க – முதல் சொற்கள் பகுதி 2- சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கண்ணினான் 21
கண்ணினானை 1
கண்ணினில் 1
கண்ணினின் 1
கண்ணினுக்கு 2
கண்ணினும் 14
கண்ணினுள் 1
கண்ணினுள்ளும் 1
கண்ணினே 1
கண்ணினை 5
கண்ணினொடு 1
கண்ணீர் 33
கண்ணீரிடை 1
கண்ணீரின் 1
கண்ணீரினர் 1
கண்ணீரினன் 5
கண்ணீரினின் 1
கண்ணீரொடும் 1
கண்ணீரோடும் 1
கண்ணுக்கு 4
கண்ணுக்கும் 1
கண்ணுடையான் 1
கண்ணுதல் 9
கண்ணுதல்-பால் 1
கண்ணுதல்_பரமன்-தானும் 1
கண்ணுதலானுக்கும் 1
கண்ணுதலோடு 1
கண்ணும் 46
கண்ணுள் 5
கண்ணுள்_வினைஞரும் 1
கண்ணுளர் 5
கண்ணுளர்க்கு 1
கண்ணுளே 1
கண்ணுற்ற 2
கண்ணுற்றார் 1
கண்ணுற்றாள் 1
கண்ணுற்றான் 4
கண்ணுற்றான்-அரோ 1
கண்ணுற்று 8
கண்ணுற்றேம் 1
கண்ணுற்றேன் 1
கண்ணுற 3
கண்ணுறல் 1
கண்ணுறா 2
கண்ணுறு 3
கண்ணுறுதலின் 1
கண்ணுறும் 1
கண்ணுறும்-ஆயின் 1
கண்ணுறுவராம் 1
கண்ணுறை 4
கண்ணெனும் 1
கண்ணே 51
கண்ணேம் 5
கண்ணேன் 2
கண்ணை 13
கண்ணையும் 2
கண்ணொடு 15
கண்ணொடும் 2
கண்ணோ 3
கண்ணோட்டம் 3
கண்ணோட்டமும் 1
கண்ணோடாது 4
கண்ணோடாதே 1
கண்ணோடிய 1
கண்ணோடினாய் 1
கண்ணோடு 1
கண்தலம் 2
கண்தலம்_பசும்பொன்னவன் 1
கண்தாம் 1
கண்தான் 2
கண்துஞ்சும் 1
கண்துஞ்சேன் 1
கண்துயில் 1
கண்பட 1
கண்படல் 2
கண்படா 3
கண்படு 2
கண்படுக்கும் 3
கண்படுதல் 1
கண்படுதலும் 1
கண்படுப்ப 1
கண்படுப்பினும் 1
கண்படை 7
கண்பனி 1
கண்பாயல் 1
கண்பால் 2
கண்பின் 2
கண்பு 2
கண்புதைத்து 1
கண்புதைத்தோயே 1
கண்பொறி 1
கண்மணி 1
கண்மணியை 1
கண்மலர்ந்து 1
கண்மாற 1
கண்மாறலோ 1
கண்மாறாது 1
கண்மாறிய 4
கண்மாறிவிடின் 1
கண்மாறின்றே 1
கண்மாறினும் 1
கண்மாறு 1
கண்மை 1
கண்மையும் 2
கண்வழி 2
கண்வளர்வான் 1
கண்வளராய் 1
கண்வாங்கு 1
கண்விடு 1
கண்விடுத்து 1
கண 31
கணஃது 1
கணக்கர் 1
கணக்கவால் 1
கணக்காயர் 1
கணக்கிலோரும் 1
கணக்கின் 2
கணக்கினர் 1
கணக்கு 33
கணக்கு_அறு 2
கணக்கு_இல் 5
கணக்கு_இல 1
கணக்கு_இலர் 2
கணக்கு_இலரால் 1
கணக்கு_இலா 3
கணக்கு_இலாத 1
கணக்கு_இலாதன 1
கணக்கு_இலார் 1
கணக்கு_இலான் 1
கணக்கும் 1
கணக்கையும் 3
கணக்கொடு 1
கணகண 2
கணங்கள் 9
கணங்களும் 1
கணங்களோடு 1
கணங்களோடும் 3
கணங்கு 2
கணத்தன 1
கணத்திடை 3
கணத்தில் 4
கணத்தின் 11
கணத்தின்-காலை 1
கணத்தின்-மிசை 1
கணத்தின்-உள்ளே 1
கணத்தினில் 2
கணத்தினின் 2
கணத்தினும் 1
கணத்து 38
கணத்தும் 1
கணத்தே 2
கணத்தொடும் 2
கணந்துள் 2
கணம் 80
கணம்_கொண்டு 3
கணம்_கொள் 17
கணம்_கொள்பு 1
கணம்_கொள 2
கணமும் 2
கணமே 1
கணர் 1
கணவ 13
கணவர் 5
கணவர்-தம் 7
கணவர்-தம்மை 1
கணவர்க்கு 1
கணவரை 6
கணவற்கு 2
கணவற்கும் 1
கணவன் 37
கணவன்மார் 1
கணவனில் 1
கணவனும் 1
கணவனை 8
கணவனோடு 1
கணவிர 1
கணவிரி 1
கணவீர 1
கணன் 2
கணனின் 1
கணனுக்கு 1
கணனும் 3
கணனே 2
கணனொடு 1
கணாட்டி 1
கணாய் 1
கணார் 6
கணார்க்கு 1
கணாரின் 1
கணாரும் 2
கணால் 4
கணாள் 3
கணாள்-தன் 1
கணாளை 1
கணாற்கு 1
கணான் 11
கணான்-தனை 1
கணானும் 3
கணி 5
கணிக்க 3
கணிக்கல்-பாலார் 1
கணிக்கும் 1
கணிகாரம் 1
கணிகை 1
கணிகையர் 2
கணிகையரும் 1
கணிகொள் 1
கணிச்சி 12
கணிச்சியால் 1
கணிச்சியான் 2
கணிச்சியில் 1
கணிச்சியின் 2
கணிச்சியும் 5
கணிச்சியொடு 1
கணிச்சியோ 1
கணிச்சியோன் 3
கணித்த 2
கணித்ததற்கு 1
கணித்தது 1
கணித்து 1
கணித 3
கணிதத்து 1
கணிதம் 1
கணிதரை 1
கணிப்ப 4
கணிப்ப_அரிய 1
கணிப்ப_அரும் 2
கணிப்பு 6
கணிப்பு_இலாதார் 1
கணில் 1
கணிற்கு 1
கணின் 7
கணினார் 1
கணினால் 1
கணினாளை 1
கணீர் 8
கணீர்-கொல் 1
கணும் 6
கணுவை 1
கணை 362
கணை-கொடு 1
கணை-கொல் 1
கணைக்காற்கு 1
கணைக்கு 5
கணைக்கும் 1
கணைகள் 11
கணைகள்-தோறும் 1
கணைகளால் 11
கணைகளின் 1
கணைகளும் 1
கணைகளை 1
கணைகளோடு 1
கணைதான் 2
கணையத்தொடும் 1
கணையது 1
கணையம் 3
கணையமும் 1
கணையமொடு 1
கணையர் 1
கணையன் 3
கணையால் 20
கணையின் 5
கணையினர் 1
கணையினால் 2
கணையினும் 1
கணையும் 6
கணையூடு 1
கணையை 3
கணையொடும் 2
கணையோடு 1
கணையோடும் 1
கணையோர் 1
கணோட்டமும் 1
கணோடு 2
கணோயே 1
கணோளே 1
கத்தரிகை 1
கத்திகை 1
கத 25
கதத்தினால் 1
கதத்து 2
கதத்தொடும் 1
கதம் 23
கதம்ப 1
கதம்பட்ட 1
கதமலை 1
கதலி 3
கதலிக்கு 1
கதலியின் 1
கதலியும் 1
கதவ 5
கதவம் 17
கதவர் 1
கதவவால் 1
கதவின் 8
கதவினை 2
கதவு 11
கதவும் 2
கதவே 1
கதழ் 35
கதழ்ந்து 2
கதழ்பு 2
கதழ்வன் 1
கதழ்வு-உற்று 1
கதழ்வை 1
கதழும் 4
கதற 3
கதறி 1
கதறின 2
கதறு 2
கதறும் 1
கதன் 5
கதன 1
கதி 18
கதிக்கு 2
கதிக்கும் 2
கதித்த 2
கதித்தது 1
கதித்தலோடும் 1
கதித்து 1
கதிய 1
கதியாதி 2
கதியால் 2
கதியிடை 1
கதியில் 1
கதியிற்றே 1
கதியின் 1
கதியினும் 1
கதியினை 1
கதியும் 1
கதியொடு 1
கதியொடும் 1
கதிர் 415
கதிர்_செல்வன் 1
கதிர்க்கு 1
கதிர்கள் 9
கதிர்களாலும் 1
கதிர்களை 1
கதிர்களோடும் 1
கதிர்த்த 2
கதிர்த்து 1
கதிர்தான் 1
கதிர்ப்பவும் 1
கதிர்பட 1
கதிர 7
கதிரவர் 1
கதிரவற்கு 1
கதிரவன் 32
கதிரவன்-தன்னை 1
கதிரவன்-தனை 1
கதிரவன்-தானும் 1
கதிரவனும் 2
கதிரன 1
கதிரால் 1
கதிரின் 17
கதிரினான் 1
கதிரினும் 1
கதிரினை 2
கதிரும் 12
கதிரே 1
கதிரொடு 4
கதிரொடும் 4
கதிரோடு 1
கதிரோன் 26
கதிரோனையும் 1
கதிரோனொடு 1
கது 1
கதுப்ப 1
கதுப்பில் 2
கதுப்பின் 31
கதுப்பினள் 2
கதுப்பினாய் 2
கதுப்பினாள் 1
கதுப்பினுள் 2
கதுப்பினை 1
கதுப்பு 25
கதுப்பு_அகம் 2
கதுப்பும் 7
கதுப்பே 1
கதுப்பொடு 3
கதுப்போடு 1
கதுப்போடே 1
கதுமென 29
கதுல 1
கதுவ 22
கதுவல் 1
கதுவலால்-அரோ 1
கதுவலாலே 1
கதுவலின் 1
கதுவா 4
கதுவாய் 8
கதுவி 2
கதுவிட 1
கதுவிய 3
கதுவியது 1
கதுவு 2
கதுவுகின்ற 1
கதுவும் 1
கதுவும்-தோறும் 1
கதுவுற்று 2
கதுவுற 1
கதூஉ 1
கதூஉம் 5
கதை 8
கதை-அரோ 1
கதைக்கு 1
கதைகளும் 1
கதையில் 1
கதையினால் 1
கதையையும் 1
கதையொடு 1
கந்த 5
கந்தத்து 1
கந்தம் 6
கந்தமாதனம் 2
கந்தமும் 2
கந்தர்ப்ப 2
கந்தர்ப்பர் 1
கந்தர்ப்பரை 1
கந்தர்ப்பன் 1
கந்தர 1
கந்தரத்தால் 1
கந்தருப்பம் 1
கந்தன் 1
கந்தனார் 1
கந்தனை 1
கந்தார 1
கந்தாரத்தின் 1
கந்தாரம் 1
கந்தின் 2
கந்து 20
கந்துகம் 2
கந்தையே 1
கப்பண 1
கப்பணங்களும் 1
கப்பணம் 8
கப்பு 1
கபாடம் 1
கபாலத்தும் 1
கபில 1
கபிலரும் 1
கபிலன் 4
கபோலங்கள் 1
கம் 2
கம்ப 4
கம்பத்தின் 1
கம்பம் 3
கம்பமுற்று 1
கம்பமொடு 1
கம்பலத்து 1
கம்பலி 1
கம்பலும் 1
கம்பலை 23
கம்பலைத்தன்று 1
கம்பளம் 1
கம்பிக்க 1
கம்பிக்கின்ற 1
கம்பிக்கும் 2
கம்பித்த 1
கம்பித்து 1
கம்பிப்பது 1
கம்புள் 5
கம்மியர் 6
கம்மியர்கள் 1
கம்மியற்கு 1
கம்மியன் 7
கம்மென்றன்றே 2
கம்மென 6
கம்மையோர்கள் 1
கமண்டலத்து 1
கமண்டலுவின் 1
கமம் 22
கமர் 1
கமல 48
கமல_செல்வியே 1
கமலக்கண்களால் 1
கமலக்கண்களே 1
கமலக்கண்ணன் 5
கமலக்கண்ணனார் 1
கமலக்கண்ணனை 3
கமலங்கள் 1
கமலங்களின் 1
கமலங்காள் 1
கமலத்தன் 1
கமலத்தன 1
கமலத்தால் 1
கமலத்தாளின் 1
கமலத்தாளும் 1
கமலத்தாளை 1
கமலத்தானே 1
கமலத்தில் 1
கமலத்தின் 1
கமலத்து 14
கமலத்தோடு 1
கமலத்தோன் 4
கமலத்தோனும் 3
கமலத்தோனையே 1
கமலம் 33
கமலமும் 4
கமலமே 2
கமழ் 201
கமழ்கிலாத 1
கமழ்ந்த 1
கமழ்ந்தது 1
கமழ்ந்தின்று 1
கமழ்ந்து 1
கமழ்பு 1
கமழ்வன 2
கமழ்வு 1
கமழ 13
கமழாது 1
கமழும் 71
கமழும்-கால் 1
கமித்திலன் 1
கமுக 1
கமுகம் 1
கமுகின் 8
கமுகு 2
கமுகும் 1
கமுகொடு 1
கமை 6
கமையாள் 1
கமையாளொடும் 1
கமையிலன் 1
கமையினாள் 1
கமையுடை 1
கய் 1
கய 31
கய_மா 1
கயக்கம் 1
கயக்கம்_இல் 1
கயங்கள் 2
கயங்களில் 2
கயங்களும் 1
கயத்தியை 1
கயத்து 16
கயத்தும் 1
கயந்தலை 3
கயப்பு 1
கயம் 72
கயம்-தோறு 1
கயமும் 1
கயமுனி 2
கயல் 51
கயல்_குலம் 1
கயல்கள் 2
கயல்களின் 1
கயலில் 1
கயலின் 1
கயலை 2
கயலொடு 1
கயலோ 1
கயவரும் 1
கயவன் 1
கயவனும் 1
கயவாய் 1
கயன் 6
கயிடவரை 1
கயிடனை 1
கயில் 3
கயிலை 10
கயிலையானும் 1
கயிலையில் 2
கயிலையின் 2
கயிலையின்மலை 1
கயிலையும் 1
கயிலையே 1
கயிலையை 6
கயிலையோடு 1
கயிற்றார் 1
கயிற்றால் 1
கயிற்றின் 6
கயிற்றினோடும் 1
கயிற்று 9
கயிறு 34
கயிறு-அது 1
கயிறும் 3
கயிறே 1
கர 18
கரக்க 8
கரக்கல் 1
கரக்கலுற்று 1
கரக்கிலர் 1
கரக்கிலன் 1
கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ 1
கரக்கினும் 1
கரக்கும் 9
கரக்குவது 1
கரகத்து 1
கரகம் 2
கரகமும் 2
கரங்கள் 14
கரங்களால் 2
கரங்களில் 2
கரங்களின் 1
கரங்களும் 1
கரங்களே 1
கரங்களை 3
கரங்களோடும் 1
கரடி 3
கரடிக்கு 2
கரடிகட்கு 1
கரடிகை 1
கரடியின் 1
கரண் 1
கரண்ட 1
கரண்டம் 1
கரண்டை 1
கரணங்கள் 1
கரணத்தின் 1
கரணத்து 1
கரணம் 4
கரத்தர் 5
கரத்தல் 3
கரத்தன் 1
கரத்தன 1
கரத்தால் 18
கரத்தாள் 1
கரத்தான் 4
கரத்தில் 1
கரத்திலும் 1
கரத்தின் 6
கரத்தினன் 2
கரத்தினால் 3
கரத்தினில் 1
கரத்தினும் 2
கரத்து 16
கரத்தும் 1
கரத்துள் 1
கரத்தை 1
கரத்தையே 1
கரத்தொடு 4
கரத்தொடும் 1
கரத்தோன் 1
கரதலங்களால் 1
கரதலத்தால் 1
கரதலத்தினால் 1
கரதலத்தினும் 1
கரதலத்து 5
கரதலம் 5
கரதலம்-கொடு 1
கரந்த 19
கரந்தது 5
கரந்ததூஉம் 1
கரந்தன 3
கரந்தனம் 1
கரந்தனர் 1
கரந்தனள் 1
கரந்தனன் 2
கரந்தனையான் 1
கரந்தால் 1
கரந்தாளை 1
கரந்தான் 7
கரந்திலர் 2
கரந்திலன் 2
கரந்து 41
கரந்துளன் 1
கரந்துறை 1
கரந்தே 1
கரந்தை 9
கரப்ப 9
கரப்பர் 1
கரப்பவன் 1
கரப்பவும் 8
கரப்பவும்_கரப்பவும் 1
கரப்பன் 1
கரப்பாடும்மே 1
கரப்பார் 1
கரப்பினும் 1
கரப்பு 3
கரப்பென்-மன் 1
கரப்பொடு 1
கரபத்திரத்து 1
கரம் 58
கரம்-கொடு 1
கரம்பை 6
கரமும் 8
கரமே 2
கரர் 1
கரவல் 1
கரவா 1
கரவாது 3
கரவு 5
கரவு_இல் 1
கரற்கு 1
கரன் 21
கரன்-கொலாம் 1
கரனார் 1
கரனுக்கும் 1
கரனும் 3
கரனே 2
கரனேயோ 1
கரனை 2
கரனையும் 1
கரனொடும் 1
கரா 2
கராத்தது 1
கராதியர் 1
கராம் 1
கராமும் 2
கராஅத்து 1
கராஅம் 4
கரி 163
கரி-தன்னை 1
கரி-தொறும் 1
கரிக்கும் 2
கரிகள் 4
கரிகளின் 2
கரிகளும் 6
கரிகளே 1
கரிகளை 5
கரிகால் 4
கரிகால்வளவ 1
கரிகால்வளவன் 1
கரிகால்வளவனொடு 1
கரிகுவ 1
கரிணியில் 1
கரித்த 1
கரிது 5
கரிதோ 2
கரிந்த 3
கரிந்தது 1
கரிந்தன 5
கரிந்தாய் 1
கரிந்தார் 1
கரிந்திட 1
கரிந்து 15
கரிப்ப 1
கரிபு 1
கரிமா 1
கரிய 28
கரியவள் 2
கரியவன் 11
கரியவும் 1
கரியன் 1
கரியன 2
கரியா 1
கரியாள் 1
கரியான் 3
கரியானது 1
கரியின் 9
கரியினின் 1
கரியினை 2
கரியும் 6
கரியே 3
கரியை 3
கரியொடு 3
கரியோடு 1
கரியோன் 3
கரியோன்-தனை 1
கரியோன்-பால் 1
கரு 85
கரு_மகன் 1
கரு_மறி 1
கரு_முக 1
கரு_அறுத்து 1
கருக்கின் 1
கருக்கு 1
கருகி 3
கருகிய 1
கருகு 2
கருகும் 2
கருங்கடல் 1
கருங்கல் 2
கருங்கார் 1
கருங்குழல் 1
கருங்கை 1
கருங்கையின் 1
கருடன் 1
கருடனை 1
கருணன் 1
கருணனை 2
கருணாகரனே 1
கருணாலயனே 1
கருணை 33
கருணை-கொல் 1
கருணை-செய்தால் 1
கருணை-தன்னால் 2
கருணை_இல்லோன் 1
கருணைக்கு 1
கருணைத்து 1
கருணையாய் 1
கருணையால் 5
கருணையாலோ 1
கருணையாள் 1
கருணையான் 4
கருணையின் 6
கருணையினால் 1
கருணையும் 3
கருணையை 1
கருணையோடு 1
கருணையோர் 1
கருணையோர்க்கு 1
கருணையோனும் 1
கருத்தர் 1
கருத்தன் 2
கருத்தால் 1
கருத்தில் 2
கருத்திலார் 1
கருத்திலாள் 1
கருத்திலானும் 1
கருத்தின் 8
கருத்தினன் 1
கருத்தினனாய் 1
கருத்தினால் 2
கருத்தினும் 1
கருத்தினேன் 1
கருத்தினை 3
கருத்து 40
கருத்து-அரோ 1
கருத்தும் 6
கருத்துள் 3
கருத்துளும் 1
கருத்துற 1
கருத்தே 1
கருத்தை 9
கருத்தொடும் 1
கருத 4
கருதல் 4
கருதலர் 1
கருதலாகா 1
கருதலாத 1
கருதலாமோ 1
கருதவும் 1
கருதவே 1
கருதா 2
கருதாதார் 1
கருதாது 2
கருதாநின்றேன் 1
கருதி 28
கருதிய 6
கருதியது 4
கருதியாய்க்கு 1
கருதியும் 1
கருதியோ 2
கருதிற்று 2
கருதின் 3
கருதின 3
கருதினம் 1
கருதினன் 1
கருதினாயேல் 1
கருதினால் 2
கருதினான் 1
கருதினானோ 1
கருதினும் 1
கருதினேனோ 1
கருதினோன் 1
கருது 9
கருதுகின்றதை 1
கருதுகின்றிலன் 1
கருதுதல் 2
கருதுபு 1
கருதும் 8
கருதுவ 1
கருதுவது 2
கருதுவன் 1
கருதுவாரோ 1
கருதுவான் 1
கருதுவிர் 1
கருதுற்றது 1
கருதேம் 1
கருதேல் 1
கருதேன் 3
கருநடர் 1
கருநிறத்தோர்-பால் 1
கருப்பம் 1
கருப்பின் 1
கருப்பு 7
கருப்புர 1
கருப்பூரம் 1
கருப்பை 3
கருப்பை-போல் 1
கரும் 281
கரும்_கூத்து 1
கரும்பனூரன் 2
கரும்பில் 2
கரும்பின் 39
கரும்பினும் 3
கரும்பு 40
கரும்பு_அனான் 1
கரும்புக்கு 1
கரும்பும் 4
கரும்பே 1
கரும்பையும் 2
கரும்பொடு 4
கரும்போடு 1
கரும 2
கருமக 1
கருமகன் 1
கருமத்தால் 1
கருமத்தின் 4
கருமத்தோரை 1
கருமம் 48
கருமம்தான் 1
கருமமா 1
கருமமும் 9
கருமமே 6
கருமா 1
கருமுதல் 1
கருமை 5
கருமையான் 1
கருமையின் 1
கருமையை 1
கருவறுத்தனென் 1
கருவி 36
கருவிகள் 1
கருவித்து 1
கருவிய 10
கருவியர் 1
கருவியில் 1
கருவியின் 3
கருவியும் 4
கருவியை 1
கருவியொடு 2
கருவியோர் 1
கருவில் 1
கருவிளை 7
கருவின் 1
கருவும் 2
கருவூர் 1
கருவே 1
கருவையும் 1
கருவொடு 2
கருள் 1
கருளன் 1
கருனை 4
கரை 176
கரை-கண் 1
கரை-தொறும் 1
கரை-நின்று 1
கரை-வாய் 1
கரை_வலம் 1
கரை_இல் 3
கரைகள்-தோறும் 1
கரைத்திலன் 1
கரைந்த 2
கரைந்தாள் 1
கரைந்தீமே 1
கரைந்து 4
கரைபு 2
கரைய 8
கரையது 2
கரையவர் 1
கரையவும் 1
கரையன 1
கரையா 2
கரையாதே 1
கரையாதேன் 1
கரையிற்று 1
கரையினை 1
கரையும் 7
கரையூடே 1
கரையே 1
கரையொடு 1
கரைவித்தான் 1
கல் 366
கல்-அரோ 1
கல்_தடம் 1
கல்_அக 4
கல்_அகத்து 1
கல்ல 2
கல்லகார 1
கல்லலாம் 1
கல்லவும் 2
கல்லா 46
கல்லாத 1
கல்லாதவர் 1
கல்லாதவரும் 1
கல்லாது 3
கல்லாமை 1
கல்லால் 1
கல்லி 7
கல்லிடை 5
கல்லிய 2
கல்லில் 2
கல்லின் 9
கல்லினன் 1
கல்லினால் 2
கல்லினான் 1
கல்லினின் 1
கல்லினும் 6
கல்லினுள் 1
கல்லினை 1
கல்லு 1
கல்லுதி 1
கல்லும் 20
கல்லுமா 1
கல்லுமே 1
கல்லுவ 1
கல்லுவென் 2
கல்லுறுத்து 1
கல்லென் 27
கல்லென்றவ்வே 2
கல்லென்றன்றால் 1
கல்லென்று 1
கல்லென 36
கல்லே 2
கல்லை 6
கல்லையும் 1
கல்லொடு 2
கல்லொடும் 3
கல்லொலியோடும் 1
கல்லோ 1
கல்வி 17
கல்வி-கண் 1
கல்விக்கு 1
கல்வித்து 1
கல்வியன் 1
கல்வியார் 1
கல்வியால் 1
கல்வியாளர் 1
கல்வியான் 3
கல்வியின் 7
கல்வியினால் 1
கல்வியும் 6
கல்வியென் 1
கல்வியே 1
கல்வியோடு 1
கல 19
கல-கடை 1
கலக்க 4
கலக்கத்தால் 1
கலக்கத்துள் 1
கலக்கத்தோடு 1
கலக்கம் 6
கலக்கமுற்றனர் 1
கலக்கமொடு 1
கலக்கல்-பால 1
கலக்கி 8
கலக்கிடுமால் 1
கலக்கிய 7
கலக்கினன் 1
கலக்கினான் 5
கலக்கினென் 1
கலக்கு 2
கலக்கு-உற்றன்றால் 1
கலக்கு-உற்றன 1
கலக்கு-உற 3
கலக்கு-உறு 1
கலக்கு-உறுந்து 1
கலக்கு-உறூஉம் 1
கலக்குதியோ 1
கலக்கும் 6
கலக்குமோ 1
கலக்குவன 1
கலக்குவான் 1
கலக்குவென் 2
கலக்குறு 1
கலகம் 1
கலங்க 25
கலங்கல் 12
கலங்கல்_இல் 1
கலங்கலா 2
கலங்கலிர் 1
கலங்கலின் 1
கலங்கலீர் 2
கலங்கள் 5
கலங்களும் 1
கலங்களுள் 1
கலங்களை 1
கலங்களோடும் 1
கலங்கன்-மின் 1
கலங்கா 4
கலங்கி 37
கலங்கிட 1
கலங்கிய 17
கலங்கியது 1
கலங்கியாள் 1
கலங்கிற்று 2
கலங்கின்று 1
கலங்கின 2
கலங்கினர் 3
கலங்கினள் 2
கலங்கினார் 6
கலங்கினாள் 1
கலங்கினேன் 1
கலங்கு 13
கலங்குபு 1
கலங்கும் 6
கலங்குமால் 1
கலங்குமே 1
கலங்குவது 1
கலங்குவர் 1
கலங்குவள் 1
கலங்குவார் 1
கலங்குற 1
கலங்குறா-வணம் 1
கலங்குறும் 1
கலச 3
கலசங்கள் 2
கலசங்களை 1
கலசம் 7
கலசம்-அது 1
கலசமும் 1
கலசமே 1
கலத்தர் 1
கலத்தன்-மன்னே 2
கலத்தில் 3
கலத்தின் 2
கலத்தினின் 1
கலத்தினும் 2
கலத்து 19
கலத்தும் 1
கலத்தேம் 1
கலத்தை 2
கலத்தொடு 3
கலந்த 38
கலந்த-காலை 1
கலந்ததால் 1
கலந்தது 5
கலந்ததோ 1
கலந்தவர் 2
கலந்தவர்க்கு 1
கலந்தவாம் 1
கலந்தவை 1
கலந்தன்றால் 1
கலந்தன 3
கலந்தனவே 1
கலந்தனவோ 1
கலந்தார் 6
கலந்தால் 1
கலந்தான் 5
கலந்து 50
கலந்து-அனைய 1
கலந்து-என 1
கலந்துளார் 1
கலந்தோர் 2
கலப்ப 1
கலப்பதன்-முன்னம் 1
கலப்பன 1
கலப்பு 2
கலப்பென் 1
கலப்பை 3
கலப்பைகள் 2
கலப்பையர் 4
கலப்பையிர் 1
கலப்பையும் 1
கலப்பையோடு 1
கலப்போடு 1
கலம் 125
கலம்_கலம் 1
கலமும் 2
கலமே 2
கலவ 2
கலவத்து 1
கலவம் 2
கலவாது 1
கலவி 10
கலவியில் 3
கலவியின் 2
கலவு 2
கலவை 19
கலவை-மேல் 1
கலவைகள் 2


கண்ணினான் (21)

அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான்
இந்திரன் ஆடும் தகைத்து – பரி 24/96,97
தாமரை கண்ணினான் என்ற தன்மையால் – கம்.பால:13 62/2
அஞ்சினன் அயர்ந்தனன் அருவி கண்ணினான் – கம்.அயோ:12 12/4
அடித்தலம் இரண்டையும் அழுத கண்ணினான்
முடித்தலம் இவை என முறையின் சூடினான் – கம்.அயோ:14 134/1,2
அந்தியும் பகலும் நீர் அறாத கண்ணினான் – கம்.அயோ:14 138/4
மூக்கின் சோரி முழீஇ கொண்ட கண்ணினான் – கம்.ஆரண்:7 3/4
கண்டனன் மனம் என களிக்கும் கண்ணினான் – கம்.ஆரண்:13 62/4
கடலினை புரையுறும் அருவி கண்ணினான் – கம்.கிட்:16 24/4
ஐயன் அ மாருதி அழலும் கண்ணினான்
கைதவ நிசிசர கள்ள வேடத்தை – கம்.கிட்:16 27/2,3
களித்தான் வாரி கலுழ்ந்த கண்ணினான் – கம்.கிட்:16 43/4
பச்சிரத்தம் பொழி பருதி கண்ணினான் – கம்.யுத்1:2 28/4
என்றனன் இகல் குறித்து எரியும் கண்ணினான் – கம்.யுத்1:2 41/4
தாமரை தடம் கண்ணினான் பேர் அவை தவிர – கம்.யுத்1:3 8/1
முழுது உணர் புலவனை முளரி கண்ணினான்
பழுது அற வினவிய பொருளை பண்புற – கம்.யுத்1:5 16/2,3
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் – கம்.யுத்1:5 38/4
நிற்க அன்னது நீர் நிறை கண்ணினான்
வற்கம் ஆயின மா படையோடும் சென்று – கம்.யுத்2:15 93/1,2
தொக்கு அடங்கி துயில்தரு கண்ணினான் – கம்.யுத்2:16 63/4
உருக்கிய செம்பு அன உதிர கண்ணினான் – கம்.யுத்2:16 260/4
தீயினும் முதிர்வுர சிவந்த கண்ணினான்
காய் கணை சிலையொடும் கவர்ந்த கையினான் – கம்.யுத்2:16 270/1,2
சோரியும் கனலியும் சொரியும் கண்ணினான் – கம்.யுத்3:20 34/4
தூய காதல் நீர் துளங்கு கண்ணினான் – கம்.யுத்3:24 108/4

மேல்


கண்ணினானை (1)

அன்னதன் ஆற்றல் அன்றே ஆயிரம் கண்ணினானை
பின் உற வயிர திண் தோள் பிணித்தது பெயர்த்து ஒன்று எண்ணி – கம்.யுத்2:19 236/1,2

மேல்


கண்ணினில் (1)

கண்ணினில் என கொடு களிப்புறு மனத்தான் – கம்.ஆரண்:3 42/4

மேல்


கண்ணினின் (1)

கண்ணினின் வேறு அயல் கண்டார் – கம்.சுந்:13 46/4

மேல்


கண்ணினுக்கு (2)

கண்ணினுக்கு அளவிடல் அரிய காட்சியர் – கம்.சுந்:3 56/2
கண்ணினுக்கு உவமை வேறு யாது காட்டுகேன் – கம்.சுந்:4 51/2

மேல்


கண்ணினும் (14)

கண்ணினும் கனவினும் காட்டி இ நோய் – நற் 173/5
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே – ஐங் 361/4
ஒண் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும்
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும் – பதி 57/13,14
கண்ணினும் முகத்தினும் நகுபவள் பெண் இன்றி – கலி 142/8
யாயே கண்ணினும் கடும் காதலளே – அகம் 12/1
கண்ணினும் நல்லன் கற்றவர் கற்றிலாதவரும் – கம்.அயோ:1 39/3
நீர் ஆய் உக கண்ணினும் நெஞ்சு அழிகின்ற நீரார் – கம்.அயோ:4 143/2
கண்ணினும் மனத்தினும் கமலத்து அண்ணல்-தன் – கம்.அயோ:12 43/3
கண்ணினும் நெடியதோ கொடிய கங்குலே – கம்.ஆரண்:14 98/4
கண்ணினும் மனத்தினும் தனி தனி கலந்தான் – கம்.சுந்:8 36/4
கண்ணினும் உளை நீ தையல் கருத்தினும் உளை நீ வாயின் – கம்.சுந்:14 30/1
கண்ணினும் நீங்கினர் யாவர் கண்டவர் – கம்.யுத்1:2 26/2
கண்ணினும் கரந்துளன் கண்டு காட்டுவார் – கம்.யுத்1:3 71/1
நஞ்சு அரங்கிய கண்ணினும் நாவினும் – கம்.யுத்4:37 167/2

மேல்


கண்ணினுள் (1)

கண்ணினுள் மணியூடு கழிந்தன – கம்.யுத்4:37 190/1

மேல்


கண்ணினுள்ளும் (1)

கண்ணினுள்ளும் கருத்துளும் காண்பெனால் – கம்.பால:11 3/4

மேல்


கண்ணினே (1)

கடும் தொழில் அரக்கனை காணும் கண்ணினே – கம்.ஆரண்:12 35/4

மேல்


கண்ணினை (5)

பெருந்தகை இழந்த கண்ணினை பெரிதும் – அகம் 59/2
கண்ணினை காக்கின்ற இமையின் காத்தனர் – கம்.பால:8 30/4
கண்ணினை மறைத்தன கமலத்தோனையே – கம்.அயோ:12 26/4
கண்ணினை அப்புறம் கரந்து போகினும் – கம்.யுத்1:5 6/1
குவளை கண்ணினை வான் அர_மடந்தையர் கோட்டி – கம்.யுத்3:22 178/1

மேல்


கண்ணினொடு (1)

துடித்த கண்ணினொடு இட திரள் தோள்கள் – கம்.யுத்1:11 18/4

மேல்


கண்ணீர் (33)

கண்ணீர் அருவி ஆக – நற் 88/8
இமை தீய்ப்பு அன்ன கண்ணீர் தாங்கி – குறு 4/2
கண்ணீர் நனைக்கும் கடுமைய காடு என்றால் – கலி 6/6
பெருமான் நகை முகம் காட்டு என்பாள் கண்ணீர்
சொரி முத்தம் காழ் சோர்வ போன்றன மற்றும் – கலி 82/13,14
கண்ணீர் துடையா கவிழ்ந்து நிலன் நோக்கி – கலி 144/4
கண்ணீர் அழலால் தெளித்து – கலி 144/44
கண்ணீர் கடலால் கனை துளி வீசாயோ – கலி 145/21
கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி – புறம் 72/11
இகுத்த கண்ணீர் நிறுத்தல் செல்லாள் – புறம் 143/13
முகை புரை விரலின் கண்ணீர் துடையா – புறம் 144/9
கண்ணீர் தடுத்த தண் நறும் பந்தர் – புறம் 250/3
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர்
நோன் கழை துயல்வரும் வெதிரத்து – புறம் 277/4,5
நெஞ்சு அமர் காதலர் அழுத கண்ணீர்
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப – புறம் 356/5,6
மா தாம்பு அற்று என்ன மழை கண்ணீர் ஆலி உக – கம்.அயோ:4 97/3
ஆறு ஆகி ஓடின கண்ணீர் அரு நெஞ்சம் – கம்.அயோ:4 100/3
கையால் நிலம் தடவி கண்ணீர் மெழுகுவார் – கம்.அயோ:4 104/1
பொழியும் கண்ணீர் புது புனல் ஆட்டினர் – கம்.அயோ:7 14/1
அம்பியின் தலைவன் கண்ணீர் அருவி சோர் குன்றின் நின்றான் – கம்.அயோ:8 21/4
விம்மினன் இழி கண்ணீர் விழி வழி உக நின்றான் – கம்.அயோ:9 23/4
வந்தானை முகம் நோக்கி வயிறு அலைத்து மழை கண்ணீர்
செம் தாரை குருதியொடு செழு நிலத்தை சேறு ஆக்கி – கம்.ஆரண்:6 107/1,2
நின்றவன் இருந்து கண்ணீர் நிலன் உற புலர்கின்றாள்-பால் – கம்.ஆரண்:7 63/4
வெவ் வழி பொழியும் கண்ணீர் விலக்கினன் விளிந்த தாதை – கம்.ஆரண்:13 133/3
நினைவு உடை சொற்கள் கண்ணீர் நிலம் புக புலம்பா நின்றான் – கம்.சுந்:4 28/3
பொடித்தன உரோமம் போந்து பொழிந்தன கண்ணீர் பொங்கி – கம்.சுந்:14 48/1
வழிக்கும் கண்ணீர் அழுவத்து வஞ்சி அழுங்க வந்து அடர்ந்த – கம்.யுத்1:1 4/1
சிந்துகின்ற நறும் தரள கண்ணீர் ததும்பி திரைத்து எழுந்து – கம்.யுத்1:1 8/3
வீரனை நோக்கி அங்கம் மென் மயிர் சிலிர்ப்ப கண்ணீர்
வார நெஞ்சு உருகி செம் கண் அஞ்சன மலை அன்று ஆகின் – கம்.யுத்1:4 134/1,2
பெய் இரு தாரை கண்ணீர் பெரும் துளி பிறங்க வானின் – கம்.யுத்2:19 221/3
துடித்திலன் உயிர்ப்பும் இல்லன் இமைத்திலன் துள்ளி கண்ணீர்
பொடித்திலன் யாதும் ஒன்றும் புகன்றிலன் பொருமி உள்ளம் – கம்.யுத்3:26 56/1,2
தக்க நாம் கண்ணீர் ஆற்றி தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – கம்.யுத்3:26 67/3
பொலம் கொண்டல் அனைய மேனி புரவலன் பொருமி கண்ணீர்
நிலம் கொண்டு படர நின்று நெஞ்சு அழிவானை தம்பி – கம்.யுத்3:27 13/1,2
விழு மலர் கண்ணீர் மூரி வெள்ளத்தால் முருகின் செவ்வி – கம்.யுத்4:41 117/2
பூழியை அடக்கும் கண்ணீர் பரதன் கோல் கொள்ள போனான் – கம்.யுத்4:42 2/4

மேல்


கண்ணீரிடை (1)

எழுந்தனர் சிலர் முகத்து இழி கண்ணீரிடை
அழுந்தினர் சிலர் பதைத்து அளக வல்லியின் – கம்.அயோ:4 168/2,3

மேல்


கண்ணீரின் (1)

வழிந்த கண்ணீரின் மண்ணில் மார்பு உற வணங்கினானை – கம்.யுத்1:4 138/2

மேல்


கண்ணீரினர் (1)

மறு_அறு கற்பினர் மழை கண்ணீரினர்
சிறுவனை தொடர்ந்தனர் திறந்த வாயினர் – கம்.அயோ:4 173/2,3

மேல்


கண்ணீரினன் (5)

வழிந்த கண்ணீரினன் மன்னன் கூறுவான் – கம்.அயோ:1 83/4
புல்லி மோந்து பொழிந்த கண்ணீரினன்
வல்லை மைந்த அம் மன்னையும் என்னையும் – கம்.ஆரண்:4 35/2,3
விழுந்த கண்ணீரினன் வெறுத்த வாழ்வினன் – கம்.கிட்:11 116/2
ஏங்கிய பொருமலின் இழி கண்ணீரினன்
வாங்கிய உயிரினன் அனைய மைந்தனும் – கம்.யுத்4:40 66/1,2
உருகு காதலின் ஒழுகு கண்ணீரினன் உவகை – கம்.யுத்4:41 38/3

மேல்


கண்ணீரினின் (1)

உகுத்த கண்ணீரினின் ஒளியும் நீங்கிட – கம்.அயோ:5 4/3

மேல்


கண்ணீரொடும் (1)

கண்ணீரொடும் ஆவி கலுழ்ந்தனர் காலால் – கம்.யுத்2:18 252/3

மேல்


கண்ணீரோடும் (1)

ஊற்று வார் கண்ணீரோடும் உள் அழிந்து உற்றது எண்ணி – கம்.யுத்3:26 62/1

மேல்


கண்ணுக்கு (4)

கண்ணுக்கு இனியர் செவிக்கு இன்னாரே – புறம் 167/7
கண்ணுக்கு இனிது ஆகி விளங்கிய காட்சியாலும் – கம்.பால:16 38/1
யாவை ஆம் கணவர் கண்ணுக்கு அழகு இல இவை என்று எண்ணி – கம்.பால:17 11/2
அமிழ் இமை துணைகள் கண்ணுக்கு அணி என அமைக்குமா போல் – கம்.பால:22 3/1

மேல்


கண்ணுக்கும் (1)

கண்ணுக்கும் கருதும் தெய்வ மனத்திற்கும் கடியன் ஆனான் – கம்.யுத்3:24 47/2

மேல்


கண்ணுடையான் (1)

தீயினால் செய்த கண்ணுடையான் நெடும் சிகையினால் திசை தீய – கம்.யுத்2:16 346/1

மேல்


கண்ணுதல் (9)

கண்ணுதல் கண்டத்தின் காட்சி ஆம் என – கம்.கிட்:10 3/2
காதும் கண்ணுதல் மலர் அயன் கடைமுறை காணா – கம்.யுத்1:3 1/3
கங்கையும் பிறையும் சூடும் கண்ணுதல் கரத்து நேமி – கம்.யுத்1:14 23/1
கண்ணுதல் தீமை செய்ய கமலத்து முளைத்த தாதை – கம்.யுத்2:16 140/1
கண்ணுதல் பெரும் கடவுள்-தன் கவசத்தை கடந்தில கதிர் வாளி – கம்.யுத்2:16 327/4
காளியை பண்டு கண்ணுதல் காட்டிய-காலை – கம்.யுத்3:30 23/1
கண்ணுதல்_பரமன்-தானும் நான்முக கடவுள்-தானும் – கம்.யுத்3:31 219/1
கண்ணன் நேமியும் கண்ணுதல் கணிச்சியும் கமலத்து – கம்.யுத்4:35 23/1
கண்ணுதல் ஒருவனது அடு படை கருதி – கம்.யுத்4:37 94/1

மேல்


கண்ணுதல்-பால் (1)

கற்றான் மறை நூலொடு கண்ணுதல்-பால்
முற்றாதன தேவர் முரண் படைதாம் – கம்.யுத்2:18 62/1,2

மேல்


கண்ணுதல்_பரமன்-தானும் (1)

கண்ணுதல்_பரமன்-தானும் நான்முக கடவுள்-தானும் – கம்.யுத்3:31 219/1

மேல்


கண்ணுதலானுக்கும் (1)

கண்ணின் நோக்குறின் கண்ணுதலானுக்கும் கதுவா – கம்.கிட்:12 24/3

மேல்


கண்ணுதலோடு (1)

கடம் ஏய் கயிலை கிரி கண்ணுதலோடு
இடம் ஏறு எடுத்தனம் என்று இவனை – கம்.யுத்2:18 56/1,2

மேல்


கண்ணும் (46)

மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி – மலை 382
கண்ணும் படுமோ என்றிசின் யானே – நற் 61/10
கண்ணும் நுதலும் நீவி முன் நின்று – நற் 71/5
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 84/1
கண்ணும் தண் பனி வைகின அன்னோ – நற் 197/3
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும் – நற் 219/1
பனி மலி கண்ணும் பண்டு போலா – நற் 237/2
கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து – நற் 397/3
பூவொடு புரையும் கண்ணும் வேய் என – குறு 226/1
நீர் நீடு ஆடின் கண்ணும் சிவக்கும் – குறு 354/1
நுண் ஏர் புருவத்த கண்ணும் ஆடும் – ஐங் 218/1
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி – ஐங் 475/2
கண்ணும் கழிய சிவந்தன அன்ன வகை – பரி 10/96
அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும் – பரி 13/52
யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3
நுதலும் முகனும் தோளும் கண்ணும்
இயலும் சொல்லும் நோக்குபு நினைஇ – கலி 55/7,8
கண்ணும் நீர் ஆக நடுங்கினன் இன் நகாய் – கலி 60/8
கடி உடை மார்பின் சிறு கண்ணும் உட்காள் – கலி 82/29
கண்ணும் நுதலும் கவுளும் கவவியார்க்கு – கலி 83/17
பழி தீர் கண்ணும் படுகுவ-மன்னே – அகம் 11/15
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
கண்ணும் நுதலும் நீவி தண்ணென – அகம் 165/9
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும்
பூ நெகிழ் அணையின் சாஅய தோளும் – அகம் 197/1,2
நிலை பெறு நடுகல் ஆகிய கண்ணும்
இடம் கொடுத்து அளிப்ப மன்ற உடம்போடு – புறம் 223/3,4
தீ எரி பங்கியும் சிவந்த கண்ணும் ஆய் – கம்.பால:5 84/3
கண்ணும் முடை வேய் இசை கண்ணுளர் ஆடல்-தோறும் – கம்.பால:16 44/3
கண்ணும் உள்ளமும் வண்டு என களிப்பு உற கண்டான் – கம்.அயோ:1 49/4
காலம் அல்லது கண்ணும் உண்டாகுமோ – கம்.அயோ:2 27/4
ஏழ் உலோகமும் எண் தவம் செய்த கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் – கம்.அயோ:3 59/3
கண்ணும் நீராய் உயிரும் ஒழுக கழியாநின்றேன் – கம்.அயோ:4 55/1
கறுத்தாய் உருவம் மனமும் கண்ணும் கையும் செய்யாய் – கம்.அயோ:4 57/1
அருவி பாய் கண்ணும் புண்ணாய் அழிகின்ற மனமும் தானும் – கம்.அயோ:6 6/3
ஒருபது முகமும் கண்ணும் உருவமும் மார்பும் தோள்கள் – கம்.ஆரண்:10 80/3
புண்ணியன் கண்ணும் வன் தோள் தம்பி கண் போன்ற அன்றே – கம்.ஆரண்:14 5/4
கண்ணும் முகமும் காட்டுவாய் வடிவும் ஒருகால் காட்டாயோ – கம்.கிட்:1 24/3
குண்டலம் துறந்த கோல வதனமும் குளிர்க்கும் கண்ணும்
புண்டரிகங்கள் பூத்து புயல் தழீஇ பொலிந்த திங்கள் – கம்.கிட்:3 17/2,3
அழல் உலாம் கண்ணும் இல்லா ஆடவர் இல்லை அன்னார் – கம்.சுந்:2 34/2
பானல் உண் கண்ணும் வண்ண படி முறை மாற பண்ணை – கம்.சுந்:2 181/1
மின் நின்ற படையும் கண்ணும் வெயில் விரிக்கின்ற மெய்யர் – கம்.சுந்:7 9/2
அமல திண் கரமும் காலும் வதனமும் கண்ணும் ஆன – கம்.யுத்1:10 4/3
வணங்கினான் வணங்கி கண்ணும் வதனமும் மனமும் வாயும் – கம்.யுத்2:16 163/1
குடரும் ஈரலும் கண்ணும் ஓர் குறு நரி கொள்ள – கம்.யுத்3:20 62/3
அங்கமும் மனமும் கண்ணும் ஆவியும் அலக்கணுற்றான் – கம்.யுத்3:26 54/2
வாயொடு மனமும் கண்ணும் யாக்கையும் மயர்ந்து சாம்பி – கம்.யுத்3:26 59/3
கண்ணும் மனமும் கடிய காலும் இவை கண்டால் – கம்.யுத்4:36 21/1
கரும் தடம் கண்ணும் நெஞ்சும் களித்திட இனைய சொன்னாள் – கம்.யுத்4:40 42/4

மேல்


கண்ணுள் (5)

கண்ணுள்_வினைஞரும் பிறரும் கூடி – மது 518
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி – கலி 85/7
சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே – புறம் 153/6
கண்ணுள் மணி போல் மகவை இழந்தும் உயிர் காதலியா – கம்.அயோ:4 85/1
ஆய் இளையார்க்கு கண்ணுள் ஆடு இரும் பாவை ஆனான் – கம்.யுத்4:41 112/3

மேல்


கண்ணுள்_வினைஞரும் (1)

கண்ணுள்_வினைஞரும் பிறரும் கூடி – மது 518

மேல்


கண்ணுளர் (5)

கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ – மலை 50
கண்ணும் முடை வேய் இசை கண்ணுளர் ஆடல்-தோறும் – கம்.பால:16 44/3
கலிநட கழை கண்ணுளர் என நடம் கவின – கம்.கிட்:1 21/3
களிக்கும் மஞ்ஞையை கண்ணுளர் இனம் என கண்ணுற்று – கம்.கிட்:10 36/1
நட கால் காட்டும் கண்ணுளர் ஒக்கும் நமரங்காள் – கம்.யுத்4:33 9/4

மேல்


கண்ணுளர்க்கு (1)

வயிரியர் கண்ணுளர்க்கு ஓம்பாது வீசி – பதி 20/16

மேல்


கண்ணுளே (1)

கண்ணுளே இருந்த போதும் என்-கொல் காண்கிலாதவே – கம்.பால:13 53/4

மேல்


கண்ணுற்ற (2)

இரு பெரு வேந்தரும் இகலி கண்ணுற்ற
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 105/48,49
தன் தாயை கண்ணுற்ற கன்று அனைய தன்மையன் ஆய் – கம்.ஆரண்:15 49/3

மேல்


கண்ணுற்றார் (1)

கையின் வளைந்து வயிற்று அடக்கும் கவந்தன் வனத்தை கண்ணுற்றார் – கம்.ஆரண்:15 1/4

மேல்


கண்ணுற்றாள் (1)

கை சிலை ஏந்தி நின்றானை கண்ணுற்றாள் – கம்.யுத்4:40 44/4

மேல்


கண்ணுற்றான் (4)

கல் கனிய கனிகின்ற துயரானை கண்ணுற்றான்
வில் கையினின்று இடை வீழ விம்முற்று நின்று ஒழிந்தான் – கம்.அயோ:13 29/3,4
கண்ணுற்றான் வாலி நீல கார் முகில் கமலம் பூத்து – கம்.கிட்:7 81/1
கள் உறையும் மலர் சோலை அயல் ஒன்று கண்ணுற்றான் – கம்.சுந்:2 232/4
கங்குல் பொழுதும் துயிலாத கண்ணன் கடலை கண்ணுற்றான் – கம்.யுத்1:1 2/4

மேல்


கண்ணுற்றான்-அரோ (1)

கண்ணனும் இளவலை கண்ணுற்றான்-அரோ – கம்.ஆரண்:13 63/4

மேல்


கண்ணுற்று (8)

எதிர்கொள்வான் வருகின்ற வய வேந்தன் தனை கண்ணுற்று எழிலி நாண – கம்.பால:5 57/1
களிக்கும் மஞ்ஞையை கண்ணுளர் இனம் என கண்ணுற்று
அளிக்கும் மன்னரின் பொன் மழை வழங்கின அருவி – கம்.கிட்:10 36/1,2
கால இருள் சிந்து கதிரோன் மதலை கண்ணுற்று
ஏல எதிர் சென்று அடல் இராவணனை எய்தி – கம்.யுத்1:12 7/1,2
களித்தவன் களிப்பு நீக்கி காப்பவர் தம்மை கண்ணுற்று
ஒளித்தவர் வெளிப்பட்டு என்ன கதிரவன் உதயம் செய்தான் – கம்.யுத்1:13 24/3,4
ஏந்து_இழை-தன்னை கண்ணுற்று எதிர்ந்தவர் தம்மை எற்றி – கம்.யுத்1:14 34/1
காற்று உறழ் கலின மான் தேர் கடிதினின் கடாவி கண்ணுற்று
ஏற்றனன் இலங்கை வேந்தன் எரி விழித்து இராமன் தம்பி – கம்.யுத்2:15 156/1,2
கடை இல் மேல் உயர்ந்த காட்சி இருவரும் கடுத்தார் கண்ணுற்று
அடையின் மேருவையும் சாய்க்கும் அனுமன் அங்கதன் என்று இன்னார் – கம்.யுத்3:22 18/2,3
கட்டினார் காத்தார் ஒன்றும் காண்கிலார் இறவு கண்ணுற்று
ஒட்டினார் மாறி வட்டம் ஓடினார் சாரி போனார் – கம்.யுத்3:22 133/3,4

மேல்


கண்ணுற்றேம் (1)

காய் கதிர் கடவுள் தேரை கண்ணுற்றேம் கண்ணுறா முன் – கம்.கிட்:16 54/3

மேல்


கண்ணுற்றேன் (1)

போக்குகின்றேன் கண்ணுற்றேன் புண்ணியரே வம்-மின் என்று – கம்.ஆரண்:13 102/2

மேல்


கண்ணுற (3)

கண்ணுற நோக்கலுற்றார் களி உற கனிந்த காமர் – கம்.கிட்:15 26/2
கண்ணுற அருமை காணா கற்பத்தின் முடிவில் கார் போல் – கம்.யுத்3:30 3/3
கழித்தும் இ ஆக்கையை புகழை கண்ணுற – கம்.யுத்3:31 176/4

மேல்


கண்ணுறல் (1)

கண்ணுறல் அரிது என்றும் கருதுதல் அரிது அம்மா – கம்.பால:23 38/2

மேல்


கண்ணுறா (2)

காய் கதிர் கடவுள் தேரை கண்ணுற்றேம் கண்ணுறா முன் – கம்.கிட்:16 54/3
கண்டனன் நாயகன்-தன்னை கண்ணுறா
தண்டல் இல் மானமும் நாணும் தாங்கினான் – கம்.யுத்2:16 286/1,2

மேல்


கண்ணுறு (3)

கண்ணுறு கரும் கடல் அதனை கை வளர் – கம்.பால:23 62/2
கண்ணுறு கலவியில் வெல்ல கண்டவன் – கம்.யுத்1:4 31/2
கண்ணுறு பொறிகளும் கதுவ கண் அகல் – கம்.யுத்2:16 97/3

மேல்


கண்ணுறுதலின் (1)

உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி – கலி 45/5

மேல்


கண்ணுறும் (1)

காவல்-செய் எருவையின் தலைவன் கண்ணுறும்
ஆவது காக்கும் என்று அறிவித்து அ வழி – கம்.ஆரண்:12 19/2,3

மேல்


கண்ணுறும்-ஆயின் (1)

கண்ணுறும்-ஆயின் பின்னை யார் அவன் சீற்றம் காப்பார் – கம்.கிட்:10 61/4

மேல்


கண்ணுறுவராம் (1)

களித்து புன் தொழில்-மேல் நின்ற அரக்கர் கண்ணுறுவராம் என்று – கம்.சுந்:1 33/3

மேல்


கண்ணுறை (4)

மத்திகை கண்ணுறை ஆக கவின் பெற்ற – கலி 96/12
அரும் சீர்த்தி பெரும் கண்ணுறை
நெய்ம் மலி ஆவுதி பொங்க பன் மாண் – புறம் 15/18,19
புது நெல் வெண் சோற்று கண்ணுறை ஆக – புறம் 61/5
அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில – புறம் 140/4

மேல்


கண்ணெனும் (1)

கண்ணெனும் அவை இரண்டும் கடல்களின் பெரிய ஆகும் – கம்.யுத்2:16 53/2

மேல்


கண்ணே (51)

தன் வரைத்து அன்றியும் கலுழ்ந்தன கண்ணே – நற் 12/10
கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே – நற் 23/9
மல்கு புனல் பரந்த மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 33/12
கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார் – நற் 39/7
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 66/11
தோளே தொடி கொட்பு ஆனா கண்ணே
வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே – நற் 133/1,2
மார்பு உற படுத்தல் மரீஇய கண்ணே – நற் 171/11
ஈரிய கலுழும் நீ நயந்தோள் கண்ணே – நற் 195/9
மா இதழ் மா மலர் புரைஇய கண்ணே – நற் 317/10
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே – நற் 326/10
எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே
தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் – நற் 379/6,7
பசலை ஆர்ந்த நம் குவளை அம் கண்ணே – குறு 13/5
நாண் இல மன்ற எம் கண்ணே நாள் நேர்பு – குறு 35/1
காலே பரி தப்பினவே கண்ணே
நோக்கி_நோக்கி வாள் இழந்தனவே – குறு 44/1,2
குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே – குறு 72/5
துயில் துறந்தனவால் தோழி எம் கண்ணே – குறு 186/4
குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே – குறு 241/7
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – குறு 243/5
தேர் விலங்கினவால் தெரிவை கண்ணே – குறு 256/8
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல் – குறு 291/5
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் – குறு 299/5
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே – குறு 301/8
பெரும் கல் நாட நீ நயந்தோள் கண்ணே – குறு 365/6
ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே – ஐங் 34/4
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
தவ நனி சிவந்தன மகிழ்ந நின் கண்ணே – ஐங் 80/4
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 142/3
நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே – ஐங் 166/4
என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/5
தகை பெரிது உடைய காதலி கண்ணே – ஐங் 188/4
நல்லன ஆயின தோழி என் கண்ணே – ஐங் 189/4
பெயல் ஆனா என் கண்ணே தெய்யோ – ஐங் 232/4
பயந்தன மாதோ நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 264/4
பனி பயந்தன நீ நயந்தோள் கண்ணே – ஐங் 266/4
கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே – ஐங் 277/5
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே – ஐங் 358/4
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
பீடு கெழு செல்வம் மரீஇய கண்ணே – பதி 50/26
கண்ணே புகழ் சால் தாமரை அலர் இணை பிணையல் – பரி 2/53
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால் – அகம் 182/12
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே – அகம் 290/16
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே – அகம் 371/14
ஆழல-மன்னோ தோழி என் கண்ணே – அகம் 375/18
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ – அகம் 391/10
பாடி நின்ற பசி நாள் கண்ணே
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி – புறம் 237/2,3
தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே – புறம் 238/8,9
கண்டனென் மன்ற சோர்க என் கண்ணே
வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 261/5,6
துஞ்சா கண்ணே துயிலும் வேட்கும் – புறம் 280/4
கண்ணே வேண்டும் என்னினும் ஈய கடவேன் என் – கம்.அயோ:3 32/1
கண்ணே அமுதே கருணாகரனே – கம்.யுத்3:23 13/4

மேல்


கண்ணேம் (5)

உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ் – குறி 61
பொருந்தா கண்ணேம் புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 167/6
பனி வார் கண்ணேம் வைகுதும் இனியே – அகம் 168/2
பனி வார் கண்ணேம் ஆகி இனி அது – அகம் 243/13
நீர் வார் கண்ணேம் தொழுது நின் பழிச்சி – புறம் 113/6

மேல்


கண்ணேன் (2)

நீர் வார் கண்ணேன் கலுழும் என்னினும் – நற் 143/4
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட – அகம் 252/7

மேல்


கண்ணை (13)

அல்கு பெரு நலத்து அமர்த்த கண்ணை
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/2,3
நீர் வார் கண்ணை நீ இவண் ஒழிய – குறு 22/1
பசந்தனள் பெரிது என சிவந்த கண்ணை
கொன்னே கடவுதி ஆயின் என்னதூஉம் – ஐங் 366/2,3
எரி மலர் சினைஇய கண்ணை பூவை – பரி 1/6
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து – அகம் 258/12
தவிர்த்த தேரை விளர்த்த கண்ணை
வினவல் ஆனா வெல் போர் அண்ணல் – புறம் 353/5,6
விரை தடம் தாமரை கண்ணை மிக்க நீர் – கம்.அயோ:4 155/3
பார் குலாம் செல்வ நின்னை இங்ஙனம் பார்த்த கண்ணை
ஈர்கிலா கள்வனேன் யான் இன்னலின் இருக்கை நோக்கி – கம்.அயோ:8 16/2,3
சொல்லுவ மதுர மாற்றம் துண்டத்தால் உண்டு உன் கண்ணை
கல்லுவ காகம் வந்து கலப்பன கமலக்கண்ணன் – கம்.யுத்2:17 57/1,2
தூ மலர் கண்ணை நோக்கும் மார்பிடை துடிப்பு உண்டு என்னா – கம்.யுத்2:19 223/2
கண்ணை விழுங்குதலின் கரை காணார் – கம்.யுத்3:20 23/2
சினத்தின் அலைப்பாள் என கண்ணை சிதைய கையால் மோதினாள் – கம்.யுத்3:23 7/4
வேதமும் காணா வள்ளல் விழித்தனன் கண்ணை மெல்ல – கம்.யுத்3:26 61/4

மேல்


கண்ணையும் (2)

வளைக்கலாம் என்று அ வானோர் கண்ணையும் மறைத்த அன்றே – கம்.அயோ:3 79/4
பொடி குழீஇ அண்டம் படைத்தவன் கண்ணையும் புதைத்த – கம்.யுத்3:22 98/4

மேல்


கண்ணொடு (15)

கண்ணொடு வாரா என் நார் இல் நெஞ்சே – நற் 98/12
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து – நற் 208/3
பாடு இல கலுழும் கண்ணொடு சாஅய் – நற் 327/2
பாடு இல கலிழும் கண்ணொடு புலம்பி – குறு 11/2
நீர் மலி கண்ணொடு நினைப்பு ஆகின்றே – குறு 105/6
கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என் – கலி 4/18
நோக்கின் பிணி கொள்ளும் கண்ணொடு மேல் நாள் நீ – கலி 93/23
நீர் வார் கண்ணொடு நெகிழ் தோளேனே – அகம் 82/18
இகு பனி உறைக்கும் கண்ணொடு இனைபு ஆங்கு – அகம் 164/9
நீர் மலி கண்ணொடு நெடிது நினைந்து ஒற்றி – அகம் 227/4
கண்ணொடு கண் இணை கவ்வி ஒன்றை ஒன்று – கம்.பால:10 35/2
கண்ணொடு மனம் சுழல் கறங்கு போல ஆய் – கம்.அயோ:14 56/3
துடித்தவால் இட கண்ணொடு தோளுமே – கம்.ஆரண்:9 18/4
தாமரை கண்ணொடு ஏர் தவத்தின் மாலையன் – கம்.ஆரண்:12 23/1
கண்ணொடு மனம் அவை சுழன்ற கற்பினாள் – கம்.ஆரண்:13 51/2

மேல்


கண்ணொடும் (2)

செந்தாமரை கண்ணொடும் செம் கனி வாயினோடும் – கம்.ஆரண்:10 149/1
கண்டு கண்ணொடும் கருத்தொடும் கடாவினன் காரணம் கடை நின்றது – கம்.சுந்:2 194/1

மேல்


கண்ணோ (3)

அது தக்கது வேற்றுமை என் கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15
நில_மகள் முகமோ திலதமோ கண்ணோ நிறை நெடு மங்கல நாணோ – கம்.பால:3 2/1
கண்ணோ துயிலா இதுவோ கடனே – கம்.பால:23 10/4

மேல்


கண்ணோட்டம் (3)

சினனே காமம் கழி கண்ணோட்டம்
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை – பதி 22/1,2
முன்னோர் போல்க இவர் பெரும் கண்ணோட்டம்
யாண்டும் நாளும் பெருகி ஈண்டு திரை – புறம் 198/17,18
குருடு ஈங்கு இது என்ன குறிக்கொண்டு கண்ணோட்டம் குன்றி – கம்.ஆரண்:10 139/3

மேல்


கண்ணோட்டமும் (1)

பழம் கண்ணோட்டமும் நலிய – அகம் 66/25

மேல்


கண்ணோடாது (4)

வரைவு இன்றி செறும் பொழுதில் கண்ணோடாது உயிர் வௌவும் – கலி 8/16
முறை எனப்படுவது கண்ணோடாது உயிர் வௌவல் – கலி 133/13
கண்டும் கண்ணோடாது இ ஊர் – கலி 140/20
நொதுமலாளர் அது கண்ணோடாது
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ – அகம் 398/16,17

மேல்


கண்ணோடாதே (1)

கண்ணோடாதே கணவன் உயிர் ஓடு இடர் காணாதே – கம்.அயோ:4 44/1

மேல்


கண்ணோடிய (1)

கூற்று கண்ணோடிய வெருவரு பறந்தலை – புறம் 19/16

மேல்


கண்ணோடினாய் (1)

கண்ணோடினாய் போறி நீ – கலி 144/26

மேல்


கண்ணோடு (1)

நிரை இதழ் பொருந்தா கண்ணோடு இரவில் – குறு 353/4

மேல்


கண்தலம் (2)

கண்தலம் அறிவொடு கடந்த காட்சிய – கம்.சுந்:4 102/1
கண்தலம்_பசும்பொன்னவன் முன்னவன் காதில் – கம்.யுத்1:3 12/3

மேல்


கண்தலம்_பசும்பொன்னவன் (1)

கண்தலம்_பசும்பொன்னவன் முன்னவன் காதில் – கம்.யுத்1:3 12/3

மேல்


கண்தாம் (1)

கண்தாம் அவை ஆயிரமும் கதுவ – கம்.ஆரண்:2 24/1

மேல்


கண்தான் (2)

கண்தான் அரு நான்மறையின் கனியை – கம்.ஆரண்:2 24/4
கண்தான் அயல் வேறு ஒரு கண் இலெனால் – கம்.ஆரண்:14 66/2

மேல்


கண்துஞ்சும் (1)

மீன் கண்துஞ்சும் பொழுதும் – நற் 319/10

மேல்


கண்துஞ்சேன் (1)

யான் கண்துஞ்சேன் யாது-கொல் நிலையே – நற் 319/11

மேல்


கண்துயில் (1)

கானே வைக கண்துயில் கொள்ளாது அயல் காத்தற்கு – கம்.ஆரண்:15 28/2

மேல்


கண்பட (1)

கண்பட நீர் ஆழ்ந்தன்றே தந்தை – நற் 198/4

மேல்


கண்படல் (2)

கண்படல் ஈயாது பெருகும் தெண் கடல் – நற் 378/2
பனிய கண்படல் ஒல்லா படர் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/13

மேல்


கண்படா (3)

கலந்த நோய் கைம்மிக கண்படா என்-வயின் – கலி 46/23
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண்படா
ஞாயர் பால் உண்டி சில – கலி 85/27,28
கனவினான் காணிய கண்படா ஆயின் – கலி 147/57

மேல்


கண்படு (2)

பெரும் தேன் கண்படு வரையில் முது மால்பு – குறு 273/5
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை – அகம் 187/20

மேல்


கண்படுக்கும் (3)

ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும்
மா மலை நாடன் கேண்மை – குறு 308/5,6
நறு வீ அடுக்கத்து மகிழ்ந்து கண்படுக்கும்
குறியா இன்பம் எளிதின் நின் மலை – அகம் 2/7,8
எஃகு உறு மாந்தரின் இனைந்து கண்படுக்கும்
பைது அற வெம்பிய பாழ் சேர் அத்தம் – அகம் 371/8,9

மேல்


கண்படுதல் (1)

மறந்து கண்படுதல் யாவது புறம் தாழ் – அகம் 223/10

மேல்


கண்படுதலும் (1)

பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய – கலி 48/22

மேல்


கண்படுப்ப (1)

திரை தபு கடலின் இனிது கண்படுப்ப
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/7,8

மேல்


கண்படுப்பினும் (1)

சிறிது கண்படுப்பினும் காண்குவென் மன்ற – ஐங் 324/2

மேல்


கண்படை (7)

மண்டு அமர் நசையொடு கண்படை பெறாஅது – முல் 67
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் – நற் 60/3
நள்ளென் யாமத்தும் கண்படை பெறேஎன் – நற் 178/8
கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே – நற் 348/8
கண்படை பெறேன் கனவ ஒண் படை – அகம் 55/9
அடு புகழ் மேவலொடு கண்படை இலனே – அகம் 214/7
கண்படை ஈயா வேலோன் ஊரே – புறம் 322/10

மேல்


கண்பனி (1)

இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4

மேல்


கண்பாயல் (1)

கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த – கலி 145/24

மேல்


கண்பால் (2)

கண்பால் உறும் மாயை கவற்றுதல் கற்ற நம்மை – கம்.ஆரண்:10 150/3
கண்பால் அடுக்க உயர் காலன் வருமேனும் – கம்.சுந்:1 69/3

மேல்


கண்பின் (2)

பொன் காண் கட்டளை கடுப்ப கண்பின்
புன் காய் சுண்ணம் புடைத்த மார்பின் – பெரும் 220,221
காமரு பழன கண்பின் அன்ன – புறம் 334/1

மேல்


கண்பு (2)

களிறு மாய் செருந்தியொடு கண்பு அமன்று ஊர்தர – மது 172
கண்பு மலி பழனம் கமழ துழைஇ – மலை 454

மேல்


கண்புதைத்து (1)

தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2

மேல்


கண்புதைத்தோயே (1)

நலம் பெறு கையின் என் கண்புதைத்தோயே
பாயல் இன் துணை ஆகிய பணை தோள் – ஐங் 293/2,3

மேல்


கண்பொறி (1)

கட்டுரைத்து உவமை காட்ட கண்பொறி கதுவா கையில் – கம்.கிட்:13 38/3

மேல்


கண்மணி (1)

கக்கினர் குருதி வாயால் கண்மணி சிதற காலால் – கம்.யுத்2:18 258/3

மேல்


கண்மணியை (1)

காட்டாயோ என்னுடைய கண்மணியை காட்டாயோ – கம்.யுத்2:18 267/4

மேல்


கண்மலர்ந்து (1)

கடைசியர் முகமும் போதும் கண்மலர்ந்து ஒளிரும் மாதோ – கம்.பால:2 7/4

மேல்


கண்மாற (1)

கனை பெயல் நடுநாள் யான் கண்மாற குறி பெறாஅன் – கலி 46/18

மேல்


கண்மாறலோ (1)

அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில் – அகம் 144/6

மேல்


கண்மாறாது (1)

விருந்து கண்மாறாது உணீஇய பாசவர் – பதி 21/9

மேல்


கண்மாறிய (4)

மழை கண்மாறிய வெம் காட்டு ஆரிடை – அகம் 337/18
பலி கண்மாறிய பாழ்படு பொதியில் – புறம் 52/13
பெயல் கண்மாறிய உவகையர் சாரல் – புறம் 143/4
அன்பு கண்மாறிய அறன் இல் காட்சியொடு – புறம் 210/2

மேல்


கண்மாறிவிடின் (1)

நல்காள் கண்மாறிவிடின் என செல்வான் நாம் – கலி 61/24

மேல்


கண்மாறின்றே (1)

தண்ணம் துறைவனொடு கண்மாறின்றே – குறு 125/7

மேல்


கண்மாறினும் (1)

கழிந்தது பொழிந்து என வான் கண்மாறினும்
தொல்லது விளைந்து என நிலம் வளம் கரப்பினும் – புறம் 203/1,2

மேல்


கண்மாறு (1)

கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே – புறம் 388/16

மேல்


கண்மை (1)

கண்மை இ நகர் வேலை கடந்த அ – கம்.யுத்1:9 50/1

மேல்


கண்மையும் (2)

கண்மையும் உளது என கருதல் ஆகுமோ – கம்.அயோ:14 69/4
கண்மையும் பொருந்தி கருணை படா – கம்.சுந்:3 106/3

மேல்


கண்வழி (2)

ஆகத்து எழு கனல் கண்வழி உக உற்று எதிர் அழன்றார் – கம்.ஆரண்:7 96/3
பிறிந்து பெயர கருணை கண்வழி பிறங்க – கம்.கிட்:14 47/4

மேல்


கண்வளர்வான் (1)

மாயன் வந்தான் கண்வளர்வான் என்று கருதி வரும் தென்றல் – கம்.யுத்1:1 3/2

மேல்


கண்வளராய் (1)

காவாது ஒழியின் பழி பெரிதோ அன்றே கரும் கடலில் கண்வளராய் கைம்மாறும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:2 28/4

மேல்


கண்வாங்கு (1)

காந்தள் கடி கமழும் கண்வாங்கு இரும் சிலம்பின் – கலி 39/16

மேல்


கண்விடு (1)

சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல் – ஐங் 278/1

மேல்


கண்விடுத்து (1)

கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன – சிறு 205

மேல்


கண (31)

காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 133
கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும் – சிறு 165
நிவந்த யானை கண நிரை கவர்ந்த – மது 744
கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் – நற் 4/9
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை – நற் 230/2
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த – ஐங் 365/1
அமிழ்து திகழ் கருவிய கண மழை தலைஇ – பதி 17/11
கடாஅ யானை கண நிரை அலற – பதி 20/12
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற – பதி 39/11
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா – கலி 105/40
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும் – அகம் 47/7
கான மட மரை கண நிரை கவரும் – அகம் 69/8
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு – அகம் 82/5
கண கலை இகுக்கும் கறி இவர் சிலம்பின் – அகம் 112/14
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை – அகம் 205/21
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து – அகம் 303/18
கண நிரை அன்ன பல் கால் குறும் பொறை – அகம் 337/6
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும் – அகம் 375/6
கண நிரை வாழ்க்கை தான் நன்று-கொல்லோ – அகம் 390/4
கண மழை பொழிந்த கான் படி இரவில் – அகம் 392/12
கண மழை துறந்த கான் மயங்கு அழுவம் – அகம் 397/5
கண நரியோடு கழுது களம் படுப்ப – புறம் 369/16
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து – புறம் 373/37
கல் ஆர் மழை கண மா முகில் கடை நாள் விழுவன போல் – கம்.ஆரண்:7 88/3
கோள் அமை கண முகில் குமுறல் ஓவின – கம்.கிட்:10 105/2
கண மயில் குழுவின் நம்மை காண்கின்றார் தம்மை காணாய் – கம்.யுத்1:10 22/4
தேறாதன செம் கண வெம் களி மா – கம்.யுத்2:18 41/3
இட அ தீயிடை எழுந்தவர் இவர் கண மழையை – கம்.யுத்3:30 27/2
மால் கண பரி இங்கு இவை மாறு இவை – கம்.யுத்4:33 31/3
கால் கலங்குவர் தேவர் கண மழை – கம்.யுத்4:37 42/3
கடை ஊறு உறு கண மா மழை கால் வீழ்த்து-என கடியான் – கம்.யுத்4:37 49/4

மேல்


கணஃது (1)

கூஉம் கணஃது எம் ஊர் என – அகம் 38/17

மேல்


கணக்கர் (1)

புக்க படைஞர் புடை காப்போர் புணரி கணக்கர் புறம் செல்வோர் – கம்.சுந்:12 119/3

மேல்


கணக்கவால் (1)

கடாம் முகத்த முளரி கணக்கவால் – கம்.யுத்4:33 29/4

மேல்


கணக்காயர் (1)

கல்வியின் திகழ் கணக்காயர் கம்பலை – கம்.கிட்:10 114/1

மேல்


கணக்கிலோரும் (1)

கன்றிய மனத்து வென்றி கரன் முதல் கணக்கிலோரும்
பொன்றிய பூசல் ஒன்றும் கேட்டிலிர் போலும் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 56/2,3

மேல்


கணக்கின் (2)

தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த – கம்.யுத்2:19 111/1
தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த – கம்.யுத்2:19 111/3

மேல்


கணக்கினர் (1)

ஒலி கடல் மணலின் மிக்க கணக்கினர் உள்ளம் நோக்கின் – கம்.யுத்3:31 53/2

மேல்


கணக்கு (33)

கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் – குறு 261/7
கரும்பு கரு_முக கணக்கு அளிப்போரும் – பரி 19/39
கலம் சுரக்கும் நிதியம் கணக்கு இலா – கம்.பால:2 38/1
கருதல் அரும் பெரும் குணத்தோர் இவர் முதலோர் கணக்கு இறந்தோர் – கம்.பால:12 7/1
கால் விரிந்து எழு குடை கணக்கு_இல் ஓதிமம் – கம்.பால:14 11/1
கல்வியும் இளமையும் கணக்கு_இல் ஆற்றலும் – கம்.அயோ:2 69/1
கங்கை இரு கரை உடையான் கணக்கு இறந்த நாவாயான் – கம்.அயோ:13 25/1
கரி பரி இரதம் காலாள் கணக்கு_அறு கரை_இல் வேலை – கம்.அயோ:13 48/3
கைதவம் இயற்றி யாண்டும் கழிப்ப அரும் கணக்கு இல் தீமை – கம்.கிட்:7 139/1
கமழ்வு உற துவன்றிய கணக்கு_இல் கொட்பது – கம்.கிட்:14 35/4
காயம் என்னும் அ கணக்கு_அறு பதத்தையும் கடக்க – கம்.சுந்:2 20/3
காயத்தால் பெரியர் வீரம் கணக்கு_இலர் உலகம் கல்லும் – கம்.சுந்:2 33/1
கடங்களும் கலின மா விலாழியும் கணக்கு_இலாத – கம்.சுந்:2 38/2
வம்பின் முலையாய் உறை இடவும் போதார் கணக்கு வரம்பு உண்டோ – கம்.சுந்:4 117/4
எஞ்சல்_இல் கணக்கு அறிந்திலம் இராவணன் ஏவ – கம்.சுந்:7 54/1
காகமும் கழுகும் பேயும் காலனும் கணக்கு_இல் காலம் – கம்.சுந்:10 13/1
கை ஆயிரம் அல்ல கணக்கு இல என்று – கம்.யுத்1:3 116/3
கறங்கு என திரிபவர் கணக்கு வேண்டுமேல் – கம்.யுத்1:5 25/3
சின்னம் ஆனவர் கணக்கு_இலர் யாவரே ஆதரிப்பார் – கம்.யுத்1:5 65/2
கல்லென வலித்து நிற்பின் கணக்கு_இலா உயிர்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்1:7 21/1
கரு வரை காதங்கள் கணக்கு_இலாதன – கம்.யுத்1:8 5/1
காந்து வெம் சின வீரர் கணக்கு_இலார் – கம்.யுத்1:9 46/1
கண்ணி நோக்கினும் கணக்கு இலை என்றனன் காட்டி – கம்.யுத்1:11 34/4
கறங்கு அலாது கணக்கு_இலான் – கம்.யுத்2:16 116/2
காலமும் காலனும் கணக்கு_இல் தீமையும் – கம்.யுத்2:16 311/1
காலங்கள் கணக்கு இற கண் இமையா – கம்.யுத்2:18 59/1
கடை நின்று கணிக்க ஆங்கு ஓர் கணக்கு இலாவாறும் கண்டான் – கம்.யுத்2:18 194/2
பாயும் வெம் பகழிக்கு ஒன்றும் கணக்கு_இலா பரப்பை பார்க்கும் – கம்.யுத்3:22 27/4
கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் – கம்.யுத்3:31 149/2
கரவு அன்று இது இராமர் கணக்கு_இலரால் – கம்.யுத்3:31 210/3
உள்ளவாறு உளவாம் என்று ஓர் உரை கணக்கு உரைத்துமேனும் – கம்.யுத்3:31 220/2
ஏனை வர்க்கம் கணக்கு_இல இ எலாம் – கம்.யுத்4:33 30/4
இனையர் என்பது ஓர் கணக்கு_இலா மறையவர் எவர்க்கும் – கம்.யுத்4:35 24/2

மேல்


கணக்கு_அறு (2)

கரி பரி இரதம் காலாள் கணக்கு_அறு கரை_இல் வேலை – கம்.அயோ:13 48/3
காயம் என்னும் அ கணக்கு_அறு பதத்தையும் கடக்க – கம்.சுந்:2 20/3

மேல்


கணக்கு_இல் (5)

கால் விரிந்து எழு குடை கணக்கு_இல் ஓதிமம் – கம்.பால:14 11/1
கல்வியும் இளமையும் கணக்கு_இல் ஆற்றலும் – கம்.அயோ:2 69/1
கமழ்வு உற துவன்றிய கணக்கு_இல் கொட்பது – கம்.கிட்:14 35/4
காகமும் கழுகும் பேயும் காலனும் கணக்கு_இல் காலம் – கம்.சுந்:10 13/1
காலமும் காலனும் கணக்கு_இல் தீமையும் – கம்.யுத்2:16 311/1

மேல்


கணக்கு_இல (1)

ஏனை வர்க்கம் கணக்கு_இல இ எலாம் – கம்.யுத்4:33 30/4

மேல்


கணக்கு_இலர் (2)

காயத்தால் பெரியர் வீரம் கணக்கு_இலர் உலகம் கல்லும் – கம்.சுந்:2 33/1
சின்னம் ஆனவர் கணக்கு_இலர் யாவரே ஆதரிப்பார் – கம்.யுத்1:5 65/2

மேல்


கணக்கு_இலரால் (1)

கரவு அன்று இது இராமர் கணக்கு_இலரால்
பரவை மணலின் பலர் என்பர்களால் – கம்.யுத்3:31 210/3,4

மேல்


கணக்கு_இலா (3)

கல்லென வலித்து நிற்பின் கணக்கு_இலா உயிர்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்1:7 21/1
பாயும் வெம் பகழிக்கு ஒன்றும் கணக்கு_இலா பரப்பை பார்க்கும் – கம்.யுத்3:22 27/4
இனையர் என்பது ஓர் கணக்கு_இலா மறையவர் எவர்க்கும் – கம்.யுத்4:35 24/2

மேல்


கணக்கு_இலாத (1)

கடங்களும் கலின மா விலாழியும் கணக்கு_இலாத
இடங்களின் இடங்கள்-தோறும் யாற்றொடும் எடுத்த எல்லாம் – கம்.சுந்:2 38/2,3

மேல்


கணக்கு_இலாதன (1)

கரு வரை காதங்கள் கணக்கு_இலாதன
இரு கையில் தோள்களில் சென்னி ஏந்தின – கம்.யுத்1:8 5/1,2

மேல்


கணக்கு_இலார் (1)

காந்து வெம் சின வீரர் கணக்கு_இலார்
தாம் தம் ஆற்றலுக்கு ஏற்ற தரத்தர – கம்.யுத்1:9 46/1,2

மேல்


கணக்கு_இலான் (1)

கறங்கு அலாது கணக்கு_இலான்
இறங்கு தாரவன் இன்று-காறு – கம்.யுத்2:16 116/2,3

மேல்


கணக்கும் (1)

காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் கை வில் ஏந்தி – கம்.சுந்:12 75/2

மேல்


கணக்கையும் (3)

காலமாய் குணித்த நுண்மை கணக்கையும் கடந்து நின்ற – கம்.அயோ:3 95/3
கவ்வு அயில் கால நேமி கணக்கையும் கடந்தது என்பார் – கம்.யுத்1:9 74/4
கேடு இல் வாம் பரி கணக்கையும் கடந்தன கிளர்ந்த – கம்.யுத்3:22 96/4

மேல்


கணக்கொடு (1)

அளக்க அரிது ஆகிய கணக்கொடு அயல் நிற்கும் – கம்.சுந்:2 69/1

மேல்


கணகண (2)

கடு மணி நெடியவன் வெம் சிலை கணகண கணகண எனும்-தொறும் – கம்.யுத்3:31 214/4
கடு மணி நெடியவன் வெம் சிலை கணகண கணகண எனும்-தொறும் – கம்.யுத்3:31 214/4

மேல்


கணங்கள் (9)

கோ முனி கணங்கள் எல்லாம் கூறின ஆசி கொற்ற – கம்.பால:13 36/3
விண் தொடர் வரையின் வைகும் மென் மயில் கணங்கள் போல – கம்.பால:18 9/2
கருது வீர நின் கொடி மிசை காக்கையின் கணங்கள்
பொருது வீழ்வன புலம்புவ நிலம் பட புரள்வ – கம்.ஆரண்:7 69/3,4
இரிந்தார் இழந்தாள் துணை என்ன முனி கணங்கள்
பரிந்தார் படர் விண்டுவின் நாட்டவர் பைம்பொன் மாரி – கம்.ஆரண்:13 43/2,3
எயில் வகுத்து எய்துகின்ற இன முகில் கணங்கள் எங்கும் – கம்.கிட்:2 11/3
கணங்கள் காவல் உன் கடன்மை என்றனர் – கம்.கிட்:3 62/4
கானே காவல் வேழ கணங்கள் கத வாள் அரி கொன்ற – கம்.சுந்:8 41/1
காதலால் நோக்கினான் கண்ட முனி கணங்கள்
ஓதினார் சீர்த்தி உயர்ந்த பரஞ்சுடரும் – கம்.யுத்1:3 165/2,3
கழுகொடு பருந்தும் பாறும் பேய்களும் கணங்கள் மற்றும் – கம்.யுத்4:33 1/3

மேல்


கணங்களும் (1)

கன்னி நல் மயில்களும் குயில் கணங்களும்
அன்னமும் சிறை இழந்து அவனி சேர்ந்தன – கம்.அயோ:4 174/1,2

மேல்


கணங்களோடு (1)

பேய் இரும் கணங்களோடு சுடு களத்து உறையும் பெற்றி – கம்.யுத்2:16 24/1

மேல்


கணங்களோடும் (3)

ஏகுகின்ற தம் கணங்களோடும் எல்லை காண்கிலா – கம்.பால:3 14/1
அறங்கள் நாறும் மேனியார் அரி கணங்களோடும் அங்கு – கம்.கிட்:7 3/1
நீலன் நின்றுழியே நின்றான் நிரந்தரம் கணங்களோடும்
காலன் என்று ஒருவன் யாண்டும் பிரிந்திலன் பாச கையான் – கம்.யுத்2:19 54/3,4

மேல்


கணங்கு (2)

கணங்கு தோய் முலையாட்கு இவை சொல்லுவான் – கம்.யுத்4:40 2/4
கணங்கு உறு துணை முலை முன்றில் தூங்கிய – கம்.யுத்4:40 48/1

மேல்


கணத்தன (1)

பொரு மயில் கணத்தன மலையும் போன்றன – கம்.பால:3 34/4

மேல்


கணத்திடை (3)

கணத்திடை விசும்பினை கவித்து தூர்த்தலால் – கம்.பால:8 42/2
கணத்திடை அவனை நீயும் காணுதல் கருமம் என்றான் – கம்.கிட்:11 87/4
மண்டு வெம் செரு நான் ஒரு கணத்திடை மடித்தே – கம்.யுத்4:32 15/3

மேல்


கணத்தில் (4)

கள் வாய் அரக்கி கதற குடர் கணத்தில்
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான் – கம்.சுந்:1 71/1,2
உதைத்தவன் அடி துணை பிடித்து ஒரு கணத்தில்
பதைத்து உலைவுற பல திறத்து இகல் பரப்பி – கம்.யுத்1:12 11/1,2
சேறுபட்டதும் ஒரு கணத்தில் தீர்ந்தவால் – கம்.யுத்2:16 299/4
சென்று ஒரு கணத்தில் நாளை நான்முகன் படைத்த தெய்வ – கம்.யுத்2:19 300/2

மேல்


கணத்தின் (11)

கணத்தின் மேல் நின்ற வானவர் கை புடைத்து ஆர்ப்ப – கம்.ஆரண்:7 136/1
கை நாகம் அனையோன் உற்றது உணர்த்தினன் கணத்தின் காலை – கம்.சுந்:14 2/2
ஏவு என இயற்றினன் கணத்தின் என்பரால் – கம்.யுத்1:2 1/3
அ கணத்தின் ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் – கம்.யுத்2:19 131/1
வேம் அரை கணத்தின் இ ஊர் இராவணி விளிதல் முன்னம் – கம்.யுத்2:19 167/2
வெறுவிது ஆக்குவென் உலகை இ கணத்தின் ஓர் வில்லால் – கம்.யுத்3:22 63/4
இனி ஒரு கணத்தின் வந்து எய்தும் ஈண்டுறும் – கம்.யுத்3:24 86/3
வினை ஒரு கணத்தின் முற்றி மீள்கின்றான் வினையேன் வந்த – கம்.யுத்3:26 77/2
மோதினார் கணத்தின் முன்னே முழுவதும் முருக்கி முற்ற – கம்.யுத்3:27 86/2
அ கணத்தின் அயன் படை ஆண்தகை – கம்.யுத்4:37 196/1
கரை செயல் அரிய வண்ணம் கொணர்ந்தனன் கணத்தின் முன்னம் – கம்.யுத்4:41 29/2

மேல்


கணத்தின்-காலை (1)

கால் உடை சிறுவன் மாய கள்வனை கணத்தின்-காலை
மேல் விசைத்து எழுந்து நாடி பிடிப்பென் என்று உறுக்கும் வேலை – கம்.யுத்2:19 192/1,2

மேல்


கணத்தின்-மிசை (1)

மூ_உலகும் முந்தும் ஒர் கணத்தின்-மிசை முற்றி – கம்.யுத்4:36 6/3

மேல்


கணத்தின்-உள்ளே (1)

இடை ஒரு கணத்தின்-உள்ளே இரவு உண்டு பகலும் உண்டே – கம்.பால:14 55/4

மேல்


கணத்தினில் (2)

அ கணத்தினில் ஐயனும் வெய்ய தன் – கம்.ஆரண்:11 75/1
ஐயன் அ கணத்தினில் அகலும் நீள் நெறி – கம்.கிட்:14 28/3

மேல்


கணத்தினின் (2)

நின்றவன் அல்லன் போலாம் சனகன் இ கணத்தினின் முன் – கம்.யுத்2:17 70/3
குழுவொடும் கொண்டு தோள்-மேல் கணத்தினின் குதிப்பென் கூற்றின் – கம்.யுத்3:26 84/4

மேல்


கணத்தினும் (1)

கணத்தினும் பாதி போதில் தம்பியை சென்று கண்டான் – கம்.யுத்2:19 220/4

மேல்


கணத்து (38)

பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் – பெரும் 186
புலி கணத்து அன்ன நாய் தொடர் விட்டு – அகம் 158/15
புலி கணத்து அன்ன கடுங்கண் சுற்றமொடு – புறம் 341/6
மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என் – புறம் 390/7
பூத கணத்து அரசு ஏந்தி அனல் நின்றும் போந்ததால் – கம்.பால:12 20/4
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா – கம்.அயோ:13 57/4
அ கணத்து அவள் வாய் திறந்து அரற்றிய அமலை – கம்.ஆரண்:6 87/1
கருவி மாவொடு கார் மத கைம்மலை கணத்து ஊடு – கம்.ஆரண்:7 78/1
அன்றியும் அ கணத்து அமரர் ஆர்த்து எழ – கம்.ஆரண்:7 129/1
கண்டகர் ஆய அரக்கர் கணத்து ஓர் – கம்.ஆரண்:14 49/3
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் – கம்.கிட்:14 25/1
காத கடும் குறி கணத்து இறுதி கண்ணாள் – கம்.சுந்:1 64/1
எ புறத்து அளவும் தீய ஒரு கணத்து எரித்த கொட்பால் – கம்.சுந்:12 131/2
ஒரு கணத்து இரண்டு கண்டேன் ஒளி மணி ஆழி ஆன்ற – கம்.சுந்:14 42/1
காய்த்த அ கணத்து அரக்கர்-தம் உடல் உகு கறை தோல் – கம்.யுத்1:5 64/1
கருத்து அழிவுற திரி திறத்து எயில் கணத்து அன்று – கம்.யுத்1:12 14/3
அ கணத்து அறிவு வந்து அணுக அங்கை-நின்று – கம்.யுத்2:16 290/1
ஈற்று கையையும் இ கணத்து அரிதி என்று இமையவர் தொழுது ஏத்த – கம்.யுத்2:16 337/1
கணத்து வன் சனகன்-தன்னை கட்டினென் கொணர்ந்து காட்டின் – கம்.யுத்2:17 3/3
அ கணத்து மந்திரியர் ஆற்ற சிறிது ஆறி – கம்.யுத்2:17 91/1
இ கணத்து மானிடவர் ஈர குருதியால் – கம்.யுத்2:17 91/2
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும் – கம்.யுத்2:18 263/2
அ கணத்து அனுமன் ஆலகாலம் எனலாயது ஓர் வெகுளி ஆயினான் – கம்.யுத்2:19 72/1
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 72/3
அழிந்த தேரின்-நின்று அந்தரத்து அ கணத்து
எழுந்து மற்று ஓர் இரதம் உற்று ஏறினான் – கம்.யுத்2:19 150/1,2
அது கணத்து அனுமன் தோள் நின்று ஐயனும் இழிந்து வெய்ய – கம்.யுத்2:19 188/1
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும் – கம்.யுத்3:22 36/1
முடிப்பேன் இன்று அவர் வாழ்வை ஓர் கணத்து என மொழிந்தான் – கம்.யுத்3:22 91/4
அ கணத்து எரிந்து வீழ்ந்தது அரக்கர்-தம் சேனை ஆழி – கம்.யுத்3:22 154/3
அனகன் ஆயின சங்கனும் அ கணத்து அயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 174/2
அ கணத்து அனுமன் நின்றான் ஐய என் தோளின் ஆதல் – கம்.யுத்3:26 83/1
இ கணத்து அயோத்தி மூதூர் எய்துவென் இடம் உண்டு என்னின் – கம்.யுத்3:26 83/3
அ கணத்து அடு களத்து அப்பு மாரியால் – கம்.யுத்3:27 58/1
தீயோனும் அ கணத்து ஆயிரம் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 105/4
இ கணத்து இற்றான் இற்றான் என்கின்ற இமையோர் காண – கம்.யுத்3:27 178/3
காட்டுகின்றனென் காணுதி ஒரு கணத்து என்னா – கம்.யுத்3:31 34/2
என் இருந்து நான் இறப்பென் இ கணத்து எனை ஆளும் – கம்.யுத்4:32 38/2
எய்த வந்து அ கணத்து எழுந்தது ஓர் சிரம் – கம்.யுத்4:37 152/2

மேல்


கணத்தும் (1)

இ கணத்தும் எறிப்ப தடித்து என – கம்.யுத்4:37 43/1

மேல்


கணத்தே (2)

மண்ணில் செல்லுதிர் இ கணத்தே எனும் மனத்தார் – கம்.யுத்3:22 179/4
ஆர்த்தார் அன்னார் அன்ன கணத்தே அவர் ஆற்றல் – கம்.யுத்3:31 188/1

மேல்


கணத்தொடும் (2)

ஆர்த்து ஆனைக்கு_அரசு உந்தி அமரர் கணத்தொடும் அடர்ந்த – கம்.ஆரண்:6 95/1
ஒழிப்ப_அரும் திறல் பல் பூத கணத்தொடும் உறையும் உண்மை – கம்.ஆரண்:15 53/4

மேல்


கணந்துள் (2)

நெடும் கால் கணந்துள் அம் புலம்பு கொள் தெள் விளி – நற் 212/2
நெடும் கால் கணந்துள் ஆள் அறிவுறீஇ – குறு 350/5

மேல்


கணம் (80)

அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் – திரு 76
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை – சிறு 124
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 234
கணம் சால் வேழம் கதழ்வு-உற்று ஆஅங்கு – பெரும் 259
பிடி கணம் மறந்த வேழம் வேழத்து – முல் 69
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 590
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம் – குறி 217
மான் கணம் மர முதல் தெவிட்ட ஆன் கணம்
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர – குறி 217,218
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – பட் 259
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – மலை 44
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள – நற் 15/2
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/3
மரல் மேற்கொண்டு மான் கணம் தகை-மார் – நற் 111/4
கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு-வயின் ஒழித்த – நற் 138/3
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் – நற் 197/9
கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர – நற் 230/5
இன மயில் மட கணம் போல – நற் 248/8
கணம் நாறு பெரும் தொடை புரளும் மார்பின் – நற் 254/8
நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்_கொள – நற் 353/2
கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய் – நற் 358/6
பாசறை மீமிசை கணம்_கொள்பு ஞாயிற்று – நற் 396/6
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் – குறு 107/2
கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் – குறு 372/3
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – ஐங் 183/1
குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம்
கொடிதே காதலி பிரிதல் – ஐங் 332/3,4
மா மலை முழக்கின் மான் கணம் பனிப்ப – பதி 50/1
மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர் – பதி 80/2
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி – பரி 23/86
கல்லா கடுவன் கணம் மலி சுற்றத்து – கலி 40/15
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி 71/19
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/45
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் – கலி 105/16
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த – கலி 131/37
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/2
கடல் விளை அமிழ்தின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 169/6
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி – அகம் 204/6
தெறி நடை மரை கணம் இரிய மனையோள் – அகம் 224/11
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட – அகம் 250/5
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து – அகம் 253/12
கடல் நீர் உப்பின் கணம் சால் உமணர் – அகம் 295/9
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 35/23
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 64/3
மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ – புறம் 90/3
மழை கணம் சேக்கும் மா மலை கிழவன் – புறம் 131/1
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் – புறம் 150/5
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/6
மாலும் அ கணம் வாளியை தொட்டதும் – கம்.பால:7 47/1
கணம் குழையாள் எழுந்ததன் பின் கதிர் வானில் கங்கை எனும் – கம்.பால:13 18/3
கணம் குழை கருத்தின் உறை கள்வன் எனல் ஆனான் – கம்.பால:22 39/1
இ கணம் இ கணம் என்னும் தன்மையும் – கம்.அயோ:4 170/2
இ கணம் இ கணம் என்னும் தன்மையும் – கம்.அயோ:4 170/2
கணம் கிளர்தரு சுண்ணம் கல் இடையன கானத்து – கம்.அயோ:9 15/2
தூரிய குரலின் வானின் முகில் கணம் துணுக்கம்-கொள்ள – கம்.ஆரண்:7 56/1
கணம் குழை மகளிர்கள் கங்குல் வீந்தது என்று – கம்.ஆரண்:10 119/3
வாள் அரி வள்ளல் சொன்ன மான் கணம் நிருதரானார் – கம்.ஆரண்:12 57/1
கணம் குழை மகளிர்க்கு எல்லாம் பெரும் பதம் கைக்கொள் என்னா – கம்.ஆரண்:12 70/3
இ கணம் ஒன்றில் நின்ற ஏழினோடு ஏழு சான்ற – கம்.ஆரண்:13 119/1
ஆலும் மீன் கணம் அஞ்சின அலம்வர வஞ்சி – கம்.கிட்:1 19/3
ஆயிர கோடி தூதர் அரி_கணம் அழைக்க ஆணை – கம்.கிட்:11 55/1
கணம் குழையினாளொடு உயர் காதல் ஒருவாது உற்று – கம்.கிட்:14 58/3
இ கணம் இற்றாய் உன் இனம் எல்லாம் இனி வாழா – கம்.சுந்:3 151/3
கணம் கொடு குரக்கு_இனம் குளிப்ப காண்டியால் – கம்.சுந்:5 64/4
மீள யாவையும் தெரிந்தில முகில் கணம் விசைப்ப – கம்.சுந்:13 25/4
மருளின் மீன் கணம் விழுங்கிட உலந்தன மனத்து ஓர் – கம்.சுந்:13 31/3
கணம் கொள்கை நும்மனோர் கடன்மை காண் என – கம்.யுத்1:4 84/2
ஐ_இரண்டு ஆய கோடி பேய் கணம் காப்பது ஆக்கி – கம்.யுத்1:13 10/4
செம் புகர் சுடர் வேல் கணம் செல்லவே – கம்.யுத்2:15 20/4
பாடுகின்றன பேய் கணம் பல் விதத்து – கம்.யுத்2:15 49/1
வானுளோர் கணம் ஆர்த்தனர் தூர்த்தனர் மலர் மேல் – கம்.யுத்2:15 215/3
கணம் தரு குரங்கொடு கழிவது அன்று இது – கம்.யுத்2:16 103/1
சிலை கடும் கணை நெடும் கணம் சிறையுடன் செல்வ – கம்.யுத்2:16 205/2
பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும் – கம்.யுத்2:16 213/1
நிரந்த பேய்_கணம் கரை-தொறும் குவித்தன நீந்தி – கம்.யுத்2:16 248/4
கணம் குழை சீதை-தானும் அமரரும் காண்பர் என்றான் – கம்.யுத்3:22 3/4
பொருது இ கணம் வென்றான் என சர மாரிகள் பொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 121/4
கணம் குழை மகளிர் ஈண்டி இரைத்தவர் கடைக்கண் என்னும் – கம்.யுத்3:28 16/3
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய – கம்.யுத்3:31 148/1
மாண்டது அ கணம் என்று இடர் மாற்றுவான் – கம்.யுத்4:37 180/3

மேல்


கணம்_கொண்டு (3)

மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர் – பதி 80/2
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/45
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1

மேல்


கணம்_கொள் (17)

கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 234
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 590
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – பட் 259
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – மலை 44
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/3
கணம்_கொள் உமணர் உயங்கு-வயின் ஒழித்த – நற் 138/3
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள்
இன் இசை முரசின் இரங்கி மன்னர் – நற் 197/9,10
தொகு செம் நெற்றி கணம்_கொள் சேவல் – குறு 107/2
கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் – குறு 372/3
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – ஐங் 183/1
கணம்_கொள் சுற்றத்து அண்ணலை வணங்கி – பரி 23/86
கணம்_கொள் பல் பொறி கடும் சின புகரும் – கலி 105/16
கணம்_கொள் இடு மணல் காவி வருந்த – கலி 131/37
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/2
கணம்_கொள் வண்டின் அம் சிறை தொழுதி – அகம் 204/6
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட – அகம் 250/5
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/6

மேல்


கணம்_கொள்பு (1)

பாசறை மீமிசை கணம்_கொள்பு ஞாயிற்று – நற் 396/6

மேல்


கணம்_கொள (2)

நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள
ஊதை தூற்றும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 15/2,3
நுணங்கு நுண் பனுவல் போல கணம்_கொள
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை – நற் 353/2,3

மேல்


கணமும் (2)

வினை அறு துறக்க நாட்டு விண்ணவர் கணமும் நாண – கம்.பால:18 1/2
வளைந்த பேய் கணமும் நாயும் நரிகளும் இரிய வந்தான் – கம்.யுத்3:24 3/3

மேல்


கணமே (1)

கொல்வென் இ கணமே மற்று இ வானர குழுவை – கம்.யுத்2:15 196/1

மேல்


கணர் (1)

சீறிய நெஞ்சினர் செம் கணர் ஒன்றோ – கம்.யுத்3:20 16/3

மேல்


கணவ (13)

மங்கையர் கணவ மைந்தர் ஏறே – திரு 264
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ
பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும் – பதி 14/15,16
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் – பதி 24/11,12
வாள்_நுதல் கணவ மள்ளர் ஏறே – பதி 38/10
அன்னோர் பெரும நன்_நுதல் கணவ
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ – பதி 42/7,8
ஆன்றோள் கணவ சான்றோர் புரவல – பதி 55/1
சேண் நாறு நறு நுதல் சே_இழை கணவ
பாணர் புரவல பரிசிலர் வெறுக்கை – பதி 65/10,11
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப – பதி 70/16
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ
மாகம் சுடர மா விசும்பு உகக்கும் – பதி 88/36,37
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ
நின் நாள் திங்கள் அனைய ஆக திங்கள் – பதி 90/50,51
திருவின் கணவ பெரு விறல் மள்ள – பரி 3/90
செயிர் தீர் கற்பின் சே_இழை கணவ
பொன் ஓடை புகர் அணி நுதல் – புறம் 3/6,7
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ
காலை அந்தியும் மாலை அந்தியும் – புறம் 34/7,8

மேல்


கணவர் (5)

கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து – மது 600
தாம் வேண்டு காதல் கணவர் எதிர்ப்பட – பரி 10/35
யாவை ஆம் கணவர் கண்ணுக்கு அழகு இல இவை என்று எண்ணி – கம்.பால:17 11/2
சங்கை தீர்ந்து தம் கணவர் பின் செலும் – கம்.அயோ:11 132/3
பரிந்து புலம்பும் மகளிர் காண கணவர் பிணம் பற்றி – கம்.சுந்:8 49/1

மேல்


கணவர்-தம் (7)

அரவ நுண் இடை அரக்கியர் கணவர்-தம் அற்ற – கம்.யுத்2:15 235/1
காதல் விண்ணிடை கண்டனர் அல்லது கணவர்-தம் உடல் நாடும் – கம்.யுத்2:16 317/3
குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது – கம்.யுத்3:20 61/3
பெரிய வாள் தடம் கண்ணியர் கணவர்-தம் பெரும் தோள் – கம்.யுத்3:20 63/1
சிலவர் தம் பெரும் கணவர்-தம் செரு தொழில் சினத்தால் – கம்.யுத்3:20 65/1
மாரி ஆக்கிய கண்ணியர் கணவர்-தம் வயிர – கம்.யுத்3:20 67/1
கண் திறந்தனர் கணவர்-தம் முகத்த அவர் முறுவல் – கம்.யுத்4:32 10/1

மேல்


கணவர்-தம்மை (1)

நலன் உறு கணவர்-தம்மை நவை உற பிரிந்து விம்மும் – கம்.சுந்:2 111/1

மேல்


கணவர்க்கு (1)

கண்டம் உற்றுள அரும் கணவர்க்கு ஏங்கிய – கம்.சுந்:12 6/3

மேல்


கணவரை (6)

கண் உள ஆம்-கொல் என்று கணவரை வினவுவாரும் – கம்.பால:18 7/4
கள்ளிடை தோன்ற நோக்கி கணவரை கனல்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 109/4
அயிர்ப்பர் தம் கணவரை அணுகி அ நலார் – கம்.யுத்3:20 48/4
நலம் கொள் நெஞ்சினர் தம் துணை கணவரை நாடி – கம்.யுத்3:20 64/1
கவந்த பந்தமும் கழுதும் தம் கணவரை காணா – கம்.யுத்3:22 198/1
விண்களில் சென்ற வன் தோள் கணவரை அலகை வெய்ய – கம்.யுத்4:34 23/1

மேல்


கணவற்கு (2)

மனுவின் வழி நின் கணவற்கு உயிரும் உதவி வசை தீர் – கம்.அயோ:4 41/3
கொல் என கணவற்கு ஆங்கு ஓர் கொடும் பகை கொடுத்தேன் எந்தை – கம்.யுத்2:17 42/1

மேல்


கணவற்கும் (1)

புன துழாய் கணவற்கும் வணக்கம் போக்கினாள் – கம்.யுத்4:40 71/4

மேல்


கணவன் (37)

மறு இல் கற்பின் வாள்_நுதல் கணவன்
கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – திரு 6,7
மலர் போல் மழை கண் மங்கையர் கணவன்
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – மலை 58,59
வலிக்கு வரம்பு ஆகிய கணவன் ஓம்பலின் – மலை 308
கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 424
மாயா வேட்டம் போகிய கணவன்
பொய்யா மரபின் பிணவு நினைந்து இரங்கும் – நற் 103/7,8
நல்லோள் கணவன் இவன் என – குறு 14/5
எழால் உற வீழ்ந்து என கணவன் காணாது – குறு 151/2
இனிது என கணவன் உண்டலின் – குறு 167/5
மந்தி கணவன் கல்லா கடுவன் – ஐங் 274/1
பாவை அன்ன நல்லோள் கணவன்
பொன்னின் அன்ன பூவின் சிறியிலை – பதி 61/4,5
கணவன் ஓம்பும் கானல் அம் சேர்ப்பன் – அகம் 160/8
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன்
கிளி மரீஇய வியன் புனத்து – புறம் 138/8,9
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற – புறம் 246/13
மனைக்கு விளக்கு ஆகிய வாள்_நுதல் கணவன்
முனைக்கு வரம்பு ஆகிய வென் வேல் நெடுந்தகை – புறம் 314/1,2
கணவன் எழுதலும் அஞ்சி கலையே – புறம் 320/7
கவிகையின் நீழல் கற்பின் அருந்ததி கணவன் வெள்ளை – கம்.பால:14 70/3
கலை உருவு அல்குலாள் கணவன் புல்குவாள் – கம்.பால:19 62/2
கனவு எனும் நலத்தினால் கணவன் புல்லினாள் – கம்.பால:19 64/4
மன்னவர்_மன்னனேல் கணவன் மைந்தனேல் – கம்.அயோ:2 56/2
கண்ணோடாதே கணவன் உயிர் ஓடு இடர் காணாதே – கம்.அயோ:4 44/1
மாற்றாள் செயல் ஆம் என்றும் கணவன் வரம் ஈந்து உள்ளம் – கம்.அயோ:4 51/1
கொள்ளாது அன்றோ என்றான் கணவன் குறைய குறைவாள் – கம்.அயோ:4 52/4
போவாது ஒழியான் என்றாள் புதல்வன்-தன்னை கணவன்
சாவாது ஒழியான் என்று என்று உள்ளம் தள்ளுற்று அயர்வாள் – கம்.அயோ:4 53/1,2
காவாய் என்னாள் மகனை கணவன் புகழுக்கு அழிவாள் – கம்.அயோ:4 53/3
நோயீர் அல்லீர் நும் கணவன் தன் உயிர் உண்டீர் – கம்.அயோ:11 74/1
கல் நகு திரள் புய கணவன் பின் செல – கம்.அயோ:14 85/1
மா தயா உடைய தன் கணவன் வஞ்சன் வலியின் – கம்.ஆரண்:1 38/1
சேற்ற வளை தன் கணவன் அருகு இருப்ப சினம் திருகி – கம்.ஆரண்:6 114/2
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் – கம்.ஆரண்:12 69/2
கங்கையின் கணவன் அ கறை மிடற்று இறைவனே – கம்.கிட்:5 4/3
இன் உயிர் கணவன் ஈந்தான் ஆம் என இருத்தி விஞ்சை – கம்.சுந்:2 183/2
என் துணை கணவன் ஆற்றற்கு உரன் இலாது இற்று வீழ்ந்த – கம்.சுந்:3 118/3
கண்டாள் கண்ணால் கணவன் உரு அன்றி ஒன்றும் காணாதாள் – கம்.யுத்3:23 4/1
விச்சையின் கணவன் ஆனான் வின்மையால் வயிரம் இட்ட – கம்.யுத்3:28 37/3
வந்து உற்று எம் கணவன் தன்னை காட்டு என்று மருங்கின் வீழ்ந்தால் – கம்.யுத்3:29 38/3
சீலமும் காட்டி என் கணவன் சேவக – கம்.யுத்4:40 43/1
பின் நெடும் கணவன் தன்னை பெற்று இடை பிரிந்து முற்றும் – கம்.யுத்4:42 19/2

மேல்


கணவன்மார் (1)

கதிர் எழுந்து அனைய செம் திரு முக கணவன்மார்
எதிர் எழுந்து அடி விழுந்து அழுது சோர் இள நலார் – கம்.சுந்:10 43/1,2

மேல்


கணவனில் (1)

பெரும் தவம் செய்த நங்கை கணவனில் பிரிந்து தெய்வ – கம்.அயோ:6 15/2

மேல்


கணவனும் (1)

உலக்கும் இங்கு இவள் கணவனும் அழிவும் இ வியன் நகர்க்கு உளது என்றான் – கம்.சுந்:2 200/4

மேல்


கணவனை (8)

நீ ஆகியர் எம் கணவனை
யான் ஆகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே – குறு 49/4,5
உவப்பு உறு கணவனை உயிரின் எய்திய – கம்.அயோ:1 29/3
காதல் உன் பெரும் கணவனை அஞ்சி அ கனி வாய் – கம்.அயோ:2 81/1
எறுழ் வலி கணவனை எய்தி யாறு எலாம் – கம்.கிட்:10 115/3
உன் துணை கணவனை உறுதல் உண்மையால் – கம்.சுந்:3 36/3
கணவனை இனைய கண்டால் அல்லது கழிகின்றேனோ – கம்.யுத்2:17 43/4
பெரும் திரு கழித்திலாதாள் கணவனை கொன்று பேர்ந்தோன் – கம்.யுத்3:21 6/2
கங்கை நாடுடை கணவனை முனிவுற கருதேல் – கம்.யுத்4:40 108/4

மேல்


கணவனோடு (1)

கடன்கள் செய்து முடித்து கணவனோடு
உடைந்து போன மயன் மகளோடு உடன் – கம்.யுத்4:38 32/1,2

மேல்


கணவிர (1)

கணவிர மாலை இடூஉ கழிந்து அன்ன – அகம் 31/9

மேல்


கணவிரி (1)

சினை வளர் வேங்கை கணவிரி காந்தள் – பரி 11/20

மேல்


கணவீர (1)

பெரும் தண் கணவீர நறும் தண் மாலை – திரு 236

மேல்


கணன் (2)

அம் கணன் அவனி காத்தற்கு ஆம் இவன் என்னல் ஆமோ – கம்.அயோ:3 90/1
அனகன் அம் கணன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமலன் – கம்.அயோ:10 1/2

மேல்


கணனின் (1)

கணனின் எய்தினர் பணி என தாதையை கண்டான் – கம்.யுத்1:3 38/3

மேல்


கணனுக்கு (1)

அம் கணனுக்கு உரியார் உளர் ஆவார் – கம்.பால:23 96/2

மேல்


கணனும் (3)

பதினெண்_கணனும் ஏத்தவும் படுமே – புறம் 1/10
கார் கரும் தடம் கடல்களும் மழை முகில் கணனும்
வேர்க்க வெம் செரு விளைத்து எழும் வெள் எயிற்று அரக்கர் – கம்.சுந்:7 51/1,2
களி யானையும் நெடும் தேர்களும் கடும் பாய் பரி கணனும்
தெளி யாளியும் முரண் சீயமும் சின வீரர்-தம் திறமும் – கம்.யுத்3:31 118/1,2

மேல்


கணனே (2)

அ கணனே அயில் வாளினர் நேரா – கம்.யுத்3:20 7/1
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே
மற்ற புறம் நின்றவன் வந்து அணுகா – கம்.யுத்3:20 81/1,2

மேல்


கணனொடு (1)

கான மஞ்ஞை கணனொடு சேப்ப – புறம் 127/4

மேல்


கணாட்டி (1)

அறம் புலந்து பழிக்கும் அளை கணாட்டி
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆக – ஐங் 393/2,3

மேல்


கணாய் (1)

சென்று இறங்கி மறம் தரு செம் கணாய் – கம்.சுந்:3 99/4

மேல்


கணார் (6)

கொல் கொள் வேல் கணார் குரீஇ இனத்து எறி குருவிந்த – கம்.அயோ:10 17/3
சினம் மிக கனல் பொறி சிந்தும் செம் கணார் – கம்.கிட்:14 15/4
வேலையில் கொள_ஒணாத வேல்_கணார் குமுத செ வாய் – கம்.சுந்:2 110/3
வன் கணார் தம்மை நோக்கி மணி நகை முறுவல் தோன்ற – கம்.யுத்1:9 31/2
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் – கம்.யுத்3:20 43/4
இயல் வருகிற்கிலாத நெடும் கணார் இணை மென் கொங்கை – கம்.யுத்3:25 16/2

மேல்


கணார்க்கு (1)

ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு – கம்.யுத்4:41 113/3

மேல்


கணாரின் (1)

சேல் உண்ட ஒண் கணாரின் திரிகின்ற செம் கால் அன்னம் – கம்.பால:2 13/1

மேல்


கணாரும் (2)

கறை கெழு வேல் கணாரும் மைந்தரும் கவினி ஒல்லை – கம்.பால:14 62/3
மா இயல் ஒண்_கணாரும் மைந்தரும் வள்ளல் எய்த – கம்.யுத்4:41 114/3

மேல்


கணால் (4)

என் கணால் நோக்கி காண்டற்கு எங்கணும் உளன் காண் எந்தை – கம்.யுத்1:3 121/1
நின் கணால் நோக்கி காண்டற்கு எளியனோ நினக்கு பின்னோன் – கம்.யுத்1:3 121/3
எ கணால் காண்டும் எந்தை உருவம் என்று இரங்கி நின்றார் – கம்.யுத்1:3 154/4
நின்று நின்று இரங்கி ஏங்கி நிறை கணால் நெடிது நோக்கி – கம்.யுத்2:16 162/2

மேல்


கணாள் (3)

கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் – கம்.பால:19 59/1
வெளுப்பன கறுப்ப ஆன வேல்_கணாள் ஒருத்தி உள்ளம் – கம்.பால:21 16/3
வெவ் விடம் அனையவள் விளம்ப வேல்_கணாள் – கம்.அயோ:2 53/1

மேல்


கணாள்-தன் (1)

வாள் ஒக்கும் வடி_கணாள்-தன் புருவத்துக்கு உவமை வைக்கின் – கம்.கிட்:13 55/3

மேல்


கணாளை (1)

தையலை இராமன் மேனி தைத்த வேல் தடம் கணாளை
கைகளின் பற்றி கொண்டார் விமானத்தை கடாவுகின்றார் – கம்.யுத்3:23 32/1,2

மேல்


கணாற்கு (1)

தேவியை நாடி வந்த செம் கணாற்கு எங்கள் கோமான் – கம்.சுந்:12 81/1

மேல்


கணான் (11)

தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா – கம்.கிட்:2 33/1
திரை-செய் அ திண் கடல் அமிழ்தம் செம் கணான்
உரை-செய தரினும் அ தொழில் உவந்திலன் – கம்.கிட்:10 96/1,2
செம் கணான் தம்பியும் தானும் சிந்தையின் – கம்.கிட்:11 137/3
தேங்கு கங்கை திருமுடி செம் கணான்
வாங்கு கோல வட வரை வார் சிலை – கம்.சுந்:3 21/1,2
சிவன் என செம் கணான் என செய் சேவகன் – கம்.சுந்:12 62/3
சீரிய சொற்களால் தெருட்ட செம் கணான்
ஆர் உயிர் ஆயிரம் உடையன் ஆம் எனா – கம்.சுந்:14 14/2,3
ஊட்டு அரக்கு ஊட்டிய அனைய ஒண் கணான் – கம்.யுத்1:4 1/4
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் – கம்.யுத்2:15 136/1
சிறுத்தது ஓர் முறுவலும் தெரிய செம் கணான்
மறித்து ஒரு வடி கணை தொடுக்க மற்று அவன் – கம்.யுத்2:16 304/1,2
தேவர்கள் வாழ்த்து ஒலி கேட்ட செம் கணான்
யோகம் நீங்கினன் என இளவல் ஓங்கினான் – கம்.யுத்3:24 103/3,4
சிந்தினன் இராவணன் எரியும் செம் கணான் – கம்.யுத்4:37 74/4

மேல்


கணான்-தனை (1)

சேய்மையின் நோக்குறு சிறு கணான்-தனை – கம்.ஆரண்:4 5/4

மேல்


கணானும் (3)

தன் அடி தாழ்தலோடும் தாமரை தடம் கணானும்
பொன் உடைவாளை நீட்டி நீ இது பொறுத்தி என்றான் – கம்.கிட்:7 157/1,2
புண்டரிக கணானும் உற்றது புகல கேட்டான் – கம்.சுந்:4 76/2
முக்கணான் எண்கணானும் முளரி ஆயிரம் கணானும்
திக்கண் ஆம் தேவரோடு முனிவரும் பிறரும் தேடி – கம்.யுத்1:3 154/1,2

மேல்


கணி (5)

கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/6
கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே – அகம் 151/15
கணி மேவந்தவள் அல்குல் அம் வரியே – புறம் 344/9
கண் மலர் கொடிச்சிமார்க்கு கணி தொழில் புரியும் வேங்கை – கம்.பால:16 3/2
மாழை ஒண் கணி உரை-செய கேட்ட மந்தரை என் – கம்.அயோ:2 87/1

மேல்


கணிக்க (3)

காலம் ஆம் என கடையிடு கணிக்க அரும் பொருள்கள் – கம்.ஆரண்:13 75/3
கடை நின்று கணிக்க ஆங்கு ஓர் கணக்கு இலாவாறும் கண்டான் – கம்.யுத்2:18 194/2
ஒண்ணுமோ கணிக்க என்பார் உவகையின் உயர்ந்த தோளார் – கம்.யுத்3:31 219/4

மேல்


கணிக்கல்-பாலார் (1)

காட்டினான் அன்றி அன்று அ கடுமை யார் கணிக்கல்-பாலார் – கம்.ஆரண்:11 71/4

மேல்


கணிக்கும் (1)

கணிக்கும் தன்மைத்து அன்று விடத்தின் கனல் பூதம் – கம்.ஆரண்:15 33/2

மேல்


கணிகாரம் (1)

கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல – கலி 143/5

மேல்


கணிகை (1)

மாய பொய் கூட்டி மயக்கும் விலை கணிகை
பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம் புலத்தை – பரி 20/49,50

மேல்


கணிகையர் (2)

கைகயர் வேந்தன் பாவை கணிகையர் ஈட்டம் பொங்கி – கம்.பால:14 63/2
கணிகையர் தொகுவாரும் கலை பல பயில்வாரும் – கம்.பால:23 32/1

மேல்


கணிகையரும் (1)

கள் ஊறு செம் வாய் கணிகையரும் கைகேசி – கம்.அயோ:4 105/3

மேல்


கணிகொள் (1)

கணிகொள் நாளத்தில் கால் என புகை என கலக்கும் – கம்.சுந்:2 132/2

மேல்


கணிச்சி (12)

பொன் செய் கணிச்சி திண் பிணி உடைத்து – பதி 22/12
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/8
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் – அகம் 21/22
நீயே மருந்து இல் கணிச்சி வருந்த வட்டித்து – புறம் 42/22
மாற்று அரும் கணிச்சி மணி மிடற்றோனும் – புறம் 56/2
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன் – புறம் 195/4
கற்றை வார் சடை முடி கணிச்சி வானவன் – கம்.பால:14 5/2
கார் விட கறை உடை கணிச்சி வானவன் – கம்.பால:23 53/1
நிழல் பொலி கணிச்சி மணி நெற்றி உமிழ் செம் கண் – கம்.ஆரண்:3 41/3
கண் உடை நுதலினன் கணிச்சி வானவன் – கம்.கிட்:10 98/1
கரித்த மூன்று எயில் உடை கணிச்சி வானவன் – கம்.சுந்:2 42/1
கயிலையின் ஒரு தனி கணிச்சி வானவன் – கம்.சுந்:12 15/1

மேல்


கணிச்சியால் (1)

காம கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து – பரி 10/33

மேல்


கணிச்சியான் (2)

காலன் ஆற்றல் கடிந்த கணிச்சியான்
பாலின் ஆற்றிய பத்தி பயத்தலால் – கம்.கிட்:7 119/1,2
வளையும் வாள் எயிற்று அரக்கனோ கணிச்சியான் மகனோ – கம்.சுந்:2 139/1

மேல்


கணிச்சியில் (1)

கணிச்சியில் குழித்த கூவல் நண்ணி – நற் 240/7

மேல்


கணிச்சியின் (2)

கடற்று அடை மருங்கின் கணிச்சியின் குழித்த – அகம் 399/6
வரி கொள் ஒண் சிலை வயவர்-தம் கணிச்சியின் மறித்த – கம்.அயோ:10 18/1

மேல்


கணிச்சியும் (5)

செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும்
தெறு கதிர் கனலியும் மாலையும் மணியும் – பரி 5/66,67
மடங்கலும் கணிச்சியும் காலனும் கூற்றும் – கலி 105/20
தள்_இல் முக்கணான் கணிச்சியும் தாக்கிய தழும்பும் – கம்.சுந்:12 38/2
சூலமும் கணிச்சியும் கடிது சுற்றினார் – கம்.யுத்2:18 122/3
கண்ணன் நேமியும் கண்ணுதல் கணிச்சியும் கமலத்து – கம்.யுத்4:35 23/1

மேல்


கணிச்சியொடு (1)

கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய் – அகம் 0/5

மேல்


கணிச்சியோ (1)

நேமியோ குலிசியோ நெடும் கணிச்சியோ
தாமரை கிழவனோ தறுகண் பல் தலை – கம்.சுந்:12 65/1,2

மேல்


கணிச்சியோன் (3)

சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் – கலி 2/6
எரி திகழ் கணிச்சியோன் சூடிய பிறை கண் – கலி 103/25
பெரும் பெயர் கணிச்சியோன் மணி மிடற்று அணி போல – கலி 105/13

மேல்


கணித்த (2)

கண் கொள் ஆயிர கோடியின் இரட்டியின் கணித்த
எண்கின் ஈட்டம் கொண்டு எறுழ் வலி தூமிரன் இறுத்தான் – கம்.கிட்:12 6/3,4
வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்து கணித்த வெம் சேனையோடும் – கம்.யுத்1:14 1/2

மேல்


கணித்ததற்கு (1)

கடைக்கு எலாம் துரந்த வாளி கணித்ததற்கு அளவை காட்டி – கம்.யுத்3:31 221/3

மேல்


கணித்தது (1)

அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் – கம்.கிட்:13 40/3

மேல்


கணித்து (1)

கோள் கடை கணித்து என்று அவன் கூறுவான் – கம்.யுத்4:37 179/4

மேல்


கணித (3)

கணித நூல் உணர்ந்த மாந்தர் காலம் வந்து அடுத்தது என்ன – கம்.அயோ:3 82/1
காதலித்து அயன் அளித்த கடை இட்ட கணித
பாத லக்கம் மதவெற்பு அவை படைத்த வலியான் – கம்.ஆரண்:1 17/3,4
காவலின் நுனித்து உணர் கணித மாக்களும் – கம்.ஆரண்:10 129/3

மேல்


கணிதத்து (1)

கை அற்றன மதம் முற்றிய கணிதத்து இயல் கத மா – கம்.யுத்2:18 139/4

மேல்


கணிதம் (1)

கண் செல்கில மனம் செல்கில கணிதம் உறும் எனின் ஓர் – கம்.யுத்3:27 108/2

மேல்


கணிதரை (1)

உரை தெரி கணிதரை ஒருங்கு கொண்டு ஒரு – கம்.அயோ:1 85/3

மேல்


கணிப்ப (4)

கல-கடை கணிப்ப அரும் கதிர்கள் நாறுவ – கம்.பால:3 57/3
கண்ணிய கணிப்ப_அரும் செல்வ காதல் விட்டு – கம்.கிட்:11 124/1
காதல் நான்முகனாலும் கணிப்ப_அரிய கலை அனைத்தும் கதிரோன் முன் சென்று – கம்.யுத்1:4 102/3
கணிப்ப_அரும் புனல் கடையுற குடித்தலின் காந்தும் – கம்.யுத்1:6 25/2

மேல்


கணிப்ப_அரிய (1)

காதல் நான்முகனாலும் கணிப்ப_அரிய கலை அனைத்தும் கதிரோன் முன் சென்று – கம்.யுத்1:4 102/3

மேல்


கணிப்ப_அரும் (2)

கண்ணிய கணிப்ப_அரும் செல்வ காதல் விட்டு – கம்.கிட்:11 124/1
கணிப்ப_அரும் புனல் கடையுற குடித்தலின் காந்தும் – கம்.யுத்1:6 25/2

மேல்


கணிப்பு (6)

கனத்திடை உருமின் வெருவரும் கவண் கல் என்று இவை கணிப்பு இல உலங்கின் – கம்.பால:3 11/2
பிறங்கி நீண்டன கணிப்பு இல பெரும் கடு விசையால் – கம்.ஆரண்:8 16/2
ஆசு இல கணிப்பு இல இராமன் அருள் நிற்ப – கம்.ஆரண்:11 25/4
கார் நிறத்து அரக்கர் என்போர் முதலிய கணிப்பு இலாத – கம்.சுந்:14 51/3
நூக்குவ கணிப்பு இல அரக்கர் நோன் பிணம் – கம்.யுத்2:18 112/4
கார் பருவ மேகம் என வேக நெடும் படை அரக்கர் கணிப்பு_இலாதார் – கம்.யுத்3:31 98/4

மேல்


கணிப்பு_இலாதார் (1)

கார் பருவ மேகம் என வேக நெடும் படை அரக்கர் கணிப்பு_இலாதார் – கம்.யுத்3:31 98/4

மேல்


கணில் (1)

கானம் ஆயிரம் கவந்தம் நின்று ஆடிடின் கவின் மணி கணில் என்னும் – கம்.யுத்3:31 215/3

மேல்


கணிற்கு (1)

நன் மலர் மழை கணிற்கு எளியவால் பனியே – குறு 329/7

மேல்


கணின் (7)

வாள் கணின் நிழலை கண்டாள் வண்டு என ஓச்சுகின்றாள் – கம்.பால:19 13/4
தீர்த்தன் இத்தனை சிந்தையின் செம் கணின்
பார்த்திலான் உள் பரிவு இலனோ என்றாள் – கம்.பால:21 31/3,4
கை வளை திருத்துபு கடை கணின் உணர்ந்தாள் – கம்.பால:22 37/4
கொண்ட நெடும் கணின் ஆலி கொங்கை கோப்ப – கம்.அயோ:3 10/2
வைத வெம் சொலின் மங்கையர் வாள் கணின்
எய்த ஐம் பெரு வாளியும் ஏன்று இற – கம்.கிட்:15 35/2,3
செருகுறும் கணின் தேம் குவளை குலம் – கம்.கிட்:15 41/1
மழுங்கிய நெடும் கணின் வழங்கும் மாரியான் – கம்.கிட்:16 25/2

மேல்


கணினார் (1)

தீபத்தின் எரிந்து எழு செம் கணினார்
கோபத்தினர் கொல்ல நினைந்து அடர்வார் – கம்.யுத்3:20 73/2,3

மேல்


கணினால் (1)

கூற்றம் போலும் கொலை கணினால் அன்றி – கம்.பால:14 35/1

மேல்


கணினாளை (1)

கணை கரும் கணினாளை ஓர் காளைதான் – கம்.பால:14 32/2

மேல்


கணீர் (8)

நின்றனன் நெடும் கணீர் நிலத்து நீர்த்து உக – கம்.அயோ:4 164/2
முலை குவட்டு இழி கணீர் ஆலி மொய்த்து உக – கம்.அயோ:4 192/3
அல் அணை நெடும் கணீர் அருவி ஆடினன் – கம்.அயோ:12 57/1
அயா_உயிர்த்து அழு கணீர் அருவி மார்பிடை – கம்.அயோ:14 53/1
அஞ்சுவார் கணீர் அருவி ஆறு-அரோ – கம்.கிட்:15 21/4
மின் நகு மணி விரல் தேய வீழ் கணீர்
துன்ன அரும் பெரும் சுழி அழிப்ப சோர்வினோடு – கம்.யுத்1:4 27/1,2
அணங்கு உறு நெடும் கணீர் ஆறு பாய்தர – கம்.யுத்4:40 48/2
தொழுது நின்ற தன் தம்பியை தோய் கணீர்
எழுது மார்பத்து இறுக தழுவினான் – கம்.யுத்4:41 60/1,2

மேல்


கணீர்-கொல் (1)

அன்பு-கொல் அழு கணீர்-கொல் ஆனந்த வாரியே-கொல் – கம்.யுத்3:28 64/3

மேல்


கணும் (6)

பூ கணும் இமையார் நோக்குபு மறைய – அகம் 136/9
பூ கணும் நுதலும் பசப்ப நோய் கூர்ந்து – அகம் 329/1
வீக்கிய கனை கழல் வீரன் செம் கணும்
தாக்கு அணங்கு_அனையவள் தனத்தில் தைத்தவே – கம்.பால:10 36/3,4
மை கணும் சிவந்தது ஓர் மடந்தை வாய் வழி – கம்.பால:19 8/3
செம் கணும் கரிய கோல மேனியும் தேரும் ஆகி – கம்.அயோ:3 90/3
இரு கணும் திறந்து நோக்கி அயல் இருந்து இரங்குகின்ற – கம்.யுத்2:18 257/1

மேல்


கணுவை (1)

அம்பலி கணுவை ஊமை சகடையோடு ஆர்த்த அன்றே – கம்.யுத்3:22 5/4

மேல்


கணை (362)

கணை கால் வாங்கிய நுசுப்பின் பணை தோள் – திரு 14
கா எரி_ஊட்டிய கவர் கணை தூணி – சிறு 238
பொரு கணை தொலைச்சிய புண் தீர் மார்பின் – பெரும் 70
இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல் – பெரும் 91
சாபம் சார்த்திய கணை துஞ்சு வியல் நகர் – பெரும் 121
கடும் துடி தூங்கும் கணை கால் பந்தர் – பெரும் 124
களைஞர் தந்த கணை கால் நெய்தல் – பெரும் 213
பெயல் உறழ கணை சிதறி – மது 183
வில்லை கவைஇ கணை தாங்கு மார்பின் – மது 728
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
கணை விடு புடையூ கானம் கல்லென – குறி 160
மாரியின் இகுதரு வில் உமிழ் கடும் கணை
தாரொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – மலை 226,227
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல் – மலை 380
கழி சேர் மருங்கின் கணை கால் நீடி – நற் 27/9
எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து – நற் 46/2
கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி – நற் 67/6
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – நற் 138/6
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ – நற் 228/7
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/3
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் – நற் 262/6
கழி சேறு ஆடிய கணை கால் அத்திரி – நற் 278/7
இரவின் வருதல் அன்றியும் உரவு கணை
வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி – நற் 285/2,3
செம் கணை தொடுத்த செயிர் நோக்கு ஆடவர் – நற் 298/2
செம் கணை செறித்த வன்கண் ஆடவர் – நற் 329/6
கணை கால் ஏனல் கைம்மிக கவர்தலின் – நற் 336/2
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை – நற் 340/4
பாசடை நிவந்த கணை கால் நெய்தல் – குறு 9/4
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு – குறு 164/1
விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு – குறு 274/3
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல் – ஐங் 68/1
நாடு கண்டு அன்ன கணை துஞ்சு விலங்கல் – பதி 16/2
கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன – பதி 45/10
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை – பதி 51/33
உதிர்பு அதிர்பு அலம் தொடா அமர் வென்ற கணை
பொருவேம் என்றவர் மதம் தப கடந்து – பரி 1/28,29
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – பரி 22/6
மண் கணை முழவின் இன் கண் இமிழ்விற்கு – பரி 22/36
கணை தொடை நாணும் கடும் துடி ஆர்ப்பின் – கலி 15/4
கணை கழிகல்லாத கல் பிறங்கு ஆரிடை – கலி 20/21
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து – கலி 39/23
காமர் நடக்கும் நடை காண் கவர் கணை
சாமனார் தம்முன் செலவு காண் – கலி 94/33,34
கண் பாயல் பெற்ற போல் கணை கால மலர் கூம்ப – கலி 119/5
வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் – கலி 120/11
கணை இரப்பேன் கால் புல்லிக்கொண்டு – கலி 147/60
கழி பிணி கறை தோல் பொழி கணை உதைப்பு – அகம் 24/14
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி – அகம் 38/4
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு – அகம் 48/12
பாசடை கலித்த கணை கால் நெய்தல் – அகம் 70/11
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு – அகம் 126/8
கணை கால் அம் பிணை காமர் புணர் நிலை – அகம் 134/12
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
நீடு கழை கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 217/4
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 231/5
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 235/12
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை
முரண் மிகு வடுகர் முன் உற மோரியர் – அகம் 281/7,8
கணை கால் அம் பிணை ஏறு புறம் நக்க – அகம் 287/10
சிலை ஏறட்ட கணை வீழ் வம்பலர் – அகம் 289/1
நீங்கா வம்பலர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 313/13
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால் – அகம் 335/12
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி – அகம் 350/6
தண் சேற்று அடைஇய கணை கால் நெய்தல் – அகம் 360/4
அணை அணைந்து இனையை ஆகல் கணை அரை – அகம் 363/5
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி – அகம் 371/3
கணை கழிந்து அன்ன நோன் கால் வண் பரி – அகம் 400/14
கணை பொருது கவி வண் கையால் – புறம் 7/3
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் – புறம் 13/3
ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி – புறம் 55/2
கணை பொருத துளை தோலன்னே – புறம் 97/16
கணை கோட்டு வாளை மீ நீர் பிறழ – புறம் 249/2
செருப்பு இடை சிறு பரல் அன்னன் கணை கால் – புறம் 257/1
விடு கணை நீத்தம் துடி புணை ஆக – புறம் 260/14
வில் உமிழ் கடும் கணை மூழ்க – புறம் 263/7
நெடு நகர் வந்து என விடு கணை மொசித்த – புறம் 285/8
கயம் தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும் – புறம் 325/12
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன – புறம் 368/3
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/9
வரு கணை வாளி அன்பு இன்று தலைஇ – புறம் 371/11
கணை துளி பொழிந்த கண்கூடு பாசறை – புறம் 372/4
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/4
உருவ உண் கணை ஒண் பெடை ஆம் என – கம்.பால:2 23/2
உண் என வடி கணை தொடுக்கிலன் உயிர்க்கே – கம்.பால:7 35/2
ஓடின அரக்கரை உருமின் வெம் கணை
கூடின குறை தலை மிறைத்து கூத்து நின்று – கம்.பால:8 43/1,2
பொன்னை முன்னிய பூம் கணை மாரியால் – கம்.பால:11 8/2
புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை
மயல் விளை மதனற்கும் வடிவு மேன்மையான் – கம்.பால:13 58/3,4
கணை கரும் கணினாளை ஓர் காளைதான் – கம்.பால:14 32/2
அம் தார் ஆகத்து ஐம் கணை நூறு_ஆயிரம் ஆக – கம்.பால:17 25/1
வேய்ந்த போல் எங்கணும் அனங்கன் வெம் கணை
பாய்ந்த பூம் பள்ளியில் படுத்த பல்லவம் – கம்.பால:19 38/2,3
கணை நிரந்தன நாண் ஒலி கறங்கின நிறை பேர் – கம்.அயோ:1 52/2
பொரு மா கணை விட்டிடலும் புவி மீது அலறி புரள – கம்.அயோ:4 74/4
கைக்கண் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் – கம்.அயோ:4 75/2
கை ஆர் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் – கம்.அயோ:4 80/4
கல்லும் சுமந்தேன் கணை புட்டிலும் கட்டு அமைந்த – கம்.அயோ:4 135/3
சுற்றம் அ புறம் நிற்க சுடு கணை
வில் துறந்து அரை வீக்கிய வாள் ஒழித்து – கம்.அயோ:8 9/1,2
அனங்கன் ஐம் கொடும் கணை அடரும் ஆடவர் – கம்.அயோ:12 51/3
கட்டினன் சுரிகையும் கழலும் பல் கணை
புட்டிலும் பொறுத்தனன் கவசம் பூட்டு அமைத்து – கம்.அயோ:14 28/1,2
திரிவன சுடர் கணை திசை கை யானைகள் – கம்.அயோ:14 31/3
தோள் அற வடி கணை தொடுப்ப காண்டியால் – கம்.அயோ:14 35/4
உரம் சுடு வடி கணை ஒன்றில் வென்று மு – கம்.அயோ:14 39/3
ஆறும் ஆறும் அயில் வெம் கணை அழுத்த அவனும் – கம்.ஆரண்:1 31/4
தைத்த அ கணை தெறிப்ப மெய் சிலிர்த்து உதறவே – கம்.ஆரண்:1 32/4
எரியின் வார் கணை இராமன் விட எங்கும் நிலையாது – கம்.ஆரண்:1 33/1
அமைந்த வில்லும் அரும் கணை தூணியும் – கம்.ஆரண்:3 20/3
பாடவ தொழில் மன்மதன் பாய் கணை
ஓட உட்கி உயிர் உளைந்தாள்-அரோ – கம்.ஆரண்:6 66/3,4
மாரி ஆக்கிய வடி கணை வரை புரை நிருதர் – கம்.ஆரண்:7 82/1
தீய வார் கணை முதலிய தெறு சின படைகள் – கம்.ஆரண்:7 84/2
சிலை சிந்தின கணை சிந்தின திசை சிந்தின திசையூடு – கம்.ஆரண்:7 101/3
சண்ட வெம் கடும் கணை தடிய தாம் சில – கம்.ஆரண்:7 120/1
தூய வெம் கடும் கணை துணித்த தங்கள் தோள் – கம்.ஆரண்:7 121/2
தெரி கணை மூழ்கலின் திறந்த மார்பினர் – கம்.ஆரண்:7 122/1
ஊன்றிய தேரினன் உருமின் வெம் கணை
வான் தொடர் மழை என வாய்மை யாவர்க்கும் – கம்.ஆரண்:7 127/1,2
தூவிய சரம் எலாம் துணிய வெம் கணை
ஏவினன் இராமனும் ஏவி ஏழ் இரு – கம்.ஆரண்:7 128/1,2
கார் இழிந்தால் என கணை வழங்கினான் – கம்.ஆரண்:7 130/4
தெருளும் வார் கணை கூற்று எதிர் ஆவி சென்று என்ன – கம்.ஆரண்:8 17/4
செய்த சே ஒளி முறுவலன் கடும் கணை தெரிந்தான் – கம்.ஆரண்:8 20/2
கா அடா இது வல்லையேல் நீ என கணை ஒன்று – கம்.ஆரண்:8 21/3
தொடங்கினர் நெடுந்தகையும் வெம் கணை துரந்தான் – கம்.ஆரண்:9 3/4
சென்று உலைவு உறும்படி தெரிந்து கணை சிந்த – கம்.ஆரண்:9 7/2
இறுத்தவனும் வெம் கணை தெரிந்தனன் எதிர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:9 10/4
ஆயிரம் வடி கணை அரக்கர்_பதி எய்தான் – கம்.ஆரண்:9 11/2
ஆயிரம் வடி கணை இராமனும் அறுத்தான் – கம்.ஆரண்:9 11/4
சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே – கம்.ஆரண்:9 12/3
இராமன் அங்கு ஓர் தனி கணை ஏவினான் – கம்.ஆரண்:9 23/4
மின் உயிர்த்து உருமின் சீறும் வெம் கணை விரவா-முன்னம் – கம்.ஆரண்:12 68/3
தாம வார் கணை புட்டிலும் முதலிய தாங்கி – கம்.ஆரண்:13 77/2
ஒன்று பல் கணை மழை உறு புட்டிலோடு இரண்டு – கம்.ஆரண்:13 86/3
பூ நின்று எய்யும் பொரு கணை வீரனும் – கம்.ஆரண்:14 25/2
மாறு_இல் வார் கணை இ உரை வாயில் – கம்.ஆரண்:14 53/3
கணை உலாம் சிலையினீரை காக்குநர் இன்மையேனும் – கம்.ஆரண்:15 52/1
தூய வார் கணை துரப்பது ஓர் ஆதரம் தோன்ற – கம்.கிட்:4 12/2
கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் – கம்.கிட்:7 66/4
கை அவண் நெகிழ்தலோடும் கடும் கணை கால வாலி – கம்.கிட்:7 158/1
மன்மதன் மலர் கணை வழங்கினான் என – கம்.கிட்:10 14/2
மாரற்கு எண்_இல் பல் ஆயிரம் மலர் கணை வகுத்த – கம்.கிட்:10 48/3
தெரி கணை மலரொடும் திறந்த நெஞ்சொடும் – கம்.கிட்:10 86/1
நீள் அடு கணை என துளியும் நீங்கின – கம்.கிட்:10 105/3
வினைவரால் அரிய கோதை பேதை மென் கணை கால் மெய்யே – கம்.கிட்:13 35/1
பழுது_இல் மன்மதன் எய் கணை பல் முறை – கம்.சுந்:2 170/1
கவ்வு தீ கணை மேருவை கால் வளைத்து – கம்.சுந்:2 175/1
கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய – கம்.சுந்:2 207/2
கேழ் கிளர் சுடு கணை கிழித்த புண் பொழி – கம்.சுந்:5 54/2
கால் உறு கணை தடிந்து இடுவ காண்டியால் – கம்.சுந்:5 61/4
நீர்த்து எழு கணை மழை வழங்க நீல வான் – கம்.சுந்:5 62/1
வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன – கம்.சுந்:7 8/4
கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார் – கம்.சுந்:7 28/3
எய்த கடும் கணை யாவையும் எய்தா – கம்.சுந்:9 48/1
வித்தகன் சிலை விடு கணை விசையினும் கடுகி – கம்.சுந்:11 50/3
அஞ்சன மேனியான்-தன் அடு கணை ஒன்றால் மாழ்கி – கம்.சுந்:12 79/3
மருந்து என நின்றான் தானே வடி கணை தொடுத்து கொல்வான் – கம்.யுத்1:4 136/2
புந்தி நொந்து இராமனும் உயிர்ப்ப பூம் கணை
சிந்தி வந்து இறுத்தனன் மதனன் தீ நிறத்து – கம்.யுத்1:5 2/2,3
சோனை மாரியின் சுடு கணை பல முறை துரந்தான் – கம்.யுத்1:5 47/4
பேன நீர் நெடு நெய் என பெய் கணை நெருப்பால் – கம்.யுத்1:6 16/3
நிருமியா விட்ட நெடும் கணை பாய்தலின் நெருப்போடு – கம்.யுத்1:6 18/3
நூறும் ஆயிர கோடியும் கடும் கணை நுழைய – கம்.யுத்1:6 21/2
பொய்த்த சான்றவன் குலம் என பொரு கணை எரிய – கம்.யுத்1:6 22/2
பந்தி பந்திகளாய் நெடும் கடும் கணை படர – கம்.யுத்1:6 23/3
வைய நாயகன் வடி கணை குடித்திட வற்றி – கம்.யுத்1:6 24/1
அதிரும் வெம் கணை ஒன்றை ஒன்று அடர்ந்து எரி உய்ப்ப – கம்.யுத்1:6 27/1
அண்ணல் வெம் கணை அறுத்திட தெறித்து எழுந்து அளக்கர் – கம்.யுத்1:6 28/1
தெய்வ நாயகன் தெரி கணை திசை முகத்து ஒருவன் – கம்.யுத்1:6 29/1
குறுமுனி என கடல் குடித்த கூர்ம் கணை – கம்.யுத்1:6 42/4
பூழையின் பொரு கணை உருவ புக்கன – கம்.யுத்1:6 49/3
கால வான் கடும் கணை சுற்றும் கவ்வலால் – கம்.யுத்1:6 52/1
செ வழி நாணும் சேடன் தெரி கணை ஆக செய்த – கம்.யுத்1:9 74/3
ஏ அணை வரி வில் காமன் கணை பட எரியாநின்ற – கம்.யுத்1:13 9/3
வென்ற என் தாதை மார்பில் வில்லின்-மேல் கணை ஒன்று ஏவி – கம்.யுத்1:14 17/2
பானல் பட்ட பல கணை மாரியின் – கம்.யுத்2:15 50/2
வந்து தாக்கி வடி கணை மா மழை – கம்.யுத்2:15 53/1
நூறும் ஆயிரமும் கணை நொய்தினின் – கம்.யுத்2:15 70/1
வென்றி வில்லின் விடு கணை மாரியால் – கம்.யுத்2:15 71/3
சுடு கணை படுதலோடும் துளங்கினான் துளங்கா-முன்னம் – கம்.யுத்2:15 132/1
காய் கணை ஐந்தும் ஐந்தும் கடுப்புற தொடுத்து கண்டித்து – கம்.யுத்2:15 134/3
சாம்பர் ஆயின தட வரை சுடு கணை தடிய – கம்.யுத்2:15 193/4
மறு இலாதது ஓர் வடி கணை தொடுத்து உற வாங்கி – கம்.யுத்2:15 240/2
இற்று அவிந்துக எரி கணை இடை அற எய்தான் – கம்.யுத்2:15 242/2
வீற்று வீற்று உக வெயில் உமிழ் கடும் கணை விட்டான் – கம்.யுத்2:15 243/2
மின்னும் பல் மணி மவுலி-மேல் ஒரு கணை விட்டான் – கம்.யுத்2:15 244/1
பொறிந்தவாய் வய கடும் சுடர் கணை படும் பொழுதின் – கம்.யுத்2:15 245/2
எய் கணை மாரியாலே இறந்து பாழ் முழுதும் பட்டால் – கம்.யுத்2:16 132/3
தும்பி அம் தொடையல் வீரன் சுடு கணை துரப்ப சுற்றும் – கம்.யுத்2:16 153/1
சிலை கடும் கணை நெடும் கணம் சிறையுடன் செல்வ – கம்.யுத்2:16 205/2
உரு பதங்கனை ஒப்பன சில கணை ஓடை – கம்.யுத்2:16 207/1
பொன் புகுந்து ஒளிர் வடிம்பின கடும் கணை போவ – கம்.யுத்2:16 208/2
பல்லவ கணை பட படு புரவிய பல் கால் – கம்.யுத்2:16 212/1
ஊழை ஒத்தன ஒரு கணை தைத்தன உதிர – கம்.யுத்2:16 213/3
எரிந்த வெம் கணை நெற்றியில் படு-தொறும் யானை – கம்.யுத்2:16 215/1
வேனிலான் அன்ன இலக்குவன் கடும் கணை விலக்க – கம்.யுத்2:16 216/1
நிற கொடும் கணை நெருப்பொடு நிகர்வன நிமிர – கம்.யுத்2:16 219/2
அறத்தின் இன் உயிர் அனையவன் கணை பட அரக்கர் – கம்.யுத்2:16 222/1
தாங்கு பல் கணை புட்டிலும் தகை பெற கட்டி – கம்.யுத்2:16 228/2
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள் – கம்.யுத்2:16 234/3
ஆறு_இரண்டு வெம் கடும் கணை அனுமன்-மேல் அழுத்தி – கம்.யுத்2:16 236/1
கண்ட கண்டங்களொடும் கணை துரந்தன கதிர் சூழ் – கம்.யுத்2:16 247/3
காய் கணை சிலையொடும் கவர்ந்த கையினான் – கம்.யுத்2:16 270/2
நெற்றியின் நெடும் கணை ஒளிர நின்றவன் – கம்.யுத்2:16 283/2
கோடையின் கதிர் என கொடிய கூர்ம் கணை
ஈடு உற துரந்தனன் அவையும் இற்று உக – கம்.யுத்2:16 303/2,3
மறித்து ஒரு வடி கணை தொடுக்க மற்று அவன் – கம்.யுத்2:16 304/2
நல் நெடும் கவசத்து நாம வெம் கணை
மின்னொடு நிகர்ப்பன பலவும் வீசினான் – கம்.யுத்2:16 306/3,4
வேதநாயகன் வெம் கணை வழக்கத்தின் மிகுதியை வெவ்வேறு இட்டு – கம்.யுத்2:16 317/1
மறைப்ப ஆயிரம் வருவன ஆயிரம் வடி கணை என்றாலும் – கம்.யுத்2:16 330/3
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 331/2
அண்ணல் எய்வானும் ஆக்கி ஐம் கணை அரிய தக்க – கம்.யுத்2:17 12/3
தாள் அற்று உருள கணை தள்ளிடுவான் – கம்.யுத்2:18 34/3
கோள் உடை கணை பட புரவி கூத்தன – கம்.யுத்2:18 113/1
ஊதையின் ஒரு கணை உருவ மாண்டனர் – கம்.யுத்2:18 115/3
தூண்டு_அரும் கணை பட துமிந்து துள்ளிய – கம்.யுத்2:18 116/1
தீ உமிழ் நெடும் கணை மனத்தின் செல்வன – கம்.யுத்2:18 117/2
அண்ணல்-தன் வடி கணை துணிப்ப அற்று அவன் – கம்.யுத்2:18 121/1
ஒன்று அல ஒருபதும் ஒன்பதும் ஒரு கணை
சென்று அரிதர மழை சிந்துவ மதமலை – கம்.யுத்2:18 128/3,4
ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட – கம்.யுத்2:18 129/1
மருமமும் அழிபட நுழைவன வடி கணை
உருமினும் வலியன உருள்வன திசைதிசை – கம்.யுத்2:18 130/2,3
துறுவன சுடு கணை துணிவன மதகரி – கம்.யுத்2:18 131/2
மிடலொடு விடு கணை மழையினும் மிகை உள – கம்.யுத்2:18 132/1
தோல் சில கணை பல சொரிவன மழை என – கம்.யுத்2:18 134/4
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும் – கம்.யுத்2:18 135/3
வில்லியை இனிது உற விடு கணை மழையினர் – கம்.யுத்2:18 137/3
எண்ணின் தலைநிமிர்கின்றன இகல் வெம் கணை இரணம் – கம்.யுத்2:18 140/2
கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் – கம்.யுத்2:18 142/1
கண்ணின் தலை அயில் வெம் கணை பட நின்றன காணா – கம்.யுத்2:18 143/1
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின் – கம்.யுத்2:18 144/1
அருகு ஓடுவ வர உந்தினர் அசனி படி கணை கால் – கம்.யுத்2:18 147/3
வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் – கம்.யுத்2:18 151/2
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் – கம்.யுத்2:18 164/3
வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால் – கம்.யுத்2:18 165/3
வென்று அல்லது மீளாத என் மிடல் வெம் கணை மழையால் – கம்.யுத்2:18 173/3
முரிபட பட்ட வீரன் முரண் கணை மூரி மாரி – கம்.யுத்2:18 185/4
வெம் கணை இரண்டும் ஒன்றும் வீரன்-மேல் ஏவி மேக – கம்.யுத்2:18 198/3
எரி கணை உருமின் வெய்ய இலக்குவன் துரந்த மார்பை – கம்.யுத்2:18 201/2
சொரி கணை மழையின் மும்மை சொரிந்தனன் தெழிக்கும் சொல்லான் – கம்.யுத்2:18 201/4
தோளில் கணை புட்டிலும் இந்திரன் தோற்ற நாளே – கம்.யுத்2:19 17/1
வில் படு கணை பட வீழும் வீரர்-தம் – கம்.யுத்2:19 40/2
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – கம்.யுத்2:19 63/3
அற்ற பைம் தலை அரிந்து சென்றன அயில் கடும் கணை வெயில்கள்-போல் – கம்.யுத்2:19 66/1
மொய் எடுத்த கணை மாரியால் இடை முடிந்தது ஒன்றும் முறை கண்டிலார் – கம்.யுத்2:19 68/1
கண்டன் மாறு ஒருவர் இன்மை கண்டு கணை மாறினான் விடுதல் இன்மையாய் – கம்.யுத்2:19 69/2
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன் – கம்.யுத்2:19 71/2
உங்கள் தன்மையின் அடங்குமோ உலகு ஒடுக்கும் வெம் கணை தொடுக்கினே – கம்.யுத்2:19 76/4
கொற்ற வெம் கணை உலக்க எய்தவை குளிப்ப நின்று உடல் குலுங்கினார் – கம்.யுத்2:19 87/2
தூளியின் தொகைய வள்ளல் சுடு கணை தொகையும் அம்மா – கம்.யுத்2:19 96/4
எரி கணை படலம் மூட இலர் உளர் என்னும் தன்மை – கம்.யுத்2:19 104/3
ஆயிர கோடி நாக கணை தொடுத்து அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 107/3
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கணை தொடுத்து இளவல் காத்தான் – கம்.யுத்2:19 109/2
கோரையின் தலைய கோடி கொடும் கணை அரக்கன் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 110/1
மொய் கணை கானம் ஆகி முடிந்தது முழங்கு வேலை – கம்.யுத்2:19 114/2
பெய் கணை பொதிகளாலே வளர்ந்தது பிறந்த கோபம் – கம்.யுத்2:19 114/3
கூச ஆயிர கோடி கொலை கணை
வீசி விண்ணை வெளி இலது ஆக்கினான் – கம்.யுத்2:19 122/3,4
பத்தி பத்தியின் எய்குவ பல் கணை
சித்திரத்தினில் சிந்தி இராவணன் – கம்.யுத்2:19 123/2,3
ஆயிரம் கணை பாய்தலும் ஆற்ற அரும் – கம்.யுத்2:19 124/1
தூய வெம் கணை நூறு உடன் தூண்டினான் – கம்.யுத்2:19 124/4
நெற்றி-மேல் ஒரு நூறு நெடும் கணை
உற்ற போதினும் யாதும் ஒன்று உற்றிலன் – கம்.யுத்2:19 125/1,2
முற்ற வெம் கணை நூறு முடுக்கினான் – கம்.யுத்2:19 125/4
நூறு வெம் கணை மார்பின் நுழைதலின் – கம்.யுத்2:19 126/1
தீய வெம் கணை ஐம்பது சிந்தினான் – கம்.யுத்2:19 128/4
கழிந்து போகலை நில் என கை கணை
பொழிந்து சென்றனன் தீ என பொங்கினான் – கம்.யுத்2:19 150/3,4
மாய வெம் கணை மாரி வழங்கினை – கம்.யுத்2:19 158/3
சிந்தினான் கணை தேவரை வென்றவன் – கம்.யுத்2:19 159/3
நூறும் ஆயிரமும் கணை நூக்கி வந்து – கம்.யுத்2:19 160/2
தெரி கணை மாரி பெய்ய தேர்களும் சிலை கைம்மாவும் – கம்.யுத்2:19 163/1
வெம் கணை திறந்த மெய்யர் விளிந்திலர் விரைந்து சென்றார் – கம்.யுத்2:19 165/1
முதுகு உற சென்று நின்ற கணை எலாம் முறையின் வாங்கி – கம்.யுத்2:19 188/3
வெப்பு ஆரும் பாசம் வீக்கி வெம் கணை துளைக்கும் மெய்யன் – கம்.யுத்2:19 201/1
வில் எறிந்தன கணை விசும்பின் மேகத்து – கம்.யுத்3:20 37/2
வில் படு கணை பட குரங்கின் வேலையே – கம்.யுத்3:20 44/4
ஐம்பத்தொரு வெம் கணை அங்கதன் மா – கம்.யுத்3:20 74/1
எரி கணை சிந்தி காலின் எய்தினான் தன்னோடு ஏற்றான் – கம்.யுத்3:21 32/3
எங்கும் வெம் கணை ஆக்கினன் இராவணன் சிறுவன் – கம்.யுத்3:22 67/4
முற்ற எண் இலா முரண் கணை தூர்த்தனன் முரண் போர் – கம்.யுத்3:22 75/3
வெம் கடும் கணை ஐ_இரண்டு உரும் என வீசி – கம்.யுத்3:22 76/3
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு – கம்.யுத்3:22 84/2
மிக்க வான் படை விடு கணை மா மழை விலக்கி – கம்.யுத்3:22 103/4
பன்னல் ஆம் தரம் அல்லன சுடர் கணை பாய்ந்த – கம்.யுத்3:22 167/4
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் கொடும் கணை குழாங்கள் – கம்.யுத்3:22 168/1
தனுவின் ஆயிரம் கோடி வெம் கடும் கணை தைக்க – கம்.யுத்3:22 169/3
அங்கதன் பதினாயிரம் அயில் கணை அழுந்த – கம்.யுத்3:22 171/1
துங்க மார்பையும் தோளையும் வடி கணை துளைக்க – கம்.யுத்3:22 171/4
நீலன் ஆயிரம் வடி கணை நிறம் புக்கு நெருங்க – கம்.யுத்3:22 172/1
கனகன் ஆயிரம் கணை பட விண்ணிடை கலந்தான் – கம்.யுத்3:22 174/1
உந்து வார் கணை கோடி தம் உடலம் உற்று ஒளிப்ப – கம்.யுத்3:22 175/3
மற்றை வீரர்கள் யாவரும் வடி கணை மழையால் – கம்.யுத்3:22 176/1
ஒற்றை வான் கணை ஆயிரம் குரங்கினை உருட்ட – கம்.யுத்3:22 176/4
உண்டு உயிர் என்பது உன்னி உடல் கணை ஒன்று ஒன்று ஆக – கம்.யுத்3:24 11/2
சுழன்றன நெடும் கணை கரந்த புண் கடுத்து – கம்.யுத்3:24 102/1
கயல் வரு காலன் வை வேல் காமவேள் கணை என்றாலும் – கம்.யுத்3:25 16/1
வில் தொத்திய வெம் கணை எண்கின் வியன் – கம்.யுத்3:27 34/1
படு மாரி நெடும் கணை பாய்தலினால் – கம்.யுத்3:27 35/1
மின் ஆர் கணை தாள் அற வீச விழுந்து – கம்.யுத்3:27 36/1
வன் தானையை வார் கணை மாரியினால் – கம்.யுத்3:27 43/1
தெரி கணை விசும்பிடை துணிப்ப செம் மயிர் – கம்.யுத்3:27 47/1
மாறு இல் போர் அரக்கரை ஒருவன் வாள் கணை
கூறு கூறு ஆக்கிய குவையும் சோரியின் – கம்.யுத்3:27 55/2,3
செரு வீரரும் அறியா-வகை திரிந்தார் கணை சொரிந்தார் – கம்.யுத்3:27 107/2
சொரிந்து ஏறின சுடு வெம் கணை தொடும் தாரகை முழுதும் – கம்.யுத்3:27 109/3
கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் – கம்.யுத்3:27 110/3
எரிகின்றன அயில் வெம் கணை இரு சேனையும் இரிய – கம்.யுத்3:27 112/1
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த – கம்.யுத்3:27 119/1
கை கார்முகம் வளைய சில கனல் வெம் கணை கவசம் – கம்.யுத்3:27 119/3
தெரிந்தான் சில சுடர் வெம் கணை தேவேந்திரன் சின மா – கம்.யுத்3:27 120/1
உதைத்தால்-என தனித்து ஓர் கணை அவன் மார்பிடை உய்த்தான் – கம்.யுத்3:27 123/4
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய – கம்.யுத்3:27 124/1
தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல் – கம்.யுத்3:27 125/3
மறித்து ஆயிரம் வடி வெம் கணை மருமத்தினை மதியா – கம்.யுத்3:27 126/1
செறித்தான் உடல் சில பொன் கணை சிலை நாண் அற தெறித்தான் – கம்.யுத்3:27 126/4
செல்லும் கொடும் கணை யாவையும் சிதையாமையும் தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 127/3
தொடை ஒன்றினை கணை மீமிசை துறுவாய் இனி என்றான் – கம்.யுத்3:27 138/3
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா – கம்.யுத்3:27 158/3
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் – கம்.யுத்3:27 161/3
தெறும் சிறை கலுழன் அன்ன ஒரு கணை தெரிந்து செம் பொன் – கம்.யுத்3:27 177/3
அ கணை அசனி என்ன அனல் என்ன ஆலம் உண்ட – கம்.யுத்3:27 178/1
கை கணை ஒன்றால் வள்ளல் அ கணை கண்டம் கண்டான் – கம்.யுத்3:27 178/4
கை கணை ஒன்றால் வள்ளல் அ கணை கண்டம் கண்டான் – கம்.யுத்3:27 178/4
வேர்த்தது வெருவலொடு அலம்வரலால் விடு கணை சிதறினன் அடு தொழிலோன் – கம்.யுத்3:28 20/2
சேடனும் வெருவுற உரும் உறழ் திண் தெறு கணை முறை முறை சிதறினனால் – கம்.யுத்3:28 21/4
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ – கம்.யுத்3:28 22/1
ஏயினர் ஒருவரை ஒருவர் குறித்து எரி கணை இரு மழை பொழிவன-போல் – கம்.யுத்3:28 22/4
அற்றன அனல் விழி நிருதன் வழங்கு அடு கணை இடை இடை அடல் அரியின் – கம்.யுத்3:28 23/1
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – கம்.யுத்3:28 23/2
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 26/2
மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – கம்.யுத்3:28 31/3
சென்றுழி செல்லும் அன்றே தெறு கணை வலியின் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:28 33/3
பாக வான் பிறை போல் வெவ் வாய் சுடு கணை படுதலோடும் – கம்.யுத்3:28 44/1
பொங்கு தோள் வளையும் கணை புட்டிலோடு – கம்.யுத்3:29 28/1
கொலையின்-மேல் குறித்த வேடன் கூர்ம் கணை உயிரை கொள்ள – கம்.யுத்3:29 45/3
பொரு வில்லவர் கணை மாரிகள் பொடியாம் வகை பொழிய – கம்.யுத்3:31 103/3
குழு அற்று உகும் ஒரு வெம் கணை தொடை பெற்றது ஓர் குறியால் – கம்.யுத்3:31 105/4
புங்கவன் கணை புட்டில் பொருந்திய – கம்.யுத்3:31 121/3
புங்க வன் கணை புற்று அரவம் பொர – கம்.யுத்3:31 121/4
எய்த கணை எய்துவதன் முன்பு இடை அறுந்து இவர்கள் ஏழ் உலகமும் – கம்.யுத்3:31 150/1
பெய்த கணை மா முகில் எனும் படி வளைத்தனர் முனிந்தனர்களால் – கம்.யுத்3:31 150/2
போந்து உருத்தது நெருப்பு அனைய போர் கணை – கம்.யுத்3:31 180/4
கொல்லோடு சுடர் கணை கூற்றின் நிண – கம்.யுத்3:31 197/1
காய் இரும் சிலை ஒன்றேனும் கணை புட்டில் ஒன்றதேனும் – கம்.யுத்3:31 217/1
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே – கம்.யுத்3:31 220/1
வில்லும் வெம் கணை புட்டிலும் கொற்றமும் விளங்க – கம்.யுத்4:32 2/4
தூது போல்வன சுடு கணை முறை முறை துரந்தான் – கம்.யுத்4:32 16/4
நூக்கினான் கணை நுறுக்கினான் அரக்கனும் நூழில் – கம்.யுத்4:32 21/2
பாய் கடும் கணை பத்து அவன் உடல் புக பாய்ச்சி – கம்.யுத்4:32 34/2
கமல வாள் முக நாடியர் கண் கணை
அமலன் மேனியில் தைத்த அனந்தமால் – கம்.யுத்4:37 32/3,4
தடித்து வைத்து அன்ன வெம் கணை தாக்கு அற – கம்.யுத்4:37 45/1
உதைக்கின்றன சுடர் வெம் கணை உரும்_ஏறு என எய்தான் – கம்.யுத்4:37 46/4
கண்ட தெறு கணை காற்றினை கருணை கடல் கனக – கம்.யுத்4:37 48/3
தொடை ஊறிய கணை மாரிகள் தொகை தீர்த்து அவை துரந்தான் – கம்.யுத்4:37 49/3
வந்து ஈந்தன வடி வெம் கணை அனையான் வகுத்து அமைத்த – கம்.யுத்4:37 52/3
நூறு_ஆயிரம் வடி வெம் கணை நொடி ஒன்றினின் விடுவான் – கம்.யுத்4:37 53/1
பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல் – கம்.யுத்4:37 56/2
குழுக்களை கூர்ம் கணை குப்பை ஆக்கி நேர் – கம்.யுத்4:37 76/2
உண்டை வெம் கடும் கணை ஒருங்கு மூடலால் – கம்.யுத்4:37 78/3
சேணுடை நிகர் கணை சிதறினன் உணர்வொடு – கம்.யுத்4:37 84/3
அயில் விரி சுடு கணை கடவினன் அறிவின் – கம்.யுத்4:37 85/3
தெரிந்த வெம் கணை கங்க வெம் சிறை அன்ன திறத்தான் – கம்.யுத்4:37 95/3
துரத்தியால் என ஞான மா கடும் கணை துரந்தான் – கம்.யுத்4:37 123/3
துறத்தல் ஆற்று உறு ஞான மா கடும் கணை தொடர – கம்.யுத்4:37 124/1
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் – கம்.யுத்4:37 146/1
வெம் கணை பட பட விசையின் வீழ்ந்தன – கம்.யுத்4:37 146/2
ஆண்ட வில்லி ஓர் ஐம் முக வெம் கணை
தூண்டினான் துகளானது தோமரம் – கம்.யுத்4:37 160/3,4
போய் அகன்று புரள பொரு கணை
ஆயிரம் தொடுத்தான் அறிவின் தனி – கம்.யுத்4:37 161/2,3
வஞ்சன் மேனியை வார் கணை அட்டிய – கம்.யுத்4:37 167/3
தோய்வுறும் கணை செம்புனல் தோய்ந்தில – கம்.யுத்4:37 168/3
மயிரின் கால்-தொறும் வார் கணை மாரி புக்கு – கம்.யுத்4:37 169/1
கூற்றின் வெம் கணை கோடியின் கோடிகள் – கம்.யுத்4:37 183/1
செல் உண்டால் அன்னது ஓர் கணை சிந்தினான் – கம்.யுத்4:37 184/4
வேறு வேறு திசை உற வெம் கணை
நூறி நூறி இராமன் நுறுக்கினான் – கம்.யுத்4:37 187/3,4
எண்ணின் நுண் மணலின் பல வெம் கணை
புண்ணினுள் நுழைந்து ஓடிய புந்தியோர் – கம்.யுத்4:37 190/2,3
மாலும் கொண்ட வடி கணை மா முகம் – கம்.யுத்4:37 194/2
கார்_குன்றம் அனையான் தன் கடும் கணை புட்டிலின் நடுவண் கரந்தது அம்மா – கம்.யுத்4:37 198/4

மேல்


கணை-கொடு (1)

தசை உறு கணை-கொடு தரை உற விடலும் – கம்.யுத்4:37 86/4

மேல்


கணை-கொல் (1)

குன்றிடை தொடுத்து விட்ட பூம் கணை-கொல் அது என்றான் – கம்.ஆரண்:12 69/4

மேல்


கணைக்காற்கு (1)

பூம் கணைக்காற்கு ஒரு பரிசுதான் பொரு – கம்.சுந்:4 43/3

மேல்


கணைக்கு (5)

ஏழு பெற்றதோ இ கணைக்கு இலக்கம் என்று எண்ணி – கம்.கிட்:4 17/4
ஒரு கணைக்கு ஆற்றுமோ உலகம் ஏழுமே – கம்.கிட்:6 13/4
ஆம் கணைக்கு ஆவமோ ஆவது அன்னையே – கம்.சுந்:4 43/4
இலக்கு வன் கணைக்கு ஆக்குவென் இது புகுந்து இடையே – கம்.யுத்3:22 62/2
தெய்வ போர் கணைக்கு அத்துணைக்கு அத்துணை செலுத்தி – கம்.யுத்3:22 70/2

மேல்


கணைக்கும் (1)

பழிக்கும் காமன் பூம் கணைக்கும் பற்றா நின்றான் பொன் தோளை – கம்.யுத்1:1 4/2

மேல்


கணைகள் (11)

வச்சிரத்தினும் வலியன வயிர வான் கணைகள்
அ சிரத்தினும் மார்பினும் அழுத்தலும் அனுமன் – கம்.சுந்:11 39/3,4
வெம் கண் நாகம் என வேகமாய் உருமு வெள்க வெம் கணைகள் சிந்தினான் – கம்.யுத்2:19 62/4
கடித்தன கணைகளோடு கணைகள் தம் அயில் வாய் கவ்வி – கம்.யுத்2:19 102/4
சொரிந்தன பகழி எல்லாம் சுடர் கடும் கணைகள் தூவி – கம்.யுத்3:21 20/1
கடுப்பினும் அளவு_இலாத கதியினும் கணைகள் காற்றின் – கம்.யுத்3:27 7/3
காம குல மட மங்கையர் கடைக்கண் என கணைகள் – கம்.யுத்3:27 115/4
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி – கம்.யுத்3:31 97/1
முறிந்தன வெம் கணைகள் பட முற்றின சுற்றின தேரும் மூரி மாவும் – கம்.யுத்3:31 99/2
ஊன் நகு வடி கணைகள் ஊழி அனல் ஒத்தன உலர்ந்த உலவை – கம்.யுத்3:31 140/1
காக்கல் ஆகலா கடுப்பினில் தொடுப்பன கணைகள்
நூக்கினான் கணை நுறுக்கினான் அரக்கனும் நூழில் – கம்.யுத்4:32 21/1,2
செல் ஒன்று கணைகள் ஐயன் சிந்தினான் செப்பி வந்த – கம்.யுத்4:37 15/3

மேல்


கணைகள்-தோறும் (1)

ஓளி ஒண் கணைகள்-தோறும் உந்திய வேழம் ஒற்றை – கம்.யுத்2:19 96/1

மேல்


கணைகளால் (11)

நிசரத கணைகளால் நீறு-செய்ய யாம் – கம்.பால:5 19/2
தாள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் தடிந்து – கம்.ஆரண்:7 133/3
தோள் இரண்டையும் இரண்டு வெம் கணைகளால் துணித்தான் – கம்.ஆரண்:7 133/4
கால வெம் கனல் போலும் கணைகளால்
வேலை வெந்து நடுங்கி வெயில் புரை – கம்.யுத்1:9 43/1,2
ஆறு நாலு வெம் சிலையையும் கணைகளால் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 201/4
செறுத்து விட்டன படை எல்லாம் கணைகளால் சிந்தி – கம்.யுத்2:15 229/2
ஏற்றுறா முனம் இடை அற கணைகளால் எய்தான் – கம்.யுத்2:15 241/2
விளக்கு வான் கணைகளால் விளிந்து மேருவை – கம்.யுத்2:18 118/1
கரந்தனன் கணைகளால் முனிவு காந்துவான் – கம்.யுத்2:18 120/4
ஆயிர கோடி நாக கணைகளால் அறுத்தான் அண்ணல் – கம்.யுத்2:19 107/4
பொழிந்தனன் இளைய வீரன் கணைகளால் துணித்து போக்க – கம்.யுத்3:28 39/2

மேல்


கணைகளின் (1)

சூழ்வன கணைகளின் துணிய நூறினான் – கம்.ஆரண்:7 104/2

மேல்


கணைகளும் (1)

மாடு எரிந்து எழுந்து இருவர் தம் கணைகளும் வழங்க – கம்.யுத்3:22 72/1

மேல்


கணைகளை (1)

கல்லை நோக்கி கணைகளை நோக்கி தன் – கம்.யுத்1:9 59/3

மேல்


கணைகளோடு (1)

கடித்தன கணைகளோடு கணைகள் தம் அயில் வாய் கவ்வி – கம்.யுத்2:19 102/4

மேல்


கணைதான் (2)

ஏயின நிருதனது எரி கணைதான் இடன் இல படுவன இடை இடை வந்து – கம்.யுத்3:28 24/3
சூரோடு தொடர்ந்த சுடர் கணைதான்
தாரோடு அகலங்கள் தடிந்திடலும் – கம்.யுத்3:31 196/1,2

மேல்


கணையத்தொடும் (1)

திருத்து கூடத்தை திண் கணையத்தொடும்
எருத்தின் ஏந்திய மால் களிறு என்னவே – கம்.பால:14 37/3,4

மேல்


கணையது (1)

வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின் – கம்.யுத்4:37 97/3

மேல்


கணையம் (3)

கோல் கணையம் நேமி குலிசம் சுரிகை குந்தம் – கம்.சுந்:2 67/3
காமரு கணையம் குந்தம் கப்பணம் கால நேமி – கம்.சுந்:10 11/4
வாம வில் வல்லையம் கணையம் மற்று உள – கம்.யுத்2:16 100/3

மேல்


கணையமும் (1)

தழுவும் வேலொடு கணையமும் பகழியும் தாக்க – கம்.யுத்3:22 105/3

மேல்


கணையமொடு (1)

பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி – புறம் 369/13

மேல்


கணையர் (1)

கணையர் கிணையர் கை புனை கவணர் – நற் 108/4

மேல்


கணையன் (3)

கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த – அகம் 44/13
கணையன் நாணிய ஆங்கு மறையினள் – அகம் 386/8
சிங்கன் வெம் கணையன் வில்லன் தார் அணி தேரின் மேலான் – கம்.யுத்3:21 36/2

மேல்


கணையால் (20)

அறுத்தாய் கணையால் எனவே அடியேன்-தன்னை ஐயா – கம்.அயோ:4 82/1
ஏறு சேவகன் இரண்டினொடு இரண்டு கணையால்
வேறு வேறு துணி-செய்து அது விழுத்து விசையால் – கம்.ஆரண்:1 31/1,2
புவனம் அனைத்தையும் ஒரு தன் பூம் கணையால் உயிர் வாங்கும் – கம்.ஆரண்:6 124/3
முடிப்பென் இன்று ஒரு மொய் கணையால் எனா – கம்.ஆரண்:9 14/1
வில் துரந்தன வெம் கணையால் உடல் – கம்.யுத்2:15 47/3
தெரிந்து மற்ற அது-தன்னை ஓர் தெய்வ வெம் கணையால்
அரிந்து வீழ்த்தலும் ஆயிரம் உரு சரம் அற்ற – கம்.யுத்2:16 235/3,4
நோக்குவார் நோக்காமை நுன் கணையால் என் கழுத்தை – கம்.யுத்2:16 353/2
தேய்ப்புண்டவனும் சில சில் கணையால்
ஆய்ப்புண்டவனும் அவர் சொல் வலதால் – கம்.யுத்2:18 10/2,3
வில் இற்றது இலக்குவன் வெம் கணையால்
புல்லி தரை இட்டனன் நேர் பொருவான் – கம்.யுத்3:20 71/3,4
தோள் வித்தகன் அங்கு ஓர் சுடர் கணையால்
வாழ்வு இத்தனை என்று அவன் மார்பு அகலம் – கம்.யுத்3:20 85/2,3
மல்லல் தட மார்பன் வடி கணையால்
எல்லுற்று உயர் வேள்வி_இரும்_பகைஞன் – கம்.யுத்3:20 86/1,2
ஏவு உன் தலை வந்த இரும் கணையால்
மேவும் குளிர் மெல் அணை மேவினையோ – கம்.யுத்3:23 20/3,4
திவசத்து எழு கதிரோன் என தெரிகின்றது ஓர் கணையால்
துவசத்தையும் துணித்தே அவன் மணி தோளையும் துளைத்தான் – கம்.யுத்3:27 124/3,4
சொல்லினும் வலியது ஓர் சுடு கணையால் நடு இரு துணிபட உரறினனால் – கம்.யுத்3:28 25/4
போர் உறு புரவிகள் படுகிலவால் புனை பிணி துணிகில பொரு கணையால்
சீரிது பெரிது இதன் நிலைமை என தெரிபவன் ஒரு சுடு தெறு கணையால் – கம்.யுத்3:28 27/2,3
சீரிது பெரிது இதன் நிலைமை என தெரிபவன் ஒரு சுடு தெறு கணையால்
சாரதி மலை புரை தலையை நெடும் தரையிடை இடுதலும் முறை திரிய – கம்.யுத்3:28 27/3,4
தொடுத்தவர் துணிந்தவர் தொடர்ந்தனர் கிடந்தனர் துரந்த கணையால் – கம்.யுத்3:31 137/4
புண்டரீகத்தின் மொட்டு அன்ன புகர் முக கணையால்
உண்டை நூறுடை நூறுபட்டுளது என உதிர்த்தான் – கம்.யுத்4:37 108/3,4
சிலை மேவும் கடும் கணையால் படு களத்தே மன தீமை சிதைந்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:37 203/2
நார நாள்_மலர் கணையால் நாள் எல்லாம் தோள் எல்லாம் நைய எய்யும் – கம்.யுத்4:38 28/3

மேல்


கணையின் (5)

வில் உமிழ் கணையின் சென்று சேண் படவே – குறு 231/6
உடு உறு கணையின் போகி சாரல் – அகம் 292/12
பொன் தாழ் கணையின் நெடும் புட்டில் புறத்து வீக்கி – கம்.யுத்2:19 15/3
சுடர் வற்றின சுறு மிக்கது துணிபட்டு உதிர் கணையின்
திடர் பட்டது பரவை குழி திரிவுற்றது புவனம் – கம்.யுத்3:27 111/3,4
பாணிகள் கடுகின முடுகிடலும் பகலவன் மருமகன் அடு கணையின்
தூணியை உரும் உறழ் பகழிகளால் துணிபட முறை முறை சிதறினனால் – கம்.யுத்3:28 26/3,4

மேல்


கணையினர் (1)

ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர்
தேர் வழங்கு தெருவில் நீர் திரண்டு ஒழுக – மது 647,648

மேல்


கணையினால் (2)

வலத்த காலையும் வடித்த வெம் கணையினால் தடிந்தனன் தனு வல்லான் – கம்.யுத்2:16 341/4
காந்தர்ப்பம் எனும் கடும் கொடும் கணையினால் கடந்தான் – கம்.யுத்4:37 104/3

மேல்


கணையினும் (1)

கணையினும் நோய் செய்தல் கடப்பு அன்றோ கனம் குழாய் – கலி 57/15

மேல்


கணையும் (6)

அயில் முக கணையும் வில்லும் வாரி கொண்டு அலைக்கும் நீரால் – கம்.பால:1 14/3
கை அவண் நெகிழ்தலும் கணையும் சென்று அவன் – கம்.பால:24 39/3
கையும் சிலையும் கணையும் கொடு கார் மிருகம் வரும் ஓர் – கம்.அயோ:4 73/3
முப்புரம் எரித்த தனி மொய் கணையும் நல்கா – கம்.ஆரண்:3 56/4
வில்லும் வெம் கணையும் வீரர் வெம் சமத்து அஞ்சினார்-மேல் – கம்.கிட்:10 62/1
வேலும் கணையும் வளையும் விசிற – கம்.யுத்3:27 26/4

மேல்


கணையூடு (1)

சிலையின் கணையூடு திறந்தன திண் – கம்.யுத்3:27 33/1

மேல்


கணையை (3)

மின் உமிழ் கணையை வெய்யோர்-மேல் செல விடுதி என்றான் – கம்.யுத்1:7 15/4
செய்தனன் துரந்தான் தெய்வ செயல் அன்ன கணையை வெம் கோல் – கம்.யுத்2:18 192/3
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய – கம்.யுத்3:31 148/1

மேல்


கணையொடும் (2)

ஒற்றை வெம் கணையொடும் உருண்டவால் – கம்.யுத்2:19 136/4
வீரன் வெம் கணையொடும் கவிகள் வீசிய – கம்.யுத்3:27 68/1

மேல்


கணையோடு (1)

கையும் கடனும் நெகிழ கணையோடு உருள்வோன் காணா – கம்.அயோ:4 76/1

மேல்


கணையோடும் (1)

கோல வன் சிலையில் கோத்த கொடும் கணையோடும் கூட்டி – கம்.யுத்3:21 27/2

மேல்


கணையோர் (1)

கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு – அகம் 321/12

மேல்


கணோட்டமும் (1)

அறிவும் ஈரமும் பெரும் கணோட்டமும்
சோறு படுக்கும் தீயோடு – புறம் 20/6,7

மேல்


கணோடு (2)

அனந்தரின் நெடும் கணோடு ஒத்த ஆம்-அரோ – கம்.ஆரண்:10 124/4
சுற்றும் சென்னியில் சூட்டும் சுழல் கணோடு
ஒற்றும் மோந்து உள் உருகும் உழைக்குமால் – கம்.யுத்3:29 29/2,3

மேல்


கணோயே (1)

காண்குவம் வம்மோ பூ கணோயே – ஐங் 469/5

மேல்


கணோளே (1)

நீங்கினளோ என் பூ கணோளே – ஐங் 375/6

மேல்


கத்தரிகை (1)

வள்ளை கத்தரிகை வாம மயிர் வினை கருவி என்ன – கம்.கிட்:13 53/1

மேல்


கத்திகை (1)

திணியும் இதழ் பித்திகை கத்திகை சேர்த்துவாரும் – கம்.பால:16 45/4

மேல்


கத (25)

காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும் – குறி 240
கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் – நற் 212/5
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/10
நீ நீங்கு கன்று சேர்ந்தார்-கண் கத ஈற்று ஆ சென்று ஆங்கு – கலி 116/8
காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன் – கலி 144/20
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு – அகம் 36/7
கல்லா நீள்மொழி கத நாய் வடுகர் – அகம் 107/11
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர் – அகம் 381/7
கான் உறை வாழ்க்கை கத நாய் வேட்டுவன் – புறம் 33/1
இன மலி கத சே களனொடு வேண்டினும் – புறம் 171/8
மான் கணம் தொலைச்சிய கடு விசை கத நாய் – புறம் 205/8
பாறு இறைகொண்ட பறந்தலை மா கத
கள்ளி போகிய களரி மருங்கின் – புறம் 360/15,16
கத கொண்ட யானை களியால் களிக்கின்ற ஓதை – கம்.பால:16 46/4
சலம் தலைக்கொண்ட சீயத்தால் தனி மத கத மா – கம்.அயோ:10 6/1
கர கத கரி கால் நிமிர்ந்து உண்டன – கம்.அயோ:14 16/2
நாம வாள் எயிற்று ஓர் கத நாகம் வாழ் – கம்.ஆரண்:6 74/3
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – கம்.ஆரண்:6 89/2
உங்கள் வெம் கத வலிக்கு ஒருவன் என்று உரை-செய்தான் – கம்.கிட்:5 4/4
வெம் கத தலைவரும் விரி கடல் படையொடும் – கம்.கிட்:13 74/2
கானே காவல் வேழ கணங்கள் கத வாள் அரி கொன்ற – கம்.சுந்:8 41/1
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – கம்.யுத்1:3 79/2
கை அற்றன மதம் முற்றிய கணிதத்து இயல் கத மா – கம்.யுத்2:18 139/4
கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச வெம் கத குமுதன் கொன்றான் – கம்.யுத்2:19 55/4
வெம் கத நீலன் மற்றை வீரரும் வேறுவேறு – கம்.யுத்2:19 278/2
கார் ஓடும் நிற கத நாகம் அனான் – கம்.யுத்3:20 75/2

மேல்


கதத்தினால் (1)

காக்கவோ கருத்து என்று கதத்தினால்
பூக்க மூரல் புரவலர் புங்கவன் – கம்.கிட்:11 34/1,2

மேல்


கதத்து (2)

இடித்து நின்று அதிர் கதத்து எயிற்று வன் பொருப்பை – கம்.சுந்:8 37/3
கலக்கு அற வகுத்தது கதத்து அரவம் எட்டின் – கம்.யுத்4:36 8/3

மேல்


கதத்தொடும் (1)

கமையிலன் ஆற்றல் என்னா கதத்தொடும் குலைக்கும் கையான் – கம்.யுத்2:18 177/4

மேல்


கதம் (23)

கதம் பெரிது உடையள் யாய் அழுங்கலோ இலளே – நற் 150/11
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி – ஐங் 218/3
கொல் ஏறு போலும் கதம்
நெட்டு இரும் கூந்தலாய் கண்டை இஃது ஓர் சொல் – கலி 105/56,57
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறி இடை – அகம் 177/8
கதம் கொள் சீற்றத்தை ஆற்றுவான் இனியன கழறி – கம்.பால:15 4/1
காய் கனல்_தலை நெய் சொரிந்து என கதம் கனற்ற – கம்.அயோ:2 70/2
ஈன்றாளை வென்றோ இனி இ கதம் தீர்வது என்றான் – கம்.அயோ:4 134/4
காளை மைந்தர் அது கண்டு கதம் வந்து கதுவ – கம்.ஆரண்:1 20/1
எல் இழந்திலன் இழந்திலன் வெம் கதம் இடிக்கும் – கம்.ஆரண்:7 132/2
மூண்டுற்று எழு வெம் கதம் முற்றிலனாய் – கம்.ஆரண்:13 7/3
வெம் கதம் இல்லவள் பின்னரும் மேலோய் – கம்.ஆரண்:14 55/1
கதம் எனும் பொருண்மை இலர் கருணையின் கடல் அனையர் – கம்.கிட்:2 8/1
வெம் கதம் வீசிய மனத்தன் விம்மலன் – கம்.கிட்:16 28/1
கால்வாள் காணின் காலனும் உட்கும் கதம் மிக்காள் – கம்.சுந்:2 76/4
களியா உள்ளத்து அண்ணல் மனத்தில் கதம் மூள – கம்.சுந்:2 81/1
இழந்தன பெரும் கதம் இரும் கவுள் யானை – கம்.சுந்:8 26/4
கதம் மிகுந்து இரைத்து பொங்கும் கனை கடல் உலகம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:10 3/1
கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் – கம்.யுத்2:18 142/1
எண்ணின் தலை நிமிர் வெம் கதம் முதிர்கின்றன இனமா – கம்.யுத்2:18 143/2
வர கதம் சிறப்பன மாற்றம் கூறுவான் – கம்.யுத்3:27 69/4
கதம் புலர்ந்த சிந்தை வந்த காவல் யானை மாலொடு – கம்.யுத்3:31 77/1
மால் இழந்து மழை அனைய மதம் இழந்து கதம் இழந்து மலை-போல் வந்த – கம்.யுத்3:31 101/3
அம் கதம் களத்து அற்று அழிவுற்றவால் – கம்.யுத்3:31 121/2

மேல்


கதம்ப (1)

கதம்ப நாள் விரை கள் அவிழ் தாதொடும் – கம்.பால:18 24/1

மேல்


கதம்பட்ட (1)

கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் – அகம் 108/6

மேல்


கதமலை (1)

கரு மலை நிகர்வன கதமலை கனல்வன – கம்.யுத்2:18 130/4

மேல்


கதலி (3)

காண்வரு நெடு வரை கதலி கானம் போல் – கம்.பால:3 37/1
தேர் அனைய அல்குல் செறி திண் கதலி செப்பும் – கம்.கிட்:14 45/1
கை குன்ற பெரும் கரைய நிருதர் புய கல் செறிந்த கதலி கானம் – கம்.யுத்4:33 22/1

மேல்


கதலிக்கு (1)

ஆகாயம் உற்ற கதலிக்கு உவமை ஆனான் – கம்.சுந்:1 72/4

மேல்


கதலியின் (1)

கார் உண் சுவை கதலியின் கனியினை கழிய – கம்.கிட்:7 64/1

மேல்


கதலியும் (1)

கால் நெடும் தேர் உயர் கதலியும் கரத்து – கம்.யுத்2:15 104/1

மேல்


கதவ (5)

கண்ணே கதவ அல்ல நண்ணார் – நற் 39/7
போர் அமை கதவ புரை-தொறும் தூவ – நற் 132/4
கண்ணினும் கதவ நின் முலையே – ஐங் 361/4
முலையினும் கதவ நின் தட மென் தோளே – ஐங் 361/5
நன் நகர் வாயில் கதவ வெளில் சார்ந்து – கலி 97/16

மேல்


கதவம் (17)

ஓங்கு எயில் கதவம் உருமு சுவல் சொறியும் – சிறு 80
திண் சுவர் நல் இல் கதவம் கரைய – மது 667
போர் வாய் கதவம் தாழொடு துறப்ப – நெடு 63
துணை மாண் கதவம் பொருத்தி இணை மாண்டு – நெடு 81
தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட – பதி 31/19
கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன – பதி 45/10
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி – பரி 23/32
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
போர் ஆர் கதவம் மிதித்தது அமையுமோ – கலி 90/12
கடி மதில் கதவம் பாய்தலின் தொடி பிளந்து – அகம் 24/11
வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து – அகம் 102/13
எழுதி அன்ன திண் நிலை கதவம்
கழுது வழங்கு அரைநாள் காவலர் மடிந்து என – அகம் 311/3,4
கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று – அகம் 356/15
ஏழ் எயில் கதவம் எறிந்து கைக்கொண்டு நின் – புறம் 33/8
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர் – புறம் 97/8
மதில் கதவம் எழு செல்லவும் – புறம் 98/4
கதவம் செய்ய கரத்தின் நீக்கினான் – கம்.கிட்:9 1/4

மேல்


கதவர் (1)

கல்லா கதவர் தன் ஐயர் ஆகவும் – நற் 127/5

மேல்


கதவவால் (1)

கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை – கலி 57/19

மேல்


கதவின் (8)

செற்றை வாயில் செறி கழி கதவின்
கற்றை வேய்ந்த கழி தலை சாம்பின் – பெரும் 149,150
நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின்
மழை ஆடும் மலையின் நிவந்த மாடமொடு – மது 354,355
புலி பொறி போர் கதவின்
திரு துஞ்சும் திண் காப்பின் – பட் 40,41
முழு வலி முள் எயிறு அழுத்திய கதவின்
கானல் அம் தொண்டி பொருநன் வென் வேல் – நற் 18/3,4
வன்கண் கதவின் வெண்மணி வாயில் – அகம் 211/14
திறவாது அடைத்த திண் நிலை கதவின்
நீள் மதில் ஒரு சிறை ஒடுங்குதல் – புறம் 44/14,15
பாடுநர்க்கு அடைத்த கதவின் ஆடு மழை – புறம் 151/10
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின்
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/4,5

மேல்


கதவினை (2)

கதவினை முட்டி மள்ளர் கை எடுத்து ஆர்ப்ப ஓடி – கம்.பால:1 16/1
நூக்கினான் அ கதவினை நொய்தினின் – கம்.கிட்:11 34/4

மேல்


கதவு (11)

கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் – பட் 229
உரவு களிறு போல் வந்து இரவு கதவு முயறல் – குறு 244/2
குழூஉ நிலை புதவின் கதவு மெய் காணின் – பதி 53/16
பொருந்து நோன் கதவு ஒற்றி புலம்பி யாம் உலமர – கலி 83/2
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட – கலி 135/3
பெரும் கதவு பொருத யானை மருப்பின் – அகம் 26/6
எயிறு படை ஆக எயில் கதவு இடாஅ – புறம் 3/9
களிறே கதவு எறியா சிவந்து உராஅய் – புறம் 4/10
அறம் கொள் நாள்_மலர் கோயில்கள் இதழ் கதவு அடைப்ப – கம்.பால:9 3/2
பொருகின்ற நகர வாயில் பொன் கதவு அடைத்து கல் குன்று – கம்.கிட்:11 81/2
ஆவியும் தாமுமே புக்கு அரும் கதவு அடைக்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 116/4

மேல்


கதவும் (2)

காவல் மா மதிலும் கதவும் கடி – கம்.கிட்:11 35/1
நொய்தின் நோன் கதவும் முது வாயிலும் – கம்.கிட்:11 36/1

மேல்


கதவே (1)

திறப்பல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் கதவே – குறு 321/8

மேல்


கதழ் (35)

கால் இயக்கு அன்ன கதழ் பரி கடைஇ – மது 440
மலை தலைவந்த மரையான் கதழ் விடை – மலை 331
கடு மான் பரிய கதழ் பரி கடைஇ – நற் 149/7
கால் பொருது இடிப்பினும் கதழ் உறை கடுகினும் – நற் 201/8
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க – நற் 203/9
நீர் மலி கதழ் பெயல் தலைஇய – நற் 205/10
காண்-தொறும் பொலியும் கதழ் வாய் வேழம் – நற் 217/2
கல் பொருது இரங்கும் கதழ் வீழ் அருவி – குறு 134/5
கதழ் பரி நெடும் தேர் அதர் பட கடைஇ – ஐங் 474/3
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ – பதி 25/12
கடு மா மறவர் கதழ் தொடை மறப்ப – பதி 28/4
கால் மயங்கு கதழ் உறை ஆலியொடு சிதறி – பதி 50/2
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி – பதி 80/13
கார் மலி கதழ் பெயல் தலைஇ ஏற்ற – பரி 14/1
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – பரி 22/6
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி 25/4
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற – கலி 102/1
பல ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்-மார் – கலி 103/5
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/40
கருவி வானம் கதழ் உறை சிதறி – அகம் 4/6
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
கடிது இடி உருமொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 162/5
கதழ் பரி திண் தேர் கடைஇ வந்து – அகம் 180/4
கழங்கு உறழ் ஆலியொடு கதழ் உறை சிதறி – அகம் 334/8
கதழ் பரிய கலி_மாவும் – புறம் 55/8
கதழ் இசை வன்கணினர் – புறம் 377/27
கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு – கம்.அயோ:9 42/1
காதலி அவளொடு கதழ் எரி முழுகி – கம்.ஆரண்:2 42/2
காடு கொண்ட கார் உலவைகள் கதழ் கரி கதுவ – கம்.ஆரண்:7 80/1
காந்துறு கதழ் எயிற்று அரவின் கட்டு ஒரு – கம்.சுந்:12 10/1
கடல் கிடந்தது நின்றதன்-மேல் கதழ்
வட கடும் கனல் போல் மயிர் பங்கியான் – கம்.யுத்2:16 62/3,4
கால் சில துணிவன கரம் அறுவன கதழ்
வால் சில துணிவன வயிறுகள் வெளி பட – கம்.யுத்2:18 134/1,2
கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் – கம்.யுத்2:18 142/1
கடவும் கதழ் தேர் கடவ ஆளினொடும் – கம்.யுத்3:20 88/3
உரத்தொடு கடுத்த கதழ் ஓதை அதன் ஓதை – கம்.யுத்4:36 11/4

மேல்


கதழ்ந்து (2)

களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின் – மலை 36
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி – மலை 473

மேல்


கதழ்பு (2)

மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த – ஐங் 78/2
வகை_வகை ஊழ்_ஊழ் கதழ்பு மூழ்த்து ஏறி – பரி 10/18

மேல்


கதழ்வன் (1)

காத்து ஓர் மரம் வீசுறு கை கதழ்வன்
போத்து ஓர் புலி போல் பனசன் புரள – கம்.யுத்3:20 93/1,2

மேல்


கதழ்வு-உற்று (1)

கணம் சால் வேழம் கதழ்வு-உற்று ஆஅங்கு – பெரும் 259

மேல்


கதழ்வை (1)

கழிய கதழ்வை என கேட்டு நின்னை – கலி 143/23

மேல்


கதழும் (4)

தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் – மலை 407
கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன் – குறு 117/4
மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் – பரி 6/5
கடிய கதழும் நெடு வரை படப்பை – புறம் 202/4

மேல்


கதற (3)

மற புலி உரற வாரணம் கதற
நனவு-உறு கட்சியின் நன் மயில் ஆல – அகம் 392/16,17
கள் வாய் அரக்கி கதற குடர் கணத்தில் – கம்.சுந்:1 71/1
கனை இருள் கதுவிட அமரர்கள் கதற
வினை உறு தொழிலிடை விரவலும் விமலன் – கம்.யுத்4:37 93/2,3

மேல்


கதறி (1)

கரும் கடல்-தலை வீழ்ந்தனர் அரக்கியர் கதறி – கம்.சுந்:13 28/4

மேல்


கதறின (2)

கதறின வெருவி உள்ளம் கலங்கின விலங்கு கண்கள் – கம்.சுந்:6 42/1
மழை_குலம் கதறின வருணன் வாய் உலர்ந்து – கம்.யுத்1:6 57/1

மேல்


கதறு (2)

கள்ளி நீழல் கதறு வதிய – அகம் 337/17
பஞ்சர கிளி என கதறு பாவையை விடா – கம்.ஆரண்:1 24/2

மேல்


கதறும் (1)

தன்னை கண்டும் இரங்காது தனியே கதறும் தடம் கடல்-வாய் – கம்.யுத்1:1 5/2

மேல்


கதன் (5)

களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் – பெரும் 396
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/8
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி – கலி 101/28
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி – கலி 104/21
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே – கலி 104/74

மேல்


கதன (1)

கதன வாயிலும் கட்டும் அட்டாலையும் – கம்.யுத்2:15 32/2

மேல்


கதி (18)

கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/11
கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் – புறம் 229/21
பெயரும் பல் கதி பிறக்குமாறு போல் – கம்.பால:2 55/2
சேய் ஒக்கும் முன் நின்று ஒரு செல் கதி உய்க்கும் நீரால் – கம்.பால:4 4/2
எங்கள் செல்_கதி வந்தது என்று ஏமுறா – கம்.அயோ:7 10/3
கடிதினின் மட அன்ன கதி அது செல நின்றார் – கம்.அயோ:8 32/3
இன்னவர் உறு கதி என்னது ஆகவே – கம்.அயோ:11 107/4
பண்டு எழும் தனது வன் கதி பதிற்றின் முடுகி – கம்.ஆரண்:1 35/3
கதி உறு பொறியின் வெய்ய காம நோய் கல்வி நோக்கா – கம்.ஆரண்:10 86/3
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 38/2
களித்தவர் எய்தி நின்ற கதி ஒன்று கண்டது உண்டோ – கம்.கிட்:11 92/4
பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால் – கம்.கிட்:13 24/2
நீண்டான் வய கதி நினைப்பின் நெடிது என்ன – கம்.சுந்:1 74/3
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி – கம்.சுந்:8 48/3
கதித்தது பாய்வது போல் கதி கொண்டு – கம்.சுந்:9 55/2
மன_கதி வாயுவேகன் மருத்தன் மாமேகன் என்று இ – கம்.யுத்2:16 7/1
கதி ஏதும் இலார் துயர் காணுதியோ – கம்.யுத்3:23 11/2
கைகள் என அவுணர் கால்கள் கதி குலைவ – கம்.யுத்3:31 166/4

மேல்


கதிக்கு (2)

கதிக்கு முந்துறு கலின மான் தேரொடும் கதிரோன் – கம்.பால:9 2/2
கதிக்கு ஒரு கல்வி வேறே காட்டுவது ஒத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:11 70/4

மேல்


கதிக்கும் (2)

நிழலொடு கதிக்கும் நிணம் புரி முது நரி – நற் 352/5
கான்று எரி நயனத்தாள் கதிக்கும் சொல்லினாள் – கம்.அயோ:2 47/3

மேல்


கதித்த (2)

புனிற்று நிரை கதித்த பொறிய முது பாறு – நற் 329/4
தார் அணி புரவி மேலார் தலத்து உளார் கதித்த சொல்லார் – கம்.பால:14 67/3

மேல்


கதித்தது (1)

கதித்தது பாய்வது போல் கதி கொண்டு – கம்.சுந்:9 55/2

மேல்


கதித்தலோடும் (1)

காய் எரி அனைய கள்ள உள்ளத்தாள் கதித்தலோடும் – கம்.ஆரண்:6 58/4

மேல்


கதித்து (1)

கதித்து எழு மாதிரம் கல்லென ஒலிப்ப – பதி 92/9

மேல்


கதிய (1)

கால் ஆயின கனல் ஆயின உரும் ஆயின கதிய
சூல் ஆயின மழை அன்னவன் தொடை பல் வகை தொடுக்க – கம்.யுத்4:37 55/3,4

மேல்


கதியாதி (2)

கள்வனால் தங்கியது அல்லால் கதியாதி
ஒள்_இழாய் யான் தீது இலேன் – கலி 83/24,25
ஐயத்தால் என்னை கதியாதி தீது இன்மை – கலி 91/7

மேல்


கதியால் (2)

கற்று அங்கியின் நெடு வாயுவின் நிலை கண்டவர் கதியால்
மற்று அங்கு ஒரு வடிவு உற்று அது மாறாடுறு காலை – கம்.யுத்2:15 179/1,2
கதியால் பல தெழியால் பல காலால் பல வாலின் – கம்.யுத்2:18 157/2

மேல்


கதியிடை (1)

ஏறும் அ கதியிடை யானும் ஏறவே – கம்.அயோ:11 103/4

மேல்


கதியில் (1)

செல் உறு கதியில் செல்லும் வினை என சென்றது அன்றே – கம்.பால:1 17/4

மேல்


கதியிற்றே (1)

கதியிற்றே காரின் குரல் – பரி 8/18

மேல்


கதியின் (1)

ஒய்ய ஒரு கதியின் ஓட உணர் அமரர் – கம்.யுத்3:31 166/3

மேல்


கதியினும் (1)

கடுப்பினும் அளவு_இலாத கதியினும் கணைகள் காற்றின் – கம்.யுத்3:27 7/3

மேல்


கதியினை (1)

கதியினை நகுவன அவர் நடை கமல – கம்.பால:2 44/2

மேல்


கதியும் (1)

ஏர் கெழு கதியும் சாரி பதினெட்டும் இயல்பின் எண்ணி – கம்.சுந்:8 13/1

மேல்


கதியொடு (1)

தன் இயல் கதியொடு தழுவி தாது உகு – கம்.சுந்:2 122/2

மேல்


கதியொடும் (1)

சேல் திரண்டு அனைய ஆய கதியொடும் நிமிர சென்ற – கம்.அயோ:13 53/2

மேல்


கதிர் (415)

பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் – திரு 92
இரு சீர் பாணிக்கு ஏற்ப விரி கதிர்
வெள்ளி முளைத்த நள்ளிருள் விடியல் – பொரு 71,72
பவ்வ மீமிசை பகல் கதிர் பரப்பி – பொரு 135
கான கோழி கதிர் குத்த – பொரு 222
எல்லை_தருநன் பல் கதிர் பரப்பி – பொரு 233
காலை ஞாயிற்று கதிர் கடா-உறுப்ப – சிறு 10
கடும் சூல் முண்டகம் கதிர் மணி கழாஅலவும் – சிறு 148
இளம் கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து – சிறு 243
பருவ வானத்து பால் கதிர் பரப்பி – சிறு 250
பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி – பெரும் 2
நீங்கா யாணர் வாங்கு கதிர் கழனி – பெரும் 228
ஓங்கு நிலை கரும்பொடு கதிர் மிடைந்து யாத்த – முல் 32
வானம் வாய்த்த வாங்கு கதிர் வரகின் – முல் 98
களிறு மாய்க்கும் கதிர் கழனி – மது 247
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி – மது 287
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 315
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் – மது 385
வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று – மது 431
திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை – மது 461
சுடர் பொழிந்து ஏறிய விளங்கு கதிர் ஞாயிற்று – மது 702
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 703
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும் – மது 715
வண் தோட்டு நெல்லின் வரு கதிர் வணங்க – நெடு 22
விரி கதிர் பரப்பிய வியல் வாய் மண்டிலம் – நெடு 73
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து – குறி 45
பல் கதிர் மண்டிலம் கல் சேர்பு மறைய – குறி 216
காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து – பட் 13
காய் சினத்த கதிர்_செல்வன் – பட் 122
செல் கதிர் நுழையா செழு நகர் வரைப்பின் – பட் 183
வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி – மலை 112
கதிர் சினம் தணிந்த அமயத்து கழி-மின் – மலை 375
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 464
பசும் கதிர் மதியமொடு சுடர் கண் ஆக – நற் 0/4
சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம் – நற் 67/1
பல் கதிர் மண்டிலம் பகல் செய்து ஆற்றி – நற் 69/1
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர்
செந்நெல் அம் செறுவின் அன்னம் துஞ்சும் – நற் 73/7,8
வடி கதிர் திரித்த வல் ஞாண் பெரு வலை – நற் 74/1
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி – நற் 110/2
கவை கதிர் கறித்த காமர் மட பிணை – நற் 121/3
இலங்கு கதிர் மழுங்கி எல் விசும்பு படர – நற் 152/3
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று – நற் 163/10
செம்_கதிர்_செல்வன் தெறுதலின் மண் பக – நற் 164/2
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/10
பளிங்கு செறிந்து அன்ன பல் கதிர் இடையிடை – நற் 196/1
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
ஞாயிறு ஞான்று கதிர் மழுங்கின்றே – நற் 218/1
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர் – நற் 219/7
கதிர் கால் வெம்ப கல் காய் ஞாயிற்று – நற் 258/3
தெறு கதிர் இன் துயில் பசு வாய் திறக்கும் – நற் 275/5
இரும் கதிர் நெல்லின் யாணரஃதே – நற் 311/2
கல் சுடர் சேரும் கதிர் மாய் மாலை – நற் 321/5
கடும் கதிர் ஞாயிறு மலை மறைந்தன்றே – நற் 338/1
நிலவே நீல் நிற விசும்பில் பல் கதிர் பரப்பி – நற் 348/1
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் – நற் 396/7
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே – நற் 398/2
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி – குறு 238/2
வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென – குறு 376/4
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை – குறு 387/2
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன் – ஐங் 27/1
பகலின் தோன்றும் பல் கதிர் தீயின் – ஐங் 57/1
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி – ஐங் 78/1
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் – ஐங் 95/2
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் – ஐங் 193/2
கண் பொர விளங்கிய கதிர் தெறு வைப்பின் – ஐங் 319/1
கடும் கதிர் ஞாயிறு கல் பக தெறுதலின் – ஐங் 322/2
கதிர் தெறு வெம் சுரம் நினைக்கும் – ஐங் 330/4
வயங்கு கதிர் வயிரமோடு உறழ்ந்து பூண் சுடர்வர – பதி 16/16
கல் உயர் கடத்து இடை கதிர் மணி பெறூஉம் – பதி 21/22
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று – பதி 52/29
அலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 58/18
பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி – பதி 59/5
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 66/19
வயங்கு கதிர் வயிரொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – பதி 67/6
இலங்கு கதிர் திகிரி முந்திசினோரே – பதி 69/17
இலங்கு கதிர் திரு மணி பெறூஉம் – பதி 76/14
திங்களும் தெறு கதிர் கனலியும் நீ – பரி 1/45
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் – பரி 3/22
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர்
பிறை வளர் நிறை மதி உண்டி – பரி 3/51,52
விரி கதிர் மணி பூணவற்கு தான் ஈத்தது – பரி 5/32
தெறு கதிர் கனலியும் மாலையும் மணியும் – பரி 5/67
தொகு கதிர் முத்து தொடை கலிழ்பு மழுக – பரி 6/16
விரி கதிர் மதியமொடு வியல் விசும்பு புணர்ப்ப – பரி 11/1
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் – பரி 11/12
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி – பரி 19/100
சுடர் மதி கதிர் என தூ நரையோரும் – பரி 23/43
உடன்ற-கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் – கலி 2/5
கடுகுபு கதிர் மூட்டி காய் சினம் தெறுதலின் – கலி 8/3
எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல் – கலி 9/1
வேரொடு மரம் வெம்ப விரி கதிர் தெறுதலின் – கலி 10/4
கல் மிசை வேய் வாட கனை கதிர் தெறுதலான் – கலி 11/14
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/16
கனை கதிர் கனலியை காமுறல் இயைவதோ – கலி 16/12
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது – கலி 17/7
செல் கதிர் ஞாயிறு செயிர் சினம் சொரிதலின் – கலி 20/2
வீழ் கதிர் விடுத்த பூ விருந்து உண்ணும் இரும் தும்பி – கலி 29/16
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு – கலி 31/11
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் – கலி 44/1
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/5
விரி கதிர் மண்டிலம் வியல் விசும்பு ஊர்தர – கலி 71/1
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர்
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/3,4
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட – கலி 96/22
காண்_தகு மதி என்ன கதிர் விடு தண்மையும் – கலி 100/4
தொல் கதிர் திகிரியால் பரவுதும் ஒல்கா – கலி 104/78
பல் கதிர் ஞாயிறு பகல் ஆற்றி மலை சேர – கலி 118/4
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக – கலி 119/1
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/3
உரவு கதிர் தெறும் என ஓங்கு திரை விரைபு தன் – கலி 127/20
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/3
எல் உறு தெறு கதிர் மடங்கி தன் கதிர் மாய – கலி 129/3
நிரை கதிர் கனலி பாடொடு பகல் செல – கலி 130/5
கல் சேர்பு ஞாயிறு கதிர் வாங்கி மறைதலின் – கலி 134/4
கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின் – கலி 142/37
கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் – கலி 142/43
வளியே எதிர்போம் பல கதிர் ஞாயிற்று – கலி 144/40
நிரை கதிர் ஞாயிற்றை நாடு என்றேன் யானும் – கலி 146/29
காணினும் என்னை அறிதிர் கதிர் பற்றி – கலி 147/26
பல் கதிர் சாம்பி பகல் ஒழிய பட்டீமோ – கலி 147/34
செல் கதிர் ஞாயிறே நீ – கலி 147/35
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/3
கனை கதிர் தெறுதலின் கடுத்து எழுந்த காம்பு தீ – கலி 150/3
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
உதிர்வன படூஉம் கதிர் தெறு கவாஅன் – அகம் 5/11
கடும் கதிர் திருகிய வேய் பயில் பிறங்கல் – அகம் 17/15
வயங்கு கதிர் கரந்த வாடை வைகறை – அகம் 24/6
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/7
ஆள் வழக்கு அற்ற சுரத்து இடை கதிர் தெற – அகம் 51/1
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய – அகம் 53/3
பசு நிலா விரிந்த பல் கதிர் மதியின் – அகம் 57/11
வெருகு இருள் நோக்கி அன்ன கதிர் விடுபு – அகம் 73/3
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு – அகம் 78/17
கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை – அகம் 81/7
தெறு கதிர் ஞாயிறு நடு நின்று காய்தலின் – அகம் 89/1
விளங்கு பகல் உதவிய பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 91/1
பகல் இடை நின்ற பல் கதிர் ஞாயிற்று – அகம் 101/13
உரவு கதிர் மழுங்கிய கல் சேர் ஞாயிறு – அகம் 114/4
கல் சேர்ந்தன்றே பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 120/5
இவர் திரை தந்த ஈர்ம் கதிர் முத்தம் – அகம் 130/9
காய் கதிர் திருகலின் கனைந்து கால் கடுகி – அகம் 135/7
பெரும் செய் நெல்லின் வாங்கு கதிர் முறித்து – அகம் 141/17
காடு கவின் ஒழிய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 143/2
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 153/8
செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர்
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் – அகம் 156/3,4
கதிர் கை ஆக வாங்கி ஞாயிறு – அகம் 164/1
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை – அகம் 169/2
செல் கதிர் மழுகிய புலம்பு கொள் மாலை – அகம் 169/10
நேர் கதிர் நிரைத்த நேமி_அம்_செல்வன் – அகம் 175/14
கதிர் கதம் கற்ற ஏ கல் நெறி இடை – அகம் 177/8
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு – அகம் 181/8
செல் கதிர் மழுகிய உருவ ஞாயிற்று – அகம் 184/15
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து – அகம் 187/19
கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட – அகம் 194/10
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும் – அகம் 199/12
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து – அகம் 201/5
ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகரின் கோலி – அகம் 208/11
பல் கதிர் வாங்கிய படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 213/12
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் – அகம் 214/2
விடு கதிர் நெடு வேல் இமைக்கும் பாசறை – அகம் 214/6
நெடும் கதிர் கழனி தண் சாய்க்கானத்து – அகம் 220/18
அலங்கு கதிர் திகிரி ஆழி போழ – அகம் 224/14
பகல் செய் பல் கதிர் பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 229/1
பல் கதிர் ஆழி மெல் வழி அறுப்ப – அகம் 234/6
இடை நிலம் நெரிதரு நெடும் கதிர் பல் சூட்டு – அகம் 236/5
இரும் கதிர் அலமரும் கழனி கரும்பின் – அகம் 237/11
பீள் விரிந்து இறைஞ்சிய பிறங்கு கதிர் கழனி – அகம் 243/6
கதிர் மூக்கு ஆரல் களவன் ஆக – அகம் 246/2
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் – அகம் 263/2
வாணன் சிறுகுடி வணங்கு கதிர் நெல்லின் – அகம் 269/22
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
ஒண் கதிர் திகிரி உருளிய குறைத்த – அகம் 281/11
கதிர் வார் காய் நெல் கட்கு இனிது இறைஞ்ச – அகம் 294/10
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 295/2
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 298/1
கதிர் கால் அம் பிணை உணீஇய புகல் ஏறு – அகம் 321/4
வயங்கு கதிர் மழுங்க பாஅய் பாம்பின் – அகம் 323/10
இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன – அகம் 326/6
நினைதலும் செய்தியோ எம்மே கனை கதிர்
ஆவி அம் வரி நீர் என நசைஇ – அகம் 327/8,9
நோன் கதிர் சுமந்த ஆழி ஆழ் மருங்கில் – அகம் 339/2
அறிவுறூஉம்-கொல்லோ தானே கதிர் தெற – அகம் 351/5
நெடும் கதிர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன் – அகம் 356/13
கவை கதிர் வரகின் யாணர் பைம் தாள் – அகம் 359/13
பல் கதிர் மழுகிய கல் சேர் அமையத்து – அகம் 367/2
ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 376/4
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/5
கவை கதிர் வரகின் சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 384/6
கவை கதிர் வரகின் கால் தொகு பொங்கழி – அகம் 393/5
நன்று-மன் வாழி தோழி தெறு கதிர்
ஈரம் நைத்த நீர் அறு நனம் தலை – அகம் 395/5,6
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/16
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் – புறம் 6/27
ஒண் கதிர் ஞாயிறு போலவும் – புறம் 6/28
பகல் விளங்குதியால் பல் கதிர் விரித்தே – புறம் 8/10
கதிர் நுழைகல்லா மரம் பயில் கடி மிளை – புறம் 21/5
பாஅல் நின்று கதிர் சோரும் – புறம் 22/10
அலங்கு செந்நெல் கதிர் வேய்ந்த – புறம் 22/14
படுபு அறியலனே பல்_கதிர்_செல்வன் – புறம் 34/18
அலங்கு கதிர் கனலி நால்-வயின் தோன்றினும் – புறம் 35/6
இலங்கு கதிர் வெள்ளி தென் புலம் படரினும் – புறம் 35/7
வெம் கதிர் கனலி துற்றவும் பிறவும் – புறம் 41/6
தெறு கதிர் கனலி வெம்மை தாங்கி – புறம் 43/2
இறங்கு கதிர் அலமரு கழனியும் – புறம் 49/5
கதிர் விடு மணியின் கண் பொரு மாடத்து – புறம் 53/2
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/23
தண் கதிர் மதியம் போலவும் – புறம் 56/24
இறங்கு கதிர் கழனி நின் இளையரும் கவர்க – புறம் 57/6
நீடு கதிர் கழனி சூடு தடுமாறும் – புறம் 61/7
கதிர் விடு நுண் பூண் அம் பகட்டு மார்பின் – புறம் 88/4
பிணி கதிர் நெல்லின் செம்மல் மூதூர் – புறம் 97/18
இறங்கு கதிர் அலம்வரு கழனி – புறம் 98/19
வான் கதிர் திரு மணி விளங்கும் சென்னி – புறம் 150/6
உரு கெழு ஞாயிற்று ஒண் கதிர் மிசைந்த – புறம் 160/1
திண் கதிர் திகிரி திரிதர குறைத்த – புறம் 175/7
விளை_பத சீறிடம் நோக்கி வளை கதிர்
வல்சி கொண்டு அளை மல்க வைக்கும் – புறம் 190/1,2
கவை கதிர் வரகின் அவைப்பு-உறு வாக்கல் – புறம் 215/1
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/8
விசும்பு உற நீளினும் நீள்க பசும் கதிர்
திங்கள் அன்ன வெண்குடை – புறம் 231/4,5
கதிர் மூக்கு ஆரல் கீழ் சேற்று ஒளிப்ப – புறம் 249/1
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை – புறம் 266/4
இறைஞ்சியோனே குருசில் பிணங்கு கதிர்
அலமரும் கழனி தண்ணடை ஒழிய – புறம் 285/14,15
கரும் கால் வரகே இரும் கதிர் தினையே – புறம் 335/4
பிணங்கு கதிர் கழனி நாப்பண் ஏமுற்று – புறம் 338/10
அலங்கு கதிர் சுமந்த கலங்கல் சூழி – புறம் 375/1
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி – புறம் 376/2
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும் – புறம் 377/17
ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன் – புறம் 394/2
கதிர் நனி சென்ற கனை இருள் மாலை – புறம் 395/23
தெறு கதிர் கனலி தென் திசை தோன்றினும் – புறம் 397/24
கதிர் படு வயலின் உள்ள கடி கமழ் புனலின் உள்ள – கம்.பால:2 21/1
கதிர் மணி அணி வெயில் கால்வ மான்_மதம் – கம்.பால:3 59/2
கதிர் கொண்ட சுடர் வேலான் தனை நோக்கி இவை உரைத்தான் களிப்பின் மிக்கான் – கம்.பால:5 57/4
அன்று உறைந்து அலர் கதிர் பரிதி மண்டிலம் அகன் – கம்.பால:7 4/3
வழங்கு வெம் கதிர் சுட மறைவு தேடியே – கம்.பால:7 11/4
கதிர் கொள் மூ_இலை கால வெம் தீ முனி – கம்.பால:7 46/2
நீல ஆர்கலி தேரொடு நிறை கதிர் கடவுள் – கம்.பால:9 4/2
பகல் கதிர் மறைய வானம் பாற்கடல் கடுப்ப நீண்ட – கம்.பால:10 3/1
மீது மொய்த்து எழு வெண் நிலவின் கதிர்
மோது மத்திகை மென் முலை மேல் பட – கம்.பால:10 78/1,2
நீக்கம் இன்றி நிமிர்ந்த நிலா கதிர்
தாக்க வெந்து தளர்ந்து சரிந்தனள் – கம்.பால:10 79/1,2
கண் இரண்டு கதிர் முலைதாம் இரண்டு – கம்.பால:11 7/2
கழிந்த கங்குல் அரசன் கதிர் குடை – கம்.பால:11 11/1
அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன் – கம்.பால:11 14/3
கலை ஆழி கதிர் திங்கள் உதயத்தில் கலித்து ஓங்கும் – கம்.பால:12 25/3
கணம் குழையாள் எழுந்ததன் பின் கதிர் வானில் கங்கை எனும் – கம்.பால:13 18/3
எல் இடு கதிர் மணி எறிக்கும் ஓடையால் – கம்.பால:14 10/3
மாசு இல் மதியின் கதிர் வழங்கும் நிழல் எங்கும் – கம்.பால:15 18/3
நில_மகட்கு அணிகள் என்ன நிரை கதிர் முத்தம் சிந்தி – கம்.பால:16 15/1
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் – கம்.பால:16 36/2
கோல் மாய் கதிர் புல் உளை கொல் சின கோள் அரி_மா – கம்.பால:16 40/2
வண்ண கதிர் வெண் நிலவு ஈன்றன வாலுகத்தோடு – கம்.பால:16 42/3
மறலிக்கு ஊண் நாடும் கதிர் வேலான் இடையே வந்து – கம்.பால:17 27/1
மீன் எலாம் சூழ நின்ற விரி கதிர் திங்கள் ஒத்தான் – கம்.பால:18 14/4
கார் அணி நெடு மாடம் கதிர் மணி அணிவாரும் – கம்.பால:23 22/3
கதிர் மணி ஒளி கால கவர் பொருள் தெரியாவாறு – கம்.பால:23 34/1
மணி உமிழ் கதிர் என மார்பில் தோன்றவே – கம்.பால:23 59/4
வலம் வரு கதிர் என வாளும் வீக்கியே – கம்.பால:23 63/4
ஒற்றை ஆழி கதிர் தேரொடு ஒப்பதே – கம்.பால:23 70/4
நிலத்தோடு உயர் கதிர் வான் உற நெடியாய் உனது அடியேன் – கம்.பால:24 23/3
ஒரு கால் வரு கதிர் ஆம் என ஒளி கால்வன உலையா – கம்.பால:24 26/1
பனி பொதி கதிர் என பவள தூண்களே – கம்.அயோ:2 39/4
வரித்த தண் கதிர் முத்தது ஆகி இ மண் அனைத்தும் நிழற்ற மேல் – கம்.அயோ:3 54/3
திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த – கம்.அயோ:3 106/3
நோயும் இன்றி நோன் கதிர் வாள் வேல் இவை இன்றி – கம்.அயோ:6 18/1
கால் பாய்வன முது மேதிகள் கதிர் மேய்வன கடைவாய் – கம்.அயோ:7 8/1
கதிர் கொள் தாமரை கண்ணனை கண்ணினால் – கம்.அயோ:7 12/3
கச்சொடு ஆர்த்த கறை கதிர் வாளினன் – கம்.அயோ:8 7/1
செரு வலி வீரன் என்ன செம்_கதிர்_செல்வன் சென்றான் – கம்.அயோ:8 19/4
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச – கம்.அயோ:9 2/1
சென்று செம்_கதிர்_செல்வனும் நடு உற சிறு மான் – கம்.அயோ:9 34/3
ஓங்கு வெய்யவன் உடுபதி என கதிர் உகுத்தான் – கம்.அயோ:9 39/2
சீறு வெம் கதிர் செறிந்தன பேர்கல திரியா – கம்.அயோ:10 15/2
கான யாறுகள் கதிர் மணி இமைப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 19/4
அம் பொன் மால் வரை அலர் கதிர் உச்சி சென்று அணுக – கம்.அயோ:10 26/3
தொடர்ந்த பாறையில் வேய்_இனம் சொரி கதிர் முத்தம் – கம்.அயோ:10 27/2
ஐவன குரல் ஏனலின் கதிர் இறுங்கு அவரை – கம்.அயோ:10 34/1
உண்டு போதி என்று ஒண் கதிர் செல்வனை – கம்.அயோ:11 29/2
நள் உறு கதிர் இலா பகலும் நாளொடும் – கம்.அயோ:12 7/2
வேதனை வெயில் கதிர் தணிக்க மென் மழை – கம்.அயோ:12 30/1
கதிர் மதி நீங்கிய கங்குல் போன்றதே – கம்.அயோ:12 35/4
தேன் தளிர்த்த கவளமும் செம் கதிர்
கான்ற நெல் தழை கற்றையும் கற்பகம் – கம்.அயோ:14 15/2,3
கண்டு உளம் கதிர் குறைந்திட நெடும் கடல் சுலாம் – கம்.ஆரண்:1 7/3
கட்டு அமைந்த கதிர் வாளி எதிரே கடவலால் – கம்.ஆரண்:1 29/2
தேரில் திரி செம் கதிர் தங்குவது ஒர் – கம்.ஆரண்:2 9/1
கன்னி இள வாழை கனி ஈவ கதிர் வாலின் – கம்.ஆரண்:3 58/1
பூ அராவு பொலம் கதிர் வேலினீர் – கம்.ஆரண்:4 32/3
கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம் – கம்.ஆரண்:6 10/3
கானில் உயர் கற்பகம் உயிர்த்த கதிர் வல்லி – கம்.ஆரண்:6 26/1
கைகளால் தன் கதிர் இளம் கொங்கை மேல் – கம்.ஆரண்:6 71/1
கொலை துமித்து உயர் கொடும் கதிர் வாளின் அ கொடியாள் – கம்.ஆரண்:6 88/1
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – கம்.ஆரண்:6 89/2
தார் பூண்டன உடல் பூண்டில தலை வெம்_கதிர் தழிவந்து – கம்.ஆரண்:7 98/3
காடு அறுப்புண்ட கால் இயல் தேர் கதிர் சாலி – கம்.ஆரண்:8 9/3
விலக்கினான் ஒரு வெம் கதிர் வாளியால் – கம்.ஆரண்:9 22/4
குண்டலங்கள் குல வரையை வலம்வருவான் இரவி கொழும் கதிர் சூழ் கற்றை – கம்.ஆரண்:10 3/3
கதிர் நெடு மணிகளும் கறவை ஆன்களும் – கம்.ஆரண்:10 19/3
கடித்த கதிர் வாள் எயிறு மின் கஞல மேகத்து – கம்.ஆரண்:10 49/3
தரும் கதிர் சீத யாக்கை சந்திரன் தருதிர் என்ன – கம்.ஆரண்:10 111/2
அரும் கதிர் அருக்கன் தன்னை ஆர் அழைத்தீர்கள் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 111/4
உருக்கி அனைய கதிர் பாய அனல் போல் விரிந்தது உயர் கமலம் – கம்.ஆரண்:10 117/2
அளி இனம் கடம்-தொறும் ஆர்ப்ப ஆய் கதிர்
ஒளிபட உணர்ந்தில உறங்குகின்றன – கம்.ஆரண்:10 122/1,2
எரி கதிர் இன் துயில் எழுப்ப எய்தவும் – கம்.ஆரண்:10 128/2
திங்களோ அன்று இது செல்வ செம் கதிர்
பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால் – கம்.ஆரண்:10 131/1,2
வெம் கதிர் சுடுவதே அன்றி மெய் உற – கம்.ஆரண்:10 131/3
தங்கு தண் கதிர் சுட தகாது என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 131/4
முன்னை கதிர் நன்று இது அகற்றுதிர் மொய்ம்பு சான்ற – கம்.ஆரண்:10 137/2
கற்ப தருவின் கதிர் நாள் நிழல் கற்றை நாற – கம்.ஆரண்:10 160/2
விண் தலம் துறந்து இறுதியின் விரி கதிர் வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:13 89/2
வெம் கதிர் செல்வனை விழுங்கி நீங்குமால் – கம்.ஆரண்:13 109/2
அம் கண் மா ஞாலத்தை விளக்கும் ஆய் கதிர்
திங்களும் ஒரு முறை வளரும் தேயுமால் – கம்.ஆரண்:13 109/3,4
தாரகை உதிருமாறும் தனி கதிர் பிதிருமாறும் – கம்.ஆரண்:13 118/1
கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:14 30/4
மேருவின் வெம் கதிர் மீள மறைந்தான் – கம்.ஆரண்:14 35/4
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம் – கம்.ஆரண்:14 99/3
துன்னிய செம் கதிர் செல்வன் தோன்றினான் – கம்.ஆரண்:14 100/4
தீத்த காம தெறு கதிர் தீயினால் – கம்.கிட்:1 36/2
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கம்.கிட்:1 41/4
இ மலை இருந்து வாழும் எரி கதிர் பரிதி செல்வன் – கம்.கிட்:2 16/1
சேமம் அ வழி செய்து செம் கதிர்
கோமகன்-தனை கொண்டுவந்து யாம் – கம்.கிட்:3 58/1,2
எரி கதிர் காதலன் இனைய கூறலும் – கம்.கிட்:6 19/1
வெம் கதிர் விசும்பில் தோன்றும் மின் என திகழும் மெய்யாள் – கம்.கிட்:8 2/4
விண்ணகம் இருண்டது வெயிலின் வெம் கதிர்
தண்ணிய மெலிந்தன தழைத்த மேகமே – கம்.கிட்:10 3/3,4
எரிந்து உயிர் நடுங்கிட இரவியின் கதிர்
அரிந்தன ஆம் என அசனி நா என – கம்.கிட்:10 10/2,3
கார் எனும் பெயர் கரியவன் மார்பினின் கதிர் முத்து – கம்.கிட்:10 40/1
வேலை நிறைவு உற்றன வெயில் கதிர் வெதுப்பும் – கம்.கிட்:10 72/1
என்று உரைத்த எரி_கதிர் மைந்தனை – கம்.கிட்:13 4/1
தீண்டுகின்றது செம் கதிர் செல்வனும் – கம்.கிட்:13 20/2
கண்டனர் கடி நகர் கமலத்து ஒண் கதிர்
மண்டலம் மறைந்து உறைந்து அனைய மாண்பது – கம்.கிட்:14 30/1,2
உழும் கதிர் மணி அணி உமிழும் மின்னினான் – கம்.கிட்:16 25/1
ஆய் கதிர் கடவுள் தேர் ஊர் அருணனுக்கு அமைந்த மைந்தர் – கம்.கிட்:16 53/4
காய் கதிர் கடவுள் தேரை கண்ணுற்றேம் கண்ணுறா முன் – கம்.கிட்:16 54/3
தீயையும் தீக்கும் தெய்வ செம் கதிர் செல்வன் சீறி – கம்.கிட்:16 54/4
பார் நிழல் பரப்பும் பொன் தேர் வெயில் கதிர் பரிதி மைந்தன் – கம்.கிட்:17 27/1
பொன்னின் மா நகர் மீ செலான் கதிர் என புகல்வார் – கம்.சுந்:2 19/2
வருந்தல் இல் முலை கதிர் வழங்கு தாரையா – கம்.சுந்:2 54/3
அண்ணல் வாள் அரக்கனை அஞ்சி ஆய் கதிர்
விண்ணிடை தொத்தின போன்ற மீன் எலாம் – கம்.சுந்:2 55/3,4
வீசுறு பசும் கதிர் கற்றை வெண் நிலா – கம்.சுந்:2 57/1
காய் கதிர் இயக்கு_இல் மதிலை கடிது தாவி – கம்.சுந்:2 72/3
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா – கம்.சுந்:2 96/4
ஆனனம் கண்ட மண்டபத்துள் ஆய் கதிர்
கால் நகு காந்தம் மீ கான்ற காமர் நீர் – கம்.சுந்:2 123/2,3
கனிக்கு அடல் கதிர் தொடர்ந்தவன் அகழியை கண்டான் – கம்.சுந்:2 144/4
சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் – கம்.சுந்:2 191/4
மாசுண்ட மணி அனாள் வயங்கு வெம் கதிர்
தேசுண்ட திங்களும் என்ன தேய்ந்துளாள் – கம்.சுந்:3 64/1,2
மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க – கம்.சுந்:3 76/2
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ – கம்.சுந்:3 78/3
மின் ஒளிர் மௌலி உதய மால்_வரையின் மீப்படர் வெம் கதிர் செல்வர் – கம்.சுந்:3 81/3
வெந்துறு புண்ணின் வேல் நுழைந்து-ஆங்கு வெண் மதி பசும் கதிர் விரவ – கம்.சுந்:3 87/2
ஈது உரைத்து அழன்று பொங்கி எரி கதிர் வாளை நோக்கி – கம்.சுந்:3 146/1
கல்லா மதியே கதிர் வாள் நிலவே – கம்.சுந்:4 4/1
காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் – கம்.சுந்:4 29/3
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – கம்.சுந்:4 40/4
பொங்கு வெம்_கதிர் என பொலிய போர் படை – கம்.சுந்:5 73/2
வெயில் கதிர் கற்றை அற்று உற வீழ்ந்தன – கம்.சுந்:6 38/3
காய்த்து அமைந்த வெம் கதிர் படை ஒன்று ஒன்று கதுவி – கம்.சுந்:9 12/3
செய்கைதாம் வரும் தேரிடை கதிர் என செல்வார் – கம்.சுந்:9 14/2
மெயில் கர மணிகள் வீசும் விரி கதிர் விளங்க வெய்ய – கம்.சுந்:10 15/1
கதிர் எழுந்து அனைய செம் திரு முக கணவன்மார் – கம்.சுந்:10 43/1
கள் உயிர்க்கும் மென் குழலியர் முகிழ் விரல் கதிர் வாள் – கம்.சுந்:12 38/3
நின்று திக்குற நிரல்பட கதிர் குழாம் நிமிர – கம்.சுந்:12 39/2
திருத்திய உணர்வு மிக்க செம் கதிர் செல்வன் செம்மல் – கம்.யுத்1:4 127/1
கரங்கள் மீ சுமந்து செல்லும் கதிர் மணி முடியன் கல்லும் – கம்.யுத்1:4 137/1
திருவடி முடியின் சூடி செம் கதிர் உச்சி சேர்ந்த – கம்.யுத்1:4 145/1
தந்தனன் விடுத்த பின் இரவி தன் கதிர்
சிந்தின வெய்ய என்று எண்ணி தீர்ந்தனன் – கம்.யுத்1:5 1/3,4
உ சிரத்து எரி கதிர் என உருத்து எரி முகத்தன் – கம்.யுத்1:5 40/1
கலங்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் – கம்.யுத்1:5 66/3
கொழும் கதிர் பகை கோள் இருள் நீங்கிய கொள்கை – கம்.யுத்1:6 1/1
வாழி வெம் கதிர் மணி முகம் வருடவும் வளர்ந்தான் – கம்.யுத்1:6 3/2
சூரியன் கதிர் அனையன சுடு சரம் துரந்தான் – கம்.யுத்1:6 14/4
கதிரவன் கனல் வெம் கதிர் கற்றையே – கம்.யுத்1:8 61/4
காசு அடை சமைந்த மாடம் கதிர் நிற கற்றை சுற்ற – கம்.யுத்1:10 10/2
நடந்து நின்றவன் நகும் கதிர் முன்பு – கம்.யுத்1:11 25/1
கடுத்த விசையின் கடிது எழுந்து கதிர் வேலான் – கம்.யுத்1:12 10/3
வெம் கதிர் கரந்தது ஒரு மேகம் எனல் ஆனான் – கம்.யுத்1:12 20/4
செம் கதிர் மைந்தன் செய்த வென்றியை நிறைய தேக்கி – கம்.யுத்1:12 50/3
கடு-மின் இப்பொழுதே கதிர் மீச்செலா – கம்.யுத்2:15 3/3
கதிர் கொடும் கண் அரக்கர் கரங்களால் – கம்.யுத்2:15 24/3
ஊர் இழந்த கதிர் என ஓடினான் – கம்.யுத்2:15 73/4
கருப்பை-போல் குரங்கு எற்ற கதிர் சுழல் – கம்.யுத்2:15 92/1
கல் சிந்தின குல மால் வரை கதிர் சிந்தின சுடரும் – கம்.யுத்2:15 175/2
திரிகை ஒத்தது மண்தலம் கதிர் ஒளி தீர்ந்த – கம்.யுத்2:15 207/4
காற்றினும் கடிது ஆவன கதிர் மணி நெடும் தேர் – கம்.யுத்2:15 241/3
அன்ன காய் கதிர் இரவி-மேல் பாய்ந்த போர் அனுமன் – கம்.யுத்2:15 244/2
மிக்கு அடங்கிய வெம் கதிர் அங்கிகள் – கம்.யுத்2:16 63/2
கடல் நுரை துகில் சுற்றி கதிர் குழாம் – கம்.யுத்2:16 68/3
கண் இரண்டினும் தீ உக கதிர் முக பகழி – கம்.யுத்2:16 232/3
தேர் அழிந்தது செம் கதிர் செல்வனை சூழ்ந்த – கம்.யுத்2:16 238/1
கண்ட கண்டங்களொடும் கணை துரந்தன கதிர் சூழ் – கம்.யுத்2:16 247/3
எழும் கதிர் இரவி-தன் புதல்வன் எண்ணுற – கம்.யுத்2:16 266/3
காய் கதிர் புதல்வனை பிணித்த கையினன் – கம்.யுத்2:16 269/3
கதிர் தலம் சூழ் வட_வரையின் காட்சியான் – கம்.யுத்2:16 296/4
கோடையின் கதிர் என கொடிய கூர்ம் கணை – கம்.யுத்2:16 303/2
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – கம்.யுத்2:16 318/1
கண்ணுதல் பெரும் கடவுள்-தன் கவசத்தை கடந்தில கதிர் வாளி – கம்.யுத்2:16 327/4
கதிர்தான் நிகர் கைடவன் இ கதிர் வேல் – கம்.யுத்2:18 74/3
கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் – கம்.யுத்2:18 142/1
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் – கம்.யுத்2:18 164/3
குறைந்தன சுடரின் மும்மை கொழும் கதிர் குவிந்து ஒன்று ஒன்றை – கம்.யுத்2:18 196/2
சாலி வண் கதிர் நிகர் புரவி தானையான் – கம்.யுத்3:20 35/1
செம் கதிர் செல்வன் சேயும் சமீரணன் சிறுவன்-தானும் – கம்.யுத்3:22 15/1
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் – கம்.யுத்3:22 15/3
உச்சி முற்றிய வெய்யவன் கதிர் என உமிழ – கம்.யுத்3:22 69/2
செம் சரத்தொடு சேண் கதிர் விசும்பின்-மேல் செல்வான் – கம்.யுத்3:22 81/1
கதிர் அயில் படை குலம் வரன்முறை முறை கடாவ – கம்.யுத்3:22 107/1
உடலிடை தொடர் பகழியின் ஒளிர் கதிர் கற்றை – கம்.யுத்3:22 194/1
காய் கதிர் பரப்பி ஐந்து கதிர் முக கமலம் காட்டி – கம்.யுத்3:24 51/2
காய் கதிர் பரப்பி ஐந்து கதிர் முக கமலம் காட்டி – கம்.யுத்3:24 51/2
விளக்கையும் விளக்கும் மேனி மிளிர் கதிர் பரப்பும் வீச – கம்.யுத்3:25 5/3
கால் தலத்தொடு துணிந்து அழிய காய் கதிர்
கோல் தலைத்தலை உற மறுக்கம் கூடினார் – கம்.யுத்3:27 49/1,2
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் – கம்.யுத்3:27 95/3
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் – கம்.யுத்3:27 95/3
கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் – கம்.யுத்3:30 40/2
கனக வரை பொருவ கதிர் கொள் மணி இரதம் – கம்.யுத்3:31 161/4
எல்லவன் கதிர் மண்டிலம் மாறு கொண்டு இமைக்கும் – கம்.யுத்4:32 2/2
காலை உற்றனர் ஆம் என கதிர் குலம் காலும் – கம்.யுத்4:35 12/2
வெம் கதிர் தண் கதிர் விலங்கி மீண்டன – கம்.யுத்4:37 80/3
வெம் கதிர் தண் கதிர் விலங்கி மீண்டன – கம்.யுத்4:37 80/3

மேல்


கதிர்_செல்வன் (1)

காய் சினத்த கதிர்_செல்வன்
தேர் பூண்ட மாஅ போல – பட் 122,123

மேல்


கதிர்க்கு (1)

எரி கதிர்க்கு இனிது புக்கு இயங்கல் ஆயதே – கம்.பால:7 16/4

மேல்


கதிர்கள் (9)

கதிர்கள் மழுங்கி மதியும் அதிர்வது போல் – கலி 146/40
கல-கடை கணிப்ப அரும் கதிர்கள் நாறுவ – கம்.பால:3 57/3
கண்_நுதல் வானவன் கனக சடை விரிந்தால் என விரிந்த கதிர்கள் எல்லாம் – கம்.பால:11 16/4
கான் உடை கதிர்கள் என்னும் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சி – கம்.பால:17 1/2
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் – கம்.ஆரண்:10 108/1
கலங்கல்_இல் கடும் கதிர்கள் மீது கடிது ஏகா – கம்.சுந்:2 61/1
சூழ் இரும் கதிர்கள் எல்லாம் தோற்றிட சுடரும் சோதி – கம்.சுந்:8 16/3
அம்பு எலாம் கதிர்கள் ஆக அழிந்து அழிந்து இழியும் ஆக – கம்.யுத்2:19 202/1
உத்தரகுருவை உற்றான் ஒளியவன் கதிர்கள் ஊன்றி – கம்.யுத்3:24 54/2

மேல்


கதிர்களாலும் (1)

அம்பு என உற்ற கொற்றத்து ஆயிரம் கதிர்களாலும்
வெம்பு பொன் தேரில் தோன்றும் விசையினும் அரக்கன் மெய்யோடு – கம்.யுத்3:28 34/2,3

மேல்


கதிர்களை (1)

வெய்ய வெம் கதிர்களை விழுங்கும் வெவ் அரா – கம்.ஆரண்:15 16/1

மேல்


கதிர்களோடும் (1)

ஊழ் இரும் கதிர்களோடும் தோரணத்து உம்பர் மேலான் – கம்.சுந்:8 16/2

மேல்


கதிர்த்த (2)

கதிர்த்த சென்னி நுணங்கு செம் நாவின் – அகம் 103/2
கதிர்த்த சென்னி கவிர் பூ அன்ன – அகம் 367/11

மேல்


கதிர்த்து (1)

கதிர்த்து ஒளி திகழும் நுண் பல் சுணங்கின் – புறம் 352/13

மேல்


கதிர்தான் (1)

கதிர்தான் நிகர் கைடவன் இ கதிர் வேல் – கம்.யுத்2:18 74/3

மேல்


கதிர்ப்பவும் (1)

அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும்
அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளிப்பவும் – பட் 257,258

மேல்


கதிர்பட (1)

நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த – அகம் 72/14

மேல்


கதிர (7)

கண்ணி கட்டிய கதிர அன்ன – நற் 200/1
எரி மருள் கதிர திரு மணி இமைக்கும் – அகம் 213/14
விரி கதிர வெண் திங்களின் – புறம் 396/27
சண்ட வெம் கதிர ஆகி தழங்கு இருள் விழுங்கும் தா_இல் – கம்.சுந்:12 125/3
விரிகின்ற கதிர ஆகி மிளிர்கின்ற மணிகள் வீச – கம்.யுத்1:10 9/1
கதிர வாள் வயிர பணை கையினான் – கம்.யுத்2:16 58/3
கதிர வாள் வயிர கழல் காலினான் – கம்.யுத்2:16 58/4

மேல்


கதிரவர் (1)

துன் இரும் கதிரவர் தோன்றினார் என – கம்.யுத்4:41 103/2

மேல்


கதிரவற்கு (1)

எக்கிய கதிரவற்கு அஞ்சி ஏமுற – கம்.கிட்:14 25/3

மேல்


கதிரவன் (32)

எள்ள_அரும் கதிரவன் இள வெயில் குழாம் – கம்.பால:3 27/3
முன்னை வெம் கதிரவன் கடலில் மூழ்கினான் – கம்.பால:10 61/4
கதிரவன் வேறு ஒரு கவின் கொண்டான் என – கம்.அயோ:2 38/2
வெயில் முறை குல கதிரவன் முதலிய மேலோர் – கம்.அயோ:2 71/1
ஆன் புக கதிரவன் அத்தம் புக்கனன் – கம்.அயோ:5 3/2
அண்ணல் வெம் கதிரவன் அளவு_இல் மூர்த்தி ஆய் – கம்.அயோ:12 31/2
காலம் என்ன கதிரவன் தோன்றினான் – கம்.அயோ:14 18/4
கண்டனன் கனக தேர் மேல் கதிரவன் கலங்கி நீங்க – கம்.ஆரண்:7 66/1
கதிரவன் சிறுவன் ஆன கனக வாள் நிறத்தினானை – கம்.ஆரண்:15 55/1
கண்டனன் என்ப-மன்னோ கதிரவன் சிறுவன் காமர் – கம்.கிட்:3 17/1
பன்ன_அரும் கதிரவன் புதல்வன் பையுள் பார்த்து – கம்.கிட்:6 26/3
கறங்கு கால் புகா கதிரவன் ஒளி புகா மறலி – கம்.சுந்:2 21/1
மண்டலம் தரு கதிரவன் வந்து போய் மறையும் – கம்.யுத்1:3 12/1
தொழுதியால் விரைவின் என்று கதிரவன் சிறுவன் சொன்னான் – கம்.யுத்1:4 121/4
இருள் நன்கு ஆசு_அற எழு கதிரவன் நிற்க என்றும் – கம்.யுத்1:5 58/1
கன்றிய நிறத்தன கதிரவன் பரி – கம்.யுத்1:6 33/3
கதிரவன் கனல் வெம் கதிர் கற்றையே – கம்.யுத்1:8 61/4
தொல் நகர் காண்பான் போல கதிரவன் தோற்றம் செய்தான் – கம்.யுத்1:9 89/4
கதிரவன் மகற்கு இட மருங்கே நின்ற காளை – கம்.யுத்1:11 33/3
செம் கதிரவன் சிறுவனை திரள் புயத்தால் – கம்.யுத்1:12 20/2
மீ புர மடங்கல் என வெம் கதிரவன் சேய் – கம்.யுத்1:12 21/3
ஒளித்தவர் வெளிப்பட்டு என்ன கதிரவன் உதயம் செய்தான் – கம்.யுத்1:13 24/4
எழும் கதிரவன் ஒளி மறைய எங்கணும் – கம்.யுத்2:16 107/1
செறிந்து எழு கதிரவன் சிறுவன் சீறினான் – கம்.யுத்2:16 250/2
முற்றிய கதிரவன் முளைக்கும் முந்து வந்து – கம்.யுத்2:16 283/3
காளமேகத்தை சார்ந்த கதிரவன் என்ன காந்தி – கம்.யுத்2:19 118/1
கதிரவன் காதல் மைந்தன் கழல் இளம் பசும் காய் அன்ன – கம்.யுத்2:19 200/1
கதிரவன் செழும் சே ஒளி கற்றை அம் கரத்தால் – கம்.யுத்3:20 55/2
துரக்க வெம் சுடர் கதிரவன் புறத்து இருள் தொலைக்க – கம்.யுத்3:20 56/2
கலந்த தாமரை பெரு வனம் கதிரவன் கரத்தால் – கம்.யுத்3:20 58/3
ஊர் அழிந்திட தனி நின்ற கதிரவன் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:22 74/2
கன வெம் கதிரவன் வெம் படை துரந்தான் மனம் கரியான் – கம்.யுத்3:27 130/3

மேல்


கதிரவன்-தன்னை (1)

மண்டலம் தொடர் வயங்கு வெம் கதிரவன்-தன்னை
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் – கம்.யுத்2:15 246/3,4

மேல்


கதிரவன்-தனை (1)

கதிரவன்-தனை ஊரும் கலந்ததால் – கம்.யுத்4:37 19/4

மேல்


கதிரவன்-தானும் (1)

கலை கொண்டு ஓங்கிய மதியமும் கதிரவன்-தானும்
தலைகண்டு ஓடுதற்கு அரும் தவம் தொடங்குறும் சாரல் – கம்.கிட்:4 4/1,2

மேல்


கதிரவனும் (2)

வையம் திரிந்தார் கதிரவனும் வானின் நாப்பண் வந்துற்றான் – கம்.ஆரண்:15 1/2
வெயில் விரி கதிரவனும் போய் வெருவிட வெளியிடை விண் நோய் – கம்.சுந்:7 20/3

மேல்


கதிரன (1)

அலங்கு பல் மணி கதிரன குருதியின் அழுந்தி – கம்.யுத்3:22 56/1

மேல்


கதிரால் (1)

ஆணி பொனின் ஆகியது ஆய் கதிரால்
சேணில் சுடர்கின்றது திண் செவி கால் – கம்.ஆரண்:11 49/1,2

மேல்


கதிரின் (17)

உழுகின்ற கொழு முகத்தின் உதிக்கின்ற கதிரின் ஒளி – கம்.பால:13 17/1
செற்றி கதிரின் பொலி செம் மணியின் – கம்.ஆரண்:2 10/1
காணலனே-கொலாம் கதிரின் நாயகன் – கம்.ஆரண்:6 13/2
சகர நீர் வேலை தழுவிய கதிரின் தலை-தொறும் தலை-தொறும் தயங்கும் – கம்.சுந்:3 74/3
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – கம்.சுந்:3 80/3
கார் வரை இருந்தனன் கதிரின் காதலன் – கம்.சுந்:14 14/1
திண் கோடை கதிரின் தெறு கண்ணான் – கம்.யுத்1:3 98/4
மதியவன் கதிரின் குளிர் வாய்ந்தன – கம்.யுத்1:8 61/3
இழைத்து அனைய வெம் கதிரின் வெம் சுடர் இராமன் – கம்.யுத்1:9 10/1
காசு உடை கதிரின் கற்றை கால்களால் கதுவுகின்ற – கம்.யுத்1:10 13/2
கால் நிற கதிரின் கற்றை சுற்றிய அனைய காட்சி – கம்.யுத்1:10 17/2
கதிரின் மைந்தன் முதலினர் காவலார் – கம்.யுத்2:19 161/1
கால் திசை சுருங்க செல்லும் கடுமையான் கதிரின் செல்வன் – கம்.யுத்3:24 56/1
முளை கொழும் கதிரின் கற்றை முறுவல் வெண் நிலவும் மூரி – கம்.யுத்3:25 5/1
சண்ட வெம் கதிரின் கற்றை தழையொடும் இரவிதான் அம் – கம்.யுத்3:28 54/3
உடல் கடைந்த நாள் ஒளியவன் உதிர்ந்த பொன் கதிரின்
சுடர் தயங்குற குண்டலம் செவியிடை தூக்கி – கம்.யுத்4:35 10/3,4
உதய குன்றத்தோடு அத்தத்தின் உலாவுறு கதிரின்
துதையும் குங்கும தோளொடு தோளிடை தொடர – கம்.யுத்4:35 11/1,2

மேல்


கதிரினான் (1)

இந்து வான் உந்துவான் எரி கதிரினான் என – கம்.கிட்:1 38/4

மேல்


கதிரினும் (1)

கும்பன் என்று உளன் ஊழி வெம் கதிரினும் கொடியான் – கம்.யுத்1:5 35/4

மேல்


கதிரினை (2)

உலகம் ஒன்றினை விளக்குறும் கதிரினை ஓட்டி – கம்.யுத்4:35 15/3
கரிய குன்று கதிரினை சூடி ஓர் – கம்.யுத்4:39 7/1

மேல்


கதிரும் (12)

எல்லா கதிரும் பரப்பி பகலொடு – கலி 145/27
மிடை பசும் கதிரும் மீனும் மென் தழை கரும்பும் வண்டும் – கம்.பால:2 7/3
காதல் கண்டு உணர்ந்தன கதிரும் திங்களும் – கம்.பால:23 52/2
தேரின் மிசை மலை சூழ் வரு கதிரும் திசை திரிய – கம்.பால:24 10/2
மாடுதான் வைகினான் எரி கதிரும் வைகினான் – கம்.கிட்:1 37/4
காரும் வானமும் கதிரும் நாகமும் – கம்.கிட்:3 42/3
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த – கம்.சுந்:6 15/2
கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் – கம்.யுத்1:3 79/3
தேர் உலாவு கதிரும் திருந்து தன் – கம்.யுத்1:9 60/2
தாவரும் திசையின் நின்று சலித்திட கதிரும் உட்க – கம்.யுத்2:16 52/2
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் – கம்.யுத்3:24 36/1
மேகத்தின் பதம் கடந்து வெம் கதிரும் தண் கதிரும் விரைவில் செல்லும் – கம்.யுத்3:24 36/1

மேல்


கதிரே (1)

நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே – அகம் 362/15

மேல்


கதிரொடு (4)

கள் நாறு நெய்தல் கதிரொடு நயக்கும் – குறு 296/4
கழனி எருமை கதிரொடு மயக்கும் – ஐங் 99/2
கண் சுழன்றது சுழன்றது கதிரொடு மதியும் – கம்.ஆரண்:13 73/4
மரகத கொழும் கதிரொடு மாணிக்க நெடு வாள் – கம்.சுந்:12 40/1

மேல்


கதிரொடும் (4)

படையொடும் கதிரொடும் மயங்கிய படுக்கை – நற் 275/3
காந்து இன மணியின் சோதி கதிரொடும் கலந்து வீச – கம்.பால:16 14/3
தேட_அரும் கதிரொடும் திரிவ போன்றவே – கம்.அயோ:2 41/4
கண் அகன் புனலும் காலும் கதிரொடும் திரிய காவல் – கம்.ஆரண்:13 115/2

மேல்


கதிரோடு (1)

எறிக்கும் வெம் கதிரோடு உலகு ஏழையும் – கம்.யுத்3:29 32/3

மேல்


கதிரோன் (26)

காலை கடல் படிந்து காய் கதிரோன் போய வழி – பரி 20/6
கதிக்கு முந்துறு கலின மான் தேரொடும் கதிரோன்
உதிக்கும் காலையில் தண்மை செய்வான் தனது உருவில் – கம்.பால:9 2/2,3
மற்று ஒரு கதிரோன் என்ன மணி நெடும் தேரில் போனான் – கம்.பால:14 75/4
சுரவே புரிவார் உளரோ கதிரோன்
வரவே எனை ஆள் உடையான் வருமே – கம்.பால:23 3/2,3
காலை கதிரோன் நடு உற்றது ஓர் வெம்மை காட்டி – கம்.அயோ:4 119/1
யானே காப்பென் இ உலகை என்பான் போல எறி கதிரோன் – கம்.அயோ:6 30/4
தான் இன்று அயல் நின்று ஒளிர் தண் கதிரோன்
யான் நின்றது என் என்று ஒளி எஞ்சிட மா – கம்.ஆரண்:2 7/1,2
தீர்த்தனும் பொலிந்தான் கதிரோன் திசை – கம்.ஆரண்:9 25/3
செவ்வழி கதிரோன் என்றும் தேரின் மேல் அன்றி வாரான் – கம்.ஆரண்:10 112/3
பண்டை நூல் கதிரோன் சொல்ல படித்தவன் படிவம் அம்மா – கம்.கிட்:2 32/4
கடும் கதிரோன் மகன் ஆக்கி கை வளர் – கம்.கிட்:6 29/2
திக்கு நோக்கினன் செம் கதிரோன் மகன் செருக்கி – கம்.கிட்:7 62/3
கதிரோன் மைந்தனை ஐய கைகளால் – கம்.கிட்:9 2/3
செம் கதிரோன் மகன் கடிது சென்றனன் – கம்.கிட்:11 118/4
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் – கம்.சுந்:10 27/3
அழல் தரு கதிரோன் தோன்றும் உதயத்தோடு அத்தம் ஆன – கம்.யுத்1:3 151/3
காதல் நான்முகனாலும் கணிப்ப_அரிய கலை அனைத்தும் கதிரோன் முன் சென்று – கம்.யுத்1:4 102/3
காதலான் இனி வேறு எண்ண கடவது என் கதிரோன் மைந்த – கம்.யுத்1:4 117/3
கால இருள் சிந்து கதிரோன் மதலை கண்ணுற்று – கம்.யுத்1:12 7/1
உறைதந்தன செம் கதிரோன் உருவின் – கம்.யுத்2:18 40/1
செம் கதிரோன் மகன் முன்பு சென்றனன் – கம்.யுத்2:19 35/3
உதிரத்தின் செம்மையாலும் உதிக்கின்ற கதிரோன் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:27 95/4
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன்
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – கம்.யுத்3:27 114/2,3
திவசத்து எழு கதிரோன் என தெரிகின்றது ஓர் கணையால் – கம்.யுத்3:27 124/3
தேரோடு மடிந்தனர் செம் கதிரோன்
ஊரோடு மறிந்தனன் ஒத்து உரவோர் – கம்.யுத்3:31 196/3,4
கண்டை ஆயிர கோடியின் தொகையது கதிரோன்
மண்டிலங்களை மேருவில் குவித்து-என வயங்கும் – கம்.யுத்4:35 21/2,3

மேல்


கதிரோனையும் (1)

கட்டி வாள் அரக்கன் கதிரோனையும்
இட்டனன்-கொல் இரும் சிறை என்னுமால் – கம்.ஆரண்:14 22/3,4

மேல்


கதிரோனொடு (1)

தேர் சென்றன செம் கதிரோனொடு சேர் – கம்.யுத்2:18 25/1

மேல்


கது (1)

கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி – கம்.யுத்2:19 188/2

மேல்


கதுப்ப (1)

தும்பி தொடர் கதுப்ப தும்பி தொடர் ஆட்டி – பரி 19/30

மேல்


கதுப்பில் (2)

தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் – நற் 337/8
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என் – அகம் 391/6

மேல்


கதுப்பின் (31)

உலறிய கதுப்பின் பிறழ் பல் பேழ் வாய் – திரு 47
நெய் கனிந்து இருளிய கதுப்பின் கதுப்பு என – சிறு 14
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு – நற் 85/9
வேல் என விரிந்த கதுப்பின் தோல – நற் 86/2
தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் வீழ்ந்த காலொடு – நற் 197/6
நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து – நற் 250/8
புனை இரும் கதுப்பின் மனையோள் கெண்டி – நற் 336/5
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின்
குவளையொடு தொடுத்த நறு வீ முல்லை – நற் 367/7,8
கதுப்பின் தோன்றும் புது பூ கொன்றை – குறு 21/3
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் – குறு 246/6
பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார் – குறு 254/5
வணர் இரும் கதுப்பின் வாங்கு அமை மென் தோள் – பதி 12/22
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின்
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ – பதி 14/14,15
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின்
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள – பதி 81/27,28
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத – பரி 10/120
காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு – கலி 117/10
நெறி இரும் கதுப்பின் என் பேதைக்கு – அகம் 35/17
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை – அகம் 58/5
பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க – அகம் 86/16
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின்
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என – அகம் 129/15,16
தகரம் நாறும் தண் நறும் கதுப்பின்
புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/13,14
புனை இரும் கதுப்பின் நீ கடுத்தோள்-வயின் – அகம் 166/8
தாழ் இரும் கதுப்பின் காவிரி வவ்வலின் – அகம் 222/8
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5
நெறி இரும் கதுப்பின் கோதையும் புனைக – அகம் 269/2
கொந்தொடு உதிர்த்த கதுப்பின்
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே – அகம் 288/16,17
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின்
இன் நகை இளையோள் கவவ – அகம் 314/20,21
புனை இரும் கதுப்பின் நின் மனையோள் அயர – அகம் 394/10
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் – புறம் 138/8
நறும் பல் ஒலிவரும் கதுப்பின் தே மொழி – புறம் 209/16
காலற்கு இரு கண்ணான் தன கையால் அவன் கதுப்பின்
மூலத்திடை புடைத்தான் உயிர் முடித்தான் சிரம் மடித்தான் – கம்.யுத்2:18 169/3,4

மேல்


கதுப்பினள் (2)

முகம் புதை கதுப்பினள் இறைஞ்சி நின்றோளே – ஐங் 197/2
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று – புறம் 159/4

மேல்


கதுப்பினாய் (2)

தேன் நாறு கதுப்பினாய் யானும் ஒன்று ஏத்துகு – கலி 40/9
மணம் நாறு கதுப்பினாய் மறுத்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 43/23

மேல்


கதுப்பினாள் (1)

சோர்ந்து வீழ் கதுப்பினாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/12

மேல்


கதுப்பினுள் (2)

நனை சேர் கதுப்பினுள் தண் போது மைந்தர் – பரி 16/34
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/6

மேல்


கதுப்பினை (1)

களிப்பன மதர்ப்ப நீண்டு கதுப்பினை அளப்ப கள்ளம் – கம்.பால:21 16/1

மேல்


கதுப்பு (25)

கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் – சிறு 6
நெய் கனிந்து இருளிய கதுப்பின் கதுப்பு என – சிறு 14
புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் – பெரும் 485
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – பட் 259
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ – மலை 44
நறிய நாறும் நின் கதுப்பு என்றேனே – நற் 143/10
அணிய வருதும் நின் மணி இரும் கதுப்பு என – நற் 214/5
வார்-உறு வணர் கதுப்பு உளரி புறம் சேர்பு – குறு 82/1
கதுப்பு அயல் விளங்கும் சிறு நுதல் – குறு 129/5
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி – குறு 312/6
கதுப்பு அறல் அணியும் காமர் பொழுதே – ஐங் 345/3
கதுப்பு அயல் அணியும் அளவை பைபய – ஐங் 396/2
கார் கொள் கூந்தல் கதுப்பு அமைப்போரும் – பரி 12/15
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/49
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/11
காதலர் புணர்ந்தவர் கதுப்பு போல் கழல்குபு – கலி 27/5
தொய்யகம் தாழ்ந்த கதுப்பு போல் துவர் மணல் – கலி 28/6
கணம் குழை நல்லவர் கதுப்பு அறல் அணை துஞ்சி – கலி 71/19
நீள் நீர் நெறி கதுப்பு வாரும் அறல் ஆக – கலி 98/14
கதுப்பு உலறும் கவினையாய் காண்டலும் காண்பவோ – கலி 150/18
நறும் கதுப்பு உளரிய நன்னர் அமையத்து – அகம் 39/22
உரைத்த சந்தின் ஊரல் இரும் கதுப்பு
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா – அகம் 102/3,4
கால்வீழ்த்தன்று நின் கதுப்பு உறழ் புயலே – அகம் 323/13
கதுப்பு உறு வெறியே நாறும் கரும் கடல் தரங்கம் என்றால் – கம்.பால:2 11/2
கமையினாள் திரு முகத்து அயல் கதுப்பு உற கவ்வி – கம்.சுந்:3 10/1

மேல்


கதுப்பு_அகம் (2)

புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் – பெரும் 485
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/49

மேல்


கதுப்பும் (7)

கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும்
திதலை அல்குலும் பல பாராட்டி – நற் 84/1,2
நன்னர் மேனியும் நாறு இரும் கதுப்பும்
போதும் பணையும் போலும் யாழ நின் – நற் 166/2,3
கண்ணும் தோளும் தண் நறும் கதுப்பும்
பழ நலம் இழந்து பசலை பாய – நற் 219/1,2
நெறி இரும் கதுப்பும் நீண்ட தோளும் – நற் 387/1
தொடி பொலி தோளும் முலையும் கதுப்பும்
வடிவு ஆர் குழையும் இழையும் பொறையா – கலி 90/7,8
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார் – அகம் 144/5
நின்று இரண்டு கதுப்பும் உற நெடு முசலம் கொண்டு அடிப்ப – கம்.யுத்2:16 51/3

மேல்


கதுப்பே (1)

பண்ணை பாய்வோள் தண் நறும் கதுப்பே – ஐங் 74/4

மேல்


கதுப்பொடு (3)

நெறி இரும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவி – குறு 190/1
நன் நெடும் கதுப்பொடு பெரும் தோள் நீவிய – அகம் 283/1
மெல் இயல் ஒலிவரும் கதுப்பொடு
பல் கால் நோக்கும் அறன் இல் யாயே – அகம் 302/14,15

மேல்


கதுப்போடு (1)

செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல – பரி 21/56

மேல்


கதுப்போடே (1)

வெண்ணெய் உரைஇ விரித்த கதுப்போடே
அன்னையும் அத்தனும் இல்லரா யாய் நாண – கலி 115/7,8

மேல்


கதுமென (29)

கதுமென கரைந்து வம் என கூஉய் – பொரு 101
புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய – பொரு 241
திரு முகம் இறைஞ்சி நாணுதி கதுமென
காமம் கைம்மிகின் தாங்குதல் எளிதோ – நற் 39/2,3
நொதுமலாளன் கதுமென தாக்கலின் – நற் 50/5
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் – நற் 212/3
நொதுமலர் போல கதுமென வந்து – குறு 294/3
வல் வாய் உருளி கதுமென மண்ட – பதி 27/11
கதுமென உருத்த நோக்கமோடு அது நீ – பதி 52/25
நறு வீய நனம் சாரல் சிலம்பலின் கதுமென
சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப – கலி 45/6,7
கனவில் கண்டு கதுமென வெரீஇ – கலி 49/4
கண் ஆர்ந்த நலத்தாரை கதுமென கண்டவர்க்கு – கலி 60/5
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென
பேர் அமர் உண்கண் நின் தோழி உறீஇய – கலி 60/15,16
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை – கலி 70/3
கால்கோள் என்று ஊக்கி கதுமென நோக்கி – கலி 83/15
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென
தாம் வந்தார் தம் பாலவரோடு தம்மை – கலி 85/29,30
கண்டவிர் எல்லாம் கதுமென வந்து ஆங்கே – கலி 140/1
என்னையே மூசி கதுமென நோக்கன்-மின் வந்து – கலி 147/17
கதுமென குழறும் கழுது வழங்கு அரைநாள் – அகம் 260/13
நொதுமலர் போல பிரியின் கதுமென
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் – அகம் 300/11,12
வறு நிலத்து உதிரும் அத்தம் கதுமென
கூர் வேல் விடலை பொய்ப்ப போகி – அகம் 315/13,14
இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என் – அகம் 356/5
முது மர பொத்தின் கதுமென இயம்பும் – புறம் 364/11
மதி முகம் கதுமென வணங்கினாள் அது – கம்.பால:19 49/3
கதுமென கொணரும் தூது கல் அதர் செல்ல ஏவி – கம்.கிட்:11 85/3
தொலைவு இல் தானையை கதுமென வருக என சொன்னார் – கம்.சுந்:9 5/4
கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுமென கனல் பொத்தி – கம்.யுத்1:3 84/3
வாரின் பெய் கழல் மாருதி கதுமென வந்தான் – கம்.யுத்2:15 216/4
கனவு கண்டனனே என்ன கதுமென எழுந்து காணும் – கம்.யுத்3:26 70/2
கதுமென ஒருங்கு நோக்கும் பேதையின் காதல் கொண்டான் – கம்.யுத்3:30 8/4

மேல்


கதுல (1)

காயம் எத்தனை உள நெடும் காயங்கள் கதுல
ஆயம் உற்று எழுந்தார் என ஆர்த்தனர் அமரில் – கம்.யுத்4:37 111/2,3

மேல்


கதுவ (22)

கண்ட கல் மிசை காகுத்தன் கழல் துகள் கதுவ
உண்ட பேதைமை மயக்கு அற வேறுபட்டு உருவம் – கம்.பால:9 14/1,2
கழல் துகள் கதுவ இந்த கல் உரு தவிர்தி என்றான் – கம்.பால:9 23/4
மூளை முதுகை கதுவ மூரிய வரால் மீன் – கம்.பால:22 41/2
கை போதகம் நிகர் காவலர் குழு வந்து அடி கதுவ
ஒப்பு ஓத அரு தேர் மீதினில் இனிது ஏறினன் உரவோன் – கம்.பால:24 2/3,4
காளை மைந்தர் அது கண்டு கதம் வந்து கதுவ
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் – கம்.ஆரண்:1 20/1,2
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி – கம்.ஆரண்:1 48/1
கண்தாம் அவை ஆயிரமும் கதுவ
கண் தாமரை போல் கரு ஞாயிறு என – கம்.ஆரண்:2 24/1,2
கால் நிற சே ஒளி கதுவ கண் அகல் – கம்.ஆரண்:4 4/2
காடு கொண்ட கார் உலவைகள் கதழ் கரி கதுவ
சூடு கொண்டன என தொடர் குருதி மீ தோன்ற – கம்.ஆரண்:7 80/1,2
முழைகளின் இதழ்கள் திறந்தார் முது புகை கதுவ முனிந்தார் – கம்.சுந்:7 23/2
கரதலத்தினும் காலினும் வாலினும் கதுவ
நிரை மணி தலை நெரிந்து உக சாய்ந்து உயிர் நீப்பார் – கம்.சுந்:7 48/1,2
கலந்த போரில் நின் கட்புல கடும் கனல் கதுவ
உலந்த மால் வரை அருவி ஆறு ஒழுக்கு அற்றது ஒக்க – கம்.சுந்:9 1/2,3
காவல் கண்டு இவண் இருந்தவர் கட்புலன் கதுவ
பாவகாரி தன் முடி தலை பறித்திலென் என்றால் – கம்.சுந்:12 52/2,3
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ
உரிந்த மெய்யினர் ஓடினர் நீரிடை ஒளிப்பார் – கம்.சுந்:13 27/1,2
கண் உறு கடும் புகை கதுவ கார் நிறத்து – கம்.யுத்2:15 103/1
கண்ணுறு பொறிகளும் கதுவ கண் அகல் – கம்.யுத்2:16 97/3
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:19 103/2
கட்டுரை அதனை கேளா கண் எரி கதுவ நோக்கி – கம்.யுத்3:26 9/1
கல்லும் மரமும் கரமும் கதுவ – கம்.யுத்3:27 25/4
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ – கம்.யுத்3:27 109/4
தீ முகம் கதுவ ஓடி சென்று அவன் சிரத்தை தள்ளி – கம்.யுத்3:28 52/3
பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த – கம்.யுத்4:37 116/3

மேல்


கதுவல் (1)

கட்புலன் கதுவல் ஆகா வேகத்தான் கடலும் மண்ணும் – கம்.சுந்:1 24/2

மேல்


கதுவலால்-அரோ (1)

கன்னி நல் நகர் நிழல் கதுவலால்-அரோ
பொன்னுலகு ஆயது அ புலவர் வானமே – கம்.பால:3 39/3,4

மேல்


கதுவலாலே (1)

கண்ணிய வினைகள் என்னும் கட்டு அழல் கதுவலாலே
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார் – கம்.ஆரண்:16 9/3,4

மேல்


கதுவலின் (1)

தூங்கு தோல் துதிய வள் உகிர் கதுவலின்
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும் – அகம் 8/3,4

மேல்


கதுவா (4)

கண்ணின் நோக்குறின் கண்ணுதலானுக்கும் கதுவா
மண்ணின்-மேல் வந்த வானர சேனையின் வரம்பே – கம்.கிட்:12 24/3,4
கட்டுரைத்து உவமை காட்ட கண்பொறி கதுவா கையில் – கம்.கிட்:13 38/3
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் – கம்.சுந்:1 16/3
காய்ந்தன சலாகை அன்ன உரை வந்து கதுவா முன்னம் – கம்.சுந்:3 111/1

மேல்


கதுவாய் (8)

களிறு எறிந்து முரிந்த கதுவாய் எஃகின் – பதி 45/4
கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன் – பரி 20/82
கல் சேர்பு இருந்த கதுவாய் குரம்பை – அகம் 129/6
கான யானை கதுவாய் வள் உகிர் – அகம் 365/5
கழி பிணி பலகையர் கதுவாய் வாளர் – புறம் 345/15
எறிந்து இலை முறிந்த கதுவாய் வேலின் – புறம் 347/4
சிதைந்த இஞ்சி கதுவாய் மூதூர் – புறம் 350/2
கதுவாய் போகிய நுதி வாய் எஃகமொடு – புறம் 353/14

மேல்


கதுவி (2)

நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் – குறு 43/4
காய்த்து அமைந்த வெம் கதிர் படை ஒன்று ஒன்று கதுவி
தேய்த்து எழுந்தன பொறி குலம் மழை குலம் தீய – கம்.சுந்:9 12/3,4

மேல்


கதுவிட (1)

கனை இருள் கதுவிட அமரர்கள் கதற – கம்.யுத்4:37 93/2

மேல்


கதுவிய (3)

பொதி இரை கதுவிய போழ் வாய் வாளை – பெரும் 287
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை – பெரும் 471
கால வெம் கனல் கதுவிய காலையில் கற்பு உடையவள் சொற்ற – கம்.யுத்1:3 86/1

மேல்


கதுவியது (1)

பழுவம் வெம் கனல் கதுவியது ஒப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 28/4

மேல்


கதுவு (2)

கதுவு உறுகின்றது என்ன கொழுந்து ஒளி கஞல தூக்கி – கம்.பால:22 5/2
ஊரினொடு கோள் கதுவு தாதையையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:12 19/4

மேல்


கதுவுகின்ற (1)

காசு உடை கதிரின் கற்றை கால்களால் கதுவுகின்ற
வீசு பொன் கொடிகள் எல்லாம் விசும்பினின் விரிந்த மேக – கம்.யுத்1:10 13/2,3

மேல்


கதுவும் (1)

மன் எயில் கதுவும் மதன் உடை நோன் தாள் – பட் 278

மேல்


கதுவும்-தோறும் (1)

அகில் புகை கதுவும்-தோறும் புலர்வன ஆட கண்டார் – கம்.பால:10 3/4

மேல்


கதுவுற்று (2)

கார் ஆயிரம் விடு தாரையின் நிமிர்கின்றன கதுவுற்று
ஈராயிரம் மத மால் கரி விழுகின்றன இனி மேல் – கம்.யுத்2:18 144/2,3
கடல் வற்றின மலை உக்கன பருதி கனல் கதுவுற்று
உடல் பற்றின மரம் உற்றன கனல் பட்டன உதிரம் – கம்.யுத்3:27 111/1,2

மேல்


கதுவுற (1)

குஞ்சி சே ஒளி கதுவுற புது நிறம் கொடுக்கும் – கம்.கிட்:10 44/2

மேல்


கதூஉ (1)

கவை கதிர் இரும் புறம் கதூஉ உண்ட – அகம் 194/10

மேல்


கதூஉம் (5)

பழன வாளை கதூஉம் ஊரன் – குறு 8/2
குண்டு நீர் இலஞ்சி கெண்டை கதூஉம்
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின் – குறு 91/2,3
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம்
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் குணாது – குறு 164/2,3
பூ கதூஉம் இன வாளை – புறம் 18/8
யாமம் கொள்பவர் சுடர் நிழல் கதூஉம்
கடு முரண் முதலைய நெடு நீர் இலஞ்சி – புறம் 37/9,10

மேல்


கதை (8)

தேவபாடையின் இ கதை செய்தவர் – கம்.பால:0 10/1
கால பாசம் கதை பொரும் கையினார் – கம்.ஆரண்:7 11/2
வேல் வாள் சூலம் வெம் கதை பாசம் விளி சங்கம் – கம்.சுந்:2 76/1
கஞ்சுகத்தர் கதை பற்றிய கையர் – கம்.யுத்1:11 14/2
செம்_புனல் பொழிய கதை சேர்த்தினான் – கம்.யுத்2:15 75/3
தனி நாயகன் வன் கதை தன் கை கொளா – கம்.யுத்2:18 73/1
நேர் ஏறினர் விசும்பு ஏறிட நெரித்தான் கதை திரித்தான் – கம்.யுத்3:22 118/4
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே – கம்.யுத்3:22 134/4

மேல்


கதை-அரோ (1)

காசு இல் கொற்றத்து இராமன் கதை-அரோ – கம்.பால:0 4/4

மேல்


கதைக்கு (1)

இ மாண் கதைக்கு ஓர் இறை ஆய இராமன் என்னும் – கம்.பால:4 1/3

மேல்


கதைகளும் (1)

மூதுரை பெரும் கதைகளும் பிதிர்களும் மொழிவார் – கம்.சுந்:2 137/2

மேல்


கதையில் (1)

கற்பு உடை மடந்தையர் கதையில் தான் உளோர் – கம்.சுந்:4 13/3

மேல்


கதையினால் (1)

கற்றிலன் இன்று கற்றான் கதையினால் வதையின் கல்வி – கம்.யுத்3:22 125/4

மேல்


கதையையும் (1)

கதையையும் புதுக்கிய தலைவன் கண் உடை – கம்.அயோ:11 49/2

மேல்


கதையொடு (1)

கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார் – கம்.சுந்:7 28/3

மேல்


கந்த (5)

கந்த மலரில் கடவுள் தன் வரவு காணும் – கம்.பால:6 5/3
கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர் – கம்.அயோ:9 46/3
கந்த மலரை பொருவு கண்ணர் கழல் கையர் – கம்.ஆரண்:10 53/3
கால் செலாது அவன் முன்னர் கந்த வேள் – கம்.கிட்:3 41/1
கந்த மா மலர் காடுகள் தாவிய – கம்.கிட்:11 19/3

மேல்


கந்தத்து (1)

கடவுள் போகிய கரும் தாள் கந்தத்து
உடன் உறை பழமையின் துறத்தல் செல்லாது – அகம் 307/12,13

மேல்


கந்தம் (6)

கலி கெழு கடவுள் கந்தம் கைவிட – புறம் 52/12
கந்தம் நாறு பங்கயத்த கானம் மான மாதரார் – கம்.பால:3 15/2
கந்தம் துன்றும் சோர் குழல் காணார் கலை பேணார் – கம்.பால:17 23/2
காலம் இன்றியும் கனிந்தன கனி நெடும் கந்தம்
மூலம் இன்றியும் முகிழ்த்தன நிலன் உற முழுதும் – கம்.அயோ:9 44/1,2
கந்தம் உந்திய கற்பக காவில்-நின்று – கம்.அயோ:14 14/2
கந்தம் நோக்கிய சோலையில் இருந்தது காணாள் – கம்.ஆரண்:6 83/4

மேல்


கந்தமாதனம் (2)

கந்தமாதனம் என்பது இ கரும் கடற்கு அப்பால் – கம்.யுத்3:30 15/1
கந்தமாதனம் என்று ஓதும் கிரி இவண் கிடப்ப கண்டாய் – கம்.யுத்4:41 21/3

மேல்


கந்தமும் (2)

மா கந்தமும் மகரந்தமும் அளகம் தரும் மதியின் – கம்.அயோ:7 4/1
கனியும் கந்தமும் காயும் தூயன – கம்.கிட்:3 34/1

மேல்


கந்தர்ப்ப (2)

கந்தர்ப்ப மகளிர் ஆடும் நாடகம் காண்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 104/4
எரியுமால் கந்தர்ப்ப நகரம் எங்கணும் – கம்.சுந்:3 45/2

மேல்


கந்தர்ப்பர் (1)

கந்தர்ப்பர் இயக்கர் சித்தர் அரக்கர்-தம் கன்னிமார்கள் – கம்.யுத்3:29 38/1

மேல்


கந்தர்ப்பரை (1)

துயக்கு_இல் கந்தர்ப்பரை துரந்து வாரின – கம்.ஆரண்:7 46/3

மேல்


கந்தர்ப்பன் (1)

கந்தர்ப்பன் சாபத்தால் இ கடைப்படு பிறவி கண்டேன் – கம்.ஆரண்:15 51/2

மேல்


கந்தர (1)

கந்தர கயிலையை நிகர்க்கும் காட்சியான் – கம்.ஆரண்:13 6/4

மேல்


கந்தரத்தால் (1)

புருவத்து கரு வல் கந்தரத்தால்
தாங்கி இ உலகம் தந்து அடிப்படுத்ததை நடுவண் – பரி 4/22,23

மேல்


கந்தருப்பம் (1)

கந்தருப்பம் நகர் விசும்பில் கண்டு-என – கம்.யுத்4:37 58/3

மேல்


கந்தன் (1)

வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல – புறம் 380/11

மேல்


கந்தனார் (1)

கந்தனார் தந்தையாரை கயிலையோடு ஒரு கை கொண்ட – கம்.யுத்3:27 166/3

மேல்


கந்தனை (1)

கந்தனை அனையவர் கலை தெரி கழகம் – கம்.பால:2 48/2

மேல்


கந்தார (1)

கந்தார வீணை களி செம் செவி காது நுங்க – கம்.சுந்:1 62/4

மேல்


கந்தாரத்தின் (1)

கந்தாரத்தின் இன் இசை பாடி களி கூரும் – கம்.சுந்:2 78/3

மேல்


கந்தாரம் (1)

தெறிப்ப விளைந்த தீம் கந்தாரம்
நிறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு – புறம் 258/2,3

மேல்


கந்தின் (2)

களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின்
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் – பெரும் 396,397
மரை ஏறு சொறிந்த மா தாள் கந்தின்
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் – அகம் 287/4,5

மேல்


கந்து (20)

மன்றமும் பொதியிலும் கந்து உடை நிலையினும் – திரு 226
கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும் – மது 383
வம்பலர் சேக்கும் கந்து உடை பொதியில் – பட் 249
கந்து பிணி யானை அயா உயிர்த்து அன்ன – நற் 62/2
கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி – பதி 77/8
மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து – பதி 94/8
மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/16
கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை – அகம் 164/13
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன் – அகம் 276/11
புலம் கந்து ஆக இரவலர் செலினே – அகம் 303/8
கந்து சேர்பு நிலைஇ வழங்க – புறம் 22/9
நெடு நல் யானைக்கு கந்து ஆற்றாவே – புறம் 57/11
மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த – புறம் 93/9
கந்து முனிந்து உயிர்க்கும் யானையொடு பணை முனிந்து – புறம் 178/1
இசை மரபு ஆக நட்பு கந்து ஆக – புறம் 217/5
கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை – கம்.பால:14 78/3
கந்து அடு களிறும் தேரும் கலின மா கடலும் சூழ – கம்.பால:20 4/2
கால் மேல் வீழ்ந்தான் கந்து கொல் யானை கழல் மன்னர் – கம்.அயோ:3 29/3
கந்து காணினும் கைத்தலம் கூப்புமால் – கம்.ஆரண்:6 73/2
காண்டற்கு இனிதாய் பல கந்து திரட்டல் ஆகி – கம்.ஆரண்:10 138/4

மேல்


கந்துகம் (2)

கை புகின் சிவந்து காட்டும் கந்துகம் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:10 16/4
கந்துகம் என கடிது எழுந்து எதிர் கலந்தான் – கம்.யுத்1:12 23/4

மேல்


கந்தையே (1)

கந்தையே பொரு கரி சனகனும் காதலொடு – கம்.பால:20 16/1

மேல்


கப்பண (1)

பந்தமும் கப்பண படையும் பாசமும் – கம்.ஆரண்:7 35/4

மேல்


கப்பணங்களும் (1)

கப்பணங்களும் வளையமும் கவண் உமிழ் கல்லும் – கம்.யுத்3:22 106/3

மேல்


கப்பணம் (8)

கால வரி வில் பகழி கப்பணம் முசுண்டி – கம்.சுந்:2 67/2
கேடகத்தோடு மழு எழு சூலம் அங்குசம் கப்பணம் கிடுகோடு – கம்.சுந்:3 91/1
உக்க கப்பணம் உக்கன உயர் மணி மகுடம் – கம்.சுந்:7 33/4
காமர் தண்டு எழுக்கள் காந்தும் கப்பணம் கால பாசம் – கம்.சுந்:8 6/3
காமரு கணையம் குந்தம் கப்பணம் கால நேமி – கம்.சுந்:10 11/4
கழு அயில் கப்பணம் கவண் கல் கன்னகம் – கம்.யுத்3:22 46/3
கழு இகல் கப்பணம் முதல கை படை – கம்.யுத்3:31 179/3
நெருப்பு உலக்க வரும் நெடும் கப்பணம்
திரு புலக்க உய்த்தான் திசை யானையின் – கம்.யுத்4:37 188/2,3

மேல்


கப்பு (1)

கப்பு உடை நாவின் நாகர் உலகமும் கண்ணில் தோன்ற – கம்.பால:20 2/1

மேல்


கபாடம் (1)

கண் இமை அடைத்தன அடைத்தன கபாடம் – கம்.சுந்:2 160/4

மேல்


கபாலத்தும் (1)

கண்டத்தின் கீழும் மேலும் கபாலத்தும் கடக்கல் உற்ற – கம்.யுத்3:31 222/1

மேல்


கபில (1)

கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு – புறம் 337/11

மேல்


கபிலரும் (1)

மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும்
தா_மா_இருவரும் தருமனும் மடங்கலும் – பரி 3/7,8

மேல்


கபிலன் (4)

கபிலன் பெற்ற ஊரினும் பலவே – பதி 85/13
வாய்மொழி கபிலன் சூழ சேய் நின்று – அகம் 78/16
வெறுத்த கேள்வி விளங்கு புகழ் கபிலன்
இன்று உளன் ஆயின் நன்று-மன் என்ற நின் – புறம் 53/12,13
பொய்யா நாவின் கபிலன் பாடிய – புறம் 174/10

மேல்


கபோலங்கள் (1)

துடித்தன கபோலங்கள் சுற்றும் தீ சுடர் – கம்.அயோ:11 66/1

மேல்


கம் (2)

விண்டு அலம்பு கம் நீங்கிய வெண் புனல் – கம்.சுந்:6 32/3
அம்பரம் கம் அரும் கலம் ஆழ்ந்து என – கம்.யுத்3:31 119/4

மேல்


கம்ப (4)

கம்ப மா வர கால்கள் வளைத்து ஒரு – கம்.பால:14 40/3
கம்ப நெடும் களி யானை அன்ன மன்னன் – கம்.அயோ:3 20/1
கம்ப கரி நின்றது கண்டனமால் – கம்.ஆரண்:2 22/2
கம்ப கரி உண்டை கடாய் எனவே – கம்.யுத்3:20 74/4

மேல்


கம்பத்தின் (1)

கம்பத்தின் வழியே காண காட்டுதி காட்டிடாயேல் – கம்.யுத்1:3 125/2

மேல்


கம்பம் (3)

பெரு மர கம்பம் போல – புறம் 169/11
கம்பம் இல் கொடு மன காம வேடன் கை – கம்.பால:10 49/1
கம்பம் இல் திசையில் நின்ற களிறும் கண் இமைத்த அன்றே – கம்.ஆரண்:7 111/4

மேல்


கம்பமுற்று (1)

கம்பமுற்று உலைந்த வேலை கலம் என கலங்கிற்று அண்டம் – கம்.யுத்2:19 103/4

மேல்


கம்பமொடு (1)

கம்பமொடு துளங்கிய இலக்கம் போல – புறம் 260/23

மேல்


கம்பலத்து (1)

கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம் – நற் 24/4

மேல்


கம்பலி (1)

கம்பலி உறுமை தக்கை கரடிகை துடி வேய் கண்டை – கம்.யுத்3:22 5/3

மேல்


கம்பலும் (1)

தீர தறைந்த தலையும் தன் கம்பலும்
கார குறைந்து கறைப்பட்டு வந்து நம் – கலி 65/6,7

மேல்


கம்பலை (23)

எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை
விசயம் அடூஉம் புகை சூழ் ஆலை-தொறும் – பெரும் 260,261
நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை
புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும் – மது 110,111
நிரை திமில் வேட்டுவர் கரை சேர் கம்பலை
இரும் கழி செறுவின் வெள் உப்பு பகர்நரொடு – மது 116,117
நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை
வெயில் கதிர் மழுங்கிய படர் கூர் ஞாயிற்று – மது 430,431
விழைவு கொள் கம்பலை கடுப்ப பல உடன் – மது 526
அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை
ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து – மது 544,545
வேறு_வேறு கம்பலை வெறி கொள்பு மயங்கி – மது 617
நல் ஏறு பொரூஉம் கல்லென் கம்பலை
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – மலை 335,336
சாகாட்டாளர் கம்பலை அல்லது – பதி 27/14
துஞ்சா கம்பலை
பைம் சுனை பாஅய் எழு பாவையர் – பரி 8/111,112
பொது செய் கம்பலை முது செம் பெண்டிர் – அகம் 86/9
களிறு கவர் கம்பலை போல – அகம் 96/17
களிறு விளிப்படுத்த கம்பலை வெரீஇ – அகம் 165/2
வம்ப புள்ளின் கம்பலை பெரும் தோடு – அகம் 181/9
கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே – அகம் 227/22
மலிதரு கம்பலை போல – அகம் 296/13
ஊர் சுடு விளக்கத்து அழு விளி கம்பலை
கொள்ளை மேவலை ஆகலின் நல்ல – புறம் 7/8,9
எம் கோன் இருந்த கம்பலை மூதூர் – புறம் 54/1
ஓடு கழல் கம்பலை கண்ட – புறம் 120/20
கல்வியின் திகழ் கணக்காயர் கம்பலை
பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி – கம்.கிட்:10 114/1,2
வேறிட்டு ஓர் பெரும் கம்பலை பம்பி மேல் வீங்க – கம்.யுத்4:35 33/2
கடல் கொள் பேர் ஒலி கம்பலை என்பதும் கண்டார் – கம்.யுத்4:35 34/4
கரும் கடல் முழக்கு என பிறந்த கம்பலை – கம்.யுத்4:40 36/4

மேல்


கம்பலைத்தன்று (1)

காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று
வடு வகிர் வென்ற கண் மா தளிர் மேனி – பரி 8/37,38

மேல்


கம்பளம் (1)

படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி – கம்.அயோ:9 43/1

மேல்


கம்பிக்க (1)

கார் ஒலி மடங்க வேலை கம்பிக்க களத்தின் ஆர்த்த – கம்.யுத்2:19 291/3

மேல்


கம்பிக்கின்ற (1)

கம்பிக்கின்ற நுண் இடை நோவ கசிவாளும் – கம்.பால:17 28/2

மேல்


கம்பிக்கும் (2)

ஒடியுமால் மருப்பு உலகமும் கம்பிக்கும் உயர் வான் – கம்.ஆரண்:7 71/2
கம்பிக்கும் என் நெஞ்சு அவன் என்றே கவல்கின்றேன் – கம்.ஆரண்:11 17/4

மேல்


கம்பித்த (1)

கதிரும் வானமும் சுழன்றன நெடு நிலம் கம்பித்த கனகன் கண் – கம்.யுத்1:3 79/3

மேல்


கம்பித்து (1)

கம்பித்து அலை எறி நீர் உறு கலம் ஒத்து உலகு உலைய – கம்.பால:24 8/1

மேல்


கம்பிப்பது (1)

கம்பிப்பது ஓர் வன் துயர் கண்டிலனேல் – கம்.யுத்2:18 11/3

மேல்


கம்புள் (5)

கம்புள் சேவல் இன் துயில் இரிய – மது 254
பழன கம்புள் பயிர் பெடை அகவும் – ஐங் 60/1
வெண் நுதல் கம்புள் அரி குரல் பேடை – ஐங் 85/1
கம்புள் இயவன் ஆக விசி பிணி – அகம் 356/3
துறை நனி கெழீஇ கம்புள் ஈனும் – புறம் 297/7

மேல்


கம்மியர் (6)

சிறியரும் பெரியரும் கம்மியர் குழீஇ – மது 521
மண் திணி ஞாலம் விளங்க கம்மியர்
செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும் – நற் 153/2,3
உலை உற வெந்த பொன் செய் கம்மியர் கூடம் ஒப்ப – கம்.யுத்2:16 193/3
கலையில் படு கம்மியர் கூடம் அலைப்ப – கம்.யுத்2:18 244/2
துகள் தவ தொழில் செய் துறை கம்மியர்
சகடம் ஒத்தன தார் அணி தேர் எலாம் – கம்.யுத்2:19 146/3,4
கால் என கடு என கலிங்க கம்மியர்
நூல் என உடல் பொறை தொடர்ந்த நோய் என – கம்.யுத்3:27 52/1,2

மேல்


கம்மியர்கள் (1)

காரியம் அடங்கினர்கள் கம்மியர்கள் மும்மை – கம்.சுந்:2 156/3

மேல்


கம்மியற்கு (1)

இருப்பு கம்மியற்கு இழை நுழை ஊசி என்று இயற்றி – கம்.யுத்4:37 121/1

மேல்


கம்மியன் (7)

கைவல் கம்மியன் கவின் பெற புனைந்த – நெடு 57
கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து – நெடு 85
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற கழாஅ – நற் 94/4
பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப – நற் 313/2
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன்
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு – நற் 363/4,5
ஆசு இல் கம்மியன் மாசு அற புனைந்த – புறம் 353/1
காய்த்து இரும்பை கருமக கம்மியன்
தோய்த்த தண் புனல் ஒத்தது அ தோயமே – கம்.கிட்:1 36/3,4

மேல்


கம்மென்றன்றே (2)

கானமும் கம்மென்றன்றே வானமும் – நற் 154/1
காடே கம்மென்றன்றே அவல – அகம் 23/5

மேல்


கம்மென (6)

நும்மினும் அறிகுவென்-மன்னே கம்மென
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை – நற் 160/3,4
எம்மொடு கழிந்தனர் ஆயின் கம்மென
வம்பு விரித்து அன்ன பொங்கு மணல் கான்யாற்று – அகம் 11/7,8
செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப – அகம் 111/11
பொம்மல் படு திரை கம்மென உடைதரும் – அகம் 200/8
செம் மணல் சிறு நெறி கம்மென வரிப்ப – அகம் 345/17
என் முறை வருக என்னான் கம்மென
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி – புறம் 292/6,7

மேல்


கம்மையோர்கள் (1)

வரம்பு அறு கம்மையோர்கள் மயில்_குலம் மருள வந்தார் – கம்.யுத்3:25 2/4

மேல்


கமண்டலத்து (1)

தண்டொடு பிடித்த தாழ் கமண்டலத்து
படிவ உண்டி பார்ப்பன மகனே – குறு 156/3,4

மேல்


கமண்டலுவின் (1)

காதல் மிக நின்று எழில் கமண்டலுவின் நல் நீர் – கம்.ஆரண்:3 48/2

மேல்


கமம் (22)

கார்கோள் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – திரு 7
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
விளம்பழம் கமழும் கமம் சூல் குழிசி – நற் 12/1
நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – நற் 89/3
மறந்து கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 99/6
வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் – நற் 261/3
முழங்கு கடல் முகந்த கமம் சூல் மா மழை – நற் 347/1
காலொடு வந்த கமம் சூல் மா மழை – குறு 158/3
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு – குறு 164/1
சேய் உயர் விசும்பின் நீர் உறு கமம் சூல் – குறு 314/1
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/2
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை – பதி 24/28
விலங்கு வளி கடவும் துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 45/20
வண்ண கருவிய வளம் கெழு கமம் சூல் – பதி 81/2
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் – பரி 18/2
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – அகம் 43/1
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என – அகம் 134/2
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
கான மஞ்ஞை கமம் சூல் மா பெடை – அகம் 177/10
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த – அகம் 253/15
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு – அகம் 383/10
நீள மாலைய துயில்வன நீர் உண்ட கமம் சூல் – கம்.அயோ:10 2/3

மேல்


கமர் (1)

கமர் உறு பொருப்பின் வாழும் விஞ்சையர் காண வந்தார் – கம்.பால:15 28/1

மேல்


கமல (48)

கதியினை நகுவன அவர் நடை கமல
பொதியினை நகுவன புணர் முலை கலை வாழ் – கம்.பால:2 44/2,3
கன்னியர் குடை துறை கமல அன்னமே – கம்.பால:3 64/4
விரை செறி கமல மென் பொருட்டில் மேவிய – கம்.பால:5 5/3
கடிகையின் அடைந்தனன் கமல வாள் முக – கம்.பால:5 73/3
இணைந்த கமல சரண் அருச்சனை செய்து இன்றே – கம்.பால:6 6/3
கைகளை நீட்டி அந்த கடி நகர் கமல செம் கண் – கம்.பால:10 1/3
காத்த கண்ணன் மணி உந்தி கமல நாளத்திடை பண்டு – கம்.பால:10 74/3
விரை செய் கமல பெரும் போது விரும்பி புகுந்த திருவினொடும் – கம்.பால:10 75/1
திரு கிளர் கமல போதில் தீட்டின கிடந்த கூர் வாள் – கம்.பால:14 56/2
பொய்கை அம் கமல கானில் பொலிவது ஓர் அன்னம் என்ன – கம்.பால:14 63/1
செஞ்செவே கமல கையால் தீண்டலும் நீண்ட கொம்பும் – கம்.பால:17 7/2
மங்கை ஓர் கமல சூழல் மறைந்தனள் மறைய மைந்தன் – கம்.பால:18 10/3
தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய் – கம்.பால:18 13/1
கடி உலாம் கமல வேலி கண் அகன் கான யாற்று – கம்.பால:18 13/3
தேன் தரு கமல செவ்வாய் திறந்தனள் நுகர நாணி – கம்.பால:19 19/3
புள் உறை கமல வாவி பொரு கயல் வெருவி ஓட – கம்.பால:19 20/1
நாளும் நம் குல நாயகன் நறை விரி கமல
தாளின் நல்கிய கங்கையை தந்து தந்தையரை – கம்.அயோ:1 66/2,3
வீங்கு இரும் காதல் காட்டி விரி முகம் கமல பீடத்து – கம்.அயோ:3 104/3
கண்டனன் இரவியும் கமல வாள் முகம் – கம்.அயோ:4 178/2
புரை தபு கமல நாட்டம் பொருக்கென விழித்து நோக்கி – கம்.அயோ:6 10/3
காண் தகு தட கையின் கமல சீறடி – கம்.அயோ:11 87/3
தீட்ட_அரு மேனி மைந்தன் சேவடி கமல பூவில் – கம்.அயோ:13 34/3
வண்டு உறை கமல செவ்வி வாள் முகம் பொலிய வாசம் – கம்.ஆரண்:5 2/1
எல் ஒன்று கமல செம் கண் இராமன் என்று இசைத்த ஏந்தல் – கம்.ஆரண்:10 64/3
கவள யானை அன்னாற்கு அந்த கடி நறும் கமல
தவளை ஈகிலம் ஆவது செய்தும் என்று அருளால் – கம்.கிட்:1 17/1,2
தூய செம் கமல பாதம் தோய்-தொறும் குழைந்து தோன்றும் – கம்.கிட்:2 12/2
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அம் மலர் கமல தாளால் – கம்.கிட்:11 82/1
கோல கற்பகத்தின் காமர் குழை நறும் கமல மென் பூ – கம்.கிட்:13 46/2
புல்லிதழ் கமல தெய்வ பூவிற்கும் உண்டு பொற்பின் – கம்.கிட்:13 60/1
கற்பக கானது கமல காடது – கம்.கிட்:14 31/1
மா வடிவு உடை கமல நான்முகன் வகுக்கும் – கம்.கிட்:14 68/1
கள்ளு நாறலின் கமல வேலி வாழ் – கம்.கிட்:15 20/3
கரும்பொடு செந்நெல் காடும் கமல வாவிகளும் மல்கி – கம்.கிட்:15 31/2
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்து உற வணங்கி ஆண்டு அ – கம்.சுந்:2 94/2
ஆனை கமல போது பொலிதர அரக்கர் மாதர் – கம்.சுந்:2 102/2
தேவனே அவன் இவள் கமல_செல்வியே – கம்.சுந்:3 62/4
இரு திறல் வேந்தர் தாங்கும் இணை நெடும் கமல கையான் – கம்.யுத்1:10 2/2
கமல திண் காடு பூத்த காள மா மேகம் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:10 4/4
இணை நெடும் கமல கண்ணால் இலங்கையை எய்த கண்டான் – கம்.யுத்1:10 6/4
கைகளை நெரித்தாள் கண்ணில் மோதினாள் கமல கால்கள் – கம்.யுத்2:17 32/1
ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா – கம்.யுத்2:19 179/3
கண்ட கார் முகில் வண்ணனும் கமல கண் கலுழ – கம்.யுத்3:22 77/1
கங்கை அழுதாள் நாமடந்தை அழுதாள் கமல தடம் கண்ணன் – கம்.யுத்3:23 5/3
கற்பகம் அனைய வள்ளல் கரும் கழல் கமல கால்-மேல் – கம்.யுத்3:26 57/3
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்தினும் புறத்தும் ஆக – கம்.யுத்3:27 12/3
கரும் குழல் கற்றை பாரம் கால் தொட கமல பூவால் – கம்.யுத்3:29 44/1
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை – கம்.யுத்4:33 23/3
கமல வாள் முக நாடியர் கண் கணை – கம்.யுத்4:37 32/3

மேல்


கமல_செல்வியே (1)

தேவனே அவன் இவள் கமல_செல்வியே – கம்.சுந்:3 62/4

மேல்


கமலக்கண்களால் (1)

கண்டனன் தானும் தன் கமலக்கண்களால் – கம்.சுந்:4 104/4

மேல்


கமலக்கண்களே (1)

காண நோற்றில அவன் கமலக்கண்களே – கம்.சுந்:3 69/4

மேல்


கமலக்கண்ணன் (5)

அருள் தரும் கமலக்கண்ணன் அருள் முறை அலர் உளோனும் – கம்.பால:5 26/1
கரன் படை என்பது எண்ணி கரு நிற கமலக்கண்ணன்
சரம் படர் புட்டில் கட்டி சாபமும் தரித்தான் தள்ளா – கம்.ஆரண்:7 61/2,3
கல்லுவ காகம் வந்து கலப்பன கமலக்கண்ணன்
வில் உமிழ் பகழி பின்னர் விலங்கு எழில் அலங்கல் மார்பம் – கம்.யுத்2:17 57/2,3
நூற்று இதழ் கமலக்கண்ணன் அகற்றுவென் நொடியில் என்றான் – கம்.யுத்3:21 26/4
காட்டு என உரைத்து வாழ்த்தி கரந்தன கமலக்கண்ணன்
வாள் தலை நேமி தோன்றி மறைந்தது மண்ணின்-நின்றும் – கம்.யுத்3:24 62/2,3

மேல்


கமலக்கண்ணனார் (1)

கள்ள வாள் அரக்கன் அ கமலக்கண்ணனார்
உள் உறை உயிரினை ஒளித்து வைத்தவா – கம்.சுந்:3 61/3,4

மேல்


கமலக்கண்ணனை (3)

கமலக்கண்ணனை கையினில் காட்டினாள் – கம்.ஆரண்:7 15/4
கார் என கரிய அ கமலக்கண்ணனை
யார் என கருதி இ இடரின் ஆழ்கின்றீர் – கம்.ஆரண்:12 7/3,4
கானிடை போகிய கமலக்கண்ணனை
தானுடை உயிரினை தம்பி நோக்கினான் – கம்.யுத்4:41 107/3,4

மேல்


கமலங்கள் (1)

களிப்பினை உணர்த்தும் செவ்வி கமலங்கள் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:10 15/4

மேல்


கமலங்களின் (1)

உண் களி கமலங்களின் உள் உறை – கம்.பால:14 48/2

மேல்


கமலங்காள் (1)

தண் நறும் கமலங்காள் என் தளிர் நிறம் உண்ட கண்ணின் – கம்.பால:13 46/3

மேல்


கமலத்தன் (1)

கூம்பலொடும் சேர் கை கமலத்தன் குலம் எல்லாம் – கம்.கிட்:17 20/3

மேல்


கமலத்தன (1)

ஈரல் செறி கமலத்தன இரத திரள் புளினம் – கம்.ஆரண்:7 93/1

மேல்


கமலத்தால் (1)

கனத்தின் நிறத்தான் தனை பெயர்த்தும் கண்டாள் கயலை கமலத்தால்
சினத்தின் அலைப்பாள் என கண்ணை சிதைய கையால் மோதினாள் – கம்.யுத்3:23 7/3,4

மேல்


கமலத்தாளின் (1)

தாளை ஏய் கமலத்தாளின் மார்பு உற தழுவுவாரும் – கம்.பால:18 4/1

மேல்


கமலத்தாளும் (1)

சேயொளி கமலத்தாளும் களி நடம் செய்ய கண்டான் – கம்.யுத்4:42 6/4

மேல்


கமலத்தாளை (1)

தார் தந்த கமலத்தாளை தருக்கினர் கடைய சங்க – கம்.ஆரண்:10 78/3

மேல்


கமலத்தானே (1)

தாள் செய்ய கமலத்தானே முதலினர் தலை பத்து உள்ளாற்கு – கம்.ஆரண்:13 122/3

மேல்


கமலத்தில் (1)

நூற்று இதழ் கமலத்தில் நொய்தின் யாவையும் – கம்.அயோ:14 119/3

மேல்


கமலத்தின் (1)

காந்து இன மணி மின்ன கடி கமழ் கமலத்தின்
சேந்து ஒளி விரியும் தெண் திரை எனும் நிமிர் கையால் – கம்.அயோ:8 34/2,3

மேல்


கமலத்து (14)

கறங்கு தண் புனல் கடி நெடும் தாள் உடை கமலத்து
அறம் கொள் நாள்_மலர் கோயில்கள் இதழ் கதவு அடைப்ப – கம்.பால:9 3/1,2
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து
அவ்வை நீங்கும் என்று அயோத்தி வந்து அடைந்த அம் மடந்தை – கம்.அயோ:3 4/2,3
கண்ணினும் மனத்தினும் கமலத்து அண்ணல்-தன் – கம்.அயோ:12 43/3
ஆனனம் கமலத்து அன்ன மின் அன்ன அமுத செம் வாய் – கம்.அயோ:13 59/1
கருத மற்று இனி வேறு இல்லை கமலத்து கடவுள்-தானே – கம்.ஆரண்:6 54/2
நாள்-செய்த கமலத்து அண்ணல் நல்கிய நவை இல் ஆற்றல் – கம்.ஆரண்:13 122/1
கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:14 30/4
நோக்கினான் நெடிது நின்றான் நொடிவு அரும் கமலத்து அண்ணல் – கம்.கிட்:3 18/1
கண்டனர் கடி நகர் கமலத்து ஒண் கதிர் – கம்.கிட்:14 30/1
கண் அகன் கமலத்து அண்ணல் கருத்திலாள் தொடுத்தல் கண்ணின் – கம்.சுந்:14 32/3
அல்லி அம் கமலத்து அண்ணல் அவன் புகழ் விரிப்பதானான் – கம்.யுத்1:3 156/4
தம்முனார் கமலத்து அண்ணல் தாதையார் சரணம் தாழ – கம்.யுத்1:4 135/3
கண்ணுதல் தீமை செய்ய கமலத்து முளைத்த தாதை – கம்.யுத்2:16 140/1
கண்ணன் நேமியும் கண்ணுதல் கணிச்சியும் கமலத்து
அண்ணல் குண்டிகை கலசமும் அழியினும் அழியா – கம்.யுத்4:35 23/1,2

மேல்


கமலத்தோடு (1)

கல் அறுக்கும் மரம் அறுக்கும் கை அறுக்கும் செய்யில் மள்ளர் கமலத்தோடு
நெல் அறுக்கும் திரு நாடன் நெடும் சரம் என்றால் எவர்க்கும் நிற்கலாமோ – கம்.யுத்3:31 100/3,4

மேல்


கமலத்தோன் (4)

ஆரிடை புகுதும் நாம் என்று அமரர்கள் கமலத்தோன் தன் – கம்.பால:13 35/1
பாசடை கமலத்தோன் படைத்த வில் இறும் – கம்.பால:13 64/2
கரத்து எறி படையினர் கமலத்தோன் தரும் – கம்.ஆரண்:7 39/2
கட கரி புரவி ஆள் தேர் கமலத்தோன் உலகுக்கு இப்பால் – கம்.யுத்1:13 22/1

மேல்


கமலத்தோனும் (3)

வேரி அம் கமலத்தோனும் இயைவது ஓர் வினயம்-தன்னால் – கம்.பால:24 28/2
ஈசனும் கமலத்தோனும் இமையவர் யாரும் எந்தை – கம்.ஆரண்:16 4/1
கங்கை அம் சென்னியானும் கண்ணனும் கமலத்தோனும்
செம் கையும் கொட்டி உன்னை சிரிப்பரால் சிறியன் என்னா – கம்.யுத்3:29 58/3,4

மேல்


கமலத்தோனையே (1)

கண்ணினை மறைத்தன கமலத்தோனையே – கம்.அயோ:12 26/4

மேல்


கமலம் (33)

கடைசியர் முகம் என மலர்வன கமலம் – கம்.பால:2 43/4
கர கமலம் குவித்து இருந்த-காலையில் – கம்.பால:5 9/3
கடல் தரு முகில் ஒளிர் கமலம் அது அலரா – கம்.பால:5 129/1
கல் எனும் இரு புயம் கமலம் கண் எனும் – கம்.பால:10 53/3
சுற்றுறு கமலம் பூத்த தொடு கடல் திரையின் செல்ல – கம்.பால:14 75/2
பஞ்சி அம் கமலம் பூத்த பசும் சுவடு உடைத்து-மன்னோ – கம்.பால:16 8/4
சுடிகை பூம் கமலம் அன்ன சுடர் மதி முகத்தினார்-தம் – கம்.பால:16 18/2
துறை எலாம் கமலம் ஆன சோணை ஆறு அடைந்தது அன்றே – கம்.பால:17 2/4
தோள் கண்டார் தோளே கண்டார் தொடு கழல் கமலம் அன்ன – கம்.பால:21 19/1
செய்ய பூம் கமலம் மன்ன சேர்த்திய சிலம்பு சால – கம்.பால:22 14/3
பொங்கிய உவகை வெள்ளம் பொழிதர கமலம் பூத்த – கம்.அயோ:3 69/1
கைகளும் கண்களும் கமலம் போன்றவே – கம்.அயோ:10 42/4
அரி இனம் ஆர்க்கிலா கமலம் என்னவே – கம்.அயோ:12 40/4
ஒளிர் அடி கமலம் தீண்ட உயிர் படைத்தனவே ஒத்த – கம்.அயோ:13 60/4
அல்லி அம் கமலம் கண்டாள் அண்ணல்-தன் வடிவம் கண்டாள் – கம்.ஆரண்:5 6/4
உருக்கி அனைய கதிர் பாய அனல் போல் விரிந்தது உயர் கமலம்
அருக்கன் எய்த அமைந்து அடங்கி வாழா அடாத பொருள் எய்தி – கம்.ஆரண்:10 117/2,3
தீது உள துடைத்தி என்றான் சேவடி கமலம் சேர்வான் – கம்.ஆரண்:13 125/4
கங்குலும் பகலாம் என பொலிவன கமலம்
மங்கைமார் தட முலை என பொலிவன வாளம் – கம்.கிட்:1 20/3,4
விரிந்த குவளை சேதாம்பல் விரை மென் கமலம் கொடி வள்ளை – கம்.கிட்:1 25/1
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் – கம்.கிட்:1 41/3
தாள் படா கமலம் அன்ன தடம் கணான் தம்பிக்கு அம்மா – கம்.கிட்:2 33/1
கண்ணுற்றான் வாலி நீல கார் முகில் கமலம் பூத்து – கம்.கிட்:7 81/1
களிக்கும் மங்கையர் முகம் என பொலிந்தன கமலம் – கம்.கிட்:10 36/4
அல்லி அம் கமலம் அன்ன அடி பணிந்து அச்சம் தீர்ந்தான் – கம்.கிட்:11 77/2
குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர் – கம்.சுந்:3 88/3
அண்ணல்-தன் திரு முகம் கமலம் ஆம் எனின் – கம்.சுந்:4 51/1
கார் கடல் கமலம் பூத்தது என பொலிவானை கண்டான் – கம்.யுத்1:4 129/4
கார் முகில் கமலம் பூத்தது அன்று இவன் கண்ணன் கொல்லாம் – கம்.யுத்1:4 134/3
நூற்று இதழ் கமலம் தந்த நுண் நறும் சுண்ணம் உண்டு – கம்.யுத்1:9 20/1
காய் கதிர் பரப்பி ஐந்து கதிர் முக கமலம் காட்டி – கம்.யுத்3:24 51/2
திரு உறை கமலம் அன்ன நாட்டையும் தெரிய கண்டான் – கம்.யுத்3:24 57/4
காத்தாய் உலகு அனைத்தும் என களித்து ஆடினர் கமலம்
பூத்தானும் அம் மழுவாளியும் முழு வாய்-கொடு புகழ்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 148/3,4
அண்ணல்-தன் தோற்றம் கண்டால் ஐய நீ கமலம் அன்ன – கம்.யுத்4:37 11/3

மேல்


கமலமும் (4)

மை இல் கமலமும் வெள்ளமும் நுதலிய – பரி 2/14
காவியும் ஒளிர்தரு கமலமும் எனவே – கம்.பால:5 120/1
கன்னி அன்னமும் கமலமும் முதலிய கண்டான் – கம்.கிட்:1 22/2
கால் தகை விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் கண்டால் – கம்.கிட்:13 33/3

மேல்


கமலமே (2)

அல்லி அம் கமலமே அனைய செம் கண் ஓர் – கம்.சுந்:12 69/3
கையும் கால்களும் நயனமும் கமலமே அனைய – கம்.யுத்2:15 214/3

மேல்


கமழ் (201)

திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – திரு 24
தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின் – திரு 34
கள் கமழ் நெய்தல் ஊதி எல் பட – திரு 74
மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி – திரு 290
தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
மணம் கமழ் மாதரை மண்ணி அன்ன – பொரு 19
பூ கமழ் தேறல் வாக்குபு தர_தர – பொரு 157
கமழ் பூ சாரல் கவினிய நெல்லி – சிறு 100
கள் கமழ் புது பூ முனையின் முள் சினை – பெரும் 214
கடும் சினத்த கமழ் கடாஅத்து – மது 44
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை – மது 253
துணங்கை அம் தழூஉவின் மணம் கமழ் சேரி – மது 329
பிடகை பெய்த கமழ் நறும் பூவினர் – மது 397
கமழ் நறும் பூவொடு மனை_மனை மறுக – மது 423
மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ – மது 447
மெல் நூல் கலிங்கம் கமழ் புகை மடுப்ப – மது 554
திறந்து மோந்து அன்ன சிறந்து கமழ் நாற்றத்து – மது 567
மணம் கமழ் மனை-தொறும் பொய்தல் அயர – மது 589
போது பிணி விட்ட கமழ் நறும் பொய்கை – மது 654
மணம் கமழ் தேறல் மடுப்ப நாளும் – மது 780
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி – குறி 74
கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா – குறி 76
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல் – குறி 84
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 197
கார் கரும்பின் கமழ் ஆலை – பட் 9
காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள் – பட் 17
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால் – மலை 30
காந்தள் துடுப்பின் கமழ் மடல் ஓச்சி – மலை 336
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள் – நற் 52/3
திலகம் தைஇய தேம் கமழ் திரு நுதல் – நற் 62/6
வீழ் தாழ் தாழை பூ கமழ் கானல் – நற் 78/4
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு – நற் 85/9
தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என்-வயின் – நற் 100/4
தேம் கமழ் சிலம்பின் களிற்றொடு பொரினே – நற் 104/2
கமழ் பூ பொதும்பர் கட்சி சேர – நற் 117/4
கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி – நற் 123/6
கள் கமழ் பொறையாறு அன்ன என் – நற் 131/8
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த – நற் 167/9
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி – நற் 190/4
மணம் கமழ் கானல் இயைந்த நம் கேண்மை – நற் 203/7
சிறு வீ முல்லை தேம் கமழ் பசு வீ – நற் 248/1
வேங்கை ஓங்கிய தேம் கமழ் சாரல் – நற் 259/2
சாந்தம் போகிய தேம் கமழ் விடர் முகை – நற் 261/8
மணம் கமழ் நறு வீ வரிக்கும் துறைவன் – நற் 267/5
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் – நற் 273/8
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை – நற் 282/7
கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல் – நற் 283/2
தண் கமழ் புது மலர் ஊதும் – நற் 290/8
தேம் மறப்பு அறியா கமழ் கூந்தலளே – நற் 301/9
தண் கமழ் நறும் தார் விறலோன் மார்பே – நற் 304/10
வெறி கமழ் துறு முடி தயங்க நல் வினை – நற் 308/6
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் – நற் 313/7
தண் கமழ் வியல் மார்பு உரிதினின் பெறாது – நற் 322/8
பன் மலர் கஞலிய வெறி கமழ் வேலி – நற் 339/10
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி – நற் 361/1
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய – நற் 368/6
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி – நற் 388/8
கமழ் தாது ஆடிய கவின் பெறு தோகை – நற் 396/5
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள் – நற் 399/2
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை – குறு 10/3
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/7
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில் – குறு 286/2
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் துறைவனோடு – குறு 313/3
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளை பெரும் பழம் – குறு 342/1
மாலை பெய்த மணம் கமழ் உந்தியொடு – குறு 361/3
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
பூ கமழ் பொதும்பர் சேக்கும் – ஐங் 162/3
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை – ஐங் 174/2
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி – ஐங் 176/2
வெறி கமழ் நாடன் கேண்மை – ஐங் 241/3
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/2
பூ கமழ் கூந்தல் கொடிச்சி – ஐங் 290/3
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறும் குலை அன்ன – ஐங் 293/1
மணம் கமழ் தண் பொழில் மலரும் பொழுதே – ஐங் 348/3
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை – ஐங் 370/1
மல்லல் ஆகிய மணம் கமழ் புறவே – ஐங் 414/4
முல்லை நாறும் கூந்தல் கமழ் கொள – ஐங் 446/1
தண் கமழ் புறவின் முல்லை மலர – ஐங் 494/2
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு – பதி 21/32
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/8
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/4
மணம் கமழ் மார்ப நின் தாள் நிழலோரே – பதி 68/20
போர் சுடு கமழ் புகை மாதிரம் மறைப்ப – பதி 71/10
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து – பதி 88/31
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
நாறு கமழ் வீயும் கூறும் இசை முழவமும் – பரி 8/99
கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் – பரி 9/50
நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும் – பரி 10/118
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 11/62
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் – பரி 12/58
மல்லிகை மௌவல் மணம் கமழ் சண்பகம் – பரி 12/77
தண் நறும் கடம்பின் கமழ் தாது ஊதும் – பரி 14/3
நினை-மின் மாந்தீர் கேண்-மின் கமழ் சீர் – பரி 15/29
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் – பரி 16/25
கண்ணியர் தாரர் கமழ் நறும் கோதையர் – பரி 16/50
கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப – பரி 17/24
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை – பரி 17/30
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் – பரி 19/76
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் – பரி 21/11
தண் கமழ் சாந்தம் தைஇய வளியும் – பரி 21/47
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த – பரி 21/48
முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும் – பரி 21/51
காதலான் மார்பின் கமழ் தார் புனல் வாங்கி – பரி 24/34
சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும் – பரி 24/84
உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் – கலி 8/4
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல் – கலி 21/2
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் – கலி 28/3
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம் – கலி 29/21
போது ஆர கொள்ளும் கமழ் குரற்கு என்னும் – கலி 32/17
திரு நயந்து இருந்து அன்ன தேம் கமழ் விறல் வெற்ப – கலி 44/7
கடி_மர துருத்திய கமழ் கடாம் திகழ்தரும் – கலி 48/5
மணம் கமழ் மார்பினை மஞ்சு இவர் அடுக்கம் போழ்ந்து – கலி 49/16
மணம் கமழ் நாற்றத்த மலை நின்று பலி பெறூஉம் – கலி 52/9
போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை – கலி 55/3
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால் – கலி 57/1
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 60/2
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 66/3
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/6
வதுவை அம் கமழ் நாற்றம் வைகறை பெற்றதை – கலி 66/12
கார் முற்றி இணர் ஊழ்த்த கமழ் தோட்ட மலர் வேய்ந்து – கலி 67/1
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் – கலி 72/7
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
தண் கமழ் நறும் தேறல் உண்பவள் முகம் போல – கலி 73/4
நலம் பெறு கமழ் சென்னி நகையொடு துயல்வர – கலி 81/4
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி – கலி 92/46
கார் மலர் வேய்ந்த கமழ் பூ பரப்பு ஆக – கலி 98/16
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/13
கல்லவும் கடத்தவும் கமழ் கண்ணி மலைந்தனர் – கலி 103/4
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் – கலி 112/23
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
தெரி இணர் ஞாழலும் தேம் கமழ் புன்னையும் – கலி 127/1
கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என் – கலி 131/19
மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே – கலி 131/39
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும் – அகம் 10/12
மணம் கமழ் வியல் மார்பு அணங்கிய செல்லல் – அகம் 22/3
தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின் – அகம் 36/18
மென் சிறை வண்டின் தண் கமழ் பூ துணர் – அகம் 41/13
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/24
வலம் சுரி மராஅத்து சுரம் கமழ் புது வீ – அகம் 83/1
தண் கமழ் முல்லை தோன்றியொடு விரைஇ – அகம் 94/5
வெறி கமழ் நெடுவேள் நல்குவன் எனினே – அகம் 98/27
வெறி கமழ் பல் மலர் புனைய பின்னுவிட – அகம் 117/13
தேம் கமழ் இணர வேங்கை சூடி – அகம் 118/2
வீ கமழ் நெடு வழி ஊது வண்டு இரிய – அகம் 124/12
தேம் கமழ் நெடு வரை பிறங்கிய – அகம் 141/28
தண் கமழ் நீலம் போல – அகம் 143/15
தண் கமழ் சிலம்பின் மரம் பட தொலைச்சி – அகம் 148/4
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் – அகம் 153/17
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – அகம் 154/7
வெறி ஏன்றன்றே வீ கமழ் கானம் – அகம் 164/7
கமழ் இதழ் நாற்றம் அமிழ்து என நசைஇ – அகம் 170/5
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் – அகம் 177/6
மணம் கமழ் மறுகின் மணல் பெரும் குன்றே – அகம் 181/26
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/16
வெண் பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில் – அகம் 184/7
மணம் கமழ் முல்லை மாலை ஆர்ப்ப – அகம் 204/7
தண் நறும் கமழ் தொடை வேய்ந்த நின் – அகம் 223/15
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – அகம் 238/18
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/4
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை – அகம் 252/4
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/16
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப பொழில் மனை – அகம் 260/8
புலம் கமழ் நாற்றத்து இரும் பல் கூந்தல் – அகம் 291/23
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/21
நெருநையும் கமழ் பொழில் துஞ்சி இன்றும் – அகம் 296/4
வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும் – அகம் 302/7
தண் நறும் கமழ் தார் பரீஇயினள் நும்மொடு – அகம் 306/13
அமிழ்தத்து அன்ன கமழ் தார் மார்பின் – அகம் 332/13
கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறும் தீம் கனி – அகம் 348/3
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய – அகம் 354/10
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் – அகம் 365/14
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/14
வதுவை மகளிர் கூந்தல் கமழ் கொள – அகம் 378/2
தேம் கமழ் திரு நுதல் திலகம் தைஇயும் – அகம் 389/3
துன் அரும் திறல் கமழ் கடாஅத்து – புறம் 3/8
நாடு சுடு கமழ் புகை எறித்தலானே – புறம் 6/22
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் – புறம் 10/7
மிஞிறு ஆர்க்கும் கமழ் கடாஅத்து – புறம் 22/6
தண் கமழ் தேறல் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 24/32
வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும் – புறம் 36/8
யவனர் நன் கலம் தந்த தண் கமழ் தேறல் – புறம் 56/18
ஒலி மென் கூந்தல் கமழ் புகை கொளீஇ – புறம் 146/9
தண் கமழ் கோதை புனைய – புறம் 146/10
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே – புறம் 151/12
கமழ் பூ தும்பை நுதல் அசைத்தோனே – புறம் 283/13
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/16
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/8
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ்
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து – புறம் 390/3,4
கதிர் படு வயலின் உள்ள கடி கமழ் புனலின் உள்ள – கம்.பால:2 21/1
கயல் புடைபெயர்வன கடி கமழ் கழனி – கம்.பால:2 42/4
நறை கமழ் அலங்கலான் நயன கோசரம் – கம்.பால:10 40/2
கன்னி நல் நகரில் கமழ் சேக்கையுள் – கம்.பால:10 82/1
பூ கமழ் ஓதியர் போது போக்கிய – கம்.பால:19 6/1
நறை கமழ் அலங்கல் மாலை நளிர் நறும் குஞ்சி மைந்தர் – கம்.பால:19 56/1
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து – கம்.அயோ:3 4/2
காந்து இன மணி மின்ன கடி கமழ் கமலத்தின் – கம்.அயோ:8 34/2
கண்ணிடை ஒளியின் பாங்கர் கடி கமழ் சாலை-நின்றும் – கம்.ஆரண்:6 50/2
கட்டு ஏறு நறும் கமழ் கண்ணி இ காளை என் கை – கம்.சுந்:11 25/1

மேல்


கமழ்கிலாத (1)

பூவின் மணம் நாறுவ புலால் கமழ்கிலாத
தேவியர்களோடும் உயர் தேவர் இனிது ஆடும் – கம்.சுந்:6 17/2,3

மேல்


கமழ்ந்த (1)

பாவைமார் நறும் குழல்களும் பரிமளம் கமழ்ந்த – கம்.சுந்:13 34/4

மேல்


கமழ்ந்தது (1)

பசும் புலால் நாறும் வேலை பரிமளம் கமழ்ந்தது அன்றே – கம்.யுத்1:8 17/4

மேல்


கமழ்ந்தின்று (1)

ஏர்கள்தாம் கலவைதாம் கமழ்ந்தின்று என்பரால் – கம்.அயோ:12 47/2

மேல்


கமழ்ந்து (1)

கள் கமழ்ந்து ஆனா துறைவற்கு – ஐங் 151/4

மேல்


கமழ்பு (1)

பூ அமல் தளவமொடு தேம் கமழ்பு கஞல – குறு 382/3

மேல்


கமழ்வன (2)

முதிர்வு உற கமழ்வன முத்தம் மின்னுவ – கம்.பால:3 59/3
பலவும் தோய்தலின் பரிமளம் கமழ்வன பாராய் – கம்.அயோ:10 25/4

மேல்


கமழ்வு (1)

கமழ்வு உற துவன்றிய கணக்கு_இல் கொட்பது – கம்.கிட்:14 35/4

மேல்


கமழ (13)

அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 177
மணம் கமழ் நாற்றம் தெரு_உடன் கமழ
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம் – மது 447,448
வீழ் துணை தழீஇ வியல் விசும்பு கமழ
நீர் திரண்டு அன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு – மது 561,562
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ
மே தகு தகைய மிகு நலம் எய்தி – மது 564,565
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
தண் நறும் தகரம் கமழ மண்ணி – குறி 108
வழை அமை சாரல் கமழ துழைஇ – மலை 181
கண்பு மலி பழனம் கமழ துழைஇ – மலை 454
களவுடன் கமழ பிடவு தளை அவிழ – நற் 256/6
எக்கர் ஞாழல் செருந்தியொடு கமழ
துவலை தண் துளி வீசி – ஐங் 141/1,2
நனை உறு நறவின் நாடு உடன் கமழ
சுடர் நுதல் மட நோக்கின் – பதி 51/18,19
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74
வீசியோயே வியல்_இடம் கமழ
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது – புறம் 50/13,14

மேல்


கமழாது (1)

நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து – மலை 249

மேல்


கமழும் (71)

கள் கமழும் நறு நெய்தல் – மது 250
மண இல் கமழும் மா மலை சாரல் – மலை 151
இகந்து சேண் கமழும் பூவும் உண்டோர் – மலை 262
மலை முழுதும் கமழும் மாதிரம்-தோறும் – மலை 293
வண்டு பட கமழும் தேம் பாய் கண்ணி – மலை 466
விளம்பழம் கமழும் கமம் சூல் குழிசி – நற் 12/1
விழவு_களம் கமழும் உரவு நீர் சேர்ப்ப – நற் 19/5
தேம் பாய் மராஅம் கமழும் கூந்தல் – நற் 20/3
முன்றில் தாழையொடு கமழும்
தெண் கடல் சேர்ப்பன் வாழ் சிறு நல் ஊர்க்கே – நற் 49/9,10
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும்
அழுங்கல் ஊரோ அறன் இன்று அதனால் – நற் 63/4,5
வண்டு படு வான் போது கமழும்
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/9,10
தண்ணிய கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 137/1
ஆரம் கமழும் மார்பினை – நற் 168/10
மறுகு உடன் கமழும் மாலை – நற் 169/9
பொன் நேர் தாதின் புன்னையொடு கமழும்
பல் பூ கானல் பகற்குறி வந்து நம் – நற் 235/3,4
தண்டலை கமழும் வண்டு படு நாற்றத்து – நற் 270/2
சிலம்பு உடன் கமழும் சாரல் – நற் 294/8
இரும் போது கமழும் கூந்தல் – நற் 298/11
கடி பதம் கமழும் கூந்தல் – நற் 346/10
வேனில் அம் சினை கமழும்
தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே – குறு 22/4,5
எறி வளி கமழும் நெறிபடு கூந்தல் – குறு 199/4
தளை அவிழ் பல் போது கமழும்
மை இரும் கூந்தல் மடந்தை நட்பே – குறு 209/6,7
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/3
தண்ணிய கமழும் ஒண் நுதலோயே – குறு 273/3
தண்ணிய கமழும் ஞாழல் – குறு 310/6
இன் கடும் கள்ளின் மணம் இல கமழும்
புன்கண் மாலையும் புலம்பும் – குறு 330/5,6
வேங்கை கமழும் எம் சிறுகுடி – குறு 355/6
காந்தள் அம் சிறுகுடி கமழும்
ஓங்கு மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – குறு 373/7,8
புணர்ந்தோர் மெய்ம் மணம் கமழும் தண் பொழில் – ஐங் 19/2
நறிய கமழும் துறைவற்கு – ஐங் 146/2
வீ இனிது கமழும் துறைவனை – ஐங் 148/2
முண்டக நறு மலர் கமழும்
தொண்டி அன்னோள் தோள் உற்றோரே – ஐங் 177/3,4
கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன் – ஐங் 182/2
கூட்டு விரை கமழும் நாடன் – ஐங் 212/2
உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல் இயல் – ஐங் 225/3
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும்
கானக நாடன் வரையின் – ஐங் 253/2,3
இனிய கமழும் வெற்பின் – ஐங் 331/4
கரும் கால் நுணவம் கமழும் பொழுதே – ஐங் 342/3
காண்டல் விருப்பொடு கமழும் குளவி – பதி 12/10
இரண்டு உடன் கமழும் நாற்றமொடு வானத்து – பதி 21/14
கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 21/33
கமழும் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – பதி 55/5
கற்பு இறைகொண்ட கமழும் சுடர் நுதல் – பதி 70/15
ஓசனை கமழும் வாச மேனியர் – பரி 12/25
எல்லாம் கமழும் இருசார் கரை கலிழ – பரி 12/81
எரி உருகு அகிலோடு ஆரமும் கமழும்
செரு வேல் தானை செல்வ நின் அடியுறை – பரி 18/53,54
காந்தள் கடி கமழும் கண்வாங்கு இரும் சிலம்பின் – கலி 39/16
அணங்கு போல் கமழும் நின் அலர் மார்பு காணிய – கலி 71/20
தோய்ந்தாரை அறிகுவேன் யான் என கமழும் நின் – கலி 79/9
நண்ணியார் காட்டுவது இது என கமழும் நின் – கலி 79/17
சிலம்பின் கூதளம் கமழும் வெற்பின் – அகம் 47/17
இரும் புலா கமழும் சிறுகுடி பாக்கத்து – அகம் 70/2
படு புலா கமழும் ஞாட்பில் துடி இகுத்து – அகம் 89/14
மண மனை கமழும் கானம் – அகம் 107/21
இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின் – அகம் 113/6
தண் நறும் சாந்தம் கமழும் தோள் மணந்து – அகம் 186/12
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூ வினை – அகம் 198/5
தண்டலை கமழும் கூந்தல் – அகம் 204/13
தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒரு நாள் – அகம் 218/15
ஒண் பூ வேங்கை கமழும்
தண் பெரும் சாரல் பகல் வந்தீமே – அகம் 218/21,22
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் – அகம் 314/20
பாதிரி கமழும் ஓதி ஒண் நுதல் – புறம் 70/14
அடை மல்கு குளவியொடு கமழும் சாரல் – புறம் 90/2
தண் கமழும் சாந்து நீவினன் – புறம் 239/3
மறுகு உடன் கமழும் மதுகை மன்றத்து – புறம் 325/10
மங்குல் மா புகை மறுகு உடன் கமழும்
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று – புறம் 329/4,5
கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு – புறம் 337/11
வண்டு உண கமழும் சுண்ணம் வாச நெய் நானத்தோடும் – கம்.பால:18 5/1
சந்தம் கமழும் தோளாய் தழுவிக்கொள வா எனவே – கம்.அயோ:4 79/4
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை – கம்.சுந்:2 16/4
வேண்டும் அல்ல என தெய்வ வெறியே கமழும் நறும் குஞ்சி – கம்.சுந்:4 57/3

மேல்


கமழும்-கால் (1)

நீர் நீவி கஞன்ற பூ கமழும்-கால் நின் மார்பில் – கலி 126/10

மேல்


கமித்திலன் (1)

கமித்திலன் நின் இரு காதொடும் நாசி – கம்.ஆரண்:14 56/2

மேல்


கமுக (1)

கமுக வார் நெடும் கனக ஊசலில் – கம்.கிட்:15 22/1

மேல்


கமுகம் (1)

அங்கு அவர் கழுத்து என கமுகம் ஆர்ந்தன – கம்.அயோ:2 37/2

மேல்


கமுகின் (8)

பரி அரை கமுகின் பாளை அம் பசும் பூ – பெரும் 7
மழை வீழ்ந்து அன்ன மா தாள் கமுகின்
புடை சூழ் தெங்கின் மு புடை திரள் காய் – பெரும் 363,364
சோலை கமுகின் சூல் வயிற்று அன்ன – பெரும் 381
முழு_முதல் கமுகின் மணி உறழ் எருத்தின் – நெடு 23
காய் கமுகின் கமழ் மஞ்சள் – பட் 17
வெள்ளி கும்பத்து இளம் கமுகின் பாளை போன்று விரிந்து உளதால் – கம்.பால:10 72/4
கூந்தல் அம் கமுகின் பாளை குழலினோடு ஒப்பு காண்பார் – கம்.பால:16 12/2
நாளை வா என நல்கினன் நாகு இளம் கமுகின்
வாளை தாவுறு கோசல நாடு உடை வள்ளல் – கம்.யுத்2:15 255/3,4

மேல்


கமுகு (2)

பட்ட மென் கமுகு ஓங்கு படப்பை போய் – கம்.பால:2 26/3
காசு அறு பவள செம் காய் மரகத கமுகு பூண்ட – கம்.பால:10 9/3

மேல்


கமுகும் (1)

செந்நெலும் கரும்பும் கமுகும் செறிந்து – கம்.கிட்:15 46/3

மேல்


கமுகொடு (1)

கன்னி நல் நகர் வாழை கமுகொடு நடுவாரும் – கம்.பால:23 23/2

மேல்


கமை (6)

கமை பெரும் செல்வ கடவுளும் உவமை கண்டிலர் அங்கு அது காண்பான் – கம்.பால:3 3/2
கமை அறு சின தனி கார்முகம் கொளா – கம்.பால:13 12/3
கமை உறு மனத்தினால் கருத வந்ததோ – கம்.பால:23 73/2
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் – கம்.பால:24 14/1
கமை அறு கரும் கடல் கனலி கைபரந்து – கம்.யுத்1:6 35/1
கமை பிடித்து நின்று உங்களை இத்துணை கண்டேன் – கம்.யுத்3:22 192/3

மேல்


கமையாள் (1)

கமையாள் மேனி கண்டவர் காட்சி கரை காணார் – கம்.பால:10 25/2

மேல்


கமையாளொடும் (1)

கமையாளொடும் என் உயிர் காவலில் நின்று – கம்.ஆரண்:14 75/1

மேல்


கமையிலன் (1)

கமையிலன் ஆற்றல் என்னா கதத்தொடும் குலைக்கும் கையான் – கம்.யுத்2:18 177/4

மேல்


கமையினாள் (1)

கமையினாள் திரு முகத்து அயல் கதுப்பு உற கவ்வி – கம்.சுந்:3 10/1

மேல்


கமையுடை (1)

கமையுடை முனிவர் மற்றும் அறன் நெறி கலந்தோர் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 43/2

மேல்


கய் (1)

கய் எலாம் வலியும் ஓய்ந்த கவன மா காலும் ஓய்ந்த – கம்.யுத்2:16 49/3

மேல்


கய (31)

கழுநீர் மேய்ந்த கய வாய் எருமை – சிறு 42
தண் கய குவளை குறிஞ்சி வெட்சி – குறி 63
குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர் – மலை 213
இரும் சேறு ஆடிய கொடும் கவுள் கய வாய் – நற் 141/1
குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய் – நற் 158/7
யாது செய்வாம்-கொல் நாமே கய வாய் – நற் 194/2
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை – நற் 230/2
களிறு பொர கரைந்த கய வாய் குண்டு கரை – நற் 292/5
கான முல்லை கய வாய் அலரி – நற் 321/3
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் – குறு 179/5
கய வாய் நெய்தல் அலர் கமழ் முகை மண நகை – பரி 8/74
தாள் தாமரை தோள் தமனிய கய மலர் – பரி 8/114
எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை – பரி 8/115
கய_மா பேணி கலவாது ஊரவும் – பரி 20/19
விண் வீற்றிருக்கும் கய மீன் விரி தகையின் – பரி 23/12
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை – பரி 24/41
துணி கய நிழல் நோக்கி துதைபு உடன் வண்டு ஆர்ப்ப – கலி 33/5
கய மலர் உண்கண்ணாய் காணாய் ஒருவன் – கலி 37/1
கடி கய தாமரை கமழ் முகை கரை மாவின் – கலி 72/7
நெடும் கய மலர் வாங்கி நெறித்து தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/11
பாயல் கொள்பவை போல கய மலர் வாய் கூம்ப – கலி 134/8
இரும் பிடி கன்றொடு விரைஇய கய வாய் – அகம் 118/7
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/7
களிற்று இரை பிழைத்தலின் கய வாய் வேங்கை – அகம் 221/11
புலி பொறி கடுப்ப தோன்றலின் கய வாய் – அகம் 228/11
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை – புறம் 75/8
புள் ஊன் தின்ற புலவு நாறு கய வாய் – புறம் 324/2
கய ரத துரக மா கடலன் கல்வியன் – கம்.பால:13 58/1
கோள் இபம் கயம் மூழ்க குளிர் கய
கோளி பங்கயம் ஊழ்க குலைந்தவால் – கம்.பால:16 32/1,2
கய தொழில் அரக்கன் தன்னை நாடி நாம் காண்டும் என்னா – கம்.சுந்:4 82/3
அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி – கம்.சுந்:12 49/2

மேல்


கய_மா (1)

கய_மா பேணி கலவாது ஊரவும் – பரி 20/19

மேல்


கயக்கம் (1)

கயக்கம்_இல் துயிற்சி கும்பகருணனை கண்ணின் கண்டான் – கம்.சுந்:2 119/4

மேல்


கயக்கம்_இல் (1)

கயக்கம்_இல் துயிற்சி கும்பகருணனை கண்ணின் கண்டான் – கம்.சுந்:2 119/4

மேல்


கயங்கள் (2)

கயங்கள் என்னும் கனல் தோய்ந்து கடி நாள் மலரின் விடம் பூசி – கம்.பால:10 64/1
கயங்கள் போன்று ஒளிர் பளிங்கு அடுத்த கானமும் – கம்.பால:19 5/3

மேல்


கயங்களில் (2)

கயங்களில் மரை மலர் காடு பூத்து என – கம்.ஆரண்:10 18/3
குல கயங்களில் குளித்தன குடித்தன குருதி – கம்.யுத்2:16 205/4

மேல்


கயங்களும் (1)

திக்கயங்களும் கயங்களும் வேற்றுமை தெரியா – கம்.சுந்:13 26/4

மேல்


கயத்தியை (1)

மா கயத்தியை உள் கொதித்து மனத்து வைவன போன்றவே – கம்.அயோ:3 52/4

மேல்


கயத்து (16)

கடவுள் கயத்து அமன்ற சுடர் இதழ் தாமரை – மது 710
விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா – மலை 220
கடும் புனல் அடைகரை நெடும் கயத்து இட்ட – குறு 171/2
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/2
கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே – ஐங் 277/5
நெடும் கயத்து அயல்_அயல் அயிர் தோன்ற அம் மணல் – கலி 31/2
பிணி விடு முருக்கு இதழ் அணி கயத்து உதிர்ந்து உக – கலி 33/4
ஈரத்துள் இன்னவை தோன்றின் நிழல் கயத்து
நீருள் குவளை வெந்து அற்று – கலி 41/30,31
தண் கயத்து அமன்ற வண்டு படு துணை மலர் – அகம் 59/1
நிழல் கயத்து அன்ன நீள் நகர் வரைப்பின் – அகம் 105/7
அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க – அகம் 126/6
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/5
கயத்து வாழ் யாமை காழ் கோத்து அன்ன – புறம் 70/2
கயத்து இட்ட வித்து வறத்தின் சாவாது – புறம் 137/5
பனி கயத்து அன்ன நீள் நகர் நின்று என் – புறம் 378/7
நெடு நீர நிறை கயத்து
படு மாரி துளி போல – புறம் 386/1,2

மேல்


கயத்தும் (1)

தோய் கயத்தும் மரத்தும் மென் சிறை துள்ளி மீது எழு புள் எலாம் – கம்.அயோ:3 52/1

மேல்


கயந்தலை (3)

மலை ஆற்றுப்படுத்த மூ_இரு கயந்தலை
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/10,11
மூ_இரு கயந்தலை மு_நான்கு முழவு தோள் – பரி 5/11
துடி அடி கயந்தலை கலக்கிய சில் நீரை – கலி 11/8

மேல்


கயப்பு (1)

வாய் கயப்பு உற மந்தரை வழங்கிய வெம் சொல் – கம்.அயோ:2 70/1

மேல்


கயம் (72)

நீத்து உடை நெடும் கயம் தீ பட மலர்ந்த – பெரும் 289
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை – மது 363
கயம் கண்டு அன்ன வயங்கு உடை நகரத்து – மது 484
கயம் புக்கு அன்ன பயம் படு தண் நிழல் – மலை 47
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் – மலை 259
கன்று அரைப்பட்ட கயம் தலை மட பிடி – மலை 307
கயம் கண் அற்ற பைது அறு காலை – நற் 22/9
தைஇ திங்கள் தண் கயம் படியும் – நற் 80/7
கயம் தலை மட பிடி உயங்கு பசி களைஇயர் – நற் 137/6
நெடும் கயம் புரிந்த நீர் இல் நீள் இடை – நற் 148/4
நிலம் செல செல்லா கயம் தலை குழவி – நற் 171/3
குளவி தண் கயம் குழைய தீண்டி – நற் 232/2
நெடு நீர் தண் கயம் துடுமென பாய்ந்து – நற் 330/3
கயம் மூழ்கு மகளிர் கண்ணின் மானும் – குறு 9/6
கயம் நாடு யானை கவளம் மாந்தும் – குறு 170/3
வறும் கயம் துழைஇய இலங்கு மருப்பு யானை – குறு 215/4
முழந்தாள் இரும் பிடி கயம் தலை குழவி – குறு 394/1
தைஇ தண் கயம் போல – ஐங் 84/4
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி – பதி 42/2
கவிழ்ந்த புனலின் கயம் தண் கழுநீர் – பரி 7/23
கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார் – பரி 9/50
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 15/19
கயம் தலை முச்சிய முஞ்சமொடு தழீஇ – பரி 16/8
கண் வீற்றிருக்கும் கயம்
ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு-உற்று – பரி 23/13,14
ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது – கலி 13/7
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
யாறு கண் விழித்த போல் கயம் நந்தி கவின் பெற – கலி 33/2
மலர் தாய பொழில் நண்ணி மணி நீர கயம் நிற்ப – கலி 35/5
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
கயம் தலை மின்னும் கதிர் விடு மு காழ் – கலி 80/2
கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ – கலி 86/2
கடி கயம் பாயும் அலந்து – கலி 92/44
மாலை நீ தூ அற துறந்தாரை நினைத்தலின் கயம் பூத்த – கலி 118/9
கயம் நாடு யானையின் முகன் அமர்ந்து ஆங்கு – அகம் 6/9
கயம் துகள் ஆகிய பயம் தபு கானம் – அகம் 11/6
தண் கயம் நண்ணிய பொழில்-தொறும் காஞ்சி – அகம் 25/3
நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர – அகம் 36/8
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர – அகம் 37/11
பொங்கடி படி கயம் மண்டிய பசு மிளை – அகம் 44/17
மணி கண்டு அன்ன துணி கயம் துளங்க – அகம் 56/2
கன்று உடை மட பிடி கயம் தலை மண்ணி – அகம் 121/5
கயம் தலை மட பிடி பயம்பில் பட்டு என – அகம் 165/1
நிழல் கயம் தழீஇய நெடும் கால் மாவின் – அகம் 177/17
இரும் கயம் துளங்க கால் உறு-தொறும் – அகம் 186/5
கயம் கண் அற்ற கல் ஓங்கு வைப்பின் – அகம் 189/3
கயம் தலை மட பிடி இனன் ஏமார்ப்ப – அகம் 202/2
கயம் தலை குழவி கவி உகிர் மட பிடி – அகம் 229/4
கயம் கண் வறப்ப பாஅய் நன் நிலம் – அகம் 263/3
கயம் தலை மந்தி உயங்கு பசி களைஇயர் – அகம் 288/12
அறு கோட்டு எழில் கலை அறு கயம் நோக்கி – அகம் 353/12
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர் – அகம் 355/6
நிழல் உடை நெடும் கயம் புகல் வேட்டு ஆங்கு – அகம் 361/12
தண் கயம் பயந்த வண் கால் குவளை – அகம் 395/1
காப்பு உடைய கயம் படியினை – புறம் 15/10
இரும் பிடி தொழுதியொடு பெரும் கயம் படியா – புறம் 44/1
தைஇ திங்கள் தண் கயம் போல – புறம் 70/6
மூதூர் வாயில் பனி கயம் மண்ணி – புறம் 79/1
மல்கு நீர் வரைப்பில் கயம் பல உணங்க – புறம் 174/25
கடை குளத்து கயம் காய – புறம் 229/4
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/3
கயம் களி முளியும் கோடை ஆயினும் – புறம் 266/2
ஒண் செங்குரலி தண் கயம் கலங்கி – புறம் 283/1
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப – புறம் 303/8
வெருக்கு விடை அன்ன வெருள் நோக்கு கயம் தலை – புறம் 324/1
கயம் தலை சிறாஅர் கணை விளையாடும் – புறம் 325/12
கடல் ஆடி கயம் பாய்ந்து – புறம் 339/7
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே – புறம் 341/8
களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல – புறம் 341/16
கயம் களியும் கோடை ஆயினும் – புறம் 389/3
கயம் தரு நறும் புனல் கையில் தீண்டலும் – கம்.பால:8 24/1
கோள் இபம் கயம் மூழ்க குளிர் கய – கம்.பால:16 32/1
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் – கம்.யுத்2:19 59/3

மேல்


கயம்-தோறு (1)

எவன் குறித்தனள்-கொல் அன்னை கயம்-தோறு
இற ஆர் இன குருகு ஒலிப்ப சுறவம் – நற் 27/7,8

மேல்


கயமும் (1)

கான் அல் அம் காவும் கயமும் துருத்தியும் தேன் – பரி 16/17

மேல்


கயமுனி (2)

பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப – மலை 107
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 500

மேல்


கயல் (51)

புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் – சிறு 181
கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய் – நெடு 18
கயல் ஏர் உண்கண் குறு_மகட்கு – நற் 220/9
கயல் கணம் கலித்த பொய்கை ஊர – நற் 230/5
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/3
பொரு கயல் முரணிய உண்கண் – குறு 250/5
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை மகளிர் – குறு 398/3
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் – ஐங் 9/4
கயல் என கருதிய உண்கண் – ஐங் 36/4
சினை கயல் மாய்க்கும் துறைவன் கேண்மை – ஐங் 111/3
கயல் புரை கண்ணியர் கமழ் துகள் உதிர்த்த – பரி 21/48
கார் அணி கூந்தல் கயல் கண் கவிர் இதழ் – பரி 22/29
கயல் உமிழ் நீர் போல கண் பனி கலுழா-கால் – கலி 53/11
மாண் எழில் உண்கண் பிறழும் கயல் ஆக – கலி 98/15
கடும் பனி அறல் இகு கயல் ஏர் கண் பனி மல்க – கலி 127/8
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார – கலி 145/5
கயல் என அமர்த்த உண்கண் புயல் என – அகம் 126/19
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு – அகம் 140/10
கயல் உமிழ் நீரின் கண் பனி வார – அகம் 169/12
வெள்ளி வெண் தோடு அன்ன கயல் குறித்து – அகம் 346/4
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் – புறம் 24/20
கயல் முள் அன்ன நரை முதிர் திரை கவுள் – புறம் 195/2
உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும் – புறம் 249/6
கயல் ஆர் நாரை உகைத்த வாளை – புறம் 354/5
கயல் புடைபெயர்வன கடி கமழ் கழனி – கம்.பால:2 42/4
நடை இள அன்னங்கள் நளின நீர் கயல்
பெடை இள வண்டுகள் பிரசம் மாந்திடும் – கம்.பால:3 53/2,3
கயல் பொரு விழியொடும் கலை வலாளனை – கம்.பால:5 72/3
கள்ள வாள் நெடும் கண் நிழல் கயல் என கருதா – கம்.பால:9 6/3
பின்ற மான பேர் கயல் அஞ்ச பிறழ் கண்ணாள் – கம்.பால:10 26/2
காதொடும் குழை பொரு கயல் கண் நங்கை-தன் – கம்.பால:10 46/1
கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி – கம்.பால:12 12/1
கயல் பொரு கடலுள் வைகும் கடவுளே காணும் என்பார் – கம்.பால:13 42/4
செம் கயல் அனைய நாட்டம் செவி உறா முறுவல் தோன்றா – கம்.பால:16 9/1
செம் கயல் அனைய நாட்டம் சிவப்பு உற சீறி போன – கம்.பால:18 10/2
புள் உறை கமல வாவி பொரு கயல் வெருவி ஓட – கம்.பால:19 20/1
களகள உதிர்ந்தது கயல் கண் ஆலியே – கம்.பால:19 29/4
காது இயல் கயல் விழி கன்னிமார்களை – கம்.பால:23 49/3
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர் – கம்.பால:23 79/1
தோய் கயல் கண்கள் சிவப்பு உற நோக்கினள் சொல்லும் – கம்.அயோ:2 70/4
செம் கயல் நறவம் மாந்தி களிப்பன சிவக்கும் கண்ணார் – கம்.அயோ:3 69/3
சேல் பாய்வன கயல் பாய்வன செம் கால் மட அன்னம் – கம்.அயோ:7 8/3
கஞ்சம் நீரில் ஒளிப்ப கயல் உக – கம்.அயோ:7 20/3
கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் – கம்.அயோ:13 55/4
களி உடை மஞ்ஞை அன்ன கனம் குழை கயல் கண் மாதர் – கம்.அயோ:13 60/3
செம் கயல் போல் கரு நெடும் கண் தே மரு தாமரை உறையும் – கம்.ஆரண்:6 111/1
முழு முகத்து இரு கயல் முத்தின் ஆலிகள் – கம்.ஆரண்:10 40/3
செம் கயல் கரும் கண் செ வாய் தேவரும் வணங்கும் தெய்வ – கம்.கிட்:13 61/3
கருத்து இயல்பு உரைக்கும் உண் கண் கரும் கயல் செம்மை காட்ட – கம்.சுந்:2 105/2
அம் கயல் கரும் கண் இயக்கியர் துயக்கு இல் அரம்பையர் விஞ்சையர்க்கு அமைந்த – கம்.சுந்:3 83/1
கயல் மகிழ் கண் இணை கலுழி கான்று உக – கம்.சுந்:10 48/1
கயல் வரு காலன் வை வேல் காமவேள் கணை என்றாலும் – கம்.யுத்3:25 16/1

மேல்


கயல்_குலம் (1)

கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் – கம்.அயோ:13 55/4

மேல்


கயல்கள் (2)

எழுந்து இடை பிறழ்ந்து ஒளிர் கொழும் கயல்கள் என்ன – கம்.பால:15 22/4
வாளை உகள கயல்கள் வாவி படி மேதி – கம்.பால:22 41/1

மேல்


கயல்களின் (1)

கரும் கயல்களின் பிறழ் கண் மூக்கின் நுதி காண – கம்.கிட்:14 44/4

மேல்


கயலில் (1)

மானிடை கயலில் வாளில் மலரிடை நயனம் வாங்கி – கம்.யுத்2:19 283/2

மேல்


கயலின் (1)

குளித்து பொரு கயலின் கண் பனி மல்க – அகம் 313/4

மேல்


கயலை (2)

உள் நிறை கயலை நோக்கி ஓடு நீர் தடங்கட்கு எல்லாம் – கம்.பால:18 7/3
கனத்தின் நிறத்தான் தனை பெயர்த்தும் கண்டாள் கயலை கமலத்தால் – கம்.யுத்3:23 7/3

மேல்


கயலொடு (1)

செ வரி கயலொடு பச்சிறா பிறழும் – பெரும் 270

மேல்


கயலோ (1)

காவியோ கயலோ எனும் கண் இணை – கம்.ஆரண்:6 80/1

மேல்


கயவரும் (1)

கற்றாரும் கல்லாதவரும் கயவரும்
பெற்றாரும் பெற்றான் பிழையாத பெண்டிரும் – பரி 24/24,25

மேல்


கயவன் (1)

காலன் அனைய துன்மருடன் காம்பன் கயவன் கவயாக்கன் – கம்.சுந்:4 116/3

மேல்


கயவனும் (1)

கால வெம் தொழில் கயவனும் வானகம் கண்டான் – கம்.யுத்3:22 173/3

மேல்


கயவாய் (1)

கடல் மண்டு அழுவத்து கயவாய் கடுப்ப – மலை 528

மேல்


கயன் (6)

கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் – மது 92
கல் ஊற்று ஈண்டல கயன் அற வாங்கி – நற் 186/1
இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற – நற் 224/8
கயன் அணி பொதும்பருள் கடி மலர் தேன் ஊத – கலி 36/6
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற – அகம் 291/4
அளக்கரோடும் அ கயன் என்பவனும் வந்து அடைந்தான் – கம்.கிட்:12 11/4

மேல்


கயிடவரை (1)

கரும் கடல் கலக்கும் மது கயிடவரை ஒத்த – கம்.பால:15 25/4

மேல்


கயிடனை (1)

போல் உயர் கயிடனை மதுவை போன்று உளார் – கம்.யுத்3:31 169/2

மேல்


கயில் (3)

வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை – ஐங் 72/1
கட்டிய கயில் அணி காழ் கொள்வோரும் – பரி 12/18
கயில் விரிவு அற வரு கவசமும் உருவி – கம்.யுத்4:37 85/1

மேல்


கயிலை (10)

அங்கையின் அரன் கயிலை கொண்ட திறல் ஐயன் – கம்.ஆரண்:10 43/1
கங்கை சடை வைத்தவனோடும் கயிலை வெற்பு ஓர் – கம்.ஆரண்:11 19/1
எல் இட்ட வெள்ளி கயிலை பொருப்பு ஈசனோடும் – கம்.ஆரண்:13 29/1
உருள் உறுத்த திண் கயிலை ஒத்ததால் – கம்.கிட்:15 25/4
நீல மலை முன் கயிலை நின்றது என நின்றான் – கம்.யுத்1:12 7/3
கண்டு நின்று கயிலை இடந்தவன் – கம்.யுத்2:15 94/2
பரக்க பல உரைத்து என் படர் கயிலை பெரு வரைக்கும் – கம்.யுத்2:15 165/1
காசு_இல் நல் நெடும் கரம் எடுத்து ஆடிட கயிலை
ஈசன் நான்முகன் என்று இவர் முதலிய இமையோர் – கம்.யுத்2:15 223/2,3
கடம் ஏய் கயிலை கிரி கண்ணுதலோடு – கம்.யுத்2:18 56/1
உமை_ஒரு_பாகன் வைகும் கயிலை கண்டு உவகை உற்றான் – கம்.யுத்3:24 43/4

மேல்


கயிலையானும் (1)

காதினான் என்ன வானோர் கலங்கினார் கயிலையானும்
போதினான் தானும் இன்று புகுந்தது பெரும் போர் என்றார் – கம்.யுத்3:27 86/3,4

மேல்


கயிலையில் (2)

கயிலையில் இருந்த தேவை தனி தனி கடுத்தல் செய்தார் – கம்.சுந்:1 11/4
தூர்த்தான் அகன் கயிலையில் தொலைவு இலோனும் – கம்.சுந்:1 73/3

மேல்


கயிலையின் (2)

கயிலையின் திரண்ட முரண் தொடர் தடம் தோள் கனகனது உயர் வரம் கடந்த – கம்.சுந்:3 82/3
கயிலையின் ஒரு தனி கணிச்சி வானவன் – கம்.சுந்:12 15/1

மேல்


கயிலையின்மலை (1)

கயிலையின்மலை என நின்றான் அனையவர் வரு தொழில் கண்டான் – கம்.சுந்:7 20/4

மேல்


கயிலையும் (1)

முக்கணான் கயிலையும் முரண் இன்றாயது – கம்.யுத்1:2 32/2

மேல்


கயிலையே (1)

ஈறு இலான் கயிலையே இயைந்த என் இனி – கம்.பால:19 3/3

மேல்


கயிலையை (6)

வசை உற கயிலையை மறித்து வான் எலாம் – கம்.ஆரண்:10 12/2
கந்தர கயிலையை நிகர்க்கும் காட்சியான் – கம்.ஆரண்:13 6/4
கடிது சென்று அவனும் அ கடவுள்-தன் கயிலையை
கொடிய கொம்பினின் மடுத்து எழுதலும் குறுகி முன் – கம்.கிட்:5 5/1,2
ஏயும் நன் மதில் இட்டனன் கயிலையை எடுத்தான் – கம்.சுந்:2 20/4
மேல் உயர் கயிலையை எடுத்த மேலை_நாள் – கம்.யுத்1:2 80/1
வெருவுதி போலும் மன்ன கயிலையை வெருவல் கண்டாய் – கம்.யுத்2:16 36/4

மேல்


கயிலையோடு (1)

கந்தனார் தந்தையாரை கயிலையோடு ஒரு கை கொண்ட – கம்.யுத்3:27 166/3

மேல்


கயிற்றார் (1)

கறுத்து எழு நிறத்தினர் எயிற்றினர் கயிற்றார்
செறுத்து எரி விழிப்பவர் சிகை கழு வலத்தார் – கம்.சுந்:8 38/1,2

மேல்


கயிற்றால் (1)

ஏ எனா-முன் இடைபுக்கு தொடை வன் கயிற்றால் பிணித்து ஈர்த்தார் – கம்.சுந்:12 113/4

மேல்


கயிற்றின் (6)

யானை பிணித்த பொன் புனை கயிற்றின்
ஒள் எரி மேய்ந்த சுரத்து இடை – ஐங் 356/2,3
புரி புனை பூம் கயிற்றின் பைபய வாங்கி – கலி 80/7
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – அகம் 248/13
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி – அகம் 372/8
கயிற்றின் அசைத்த முலை குழி கண்ணாள் – கம்.ஆரண்:14 43/4
கடல் கடைந்த மால் வரையினை சுற்றிய கயிற்றின்
அடல் கடந்த தோள் அலங்கு போர் வலயங்கள் இலங்க – கம்.யுத்4:35 10/1,2

மேல்


கயிற்றினோடும் (1)

சுற்றிய கயிற்றினோடும் தோன்றுவான் அரவின் சுற்றம் – கம்.சுந்:12 129/3

மேல்


கயிற்று (9)

பெரும் கயிற்று ஒழுகை மருங்கில் காப்ப – பெரும் 63
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று
அதவ தீம் கனி அன்ன செம் முக – நற் 95/2,3
தாழை வீழ் கயிற்று ஊசல் தூங்கி – அகம் 20/6
தாழ்வு இல் ஓங்கு சினை தொடுத்த வீழ் கயிற்று
ஊசல் மாறிய மருங்கும் பாய்பு உடன் – அகம் 38/7,8
கயிற்று புறத்து அன்ன கல் மிசை சிறு நெறி – அகம் 128/11
வார் கயிற்று ஒழுகை நோன் சுவல் கொளீஇ – அகம் 173/9
கொடு நுகம் பிணித்த செம் கயிற்று ஒழுகை – அகம் 329/6
திரிந்தனர் செறி கயிற்று அரவினால் திரி – கம்.சுந்:9 41/3
பொன் கயிற்று ஊர்தியான் வலியை போக்குவான் – கம்.யுத்4:37 157/1

மேல்


கயிறு (34)

விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 56
கூடம் குத்தி கயிறு வாங்கு இருக்கை – முல் 40
வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ – மது 376
நூல் அறி புலவர் நுண்ணிதின் கயிறு இட்டு – நெடு 76
கயிறு ஊர் பாணியின் தளரும் சாரல் – குறி 194
பெரும் கயிறு நாலும் இரும் பனம் பிணையல் – நற் 90/6
தேய் புரி பழம் கயிறு போல – நற் 284/10
கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி-உளி – நற் 388/3
கயிறு ஆடு பறையின் கால் பொர கலங்கி – குறு 7/4
கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன் – குறு 117/4
கரும் கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து அசைஇ – ஐங் 95/1
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் – ஐங் 489/4
கயிறு குறு முகவை மூயின மொய்க்கும் – பதி 22/14
மத்து கயிறு ஆடா வைகல் பொழுது நினையூஉ – பதி 71/16
தேர் அணி அணி கயிறு தெரிபு வருவார் – பரி 9/52
வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார் – பரி 19/31
மட மதர் உண்கண் கயிறு ஆக வைத்து – பரி 20/55
வரை பல புரை உயர் கயிறு அணி பயில் தொழில் – பரி 24/68
மத்தம் பிணித்த கயிறு போல் நின் நலம் – கலி 110/10
நெடும் கயிறு வலந்த குறும் கண் அம் வலை – அகம் 30/1
கயிறு இடு கத சே போல மதம் மிக்கு – அகம் 36/7
கயிறு பிணி குழிசி ஓலை கொள்-மார் – அகம் 77/7
கயிறு அரை யாத்த காண்_தகு வனப்பின் – அகம் 220/7
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன் – அகம் 224/2
கயிறு பிணிக்கொண்ட கவிழ் மணி மருங்கில் – புறம் 3/10
மும்மை புரி வன் கயிறு கொய்து செயல் மொய்ம்பால் – கம்.பால:15 21/1
அரும் களி மால் கயிறு அனைய வீரர்க்கும் – கம்.பால:19 66/1
படையொடு ஆடவர்கள் பாய் புரவி மால் கயிறு தேர் – கம்.ஆரண்:1 9/1
அந்தம்_இல் கடை கயிறு அடை கல் ஆழியான் – கம்.கிட்:7 26/2
கயிறு அலைப்புண்டது கண்டும் காண்கிலாது – கம்.சுந்:12 8/2
நாட்டின் நகரில் நடு உள்ள கயிறு நவிலும் தகைமையவே – கம்.சுந்:12 114/1
கயிறு சேர் கழல் கார் நிற கண்டகர் – கம்.யுத்3:31 123/1
விட கயிறு என பிறழும் வாள் வலன் விசித்தான் – கம்.யுத்4:36 2/2
வல கயிறு கட்டியது முட்டியது வானை – கம்.யுத்4:36 8/4

மேல்


கயிறு-அது (1)

சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப – கம்.யுத்1:12 17/2

மேல்


கயிறும் (3)

மணியும் கயிறும் மயிலும் குடாரியும் – பரி 8/100
வாசவன் வய குலிசமும் வருணன் வன் கயிறும்
ஏசு_இல் தென் திசை_கிழவன்-தன் எரி முனை எழுவும் – கம்.சுந்:9 16/1,2
சூலமும் கயிறும் இன்மை துணிந்தும் – கம்.யுத்1:11 26/2

மேல்


கயிறே (1)

பெண்ணிற்கு இசையும் மங்கலத்தின் பிணித்த கயிறே இடை பிழைத்த – கம்.சுந்:12 115/3

மேல்


கர (18)

கர கமலம் குவித்து இருந்த-காலையில் – கம்.பால:5 9/3
பனை அவாம் நெடும் கர பரும யானையாய் – கம்.அயோ:1 82/1
கர கத கரி கால் நிமிர்ந்து உண்டன – கம்.அயோ:14 16/2
பனை திரள் கர கரி பரதன் செய்கையே – கம்.அயோ:14 42/2
அலகிடல் அரிய தன் அவிர் கர நிரையால் – கம்.ஆரண்:2 36/3
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா – கம்.ஆரண்:6 105/1
வெம் கர பெயரோன் வெகுண்டான் விடை – கம்.ஆரண்:7 22/3
ஆரியம் தனி ஐம் கர களிறும் ஓர் ஆழி – கம்.சுந்:2 11/3
பொன் கர குலிசம் பாசம் புகர் மழு எழு பொன் குந்தம் – கம்.சுந்:7 8/3
பல்லொடும் நெடும் கர பகட்டொடும் பரும் தாள் – கம்.சுந்:8 32/2
புக்கன கடலிடை நெடும் கர பூட்கை – கம்.சுந்:8 39/4
மெயில் கர மணிகள் வீசும் விரி கதிர் விளங்க வெய்ய – கம்.சுந்:10 15/1
அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும் – கம்.சுந்:10 15/2
கர பல் நகம் அன்னவை மின் உக காந்துகின்றான் – கம்.யுத்1:11 31/2
பின் தொடர வந்து இரு கர துணை பிடித்தான் – கம்.யுத்1:12 22/4
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் – கம்.யுத்2:18 152/3
கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் – கம்.யுத்3:30 40/2
தொழும் கர துணையினன் சுருதி ஞானத்தின் – கம்.யுத்4:40 73/3

மேல்


கரக்க (8)

கரக்க வந்த காம நோய் – கம்.ஆரண்:1 64/1
கரக்க அரும் கடும் தொழில் அரக்கர் காய்தலின் – கம்.ஆரண்:3 6/1
கையினும் தோளின் மேலும் மார்பினும் கரக்க வாளி – கம்.யுத்2:15 136/3
கரக்க நூறி எதிர் பொரு கண்டகர் – கம்.யுத்2:19 139/2
கரக்க நின்றே நெடு மாயம் எமக்கும் காட்டக்கடவாயோ – கம்.யுத்3:22 220/4
கனியும் காய்களும் உணவு உள முழை உள கரக்க
மனிதர் ஆளின் என் இராக்கதன் ஆளின் என் வையம் – கம்.யுத்3:31 43/3,4
கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே – கம்.யுத்3:31 152/3
காற்றுக்கு ஓடிய பஞ்சு என திசை-தொறும் கரக்க
வேற்று கோல்-கொடு விலக்கினன் இலக்குவன் விசையால் – கம்.யுத்4:32 19/3,4

மேல்


கரக்கல் (1)

கரக்கல் ஆகலா காதலின் வீழ்ந்தனன் கலுழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:32 37/3

மேல்


கரக்கலுற்று (1)

கரக்கலுற்று ஒழிந்தன ஒழிய கண்டன – கம்.யுத்3:24 101/2

மேல்


கரக்கிலர் (1)

கரக்கிலர் நெடு மழை கண்ணின் நீர் அது – கம்.சுந்:12 17/2

மேல்


கரக்கிலன் (1)

களிப்பு இல் இந்தியத்து யோகியை கரக்கிலன் அது போல் – கம்.அயோ:10 11/2

மேல்


கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ (1)

கண்டு அறியாதேன் போல் கரக்கிற்பென்-மன்-கொலோ
மை தவழ் வெற்பன் மண அணி காணாமல் – கலி 39/41,42

மேல்


கரக்கினும் (1)

தன்னுள் அடக்கி கரக்கினும் கரக்கும் – புறம் 1/8

மேல்


கரக்கும் (9)

உரவு களிறு கரக்கும் இடங்கர் ஒடுங்கி – மலை 211
மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும்
இறப்பு அரும் குன்றம் இறந்த யாமே – குறு 209/2,3
கண் நிறை நீர் கொடு கரக்கும்
ஒண் நுதல் அரிவை யான் என் செய்கோ எனவே – அகம் 50/13,14
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம் – அகம் 299/9
தன்னுள் அடக்கி கரக்கினும் கரக்கும்
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை – புறம் 1/8,9
கரக்கும் நாயகனை தானும் உணர்ந்திலன் சீற்றம் கண்டும் – கம்.யுத்1:6 59/2
கரக்கும் வீரதை தீமையை எனும் இது கண்டோம் – கம்.யுத்2:16 218/2
கைம் மருங்கு உண்டாம் நின்னை காயாவாம் அப்புறம் போய் கரக்கும் என்றான் – கம்.யுத்3:24 29/4
கரக்கும் உற்று ஒரு புறத்து என்னும் கண்ணினால் – கம்.யுத்3:31 168/2

மேல்


கரக்குவது (1)

கரக்குவது அல்லது ஓர் கடன் உண்டாகுமோ – கம்.யுத்3:24 78/4

மேல்


கரகத்து (1)

நீர் அறவு அறியா கரகத்து
தாழ் சடை பொலிந்த அரும் தவத்தோற்கே – புறம் 1/12,13

மேல்


கரகம் (2)

நீர் மலி கரகம் போல் பழம் தூங்கு முட தாழை – கலி 133/4
கரகம் உந்திய மலை முழையில் கண்_செவி – கம்.யுத்3:20 42/1

மேல்


கரகமும் (2)

உறி தாழ்ந்த கரகமும் உரை சான்ற முக்கோலும் – கலி 9/2
சூலமும் திகிரி சங்கும் கரகமும் துறந்து தொல்லை – கம்.சுந்:12 75/3

மேல்


கரங்கள் (14)

குனி சிலை வயவனும் கரங்கள் கூப்பிட – கம்.பால:5 64/1
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி – கம்.பால:6 10/2
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – கம்.பால:10 74/2
உக்கன பல்லொடு கரங்கள் வீழ்ந்தன – கம்.பால:13 13/1
கரங்கள் குவித்து இரு கண்கள் பனிப்ப – கம்.பால:13 29/1
கான் உடை கதிர்கள் என்னும் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சி – கம்.பால:17 1/2
தையலார் நெடு விழி என கொடியன கரங்கள் – கம்.ஆரண்:7 81/4
கடித்தலத்தினும் கழுத்தினும் தன் இரு கரங்கள்
மடுத்து மீ கொண்ட வாலி-மேல் கோல் ஒன்று வாங்கி – கம்.கிட்:7 63/2,3
கரங்கள் கூப்பினர் தம் கிளை திருவொடும் காணார் – கம்.சுந்:13 39/1
என்றலும் கரங்கள் கூப்பி எழுந்தனர் இறைஞ்சி தாழா – கம்.சுந்:14 8/1
ஏற்று அரும் கரங்கள் பல் வேறு எறி திரை பரப்பின் தோன்ற – கம்.யுத்1:3 149/2
கரங்கள் மீ சுமந்து செல்லும் கதிர் மணி முடியன் கல்லும் – கம்.யுத்1:4 137/1
குணங்களால் உயர்ந்தான் சேனை கடல் எலாம் கரங்கள் கூப்ப – கம்.யுத்2:16 163/4
பயம் கொள கரங்கள் ஓச்சி குத்தினான் உதைத்தான் பல் கால் – கம்.யுத்2:16 180/4

மேல்


கரங்களால் (2)

பிசையுமால் அரக்கரை பெரும் கரங்களால் – கம்.சுந்:9 37/4
கதிர் கொடும் கண் அரக்கர் கரங்களால்
விதிர்த்து எறிந்த விளங்கு இலை வேலினே – கம்.யுத்2:15 24/3,4

மேல்


கரங்களில் (2)

கரங்களில் நேமி சங்கம் தாங்கிய கரியோன் காக்கும் – கம்.யுத்2:19 298/1
நால்_அஞ்சு ஆகிய கரங்களில் நனம் தலை அனந்தன் – கம்.யுத்4:35 9/1

மேல்


கரங்களின் (1)

கொல் நகங்களின் கரங்களின் குலைந்து உக மலைந்தான் – கம்.கிட்:7 60/4

மேல்


கரங்களும் (1)

பாதமும் கரங்களும் அனைய பல்லவம் – கம்.பால:10 46/2

மேல்


கரங்களே (1)

கரங்களே இவன் மணி கரம் என்று உன்னுவாள் – கம்.ஆரண்:6 7/4

மேல்


கரங்களை (3)

நல் நெடும் கரங்களை நடுக்கி ஓடி போய் – கம்.பால:10 61/3
கரத்தொடு கரங்களை புடைத்து கண்களில் – கம்.ஆரண்:10 27/3
கரங்களை கழல்களை ஒடிய காதின – கம்.யுத்2:19 45/3

மேல்


கரங்களோடும் (1)

தொடர்ந்து போம் பழியினோடும் தூக்கிய கரங்களோடும்
நடந்து போய் நகரம் புக்கான் அருக்கனும் நாகம் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 2/3,4

மேல்


கரடி (3)

வெம் சின கரடி நாய் வேங்கை யாளி என்று – கம்.ஆரண்:7 45/2
பெருத்த குன்றம் கரடி பெரும் படை – கம்.யுத்1:8 41/2
கடந்தன பசி தழல் கரடி காதுவ – கம்.யுத்2:19 47/4

மேல்


கரடிக்கு (2)

அ காலம் உள்ளான் கரடிக்கு அரசு ஆகி நின்றான் – கம்.யுத்1:11 28/3
பின்னை கரடிக்கு இறையைத்தான் பேர் மாய்த்தாய் – கம்.யுத்2:17 84/3

மேல்


கரடிகட்கு (1)

நோக்கினன் கரடிகட்கு அரசும் நோன் புகழ் – கம்.யுத்3:24 67/1

மேல்


கரடிகை (1)

கம்பலி உறுமை தக்கை கரடிகை துடி வேய் கண்டை – கம்.யுத்3:22 5/3

மேல்


கரடியின் (1)

கண்டு நின்ற கரடியின் காவலன் – கம்.யுத்2:15 63/1

மேல்


கரண் (1)

கரண் புகு சூழலே சூழ காண்பது ஓர் – கம்.யுத்1:4 51/2

மேல்


கரண்ட (1)

கரண்ட நீர் இலங்கை வேந்தை சிறை-வைத்த கழல் கால் வீரன் – கம்.ஆரண்:12 61/2

மேல்


கரண்டம் (1)

கவ்வு மீனொடு முழுகுவ எழுவன கரண்டம் – கம்.கிட்:1 16/4

மேல்


கரண்டை (1)

கல் பொளிந்து அன்ன இட்டு வாய் கரண்டை
பல் புரி சிமிலி நாற்றி நல்குவர – மது 482,483

மேல்


கரணங்கள் (1)

காந்தள் மெல் விரல் சனகி-மேல் மனம் முதல் கரணங்கள் கடிது ஓட – கம்.சுந்:2 208/3

மேல்


கரணத்தின் (1)

உள் நிறைந்துள கரணத்தின் ஊங்கு உள உணர்வும் – கம்.யுத்1:3 43/3

மேல்


கரணத்து (1)

அடக்கும் ஐம்பொறியொடு கரணத்து அப்புறம் – கம்.அயோ:5 26/3

மேல்


கரணம் (4)

ஏவிய கரணம் மற்றும் கொழுநரோடு ஒழிய யாணர் – கம்.சுந்:2 116/2
கவனம் உறு கரணம் இடுவர் கழுது இனமும் – கம்.யுத்3:31 164/3
அரும் கரணம் ஐந்து சுடர் ஐந்து திசை நாலும் – கம்.யுத்4:36 14/1
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக – கம்.யுத்4:40 93/2

மேல்


கரத்தர் (5)

செம் சிலை கரத்தர் மாதர் புலவிகள் திருத்தி சேந்த – கம்.பால:10 20/3
வெம் கரத்தர் அயில் வாளினர் வில்லோர் – கம்.யுத்1:11 10/1
கலியினும் கொடியர் கற்ற படைக்கல கரத்தர் என்றால் – கம்.யுத்3:31 53/3
பூ மொய்த்த கரத்தர் ஆகி விண்ணவர் போற்ற நின்றான் – கம்.யுத்3:31 229/2
தலை-மிசை தாங்கிய கரத்தர் தாரை நீர் – கம்.யுத்4:38 16/1

மேல்


கரத்தல் (3)

கரத்தல் வேண்டுமால் மற்றே பரப்பு நீர் – நற் 382/7
இல்லோர்க்கு இல் என்று இயைவது கரத்தல்
வல்லா நெஞ்சம் வலிப்ப நம்மினும் – அகம் 53/13,14
கரத்தல் கூடுமோ மற்றே பரப்பில் – அகம் 296/7

மேல்


கரத்தன் (1)

தாங்கு வில் கரத்தன் தூணி தழுவிய புறத்தன் தன்னுள் – கம்.யுத்2:19 184/1

மேல்


கரத்தன (1)

மா கரத்தன உரத்தன வலியன நிலைய – கம்.கிட்:12 10/1

மேல்


கரத்தால் (18)

எல் ஆழி தேர் இரவி இளம் கரத்தால் அடி வருடி அனந்தல் தீர்ப்ப – கம்.பால:11 17/2
கறுத்த மணிகண்டர் கடவுள் சிலை கரத்தால்
இறுத்தவனும் வெம் கணை தெரிந்தனன் எதிர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:9 10/3,4
சுற்றும் நோக்குறும் சுடு சரம்-தனை துணை கரத்தால்
பற்றி வாலினும் காலினும் வலி உற பறிப்பான் – கம்.கிட்:7 68/2,3
அயில் எயிற்று அரியின் சுவடு தன் கரத்தால் அளைந்த மாக்கரியின் நின்று அஞ்ச – கம்.சுந்:3 82/4
கரும் கடல் அரக்கர்-தம் படைக்கலம் கரத்தால்
பெரும் கடல் உற புடைத்து இறுத்து உக பிசைந்தான் – கம்.சுந்:8 23/1,2
கடியுண்டார்களும் கழுத்து இழந்தார்களும் கரத்தால்
அடியுண்டார்களும் அச்சமுண்டார்களும் அரக்கர் – கம்.சுந்:11 31/3,4
அள்ளி அப்ப திரை கரத்தால் அரைப்பது ஏய்க்கும் அணி ஆழி – கம்.யுத்1:1 9/4
மா இரும் கரத்தால் மண் மேல் அடியுறையாக வைத்து – கம்.யுத்1:7 10/2
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால்
தள்ள தளர் வெள்ளி பெரும் கிரி ஆம் என சலித்தான் – கம்.யுத்2:15 185/3,4
பல்லினால் இதழ் அதுக்கினன் பரு வலி கரத்தால்
எல்லின் நான்முகன் கொடுத்தது ஓர் வேல் எடுத்து எறிந்தான் – கம்.யுத்2:15 205/3,4
கறித்தான் சில கவர்ந்தான் சில கரத்தால் சில பிடித்தான் – கம்.யுத்2:18 158/3
கார் மேல் துயில் மலை போலியை கரத்தால் பிடித்து எடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 176/2
கதிரவன் செழும் சே ஒளி கற்றை அம் கரத்தால்
எதிரும் வல் இருள் கரி இறுத்து எழு முறை மூழ்கி – கம்.யுத்3:20 55/2,3
கலந்த தாமரை பெரு வனம் கதிரவன் கரத்தால்
மலர்ந்தது ஆம் என பொலிந்தன உலந்தவர் வதனம் – கம்.யுத்3:20 58/3,4
களம்தான் ஒரு குழம்பு ஆம் வகை அரைத்தான் இரு கரத்தால்
வளர்ந்தான் நிலை உணர்ந்தார் உலகு ஒரு மூன்றையும் வலத்தால் – கம்.யுத்3:22 114/2,3
சேமித்தனர் இமையோர் தமை சிரத்து ஏந்திய கரத்தால்
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா – கம்.யுத்3:27 146/1,2
கொல் நக கரத்தால் பல்லால் மரங்களால் மான குன்றால் – கம்.யுத்3:28 48/3
எல்லாம் நெடும் கரத்தால் எடுத்து எறிந்தான் செரு அறிந்தான் – கம்.யுத்4:37 54/4

மேல்


கரத்தாள் (1)

கோல் வாள் சாபம் கொண்ட கரத்தாள் வட குன்றம் – கம்.சுந்:2 76/2

மேல்


கரத்தான் (4)

மான் மறி கரத்தான் மழு ஏந்துவான் – கம்.அயோ:4 25/1
வண்ண வில் கரத்தான் முன்னர் கவி குலத்து அரசன் வந்தான் – கம்.கிட்:11 101/4
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – கம்.சுந்:4 109/2
கை அவன் தொட அமைந்த கரத்தான்
ஐய வாலியொடு இ அண்டம் நடுங்க – கம்.யுத்1:11 23/1,2

மேல்


கரத்தில் (1)

காமரு கோசலை கரத்தில் ஓர் பகிர் – கம்.பால:5 86/3

மேல்


கரத்திலும் (1)

இலங்கு வில் கரத்திலும் இருக்கவே அவள் – கம்.கிட்:6 20/2

மேல்


கரத்தின் (6)

தெண் திரை கரத்தின் வாரி திரு மலர் தூவி செல்வர் – கம்.ஆரண்:5 2/3
கதவம் செய்ய கரத்தின் நீக்கினான் – கம்.கிட்:9 1/4
கரத்தின் ஏந்திய கார் வரை கண் அகன் – கம்.யுத்1:8 49/3
குரக்கு தனி கரத்தின் புடை பொறை ஆற்றுவை-கொல்லாம் – கம்.யுத்2:15 165/4
கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி – கம்.யுத்3:21 14/3
வாங்குதும் துகில்கள் என்னும் மனம் இலர் கரத்தின் பல்-கால் – கம்.யுத்4:42 7/1

மேல்


கரத்தினன் (2)

வெம் கண் நாக கரத்தினன் வெண் நிற – கம்.அயோ:7 18/1
பற்றிய கரத்தினன் பணைத்த பண்ணையில் – கம்.ஆரண்:15 17/2

மேல்


கரத்தினால் (3)

கரத்தினால் விசைத்து எற்றுவர் கடிப்பர் நின்று இடிப்பர் – கம்.கிட்:7 55/2
காய்ந்த வானர வீரர் கரத்தினால்
தேய்ந்த ஆயுளர் ஆனவர் செம் புண்ணீர் – கம்.யுத்2:15 51/1,2
பரு வலி கரத்தினால் தண்டு இரண்டையும் பறித்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:19 173/4

மேல்


கரத்தினில் (1)

கரத்தினில் திரியாநின்ற மரத்தினை கண்டமாக – கம்.யுத்3:21 34/1

மேல்


கரத்தினும் (2)

உய்த்த வெம் சரம் உரத்தினும் கரத்தினும் ஒளிப்ப – கம்.சுந்:11 50/1
வெம் கரத்தினும் காலினும் வாலினும் வீக்கி – கம்.யுத்1:5 61/3

மேல்


கரத்து (16)

சங்கு உறை கரத்து ஒரு தனி சிலை தரித்தான் – கம்.பால:7 27/4
கரத்து எறி படையினர் கமலத்தோன் தரும் – கம்.ஆரண்:7 39/2
போல் திசை சுற்றிய கரத்து புக்குளார் – கம்.ஆரண்:15 5/4
செம் கண் வில் கரத்து இராமன் அ திரு நெடு மாலே – கம்.கிட்:3 76/3
பாச வெம் கரத்து கூற்றும் கட்புலன் பரப்ப அஞ்சும் – கம்.கிட்:16 59/2
எழுவின் நீள் கரத்து ஏற்றிட இற்று இடை – கம்.யுத்1:8 47/3
கங்கையும் பிறையும் சூடும் கண்ணுதல் கரத்து நேமி – கம்.யுத்1:14 23/1
நெற்றி மேலும் நெடும் கரத்து எற்றலும் – கம்.யுத்2:15 78/3
கால் நெடும் தேர் உயர் கதலியும் கரத்து
ஏனையர் ஏந்திய பதாகை ஈட்டமும் – கம்.யுத்2:15 104/1,2
மாற்றம் ஒன்று இளையவன் வளை வில் செம் கரத்து
ஏற்றினன் வணங்கி நின்று இயம்புவான் இகல் – கம்.யுத்3:22 37/1,2
தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும் – கம்.யுத்3:28 36/2
வரம் தரு முதல்வன் மற்றை மான் மறி கரத்து வள்ளல் – கம்.யுத்3:28 57/1
வேதாள கரத்து இவர் பண்டு புவியிடம் விரிவு – கம்.யுத்3:30 19/1
எய்யும் வில் கரத்து வீரன் இலக்குவன் தன்னோடு ஏற்றால் – கம்.யுத்3:31 64/2
பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான் – கம்.யுத்3:31 114/2
காமரத்தால் சிவன் கரத்து வாங்கினான் – கம்.யுத்4:37 159/4

மேல்


கரத்தும் (1)

கைகயன் தனையை-தன் கரத்தும் அ முறை – கம்.பால:5 87/1

மேல்


கரத்துள் (1)

காந்து இகல் அரக்கன் வெம் கரத்துள் நீங்கிய – கம்.யுத்2:16 288/1

மேல்


கரத்தை (1)

எழுந்தாள் இருந்தாள் தளிர் கரத்தை நெரித்தாள் சிரித்தாள் ஏங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 9/2

மேல்


கரத்தையே (1)

உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 335/4

மேல்


கரத்தொடு (4)

கரத்தொடு கரங்களை புடைத்து கண்களில் – கம்.ஆரண்:10 27/3
அற்ற கரத்தொடு உன் தலை நீயே அனல் முன்னில் – கம்.ஆரண்:11 9/1
கேட்ட ஆண்தகை கரத்தொடு கரதலம் கிடைப்ப – கம்.யுத்1:2 100/1
கரத்தொடு தொடுத்த கடல் மீது நிமிர் காலத்து – கம்.யுத்4:36 11/3

மேல்


கரத்தொடும் (1)

கரத்தொடும் பாழி மா கடல் கடைந்துளான் – கம்.யுத்1:5 10/1

மேல்


கரத்தோன் (1)

அறம் என்ன ஒரு தனியே திரிந்து அமராபதி கரத்தோன் – கம்.பால:12 8/4

மேல்


கரதலங்களால் (1)

கடல் கடைந்த அ கரதலங்களால்
உடல் கடைந்தனன் இவன் உலைந்தனன் – கம்.கிட்:3 64/3,4

மேல்


கரதலத்தால் (1)

கல் அரக்கும் கரதலத்தால் காட்டு என்று காண்கேனோ – கம்.சுந்:2 228/2

மேல்


கரதலத்தினால் (1)

கரதலத்தினால் பட்டதும் கட்டுரைக்கின்றார் – கம்.சுந்:7 56/2

மேல்


கரதலத்தினும் (1)

கரதலத்தினும் காலினும் வாலினும் கதுவ – கம்.சுந்:7 48/1

மேல்


கரதலத்து (5)

இரும் கடக கரதலத்து இ எழுத அரிய திருமேனி – கம்.பால:12 22/3
கரதலத்து அண்ணலை கண்ணின் நோக்கிய – கம்.ஆரண்:10 11/2
வயிர வன் கரதலத்து அவன் வலித்து எறிய அன்று – கம்.கிட்:5 13/3
வண்ண வில் கரதலத்து அரக்கன் வாளினன் – கம்.கிட்:10 19/1
எயிறு அலைத்த கரதலத்து எற்றினான் – கம்.யுத்2:16 61/2

மேல்


கரதலம் (5)

தவித்தனன் கரதலம் கலங்கலீர் என – கம்.பால:8 40/1
மாற்ற_அரும் கரதலம் மறிக்கும் மாது ஒரு – கம்.பால:19 21/3
உன்னலர் கரதலம் சுமந்த உச்சியர் – கம்.ஆரண்:10 8/2
கேட்ட ஆண்தகை கரத்தொடு கரதலம் கிடைப்ப – கம்.யுத்1:2 100/1
பூண்டு எழு கரதலம் பொறுக்கலாதன – கம்.யுத்2:18 116/3

மேல்


கரதலம்-கொடு (1)

கவரி இங்கு இது என கரதலம்-கொடு திரித்து – கம்.கிட்:5 12/1

மேல்


கரந்த (19)

வரு மழை கரந்த வால் நிற விசும்பின் – நற் 76/1
வெம் சுடர் கரந்த கமம் சூல் வானம் – நற் 261/3
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 81/27
வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும் – பரி 11/55
அலர் நாணி கரந்த நோய் கைம்மிக பிறர் கூந்தல் – கலி 78/17
வயங்கு கதிர் கரந்த வாடை வைகறை – அகம் 24/6
கரந்த கரப்பொடு நாம் செலற்கு அருமையின் – அகம் 62/8
கரந்த காமம் கைந்நிறுக்க அல்லாது – அகம் 198/2
பகல் உடன் கரந்த பல் கதிர் வானம் – அகம் 214/2
நீர் முதல் கரந்த நிதியம்-கொல்லோ – அகம் 265/6
நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம் – அகம் 342/11
வேள் முது மாக்கள் வியன் நகர் கரந்த
அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து – அகம் 372/4,5
உழை துறு மலை மா கொங்கை கரந்த பால் ஒழுக்கை ஒத்த – கம்.கிட்:10 33/2
தண்டல்_இல் தன் உரு கரந்த தன்மையான் – கம்.சுந்:12 13/2
காசம் ஆயின எல்லாம் கரந்த தனது உருவிடையே கனக தோள்கள் – கம்.யுத்3:24 40/2
சுழன்றன நெடும் கணை கரந்த புண் கடுத்து – கம்.யுத்3:24 102/1
காளி போன்றனன் இராவணன் வெள்ளிடை கரந்த
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி – கம்.யுத்4:32 17/3,4
கள் இருக்கும் மலர் கூந்தல் சானகியை மன சிறையில் கரந்த காதல் – கம்.யுத்4:38 23/3

மேல்


கரந்தது (5)

அன்று என ஆம் என இமையோர் அயிர்த்தனர் மேல் வெயில் கரந்தது அங்கும் இங்கும் – கம்.பால:6 14/2
வெம் கதிர் கரந்தது ஒரு மேகம் எனல் ஆனான் – கம்.யுத்1:12 20/4
கல்லொலியோடும் கூட கடல் ஒலி கரந்தது அன்றே – கம்.யுத்3:22 8/4
கரந்தது வயிற்று கால வலம்புரி கையில் வாங்கி – கம்.யுத்3:22 12/3
கார்_குன்றம் அனையான் தன் கடும் கணை புட்டிலின் நடுவண் கரந்தது அம்மா – கம்.யுத்4:37 198/4

மேல்


கரந்ததூஉம் (1)

கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம் – கலி 115/3

மேல்


கரந்தன (3)

கழிந்து புக்கு இடை கரந்தன அனங்கன் வெம் கடும் கணை பல பாய – கம்.சுந்:2 207/2
கரந்தன நிருதர்-தம் கரை இல் யாக்கையின் – கம்.யுத்2:18 102/2
காட்டு என உரைத்து வாழ்த்தி கரந்தன கமலக்கண்ணன் – கம்.யுத்3:24 62/2

மேல்


கரந்தனம் (1)

கரந்தனம் உறையும் நம் பண்பு அறியார் – அகம் 359/3

மேல்


கரந்தனர் (1)

கரை இல் நுண் புகை படலையில் கரந்தனர் கலிங்க – கம்.சுந்:13 22/3

மேல்


கரந்தனள் (1)

கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருமே – குறு 10/5

மேல்


கரந்தனன் (2)

கரந்தனன் கணைகளால் முனிவு காந்துவான் – கம்.யுத்2:18 120/4
தேயத்தான் என்னா-வண்ணம் கரந்தனன் தெரிந்திலாதான் – கம்.யுத்3:21 29/2

மேல்


கரந்தனையான் (1)

திக்கு நோக்கிய புயங்களும் சில கரந்தனையான்
ஒக்க நோக்கியர் குழாத்திடை உறங்குகின்றானை – கம்.சுந்:2 138/2,3

மேல்


கரந்தால் (1)

காட்டாது இனி கரந்தால் அது கருமம் அலது என்னா – கம்.யுத்3:27 134/3

மேல்


கரந்தாளை (1)

தன் நலம் கரந்தாளை தலைப்படும் ஆறு எவன்-கொலோ – கலி 138/7

மேல்


கரந்தான் (7)

பிறங்கு நீர் சடை கரந்தான் அணி அன்ன நின் நிறம் – கலி 150/9
கறங்கு வெம் சிறை கலுழன் தன் கடுமையின் கரந்தான்
பிறங்கு தெண் திரை பெரும் கடல் புக்கு இனம் பெயராது – கம்.யுத்1:3 49/2,3
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான்
அதிர கடல் நெடும் தேரினன் மழை_ஏறு என ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 164/3,4
கண் இமைப்பதன் முன்பு போய் விசும்பிடை கரந்தான்
அண்ணல் மற்றவன் ஆக்கை கண்டறிகிலன் ஆகி – கம்.யுத்3:22 78/1,2
கடைந்த வேலை போல் கலங்குறும் இலங்கையில் கரந்தான் – கம்.யுத்3:22 82/4
விண்ணிடை கரந்தான் என்பார் வஞ்சனை விளைக்கும் என்பார் – கம்.யுத்3:28 1/1
கள்ளம் படர் பெரு மாயையின் கரந்தான் உரு பிறந்தார் – கம்.யுத்3:31 115/3

மேல்


கரந்திலர் (2)

கரந்திலர் என்னை யான் என்றும் காண்பெனால் – கம்.ஆரண்:4 12/4
கரந்திலர் அவரை யாக்கை கண்டன குரங்கும் கண்ணால் – கம்.யுத்3:28 57/4

மேல்


கரந்திலன் (2)

கரந்திலன் இலக்கணம் எடுத்து காட்டிய – கம்.ஆரண்:6 18/1
கரந்திலன் தனித்து ஒருத்தன் நேரும் வந்து காலினான் – கம்.யுத்3:31 74/4

மேல்


கரந்து (41)

மாய பொய் பல கூட்டி கவவு கரந்து
சேயரும் நணியரும் நலன் நயந்து வந்த – மது 570,571
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 11
கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்பு-மார் உளவே – மலை 199
வைகு புலர் விடியல் மெய் கரந்து தன் கால் – நற் 12/4
கரந்து நாம் செய்தது ஒன்று இல்லை உண்டு எனின் – நற் 27/5
நின் கரந்து உறையும் உலகம் இன்மையின் – நற் 196/5
என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய் – நற் 196/6
உரு கெழு தெய்வமும் கரந்து உறையின்றே – நற் 398/1
கூடை இரும் பிடி கை கரந்து அன்ன – குறு 111/4
பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் – பரி 7/21
தேறு நீர் சடை கரந்து திரிபுரம் தீமடுத்து – கலி 1/2
கரந்து யான் அரக்கவும் கை நில்லா வீங்கி – கலி 84/3
கண்டது நோயும் வடுவும் கரந்து மகிழ் செருக்கி – கலி 90/5
கரந்து ஆங்கே இன்னா நோய் செய்யும் மற்று இஃதோ – கலி 141/15
கை உளே மாய்ந்தான் கரந்து
கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின் – கலி 142/36,37
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே – கலி 142/52
நாடுவேன் கள்வன் கரந்து இருக்கற்பாலன்-கொல் – கலி 144/29
உன்னம் கொள்கையொடு உளம் கரந்து உறையும் – அகம் 65/1
பைது அற தெறுதலின் பயம் கரந்து மாறி – அகம் 164/2
நாள் பல நீடிய கரந்து உறை புணர்ச்சி – அகம் 187/2
அரைநாள் யாமத்து விழு மழை கரந்து
கார் விரை கமழும் கூந்தல் தூ வினை – அகம் 198/4,5
நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும் – அகம் 203/6
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள – அகம் 207/8
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து
பேஎய் கண்ட கனவின் பன் மாண் – அகம் 303/1,2
காவலர் கரந்து கடி புனம் துழைஇய – அகம் 308/14
மழை கரந்து ஒளித்த கழை திரங்கு அடுக்கத்து – அகம் 347/10
இலை புதை பெரும் காட்டு தலை கரந்து இருந்த – புறம் 259/2
வெருவரு குருதியொடு மயங்கி உருவு கரந்து
ஒறுவாய் பட்ட தெரியல் ஊன் செத்து – புறம் 271/5,6
கள்ளரின் கரந்து உறை காமம் ஆதி ஆம் – கம்.அயோ:1 17/3
கடிதின் ஓடினென் எடுத்து ஒல்லை கரந்து அவள் காதல் – கம்.ஆரண்:6 82/3
காடு துன்றி விசும்பு கரந்து என – கம்.ஆரண்:7 26/1
களி உடை அனங்க கள்வன் கரந்து உறை கங்குல் காலம் – கம்.ஆரண்:14 7/1
உரம் பெயர்வு இல் வன் கரி கரந்து உற ஒடுங்கா – கம்.கிட்:10 82/2
நாமமும் உருவமும் கரந்து நண்ணினாய் – கம்.சுந்:12 65/4
கண்ணினை அப்புறம் கரந்து போகினும் – கம்.யுத்1:5 6/1
கண் இலர் கரை இலர் கரந்து போயினார் – கம்.யுத்1:5 24/4
கரந்து நின்ற நின் தன்மையை அது செல கருதும் – கம்.யுத்1:5 75/1
கரந்து கோடலே நன்று இனி நின்றது என் கழறி – கம்.யுத்1:6 8/4
துள்ளியின் இரதம் தோய்ந்து தொல் நிறம் கரந்து வேறு ஆய் – கம்.யுத்1:9 30/3
ஒடுங்கி யாம் கரந்து உறைவிடம் அறிகிலம் உயிரை – கம்.யுத்3:31 24/2
கரந்து அடங்கினர் இனி மற்று அ அரக்கரை கடப்பார் – கம்.யுத்3:31 38/3

மேல்


கரந்துளன் (1)

கண்ணினும் கரந்துளன் கண்டு காட்டுவார் – கம்.யுத்1:3 71/1

மேல்


கரந்துறை (1)

கன்னி மா நகர்ப்புறத்து அகன் கரந்துறை காண்பான் – கம்.சுந்:2 143/3

மேல்


கரந்தே (1)

யானோ காணேன் அதுதான் கரந்தே
கல் அதர் மன்னும் கால் கொல்லும்மே – நற் 158/2,3

மேல்


கரந்தை (9)

கரந்தை குளவி கடி கமழ் கலி மா – குறி 76
கரந்தை அம் செறுவில் துணை துறந்து களவன் – ஐங் 26/1
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் – பதி 40/5
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் – அகம் 226/6
செம் பூ கரந்தை புனைந்த கண்ணி – அகம் 269/11
நாகு முலை அன்ன நறும் பூ கரந்தை
விரகு அறியாளர் மரபின் சூட்ட – புறம் 261/13,14
கரந்தை நீடிய அறிந்து மாறு செருவின் – புறம் 269/9
கரந்தை அம் செறுவின் பெயர்க்கும் – புறம் 340/8
கரந்தை சூடியும் பாற்கடல் கள்வனும் – கம்.யுத்3:29 11/3

மேல்


கரப்ப (9)

கணை கால் மா மலர் கரப்ப மல்கு கழி – நற் 67/6
நீர் நிறம் கரப்ப ஊழ்-உறுபு உதிர்ந்து – அகம் 18/1
உரு வினை நன்னன் அருளான் கரப்ப
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர் – அகம் 208/14,15
கழி மலர் கமழ் முகம் கரப்ப பொழில் மனை – அகம் 260/8
வானம் பெயல் வளம் கரப்ப கானம் – அகம் 291/1
அரவு நுங்கு மதியின் நுதல் ஒளி கரப்ப
தம் அலது இல்லா நம் இவண் ஒழிய – அகம் 313/7,8
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர – புறம் 398/1
பகல் ஒளி கரப்ப வானை மறைத்தன பறவை எல்லாம் – கம்.சுந்:1 4/4
துடித்தாள் மின் போல் உயிர் கரப்ப சோர்ந்தாள் சுழன்றால் துள்ளினாள் – கம்.யுத்3:23 8/3

மேல்


கரப்பர் (1)

தூர்ப்பர் பலர் மூ_இலை_வேல் துரப்பர் பலர் கரப்பர் பலர் சுடு தீ தோன்ற – கம்.யுத்3:31 98/2

மேல்


கரப்பவன் (1)

கரப்பவன் நெஞ்சம் போல் மரம் எல்லாம் இலை கூம்ப – கலி 120/6

மேல்


கரப்பவும் (8)

அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும்
வாம் பரிய கடும் திண் தேர் – மது 50,51
யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1
பாம்பு ஊர் மதியின் நுதல் ஒளி கரப்பவும்
எனக்கு நீ உரையாயாய் ஆயினை நினக்கு யான் – நற் 128/2,3
கரப்பவும்_கரப்பவும் கைம்மிக்கு – நற் 263/9
கரப்பவும்_கரப்பவும் கைம்மிக்கு – நற் 263/9
பொய் புறம் பொதிந்து யாம் கரப்பவும் கையிகந்து – அகம் 116/11
பரத்தை ஆயம் கரப்பவும் ஒல்லாது – அகம் 256/12
நுதல் ஒளி கரப்பவும் ஆள்வினை தரும்-மார் – அகம் 277/3

மேல்


கரப்பவும்_கரப்பவும் (1)

கரப்பவும்_கரப்பவும் கைம்மிக்கு – நற் 263/9

மேல்


கரப்பன் (1)

ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே – கலி 142/52

மேல்


கரப்பாடும்மே (1)

நம் முன் நாணி கரப்பாடும்மே – குறு 9/8

மேல்


கரப்பார் (1)

கரப்பார் களி மதரும் போன்ம் – பரி 10/68

மேல்


கரப்பினும் (1)

தொல்லது விளைந்து என நிலம் வளம் கரப்பினும்
எல்லா உயிர்க்கும் இல்லால் வாழ்க்கை – புறம் 203/2,3

மேல்


கரப்பு (3)

விருப்பு உடை மரபின் கரப்பு உடை அடிசில் – பெரும் 476
கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே – நற் 23/9
கரப்பு இல் உள்ளமொடு வேண்டு மொழி பயிற்றி – புறம் 34/13

மேல்


கரப்பென்-மன் (1)

சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15

மேல்


கரப்பொடு (1)

கரந்த கரப்பொடு நாம் செலற்கு அருமையின் – அகம் 62/8

மேல்


கரபத்திரத்து (1)

வேண்டில் கரபத்திரத்து ஈர்த்து விழுத்தல் ஆகி – கம்.ஆரண்:10 138/3

மேல்


கரம் (58)

இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்னும் அ – கம்.பால:5 8/1
திருமகள் கரம் செக்க சிவந்து காட்டிற்றே – கம்.பால:8 27/4
உமையாள் ஒக்கும் மங்கையர் உச்சி கரம் வைக்கும் – கம்.பால:10 25/1
விண்ணவரும் முனிவர்களும் வேதியரும் கரம் குவிப்ப வேலை என்னும் – கம்.பால:11 16/2
கொய்து ஈதி என்று ஓர் குயிலை கரம் கூப்புகின்றாள் – கம்.பால:17 16/4
தோடு அவிழ் மலர் கரம் சிவப்ப தொட்டனள் – கம்.பால:19 32/2
பாடுகின்றனர் பார்த்தவர்க்கே கரம்
சூடுகின்றனர் சொல்லுவது ஓர்கிலர் – கம்.அயோ:2 2/2,3
கண்டு நெஞ்சு கலங்கி அம் சிறை ஆன காமர் துணை கரம்
கொண்டு தம் வயிறு எற்றி எற்றி விளிப்ப போன்றன கோழியே – கம்.அயோ:3 51/3,4
கரி கரம் பொரு கைத்தலத்து உயர் காப்பு நாண் அணிதற்கு முன் – கம்.அயோ:3 54/2
பனையின் நீள் கரம் பற்றிய கையினாள் – கம்.அயோ:4 223/4
சூடின மலர் கரம் சொல்லின் முன் செவி – கம்.அயோ:11 65/1
கங்கணங்களும் இலங்கிய கரம் பிறழவே – கம்.ஆரண்:1 15/4
கரங்களே இவன் மணி கரம் என்று உன்னுவாள் – கம்.ஆரண்:6 7/4
கரை இறந்தோர் இராவணற்கு கரம் இறுக்கும் குடி என்றால் – கம்.ஆரண்:6 116/2
பின் உற தன் பெரும் கரம் நீட்டினான் – கம்.ஆரண்:9 16/4
கரம் என கரன் கண்டம் உற்றான்-அரோ – கம்.ஆரண்:9 24/4
நிரை வளை தளிர் கரம் நெரிந்து நோக்கினர் – கம்.ஆரண்:10 35/2
கரம் கிடந்த கொம்பு ஒடிந்து அடங்க வென்ற காவலன் – கம்.ஆரண்:10 93/2
சேடரும் பாருளோரும் கரம் சிரம் சேர்த்தார் அன்றே – கம்.ஆரண்:13 129/4
திக்கு அவம் தர நெடும் திரள் கரம் சினவு தோள் – கம்.கிட்:3 12/3
கரம் இரண்டினும் வாலினும் காலினும் கழற்றி – கம்.கிட்:7 72/3
உன் அடைக்கலம் என்று உய்த்தே உயர் கரம் உச்சி வைத்தான் – கம்.கிட்:7 143/4
இழைத்த வெண் திரை கரம் எடுத்து இலங்கையாள் – கம்.கிட்:16 1/2
கழங்கும் பந்தும் குன்று-கொடு ஆடும் கரம் ஓச்சி – கம்.சுந்:2 88/3
இனிதின் என்பது நினைந்து தன் கரம் பிசைந்திருந்தான் – கம்.சுந்:3 136/4
கோடு உறு கரம் என சிறிது கூறலாம் – கம்.சுந்:4 47/2
வந்து எனை கரம் பற்றிய வைகல்-வாய் – கம்.சுந்:5 34/1
கரம் பயில் முரசு_இனம் சுறங்க கை தொடர் – கம்.சுந்:5 57/1
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள் – கம்.சுந்:8 26/2
சிரதலம் கரம் சேர்ந்திடா செவி தொளை சேர்ந்த – கம்.யுத்1:3 37/2
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்பர் அ – கம்.யுத்1:4 36/1
ததைய செம் கரம் பரப்பிய தன் பெரும் தாதை – கம்.யுத்1:12 4/3
சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப – கம்.யுத்1:12 17/2
மார்பில் கடிது எதிர் குத்தினன் வயிர கரம் அதனால் – கம்.யுத்2:15 173/4
குறுக்கி கரம் நெடும் தோள் புறம் நிமிர கொடு குத்த – கம்.யுத்2:15 184/4
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும் – கம்.யுத்2:15 211/2
காசு_இல் நல் நெடும் கரம் எடுத்து ஆடிட கயிலை – கம்.யுத்2:15 223/2
வன் திறல் இரு கரம் வாங்கி மாந்தியே – கம்.யுத்2:16 102/3
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த – கம்.யுத்2:16 210/2
கரம் குடைந்தன தொடர்ந்து போய் கொய் உளை கடு மா – கம்.யுத்2:16 217/1
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் – கம்.யுத்2:16 220/1
சிலவரை கரம் சிலவரை செவி சிலர் நாசி – கம்.யுத்2:16 221/1
பெரும் கரம் பிசைந்து அவன் பின்பு சென்றனன் – கம்.யுத்2:16 268/4
கரம் கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கறை படும்படி கவ்வி – கம்.யுத்2:16 312/3
வாயினால் செல வீசினன் வள்ளலும் மலர் கரம் விதிர்ப்புற்றான் – கம்.யுத்2:16 346/4
யானையின் கரம் துரந்த இரத வீரர்-தம் – கம்.யுத்2:18 103/1
குன்று அன மதகரி கொம்பொடு கரம் அற – கம்.யுத்2:18 128/1
கால் சில துணிவன கரம் அறுவன கதழ் – கம்.யுத்2:18 134/1
தலை அற்றன கரம் அற்றன தனி வில் தொழில் அதனால் – கம்.யுத்2:18 148/4
கரம் ஒன்றில் திரிவது ஆரும் காண்கிலாது அதனை தன் கை – கம்.யுத்2:18 210/3
வன் கரம் முறுக்கி மார்பில் குத்தினன் மத்தன் மாண்டான் – கம்.யுத்2:18 225/4
மத்தன் வயிர மார்பின் உரும் ஒத்த கரம் சென்று உற்ற – கம்.யுத்2:18 226/1
மாக நெடும் கரம் வானின் வழங்கா – கம்.யுத்3:20 27/1
தேவரை கண்டேன் பைம் பொன் செம் கரம் சிரத்தில் ஏந்தி – கம்.யுத்3:23 28/1
கடல் பெரும் திரை போல் கரம் சோரவே – கம்.யுத்3:29 5/4
வில் ஒன்றால் கவசம் ஒன்றால் விறலுடை கரம் ஓர் ஒன்றால் – கம்.யுத்4:37 15/1
எல்லார்களும் கரம் கொண்டு இரு விழி பொத்தினர் இருந்தார் – கம்.யுத்4:37 51/2
தூணுடை நிரை புரை கரம் அவை-தொறும் அ – கம்.யுத்4:37 84/1

மேல்


கரம்-கொடு (1)

பார் ஒடுங்கு உறு கரம்-கொடு பரு பதம் எலாம் – கம்.ஆரண்:1 28/3

மேல்


கரம்பை (6)

இரு நிலல் கரம்பை படு நீறு ஆடி – பெரும் 93
முரம்பு கண் உடைய ஏகி கரம்பை
புது வழி படுத்த மதி உடை வலவோய் – குறு 400/4,5
விடு நில கரம்பை விடர் அளை நிறைய – பதி 28/7
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை
செந்நெல் வல்சி அறியார் தத்தம் – பதி 75/11,12
கரம்பை சீறூர் நல்கினன் எனவே – புறம் 285/17
நிரம்பா இயல்பின் கரம்பை சீறூர் – புறம் 302/7

மேல்


கரமும் (8)

ஆயிரம் தட கையால் நின் ஐ_நான்கு கரமும் பற்றி – கம்.சுந்:3 131/1
மறம் கிளர் மத கரி கரமும் நாணின – கம்.சுந்:4 44/3
அமல திண் கரமும் காலும் வதனமும் கண்ணும் ஆன – கம்.யுத்1:10 4/3
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி – கம்.யுத்1:14 19/2
சிரங்களும் கரமும் எல்லாம் குலைந்தனர் கண்ட தேவர் – கம்.யுத்2:18 235/4
கரமும் ஆளியும் வாரி கடியவன் – கம்.யுத்2:19 152/3
கல்லும் மரமும் கரமும் கதுவ – கம்.யுத்3:27 25/4
காலும் கரமும் தரை கண்டனவால் – கம்.யுத்3:27 26/2

மேல்


கரமே (2)

வில்லோடும் விழுந்த மிடல் கரமே – கம்.யுத்3:31 197/4
அம்போடும் விழுந்த அடல் கரமே – கம்.யுத்3:31 198/4

மேல்


கரர் (1)

மூவர் மற்று இவர் இருவர் மூரி வில் கரர் இவரை – கம்.கிட்:2 5/2

மேல்


கரவல் (1)

கரவல் அரும் கற்பகமும் உடுபதியும் கடல் இடமும் களித்து வாழ – கம்.ஆரண்:4 21/2

மேல்


கரவா (1)

அம்பி கரவா வழக்கிற்றே ஆங்கு அதை – பரி 11/71

மேல்


கரவாது (3)

அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது
நட்டோர் உவப்ப நடை பரிகாரம் – சிறு 103,104
இர வந்தன்றால் திண் தேர் கரவாது
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல் வாய் – அகம் 160/15,16
இன்முகம் கரவாது உவந்து நீ அளித்த – புறம் 130/4

மேல்


கரவு (5)

இரவலர்க்கு ஈத்த யானையின் கரவு இன்று – புறம் 129/6
கரவு இல்லா கவி வண் கையான் – புறம் 377/8
கரவு இலாளர் விழ களைகண் இலா – கம்.யுத்1:8 56/3
கரவு_இல் இன் உயிர் துறந்தனர் கவவுற தழுவி – கம்.யுத்2:15 235/4
கரவு அன்று இது இராமர் கணக்கு_இலரால் – கம்.யுத்3:31 210/3

மேல்


கரவு_இல் (1)

கரவு_இல் இன் உயிர் துறந்தனர் கவவுற தழுவி – கம்.யுத்2:15 235/4

மேல்


கரற்கு (1)

ஒளிறு வேல் கரற்கு உற்றது உணர்த்தினாள் – கம்.ஆரண்:7 21/1

மேல்


கரன் (21)

கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – கம்.ஆரண்:6 89/2
கரன் இருந்த வனம் அன்றோ இவை படவும் கடவேனோ – கம்.ஆரண்:6 101/3
இருந்த மா கரன் தாள் இணையின் மிசை – கம்.ஆரண்:7 1/1
கரன் படை என்பது எண்ணி கரு நிற கமலக்கண்ணன் – கம்.ஆரண்:7 61/2
விண்டனன் நின்ற வென்றி கரன் எனும் விலங்கல் தோளான் – கம்.ஆரண்:7 66/2
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் – கம்.ஆரண்:9 1/3
கடும் கரன் என பெயர் படைத்த கழல் வீரன் – கம்.ஆரண்:9 8/1
கரம் என கரன் கண்டம் உற்றான்-அரோ – கம்.ஆரண்:9 24/4
கல் என்ற ஒலியில் சென்றார் கரன் முதல் காளை வீரர் – கம்.ஆரண்:10 64/2
என்றால் என்னே எண்ணலையே நீ கரன் என்பான் – கம்.ஆரண்:11 14/1
கன்றிய மனத்து வென்றி கரன் முதல் கணக்கிலோரும் – கம்.ஆரண்:12 56/2
கரன் முதல் கருணை அற்றவர் கடற்படையொடும் – கம்.கிட்:3 10/1
கரன் எதிர்ந்தது கண்டனள் ஆம் என கவல்வாள் – கம்.சுந்:3 18/4
பனிக்க சுரத்து கரன் முதலோர் கவந்த படையும் பல் பேயும் – கம்.சுந்:4 55/1
கரன் முதல் வீரரை கொன்ற கள்வரை – கம்.யுத்1:2 17/1
கரன் படை படுத்து அவனை வென்று களை கட்டான் – கம்.யுத்1:2 54/2
சிந்த மா நாகரை செரு முருக்கிய கரன் திரிசிரத்தோன் – கம்.யுத்1:2 97/1
காந்தும் வாளியின் கரன் முதல் வீரரும் கவியின் – கம்.யுத்1:5 68/1
கானின் அன்று இகல் கரன் படை படுத்த அ கரியோன் – கம்.யுத்2:15 204/1
நீ கரன் புதல்வன்-கொல்லோ நெடும் பகை நிமிர வந்தாய் – கம்.யுத்3:21 18/2
கரன் மகன் பட்டவாறும் குருதியின்கண்ணன் காலின் – கம்.யுத்3:22 1/1

மேல்


கரன்-கொலாம் (1)

கற்பு இறந்தாள் என கரன்-கொலாம் இவள் – கம்.ஆரண்:10 32/3

மேல்


கரனார் (1)

கானிடை அத்தைக்கு உற்ற குற்றமும் கரனார் பாடும் – கம்.சுந்:11 18/1

மேல்


கரனுக்கும் (1)

காலின் செல்லும் கவந்தன் உயிர்க்கும் கரனுக்கும்
மூல பொத்தல் செத்த மரத்து ஏழ் முதலுக்கும் – கம்.யுத்3:22 212/2,3

மேல்


கரனும் (3)

ஆழி வரி வில் கரனும் அன்னவை அறுத்தான் – கம்.ஆரண்:9 12/4
என்று ஊக்கி எயிறு கடித்து இரு கரனும் பிசைந்து எழுந்து – கம்.சுந்:2 219/1
விராதனும் கரனும் மானும் விறல் கெழு கவந்தன்-தானும் – கம்.யுத்4:41 42/1

மேல்


கரனே (2)

நின்ற கரனே முதலினோர் நிருதர் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 62/4
மண்ணில் கரனே முதலோர் உதிரத்தின் வாரி – கம்.ஆரண்:13 26/2

மேல்


கரனேயோ (1)

கரனேயோ யான் பட்ட கையறவு காணாயோ – கம்.ஆரண்:6 99/4

மேல்


கரனை (2)

காற்றினிலும் கனலினிலும் கடியானை கொடியானை கரனை உங்கள் – கம்.ஆரண்:6 135/3
கங்குல் அன்ன கரனை தழீஇ நெடும் – கம்.ஆரண்:9 29/3

மேல்


கரனையும் (1)

கரனையும் மறந்தான் தங்கை மூக்கினை கடிந்து நின்றான் – கம்.ஆரண்:10 83/1

மேல்


கரனொடும் (1)

உரத்தொடும் கரனொடும் உயர ஓங்கிய – கம்.யுத்1:5 10/2

மேல்


கரா (2)

ஆளும் அன்னம் வெண்குடை குலங்களா அரும் கரா
கோள் எலாம் உலாவுகின்ற குன்றம் அன்ன யானையோ – கம்.பால:3 18/1,2
வாரணம் அழைக்க வந்து கரா உயிர் மாற்றும் நேமி – கம்.அயோ:3 94/1

மேல்


கராத்தது (1)

நல் நெறி விலக்கும் பொறி என எறியும் கராத்தது நவிலல் உற்றது நாம் – கம்.பால:3 13/4

மேல்


கராதியர் (1)

மரம் ஒருங்கிய கராதியர் விராதனது மால் வரைகள் மானும் – கம்.யுத்1:2 90/2

மேல்


கராம் (1)

கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி – கம்.ஆரண்:1 48/1

மேல்


கராமும் (2)

கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும்
நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் – குறி 257,258
அரிமாவும் பரி_மாவும் களிறும் கராமும்
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/18,19

மேல்


கராஅத்து (1)

ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ – புறம் 104/4

மேல்


கராஅம் (4)

கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை – பட் 242
கராஅம் பேணாய் இரவரின் – நற் 292/8
கராஅம் துஞ்சும் கல் உயர் மறி சுழி – அகம் 18/3
கராஅம் கலித்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 37/7

மேல்


கரி (163)

நெடு நகர் வீழ்ந்த கரி குதிர் பள்ளி – மது 169
அறி கரி பொய்த்தலின் ஆகுமோ அதுவே – நற் 196/9
நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/5
கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல் – குறு 198/4
மட பிடி கண்டு வய கரி மால்-உற்று – பரி 10/42
அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல் – பரி 10/44
விண்ட கட கரி மேகமொடு அதிர – பரி 23/51
எரி மேய்ந்த கரி வறல் வாய் புகவு காணாவாய் – கலி 13/2
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி – கலி 34/10
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/14
நெஞ்சத்து குறுகிய கரி இல்லை ஆகலின் – கலி 125/4
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம் – கலி 150/11
விளி முறை அறியா வேய் கரி கானம் – அகம் 55/4
கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை – அகம் 75/5
கரி பரந்து அன்ன காயாம் செம்மலொடு – அகம் 133/8
எரி கவர்பு உண்ட கரி புற பெரு நிலம் – அகம் 233/3
திறன் இல் வெம் சூள் அறி கரி கடாஅய் – அகம் 256/18
அரிய ஆகும் என்னாமை கரி மரம் – அகம் 283/9
கரி புறம் கழீஇய பெரும் பாட்டு ஈரத்து – அகம் 368/2
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை – புறம் 159/16
கரி புற விறகின் ஈம ஒள் அழல் – புறம் 231/2
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை – புறம் 266/4
கட கரி அல்லன மகளிர் கண்களே – கம்.பால:3 53/4
விலக்க_அரும் கரி மதம் வேங்கை நாறுவ – கம்.பால:3 57/1
முழங்கு திண் கட கரி மொய்ம்பின் ஊரவும் – கம்.பால:3 66/1
கரியொடு கரி எதிர் பொருத்தி கை படை – கம்.பால:3 67/1
சுரா மலைய தளர் கை கரி எய்த்தே – கம்.பால:5 115/1
முழங்கு திண் கரி புகும் முடுகி மீமிசை – கம்.பால:7 11/3
தாறு பாய் கரி வன கரி தண்டத்தை தடவி – கம்.பால:15 5/2
தாறு பாய் கரி வன கரி தண்டத்தை தடவி – கம்.பால:15 5/2
மை கரி மதத்த விலை மாதர் கலை அல்குல் – கம்.பால:15 26/3
வன கரி பிடிகளோடும் வருவன போல வந்தார் – கம்.பால:18 1/4
கார் முழங்கு அரவம் வெம் கரி முழங்கு அரவமே – கம்.பால:20 9/4
கந்தையே பொரு கரி சனகனும் காதலொடு – கம்.பால:20 16/1
பாடகம் பரத நூல் பசுர வெம் கட கரி
கோடு அரங்கிட எழும் குவி தடம் கொங்கையார் – கம்.பால:20 31/2,3
தளிர்ப்பு உறு மத கரி தானையான் இடை – கம்.பால:24 42/2
கச்சை அம் கட கரி கழுத்தின்-கண் உற – கம்.அயோ:1 25/1
புரசை மா கரி நிருபர்க்கும் புரத்து உறைவோர்க்கும் – கம்.அயோ:1 46/1
பண் உறு கட கரி பரதன் பார் மகள் – கம்.அயோ:2 65/1
கரி கரம் பொரு கைத்தலத்து உயர் காப்பு நாண் அணிதற்கு முன் – கம்.அயோ:3 54/2
இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர் – கம்.அயோ:4 171/1
களப மால் கரி குண்டிகை சொரிவன காணாய் – கம்.அயோ:10 29/4
எஞ்சின திசை கரி இரவி மீண்டனன் – கம்.அயோ:11 68/3
அண்ணல் வெம் கரி மதத்து அருவி பாய்தலால் – கம்.அயோ:13 2/3
கரி பரி இரதம் காலாள் கணக்கு_அறு கரை_இல் வேலை – கம்.அயோ:13 48/3
கர கத கரி கால் நிமிர்ந்து உண்டன – கம்.அயோ:14 16/2
பொழிந்தன கரி மதம் பொடி வெம் கானகம் – கம்.அயோ:14 21/3
மூள் இரும் சின கரி முழங்கும் ஓதையும் – கம்.அயோ:14 25/2
சூழி வெம் கட கரி துரக ராசிகள் – கம்.அயோ:14 34/1
வாள் அற வரி சிலை துணிய மா கரி
தாள் அற தலை அற புரவி தாளொடும் – கம்.அயோ:14 35/2,3
பனை திரள் கர கரி பரதன் செய்கையே – கம்.அயோ:14 42/2
எட்டொடு எட்டு மத மா கரி இரட்டி அரிமா – கம்.ஆரண்:1 5/1
திசை கட்டிய மால் கரி தெட்ட மத – கம்.ஆரண்:2 8/1
கம்ப கரி நின்றது கண்டனமால் – கம்.ஆரண்:2 22/2
அசும்புறு மத கரி புரவி ஆடக – கம்.ஆரண்:7 52/1
காடு கொண்ட கார் உலவைகள் கதழ் கரி கதுவ – கம்.ஆரண்:7 80/1
வீர கரி முதல குலம் மிதக்கின்றன உதிக்கும் – கம்.ஆரண்:7 93/2
பார் பூண்டன மத மா கரி பலி பூண்டன பரிமா – கம்.ஆரண்:7 98/2
முழங்கின பெரும் பணை மூரி மால் கரி
முழங்கின வரி சிலை முடுகு நாண் ஒலி – கம்.ஆரண்:7 110/1,2
நெடிய வன் கட கரி புரண்ட நெற்றியின் – கம்.ஆரண்:7 116/3
பொய் கரி கூறிய கொடும் சொல் போலவே – கம்.ஆரண்:7 123/4
மண்டி ஓடினார் சிலர் நெடும் கட கரி வயிற்று – கம்.ஆரண்:7 138/1
துடித்தன கட கரி துடித்தன பரி தேர் – கம்.ஆரண்:9 4/1
கொடு வெம் கரி கொல்லிய வந்ததன்-மேல் – கம்.ஆரண்:13 11/1
பொடித்த தண் தளிர் பூவொடு மால் கரி
ஒடித்த கொம்பு அனையாள்-திறத்து உன்னுவான் – கம்.ஆரண்:14 9/3,4
ஆசை சுமந்த நெடும் கரி அன்னார் – கம்.ஆரண்:14 33/1
பொங்கு வெம் கட கரி பொதுவின் ஆடலின் – கம்.கிட்:1 11/1
வன்பு உல கரி மடிந்தது-கொலோ மகரமீன் – கம்.கிட்:5 2/2
மால் பெரும் கட கரி முழக்கம் வாள் அரி – கம்.கிட்:7 13/1
நீல் நிற பெரும் கரி நிரைத்த நீர்த்து என – கம்.கிட்:10 6/1
புள்ளி வெம் கட கரி புரள்வ போன்றவே – கம்.கிட்:10 16/4
உரம் பெயர்வு இல் வன் கரி கரந்து உற ஒடுங்கா – கம்.கிட்:10 82/2
உரம் பொருத மத கரி உறையும் அ வனம் – கம்.சுந்:3 51/1
மறம் கிளர் மத கரி கரமும் நாணின – கம்.சுந்:4 44/3
இன்றே பிளவா எரியா கரி ஆக்க என்றான் – கம்.சுந்:4 86/4
நீல் உறு திசை கரி திரிந்து நிற்பன – கம்.சுந்:5 61/2
கரி படு திசையின் நீண்ட காவலாய் காவல் ஆற்றோம் – கம்.சுந்:6 56/2
புலம் தெரி பொய் கரி புகலும் புன்கணார் – கம்.சுந்:7 58/3
முறிந்தன தெறும் கரி முடிந்தன தடம் தேர் – கம்.சுந்:8 25/3
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:8 30/1
மீள் இரும் குழைபட கரி விழுந்து அழுந்த – கம்.சுந்:8 31/2
பிள்ளப்பட்டன நுதல் ஓடை கரி பிறழ் பொன் தேர் பரி பிழையாமல் – கம்.சுந்:10 28/1
வடி உடை கனல் படை வயவர் மால் கரி
கொடி உடை தேர் பரி கொண்டு வீசலின் – கம்.சுந்:12 7/1,2
கா கரிந்து கரும் கரி ஆனவே – கம்.சுந்:13 16/4
பூழை வன் கரி இரண்டு இரு கைக்கொடு பொருந்தும் – கம்.யுத்1:3 3/2
மையல் காய் கரி முன் உற வைத்தார் – கம்.யுத்1:3 92/3
சில்லி மா பெரும் தேரொடும் கரி பரி சிறந்த – கம்.யுத்1:5 42/1
கரி குவை நிகர்த்தன பவள காடு எலாம் – கம்.யுத்1:6 44/4
வள்ளலே காத்தி என்ற மா கரி வருத்தம் தீர – கம்.யுத்1:7 8/3
கட கரி புரவி ஆள் தேர் கமலத்தோன் உலகுக்கு இப்பால் – கம்.யுத்1:13 22/1
வரு கைத்தல மத வெம் கரி வலி கெட்டு என வருவாய் – கம்.யுத்2:15 170/2
தேர் செல கரி செல நெருக்கி செம் முக – கம்.யுத்2:16 98/1
ஆயிரம் மத கரி பூதம் ஆயிரம் – கம்.யுத்2:16 99/2
கொம்பு நால் உடை குல கரி கும்பத்தில் குளித்த – கம்.யுத்2:16 233/1
பொறைக்கு அமைந்த வெம் கரி பரி யாளி மா பூதம் – கம்.யுத்2:16 237/3
சூழி வெம் கட கரி புரவி தூண்டு தேர் – கம்.யுத்2:16 310/1
தாள் துணிந்தன தறுகண் வெம் கரி நிரை தாங்கிய பிணத்து ஓங்கல் – கம்.யுத்2:16 316/2
எந்திர தேர் கரி பரி ஆள் ஈர்த்து ஓட பார்த்திருந்த – கம்.யுத்2:16 348/2
கா ஆர் கரி தேர் பரி காவலின் என்று – கம்.யுத்2:18 15/3
கோ மத்த நெடும் கரி கொடியாடும் – கம்.யுத்2:18 18/3
சூழி கரி தள்ளுதல் தோள் வலியோ – கம்.யுத்2:18 58/3
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி
நூக்குவ கணிப்பு இல அரக்கர் நோன் பிணம் – கம்.யுத்2:18 112/3,4
உடலொடும் உருள் கரி உதிரமது உரு கெழு – கம்.யுத்2:18 132/3
கடலொடு பொருதது கரியொடு கரி என – கம்.யுத்2:18 132/4
ஆலமும் அசனியும் அனையன அடு கரி
மால் உறு களியன மறுகின மதம் மழை – கம்.யுத்2:18 133/2,3
இறுதிய மத கரி இறுதலும் எரி உமிழ் – கம்.யுத்2:18 136/2
எல்லை_இல் மத கரி இரவினது இனம் நிகர் – கம்.யுத்2:18 137/1
வந்தன மத கரி வளைதலின் மழை பொதி – கம்.யுத்2:18 138/1
அதிர தனி அதிர்கை கரி அளவு_அற்றன உளவா – கம்.யுத்2:18 142/2
ஈராயிரம் மத மால் கரி விழுகின்றன இனி மேல் – கம்.யுத்2:18 144/3
நூறு_ஆயிரம் மத வெம் கரி ஒரு நாழிகை நுவல – கம்.யுத்2:18 146/1
ஒரு கோடிய மத மால் கரி உள வந்தன உடன் முன் – கம்.யுத்2:18 147/1
மால் ஆயின மத வெம் கரி திரிகின்றன வரலும் – கம்.யுத்2:18 149/2
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் – கம்.யுத்2:18 151/1
கொற்ற கரி பதினாயிரம் ஒரு பத்தியில் கொல்வான் – கம்.யுத்2:18 151/4
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் – கம்.யுத்2:18 152/2
மையல் கரி உகிரின் சில குழை புக்கு உரு மறைய – கம்.யுத்2:18 161/3
வேறாயின மத வெம் கரி ஒரு கோடியின் விறலோன் – கம்.யுத்2:18 162/1
கரி பட காலாள் வெள்ளம் களம் பட கலின கால – கம்.யுத்2:18 185/1
தன் கரி தானே கொன்று தட கையால் படுத்து வீழ்த்தும் – கம்.யுத்2:18 225/1
கரி பட்டு உருள சிலர் கால்-கொடு சென்றார் – கம்.யுத்2:18 255/2
சிரமும் தேரும் புரவியும் திண் கரி
கரமும் ஆளியும் வாரி கடியவன் – கம்.யுத்2:19 152/2,3
மடங்கலின் முழக்கம் கேட்ட வான் கரி ஒத்தார் மாதர் – கம்.யுத்2:19 284/3
சென்றன மால் கரி தேர் பரி செல்வ – கம்.யுத்3:20 22/3
கடம் படு கரி பட கலின மா பட – கம்.யுத்3:20 38/1
வால் பிடித்து அடிக்கும் வானரத்தை மால் கரி
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி – கம்.யுத்3:20 43/1,2
மீயவர் யாவரும் விளிய வெம் கரி
சேயிரும் குருதியில் திரிவ சோர்வு இல – கம்.யுத்3:20 46/1,2
எதிரும் வல் இருள் கரி இறுத்து எழு முறை மூழ்கி – கம்.யுத்3:20 55/3
கம்ப கரி உண்டை கடாய் எனவே – கம்.யுத்3:20 74/4
குன்று சுற்றிய மத கரி குலம் அன்ன குறியார் – கம்.யுத்3:22 95/4
பொன்றி வீழ்ந்தன பொரு கரி பாய் பரி பொலம் தேர் – கம்.யுத்3:22 104/4
மத்த கரி நெடு மத்தகம் வகிர்பட்டு உகு மணி-மேல் – கம்.யுத்3:22 115/1
பிடித்தான் மத கரி தேர் பரி பிழம்பு ஆனவை குழம்பா – கம்.யுத்3:22 116/3
நூறு_ஆயிரம் மத மால் கரி ஒரு நாழிகை நுவல்-போது – கம்.யுத்3:22 117/1
ஆடல் மா கரி சேவகம் அமைந்து என அயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 168/4
கா-மின் அது இன்று கனல் கரி ஆக – கம்.யுத்3:26 37/3
கார் ஆயின வெம் கரி தேர் கலி மா – கம்.யுத்3:27 18/1
தேறா மத மால் கரி தேர் பரிமா – கம்.யுத்3:27 31/1
வாம கரி தான் அழி வார் குழி வன் – கம்.யுத்3:27 32/1
கொலை வெம் களி மால் கரி செம்_புனல் கொண்டு – கம்.யுத்3:27 33/2
கொடு நீள் கரி கையொடு தாள் குறைய – கம்.யுத்3:27 37/1
கரி உண்ட களத்திடை உற்றன கார் – கம்.யுத்3:27 38/1
மிடலின் வெம் கட கரி பிணத்தின் விண் தொடும் – கம்.யுத்3:27 54/1
கரி பொன்றின பரி மங்கின கவி சிந்தின கடல்-போல் – கம்.யுத்3:27 112/3
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் – கம்.யுத்3:28 19/1
மேகம் எத்தனை அத்தனை மால் கரி விரிந்த – கம்.யுத்3:31 13/1
தப்பு இல் கார் நிறம் தவிர்ந்தது கரி மதம் தழுவ – கம்.யுத்3:31 15/3
கார் திண் மால் கரி முழக்கமோ வாசியின் கலிப்போ – கம்.யுத்3:31 19/2
வழங்கு பல் படை மீனது மத கரி மகரம் – கம்.யுத்3:31 20/1
பசும் புல் தண் தலம் மிதித்தலின் கரி படு மதத்தின் – கம்.யுத்3:31 21/2
ஏறாது எறி கடல் பாய்வன சின மால் கரி இனமால் – கம்.யுத்3:31 104/4
பழு அற்று உகும் மத வெம் கரி பரி அற்று உகும் இரத – கம்.யுத்3:31 105/3
வஞ்ச வினை செய்து நெடு மன்றில் வளம் உண்டு கரி பொய்க்கும் மறம் ஆர் – கம்.யுத்3:31 143/1
பொன் ஓடை நெடும் கரி புக்கனவால் – கம்.யுத்3:31 199/4
படு மத கரி பரி சிந்தின பனி வரை இரதம் அவிந்தன – கம்.யுத்3:31 214/1
ஆறு போல் மத மா கரி ஐ_இரு கோடி – கம்.யுத்4:32 3/2
மொய்க்கின்ற பரி திரைய முரண் கரி கை கோள் மாவ முளரி கானின் – கம்.யுத்4:33 22/2
திசை நிலை கட கரி செருக்கு சிந்தின – கம்.யுத்4:37 81/1
கானக கரி என கலங்கினார் கடல் – கம்.யுத்4:37 82/3
பேர் ஆசை பெயர்ந்ததோ பெயர்ந்து ஆசை கரி இரிய புருவம் பேர்த்தாய் – கம்.யுத்4:38 5/4
கையினால் எரியை கரி ஆக்கினான் – கம்.யுத்4:41 81/4
மாவொடு கரி திரள் வாவு தேர்_இனம் – கம்.யுத்4:41 102/2
துனை பரி கரி தேர் ஊர்தி என்று இவை பிறவும் தோலின் – கம்.யுத்4:41 118/3

மேல்


கரி-தன்னை (1)

ஒல்வீர் ஒற்றை உர கரி-தன்னை
கொல்வீர் என்றனன் நெஞ்சு கொதிப்பான் – கம்.யுத்1:3 95/3,4

மேல்


கரி-தொறும் (1)

தகை நெடும் கரி-தொறும் பரி-தொறும் சரித்தான் – கம்.சுந்:8 33/3

மேல்


கரிக்கும் (2)

அரக்குற்று எரி பொறி கண் திசை கரிக்கும் சிறிது அனுங்கா – கம்.யுத்2:15 165/2
தேவர்க்கும் திசை கரிக்கும் சிவனார்க்கும் அயனார்க்கும் செம் கண் மாற்கும் – கம்.யுத்4:38 26/1

மேல்


கரிகள் (4)

கோள் அரி என கரிகள் கொற்றவர் இழிந்தார் – கம்.பால:15 17/2
சேவகம் அமைந்த சிறு கண் கரிகள் என்ன – கம்.அயோ:5 12/3
ஓடின திசை கரிகள் உம்பரும் ஒளித்தார் – கம்.ஆரண்:10 46/4
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ – கம்.யுத்3:31 158/4

மேல்


கரிகளின் (2)

வார் மத கரிகளின் கோடு வாங்கி மா – கம்.சுந்:9 33/1
வெற்றி வெம் கரிகளின் வளைந்த வெண் மருப்பு – கம்.யுத்2:18 105/1

மேல்


கரிகளும் (6)

காகமும் கரிகளும் கரிந்து சாம்பின – கம்.பால:7 12/2
காண்தகு கரிகளும் தொடர காலினே – கம்.அயோ:12 58/4
தூக்கிய கரிகளும் புரள நூக்கினான் – கம்.சுந்:9 32/4
கோடு துன்றிய கரிகளும் பரிகளும் தலைக்கொண்டு – கம்.யுத்2:15 232/3
அரவமும் கரிகளும் பரியும் அல்லவும் – கம்.யுத்2:18 94/2
பொன்றின கரிகளும் கவிகள் போக்கின – கம்.யுத்3:27 66/3

மேல்


கரிகளே (1)

பவர் நெடும் பணை மதம் பயிலும் வன் கரிகளே – கம்.கிட்:5 12/4

மேல்


கரிகளை (5)

காதலோ அறிகிலம் கரிகளை பொருவினார் – கம்.பால:20 28/1
திசை உறு கரிகளை செற்று தேவனும் – கம்.ஆரண்:10 12/1
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:8 30/1
உதைக்கும் வெம் கரிகளை உழக்கும் தேர்களை – கம்.சுந்:9 36/1
தானவ பெரும் கரிகளை வாள் கொண்டு தடிந்தான் – கம்.யுத்3:31 1/4

மேல்


கரிகால் (4)

பெரு வள கரிகால் முன்னிலை செல்லார் – அகம் 125/18
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால்
வெல் போர் சோழன் இடையாற்று அன்ன – அகம் 141/22,23
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால்
ஆர்கலி நறவின் வெண்ணிவாயில் – அகம் 246/8,9
கலி கொள் சுற்றமொடு கரிகால் காண – அகம் 376/5

மேல்


கரிகால்வளவ (1)

களி இயல் யானை கரிகால்வளவ
சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற – புறம் 66/3,4

மேல்


கரிகால்வளவன் (1)

கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்வளவன்
தாள் நிழல் மருங்கின் அணுகுபு குறுகி – பொரு 148,149

மேல்


கரிகால்வளவனொடு (1)

கரிகால்வளவனொடு வெண்ணிப்பறந்தலை – அகம் 55/10

மேல்


கரிகுவ (1)

கரிகுவ தீகுவ கனல்வ காட்டலால் – கம்.பால:10 52/3

மேல்


கரிணியில் (1)

கார் மிசை வருவாரும் கரிணியில் வருவாரும் – கம்.பால:23 35/3

மேல்


கரித்த (1)

கரித்த மூன்று எயில் உடை கணிச்சி வானவன் – கம்.சுந்:2 42/1

மேல்


கரிது (5)

திங்களும் கரிது என வெண்மை தீற்றிய – கம்.பால:3 26/1
அருள் தீர்ந்த நெஞ்சின் கரிது என்பது அ அந்தகாரம் – கம்.ஆரண்:10 139/4
மின் கரிது என்ன மின்னும் எயிற்றினான் வெகுளி நோக்கி – கம்.யுத்2:18 225/2
பொன் கரிது என்னும் கண்கள் பொறி உக நீலன் புக்கான் – கம்.யுத்2:18 225/3
மை அற கரிது என்று எண்ணும் மனத்தினான் வயிரம் அன்ன – கம்.யுத்3:28 47/3

மேல்


கரிதோ (2)

அறிவும் கரிதோ அறன் இலோய் நினக்கே – நற் 277/4
ஆர் அருள் சுரக்கும் நீதி அற நிறம் கரிதோ என்றான் – கம்.யுத்1:4 134/4

மேல்


கரிந்த (3)

நெய் பட கரிந்த திண் போர் கதவின் – மது 354
இடிந்தன தகர்ந்தன எரிந்தன கரிந்த
ஒடிந்தன ஒசிந்தன உதிர்ந்தன பிதிர்ந்த – கம்.சுந்:6 9/3,4
கரிந்த கண்டகர் கண் மணி என் பல கழறி – கம்.யுத்2:15 191/4

மேல்


கரிந்தது (1)

கைக்கொண்டு மோந்தாள் உயிர்ப்பு உண்டு கரிந்தது அன்றே – கம்.பால:17 20/4

மேல்


கரிந்தன (5)

பரிந்தன கரிந்தன பல்லவங்களே – கம்.பால:10 50/4
புகை எழுந்தன எரிந்தன கரிந்தன போத – கம்.சுந்:11 33/3
வெந்து தீந்தன கரிந்தன பொரிந்தன சில மீன் – கம்.யுத்1:6 23/4
மறிந்தன கரிந்தன வான புள் எலாம் – கம்.யுத்1:6 34/4
காய்ந்தன வேலைகள் மேகம் கரிந்தன வெந்து எரிந்த பெரும் கானம் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 34/4

மேல்


கரிந்தாய் (1)

தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் – கம்.ஆரண்:10 115/3

மேல்


கரிந்தார் (1)

எரிந்தார் பலர் கரிந்தார் பலர் எழுந்தார் பலர் விழுந்தார் – கம்.யுத்3:31 111/3

மேல்


கரிந்திட (1)

நிறம் கரிந்திட நிலம் விரல் கிளைத்திட நின்றான் – கம்.யுத்2:15 249/2

மேல்


கரிந்து (15)

மரம் தலை கரிந்து நிலம் பயம் வாட – அகம் 169/1
காகமும் கரிகளும் கரிந்து சாம்பின – கம்.பால:7 12/2
மேகமும் கரிந்து இடை வீழ்ந்த போலுமே – கம்.பால:7 12/4
எடுத்து நம்-தமக்கு இயம்புவ என கரிந்து இருண்ட – கம்.அயோ:10 23/2
சேக்கை வீ கரிந்து திக்கயங்கள் எட்டும் வென்ற தோள் – கம்.ஆரண்:10 90/3
கள் அவிழ் மாலை தும்பி வண்டொடும் கரிந்து சாம்ப – கம்.சுந்:2 210/3
பூ கரிந்து முறி பொறி ஆய் அடை – கம்.சுந்:13 16/1
நா கரிந்து சினை நறும் சாம்பர் ஆய் – கம்.சுந்:13 16/2
மீ கரிந்து நெடும் பணை வேர் உற – கம்.சுந்:13 16/3
கா கரிந்து கரும் கரி ஆனவே – கம்.சுந்:13 16/4
கரிந்து சிந்திட கடும் கனல் தொடர்ந்து உடல் கதுவ – கம்.சுந்:13 27/1
விண்ணுறு மழை எலாம் கரிந்து வீழ்ந்தவால் – கம்.யுத்2:16 97/4
வெம் பொறி கதுவ விண்ணில் வெந்தன கரிந்து வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:19 103/2
கரிந்து ஏறின உலகு யாவையும் கனல் வெம் புகை கதுவ – கம்.யுத்3:27 109/4
எரிந்து ஓடின கரிந்து ஓடின இடம் ஓடின வலமே – கம்.யுத்3:27 113/2

மேல்


கரிப்ப (1)

துள்ளி மீன் துடிப்ப ஆமை தலை புடை கரிப்ப தூம்பின் – கம்.பால:2 18/3

மேல்


கரிபு (1)

எருவை சேவல் கரிபு சிறை தீய – அகம் 51/6

மேல்


கரிமா (1)

பொன் தேர் பரிமா கரிமா பொரு தார் – கம்.யுத்3:27 19/1

மேல்


கரிய (28)

செரு_முகத்து காத்தி என நின் சிறுவர் நால்வரினும் கரிய செம்மல் – கம்.பால:6 11/3
சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் கரிய செம்மல் – கம்.பால:7 49/1
தீது_இலா உதவி-செய்த சேவடி கரிய செம்மல் – கம்.பால:9 25/1
காய் எரி கரிய கரிய கொணர்ந்து – கம்.பால:10 81/3
காய் எரி கரிய கரிய கொணர்ந்து – கம்.பால:10 81/3
சிற்றிடை பெரிய கொங்கை சே அரி கரிய வாள் கண் – கம்.பால:13 44/3
காட்டிய கரிய மாலும் கார்முகம்-தன்னை பாரில் – கம்.பால:24 30/3
கரிய மாலினும் கண்_நுதலானினும் – கம்.அயோ:2 15/1
சிவந்த வாய் சீதையும் கரிய செம்மலும் – கம்.அயோ:2 62/1
செம் கணும் கரிய கோல மேனியும் தேரும் ஆகி – கம்.அயோ:3 90/3
கரிய மால் வரை கொழுந்து என படர்வன காணாய் – கம்.அயோ:10 18/4
கரிய மா கிழங்கு அகழ்ந்தன கொணர்வன காணாய் – கம்.அயோ:10 33/4
தங்கு திண் கரிய காளிமை தழைந்து தவழ – கம்.ஆரண்:1 13/1
கடை குழன்று இடை நெறி கரிய குஞ்சியை – கம்.ஆரண்:6 16/2
கார் என கரிய அ கமலக்கண்ணனை – கம்.ஆரண்:12 7/3
செய்ய பெண்ணை கரிய பெண்ணை சில – கம்.கிட்:13 15/3
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா – கம்.கிட்:13 54/4
வெள் உறுப்பு எயிற்ற செய்ய தலையன கரிய மெய்ய – கம்.சுந்:2 35/3
கரிய நாழிகை பாதியில் காலனும் – கம்.சுந்:2 155/1
கரிய காண்டலும் கண்ணின் நீர் கடல் புக கலுழ்வாள் – கம்.சுந்:3 7/2
தரு உயர் சோலை திசை-தொறும் கரிய தழல் உமிழ் உயிர்ப்பு முன் தவழ – கம்.சுந்:3 92/2
கரிய கொண்டலை கருணை அம் கடலினை காண – கம்.யுத்1:12 6/1
கற்பக கொம்பினை கரிய மாசுணம் – கம்.யுத்2:15 112/3
மஞ்சினும் கரிய மெய்யான் இருவர்-மேல் ஒருவன் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 35/4
கொம்பு பல்லொடு கரிய வெள்ளாட்டு இரும் குருதி – கம்.யுத்3:22 160/3
காள மேகத்தை செக்கர் கலந்து-என கரிய குன்றில் – கம்.யுத்3:28 67/1
கரிய மால் வரை நிகர் கர தூடணர் கதிர் வேல் – கம்.யுத்3:30 40/2
கரிய குன்று கதிரினை சூடி ஓர் – கம்.யுத்4:39 7/1

மேல்


கரியவள் (2)

கங்கையாளொடு கரியவள் நா_மகள் கலந்த – கம்.அயோ:9 31/1
கரியவள் வரம் எனும் காலனால் தனக்கு – கம்.அயோ:14 55/3

மேல்


கரியவன் (11)

கரியவன் உலகு எலாம் கடந்த தாள் இணை – கம்.பால:8 27/3
வள்ளல் சேக்கை கரியவன் வைகுறும் – கம்.பால:11 4/1
கரியவன் பின்பு சென்றவன் அரும் காதலின் – கம்.பால:20 25/1
காம்பு உயர் கானம் செல்லும் கரியவன் வறுமை நோக்கி – கம்.அயோ:6 3/1
வாழிய கரியவன் வறியன் கை என – கம்.அயோ:11 54/2
காசையின் கரியவன் காண மூண்டு எழும் – கம்.அயோ:12 27/3
செம் கையில் கரியவன் திரிக்கும் எல்லையில் – கம்.ஆரண்:14 79/2
கார் எனும் பெயர் கரியவன் மார்பினின் கதிர் முத்து – கம்.கிட்:10 40/1
மீ எழுந்த கரியவன் மேனியின் – கம்.சுந்:13 7/3
காரின் கரியவன் மாருதி கழற கடிது உகவா – கம்.யுத்2:15 167/1
கரியவன் என்ன நின்ற நீல மால் வரையை கண்டான் – கம்.யுத்3:24 59/4

மேல்