கோ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கோ 69
கோ_தாயும் 1
கோ_நகர் 1
கோ_மகள் 2
கோ_மகற்கு 3
கோ_மகன் 10
கோ_மகனை 1
கோ_முடி 2
கோ_மைந்தர்-தமக்கும் 1
கோ_இனத்தார் 1
கோஒய் 1
கோஒல் 1
கோக்க 1
கோக்கள் 1
கோக்கின்றன 1
கோக்கு 1
கோகிலம் 3
கோகுலமாய் 1
கோங்கம் 9
கோங்கமொடு 1
கோங்கின் 15
கோங்கினில் 1
கோங்கு 6
கோங்குகள் 1
கோங்கும் 1
கோங்குமே 1
கோங்கொடும் 1
கோசர் 15
கோசரம் 1
கோசல 3
கோசலம் 3
கோசலை 18
கோசலைக்கு 1
கோசலையும் 1
கோசலையை 3
கோசிக 5
கோசிகற்கு 1
கோசிகன் 3
கோட்கு 1
கோட்ட 8
கோட்டகம் 1
கோட்டத்து 2
கோட்டம் 10
கோட்டவும் 3
கோட்டன் 1
கோட்டால் 4
கோட்டான் 1
கோட்டி 7
கோட்டிய 2
கோட்டியின் 2
கோட்டியீர் 1
கோட்டியும் 1
கோட்டியுள் 1
கோட்டில் 1
கோட்டின் 8
கோட்டினர் 2
கோட்டினான் 2
கோட்டு 176
கோட்டு_மா 3
கோட்டு_மீன் 6
கோட்டு_இனத்து 2
கோட்டும் 2
கோட்டை 4
கோட்டையர் 1
கோட்டொடு 4
கோட்பட்டு 1
கோட்படா 1
கோட்படாது 1
கோட்படும் 1
கோட்பால் 1
கோடணை 1
கோடரத்து 1
கோடரம் 1
கோடல் 26
கோடல்கள் 1
கோடல 1
கோடலால் 1
கோடலின் 4
கோடலுக்கு 2
கோடலும் 10
கோடலே 1
கோடற்கு 5
கோடா 6
கோடாதாய் 1
கோடாது 1
கோடாய் 1
கோடார் 1
கோடி 190
கோடி-கொல் 1
கோடி-மேல் 1
கோடி_கோடி 8
கோடி_கோடியால் 1
கோடிக்கு 4
கோடிக்கும் 1
கோடிகள் 14
கோடிய 5
கோடிய-தோறும் 1
கோடியர் 24
கோடியர்க்கு 1
கோடியரோடு 1
கோடியவன் 1
கோடியன் 2
கோடியாம் 1
கோடியாய் 1
கோடியாராலும் 1
கோடியால் 13
கோடியில் 1
கோடியின் 15
கோடியின்-மேல் 1
கோடியும் 7
கோடியே 4
கோடியேல் 2
கோடியோ 2
கோடியோடு 2
கோடிர் 1
கோடினால் 1
கோடினும் 1
கோடு 182
கோடு-தொறும் 3
கோடு-தோறு 2
கோடுகள் 2
கோடும் 6
கோடே 1
கோடை 41
கோடை_பொருந 1
கோடைக்கு 4
கோடையால் 1
கோடையில் 2
கோடையின் 1
கோடையொடு 2
கோண் 2
கோணத்தின் 1
கோணம் 1
கோணல் 1
கோணினான் 1
கோணினும் 1
கோணுடை 1
கோணுதற்கு 2
கோத்த 16
கோத்த-போது 1
கோத்ததால் 1
கோத்தது 3
கோத்தலால் 1
கோத்தவை 1
கோத்தன 1
கோத்தான் 4
கோத்து 24
கோத்தை 1
கோதமன் 1
கோதமன்-தன் 1
கோதாய் 1
கோதாவரி 3
கோதாவரியினை 2
கோதாவரியே 1
கோதாவரியை 1
கோதின் 1
கோது 37
கோது_அற 2
கோது_அறு 2
கோது_இல் 5
கோது_இல 1
கோது_இலர் 1
கோது_இலான் 2
கோதும் 2
கோதை 117
கோதை-நின்றும் 1
கோதை-பால் 1
கோதைகள் 2
கோதைதாம் 1
கோதைமார்பன் 1
கோதையர் 15
கோதையர்க்கும் 1
கோதையவர் 1
கோதையவரொடு 1
கோதையள் 1
கோதையன் 1
கோதையார் 2
கோதையால் 1
கோதையாள் 2
கோதையாளை 1
கோதையான் 1
கோதையானும் 2
கோதையில் 1
கோதையின் 6
கோதையும் 11
கோதையேம் 1
கோதையை 8
கோதையொடு 2
கோதையோடு 2
கோதையோடும் 1
கோப்ப 4
கோப்பவும் 1
கோப்பு 1
கோப்புண்டன 1
கோப்பெருஞ்சோழன் 1
கோப 11
கோபங்கள் 1
கோபத்தன் 1
கோபத்தால் 2
கோபத்தான் 1
கோபத்தினர் 1
கோபத்து 3
கோபத்து_இனம் 1
கோபத்தை 1
கோபத்தோடும் 1
கோபம் 17
கோபமும் 1
கோபுர 3
கோபுரத்தின் 1
கோபுரத்து 6
கோபுரம் 5
கோபுரம்-தொறும் 1
கோமகற்கு 3
கோமகன் 11
கோமகன்-தனை 1
கோமகனோடு 1
கோமள 1
கோமனை 1
கோமாற்கு 1
கோமான் 37
கோமானொடு 1
கோமாஅன் 1
கோமுனி 1
கோமுனியுடன் 1
கோய் 1
கோயில் 55
கோயில்கள் 1
கோயிலாலும் 1
கோயிலின் 1
கோயிலும் 2
கோயிலுள் 6
கோயிலே 1
கோயிலை 6
கோயிலொடு 1
கோயிற்கு 1
கோயின் 1
கோர 3
கோரமே 1
கோரை 1
கோரையின் 2
கோல் 216
கோல்-கொடு 1
கோல்_கொள 1
கோல 39
கோலங்கள் 2
கோலத்தான்-தனை 2
கோலத்தின் 1
கோலத்து 1
கோலத்தை 1
கோலம் 26
கோலம்கொண்டு 1
கோலமும் 2
கோலமொடு 1
கோலமோ 1
கோலள் 1
கோலன் 2
கோலன்னே 1
கோலா 3
கோலால் 1
கோலான் 1
கோலி 15
கோலிடை 1
கோலிடைப்பட்டது 1
கோலிய 3
கோலின் 9
கோலின்றே 1
கோலின 1
கோலினர் 3
கோலினும் 2
கோலினை 1
கோலும் 4
கோலே 1
கோலேன் 1
கோலை 2
கோலொடு 3
கோலோர் 1
கோவத்து 1
கோவம் 2
கோவமும் 1
கோவல் 1
கோவல 1
கோவலர் 42
கோவலூர் 1
கோவில் 2
கோவின் 1
கோவினை 2
கோவுக்கு 1
கோவும் 12
கோவே 24
கோவேந்தன் 1
கோவை 23
கோவைகள் 1
கோவையால் 1
கோவையின் 1
கோவையும் 3
கோவொடு 1
கோவொடும் 1
கோழ் 6
கோழி 25
கோழியின் 1
கோழியும் 2
கோழியே 1
கோழியொடு 2
கோழியோனே 1
கோள் 224
கோள்_மா 2
கோள்_மீன் 5
கோள்_அனாள் 1
கோள்களால் 1
கோள்களும் 1
கோள்பட்டாம் 1
கோள 2
கோளம் 5
கோளரி 16
கோளரியை 1
கோளார் 3
கோளாளர் 1
கோளி 4
கோளிம் 1
கோளியுள்ளும் 1
கோளின் 4
கோளினான் 1
கோளினை 1
கோளினையும் 1
கோளினொடு 1
கோளுக்கு 1
கோளும் 10
கோளுற்றவன் 1
கோளுற்று 2
கோளுற 2
கோளுறும் 2
கோளுறும்-கொல் 1
கோளுறுமேல் 1
கோளொடு 2
கோளொடும் 3
கோளோடு 2
கோளோடும் 1
கோற்கு 3
கோறல் 1
கோறலின் 1
கோறலும் 3
கோறலை 1
கோறற்கு 1
கோறி 3
கோறியோ 1
கோறிர் 1
கோறீர் 1
கோறும் 2
கோன் 65
கோனது 1
கோனும் 9
கோனே 1
கோனை 5
கோனொடு 1
கோனொடும் 1

கோ (69)

சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ – பதி 20/1
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ
இரு முந்நீர் துருத்தியுள் – பதி 20/1,2
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ
புலர்ந்த சாத்தின் புலரா ஈகை – பதி 61/6,7
செவ்வேள் கோ குன்றம் நுகர்தல் இனிது-கொல் – பரி 35/2
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/37
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 103/79
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் – கலி 107/3
கோ வரினும் இங்கே வருக தளரேன் யான் – கலி 116/11
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/8
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ
செம் நீர் பசும்_பொன் வயிரியர்க்கு ஈத்த – புறம் 9/8,9
ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம் கோ
மாந்தரஞ்சேரல் இரும்பொறை ஓம்பிய நாடே – புறம் 22/33,34
பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர் – புறம் 67/11
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ
கடாஅ யானை கலி_மான் பேகன் – புறம் 141/11,12
கோ என பெயரிய-காலை ஆங்கு அது – புறம் 152/21
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ – புறம் 212/1
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ
களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள் – புறம் 212/1,2
கோ உடை நெடு மணி மகுட கோடியால் – கம்.பால:4 8/3
கோ முனிக்கு அரசனை இருத்தி கொள் கடன் – கம்.பால:5 75/3
கோ மகார் திருமுகம் குறுகி நோக்கினான் – கம்.பால:5 107/4
கோ குமரரும் அடி குறுக நான்முகன் – கம்.பால:7 18/2
கோ முனி இருக்கை ஓர் கூடம் ஆக்கினான் – கம்.பால:8 38/4
கோ முனி கணங்கள் எல்லாம் கூறின ஆசி கொற்ற – கம்.பால:13 36/3
கொடிக்களின் உணர்ந்து அரசர் கோ நகர் அடைந்தார் – கம்.பால:15 15/4
கோ_மகன் முன் சனகன் குளிர் நல் நீர் – கம்.பால:23 86/1
கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து – கம்.அயோ:0 1/3
கோ நகர் அணிக என கொட்டும் பேர்_இயம் – கம்.அயோ:2 33/3
கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி – கம்.அயோ:2 57/3
கொடுத்த பேர் அரசு அவன் குல கோ_மைந்தர்-தமக்கும் – கம்.அயோ:2 83/3
குமிழ் முலை சீதை கொண்கண் கோ_முடி புனைதல் காண்பான் – கம்.அயோ:3 71/3
ஞாலத்தவர் கோ_மகன் அ நகரத்து நாப்பண் – கம்.அயோ:4 119/2
கொடி அடங்கின மனை குன்றம் கோ முரசு – கம்.அயோ:4 198/1
தென் புல கோ_மகன் தூதின் செல்கெனோ – கம்.அயோ:5 22/4
எங்கள் கோ_மகற்கு இனி என்னின் கேகயன் – கம்.அயோ:5 24/3
உரை-செய்து எம் கோ_மகற்கு உறுதி ஆக்கிய – கம்.அயோ:5 42/1
தொழுது கேகயர் கோ_மகன் சொல்லொடும் – கம்.அயோ:11 7/2
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 42/3
அருக்கனே அனைய அ அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 62/3
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம் – கம்.அயோ:11 94/3
அனைய மா தவன் அரசர் கோ_மகற்கு – கம்.அயோ:11 133/1
கோ குமரனுக்கு அது தெரிய கூறுவான் – கம்.அயோ:12 4/4
கோ_மகன் பிரிதலின் கோலம் நீத்துள – கம்.அயோ:12 42/1
கோ முனிய தகும் என்று மனத்து இறை கொள்ளாதே – கம்.அயோ:13 23/2
கொற்ற குரிசில் முகம் நோக்கி கோ மலரோன் – கம்.அயோ:14 67/3
கோ முறை புரிகிலை என்னின் கூர் எரி – கம்.அயோ:14 131/3
கோ மகனும் அ திசை குறித்து எதிர் விழித்தான் – கம்.ஆரண்:6 27/4
என்றலும் இளைய கோ அ இராமனை இறைஞ்சி யாண்டும் – கம்.ஆரண்:13 131/1
கோ இயல் தருமம் உங்கள் குலத்து உதித்தோர்கட்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:7 84/1
கோ இயல் தருமம் நீங்க கொடுமையோடு உறவு கூடி – கம்.கிட்:11 69/3
வன் தலத்து இருந்தனன் மனுவின் கோ மகன் – கம்.கிட்:11 108/4
நுன் துணை கோ_மகன் நுகர்வது ஆதலான் – கம்.கிட்:11 114/3
கோ முதல்வர்க்கு ஏறு ஆகிய கொற்ற குமரா நம் – கம்.கிட்:17 7/3
கோ எனா நின்ற குணம்_இலி இவன் என கொண்டான் – கம்.சுந்:2 128/2
கோ இயல் செல்வம் முன்னே கொடுத்து வாலியையும் கொன்றான் – கம்.சுந்:12 81/4
கோ இயல் அழிந்தது என வேறு ஒரு குலத்தோன் – கம்.யுத்1:2 49/2
கோ_நகர் முழுவதும் நினது கொற்றமும் – கம்.யுத்1:2 75/1
கோ மன்னவன் ஆகி மூ_உலகும் கைக்கொண்டான் – கம்.யுத்1:3 175/3
கோ நகர் புறம் சுற்றினர் கொற்றமும் – கம்.யுத்2:16 73/2
கொண்டனன் போயினன் நிருதர்_கோ நகர் – கம்.யுத்2:16 263/4
கோ மத்த நெடும் கரி கொடியாடும் – கம்.யுத்2:18 18/3
கோ_மகன் ஆற்றல் நோக்கி குளிர்கின்ற மனத்தர் ஆகி – கம்.யுத்2:18 181/3
கோ_மகன் தோளின்-நின்றும் குதித்தனன் கொற்ற வில்லான் – கம்.யுத்2:18 205/4
கோ குல குமரர் எல்லாம் கொடுத்தனர் ஆவி என்றார் – கம்.யுத்2:18 260/4
கும்பகருணனையும் கொல்வித்து என் கோ_மகனை – கம்.யுத்2:18 271/3
வன் திறல் மாருதி இலங்கை கோ மகன் – கம்.யுத்2:19 33/3
கோ இளம் களிற்றை வந்து கூடினார் ஆடல் கொண்டார் – கம்.யுத்3:22 155/4
கோ ஆகிய கொற்றவனும் முதலோர் – கம்.யுத்3:27 28/3
கோ இயல் கோயில் புக்கான் குருதி நீர் குமிழி கண்ணான் – கம்.யுத்3:29 43/4
கோ ஆர் விண்-வாய் வெண் கொடி திண் பாயொடு கூட – கம்.யுத்4:33 8/2

மேல்


கோ_தாயும் (1)

கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து – கம்.அயோ:0 1/3

மேல்


கோ_நகர் (1)

கோ_நகர் முழுவதும் நினது கொற்றமும் – கம்.யுத்1:2 75/1

மேல்


கோ_மகள் (2)

சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம் – கம்.அயோ:11 94/3

மேல்


கோ_மகற்கு (3)

எங்கள் கோ_மகற்கு இனி என்னின் கேகயன் – கம்.அயோ:5 24/3
உரை-செய்து எம் கோ_மகற்கு உறுதி ஆக்கிய – கம்.அயோ:5 42/1
அனைய மா தவன் அரசர் கோ_மகற்கு
இனைய தன்மையால் இயைவ செய்த பின் – கம்.அயோ:11 133/1,2

மேல்


கோ_மகன் (10)

கோ_மகன் முன் சனகன் குளிர் நல் நீர் – கம்.பால:23 86/1
ஞாலத்தவர் கோ_மகன் அ நகரத்து நாப்பண் – கம்.அயோ:4 119/2
தென் புல கோ_மகன் தூதின் செல்கெனோ – கம்.அயோ:5 22/4
தொழுது கேகயர் கோ_மகன் சொல்லொடும் – கம்.அயோ:11 7/2
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன்
யாண்டையான் பணித்திர் என்று இரு கை கூப்பினான் – கம்.அயோ:11 42/3,4
அருக்கனே அனைய அ அரசர் கோ_மகன்
இருக்கவே வனத்து அவன் ஏகினான் என்றாள் – கம்.அயோ:11 62/3,4
கோ_மகன் பிரிதலின் கோலம் நீத்துள – கம்.அயோ:12 42/1
நுன் துணை கோ_மகன் நுகர்வது ஆதலான் – கம்.கிட்:11 114/3
கோ_மகன் ஆற்றல் நோக்கி குளிர்கின்ற மனத்தர் ஆகி – கம்.யுத்2:18 181/3
கோ_மகன் தோளின்-நின்றும் குதித்தனன் கொற்ற வில்லான் – கம்.யுத்2:18 205/4

மேல்


கோ_மகனை (1)

கும்பகருணனையும் கொல்வித்து என் கோ_மகனை
அம்புக்கு இரை ஆக்கி ஆண்டாய் அரசு ஐய – கம்.யுத்2:18 271/3,4

மேல்


கோ_முடி (2)

கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி
சூடுவன் நாளை வாழ்வு இது என சொல்லினாள் – கம்.அயோ:2 57/3,4
குமிழ் முலை சீதை கொண்கண் கோ_முடி புனைதல் காண்பான் – கம்.அயோ:3 71/3

மேல்


கோ_மைந்தர்-தமக்கும் (1)

கொடுத்த பேர் அரசு அவன் குல கோ_மைந்தர்-தமக்கும்
அடுத்த தம்பிக்குமாம் பிறர்க்கும் ஆகுமோ என்றாள் – கம்.அயோ:2 83/3,4

மேல்


கோ_இனத்தார் (1)

கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார்
பல் ஏறு பெய்தார் தொழூஉ – கலி 107/3,4

மேல்


கோஒய் (1)

பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின் – அகம் 166/2

மேல்


கோஒல் (1)

கோஒல் செம்மையின் சான்றோர் பல்கி – புறம் 117/6

மேல்


கோக்க (1)

கூடி நான்கு உயர் வேலையும் கோக்க நின்று – கம்.சுந்:2 176/1

மேல்


கோக்கள் (1)

கொற்ற தார் குரிசில் இவர் ஆர் என்று குகன் வினவ கோக்கள் வைகும் – கம்.அயோ:13 64/2

மேல்


கோக்கின்றன (1)

கோக்கின்றன தொடுக்கின்றன கொலை அம்புகள் தலையோடு – கம்.யுத்2:15 157/3

மேல்


கோக்கு (1)

கொண்டு போவன் இலங்கையர் கோக்கு எனா – கம்.ஆரண்:7 7/2

மேல்


கோகிலம் (3)

கோகிலம் நவில்வன இளையவர் குதலை – கம்.பால:2 48/1
கொற்றவன் அது கூறலும் கோகிலம்
செற்றது அன்ன குதலையள் சீறுவாள் – கம்.அயோ:4 227/1,2
குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை – கம்.சுந்:3 83/3

மேல்


கோகுலமாய் (1)

கோகுலமாய் கூவுநரும் – பரி 9/65

மேல்


கோங்கம் (9)

குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம்
போங்கம் திலகம் தேம் கமழ் பாதிரி – குறி 73,74
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை – நற் 86/7
பல் பூ கோங்கம் அணிந்த காடே – நற் 202/11
திணி நிலை கோங்கம் பயந்த – ஐங் 343/2
முறி இணர் கோங்கம் பயந்த மாறே – ஐங் 366/5
பருவம் இல் கோங்கம் பகை மலர் இலவம் – பரி 19/79
புது மலர் கோங்கம் பொன் என தாது ஊழ்ப்ப – கலி 33/12
தண் நறும் கோங்கம் மலர்ந்த வரை எல்லாம் – கலி 42/16
ஆணி பொன் வேங்கை கோங்கம் அரவிந்தராகம் பூகம் – கம்.ஆரண்:10 96/2

மேல்


கோங்கமொடு (1)

முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/5

மேல்


கோங்கின் (15)

தேம் கமழ் மருது இணர் கடுப்ப கோங்கின்
குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 34,35
யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி – சிறு 25
தாது சூழ் கோங்கின் பூ மலர் தாஅய் – மது 338
புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின்
தலை அலர் வந்தன வாரா தோழி – குறு 254/2,3
பொரி அரை கோங்கின் பொன் மருள் பசு வீ – ஐங் 367/1
வண் சினை கோங்கின் தண் கமழ் படலை – ஐங் 370/1
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
பேணி துடைத்து அன்ன மேனியாய் கோங்கின்
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய – கலி 117/2,3
சினை பூ கோங்கின் நுண் தாது பகர்நர் – அகம் 25/10
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின்
கால் உற கழன்ற கள் கமழ் புது மலர் – அகம் 153/16,17
வில் இட வீழ்ந்தோர் பதுக்கை கோங்கின்
எல்லி மலர்ந்த பைம் கொடி அதிரல் – அகம் 157/5,6
வேனில் கோங்கின் பூ பொகுட்டு அன்ன – புறம் 321/4
வேங்கை வெற்பின் விரிந்த கோங்கின்
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை – புறம் 336/9,10
வில் திரு நுதல் மாதே அம் மலர் விரி கோங்கின்
சுற்று உறு மலர் ஏறி துயில்வன சுடர் மின்னும் – கம்.அயோ:9 12/2,3

மேல்


கோங்கினில் (1)

வனைந்த வேங்கையில் கோங்கினில் வயின்-தொறும் தொடுத்து – கம்.அயோ:10 24/2

மேல்


கோங்கு (6)

கோங்கு முகைத்து அன்ன குவி முலை ஆகத்து – அகம் 240/11
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப – அகம் 317/11
கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய் – கம்.பால:1 13/3
பொரும் துணை கொங்கை அன்ன பொரு_இல் கோங்கு அரும்பின் மாடே – கம்.பால:16 17/2
குரவம் குவி கோங்கு அலர் கொம்பினொடும் – கம்.ஆரண்:2 1/1
மரவம் கிளர் கோங்கு ஒளிர் வாச வனம் – கம்.ஆரண்:2 1/4

மேல்


கோங்குகள் (1)

பொன் அணி நிற வேங்கை கோங்குகள் புது மென் பூ – கம்.அயோ:9 14/2

மேல்


கோங்கும் (1)

கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும் – அகம் 341/2

மேல்


கோங்குமே (1)

அகிலும் ஆரமும் மாரவம் கோங்குமே – கம்.பால:16 28/4

மேல்


கோங்கொடும் (1)

பாடலம் படர் கோங்கொடும் பண் இசை – கம்.சுந்:6 31/1

மேல்


கோசர் (15)

நான் மொழி கோசர் தோன்றி அன்ன – மது 509
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர்
இயல் நெறி மரபின் நின் வாய்மொழி கேட்ப – மது 773,774
நால் ஊர் கோசர் நன் மொழி போல – குறு 15/3
ஒன்றுமொழி கோசர் போல – குறு 73/4
மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர்
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/2,3
கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும் – அகம் 90/12
காப்பு கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர்
இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின் – அகம் 113/5,6
ஒன்றுமொழி கோசர் கொன்று முரண் போகிய – அகம் 196/10
வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி – அகம் 205/9
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் – அகம் 216/11
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர்
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் – அகம் 251/7,8
ஊர் முது கோசர் நவைத்த சிறுமையின் – அகம் 262/6
இளம் பல் கோசர் விளங்கு படை கன்மார் – புறம் 169/9
வலம்புரி கோசர் அவை_களத்தானும் – புறம் 283/6
நனை கள்ளின் மனை கோசர்
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து – புறம் 396/7,8

மேல்


கோசரம் (1)

நறை கமழ் அலங்கலான் நயன கோசரம்
மறைதலம் மனம் எனும் மத்த யானையின் – கம்.பால:10 40/2,3

மேல்


கோசல (3)

வைகுறு கோசல மன்னர்_மன்னனே – கம்.பால:5 87/4
தண்டலை கோசல தலைவன் மாதரை – கம்.அயோ:4 178/1
வாளை தாவுறு கோசல நாடு உடை வள்ளல் – கம்.யுத்2:15 255/4

மேல்


கோசலம் (3)

கோசலம் புனை ஆற்று அணி கூறுவாம் – கம்.பால:1 1/4
கூடு கோசலம் என்னும் கோது இலா – கம்.பால:2 61/3
நாறு பாய் வயல் கோசலம் நண்ணினான் – கம்.அயோ:11 17/4

மேல்


கோசலை (18)

காமரு கோசலை கரத்தில் ஓர் பகிர் – கம்.பால:5 86/3
திரு உற பயந்தனள் திறம் கொள் கோசலை – கம்.பால:5 101/4
குன்று போல் குணத்தான் எதிர் கோசலை குருசில் – கம்.பால:8 47/3
கொண்டல்_வண்ணனை நல்கிய கோசலை
உண்டு பேர் உவகை பொருள் அன்னது – கம்.அயோ:2 3/2,3
வாழ்ந்தனள் கோசலை மதியினால் என்றாள் – கம்.அயோ:2 55/4
ஆற்றல்-சால் கோசலை அறிவும் ஒத்தவால் – கம்.அயோ:2 58/2
மறந்திலள் கோசலை உறுதி மைந்தனும் – கம்.அயோ:2 63/1
மாதர்கள் கற்பின் மிக்கார் கோசலை மனத்தை ஒத்தார் – கம்.அயோ:3 70/1
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் கோசலை கோயில் புக்கான் – கம்.அயோ:3 115/4
நடந்த கோசலை கேகய நாட்டு இறை – கம்.அயோ:4 29/1
ஆ ஆ உயர் கோசலை ஆம் அன்னம் என் உற்றனளே – கம்.அயோ:4 53/4
என் ஆர் உயிரோ அகலாது ஒழியாது இது கோசலை கேள் – கம்.அயோ:4 72/2
உய்யாள் பொன் கோசலை என்று ஓவாது வெய்து_உயிர்ப்பார் – கம்.அயோ:4 104/2
மயில்_குலம் அனைய நங்கை கோசலை மறுகி வீழ்ந்தாள் – கம்.அயோ:6 14/3
துன்ன_அரும் துயர் கெட தூய கோசலை
பொன் அடி தொழுவென் என்று எழுந்து போயினான் – கம்.அயோ:11 86/3,4
ஆண்தகை கோசலை அருகர் எய்தினன் – கம்.அயோ:11 87/1
குலம் பொறை கற்பு இவை சுமந்த கோசலை
நிலம் பொறை ஆற்றலன் நெஞ்சம் தூய்து எனா – கம்.அயோ:11 93/2,3
உய்யாள் உயர் கோசலை தன் உயிரோடு – கம்.யுத்3:23 15/1

மேல்


கோசலைக்கு (1)

எரியும் சிந்தனை கோசலைக்கு உடைமையாம் என்றால் – கம்.அயோ:2 78/2

மேல்


கோசலையும் (1)

கோது இல் குணத்து கோசலையும் இளைய மாதும் குழைந்து ஏங்க – கம்.அயோ:6 26/2

மேல்


கோசலையை (3)

உன்னை கண்டும் இலனோ என்றான் உயர் கோசலையை
பின்னை கண்டான் அனையான் பிரிய கண்ட துயரம் – கம்.அயோ:4 50/2,3
தன் தன் செய்ய கையால் தைவந்திடு கோசலையை
ஒன்றும் தெரியா மம்மர் உள்ளத்து அரசன் மெள்ள – கம்.அயோ:4 70/2,3
சுற்றத்தார் தேவரொடும் தொழ நின்ற கோசலையை தொழுது நோக்கி – கம்.அயோ:13 64/1

மேல்


கோசிக (5)

கோது இல் சிந்தை வசிட்டனும் கோசிக
வேத பாரனும் மேவிய மண்டபம் – கம்.பால:21 41/2,3
நிறம் செய் கோசிக நுண் தூசு நீவி நீவாத அல்குல் – கம்.பால:22 13/1
கோசிக துகில் உற்ற கொழும் கனல் – கம்.சுந்:13 19/1
கோசிக பெயர் உடை குல முனி தலைவன் அ குளிர் மலர் பேர் – கம்.யுத்1:2 86/1
முறை விரித்து-என்ன முறுக்கிய கோசிக மருங்கில் – கம்.யுத்4:35 6/3

மேல்


கோசிகற்கு (1)

கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் – கம்.பால:13 64/4

மேல்


கோசிகன் (3)

ஆனா மறை நெறி ஆசிகள் முனி கோசிகன் அருளி – கம்.பால:24 1/3
முன்னர் கோசிகன் என்னும் முனிவரன் – கம்.அயோ:4 22/1
கோசிகன் அளித்த கடவுள் படை கொதிப்போடு – கம்.ஆரண்:11 25/3

மேல்


கோட்கு (1)

பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/4

மேல்


கோட்ட (8)

பிண கோட்ட களிற்று குழும்பின் – மது 24
இளம் பிறை அன்ன கோட்ட கேழல் – ஐங் 264/1
மாலை செல்வ தோலா கோட்ட
பொலம் புரி ஆடை வலம்புரி வண்ண – பரி 3/87,88
குன்று கண்டு அன்ன கோட்ட யாவையும் – அகம் 42/7
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/11
குண்டை கோட்ட குறு முள் கள்ளி – அகம் 184/8
கோட்ட தேம் பலவின் கனி கூன் சுளை – கம்.கிட்:15 45/2
கிட்டின கிளை நெடும் கோட்ட கீழ் உகு – கம்.யுத்2:18 90/1

மேல்


கோட்டகம் (1)

குவளை கோட்டகம் கடுத்தது குளிர் முக குழுவால் – கம்.சுந்:2 31/3

மேல்


கோட்டத்து (2)

உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை – பட் 36,37
அணங்கு உடை முருகன் கோட்டத்து
கலம் தொடா மகளிரின் இகந்து நின்றவ்வே – புறம் 299/6,7

மேல்


கோட்டம் (10)

அணங்கு அறி கழங்கின் கோட்டம் காட்டி – நற் 47/8
புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு – கலி 82/4
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல – கலி 94/23
கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய – கலி 107/7
பாலொடு கோட்டம் புகின் – கலி 109/20
கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும் – புறம் 275/1
கொடிச்சியர் இடித்த சுண்ணம் குங்குமம் கோட்டம் ஏலம் – கம்.பால:1 13/1
உறைவ கோட்டம் இல் ஊட்டிடம்-தோறுமே – கம்.பால:2 37/4
கடலிடை கோட்டம் தேய்த்து கழிவது கருமம் அன்றால் – கம்.யுத்2:16 141/3
பெரும் கடல் கோட்டம் தேய்த்தது ஆயது என் அடிமை பெற்றி – கம்.யுத்3:26 50/4

மேல்


கோட்டவும் (3)

கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட – பெரும் 173
கோட்டவும் கொடியவும் பூ பல பழுனி – ஐங் 414/2
கொடியவும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெற – கலி 54/1

மேல்


கோட்டன் (1)

குழலன் கோட்டன் குறும் பல் இயத்தன் – திரு 209

மேல்


கோட்டால் (4)

கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் – கலி 42/7
நுதி நுனை கோட்டால் குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/29
கொடும் படை வயிர கோட்டால் குத்துவான் குறிக்கும் காலை – கம்.யுத்2:18 220/2
கட்டு அமை வயிர கோட்டால் களம் பட வீழ்த்தி காலால் – கம்.யுத்2:18 224/2

மேல்


கோட்டான் (1)

நுதி மழுங்கிய வெண் கோட்டான்
உயிர் உண்ணும் கூற்று போன்றன – புறம் 4/11,12

மேல்


கோட்டி (7)

கோட்டி மாக்களை கூவுவ போல்வன – கம்.அயோ:11 30/3
துள் இடை புருவம் கோட்டி துடிப்ப வேர் பொடிப்ப தூய – கம்.சுந்:2 109/2
குழை தொடர் நயனம் கூர் வேல் குமரர் நெஞ்சு உருவ கோட்டி
முழை தொடர் சங்கு பேரி முகில் என முழங்க மூரி – கம்.சுந்:2 114/2,3
புருவமும் சிலையும் கோட்டி புகை உயிர்த்து உயிர்க்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 13/2
கூச மூன்று உலகும் காக்கும் கொற்றத்தேன் வீர கோட்டி
பேசுவார் ஒருவர்க்கு ஆவி தோற்றிலென் பெண்-பால் வைத்த – கம்.யுத்2:17 13/2,3
கோடு உறு வயிர போர் வில் காலொடு புருவம் கோட்டி
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் – கம்.யுத்2:18 231/3,4
குவளை கண்ணினை வான் அர_மடந்தையர் கோட்டி
துவள பாரிடை கிடந்தனர் குருதி நீர் சுற்றி – கம்.யுத்3:22 178/1,2

மேல்


கோட்டிய (2)

மலை இடம்படுத்து கோட்டிய கொல்லை – நற் 209/1
கோட்டிய சிந்தையான் உறுதி கொண்டிலன் – கம்.யுத்1:4 1/2

மேல்


கோட்டியின் (2)

கோட்டியின் தலைய கோடி கோடி அம்பு அரக்கன் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 108/1
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடியால் குறைத்தான் கொண்டல் – கம்.யுத்2:19 108/2

மேல்


கோட்டியீர் (1)

கொடுத்தலீர் உம் உயிர் வீர கோட்டியீர் – கம்.யுத்2:18 3/4

மேல்


கோட்டியும் (1)

கண் இனிது ஆக கோட்டியும் தேரலள் – நற் 342/6

மேல்


கோட்டியுள் (1)

கோட்டியுள் கொம்பர் குவி முலை நோக்குவோன் – பரி 12/50

மேல்


கோட்டில் (1)

கொள்ளை பூண்டு அமரர் வைகும் குன்றையும் கோட்டில் கொண்ட – கம்.யுத்1:9 88/3

மேல்


கோட்டின் (8)

கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பொரு 163
நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய – மது 286
சுரம் செல் யானை கல் உறு கோட்டின்
தெற்றென இறீஇயரோ ஐய மற்று யாம் – குறு 169/1,2
கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய – கலி 107/7
கூர் முள் வேலி கோட்டின் நீக்கி – அகம் 46/3
கொன்ற யானை கோட்டின் தோன்றும் – அகம் 375/15
குல வரை நேமி குன்றம் என்று வான் உயர்ந்த கோட்டின்
தலைகளும் நின் பொன் தாளின் தழும்பு இனி தவிர்ந்த அன்றே – கம்.கிட்:7 149/1,2
குழைவு உற திசைகள் கீற மேருவும் குலுங்க கோட்டின்
முழை உடை கிரிகள் முற்ற முடிக்குவான் முடிவு காலத்து – கம்.சுந்:1 27/2,3

மேல்


கோட்டினர் (2)

நெய்ம் மாண் சிவிறியர் நீர் மண கோட்டினர்
வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் – பரி 6/34,35
குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர் – கம்.சுந்:3 88/3

மேல்


கோட்டினான் (2)

கொலை கொள் வெம் சிலையொடு புருவம் கோட்டினான்
மலைகளும் தலைகளும் விழுந்த மண்ணினே – கம்.ஆரண்:7 108/3,4
பொருவன கண்டு தன் புருவம் கோட்டினான் – கம்.யுத்1:4 30/4

மேல்


கோட்டு (176)

பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு
ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று – திரு 314,315
துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு
நளி மலை நாடன் நள்ளியும் நளி சினை – சிறு 106,107
அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின் – சிறு 222
துணி மழை தவழும் துயல் கழை நெடும் கோட்டு
எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 265,266
கோட்டு இணர் வேம்பின் ஏட்டு இலை மிடைந்த – பெரும் 59
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் – பெரும் 181
பெரு மகிழ் இருக்கை மரீஇ சிறு கோட்டு
குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 383,384
கரும் கோட்டு இன் இயம் இயக்கினிர் கழி-மின் – பெரும் 392
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப – பெரும் 414
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 430,431
செம் தீ பேணிய முனிவர் வெண் கோட்டு
களிறு தரு விறகின் வேட்கும் – பெரும் 498,499
இடை புலத்து ஒழிந்த ஏந்து கோட்டு யானை – மது 688
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு-வயின் திரிதர – நெடு 35
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பண்ணு முறை நிறுப்ப – நெடு 70
பூ துகில் மரீஇய ஏந்து கோட்டு அல்குல் – நெடு 145
அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர் – குறி 54
புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் – குறி 253
அறு கோட்டு இரலையொடு மான் பிணை உகளவும் – பட் 245
மருதம் பண்ணிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – மலை 534
வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன் – நற் 10/7
தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன – நற் 18/9
சுறவு கோட்டு அன்ன முள் இலை தாழை – நற் 19/2
பார் பக வீழ்ந்த வேர் உடை விழு கோட்டு
உடும்பு அடைந்து அன்ன நெடும் பொரி விளவின் – நற் 24/1,2
ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு – நற் 24/3
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து – நற் 49/5
தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி – நற் 59/2
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய – நற் 67/4
கரும் கோட்டு புன்னை இறைகொண்டனவே – நற் 67/5
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி – நற் 75/6
பிடி பிளந்திட்ட நார் இல் வெண் கோட்டு
கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை – நற் 107/2,3
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி – நற் 141/9
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை – நற் 151/3
கரும் கோட்டு புன்னை குடக்கு வாங்கு பெரும் சினை – நற் 167/1
தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/6,7
புலி பொர சிவந்த புலால் அம் செம் கோட்டு
ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து – நற் 202/1,2
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும் – நற் 205/4
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு
துறு கடல் தலைய தோடு பொதி தாழை – நற் 211/6,7
இரும்பின் அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை – நற் 249/1
கழை அமல்பு நீடிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு
இலங்கு வெள் அருவி வியன் மலை கவாஅன் – நற் 257/3,4
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல் – நற் 265/1
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை – நற் 288/1,2
கரும் கோட்டு புன்னை மலர் தாது அருந்தி – நற் 311/9
வில்லின் தந்த வெண் கோட்டு ஏற்றை – நற் 336/4
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை – நற் 340/4
பொன் படு நெடும் கோட்டு இமயத்து உச்சி – நற் 356/3
சிலம்பின் மேய்ந்த சிறு கோட்டு சேதா – நற் 359/1
கிளை குருகு இரியும் துறைவன் வளை கோட்டு
அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட – நற் 372/5,6
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/2
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள் – குறு 18/4
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து – குறு 24/3
பெரிதால் அம்ம நின் பூசல் உயர் கோட்டு
மகவு உடை மந்தி போல – குறு 29/5,6
வெண் கோட்டு யானை சோனை படியும் – குறு 75/3
கரும் கோட்டு புன்னை பூ பொழில் புலம்ப – குறு 123/3
கணை கோட்டு வாளை கமம் சூல் மட நாகு – குறு 164/1
சிறு தலை பிணையின் தீர்ந்த நெறி கோட்டு
இரலை மானையும் காண்பர்-கொல் நமரே – குறு 183/3,4
ஏந்து கோட்டு யானை சேந்தன் தந்தை – குறு 258/4
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/4
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு – குறு 346/1
புலம் தேர் யானை கோட்டு இடை ஒழிந்த – குறு 348/2
ஆற்று அயல் இருந்த இரும் கோட்டு அம் சிறை – குறு 350/4
ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் – குறு 396/4
கரும் கோட்டு எருமை செம் கண் புனிற்று ஆ – ஐங் 92/1
மள்ளர் அன்ன தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 94/1
கரும் கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து அசைஇ – ஐங் 95/1
தண் புனல் ஆடும் தடம் கோட்டு எருமை – ஐங் 98/1
கரும் கோட்டு புன்னை தங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 161/2
இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு
முண்டக நறு மலர் கமழும் – ஐங் 177/2,3
வார் கோட்டு வய தகர் வாராது மாறினும் – ஐங் 238/1
கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே – ஐங் 282/5
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை – ஐங் 373/2
வை நுதி மழுகிய தடம் கோட்டு யானை – ஐங் 444/3
வேந்து விடு விழு தொழில் எய்தி ஏந்து கோட்டு
அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே – ஐங் 466/1,2
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்து தொழில் விட்டு என – ஐங் 498/3
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/5
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு
நீர் அறல் மருங்கு வழிப்படா பாகுடி – பதி 21/25,26
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/26
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட – பதி 30/10
கழை விரிந்து எழுதரு மழை தவழ் நெடும் கோட்டு
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் – பதி 73/13,14
பரு கோட்டு யாழ் பக்கம் பாடலோடு ஆடல் – பரி 10/56
குருதி கோட்டு அழி கறை தெளி பெற கழீஇயின்று – பரி 20/5
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் – கலி 57/10
தொய்யில் பொறித்த வன முலை வான் கோட்டு
தொய்யக தோட்டி குழை தாழ் வடி மணி – கலி 97/12,13
கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/17
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/72
கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி – கலி 105/35
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/68
கரும் கோட்டு நறும் புன்னை மலர் சினை மிசை-தொறும் – கலி 123/1
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/3
அறு கோட்டு யானை பொதினி ஆங்கண் – அகம் 1/4
துப்பின் அன்ன செம் கோட்டு இயவின் – அகம் 9/8
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி – அகம் 10/11
நுதி முகம் மழுகிய மண்ணை வெண் கோட்டு
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி – அகம் 24/12,13
வேங்கடம் பயந்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 27/7
இரும்பு இயன்று அன்ன கரும் கோட்டு எருமை – அகம் 56/3
வெண் கோட்டு யானை விளி பட துழவும் – அகம் 68/19
கரும் கோட்டு இரலை காமர் மட பிணை – அகம் 74/9
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய – அகம் 78/21
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் – அகம் 80/1
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் – அகம் 94/11
பிறை மருள் வான் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 115/13
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு – அகம் 126/8
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ – அகம் 141/15
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உரும் என முழங்கும் – அகம் 145/9
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை – அகம் 147/3
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/7
நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய் – அகம் 156/14
கோட்டு வட்டு உருவின் புலவு நாறு முட்டை – அகம் 160/6
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் – அகம் 170/11
கரும் கோட்டு இருப்பை ஊரும் – அகம் 171/14
உயர் சிமை நெடும் கோட்டு உகள உக்க – அகம் 182/15
கடும் சூல் மட பிடி தழீஇய வெண் கோட்டு
இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர – அகம் 197/13,14
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு
அண்ணல் யானை ஈயும் வண் மகிழ் – அகம் 208/3,4
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு
ஓங்கு வெள் அருவி வேங்கடத்து உம்பர் – அகம் 213/2,3
கரும் கோட்டு மாஅத்து அலங்கு சினை புது பூ – அகம் 236/7
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/7
செம் வீ ஞாழல் கரும் கோட்டு இரும் சினை – அகம் 240/1
கரும் கோட்டு இருப்பை வெண் பூ முனையின் – அகம் 247/5
பொன் கோட்டு செறித்து பொலம் தார் பூட்டி – அகம் 249/5
மாசு இல் வெண் கோட்டு அண்ணல் யானை – அகம் 251/15
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு
பெரும் குளம் காவலன் போல – அகம் 252/12,13
துன்புறு தகுவன ஆங்கண் புன் கோட்டு
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/18,19
அருவி தந்த அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/3,4
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன் – அகம் 290/12
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தன் பாசறை – அகம் 304/17
அரும் துறை முற்றிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – அகம் 331/10
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ – அகம் 332/5
வெண் கோட்டு யானை முழக்கு இசை வெரீஇ – அகம் 347/12
பாப்பு கடுப்பு அன்ன தோப்பி வான் கோட்டு
கடவுள் ஓங்கு வரைக்கு ஓக்கி குறவர் – அகம் 348/7,8
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் – அகம் 350/14
அறு கோட்டு எழில் கலை அறு கயம் நோக்கி – அகம் 353/12
வெண் கோட்டு யானை பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 362/3
வெண் மணல் நெடும் கோட்டு மறைகோ – அகம் 380/12
வீழ் பிடி கெடுத்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 392/2
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு
கோடை வெம் வளிக்கு உலமரும் – அகம் 397/14,15
பொன் கோட்டு இமயமும் பொதியமும் போன்றே – புறம் 2/24
வரை அளந்து அறியா பொன் படு நெடும் கோட்டு
இமையம் சூட்டிய ஏம வில் பொறி – புறம் 39/14,15
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி – புறம் 69/10
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் – புறம் 89/1
கோட்டு இடை வைத்த கவளம் போல – புறம் 101/7
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 127/1
களங்கனி அன்ன கரும் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 145/5
வணர் கோட்டு சீறியாழ் வாடு புடை தழீஇ – புறம் 155/1
பெரும் காட்டு பண்ணிய கரும் கோட்டு ஈமம் – புறம் 246/11
கணை கோட்டு வாளை மீ நீர் பிறழ – புறம் 249/2
கதிர் கோட்டு நந்தின் கரி முக ஏற்றை – புறம் 266/4
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/5
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு – புறம் 316/7
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி – புறம் 319/10
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட – புறம் 321/5
வேந்து குறை-உறவும் கொடாஅன் ஏந்து கோட்டு
அம் பூ தொடலை அணி தழை அல்குல் – புறம் 341/1,2
நிலவு கோட்டு பல களிற்றோடு – புறம் 359/13
பொன் உடை நெடும் கோட்டு இமையத்து அன்ன – புறம் 369/24
களிற்று கோட்டு அன்ன வால் எயிறு அழுத்தி – புறம் 371/21
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் – புறம் 377/23
வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை – புறம் 384/2
கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து – புறம் 384/6
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை – புறம் 387/10
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை – புறம் 399/5
சிலை கோட்டு நுதல் குதலை செம் கனி வாய் கரு நெடும் கண் – கம்.பால:12 17/1
முலை கோட்டு விலங்கு என்று தொடர்ந்து அணுகி முன் நின்ற – கம்.பால:12 17/3
கலை கோட்டு பெயர் முனியால் துயர் நீங்க கருதினான் – கம்.பால:12 17/4
இரும்பு அனைய கரு நெடும் கோட்டு இணை ஏற்றின் பணை ஏற்ற – கம்.பால:13 16/1
கொம்புகள் பனை கை நீட்டி குழையொடும் ஒடித்து கோட்டு
தும்பிகள் உயிரே அன்ன துணை மட பிடிக்கு நல்கும் – கம்.பால:16 2/3,4
முடி நாட்டிய கோட்டு உதயத்து முற்றம் உற்றான் முது கங்குல் – கம்.ஆரண்:14 30/1
புயல் தரு மத திண் கோட்டு புகர் மலைக்கு இறையை ஊர்ந்து – கம்.கிட்:2 27/1
திங்களின் கொழுந்து சுற்றும் சிமய நீள் கோட்டு தேவர் – கம்.கிட்:15 32/3
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு
மண் தொத்த நிமிர்ந்த பன்றி ஆயினும் மலைதல் ஆற்றா – கம்.சுந்:10 5/1,2
கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர் – கம்.சுந்:12 26/3
கோட்டு இரும் திசை நிலை கும்ப குன்றையும் – கம்.யுத்1:5 23/3
கோட்டு வெம் சிலையின் வாளி முன் சென்று கொற்ற பொன் தோள் – கம்.யுத்2:15 135/3
கோட்டு வார் சிலை குரிசிலை அமரர்-தம் குழாங்கள் – கம்.யுத்4:40 120/1

மேல்


கோட்டு_மா (3)

கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி – நற் 75/6
கோட்டு_மா வழங்கும் காட்டக நெறியே – ஐங் 282/5
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி – புறம் 69/10

மேல்


கோட்டு_மீன் (6)

கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து – நற் 49/5
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/4
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி – அகம் 10/11
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் – அகம் 80/1
கோட்டு_மீன் வழங்கும் வேட்டம் மடி பரப்பின் – அகம் 170/11
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை – புறம் 399/5

மேல்


கோட்டு_இனத்து (2)

கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58

மேல்


கோட்டும் (2)

கோட்டும் அளவில் மணி குண்டலம் கொண்டு எழுந்தான் – கம்.ஆரண்:13 24/4
கோட்டும் வில்லும் கொடியும் வய பரி – கம்.யுத்2:15 72/3

மேல்


கோட்டை (4)

பகன்றை வான் மலர் மிடைந்த கோட்டை
கரும் தாள் எருமை கன்று வெரூஉம் – ஐங் 97/1,2
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை
பயில் திரை நடு நன்_நாள் பாய்ந்து உறூஉம் துறைவ கேள் – கலி 135/4,5
விடர் புலி பொறித்த கோட்டை சுடர் பூண் – புறம் 174/17
வாங்கிய சிரத்தின் மற்றை வயிர வான் கோட்டை வவ்வி – கம்.யுத்2:18 222/1

மேல்


கோட்டையர் (1)

அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர்
ஒன்றோடு இரண்டா முன் தேறார் வென்றியின் – பரி 10/57,58

மேல்


கோட்டொடு (4)

மின் இரும் பீலி அணி தழை கோட்டொடு
கண் இடை விடுத்த களிற்று உயிர் தூம்பின் – மலை 5,6
கோட்டொடு போகி ஆங்கு நாடன் – குறு 121/4
குருதி கோட்டொடு குடர் வலந்தன – கலி 103/27
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் – கலி 103/28

மேல்


கோட்பட்டு (1)

வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு
போதரும் பால் மதியும் போன்ம் – கலி 105/45,46

மேல்


கோட்படா (1)

கோட்படா பதமே ஐய குரக்கு உருக்கொண்டது என்றான் – கம்.கிட்:2 33/4

மேல்


கோட்படாது (1)

புலிதானே புறத்து ஆக குட்டி கோட்படாது என்ன – கம்.ஆரண்:6 94/1

மேல்


கோட்படும் (1)

கூவலில் புக்கு வேலை கோட்படும் என்று கொள்ளேல் – கம்.யுத்3:23 28/4

மேல்


கோட்பால் (1)

சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என – அகம் 109/9

மேல்


கோடணை (1)

கோடணை முரசு_இனம் குளிறு சேனையர் – கம்.ஆரண்:7 50/2

மேல்


கோடரத்து (1)

கொய் தளிர் கோதும் வாழ்க்கை கோடரத்து உருவு கொண்டு – கம்.சுந்:10 4/1

மேல்


கோடரம் (1)

கோடரம் ஒன்றே நன்று இது இராக்கதர் கொற்றம் சொற்றல் – கம்.சுந்:6 58/3

மேல்


கோடல் (26)

கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ – முல் 95
புலம் பெயர் புலம்பொடு கலங்கி கோடல்
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ – நெடு 5,6
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை – குறி 83
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல – நற் 44/7
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை – குறு 62/1
வரை ஆம் இழிய கோடல் நீட – ஐங் 223/2
மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல்
மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து – பரி 17/20,21
இவட்கே அலங்கு இதழ் கோடல் வீ உகுபவை போல் – கலி 7/15
ஊழ்-உறு கோடல் போல் எல் வளை உகுபவால் – கலி 48/11
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் – கலி 107/3
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/13
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் – அகம் 23/6
கோடல் அம் கவட்ட குறும் கால் உழுஞ்சில் – அகம் 151/8
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ – அகம் 154/7
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ – அகம் 264/3
கோடல் கண்ணி குறவர் பெருமகன் – புறம் 157/7
குழைத்தது ஓர் அமுதினை கோடல் நீக்கி வேறு – கம்.அயோ:1 24/3
தாள் உடை கோடல் தம்மை தழீஇயின காதல் தங்க – கம்.கிட்:10 27/2
ஏதி ஒன்றால் தேரும் அஃதால் எளியோர் உயிர் கோடல்
நீதி அன்றால் உடன் வந்தாரை காக்கும் நிலை இல்லாய் – கம்.சுந்:8 43/1,2
கொண்டனை என்முன் தன்னை பணி என நெஞ்சம் கோடல்
உண்டு அது தீரும் அன்றே உரன் இலா குரங்கு ஒன்றேனும் – கம்.சுந்:10 3/2,3
கண் கோடல் பொறியின் கடிது ஏகி – கம்.யுத்1:3 98/2
கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற – கம்.யுத்2:16 10/3
கூர் ஆழி அம் கை உடையாய் திரண்டு ஓர் உரு ஆதி கோடல் உரி-போல் – கம்.யுத்2:19 261/3
உளது நான் உணர்த்தல்-பாலது உணர்ந்தனை கோடல் உண்டேல் – கம்.யுத்3:26 11/1
நிலை கோடல் இல் வென்றி அரக்கரை நேர் – கம்.யுத்3:31 205/1
மேல் நினை கோலம் கோடல் விழுமியது அன்று வீர – கம்.யுத்4:40 27/4

மேல்


கோடல்கள் (1)

கோடல்கள் பெருமை கூர குவலயம் சிறுமை கூர – கம்.கிட்:10 25/2

மேல்


கோடல (1)

கூற்று கோடினும் கோடல கடல் எலாம் குடிப்ப – கம்.யுத்4:37 99/1

மேல்


கோடலால் (1)

கொள்ளை வெண் நிலவினால் கோலம் கோடலால்
வள் உறை வயிர வாள் மகர கேதனன் – கம்.பால:19 4/2,3

மேல்


கோடலின் (4)

கோலிடை உலகம் அளத்தலின் பகைஞர் முடி தலை கோடலின் மனுவின் – கம்.பால:3 10/1
இரந்து கோடலின் இயற்கையும் தருமமும் எஞ்ச – கம்.யுத்1:6 8/3
வெண் நிறம் கோடலின் உருவின் வேற்றுமை – கம்.யுத்2:15 103/3
கொலை கோடலின் மன் குறி கோளுறுமேல் – கம்.யுத்3:31 205/2

மேல்


கோடலுக்கு (2)

உன் உயிர் கோடலுக்கு உடன் வந்தான் என – கம்.கிட்:7 30/3
ஆனால் இவன் உயிர் கோடலுக்கு ஐயம் இலை என்னா – கம்.யுத்3:27 151/3

மேல்


கோடலும் (10)

பிடவமும் கொன்றையும் கோடலும்
மடவ ஆகலின் மலர்ந்தன பலவே – நற் 99/9,10
ஞெலிபு உடன் நிரைத்த ஞெகிழ் இதழ் கோடலும்
மணி புரை உருவின காயாவும் பிறவும் – கலி 101/4,5
குல்லையும் குருந்தும் கோடலும் பாங்கரும் – கலி 103/3
தோளாலே பொர முடுகி புக்கு இடை தழுவி கோடலும் உடல் முற்றும் – கம்.சுந்:10 36/2
கொல்லும் மாற்றலர் உளர் என கோடலும் கொண்டாய் – கம்.யுத்1:2 104/4
புரந்து கோடலும் புகழொடு கோடலும் பொருது – கம்.யுத்1:6 8/1
புரந்து கோடலும் புகழொடு கோடலும் பொருது – கம்.யுத்1:6 8/1
துரந்து கோடலும் என்று இவை தொன்மையின் தொடர்ந்த – கம்.யுத்1:6 8/2
ஏற்று கோடலும் இராவணன் எரி முக பகழி – கம்.யுத்4:32 19/1
நடை துறந்து உயிர் கோடலும் நன்மையோ – கம்.யுத்4:37 174/3

மேல்


கோடலே (1)

கரந்து கோடலே நன்று இனி நின்றது என் கழறி – கம்.யுத்1:6 8/4

மேல்


கோடற்கு (5)

ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் – கலி 86/30
உளம் கோடற்கு அன்பு இழைத்தாள் உளள் ஒருத்தி என்னுதியேல் நிருதரோடும் – கம்.ஆரண்:6 132/1
களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை – கம்.ஆரண்:6 132/2
எண் கோடற்கு அரிது என்ன வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:3 98/3
கையுறை கோடற்கு ஒத்த காட்சியை அல்லை மீட்சி – கம்.யுத்2:19 267/3

மேல்


கோடா (6)

கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் – பதி 20/23
ஞாயிறு கோடா நன் பகல் அமயத்து – பதி 22/34
கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும் – பதி 37/11
கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை – பரி 13/40
கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் – அகம் 168/6
கொடுமரம் பிடித்த கோடா வன்கண் – அகம் 215/9

மேல்


கோடாதாய் (1)

கொல்லுமால் அவன் இவனை குறிக்கோடி கோடாதாய் – கம்.யுத்2:16 351/4

மேல்


கோடாது (1)

அதனால் நமர் என கோல் கோடாது
பிறர் என குணம் கொல்லாது – புறம் 55/13,14

மேல்


கோடாய் (1)

தோடு இடம் கோடாய் கிளர்ந்து – நற் 251/10

மேல்


கோடார் (1)

நன்று அல் காலையும் நட்பின் கோடார்
சென்று வழிப்படூஉம் திரிபு இல் சூழ்ச்சியின் – அகம் 113/1,2

மேல்


கோடி (190)

வென் வேல் கவுரியர் தொன் முது கோடி
முழங்கு இரும் பௌவம் இரங்கும் முன்துறை – அகம் 70/13,14
கொடும் புறம் வளைஇ கோடி கலிங்கத்து – அகம் 86/21
ஒன்று பத்து அடுக்கிய கோடி கடை இரீஇய – புறம் 18/5
கோடி யாத்து நாடு பெரிது நந்தும் – புறம் 184/6
கோடி பல அடுக்கிய பொருள் நுமக்கு உதவிய – புறம் 202/7
கோடை ஆயினும் கோடி
காவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருந – புறம் 393/22,23
பாந்தளின் மகுட கோடி பரித்த பார் அதனில் வைகும் – கம்.பால:5 31/1
தன் சேர் கோலத்து இன் எழில் காண சத கோடி
மின் சேவிக்க மின் அரசு என்னும்படி நின்றாள் – கம்.பால:10 31/3,4
வரன் முறை வந்தார் கோடி மங்கல மழலை செவ்வாய் – கம்.பால:14 73/3
நோனாது அதனை நுவலற்கு அரும் கோடி வெள்ளம் – கம்.பால:16 43/2
எண்_இல கோடி பொன் எல்லை_இல் கோடி – கம்.பால:23 97/1
எண்_இல கோடி பொன் எல்லை_இல் கோடி
வண்ண_அரும் கலம் மங்கையர் வெள்ளம் – கம்.பால:23 97/1,2
கருமம் என்-வயின் செய்யின் என் கட்டுரை கோடி – கம்.அயோ:1 62/4
கோடி என்றனள் உள்ளமும் கோடிய கொடியாள் – கம்.அயோ:2 88/4
சந்திரர் கோடி என்ன தரள வெண் கவிகை ஓங்க – கம்.அயோ:3 76/1
விளக்கு ஒளி மறைத்த மன்னர் மின் ஒளி மகுட கோடி
துளக்கு ஒளி விசும்பின் ஊரும் சுடரையும் மறைத்த சூழ்ந்த – கம்.அயோ:3 79/1,2
மைந்த நீ கோடி எங்கள் வாழ்க்கை நாள் யாவும் என்பார் – கம்.அயோ:3 92/2
கூர் கனக ராசியோடு கோடி மணியாலும் – கம்.அயோ:3 100/3
குல காவலும் இன்று உனக்கு யான் தர கோடி என்றான் – கம்.அயோ:4 124/4
கோடி மேலும் நிதியம் கொடுத்தனன் – கம்.அயோ:11 5/4
நால்_இரண்டு ஆய கோடி நவை_இல் நாவாய்கள் மீதா – கம்.அயோ:13 53/1
மூன்று போல்வன முப்பது கோடி வந்து – கம்.ஆரண்:3 24/2
குழு வழு இல் புட்டிலொடு கோடி என நல்கி – கம்.ஆரண்:3 55/4
ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் கோடி என்று உணரா – கம்.ஆரண்:7 79/1
நறை மலர் தாதும் தேனும் நளிர் நெடு மகுட கோடி
முறைமுறை அறைய சிந்தி முறிந்து உகும் மணியும் முத்தும் – கம்.ஆரண்:10 15/1,2
நூக்கல் ஆகலாத காதல் நூறு_நூறு கோடி ஆய் – கம்.ஆரண்:10 90/1
பன்னு கோடி தீப மாலை பாலை யாழ் பழித்த சொல் – கம்.ஆரண்:10 95/3
அல் ஆயிர_கோடி அடுக்கியது ஒத்ததேனும் – கம்.ஆரண்:10 159/1
பல் ஆயிர_கோடி பனி சுடர் ஈன்ற திங்கள் – கம்.ஆரண்:10 159/3
பல் ஆயிர_கோடி பரந்துளவால் – கம்.ஆரண்:11 52/3
வனிதையை நாடி கோடி வானினும் உயர்ந்த தோளாய் – கம்.கிட்:7 135/4
ஒன்று உனக்கு உரைப்பது உண்டால் உறுதி அஃது உணர்ந்து கோடி
குன்றினும் உயர்ந்த தோளாய் வருந்தலை என்று கூறும் – கம்.கிட்:7 136/3,4
ஆயிர கோடி தூதர் அரி_கணம் அழைக்க ஆணை – கம்.கிட்:11 55/1
ஒன்பதினாயிர கோடி யூகம் தன் – கம்.கிட்:11 119/1
கோடி ஓர் ஆயிரம் குறித்த கோது_இல் தூது – கம்.கிட்:11 134/1
ஒன்பதினாயிர கோடி உற்றது – கம்.கிட்:11 135/1
கூனல் மா குரங்கு ஐ_இரண்டு ஆயிர கோடி
தானையோடும் அ சதவலி என்பவன் சார்ந்தான் – கம்.கிட்:12 2/3,4
ஆறு எண் ஆயிர கோடி அது உடன் வர அமிழ்தம் – கம்.கிட்:12 4/3
ஐம்பது ஆய நூறு_ஆயிர கோடி எண் அமைந்த – கம்.கிட்:12 5/1
இனிய மா குரங்கு ஈர்_இரண்டு ஆயிர கோடி
அனிகம் முன் வர ஆன்_பெயர்_கண்ணன் வந்து அடைந்தான் – கம்.கிட்:12 7/3,4
பனசன் என்பவன் பன்னிரண்டு ஆயிர கோடி
புனித வெம் சின வானர படை கொடு புகுந்தான் – கம்.கிட்:12 8/3,4
கொடிய கூற்றையும் ஒப்பன பதிற்றைந்து கோடி
நெடிய வானர படை கொண்டு புகுந்தனன் நீலன் – கம்.கிட்:12 9/3,4
ஆகரத்தினும் பெரியன ஆறு_ஐந்து கோடி
சாகரத்தொடும் தரீமுகன் என்பவன் சார்ந்தான் – கம்.கிட்:12 10/3,4
தொகுத்த கோடி வெம் படை கொண்டு துன்முகன் தொடர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 13/4
இயைந்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்து எனும் கோடி
உயர்ந்த வெம் சின வானர படையொடும் ஒருங்கே – கம்.கிட்:12 14/1,2
கோடி கோடி நூறு_ஆயிரம் எண் என குவிந்த – கம்.கிட்:12 15/1
கோடி கோடி நூறு_ஆயிரம் எண் என குவிந்த – கம்.கிட்:12 15/1
மறம் கொள் வானரம் ஒன்பது கோடி எண் வகுத்த – கம்.கிட்:12 16/3
ஏழின் ஏழு நூறு_ஆயிர கோடி என்று இசைந்த – கம்.கிட்:12 17/1
ஆர்க்கும் எண்ண_அரும் கோடி கொண்டு அண்டமும் புறமும் – கம்.கிட்:12 19/3
ஐ_அஞ்சு ஆயிர கோடி கொண்டு அனுமன் வந்து அடைந்தான் – கம்.கிட்:12 20/4
ஆறு பத்து எழு கோடி அனீகருக்கு – கம்.கிட்:13 3/1
குயிலுறுத்து அமைய வைத்த கொழுகொம்பு என்று உணர்ந்து கோடி – கம்.கிட்:13 41/4
வல்லையேல் அறிந்து கோடி மாறு இலா ஆறு சான்றோய் – கம்.கிட்:13 51/4
நெகு வாய சிகர கோடி நெரிவன தெரிய நின்றான் – கம்.கிட்:17 28/3
வல் நெடும் சிகர கோடி மயேந்திரம் அண்டம் தாங்கும் – கம்.கிட்:17 29/3
இற்றே இறை எய்தினை ஏய்த்தது கோடி என்னால் – கம்.சுந்:1 47/2
வான் தொடர் மணியின் செய்த மை அறு மாட கோடி
ஆன்ற பேர் இருளை சீத்து பகல் செய்த அழகை நோக்கி – கம்.சுந்:2 95/1,2
பொற்றை மாடங்கள் கோடி ஓர் நொடியிடை புக்கான் – கம்.சுந்:2 135/4
தூய தெரு ஒன்றொடு ஒரு கோடி துருவி போய் – கம்.சுந்:2 164/2
இ திறத்து அரக்கிமார்கள் ஈர்_இரு கோடி ஈட்டம் – கம்.சுந்:2 189/1
ஆய விஞ்சையர் மடந்தையர் உறைவிடம் ஆறு_இரண்டு அமை கோடி
தூய மாளிகை நெடும் தெரு துருவி போய் தொலைவு_இல் மூன்று உலகிற்கும் – கம்.சுந்:2 193/1,2
நான நெய் விளக்கு நால்_இரு கோடி நங்கையர் அங்கையில் ஏந்த – கம்.சுந்:3 76/1
அடிமை கோடி அருளுதியால் எனா – கம்.சுந்:3 110/2
ஓர் ஆயிர கோடி இடர்க்கு உடையேன் – கம்.சுந்:4 6/2
கோடி என்று கொடுத்தனள் மெய் புகழ் கொண்டாள் – கம்.சுந்:5 83/4
குரு மணி மகுட கோடி முடி தலை குலுங்கும் வண்ணம் – கம்.சுந்:7 1/3
ஆயிர கோடி தூதர் உளர்-கொலோ நமனுக்கு அம்மா – கம்.சுந்:10 26/4
குரங்கு எலாம் எனை வெல்லும் என்று எங்ஙனம் கோடி – கம்.யுத்1:2 107/4
பத்து_நூறு அமைந்த கோடி வெள்ளத்தால் பகுதி செய்த – கம்.யுத்1:3 132/3
ஆயிரம்_கோடி வெள்ளத்து அயில் எயிற்று அவுணர்க்கு அங்கங்கு – கம்.யுத்1:3 133/1
சொல்லிய வதனம் கோடி கோடி மேல் விளங்கி தோன்ற – கம்.யுத்1:3 156/2
சொல்லிய வதனம் கோடி கோடி மேல் விளங்கி தோன்ற – கம்.யுத்1:3 156/2
பல் ஆயிர கோடி அண்டம் பனி கடலுள் – கம்.யுத்1:3 158/1
இடை_இலர் எண்_இரு கோடி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 20/2
ஏற்றமும் உள அவர்க்கு இரண்டு கோடி மேல் – கம்.யுத்1:5 21/2
என்றவர் எண்_இரு கோடி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 22/2
ஈட்டமும் எண்_இரு கோடி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 23/2
குன்றினும் வலியவர் கோடி_கோடியால் – கம்.யுத்1:5 29/4
அம் பொன் மா படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 35/2
ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 36/2
குன்றில் வாழ்பவர் கோடி நால்_ஐந்தினுக்கு இறைவன் – கம்.யுத்1:5 36/1
குன்று நூறு_ஆயிரம் கோடி ஆயின – கம்.யுத்1:6 50/2
கோடி நூறு ஆய தீய அவுணரை குலங்களோடும் – கம்.யுத்1:7 16/2
ஐ_இரண்டு ஆய கோடி பேய் கணம் காப்பது ஆக்கி – கம்.யுத்1:13 10/4
ஆயிரம் கோடி பேய் அங்கை ஆயுதம் – கம்.யுத்2:15 105/1
ஒன்றின் ஒன்று அதிகம் ஆக ஆயிர கோடி உய்த்தான் – கம்.யுத்2:15 140/3
ஆக்கிய அரக்கர் தானை ஐ_இரு கோடி கையொத்து – கம்.யுத்2:15 146/2
அறுத்து நீக்கினன் ஆயிர கோடி மேல் அம்பால் – கம்.யுத்2:15 192/4
நூறு கோடிய நூறு நூறு_ஆயிர கோடி
வேறு வேறு எய்த சரம் எலாம் சரங்களால் விலக்கி – கம்.யுத்2:15 201/1,2
பொன்றினை ஆகவே கோடி போக்கு இலாய் – கம்.யுத்2:16 82/4
கோதை வெம் சிலையினால் கோடி வீடு எனின் – கம்.யுத்2:16 280/3
ஏழ் இரு கோடி வந்து எய்திற்று என்பரால் – கம்.யுத்2:16 310/3
மின் ஒளிர் மகுட கோடி வெயில் ஒளி விரித்து வீச – கம்.யுத்2:17 5/1
பல் ஆயிர கோடி படை கடல் முன் – கம்.யுத்2:18 48/3
எண்ணாயிர கோடி இராவணரும் – கம்.யுத்2:18 76/1
பல்லாயிர கோடி படைக்கலம் பண்டு தேவர் – கம்.யுத்2:19 18/1
தேர் ஆயிரம் ஆயிர கோடி தன் மாடு செல்ல – கம்.யுத்2:19 26/1
கண்ட வானரம் அனந்த கோடி முறை கண்டமானபடி கண்ட அ – கம்.யுத்2:19 69/1
ஐய ஈது அன்னதேயால் ஆயிர கோடி தேவர் – கம்.யுத்2:19 89/1
கோடி நூறு அமைந்த கூட்டத்து இராக்கதர் கொடி திண் தேரும் – கம்.யுத்2:19 92/1
ஆயிர கோடி பல்லம் அயில் எயிற்று அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 107/1
ஆயிர கோடி பல்லத்து அவை துணித்து அறுத்தான் ஐயன் – கம்.யுத்2:19 107/2
ஆயிர கோடி நாக கணை தொடுத்து அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 107/3
ஆயிர கோடி நாக கணைகளால் அறுத்தான் அண்ணல் – கம்.யுத்2:19 107/4
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடி அம்பு அரக்கன் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 108/1
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடி அம்பு அரக்கன் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 108/1
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடியால் குறைத்தான் கொண்டல் – கம்.யுத்2:19 108/2
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் – கம்.யுத்2:19 108/3
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் – கம்.யுத்2:19 108/3
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:19 108/4
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:19 108/4
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை விசைத்து அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 109/1
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கணை தொடுத்து இளவல் காத்தான் – கம்.யுத்2:19 109/2
திங்களின் பாதி கோடி இலக்குவன் தெரிந்து விட்டான் – கம்.யுத்2:19 109/3
திங்களின் பாதி கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் தீர்த்தான் – கம்.யுத்2:19 109/4
கோரையின் தலைய கோடி கொடும் கணை அரக்கன் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 110/1
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 110/2
பாரையின் தலைய கோடி பரப்பினான் இளவல் பல் கால் – கம்.யுத்2:19 110/3
பாரையின் தலைய கோடி அரக்கனும் பதைக்க எய்தான் – கம்.யுத்2:19 110/4
வச்சிர பகழி கோடி வளை எயிற்று அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 112/1
வச்சிர பகழி கோடி துரந்து அவை அனகன் மாய்த்தான் – கம்.யுத்2:19 112/2
மு சிர பகழி கோடி இலக்குவன் முடுக விட்டான் – கம்.யுத்2:19 112/3
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – கம்.யுத்2:19 112/4
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 113/1
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து அவை அறுத்தான் ஐயன் – கம்.யுத்2:19 113/2
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி இலக்குவன் சிலையில் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 113/3
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 113/4
கூச ஆயிர கோடி கொலை கணை – கம்.யுத்2:19 122/3
ஆறு கோடி பகழியின் ஐ_இரு – கம்.யுத்2:19 129/3
எத்தனை கோடி வாளி மழை என எய்யாநின்ற – கம்.யுத்2:19 181/2
ஆயிர கோடி மேலும் அம்பு தன் ஆகத்தூடு – கம்.யுத்2:19 198/1
ஐ இரு கோடி செம்பொன் மணி விளக்கு அம் கை ஏந்தி – கம்.யுத்2:19 206/1
காதங்கள் கோடி கடை சென்று காணும் நயனங்கள் வாரி கலுழ – கம்.யுத்2:19 245/1
பல் நாகர் சென்னி மணி கோடி கோடி பல கொண்டு செய்த வகையால் – கம்.யுத்2:19 248/1
பல் நாகர் சென்னி மணி கோடி கோடி பல கொண்டு செய்த வகையால் – கம்.யுத்2:19 248/1
ஒன்பது கோடி வாள் கை அரக்கர் வந்து உழையின் சுற்ற – கம்.யுத்2:19 279/2
பொன் பொதி விளக்கம் கோடி பூம் குழை மகளிர் ஏந்த – கம்.யுத்2:19 279/3
தன்னுடை சேனை கோடி ஐந்து உடன் தழுவ தானை – கம்.யுத்3:21 8/1
உரும் முறை அனந்த கோடி உதிர்ந்தன ஊழி நாளின் – கம்.யுத்3:21 24/1
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் – கம்.யுத்3:21 25/3
பத்திகள் கோடி_கோடி பரப்பினன் அதனை பார்த்த – கம்.யுத்3:21 28/3
பத்திகள் கோடி_கோடி பரப்பினன் அதனை பார்த்த – கம்.யுத்3:21 28/3
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட – கம்.யுத்3:21 39/3
ஆயிர கோடி திண் தேர் அமரர்_கோன் நகரம் என்ன – கம்.யுத்3:22 10/1
அங்கதர் அனந்த கோடி உளர் எனும் அனுமன் என்பாற்கு – கம்.யுத்3:22 30/1
ஆயிரம்_கோடி தேரும் அரக்கரும் ஒழிய வல்ல – கம்.யுத்3:22 32/1
அளப்ப_அரும் தேரின் உள்ள ஆயிரம்_கோடி ஆக – கம்.யுத்3:22 33/2
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும் – கம்.யுத்3:22 36/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் ஆயிரம் குறித்த – கம்.யுத்3:22 96/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் ஆயிரம் குறித்த – கம்.யுத்3:22 96/1
அகம்பனும் காண காண ஐ_இரு_கோடி கைம்மா – கம்.யுத்3:22 126/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் கொடும் கணை குழாங்கள் – கம்.யுத்3:22 168/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் கொடும் கணை குழாங்கள் – கம்.யுத்3:22 168/1
தனுவின் ஆயிரம் கோடி வெம் கடும் கணை தைக்க – கம்.யுத்3:22 169/3
உந்து வார் கணை கோடி தம் உடலம் உற்று ஒளிப்ப – கம்.யுத்3:22 175/3
ஆயிர கோடி யானை பெரும் பிணத்து அமளி மேலான் – கம்.யுத்3:24 10/3
எண்_இல கோடி பல் படை யாவும் – கம்.யுத்3:26 20/1
போய் கண்டு கோடி அன்றே என்றனன் புழுங்குகின்றான் – கம்.யுத்3:26 82/4
கை சிலை கோடி என்று கொடுத்தனன் கவசத்தோடும் – கம்.யுத்3:27 9/4
தார் ஆயிர கோடி தழீஇயது தான் – கம்.யுத்3:27 18/2
நூறு நூறு_ஆயிர கோடி நோன் கழல் – கம்.யுத்3:27 55/1
ஒன்று அல கோடி_கோடி நுழைந்தன வலியும் ஓய்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 99/4
ஒன்று அல கோடி_கோடி நுழைந்தன வலியும் ஓய்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 99/4
அழிந்த தேர்-மீது நின்றான் ஆயிர கோடி அம்பு – கம்.யுத்3:27 181/1
மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – கம்.யுத்3:28 31/3
மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – கம்.யுத்3:28 31/3
கோடி_கோடி குதிரையின் கூட்டமும் – கம்.யுத்3:29 26/1
கோடி_கோடி குதிரையின் கூட்டமும் – கம்.யுத்3:29 26/1
ஊழி ஆயிர கோடி நின்று உருத்திரனோடும் – கம்.யுத்3:31 39/1
ஏவின் உண்டை நூறு கோடி கொல்லும் என்ன எண்ணுவான் – கம்.யுத்3:31 88/2
முடி குலங்கள் கோடி_கோடி சிந்த வேகம் முற்றுறா – கம்.யுத்3:31 89/3
முடி குலங்கள் கோடி_கோடி சிந்த வேகம் முற்றுறா – கம்.யுத்3:31 89/3
போர ஆளினோடு தேர்கள் நூறு கோடி பொன்றுமால் – கம்.யுத்3:31 93/2
படை படும் கோடி ஓர் பகழியால் பழி – கம்.யுத்3:31 173/3
கொன்றனன் இனி ஒரு கோடி_கோடி மேற்று – கம்.யுத்3:31 175/1
கொன்றனன் இனி ஒரு கோடி_கோடி மேற்று – கம்.யுத்3:31 175/1
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி
சேனை காவலர் ஆயிரம் பேர் படின் கவந்தம் ஒன்று எழுந்தாடும் – கம்.யுத்3:31 215/1,2
கோடி ஐ_இரண்டு தொக்க படைக்கல மள்ளர் கூவி – கம்.யுத்3:31 223/1
ஆனது தெரிந்த வள்ளல் அளப்ப_அரும் கோடி அம்பால் – கம்.யுத்3:31 225/3
போய் ஒருங்கு அண்டத்தோடும் கோடி யோசனைகள் பொங்கி – கம்.யுத்3:31 226/4
நூறு கோடி தேர் நொறில் பரி நூற்று இரு கோடி – கம்.யுத்4:32 3/1
நூறு கோடி தேர் நொறில் பரி நூற்று இரு கோடி
ஆறு போல் மத மா கரி ஐ_இரு கோடி – கம்.யுத்4:32 3/1,2
ஆறு போல் மத மா கரி ஐ_இரு கோடி
ஏறு கோள் உறு பதாதியும் இவற்று இரட்டி – கம்.யுத்4:32 3/2,3
எற்றின முரசினோடும் ஏழ்_இரு_நூறு கோடி
கொற்ற வாள் நிருதர் சேனை குழீஇயது கொடி திண் தேரும் – கம்.யுத்4:35 2/1,2
எண்_அரும் கோடி வெம் கண் இராவணரேயும் இன்று – கம்.யுத்4:37 11/1
நூற்று கோடி அம்பு எய்தனன் இராவணன் நொடியில் – கம்.யுத்4:37 99/4
பெய்யும் கோடி பல் தலையோடும் அளவு இல்லா – கம்.யுத்4:37 138/2
அரை கடை இட்டு அமைவுற்ற கோடி மூன்று ஆயு பேர் அறிஞர்க்கேயும் – கம்.யுத்4:38 27/1
எண்_இல் கோடி இராமர்கள் என்னினும் – கம்.யுத்4:41 73/1

மேல்


கோடி-கொல் (1)

நூறு_ஆயிர கோடி-கொல் அன்று-கொல் என்று – கம்.யுத்3:20 95/1

மேல்


கோடி-மேல் (1)

குன்று கோடியும் கோடி-மேல் கோடியும் குறித்த – கம்.யுத்3:22 104/1

மேல்


கோடி_கோடி (8)

பத்திகள் கோடி_கோடி பரப்பினன் அதனை பார்த்த – கம்.யுத்3:21 28/3
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் ஆயிரம் குறித்த – கம்.யுத்3:22 96/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் கொடும் கணை குழாங்கள் – கம்.யுத்3:22 168/1
ஒன்று அல கோடி_கோடி நுழைந்தன வலியும் ஓய்ந்தார் – கம்.யுத்3:27 99/4
மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – கம்.யுத்3:28 31/3
கோடி_கோடி குதிரையின் கூட்டமும் – கம்.யுத்3:29 26/1
முடி குலங்கள் கோடி_கோடி சிந்த வேகம் முற்றுறா – கம்.யுத்3:31 89/3
கொன்றனன் இனி ஒரு கோடி_கோடி மேற்று – கம்.யுத்3:31 175/1

மேல்


கோடி_கோடியால் (1)

குன்றினும் வலியவர் கோடி_கோடியால் – கம்.யுத்1:5 29/4

மேல்


கோடிக்கு (4)

ந சிர படை நால்_இரு கோடிக்கு நாதன் – கம்.யுத்1:5 40/2
வில்லின் மா படை ஏழ்_இரு கோடிக்கு வேந்தன் – கம்.யுத்1:5 42/2
பத்து நூறு கோடிக்கு மேல் பனி படு சிகரம் – கம்.யுத்2:15 188/3
கோடிக்கு அதிகத்தினும் மேல் உளர் குத்தால் – கம்.யுத்2:18 251/2

மேல்


கோடிக்கும் (1)

அலங்கல் வேல் படை ஐ_இரு கோடிக்கும் அரசன் – கம்.யுத்1:5 43/2

மேல்


கோடிகள் (14)

உண்மை_இல் பிறவிகள் உலப்பு_இல் கோடிகள்
தண்மையில் வெம்மையில் தழுவின எனும் – கம்.அயோ:14 69/1,2
எண்_இல் தரு கோடிகள் எறிந்தன செறிந்தே – கம்.சுந்:6 20/1
ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் – கம்.சுந்:7 52/2
கோடிகள் பல படும் குழாம் குழாங்களாய் – கம்.யுத்3:27 51/3
உய்யார் என வடி வாளிகள் சத கோடிகள் உய்த்தான் – கம்.யுத்3:27 162/3
வேல் செல்வன சத கோடிகள் விண்-மேல் நிமிர் விசிக – கம்.யுத்3:31 102/1
கோல் செல்வன சத கோடிகள் கொலை செய்வன மலை-போல் – கம்.யுத்3:31 102/2
தோல் செல்வன சத கோடிகள் துரகம் தொடர் இரத – கம்.யுத்3:31 102/3
கால் செல்வன சத கோடிகள் ஒருவன் அவை கடிவான் – கம்.யுத்3:31 102/4
ஒன்றுமே தொடை கோல் ஒரு கோடிகள்
சென்று பாய்வன திங்கள் இளம் பிறை – கம்.யுத்3:31 136/1,2
அண்ட கோடிகள் அடுக்கு அழிந்து உலைவுற ஆர்த்தார் – கம்.யுத்4:32 6/3
கூற்றின் வெம் கணை கோடியின் கோடிகள்
தூற்றினான் வலி மு மடி தோற்றினான் – கம்.யுத்4:37 183/1,2
அண்ட கோடிகள் அனந்தம் ஒத்து ஆயிரம் அருக்கர் – கம்.யுத்4:41 3/1
கண்டை ஆயிர கோடிகள் மழை என கலிப்ப – கம்.யுத்4:41 3/3

மேல்


கோடிய (5)

பரு மணி குவையன பசும்பொன் கோடிய
பொரு மயில் கணத்தன மலையும் போன்றன – கம்.பால:3 34/3,4
கோடிய வரி சிலை இராமன் கோ_முடி – கம்.அயோ:2 57/3
கோடி என்றனள் உள்ளமும் கோடிய கொடியாள் – கம்.அயோ:2 88/4
நூறு கோடிய நூறு நூறு_ஆயிர கோடி – கம்.யுத்2:15 201/1
ஒரு கோடிய மத மால் கரி உள வந்தன உடன் முன் – கம்.யுத்2:18 147/1

மேல்


கோடிய-தோறும் (1)

சிலை கோடிய-தோறும் சிர திரள் வன் – கம்.யுத்3:31 205/3

மேல்


கோடியர் (24)

கோடியர் தலைவ கொண்டது அறிந – பொரு 57
பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை – சிறு 125
கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் – மது 523
முது வாய் கோடியர் முழவொடு புணர்ந்த – பட் 253
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – மலை 143
கடும் பறை கோடியர் மகாஅர் அன்ன – மலை 236
சுரம் செல் கோடியர் கதுமென இசைக்கும் – நற் 212/3
முதுவாய் கோடியர் முழவின் ததும்பி – குறு 78/2
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் – பதி 42/14
கோடியர் முழவின் முன்னர் ஆடல் – பதி 56/2
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் – அகம் 111/9
இரும் பேர் ஒக்கல் கோடியர் இறந்த – அகம் 301/23
காடு மிக நெடிய என்னார் கோடியர்
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் – அகம் 309/9,10
ஆடு மயில் முன்னது ஆக கோடியர்
விழவு கொள் மூதூர் விறலி பின்றை – அகம் 352/4,5
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர்
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 359/8,9
கோடியர் நீர்மை போல முறை_முறை – புறம் 29/23
பாடி வந்தது எல்லாம் கோடியர்
முழவு மருள் திரு மணி மிடைந்த நின் – புறம் 368/16,17
கோடியர் தாளம் கொட்டல் மலர்ந்த கூதாளம் ஒத்த – கம்.கிட்:10 32/4
முடுக்கினன் தருக என மூன்று கோடியர்
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு – கம்.யுத்1:8 8/1,2
தழுவி ஆயிர கோடியர் தாங்கிய – கம்.யுத்1:8 47/1
அவளின் தோன்றினர் ஐ_இரு கோடியர் நொய்தின் – கம்.யுத்3:30 14/3
தாங்கினர் படை தலைவர் நூறு சத கோடியர் தடுத்தல் அரியார் – கம்.யுத்3:31 145/4
ஐ_இரு கோடியர் அரக்கர் வேந்தர்கள் – கம்.யுத்3:31 182/1
பல் ஆயிர கோடியர் பல் படை நூல் – கம்.யுத்3:31 189/1

மேல்


கோடியர்க்கு (1)

குறும் பொறை நன் நாடு கோடியர்க்கு ஈந்த – சிறு 109

மேல்


கோடியரோடு (1)

மூவாயிர கோடியரோடு முரண் – கம்.யுத்2:18 15/2

மேல்


கோடியவன் (1)

கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/6

மேல்


கோடியன் (2)

எண்ணின் நால்_இரு கோடியன் எரி அஞ்ச விழிக்கும் – கம்.யுத்1:5 38/3
அசஞ்சல படை ஐ_இரு கோடியன் அமரின் – கம்.யுத்1:5 41/1

மேல்


கோடியாம் (1)

ஆறு பத்து எழு கோடியாம் வானரர்க்கு அதிபர் – கம்.கிட்:12 26/1

மேல்


கோடியாய் (1)

ஆயிர ஆயிர கோடியாய் வரும் – கம்.யுத்2:18 117/1

மேல்


கோடியாராலும் (1)

எ கோடியாராலும் வெலப்படாய் என கொடுத்த வரமும் ஏனை – கம்.யுத்4:37 197/2

மேல்


கோடியால் (13)

கோ உடை நெடு மணி மகுட கோடியால்
சேவடி அடைந்த பொன் கழலும் தேயுமால் – கம்.பால:4 8/3,4
கோது_அறு குணத்தினாய் மனத்து கோடியால் – கம்.அயோ:12 5/4
குரவரே என பெரிது கோடியால் – கம்.அயோ:14 104/4
குற்றம் உற்றிலன் நீ அது கோடியால்
வெற்றி உற்றது ஒர் வெற்றியினாய் என – கம்.கிட்:7 112/2,3
குனிக்க குனித்த புருவத்துக்கு உவமம் நீயே கோடியால் – கம்.சுந்:4 55/4
அறைந்துளது ஐ_இருநூறு கோடியால் – கம்.யுத்1:5 25/4
இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் – கம்.யுத்1:5 28/4
குன்றினும் வலியவர் கோடி_கோடியால் – கம்.யுத்1:5 29/4
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடியால் குறைத்தான் கொண்டல் – கம்.யுத்2:19 108/2
அமிர்தின் வந்தன ஐ_இரு கோடியால் – கம்.யுத்4:33 26/4
ஆறு மாறில ஆறு_இரு கோடியால் – கம்.யுத்4:33 27/4
இயல் பரம்பரை ஏழ்_இரு கோடியால் – கம்.யுத்4:33 28/4
விருப்பின் கோடியால் விலைக்கு எனும் பதடியின் விட்டான் – கம்.யுத்4:37 121/2

மேல்


கோடியில் (1)

பொரு கோடியில் உயிர் உக்கன ஒழிய பொழி மத யாறு – கம்.யுத்2:18 147/2

மேல்


கோடியின் (15)

கண் கொள் ஆயிர கோடியின் இரட்டியின் கணித்த – கம்.கிட்:12 6/3
முளைத்த முப்பதினாயிர கோடியின் முற்றும் – கம்.கிட்:12 11/2
ஆயிரத்து அறுநூறு கோடியின் கடை அமைந்த – கம்.கிட்:12 12/1
எண்_இரு கோடியின் இரட்டி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 24/2
முப்பது கோடியின் மும்மை முற்றினார் – கம்.யுத்1:5 26/4
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் – கம்.யுத்1:5 39/3
மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் – கம்.யுத்1:5 54/4
கோடியின் மேல் உள குனித்த கொற்றவன் – கம்.யுத்2:18 110/3
வேறாயின மத வெம் கரி ஒரு கோடியின் விறலோன் – கம்.யுத்2:18 162/1
கூறுகூறாக்கி அம்பால் கோடியின் மேலும் கொன்றான் – கம்.யுத்2:18 193/4
அடி ஆயிர கோடியின் மேலும் அடித்தார் – கம்.யுத்2:18 242/1
நூறு_ஆயிர கோடியின் நூழில்பட – கம்.யுத்3:27 31/2
மலை கோடியின் மேலும் மறிந்திடுமால் – கம்.யுத்3:31 205/4
கண்டை ஆயிர கோடியின் தொகையது கதிரோன் – கம்.யுத்4:35 21/2
கூற்றின் வெம் கணை கோடியின் கோடிகள் – கம்.யுத்4:37 183/1

மேல்


கோடியின்-மேல் (1)

நூற்று கோடியின்-மேல் செல சிலைகொடு நூக்க – கம்.யுத்4:32 19/2

மேல்


கோடியும் (7)

பொன்னின் மாளிகை ஆயிர_கோடியும் புக்கான் – கம்.சுந்:2 143/2
உருப்ப வில் படை ஒன்பது கோடியும் உடையான் – கம்.யுத்1:5 34/2
நூறும் ஆயிர கோடியும் கடும் கணை நுழைய – கம்.யுத்1:6 21/2
சென்று தீர்வு இல எனை பல கோடியும் சிந்தி – கம்.யுத்2:15 237/2
குன்று கோடியும் கோடி-மேல் கோடியும் குறித்த – கம்.யுத்3:22 104/1
குன்று கோடியும் கோடி-மேல் கோடியும் குறித்த – கம்.யுத்3:22 104/1
ஆன வர்க்கம் ஒர் ஆயிர கோடியும்
தானவர்க்கு இறைவன் திறை தந்தன – கம்.யுத்4:33 30/2,3

மேல்


கோடியே (4)

அயிர் உற இமைப்பன அளவு_இல் கோடியே – கம்.பால:3 28/4
இந்திர நீலத்த எண்_இல் கோடியே – கம்.பால:3 29/4
மாதரின் நுடங்குவ வரம்பு_இல் கோடியே – கம்.அயோ:12 30/4
இறப்பு இலர் எண் இருநூறு கோடியே – கம்.யுத்1:5 27/4

மேல்


கோடியேல் (2)

உரை உளது உணர்த்துவது உணர்ந்து கோடியேல்
விரை உள அலங்கலாய் வேத வேள்வியின் – கம்.யுத்1:3 57/1,2
ஒன்று உளது உணர்த்துவது உணர்ந்து கோடியேல்
நன்று அது நாயக நயக்கிலாய் எனின் – கம்.யுத்2:16 82/2,3

மேல்


கோடியோ (2)

உக்கது என்னும் உறு பழி கோடியோ – கம்.சுந்:3 108/4
நஞ்சினின் கொடியனை நயந்து கோடியோ
அஞ்சன_வண்ண என்று அறிய கூறினான் – கம்.யுத்1:4 68/3,4

மேல்


கோடியோடு (2)

ஆன்ற பத்து நூறு ஆயிர கோடியோடு அமைய – கம்.கிட்:12 3/3
நன் பால் விளங்கு மணி கோடியோடு நளிர் போது செம்பொன் முதலா – கம்.யுத்2:19 247/1

மேல்


கோடிர் (1)

தேண்டி இவண் வந்து அடைதிர் விடை கோடிர் கடிது என்ன செப்பும் வேலை – கம்.கிட்:13 32/2

மேல்


கோடினால் (1)

குழை முகத்து நின் சிந்தனை கோடினால்
பழக நிற்புறும் பண்பு இவை காமத்தோடு – கம்.சுந்:3 105/2,3

மேல்


கோடினும் (1)

கூற்று கோடினும் கோடல கடல் எலாம் குடிப்ப – கம்.யுத்4:37 99/1

மேல்


கோடு (182)

கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி – திரு 246
முத்து உடை வான் கோடு தழீஇ தத்து-உற்று – திரு 305
குல்லை கரியவும் கோடு எரி நைப்பவும் – பொரு 234
சூடு கோடு ஆக பிறக்கி நாள்-தொறும் – பொரு 243
வேழம் நிரைத்து வெண் கோடு விரைஇ – பெரும் 263
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய – பெரும் 266
தோள் தாழ் குளத்த கோடு காத்திருக்கும் – பெரும் 273
கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி – முல் 5
நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் – மது 401
கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும் – மது 511
சினை சுறவின் கோடு நட்டு – பட் 86
பொருது தொலை யானை கோடு சீர் ஆக – மலை 154
கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து – மலை 268
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை கிழவோனே – நற் 28/9
வெண் கோடு இயம்ப நுண் பனி அரும்ப – நற் 58/7
நல் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – நற் 65/6
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் – நற் 114/1
ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/10
கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி – நற் 159/4
நிலவு தவழ் மணல் கோடு ஏறி செலவர – நற் 163/5
வலம்புரி வான் கோடு நரலும் இலங்கு நீர் – நற் 172/8
கோடு ஏந்து அல்குல் அரும்பிய திதலை – நற் 198/6
கோடு வார்ந்து அன்ன வெண் பூ தாழை – நற் 203/4
கோடு ஏந்து அல்குல் நீள் தோளீரே – நற் 213/11
பொருத யானை வெண் கோடு கடுப்ப – நற் 225/2
கோடு உயர் அடுக்கத்து ஆடு மழை ஒளிக்கும் – நற் 233/3
கொன்ற யானை செம் கோடு கழாஅ – நற் 247/2
கோடு உயர் நெடு வரை ஆடும் நாட நீ – நற் 247/5
கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு – நற் 276/1
கோடு ஏந்து அல்குல் அம் வரி வாட – நற் 282/2
கொன்ற யானை கோடு கண்டு அன்ன – நற் 294/6
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/4
உரு கெழு யானை உடை கோடு அன்ன – நற் 299/1
கோடு முற்று யானை காடு உடன் நிறைதர – நற் 324/4
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் நெடு வரை – நற் 353/3
கோடு ஏந்து அல்குல் தழை அணிந்து நும்மொடு – நற் 368/3
அன்னை தந்த அலங்கல் வான் கோடு
உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு – நற் 372/8,9
கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும் – நற் 375/2
ஆடு மழை தவழும் கோடு உயர் பொதியில் – நற் 379/11
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் – குறு 11/1
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – குறு 31/5
நீடிய மராஅத்த கோடு தோய் மலிர் நிறை – குறு 99/4
கடுங்கண் வேழத்து கோடு நொடுத்து உண்ணும் – குறு 100/4
அடும்பு இவர் மணல் கோடு ஊர நெடும் பனை – குறு 248/5
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 253/8
விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு – குறு 274/3
வெண் கோடு செம் மறு கொளீஇய விடர் முகை – குறு 343/4
கோடு உயர் நெடு வரை கவாஅன் பகலே – குறு 353/2
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு – குறு 358/2
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ நாளும் – குறு 365/1
கடல் கோடு செறிந்த வளை வார் முன்கை – ஐங் 191/1
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க – ஐங் 192/1
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
கோடு ஈர் எல் வளை கொழும் பல் கூந்தல் – ஐங் 196/1
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – ஐங் 318/5
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும் – ஐங் 358/1
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி – பதி 16/1
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு – பதி 30/11
அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு – பதி 30/27
கோடு கூடு மதியம் இயல்-உற்று ஆங்கு – பதி 31/12
கோடு அற வைத்த கோடா கொள்கையும் – பதி 37/11
கோடு நரல் பௌவம் கலங்க வேல் இட்டு – பதி 46/11
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும் – பதி 50/25
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் – பதி 51/29
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு – பதி 68/9
அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/13
கோடு பல விரிந்த நாடு காண் நெடு வரை – பதி 85/7
கோடு ஏறு எருத்தத்து இரும் புனலில் குறுகி – பரி 20/24
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் – பரி 21/61
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/46
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6
கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் – கலி 38/9
கோடு உலக்கை ஆக நல் சேம்பின் இலை சுளகா – கலி 41/2
புகர் நுதல் புண் செய்த புய் கோடு போல – கலி 53/4
வகை அமை தண் தாரான் கோடு உயர் பொருப்பின் மேல் – கலி 57/16
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை – கலி 72/20
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/8
வளையுபு மலிந்த கோடு அணி சேயும் – கலி 103/16
கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் – கலி 103/63
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் – கலி 104/41
கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு – கலி 104/56
கோடு குறி செய்த மார்பு – கலி 104/64
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா – கலி 105/40
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/10
கோடு வாய் கூடா பிறையை பிறிது ஒன்று – கலி 142/24
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி – அகம் 21/11
வெண் கோடு நயந்த அன்பு இல் கானவர் – அகம் 21/24
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் – அகம் 23/6
கோடு உயர் திணி மணல் துஞ்சும் துறைவ – அகம் 30/11
கோடு ஏந்து புருவமொடு குவவு நுதல் நீவி – அகம் 39/21
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 61/9
காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல் – அகம் 65/16
பல் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 75/19
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் – அகம் 81/4,5
வறன்-உறல் அம் கோடு உதிர வலம் கடந்து – அகம் 97/2
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி – அகம் 109/4
மண் புனை நெடும் கோடு உடைய வாங்கி – அகம் 112/3
கோடு கடை கழங்கின் அறை மிசை தாஅம் – அகம் 135/9
கொள குறைபடாஅ கோடு வளர் குட்டத்து – அகம் 162/1
கோடு தோய் மலிர் நிறை ஆடியோரே – அகம் 166/15
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் – அகம் 184/13
கோடு உடை தலைக்குடை சூடிய வினைஞர் – அகம் 194/7
தழை அணி பொலிந்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 201/6
கான யானை வெண் கோடு சுட்டி – அகம் 245/11
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 247/13
வெண் கோடு புய்க்கும் தண் கமழ் சோலை – அகம் 252/4
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம் – அகம் 263/8
கோடு உற நிவந்த நீடு இரும் பரப்பின் – அகம் 266/1
பொலம் காசு நிரைத்த கோடு ஏந்து அல்குல் – அகம் 269/15
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு – அகம் 282/3
மறு மருப்பு இளம் கோடு அதிர கூஉம் – அகம் 291/20
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 295/2
கோடு கடைந்து அன்ன கொள்ளை வான் பூ – அகம் 331/2
நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை – அகம் 341/4
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ – அகம் 343/7
கோடு உயர் வெற்பன் உறீஇய நோயே – அகம் 358/15
ஆடு சினை ஒழித்த கோடு இணர் கஞலிய – அகம் 368/5
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/7
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் – அகம் 381/3
கோடு உயர் பிறங்கல் குன்று பல நீந்தி – அகம் 393/1
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/15
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி – அகம் 399/9
கோடு முற்றிய கொல் களிறு – புறம் 17/17
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ – புறம் 35/17
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் – புறம் 41/5
கோடு கூடு மதியம் முகிழ் நிலா விளங்கும் – புறம் 67/4
ஊர் குறு_மாக்கள் வெண் கோடு கழாஅலின் – புறம் 94/1
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து – புறம் 95/4
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1
ஆடு நனி மறந்த கோடு உயர் அடுப்பின் – புறம் 164/1
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த – புறம் 170/10
கோடு உயர்ந்து அன்ன தம் இசை நட்டு – புறம் 214/12
கோடு உயர் பிறங்கு மலை கெழீஇய – புறம் 232/5
கோடு ஏந்து அல்குல் குறும் தொடி மகளிரொடு – புறம் 240/4
நீர் நணி படி கோடு ஏறி சீர் மிக – புறம் 243/7
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன – புறம் 322/1
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு – புறம் 373/20
கூனல் வான் கோடு நீட்டி குத்திட குமுறி பாயும் – கம்.பால:16 4/2
கோடு உலாம் நாக போதோடு இலவங்க மலரும் கூட்டி – கம்.பால:16 16/1
கோடு அரங்கிட எழும் குவி தடம் கொங்கையார் – கம்.பால:20 31/3
கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல – கம்.பால:23 33/2
குளிப்ப அரும் துயர் கடல் கோடு கண்டவன் – கம்.பால:24 42/3
கொம்பு துத்தரி கோடு அதிர் பேரிகை – கம்.அயோ:8 3/1
கோடு அறுப்புண்ட குஞ்சரம் கொடிஞ்சொடு கொடியின் – கம்.ஆரண்:8 9/2
கோடு தேய்த்தலின் களங்கம் உற்றால் அன குறிய – கம்.கிட்:4 6/4
குருவி பாயும் ஓடி மந்தி கோடு பாயும் மாடு எலாம் – கம்.கிட்:7 7/4
கோடு பற்றிய கொற்றவன் கூயது ஓர் – கம்.கிட்:7 115/2
கோடு உறு மால் வரை அதனை குறுகுதிரேல் உம் நெடிய கொடுமை நீங்கி – கம்.கிட்:13 29/1
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர் – கம்.கிட்:13 46/1
பொன் பிறழ் சிமய கோடு பொடியுற பொறியும் சிந்த – கம்.சுந்:1 6/1
கோடு உழுத மார்பானை கொலை உழுத வடி வேலின் கொற்றம் அஞ்சி – கம்.சுந்:2 215/3
கோடு உறு கரம் என சிறிது கூறலாம் – கம்.சுந்:4 47/2
நெறி கோடு வடக்கு உறும் நினைப்பினில் நிமிர்ந்தான் – கம்.சுந்:6 1/1
இழந்தன நெடும் கொடி இழந்தன இரும் கோடு
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள் – கம்.சுந்:8 26/1,2
அன்று இழந்த கோடு அரிந்து இடும் அழகு உறு குழையார் – கம்.சுந்:9 18/2
வார் மத கரிகளின் கோடு வாங்கி மா – கம்.சுந்:9 33/1
தந்தி கோடு இற தகர்த்த நாள் தன்னை யான் முன்னம் – கம்.யுத்1:2 113/2
வீரன் திண் திறல் மார்பினில் வெண் கோடு
ஆர குத்தி அழுத்திய நாகம் – கம்.யுத்1:3 97/1,2
வெண் கோடு இற்றன மேவலர் செய்யும் – கம்.யுத்1:3 98/1
கும்ப மா கிரி கோடு இரு கைகளால் கழற்றி – கம்.யுத்1:5 48/2
ஊன்று கோடு இற திரள் புயத்து அழுத்திய ஒண்மை – கம்.யுத்1:5 54/2
கோடு தீந்து எழ கொழும் புகை பிழம்பு மீ கொள்ள – கம்.யுத்1:6 19/4
கோடு அலம்பின கோதை அலம்பின – கம்.யுத்2:15 17/1
பிடித்து தோளை பிறங்கலின் கோடு நேர் – கம்.யுத்2:15 67/2
கோடு கொண்டு பொருத குரங்கினால் – கம்.யுத்2:15 90/3
கோடு அணை குரங்கினுக்கு அரசும் கொள்கையால் – கம்.யுத்2:15 126/2
கோடு துன்றிய கரிகளும் பரிகளும் தலைக்கொண்டு – கம்.யுத்2:15 232/3
கோடு இகல் தண்டு கூடம் குந்தம் வல்லோர்கள் கூடி – கம்.யுத்2:16 47/1
கோடு அமைந்த வெம் குருதி நீர் ஆறுகள் சுழி-தொறும் கொணர்ந்து உந்தி – கம்.யுத்2:16 316/3
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே – கம்.யுத்2:18 147/4
கோடு உறு வயிர போர் வில் காலொடு புருவம் கோட்டி – கம்.யுத்2:18 231/3
கோடு நான்கு உடை பால் நிற களிற்றின்-மேல் கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 165/1
எழுது குங்கும திருவின் ஏந்து கோடு
உழுத மார்பினான் உருகி உள் உற – கம்.யுத்3:24 109/1,2
கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் – கம்.யுத்3:28 21/3
ஓளிம் முற்றாது உற்று உயர் வேழத்து ஒளிர் வெண் கோடு
ஆளின் முற்றா செம் புனல் வெள்ளத்தவை காணீர் – கம்.யுத்4:33 14/1,2
கோடு உழுத நெடும் தழும்பின் குவை தழுவி எழு மேக குழுவின் கோவை – கம்.யுத்4:37 204/3
கோடு உளதனையும் புக்கு கொடும் புறத்து எழுந்த புண் கோள் – கம்.யுத்4:37 211/3

மேல்


கோடு-தொறும் (3)

கொன்றை ஒள் இணர் கோடு-தொறும் தூங்க – நற் 221/4
சூடுநர் தொடுத்த மிச்சில் கோடு-தொறும்
நெய் கனி பசும் காய் தூங்கும் துறைவனை – நற் 278/4,5
முழு_முதல் மிசைய கோடு-தொறும் துவன்றும் – பதி 70/25

மேல்


கோடு-தோறு (2)

பல வயின் நிலைஇய குன்றின் கோடு-தோறு
ஏயினை உரைஇயரோ பெரும் கலி எழிலி – நற் 139/2,3
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும் – புறம் 105/6

மேல்


கோடுகள் (2)

கோடுகள் மிடைந்த என்ன மிடைந்தன குவவு கொங்கை – கம்.அயோ:13 54/4
முறித்தான் சில திறத்து ஆனையின் நெடும் கோடுகள் முனிந்தான் – கம்.யுத்2:18 158/4

மேல்


கோடும் (6)

வேரும் முதலும் கோடும் ஓராங்கு – குறு 257/1
குளம் கோடும் அன்றே அ கொடிய திறல் வீரர்-தமை கொன்ற பின்னர் – கம்.ஆரண்:6 132/3
தூயதேல் பற்றி கோடும் சொல்லிய இரண்டின் ஒன்று – கம்.ஆரண்:11 62/3
பெருமை ஏற்றது கோடும் என்றே பிறங்கு – கம்.யுத்2:16 56/3
ஆனையின் கோடும் பீலி தழைகளும் ஆரத்தோடு – கம்.யுத்3:22 142/1
வென்றி இப்போதே கோடும் காண் என விளம்பும் எல்லை – கம்.யுத்3:28 33/4

மேல்


கோடே (1)

நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே – அகம் 318/15

மேல்


கோடை (41)

கோடை நீடினும் குறைபடல் அறியா – பெரும் 272
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
வழி நார் ஊசலின் கோடை தூக்கு-தொறும் – நற் 162/10
தயங்கு இரும் கோடை தூக்கலின் நுண் தாது – நற் 299/3
கோடை திங்களும் பனிப்போள் – நற் 312/8
ஆடு அரை புதைய கோடை இட்ட – குறு 248/4
கோடை ஒற்றிய கரும் கால் வேங்கை – குறு 343/5
கோடை தூக்கும் கானம் – குறு 369/3
கோடை ஒற்றினும் வாடாது ஆகும் – குறு 388/2
கோடை நீட குன்றம் புல்லென – பதி 28/8
வள் வாய் அம்பின் கோடை பொருநன் – அகம் 13/10
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – அகம் 42/6
கோடை நீடிய அகன் பெரும் குன்றத்து – அகம் 45/3
கோடை அம் வளி குழல் இசை ஆக – அகம் 82/2
உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை
புன் கால் முருங்கை ஊழ் கழி பன் மலர் – அகம் 101/14,15
காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை
நின்று தின விளிந்த அம் பணை நெடு வேய் – அகம் 173/12,13
கோடை பூளையின் வாடையொடு துயல்வர – அகம் 217/5
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர் – அகம் 219/15
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின் – அகம் 225/6
புலவு களம் துழைஇய துகள் வாய் கோடை
நீள் வரை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த – அகம் 249/14,15
உதிர்த்த கோடை உட்கு வரு கடத்து இடை – அகம் 267/5
ஒரு தனி நெடு வீழ் உதைத்த கோடை
துணை புறா இரிக்கும் தூய் மழை நனம் தலை – அகம் 287/8,9
கோடை உதிர்த்த குவி கண் பசும் காய் – அகம் 315/11
வறும் சுனை முகந்த கோடை தெள் விளி – அகம் 321/2
ஞெமை இலை உதிர்த்த எரி வாய் கோடை
நெடு வெண் களரி நீறு முகந்து சுழல – அகம் 353/8,9
கோடை நீடலின் வாடு புலத்து உக்க – அகம் 377/1
கோடை வெம் வளிக்கு உலமரும் – அகம் 397/15
கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும் – புறம் 137/7
கோடை நீடிய பைது அறு காலை – புறம் 174/26
வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந – புறம் 205/6
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி – புறம் 237/3
கயம் களி முளியும் கோடை ஆயினும் – புறம் 266/2
இரு நிலம் கூலம் பாற கோடை
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை – புறம் 381/17,18
கயம் களியும் கோடை ஆயினும் – புறம் 389/3
கோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்த – புறம் 393/12
கோடை ஆயினும் கோடி – புறம் 393/22
வெயில் சுடு கோடை தன்னில் என்பு_இலா உயிரின் வேவாள் – கம்.அயோ:6 14/4
திண் கோடை கதிரின் தெறு கண்ணான் – கம்.யுத்1:3 98/4
குருதியின்கண்ணன் வண்ண கொடி நெடும் தேரன் கோடை
பருதியின் நடுவண் தோன்றும் பசும் சுடர் மேக பண்பன் – கம்.யுத்3:21 32/1,2
கோடை மாரி போல வாளி கூட ஓடை யானையும் – கம்.யுத்3:31 82/2
கொடி குலங்கள் தேரின் மேல யானை மேல கோடை நாள் – கம்.யுத்3:31 89/1

மேல்


கோடை_பொருந (1)

வெள் வீ வேலி கோடை_பொருந
சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய – புறம் 205/6,7

மேல்


கோடைக்கு (4)

தணிவு இல் வெம் கோடைக்கு தண் நயந்து அணி கொள்ளும் – கலி 20/3
ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும் – அகம் 27/2
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் – அகம் 143/4
கோடைக்கு ஊழ்த்த கமழ் நறும் தீம் கனி – அகம் 348/3

மேல்


கோடையால் (1)

கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால்
ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/15,16

மேல்


கோடையில் (2)

நீடலர் வாழி தோழி கோடையில்
குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது – அகம் 333/8,9
கோடையில் வறந்த மேக குலம் என பதினால் ஆண்டு – கம்.யுத்4:42 4/1

மேல்


கோடையின் (1)

கோடையின் கதிர் என கொடிய கூர்ம் கணை – கம்.யுத்2:16 303/2

மேல்


கோடையொடு (2)

ஓடை குன்றத்து கோடையொடு துயல்வர – அகம் 111/6
கயன் அற வறந்த கோடையொடு நயன் அற – அகம் 291/4

மேல்


கோண் (2)

கோண் தணி எயிலின் காப்பு சிறந்து – அகம் 372/15
கோண் இலா வான மீன்கள் இயைவன கோத்தது என்கோ – கம்.பால:22 8/1

மேல்


கோணத்தின் (1)

குடக்கதோ குணக்கதேயோ கோணத்தின் பாலதேயோ – கம்.யுத்2:16 28/1

மேல்


கோணம் (1)

கோணம் தின்ற வடு ஆழ் முகத்த – மது 592

மேல்


கோணல் (1)

கோணல் பூ உண்ணும் வாழ்க்கை குரங்கின்-மேல் குற்றம் உண்டோ – கம்.யுத்3:31 50/4

மேல்


கோணினான் (1)

கோணினான் நெடும் கொடுமை கூறினான் – கம்.கிட்:3 63/4

மேல்


கோணினும் (1)

கோணினும் உளன் மா மேரு குன்றினும் உளன் இ நின்ற – கம்.யுத்1:3 124/2

மேல்


கோணுடை (1)

கோணுடை மலை நிகர் சிலை இடை குறைய – கம்.யுத்4:37 84/2

மேல்


கோணுதற்கு (2)

கோணுதற்கு உரிய திங்கள் குழவியும் குறவர் தங்கள் – கம்.பால:16 7/3
கோணுதற்கு அமைந்த கோல புருவம் போல் திரையும் கூட – கம்.யுத்1:4 131/1

மேல்


கோத்த (16)

வாள் தோள் கோத்த வன்கண் காளை – நெடு 182
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/2
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
புலி பல் கோத்த புலம்பு மணி தாலி – அகம் 7/18
கோத்த கால் ஒன்றின் ஒன்று குலம் என பிரிந்தது அன்றே – கம்.பால:1 18/4
எரிந்த வெம் கனல் சுட இழையில் கோத்த நூல் – கம்.பால:10 50/3
பரந்த மேகலையும் கோத்த பாத சாலகமும் நாக – கம்.பால:22 22/1
கொடிஞ்சொடு தட்டும் அச்சும் ஆழியும் கோத்த மொட்டும் – கம்.அயோ:13 52/1
கோத்த அன்பு உணர்விடை குளிப்ப மீக்கொள – கம்.ஆரண்:6 19/2
கோத்த வேலை குரல் என வானவர் – கம்.ஆரண்:9 28/3
கோத்த வெம் சிறை வீடு என்று கூறுவாய் – கம்.சுந்:5 31/4
வீரன் வெம் சிலையில் கோத்த அம்பு என விசையின் போனான் – கம்.யுத்1:14 13/2
எய்தன எறிந்த யானை ஈர்த்தன கோத்த சோரி – கம்.யுத்3:21 12/4
கோல வன் சிலையில் கோத்த கொடும் கணையோடும் கூட்டி – கம்.யுத்3:21 27/2
சில்லி ஊடு அற சிதறின சில சில கோத்த
வல்லி ஊடு அற மறிந்தன புரவிகள் மடிய – கம்.யுத்3:22 55/1,2
கோத்த மேகலையினோடும் துகில் மணி குறங்கை கூட – கம்.யுத்3:25 9/1

மேல்


கோத்த-போது (1)

கோலி நின்னொடும் வெம் சரம் கோத்த-போது
ஆலம் அன்னவர்க்கு அல்லை எற்கு அல்லையால் – கம்.சுந்:5 13/2,3

மேல்


கோத்ததால் (1)

கூலம் இட்டிய ஆர்கலி கோத்ததால்
ஓலமிட்டு எழுந்து ஓடி உலகு எலாம் – கம்.யுத்1:8 38/3,4

மேல்


கோத்தது (3)

கோண் இலா வான மீன்கள் இயைவன கோத்தது என்கோ – கம்.பால:22 8/1
கோத்தது கரும் கடல் கொள்ளை கொண்டு என – கம்.யுத்1:5 3/2
கோத்தது புடை-தொறும் குதிரை தேரொடு ஆள் – கம்.யுத்2:16 309/1

மேல்


கோத்தலால் (1)

கூறின கூறின சொற்கள் கோத்தலால்
பீறின நெடும் திசை பிளந்தது அண்டமே – கம்.சுந்:11 3/3,4

மேல்


கோத்தவை (1)

நிணந்தவை கோத்தவை நெய்தவை தூக்க – பரி 19/80

மேல்


கோத்தன (1)

கோவையின் பெரு வட முத்தம் கோத்தன
காவல் செய் தட கையின் நடுவண் காந்துவ – கம்.பால:23 56/1,2

மேல்


கோத்தான் (4)

கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 191/4
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடி அம்பு அரக்கன் கோத்தான்
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடியால் குறைத்தான் கொண்டல் – கம்.யுத்2:19 108/1,2
கோரையின் தலைய கோடி கொடும் கணை அரக்கன் கோத்தான்
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 110/1,2
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி இலக்குவன் சிலையில் கோத்தான்
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 113/3,4

மேல்


கோத்து (24)

கழனி வந்து கால் கோத்து என – பரி 7/33
எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறிசெய்த – கலி 131/7
கலி கெழு மறவர் காழ் கோத்து ஒழிந்ததை – அகம் 169/4
கயத்து வாழ் யாமை காழ் கோத்து அன்ன – புறம் 70/2
கால் பார் கோத்து ஞாலத்து இயக்கும் – புறம் 185/1
கொற்ற வெம் சிலை சரம் கோத்து வாங்குவார் – கம்.ஆரண்:7 117/2
வில் தொடை இராமன் கோத்து விடுதலும் விலக்குண்டு எல்லாம் – கம்.சுந்:3 117/3
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் பகழி கோத்து உய்த்தான் – கம்.சுந்:11 49/4
நிறத்து உற வாளி கோத்து நேர் வந்து நிற்கும் ஆகின் – கம்.யுத்1:14 12/3
வரி சிலை நாணில் கோத்து வாங்குதல் விடுதல் ஒன்றும் – கம்.யுத்2:16 21/1
இறுத்து மாற்று இது வல்லையேல் என்று கோத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 234/4
குன்றின் வீழ் அருவியின் குதித்து கோத்து இழி – கம்.யுத்2:16 284/1
கூதிர் கால் நெடு மழை சொரிய கோத்து இழி – கம்.யுத்2:16 291/2
கூறுபட்டதும் கொழும் குருதி கோத்து இழிந்து – கம்.யுத்2:16 299/2
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 331/2
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – கம்.யுத்2:16 342/4
மின்னினும் மிளிர்வது ஆங்கு ஓர் வெம் சரம் கோத்து விட்டான் – கம்.யுத்2:18 189/4
கோல் முகந்து அள்ளி அள்ளி கொடும் சிலை நாணில் கோத்து
கால்முகம் குழைய வாங்கி சொரிகின்ற காளை வீரன்-பால் – கம்.யுத்2:18 203/1,2
கூற்றமும் கட்புலம் புதைப்ப கோத்து எழு – கம்.யுத்2:19 34/1
கோத்து ஓட நெடும் குருதி புனல் திண் – கம்.யுத்3:20 93/3
கோளோடு தாரகைகள் கோத்து அமைந்த மணி ஆர கோவை போன்ற – கம்.யுத்3:24 31/1
அரிந்து ஓடின எரிந்து ஓடின அவை கோத்து அடல் அரக்கன் – கம்.யுத்3:27 120/3
கோத்து அகல் மார்பிடை அணியும் கொள்கையார் – கம்.யுத்3:31 184/2
குரக்கு வேலையும் ஒன்றொடு ஒன்று எதிர் எதிர் கோத்து
நெருக்கி நேர்ந்தன நெருப்பு இமை பொடித்தன நெருப்பின் – கம்.யுத்4:32 7/2,3

மேல்


கோத்தை (1)

கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 33/3

மேல்


கோதமன் (1)

கோதமன் காதலன் கூறல்-மேயினான் – கம்.பால:13 11/4

மேல்


கோதமன்-தன் (1)

கோதமன்-தன் பன்னிக்கு முன்னை உரு கொடுத்தது இவன் – கம்.பால:12 31/1

மேல்


கோதாய் (1)

மன்றலின் மலி கோதாய் மயில் இயல் மட மானே – கம்.அயோ:9 3/1

மேல்


கோதாவரி (3)

அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா – கம்.கிட்:13 21/4
கங்கையோடு யமுனை கோதாவரி நருமதை காவேரி – கம்.யுத்4:41 22/1
கோதாவரி மற்று அதன் மாடு உயர் குன்று நின்னை – கம்.யுத்4:41 31/3

மேல்


கோதாவரியினை (2)

கவி என கிடந்த கோதாவரியினை வீரர் கண்டார் – கம்.ஆரண்:5 1/4
கோதை போல் கிடந்த கோதாவரியினை குறுகி சென்றார் – கம்.கிட்:15 27/4

மேல்


கோதாவரியே (1)

கோதாவரியே குளிர்வாய் குழைவாய் – கம்.ஆரண்:12 78/1

மேல்


கோதாவரியை (1)

கோதாவரியை சினம் கொண்டனன் கொண்டல் ஒப்பான் – கம்.சுந்:4 85/4

மேல்


கோதின் (1)

பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை – புறம் 297/3

மேல்


கோது (37)

இரும் கடல் வான் கோது புரைய வார்-உற்று – மது 407
களிறு சுவைத்திட்ட கோது உடை ததரல் – அகம் 257/16
நறவு பிழிந்து இட்ட கோது உடை சிதறல் – புறம் 114/4
கூடு கோசலம் என்னும் கோது இலா – கம்.பால:2 61/3
கோது இல் குணத்து அரும் தவனை கொணரும் வகை யாவது என குணிக்கும் வேலை – கம்.பால:5 35/2
கோது என்று உண்டிலள் இத்தனையே குறை – கம்.பால:7 37/2
கோது இலா குணத்தான் சொன்ன பொருள் எலாம் மனத்தில் கொண்டு – கம்.பால:9 25/2
கொழுந்து சேர் நுதல் கோது அறு சுட்டி போய் – கம்.பால:11 11/3
கோது இல் சிந்தை வசிட்டனும் கோசிக – கம்.பால:21 41/2
சின்ன பூ செருகும் மென் பூ சேகர போது கோது இல் – கம்.பால:22 17/1
கோது_அறு தவத்து தம் குலத்துளோர் தொழும் – கம்.பால:23 49/1
கோது இல் குணத்து கோசலையும் இளைய மாதும் குழைந்து ஏங்க – கம்.அயோ:6 26/2
கோது_அறு குணத்தினாய் மனத்து கோடியால் – கம்.அயோ:12 5/4
கோது_இல் செல்வத்து வைகினர் கொவ்வை வாய் – கம்.அயோ:14 13/2
கோது அற தவம் செய்து குறிப்பின் எய்திய – கம்.அயோ:14 50/1
கொற்ற நன் முடி கொண்டது இ கோது_இலான் – கம்.கிட்:7 100/4
கொல்லல் உற்றனை உம்பியை கோது அவற்கு – கம்.கிட்:7 102/1
குறிப்பு அறிந்து ஒழுகல் மாதோ கோது_இலர் ஆதல் என்னா – கம்.கிட்:9 25/2
கோது_இல் சிந்தை அனுமனை கூவுவான் – கம்.கிட்:11 25/3
கோடி ஓர் ஆயிரம் குறித்த கோது_இல் தூது – கம்.கிட்:11 134/1
கூறிய வாசகம் கேட்டு கோது_இலான் – கம்.கிட்:16 32/1
கோது அறு குவளை நாட்டம் கொழுநர் கண் வண்ணம் கொள்ள – கம்.சுந்:2 106/1
கூறுற்ற சொல் என்று உள கோது அறு நல் மருந்தால் – கம்.சுந்:4 88/3
கோது இலானும் இனையன கூறினான் – கம்.சுந்:5 26/4
கோது இறந்தன நின்-வயின் கூறுவாம் – கம்.சுந்:12 86/4
கோது_இல் நல்வினை செய்தவர் உயர்குவர் குறித்து – கம்.யுத்1:3 53/3
கோது இலாதவனை நீயே என்-வயின் கொணர்தி என்றான் – கம்.யுத்1:4 117/4
கோது_இல அருந்துவன கொள்ளையின் முகந்துற்று – கம்.யுத்1:9 7/2
கோது இலா மலைகள் கூடி வருவது போவதாக – கம்.யுத்2:16 45/2
கோது அறு தம்பியும் விளிய கோள் இலன் – கம்.யுத்3:24 79/3
குரும்பை அம் கொங்கை நாகர் கோதையர் இயக்கர் கோது இல் – கம்.யுத்3:25 2/2
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய் – கம்.யுத்3:26 32/3
ஆன கோது_அற ஆட்டி அமுதொடும் – கம்.யுத்4:34 4/2
கோது_அற வகுத்தது மழை குழுவை எல்லாம் – கம்.யுத்4:36 10/2
கோது இலா மனனும் மெய்யும் குலைந்தனன் குணங்கள் தூயோன் – கம்.யுத்4:40 41/4
கோது அறு தவத்தினை கூறி காட்டுகேன் – கம்.யுத்4:40 64/2
கொண்டு வந்தனென் கோது அறு சிந்தையாய் – கம்.யுத்4:41 86/3

மேல்


கோது_அற (2)

ஆன கோது_அற ஆட்டி அமுதொடும் – கம்.யுத்4:34 4/2
கோது_அற வகுத்தது மழை குழுவை எல்லாம் – கம்.யுத்4:36 10/2

மேல்


கோது_அறு (2)

கோது_அறு தவத்து தம் குலத்துளோர் தொழும் – கம்.பால:23 49/1
கோது_அறு குணத்தினாய் மனத்து கோடியால் – கம்.அயோ:12 5/4

மேல்


கோது_இல் (5)

கோது_இல் செல்வத்து வைகினர் கொவ்வை வாய் – கம்.அயோ:14 13/2
கோது_இல் சிந்தை அனுமனை கூவுவான் – கம்.கிட்:11 25/3
கோடி ஓர் ஆயிரம் குறித்த கோது_இல் தூது – கம்.கிட்:11 134/1
கோது_இல் நல்வினை செய்தவர் உயர்குவர் குறித்து – கம்.யுத்1:3 53/3
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய் – கம்.யுத்3:26 32/3

மேல்


கோது_இல (1)

கோது_இல அருந்துவன கொள்ளையின் முகந்துற்று – கம்.யுத்1:9 7/2

மேல்


கோது_இலர் (1)

குறிப்பு அறிந்து ஒழுகல் மாதோ கோது_இலர் ஆதல் என்னா – கம்.கிட்:9 25/2

மேல்


கோது_இலான் (2)

கொற்ற நன் முடி கொண்டது இ கோது_இலான் – கம்.கிட்:7 100/4
கூறிய வாசகம் கேட்டு கோது_இலான்
ஊறிய துன்பத்தின் உவரியுள் புகா – கம்.கிட்:16 32/1,2

மேல்


கோதும் (2)

கொய் தளிர் கோதும் வாழ்க்கை கோடரத்து உருவு கொண்டு – கம்.சுந்:10 4/1
இலைகள் கோதும் அ குரங்கின்-மேல் ஏவ-கொல் எம்மை – கம்.யுத்3:30 37/4

மேல்


கோதை (117)

இணைத்த கோதை அணைத்த கூந்தல் – திரு 200
துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை
ஓவத்து அன்ன உண்துறை மருங்கில் – சிறு 69,70
நறும் பூ கோதை தொடுத்த நாள் சினை – சிறு 178
ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய – மது 265
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ – மது 438,439
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை
பெருநாள் இருக்கை விழுமியோர் குழீஇ – மது 524,525
நீர் திரண்டு அன்ன கோதை பிறக்கு இட்டு – மது 562
கூந்தல் மகளிர் கோதை புனையார் – நெடு 53
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம் – குறி 103
மகளிர் கோதை மைந்தர் மலையவும் – பட் 110
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் – மலை 349
பெய்யாது வைகிய கோதை போல – நற் 11/1
குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே – நற் 20/11
கோதை மயங்கினும் குறும் தொடி நெகிழினும் – நற் 66/8
கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் – நற் 145/3
ஊது வண்டு இமிரும் கோதை மார்பின் – நற் 187/8
கோதை மகளிர் குழூஉ நிரை கடுப்ப – நற் 238/2
முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய – நற் 260/9
பைம் தழை சிதைய கோதை வாட – நற் 363/7
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை
இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும் – நற் 367/9,10
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல – குறு 62/3
துணைத்த கோதை பணை பெரும் தோளினர் – குறு 326/1
மயங்கு மலர் கோதை நன் மார்பு முயங்கல் – குறு 339/4
மயங்கு மலர் கோதை குழைய மகிழ்நன் – குறு 393/1
பஞ்சாய் கோதை மகளிர்க்கு – ஐங் 54/5
முண்டக கோதை நனைய – ஐங் 121/2
பேதை அம் கொன்றை கோதை நிலை நோக்கி – ஐங் 462/2
குறும் பல் கோதை கொன்றை மலர – ஐங் 497/1
துயலும் கோதை துளங்கு இயல் விறலியர் – பதி 49/2
உயவும் கோதை ஊரல் அம் தித்தி – பதி 52/17
தோள் இடை குழைந்த கோதை மார்ப – பதி 79/7
தண் கமழ் கோதை சூடி பூண் சுமந்து – பதி 88/31
பகை தொடர்ந்து கோதை பரியூஉ நனி வெகுண்டு – பரி 7/72
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக – பரி 9/39
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் – பரி 9/47
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் – பரி 11/58
கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் – பரி 12/58
மகளிர் கோதை மைந்தர் புனையவும் – பரி 20/20
புகை வகை தைஇயினார் பூம் கோதை நல்லார் – பரி 20/27
செண்ணிகை கோதை கதுப்போடு இயல – பரி 21/56
இடை முலை கோதை குழைய முயங்கும் – கலி 12/13
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி – கலி 51/3
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 54/2,3
போழ் இடையிட்ட கமழ் நறும் பூ கோதை
இன் நகை இலங்கு எயிற்று தே மொழி துவர் செம் வாய் – கலி 55/3,4
மணம் கமழ் நறும் கோதை மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் – கலி 60/2
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/12
தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
களி பட்டார் கமழ் கோதை கயம் பட்ட உருவின் மேல் – கலி 72/19
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/12
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/21
கோதை பரிபு ஆட காண்கும் – கலி 80/26
தேர் மயங்கி வந்த தெரி கோதை அம் நல்லார் – கலி 88/18
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை – கலி 92/33
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி – கலி 92/46
தெரி கோதை அம் நல்லாய் தேறீயல் வேண்டும் – கலி 98/9
கோதை புனைகோ நினக்கு என்றான் எல்லா நீ – கலி 111/13
கோதை ஆயமும் அன்னையும் அறிவுற – கலி 122/1
கோதை கோலா இறைஞ்சி நின்ற – கலி 128/18
கோதை புனைந்த வழி – கலி 144/31
கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇ – அகம் 49/16
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ – அகம் 60/10
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை
திரு மா வியல் நகர் கருவூர் முன்துறை – அகம் 93/20,21
புரைய பூண்ட கோதை மார்பினை – அகம் 100/2
சுரும்பு உண விரிந்த பெரும் தண் கோதை
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என – அகம் 131/4,5
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப – அகம் 142/23,24
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார் – அகம் 144/4,5
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி – அகம் 180/2
ஒளிறு வேல் கோதை ஓம்பி காக்கும் – அகம் 263/11
ஏதில் வேலன் கோதை துயல்வர – அகம் 292/5
கோதை இணர குறும் கால் காஞ்சி – அகம் 296/1
தாழ் பூ கோதை ஊது வண்டு இரீஇ – அகம் 298/12
களரி ஆவிரை கிளர் பூ கோதை
வண்ண மார்பின் வன முலை துயல்வர – அகம் 301/14,15
குறும் கால் காஞ்சி கோதை மெல் இணர் – அகம் 341/9
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 24/11
கோதை மார்பின் கோதையானும் – புறம் 48/1
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/8
தண் கமழ் கோதை புனைய – புறம் 146/10
நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய – புறம் 302/4
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி – புறம் 304/1
பண் தரு கிளவியார் தம் புலவியில் பரிந்த கோதை
வண்டொடு கிடந்து தேன் சோர் மணி நெடும் தெருவில் சென்றார் – கம்.பால:10 7/3,4
தொடையல் அம் கோதை சோர பளிக்கு நாய் சிவப்ப தொட்டு – கம்.பால:10 17/3
கள் அவிழ் கோதை மாதர் காதொடும் உறவு செய்யும் – கம்.பால:16 10/1
வில்லில் கோதை நாண் உற மிக்கோன் இகல் அங்கம் – கம்.பால:17 32/1
அல்லின் கோதை மாதர் முக பேர் அரவிந்த – கம்.பால:17 32/3
கொண்டு எதிர் வீசுவாரும் கோதை கொண்டு ஓச்சுவாரும் – கம்.பால:18 5/2
வண்டு உளர் கோதை மாதர் மைந்தர்-தம் வயிர திண் தோள் – கம்.பால:18 9/3
குங்குமம் உதிர்ந்தன கோதை சோர்ந்தன – கம்.பால:19 63/1
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும் – கம்.பால:20 28/3
சூடகம் துயல் வர கோதை சோர்தர மலர் – கம்.பால:20 31/1
விண் நின்ற மதியின் மென் பூம் சிகழிகை கோதை வேய்ந்தார் – கம்.பால:22 4/4
தலை அவிழ் கோதை ஓதி சானகி தளிர் கை என்னும் – கம்.பால:22 11/1
துன்று புரி கோதை எழில் கண்டு உலகு சூழ்வந்து – கம்.பால:22 33/1
கள் அவிழ் கோதை கருத்து உணராத மன்னன் – கம்.அயோ:3 11/1
சேடகம் புனை கோதை மங்கையர் சிந்தையில் செறி திண்மையால் – கம்.அயோ:3 61/3
கோதை புடைபெயர கூற்று அனைய கண் சிவப்ப – கம்.அயோ:4 94/2
கோதை வரி வில் குமரன் கொடுத்த நில – கம்.அயோ:4 109/1
கோதை வில்லவன் தாயரை கும்பிடா – கம்.அயோ:4 230/2
கோதை வில் குரிசில் அன்னான் கூறிய கொள்கை கேட்டான் – கம்.அயோ:8 17/1
கோதை வெம் சிலையவன் கோலம் காண்கிலா – கம்.அயோ:12 30/3
சிலை கொள் நாண் நெடிய கோதை ஒலி ஏறு திரை நீர் – கம்.ஆரண்:1 23/2
கொங்கை இணை செம் கையின் மலைந்து குலை கோதை
மங்கையர்கள் நங்கை அடி வந்து விழுகின்றார் – கம்.ஆரண்:10 43/3,4
வண்டு ஏறு கோதை மடவாள் இவள் ஆகும் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 145/4
கோதை புனையா-முன் உயிர் கொள்ளைபடும் அன்றே – கம்.ஆரண்:11 23/2
மன்றல் அம் கோதை மாதர் மனம் என போயிற்று அம்மா – கம்.ஆரண்:11 72/4
வண்டு உளர் கோதை சீதை வாள் முகம் பொலிய வானில் – கம்.ஆரண்:14 6/1
கள்ளும் சிலம்பும் பூம் கோதை கற்பின் கடலில் படிவாற்கு – கம்.ஆரண்:14 28/2
தோட்டார் கோதை சோர் குழல்-தன்னை துவளாமல் – கம்.ஆரண்:15 32/2
கொங்கு அலர் கோதை மாற்றி குங்குமம் சாந்தம் கொட்டா – கம்.கிட்:11 51/2
வினைவரால் அரிய கோதை பேதை மென் கணை கால் மெய்யே – கம்.கிட்:13 35/1
சுரும்பு கண்டு ஆலும் கோதை தோள் நினைந்து உவமை சொல்ல – கம்.கிட்:13 44/3
கோதை போல் கிடந்த கோதாவரியினை குறுகி சென்றார் – கம்.கிட்:15 27/4
அதி நலம் கோதை சேர் ஓதியோடு அன்று அ ஊர் – கம்.சுந்:10 43/3
கோடு அலம்பின கோதை அலம்பின – கம்.யுத்2:15 17/1
நல் புற கோதை தன் நளின செம் கையின் – கம்.யுத்2:15 112/1
கோதை வெம் சிலையினால் கோடி வீடு எனின் – கம்.யுத்2:16 280/3
கோதை ஆர் வேல் அரக்கர் பட்டாரை கூவாயோ – கம்.யுத்2:18 270/2
பொன் மின்-கொள் கோதை கையில் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் வில் – கம்.யுத்3:27 85/3

மேல்


கோதை-நின்றும் (1)

தோடு அவிழ் கோதை-நின்றும் துறந்த மந்தார மாலை – கம்.பால:16 11/3

மேல்


கோதை-பால் (1)

நாறு பூம் கோதை-பால் நவில நாணுவாள் – கம்.பால:19 47/3

மேல்


கோதைகள் (2)

கோதைகள் சொரிவன குளிர் இள நறவம் – கம்.பால:2 51/1
புட்டிலொடு கோதைகள் புழுங்கி எரி கூற்றின் – கம்.யுத்4:36 4/1

மேல்


கோதைதாம் (1)

தார்கள்தாம் கோதைதாம் தாமம்தாம் தகை – கம்.அயோ:12 47/1

மேல்


கோதைமார்பன் (1)

கோதைமார்பன் உவகையின் பெரிதே – அகம் 346/25

மேல்


கோதையர் (15)

பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர்
பலர் தொகுபு இடித்த தாது உகு சுண்ணத்தர் – மது 398,399
வெண்கூதாளத்து தண் பூ கோதையர்
சினை சுறவின் கோடு நட்டு – பட் 85,86
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர்
அலர் தண் தாரவர் காதில் – பரி 7/43,44
கண்ணியர் தாரர் கமழ் நறும் கோதையர்
பண்ணிய ஈகை பயன் கொள்வான் ஆடலால் – பரி 16/50,51
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின் – பரி 17/26
ஈர் அமை வெட்சி இதழ் புனை கோதையர்
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 22/22,23
நேர் இதழ் நிரை நிரை நெறி வெறி கோதையர் அணி நிற்ப – கலி 105/26
வளை வாய் கோதையர் வண்டல் தைஇ – அகம் 370/1
குழல் இசை மடந்தையர் குதலை கோதையர்
மழலை அம் குழல் இசை மகர யாழ் இசை – கம்.பால:3 42/1,2
வண்டு இமிர் கோதையர் வதன ராசியால் – கம்.பால:14 24/2
பாடினர் அழுதனர் பரிந்த கோதையர்
ஊடினர் அழுதனர் உயிரின் அன்பரை – கம்.அயோ:4 206/2,3
நறை அறு கோதையர் நாள் செய் கோலத்தின் – கம்.அயோ:12 39/1
ஏடு அறு கோதையர் விழியின் எய்த கோல் – கம்.அயோ:12 50/1
அல்லி சுற்றிய கோதையர் களம் புகுந்து அடைந்தார் – கம்.யுத்3:20 60/2
குரும்பை அம் கொங்கை நாகர் கோதையர் இயக்கர் கோது இல் – கம்.யுத்3:25 2/2

மேல்


கோதையர்க்கும் (1)

வையக மடந்தைமார்க்கும் நாகர் கோதையர்க்கும் வான – கம்.பால:22 16/3

மேல்


கோதையவர் (1)

நீல் நெய் தாழ் கோதையவர் விலக்க நில்லாது – பரி 11/124

மேல்


கோதையவரொடு (1)

புனை வினை பொலம் கோதையவரொடு
பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து – பரி 11/65,66

மேல்


கோதையள் (1)

பன் மலர் வேய்ந்த நலம் பெறு கோதையள்
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/2,3

மேல்


கோதையன் (1)

குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன் – நற் 50/2

மேல்


கோதையார் (2)

துணை மலர் கோதையார் வைகலும் பாராட்ட – கலி 70/9
மன்றல் அம் கோதையார் மணியினும் பொன்னினும் – கம்.பால:20 14/1

மேல்


கோதையால் (1)

நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால்
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/6,7

மேல்


கோதையாள் (2)

நேர் இதழ் கோதையாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/8
மன்றல் அம் கோதையாள் மாலை சூட்டிய – கம்.பால:23 80/3

மேல்


கோதையாளை (1)

மன்றல் அம் கோதையாளை தம் எதிர் கொணர்ந்து வாளின் – கம்.யுத்3:26 69/1

மேல்


கோதையான் (1)

கள் அவிழ் கோதையான் செல்வம் காணிய – கம்.அயோ:2 36/3

மேல்


கோதையானும் (2)

கோதை மார்பின் கோதையானும்
கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும் – புறம் 48/1,2
கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும்
மா கழி மலர்ந்த நெய்தலானும் – புறம் 48/2,3

மேல்


கோதையில் (1)

கொண்டு இயம்பின கொண்டலின் கோதையில்
வண்டு இயம்பின வாளியின் வாவுறும் – கம்.அயோ:11 10/2,3

மேல்


கோதையின் (6)

கோதையின் ஒழுகும் விரி நீர் நல் வரல் – மது 339
கோதையின் பொலிந்த சேக்கை துஞ்சி – மது 713
கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின்
உள் அழுத்தியாள் எவளோ தோய்ந்தது யாது என – பரி 6/90,91
விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளம் கோதையின்
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/1,2
கொள்ளை மா முலை கலவை கோதையின்
கள்ளு நாறலின் கமல வேலி வாழ் – கம்.கிட்:15 20/2,3
செ வழி கோதையின் தெறிக்க சிந்தின – கம்.யுத்2:15 123/3

மேல்


கோதையும் (11)

கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே – நற் 278/9
மாறு மென் மலரும் தாரும் கோதையும்
வேரும் தூரும் காயும் கிழங்கும் – பரி 6/46,47
நாள்_நாள் உறையும் நறும் சாந்தும் கோதையும்
பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை – பரி 16/52,53
சாந்தும் கமழ் தாரும் கோதையும் சுண்ணமும் – பரி 24/84
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை – கலி 102/5
நெறி இரும் கதுப்பின் கோதையும் புனைக – அகம் 269/2
பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக – புறம் 172/3
மா வள் ஈகை கோதையும்
மாறுகொள் மன்னரும் வாழியர் நெடிதே – புறம் 172/10,11
தோடு அவிழ் கோதையும் துறந்த கூந்தலர் – கம்.பால:14 21/3
இனிய கோதையும் துறந்தனர் இருவரும் இமையோர் – கம்.யுத்3:22 84/3
கோலம் சார் நெடும் கோதையும் புட்டிலும் கட்டி – கம்.யுத்4:35 9/3

மேல்


கோதையேம் (1)

வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம்
சேரியால் சென்று நீ சேர்ந்த இல் வினாயினன் – கலி 68/15,16

மேல்


கோதையை (8)

சாடிய சாந்தினை வாடிய கோதையை
ஆசு இல் கலம் தழீஇ அற்று – நற் 350/8,9
கோதையை புணர்ந்தோர் கோதையானும் – புறம் 48/2
யாங்கனம் மொழிகோ ஓங்கு வாள் கோதையை
புனவர் தட்டை புடைப்பின் அயலது – புறம் 49/3,4
கள் படி கோதையை நாடினர் காணார் – கம்.ஆரண்:14 34/2
தளை அவிழ் கோதையை தாங்கல் ஆற்றலன் – கம்.ஆரண்:15 25/1
வண்டு ஆர் கோதையை வைத்து நீங்கு எனா – கம்.கிட்:16 41/3
சில் இயல் கோதையை நினைந்து தேம்பிய – கம்.யுத்1:5 4/1
வீங்கு தோள் வலம் வீக்கினன் கோதையை விரலால் – கம்.யுத்1:6 13/2

மேல்


கோதையொடு (2)

இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் – அகம் 123/12
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட – கம்.யுத்2:19 61/2

மேல்


கோதையோடு (2)

நறும் கோதையோடு நனை சின்னமும் நீத்த நல்லார் – கம்.பால:17 12/2
கொன்றை நன்று கோதையோடு ஓர் கொம்பு வந்து என் நெஞ்சிடை – கம்.ஆரண்:10 94/1

மேல்


கோதையோடும் (1)

கோதையோடும் ஒசி கொம்பு என விழுந்தனள் குல – கம்.ஆரண்:1 38/3

மேல்


கோப்ப (4)

எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில் – பரி 18/48
கொண்ட நெடும் கணின் ஆலி கொங்கை கோப்ப
உண்டு-கொலாம் அருள் என்-கண் உன்-கண் ஒக்கின் – கம்.அயோ:3 10/2,3
களங்கம் நீத்த மதி முகத்தார் கான வெள்ளம் கால் கோப்ப
துளங்கல் இல்லா தனி குன்றில் தொக்க மயிலின் சூழ்ந்து இருந்தார் – கம்.அயோ:6 24/3,4
குன்றுகள் குரக்கு வீரர் குவித்தன நெருப்பு கோப்ப
ஒன்றின் மேல் ஒன்று வீழ உகைத்து எழுந்து உம்பர் நாட்டு – கம்.யுத்1:8 22/2,3

மேல்


கோப்பவும் (1)

பைம் நனை அவரை பவழம் கோப்பவும்
கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும் – சிறு 164,165

மேல்


கோப்பு (1)

மனவு கோப்பு அன்ன நன் நெடும் கூந்தல் – குறு 23/2

மேல்


கோப்புண்டன (1)

கோப்புண்டன வானர வெம் குழுவே – கம்.யுத்3:20 97/4

மேல்


கோப்பெருஞ்சோழன் (1)

கோழியோனே கோப்பெருஞ்சோழன்
பொத்து இல் நண்பின் பொத்தியொடு கெழீஇ – புறம் 212/8,9

மேல்


கோப (11)

ஓவத்து அன்ன கோப செம் நிலம் – அகம் 54/4
குன்று துன்றின என குமுறு கோப மதமா – கம்.ஆரண்:1 10/1
பொழிந்த கோப கனல் உக பொங்குவான் – கம்.ஆரண்:7 9/2
வெம்பு கோப கனலர் விலக்கினார் – கம்.ஆரண்:7 12/1
குளிறு கோப வெம் கோள் அரிமா அட – கம்.ஆரண்:7 21/2
குழி வெம் கோப மாவும் துவன்றிய நிருதர் சேனை – கம்.சுந்:11 13/2
குன்று அன யானை மான குரகதம் கொடி தேர் கோப
வன் திறல் ஆளி சீயம் மற்றைய பிறவும் முற்றும் – கம்.யுத்2:15 154/1,2
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி – கம்.யுத்2:18 219/3
கொழுந்து உறு கோப தீயும் நடுக்கமும் மனத்தை கூட – கம்.யுத்3:26 75/3
வெம் கோப நெடும் படை வெம் சரம் விட்டு – கம்.யுத்3:31 209/3
நாம திண் போர் முற்றிய கோப நகை நாறும் – கம்.யுத்4:33 12/1

மேல்


கோபங்கள் (1)

வயின்வயின்-தொறும் மணி நிற கோபங்கள் மலர்ந்த – கம்.அயோ:9 45/2

மேல்


கோபத்தன் (1)

பொழிந்த கோபத்தன் பொறி கனல் விழி-தொறும் பொடிப்ப – கம்.ஆரண்:15 36/2

மேல்


கோபத்தால் (2)

கொடிய வெம் கோபத்தால் கொதித்த கோளரி – கம்.அயோ:11 69/1
உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால்
இழந்த மேனியும் எண்ணி இரங்கினான் – கம்.ஆரண்:14 26/1,2

மேல்


கோபத்தான் (1)

கொழுந்து விட்டு நிமிர்கின்ற கோபத்தான் – கம்.யுத்4:41 63/4

மேல்


கோபத்தினர் (1)

கோபத்தினர் கொல்ல நினைந்து அடர்வார் – கம்.யுத்3:20 73/3

மேல்


கோபத்து (3)

கோபத்து அன்ன தோயா பூ துகில் – திரு 15
இன் துயில் வதி கோபத்து_இனம் விரிவன எங்கும் – கம்.அயோ:9 3/2
கூறல் மாந்தினர் அனையவர் தொழுது அவர் கோபத்து
ஆறல் மாந்தினர்அரக்கியர்க்கு உயிர் அன்ன அரக்கர் – கம்.சுந்:2 29/3,4

மேல்


கோபத்து_இனம் (1)

இன் துயில் வதி கோபத்து_இனம் விரிவன எங்கும் – கம்.அயோ:9 3/2

மேல்


கோபத்தை (1)

தள்ளா ஓதி கோபத்தை கௌவ வந்து சார்ந்ததுவும் – கம்.சுந்:4 54/3

மேல்


கோபத்தோடும் (1)

துன்னிய கோபத்தோடும் தோன்றிய தோற்றம் தும்பி – கம்.கிட்:10 30/2

மேல்


கோபம் (17)

கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும் – சிறு 168
பொங்கு கோபம் சுட பூளை வீ அன்ன தன் – கம்.பால:7 1/3
கொவ்வை நோக்கிய வாய்களை இந்திர கோபம்
கவ்வி நோக்கின என்று-கொல் காட்டு இன மயில்கள் – கம்.பால:15 9/1,2
மே வரும் கோபம் அன்ன வெள்ளிலை தம்பல் கண்டார் – கம்.பால:16 19/2
உண்டு கோபம் என்று உள்ளத்து உணர்ந்து அவள் – கம்.பால:17 38/3
கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே – கம்.அயோ:3 65/4
குறித்த வெம் கோபம் யார் மேல் கோளுறும்-கொல் என்று அஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 116/1
உள் படி கோபம் உயிர்ப்பொடு பொங்க – கம்.ஆரண்:14 34/3
எள் இட இடமும் இன்றி எழுந்தன இலங்கு கோபம்
தள்ளுற தலைவர்-தம்மை பிரிந்து அவர் தழீஇய தூம – கம்.கிட்:10 28/1,2
இராவண கோபம் நிற்க இந்திரகோபம் என்னோ – கம்.கிட்:10 58/4
துவள்வு_இல் இலவம் கோபம் முருக்கு என்று இ தொடக்கம் சால – கம்.கிட்:13 49/2
மூண்ட கோபம் முறையது அன்றாம் எனா – கம்.சுந்:12 106/3
அருப்பு_அற பிறந்த கோபம் ஆறினான் ஆறா ஆற்றல் – கம்.யுத்1:7 11/3
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம்
செய்தனன் துரந்தான் தெய்வ செயல் அன்ன கணையை வெம் கோல் – கம்.யுத்2:18 192/2,3
பெய் கணை பொதிகளாலே வளர்ந்தது பிறந்த கோபம்
கைம்மிக கனன்றது அல்லால் தளர்ந்திலர் காளை வீரர் – கம்.யுத்2:19 114/3,4
முற்றிய கோபம் முருங்க முனிந்தான் – கம்.யுத்3:20 4/2
கோள் அரி இரண்டு பற்றி கொணர்ந்தனை கொணர்ந்து கோபம்
மூளுற பொருத்தி மாட முன்றிலில் முறையினோடு – கம்.யுத்3:29 49/2,3

மேல்


கோபமும் (1)

கோபமும் மறனும் மான கொதிப்பும் என்று இனைய எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 82/1

மேல்


கோபுர (3)

பொன் பெரும் கோபுர புரிசை புக்கது – கம்.கிட்:14 31/2
கூறும் மங்கையர் குழாத்திடை கோபுர குன்றத்து – கம்.யுத்1:12 2/3
கூவினான் அவன் கோபுர வாயிலில் – கம்.யுத்1:14 40/3

மேல்


கோபுரத்தின் (1)

அது-பொழுது அரக்கர்_கோனும் அணிகொள் கோபுரத்தின் எய்தி – கம்.யுத்3:30 8/1

மேல்


கோபுரத்து (6)

ஊரின் இ நெடும் கோபுரத்து உயர்ச்சி கண்டு உணர்ந்தால் – கம்.சுந்:2 18/3
சென்னிவான் தடவும் செம்பொன் கோபுரத்து உம்பர் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்1:10 24/4
நிலை கிடந்த நெடு மதிள் கோபுரத்து
அலை கிடந்த இலங்கையர் அண்ணலை – கம்.யுத்2:16 66/1,2
தத்தினன் இலங்கை மூதூர் கோபுரத்து உம்பர் சார்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 19/2
ஏறினன் கனகத்து ஆரை கோபுரத்து உம்பர் எய்தி – கம்.யுத்4:34 19/2
புண் பிளந்து-அனைய நெஞ்சன் கோபுரத்து இழிந்து போந்தான் – கம்.யுத்4:34 24/4

மேல்


கோபுரம் (5)

தட கை யானைகள் மறிந்தன கோபுரம் தகர்ந்த – கம்.சுந்:7 41/3
அம் பொன் மேரு வரை கோபுரம் ஆக – கம்.யுத்1:11 3/2
தள்ளும் பொன் கிரி சலிப்புற கோபுரம் சார்ந்தான் – கம்.யுத்1:12 5/2
கோபுரம் அடங்க இடிய தனி குதித்தான் – கம்.யுத்1:12 21/4
கோபுரம் இற்று விழுந்தது குன்றின் – கம்.யுத்3:26 25/4

மேல்


கோபுரம்-தொறும் (1)

கோபுரம்-தொறும் புறம் குறுகினார் சிலர் – கம்.யுத்4:38 14/2

மேல்


கோமகற்கு (3)

கோமகற்கு இனி நீ தெய்வ படைக்கலம் கொடுத்தி என்னா – கம்.பால:7 54/2
உம்பர் கோமகற்கு என்கின்றது ஒக்குமால் – கம்.பால:14 40/2
அளவு_அறும் அறிஞரோடு அரக்கர் கோமகற்கு
இளவலும் இனிது உடன் இருக்க எண்ணியே – கம்.யுத்1:8 1/1,2

மேல்


கோமகன் (11)

அரசர் தம் கோமகன் அனைய கூறலும் – கம்.பால:5 5/2
அதிர்ந்து எழு முரசு உடை அரசர் கோமகன்
முதிர்ந்த மா தவம் உடை முனியை கண்களால் – கம்.பால:5 68/2,3
அறை பறை என்றனன் அரசர் கோமகன் – கம்.பால:5 108/4
விரியும் வார் புனல் மருதம் சூழ் மிதிலையர் கோமகன்
புரியும் வேள்வியும் காண்டும் நாம் எழுக என்று போனார் – கம்.பால:8 48/3,4
கொல் உயர் களிற்று அரசர் கோமகன் இருந்தான் – கம்.பால:22 40/1
ஆனவன் போன பின் அரசர் கோமகன்
ஊனம் இல் பேர் அரசு உய்க்கும் நாளிடை – கம்.பால:24 50/1,2
குற்றம் வீந்த குணத்தின் எம் கோமகன்
மற்று அ வாள் அரக்கன் புரி மாயையால் – கம்.ஆரண்:12 4/1,2
என்று அவன் இயம்பலும் இளைய கோமகன்
ஒன்றும் ஆண்டு உறு பொருள் ஒழிவுறா-வகை – கம்.ஆரண்:13 104/1,2
கொடும் தொழில் வாலியை கொன்று கோமகன்
கடும் கதிரோன் மகன் ஆக்கி கை வளர் – கம்.கிட்:6 29/1,2
வாழி எம் கோமகன் அறிய வந்த நாள் – கம்.சுந்:3 120/2
நிருதர் கோமகன் நினைந்துழி செல்வது ஓர் இமைப்பில் – கம்.யுத்4:35 18/4

மேல்


கோமகன்-தனை (1)

கோமகன்-தனை கொண்டுவந்து யாம் – கம்.கிட்:3 58/2

மேல்


கோமகனோடு (1)

அரக்கர்_கோமகனோடு அடி தாழ்தலும் – கம்.யுத்4:39 11/2

மேல்


கோமள (1)

குன்றே கடிது ஓடினை கோமள கொம்பர் அன்ன – கம்.சுந்:4 86/1

மேல்


கோமனை (1)

குன்று அன்ன தோளவன்-தன் கோமனை பிற்பட பெயர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 223/2

மேல்


கோமாற்கு (1)

கூறுகின்றன முன் குறி உற்றன கோமாற்கு
ஏறும் என்று இவை சொல்லினள் இன் சொல் இசைப்பாள் – கம்.சுந்:5 76/3,4

மேல்


கோமான் (37)

தத்து நீர் வரைப்பின் கொற்கை கோமான்
தென் புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 62,63
பறம்பின் கோமான் பாரியும் கறங்கு மணி – சிறு 91
கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான்
தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி – சிறு 160,161
குறிஞ்சி கோமான் கொய் தளிர் கண்ணி – சிறு 267
பதலை பாணி பரிசிலர் கோமான்
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/1,2
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் – ஐங் 55/2
கொற்கை கோமான் கொற்கை அம் பெரும் துறை – ஐங் 188/2
துணங்கை ஆடிய வலம் படு கோமான்
மெல்லிய வகுந்தில் சீறடி ஒதுங்கி – பதி 57/4,5
ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான்
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/3,4
துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான்
நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை – அகம் 35/14,15
கழல் புனை திருந்து அடி கள்வர் கோமான்
மழ புலம் வணக்கிய மா வண் புல்லி – அகம் 61/11,12
பாடுநர் தொடுத்த கைவண் கோமான்
பரி உடை நல் தேர் பெரியன் விரி இணர் – அகம் 100/11,12
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான்
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/3,4
மல்லல் யாணர் செல்லி கோமான்
எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் – அகம் 216/12,13
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான்
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 226/7,8
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான்
நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன – அகம் 270/8,9
குடுமி கோமான் கண்டு – புறம் 64/6
பொய்யா யாணர் மையல் கோமான்
மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால் – புறம் 71/11,12
ஆர்கலி நறவின் அதியர் கோமான்
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி – புறம் 91/3,4
அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலே – புறம் 95/9
பறம்பின் கோமான் பாரியும் பிறங்கு மிசை – புறம் 158/4
படு மணி யானை பறம்பின் கோமான்
நெடு மா பாரி_மகளிர் யானே – புறம் 201/4,5
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான்
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் – புறம் 392/1,2
கோமான் உலகுக்கு ஒரு நீ குறைகின்றது என்னே – கம்.ஆரண்:10 153/3
எங்கு இருந்தான் நும் கோமான் என்றலும் எதிர்கோள் எண்ணி – கம்.கிட்:11 100/2
உண்டு என வெருவினான் போல் ஒளித்தனன் உடுவின் கோமான் – கம்.சுந்:6 40/4
தேவியை நாடி வந்த செம் கணாற்கு எங்கள் கோமான்
ஆவி ஒன்று ஆக நட்டான் அரும் துயர் துடைத்தி என்ன – கம்.சுந்:12 81/1,2
படர் மழை சுமந்த காலை பருவ வான் அமரர் கோமான்
அடர் சிலை துறந்தது என்ன ஆரம் தீர் மார்பினானை – கம்.யுத்1:4 132/1,2
கொற்றவன் இமையோர் கோமான் குரக்கினது உருவு கொண்டால் – கம்.யுத்1:9 87/1
பொய் திரு பெறுகிற்பானும் வீடணன் புலவர் கோமான்
கை திரு சரங்கள் உன்-தன் மார்பிடை கலக்கல்-பால – கம்.யுத்2:17 55/2,3
கோமான் தனி பெரும் தூதனும் எதிரே செரு கொடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 175/2
போயினள் தையல் இப்பால் புரிக என புலவர் கோமான்
ஏயின கருமம் நோக்கி ஏகிய இலங்கை வேந்தன் – கம்.யுத்3:24 1/1,2
கொன்று இழைத்திடுவென் என்னா ஓடினன் அரக்கர் கோமான் – கம்.யுத்3:29 54/4
கொற்ற வெம் சிலை கும்பகன்னனும் நுங்கள் கோமான்
பெற்ற மைந்தரும் பிரகத்தன் முதலிய பிறரும் – கம்.யுத்3:30 44/1,2
வெவ் வழி அரக்கர்_கோமான் செய்கையும் இளைய வீரன் – கம்.யுத்3:31 232/3
கொண்டு அணைந்தனன் நொடியினின் அரக்கர்-தம்_கோமான் – கம்.யுத்4:41 3/4
கனை கழல் அமரர்_கோமான் கட்டவன் படுத்த காளை – கம்.யுத்4:41 118/2

மேல்


கோமானொடு (1)

கோமானொடு தானவர் கோன் இகலே – கம்.யுத்3:20 79/2

மேல்


கோமாஅன் (1)

தெவ் இடைதர நின்று ஆர்க்கும் செறி கழல் புளிஞர்_கோமாஅன் – கம்.அயோ:13 44/2

மேல்


கோமுனி (1)

கோமுனி இவண் அடைந்தனன்-கொல் கொவ்வை வாய் – கம்.பால:5 45/2

மேல்


கோமுனியுடன் (1)

கோமுனியுடன் வரு கொண்டல் என்ற பின் – கம்.பால:13 62/1

மேல்


கோய் (1)

கோய் சொரி நறவம் என்ன தண் புனல் உகுக்கும் குன்றின் – கம்.யுத்1:8 25/2

மேல்


கோயில் (55)

திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி – பொரு 90
நளி மலை சிலம்பின் சிலம்பும் கோயில்
யவனர் இயற்றிய வினை மாண் பாவை – நெடு 100,101
வெண் கோயில் மாசு ஊட்டும் – பட் 50
அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில்
தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள் – பரி 30/4,5
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் – புறம் 67/10
சாயின்று என்ப ஆஅய் கோயில்
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் – புறம் 127/6,7
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில்
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து – புறம் 378/5,6
மிடைந்திட முனியொடும் வேந்தன் கோயில் புக்கு – கம்.பால:5 51/2
அம் பொன் கோயில் பொன் மதில் சுற்றும் அகழ் கண்டார் – கம்.பால:10 22/4
தீண்ட நிமிர்ந்த பெரும் கோயில் சீத மணியின் வேதிகைவாய் – கம்.பால:10 69/2
இடி குரலின் முரச இயம்ப இந்திரன் போல் சந்திரன் தோய் கோயில் எய்தி – கம்.பால:12 1/2
குளிர்ப்பொடு காண வந்தாள் வெதுப்பொடு கோயில் புக்காள் – கம்.பால:21 16/4
பொரு_இல் மேருவும் பொரு_அரும் கோயில் போய் புக்கான் – கம்.அயோ:1 70/4
அமைந்த மைந்தனும் தன் நெடும் கோயில் சென்று அடைந்தான் – கம்.அயோ:1 71/4
தொண்டை வாய் கேகயன் தோகை கோயில் மேல் – கம்.அயோ:2 48/1
யாழ் இசை அஞ்சிய அம் சொல் ஏழை கோயில்
வாழிய என்று அயில் மன்னர் துன்ன வந்தான் – கம்.அயோ:3 5/2,3
விண் தொட நிவந்த கோயில் வேந்தர்-தம் வேந்தன் தன்னை – கம்.அயோ:3 83/1
கண்டிலன் வினவ கேட்டான் கைகயள் கோயில் நண்ணி – கம்.அயோ:3 83/2
பூண்ட புகழ் மன்னன் உறை கோயில் புகலோடும் – கம்.அயோ:3 103/4
பூத்தவை வடிவை ஒப்பான் சிற்றவை கோயில் புக்கான் – கம்.அயோ:3 105/4
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் கோசலை கோயில் புக்கான் – கம்.அயோ:3 115/4
சொல் மாண்பு உடை அன்னை சுமித்திரை கோயில் புக்கான் – கம்.அயோ:4 138/4
பூண்ட மா தவனொடும் கோயில் புக்கு எனது – கம்.அயோ:5 35/3
பொன் திணி மன்னன் கோயில் சுமந்திரனோடும் போனான் – கம்.அயோ:6 8/4
ஊழி திரிவது என கோயில் உலையும் வேலை மற்று ஒழிந்த – கம்.அயோ:6 22/3
தா இல் கோயில் தலை இருத்தி தண் தார் பரதன் கொண்டு அணைக என்று – கம்.அயோ:6 28/3
இந்துவின் சுடர் கோயில் கொண்டு ஏகினார் – கம்.அயோ:14 8/4
அழிந்து ஒழி சிந்தையோடும் ஆடக கோயில் புக்கான் – கம்.ஆரண்:10 88/4
ஈண்டு நும் கோயில் எய்தி இனிதின் நும் இருக்கை காண – கம்.கிட்:3 29/3
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் – கம்.கிட்:11 78/1
மங்குல் தோய் கோயில் கொற்ற கடைத்தலை மருங்கு நின்றான் – கம்.கிட்:11 100/3
குன்று என உயர்ந்த அ கோயில் குட்டிம – கம்.கிட்:11 108/3
வேல் பெரும் கடல் புடை பரந்து ஈண்டிய வெள்ளிடை வியன் கோயில்
பால் பெரும் கடல் பல் மணி பல் தலை பாம்பணை அதன் மீது – கம்.சுந்:2 204/2,3
மேயினள் வீடணன் கோயில் மென்_சொலாய் – கம்.சுந்:3 52/4
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில்
விக்காநின்றார் விளம்பல் ஆற்றார் வெருவி விம்முவார் – கம்.சுந்:8 50/1,2
வாயில் தோய் கோயில் புக்கான் அருவி சோர் வயிர கண்ணான் – கம்.சுந்:11 7/4
இருந்த அ பெரும் கோயில் சென்று எய்தினான் – கம்.சுந்:12 36/4
வேந்தன் கோயில் வாயிலொடு விரைவில் கடந்து வெள்ளிடையில் – கம்.சுந்:12 118/1
குன்றம் ஒத்து உயர் தட நெடு மா நிலை கோயில்
நின்று சுற்று எரி பருகிட நெகிழ்வு உற உருகி – கம்.சுந்:13 36/2,3
ஆயவன்-தன்னை மாயன் அந்தியின் அவன் பொன் கோயில்
வாயிலில் மணி கவான் மேல் வயிர வாள் உகிரின் வாயின் – கம்.யுத்1:3 153/1,2
வட வரை புரைவன கோயில் வாயிலின் – கம்.யுத்1:5 28/3
அன்றியும் அவன் அகன் கோயில் ஆய் மணி – கம்.யுத்1:5 29/1
கூனல் தாமரையின் தோன்ற வான் தொடும் கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்1:13 1/2
சிந்துர களிறு கூடம் புக்கு என கோயில் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 5/4
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் கொற்ற மா கோயில் புக்கார் – கம்.யுத்2:16 43/4
கோயில் எய்தினன் குன்று அன கொள்கையான் – கம்.யுத்2:16 65/4
குன்று புரையும் நெடும் கோயில் கொண்டு அணைந்தார் – கம்.யுத்2:18 272/4
தார் அகலத்து அண்ணல் தனி கோயில் தாசரதி – கம்.யுத்2:18 274/1
கொற்ற மங்கலங்கள் ஆர்ப்ப இராவணன் கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்2:19 204/4
புந்தியில் அனுக்கம் தீர்வான் தன்னுடை கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்2:19 207/4
தன் பெரும் கோயில் நின்றும் மகன் தனி கோயில் சார்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 279/4
தன் பெரும் கோயில் நின்றும் மகன் தனி கோயில் சார்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 279/4
நன்று என அரக்கன் போய் தன் நளிர் மணி கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்2:19 300/4
கோ இயல் கோயில் புக்கான் குருதி நீர் குமிழி கண்ணான் – கம்.யுத்3:29 43/4
நாயக கோயில் எய்தி நானில கிழத்தியோடும் – கம்.யுத்4:42 6/3

மேல்


கோயில்கள் (1)

அறம் கொள் நாள்_மலர் கோயில்கள் இதழ் கதவு அடைப்ப – கம்.பால:9 3/2

மேல்


கோயிலாலும் (1)

சங்கம் கை உடைமையாலும் தாமரை கோயிலாலும்
எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன – கம்.பால:22 21/1,2

மேல்


கோயிலின் (1)

திலகம் மண் உற வணங்கினர் கோயிலின் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:9 5/2

மேல்


கோயிலும் (2)

தொக்க கோயிலும் தம்பியர் இல்லமும் துருவி – கம்.சுந்:2 142/2
கோயிலும் நகரமும் மட நலார் குழலும் நம் குஞ்சியோடும் – கம்.யுத்1:2 96/3

மேல்


கோயிலுள் (6)

கோயிலுள் கண்டார் நகாமை வேண்டுவல் – கலி 94/39
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள்
போர்ப்பு-உறு முரசும் கறங்க – புறம் 241/3,4
நளன் இயற்றிய நாயக கோயிலுள்
தள மலர் தகை பள்ளியில் தாழ் குழல் – கம்.கிட்:11 18/1,2
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் – கம்.சுந்:2 133/4
கருணை அம் கோயிலுள் இருந்த கண்ணனை – கம்.யுத்1:4 47/3
பொருந்து பொன் பெரும் கோயிலுள் போர் தொழில் – கம்.யுத்4:34 1/1

மேல்


கோயிலே (1)

ஏய்ந்த தன் கோயிலே எய்துவாள் என – கம்.யுத்4:40 72/2

மேல்


கோயிலை (6)

மேகம் தோய் தனி கோயிலை மேயினான் – கம்.அயோ:4 28/4
மடந்தை கோயிலை எய்தினள் மன்னவன் – கம்.அயோ:4 29/2
அந்தரத்தின் வந்து அன்னை-தன் கோயிலை
இந்திரற்கு மகன் மகன் எய்தினான் – கம்.கிட்:11 26/3,4
அரசர் வீதி கடந்து அகன் கோயிலை
புரசை யானை அன்னான் புகலோடும் அ – கம்.கிட்:11 43/2,3
நாயகன் பெரும் கோயிலை நண்ணுவான் கண்டனன் நளிர் திங்கள் – கம்.சுந்:2 193/3
சொன்ன மைந்தனும் தன் பெரும் கோயிலை தொடர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 184/2

மேல்


கோயிலொடு (1)

கோயிலொடு குடி நிறீஇ – பட் 286

மேல்


கோயிற்கு (1)

அண்ட பெரும் கோயிற்கு எல்லாம் அழகு ஆய – கம்.ஆரண்:15 44/2

மேல்


கோயின் (1)

ஓர் இல் கோயின் தேருமால் நின்னே – புறம் 300/6

மேல்


கோர (3)

கோர வில்லி முன்னே எனை கொல்கின்ற – கம்.பால:21 40/3
கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் – கம்.ஆரண்:1 18/4
கோர ஆளி சீயம் மீளி கூளியோடு ஞாளியும் – கம்.யுத்3:31 93/1

மேல்


கோரமே (1)

கோரமே வாழி குதிரை – கலி 96/26

மேல்


கோரை (1)

பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி – பெரும் 217

மேல்


கோரையின் (2)

கோரையின் தலைய கோடி கொடும் கணை அரக்கன் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 110/1
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 110/2

மேல்


கோல் (216)

இரும்பு தலை யாத்த திருந்து கணை விழு கோல்
உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி – பெரும் 91,92
ஞெலி_கோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி – பெரும் 178
கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர – முல் 15
ஞெமன்_கோல் அன்ன செம்மைத்து ஆகி – மது 491
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – மது 563
பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல்
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப – மது 632,633
வேல் கோல் ஆக ஆள் செல நூறி – மது 690
ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர் – நெடு 3
இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு – நெடு 74
திருந்து கோல் எல் வளை தெழிப்ப நாணு மறந்து – குறி 167
சூர்-உறு மஞ்ஞையின் நடுங்க வார் கோல்
உடு உறும் பகழி வாங்கி கடு விசை – குறி 169,170
முழு நெறி அணங்கிய நுண் கோல் வேரலோடு – மலை 223
எருவை மென் கோல் கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 224
முன்னோன் வாங்கிய கடு விசை கணை கோல்
இன் இசை நல் யாழ் பத்தரும் விசி பிணி – மலை 380,381
கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் – நற் 48/6
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/4
கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி – நற் 69/8
மயிர் நிரைத்து அன்ன வார் கோல் வாங்கு கதிர் – நற் 73/7
வலவன் கோல் உற அறியா – நற் 78/10
வான் கோல் எல் வளை வௌவிய பூசல் – நற் 100/5
புடைப்பின் சுற்றும் பூ தலை சிறு கோல்
உண் என்று ஓக்குபு பிழைப்ப தெண் நீர் – நற் 110/3,4
மா சினை துறந்த கோல் முதிர் பெரும் பழம் – நற் 116/7
திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும் – நற் 136/1
சிறு கோல் இணர பெரும் தண் சாந்தம் – நற் 140/2
ஞெலி_கோல் கல பை அதளொடு சுருக்கி – நற் 142/3
சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப – நற் 149/4
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/10
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் – நற் 164/6
பெரு மட மகளிர் முன்கை சிறு கோல்
பொலம் தொடி போல மின்னி கணம்_கொள் – நற் 197/8,9
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல்
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய – நற் 215/9,10
வார் கோல் எல் வளை உடைய வாங்கி – நற் 239/10
சிறு கோல் சென்னி ஆரேற்று அன்ன – நற் 265/6
நீள் மலை கலித்த பெரும் கோல் குறிஞ்சி – நற் 301/1
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல்
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி – நற் 303/9,10
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – நற் 306/6
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி – நற் 340/7
செம் கோல் அம்பின் செம் கோட்டு யானை – குறு 1/2
கரும் கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு – குறு 3/3
நிரை கோல் குறும்_தொடி தந்தை ஊரே – குறு 233/7
கோல் அமை குறும் தொடி குறு_மகள் ஒழிய – குறு 267/5
குருதியொடு பறித்த செம் கோல் வாளி – குறு 272/6
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
வெற்பு அயல் நண்ணியதுவே வார் கோல்
வல் வில் கானவர் தங்கை – குறு 335/5,6
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ – குறு 347/2
கோல் அமை குறும் தொடி தளிர் அன்னோளே – குறு 356/8
செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் – குறு 363/2
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி – குறு 364/3
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/2
சிலம்பின் வெதிரத்து கண்விடு கழை கோல்
குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி – ஐங் 278/1,2
இரு வெதிர் ஈர்ம் கழை ஏறி சிறு கோல்
மதி புடைப்பது போல தோன்றும் நாட – ஐங் 280/2,3
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் – பதி 43/27
பல் வேல் இரும்பொறை நின் கோல் செம்மையின் – பதி 89/9
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/5
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/74
திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து – பரி 5/61
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக – பரி 9/39
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல்
வயவர் அரி மலர் துறை என்கோ – பரி 11/24,25
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் – பரி 11/51
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ – பரி 17/6
கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு – கலி 8/2
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல்
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/9,10
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/6
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல்
தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள் – கலி 24/7,8
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல்
என ஆங்கு – கலி 39/19,20
வாங்கு கோல் நெல்லொடு வாங்கி வரு_வைகல் – கலி 50/1
கடு மா கடவு-உறூஉம் கோல் போல் எனைத்தும் – கலி 50/19
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா – கலி 82/25
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி – கலி 85/7
கோல் செம்மை ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/18
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/14
உறை வரை நிறுத்த கோல் உயிர் திறம் பெயர்ப்பான் போல் – கலி 100/15
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது – கலி 101/40
மேயும் நிரை முன்னர் கோல் ஊன்றி நின்றாய் ஓர் – கலி 108/11
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/13
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல் – அகம் 34/5
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை – அகம் 37/13
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – அகம் 38/13
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/10
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல்
கல்லா கோவலர் ஊதும் – அகம் 74/15,16
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/10
அறிந்தனள் அல்லள் அன்னை வார் கோல்
செறிந்து இலங்கு எல் வளை நெகிழ்ந்தமை நோக்கி – அகம் 98/6,7
தீ படு சிறு கோல் வில்லொடு பற்றி – அகம் 101/7
செம் கோல் வால் இணர் தயங்க தீண்டி – அகம் 121/7
தங்கலர் வாழி தோழி செம் கோல்
கரும் கால் மராத்து வாஅல் மெல் இணர் – அகம் 127/12,13
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல்
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/14,15
கதழ் கோல் உமணர் காதல் மட_மகள் – அகம் 140/5
சில் கோல் எல் வளை தெளிர்ப்ப வீசி – அகம் 140/6
சூர்ப்பு-உறு கோல் வளை செறித்த முன்கை – அகம் 142/17
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் – அகம் 145/20
அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் – அகம் 151/10
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை – அகம் 152/4
கோல் அமை விழு தொடி விளங்க வீசி – அகம் 162/14
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை – அகம் 169/5
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/6
விரி மலர் மராஅம் பொருந்தி கோல் தெரிந்து – அகம் 172/7
கொழும் கோல் வேழத்து புணை துணை ஆக – அகம் 186/8
தோல் புதை சிரற்று அடி கோல் உடை உமணர் – அகம் 191/4
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல்
ஆகுவது அறியும் முதுவாய் வேல – அகம் 195/13,14
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு – அகம் 208/3
இரும் கழி முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 220/16
சில் கோல் எல் வளை ஒடுக்கி பல் கால் – அகம் 224/16
நீர்க்கு இயங்கு இன நிரை பின்றை வார் கோல்
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – அகம் 225/7,8
ஞெலியொடு பிடித்த வார் கோல் அம்பினர் – அகம் 239/4
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை – அகம் 249/3
நுண் கோல் எல் வளை தெளிர்க்கும் முன்கை – அகம் 257/10
தேம் பாய் மராஅம் அடைச்சி வான் கோல்
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப வீசி சிலம்பு நக – அகம் 261/4,5
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர் – அகம் 264/4
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் – அகம் 271/16
கடை_கோல் சிறு தீ அடைய மாட்டி – அகம் 274/5
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
தினை கள் உண்ட தெறி கோல் மறவர் – அகம் 284/8
தேர் பூட்டு அயர ஏஎய் வார் கோல்
செறி தொடி திருத்தி பாறு மயிர் நீவி – அகம் 300/6,7
கரும் கோல் குறிஞ்சி நும் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 308/16
நுண் கோல் அறை குறைந்து உதிர்வன போல – அகம் 317/9
கோல் கழிபு இரங்கும் அதர – அகம் 327/18
செம் கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர – அகம் 337/13
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற – அகம் 338/9
ததர் கோல் உமணர் பதி போகு நெடு நெறி – அகம் 390/3
தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம் – புறம் 6/9
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி – புறம் 17/5
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல்
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 36/2,3
கோல் நிறை துலாஅம்_புக்கோன் மருக – புறம் 39/3
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல்
கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான் – புறம் 43/10,11
அதனால் நமர் என கோல் கோடாது – புறம் 55/13
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே – புறம் 58/13
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை – புறம் 70/3
மெலி_கோல் செய்தேன் ஆகுக மலி புகழ் – புறம் 71/9
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை – புறம் 75/8
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன – புறம் 89/5
கோல் திரள் முன்கை குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 113/8
மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று – புறம் 152/18
கோல் கால் ஆக குறும் பல ஒதுங்கி – புறம் 159/3
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/10
எறி கோல் கொள்ளும் இழிசின – புறம் 287/2
பைம் பயறு உதிர்த்த கோதின் கோல் அணை – புறம் 297/3
செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு – புறம் 310/2
இல் இறை செரீஇய ஞெலி_கோல் போல – புறம் 315/4
ஊக நுண் கோல் செறித்த அம்பின் – புறம் 324/5
குறும் கோல் எறிந்த நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 339/4
சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு – புறம் 352/15
கரும் கோல் குறிஞ்சி அடுக்கம் பாட – புறம் 374/8
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல்
எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர் – புறம் 382/19,20
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி – புறம் 383/3
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி – புறம் 399/22
செம் மாண் தனி கோல் உலகு ஏழினும் செல்ல நின்றான் – கம்.பால:4 1/2
ஆதரித்து அமுதில் கோல் தோய்த்து அவயவம் அமைக்கும் தன்மை – கம்.பால:10 4/1
உரை செய் திகிரி-தனை உருட்டி ஒரு கோல் ஓச்சி உலகு ஆண்ட – கம்.பால:10 75/3
கோல் மாய் கதிர் புல் உளை கொல் சின கோள் அரி_மா – கம்.பால:16 40/2
கோல் வரும் செம்மையும் குடை வரும் தன்மையும் – கம்.பால:20 26/1
புரந்தரன் கோல் கீழ் வானத்து அரம்பையர் புடைசூழ்ந்து என்ன – கம்.பால:22 22/3
பனி வரு மலர் கண் நீர் பரதன் கோல் கொள – கம்.பால:23 72/2
கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து – கம்.அயோ:0 1/3
பஞ்சி மென் தளிர் அடி பாவை கோல்_கொள – கம்.அயோ:1 18/1
கோல் மேற்கொண்டும் குற்றம் அகற்ற குறிக்கொண்டார் – கம்.அயோ:3 29/1
உருளை தனி உய்த்து ஒரு கோல் நடையின் கடை காண் உலகம் – கம்.அயோ:4 31/2
ஏடு அறு கோதையர் விழியின் எய்த கோல்
ஊடு உற உரம் தொளைத்து உயிர் உணா-வகை – கம்.அயோ:12 50/1,2
துளி பட துழாவு திண் கோல் துடுப்பு இரு காலின் தோன்ற – கம்.அயோ:13 60/1
செம் தனி கோல் முறை செலுத்த சிந்தையான் – கம்.அயோ:14 138/2
கொச்சை மாந்தரை கோல் வளை மகளிரும் கூசார் – கம்.ஆரண்:8 2/2
கொண்டான் உயர் தேர் மிசை கோல் வளையாள் – கம்.ஆரண்:12 73/1
கோல் செலாது அவன் குடை செலாது-அரோ – கம்.கிட்:3 41/4
மடுத்து மீ கொண்ட வாலி-மேல் கோல் ஒன்று வாங்கி – கம்.கிட்:7 63/3
கோல் அடிப்ப வெரீஇ குல மள்ளர் ஏர் – கம்.கிட்:15 40/2
வெம் கோல் வஞ்சன் விளைத்த மாயையால் – கம்.கிட்:16 40/3
கோல் கணையம் நேமி குலிசம் சுரிகை குந்தம் – கம்.சுந்:2 67/3
கோல் வாள் சாபம் கொண்ட கரத்தாள் வட குன்றம் – கம்.சுந்:2 76/2
புண்ணில் கோல் இட்டாலன சொல்லி பொது நோக்காது – கம்.சுந்:3 150/3
மா மரம் வலயம் வெம் கோல் முதலிய வயங்க மாதோ – கம்.சுந்:8 6/4
பிரிவு_அரும் ஒரு பெரும் கோல் என பெயரா – கம்.சுந்:8 35/1
குதித்து தேரும் கோல் கொள் ஆளும் பரியும் குழம்பு ஆக – கம்.சுந்:8 48/1
கோல் நினைத்திலன் என உலகம் கூறலும் – கம்.சுந்:9 21/2
ஏ மரு வரி வில் வேல் கோல் ஈட்டி வாள் எழு விட்டேறு – கம்.சுந்:10 11/2
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் – கம்.சுந்:10 34/1
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல்
மார்பில் சென்றன சில பொன் தோளிடை மறைவுற்றன சில அறவோனும் – கம்.சுந்:10 34/2,3
புண்ணுளே கோல் இட்டு அன்ன மானத்தால் புழுங்குகின்றான் – கம்.சுந்:11 17/4
கோல் படு மனைகள் ஆய குல மணி எவையும் கூட்டி – கம்.யுத்1:10 14/2
கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்1:10 17/1
நூறு கோல் நொய்தின் எய்தான் அவை உடல் நுழைதலோடும் – கம்.யுத்2:15 138/3
இடுக்கு ஒன்றும் காணார் காண்பது எய்த கோல் நொய்தின் எய்தி – கம்.யுத்2:15 152/3
கோல் உள யாம் உளேம் குறை உண்டாகுமோ – கம்.யுத்2:16 81/4
தோமரம் சக்கரம் சூலம் கோல் மழு – கம்.யுத்2:16 100/1
கொற்ற வாள் எழு தண்டு வேல் கோல் மழு குலிசம் – கம்.யுத்2:16 246/1
ஆறினோடு ஏழு கோல் அசனி ஏறு என – கம்.யுத்2:16 302/1
கோல் பிடித்து ஒழுகுறு குருடர் கூட்டம்-போல் – கம்.யுத்2:18 98/3
கோல் ஏறின உரும் ஏறுகள் குடியேறின எனலாய் – கம்.யுத்2:18 153/3
கோல் தாங்கிய சிலையானுடன் நெடு மாருதி கொதித்தான் – கம்.யுத்2:18 166/3
வேர்த்து ஒலி வயிர வெம் கோல் மேருவை பிளக்கல்-பால – கம்.யுத்2:18 191/2
செய்தனன் துரந்தான் தெய்வ செயல் அன்ன கணையை வெம் கோல்
நொய்து அவன் கவசம் கீறி நுழைவன பிழைப்பு இலாத – கம்.யுத்2:18 192/3,4
நூறு கோல் கவசம் கீறி நுழைதலும் குழைவு தோன்ற – கம்.யுத்2:18 193/1
கோல் ஒரு பத்து_நூற்றால் குதிரையின் தலைகள் கொய்து – கம்.யுத்2:18 199/3
கோல் முகந்து அள்ளி அள்ளி கொடும் சிலை நாணில் கோத்து – கம்.யுத்2:18 203/1
கோல் தரு திண் பணை கொட்டினிர் கொண்டு ஊர் – கம்.யுத்3:20 6/3
கோல் தலைத்தலை உற மறுக்கம் கூடினார் – கம்.யுத்3:27 49/2
கோல் ஒன்று துணிதலோடும் கூற்றுக்கும் கூற்றம் அன்னான் – கம்.யுத்3:27 179/1
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட – கம்.யுத்3:27 180/3
பழித்த வாளி சிந்த நின்று பட்ட அன்றி விட்ட கோல்
கழித்த ஆயுதங்கள் ஒன்று செய்தது இல்லை கண்டதே – கம்.யுத்3:31 83/3,4
கோல் செல்வன சத கோடிகள் கொலை செய்வன மலை-போல் – கம்.யுத்3:31 102/2
மாறு ஆயினர் ஒரு கோல் பட மலை-போல் உடல் மறிவார் – கம்.யுத்3:31 104/2
கோல் விழுந்து அழுந்தா-முனம் கூடி யாம் – கம்.யுத்3:31 129/1
ஒன்றுமே தொடை கோல் ஒரு கோடிகள் – கம்.யுத்3:31 136/1
மழு எழு தண்டு கோல் வலயம் நாஞ்சில் வாள் – கம்.யுத்3:31 179/1
எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார் – கம்.யுத்3:31 219/2
கோல் சொரி தனுவும் கொற்ற அனுமன் கை கொடுத்து கொண்டல் – கம்.யுத்4:32 50/3
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – கம்.யுத்4:37 55/2
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – கம்.யுத்4:37 55/2
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் – கம்.யுத்4:37 56/4
எழுத்தினன் தோள்களின் ஏழொடு ஏழு கோல்
அழுத்தினன் அசனி ஏறு அயிர்க்கும் ஆர்ப்பினான் – கம்.யுத்4:37 154/3,4
இருப்புலக்கை வேல் தண்டு கோல் ஈட்டி வாள் – கம்.யுத்4:37 188/1
புண்ணினை கோல் உறுத்து அனைய பொம்மலால் – கம்.யுத்4:40 57/3
பூழியை அடக்கும் கண்ணீர் பரதன் கோல் கொள்ள போனான் – கம்.யுத்4:42 2/4
கோல் முகத்து அளந்து குற்றம் செற்று உலகு எல்லாம் கொள்ளும் – கம்.யுத்4:42 13/3

மேல்


கோல்-கொடு (1)

வேற்று கோல்-கொடு விலக்கினன் இலக்குவன் விசையால் – கம்.யுத்4:32 19/4

மேல்


கோல்_கொள (1)

பஞ்சி மென் தளிர் அடி பாவை கோல்_கொள
வெம் சினத்து அவுணத்தேர் பத்தும் வென்றுளேற்கு – கம்.அயோ:1 18/1,2

மேல்


கோல (39)

குவளை குழை காதின் கோல செவியின் – பரி 11/97
நா இடை பல் தேர் கோல சிவந்த – புறம் 347/2
குண்டல கோல மைந்தர் குடைந்த நீர் கொள்ளை சாற்றின் – கம்.பால:2 12/2
கோல வில் கால் குனித்ததும் கண்டிலர் – கம்.பால:7 47/2
பேணுதற்கு அரிய கோல குருளை அம் பிடிகள் ஈன்ற – கம்.பால:16 7/1
மல் பக மலர்ந்த திண் தோள் வானவர் மணந்த கோல
வில் பகை நுதலினார் தம் கலவியில் வெறுத்து நீத்த – கம்.பால:16 22/2,3
தானுடை கோல மேனி தடத்திடை தோன்ற நோக்கி – கம்.பால:18 8/2
பாவைமார் பரந்த கோல பண்ணையில் பொலிவாள் வண்ண – கம்.பால:18 15/3
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை – கம்.பால:19 18/1
விண்ணவர் விசும்பு தூர்த்தார் விரி திரை உடுத்த கோல
மண்ணவர் திசைகள் தூர்த்தார் மங்கலம் இசைக்கும் சங்கம் – கம்.அயோ:3 78/1,2
செம் கணும் கரிய கோல மேனியும் தேரும் ஆகி – கம்.அயோ:3 90/3
திக்கினை நிமிர்த்த கோல செம்_கதிர்_செல்வன் ஏய்ந்த – கம்.அயோ:3 106/3
சேந்து ஒளி விரி செ வாய் பைம் கிளி செறி கோல
காந்தளின் மலர் ஏறி பொலிவது கவின் ஆரும் – கம்.அயோ:9 5/1,2
கோல மங்கையர் ஒத்தன கொம்பர்கள் இன்ப – கம்.அயோ:9 44/3
கோல வேங்கையின் கொம்பர்கள் பொன் மலர் தூவி – கம்.அயோ:10 16/3
மஞ்சு என திரண்ட கோல மேனிய மகளிர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:2 15/1
என்று அகம் உவந்து கோல முகம் மலர்ந்து இனிதின் நின்ற – கம்.கிட்:2 35/1
குண்டலம் துறந்த கோல வதனமும் குளிர்க்கும் கண்ணும் – கம்.கிட்:3 17/2
நிறை அடி கோல வாலின் நிலைமையை நினையும்-தோறும் – கம்.கிட்:7 148/3
வல்லி மூன்று உளவால் கோல வயிற்றில் மற்று அவையும் மார – கம்.கிட்:13 42/2
கோல கற்பகத்தின் காமர் குழை நறும் கமல மென் பூ – கம்.கிட்:13 46/2
நூல் ஒக்கும் மருங்குலாள் தன் நூபுரம் புலம்பும் கோல
காலுக்கு தொலையும் என்றால் கைக்கு ஒப்பு வைக்கலாமோ – கம்.கிட்:13 46/3,4
கூவும் இள மென் குயில்கள் பூவை கிளி கோல
தூவி மட அன்னம் உள தோகையர்கள் இல்லை – கம்.கிட்:14 38/3,4
வாங்கு கோல வட வரை வார் சிலை – கம்.சுந்:3 21/2
கோணுதற்கு அமைந்த கோல புருவம் போல் திரையும் கூட – கம்.யுத்1:4 131/1
கோல வான் களி நெடும் கூறை சுற்றினாள் – கம்.யுத்1:6 52/3
நீர் கோல வாழ்வை நச்சி நெடிது நாள் வளர்த்து பின்னை – கம்.யுத்2:16 150/1
தார் கோல மேனி மைந்த என் துயர் தவிர்த்தி-ஆகின் – கம்.யுத்2:16 150/3
கார் கோல மேனியானை கூடிதி கடிதின் ஏகி – கம்.யுத்2:16 150/4
கொய் திற சடையின் கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் – கம்.யுத்2:16 166/1
கோல வன் சிலையில் கோத்த கொடும் கணையோடும் கூட்டி – கம்.யுத்3:21 27/2
கொண்டல் நீர் கொணர்ந்து கோல முகத்தினை குளிர செய்தான் – கம்.யுத்3:24 11/4
கூந்தல் அம் பார கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் – கம்.யுத்3:25 8/1
கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி – கம்.யுத்3:28 45/2
கோல வில் குரல் கேட்டு குலுங்கி தம் – கம்.யுத்3:29 21/3
கோல வெம் சிலை பிடித்திடின் கொற்ற வேல் கொள்ளின் – கம்.யுத்3:31 11/2
கோலினும் இலக்குவன் கோல மார்பின் வீழ் – கம்.யுத்4:37 77/3
சுவண கோல துண்டம் நகம் தொல் சிறை வெல் போர் – கம்.யுத்4:37 142/3
குனித்த கோல புருவங்கள் கொம்மை வேர் – கம்.யுத்4:40 10/1

மேல்


கோலங்கள் (2)

குறித்த கோலங்கள் பொலிந்தில அரக்கர்-தம் குஞ்சி – கம்.சுந்:2 30/4
விரசு கோலங்கள் காண விதி இலேன் – கம்.சுந்:5 36/3

மேல்


கோலத்தான்-தனை (2)

கொண்டல் வந்து இழிந்தன கோலத்தான்-தனை
கண்டனன் மனம் என களிக்கும் கண்ணினான் – கம்.ஆரண்:13 62/3,4
கொண்டலின் பொலிதரு கோலத்தான்-தனை – கம்.யுத்2:16 274/4

மேல்


கோலத்தின் (1)

நறை அறு கோதையர் நாள் செய் கோலத்தின்
துறை அற அஞ்சனம் துறந்த நாட்டங்கள் – கம்.அயோ:12 39/1,2

மேல்


கோலத்து (1)

தன் சேர் கோலத்து இன் எழில் காண சத கோடி – கம்.பால:10 31/3

மேல்


கோலத்தை (1)

போர் பெரும் கோலத்தை பொருந்த நோக்கு எனா – கம்.அயோ:14 48/4

மேல்


கோலம் (26)

கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல் – பரி 10/93
ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் – பரி 24/7
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர் – கலி 106/26
இ புறத்தேயும் காண்பார் குறத்தியர் இயைந்த கோலம்
அ புறத்தேயும் காண்பார் அரம்பையர் அழகு மாதோ – கம்.பால:16 5/3,4
உற இ கோலம் பெற்றிலென் என்றால் உடன் வாழ்வு இ – கம்.பால:17 27/2
கொள்ளை வெண் நிலவினால் கோலம் கோடலால் – கம்.பால:19 4/2
மஞ்சனை அணி கோலம் காணிய என வந்தான் – கம்.பால:23 21/4
இலவு இதழ் பொலி கோலம் எழில் பெற இடுவாரும் – கம்.பால:23 29/4
தன்னையே அனையது ஓர் கோலம் தாங்கினான் – கம்.பால:23 67/2
கன்னியர் அணி கோலம் கற்று அறிகுநர் என்ன – கம்.அயோ:9 14/1
கொழித்த மா மணி அருவியொடு இழிவன கோலம்
அழித்து மேவிய அரம்பையர் அறல் புரை கூந்தல் – கம்.அயோ:10 21/2,3
கொற்றவன் முடி மண கோலம் காணவும் – கம்.அயோ:11 55/3
கோதை வெம் சிலையவன் கோலம் காண்கிலா – கம்.அயோ:12 30/3
கோ_மகன் பிரிதலின் கோலம் நீத்துள – கம்.அயோ:12 42/1
புள்ளும் சிலம்பும் பொழில் சிலம்பும் புனலும் சிலம்பும் புனை கோலம்
உள்ளும் சிலம்பும் சிலம்பாவேல் உயிர் உண்டாகும் வகை உண்டோ – கம்.ஆரண்:14 28/3,4
குழை படு முகத்தியர் கோலம் ஒப்பது – கம்.கிட்:1 10/4
கூடினர் துவர் இதழ் கோலம் கொண்டன – கம்.கிட்:10 113/3
போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் – கம்.யுத்2:16 150/2
வென்று நின்றருளும் கோலம் காணிய கிடந்த வேட்கை – கம்.யுத்2:17 23/4
எழுவின் கோலம் எழுதிய தோள்களால் – கம்.யுத்3:29 17/1
செய்ய கோலம் புனைந்தன செய்கையாள் – கம்.யுத்3:31 134/4
கோலம் சார் நெடும் கோதையும் புட்டிலும் கட்டி – கம்.யுத்4:35 9/3
நிலை மேலும் இனி உண்டோ நீர்-மேலை கோலம் எனும் நீர்மைத்து அன்றே – கம்.யுத்4:37 203/4
பூண் தக்க கோலம் வல்லை புனைந்தனை வருத்தம் போக்கி – கம்.யுத்4:40 26/3
மேல் நினை கோலம் கோடல் விழுமியது அன்று வீர – கம்.யுத்4:40 27/4
நன்று என நங்கை நேர்ந்தாள் நாயக கோலம் கொள்ள – கம்.யுத்4:40 28/3

மேல்


கோலம்கொண்டு (1)

கொற்றவை கோலம்கொண்டு ஓர் பெண் – பரி 11/100

மேல்


கோலமும் (2)

கோலமும் காட்டி என் குலமும் காட்டி இ – கம்.யுத்4:40 43/2
ஆர மா முடி கோலமும் செவ்வியும் அழகும் – கம்.யுத்4:41 12/2

மேல்


கோலமொடு (1)

கேழல் திகழ்வர கோலமொடு பெயரிய – பரி 2/16

மேல்


கோலமோ (1)

கோலமோ யார்க்கும் தெரிவு அரிய கொள்கையவால் – கம்.ஆரண்:15 41/2

மேல்


கோலள் (1)

கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை – கலி 105/63

மேல்


கோலன் (2)

கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின் – மது 389
குடையினன் நிமிர் கோலன் குண்டிகையினன் மூரி – கம்.அயோ:9 21/1

மேல்


கோலன்னே (1)

அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே
திறவோர் புகழ்ந்த திண் அன்பினனே – புறம் 221/3,4

மேல்


கோலா (3)

கமழ் கோதை கோலா புடைத்து தன் மார்பில் – பரி 12/58
கோதை கோலா இறைஞ்சி நின்ற – கலி 128/18
கொழுந்துறு தீ என வெம் சிலை கோலா
பொழிந்தனர் வாளி புகைந்தன கண்கள் – கம்.சுந்:9 51/2,3

மேல்


கோலால் (1)

புலவர் புல கோலால் தூக்க உலகு அனைத்தும் – பரி 29/2

மேல்


கோலான் (1)

எம் கோலான் அ இராமன் இல் உளாள் – கம்.கிட்:16 40/1

மேல்


கோலி (15)

நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு – முல் 44
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/3
தேர் செலவு அழுங்க திருவில் கோலி
ஆர் கலி எழிலி சோர் தொடங்கின்றே – ஐங் 428/1,2
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி
விடு பொறி மஞ்ஞை பெயர்பு உடன் ஆட – பரி 21/31,32
ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகரின் கோலி
நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் என – அகம் 208/11,12
வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி
பருத்தி வேலி கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 324/6,7
சிற்றில் கோலி சிதறிய முத்தமே – கம்.பால:2 30/4
கூந்தல் மென் மயில் குறுகின நெடும் சிறை கோலி
காந்து குண்டத்தில் அடங்கு எரி எழுப்புவ காணாய் – கம்.அயோ:10 31/3,4
கோலி அ கொடுமையாள் புதல்வனை கொன்று தன் – கம்.கிட்:3 6/2
கோலி வாலிய செல்வம் கொடுத்தவர் – கம்.கிட்:11 29/2
கோலி நின்னொடும் வெம் சரம் கோத்த-போது – கம்.சுந்:5 13/2
வல்லி கோலி நிவந்தன மா மணி – கம்.சுந்:13 13/3
குடை தொழில் உம்பி கொள்ள கொடுத்துழி வேலை கோலி
அடைத்துழி வந்திலாதான் இனி செயும் ஆண்மை உண்டோ – கம்.யுத்1:14 35/3,4
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி
வன் தானையினுடன் வந்த என் எதிர் வந்து நின் வலியால் – கம்.யுத்2:15 168/2,3
தெய்வ நெடும் படை கலங்கள் விடுவர் சிலர் சுடு கணைகள் சிலையில் கோலி
எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி – கம்.யுத்3:31 97/1,2

மேல்


கோலிடை (1)

கோலிடை உலகம் அளத்தலின் பகைஞர் முடி தலை கோடலின் மனுவின் – கம்.பால:3 10/1

மேல்


கோலிடைப்பட்டது (1)

கோலிடைப்பட்டது எல்லாம் பட்டது குரக்கு சேனை – கம்.யுத்2:18 216/4

மேல்


கோலிய (3)

சிலம்பி கோலிய அலங்கல் போர்வையின் – பதி 39/13
கோலை வந்து உமிழ் சிலை தம்பி கோலிய
சாலை வந்து எய்தினான் தவத்தின் எய்தினான் – கம்.அயோ:10 43/3,4
கோலிய வரி சிலை வலியும் கொற்றமும் – கம்.யுத்1:4 89/2

மேல்


கோலின் (9)

காலின் ஏழ் அடி பின் சென்று கோலின்
தாறு களைந்து ஏறு என்று ஏற்றி வீறு பெறு – பொரு 166,167
கோலின் எறிந்து காலை தோன்றிய – நற் 130/3
கல்லா கோவலர் கோலின் தோண்டிய – ஐங் 304/1
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா – பதி 79/11
நாண் கொள் நுண் கோலின் மீன் கொள் பாண்_மகள் – அகம் 216/1
பாம்பு எறி கோலின் தமியை வைகி – அகம் 322/5
தோல் உடை நிமிர் கோலின் துழவிட எழு நாவாய் – கம்.அயோ:8 33/3
கோலின் மேவிய கூற்றினால் குமுதனும் குறைந்தான் – கம்.யுத்3:22 172/4
கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால் – கம்.யுத்4:37 83/2

மேல்


கோலின்றே (1)

அச்சிரக்கால் ஆர்த்து அணி மழை கோலின்றே
வச்சிரத்தான் வானவில்லு – பரி 18/38,39

மேல்


கோலின (1)

நாணின தொகு பீலி கோலின நடம் ஆடல் – கம்.அயோ:9 4/2

மேல்


கோலினர் (3)

வெதிர் கொள் கோலினர் ஆடினர் வீரனை – கம்.அயோ:7 12/2
திரித்த கோலினர் தே மறை பாடினர் – கம்.ஆரண்:3 23/3
வேல் கொடு கோலினர் வெம் தீ – கம்.சுந்:13 48/3

மேல்


கோலினும் (2)

கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 301
கோலினும் இலக்குவன் கோல மார்பின் வீழ் – கம்.யுத்4:37 77/3

மேல்


கோலினை (1)

ஏரோர்க்கு நிழன்ற கோலினை எனவும் – சிறு 233

மேல்


கோலும் (4)

குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர் – பரி 20/100
சேணையும் கடந்து திசையையும் கடந்து திகிரியும் செம் தனி கோலும்
ஆணையும் காக்கும் ஆயினும் நகருக்கு அணி என இயற்றியது அன்றே – கம்.பால:3 12/3,4
குந்தமும் குலிசமும் கோலும் பாலமும் – கம்.ஆரண்:7 35/1
கோலும் மழுவும் எழுவும் கொழுவும் – கம்.யுத்3:27 26/3

மேல்


கோலே (1)

முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் – கம்.சுந்:12 131/4

மேல்


கோலேன் (1)

குடி பழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுக – புறம் 72/12

மேல்


கோலை (2)

கோலை கொண்ட மன்மத ஆயன் குறி உய்ப்ப – கம்.பால:17 34/2
கோலை வந்து உமிழ் சிலை தம்பி கோலிய – கம்.அயோ:10 43/3

மேல்


கோலொடு (3)

அலைக்கும் கோலொடு குறுக தலைக்கொண்டு – அகம் 66/21
ஒன்று புரி கோலொடு தனி திகிரி உய்ப்பான் – கம்.பால:22 33/2
கொடியும் வில்லும் கோலொடு வேலும் குவி தேரும் – கம்.யுத்4:33 15/1

மேல்


கோலோர் (1)

கோலோர் கொன்று மேலோர் வீசி – மது 381

மேல்


கோவத்து (1)

கோவத்து அன்ன கொங்கு சேர்பு உறைத்தலின் – சிறு 71

மேல்


கோவம் (2)

கோவம் மூண்டு எழுந்தும் கொல்லான் காட்டுமேல் காட்சி கொள்வான் – கம்.யுத்1:3 119/4
கோவம் தோன்றிடின் தாயையும் உயிர் உணும் கொடியோர் – கம்.யுத்3:30 24/3

மேல்


கோவமும் (1)

கோவமும் வன்மையும் குரங்குக்கே எனா – கம்.யுத்1:2 38/3

மேல்


கோவல் (1)

துஞ்சா முழவின் கோவல் கோமான் – அகம் 35/14

மேல்


கோவல (1)

இட வல குட அல கோவல காவல – பரி 3/83

மேல்


கோவலர் (42)

மடி வாய் கோவலர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 166
கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர – முல் 15
ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர்
ஏறு உடை இன நிரை வேறு புலம் பரப்பி – நெடு 3,4
பாம்பு மணி உமிழ பல்-வயின் கோவலர்
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற – குறி 221,222
கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப – மலை 333
வளை ஆன் தீம் பால் மிளை சூழ் கோவலர்
வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின் – மலை 409,410
கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி – நற் 69/8
வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த – நற் 264/7
கொல்லை கோவலர் குறும் புனம் சேர்ந்த – நற் 266/1
கொல்லை கோவலர் எல்லி மாட்டிய – நற் 289/7
பல் ஆ தந்த கல்லா கோவலர்
கொன்றை அம் தீம் குழல் மன்று-தோறு இயம்ப – நற் 364/9,10
குழல் தொடங்கினரே கோவலர்
தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே – நற் 371/8,9
பல் ஆன் கோவலர் கண்ணி – குறு 358/6
பகன்றை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர்
கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும் – ஐங் 87/1,2
கல்லா கோவலர் கோலின் தோண்டிய – ஐங் 304/1
குருந்த கண்ணி கோவலர்
பெரும் தண் நிலைய பாக்கமும் உடைத்தே – ஐங் 439/2,3
பல் ஆன் கோவலர் படலை கூட்டும் – ஐங் 476/3
முல்லை கண்ணி பல் ஆன் கோவலர்
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 21/20,21
வழூஉ சொல் கோவலர் தத்தம் இன நிரை – கலி 106/4
மாலை நீ தையென கோவலர் தனி குழல் இசை கேட்டு – கலி 118/13
கோவலர் தீம் குழல் இனைய அரோ என் – கலி 130/15
முல்லை வியன் புலம் பரப்பி கோவலர்
குறும் பொறை மருங்கின் நறும் பூ அயர – அகம் 14/7,8
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர்
ஊறாது இட்ட உவலை கூவல் – அகம் 21/22,23
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர்
கொன்றை அம் குழலர் பின்றை தூங்க – அகம் 54/10,11
கல்லா கோவலர் ஊதும் – அகம் 74/16
அந்தி கோவலர் அம் பணை இமிழ் இசை – அகம் 124/14
நெடு விளி கோவலர் கூவல் தோண்டிய – அகம் 155/8
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ – அகம் 214/12
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர்
குழல் என நினையும் நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 219/15,16
கணம் சால் கோவலர் நெடு விளி பயிர் அறிந்து – அகம் 253/12
பெரிய சூடிய கவர் கோல் கோவலர்
எல்லு பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு – அகம் 264/4,5
பண்பு இல் கோவலர் தாய் பிரித்து யாத்த – அகம் 293/11
வரு வழி வம்பலர் பேணி கோவலர்
மழ விடை பூட்டிய குழாஅய் தீம் புளி – அகம் 311/9,10
படு மணி இன நிரை உணீஇய கோவலர்
விடு நிலம் உடைத்த கலுழ் கண் கூவல் – அகம் 321/7,8
குழல் வாய் வைத்தனர் கோவலர் வல் விரைந்து – அகம் 354/5
பல் ஆன் கோவலர் கல்லாது ஊதும் – அகம் 399/11
பூ வாள் கோவலர் பூ உடன் உதிர – புறம் 224/15
பல் ஆன் கோவலர் படலை சூட்ட – புறம் 265/4
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர்
வீ ததை முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 339/2,3
கொன்றை வேய்ங்குழல் கோவலர் முன்றிலில் – கம்.பால:2 34/1
கொன்றை வேய்ங்குழல் கோவலர் முல்லை அம் குடுமி – கம்.அயோ:9 34/2
குன்று சூழ்ந்த கடத்தொடும் கோவலர்
முன்றில் சூழ்ந்த படப்பையும் மொய் புனல் – கம்.கிட்:15 39/1,2

மேல்


கோவலூர் (1)

முரண் மிகு கோவலூர் நூறி நின் – புறம் 99/13

மேல்


கோவில் (2)

கோவில் நான்முகன் படைக்கலம் தட கையில் கொண்டான் – கம்.சுந்:11 54/4
கோவில் புரிகேன் பொரு இல் தேர் கொணர்தி என்றான் – கம்.யுத்4:36 6/4

மேல்


கோவின் (1)

குன்றம் ஆட கோவின் அளிக்கும் கடல் அன்றி – கம்.பால:10 26/3

மேல்


கோவினை (2)

குவிப்பானும் இன்றே என கோவினை கொற்ற மௌலி – கம்.அயோ:4 117/3
கோவினை உடன் கொடு குறுகினேன் என்கோ – கம்.அயோ:5 20/3

மேல்


கோவுக்கு (1)

எடுத்த போர் இலங்கை வேந்தன் மைந்தனோடு இளைய கோவுக்கு
அடுத்தது என்று என்னை வல்லை அழைத்திலை அரவின் பாசம் – கம்.யுத்2:19 226/1,2

மேல்


கோவும் (12)

செம்மலும் இளைய கோவும் சிறிது இடம் தீர்ந்த பின்னர் – கம்.பால:8 5/3
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் – கம்.பால:23 78/2
கோவும் நான் மறை குழுவும் முன் செல – கம்.அயோ:11 122/2
அஞ்சினன் இளைய கோவும் அயல் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ – கம்.ஆரண்:13 120/4
அனகனும் இளைய கோவும் அன்று அவண் உறைந்த பின்றை – கம்.ஆரண்:16 6/1
வில்லியும் இளைய கோவும் வீவது திண்ணம் அ சொல் – கம்.கிட்:16 14/3
நாயகற்கு இளைய கோவும் அன்னதே நினைந்து நக்கான் – கம்.யுத்2:19 187/3
அங்கத பெயரினானும் அண்ணலும் இளைய கோவும்
வெம் கதிர் மௌலி செம் கண் வீடணன் முதலாம் வீரர் – கம்.யுத்3:22 15/2,3
ஆரியற்கு இளைய கோவும் ஏறினர் அமரர் வாழ்த்தி – கம்.யுத்3:22 17/3
கோவும் துயில துயிலாய் கொடியார் – கம்.யுத்3:23 20/2
எழுபது வெள்ளத்தோரும் இராமனும் இளைய கோவும்
முழுதும் இ உலகம் மூன்றும் நல் அற மூர்த்தி-தானும் – கம்.யுத்3:24 23/1,2
தழுவு சீர் இளைய_கோவும் சனகன் மா மயிலும் போற்ற – கம்.யுத்4:41 18/3

மேல்


கோவே (24)

பல் குட்டுவர் வெல் கோவே
கல் காயும் கடு வேனிலொடு – மது 105,106
மிதி அல் செருப்பின் பூழியர் கோவே
குவியல் கண்ணி மழவர் மெய்ம்மறை – பதி 21/23,24
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 55/9
வீந்து உகு போர்_களத்து ஆடும் கோவே – பதி 56/8
பூழியர் கோவே பொலம் தேர் பொறைய – பதி 84/6
நார் அரி நறவின் கொங்கர் கோவே
உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில் – பதி 88/19,20
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே
மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே – பதி 90/25,26
மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே – கலி 106/50
வரையா ஈகை குடவர் கோவே – புறம் 17/40
அது-மன் எம் பரிசில் ஆவியர் கோவே – புறம் 147/9
தார் அணி யானை சேட்டு இரும் கோவே
ஆண்_கடன் உடைமையின் பாண்_கடன் ஆற்றிய – புறம் 201/13,14
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 228/1
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை – புறம் 228/1,2
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே
அளியை நீயே யாங்கு ஆகுவை-கொல் – புறம் 228/4,5
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே – புறம் 256/1
கலம் செய் கோவே கலம் செய் கோவே
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய – புறம் 256/1,2
நனம் தலை மூதூர் கலம் செய் கோவே – புறம் 256/7
பறை இசை அருவி பாயல் கோவே – புறம் 398/30
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே – புறம் 399/34
குன்றும் பழி பூணாமல் காவாய் கோவே என்றான் – கம்.அயோ:4 40/4
கொன்று களையேம் என்றால் நெடிது அலைக்கும் அருள் என்-கொல் கோவே என்ன – கம்.ஆரண்:6 134/2
கொன்று அருள் நின்னால் அன்னார் குறைவது சரதம் கோவே
என்றனர் யானே கேட்டேன் நீ அதற்கு இயைவ செய்தாய் – கம்.சுந்:3 129/3,4
கொழுந்தா என்றாள் அயோத்தியர்-தம் கோவே என்றாள் எ உலகும் – கம்.யுத்3:23 9/3
ஆதலான் அரக்கர்_கோவே அடுப்பது அன்று உனக்கும் இன்னே – கம்.யுத்4:40 41/1

மேல்


கோவேந்தன் (1)

கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற – கம்.பால:5 56/1

மேல்


கோவை (23)

கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள – பரி 6/15
மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை
அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல் – அகம் 385/12,13
கொடியிடை தரள வெண் கோவை சூழ்வன – கம்.பால:3 36/3
கோவை இ நகரொடு எண் குறிக்கலாத அ – கம்.பால:3 58/1
கோவை ஆர் வட கொழும் குவடு ஒடிதர நிவந்த – கம்.பால:15 1/1
அரம்பையர் வெறுத்து நீத்த அவிர் மணி கோவை ஆரம் – கம்.பால:16 13/3
முற்று உடைய கோவை பிரியாது மொய்த்து ஈண்டி – கம்.அயோ:4 107/2
கோவை மாலை எருக்கொடு கொன்றையின் – கம்.அயோ:7 21/2
குங்குமம் கொட்டில கோவை முத்து இல – கம்.அயோ:12 37/2
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் – கம்.சுந்:2 186/2
சன்னவீரத்த கோவை வெண் தரளம் ஊழியின் இறுதியில் தனித்த – கம்.சுந்:3 81/1
போயினன் அமரர் கோவை புகழொடு கொண்டு போந்தான் – கம்.சுந்:11 12/4
கோவை மால் அயன் மான் இடன் யாவரும் கொல்ல – கம்.யுத்1:3 15/3
கூதிர் நுண் குறும் பனி திவலை கோவை கால் – கம்.யுத்1:4 28/1
கோவை நின்ற பேர் அண்டமும் குலைந்தன குலையா – கம்.யுத்2:15 225/3
குண்டலங்களும் மவுலியும் ஆரமும் கோவை
தண்டை தோள்_வளை கடகம் என்று இனையன தறுகண் – கம்.யுத்2:16 247/1,2
உற்றனன் இளைய கோவை அனுமனும் உடன் வந்து உற்றான் – கம்.யுத்2:19 100/4
பின் கொண்டார் இளைய கோவை பியல் கொண்டான் பெரும் தோள் நின்றும் – கம்.யுத்2:19 116/2
சிலையவற்கு இளைய கோவை நோக்குவர் உள்ளம் தீவர் – கம்.யுத்2:19 193/4
கோளோடு தாரகைகள் கோத்து அமைந்த மணி ஆர கோவை போன்ற – கம்.யுத்3:24 31/1
பூண்டு உளது தாரகை மணி பொரு இல் கோவை
நீண்ட புனை தாரினது நின்றுளது குன்றின் – கம்.யுத்4:36 9/3,4
கோடு உழுத நெடும் தழும்பின் குவை தழுவி எழு மேக குழுவின் கோவை
காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் – கம்.யுத்4:37 204/3,4

மேல்


கோவைகள் (1)

அந்தம்_இல் விலை ஆர கோவைகள் அணிவாரும் – கம்.பால:23 24/4

மேல்


கோவையால் (1)

கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால்
நொய்து என அரக்கனை நெருங்க நொந்தன – கம்.யுத்4:37 83/2,3

மேல்


கோவையின் (1)

கோவையின் பெரு வட முத்தம் கோத்தன – கம்.பால:23 56/1

மேல்


கோவையும் (3)

கோவையும் வடமும் நாணும் குழைகளும் குழைய பூட்டி – கம்.பால:17 11/3
கோவையும் குழையும் மின்ன கொண்டலின் முரசம் ஆர்ப்ப – கம்.சுந்:2 118/1
குண்டலங்களும் ஆரமும் கோவையும்
கண்டநாணும் கழலும் கவசமும் – கம்.யுத்2:19 138/1,2

மேல்


கோவொடு (1)

கோவொடு தூசு நல் குல மணி குழாம் – கம்.யுத்4:41 102/1

மேல்


கோவொடும் (1)

இராமன் என்பது பெயர் இளைய கோவொடும்
பராவ அரு முனியொடும் பதி வந்து எய்தினான் – கம்.பால:13 59/3,4

மேல்


கோழ் (6)

காழின் சுட்ட கோழ் ஊன் கொழும் குறை – பொரு 105
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி – மது 141
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை – அகம் 2/1
கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி – அகம் 41/8
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி – அகம் 129/7
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9

மேல்


கோழி (25)

கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி – திரு 38
கோழி வய பெடை இரிய கேழலொடு – திரு 311
கான கோழி கதிர் குத்த – பொரு 222
மனை கோழி தினை கவர – பொரு 223
கோழி சேக்கும் கூடு உடை புதவின் – பெரும் 52
கோழி எறிந்த கொடும் கால் கனம் குழை – பட் 23
பறழ் பன்றி பல் கோழி
உறை_கிணற்று புற_சேரி – பட் 75,76
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – மலை 510
மனை உறை கோழி குறும் கால் பேடை – குறு 139/1
குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர் – குறு 157/1
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் – குறு 234/4
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – குறு 242/1
குப்பை கோழி தனி போர் போல – குறு 305/6
கூகை கோழி வாகை பறந்தலை – குறு 393/3
நீர் உறை கோழி நீல சேவல் – ஐங் 51/1
குரல் கேட்ட கோழி குன்று அதிர கூவ – பரி 8/19
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – அகம் 122/16
மனை உறை கோழி அணல் தாழ்பு அன்ன – அகம் 187/14
மனை உறை கோழி மறன் உடை சேவல் – அகம் 277/15
சோழ நன் நாட்டு படினே கோழி
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ – புறம் 67/8,9
கூகை கோழி ஆனா – புறம் 364/12
மனை கோழி பைம் பயிரின்னே – புறம் 395/9
கான கோழி கவர் குரலொடு – புறம் 395/10
குறி கொள் கோழி சிவல் குறும்பூழ் நெடும் – கம்.அயோ:11 13/2
அன்னம் கோழி வண்டானங்கள் ஆழிப்புள் – கம்.சுந்:2 149/2

மேல்


கோழியின் (1)

கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே – பரி 30/11

மேல்


கோழியும் (2)

வாழிய வஞ்சியும் கோழியும் போல – பரி 30/10
கூவுறு கோழியும் துயில்வு கொண்டவே – கம்.ஆரண்:10 129/4

மேல்


கோழியே (1)

கொண்டு தம் வயிறு எற்றி எற்றி விளிப்ப போன்றன கோழியே – கம்.அயோ:3 51/4

மேல்


கோழியொடு (2)

மனை உறை கோழியொடு ஞமலி துன்னாது – பெரும் 299
கான கோழியொடு இதல் கவர்ந்து உண்டு என – புறம் 320/11

மேல்


கோழியோனே (1)

கோழியோனே கோப்பெருஞ்சோழன் – புறம் 212/8

மேல்


கோள் (224)

முலை கோள் விடாஅ மாத்திரை ஞெரேரென – பொரு 141
தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு – பொரு 142
கோள் தெங்கின் குலை வாழை – பொரு 208
கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் – பொரு 236
வண் கோள் பெண்ணை வளர்த்த நுங்கின் – சிறு 27
வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 242
கோள் வல் பாண்_மகன் தலை வலித்து யாத்த – பெரும் 284
தாழ் கோள் பலவின் சூழ் சுளை பெரும் பழம் – பெரும் 356
குழவி திங்கள் கோள் நேர்ந்து ஆங்கு – பெரும் 384
கன்று கோள் ஒழிய கடிய வீசி – நெடு 11
நாளொடு பெயரிய கோள் அமை விழு மரத்து – நெடு 82
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி – குறி 38
கோள் தெங்கின் குலை வாழை – பட் 16
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல – பட் 68
கார் கோள் பலவின் காய் துணர் கடுப்ப – மலை 12
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி – மலை 311
வண் கோள் பலவின் சுளை விளை தீம் பழம் – மலை 337
அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – மலை 505
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 36/1
கண் கோள் ஆக நோக்கி பண்டும் – நற் 55/6
வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை – நற் 77/9
கோள் சுறா வழங்கும் வாள் கேழ் இரும் கழி – நற் 78/1
கோள் நாய் கொண்ட கொள்ளை – நற் 82/10
பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு – நற் 102/5
செம் கண் இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 148/9
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் – நற் 174/3
ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் – நற் 205/2
கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின் – நற் 207/8
கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய – நற் 211/4
கோள் சுறா குறித்த முன்பொடு – நற் 215/11
கோடு துவையா கோள் வாய் நாயொடு – நற் 276/1
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் – நற் 326/2
கோள் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்த நும்மே – நற் 340/10
வேரல் வேலி வேர் கோள் பலவின் – குறு 18/1
புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே – குறு 129/6
கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல் – குறு 198/4
மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் – குறு 209/2
வரை கோள் அறியா சொன்றி – குறு 233/6
கோள் புலி வழங்கும் சோலை – குறு 237/6
கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் – குறு 257/3
அறன் இல் கோள் நன்கு அறிந்திசினோரே – குறு 267/8
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் – குறு 320/1
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை – குறு 324/1
கோள் நேர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – ஐங் 136/2
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – ஐங் 216/1
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி – ஐங் 218/3
கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே – ஐங் 312/4
புலி கோள் பிழைத்த கவை கோட்டு முது கலை – ஐங் 373/2
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற – ஐங் 383/1
கோள் வல் வேங்கைய மலை பிறக்கு ஒழிய – ஐங் 385/2
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல் – பதி 14/3
உண்மரும் தின்மரும் வரை கோள் அறியாது – பதி 24/18
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் – பதி 29/13
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி – பதி 53/8
இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார் – பதி 72/1
கந்து கோள் ஈயாது காழ் பல முருக்கி – பதி 77/8
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி – பரி 4/57
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே – கலி 5/9
பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி – கலி 50/12
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
உடல் ஏறு கோள் சாற்றுவார் – கலி 102/32
பல ஆன் பொதுவர் கதழ் விடை கோள் காண்-மார் – கலி 103/5
குறையா மைந்தர் கோள் எதிர் எடுத்த – கலி 104/30
பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் – கலி 104/37
கோள் வழுக்கி தன் முன்னர் வீழ்ந்தான் மேல் செல்லாது – கலி 104/47
கோடு இடை நுழைபவர் கோள் சாற்றுபவரொடு – கலி 104/56
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை – அகம் 2/1
விழு கோள் பலவின் பழு பயம் கொள்-மார் – அகம் 12/8
வீளை பருந்தின் கோள் வல் சேவல் – அகம் 33/5
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி – அகம் 36/2
அதன் அளவு உண்டு கோள் மதி வல்லோர்க்கே – அகம் 48/26
கோள் உற விளியார் பிறர் கொள விளிந்தோர் என – அகம் 61/2
சே கோள் அறையும் தண்ணுமை – அகம் 63/18
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர – அகம் 79/14
நாள் உலா எழுந்த கோள் வல் உளியம் – அகம் 81/1
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் – அகம் 86/6
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும் – அகம் 89/16
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/19
வாள் வரி வய_மான் கோள் உகிர் அன்ன – அகம் 99/1
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் – அகம் 108/9
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள்
செந்நாய் ஏற்றை கம்மென ஈர்ப்ப – அகம் 111/10,11
பெரும் கை யானை கோள் பிழைத்து இரீஇய – அகம் 118/8
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் – அகம் 122/5
கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் – அகம் 162/19
கோள் வல் ஏற்றை ஓசை ஓர்-மார் – அகம் 171/9
பூ கோள் ஏய தண்ணுமை விலக்கி – அகம் 174/4
நோன் ஞாண் வினைஞர் கோள் அறிந்து ஈர்க்கும் – அகம் 186/2
குறும் பொறை மருங்கின் கோள் சுரம் நீந்தி – அகம் 271/5
குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி – அகம் 284/4
சிறுகுடி மறவர் சே கோள் தண்ணுமைக்கு – அகம் 297/16
நாள் வலை முகந்த கோள் வல் பரதவர் – அகம் 300/1
ஆடு நடை பொலிந்த புகற்சியின் நாடு கோள்
அள்ளனை பணித்த அதியன் பின்றை – அகம் 325/7,8
குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின் – அகம் 335/14
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/21
மரம் கோள் உமண்_மகன் பேரும் பருதி – அகம் 343/4
செழும் கோள் பலவின் பழம் புணை ஆக – அகம் 382/10
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி – அகம் 399/14
குலை இறைஞ்சிய கோள் தாழை – புறம் 17/9
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி – புறம் 58/30
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும் – புறம் 61/11
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/11
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் – புறம் 168/13
முலை கோள் மறந்த புதல்வனொடு – புறம் 211/21
வெண் கோள் தோன்றா குழிசியொடு – புறம் 257/12
வென்றி தந்து கொன்று கோள் விடுத்து – புறம் 260/15
பூ கோள் இன்று என்று அறையும் – புறம் 289/9
கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி – புறம் 297/5
பூ கோள் என ஏஎய் கயம் புக்கனனே – புறம் 341/8
இரும் கோள் ஈரா பூட்கை – புறம் 381/25
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ – புறம் 392/17
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை – புறம் 392/18
வைகறை அரவம் கேளியர் பல கோள்
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என – புறம் 397/8,9
குற்ற பாகு கொழிப்பன கோள் நெறி – கம்.பால:2 30/1
கோள் எலாம் உலாவுகின்ற குன்றம் அன்ன யானையோ – கம்.பால:3 18/2
மதியின் மேல் வரும் கோள் என வந்ததே – கம்.பால:7 46/4
கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய – கம்.பால:13 14/3
கோள் அரி என கரிகள் கொற்றவர் இழிந்தார் – கம்.பால:15 17/2
குன்றின் முழை-தோறும் நுழை கோள் அரிகள் ஒத்தார் – கம்.பால:15 24/4
கோள் இபம் கயம் மூழ்க குளிர் கய – கம்.பால:16 32/1
கோல் மாய் கதிர் புல் உளை கொல் சின கோள் அரி_மா – கம்.பால:16 40/2
கோள் உண்ட திங்கள் முகத்தாள் ஒரு கொம்பு ஓர் மன்னன் – கம்.பால:17 14/1
உயிர் கோள் உறுவார் உளரோ உரையாய் – கம்.பால:23 6/4
கைகளின் தீண்டினள் கால கோள்_அனாள் – கம்.அயோ:2 50/4
கோள் ஆகி வந்தவா கொற்ற முடிதான் என்பார் – கம்.அயோ:4 102/3
கொதிக்கும் மனம் எங்ஙனம் ஆற்றுவென் கோள் இழைத்தாள் – கம்.அயோ:4 130/2
கூட்டினன் தேர் பொறி கூட்டி கோள் முறை – கம்.அயோ:5 46/1
கோள் முதற்கு அமைந்த நாவாய் கொணருதி விரைவின் என்றான் – கம்.அயோ:8 24/4
கோள் புரை இருள் வாச குழல் புரை மழை காணாய் – கம்.அயோ:9 17/3
கோள் இல அறநெறி குறை உண்டாகுமோ – கம்.அயோ:11 72/4
கோள் உறு மடங்கலின் குமுறி விம்முவான் – கம்.அயோ:11 95/2
கோள் உற அஞ்சினன் கொடுத்த பேதையும் – கம்.அயோ:11 100/2
கோள் இரும் படை இது என்று உணர கூறவே – கம்.அயோ:14 25/4
நடைய வாள் அரிகள் கோள் உழுவை நண்ணிய எலாம் – கம்.ஆரண்:1 9/2
கோள் இரண்டு சுடரும் தொடர்வதின் குறுகலும் – கம்.ஆரண்:1 42/4
கொம்பு ஒத்தன நால் ஒளிர் கோள் வயிர – கம்.ஆரண்:2 22/1
கோள் இரு_நாலினோடு ஒன்று கூடின – கம்.ஆரண்:4 7/1
குளிறு கோப வெம் கோள் அரிமா அட – கம்.ஆரண்:7 21/2
குஞ்சரம் குதிரை பேய் குரங்கு கோள் அரி – கம்.ஆரண்:7 45/1
கோள் இடை அற்றன குடையும் அற்றன – கம்.ஆரண்:7 115/4
கோள் எலாம் கிடந்த நெடும் சிறை அன்ன நிறை ஆரம் குலவ-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 5/4
கோள் உற கொதித்து விம்மி உழையரை கூவி சொன்னான் – கம்.ஆரண்:10 164/4
கொடி படித்தது என நெடும் கோள் அரா – கம்.ஆரண்:12 3/3
கோள் உடை சிறையினன் குணங்கள் மேன்மையான் – கம்.ஆரண்:12 45/4
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன – கம்.ஆரண்:13 109/1
தண் தமிழ் தென்றல் என்னும் கோள் அரா தவழும் சாரல் – கம்.ஆரண்:14 6/3
பற்றிய கோள் அரி யாளி பணிக்கண் – கம்.ஆரண்:14 44/1
கோள் அரியை கொடு தாழ் குழை இட்டாள் – கம்.ஆரண்:14 47/4
மின் கன்றும் எயிற்று கோள் மா வேங்கை என்று இனையவேயும் – கம்.கிட்:2 10/2
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட – கம்.கிட்:3 38/3
கூன் இழுக்கும் மற்று உலாவு கோள் இழுக்கும் என்பரால் – கம்.கிட்:7 8/3
குன்றூடு வந்து உற்றனன் கோள் அவுணன் குறித்த – கம்.கிட்:7 38/3
குன்றோடு குன்று ஒத்தனர் கோள் அரி கொற்ற வல் ஏறு – கம்.கிட்:7 46/1
கோளோடு கோள் உற்று என ஒத்து அடர்ந்தார் கொதித்தார் – கம்.கிட்:7 47/4
கூதிர் வெம் கால் நெடும் துருத்தி கோள் அமைத்து – கம்.கிட்:10 8/3
கோள் அரவு என்ன பின்னி அவற்றொடும் குழைந்து சாய்ந்த – கம்.கிட்:10 27/4
கோள் அமை கண முகில் குமுறல் ஓவின – கம்.கிட்:10 105/2
ஆதலால் அ அரசு இளம் கோள் அரி – கம்.கிட்:11 25/1
கோள் உறுத்தற்கு அரிய குரக்கு_இனம் – கம்.கிட்:11 32/1
கோள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒக்க கூறலாமே – கம்.கிட்:13 55/2
வீசிய வடக மீ கோள் ஈது என விளங்கிற்று அன்றே – கம்.கிட்:15 29/4
அரசு இளம் கோள் அரி அயரும் சிந்தையான் – கம்.கிட்:16 6/4
கோள் வாய் அரியின் குலத்தாய் கொடும் கூற்றும் உட்க – கம்.சுந்:1 54/2
பிறந்தான் என பெரிய கோள் அரி பெயர்ந்தான் – கம்.சுந்:1 70/4
கொண்டு வரும் என்று இருக்கும் யான் இழைத்த கோள் இது வால் – கம்.சுந்:2 225/2
கொன்று கோள் இழைத்தால் நீ நின் உயிர் விடின் கூற்றம் கூடும் – கம்.சுந்:3 139/2
கோள் ஆனார் உயிர் கோளோடும் – கம்.சுந்:5 49/1
கோள் வளை எயிறு தின்று தீ என கொதிக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 14/4
கொள்ள உருத்து அடர் கோள் அரவு ஒத்தார் – கம்.சுந்:9 60/3
குன்றிடை வாவுறு கோள் அரி போல – கம்.சுந்:9 62/2
குன்றின்-மேல் எழு கோள் அரி_ஏறு என குதியின் – கம்.சுந்:12 55/2
கூல வான் குரங்கினால் குறுகும் கோள் அது – கம்.யுத்1:2 80/3
கன்று புல்லிய கோள் அரி குழு என கனல்கின்ற தறுகண்ணார் – கம்.யுத்1:3 81/4
கும்ப திண் கரியை கோள் மா கொன்று என நின்னை கொன்று உன் – கம்.யுத்1:3 125/3
கேள் இது நீயும் காண கிளர்ந்த கோள் அரியின் கேழ் இல் – கம்.யுத்1:3 146/1
கோள் இரண்டையும் கொடும் சிறை வைத்த அ குமரன் – கம்.யுத்1:5 49/1
கொழும் கதிர் பகை கோள் இருள் நீங்கிய கொள்கை – கம்.யுத்1:6 1/1
குடல் திறந்தன என கிடந்த கோள் அரா – கம்.யுத்1:6 48/4
குற்றம் ஒன்று இலாதோர்-மேலும் கோள் வர குறுகும் என்னா – கம்.யுத்1:6 60/3
கூர் உடை எயிற்று கோள் மா சுறவு_இனம் எறிந்து கொல்ல – கம்.யுத்1:8 23/1
குழுக்களோடு அணை கோள் அரி யாளிகள் – கம்.யுத்1:8 32/2
கோள் அவாவு அரி ஏறு அன்ன குரிசிலே கொள்ள நோக்காய் – கம்.யுத்1:10 18/1
ஊரினொடு கோள் கதுவு தாதையையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:12 19/4
குவிந்தன பிண குவை சுமந்து கோள் நிலம் – கம்.யுத்2:15 120/3
யானை மேல் செலும் கோள் அரி_ஏறு அது என்ன – கம்.யுத்2:15 215/2
குன்றின் மேல் இவர் கோள் அரி_ஏறு என கூடி – கம்.யுத்2:15 218/2
கோள் ஒத்த சிறை வைத்த ஆண்ட கொற்றவற்கு அற்றை_நாள் தன் – கம்.யுத்2:16 4/3
ஆயிரம் கோள் அரி ஆளி ஆயிரம் – கம்.யுத்2:16 99/1
கொய் உளை கடும் கோள் அரி முதலிய குழுவை – கம்.யுத்2:16 239/2
அழுங்கல் இல் கோள் முகத்து அரவம் ஆயினான் – கம்.யுத்2:16 266/2
கோள் எடுத்தது மீள என்று உரைத்தலும் கொற்றவன் குன்று ஒத்த – கம்.யுத்2:16 332/3
வல கை அற்றது வாளொடும் கோள் உடை வான மா மதி போலும் – கம்.யுத்2:16 333/3
எந்தையே எந்தையே இன்று என் பொருட்டு உனக்கும் இ கோள்
வந்ததே என்னை பெற்று வாழ்ந்தவாறு இதுவோ மண்ணோர் – கம்.யுத்2:17 34/1,2
குழை அஞ்ச முழங்கின நாண் ஒலி கோள்
மழை அஞ்ச முழங்கின மா முரசே – கம்.யுத்2:18 21/3,4
கொல்லேன் ஒரு நான் உயிர் கோள் நெறியில் – கம்.யுத்2:18 30/3
கொன்றான் ஒழிய கொலை கோள் அறியா – கம்.யுத்2:18 51/1
குண்டல மீன் குலம் தழுவி கோள் மதி – கம்.யுத்2:18 106/3
கோள் உடை கணை பட புரவி கூத்தன – கம்.யுத்2:18 113/1
புடைத்தார் பொருகின்றனர் கோள் அரி போல்வார் – கம்.யுத்2:18 236/4
குடர் கிடந்தன பாம்பு என கோள் மத – கம்.யுத்2:19 137/1
காட்டில் வாழ் விலங்கு மாக்கள் கோள் அரி கண்ட என்ன – கம்.யுத்3:22 137/3
கோள் இலா மன்னன் நாட்டு குடி என குலைவ கண்டான் – கம்.யுத்3:22 146/4
கொடியேன் இவை காண்கிலேன் என் உயிர் கோள்
முடியாய் நமனே முறையோ முறையோ – கம்.யுத்3:23 12/1,2
ஆவிக்கு ஒரு கோள் வரவோ அலர் வாழ் – கம்.யுத்3:23 14/3
கொண்டன கொடுப்பன வரங்கள் கோள் இலா – கம்.யுத்3:24 66/3
கோது அறு தம்பியும் விளிய கோள் இலன் – கம்.யுத்3:24 79/3
கோன் அலால் எனைவரும் உணரும் கோள் இலர் – கம்.யுத்3:24 87/3
குறை இலை குணங்கட்கு என்னோ கோள் இலா வேதம் கூறும் – கம்.யுத்3:26 5/2
கொண்டு இடை தீர்வது ஒர் கோள் அறிகில்லான் – கம்.யுத்3:26 31/3
கொன்றவர்-தம்மை கொல்லும் கோள் இலர் நாணம் கூர – கம்.யுத்3:26 69/2
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே – கம்.யுத்3:27 113/4
கோள் அரி இரண்டு பற்றி கொணர்ந்தனை கொணர்ந்து கோபம் – கம்.யுத்3:29 49/2
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – கம்.யுத்3:31 152/4
ஏறு கோள் உறு பதாதியும் இவற்று இரட்டி – கம்.யுத்4:32 3/3
சீறு கோள் அரி_ஏறு அனானுடன் அன்று சென்ற – கம்.யுத்4:32 3/4
ஒல்லும் கோள் அரி உரும் அன்ன குரங்கினது உகிரும் – கம்.யுத்4:32 14/3
மொய்க்கின்ற பரி திரைய முரண் கரி கை கோள் மாவ முளரி கானின் – கம்.யுத்4:33 22/2
குன்று காணினும் கோள் இலது ஆதலால் – கம்.யுத்4:33 33/2
கோள் வலந்தன குவிந்தன ஆம் எனும் கொள்கை – கம்.யுத்4:35 5/3
கொற்ற வில் கொடு கொல்லுதல் கோள் இலா – கம்.யுத்4:37 44/1
கோள் கடை கணித்து என்று அவன் கூறுவான் – கம்.யுத்4:37 179/4
கோடு உளதனையும் புக்கு கொடும் புறத்து எழுந்த புண் கோள்
பாடு உளது அன்றி தெவ்வர் படைக்கலம் பட்டு என் செய்யும் – கம்.யுத்4:37 211/3,4
குலத்தினில் பிறந்திலை கோள் இல் கீடம்-போல் – கம்.யுத்4:40 52/3
விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் – கம்.யுத்4:41 35/3

மேல்


கோள்_மா (2)

குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி – புறம் 58/30

மேல்


கோள்_மீன் (5)

வாள் நிற விசும்பின் கோள்_மீன் சூழ்ந்த – சிறு 242
நாள்_மீன் விராய கோள்_மீன் போல – பட் 68
பெரும் கடல் பரதவர் கோள்_மீன் உணங்கலின் – குறு 320/1
நாளும் கோள்_மீன் தகைத்தலும் தகைமே – கலி 5/9
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ – புறம் 392/17

மேல்


கோள்_அனாள் (1)

கைகளின் தீண்டினள் கால கோள்_அனாள் – கம்.அயோ:2 50/4

மேல்


கோள்களால் (1)

கோள்களால் பலர் குத்துகளால் பலர் தம் தம் – கம்.சுந்:7 34/3

மேல்


கோள்களும் (1)

நீடு நாள்களும் கோள்களும் என்ன மேல் நிமிர்ந்து – கம்.கிட்:4 6/1

மேல்


கோள்பட்டாம் (1)

கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம் – கலி 115/3

மேல்


கோள (2)

திக்கு உடை அண்ட கோள புறத்தவும் தீந்து நீரின் – கம்.ஆரண்:13 119/3
ஆழி மால் வரையோடு எற்றும் சிலவரை அண்ட கோள
சூழ் இரும் சுவரில் தேய்க்கும் சிலவரை துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.யுத்1:3 140/1,2

மேல்


கோளம் (5)

பேர் உடை அண்ட கோளம் பிளந்தது என்று ஏங்கி நைந்தார் – கம்.பால:13 35/2
ஆற்றல் துணை தம்பி-தன் வில்_புயல் அண்ட கோளம்
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா – கம்.அயோ:4 120/3,4
கீறினது அண்ட_கோளம் கிழிந்தன கிரிகள் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:13 114/4
குழைவுற அனந்தன் உச்சி குன்றின்-நின்று அண்ட_கோளம் – கம்.யுத்2:19 273/2
ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் – கம்.யுத்3:24 40/4

மேல்


கோளரி (16)

கொடிய வெம் கோபத்தால் கொதித்த கோளரி
கடியவள் தாய் என கருதுகின்றிலன் – கம்.அயோ:11 69/1,2
கன்று இருளில் திரி கோளரி கண்டான் – கம்.ஆரண்:14 48/4
சீறிய கோளரி கண்கள் சிவந்தான் – கம்.ஆரண்:14 53/2
வன் துணை கோளரி இரண்டு மாறு இலா – கம்.சுந்:3 50/3
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு – கம்.சுந்:10 5/1
ஏறினான் இளம் கோளரி இமையவர் ஆசி – கம்.யுத்2:16 226/1
ஐயற்கு ஆங்கு இளம் கோளரி அறம் இலான் அறைந்த – கம்.யுத்3:22 70/3
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 119/4
பருதிப்படி பொலிவுற்றதை இளம் கோளரி பார்த்தான் – கம்.யுத்3:27 121/2
பத்து ஏவினன் அவை பாய்தலின் இளம் கோளரி பதைத்தான் – கம்.யுத்3:27 122/4
சின வெம் திறல் இளம் கோளரி அதுவே கொடு தீர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 130/4
தீர்த்தா என அழைத்தான் அதற்கு இளம் கோளரி சிரித்தான் – கம்.யுத்3:27 156/3
பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான் – கம்.யுத்3:31 114/2
ஐயன் ஆணையினால் இளம் கோளரி
கையினால் மகுடம் கவித்தான்-அரோ – கம்.யுத்4:39 6/3,4
குரக்கு வீரன் அரசு இளம் கோளரி
அரக்கர்_கோமகனோடு அடி தாழ்தலும் – கம்.யுத்4:39 11/1,2
மணம் கொள் வேல் இளம் கோளரி மானம் மீ படர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 5/4

மேல்


கோளரியை (1)

குன்று எடுத்த போலும் குலவு தோள் கோளரியை
வன் தட கை தம்பியரும் வந்து அடைந்த மன்னவரும் – கம்.அயோ:14 65/2,3

மேல்


கோளார் (3)

வம்பு இயல் அலங்கல் பங்கி வாள் அரி மருளும் கோளார்
தம் புய வரைகள் வந்து தாழ்வன தளிர்த்த மென் பூம் – கம்.பால:17 8/2,3
உற்றது கொண்டு மேல்வந்து உறுபொருள் உணரும் கோளார்
மற்று அது வினையின் வந்தது ஆயினும் மாற்றல் ஆற்றும் – கம்.அயோ:1 6/1,2
இன்ன தீது_இலாத தீது என்று யாவையும் எண்ணும் கோளார்
சொன்ன தீவினைகள் தீர்க்கும் சுவணக துறையில் புக்கார் – கம்.கிட்:15 30/3,4

மேல்


கோளாளர் (1)

கோளாளர் என் ஒப்பார் இல் என நம் ஆனுள் – கலி 101/43

மேல்


கோளி (4)

கோடு பல முரஞ்சிய கோளி ஆலத்து – மலை 268
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/2
முன் ஊர் பழுனிய கோளி ஆலத்து – புறம் 254/7
கோளி பங்கயம் ஊழ்க குலைந்தவால் – கம்.பால:16 32/2

மேல்


கோளிம் (1)

கொன்றேன் எனின் இந்திரனும் துயர் கோளிம் நீங்கும் – கம்.சுந்:11 26/2

மேல்


கோளியுள்ளும் (1)

கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும்
பழம் மீக்கூறும் பலாஅ போல – பெரும் 407,408

மேல்


கோளின் (4)

கோளின் வன வன் குழுவினின் குறைபடுத்தான் – கம்.ஆரண்:9 5/4
குண்டலம் இரண்டும் அ கோளின் மா சுடர் – கம்.சுந்:4 102/3
கூந்தல் மென் மழை கொள் முகில்-மேல் எழு கோளின்
வேந்தன் அன்னது மெல்லியல்-தன் திருமேனி – கம்.சுந்:5 82/1,2
கோளின் முற்றா செக்கரின் மேக குழுவின்-கண் – கம்.யுத்4:33 14/3

மேல்


கோளினான் (1)

குடல் கிடந்து அடங்கா நெடும் கோளினான்
கடல் கிடந்தது நின்றதன்-மேல் கதழ் – கம்.யுத்2:16 62/2,3

மேல்


கோளினை (1)

நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க – கம்.சுந்:3 79/2

மேல்


கோளினையும் (1)

கூற்றினையும் விண்ணினையும் கோளினையும் பணி கொண்டற்கு – கம்.ஆரண்:6 96/2

மேல்


கோளினொடு (1)

துன்னு கோளினொடு தாரகை தொடுத்த துழனி – கம்.ஆரண்:1 11/3

மேல்


கோளுக்கு (1)

கோளுக்கு எல்லையும் கொடும் தொழிற்கு எல்லையும் கொடியீர் – கம்.சுந்:11 38/2

மேல்


கோளும் (10)

கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த – பெரும் 400
கூடினர் நாளொடு கோளும் நின்றமை – கம்.பால:5 106/3
கோளும் ஐம்பொறியும் குறைய பொருள் – கம்.அயோ:2 22/1
கோளும் என்னாலே எனல் கொண்டான் அது அன்றேல் – கம்.அயோ:11 77/2
இளங்கோவோடு எனை இருத்தி இரு கோளும் சிறை வைத்தாற்கு இளையாள் என்றே – கம்.ஆரண்:6 132/4
பொன் நெடுவரையில் தொத்திய கோளும் நாளும் ஒத்து இடைஇடை பொலிய – கம்.சுந்:3 81/2
ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் – கம்.சுந்:4 56/2
கொழுந்து சுற்ற உயிர்ப்பு இலர் கோளும் உற – கம்.சுந்:13 18/2
கொடி-மேல் இருந்து இ உலகு ஏழொடு ஏழு தொழ நின்ற கோளும் இலனாய் – கம்.யுத்2:19 249/3
கோளும் தண்டும் மழு எனும் கூற்றமும் – கம்.யுத்4:37 165/2

மேல்


கோளுற்றவன் (1)

கோளுற்றவன் நெஞ்சு சுட குழைவான் – கம்.யுத்2:18 34/1

மேல்


கோளுற்று (2)

கோளுற்று உன்னொடு குறித்து அமர் செய்து உயிர் கொள்வான் – கம்.யுத்3:22 60/3
கொண்டு பெயரும் குறுகும் நீளும் அவை கோளுற்று
உண்டவன் வயிற்றினையும் ஒக்கும் உவமிக்கின் – கம்.யுத்4:36 20/2,3

மேல்


கோளுற (2)

கொண்டனன் ஏக நீ இ கோளுற குலுங்கல் செல்லா – கம்.ஆரண்:13 117/2
கூறுவது உளது துன்பம் கோளுற குலுங்கி உள்ளம் – கம்.யுத்3:26 87/2

மேல்


கோளுறும் (2)

கொல்வாம் அன்றேல் கோளுறும் இ ஊர் எனல் கொண்டாள் – கம்.சுந்:2 85/1
ஏன்று கோளுறும் வீரர்கள் வம்-மின் என்று இசைக்கும் – கம்.யுத்4:32 4/2

மேல்


கோளுறும்-கொல் (1)

குறித்த வெம் கோபம் யார் மேல் கோளுறும்-கொல் என்று அஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 116/1

மேல்


கோளுறுமேல் (1)

கொலை கோடலின் மன் குறி கோளுறுமேல்
சிலை கோடிய-தோறும் சிர திரள் வன் – கம்.யுத்3:31 205/2,3

மேல்


கோளொடு (2)

குற்றம் யாவையும் கோளொடு நீங்குக – கம்.யுத்1:9 65/3
தசும்பு நுண் நெடும் கோளொடு காலமும் சார – கம்.யுத்3:22 162/4

மேல்


கோளொடும் (3)

தண்ணென் மா மதி கோளொடும் சாய்ந்து என சாய்ந்தான் – கம்.சுந்:11 57/4
கோளொடும் திரிவது என்ன குல மணி கொடும் பூண் மின்ன – கம்.யுத்1:3 150/3
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் – கம்.யுத்2:15 246/4

மேல்


கோளோடு (2)

கோளோடு கோள் உற்று என ஒத்து அடர்ந்தார் கொதித்தார் – கம்.கிட்:7 47/4
கோளோடு தாரகைகள் கோத்து அமைந்த மணி ஆர கோவை போன்ற – கம்.யுத்3:24 31/1

மேல்


கோளோடும் (1)

கோள் ஆனார் உயிர் கோளோடும்
மூளா வெம் சினம் முற்று ஆகா – கம்.சுந்:5 49/1,2

மேல்


கோற்கு (3)

இ சிலை உதைத்த கோற்கு இலக்கம் யாது என்பார் – கம்.பால:13 9/1
இ பாவை எம் கோற்கு உயிர் அன்னவள் என்ன உன்னி – கம்.பால:17 13/3
ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும் – கம்.யுத்3:24 30/1

மேல்


கோறல் (1)

வெய்து உரை சொல்ல சீறி கோறல் மேற்கொண்டுவிட்டான் – கம்.சுந்:14 37/4

மேல்


கோறலின் (1)

தகை புல கருமத்தோரை கோறலின் தக்கார் யார்க்கும் – கம்.சுந்:12 109/3

மேல்


கோறலும் (3)

மாதரை கோறலும் மறத்து நீங்கிய – கம்.யுத்1:4 95/1
ஆதரை கோறலும் அழிவு செய்யினும் – கம்.யுத்1:4 95/2
தூதரை கோறலும் தூய்து அன்றாம் என – கம்.யுத்1:4 95/3

மேல்


கோறலை (1)

சுட்டிய வலியினாலே கோறலை துணிந்து நின்றான் – கம்.யுத்3:28 5/4

மேல்


கோறற்கு (1)

என் உயிர் நின்னால் கோறற்கு எளியது ஒன்று அன்று யான் முன் – கம்.யுத்1:3 126/1

மேல்


கோறி (3)

கோறி என்று எதிர் அந்தணன் கூறினான் – கம்.பால:7 43/4
சிறு தொழில் மனிதரை கோறி சென்று எனக்கு – கம்.யுத்2:16 85/2
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி – கம்.யுத்3:28 51/3

மேல்


கோறியோ (1)

வந்தனென் என்ற பின்னும் கோறியோ மறைகள் வல்லோய் – கம்.சுந்:12 107/4

மேல்


கோறிர் (1)

கோறிர் என்றனன் என்றலும் பற்றினர் கூற்றினும் கொலை வல்லார் – கம்.யுத்1:3 80/4

மேல்


கோறீர் (1)

ஆன மற்றவர் இருவரை கோறீர் என்று அறைந்தான் – கம்.யுத்3:31 1/3

மேல்


கோறும் (2)

குறித்தாரை யாவரையும் கொணருதியேல் நின் எதிரே கோறும் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 129/4
கோறும் என முந்தை ஒரு சூளுறவு கொண்டார் – கம்.ஆரண்:10 56/4

மேல்


கோன் (65)

கொற்றவர்-தம் கோன் ஆகுவை – மது 74
உசாவுவம் கோன் அடி தொட்டேன் – கலி 94/36
எம் கோன் வளவன் வாழ்க என்று நின் – புறம் 34/16
எம் கோன் இருந்த கம்பலை மூதூர் – புறம் 54/1
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன்
வலன் இரங்கு முரசின் வாய் வாள் வளவன் – புறம் 60/9,10
விரிந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன்
கழல் தொடி ஆஅய் அண்டிரன் போல – புறம் 374/15,16
பல பிற வாழ்த்த இருந்தோர்-தம் கோன்
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை – புறம் 387/16,17
அயில் முக குலிசத்து அமரர்_கோன் நகரும் அளகையும் என்று இவை அயனார் – கம்.பால:3 4/1
கோன் நிகர் குடிகள்-தம் கொள்கை சான்றன – கம்.பால:3 33/4
தீவினை நயந்து செய்த தேவர்_கோன் தனக்கு செம் கண் – கம்.பால:9 15/3
வள்ளலையே அனையானை கேகயர்_கோன் மகள் பயந்தாள் – கம்.பால:12 23/4
கோன் இவனின் கொடியோன் இலை என்பார் – கம்.பால:13 31/2
அனிகம் வந்து அடி தொழ கடிது சென்று அரசர்_கோன் – கம்.பால:20 23/1
வேந்தர் கோன் ஆணை நோக்கான் வீரன் வில் ஆண்மை பாரான் – கம்.பால:21 11/3
ஆடல் மா மத ஆனை சனகர் கோன்
நாடு எலாம் ஒரு நல் நகர் ஆயதே – கம்.பால:21 52/3,4
கோன் அணி சங்கம் வந்து குடியிருந்து அனைய கண்டத்து – கம்.பால:22 7/1
இடம் படு புகழ் சனகர் கோன் இனிது பேண – கம்.பால:23 1/1
நீட்டினன் தேவர்_கோன் கை நெற்றியில் கண்ணன் வெற்றி – கம்.பால:24 30/2
மறந்தான் உணர்வு என்று உன்னா வன் கேகயர்_கோன் மங்கை – கம்.அயோ:4 35/2
சொன்னாள் ஆகாள் என முன் தொழு கேகயர்_கோன் மகளை – கம்.அயோ:4 36/2
கொண்டாள் வரம் இரண்டு கேகயர்_கோன் கொம்பு அவட்கு – கம்.அயோ:4 90/1
போனார் அவரும் கேகயர்_கோன் பொன் மா நகரம் புக எய்த – கம்.அயோ:6 29/1
மேவு கானம் மிதிலையர் கோன் மகள் – கம்.அயோ:10 50/1
துன்று கரு நறும் குஞ்சி எயினர் கோன் துண்ணென்றான் – கம்.அயோ:13 28/4
புனை சுழல் புலவு வேல் கை புளிஞர்_கோன் பொரு_இல் காதல் – கம்.அயோ:13 37/2
யாண்டு என இனிது கேட்டான் எயினர்_கோன் இதனை சொன்னான் – கம்.அயோ:13 41/4
சிந்தனை யாவது என்று சிருங்கிபேரியர்_கோன் செப்ப – கம்.அயோ:13 47/2
உம்பர்_கோன் நுகர் இன் அமுது ஊட்டினார் – கம்.அயோ:14 10/4
வெவ்வேறு அலர் கண்ணினன் விண்ணவர் கோன் – கம்.ஆரண்:2 2/4
ஆயவன் அனைய கூற அரக்கர் கோன் ஐய நொய்து உன் – கம்.ஆரண்:11 35/1
ஆனவன் உரைக்க நக்க அரக்கர்_கோன் அவரை வெல்ல – கம்.ஆரண்:11 37/1
நெறி கொள் கானகம் மறைதர நிருதர்_கோன் நெஞ்சின் – கம்.ஆரண்:13 87/3
மாயையால் மதி இலா நிருதர்_கோன் மனைவியை – கம்.கிட்:3 14/1
உன்னை கண்டு உம் கோன் தன்னை உற்ற இடத்து உதவும் பெற்றி – கம்.கிட்:11 71/1
பொறிந்து இமையோர் கோன் வச்சிர பாணம் புக மூழ்க – கம்.கிட்:17 13/3
இற்றை நும் அருளும் எம் கோன் ஏவலும் இரண்டு-பாலும் – கம்.கிட்:17 24/3
அணங்கு அரா அரசர் கோன் அளவு_இல் ஆண்டு எலாம் – கம்.சுந்:2 43/1
கண்டு வரும் என்று இருக்கும் காகுத்தன் கவி_குல_கோன் – கம்.சுந்:2 225/1
கோன் என்பது அறிந்த பின்னை திறம்புவார் குறையின் அல்லால் – கம்.சுந்:3 140/4
அன்னவன்-தன்னை உம் கோன் அம்பு ஒன்றால் ஆவி வாங்கி – கம்.சுந்:4 31/1
குழுவின உம் கோன் செய்ய குறித்தது குறிப்பின் உன்னி – கம்.சுந்:4 32/3
தேண்டி நேர் கண்டேன் வாழி தீது இலன் எம் கோன் ஆகம் – கம்.சுந்:4 77/1
என்னே நிருதர் என் ஆவர் நீயே எம் கோன் துணை என்றால் – கம்.சுந்:4 112/4
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் – கம்.சுந்:4 113/3
ஆயிடை அனுமனும் அமரர்_கோன் நகர் – கம்.சுந்:9 28/1
அண்டர்_கோன் தன்னை பற்றி தருக எனா அடியேன் நிற்க – கம்.சுந்:10 3/1
புண்ணியம் உளதாம் எம் கோன் தவத்தொடும் பொருந்தினானே – கம்.சுந்:10 19/2
உரகர்_கோன் இனிது அரசு வீற்றிருந்தனன் ஒப்ப – கம்.சுந்:12 40/4
கோன் அ வானவர் பதி கொண்ட நாள் என குலைந்தார் – கம்.சுந்:13 33/4
மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் – கம்.யுத்1:2 83/1
முனைவர் கோன் வரம் முக்கணான் வரத்தொடும் உயர்ந்தான் – கம்.யுத்1:5 52/4
அரக்கர்_கோன் அதனை கேட்டான் அழகிற்றே ஆகும் என்றான் – கம்.யுத்1:14 3/1
ஓங்கல் ஒன்றினை உம்பர்_கோன் – கம்.யுத்2:16 113/2
நின்றது புரிதும் மற்று இ நிருதர்_கோன் இடரும் நீங்கும் – கம்.யுத்2:16 122/3
பொருந்தினேன் அல்லேன் எம் கோன் திருவடி புனைந்தேன் அல்லேன் – கம்.யுத்2:17 41/2
பின்னையும் எம் கோன் அம்பின் கிளையொடும் பிழையாய் என்றாள் – கம்.யுத்2:17 71/4
கோன் என்பது என் எம்பி கொதித்திடுமேல் – கம்.யுத்2:18 77/4
கோமானொடு தானவர் கோன் இகலே – கம்.யுத்3:20 79/2
இன்னாத மனத்தின் இலங்கையர்_கோன் – கம்.யுத்3:21 3/2
ஆயிர கோடி திண் தேர் அமரர்_கோன் நகரம் என்ன – கம்.யுத்3:22 10/1
கோன் அலால் எனைவரும் உணரும் கோள் இலர் – கம்.யுத்3:24 87/3
ஆலம் கொண்டு இருண்ட கண்டத்து அமரர்_கோன் அருளின் பெற்ற – கம்.யுத்3:28 49/2
நீல் நிற நிருதர்_கோன் எய்த நீதியின் – கம்.யுத்4:37 77/1
அரம் சுட சுடர் நெஞ்சன் அரக்கர்_கோன் – கம்.யுத்4:37 193/3
உன் உருக்கொடு புகுந்து நின்று ஓம்புதி உமை_கோன் – கம்.யுத்4:40 96/2

மேல்


கோனது (1)

வருவன் என்ற கோனது பெருமையும் – புறம் 217/7

மேல்


கோனும் (9)

மின்னு வேல் அரக்கர்_கோனும் வேறு ஒரு நெறியில் போனான் – கம்.ஆரண்:11 39/4
எல்லோமும் செல எம் கோனும்
வில்லோடும் செல வேண்டாவோ – கம்.சுந்:5 42/3,4
எய்திய நிருதர் கோனும் இராமனை இறைஞ்சி எந்தாய் – கம்.யுத்2:16 165/1
பார்த்தனன் அரக்கர் கோனும் போம் என பகரும்-காலை – கம்.யுத்3:20 1/4
கோனும் பிற பிற தேவர்கள் குழுவும் மனம் குலைந்தார் – கம்.யுத்3:27 132/3
அது-பொழுது அரக்கர்_கோனும் அணிகொள் கோபுரத்தின் எய்தி – கம்.யுத்3:30 8/1
மாருதியோடு நீயும் வானர_கோனும் வல்லே – கம்.யுத்3:31 61/1
பூவின் அண்டர் கோனும் எண் மயங்கும் அன்ன போரின் வந்து – கம்.யுத்3:31 88/3
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்4:40 27/2

மேல்


கோனே (1)

கோனே எனை வெல்வது ஓர் கொள்கையதோ – கம்.யுத்3:21 5/4

மேல்


கோனை (5)

கோனை எய்தினார் குறையும் சிந்தையார் – கம்.அயோ:14 91/4
தம் கோனை பிரிவுற்ற தன்மையாள் – கம்.கிட்:16 40/4
மருண்டார் வானவர் கோனை வாழ்த்தினார் – கம்.கிட்:16 51/3
கூட்டி நின் ஆர் உயிர் துணைவன் எம் கோனை நீ – கம்.சுந்:10 46/3
இலங்கையர் கோனை எய்தி எய்தியது உரைத்தார் நீவிர் – கம்.யுத்3:22 157/1

மேல்


கோனொடு (1)

காண்டியால் உன்முன் வந்த கவி குல கோனொடு என்றான் – கம்.கிட்:11 66/4

மேல்


கோனொடும் (1)

ஆனது ஓர் அளவையின் அமரர்_கோனொடும் – கம்.யுத்4:41 111/1

மேல்