க – முதல் சொற்கள் பகுதி 3- சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கலவைதாம் 1
கலவையும் 4
கலவையொடு 1
கலன் 31
கலன்கள் 2
கலன்களின் 1
கலனும் 5
கலனே 3
கலனொடும் 1
கலா 1
கலாப 3
கலாபத்தார் 1
கலாபம் 6
கலாபமும் 1
கலாம் 4
கலால் 1
கலாவ 6
கலாவத்து 3
கலாவம் 2
கலாவலின் 1
கலாவும் 1
கலாஅ 1
கலி 124
கலி_மா 20
கலி_மாவும் 1
கலி_மான் 8
கலிக்கு 1
கலிக்கும் 1
கலிங்க 3
கலிங்கத்தள் 1
கலிங்கத்து 3
கலிங்கத்துள் 1
கலிங்கம் 19
கலிங்கமும் 1
கலிங்கமொடு 3
கலிங்கர் 1
கலித்த 44
கலித்தவர் 1
கலித்தவே 1
கலித்தன 4
கலித்தான் 1
கலித்து 9
கலிநட 1
கலிப்ப 4
கலிப்பது 1
கலிப்பினும் 1
கலிப்போ 1
கலியது 1
கலியின் 1
கலியினனே 1
கலியினும் 1
கலிழ் 9
கலிழ்ந்த 1
கலிழ்ந்து 3
கலிழ்பு 1
கலிழ்மே 1
கலிழ்வே 1
கலிழ்வோள் 1
கலிழ 3
கலிழி 1
கலிழும் 11
கலிழை 1
கலின் 1
கலின 15
கலும் 1
கலுழ் 20
கலுழ்கின்றார் 2
கலுழ்தல் 1
கலுழ்தலின் 2
கலுழ்தி 1
கலுழ்ந்த 5
கலுழ்ந்தது 1
கலுழ்ந்தமையின் 1
கலுழ்ந்தன 2
கலுழ்ந்தனர் 1
கலுழ்ந்தான் 2
கலுழ்ந்து 6
கலுழ்ந்தே 1
கலுழ்பவள் 1
கலுழ்பவால் 1
கலுழ்பு 5
கலுழ்வாள் 1
கலுழ 14
கலுழவும் 2
கலுழற்கும் 1
கலுழற்கேயும் 1
கலுழன் 26
கலுழன்-தன்-மேல் 1
கலுழன்-மேல் 2
கலுழனாம் 1
கலுழனின் 6
கலுழனும் 3
கலுழனே 3
கலுழனேதான் 1
கலுழனை 1
கலுழா 1
கலுழா-கால் 1
கலுழி 19
கலுழும் 16
கலுழுமால் 2
கலை 108
கலை_மகட்கு 1
கலை_மகள் 1
கலை_மகளை 1
கலை_மான் 1
கலை_வலாளர் 1
கலை_இல் 1
கலைக்கு 1
கலைக்குள் 1
கலைக்கோட்டு 1
கலைகள் 1
கலைகளின் 1
கலைகளும் 3
கலைசோர 1
கலைமறையோர் 1
கலைமான் 1
கலையர் 1
கலையாள்-தன் 1
கலையில் 1
கலையிற்று 1
கலையின் 3
கலையினால் 1
கலையினாள் 1
கலையுடை 1
கலையும் 9
கலையே 4
கலையொடு 1
கலையொடும் 3
கலையோர் 2
கலைஇ 2
கலைஇய 5
கவ்வ 3
கவ்வலால் 1
கவ்வா 2
கவ்வி 13
கவ்விய 7
கவ்வியது 2
கவ்வியும் 1
கவ்வின 2
கவ்வு 3
கவ்வும் 2
கவ்வை 21
கவ்வை_இல் 1
கவ்வையர் 2
கவ்வையின் 5
கவ்வையை 1
கவ 1
கவச 6
கவசத்த 1
கவசத்தர் 2
கவசத்தன் 2
கவசத்தான் 1
கவசத்திடை 1
கவசத்து 5
கவசத்தை 3
கவசத்தையும் 4
கவசத்தோடும் 1
கவசம் 28
கவசம்தான் 1
கவசமும் 13
கவசமே 1
கவசரும் 1
கவட்ட 1
கவட்டிலை 1
கவட்டு 13
கவடியன் 1
கவடு 5
கவண் 9
கவணர் 1
கவணின் 2
கவணை 2
கவணையர் 1
கவணையில் 1
கவணையின் 1
கவணையும் 1
கவத்தால் 1
கவந்த 7
கவந்தத்தின் 2
கவந்தத்தினை 1
கவந்தத்தை 1
கவந்தத்தொடு 1
கவந்தபந்த 1
கவந்தம் 6
கவந்தமும் 3
கவந்தன் 5
கவந்தன்-தானும் 1
கவந்தனும் 2
கவயத்து 1
கவயம் 1
கவயன் 3
கவயாக்கன் 1
கவயாக்கனும் 1
கவர் 51
கவர்க 1
கவர்கிற்போர் 1
கவர்கொண்ட 1
கவர்த்த 1
கவர்தல் 2
கவர்தலின் 3
கவர்ந்த 10
கவர்ந்தது 2
கவர்ந்தார் 1
கவர்ந்தான் 3
கவர்ந்து 15
கவர்ந்து-என 1
கவர்பு 9
கவர்பு-உற 1
கவர்வ 1
கவர்வதே 1
கவர்வார் 1
கவர்வாரும் 1
கவர்வின் 1
கவர்வு-உற்றன 1
கவர்வுறும் 2
கவர 10
கவரா 1
கவரி 22
கவரி_மா 1
கவரிய 1
கவரியின் 3
கவரியோடு 1
கவரும் 30
கவல் 1
கவல்கின்றார் 1
கவல்கின்றேன் 1
கவல்பு 1
கவல்வாள் 1
கவல்வாளை 1
கவலை 60
கவலை_வேலை 1
கவலைத்தாய் 1
கவலைத்து 1
கவலைய 10
கவலையால் 1
கவலையின் 1
கவவ 1
கவவவும் 1
கவவி 2
கவவியார்க்கு 1
கவவின் 3
கவவினளே 1
கவவு 12
கவவுற 1
கவவொடு 1
கவழ 1
கவழம் 2
கவள 2
கவளம் 13
கவளமும் 1
கவளமொடு 1
கவற்சி 1
கவற்சியோ 1
கவற்ற 4
கவற்றுதல் 1
கவற்றும் 1
கவறு 2
கவன்றனனால் 1
கவன்று 1
கவன 3
கவனம் 3
கவாற்கு 1
கவான் 2
கவானின் 1
கவாஅன் 33
கவி 86
கவி_குல 4
கவி_குல_கோன் 1
கவி_குலத்தினுள் 1
கவி_குலத்து 2
கவி_குலம் 5
கவி_குலமும் 2
கவிக்க 1
கவிக்கு 4
கவிக்கும் 2
கவிகள் 14
கவிகளும் 1
கவிகளே 1
கவிகளை 1
கவிகளொடு 1
கவிகை 10
கவிகையான் 1
கவிகையின் 1
கவிகையும் 1
கவிஞர் 4
கவிஞர்க்கு 1
கவிஞரின் 1
கவிஞரை 1
கவிஞன் 1
கவித்த 5
கவித்தற்கு 1
கவித்தனன் 1
கவித்தான்-அரோ 1
கவித்தி 1
கவித்து 8
கவிதல் 1
கவிதை 2
கவிந்து 1
கவிப்ப 1
கவிப்பானும் 1
கவிய 1
கவியா 3
கவியால் 1
கவியின் 26
கவியினும் 1
கவியும் 2
கவிர் 7
கவிரம் 1
கவிழ் 6
கவிழ்ந்த 6
கவிழ்ந்தன 1
கவிழ்ந்து 7
கவிழவும் 1
கவின் 149
கவின்ற 1
கவின்று 1
கவின 5
கவினராய் 1
கவினார் 1
கவினி 13
கவினிய 9
கவினினை 1
கவினு 1
கவினும் 3
கவினே 19
கவினை 1
கவினையாய் 1
கவினொடும் 1
கவுசலை 2
கவுதமன் 1
கவுதாரிகள் 1
கவுரியர் 3
கவுள் 24
கவுள 6
கவுளன் 1
கவுளும் 1
கவை 38
கவை_மக 1
கவை_முள்_கருவியின் 1
கவையினன் 3
கவையினனாக 1
கவைஇ 9
கவைஇய 11
கவைஇயினள் 1
கவைஇயினளே 1
கவைஇயினன் 1
கழகத்து 1
கழகம் 1
கழங்கின் 8
கழங்கினான் 1
கழங்கு 13
கழங்கும் 4
கழங்கே 1
கழஞ்சின் 1
கழல் 264
கழல்கள் 3
கழல்களை 1
கழல்குபு 1
கழல்பு 3
கழல்வர் 1
கழல 5
கழலர் 2
கழலவரை 1
கழலவன் 1
கழலவனும் 1
கழலன் 1
கழலாய் 3
கழலார் 2
கழலால் 2
கழலான் 4
கழலில் 1
கழலின் 4
கழலினர் 2
கழலினன் 3
கழலினான் 3
கழலீர் 1
கழலும் 11
கழலே 2
கழலொடு 3
கழலோடும் 1
கழலோய் 2
கழலோயே 1
கழலோர் 4
கழலோன் 4
கழற்றி 2
கழற்றியது 1
கழற்றுவான் 1
கழற 4
கழறல் 5
கழறலிர்-மன்னோ 1
கழறலின் 1
கழறலுற்றான் 3
கழறலோடும் 1
கழறா 2
கழறாது 1
கழறார் 1
கழறி 9
கழறிய 1
கழறிற்று 1
கழறினார்-அரோ 1
கழறினான்-அரோ 1
கழறு 2
கழறுக 1
கழறுகேனோ 1
கழறுதல் 1
கழறுதல்-முனம் 1
கழறுதிர் 1
கழறுப 1
கழறுபு 1
கழறும் 2
கழறும்-காலை 1
கழறுவ 1
கழறுவல் 1
கழறுவாம் 1
கழறுவாய் 2
கழறுவார் 1
கழறுவீரால் 1
கழறுவோரே 1
கழன்ற 4
கழன்றன 1
கழன்றிட 1
கழன்று 9
கழனி 75
கழனிய 1
கழனியின் 1
கழனியும் 1
கழாலின் 2
கழாஅ 5
கழாஅத்தலையை 1
கழாஅது 2
கழாஅர் 6
கழாஅலவும் 1
கழாஅலின் 2
கழி 168
கழி-மின் 18
கழி_கல_மகடூஉ 1
கழி_கல_மகளிர் 1
கழிக்கின் 1
கழிக்கின்றாரை 1
கழிக்கின்றீர் 1
கழிக்கும் 2
கழிக்குமேல் 1
கழிக்குவென் 1
கழிக 6
கழிகல்லாத 1
கழிகளும் 1
கழிகின்றேனோ 1
கழித்த 11
கழித்தன 1
கழித்தனள் 1
கழித்தான் 1
கழித்தி 2
கழித்திடுதல் 1
கழித்திலாதாள் 1
கழித்து 14
கழித்தும் 1
கழித்தோமும் 1
கழிதந்தோயே 1
கழிதல் 3
கழிதலும் 1
கழிதியோ 1
கழிந்த 35
கழிந்ததற்கு 1
கழிந்ததால் 1
கழிந்தது 6
கழிந்ததே 1
கழிந்தமை 1
கழிந்தவை 1
கழிந்தன்று 2
கழிந்தன்று-மன்னே 1
கழிந்தன்றே 2
கழிந்தன 3
கழிந்தனர் 1
கழிந்தனவே 1
கழிந்தனன் 1
கழிந்தனென் 1
கழிந்தார் 3
கழிந்து 17
கழிந்தும் 1
கழிந்துளவால் 1
கழிந்தோர் 1
கழிந்தோர்க்கு 1
கழிந்தோரே 1
கழிப்ப 3
கழிப்பாரை 1
கழிப்பான் 1
கழிப்பி 18
கழிப்பிய 5
கழிப்பிலள் 1
கழிப்பின் 1
கழிப்பினம் 1
கழிப்பு 2
கழிப்பேன் 1
கழிப 1
கழிப-மன்னே 1
கழிபட 1
கழிபு 2
கழிய 27
கழியல்-பாலனோ 1
கழியல 1
கழியா 1
கழியாநின்றேன் 1
கழியாமையே 2
கழியாமோ 1
கழியாள் 1
கழியான் 1
கழியின் 4
கழியினும் 5
கழியீரே 1
கழியுநர்க்கு 1
கழியும் 21
கழியுமால் 1
கழியுமோ 1
கழியே 3
கழியேன் 1
கழியொடு 1
கழிவது 6
கழிவது-கொல்லோ 1
கழிவரேல் 1
கழிவானேல் 1
கழிவிப்பான் 1
கழிவீர் 1
கழிவீர்_அலிர் 1
கழிவே 1
கழிவோள் 1
கழீஇ 8
கழீஇய 10
கழீஇயின்று 1
கழு 8
கழுக்கடை 1
கழுக்களும் 1
கழுகின் 6
கழுகினுக்கு 2
கழுகு 3
கழுகு_இனம் 1
கழுகும் 4
கழுகொடு 2
கழுத்த 2
கழுத்தவான 1
கழுத்தில் 3
கழுத்தின் 2
கழுத்தின்-கண் 1
கழுத்தினிடை 1
கழுத்தினில் 3
கழுத்தினும் 2
கழுத்தினை 2
கழுத்தினையும் 1
கழுத்து 19
கழுத்துக்கு 1
கழுத்தும் 1
கழுத்தை 3
கழுத்தொடு 2
கழுதில் 4
கழுதின் 3
கழுது 16
கழுதுகள் 2
கழுதும் 4
கழுதை 10
கழுதையும் 1
கழுதையை 1
கழுதொடு 1
கழுந்தின் 1
கழுந்து 2
கழுநீர் 13
கழும 3
கழுமலத்து 1
கழுமலம் 2
கழுமிய 2
கழுவ 1
கழுவாயும் 1
கழுவி 1
கழுவிய 1
கழுவினர் 1
கழுவினன் 2
கழுவினார் 1
கழுவினில் 1
கழுவு-உறு 3
கழுவும் 1
கழுவுவாரும் 1
கழுவுள் 4
கழுவொடு 1
கழுவொடே 1
கழூஉ 2
கழூஉம் 2
கழை 107
கழைகள் 1
கழைகளால் 1
கழைபட 1
கழையின் 1
கள் 105
கள்_பொருநர் 1
கள்வ 1
கள்வர் 13
கள்வராய் 1
கள்வரை 2
கள்வன் 15
கள்வன்-பால் 1
கள்வனால் 2
கள்வனும் 2
கள்வனே 2
கள்வனேன் 2
கள்வனை 3
கள்வனோ 2
கள்வா 1
கள்வார் 1
கள்வி 2
கள்வியை 2
கள்ள 24
கள்ளத்தால் 1
கள்ளத்தின் 1
கள்ளத்து 1
கள்ளம் 10
கள்ளமாய் 1
கள்ளர் 1
கள்ளரின் 2
கள்ளரே 1
கள்ளனை 1
கள்ளி 23
கள்ளிடை 1
கள்ளியின் 1
கள்ளிற்கு 1
கள்ளின் 33
கள்ளினால் 2
கள்ளினின் 1
கள்ளினும் 1
கள்ளினை 1
கள்ளினோடு 1
கள்ளு 1
கள்ளும் 7
கள்ளூர் 1
கள்ளே 2
கள்ளை 3
கள்ளொடு 4
கள்ளொடும் 1
கள்ளோர் 1
கள 18
களகள 1
களங்கம் 6
களங்கள்-தொறும் 1
களங்கனி 4
களங்காய்க்கண்ணி 2
களத்த 2
களத்தன் 1
களத்தான் 1
களத்தானும் 1
களத்தானே 1
களத்திடை 8
களத்தில் 2
களத்தின் 9
களத்தின்-மிசை 1
களத்தினில் 1
களத்தினின் 1
களத்தினே 1
களத்து 61
களத்துள் 1
களத்தே 4
களத்தை 7
களத்தோனே 1
களப்பட்டாரை 1
களப 2
களபம் 1
களபமும் 1
களம் 105
களம்-தொறும் 3
களம்-தோறும் 2
களம்தான் 1
களமர் 7
களமர்க்கு 1
களமரொடு 1
களமா 2
களமும் 1
களர் 5
களர்-தொறும் 1
களர 1
களரி 17
களரில் 1
களரின் 2
களவர் 1
களவன் 12
களவனொடு 1
களவிற்கு 1
களவினில் 2
களவு 15
களவுடன் 1
களவும் 5
களவுமே 1
களவே 1
களவை 2
களன் 11
களனும் 1
களனொடு 1
களாவொடு 1
களி 128
களி-கொள் 1
களி_நடம் 1
களிக்கவே 1
களிக்கின்ற 2
களிக்கின்றார் 2
களிக்கின்றாரை 1
களிக்கின்றான்-தன் 1
களிக்கின்றேம்-பால் 1
களிக்கின்றோயை 1
களிக்கு 1
களிக்கும் 17
களிகளை 1
களிகூர 1
களித்த 13
களித்ததால் 1
களித்தது 1
களித்தவர் 1
களித்தவன் 1
களித்தன 4
களித்தனர் 1
களித்தனன் 1
களித்தார் 1
களித்தான் 2
களித்திட 1
களித்து 9
களித்துளது 1
களிப்ப 5
களிப்பர் 1
களிப்பன் 1
களிப்பன 2
களிப்பார் 1
களிப்பால் 2
களிப்பிக்கும் 1
களிப்பின் 3
களிப்பினர் 2
களிப்பினுள் 1
களிப்பினை 1
களிப்பினொடு 1
களிப்பு 15
களிப்பும் 4
களிப்புற 2
களிப்புறு 2
களிப்பொடு 1
களிய 1
களியன 2
களியா 1
களியாட்டம் 2
களியால் 4
களியாளற்கு 1
களியான் 1
களியிடை 1
களியில் 1
களியின் 1
களியினர் 1
களியும் 1
களியொடும் 1
களியோடு 2
களில் 1
களிற்றால் 1
களிற்றான் 1
களிற்றிடை 1
களிற்றின் 28
களிற்றின்-மேல் 2
களிற்றினர் 1
களிற்றினாய் 1
களிற்றினிர் 1
களிற்றினில் 1
களிற்றினும் 2
களிற்றினை 2
களிற்றினோடு 1
களிற்று 82
களிற்று_இனம் 1
களிற்றை 4
களிற்றையும் 1
களிற்றொடு 14
களிற்றொடும் 3
களிற்றோடு 1
களிறு 237
களிறு-போல் 1
களிறும் 37
களிறே 15
களிறொடு 7
களிறோடு 1
களிறோடும் 1
களும் 1
களை 16
களை-மதி 2
களை-மார் 1
களை_கண் 1
களைக 2
களைகட்டு 1
களைகண் 4
களைகண்ணே 1
களைகணை 1
களைகலம் 1
களைகு 1
களைகுவை-மன் 1
களைஞர் 3
களைஞரும் 1
களைஞரோ 3
களைதல் 1
களைதலை 1
களைதாரா 1
களைதியேல் 1
களைந்த 11
களைந்தது 1
களைந்தன்றும் 1
களைந்தன்றே 1
களைந்தனரே 1
களைந்தனவே 1
களைந்தனன் 1
களைந்தான் 1
களைந்தீ-மின் 1
களைந்தீவாய் 1
களைந்து 13
களைந்தென 1
களைந்தோள் 1
களைந்தோனே 1
களைநர் 2
களைப 1
களைமா 1
களைமே 1
களைமோ 1
களைய 4
களையல் 1
களையா 6
களையாது 1
களையார் 4
களையினும் 1
களையினை 1
களையினோ 1
களையுநர் 4
களையும் 5
களையுமாறு 1
களையேம் 1
களைவாய் 1
களைவார் 1
களைவாரும் 1
களைவு 5
களைவு_அரும் 1
களைவென் 2
களைவோர் 1
களைவோன் 1
களைஇய 3
களைஇயர் 6
கற்கடகமும் 1
கற்கடம் 1
கற்கள் 6
கற்களும் 3
கற்களை 1
கற்களோடும் 1
கற்கின்றது 1
கற்கும் 2
கற்சிறை 1
கற்ப 6
கற்பக 34
கற்பகத்தின் 1
கற்பகம் 16
கற்பகமும் 1
கற்பங்கள் 2
கற்பணம் 1
கற்பத்தின் 3
கற்பது 1
கற்பம் 4
கற்பமும் 1
கற்பனை 1
கற்பால் 1
கற்பாறையும் 1
கற்பான் 1
கற்பித்தார் 1
கற்பித்தான் 1
கற்பித்தும் 1
கற்பியா 1
கற்பிற்கு 1
கற்பின் 58
கற்பின்-மேல் 1
கற்பினர் 1
கற்பினள் 1
கற்பினாட்கு 1
கற்பினாய் 1
கற்பினார் 2
கற்பினாரை 1
கற்பினால் 3
கற்பினாள் 14
கற்பினாள்-தன் 1
கற்பினாள்-பால் 1
கற்பினாளுக்கு 1
கற்பினாளை 2
கற்பினான் 1
கற்பினில் 2
கற்பினின் 2
கற்பினுக்கு 6
கற்பினேனை 1
கற்பினை 2
கற்பினோய் 1
கற்பினோர்க்கு 1
கற்பு 32
கற்பு-உற்று 1
கற்புக்கும் 1
கற்புடை 3
கற்புடைய 1
கற்புடையாள் 2
கற்புடையாள்-தனை 1
கற்பும் 8
கற்பே 1
கற்பொடு 3
கற்போயை 1
கற்ற 15
கற்றதன் 1
கற்றது 3
கற்றதும் 1
கற்றல் 1
கற்றவர் 5
கற்றவா 1
கற்றவாறு 1
கற்றறிந்துளிரோ 1
கற்றன 1
கற்றனன் 1
கற்றனை 1
கற்றாய் 4
கற்றாரும் 1
கற்றாரே 1
கற்றான் 3
கற்றிரோ 1
கற்றிலம் 1
கற்றிலன் 5
கற்றிலாத 1
கற்றிலாதவரும் 1
கற்று 17
கற்றுண்டாய் 1
கற்றுறு 1
கற்றை 67
கற்றைகள் 2
கற்றையன் 1
கற்றையால் 1
கற்றையான் 1
கற்றையில் 1
கற்றையின் 3
கற்றையும் 1
கற்றையுள் 1
கற்றையே 1
கற்றையை 1
கற்றோர் 2
கற்றோர்க்கு 1
கற்றோனும் 1
கறக்குந்து 1
கறங்க 34
கறங்கி 1
கறங்கிட 3
கறங்கின 3
கறங்கு 44
கறங்குபு 2
கறங்கும் 6
கறங்குவ 1
கறந்த 2
கறந்தால் 1
கறந்து 1
கறவா 1
கறவை 12
கறவையின் 1
கறவையும் 1
கறாஅ 1
கறி 22
கறி_சோறு 1
கறிக்கும் 8
கறித்த 2
கறித்தான் 1
கறித்து 1
கறிப்பாள் 1
கறிய 1
கறியொடு 1
கறியொடும் 1
கறீஇ 1
கறுக்க 1
கறுக்குந 1
கறுக்கும் 1
கறுத்த 10
கறுத்தது 2
கறுத்தல் 1
கறுத்தவர் 1
கறுத்தாய் 2
கறுத்து 4
கறுத்தே 1
கறுத்தோர் 8
கறுப்ப 4
கறுப்பினான் 1
கறுப்பினோடு 1
கறுப்பு 1
கறுப்புண்ட 1
கறுவினர் 1
கறுவு 6
கறுவுடையான் 1
கறுழ் 1
கறை 46
கறை_மிடற்று_அண்ணல் 1
கறைக்கண் 1
கறைத்தோல் 1
கறைப்பட்டு 1
கறைமிடற்று 1
கறையடிக்கு 1
கன்மத்தின் 1
கன்மத்தை 1
கன்மம் 1
கன்மார் 1
கன்றி 5
கன்றிடின் 1
கன்றிய 6
கன்றிற்கு 1
கன்றின் 5
கன்றினுக்கு 1
கன்றினை 1
கன்று 77
கன்று-வயின் 1
கன்றுகள் 1
கன்றுகின்றது 1
கன்றும் 5
கன்றை 1
கன்றையும் 1
கன்றொடு 13
கன்றோடு 1
கன்ன 2
கன்னகம் 1
கன்னங்களின் 1
கன்னம் 4
கன்னல் 7
கன்னலின் 1
கன்னி 25
கன்னி-கொலாம் 1
கன்னிக்கு 1
கன்னிமாடத்திடை 1
கன்னிமாடத்து 1
கன்னிமார் 1
கன்னிமார்கள் 3
கன்னிமார்களை 1
கன்னிமாரொடும் 1
கன்னிமை 2
கன்னியர் 8
கன்னியர்-பால் 1
கன்னியர்க்கு 1
கன்னியும் 1
கன்னியே 1
கன்னியை 3
கன 15
கனக 44
கனகத்து 1
கனகம் 7
கனகமும் 1
கனகன் 6
கனகனது 1
கனகனும் 2
கனகனை 3
கனத்தது 1
கனத்திடை 1
கனத்தின் 1
கனத்தினால் 1
கனம் 22
கனம்_குழாஅய் 1
கனம்_குழை 3
கனம்_குழையை 1
கனம்கனம் 1
கனல் 138
கனல்-தலை 1
கனல்-தன்னொடு 1
கனல்_தலை 1
கனல்கள் 3
கனல்களும் 1
கனல்கின்ற 2
கனல்கின்றாரை 1
கனல்புடன் 1
கனல்வ 1
கனல்வன 1
கனல்வான் 1
கனல 3
கனலர் 1
கனலவன் 1
கனலா 1
கனலான் 1
கனலி 14
கனலிடை 2
கனலியர் 1
கனலியும் 6
கனலியை 2
கனலியொடு 1
கனலின் 9
கனலினிலும் 1
கனலினும் 1
கனலினை 1
கனலினையும் 1
கனலுக்கு 1
கனலும் 21
கனலே 2
கனலையும் 1
கனலையே 1
கனலொடு 3
கனலொடும் 2
கனலோ 1
கனவ 1
கனவிய 1
கனவில் 5
கனவின் 11
கனவின்-தலை 1
கனவினால் 4
கனவினான் 2
கனவினுக்கு 1
கனவினும் 10
கனவினுள் 1
கனவினொடு 1
கனவு 17
கனவு-கொல் 1
கனவு-கொலோ 1
கனவும் 7
கனவுவார் 1
கனவே 1
கனவோ 1
கனற்ற 3
கனற்றலோ 1
கனற்றி 2
கனற்றுபு 1
கனன்றது 2
கனன்றார் 1
கனன்றான் 6
கனன்று 9
கனா 3
கனாவின் 1
கனி 102
கனி-போல் 1
கனிக்கு 2
கனிகள் 2
கனிகளின் 1
கனிகளும் 2
கனிகின்ற 1
கனித்த 1
கனிந்த 10
கனிந்தன 1
கனிந்தனன் 1
கனிந்து 6
கனிய 2
கனியா 2
கனியின் 6
கனியினை 1
கனியும் 9
கனியே 1
கனியை 3
கனிவது 2
கனிவாய் 4
கனை 81
கனை-தொறும் 1
கனைஇ 1
கனைக்கும் 1
கனைக்கும்-தோறும் 1
கனைத்த 2
கனைத்து 1
கனைந்த 1
கனைந்து 3
கனைப்ப 1
கனையல் 1
கனையும் 4


கலவைதாம் (1)

ஏர்கள்தாம் கலவைதாம் கமழ்ந்தின்று என்பரால் – கம்.அயோ:12 47/2

மேல்


கலவையும் (4)

வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் – கம்.பால:20 13/3
கருப்புர சாந்தும் கலவையும் மலரும் கலந்து உமிழ் பரிமளகந்தம் – கம்.சுந்:3 75/3
மாலையும் சாந்தும் கலவையும் பூணும் வயங்கு நுண் தூசொடு காசும் – கம்.சுந்:3 89/1
நாவியும் நறும் கலவையும் கற்பகம் நக்க – கம்.சுந்:13 34/1

மேல்


கலவையொடு (1)

கவை தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர் – சிறு 195

மேல்


கலன் (31)

காடி வைத்த கலன் உடை மூக்கின் – பெரும் 57
நனம் தலை தேஎத்து நன் கலன் உய்ம்-மார் – மது 322
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 641
நன் கலன் ஈயும் நகை சால் இருக்கை – பதி 94/3
நீள் இரு முந்நீர் வளி கலன் வௌவலின் – கலி 5/6
பொலம் பிறையுள் தாழ்ந்த புனை வினை உருள் கலன்
நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர – கலி 81/3,4
நன் கலன் ஈயும் நாள்_மகிழ் இருக்கை – அகம் 76/4
வரை புரை களிற்றொடு நன் கலன் ஈயும் – அகம் 303/9
கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும் – அகம் 375/4
பெரும் கண் குறு முயல் கரும் கலன் உடைய – புறம் 322/5
உணங்கு கலன் ஆழியின் தோன்றும் – புறம் 338/11
நிலம் கலன் ஆக இலங்கு பலி மிசையும் – புறம் 363/15
நிரை சால் நன் கலன் நல்கி – புறம் 396/30
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல் – புறம் 397/14
பொன் கலன் கிடந்த மாட நெடும் தெரு-அதனில் போனார் – கம்.பால:10 5/4
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் – கம்.பால:19 56/3
பொன் இடும் புவி இடும் புனை மணி கலன் எலாம் – கம்.பால:20 11/3
ஆரமும் துகிலும் கலன் யாவையும் – கம்.பால:21 40/1
அரும் கலன் அணங்கு அரசி ஆர் அமிழ்து அனைத்தும் – கம்.பால:22 38/3
பத்தியின் நிமிர் செம்பொன் பல கலன் மகிழ்வாரும் – கம்.பால:23 36/2
வீறு ஆக்கிய பொன் கலன் வில்லிட ஆரம் மின்ன – கம்.அயோ:4 121/1
பரிதி பற்றிய பல் கலன் முற்றினர் – கம்.அயோ:7 9/1
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே – கம்.கிட்:6 6/4
கலன் கழித்தனள் இது கற்பு மேவிய – கம்.கிட்:6 20/3
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து – கம்.கிட்:7 3/3
கற்பகம் கொடுக்க வாங்கி கலன் தெரிந்து அணிகின்றாரை – கம்.சுந்:2 107/4
சவி சுடர் கலன் அணிந்த பொன் தோளொடு தயங்க – கம்.சுந்:12 41/2
புரை இல் பொன் கலன் வில்லிட விசும்பிடை போவார் – கம்.சுந்:13 22/2
ஏற்று நன் கலன் அரும் கலன் யாவர்க்கும் இனிய – கம்.யுத்1:3 45/2
ஏற்று நன் கலன் அரும் கலன் யாவர்க்கும் இனிய – கம்.யுத்1:3 45/2
புரை நிரைத்து ஒளிர் பல் கலன் பூட்டினான் – கம்.யுத்2:16 68/4

மேல்


கலன்கள் (2)

குந்தள பாரம் சோர குலமணி கலன்கள் சிந்த – கம்.பால:14 54/2
உமிழ் சுடர் கலன்கள் நங்கை உருவினை மறைப்பது ஓரார் – கம்.பால:22 3/2

மேல்


கலன்களின் (1)

பெய் கலன்களின் இலங்கு ஒளி மருங்கொடு பிறழ – கம்.கிட்:1 18/1

மேல்


கலனும் (5)

சென்று பட்ட விழு கலனும்
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் – புறம் 17/25,26
வால் நார் தொடுத்த கண்ணியும் கலனும்
யானை இனத்தொடு பெற்றனர் நீங்கி – புறம் 153/8,9
செழும் தோடும் பல் கலனும் வெயில் வீச மாகதர்கள் திரண்டு வாழ்த்த – கம்.பால:5 56/3
பொன் அரும் கலனும் தூசும் புறத்து உள துறத்தல் வம்போ – கம்.பால:19 57/1
வீக்கிய கலனும் தூசும் வேறுவேறு ஆனது ஓராள் – கம்.பால:21 15/2

மேல்


கலனே (3)

காவினெம் கலனே சுருக்கினெம் கல பை – புறம் 206/10
பொன்னின் பிறிது ஆகில பொன் கலனே – கம்.யுத்1:3 112/4
பொன்னுளே தோன்றியது ஓர் பொன் கலனே போல்கின்றேன் – கம்.யுத்1:3 160/4

மேல்


கலனொடும் (1)

கற்பகம் ஈன்ற மாலை கலனொடும் கிடப்ப கண்டார் – கம்.பால:16 22/4

மேல்


கலா (1)

சந்தி கலா வெண்மதி வாள் நுதலாள் தனக்கும் – கம்.பால:17 22/1

மேல்


கலாப (3)

சிந்தி கலாப மயிலின் கண் சிவந்து போனார் – கம்.பால:17 22/4
காரிகையார் முதல் கலாப மஞ்ஞை போல் – கம்.ஆரண்:10 22/2
மென் தொழில் கலாப மஞ்ஞை வேட்கை மீக்கூருமேனும் – கம்.சுந்:2 213/1

மேல்


கலாபத்தார் (1)

பரு மணி கலாபத்தார் பல்லாண்டு இசை பரவி போனார் – கம்.பால:14 73/4

மேல்


கலாபம் (6)

மணி-வயின் கலாபம் பரப்பி பல உடன் – சிறு 15
மணி மயில் கலாபம் மஞ்சு இடை பரப்பி – சிறு 264
காந்தின மணியும் முத்தும் சிந்தின கலாபம் சூழ்ந்த – கம்.பால:14 57/2
கொழுந்து உடைய சாமரை குலாவ ஓர் கலாபம்
வழங்கு நிழல் மின்ன வரும் மஞ்ஞை என வந்தாள் – கம்.பால:22 25/3,4
கற்றை விரி பொன் சுடர் பயிற்று உறு கலாபம்
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி – கம்.பால:22 27/1,2
பிச்சரின் பிதற்றி அல்குல் பூம் துகில் கலாபம் பீறி – கம்.சுந்:2 187/2

மேல்


கலாபமும் (1)

மெய் கலாபமும் குழைகளும் இழைகளும் விளங்க – கம்.பால:15 10/2

மேல்


கலாம் (4)

உள் கலாம் உடையாரின் உயங்கினார் – கம்.அயோ:11 21/4
அரும் கலாம் உற்று இருந்தான் என்னினும் ஆம் இளையவன்தான் அரிந்த நாசி – கம்.ஆரண்:6 133/2
தீ கலாம் கொண்ட தேவர் சிரிக்கலாம் செருவில் ஆவி – கம்.யுத்2:16 142/3
வன் கலாம் இயற்றி நின்றான் மற்றொரு மனத்தன் ஆகி – கம்.யுத்2:19 183/2

மேல்


கலால் (1)

வெறுக்கை ஓங்கிய மேரு விழு கலால்
நிறுக்க நேர்வரும் வீரர் நெருக்கலால் – கம்.யுத்2:15 15/2,3

மேல்


கலாவ (6)

ஆசினி முது சுளை கலாவ மீமிசை – திரு 301
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ
மெய் கொள் பெரும் பனி நலிய பலர் உடன் – நெடு 6,7
துயல்வரும்-தோறும் திருந்து அடி கலாவ
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – குறி 127,128
கலங்கும் பாசி நீர் அலை கலாவ
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து – நற் 65/3,4
துய் தலை புது மலர் துளி தலை கலாவ
நிறை நீர் புனிற்று புலம் துழைஇ ஆனாய் – நற் 193/2,3
வண்டு படு புது மலர் தண் சிதர் கலாவ
பெய்யினும் பெய்யாது ஆயினும் அருவி – புறம் 105/3,4

மேல்


கலாவத்து (3)

கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் – நற் 265/8
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் – குறு 225/6
களி மயில் கலாவத்து அன்ன தோளே – அகம் 152/14

மேல்


கலாவம் (2)

அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் – நற் 264/3
கலி மயில் கலாவம் கால் குவித்து அன்ன – புறம் 146/8

மேல்


கலாவலின் (1)

அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின்
முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு – குறி 48,49

மேல்


கலாவும் (1)

கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும்
பெரு மலை நாடன் கேண்மை நமக்கே – நற் 309/5,6

மேல்


கலாஅ (1)

புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன் – புறம் 69/11

மேல்


கலி (124)

ஒலி ஓவா கலி யாணர் – மது 118
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம் – மது 264
இன் கலி யாணர் குழூஉ பல பயின்று ஆங்கு – மது 330
மகிழ்ந்தோர் ஆடும் கலி கொள் சும்மை – மது 364
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து – மது 621
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 99
பருமம் களையா பாய் பரி கலி_மா – நெடு 179
கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த – குறி 40
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா – குறி 76
கழி சூழ் படப்பை கலி யாணர் – பட் 32
கரும் தொழில் கலி மாக்கள் – பட் 62
ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும் – நற் 37/10
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு – நற் 38/4
ஆர் கலி வானம் தலைஇ நடுநாள் – நற் 53/5
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 78/9
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் – நற் 104/7
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/9
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/8
ஏயினை உரைஇயரோ பெரும் கலி எழிலி – நற் 139/3
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/7
படு மணி கலி_மா கடைஇ – நற் 235/9
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து – நற் 251/8
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் – நற் 265/8
கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம் – நற் 295/7
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே – நற் 303/2
பெரும் கலி மூதூர் மரம் தோன்றும்மே – நற் 321/10
கலி கெழு மறுகின் விழவு அயரும்மே – நற் 348/4
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா – நற் 361/3
ஆர் கலி வானம் நீர் பொதிந்து இயங்க – நற் 364/3
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே – நற் 387/11
முதை புனம் கொன்ற ஆர் கலி உழவர் – குறு 155/1
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி_மா – குறு 173/2
ஆர் கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த – குறு 186/1
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில் – குறு 223/1
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் – குறு 225/6
ஆர் கலி வெற்பன் வரு-தொறும் வரூஉம் – குறு 257/4
கலி மழை கெழீஇய கான்யாற்று இகு கரை – குறு 264/1
பெரும் கலி வானம் ஏர்தரும் பொழுதே – குறு 287/8
கலி கெழு குறும்பூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – குறு 328/8
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக – குறு 353/1
கானல் அம் பெரும் துறை கலி திரை திளைக்கும் – ஐங் 199/1
ஆர் கலி எழிலி சோர் தொடங்கின்றே – ஐங் 428/2
இரும் கலி வெற்பன் தூதும் தோன்றா – ஐங் 460/2
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/5
நுகர்தற்கு இனிது நின் பெரும் கலி மகிழ்வே – பதி 12/25
கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் – பதி 13/5
தாது எரு மறுத்த கலி அழி மன்றத்து – பதி 13/17
சீர் பெறு கலி மகிழ் இயம்பும் முரசின் – பதி 15/20
முருகு உடன்று கறுத்த கலி அழி மூதூர் – பதி 26/12
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் – பதி 38/7
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/15
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு – பதி 43/18
வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே – பதி 43/36
பெரும் கலி வங்கம் திசை திரிந்து ஆங்கு – பதி 52/4
விழவின் அன்ன நின் கலி மகிழானே – பதி 61/18
கலி மகிழ் மேவலர் இரவலர்க்கு ஈயும் – பதி 81/23
களிறு கலி_மான் தேரொடு சுரந்து – பதி 94/2
கலி இல் நெஞ்சினேம் ஏத்தினேம் வாழ்த்தினேம் – பரி 2/74
கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/33
பெரும் கலி ஞாலத்து தொன்று இயல் புகழது – பரி 15/36
புலி என்று ஓர்க்கும் இ கலி கேழ் ஊரே – கலி 52/18
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/16
கனவினால் சென்றேன் கலி கெழு கூடல் – கலி 92/11
ஆர் கலி உவகையர் ஒருங்கு உடன் கூடி – கலி 105/5
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு – கலி 124/20
கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த – அகம் 11/4
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 37/2
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா – அகம் 64/2
இன் பல் இமிழ் இசை கேட்டு கலி சிறந்து – அகம் 82/7
களிற்று கன்று ஒழித்த உவகையர் கலி சிறந்து – அகம் 83/4
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/16
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா – அகம் 134/7
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/5
கலி கெழு மறவர் காழ் கோத்து ஒழிந்ததை – அகம் 169/4
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து – அகம் 172/12
கலி கொள் மள்ளர் வில் விசையின் உடைய – அகம் 185/7
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி – அகம் 204/2
புலி உரி வரி அதள் கடுப்ப கலி சிறந்து – அகம் 205/19
முழவு முகம் புலரா கலி கொள் ஆங்கண் – அகம் 222/4
ஆர் கலி விழவு_களம் கடுப்ப நாளும் – அகம் 232/11
புல் உளை கலி_மா மெல்லிதின் கொளீஇய – அகம் 234/4
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/14
கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த – அகம் 266/17
பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் – அகம் 295/16
இரும் கலி யாணர் எம் சிறுகுடி தோன்றின் – அகம் 300/14
பெரும் கலி வானம் தலைஇய – அகம் 337/20
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 346/5
கலி கெழு கொற்கை எதிர்கொள இழிதரும் – அகம் 350/13
பாணி பிழையா மாண் வினை கலி_மா – அகம் 360/11
கலி கொள் சுற்றமொடு கரிகால் காண – அகம் 376/5
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/5
கலி சும்மை வியல் ஆங்கண் – புறம் 22/19
கண் ஆர் கண்ணி கலி_மான் வளவ – புறம் 39/12
கலி கெழு கடவுள் கந்தம் கைவிட – புறம் 52/12
கதழ் பரிய கலி_மாவும் – புறம் 55/8
கலி கொள் யாணர் வெண்ணி பறந்தலை – புறம் 66/6
பொலம் படை கலி_மா எண்ணுவோரே – புறம் 116/19
கடாஅ யானை கலி_மான் பேகன் – புறம் 141/12
கடாஅ யானை கலி_மான் பேக – புறம் 145/3
கலி மயில் கலாவம் கால் குவித்து அன்ன – புறம் 146/8
செலவு ஆனாவே கலி கொள் புள்_இனம் – புறம் 199/3
ஆர் கலி யாணர் தரீஇய கால்வீழ்த்து – புறம் 205/10
கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் – புறம் 229/21
கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் – புறம் 321/6
கான காக்கை கலி சிறகு ஏய்க்கும் – புறம் 342/1
கலி சும்மைய கரை கலக்கு-உறுந்து – புறம் 343/4
காத்த கால் மள்ளர் வெள்ள கலி பறை கறங்க கைபோய் – கம்.பால:1 18/1
கலி தானை கடலோடும் கை தான களிற்று அரசர் – கம்.பால:13 20/1
நுழை கலி கரும் கண்ணியர் நூபுர – கம்.பால:14 47/2
கான் புக்கிடினும் கடல் புக்கிடினும் கலி பேர் – கம்.அயோ:4 141/1
கால் உள சிலை பூணும் கை உள கலி வானின் – கம்.அயோ:8 28/3
கங்குல் பூசி வருகின்ற கலி காலம் எனவே – கம்.ஆரண்:1 13/4
ஆர்த்து எழுந்தது இறுதியில் ஆர் கலி
கார் கரும் கடல் கால் கிளர்ந்து என்னவே – கம்.ஆரண்:7 25/3,4
ஆர் கலி அழுவம் தந்த அமிழ்து என ஒருவர் ஆவி – கம்.ஆரண்:10 163/3
கான் கிடந்தது மறைதர கால் வய கலி_மா – கம்.ஆரண்:13 88/1
காற்று அலம்பினும் கலி நெடு வானிடை கலந்த – கம்.கிட்:4 8/3
ஆர் கலி அழுவத்து ஆழும் கலம் எனல் ஆயிற்று அன்றே – கம்.சுந்:1 8/4
சகர வேலையின் ஆர் கலி திசைமுகம் தடவும் – கம்.சுந்:2 27/2
நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க – கம்.சுந்:3 79/2
கார் ஆயின வெம் கரி தேர் கலி மா – கம்.யுத்3:27 18/1
கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் – கம்.யுத்3:27 110/3
கலி கடன் அளிப்பென் என்று நிருதர்க்கு கருதினாயேல் – கம்.யுத்4:34 10/2

மேல்


கலி_மா (20)

பருமம் களையா பாய் பரி கலி_மா
இரும் சேற்று தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப – நெடு 179,180
புள்ளு நிமிர்ந்து அன்ன பொலம் படை கலி_மா
வலவன் கோல் உற அறியா – நற் 78/9,10
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா
வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் – நற் 121/8,9
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/7
படு மணி கலி_மா கடைஇ – நற் 235/9
விசும்பு கடப்பு அன்ன பொலம் படை கலி_மா
படு மழை பொழிந்த தண் நறும் புறவில் – நற் 361/3,4
பல் நூல் மாலை பனை படு கலி_மா
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு – குறு 173/2,3
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 481/4
புள் இயல் கலி_மா பூண்ட தேரே – ஐங் 486/5
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் – பதி 38/7
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/15
உலகு கடப்பு அன்ன புள் இயல் கலி_மா
வகை அமை வனப்பின் வள்பு நீ தெரிய – அகம் 64/2,3
பொலம் படை கலி_மா பூண்ட தேரே – அகம் 114/16
வாஅ பாணி வயங்கு தொழில் கலி_மா
தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க – அகம் 134/7,8
கடல் போல் தானை கலி_மா வழுதி – அகம் 204/2
புல் உளை கலி_மா மெல்லிதின் கொளீஇய – அகம் 234/4
பாணி பிழையா மாண் வினை கலி_மா
துஞ்சு ஊர் யாமத்து தெவிட்டல் ஓம்பி – அகம் 360/11,12
பொலம் படை கலி_மா எண்ணுவோரே – புறம் 116/19
கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் – புறம் 229/21
கான் கிடந்தது மறைதர கால் வய கலி_மா
தான் கிடந்துழி சாரதி கிடந்துழி சார்ந்தார் – கம்.ஆரண்:13 88/1,2

மேல்


கலி_மாவும் (1)

கதழ் பரிய கலி_மாவும்
நெடும் கொடிய நிமிர் தேரும் – புறம் 55/8,9

மேல்


கலி_மான் (8)

களிறு கலி_மான் தேரொடு சுரந்து – பதி 94/2
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/16
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு – கலி 124/20
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/14
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/5
கண் ஆர் கண்ணி கலி_மான் வளவ – புறம் 39/12
கடாஅ யானை கலி_மான் பேகன் – புறம் 141/12
கடாஅ யானை கலி_மான் பேக – புறம் 145/3

மேல்


கலிக்கு (1)

ஆழி கிளர் ஆர் கலிக்கு ஐம்-மடங்கு ஆர்ப்பின் ஓசை – கம்.கிட்:7 52/2

மேல்


கலிக்கும் (1)

மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும்
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 96/2,3

மேல்


கலிங்க (3)

கடகமும் குழையும் பூணும் ஆரமும் கலிங்க நுண் நூல் – கம்.பால:10 17/1
கரை இல் நுண் புகை படலையில் கரந்தனர் கலிங்க
திரையினுள் பொலி சித்திர பாவையின் செயலார் – கம்.சுந்:13 22/3,4
கால் என கடு என கலிங்க கம்மியர் – கம்.யுத்3:27 52/1

மேல்


கலிங்கத்தள் (1)

பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/11

மேல்


கலிங்கத்து (3)

நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109
காடி கொண்ட கழுவு-உறு கலிங்கத்து
தோடு அமை தூ மடி விரித்த சேக்கை – நெடு 134,135
கொடும் புறம் வளைஇ கோடி கலிங்கத்து
ஒடுங்கினள் கிடந்த ஓர் புறம் தழீஇ – அகம் 86/21,22

மேல்


கலிங்கத்துள் (1)

காதல் கொள் வதுவை நாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய – கலி 69/3

மேல்


கலிங்கம் (19)

கான மஞ்ஞைக்கு கலிங்கம் நல்கிய – சிறு 85
நீலம் நாகம் நல்கிய கலிங்கம்
ஆல்_அமர்_செல்வற்கு அமர்ந்தனன் கொடுத்த – சிறு 96,97
ஆவி அன்ன அவிர் நூல் கலிங்கம்
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் உடீஇ – பெரும் 469,470
கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம்
பொன் புனை வாளொடு பொலிய கட்டி – மது 433,434
பொன் உரை காண்மரும் கலிங்கம் பகர்நரும் – மது 513
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப – மது 554
சோறு அமைவு-உற்ற நீர் உடை கலிங்கம்
உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ – மது 721,722
இழை மருங்கு அறியா நுழை நூல் கலிங்கம்
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ – மலை 561,562
துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர – நற் 20/4
கழுவு-உறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇ – குறு 167/2
நூலா_கலிங்கம் வால் அரை கொளீஇ – பதி 12/21
கழுவு-உறு கலிங்கம் கடுப்ப சூடி – பதி 76/13
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை – கலி 92/42
முருங்கா கலிங்கம் முழுவதும் வளைஇ – அகம் 136/20
ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண் – புறம் 383/11
நுண் நூல் கலிங்கம் உடீஇ உண்ம் என – புறம் 392/15
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் – புறம் 393/18
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம்
உரை செல அருளியோனே – புறம் 398/28,29
கலிங்கம் அளித்திட்டு என் அரை நோக்கி – புறம் 400/12

மேல்


கலிங்கமும் (1)

மாசு பட்டன்றே கலிங்கமும் தோளும் – நற் 380/2

மேல்


கலிங்கமொடு (3)

அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு
புனையா ஓவியம் கடுப்ப புனைவு இல் – நெடு 146,147
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு
வாடா மாலை துயல்வர ஓடி – நற் 90/4,5
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு
மாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்து – புறம் 397/15,16

மேல்


கலிங்கர் (1)

கங்கர் கொங்கர் கலிங்கர் குலிங்கர்கள் – கம்.பால:21 46/1

மேல்


கலித்த (44)

சலம் புகன்று சுறவு கலித்த
புலவு நீர் வியன் பௌவத்து – மது 112,113
கலித்த இயவர் இயம் தொட்டு அன்ன – மது 304
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க – நெடு 21,22
கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை – பட் 242
தூவல் கலித்த புது முகை ஊன் செத்து – மலை 146
தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி – மலை 514
மலை அயல் கலித்த மை ஆர் ஏனல் – நற் 108/1
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – நற் 138/6
மீமிசை கலித்த வீ நறு முல்லை – நற் 169/5
படு நீர் சிலம்பில் கலித்த வாழை – நற் 188/1
சுறவு_இனம் கலித்த நிறை இரும் பரப்பின் – நற் 223/7
கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர – நற் 230/5
நீள் மலை கலித்த பெரும் கோல் குறிஞ்சி – நற் 301/1
கல் அயல் கலித்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 383/1
நீர் வார் பைம் புதல் கலித்த
மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே – குறு 98/4,5
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் – குறு 204/3
கடற்றில் கலித்த முட சினை வெட்சி – குறு 209/5
பழ மழை கலித்த புது புன வரகின் – குறு 220/1
செவ்வி கொள் வரகின் செம் சுவல் கலித்த
கவ்வை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை – குறு 282/1,2
சுடு புன மருங்கில் கலித்த ஏனல் – குறு 291/1
எறி சுறா கலித்த இலங்கு நீர் பரப்பின் – குறு 318/1
கரும்பு நடு பாத்தியில் கலித்த ஆம்பல் – ஐங் 65/1
நீர் அயல் கலித்த நெரி முகை காந்தள் – பரி 14/13
நாய் உடை முது நீர் கலித்த தாமரை – அகம் 16/1
மலி பெயல் கலித்த மாரி பித்திகத்து – அகம் 42/1
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – அகம் 70/11
முண்டகம் கலித்த முது நீர் அடைகரை – அகம் 80/7
முதை சுவல் கலித்த மூரி செந்தினை – அகம் 88/1
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி – அகம் 129/7
மிளை நாட்டு அத்தத்து ஈர்ம் சுவல் கலித்த
வரி மரல் கறிக்கும் மட பிணை – அகம் 133/16,17
மீன் முதிர் இலஞ்சி கலித்த தாமரை – அகம் 186/3
அருவி ஆம்பல் கலித்த முன்துறை – அகம் 356/18
கல்லா இளையர் கலித்த கவலை – அகம் 375/5
முதை சுவல் கலித்த ஈர் இலை நெடும் தோட்டு – அகம் 393/4
தூவல் கலித்த தேம் பாய் புன்னை – புறம் 24/7
கராஅம் கலித்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 37/7
தடவு வாய் கலித்த மா இதழ் குவளை – புறம் 105/2
கார் பெயல் கலித்த பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 120/2
ஆன்_இனம் கலித்த அதர் பல கடந்து – புறம் 138/1
மான்_இனம் கலித்த மலை பின் ஒழிய – புறம் 138/2
மீன்_இனம் கலித்த துறை பல நீந்தி – புறம் 138/3
மழை ஒலித்தன போல் கலித்த மனத்தின் முந்துறு வாசியே – கம்.அயோ:3 62/4
கார் இகலி கடலோடு கலித்த
மாரி கலித்து என வாசி கலித்த – கம்.யுத்3:20 25/3,4
மாரி கலித்து என வாசி கலித்த – கம்.யுத்3:20 25/4

மேல்


கலித்தவர் (1)

கடுத்தவர் கலித்தவர் கறுத்தவர் செறுத்தவர் கலந்து சரம் மேல் – கம்.யுத்3:31 137/3

மேல்


கலித்தவே (1)

மழை கலித்து என வாசி கலித்தவே – கம்.பால:14 47/4

மேல்


கலித்தன (4)

உழை கலித்தன என்ன உயிர்-துணை – கம்.பால:14 47/1
இழை கலித்தன இன்_இயமா எழும் – கம்.பால:14 47/3
பேரி கலித்தன பேர் உலகை சூழ் – கம்.யுத்3:20 25/1
ஏரி கலித்தன ஆம் என யானை – கம்.யுத்3:20 25/2

மேல்


கலித்தான் (1)

கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு – கம்.சுந்:8 47/3

மேல்


கலித்து (9)

கிளை கலித்து பகை பேணாது – பட் 196
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – மலை 14
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப – ஐங் 496/2
வெண் பூ வேளையொடு பைம் சுரை கலித்து
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் – பதி 15/9,10
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து
பூட்டு அறு வில்லின் கூட்டு முதல் தெறிக்கும் – அகம் 96/1,2
இடு முறை நிரம்பி ஆகு வினை கலித்து
பாசிலை அமன்ற பயறு ஆ புக்கு என – அகம் 262/3,4
கலை ஆழி கதிர் திங்கள் உதயத்தில் கலித்து ஓங்கும் – கம்.பால:12 25/3
மழை கலித்து என வாசி கலித்தவே – கம்.பால:14 47/4
மாரி கலித்து என வாசி கலித்த – கம்.யுத்3:20 25/4

மேல்


கலிநட (1)

கலிநட கழை கண்ணுளர் என நடம் கவின – கம்.கிட்:1 21/3

மேல்


கலிப்ப (4)

செய்யார் தேஎம் தெருமரல் கலிப்ப
பவ்வ மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி – பொரு 134,135
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து – கம்.கிட்:7 3/3
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப
பால் நிறத்து அன்ன குழாம் படர்ந்து என்ன பற்பல மங்கையர் படர – கம்.சுந்:3 76/3,4
கண்டை ஆயிர கோடிகள் மழை என கலிப்ப
கொண்டு அணைந்தனன் நொடியினின் அரக்கர்-தம்_கோமான் – கம்.யுத்4:41 3/3,4

மேல்


கலிப்பது (1)

தழங்கு பேர் ஒலி கலிப்பது தறுகண் மா நிருத – கம்.யுத்3:31 20/3

மேல்


கலிப்பினும் (1)

நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும்
வெவ் வாய் பெண்டிர் கௌவை தூற்றினும் – அகம் 50/2,3

மேல்


கலிப்போ (1)

கார் திண் மால் கரி முழக்கமோ வாசியின் கலிப்போ
போர்த்த பல்_இயத்து அரவமோ நெருக்கினால் புழுங்கி – கம்.யுத்3:31 19/2,3

மேல்


கலியது (1)

கலியது காலம் வந்து கலந்ததோ கருணை வள்ளால் – கம்.கிட்:7 86/2

மேல்


கலியின் (1)

கடை வரும் தீ நெறி கலியின் ஆட்சியோ – கம்.அயோ:12 15/4

மேல்


கலியினனே (1)

ஆர் கலியினனே சோணாட்டு அண்ணல் – புறம் 337/1

மேல்


கலியினும் (1)

கலியினும் கொடியர் கற்ற படைக்கல கரத்தர் என்றால் – கம்.யுத்3:31 53/3

மேல்


கலிழ் (9)

கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை – குறு 182/6
கண் கலிழ் உகு பனி அரக்குவோரே – குறு 398/8
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து – ஐங் 45/1
அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே – ஐங் 106/4
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
அம் கலிழ் மாமை கவின – ஐங் 357/4
காலொடு மயங்கிய கலிழ் கடல் என – பரி 8/31
கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே – பரி 12/85
கலிழ் தளிர் அணிந்த இரும் சினை மாஅத்து – அகம் 97/20

மேல்


கலிழ்ந்த (1)

கலிழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கியோளே – ஐங் 259/6

மேல்


கலிழ்ந்து (3)

கலிழ்ந்து வீழ் அருவி பாடு விறந்து அயல – நெடு 97
பாடு இல கலிழ்ந்து பனி ஆனாவே – குறு 365/2
பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்து வீழ் அவிர் அறல் – அகம் 19/13

மேல்


கலிழ்பு (1)

தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக – பரி 6/16

மேல்


கலிழ்மே (1)

நின் நயத்து உறைவி என்னினும் கலிழ்மே – ஐங் 273/4

மேல்


கலிழ்வே (1)

எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின்-வயின் – ஐங் 462/3

மேல்


கலிழ்வோள் (1)

யாண்டு உளர்-கொல் என கலிழ்வோள் எய்தி – அகம் 47/14

மேல்


கலிழ (3)

பேர் அமர் மழை கண் கலிழ தன் – ஐங் 214/4
ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ
சேயதால் தெய்ய நீ பிரியும் நாடே – ஐங் 257/3,4
எல்லாம் கமழும் இருசார் கரை கலிழ
தேறி தெளிந்து செறி இருள் மால் மலை – பரி 12/81,82

மேல்


கலிழி (1)

மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே – ஐங் 203/4

மேல்


கலிழும் (11)

பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி – குறு 11/2
ஏறு உடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே – குறு 176/7
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/5
காணினும் கலிழும் நோய் செத்து – ஐங் 270/4
நினை-தொறும் கலிழும் இடும்பை எய்துக – ஐங் 373/1
நாள்-தொறும் கலிழும் என்னினும் இடை நின்று – ஐங் 376/1
துணை இலள் கலிழும் நெஞ்சின் – ஐங் 378/4
நினைத்-தொறும் கலிழும் என்னினும் – ஐங் 398/4
உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சம் – ஐங் 445/4
உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சமொடு – ஐங் 495/4
கலிழும் கருவியொடு கை உற வணங்கி – பதி 24/26

மேல்


கலிழை (1)

வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை
புலம் புரி அந்தணர் கலங்கினர் மருண்டு – பரி 6/44,45

மேல்


கலின் (1)

முழு கலின் வலிய நம் மூரி நெஞ்சினை – கம்.அயோ:4 188/1

மேல்


கலின (15)

கதிக்கு முந்துறு கலின மான் தேரொடும் கதிரோன் – கம்.பால:9 2/2
ஆறும் ஆய் கலின மா விலாழியால் அழிந்து ஓர் ஆறு ஆய் – கம்.பால:10 6/2
கொட்பு உறு கலின பாய் மா குலால் மகன் முடுக்கி விட்ட – கம்.பால:10 12/1
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ – கம்.பால:20 4/2
கால் திரண்டு அனைய கால கடு நடை கலின பாய் மா – கம்.அயோ:13 53/4
கடங்களும் கலின மா விலாழியும் கணக்கு_இலாத – கம்.சுந்:2 38/2
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார் – கம்.சுந்:8 42/1
கருவி புக்கனர் அரக்கர் மா பல்லணம் கலின
புரவி இட்ட தேர் பூட்டின பருமித்த பூட்கை – கம்.சுந்:9 8/3,4
வீறு செய்தன அ பரி கலின மா விலாழி – கம்.சுந்:9 9/4
காற்று உறழ் கலின மான் தேர் கடிதினின் கடாவி கண்ணுற்று – கம்.யுத்2:15 156/1
கார் இழந்து வெம் கலின மா கால்களும் இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/2
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – கம்.யுத்2:18 185/1
கடம் படு கரி பட கலின மா பட – கம்.யுத்3:20 38/1
முகம் பயில் கலின பாய்மா முனை எயிற்று அரக்கர் மூரி – கம்.யுத்3:22 126/2
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை – கம்.யுத்4:41 115/2

மேல்


கலும் (1)

இந்து காந்தத்தின் ஈர நெடும் கலும்
வெந்த காந்த வெதுப்பு உறு மேனியாள் – கம்.ஆரண்:6 73/3,4

மேல்


கலுழ் (20)

காட்டவும்_காட்டவும் காணாள் கலுழ் சிறந்து – முல் 22
அம் கலுழ் மேனி பாஅய பசப்பே – குறு 143/7
மயிர் ஏர்பு ஒழுகிய அம் கலுழ் மாமை – குறு 147/2
பெய்த குன்றத்து பூ நாறு தண் கலுழ்
மீமிசை தாஅய் வீசும் வளி கலந்து – குறு 200/1,2
நின் நிலை கொடிதால் தீம் கலுழ் உந்தி – குறு 327/4
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
ஆனாது கலுழ் கொண்ட உலகத்து மற்று அவன் – கலி 118/5
கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி – கலி 134/13
கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால் – கலி 147/48
அம் கலுழ் மாமை கிளைஇய – அகம் 41/15
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை – அகம் 96/12
பூ கலுழ் சுமந்த தீம் புனல் கான்யாற்று – அகம் 133/10
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/20
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/8
மெழுகும் ஆப்பி கண் கலுழ் நீரானே – புறம் 249/14
செறு கிளைத்திட்ட கலுழ் கண் ஊறல் – புறம் 325/4
கலுழ் நனையால் தண் தேறலர் – புறம் 360/4
கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா – கம்.பால:7 31/1
கடம் கலுழ் சேனையை கடல் இது ஆம் என – கம்.பால:14 12/2
கடம் கலுழ் தடம் களிறு தேர் பரி கடாவி – கம்.ஆரண்:9 3/3

மேல்


கலுழ்கின்றார் (2)

கலங்கல் இல் கரும் கண் இணை வாரி கலுழ்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 44/4
கண்டார் விண்ணோர் கண்கள் புடைத்தார் கலுழ்கின்றார்
கொண்டார் துன்பம் என் முடிவு என்னா குலைகின்றார் – கம்.யுத்3:22 218/1,2

மேல்


கலுழ்தல் (1)

காண்-தொறும் கலுழ்தல் அன்றியும் ஈண்டு நீர் – நற் 23/5

மேல்


கலுழ்தலின் (2)

ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை – நற் 17/5
கொடுப்போற்கு ஒல்லான் கலுழ்தலின் தடுத்த – அகம் 66/16

மேல்


கலுழ்தி (1)

வேறுபட்டு ஆங்கே கலுழ்தி அகப்படின் – கலி 91/19

மேல்


கலுழ்ந்த (5)

முயங்கு என கலுழ்ந்த இ ஊர் – நற் 239/11
ஞெகிழ் தோள் கலுழ்ந்த கண்ணர் – நற் 315/11
கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலன் கெடுத்த – அகம் 236/19
கலுழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கு அன்னாளே – அகம் 366/16
களித்தான் வாரி கலுழ்ந்த கண்ணினான் – கம்.கிட்:16 43/4

மேல்


கலுழ்ந்தது (1)

பகையில் பார்க்கின்ற பாவமும் கலுழ்ந்தது பரிவால் – கம்.யுத்3:22 200/4

மேல்


கலுழ்ந்தமையின் (1)

வாளையொடு உழப்ப துறை கலுழ்ந்தமையின்
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர் – அகம் 336/5,6

மேல்


கலுழ்ந்தன (2)

தன் வரைத்து அன்றியும் கலுழ்ந்தன கண்ணே – நற் 12/10
கண் பனி கலுழ்ந்தன நோகோ யானே – அகம் 143/16

மேல்


கலுழ்ந்தனர் (1)

கண்ணீரொடும் ஆவி கலுழ்ந்தனர் காலால் – கம்.யுத்2:18 252/3

மேல்


கலுழ்ந்தான் (2)

கரை தெரிவு இலாத துன்பம் விளைந்தவா என கலுழ்ந்தான் – கம்.கிட்:16 15/4
கரக்கல் ஆகலா காதலின் வீழ்ந்தனன் கலுழ்ந்தான்
குரக்கு வெள்ளமும் தலைவரும் துயரிடை குளித்தார் – கம்.யுத்4:32 37/3,4

மேல்


கலுழ்ந்து (6)

உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள் மிக கலுழ்ந்து
நுண் சேறு வழித்த நோன் நிலை திரள் கால் – நெடு 156,157
கண் பனி கலுழ்ந்து யாம் ஒழிய பொறை அடைந்து – அகம் 265/11
சொல்லிய அளவை தான் பெரிது கலுழ்ந்து
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது – அகம் 300/9,10
பெரும் தோள் நனைக்கும் கலுழ்ந்து வார் அரி பனி – அகம் 373/14
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/5
வெளில் பாழ் ஆக கண்டு கலுழ்ந்து ஆங்கு – புறம் 220/4

மேல்


கலுழ்ந்தே (1)

மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே
நெஞ்சு அறைபோகிய அறிவினேற்கே – அகம் 26/25,26

மேல்


கலுழ்பவள் (1)

துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள்
பொருள் நோக்கி பிரிந்து நீ போகுதி என கேட்பின் – கலி 10/15,16

மேல்


கலுழ்பவால் (1)

கனை பெயல் நீலம் போல் கண் பனி கலுழ்பவால்
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/15,16

மேல்


கலுழ்பு (5)

புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா – கலி 15/20
தணக்கும்-கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/14
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே – கலி 124/7
கண் இனைபு கலுழ்பு ஏங்கினள் – கலி 147/62
ஆடாமையின் கலுழ்பு இல தேறி – அகம் 38/9

மேல்


கலுழ்வாள் (1)

கரிய காண்டலும் கண்ணின் நீர் கடல் புக கலுழ்வாள்
உரிய காதலின் ஒருவரோடு ஒருவரை உலகில் – கம்.சுந்:3 7/2,3

மேல்


கலுழ (14)

பேர் அமர் மழை கண் ஈரிய கலுழ
வெய்ய உயிர்க்கும் சாயல் – நற் 29/9,10
பனி வார் உண்கண் பைதல கலுழ
நும்மொடு வருவல் என்றி எம்மொடு – நற் 162/5,6
பல் இதழ் உண்கண் கலுழ
நில்லா பொருள்_பிணி பிரிந்திசினோரே – நற் 241/11,12
குவளை உண்கண் கலுழ
பசலை ஆகா ஊங்கலங்கடையே – குறு 339/6,7
நெய்தல் உண்கண் பைதல கலுழ
பிரிதல் எண்ணினை ஆயின் நன்றும் – அகம் 10/5,6
மை எழில் உண்கண் கலுழ
ஐய சேறிரோ அகன்று செய்பொருட்கே – அகம் 81/14,15
மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே – அகம் 120/6
எழுது எழில் மழை கண் கலுழ நோய் கூர்ந்து – அகம் 135/4
குவளை உண்கண் கலுழ நின் மாட்டு – அகம் 310/5
அரி மதர் மழை கண் கலுழ செல்வீர் – அகம் 387/2
காரணம் இன்றியேயும் கண்கள் நீர் கலுழ நிற்பார் – கம்.அயோ:3 94/4
காதங்கள் கோடி கடை சென்று காணும் நயனங்கள் வாரி கலுழ
கேதங்கள் கூர அயர்கின்ற வள்ளல் திரு மேனி கண்டு கிளர்வான் – கம்.யுத்2:19 245/1,2
கண்ட கார் முகில் வண்ணனும் கமல கண் கலுழ
துண்ட வெண் பிறை நிலவு என முறுவலும் தோன்ற – கம்.யுத்3:22 77/1,2
கடைக்கணால் நோக்கி நோக்கி இரு கண் நீர் கலுழ போனான் – கம்.யுத்3:28 14/4

மேல்


கலுழவும் (2)

போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/3
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை – அகம் 183/1

மேல்


கலுழற்கும் (1)

கடனே வெம் கலுழற்கும் மேன்மையாய் – கம்.கிட்:16 36/4

மேல்


கலுழற்கேயும் (1)

இ தொழில் கலுழற்கேயும் அரிது என இமையோர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 183/2

மேல்


கலுழன் (26)

வருவ போல் கலுழன் மேல் வந்து தோன்றினான் – கம்.பால:5 10/4
மா இரு ஞாலம் உண்டோன் கலுழன் மேல் சரணம் வைத்தான் – கம்.பால:5 22/4
என்னை ஆள் உடைய ஐயன் கலுழன் மீது எழுந்து போய – கம்.பால:5 23/1
மாக வெம் கலுழன் ஆம் வருகின்றான் என – கம்.ஆரண்:13 3/3
வாட்டும் கலுழன் என வன் தலை பத்தின் மீதும் – கம்.ஆரண்:13 24/2
நஞ்சு இவரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிர்து நனி கொடுத்து ஆயை கலுழன் நல்கும் – கம்.கிட்:13 25/3
உய்தும் நாம் என்பது என்னே உறு வலி கலுழன் ஊழின் – கம்.சுந்:1 21/3
கார் நிறத்து அண்ணல் ஏவ கலுழன் வந்துற்ற காலை – கம்.சுந்:1 34/2
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 71/4
கடித்தான் நாகம் விண்ணில் முரிக்கும் கலுழன் போல் – கம்.சுந்:2 86/2
இலங்கு வெம் சினத்து அம் சிறை எறுழ் வலி கலுழன்
உலங்கின்-மேல் உருத்து என்ன நீ குரங்கின்-மேல் உருக்கின் – கம்.சுந்:9 2/1,2
பற்றிய கலுழன் என்ன பொலிந்தனன் விசும்பின் ஓர்-பால் – கம்.சுந்:12 129/4
கறங்கு வெம் சிறை கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான் – கம்.யுத்1:3 49/2
காணி ஆக பண்டு உடையனாம் ஒரு தனி கலுழன்
நாணினான் மற்றை அனந்தனும் தலை நடுக்குற்றான் – கம்.யுத்2:15 219/3,4
அ தன்மை கண்டு புடை நின்ற அண்ணல் கலுழன் தன் அன்பின் மிகையால் – கம்.யுத்2:19 243/3
இந்திரன் விடையின் பாகன் எறுழ் வலி கலுழன் ஏறும் – கம்.யுத்2:19 288/1
வாச தார் மாலை மார்ப வான் உறை கலுழன் வந்தான் – கம்.யுத்2:19 294/4
கண்டிலன்-போலும் சொற்ற கலுழன் அன்று என்னை கண்ணால் – கம்.யுத்2:19 297/4
வான நாட்டு உறைகின்றார் வய கலுழன் வல் விசையால் மாயன் வைகும் – கம்.யுத்3:24 37/1
சிறை அரவ கலுழன் கொடு சீறும் – கம்.யுத்3:26 27/3
தெறும் சிறை கலுழன் அன்ன ஒரு கணை தெரிந்து செம் பொன் – கம்.யுத்3:27 177/3
நடுங்கினை போல சால தளர்ந்தனை கலுழன் நண்ண – கம்.யுத்3:28 2/3
மேல் வரைப்பு அடர் கலுழன் வன் காற்று எனும் விசையோர் – கம்.யுத்3:31 8/3
மறை விரித்து-என்ன ஆடுறு மான மா கலுழன்
சிறை விரித்து-என்ன கொய்சகம் மருங்கு உற சேர்த்தி – கம்.யுத்4:35 6/1,2
கடை உக முடிவு எழு கடல் புரை கலுழன் – கம்.யுத்4:37 87/4
கண் அகன் உலகினை வலம்வரு கலுழன்
நண்ணலும் இமையவர் நமது உறு கருமம் – கம்.யுத்4:37 88/2,3

மேல்


கலுழன்-தன்-மேல் (1)

விடையின்-மேல் கலுழன்-தன்-மேல் வில்லினர் விளங்குகின்ற – கம்.யுத்3:22 18/1

மேல்


கலுழன்-மேல் (2)

விண் உறு கலுழன்-மேல் விளங்கும் விண்டுவின் – கம்.சுந்:5 72/3
உறு திறல் கலுழன்-மேல் ஒருவன் நின்று அமர் செய்தானுடைய வில்லும் – கம்.யுத்1:2 87/2

மேல்


கலுழனாம் (1)

காற்றிடை கழித்து தீர்த்தான் கலுழனாம் காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்2:19 296/2

மேல்


கலுழனின் (6)

கற்றை வார் சிறைகள் ஆக கலுழனின் கடப்பல் காண்டீர் – கம்.கிட்:17 24/4
கரும் திண் நாகத்தை நோக்கிய கலுழனின் கனன்றான் – கம்.சுந்:12 50/2
கடிய வேக கலுழனின் கண்டிலேம் – கம்.யுத்1:9 57/4
பணி பறித்து எழுந்த மான கலுழனின் இவனை பற்றி – கம்.யுத்1:14 18/3
அறுத்தது கலுழனின் அமரர் ஆர்க்கவே – கம்.யுத்2:16 304/4
தாமரை சரணம் வைத்தான் கலுழனின் தாங்கி நின்ற – கம்.யுத்2:18 181/2

மேல்


கலுழனும் (3)

கடல் எலாம் கலங்க தாவும் கலுழனும் அனையன் ஆனான் – கம்.சுந்:1 31/4
துணிக்க உற்று உயர் கலுழனும் துணுக்குற சுற்றி – கம்.சுந்:11 56/3
கக்க வெம் சிறை கலுழனும் நடுக்குற கவ்விய காலத்துள் – கம்.யுத்1:3 89/2

மேல்


கலுழனே (3)

எறுழ் வலி கலுழனே என்ன உன்னி அ – கம்.ஆரண்:4 10/3
உரகர் ஒத்தனர் அனுமனும் கலுழனே ஒத்தான் – கம்.சுந்:7 48/4
உறு வலி கலுழனே ஒத்து தோன்றினான் – கம்.யுத்3:24 97/4

மேல்


கலுழனேதான் (1)

ஆற்றல் சால் கலுழனேதான் ஆற்றுமே அமரின் ஆற்றல் – கம்.யுத்2:16 29/2

மேல்


கலுழனை (1)

ஊழி வெம் காற்றின் வெய்ய கலுழனை ஒன்றும் சொல்லார் – கம்.யுத்4:37 1/3

மேல்


கலுழா (1)

காவி உண்ட கண் அஞ்சனம் கான்றிட கலுழா
பூ உதிர்ந்தது ஓர் கொம்பு என புவி மிசை புரண்டாள் – கம்.அயோ:3 3/3,4

மேல்


கலுழா-கால் (1)

கயல் உமிழ் நீர் போல கண் பனி கலுழா-கால்
இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின் – கலி 53/11,12

மேல்


கலுழி (19)

நுரை உடை கலுழி பாய்தலின் உரவு திரை – குறி 178
கடு வரல் கலுழி கட்கு இன் சேயாற்று – மலை 555
கல் உடை படுவில் கலுழி தந்து – நற் 33/4
வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய – குறு 356/4
செம் குணக்கு ஒழுகும் கலுழி மலிர் நிறை – பதி 50/5
அரி நிற கலுழி ஆர மாந்தி – அகம் 157/3
செறி மத கலுழி பாய் சேறுமே சேறு எலாம் – கம்.பால:20 13/4
கடலிடை புகுந்த கண் கலுழி ஆறு-அரோ – கம்.அயோ:4 177/4
ஒழுக்கிய கண்ணின் நீர் கலுழி ஊற்றிடை – கம்.அயோ:4 188/3
வீங்கு நீர் அழுவம்-தன்னுள் விழு மத கலுழி வெள்ளத்து – கம்.அயோ:13 51/2
கண் எனும் கடல் நெடும் கலுழி கான்றிட – கம்.அயோ:14 84/2
கழை படு முத்தமும் கலுழி கார் மத – கம்.கிட்:1 10/1
கார் அளி கலுழி கரும் கைம் மலை – கம்.கிட்:1 33/2
தாங்கின கலுழி சென்று தலைமயக்கு உறுவ தம்மில் – கம்.கிட்:10 29/4
நின்றனள் நெடும் கண் இணை நீர் கலுழி கொள்ள – கம்.கிட்:14 52/4
அழுகின்ற கலுழி மாரி ஆம் என பொலிந்தது அன்றே – கம்.கிட்:15 28/4
கயல் மகிழ் கண் இணை கலுழி கான்று உக – கம்.சுந்:10 48/1
கண்டு தன் கண்களூடு மழை என கலுழி கால – கம்.யுத்3:24 11/1
காட்டை வென்று எழு கண் கலுழி புனல் – கம்.யுத்4:41 54/2

மேல்


கலுழும் (16)

ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று – மது 413
ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் – குறி 248
மாண் நலம் கையற கலுழும் என் – நற் 66/10
நீர் வார் கண்ணேன் கலுழும் என்னினும் – நற் 143/4
ஈரிய கலுழும் நீ நயந்தோள் கண்ணே – நற் 195/9
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து – நற் 208/3
பாடு இல கலுழும் கண்ணொடு சாஅய் – நற் 327/2
கடை என கலுழும் நோய் கைம்மிக என் தோழி – கலி 45/14
நின்று நீர் உக கலுழும் நெடும் பெரும் கண் அல்லா-கால் – கலி 124/16
கேட்குநள்-கொல் என கலுழும் என் நெஞ்சே – அகம் 63/19
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால் – அகம் 182/12
மாறா வரு பனி கலுழும் கங்குலில் – அகம் 195/16
கள் உகுவன என கலுழும் கண்ணினார் – கம்.ஆரண்:10 120/4
நின்றனள் ஆசையின் நீர் கலுழும் கண் – கம்.ஆரண்:14 48/1
காயத்தான் என்ன சொல்லி வணங்கினான் கலுழும் கண்ணான் – கம்.யுத்2:19 232/4
கள்வனோ வென்றான் என்றான் மழை என கலுழும் கண்ணான் – கம்.யுத்3:24 7/4

மேல்


கலுழுமால் (2)

நினைத்-தொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல் – குறி 251
கேள்-தொறும் கலுழுமால் பெரிதே காட்ட – நற் 157/7

மேல்


கலை (108)

மா முக முசு கலை பனிப்ப பூ நுதல் – திரு 303
கலை பாய்ந்து உதிர்த்த மலர் வீழ் புறவின் – பெரும் 496
கலை தாய உயர் சிமையத்து – மது 332
கலை தொடு பெரும் பழம் புண் கூர்ந்து ஊறலின் – மலை 292
கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை – மலை 315
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து – மலை 405
கலை ஒழி பிணையின் கலங்கி மாறி – நற் 37/6
இன் முசு பெரும் கலை நன் மேயல் ஆரும் – நற் 119/5
பன் மலர் கான்யாற்று உம்பர் கரும் கலை
கடும்பு ஆட்டு வருடையொடு தாவுவன உகளும் – நற் 119/6,7
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி வரி கலை
வீளை அம்பின் வில்லோர் பெருமகன் – நற் 265/2,3
கரும் கண் தா கலை பெரும்பிறிது உற்று என – குறு 69/1
கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி – குறு 90/4
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு கலை
ஆற்ற பாயா தப்பல் ஏற்ற – குறு 121/2,3
பலவின் இரும் சினை கலை பாய்ந்து உகளினும் – குறு 153/2
கவை தலை முது கலை காலின் ஒற்றி – குறு 213/2
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/5
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளை பெரும் பழம் – குறு 342/1
பலவில் சேர்ந்த பழம் ஆர் இன கலை
சிலை வில் கானவன் செம் தொடை வெரீஇ – குறு 385/1,2
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை
மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும் – ஐங் 373/2,3
தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/17
பல் கலை சில் பூ கலிங்கத்தள் ஈங்கு இது ஓர் – கலி 56/11
ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த – அகம் 7/20
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/7
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு – அகம் 82/5
கள்ளி அம் காட்ட புள்ளி அம் பொறி கலை
வறன்-உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து – அகம் 97/1,2
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின் – அகம் 112/14
கலை பிணை விளிக்கும் கானத்து ஆங்கண் – அகம் 129/5
கலை பாய்ந்து உகளும் கல் சேர் வேங்கை – அகம் 141/27
கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த – அகம் 151/7
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ – அகம் 182/14
தெள் அறல் பருகிய திரி மருப்பு எழில் கலை
புள்ளி அம் பிணையொடு வதியும் ஆங்கண் – அகம் 184/11,12
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை
கூப்பிடூஉ உகளும் குன்றக சிறு நெறி – அகம் 205/21,22
தாஅம் பட்ட தனி முதிர் பெரும் கலை
புலம் பெயர்ந்து உறைதல் செல்லாது அலங்கு தலை – அகம் 241/10,11
அறு கோட்டு எழில் கலை அறு கயம் நோக்கி – அகம் 353/12
வறல் மரத்து அன்ன கவை மருப்பு எழில் கலை
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி – அகம் 395/8,9
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி-பால் பட்டு என – புறம் 23/18
பயில் இரும் சிலம்பில் கலை பாய்ந்து உகளவும் – புறம் 116/11
புழல் தலை புகர் கலை உருட்டி உரல் தலை – புறம் 152/3
வன் கலை தெவிட்டும் அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – புறம் 161/11
புல புல்வாய் கலை பச்சை – புறம் 166/11
கலை உண கிழிந்த முழவு மருள் பெரும் பழம் – புறம் 236/1
தீர் தொழில் தனி கலை திளைத்து விளையாட – புறம் 320/5
இரும் கலை ஓர்ப்ப இசைஇ காண்வர – புறம் 374/7
பொதியினை நகுவன புணர் முலை கலை வாழ் – கம்.பால:2 44/3
கந்தனை அனையவர் கலை தெரி கழகம் – கம்.பால:2 48/2
காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும் – கம்.பால:3 8/3
பன்ன அரும் கலை தெரி பட்டி மண்டபம் – கம்.பால:3 61/4
புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை
தெரிதலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ சேண் நகர் – கம்.பால:3 67/3,4
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் – கம்.பால:5 29/3
வரு கலை பிறவும் நீதி மனுநெறி வரம்பும் வாய்மை – கம்.பால:5 30/1
தரு கலை மறையும் எண்ணின் சதுமுகற்கு உவமை சான்றோன் – கம்.பால:5 30/2
ஒரு கலை முக சிருங்க உயர் தவன் வருதல் வேண்டும் – கம்.பால:5 30/4
கரும் தடம் கண்ணியர் கலை வலாளன் இல் – கம்.பால:5 38/2
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள – கம்.பால:5 63/3
கயல் பொரு விழியொடும் கலை வலாளனை – கம்.பால:5 72/3
வில் கலை நுதலினாரும் மைந்தரும் வெறுத்து நீத்த – கம்.பால:10 5/3
கலை கோட்டு பெயர் முனியால் துயர் நீங்க கருதினான் – கம்.பால:12 17/4
தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய் – கம்.பால:12 25/1
கலை ஆழி கதிர் திங்கள் உதயத்தில் கலித்து ஓங்கும் – கம்.பால:12 25/3
மை கரி மதத்த விலை மாதர் கலை அல்குல் – கம்.பால:15 26/3
உண்ணா அமுது அன்ன கலை பொருள் உள்ளது உண்டும் – கம்.பால:16 47/1
கந்தம் துன்றும் சோர் குழல் காணார் கலை பேணார் – கம்.பால:17 23/2
தெய்வ பாடல் சொல் கலை என்ன தெரிவாரும் – கம்.பால:17 33/4
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு – கம்.பால:18 18/2
கலை உருவு அல்குலாள் கணவன் புல்குவாள் – கம்.பால:19 62/2
கரும் குழல் பாரம் வார் கொள் கன முலை கலை சூழ் அல்குல் – கம்.பால:21 17/1
கலவைகள் புனைவாரும் கலை நல தெரிவாரும் – கம்.பால:23 29/1
கணிகையர் தொகுவாரும் கலை பல பயில்வாரும் – கம்.பால:23 32/1
ஆர்த்தன பல் கலை ஆர்த்தன பல்லாண்டு – கம்.பால:23 93/3
பொன் ஆர் கலை அணிவான் எதிர் புகுவான் நிலை உணரா – கம்.பால:24 24/2
மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – கம்.அயோ:1 39/1
மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – கம்.அயோ:1 39/1
சரிந்த பூ உள மழையொடு கலை உற தாழ்வ – கம்.அயோ:1 55/1
நீண்ட கூந்தலர் நீள் கலை தாங்கலர் – கம்.அயோ:2 1/3
தாரொடு நடந்தன பிடிகள் தாழ் கலை
தேரொடு நடக்கும் அ தெரிவைமாரினே – கம்.அயோ:2 44/3,4
நல் கலை_இல் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை – கம்.அயோ:13 29/2
தூய்மையன் இரும் கலை துணிந்த கேள்வியன் – கம்.ஆரண்:4 5/1
நல் கலை மதி உற வயங்கு நம்பி-தன் – கம்.ஆரண்:6 15/1
எல் கலை திரு அரை எய்தி ஏமுற – கம்.ஆரண்:6 15/2
பொன்_கலை நோற்றில போலுமால் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 15/4
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர் – கம்.ஆரண்:6 25/3
கலை உவா மதியே கறி ஆக வன் – கம்.ஆரண்:6 67/1
கனம் தலை வரும் குழல் சரிந்து கலை சோர – கம்.ஆரண்:10 42/2
சொல் கலை என தொலைவு இல் தூணிகள் சுமந்தார் – கம்.ஆரண்:10 54/4
கலை கிடந்து அன்ன காட்சியது இது கடித்து ஒடித்தான் – கம்.ஆரண்:13 85/3
கலை கொண்டு ஓங்கிய மதியமும் கதிரவன்-தானும் – கம்.கிட்:4 4/1
கற்றதும் கண்கூடாக கண்டதும் கலை_வலாளர் – கம்.கிட்:11 93/2
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் – கம்.கிட்:11 101/2
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய் – கம்.கிட்:13 37/2
பெரும் கலை மதி திரு முகத்த பிறழ் செம் கேழ் – கம்.கிட்:14 44/3
களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் – கம்.சுந்:2 190/3
காய் சின உழுவை தின்னிய வந்த கலை இளம் பிணை என கரைந்தாள் – கம்.சுந்:3 94/4
முற்றுண்டாய் கலை யாவையும் முற்றுற – கம்.சுந்:12 31/2
காற்றின் மகன் கலை கற்றான் – கம்.சுந்:13 51/3
காடு பற்றியும் கன வரை பற்றியும் கலை தோல் – கம்.யுத்1:3 31/1
காதல் நான்முகனாலும் கணிப்ப_அரிய கலை அனைத்தும் கதிரோன் முன் சென்று – கம்.யுத்1:4 102/3
செழும் சுடர் பனி கலை எலாம் நிரம்பிய திங்கள் – கம்.யுத்1:6 1/2
கலை குலாம் பரவை ஏழும் கால் கிளர்ந்து எழுந்த காலத்து – கம்.யுத்1:13 28/3
கலை கண்ட கரும் கடல் கண்டு உளவாம் – கம்.யுத்2:18 28/2
செம் கண்ணவன் இவனே என திரிந்தான் கலை தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 113/4
கார் ஏறினர் மழை ஏறினர் கலை ஏறினர் பல வெம் – கம்.யுத்3:22 118/2
கலை அறா திங்கள் அன்ன வாளியால் கையை கொய்தான் – கம்.யுத்3:28 43/3
கலை விழுந்தவா விழுந்த வெள் எயிற்ற காடு எலாம் – கம்.யுத்3:31 81/4
கலை உறு திங்களின் வடிவு காட்டிய – கம்.யுத்4:37 155/3
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – கம்.யுத்4:38 10/1
ஒரு கலை தனி ஒண் மதி நாளொடும் – கம்.யுத்4:40 7/1
பொரு கலை குலம் பூத்தது போன்றனள் – கம்.யுத்4:40 7/3
கருவும் மாண்டு அற காணுதியோ கலை
தருமம் நீ அலது இல் எனும் தன்மையாய் – கம்.யுத்4:41 75/3,4

மேல்


கலை_மகட்கு (1)

தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய் – கம்.பால:12 25/1

மேல்


கலை_மகள் (1)

மண்ணினும் நல்லள் மலர்_மகள் கலை_மகள் கலை ஊர் – கம்.அயோ:1 39/1

மேல்


கலை_மகளை (1)

போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – கம்.யுத்4:38 10/1

மேல்


கலை_மான் (1)

கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த – அகம் 151/7

மேல்


கலை_வலாளர் (1)

கற்றதும் கண்கூடாக கண்டதும் கலை_வலாளர்
கொற்றதும் மானம் வந்து தொடர்ந்ததும் படர்ந்த துன்பம் – கம்.கிட்:11 93/2,3

மேல்


கலை_இல் (1)

நல் கலை_இல் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை – கம்.அயோ:13 29/2

மேல்


கலைக்கு (1)

தென்சொல் கடந்தான் வடசொல் கலைக்கு எல்லை தேர்ந்தான் – கம்.அயோ:4 136/4

மேல்


கலைக்குள் (1)

வரு கலைக்குள் வளர்வது மானுற – கம்.யுத்4:40 7/2

மேல்


கலைக்கோட்டு (1)

பின்னும் முனிவரர் கேட்ப கலைக்கோட்டு முனி வரின் வான் பிலிற்றும் என்றார் – கம்.பால:5 34/4

மேல்


கலைகள் (1)

கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம் – கம்.ஆரண்:6 10/3

மேல்


கலைகளின் (1)

கலைகளின் பெரும் கடல் கடந்த கல்வியான் – கம்.ஆரண்:7 108/1

மேல்


கலைகளும் (3)

தழங்கிய கலைகளும் நிறையும் சங்கமும் – கம்.பால:10 44/1
தொடர்ந்த பூம் கலைகளும் குழலும் சோர்தர – கம்.பால:13 56/2
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் – கம்.சுந்:2 186/2

மேல்


கலைசோர (1)

புனை துகில் கலைசோர நெஞ்சு புழுங்கினார் சில பூவைமார் – கம்.அயோ:3 56/2

மேல்


கலைமறையோர் (1)

கை வழி நிதி எனும் நதி கலைமறையோர்
மெய் வழி உவரி நிறைந்தன மேன்மேல் – கம்.பால:5 119/3,4

மேல்


கலைமான் (1)

கலைமான் முதல் ஆயின கண்ட எலாம் – கம்.ஆரண்:11 44/1

மேல்


கலையர் (1)

வில் கலையர் வேதம் உறை நாவர் தனி மெய்யர் – கம்.ஆரண்:10 54/2

மேல்


கலையாள்-தன் (1)

பாகு ஒக்கும் சொல் நுண் கலையாள்-தன் படர் அல்குல் – கம்.பால:17 30/1

மேல்


கலையில் (1)

கலையில் படு கம்மியர் கூடம் அலைப்ப – கம்.யுத்2:18 244/2

மேல்


கலையிற்று (1)

முற்றுறு கலையிற்று ஆய முழுமதி முகத்தினானை – கம்.யுத்1:4 133/2

மேல்


கலையின் (3)

காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின்
ஓடு குறங்கு அறுத்த செந்நாய் ஏற்றை – அகம் 285/5,6
குலம் முதல் தொன்மையும் கலையின் குப்பையும் – கம்.அயோ:1 5/1
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே – கம்.அயோ:4 32/2

மேல்


கலையினால் (1)

கலையினால் திங்கள் போல வளர்கின்ற காலத்தே உன் – கம்.யுத்3:29 47/1

மேல்


கலையினாள் (1)

இன மணி கலையினாள் தோழி நீயும் என் – கம்.பால:19 25/3

மேல்


கலையுடை (1)

சிந்தி ஓடு கலையுடை தேர்-கொலோ – கம்.யுத்4:40 9/3

மேல்


கலையும் (9)

கலையும் கொள்ளா ஆக பலவும் – புறம் 116/12
உவள் அரு மறையினொடு ஒழிவு_அறு கலையும்
தவள் மதி புனை அரன் நிகர் முனி தரவே – கம்.பால:5 122/3,4
மானும் கலையும் என மால் வரை வந்து இழிந்தார் – கம்.பால:16 39/4
முலை மிசை கச்சொடு கலையும் மூட்டு அற – கம்.பால:19 24/2
சங்கு_இனம் ஆர்த்தன கலையும் சாறின – கம்.பால:19 63/2
பயிர் ஒன்று கலையும் சங்கும் பழிப்ப அரு நலனும் பண்பும் – கம்.பால:21 8/1
நள் ஒலித்தில நளிர் கலையும் அன்னவே – கம்.அயோ:4 204/2
மயிலும் பெடையும் உடன் திரிய மானும் கலையும் மருவி வர – கம்.ஆரண்:14 29/1
கல்லாத கலையும் வேத கடலுமே என்னும் காட்சி – கம்.கிட்:2 18/2

மேல்


கலையே (4)

கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும் – அகம் 199/11,12
கணவன் எழுதலும் அஞ்சி கலையே
பிணை-வயின் தீர்தலும் அஞ்சி யாவதும் – புறம் 320/7,8
கலையே பிணையே களிறே பிடியே – கம்.ஆரண்:12 75/2
கலையே போலும் கால எயிற்றான் கனல் கண்ணான் – கம்.கிட்:15 2/4

மேல்


கலையொடு (1)

கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் – நற் 334/5

மேல்


கலையொடும் (3)

நாவிய செவ்வி நாற கலையொடும் புலந்த நவ்வி – கம்.கிட்:10 34/4
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப – கம்.சுந்:3 76/3
குவித்த பல் மணி குப்பைகள் கலையொடும் கொழிப்ப – கம்.சுந்:12 41/1

மேல்


கலையோர் (2)

கண் ஆர்த்தது கடல் ஆர்த்தது மழை ஆர்த்தது கலையோர்
எண் ஆர்த்தது மறை ஆர்த்தது விசயம் என இயம்பும் – கம்.யுத்3:27 159/2,3
கண் போர்த்தன கடல் போர்த்தன படி போர்த்தன கலையோர்
எண் போர்த்தன எரி போர்த்தன இருள் போர்த்தன என்னே – கம்.யுத்4:37 50/2,3

மேல்


கலைஇ (2)

வண்டு பயில் பல் இதழ் கலைஇ
தண் துளிக்கு ஏற்ற மலர் போன்றவ்வே – குறு 291/7,8
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண் – அகம் 266/5,6

மேல்


கலைஇய (5)

நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/7
நீர் அலை கலைஇய கண்ணி – நற் 357/9
நீர் அலை கலைஇய கூழை வடியா – நற் 398/3
எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும் – கலி 112/5
கலைஇய கண் புருவம் தோள் நுசுப்பு ஏஎர் – கலி 147/18

மேல்


கவ்வ (3)

கற்றை மேகலைகள் நீங்கி சீறடி கவ்வ காலில் – கம்.பால:18 11/3
போர் அணங்கு இடங்கர் கவ்வ பொது நின்று முதலே என்ற – கம்.சுந்:12 74/3
பொய்கையின் இடங்கர் கவ்வ புராதனா போற்றி என்று – கம்.யுத்1:8 16/3

மேல்


கவ்வலால் (1)

கால வான் கடும் கணை சுற்றும் கவ்வலால்
நீல வான் துகிலினை நீக்கி பூ நிற – கம்.யுத்1:6 52/1,2

மேல்


கவ்வா (2)

கள் நிறை பூவும் காயும் கனிகளும் பிறவும் கவ்வா
வெண் நிற மீன்கள் எல்லாம் வறியவர் என்ன மேன்மேல் – கம்.யுத்1:8 19/2,3
கவ்வா நின்ற மால் வரை முற்றும் அவை கண்டான் – கம்.யுத்4:37 141/2

மேல்


கவ்வி (13)

நவ்வி நாள் மறி கவ்வி கடன் கழிக்கும் – குறு 282/3
கண்ணொடு கண் இணை கவ்வி ஒன்றை ஒன்று – கம்.பால:10 35/2
கவ்வி நோக்கின என்று-கொல் காட்டு இன மயில்கள் – கம்.பால:15 9/2
கண்டு ஆதரிக்க திரிவான் மதம் கவ்வி உண்ண – கம்.பால:17 21/3
வன் பறழ் வாயில் கவ்வி வல்லியம் இரிந்த மாதோ – கம்.சுந்:1 6/4
கமையினாள் திரு முகத்து அயல் கதுப்பு உற கவ்வி
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை – கம்.சுந்:3 10/1,2
காள வார் உறையின் வாங்கும் கண்ணடி விசும்பில் கவ்வி
வாள் அரா விழுங்கி காலும் மதியினை நிகர்த்த வண்ணம் – கம்.யுத்1:10 18/3,4
வன் திறல் எயிற்றால் கவ்வி வள் உகிர் மடிய கீளா – கம்.யுத்2:16 178/3
கரம் கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கறை படும்படி கவ்வி
சிரம் கிடந்தன கண்டனர் கண்டிலர் உயிர்-கொடு திரிவாரை – கம்.யுத்2:16 312/3,4
கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி
தையல்-மேல் ஓடலோடும் மகோதரன் தடுத்தான் ஈன்ற – கம்.யுத்2:17 60/2,3
துண்ட வெண் பிறை துணை கவ்வி தூக்கிய – கம்.யுத்2:18 106/2
கடித்தன கணைகளோடு கணைகள் தம் அயில் வாய் கவ்வி – கம்.யுத்2:19 102/4
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி
போனகம் நுகரும் பேய்கள் வாய் புற புடைப்பொடு ஆர்ப்ப – கம்.யுத்3:21 13/3,4

மேல்


கவ்விய (7)

திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை – அகம் 199/7
பாந்தள் இது என உன்னி கவ்விய படி பாரா – கம்.அயோ:9 9/3
கவ்விய நிசி ஒரு கடையுறும் அளவின் – கம்.ஆரண்:2 35/4
கக்க வெம் சிறை கலுழனும் நடுக்குற கவ்விய காலத்துள் – கம்.யுத்1:3 89/2
கற்றை அம் தளிர்கள் என்ன கவ்விய நிமிர்வ காணாய் – கம்.யுத்1:10 19/4
கவ்விய நிருதர்-தம் களிறும் கட்டு அற – கம்.யுத்2:16 252/2
கண்ட தொகை கவ்விய காலொடு தோள் – கம்.யுத்3:31 203/2

மேல்


கவ்வியது (2)

குதிரையோ கவ்வியது
சீத்தை பயம் இன்றி ஈங்கு கடித்தது நன்றே – கலி 96/29,30
கவ்வியது அனையது ஆங்கு ஓர் நெடு வரை கடிதின் வாங்கி – கம்.யுத்2:16 194/3

மேல்


கவ்வியும் (1)

இட்டும் தொட்டும் கவ்வியும் துழந்தும் – புறம் 188/4

மேல்


கவ்வின (2)

தழைத்த வான் சிறையன தசையும் கவ்வின
அழைத்த வான் பறவைகள் அலங்கு பொன் வடிம்பு – கம்.அயோ:14 36/1,2
கல்லிய நிலவின் வெண் முறியும் கவ்வின
புல்லிய பகை என பொருவ போன்றன – கம்.சுந்:2 56/2,3

மேல்


கவ்வு (3)

கவ்வு மீனொடு முழுகுவ எழுவன கரண்டம் – கம்.கிட்:1 16/4
கவ்வு தீ கணை மேருவை கால் வளைத்து – கம்.சுந்:2 175/1
கவ்வு அயில் கால நேமி கணக்கையும் கடந்தது என்பார் – கம்.யுத்1:9 74/4

மேல்


கவ்வும் (2)

கை விரல் கவ்வும் கல்லா காட்சி – அகம் 215/8
ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் – கம்.சுந்:4 56/2

மேல்


கவ்வை (21)

ஒருசார் சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப – மது 271
வெம் வாய் பெண்டிர் கவ்வை தூற்ற – நற் 133/6
கவ்வை நாற்றின் கார் இருள் ஓர் இலை – குறு 282/2
ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் – கலி 95/14
பெற்றத்தார் கவ்வை எடுப்ப அது பெரிது – கலி 104/67
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/11
கவ்வை பரப்பின் வெ உவர்ப்பு ஒழிய – அகம் 89/8
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
முன்_நாள் ஆடிய கவ்வை இ நாள் – அகம் 226/12
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக – அகம் 256/13
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது – அகம் 266/15
கவ்வை தூற்றும் வெவ் வாய் சேரி – அகம் 347/6
தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை – புறம் 120/10
கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும் – கம்.பால:5 60/2
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள – கம்.பால:5 63/3
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து – கம்.அயோ:3 4/2
கவ்வை அம் பெரும் கடல் முனியும் கால்வைத்தான் – கம்.அயோ:4 156/4
கவ்வை என்று இறையும் தன் கருத்தின் நோக்கலன் – கம்.அயோ:5 34/2
கவ்வை இன்றாக நுங்கள் வரவு என கருணையோனும் – கம்.கிட்:2 14/3
கவ்வை முது வாயிலின் நெடும் கடை கடப்பார் – கம்.சுந்:2 70/2
கவ்வை_இல் முனிவரர் கழறினார்-அரோ – கம்.யுத்4:40 37/4

மேல்


கவ்வை_இல் (1)

கவ்வை_இல் முனிவரர் கழறினார்-அரோ – கம்.யுத்4:40 37/4

மேல்


கவ்வையர் (2)

காய் எரி உற்றனர் அனைய கவ்வையர்
வாயிலும் முன்றிலும் மறைய மொய்த்தனர் – கம்.அயோ:4 179/3,4
கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் – கம்.அயோ:14 128/4

மேல்


கவ்வையின் (5)

பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/11
துணங்கையாய் என வந்த கவ்வையின் கடப்பு அன்றோ – கலி 66/18
வெவ் வாய் பெண்டிர் கவ்வையின் கலங்கி – அகம் 250/12
கவ்வையின் அரற்றினள் கழிந்த சேண் உளாள் – கம்.கிட்:6 2/4
கவ்வையின் தீர்ந்தார் வந்து வீழ்கின்றார்-தம்மை காண – கம்.யுத்4:38 1/3

மேல்


கவ்வையை (1)

வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி – கலி 98/21

மேல்


கவ (1)

மன்ன கவ சத்து உற வரிந்தது என என்கோ – கம்.யுத்4:36 3/3

மேல்


கவச (6)

கருவியும் கைகளும் கவச மார்பமும் – கம்.அயோ:14 31/1
கழலினர் தாரினர் கவச மார்பினர் – கம்.ஆரண்:7 43/1
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச
மெய்கள் போழ்பட தாள் விழ வெருவிட நிருதர் – கம்.ஆரண்:7 81/1,2
காய்ந்த வெம் சரம் நிருதர்-தம் கவச மார்பு உருவ – கம்.ஆரண்:8 11/3
கடி நெடும் சிலை அறும் கவச மார்பு இறும் – கம்.யுத்3:22 49/2
வீக்கிய கவச பாசம் ஒழித்து அது விரைவின் நீக்கி – கம்.யுத்3:28 68/2

மேல்


கவசத்த (1)

ஆடக கவசத்த கவந்தம் ஆடுவ – கம்.ஆரண்:7 118/2

மேல்


கவசத்தர் (2)

கட்டிய வாளர் இட்ட கவசத்தர் கழலர் திக்கை – கம்.சுந்:7 6/1
கல் மறைத்து ஒளிரும் செம் பொன் கவசத்தர் கடும் தேர் ஆட்கள் – கம்.சுந்:8 11/4

மேல்


கவசத்தன் (2)

மின் நின்ற சிலையன் வீர கவசத்தன் விசித்த வாளன் – கம்.ஆரண்:7 59/1
வீங்கிய கவசத்தன் வெய்ய கண்ணினன் – கம்.ஆரண்:7 114/2

மேல்


கவசத்தான் (1)

தனு அன்றி துணை இல்லான் தருமத்தின் கவசத்தான்
மனு வென்ற நீதியான் மகவு இன்றி வருந்துவான் – கம்.பால:12 16/3,4

மேல்


கவசத்திடை (1)

விள்ளா நெடும் கவசத்திடை நுழையாது உக வெகுண்டான் – கம்.யுத்3:27 125/4

மேல்


கவசத்து (5)

ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா – கம்.யுத்2:15 173/3
அள் ஆடிய கவசத்து அவிர் மணி அற்றன திசை போய் – கம்.யுத்2:15 177/1
நல் நெடும் கவசத்து நாம வெம் கணை – கம்.யுத்2:16 306/3
ஏழ் இருநூறு வாளி இலக்குவன் கவசத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:19 115/4
ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் – கம்.யுத்3:27 115/1

மேல்


கவசத்தை (3)

கண்ணுதல் பெரும் கடவுள்-தன் கவசத்தை கடந்தில கதிர் வாளி – கம்.யுத்2:16 327/4
கையினின் பெரிய அம்பால் கவசத்தை கழித்து வீழ்த்தான் – கம்.யுத்2:19 170/4
கவசத்தை கழித்து வீழ்ப்ப காப்புறு கடன் இன்று ஆகி – கம்.யுத்2:19 171/1

மேல்


கவசத்தையும் (4)

முத்து ஆர மார்பில் கவசத்தையும் மூட்டு அறுத்தான் – கம்.ஆரண்:13 27/4
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய – கம்.யுத்3:27 124/1
என்று கொண்டு அயிர்த்தான் நெடும் கவசத்தையும் குலையா – கம்.யுத்3:27 127/2
இன்ன கவசத்தையும் ஒர் ஈசன் எனலாமால் – கம்.யுத்4:36 3/4

மேல்


கவசத்தோடும் (1)

கை சிலை கோடி என்று கொடுத்தனன் கவசத்தோடும் – கம்.யுத்3:27 9/4

மேல்


கவசம் (28)

புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய – புறம் 13/2
பற்று ஆர்ந்த செம்பொன் கவசம் பனி மேரு ஆங்கு ஓர் – கம்.அயோ:4 114/3
ஆடவர்க்கு அரும் பெரும் கவசம் ஆயது – கம்.அயோ:12 50/3
புட்டிலும் பொறுத்தனன் கவசம் பூட்டு அமைத்து – கம்.அயோ:14 28/2
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா – கம்.ஆரண்:2 26/3
உரம் படர் தோளில் மீளா கவசம் இட்டு உடைவாள் ஆர்த்தான் – கம்.ஆரண்:7 61/4
தெறித்த வன் தலை தெறித்தன செறி சுடர் கவசம்
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் – கம்.சுந்:7 32/1,2
தன் நெடும் கண்கள் காந்த தாழ் பெரும் கவசம் மார்பில் – கம்.சுந்:8 14/3
பற்றினான் கவசம் படர் மார்பிடை – கம்.யுத்2:15 97/3
மேவரும் கவசம் இட்டு இறுக்கி வீக்கினன் – கம்.யுத்2:15 111/2
நோக்கி இங்கு இது சங்கரன் கவசம் என்று உணர்வுற நுனித்து உன்னி – கம்.யுத்2:16 328/2
காந்து வெம் சுடர் கவசம் அற்று உகுதலும் கண்-தொறும் கனல் சிந்தி – கம்.யுத்2:16 329/1
பொன் தாழ் கவசம் புகுதா முகிலின் – கம்.யுத்2:18 19/3
நொய்து அவன் கவசம் கீறி நுழைவன பிழைப்பு இலாத – கம்.யுத்2:18 192/4
நூறு கோல் கவசம் கீறி நுழைதலும் குழைவு தோன்ற – கம்.யுத்2:18 193/1
கை அற்றார் காலன் அற்றார் கழுத்து அற்றார் கவசம் அற்றார் – கம்.யுத்2:19 99/1
ஆறு நூறு அம்பு செம்பொன் கவசம் புக்கு அழுந்த எய்தான் – கம்.யுத்2:19 117/4
தோளின்-மேல் மார்பின்-மேலும் சுடர் விடு கவசம் சூழ – கம்.யுத்2:19 118/2
பருகின அளப்பு_இலாத பகழிகள் கவசம் பற்று அற்று – கம்.யுத்2:19 287/2
கவசம் நீக்கினர் கண்டு கண்டு ஆர் உயிர் கழிந்தார் – கம்.யுத்3:20 66/4
தேவுண்ட கீர்த்தி அண்ணல் திரு உண்ட கவசம் சேர – கம்.யுத்3:21 21/3
மின்மின்-கொள் கவசம் இட்டான் வீக்கினான் தூணி வீர – கம்.யுத்3:27 85/2
கை கார்முகம் வளைய சில கனல் வெம் கணை கவசம்
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 119/3,4
உற்றன ஒளி கிளர் கவசம் நுழைந்து உறுகில தெறுகில அனுமன் உடல் – கம்.யுத்3:28 23/3
எல் ஒளி மார்பில் வீர கவசம் இட்டு இழையா வேத – கம்.யுத்3:31 69/3
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை – கம்.யுத்3:31 100/1
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல – கம்.யுத்3:31 112/2
வில் ஒன்றால் கவசம் ஒன்றால் விறலுடை கரம் ஓர் ஒன்றால் – கம்.யுத்4:37 15/1

மேல்


கவசம்தான் (1)

நிச்சயம் எனும் கவசம்தான் நிலைநிற்பது அன்றி – கம்.ஆரண்:8 2/3

மேல்


கவசமும் (13)

கருவி ஓடின கச்சையும் கவசமும் கழல – கம்.ஆரண்:8 10/2
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் – கம்.ஆரண்:8 20/4
பறித்து வீசிய கவசமும் கிடந்தது பார்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 87/4
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/3
கற்றை அம் சுடர் கவசமும் கட்டு அற கழித்தான் – கம்.யுத்2:15 242/4
கடவுள் ஈந்த கவசமும் கட்டினான் – கம்.யுத்2:16 71/4
எல்லிடு கவசமும் மார்பும் ஈர்ந்து எறி – கம்.யுத்2:18 104/2
கண்டநாணும் கழலும் கவசமும்
சண்ட மாருதம் வீச தலத்து உகும் – கம்.யுத்2:19 138/2,3
கங்கணத்தொடு கவசமும் மூட்டு அற கழல – கம்.யுத்3:22 76/2
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு – கம்.யுத்3:22 84/2
ஆயிடை இளையவன் விடம் அனையான் அவன் இடு கவசமும் அழிவுபட – கம்.யுத்3:28 24/1
செருவில் இந்திரன் தந்த பொன் கவசமும் சேர்த்தான் – கம்.யுத்4:35 4/4
கயில் விரிவு அற வரு கவசமும் உருவி – கம்.யுத்4:37 85/1

மேல்


கவசமே (1)

கண்ணனே எளியேம் இட்ட கவசமே கடலே அன்ன – கம்.யுத்3:31 71/1

மேல்


கவசரும் (1)

குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர் – கம்.சுந்:7 16/1

மேல்


கவட்ட (1)

கோடல் அம் கவட்ட குறும் கால் உழுஞ்சில் – அகம் 151/8

மேல்


கவட்டிலை (1)

இள வரி கவட்டிலை ஆரொடு ஏர் பெற – கம்.யுத்2:15 115/3

மேல்


கவட்டு (13)

வேங்கை அம் கவட்டு இடை சாந்தின் செய்த – நற் 351/6
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு
தயங்க இருந்து புலம்ப கூஉம் – குறு 154/5,6
அத்த ஓமை அம் கவட்டு இருந்த – குறு 207/2
மான் அடி அன்ன கவட்டு இலை அடும்பின் – குறு 243/1
அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி – ஐங் 321/2
மேல் கவட்டு இருந்த பார்ப்பு_இனங்கட்கு – அகம் 31/6
ஒண் பன் மலர கவட்டு இலை அடும்பின் – அகம் 80/8
மென் பூ வாகை புன் புற கவட்டு இலை – அகம் 136/10
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட – அகம் 193/8
வேங்கை அம் கவட்டு இடை நிவந்த இதணத்து – அகம் 388/7
கவட்டு அடி பொருத பல் சினை உதிர்வை – அகம் 393/6
உழுஞ்சில் அம் கவட்டு இடை இருந்த பருந்தின் – புறம் 370/7
காரொடும் தொடர் கவட்டு எழில் மராமர குவட்டை – கம்.பால:15 2/3

மேல்


கவடியன் (1)

பல் தொடுத்து அன்ன பல் சூழ் கவடியன்
கல் தொடுத்து அன்ன போலும் கழலினான் – கம்.அயோ:8 5/1,2

மேல்


கவடு (5)

குளப்பு வழி அன்ன கவடு படு பத்தல் – பொரு 4
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி – மலை 34
அலந்தலை உன்னத்து அம் கவடு பொருந்தி – பதி 23/1
மூன்று கவடு ஆய் முளைத்து எழுந்த மூலமோ – கம்.ஆரண்:15 40/3
கவடு உக பொருத காய் களிறு அன்னான் – கம்.யுத்1:11 1/1

மேல்


கவண் (9)

கல் எறியும் கவண் வெரீஇ – பட் 73
பகல் நிலை தளர்க்கும் கவண் உமிழ் கடும் கல் – மலை 206
ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெரீஇ – குறு 54/2
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/13
கனத்திடை உருமின் வெருவரும் கவண் கல் என்று இவை கணிப்பு இல உலங்கின் – கம்.பால:3 11/2
கவண் உமிழ் கல் வெயில் இயங்கும் கன வரையும் சந்திரகாந்தமும் காண்பீர் – கம்.கிட்:13 23/2
அங்குசம் நெடும் கவண் அடுத்து உடல் வசிக்கும் – கம்.சுந்:2 68/1
கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம் – கம்.யுத்3:22 46/3
கப்பணங்களும் வளையமும் கவண் உமிழ் கல்லும் – கம்.யுத்3:22 106/3

மேல்


கவணர் (1)

கணையர் கிணையர் கை புனை கவணர்
விளியர் புறக்குடி ஆர்க்கும் நாட – நற் 108/4,5

மேல்


கவணின் (2)

கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் – அகம் 292/11
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென – அகம் 392/15

மேல்


கவணை (2)

கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ – குறு 388/3
ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை
நார் அரி நறவின் கொங்கர் கோவே – பதி 88/18,19

மேல்


கவணையர் (1)

ஒளி திகழ் ஞெகிழியர் கவணையர் வில்லர் – கலி 52/13

மேல்


கவணையில் (1)

கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் – கலி 41/10

மேல்


கவணையின் (1)

புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் – கலி 23/2

மேல்


கவணையும் (1)

தட்டையும் புடைத்தனை கவணையும் தொடுக்க என – நற் 206/5

மேல்


கவத்தால் (1)

பயன் படைத்தனம் பல் கவத்தால் என்றார் – கம்.யுத்4:37 186/4

மேல்


கவந்த (7)

கவந்த பந்தங்கள் களித்தன குளித்த கை_மலைகள் – கம்.ஆரண்:7 86/1
கண்டனர் தம் உடல் கவந்த நாடகம் – கம்.ஆரண்:7 120/4
காலநேமியை பொரும் கவந்த காட்சியான் – கம்.ஆரண்:15 18/4
பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும் – கம்.சுந்:4 55/1
ஓடின கவந்த பந்தம் ஆடின அலகை மேல்மேல் – கம்.யுத்2:16 168/3
கவந்த பந்தமும் கழுதும் தம் கணவரை காணா – கம்.யுத்3:22 198/1
மிடுக்குற்றன கவந்த குலம் எழுந்து ஆடலின் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 107/3

மேல்


கவந்தத்தின் (2)

கை விளக்கு எடுத்தது என்ன கவந்தத்தின் காடு கண்டான் – கம்.யுத்3:22 145/4
மண் பிளந்து அழுந்த ஆடும் கவந்தத்தின் வருக்கம் கண்டான் – கம்.யுத்4:34 24/2

மேல்


கவந்தத்தினை (1)

காந்தன் நின்று ஆடுவான் உயர் கவந்தத்தினை
வேந்த நீ அலசினாய் விடுதியால் நடம் எனா – கம்.சுந்:10 47/2,3

மேல்


கவந்தத்தை (1)

தொண்டை நீங்கிய கவந்தத்தை துணைவ நீ எம்மை – கம்.ஆரண்:7 138/3

மேல்


கவந்தத்தொடு (1)

கட கார் என்ன பொங்கு கவந்தத்தொடு கைகள் – கம்.யுத்4:33 9/1

மேல்


கவந்தபந்த (1)

கவந்தபந்த களி_நடம் கண்டிட – கம்.ஆரண்:3 20/2

மேல்


கவந்தம் (6)

ஆடக கவசத்த கவந்தம் ஆடுவ – கம்.ஆரண்:7 118/2
களிறு தேர் பரி கடுத்தவர் முடி தலை கவந்தம்
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம் – கம்.ஆரண்:8 15/1,2
அட கரும் கவந்தம் நின்று ஆடுகின்றன – கம்.யுத்2:18 109/1
ஆடுவ கவந்தம் ஒன்று ஆறு எண்ணாயிரம் – கம்.யுத்2:18 110/1
சேனை காவலர் ஆயிரம் பேர் படின் கவந்தம் ஒன்று எழுந்தாடும் – கம்.யுத்3:31 215/2
கானம் ஆயிரம் கவந்தம் நின்று ஆடிடின் கவின் மணி கணில் என்னும் – கம்.யுத்3:31 215/3

மேல்


கவந்தமும் (3)

கவந்தமும் உலகம் நின் கையது ஆயது என்று – கம்.அயோ:14 33/3
கங்குல் அன்ன கவந்தமும் கையெடுத்து – கம்.யுத்2:15 29/3
ஆடுகின்றன கவந்தமும் அவற்றொடும் ஆடி – கம்.யுத்2:15 232/1

மேல்


கவந்தன் (5)

கையின் வளைந்து வயிற்று அடக்கும் கவந்தன் வனத்தை கண்ணுற்றார் – கம்.ஆரண்:15 1/4
நின்று என இருந்த அ கவந்தன் நேர் சென்றார் – கம்.ஆரண்:15 10/4
கனையும் வார் கழல் வீரர் சென்று அணுகலும் கவந்தன்
வினையின் எய்திய வீரர் நீர் யாவர்-கொல் என்ன – கம்.ஆரண்:15 35/2,3
கைகள் அற்று வெம் குருதி ஆறு ஒழுகிய கவந்தன்
மெய்யின் மேற்கோடு கிழக்கு உறு பெரு நதி விரவும் – கம்.ஆரண்:15 37/1,2
காலின் செல்லும் கவந்தன் உயிர்க்கும் கரனுக்கும் – கம்.யுத்3:22 212/2

மேல்


கவந்தன்-தானும் (1)

விராதனும் கரனும் மானும் விறல் கெழு கவந்தன்-தானும்
மராமரம் ஏழும் வாலி மார்பமும் மகர நீரும் – கம்.யுத்4:41 42/1,2

மேல்


கவந்தனும் (2)

அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் – கம்.கிட்:3 12/4
மா கவந்தனும் வலி தொலைந்த வாலி ஆம் – கம்.யுத்2:16 276/1

மேல்


கவயத்து (1)

பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து
வானத்து அன்ன வள நகர் பொற்ப – மது 740,741

மேல்


கவயம் (1)

கவயம் நின் சரணம் அல்லால் பிறிது ஒன்று கண்டது உண்டோ – கம்.யுத்1:7 4/2

மேல்


கவயன் (3)

இவன் காண் கவயன் கவயாக்கனும் ஈங்கு இவன் காண் – கம்.யுத்1:11 30/2
காலனார் வயத்து அடைந்திலன் ஏவுண்ட கவயன்
ஆலம் அன்னது ஓர் சரத்தொடும் அங்கதன் அயர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 199/2,3
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் – கம்.யுத்2:19 59/3

மேல்


கவயாக்கன் (1)

காலன் அனைய துன்மருடன் காம்பன் கயவன் கவயாக்கன்
ஞாலம் அறியும் நளன் சங்கன் விந்தன் துவிந்தன் மதன் என்பான் – கம்.சுந்:4 116/3,4

மேல்


கவயாக்கனும் (1)

இவன் காண் கவயன் கவயாக்கனும் ஈங்கு இவன் காண் – கம்.யுத்1:11 30/2

மேல்


கவர் (51)

கொங்கு கவர் நீல செம் கண் சேவல் – சிறு 184
கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி – சிறு 238
கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – குறி 147
நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எள் – மலை 106
பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு – மலை 114
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள் – மலை 502
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – மலை 510
கவர் படு கையை கழும மாந்தி – நற் 60/6
கை கவர் நரம்பின் பனுவல் பாணன் – நற் 200/8
கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி – நற் 240/3
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
கண் கவர் வரி நிழல் வதியும் – நற் 256/10
கவர் பரி நெடும் தேர் மணியும் இசைக்கும் – நற் 307/1
முனை கவர் முதுபாழ் உகு நெல் பெறூஉம் – நற் 384/5
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – குறு 242/1
நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே – ஐங் 200/4
மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் – ஐங் 337/2
இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப – பதி 12/2
அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து – பதி 15/7
கொள்ளை வல்சி கவர் கால் கூளியர் – பதி 19/1
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் – பதி 49/6
கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து – பதி 50/20
விரல் கவர் பேரியாழ் பாலை பண்ணி – பதி 57/8
கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல – பதி 84/12
கவர் தொடை நல் யாழ் இமிழ காவில் – பரி 22/38
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை – கலி 94/33
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் – கலி 131/31
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் – கலி 131/31
மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம் – அகம் 11/10
காடு கவர் பெரும் தீ ஓடு-வயின் ஓடலின் – அகம் 39/9
களிறு கவர் கம்பலை போல – அகம் 96/17
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/10
கவர் நடை புரவி கால் வடு தபுக்கும் – அகம் 130/10
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர் – அகம் 264/4
நலம் கவர் பசலை நலியவும் நம் துயர் – அகம் 273/5
பல் கவர் மருப்பின் முது மான் போக்கி – அகம் 283/4
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து – அகம் 305/7
நலம் கவர் பசலை நல்கின்று நலிய – அகம் 347/2
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல் – அகம் 369/16
அள் இலை பலவின் கனி கவர் கைய – அகம் 378/20
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின் – அகம் 379/15
பிடி உயிர்ப்பு அன்ன கை கவர் இரும்பின் – புறம் 345/8
கவர் பரி கச்சை நன் மான் – புறம் 377/24
கான கோழி கவர் குரலொடு – புறம் 395/10
கவர் உடை எயிற்றினர் கடித்த வாயினர் – கம்.பால:8 36/1
கதிர் மணி ஒளி கால கவர் பொருள் தெரியாவாறு – கம்.பால:23 34/1
உருளும் நேமியும் ஒண் கவர் எஃகமும் – கம்.அயோ:2 19/1
கள்ளை மா கவர் கண்ணியன் கண்டிலன் – கம்.அயோ:11 31/1
கை உறு கவர் அயில் பிடித்த காலன் தான் – கம்.அயோ:13 8/2
ஆடவர் உயிர் கவர் அலங்கல் வேலினர் – கம்.ஆரண்:7 50/3
நின்று அசைத்து உயிர் கவர் நீல காலனோ – கம்.சுந்:12 66/1

மேல்


கவர்க (1)

இறங்கு கதிர் கழனி நின் இளையரும் கவர்க
நனம் தலை பேரூர் எரியும் நைக்க – புறம் 57/6,7

மேல்


கவர்கிற்போர் (1)

கல்லில் அம் கை உலகம் கவர்கிற்போர்
நல் இலங்கை முதலோர் நவை இல்லோர் – கம்.யுத்1:11 11/1,2

மேல்


கவர்கொண்ட (1)

இரும்பு கவர்கொண்ட ஏனல் – நற் 194/9

மேல்


கவர்த்த (1)

கலை_மான் தலையின் முதன்முதல் கவர்த்த
கோடல் அம் கவட்ட குறும் கால் உழுஞ்சில் – அகம் 151/7,8

மேல்


கவர்தல் (2)

கறவா பால் முலை கவர்தல் நோனாது – சிறு 131
கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் – கம்.கிட்:7 66/4

மேல்


கவர்தலின் (3)

கணை கால் ஏனல் கைம்மிக கவர்தலின்
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் – நற் 336/2,3
வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின்
கானவன் எறிந்த கடும் செலல் ஞெகிழி – நற் 393/4,5
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் – அகம் 388/4

மேல்


கவர்ந்த (10)

வேண்டு புலம் கவர்ந்த ஈண்டு பெரும் தானையொடு – முல் 90
பகை புலம் கவர்ந்த பாய் பரி புரவி – மது 689
நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த
புலர்ந்த சாந்தின் விரவு பூ தெரியல் – மது 744,745
பச்சிறா கவர்ந்த பசும் கண் காக்கை – நற் 258/8
கடி புலம் கவர்ந்த கன்று உடை கொள்ளையர் – அகம் 101/10
தாடகையை உயிர் கவர்ந்த சரம் இருந்தது அன்றியும் நான் தவம் மேற்கொண்டு – கம்.ஆரண்:6 127/2
கருடன் அஞ்சுறு கண் மணி காகமும் கவர்ந்த
இருள் தரும் புரத்து இழுதையர் பழுது உரைக்கு எளிதோ – கம்.ஆரண்:7 87/2,3
கவர்ந்த போது அன்றி உள்ளம் நினைப்ப ஓர் களிப்பு நல்கா – கம்.கிட்:13 50/2
மண்ணில் கண்ட வானவரை வலியின் கவர்ந்த வரம் பெற்ற – கம்.சுந்:12 115/1
காய் கணை சிலையொடும் கவர்ந்த கையினான் – கம்.யுத்2:16 270/2

மேல்


கவர்ந்தது (2)

கவர்ந்தது போலும் காண்பவர் காதல் – பரி 12/35
கண்ணில் கடல் என்று கவர்ந்தது கான்று மீள – கம்.ஆரண்:13 26/3

மேல்


கவர்ந்தார் (1)

நாரம் கொண்டார் நாடு கவர்ந்தார் நடை அல்லா – கம்.ஆரண்:11 11/1

மேல்


கவர்ந்தான் (3)

ஓட்டந்தாள் அரிதின் இவள் உயிர் கவர்ந்தான் என வந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 113/4
காய்ந்தான் கவர்ந்தான் உயிர் காலனும் கைவிதிர்த்தான் – கம்.ஆரண்:13 38/4
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் – கம்.யுத்2:18 158/3

மேல்


கவர்ந்து (15)

முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து – முல் 19
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ் – நற் 335/9
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை – ஐங் 324/1
எரி கவர்ந்து உண்ட என்றூழ் நீள் இடை – ஐங் 360/1
காரிகை நல்லார் நலம் கவர்ந்து உண்ப போல் ஓராங்கு மூச – கலி 92/31
முனை கவர்ந்து கொண்டு என கலங்கி பீர் எழுந்து – அகம் 373/1
கனி கவர்ந்து உண்ட கரு விரல் கடுவன் – புறம் 200/2
கான கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என – புறம் 320/11
கஞ்சத்து களிக்கும் இன் தேன் கவர்ந்து உணும் வண்டு போல – கம்.பால:22 19/1
அரும் பகை கவர்ந்து உண ஆவி பேணினென் – கம்.அயோ:11 113/2
கான்ற இன் உயிர் காலனும் கவர்ந்து மெய்ம்மறந்தான் – கம்.ஆரண்:8 14/4
காக்கைகள் கவர்ந்து கொண்டு உண்ண காண்டியால் – கம்.சுந்:5 60/4
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண – கம்.யுத்1:3 87/3
பூ கவர்ந்து உண்ணியும் போலும் என்று எனை – கம்.யுத்2:16 276/2
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 325/2

மேல்


கவர்ந்து-என (1)

வயின்-தொறும் கவர்ந்து-என துண்ட வாள்களால் – கம்.யுத்4:37 144/3

மேல்


கவர்பு (9)

நிறம் கவர்பு புனைந்த நீல கச்சினர் – மது 639
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி – மலை 10
புலவி தீர அளி-மதி இலை கவர்பு
ஆடு அமை ஒழுகிய தண் நறும் சாரல் – குறு 115/3,4
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் – கலி 8/9
தெரிகல்லா இடையின்-கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட – கலி 57/5
எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம் – அகம் 233/3
விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி – புறம் 16/4
அம் தண் காவிரி வந்து கவர்பு ஊட்ட – புறம் 35/8
கழல் அணி பொலிந்த சேவடி நிலம் கவர்பு
விரைந்து வந்து சமம் தாங்கிய – புறம் 125/12,13

மேல்


கவர்பு-உற (1)

காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு-உற
சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி – பரி 11/68,69

மேல்


கவர்வ (1)

புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி – கம்.யுத்4:34 23/2

மேல்


கவர்வதே (1)

உள் உற கவர்வதே ஒக்கும் ஊழியாய் – கம்.ஆரண்:15 9/4

மேல்


கவர்வார் (1)

கால் பொத்தினர் நமன் தூதுவர் கடிது உற்று உயிர் கவர்வார் – கம்.ஆரண்:7 99/4

மேல்


கவர்வாரும் (1)

நாடகம் நவில்வாரும் நகை உயிர் கவர்வாரும் – கம்.பால:23 33/4

மேல்


கவர்வின் (1)

விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ் – நற் 335/9

மேல்


கவர்வு-உற்றன (1)

இரும்பு கவர்வு-உற்றன பெரும் புன வரகே – மலை 113

மேல்


கவர்வுறும் (2)

ஊன் எலாம் உயிர் கவர்வுறும் காலன் ஓய்ந்து உலந்தான் – கம்.சுந்:7 45/1
தான் அது கவர்வுறும் தன்மைத்து ஆம் எனல் – கம்.யுத்4:40 45/3

மேல்


கவர (10)

மனை கோழி தினை கவர
வரை மந்தி கழி மூழ்க – பொரு 223,224
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர
கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய் – நெடு 17,18
நாள்_இரை கவர மாட்டி தன் – நற் 21/11
செம் வாய் பைம் கிளி கவர நீ மற்று – நற் 147/3
ஊர் எரி கவர உருத்து எழுந்து உரைஇ – பதி 71/9
மரையா மரல் கவர மாரி வறப்ப – கலி 6/1
வளை சிறை வாரணம் கிளையொடு கவர
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள் – அகம் 192/7,8
மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர
மை பட்டு அன்ன மா முக முசு இனம் – அகம் 267/8,9
பல் ஊழ் புக்கு பயன் நிரை கவர
கொழும் குடி போகிய பெரும் பாழ் மன்றத்து – அகம் 377/5,6
அன்பு இல் ஆடவர் கொன்று ஆறு கவர
சென்று தலைவருந அல்ல அன்பு இன்று – புறம் 161/9,10

மேல்


கவரா (1)

கரு அற்றிட மழுவாள் கொடு களை கட்டு உயிர் கவரா
இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் – கம்.பால:24 13/2,3

மேல்


கவரி (22)

கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி
பரந்து இலங்கு அருவியொடு நரந்தம் கனவும் – பதி 11/21,22
கவரி முச்சி கார் விரி கூந்தல் – பதி 43/1
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு – பதி 90/36
புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா – பரி 19/86
மூட்டு-உறு கவரி தூக்கி அன்ன – அகம் 156/2
நரந்தை நறும் புல் மேய்ந்த கவரி
குவளை பைம் சுனை பருகி அயல – புறம் 132/4,5
வரப்பு_அறு மணியும் பொன்னும் ஆரமும் கவரி வாலும் – கம்.பால:10 10/1
இனிய பொன் கவரி கால் இயக்க ஏகினான் – கம்.பால:23 72/4
கற்றவர் மானம் நோக்கின் கவரி_மா அனைய நீரார் – கம்.அயோ:1 6/4
அந்தரத்து அன்னம் எல்லாம் ஆர்ந்து என கவரி துன்ன – கம்.அயோ:3 76/2
ஆங்கு வந்து அடைந்த அண்ணல் ஆசையின் கவரி வீச – கம்.அயோ:3 104/1
குழைக்கின்ற கவரி இன்றி கொற்ற வெண்குடையும் இன்றி – கம்.அயோ:4 1/1
கவரி பால் நிற வால் புடை பெயர்வன கடிதின் – கம்.அயோ:10 5/3
கவரி வெண்குடை எனும் நுரைய கை_மலை – கம்.ஆரண்:7 119/1
கவரி இங்கு இது என கரதலம்-கொடு திரித்து – கம்.கிட்:5 12/1
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் – கம்.கிட்:11 101/2
கற்றை வெண் கவரி போல் கடலின் வெண் திரை – கம்.சுந்:2 52/1
தூய வெண் கவரி திரள் இயக்கிட சுழி படு பசும் காற்றின் – கம்.சுந்:2 206/2
கை தரும் கவரி வீசிய காலால் – கம்.யுத்1:11 5/1
பேரும் கற்றை கவரி பெரும் கடல் – கம்.யுத்2:15 98/1
பாழிய மற்றை தம்பி பால் நிற கவரி பற்ற – கம்.யுத்4:42 2/3
பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற – கம்.யுத்4:42 16/2

மேல்


கவரி_மா (1)

கற்றவர் மானம் நோக்கின் கவரி_மா அனைய நீரார் – கம்.அயோ:1 6/4

மேல்


கவரிய (1)

சூர் உடை பலியொடு கவரிய குறும் கால் – நற் 367/4

மேல்


கவரியின் (3)

வேந்து வீசு கவரியின் பூ புதல் அணிய – நற் 241/6
வார்-உறு கவரியின் வண்டு உண விரிய – அகம் 335/19
கண் உறு கவரியின் கற்றை சுற்று உற – கம்.அயோ:1 1/3

மேல்


கவரியோடு (1)

அரம்பையர் கவரியோடு ஆடும் தாரினான் – கம்.யுத்1:2 6/4

மேல்


கவரும் (30)

கடும் சூல் மந்தி கவரும் காவில் – பெரும் 395
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும்
கோழி எறிந்த கொடும் கால் கனம் குழை – பட் 22,23
விளிப்பது கவரும் தீம் குழல் துதைஇ – மலை 8
பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே – நற் 13/9
செம் வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் – நற் 206/4
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும்
நன் மலை நாடனை நயவா யாம் அவன் – நற் 251/3,4
நுடங்கு நிலை பறவை உடங்கு பீள் கவரும்
தோடு இடம் கோடாய் கிளர்ந்து – நற் 251/9,10
பவள செம் வாய் பைம் கிளி கவரும்
உயர் வரை நாட நீ நயந்தோள் கேண்மை – நற் 317/4,5
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி – நற் 368/1
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும்
அரும் பனி அற்சிரம் தீர்க்கும் – குறு 68/2,3
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும்
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல் – குறு 335/4,5
ஐவனம் கவரும் குன்ற நாடன் – ஐங் 267/3
கவரும் தோழி என் மாமை கவினே – ஐங் 286/5
அடுக்கல் மஞ்ஞை கவரும் நாட – ஐங் 296/2
பைம் தினை உணங்கல் செம்பூழ் கவரும்
வன்_புல நாடன் தரீஇய வலன் ஏர்பு – ஐங் 469/1,2
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும்
முடந்தை நெல்லின் கழை அமல் கழனி – பதி 32/12,13
சொரி சுரை கவரும் நெய் வழிபு உராலின் – பதி 47/5
எல்லம் கவரும் இயல்பிற்றாய் தென்னவன் – பரி 7/48
பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும்
பாய் தேரான் வையை அகம் – பரி 11/60,61
கொள்ளை மாந்தரின் ஆனாது கவரும்
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம் – அகம் 3/10,11
கான மட மரை கண நிரை கவரும்
வேனில் அத்தம் என்னாது ஏமுற்று – அகம் 69/8,9
ஈனல் எண்கின் இரும் கிளை கவரும்
சுரம் பல கடந்தோர்க்கு இரங்குப என்னார் – அகம் 95/9,10
கொடும் தாள் யாமை பார்ப்பொடு கவரும்
பொய்கை சூழ்ந்த பொய்யா யாணர் – அகம் 117/16,17
பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும்
அத்த நீள் இடை போகி நன்றும் – அகம் 149/4,5
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும்
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர – அகம் 175/5,6
குருளை எண்கின் இரும் கிளை கவரும்
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய – அகம் 275/12,13
படு பிணம் கவரும் பாழ் படு நனம் தலை – அகம் 319/5
பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை – அகம் 327/16
கவரும் கூர் நுதி கண் எனும் காலவேல் – கம்.பால:14 28/2
வெய்யவன் தரு மதலையை மிடல் கொடு கவரும்
கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் – கம்.கிட்:7 66/3,4

மேல்


கவல் (1)

கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி – நற் 30/6

மேல்


கவல்கின்றார் (1)

களிக்கின்றார் அலால் கவல்கின்றார் ஒருவரை காணேன் – கம்.சுந்:2 28/4

மேல்


கவல்கின்றேன் (1)

கம்பிக்கும் என் நெஞ்சு அவன் என்றே கவல்கின்றேன் – கம்.ஆரண்:11 17/4

மேல்


கவல்பு (1)

மனம் கவல்பு இன்றி மாழாந்து எழுந்து – பொரு 95

மேல்


கவல்வாள் (1)

கரன் எதிர்ந்தது கண்டனள் ஆம் என கவல்வாள் – கம்.சுந்:3 18/4

மேல்


கவல்வாளை (1)

கன்று பட பதைத்த தாய்-போல் கவல்வாளை
நின்ற உருப்பசியும் மேனகையும் நேர்ந்து எடுத்து – கம்.யுத்2:18 272/2,3

மேல்


கவலை (60)

உல்கு உடை பெரு வழி கவலை காக்கும் – பெரும் 81
கவலை முற்றம் காவல் நின்ற – முல் 30
கவலை அம் குழும்பின் அருவி ஒலிப்ப – மது 241
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப – மது 312
விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழும் கொடி கவலை
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 128,129
கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிக பலவே – மலை 389
கடவுள் ஓங்கிய காடு ஏசு கவலை
ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னா தெவ்வர் – மலை 396,397
இகழுநர் வெரூஉம் கவலை மறுகின் – மலை 482
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை
பிரிந்தோர் வந்து நம் புணர புணர்ந்தோர் – நற் 79/4,5
போகிய நாக போக்கு அரும் கவலை
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல் – நற் 82/6,7
பேதை நெஞ்சம் கவலை கவற்ற – நற் 144/4
பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை
அவிர் அறல் ஒழுகும் விரை செலல் கான்யாற்று – நற் 144/6,7
ஏதிலாளன் கவலை கவற்ற – நற் 216/8
வில் மூசு கவலை விலங்கிய – நற் 224/10
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/5
ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள் – நற் 325/6
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை
அழல் போல் செவிய சேவல் ஆட்டி – நற் 352/3,4
அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய – நற் 352/9
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் – நற் 387/5
கவலை மாக்கட்டு இ பேதை ஊரே – குறு 159/7
கவலை யாத்த அவல நீள் இடை – குறு 224/1
கவலை கெண்டிய அகல் வாய் சிறு குழி – குறு 233/1
செல் ஆற்று கவலை பல் இயம் கறங்க – குறு 263/2
கல் அதர் கவலை செல்லின் மெல் இயல் – ஐங் 304/3
கவலை அரும் சுரம் போயினர் – ஐங் 320/4
வெம் சுர கவலை நீந்தி – ஐங் 323/3
பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அரும் கவலை
சிறு கண் யானை உறு பகை நினையாது – ஐங் 362/1,2
கவலை வெள் நரி கூஉம் முறை பயிற்றி – பதி 22/35
கவலை கவற்றும் குராலம் பறந்தலை – பதி 44/19
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற – பதி 67/11
உவலை கூரா கவலை இல் நெஞ்சின் – பதி 85/11
கவலை கொள் நெஞ்சினேன் கலுழ் தர கடல் நோக்கி – கலி 134/13
அரும் சுர கவலை நீந்தி என்றும் – அகம் 53/12
வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி – அகம் 72/16,17
கல் அதர் கவலை போகின் சீறூர் – அகம் 77/12
குன்று சேர் கவலை இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 87/10
சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என – அகம் 109/9
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை
நன்னர் ஆய் கவின் தொலைய சேய் நாட்டு – அகம் 115/15,16
வெருவரு கவலை ஆங்கண் அருள்வர – அகம் 117/5
வருநர் பார்க்கும் வெருவரு கவலை
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் – அகம் 127/16,17
நெறி படு கவலை நிரம்பா நீள் இடை – அகம் 147/8
கவலை காதலர் இறந்தனர் என நனி – அகம் 159/11
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை
படு முடை நசைஇய வாழ்க்கை செம் செவி – அகம் 161/4,5
கான் உயர் மருங்கில் கவலை அல்லது – அகம் 193/1
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள – அகம் 207/7,8
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார் – அகம் 257/13
உவலை சூடிய தலையர் கவலை
ஆர்த்து உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் யாவதும் – அகம் 291/13,14
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம் – அகம் 299/9
பைம் நிணம் கவரும் படு பிண கவலை
சென்றோர் செல் புறத்து இரங்கார் கொன்றோர் – அகம் 327/16,17
வெண் பரல் இமைக்கும் கண் பறி கவலை
கள்ளி நீழல் கதறு வதிய – அகம் 337/16,17
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் – அகம் 359/8
கல்லா இளையர் கலித்த கவலை
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும் – அகம் 375/5,6
வில் சினம் தணிந்த வெருவரு கவலை
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை – அகம் 381/8,9
உன்ன மரத்த துன் அரும் கவலை
நின் நசை வேட்கையின் இரவலர் வருவர் அது – புறம் 3/23,24
கவலை நெஞ்சத்து அவலம் தீர – புறம் 174/22
உள் ஆற்று கவலை புள்ளி நீழல் – புறம் 219/1
கொல்லி வாங்கிய குன்றவர் கொடி நெடும் கவலை
கல்லி வாங்கிய குழிகளை நிறைப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 13/3,4
கவலை_வேலை எனும் கரை கண்டிலா – கம்.யுத்1:9 58/2
கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற – கம்.யுத்2:16 10/3
காவல விடுதி இன்று இ கையறு கவலை நொய்தின் – கம்.யுத்2:16 38/4

மேல்


கவலை_வேலை (1)

கவலை_வேலை எனும் கரை கண்டிலா – கம்.யுத்1:9 58/2

மேல்


கவலைத்தாய் (1)

கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம் – கலி 150/11

மேல்


கவலைத்து (1)

கவலைத்து என்ப அவர் தேர் சென்ற ஆறே – குறு 12/4

மேல்


கவலைய (10)

அரும் சுர கவலைய என்னாய் நெடும் சேண் – நற் 105/6
கவை மரம் கடுக்கும் கவலைய மருப்பின் – பதி 74/9
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் – அகம் 35/10
கல் நெடும் கவலைய கானம் நீந்தி – அகம் 245/19
ஊறு படு கவலைய ஆறு பல நீந்தி – அகம் 247/10
வேறு_வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி – அகம் 249/17
வேறு பல் கவலைய வெருவரு வியன் காட்டு – அகம் 263/5
கண் பொரி கவலைய கானத்து ஆங்கண் – அகம் 343/9
புன் மூசு கவலைய முள் மிடை வேலி – புறம் 116/4

மேல்


கவலையால் (1)

கவலையால் காமனும் படை விடு வனப்பினோடு – கலி 108/4

மேல்


கவலையின் (1)

கல்லுவென் மலையேனும் கவலையின் முதல் யாவும் – கம்.அயோ:8 38/1

மேல்


கவவ (1)

இன் நகை இளையோள் கவவ
மன்னுக பெரும நின் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 314/21,22

மேல்


கவவவும் (1)

நாளும் நாள் உடன் கவவவும் தோளே – நற் 332/3

மேல்


கவவி (2)

பிரிந்து உறல் அறியா விருந்து கவவி
நம் போல் நயவர புணர்ந்தன – ஐங் 419/2,3
கண் நிலா நீர் மல்க கவவி நாம் விடுத்த-கால் – கலி 35/11

மேல்


கவவியார்க்கு (1)

கண்ணும் நுதலும் கவுளும் கவவியார்க்கு
ஒண்மை எதிரிய அம் கையும் தண் என – கலி 83/17,18

மேல்


கவவின் (3)

வீங்கு உவர் கவவின் நீங்கல் செல்லேம் – நற் 52/5
ஆரா கவவின் ஒருத்தி வந்து அல்கல் தன் – கலி 90/10
அரி மதர் உண்கண்ணார் ஆரா கவவின்
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் – கலி 91/13,14

மேல்


கவவினளே (1)

ஐயம் இன்றி கடும் கவவினளே – நற் 297/11

மேல்


கவவு (12)

கரும் காக்கை கவவு முனையின் – பொரு 184
மாய பொய் பல கூட்டி கவவு கரந்து – மது 570
நயந்த காதலர் கவவு பிணி துஞ்சி – மது 663
கவவு கொள் இன் குரல் கேள்-தொறும் – நற் 212/9
கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை – நற் 350/7
கவவு கடும்-குரையள் காமர் வனப்பினள் – குறு 132/1
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி – ஐங் 360/3
கவவு கை விட பெறும் பொருள் திறத்து – கலி 14/18
காதலர் புணர்ந்தவர் கவவு கை நெகிழாது – கலி 33/7
கவவு இன்புறாமை கழிக வள வயல் – அகம் 13/17
கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை – அகம் 26/17
கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து – அகம் 361/6

மேல்


கவவுற (1)

கரவு_இல் இன் உயிர் துறந்தனர் கவவுற தழுவி – கம்.யுத்2:15 235/4

மேல்


கவவொடு (1)

கவவொடு பிடித்த வகை அமை மோதகம் – மது 626

மேல்


கவழ (1)

கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில் – பரி 19/91

மேல்


கவழம் (2)

கரும்பு கவழம் மடுப்பார் நிரந்து – பரி 19/34
கவழம் அறியா நின் கை புனை வேழம் – கலி 80/6

மேல்


கவள (2)

கவள யானை அன்னாற்கு அந்த கடி நறும் கமல – கம்.கிட்:1 17/1
கவள யானையின் ஓடையின் காந்தவே – கம்.சுந்:6 29/4

மேல்


கவளம் (13)

நெடும் கை யானை நெய் மிதி கவளம்
கடும் சூல் மந்தி கவரும் காவில் – பெரும் 394,395
கல்லா இளைஞர் கவளம் கைப்ப – முல் 36
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர் – மது 659
பொன் புரை கவளம் புறந்தருபு ஊட்டும் – நற் 202/6
முனி உடை கவளம் போல நனி பெரிது – நற் 360/9
கயம் நாடு யானை கவளம் மாந்தும் – குறு 170/3
நலம் கவளம் கொள்ளும் நகை முக வேழத்தை – கலி 97/20
கான யானை கவளம் கொள்ளும் – அகம் 157/8
எரி மருள் கவளம் மாந்தி களிறு தன் – அகம் 349/11
கோட்டு இடை வைத்த கவளம் போல – புறம் 101/7
களிறு மென்று இட்ட கவளம் போல – புறம் 114/3
காய் நெல் அறுத்து கவளம் கொளினே – புறம் 184/1
காய் நெல் கவளம் தீற்றி காவு-தொறும் – புறம் 337/14

மேல்


கவளமும் (1)

தேன் தளிர்த்த கவளமும் செம் கதிர் – கம்.அயோ:14 15/2

மேல்


கவளமொடு (1)

நெல் உடை கவளமொடு நெய்ம்மிதி பெறாஅ – புறம் 44/2

மேல்


கவற்சி (1)

கள்ளம் ஆர் மகளிர் சோர நேமிப்புள் கவற்சி நீங்க – கம்.யுத்1:9 88/2

மேல்


கவற்சியோ (1)

காலம் நீளிது காரும் மாரியும் வந்தது என்ற கவற்சியோ
நீல மேனி அரக்கர் வீரம் நினைந்து அழுங்கிய நீர்மையோ – கம்.கிட்:10 64/1,2

மேல்


கவற்ற (4)

பேதை நெஞ்சம் கவலை கவற்ற
ஈங்கு ஆகின்றால் தோழி பகு வாய் – நற் 144/4,5
ஏதிலாளன் கவலை கவற்ற
ஒரு முலை அறுத்த திருமாவுண்ணி – நற் 216/8,9
உரு இல் பேய்_மகள் கவலை கவற்ற
நாடு உடன் நடுங்க பல் செரு கொன்று – பதி 67/11,12
வரை புயத்தினிடை கிடந்த பேர் ஆசை மனம் கவற்ற ஆற்றாள் ஆகி – கம்.ஆரண்:10 1/2

மேல்


கவற்றுதல் (1)

கண்பால் உறும் மாயை கவற்றுதல் கற்ற நம்மை – கம்.ஆரண்:10 150/3

மேல்


கவற்றும் (1)

கவலை கவற்றும் குராலம் பறந்தலை – பதி 44/19

மேல்


கவறு (2)

கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு – நற் 243/5
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4

மேல்


கவன்றனனால் (1)

காணா மனம் நொந்து கவன்றனனால்
ஆண் நாதனை அந்தணர் நாயகனை – கம்.ஆரண்:2 25/1,2

மேல்


கவன்று (1)

கறுத்தல் இல் சிந்தையாள் கவன்று கூறினாள் – கம்.சுந்:12 29/4

மேல்


கவன (3)

கவன மா குரங்கின் செயல் காண்டியோ – கம்.கிட்:13 5/4
கட்டுறு கவன மா ஓர் ஆயிரம் கடிதின் வந்து – கம்.யுத்2:16 48/1
கய் எலாம் வலியும் ஓய்ந்த கவன மா காலும் ஓய்ந்த – கம்.யுத்2:16 49/3

மேல்


கவனம் (3)

கவனம் ஒன்று இலான் கால் கடா என – கம்.கிட்:3 65/3
கவனம் மாண்டவர் என கருத்திலார் என – கம்.கிட்:16 19/3
கவனம் உறு கரணம் இடுவர் கழுது இனமும் – கம்.யுத்3:31 164/3

மேல்


கவாற்கு (1)

கரும்பையும் கடந்த சொல்லாள் கவாற்கு இது கருது கண்டாய் – கம்.கிட்:13 36/4

மேல்


கவான் (2)

கவான் அரசு அன்னமும் பெடையும் காண்டலின் – கம்.கிட்:1 3/2
வாயிலில் மணி கவான் மேல் வயிர வாள் உகிரின் வாயின் – கம்.யுத்1:3 153/2

மேல்


கவானின் (1)

கட்ட தோள் கானம் சுற்ற கழல் ஒன்று கவானின் தோன்ற – கம்.யுத்2:17 8/2

மேல்


கவாஅன் (33)

வானம் வாய்த்த வளம் மலை கவாஅன்
கான மஞ்ஞைக்கு கலிங்கம் நல்கிய – சிறு 84,85
மழை ஆடு சிமைய மால் வரை கவாஅன்
வரை ஆடு வருடை தோற்றம் போல – பட் 138,139
மாயோன் அன்ன மால் வரை கவாஅன்
வாலியோன் அன்ன வயங்கு வெள் அருவி – நற் 32/1,2
என்றூழ் நீடிய குன்றத்து கவாஅன்
ஓய் பசி செந்நாய் உயங்கு மரை தொலைச்சி – நற் 43/2,3
வான் உற நிவந்த பெரு மலை கவாஅன்
ஆர் கலி வானம் தலைஇ நடுநாள் – நற் 53/4,5
வறன் பொருந்து குன்றத்து உச்சி கவாஅன்
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி – நற் 92/4,5
வேனில் குன்றத்து வெம் வரை கவாஅன்
நிலம் செல செல்லா கயம் தலை குழவி – நற் 171/2,3
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன்
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 257/4,5
கொழும் சுளை பலவின் பயம் கெழு கவாஅன்
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் – நற் 326/1,2
சேண் உற தோன்றும் குன்றத்து கவாஅன்
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி – நற் 357/4,5
விண் தொட நிவந்த விலங்கு மலை கவாஅன்
கரும்பு நடு பாத்தி அன்ன – குறு 262/6,7
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே – குறு 353/2
வேனில் குன்றத்து வெம் அறை கவாஅன்
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும் – குறு 396/5,6
குன்ற நாடன் குன்றத்து கவாஅன்
பைம் சுனை பூத்த பகு வாய் குவளையும் – ஐங் 299/1,2
வான் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன்
துளங்கு நடை மரையா வலம்பட தொலைச்சி – அகம் 3/6,7
உதிர்வன படூஉம் கதிர் தெறு கவாஅன்
மாய்த்த போல மழுகு நுனை தோற்றி – அகம் 5/11,12
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன்
ஈர் உயிர் பிணவின் வயவு பசி களைஇய – அகம் 72/11,12
பனி வரை நிவந்த பயம் கெழு கவாஅன்
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த – அகம் 98/1,2
கறங்கு வெள் அருவி பிறங்கு மலை கவாஅன்
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி – அகம் 118/1,2
திண் தேர் செழியன் பொருப்பின் கவாஅன்
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும் – அகம் 137/14,15
மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன்
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 143/13,14
நேர்_கொள் நெடு வரை கவாஅன்
சூர் அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/24,25
விண் பொரு நெடு வரை கவாஅன்
பொன் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 173/17,18
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன்
வெண் தேர் ஓடும் கடம் காய் மருங்கில் – அகம் 179/1,2
களிறு அதர்ப்படுத்த கல் உயர் கவாஅன்
வெம் வரை அத்தம் சுட்டி பையென – அகம் 189/6,7
வயலை அம் பிணையல் வார்ந்த கவாஅன்
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு – அகம் 189/8,9
கவிரம் பெயரிய உரு கெழு கவாஅன்
ஏர் மலர் நிறை சுனை உறையும் – அகம் 198/15,16
வான் புகு தலைய குன்றத்து கவாஅன்
பெரும் கை எண்கின் பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 201/15,16
வயங்கு வெள் அருவிய குன்றத்து கவாஅன்
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப – அகம் 202/1,2
அணங்கு உடை உயர் நிலை பொருப்பின் கவாஅன்
சினை ஒண் காந்தள் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 338/6,7
ஏழில் குன்றத்து கவாஅன் கேழ் கொள – அகம் 349/9
நெல்லி நீடிய கல் அறை கவாஅன்
அத்த ஆலத்து அலந்தலை நெடு வீழ் – அகம் 385/8,9
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன்
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து – புறம் 151/2,3

மேல்


கவி (86)

வைகல்_வைகல் கை கவி பருகி – பொரு 158
புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில் – பெரும் 225
காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன – பட் 153
காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின் – பட் 167
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை – மலை 399
காந்தள் வள் இதழ் கவி குளம்பு அறுப்ப – நற் 161/7
கவி குளம்பு பொருத கல் மிசை சிறு நெறி – நற் 185/5
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை – நற் 325/1
பிரியா கவி கை புலையன் தன் யாழின் – கலி 95/10
பலர் மேம் தோன்றிய கவி கை வள்ளல் – அகம் 142/3
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/4
பார்வல் இருக்கை கவி கண் நோக்கின் – புறம் 3/19
கணை பொருது கவி வண் கையால் – புறம் 7/3
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/5
கவி கை மள்ளன் கைப்பட்டோரே – புறம் 81/5
இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள் – புறம் 102/6
கவி செம் தாழி குவி புறத்து இருந்த – புறம் 238/1
கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும் – புறம் 337/2
கரவு இல்லா கவி வண் கையான் – புறம் 377/8
தெய்வ மா கவி மாட்சி தெரிக்கவே – கம்.பால:0 7/4
இறையும் ஞானம் இலாத என் புன் கவி
முறையின் நூல் உணர்ந்தாரும் முனிவரோ – கம்.பால:0 9/3,4
நிலை உடை கவி நீத்தம் அ நீத்தமே – கம்.பால:1 9/4
தீம் கவி செவிகள் ஆர தேவரும் பருக செய்தான் – கம்.பால:2 1/2
பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி – கம்.பால:3 13/2
தென் உண் தேனின் தீம் சுவை செம் சொல் கவி இன்பம் – கம்.பால:10 23/2
கவி அமை கீர்த்தி அ காளை நாளையே – கம்.அயோ:2 34/1
கவி என கிடந்த கோதாவரியினை வீரர் கண்டார் – கம்.ஆரண்:5 1/4
நொய்தின் ஏறினர் அதனின் நோன்மை சால் கவி அரசு – கம்.கிட்:2 1/2
எ வழி இருந்தான் சொன்ன கவி குலத்து அரசன் யாங்கள் – கம்.கிட்:2 20/1
வில்லினாய் இவனை போலாம் கவி குல குரிசில் வீரன் – கம்.கிட்:2 34/3
கவி குலத்து அரசு அன்ன கட்டுரை கருத்தில் கொண்டான் – கம்.கிட்:7 124/1
பொறிப்ப_அரும் துன்பம் முன்னா கவி குலத்து அரசன் போனான் – கம்.கிட்:9 25/4
காண்டியால் உன்முன் வந்த கவி குல கோனொடு என்றான் – கம்.கிட்:11 66/4
வண்ண வில் கரத்தான் முன்னர் கவி குலத்து அரசன் வந்தான் – கம்.கிட்:11 101/4
இரு என கவி குலத்து அரசன் ஏவலும் – கம்.கிட்:11 106/2
நண்ணிய கவி குலத்து அரசன் நாள்-தொறும் – கம்.கிட்:11 124/3
உசநவ பெயர் கவி உதித்த பேர் – கம்.கிட்:15 16/3
கண்டு வரும் என்று இருக்கும் காகுத்தன் கவி_குல_கோன் – கம்.சுந்:2 225/1
காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் – கம்.சுந்:4 29/3
தீர்த்தனும் கவி_குலத்து இறையும் தேவி நின் – கம்.சுந்:5 71/1
சய கவி பெரும் படை தலைவர் தாள்களால் – கம்.யுத்1:8 10/1
கறங்கு என திரியும் வேக கவி குலம் கையின் வாங்கி – கம்.யுத்1:8 20/1
கள்ளினை நிறைய மாந்தி கவி என களித்த மீன்கள் – கம்.யுத்1:8 24/4
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி
கரை பரப்பும் கடல் பரப்பு ஆனதால் – கம்.யுத்1:8 64/3,4
கான வாழ்க்கை கவி குல நாதனும் – கம்.யுத்1:8 70/2
இரும் கவி கொள் சேனை மணி ஆரம் இடறி தன் – கம்.யுத்1:9 6/1
சொல்லுதிர் மகர வேலை கவி குல வீரர் தூர்த்து – கம்.யுத்1:9 33/2
அந்தரம் உணர்தல் தேற்றார் அரும் கவி புலவர் அம்மா – கம்.யுத்1:10 7/4
கார் கடல் புறத்தது ஆக கவி கடல் வளைந்த காட்சி – கம்.யுத்1:13 27/3
காலும் வாலும் துமிந்த கவி_குலம் – கம்.யுத்2:15 57/4
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் – கம்.யுத்2:15 128/2
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் – கம்.யுத்2:15 129/3
கனி உடை மரங்கள் ஆக கவி குலம் கடக்கும் காண்டி – கம்.யுத்2:16 39/2
அரற்றின கவி குலம் அரக்கர் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்2:16 264/4
உக்கனன் கவி அரசு என்னும் உண்மையும் – கம்.யுத்2:16 290/2
திறம் திறம் ஆக நின்ற கவி பெரும் கடலை சிந்தி – கம்.யுத்2:17 75/3
கடித்தன கவி குலம் கால்கள் மேற்பட – கம்.யுத்2:18 91/3
அடைந்தன கவி குலம் எற்ற அற்றன – கம்.யுத்2:18 92/1
விரவின கவி குலம் வீச விம்மலால் – கம்.யுத்2:18 94/3
தட வரை கவி குல தலைவர் தாங்கின – கம்.யுத்2:18 95/1
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் – கம்.யுத்2:18 97/1
வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல் – கம்.யுத்2:19 44/1
சுற்றும் வந்து கவி வீரர் வீசிய சுடர் தடம் கல் வரை தொல் மரம் – கம்.யுத்2:19 63/1
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால் – கம்.யுத்2:19 68/3
கருமத்தின் நின்ற கவி சேனை வெள்ளம் மலர்-மேல் அ வள்ளல் கடை நாள் – கம்.யுத்2:19 265/3
ஆண்தகை கவி_குல வீரர் ஆக்கையை – கம்.யுத்3:20 40/1
கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ – கம்.யுத்3:20 41/4
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி
தோல் பிடித்து அரக்கரை எறியும் சூர் முசு – கம்.யுத்3:20 43/2,3
முற்படு கவி_குலம் முடுக வீசிய – கம்.யுத்3:20 44/1
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர – கம்.யுத்3:20 51/1
சீறும் கவி சேனை சிதைக்கும் எனா – கம்.யுத்3:20 98/3
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி – கம்.யுத்3:21 13/3
சங்கத்தின் முழக்கம் கேட்ட கவி பெரும் தானை யானை – கம்.யுத்3:22 13/1
வெருக்கொள பெரும் கவி படை குலைந்தது விலங்கி – கம்.யுத்3:22 164/4
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் – கம்.யுத்3:22 179/1
பன்னும் கவி சேனை படிந்துளதால் – கம்.யுத்3:27 24/2
புக்கது கவி பெரும் சேனை போர் கடல் – கம்.யுத்3:27 58/4
கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல் – கம்.யுத்3:27 112/3
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் – கம்.யுத்3:27 156/4
அறு கால் வய கவி வீரரும் அரி என்பதை அறிந்தார் – கம்.யுத்3:27 160/4
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் – கம்.யுத்3:28 19/1
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும் – கம்.யுத்3:28 20/1
சீல செய்கையும் கவி பெரும் சேனையும் தெரிக்கில் – கம்.யுத்3:30 45/4
விழுந்து கவி சேனை இடு பூசல் மிக விண்ணோர் – கம்.யுத்4:36 1/2
கழிந்தது கவி குலம் இராமன் காணவே – கம்.யுத்4:37 59/4
காற்றினுக்கு அரசன் பால் கவி_குலத்தினுள் – கம்.யுத்4:41 97/1

மேல்


கவி_குல (4)

வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல் – கம்.யுத்2:19 44/1
ஆண்தகை கவி_குல வீரர் ஆக்கையை – கம்.யுத்3:20 40/1
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர – கம்.யுத்3:20 51/1
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் – கம்.யுத்3:22 179/1

மேல்


கவி_குல_கோன் (1)

கண்டு வரும் என்று இருக்கும் காகுத்தன் கவி_குல_கோன்
கொண்டு வரும் என்று இருக்கும் யான் இழைத்த கோள் இது வால் – கம்.சுந்:2 225/1,2

மேல்


கவி_குலத்தினுள் (1)

காற்றினுக்கு அரசன் பால் கவி_குலத்தினுள்
நோற்றனள் வயிற்றின் வந்து உதித்து நும் முனாற்கு – கம்.யுத்4:41 97/1,2

மேல்


கவி_குலத்து (2)

தீர்த்தனும் கவி_குலத்து இறையும் தேவி நின் – கம்.சுந்:5 71/1
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் – கம்.யுத்2:15 128/2

மேல்


கவி_குலம் (5)

காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் – கம்.சுந்:4 29/3
காலும் வாலும் துமிந்த கவி_குலம் – கம்.யுத்2:15 57/4
கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ – கம்.யுத்3:20 41/4
முற்படு கவி_குலம் முடுக வீசிய – கம்.யுத்3:20 44/1
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி – கம்.யுத்3:21 13/3

மேல்


கவி_குலமும் (2)

கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும்
குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும் – கம்.யுத்3:28 19/1,2
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும்
வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் – கம்.யுத்3:28 20/1,2

மேல்


கவிக்க (1)

பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற – கம்.யுத்4:42 16/2

மேல்


கவிக்கு (4)

துறை அடுத்த விருத்த தொகை கவிக்கு
உறை அடுத்த செவிகளுக்கு ஓதில் யாழ் – கம்.பால:0 6/1,2
கவிக்கு நாயகன் அனையவன் உறையுளை கடந்தான் – கம்.சுந்:2 130/4
நளன் வருக என்றனன் கவிக்கு நாயகன் – கம்.யுத்1:8 1/4
ஞாலமும் காட்டிய கவிக்கு நாள் அறா – கம்.யுத்4:40 43/3

மேல்


கவிக்கும் (2)

அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி – புறம் 228/12
கவிக்கும் என்று உரைக்கவே களித்ததால் அது – கம்.அயோ:12 23/3

மேல்


கவிகள் (14)

கவிகள் தம் மனை என கனக ராசியும் – கம்.கிட்:14 33/2
அரும் துணை கவிகள் ஆம் அளவு_இல் சேனையும் – கம்.கிட்:16 2/3
கவிகள் ஆகுவார் காண்குவார் மெய்ப்பொருள் காலால் – கம்.யுத்1:3 32/3
கலக்கிய அரக்கன் வில்லின் கல்வியும் கவிகள் உற்ற – கம்.யுத்2:15 141/1
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் – கம்.யுத்2:16 169/3
எய்தனர் நிருதர் கல்லால் எறிந்தனர் கவிகள் ஏந்தி – கம்.யுத்2:16 170/1
ஆக்கினார் கவிகள் தம் குழுவை ஆர்ப்பினார் – கம்.யுத்2:18 125/4
வேகமா கவிகள் வீசும் வெற்பு_இனம் விழுவ மேன்மேல் – கம்.யுத்2:18 215/1
பொரு முறை மயங்கி சுற்றும் இரியலின் கவிகள் போன – கம்.யுத்3:21 24/4
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் – கம்.யுத்3:21 25/3
பொன்றின கரிகளும் கவிகள் போக்கின – கம்.யுத்3:27 66/3
வீரன் வெம் கணையொடும் கவிகள் வீசிய – கம்.யுத்3:27 68/1
இறந்தன கவிகள் எல்லாம் எழுந்தன இமையோர் ஏத்த – கம்.யுத்3:28 58/4
இரிந்த வான் கவிகள் எல்லாம் இமையவர் இரதம் ஈந்தார் – கம்.யுத்4:37 4/1

மேல்


கவிகளும் (1)

தீர்த்தனும் கவிகளும் செறிந்து நம் பகை – கம்.கிட்:10 18/1

மேல்


கவிகளே (1)

கற்களோடும் உருண்ட கவிகளே – கம்.யுத்2:15 22/4

மேல்


கவிகளை (1)

வெற்பு_இனங்களை நுறுக்கின கவிகளை வீழ்த்த – கம்.யுத்3:22 106/4

மேல்


கவிகளொடு (1)

தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர் – கம்.யுத்3:28 22/2

மேல்


கவிகை (10)

ஆனாது ஈயும் கவிகை வண்மை – புறம் 54/7
தா_இல் வெண் கவிகை செங்கோல் சனகனை இனிது நோக்கி – கம்.பால:22 1/3
சந்திரர் கோடி என்ன தரள வெண் கவிகை ஓங்க – கம்.அயோ:3 76/1
பல் பகல் நிழற்றும் நின் கவிகை பாய் நிழல் – கம்.அயோ:11 51/1
பொதி பல கவிகை மீன் பூத்தது ஆகிலும் – கம்.அயோ:12 35/3
கொடி தழை கவிகை வான் தொங்கல் குஞ்சரம் – கம்.ஆரண்:7 47/1
கார் இயல் கருணை அன்ன கண் அகன் கவிகை மன்னன் – கம்.கிட்:2 26/4
துன்னின சிவிகை வெண் கவிகை சுற்றின – கம்.கிட்:11 121/4
வட்ட வெண் கவிகை ஓங்க சாமரை மருங்கு வீச – கம்.யுத்2:17 8/3
சந்திர கவிகை ஓங்கும் தயரத_ராமன் தாம – கம்.யுத்4:42 11/3

மேல்


கவிகையான் (1)

காரும் ஒத்தனன் முத்தின் கவிகையான் – கம்.யுத்2:15 98/4

மேல்


கவிகையின் (1)

கவிகையின் நீழல் கற்பின் அருந்ததி கணவன் வெள்ளை – கம்.பால:14 70/3

மேல்


கவிகையும் (1)

பிச்சமும் கவிகையும் பெய்யும் இன் நிழல் – கம்.அயோ:1 25/2

மேல்


கவிஞர் (4)

வவ்விய கவிஞர் அனைவரும் வடநூல் முனிவரும் புகழ்ந்தது வரம்பு_இல் – கம்.பால:3 1/2
கற்பகம் அனைய அ கவிஞர் நாட்டிய – கம்.கிட்:1 5/3
நல் இயல் நவை அறு கவிஞர் நா வரும் – கம்.யுத்2:15 114/3
நல் இயல் கவிஞர் நாவில் பொருள் குறித்து அமர்ந்த நாம – கம்.யுத்2:16 22/1

மேல்


கவிஞர்க்கு (1)

உத்தம கவிஞர்க்கு ஒன்று உணர்த்துவென் – கம்.பால:0 5/2

மேல்


கவிஞரின் (1)

கவிஞரின் அறிவு மிக்கோய் காலன் வாய் களிக்கின்றேம்-பால் – கம்.யுத்2:16 126/3

மேல்


கவிஞரை (1)

இரதம் ஈட்டுறும் கவிஞரை பொருவின தேனீ – கம்.கிட்:10 37/4

மேல்


கவிஞன் (1)

ஆற்றல் நல் நெடும் கவிஞன் ஓர் அங்கதம் உரைப்ப – கம்.யுத்2:15 248/3

மேல்


கவித்த (5)

அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/16
ஆதி வானம் கவித்த அவனி வாழ் – கம்.பால:21 48/3
வாசவன் மணி முடி கவித்த மண்டபம் – கம்.சுந்:2 120/2
இளையவன் கவித்த மோலி என்னையும் கவித்தி என்றான் – கம்.யுத்1:4 142/4
இந்திரன் கவித்த மௌலி இமையவர் இறைஞ்சி ஏத்த – கம்.யுத்2:17 52/1

மேல்


கவித்தற்கு (1)

நன்று சித்திர நளிர் முடி கவித்தற்கு நல்லோய் – கம்.அயோ:1 72/3

மேல்


கவித்தனன் (1)

மழை குன்றம் அனையான் மௌலி கவித்தனன் வரும் என்று என்று – கம்.அயோ:4 1/3

மேல்


கவித்தான்-அரோ (1)

கையினால் மகுடம் கவித்தான்-அரோ – கம்.யுத்4:39 6/4

மேல்


கவித்தி (1)

இளையவன் கவித்த மோலி என்னையும் கவித்தி என்றான் – கம்.யுத்1:4 142/4

மேல்


கவித்து (8)

தூக்கு இலி தூற்றும் பழி என கை கவித்து
போக்கும்-கால் போக்கு நினைந்து இருக்கும் மற்று நாம் – கலி 63/2,3
தொழுதனென் எழுவேன் கை கவித்து இரீஇ – புறம் 150/8
யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து
இரும் கடல் உடுத்த இ வையகத்து அரும் திறல் – புறம் 201/16,17
கணத்திடை விசும்பினை கவித்து தூர்த்தலால் – கம்.பால:8 42/2
கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா – கம்.சுந்:2 130/2
கவித்து மால் இரும் கரும் கடல் இருந்தது கடுப்ப – கம்.சுந்:12 41/4
காவலன் கண் எதிர் அவனை கை கவித்து
யாவது உண்டு இனி நமக்கு என்ன சொல்லினான் – கம்.யுத்1:2 38/1,2
போக்கூடு கவித்து இரு கண் செவியூடும் புகை உயிர்க்கும் – கம்.யுத்2:16 355/3

மேல்


கவிதல் (1)

இரப்போர்க்கு கவிதல் அல்லதை இரைஇய – பதி 52/11

மேல்


கவிதை (2)

நாவின் புனைந்த நன் கவிதை மாறாமை – பரி 6/8
ஏழ் உயர் மதமா அன்ன இலக்குவன் கவிதை ஏந்த – கம்.யுத்4:42 2/2

மேல்


கவிந்து (1)

கவிந்து நிலம் சேர அட்டதை – புறம் 77/12

மேல்


கவிப்ப (1)

மா இரும் தாழி கவிப்ப
தா இன்று கழிக என் கொள்ளா கூற்றே – நற் 271/11,12

மேல்


கவிப்பானும் (1)

கவிப்பானும் நின்றேன் இது காக்குநர் கா-மின் என்றான் – கம்.அயோ:4 117/4

மேல்


கவிய (1)

அரும் கரை கவிய குத்தி குழி கொன்று – பட் 223

மேல்


கவியா (3)

கல்லென் சுற்றம் கை கவியா குறுகி – நற் 57/4
தாழ் இரும் கூந்தல் என் தோழியை கை கவியா
சாயல் இன் மார்பன் சிறுபுறம் சார்தர – கலி 42/29,30
கை கவியா சென்று கண் புதையா குறுகி – அகம் 9/21

மேல்


கவியால் (1)

தொடுக்குறு கவியால் மற்றை துழனியை இறுதி தோன்ற – கம்.யுத்4:42 12/3

மேல்


கவியின் (26)

கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை – கம்.பால:14 78/3
மேய மைந்தரும் கவியின் வேந்தனும் – கம்.கிட்:3 33/2
மறந்திலன் கவியின் வேந்தன் வய படை வருவிப்பாரை – கம்.கிட்:11 64/1
வந்தனை விளம்புதி கவியின் மன்னனை – கம்.சுந்:5 38/2
வருகின்ற கவியின் வேந்தை மயிந்தனுக்கு இளைய வள்ளல் – கம்.யுத்1:4 119/1
காந்தும் வாளியின் கரன் முதல் வீரரும் கவியின்
வேந்தும் என்று இவர் விளிந்தவா கேட்டு அன்று அ இலங்கை – கம்.யுத்1:5 68/1,2
பேர்வுறு கவியின் சேனை பெரும் கடல் வெள்ளம் தன்னுள் – கம்.யுத்1:9 24/1
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல் – கம்.யுத்2:15 19/2
மின் பொழி எயிறு உடை கவியின் வெள்ளமும் – கம்.யுத்2:15 119/2
கனை கடல் கவியின் தானை கடலினை வளைந்து கட்டி – கம்.யுத்2:16 167/2
வீற்று வீற்று ஆகி ஓடி விழுதலும் கவியின் வெள்ளம் – கம்.யுத்2:16 183/2
பறந்தலை அதனின் வந்த பல் பெரும் கவியின் பண்ணை – கம்.யுத்2:16 202/1
வேல் பட புரண்டனர் கவியின் வீரரே – கம்.யுத்2:18 93/4
வால் பிடித்து ஒழுகின கவியின் மாலையே – கம்.யுத்2:18 98/4
சாய்ந்தது தகை பெரும் கவியின் தானையே – கம்.யுத்2:18 99/4
கடுத்தனர் கடுத்த பின்னும் காத்தனர் கவியின் வீரர் – கம்.யுத்2:19 53/4
திறம் தரு கவியின் சேனை செறி கழல் நிருதன் சீற – கம்.யுத்2:19 98/1
படம் படும் என படும் கவியின் கல் பல – கம்.யுத்3:20 38/4
மலையொடும் மரத்தொடும் கவியின் வல் நெடும் – கம்.யுத்3:20 39/3
அரகம் முந்தின நெடும் கவியின் ஆக்கையில் – கம்.யுத்3:20 42/3
கொன்றான் கவியின் குலம் ஆளுடையான் – கம்.யுத்3:20 87/4
செல்வன கவியின் சேனை அமர் தொழில் சிரமம் தீர்ந்த – கம்.யுத்3:21 10/4
தராதல வேந்தன் மைந்தர் சரத்தினும் கவியின் தானை – கம்.யுத்3:21 39/1
ஏத்து ஆடினர் இமையோர்களும் கவியின் குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 148/1
காக்குநர் இன்மை கண்ட கலக்கத்தால் கவியின் சேனை – கம்.யுத்3:31 59/1
ஆய பின் கவியின் வேந்தும் அளப்ப_அரும் தானையோடும் – கம்.யுத்4:32 51/1

மேல்


கவியினும் (1)

வழக்கினும் மதி கவியினும் மரபின் நாடி – கம்.ஆரண்:3 41/2

மேல்


கவியும் (2)

கல் மிசை கவியும் நாடற்கு என் – குறு 185/7
இரிந்தன கவியும் கூடி எடுத்தன எடுத்தலோடும் – கம்.யுத்2:19 60/3

மேல்


கவிர் (7)

கவிர் இதழ் அன்ன தூவி செ வாய் – குறு 103/2
கவிர் ததை சிலம்பில் துஞ்சும் கவரி – பதி 11/21
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் – பரி 22/29
கவிர் இதழ் அன்ன காண்பு இன் செ வாய் – அகம் 3/15
கதிர்த்த சென்னி கவிர் பூ அன்ன – அகம் 367/11
கவிர் பூ நெற்றி சேவலின் தணியும் – புறம் 326/6
கவிர் ஒளி செக்கர் கற்றை ஓதியா மழை உண் கண்ணா – கம்.சுந்:2 180/3

மேல்


கவிரம் (1)

கவிரம் பெயரிய உரு கெழு கவாஅன் – அகம் 198/15

மேல்


கவிழ் (6)

அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 59
கால் உறு துவைப்பின் கவிழ் கனைத்து இறைஞ்சி – மலை 117
களிறு உதைத்து ஆடிய கவிழ் கண் இடு நீறு – நற் 302/7
கவிழ் மயிர் எருத்தின் செந்நாய் ஏற்றை – ஐங் 397/1
கயிறு பிணிக்கொண்ட கவிழ் மணி மருங்கில் – புறம் 3/10
மாரி இரவின் மரம் கவிழ் பொழுதின் – புறம் 238/14

மேல்


கவிழ்ந்த (6)

கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் – மலை 577
கவிழ்ந்த புனலின் கயம் தண் கழுநீர் – பரி 7/23
கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை – அகம் 81/7
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை – அகம் 213/20
கவிழ்ந்த மண்டை மலர்க்குநர் யார் என – புறம் 103/3
ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை – புறம் 179/2

மேல்


கவிழ்ந்தன (1)

கவிழ்ந்தன மருப்பு – கலி 102/23

மேல்


கவிழ்ந்து (7)

அலர் எழ சென்றனர் ஆயினும் மலர் கவிழ்ந்து
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/6,7
கடல்_மரம் கவிழ்ந்து என கலங்கி உடன் வீழ்பு – நற் 30/8
குண்டு நீர் நெடும் சுனை நோக்கி கவிழ்ந்து தன் – நற் 151/10
கண்ணீர் துடையா கவிழ்ந்து நிலன் நோக்கி – கலி 144/4
களவு உடம்படுநரின் கவிழ்ந்து நிலம் கிளையா – அகம் 16/15
இரும் கண் குழிசி கவிழ்ந்து இழுது பறப்ப – புறம் 65/2
கார் மத கன வரை கவிழ்ந்து வீழ்வன – கம்.யுத்2:18 107/2

மேல்


கவிழவும் (1)

வெள்ளி நோன் படை கட்டிலொடு கவிழவும்
கனவின் அரியன காணா நனவில் – புறம் 41/10,11

மேல்


கவின் (149)

கை புனைந்து இயற்றா கவின் பெறு வனப்பின் – திரு 17
காடும் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும் – திரு 223
கரு வை வேய்ந்த கவின் குடி சீறூர் – பெரும் 191
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி – மது 275
கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து – மது 305
கால் என கடுக்கும் கவின் பெறு தேரும் – மது 388
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற புனைந்த – நெடு 57
நல் கவின் தொலையவும் நறும் தோள் நெகிழவும் – குறி 9
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி – குறி 104
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி – குறி 139
வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த – குறி 198
தீ தெறுவின் கவின் வாடி – பட் 10
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய – பட் 269
செய்யா பாவை வளர்ந்து கவின் முற்றி – மலை 125
தொல் கவின் தொலைய தோள் நலம் சாஅய – நற் 14/1
ஞெகிழ்ந்த கவின் நலம்-கொல்லோ மகிழ்ந்தோர் – நற் 35/10
கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை – நற் 56/3
நுதல் கவின் அழிக்கும் பசலையும் – நற் 73/10
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற கழாஅ – நற் 94/4
பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி – நற் 114/10
தளிர் கவின் எய்திய தண் நறும் பொதும்பில் – நற் 118/2
அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/10
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/7
மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும் – நற் 235/5
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய – நற் 251/7
பெரும் கவின் எய்திய அரும் காப்பினளே – நற் 253/9
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய – நற் 283/4
காடு கவின் பூத்து ஆயினும் நன்றும் – நற் 302/3
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 333/2
தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார – நற் 350/5
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய – நற் 358/11
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை – நற் 396/5
கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை – குறு 182/6
பூ சேர் அணையின் பெரும் கவின் தொலைந்த நின் – குறு 253/3
தொடி விளங்கு இறைய தோள் கவின் பெறீஇயர் – குறு 367/2
தொல் கவின் தொலைந்து தோள் நலம் சாஅய் – குறு 381/1
பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 30/4
கவின் பெறு சுடர்_நுதல் தந்தை ஊரே – ஐங் 94/5
கானல் ஞாழல் கவின் பெறும் தழையள் – ஐங் 191/3
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய – ஐங் 221/2
வன்பு உடை விறல் கவின் கொண்ட – ஐங் 226/4
பொன் போல் விறல் கவின் கொள்ளும் நின் நுதலே – ஐங் 229/4
பொன் போல் விறல் கவின் தொலைத்த – ஐங் 230/4
பெய்ம் மணல் முற்றம் கவின் பெற இயற்றி – ஐங் 248/1
ஆய் கவின் தொலைந்த நுதலும் நோக்கி – ஐங் 392/2
காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/3
மென் தோள் ஆய் கவின் மறைய – ஐங் 452/4
புதல் மிசை நறு மலர் கவின் பெற தொடரி நின் – ஐங் 463/1
கார் செய் கானம் கவின் பட கடைஇ – ஐங் 465/2
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து – ஐங் 484/2
தோள் கவின் எய்தின தொடி நிலை நின்றன – ஐங் 498/1
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின் – ஐங் 499/2
தொல் கவின் பெற்றன இவட்கே வெல் போர் – ஐங் 500/3
நாடு கவின் அழிய நாமம் தோற்றி – பதி 13/10
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து – பதி 23/13
சொல் பல நாட்டை தொல் கவின் அழித்த – பதி 43/10
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் – பதி 48/11
உரையின் உயர்ந்தன்று கவின்
போர் ஏற்றன்று நவின்று தகரம் – பரி 12/95,96
காந்தள் செறிந்த கவின்
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/35,36
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36
தீரமும் வையையும் சேர்கின்ற கண் கவின்
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/35,36
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் – கலி 2/28
கல்லென கவின் பெற்ற விழவு ஆற்றுப்படுத்த பின் – கலி 5/10
அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே – கலி 21/14
போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற – கலி 26/7
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் – கலி 26/10
தோடு உற தாழ்ந்து துறை_துறை கவின் பெற – கலி 28/4
கடும் புனல் கால் பட்டு கலுழ் தேறி கவின் பெற – கலி 31/1
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 33/2
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற – கலி 34/3
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி – கலி 34/10
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற – கலி 36/8
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் – கலி 38/12
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின்
தீராமல் காப்பது ஓர் திறன் உண்டேல் உரைத்தை காண் – கலி 38/12,13
மென் முலை ஆகம் கவின் பெற – கலி 40/33
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் – கலி 44/1
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை – கலி 45/19
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை – கலி 57/13
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் – கலி 58/3
களைநர் இல் நோய் செய்யும் கவின் அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/9
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
கொண்டு நீ மாறிய கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/9
வீ சேர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/17
கால் பொரு பூவின் கவின் வாட நுந்தை போல் – கலி 86/19
மத்திகை கண்ணுறை ஆக கவின் பெற்ற – கலி 96/12
வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை – கலி 99/16
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் கவின் பெறு பெண் நீர்மை – கலி 108/37
காரிகை பெற்ற தன் கவின் வாட கலுழ்பு ஆங்கே – கலி 124/7
காண் வர இயன்ற இ கவின் பெறு பனி துறை – கலி 127/14
கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி – கலி 128/12
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 131/4
கார் செய்தன்றே கவின் பெறு கானம் – அகம் 4/7
நீடு இதழ் தலைஇய கவின் பெறு நீலம் – அகம் 38/10
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் – அகம் 57/12
சென்று படு விறல் கவின் உள்ளி என்றும் – அகம் 75/14
கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை – அகம் 86/5
பாவை அன்ன பலர் ஆய் மாண் கவின்
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 98/12,13
நன்னர் ஆய் கவின் தொலைய சேய் நாட்டு – அகம் 115/16
கான யானை கவின் அழி குன்றம் – அகம் 123/4
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி – அகம் 132/2
தொல் கவின் தொலைந்தன நோகோ யானே – அகம் 137/16
காடு கவின் ஒழிய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 143/2
வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள – அகம் 145/4
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 147/12
காடு கவின் பெற்ற தண் பத பெரு வழி – அகம் 154/10
காடு கவின் எதிர கனை பெயல் பொழிதலின் – அகம் 164/4
காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை – அகம் 173/12
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் – அகம் 178/15
ஆலமுற்றம் கவின் பெற தைஇய – அகம் 181/17
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய – அகம் 185/2
கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/9
மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம் – அகம் 206/4
தோளும் தொல் கவின் தொலைந்தன நாளும் – அகம் 209/1
கானல் அம் பெரும் துறை கவின் பாராட்டி – அகம் 210/9
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால் – அகம் 212/3
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 213/9
பெரும் கவின் சிதைய நீங்கி ஆன்றோர் – அகம் 213/17
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை – அகம் 221/10
நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய – அகம் 242/15
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய – அகம் 255/17
இரும் கவின் இல்லா பெரும் புன் தாடி – அகம் 297/5
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த – அகம் 299/12
அணி கவின் வளர முயங்கி நெஞ்சம் – அகம் 313/2
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் – அகம் 325/10
இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன – அகம் 326/6
காடு கவின் பெறுக தோழி ஆடு வளிக்கு – அகம் 345/18
தோளும் தொல் கவின் தொலைய நாளும் – அகம் 347/1
வரைந்து தாம் பிணித்த தொல் கவின் தொலைய – அகம் 349/2
பிணை ஏர் நோக்கம் பெரும் கவின் கொளவே – அகம் 363/19
நீடு இணர் கொன்றை கவின் பெற காடு உடன் – அகம் 364/5
கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை – அகம் 374/15
கனி கவின் சிதைய வாங்கி கொண்டு தன் – அகம் 380/5
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/6
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/16
கண் ஒளிர்வரூஉம் கவின் சாபத்து – புறம் 7/4
களிறு மிக உடைய இ கவின் பெறு காடே – புறம் 131/4
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/6
பெரும் கவின் இழப்பது-கொல்லோ – புறம் 341/17
ஊர் கவின் இழப்பவும் வருவது-கொல்லோ – புறம் 354/7
கரும்பொடு செந்நெலும் கவின் கொண்டு ஓங்கிட – கம்.பால:5 44/2
கதிரவன் வேறு ஒரு கவின் கொண்டான் என – கம்.அயோ:2 38/2
காந்தளின் மலர் ஏறி பொலிவது கவின் ஆரும் – கம்.அயோ:9 5/2
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர் – கம்.ஆரண்:13 89/1
ஓவியமே என ஒளி கவின் குலாம் – கம்.கிட்:10 1/2
காசொடு கனகம் தூவி கவின் உற கிடந்த கான் யாறு – கம்.கிட்:15 29/2
கானம் ஆயிரம் கவந்தம் நின்று ஆடிடின் கவின் மணி கணில் என்னும் – கம்.யுத்3:31 215/3

மேல்


கவின்ற (1)

நிழல் பட கவின்ற நீள் அரை இலவத்து – அகம் 245/14

மேல்


கவின்று (1)

கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 29

மேல்


கவின (5)

இலங்கு வீங்கு எல் வளை ஆய் நுதல் கவின
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 200/1,2
அம் கலிழ் மாமை கவின
வந்தனர் தோழி நம் காதலோரே – ஐங் 357/4,5
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின
ஆரிடை இறந்தனள் என்-மின் – ஐங் 384/3,4
கலிநட கழை கண்ணுளர் என நடம் கவின
பொலிவு உடைத்து என தேரைகள் புகழ்வன போலும் – கம்.கிட்:1 21/3,4
கல் நிற கற்றை நெடு நிழல் பூத்த கற்பக முழு வனம் கவின – கம்.சுந்:3 80/4

மேல்


கவினராய் (1)

கண் உறு கவினராய் இனிது காத்த அம் – கம்.அயோ:2 65/2

மேல்


கவினார் (1)

கையில் பெய்யும் காமனும் நாணும் கவினார் தம் – கம்.பால:17 33/2

மேல்


கவினி (13)

ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர – மது 326
பல் வேறு பண்டமோடு ஊண் மலிந்து கவினி
மலையவும் நிலத்தவும் நீரவும் பிறவும் – மது 503,504
கொண்டல் வளர்ப்ப கொடி விடுபு கவினி
மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும் – மது 530,531
புத்தேள்_உலகம் கவினி காண்வர – மது 698
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி
பூ அணி கொண்டன்றால் புறவே – ஐங் 412/2,3
போது ஆர் நறும் துகள் கவினி புறவில் – ஐங் 416/1
கரை மரம் சேர்ந்து கவினி மடவார் – பரி 16/33
கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/8,9
கானல் அம் பெரும் துறை கவினி மா நீர் – அகம் 70/10
வானம் வாய்ப்ப கவினி கானம் – அகம் 134/1
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி
விசும்புடன் இருண்டு வெம்மை நீங்க – அகம் 283/10,11
ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி
ஈனல் செல்லா ஏனற்கு இழுமென – புறம் 159/17,18
கறை கெழு வேல் கணாரும் மைந்தரும் கவினி ஒல்லை – கம்.பால:14 62/3

மேல்


கவினிய (9)

கமழ் பூ சாரல் கவினிய நெல்லி – சிறு 100
காமர் கவினிய பேரிளம்_பெண்டிர் – மது 465
வேறு பட கவினிய தேம் மா கனியும் – மது 528
கடி சுனை கவினிய காந்தள் அம் குலையினை – கலி 45/2
இரு நிலம் கவினிய ஏமுறு காலை – அகம் 84/5
கரும்பு என கவினிய பெரும் குரல் ஏனல் – அகம் 302/10
தாழ் சினை மருதம் தகைபெற கவினிய
நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து – அகம் 366/1,2
ஆசினி கவினிய பலவின் ஆர்வு-உற்று – புறம் 158/22
கூதளம் கவினிய குளவி முன்றில் – புறம் 168/12

மேல்


கவினினை (1)

புதுவது கவினினை என்றி ஆயின் – கலி 128/7

மேல்


கவினு (1)

காலையே கடிது நெடிது ஏகினார் கடல் கவினு
சோலை ஏய் மலை தழுவு கான நீள் நெறி தொலைய – கம்.கிட்:1 42/1,2

மேல்


கவினும் (3)

மென் தோள் கவினும் பாயலும் கொண்டே – ஐங் 274/5
இன்பமும் கவினும் அழுங்கல் மூதூர் – பரி 12/100
கவினும் வெம் சிலை கை வென்றி காகுத்தன் கற்பினேனை – கம்.ஆரண்:12 67/2

மேல்


கவினே (19)

உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/13
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/11
தருமோ தோழி நின் திரு நுதல் கவினே – நற் 399/10
திதலை அல்குல் என் மாமை கவினே – குறு 27/5
இன்னது-மன்னோ நன் நுதல் கவினே – குறு 109/4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 35/4
தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே – ஐங் 103/4
தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 134/3
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 144/3
இனிய மன்ற என் மாமை கவினே – ஐங் 146/3
கவரும் தோழி என் மாமை கவினே – ஐங் 286/5
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/4
மறக்க விடுமோ நின் மாமை கவினே – ஐங் 470/5
யாணர் அறாஅ காமரு கவினே – பதி 27/16
அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்-இழை கவினே – கலி 25/29
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே – அகம் 291/25

மேல்


கவினை (1)

செம் ஞாயிற்று கவினை மாதோ – புறம் 4/16

மேல்


கவினையாய் (1)

கதுப்பு உலறும் கவினையாய் காண்டலும் காண்பவோ – கலி 150/18

மேல்


கவினொடும் (1)

பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும்
வெல் நீர் வீ-வயின் தேன் சோர பல் நீர் – பரி 16/41,42

மேல்


கவுசலை (2)

தாழ்குவர் கவுசலை தயரதன் எனவே – கம்.பால:5 128/4
கரும் கடலை செம் கனி வாய் கவுசலை என்பாள் பயந்தாள் – கம்.பால:12 22/4

மேல்


கவுதமன் (1)

சென்ற கவுதமன் சினன் உற கல் உரு – பரி 19/51

மேல்


கவுதாரிகள் (1)

பொறி மயிர் கவுதாரிகள் போற்றுறு – கம்.அயோ:11 13/3

மேல்


கவுரியர் (3)

வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி – அகம் 70/13
வெல் போர் கவுரியர் நன் நாட்டு உள்ளதை – அகம் 342/4
தவிரா ஈகை கவுரியர் மருக – புறம் 3/5

மேல்


கவுள் (24)

அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள்
தறுகண் பூட்கை தயங்கு மணி மருங்கின் – சிறு 140,141
கவை முலை இரும் பிடி கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும் – பெரும் 358
கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க – நெடு 8
திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி – நற் 22/5
இரும் சேறு ஆடிய கொடும் கவுள் கய வாய் – நற் 141/1
குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய் – நற் 158/7
நினையாய் வாழி தோழி நனை கவுள்
அண்ணல் யானை அணி முகம் பாய்ந்து என – குறு 343/1,2
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த – கலி 48/2
நெடு நிலை யாஅம் ஒற்றி நனை கவுள்
படி ஞிமிறு கடியும் களிறே தோழி – அகம் 59/8,9
கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம் – அகம் 88/10
களிற்று முகம் திறந்த கவுள் உடை பகழி – அகம் 132/4
இரும் கவுள் கடாஅம் கனவும் – அகம் 132/13
கடாஅ யானை கவுள் மருங்கு உறழ – அகம் 205/17
இனையல் வாழி தோழி நனை கவுள்
காய் சினம் சிறந்த வாய் புகு கடாத்தொடு – அகம் 227/5,6
மகிழ் நொடை பெறாஅராகி நனை கவுள்
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி – அகம் 245/10,11
களிறு கவுள் அடுத்த எறிகல் போல – புறம் 30/9
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள்
பயன் இல் மூப்பின் பல் சான்றீரே – புறம் 195/2,3
ஆரல் கொழும் சூடு அம் கவுள் அடாஅ – புறம் 212/4
ஆறு என சென்றன அருவி பாய் கவுள்
தாறு என கனல் உமிழ் தறுகண் யானையே – கம்.பால:14 22/3,4
அஞ்சன கிரியின் அன்ன அழி கவுள் யானை கொன்ற – கம்.பால:16 8/1
அம்பன் அம்பிக்கு நாதன் அழி கவுள்
தும்பி ஈட்டம் புரை கிளை சுற்றத்தான் – கம்.அயோ:8 3/3,4
ஆவும் மாவும் அழி கவுள் வேழமும் – கம்.அயோ:11 32/2
பிடி எலாம் மதம் பெய்திட பெரும் கவுள் வேழம் – கம்.ஆரண்:7 71/1
இழந்தன பெரும் கதம் இரும் கவுள் யானை – கம்.சுந்:8 26/4

மேல்


கவுள (6)

தேம் படு கவுள சிறு கண் யானை – முல் 31
மெல்கிடு கவுள துஞ்சு புறம் காக்கும் – அகம் 34/8
மெல்கிடு கவுள அல்கு நிலை புகுதரும் – அகம் 56/7
மிஞிறு மூசு கவுள சிறு கண் யானை – அகம் 159/16
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல் – அகம் 207/8,9
நீறு ஆடிய நறும் கவுள
பூம் பொறி பணை எருத்தின – புறம் 387/6,7

மேல்


கவுளன் (1)

செவி இறந்து தாழ்தரும் கவுளன் வில்லொடு – புறம் 257/4

மேல்


கவுளும் (1)

கண்ணும் நுதலும் கவுளும் கவவியார்க்கு – கலி 83/17

மேல்


கவை (38)

கவை தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர் – சிறு 195
கரு_மறி காதின் கவை அடி பேய்_மகள் – சிறு 197
பிறை பிறந்து அன்ன பின் ஏந்து கவை கடை – பெரும் 11
வரை தேன் புரையும் கவை கடை புதையொடு – பெரும் 123
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
கவை தாம்பு தொடுத்த காழ் ஊன்று அல்குல் – பெரும் 244
கவை முலை இரும் பிடி கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும் – பெரும் 358
கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி – முல் 35
கவை அடி கடு நோக்கத்து – மது 162
வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி – மலை 112
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை – நற் 121/3
களரி ஓங்கிய கவை முட கள்ளி – நற் 384/2
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
கவை தலை முது கலை காலின் ஒற்றி – குறு 213/2
கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு – குறு 324/6
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை – ஐங் 373/2
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/15
கவை மரம் கடுக்கும் கவலைய மருப்பின் – பதி 74/9
கவை நா அரும் தலை காண்பின் சேக்கை – பரி 13/29
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை – கலி 4/9
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல் – அகம் 13/19
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து – அகம் 33/3
தொடுதோல் கானவன் கவை பொறுத்து அன்ன – அகம் 34/3
கவை இலை ஆரின் அம் குழை கறிக்கும் – அகம் 104/12
கவை ஒண் தளிர கரும் கால் யாஅத்து – அகம் 187/15
கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட – அகம் 194/10
மிசை மரம் சேர்த்திய கவை முறி யாஅத்து – அகம் 257/14
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய – அகம் 339/8
துறையே மருங்கின் போகிய மா கவை மருப்பின் – அகம் 350/3
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் – அகம் 359/13
கவை மனத்து இருத்தும் வல்லு வனப்பு அழிய – அகம் 377/8
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 384/6
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி – அகம் 393/5
வறல் மரத்து அன்ன கவை மருப்பு எழில் கலை – அகம் 395/8
கவை முள்ளின் புழை அடைப்பவும் – புறம் 98/8
கவை கதிர் வரகின் அவைப்பு-உறு வாக்கல் – புறம் 215/1
கவை முள் கள்ளி பொரி அரை பொருந்தி – புறம் 322/2
கவை உறு நெஞ்சன் காந்தி கனல்கின்ற கண்ணன் பத்து – கம்.யுத்2:16 14/1

மேல்


கவை_மக (1)

கவை_மக நஞ்சு உண்டு ஆங்கு – குறு 324/6

மேல்


கவை_முள்_கருவியின் (1)

கவை_முள்_கருவியின் வட_மொழி பயிற்றி – முல் 35

மேல்


கவையினன் (3)

தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும் – ஐங் 404/2
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக உறு பெயல் – அகம் 26/23
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு – அகம் 32/9

மேல்


கவையினனாக (1)

சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு – நற் 128/9

மேல்


கவைஇ (9)

சேண் விளங்கு இயற்கை வாள் மதி கவைஇ
அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப – திரு 87,88
உடை அணி பொலிய குறைவு இன்று கவைஇ
வல்லோன் தைஇய வரி புனை பாவை – மது 722,723
வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின் – மது 728
ஒய்யென பிரியவும் விடாஅன் கவைஇ
ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 185,186
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/7
வாரல் வாழிய கவைஇ நின்றோளே – நற் 350/10
கரைய வந்து விரைவனென் கவைஇ
களவு உடம்படுநரின் கவிழ்ந்து நிலம் கிளையா – அகம் 16/14,15
சே_இழை தெளிர்ப்ப கவைஇ நாளும் – அகம் 51/12
இலங்கு மலை புதைய வெண் மழை கவைஇ
கலம் சுடு புகையின் தோன்றும் நாட – அகம் 308/5,6

மேல்


கவைஇய (11)

கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி – திரு 13
ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின் – மது 716
கவடு பட கவைஇய சென்று வாங்கு உந்தி – மலை 34
அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/11,12
எரி கொடி கவைஇய செம் வரை போல – ஐங் 353/1
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய
ஈனும் உம்பரும் பெறல் அரும்-குரைத்தே – ஐங் 401/4,5
புதல்வன் கவைஇய தாய் புறம் முயங்கி – ஐங் 402/1
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில – பரி 2/29
மணி மிடைந்து அன்ன குன்றம் கவைஇய
அம் காட்டு ஆரிடை மட பிணை தழீஇ – அகம் 14/4,5
கழூஉ விளங்கு ஆரம் கவைஇய மார்பே – புறம் 19/18
மனை கவைஇய கறி மூடையால் – புறம் 343/3

மேல்


கவைஇயினள் (1)

புதல்வன் தாயோ இருவரும் கவைஇயினள்
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை – ஐங் 409/2,3

மேல்


கவைஇயினளே (1)

புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே – குறு 359/6

மேல்


கவைஇயினன் (1)

புதல்வன் கவைஇயினன் தந்தை மென் மொழி – ஐங் 409/1

மேல்


கழகத்து (1)

தவல் இல் தண் கழகத்து தவிராது வட்டிப்ப – கலி 136/3

மேல்


கழகம் (1)

கந்தனை அனையவர் கலை தெரி கழகம்
சந்தன வனம் அல சண்பக வனம் ஆம் – கம்.பால:2 48/2,3

மேல்


கழங்கின் (8)

அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி – நற் 47/8
மணல் ஆடு கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – நற் 79/3
மெய்ம் மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே – நற் 268/9
அணங்கு உறு கழங்கின் முது வாய் வேலன் – நற் 282/5
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – அகம் 135/9
கூறுக மாதோ நின் கழங்கின் திட்பம் – அகம் 195/15
வட்ட கழங்கின் தாஅய் துய் தலை – அகம் 241/14
பொலம் செய் கழங்கின் தெற்றி ஆடும் – புறம் 36/4

மேல்


கழங்கினான் (1)

கழங்கினான் அறிகுவது என்றால் – ஐங் 248/3

மேல்


கழங்கு (13)

முத்த வார் மணல் பொன் கழங்கு ஆடும் – பெரும் 335
கழங்கு மெய்ப்படுத்து கன்னம் தூக்கி – ஐங் 245/2
கல் முகை வய புலி கழங்கு மெய்ப்படூஉ – ஐங் 246/2
பெய்ம் மணல் வரைப்பின் கழங்கு படுத்து அன்னைக்கு – ஐங் 249/1
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப – பதி 15/5
எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந – பதி 32/8
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் – அகம் 17/2
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய – அகம் 66/24
கழங்கு உறழ் முத்தமொடு நன் கலம் பெறூஉம் – அகம் 126/12
கழங்கு உறழ் தோன்றல பழம் குழி தாஅம் – அகம் 173/15
கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 334/8
கழங்கு பயில் மங்கையர் கரும் கண் மிளிர்கின்ற – கம்.பால:15 22/2
வான மீன் கையின் வாரி மணி கழங்கு ஆடுவாரும் – கம்.சுந்:2 181/4

மேல்


கழங்கும் (4)

பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே – ஐங் 377/4
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி – பரி 10/107
கிளியும் பந்தும் கழங்கும் வெய்யோள் – அகம் 49/1
கழங்கும் பந்தும் குன்று-கொடு ஆடும் கரம் ஓச்சி – கம்.சுந்:2 88/3

மேல்


கழங்கே (1)

பொய் படுபு அறியா கழங்கே மெய்யே – ஐங் 250/1

மேல்


கழஞ்சின் (1)

ஏர் உடைய விழு கழஞ்சின்
சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே – புறம் 11/12,13

மேல்


கழல் (264)

கழல் கண் கூகையொடு கடும் பாம்பு தூங்க – திரு 49
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 95
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி – சிறு 123
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் – பெரும் 102
தீம் புழல் வல்சி கழல் கால் மழவர் – மது 395
கச்சம் தின்ற கழல் தயங்கு திருந்து அடி – மது 436
இயல் அணி பொலிந்த ஈகை வான் கழல்
துயல்வரும்-தோறும் திருந்து அடி கலாவ – குறி 126,127
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் – பட் 294
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின் – மலை 577
கண்டும் கழல் தொடி வலித்த என் – நற் 25/11
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன் – நற் 212/8
கழல் தொடி சேஎய் குன்றம் – குறு 1/3
வாய் ஆகின்றே தோழி ஆய் கழல்
சே இலை வெள் வேல் விடலையொடு – குறு 15/4,5
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் – குறு 84/3
பாசி சூழ்ந்த பெரும் கழல்
தண் பனி வைகிய வரி கச்சினனே – ஐங் 206/4,5
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் – ஐங் 382/2
செய்வினை பொலிந்த செறி கழல் நோன் தாள் – ஐங் 389/1
மை அற விளங்கிய கழல் அடி – ஐங் 399/4
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல்
வெம் சின விறல் வேல் காளையொடு – ஐங் 400/4,5
ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர் – பதி 19/3
கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி – பதி 22/36
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் – பதி 28/3
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 30/40
அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் – பதி 31/31
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 34/2
மா இரும் புடையல் மா கழல் புனைந்து – பதி 37/8
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல்
செயல் அமை கண்ணி சேரலர் வேந்தே – பதி 38/7,8
இரும் பனம் புடையல் ஈகை வான் கழல்
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி – பதி 42/1,2
இரும் பனம் புடையலொடு வான் கழல் சிவப்ப – பதி 57/2
காண்கு வந்திசின் கழல் தொடி அண்ணல் – பதி 64/15
வலம் படு வான் கழல் வயவர் பெரும – பதி 70/11
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
போல் ஆற்று முன்பின் புனை கழல் மைந்தரொடு – பரி 22/27
காமர் கழல் அடி சேரா – கலி 30/20
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/5
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை – கலி 85/5
நிரை தொடீஇ பொய்யா வாள் தானை புனை கழல் கால் தென்னவன் – கலி 98/30
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல்
உருவ குதிரை மழவர் ஓட்டிய – அகம் 1/1,2
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ – அகம் 15/13
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான் – அகம் 61/11
அடு புலி முன்பின் தொடு கழல் மறவர் – அகம் 75/6
அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி – அகம் 97/11
முல்லை வீ கழல் தாஅய் வல்லோன் – அகம் 134/5
பொய்யா வாய் வாள் புனை கழல் பிட்டன் – அகம் 143/12
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் – அகம் 162/18
கழல் கால் பண்ணன் காவிரி வட-வயின் – அகம் 177/16
ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி – அகம் 184/10
வார் கழல் பொலிந்த வன்கண் மழவர் – அகம் 187/7
எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என கழல் கால் – அகம் 203/9
முள்ளூர் மன்னன் கழல் தொடி காரி – அகம் 209/12
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை – அகம் 213/20
கழல் துளை முத்தின் செம் நிலத்து உதிர – அகம் 225/12
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/14
வரி வண்டு ஆர்ப்ப சூட்டி கழல் கால் – அகம் 269/12
புடையல் அம் கழல் கால் புல்லி குன்றத்து – அகம் 295/13
திருந்து கழல் சேவடி நசைஇ படர்ந்து ஆங்கு – அகம் 309/11
கழல் ஒலி நாவின் தெண் மணி கறங்க – அகம் 344/8
கழல் இலை உகுத்த கால் பொரு தாழ் சினை – அகம் 351/6
ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள – அகம் 376/7
பொலம் கழல் கால் புலர் சாந்தின் – புறம் 3/15
தாள் களம் கொள கழல் பறைந்தன – புறம் 4/3
கழல் உரீஇய திருந்து அடி – புறம் 7/2
போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் – புறம் 31/9
அடி பொலிய கழல் தைஇய – புறம் 40/4
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க – புறம் 76/12
கிண்கிணி களைந்த கால் ஒண் கழல் தொட்டு – புறம் 77/1
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என் – புறம் 83/1
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
நீள் கழல் மறவர் செல்வு-உழி செல்க என – புறம் 93/10
பொலம் தும்பை கழல் பாண்டில் – புறம் 97/15
கழல் கனி வகுத்த துணை சில் ஓதி – புறம் 97/23
ஈகை அம் கழல் கால் இரும் பனம் புடையல் – புறம் 99/5
கையது வேலே காலன புனை கழல்
மெய்யது வியரே மிடற்றது பசும் புண் – புறம் 100/1,2
ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட – புறம் 120/20
கழல் புனை திருந்து அடி காரி நின் நாடே – புறம் 122/2
கழல் அணி பொலிந்த சேவடி நிலம் கவர்பு – புறம் 125/12
கழல் தொடி ஆஅய் மழை தவழ் பொதியில் – புறம் 128/5
கடாஅ யானை கழல் கால் பேகன் – புறம் 142/4
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் – புறம் 150/5
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 167/10
பூம் பொறி கழல் கால் நெடுந்தகை புண்ணே – புறம் 281/9
களிறு பொர கலங்கு கழல் முள் வேலி – புறம் 306/1
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல – புறம் 374/16
பொய்யா ஈகை கழல் தொடி ஆஅய் – புறம் 375/11
திருந்து கழல் சேவடி குறுகல் வேண்டி – புறம் 387/18
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/27
அதிர் கழல் ஒலிப்பன அயில் இமைப்பன – கம்.பால:3 59/1
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி பூதல மன்னர்_மன்னன் – கம்.பால:5 32/2
துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய – கம்.பால:5 54/2
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – கம்.பால:5 56/2
கண்ட கல் மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ – கம்.பால:9 14/1
கொண்டு மெய் உணர்பவன் கழல் கூடியது ஒப்ப – கம்.பால:9 14/3
கழல் துகள் கதுவ இந்த கல் உரு தவிர்தி என்றான் – கம்.பால:9 23/4
வீக்கிய கனை கழல் வீரன் செம் கணும் – கம்.பால:10 36/3
திறையோடும் அரசு இறைஞ்சும் செறி கழல் கால் தசரதன் ஆம் – கம்.பால:12 26/1
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் – கம்.பால:12 31/2
முரசு எறிந்து அதிர் கழல் முழங்கு தானை அ – கம்.பால:13 65/3
திகழ்ந்து ஒளிர் கழல் இணை தொழுது செல்வனை – கம்.பால:14 2/2
துன்றிய கனை கழல் தூதர் கொள்க எனா – கம்.பால:14 6/2
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் – கம்.பால:14 71/1
வீக்கிய கழல் கால் வேந்தர் விரிந்த கைம் மலர்கள் கூப்ப – கம்.பால:14 79/2
கடக கை எறிந்து தம்மில் கரும் கழல் வீரர் நக்கார் – கம்.பால:16 18/4
வனை கரும் கழல் மைந்தரும் மாதரும் – கம்.பால:18 30/2
கனை கழல் காமனால் கலக்கம் உற்றதை – கம்.பால:19 25/1
தேவரும் தொழு கழல் சிறுவன் முன் பிரிவது ஓர் – கம்.பால:20 22/3
இனிய பைம் கழல் பணிந்து எழுதலும் தழுவினான் – கம்.பால:20 23/2
தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தொடு கழல் கமலம் அன்ன – கம்.பால:21 19/1
நுனிப்ப அரு நுண் வினை சிலம்பு நோன் கழல்
பனி பரும் தாமரை பாதம் பற்றவே – கம்.பால:23 66/3,4
கொற்றவனை கழல் கும்பிடலோடும் – கம்.பால:23 92/3
தன் மக்களும் மருமக்களும் நனி தன் கழல் தழுவ – கம்.பால:24 3/1
பொன் உடை வனை கழல் பொலம் கொள் தாளினாய் – கம்.பால:24 38/1
கானும் கடலும் கடந்து இமையோர் இடுக்கண் தீர்த்த கழல் வேந்தன் – கம்.அயோ:0 1/4
பூ வரு பொலன் கழல் பொரு_இல் மன்னவன் – கம்.அயோ:1 4/1
பொன்னின் வார் கழல் புரந்தரன் போலியர் அல்லர் – கம்.அயோ:1 67/2
மன் நெடும் கழல் வந்து வணங்கிட – கம்.அயோ:2 4/1
திருந்தினார் அன்ன சொல் கேட்ட செய் கழல்
பெரும் திண் மால் யானையான் பிழைப்பு இல் செய் தவம் – கம்.அயோ:2 10/2,3
வாரொடு தொடர் கழல் மைந்தர் ஆம் என – கம்.அயோ:2 44/2
ஆக்கிய பொலம் கழல் அரசன் ஆணையால் – கம்.அயோ:2 66/2
கால் மேல் வீழ்ந்தான் கந்து கொல் யானை கழல் மன்னர் – கம்.அயோ:3 29/3
வனைந்த பொன் கழல் கால் வீரன் வணங்கலும் குழைந்து வாழ்த்தி – கம்.அயோ:4 2/3
அடியில் சுடர் பொன் கழல் ஆர்கலி நாண ஆர்ப்ப – கம்.அயோ:4 115/1
கழல் பிரிந்தன சின காமன் வாளியும் – கம்.அயோ:4 201/3
கஞ்சங்களை மஞ்சன் கழல் நகுகின்றது கண்டாள் – கம்.அயோ:7 3/4
தேவா நின் கழல் சேவிக்க வந்தனென் – கம்.அயோ:8 10/3
அறை கழல் சிலை குன்றவர் அகன் புனம் காவல் – கம்.அயோ:10 22/1
உம்பர் வந்து உன் கழல் ஒதுங்கினார்களோ – கம்.அயோ:11 52/2
வந்தனை அவன் கழல் வைத்தபோது அலால் – கம்.அயோ:11 57/3
பூம் கழல் காலவன் வனத்து போயது – கம்.அயோ:11 60/2
பூ விரி பொலன் கழல் பொரு_இல் தானையான் – கம்.அயோ:13 1/1
தெவ் இடைதர நின்று ஆர்க்கும் செறி கழல் புளிஞர்_கோமாஅன் – கம்.அயோ:13 44/2
கன்று பிரி காராவின் துயர் உடைய கொடி வினவ கழல் கால் மைந்தன் – கம்.அயோ:13 65/2
கடுமை ஆர் கானகத்து கருணை ஆர்கலி ஏக கழல் கால் மாயன் – கம்.அயோ:13 68/2
பொன்னொடும் பொரு கழல் பரதன் போந்தனன் – கம்.அயோ:14 44/1
பந்து முந்து கழல் பாடுபட ஊடு படர்வோன் – கம்.ஆரண்:1 16/2
செறி கழல் வீரரும் செயிர்த்து நோக்கினார் – கம்.ஆரண்:4 10/4
வனை கழல் வரி சிலை மதுகை மைந்தரை – கம்.ஆரண்:4 11/1
பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு – கம்.ஆரண்:4 13/3
வனை கழல் தயரதன் மைந்தர் யாம் என்றார் – கம்.ஆரண்:4 17/4
குருதி நீரிடை வார் கழல் கொழும் குடர் தொடக்க – கம்.ஆரண்:7 135/4
துடித்தன கழல் துணை துடித்தன இட தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/4
கடும் கரன் என பெயர் படைத்த கழல் வீரன் – கம்.ஆரண்:9 8/1
ஆய் மணி பொலன் கழல் அடி நின்று ஆர்ப்பவே – கம்.ஆரண்:10 6/4
வனை கழல் வயங்கு வாள் வீரர் வல்லரோ – கம்.ஆரண்:10 34/2
பொன் திணி கரும் கழல் விழுந்தனள் புரண்டாள் – கம்.ஆரண்:10 45/4
கந்த மலரை பொருவு கண்ணர் கழல் கையர் – கம்.ஆரண்:10 53/3
கரும் கழல் காலன் அஞ்சும் காவலன் கறுத்து நோக்கி – கம்.ஆரண்:10 111/1
கனை கழல் அரக்கனும் கண்ணின் நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:10 130/2
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா – கம்.ஆரண்:11 55/3
கரண்ட நீர் இலங்கை வேந்தை சிறை-வைத்த கழல் கால் வீரன் – கம்.ஆரண்:12 61/2
பூம் கழல் வார் சிலை மீளி பொலிந்தான் – கம்.ஆரண்:14 60/2
பரல் தரு கானகத்து அரக்கர் பல் கழல்
முரற்று அரு வெம் சமம் முயல்கின்றார் எதிர் – கம்.ஆரண்:14 78/1,2
வருவன யாவையும் வருக வார் கழல்
செரு வலி வீர நின் தீரும் அல்லது – கம்.ஆரண்:14 88/2,3
கனையும் வார் கழல் வீரர் சென்று அணுகலும் கவந்தன் – கம்.ஆரண்:15 35/2
அதிர் கழல் வீரர்-தாமும் அன்னதே அமைவது ஆனார் – கம்.ஆரண்:15 55/4
நீண்டவன் கழல் தாழ் நெடியோய் என்றான் – கம்.கிட்:1 34/4
வார் கழல் இளைய வீரன் மரபுளி வாய்மை யாதும் – கம்.கிட்:2 25/3
சூழி மால் யானையார் தொழு கழல் தயரதன் – கம்.கிட்:3 4/1
பொன்னின் வார் கழல் புது நறும் தாமரை பூண்டு – கம்.கிட்:4 18/3
ஓட்டு என அவன் கழல் விரலின் உந்தினான் – கம்.கிட்:5 15/3
கறங்கு வார் கழல் கலன் கலிப்ப முந்து கண் முகிழ்த்து – கம்.கிட்:7 3/3
அறை கழல் அலங்கல் வீரர் ஆயவர் புரிவது ஆண்மை – கம்.கிட்:7 88/1
அறை கழல் இராமன் ஆகி அற நெறி நிறுத்த வந்தது – கம்.கிட்:7 137/3
தன் மான கழல் தாழும் வேலையில் – கம்.கிட்:9 6/2
கை தொழில் செய்வேன் என்று கழல் இணை வணங்கும் காலை – கம்.கிட்:9 28/3
ஒண் நிற கழல் சேவடி ஊன்றலால் – கம்.கிட்:11 11/4
பொன்னின் வார் கழல் தாதை இல் போயினான் – கம்.கிட்:11 17/4
பூண்டு நின்று உய்த்தல்-பாலார் நும் கழல் புகுந்துளோரும் – கம்.கிட்:11 58/4
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மன் இளம் குமரன் சொல்வான் – கம்.கிட்:11 68/4
தாரினின் பொலம் கழல் தழங்க தாரணி – கம்.கிட்:11 122/3
நொய்தினின் சேனை பின்பு ஒழிய நோன் கழல்
ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன் – கம்.கிட்:11 123/2,3
புண்ணியன் தொழு கழல் பரதன் போன்றனன் – கம்.கிட்:11 124/4
வனை கழல் வரி சிலை வள்ளியோய் என்றான் – கம்.கிட்:11 131/4
கழல் உலாம் காலும் கால வேல் உலாம் கையும் காந்தும் – கம்.சுந்:2 34/1
புனை கழல் இராகவன் பொன் புயத்தையோ – கம்.சுந்:3 65/1
வனை கழல் அரசரின் வண்மை மிக்கிடும் – கம்.சுந்:3 65/3
வனை கழல் இராமன் பெரும் பெயர் ஓதி இருந்தனன் வந்து அயல் மறைந்தே – கம்.சுந்:3 93/4
பொலம் கொள் கழல் தாழ்குவென் இது அன்னை பொருள் அன்றால் – கம்.சுந்:5 5/4
குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர் – கம்.சுந்:7 16/1
தெறித்த பைம் கழல் தெறித்தன சிலம்பொடு பொலம் தார் – கம்.சுந்:7 32/2
நிற கரும் கழல் அரக்கர்கள் நெறி-தொறும் பொறிகள் – கம்.சுந்:7 38/3
தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்து என கழல் பைம் கண்ண – கம்.சுந்:8 5/3
விரவு பொன் கழல் விசித்தனர் வெரிம் உற்று விளங்க – கம்.சுந்:9 8/1
முழங்கு வெம் களிற்று அதிர்ச்சியும் மொய் கழல் ஒலியும் – கம்.சுந்:9 10/2
எழுவினின் பொலம் கழல் அரக்கர் ஈண்டிய – கம்.சுந்:9 45/3
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மைந்தனை மகிழ்ந்து நோக்கி – கம்.சுந்:10 6/2
பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை – கம்.சுந்:11 10/2
ஆண்தகை வனை கழல் அனுமன் நோக்கினான் – கம்.சுந்:11 23/4
பைம் கழல் அனுமனை பிணித்த பாந்தளை – கம்.சுந்:12 12/1
பூம் கழல் தொழுது வாழ்த்தி விசும்பிடை கடிது போனான் – கம்.சுந்:14 1/4
மொய் கழல் தொழுகிலன் முளரி நீங்கிய – கம்.சுந்:14 22/2
வார் கழல் அனுமன் சொல்ல வழி நெடிது எளிதின் போனார் – கம்.சுந்:14 51/4
முன்னையின் அழகு உடைத்து என்று மொய் கழல்
மன்னனும் உவந்த தன் முனிவு மாறினான் – கம்.யுத்1:2 2/3,4
பொரு கழல் இராவணன் அயற்கு பூசனை – கம்.யுத்1:2 4/2
கன்றிய கரும் கழல் சேனை காவலன் – கம்.யுத்1:2 15/2
ஒலி கழல் ஒருவ நம் உயிருக்கு அன்பினால் – கம்.யுத்1:2 33/4
பிசாசன் என்று ஒரு பெயர் பெற்ற பெய் கழல்
நிசாசரன் உரு புணர் நெருப்பின் நீர்மையான் – கம்.யுத்1:2 42/3,4
கனை கழல் காலினர் கரும சூழ்ச்சியர் – கம்.யுத்1:4 13/3
நாயகன் மலர்_கழல் நணுகி நம் மனத்து – கம்.யுத்1:4 22/3
அறை கழல் வீடணன் அயிர்ப்பு_இல் சிந்தையான் – கம்.யுத்1:4 33/4
புகல் அவன் கழல் அடைந்து உய்ய போந்தனன் – கம்.யுத்1:4 42/2
வார்க்குறு வனை கழல் தம்முன் வாழ்ந்த நாள் – கம்.யுத்1:4 63/1
செறி கழல் அரக்கர்-தம் அரசு சீரியோர் – கம்.யுத்1:4 90/1
கருத்தினன் அன்றே தன் பொன் கழல் அடைந்தோரை காணும் – கம்.யுத்1:4 127/3
தொடு கழல் செம்பொன் மோலி சென்னியில் சூட்டிக்கொண்டான் – கம்.யுத்1:4 144/4
வார் கெழு கனை கழல் அரக்கர் வன்மையும் – கம்.யுத்1:5 15/2
வார் கழல் காலினாலே கல்ல வல்லவனை முன்னா – கம்.யுத்1:12 45/2
வெம் கழல் அரக்கன் மௌலி மிசை மணி விளக்கம் செய்ய – கம்.யுத்1:12 50/2
நூற்று இரண்டு எனும் வெள்ளமும் நோன் கழல்
ஆற்றல் சால் துன்முகனும் அங்கு ஆர்த்து எழ – கம்.யுத்2:15 81/1,2
சீறியது அனையன் ஆன செறி கழல் அரக்கன் தெய்வ – கம்.யுத்2:15 138/2
கார் எலாம் துமிந்த வீரர் கழல் எலாம் துமிந்த கண்ட – கம்.யுத்2:15 150/2
தின்றாய் செறி கழல் இந்திரன் இசையை திசை திரித்தாய் – கம்.யுத்2:15 161/2
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – கம்.யுத்2:15 176/1
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால் – கம்.யுத்2:15 185/3
வாரின் பெய் கழல் மாருதி கதுமென வந்தான் – கம்.யுத்2:15 216/4
கனை கழல் அரக்கர் தானை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் – கம்.யுத்2:16 7/4
பூம் கழல் அரக்கன் வந்து பொலம் கழல் இலங்கை வேந்தை – கம்.யுத்2:16 12/3
பூம் கழல் அரக்கன் வந்து பொலம் கழல் இலங்கை வேந்தை – கம்.யுத்2:16 12/3
கொய்ம் மலர் தொங்கலான் தன் குரை கழல் வணங்கி ஐய – கம்.யுத்2:16 49/1
கதிர வாள் வயிர கழல் காலினான் – கம்.யுத்2:16 58/4
காலன்-மேல் நிமிர் மத்தன் கழல் பொரு – கம்.யுத்2:16 60/3
கார் இயல் காலன் அன்ன கழல் கும்பகருணன் என்னும் – கம்.யுத்2:16 109/3
சிந்தையால் களிக்கின்றான்-தன் செறி கழல் சென்னி சேர்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 124/4
குரை கழல் துணை தோள் இணை பிற மற்றும் கொளலால் – கம்.யுத்2:16 220/2
சிலவரை கழல் சிலவரை கண் கொளும் செயலால் – கம்.யுத்2:16 221/2
கண்டம் உற்றது மற்று அது கரும் கழல் அரக்கனும் கனன்று ஆங்கு ஓர் – கம்.யுத்2:16 331/3
கட்ட தோள் கானம் சுற்ற கழல் ஒன்று கவானின் தோன்ற – கம்.யுத்2:17 8/2
மொய் கழல் தாதை வேண்ட இசையும் நீ முனியல் என்றான் – கம்.யுத்2:17 60/4
அம் பொன் கழல் வீரன் அகம்பனும் உன் – கம்.யுத்2:18 16/2
தீர்த்தன் கழல் பரவா முதல் அரி-போல் வரு திறலான் – கம்.யுத்2:18 155/2
தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் – கம்.யுத்2:18 179/3
பெய் கழல் அரக்கன் சேனை ஆர்த்து எழ பிறங்கு பல் பேய் – கம்.யுத்2:18 227/3
பசும் கழல் கண்ண பேயும் பறந்தன பரவை நோக்கி – கம்.யுத்2:18 232/3
உடை தாரொடு பைம் கழல் ஆர்ப்ப உலாவி – கம்.யுத்2:18 236/3
துன்ன அரும் தூதர் சென்றார் தொடு கழல் அரக்கர்க்கு எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 259/3
வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல்
தாள்களை துணித்தனர் தலையை தள்ளினர் – கம்.யுத்2:19 44/1,2
பொங்கு தேர் புரவி யானை பொரு கழல் நிருதர் என்னும் – கம்.யுத்2:19 51/1
திறம் தரு கவியின் சேனை செறி கழல் நிருதன் சீற – கம்.யுத்2:19 98/1
மின் குலாம் கழல் கால் வீரன் விண்ணிடை விரைந்த தன்மை – கம்.யுத்2:19 183/3
வார் கழல் தம்பி தன்மை காணுமோ வள்ளல் என்பார் – கம்.யுத்2:19 195/4
கதிரவன் காதல் மைந்தன் கழல் இளம் பசும் காய் அன்ன – கம்.யுத்2:19 200/1
வார் கழல் கால மற்று அ இலக்குவன் வயிர வில்லின் – கம்.யுத்2:19 291/1
பெய் கழல் மாலி பிசாசன் எனும் பேர் – கம்.யுத்3:20 21/3
பொன்னுடை வனை கழல் பொலம் பொன் தோளினாய் – கம்.யுத்3:22 40/3
செறி கழல் இருவர் தெய்வ சிலை ஒலி பிறந்தது அன்றே – கம்.யுத்3:25 19/3
அறை கழல் அனுமனோடும் நால்வரே முதல்வர் அம்மா – கம்.யுத்3:26 5/4
அறை அரவ கழல் மாருதி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:26 27/1
சிங்க_ஏறு அனைய வீரன் செறி கழல் பாதம் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 54/1
கற்பகம் அனைய வள்ளல் கரும் கழல் கமல கால்-மேல் – கம்.யுத்3:26 57/3
வரி கழல் அரக்கர்-தம் தட கை வாளொடும் – கம்.யுத்3:27 47/2
நூறு நூறு_ஆயிர கோடி நோன் கழல்
மாறு இல் போர் அரக்கரை ஒருவன் வாள் கணை – கம்.யுத்3:27 55/1,2
காலன் மார்பிடை சிவன் கழல் பட பண்டு கான்ற – கம்.யுத்3:30 26/1
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் – கம்.யுத்3:31 110/2
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல – கம்.யுத்3:31 112/2
கயிறு சேர் கழல் கார் நிற கண்டகர் – கம்.யுத்3:31 123/1
தார் ஆர்ப்பு ஒலியும் கழல் தாக்கு ஒலியும் – கம்.யுத்3:31 193/2
புரிதர படும் பொலம் கழல் இலங்குற பூட்டி – கம்.யுத்4:35 8/3
வனையும் வன் கழல் அரக்கர்-தம் வரத்தினோ மற்றோ – கம்.யுத்4:37 120/3
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் – கம்.யுத்4:37 126/3
வெற்றி வீரன் குரை கழல் மேவினான் – கம்.யுத்4:38 33/4
தன் துணை கழல் வணங்கலும் கருணையால் தழுவி – கம்.யுத்4:40 107/3
வனையும் வார் கழல் இலங்கையர் மன்னனை வந்து இங்கு – கம்.யுத்4:41 15/3
பந்தி அம் கழல் பாதம் அருச்சியா – கம்.யுத்4:41 46/3
அறை கழல் அனுமனும் அறிய கூறுவான் – கம்.யுத்4:41 96/4
கனை கழல் அமரர்_கோமான் கட்டவன் படுத்த காளை – கம்.யுத்4:41 118/2

மேல்


கழல்கள் (3)

தாள் இணை கழல்கள் ஆர்ப்ப தார் இடை அளிகள் ஆர்ப்ப – கம்.பால:15 30/1
பொன் அடி கழல்கள் ஆர்ப்ப புகன்ற மா நெறியில் போனார் – கம்.ஆரண்:16 8/4
பம்பு பொன் கழல்கள் கையால் பற்றினன் புலம்பும் பொன் தோள் – கம்.யுத்2:16 149/2

மேல்


கழல்களை (1)

கரங்களை கழல்களை ஒடிய காதின – கம்.யுத்2:19 45/3

மேல்


கழல்குபு (1)

காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு
தாதொடும் தளிரொடும் தண் அறல் தகைபெற – கலி 27/5,6

மேல்


கழல்பு (3)

ஆர் கழல்பு உகுவ போல – குறு 282/7
வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு
களிறு வழங்கு சிறு நெறி புதைய தாஅம் – குறு 329/2,3
உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு
ஆலி வானின் காலொடு பாறி – அகம் 9/6,7

மேல்


கழல்வர் (1)

காலினால் நெடும் கால் பிணித்து உடற்றுவர் கழல்வர்
வேலினால் அற எறிந்து என விறல் வலி உகிரால் – கம்.கிட்:7 57/2,3

மேல்


கழல (5)

எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார் – பரி 10/91
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி – கலி 106/20
கருவி ஓடின கச்சையும் கவசமும் கழல
அருவி ஓடின என அழி குருதி ஆறு ஒழுக – கம்.ஆரண்:8 10/2,3
மலை தடங்களொடு உர தலம் கழல ஊடு சென்ற பல வாளியே – கம்.யுத்2:19 64/4
கங்கணத்தொடு கவசமும் மூட்டு அற கழல
வெம் கடும் கணை ஐ_இரண்டு உரும் என வீசி – கம்.யுத்3:22 76/2,3

மேல்


கழலர் (2)

வற்கலையர் வார் கழலர் மார்பின் அணி நூலர் – கம்.ஆரண்:10 54/1
கட்டிய வாளர் இட்ட கவசத்தர் கழலர் திக்கை – கம்.சுந்:7 6/1

மேல்


கழலவரை (1)

பொன் உயிர்க்கும் கழலவரை யாம் போலும் புகழ்கிற்பாம் – கம்.பால:12 9/2

மேல்


கழலவன் (1)

அறை இரும் கழலவன் காணும் ஆசையால் – கம்.சுந்:4 11/2

மேல்


கழலவனும் (1)

வனை கழலவனும் மற்று அ மடங்கலின் வரவு நோக்கி – கம்.யுத்1:3 143/4

மேல்


கழலன் (1)

கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ணென – நற் 128/8

மேல்


கழலாய் (3)

விறல் மன்னர் தொழு கழலாய் இவர் குலத்தோன் வில் பிடித்த – கம்.பால:12 8/3
சொற்றும் தரம் அன்று இது சூழ் கழலாய்
பெற்றும் பெறுகில்லது ஓர் பெற்றியதே – கம்.ஆரண்:2 19/1,2
பொன் திண் கழலாய் நனி போ எனலோடு – கம்.யுத்2:18 44/3

மேல்


கழலார் (2)

பூம் கழலார் கொண்டுபோய் வனம் புக்கேன் புகா முன்னம் – கம்.பால:12 27/3
கால் வரை பெரும் பாம்பு கொண்டு அசைத்த பைம் கழலார்
மேல் வரைப்பு அடர் கலுழன் வன் காற்று எனும் விசையோர் – கம்.யுத்3:31 8/2,3

மேல்


கழலால் (2)

தம் தம் மாதரை தம் கழலால் சிலர் சமைத்தார் – கம்.சுந்:7 42/2
புவனம் மூன்றும் பொலம் கழலால் தொடும் – கம்.யுத்4:37 27/3

மேல்


கழலான் (4)

புனையும் முடி துன்று பொலம் கழலான் – கம்.ஆரண்:2 5/4
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் – கம்.யுத்1:5 38/4
வார் தங்கிய கழலான் ஒரு மரன் நின்றது நமனார் – கம்.யுத்2:18 155/3
படைத்தானை நெடும் புகழ் பைம் கழலான்
புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற – கம்.யுத்3:20 91/3,4

மேல்


கழலில் (1)

மானவன் மலர் கழலில் வைத்தும்_இலென் என்றால் – கம்.சுந்:6 2/3

மேல்


கழலின் (4)

கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை – பரி 13/48
வேக வெம் கழலின் உந்தலும் விராதன் விழவே – கம்.ஆரண்:1 41/4
மின் நெடும் கொண்டல் தாளின் வீக்கிய கழலின் ஆர்ப்ப – கம்.கிட்:17 29/1
நாள்-தொறும் தொடர்ந்த தழங்கு பொன் கழலின் தகை ஒளி நெடு நிலம் தடவ – கம்.சுந்:3 79/3

மேல்


கழலினர் (2)

கட்டுவட கழலினர் மட்டு மாலையர் – பரி 12/24
கழலினர் தாரினர் கவச மார்பினர் – கம்.ஆரண்:7 43/1

மேல்


கழலினன் (3)

கச்சினன் கழலினன் செச்சை கண்ணியன் – திரு 208
கச்சினன் கழலினன் தேம் தார் மார்பினன் – அகம் 76/7
வாரொடு தொடர்ந்த பைம் பொன் கழலினன் வருதலோடும் – கம்.யுத்3:22 124/3

மேல்


கழலினான் (3)

மாறு அதிர் கழலினான் வாசி என்றனன் – கம்.பால:14 3/4
கல் தொடுத்து அன்ன போலும் கழலினான்
அல் தொடுத்து அன்ன குஞ்சியன் ஆளியின் – கம்.அயோ:8 5/2,3
புனையும் வார் கழலினான் அருளொடும் போயினான் – கம்.கிட்:13 73/4

மேல்


கழலீர் (1)

பொன் உருவ பொரு கழலீர் புழை காண மூக்கு அரிவான் பொருள் உண்டோ – கம்.ஆரண்:6 125/1

மேல்


கழலும் (11)

சேவடி அடைந்த பொன் கழலும் தேயுமால் – கம்.பால:4 8/4
இருவர் பைம் கழலும் வந்து இருவரும் வருடினார் – கம்.பால:20 25/4
கட்டினன் சுரிகையும் கழலும் பல் கணை – கம்.அயோ:14 28/1
கஞ்சமும் புரைவன கழலும் கண்டிலாள் – கம்.சுந்:4 106/2
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் – கம்.சுந்:4 113/3
சுற்றுறு கழலும் சங்கும் தெழி தெழித்து உரப்பும் சொல்லும் – கம்.சுந்:7 12/2
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச – கம்.சுந்:11 4/1
சித்திர சேவடி கழலும் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்2:15 110/4
முழங்கின தனுவின் ஓதை முழங்கின கழலும் தாரும் – கம்.யுத்2:18 184/3
கண்டநாணும் கழலும் கவசமும் – கம்.யுத்2:19 138/2
கழலும் சோரி நீர் ஆற்றொடும் கடலிடை கலக்கும் – கம்.யுத்4:32 13/3

மேல்


கழலே (2)

வில்லோன் காலன கழலே தொடியோள் – குறு 7/1
எனைவர் உள்ளவர் யாவரும் என் இரு கழலே
நினைவது ஓதுவது என் பெயர் நினக்கு இது நேர – கம்.யுத்1:3 48/2,3

மேல்


கழலொடு (3)

ஒண் நுதல் மகளிர் கழலொடு மறுகும் – பதி 30/28
நிணம் பொதி கழலொடு நிலம் சேர்ந்தனனே – புறம் 285/12
மன்னவர் கழலொடு மாறு கொள்வன – கம்.பால:3 64/1

மேல்


கழலோடும் (1)

சிலம்புகள் சிலம்பிடை செறித்த கழலோடும்
நிலம் புக மிதித்தனள் நெளித்த குழி வேலை – கம்.பால:7 29/1,2

மேல்


கழலோய் (2)

பொன்னை உற்ற பொலம் கழலோய் புகழ் – கம்.அயோ:4 215/1
போவாய் இது போது பொலம் கழலோய்
மூவாயிர கோடியரோடு முரண் – கம்.யுத்2:18 15/1,2

மேல்


கழலோயே (1)

புடை இலங்கு ஒள் வாள் புனை கழலோயே – புறம் 259/7

மேல்


கழலோர் (4)

கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர்
வந்த போது அவர் மனம் என குளிர்ந்தது அ வனமே – கம்.அயோ:9 46/3,4
காரணத்தினின் ஆதியின் பயந்த பைம் கழலோர்
பூரண தடம் திசை-தொறும் இந்திரன் புலரா – கம்.யுத்3:30 21/2,3
கடவ தீந்த வெம் புரத்திடை தோன்றிய கழலோர் – கம்.யுத்3:30 27/4
கால செய்கை நீர் வந்துளீர் இனி தக்க கழலோர்
சீல செய்கையும் கவி பெரும் சேனையும் தெரிக்கில் – கம்.யுத்3:30 45/3,4

மேல்


கழலோன் (4)

கழலோன் காப்ப கடுகுபு போகி – குறு 356/2
மொய் மாண் கழலோன் தரு நல் அற மூர்த்தி அன்னான் – கம்.பால:4 1/4
கண் இழந்திலள் என செயும் நீ தந்த கழலோன் – கம்.அயோ:1 35/4
பொன்றாத பொலம் கழலோன் புகலும் – கம்.ஆரண்:2 14/4

மேல்


கழற்றி (2)

கரம் இரண்டினும் வாலினும் காலினும் கழற்றி
பரமன் அன்னவன் பெயர் அறிகுவென் என பறிப்பான் – கம்.கிட்:7 72/3,4
கும்ப மா கிரி கோடு இரு கைகளால் கழற்றி
செம்பொன் மால் வரை மதம் பட்ட தாம் என திரிந்தான் – கம்.யுத்1:5 48/2,3

மேல்


கழற்றியது (1)

கடர் கடை மத்தின் பாம்பு கழற்றியது என்ன காசின் – கம்.யுத்1:4 132/3

மேல்


கழற்றுவான் (1)

கால சிலம்பும் கழற்றுவான் சால – பரி 20/80

மேல்


கழற (4)

அன்னை ஆனாள் கழற முன் நின்று – நற் 147/5
மயிர் புதை மா கண் கடிய கழற
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் – பதி 29/12,13
திறன் அல்ல யாம் கழற யாரை நகும் இ – கலி 86/26
காரின் கரியவன் மாருதி கழற கடிது உகவா – கம்.யுத்2:15 167/1

மேல்


கழறல் (5)

கடிய கழறல் ஓம்பு-மதி தொடியோள் – குறு 296/6
பரத்தை உள்ளதுவே பண்புறு கழறல்
தோள் புதிது உண்ட பரத்தை இல் சிவப்பு-உற – பரி 9/18,19
மழலை இன் சொல் கழறல் இன்றி – அகம் 275/7
கார்முக வலியை யான் கழறல் வேண்டுமோ – கம்.பால:13 15/1
கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் – கம்.அயோ:14 128/4

மேல்


கழறலிர்-மன்னோ (1)

கண்டனிர் ஆயின் கழறலிர்-மன்னோ
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை – அகம் 130/2,3

மேல்


கழறலின் (1)

தன் தீமை பல கூறி கழறலின் என் தோழி – கலி 45/21

மேல்


கழறலுற்றான் (3)

காண்டி எனின் குறி கேட்டி என வேறு கொண்டு இருந்து கழறலுற்றான் – கம்.கிட்:13 32/4
கற்றவா நன்று போ என்று இனையன கழறலுற்றான் – கம்.யுத்1:9 82/4
கருமம் உண்டு உரைப்பது என்றான் உரை என கழறலுற்றான் – கம்.யுத்2:16 133/4

மேல்


கழறலோடும் (1)

கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும்
அவ்வியம் நீத்து உயர்ந்த மனத்து அரும் தவனை கொணர்ந்து ஆங்கண் விடுப்பென் ஆன்ற – கம்.பால:5 60/2,3

மேல்


கழறா (2)

காமாண்டவர் கல்லாதவர் வல்லீர் என கழறா
நா மாண்டு அற அயல் நின்று உற நடுவே புக நடந்தான் – கம்.யுத்2:18 175/3,4
கண்டு தாமரை கடவுள் மா படை என கழறா
அண்டர் நாயகன் ஆயிரத்து அளவினும் அடங்கா – கம்.யுத்4:37 108/1,2

மேல்


கழறாது (1)

கானலும் கழறாது கழியும் கூறாது – அகம் 170/1

மேல்


கழறார் (1)

காவல் திண் கற்பு அமைந்தார் தம் பெருமை தாம் கழறார்
ஆவல் பேர் அன்பினால் அறைகின்றேன் ஆம் அன்றோ – கம்.ஆரண்:6 119/1,2

மேல்


கழறி (9)

அன்பு இல கடிய கழறி
மென்_புல கொண்கனை தாராதோயே – ஐங் 138/2,3
கடும் சிலை கழறி விசும்பு அடையூ நிவந்து – பதி 81/4
கரை பொரு நீத்தம் உரை என கழறி
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/11,12
கதம் கொள் சீற்றத்தை ஆற்றுவான் இனியன கழறி
பதம் கொள் பாகனும் மந்திரி ஒத்தனன் பல் நூல் – கம்.பால:15 4/1,2
காணுதி மெய்ம்மை என்று தம்பிக்கு கழறி கண்ணன் – கம்.கிட்:2 19/4
காண்டல் வேண்டி இ உயிர் சுமந்து எதிர் சில கழறி
மீண்ட போது உண்டு வசைப்பொருள் வென்றிலேன் எனினும் – கம்.சுந்:12 54/2,3
கரந்து கோடலே நன்று இனி நின்றது என் கழறி – கம்.யுத்1:6 8/4
கரிந்த கண்டகர் கண் மணி என் பல கழறி – கம்.யுத்2:15 191/4
காரணம் யாது நின்னால் உணர்ந்தது கழறி காண் என்று – கம்.யுத்2:19 234/2

மேல்


கழறிய (1)

கடிந்ததும் இலையாய் நீ கழறிய வந்ததை – கலி 76/13

மேல்


கழறிற்று (1)

காட்டுறும் அறிஞர் என்ன அன்னவள் கழறிற்று எல்லாம் – கம்.ஆரண்:16 7/2

மேல்


கழறினார்-அரோ (1)

கவ்வை_இல் முனிவரர் கழறினார்-அரோ – கம்.யுத்4:40 37/4

மேல்


கழறினான்-அரோ (1)

கடன் அறி காவலன் கழறினான்-அரோ
சுடர் நெடு மணி முடி சுக்கிரீவனே – கம்.யுத்1:4 56/3,4

மேல்


கழறு (2)

கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/2
கழறு தேவரோடு அவுணர் கண்ணின் நின்று – கம்.கிட்:3 38/1

மேல்


கழறுக (1)

காய்ந்தன நீதான் யாவன் கருத்து என்-கொல் கழறுக என்ன – கம்.யுத்3:24 61/3

மேல்


கழறுகேனோ (1)

கண்டு வருகிற்றிலென் என கழறுகேனோ – கம்.சுந்:5 7/4

மேல்


கழறுதல் (1)

நின்னை யான் கழறுதல் வேண்டுமோ – கலி 100/22

மேல்


கழறுதல்-முனம் (1)

கருதி மற்றொன்று கழறுதல்-முனம் விழி கனல்கள் – கம்.யுத்1:12 3/1

மேல்


கழறுதிர் (1)

கல்லினின் கடந்தவாறும் கழறுதிர் காலம் தாழ்த்த – கம்.யுத்1:9 33/3

மேல்


கழறுப (1)

கழறுப என்ப அவன் பெண்டிர் அந்தில் – அகம் 76/6

மேல்


கழறுபு (1)

கழறுபு மெலிக்கும் நோய் ஆகின்றே – நற் 377/9

மேல்


கழறும் (2)

நொதுமல் கழறும் இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 12/6
இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – பரி 2/37

மேல்


கழறும்-காலை (1)

யாம் தன் கழறும்-காலை தான் தன் – அகம் 275/6

மேல்


கழறுவ (1)

கையற துறப்போர் கழறுவ போல – நற் 243/7

மேல்


கழறுவல் (1)

அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் – கலி 125/7

மேல்


கழறுவாம் (1)

காரியத்தின் நிலைமை கழறுவாம் – கம்.யுத்4:33 34/4

மேல்


கழறுவாய் (2)

கன்னிமாடத்திடை கண்டதும் கழறுவாய் – கம்.கிட்:13 67/4
கண்டதும் கேட்டதும் கழறுவாய் என்றான் – கம்.யுத்1:4 48/4

மேல்


கழறுவார் (1)

வாய் தெரிந்து உணரா-வண்ணம் கழறுவார் வணங்கி மாய் – கம்.யுத்1:9 32/3

மேல்


கழறுவீரால் (1)

கண்டங்கள் பலவும் காண்பென் என்பதும் கழறுவீரால் – கம்.யுத்1:9 35/4

மேல்


கழறுவோரே (1)

யாவதும் அறிகிலர் கழறுவோரே
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து – குறு 152/1,2

மேல்


கழன்ற (4)

கூன் முள் முள்ளி குவி குலை கழன்ற
மீன் முள் அன்ன வெண் கால் மா மலர் – அகம் 26/1,2
பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற
ஆலி ஒப்பின் தூம்பு உடை திரள் வீ – அகம் 95/6,7
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் – அகம் 153/17
இறை கழன்ற சங்கு ஆர்ந்திட இமையவர் எங்கள் – கம்.அயோ:1 51/2

மேல்


கழன்றன (1)

தோல் உரிந்து கழன்றன தோல் எலாம் – கம்.சுந்:13 8/4

மேல்


கழன்றிட (1)

அழுந்தாது கழன்றிட பெய்து எடுத்து ஆர்த்து அரக்கன் – கம்.ஆரண்:13 25/2

மேல்


கழன்று (9)

கானல் கண்டல் கழன்று உகு பைம் காய் – நற் 345/1
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு – பரி 7/3
கண் பொதி பாளை கழன்று உகும் பண்பிற்றே – கலி 43/17
கான ஊகின் கழன்று உகு முது வீ – புறம் 307/5
கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா – கம்.பால:7 49/3
அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் – கம்.யுத்2:15 145/3
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 119/4
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய – கம்.யுத்3:27 124/1
காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் – கம்.யுத்4:37 204/4

மேல்


கழனி (75)

நீங்கா யாணர் வாங்கு கதிர் கழனி
கடுப்பு-உடை_பறவை சாதி அன்ன – பெரும் 228,229
களிறு மாய்க்கும் கதிர் கழனி
ஒளிறு இலஞ்சி அடை நிவந்த – மது 247,248
ஒலிந்த பகன்றை விளைந்த கழனி
வன் கை வினைஞர் அரி_பறை இன் குரல் – மது 261,262
விளைவு அறா வியன் கழனி
கார் கரும்பின் கமழ் ஆலை – பட் 8,9
மணல் மடுத்து உரறும் ஓசை கழனி
கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம் – நற் 4/10,11
கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என் – நற் 70/8
கழனி நாரை உரைத்தலின் செந்நெல் – நற் 180/2
அரியல் அம் கழனி ஆர்க்காடு அன்ன – நற் 190/6
கழனி ஒழிந்த கொடு வாய் பேடைக்கு – நற் 263/6
கழனி காவலர் சுரி நந்து உடைக்கும் – நற் 280/7
அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி – நற் 340/5
பழன பல் புள் இரிய கழனி
வாங்கு சினை மருத தூங்கு துணர் உதிரும் – நற் 350/2,3
நெல் விளை கழனி நேர் கண் செறுவின் – நற் 400/2
கழனி மாஅத்து விளைந்து உகு தீம் பழம் – குறு 8/1
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – குறு 127/3
உப்பு விளை கழனி சென்றனள் அதனால் – குறு 269/6
கழனி ஊரன் மார்பு – ஐங் 4/5
கரும்பின் அலமரும் கழனி ஊரன் – ஐங் 18/2
கழனி ஊரன் மார்பு பலர்க்கு – ஐங் 25/3
கழனி ஊரன் மார்பு உற மரீஇ – ஐங் 29/3
கழனி தாமரை மலரும் – ஐங் 53/3
கழனி ஊர நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 60/2
கழனி மருதின் சென்னி சேக்கும் – ஐங் 70/2
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 91/3
கழனி தாமரை மலரும் – ஐங் 94/4
கழனி ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 96/3
கழனி எருமை கதிரொடு மயக்கும் – ஐங் 99/2
விரி பூ கரும்பின் கழனி புல்லென – பதி 13/13
கழனி வாயில் பழன படப்பை – பதி 23/22
முடந்தை நெல்லின் கழை அமல் கழனி
பிழையா விளையுள் நாடு அகப்படுத்து – பதி 32/13,14
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் – பதி 90/41
கழனி வந்து கால் கோத்து என – பரி 7/33
தகைபெறு கழனி அம் தண் துறை ஊர கேள் – கலி 79/6
கழனி நெல் ஈன் கவை முதல் அலங்கல் – அகம் 13/19
வாரற்க தில்ல தோழி கழனி
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும் – அகம் 40/12,13
நெடு நெல் அடைச்சிய கழனி ஏர் புகுத்து – அகம் 41/4
கழனி அம் படப்பை காஞ்சி ஊர – அகம் 96/8
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை – அகம் 156/9
கழனி உழவர் குற்ற குவளையும் – அகம் 216/9
நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து – அகம் 220/18
பழன பைம் சாய் கொழுதி கழனி
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் – அகம் 226/5,6
பனி படு சாய் புறம் பரிப்ப கழனி
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ – அகம் 236/6,7
இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் – அகம் 237/11
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் கழனி
நெல் ஒலி பாசவல் துழைஇ கல்லென – அகம் 243/6,7
தொல் புகழ் நிறைந்த பல் பூ கழனி
கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர் – அகம் 256/14,15
கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த – அகம் 266/17
கழனி கரும்பின் சாய் புறம் ஊர்ந்து – அகம் 306/6
இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன – அகம் 326/6
கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து மயங்கி – அகம் 366/8
ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 376/4
கழனி உழவர் சூட்டொடு தொகுக்கும் – புறம் 13/11
புனல் அம் புதவின் மிழலையொடு கழனி
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் – புறம் 24/19,20
நெல் விளை கழனி படு புள் ஓப்புநர் – புறம் 29/13
இறங்கு கதிர் கழனி நின் இளையரும் கவர்க – புறம் 57/6
நீடு கதிர் கழனி சூடு தடுமாறும் – புறம் 61/7
என் ஆவது-கொல் தானே கழனி
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் – புறம் 63/11,12
இறங்கு கதிர் அலம்வரு கழனி
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/19,20
நெய்தல் அம் கழனி நெல் அரி தொழுவர் – புறம் 209/2
நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல் – புறம் 266/6
அலமரும் கழனி தண்ணடை ஒழிய – புறம் 285/15
பிணங்கு கதிர் கழனி நாப்பண் ஏமுற்று – புறம் 338/10
வயல் அமர் கழனி வாயில் பொய்கை – புறம் 354/4
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன் – புறம் 385/9
பல் ஊர் சுற்றிய கழனி
எல்லாம் விளையும் நெல்லினும் பலவே – புறம் 387/35,36
ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன் – புறம் 394/2
கழி சுற்றிய விளை கழனி
அரி_பறையான் புள் ஓப்புந்து – புறம் 396/3,4
கயல் புடைபெயர்வன கடி கமழ் கழனி – கம்.பால:2 42/4
காரொடு நிகர்வன கடி பொழில் கழனி
போரொடு நிகர்வன பொலன் வரை அணை சூழ் – கம்.பால:2 46/1,2
கரும்பு கால் பொர கழனி வார்ந்த தேன் – கம்.பால:6 23/1
கட்ட காவி அம் கண் கடை காட்டுவ கழனி – கம்.பால:9 8/4
கார் மழை பொழியவும் கழனி பாய் நதி – கம்.அயோ:1 81/3
கரும்பு அலர் செந்நெல் அம் கழனி கான நாடு – கம்.அயோ:11 113/1
காவிரி நாடு அன்ன கழனி நாடு ஒரீஇ – கம்.அயோ:13 1/2
செந்நெல் அம் கழனி நாடன் திரு மகள் செவ்வி கேளா – கம்.ஆரண்:10 110/2
காவி அம் கழனி நாடும் நகரமும் கலந்து வாழும் – கம்.யுத்4:41 114/2

மேல்


கழனிய (1)

கரும்பு அமல் கழனிய நாடு வளம் பொழிய – பதி 50/3

மேல்


கழனியின் (1)

குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண் – நற் 216/7

மேல்


கழனியும் (1)

இறங்கு கதிர் அலமரு கழனியும்
பிறங்கு நீர் சேர்ப்பினும் புள் ஒருங்கு எழுமே – புறம் 49/5,6

மேல்


கழாலின் (2)

மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் கீழ் துறை – அகம் 356/1
களை கால் கழாலின் தோடு ஒலிபு நந்தி – புறம் 120/5

மேல்


கழாஅ (5)

கைவல் கம்மியன் கவின் பெற கழாஅ
மண்ணா பசு முத்து ஏய்ப்ப குவி இணர் – நற் 94/4,5
கொன்ற யானை செம் கோடு கழாஅ
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி – நற் 247/2,3
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல் – அகம் 308/2
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ
கல் முகை அடுக்கத்து மென்மெல இயலி – அகம் 332/5,6
கழாஅ தலையர் கரும் கடை நெடு வேல் – புறம் 345/17

மேல்


கழாஅத்தலையை (1)

புகழ்ந்த செய்யுள் கழாஅத்தலையை
இகழ்ந்ததன் பயனே இயல் தேர் அண்ணல் – புறம் 202/12,13

மேல்


கழாஅது (2)

கழுவு-உறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇ – குறு 167/2
வான் கேழ் இரும் புடை கழாஅது ஏற்றி – புறம் 168/10

மேல்


கழாஅர் (6)

வெல் போர் சோழர் கழாஅர் கொள்ளும் – நற் 281/3
கைவண் மத்தி கழாஅர் அன்ன – ஐங் 61/3
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் அன்ன எம் – அகம் 6/20
கழாஅர் பெரும் துறை விழவின் ஆடும் – அகம் 222/5
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 226/8
ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 376/4

மேல்


கழாஅலவும் (1)

கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும்
நெடும் கால் புன்னை நித்திலம் வைப்பவும் – சிறு 148,149

மேல்


கழாஅலின் (2)

ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின்
நீர் துறை படியும் பெரும் களிறு போல – புறம் 94/1,2
கலம் கழாஅலின் துறை கலக்கு-உற்றன – புறம் 345/4

மேல்


கழி (168)

கண் தொட்டு உண்ட கழி முடை கரும் தலை – திரு 53
சாறு கழி வழி நாள் சோறு நசை-உறாது – பொரு 2
வரை மந்தி கழி மூழ்க – பொரு 224
கழி நாரை வரை இறுப்ப – பொரு 225
செற்றை வாயில் செறி கழி கதவின் – பெரும் 149
கற்றை வேய்ந்த கழி தலை சாம்பின் – பெரும் 150
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு – மது 117
இரும் கழி செறுவின் தீம் புளி வெள் உப்பு – மது 318
இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து – மது 541
கழி சூழ் படப்பை கலி யாணர் – பட் 32
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய – மலை 438
இரும் கழி சேர்ப்பின் தம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 4/12
கழி சூழ் கானல் ஆடியது அன்றி – நற் 27/4
கழி சேர் மருங்கின் கணை கால் நீடி – நற் 27/9
பாய் இரும் பனி கழி துழைஇ பைம் கால் – நற் 31/3
கழி சூழ் படப்பை காண்ட_வாயில் – நற் 38/7
கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி – நற் 63/9
கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி
துணை சுறா வழங்கலும் வழங்கும் ஆயிடை – நற் 67/6,7
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி
மணி ஏர் நெய்தல் மா மலர் நிறைய – நற் 78/1,2
கேட்டிசின் வாழி தோழி தெண் கழி
வள் வாய் ஆழி உள் வாய் தோயினும் – நற் 78/7,8
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் – நற் 96/7
சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின் – நற் 101/2
பெரும் கழி பாக்கம் கல்லென – நற் 111/9
இரும் கழி ஓதம் இல் இறந்து மலிர – நற் 117/2
உரையாய் வாழி தோழி இரும் கழி
இரை ஆர் குருகின் நிரை பறை தொழுதி – நற் 123/1,2
இரும் கழி துழைஇய ஈர்ம் புற நாரை – நற் 127/1
இரும் கழி பொருத ஈர வெண் மணல் – நற் 145/1
இரும் கழி மருங்கு நிலைபெற்றனையோ – நற் 155/7
கழி பெயர் மருங்கில் சிறு மீன் உண்ணாது – நற் 178/4
அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி
நறும் பூ கானல் வந்து அவர் – நற் 191/10,11
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இரும் கழி
குருளை நீர்நாய் கொழு மீன் மாந்தி – நற் 195/1,2
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை – நற் 207/1
கொடும் கழி மருங்கின் இரை வேட்டு எழுந்த – நற் 211/3
மல்லல் இரும் கழி மலி நீர் சேர்ப்பற்கு – நற் 239/8
மழை கழி விசும்பின் மாறி ஞாயிறு – நற் 241/7
கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் – நற் 242/7
பெயல் கால்மயங்கிய பொழுது கழி பானாள் – நற் 255/9
இரும் சேற்று அயிரை தேரிய தெண் கழி
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன் – நற் 272/5,6
கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி – நற் 278/7
ஒண் நுதல் மகளிர் ஓங்கு கழி குற்ற – நற் 283/1
பெருந்தகை மறவன் போல கொடும் கழி
பாசடை நெய்தல் பனி நீர் சேர்ப்பன் – நற் 287/4,5
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு விளையும் – நற் 311/4
நீல் நிற இரும் கழி உட்பட வீழ்ந்து என – நற் 345/2
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும் – நற் 349/2
கண்டல் வேலி கழி சூழ் படப்பை – நற் 363/1
அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு – நற் 372/1
இரும் கழி துழவும் பனி தலை பரதவர் – நற் 372/11
கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே – நற் 372/13
கானல் மாலை கழி நீர் மல்க – நற் 382/1
அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி
இரை நசை வருத்தம் வீட மரம் மிசை – நற் 385/3,4
உறை கழி வாளின் மின்னி உது காண் – நற் 387/9
இன மீன் இரும் கழி ஓதம் மல்கு-தொறும் – குறு 9/5
மா கழி மணி பூ கூம்ப தூ திரை – குறு 55/1
துறை நீர் இரும் கழி புல்லென்றன்றே – குறு 177/2
கழி முதுக்குறைமையும் பழியும் என்றிசினே – குறு 217/7
பனி கழி துழவும் பானாள் தனித்து ஓர் – குறு 246/3
உறு கழி சிறு மீன் முனையின் செறுவில் – குறு 296/3
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – குறு 313/2
இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு – குறு 320/2
இன மீன் இரும் கழி நீந்தி நீ நின் – குறு 324/3
இரும் கழி நெய்தல் போல – குறு 336/5
கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி ஓதம் – குறு 340/5
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி
இழுமென ஒலிக்கும் ஆங்கண் – குறு 345/5,6
யாண்டு கழி வெண்ணெல் நிறைக்கும் ஊர – ஐங் 48/3
சூழ் கழி மருங்கின் நாண் இரை கொளீஇ – ஐங் 111/2
செருந்தி தாய இரும் கழி சேர்ப்பன் – ஐங் 112/2
நீல இரும் கழி நீலம் கூம்பும் – ஐங் 116/2
மல்லல் இரும் கழி மல்கும் – ஐங் 120/3
காண்-மதி பாண இரும் கழி பாய் பரி – ஐங் 134/1
தெண் கழி பரக்கும் துறைவன் – ஐங் 156/4
நீத்து நீர் இரும் கழி இரை தேர்ந்து உண்டு – ஐங் 162/2
இரும் கழி துவலை ஒலியின் துஞ்சும் – ஐங் 163/2
இரும் கழி மருங்கின் அயிரை ஆரும் – ஐங் 164/2
அறு கழி சிறு மீன் ஆர மாந்தும் – ஐங் 165/2
இரும் கழி இன கெடிறு ஆரும் துறைவன் – ஐங் 167/2
இரும் கழி நெய்தல் சிதைக்கும் துறைவன் – ஐங் 170/2
கொடும் கழி நெய்தலும் கூம்ப – ஐங் 183/5
நெய்தல் இரும் கழி நெய்தல் நீக்கி – ஐங் 184/1
பொங்கு கழி நெய்தல் உறைப்ப இ துறை – ஐங் 186/3
இரும் கழி சே_இறா இன புள் ஆரும் – ஐங் 188/1
கழி பூ தொடர்ந்த இரும் பல் கூந்தல் – ஐங் 191/2
தெண் கழி சே_இறா படூஉம் – ஐங் 196/3
எரி பூ இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – ஐங் 368/1
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து – பதி 11/9
சினனே காமம் கழி கண்ணோட்டம் – பதி 22/1
பாசடை பனி கழி துழைஇ புன்னை – பதி 30/3
மை படு மலர் கழி மலர்ந்த நெய்தல் – பதி 64/16
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74
உறை கழி வள்ளத்து உறு நறவு வாக்குநர் – பரி 10/75
கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை – பரி 11/54
கழி பெரு நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி – கலி 4/22
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை – கலி 57/13
பொய்கை பூ புதிது உண்ட வரி வண்டு கழி பூத்த – கலி 74/1
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை – கலி 103/30
வள் இதழ் கூம்பிய மணி மருள் இரும் கழி
பள்ளிபுக்கது போலும் பரப்பு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 121/5,6
இரும் கழி ஓதம் போல் தடுமாறி – கலி 123/18
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
கொடும் கழி வளைஇய குன்று போல் வால் எக்கர் – கலி 127/6
இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என் – கலி 130/12
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் – கலி 131/31
நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 143/36
இரும் கழி நெய்தல் இதழ் பொதிந்து தோன்ற – கலி 145/39
இல்லவர் ஒழுக்கம் போல் இரும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 148/6
இரும் கழி முதலை மேஎந்தோல் அன்ன – அகம் 3/1
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 3/9
கழி மழை பொழிந்த பொழுது கொள் அமையத்து – அகம் 13/13
நீள் அரை இலவத்து ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 17/18
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி
தாழை வீழ் கயிற்று ஊசல் தூங்கி – அகம் 20/5,6
கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு – அகம் 24/14
கானல் மாலை கழி பூ கூம்ப – அகம் 40/1
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
நெடு நீர் இரும் கழி கடு_மீன் கலிப்பினும் – அகம் 50/2
கழி பிணி கறைத்தோல் நிரை கண்டு அன்ன – அகம் 67/13
இரும் கழி இட்டு சுரம் நீந்தி இரவின் – அகம் 80/2
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 97/3
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 101/15
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – அகம் 120/10
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ – அகம் 120/11
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே – அகம் 120/16
வண்டு வாய் திறந்த வாங்கு கழி நெய்தல் – அகம் 130/12
உறை கழி வாளின் உருவு பெயர்ந்து இமைப்ப – அகம் 136/24
இரும் கழி செறுவின் உழாஅது செய்த – அகம் 140/2
தெண் கழி விளைந்த வெண் கல் உப்பின் – அகம் 159/1
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி – அகம் 160/3,4
செழு நீர் தண் கழி நீந்தலின் ஆழி – அகம் 160/12
இரும் கழி மலர்ந்த கண் போல் நெய்தல் – அகம் 170/4
புலவு நாறு இரும் கழி துழைஇ பல உடன் – அகம் 180/10
இரும் கழி புகாஅர் பொருந்த தாக்கி – அகம் 190/11
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் – அகம் 205/11
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/16
இரும் கழி படப்பை மருங்கூர் பட்டினத்து – அகம் 227/20
உறு கழி மருங்கின் ஓதமொடு மலர்ந்த – அகம் 230/1
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் – அகம் 234/16
மணி பூ நெய்தல் மா கழி நிவப்ப – அகம் 240/3
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப பொழில் மனை – அகம் 260/8
இரும் கழி மலர்ந்த வள் இதழ் நீலம் – அகம் 270/1
கழி சேர் புன்னை அழி பூ கானல் – அகம் 290/9
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை – அகம் 299/5
கால் நிலை செல்லாது கழி படர் கலங்கி – அகம் 299/16
நெடும் கழி துழைஇய குறும் கால் அன்னம் – அகம் 320/8
கழி பூ குற்றும் கானல் அல்கியும் – அகம் 330/1
குட-வயின் மா மலை மறைய கொடும் கழி
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் – அகம் 360/3,4
கவவு புலந்து உறையும் கழி பெரும் காமத்து – அகம் 361/6
பொழுது கழி மலரின் புனை_இழை சாஅய் – அகம் 363/4
பூ மலி இரும் கழி துயல்வரும் அடையொடு – அகம் 400/20
தெண் கழி மிசை தீ பூவின் – புறம் 17/12
மா கழி மலர்ந்த நெய்தலானும் – புறம் 48/3
கழி உப்பு முகந்து கல் நாடு மடுக்கும் – புறம் 60/7
கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே – புறம் 176/13
தொடி_கழி_மகளிரின் தொல் கவின் வாடி – புறம் 238/6
கழி_கல_மகடூஉ போல – புறம் 261/18
கழி_கல_மகளிர் போல – புறம் 280/14
கால்_கழி_கட்டிலில் கிடப்பி – புறம் 286/4
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
கழி முரி குன்றத்து அற்றே – புறம் 313/6
சினம் கழி மூதா கன்று மடுத்து ஊட்டும் – புறம் 323/2
கழி நெய்தல் பூ குறூஉந்து – புறம் 339/8
கழி பிணம் பிறங்கு போர்பு அழி களிறு எருதா – புறம் 342/13
கழி தோணியான் கரை சேர்க்குந்து – புறம் 343/6
கழி பிணி பலகையர் கதுவாய் வாளர் – புறம் 345/15
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும் – புறம் 391/15
கழி சுற்றிய விளை கழனி – புறம் 396/3
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம் – புறம் 400/19
தழங்கு கழி சிந்திய தரம் பயில் தரங்கத்து – கம்.பால:15 22/3
கல் ஆர் மலர் சூழ் கழி வார் பொழிலோடு – கம்.பால:23 18/1
காணா ஐயா இனி நீ ஒழிவாய் கழி பேர் அவலம் – கம்.அயோ:4 39/1
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும் – கம்.கிட்:3 3/3

மேல்


கழி-மின் (18)

பெருநாள் அமையத்து பிணையினிர் கழி-மின்
செழும் கன்று யாத்த சிறு தாள் பந்தர் – பெரும் 296,297
கரும் கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழி-மின்
காழோர் இகழ் பதம் நோக்கி கீழ – பெரும் 392,393
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின்
நளிந்து பலர் வழங்கா செப்பம் துணியின் – மலை 196,197
வறிது நெறி ஒரீஇ வலம் செயா கழி-மின்
புலந்து புனிறு போகிய புனம் சூழ் குறவர் – மலை 202,203
வரும் விசை தவிராது மரம் மறையா கழி-மின்
உரவு களிறு கரக்கும் இடங்கர் ஒடுங்கி – மலை 210,211
ஒருவிர்_ஒருவிர் ஓம்பினர் கழி-மின்
அழுந்துபட்டு அலமரும் புழகு அமல் சாரல் – மலை 218,219
எருவை மென் கோல் கொண்டனிர் கழி-மின்
உயர் நிலை மா கல் புகர் முகம் புதைய – மலை 224,225
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின்
கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து – மலை 267,268
கைதொழூஉ பரவி பழிச்சினிர் கழி-மின்
மை படு மா மலை பனுவலின் பொங்கி – மலை 360,361
ஊன்றினிர் கழி-மின் ஊறு தவ பலவே – மலை 372
கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின்
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு – மலை 375,376
கை பிணி விடாஅது பைபய கழி-மின்
களிறு மலைந்து அன்ன கண்கூடு துறுகல் – மலை 383,384
அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின்
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி – மலை 403,404
தீ துணை ஆக சேந்தனிர் கழி-மின்
கூப்பிடு கடக்கும் கூர் நல் அம்பின் – மலை 420,421
உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின்
செ வீ வேங்கை பூவின் அன்ன – மலை 433,434
புலரி விடியல் புள் ஓர்த்து கழி-மின்
புல் அரை காஞ்சி புனல் பொரு புதவின் – மலை 448,449
மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழி-மின்
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – மலை 470,471
யாணர் ஒரு கரை கொண்டனிர் கழி-மின்
நிதியம் துஞ்சும் நிவந்து ஓங்கு வரைப்பின் – மலை 477,478

மேல்


கழி_கல_மகடூஉ (1)

கழி_கல_மகடூஉ போல – புறம் 261/18

மேல்


கழி_கல_மகளிர் (1)

கழி_கல_மகளிர் போல – புறம் 280/14

மேல்


கழிக்கின் (1)

இனிது உடன் கழிக்கின் இளமை – ஐங் 415/3

மேல்


கழிக்கின்றாரை (1)

கள்ள வாள் நெடும் கண் என்னும் வாள் உறை கழிக்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 115/4

மேல்


கழிக்கின்றீர் (1)

காட்டிடை அரும் பகல் கழிக்கின்றீர் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 38/4

மேல்


கழிக்கும் (2)

நின்று வெயில் கழிக்கும் என்ப நம் – குறு 213/6
நவ்வி நாள் மறி கவ்வி கடன் கழிக்கும்
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை – குறு 282/3,4

மேல்


கழிக்குமேல் (1)

கழிக்குமேல் உயர ஓடுமேல் நெடிய கால வீசின் நிமிர் கைய வாய் – கம்.யுத்2:19 67/2

மேல்


கழிக்குவென் (1)

இருந்தது நன்று கழிக்குவென் என் கடன் இன்றோடே – கம்.அயோ:13 18/4

மேல்


கழிக (6)

அதனால் புகழொடும் கழிக நம் வரைந்த நாள் என – மலை 557
தா இன்று கழிக என் கொள்ளா கூற்றே – நற் 271/12
மன்னி கழிக என்றேனே அன்னோ – குறு 325/3
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என – ஐங் 399/2
கவவு இன்புறாமை கழிக வள வயல் – அகம் 13/17
சின் நாள் கழிக என்று முன்_நாள் – அகம் 345/10

மேல்


கழிகல்லாத (1)

கணை கழிகல்லாத கல் பிறங்கு ஆரிடை – கலி 20/21

மேல்


கழிகளும் (1)

கானலும் கழிகளும் மணலும் கண்டலும் – கம்.யுத்1:4 25/1

மேல்


கழிகின்றேனோ (1)

கணவனை இனைய கண்டால் அல்லது கழிகின்றேனோ – கம்.யுத்2:17 43/4

மேல்


கழித்த (11)

பலர் உடன் கழித்த ஒள் வாள் மலையனது – நற் 170/7
புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம் – பதி 24/2
வேளிரொடு பொரீஇய கழித்த
வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்தே – அகம் 331/13,14
விண் பொர கழித்த திண் பிடி ஒள் வாள் – அகம் 338/17
குறும் தொடி கழித்த கை சாபம் பற்றி – புறம் 77/4
போர்க்கு உரைஇ புகன்று கழித்த வாள் – புறம் 97/1
சங்கு உறை கழித்த அன்ன சாமரை முதல தாங்கி – கம்.பால:14 66/2
வள் உறை கழித்த வாள் போல் வசி உற வயங்கு கண்ணாள் – கம்.பால:19 20/2
நல் இயல் அரும் கடன் கழித்த நம்பியை – கம்.ஆரண்:13 49/3
நாய் உயிர் ஆகும் அன்றே நாள் பல கழித்த காலை – கம்.யுத்2:17 14/2
கழித்த ஆயுதங்கள் ஒன்று செய்தது இல்லை கண்டதே – கம்.யுத்3:31 83/4

மேல்


கழித்தன (1)

முளி இலை கழித்தன முகிழ் இணரொடு வரும் – நற் 53/7

மேல்


கழித்தனள் (1)

கலன் கழித்தனள் இது கற்பு மேவிய – கம்.கிட்:6 20/3

மேல்


கழித்தான் (1)

கற்றை அம் சுடர் கவசமும் கட்டு அற கழித்தான் – கம்.யுத்2:15 242/4

மேல்


கழித்தி (2)

பொய்_இல் மா கடன் கழித்தி போந்து என்றார் – கம்.அயோ:11 123/4
எல்லியும் கழித்தி என்னா எழுந்தனன் எழுந்து பேழ் வாய் – கம்.யுத்3:28 12/3

மேல்


கழித்திடுதல் (1)

தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே – புறம் 83/2

மேல்


கழித்திலாதாள் (1)

பெரும் திரு கழித்திலாதாள் கணவனை கொன்று பேர்ந்தோன் – கம்.யுத்3:21 6/2

மேல்


கழித்து (14)

செறிவு உடை திண் காப்பு ஏறி வாள் கழித்து
உரு கெழு தாயம் ஊழின் எய்தி – பட் 226,227
கழித்து உறை செறியா வாள் உடை எறுழ் தோள் – அகம் 24/16
கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் – அகம் 188/6
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் – கம்.பால:19 56/3
வள் உறை கழித்து ஒளிர்வன வாள் நிமிர் மதியம் – கம்.அயோ:1 56/1
கழித்து நீக்கிய கற்பக நறு மலர் காணாய் – கம்.அயோ:10 21/4
கழித்து நீர் வரு துறை ஆற்றை சூழ் படை – கம்.அயோ:13 63/1
கழித்து நீங்கியது என கள்ள ஆசையை – கம்.அயோ:13 63/2
காரினை கழித்து கட்டி கள்ளினோடு ஆவி காட்டி – கம்.கிட்:13 59/1
கறுத்த வாள் அரக்கிமாரும் அரக்கரும் கழித்து வீசி – கம்.சுந்:2 37/3
வலம் கழித்து ஒழுகு நீர் வழங்கு கங்கையின் – கம்.சுந்:4 45/1
கையினின் பெரிய அம்பால் கவசத்தை கழித்து வீழ்த்தான் – கம்.யுத்2:19 170/4
கவசத்தை கழித்து வீழ்ப்ப காப்புறு கடன் இன்று ஆகி – கம்.யுத்2:19 171/1
காற்றிடை கழித்து தீர்த்தான் கலுழனாம் காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்2:19 296/2

மேல்


கழித்தும் (1)

கழித்தும் இ ஆக்கையை புகழை கண்ணுற – கம்.யுத்3:31 176/4

மேல்


கழித்தோமும் (1)

காய் சினத்தவரை கொன்று உடன் கழித்தோமும் ஆதும் – கம்.ஆரண்:11 62/2

மேல்


கழிதந்தோயே (1)

எமியம் கழிதந்தோயே பனி இருள் – அகம் 337/19

மேல்


கழிதல் (3)

அற்கு இடை கழிதல் ஓம்பி ஆற்ற நும் – மலை 254
முறை நாள் கழிதல் உறாஅமை காண்டை – கலி 12/14
தொழாதனை கழிதல் ஓம்பு-மதி வழாது – புறம் 263/3

மேல்


கழிதலும் (1)

காணான் கழிதலும் உண்டு என்று ஒரு நாள் என் – கலி 37/10

மேல்


கழிதியோ (1)

கடியுமாறு அன்றி சோர்ந்து கழிதியோ கருத்து இலார்-போல் – கம்.யுத்3:26 63/4

மேல்


கழிந்த (35)

பல உடன் கழிந்த உண்டியர் இகலொடு – திரு 131
முரண் தலை கழிந்த பின்றை மறிய – பெரும் 147
நாடு பல கழிந்த பின்றை நீடு குலை – பெரும் 371
பெரு விழா கழிந்த பேஎம் முதிர் மன்றத்து – பட் 255
இளமை கழிந்த பின்றை வளமை – நற் 126/9
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் – நற் 198/3
வீ சுனை சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன – நற் 271/7,8
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன் தலை – குறு 124/1
கழிந்த மாரிக்கு ஒழிந்த பழ நீர் – குறு 251/5
நில்லாது கழிந்த கல்லென் கடும் தேர் – குறு 311/3
கழிந்த நாள் இவண் வாழும் நாளே – குறு 323/7
முயங்காது கழிந்த நாள் இவள் – ஐங் 220/4
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த
மன்னர் மறைத்த தாழி – பதி 44/21,22
கரு பெற்று கொண்டோர் கழிந்த சேய் யாக்கை – பரி 5/36
நினையாது கழிந்த வைகல் எனையதூஉம் – அகம் 29/9
வதுவை நன் மணம் கழிந்த பின்றை – அகம் 86/17
பங்குனி முயக்கம் கழிந்த வழி நாள் – அகம் 137/9
ஒதுங்குவன கழிந்த செதும்பல் ஈர் வழி – அகம் 155/12
கொண்டனன் கழிந்த வன்கண் காளைக்கு – அகம் 263/9
துள்ளு பெயல் கழிந்த பின்றை புகை உற – அகம் 294/2
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி – அகம் 371/3
பெயல் பெய்து கழிந்த பூ நாறு வைகறை – அகம் 374/10
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 385/16
சொல்லி கழிந்த வல் வில் காளை – அகம் 388/15
ஏமுற்று கழிந்த மள்ளர்க்கு – புறம் 84/5
காணாது கழிந்த வைகல் காணா – புறம் 176/11
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை – புறம் 394/6
கழிந்த கங்குல் அரசன் கதிர் குடை – கம்.பால:11 11/1
காவத பொழிற்கு அ புறம் கழிந்த பின் காண்டி – கம்.அயோ:9 33/2
காலை வேலையை கடந்தது கழிந்த நீர் கடிதின் – கம்.அயோ:9 37/3
கவ்வையின் அரற்றினள் கழிந்த சேண் உளாள் – கம்.கிட்:6 2/4
நாயகன்-தனையும் தேற்ற நாள் பல கழிந்த அன்றேல் – கம்.கிட்:11 70/2
கழிந்த தீயொடு காலையும் – கம்.யுத்2:16 114/1
அம் கடம் கழிந்த பேர் அருவி குன்றின்-நின்று – கம்.யுத்3:27 48/1

மேல்


கழிந்ததற்கு (1)

கழிந்ததற்கு அழிந்தன்றோ இலெனே ஒழிந்து யாம் – அகம் 55/6

மேல்


கழிந்ததால் (1)

பூண்ட தம்பி பொழுது கழிந்ததால்
ஈண்டு இரும் புனல் தோய்ந்து உன் இசை என – கம்.கிட்:1 34/2,3

மேல்


கழிந்தது (6)

கழிந்தது பொழிந்து என வான் கண்மாறினும் – புறம் 203/1
கண்ணால் நனி துய்க்கவும் கங்குல் கழிந்தது அன்றே – கம்.பால:16 47/4
கழிந்தது என் இடர் என களிக்கும் சிந்தையன் – கம்.அயோ:1 83/3
காமன் விற்கு உடை கங்குல் மாலை கழிந்தது என்பது கற்பியா – கம்.அயோ:3 55/2
கழிந்தது துயர் நெடும் காதல் தூண்டவே – கம்.அயோ:12 25/4
கழிந்தது கவி குலம் இராமன் காணவே – கம்.யுத்4:37 59/4

மேல்


கழிந்ததே (1)

காலம் ஆம் என கங்குல் கழிந்ததே – கம்.ஆரண்:14 27/4

மேல்


கழிந்தமை (1)

நெடுந்தகை கழிந்தமை அறியாது – புறம் 264/6

மேல்


கழிந்தவை (1)

கழிந்தவை உள்ளாது கண்டவிடத்தே – கலி 72/24

மேல்


கழிந்தன்று (2)

கூறிய பருவம் கழிந்தன்று பாரிய – நற் 218/6
சொல்லிய பருவம் கழிந்தன்று எல்லையும் – நற் 364/1

மேல்


கழிந்தன்று-மன்னே (1)

இனிது உடன் கழிந்தன்று-மன்னே நாளை – அகம் 167/5

மேல்


கழிந்தன்றே (2)

அது கழிந்தன்றே தோழி அவர் நாட்டு – நற் 87/5
சார்ந்து ஆர் அகலம் உளம் கழிந்தன்றே
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/7,8

மேல்


கழிந்தன (3)

எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா – கலி 142/61
பொழுதொடு நாளும் வாளா கழிந்தன போலும் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 41/4
கண்ணினுள் மணியூடு கழிந்தன
எண்ணின் நுண் மணலின் பல வெம் கணை – கம்.யுத்4:37 190/1,2

மேல்


கழிந்தனர் (1)

எம்மொடு கழிந்தனர் ஆயின் கம்மென – அகம் 11/7

மேல்


கழிந்தனவே (1)

பரூஉ பிணிய தொடி கழிந்தனவே
மாவே பரந்து ஒருங்கு மலைந்த மறவர் – புறம் 97/10,11

மேல்


கழிந்தனன் (1)

கழிந்தனன் பல காவதம் காலினே – கம்.அயோ:13 71/4

மேல்


கழிந்தனென் (1)

கழிந்தனென் என்ற பின்னர் நல்லவா காண்டி என்னா – கம்.யுத்3:28 13/3

மேல்


கழிந்தார் (3)

அழைத்தார் சிலர் அயர்த்தார் சிலர் அழிந்தார் சிலர் கழிந்தார்
உழைத்தார் சிலர் உயிர்த்தார் சிலர் உருண்டார் சிலர் புரண்டார் – கம்.ஆரண்:7 94/1,2
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி – கம்.சுந்:8 48/3
கவசம் நீக்கினர் கண்டு கண்டு ஆர் உயிர் கழிந்தார் – கம்.யுத்3:20 66/4

மேல்


கழிந்து (17)

ஈண்டு பெரும் தெய்வத்து யாண்டு பல கழிந்து என – நற் 315/1
பூ இடைப்படினும் யாண்டு கழிந்து அன்ன – குறு 57/1
கழிந்து உகு நிலைய ஆக – ஐங் 329/4
ஒன்று இரண்டு அல பல கழிந்து திண் தேர் – பதி 41/15
சுனை கழிந்து தூங்குவன நீரின் மலர் – பரி 20/101
யாறு நீர் கழிந்து அன்ன இளமை நும் நெஞ்சு என்னும் – கலி 20/13
இழிந்ததோ கூனின் பிறப்பு கழிந்து ஆங்கே – கலி 94/28
கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன – அகம் 31/9
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து
காண்டல் விருப்பொடு தளர்பு_தளர்பு ஓடும் – அகம் 66/10,11
மழை கழிந்து அன்ன மா கால் மயங்கு அறல் – அகம் 341/6
உறை கழிந்து உலந்த பின்றை பொறைய – அகம் 345/14
கனவு கழிந்து அனைய ஆகி நனவின் – அகம் 353/3
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி – அகம் 400/14
நெடும் சுவர் நல் இல் புலம்ப கடை கழிந்து
மென் தோள் மகளிர் மன்றம் பேணார் – புறம் 373/11,12
கழிந்து போயினர் மானிடர் என்னும்-கால் – கம்.ஆரண்:7 9/3
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய – கம்.சுந்:2 207/2
கழிந்து போகலை நில் என கை கணை – கம்.யுத்2:19 150/3

மேல்


கழிந்தும் (1)

கைத்தலை நெல்லி போல காட்டிலேன் கழிந்தும் இல்லேன் – கம்.யுத்2:19 212/2

மேல்


கழிந்துளவால் (1)

கண்ணிய நாள் கழிந்துளவால் கண்டிலமால் கனம்_குழையை – கம்.சுந்:2 226/1

மேல்


கழிந்தோர் (1)

கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா – பதி 90/5

மேல்


கழிந்தோர்க்கு (1)

கழிந்தோர்க்கு இரங்கும் நெஞ்சமொடு – அகம் 215/16

மேல்


கழிந்தோரே (1)

மலர் தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 237,238

மேல்


கழிப்ப (3)

திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப
செம் கள விருப்பொடு கூலம் முற்றிய – பதி 19/4,5
கைதவம் இயற்றி யாண்டும் கழிப்ப அரும் கணக்கு இல் தீமை – கம்.கிட்:7 139/1
சொரியும் சோரியின் துறை-தொறும் துறை-தொறும் கழிப்ப
நெரியும் பல் பிண பெரும் கரை கடந்தில நீத்தம் – கம்.யுத்2:16 245/3,4

மேல்


கழிப்பாரை (1)

கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் – கம்.யுத்2:16 132/4

மேல்


கழிப்பான் (1)

தொழிலை நோக்கி தன்னுடைய தோளை நோக்கி நாள் கழிப்பான் – கம்.ஆரண்:14 31/4

மேல்


கழிப்பி (18)

மகிழ் பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் – பொரு 111
பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி நீர் வாய் – பொரு 168
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி
வல் வாய் சாடியின் வழைச்சு அற விளைந்த – பெரும் 279,280
இடன் உடை பேரியாழ் முறையுளி கழிப்பி
கடன் அறி மரபின் கைதொழூஉ பழிச்சி – பெரும் 462,463
மற்றை யாமம் பகல் உற கழிப்பி
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை – மது 653,654
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி
எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சி – குறி 214,215
விருந்தின் பாணி கழிப்பி நீள்மொழி – மலை 539
எல்லை பைபய கழிப்பி முல்லை – நற் 369/3
பெரும் கை தொழுதியின் வன் துயர் கழிப்பி
இரந்தோர் வாழ நல்கி இரப்போர்க்கு – பதி 76/6,7
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று – கலி 113/26
எல்லை பைப்பய கழிப்பி குட-வயின் – அகம் 120/4
யாமம் நும்மொடு கழிப்பி நோய் மிக – அகம் 168/1
எல்லை எம்மொடு கழிப்பி எல் உற – அகம் 200/10
பகலே இனிது உடன் கழிப்பி இரவே – அகம் 228/6
எல்லை பைப்பய கழிப்பி எல் உற – அகம் 260/10
புன்னை அம் பொதும்பின் இன் நிழல் கழிப்பி
மாலை மால் கொள நோக்கி பண் ஆய்ந்து – அகம் 340/2,3
பல் பூ தண் பொழில் பகல் உடன் கழிப்பி
ஒரு கால் ஊர்தி பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 360/1,2
மூவேழ் துறையும் முறையுளி கழிப்பி
கோ என பெயரிய-காலை ஆங்கு அது – புறம் 152/20,21

மேல்


கழிப்பிய (5)

ஆறினில் கழிப்பிய அறன் நவில் கொள்கை – திரு 180
காடு உறை கடவுள் கடன் கழிப்பிய பின்றை – பொரு 52
அதன் முறை கழிப்பிய பின்றை பதன் அறிந்து – பொரு 102
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் – நற் 89/4
செய் குறி ஈட்டம் கழிப்பிய வழிமுறை – பரி 2/15

மேல்


கழிப்பிலள் (1)

கழிப்பிலள் என்றனன் கருணை உள்ளத்தான் – கம்.யுத்4:40 84/4

மேல்


கழிப்பின் (1)

கண்டு நின்று இறை பொழுது இனி காலத்தை கழிப்பின்
உண்டு கைவிடும் கூற்றுவன் நிருதர் பேர் உயிரை – கம்.யுத்4:32 15/1,2

மேல்


கழிப்பினம் (1)

எல்லை கழிப்பினம் ஆயின் மெல்ல – நற் 159/5

மேல்


கழிப்பு (2)

உறை கழிப்பு அறியா வேலோன் ஊரே – புறம் 323/6
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/2

மேல்


கழிப்பேன் (1)

செம் புணீர்-கொடு கடன் கழிப்பேன் என்று தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 64/4

மேல்


கழிப (1)

வம்பலர் ஆகியும் கழிப மன்ற – அகம் 377/13

மேல்


கழிப-மன்னே (1)

காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு – குறு 231/4

மேல்


கழிபட (1)

கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து – நற் 253/3

மேல்


கழிபு (2)

மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
கோல் கழிபு இரங்கும் அதர – அகம் 327/18

மேல்


கழிய (27)

யாண்டு பல கழிய வேண்டு புலத்து இறுத்து – மது 150
கழிய காவி குற்றும் கடல – குறு 144/1
எல்லை கழிய புல்லென்றன்றே – குறு 310/4
எல்லை கழிய முல்லை மலர – குறு 387/1
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை கழிய
முண்டகம் மலரும் தண் கடல் சேர்ப்பன் – ஐங் 108/1,2
பதைப்ப ததைந்த நெய்தல் கழிய
ஓதமொடு பெயரும் துறைவற்கு – ஐங் 155/3,4
மூத்த யாக்கையொடு பிணி இன்று கழிய
ஊழி உய்த்த உரவோர் உம்பல் – பதி 22/10,11
வேண்டுவ அளவையுள் யாண்டு பல கழிய
பெய்து புறந்தந்து பொங்கல் ஆடி – பதி 55/13,14
உண்ணாது அடுக்கிய பொழுது பல கழிய
நெஞ்சு புகல் ஊக்கத்தர் மெய் தயங்கு உயக்கத்து – பதி 68/6,7
மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் – பரி 6/5
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை – பரி 10/96
புன வளர் பூ கொடி அன்னாய் கழிய
கனவு எனப்பட்டது ஓர் காரிகை நீர்த்தே – கலி 92/1,2
கழிய கதழ்வை என கேட்டு நின்னை – கலி 143/23
கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி – அகம் 3/12
ஊர்க பாக ஒருவினை கழிய
நன்னன் ஏற்றை நறும் பூண் அத்தி – அகம் 44/6,7
யாண்டு பல கழிய வேண்டு-வயின் பிழையாது – அகம் 78/19
கழிய காதலர் ஆயினும் சான்றோர் – அகம் 112/11
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல் – அகம் 217/3
தவல் இல் நீத்தமொடு ஐயென கழிய
தளி மழை பொழிந்த தண் வரல் வாடையொடு – அகம் 305/2,3
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய
தந்தை தம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 78/10,11
காண்டல் இல்லாது யாண்டு பல கழிய
வழு இன்று பழகிய கிழமையர் ஆயினும் – புறம் 216/2,3
எஃகு உளம் கழிய இரு நில மருங்கின் – புறம் 282/1
மலையுநர் மடங்கி மாறு எதிர் கழிய
அலகை போகி சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 282/7,8
கழிய கூரிய என்று ஒரு காரிகை – கம்.பால:14 33/3
கார் உண் சுவை கதலியின் கனியினை கழிய
சேரும் ஊசியின் சென்றது நின்றது என் செப்ப – கம்.கிட்:7 64/1,2
கான் ஆர் நெறியும் மலையும் கழிய
போனார்கள் நிகும்பலை புக்கனரால் – கம்.யுத்3:27 15/3,4
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய
அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:27 124/1,2

மேல்


கழியல்-பாலனோ (1)

கைப்புகல்-பாலனோ கழியல்-பாலனோ
ஒப்புற நோக்கி நும் உணர்வினால் என்றான் – கம்.யுத்1:4 55/3,4

மேல்


கழியல (1)

நாள் போல் கழியல ஞாயிற்று பகலே – புறம் 65/12

மேல்


கழியா (1)

கழியா உயிர் உந்திய காரிகை-தன் – கம்.பால:23 15/1

மேல்


கழியாநின்றேன் (1)

கண்ணும் நீராய் உயிரும் ஒழுக கழியாநின்றேன்
எண்ணும் நீர் நான்மறையோர் எரி முன் நின் மேல் சொரிய – கம்.அயோ:4 55/1,2

மேல்


கழியாமையே (2)

கழியாமையே அழி படர் அகல – அகம் 255/8
கழியாமையே வழிவழி பெருகி – அகம் 368/13

மேல்


கழியாமோ (1)

அஞ்சி கழியாமோ அன்பு உற்றால் என்மரும் – பரி 12/54

மேல்


கழியாள் (1)

அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள்
சேண் உற சென்று வறும் சுனை ஒல்கி – அகம் 315/8,9

மேல்


கழியான் (1)

கண்ணில் காண்பன கருதுவ யாவினும் கழியான்
மண்ணில் சாகிலன் வானிலும் சாகிலன் வரத்தால் – கம்.யுத்1:3 14/3,4

மேல்


கழியின் (4)

தொழாநிர் கழியின் அல்லது வறிது – மலை 231
அன்னர் உன்னார் கழியின் பல் நாள் – நற் 117/8
இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள் – நற் 364/5
உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/4

மேல்


கழியினும் (5)

பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார் – மலை 264
ஒரு நாள் கழியினும் உயிர் வேறுபடூஉம் – நற் 129/2
இன் உயிர் கழியினும் நனி இன்னாதே – நற் 227/2
இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு – குறு 93/2
வியன் தலை நன் நாட்டு வேங்கடம் கழியினும்
சேயர் என்னாது அன்பு மிக கடைஇ – அகம் 83/10,11

மேல்


கழியீரே (1)

கன்றும் தாயும் போல்வன கண்டும் கழியீரே – கம்.அயோ:11 75/4

மேல்


கழியுநர்க்கு (1)

எல்-இடை கழியுநர்க்கு ஏமம் ஆக – பெரும் 66

மேல்


கழியும் (21)

காலோர் காப்ப கால் என கழியும்
வான வண் கை வளம் கெழு செல்வர் – மது 441,442
எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து – நற் 46/2
ஊர் குறு_மாக்கள் மேற்கொண்டு கழியும்
பெரும் புலர் விடியலின் விரும்பி போத்தந்து – நற் 80/3,4
உலமர கழியும் இ பகல் மடி பொழுதே – நற் 109/10
என்னொடு கழியும் இ இருவரது இகலே – நற் 180/9
யாமமும் நெடிய கழியும் காமமும் – நற் 378/1
அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும்
காடு பின் ஒழிய வந்தனர் தீர்க இனி – ஐங் 351/2,3
மறி உடை மான் பிணை கொள்ளாது கழியும்
அரிய சுரன் வந்தனரே – ஐங் 354/2,3
குருளை பன்றி கொள்ளாது கழியும்
சுரம் நனி வாராநின்றனள் என்பது – ஐங் 397/2,3
கழியும் நோய் கைம்மிக அணங்கு ஆகியது போல – கலி 132/22
கழியும் கானலும் காண்-தொறும் பல புலந்து – அகம் 150/12
பொறி வரி இன வண்டு ஊதல கழியும்
உயர் பலி பெறூஉம் உரு கெழு தெய்வம் – அகம் 166/6,7
கானலும் கழறாது கழியும் கூறாது – அகம் 170/1
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 179/6
இன்னா கழியும் கங்குல் என்று நின் – அகம் 237/6
உகாஅ மென் சினை உதிர்வன கழியும்
வேனில் வெம் சுரம் தமியர் தாமே – அகம் 293/8,9
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும்
சூர் முதல் இருந்த ஓமை அம் புறவின் – அகம் 297/10,11
மறைந்தனை கழியும் நின் தந்து செலுத்தி – அகம் 398/14
ஆடுநர் கழியும் இ உலகத்து கூடிய – புறம் 29/24
இருந்து பல நாள் கழியும் எல்லையினில் நல்லோய் – கம்.கிட்:14 59/1
அன்னவே காலங்கள் கழியும் ஆதலான் – கம்.சுந்:12 57/3

மேல்


கழியுமால் (1)

நாள் பல கழியுமால் நடுவண் நின்றது ஓர் – கம்.யுத்2:16 106/2

மேல்


கழியுமோ (1)

எவன் பல கழியுமோ பெரும பல் நாள் – பதி 50/22

மேல்


கழியே (3)

கழியே ஓதம் மல்கின்று வழியே – அகம் 340/9
கழியே சிறு குரல் நெய்தலொடு காவி கூம்ப – அகம் 350/1
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – புறம் 386/16

மேல்


கழியேன் (1)

கரும் தலை கலத்தின் அல்லால் கடனது கழியேன் என்றாள் – கம்.யுத்3:21 6/3

மேல்


கழியொடு (1)

தோள் கழியொடு பிடி செறிப்பவும் – புறம் 98/11

மேல்


கழிவது (6)

கழிவது ஆக கங்குல் என்று – நற் 314/7
விழுமிது கழிவது ஆயினும் நெகிழ் நூல் – குறு 253/2
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள் – அகம் 52/13
களைவு_அரும் தானையோடும் கழிவது காண்டி என்றான் – கம்.யுத்2:16 33/4
கணம் தரு குரங்கொடு கழிவது அன்று இது – கம்.யுத்2:16 103/1
கடலிடை கோட்டம் தேய்த்து கழிவது கருமம் அன்றால் – கம்.யுத்2:16 141/3

மேல்


கழிவது-கொல்லோ (1)

என் ஐ இன்றியும் கழிவது-கொல்லோ
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து – குறு 24/2,3

மேல்


கழிவரேல் (1)

அரக்கர் ஓர் அழிவு செய்து கழிவரேல் அதற்கு வேறு ஓர் – கம்.கிட்:7 85/1

மேல்


கழிவானேல் (1)

கையான் இன்று என் கண் எதிர்நின்றும் கழிவானேல்
உய்யேன் நங்காய் உன் அபயம் என் உயிர் என்றான் – கம்.அயோ:3 37/3,4

மேல்


கழிவிப்பான் (1)

காலம் கொண்டார் கண்டன முன்னே கழிவிப்பான்
சூலம் கொண்டான் அண்டரை எல்லாம் தொழில் கொண்டான் – கம்.யுத்4:37 125/3,4

மேல்


கழிவீர் (1)

காணும் துணையும் கழிவீர்_அலிர் நான் – கம்.சுந்:4 8/3

மேல்


கழிவீர்_அலிர் (1)

காணும் துணையும் கழிவீர்_அலிர் நான் – கம்.சுந்:4 8/3

மேல்


கழிவே (1)

கனவின் அற்று அதன் கழிவே அதனால் – அகம் 379/9

மேல்


கழிவோள் (1)

திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள்
எல் இடை அசைந்த கல்லென் சீறூர் – ஐங் 382/2,3

மேல்


கழீஇ (8)

மாசு அற கழீஇ வயங்கு புகழ் நிறுத்தல் – குறி 16
அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பன் மாண் – நற் 12/5
மண்ணா கூந்தல் மாசு அற கழீஇ
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய – நற் 42/8,9
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி – நற் 366/4,5
நும் மனை சிலம்பு கழீஇ அயரினும் – ஐங் 399/1
அரி பெய்து பொதிந்த தெரி சிலம்பு கழீஇ
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி – அகம் 321/15,16
ஏதில் வறு மனை சிலம்பு உடன் கழீஇ
மேயினள்-கொல் என நோவல் யானே – அகம் 369/25,26
சிறு வன்கண்ணி சிலம்பு கழீஇ
அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே – அகம் 385/17,18

மேல்


கழீஇய (10)

வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ – குறி 98
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/8
சிலம்பு கழீஇய செல்வம் – நற் 279/10
மாசு அற கழீஇய யானை போல – குறு 13/1
காம நோயின் கழீஇய நெஞ்சம் – கலி 122/22
எறி படை கழீஇய சேய் அரி சின் நீர் – அகம் 113/19
களை கால் கழீஇய பெரும் புன வரகின் – அகம் 194/9
கரி புறம் கழீஇய பெரும் பாட்டு ஈரத்து – அகம் 368/2
புலைத்தி கழீஇய தூ வெள் அறுவை – புறம் 311/2
நாடுவான் அன்று கண்ட நான்முகன் கழீஇய நல் நீர் – கம்.யுத்1:4 150/2

மேல்


கழீஇயின்று (1)

குருதி கோட்டு அழி கறை தெளி பெற கழீஇயின்று
காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/5,6

மேல்


கழு (8)

நெடு நுதி வய கழு நிரைத்த வாயில் – பெரும் 128
கழு நீர மஞ்சன குங்கும கலங்கல் – பரி 24/89
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை – அகம் 176/5
ஒழி மடல் விறகின் கழு மீன் சுட்டு – புறம் 29/14
எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி – கம்.சுந்:8 7/1
செறுத்து எரி விழிப்பவர் சிகை கழு வலத்தார் – கம்.சுந்:8 38/2
கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம் – கம்.யுத்3:22 46/3
கழு இகல் கப்பணம் முதல கை படை – கம்.யுத்3:31 179/3

மேல்


கழுக்கடை (1)

வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன – கம்.சுந்:7 8/4

மேல்


கழுக்களும் (1)

கழுக்களும் உலக்கையும் காலபாசமும் – கம்.ஆரண்:7 34/4

மேல்


கழுகின் (6)

கண் உமிழ் கழுகின் கானம் நீந்தி – அகம் 31/11
கடந்தனர் கண்டனர் கழுகின் வேந்தையே – கம்.ஆரண்:4 1/4
வருணங்கள் வகுத்திட்ட காலத்தே வந்து உதித்தேன் கழுகின் மன்னன் – கம்.ஆரண்:4 25/3
வெவ்விய விதியின் கொட்பால் வீடினன் கழுகின் வேந்தன் – கம்.சுந்:4 81/3
காட்டிலே கழுகின் வேந்தன் செய்தது காட்டமாட்டேன் – கம்.யுத்1:12 39/1
மாய கொடு வினை ஒப்பன மனம் ஒப்பன கழுகின்
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் – கம்.யுத்3:27 103/3,4

மேல்


கழுகினுக்கு (2)

சே ஒளி சிறைய வேக கழுகினுக்கு அரசு செய்வேம் – கம்.கிட்:16 53/2
உள்ளம் போல் செலும் கழுகினுக்கு அரசனும் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:12 5/4

மேல்


கழுகு (3)

கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ – ஐங் 314/2
காக்குநர் இன்மையால் அ கழுகு_இனம் முழுதும் கன்றி – கம்.கிட்:16 62/1
பாறு படு சிறகு கழுகு பகழி பட – கம்.யுத்3:31 162/1

மேல்


கழுகு_இனம் (1)

காக்குநர் இன்மையால் அ கழுகு_இனம் முழுதும் கன்றி – கம்.கிட்:16 62/1

மேல்


கழுகும் (4)

மங்கை-தன் கழுத்தை நோக்கின் வளர் இளம் கழுகும் வாரி – கம்.கிட்:13 48/3
காகமும் கழுகும் பேயும் காலனும் கணக்கு_இல் காலம் – கம்.சுந்:10 13/1
கழுகும் காகமும் மொய்த்தன கண்கள் நீர் – கம்.யுத்4:37 21/2
பருந்தொடு கழுகும் பேயும் பசி பிணி தீருமாறு – கம்.யுத்4:40 42/2

மேல்


கழுகொடு (2)

அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு
செம் செவி எருவை திரிதரும் – புறம் 370/25,26
கழுகொடு பருந்தும் பாறும் பேய்களும் கணங்கள் மற்றும் – கம்.யுத்4:33 1/3

மேல்


கழுத்த (2)

ஆர்த்த வாயன கையன ஆனையின் கழுத்த
ஈர்த்த தேரன இவுளியின் தலையன எவர்க்கும் – கம்.யுத்2:16 209/2,3
கழுத்த கைய நிமிர் கால வால பல கண்டமானபடி கண்டு நேர் – கம்.யுத்2:19 65/2

மேல்


கழுத்தவான (1)

உற்ற வான் கழுத்தவான ஒட்டகம் அவற்றது உம்பர் – கம்.யுத்1:10 19/2

மேல்


கழுத்தில் (3)

தணிவு அரும் கருணையான் கழுத்தில் சாத்திய – கம்.பால:23 59/3
தன் மணி கழுத்தில் சார்த்தும் அளவையில் தடுத்து நாயேன் – கம்.சுந்:14 39/3
கையில் கால்களில் மார்பு கழுத்தில்
தெய்வ பாசம் உற பிணி செய்தார் – கம்.யுத்1:3 92/1,2

மேல்


கழுத்தின் (2)

படு முடை நசைஇய பறை நெடும் கழுத்தின்
பாறு கிளை சேக்கும் சேண் சிமை – அகம் 247/11,12
கழுத்தின் நாண் உன் மகற்கு காப்பின் நாண் ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:4 48/4

மேல்


கழுத்தின்-கண் (1)

கச்சை அம் கட கரி கழுத்தின்-கண் உற – கம்.அயோ:1 25/1

மேல்


கழுத்தினிடை (1)

கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு – கம்.சுந்:8 47/3

மேல்


கழுத்தினில் (3)

கால் தரு காலில் கையில் கழுத்தினில் நுதலில் கண்ணில் – கம்.யுத்3:27 94/2
கல் திண் மார்பில் தழுவும் கழுத்தினில்
சுற்றும் சென்னியில் சூட்டும் சுழல் கணோடு – கம்.யுத்3:29 29/1,2
விழித்த கண்கள் கைகள் மெய்கள் வேறலை கழுத்தினில்
தெழித்த வாய்கள் செல்லலுற்ற தாள்கள் தோள்கள் செல்லினை – கம்.யுத்3:31 83/1,2

மேல்


கழுத்தினும் (2)

ஆடல் தகையள் கழுத்தினும் வாலிது – கலி 109/15
கடித்தலத்தினும் கழுத்தினும் தன் இரு கரங்கள் – கம்.கிட்:7 63/2

மேல்


கழுத்தினை (2)

தோள் விசை துணைகள் பொங்க கழுத்தினை சுருக்கி தூண்டும் – கம்.சுந்:1 16/2
கண்களை சூல்கின்றாரும் கழுத்தினை தடிகின்றாரும் – கம்.யுத்3:29 41/1

மேல்


கழுத்தினையும் (1)

கால் நிலத்தினிடை ஊன்றி உரம் விரித்து கழுத்தினையும் சுரித்து தூண்டி – கம்.யுத்3:24 32/2

மேல்


கழுத்து (19)

கழுத்து அமை கை வாங்கா காதலர் புல்ல – பரி 11/116
மிக்கு ஒளிர் கழுத்து அணி தரள வெண் கொடி – கம்.பால:23 54/2
அங்கு அவர் கழுத்து என கமுகம் ஆர்ந்தன – கம்.அயோ:2 37/2
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச – கம்.ஆரண்:7 81/1
சூடு அறுப்புண்ட என கழுத்து அறுப்புண்ட துரகம் – கம்.ஆரண்:8 9/4
குரன் நெரிந்தவும் கொடும் கழுத்து ஒடிந்தவும் குதிரை – கம்.சுந்:11 30/4
கடியுண்டார்களும் கழுத்து இழந்தார்களும் கரத்தால் – கம்.சுந்:11 31/3
கருணை கொண்டல் வறியன் கழுத்து என – கம்.யுத்1:8 35/3
கடித்த குத்தின கையின் கழுத்து அற – கம்.யுத்2:15 25/1
அலை புடைத்த வாள் அரக்கரை சில கழுத்து அரிவ – கம்.யுத்2:16 206/1
மூழை ஒத்தன கழுத்து அற வீழ்ந்தன முறை சால் – கம்.யுத்2:16 213/2
ஆடல் தீர்ந்தன வளை கழுத்து அற்றன அதிர் பெரும் குரல் நீத்த – கம்.யுத்2:16 316/1
கழுத்து உள தலை இல களத்தின் ஆடுவ – கம்.யுத்2:19 41/4
கடித்தன கழுத்து அற கைகளால் எடுத்து – கம்.யுத்2:19 43/3
கை அற்றார் காலன் அற்றார் கழுத்து அற்றார் கவசம் அற்றார் – கம்.யுத்2:19 99/1
வில்லொடு கழுத்து இற பகட்டை வீட்டுமால் – கம்.யுத்3:20 41/3
ஒன்றிய கழுத்து மேனி கால் உகிர் வாலின் ஒப்ப – கம்.யுத்3:22 11/2
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – கம்.யுத்3:31 101/1
கல் ஒன்று தோளும் ஒன்றால் கழுத்து ஒன்றால் கடிதின் வாங்கி – கம்.யுத்4:37 15/2

மேல்


கழுத்துக்கு (1)

மான் அணி நோக்கினார் தம் மங்கல கழுத்துக்கு எல்லாம் – கம்.பால:22 7/3

மேல்


கழுத்தும் (1)

கைத்தலமும் காத்திரமும் கரும் கழுத்தும் நெடும் புயமும் உரமும் கண்டித்து – கம்.யுத்4:33 25/1

மேல்


கழுத்தை (3)

மங்கை-தன் கழுத்தை நோக்கின் வளர் இளம் கழுகும் வாரி – கம்.கிட்:13 48/3
நோக்குவார் நோக்காமை நுன் கணையால் என் கழுத்தை
நீக்குவாய் நீக்கிய பின் நெடும் தலையை கரும் கடலுள் – கம்.யுத்2:16 353/2,3
உறும் சுடர் கழுத்தை நோக்கி நூக்கினான் உருமின் வெய்யோன் – கம்.யுத்3:27 177/4

மேல்


கழுத்தொடு (2)

பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த – கம்.கிட்:11 51/3
கல் அற்ற கழுத்தொடு கால்களொடும் – கம்.யுத்3:20 86/4

மேல்


கழுதில் (4)

கழுதில் சேணோன் ஏவொடு போகி – மலை 243
சேணோன் இழைத்த நெடும் கால் கழுதில்
கான மஞ்ஞை கட்சி சேக்கும் – நற் 276/5,6
கழுதில் கானவன் பிழி மகிழ்ந்து வதிந்து என – அகம் 102/2
கல் உயர் கழுதில் சேணோன் எறிந்த – அகம் 392/14

மேல்


கழுதின் (3)

வரை இடை கழுதின் வன் கை கானவன் – அகம் 292/10
கானகத்து இயங்கிய கழுதின் தேர் குலம் – கம்.பால:7 13/1
கடை கண்டில தலை கண்டில கழுதின் திரள் பிணமா – கம்.யுத்2:18 150/1

மேல்


கழுது (16)

கழுது கால்கொள்ளும் பொழுது கொள் பானாள் – நற் 171/9
கழுது கால்கிளர ஊர் மடிந்தன்றே – நற் 255/1
கழுது கண் பனிப்ப வீசும் அதன்_தலை – குறு 161/2
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர – ஐங் 314/1
கவை தலை பேய்_மகள் கழுது ஊர்ந்து இயங்க – பதி 13/15
கடும் கை கானவன் கழுது மிசை கொளீஇய – அகம் 88/5
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் – அகம் 122/14
கதுமென குழறும் கழுது வழங்கு அரைநாள் – அகம் 260/13
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என – அகம் 311/4
கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப – புறம் 369/16
உவந்த வன் கழுது உயிர் சுமந்து உளுக்கியது உம்பர் – கம்.ஆரண்:7 86/4
மூரி திரை உதிர குளம் முழுகி கழுது எழுமே – கம்.ஆரண்:7 93/4
கள்ளரின் ஒளித்து உழல் நெடும் கழுது ஒடுங்கி – கம்.கிட்:10 81/3
ஆர்த்து எழு கழுது இரைத்து ஆட காண்டியால் – கம்.சுந்:5 62/4
கவனம் உறு கரணம் இடுவர் கழுது இனமும் – கம்.யுத்3:31 164/3
கழுது சூன்ற இராவணன் கண் எலாம் – கம்.யுத்4:37 164/4

மேல்


கழுதுகள் (2)

வெறுமைகள் கெடுவன விழி குழி கழுதுகள் – கம்.யுத்2:18 131/4
வெந்த வெம் பிணம் விழுங்கின கழுதுகள் விரும்பி – கம்.யுத்3:22 54/4

மேல்


கழுதும் (4)

விண் துயின்றன கழுதும் விழி துயின்றன பழுது_இல் – கம்.கிட்:1 40/3
விண்ணின் நீளிய நெடும் கழுதும் வெம் சிறை – கம்.சுந்:5 56/1
கவந்த பந்தமும் கழுதும் தம் கணவரை காணா – கம்.யுத்3:22 198/1
கழுதும் புள்ளும் அரக்கனை காண்டலும் – கம்.யுத்3:29 25/4

மேல்


கழுதை (10)

அணர் செவி கழுதை சாத்தொடு வழங்கும் – பெரும் 80
நின் படைஞர் சேர்ந்த மன்றம் கழுதை போகி – பதி 25/4
பொறை மலி கழுதை நெடு நிரை தழீஇய – அகம் 89/12
நிரை பர பொறைய நரை புற கழுதை
குறை குளம்பு உதைத்த கல் பிறழ் இயவின் – அகம் 207/5,6
நெடும் செவி கழுதை குறும் கால் ஏற்றை – அகம் 343/12
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 15/2
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 392/9
காற்று_இனம் ஆர்த்தன கழுதை ஆர்த்தன – கம்.ஆரண்:7 32/2
திண் நெடும் கழுதை பேய் பூண்ட தேரின்-மேல் – கம்.சுந்:3 40/2
மலை பெரும் கழுதை ஐஞ்ஞூற்று இரட்டியன் மனத்தின் செல்லும் – கம்.யுத்3:22 121/1

மேல்


கழுதையும் (1)

தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த – கம்.யுத்3:22 130/3

மேல்


கழுதையை (1)

பேயை யாளியை யானையை கழுதையை பிணித்தது – கம்.யுத்1:5 36/1

மேல்


கழுதொடு (1)

கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப – மது 633

மேல்


கழுந்தின் (1)

உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள் – குறு 384/1

மேல்


கழுந்து (2)

கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – கம்.பால:5 56/2
கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் – கம்.அயோ:14 26/4

மேல்


கழுநீர் (13)

கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை – சிறு 42
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை – மது 171
கழுநீர் கொண்ட எழு நாள் அந்தி – மது 427
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 551
கழுநீர் மேய்ந்த கரும் தாள் எருமை – நற் 260/1
கவிழ்ந்த புனலின் கயம் தண் கழுநீர்
அவிழ்ந்த மலர் மீது உற்று என ஒருசார் – பரி 7/23,24
அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல் – பரி 12/78
தண் நறும் கழுநீர் செண் இயல் சிறுபுறம் – அகம் 59/14
குரம்பு எலாம் செம்பொன் மேதி குழி எலாம் கழுநீர் கொள்ளை – கம்.பால:2 2/2
நெட்டு_உலை கழுநீர் நெடு நீத்தம் தான் – கம்.பால:2 26/2
குறை எலாம் சோலை ஆகி குழி எலாம் கழுநீர் ஆகி – கம்.பால:17 2/3
ஊன்றிய கழுநீர் நாள தாளினால் ஒருத்தி உண்டாள் – கம்.பால:19 19/4
தேன் அவாம் விரை செழும் கழுநீர் துயில்-செய்ய – கம்.சுந்:2 5/3

மேல்


கழும (3)

கவர் படு கையை கழும மாந்தி – நற் 60/6
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/3,4
கழும முடித்து கண்கூடு கூழை – கலி 56/3

மேல்


கழுமலத்து (1)

நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன – அகம் 270/9

மேல்


கழுமலம் (2)

கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் – நற் 234/6
கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த – அகம் 44/13

மேல்


கழுமிய (2)

ஆ தர கழுமிய துகளன் – புறம் 258/10
கழுமிய வென் வேல் வேளே – புறம் 396/12

மேல்


கழுவ (1)

புலவு நாறு புகர் நுதல் கழுவ கங்குல் – அகம் 272/2

மேல்


கழுவாயும் (1)

வழுவாய் மருங்கில் கழுவாயும் உள என – புறம் 34/4

மேல்


கழுவி (1)

கண்ண நீரினால் கழுவி ஆட்டினான் – கம்.அயோ:11 118/4

மேல்


கழுவிய (1)

கறை அற கழுவிய கால வேலையே – கம்.அயோ:12 39/4

மேல்


கழுவினர் (1)

கழுவினர் இருவரும் கண்ணின் நீரினால் – கம்.ஆரண்:4 20/2

மேல்


கழுவினன் (2)

கழுவினன் ஆண்டு அவன் கனக மேனியை – கம்.ஆரண்:14 84/2
கழுவினன் உச்சி மோந்து கன்று காண் கறவை அன்னான் – கம்.யுத்4:41 117/4

மேல்


கழுவினார் (1)

கண்ணின் நீரினில் பாதம் கழுவினார் – கம்.ஆரண்:9 27/4

மேல்


கழுவினில் (1)

கழுவினில் என்று வானோர் கலங்கினார் நடுங்கினாரால் – கம்.யுத்2:16 199/3

மேல்


கழுவு-உறு (3)

காடி கொண்ட கழுவு-உறு கலிங்கத்து – நெடு 134
கழுவு-உறு கலிங்கம் கழாஅது உடீஇ – குறு 167/2
கழுவு-உறு கலிங்கம் கடுப்ப சூடி – பதி 76/13

மேல்


கழுவும் (1)

கழுவும் கால வெம் தீ அன்ன காட்சியார் – கம்.ஆரண்:7 19/2

மேல்


கழுவுவாரும் (1)

கண் உற பொழிந்த காம வெம் புனல் கழுவுவாரும் – கம்.அயோ:3 89/4

மேல்


கழுவுள் (4)

ஆன் பயம் வாழ்நர் கழுவுள் தலைமடங்க – பதி 71/17
பொரு முரண் எய்திய கழுவுள் புறம்பெற்று – பதி 88/7
கழுவுள் காமூர் போல – அகம் 135/13
மா வண் கழுவுள் காமூர் ஆங்கண் – அகம் 365/12

மேல்


கழுவொடு (1)

கழுவொடு சுடு படை சுருக்கிய தோல் கண் – கலி 106/1

மேல்


கழுவொடே (1)

தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே – கம்.ஆரண்:1 5/4

மேல்


கழூஉ (2)

மழை கழூஉ மறந்த மா இரும் துறுகல் – குறு 279/5
கழூஉ விளங்கு ஆரம் கவைஇய மார்பே – புறம் 19/18

மேல்


கழூஉம் (2)

திரை தரு புணரியின் கழூஉம்
மலி திரை சேர்ப்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 63/10,11
கல் மிசை அருவியின் கழூஉம் சாரல் – நற் 151/4

மேல்


கழை (107)

துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு – சிறு 265
மழை விளையாடும் கழை வளர் அடுக்கத்து – பெரும் 257
நெடும் கழை தூண்டில் நடுங்க நாண் கொளீஇ – பெரும் 285
கழை வளர் சாரல் களிற்று இனம் நடுங்க – மது 242
ஆலைக்கு அலமரும் தீம் கழை கரும்பே – மலை 119
அலங்கு கழை நரலும் ஆரி படுகர் – மலை 161
கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து – மலை 180
இரு வெதிர் ஈர் கழை தத்தி கல்லென – மலை 207
நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும் – மலை 237
முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் – மலை 248
ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் – மலை 328
கழை கண் உடைக்கும் கரும்பின் ஏத்தமும் – மலை 341
கான் நிலை எருமை கழை பெய் தீம் தயிர் – மலை 523
கழை வளர் தூம்பின் கண் இடம் இமிர – மலை 533
கழை வளர் நவிரத்து மீமிசை ஞெரேரென – மலை 579
கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப – நற் 7/4
ஆடு கழை நிவந்த பைம் கண் மூங்கில் – நற் 28/7
யாங்கு செய்வாம்-கொல் தோழி ஓங்கு கழை
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/1,2
கழை பாடு இரங்க பல் இயம் கறங்க – நற் 95/1
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து – நற் 95/5
உறு கழை நிவப்பின் சிறுகுடி பெயரும் – நற் 204/10
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – நற் 257/3
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 333/2
ஓங்கு கழை ஊசல் தூங்கி வேங்கை – நற் 334/3
மூங்கில் அம் கழை தூங்க ஒற்றும் – நற் 366/10
கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன் – நற் 386/5
நெடும் கழை நிவந்த நிழல் படு சிலம்பின் – நற் 393/1
கான யானை கை விடு பசும் கழை
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் – குறு 54/3,4
விசும்பு தோய் பசும் கழை குன்ற நாடன் – குறு 74/2
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் – குறு 85/4
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் – குறு 179/5
பைதல் ஒரு கழை நீடிய சுரன் இறந்து – குறு 180/4
கழை நிவந்து ஓங்கிய சோலை – குறு 201/6
ஒலி கழை நிவந்த ஓங்கு மலை சாரல் – குறு 253/5
நெடும் கழை திரங்கிய நீர் இல் ஆரிடை – குறு 331/1
கழை திரங்கு ஆரிடை அவனொடு செலவே – குறு 396/7
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/2
சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல் – ஐங் 278/1
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல் – ஐங் 280/2
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே – ஐங் 315/4
நெடும் கழை முளிய வேனில் நீடி – ஐங் 322/1
முடந்தை நெல்லின் கழை அமல் கழனி – பதி 32/13
மழை பெயல் மாறிய கழை திரங்கு அத்தம் – பதி 41/14
கழை விரிந்து எழுதரு மழை தவழ் நெடும் கோட்டு – பதி 73/13
கழை நிலை பெறாஅ குட்டத்து ஆயினும் – பதி 86/9
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் – கலி 25/6
நீள் கழை நிவந்த பூ நிறம் வாட தூற்றுபு – கலி 31/15
தீம் கண் கரும்பின் கழை வாங்கும் உற்றாரின் – கலி 40/28
ஆடு கழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 41/3
கழை நிலை பெறாஅ காவிரி நீத்தம் – அகம் 6/6
கழை நரல் சிலம்பின் ஆங்கண் வழையொடு – அகம் 8/8
இலங்கு பூ கரும்பின் ஏர் கழை இருந்த – அகம் 13/22
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் – அகம் 27/2
ஒலி கழை பிசைந்த ஞெலி சொரி ஒண் பொறி – அகம் 39/6
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து – அகம் 47/4
மால் கழை பிசைந்த கால் வாய் கூர் எரி – அகம் 65/10
கழை மாய் நீத்தம் கல் பொருது இரங்க – அகம் 72/9
ஆடு கழை நரலும் அணங்கு உடை கவாஅன் – அகம் 72/11
கழை வளர் அடுக்கத்து இயலி ஆடு மயில் – அகம் 82/9
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 97/9
ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு – அகம் 107/7
விழை வெளில் ஆடும் கழை வளர் நனம் தலை – அகம் 109/6
கழை மாய் காவிரி கடல் மண்டு பெருந்துறை – அகம் 123/11
அலங்கல் வான் கழை உதிர் நெல் நோக்கி – அகம் 129/4
உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின் – அகம் 153/9
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் – அகம் 176/3
கழை அமல் சிலம்பின் வழை தலை வாட – அகம் 177/7
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் – அகம் 185/6
நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 217/4
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை – அகம் 221/10
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின் – அகம் 232/2
விளை கழை பிழிந்த அம் தீம் சேற்றொடு – அகம் 237/12
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7
மழை பெயல் மறந்த கழை திரங்கு இயவில் – அகம் 245/5
கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 249/19
பைது அறு நெடும் கழை பாய்தலின் ஒய்யென – அகம் 267/10
இரு வெதிர் அம் கழை ஒசிய தீண்டி – அகம் 278/8
வனை கழை உடைந்த கவண் விசை கடி இடி – அகம் 309/13
கழை அளந்து அறியா காவிரி படப்பை – அகம் 326/10
கழை தின் யாக்கை விழை களிறு தைவர – அகம் 328/13
கழை அழி நீத்தம் சாஅய வழி நாள் – அகம் 341/5
மென் கழை கரும்பின் நன் பல மிடைந்து – அகம் 346/7
மழை கரந்து ஒளித்த கழை திரங்கு அடுக்கத்து – அகம் 347/10
அமை ஆடு அம் கழை தீண்டி கல்லென – அகம் 353/7
விழை_தக ஓங்கிய கழை துஞ்சு மருங்கின் – அகம் 392/26
ஆடு கழை இரு வெதிர் நரலும் – அகம் 395/14
புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை – புறம் 28/12
கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட – புறம் 73/9
ஆடு கழை நரலும் சேண் சிமை புலவர் – புறம் 120/18
கழை கரும்பின் ஒலிக்குந்து – புறம் 137/6
கழை வளர் சிலம்பின் வழையொடு நீடி – புறம் 158/21
கழை வளர் இமயம் போல – புறம் 166/33
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை – புறம் 168/1
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/5
கழை கண் நெடு வரை அருவி ஆடி – புறம் 251/4
பைம் கழை பொதி களைந்து அன்ன விளர்ப்பின் – புறம் 253/4
நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து – புறம் 277/5
கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை – புறம் 370/9
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/10
நெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்து – புறம் 399/15
வல்லிதாம் கழை தாக்கலின் வழிந்து இழி பிரசம் – கம்.அயோ:10 13/2
நெடும் கழை குறும் துணி நிறுவி மேல் நிரைத்து – கம்.அயோ:10 44/1
கழை படு முத்தமும் கலுழி கார் மத – கம்.கிட்:1 10/1
கலிநட கழை கண்ணுளர் என நடம் கவின – கம்.கிட்:1 21/3
கழை தொடர் வனம் எரியுண்டால் என எறி படைஞர் கலந்தார் – கம்.சுந்:7 23/4
கழை உடை குன்றின் முன்றில் உருமொடு கலந்த கால – கம்.யுத்1:8 21/3

மேல்


கழைகள் (1)

கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன – கம்.யுத்1:9 16/2

மேல்


கழைகளால் (1)

எயில் இளம் கழைகளால் இயற்றி ஆறு இடு – கம்.அயோ:10 47/3

மேல்


கழைபட (1)

மழை படு சிலம்பில் கழைபட பெயரும் – அகம் 12/12

மேல்


கழையின் (1)

வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர் – அகம் 398/24

மேல்


கள் (105)

கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட – திரு 74
நீடு அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – திரு 195
விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா – சிறு 45
இல் அடு கள் இன் தோப்பி பருகி – பெரும் 142
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை – பெரும் 214
கள் அடு மகளிர் வள்ளம் நுடக்கிய – பெரும் 339
கள் கொண்டி குடி பாக்கத்து – மது 137
கள் கமழும் நறு நெய்தல் – மது 250
கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே – மது 260
கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும் – மது 393
கடும் கள் தேறல் மகிழ் சிறந்து திரிதர – மது 599
களம்-தோறும் கள் அரிப்ப – மது 753
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல் – குறி 84
வேய் பெயல் விளையுள் தே கள் தேறல் – மலை 171
திருந்து அமை விளைந்த தே கள் தேறல் – மலை 522
கள் களி செருக்கத்து அன்ன – நற் 35/11
கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி – நற் 123/6
கள் கமழ் பொறையாறு அன்ன என் – நற் 131/8
மென் கள் செல்வம் செல்வம் என்பதுவே – நற் 210/9
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா – நற் 227/7
பலி கள் ஆர்கை பார் முது குயவன் – நற் 293/2
ஓங்கி தோன்றும் தீம் கள் பெண்ணை – நற் 323/1
கள் நாறு நெய்தல் கதிரொடு நயக்கும் – குறு 296/4
கள் நறும் குவளை நாறி – ஐங் 73/3
கள் கமழ்ந்து ஆனா துறைவற்கு – ஐங் 151/4
நெய்தல் மரபின் நிரை கள் செறுவின் – பதி 27/10
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் – பதி 68/10
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து – பதி 68/11
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும் – பதி 75/10
அரிவையது தானை என்கோ கள் உண்ணூஉ – பரி 11/28
கள் அணி பசும் துளவினவை கரும் குன்று அனையவை – பரி 15/54
புகை என புதல் சூழ்ந்து பூ அம் கள் பொதி செய்யா – கலி 31/19
தேறு கள் நறவு உண்டார் மயக்கம் போல் காமம் – கலி 147/2
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி – அகம் 39/14
கள் ஆர் வினைஞர் களம்-தொறும் மறுகும் – அகம் 84/13
எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி – அகம் 87/8
தேம் பிழி நறும் கள் மகிழின் முனை கடந்து – அகம் 105/14
இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின் – அகம் 113/6
கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின் – அகம் 116/3
கள் நாறு காவியொடு தண்ணென மலரும் – அகம் 150/11
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் – அகம் 153/17
கள் உடை பெரும் சோற்று எல் இமிழ் அன்ன – அகம் 266/14
தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர் – அகம் 284/8
தெண் கள் தேறல் மாந்தி மகளிர் – அகம் 336/6
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 346/5
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி – அகம் 366/3
அம் பணை விளைந்த தே கள் தேறல் – அகம் 368/14
விளையா இளம் கள் நாற பல உடன் – அகம் 400/22
வெம் கள் தொலைச்சியும் அமையார் தெங்கின் – புறம் 29/15
கள் நாறும்மே கானல் அம் தொண்டி – புறம் 48/4
கடும் கள் பருகுநர் நடுங்கு கை உகத்த – புறம் 68/15
வாக்க உக்க தே கள் தேறல் – புறம் 115/3
நாள்_கள் உண்டு நாள்_மகிழ் மகிழின் – புறம் 123/1
பரூஉ கள் மண்டையொடு ஊழ் மாறு பெயர – புறம் 125/3
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல் – புறம் 170/12
கள் மாறு நீட்ட நணி_நணி இருந்த – புறம் 177/6
கள் உடை கலத்தர் உள்ளூர் கூறிய – புறம் 178/8
களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள்
யாமை புழுக்கின் காமம் வீட ஆரா – புறம் 212/2,3
சிறிய கள் பெறினே எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/1
பெரிய கள் பெறினே – புறம் 235/2
காடு முன்னினனே கள் காமுறுநன் – புறம் 238/5
தொடுதல் ஓம்பு-மதி முது கள் சாடி – புறம் 258/9
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/11
கள் உடை கலத்தேம் யாம் மகிழ் தூங்க – புறம் 316/10
கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின் – புறம் 348/3
அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப – புறம் 366/15
இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து – புறம் 384/8
உண் கள் வார் கடைவாய் மள்ளர் களைகு இலாது உலாவி நிற்பர் – கம்.பால:2 10/3
கள் என நரம்பு வீக்கி கையொடு மனமும் கூட்டி – கம்.பால:10 11/2
கள் உண் மாந்தரின் கைப்பன தேடியே – கம்.பால:14 36/4
கள் சிலம்பு கரும் குழலார் குழ – கம்.பால:14 45/2
கள் அவிழ் கோதை மாதர் காதொடும் உறவு செய்யும் – கம்.பால:16 10/1
கதம்ப நாள் விரை கள் அவிழ் தாதொடும் – கம்.பால:18 24/1
கள் மணி வள்ளத்துள்ளே களிக்கும் தன் முகத்தை நோக்கி – கம்.பால:19 17/1
கள் உறை மலர் மென் கூந்தல் களி இள மஞ்ஞை அன்னாள் – கம்.பால:19 20/3
கள் அவிழ் கோதையான் செல்வம் காணிய – கம்.அயோ:2 36/3
கள் அவிழ் கோதை கருத்து உணராத மன்னன் – கம்.அயோ:3 11/1
பூவும் அழுத புனல் புள் அழுத கள் ஒழுகும் – கம்.அயோ:4 98/2
கள் ஊறு செம் வாய் கணிகையரும் கைகேசி – கம்.அயோ:4 105/3
களி துறந்தன மலர் கள் உண் வண்டுமே – கம்.அயோ:4 200/4
கள் ஒலித்தில மலர் களிறும் அன்னவே – கம்.அயோ:4 204/4
கள் உடை வள்ளமும் களித்த தும்பியும் – கம்.ஆரண்:10 37/1
காமரம் முரலும் பாடல் கள் என கனிந்த இன் சொல் – கம்.ஆரண்:10 69/1
கனிகளின் மலரின் வந்த கள் உண்டு களி-கொள் அன்னம் – கம்.ஆரண்:10 98/1
கள் உகுவன என கலுழும் கண்ணினார் – கம்.ஆரண்:10 120/4
கள் படி கோதையை நாடினர் காணார் – கம்.ஆரண்:14 34/2
காய் எரி கனலும் கற்கள் கள் உடை மலர்களே போல் – கம்.கிட்:2 12/1
கள் உடை ஓதியார் தம் கலவியில் பல-கால் கான்ற – கம்.கிட்:10 28/3
கள் அடை மரன் இல கல்லும் தீந்து உகும் – கம்.கிட்:14 20/2
கள் வாய் அரக்கி கதற குடர் கணத்தில் – கம்.சுந்:1 71/1
கள் உற கனிந்த பங்கி அரக்கரை கடுத்த காதல் – கம்.சுந்:2 35/1
கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் – கம்.சுந்:2 36/4
காதல் அம் கள் உண்டார் போல் முறைமுறை களிக்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 106/4
பண் இமை அடைத்த பல கள்_பொருநர் பாடல் – கம்.சுந்:2 160/1
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள்
உண்டு அலமந்த கண்ணார் ஊசலிட்டு உலாவுகின்ற – கம்.சுந்:2 186/2,3
தயிர் நிறத்து உறு கள் உள்ளம் தள்ளுற அறிவு தள்ளி – கம்.சுந்:2 188/1
கள் அவிழ் மாலை தும்பி வண்டொடும் கரிந்து சாம்ப – கம்.சுந்:2 210/3
கள் உறையும் மலர் சோலை அயல் ஒன்று கண்ணுற்றான் – கம்.சுந்:2 232/4
கள் அவிழ் அலங்கலானை காற்றின் சேய் வரவு கண்டான் – கம்.சுந்:10 17/4
கள் உயிர்க்கும் மென் குழலியர் முகிழ் விரல் கதிர் வாள் – கம்.சுந்:12 38/3
பின்னல் திரை மேல் தவழ்கின்ற பிள்ளை தென்றல் கள் உயிர்க்கும் – கம்.யுத்1:1 5/3
கள் நிறை பூவும் காயும் கனிகளும் பிறவும் கவ்வா – கம்.யுத்1:8 19/2
நிகழும் கள் நெடு நீலம் உகுத்தலால் – கம்.யுத்2:15 7/3
கள் இருக்கும் மலர் கூந்தல் சானகியை மன சிறையில் கரந்த காதல் – கம்.யுத்4:38 23/3
கள் கொந்து ஆர் குழலினாரை ஏற்றுதல் கடன்மைத்து என்றாள் – கம்.யுத்4:41 27/4

மேல்


கள்_பொருநர் (1)

பண் இமை அடைத்த பல கள்_பொருநர் பாடல் – கம்.சுந்:2 160/1

மேல்


கள்வ (1)

காப்பு உறு படை கை கள்வ நிருதர்க்கு ஓர் இறுதி காட்டி – கம்.யுத்3:25 15/3

மேல்


கள்வர் (13)

ஆறலை கள்வர் படை விட அருளின் – பொரு 21
கள்வர் போல கொடியன் மாதோ – நற் 28/4
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கள்வர்
பொன் புனை பகழி செப்பம் கொள்-மார் – குறு 16/1,2
கள்வர் போல்வர் நீ அகன்றிசினோர்க்கே – குறு 127/6
கள்வர் போல் நோக்கினும் நோக்கும் குறித்தது – கலி 61/26
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என – அகம் 7/14
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான் – அகம் 61/11
வேட்ட கள்வர் விசி-உறு கடும் கண் – அகம் 63/17
வல்லுவை-மன்னால் நடையே கள்வர்
பகை மிகு கவலை செல் நெறி காண்-மார் – அகம் 257/12,13
காம்பு உறழும் தோளாளை கைவிடீர் என்னினும் யான் மிகையோ கள்வர்
ஆம் பொறி_இல் அடல் அரக்கர் அவரோடே செரு செய்வான் அமைந்தீர் ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 131/1,2
கரும் தனி முகிலினை பிரிந்து கள்வர் ஊர் – கம்.சுந்:4 19/3
காட்டினன் கள்வர் என்னா கருணை அம் கடலும் கண்டான் – கம்.யுத்1:9 26/4
கல்வி-கண் மிக்கோன் சொல்ல கரு மன நிருத கள்வர்
வல் வில் கை வீர மற்று இ வானரர் வலியை நோக்கி – கம்.யுத்1:9 29/1,2

மேல்


கள்வராய் (1)

கசட்டுறு வினை தொழில் கள்வராய் உழல் – கம்.பால:5 74/1

மேல்


கள்வரை (2)

கள்வரை காணாது கண்டேம் என்பார் போல – கலி 81/26
கரன் முதல் வீரரை கொன்ற கள்வரை
விரி குழல் உங்கை மூக்கு அரிந்த வீரரை – கம்.யுத்1:2 17/1,2

மேல்


கள்வன் (15)

நள்ளென் கங்குல் கள்வன் போல – நற் 40/10
யாரும் இல்லை தானே கள்வன்
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ – குறு 25/1,2
தந்த கள்வன் சமழ்ப்பு முகம் காண்-மின் – பரி 20/36
கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன் – பரி 20/82
செய்தான் அ கள்வன் மகன் – கலி 51/16
நாடுவேன் கள்வன் கரந்து இருக்கற்பாலன்-கொல் – கலி 144/29
கடி இலம் புகூஉம் கள்வன் போல – அகம் 276/4
கனம்கனம் இடைஇடை களிக்கும் கள்வன் ஆய் – கம்.பால:19 55/2
கணம் குழை கருத்தின் உறை கள்வன் எனல் ஆனான் – கம்.பால:22 39/1
களி உடை அனங்க கள்வன் கரந்து உறை கங்குல் காலம் – கம்.ஆரண்:14 7/1
காம்பு அனைய தோளியை ஒளித்த படு கள்வன்
நாம் புக அமைத்த பொறி நன்று முடிவு இன்றால் – கம்.கிட்:14 41/2,3
நின்றுளன் என்னின் கள்வன் நிரப்புதி நிலைமை என்றான் – கம்.யுத்1:3 123/4
கடலினை நோக்கும் அ கள்வன் வைகுறும் – கம்.யுத்1:5 11/3
பூமியில் வளர்த்தும் கள்வன் போய் அகன்றானோ என்னும் – கம்.யுத்2:19 223/4
என்ன நின்று இரங்கி கள்வன் அயோத்தி-மேல் எழுவென் என்று – கம்.யுத்3:26 52/1

மேல்


கள்வன்-பால் (1)

கள்வன்-பால் பட்டன்று ஒளித்து என்னை உள்ளி – கலி 145/37

மேல்


கள்வனால் (2)

கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி – கலி 83/24
கண்டிலம் இவன் நெடு மாய கள்வனால் – கம்.யுத்3:31 174/4

மேல்


கள்வனும் (2)

கள்வனும் கடவனும் புணைவனும் தானே – குறு 318/8
கரந்தை சூடியும் பாற்கடல் கள்வனும்
நிரந்தரம் பகை நீங்கினரோ எனும் – கம்.யுத்3:29 11/3,4

மேல்


கள்வனே (2)

கண் வழி நுழையும் ஓர் கள்வனே கொலாம் – கம்.பால:10 55/4
மர கண் வன் கள்வனே வஞ்சனேன் இனி – கம்.யுத்3:24 78/3

மேல்


கள்வனேன் (2)

ஈர்கிலா கள்வனேன் யான் இன்னலின் இருக்கை நோக்கி – கம்.அயோ:8 16/3
கடியவள் வயிற்றினில் பிறந்த கள்வனேன்
முடிகுவென் அரும் துயர் முடிய என்னுமால் – கம்.அயோ:11 90/3,4

மேல்


கள்வனை (3)

காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை – கலி 108/49
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண – கம்.யுத்1:3 87/3
கால் உடை சிறுவன் மாய கள்வனை கணத்தின்-காலை – கம்.யுத்2:19 192/1

மேல்


கள்வனோ (2)

மெய்யாக கள்வனோ என்று – கலி 147/52
கள்வனோ வென்றான் என்றான் மழை என கலுழும் கண்ணான் – கம்.யுத்3:24 7/4

மேல்


கள்வா (1)

காக்கின்ற என் நெடும் காவலின் வலி நீக்கிய கள்வா
போக்கு இன்று உனக்கு அணித்தால் என புகன்றான் புகை உயிர்ப்பான் – கம்.யுத்2:15 157/1,2

மேல்


கள்வார் (1)

கள்வார் இலாமை பொருள் காவலும் இல்லை யாதும் – கம்.பால:3 72/3

மேல்


கள்வி (2)

இரண்டு அறி கள்வி நம் காதலோளே – குறு 312/1
கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன் – பரி 20/82

மேல்


கள்வியை (2)

களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ – கலி 108/29
நன் பொறை நெஞ்சில் இல்லா கள்வியை நச்சி என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 61/4

மேல்


கள்ள (24)

கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா – கம்.பால:9 6/3
மனம் அனுக்கம் விட தனித்தனி வள்ளலை புணர் கள்ள வன் – கம்.அயோ:3 56/3
கள்ள கைகேசிக்கே உதவி புகழ் கைக்கொண்ட – கம்.அயோ:4 61/3
கழித்து நீங்கியது என கள்ள ஆசையை – கம்.அயோ:13 63/2
கள்ள மாய வாழ்வு எலாம் – கம்.ஆரண்:1 62/1
கள்ள வல் அரக்கி போலாம் இவளும் நீ காண்டி என்னா – கம்.ஆரண்:6 57/3
காய் எரி அனைய கள்ள உள்ளத்தாள் கதித்தலோடும் – கம்.ஆரண்:6 58/4
கல் நெடு மனத்தி சொல்லும் கள்ள வாசகங்கள் என்னா – கம்.ஆரண்:6 62/2
கள்ள வினை மாய அமர் கல்வியின் விளைத்தான் – கம்.ஆரண்:9 13/1
வஞ்சனை இழைத்தனன் கள்ள மாயையால் – கம்.ஆரண்:13 55/4
கள்ள போர் அரக்கர் என்னும் களையினை களைந்து வாழ்தி – கம்.ஆரண்:13 112/3
கள்ள வாள் அரக்கன் செல கண்டது – கம்.கிட்:13 8/2
கைதவ நிசிசர கள்ள வேடத்தை – கம்.கிட்:16 27/3
கள்ள வினை வெவ் வலி அரக்கர் இரு கையும் – கம்.சுந்:2 66/2
கள்ள வாள் நெடும் கண் என்னும் வாள் உறை கழிக்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 115/4
கள்ள வாள் அரக்கன் அ கமலக்கண்ணனார் – கம்.சுந்:3 61/3
கள்ள அரக்கர் கடி இலங்கை காணாத ஒழிந்ததால் அன்றோ – கம்.சுந்:4 115/3
கற்றுண்டாய் ஒரு கள்ள அரக்கனால் – கம்.சுந்:12 31/3
கள்ள அரக்கர்கள் கண்டால் – கம்.சுந்:13 58/2
கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுமென கனல் பொத்தி – கம்.யுத்1:3 84/3
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால் – கம்.யுத்2:15 185/3
கள்ள நீர் வாழ்க்கையேமை கைவிட்டு காலும் விட்டான் – கம்.யுத்2:16 164/1
கள்ள நெடு மான் விழி அரக்கியர் கலக்கமொடு கால்கள் குலைவார் – கம்.யுத்3:31 144/4
தழுவி கொள்ள கள்ள மன பேய் அவை-தம்மை – கம்.யுத்4:33 10/3

மேல்


கள்ளத்தால் (1)

கள்ளத்தால் புதைத்தி என்னா முன்னையின் கனன்று மிக்காள் – கம்.பால:19 59/4

மேல்


கள்ளத்தின் (1)

கள்ளத்தின் விளைவு எலாம் கருத்து இலா இருள் – கம்.யுத்1:4 88/3

மேல்


கள்ளத்து (1)

கள்ளத்து இங்கு இவனை கரை காணா – கம்.யுத்1:3 99/3

மேல்


கள்ளம் (10)

ஆழத்து உள்ளும் கள்ளம் நினைப்பாள் அவன் நிற்கும் – கம்.பால:17 24/3
களிப்பன மதர்ப்ப நீண்டு கதுப்பினை அளப்ப கள்ளம்
ஒளிப்பன வெளிப்பட்டு ஓட பார்ப்பன சிவப்பு உள் ஊறி – கம்.பால:21 16/1,2
கள்ளம் என்-கொல் அறிந்திலம் கண் முகிழ்த்து – கம்.சுந்:2 169/3
என நினைத்து எய்த நோக்கி இரங்கும் என் உள்ளம் கள்ளம்
மனன் அகத்து உடையர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன் – கம்.சுந்:4 28/1,2
கள்ளம் திரிவாரவர் கைதவம் நீ – கம்.யுத்1:3 105/1
கள்ளம் ஆர் மகளிர் சோர நேமிப்புள் கவற்சி நீங்க – கம்.யுத்1:9 88/2
உடை குலத்து ஒற்றர்-தம்-பால் உயிர் கொடுத்து உள்ள கள்ளம்
துடைத்துழி வருணன் வந்து தொழுதுழி தொழாத கொற்ற – கம்.யுத்1:14 35/1,2
கானமும் தள்ள தள்ள களியொடும் கள்ளம் கற்ற – கம்.யுத்2:19 281/2
கள்ளம் படர் பெரு மாயையின் கரந்தான் உரு பிறந்தார் – கம்.யுத்3:31 115/3
கள்ளம் இல் கால பாடும் கருமமும் கருதேன் ஆகில் – கம்.யுத்4:37 7/3

மேல்


கள்ளமாய் (1)

கள்ளமாய் உலகம் கொள்ளும் கருணையாய் மறையில் கூறும் – கம்.யுத்1:7 8/1

மேல்


கள்ளர் (1)

கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை – கலி 81/23

மேல்


கள்ளரின் (2)

கள்ளரின் கரந்து உறை காமம் ஆதி ஆம் – கம்.அயோ:1 17/3
கள்ளரின் ஒளித்து உழல் நெடும் கழுது ஒடுங்கி – கம்.கிட்:10 81/3

மேல்


கள்ளரே (1)

கள்ளரே காண்டி என்னா மந்திரம் கருத்துள் கொண்டான் – கம்.யுத்1:9 30/1

மேல்


கள்ளனை (1)

கள்ளனை வரவு நோக்கி நின்றனன் காண்கிலாதான் – கம்.யுத்1:14 1/3

மேல்


கள்ளி (23)

பரல் தலைபோகிய சிரல் தலை கள்ளி
மீமிசை கலித்த வீ நறு முல்லை – நற் 169/4,5
நொடிவிடுவு அன்ன காய் விடு கள்ளி
அலங்கல் அம் பாவை ஏறி புலம்பு கொள் – நற் 314/9,10
களரி ஓங்கிய கவை முட கள்ளி
முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட – நற் 384/2,3
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/5
நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/5
பொரி கால் கள்ளி விரி காய் அம் கவட்டு – குறு 154/5
கவை முட கள்ளி காய் விடு கடு நொடி – குறு 174/2
கள்ளி அம் கடத்து இடை கேழல் பார்க்கும் – ஐங் 323/2
கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில் – அகம் 53/7
கள்ளி அம் காட்ட புள்ளி அம் பொறி கலை – அகம் 97/1
கள்ளி முள் அரை பொருந்தி செல்லுநர்க்கு – அகம் 151/12
குண்டை கோட்ட குறு முள் கள்ளி
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை – அகம் 184/8,9
கள்ளி அம் பறந்தலை களர்-தொறும் குழீஇ – அகம் 231/7
கள்ளி நீழல் கதறு வதிய – அகம் 337/17
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 225/7
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 237/13
கள்ளி அம் பறந்தலை ஒரு சிறை அல்கி – புறம் 240/9
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 245/3
கள்ளி நீழல் கடவுள் வாழ்த்தி – புறம் 260/5
கவை முள் கள்ளி பொரி அரை பொருந்தி – புறம் 322/2
களரி பரந்து கள்ளி போகி – புறம் 356/1
கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் – புறம் 360/16
கள்ளி ஏய்ந்த முள்ளி அம் புறங்காட்டு – புறம் 363/10

மேல்


கள்ளிடை (1)

கள்ளிடை தோன்ற நோக்கி கணவரை கனல்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 109/4

மேல்


கள்ளியின் (1)

பேய் பிளந்து ஒக்க நின்று உலர் பெரும் கள்ளியின்
தாய் பிளந்து உக்க கார் அகில்களும் தழை இலா – கம்.பால:7 8/1,2

மேல்


கள்ளிற்கு (1)

பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு
ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே – புறம் 300/5,6

மேல்


கள்ளின் (33)

கள்ளின் இரும் பைம் கலம் செல உண்டு – மது 228
கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன் பல – மது 372
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும் – நற் 59/5
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி – நற் 253/7
கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம் – நற் 295/7
கள்ளின் கேளிர் ஆத்திரை உள்ளூர் – குறு 293/1
இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை – குறு 298/5
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும் – குறு 330/5
நனை அமை கள்ளின் தேறலொடு மாந்தி – பதி 12/18
மாரி அம் கள்ளின் போர் வல் யானை – பதி 21/17
உண்டு என தவாஅ கள்ளின்
வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே – பதி 43/35,36
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி – பரி 10/65
இன் கடும் கள்ளின் அஃதை களிற்றொடு – அகம் 76/3
இன் கடும் கள்ளின் உறந்தை ஆங்கண் – அகம் 137/6
பகு வாய் நிறைய நுங்கின் கள்ளின்
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – அகம் 256/4,5
களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன் – அகம் 271/12
தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை – அகம் 298/15
உள்ளினை வாழி என் நெஞ்சே கள்ளின்
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/16,17
கொழு மீன் விளைந்த கள்ளின்
விழு நீர் வேலி நாடு கிழவோனே – புறம் 13/12,13
இன் கடும் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண் – புறம் 80/1
நறும் கள்ளின் நாடு நைத்தலின் – புறம் 97/5
கொள்ளாய் என்ப கள்ளின் வாழ்த்தி – புறம் 269/8
கள்ளின் வாழ்த்தி கள்ளின் வாழ்த்தி – புறம் 316/1
கள்ளின் வாழ்த்தி கள்ளின் வாழ்த்தி – புறம் 316/1
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர் – புறம் 329/1
புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன் – புறம் 343/9
உண்போன் தான் நறும் கள்ளின் இட சில – புறம் 347/1
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில் – புறம் 378/5
நனை கள்ளின் மனை கோசர் – புறம் 396/7
களித்த கண் மதர்ப்ப ஆங்கு ஓர் கனம்_குழை கள்ளின் உள்ளே – கம்.பால:19 14/1
கற்பனை என்ன ஓடி கலந்தது கள்ளின் வேகம் – கம்.யுத்3:25 6/4
காதல் என்றதுவும் ஓர் கள்ளின் தோன்றிற்றே – கம்.யுத்4:41 94/4

மேல்


கள்ளினால் (2)

கஞ்ச மெல் அணங்கும் தீரும் கள்ளினால் அருந்தினாரை – கம்.கிட்:11 94/3
காம ஊசல் கனி இசை கள்ளினால்
தூம மேனி அசுணம் துயில்வு உறும் – கம்.கிட்:13 14/2,3

மேல்


கள்ளினின் (1)

கனித்த இன் களி கள்ளினின் காட்டுமோ – கம்.யுத்4:40 10/4

மேல்


கள்ளினும் (1)

கள்ளினும் மகிழ்செயும் என உரைத்தும் அமையார் என் – கலி 4/14

மேல்


கள்ளினை (1)

கள்ளினை நிறைய மாந்தி கவி என களித்த மீன்கள் – கம்.யுத்1:8 24/4

மேல்


கள்ளினோடு (1)

காரினை கழித்து கட்டி கள்ளினோடு ஆவி காட்டி – கம்.கிட்:13 59/1

மேல்


கள்ளு (1)

கள்ளு நாறலின் கமல வேலி வாழ் – கம்.கிட்:15 20/3

மேல்


கள்ளும் (7)

காமமும் கள்ளும் கலந்து உடன் பாராட்ட – பரி 20/109
கள்ளும் கண்ணியும் கையுறை ஆக – அகம் 156/13
கள்ளும் குறைபடல் ஓம்புக ஒள் இழை – புறம் 172/2
கலந்தவர்க்கு இனியது ஓர் கள்ளும் ஆய் பிரிந்து – கம்.பால:19 2/1
கலவி செய் கொழுநரும் கள்ளும் ஒத்தவே – கம்.பால:19 24/4
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு – கம்.ஆரண்:14 28/2
கள்ளும் முகையும் தளிர்களோடு இனிய காயும் – கம்.சுந்:6 16/2

மேல்


கள்ளூர் (1)

கரும்பு அமல் படப்பை பெரும் பெயர் கள்ளூர்
திரு நுதல் குறு_மகள் அணி நலம் வவ்விய – அகம் 256/15,16

மேல்


கள்ளே (2)

உண்-மின் கள்ளே அடு-மின் சோறே – பதி 18/1
இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர் – புறம் 290/1

மேல்


கள்ளை (3)

தோழி நாம் காணாமை உண்ட கடும் கள்ளை மெய் கூர – கலி 115/1
கள்ளை மா கவர் கண்ணியன் கண்டிலன் – கம்.அயோ:11 31/1
ஒளித்தவன் உயிர் கள்ளை உண்டு உளம் – கம்.கிட்:3 59/1

மேல்


கள்ளொடு (4)

கள்ளொடு காமம் கலந்து கரை வாங்கும் – பரி 10/69
தோப்பி கள்ளொடு துரூஉ பலி கொடுக்கும் – அகம் 35/9
வெள்ளில் நிறுத்த பின்றை கள்ளொடு
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/17,18
நச்சு என கொடிய நாக கள்ளொடு குருதி நக்கி – கம்.சுந்:2 187/1

மேல்


கள்ளொடும் (1)

காமரம் களி வண்டொடும் கள்ளொடும்
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே – கம்.சுந்:6 33/3,4

மேல்


கள்ளோர் (1)

கள்ளோர் களி நொடை நுவல இல்லோர் – மது 662

மேல்


கள (18)

யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/4
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
செம் கள விருப்பொடு கூலம் முற்றிய – பதி 19/5
காமம் கள விட்டு கை கொள் கற்பு-உற்று என – பரி 11/42
ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப – அகம் 45/2
அழி கள மருங்கின் வாள் வடக்கிருந்து என – அகம் 55/12
ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க – அகம் 364/3
ஆடு கள வயிரின் இனிய ஆலி – அகம் 378/8
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல் – புறம் 33/5
கன்னல் மூன்றில் கள பட கால் வளை – கம்.சுந்:3 22/3
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:8 30/1
கள பெரும் தானையை கண்ணின் நோக்கினான் – கம்.யுத்1:4 15/4
சேற்று செம்_புனல் படு கள பரப்பிடை செம் கண் – கம்.யுத்2:15 243/3
குலம் கொள் வெய்யவர் அமர் கள தீயிடை குளித்த – கம்.யுத்3:22 56/3
பொரு சினம் திருகி வென்றி போர் கள மருங்கில் புக்கார் – கம்.யுத்3:22 119/3
வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் – கம்.யுத்3:22 186/3
காய் சின பெரும் கடற்படை கள பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 114/2
கண்ணாலே நோக்கவே போக்கியதே உயிர் நீயும் கள பட்டாயே – கம்.யுத்4:38 4/2

மேல்


களகள (1)

களகள உதிர்ந்தது கயல் கண் ஆலியே – கம்.பால:19 29/4

மேல்


களங்கம் (6)

நீள் இரும் களங்கம் நீக்கி நிரை மணி மாட நெற்றி – கம்.பால:10 14/3
கங்குல் வந்த திங்கள் அன்று அகம் களங்கம் இல்லையே – கம்.பால:13 51/4
களங்கம் நீத்த மதி முகத்தார் கான வெள்ளம் கால் கோப்ப – கம்.அயோ:6 24/3
கோடு தேய்த்தலின் களங்கம் உற்றால் அன குறிய – கம்.கிட்:4 6/4
கார் இயன்ற நிறத்த களங்கம் ஒன்று – கம்.கிட்:7 93/1
எல்லை சூழ் மதிக்கும் உண்டாம் களங்கம் என்று உரைக்கும் ஏதம் – கம்.கிட்:13 60/2

மேல்


களங்கள்-தொறும் (1)

இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 464

மேல்


களங்கனி (4)

களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின் – மலை 36
களங்கனி அன்ன பெண்_பால் புணரும் – ஐங் 264/2
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 127/1
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 145/5

மேல்


களங்காய்க்கண்ணி (2)

களங்காய்க்கண்ணி நார்முடி சேரல் – பதி 38/4
களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச்சேரல் – அகம் 199/22

மேல்


களத்த (2)

விழவு ஒழி களத்த பாவை போல – நற் 360/2
கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு – கம்.யுத்3:31 120/3

மேல்


களத்தன் (1)

ஆயின ஆக்கி தான் வந்து அமர் பெரும் களத்தன் ஆனான் – கம்.யுத்3:24 1/4

மேல்


களத்தான் (1)

அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான் – மது 28

மேல்


களத்தானும் (1)

வலம்புரி கோசர் அவை_களத்தானும் – புறம் 283/6

மேல்


களத்தானே (1)

தோன்றுவன் மாதோ போர்_களத்தானே – புறம் 86/6

மேல்


களத்திடை (8)

புன் புல களத்திடை பொருத போலுமால் – கம்.யுத்2:15 119/4
அறிந்த மைந்தனும் அமர் நெடும் களத்திடை அயர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 206/4
கொலை படைத்த வெம் களத்திடை விழா கொடு போவ – கம்.யுத்2:16 206/3
போர் முற்று களத்திடை புக்கனனால் – கம்.யுத்2:18 26/4
நிவந்த அல்லது பிறர் இல்லை களத்திடை நின்றார் – கம்.யுத்3:22 198/4
வெம்பு போர் களத்திடை வீழ்த்த வென்றியான் – கம்.யுத்3:24 83/3
கரி உண்ட களத்திடை உற்றன கார் – கம்.யுத்3:27 38/1
காகம் ஆடு களத்திடை காண்பெனோ – கம்.யுத்3:29 20/1

மேல்


களத்தில் (2)

கல்லும் ஆற்றலேன் கிளையையும் என்னையும் களத்தில்
கொல்லும் மாற்றலர் உளர் என கோடலும் கொண்டாய் – கம்.யுத்1:2 104/3,4
மண பெரும் களத்தில் மோடி மங்கல வாழ்க்கை வைப்பில் – கம்.யுத்2:19 220/3

மேல்


களத்தின் (9)

வம்பு விரி களத்தின் கவின் பெற பொலிந்த – குறி 198
காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின்
இடம் கெட தொகுத்த விடையின் – புறம் 366/21,22
இன்று ஆய பழியும் நிற்க நெடும் செரு களத்தின் என்னை – கம்.யுத்1:12 29/3
கடல் துடைத்தன களத்தின் நின்று உயர்தரும் பூழி – கம்.யுத்2:15 195/3
ஆக்கினான் களத்தின் ஆங்கு ஓர் குரங்கினது அடியும் இன்றி – கம்.யுத்2:16 200/3
மொய் பெரும் களத்தின் இட்டான் மு மத களிற்றின் முன்னர் – கம்.யுத்2:18 223/4
கழுத்து உள தலை இல களத்தின் ஆடுவ – கம்.யுத்2:19 41/4
கார் ஒலி மடங்க வேலை கம்பிக்க களத்தின் ஆர்த்த – கம்.யுத்2:19 291/3
மொய் அமர் களத்தின் உன்னை துணை பெறான் என்னின் முன்ப – கம்.யுத்3:31 64/3

மேல்


களத்தின்-மிசை (1)

உய்யும் உணர்வு நீத்தாளை நெடும் போர் களத்தின்-மிசை உய்த்தார் – கம்.யுத்3:23 3/4

மேல்


களத்தினில் (1)

காகம் உற்று உழல் களத்தினில் கிடத்துவென் கடிதின் – கம்.யுத்4:32 23/4

மேல்


களத்தினின் (1)

வெறி அயர் களத்தினின் தோன்றும் துறைவன் – குறு 318/3

மேல்


களத்தினே (1)

கடர் கிடந்தன போன்ற களத்தினே – கம்.யுத்2:19 137/4

மேல்


களத்து (61)

சாறு அயர் களத்து வீறு பெற தோன்றி – திரு 283
இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய – பொரு 146
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த – பெரும் 55
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய – பெரும் 415
பெரு நல் யானை போர்_களத்து ஒழிய – மது 735
இம்மென் பெரும் களத்து இயவர் ஊதும் – நற் 113/10
இரு பெரு வேந்தர் பொரு_களத்து ஒழித்த – நற் 180/7
நெடும் தேர் திகிரி தாய வியன் களத்து
அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர – பதி 35/4,5
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/8
மன்பதை பெயர அரசு களத்து ஒழிய – பதி 77/3
இரு பெரு வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 96/15
வெறி அயர் களத்து சிறு பல தாஅய – அகம் 114/2
ஆடு கொள் வியன் களத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 116/19
இரு பெரு வேந்தர் மாறு கொள் வியன் களத்து
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் – அகம் 174/1,2
பொரு_களத்து ஒழிந்த குருதி செம் வாய் – அகம் 193/4
பொலம் பூண் நன்னன் பொருது களத்து ஒழிய – அகம் 199/20
படு_களத்து உயர்த்த மயிர் தலை பதுக்கை – அகம் 231/6
இமிழ் இசை முரசம் பொரு_களத்து ஒழிய – அகம் 246/11
இடி உமிழ் முரசம் பொரு_களத்து இயம்ப – அகம் 354/2
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய – புறம் 2/15
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
வேந்தரும் பொருது களத்து ஒழிந்தனர் இனியே – புறம் 63/10
ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/13
அண்ணல் யானை அடு_களத்து ஒழிய – புறம் 93/13
அண்ணல் யானையொடு வேந்து களத்து ஒழிய – புறம் 126/20
குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய – புறம் 227/5
யானை எறிந்து களத்து ஒழிந்தனனே – புறம் 279/4
பலகை அல்லது களத்து ஒழியாதே – புறம் 282/9
வெம் சின யானை வேந்தனும் இ களத்து
எஞ்சலின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இல் என – புறம் 307/11,12
இரப்போர் இரங்கும் இன்னா வியன் களத்து
ஆள் அழிப்படுத்த வாள் ஏர் உழவ – புறம் 368/12,13
இறந்திலன் செரு_களத்து இராமன் தாதைதான் – கம்.அயோ:1 27/1
செவ்வியோய் அனையது ஆக செரு களத்து உருத்து எய்யாதே – கம்.கிட்:7 122/2
மடந்தை-தன் பொருட்டால் வந்த வாள் அமர் களத்து மாண்டு – கம்.கிட்:11 56/3
அலந்திலர் செரு_களத்து அஞ்சினார்_அலர் – கம்.சுந்:7 58/2
காற்றின் கடிய கலின புரவி நிருதர் களத்து உக்கார் – கம்.சுந்:8 42/1
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி – கம்.சுந்:8 48/3
சின கொடும் படை செரு_களத்து என்னை என் செய்த – கம்.யுத்1:2 103/2
தேவியை விடுக அன்றேல் செரு களத்து எதிர்ந்து தன்கண் – கம்.யுத்1:14 31/3
பொரு களத்து உயிரொடும் புரண்டு போம் சில – கம்.யுத்2:15 124/4
கங்கம் வந்து உற்ற செய்ய களத்து நம் குலத்துக்கு ஒவ்வா – கம்.யுத்2:16 15/3
பேய் இரும் கணங்களோடு சுடு களத்து உறையும் பெற்றி – கம்.யுத்2:16 24/1
ஓதுகின்றது என் உம்பரும் அரக்கர் வெம் களத்து வந்து உற்றாரை – கம்.யுத்2:16 317/2
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா – கம்.யுத்2:17 92/2
காதலை பேரனை மருகனை களத்து
ஊதையின் ஒரு கணை உருவ மாண்டனர் – கம்.யுத்2:18 115/2,3
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் – கம்.யுத்2:18 164/2
ஆளியின் துப்பின வீரர் பொரு களத்து ஆர்த்த ஆழி – கம்.யுத்2:19 96/3
அணங்கு வெள் எயிற்று அரக்கியர் களத்து வந்து அடைந்தார் – கம்.யுத்3:20 61/2
பாறு ஆடு களத்து ஒரு பாய் பரியே – கம்.யுத்3:20 95/4
செம் கண் நாயகற்காக வெம் களத்து உயிர் தீர்ந்தீர் – கம்.யுத்3:22 181/3
மொய்கொள் போர் களத்து எய்துவாம் இனி என முயன்றான் – கம்.யுத்3:22 185/4
வீசும் போர் களத்து வீய்ந்த வீரரும் மீள்வர் வெய்ய – கம்.யுத்3:24 8/3
அ கணத்து அடு களத்து அப்பு மாரியால் – கம்.யுத்3:27 58/1
ஆண்டு உள குரங்கும் ஒன்றும் அமர் களத்து ஆரும் இன்னும் – கம்.யுத்3:29 37/3
கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த – கம்.யுத்3:31 110/3
அங்கதம் களத்து அற்று அழி தாரொடும் – கம்.யுத்3:31 121/1
அம் கதம் களத்து அற்று அழிவுற்றவால் – கம்.யுத்3:31 121/2
பாறு ஆடு களத்து ஒருவன் பகலின் – கம்.யுத்3:31 207/1
ஆயிர வெள்ளத்தோரும் அடு களத்து அவிந்து வீழ்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 226/1
ஆளி போன்று உளன் எதிர்ந்த போது அமர் களத்து அடைந்த – கம்.யுத்4:32 17/1
போர் தொழில் களத்து மற்றும் முற்றிய பொம்மல் ஓதை – கம்.யுத்4:37 5/2
ஆய தன் பெரும் படையொடும் அடு களத்து அவிய – கம்.யுத்4:37 109/3

மேல்


களத்துள் (1)

விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ – கம்.யுத்2:15 151/4

மேல்


களத்தே (4)

ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் – கம்.யுத்2:16 1/4
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:37 203/2

மேல்


களத்தை (7)

நின்றனன் இலக்குவன் களத்தை நீங்கலன் – கம்.யுத்2:19 27/1
அறு குறை களத்தை நோக்கி அந்தரம் அதனை நோக்கும் – கம்.யுத்2:19 190/4
கடை உறு காலத்து ஆழி உலகு அன்ன களத்தை கண்டான் – கம்.யுத்2:19 219/4
சென்று வெம் களத்தை எய்தி சிறையொடு துண்டம் செம் கண் – கம்.யுத்3:22 11/1
மா கொலை செய்த வள்ளல் வாள் அமர் களத்தை கைவிட்டு – கம்.யுத்3:31 231/3
காண்டி நீ அரக்கர்_வேந்தன் தன்னொடும் களத்தை என்றான் – கம்.யுத்4:32 52/4
குழுவிய களத்தை கண்ணின் நோக்கினர் துணுக்கம் கொண்டார் – கம்.யுத்4:33 1/4

மேல்


களத்தோனே (1)

குருதி பனிற்றும் புலவு களத்தோனே
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான் – பதி 57/3,4

மேல்


களப்பட்டாரை (1)

பாசத்தால் பிணிப்புண்டாரை பகழியால் களப்பட்டாரை
தேசத்தார் அரசன் மைந்தன் இடை இருள் சேர்ந்து நின்றே – கம்.யுத்2:19 294/1,2

மேல்


களப (2)

களப மால் கரி குண்டிகை சொரிவன காணாய் – கம்.அயோ:10 29/4
வெண் தள களப மாட வீதியும் பிறவும் எல்லாம் – கம்.சுந்:1 2/3

மேல்


களபம் (1)

மை ஆர் களபம் துருவி மறைந்தே வதிந்தேன் இருள்-வாய் – கம்.அயோ:4 80/2

மேல்


களபமும் (1)

எண்ணெயும் களபமும் இழுதும் நானமும் – கம்.பால:5 113/3

மேல்


களம் (105)

வென்று அடு விறல் களம் பாடி தோள் பெயரா – திரு 55
கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம் – திரு 100
ஆடு_களம் சிலம்ப பாடி பல உடன் – திரு 245
பலி பெறு வியன் களம் மலிய ஏற்றி – பெரும் 233
முரசு கொண்டு களம் வேட்ட – மது 129
வல்லோன் தைஇய வெறி_களம் கடுப்ப – மது 284
களிறு களம் படுத்த பெரும் செய் ஆடவர் – நெடு 171
அணங்கு உறு மகளிர் ஆடு_களம் கடுப்ப – குறி 175
சாறு கொள் ஆங்கண் விழவு_களம் நந்தி – குறி 192
வெறி_களம் கடுக்கும் வியல் அறை-தோறும் – மலை 150
விழவு_களம் கமழும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 19/5
விழவு_களம் பொலிய வந்து நின்றனளே – நற் 170/4
விழவு ஒழி வியன் களம் கடுப்ப தெறுவர – நற் 306/7
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த – குறு 1/1
நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த – பதி 40/26
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் – பதி 43/27
உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1
களிறு போர் உற்ற களம் போல நாளும் – பரி 10/110
பொரு_களம் போலும் தகைத்தே பரி கவரும் – பரி 11/60
புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/11
கன்றிய தெவ்வர் கடந்து களம் கொள்ளும் – கலி 86/13
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 104/59
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 105/49
துளங்கு இமில் நல் ஏற்று இனம் பல களம் புகும் – கலி 106/9
களம் நன்கு இழைத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 22/8
பெரும் களம் தொகுத்த உழவர் போல – அகம் 30/8
கொன்று களம் வேட்ட ஞான்றை – அகம் 36/22
வெறி அயர் வியன் களம் பொற்ப வல்லோன் – அகம் 98/19
அடு_களம் பாய்ந்த தொடி சிதை மருப்பின் – அகம் 99/12
நன்_நாள் வேங்கை வீ நன் களம் வரிப்ப – அகம் 133/4
நெடும் தேர் ஞிமிலியொடு பொருது களம் பட்டு என – அகம் 148/8
முருகு உறழ் முன்பொடு பொருது களம் சிவப்ப – அகம் 181/6
வெறி அயர் வியன் களம் கடுக்கும் – அகம் 182/17
படு_களம் காண்டல் செல்லான் சினம் சிறந்து – அகம் 208/13
களம் கொள் மள்ளரின் முழங்கும் அத்தம் – அகம் 227/11
ஆர் கலி விழவு_களம் கடுப்ப நாளும் – அகம் 232/11
வெறி அயர் வியன் களம் பொலிய ஏத்தி – அகம் 242/11
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை – அகம் 249/14
குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை – அகம் 268/3
நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து – அகம் 366/2
அணங்கு அயர் வியன் களம் பொலிய பைய – அகம் 382/6
தாள் களம் கொள கழல் பறைந்தன – புறம் 4/3
யூபம் நட்ட வியன் களம் பல-கொல் – புறம் 15/21
எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் – புறம் 19/12
சாறு கொண்ட களம் போல – புறம் 22/16
அடு_களம் வேட்ட அடு போர் செழிய – புறம் 26/11
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே – புறம் 28/14
களம் கொள் யானை கடு மான் பொறைய – புறம் 53/5
களம் கொளற்கு உரியோர் இன்றி தெறுவர – புறம் 62/12
புலா களம் செய்த கலாஅ தானையன் – புறம் 69/11
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/9
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3
களம் புகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் போர் எதிர்ந்து – புறம் 87/1
பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே – புறம் 90/13
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை – புறம் 91/2
களம் மலி நெல்லின் குப்பை வேண்டினும் – புறம் 171/9
களம் கொண்டு கனலும் கடுங்கண் யானை – புறம் 200/7
களம் மலி குப்பை காப்பு இல வைகவும் – புறம் 230/3
பொய்யா எழினி பொருது களம் சேர – புறம் 230/6
செம் களம் துழவுவோள் சிதைந்து வேறு ஆகிய – புறம் 278/7
கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப – புறம் 369/16
பூதம் காப்ப பொலி_களம் தழீஇ – புறம் 369/17
வெம் திறல் வியன் களம் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 370/19
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 370/27
குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே – புறம் 371/27
புலவு களம் பொலிய வேட்டோய் நின் – புறம் 372/12
பொலிக அத்தை நின் பணை தயங்கு வியன் களம்
விளங்கு திணை வேந்தர் களம்-தொறும் சென்று – புறம் 373/27,28
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 373/39
மனை களமரொடு களம் என்கோ – புறம் 387/25
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து – புறம் 390/4
களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை – கம்.ஆரண்:6 132/2
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச – கம்.ஆரண்:7 81/1
களம் நவில் அன்னமே முதல கண் அகன் – கம்.கிட்:1 6/1
போர் பெரும் களம் என பொலிந்தது உம்பரே – கம்.கிட்:10 13/4
குச்சரி திறத்தின் ஓசை களம் கொள குழு கொண்டு ஈண்டி – கம்.சுந்:2 187/3
களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் – கம்.சுந்:2 190/3
பொருந்தினர் நெருங்கினர் களம் பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:8 24/4
குழுவினை களம் பட கொன்று நீக்கினான் – கம்.சுந்:9 45/4
உலகமே ஒத்தது அம்மா போர் பெரும் களம் என்று உன்னா – கம்.சுந்:11 15/4
சின்னபின்னங்கள் செய்ய செரு_களம் சேர்தல் நன்றோ – கம்.யுத்1:14 11/3
கல் துரந்த களம் பட வஞ்சகர் – கம்.யுத்2:15 47/1
பாய்ந்த தானை படு களம் பாழ்பட – கம்.யுத்2:15 51/3
அரக்கர் சேனை அடு களம் பாழ்பட – கம்.யுத்2:15 62/1
போது உறு பெரும் களம் புகுந்துளான் என – கம்.யுத்2:15 107/3
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் – கம்.யுத்2:15 198/1
சுற்றும் வாசியும் துமிந்தன அமர்_களம் தொடர்ந்த – கம்.யுத்2:15 233/4
அற்ற அல்லவும் கண்டிலர் படைக்கலம் அடு களம் திடர் ஆக – கம்.யுத்2:16 313/4
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் – கம்.யுத்2:16 346/3
புக்கான் அவன் வந்து புகுந்த களம் – கம்.யுத்2:18 85/4
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – கம்.யுத்2:18 185/1
கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் – கம்.யுத்2:18 224/2
முன்னையின் வலியர் ஆகி மொய் களம் நெருங்கி மொய்த்தார் – கம்.யுத்2:19 295/3
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் – கம்.யுத்3:20 44/2
அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம் புகுந்து அடைந்தார் – கம்.யுத்3:20 60/2
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார் – கம்.யுத்3:20 67/2
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே – கம்.யுத்3:22 134/4
பொன்னின் வான் அன்ன போர் களம் புக்கனன் – கம்.யுத்3:29 23/3
பூழி பெற்ற வெம் களம் குளம் பட பொழிந்த பேர் – கம்.யுத்3:31 94/3
முற்றும் வையகம் போர் களம் ஆம் என முயன்ற – கம்.யுத்4:32 8/4
காக பந்தர் செம் களம் எங்கும் செறி கால – கம்.யுத்4:33 4/1
உய்க்கின்ற உதிர நிற களம் குளங்கள் உலப்பு இறந்த உவையும் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 22/4
அன்ன சேனை களம் பட்ட ஆறு எலாம் – கம்.யுத்4:34 7/3
பல களம் தலை மௌலியோடு இலங்கலின் பல் தோள் – கம்.யுத்4:35 27/1
கடும் திறல் அமர் களம் காணும் ஆசையால் – கம்.யுத்4:40 39/1
அருந்ததி அனைய நங்கை அமர் களம் அணுகி ஆடல் – கம்.யுத்4:40 42/1

மேல்


களம்-தொறும் (3)

வேலன் புனைந்த வெறி அயர் களம்-தொறும்
செந்நெல் வான் பொரி சிதறி அன்ன – குறு 53/3,4
கள் ஆர் வினைஞர் களம்-தொறும் மறுகும் – அகம் 84/13
விளங்கு திணை வேந்தர் களம்-தொறும் சென்று – புறம் 373/28

மேல்


களம்-தோறும் (2)

களம்-தோறும் கள் அரிப்ப – மது 753
அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும்
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி – புறம் 392/8,9

மேல்


களம்தான் (1)

களம்தான் ஒரு குழம்பு ஆம் வகை அரைத்தான் இரு கரத்தால் – கம்.யுத்3:22 114/2

மேல்


களமர் (7)

இன களமர் இசை பெருக – பொரு 194
கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே – மது 260
கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும் – மது 393
எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ் – மலை 469
வேங்கை கண்ணியர் எருது எறி களமர்
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/9,10
களமர் உழவர் கடி மறுகு பிறசார் – பரி 23/27
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி – அகம் 366/3

மேல்


களமர்க்கு (1)

களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள் – புறம் 212/2

மேல்


களமரொடு (1)

மனை களமரொடு களம் என்கோ – புறம் 387/25

மேல்


களமா (2)

களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ – கலி 108/29
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் – கலி 108/30

மேல்


களமும் (1)

அண்டம் மா களமும் வீந்த அரக்கரே உயிரும் ஆக – கம்.யுத்3:31 230/1

மேல்


களர் (5)

களர் வளர் ஈந்தின் காழ் கண்டு அன்ன – பெரும் 130
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய் – அகம் 74/7
களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் – அகம் 327/11
செறி மணல் நிவந்த களர் தோன்று இயவில் – அகம் 374/11
களர் படு கூவல் தோண்டி நாளும் – புறம் 311/1

மேல்


களர்-தொறும் (1)

கள்ளி அம் பறந்தலை களர்-தொறும் குழீஇ – அகம் 231/7

மேல்


களர (1)

உளரும் கூந்தல் நோக்கி களர
கள்ளி நீழல் கடவுள் வாழ்த்தி – புறம் 260/4,5

மேல்


களரி (17)

முது மரத்த முரண் களரி
வரி மணல் அகன் திட்டை – பட் 59,60
வெண் புற களரி விடு நீறு ஆடி – நற் 41/2
உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு – நற் 84/8
கரும் களி ஈந்தின் வெண் புற களரி
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல் – நற் 126/2,3
களரி புளியின் காய் பசி பெயர்ப்ப – நற் 374/3
களரி ஓங்கிய கவை முட கள்ளி – நற் 384/2
களரி பரந்த கல் நெடு மருங்கின் – அகம் 89/9
வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெம் களரி
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி – அகம் 293/5,6
களரி ஆவிரை கிளர் பூ கோதை – அகம் 301/14
வள மழை பொழிந்த வால் நிற களரி
உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என – அகம் 344/1,2
நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல – அகம் 353/9
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 225/7
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 237/13
கள்ளி போகிய களரி அம் பறந்தலை – புறம் 245/3
களரி பரந்து கள்ளி போகி – புறம் 356/1
களரி மருங்கின் கால் பெயர்த்து ஆடி – புறம் 359/6
கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் – புறம் 360/16

மேல்


களரில் (1)

கழி பெயர் களரில் போகிய மட மான் – நற் 242/7

மேல்


களரின் (2)

அதள் எறிந்து அன்ன நெடு வெண் களரின்
ஒருவன் ஆட்டும் புல்வாய் போல – புறம் 193/1,2
சிறு வெள் என்பின் நெடு வெண் களரின்
வாய் வன் காக்கை கூகையொடு கூடி – புறம் 362/16,17

மேல்


களவர் (1)

ஆ கொள் மூதூர் களவர் பெருமகன் – அகம் 342/6

மேல்


களவன் (12)

புள்ளி களவன் ஆம்பல் அறுக்கும் – ஐங் 21/2
அள்ளல் ஆடிய புள்ளி களவன்
முள்ளி வேர் அளை செல்லும் ஊரன் – ஐங் 22/1,2
முள்ளி வேர் அளை களவன் ஆட்டி – ஐங் 23/1
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் – ஐங் 25/2
கரந்தை அம் செறுவில் துணை துறந்து களவன்
வள்ளை மென் கால் அறுக்கும் ஊரன் – ஐங் 26/1,2
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன்
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/1,2
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு – ஐங் 28/2
வித்திய வெண் முளை களவன் அறுக்கும் – ஐங் 29/2
வேப்பு நனை அன்ன நெடும் கண் களவன்
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/1,2
இஃது ஒத்தன் புள்ளி களவன் புனல் சேர் பொதுக்கம் போல் – கலி 88/10
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக – அகம் 246/2

மேல்


களவனொடு (1)

தாய் சா பிறக்கும் புள்ளி களவனொடு
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர் – ஐங் 24/1,2

மேல்


களவிற்கு (1)

எல்லி வருநர் களவிற்கு
நல்லை அல்லை நெடு வெண்ணிலவே – குறு 47/3,4

மேல்


களவினில் (2)

கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த – நற் 151/7
பொன் இகழ் களவினில் பொருந்தினோன் எனும் – கம்.அயோ:11 107/3

மேல்


களவு (15)

கைப்பொருள் வௌவும் களவு ஏர் வாழ்க்கை – பெரும் 40
கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும் – பட் 199
அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக – ஐங் 8/2
எய்தும் களவு இனி நின் மார்பின் தார் வாட – பரி 6/65
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி – பரி 10/107
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/11
வந்த வழி நின்-பால் மாய களவு அன்றேல் – பரி 20/77
கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா – கலி 90/1
களவு உடம்படுநரின் கவிழ்ந்து நிலம் கிளையா – அகம் 16/15
கடுங்கண் மழவர் களவு உழவு எழுந்த – அகம் 91/11
கானல் அல்கிய நம் களவு அகல – அகம் 400/3
களவு புளி அன்ன விளை – புறம் 328/8
களவு செய்தவன் உறை காணும் காலம் வந்து – கம்.கிட்:10 95/3
களவு இயல் வஞ்சனை இலங்கை காவலற்கு – கம்.யுத்1:4 49/3
களவு இயல் அரக்கன் பின்னே தோன்றிய கடமை தீர – கம்.யுத்1:4 142/3

மேல்


களவுடன் (1)

களவுடன் கமழ பிடவு தளை அவிழ – நற் 256/6

மேல்


களவும் (5)

களவும் கைம்மிக அலர்ந்தன்று அன்னையும் – அகம் 325/4
களவும் புளித்தன விளவும் பழுநின – அகம் 394/1
வஞ்சமும் களவும் இன்றி மழை என மதர்த்த கண்கள் – கம்.பால:22 15/3
வஞ்சமும் களவும் பொய்யும் மயக்கமும் மரபு_இல் கொட்பும் – கம்.கிட்:11 94/1
வஞ்சமும் களவும் வெஃகி வழி அலா வழி-மேல் ஓடி – கம்.சுந்:9 63/1

மேல்


களவுமே (1)

சுரக்கும் மாயமும் வஞ்சமும் களவுமே கடனா – கம்.யுத்3:22 109/1

மேல்


களவே (1)

பல் முட்டு இன்றால் தோழி நம் களவே – அகம் 122/23

மேல்


களவை (2)

களவை யார் அறிகுவார் மெய்ம்மை கண்டிலார் – கம்.யுத்1:3 62/4
களவை ஆய்ந்து உற தெளிந்திலது ஆயினும் கண்ணால் – கம்.யுத்4:40 92/3

மேல்


களன் (11)

சினம் சிறந்து களன் உழக்கவும் – மது 48
நெஞ்சு களன் ஆக நீயலென் யான் என – குறு 36/3
களன் அறு குப்பை காஞ்சி சேர்த்தி – பதி 62/15
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க களன் இழைத்து – அகம் 98/14
களிறு சென்று களன் அகற்றவும் – புறம் 26/3
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் – புறம் 26/4
களன் உழந்து அசைஇய மறு குளம்பினவே – புறம் 97/13
பிணன் அழுங்க களன் உழக்கி – புறம் 98/5
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக – புறம் 373/24
களன் அமர் கடு என கருகி வான் முகில் – கம்.பால:5 43/2
உண்டாடிய வெம் களன் ஊடுருவ – கம்.யுத்2:18 27/2

மேல்


களனும் (1)

வேலன் தைஇய வெறி அயர் களனும்
காடும் காவும் கவின் பெறு துருத்தியும் – திரு 222,223

மேல்


களனொடு (1)

இன மலி கத சே களனொடு வேண்டினும் – புறம் 171/8

மேல்


களாவொடு (1)

தீம் புளி களாவொடு துடரி முனையின் – புறம் 177/9

மேல்


களி (128)

களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து – சிறு 24
அவையா அரிசி அம் களி துழவை – பெரும் 275
கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன் பல – மது 372
கள்ளோர் களி நொடை நுவல இல்லோர் – மது 662
இரும் களி பரந்த ஈர வெண் மணல் – நெடு 16
கள் களி செருக்கத்து அன்ன – நற் 35/11
கண் களி பெறூஉம் கவின் பெறு காலை – நற் 56/3
இரு மடை கள்ளின் இன் களி செருக்கும் – நற் 59/5
கரும் களி ஈந்தின் வெண் புற களரி – நற் 126/2
இரும் களி பிரசம் ஊத அவர் – நற் 311/10
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து – நற் 393/3
களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின் – ஐங் 416/3
இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து – பதி 40/25
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல – பரி 7/16
காமம் கனைந்து எழ கண்ணின் களி எழ – பரி 10/63
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி – பரி 10/65
கரப்பார் களி மதரும் போன்ம் – பரி 10/68
பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து – பரி 11/66
களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும் – பரி 16/13
மகிழ களி பட்ட தேன் தேறல் மாற்றி – பரி 16/28
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/11
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/53
களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா – கலி 25/5
களி தட்ப வந்த இ கவின் காண இயைந்ததை – கலி 66/20
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
மிகாஅது சீர்ப்பட உண்ட சிறு களி ஏர் உண்கண் – கலி 97/26
களி பட்டான் நிலையே போல் தடவுபு துடுப்பு ஈன்று – கலி 101/3
உழுந்து தலைப்பெய்த கொழும் களி மிதவை – அகம் 86/1
கடு நவை படீஇயர் மாதோ களி மயில் – அகம் 145/14
களி மயில் கலாவத்து அன்ன தோளே – அகம் 152/14
தண் தாது ஊதிய வண்டு இனம் களி சிறந்து – அகம் 170/6
இன் களி நறவின் இயல் தேர் நன்னன் – அகம் 173/16
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு – அகம் 261/13
களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன் – அகம் 271/12
களி படு குழிசி கல் அடுப்பு ஏற்றி – அகம் 393/14
களி இயல் யானை கரிகால்வளவ – புறம் 66/3
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ – புறம் 71/16
கயம் களி முளியும் கோடை ஆயினும் – புறம் 266/2
துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/11
அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/10
பணை முக களி யானை பல் மாக்களோடு – கம்.பால:1 11/1
கரும்பு எலாம் செந்தேன் சந்த கா எலாம் களி வண்டு ஈட்டம் – கம்.பால:2 2/4
இன் துணை களி அன்னம் இரிக்குமே – கம்.பால:2 32/4
இடை இடை எங்கணும் களி அறாதன – கம்.பால:3 53/1
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் களி துளங்குவார் – கம்.பால:5 11/4
பிறங்கு தாமரை_வனம் விட்டு பெடையொடு களி வண்டு – கம்.பால:9 3/3
கன்னிமாடத்து உம்பரின் மாடே களி பேடோடு – கம்.பால:10 23/3
வெம் களி விழிக்கு ஒரு விழவும் ஆய் அவர் – கம்.பால:10 33/1
கடம் தரு மா மத களி நல் யானை போல் – கம்.பால:10 57/3
வாச மென் கலவை களி வாரி மேல் – கம்.பால:10 80/1
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் – கம்.பால:11 15/3
கண்டு இரைப்பன ஆடவர் கண் களி
வண்டு இரைப்பன ஆனை மதங்களே – கம்.பால:14 46/3,4
உண் களி கமலங்களின் உள் உறை – கம்.பால:14 48/2
திண் களி சிறு தும்பி என சிலர் – கம்.பால:14 48/3
இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை – கம்.பால:14 61/2
சூடுவார் களி வண்டு ஓச்சி தூ நறும் தேறல் உண்பார் – கம்.பால:16 16/2
கான மா மயில்கள் எல்லாம் களி கெட களிக்கும் சாயல் – கம்.பால:18 14/1
காக துண்ட நறும் கலவை களி
ஆகம் உண்டது அடங்கலும் நீங்கலால் – கம்.பால:18 22/1,2
கள் உறை மலர் மென் கூந்தல் களி இள மஞ்ஞை அன்னாள் – கம்.பால:19 20/3
அரும் களி மால் கயிறு அனைய வீரர்க்கும் – கம்.பால:19 66/1
மழை குலாவு ஓதி நல்லார் களி மயக்கு உற்று நின்றார் – கம்.பால:22 20/2
தொழும் தகைய மென் நடை தொலைந்து களி அன்னம் – கம்.பால:22 25/1
இன் அமிழ்து எழ களி கொள் இந்திரனை ஒத்தான் – கம்.பால:22 30/4
ஆடவர் திரிவாரும் அரிவையர் களி கூர – கம்.பால:23 33/3
தேவரும் களி கொள திரிந்து சாற்றினார் – கம்.அயோ:2 33/4
கம்ப நெடும் களி யானை அன்ன மன்னன் – கம்.அயோ:3 20/1
பூம் குழல் மகளிர் உள்ளம் புது களி ஆட நோக்கி – கம்.அயோ:3 104/2
களி துறந்தன மலர் கள் உண் வண்டுமே – கம்.அயோ:4 200/4
களி அன்னமும் மட அன்னமும் நடம் ஆடுவ கண்டான் – கம்.அயோ:7 2/4
துஞ்சும் களி வரி வண்டுகள் குழலின் படி சுழலும் – கம்.அயோ:7 3/3
காணிய எனல் ஆகும் களி மயில் இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 4/4
பொருந்தின களி வண்டின் பொலிவன பொன் ஊதும் – கம்.அயோ:9 8/3
காந்தளின் முகை கண்ணின் கண்டு ஒரு களி மஞ்ஞை – கம்.அயோ:9 9/2
மூடிய களி மன்ன முடுகின நெறி காணா – கம்.அயோ:9 13/2
பாடு இயல் களி நல் யானை பந்தி அம் கடையின் குத்த – கம்.அயோ:13 54/3
களி உடை மஞ்ஞை அன்ன கனம் குழை கயல் கண் மாதர் – கம்.அயோ:13 60/3
கானில் படர் கண்_களி வண்டொடு தார் – கம்.ஆரண்:2 4/2
கவந்தபந்த களி_நடம் கண்டிட – கம்.ஆரண்:3 20/2
மருள் தரும் களி வஞ்சனை வளை எயிற்று அரக்கர் – கம்.ஆரண்:7 87/1
களிகளை நிகர்த்தன களி நல் யானையே – கம்.ஆரண்:10 122/4
களி உடை அனங்க கள்வன் கரந்து உறை கங்குல் காலம் – கம்.ஆரண்:14 7/1
ஆடும் களி மா மத யானை அனான் – கம்.ஆரண்:14 74/4
களி படா மனத்தவன் காணின் கற்பு எனும் – கம்.கிட்:1 9/1
உண்டவர் பெரும் களி உறலின் ஓதியர் – கம்.கிட்:1 12/3
வவ்வு மாந்தரின் களி மயக்கு உறுவன மகரம் – கம்.கிட்:1 16/2
ஓடாநின்ற களி மயிலே சாயற்கு ஒதுங்கி உள் அழிந்து – கம்.கிட்:1 26/1
முள்கிடும் குழியில் புக்க மூரி வெம் களி நல் யானை – கம்.கிட்:7 79/3
செம் களி சிதறி நீலம் செருக்கிய தெய்வ வாள் கண் – கம்.கிட்:13 48/2
கண்ணுற நோக்கலுற்றார் களி உற கனிந்த காமர் – கம்.கிட்:15 26/2
கை உற மரங்கள் பற்றி பிளிறின களி நல் யானை – கம்.சுந்:1 5/4
கந்தார வீணை களி செம் செவி காது நுங்க – கம்.சுந்:1 62/4
குழல் உலாம் களி வண்டு ஆர்க்கும் குஞ்சியால் பஞ்சி குன்றா – கம்.சுந்:2 34/3
கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் – கம்.சுந்:2 36/4
கந்தாரத்தின் இன் இசை பாடி களி கூரும் – கம்.சுந்:2 78/3
கானக மயில்கள் என்ன களி மட அன்னம் என்ன – கம்.சுந்:2 102/1
பொருந்தலும் துயில் நறை களி பொருந்தினார் – கம்.சுந்:3 30/4
காமரம் களி வண்டு கலங்கிட – கம்.சுந்:6 27/1
காமரம் களி வண்டொடும் கள்ளொடும் – கம்.சுந்:6 33/3
நின்றன திசை-கண் வேழம் நெடும் களி செருக்கு நீங்க – கம்.சுந்:8 18/1
நின்ற வன் திசை நெடும் களி யானையின் நெற்றி – கம்.சுந்:9 18/3
களி வரு சிந்தையால் காண்டி நங்களை – கம்.சுந்:12 11/3
காமத்தால் இறந்தார் களி வண்டு உறை – கம்.சுந்:12 92/3
கை எடுத்து அழைத்து ஓடின ஓடை வெம் களி மா – கம்.சுந்:13 30/4
கற்பு எனும் பெயரது ஒன்றும் களி நடம் புரிய கண்டேன் – கம்.சுந்:14 29/4
கங்கை திரு நாடு உடையானை கண்டு நெஞ்சம் களி கூர – கம்.யுத்1:1 10/3
கோல வான் களி நெடும் கூறை சுற்றினாள் – கம்.யுத்1:6 52/3
கை எடுத்து அழைத்த யானை போன்றன களி நல் யானை – கம்.யுத்1:8 16/4
வாய் உரைத்த கலவை களி வாசம் – கம்.யுத்1:11 15/3
கட்டு அமை தேரின் மேலும் களி நெடும் களிற்றின் மேலும் – கம்.யுத்2:15 144/1
நல் நெடும் களி மால் யானை நாணுற நடந்து வந்தான் – கம்.யுத்2:17 5/4
அடியோடு மத களி யானைகளின் – கம்.யுத்2:18 23/1
கண்டான் அ இராமன் எனும் களி மா – கம்.யுத்2:18 27/1
தேறாதன செம் கண வெம் களி மா – கம்.யுத்2:18 41/3
மால் ஏறின களி யானைகள் மழை ஏறு என மறிய – கம்.யுத்2:18 153/4
கரும் கார் புரை நெடும் கையன களி யானைகள் அவை சென்று – கம்.யுத்2:18 156/1
சையத்தினும் உயர்வுற்றன தறுகண் களி மதமா – கம்.யுத்2:18 161/1
இரும் களி யானை ஆன மகரமும் இரியல் போக – கம்.யுத்2:19 58/2
காக நெடும் களி யானை களிப்பால் – கம்.யுத்3:20 27/4
கை ஆர் வரை-மேல் முரசு இயற்றி நகரம் எங்கும் களி கூர – கம்.யுத்3:23 1/3
தறி பொரு களி நல் யானை சேவகம் தள்ளி ஏங்க – கம்.யுத்3:25 19/1
கொலை வெம் களி மால் கரி செம்_புனல் கொண்டு – கம்.யுத்3:27 33/2
களி யானையும் நெடும் தேர்களும் கடும் பாய் பரி கணனும் – கம்.யுத்3:31 118/1
அம்பரங்களொடும் களி யானையும் – கம்.யுத்3:31 119/2
கனித்த இன் களி கள்ளினின் காட்டுமோ – கம்.யுத்4:40 10/4
புன களி குல மா மயில் போன்றுளாய் – கம்.யுத்4:40 17/4
தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால் – கம்.யுத்4:41 91/2
ஓடின உள்ளத்து உள்ள களி திறந்து உடைந்ததே-போல் – கம்.யுத்4:42 4/4
சேயொளி கமலத்தாளும் களி நடம் செய்ய கண்டான் – கம்.யுத்4:42 6/4

மேல்


களி-கொள் (1)

கனிகளின் மலரின் வந்த கள் உண்டு களி-கொள் அன்னம் – கம்.ஆரண்:10 98/1

மேல்


களி_நடம் (1)

கவந்தபந்த களி_நடம் கண்டிட – கம்.ஆரண்:3 20/2

மேல்


களிக்கவே (1)

கண் களித்தன காமன் களிக்கவே – கம்.பால:14 48/4

மேல்


களிக்கின்ற (2)

கத கொண்ட யானை களியால் களிக்கின்ற ஓதை – கம்.பால:16 46/4
காதல் முந்தி களிக்கின்ற சிந்தையான் – கம்.அயோ:11 1/2

மேல்


களிக்கின்றார் (2)

கண்ணின் நோக்கினர் உள்ளம் களிக்கின்றார் – கம்.அயோ:7 11/4
களிக்கின்றார் அலால் கவல்கின்றார் ஒருவரை காணேன் – கம்.சுந்:2 28/4

மேல்


களிக்கின்றாரை (1)

காதல் அம் கள் உண்டார் போல் முறைமுறை களிக்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 106/4

மேல்


களிக்கின்றான்-தன் (1)

சிந்தையால் களிக்கின்றான்-தன் செறி கழல் சென்னி சேர்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 124/4

மேல்


களிக்கின்றேம்-பால் (1)

கவிஞரின் அறிவு மிக்கோய் காலன் வாய் களிக்கின்றேம்-பால்
நவை உற வந்தது என் நீ அமுது உண்பாய் நஞ்சு உண்பாயோ – கம்.யுத்2:16 126/3,4

மேல்


களிக்கின்றோயை (1)

கடிக்கும் வல் அரவும் கேட்கும் மந்திரம் களிக்கின்றோயை
அடுக்கும் ஈது அடாது என்று ஆன்ற ஏதுவோடு அறிவு காட்டி – கம்.சுந்:3 132/1,2

மேல்


களிக்கு (1)

மன களிக்கு மற்று உன்னை அம் மானவன் – கம்.யுத்4:40 17/2

மேல்


களிக்கும் (17)

வேலை_வாய் மடுப்ப உண்டு மீன் எலாம் களிக்கும் மாதோ – கம்.பால:2 9/4
காணுதற்கு இனிய வேழ கன்றொடு களிக்கும் முன்றில் – கம்.பால:16 7/2
கரும் குழல் களிக்கும் வண்டும் கடிமணம் புணர்தல் கண்டார் – கம்.பால:16 17/4
கான மா மயில்கள் எல்லாம் களி கெட களிக்கும் சாயல் – கம்.பால:18 14/1
கள் மணி வள்ளத்துள்ளே களிக்கும் தன் முகத்தை நோக்கி – கம்.பால:19 17/1
கனம்கனம் இடைஇடை களிக்கும் கள்வன் ஆய் – கம்.பால:19 55/2
கஞ்சத்து களிக்கும் இன் தேன் கவர்ந்து உணும் வண்டு போல – கம்.பால:22 19/1
கழிந்தது என் இடர் என களிக்கும் சிந்தையன் – கம்.அயோ:1 83/3
வேத்தவை முனிவரோடு விருப்பொடு களிக்கும் மெய்ம்மை – கம்.அயோ:3 105/1
கண்டனர் இராமனை களிக்கும் சிந்தையார் – கம்.ஆரண்:3 3/4
கண்டனன் மனம் என களிக்கும் கண்ணினான் – கம்.ஆரண்:13 62/4
களிக்கும் மஞ்ஞையை கண்ணுளர் இனம் என கண்ணுற்று – கம்.கிட்:10 36/1
களிக்கும் மங்கையர் முகம் என பொலிந்தன கமலம் – கம்.கிட்:10 36/4
களிக்கும் நல்வினை காணாயோ – கம்.சுந்:5 53/4
ஓகை கொண்டு களிக்கும் மனத்தள் உயர்ந்தாள் – கம்.சுந்:5 75/2
கற்று உணர் மாருதி களிக்கும் சிந்தையான் – கம்.சுந்:9 26/2
தேவரும் அழுதனர் களிக்கும் சிந்தையார் – கம்.சுந்:10 49/4

மேல்


களிகளை (1)

களிகளை நிகர்த்தன களி நல் யானையே – கம்.ஆரண்:10 122/4

மேல்


களிகூர (1)

தந்தையினும் களிகூர தழுவினான் தகவு உடையோர் – கம்.அயோ:13 32/3

மேல்


களித்த (13)

சுரும்பு உண களித்த புகர் முக வேழம் – ஐங் 239/1
களித்த கண் மதர்ப்ப ஆங்கு ஓர் கனம்_குழை கள்ளின் உள்ளே – கம்.பால:19 14/1
கறுத்த வாள் அரவு எயிற்றினூடு அமுது உக களித்த – கம்.அயோ:9 40/4
கள் உடை வள்ளமும் களித்த தும்பியும் – கம்.ஆரண்:10 37/1
காட்டிய உயிர்கள் எல்லாம் அருந்தின களித்த போலாம் – கம்.ஆரண்:13 137/2
களித்த வாலியும் கடிதின் எய்தினான் – கம்.கிட்:3 59/2
உள் உற களித்த குன்றின் உயர்ச்சிய ஓடை யானை – கம்.சுந்:2 35/4
கடந்தனர் இடைந்தனர் களித்த மயில் போலும் – கம்.சுந்:2 158/2
கடக்கும்-வகை வீசின களித்த திசை யானை – கம்.சுந்:6 13/2
கள்ளினை நிறைய மாந்தி கவி என களித்த மீன்கள் – கம்.யுத்1:8 24/4
செல்லாது அ இலங்கை வேந்தற்கு அரசு என களித்த தேவர் – கம்.யுத்3:28 56/2
கானகம் நிகர்த்தனர் அரக்கர் மலை ஒத்தன களித்த மத மா – கம்.யுத்3:31 140/2
காதலால் கருமம் ஒன்று கேட்டியால் களித்த சிந்தை – கம்.யுத்4:37 6/2

மேல்


களித்ததால் (1)

கவிக்கும் என்று உரைக்கவே களித்ததால் அது – கம்.அயோ:12 23/3

மேல்


களித்தது (1)

மனம் என களித்தது கண்ணின் மாலையே – கம்.ஆரண்:12 28/4

மேல்


களித்தவர் (1)

களித்தவர் எய்தி நின்ற கதி ஒன்று கண்டது உண்டோ – கம்.கிட்:11 92/4

மேல்


களித்தவன் (1)

களித்தவன் களிப்பு நீக்கி காப்பவர் தம்மை கண்ணுற்று – கம்.யுத்1:13 24/3

மேல்


களித்தன (4)

கண் களித்தன காமன் களிக்கவே – கம்.பால:14 48/4
கவந்த பந்தங்கள் களித்தன குளித்த கை_மலைகள் – கம்.ஆரண்:7 86/1
நெஞ்சு உற களித்தன நேமிப்புள் எலாம் – கம்.ஆரண்:10 126/4
வாக்கினால் உரையாம் என களித்தன மான்கள் – கம்.கிட்:10 38/4

மேல்


களித்தனர் (1)

சிந்தினர் களித்தனர் அறமும் தேவரும் – கம்.பால:5 65/2

மேல்


களித்தனன் (1)

பருகும் ஆர் அமிழ்து ஒத்து உளம் களித்தனன் பரிவால் – கம்.யுத்4:41 38/4

மேல்


களித்தார் (1)

காம நறையின் திறம் நுகர்ந்தனர் களித்தார்
பூ மன் நறை வண்டு அறை இலங்கு அமளி புக்கார் – கம்.சுந்:2 159/2,3

மேல்


களித்தான் (2)

களித்தான் வாரி கலுழ்ந்த கண்ணினான் – கம்.கிட்:16 43/4
கன்று தாங்கிய தாய் என மாருதி களித்தான் – கம்.யுத்2:15 218/4

மேல்


களித்திட (1)

கரும் தடம் கண்ணும் நெஞ்சும் களித்திட இனைய சொன்னாள் – கம்.யுத்4:40 42/4

மேல்


களித்து (9)

சுரும்பு களித்து ஆலும் இரும் சினை – ஐங் 342/2
மைந்தர் பேச மனம் களித்து ஓடுவார் – கம்.பால:14 41/4
வந்தனன் எந்தை தந்தை என மனம் களித்து வள்ளல் – கம்.அயோ:6 13/3
கரவல் அரும் கற்பகமும் உடுபதியும் கடல் இடமும் களித்து வாழ – கம்.ஆரண்:4 21/2
ஆடினார் பாடினார் அங்கும் இங்கும் களித்து
ஓடினார் உவகை இன் நறவை உண்டு உணர்கிலார் – கம்.கிட்:4 21/1,2
களித்து புன் தொழில்-மேல் நின்ற அரக்கர் கண்ணுறுவராம் என்று – கம்.சுந்:1 33/3
என்று சிந்தை களித்து உவந்து ஏத்தினான் – கம்.சுந்:5 27/3
கல் கொண்டும் மரங்கள் கொண்டும் கை கொண்டும் களித்து நும் வாய் – கம்.யுத்2:15 139/1
காத்தாய் உலகு அனைத்தும் என களித்து ஆடினர் கமலம் – கம்.யுத்3:27 148/3

மேல்


களித்துளது (1)

இனம் என களித்துளது என்பது என் அவன் – கம்.ஆரண்:12 28/3

மேல்


களிப்ப (5)

மண் களிப்ப நடப்பவர் வாள் முக – கம்.பால:14 48/1
கண்கள் களிப்ப மனங்கள் களிப்பார் – கம்.பால:23 96/4
கனை கடல் கரை-நின்று ஏறா கண் இணை களிப்ப நோக்கி – கம்.கிட்:3 20/2
வருவாய் போல வாராதாய் வந்தாய் என்று மனம் களிப்ப
வெருவாதிருந்தோம் நீ இடையே துன்பம் விளைக்க மெலிகின்றோம் – கம்.யுத்3:22 224/1,2
துள்ளின களிப்ப மோலி சூடினான் கடலின் வந்த – கம்.யுத்4:42 17/3

மேல்


களிப்பர் (1)

களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடி விட – பரி 6/103

மேல்


களிப்பன் (1)

கற்பினால் இயன்றது என்பான் பெரியது ஓர் களிப்பன் ஆனான் – கம்.சுந்:12 126/4

மேல்


களிப்பன (2)

களிப்பன மதர்ப்ப நீண்டு கதுப்பினை அளப்ப கள்ளம் – கம்.பால:21 16/1
செம் கயல் நறவம் மாந்தி களிப்பன சிவக்கும் கண்ணார் – கம்.அயோ:3 69/3

மேல்


களிப்பார் (1)

கண்கள் களிப்ப மனங்கள் களிப்பார் – கம்.பால:23 96/4

மேல்


களிப்பால் (2)

காக நெடும் களி யானை களிப்பால் – கம்.யுத்3:20 27/4
ஓங்கவும் களிப்பால் சோர்ந்தும் உடை இலாதாரை ஒத்தார் – கம்.யுத்4:42 7/4

மேல்


களிப்பிக்கும் (1)

பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ – கலி 72/10

மேல்


களிப்பின் (3)

வெறுப்பு இல களிப்பின் வெம் போர் மதுகைய வீர ஆக்கை – கம்.பால:2 16/3
கதிர் கொண்ட சுடர் வேலான் தனை நோக்கி இவை உரைத்தான் களிப்பின் மிக்கான் – கம்.பால:5 57/4
கரை செயல் அரியது ஓர் களிப்பின் வைகும் நாள் – கம்.பால:6 1/4

மேல்


களிப்பினர் (2)

வெம் சினம் தரு களிப்பினர் வானர வீரர் – கம்.யுத்3:22 81/4
உள் நிற்கும் பெரும் களிப்பினர் அளவளாய் உவந்தார் – கம்.யுத்3:22 179/3

மேல்


களிப்பினுள் (1)

கரை தெரிவு இலாத போக களிப்பினுள் இருந்தான் மன்னோ – கம்.யுத்4:42 20/4

மேல்


களிப்பினை (1)

களிப்பினை உணர்த்தும் செவ்வி கமலங்கள் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:10 15/4

மேல்


களிப்பினொடு (1)

தொழும் தகைய நல்வினை களிப்பினொடு துள்ள – கம்.யுத்4:36 27/2

மேல்


களிப்பு (15)

கண் அகன் திரு நகர் களிப்பு கைம்மிகுந்து – கம்.பால:5 113/2
கண்களின் காணவே களிப்பு நல்கலால் – கம்.பால:10 33/2
களிப்பு எனும் கரை இலா கடலுள் ஆழ்ந்தனன் – கம்.பால:24 42/4
கண்ணும் உள்ளமும் வண்டு என களிப்பு உற கண்டான் – கம்.அயோ:1 49/4
களிப்பு இல் இந்தியத்து யோகியை கரக்கிலன் அது போல் – கம்.அயோ:10 11/2
கவர்ந்த போது அன்றி உள்ளம் நினைப்ப ஓர் களிப்பு நல்கா – கம்.கிட்:13 50/2
கருவி மா மழை என்று களிப்பு உறா – கம்.கிட்:15 42/2
தேனினும் களிப்பு செய்யும் சிந்தையர் தெரிந்தும் என்னின் – கம்.சுந்:7 4/2
காவலில்-நின்று தம் களிப்பு கைம்மிக – கம்.யுத்1:2 70/2
காலன்-தன் களிப்பு தீர்த்த மகோதர காலையே போய் – கம்.யுத்1:13 19/1
களித்தவன் களிப்பு நீக்கி காப்பவர் தம்மை கண்ணுற்று – கம்.யுத்1:13 24/3
புல்லுவ களிப்பு கூர்ந்து புலவு நாறு அலகை எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 57/4
குரங்கு இனி உன்னோடு ஒப்பார் இல் என களிப்பு கொண்டேன் – கம்.யுத்3:26 50/3
கொலையினை நோக்கும் ஒன்றும் உரைத்திலன் களிப்பு கொண்டான் – கம்.யுத்3:28 66/4
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் – கம்.யுத்4:41 113/4

மேல்


களிப்பும் (4)

காமமும் வெகுளியும் களிப்பும் கைத்த அ – கம்.பால:5 45/1
தஞ்சம் என்றாரை நீக்கும் தன்மையும் களிப்பும் தாக்கும் – கம்.கிட்:11 94/2
விழுந்து அழி கண்ணின் நீரும் உவகையும் களிப்பும் வீங்க – கம்.யுத்3:28 65/1
கண் பிளந்து அகல நோக்கும் வானவர் களிப்பும் கண்டான் – கம்.யுத்4:34 24/3

மேல்


களிப்புற (2)

வாழ்ந்த சிந்தையின் மனங்களும் களிப்புற மன்னன் – கம்.யுத்4:40 103/3
சிந்தையோடு கண் களிப்புற செரு எலாம் நினையா – கம்.யுத்4:40 123/3

மேல்


களிப்புறு (2)

கண்ணினில் என கொடு களிப்புறு மனத்தான் – கம்.ஆரண்:3 42/4
கொங்கை மார்பிடை குளிப்புற களிப்புறு கொழும் கண் – கம்.ஆரண்:8 4/3

மேல்


களிப்பொடு (1)

கருமத்தின் விளைவை எண்ணி களிப்பொடு காண வந்த – கம்.அயோ:6 2/3

மேல்


களிய (1)

தீவிய களிய ஆகி செருக்கின காம செவ்வி – கம்.கிட்:10 34/2

மேல்


களியன (2)

கன்றொடு விளையாடும் களியன பல காணாய் – கம்.அயோ:9 10/4
மால் உறு களியன மறுகின மதம் மழை – கம்.யுத்2:18 133/3

மேல்


களியா (1)

களியா உள்ளத்து அண்ணல் மனத்தில் கதம் மூள – கம்.சுந்:2 81/1

மேல்


களியாட்டம் (2)

கன்னி நன் மயில் அன்னாரை நெடும் களியாட்டம் கண்டான் – கம்.யுத்3:25 1/4
அயிர்ப்பினில் அறிதிர் என்றே அது களியாட்டம் ஆக – கம்.யுத்3:25 14/2

மேல்


களியால் (4)

கார் வர அலர் பயிர் பொருவுவர் களியால் – கம்.பால:5 127/4
கத கொண்ட யானை களியால் களிக்கின்ற ஓதை – கம்.பால:16 46/4
களியால் இவன் அயர்கின்றன உளவோ கனல் உமிழும் – கம்.பால:24 20/2
காயத்திடை உயிர் உண்டிட உடன் மொய்த்து எழு களியால்
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் – கம்.யுத்3:31 109/3,4

மேல்


களியாளற்கு (1)

முன்றில் கிடந்த பெரும் களியாளற்கு
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும் – புறம் 317/2,3

மேல்


களியான் (1)

ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் – கலி 92/48

மேல்


களியிடை (1)

முறையில் நின்றிலர் முந்துறு களியிடை மூழ்கி – கம்.அயோ:1 74/2

மேல்


களியில் (1)

களியில் பட்டார் வாள் முகம் மின்னும் கரை இல்லா – கம்.யுத்4:33 6/2

மேல்


களியின் (1)

ஆடலும் களியின் வந்த அமலையும் அமுதின் ஆன்ற – கம்.யுத்3:25 18/1

மேல்


களியினர் (1)

காது வெம் சின களியினர் காவலை கடந்தான் – கம்.சுந்:2 137/4

மேல்


களியும் (1)

கயம் களியும் கோடை ஆயினும் – புறம் 389/3

மேல்


களியொடும் (1)

கானமும் தள்ள தள்ள களியொடும் கள்ளம் கற்ற – கம்.யுத்2:19 281/2

மேல்


களியோடு (2)

சித்தம் உறும் களியோடு சிறந்தே – கம்.பால:5 114/2
வெம்பி களியோடு விளித்து எழு திண் – கம்.யுத்3:20 74/3

மேல்


களில் (1)

அரும் களில் திரிகின்றது ஓர் ஆசையான் – கம்.யுத்2:16 59/4

மேல்


களிற்றால் (1)

கடுங்கண்ண கொல் களிற்றால்
காப்பு உடைய எழு முருக்கி – புறம் 14/1,2

மேல்


களிற்றான் (1)

புரசை மத களிற்றான் பொற்கோயில் முன்னர் – கம்.அயோ:4 88/2

மேல்


களிற்றிடை (1)

எண் திசை பெரும் களிற்றிடை மணி என இசைக்கும் – கம்.யுத்4:35 21/1

மேல்


களிற்றின் (28)

தாறு அடு களிற்றின் வீறு பெற ஓச்சி – குறி 150
சிறை அரும் களிற்றின் பரதவர் ஒய்யும் – நற் 74/4
தயங்கிய களிற்றின் மேல் தகை காண விடுவதோ – கலி 31/10
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/10
இனம் தீர் களிற்றின் பெயர்ந்தோன் இன்றும் – அகம் 32/16
பிடி மிடை களிற்றின் தோன்றும் – அகம் 99/13
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி – அகம் 109/4
தார் பூண் களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 166/12
மைந்து மலி களிற்றின் தலை புணை தழீஇ – அகம் 266/3
குன்று இழி களிற்றின் குவவு மணல் நீந்தி – அகம் 360/14
பிடி புணர் களிற்றின் எம்மொடு ஆடி – அகம் 368/11
வரை புரையும் மழ களிற்றின் மிசை – புறம் 38/1
தெண் கிணை முன்னர் களிற்றின் இயலி – புறம் 79/3
முழை விழை கிரி நிகர் களிற்றின் மும் மத – கம்.பால:3 54/2
கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை – கம்.பால:14 78/3
எண்ண_அரு மன்னவர் களிற்றின் ஏகினார் – கம்.அயோ:12 31/4
ஆயிரம்_ஆயிரம் களிற்றின் ஆற்றலர் – கம்.ஆரண்:7 37/1
வண்டு அலங்கு நுதல் திசைய வய களிற்றின் மருப்பு ஒடிய அடர்ந்த பொன்_தோள் – கம்.ஆரண்:10 3/1
மாவினில் சிவிகை தன் மேல் மழை மத களிற்றின் வைய – கம்.ஆரண்:10 169/3
மாடு உழுத நறும் கலவை வய களிற்றின் சிந்துரத்தை மாறுகொள்ள – கம்.சுந்:2 215/2
மருப்பு உடை பொருப்பு ஏர் மாதிர களிற்றின் வரிக்கை வாய் மூக்கிடை மடுப்ப – கம்.சுந்:3 75/4
பரிதியின் பொலியும் மெய்யர் படு மத களிற்றின் பாகர் – கம்.சுந்:8 12/4
வேக வெம் களிற்றின் வன் தோல் மெய்யுற போர்த்த தையல் – கம்.யுத்1:10 20/3
செம்புக்கும் சிவந்த செம் கண் திசை நிலை களிற்றின் சீற்ற – கம்.யுத்1:12 41/1
கட்டு அமை தேரின் மேலும் களி நெடும் களிற்றின் மேலும் – கம்.யுத்2:15 144/1
சேறலும் களிற்றின் மேலான் திண் திறல் அரக்கன் செவ்வே – கம்.யுத்2:18 218/1
மொய் பெரும் களத்தின் இட்டான் மு மத களிற்றின் முன்னர் – கம்.யுத்2:18 223/4
கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின்
மருப்பு கல்லிய தோளவன் மீள அரு மாயம் – கம்.யுத்4:37 121/3,4

மேல்


களிற்றின்-மேல் (2)

துனை வலத்து அயிராவத களிற்றின்-மேல் தோன்றி – கம்.யுத்3:22 163/3
கோடு நான்கு உடை பால் நிற களிற்றின்-மேல் கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 165/1

மேல்


களிற்றினர் (1)

மலை மாறு மலைக்கும் களிற்றினர் எனாஅ – புறம் 197/4

மேல்


களிற்றினாய் (1)

மத இயல் களிற்றினாய் மறு_இல் விஞ்சைகள் – கம்.அயோ:14 121/2

மேல்


களிற்றினிர் (1)

மரம்-தொறும் பிணித்த களிற்றினிர் ஆயினும் – புறம் 109/11

மேல்


களிற்றினில் (1)

மதித்த களிற்றினில் வாள் அரி_ஏறு – கம்.சுந்:9 55/1

மேல்


களிற்றினும் (2)

கடாஅ களிற்றினும் கண்ணஞ்சா ஏற்றை – கலி 101/36
கைத்தலம் குலைத்தார் ஆக களிற்றினும் புரவி-மேலும் – கம்.யுத்2:18 183/3

மேல்


களிற்றினை (2)

வரும் களிற்றினை தின்றனன் மால் அறா – கம்.யுத்2:16 59/3
கடைக்கண் தீ உக அங்கத களிற்றினை கண்டான் – கம்.யுத்3:22 193/2

மேல்


களிற்றினோடு (1)

இனி என் எற்றுவென் களிற்றினோடு எடுத்து என எழுந்தான் – கம்.யுத்3:22 169/2

மேல்


களிற்று (82)

இரும் பிடி குளிர்ப்ப வீசி பெரும் களிற்று
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று – திரு 304,305
களிற்று தழும்பு இருந்த கழல் தயங்கு திருந்து அடி – சிறு 123
களிற்று தாள் புரையும் திரி மர பந்தர் – பெரும் 187
பிண கோட்ட களிற்று குழும்பின் – மது 24
கழை வளர் சாரல் களிற்று இனம் நடுங்க – மது 242
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 6
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 129
பெரும் களிற்று மருப்பின் அன்ன அரும்பு முதிர்பு – நற் 19/3
கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே – நற் 92/9
களிற்று செவி அன்ன பாசடை தயங்க – நற் 310/2
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை – நற் 389/4
பெரும் களிற்று செவியின் மான தைஇ – குறு 76/4
இரும் களிற்று இன நிரை ஏந்தல் வரின் மாய்ந்து – குறு 180/2
களிற்று செவி அன்ன பாசடை மயக்கி ̵