/3,4
போய் சில அறிதும் என்று அதனில் போயினார் – கம்.கிட்:14 24/4
கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா – கம்.சுந்:2 130/2
திக்கு நோக்கிய புயங்களும் சில கரந்தனையான் – கம்.சுந்:2 138/2
இலக்கணங்களும் சில உள என்னினும் எல்லை சென்று உறுகு இல்லா – கம்.சுந்:2 200/1
மலர் கரும் குழல் சோர்ந்து வாய் வெரீஇ சில மாற்றங்கள் பறைகின்றாள் – கம்.சுந்:2 200/3
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற – கம்.சுந்:2 207/4
வருவென் சில நாளினில் மா நகர்வாய் – கம்.சுந்:4 7/2
நடத்தல் அரிது ஆகும் நெறி நாள்கள் சில தாயர்க்கு – கம்.சுந்:4 60/1
பொன் மான் உருவால் சில மாயை புணர்க்க அன்றோ – கம்.சுந்:4 87/1
தேறுற்று உயிர் பெற்று இயல்பும் சில தேறலுற்றான் – கம்.சுந்:4 88/4
தோகையும் சில வாசகம் இன்னன சொன்னாள் – கம்.சுந்:5 75/4
வேரொடு மறிந்த சில வெந்த சில விண்ணில் – கம்.சுந்:6 10/1
வேரொடு மறிந்த சில வெந்த சில விண்ணில் – கம்.சுந்:6 10/1
காரொடு செறிந்த சில காலினொடு வேலை – கம்.சுந்:6 10/2
தூரொடு பறிந்த சில தும்பியொடு வானோர் – கம்.சுந்:6 10/3
ஊரொடு மலைந்த சில உக்க சில நெக்க – கம்.சுந்:6 10/4
ஊரொடு மலைந்த சில உக்க சில நெக்க – கம்.சுந்:6 10/4
மார்பில் சென்றன சில பொன் தோளிடை மறைவுற்றன சில அறவோனும் – கம்.சுந்:10 34/3
மார்பில் சென்றன சில பொன் தோளிடை மறைவுற்றன சில அறவோனும் – கம்.சுந்:10 34/3
வென்றேன் இதன் முன் சில வீரரை என்னும் மெய்ம்மை – கம்.சுந்:11 24/1
காண்டல் வேண்டி இ உயிர் சுமந்து எதிர் சில கழறி – கம்.சுந்:12 54/2
இலவினும் சில முத்து உள எனும் நகை இளையார் – கம்.சுந்:13 20/2
சினை பரந்து எரி சேர்ந்திலா நின்றவும் சில வெம் – கம்.சுந்:13 24/3
நின்று நின்று இவை சில விளம்ப நேர்கிலென் – கம்.யுத்1:2 41/1
வண்டல் தெண் திரை ஆற்று நீர் சில என்று மருவான் – கம்.யுத்1:3 4/1
அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா – கம்.யுத்1:3 142/4
ஒழி சில புகலுதல் ஒல்லை நீங்குதி – கம்.யுத்1:4 8/2
வித்தக இனி சில விளம்ப வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:4 85/4
மேயின சில பொருள் விளம்ப கேட்டியால் – கம்.யுத்1:4 86/4
இன்று உலப்பினும் நாளையே உலப்பினும் சில நாள் – கம்.யுத்1:5 59/3
பின் செய்தோம் சில அவை இனி பீடு இன்று பெறுமோ – கம்.யுத்1:5 71/2
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் – கம்.யுத்1:6 23/4
வெய்ய நெய்யிடை வேவன ஒத்தன சில மீன் – கம்.யுத்1:6 24/4
பேர்த்தன மலை சில பேர்க்கப்பேர்க்க நின்று – கம்.யுத்1:8 6/1
ஈர்த்தன சில சில சென்னி ஏந்தின – கம்.யுத்1:8 6/2
ஈர்த்தன சில சில சென்னி ஏந்தின – கம்.யுத்1:8 6/2
தூர்த்தன சில சில தூர்க்கத்தூர்க்க நின்று – கம்.யுத்1:8 6/3
தூர்த்தன சில சில தூர்க்கத்தூர்க்க நின்று – கம்.யுத்1:8 6/3
ஆர்த்தன சில சில ஆடி பாடின – கம்.யுத்1:8 6/4
ஆர்த்தன சில சில ஆடி பாடின – கம்.யுத்1:8 6/4
அருண செம் மணி குன்று அயலே சில
இருள் நல் குன்றம் அடுக்கின ஏய்ந்தன – கம்.யுத்1:8 35/1,2
நிரைத்தலின் சில செல்ல நிலம் பெறா – கம்.யுத்1:8 49/2
போய சில பொங்கு-தொறு பொங்கு-தொறு பூசல் – கம்.யுத்1:9 8/3
அது கொடு என் சில ஆர் அமர் மேல் இனி – கம்.யுத்1:9 52/1
ஓய்ந்து வீழ்ந்த சில சில ஓடின – கம்.யுத்2:15 33/4
ஓய்ந்து வீழ்ந்த சில சில ஓடின – கம்.யுத்2:15 33/4
இரியலுற்றன சில இறந்தவால் சில – கம்.யுத்2:15 124/2
இரியலுற்றன சில இறந்தவால் சில
வெருவலுற்றன சில விம்மலுற்றன – கம்.யுத்2:15 124/2,3
வெருவலுற்றன சில விம்மலுற்றன – கம்.யுத்2:15 124/3
பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில – கம்.யுத்2:15 124/4
பொய் போர் சில புரியேல் இனி என வந்து இடை புகுந்தான் – கம்.யுத்2:15 160/2
பாணித்தது பிறிது என் சில பகர்கின்றது பழியால் – கம்.யுத்2:15 172/2
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் – கம்.யுத்2:15 180/4
ஒறுத்து மற்று அவர் தலைகளால் சில மலை உயர்த்தான் – கம்.யுத்2:15 229/4
அலை புடைத்த வாள் அரக்கரை சில கழுத்து அரிவ – கம்.யுத்2:16 206/1
சில சிரத்தினை துணித்து அவை திசைகொண்டு செல்வ – கம்.யுத்2:16 206/2
உரு பதங்கனை ஒப்பன சில கணை ஓடை – கம்.யுத்2:16 207/1
தேய்ப்புண்டவனும் சில சில் கணையால் – கம்.யுத்2:18 10/2
கால் சில துணிவன கரம் அறுவன கதழ் – கம்.யுத்2:18 134/1
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட – கம்.யுத்2:18 134/2
நால்வன குடர் சில அன நகழ்வன சில வரு – கம்.யுத்2:18 134/3
நால்வன குடர் சில அன நகழ்வன சில வரு – கம்.யுத்2:18 134/3
தோல் சில கணை பல சொரிவன மழை என – கம்.யுத்2:18 134/4
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் – கம்.யுத்2:18 152/3
பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று – கம்.யுத்2:18 158/1
பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று – கம்.யுத்2:18 158/1
பறித்தான் சில பகிர்ந்தான் சில வகிர்ந்தான் சில பணை போன்று – கம்.யுத்2:18 158/1
இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் – கம்.யுத்2:18 158/2
இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் – கம்.யுத்2:18 158/2
இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் – கம்.யுத்2:18 158/2
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் – கம்.யுத்2:18 158/3
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் – கம்.யுத்2:18 158/3
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் – கம்.யுத்2:18 158/3
முறித்தான் சில திறத்து ஆனையின் நெடும் கோடுகள் முனிந்தான் – கம்.யுத்2:18 158/4
மையல் கரி உகிரின் சில குழை புக்கு உரு மறைய – கம்.யுத்2:18 161/3
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் – கம்.யுத்2:18 164/3
வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய் – கம்.யுத்2:19 74/1
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் – கம்.யுத்2:19 74/4
சில்லி ஊடு அற சிதறின சில சில கோத்த – கம்.யுத்3:22 55/1
சில்லி ஊடு அற சிதறின சில சில கோத்த – கம்.யுத்3:22 55/1
புல்லி மண்ணிடை புரண்டன சில சில போர் ஆள் – கம்.யுத்3:22 55/3
புல்லி மண்ணிடை புரண்டன சில சில போர் ஆள் – கம்.யுத்3:22 55/3
தீவம் என சில வாளி செலுத்த – கம்.யுத்3:26 25/3
இனி சில தாழ்ப்பது என்னே ஏறுதிர் இரண்டு தோளும் – கம்.யுத்3:26 86/3
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் – கம்.யுத்3:27 103/4
ஆயோன் நெடும் குருவி குலம் என்னும் சில அம்பால் – கம்.யுத்3:27 105/1
கை கார்முகம் வளைய சில கனல் வெம் கணை கவசம் – கம்.யுத்3:27 119/3
தெரிந்தான் சில சுடர் வெம் கணை தேவேந்திரன் சின மா – கம்.யுத்3:27 120/1
பதைத்தான் உடல் நிலைத்தான் சில பகு வாய் அயில் பகழி – கம்.யுத்3:27 123/1
செறித்தான் உடல் சில பொன் கணை சிலை நாண் அற தெறித்தான் – கம்.யுத்3:27 126/4
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் – கம்.யுத்3:27 161/3
அழுதவால் சில அன்பின போன்று அடி – கம்.யுத்3:29 25/1
தொழுதவால் சில தூங்கினவால் சில – கம்.யுத்3:29 25/2
தொழுதவால் சில தூங்கினவால் சில
உழுத யானை பிணம் புக்கு ஒளித்தவால் – கம்.யுத்3:29 25/2,3
திவள பாற்கடல் வறள்பட தேக்கினர் சில நாள் – கம்.யுத்3:30 14/4
அணையின்-மேல் சென்ற சில சில ஆழியை நீந்த – கம்.யுத்3:31 28/1
அணையின்-மேல் சென்ற சில சில ஆழியை நீந்த – கம்.யுத்3:31 28/1
புணைகள் தேடின சில சில நீந்தின போன – கம்.யுத்3:31 28/2
புணைகள் தேடின சில சில நீந்தின போன – கம்.யுத்3:31 28/2
துணைகளோடு புக்கு அழுந்தின சில சில தோன்றா – கம்.யுத்3:31 28/3
துணைகளோடு புக்கு அழுந்தின சில சில தோன்றா – கம்.யுத்3:31 28/3
சிகரம் அன்ன யானை-கொல் என்ன சில நாணி – கம்.யுத்4:33 16/3
தீ முகம் உடையன சில முகம் உதிரம் – கம்.யுத்4:37 90/1

மேல்


சில-கொல் (1)

வித்து முளைத்த அங்குரம்-கொல் வேறே சில-கொல் மெய்ம் முகிழ்த்த – கம்.சுந்:4 53/3

மேல்


சில_சில (1)

கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில
ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ் – பரி 12/39,40

மேல்


சிலத்தார் (1)

சிலத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர் – புறம் 380/12

மேல்


சிலதர் (3)

சிலதர் காக்கும் சேண் உயர் வரைப்பின் – பெரும் 324
அவ்வழி சிலதர் அஞ்சி ஆதியாய் அருள் இல்லாரை – கம்.ஆரண்:10 112/1
ஏவின சிலதர் ஓடி ஏ எனும் துணையில் எங்கும் – கம்.ஆரண்:10 169/1

மேல்


சிலதியர் (6)

அந்தம்_இல் சிலதியர் ஆற்ற குப்பைகள் – கம்.பால:3 44/3
ஆடினர் சிலதியர் அந்தணாளர்கள் – கம்.பால:5 106/2
கூனொடு குறளும் சிந்தும் சிலதியர் குழாமும் கொண்ட – கம்.பால:14 68/1
சிந்தொடு குறளும் கூனும் சிலதியர் குழாமும் தெற்றி – கம்.பால:22 23/1
செயிர் அற ஒளிர் தீபம் சிலதியர் கொணர்வாரும் – கம்.பால:23 27/2
அர_மடந்தையர் சிலதியர் அரக்கியர்க்கு அமரர் – கம்.சுந்:2 9/2

மேல்


சிலந்தி (1)

சிலந்தி உண்பது ஓர் குரங்கின்-மேல் சேறியேல் திறலோய் – கம்.சுந்:9 1/1

மேல்


சிலம்ப (22)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் – திரு 245
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே – நற் 318/8,9
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
மாஅல் அருவி தண் பெரும் சிலம்ப
நீ இவண் வரூஉம்-காலை – ஐங் 238/3,4
அயம் திகழ் சிலம்ப கண்டிகும் – ஐங் 264/3
வழை அமல் வியன் காடு சிலம்ப பிளிறும் – பதி 41/13
எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 15/18,19
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் – கலி 38/8
சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின் – கலி 90/11
வள நகர் சிலம்ப பாடி பலி கொடுத்து – அகம் 22/9
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப
படு மழை உருமின் முழங்கும் – அகம் 389/22,23
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி – புறம் 383/3
மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என் – புறம் 390/7
உள் சிலம்பு சிலம்ப ஒதுங்கலால் – கம்.பால:14 45/3
தெற்றிய பாத சிலம்பு சிலம்ப
இற்று உலகு யாவையும் ஈறுறும் அ நாள் – கம்.ஆரண்:14 44/2,3
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப – கம்.சுந்:3 76/3
தேன் உறை துளிப்ப நிறை புள் பல சிலம்ப
பூ நிறை மணி தரு விசும்பினிடை போவ – கம்.சுந்:6 21/1,2

மேல்


சிலம்பலின் (1)

நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென – கலி 45/6

மேல்


சிலம்பன் (1)

விண் தோய் மா மலை சிலம்பன்
ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே – குறு 362/6,7

மேல்


சிலம்பா (1)

மால் வரை குலம் பரல் என மழை குலம் சிலம்பா
கால் வரை பெரும் பாம்பு கொண்டு அசைத்த பைம் கழலார் – கம்.யுத்3:31 8/1,2

மேல்


சிலம்பாவேல் (1)

உள்ளும் சிலம்பும் சிலம்பாவேல் உயிர் உண்டாகும் வகை உண்டோ – கம்.ஆரண்:14 28/4

மேல்


சிலம்பாறு (1)

சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் – பரி 15/22

மேல்


சிலம்பி (12)

சிலம்பி வால் நூல் வலந்த மருங்கின் – பெரும் 236
சிலம்பி வால் நூல் வலந்தன தூங்க – நெடு 59
சிலம்பி அம் சினை வெரூஉம் – நற் 189/9
சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின் – பதி 39/13
அலந்தலை ஞெமையத்து வலந்த சிலம்பி
ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர – அகம் 111/5,6
சிலம்பி வலந்த வறும் சினை வற்றல் – அகம் 199/5
சிலம்பி நூலின் நுணங்குவன பாறி – அகம் 224/8
சிலம்பி சூழ்ந்த புலம் கெடு வைப்பின் – அகம் 293/3
நுண் சிலம்பி வலந்தன நுண் துகில் – கம்.பால:14 45/1
தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க – கம்.பால:21 1/3
சிலம்பி பஞ்சினில் சிக்கு_அற தெரிந்த நூல் தே மாம் – கம்.அயோ:10 32/3
கொண்டு சிலம்பி தன் வாயின் கூர் நூல் இயைய கூடு இயற்றி – கம்.யுத்3:22 222/3

மேல்


சிலம்பிடு (1)

உள் சிலம்பிடு பொய்கையும் போன்றதே – கம்.பால:14 45/4

மேல்


சிலம்பிடை (1)

சிலம்புகள் சிலம்பிடை செறித்த கழலோடும் – கம்.பால:7 29/1

மேல்


சிலம்பில் (35)

நளி மலை சிலம்பில் நன் நகர் வாழ்த்தி – திரு 238
மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் – பெரும் 330
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு – பெரும் 372
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி – குறி 58
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில்
படுத்து வைத்து அன்ன பாறை மருங்கின் – மலை 14,15
தண் நறும் சிலம்பில் துஞ்சும் – நற் 7/8
படு நீர் சிலம்பில் கலித்த வாழை – நற் 188/1
தேம் முதிர் சிலம்பில் தடைஇய – நற் 188/8
வாழை ஓங்கிய வழை அமை சிலம்பில்
துஞ்சு பிடி மருங்கின் மஞ்சு பட காணாது – நற் 222/7,8
தேம் படு சிலம்பில் தெள் அறல் தழீஇய – நற் 243/1
கல் முகை சிலம்பில் குழுமும் அன்னோ – நற் 255/5
ஓங்கு இரும் சிலம்பில் பூத்த – நற் 379/12
வாழை அம் சிலம்பில் கேழல் கெண்டிய – நற் 399/4
ஆர் களிறு மிதித்த நீர் திகழ் சிலம்பில்
சூர் நசைந்த அனையை யாய் நடுங்கல் கண்டே – குறு 52/1,2
சிலம்பில் சேம்பின் அலங்கல் வள் இலை – குறு 76/3
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/3
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில்
தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் – ஐங் 270/1,2
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி – பதி 11/21
கறி வளர் சிலம்பில் வழங்கல் ஆனா – கலி 52/17
மழை படு சிலம்பில் கழைபட பெயரும் – அகம் 12/12
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில்
குறும் சுனை குவளை வண்டு பட சூடி – அகம் 128/8,9
ஓங்கு மலை சிலம்பில் பிடவு உடன் மலர்ந்த – அகம் 147/1
ஏழில் நெடு வரை பாழி சிலம்பில்
களி மயில் கலாவத்து அன்ன தோளே – அகம் 152/13,14
சூர் உடை சிலம்பில் சுடர் பூ வேய்ந்து – அகம் 158/8
வாரணம் உரறும் நீர் திகழ் சிலம்பில்
பிரசமொடு விரைஇய வயங்கு வெள் அருவி – அகம் 172/1,2
ஆஅய் நன் நாட்டு அணங்கு உடை சிலம்பில்
கவிரம் பெயரிய உரு கெழு கவாஅன் – அகம் 198/14,15
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின் – அகம் 202/4
நீடு அமை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பில்
கடாஅ யானை கவுள் மருங்கு உறழ – அகம் 205/16,17
தண் என நனைக்கும் நளிர் மலை சிலம்பில்
கண் என மலர்ந்த மா இதழ் குவளை – அகம் 228/3,4
நறை கால்யாத்த நளிர் முகை சிலம்பில்
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/18,19
சிலம்பில் போகிய செம் முக வாழை – அகம் 302/1
மழை தவழ் சிலம்பில் கடும் சூல் ஈன்று – அகம் 328/12
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் – அகம் 328/14
வாழை அம் சிலம்பில் துஞ்சும் நாடன் – அகம் 332/9
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும் – புறம் 116/11

மேல்


சிலம்பின் (55)

நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில் – நெடு 100
புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின்
வள் உயிர் தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – குறி 99,100
தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே – நற் 104/2
வாழை அம் சிலம்பின் வம்பு பட குவைஇ – நற் 176/7
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் – நற் 244/4
மழை எழுந்து இறுத்த நளிர் தூங்கு சிலம்பின்
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – நற் 257/2,3
முரிந்த சிலம்பின் நெரிந்த வள்ளியின் – நற் 295/1
நளி இரும் சிலம்பின் நன் மலை நாடன் – நற் 304/4
நீடு இரும் சிலம்பின் பிடியொடு புணர்ந்த – நற் 317/1
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டு சேதா – நற் 359/1
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின்
வான் தோய் மா மலை கிழவனை – நற் 365/7,8
சூர் உடை சிலம்பின் அருவி ஆடி – நற் 373/5
சிலம்பின் போகிய சிதர் கால் வாரணம் – நற் 389/8
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின்
கடும் சூல் வய பிடி கன்று ஈன்று உயங்க – நற் 393/1,2
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப – குறு 78/3
நீர் திகழ் சிலம்பின் ஓராங்கு விரிந்த – குறு 282/5
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் – குறு 308/5
சிலம்பின் சிலம்பும் சோலை – குறு 360/7
அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப – குறு 369/2
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 371/2
வயலை அம் சிலம்பின் தலையது – ஐங் 211/2
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள் – ஐங் 226/2
கறி வளர் சிலம்பின் கடவுள் பேணி – ஐங் 243/1
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/2
சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல் – ஐங் 278/1
நீர் இமிழ் சிலம்பின் நேரியோனே – பதி 40/20
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் – பரி 15/44
மை படு சிலம்பின் கறியொடும் சாந்தொடும் – பரி 16/2
காந்தள் கடி கமழும் கண்வாங்கு இரும் சிலம்பின்
வாங்கு அமை மென் தோள் குறவர் மட மகளிர் – கலி 39/16,17
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால் – கலி 125/16
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை – அகம் 6/1
கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண் வழையொடு – அகம் 8/8
சிலம்பின் கூதளம் கமழும் வெற்பின் – அகம் 47/17
ஏ கல் அடுக்கத்து இருள் அளை சிலம்பின்
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/5,6
செம் பொன் சிலம்பின் செறிந்த குறங்கின் – அகம் 96/11
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின்
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் – அகம் 112/14,15
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி – அகம் 148/4
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின்
ஈன்று அணி இரும் பிடி தழீஇ களிறு தன் – அகம் 168/8,9
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட – அகம் 177/7
இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 238/4
நீள் வரை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 249/15
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப – அகம் 257/3
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின்
நுண் பல துவலை புதல் மிசை நனைக்கும் – அகம் 262/14,15
பெரு மலை சிலம்பின் வேட்டம் போகிய – அகம் 282/1
நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன் – அகம் 282/4
ஓங்கு இரும் சிலம்பின் ஒள் இணர் நறு வீ – அகம் 388/6
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 36/3
மரம் பிறங்கிய நளி சிலம்பின்
குரங்கு அன்ன புன் குறும் கூளியர் – புறம் 136/12,13
நளி இரும் சிலம்பின் சீறூர் ஆங்கண் – புறம் 143/10
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை – புறம் 158/10
கழை வளர் சிலம்பின் வழையொடு நீடி – புறம் 158/21
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை – புறம் 341/3
அரங்கின் ஆடுவார் சிலம்பின் அன்னம் நின்று – கம்.பால:6 22/3
தேய்கை ஒத்த மருங்குல் மாதர் சிலம்பின் நின்று சிலம்புவ – கம்.அயோ:3 52/2
பாத சிலம்பின் ஒலி வேலை ஒலி பம்ப – கம்.சுந்:1 64/2

மேல்


சிலம்பு (60)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை – பெரும் 332
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல் – மது 444
சிலம்பு அமை பத்தல் பசையொடு சேர்த்தி – மலை 26
சிலம்பு அடைந்து இருந்த பாக்கம் எய்தி – மலை 162
அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பன் மாண் – நற் 12/5
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று – நற் 110/5
சிலம்பு கழீஇய செல்வம் – நற் 279/10
சிலம்பு உடன் கமழும் சாரல் – நற் 294/8
அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே – நற் 363/10
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து – குறு 22/3
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/3
வாழை தந்தனையால் சிலம்பு புல்லெனவே – குறு 327/7
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறும் குலை அன்ன – ஐங் 293/1
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/5
நும் மனை சிலம்பு கழீஇ அயரினும் – ஐங் 399/1
நாளின்_நாளின் நளி வரை சிலம்பு தொட்டு – பரி 11/32
சிலம்பின் சிலம்பு இசை ஓவாது ஒன்னார் – பரி 15/44
நீள் தாழ்பு தோகை நித்தில அரி சிலம்பு – பரி 22/49
சிலம்பு போல் கூறுவ கூறும் – கலி 46/26
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை – கலி 58/5
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/7
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் – கலி 69/8
சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் – கலி 147/4
சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி – அகம் 17/9
தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள் – அகம் 49/17
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே – அகம் 117/9
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/10
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி – அகம் 219/1
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசி சிலம்பு நக – அகம் 261/5
அரி பெய்து பொதிந்த தெரி சிலம்பு கழீஇ – அகம் 321/15
சிலம்பு நீடு சோலை சிதர் தூங்கு நளிப்பின் – அகம் 362/13
ஏதில் வறு மனை சிலம்பு உடன் கழீஇ – அகம் 369/25
பெய் சிலம்பு ஒலிப்ப பெயர்வனள் வைகலும் – அகம் 383/12
சிறு வன்கண்ணி சிலம்பு கழீஇ – அகம் 385/17
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/22
அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் – புறம் 85/6
அடி இணை சிலம்பு பூண்டு அரற்று மாளிகை – கம்.பால:3 36/2
இன் நகையவர் சிலம்பு ஏங்க ஏங்குவ – கம்.பால:3 64/3
சிலம்பு சூழும் கால் சோணை ஆம் தெரிவையை சேர்ந்தார் – கம்.பால:9 1/4
கள் சிலம்பு கரும் குழலார் குழ – கம்.பால:14 45/2
உள் சிலம்பு சிலம்ப ஒதுங்கலால் – கம்.பால:14 45/3
பண் சிலம்பு அணி வாய் ஆர்ப்ப நாணினால் பறந்த கிள்ளை – கம்.பால:17 4/3
ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் – கம்.பால:17 4/4
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் – கம்.பால:17 7/3
தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க – கம்.பால:21 1/3
வெள்ளத்து பெரிய கண்ணார் மென் சிலம்பு அலம்ப மென் பூ – கம்.பால:21 3/2
செய்ய பூம் கமலம் மன்ன சேர்த்திய சிலம்பு சால – கம்.பால:22 14/3
சிரம் செய் நூபுரமும் வண்டும் சிலம்பொடு சிலம்பு ஆர்ப்ப – கம்.பால:22 22/2
நுனிப்ப அரு நுண் வினை சிலம்பு நோன் கழல் – கம்.பால:23 66/3
தெள் ஒலி சிலம்புகள் சிலம்பு போல் மனை – கம்.அயோ:4 204/1
வெள்ளம் சிலம்பு பாற்கடலின் விரும்பும் துயிலை வெறுத்து அளியும் – கம்.ஆரண்:14 28/1
தெற்றிய பாத சிலம்பு சிலம்ப – கம்.ஆரண்:14 44/2
மெலிவு உடை மருங்குல் மின்னின் அலமர சிலம்பு விம்மி – கம்.சுந்:2 108/3
பூம் துகிலோடும் பூசல் மேகலை சிலம்பு பூண்ட – கம்.யுத்3:25 8/3
பண் திறந்தன புலம்பு ஒலி சிலம்பு ஒலி பனிப்ப – கம்.யுத்4:32 10/4
புலவி மங்கையர் பூம் சிலம்பு அரற்று அடி போக்கி – கம்.யுத்4:35 15/1
நூபுரம் புலம்பிட சிலம்பு நொந்து அழ – கம்.யுத்4:38 14/1

மேல்


சிலம்பு_அகத்து (1)

இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299

மேல்


சிலம்பு_அகம் (2)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/22

மேல்


சிலம்பு_இனம் (1)

தேன்_இனம் சிலம்பி ஆர்ப்ப சிலம்பு_இனம் புலம்பி ஏங்க – கம்.பால:21 1/3

மேல்


சிலம்புகள் (3)

சிலம்புகள் சிலம்பிடை செறித்த கழலோடும் – கம்.பால:7 29/1
பொங்கின சிலம்புகள் பூசலிட்டன – கம்.பால:19 63/3
தெள் ஒலி சிலம்புகள் சிலம்பு போல் மனை – கம்.அயோ:4 204/1

மேல்


சிலம்பும் (14)

பாடு சிலம்பும் இசை ஏற்றத்தோடு – மது 90
நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில் – நெடு 100
பன்றி_பறையும் குன்றக சிலம்பும்
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி – மலை 344,345
சிலம்பின் சிலம்பும் சோலை – குறு 360/7
கால சிலம்பும் கழற்றுவான் சால – பரி 20/80
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8
சிலம்பும் மேகலையும் ஒலி செய்திட – கம்.பால:21 20/2
தேவர் ஆர்த்து எழ முனிவர்கள் திசை-தொறும் சிலம்பும்
ஓவு இல் வாழ்த்து ஒலி கார் கடல் முழக்கு என ஓங்க – கம்.ஆரண்:8 21/1,2
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு – கம்.ஆரண்:14 28/2
புள்ளும் சிலம்பும் பொழில் சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும் புனை கோலம் – கம்.ஆரண்:14 28/3
புள்ளும் சிலம்பும் பொழில் சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும் புனை கோலம் – கம்.ஆரண்:14 28/3
புள்ளும் சிலம்பும் பொழில் சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும் புனை கோலம் – கம்.ஆரண்:14 28/3
உள்ளும் சிலம்பும் சிலம்பாவேல் உயிர் உண்டாகும் வகை உண்டோ – கம்.ஆரண்:14 28/4
சங்கொடு சிலம்பும் நூலும் பாத சாலகமும் தாழ – கம்.சுந்:2 113/1

மேல்


சிலம்புமே (1)

சென்னம் காகம் குணாலம் சிலம்புமே – கம்.சுந்:2 149/4

மேல்


சிலம்புவ (5)

தினை சிலம்புவ தீம் சொல் இளம் கிளி – கம்.பால:2 29/1
நனை சிலம்புவ நாகு இள வண்டு பூம் – கம்.பால:2 29/2
புனை சிலம்புவ புள் இனம் வள்ளியோர் – கம்.பால:2 29/3
மனை சிலம்புவ மங்கல வள்ளையே – கம்.பால:2 29/4
தேய்கை ஒத்த மருங்குல் மாதர் சிலம்பின் நின்று சிலம்புவ
கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ் – கம்.அயோ:3 52/2,3

மேல்


சிலம்பே (1)

மெல் அடி மேலவும் சிலம்பே நல்லோர் – குறு 7/2

மேல்


சிலம்பொடு (3)

செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் – பதி 53/6
சிரம் செய் நூபுரமும் வண்டும் சிலம்பொடு சிலம்பு ஆர்ப்ப – கம்.பால:22 22/2
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் – கம்.சுந்:7 32/2

மேல்


சிலம்பொடும் (2)

ஓத மென் சிலம்பொடும் உதிர செக்கரும் – கம்.பால:10 63/2
குயிலொடும் இனிது பேசி சிலம்பொடும் இனிது கூவி – கம்.பால:15 29/3

மேல்


சிலர் (147)

திண் களி சிறு தும்பி என சிலர்
கண் களித்தன காமன் களிக்கவே – கம்.பால:14 48/3,4
பூவை வாய்ச்சியர் முலை சிலர் புயத்தொடும் பூட்ட – கம்.பால:15 1/3
சேதியாது இது பொறுத்தனன் புறம் சிலர் அறியின் – கம்.அயோ:2 74/2
விழுந்தனர் சிலர் சிலர் விம்மி விம்மி மேல் – கம்.அயோ:4 168/1
விழுந்தனர் சிலர் சிலர் விம்மி விம்மி மேல் – கம்.அயோ:4 168/1
எழுந்தனர் சிலர் முகத்து இழி கண்ணீரிடை – கம்.அயோ:4 168/2
அழுந்தினர் சிலர் பதைத்து அளக வல்லியின் – கம்.அயோ:4 168/3
நஞ்சினும் வலிய நம் நலம் என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 183/4
கண் கொடு பிறத்தலும் கடை என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 184/4
அழுவதே அழகிது எம் அன்பு என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 185/4
நிலம் கடிந்தாளொடு நிகர் என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 186/4
ஒருவனோ இவற்கு இ ஊர் உறவு என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 187/4
இழுக்கலில் வழுக்கி வீழ்ந்து இடர் உற்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 188/4
சின்ன நுண் துகிலினை செறிக்கின்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 189/4
இறை_மகன் திருமனம் இரும்பு என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 190/4
கேகய நெடும் குலம் என சிலர் கிடந்தார் – கம்.அயோ:5 13/2
தோகை இள அன்ன நிரையின் சிலர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 13/4
கொம்பு அழுது ஒசிந்தன என சிலர் குழைந்தார் – கம்.அயோ:5 14/2
அம் பவள வல்லிகள் என சிலர் அசைந்தார் – கம்.அயோ:5 14/4
துங்க முலையில் துகள் உற சிலர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 16/2
பங்கயம் முகிழ்த்தன என சிலர் படிந்தார் – கம்.அயோ:5 16/4
அரக்கர் என்று உளர் சிலர் அறத்தின் நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 12/2
அழைத்தார் சிலர் அயர்த்தார் சிலர் அழிந்தார் சிலர் கழிந்தார் – கம்.ஆரண்:7 94/1
அழைத்தார் சிலர் அயர்த்தார் சிலர் அழிந்தார் சிலர் கழிந்தார் – கம்.ஆரண்:7 94/1
அழைத்தார் சிலர் அயர்த்தார் சிலர் அழிந்தார் சிலர் கழிந்தார் – கம்.ஆரண்:7 94/1
உழைத்தார் சிலர் உயிர்த்தார் சிலர் உருண்டார் சிலர் புரண்டார் – கம்.ஆரண்:7 94/2
உழைத்தார் சிலர் உயிர்த்தார் சிலர் உருண்டார் சிலர் புரண்டார் – கம்.ஆரண்:7 94/2
உழைத்தார் சிலர் உயிர்த்தார் சிலர் உருண்டார் சிலர் புரண்டார் – கம்.ஆரண்:7 94/2
குழை தாழ் திரை குருதி கடல் குளித்தார் சிலர் கொலை வாய் – கம்.ஆரண்:7 94/3
மழை தாரைகள் பட பாரிடை மடிந்தார் சிலர் உடைந்தார் – கம்.ஆரண்:7 94/4
நாய் ஒரு-தலை கொள நகையுற்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:7 121/4
ஒருவன் என்று உள்ளத்தில் உலைவுற்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:7 122/4
நிணத்தின் மேல் விழுந்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் நிவந்த – கம்.ஆரண்:7 136/3
நிணத்தின் மேல் விழுந்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் நிவந்த – கம்.ஆரண்:7 136/3
ஓய்ந்துளார் சிலர் உலந்தனர் உதிர நீர் ஆற்றில் – கம்.ஆரண்:7 137/2
பாய்ந்து கால் பறித்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் பயத்தால் – கம்.ஆரண்:7 137/3
பாய்ந்து கால் பறித்து அழுந்தினர் சிலர் சிலர் பயத்தால் – கம்.ஆரண்:7 137/3
மண்டி ஓடினார் சிலர் நெடும் கட கரி வயிற்று – கம்.ஆரண்:7 138/1
அந்தரம் இது என அழல்கின்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 28/4
அ புறத்து அண்டத்தோர் ஆர் என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 29/4
தன்னையே அரிந்தனள் தான் என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 30/4
ஆர்-கொலாம் ஈது என அறைகின்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 31/4
பொற்பு அறையாக்கினன் போல் என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 32/4
இ திறம் புணர்த்தனர் என்கின்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 33/4
முனிவரர் வெகுளியின் முடிபு என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 34/4
பொழிதர சிலர் உளம் பொருமி விம்முவார் – கம்.ஆரண்:10 40/4
துணைவரை தழுவினர் துயில்கின்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 121/4
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 131/4
பின்னை சிலர் உய்வர் என்று அங்கு ஒரு பேச்சும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 137/4
உற்றார் சிலர் அல்லவரே பலர் என்பது உண்மை – கம்.கிட்:7 44/2
சித்திரங்கள் என இருந்தார் சிலர் – கம்.சுந்:2 168/4
உள்ளம் இன்றி உறங்குகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 169/4
எழுதலாம்-கொல் என்று எண்ணுகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 170/4
பூவையோடும் புலம்புகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 171/4
சோர சோர துளங்குகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 172/4
செக்கர் வான் தரு திங்கள் ஒத்தார் சிலர் – கம்.சுந்:2 173/4
தேளினால் திகைப்பு எய்துகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 174/4
செவ்வி கண்டு குலாவுகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 175/4
பாடினான் புகழ் பாடுகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 176/4
தின்-மின் தின்-மின் என்று தெழித்தார் சிலர் எல்லாம் – கம்.சுந்:3 148/4
செய்யும் புன்மை யாது-கொல் என்றார் சிலர் எல்லாம் – கம்.சுந்:3 149/4
எண்ணி காணாய் மெய்ம்மையும் என்றார் சிலர் எல்லாம் – கம்.சுந்:3 150/4
சிக்க உரைத்தேம் என்று தெழித்தார் சிலர் எல்லாம் – கம்.சுந்:3 151/4
ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/1
ஈர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் இடிப்புண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/1
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/2
பேர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பிடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/2
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/3
ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/3
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/4
பார்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் பயமுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/4
தம் தம் மாடங்கள் தம் உடலால் சிலர் தகர்த்தார் – கம்.சுந்:7 42/1
தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் – கம்.சுந்:7 42/2
தம் தம் மாக்களை தம் படையால் சிலர் தடிந்தார் – கம்.சுந்:7 42/3
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் – கம்.சுந்:10 29/1
தேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் தெறு கண் செம் முக வயிர தோள் – கம்.சுந்:10 29/1
பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் – கம்.சுந்:10 29/2
பேரே பட்டன என்றார் சிலர் சிலர் பரியே பட்டன பெரிது என்றார் – கம்.சுந்:10 29/2
கொன்றான் உடன் வரு குழுவை சிலர் பலர் குறைகின்றார் உடல் குலைகின்றார் – கம்.சுந்:10 31/1
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – கம்.சுந்:10 39/1
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – கம்.சுந்:10 39/1
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த – கம்.சுந்:10 39/2
பண்டாரத்திடை இட்டார் தம் உடல் பட்டார் சிலர் சிலர் பயம் உந்த – கம்.சுந்:10 39/2
திண்டாடி திசை அறியா மறுகினர் செற்றார் சிலர் சிலர் செலவு அற்றார் – கம்.சுந்:10 39/3
திண்டாடி திசை அறியா மறுகினர் செற்றார் சிலர் சிலர் செலவு அற்றார் – கம்.சுந்:10 39/3
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/1
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/1
ஊன் ஆர் பறவையின் வடிவு ஆனார் சிலர் சிலர் நான்மறையவர் உரு ஆனார் – கம்.சுந்:10 40/2
ஊன் ஆர் பறவையின் வடிவு ஆனார் சிலர் சிலர் நான்மறையவர் உரு ஆனார் – கம்.சுந்:10 40/2
ஆனால் சிலர் சிலர் ஐயா நின் சரண் என்றார் நின்றவர் அரி என்றார் – கம்.சுந்:10 40/4
ஆனால் சிலர் சிலர் ஐயா நின் சரண் என்றார் நின்றவர் அரி என்றார் – கம்.சுந்:10 40/4
வந்தேம் வானவர் என்று ஏகினர் சிலர் சிலர் மானுயர் என வாய் விட்டார் – கம்.சுந்:10 41/2
வந்தேம் வானவர் என்று ஏகினர் சிலர் சிலர் மானுயர் என வாய் விட்டார் – கம்.சுந்:10 41/2
மந்தாரம் கிளர் பொழில்-வாய் வண்டுகள் ஆனார் சிலர் சிலர் மருள்கொண்டார் – கம்.சுந்:10 41/3
மந்தாரம் கிளர் பொழில்-வாய் வண்டுகள் ஆனார் சிலர் சிலர் மருள்கொண்டார் – கம்.சுந்:10 41/3
இந்து ஆர் எயிறுகள் இறுவித்தார் சிலர் எரி போல் குஞ்சியை இருள்வித்தார் – கம்.சுந்:10 41/4
ஓவியம் புரை நலார் விழு-தொறும் சிலர் உயிர்த்து – கம்.சுந்:10 44/2
மொய்த்தனர் கொலை செய்ய முயல்கின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:12 2/4
கிச்சிடை இடும் என கிளக்கின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:12 3/4
வேந்து உறல் பழுது என விளம்புவார் சிலர் – கம்.சுந்:12 10/4
சுளிகிலையாம் என தொழுகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:12 11/4
ஏனை நின்றவர் இருடியர் சிலர் ஒழிந்து யாரும் – கம்.சுந்:12 45/3
போய் சிலர் பொன்றினர் போனார் – கம்.சுந்:13 53/3
சிந்தையின் உணர்பவர் யாவரே சிலர்
உய்ந்து தம் உயிர்கொடு இ உலகத்துள் உளார் – கம்.யுத்1:2 36/3,4
பித்தரும் உளர் சிலர் வீடு பெற்றிலார் – கம்.யுத்1:3 61/4
சேது எத்துணை சென்றது என்பார் சிலர்
பாதி சென்றது என பகர்வார் சிலர் – கம்.யுத்1:8 51/3,4
பாதி சென்றது என பகர்வார் சிலர் – கம்.யுத்1:8 51/4
சிலவரை கரம் சிலவரை செவி சிலர் நாசி – கம்.யுத்2:16 221/1
துடைத்தது பகையை சேனை என சிலர் சொல்லச்சொல்ல – கம்.யுத்2:17 47/2
பரி பட்டு விழ சிலர் நின்று பதைத்தார் – கம்.யுத்2:18 255/1
கரி பட்டு உருள சிலர் கால்-கொடு சென்றார் – கம்.யுத்2:18 255/2
புண் நின்ற உடல் பொறையோர் சிலர் புக்கார் – கம்.யுத்2:18 256/2
வருவதன் முன்னம் மாண்டார் சிலர் சிலர் வந்த தண்ணீர் – கம்.யுத்2:18 257/3
வருவதன் முன்னம் மாண்டார் சிலர் சிலர் வந்த தண்ணீர் – கம்.யுத்2:18 257/3
பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் – கம்.யுத்2:18 257/4
பருகுவார் இடையே பட்டார் சிலர் சிலர் பருகிப்பட்டார் – கம்.யுத்2:18 257/4
போம் என தமரை சொல்லி சிலர் உடல் துறந்து போனார் – கம்.யுத்2:19 167/4
தேரிடை நின்று வீழ்ந்தார் சிலர் சிலர் படைகள் சிந்தி – கம்.யுத்3:22 34/2
தேரிடை நின்று வீழ்ந்தார் சிலர் சிலர் படைகள் சிந்தி – கம்.யுத்3:22 34/2
தான நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் விரிஞ்சன்தான் தன் – கம்.யுத்3:24 37/2
ஏனை நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் ஈசன் அல்லால் – கம்.யுத்3:24 37/3
உரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளி என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளிருமேனும் – கம்.யுத்3:24 39/1
உரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளி என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளிருமேனும் – கம்.யுத்3:24 39/1
அரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் அண்டத்தும் புறத்தும் நின்று உலகம் ஆக்கும் – கம்.யுத்3:24 39/2
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி – கம்.யுத்3:24 39/3
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி – கம்.யுத்3:24 39/3
அஞ்சினர் சிலர் சிலர் அடைகின்றார் சிலர் – கம்.யுத்3:27 56/2
அஞ்சினர் சிலர் சிலர் அடைகின்றார் சிலர் – கம்.யுத்3:27 56/2
அஞ்சினர் சிலர் சிலர் அடைகின்றார் சிலர்
வெம் சின வீரர்கள் மீண்டிலாதவர் – கம்.யுத்3:27 56/2,3
எந்திரம் அனைய வாழ்க்கை இனி சிலர் உகந்து என் என்றார் – கம்.யுத்3:28 46/4
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி – கம்.யுத்3:31 97/1
எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி – கம்.யுத்3:31 97/2
எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி – கம்.யுத்3:31 97/2
பெய்வர் சிலர் பிடித்தும் என கடுத்து உறுவர் படை கலங்கள் பெறாது வாயால் – கம்.யுத்3:31 97/3
வைவர் சிலர் தெழிப்பர் சிலர் வருவர் சிலர் திரிவர் சிலர் வயவர்-மன்னோ – கம்.யுத்3:31 97/4
வைவர் சிலர் தெழிப்பர் சிலர் வருவர் சிலர் திரிவர் சிலர் வயவர்-மன்னோ – கம்.யுத்3:31 97/4
வைவர் சிலர் தெழிப்பர் சிலர் வருவர் சிலர் திரிவர் சிலர் வயவர்-மன்னோ – கம்.யுத்3:31 97/4
வைவர் சிலர் தெழிப்பர் சிலர் வருவர் சிலர் திரிவர் சிலர் வயவர்-மன்னோ – கம்.யுத்3:31 97/4
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார் – கம்.யுத்3:31 152/1
என்ன கை கடுப்போ என்பர் சிலர் சிலர் இவையும் – கம்.யுத்4:37 100/1
என்ன கை கடுப்போ என்பர் சிலர் சிலர் இவையும் – கம்.யுத்4:37 100/1
இன்னம் உண்டு-கொல் இடம் என்பர் சிலர் சிலர் இகல் போர் – கம்.யுத்4:37 100/3
இன்னம் உண்டு-கொல் இடம் என்பர் சிலர் சிலர் இகல் போர் – கம்.யுத்4:37 100/3
கோபுரம்-தொறும் புறம் குறுகினார் சிலர்
ஆ புரந்தரன் பகை அற்றது ஆம் எனா – கம்.யுத்4:38 14/2,3
மா புரம் தவிர்ந்து விண் வழி சென்றார் சிலர் – கம்.யுத்4:38 14/4
மழை பெரும் குலம் என வான் வந்தார் சிலர் – கம்.யுத்4:38 15/4
இறக்கையும் சிலர் ஏகலும் மோகத்தால் – கம்.யுத்4:41 76/1

மேல்


சிலர்க்கு (4)

சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் – கம்.பால:3 65/4
வழங்கவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அம் மா நகர் – கம்.பால:3 66/4
தெரிதலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ சேண் நகர் – கம்.பால:3 67/4
உந்தலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ ஒள் நகர் – கம்.பால:3 68/4

மேல்


சிலர்கள் (7)

தான நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் விரிஞ்சன்தான் தன் – கம்.யுத்3:24 37/2
ஏனை நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் ஈசன் அல்லால் – கம்.யுத்3:24 37/3
உரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளி என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளிருமேனும் – கம்.யுத்3:24 39/1
உரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளி என்றார் சிலர் சிலர்கள் ஒளிருமேனும் – கம்.யுத்3:24 39/1
அரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் அண்டத்தும் புறத்தும் நின்று உலகம் ஆக்கும் – கம்.யுத்3:24 39/2
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி – கம்.யுத்3:24 39/3
கரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் மற்று என்றார் சிலர் சிலர்கள் கடலை தாவி – கம்.யுத்3:24 39/3

மேல்


சிலரும் (1)

சிலரும் பலரும் கடைக்கண் நோக்கி – நற் 149/1

மேல்


சிலரே (2)

உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே
மரை இலை போல மாய்ந்திசினோர் பலரே – புறம் 27/5,6
சிலரே பெரும கேள் இனி நாளும் – புறம் 360/9

மேல்


சிலரொடு (1)

சிலரொடு திரிதரும் வேந்தன் – நெடு 187

மேல்


சிலரோடு (1)

இன்னம் சிலரோடு ஒரு வயிற்றின் யார் பிறப்பார் – கம்.யுத்2:17 80/2

மேல்


சிலவர் (12)

செம்மல் தன் தாதையின் சிலவர் முந்தினார் – கம்.அயோ:4 167/4
அழுதனர் சிலவர் முன் நின்று ஆர்த்தனர் சிலவர் அண்மி – கம்.சுந்:14 4/1
அழுதனர் சிலவர் முன் நின்று ஆர்த்தனர் சிலவர் அண்மி – கம்.சுந்:14 4/1
தொழுதனர் சிலவர் ஆடி துள்ளினர் சிலவர் அள்ளி – கம்.சுந்:14 4/2
தொழுதனர் சிலவர் ஆடி துள்ளினர் சிலவர் அள்ளி – கம்.சுந்:14 4/2
முழுதுற விழுங்குவார் போல் மொய்த்தனர் சிலவர் முற்றும் – கம்.சுந்:14 4/3
தழுவினர் சிலவர் கொண்டு சுமந்தனர் சிலவர் தாங்கி – கம்.சுந்:14 4/4
தழுவினர் சிலவர் கொண்டு சுமந்தனர் சிலவர் தாங்கி – கம்.சுந்:14 4/4
தாம் நுகர் சாகம் எல்லாம் முறைமுறை சிலவர் தந்தார் – கம்.சுந்:14 5/4
முந்தினர் முரண் இலர் சிலவர் மொய் அமர் – கம்.யுத்1:2 39/1
வீடினர் சிலவர் சில்லோர் பெற்றிலர் விளிந்து வீழ்ந்தார் – கம்.யுத்2:19 164/4
சிலவர் தம் பெரும் கணவர்-தம் செரு தொழில் சினத்தால் – கம்.யுத்3:20 65/1

மேல்


சிலவரை (15)

ஓடி கொன்றனன் சிலவரை உடல் உடல்-தோறும் – கம்.சுந்:7 36/1
கூடி கொன்றனன் சிலவரை கொடி நெடு மரத்தால் – கம்.சுந்:7 36/2
சாடி கொன்றனன் சிலவரை பிணம்-தொறும் தடவி – கம்.சுந்:7 36/3
தேடி கொன்றனன் சிலவரை கறங்கு என திரிவான் – கம்.சுந்:7 36/4
வீடு நோக்கியே செல்க என்று சிலவரை விட்டான் – கம்.சுந்:7 43/2
கூடினார்க்கு அவர் உயிர் என சிலவரை கொடுத்தான் – கம்.சுந்:7 43/3
ஊடினார்க்கு அவர் மனை-தொறும் சிலவரை உய்த்தான் – கம்.சுந்:7 43/4
ஆழி மால் வரையோடு எற்றும் சிலவரை அண்ட கோள – கம்.யுத்1:3 140/1
சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.யுத்1:3 140/2
ஏழினோடு எற்றி கொல்லும் சிலவரை எட்டு திக்கும் – கம்.யுத்1:3 140/3
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – கம்.யுத்1:3 140/4
சிலவரை கரம் சிலவரை செவி சிலர் நாசி – கம்.யுத்2:16 221/1
சிலவரை கரம் சிலவரை செவி சிலர் நாசி – கம்.யுத்2:16 221/1
சிலவரை கழல் சிலவரை கண் கொளும் செயலால் – கம்.யுத்2:16 221/2
சிலவரை கழல் சிலவரை கண் கொளும் செயலால் – கம்.யுத்2:16 221/2

மேல்


சிலவினும் (2)

சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்பு-உறும் – பரி 15/8
குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும்
சிறந்தது கல் அறை கடாம் கானலும் போலவும் – பரி 15/10,11

மேல்


சிலவே (7)

சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து – நற் 398/8
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 328/4
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே – குறு 393/2
நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே
சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்பு-உறும் – பரி 15/7,8
குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும் – பரி 15/10
சிலவே நம்மோடு உசாவும் அன்றில் – கலி 137/4
சொல்லிய சொல்லோ சிலவே அதற்கே – புறம் 305/4

மேல்


சிலவேயோ (1)

சீதையால் இன்னம் வருவ சிலவேயோ – கம்.யுத்2:18 270/4

மேல்


சிலிர்த்தார் (1)

தீர்த்தான் என உவந்து ஆடினர் முழு மெய் மயிர் சிலிர்த்தார் – கம்.யுத்2:15 178/4

மேல்


சிலிர்த்து (2)

தைத்த அ கணை தெறிப்ப மெய் சிலிர்த்து உதறவே – கம்.ஆரண்:1 32/4
மயிர் சிலிர்த்து உடலம் கூசி வாய் விரித்து ஒடுங்குவாரும் – கம்.சுந்:2 188/4

மேல்


சிலிர்ப்ப (4)

தளிர்த்தன மயிர் புறம் சிலிர்ப்ப தண்மையால் – கம்.சுந்:12 123/3
வீரனை நோக்கி அங்கம் மென் மயிர் சிலிர்ப்ப கண்ணீர் – கம்.யுத்1:4 134/1
உயிர்ப்பு முன் உதித்த பின்னர் உரோமங்கள் சிலிர்ப்ப ஊறி – கம்.யுத்3:24 12/1
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த – கம்.யுத்3:24 32/3

மேல்


சிலை (332)

சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ – பெரும் 145
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப – மது 312
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு – குறி 158
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 406
சிலை வல் ஏற்றொடு செறிந்த இ மழைக்கே – நற் 112/9
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது – நற் 148/6
வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி – நற் 285/3
இலை மாண் பகழி சிலை மாண் இரீஇய – நற் 352/1
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/5
அம் விளிம்பு உரீஇய கொடும் சிலை மறவர் – குறு 297/1
கொடும் சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – குறு 331/3
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ – குறு 385/2
சிலை வில் பகழி செம் துவர் ஆடை – ஐங் 363/1
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து – பதி 43/17
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
தொடை மடி களைந்த சிலை உடை மறவர் – பதி 60/9
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/4
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் – பதி 68/3
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/4
வரி சிலை வளைய மார்பு உற வாங்குவார் – பரி 9/53
வரி சிலை வய அம்பினவை – பரி 15/60
வாய் இருள் பனிச்சை வரி சிலை புருவத்து – பரி 23/36
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் – கலி 15/1
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து – கலி 39/23
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து – கலி 102/19
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27
சிலை வல்லான் போலும் செறிவினான் நல்ல – கலி 143/34
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை
ஏறு உடை இனத்த நாறு உயிர் நவ்வி – அகம் 7/9,10
அம் சிலை இடவது ஆக வெம் செலல் – அகம் 38/3
சிலை உடை இடத்தர் போதரும் நாடன் – அகம் 52/8
வரி மாண் நோன் ஞாண் வன் சிலை கொளீஇ – அகம் 61/7
சிலை மாண் வல் வில் சுற்றி பல மாண் – அகம் 69/15
விளர் ஊன் தின்ற வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 89/10
நோன் சிலை மழவர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 119/9
அணங்கு உடை நோன் சிலை வணங்க வாங்கி – அகம் 159/6
திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை
எருத்தத்து இரீஇ இடம்-தொறும் படர்தலின் – அகம் 171/10,11
வீங்கு விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை
வாங்கு தொடை பிழையா வன்கண் ஆடவர் – அகம் 175/1,2
வாங்கு அமை நோன் சிலை எருத்தத்து இரீஇ – அகம் 182/2
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய – அகம் 265/12
வான் போழ் வல் வில் சுற்றி நோன் சிலை
அம் வார் விளிம்பிற்கு அமைந்த நொவ்வு இயல் – அகம் 281/5,6
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர் – அகம் 289/1
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை
தொடை அமை பகழி துவன்று நிலை வடுகர் – அகம் 295/14,15
சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன் – அகம் 348/13
அம் விளிம்பு உரீஇய விசை அமை நோன் சிலை
செம் வாய் பகழி செயிர் நோக்கு ஆடவர் – அகம் 371/1,2
வித்தா வல்சி வீங்கு சிலை மறவர் – அகம் 377/4
மலைத்தல் போகிய சிலை தார் மார்ப – புறம் 10/10
சிலை தார் முரசும் கறங்க – புறம் 36/12
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் – புறம் 61/14
சிலை செல மலர்ந்த மார்பின் கொலை வேல் – புறம் 157/6
நோன் சிலை வேட்டுவ நோய் இலை ஆகுக – புறம் 205/9
சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும் – புறம் 236/2
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் – புறம் 394/1
சினத்து அயில் கொலை வாள் சிலை மழு தண்டு சக்கரம் தோமரம் உலக்கை – கம்.பால:3 11/1
குதை வரி சிலை நுதல் கொவ்வை வாய்ச்சியர் – கம்.பால:3 48/1
வரி சிலை முதலிய வழங்கி வால் உளை – கம்.பால:3 67/2
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – கம்.பால:5 56/2
குனி சிலை வயவனும் கரங்கள் கூப்பிட – கம்.பால:5 64/1
குன்று உறழ் வரி சிலை குவவு தோளினாய் – கம்.பால:5 78/2
சங்கு உறை கரத்து ஒரு தனி சிலை தரித்தான் – கம்.பால:7 27/4
சிலை குலாம் தோளினாய் சிறியன் சாலவே – கம்.பால:8 26/4
செம் சிலை கரத்தர் மாதர் புலவிகள் திருத்தி சேந்த – கம்.பால:10 20/3
வரி சிலை அண்ணலும் வாள் கண் நங்கையும் – கம்.பால:10 37/3
சிலை நுதல் கடை உறை செறிந்த வேர்வு தன் – கம்.பால:10 48/3
வரி சிலை தட கையா மார்பின் நூலினன் – கம்.பால:10 58/3
கன்னல் வார் சிலை கால் வளைத்தே மதன் – கம்.பால:11 8/1
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் – கம்.பால:11 17/1
வடித்த குனி வரி சிலை கைம் மைந்தனும் தம்பியும் மருங்கின் இருப்ப மாதோ – கம்.பால:12 1/4
சிலை கோட்டு நுதல் குதலை செம் கனி வாய் கரு நெடும் கண் – கம்.பால:12 17/1
சிலை ஆயும் தனு வேதம் தெவ்வரை போல் பணி செய்ய – கம்.பால:12 25/2
குன்று உறழ் வரி சிலை கொணர்-மின் ஈண்டு என – கம்.பால:13 2/2
எங்கு உளன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் இ சிலை
மங்கை-தன் திருமணம் வாழுமால் என்பார் – கம்.பால:13 5/3,4
கன்னியும் இ சிலை காணுமோ என்பார் – கம்.பால:13 8/4
இ சிலை உதைத்த கோற்கு இலக்கம் யாது என்பார் – கம்.பால:13 9/1
ந சிலை நங்கை மேல் நாட்டும் வேந்து என்பார் – கம்.பால:13 9/2
தாள் உடை வரி சிலை சம்பு உம்பர்-தம் – கம்.பால:13 14/1
அன்று முதல் இன்று அளவும் ஆரும் இந்த சிலை அருகு – கம்.பால:13 24/1
காணும் நெடும் சிலை கால் வலிது என்பார் – கம்.பால:13 28/1
இரும் களிறு இ சிலை ஏற்றிலன் ஆயின் – கம்.பால:13 29/2
மானவன் இ சிலை கால் வளையானேல் – கம்.பால:13 31/3
வண்டு அலம்பு அலங்கல் தங்கு பங்கியோடும் வார் சிலை
கொண்டல் ஒன்று இரண்டு கண்ணின் மொண்டு கொண்டு என் ஆவியை – கம்.பால:13 48/2,3
குன்றம் அன்ன சிலை முறிந்த கொள்கை கண்டு குளிர் மனத்து – கம்.பால:13 55/3
தலை மகன் சிலை தொழில் செவியில் சார்தலும் – கம்.பால:14 4/2
ஆவி வேட்டன வரி சிலை அனங்கன் மேல் கொண்ட – கம்.பால:15 1/2
திண் சிலை புருவம் ஆக சே அரி கரும் கண் அம்பால் – கம்.பால:17 4/1
புண் சிலை செய்வர் என்று போவன போன்ற மஞ்ஞை – கம்.பால:17 4/2
செய்யில் கொள்ளும் தெள் அமுத செம் சிலை ஒன்று – கம்.பால:17 33/1
சிலை உரு அழிதர செறிந்த மார்பில் தன் – கம்.பால:19 62/3
பொன்னின் வார் சிலை இற புயம் நிமிர்ந்து அருளினான் – கம்.பால:20 19/4
தனி நெடும் சிலை இற தவழ் தடம் கிரிகளே – கம்.பால:20 23/4
எய்யும் பொன் சிலை மாரனும் என் செய்வான் – கம்.பால:21 32/3
வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன் – கம்.பால:22 6/1
இ சிலை கிடக்க மலை ஏழையும் இறானோ – கம்.பால:22 36/4
குனி சிலை தம்பி பின் கூட ஏனையன் – கம்.பால:23 72/3
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் – கம்.பால:23 79/1
செம்பொன் சிலை தெறியா அயில் முக வாளிகள் தெரிவான் – கம்.பால:24 8/4
மூரி வெம் சிலை மேல் இட்டு மொய் அமர் மூட்டி விட்டான் – கம்.பால:24 28/4
வரி சிலை இற்றது ஆக மற்றவன் முனிந்து மன்னோ – கம்.பால:24 29/4
வரி சிலை இது நீ நொய்தின் வாங்குதி ஆயின் மைந்த – கம்.பால:24 31/2
வரி சிலை வாங்கி ஓர் வசையை நல்கிய – கம்.பால:24 43/2
வாம வேல் வருணனை மான வெம் சிலை
சேமி என்று உதவி தன் சேனை ஆர்த்து எழ – கம்.பால:24 45/2,3
வண்ண வெம் சிலை குரிசிலும் மருங்கு இனி திருப்ப – கம்.அயோ:1 49/2
தெவ் அடு சிலை கை என் சிறுவர் செவ்வியர் – கம்.அயோ:2 53/2
கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி – கம்.அயோ:2 57/3
வன் திண் சிலை நம் குரிசில் வருமே வருமே என்றான் – கம்.அயோ:4 70/4
பொடியில் தடவும் சிலை நாண் பெரும் பூசல் ஓசை – கம்.அயோ:4 115/2
வெம் சிலை புருவத்தாள்-தன் மெல் அடிக்கு ஏற்ப வெண் நூல் – கம்.அயோ:6 4/3
நள்ளில் போன வரி சிலை கை நம்பி செய்கை நடத்துவாம் – கம்.அயோ:6 38/4
கால் உள சிலை பூணும் கை உள கலி வானின் – கம்.அயோ:8 28/3
செய்குநர் சிலை வேடர் தேவரின் வலியாரால் – கம்.அயோ:8 29/2
இகல் அடு சிலை வீர இளையவனொடும் என்றான் – கம்.அயோ:9 24/4
வில்லி வாங்கிய சிலை என பொலி நுதல் விளக்கே – கம்.அயோ:10 13/1
வரி கொள் ஒண் சிலை வயவர்-தம் கணிச்சியின் மறித்த – கம்.அயோ:10 18/1
அறை கழல் சிலை குன்றவர் அகன் புனம் காவல் – கம்.அயோ:10 22/1
கோலை வந்து உமிழ் சிலை தம்பி கோலிய – கம்.அயோ:10 43/3
நுதலவன் சிலை விலின் நோன்மை நூறிய – கம்.அயோ:11 49/3
கூற்று உறழ் வரி சிலை குரிசில் கூறுவான் – கம்.அயோ:11 56/4
சேனை கிடக்கிடு தேவர் வரின் சிலை மா மேகம் – கம்.அயோ:13 20/2
வார் சிலை தட கை வள்ளல் வைகிய பள்ளி கண்டான் – கம்.அயோ:13 39/2
வந்தன வரம்பு_இல் நாவாய் வரி சிலை குரிசில் மைந்த – கம்.அயோ:13 47/1
கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் – கம்.அயோ:14 26/4
வாள் அற வரி சிலை துணிய மா கரி – கம்.அயோ:14 35/2
ஆர்ப்பு உறு வரி சிலை இளைய ஐய நீ – கம்.அயோ:14 48/2
சித்திர குனி சிலை குமரர் சென்று அணுகினார் – கம்.ஆரண்:1 1/2
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் – கம்.ஆரண்:1 20/2
சிலை கொள் நாண் நெடிய கோதை ஒலி ஏறு திரை நீர் – கம்.ஆரண்:1 23/2
விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே – கம்.ஆரண்:1 26/4
வன் திண் சிலை வீரரும் வந்து அணுகா – கம்.ஆரண்:2 21/2
தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ – கம்.ஆரண்:2 28/3
வரி சிலை உழவனும் மறை உழவனை நீ – கம்.ஆரண்:2 38/1
குனி வரு திண் சிலை குமரர் கொம்பொடும் – கம்.ஆரண்:3 1/3
வனை கழல் வரி சிலை மதுகை மைந்தரை – கம்.ஆரண்:4 11/1
சிலை வலி வீரரை தெரிகிலேன் எனா – கம்.ஆரண்:4 14/4
கன படை வரி சிலை காளை நீவிர் யார் – கம்.ஆரண்:4 16/3
போய பின்னை பொரு சிலை வீரரும் – கம்.ஆரண்:4 41/3
வரி சிலை வடித்த தோளான் வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் – கம்.ஆரண்:6 49/4
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர் – கம்.ஆரண்:6 93/2
வன் திண் கை சிலை நெடும் தோள் மரகதத்தின் மலை வந்தான் – கம்.ஆரண்:6 106/4
வார் சிலை ஒலியின் அஞ்சி உரும் எலாம் மறுக்கம்-கொள்ள – கம்.ஆரண்:7 56/2
தழையுறு சாலை-நின்றும் தனி சிலை தரித்த மேரு – கம்.ஆரண்:7 64/2
சிலை மிதந்தன மிதந்தன கொடி நெடும் தேர்கள் – கம்.ஆரண்:7 83/4
மறிந்தாரையும் வலித்தாரையும் மடித்தான் சிலை பிடித்தான் – கம்.ஆரண்:7 89/4
தேர் பூண்டன விலங்கு யாவையும் சிலை பூண்டு எழு கொலையால் – கம்.ஆரண்:7 98/1
சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு – கம்.ஆரண்:7 101/3
இழிந்தனர் வரி சிலை எடுத்த கையினர் – கம்.ஆரண்:7 105/2
ஈறுசெய்து அவர் சிலை ஏழொடு ஏழையும் – கம்.ஆரண்:7 106/2
முழங்கின வரி சிலை முடுகு நாண் ஒலி – கம்.ஆரண்:7 110/2
கொற்ற வெம் சிலை சரம் கோத்து வாங்குவார் – கம்.ஆரண்:7 117/2
வார் அழிந்து உமிழ் சிலை வான நாட்டுழி – கம்.ஆரண்:7 130/3
நின்று காண்டிர் என் நெடும் சிலை வலி என நேரா – கம்.ஆரண்:8 8/2
சென்ற தேரையும் சிலை உடை மலை என தேர் மேல் – கம்.ஆரண்:8 18/1
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் – கம்.ஆரண்:8 20/4
வாளின் வனம் வேலின் வனம் வார் சிலை வனம் திண் – கம்.ஆரண்:9 5/1
கறுத்த மணிகண்டர் கடவுள் சிலை கரத்தால் – கம்.ஆரண்:9 10/3
பிடித்த திண் சிலை பேர் அகல் வானிடை – கம்.ஆரண்:9 14/3
மற்று ஓர் வெம் சிலை இன்மை மன கொளா – கம்.ஆரண்:9 15/3
வெற்றி சிலை வீரனை மேவினளால் – கம்.ஆரண்:11 48/4
வரி சிலை மறை வலோனே மான் இதன் வடிவை உற்ற – கம்.ஆரண்:11 58/1
கவினும் வெம் சிலை கை வென்றி காகுத்தன் கற்பினேனை – கம்.ஆரண்:12 67/2
சின்னம் உறும் இப்பொழுதே சிலை ஏந்தி நங்கள் – கம்.ஆரண்:13 19/3
துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் – கம்.ஆரண்:13 23/4
மல் இட்ட தோளால் எடுத்தான் சிலை வாயின் வாங்கி – கம்.ஆரண்:13 29/2
வாளால் ஒறுத்தான் சிலை வாயிடை நின்றும் வாங்கி – கம்.ஆரண்:13 30/2
சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய் – கம்.ஆரண்:13 70/3
மிடல் கொள் வெம் சிலை விண் இடு வில் முறிந்து என்ன – கம்.ஆரண்:13 84/3
சிலை கிடந்ததால் இலக்குவ தேவர் நீர் படைத்த – கம்.ஆரண்:13 85/1
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து – கம்.ஆரண்:13 98/3
தேனின் தெய்வ திரு நெடு நாண் சிலை
பூ நின்று எய்யும் பொரு கணை வீரனும் – கம்.ஆரண்:14 25/1,2
பூம் கழல் வார் சிலை மீளி பொலிந்தான் – கம்.ஆரண்:14 60/2
எய்யும் சிலை கை இருவரும் சென்று இருந்தே நீட்டி எ உயிரும் – கம்.ஆரண்:15 1/3
மாற்றம் அஃது உரைத்தலோடும் வரி சிலை குரிசில் மைந்தன் – கம்.கிட்:2 17/1
சிரம் உக சிலை குனித்து உதவுவான் திசை உளார் – கம்.கிட்:3 10/2
அரிந்த-மன் சிலை நாண் நெடிது ஆர்த்தலும் அமரர் – கம்.கிட்:4 14/1
மொய் கொள் வார் சிலை நாணினை முறை உற வாங்கி – கம்.கிட்:4 15/3
நாண் நெடும் சிலை சுமந்து உழல்வென் நாண் இலேன் – கம்.கிட்:6 21/4
வென்றி வெம் சிலை அலால் பிறிது வேண்டுமோ – கம்.கிட்:7 34/2
வரி சிலை குழைய வாங்கி வாய் அம்பு மருமத்து எய்தல் – கம்.கிட்:7 89/3
பார வெம் சிலை வீரம் பழுது உற – கம்.கிட்:7 96/2
செஞ்செ வேலவர் செறி சிலை குரிசிலர் இருண்ட – கம்.கிட்:10 44/1
இறை துளங்குறு புருவ வெம் சிலை இடை துளங்குற இசையுமோ – கம்.கிட்:10 65/4
தூணி பூட்டி தொடு சிலை தொட்டு அரும் – கம்.கிட்:11 9/3
அயில் விழி குமுத செம் வாய் சிலை நுதல் அன்ன போக்கின் – கம்.கிட்:11 76/1
வனை கழல் வரி சிலை வள்ளியோய் என்றான் – கம்.கிட்:11 131/4
கொண்டலின் குழவி ஆம்பல் குனி சிலை வள்ளை கொற்ற – கம்.கிட்:13 58/1
பொன் நெடும் தூணின் பாத சிலை என பொலிந்து நின்றான் – கம்.கிட்:17 29/4
கொற்ற போர் சிலை தொழிற்கு குறை உண்டாம் என குறைந்தான் – கம்.சுந்:2 221/4
வாங்கு கோல வட வரை வார் சிலை
ஏங்கு மாத்திரத்து இற்று இரண்டாய் விழ – கம்.சுந்:3 21/2,3
ஆடக சுடர் வாள் அயில் சிலை குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அனைத்தும் – கம்.சுந்:3 91/2
சிலை எடுத்து இளையவன் நிற்க சேர்ந்திலை – கம்.சுந்:3 119/3
உரும்_ஏறு உமிழ் வெம் சிலை நாண் ஒலிதான் – கம்.சுந்:4 3/3
வென்றி வெம் சிலை மாசுணும் வேறு இனி – கம்.சுந்:5 14/2
தீர்விலேன் இது ஒரு பகலும் சிலை
வீரன் மேனியை மானும் இ வீங்கு நீர் – கம்.சுந்:5 25/1,2
வாள்கள் இற்றன இற்றன வரி சிலை வயிர – கம்.சுந்:7 31/1
வயிர்கள் வால் வளைகள் விம்ம வரி சிலை சிலைப்ப மாய – கம்.சுந்:8 22/1
வரி சிலை வயவரை வயவரின் மடித்தான் – கம்.சுந்:8 30/3
செய்தி செய்தி சிலை கை கொண்டால் வெறும் கை திரிவோரை – கம்.சுந்:8 45/1
சிந்தி அம்பு உறு கொடும் சிலை உரும் என தெறிப்பார் – கம்.சுந்:9 15/2
கொழுந்துறு தீ என வெம் சிலை கோலா – கம்.சுந்:9 51/2
கால் நிமிர் வெம் சிலை கையின் இறுத்தான் – கம்.சுந்:9 59/1
நேரில் சென்று அவன் வயிர குனி சிலை பற்றி கொண்டு எதிர் உற நின்றான் – கம்.சுந்:10 34/4
ஒரு கையால் அவன் வயிர திண் சிலை உற்று பற்றலும் உரவோனும் – கம்.சுந்:10 35/1
நீத்து ஆய் ஓடின உதிர பெரு நதி நீராக சிலை பாராக – கம்.சுந்:10 38/1
புரம் சுட வரி சிலை பொருப்பு வாங்கிய – கம்.சுந்:11 2/3
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண் – கம்.சுந்:11 20/3
வட்ட வெம் சிலை ஓட்டிய வாளியும் வயவர் – கம்.சுந்:11 32/1
மாறு இல் வெம் சினத்து இராவணன் மகன் சிலை வளைத்தான் – கம்.சுந்:11 46/2
வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி – கம்.சுந்:11 50/3
கொண்டு கொற்ற வெம் சிலை நெடு நாணொடும் கூட்டி – கம்.சுந்:11 55/1
சிலை மேற்கொண்ட திரு நெடும் தோட்கு உவமை மலையும் சிறிது ஏய்ப்ப – கம்.யுத்1:1 6/1
மரன் படர் வனத்து ஒருவனே சிலை வலத்தால் – கம்.யுத்1:2 54/1
மீதுற்ற ஆர் சிலை மீது கிடந்தான் – கம்.யுத்1:3 103/2
கோலிய வரி சிலை வலியும் கொற்றமும் – கம்.யுத்1:4 89/2
அடர் சிலை துறந்தது என்ன ஆரம் தீர் மார்பினானை – கம்.யுத்1:4 132/2
வாய்த்த அக்கனை வரி சிலை மலையொடும் வாங்கி – கம்.யுத்1:5 64/3
வாங்கி வெம் சிலை வாளி பெய் புட்டிலும் மலை போல் – கம்.யுத்1:6 13/1
வரி கொள் வெம் சிலை வளர் பிறையாம் என வாங்கி – கம்.யுத்1:6 15/2
பாழி வல் நெடும் கொடும் சிலை வழங்கிய பகழி – கம்.யுத்1:6 17/1
கொற்ற வான் சிலை கை வீர கொடி மிடை மாட குன்றை – கம்.யுத்1:10 19/1
வாகை வெம் சிலை கை வீர மலர் குழல் புலர்த்த மாலை – கம்.யுத்1:10 20/1
வன்பு அடைத்த வரி சிலை வாங்கினான் – கம்.யுத்2:15 68/4
வாங்கி வார் சிலை வானர மா படை – கம்.யுத்2:15 69/1
ஆற்றினான் தன் அடு சிலை அன்னதின் – கம்.யுத்2:15 96/2
வாங்கிய வரி சிலை மற்றொன்றே-கொலாம் – கம்.யுத்2:15 116/4
வாழிய வரி சிலை தம்பி மா படை – கம்.யுத்2:15 118/3
மை வரை வாங்குவானை வரி சிலை வளைய வாங்கி – கம்.யுத்2:15 136/2
கூற்றின் வெம் புருவம் அன்ன சிலை நெடும் குரலும் கேளா – கம்.யுத்2:15 143/3
சிலை எலாம் அற்ற கற்ற செரு எலாம் அற்ற சிந்தி – கம்.யுத்2:15 149/4
கொற்ற வாள் கொலை வேல் சூலம் கொடும் சிலை முதல ஆய – கம்.யுத்2:15 153/1
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி – கம்.யுத்2:15 168/2
அற்றவாறு என்றும் அரக்கனை அடு சிலை கொடியோன் – கம்.யுத்2:15 194/3
வல் வன் வார் சிலை பத்து உடன் இட கையின் வாங்கி – கம்.யுத்2:15 196/3
வானில் வென்ற என் மதலையும் வரி சிலை பிடித்த – கம்.யுத்2:15 204/3
பெய்து போம் வகை இராகவன் சிலை நின்று பெயர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 227/4
மூரி வெம் சிலை இராவணன் அரா என முனிந்தான் – கம்.யுத்2:15 238/4
முரண் தொகும் சிலை இமைப்பினில் முறையுற வாங்கி – கம்.யுத்2:15 239/1
மாற்று வெம் சிலை வாங்கினன் வடிம்பு உடை நெடு நாண் – கம்.யுத்2:15 241/1
அண்டர் நாயகன் அடு சிலை உதைத்த பேர் அம்பு – கம்.யுத்2:15 246/1
வரி சிலை நாணில் கோத்து வாங்குதல் விடுதல் ஒன்றும் – கம்.யுத்2:16 21/1
சிலை கடும் கணை நெடும் கணம் சிறையுடன் செல்வ – கம்.யுத்2:16 205/2
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் – கம்.யுத்2:16 238/4
ஊன்று தேரொடு சிலை இலன் கடல் கிளர்ந்து ஒப்பான் – கம்.யுத்2:16 240/1
சரம் தரும் சிலை கேடகம் பிச்சம் மொய் சரங்கள் – கம்.யுத்2:16 248/2
புண்டரீக தடம் பூத்து பொன் சிலை
மண்டலம் தொடர்ந்து மண் வயங்க வந்தது ஓர் – கம்.யுத்2:16 274/2,3
வரி சிலை ஒருவன் அல்லால் மைந்தர் என் மருங்கு வந்தார் – கம்.யுத்2:17 68/1
வேக வெம் சிலை தொழில் விலக்கி மீள்கிலீர் – கம்.யுத்2:18 2/4
வன் தாள் வயிர சிலை கை கொடு வாள் – கம்.யுத்2:18 19/2
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம் – கம்.யுத்2:18 88/3
கை வளை வரி சிலை கடுப்பின் கைவிடா – கம்.யுத்2:18 114/3
இந்திரதனு என எழு சிலை குனிவுழி – கம்.யுத்2:18 138/3
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே – கம்.யுத்2:18 147/4
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் – கம்.யுத்2:18 153/1
தேர் ஒலி கடலை சீற சிலை ஒலி மழையை சீற – கம்.யுத்2:18 179/1
தேறல் ஆம் துணையும் தெய்வ சிலை நெடும் தேரின் ஊன்றி – கம்.யுத்2:18 193/2
கோல் முகந்து அள்ளி அள்ளி கொடும் சிலை நாணில் கோத்து – கம்.யுத்2:18 203/1
மந்திரசித்தி அன்ன சிலை தொழில் வலி இது ஆயின் – கம்.யுத்2:18 206/3
உந்து சிலை பகழிக்கு உண்ண கொடுத்தேனே – கம்.யுத்2:18 268/4
வன் தாள் வயிர சிலை வாங்கினன் வானை வென்றான் – கம்.யுத்2:19 15/4
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி – கம்.யுத்2:19 16/3
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி – கம்.யுத்2:19 16/3
சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் – கம்.யுத்2:19 64/1
அம்பின் முந்தி உனது ஆவி உண்ணும் இது கா அடா சிலை வல் ஆண்மையால் – கம்.யுத்2:19 79/4
இலக்குவன் சிலை கண்டேயோ எழு மழை பயின்றது என்றார் – கம்.யுத்2:19 95/4
சீறும் நூல் தெரிந்த சிந்தை இலக்குவன் சிலை கை வாளி – கம்.யுத்2:19 117/1
மன்னர் நம் பதியின் வந்து வரி சிலை பிடித்த கல்வி – கம்.யுத்2:19 120/3
தேறல் ஆம் துணையும் சிலை ஊன்றியே – கம்.யுத்2:19 126/3
தெரி கணை மாரி பெய்ய தேர்களும் சிலை கைம்மாவும் – கம்.யுத்2:19 163/1
சேம திண் சிலை மாலியும் நீலனும் செறுத்தார் – கம்.யுத்3:20 49/3
வை அம் சிலை ஆறு வழங்கினனால் – கம்.யுத்3:20 69/3
திண் தேர் அழிய சிலை விட்டு ஒரு தன் – கம்.யுத்3:20 89/1
ஏற்றும் சிலை ஆண்மை இலக்குவன் வெம் – கம்.யுத்3:20 99/3
பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 13/4
மருள் முறை எய்திற்று என்பர் சிலை வழங்கு அசனி மாரி – கம்.யுத்3:22 21/4
வைகின்றார் அல்லர் ஆக வரி சிலை வலத்தால் மாள – கம்.யுத்3:22 24/3
கடி நெடும் சிலை அறும் கவச மார்பு இறும் – கம்.யுத்3:22 49/2
குந்து வல் நெடும் சிலை முதல் படைகளும் கொடியும் – கம்.யுத்3:22 54/2
வாளின் திண் சிலை தொழிலினின் மல்லினின் மற்றை – கம்.யுத்3:22 60/1
சிலை தொழில் குமரன் கொல்ல தொல்லை நாள் செருவில் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 121/4
நீர் பட கடவீர் அலீர் வரி சிலை நெடியோன் – கம்.யுத்3:22 180/2
பூண் எலாம் துறந்தேன் என் தன் பொரு சிலை மேகம்-தன்னை – கம்.யுத்3:23 31/2
சிலை நிகர் புருவம் நெற்றி குனித்தன விளர்த்த செ வாய் – கம்.யுத்3:25 7/4
செறி கழல் இருவர் தெய்வ சிலை ஒலி பிறந்தது அன்றே – கம்.யுத்3:25 19/3
செம் சிலை உரவோன் தேடி திரிகின்றான் உள்ளம் தேற – கம்.யுத்3:26 49/2
வெம் சிலை மைந்தன் போனான் நிகும்பலை வேள்வியான் என்று – கம்.யுத்3:26 92/3
தக்கவாறு இயற்றி மற்று உன் சிலை வலி தருக்கினாலே – கம்.யுத்3:27 4/3
வன் பெரும் சிலை ஈது ஆகும் வாங்குதி வலமும் கொள்வாய் – கம்.யுத்3:27 8/4
இ சிலை இயற்கை மேல்_நாள் தமிழ் முனி இயம்பிற்று எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 9/1
மெய் சிலை விரிஞ்சன் மூட்டும் வேள்வியின் வேட்டு பெற்ற – கம்.யுத்3:27 9/3
கை சிலை கோடி என்று கொடுத்தனன் கவசத்தோடும் – கம்.யுத்3:27 9/4
வழங்கா சிலை நாண் ஒலி வானில் வரும் – கம்.யுத்3:27 21/1
வென்றி சிலை வீரனை வீடணன் நீ – கம்.யுத்3:27 27/1
தூயவன் சிலை வலி தொழிலும் துன்பமும் – கம்.யுத்3:27 59/3
இடிக்கின்றன சிலை நாண் ஒலி இரு வாய்களும் எதிரா – கம்.யுத்3:27 110/2
பொன் ஆர் சிலை இரு கால்களும் ஒரு-கால் பொறை உயிரா – கம்.யுத்3:27 116/3
செறித்தான் உடல் சில பொன் கணை சிலை நாண் அற தெறித்தான் – கம்.யுத்3:27 126/4
ஏற்றும் சிலை நெடு நாண் ஒலி உலகு ஏழினும் எய்த – கம்.யுத்3:27 129/2
சினத்தால் நெடும் சிலை நாண் தடம் தோள்-மேல் உற செலுத்தா – கம்.யுத்3:27 152/3
கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் – கம்.யுத்3:28 21/3
தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும் – கம்.யுத்3:28 36/2
சிலை அறாது எனினும் மற்று அ திண்ணியோன் திரண்ட தோளாம் – கம்.யுத்3:28 43/1
மலை அறாது ஒழியாது என்னா வரி சிலை ஒன்று வாங்கி – கம்.யுத்3:28 43/2
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் – கம்.யுத்3:30 42/3
கொற்ற வெம் சிலை கும்பகன்னனும் நுங்கள் கோமான் – கம்.யுத்3:30 44/1
கோல வெம் சிலை பிடித்திடின் கொற்ற வேல் கொள்ளின் – கம்.யுத்3:31 11/2
எத்தனை உளர் என்றாலும் யான் சிலை எடுத்த-போது – கம்.யுத்3:31 58/2
சிலை விழுந்தவா விழுந்த திண் பதாகை திங்களின் – கம்.யுத்3:31 81/3
கட்டு ஆர் சிலை கரு ஞாயிறு புரைவான் கடையுகநாள் – கம்.யுத்3:31 108/2
அன்று போல் எனல் ஆகியது அ சிலை
என்று மாள்வர் எதிர்த்த இராக்கதர் – கம்.யுத்3:31 136/3,4
தீர்த்தானும் தன் வெம் சிலை நாணை தெறிப்புற்றான் – கம்.யுத்3:31 188/2
போர் ஆர் சிலை நாணி புடைப்பு ஒலியும் – கம்.யுத்3:31 193/3
சிலை கோடிய-தோறும் சிர திரள் வன் – கம்.யுத்3:31 205/3
கடு மணி நெடியவன் வெம் சிலை கணகண கணகண எனும்-தொறும் – கம்.யுத்3:31 214/4
காய் இரும் சிலை ஒன்றேனும் கணை புட்டில் ஒன்றதேனும் – கம்.யுத்3:31 217/1
தமிழ் நெறி வழக்கம் அன்ன தனி சிலை வழங்க சாய்ந்தார் – கம்.யுத்4:34 22/2
ஏவும் வெம் சிலை நாண் இடை இற்றன – கம்.யுத்4:37 20/2
ஆழி நாதன் சிலை ஒலி அண்டம் விண்டு – கம்.யுத்4:37 35/3
குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் – கம்.யுத்4:37 46/3
பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல் – கம்.யுத்4:37 56/2
மண்டில வரி சிலை வானவில்லொடும் – கம்.யுத்4:37 78/1
கோணுடை மலை நிகர் சிலை இடை குறைய – கம்.யுத்4:37 84/2
மருள் ஒரு திசை ஒரு திசை சிலை வருடம் – கம்.யுத்4:37 92/4
தேய நின்றவன் சிலை வலம் காட்டினான் தீரா – கம்.யுத்4:37 109/1
சிலை உறு கையையும் நிலத்தில் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்4:37 155/4
வாரணங்களை வென்றவன் வார் சிலை
ஆர் அணங்கை இரு துணி ஆக்கினான் – கம்.யுத்4:37 185/3,4
மாறி மாறி வரி சிலை வாங்கினான் – கம்.யுத்4:37 187/1
சுந்தரன் சிலை நாணில் தொடுப்புறா – கம்.யுத்4:37 192/3
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:37 203/2
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று – கம்.யுத்4:38 24/2
கை சிலை ஏந்தி நின்றானை கண்ணுற்றாள் – கம்.யுத்4:40 44/4
கோட்டு வார் சிலை குரிசிலை அமரர்-தம் குழாங்கள் – கம்.யுத்4:40 120/1
தெவ் அடும் சிலை கை வீரன் சேதுவின் பெருமை யாவும் – கம்.யுத்4:41 24/1
குனியும் வார் சிலை குரிசிலே என் இனி குணிப்பாம் – கம்.யுத்4:41 41/4
வெம் சிலை இருவரும் விரிஞ்சன் மைந்தனும் – கம்.யுத்4:41 99/1
எவரும் சிலை வலான் யாவும் நல்கினான் – கம்.யுத்4:41 102/4

மேல்


சிலை-கொடு (1)

என்று வெம் பகழி ஏழு நூறும் இருநூறும் வெம் சிலை-கொடு ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 78/1

மேல்


சிலை-பால் (1)

சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/11

மேல்


சிலைக்கும் (7)

எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை – பெரும் 260
உரும் என சிலைக்கும் ஊக்கமொடு பைம் கால் – அகம் 61/6
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும்
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை – அகம் 144/12,13
செரு வேட்டு சிலைக்கும் செம் கண் ஆடவர் – அகம் 157/4
விசும்பின் நல் ஏறு சிலைக்கும் சேண் சிமை – அகம் 159/13
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும்
பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே – புறம் 90/12,13
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி – புறம் 170/6

மேல்


சிலைகள் (2)

நாரும் மூரியும் அறா நம்முடை சிலைகள் போல் நலிவ ஆமோ – கம்.யுத்1:2 89/2
சிலைகள் ஒக்க முறித்து செறித்து நேர் – கம்.யுத்1:8 46/2

மேல்


சிலைகளின் (1)

சிலைகளின் குடுமிய சிரத்தின் மேலன – கம்.யுத்2:19 48/3

மேல்


சிலைகளும் (1)

தேர் இழந்து வெம் சிலைகளும் இழந்து செம் தறுகண் – கம்.யுத்2:15 234/1

மேல்


சிலைகளை (1)

சிலைகளை நோக்கும் நாண் ஏற்று இடியினை செவியின் ஏற்கும் – கம்.யுத்3:22 26/4

மேல்


சிலைகொடு (1)

நூற்று கோடியின்-மேல் செல சிலைகொடு நூக்க – கம்.யுத்4:32 19/2

மேல்


சிலைத்தலின் (1)

உரும் உடன்று சிலைத்தலின் விசும்பு அதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 91/4

மேல்


சிலைத்து (2)

நிலம் நெஞ்சு உட்க ஓவாது சிலைத்து ஆங்கு – அகம் 139/4
மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து – புறம் 78/4

மேல்


சிலைதரும் (1)

கருவி மா மழை சிலைதரும் குரலே – குறு 94/7

மேல்


சிலைதான் (1)

ஆனம் முடை உமை அண்ணலை அ நாள் உறு சிலைதான்
ஊனம் உளது அதன் மெய்ந்நெறி கேள் என்று உரை-புரிவான் – கம்.பால:24 25/3,4

மேல்


சிலைப்ப (9)

ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று – திரு 315
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப
சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ – பெரும் 144,145
இமிழ் முரசு இரங்க ஏறு மாறு சிலைப்ப
பொறி மயிர் வாரணம் வைகறை இயம்ப – மது 672,673
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப
வளன் அற நிகழ்ந்து வாழுநர் பலர் பட – பதி 49/14,15
படு கண் முரசம் நடுவண் சிலைப்ப
தோமர வலத்தர் நாமம் செய்ம்-மார் – பதி 54/13,14
கூழ் உடை நல் இல் ஏறு மாறு சிலைப்ப
செழும் பல இருந்த கொழும் பல் தண் பணை – பதி 90/45,46
பலி பெறு முரசம் பாசறை சிலைப்ப
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/3,4
அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப
ஒரு தாம் ஆகிய பெருமையோரும் – புறம் 366/3,4
வயிர்கள் வால் வளைகள் விம்ம வரி சிலை சிலைப்ப மாய – கம்.சுந்:8 22/1

மேல்


சிலைப்பவை (1)

மாறு ஏற்று சிலைப்பவை மண்டி பாய்பவையாய் – கலி 106/8

மேல்


சிலைப்பின் (2)

பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின்
பூ விரி புது நீர் காவிரி புரக்கும் – புறம் 166/27,28
கரும்பின் எந்திரம் சிலைப்பின் அயலது – புறம் 322/7

மேல்


சிலைப்பினும் (1)

நீல் நிற விசும்பின் வல் ஏறு சிலைப்பினும்
சூல்_மகள் மாறா மறம் பூண் வாழ்க்கை – பெரும் 135,136

மேல்


சிலைப்பு (2)

சிலைப்பு வல் ஏற்றின் தலைக்கை தந்து நீ – பதி 52/15
செல்லொடு மேகம் சிந்த திரை கடல் சிலைப்பு தீர – கம்.சுந்:8 17/1

மேல்


சிலையர் (4)

இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் – மலை 274
வாலி ஏவலின் வரவினார்கள் தாம் வரி சிலையர்
நீல மால் வரை அனையர் நீதியா நினைதி என – கம்.கிட்:2 2/2,3
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என – கம்.கிட்:2 4/3
கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார் – கம்.சுந்:7 28/3

மேல்


சிலையவற்கு (1)

சிலையவற்கு இளைய கோவை நோக்குவர் உள்ளம் தீவர் – கம்.யுத்2:19 193/4

மேல்


சிலையவன் (1)

கோதை வெம் சிலையவன் கோலம் காண்கிலா – கம்.அயோ:12 30/3

மேல்


சிலையன் (4)

மின் நின்ற சிலையன் வீர கவசத்தன் விசித்த வாளன் – கம்.ஆரண்:7 59/1
வெம் கை சிலையன் தூணியினன் விடாத முனிவின் மேல் செல்லும் – கம்.யுத்1:1 10/2
விமல திண் சிலையன் ஆண்டு ஓர் வெற்பினை மேய வீரன் – கம்.யுத்1:10 4/2
இடை நின்ற மயக்கம் தீர்ந்தான் ஏந்திய சிலையன் காந்தி – கம்.யுத்2:18 194/3

மேல்


சிலையாய் (1)

வண் திண் சிலையாய் கேண்மோ எனவே ஒரு சொல் வகுத்தான் – கம்.அயோ:4 84/4

மேல்


சிலையார் (1)

மின்னும் சிலையார் மலை தொடர்ந்த வெயில் வெம் கானம் போயினரால் – கம்.ஆரண்:14 32/4

மேல்


சிலையால் (3)

சோதி தன் வரி சிலையால் நில_மடந்தை முலை சுரப்ப – கம்.பால:12 3/3
வந்த குலத்திடை வந்த ரகு என்பான் வரி சிலையால்
இந்திரனை வென்று திசை இரு_நான்கும் செரு வென்றான் – கம்.பால:12 13/3,4
மொய்த்தாரை ஒர் இமைப்பின்-தலை முடுக தொடு சிலையால்
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் – கம்.யுத்3:31 110/1,2

மேல்


சிலையான் (1)

முன்னவன் தர பெற்றது ஓர் முழு வலி சிலையான்
அன்னவன் தனக்கு இளையவன் அ பெயர் ஒழிந்தான் – கம்.யுத்1:5 50/2,3

மேல்


சிலையானுடன் (1)

கோல் தாங்கிய சிலையானுடன் நெடு மாருதி கொதித்தான் – கம்.யுத்2:18 166/3

மேல்


சிலையில் (7)

நீண்ட மாதிரம் வெடிபட அவன் நெடும் சிலையில்
பூண்ட நாண் இற தன் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:11 36/3,4
சிலையில் திண் புனலில் சினை ஆலின் – கம்.யுத்1:3 102/3
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான் – கம்.யுத்1:14 13/2
எய்தற்கு உளவோ இவன் இ சிலையில்
கை வைப்பு அளவே இறல் காணுதியால் – கம்.யுத்2:18 78/3,4
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி இலக்குவன் சிலையில் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 113/3
கோல வன் சிலையில் கோத்த கொடும் கணையோடும் கூட்டி – கம்.யுத்3:21 27/2
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி – கம்.யுத்3:31 97/1

மேல்


சிலையின் (20)

சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம் – புறம் 257/10
செவித்தலம் நிறுத்தினன் சிலையின் தெய்வ நாண் – கம்.பால:8 40/2
இற்று ஓடிய சிலையின் திறம் அறிவென் இனி யான் உன் – கம்.பால:24 18/1
பார வெம் சிலையின் நாண் ஒலி படைத்த பொழுதே – கம்.ஆரண்:1 22/4
சிலையின் மாரனை தின்னும் நினைப்பினாள் – கம்.ஆரண்:6 67/2
ஏய்வு இலாதது ஓர் பயம் வர சிலையின் நாண் எறிந்தான் – கம்.கிட்:4 12/4
வன் திண் சிலையின் வயிர காலால் வடி திண் சுடர் வாளி – கம்.சுந்:8 44/3
கோட்டு வெம் சிலையின் வாளி முன் சென்று கொற்ற பொன் தோள் – கம்.யுத்2:15 135/3
உரம் கொண்ட தடம் சிலையின் உயர் நெடு நாண் உள் கொளுவா – கம்.யுத்2:16 354/2
பாகர் கால் சிலையின் தூண்டும் உண்டை ஆம் எனவும் பற்றா – கம்.யுத்2:18 215/2
பெற்றன பிறந்தன சிலையின் பேர் ஒலி – கம்.யுத்2:19 39/4
இடித்தன சிலையின் நாண்கள் இரிந்தன திசைகள் இற்று – கம்.யுத்2:19 102/1
புரங்களும் அழிய போன பொழுதில் என் சிலையின் பொங்கி – கம்.யுத்2:19 298/2
தேரின்-மேல் சிலையின் நின்ற இந்திரசித்து என்று ஓதும் – கம்.யுத்3:22 22/1
சிங்க நாதமும் சிலையின் நாண் ஒலிகளும் சின மா – கம்.யுத்3:22 102/2
பேர்க்கின்ற சிலையின் நாணின் பேர் ஒலி கேளான் வீரன் – கம்.யுத்3:22 138/2
உதைத்த வன் சிலையின் வாளி மருமத்தை கருதி ஓட்டி – கம்.யுத்3:27 6/3
சிலையின் கணையூடு திறந்தன திண் – கம்.யுத்3:27 33/1
சிலையின் பந்தமும் பகுதிகள் அனைத்தையும் செய்தோன் – கம்.யுத்4:40 98/4
தந்தை வேகமும் தனது நாயகன் தனி சிலையின்
முந்து சாயக கடுமையும் பிற்பட முடுகி – கம்.யுத்4:41 44/1,2

மேல்


சிலையினர் (2)

திரு வளர் மார்பர் தெய்வ சிலையினர் தேரர் வீரர் – கம்.பால:14 71/3
வாங்கிய சிலையினர் வழங்கினார் படை – கம்.சுந்:9 29/3

மேல்


சிலையினன் (3)

ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் – கம்.பால:12 5/3
பாரம் நீங்கிய சிலையினன் இராவணன் பறிப்ப – கம்.யுத்1:6 7/1
தேரினன் சிலையினன் உமிழும் தீயினன் – கம்.யுத்2:18 119/4

மேல்


சிலையினாய் (3)

தெவ் அடு சிலையினாய் தேவி தம்பி என்று – கம்.அயோ:11 58/3
பொன் உடை சிலையினாய் விரைந்து போய் என்றான் – கம்.கிட்:6 18/4
அம்பு இயல் சிலையினாய் புகழ் அன்று ஆதலால் – கம்.யுத்2:16 277/4

மேல்


சிலையினால் (2)

கோதை வெம் சிலையினால் கோடி வீடு எனின் – கம்.யுத்2:16 280/3
சிலையினால் அரியை வெல்ல காண்பது ஓர் தவம் முன் செய்தேன் – கம்.யுத்3:29 47/2

மேல்


சிலையினான் (1)

ஏ வரும் சிலையினான் எதிர் வரும் நெறி எலாம் – கம்.பால:20 12/2

மேல்


சிலையினானும் (1)

பொன்னின் வார் சிலையினானும் மாருதியோடும் போனான் – கம்.கிட்:11 75/4

மேல்


சிலையினீரை (1)

கணை உலாம் சிலையினீரை காக்குநர் இன்மையேனும் – கம்.ஆரண்:15 52/1

மேல்


சிலையினை (7)

முற்றி வென்ற போர் மூரி வெம் சிலையினை முறித்தான் – கம்.சுந்:11 44/4
எறிந்த இந்திரன் இட்ட வான் சிலையினை எடுத்தான் – கம்.சுந்:11 45/4
திக்கு இரிதர போர் வென்ற சிலையினை வளைய வாங்கி – கம்.யுத்2:15 131/2
அறுவது ஆம் என இராவணன் சிலையினை அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 240/4
நாண் எறிந்தனன் சிலையினை அரக்கியர் நகு பொன் – கம்.யுத்2:16 204/1
பித்தன் வெம் சிலையினை இறுத்த பேர் ஒலி – கம்.யுத்2:16 256/3
சிலையினை நோக்கும் தேவர் செய்கையை நோக்கும் செய்த – கம்.யுத்3:28 66/3

மேல்


சிலையினோடும் (1)

பிடித்த வெம் சிலையினோடும் பேர் எழில் வீரன் பொன் தோள் – கம்.யுத்3:28 45/3

மேல்


சிலையினோர் (1)

வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ – கம்.ஆரண்:1 18/3

மேல்


சிலையினோர்-தம் (1)

விலங்கினரை நூறி வரி வெம் சிலையினோர்-தம்
பொலம் கொள் கழல் தாழ்குவென் இது அன்னை பொருள் அன்றால் – கம்.சுந்:5 5/3,4

மேல்


சிலையினோரை (1)

உரும் ஒத்த சிலையினோரை ஒருப்படுத்து உதவி நின்ற – கம்.அயோ:6 2/2

மேல்


சிலையும் (12)

புலவு நுனை பகழியும் சிலையும் மான – பெரும் 269
வாளரம் பொருத வேலும் மன்மதன் சிலையும் வண்டின் – கம்.பால:10 14/1
கையும் சிலையும் கணையும் கொடு கார் மிருகம் வரும் ஓர் – கம்.அயோ:4 73/3
தனி கை சிலையும் வானவரும் முனிவர் குழுவும் தனி அறனும் – கம்.சுந்:4 55/2
புருவமும் சிலையும் கோட்டி புகை உயிர்த்து உயிர்க்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 13/2
தேர் அழிந்து சிலையும் அழிந்து உக – கம்.யுத்2:15 65/1
தேர் இழந்து சிலையும் இழந்திட – கம்.யுத்2:15 73/1
முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் – கம்.யுத்2:16 26/1
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி – கம்.யுத்2:18 200/1
தேரொடும் கடலின் வீழ்ந்து சிலையும் தன் தலையும் எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 233/1
நமனும் வரி சிலையும் அறனும் நடன் நவில – கம்.யுத்3:31 164/4
கூன் ஏறு சிலையும் தானும் குதிக்கின்ற கடுப்பின் கொட்பால் – கம்.யுத்3:31 216/2

மேல்


சிலையுமே (1)

தீண்ட வல்லர் இலாத சிலையுமே – கம்.யுத்4:37 39/4

மேல்


சிலையை (16)

புலி தானை களிற்று உரிவை போர்வையான் வரி சிலையை
வலித்தானே மங்கை திருமணத்தான் என்று யாம் வலித்தேம் – கம்.பால:13 20/3,4
நினைந்த எலாம் நினைந்து அந்த நெடும் சிலையை நோக்கினான் – கம்.பால:13 25/4
சிலையை நீ இறுத்த ஓசை செவி உற சீறி வந்தேன் – கம்.பால:24 34/3
எறுழ் வலி தடம் தோள்களால் சிலையை நாண் ஏற்றி – கம்.கிட்:4 2/3
கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு – கம்.சுந்:8 47/3
தீயவர் அ சிலையை பொடிசெய்தார் – கம்.சுந்:9 52/4
வம்பு இயல் சிலையை நோக்கி வாய் மடித்து உருத்து நக்கான் – கம்.சுந்:11 5/2
சிரம் துளங்கிட அரக்கன் வெம் சிலையை நாண் தெறித்தான் – கம்.சுந்:11 35/4
திடரினை நோக்கும் தன் சிலையை நோக்குமால் – கம்.யுத்1:5 11/4
தேயத்தின் தலைவன் மைந்தன் சிலையை நாண் எறிந்தான் தீய – கம்.யுத்2:15 142/1
எண்ண_அரும் பெரும் தனி வலி சிலையை நாண் எறிந்தான் – கம்.யுத்2:15 224/2
கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி – கம்.யுத்2:19 188/2
பார வெம் சிலையை நோக்கும் பகழியை நோக்கும் பாரில் – கம்.யுத்2:19 225/2
சிங்க_ஏறு அன்ன இலக்குவன் சிலையை நாண் எறிந்தான் – கம்.யுத்3:22 76/4
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் – கம்.யுத்4:35 29/2
பற்றிய கிடந்தது சிலையை பாங்குற – கம்.யுத்4:37 156/2

மேல்


சிலையையும் (1)

ஆறு நாலு வெம் சிலையையும் கணைகளால் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 201/4

மேல்


சிலையொடு (5)

ஊன் உறு படை பல சிலையொடு பயிலா – கம்.பால:5 123/3
கொலை கொள் வெம் சிலையொடு புருவம் கோட்டினான் – கம்.ஆரண்:7 108/3
மரவமும் சிலையொடு மலையும் வாள் எயிற்று – கம்.யுத்2:18 94/1
அம்பொடும் துணிந்தன சிலையொடு அற்றன – கம்.யுத்3:22 52/4
மொய் கிடந்த சிலையொடு மூரி மா – கம்.யுத்3:29 27/3

மேல்


சிலையொடும் (1)

காய் கணை சிலையொடும் கவர்ந்த கையினான் – கம்.யுத்2:16 270/2

மேல்


சிலையோடு (1)

சில்லி பொரு தேர் சிதைய சிலையோடு
எல்லின் பொலி விண்ணின் விசைத்து எழுவான் – கம்.யுத்3:20 71/1,2

மேல்


சிலையோடும் (1)

மா கால் வரி வெம் சிலையோடும் வளைத்த போது – கம்.யுத்2:19 14/3

மேல்


சிலையோர் (1)

தான் என்பது என் வேறு தனி சிலையோர்
யான் என்பது என் ஈசன் என் இமையோர் – கம்.யுத்2:18 77/2,3

மேல்


சிலையோன் (3)

நோற்று இருந்தனன் நோன் சிலையோன் இப்பால் – கம்.அயோ:10 56/2
நீளம் கொள் சிலையோன் மற்றை நேர்_இழை நெடிய நம்பி – கம்.ஆரண்:5 4/3
ஏற்ற வளை வரி சிலையோன் இயம்பா முன் இகல் அரக்கி – கம்.ஆரண்:6 114/1

மேல்


சிலைவலானுக்கு (1)

இ நெடும் சிலைவலானுக்கு ஏவல் செய் அடியென் யானே – கம்.கிட்:2 28/4

மேல்


சிவக்கும் (4)

நீர் நீடு ஆடின் கண்ணும் சிவக்கும்
ஆர்ந்தோர் வாயில் தேனும் புளிக்கும் – குறு 354/1,2
செம் கயல் நறவம் மாந்தி களிப்பன சிவக்கும் கண்ணார் – கம்.அயோ:3 69/3
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் பாத பேதையர் – கம்.கிட்:10 112/3
பஞ்சு என சிவக்கும் மென் கால் தேவியை பிரித்த பாவி – கம்.யுத்1:4 123/1

மேல்


சிவண (7)

சேறு ஆடு இரும் புறம் நீறொடு சிவண
வெள் வசி படீஇயர் மொய்த்த வள்பு அழீஇ – நற் 82/8,9
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/14,15
சிவண அன்ன சிறைமுன் அவரொடு ஏகு செலவித்து – கம்.ஆரண்:1 37/3
சிகர வண் குடுமி நெடு வரை எவையும் ஒரு வழி திரண்டன சிவண
மகரிகை வயிர குண்டலம் அலம்பும் திண் திறல் தோள் புடை வயங்க – கம்.சுந்:3 74/1,2
சிவண வண்ண வான் கரும் கடல் கொடு வந்த செயலினும் செறி தாரை – கம்.யுத்2:16 339/1
திணி கொண்டலினிடை மின் குலம் மிளிர்கின்றன சிவண – கம்.யுத்3:31 112/4
திடல் கொள் மேருவும் விசும்பிடை செல்வன சிவண
அடல் கொள் சேனையும் அரக்கனும் தேரும் வந்து ஆர்க்கும் – கம்.யுத்4:35 34/2,3

மேல்


சிவணி (1)

பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி
மரல் பழுத்து அன்ன மறுகு நீர் மொக்குள் – பொரு 44,45

மேல்


சிவணிய (1)

துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/11

மேல்


சிவணும் (2)

தீ சிகை சிவணும் சோதி செம் மணி செய்த தூணின் – கம்.யுத்1:10 11/1
பஞ்சமம் சிவணும் இன் இசை பாட – கம்.யுத்1:11 13/4

மேல்


சிவந்த (44)

செய்யன் சிவந்த ஆடையன் செ அரை – திரு 206
பிணன் உகைத்து சிவந்த பேர் உகிர் பணை தாள் – சிறு 199
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ் – குறி 61
தலை மருப்பு ஏய்ப்ப கடை மணி சிவந்த நின் – நற் 39/6
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் – நற் 44/2
கல் உற சிவந்த நின் மெல் அடி உயற்கே – நற் 76/9
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு – நற் 202/1
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் – ஐங் 52/2
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை – ஐங் 366/2
சிவந்த காந்தள் முதல் சிதை மூதில் – பதி 15/11
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் – பதி 24/21
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/18
சுடு நீர் வினை குழையின் ஞால சிவந்த
கடி மலர் பிண்டி தன் காதில் செரீஇ – பரி 12/87,88
நுனை இலங்கு எஃகு என சிவந்த நோக்கமொடு – பரி 21/21
நனி சிவந்த வடு காட்டி நாண் இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/15
சிரறுபு சீற சிவந்த நின் மார்பும் – கலி 88/13
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம் – அகம் 31/1
நொடித்து என சிவந்த மெல் விரல் திருகுபு – அகம் 176/24
இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த
ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி – அகம் 306/11,12
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த
ஒளிறு ஒள் வாட குழைந்த பைம் தும்பை – புறம் 347/2,3
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் – புறம் 350/9
தீ எரி பங்கியும் சிவந்த கண்ணும் ஆய் – கம்.பால:5 84/3
திசை ஆளும் மத கரியை சிந்தூரம் அப்பிய போல் சிவந்த மாதோ – கம்.பால:11 14/4
தித்தியாநின்ற சொல் சிவந்த வாய்ச்சியர் – கம்.பால:14 16/3
ஊடலின் சிவந்த நாட்டத்து உம்பர்-தம் அரம்பை மாதர் – கம்.பால:16 11/2
சிந்தனை தெரிந்திலம் சிவந்த நாட்டமே – கம்.பால:19 34/4
வெய்ய பூண் முலையில் சேர்ந்த வெண் முத்தம் சிவந்த என்றால் – கம்.பால:22 9/3
சிவந்த வாய் சீதையும் கரிய செம்மலும் – கம்.அயோ:2 62/1
செய்ம் மறந்தன புனல் சிவந்த வாய்ச்சியர் – கம்.அயோ:4 205/1
சிவந்த சாதகரொடு சிறு கண் கூளியும் – கம்.அயோ:14 33/2
சிவந்த பாய்ந்த வெம் குருதியில் திருகிய சினத்தால் – கம்.ஆரண்:7 86/2
செய்ய தாமரை ஆம்பல் அம் போது என சிவந்த – கம்.கிட்:3 70/4
தீய்ந்தன செவிகள் உள்ளம் திரிந்தது சிவந்த சோரி – கம்.சுந்:3 111/2
துப்பு உற சிவந்த வாய் நினைந்து சோர்குவான் – கம்.யுத்1:4 24/3
சென்று வேலையை சேர்தலும் விசும்பிடை சிவந்த
குன்றின் மேல் நின்று குதித்தன பகலவன் குதிரை – கம்.யுத்1:5 76/3,4
சுருதி அன்ன தாய் சிவந்த நல் கனி என்று சொல்ல – கம்.யுத்1:12 3/3
செம்புக்கும் சிவந்த செம் கண் திசை நிலை களிற்றின் சீற்ற – கம்.யுத்1:12 41/1
சிதைவு அரு நாள் வர சிவந்த தாமரை – கம்.யுத்2:15 113/2
தீயினும் முதிர்வுர சிவந்த கண்ணினான் – கம்.யுத்2:16 270/1
சிவந்த கண்ணியர் தேடினர் திரிபவர் திரளும் – கம்.யுத்3:22 198/2
கொலை பயில் நயன வேல்கள் கொழும் கடை சிவந்த கொற்ற – கம்.யுத்3:25 7/3
தீ ஒத்த வயிர வாளி உடல் உற சிவந்த சோரி – கம்.யுத்3:27 73/1
துப்பு உற சிவந்த வாய் விஞ்சை தோகையர் – கம்.யுத்4:40 35/2

மேல்


சிவந்தது (2)

மை கணும் சிவந்தது ஓர் மடந்தை வாய் வழி – கம்.பால:19 8/3
சிவந்தது ஓர் அமிழ்தம் இல்லை தேன் இல்லை உள என்றாலும் – கம்.கிட்:13 50/1

மேல்


சிவந்தவே (1)

சே அரி கரும் கண்கள் சிவந்தவே – கம்.பால:18 23/4

மேல்


சிவந்தன்று (1)

பொன்னினும் சிவந்தன்று கண்டிசின் நுதலே – ஐங் 105/4

மேல்


சிவந்தன (5)

தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே – ஐங் 80/4
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை – பரி 10/96
சென்றன வந்தது நகையும் சிவந்தன கண் இருண்டன போய் திசைகள் எல்லாம் – கம்.பால:6 14/4
சீற்றம் மீக்கொண்ட சிவந்தன தாமரை செம் கண் – கம்.யுத்1:6 4/4
முருக்கு என சிவந்தன முரிய வெந்தன – கம்.யுத்1:6 44/3

மேல்


சிவந்தனவே (1)

அரும்பே முன்னும் மிக சிவந்தனவே
யானே மருள்வென் தோழி பானாள் – குறு 94/2,3

மேல்


சிவந்தனன் (1)

கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே – கம்.அயோ:3 65/4

மேல்


சிவந்தனை (2)

சிதைந்தது மன்ற நீ சிவந்தனை நோக்கலின் – பதி 27/1
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/16

மேல்


சிவந்தான் (1)

சீறிய கோளரி கண்கள் சிவந்தான்
மாறு_இல் வார் கணை இ உரை வாயில் – கம்.ஆரண்:14 53/2,3

மேல்


சிவந்து (22)

செக்கர் அன்ன சிவந்து நுணங்கு உருவின் – மது 432
சிவந்து ஒளி மழுங்கி அமர்த்தன-கொல்லோ – நற் 66/7
உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு_நீர் – நற் 104/10
செல் சுடர் மழுங்க சிவந்து வாங்கு மண்டிலம் – நற் 117/5
கல் சேர் மண்டிலம் சிவந்து நிலம் தணிய – நற் 187/2
உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே – நற் 255/11
நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம் – பதி 13/12
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின் – கலி 90/11
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் – அகம் 92/11
வினை பொருள் ஆக தவிரலர் கடை சிவந்து
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் – அகம் 237/15,16
களிறே கதவு எறியா சிவந்து உராஅய் – புறம் 4/10
சென்று வாய் சிவந்து மேல் வருக – புறம் 316/11
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி – புறம் 376/2
திருமகள் கரம் செக்க சிவந்து காட்டிற்றே – கம்.பால:8 27/4
கை புகின் சிவந்து காட்டும் கந்துகம் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:10 16/4
உண் நறவு அருந்தினாரின் சிவந்து ஒளிர் கரும் கண் மாதர் – கம்.பால:13 39/1
சிந்தி கலாப மயிலின் கண் சிவந்து போனார் – கம்.பால:17 22/4
கை கொள் வாள் ஒளிபட சிவந்து காட்ட தன் – கம்.பால:19 8/2
சேந்த கண் அதிகமும் சிவந்து நீர் உக – கம்.ஆரண்:10 38/3
தவளம் என்று உரைக்கும் வண்ணம் சிவந்து தேன் ததும்பும்-ஆயின் – கம்.கிட்:13 49/3
உள்ளுடை மயக்கால் உண் கண் சிவந்து வாய் வெண்மை ஊறி – கம்.சுந்:2 109/1

மேல்


சிவந்தே (1)

காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13

மேல்


சிவப்ப (20)

உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 69/4
உண்கண் சிவப்ப அழுது நின்றோளே – ஐங் 125/3
இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப
குருதி பனிற்றும் புலவு களத்தோனே – பதி 57/2,3
மாறு இனி நின் ஆங்கே நின் சேவடி சிவப்ப
செறிந்து ஒளிர் வெண் பல்லாய் யாம் வேறு இயைந்த – கலி 95/4,5
எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப
எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/2,3
ஆலங்கானத்து அகன் தலை சிவப்ப
சேரல் செம்பியன் சினம் கெழு திதியன் – அகம் 36/14,15
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப
ஆஅய் எயினன் வீழ்ந்து என ஞாயிற்று – அகம் 181/6,7
இரும் கல் வியல் அறை சிவப்ப ஈர்க்கும் – அகம் 238/9
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/9,10
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் – அகம் 257/3,4
பனி பொரு மழை கண் சிவப்ப பானாள் – அகம் 278/11
அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை – அகம் 312/6
வியல் அறை சிவப்ப வாங்கி முணங்கு நிமிர்ந்து – அகம் 357/5
இழிபிறப்பாளன் கரும் கை சிவப்ப
வலி துரந்து சிலைக்கும் வன் கண் கடும் துடி – புறம் 170/5,6
தொடையல் அம் கோதை சோர பளிக்கு நாய் சிவப்ப தொட்டு – கம்.பால:10 17/3
கூற்று உறழ் நயனங்கள் சிவப்ப கூன் நுதல் – கம்.பால:19 21/1
தோடு அவிழ் மலர் கரம் சிவப்ப தொட்டனள் – கம்.பால:19 32/2
கோதை புடைபெயர கூற்று அனைய கண் சிவப்ப
பாத மலர் சிவப்ப தாம் பதைத்து பார் சேர்ந்தார் – கம்.அயோ:4 94/2,3
பாத மலர் சிவப்ப தாம் பதைத்து பார் சேர்ந்தார் – கம்.அயோ:4 94/3
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் – கம்.கிட்:8 2/2

மேல்


சிவப்பன (1)

உதைபட சிவப்பன உரவு தோள்களே – கம்.பால:3 48/4

மேல்


சிவப்பு (13)

எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/10
சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு – பரி 6/96
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர – பரி 21/58
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன் – கலி 76/6
சிறுவனை நோக்கியும் சிவப்பு ஆனாவே – புறம் 100/11
கறுப்பு உறு மனமும் கண்ணில் சிவப்பு உறு சூட்டும் காட்டி – கம்.பால:2 16/1
மை தாழ் கரும் கண்கள் சிவப்பு உற வந்து தோன்ற – கம்.பால:17 16/1
செம் கயல் அனைய நாட்டம் சிவப்பு உற சீறி போன – கம்.பால:18 10/2
செய்ய வாய் வெளுப்ப கண் சிவப்பு உற – கம்.பால:18 19/1
ஒளிப்பன வெளிப்பட்டு ஓட பார்ப்பன சிவப்பு உள் ஊறி – கம்.பால:21 16/2
சிவப்பு உறு மலர் மிசை சிறந்த செல்வியும் – கம்.அயோ:1 29/2
தோய் கயல் கண்கள் சிவப்பு உற நோக்கினள் சொல்லும் – கம்.அயோ:2 70/4
மறுகு வாள் கண்கள் சிவப்பு உற நோக்கினர் வயிர்த்தனர் உயிர்க்கின்றார் – கம்.சுந்:2 192/4

மேல்


சிவப்பு-உற (1)

தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு-உற
நாள் அணிந்து உவக்கும் சுணங்கறையதுவே – பரி 9/19,20

மேல்


சிவப்புண்ட (1)

தேய்ப்புண்ட தம்பி யாக்கை சிவப்புண்ட கண்கள் தீயில் – கம்.சுந்:11 19/3

மேல்


சிவப்பொடு (1)

நனி கடும் சிவப்பொடு நாமம் தோற்றி – அகம் 235/14

மேல்


சிவப்போள் (1)

கொன்னும் சிவப்போள் காணின் வென் வேல் – அகம் 60/12

மேல்


சிவல் (2)

மேழக தகரொடு சிவல் விளையாட – பட் 77
குறி கொள் கோழி சிவல் குறும்பூழ் நெடும் – கம்.அயோ:11 13/2

மேல்


சிவலை (1)

நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில் – கலி 104/65

மேல்


சிவற்கு (1)

ஓர் ஏறு சிவற்கு உளது ஒப்பு உளவாம் – கம்.யுத்2:18 17/1

மேல்


சிவன் (18)

சென்று இனி தருதிர் என்ன வந்தன சிவன் சேர் வெள்ளி – கம்.அயோ:13 45/2
மாற்றினையோ உன் வலத்தை சிவன் தடக்கை வாள் கொண்டாய் – கம்.ஆரண்:6 96/4
செம் கண் மால் நான்முகன் சிவன் என்றே கொலாம் – கம்.சுந்:3 122/3
சிவன் என செம் கணான் என செய் சேவகன் – கம்.சுந்:12 62/3
செய்த மா தவம் உடைமையின் அரி அயன் சிவன் என்று – கம்.யுத்1:3 54/1
வலம் கையில் வாள் சிவன் கொடுக்க வாங்கிய – கம்.யுத்1:5 32/2
சிவன் காண் அயன் காண் எனும் தூதனை பெற்ற செல்வன் – கம்.யுத்1:11 30/3
ஆலவிடம் அன்று வர நின்ற சிவன் அன்னான் – கம்.யுத்1:12 7/4
சிவன் உணர்ந்து அலரின் மேலை திசைமுகன் உணரும் தேவன் – கம்.யுத்2:16 110/2
சிவன் அல்லன் எனில் திருவின் பெருமான் – கம்.யுத்2:18 82/1
தான் அலால் சிவன் அலால் நேமி தாங்கிய – கம்.யுத்3:24 87/2
வில் இங்கு இது நெடு மால் சிவன் எனும் மேலவர் தனுவே-கொல் – கம்.யுத்3:27 127/1
சிவன் நன் படை தொடுத்து ஆர் உயிர் முடிப்பேன் என தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 149/4
தானே சிவன் தர பெற்றது தவம் நாள் பல உழந்தே – கம்.யுத்3:27 151/1
சிவன் ஐம்_முகம்_உடையான் படை தொடுப்பேன் என தெளிந்தான் – கம்.யுத்3:27 157/4
காலன் மார்பிடை சிவன் கழல் பட பண்டு கான்ற – கம்.யுத்3:30 26/1
காலன் மால் சிவன் குமரன் என்று இவரையும் கடப்பார் – கம்.யுத்3:31 11/4
காமரத்தால் சிவன் கரத்து வாங்கினான் – கம்.யுத்4:37 159/4

மேல்


சிவன்-தனை (1)

ஆகம் அற்றது கொற்றமும் சிவன்-தனை அழிப்பது – கம்.யுத்4:32 23/2

மேல்


சிவன்-வயின் (1)

வடி மணி வயிர வெவ் வாள் சிவன்-வயின் வாங்கி கொண்டான் – கம்.யுத்1:12 47/2

மேல்


சிவனார்க்கும் (1)

தேவர்க்கும் திசை கரிக்கும் சிவனார்க்கும் அயனார்க்கும் செம் கண் மாற்கும் – கம்.யுத்4:38 26/1

மேல்


சிவனும் (6)

சிவனும் அயன் அரியும் அலர் சிறு மானிடர் பொருளோ – கம்.பால:24 19/3
சிவனும் மலர் திசைமுகனும் திருமாலும் தெறு குலிசத்து – கம்.ஆரண்:6 124/1
சிவனும் நான்முகத்து-ஒருவனும் திரு நெடு மாலாம் – கம்.யுத்1:2 114/1
சிவனும் அயனும் எழு திகிரி அமரர்_பதி – கம்.யுத்3:31 164/1
தேவரும் முனி தலைவரும் சிவனும் மேல்_நாள் – கம்.யுத்4:36 23/1
அவனும் அ சிவனும் எனல் ஆயினார் – கம்.யுத்4:37 27/4

மேல்


சிவனை (1)

சிவனை நான்முகத்து ஒருவனை திரு நெடுமால் ஆம் – கம்.சுந்:2 140/3

மேல்


சிவனோ (1)

சிவனோ அல்லன் நான்முகன் அல்லன் திருமாலாம் – கம்.யுத்4:37 135/1

மேல்


சிவிகை (4)

சென்றன தரள வான் சிவிகை ஈட்டமே – கம்.பால:14 18/4
மாவினில் சிவிகை தன் மேல் மழை மத களிற்றின் வைய – கம்.ஆரண்:10 169/3
துன்னின சிவிகை வெண் கவிகை சுற்றின – கம்.கிட்:11 121/4
தேரினில் சென்றனன் சிவிகை பின் செல – கம்.கிட்:11 122/4

மேல்


சிவிகை-தன் (2)

ஐ_இருநூறு சூழ ஆய் மணி சிவிகை-தன் மேல் – கம்.பால:14 63/3
குரு மணி சிவிகை-தன் மேல் கொண்டலின் மின் இது என்ன – கம்.பால:14 64/3

மேல்


சிவிகையில் (2)

சிவிகையில் அன்னம் ஊரும் திசைமுகன் என்ன சென்றான் – கம்.பால:14 70/4
தேர் மிசை வருவாரும் சிவிகையில் வருவாரும் – கம்.பால:23 35/1

மேல்


சிவிகையின் (2)

இழிந்த தாயர் சிவிகையின் ஏற தான் – கம்.அயோ:13 71/1
வேந்தர் ஆதி சிவிகையின் வீங்கு தோள் – கம்.அயோ:14 12/3

மேல்


சிவிகையும் (2)

சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி – பரி 10/17
தேரும் மாவும் களிறும் சிவிகையும்
ஊரும் பண்டியும் ஊருநர் இன்மையால் – கம்.அயோ:11 34/1,2

மேல்


சிவிறியர் (1)

நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர் – பரி 6/34

மேல்


சிவையின் (1)

சிவையின் வாய் என்ன செம் தீ உயிர்ப்பு உற திறந்த மூக்கன் – கம்.யுத்2:16 14/2

மேல்


சிள்வீடு (4)

சிள்வீடு கறங்கும் சேய் நாட்டு அத்தம் – நற் 252/2
சிள்வீடு கறங்கும் சிறியிலை வேலத்து – அகம் 89/6
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும் – அகம் 145/2
வறல் மரம் பொருந்திய சிள்வீடு உமணர் – அகம் 303/17

மேல்


சிற்குணத்தர் (1)

சிற்குணத்தர் தெரிவு_அரு நல் நிலை – கம்.பால:0 2/1

மேல்


சிற்சில (2)

சிற்சில வித்தி பற்பல விளைந்து – நற் 328/2
இல் பொலி மகடூஉ போல சிற்சில
வரிசையின் அளக்கவும் வல்லன் உரிதினின் – புறம் 331/9,10

மேல்


சிற்சிலர் (1)

சிற்சிலர் விதி செய்த தீமை ஆம் என்பார் – கம்.பால:13 9/4

மேல்


சிற்பங்களின் (1)

சிற்பங்களின் வீவன சேர்குவெனோ – கம்.ஆரண்:2 18/2

மேல்


சிற்பத்தின் (1)

சிற்பத்தின் நம்மால் பேச சிறியவோ என்னை தீரா – கம்.யுத்2:16 27/3

மேல்


சிற்பதம் (1)

சிற்பதம் ஒப்பது ஓர் மெய்க்கொடு சென்றான் – கம்.பால:8 12/4

மேல்


சிற்பம் (1)

சிற்பம் கொள் பகல் என கடிது சென்று தீர் – கம்.ஆரண்:4 8/3

மேல்


சிற்பமும் (1)

சிற்பமும் மயன் மனம் வருந்தி செய்தது – கம்.கிட்:14 31/4

மேல்


சிற்றடிசில் (1)

செய்த பூ சிற்றடிசில் இட்டு உண்ண ஏற்பார் – பரி 10/105

மேல்


சிற்றடிமை (1)

புரிதி சிற்றடிமை குற்றம் பொறுப்பர் என்று எண்ணவேண்டா – கம்.கிட்:7 142/4

மேல்


சிற்றலை (1)

வள்ளி புடை சுற்றி உயர் சிற்றலை மரம்-தோறு – கம்.கிட்:10 81/1

மேல்


சிற்றவை (7)

பூத்தவை வடிவை ஒப்பான் சிற்றவை கோயில் புக்கான் – கம்.அயோ:3 105/4
சீதை கேள்வன் அவனும் தன் சிற்றவை
மாதரால் வந்த செய்கை வரம்பு இலா – கம்.ஆரண்:4 33/2,3
உந்தை உண்மையன் ஆக்கி உன் சிற்றவை
தந்த சொல்லை தலைக்கொண்டு தாரணி – கம்.ஆரண்:4 34/1,2
சிற்றவை வஞ்சனை முடிய செய்ததோ – கம்.ஆரண்:13 54/4
அளவு_இல் கற்பு உடைய சிற்றவை பணித்தருளலால் – கம்.கிட்:3 8/2
ஈரம் நீங்கிய சிற்றவை சொற்றனள் என்ன – கம்.கிட்:3 71/1
சிற்றவை பணித்த மோலி பொலிகின்ற சென்னியானை – கம்.யுத்1:4 133/4

மேல்


சிற்றவை-தானும் (1)

சிற்றவை-தானும் ஆங்கே கொணர்க என செப்பினாள் அ – கம்.அயோ:3 85/3

மேல்


சிற்றவை-பால் (1)

தேற்ற தெளியாது அயர் சிற்றவை-பால் இருந்தான் – கம்.அயோ:4 120/2

மேல்


சிற்றாய்த்தியர் (1)

மா மருண்டு அன்ன மழை கண் சிற்றாய்த்தியர்
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை – கலி 108/46,47

மேல்


சிற்றாற்று (1)

தளவ மலர் ததைந்தது ஓர் கான சிற்றாற்று அயல் – கலி 108/27

மேல்


சிற்றிடை (8)

சிற்றிடை பெரிய கொங்கை சே அரி கரிய வாள் கண் – கம்.பால:13 44/3
தேம்பு சிற்றிடை சீதையை போல் சிறிது – கம்.பால:21 30/3
சிற்றிடை நுடங்க ஒளிர் சீறடி பெயர்த்தாள் – கம்.பால:22 27/4
வல்லி பொரு சிற்றிடை மடந்தை மண நாள் ஆம் – கம்.பால:22 40/3
சிற்றிடை அலமர தெருவு சேர்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 39/4
தேன் கொண்டு ஊடாடும் கூந்தல் சிற்றிடை சீதை என்னும் – கம்.ஆரண்:10 79/2
சிற்றிடை சீதை என்னும் நாமமும் சிந்தை-தானும் – கம்.ஆரண்:10 84/1
செயிர் இல் சிற்றிடை ஆய் உற்ற சிறு கொடி நுடக்கம் தீர – கம்.கிட்:13 41/3

மேல்


சிற்றியல் (2)

சிற்றியல் சிறுமை ஆற்றல் சிறு தொழில் மனிதரோடே – கம்.சுந்:3 143/1
சிந்தையின் நினைந்து நான் வருந்தும் சிற்றியல்
அந்தரத்து அமரரும் மனிதர்க்கு ஆற்றலன் – கம்.யுத்3:27 65/2,3

மேல்


சிற்றியாற்று (1)

கான சிற்றியாற்று அரும் கரை கால் உற்று – புறம் 260/22

மேல்


சிற்றில் (10)

வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி – நற் 123/8
மணல் சிற்றில் காலின் சிதையா அடைச்சிய – கலி 51/2
சிற்றில் புனைகோ சிறிது என்றான் எல்லா நீ – கலி 111/9
வரி மணல் முன்துறை சிற்றில் புனைந்த – கலி 114/15
சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் – அகம் 110/7
பால் நாய் துன்னிய பறை கண் சிற்றில்
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/17,18
புது கலத்து அன்ன செம் வாய் சிற்றில்
புனை இரும் கதுப்பின் நின் மனையோள் அயர – அகம் 394/9,10
சிற்றில் நல் தூண் பற்றி நின் மகன் – புறம் 86/1
பஞ்சி முன்றில் சிற்றில் ஆங்கண் – புறம் 116/5
சிற்றில் கோலி சிதறிய முத்தமே – கம்.பால:2 30/4

மேல்


சிற்றிலுள் (1)

நாடுவேன் கண்டனென் சிற்றிலுள் கண்டு ஆங்கே – கலி 142/25

மேல்


சிற்றின (1)

சிற்றின குரங்கினோடும் தெரிவு உற செய்த செய்கை – கம்.கிட்:7 131/3

மேல்


சிற்றினத்தவரொடும் (1)

சிற்றினத்தவரொடும் செறிதல் சீரிதோ – கம்.யுத்1:4 71/4

மேல்


சிற்றினம் (1)

செய்ந்நன்றி அறிதலும் சிற்றினம் இன்மையும் – சிறு 207

மேல்


சிற்றூரும் (1)

பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் – கலி 109/6

மேல்


சிற்றையாளனை (1)

சிற்றையாளனை தேவர்-தம் தேரொடும் – கம்.யுத்4:37 44/2

மேல்


சிறக்க (19)

சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம் – பெரும் 45
வழிவழி சிறக்க நின் வலம் படு கொற்றம் – மது 194
செல்கம் எழுமோ சிறக்க நின் ஊழி – நற் 93/6
சென்றீ பெரும சிறக்க நின் பரத்தை – நற் 360/5
நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 1/2,3
வழிவழி சிறக்க என வேட்டேமே – ஐங் 2/6
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 3/2,3
அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக – ஐங் 7/2
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக – ஐங் 9/2
மாரி வாய்க்க வளம் நனி சிறக்க
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 10/2,3
பயத்தலின் சிறக்க நாள்-தொறும் பொலிந்தே – பரி 9/85
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே – அகம் 19/8
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 98/13
இனிது ஆகின்றால் சிறக்க நின் ஆயுள் – அகம் 184/4
செல்-மதி சிறக்க நின் உள்ளம் நின் மலை – அகம் 288/1
பற்றல் இலியரோ நின் திறம் சிறக்க
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 6/10,11
யானே பிழைத்தனென் சிறக்க நின் ஆயுள் – புறம் 43/21
செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே – புறம் 196/15
செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம் – புறம் 259/4

மேல்


சிறக்கவும் (1)

வீங்கிய உவகை மேனி சிறக்கவும் மேன்மேல் துள்ளி – கம்.யுத்4:42 7/3

மேல்


சிறக்கும் (6)

கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும்
குன்ற நாடனை உள்ளு-தொறும் – நற் 273/8,9
சினை வாட சிறக்கும் நின் சினம் தணிந்தீக என – கலி 16/11
சிறக்கும் செல்வம் மகற்கு என சிந்தையில் – கம்.அயோ:2 5/1
சிறக்கும் மாமியர் மூவர்க்கும் சீதை ஆண்டு – கம்.சுந்:5 33/1
செய்த வெம் சினத்துடன் சிறக்கும் செல்வனை – கம்.யுத்4:37 152/3
சிறக்கும் தேரொடும் கண்டிலன் சீற்ற தீ – கம்.யுத்4:37 176/3

மேல்


சிறகர் (3)

கூம்பிய சிறகர் மனை உறை குரீஇ – குறு 46/2
செல்லிய முயலி பாஅய சிறகர்
வாவல் உகக்கும் மாலை யாம் புலம்ப – ஐங் 378/1,2
சேவலாய் சிறகர் புலர்த்தியோய் எனவும் – பரி 3/26

மேல்


சிறகரால் (1)

மென் சிறகரால் ஆற்றும் புறவு எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/13

மேல்


சிறகரின் (1)

ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகரின் கோலி – அகம் 208/11

மேல்


சிறகால் (3)

மருவ இனிய குணத்தவரை இரு சிறகால் உற தழுவி மக்காள் நீரே – கம்.ஆரண்:4 27/1
மண்ட சிறகால் அடித்தான் சில வள் உகிரால் – கம்.ஆரண்:13 23/2
ஓச்சி சிறகால் புடைத்தான் உலையா விழுந்து – கம்.ஆரண்:13 40/2

மேல்


சிறகின் (1)

வரி அணி சிறகின் வண்டு உண மலரும் – நற் 399/3

மேல்


சிறகு (10)

நீர்ப்படு பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன – பதி 12/19
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ – பதி 25/12
சிரல் சிறகு ஏய்ப்ப அறல்_கண் வரித்த – அகம் 324/10
கூதிர் பருந்தின் இரும் சிறகு அன்ன – புறம் 150/1
கான காக்கை கலி சிறகு ஏய்க்கும் – புறம் 342/1
விளையா நீள் சிறகு இன்றி வெந்து உக – கம்.கிட்:16 34/1
மூரி வெம் சிறகு இடை இட்டு தொடுத்தன முறுக்கி – கம்.சுந்:9 17/3
செறிந்த வான் பெரு மலைகளை சிறகு அற செயிரா – கம்.சுந்:11 45/3
இரும் சிறகு அற்ற புள் போல் யாதும் ஒன்று இயற்றல் ஆற்றேன் – கம்.யுத்3:26 46/2
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட – கம்.யுத்3:31 162/1

மேல்


சிறகும் (1)

இற்ற இரு சிறகும் இன் உயிரும் ஏழ் உலகும் – கம்.ஆரண்:13 101/3

மேல்


சிறத்தல் (1)

முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல – அகம் 160/9

மேல்


சிறத்தலின் (2)

சிதரல் பெரும் பெயல் சிறத்தலின் தாங்காது – மது 244
காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து – அகம் 266/8

மேல்


சிறந்த (56)

பிறந்து தவழ் கற்றதன் தொட்டு சிறந்த நன் – பொரு 137
சிறந்த வேதம் விளங்க பாடி – மது 468
சிறந்த கொள்கை அறங்கூறவையமும் – மது 492
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் – மது 506
சிறந்த கருமை நுண் வினை நுணங்கு அறல் – மது 638
உயிரினும் சிறந்த நாணும் நனி மறந்து – நற் 17/8
நோயும் நெகிழ்ச்சியும் வீட சிறந்த
வேய் வனப்பு உற்ற தோளை நீயே – நற் 82/1,2
இளமையின் சிறந்த வளமையும் இல்லை – நற் 126/8
சிறந்த செல்வத்து அன்னையும் துஞ்சினள் – நற் 182/4
சிறந்த அன்பினர் சாயலும் உரியர் – நற் 208/8
அறிந்தோர் அறன் இலர் என்றலின் சிறந்த
இன் உயிர் கழியினும் நனி இன்னாதே – நற் 227/1,2
அறிந்தனள் போலும் அன்னை சிறந்த
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி – நற் 339/5,6
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த
கேண்மையொடு அளைஇ நீயே – நற் 400/8,9
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/8
விசும்பு வழங்கு மகளிருள்ளும் சிறந்த
செம்மீன் அனையள் நின் தொல் நகர் செல்வி – பதி 31/27,28
வாய்மை வயங்கிய வைகல் சிறந்த
நோன்மை நாடின் இரு நிலம் யாவர்க்கும் – பரி 2/54,55
நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை – பரி 4/62
நின்னில் சிறந்த நிறை கடவுளவை – பரி 4/63
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/25
நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை – பரி 9/84
சிறந்த தன் நாணும் நலனும் நினையாது – கலி 145/10
வறந்து என்னை செய்தியோ வானம் சிறந்த என் – கலி 145/20
ஊண் யாதும் இலள் ஆகி உயிரினும் சிறந்த தன் – கலி 147/8
மறந்தனர்-கொல்லோ தோழி சிறந்த
வேய் மருள் பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 1/7,8
வீழ் களிறு மிசையா புலியினும் சிறந்த
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 29/3,4
மறந்தனிர் போறிர் எம் என சிறந்த நின் – அகம் 29/12
நம் பிரிபு அறியா நலனொடு சிறந்த
நல் தோள் நெகிழ வருந்தினள்-கொல்லோ – அகம் 41/11,12
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த
செம்மல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்தோர் – அகம் 81/10,11
ஆர்வம் சிறந்த சாயல் – அகம் 94/13
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/5,6
புதல் ஒளி சிறந்த காண்பு இன் காலை – அகம் 139/8
அறம் தலைப்பிரியாது ஒழுகலும் சிறந்த
கேளிர் கேடு பல ஊன்றலும் நாளும் – அகம் 173/1,2
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு – அகம் 227/6
சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர்-கொல்லோ – அகம் 235/3
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தரும்-மார் – அகம் 245/1
ஊர்தி வால் வெள் ஏறே சிறந்த
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப – புறம் 1/3,4
இறைஞ்சுக பெரும நின் சென்னி சிறந்த
நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே – புறம் 6/19,20
ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த
நல் இசை நிறுத்தல் வேண்டினும் மற்று அதன் – புறம் 18/15,16
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த
வாளின் வாழ்நர் தாள் வலம் வாழ்த்த – புறம் 24/28,29
அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த
பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக – புறம் 71/5,6
மன்பதை காக்கும் நீள் குடி சிறந்த
தென் புலம் காவலின் ஒரீஇ பிறர் – புறம் 71/17,18
என் அளந்து அறிந்தனை நோக்காது சிறந்த
நின் அளந்து அறி-மதி பெரும என்றும் – புறம் 161/24,25
பேதை சோழன் என்னும் சிறந்த
காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/9,10
போது விரி பன் மரனுள்ளும் சிறந்த
காதல் நன் மரம் நீ நிழற்றிசினே – புறம் 272/2,3
தண்டுதல் இன்றி ஒன்றி தலைத்தலை சிறந்த காதல் – கம்.பால:10 7/1
நள்ளில் சிறந்த இருள் பிழம்பை நக்கி நிமிரும் நிலா கற்றை – கம்.பால:10 72/2
சிவப்பு உறு மலர் மிசை சிறந்த செல்வியும் – கம்.அயோ:1 29/2
சிறந்த நல் திருவினில் திருவும் எய்தினான் – கம்.அயோ:2 63/2
தீயவை யாவையினும் சிறந்த தீயாள் – கம்.அயோ:3 14/4
சிறந்த தம்பி திரு உற எந்தையை – கம்.அயோ:4 16/1
சேயரும் அணியரும் சிறந்த மாதரும் – கம்.அயோ:4 179/2
சிறந்த நின் தண் அளி திருவை தேசு அழித்து – கம்.அயோ:11 47/2
தேற்ற மெய்ப்பொருள் திருந்த மற்று இதின் இல்லை சிறந்த – கம்.யுத்1:3 45/4
சில்லி மா பெரும் தேரொடும் கரி பரி சிறந்த
வில்லின் மா படை ஏழ்_இரு கோடிக்கு வேந்தன் – கம்.யுத்1:5 42/1,2
சிறந்த நண்பரை கொன்று தன் சேனையை சிதைக்க – கம்.யுத்3:22 183/3
சேனையும் பாழ்பட சிறந்த மந்திரத்து – கம்.யுத்3:27 61/3

மேல்


சிறந்தது (13)

நும்மினும் சிறந்தது நுவ்வை ஆகும் என்று – நற் 172/4
வாய்மொழி புலவீர் கேண்-மின் சிறந்தது
காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது – பரி 9/13,14
காதல் காமம் காமத்து சிறந்தது
விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி – பரி 9/14,15
புலத்தலின் சிறந்தது கற்பே அது தான் – பரி 9/16
சிறந்தது கல் அறை கடாம் கானலும் போலவும் – பரி 15/11
இன்புறு நுகர்ச்சியின் சிறந்தது ஒன்று இல் என – அகம் 361/7
தன்னின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இன்மையின் – புறம் 165/13
எஞ்சலின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இல் என – புறம் 307/12
சீரிய தன்மை நோக்கின் இதனின் மேல் சிறந்தது உண்டோ – கம்.யுத்1:4 116/2
சிறந்தது போரே என்றான் சேவகன் முறுவல் செய்தான் – கம்.யுத்1:14 7/4
சிறந்தது சரங்கள் பாய சிந்திய சிரத்த ஆகி – கம்.யுத்3:28 58/2
சிறந்தது தவம் அலால் செயல் உண்டாகுமோ – கம்.யுத்4:37 151/4
சாதலின் சிறந்தது ஒன்று இல்லை தக்கதே – கம்.யுத்4:40 64/3

மேல்


சிறந்ததேயும் (1)

கல் என சிறந்ததேயும் கருணை அம் கடலே அன்ன – கம்.யுத்3:31 69/2

மேல்


சிறந்தமை (1)

சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் – கலி 42/6

மேல்


சிறந்தவர் (4)

வந்த நெறியும் மறந்தேன் சிறந்தவர்
ஏஎ ஓஒ என விளி ஏற்பிக்க – பரி 19/60,61
மன்னும் மன் உயிர்க்கு இராமனில் சிறந்தவர் இல்லை – கம்.அயோ:1 32/3
இனிய மன் உயிர்க்கு இராமனின் சிறந்தவர் இல்லை – கம்.அயோ:1 40/2
தீயவை செய்வர் ஆகின் சிறந்தவர் பிறந்த உற்றார் – கம்.யுத்2:16 137/1

மேல்


சிறந்தவள் (1)

வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ – கலி 48/9

மேல்


சிறந்தவன் (1)

சிறந்தவன் தூ அற நீப்ப பிறங்கி வந்து – கலி 146/16

மேல்


சிறந்தவை (1)

பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் – அகம் 219/8

மேல்


சிறந்தன்று (2)

உள்ளுநர் உரைப்போர் உரையொடு சிறந்தன்று
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பரி 2/35,36
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என – அகம் 131/5

மேல்


சிறந்தன்று-மன்னே (1)

சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே
மண்டு அமர் பரிக்கும் மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 75/5,6

மேல்


சிறந்தன (5)

சிறந்தன போலும் கிள்ளை பிறங்கிய – ஐங் 290/2
சிலவினும் சிறந்தன தெய்வம் பெட்பு-உறும் – பரி 15/8
திருவும் பூமியும் சிந்தையில் சிறந்தன என்றான் – கம்.அயோ:1 73/4
ஏதுவில் சிறந்தன எடுத்து காட்டினான் – கம்.யுத்1:4 95/4
செய்ய கண் பொழி தீ சிகை இரு மடி சிறந்தன தெழிப்போடும் – கம்.யுத்2:16 344/3

மேல்


சிறந்தனம் (1)

சிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின் – கலி 5/5

மேல்


சிறந்தனள் (1)

நின்னினும் சிறந்தனள் எமக்கே நீ நயந்து – ஐங் 292/3

மேல்


சிறந்தனை (1)

தளியின் சிறந்தனை வந்த புலவர்க்கு – கலி 50/16

மேல்


சிறந்தாயது (2)

என்பின் சிறந்தாயது ஓர் ஊற்றம் உண்டு என்னல் ஆமே – கம்.சுந்:1 50/3
அன்பின் சிறந்தாயது ஓர் பூசனை யார்-கண் உண்டே – கம்.சுந்:1 50/4

மேல்


சிறந்தார் (6)

சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல் – பரி 10/52
சிறந்தார் நடுக்கம் சிறந்தார் களையல் – பரி 10/52
இனை வனப்பின் மாயோய் நின்னின் சிறந்தார்
நில உலகத்து இன்மை தெளி நீ வருதி – கலி 108/53,54
சிறந்தார் சொல்லும் நல் உரை சொன்னேன் செயல் எல்லாம் – கம்.அயோ:11 85/1
முன்பில் சிறந்தார் இடை உள்ளவர் காதல் முற்ற – கம்.சுந்:1 50/1
பின்பில் சிறந்தார் குணம் நன்று இது பெற்ற யாக்கைக்கு – கம்.சுந்:1 50/2

மேல்


சிறந்தான்-மன்னோ (1)

செவ்வி நுதல் திருவினொடும் போந்து ஏறுக என ஏறி சிறந்தான்-மன்னோ – கம்.பால:5 63/4

மேல்


சிறந்தானை (1)

சிறந்தானை வழிபடீஇ சென்றனள் – கலி 9/23

மேல்


சிறந்தானோடு (1)

சேண வெரிநின் சிறந்தானோடு ஏறினாள் – பரி 12/48

மேல்


சிறந்திசினோரே (1)

மறந்தனர்-கொல்லோ சிறந்திசினோரே
முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல் – நற் 337/2,3

மேல்


சிறந்திட (1)

சிந்து தே மலர் மாரி சிறந்திட
அந்தணாளர்கள் ஆசியொடு ஆதனம் – கம்.பால:21 45/2,3

மேல்


சிறந்தீர் (1)

அண்ணல் அ மைந்தர்க்கு அன்பு சிறந்தீர் அதனாலே – கம்.கிட்:17 16/1

மேல்


சிறந்து (70)

மால் வரை சிலம்பில் மகிழ் சிறந்து ஆலும் – பெரும் 330
காட்டவும்_காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து
பூ போல் உண்கண் புலம்பு முத்து உறைப்ப – முல் 22,23
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 86
சினம் சிறந்து களன் உழக்கவும் – மது 48
இரு தலை பணிலம் ஆர்ப்ப சினம் சிறந்து
கோலோர் கொன்று மேலோர் வீசி – மது 380,381
சிறந்து புறங்காக்கும் கடவுள் பள்ளியும் – மது 467
திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து – மது 567
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
வண்டு மூசு தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து – நெடு 33,34
தேம் பிழி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து
சேமம் மடிந்த பொழுதின் வாய் மடுத்து – குறி 155,156
நூறொடு குழீஇயின கூவை சேறு சிறந்து
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து – மலை 137,138
தலை நாள் அன்ன புகலொடு வழி சிறந்து
பல நாள் நிற்பினும் பெறுகுவிர் நில்லாது – மலை 565,566
வரி புனை சிற்றில் பரி சிறந்து ஓடி – நற் 123/8
இன் புனிற்று இடும்பை தீர சினம் சிறந்து
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/8,9
ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து
வன் சுவல் பராரை முருக்கி கன்றொடு – நற் 202/2,3
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து
நுடங்கு நிலை பறவை உடங்கு பீள் கவரும் – நற் 251/8,9
விளிவு இல் அரவமொடு தளி சிறந்து உரைஇ – நற் 257/1
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல் – நற் 335/3
அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் – நற் 351/2
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப – நற் 361/5
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து
வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் – நற் 393/3,4
பிறரும் கேட்குநர் உளர்-கொல் உறை சிறந்து
ஊதை தூற்றும் கூதிர் யாமத்து – குறு 86/3,4
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி – ஐங் 218/3
கருவி வானம் கார் சிறந்து ஆர்ப்ப – ஐங் 476/1
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து
கடிய கடவு-மதி பாக – ஐங் 484/2,3
போர்ப்பு-உறு முரசம் கறங்க ஆர்ப்பு சிறந்து
நன் கலம் தரூஉம் மண் படு மார்ப – பதி 21/18,19
கடும் கால் ஒற்றலின் சுடர் சிறந்து உருத்து – பதி 25/6
வரைவு இல் அதிர் சிலை முழங்கி பெயல் சிறந்து
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு – பதி 43/17,18
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து
நாமம் அறியா ஏம வாழ்க்கை – பதி 68/11,12
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப – பதி 71/14,15
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/3,4
தோள் பிணி மீகையர் புகல் சிறந்து நாளும் – பதி 81/11
இமய குன்றினில் சிறந்து
நின் ஈன்ற நிரை இதழ் தாமரை – பரி 8/12,13
சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து
போர் ததும்பும் அரவம் போல் – பரி 18/43,44
ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/17
ஒரு நாள் நீர் அளிக்கும்-கால் ஒளி சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/21
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார – கலி 71/4
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து
உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல் – கலி 102/19,20
வினை வலம்படுத்த வென்றியொடு மகிழ் சிறந்து
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த – அகம் 74/1,2
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து
மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க – அகம் 82/7,8
களிற்று கன்று ஒழித்த உவகையர் கலி சிறந்து
கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து – அகம் 83/4,5
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து
வினை-வயின் பெயர்க்கும் தானை – அகம் 84/15,16
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து
ஆரம் கண்ணி அடு போர் சோழர் – அகம் 93/3,4
சுரன் வழக்கு அற்றது என்னாது உரம் சிறந்து
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/10,11
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா – அகம் 122/19,20
ஏறுவது போல பாடு சிறந்து உரைஇ – அகம் 139/3
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து
பறைஇய தளரும் துறைவனை நீயே – அகம் 170/6,7
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து
சாந்த ஞெகிழியின் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 172/12,13
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து
நாள்_பூ வேங்கை நறு மலர் உதிர – அகம் 205/19,20
படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து
உரு வினை நன்னன் அருளான் கரப்ப – அகம் 208/13,14
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து
செரு செய் முன்பொடு முந்நீர் முற்றி – அகம் 212/17,18
காய் சினம் சிறந்து குழுமலின் வெரீஇ – அகம் 221/12
நனி சேண்பட்ட மாரி தளி சிறந்து
ஏர் தரு கடு நீர் தெருவு-தொறு ஒழுக – அகம் 264/7,8
பேர் இசை முழக்கமொடு சிறந்து நனி மயங்கி – அகம் 264/9
கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த – அகம் 266/17
புலியொடு பொருது சினம் சிறந்து வலியோடு – அகம் 291/6
பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் – அகம் 295/16
மையல் அம் கடாஅம் செருக்கி மதம் சிறந்து
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/8,9
கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து
இன்னா வேனில் இன் துணை ஆர – அகம் 335/5,6
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும் – அகம் 372/11
கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து
ஈண்டு அரும்-குரையள் நம் அணங்கியோளே – அகம் 372/15,16
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி பெரும ஆங்கு அது – புறம் 24/32,33
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து
ஆங்கு இனிது ஒழுகு-மதி ஓங்கு வாள் மாற – புறம் 56/20,21
செம் முக மந்தியொடு சிறந்து சேண் விளங்கி – புறம் 200/3
நார் அறி தேறல் மாந்தி மகிழ் சிறந்து
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி – புறம் 367/7,8
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் – கம்.பால:11 15/3
திங்களின் சிறந்து ஒளிர் முகத்தள் செவ்வியள் – கம்.ஆரண்:6 23/3
சிறந்து ஆர் மணி மண்டபம் செய்க என செப்புக என்றான் – கம்.ஆரண்:10 155/4
அல்லிடை மணி சிறந்து அழல் இயற்றல் போல் – கம்.கிட்:10 15/4
இல் என சிறந்து நின்ற இரண்டுக்கும் இன்னல் சூழ்ந்தேன் – கம்.யுத்2:17 42/3

மேல்


சிறந்துளார் (1)

சிறந்துளார் மற்றும் தேவர்க்கும் தேவர் ஆய் – கம்.சுந்:12 100/2

மேல்


சிறந்துளாளை (1)

தேவர்-தம் தேவன் தேவி கற்பினில் சிறந்துளாளை
நோவன செய்தல் தீது என்று உரைப்ப நுன் தாதை சீறி – கம்.யுத்3:27 174/2,3

மேல்


சிறந்தே (2)

பகல் வந்தன்றால் பாய் பரி சிறந்தே – அகம் 160/18
சித்தம் உறும் களியோடு சிறந்தே
தத்தமை ஒன்றும் உணர்ந்திலர் தாவா – கம்.பால:5 114/2,3

மேல்


சிறந்தேன் (2)

நஞ்சு என சிறந்தேன் அன்றோ நாயகன் அருளின் நாயேன் – கம்.யுத்1:4 123/4
அடிமையின் சிறந்தேன் என்னா அயிர்ப்பொடும் அச்சம் நீங்கி – கம்.யுத்1:4 144/3

மேல்


சிறந்தோர் (3)

சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே – பரி 14/26
சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல – பரி 19/11
திறந்து நம் புணர்ந்து நும்மின் சிறந்தோர்
இம்மை உலகத்து இல் என பன் நாள் – அகம் 311/5,6

மேல்


சிறந்தோர்_உலகம் (1)

சிறந்தோர்_உலகம் படருநர் போல – பரி 19/11

மேல்


சிறந்தோன் (1)

சிறந்தோன் பெயரன் பிறந்த மாறே – நற் 40/12

மேல்


சிறப்ப (20)

வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப
கல்லா இளைஞர் சொல்லி காட்ட – பொரு 99,100
செம்பொன்_மலையின் சிறப்ப தோன்றும் – பெரும் 241
வைகல்-தோறும் வழிவழி சிறப்ப
நெய்தல் சான்ற வளம் பல பயின்று ஆங்கு – மது 324,325
வேட்டம் பொய்யாது வலை_வளம் சிறப்ப
பாட்டம் பொய்யாது பரதவர் பகர – நற் 38/1,2
நீயே ஆள்வினை சிறப்ப எண்ணி நாளும் – நற் 52/6
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப
இன்னள் செய்தது இது என முன் நின்று – குறு 173/4,5
மகிழ் மிக சிறப்ப மயங்கினள்-கொல்லோ – ஐங் 42/1
எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே – ஐங் 292/5
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க – ஐங் 493/1
மா புதல் சேர வரகு இணர் சிறப்ப
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப – ஐங் 496/1,2
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப
பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர் – பதி 40/23,24
கொள_கொள குறையாது தலைத்தலை சிறப்ப
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர் – பதி 88/27,28
ஆடல் தலைத்தலை சிறப்ப கூடல் – பரி 12/31
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப
செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/4,5
அழிவு இல் உள்ளம் வழிவழி சிறப்ப
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து – அகம் 47/1,2
தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப
கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் – அகம் 68/16,17
இறப்ப எண்ணினர் என்பது சிறப்ப
கேட்டனள்-கொல்லோ தானே தோள் தாழ்பு – அகம் 161/8,9
ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின் – அகம் 396/9
அல்லல் உழப்போள் மல்லல் சிறப்ப
செல்லா செல்வம் மிகுத்தனை வல்லே – புறம் 160/26,27
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் – கம்.பால:11 15/3

மேல்


சிறப்பவும் (1)

கூரும் நோய் சிறப்பவும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/11

மேல்


சிறப்பன (1)

வர கதம் சிறப்பன மாற்றம் கூறுவான் – கம்.யுத்3:27 69/4

மேல்


சிறப்பிப்பாரின் (1)

இல் பயன் சிறப்பிப்பாரின் ஈண்டிய உவகை தூண்ட – கம்.அயோ:3 77/2

மேல்


சிறப்பிற்றே (1)

சிறப்பிற்றே தண் பரங்குன்று – பரி 8/46

மேல்


சிறப்பின் (79)

இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி – திரு 259
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த – சிறு 209
வலம்புரி அன்ன வசை நீங்கு சிறப்பின்
அல்லது கடிந்த அறம் புரி செங்கோல் – பெரும் 35,36
உயர்ந்து ஓங்கிய விழு சிறப்பின்
நிலம் தந்த பேர் உதவி – மது 59,60
கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின்
தென் குமரி வட_பெருங்கல் – மது 69,70
உரு கெழு பெரும் சிறப்பின்
இரு பெயர் பேர் ஆயமொடு – மது 100,101
சீர் உடைய விழு சிறப்பின்
விளைந்து முதிர்ந்த விழு முத்தின் – மது 134,135
ஏழ் புணர் சிறப்பின் இன் தொடை சீறியாழ் – மது 559
புணர் கூட்டுண்ட புகழ் சால் சிறப்பின்
நிலம்தருதிருவின்நெடியோன் போல – மது 762,763
பலர்_வாய் புகர் அறு சிறப்பின் தோன்றி – மது 765
மறம் மிகு சிறப்பின் குறுநில மன்னர் – மது 776
திரு நிலைபெற்ற தீது தீர் சிறப்பின்
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நெடு 89,90
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது – நெடு 106
முரண் மிகு சிறப்பின் செல்வனொடு நிலைஇய – நெடு 162
மை அறு சிறப்பின் தெய்வம் சேர்த்திய – பட் 159
முட்டா சிறப்பின் பட்டினம் பெறினும் – பட் 218
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ – மலை 562
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – மலை 570
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும் – குறு 101/2
கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர் – ஐங் 396/4
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/3
புகழ் சால் சிறப்பின் காதலி புலம்ப – ஐங் 445/1
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி – ஐங் 473/1
முரண் மிகு சிறப்பின் உயர்ந்த ஊக்கலை – பதி 11/11
ஞாயிறு புகன்ற தீது தீர் சிறப்பின்
அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ – பதி 17/10,11
ஆர் வளம் பழுனிய ஐயம் தீர் சிறப்பின்
மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை – பதி 21/16,17
தொல் நிலை சிறப்பின் நின் நிழல் வாழ்நர்க்கு – பதி 37/10
வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின்
கொண்டி மள்ளர் கொல் களிறு பெறுக – பதி 43/24,25
வளம் கெழு சிறப்பின் உலகம் புரைஇ – பதி 50/4
உலகம் புரக்கும் உரு கெழு சிறப்பின்
வண்ண கருவிய வளம் கெழு கமம் சூல் – பதி 81/1,2
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின்
பெரும் பல் யாணர் கூலம் கெழும – பதி 89/6,7
வீங்கு பெரும் சிறப்பின் ஓங்கு புகழோயே – பதி 90/40
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும் – பதி 93/1
மறவியில் சிறப்பின் மாயம்-மார் அனையை – பரி 3/70
அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் – பரி 5/51
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின்
தையல் மகளிர் ஈர் அணி புலர்த்தர – பரி 11/85,86
புகழ் சால் சிறப்பின் இரு திறத்தோர்க்கும் – பரி 23/73
தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல – பரி 24/15
பணிவு இல் உயர் சிறப்பின் பஞ்சவன் கூடல் – பரி 24/46
தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல – கலி 26/6
பாடல் சால் சிறப்பின் சினையவும் சுனையவும் – கலி 28/1
வளமை சால் உயர் சிறப்பின் நுந்தை தொல் வியல் நகர் – கலி 57/6
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா – கலி 83/19
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/27
அரிது பெறு சிறப்பின் நின்-வயினானே – அகம் 75/23
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ – அகம் 138/10
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும் – அகம் 159/19
புதல்வன் பயந்த புகழ் மிகு சிறப்பின்
நன்னராட்டிக்கு அன்றியும் எனக்கும் – அகம் 184/2,3
புகழ் மலி சிறப்பின் கொற்கை முன்துறை – அகம் 201/4
படு கடல் புக்க பாடல் சால் சிறப்பின்
மருதி அன்ன மாண் புகழ் பெறீஇயர் – அகம் 222/11,12
பாடு பெறு சிறப்பின் கூடல் அன்ன நின் – அகம் 231/13
நகை நனி வளர்க்கும் சிறப்பின் தகை மிக – அகம் 335/22
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் – அகம் 353/5
வீயா சிறப்பின் வேள்வி முற்றி – புறம் 15/20
உரை சால் சிறப்பின் புகழ் சால் மாற – புறம் 57/3
வெயில் மறை கொண்ட உரு கெழு சிறப்பின்
மாலை வெண்குடை ஒக்குமால் எனவே – புறம் 60/11,12
உரை சால் சிறப்பின் முரசு ஒழிந்தனவே – புறம் 62/9
பகை புலம் மரீஇய தகை பெரும் சிறப்பின்
குடுமி கோமான் கண்டு – புறம் 64/5,6
ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த கேள்வி – புறம் 72/13
உலகமொடு நிலைஇய பலர் புகழ் சிறப்பின்
புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை – புறம் 72/15,16
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 135/9
புகழ் சால் சிறப்பின் அம்பு மிக திளைக்கும் – புறம் 152/7
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண – புறம் 158/26
துன் அரும் சிறப்பின் உயர்ந்த செல்வர் – புறம் 165/3
உரை சால் சிறப்பின் உரவோர் மருக – புறம் 166/9
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஞாயிறு காணாது – புறம் 174/2
எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 174/13
சிறப்பின் பாலால் தாயும் மனம் திரியும் – புறம் 183/4
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் – புறம் 200/12
சேண் விளங்கு சிறப்பின் செம்பியர் மருகன் – புறம் 228/9
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது – புறம் 236/6
உரை சால் சிறப்பின் வேந்தர் முன்னர் – புறம் 303/6
ஏமம் சால் சிறப்பின் இ பணை நல் ஊரே – புறம் 351/12
மேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கை – புறம் 378/11
சீர் சான்ற விழு சிறப்பின்
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் – புறம் 395/17,18
மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 400/11
பேர்-கெழு சிறப்பின் வந்த பெரும் புகழ் நிற்பது ஐயன் – கம்.அயோ:3 96/3
மின் உடை பரவையோடும் வேறுளோர் சிறப்பின் விட்ட – கம்.சுந்:8 3/3

மேல்


சிறப்பினான் (1)

சிங்கம் வந்தவனை வென்று தன் உயிர் எனக்கு வைத்தது ஓர் சிறப்பினான்
அங்கு அவன்-தனை மலைந்து கொன்று முனிவு ஆற வந்தனென் அது அன்றியும் – கம்.யுத்2:19 76/2,3

மேல்


சிறப்பினுள் (1)

சிறப்பினுள் உயர்பு ஆகலும் – பரி 5/19

மேல்


சிறப்பினை (1)

நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை
செம் கண் காரி கரும் கண் வெள்ளை – பரி 3/80,81

மேல்


சிறப்பினோடு (1)

எனை பெரும் சிறப்பினோடு ஈங்கு இது துணிதல் – புறம் 217/2

மேல்


சிறப்பினோன் (2)

சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என – கலி 105/3
சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த – கலி 133/3

மேல்


சிறப்பு (29)

நின்னது திகழ் ஒளி சிறப்பு இருள் திரு மணி – பரி 2/52
சிறப்போய் சிறப்பு இன்றி பெயர்குவை – பரி 5/18
குறுகி சிறப்பு உணா-கால் – பரி 19/94
சிறப்பு உணா கேட்டி செவி – பரி 19/96
தென்னவன் வையை சிறப்பு
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை – பரி 20/97,98
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/18
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15
சீர் முற்றி புலவர் வாய் சிறப்பு எய்தி இரு நிலம் – கலி 67/2
செய்வன சிறப்பின் சிறப்பு செய்து இ இரா – கலி 83/19
சிதைவு இன்றி சென்று-உழி சிறப்பு எய்தி வினை வாய்த்து – கலி 132/6
சின்_மொழி தெளி என தேற்றிய சிறப்பு அன்றோ – கலி 132/13
துனையுநர் விழை-தக்க சிறப்பு போல் கண்டார்க்கு – கலி 145/1
சிறப்பு இல் சிதடும் உறுப்பு இல் பிண்டமும் – புறம் 28/1
சிறப்பு உடை மரபின் பொருளும் இன்பமும் – புறம் 31/1
எய்தினம் ஆயின் எய்தினம் சிறப்பு என – புறம் 75/3
சிறப்பு உடையாளன் மாண்பு கண்டு அருளி – புறம் 295/6
சிறப்பு உடை செம் கண் புகைய ஓர் – புறம் 311/6
அரும் சிறப்பு அமைவரும் துறவும் அ வழி – கம்.அயோ:1 21/1
சென்றான் எதிர்கொண்டு சிறப்பு அமையா – கம்.ஆரண்:2 14/2
அரும் சிறப்பு உதவ நல் அறிவு கைதர – கம்.ஆரண்:3 7/2
உண்டு வேறு ஒரு சிறப்பு எங்கள் நாயகற்கு உயிரினும் இனியாளை – கம்.சுந்:2 194/2
மாகத்தார் தேவிமாரும் வான் சிறப்பு உற்றார் மற்றை – கம்.சுந்:14 34/2
தீர்த்தன் நல் அருளை நோக்கி செய்ததோ சிறப்பு பெற்றான் – கம்.யுத்1:4 140/1
சிறப்பு அவன் செய்திட செல்வம் எய்தினார் – கம்.யுத்1:5 27/1
செப்பின் மேலவர் சீறினும் அது சிறப்பு ஆதல் – கம்.யுத்1:6 30/1
பின் சென்றது அல்லது ஒரு பெரும் சிறப்பு உற்ற போதும் – கம்.யுத்2:19 20/3
சிறப்பு இனி பெறுக தீர்க என்றனன் சீற்றம் இல்லான் – கம்.யுத்3:27 176/4
பெறும் சிறப்பு எல்லாம் என் கை பிறை முக பகழி பெற்றால் – கம்.யுத்3:27 177/1
இறும் சிறப்பு அல்லால் அப்பால் எங்கு இனி போவது என்னா – கம்.யுத்3:27 177/2

மேல்


சிறப்பும் (4)

ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும்
இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம் – மலை 85,86
சிறப்பும் சீரும் இன்றி சீறூர் – அகம் 369/22
உவய லோகத்தினுள்ள சிறப்பும் கேட்டு உவந்தேன் உள்ளம் – கம்.யுத்2:16 126/2
சேடனால் அன்று வேறு ஓர் தெய்வத்தின் சிறப்பும் அன்று – கம்.யுத்3:28 69/2

மேல்


சிறப்பே (2)

அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே – ஐங் 300/4
நின் நிலை தோன்றும் நின் தொல் நிலை சிறப்பே
ஓங்கு உயர் வானின் வாங்கு வில் புரையும் – பரி 2/27,28

மேல்


சிறப்பொடு (1)

சிறப்பொடு விளங்கிய காட்சி – ஐங் 470/4

மேல்


சிறப்போய் (1)

சிறப்போய் சிறப்பு இன்றி பெயர்குவை – பரி 5/18

மேல்


சிறவாது (1)

பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை – அகம் 98/24

மேல்


சிறார் (1)

பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி – கம்.கிட்:10 114/2

மேல்


சிறார்கள் (1)

நன்று சொல்லினிர் நான் இ சிறார்கள் மேல் – கம்.ஆரண்:7 13/1

மேல்


சிறாரும் (1)

திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் – பரி 3/6

மேல்


சிறாரோடு (1)

புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை – அகம் 104/11

மேல்


சிறாஅர் (24)

கரும் கை வினைஞர் காதல் அம் சிறாஅர்
பழம் சோற்று அமலை முனைஇ வரம்பில் – பெரும் 223,224
தச்ச சிறாஅர் நச்ச புனைந்த – பெரும் 248
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும் – நற் 3/4
வரி வலை பரதவர் கரு வினை சிறாஅர்
மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார் – நற் 111/3,4
கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே – நற் 207/12
மனை அழுது ஒழிந்த புன் தலை சிறாஅர்
துணையதின் முயன்ற தீம் கண் நுங்கின் – நற் 392/3,4
எலுவ சிறாஅர் ஏமுறு நண்ப – குறு 129/1
செல்வ சிறாஅர் சீறடி பொலிந்த – குறு 148/1
கன்று ஆற்றுப்படுத்த புன் தலை சிறாஅர்
மன்ற வேங்கை மலர் பதம் நோக்கி – குறு 241/3,4
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி – அகம் 107/17
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர்
நுண் ஞாண் அம் வலை சேவல் பட்டு என – அகம் 290/3,4
வேட்கோ சிறாஅர் தேர் கால் வைத்த – புறம் 32/8
புன் தலை சிறாஅர் மன்று மருண்டு நோக்கி – புறம் 46/6
வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர்
தெங்கு படு வியன் பழம் முனையின் தந்தையர் – புறம் 61/8,9
இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் – புறம் 173/9
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர்
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே – புறம் 206/11,12
புன் தலை சிறாஅர் கன்று என பூட்டும் – புறம் 319/11
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 322/4
கயம் தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும் – புறம் 325/12
வேட்ட சிறாஅர் சேண் புலம் படராது – புறம் 326/8
புன் தலை சிறாஅர் மன்றத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 334/3
நுண் பூண் மார்பின் புன் தலை சிறாஅர்
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/16,17
புலிப்பல்தாலி புன் தலை சிறாஅர்
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/9,10
சிலத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர்
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம் – புறம் 380/12,13

மேல்


சிறாஅரும் (1)

முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும்
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி – புறம் 382/11,12

மேல்


சிறாஅரொடு (1)

உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு
அம் வரி கொன்ற கறை சேர் வள் உகிர் – அகம் 387/4,5

மேல்


சிறாஅன் (2)

செம் முது பெண்டின் காதல் அம் சிறாஅன்
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/3,4
கல்வியென் என்னும் வல் ஆண் சிறாஅன்
ஒள் வேல் நல்லன் அது வாய் ஆகுதல் – புறம் 346/3,4

மேல்


சிறாஅஅர் (1)

சிறாஅஅர் துடியர் பாடு வல் மகாஅஅர் – புறம் 291/1

மேல்


சிறிதால் (2)

உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
தேவ தேவியை தேடுவது என்பது சிறிதால்
பாவம் தோற்றது தருமமே வென்றது இ படையால் – கம்.கிட்:12 38/3,4

மேல்


சிறிதானும் (1)

சிறிதானும் நீர் நிறம் – பரி 24/86

மேல்


சிறிதிற்கு (1)

சிறிதிற்கு பெரிது உவந்து – புறம் 398/17

மேல்


சிறிதின் (1)

செவ்விது அன்று அறிதல் ஆகும் சிறிதின் என்று உணர செம் கண் – கம்.ஆரண்:6 33/2

மேல்


சிறிதினில் (1)

செய்ய வாள் அரி ஏறு அனான் சிறிதினில் தேற – கம்.யுத்2:15 214/2

மேல்


சிறிது (91)

சேய்த்தும் அன்று சிறிது நணியதுவே – சிறு 202
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 391
இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து – நற் 54/3
அன்னையும் சிறிது தணிந்து உயிரினள் இன் நீர் – நற் 115/3
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து – நற் 146/5
ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென – நற் 236/3
சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை – நற் 284/8
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/5
எழு கலத்து ஏந்தினும் சிறிது என் தோழி – குறு 210/4
சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற – ஐங் 324/2
உசாவுகோ ஐய சிறிது
நீயே செய்_வினை மருங்கில் செலவு அயர்ந்து யாழ நின் – கலி 7/4,5
மணக்கும்-கால் மலர் அன்ன தகையவாய் சிறிது நீர் – கலி 25/13
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற – கலி 37/15
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
பக்கத்து புல்ல சிறிது
போ சீத்தை மக்கள் முரியே நீ மாறு இனி தொக்க – கலி 94/21,22
சிற்றில் புனைகோ சிறிது என்றான் எல்லா நீ – கலி 111/9
பேணி அவன் சிறிது அளித்த_கால் என் – கலி 122/10
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/14
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/18
என்னானும் பாடு எனில் பாடவும் வல்லேன் சிறிது ஆங்கே – கலி 140/13
வெண் மழை ஓடி புகுதி சிறிது என்னை – கலி 144/25
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 17/1
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண் – அகம் 106/8
வருந்திய வருத்தம் தீர யாம் சிறிது
இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து – அகம் 110/8,9
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 219/2
நெகிழா மென் பிணி வீங்கிய கை சிறிது
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/7,8
எவன்-கொல் பாண உரைத்திசின் சிறிது என – அகம் 314/14
எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து – அகம் 329/8
இடம் சிறிது என்னும் ஊக்கம் துரப்ப – புறம் 8/3
இன்புற விடுதி ஆயின் சிறிது
குன்றியும் கொள்வல் கூர் வேல் குமண – புறம் 159/24,25
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் – புறம் 210/6
தவ சிறிது ஆயினும் மிக பலர் என்னாள் – புறம் 331/7
சிறிது புறப்பட்டன்றோ இலளே தன் ஊர் – புறம் 333/13
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி – புறம் 362/21
சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர் – புறம் 394/14
தெரிவையர் மூவரும் சிறிது நாள் செலீஇ – கம்.பால:5 98/1
வருந்துவர் சிறிது என மனத்தின் நோக்கினான் – கம்.பால:7 17/4
என் இனி உணர்த்துவது இனி சிறிது நாளில் – கம்.பால:7 26/3
ஆசையால் உழலும் கூற்றும் சுவை சிறிது அறிந்தது அன்றே – கம்.பால:7 53/4
செம்மலும் இளைய கோவும் சிறிது இடம் தீர்ந்த பின்னர் – கம்.பால:8 5/3
சென்று பாவிற்றிலை சிறிது பார் எனா – கம்.பால:8 25/2
பெற்று உயிர் பின்னும் காணும் ஆசையால் சிறிது பெற்ற – கம்.பால:13 44/2
தேம்பு சிற்றிடை சீதையை போல் சிறிது
ஏம்பல் பெற்றிலர் எங்ஙனம் உய்வரே – கம்.பால:21 30/3,4
செற்று ஓடிய திரள் தோள் உறு தினவும் சிறிது உடையேன் – கம்.பால:24 18/3
அரும் பொறை இனி சிறிது ஆற்ற ஆற்றலேன் – கம்.அயோ:1 15/4
ஆறினன் போல் சிறிது அவலம் அ வழி – கம்.அயோ:5 41/1
தேற்றினன் ஒரு வகை சிறிது தேறிய – கம்.அயோ:11 56/3
வீரனும் சிறிது மென் முறுவல் வெண் நிலவு உக – கம்.ஆரண்:1 22/1
நெஞ்சு உளுக்கினன் என சிறிது நின்று நினையா – கம்.ஆரண்:1 24/3
மெய்யை தான் சிறிது உணர்ந்து நீ விதித்த மன்னுயிர்கள் – கம்.ஆரண்:1 58/1
ஐயத்தால் சிறிது ஐயம் தவிர்ந்தாரும் உளர் ஐயா – கம்.ஆரண்:1 58/4
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர் – கம்.ஆரண்:6 93/2
மோக வெம் துயர் சிறிது ஆறி முன்னியே – கம்.ஆரண்:13 52/2
உன்னா உணர்வு சிறிது உள் முளைப்ப புள்_அரசும் – கம்.ஆரண்:13 100/3
சிந்தையில் சிறிது துயர் சேர்வுற தெருமரலின் – கம்.கிட்:2 6/1
சென்று அவன் தன்னை இன்னே கொணர்கின்றேன் சிறிது போழ்தில் – கம்.கிட்:2 35/3
செய்தி காவல் நீ சிறிது போழ்து எனா – கம்.கிட்:3 52/3
ஒருவரும் சிறிது உணர்ந்திலர்கள் எ உலகினும் – கம்.கிட்:5 8/2
ஆவியும் சிறிது உண்டு-கொலாம் என அயர்ந்தான் – கம்.கிட்:10 50/3
அன்னது ஓர் அமைதியான் தன் அருள் சிறிது அறிவான் நோக்கி – கம்.கிட்:11 75/3
மெய் அஞ்சாதவன் மாதிரம் சிறிது என விரிந்த – கம்.கிட்:12 20/2
அல்லவும் சிறிது குற்றம் அகன்றில அன்னம் அன்ன – கம்.கிட்:13 60/3
செய்யும் வகை சிந்தையில் நினைத்தீர் சிறிது என்றாள் – கம்.கிட்:14 63/4
சிறிது இது என்று இகழல்-பாலை அல்லை நீ சேறி என்னா – கம்.சுந்:1 14/3
சிரித்தான் அளவே சிறிது அ திசை செல்ல நோக்கி – கம்.சுந்:1 48/3
திக்கு ஆர் அவள் வாய் சிறிது ஆம் வகை சேணில் நீண்டான் – கம்.சுந்:1 58/4
கோடு உறு கரம் என சிறிது கூறலாம் – கம்.சுந்:4 47/2
புல்லிய முறுவல் தோன்ற பொறாமையும் சிறிது பொங்க – கம்.சுந்:7 2/1
ஏறு சேவகன் தூதனும் சிறிது போது இருந்தான் – கம்.சுந்:11 46/4
இன்று வீந்தது நாளை சிறிது இறை – கம்.சுந்:12 89/1
சிலை மேற்கொண்ட திரு நெடும் தோட்கு உவமை மலையும் சிறிது ஏய்ப்ப – கம்.யுத்1:1 6/1
தீய சாலவும் சிறிது என நினைந்து நாம் தின்னும் – கம்.யுத்1:2 115/3
சென்றன எல்லை_இல்லை திரிந்தில சிறிது போதும் – கம்.யுத்2:15 154/3
அரக்குற்று எரி பொறி கண் திசை கரிக்கும் சிறிது அனுங்கா – கம்.யுத்2:15 165/2
இறுக்கினான் இவன் சிறிது உணர்வும் எஞ்சினான் – கம்.யுத்2:16 262/4
சுந்தர பவள வாய் ஓர் அருள் மொழி சிறிது சொல்லின் – கம்.யுத்2:17 52/4
அ கணத்து மந்திரியர் ஆற்ற சிறிது ஆறி – கம்.யுத்2:17 91/1
நில் அடா சிறிது நில் அடா உனை நினைந்து வந்தனென் முனைக்கு நான் – கம்.யுத்2:19 73/1
செய்யும் என்று எண்ண தெய்வம் சிறிது அன்றோ தெரியின் அம்மா – கம்.யுத்2:19 292/4
அண்ணலும் சிறிது உணர்வினோடு அயா_உயிர்ப்பு அணுக – கம்.யுத்3:22 201/1
சங்கையள் ஆய தையல் சிறிது உயிர் தரிப்பதானாள் – கம்.யுத்3:23 29/4
வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான – கம்.யுத்3:24 32/1
சித்திரம் இதனை எல்லாம் தெரியலாம் சிறிது போழ்தின் – கம்.யுத்3:26 88/4
அம்பினை மாட்டி என்னே சிறிது போர் ஆற்ற வல்லான் – கம்.யுத்3:27 97/3
பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த – கம்.யுத்3:28 47/2
பித்தர் இ படைக்கு எண் சிறிது என்றனர் பெயர்ந்தார் – கம்.யுத்3:30 30/4
அங்கு வெந்திலதோ சிறிது அறிந்ததும் இலிரோ – கம்.யுத்3:30 42/2
நாணத்தால் சிறிது போது நலங்கினன் இருந்து பின்னர் – கம்.யுத்3:31 50/1
நொந்தவர் நோவு தீர்க்க சிறிது அன்றோ நொடிதல் முன்னே – கம்.யுத்4:32 42/3
செய்கை-கொல் என சிறிது சிந்தையில் நினைந்தான் – கம்.யுத்4:36 24/2
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை – கம்.யுத்4:41 20/3

மேல்


சிறிது-அரோ (1)

தீது_இலா உவகையும் சிறிது-அரோ பெரிது-அரோ – கம்.பால:20 28/2

மேல்


சிறிதும் (7)

எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும்
உள்ளியும் அறிதிரோ ஓங்கு மலை நாட – அகம் 78/13,14
சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான் – புறம் 395/27
சிந்தை தளர்வு உற்று அயர்தல் சிறிதும் இலெனாய் இன் சொல் – கம்.அயோ:4 87/1
சூர் ஒடுங்கு அயில் துணிந்து இறுதல் கண்டு சிறிதும்
போர் ஒடுங்கலன் மறம்-கொடு புழுங்கி நிருதன் – கம்.ஆரண்:1 28/1,2
சிறிதும் நோக்கலை தீமை திருத்தினாய் – கம்.சுந்:12 87/2
சீற்றமும் தானும் நின்றான் பெயர்ந்திலன் சிறிதும் பாதம் – கம்.யுத்2:15 156/4
செய்திலன் குலத்து மானம் தீர்ந்திலன் சிறிதும் என்றான் – கம்.யுத்2:16 165/4

மேல்


சிறிதே (15)

நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே – நற் 133/11
உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
பயலை ஆகம் தீண்டிய சிறிதே – நற் 236/10
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
நீ விளையாடுக சிறிதே யானே – நற் 362/6
பல்லோர் கூற யாஅம் நாணுகம் சிறிதே – குறு 14/6
வன்கண் சூழ்ச்சியும் வேண்டுமால் சிறிதே – குறு 73/5
இல்லோர் பெரு நகை காணிய சிறிதே – குறு 111/7
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே
பலவே யாமம் பையுளும் உடைய – கலி 137/2,3
பெரு மடம் உடையரோ சிறிதே அதனால் – அகம் 310/9
ஊதல் வேண்டுமால் சிறிதே வேட்டொடு – அகம் 318/13
எஞ்சுவர்-கொல்லோ பகல் தவ சிறிதே – புறம் 79/6
வரை நிழல் சேர்கம் நடந்திசின் சிறிதே – புறம் 255/6
தெள்ளு புனல் ஆறு சிறிதே உதவுகின்ற – கம்.பால:15 23/3
தனி நின்று உழல் தன் உயிரை சிறிதே தகைவான் இந்த – கம்.அயோ:4 67/2

மேல்


சிறிதோ (1)

தேடி வந்தது ஓர் குரங்கு எனும் வாசகம் சிறிதோ – கம்.சுந்:12 53/4

மேல்


சிறிய (20)

உழையின் போகாது அளிப்பினும் சிறிய
ஞெகிழ்ந்த கவின் நலம்-கொல்லோ மகிழ்ந்தோர் – நற் 35/9,10
மலை கெழு நாடனொடு நம்மிடை சிறிய
தலைப்பிரிவு உண்மை அறிவான் போல – நற் 136/5,6
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய
பசலை பாய்தரு நுதலும் நோக்கி – நற் 368/6,7
நல் தார் மார்பன் காண்குறின் சிறிய
நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை – நற் 376/8,9
சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே – நற் 388/10
சிறிய துனித்தனை துன்னா செய்து அமர்ந்தனை – கலி 122/4
மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல – அகம் 8/14
சிறிய மிழற்றும் செம் வாய் பெரிய – அகம் 126/18
சிறிய சொல்லி பெரிய புலப்பினும் – அகம் 144/8
சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே – அகம் 230/15
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/4
சிறிய தெற்றுவது ஆயின் பெரிய – அகம் 387/17
சிறிய விலங்கினம் ஆக பெரிய தன் – அகம் 390/12
சிறிய கள் பெறினே எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/1
பெரிய ஓதினும் சிறிய உணரா – புறம் 375/19
சிறிய மங்கையர் தேயும் மருங்குலே – கம்.பால:2 40/3
கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து – கம்.அயோ:0 1/3
செல்லிய செலவினால் சிறிய திக்கு என – கம்.அயோ:12 36/1
சிறிய தாய் சொன்ன திருமொழி சென்னியில் சூடி – கம்.சுந்:11 40/3
பொன்றின சிறிய ஆய புண்ணியம் புரிந்தோர் போல – கம்.யுத்1:8 22/1

மேல்


சிறியது (5)

சீதை-தன் நடையை நோக்கி சிறியது ஓர் முறுவல் செய்தான் – கம்.ஆரண்:5 5/2
திரண்ட தோள் வனத்தை எல்லாம் சிறியது ஓர் பருவம்-தன்னில் – கம்.ஆரண்:12 61/3
இ துணை சிறியது ஓர் ஏண்_இல் யாக்கையை – கம்.சுந்:4 98/1
வெப்பு அடைகில்லா நெஞ்சில் சிறியது ஓர் விம்மல் கொண்டான் – கம்.சுந்:11 16/1
அணு என சிறியது ஆங்கு ஓர் ஆக்கையும் உடையன் ஆனான் – கம்.யுத்2:19 185/4

மேல்


சிறியம் (1)

சீரியர் மனிதரே சிறியம் யாம் எனா – கம்.யுத்1:2 43/3

மேல்


சிறியர் (2)

நொந்து அயர்த்தவர் அனையர் நோ உற சிறியர் அலர் – கம்.கிட்:2 6/2
சிறியர் என்று இகழ்ந்து நோவு செய்வன செய்யல் மற்று இ – கம்.கிட்:9 12/1

மேல்


சிறியரும் (3)

சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ – மது 521
சிறியரும் பெரியரும் வாழும் ஊர்க்கே – குறு 368/5
அறிஞரும் சிறியரும் ஆதி அந்தமா – கம்.அயோ:12 45/1

மேல்


சிறியரோ (1)

அ தலை அன்ன செய்ய சிறியரோ வலியர் அம்மா – கம்.யுத்2:17 30/2

மேல்


சிறியவர் (2)

தெருண்ட மேலவர் சிறியவர் சேரினும் அவர்-தம் – கம்.பால:15 8/1
சீறுவாய் அல்லை ஐய சிறியவர் தீமை செய்தால் – கம்.கிட்:11 54/1

மேல்


சிறியவன் (1)

சிறியவன் செல்வம் போல் சேர்ந்தார்க்கு நிழல் இன்றி – கலி 10/2

மேல்


சிறியவும் (3)

சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே – குறு 117/6
சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய – புறம் 205/7
சிறியவும் பெரியவும் ஆகி திங்களோ – கம்.சுந்:4 41/1

மேல்


சிறியவோ (1)

சிற்பத்தின் நம்மால் பேச சிறியவோ என்னை தீரா – கம்.யுத்2:16 27/3

மேல்


சிறியன் (3)

படையூற்றம் இலன் சிறியன் இவன் பெரியோய் பணி இதுவேல் பனி நீர் கங்கை – கம்.பால:6 13/2
சிலை குலாம் தோளினாய் சிறியன் சாலவே – கம்.பால:8 26/4
செம் கையும் கொட்டி உன்னை சிரிப்பரால் சிறியன் என்னா – கம்.யுத்3:29 58/4

மேல்


சிறியன்-கொல் (1)

சிந்த வென்ற நாள் சிறியன்-கொல் நீ சொன்ன தேவன் – கம்.யுத்1:2 113/4

மேல்


சிறியன (2)

தெரிவினின் சிறியன திசைகள் சேண் விளங்கு – கம்.பால:3 62/2
தீயன பொறுத்தி என்றான் சிறியன சிந்தியாதான் – கம்.கிட்:7 125/4

மேல்


சிறியார்களோடு (1)

தெளிந்த சிந்தையரும் சிறியார்களோடு
அளிந்த-போது அறிதற்கு எளிது ஆவரோ – கம்.சுந்:2 152/3,4

மேல்


சிறியாரும் (1)

தட முலை பெரியாரும் தனி இடை சிறியாரும்
பெடை அன நடையாரும் பிடி என வருவாரும் – கம்.பால:23 37/3,4

மேல்


சிறியாரோ (1)

சிறியாரோ உபகாரம் சிந்தியார் – கம்.கிட்:8 6/4

மேல்


சிறியிலை (18)

சிறியிலை சந்தின வாடு பெரும் காட்டே – நற் 7/9
அறியாது அறுத்த சிறியிலை சாந்தம் – நற் 64/5
சிறியிலை வேம்பின் பெரிய கொன்று – நற் 103/2
புன்_புலத்து அமன்ற சிறியிலை நெருஞ்சி – குறு 202/2
எக்கர் ஞாழல் சிறியிலை பெரும் சினை – ஐங் 145/1
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை
நெல்லி நீடிய கல் காய் கடத்து இடை – ஐங் 334/1,2
அம்ம வாழி தோழி சிறியிலை
குறும் சினை வேம்பின் நறும் பழம் உணீஇய – ஐங் 339/1,2
சிறியிலை வேலம் பெரிய தோன்றும் – பதி 58/14
பொன்னின் அன்ன பூவின் சிறியிலை
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ – பதி 61/5,6
சிறியிலை உழிஞை தெரியல் சூடி – பதி 63/8
சிள்வீடு கறங்கும் சிறியிலை வேலத்து – அகம் 89/6
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை
சாந்த மென் சினை தீண்டி மேலது – அகம் 242/19,20
சிறியிலை நெல்லி காய் கண்டு அன்ன – அகம் 284/1
சிறியிலை நெல்லி தீம் சுவை திரள் காய் – அகம் 291/16
சிறியிலை நெல்லி தீம் கனி குறியாது – புறம் 91/9
ஒன்றே சிறியிலை வெதிரின் நெல் விளையும்மே – புறம் 109/4
சீறூர் மன்னன் சிறியிலை எஃகம் – புறம் 308/4
சிறியிலை உடையின் சுரை உடை வால் முள் – புறம் 324/4

மேல்


சிறியேம் (1)

தின்ன போதுமோ தேவரின் வலியமோ சிறியேம்
முன் இ பார் எலாம் படைத்தவன் நாள் எலாம் முறை நின்று – கம்.யுத்3:31 40/2,3

மேல்


சிறியேன் (1)

தின்றானோ எ புறத்தே செறிந்தானோ சிறை சிறியேன்
ஒன்றானும் உணரகிலேன் மீண்டு இனி போய் என் உரைக்கேன் – கம்.சுந்:2 224/2,3

மேல்


சிறியை (2)

ஏவர்க்கும் சிறியை அல்லை யார் உனை நலியும் ஈட்டார் – கம்.யுத்2:16 145/2
சென்றவன்-தன்னை நோக்கி சிரித்து நீ சிறியை உன்னை – கம்.யுத்2:18 229/1

மேல்


சிறியோர் (5)

பெண்கள்-பால் வைத்த நேயம் பிழைப்பரோ சிறியோர் பெற்றால் – கம்.பால:2 10/4
செருக்கி இடையே திரு இழந்த சிறியோர் போன்ற சேதாம்பல் – கம்.ஆரண்:10 117/4
திருகு சினத்தார் முதிர மலைந்தார் சிறியோர் நாள் – கம்.ஆரண்:11 5/1
தீயன சிறியோர் செய்தால் பொறுப்பதே பெரியோர் செய்கை – கம்.யுத்1:7 10/3
படியுமாம் சிறியோர் தன்மை நினக்கு இது பழியிற்றாமால் – கம்.யுத்3:26 63/2

மேல்


சிறியோரை (2)

பெரியோர் பேணி சிறியோரை அளித்தி – பதி 79/3
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே – புறம் 192/13

மேல்


சிறியோற்கு (1)

சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/21

மேல்


சிறியோன் (2)

சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே – புறம் 75/5
ஊறு ஒரு சிறியோன் செய்ய முனிதியோ உலகை உள்ளம் – கம்.சுந்:4 80/3

மேல்


சிறு (412)

சிறு பசுமஞ்சளொடு நறு விரை தெளித்து – திரு 235
சிறு வீ முல்லைக்கு பெரும் தேர் நல்கிய – சிறு 89
சிறு கண் யானையொடு பெரும் தேர் எய்தி – சிறு 142
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த – பெரும் 62
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் – பெரும் 78
சிறு குழை துயல்வரும் காதின் பணை தோள் – பெரும் 161
இரும் கிளை ஞெண்டின் சிறு பார்ப்பு அன்ன – பெரும் 167
செழும் கன்று யாத்த சிறு தாள் பந்தர் – பெரும் 297
சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் – பெரும் 303
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு – பெரும் 383
பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை – முல் 6
சிறு தாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் – முல் 12
தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 31
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி – மது 275
கடி உடை வியல் நகர் சிறு குறும் தொழுவர் – நெடு 49
மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
சிறு பூ நெருஞ்சியோடு அறுகை பம்பி – பட் 256
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி – மலை 16
சிறு கண் பன்றி பழுதுளி போக்கி – மலை 153
மான் தோல் சிறு பறை கறங்க கல்லென – மலை 321
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 504
எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய் – நற் 13/6
சிறு பாசடைய செப்பு ஊர் நெய்தல் – நற் 23/7
சிறு பாசடைய நெய்தல் – நற் 27/11
புலி பார்த்து உறையும் புல் அதர் சிறு நெறி – நற் 29/5
சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை – நற் 31/2
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 31/5
பாஅர் மலி சிறு கூவலின் தணியும் – நற் 41/4
சிறு நுண் பல் வியர் பொறித்த – நற் 41/9
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை – நற் 45/9
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே – நற் 49/10
பெரும் புலம்பின்றே சிறு புன் மாலை – நற் 54/5
காம்பு தலைமணந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 55/2
குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ – நற் 56/1
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/2
சிறு வெள்ளாங்குருகே சிறு வெள்ளாங்குருகே – நற் 70/1
சிறு வெள்ளாங்குருகே சிறு வெள்ளாங்குருகே – நற் 70/1
நிறம் கிளர் தூவி சிறு வெள்ளாங்குருகே – நற் 70/3
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – நற் 74/5
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 82/7
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
செய்ம்ம் மேவல் சிறு கண் பன்றி – நற் 98/2
நோக்கு அரும் சிறு நெறி நினையுமோரே – நற் 104/12
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல் – நற் 110/3
ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி – நற் 110/8
பொழுது மறுத்து உண்ணும் சிறு மதுகையளே – நற் 110/13
கல் சேர் சிறு நெறி மல்க தாஅம் – நற் 113/3
சிறு பொறி மாட்டிய பெரும் கல் அடாஅர் – நற் 119/2
சிறு தாழ் செறித்த மெல் விரல் சேப்ப – நற் 120/4
பிறை நுதல் பொறித்த சிறு நுண் பல் வியர் – நற் 120/7
சிறு முள் எயிறு தோன்ற – நற் 120/11
சிறு விளையாடலும் அழுங்கி – நற் 123/11
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் – நற் 140/2
சிறு தலை தொழுதி ஏமார்த்து அல்கும் – நற் 142/7
சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப – நற் 149/4
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/10
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/9
சிறு தீ விளக்கில் துஞ்சும் நறு மலர் – நற் 175/4
சேரி அம் பெண்டிர் சிறு சொல் நம்பி – நற் 175/7
கழி பெயர் மருங்கில் சிறு மீன் உண்ணாது – நற் 178/4
சிறு பல் பிள்ளையொடு குடம்பை கடிதலின் – நற் 181/5
கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி – நற் 185/5
சிறு வீ ஞாழல் தேன் தோய் ஒள் இணர் – நற் 191/1
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/10
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல் – நற் 197/8
புலவேன் வாழி தோழி சிறு கால் – நற் 219/4
சிறு மணி தொடர்ந்து பெரும் கச்சு நிறீஇ – நற் 220/1
மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறு_மாக்கள் – நற் 220/4
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென – நற் 222/3
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் – நற் 231/4
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் – நற் 232/1
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
நேர் கண் சிறு தடி நீரின் மாற்றி – நற் 254/10
இயங்குநர் மடிந்த அயம் திகழ் சிறு நெறி – நற் 257/8
பெரிது அமர்ந்து இயைந்த கேண்மை சிறு நனி – நற் 259/7
பெரு வரை சிறு நெறி வருதலானே – நற் 261/10
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/9
சிறு கோல் சென்னி ஆரேற்று அன்ன – நற் 265/6
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப – நற் 267/9
சிறு பல் குன்றம் இறப்போர் – நற் 269/8
வீ சுனை சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த – நற் 271/7
சிறு குறும் பறவைக்கு ஓடி விரைவுடன் – நற் 277/9
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ – நற் 288/9
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம் – நற் 300/5
சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ – நற் 306/2
சிறு புனத்து அல்கிய பெரும் புற நிலையே – நற் 306/11
சிறு வீ ஞாழல் துறையும்-மார் இனிதே – நற் 311/7
நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ – நற் 315/6
சிறு பல் கருவித்து ஆகி வலன் ஏர்பு – நற் 328/6
இரை நசைஇ பரிக்கும் மலை முதல் சிறு நெறி – நற் 332/7
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 333/2
பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் – நற் 333/3
வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே – நற் 336/11
வங்கா வரி பறை சிறு பாடு முணையின் – நற் 341/1
முல்லை தாய கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 343/1
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன – நற் 345/4
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/11
சிறு மெல் ஆகம் பெரும் பசப்பு ஊர – நற் 358/2
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் – நற் 358/9
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டு சேதா – நற் 359/1
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி – நற் 361/1
உரும் இசை அறியா சிறு செம் நாவின் – நற் 364/7
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி – நற் 368/1
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/9
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 386/1
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல் – நற் 389/6
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் – குறு 18/4
தினை தாள் அன்ன சிறு பசும் கால – குறு 25/3
ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல் – குறு 50/1
சில் நாட்டு அம்ம இ சிறு நல் ஊரே – குறு 55/5
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/3
தச்சன் செய்த சிறு மா வையம் – குறு 61/1
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
சிறு கண் பெரும் களிறு வய புலி தாக்கி – குறு 88/2
சேய்த்தும் அன்றே சிறு கான்யாறே – குறு 113/2
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை – குறு 119/1
கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல் – குறு 129/5
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர் – குறு 141/1
வான் பூ கரும்பின் ஓங்கு மணல் சிறு சிறை – குறு 149/3
குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது – குறு 151/4
நுழை சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வம் ஆக – குறு 159/2
சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை – குறு 162/4
சிறு தலை வெள்ளை தோடு பரந்து அன்ன – குறு 163/2
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு – குறு 183/3
கல் வரை அயலது தொல் வழங்கு சிறு நெறி – குறு 207/5
சூடிய எல்லாம் சிறு பசு முகையே – குறு 221/5
ஏது இல் சிறு செரு உறுப-மன்னோ – குறு 229/4
கவலை கெண்டிய அகல் வாய் சிறு குழி – குறு 233/1
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 246/1
சிறு கண் பெரு நிரை உறு பசி தீர்க்கும் – குறு 255/4
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் – குறு 278/3
பெரும் தோள் குறு_மகள் சிறு மெல் ஆகம் – குறு 280/3
கல் பொரு சிறு நுரை போல – குறு 290/5
உறு கழி சிறு மீன் முனையின் செறுவில் – குறு 296/3
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – குறு 313/1
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி – குறு 326/3
சிறு வீ ஞாழல் வேர் அளை பள்ளி – குறு 328/1
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி – குறு 328/2
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம் – குறு 329/3
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப – குறு 336/3
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/7
சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய் – குறு 348/3
சிறு புன் மாலை உண்மை – குறு 352/5
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி – குறு 362/4
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/6
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே – குறு 377/5
மலை முதல் சிறு நெறி மணல் மிக தாஅய் – குறு 378/2
செல்லாதீமோ சிறு பிடி துணையே – குறு 390/2
நனைய காஞ்சி சினைய சிறு மீன் – ஐங் 1/4
பூத்த மாஅத்து புலால் அம் சிறு மீன் – ஐங் 10/4
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 161/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 162/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 163/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 164/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 165/1
அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும் – ஐங் 165/2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 166/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 167/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 168/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 169/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை – ஐங் 170/1
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/4
சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ பெரு_நீர் – ஐங் 180/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தலொடு – ஐங் 266/1
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – ஐங் 267/1
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/2
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் – ஐங் 280/2
சோலை சிறு கிளி உன்னு நாட – ஐங் 282/3
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 283/3
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/3
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் – ஐங் 314/3
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/2
அத்த பலவின் வெயில் தின் சிறு காய் – ஐங் 351/1
சிறு கண் யானை திரிதரும் – ஐங் 355/4
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது – ஐங் 362/2
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி – ஐங் 388/3
மறு இல் தூவி சிறு_கரும்_காக்கை – ஐங் 391/1
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/5
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5
சிறு வரை தங்குவை ஆயின் – ஐங் 477/4
அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும் – பதி 19/12
சிறு மகிழானும் பெரும் கலம் வீசும் – பதி 23/9
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது – பதி 50/24
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப – பதி 52/20
எறியர் ஓக்கிய சிறு செங்குவளை – பதி 52/22
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும் – கலி 12/8
நோ_தக்க செய்யும் சிறு பட்டி மேல் ஓர் நாள் – கலி 51/4
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20
சிறு முத்தனை பேணி சிறு சோறு மடுத்து நீ – கலி 59/20
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 72/4
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் – கலி 82/29
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட – கலி 84/20
சிறு வரை தங்கின் வெகுள்வர் செறு தக்காய் – கலி 93/32
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் – கலி 97/26
சிறு பாகர் ஆக சிரற்றாது மெல்ல – கலி 97/29
சிறு முல்லை நாறியதற்கு குறு மறுகி – கலி 105/54
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 117/11
சிறு வெதிர் குழல் போல சுரும்பு இமிர்ந்து இம்மென – கலி 119/8
பனி இருள் சூழ்தர பைதல் அம் சிறு குழல் – கலி 129/16
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16
சிறு காரோடன் பயினொடு சேர்த்திய – அகம் 1/5
மொழியின் உணர்த்தும் சிறு வரை அல்லது – அகம் 13/8
சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி – அகம் 17/9
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி – அகம் 24/13
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12
சிறு கரும் பிடவின் வெண் தலை குறும் புதல் – அகம் 34/1
சிறு பைம் தூவி செம் கால் பேடை – அகம் 57/1
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் – அகம் 57/12
ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 57/19
சிறு புன் பெடையொடு குடையும் ஆங்கண் – அகம் 63/8
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 65/15
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி – அகம் 72/17
பெரு வழி மருங்கில் சிறு பல வரிப்ப – அகம் 74/5
வல் வாய் சிறு குழல் வருத்தா-காலே – அகம் 74/17
நெருப்பின் அன்ன சிறு கண் பன்றி – அகம் 84/6
சிறு கண் பன்றி பெரு நிரை கடிய – அகம் 94/9
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/10
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி – அகம் 101/7
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் – அகம் 106/2
சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் – அகம் 110/7
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய – அகம் 114/2
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என – அகம் 114/6
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் – அகம் 120/7
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே – அகம் 120/16
வறுமை கூரிய மண் நீர் சிறு குள – அகம் 121/3
வரை செறி சிறு நெறி நிரைபு உடன் செல்லும் – அகம் 123/3
கயிற்று புறத்து அன்ன கல் மிசை சிறு நெறி – அகம் 128/11
உறு வளி ஆற்ற சிறு வரை திற என – அகம் 136/22
சிறு பல் கேணி பிடி அடி நசைஇ – அகம் 137/2
சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே – அகம் 143/9
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது – அகம் 145/19
மலை முதல் அடுக்கத்த சிறு கல் ஆறே – அகம் 148/14
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த – அகம் 149/1
உறுவது கூறும் சிறு செம் நாவின் – அகம் 151/13
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன – அகம் 152/8
சிறு பல் இயத்தின் நெடு நெறி கறங்க – அகம் 154/3
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி – அகம் 155/9
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை – அகம் 159/16
மான் அதர் சிறு நெறி வருதல் நீயே – அகம் 168/14
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை – அகம் 169/5
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/10
பெரும் புலம்பு உறுதல் ஓம்பு-மதி சிறு கண் – அகம் 177/3
சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி – அகம் 179/4
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி – அகம் 192/5
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் – அகம் 195/13
சிறு பல் மின்மினி போல பல உடன் – அகம் 202/7
கனை இருள் பரந்த கல் அதர் சிறு நெறி – அகம் 202/13
மான் அதர் மயங்கிய மலை முதல் சிறு நெறி – அகம் 203/13
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றக சிறு நெறி – அகம் 205/22
சிறு கரு நெய்தல் கண் போல் மா மலர் – அகம் 230/2
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே – அகம் 239/15
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு – அகம் 252/12
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி – அகம் 261/7
சேவலொடு புணரா சிறு கரும் பேடை – அகம் 270/13
சிறு புன் பெடையொடு சேண் புலம் போகி – அகம் 271/2
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
செம் புடை சிறு விரல் வரித்த – அகம் 275/18
சிறு கண் பன்றி வரு_திறம் பார்க்கும் – அகம் 277/8
முன்றில் சிறு நிறை நீர் கண்டு உண்ணும் – அகம் 284/6
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் – அகம் 286/6
சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 290/8
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எ வாயும் – அகம் 291/8
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ – அகம் 292/3
கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் – அகம் 292/11
சிறு நனி ஆன்றிகம் என்றி தோழி – அகம் 301/3
சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு – அகம் 301/20
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – அகம் 304/8
ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம் – அகம் 306/14
சிறு நுதல் பசந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 307/1
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/17
இர வழங்கு சிறு நெறி தமியை வருதி – அகம் 318/4
பேர் அமர் மழை கண் பெரும் தோள் சிறு நுதல் – அகம் 326/2
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை – அகம் 329/10
ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 334/17
சிறு வெள் அருவி துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 345/15
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப – அகம் 345/17
கழியே சிறு குரல் நெய்தலொடு காவி கூம்ப – அகம் 350/1
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15
புலவு புலி புரண்ட புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 357/6
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/5
சிறு புல் உணவு நெறி பட மறுகி – அகம் 377/2
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி – அகம் 377/12
சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என – அகம் 383/5
சிறு வன்கண்ணி சிலம்பு கழீஇ – அகம் 385/17
பெரும் தோள் தொய்யில் வரித்தும் சிறு பரட்டு – அகம் 389/6
சிறு புன் கிளவி செல்லல் பாழ்பட – அகம் 389/14
சிறு தலை துருவின் பழுப்பு உறு விளை தயிர் – அகம் 394/2
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 394/16
சிறு வெதிர் தீம் குழல் புலம் கொள் தெள் விளி – அகம் 399/12
சிறு தலை நவ்வி பெரும் கண் மா பிணை – புறம் 2/21
சிறு கண் யானை செவ்விதின் ஏவி – புறம் 6/13
சிறு மறி தழீஇய தெறி நடை மட பிணை – புறம் 23/19
சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு – புறம் 29/20
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா – புறம் 54/12
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் – புறம் 61/2
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் – புறம் 70/12
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/7
கேள் அல் கேளிர் வேளாண் சிறு பதம் – புறம் 74/4
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை – புறம் 75/8
சிறு வல் மள்ளரும் உளரே அதாஅன்று – புறம் 89/6
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி – புறம் 103/2
ஈண்டு நின்றோர்க்கும் தோன்றும் சிறு வரை – புறம் 114/1
தெண் நீர் சிறு குளம் கீள்வது மாதோ – புறம் 118/3
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி – புறம் 135/2
சிறு வெள் அருவி பெரும் கல் நாடனை – புறம் 137/13
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே – புறம் 148/7
சிறு பொன் நன் கலம் சுற்ற இரீஇ – புறம் 160/9
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல் – புறம் 166/15
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த – புறம் 170/10
இன்று செலினும் தருமே சிறு வரை – புறம் 171/1
சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப – புறம் 173/7
நெடுமொழி மறந்த சிறு பேராளர் – புறம் 178/9
குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி – புறம் 188/3
தலைப்போகு அன்மையின் சிறு வழி மடங்கி – புறம் 223/2
சிறு கலத்து உகுப்பவும் கொள்வன்-கொல்லோ – புறம் 232/4
பிடி அடி அன்ன சிறு வழி மெழுகி – புறம் 234/2
இன் சிறு பிண்டம் யாங்கு உண்டனன்-கொல் – புறம் 234/4
சிறு சோற்றானும் நனி பல கலத்தன்-மன்னே – புறம் 235/4
சிறு நனி தமியள் ஆயினும் – புறம் 247/9
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல் – புறம் 248/1
சிறு வெண் பல்லி போல தன்னொடு – புறம் 256/3
செருப்பு இடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் – புறம் 257/1
இடம் பிறர் கொள்ளா சிறு வழி – புறம் 260/27
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் – புறம் 280/13
சினவல் ஓம்பு-மின் சிறு புல்லாளர் – புறம் 292/4
செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு – புறம் 310/2
சிறு கண் யானை வேந்து விழுமுறவே – புறம் 316/12
இடையன் பொத்திய சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 324/11
பருத்தி_பெண்டின் சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 326/5
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி – புறம் 327/6
தாளி முதல் நீடிய சிறு நறு முஞ்ஞை – புறம் 328/14
புல்லென் மாலை சிறு தீ ஞெலியும் – புறம் 331/4
சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு – புறம் 335/5
கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின் – புறம் 348/3
மரம் படு சிறு தீ போல – புறம் 349/6
சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு – புறம் 352/15
பெரிது ஆரா சிறு சினத்தர் – புறம் 360/1
சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின் – புறம் 362/16
செம் கண் மகளிரொடு சிறு துளி அளைஇ – புறம் 366/14
சிறு நனி பிறந்த பின்றை செறி பிணி – புறம் 376/3
தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே – புறம் 376/23
சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை – புறம் 381/21
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/19
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி – புறம் 383/3
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – புறம் 386/16
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன் – புறம் 395/18
செறுவின் வள்ளை சிறு கொடி பாகல் – புறம் 399/6
திண் களி சிறு தும்பி என சிலர் – கம்.பால:14 48/3
இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை – கம்.பால:14 61/2
செம் கையில் மஞ்ஞை அன்னம் சிறு கிளி பூவை பாவை – கம்.பால:14 66/1
தேனும் மிஞிறும் சிறு தும்பியும் பம்பி ஆர்ப்ப – கம்.பால:16 39/2
தடம் படு புயத்த சிறு தம்பியர்கள்-காறும் – கம்.பால:23 1/3
சிவனும் அயன் அரியும் அலர் சிறு மானிடர் பொருளோ – கம்.பால:24 19/3
தெழித்தனள் உரப்பினள் சிறு கண் தீ உக – கம்.அயோ:2 60/1
தீட்டாத வேல் கண் சிறு தாய் என யாவராலும் – கம்.அயோ:4 111/3
வெம் கண் சிறு குட்டனுக்கு ஊட்ட விரும்பினாளால் – கம்.அயோ:4 113/2
சேவகம் அமைந்த சிறு கண் கரிகள் என்ன – கம்.அயோ:5 12/3
தேம் தளவுகள் செய்யும் சிறு குறு_நகை காணாய் – கம்.அயோ:9 9/4
பின்றினது எனல் ஆகும் பிடி தரு சிறு மாவும் – கம்.அயோ:9 10/2
சென்று செம்_கதிர்_செல்வனும் நடு உற சிறு மான் – கம்.அயோ:9 34/3
இழி வரு சிறு தொழில் இயற்றி ஆண்டு தன் – கம்.அயோ:11 105/2
சிறு விலை எளியவர் உணவு சிந்தினோன் – கம்.அயோ:11 109/2
ஆ முனையின் சிறு கூழ் என இப்பொழுது ஆகாதோ – கம்.அயோ:13 23/4
சிவந்த சாதகரொடு சிறு கண் கூளியும் – கம்.அயோ:14 33/2
சிறு காலை இலா நிலையோ திரியா – கம்.ஆரண்:2 20/1
சேய்மையின் நோக்குறு சிறு கணான்-தனை – கம்.ஆரண்:4 5/4
தீட்டி மேல் இந்திரன் சிறு கண் யானையின் – கம்.ஆரண்:4 6/3
தேர்_இனம் துவன்றின சிறு கண் செம் முக – கம்.ஆரண்:7 33/1
திருமு இ சிறு மின் பிறை தீமை குறைந்தது இல்லை – கம்.ஆரண்:10 136/2
வாழும் ஏழையர் சிறு வலிக்கு வாள் அமர் – கம்.ஆரண்:12 6/3
சீறினன் உரை-செய்வான் அ சிறு வலி புல்லியோர்கட்கு – கம்.ஆரண்:12 59/1
என்னுடை சிறு குறை முடித்தல் ஈண்டு ஒரீஇ – கம்.கிட்:6 18/1
சீலம் நீ உடையை ஆதல் இவன் சிறு தாதை என்னா – கம்.கிட்:9 26/3
அசைவுறு சிறு துளி அப்பு மாரியின் – கம்.கிட்:10 23/2
சிங்கல்_இல் சிறு கூதாளி நந்தியின் திரள் பூ சேர்ந்த – கம்.கிட்:13 40/1
செயிர் இல் சிற்றிடை ஆய் உற்ற சிறு கொடி நுடக்கம் தீர – கம்.கிட்:13 41/3
சேட்டு இளம் கடுவன் சிறு புன் கையில் – கம்.கிட்:15 45/1
வந்து ஓங்கி ஆண்டு ஓர் சிறு மானிட வேடம் ஆகி – கம்.சுந்:1 43/3
மா கால் வழங்கு சிறு தென்றல் என நின்ற – கம்.சுந்:2 2/4
சீரிய பாலின் வேலை சிறு பிரை தெறித்தது அன்னான் – கம்.சுந்:2 94/4
சிற்றியல் சிறுமை ஆற்றல் சிறு தொழில் மனிதரோடே – கம்.சுந்:3 143/1
சிறு தொழில் முடித்து அகல்தல் தீது எனல் தெரிந்தான் – கம்.சுந்:6 1/3
கைதவம் கண்ணி ஈண்டு ஓர் சிறு பழி இழைக்கும் கற்பான் – கம்.சுந்:10 4/2
சேறு இரண்டு அருகு செய்யும் செறி மத சிறு கண் யானை – கம்.சுந்:11 6/3
சேறு அளாவிய சிறு நறும் சீகர தென்றல் – கம்.சுந்:12 48/3
சென்று படையோடு சிறு மானுடர் சின போர் – கம்.யுத்1:2 58/2
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு கொடு வெல்வார் – கம்.யுத்1:2 63/3
செக்கர் மேகத்து சிறு பிறை நுழைந்தன செய்கைய வலி சிந்தி – கம்.யுத்1:3 89/3
கூவத்தின் சிறு புனலை கடல் அயிர்த்தது ஒவ்வாதோ கொற்ற வேந்தே – கம்.யுத்1:4 100/4
மானுட சிறு தன்மையும் காண்பரால் வானோர் – கம்.யுத்1:6 9/4
சோர்வுறு பாலின் வேலை சிறு துளி தெறித்தவேனும் – கம்.யுத்1:9 24/3
சினம் கொள் திண் திறல் அரக்கனும் சிறு நகை செய்தான் – கம்.யுத்1:11 35/1
தீது உறு சிறு தொழில் அரக்கன் சீற்றத்தால் – கம்.யுத்2:15 107/2
ஒத்து இரு சிறு குறள் பாதம் உய்த்த நாள் – கம்.யுத்2:15 110/1
கிடைத்தி அல்லையேல் ஒளித்தியால் சிறு தொழில் கீழோய் – கம்.யுத்2:15 252/4
சிறு தொழில் மனிதரை கோறி சென்று எனக்கு – கம்.யுத்2:16 85/2
சாதியால் வந்த சிறு நெறி அறியான் என் தம்பி – கம்.யுத்2:16 350/2
எற்றுண்டும் அளற்று நீங்கா விழு சிறு குண்டை என்ன – கம்.யுத்2:17 40/2
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் – கம்.யுத்2:19 72/4
எம்பிமாருக்கும் என் சிறு தாதைக்கும் இருவீர் – கம்.யுத்3:22 64/3
புல்லும் சிறு கொடியும் இடை தெரியா-வகை புரிய – கம்.யுத்3:27 106/2
அம்பினால் சிறு மனிதரே நன்று நம் ஆற்றல் – கம்.யுத்3:30 36/3
செய்த மா தவத்து ஒருவனை சிறு தொழில் தீயோன் – கம்.யுத்4:32 29/2

மேல்


சிறு_கரும்_காக்கை (1)

மறு இல் தூவி சிறு_கரும்_காக்கை
அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர – ஐங் 391/1,2

மேல்


சிறு_சொல் (1)

சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/7

மேல்


சிறு_தேர் (2)

மு கால் சிறு_தேர் முன் வழி விலக்கும் – பட் 25
சிறு_தேர் உருட்டும் தளர் நடை கண்டே – ஐங் 403/5

மேல்


சிறு_மனை (5)

அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/9
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி – குறு 326/3
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி – குறு 328/2
சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு – புறம் 29/20

மேல்


சிறு_மீன் (1)

சிறு_மீன் புரையும் கற்பின் நறு நுதல் – பெரும் 303

மேல்


சிறு_வித்தம் (1)

சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ – கலி 136/16

மேல்


சிறு_வெண்_காக்கை (17)

சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் – நற் 31/2,3
சிறு_வெண்_காக்கை பல உடன் ஆடும் – நற் 231/4
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன – நற் 345/4
சிறு_வெண்_காக்கை நாள் இரை பெறூஉம் – நற் 358/9
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை
களிற்று செவி அன்ன பாசடை மயக்கி – குறு 246/1,2
பெரும் கடல் கரையது சிறு_வெண்_காக்கை
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – குறு 313/1,2
சிறு_வெண்_காக்கை செ வாய் பெரும் தோடு – குறு 334/1
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை
கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 161/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – ஐங் 162/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை
இரும் கழி துவலை ஒலியின் துஞ்சும் – ஐங் 163/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை
இரும் கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும் – ஐங் 164/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை
அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும் – ஐங் 165/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை
வரி வெண் தாலி வலை செத்து வெரூஉம் – ஐங் 166/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை
இரும் கழி இன கெடிறு ஆரும் துறைவன் – ஐங் 167/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ் – ஐங் 169/1,2
பெரும் கடற்கரையது சிறு_வெண்_காக்கை
இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன் – ஐங் 170/1,2

மேல்


சிறுக (1)

சேவகம் இது எனின் சிறுக நோக்கல் என் – கம்.கிட்:6 15/3

மேல்


சிறுகா (1)

செல்லா இரவே சிறுகா இருளே – கம்.சுந்:4 4/2

மேல்


சிறுகாரோடன் (1)

சிறுகாரோடன் பயினொடு சேர்த்திய – அகம் 356/9

மேல்


சிறுகாலை (1)

சிறுகாலை இல் கடை வந்து குறி செய்த – கலி 97/3

மேல்


சிறுகி (1)

நுதல் அடி நுசுப்பு என மூ வழி சிறுகி
கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு – கலி 108/3,4

மேல்


சிறுகு (3)

இடுவார் மறுப்பார் சிறுகு இடையார் – பரி 10/106
சிறுகு இடை வருந்த கொங்கை ஏந்திய செல்வம் என்னும் – கம்.அயோ:6 5/1
சிறுகு காலங்கள் ஊழிகள் ஆம் வகை திரிந்து சிந்தனை சிந்த – கம்.சுந்:2 192/1

மேல்


சிறுகுடி (69)

குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து – திரு 196
சிறுகுடி பெரும் தொழுவர் – மது 122
செழும் பல் யாணர் சிறுகுடி படினே – மலை 156
கானல் அம் சிறுகுடி கடல் மேம் பரதவர் – நற் 4/1
முரம்பு சேர் சிறுகுடி பரந்த மாலை – நற் 33/2
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு – நற் 45/1,2
காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும் – நற் 85/10
சிறுகுடி பரதவர் மகிழ்ச்சியும் – நற் 87/8
பெரு நல் ஈகை நம் சிறுகுடி பொலிய – நற் 91/9
மறுகு-தொறு புலாவும் சிறுகுடி அரவம் – நற் 114/3
கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி
மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின – நற் 122/3,4
எருவை நீடிய பெரு வரை சிறுகுடி
அரியல் ஆர்ந்தவர் ஆயினும் பெரியர் – நற் 156/7,8
சாரல் சிறுகுடி ஈங்கு நீ வரலே – நற் 168/11
சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே – நற் 169/10
கண்டல் வேலி காமர் சிறுகுடி
எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி – நற் 191/5,6
சிறுகுடி பாக்கத்து மறுகு புலா மறுக்கும் – நற் 203/6
உறு கழை நிவப்பின் சிறுகுடி பெயரும் – நற் 204/10
பெரும் கல் வேலி சிறுகுடி யாது என – நற் 213/6
பெரு மீன் கொள்ளும் சிறுகுடி பரதவர் – நற் 219/6
வேரல் வேலி சிறுகுடி அலற – நற் 232/4
காமர் சிறுகுடி செல் நெறி வழியின் – நற் 239/5
கானல் அம் சிறுகுடி சேந்தனை செலினே – நற் 254/12
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/5
நல்லோள் தந்தை சிறுகுடி பாக்கம் – நற் 323/6
புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய – நற் 338/8
வாணன் சிறுகுடி அன்ன என் – நற் 340/9
மூதில் அருமன் பேர் இசை சிறுகுடி
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் – நற் 367/6,7
ஓங்கி தோன்றும் உமண் பொலி சிறுகுடி
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப – நற் 374/2,3
கல் கெழு சிறுகுடி பொலிய – நற் 386/9
சிறுகுடி குறவன் பெரும் தோள் குறு_மகள் – குறு 95/3
காந்தள் அம் சிலம்பில் சிறுகுடி பசித்து என – குறு 100/3
மழை விளையாடும் குன்று சேர் சிறுகுடி
கறவை கன்று-வயின் படர புறவில் – குறு 108/1,2
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி
கானல் அம் சேர்ப்பன் கொடுமை எற்றி – குறு 145/1,2
குறுகல் ஓம்பு-மின் சிறுகுடி செலவே – குறு 184/2
கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில் – குறு 228/3
கானம் நண்ணிய சிறுகுடி பட்டு என – குறு 322/3
குன்றக சிறுகுடி இழிதரும் – குறு 332/5
வேங்கை கமழும் எம் சிறுகுடி
யாங்கு அறிந்தனையோ நோகோ யானே – குறு 355/6,7
காந்தள் அம் சிறுகுடி கமழும் – குறு 373/7
இரவல் மாக்கள் சிறுகுடி பெருக – பதி 59/7
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப – கலி 45/7
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி
நல்கூர்ந்தார் செல்வ மகள் – கலி 50/13,14
முறுவலாள் மென் தோள் பாராட்டி சிறுகுடி
மன்றம் பரந்தது உரை – கலி 102/38,39
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் – கலி 108/58
கல் கெழு சிறுகுடி கானவன் மகளே – அகம் 7/22
பண்ணன் சிறுகுடி படப்பை நுண் இலை – அகம் 54/14
இரும் புலா கமழும் சிறுகுடி பாக்கத்து – அகம் 70/2
தொன்று இயல் சிறுகுடி மன்று நிழல் படுக்கும் – அகம் 75/7
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி
உறையுநர் போகிய ஓங்கு இலை வியன் மனை – அகம் 103/7,8
கல்லென் சிறுகுடி தங்கின் மற்று எவனோ – அகம் 110/13
வாணன் சிறுகுடி வடாஅது – அகம் 117/18
மறுகில் தூங்கும் சிறுகுடி பாக்கத்து – அகம் 118/4
பெரும் கடல் வேட்டத்து சிறுகுடி பரதவர் – அகம் 140/1
பெரு வரை சிறுகுடி மறுகு விளக்கு-உறுத்தலின் – அகம் 192/12
காய் நெல் படப்பை வாணன் சிறுகுடி
தண்டலை கமழும் கூந்தல் – அகம் 204/12,13
குன்ற வேலி சிறுகுடி ஆங்கண் – அகம் 232/6
அம் வலை பரதவர் கானல் அம் சிறுகுடி
வெவ் வாய் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி – அகம் 250/11,12
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் – அகம் 269/22
புலாஅல் மறுகின் சிறுகுடி பாக்கத்து – அகம் 270/2
புன்_புலம் தழீஇய பொறை முதல் சிறுகுடி
தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர் – அகம் 284/7,8
சிறுகுடி மறவர் சே கோள் தண்ணுமைக்கு – அகம் 297/16
இரும் கலி யாணர் எம் சிறுகுடி தோன்றின் – அகம் 300/14
காந்தள் அம் சிறுகுடி கௌவை பேணாது – அகம் 312/5
கல் கெழு சிறுகுடி எய்திய பின்றை – அகம் 318/12
கானல் அம் சிறுகுடி பெரு_நீர் சேர்ப்ப – அகம் 320/5
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த – அகம் 330/15
குன்றக சிறுகுடி மறுகு-தொறும் மறுகும் – அகம் 331/7
கைவள் ஈகை பண்ணன் சிறுகுடி
பாதிரி கமழும் ஓதி ஒண் நுதல் – புறம் 70/13,14
சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி – புறம் 388/4

மேல்


சிறுகுடியானே (3)

கானவர் பெயர்க்கும் சிறுகுடியானே – நற் 82/11
பெரும் கல் யாணர் தம் சிறுகுடியானே – அகம் 228/13
கான் கெழு வாழ்நர் சிறுகுடியானே – அகம் 315/18

மேல்


சிறுகுடியீரே (2)

சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே – கலி 39/12
சிறுகுடியீரே சிறுகுடியீரே
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா – கலி 39/12,13

மேல்


சிறுகுடியோரே (2)

இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே – குறு 284/8
அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே
ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை – கலி 52/10,11

மேல்


சிறுகுபு (2)

சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ – நற் 196/8
சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ – நற் 196/8

மேல்


சிறுகுபு_சிறுகுபு (1)

சிறுகுபு_சிறுகுபு செரீஇ – நற் 196/8

மேல்


சிறுசெங்குரலி (1)

சேடல் செம்மல் சிறுசெங்குரலி
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை – குறி 82,83

மேல்


சிறுத்தது (1)

சிறுத்தது ஓர் முறுவலும் தெரிய செம் கணான் – கம்.யுத்2:16 304/1

மேல்


சிறுதாதையும் (1)

அ தன்மையை அறிந்தான் அவன் சிறுதாதையும் அணுகா – கம்.யுத்3:27 128/1

மேல்


சிறுதாதையை (1)

செய்யோன் அயல் தனி நின்ற தன் சிறுதாதையை செறுத்தான் – கம்.யுத்3:27 162/4

மேல்


சிறுதினை (31)

சிறுதினை மலரொடு விரைஇ மறி அறுத்து – திரு 218
ஒருசார் சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப – மது 271
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி – குறி 38
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ – நற் 25/6
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை
செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி – நற் 134/3,4
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல் – நற் 147/2
சிறுதினை காக்குவம் சேறும் அதனால் – நற் 156/5
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை
கொய் புனம் காவலும் நுமதோ – நற் 213/9,10
சிறுதினை வியன் புனம் காப்பின் – நற் 351/8
வணர் குரல் சிறுதினை கடிய – நற் 373/8
பெரும் புன குறவன் சிறுதினை மறுகால் – குறு 82/4
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல் – குறு 105/1,2
புனவன் துடவை பொன் போல் சிறுதினை
கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி – குறு 133/1,2
ஏனல் அம் சிறுதினை காக்கும் சேணோன் – குறு 357/5
சிறுதினை விளைந்த வியன் கண் இரும் புனத்து – குறு 375/3
கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை – குறு 392/4,5
சிறுதினை காவலன் ஆகி பெரிது நின் – ஐங் 230/2
சிறுதினை மேய்ந்த தறுகண் பன்றி – ஐங் 262/1
வள மலை சிறுதினை உணீஇய கானவர் – ஐங் 268/2
சாரல் புறத்த பெரும் குரல் சிறுதினை
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் – ஐங் 282/1,2
சிறுதினை கொய்த இருவை வெண் கால் – ஐங் 286/1
முளிவு உற வருந்திய முளை முதிர் சிறுதினை
தளி பெற தகைபெற்று ஆங்கு நின் – கலி 53/22,23
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண் – அகம் 32/5
ஏனல் அம் சிறுதினை சேணோன் கையதை – அகம் 73/14
சிறுதினை பெரும் புனம் வவ்வும் நாட – அகம் 148/6
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து – அகம் 178/12
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி – அகம் 308/10
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் – அகம் 388/4
உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை
முந்து விளை யாணர் நாள் புதிது உண்-மார் – புறம் 168/6,7
படலை முன்றில் சிறுதினை உணங்கல் – புறம் 319/5

மேல்


சிறுதொழில் (1)

சிறுதொழில் மகாஅர் ஏறி சேணோர்க்கு – அகம் 206/5

மேல்


சிறுபறை (3)

தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர – திரு 197
தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது – நற் 104/5
இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை – குறு 375/4

மேல்


சிறுபுறத்து (3)

பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து
தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 191,192
குறும் தொடி முன்கை கூந்தல் அம் சிறுபுறத்து
இரவு பகல் செய்யும் திண் பிடி ஒள் வாள் – முல் 45,46
இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர – அகம் 142/19

மேல்


சிறுபுறம் (16)

பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் – குறி 59
சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு – நற் 128/9
சிறுபுறம் கடுக்கும் பெரும் கை வேழம் – நற் 228/6
பின்னு வீழ் சிறுபுறம் தழீஇ – குறு 353/6
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும் – ஐங் 404/2
சாயல் இன் மார்பன் சிறுபுறம் சார்தர – கலி 42/30
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ – அகம் 8/16
உயங்கு சாய் சிறுபுறம் முயங்கிய பின்னே – அகம் 19/19
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல் – அகம் 26/23
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு – அகம் 32/9
கடுங்கண் கறவையின் சிறுபுறம் நோக்கி – அகம் 49/5
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம்
தாம் பாராட்டிய-காலையும் உள்ளார் – அகம் 59/14,15
சிறுபுறம் புதைய நெறிபு தாழ்ந்தன-கொல் – அகம் 117/14
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம்
எனக்கு உரித்து என்னாள் நின்ற என் – அகம் 145/20,21
வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி – அகம் 167/12
அணி மாண் சிறுபுறம் காண்கம் சிறு நனி – அகம் 261/7

மேல்


சிறுமலை (1)

மழை விளையாடும் வளம் கெழு சிறுமலை
சிலம்பின் கூதளம் கமழும் வெற்பின் – அகம் 47/16,17

மேல்


சிறுமாரோடம் (1)

குல்லை பிடவம் சிறுமாரோடம்
வாழை வள்ளி நீள் நறு நெய்தல் – குறி 78,79

மேல்


சிறுமி (1)

கைப்படுக்கப்பட்டாய் சிறுமி நீ மற்று யான் – கலி 65/16

மேல்


சிறுமை (22)

இரும் புனம் நிழத்தலின் சிறுமை நோனாது – குறி 157
சிறுமை உற்ற களையா பூசல் – மலை 314
சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/9
சிறுமை பெருமையின் காணாது துணிந்தே – நற் 50/11
பெரும் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய் – நற் 272/8
மெலிவு உடை நெஞ்சினர் சிறுமை கூர – பதி 26/9
சேயர் என்றலின் சிறுமை உற்ற என் – அகம் 113/21
சேய் உயர் விசும்பு உளோரும் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் – கம்.பால:5 22/3
செழும் திரை பரவையை சிறுமை செய்த அ – கம்.அயோ:14 26/3
பண்பு உற நெடிது நோக்கி படைக்குநர் சிறுமை அல்லால் – கம்.ஆரண்:6 53/1
கோடல்கள் பெருமை கூர குவலயம் சிறுமை