கொ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கொக்கின் 15
கொக்கு 8
கொக்கு_இனம் 1
கொகுடி 1
கொங்கணம் 1
கொங்கணமும் 1
கொங்கணர் 1
கொங்கர் 11
கொங்கின் 2
கொங்கு 14
கொங்கை 55
கொங்கைக்கு 1
கொங்கைகள் 5
கொங்கைகளும் 1
கொங்கைகாள் 1
கொங்கையர் 4
கொங்கையள் 1
கொங்கையார் 3
கொங்கையார்-தம் 1
கொங்கையாள் 1
கொங்கையின் 3
கொங்கையும் 3
கொங்கையே 3
கொங்கையை 3
கொங்கையொடு 1
கொச்சை 4
கொஞ்சுறு 1
கொட்கும் 12
கொட்கும்-கொல் 1
கொட்குவர் 1
கொட்டம் 1
கொட்டல் 1
கொட்டா 1
கொட்டி 21
கொட்டிக்கொடு 1
கொட்டிய 2
கொட்டில் 2
கொட்டில 1
கொட்டிற்று 1
கொட்டின் 1
கொட்டின 1
கொட்டினர் 2
கொட்டினார் 2
கொட்டினிர் 1
கொட்டும் 3
கொட்டுமால் 2
கொட்டுவார் 1
கொட்டை 3
கொட்டையொடு 1
கொட்ப 10
கொட்பதால் 1
கொட்பது 2
கொட்பவும் 1
கொட்பன 1
கொட்பால் 5
கொட்பித்தான் 1
கொட்பின் 4
கொட்பின 1
கொட்பினர் 1
கொட்பினால் 1
கொட்பினும் 1
கொட்பு 3
கொட்பும் 2
கொட்புறு 1
கொடா 1
கொடாது 4
கொடாஅ 1
கொடாஅது 1
கொடாஅமை 1
கொடாஅர் 1
கொடாஅன் 2
கொடி 374
கொடி-மிசை 1
கொடி-மேல் 1
கொடி_அனாரை 1
கொடிக்களின் 1
கொடிகட்கு 1
கொடிகள் 8
கொடிகளின் 1
கொடிகளும் 2
கொடிகளே 1
கொடிச்சி 28
கொடிச்சிமார்க்கு 1
கொடிச்சியர் 7
கொடிச்சியேம் 1
கொடிச்சியை 4
கொடிஞ்சி 5
கொடிஞ்சிகள் 1
கொடிஞ்சும் 1
கொடிஞ்சொடு 2
கொடித்தான் 1
கொடிதால் 1
கொடிது 6
கொடிதே 16
கொடிய 27
கொடியது 2
கொடியர் 4
கொடியவர் 2
கொடியவன் 3
கொடியவும் 3
கொடியவை 4
கொடியள் 1
கொடியன் 7
கொடியன 3
கொடியனும் 1
கொடியனை 1
கொடியாடும் 1
கொடியாய் 11
கொடியார் 5
கொடியாரொடு 1
கொடியால் 2
கொடியாள் 9
கொடியாளையும் 1
கொடியாற்கு 1
கொடியான் 5
கொடியானை 1
கொடியிடை 1
கொடியின் 13
கொடியின்-மேல் 2
கொடியினது 1
கொடியினொடு 1
கொடியினோன் 1
கொடியீர் 2
கொடியும் 14
கொடியே 2
கொடியேற்கு 1
கொடியேன் 4
கொடியை 11
கொடியையும் 1
கொடியொடு 8
கொடியொடும் 4
கொடியோடு 1
கொடியோய் 2
கொடியோயே 2
கொடியோர் 10
கொடியோர்க்கு 1
கொடியோரை 2
கொடியோள் 2
கொடியோளே 1
கொடியோன் 12
கொடியோன்-தன்னை 1
கொடியோனும் 3
கொடியோனையே 1
கொடிற்றின் 1
கொடிற்று 2
கொடிறு 2
கொடிறும் 1
கொடீஇயர் 1
கொடு 234
கொடு-மதி 1
கொடு-மின் 1
கொடு_வரி 7
கொடுக்க 4
கொடுக்கல்-பாலார் 1
கொடுக்கிய 1
கொடுக்கிலர் 1
கொடுக்கின்றாரினே 1
கொடுக்கும் 12
கொடுக்கும்-கால் 2
கொடுக்குமால் 1
கொடுக்குவர் 1
கொடுக்குவென் 1
கொடுகொட்டி 1
கொடுங்கால் 1
கொடுஞ்சி 9
கொடுஞ்சு 1
கொடுத்த 30
கொடுத்தது 7
கொடுத்தருளும் 1
கொடுத்தல் 2
கொடுத்தலின் 1
கொடுத்தலீர் 1
கொடுத்தலும் 1
கொடுத்தவர் 1
கொடுத்தவள் 1
கொடுத்தன்றே 1
கொடுத்தன 2
கொடுத்தனர் 1
கொடுத்தனள் 1
கொடுத்தனன் 7
கொடுத்தனெம் 1
கொடுத்தனை 1
கொடுத்தாய் 2
கொடுத்தார் 3
கொடுத்தால் 1
கொடுத்தான் 6
கொடுத்தானும் 1
கொடுத்தி 3
கொடுத்திலன் 1
கொடுத்து 32
கொடுத்தும் 5
கொடுத்துழி 1
கொடுத்தேன் 2
கொடுத்தேனே 1
கொடுத்தோய் 1
கொடுத்தோர் 2
கொடுத்தோரே 1
கொடுத்தோரை 1
கொடுத்தோன் 4
கொடுப்ப 4
கொடுப்பது 3
கொடுப்பதூஉம் 1
கொடுப்பதே 1
கொடுப்பதை 1
கொடுப்பதோ 1
கொடுப்பர் 1
கொடுப்பராம் 1
கொடுப்பவர் 1
கொடுப்பவும் 4
கொடுப்பன 2
கொடுப்பார்களும் 1
கொடுப்பானை 1
கொடுப்பின் 3
கொடுப்பினும் 3
கொடுப்பென் 2
கொடுப்பேம் 1
கொடுப்போரும் 1
கொடுப்போற்கு 1
கொடும் 197
கொடும்-மார் 1
கொடும்_குழாய் 1
கொடும்_குழை 1
கொடும்பாடு 1
கொடுமணம் 2
கொடுமரம் 2
கொடுமுடி 2
கொடுமை 27
கொடுமைக்கு 3
கொடுமைகள் 1
கொடுமைய 1
கொடுமையன் 1
கொடுமையால் 3
கொடுமையாள் 1
கொடுமையானே 1
கொடுமையின் 2
கொடுமையும் 3
கொடுமையை 2
கொடுமையோடு 2
கொடுமையோர்க்கும் 1
கொடுமோ 1
கொடுவினை 1
கொடே 1
கொடேல் 1
கொடை 19
கொடைக்கும் 1
கொடையர் 1
கொடையும் 1
கொடையே 2
கொடையோடு 1
கொண்-மதி 2
கொண்-மின் 2
கொண்க 19
கொண்கண் 1
கொண்கர் 1
கொண்கன் 18
கொண்கனது 1
கொண்கனை 3
கொண்கனொடு 2
கொண்கனோடு 1
கொண்கான 1
கொண்ட 285
கொண்ட-கால் 1
கொண்ட-காலை 1
கொண்டதன் 1
கொண்டதனை 1
கொண்டதால் 2
கொண்டது 28
கொண்டதும் 1
கொண்டதுவே 1
கொண்டதே 2
கொண்டதோர் 1
கொண்டமை 1
கொண்டமையின் 1
கொண்டருள்வாய் 1
கொண்டல் 42
கொண்டல்-தன் 1
கொண்டல்-மேல் 1
கொண்டல்_வண்ணனை 1
கொண்டல்கள் 1
கொண்டலின் 10
கொண்டலினிடை 1
கொண்டலை 2
கொண்டலொடு 2
கொண்டவள் 1
கொண்டவன் 6
கொண்டவும் 2
கொண்டவே 4
கொண்டற்கு 1
கொண்டன்றால் 1
கொண்டன்று 7
கொண்டன்று-கொல்லோ 1
கொண்டன்றோ 1
கொண்டன 20
கொண்டன-கொல் 1
கொண்டனம் 2
கொண்டனர் 9
கொண்டனவால் 1
கொண்டனவே 1
கொண்டனள் 4
கொண்டனளே 1
கொண்டனன் 16
கொண்டனன்-கொலாம் 2
கொண்டனனே 2
கொண்டனனோ 1
கொண்டனிர் 3
கொண்டனென் 3
கொண்டனை 9
கொண்டனைய 2
கொண்டாடலின் 1
கொண்டாடி 2
கொண்டாடினார் 1
கொண்டாடும் 1
கொண்டாம் 1
கொண்டாய் 7
கொண்டார் 33
கொண்டாரே 1
கொண்டாரேனும் 1
கொண்டாரை 1
கொண்டால் 10
கொண்டாலும் 1
கொண்டாள் 19
கொண்டான் 84
கொண்டான்-கொல் 1
கொண்டானை 2
கொண்டானோடு 1
கொண்டி 12
கொண்டிட்டு 1
கொண்டிட 1
கொண்டிய 1
கொண்டியளே 1
கொண்டியும் 1
கொண்டியோ 1
கொண்டிர் 1
கொண்டிருந்தான் 1
கொண்டில 1
கொண்டிலன் 2
கொண்டிலென் 2
கொண்டிலெனோ 1
கொண்டிலை 1
கொண்டிலையோ 1
கொண்டீ 2
கொண்டீர் 3
கொண்டு 587
கொண்டு-என 1
கொண்டுநிலை 1
கொண்டுபோய் 2
கொண்டும் 16
கொண்டுவந்தனனே 1
கொண்டுவந்து 1
கொண்டுவரற்கு 1
கொண்டுழி 1
கொண்டுற்று 1
கொண்டுறு 1
கொண்டே 10
கொண்டேம் 1
கொண்டேயோ 1
கொண்டேன் 16
கொண்டை 3
கொண்டைகள் 1
கொண்டோ 1
கொண்டோர் 2
கொண்டோரும் 1
கொண்டோளே 2
கொண்டோன் 1
கொண்பெரும்கானத்து 1
கொண்பெரும்கானம் 2
கொண்ம் 1
கொண்மரும் 1
கொண்மு 1
கொண்மூ 20
கொண்மே 1
கொண்மோ 7
கொணர் 1
கொணர்-மின் 4
கொணர்க 8
கொணர்கம் 1
கொணர்கிலை 1
கொணர்கின்றிலையோ 1
கொணர்கின்றேன் 2
கொணர்குவாய் 1
கொணர்குவென் 1
கொணர்தல் 2
கொணர்தலோடும் 1
கொணர்தற்கு 1
கொணர்தி 9
கொணர்திர் 4
கொணர்தும் 1
கொணர்ந்த 10
கொணர்ந்தனர் 2
கொணர்ந்தனன் 5
கொணர்ந்தனை 1
கொணர்ந்தார் 1
கொணர்ந்தான் 4
கொணர்ந்தானும் 1
கொணர்ந்திலேன் 1
கொணர்ந்து 25
கொணர்ந்துதான் 1
கொணர்ந்தேன் 1
கொணர்ந்தோர் 1
கொணர்ந்தோன் 1
கொணர்வல் 1
கொணர்வன 1
கொணர்வார் 1
கொணர்வாரும் 2
கொணர்வான் 1
கொணர்வென் 6
கொணர்வேமால் 1
கொணர 7
கொணராய் 1
கொணரிய 1
கொணருதி 3
கொணருதியேல் 1
கொணருதிர் 4
கொணருதும் 1
கொணரும் 7
கொத்தா 1
கொத்து 1
கொத்துறு 1
கொதி 2
கொதிக்கவே 1
கொதிக்கின்ற 1
கொதிக்கின்றாரும் 1
கொதிக்கும் 9
கொதித்த 2
கொதித்தது 3
கொதித்தன 1
கொதித்தார் 1
கொதித்தாள் 1
கொதித்தான் 7
கொதித்திடுமேல் 1
கொதித்து 10
கொதிப்ப 3
கொதிப்பது 1
கொதிப்பால் 1
கொதிப்பான் 1
கொதிப்பும் 1
கொதிப்பென் 1
கொதிப்பை 1
கொதிப்போடு 1
கொதியாநின்றான் 1
கொந்தள 3
கொந்து 1
கொந்தொடு 1
கொப்புளம் 1
கொப்பூழ் 3
கொப்பூழின் 1
கொம்பர் 11
கொம்பர்கள் 2
கொம்பனாட்கு 1
கொம்பனார் 1
கொம்பனாள் 1
கொம்பிடை 3
கொம்பில் 2
கொம்பின் 10
கொம்பினன் 1
கொம்பினின் 1
கொம்பினை 5
கொம்பினொடும் 1
கொம்பு 48
கொம்பு_அனாள் 2
கொம்பு_அனாளை 1
கொம்புக்கு 1
கொம்புக்கும் 1
கொம்புகள் 4
கொம்பும் 5
கொம்பே 1
கொம்பை 2
கொம்பொடு 2
கொம்பொடும் 5
கொம்போடு 1
கொம்போடும் 1
கொம்மென 1
கொம்மை 12
கொமை 1
கொய் 50
கொய்கின்றாரும் 1
கொய்குவம் 1
கொய்குறுவாள் 1
கொய்சகம் 1
கொய்த 6
கொய்தது 1
கொய்ததும் 1
கொய்தல் 1
கொய்தற்கு 1
கொய்தனர் 1
கொய்தனன் 2
கொய்தான் 4
கொய்திடு 1
கொய்திலது 1
கொய்து 22
கொய்துகொண்டு 1
கொய்தும் 2
கொய்தோய் 1
கொய்பு 1
கொய்ம் 3
கொய்ய 5
கொய்யல் 1
கொய்யா 2
கொய்யார் 1
கொய்யு-மின் 1
கொய்யுநர் 3
கொய்யும் 6
கொய்யுமோனே 1
கொய்யுறும் 1
கொய்யேன் 1
கொய்வன 1
கொய்வாள் 2
கொய 1
கொயல் 3
கொயற்கு 1
கொல் 70
கொல்-மின் 3
கொல்கிலது 1
கொல்கிலாய் 1
கொல்கிலென் 1
கொல்கின்ற 1
கொல்கின்றான் 1
கொல்கை 1
கொல்பவர் 1
கொல்பு 1
கொல்ல் 1
கொல்ல 26
கொல்லல் 3
கொல்லலாம் 3
கொல்லலிர் 1
கொல்லலை 2
கொல்லவும் 2
கொல்லற்கு 1
கொல்லன் 14
கொல்லனின் 1
கொல்லனை 1
கொல்லா 1
கொல்லாத 2
கொல்லாது 3
கொல்லாம் 2
கொல்லாய் 4
கொல்லான் 1
கொல்லி 19
கொல்லிய 7
கொல்லியர் 1
கொல்லியோர் 1
கொல்லின் 1
கொல்லினால் 1
கொல்லு-மின் 2
கொல்லுகை 2
கொல்லுதல் 3
கொல்லுதி 3
கொல்லுதியோ 1
கொல்லுநர் 1
கொல்லுபு 1
கொல்லும் 30
கொல்லும்படியால் 1
கொல்லும்மே 2
கொல்லுமால் 1
கொல்லுமேல் 1
கொல்லேம் 1
கொல்லேன் 2
கொல்லை 13
கொல்லோடு 1
கொல்லோம் 1
கொல்வது 5
கொல்வதும் 1
கொல்வதே 1
கொல்வர் 2
கொல்வரே 1
கொல்வாம் 1
கொல்வார் 1
கொல்வான் 5
கொல்வானும் 1
கொல்விக்க 2
கொல்விக்கும் 1
கொல்வித்தான் 2
கொல்வித்து 2
கொல்வித்தும் 1
கொல்வீர் 1
கொல்வென் 8
கொல்வேன் 1
கொல்வை 1
கொல 9
கொல_கொல 1
கொல_ஒணாது 1
கொலாம் 4
கொலின் 1
கொலீஇ 1
கொலை 92
கொலை_தலை 1
கொலைக்கு 1
கொலைகளின் 1
கொலைகளை 1
கொலைப்படுத்தல் 1
கொலையர் 1
கொலையன 1
கொலையால் 3
கொலையான் 1
கொலையின்-மேல் 1
கொலையினை 1
கொலையுண்டு 2
கொலையும் 1
கொலையே 1
கொலைவர் 1
கொலைவன் 4
கொலைவனை 1
கொலைஇய 1
கொவ்வை 6
கொழி 1
கொழிக்கும் 3
கொழித்த 4
கொழித்திடும் 1
கொழித்து 6
கொழிப்ப 2
கொழிப்பன 1
கொழியா 1
கொழீஇய 5
கொழு 72
கொழுக்க 1
கொழுகொம்பு 2
கொழுதி 8
கொழுதிய 1
கொழுதும் 2
கொழுந்தா 1
கொழுந்தால் 1
கொழுந்தி 1
கொழுந்தியும் 1
கொழுந்தின் 1
கொழுந்தினை 1
கொழுந்து 34
கொழுந்துகள் 2
கொழுந்துறு 1
கொழுந்தே 4
கொழுந்தை 2
கொழுநர் 7
கொழுநர்-மேல் 1
கொழுநர்க்கு 1
கொழுநரும் 2
கொழுநரை 8
கொழுநரோடு 3
கொழுநன் 15
கொழுநனாய் 1
கொழுநனும் 2
கொழுநனை 4
கொழுப்பு 2
கொழும் 111
கொழுவும் 1
கொள் 424
கொள்-மார் 12
கொள்-மின் 2
கொள்க 24
கொள்கல்லா 1
கொள்கலம் 3
கொள்கலையோ 1
கொள்கிலர் 1
கொள்கிலன் 1
கொள்கிலா 1
கொள்கிலேன் 1
கொள்கிலை 1
கொள்குநர் 1
கொள்குவை 2
கொள்கை 54
கொள்கைத்து 2
கொள்கைதான் 1
கொள்கையதோ 1
கொள்கையர் 3
கொள்கையவால் 1
கொள்கையனை 1
கொள்கையார் 4
கொள்கையால் 3
கொள்கையாள் 1
கொள்கையான் 8
கொள்கையில் 1
கொள்கையின் 4
கொள்கையினால் 1
கொள்கையும் 1
கொள்கையை 4
கொள்கையொடு 10
கொள்கையோ 1
கொள்பவர் 12
கொள்பவரின் 1
கொள்பவரொடு 1
கொள்பவரோடு 1
கொள்பவன் 1
கொள்பவை 2
கொள்பு 8
கொள்வதானான் 1
கொள்வது 7
கொள்வதூஉம் 1
கொள்வதை 1
கொள்வல் 1
கொள்வன்-கொல்லோ 1
கொள்வன 6
கொள்வனை 1
கொள்வாம் 2
கொள்வாய் 4
கொள்வார் 7
கொள்வார்கட்கு 1
கொள்வாரை 2
கொள்வாள் 1
கொள்வான் 14
கொள்வானாம் 1
கொள்வானும் 1
கொள்வீர் 1
கொள்வு 1
கொள்வென் 5
கொள்வேம் 1
கொள்வேன் 6
கொள்வை 1
கொள்வோர் 1
கொள்வோரும் 5
கொள்ள 29
கொள்ளப்பட்டன 1
கொள்ளல் 5
கொள்ளலர் 1
கொள்ளலன் 1
கொள்ளலாம் 1
கொள்ளலிர் 1
கொள்ளலென் 1
கொள்ளலை 1
கொள்ளலை-மன்னே 1
கொள்ளவும் 2
கொள்ளன்-மின் 1
கொள்ளா 23
கொள்ளாதி 2
கொள்ளாது 18
கொள்ளாதே 2
கொள்ளாதோனே 1
கொள்ளாய் 9
கொள்ளாயோ 1
கொள்ளார் 9
கொள்ளார்க்கு 1
கொள்ளாள் 6
கொள்ளான் 7
கொள்ளி 10
கொள்ளியர் 1
கொள்ளியின் 3
கொள்ளின் 1
கொள்ளீர் 1
கொள்ளீரோ 3
கொள்ளுதல் 1
கொள்ளுதும் 1
கொள்ளுநர் 1
கொள்ளுநை 1
கொள்ளும் 58
கொள்ளும்-காலை 1
கொள்ளுமே 1
கொள்ளுமோ 3
கொள்ளே 1
கொள்ளேல் 3
கொள்ளேன் 4
கொள்ளை 42
கொள்ளை_மாக்களின் 1
கொள்ளைபடும் 1
கொள்ளைய 1
கொள்ளையர் 2
கொள்ளையில் 2
கொள்ளையின் 3
கொள்ளொடு 1
கொள 146
கொள_கொள 5
கொள_ஒணாத 1
கொளப்படாதே 1
கொளப்படாஅது 1
கொளல் 6
கொளலால் 2
கொளலின் 1
கொளலும் 4
கொளலுற்று 1
கொளலே 2
கொளவே 7
கொளற்கு 6
கொளற்கே 2
கொளா 8
கொளா-வகை 1
கொளாதவர் 1
கொளாது 2
கொளாமை 1
கொளாய் 2
கொளார் 1
கொளாலும் 1
கொளான் 1
கொளாஅ 8
கொளாஅலின் 1
கொளினே 7
கொளீஇ 33
கொளீஇய 13
கொளீஇயர் 1
கொளீஇயள் 1
கொளுத்த 1
கொளுத்தப்பட்ட 1
கொளுத்தாமல் 1
கொளுத்தி 1
கொளுத்திய 1
கொளுத்தியே 1
கொளுத்தினார் 1
கொளுந்த 1
கொளுந்தினவும் 1
கொளும் 9
கொளுவ 1
கொளுவா 1
கொளுவி 1
கொளுவுவேன் 1
கொளூஉ 1
கொளேன் 1
கொளை 14
கொளைக்கு 2
கொற்கை 10
கொற்கையோர் 1
கொற்ற 108
கொற்றத்து 12
கொற்றத்தேன் 1
கொற்றத்தோனை 1
கொற்றதும் 1
கொற்றம் 27
கொற்றம்-அது 1
கொற்றமும் 14
கொற்றவ 15
கொற்றவர் 5
கொற்றவர்-தம் 2
கொற்றவர்க்கு 3
கொற்றவரை 1
கொற்றவற்கு 2
கொற்றவன் 27
கொற்றவனார் 1
கொற்றவனும் 2
கொற்றவனை 2
கொற்றவை 3
கொற்றன் 1
கொற்றனோ 1
கொற்றிக்கு 1
கொன் 18
கொன்ற 33
கொன்ற-பின் 1
கொன்ற-அதன்-பின் 1
கொன்றது 4
கொன்றமை 1
கொன்றல் 1
கொன்றவர் 2
கொன்றவர்-தம்மை 1
கொன்றவர்க்கு 1
கொன்றவற்கு 1
கொன்றவன் 1
கொன்றவன்-தன்னை 1
கொன்றவன்-தானே 1
கொன்றவனால் 1
கொன்றன 2
கொன்றனர் 2
கொன்றனன் 10
கொன்றனனோ 2
கொன்றனென் 1
கொன்றனை 3
கொன்றாய் 7
கொன்றாயும் 1
கொன்றார் 3
கொன்றார்க்கு 2
கொன்றால் 2
கொன்றாள் 1
கொன்றான் 21
கொன்றானும் 1
கொன்றானே 1
கொன்றானை 1
கொன்றானோ 1
கொன்றிடுவீர்-அலிர் 1
கொன்றிலர்களா 1
கொன்றிலை 1
கொன்றீர் 1
கொன்று 105
கொன்றுளார்கள் 1
கொன்றுளான் 1
கொன்றுளானை 1
கொன்றுளோன் 2
கொன்றே 1
கொன்றேன் 2
கொன்றை 51
கொன்றைகள் 1
கொன்றையவன் 1
கொன்றையின் 1
கொன்றையினான் 1
கொன்றையும் 5
கொன்றையொடு 2
கொன்றோய் 1
கொன்றோர் 3
கொன்றோர்க்கு 1
கொன்னாளன் 1
கொன்னும் 3
கொன்னே 8

கொக்கின் (15)

நெடு மர கொக்கின் நறு வடி விதிர்த்த – பெரும் 309
பைம் கால் கொக்கின் மென் பறை தொழுதி – நெடு 15
முழு_முதல் கொக்கின் தீம் கனி உதிர்ந்து என – குறி 188
மாரி கொக்கின் கூரல் அன்ன – நற் 100/2
கய கண கொக்கின் அன்ன கூம்பு முகை – நற் 230/2
கொக்கின் உக்கு ஒழிந்த தீம் பழம் கொக்கின் – நற் 280/1
கொக்கின் உக்கு ஒழிந்த தீம் பழம் கொக்கின்
கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல் – நற் 280/1,2
மாரி ஆம்பல் அன்ன கொக்கின்
பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு – குறு 117/1,2
பைம் கால் கொக்கின் புன் புறத்து அன்ன – குறு 122/1
துணர் தே கொக்கின் தீம் பழம் கதூஉம் – குறு 164/2
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா – பதி 21/27
குடுமி கொக்கின் பைம் கால் பேடை – அகம் 290/1
கூரல் கொக்கின் குறும் பறை சேவல் – அகம் 346/3
மீன் உண் கொக்கின் தூவி அன்ன – புறம் 277/1
பைம் கால் கொக்கின் பகு வாய் பிள்ளை – புறம் 342/7

மேல்


கொக்கு (8)

கொக்கு உகிர் நிமிரல் மாந்தி எல் பட – நற் 258/6
செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம் – நற் 326/2
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/6
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு – குறு 201/2
கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/18
பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப – அகம் 120/3
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல் – புறம் 395/36
கொக்கு உகிர் நிமிரல் ஒக்கல் ஆர – புறம் 398/25

மேல்


கொக்கு_இனம் (1)

செழும் கோள் வாங்கிய மா சினை கொக்கு_இனம்
மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது – நற் 326/2,3

மேல்


கொகுடி (1)

ஞாழல் மௌவல் நறும் தண் கொகுடி
சேடல் செம்மல் சிறுசெங்குரலி – குறி 81,82

மேல்


கொங்கணம் (1)

கொங்கணம் ஏழும் நீங்கி குட கடல் தரள குப்பை – கம்.கிட்:15 32/1

மேல்


கொங்கணமும் (1)

உவண பதிக்கு ஒளித்து உறையும் கொங்கணமும் குலிந்தமும் சென்று உறுதிர் மாதோ – கம்.கிட்:13 23/4

மேல்


கொங்கணர் (1)

ஏதி யாதவர் ஏழ் திறல் கொங்கணர்
சேதி ராசர் தெலுங்கர் கருநடர் – கம்.பால:21 48/1,2

மேல்


கொங்கர் (11)

கொற்ற சோழர் கொங்கர் பணீஇயர் – நற் 10/6
ஒளிறு வாள் கொங்கர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – குறு 393/6
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த – பதி 22/15
சேண் பரல் முரம்பின் ஈர்ம் படை கொங்கர்
ஆ பரந்து அன்ன செலவின் பல் – பதி 77/10,11
நார் அரி நறவின் கொங்கர் கோவே – பதி 88/19
கட்டி புழுக்கின் கொங்கர் கோவே – பதி 90/25
வன்_புலம் துமிய போகி கொங்கர்
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் – அகம் 79/5,6
வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி – அகம் 253/4
எவன்-கொல் வாழி தோழி கொங்கர்
மணி அரை யாத்து மறுகின் ஆடும் – அகம் 368/16,17
அண்ணல் யானை எண்ணின் கொங்கர்
குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை – புறம் 130/5,6
கங்கர் கொங்கர் கலிங்கர் குலிங்கர்கள் – கம்.பால:21 46/1

மேல்


கொங்கின் (2)

குண்டு நீர் தாமரை கொங்கின் அன்ன – குறு 300/3
கொங்கின் பொலிந்த தாமரையின் குழுவும் துயில்வுற்று இதழ் குவிக்கும் – கம்.யுத்1:1 2/3

மேல்


கொங்கு (14)

கோவத்து அன்ன கொங்கு சேர்பு உறைத்தலின் – சிறு 71
கொங்கு கவர் நீல செம் கண் சேவல் – சிறு 184
கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை – குறி 83
கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அம் சிறை தும்பி – குறு 2/1
அணில் பல் அன்ன கொங்கு முதிர் முண்டகத்து – குறு 49/1
கொங்கு உண் வண்டின் பெயர்ந்து புறமாறி நின் – ஐங் 226/3
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 29/8
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப – அகம் 142/24
கொங்கு புறம்பெற்ற கொற்ற வேந்தே – புறம் 373/8
கொங்கு உறை நறை குல மலர் குழல் துளக்கா – கம்.பால:7 27/2
கொங்கு அலரும் நறும் தண் தார் குகன் என்னும் குறி உடையான் – கம்.அயோ:13 25/4
கொங்கு அடுத்த மலர் குழல் கொம்பனாட்கு – கம்.ஆரண்:12 1/3
கொங்கு அலர் கோதை மாற்றி குங்குமம் சாந்தம் கொட்டா – கம்.கிட்:11 51/2
கொங்கு அலர் கூந்தல் செ வாய் அரம்பையர் பாணி கொட்டி – கம்.சுந்:2 113/3

மேல்


கொங்கை (55)

எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை – பரி 8/115
மார்பு அணி கொங்கை வார் மத்திகையா புடைப்பார் – பரி 9/46
வஞ்சி போல் மருங்குல் குரும்பை போல் கொங்கை வாங்கு வேய் வைத்த மென் பணை தோள் – கம்.பால:3 9/2
சோதி நுதல் கரு நெடும் கண் துவர் இதழ் வாய் தரள நகை துணை மென் கொங்கை
மாதர் எழுந்து யாம் ஏகி அரும் தவனை கொணர்தும் என வணக்கம் செய்தார் – கம்.பால:5 35/3,4
இழைக்கும் நுண் இடை இடைதர முகடு உயர் கொங்கை
மழை கண் மங்கையர் அரங்கினில் வயிரியர் முழவம் – கம்.பால:9 11/1,2
சிற்றிடை பெரிய கொங்கை சே அரி கரிய வாள் கண் – கம்.பால:13 44/3
பொங்குகின்ற கொங்கை மேல் விடம் பொழிந்தது என்னினும் – கம்.பால:13 51/3
பொன் திணிந்த கொங்கை மங்கை இடரின் மூழ்கு போழ்தின்-வாய் – கம்.பால:13 55/2
வார் செறி கொங்கை அன்ன கும்பமும் மருப்பும் காண – கம்.பால:14 59/2
முப்பதிற்று_இரட்டி கொண்ட ஆயிரம் முகிழ் மென் கொங்கை
செப்ப அரும் திருவின் நல்லார் தெரிவையர் சூழ போனார் – கம்.பால:14 69/3,4
பொரும் துணை கொங்கை அன்ன பொரு_இல் கோங்கு அரும்பின் மாடே – கம்.பால:16 17/2
சந்து ஆர் கொங்கை தாழ் குழலாள்-பால் தளர்வானும் – கம்.பால:17 25/4
வம்பின் பொங்கும் கொங்கை சுமக்கும் வலி இன்றி – கம்.பால:17 28/1
தேரிடை கொண்ட அல்குல் தெங்கிடை கொண்ட கொங்கை
ஆரிடை சென்றும் கொள்ள ஒண்கிலா அழகு கொண்டாள் – கம்.பால:18 17/1,2
நலிந்த வாள் உழவன் ஓர் நங்கை கொங்கை போய் – கம்.பால:19 37/3
எழுத அரும் கொங்கை மேல் அனங்கன் எய்த அம்பு – கம்.பால:19 53/1
எரிந்த பூண் இனமும் கொங்கை வெயர்த்த போது இழிந்த சாந்தும் – கம்.பால:21 18/2
புணர் நலம் கிளர் கொங்கை புழுங்கிட – கம்.பால:21 29/3
கொமை உற வீங்குகின்ற குலிக செப்பு அனைய கொங்கை
சுமை உற நுடங்குகின்ற நுசுப்பினாள் பூண் செய் தோளுக்கு – கம்.பால:22 10/1,2
சில்_இயல்_ஓதி கொங்கை திரள் மணி கனக செப்பில் – கம்.பால:22 12/1
கொண்ட நெடும் கணின் ஆலி கொங்கை கோப்ப – கம்.அயோ:3 10/2
புண் உற அனங்கன் வாளி புழைத்த தம் புணர் மென் கொங்கை
கண் உற பொழிந்த காம வெம் புனல் கழுவுவாரும் – கம்.அயோ:3 89/3,4
மாந்தர்-தம் மொய்ம்பினின் மகளிர் கொங்கை ஆம் – கம்.அயோ:4 208/1
அரும்பு அனைய கொங்கை அயில் அம்பு அனைய உண்கண் – கம்.அயோ:5 11/3
சிறுகு இடை வருந்த கொங்கை ஏந்திய செல்வம் என்னும் – கம்.அயோ:6 5/1
கோடுகள் மிடைந்த என்ன மிடைந்தன குவவு கொங்கை – கம்.அயோ:13 54/4
வார் பொன் கொங்கை மருகியை மக்களை – கம்.ஆரண்:4 42/1
வாளங்கள் உறைவ கண்டு மங்கை-தன் கொங்கை நோக்கும் – கம்.ஆரண்:5 4/2
பூண் இயல் கொங்கை அன்னாள் அம் மொழி புகறலோடும் – கம்.ஆரண்:6 39/3
கைகளால் தன் கதிர் இளம் கொங்கை மேல் – கம்.ஆரண்:6 71/1
எற்றும் கையினை நிலத்தினில் இணை தடம் கொங்கை
பற்றும் பார்க்கும் மெய் வெயர்க்கும் தன் பரு வலி காலால் – கம்.ஆரண்:6 91/2,3
கொங்கை மார்பிடை குளிப்புற களிப்புறு கொழும் கண் – கம்.ஆரண்:8 4/3
கொங்கை இணை செம் கையின் மலைந்து குலை கோதை – கம்.ஆரண்:10 43/3
தேர் அவள் அல்குல் கொங்கை செம்பொன் செய் குலிக செப்பு – கம்.ஆரண்:10 68/2
பொன் துன்னும் புணர் மென் கொங்கை பொலன்_குழை போரில் என்னை – கம்.ஆரண்:12 80/2
கூட்டம் ஆம் அரக்கர்-தம்மை கொன்று உங்கை கொங்கை மூக்கும் – கம்.ஆரண்:12 82/2
வம்பு இழை கொங்கை வஞ்சி வனத்திடை தமியள் வைக – கம்.ஆரண்:13 124/1
குழலை நோக்கி கொங்கை இணை குவட்டை நோக்கி அ குவட்டின் – கம்.ஆரண்:14 31/3
புல்கிய பூணும் அ கொங்கை போன்றன – கம்.கிட்:6 6/2
உழை துறு மலை மா கொங்கை கரந்த பால் ஒழுக்கை ஒத்த – கம்.கிட்:10 33/2
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் – கம்.கிட்:11 76/3
வார் ஆழி கலச கொங்கை வஞ்சி போல் மருங்குலாள்-தன் – கம்.கிட்:13 37/1
கொங்கை அ குயிலுக்கு ஒன்றும் குறைவு இலை குறியும் அஃதே – கம்.கிட்:13 61/4
நேர் இடை சலிப்பு அற நிறுத்தி நிமிர் கொங்கை
பாரம் உள் ஒடுக்குற உயிர்ப்பு இடை பரப்ப – கம்.கிட்:14 45/3,4
எண்ணினும் உளை நீ கொங்கை இணை குவை தன்னின் ஓவாது – கம்.சுந்:14 30/2
மஞ்சு என வன் மென் கொங்கை வழிகின்ற மழை கண் நீராள் – கம்.சுந்:14 40/4
கொங்கை குயிலை துயர் நீக்க இமையோர்க்கு உற்ற குறை முற்ற – கம்.யுத்1:1 10/1
கொங்கை நாசி செவி கொய்து குறைத்தான் – கம்.யுத்1:11 21/4
தோள் ஒத்த துணை மென் கொங்கை நோக்கு அங்கு தொடர்கிலாமை – கம்.யுத்2:16 4/4
வீங்கினாள் கொங்கை மெலிந்த மெலிவு அகல – கம்.யுத்2:17 88/1
வார் கடை மதுகை கொங்கை மணி குறு முறுவல் மாதர் – கம்.யுத்2:19 205/3
குரும்பை அம் கொங்கை நாகர் கோதையர் இயக்கர் கோது இல் – கம்.யுத்3:25 2/2
இயல் வருகிற்கிலாத நெடும் கணார் இணை மென் கொங்கை
துயல்வரு கனக நாணும் காஞ்சியும் துகிலும் வாங்கி – கம்.யுத்3:25 16/2,3
பனித்த கொங்கை மழலை பணி_மொழி – கம்.யுத்4:40 10/2
நல் நெடும் பூமி என்னும் நங்கை தன் கொங்கை ஆர – கம்.யுத்4:42 19/4

மேல்


கொங்கைக்கு (1)

எம் மாதர் கொங்கைக்கு இவை ஒப்பன என்று ஓர் ஏழை – கம்.பால:17 17/3

மேல்


கொங்கைகள் (5)

அம்மா இவை மங்கையர் கொங்கைகள் ஆகும் என்ன – கம்.பால:17 17/2
தெரிந்த கொங்கைகள் செவ்விய நூல் புடை – கம்.பால:18 27/3
பொங்கு இளம் கொங்கைகள் புதுமை வேறு இல – கம்.அயோ:12 37/3
கொங்கைகள் சுமந்து இடை கொடியின் ஒல்கிட – கம்.ஆரண்:10 21/2
நனம் தலைய கொங்கைகள் ததும்பிட நடந்தார் – கம்.ஆரண்:10 42/3

மேல்


கொங்கைகளும் (1)

கொங்கைகளும் குழை காதும் கொடி மூக்கும் குறைந்து அழித்தால் – கம்.ஆரண்:6 111/3

மேல்


கொங்கைகாள் (1)

இளைக்கலாத கொங்கைகாள் எழுந்து விம்மி என் செய்வீர் – கம்.பால:13 50/1

மேல்


கொங்கையர் (4)

வார்_முகம் கெழுவு கொங்கையர் கரும் குழலின் வண்டு – கம்.பால:20 9/1
பூண்ட காதலர் பூட்டு அவிழ் கொங்கையர்
நீண்ட கூந்தலர் நீள் கலை தாங்கலர் – கம்.அயோ:2 1/2,3
வாங்கிய மருங்குலை வருத்தும் கொங்கையர்
பூம் கொடி ஒதுங்குவ போல் ஒதுங்கினர் – கம்.அயோ:4 191/1,2
உழுத கொங்கையர் ஊசல் உயிர்ப்பினர் – கம்.சுந்:2 170/2

மேல்


கொங்கையள் (1)

கொங்கையள் மூக்கிலள் குழையின் காது இலள் – கம்.ஆரண்:10 24/3

மேல்


கொங்கையார் (3)

அரும்பு கொங்கையார் அம் மெல் ஓதி போல் – கம்.பால:6 23/3
கோடு அரங்கிட எழும் குவி தடம் கொங்கையார்
ஆடு அரங்கு அல்லவே அணி அரங்கு அயல் எலாம் – கம்.பால:20 31/3,4
குண்டல குழை முக குங்கும கொங்கையார்
வண்டு அலைத்து எழு குழல் கற்றை கால் வருடவே – கம்.சுந்:10 42/1,2

மேல்


கொங்கையார்-தம் (1)

வார் தந்த கொங்கையார்-தம் வயிறு தந்தாளும் அல்லள் – கம்.ஆரண்:10 78/2

மேல்


கொங்கையாள் (1)

சந்த வார் கொங்கையாள் தனிமைதான் நாயகன் – கம்.கிட்:1 38/2

மேல்


கொங்கையின் (3)

கொங்கையின் நிரைந்தன கனக கும்பமே – கம்.அயோ:2 37/4
ஆக கொங்கையின் ஐயன் என்று அஞ்சன – கம்.ஆரண்:6 77/1
கொங்கையின் வீழ்ந்தன குறித்த ஆற்றினால் – கம்.சுந்:3 48/3

மேல்


கொங்கையும் (3)

மன்மத களிறும் மாதர் கொங்கையும் மாரன் அம்பும் – கம்.பால:14 81/3
புடை கொண்டு எழு கொங்கையும் அல்குலும் புல்கி நிற்கும் – கம்.ஆரண்:10 144/1
இழைப்ப அரும் கொங்கையும் எதிர்வுற்று இன்னலின் – கம்.கிட்:10 84/2

மேல்


கொங்கையே (3)

குழைவன பிரிந்தவர் கொதிக்கும் கொங்கையே – கம்.பால:3 46/4
வாள் தொழில் மைந்தற்கு ஓர் மங்கை கொங்கையே – கம்.பால:19 39/4
மனம் கிடந்து உண்கில மகளிர் கொங்கையே – கம்.அயோ:12 51/4

மேல்


கொங்கையை (3)

வார் கொண்டு அணி கொங்கையை வவ்வினர்-பால் – கம்.ஆரண்:14 63/3
நல்குவது என் இனி நங்கை கொங்கையை
புல்கிய பூணும் அ கொங்கை போன்றன – கம்.கிட்:6 6/1,2
பார கொங்கையை பார்த்தனர் பாதகன் – கம்.சுந்:2 172/2

மேல்


கொங்கையொடு (1)

வம்பு அளவு கொங்கையொடு வாலுகம் வளர்க்கும் – கம்.அயோ:5 14/3

மேல்


கொச்சை (4)

கொச்சை மாந்தரை கோல் வளை மகளிரும் கூசார் – கம்.ஆரண்:8 2/2
கொச்சை ஆண்மையும் சீர்மையில் கூடுமோ – கம்.சுந்:12 94/4
கொச்சை மானுடர் வெல்குவர் என்றனை குறித்தது – கம்.யுத்1:2 101/3
கொச்சை துன்மதி எத்தனை போரிடை குறைந்தான் – கம்.யுத்1:2 112/2

மேல்


கொஞ்சுறு (1)

கொஞ்சுறு கிளி நெடும் குதலை கூடின – கம்.கிட்:10 118/1

மேல்


கொட்கும் (12)

ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும்
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் – பெரும் 326,327
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும்
கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி – மது 641,642
இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும்
குறவரும் மருளும் குன்றத்து படினே – மலை 274,275
முழங்கு திரை புது மணல் அழுந்த கொட்கும்
வால் உளை பொலிந்த புரவி – நற் 135/7,8
கானல் அம் பெரும் துறை துணையொடு கொட்கும்
தண்ணம் துறைவன் கண்டிகும் – ஐங் 158/3,4
கடும் கால் கொட்கும் நன் பெரும் பரப்பின் – பதி 17/12
அறாஅல் இன்று அரி முன்கை கொட்கும்
பறாஅ பருந்தின் கண் பற்றி புணர்ந்தான் – கலி 147/36,37
நிலவு மணல் கொட்கும் ஓர் தேர் உண்டு எனவே – அகம் 20/16
கடாஅ யானை கொட்கும் பாசறை – அகம் 144/13
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும்
பழம் பல் நெல்லின் ஊணூர் ஆங்கண் – அகம் 220/12,13
வள் எயிற்று அரவொடு வய மீன் கொட்கும்
சென்றோர் மன்ற மான்றன்று பொழுது என – அகம் 340/10,11
கால் உணவு ஆக சுடரொடு கொட்கும்
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை – புறம் 43/3,4

மேல்


கொட்கும்-கொல் (1)

கணிகாரம் கொட்கும்-கொல் என்று ஆங்கு அணி செல – கலி 143/5

மேல்


கொட்குவர் (1)

நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர் மாதோ – புறம் 350/6

மேல்


கொட்டம் (1)

கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் – சிறு 166

மேல்


கொட்டல் (1)

கோடியர் தாளம் கொட்டல் மலர்ந்த கூதாளம் ஒத்த – கம்.கிட்:10 32/4

மேல்


கொட்டா (1)

கொங்கு அலர் கோதை மாற்றி குங்குமம் சாந்தம் கொட்டா
பொங்கு வெம் முலைகள் பூக கழுத்தொடு மறைய போர்த்த – கம்.கிட்:11 51/2,3

மேல்


கொட்டி (21)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
குறி கொண்டு மரம் கொட்டி நோக்கி – மலை 200
இரு நிலம் குறைய கொட்டி பரிந்தின்று – நற் 81/1
கொட்டி கொடுக்கும் குறிப்பு – கலி 95/22
அடித்தலங்கள் கொட்டி வாய் மடித்து அடுத்து அலங்கு தோள் – கம்.கிட்:7 12/2
குங்குமம் கொட்டி என்ன குவி முலை குவட்டுக்கு ஒத்த – கம்.கிட்:8 2/1
அண்டமும் திசைகள் எட்டும் அதிர தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:1 2/4
கொங்கு அலர் கூந்தல் செ வாய் அரம்பையர் பாணி கொட்டி
மங்கல கீதம் பாட மலர் பலி வகுக்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 113/3,4
சச்சரி பாணி கொட்டி நிறை தடுமாறுவாரும் – கம்.சுந்:2 187/4
குன்றமும் பிளக்க வீரன் புயத்திடை கொட்டி ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:8 18/4
குரக்கு நல் வலம் குறைந்தது என்று ஆவலம் கொட்டி
இரைக்கும் மா நகர் எறி கடல் ஒத்தது எம் மருங்கும் – கம்.சுந்:11 60/1,2
குலை உறு பொறிகள் சிந்த வீசி தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:16 193/4
துங்க தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் கூற்றையும் துணுக்கம் கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 201/4
அ தொழில் கண்ட வானோர் ஆவலம் கொட்டி ஆர்த்தார் – கம்.யுத்2:18 212/1
தூர்க்கும் வேலையை தோள் புடை கொட்டி நின்று – கம்.யுத்2:19 141/2
அங்கையோடு அங்கை கொட்டி அலங்கல் தோள் குலுங்க நக்கான் – கம்.யுத்2:19 276/4
கும்பிகை திமிலை செண்டை குறடு மா பேரி கொட்டி
பம்பை தார் முரசம் சங்கம் பாண்டில் போர் பணவம் தூரி – கம்.யுத்3:22 5/1,2
அளப்ப_அரும் தோளை கொட்டி அஞ்சனை மதலை ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 33/4
குரும்பையை புடைக்கின்றாள் போல் கைகளால் முலை-மேல் கொட்டி
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே – கம்.யுத்3:29 44/2,3
செம் கையும் கொட்டி உன்னை சிரிப்பரால் சிறியன் என்னா – கம்.யுத்3:29 58/4
கொண்டு கூற்றமும் நடுக்குற தோள் புடை கொட்டி
அண்ட கோடிகள் அடுக்கு அழிந்து உலைவுற ஆர்த்தார் – கம்.யுத்4:32 6/2,3

மேல்


கொட்டிக்கொடு (1)

கொன்னே ஊதி தோள் புடை கொட்டிக்கொடு சார்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 187/3

மேல்


கொட்டிய (2)

கொட்டிய துடியினன் குறிக்கும் கொம்பினன் – கம்.அயோ:13 9/3
கொட்டிய பேரி என்ன மழை என குமுறும் சொல்லார் – கம்.சுந்:7 6/4

மேல்


கொட்டில் (2)

நெடும் சுவர் பறைந்த புகை சூழ் கொட்டில்
பருவ வானத்து பா மழை கடுப்ப – பெரும் 189,190
குரகத தடம் தேர்_இனம்-அவை பயில் கொட்டில்
இரவி வெள்க நின்று இமைக்கின்ற இயற்கைய என்றால் – கம்.சுந்:2 14/2,3

மேல்


கொட்டில (1)

குங்குமம் கொட்டில கோவை முத்து இல – கம்.அயோ:12 37/2

மேல்


கொட்டிற்று (1)

அழிந்தது என்று அறனும் தன் வாய் ஆவலம் கொட்டிற்று அன்றே – கம்.யுத்1:4 147/4

மேல்


கொட்டின் (1)

மள்ளர் கொட்டின் மஞ்ஞை ஆலும் – ஐங் 371/1

மேல்


கொட்டின (1)

கொட்டின சாந்து என குளிர்ந்த என்கு எனோ – கம்.கிட்:6 7/3

மேல்


கொட்டினர் (2)

ஆர்த்து வானவர் ஆவலம் கொட்டினர் அரக்கர் – கம்.யுத்2:15 202/1
செறிந்த தேவர்கள் ஆவலம் கொட்டினர் சிரித்தார் – கம்.யுத்3:22 80/4

மேல்


கொட்டினார் (2)

அறிந்து வானவர் ஆவலம் கொட்டினார்
வெறிந்த செம் மயிர் வெள் எயிற்று ஆடவர் – கம்.யுத்2:15 79/2,3
ஓக்கினார் ஊழின் ஆர்ப்பு கொட்டினார் கிட்டினார் கீழ் – கம்.யுத்3:22 132/2

மேல்


கொட்டினிர் (1)

கோல் தரு திண் பணை கொட்டினிர் கொண்டு ஊர் – கம்.யுத்3:20 6/3

மேல்


கொட்டும் (3)

குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ – நற் 95/6
கோ நகர் அணிக என கொட்டும் பேர்_இயம் – கம்.அயோ:2 33/3
செல் ஒலி திரள் தோள் கொட்டும் சேண் ஒலி நிலத்தில் செல்லும் – கம்.யுத்3:22 8/3

மேல்


கொட்டுமால் (2)

குழுவொடும் குனிக்கும் தன் தட கை கொட்டுமால் – கம்.யுத்4:41 91/4
துஞ்சுவர் இனி என தோளை கொட்டுமால்
குஞ்சித அடிகள் மண்டிலத்தில் கூட்டுற – கம்.யுத்4:41 93/2,3

மேல்


கொட்டுவார் (1)

கூடுவாரிடை இன்_இயம் கொட்டுவார் முட்டு_இல் – கம்.சுந்:2 23/3

மேல்


கொட்டை (3)

கொட்டை கரைய பட்டு உடை நல்கி – பொரு 155
சே இதழ் பொதிந்த செம்பொன் கொட்டை
ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து – சிறு 75,76
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/4

மேல்


கொட்டையொடு (1)

பொறி வரி கொட்டையொடு புகழ் வரம்பு இகந்தோய் – பரி 5/70

மேல்


கொட்ப (10)

கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை – திரு 114
வல மாதிரத்தான் வளி கொட்ப
வியல் நாள்_மீன் நெறி ஒழுக – மது 5,6
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப
இரும் பிடி மேஎம் தோல் அன்ன இருள் சேர்பு – மது 633,634
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க – ஐங் 192/1
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர – ஐங் 314/1
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் – பதி 49/5,6
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப
அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து – பதி 81/7,8
இடாஅ ஏணி வியல் அறை கொட்ப
நாடு அடிப்படுத்தலின் கொள்ளை மாற்றி – பதி 81/14,15
தொடி கொட்ப நீத்த கொடுமையை – கலி 99/20
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ – கலி 145/47,48

மேல்


கொட்பதால் (1)

குஞ்சரம் குடைந்து ஒழுகு கொட்பதால்
விஞ்சை மன்னர்-பால் விரக மங்கைமார் – கம்.கிட்:15 21/1,2

மேல்


கொட்பது (2)

கமழ்வு உற துவன்றிய கணக்கு_இல் கொட்பது – கம்.கிட்:14 35/4
குன்றின்-வாய் முழையின் நின்று உலாய கொட்பது
தென்றல் என்று ஒரு புலி உயிர்த்து சென்றதால் – கம்.யுத்1:5 9/3,4

மேல்


கொட்பவும் (1)

காற்று என்ன கடிது கொட்பவும்
வாள் மிகு மற மைந்தர் – மது 52,53

மேல்


கொட்பன (1)

உடங்கு கொட்பன போல் புகுத்தனர் தொழூஉ – கலி 105/22

மேல்


கொட்பால் (5)

கூழை புறத்து விரிந்தது ஓர் கொட்பால்
ஊழி நெருப்பின் உரு-தனை ஒப்பாள் – கம்.ஆரண்:14 45/3,4
வெவ்விய விதியின் கொட்பால் வீடினன் கழுகின் வேந்தன் – கம்.சுந்:4 81/3
எ புறத்து அளவும் தீய ஒரு கணத்து எரித்த கொட்பால்
துப்பு உறழ் மேனி அண்ணல் மேரு வில் குழைய தோளால் – கம்.சுந்:12 131/2,3
குன்று_இனம் என்ன நடந்தனர் கொட்பால் – கம்.யுத்3:20 22/4
கூன் ஏறு சிலையும் தானும் குதிக்கின்ற கடுப்பின் கொட்பால்
வான் ஏறினார்கள் தேரும் மலைகின்ற வயவர் தேரும் – கம்.யுத்3:31 216/2,3

மேல்


கொட்பித்தான் (1)

நிறை வளை கொட்பித்தான் செய்த துயரால் – கலி 145/57

மேல்


கொட்பின் (4)

புள் உயிர் கொட்பின் வள் உயிர் மணி தார் – நற் 91/10
மீன் தேர் கொட்பின் பனி கயம் மூழ்கி – பதி 42/2
விளரி கொட்பின் வெள் நரி கடிகுவென் – புறம் 291/4
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் – புறம் 303/2

மேல்


கொட்பின (1)

இரை தேர் கொட்பின ஆகி பொழுது பட – அகம் 303/13

மேல்


கொட்பினர் (1)

அந்தர கொட்பினர் வந்து உடன் காண – திரு 174

மேல்


கொட்பினால் (1)

குடைந்து உலகு அனைத்தையும் நாடும் கொட்பினால்
மிடைந்தவர் உலப்பு இலர் தவத்தை மேவலால் – கம்.சுந்:4 23/2,3

மேல்


கொட்பினும் (1)

கூர்த்து எழு வாள் என பிறழும் கொட்பினும்
தார் பெரும் பணையின் விண் தழங்கு காரினும் – கம்.கிட்:10 13/2,3

மேல்


கொட்பு (3)

தோளே தொடி கொட்பு ஆனா கண்ணே – நற் 133/1
கொட்பு உறு கலின பாய் மா குலால் மகன் முடுக்கி விட்ட – கம்.பால:10 12/1
கொம்பொடும் பரவையில் திரியும் கொட்பு என – கம்.யுத்3:22 52/2

மேல்


கொட்பும் (2)

வஞ்சமும் களவும் பொய்யும் மயக்கமும் மரபு_இல் கொட்பும்
தஞ்சம் என்றாரை நீக்கும் தன்மையும் களிப்பும் தாக்கும் – கம்.கிட்:11 94/1,2
கூட்டிய படையும் தேவர் கொடுத்த நல் வரமும் கொட்பும்
தீட்டிய வாழ்வும் எய்த திருத்திய வாழ்வும் எல்லாம் – கம்.சுந்:12 71/2,3

மேல்


கொட்புறு (1)

கொட்புறு புரவி தெய்வ கூர் நுதி குலிசத்தாற்கும் – கம்.சுந்:1 24/1

மேல்


கொடா (1)

நாமமும் அவன் பிற நலி கொடா நெடும் – கம்.யுத்1:3 73/3

மேல்


கொடாது (4)

கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது
பல் பண்டம் பகர்ந்து வீசும் – பட் 210,211
போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் – கம்.யுத்2:16 150/2
குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது
பிணங்கு பேய்களின் வாய்களை பிளந்தனர் பிடித்தே – கம்.யுத்3:20 61/3,4
கொடாது நிற்றலின் கொற்ற நெடும் திசை – கம்.யுத்4:33 29/1

மேல்


கொடாஅ (1)

ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ
உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து – புறம் 392/5,6

மேல்


கொடாஅது (1)

அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது
மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல – நற் 136/2,3

மேல்


கொடாஅமை (1)

கொடாஅமை வல்லர் ஆகுக – புறம் 27/18

மேல்


கொடாஅர் (1)

நறு விரை நன் புகை கொடாஅர் சிறு வீ – நற் 315/6

மேல்


கொடாஅன் (2)

வேந்து குறை-உறவும் கொடாஅன் ஏந்து கோட்டு – புறம் 341/1
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர் – புறம் 343/13

மேல்


கொடி (374)

கோழி ஓங்கிய வென்று அடு விறல் கொடி
வாழிய பெரிது என்று ஏத்தி பலர் உடன் – திரு 38,39
செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி
வரி புனை பந்தொடு பாவை தூங்க – திரு 67,68
குறவர் மட மகள் கொடி போல் நுசுப்பின் – திரு 101
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ – திரு 122
புள் அணி நீள் கொடி செல்வனும் வெள் ஏறு – திரு 151
பைம் கொடி நறை காய் இடை இடுபு வேலன் – திரு 190
கறி கொடி கரும் துணர் சாய பொறி புற – திரு 309
கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் – சிறு 166
பைம் கொடி நுடங்கும் பலர் புகு வாயில் – பெரும் 337
குறும் கால் காஞ்சி சுற்றிய நெடும் கொடி
பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ – பெரும் 375,376
அதிரல் பூத்த ஆடு கொடி படாஅர் – முல் 51
விசயம் வெல் கொடி உயரி வலன் ஏர்பு – முல் 91
நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து – மது 79
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொள_கொள – மது 366,367
நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி
நீர் ஒலித்து அன்ன நிலவு வேல் தானையொடு – மது 368,369
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி
கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன் பல – மது 371,372
பல் வேறு குழூஉ கொடி பதாகை நிலைஇ – மது 373
கொடி படு சுவல இடுமயிர் புரவியும் – மது 391
நீடு கொடி இலையினர் கோடு சுடு நூற்றினர் – மது 401
கொண்டல் வளர்ப்ப கொடி விடுபு கவினி – மது 530
புன் கொடி முசுண்டை பொறி புற வான் பூ – நெடு 13
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ – நெடு 113
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை – குறி 87
வாலிதின் விரிந்த புன் கொடி முசுண்டை – மலை 101
விழுமிதின் வீழ்ந்தன கொழும் கொடி கவலை – மலை 128
பரூஉ கொடி வலந்த மதலை பற்றி – மலை 216
தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் – மலை 407
தூவல் கலித்த இவர் நனை வளர் கொடி
காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை – மலை 514,515
கரும் கொடி மிளகின் காய் துணர் பசும் கறி – மலை 521
குறவர் கொன்ற குறை கொடி நறை பவர் – நற் 5/3
குழைந்த கோதை கொடி முயங்கலளே – நற் 20/11
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் – நற் 45/4
மா கொடி அதிரல் பூவொடு பாதிரி – நற் 52/1
கொடி நுடங்கு இலங்கின மின்னி – நற் 68/9
முளி கொடி வலந்த முள் அரை இலவத்து – நற் 105/1
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/10
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி – நற் 145/2
செல் சுடர் நெடும் கொடி போல – நற் 202/10
கொடி நுடங்கு மறுகின் ஆர்க்காட்டு ஆங்கண் – நற் 227/6
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ – நற் 242/2
குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும் – நற் 254/2
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த – நற் 272/2
பசும் கேழ் இலைய நறும் கொடி தமாலம் – நற் 292/2
புழல் காய் கொன்றை கோடு அணி கொடி இணர் – நற் 296/4
நுண் கொடி பீரத்து ஊழ்-உறு பூ என – நற் 326/6
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர் – நற் 338/2
வண்டு பட ததைந்த கொடி இணர் இடை இடுபு – குறு 21/1
துறுகல் அயலது மாணை மா கொடி
துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன் – குறு 36/1,2
கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த – குறு 66/4
கொழும் கொடி அவரை பூக்கும் – குறு 82/5
பெயல் புறந்தந்த பூ கொடி முல்லை – குறு 126/3
குவவு மென் முலையள் கொடி கூந்தலளே – குறு 132/2
கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி
எயிறு என முகையும் நாடற்கு – குறு 186/2,3
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை – குறு 240/1
மணி வார்ந்து அன்ன மா கொடி அறுகை – குறு 256/1
தண் துளிக்கு ஏற்ற பைம் கொடி முல்லை – குறு 382/1
கொடி பூ வேழம் தீண்டி அயல – ஐங் 14/1
வயலை செம் கொடி களவன் அறுக்கும் – ஐங் 25/2
வயலை செம் கொடி பிணையல் தைஇ – ஐங் 52/1
பழன வெதிரின் கொடி பிணையலளே – ஐங் 91/4
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – ஐங் 101/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/2
எரி கொடி கவைஇய செம் வரை போல – ஐங் 353/1
சுடர் விடு நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – ஐங் 395/2
மகளிர் அன்ன ஆடு கொடி நுடங்கும் – ஐங் 400/2
நெடும் கொடி முல்லையொடு தளவ மலர் உதிர – ஐங் 422/2
வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய – ஐங் 429/3
தளவின் பைம் கொடி தழீஇ பையென – ஐங் 454/1
வெண் கொடி ஈங்கை பைம் புதல் அணியும் – ஐங் 456/3
இவர் கொடி பீரம் இரும் புதல் மலரும் – ஐங் 464/2
பருவம் செய்தன பைம் கொடி முல்லை – ஐங் 476/2
பல களிற்று தொழுதியொடு வெல் கொடி நுடங்கும் – பதி 14/16
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/6
கொடி நிழல் பட்ட பொன் உடை நியமத்து – பதி 15/19
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க – பதி 25/11
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 33/1
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் – பதி 40/5
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை – பதி 43/23
வான் தோய் வெல் கொடி தேர் மிசை நுடங்க – பதி 44/2
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை – பதி 44/10
வளி முனை அவிர்வரும் கொடி நுடங்கு தெருவில் – பதி 47/4
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 49/5
கொடி நுடங்கு நிலைய கொல் களிறு மிடைந்து – பதி 52/1
மேம்படு வெல் கொடி நுடங்க – பதி 53/20
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 55/9
இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன் – பதி 56/5
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க – பதி 67/5
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் – பதி 68/10
மலை உறழ் யானை வான் தோய் வெல் கொடி
வரை மிசை அருவியின் வயின்_வயின் நுடங்க – பதி 69/1,2
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் – பதி 73/14
கடும் பரி நெடும் தேர் மீமிசை நுடங்கு கொடி
புல வரை தோன்றல் யாவது சின போர் – பதி 80/14,15
ஒளிறு கொடி நுடங்க தேர் திரிந்து கொட்ப – பதி 81/7
பல் கொடி நுடங்கும் முன்பின் செறுநர் – பதி 82/3
தேர் கொடி நுடங்க தோல் புடை ஆர்ப்ப – பதி 82/8
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து – பதி 83/4
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா – பதி 84/8
உரவு களிற்று வெல் கொடி நுடங்கும் பாசறை – பதி 88/17
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/5
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு – பரி 2/38
நிவந்து ஓங்கு உயர் கொடி சேவலோய் நின் – பரி 3/18
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி
நின் ஒன்று உயர் கொடி பனை – பரி 4/37,38
நின் ஒன்று உயர் கொடி பனை – பரி 4/38
நின் ஒன்று உயர் கொடி நாஞ்சில் – பரி 4/39
நின் ஒன்று உயர் கொடி யானை – பரி 4/40
நின் ஒன்றா உயர் கொடி ஒன்று இன்று – பரி 4/41
கொடி மேல் இருந்தவன் தாக்கு இரையது பாம்பு – பரி 4/48
கொடி சேரா திரு கோவை காழ்கொள – பரி 6/15
களிப்பர் குளிப்பர் காமம் கொடி விட – பரி 6/103
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் – பரி 8/24
கொன்றை கொடி இணர் ஊழ்ப்ப கொடி மலர் – பரி 8/24
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை – பரி 9/80
நளிர் மலை பூ கொடி தங்குபு உகக்கும் – பரி 10/122
கொள்வார் கோல் கொள்ள கொடி திண் தேர் ஏறுவோர் – பரி 11/51
விடு மலர் பூ கொடி போல நுடங்கி – பரி 12/89
நிறனொடு மாறும் தார் புள்ளு பொறி புனை கொடி
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/4,5
கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை – பரி 13/40
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி செல்வ நன் புகழவை – பரி 13/42
விடு கொடி பிறந்த மென் தகை தோன்றி – பரி 14/15
கொடி தேரான் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/47
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ – பரி 17/6
ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூ கொடி நுடங்க – பரி 17/16
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
மணி நிற மஞ்ஞை ஓங்கிய புள் கொடி
பிணிமுகம் ஊர்ந்த வெல் போர் இறைவ – பரி 17/48,49
இருள் போழும் கொடி மின்னால் – பரி 18/25
மாறு கொள்வது போலும் மயில் கொடி வதுவை – பரி 19/7
கொடி ஏற்று வாரணம் கொள் கவழ மிச்சில் – பரி 19/91
படையும் பவழ கொடி நிறம் கொள்ளும் – பரி 19/98
கட வரை நிற்குமோ காமம் கொடி இயலாய் – பரி 20/94
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை – பரி 20/98
வென்றி கொடி அணி வெல்வ நின் தொழுது – பரி 21/17
கண் ஒளிர் திகழ் அடர் இடு சுடர் படர் கொடி மின்னு போல் – பரி 21/54
பூ கொடி போல நுடங்குவாள் ஆங்கு தன் – பரி 21/59
மெல் இணர் பூ கொடி மேவர நுடங்க – பரி 22/43
குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 31/3
கோத்தை உண்டாமோ மதுரை கொடி தேரான் – பரி 33/3
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ – கலி 1/7
புல்லு விட்டு இறைஞ்சிய பூ_கொடி தகைப்பன – கலி 3/13
நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே – கலி 31/25
கொடி விடுபு இருளிய மின்னு செய் விளக்கத்து – கலி 41/6
கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
கொடி என மின் என அணங்கு என யாது ஒன்றும் – கலி 57/4
கூர் எயிற்று முகை வெண் பல் கொடி புரையும் நுசுப்பினாய் – கலி 58/4
மெல் இணர் செல்லா கொடி அன்னாய் நின்னை யான் – கலி 62/5
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும் – கலி 83/9
குறி அறிந்தேன் காமன் கொடி எழுதி என்றும் – கலி 84/24
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற – கலி 88/1
புன வளர் பூ கொடி அன்னாய் கழிய – கலி 92/1
தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் – கலி 92/25
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே – கலி 92/26
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல் – கலி 92/52
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல் – கலி 92/52
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல – கலி 94/23
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
தண் நறும் பிடவமும் தவழ் கொடி தளவமும் – கலி 102/2
கொடி நறை சூழ்ந்த தொழூஉ – கலி 103/21
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி – கலி 104/7
தகை மிக்க புணர்ச்சியார் தாழ் கொடி நறு முல்லை – கலி 118/19
பொறை ஆற்றா நுசுப்பினால் பூ வீந்த கொடி போன்றாள் – கலி 132/18
பொய் தீர் உலகம் எடுத்த கொடி மிசை – கலி 141/11
கொடி மின்னு கொள்வேன் என்று அன்னள் வடி நாவின் – கலி 141/18
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/15
அம் தூம்பு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 6/17
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி – அகம் 11/5
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 36/5
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/13
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி – அகம் 47/5
புதல்வன் பொய்க்கும் பூ_கொடி நிலையே – அகம் 54/22
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/14
கொடி பிணங்கு அரில இருள் கொள் நாகம் – அகம் 73/12
பைம் கொடி முல்லை மென் பத புது வீ – அகம் 74/6
செம் கேழ் மென் கொடி ஆழி அறுப்ப – அகம் 80/9
நெடும் கொடி நுடங்கும் நியம மூதூர் – அகம் 83/7
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் – அகம் 84/14
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/4,5
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/8
விடு பொறி ஞெகிழியின் கொடி பட மின்னி – அகம் 108/7
நெடும் கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ – அகம் 110/18
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல – அகம் 111/4
நெடும் கொடி நுடங்கும் வான் தோய் புரிசை – அகம் 114/9
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை – அகம் 124/11
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி மறுகில் – அகம் 126/10
சுடர் நிமிர் நெடும் கொடி விடர் முகை முழங்கும் – அகம் 143/7
தண் கார்க்கு ஈன்ற பைம் கொடி முல்லை – அகம் 144/3
கொடி நுடங்கு மறுகின் கூடல் குடாஅது – அகம் 149/14
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய – அகம் 149/15
பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ – அகம் 156/5
எல்லி மலர்ந்த பைம் கொடி அதிரல் – அகம் 157/6
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி – அகம் 160/3
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/4
களிறு அணி வெல் கொடி கடுப்ப காண்வர – அகம் 162/22
நேர் கால் முது கொடி குழைப்ப நீர் சொரிந்து – அகம் 174/6
மனை நகு வயலை மரன் இவர் கொழும் கொடி
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ – அகம் 176/13,14
பைம் கொடி பாகல் செம் கனி நசைஇ – அகம் 177/9
புன் தலை புதைத்த கொழும் கொடி முல்லை – அகம் 184/9
நெடும் கொடி நுடங்கும் நறவு மலி பாக்கத்து – அகம் 196/1
நுண் கொடி அதிரலொடு நுணங்கு அறல் வரிப்ப – அகம் 237/2
கடி_மகள் கதுப்பின் நாறி கொடி மிசை – அகம் 244/5
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி
துனை கால் அன்ன புனை தேர் கோசர் – அகம் 251/6,7
நுண் கொடி மின்னின் பைம் பயிர் துமிய – அகம் 254/14
கூதள மூது இலை கொடி நிரை தூங்க – அகம் 255/14
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 265/2
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின் – அகம் 297/13
கொடி பட மின்னி பாயின்றால் மழையே – அகம் 312/14
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் – அகம் 316/6
நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில் – அகம் 326/5
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – அகம் 330/14
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ – அகம் 337/14
வென்று கொடி எடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு – அகம் 354/3
ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 358/14
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி – அகம் 376/14
கடம்பு கொடி யாத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 382/3
பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த – அகம் 383/7
வரி மென் முகைய நுண் கொடி அதிரல் – அகம் 391/2
தொடுத்தேன் மகிழ்ந செல்லல் கொடி தேர் – அகம் 396/1
எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த – அகம் 397/6
கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும் – புறம் 9/7
ஏந்து கொடி இறை புரிசை – புறம் 17/27
ஆய் கரும்பின் கொடி கூரை – புறம் 22/15
கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய – புறம் 24/23
கடும்பின் அடு கலம் நிறை ஆக நெடும் கொடி
பூவா வஞ்சியும் தருகுவன் ஒன்றோ – புறம் 32/1,2
விசும்பு தீ பிறப்ப திருகி பசும் கொடி
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/3,4
விரவு உருவின கொடி நுடங்கும் – புறம் 38/3
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் – புறம் 45/7
மீன் சுடு புகையின் புலவு நாறு நெடும் கொடி
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் – புறம் 52/9,10
விண் உயர் புள் கொடி விறல் வெய்யொனும் – புறம் 56/6
அடு களிறு உயவும் கொடி கொள் பாசறை – புறம் 69/9
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிடைந்து – புறம் 76/5
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிலைந்து – புறம் 77/3
மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே – புறம் 109/6
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/11
கொடி மருங்குல் விறலியருமே – புறம் 139/4
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/6
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ – புறம் 197/2
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/9
கொடி நுடங்கு யானை நெடுமாவளவன் – புறம் 228/10
குடியும் மன்னும் தானே கொடி எடுத்து – புறம் 314/5
சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு – புறம் 335/5
அரை மண் இஞ்சி நாள்_கொடி நுடங்கும் – புறம் 341/5
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரும் மாவும் – புறம் 351/2
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி
அணங்கு உருத்து அன்ன கணம்_கொள் தானை – புறம் 362/5,6
கொற்ற வெண்குடை கொடி தேர் வேந்திர் – புறம் 367/14
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர் – புறம் 377/26
செறுவின் வள்ளை சிறு கொடி பாகல் – புறம் 399/6
மணி உடை கொடி தோன்ற வந்து ஊன்றலால் – கம்.பால:1 11/3
விரி முகில்_குலம் என கொடி விராயின – கம்.பால:3 34/2
துகிலொடு நெடும் கொடி சூலம் மின்னுவ – கம்.பால:3 35/3
குழை விழும் அதில் விழும் கொடி திண் தேர்களே – கம்.பால:3 54/4
குல கொடி மாதர் வாய் குமுதம் நாறுவ – கம்.பால:3 57/2
இளையவன் பயந்தனள் இளைய மென் கொடி – கம்.பால:5 103/4
புனையும் நீள் கொடி புரிசையின் புறத்து வந்து இறுத்தார் – கம்.பால:9 13/2
துகில் கொடி மிதிலை மாடத்து உம்பரில் துவன்றி நின்ற – கம்.பால:10 3/2
பங்கயம் குவளை ஆம்பல் படர் கொடி வள்ளை நீலம் – கம்.பால:10 18/1
கொன் சேர் அல்குல் மேகலை தாங்கும் கொடி அன்னார் – கம்.பால:10 31/2
மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம் – கம்.பால:14 11/3
நுடங்கிய துகில் கொடி நூழை கைம் மலை – கம்.பால:14 12/1
கொழுந்து போய் கொடி மதில் மிதிலை கூடிற்றே – கம்.பால:14 23/4
குடி புக்கால் என குடில் புக்கார் கொடி அன்ன மடவார் – கம்.பால:15 12/4
கொம்பொடும் கொடி_அனாரை குறித்து அறிந்து உணர்தல் தேற்றார் – கம்.பால:17 5/3
கொடி உலாம் மருங்குல் நல்லார் குழாத்து ஒரு குரிசில் நின்றான் – கம்.பால:18 13/2
மடல் உடை போது காட்டும் வளர் கொடி பலவும் சூழ – கம்.பால:18 16/3
கொடி உளாளோ தனி குடை உளாளோ குல – கம்.பால:20 8/1
புனம் கொள் கார் மயில் போலும் ஓர் பொன்_கொடி – கம்.பால:21 28/1
திங்கள் தங்கள் குல கொடி சீதை ஆம் – கம்.பால:21 51/2
வெயில் விரவிய பொன்னின் மிடை கொடி மதி தோயும் – கம்.பால:23 27/3
மிக்கு ஒளிர் கழுத்து அணி தரள வெண் கொடி
மொய் கரும் குழலினாள் முறுவல் உள்ளுற – கம்.பால:23 54/2,3
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் – கம்.அயோ:1 50/4
கொள்ளை வான் கொடி நிரை குழாங்கள் தோன்றுவ – கம்.அயோ:2 36/2
நீண்ட கொடி மாட நிரை வீதி நிறைய போய் – கம்.அயோ:3 103/3
ஊதை எறிய ஒசி பூம் கொடி ஒப்பார் – கம்.அயோ:4 94/4
பூம் கொடி ஒதுங்குவ போல் ஒதுங்கினர் – கம்.அயோ:4 191/2
கொடி அடங்கின மனை குன்றம் கோ முரசு – கம்.அயோ:4 198/1
நால் நிற நளிர் வல்லி கொடி நவை இல பல்கி – கம்.அயோ:9 18/2
நுடங்கு மாளிகை துகில் கொடி நிகர்ப்பன நோக்காய் – கம்.அயோ:10 4/4
கொல்லி வாங்கிய குன்றவர் கொடி நெடும் கவலை – கம்.அயோ:10 13/3
கொடி நெருங்கின தொங்கல் குழீஇயின – கம்.அயோ:11 9/1
கொடி நகர் தரும் அவன் கொணர சேனையும் – கம்.அயோ:12 24/2
மண்ணினை மறைத்தன மலிந்த மா கொடி
விண்ணினை மறைத்தன விரிந்த மா துகள் – கம்.அயோ:12 26/2,3
துன்று இளம் கொடி முதல் தூறு நீங்கிய – கம்.அயோ:12 38/3
ஆடு கொடி படை சாடி அறத்தவரே ஆள – கம்.அயோ:13 22/1
நகு கொடி நெடிய பாயா நவ்வென சென்ற நாவாய் – கம்.அயோ:13 58/4
கன்று பிரி காராவின் துயர் உடைய கொடி வினவ கழல் கால் மைந்தன் – கம்.அயோ:13 65/2
கொடி உடை பந்தரின் குளிர்ந்தது எங்குமே – கம்.அயோ:14 22/4
நீல் நிற வரையினில் பவள நீள் கொடி
போல் நிறம் பொலிந்து என பொலிகின்றான்-தனை – கம்.ஆரண்:4 4/3,4
கொங்கைகளும் குழை காதும் கொடி மூக்கும் குறைந்து அழித்தால் – கம்.ஆரண்:6 111/3
வீர விரைந்தனை இவள் தன் விடு காதும் கொடி மூக்கும் – கம்.ஆரண்:6 112/2
ஏற்ற நெடும் கொடி மூக்கும் இரு காதும் முலை இரண்டும் இழந்தும் வாழ – கம்.ஆரண்:6 135/1
நீடி எங்கும் நிமிர்ந்த நெடும் கொடி
ஓடும் எங்கள் பசி என்று உவந்து எழுந்து – கம்.ஆரண்:7 26/2,3
கொடி தழை கவிகை வான் தொங்கல் குஞ்சரம் – கம்.ஆரண்:7 47/1
கருது வீர நின் கொடி மிசை காக்கையின் கணங்கள் – கம்.ஆரண்:7 69/3
கொடி துணிந்தன குரகதம் துணிந்தன குல மா – கம்.ஆரண்:7 77/3
சிலை மிதந்தன மிதந்தன கொடி நெடும் தேர்கள் – கம்.ஆரண்:7 83/4
கூவினர் கூவலோடும் குறுகினர் கொடி திண் தேர் மேல் – கம்.ஆரண்:10 169/2
கொடி படித்தது என நெடும் கோள் அரா – கம்.ஆரண்:12 3/3
கொடி போல் புரள்வாள் குலைவாள் அயர்வாள் – கம்.ஆரண்:12 74/2
கொடி பற்றி ஒடித்து உயர் வானவர் ஆசி கொண்டான் – கம்.ஆரண்:13 21/4
கொள் கொம்பு ஒடிய கொடி வீழ்ந்தது போல் குலைந்தாள் – கம்.ஆரண்:13 44/4
பாக வீணையின் கொடி ஒன்று கிடந்தது பார் மேல் – கம்.ஆரண்:13 80/4
துண்ட வாளினின் சுடர் கொடி துணிந்தது என்று உணரா – கம்.ஆரண்:13 81/3
புகை கொடி கனலொடும் பொடிக்கும் மூக்கினான் – கம்.ஆரண்:15 13/2
விரிந்த குவளை சேதாம்பல் விரை மென் கமலம் கொடி வள்ளை – கம்.கிட்:1 25/1
அலக்கண் உற்றேற்கு உற்று உதவற்கு அடைவு உண்டு அன்றோ கொடி வள்ளாய் – கம்.கிட்:1 30/1
குலைந்திடேல் உமை வேற்றுமை தெரிந்திலம் கொடி பூ – கம்.கிட்:7 61/3
பல் வகை பருவ கொடி பம்பிட – கம்.கிட்:11 45/3
மயில் இயல் கொடி தேர் அல்குல் மணி நகை திணி வேய் மென் தோள் – கம்.கிட்:11 76/2
கொடி வனம் மிடைந்தன குமுறு பேரியின் – கம்.கிட்:11 120/1
செயிர் இல் சிற்றிடை ஆய் உற்ற சிறு கொடி நுடக்கம் தீர – கம்.கிட்:13 41/3
இ குறி உடை கொடி இராமன் மனையாளோ – கம்.கிட்:14 49/2
மா காரின் மின் கொடி மடக்கினர் அடுக்கி – கம்.சுந்:2 3/1
குவியும் மீன் ஆரம் ஆக மின் கொடி மருங்குல் ஆக – கம்.சுந்:2 180/2
மட கொடி சீதையாம் மாதரே-கொலாம் – கம்.சுந்:3 60/2
இளம் கொடி பவளமும் கிடக்க என் அவை – கம்.சுந்:4 40/2
சீதா பவள கொடி அன்னவள் தேடி என்கண் – கம்.சுந்:4 85/2
பொன் திணி பொலம்_கொடி என் மென் மயிர் பொருந்தி – கம்.சுந்:5 3/1
போர்த்து எழு பொலம் கொடி இலங்கை பூழியோடு – கம்.சுந்:5 62/3
கா இலை கொடி இலை நெடிய கான் எலாம் – கம்.சுந்:5 67/4
பவள மா கொடி வீசின பல் மழை – கம்.சுந்:6 29/1
கூடி கொன்றனன் சிலவரை கொடி நெடு மரத்தால் – கம்.சுந்:7 36/2
கொடி திண் மாளிகை இடிந்தன மண்டபம் குலைந்த – கம்.சுந்:7 41/2
சொரி முத்த மாலை சூழும் துகில் கொடி தடம் தேர் சுற்ற – கம்.சுந்:8 4/4
இழந்தன நெடும் கொடி இழந்தன இரும் கோடு – கம்.சுந்:8 26/1
கொடி தடம் தேரொடும் குரகத குழுவை – கம்.சுந்:8 37/1
மிக்கன தேர் பரி குடை கொடி விரவி – கம்.சுந்:8 39/2
தானை மா கொடி மழை பொதுத்து உயர் நெடும் தாள – கம்.சுந்:9 7/1
மேக்கு உயர் கொடி உடை மேக மாலை போல் – கம்.சுந்:9 32/3
கொடி உடை தேர் பரி கொண்டு வீசலின் – கம்.சுந்:12 7/2
உன்னினள் கொடி ஒன்று ஏந்தி கொம்பொடும் உறைப்ப சுற்றி – கம்.சுந்:14 39/2
கொலை மேற்கொண்டு ஆர் உயிர் குடிக்கும் கூற்றம்-கொல்லோ கொடி பவளம் – கம்.யுத்1:1 6/4
கெட்டது கொடி நகர் கிளையும் நண்பரும் – கம்.யுத்1:2 12/2
கொன்று பெயர்வோம் நமர் கொடி படையை எல்லாம் – கம்.யுத்1:2 57/3
உதிரம் கான்றன தோன்றின புகை கொடி உமிழ்ந்தது கொடும் தீயே – கம்.யுத்1:3 79/4
மட_கொடி பயந்தவர் மைந்தர் ஆயினும் – கம்.யுத்1:4 79/3
தாமம் நாட்டிய கொடி படை பதுமத்தின் தலைவன் – கம்.யுத்1:5 44/3
பொன் கொடி துவலை பொதிந்து ஓடுவ – கம்.யுத்1:8 62/2
வன் கொடி பவளங்கள் வயங்கலால் – கம்.யுத்1:8 62/3
எரிகின்றதாயே காண் இ கொடி நகர் இருந்தது இன்னும் – கம்.யுத்1:10 9/4
கொற்ற வான் சிலை கை வீர கொடி மிடை மாட குன்றை – கம்.யுத்1:10 19/1
கொடி மதில் குடுமி தலைக்கொள்க என்றான் – கம்.யுத்2:15 3/4
விட்ட வெண் கொடி வீங்கின என்னவே – கம்.யுத்2:15 14/4
கொடியொடும் கொடி சுற்ற கொடுத்த தண்டு – கம்.யுத்2:15 37/3
குலை குலைந்து கொடி நகர் நோக்கினார் – கம்.யுத்2:15 55/3
சூழ் இரும் திசைகளை தொடரும் தொல் கொடி
வாழிய உலகு எலாம் வளைத்து வாய் இடும் – கம்.யுத்2:15 101/2,3
குன்று அன யானை மான குரகதம் கொடி தேர் கோப – கம்.யுத்2:15 154/1
தேர் கொடி யானையின் பதாகை சேண் உறு – கம்.யுத்2:16 96/1
தார் கொடி என்று இவை தகைந்து வீங்குவ – கம்.யுத்2:16 96/2
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்2:16 185/4
செல்லகிற்றில நின்றில கொடி நெடும் தேர்கள் – கம்.யுத்2:16 212/4
குரம் குடைந்தன வெரிநுற கொடி நெடும் கொற்ற – கம்.யுத்2:16 217/2
பெய் தவத்தினோர் பெண்_கொடி எம்முடன் பிறந்தாள் – கம்.யுத்2:16 230/1
பரந்த வெண்குடை சாமரை நெடும் கொடி பதாகை – கம்.யுத்2:16 248/1
கிடைப்ப_அரும் கொடி நகர் அடையின் கேடு என – கம்.யுத்2:16 271/2
பேய் ஆர்த்து எழுந்து ஆடு நெடும் கொடி பெற்றது அம்மா – கம்.யுத்2:19 21/4
கோடி நூறு அமைந்த கூட்டத்து இராக்கதர் கொடி திண் தேரும் – கம்.யுத்2:19 92/1
மேல் கிளர் பல் கொடி வெண் திரை வீச – கம்.யுத்3:20 24/2
சில்லி அம் தேர் கொடி சிதைய சாரதி – கம்.யுத்3:20 41/1
குருதியின்கண்ணன் வண்ண கொடி நெடும் தேரன் கோடை – கம்.யுத்3:21 32/1
பொலம் கொடி நெடும் தேர் ஏறி போர் பணை முழங்க போனான் – கம்.யுத்3:22 4/2
மான மா புரவி பொன் தார் மா கொடி கொண்ட பண்ணை – கம்.யுத்3:22 6/2
கொடி அறும் குடை அறும் கொற்ற வீரர்-தம் – கம்.யுத்3:22 49/3
கொடி குழீஇயின கொழுந்து எடுத்து எழுந்து மேற்கொள்ள – கம்.யுத்3:22 98/1
சுடு கனல் பொறிகள் வெம் கண் தோன்றிட கொடி தேர் தூண்டி – கம்.யுத்3:22 128/2
தடுமாறு நெடும் கொடி தாழ் கடல்-வாய் – கம்.யுத்3:27 35/3
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட – கம்.யுத்3:27 180/3
கொடி குலங்கள் தேரின் மேல யானை மேல கோடை நாள் – கம்.யுத்3:31 89/1
அம்பரங்கள் தொடும் கொடி ஆடையும் – கம்.யுத்3:31 119/1
வைது கொலின் அல்லது மற படை கொடி படை கடக்கும் வலிதான் – கம்.யுத்3:31 150/3
கோ ஆர் விண்-வாய் வெண் கொடி திண் பாயொடு கூட – கம்.யுத்4:33 8/2
கொற்ற வாள் நிருதர் சேனை குழீஇயது கொடி திண் தேரும் – கம்.யுத்4:35 2/2
மட_கொடி துயர்க்கும் நெடு வானின் உறைவோர்-தம் – கம்.யுத்4:36 2/3
தரத்தொடு தொடுத்த கொடி தங்கியது சங்க – கம்.யுத்4:36 11/2
குன்று அன தோற்றத்தான்-தன் கொடி நெடும் தேரின் நேரே – கம்.யுத்4:37 12/3
பண்ணவன் உயர் கொடி என ஒரு பரவை – கம்.யுத்4:37 88/1
கூவிரம் செறி பொன் கொடி தேரொடும் – கம்.யுத்4:37 175/1

மேல்


கொடி-மிசை (1)

அடையுறு கொடி-மிசை அணுகினன் அளவு_இல் – கம்.யுத்4:37 87/3

மேல்


கொடி-மேல் (1)

கொடி-மேல் இருந்து இ உலகு ஏழொடு ஏழு தொழ நின்ற கோளும் இலனாய் – கம்.யுத்2:19 249/3

மேல்


கொடி_அனாரை (1)

கொம்பொடும் கொடி_அனாரை குறித்து அறிந்து உணர்தல் தேற்றார் – கம்.பால:17 5/3

மேல்


கொடிக்களின் (1)

கொடிக்களின் உணர்ந்து அரசர் கோ நகர் அடைந்தார் – கம்.பால:15 15/4

மேல்


கொடிகட்கு (1)

குடைக்கு எலாம் கொடிகட்கு எல்லாம் கொண்டன குவிந்த கொற்ற – கம்.யுத்3:31 221/1

மேல்


கொடிகள் (8)

சேண் மதி தேய்வது அ கொடிகள் தேய்க்கவே – கம்.பால:3 37/4
ஆனாத மாடத்திடை ஆடு கொடிகள் மீ போய் – கம்.பால:3 69/3
செய்யவள் இருந்தாள் என்று செழு மணி கொடிகள் என்னும் – கம்.பால:10 1/2
நிரம்பிய மாடத்து உம்பர் நிரை மணி கொடிகள் எல்லாம் – கம்.பால:10 2/1
உள்-நின்றும் கொடிகள் ஓடி உலகு எங்கும் பரந்தது அன்ன – கம்.பால:22 4/2
வீசு பொன் கொடிகள் எல்லாம் விசும்பினின் விரிந்த மேக – கம்.யுத்1:10 13/3
இலை துறு மரம் என கொடிகள் இற்று உக – கம்.யுத்2:18 89/2
தினகரனை அணவு கொடிகள் திசை அடைவ – கம்.யுத்3:31 161/1

மேல்


கொடிகளின் (1)

சொரியும் வெம் கதிர் துணை முலை குவை சுட கொடிகளின் துடிக்கின்றார் – கம்.சுந்:2 191/4

மேல்


கொடிகளும் (2)

ஆனையின் கொடிகளும் அளவி தோய்தலால் – கம்.யுத்2:15 104/3
மடிவன கொடிகளும் குடையும் மற்றவும் – கம்.யுத்3:22 53/2

மேல்


கொடிகளே (1)

குல மடந்தையர் என்ன கொடிகளே – கம்.யுத்1:8 59/4

மேல்


கொடிச்சி (28)

கொடிச்சி காக்கும் அடுக்கல் பைம் தினை – நற் 22/1
என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி
முருகு புணர்ந்து இயன்ற வள்ளி போல நின் – நற் 82/3,4
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு – நற் 85/9
சீறூரோளே நாறு மயிர் கொடிச்சி
கொடிச்சி கையகத்ததுவே பிறர் – நற் 95/8,9
கொடிச்சி கையகத்ததுவே பிறர் – நற் 95/9
செம் வாய் பாசினம் கடீஇயர் கொடிச்சி
அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/4,5
கொடிச்சி செல் புறம் நோக்கி – நற் 204/11
குளிர் படு கையள் கொடிச்சி செல்க என – நற் 306/3
மை படு மால் வரை பாடினள் கொடிச்சி
ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு – நற் 373/3,4
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி
எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே – நற் 379/5,6
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி – குறு 214/3,4
நாறு இரும் கூந்தல் கொடிச்சி தோளே – குறு 272/8
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி
மூரல் முறுவலொடு மதைஇய நோக்கே – குறு 286/4,5
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 291/2
பெரும் தோள் கொடிச்சி இருந்த ஊரே – குறு 335/7
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 360/6
வண்டு படு கூந்தல் தண் தழை கொடிச்சி
வளையள் முளை வாள் எயிற்றள் – ஐங் 256/2,3
இரும் பல் கூந்தல் கொடிச்சி
பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே – ஐங் 281/3,4
பேர் அமர் மழை கண் கொடிச்சி கடியவும் – ஐங் 282/2
மெல் இயல் கொடிச்சி காப்ப – ஐங் 288/3
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து – ஐங் 289/1
பூ கமழ் கூந்தல் கொடிச்சி
நோக்கவும் படும் அவள் ஒப்பவும் படுமே – ஐங் 290/3,4
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல் – ஐங் 296/1
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி
தான் எம் அருளாள் ஆயினும் – ஐங் 298/2,3
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் – ஐங் 299/3,4
கொடிச்சி கூந்தல் போல தோகை – ஐங் 300/1
ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி
பெரு வரை மருங்கில் குறிஞ்சி பாட – அகம் 102/5,6
வாள் நுதல் கொடிச்சி மாதர் மகவொடு தவழும்-மாதோ – கம்.பால:16 7/4

மேல்


கொடிச்சிமார்க்கு (1)

கண் மலர் கொடிச்சிமார்க்கு கணி தொழில் புரியும் வேங்கை – கம்.பால:16 3/2

மேல்


கொடிச்சியர் (7)

அறல் வாழ் கூந்தல் கொடிச்சியர் பாடல் – மலை 304
கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் – கலி 40/11
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை – அகம் 58/5
கொடிச்சியர் இடித்த சுண்ணம் குங்குமம் கோட்டம் ஏலம் – கம்.பால:1 13/1
கூடுகின்றிலர் கொடிச்சியர் தம் மனம் கொதிப்ப – கம்.அயோ:10 12/2
குனிந்த ஊசலில் கொடிச்சியர் எடுத்த இன் குறிஞ்சி – கம்.அயோ:10 24/3
வேங்கை நாறின கொடிச்சியர் வடி குழல் விரை வண்டு – கம்.கிட்:10 47/1

மேல்


கொடிச்சியேம் (1)

குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம்
சேணோன் இழைத்த நெடும் கால் கழுதில் – நற் 276/4,5

மேல்


கொடிச்சியை (4)

அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின் – ஐங் 258/2,3
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல – ஐங் 260/2
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் – அகம் 132/7
கறை துடைக்குறு பேதை ஓர் கொடிச்சியை காணாய் – கம்.அயோ:10 22/4

மேல்


கொடிஞ்சி (5)

நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பற்றி – அகம் 110/24
கடும் பரி நன் மான் கொடிஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 230/11
கொடிஞ்சி நெடும் தேர் கடும் பரி தவிராது – அகம் 334/12
வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து – அகம் 344/10
நெடும் தேர் கொடிஞ்சி பொலிய நின்றோன் – புறம் 77/5

மேல்


கொடிஞ்சிகள் (1)

நெரிந்தன கொடிஞ்சிகள் நெரிந்தன வியன் தார் – கம்.சுந்:8 27/3

மேல்


கொடிஞ்சும் (1)

குல கிரிகள் ஏழின் வலி கொண்டு உயர் கொடிஞ்சும்
அலைக்கும் உயர் பாரின் வலி ஆழியினின் அச்சும் – கம்.யுத்4:36 8/1,2

மேல்


கொடிஞ்சொடு (2)

கொடிஞ்சொடு தட்டும் அச்சும் ஆழியும் கோத்த மொட்டும் – கம்.அயோ:13 52/1
கோடு அறுப்புண்ட குஞ்சரம் கொடிஞ்சொடு கொடியின் – கம்.ஆரண்:8 9/2

மேல்


கொடித்தான் (1)

கொடித்தான் என்ன மெய் சுருண்டாள் கொதித்தாள் பதைத்தாள் குலைவுற்றாள் – கம்.யுத்3:23 8/2

மேல்


கொடிதால் (1)

நின் நிலை கொடிதால் தீம் கலுழ் உந்தி – குறு 327/4

மேல்


கொடிது (6)

கொடிது ஓர்த்த மன்னவன் கோல் போல ஞாயிறு – கலி 8/2
இன் உறல் வியன் மார்ப இனையையால் கொடிது என – கலி 100/21
கொடிது அறி பெண்டிர் சொல் கொண்டு அன்னை – அகம் 20/12
கொடிது கடிந்து கோல் திருத்தி – புறம் 17/5
அறத்தின்-ஊங்கு இனி கொடிது எனல் ஆவது ஒன்று யாதோ – கம்.அயோ:1 45/4
ஆடல்கொண்டு நின்று ஆர்க்கின்றது அது கொடிது அம்மா – கம்.சுந்:12 53/3

மேல்


கொடிதே (16)

மால் வரை மிளிர்க்கும் உருமினும் கொடிதே – நற் 2/10
தேறு நீர் கெழீஇய யாறு நனி கொடிதே
அதனினும் கொடியள் தானே மதனின் – நற் 97/4,5
இரவின் வரூஉம் அதனினும் கொடிதே
வைகலும் பொருந்தல் ஒல்லா – நற் 98/10,11
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இரும் கழி – நற் 195/1
கூந்தல் முரற்சியின் கொடிதே
மறப்பல் மாதோ நின் விறல் தகைமையே – நற் 270/10,11
இன்னது ஆகுதல் கொடிதே புன்னை – ஐங் 117/2
வருவை அல்லை வாடை நனி கொடிதே
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி – ஐங் 233/1,2
எய்யாது விடுதலோ கொடிதே நிரை இதழ் – ஐங் 242/3
கொடிதே காதலி பிரிதல் – ஐங் 332/4
மருந்து அறைகோடலின் கொடிதே யாழ நின் – கலி 129/24
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
அறியா தேஎத்தள் ஆகுதல் கொடிதே – அகம் 385/18
அருளாய் ஆகலோ கொடிதே இருள் வர – புறம் 144/1
ஓ கொடிதே அறம் என்னும் உண்மை ஒன்றும் – கம்.அயோ:3 25/2
மீளான் நமக்கு விதி கொடிதே காண் என்பார் – கம்.அயோ:4 102/2
கொள்ளாது உலகு உன்னை இதோ கொடிதே – கம்.ஆரண்:14 67/4

மேல்


கொடிய (27)

குரூஉ கொடிய எரி மேய – மது 155
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல்-வயின் – நெடு 109
இதனினும் கொடிய செய்குவர் அன்னாய் – ஐங் 215/6
நெடும் கொடிய தேர் மிசையும் – பதி 34/5
கூடாமுன் ஊடல் கொடிய திறம் கூடினால் – பரி 24/55
நெடும் கொடிய நிமிர் தேரும் – புறம் 55/9
கூர்த்த நுதி மு தலை அயில் கொடிய கூற்றை – கம்.பால:7 32/2
நஞ்சினும் கொடிய நாட்டம் அமுதினும் நயந்து நோக்கி – கம்.பால:17 7/1
மிடல் உடை கொடிய வேலே என்னலாய் மிளிர்வது என்ன – கம்.பால:18 16/1
கொலை உரு அமைந்து என கொடிய நாட்டத்து ஓர் – கம்.பால:19 62/1
கொற்றம் செய் கொலை வேல் என்ன கூற்று என கொடிய கண்ணாள் – கம்.பால:21 13/3
குழித்தனள் நிலத்தை அ கொடிய கூனியே – கம்.அயோ:2 60/4
கான் ஈயும் என்று உரைத்த கைகேசியும் கொடிய
கூனீயும் அல்லால் கொடியார் பிறர் உளரோ – கம்.அயோ:4 99/2,3
கொடிய வெம் கோபத்தால் கொதித்த கோளரி – கம்.அயோ:11 69/1
சுழியுடை தாய் சொலும் கொடிய சூழ்ச்சியால் – கம்.அயோ:11 73/1
வஞ்சக கொடிய பூசை நெடு வாயில் மறுகும் – கம்.ஆரண்:1 24/1
குளம் கோடும் அன்றே அ கொடிய திறல் வீரர்-தமை கொன்ற பின்னர் – கம்.ஆரண்:6 132/3
ஊழி எரியின் கொடிய பாய் பகழி ஒன்பான் – கம்.ஆரண்:9 12/1
கண்ணினும் நெடியதோ கொடிய கங்குலே – கம்.ஆரண்:14 98/4
கொடிய கொம்பினின் மடுத்து எழுதலும் குறுகி முன் – கம்.கிட்:5 5/2
கொடிய கூற்றையும் ஒப்பன பதிற்றைந்து கோடி – கம்.கிட்:12 9/3
நச்சு என கொடிய நாக கள்ளொடு குருதி நக்கி – கம்.சுந்:2 187/1
தீ என கொடிய வீர சேவக செய்கை கண்டால் – கம்.யுத்2:16 30/3
கோடையின் கதிர் என கொடிய கூர்ம் கணை – கம்.யுத்2:16 303/2
பேருமே கொடிய வாளியால் முறி பெறுக்கலா-வகை நுறுக்கினான் – கம்.யுத்2:19 85/4
விதிர்ந்தன அமரர் கைகள் விளைந்தது கொடிய வெம் போர் – கம்.யுத்2:19 93/4
கூசிம் மயிர் பொடிப்பு அற்றன அனல் ஆயின கொடிய – கம்.யுத்4:37 57/4

மேல்


கொடியது (2)

இதனின் கொடியது பிறிது ஒன்று இல்லை – நற் 322/2
சேண் உயர் கொடியது வய வெம் சீயமால் – கம்.யுத்2:16 105/2

மேல்


கொடியர் (4)

கொடியர் அல்லர் எம் குன்று கெழு நாடர் – குறு 87/3
கொடியர் வாழி தோழி கடுவன் – குறு 278/4
நஞ்சினும் கொடியர் ஆகி நவை செயற்கு உரிய நீரார் – கம்.சுந்:9 63/2
கலியினும் கொடியர் கற்ற படைக்கல கரத்தர் என்றால் – கம்.யுத்3:31 53/3

மேல்


கொடியவர் (2)

கொடியவர் யாவரும் குலங்கள் வேர் அற – கம்.அயோ:11 90/1
கொல்லுதி என எதிர் கடவினர் கொடியவர் – கம்.யுத்2:18 137/4

மேல்


கொடியவன் (3)

மீன் வரு கொடியவன் விறல் அடும் மறவோன் – கம்.ஆரண்:2 39/3
மீன் நெடும் கொடியவன் பகழி வீழ் துளி – கம்.கிட்:10 17/2
கேழ்_இல் வெம் கொடியவன் உயிர்ப்பு கேடு இலா – கம்.சுந்:2 125/2

மேல்


கொடியவும் (3)

கோட்டவும் கொடியவும் விரைஇ காட்ட – பெரும் 173
கோட்டவும் கொடியவும் பூ பல பழுனி – ஐங் 414/2
கொடியவும் கோட்டவும் நீர் இன்றி நிறம் பெற – கலி 54/1

மேல்


கொடியவை (4)

புள்ளின் கொடியவை புரி வளையினவை – பரி 1/60
புள் அணி பொலம் கொடியவை
வள் அணி வளை நாஞ்சிலவை – பரி 15/56,57
நெஞ்சு அறிந்த கொடியவை மறைப்பினும் அறிபவர் – கலி 125/3
இறுவன கொடியவை எரிவன இடை இடை – கம்.யுத்2:18 131/1

மேல்


கொடியள் (1)

அதனினும் கொடியள் தானே மதனின் – நற் 97/5

மேல்


கொடியன் (7)

கொடியன் நெடியன் தொடி அணி தோளன் – திரு 211
கள்வர் போல கொடியன் மாதோ – நற் 28/4
கொடியன் ஆகிய குன்று கெழு நாடன் – குறு 252/2
கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி – புறம் 72/11
கொடியன் என்று உரைத்த சொல் ஒன்றும் கொண்டிலன் – கம்.பால:8 23/2
தந்தையும் கொடியன் நல் தாயும் தீயளால் – கம்.அயோ:2 67/3
அ தலை கொடியன் என்னை அட்டிலன் அளியத்தேன் நான் – கம்.யுத்2:19 208/3

மேல்


கொடியன (3)

தையலார் நெடு விழி என கொடியன கரங்கள் – கம்.ஆரண்:7 81/4
ஆய் பெரும் கொடியன கடலின் ஆழ்வன – கம்.சுந்:9 38/3
எரியின் மு மடி கொடியன சுடு சரம் எய்தான் – கம்.யுத்1:6 15/4

மேல்


கொடியனும் (1)

வந்தோன் கொடியனும் அல்லன் தந்த – அகம் 72/19

மேல்


கொடியனை (1)

நஞ்சினின் கொடியனை நயந்து கோடியோ – கம்.யுத்1:4 68/3

மேல்


கொடியாடும் (1)

கோ மத்த நெடும் கரி கொடியாடும்
போம் அத்தனை வெம் புரவி கடலே – கம்.யுத்2:18 18/3,4

மேல்


கொடியாய் (11)

இரவே கொடியாய் விடியாய் எனுமால் – கம்.பால:23 3/4
ஆ கொடியாய் எனும் ஆவி காலும் அந்தோ – கம்.அயோ:3 25/1
பெண்ணோ தீயோ மாயா பேயோ கொடியாய் நீ இ – கம்.அயோ:4 44/3
கொன்றாய் கொடியாய் இதுவும் குணமோ – கம்.ஆரண்:14 71/4
குயில் ஏய் மொழியார் கொணராய் கொடியாய்
துயிலேன் ஒருவேன் உயிர் சோர்வு உணர்வாய் – கம்.கிட்:10 53/2,3
கொன்றை கொடியாய் கொணர்கின்றிலையோ – கம்.கிட்:10 57/3
கொடியாய் குறியாய் குணம் ஏதும் இலாய் – கம்.யுத்1:3 104/3
சூழ்ந்தனை கொடியாய் என்னா துடித்து அரும் துயர வெள்ளத்து – கம்.யுத்2:18 266/3
கொல் என்று உரைத்தி கொலையுண்டு நிற்றி கொடியாய் உன் மாயை அறியேன் – கம்.யுத்2:19 257/3
அறமே கொடியாய் இதுவோ அருள்தான் – கம்.யுத்3:23 10/4
விதியே கொடியாய் விளையாடுதியோ – கம்.யுத்3:23 11/4

மேல்


கொடியார் (5)

கூனீயும் அல்லால் கொடியார் பிறர் உளரோ – கம்.அயோ:4 99/3
கடைந்தார் வெருவுற மீது எழு கடு ஆம் என கொடியார் – கம்.ஆரண்:7 95/4
கொடியார் வரும் என்று குலாவுவதோ – கம்.சுந்:4 9/4
கோவும் துயில துயிலாய் கொடியார்
ஏவு உன் தலை வந்த இரும் கணையால் – கம்.யுத்3:23 20/2,3
கூனியின் கொடியார் அலரே இவர் – கம்.யுத்4:40 22/3

மேல்


கொடியாரொடு (1)

தீர கொடியாரொடு தேவர் பொரும் – கம்.யுத்2:18 81/2

மேல்


கொடியால் (2)

வாங்கு வேய்ங்கழை துணித்தனன் மாணையின் கொடியால்
ஓங்கு தெப்பம் ஒன்று அமைத்து அதன் உம்பரின் உலம் போல் – கம்.அயோ:9 36/1,2
மீட்டு ஒரு வினை செயாமல் மாணையின் கொடியால் வீக்கி – கம்.யுத்1:9 26/2

மேல்


கொடியாள் (9)

கோடி என்றனள் உள்ளமும் கோடிய கொடியாள் – கம்.அயோ:2 88/4
நாகம் எனும் கொடியாள் தன் நாவின் வந்த – கம்.அயோ:3 15/1
கொடியாள் இன்ன கூறினள் கூற குல வேந்தன் – கம்.அயோ:3 39/1
சூழ்ந்தாள் துன்பம் சொல் கொடியாள் சொல் கொடு நெஞ்சம் – கம்.அயோ:3 40/3
முனியும் முனியும் செய்கை கொடியாள் முகமே முன்னி – கம்.அயோ:4 41/1
வேற்று கொடியாள் விளைவித்த வினைக்கு விம்மி – கம்.அயோ:4 120/1
தாடகை கொடியாள் தட மார்பிடை – கம்.ஆரண்:6 66/1
கொலை துமித்து உயர் கொடும் கதிர் வாளின் அ கொடியாள்
முலை துமித்து உயர் மூக்கினை நீக்கிய மூத்தம் – கம்.ஆரண்:6 88/1,2
பொய் நின்ற நெஞ்சின் கொடியாள் புகுந்தாளை நோக்கி – கம்.ஆரண்:10 148/1

மேல்


கொடியாளையும் (1)

யாது என்று எண்ணுவது இ கொடியாளையும்
மாது என்று எண்ணுவதோ மணி பூணினாய் – கம்.பால:7 37/3,4

மேல்


கொடியாற்கு (1)

கடுத்தான் என கொடியாற்கு எதிர் காண்பாய் என காட்டா – கம்.யுத்2:15 162/4

மேல்


கொடியான் (5)

வெள்ள மான் நிறம் நோக்கி கணை தொடுக்கும் கொடியான் போல் – கலி 120/11
சுறாஅ_கொடியான் கொடுமையை நீயும் – கலி 147/42
மையல் கொடியான் மகன் ஈண்டு வந்தால் முடித்தும் மற்று என்ன – கம்.அயோ:6 27/3
நஞ்சின் கொடியான் நடலை தொழிலால் – கம்.ஆரண்:14 64/3
கும்பன் என்று உளன் ஊழி வெம் கதிரினும் கொடியான் – கம்.யுத்1:5 35/4

மேல்


கொடியானை (1)

காற்றினிலும் கனலினிலும் கடியானை கொடியானை கரனை உங்கள் – கம்.ஆரண்:6 135/3

மேல்


கொடியிடை (1)

கொடியிடை தரள வெண் கோவை சூழ்வன – கம்.பால:3 36/3

மேல்


கொடியின் (13)

வென்று எழு கொடியின் தோன்றும் – மலை 582
எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே – நற் 218/2
பூ வீ கொடியின் புல்லென போகி – அகம் 19/16
கோல் நிமிர் கொடியின் வசி பட மின்னி – அகம் 278/4
வயலை கொடியின் வாடிய மருங்கின் – புறம் 305/1
பதிபடு கொடியின் உள்ள படி வளர் குழியின் உள்ள – கம்.பால:2 21/3
குடையொடு பிச்சம் தொங்கல் குழாங்களும் கொடியின் காடும் – கம்.பால:14 55/1
சூடை நல் அணி முனிந்தன தொடர் மனை கொடியின்
ஆடை நல் அணி முனிந்தன அம் பொன் செய் இஞ்சி – கம்.அயோ:4 209/2,3
கண்டிலன் கொடியின் நெடும் கானமே – கம்.அயோ:11 29/4
கோடு அறுப்புண்ட குஞ்சரம் கொடிஞ்சொடு கொடியின்
காடு அறுப்புண்ட கால் இயல் தேர் கதிர் சாலி – கம்.ஆரண்:8 9/2,3
கொங்கைகள் சுமந்து இடை கொடியின் ஒல்கிட – கம்.ஆரண்:10 21/2
வாழி வான் மின் இளம் கொடியின் வந்தாளை அன்று – கம்.கிட்:13 69/3
கொழுந்து உடை பவள கொடியின் குலம் – கம்.யுத்1:8 54/1

மேல்


கொடியின்-மேல் (2)

அசனி_ஏறு இருந்த கொற்ற கொடியின்-மேல் அரவ தேர்-மேல் – கம்.யுத்4:37 14/1
கொடியின்-மேல் உறை வீணையும் கொற்ற மா – கம்.யுத்4:37 34/1

மேல்


கொடியினது (1)

பொன் திணி கொடியினது இடி உருமின் அதிர் குரல் முரல்வது புனை மணியின் – கம்.யுத்3:28 18/2

மேல்


கொடியினொடு (1)

கொடியினொடு இள வாச கொம்புகள் குயிலே உன் – கம்.அயோ:9 16/3

மேல்


கொடியினோன் (1)

மீன் உடை நெடும் கொடியினோன் அனையர் மேல் கீழ் – கம்.ஆரண்:10 50/2

மேல்


கொடியீர் (2)

உழல்வீர் கொடியீர் உரையாடிலிரோ – கம்.சுந்:4 5/4
கோளுக்கு எல்லையும் கொடும் தொழிற்கு எல்லையும் கொடியீர்
வாளுக்கு எல்லையும் வந்தன வகை கொண்டு வந்தேன் – கம்.சுந்:11 38/2,3

மேல்


கொடியும் (14)

மலர் அணி வாயில் பலர் தொழு கொடியும்
வரு புனல் தந்த வெண் மணல் கான்யாற்று – பட் 160,161
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும்
பல் கேள்வி துறைபோகிய – பட் 168,169
உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும்
வெளில் இளக்கும் களிறு போல – பட் 171,172
மிசை கூம்பின் நசை கொடியும்
மீன் தடிந்து விடக்கு அறுத்து – பட் 175,176
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப – புறம் 1/4
நில கொடியும் துயர் நீத்தனள் இந்த – கம்.பால:5 117/2
சீத நீர் தொடு நெடும் கொடியும் சென்றன – கம்.அயோ:12 30/2
நெடும் சுவர் கொடியும் யாவும் நெறி வரு முறையின் நீக்கி – கம்.அயோ:13 52/2
குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும் – கம்.கிட்:11 98/3
குழையும் கொம்பும் கொடியும் குயில்_குலம் – கம்.சுந்:6 28/1
கோட்டும் வில்லும் கொடியும் வய பரி – கம்.யுத்2:15 72/3
குந்து வல் நெடும் சிலை முதல் படைகளும் கொடியும்
இந்தனங்களாய் இறந்தவர் விழி கனல் இலங்க – கம்.யுத்3:22 54/2,3
புல்லும் சிறு கொடியும் இடை தெரியா-வகை புரிய – கம்.யுத்3:27 106/2
கொடியும் வில்லும் கோலொடு வேலும் குவி தேரும் – கம்.யுத்4:33 15/1

மேல்


கொடியே (2)

கொம்பு தாங்கியது என பொலி வன முலை கொடியே
அம் பொன் மால் வரை அலர் கதிர் உச்சி சென்று அணுக – கம்.அயோ:10 26/2,3
நுழைவாய் மலர்வாய் நொடியாய் கொடியே
இழைவாள் நுதலாள் இடை போல் இடையே – கம்.கிட்:10 54/2,3

மேல்


கொடியேற்கு (1)

அன்னேயோ அன்னேயோ ஆ கொடியேற்கு அடுத்தவாறு அரக்கர்_வேந்தன் – கம்.யுத்4:38 22/1

மேல்


கொடியேன் (4)

உடை மா மகுடம் புனை என்று உரையா உடனே கொடியேன்
சடை மா மகுடம் புனைய தந்தேன் அந்தோ என்றான் – கம்.அயோ:4 56/3,4
போக்கினேன் கொடியேன் என்று போயினாள் – கம்.ஆரண்:9 30/4
இந்து அன்ன நுதல் பேதை இருந்தாள் நீங்கா இடர் கொடியேன்
தந்த பாவை தவ பாவை தனிமை தகவோ என தளர்ந்து – கம்.யுத்1:1 8/1,2
கொடியேன் இவை காண்கிலேன் என் உயிர் கோள் – கம்.யுத்3:23 12/1

மேல்


கொடியை (11)

செய்யாய் ஆதலின் கொடியை தோழி – நற் 244/8
கொடியை வாழி தும்பி இ நோய் – நற் 277/1
குற_பிணா_கொடியை கூடியோய் வாழ்த்து – பரி 19/95
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/11
இலங்கு நீர் சேர்ப்ப கொடியை காண் நீ – கலி 125/15
ஏங்கா கிடக்கும் எறி கடற்கும் எனக்கும் கொடியை ஆனாயே – கம்.பால:10 76/2
கொடியை அல்லை நீ யாரையும் கொல்கிலாய் – கம்.பால:10 77/1
மின் திசைத்திடும் இடை கொடியை நாடினர் விராய் – கம்.கிட்:14 2/2
கொடியை பற்றி விதானம் கொளுத்தியே – கம்.சுந்:13 1/1
கொடியை பார்த்தனர் வேர்த்தனர் வானவர் குலைந்தார் – கம்.யுத்3:31 22/4
இசை உறு கருவியின் இனிது உறு கொடியை
தசை உறு கணை-கொடு தரை உற விடலும் – கம்.யுத்4:37 86/3,4

மேல்


கொடியையும் (1)

வேறு வேறு இயற்றி வீர கொடியையும் அறுத்து வீழ்த்தி – கம்.யுத்2:19 117/3

மேல்


கொடியொடு (8)

வாரண கொடியொடு வயின் பட நிறீஇ – திரு 219
மாண் தலை கொடியொடு மண்ணி அமைவர – திரு 227
கள்ளின் களி நவில் கொடியொடு நன் பல – மது 372
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக – நெடு 87
நறவு நொடை கொடியொடு
பிற_பிறவும் நனி விரைஇ – பட் 180,181
கொடியொடு நடந்த அ கொண்டல் ஆம் என – கம்.அயோ:12 28/3
கொடியொடு வங்கம் வேலை கூம்பொடு படர்வ போல – கம்.அயோ:13 49/3
கொடியொடு கொடுஞ்சு இற புரவி கூட்டு அற – கம்.ஆரண்:7 116/1

மேல்


கொடியொடும் (4)

புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும்
நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல – கலி 32/12,13
வென்ற திண் கொடியொடும் நெடு விதானமும் விராய் – கம்.பால:20 14/3
கொடியொடும் கொடி சுற்ற கொடுத்த தண்டு – கம்.யுத்2:15 37/3
கொற்ற வெண்குடை கொடியொடும் துணிபட குறைந்தான் – கம்.யுத்2:15 242/3

மேல்


கொடியோடு (1)

கொடியோடு துடங்கிய கொண்மு எலாம் – கம்.யுத்2:18 23/4

மேல்


கொடியோய் (2)

சேவல் அம் கொடியோய் நின் வல-வயின் நிறுத்தும் – பரி 1/11
பூண் துஞ்சு பொலம் கொடியோய் அது நாம் – கம்.ஆரண்:11 50/3

மேல்


கொடியோயே (2)

செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே
கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும் – பரி 2/60,61
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடியோயே
சேவல் ஓங்கு உயர் கொடி – பரி 4/36,37

மேல்


கொடியோர் (10)

கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
குழைய கொடியோர் நாவே – குறு 24/5
கொடியோர் தெறூஉம் என்ப யாவதும் – குறு 87/2
கொடியோர் நிலம் பெயர்ந்து உறைவேம் என்னாது – குறு 309/4
கொடியோர் நல்கார் ஆயினும் யாழ நின் – குறு 367/1
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது – அகம் 163/12
கொடியோர் குறுகும் நெடி இரும் குன்றத்து – அகம் 288/9
கொடியோர் தெறுதலும் செவ்வியோர்க்கு அளித்தலும் – புறம் 29/9
கோவம் தோன்றிடின் தாயையும் உயிர் உணும் கொடியோர்
சாலம் தோன்றிட வட திசை-மேல் வந்து சார்வார் – கம்.யுத்3:30 24/3,4
கொன்னே உளன் நிலத்தே உளன் விசும்பே உளன் கொடியோர்
என்னே ஒரு கடுப்பு என்றிட இரும் சாரிகை திரிந்தான் – கம்.யுத்3:31 113/3,4

மேல்


கொடியோர்க்கு (1)

அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/8

மேல்


கொடியோரை (2)

தீங்கு உடைய கொடியோரை கொல்விக்கும் சிந்தையன் ஆய் – கம்.பால:12 27/2
கொல்வானும் இவன் கொடியோரை எலாம் – கம்.யுத்2:18 84/1

மேல்


கொடியோள் (2)

கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 424
கொடியோள் முன்னியது உணரேன் தொடியோய் – அகம் 369/10

மேல்


கொடியோளே (1)

கொன்றார் இல்லை கொல்லுதியோ நீ கொடியோளே – கம்.அயோ:3 41/4

மேல்


கொடியோன் (12)

சேவல் அம் கொடியோன் காப்ப – குறு 0/5
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் – கலி 26/3
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு – கலி 26/5
கலக்கினன் போலும் இ கொடியோன் என சென்று – அகம் 66/20
கோன் இவனின் கொடியோன் இலை என்பார் – கம்.பால:13 31/2
கொணர்க என் மைந்தனை வல் விரைந்து என்றனன் கொடியோன்
உணர்வு_இல் நெஞ்சினன் ஏவலர் கடிதினின் ஓடி – கம்.யுத்1:3 38/1,2
கட்டு ஆர் கடு மத்திகை கண் கொடியோன்
விட்டான் அவன் மேல் அவர் வீசினரால் – கம்.யுத்1:3 115/3,4
முரண் உடை கொடியோன் கொல்ல மொய் அமர் முடித்து தெய்வ – கம்.யுத்1:4 113/3
அற்றவாறு என்றும் அரக்கனை அடு சிலை கொடியோன்
கற்றவாறு என்றும் வானவர் கைத்தலம் குலைந்தார் – கம்.யுத்2:15 194/3,4
கூறு திக்கையும் விசும்பையும் மறைத்தனன் கொடியோன் – கம்.யுத்2:16 236/4
கொன்று அல்லது செல்லேன் இது கொள் என்றனன் கொடியோன் – கம்.யுத்2:18 173/4
புக்கது அ கொடியோன் உரம் பூமியும் – கம்.யுத்4:37 196/3

மேல்


கொடியோன்-தன்னை (1)

கொடை தொழில் வேட்டோர்க்கு எல்லாம் கொடுத்தனன் கொடியோன்-தன்னை
கடைக்கணால் நோக்கி நோக்கி இரு கண் நீர் கலுழ போனான் – கம்.யுத்3:28 14/3,4

மேல்


கொடியோனும் (3)

புள் மிசை கொடியோனும் புங்கவம் ஊர்வோனும் – பரி 8/2
கும்ப கொடியோனும் நிகும்பனும் வேறு – கம்.யுத்2:18 16/1
தெறு காலனின் கொடியோனும் மற்று அது கண்டு அகம் திகைத்தான் – கம்.யுத்3:27 160/3

மேல்


கொடியோனையே (1)

கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/8

மேல்


கொடிற்றின் (1)

தளிர் புரை கொடிற்றின் செறி மயிர் எருத்தின் – அகம் 367/10

மேல்


கொடிற்று (2)

மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன – பெரும் 207
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின் – கலி 95/19

மேல்


கொடிறு (2)

கொடிறு போல் காய வால் இணர் பாலை – நற் 107/3
கொடிறு தாங்கிய வாய் குழு நாரை வாழ் – கம்.கிட்:15 47/1

மேல்


கொடிறும் (1)

உகிரும் கொடிறும் உண்ட செம் பஞ்சியும் – பரி 6/17

மேல்


கொடீஇயர் (1)

எந்தையும் கொடீஇயர் வேண்டும் – குறு 51/5

மேல்


கொடு (234)

குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் – திரு 52
கோடு வாய்வைத்து கொடு மணி இயக்கி – திரு 246
சிறு துளை கொடு நுகம் நெறிபட நிரைத்த – பெரும் 62
கொடு நுகம் தழீஇய புதவின் செம் நிலை – பெரும் 127
கொடு வில் எயின குறும்பில் சேப்பின் – பெரும் 129
கொடு முக துருவையொடு வெள்ளை சேக்கும் – பெரும் 153
கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 227
பகட்டு ஆ ஈன்ற கொடு நடை குழவி – பெரும் 243
கொடு முடி வலைஞர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 274
கொடு வாய் இரும்பின் மடி தலை புலம்ப – பெரும் 286
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 449
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை – பெரும் 471
கொள்ளை சாற்றிய கொடு முடி வலைஞர் – மது 256
ஏங்கு வயிர் இசைய கொடு வாய் அன்றில் – குறி 219
கொடு மேழி நசை உழவர் – பட் 205
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு – பட் 221
கொடு வில் எயினர் கொள்ளை உண்ட – பட் 266
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் – மலை 302
கொடு வில் கூளியர் கூவை காணின் – மலை 422
அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி – நற் 6/7
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை – நற் 50/4
கொடு வில் கானவன் கோட்டு_மா தொலைச்சி – நற் 75/6
கொடு வரி புற்றம் வாய்ப்ப வாங்கி – நற் 125/2
செம் கோல் வாளி கொடு வில் ஆடவர் – நற் 164/6
கொடு மடல் ஈன்ற கூர் வாய் குவி முகை – நற் 188/2
கொடு முள் ஈங்கை நெடு மா அம் தளிர் – நற் 205/9
கொடு முடி அம் வலை பரிய போகிய – நற் 215/10
கழனி ஒழிந்த கொடு வாய் பேடைக்கு – நற் 263/6
கொடு முடி அம் வலை பரிய போக்கி – நற் 303/10
கொடு வாய் பேடை குடம்பை சேரிய – நற் 338/10
கொடு வில் எயினர் பகழி மாய்க்கும் – குறு 12/3
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே – குறு 86/6
இறவின் அன்ன கொடு வாய் பெடையொடு – குறு 160/2
கொடு வரி இரும் புலி காக்கும் – குறு 215/6
குறும் படை பகழி கொடு வில் கானவன் – குறு 333/1
கொடு மென் சிறைய கூர் உகிர் பறவை – குறு 352/2
நெடுமிடல் சாய கொடு மிடல் துமிய – பதி 32/10
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
கொடு மிடல் நாஞ்சிலான் தார் போல் மராத்து – கலி 36/1
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு – கலி 49/1
கொக்கு உரித்து அன்ன கொடு மடாய் நின்னை யான் – கலி 94/18
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/4
கொடு நுண் ஓதி மகளிர் ஓக்கிய – அகம் 9/11
கொடு வரி இரும் புலி தயங்க நெடு வரை – அகம் 27/1
கொடு வாய் இரும்பின் கோள் இரை துற்றி – அகம் 36/2
கண் நிறை நீர் கொடு கரக்கும் – அகம் 50/13
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/10
கொடு வில் எயினர் கோள் சுரம் படர – அகம் 79/14
கோள் கால் நீங்கிய கொடு வெண் திங்கள் – அகம் 86/6
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் – அகம் 88/14
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி – அகம் 92/3
உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/4
கொடு வாய் பத்தல் வார்ந்து உகு சிறு குழி – அகம் 155/9
கொள்ளை சாற்றிய கொடு நுக ஒழுகை – அகம் 159/2
வடி உறு பகழி கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 159/5
கொடு வில் ஆடவர் படு பகை வெரீஇ – அகம் 167/9
விடு வாய் செம் கணை கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 179/7
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர் – அகம் 191/7
கொடு நுகத்து யாத்த தலைய கடு நடை – அகம் 224/4
கொடு வில் கானவர் கணை இட தொலைந்தோர் – அகம் 231/5
குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர் – அகம் 265/17
பெரு வரை நிவந்த மருங்கில் கொடு வரி – அகம் 291/5
கொடு வில் எயினர் குறும்பிற்கு ஊக்கும் – அகம் 319/3
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் – அகம் 322/11
கொடு நுகம் பிணித்த செம் கயிற்று ஒழுகை – அகம் 329/6
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/21
கொடு நுகம் நுழைந்த கணை கால் அத்திரி – அகம் 350/6
கொடு முள் ஈங்கை சூரலொடு மிடைந்த – அகம் 357/1
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/10
கூர் நல் அம்பின் கொடு வில் கூளியர் – புறம் 23/5
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/3
கொடு மர மறவர் பெரும கடு மான் – புறம் 43/11
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி – புறம் 58/29
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1
கண்ணிடை கனல் சொரி களிறு கால் கொடு
மண்ணிடை வெட்டுவ வாள் கை மைந்தர்-தம் – கம்.பால:3 43/1,2
புத்து ஆன கொடு வினையோடு அரும் துயரம் போய் ஒளிப்ப புவனம் தாங்கும் – கம்.பால:5 33/1
வெந்து எழு கொடு வினை வீட்டும் மெய்_முதல் – கம்.பால:5 65/3
மறம் கொடு இ தரை மன்னுயிர் மாய்த்து நின்று – கம்.பால:7 40/3
மெய்ய நின் உரை வேதம் என கொடு
செய்கை அன்றோ அறம் செயும் ஆறு என்றான் – கம்.பால:7 44/3,4
தாமரை கண்ணனும் சரங்களே கொடு
கோ முனி இருக்கை ஓர் கூடம் ஆக்கினான் – கம்.பால:8 38/3,4
கம்பம் இல் கொடு மன காம வேடன் கை – கம்.பால:10 49/1
வேரொடும் கொடு கிரி என நடந்தது ஓர் வேழம் – கம்.பால:15 2/4
சுதை கண் நுரையை பொருவு தூசு கொடு தூய்தா – கம்.பால:15 16/2
நல் தவர் அனுச்சை கொடு நல் மனை புகுந்தான் – கம்.பால:22 42/4
துனி உன்னி நலம் கொடு சோர்வு உறு-கால் – கம்.பால:23 12/2
நிரம்பியது என கொடு நிறைந்த தேவரும் – கம்.பால:23 74/3
பொன்_தொடி கை கொடு நல் மனை புக்கான் – கம்.பால:23 92/4
கரு அற்றிட மழுவாள் கொடு களை கட்டு உயிர் கவரா – கம்.பால:24 13/2
துன்ன_அரும் கொடு மன கூனி தோன்றினாள் – கம்.அயோ:2 46/4
கூரிய வாள் கொடு கொன்று நீக்கி யானும் – கம்.அயோ:3 26/2
சூழ்ந்தாள் துன்பம் சொல் கொடியாள் சொல் கொடு நெஞ்சம் – கம்.அயோ:3 40/3
கையும் சிலையும் கணையும் கொடு கார் மிருகம் வரும் ஓர் – கம்.அயோ:4 73/3
தண்ணீர் கொடு போய் அளித்து என் சாவும் உரைத்து உம் புதல்வன் – கம்.அயோ:4 78/2
மின் குற்று ஒளிரும் வெயில் தீ கொடு அமைந்த வேலோய் – கம்.அயோ:4 128/4
புகல் இடம் கொடு வனம் போலும் என்று தம் – கம்.அயோ:4 176/1
மண் கொடு வரும் என வழி இருந்த யாம் – கம்.அயோ:4 184/1
எண் கொடு சுடர் வனத்து எய்தல் காணவோ – கம்.அயோ:4 184/2
கண் கொடு பிறத்தலும் கடை என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 184/4
பகுத்த வான் மதி கொடு பதுமத்து அண்ணலே – கம்.அயோ:5 4/1
கோவினை உடன் கொடு குறுகினேன் என்கோ – கம்.அயோ:5 20/3
ஊனகம் பற்றிய உயிர் கொடு இன்னும் போய் – கம்.அயோ:5 43/3
அருவி நீர் கொடு வீச தான் அ புறத்து ஏறி – கம்.அயோ:10 14/3
பன்ன_அரும் கொடு மன பாவிபாடு இரேன் – கம்.அயோ:11 86/2
மறம் கொடு மன் உயிர் கொன்று வாழ்ந்தவன் – கம்.அயோ:11 96/3
போவது சேனையும் ஆர் உயிரும் கொடு போய் அன்றோ – கம்.அயோ:13 17/4
அரைத்த சாந்து கொடு அப்பியது என்னவே – கம்.அயோ:14 5/4
பாதுகம் தலை கொடு பரதன் பைம் புனல் – கம்.அயோ:14 137/1
தோளில் வெம் சிலை இடம் கொடு தொடர்ந்து சுடர் வாய் – கம்.ஆரண்:1 20/2
கண்ணினில் என கொடு களிப்புறு மனத்தான் – கம்.ஆரண்:3 42/4
போது மணம் நாறு குளிர் சோலை கொடு புக்கான் – கம்.ஆரண்:3 48/4
எண் தகு குணத்தினை என கொடு உயர் சென்னி – கம்.ஆரண்:3 51/3
வஞ்சனை கொடு மாயை வளர்க்கும் என் – கம்.ஆரண்:6 79/1
பணத்தின் மேல் நிலம் குழியுற கால் கொடு பதைப்பார் – கம்.ஆரண்:7 136/2
பிணத்தின் மேல் விழுந்து உருண்டனர் உயிர் கொடு பிழைப்பார் – கம்.ஆரண்:7 136/4
தேண்டி கொடு வந்தனள் செய்வது ஓர் மாறும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 146/2
பொன் மான் உருவம் கொடு போயினனால் – கம்.ஆரண்:11 43/3
பட்டாய் எனவே கொடு பத்தினியை – கம்.ஆரண்:13 8/3
கை ஆர முகந்து கொடு அந்தகனார் – கம்.ஆரண்:13 10/3
கொடு வெம் கரி கொல்லிய வந்ததன்-மேல் – கம்.ஆரண்:13 11/1
வீங்கு தோள் மீ கொடு விண்ணின் ஏகினான் – கம்.ஆரண்:13 50/4
சென்று நோக்கினர் திரி சிகை கொடு நெடும் சூலம் – கம்.ஆரண்:13 86/2
பொருது தாதையை இத்தனை நெறி கொடு போனான் – கம்.ஆரண்:13 91/3
வயிற்றள் வய கொடு மாசுணம் வீசு – கம்.ஆரண்:14 43/3
கோள் அரியை கொடு தாழ் குழை இட்டாள் – கம்.ஆரண்:14 47/4
வெம் திறல் வேல் கொடு சூர் அடும் வீர – கம்.ஆரண்:14 59/3
மற பால் வடி வாள் கொடு மன் உயிரை – கம்.ஆரண்:14 76/3
வழுவினையாம் என மன கொடு ஏங்கினேன் – கம்.ஆரண்:14 84/3
பல்லவம் மலர் கொடு படுத்த பாயலின் – கம்.ஆரண்:14 93/2
மேக்கு உயர் கொடு முடி இழந்த மேரு தேர் – கம்.ஆரண்:15 19/2
கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு – கம்.கிட்:2 5/4
கை கொடு கைத்தலம் புடைப்ப காவலின் – கம்.கிட்:7 17/1
புக்கு மீ கொடு நெருக்கினன் இந்திரன் புதல்வன் – கம்.கிட்:7 62/4
வெய்யவன் தரு மதலையை மிடல் கொடு கவரும் – கம்.கிட்:7 66/3
புனித வெம் சின வானர படை கொடு புகுந்தான் – கம்.கிட்:12 8/4
சயம் தனக்கு ஒரு வடிவு என திறல் கொடு தழைத்த – கம்.கிட்:12 14/3
தூண்டு சோதி கொடு முடி தோன்றலால் – கம்.கிட்:13 12/2
பொன் நெடும் கொடு முடி புரைகளும் புடைகளும் – கம்.கிட்:14 4/2
ஒன்றும் சொல் கொடு உணர்ச்சி நல்கினான் – கம்.கிட்:16 38/3
இறந்தான் என கொடு ஓர் இமைப்பு அதனின் முன்னம் – கம்.சுந்:1 70/3
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 71/4
பொன் கொண்டு இழைத்த மணியை கொடு பொதிந்த – கம்.சுந்:2 1/1
மின் கொண்டு அமைத்த வெயிலை கொடு சமைத்த – கம்.சுந்:2 1/2
கேழ் அரிய பொன் கொடு சமைத்த கிளர் வெள்ளத்து – கம்.சுந்:2 60/3
தாய வேலையின் இரு மடி விசை கொடு தாவி – கம்.சுந்:2 146/2
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் – கம்.சுந்:2 191/3
பெண் என பெயர் கொடு திரியும் பெற்றியர் – கம்.சுந்:3 56/3
குன்றிடை உனை கொடு குதிப்பென் இடை கொள்ளேன் – கம்.சுந்:5 3/4
கணம் கொடு குரக்கு_இனம் குளிப்ப காண்டியால் – கம்.சுந்:5 64/4
அழுது மும்மை வலம் கொடு இறைஞ்சினன் அன்போடு – கம்.சுந்:5 84/3
வாளியின் விசை கொடு திண் கார் வரை வருவன என வந்தார் – கம்.சுந்:7 18/4
தெறி தர உரும் அதிர்கின்றார் திசை-தொறும் விசை கொடு சென்றார் – கம்.சுந்:7 19/2
கரி கொடு கரிகளை கள பட புடைத்தான் – கம்.சுந்:8 30/1
பரி கொடு பரிகளை தலத்திடை படுத்தான் – கம்.சுந்:8 30/2
முறிந்தது மூரி வில் அம் முறியே கொடு
எறிந்த அரக்கன் ஒர் வெற்பை எடுத்தான் – கம்.சுந்:9 50/1,2
அறிந்த மனத்தவன் அ எழுவே கொடு
எறிந்த அரக்கனை இன் உயிர் உண்டான் – கம்.சுந்:9 50/3,4
இரண்டை இரண்டு கையில் கொடு எழுந்தான் – கம்.சுந்:9 57/4
சுரிகையால் அவன் உருவி குத்தலும் அதனை சொல் கொடு வரு தூதன் – கம்.சுந்:10 35/3
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – கம்.சுந்:10 39/1
கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் – கம்.சுந்:10 39/4
நூறு நூறு போர் வாளி ஓர் தொடை கொடு நொய்தின் – கம்.சுந்:11 46/1
ஏல் கொடு வஞ்சர் எதிர்ந்தார் – கம்.சுந்:13 48/1
கால் கொடு கை கொடு கார் போல் – கம்.சுந்:13 48/2
கால் கொடு கை கொடு கார் போல் – கம்.சுந்:13 48/2
வேல் கொடு கோலினர் வெம் தீ – கம்.சுந்:13 48/3
வால் கொடு தானும் வளைந்தான் – கம்.சுந்:13 48/4
பூண்டது ஓர் துயர் கொடு பொன்றினார்-கொலோ – கம்.சுந்:14 18/3
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு கொடு வெல்வார் – கம்.யுத்1:2 63/3
நஞ்சினை உடன் கொடு வாழ்தல் நன்மையோ – கம்.யுத்1:4 7/4
பொய் கொடு வஞ்சனை புணர்த்த போதினும் – கம்.யுத்1:4 73/2
அலங்கல் வாள் கொடு காலகேயரை கொன்ற-அதன்-பின் – கம்.யுத்1:5 55/2
நண்ணும் செய்கையது என கொடு நாள்-தொறும் தன் நாள் – கம்.யுத்1:5 57/3
கூசும் வானரர் குன்று கொடு இ கடல் – கம்.யுத்1:9 51/1
அது கொடு என் சில ஆர் அமர் மேல் இனி – கம்.யுத்1:9 52/1
விதி கொடு உந்த விளைந்ததுதான் என்றான் – கம்.யுத்1:9 52/4
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி – கம்.யுத்1:12 13/2
மை கொடு நிறத்தவன் மறத்தொடு புறத்தில் – கம்.யுத்1:12 13/3
சுற்றி வால் கொடு தோளினும் மார்பினும் – கம்.யுத்2:15 78/2
கொன்றாய் உயர் தேர் மேல் நிமிர் கொடு வெம் சிலை கோலி – கம்.யுத்2:15 168/2
குறுக்கி கரம் நெடும் தோள் புறம் நிமிர கொடு குத்த – கம்.யுத்2:15 184/4
எறிந்த கால் பொர மேருவின் கொடு முடி இடிந்து – கம்.யுத்2:15 245/3
குறைவு_இல் நல் சகடம் ஓர் ஆயிரம் கொடு
பிறை உடை எயிற்றவன் பின்பு சென்றனர் – கம்.யுத்2:16 101/2,3
சூலமே கொடு சூடினான் – கம்.யுத்2:16 112/4
குன்றின் வீழ் குரீஇ குழாத்தின் குழாம் கொடு குதித்து கூடி – கம்.யுத்2:16 178/1
கொலை படைத்த வெம் களத்திடை விழா கொடு போவ – கம்.யுத்2:16 206/3
சிவண வண்ண வான் கரும் கடல் கொடு வந்த செயலினும் செறி தாரை – கம்.யுத்2:16 339/1
தம்மை தளையில் கொடு தந்திலெனோ – கம்.யுத்2:18 9/2
வன் தாள் வயிர சிலை கை கொடு வாள் – கம்.யுத்2:18 19/2
எல் வேறு தெரிப்ப கொடு ஏகினனால் – கம்.யுத்2:18 20/2
தேர் சுற்றிடவே கொடு சென்று முரண் – கம்.யுத்2:18 26/3
போது என்று உடனே கொடு போதுதியால் – கம்.யுத்2:18 35/4
வேல் அங்கு எறிய கொடு விட்டது நீள் – கம்.யுத்2:18 59/3
நீரை கொடு நீர் எதிர் நிற்க ஒணுமே – கம்.யுத்2:18 81/1
போரை கொடு வந்து புகுந்தது நாம் – கம்.யுத்2:18 81/3
ஆரை கொடு வந்தது அயர்த்தனையோ – கம்.யுத்2:18 81/4
மு காலும் வலம் கொடு மூதுணர்வின் – கம்.யுத்2:18 85/2
கண்டு அங்கு அது மா மரமே கொடு காத்தான் – கம்.யுத்2:18 237/3
தால படை கை கொடு சென்று தடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 247/3
புடையே கொடு கொன்று அடல் மாருதி போனான் – கம்.யுத்2:18 249/4
குரங்கு என பெயர் கொடு திரியும் கூற்றமே – கம்.யுத்2:19 45/4
உலைத்து எறிந்திட எடுத்த குன்று-தொறு உடல் பரங்கள் கொடு ஒதுங்கினார் – கம்.யுத்2:19 64/2
புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால் – கம்.யுத்2:19 66/2
சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான் – கம்.யுத்2:19 71/1
எல் எடுத்த படை இந்திராதியர் உனக்கு இடைந்து உயிர் கொடு ஏகுவார் – கம்.யுத்2:19 74/3
காலம் ஒன்றும் அறியாமல் அம்பு கொடு கல்லினான் நெடிய வில்லினான் – கம்.யுத்2:19 83/4
நூறும் ஆயிரமும் கொடு நூறினார் – கம்.யுத்2:19 145/4
உலைய கடல் தாவிய கால் கொடு உதைத்து – கம்.யுத்3:20 72/2
கூற்றம் கொடு முனை வந்து என கொன்றான் இகல் வென்றான் – கம்.யுத்3:22 112/4
கொல்லினால் இயன்றது ஆங்கு ஓர் கொடு முனை தண்டு கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 131/3
வெறிது உலகு என கொடு விசும்பின் மீச்செலும் – கம்.யுத்3:24 97/3
கைத்தலையில் கொடு காலின் எழுந்தான் – கம்.யுத்3:26 26/2
சிறை அரவ கலுழன் கொடு சீறும் – கம்.யுத்3:26 27/3
கொடு நீள் கரி கையொடு தாள் குறைய – கம்.யுத்3:27 37/1
இடம் கொடு வெம் செரு வென்றி இன்று எனக்கு – கம்.யுத்3:27 63/3
மாய கொடு வினை ஒப்பன மனம் ஒப்பன கழுகின் – கம்.யுத்3:27 103/3
காற்றின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு காத்தான் – கம்.யுத்3:27 129/4
அனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு தடுத்தான் – கம்.யுத்3:27 130/1
புனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு பொறுத்தான் – கம்.யுத்3:27 130/2
சின வெம் திறல் இளம் கோளரி அதுவே கொடு தீர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 130/4
மீ சென்றிலது அயல் சென்று அது விலங்கா வலம் கொடு மேல் – கம்.யுத்3:27 147/3
சயம் கொடு தருவென் இன்றே மனிதரை தனு ஒன்றாலே – கம்.யுத்3:28 7/4
செல் என மிடல் கொடு கடவினன் மற்று அது திசைமுகன் மகன் உதவியதால் – கம்.யுத்3:28 25/2
சர கொடு நெடு மதில் சமைத்திட்டான்-அரோ – கம்.யுத்3:31 168/4
கொன்று அலந்தலை கொடு நெடும் துயரிடை குளித்தல் – கம்.யுத்4:35 26/2
வினை பகை விசை கொடு விசும்பு உருவி மான – கம்.யுத்4:36 16/1
பொன்னின் ஒளிர் தேர் இது கொடு ஆர் புகல என்றான் – கம்.யுத்4:36 18/3
எழுது வீணை கொடு ஏந்து பதாகை-மேல் – கம்.யுத்4:37 21/1
கொற்ற வில் கொடு கொல்லுதல் கோள் இலா – கம்.யுத்4:37 44/1
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் – கம்.யுத்4:37 56/4
விசை கொடு விசாகத்தை நெருக்கி ஏறினன் – கம்.யுத்4:37 81/3
தேரினை நீ கொடு விசும்பில் செல்க என்ன மாதலியை செலுத்தி பின்னர் – கம்.யுத்4:37 202/1
காசும் மா நிதியும் கொடு கங்கை சூடு – கம்.யுத்4:39 5/2
என் உரு கொடு இல் உலகினை ஈனுதி இடையே – கம்.யுத்4:40 96/1
துனி உழந்திட துயர் தரு கொடு மன தொழிலோர் – கம்.யுத்4:41 41/2
நன்று எனா அவன் மோதிரம் கை கொடு நடந்தான் – கம்.யுத்4:41 43/4

மேல்


கொடு-மதி (1)

எல்லோர்க்கும் கொடு-மதி மனை கிழவோயே – புறம் 163/7

மேல்


கொடு-மின் (1)

யாது உண்டு ஆயினும் கொடு-மின் வல்லே – புறம் 317/4

மேல்


கொடு_வரி (7)

கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 449
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு – பட் 221
கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் – மலை 302
கொடு_வரி தாக்கி வென்ற வருத்தமொடு – கலி 49/1
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் – அகம் 322/11
அடு_களத்து உயர்க நும் வேலே கொடு_வரி
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி – புறம் 58/29,30
கொடு_வரி வழங்கும் கோடு உயர் நெடு வரை – புறம் 135/1

மேல்


கொடுக்க (4)

எந்தையும் கொடுக்க என வேட்டேமே – ஐங் 6/6
கற்பகம் கொடுக்க வாங்கி கலன் தெரிந்து அணிகின்றாரை – கம்.சுந்:2 107/4
வலம் கையில் வாள் சிவன் கொடுக்க வாங்கிய – கம்.யுத்1:5 32/2
மரபுளோன் கொடுக்க வாங்கி வசிட்டனே புனைந்தான் மௌலி – கம்.யுத்4:42 16/4

மேல்


கொடுக்கல்-பாலார் (1)

கொற்ற மாருதி அங்கு இல்லை யார் உயிர் கொடுக்கல்-பாலார் – கம்.யுத்3:26 79/4

மேல்


கொடுக்கிய (1)

நங்கை நல் நலம் கொடுக்கிய வந்த நான் வானவர் நகை செய்ய – கம்.யுத்2:16 323/2

மேல்


கொடுக்கிலர் (1)

காடு கொடுக்கிலர் ஆகி எடுத்தது காணீரோ – கம்.அயோ:13 22/4

மேல்


கொடுக்கின்றாரினே (1)

கொள்ளையில் கொள்க என கொடுக்கின்றாரினே – கம்.பால:23 76/4

மேல்


கொடுக்கும் (12)

பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு – மலை 558
பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும்
குன்று தலைமணந்த புன்_புல வைப்பும் – பதி 30/12,13
கள் உடை நியமத்து ஒள் விலை கொடுக்கும்
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை – பதி 75/10,11
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
கொட்டி கொடுக்கும் குறிப்பு – கலி 95/22
முனை திறை கொடுக்கும் துப்பின் தன் மலை – அகம் 13/2
தோப்பி கள்ளொடு துரூஉ பலி கொடுக்கும்
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் – அகம் 35/9,10
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும்
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம் – அகம் 60/6,7
நனை முதிர் நறவின் நாள் பலி கொடுக்கும்
வால் நிண புகவின் வடுகர் தேஎத்து – அகம் 213/7,8
பெண்டிரும் தம் பதம் கொடுக்கும் வண் புகழ் – புறம் 151/5
நிரப்பாது கொடுக்கும் செல்வமும் இலனே – புறம் 180/1
குஞ்சி சே ஒளி கதுவுற புது நிறம் கொடுக்கும்
பஞ்சி போர்த்த மெல் அடி என பொலிந்தன பதுமம் – கம்.கிட்:10 44/2,3

மேல்


கொடுக்கும்-கால் (2)

கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் – கலி 22/2
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால்
ஏதிலார் கூறுவது எவனோ நின் பொருள் வேட்கை – கலி 22/7,8

மேல்


கொடுக்குமால் (1)

குல பிடிக்கும் ஓர் ஊடல் கொடுக்குமால் – கம்.சுந்:2 150/4

மேல்


கொடுக்குவர் (1)

புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/5

மேல்


கொடுக்குவென் (1)

இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/4

மேல்


கொடுகொட்டி (1)

கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6

மேல்


கொடுங்கால் (1)

நெடும் தேர் காரி கொடுங்கால் முன்துறை – அகம் 35/15

மேல்


கொடுஞ்சி (9)

கோட்டின் செய்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பொரு 163
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பெரும் 416
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் களிற்றொடும் வீசி – மது 752
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 212/1
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் பூண்ட கடும் பரி – அகம் 194/17
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி – அகம் 250/6
நடுங்கு அயிர் போழ்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – அகம் 320/11
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/4

மேல்


கொடுஞ்சு (1)

கொடியொடு கொடுஞ்சு இற புரவி கூட்டு அற – கம்.ஆரண்:7 116/1

மேல்


கொடுத்த (30)

ஆல்_அமர்_செல்வற்கு அமர்ந்தனன் கொடுத்த
சாவம் தாங்கிய சாந்து புலர் திணி தோள் – சிறு 97,98
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை – சிறு 105
நல் வழி கொடுத்த நாண் உடை மறவர் – மலை 387
கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள் – நற் 110/11
மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல – நற் 136/3
பெரும் சோறு கொடுத்த ஞான்றை இரும் பல் – அகம் 233/9
கொடுத்த மன்னர் நடுக்கு அற்றனரே – புறம் 51/7
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த
பரந்து ஓங்கு சிறப்பின் பாரி_மகளிர் – புறம் 200/11,12
தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில் – புறம் 327/3
கொடுத்த மைந்தரை கொண்டு சிந்தை முந்து – கம்.பால:6 19/1
கொடுத்த பேர் அரசு அவன் குல கோ_மைந்தர்-தமக்கும் – கம்.அயோ:2 83/3
நன்று வரம் கொடுத்த நாயகற்கு நன்று என்பார் – கம்.அயோ:4 106/4
கோதை வரி வில் குமரன் கொடுத்த நில – கம்.அயோ:4 109/1
கலவை சாந்து செம் குங்குமம் கற்பகம் கொடுத்த
பலவும் தோய்தலின் பரிமளம் கமழ்வன பாராய் – கம்.அயோ:10 25/3,4
கோள் உற அஞ்சினன் கொடுத்த பேதையும் – கம்.அயோ:11 100/2
நாடு கொடுத்த என் நாயகனுக்கு இவர் நாம் ஆளும் – கம்.அயோ:13 22/3
பூண்டு இ உலகுக்கு இடர் கொடுத்த புல்லனேன் – கம்.அயோ:14 62/2
கொடுத்த வில்லை அ கொண்டல் நிறத்தினான் – கம்.ஆரண்:9 18/1
பாவியா கொடுத்த வெம்மை பயப்பய பரந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 89/4
கொற்றவற்கு ஆண்டு காட்டி கொடுத்த போது அடுத்த தன்மை – கம்.சுந்:4 35/1
கூட்டிய படையும் தேவர் கொடுத்த நல் வரமும் கொட்பும் – கம்.சுந்:12 71/2
பாடுறு பசியை நோக்கி தன் உடல் கொடுத்த பைம் புள் – கம்.யுத்1:4 109/3
கொடியொடும் கொடி சுற்ற கொடுத்த தண்டு – கம்.யுத்2:15 37/3
தார் அணி மவுலி பத்தும் சங்கரன் கொடுத்த வாளும் – கம்.யுத்2:16 1/3
வில்லாளன் கொடுத்த விரிஞ்சன் அளித்த வெம்மை – கம்.யுத்2:19 18/3
யார் இது கொடுத்த தேவன் என்னை ஈது இதனை தீர்க்கும் – கம்.யுத்2:19 234/1
கொடுத்த நாள் அளந்து கொண்ட குறளனார் குறிய பாதம் – கம்.யுத்3:24 41/3
கையனேன் உனை காட்டி கொடுத்த நான் – கம்.யுத்3:29 16/3
அளவினம் அடைந்தோர்க்கு ஆகி மன் உயிர் கொடுத்த வண்மை – கம்.யுத்4:32 48/2
எ கோடியாராலும் வெலப்படாய் என கொடுத்த வரமும் ஏனை – கம்.யுத்4:37 197/2

மேல்


கொடுத்தது (7)

கோதமன்-தன் பன்னிக்கு முன்னை உரு கொடுத்தது இவன் – கம்.பால:12 31/1
வேடு கொடுத்தது பார் எனும் இ புகழ் மேவீரோ – கம்.அயோ:13 22/2
கொடுத்தது உண்டு இவன் கொண்டனன்-கொலாம் – கம்.கிட்:3 56/4
வழி கொடுத்தது என் உள்ளம் வருத்துமால் – கம்.யுத்1:9 44/4
எல்லின் நான்முகன் கொடுத்தது ஓர் வேல் எடுத்து எறிந்தான் – கம்.யுத்2:15 205/4
அ தண்டு கொடுத்தது கைக்கொடு அடைந்தான் – கம்.யுத்2:18 239/1
மயன் கொடுத்தது மகளொடு வயங்கு அனல் வேள்வி – கம்.யுத்4:32 26/1

மேல்


கொடுத்தருளும் (1)

வீர நீ சேறி என்று விடை கொடுத்தருளும் வேலை – கம்.யுத்3:27 12/2

மேல்


கொடுத்தல் (2)

கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/3
வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே – புறம் 312/3

மேல்


கொடுத்தலின் (1)

காலம் அன்றியும் மரம் பயன் கொடுத்தலின்
காலின் உதிர்ந்தன கரும் கனி நாவல் – மலை 134,135

மேல்


கொடுத்தலீர் (1)

கொடுத்தலீர் உம் உயிர் வீர கோட்டியீர் – கம்.யுத்2:18 3/4

மேல்


கொடுத்தலும் (1)

வரிசை அறிதலும் வரையாது கொடுத்தலும்
பரிசில் வாழ்க்கை பரிசிலர் ஏத்த – சிறு 217,218

மேல்


கொடுத்தவர் (1)

கோலி வாலிய செல்வம் கொடுத்தவர்
போலுமால் உம் புறத்து இருப்பார் இது – கம்.கிட்:11 29/2,3

மேல்


கொடுத்தவள் (1)

அன்று கொடுத்தவள் மைந்தர் பலத்தை என் அம்பாலே – கம்.அயோ:13 21/2

மேல்


கொடுத்தன்றே (1)

காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் – திரு 94

மேல்


கொடுத்தன (2)

வேதனை கொடுத்தன வாகை வேய்ந்தன – கம்.ஆரண்:7 36/4
நாசம் உற்றிட நடப்பன கொடுத்தன பிடித்துடையர் நம்ப – கம்.யுத்1:2 86/4

மேல்


கொடுத்தனர் (1)

கோ குல குமரர் எல்லாம் கொடுத்தனர் ஆவி என்றார் – கம்.யுத்2:18 260/4

மேல்


கொடுத்தனள் (1)

கோடி என்று கொடுத்தனள் மெய் புகழ் கொண்டாள் – கம்.சுந்:5 83/4

மேல்


கொடுத்தனன் (7)

தன் உயிர் கொடுத்தனன் சொல்லியது அமையாது – அகம் 396/6
வென்றி வில் தருக என்ன கொடுத்தனன் வீரன் கொண்டு அ – கம்.பால:24 35/3
கோடி மேலும் நிதியம் கொடுத்தனன் – கம்.அயோ:11 5/4
கொண்ட வில்லை வருணன் கொடுத்தனன் – கம்.ஆரண்:9 17/4
வித்தக காண்டி என்று கொடுத்தனன் வேத நல் நூல் – கம்.சுந்:14 46/3
கை சிலை கோடி என்று கொடுத்தனன் கவசத்தோடும் – கம்.யுத்3:27 9/4
கொடை தொழில் வேட்டோர்க்கு எல்லாம் கொடுத்தனன் கொடியோன்-தன்னை – கம்.யுத்3:28 14/3

மேல்


கொடுத்தனெம் (1)

கொடுத்தனெம் ஆயினோம் நன்றே – ஐங் 258/4

மேல்


கொடுத்தனை (1)

கொடுத்தனை இந்திரற்கு உலகும் கொற்றமும் – கம்.யுத்2:16 78/1

மேல்


கொடுத்தாய் (2)

வென்றியும் கொடுத்தாய் அந்தோ கெடுத்தது உன் வெகுளி என்றான் – கம்.யுத்1:12 27/4
கொன்றார் அவரோ கொலை சூழ்க என நீ கொடுத்தாய்
வன் தானையர் மானிடர் வன்மை அறிந்தும் மன்னா – கம்.யுத்2:19 7/1,2

மேல்


கொடுத்தார் (3)

போல கொடுத்தார் தமர் – கலி 141/25
தங்கள் இன் உயிரும் கொடுத்தார் தமர் – கம்.பால:21 38/2
குத்தி தனி குத்து என மார்பு கொடுத்தார் – கம்.யுத்2:18 243/4

மேல்


கொடுத்தால் (1)

பின்னே கொடுத்தால் பிழையாதோ மெய் என்பார் – கம்.அயோ:4 108/4

மேல்


கொடுத்தான் (6)

கொடுத்தான் என்று இசை கொள்ளாயோ – கம்.சுந்:5 51/4
கூடினார்க்கு அவர் உயிர் என சிலவரை கொடுத்தான்
ஊடினார்க்கு அவர் மனை-தொறும் சிலவரை உய்த்தான் – கம்.சுந்:7 43/3,4
குருதி வெம் கனல் உமிழ்கின்ற கண்ணினன் கொடுத்தான் – கம்.யுத்1:6 12/4
குன்று ஆகிய திரள் தோளவன் கடன் கொள்க என கொடுத்தான் – கம்.யுத்2:15 183/4
கோமான் தனி பெரும் தூதனும் எதிரே செரு கொடுத்தான்
காமாண்டவர் கல்லாதவர் வல்லீர் என கழறா – கம்.யுத்2:18 175/2,3
குன்று ஒப்பது ஒர் தண்டு கொணர்ந்து கொடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 238/4

மேல்


கொடுத்தானும் (1)

குரை கடலை நெடு வரையால் கடைந்து அமுது கொடுத்தானும் – கம்.பால:12 6/4

மேல்


கொடுத்தி (3)

வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய – குறு 362/5
கோமகற்கு இனி நீ தெய்வ படைக்கலம் கொடுத்தி என்னா – கம்.பால:7 54/2
கொள்ளை மா நிதியம் எல்லாம் அவளுக்கே கொடுத்தி ஐய – கம்.ஆரண்:10 77/2

மேல்


கொடுத்திலன் (1)

கூட்டிய சீர்த்தி கொடுத்திலன் அல்லால் – கம்.பால:23 101/2

மேல்


கொடுத்து (32)

பொருவேம் என பெயர் கொடுத்து
ஒருவேம் என புறக்கொடாது – பட் 289,290
கொடுத்து அவை தா என கூறலின் – குறு 349/6
தன் நிழலை கொடுத்து அளிக்கும் கலை எனவும் உரைத்தனரே – கலி 11/17
வள நகர் சிலம்ப பாடி பலி கொடுத்து
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – அகம் 22/9,10
தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே – அகம் 44/2
வந்து திறை கொடுத்து வணங்கினர் வழிமொழிந்து – அகம் 124/2
உண்டு ஆயின் பதம் கொடுத்து
இல் ஆயின் உடன் உண்ணும் – புறம் 95/6,7
இடம் கொடுத்து அளிப்ப மன்ற உடம்போடு – புறம் 223/4
வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ – புறம் 279/8
சோறு கொடுத்து மிக பெரிதும் – புறம் 362/14
அருக்கியம் முதலினோடு ஆசனம் கொடுத்து
இருக்க என இருந்த பின் இனிய கூறலும் – கம்.பால:5 39/1,2
அருள் சுரந்து அரசனுக்கு ஆசியும் கொடுத்து
உருள் தரும் தேரின் மீது ஒல்லை ஏறி நல் – கம்.பால:5 50/1,2
வடகமும் மகர யாழும் வட்டினி கொடுத்து வாச – கம்.பால:10 17/2
வான் தரக்கிற்றி-கொல் என்று குறை இரப்ப வரம் கொடுத்து ஆங்கு – கம்.பால:12 5/2
நன்று நும்பிக்கு நானிலம் நீ கொடுத்து
ஒன்றி வாழுதி ஊழி பல என்றாள் – கம்.அயோ:4 5/3,4
முன்னே கொடுத்து முறை திறம்ப தம்பிக்கு – கம்.அயோ:4 108/3
பூட்டிய செல்வம் ஆங்கே தம்பிக்கு கொடுத்து போந்து – கம்.கிட்:7 87/2
நஞ்சு இவரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிர்து நனி கொடுத்து ஆயை கலுழன் நல்கும் – கம்.கிட்:13 25/3
வினை எலாம் முடிக எனா விடை கொடுத்து உதவலும் – கம்.கிட்:13 73/3
தா இல் பாவனையால் கொடுத்து அருச்சனை சமைத்தான் – கம்.சுந்:11 54/2
கோ இயல் செல்வம் முன்னே கொடுத்து வாலியையும் கொன்றான் – கம்.சுந்:12 81/4
மெய் உரைத்து உயிர் கொடுத்து அமரரும் பெறுகிலா வீடு பெற்றான் – கம்.யுத்1:2 84/4
தஞ்சு என முன்னம் தானே தாதை-பால் கொடுத்து சாதல் – கம்.யுத்1:4 112/2
ஆர் உயிர் கொடுத்து காத்தார் எண்_இலா அரசர் அம்மா – கம்.யுத்1:4 116/4
உடை குலத்து ஒற்றர்-தம்-பால் உயிர் கொடுத்து உள்ள கள்ளம் – கம்.யுத்1:14 35/1
மூ_உலகு ஆளும் செல்வம் கொடுத்து அது முடித்தி என்றான் – கம்.யுத்2:17 54/4
வரம் கொடுத்து இனைய பாசம் வழங்கினான் தானே நேர் வந்து – கம்.யுத்2:19 239/1
கொண்டிலென் உறவு எலாம் கொடுத்து மாள நான் – கம்.யுத்3:24 72/3
தூணியும் கொடுத்து மற்றும் உறுதிகள் பலவும் சொல்லி – கம்.யுத்3:27 10/2
கோல் சொரி தனுவும் கொற்ற அனுமன் கை கொடுத்து கொண்டல் – கம்.யுத்4:32 50/3
பேர்_மகளை தழுவுவான் உயிர் கொடுத்து பழி கொண்ட பித்தா பின்னை – கம்.யுத்4:38 10/3
உற்ற தீ கொடுத்து உண்குறு நீர் உகுத்து – கம்.யுத்4:38 33/2

மேல்


கொடுத்தும் (5)

இலங்கு மருப்பின் களிறு கொடுத்தும்
பொலம் தாமரை பூ சூட்டியும் – மது 102,103
பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும்
புண்ணியம் முட்டா தண் நிழல் வாழ்க்கை – பட் 203,204
உற்று-உழி உதவியும் உறு பொருள் கொடுத்தும்
பிற்றை நிலை முனியாது கற்றல் நன்றே – புறம் 183/1,2
மன்னு முனிவரை அழைத்து மா தானம் கொடுத்தும் வான் வழங்காது ஆக – கம்.பால:5 34/3
கொடுத்தும் நம் உயிர் என ஒருமை கூறினான் – கம்.யுத்3:31 177/4

மேல்


கொடுத்துழி (1)

குடை தொழில் உம்பி கொள்ள கொடுத்துழி வேலை கோலி – கம்.யுத்1:14 35/3

மேல்


கொடுத்தேன் (2)

கொல் என கணவற்கு ஆங்கு ஓர் கொடும் பகை கொடுத்தேன் எந்தை – கம்.யுத்2:17 42/1
கொடுத்தேன் அன்றே வீடணனுக்கு குலம் ஆள – கம்.யுத்3:22 216/1

மேல்


கொடுத்தேனே (1)

உந்து சிலை பகழிக்கு உண்ண கொடுத்தேனே – கம்.யுத்2:18 268/4

மேல்


கொடுத்தோய் (1)

பெரும் சோற்று மிகு பதம் வரையாது கொடுத்தோய்
பாஅல் புளிப்பினும் பகல் இருளினும் – புறம் 2/16,17

மேல்


கொடுத்தோர் (2)

கொடுத்தோர் மன்ற அவள் ஆயத்தோரே – ஐங் 380/5
உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே – புறம் 18/19

மேல்


கொடுத்தோரே (1)

உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே
உண்டி முதற்றே உணவின் பிண்டம் – புறம் 18/19,20

மேல்


கொடுத்தோரை (1)

ஏவினான் மன்னவன் ஆணை எழுது முடங்கல் கொடுத்தோரை – கம்.அயோ:6 28/4

மேல்


கொடுத்தோன் (4)

செல்வ வாரணம் கொடுத்தோன் வானத்து – பரி 5/58
திகழ் பொறி பீலி அணி மயில் கொடுத்தோன்
திருந்து கோல் ஞமன் தன் மெய்யின் பிரிவித்து – பரி 5/60,61
இரும் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன்
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த – பரி 5/62,63
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் – புறம் 388/7

மேல்


கொடுப்ப (4)

வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப
நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி – பதி 53/2,3
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் – கலி 28/2
முகந்தனர் கொடுப்ப உகந்தனர் பெயரும் – புறம் 33/6
நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் – புறம் 200/15

மேல்


கொடுப்பது (3)

இன்று எவன் என்னை எமர் கொடுப்பது அன்று அவன் – கலி 105/67
கொள்ளுதல் தீது கொடுப்பது நன்றால் – கம்.பால:8 19/4
கொண்டிலை கொடுப்பது அல்லால் குறை இலை இது நின் கொள்கை – கம்.யுத்2:19 269/2

மேல்


கொடுப்பதூஉம் (1)

கொள்வதூஉம் மிகை கொளாது கொடுப்பதூஉம் குறை கொடாது – பட் 210

மேல்


கொடுப்பதே (1)

பொன்னொடும் காசை நீட்டி கொடுப்பதே போன்றது அன்றே – கம்.கிட்:10 30/4

மேல்


கொடுப்பதை (1)

கொள் என் முன்பு கொடுப்பதை அல்லால் – கம்.பால:13 30/2

மேல்


கொடுப்பதோ (1)

புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ
இனத்து உளான் எந்தைக்கு கலத்தொடு செல்வதோ – கலி 108/31,32

மேல்


கொடுப்பர் (1)

கொடுப்பர் வந்து உரம் குத்துவர் கைத்தலம் குளிப்ப – கம்.கிட்:7 56/2

மேல்


கொடுப்பராம் (1)

குறை மக குறையினும் கொடுப்பராம் உயிர் – கம்.அயோ:4 190/2

மேல்


கொடுப்பவர் (1)

கொடுப்பவர் முன்பு கொடேல் என நின்று – கம்.பால:8 21/2

மேல்


கொடுப்பவும் (4)

பொன் செய் பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் – குறு 292/4
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து – அகம் 84/15
நாடு உடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாதோனே – புறம் 232/6
கொடுப்பவும் கொளாஅ – புறம் 352/11

மேல்


கொடுப்பன (2)

பலம் பெய் மந்திகள் உடன் வந்து கொடுப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 32/4
கொண்டன கொடுப்பன வரங்கள் கோள் இலா – கம்.யுத்3:24 66/3

மேல்


கொடுப்பார்களும் (1)

கொள்வார் இலாமை கொடுப்பார்களும் இல்லை மாதோ – கம்.பால:3 72/4

மேல்


கொடுப்பானை (1)

திருந்து அடி தோய திறை கொடுப்பானை
வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை – பரி 9/37,38

மேல்


கொடுப்பின் (3)

கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும் – குறி 30
முந்தை இருந்து நட்டோர் கொடுப்பின்
நஞ்சும் உண்பர் நனி நாகரிகர் – நற் 355/6,7
உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின்
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை – நற் 359/5,6

மேல்


கொடுப்பினும் (3)

அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு – மலை 74
நலம் சால் விழு பொருள் கலம் நிறை கொடுப்பினும்
பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து – அகம் 280/5,6
நலம் சால் விழு பொருள் பணிந்து வந்து கொடுப்பினும்
புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என – புறம் 343/11,12

மேல்


கொடுப்பென் (2)

கூற்றம் உண்ண கொடுப்பென் என்று எண்ணினாய் – கம்.கிட்:7 103/3
பொலம் கிளர் மானம்-தானே பொது அற கொடுப்பென் புத்தேள் – கம்.யுத்2:17 51/3

மேல்


கொடுப்பேம் (1)

கூந்தல் அணை கொடுப்பேம் யாம் – கலி 101/42

மேல்


கொடுப்போரும் (1)

குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும்
கரும்பு கரு_முக கணக்கு அளிப்போரும் – பரி 19/38,39

மேல்


கொடுப்போற்கு (1)

கொடுப்போற்கு ஒல்லான் கலுழ்தலின் தடுத்த – அகம் 66/16

மேல்


கொடும் (197)

பாம்பு பட புடைக்கும் பல் வரி கொடும் சிறை – திரு 150
கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் – திரு 194
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண – பெரும் 216
கொடும் கால் புன்னை கோடு துமித்து இயற்றிய – பெரும் 266
கூழ் உடை நல் இல் கொடும் பூண் மகளிர் – பெரும் 327
பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும் – பெரும் 436
கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி – முல் 5
கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர – முல் 15
கொடும் புணரி விலங்கு போழ – மது 77
கொடும் பறை கோடியர் கடும்பு உடன் வாழ்த்தும் – மது 523
ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர் – நெடு 3
செம் கேழ் வட்டம் சுருக்கி கொடும் தறி – நெடு 58
கொடும் தாள் முதலையும் இடங்கரும் கராமும் – குறி 257
கோழி எறிந்த கொடும் கால் கனம் குழை – பட் 23
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் – பட் 112
கூர் உகிர் ஞமலி கொடும் தாள் ஏற்றை – பட் 140
கொடும் திண்ணை பல் தகைப்பின் – பட் 143
கொடும் கால் மாடத்து நெடும் கடை துவன்றி – பட் 261
இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 90
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை – மலை 110
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள் – மலை 502
பரல் தவழ் உடும்பின் கொடும் தாள் ஏற்றை – மலை 508
திரை அணல் கொடும் கவுள் நிறைய முக்கி – நற் 22/5
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி – நற் 39/4
நீடு இலை விளை தினை கொடும் கால் நிமிர – நற் 44/6
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
கொடும் கோல் கோவலர் குழலோடு ஒன்றி – நற் 69/8
ஆடு_மகள் நடந்த கொடும் புரி நோன் கயிற்று – நற் 95/2
கொடும் கழி நிவந்த நெடும் கால் நெய்தல் – நற் 96/7
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி – நற் 102/1
கொடும் குழை பெய்த செழும் செய் பேதை – நற் 120/3
புலவு திரை உதைத்த கொடும் தாள் கண்டல் – நற் 123/9
இரும் சேறு ஆடிய கொடும் கவுள் கய வாய் – நற் 141/1
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 175/1
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு – நற் 187/9
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 199/6
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே – நற் 200/11
கொடும் கழி மருங்கின் இரை வேட்டு எழுந்த – நற் 211/3
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கொடும் சிறை – நற் 241/1
பெருந்தகை மறவன் போல கொடும் கழி – நற் 287/4
கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல் – நற் 306/5
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும் – நற் 349/2
கொடும் கண் காக்கை கூர் வாய் பேடை – நற் 367/1
அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி – நற் 385/3
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை – நற் 392/1
அளிய தாமே கொடும் சிறை பறவை – குறு 92/2
அம் விளிம்பு உரீஇய கொடும் சிலை மறவர் – குறு 297/1
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய – குறு 304/4
கொடும் தாள் முதலை கோள் வல் ஏற்றை – குறு 324/1
கொடும் சிலை மறவர் கடறு கூட்டுண்ணும் – குறு 331/3
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/5
வளையோய் உவந்திசின் விரைவு-உறு கொடும் தாள் – குறு 351/1
கொடும் கழி நெய்தலும் கூம்ப – ஐங் 183/5
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ – பதி 14/15
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி – பதி 16/1
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கின் நயவர – பதி 81/29
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி – பரி 10/49
கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் – கலி 13/26
கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால் – கலி 43/25
ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண் – கலி 65/23
செல்வு-உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி – கலி 85/18
கொடும் தொழுவினுள் பட்ட கன்றிற்கு சூழும் – கலி 110/13
கொடும் கழி வளைஇய குன்று போல் வால் எக்கர் – கலி 127/6
கரை கவர் கொடும் கழி கண் கவர் புள் இனம் – கலி 131/31
கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ – கலி 132/17
கொடும் குழைக்கு அமர்த்த நோக்கம் – அகம் 3/17
கொடும் கோல் உமணர் பகடு தெழி தெள் விளி – அகம் 17/13
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி – அகம் 20/5
கொடும் தொடை குழவியொடு வயின் மரத்து யாத்த – அகம் 49/4
கொடும் தொழில் முகந்த செம் கோல் அம் வலை – அகம் 60/2
மீன் கொள் பரதவர் கொடும் திமில் நளி சுடர் – அகம் 65/11
கொடும் திமில் பரதவர் வேட்டம் வாய்த்து என – அகம் 70/1
புன்கண் மாலையொடு பொருந்தி கொடும் கோல் – அகம் 74/15
கொடும் தாள் முதலையொடு கோட்டு_மீன் வழங்கும் – அகம் 80/1
கொடும் புறம் வளைஇ கோடி கலிங்கத்து – அகம் 86/21
கொடும் சுழி புகாஅர் தெய்வம் நோக்கி – அகம் 110/4
கொடும் தாள் யாமை பார்ப்பொடு கவரும் – அகம் 117/16
அடும்பு கொடி சிதைய வாங்கி கொடும் கழி – அகம் 160/3
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் – அகம் 195/13
கடும் தேர் திதியன் அழுந்தை கொடும் குழை – அகம் 196/11
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை – அகம் 236/12
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
நெடும் தேர் களிற்றொடு சுரக்கும் கொடும் பூண் – அகம் 249/8
கடும் செலல் கொடும் திமில் போல – அகம் 330/16
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை – அகம் 346/9
குட-வயின் மா மலை மறைய கொடும் கழி – அகம் 360/3
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் – அகம் 363/10
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை – புறம் 43/4
எண் நாள் திங்கள் அனைய கொடும் கரை – புறம் 118/2
விளங்கு மணி கொடும் பூண் ஆஅய் நின் நாட்டு – புறம் 130/1
கூவிளம் கண்ணி கொடும் பூண் எழினியும் – புறம் 158/9
விளங்கு மணி கொடும் பூண் விச்சிக்கோவே – புறம் 200/8
அணில்_வரி_கொடும்_காய் வாள் போழ்ந்திட்ட – புறம் 246/4
கொடும் சிறை குரூஉ பருந்து ஆர்ப்ப – புறம் 269/11
கோட்டம் கண்ணியும் கொடும் திரை ஆடையும் – புறம் 275/1
கொடும் குழை மகளிர் கோதை சூட்டி – புறம் 304/1
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி – புறம் 319/10
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் – புறம் 392/2
ஒருவனை தந்திடுதி என உயிர் இரக்கும் கொடும் கூற்றின் உளைய சொன்னான் – கம்.பால:6 11/4
எரிந்து எழு கொடும் சுரம் இனையது எய்தலும் – கம்.பால:7 17/1
வெந்த கொடும் புணில் வேல் நுழைந்தது ஒப்ப – கம்.அயோ:3 24/2
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ – கம்.அயோ:3 57/2
மருமத்து தன்னை ஊன்றும் மற கொடும் பாவம் தீர்க்கும் – கம்.அயோ:6 2/1
சிந்தை வெம் கொடும் துயர் தீர்கலாது என்றான் – கம்.அயோ:11 57/4
பூண்டனன் நின் கொடும் புணர்ப்பினால் என்றால் – கம்.அயோ:11 70/2
அனங்கன் ஐம் கொடும் கணை அடரும் ஆடவர் – கம்.அயோ:12 51/3
சின கொடும் திறல் சீற்ற வெம் தீயினான் – கம்.அயோ:14 3/1
கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் – கம்.ஆரண்:1 18/4
வெய்ய வெம் கொடும் தொழில் விளைவு கேள் எனா – கம்.ஆரண்:3 11/4
கொலை துமித்து உயர் கொடும் கதிர் வாளின் அ கொடியாள் – கம்.ஆரண்:6 88/1
பொய் கரி கூறிய கொடும் சொல் போலவே – கம்.ஆரண்:7 123/4
அடங்கல் இல் கொடும் தொழில் அரக்கர் அ அனந்தன் – கம்.ஆரண்:9 3/1
கொன்ற பின் அன்றோ வெய்ய கொடும் துயர் குளிப்பது என்றான் – கம்.ஆரண்:13 131/4
பொல குண்டலமும் கொடும் குழையும் புனை தாழ் முத்தின் பொன் தோடும் – கம்.கிட்:1 30/3
கொடும் குல பகைஞன் ஆகி கொல்லிய வந்த கூற்றை – கம்.கிட்:2 23/3
வெம் துயர் கொடும் பழி வில்லின் தாங்கினேன் – கம்.கிட்:6 24/4
கொடும் தொழில் வாலியை கொன்று கோமகன் – கம்.கிட்:6 29/1
கொள்ள கொடும் கூற்றுவனை கொணர்ந்தான் குரங்கின் – கம்.கிட்:7 41/2
உற வெதுப்புறும் கொடும் தொழில் வேனிலான் ஒழிய – கம்.கிட்:10 42/1
உற்று நின்ற வினை கொடும் பிணி ஒன்றின்-மேல் உடன் ஒன்று உராய் – கம்.கிட்:10 69/3
கூறு சேனை பதி கொடும் கூற்றையும் – கம்.கிட்:13 3/3
கோள் வாய் அரியின் குலத்தாய் கொடும் கூற்றும் உட்க – கம்.சுந்:1 54/2
எரியும் வெம் சினத்து இகல் அடு கொடும் திறல் இராவணற்கு எஞ்ஞான்றும் – கம்.சுந்:2 191/2
கொன்றானோ கற்பு அழியா குல மகளை கொடும் தொழிலால் – கம்.சுந்:2 224/1
பொன்றாத பொழுது எனக்கு இ கொடும் துயரம் போகாதால் – கம்.சுந்:2 224/4
கொற்ற வாலிடை கொடும் தொழில் அரக்கரை அடங்க – கம்.சுந்:7 30/3
சிந்தி அம்பு உறு கொடும் சிலை உரும் என தெறிப்பார் – கம்.சுந்:9 15/2
குரன் நெரிந்தவும் கொடும் கழுத்து ஒடிந்தவும் குதிரை – கம்.சுந்:11 30/4
கோளுக்கு எல்லையும் கொடும் தொழிற்கு எல்லையும் கொடியீர் – கம்.சுந்:11 38/2
சின கொடும் படை செரு_களத்து என்னை என் செய்த – கம்.யுத்1:2 103/2
உதிரம் கான்றன தோன்றின புகை கொடி உமிழ்ந்தது கொடும் தீயே – கம்.யுத்1:3 79/4
கோளொடும் திரிவது என்ன குல மணி கொடும் பூண் மின்ன – கம்.யுத்1:3 150/3
கோள் இரண்டையும் கொடும் சிறை வைத்த அ குமரன் – கம்.யுத்1:5 49/1
பாழி வல் நெடும் கொடும் சிலை வழங்கிய பகழி – கம்.யுத்1:6 17/1
கூடும் வெம் பொறி கொடும் கனல் தொடர்ந்து என கொளுந்த – கம்.யுத்1:6 19/1
குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப – கம்.யுத்1:6 25/1
கொள்ள வாய் வெருவும் கொடும் கூற்று அனா – கம்.யுத்1:9 56/4
கொடும் சினம் முதிர்ந்தனர் உரத்தின் மிசை குத்த – கம்.யுத்1:12 24/2
கொடும் தொழில் மடங்கல் அன்னான் எதிர்சென்று குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்1:14 19/4
பல் கொடும் நெடும் பாதவம் பற்றியும் – கம்.யுத்2:15 19/1
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல் – கம்.யுத்2:15 19/2
வில் கொடும் நெடு வேல்-கொடும் வேறு உள – கம்.யுத்2:15 19/3
எல் கொடும் படையும் கொண்டது இ கடல் – கம்.யுத்2:15 19/4
கதிர் கொடும் கண் அரக்கர் கரங்களால் – கம்.யுத்2:15 24/3
குன்றும் மா மரமும் கொடும் காலனின் – கம்.யுத்2:15 58/2
கொடும் குரம் துணிந்தன புரவி குத்தினால் – கம்.யுத்2:15 121/2
கொற்ற வாள் கொலை வேல் சூலம் கொடும் சிலை முதல ஆய – கம்.யுத்2:15 153/1
ஒன்று நூற்றினோடு ஆயிரம் கொடும் தலை உருட்டி – கம்.யுத்2:15 237/1
போர் கொடும் தூளி போய் துறக்கம் பண்புற – கம்.யுத்2:16 96/3
உலை கொடும் கனல் வெதும்பிட வாய் எரிந்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 205/3
மற கொடும் தொழில் அரக்கர்கள் மறுக்கிலா மழை-போல் – கம்.யுத்2:16 219/1
நிற கொடும் கணை நெருப்பொடு நிகர்வன நிமிர – கம்.யுத்2:16 219/2
இன கொடும் பகழியின் மதிலை எய்தினான் – கம்.யுத்2:16 273/2
சின கொடும் திறலவன் திரிந்து நோக்கினான் – கம்.யுத்2:16 273/4
அண்ணல் வில் கொடும் கால் விசைத்து உகைத்தன அலை கடல் வறளாக – கம்.யுத்2:16 327/1
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 331/2
கொல் என கணவற்கு ஆங்கு ஓர் கொடும் பகை கொடுத்தேன் எந்தை – கம்.யுத்2:17 42/1
அந்தம் இல் கொடும் தொழில் அரக்கன் ஆம் எனா – கம்.யுத்2:17 94/3
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம் – கம்.யுத்2:18 88/3
சீதை என்று ஒரு கொடும் கூற்றம் தேடினார் – கம்.யுத்2:18 115/4
கோல் முகந்து அள்ளி அள்ளி கொடும் சிலை நாணில் கோத்து – கம்.யுத்2:18 203/1
கொடும் படை வயிர கோட்டால் குத்துவான் குறிக்கும் காலை – கம்.யுத்2:18 220/2
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – கம்.யுத்2:18 232/2
மரம் கொடும் தண்டு கொண்டும் மலை என மலையாநின்றார் – கம்.யுத்2:18 235/3
கூளி கொடும் கூற்றினுக்கு ஆவது ஓர் கூடு போல்வ – கம்.யுத்2:19 17/4
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே – கம்.யுத்2:19 67/4
கோரையின் தலைய கோடி கொடும் கணை அரக்கன் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 110/1
சிர கொடும் குவை குன்று திரட்டினான் – கம்.யுத்2:19 139/3
பொறி கொடும் பகழி மார்பர் போயினர் இடங்கள் புக்கார் – கம்.யுத்2:19 166/1
கோல வன் சிலையில் கோத்த கொடும் கணையோடும் கூட்டி – கம்.யுத்3:21 27/2
தடிவன கொடும் சரம் தள்ள தள்ளுற – கம்.யுத்3:22 53/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் கொடும் கணை குழாங்கள் – கம்.யுத்3:22 168/1
மெய்யே வினை எண்ணி விடுத்த கொடும்
கைகேசி கருத்து இதுவோ களிறே – கம்.யுத்3:23 15/3,4
தூணியின் அடைத்த அம்பின் கொடும் தொழில் துறந்த கண்ணார் – கம்.யுத்3:25 10/4
வெம் கொடும் தீமை-தன்னால் வேலையில் இட்டிலேமேல் – கம்.யுத்3:26 2/2
கொல்விக்க வந்தேன் உன்னை கொடும் பழி கூட்டி கொண்டேன் – கம்.யுத்3:26 48/4
குலங்களோடு அடங்க கொன்று கொடும் தொழில் குறித்து நம்-மேல் – கம்.யுத்3:26 71/3
செல்லும் கொடும் கணை யாவையும் சிதையாமையும் தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 127/3
சூழி கொடும் கடும் காற்று அதன் உடனே வர தூர்க்கும் – கம்.யுத்3:27 154/2
குலம் செய்த பாவத்தாலே கொடும் பகை தேடி கொண்டாய் – கம்.யுத்3:28 4/3
கொடும் சின மாய செய்கை வலியொடும் குறைந்து குன்ற – கம்.யுத்3:28 35/3
வேக வான் கொடும் கால் எற்ற முற்றும் போய் விளியும் நாளில் – கம்.யுத்3:28 44/2
மூள முற்றிய சின கொடும் தீயிடை முளைத்தோர் – கம்.யுத்3:30 23/2
இ கொடும் படை எங்கு உளது இயம்புதி என்றான் – கம்.யுத்3:31 31/1
மெய் கொடும் திறல் வீடணன் விளம்புவான் வீர – கம்.யுத்3:31 31/2
மணி கொடும் குழை வானவர் தானவர் மகளிர் – கம்.யுத்4:35 29/3
பெருமை சால் கொடும் பாவமும் பேர்கலா – கம்.யுத்4:37 24/3
குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் – கம்.யுத்4:37 46/3
அழுத்தினன் கொடும் சரம் ஆறொடு ஆறு-அரோ – கம்.யுத்4:37 76/4
சிறையுடை கொடும் சரம் எலாம் இமைப்பு ஒன்றில் திரிய – கம்.யுத்4:37 101/2
காந்தர்ப்பம் எனும் கடும் கொடும் கணையினால் கடந்தான் – கம்.யுத்4:37 104/3
பேர் இடங்கரின் கொடும் குழை அணிந்தன பேய்கள் – கம்.யுத்4:37 116/4
தாம் மடங்கலும் கொடும் சுடர் படைகளும் தரித்தார் – கம்.யுத்4:37 119/4
கோடு உளதனையும் புக்கு கொடும் புறத்து எழுந்த புண் கோள் – கம்.யுத்4:37 211/3
பல்லாலே இதழ் அதுக்கும் கொடும் பாவி நெடும் பார பழி தீர்ந்தாளோ – கம்.யுத்4:38 9/2
வினை கொடும் பகை உண்டு என விம்மினான் – கம்.யுத்4:41 55/4

மேல்


கொடும்-மார் (1)

மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார்
அந்தி விழவில் தூரியம் கறங்க – மது 459,460

மேல்


கொடும்_குழாய் (1)

கொடும்_குழாய் துறக்குநர் அல்லர் – கலி 13/26

மேல்


கொடும்_குழை (1)

ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ – பதி 14/15

மேல்


கொடும்பாடு (1)

கொடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு எனவே – பரி 2/76

மேல்


கொடுமணம் (2)

கொடுமணம் பட்ட நெடுமொழி ஒக்கலொடு – பதி 67/1
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் – பதி 74/5

மேல்


கொடுமரம் (2)

கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த – கலி 12/2
கொடுமரம் பிடித்த கோடா வன்கண் – அகம் 215/9

மேல்


கொடுமுடி (2)

கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் – அகம் 159/18
மேருவின் கொடுமுடி வீசு கால் எறி – கம்.யுத்4:37 149/1

மேல்


கொடுமை (27)

தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி – நற் 88/6
தண்ணம் துறைவன் கொடுமை
நம் முன் நாணி கரப்பாடும்மே – குறு 9/7,8
காஞ்சி ஊரன் கொடுமை
கரந்தனள் ஆகலின் நாணிய வருமே – குறு 10/4,5
கானல் அம் சேர்ப்பன் கொடுமை எற்றி – குறு 145/2
சென்றோர் கொடுமை எற்றி துஞ்சா – குறு 224/2
மெல்லம்புலம்பன் கொடுமை
பல்லோர் அறிய பரந்து வெளிப்படினே – குறு 245/5,6
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நாணி – ஐங் 11/2
துறை கேழ் ஊரன் கொடுமை நன்றும் – ஐங் 12/2
நீடினம் என்று கொடுமை தூற்றி – ஐங் 478/1
எஞ்சாது எல்லா கொடுமை நுவலாதி – கலி 42/25
கொடுமை இலை ஆவது அறிந்தும் அடுப்பல் – கலி 50/20
புரை தவ கூறி கொடுமை நுவல்வீர் – கலி 146/26
யான் நின் கொடுமை கூற நினைபு ஆங்கு – அகம் 298/19
கொள்ளா மாந்தர் கொடுமை கூற நின் – புறம் 211/9
கொலை தொழில் அரக்கர்-தம் கொடுமை தீர்ப்பென் என்று – கம்.பால:5 6/3
கொதி கொள் வேல் அரக்கர்-தம் கொடுமை கூறுவார் – கம்.பால:5 14/4
கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து – கம்.அயோ:0 1/3
கொன்று உழல் கூற்றம் என்னும் பெயர் இன்றி கொடுமை பூண்டாள் – கம்.அயோ:3 109/2
அடைவு_அரும் கொடுமை என் அன்னை செய்கையை – கம்.அயோ:12 15/1
பொங்கு வெம் கொடுமை என்பது புழுங்கி எழ மா – கம்.ஆரண்:1 13/2
கோணினான் நெடும் கொடுமை கூறினான் – கம்.கிட்:3 63/4
கோடு உறு மால் வரை அதனை குறுகுதிரேல் உம் நெடிய கொடுமை நீங்கி – கம்.கிட்:13 29/1
குரக்கு இனத்து ஒருவனேதான் ஆகுக கொடுமை ஆக – கம்.சுந்:4 27/2
குன்று உறழ் நெடியவர் கொடுமை கூறி என் – கம்.யுத்1:5 22/3
அளி தகவு இல்லா ஆற்றல் அமைந்தவன் கொடுமை அஞ்சி – கம்.யுத்1:13 24/1
கூற்று அன்றேல் கொலை மற்று என் ஆம் உரும் அன்றேல் கொடுமை என் ஆம் – கம்.யுத்2:18 214/2
கொல்லாத மைத்துனனை கொன்றாய் என்று அது குறித்து கொடுமை சூழ்ந்து – கம்.யுத்4:38 9/1

மேல்


கொடுமைக்கு (3)

நும்மோன் செய்த கொடுமைக்கு இம்மென்று – அகம் 398/7
கொலையே செய்வான் கூற்றை நிகர்ப்பான் கொடுமைக்கு ஓர் – கம்.கிட்:15 2/2
கூற்றம் ஆகிய கொம்பின் ஐம்பாலிடை கொடுமைக்கு
ஏற்றம் ஆக பண்டு உதித்துளோர் என்பவர் இவரால் – கம்.யுத்3:30 25/3,4

மேல்


கொடுமைகள் (1)

நின் அணங்கு உற்றவர் நீ செய்யும் கொடுமைகள்
என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் – கலி 77/14,15

மேல்


கொடுமைய (1)

கிளப்ப_அரும் கொடுமைய அரக்கி கேடு இலா – கம்.பால:7 24/3

மேல்


கொடுமையன் (1)

குலம் சுரந்து எழு கொடுமையன் வரன்முறை கொண்டே – கம்.யுத்3:22 161/3

மேல்


கொடுமையால் (3)

கொடுமையால் அளந்தாளை ஆர் இவர் என்று உரை என்ன குரிசில் கூறும் – கம்.அயோ:13 68/4
கொல்லுதல் செய்தான்-ஆகின் கொடுமையால் கொற்றம் பேணி – கம்.யுத்1:12 36/2
புன்மை செய் தொழில் என் வினை கொடுமையால் புகழோர் – கம்.யுத்3:22 190/3

மேல்


கொடுமையாள் (1)

கோலி அ கொடுமையாள் புதல்வனை கொன்று தன் – கம்.கிட்:3 6/2

மேல்


கொடுமையானே (1)

கொன் அலர் தூற்றும் தன் கொடுமையானே – குறு 320/8

மேல்


கொடுமையின் (2)

ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே – அகம் 190/4
மூல வெம் கொடுமையின் தவத்தின் முற்றினான் – கம்.யுத்3:20 35/2

மேல்


கொடுமையும் (3)

கொடுமையும் செம்மையும் வெம்மையும் தண்மையும் – பரி 4/50
வேண்டாதார் நெஞ்சு உட்க வெரு வந்த கொடுமையும்
நீண்டு தோன்று உயர் குடை நிழல் என சேர்ந்தார்க்கு – கலி 100/2,3
குவளையின் எழிலும் வேலின் கொடுமையும் குழைத்து கூட்டி – கம்.அயோ:3 74/1

மேல்


கொடுமையை (2)

தொடி கொட்ப நீத்த கொடுமையை
கடிது என உணராமை கடிந்ததோ நினக்கே – கலி 99/20,21
சுறாஅ_கொடியான் கொடுமையை நீயும் – கலி 147/42

மேல்


கொடுமையோடு (2)

கொன்றோர் அன்ன கொடுமையோடு இன்றே – அகம் 128/2
கோ இயல் தருமம் நீங்க கொடுமையோடு உறவு கூடி – கம்.கிட்:11 69/3

மேல்


கொடுமையோர்க்கும் (1)

பார்ப்பார் தப்பிய கொடுமையோர்க்கும்
வழுவாய் மருங்கில் கழுவாயும் உள என – புறம் 34/3,4

மேல்


கொடுமோ (1)

தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/3,4

மேல்


கொடுவினை (1)

பெண் கொடுவினை செயப்பெற்ற நாட்டினில் – கம்.அயோ:4 184/3

மேல்


கொடே (1)

கூடினர் அழுதனர் குழாம் குழாம் கொடே – கம்.அயோ:4 206/4

மேல்


கொடேல் (1)

கொடுப்பவர் முன்பு கொடேல் என நின்று – கம்.பால:8 21/2

மேல்


கொடை (19)

கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து – பெரும் 446
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என – மலை 543
நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் – நற் 393/10
கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் – பதி 20/23
கொடை போற்றலையே இரவலர் நடுவண் – பதி 79/2
ஆர்வு-உற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த – கலி 104/75
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/11
கொடை கடன் ஏன்ற கோடா நெஞ்சின் – அகம் 168/6
கொடை மடம்படுதல் அல்லது – புறம் 142/5
மாரி வண் கொடை காணிய நன்றும் – புறம் 153/5
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து – புறம் 180/6
அளந்து கொடை அறியா ஈகை – புறம் 229/26
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் – புறம் 388/7
நின்ற கொடை கை என் அன்பன் உடுக்க நெடும் சீரை – கம்.அயோ:13 21/1
மள்கல் இல் பெரும் கொடை மருவி மண் உளோர் – கம்.கிட்:10 103/1
ஆசங்கை கொண்ட கொடை மீளி அண்ணல் சரராமன் வெண்ணெய் அணுகும் – கம்.யுத்2:19 263/2
கொடை தொழில் வேட்டோர்க்கு எல்லாம் கொடுத்தனன் கொடியோன்-தன்னை – கம்.யுத்3:28 14/3
நினையின் நீண்டது ஓர் பெரும் கொடை அரும் கடன் நேர்ந்தான் – கம்.யுத்4:35 24/4

மேல்


கொடைக்கும் (1)

பரவல்_அரும் கொடைக்கும் நின்-தன் பனி குடைக்கும் பொறைக்கும் நெடும் பண்பு தோற்ற – கம்.ஆரண்:4 21/1

மேல்


கொடையர் (1)

நுண் உணர்வினால் பெரும் கொடையர்
கலுழ் நனையால் தண் தேறலர் – புறம் 360/3,4

மேல்


கொடையும் (1)

கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த – பெரும் 400

மேல்


கொடையே (2)

வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே
அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே – ஐங் 300/3,4
எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய் – அகம் 282/12

மேல்


கொடையோடு (1)

நல் வகை மிகு பலி கொடையோடு உகுக்கும் – நற் 281/4

மேல்


கொண்-மதி (2)

நினக்கு யான் கொடுப்ப கொண்-மதி சின போர் – புறம் 200/15
யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து – புறம் 201/16

மேல்


கொண்-மின் (2)

வேட்ட வேட்டவர் கொண்-மின் விரைந்து என – கம்.அயோ:11 30/2
கொன்றிடுவீர்-அலிர் கொண்-மின் இது என்றான் – கம்.யுத்3:20 5/4

மேல்


கொண்க (19)

துறை கெழு கொண்க நீ நல்கின் – நற் 172/9
மடவை மன்ற கொண்க வயின்-தோறு – நற் 183/6
செல்வல் கொண்க செறித்தனள் யாயே – நற் 258/2
அனைத்தால் கொண்க நம் இடையே நினைப்பின் – நற் 395/3
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க
செல்கம் செல வியங்கொண்மோ அல்கலும் – குறு 114/2,3
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 121/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 122/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 123/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 124/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 125/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 126/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 127/1
கண்டிகும் அல்லமோ கொண்க நின் கேளே – ஐங் 128/1
அம்ம வாழி கொண்க எம்-வயின் – ஐங் 139/1
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த – ஐங் 193/3
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க
நன் நுதல் இன்று மால் செய்து என – ஐங் 194/2,3
நன்று இல கொண்க நின் பொருளே – ஐங் 307/3
இமிழ் திரை கொண்க கொடியை காண் நீ – கலி 125/11
நன்_நுதல் நலன் உண்டு துறத்தல் கொண்க
தீம் பால் உண்பவர் கொள் கலம் வரைதல் – கலி 133/16,17

மேல்


கொண்கண் (1)

குமிழ் முலை சீதை கொண்கண் கோ_முடி புனைதல் காண்பான் – கம்.அயோ:3 71/3

மேல்


கொண்கர் (1)

ஆவியின் இனிய கொண்கர் பிரிந்து அறிவு அழிந்த விஞ்சை – கம்.பால:16 19/3

மேல்


கொண்கன் (18)

அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன்
யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் – நற் 72/5,6
வருமே தோழி கொண்கன் தேரே – நற் 111/10
காமர் கொண்கன் நாம் வெம் கேண்மை – நற் 145/4
துறை கெழு கொண்கன் துறந்தனன் எனவே – நற் 211/9
கானல் அம் கொண்கன் தந்த – நற் 231/8
சென்றது அன்றோ கொண்கன் தேரே – நற் 249/11
இனி அறிந்திசினே கொண்கன் ஆகுதல் – நற் 278/6
கொண்கன் ஊர்ந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 212/1
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன்
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என் – குறு 230/1,2
புணர் குறி வாய்த்த ஞான்றை கொண்கன்
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் – குறு 299/4,5
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய கொண்கன் தேரே – ஐங் 101/5
செல்வ கொண்கன் செல்வனஃது ஊரே – ஐங் 104/4
அம்ம வாழி தோழி கொண்கன்
நேரேம் ஆயினும் செல்குவம்-கொல்லோ – ஐங் 114/1,2
மென்_புல கொண்கன் வாராதோனே – ஐங் 119/4
துறை கெழு கொண்கன் பிரிந்து என – ஐங் 140/2
துறை கெழு கொண்கன் நல்கின் – ஐங் 181/4
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
பொலம் தேர் கொண்கன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 200/2

மேல்


கொண்கனது (1)

நன்றே பாண கொண்கனது நட்பே – ஐங் 131/1

மேல்


கொண்கனை (3)

திண் தேர் கொண்கனை நயந்தோர் – ஐங் 137/2
மென்_புல கொண்கனை தாராதோயே – ஐங் 138/3
சீதை கொண்கனை திரு உறை மார்பகம் சேர்த்தான் – கம்.அயோ:1 58/4

மேல்


கொண்கனொடு (2)

நடுநாள் வரூஉம் இயல் தேர் கொண்கனொடு
செலவு அயர்ந்திசினால் யானே – நற் 149/8,9
மின் இவர் கொடும் பூண் கொண்கனொடு
இன் நகை மேவி நாம் ஆடிய பொழிலே – நற் 187/9,10

மேல்


கொண்கனோடு (1)

நெடும் தேர் கொண்கனோடு
தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 134/2,3

மேல்


கொண்கான (1)

பொன் படு கொண்கான நன்னன் நன் நாட்டு – நற் 391/6

மேல்


கொண்ட (285)

ஒன்பது கொண்ட மூன்று புரி நுண் ஞாண் – திரு 183
குறும்பொறி கொண்ட நறும் தண் சாயல் – திரு 213
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 220
மண் மாறு கொண்ட மாலை வெண்குடை – சிறு 64
தடவு நிலை பலவின் முழு_முதல் கொண்ட
சிறு சுளை பெரும் பழம் கடுப்ப மிரியல் – பெரும் 77,78
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் – பெரும் 162
ஞெலி_கோல் கொண்ட பெரு விறல் ஞெகிழி – பெரும் 178
ஓதிம விளக்கின் உயர்_மிசை கொண்ட
வைகுறு_மீனின் பைபய தோன்றும் – பெரும் 317,318
நாழி கொண்ட நறு வீ முல்லை – முல் 9
முனை கவர்ந்து கொண்ட திறையர் வினை முடித்து – முல் 19
ஊர் கொண்ட உயர் கொற்றவ – மது 88
கொண்ட கோலன் கொள்கை நவிற்றலின் – மது 389
கழுநீர் கொண்ட எழு நாள் அந்தி – மது 427
பானாள் கொண்ட கங்குல் இடையது – மது 631
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து – நெடு 126
காடி கொண்ட கழுவு-உறு கலிங்கத்து – நெடு 134
மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின் – குறி 112
வெண் புடை கொண்ட துய் தலை பழனின் – மலை 178
மிகுத்து பதம் கொண்ட பரூஉ கண் பொதியினிர் – மலை 252
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 296
காஅய் கொண்ட நும் இயம் தொய்படாமல் – மலை 365
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள் – மலை 502
காஅய் கொண்ட நுகம் மருள் நூறை – மலை 515
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி – நற் 22/2
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/4
புறவு அணி கொண்ட பூ நாறு கடத்து இடை – நற் 48/5
கோள் நாய் கொண்ட கொள்ளை – நற் 82/10
நிரைத்து நிறை கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – நற் 89/3
புகா புகர் கொண்ட புன் பூ கலிங்கமொடு – நற் 90/4
கொண்ட கொழுநன் குடி வறன்-உற்று என – நற் 110/10
முறுவல் கொண்ட முகம் காண்கம்மே – நற் 120/12
பாணி கொண்ட பல் கால் மெல் உறி – நற் 142/2
செம் மறு கொண்ட வெண் கோட்டு யானை – நற் 151/3
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 249/5
குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின் – நற் 314/5
விழுமிதின் கொண்ட கேண்மை நொவ்விதின் – நற் 315/9
ஒடித்து மிசை கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை – நற் 318/5
கிளைமை கொண்ட வளை ஆர் முன்கை – நற் 323/5
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால் – நற் 337/7
வெறி கமழ் கொண்ட நாற்றமும் சிறிய – நற் 368/6
உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர் – நற் 374/4
குறும் பொறி கொண்ட சாந்தமொடு – நற் 394/8
சிலம்பு அணி கொண்ட வலம் சுரி மராஅத்து – குறு 22/3
வளை வாய் கொண்ட வேப்ப ஒண் பழம் – குறு 67/2
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி – குறு 81/2
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் – குறு 85/4
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில் – குறு 223/1
நயந்தனன் கொண்ட கேண்மை – குறு 264/4
இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு – குறு 320/2
மருங்கில் கொண்ட பலவின் – குறு 365/5
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/5
மணி நிறம் கொண்ட மா மலை வெற்பில் – ஐங் 224/2
வன்பு உடை விறல் கவின் கொண்ட
அன்பு இலாளன் வந்தனன் இனியே – ஐங் 226/4,5
மலை வான் கொண்ட சினைஇய வேலன் – ஐங் 248/2
பாயல் கொண்ட பனி மலர் நெடும் கண் – ஐங் 315/1
ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 329/5
சுரன் அணி கொண்ட கானம் காணூஉ – ஐங் 357/2
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் – ஐங் 400/3
கார் கவின் கொண்ட கானம் காணின் – ஐங் 499/2
கொண்ட தீயின் சுடர் எழு-தோறும் – பதி 21/6
தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட
எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள் – பதி 31/19,20
செம் சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்து – பதி 35/8
உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட
வான் தோய் வெண்குடை வேந்தர்-தம் எயிலே – பதி 52/30,31
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/8
தெரியுநர் கொண்ட சிரறு உடை பைம் பொறி – பதி 74/8
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட
சேவல் ஊர்தியும் செம் கண் மாஅல் – பரி 3/59,60
பூ ஊது வண்டு இனம் யாழ் கொண்ட கொளை கேண்-மின் – பரி 11/125
கொளை பொருள் தெரிதர கொளுத்தாமல் குரல் கொண்ட
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/126,127
கொண்ட இன் இசை தாளம் கொளை சீர்க்கும் விரித்து ஆடும் – பரி 11/129
விண் அளி கொண்ட வியன் மதி அணி கொள – பரி 13/5
தண் அளி கொண்ட அணங்கு உடை நேமி மால் – பரி 13/6
கொடி என கொண்ட கோடா செல்வனை – பரி 13/40
மணி நிறம் கொண்ட மலை – பரி 23/9
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி – பரி 24/6
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி – பரி 24/9
மண் ஆர்ந்து இசைக்கும் முழவொடு கொண்ட தோள் – பரி 27/1
கொடி புரை நுசுப்பினாள் கொண்ட சீர் தருவாளோ – கலி 1/7
நனி கொண்ட சாயலாள் நயந்து நீ நகை ஆக – கலி 10/14
மாற்றுமை கொண்ட வழி – கலி 12/19
அமை கவின் கொண்ட தோள் இணை மறந்தே – கலி 21/14
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம் – கலி 29/17
பகை வென்று திறை கொண்ட பாய் திண் தேர் மிசையவர் – கலி 31/17
வகை கொண்ட செம்மல் நாம் வனப்பு ஆர விடுவதோ – கலி 31/18
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/3
வாள் நிறம் கொண்ட அருவித்தே நம் அருளா – கலி 42/11
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – கலி 43/21
கதிர் விரி கனை சுடர் கவின் கொண்ட நனம் சாரல் – கலி 44/1
முதிர் இணர் ஊழ் கொண்ட முழவு தாள் எரிவேங்கை – கலி 44/4
இலங்கு தாழ் அருவியோடு அணி கொண்ட நின் மலை – கலி 46/25
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை – கலி 57/19
சுணங்கு அணி வன முலை சுடர் கொண்ட நறு நுதல் – கலி 60/1
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் – கலி 64/27
வாழ்க்கை அது ஆக கொண்ட முது பார்ப்பான் – கலி 65/28
வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட
ஞாங்கர் மலர் சூழ்தந்து ஊர் புகுந்த வரி வண்டு – கலி 66/1,2
பொது கொண்ட கவ்வையின் பூ அணி பொலிந்த நின் – கலி 66/11
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் – கலி 68/18
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/12
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 84/10,11
பொலம் செய் மழுவொடு வாள் அணி கொண்ட
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் – கலி 86/3,4
சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட
மதுரை பெரு முற்றம் போல நின் மெய் கண் – கலி 96/22,23
பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட
பரும குதிரையோ அன்று பெரும நின் – கலி 96/33,34
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/44
தொழுவினுள் கொண்ட ஏறு எல்லாம் புலம் புக தண்டா சீர் – கலி 104/60
நல் ஏறு கொண்ட பொதுவன் முகன் நோக்கி – கலி 105/51
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட
கொல் ஏறு போலும் கதம் – கலி 105/55,56
ஆனாது கலுழ் கொண்ட உலகத்து மற்று அவன் – கலி 118/5
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
வெறி கொண்ட புள்_இனம் வதி சேரும் பொழுதினான் – கலி 123/12
பீர் அலர் அணி கொண்ட பிறை நுதல் அல்லா-கால் – கலி 124/8
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 131/4
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/9
பாயின பசலையால் பகல் கொண்ட சுடர் போன்றாள் – கலி 132/10
அயில் திணி நெடும் கதவு அமைத்து அடைத்து அணி கொண்ட
எயில் இடு களிறே போல் இடு மணல் நெடும் கோட்டை – கலி 135/3,4
மாந்தர் கடி கொண்ட கங்குல் கனவினால் – கலி 142/33
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
மன்னிய நோயொடு மருள் கொண்ட மனத்தவள் – கலி 143/57
அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/4
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/15
குழியில் கொண்ட மராஅ யானை – அகம் 13/7
பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்து வீழ் அவிர் அறல் – அகம் 19/13
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
காடு அணி கொண்ட காண்_தகு பொழுதில் – அகம் 41/9
கடல் முகந்து கொண்ட கமம் சூல் மா மழை – அகம் 43/1
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல – அகம் 111/4
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட
புண் தேர் விளக்கின் தோன்றும் – அகம் 111/13,14
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட
பகு வாய் பாளை குவி முலை சுரந்த – அகம் 157/1,2
திருத்தி கொண்ட அம்பினர் நோன் சிலை – அகம் 171/10
பழங்கண் கொண்ட பசலை மேனியள் – அகம் 174/9
மயிர் கவின் கொண்ட மா தோல் இரும் புறம் – அகம் 206/4
குழி இடை கொண்ட கன்று உடை பெரு நிரை – அகம் 211/9
படு சுவல் கொண்ட பகு வாய் தெண் மணி – அகம் 214/11
பனி கடி கொண்ட பண்பு இல் வாடை – அகம் 235/15
துணி நீர் இலஞ்சி கொண்ட பெரு மீன் – அகம் 236/2
வெறி கமழ் கொண்ட வீ ததை புறவின் – அகம் 254/16
சினத்தின் கொண்ட படிவம் மாறாள் – அகம் 262/8
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/14
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே – அகம் 290/16
அம் கலுழ் கொண்ட செம் கடை மழை கண் – அகம் 295/20
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை – அகம் 304/16
நாய் பயிர் குறி நிலை கொண்ட கோடே – அகம் 318/15
வருத்தி கொண்ட வல் வாய் கொடும் சிறை – அகம் 346/9
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து – அகம் 354/9
போது உறழ் கொண்ட உண்கண் – அகம் 354/13
புன்கண் கொண்ட திரி மருப்பு இரலை – அகம் 371/5
பழங்கண் கொண்ட கொழும் பல் கொண்மூ – அகம் 374/3
கார் கவின் கொண்ட காமர் காலை – அகம் 374/15
பெரும் பாழ் கொண்ட மேனியள் நெடிது_உயிர்த்து – அகம் 381/17
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை – அகம் 391/12
அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/15
விசி பிணி கொண்ட மண் கனை முழவின் – புறம் 15/23
சாறு கொண்ட களம் போல – புறம் 22/16
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/10
நீ ஆங்கு கொண்ட விழவினும் பலவே – புறம் 33/22
மையல் கொண்ட ஏமம் இல் இருக்கையர் – புறம் 41/13
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/13
கரும்பில் கொண்ட தேனும் பெரும் துறை – புறம் 42/15
வெயில் மறை கொண்ட உரு கெழு சிறப்பின் – புறம் 60/11
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட
சிறியிலை நெல்லி தீம் கனி குறியாது – புறம் 91/8,9
உச்சி கொண்ட ஊசி வெண் தோட்டு – புறம் 100/4
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின் – புறம் 135/3
கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும் – புறம் 137/7
மருங்கில் கொண்ட பல் குறு_மாக்கள் – புறம் 159/7
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம் – புறம் 161/27
நார் பிழி கொண்ட வெம் கள் தேறல் – புறம் 170/12
இரும்பு சுவை கொண்ட விழுப்புண் நோய் தீர்ந்து – புறம் 180/4
பாடப்பாட பாடு புகழ் கொண்ட நின் – புறம் 211/15
திண் தேர் வளவன் கொண்ட கூற்றே – புறம் 226/6
குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை – புறம் 243/10
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/4
கொண்ட வாளொடு படு பிணம் பெயரா – புறம் 278/6
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட
நரந்த பல் காழ் கோதை சுற்றிய – புறம் 302/3,4
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
படப்பை கொண்ட குறும் தாள் உடும்பின் – புறம் 326/9
கரும் கண் கொண்ட நெருங்கல் வெம் முலை – புறம் 345/10
குழாஅம் கொண்ட குருதி அம் புலவொடு – புறம் 345/16
கண் மடல் கொண்ட தீம் தேன் இரிய – புறம் 348/2
தேஎம் கொண்ட வெண் மண்டையான் – புறம் 352/1
கடல் ஒலி கொண்ட தானை – புறம் 377/29
கனற்ற கொண்ட நறவு என்னும் – புறம் 384/11
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டை – புறம் 386/5
கதிர் கொண்ட சுடர் வேலான் தனை நோக்கி இவை உரைத்தான் களிப்பின் மிக்கான் – கம்.பால:5 57/4
விறல் கொண்ட மணி மாட அயோத்தி நகர் அடைந்து இவண் நீ மீள்தல் என்றான் – கம்.பால:5 62/4
மா முனிக்கு உரைத்து பின்னர் வில் கொண்ட மழை_அனான் மேல் – கம்.பால:7 54/3
விண்ணும் மண்ணும் திசை அனைத்தும் விழுங்கி கொண்ட விரி நல் நீர் – கம்.பால:10 73/3
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் – கம்.பால:11 17/1
கூனொடு குறளும் சிந்தும் சிலதியர் குழாமும் கொண்ட
பால் நிற புரவி அன்ன புள் என பாரில் செல்ல – கம்.பால:14 68/1,2
முப்பதிற்று_இரட்டி கொண்ட ஆயிரம் முகிழ் மென் கொங்கை – கம்.பால:14 69/3
ஆவி வேட்டன வரி சிலை அனங்கன் மேல் கொண்ட
பூவை வாய்ச்சியர் முலை சிலர் புயத்தொடும் பூட்ட – கம்.பால:15 1/2,3
பின்னங்கள் உகிரின் செய்து பிண்டி அம் தளிர் கை கொண்ட
சின்னங்கள் முலையின் அப்பி தே மலர் கொய்கின்றாரும் – கம்.பால:16 24/1,2
புது கொண்ட வேழம் பிணிப்போர் புனை பாடல் ஓதை – கம்.பால:16 46/1
மது கொண்ட மாந்தர் மடவாரின் மிழற்றும் ஓதை – கம்.பால:16 46/2
கத கொண்ட யானை களியால் களிக்கின்ற ஓதை – கம்.பால:16 46/4
மை கொண்ட கண்ணாள் எதிர் மாற்றவள் பேர் விளம்ப – கம்.பால:17 20/2
புல்லி கொண்ட தாமரை மென் பூ மலர் தாங்கி – கம்.பால:17 32/2
கோலை கொண்ட மன்மத ஆயன் குறி உய்ப்ப – கம்.பால:17 34/2
தேரிடை கொண்ட அல்குல் தெங்கிடை கொண்ட கொங்கை – கம்.பால:18 17/1
தேரிடை கொண்ட அல்குல் தெங்கிடை கொண்ட கொங்கை – கம்.பால:18 17/1
வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் – கம்.பால:21 19/3
ஊழ் கொண்ட சமயத்து அன்னான் உருவு கண்டாரை ஒத்தார் – கம்.பால:21 19/4
கூறினார் அது மனம் கொண்ட கொற்றவன் – கம்.அயோ:1 77/2
கொண்ட நெடும் கணின் ஆலி கொங்கை கோப்ப – கம்.அயோ:3 10/2
மனிதன் வடிவம் கொண்ட மனுவும் தன்னை மறந்தான் – கம்.அயோ:4 67/4
குலம் கடிந்தான் வலி கொண்ட கொண்டலை – கம்.அயோ:4 186/3
ஊர் கொண்ட திங்கள் என்ன மன்னனை உழையர் சுற்றி – கம்.அயோ:6 9/2
கார் கொண்ட மேனியானை கண்டிலர் கண்ணில் வற்றா – கம்.அயோ:6 9/3
நீர் கொண்ட நெடும் தேர் பாகன் நிலை கண்டே திருவின் தீர்ந்தார் – கம்.அயோ:6 9/4
ஊறு கொண்ட முரசு உமிழ் ஓதையை – கம்.அயோ:11 16/1
போதாதோ என் தாய் இவள் கொண்ட பொருள் அம்மா – கம்.அயோ:11 78/4
குறியவன் புனல் எலாம் வயிற்றில் கொண்ட நாள் – கம்.அயோ:12 45/3
மன் முன்னே தழீஇ கொண்ட மனக்கு இனிய துணைவனேல் – கம்.அயோ:13 27/3
கொண்ட தவ வேடமே கொண்டிருந்தான் குறிப்பு எல்லாம் – கம்.அயோ:13 31/2
வானவரை பணி கொண்ட மருகாவோ மருகாவோ – கம்.ஆரண்:6 103/4
மூக்கின் சோரி முழீஇ கொண்ட கண்ணினான் – கம்.ஆரண்:7 3/4
காடு கொண்ட கார் உலவைகள் கதழ் கரி கதுவ – கம்.ஆரண்:7 80/1
தான் உருவு கொண்ட தருமம் தெரி சரம்தான் – கம்.ஆரண்:9 6/1
கொண்ட வில்லை வருணன் கொடுத்தனன் – கம்.ஆரண்:9 17/4
அங்கையின் அரன் கயிலை கொண்ட திறல் ஐயன் – கம்.ஆரண்:10 43/1
அரனையும் கொண்ட காமன் அம்பினால் முன்னை பெற்ற – கம்.ஆரண்:10 83/3
தாது கொண்ட சீதம் மேவு சாந்து சந்த மென் தளிர் – கம்.ஆரண்:10 91/1
குளித்தனன் கான ஆற்றின் குளித்த பின் கொண்ட நல் நீர் – கம்.ஆரண்:13 136/3
மயல் தரும் அவுணர் யாரும் மடிதர வரி வில் கொண்ட
இயல் தரும் புலமை செங்கோல் மனு முதல் எவரும் ஒவ்வா – கம்.கிட்:2 27/2,3
மின் உரு கொண்ட வில்லோர் வியப்புற வேத நல் நூல் – கம்.கிட்:2 31/1
பொன் உரு கொண்ட மேரு புயத்திற்கும் உவமை போதா – கம்.கிட்:2 31/3
கண்டிலன் உலகம் மூன்றும் காலினால் கடந்து கொண்ட
புண்டரீக கண் ஆழி புரவலன் பொலன் கொள் சோதி – கம்.கிட்:2 32/1,2
மடுத்து மீ கொண்ட வாலி-மேல் கோல் ஒன்று வாங்கி – கம்.கிட்:7 63/3
தேரை கொண்ட பேர் அல்குலாள் திருமுகம் காணான் – கம்.கிட்:10 48/1
அப்பு உரு கொண்ட வாள் நெடும் கண் ஆய்_இழை – கம்.கிட்:10 90/3
கொண்ட சீற்றத்து இளையோன் குறுகினான் – கம்.கிட்:11 16/3
கொண்டார் அன்றோ இன் துயில் கொண்ட குறி உன்னி – கம்.கிட்:15 1/3
நொய்தின் ஆர் அமுதம் கொண்ட நோன்மையே நுவலும் நாகர் – கம்.சுந்:1 21/2
கொண்ட வான் திரை குரை கடல் இடையதாய் குடுமி – கம்.சுந்:2 22/1
கோல் வாள் சாபம் கொண்ட கரத்தாள் வட குன்றம் – கம்.சுந்:2 76/2
நஞ்சம் கொண்ட கண்_நுதலை போல் நகுகின்றான் – கம்.சுந்:2 84/3
கொண்ட பூம் துகிலும் கோவை கலைகளும் சோர கூர்ம் கள் – கம்.சுந்:2 186/2
கொண்ட பேர் ஊக்கம் மூள திசை-தொறும் குறித்து மேல்_நாள் – கம்.சுந்:2 209/1
மருந்தும் உண்டு-கொல் யான் கொண்ட நோய்க்கு என்று மயங்கும் – கம்.சுந்:3 15/3
ஆய சொல் தலை-மேல் கொண்ட அங்கையன் அன்னை நின்னை – கம்.சுந்:4 29/1
எழுபது வெள்ளம் கொண்ட எண்ணன உலகம் எல்லாம் – கம்.சுந்:4 32/1
கொண்ட போரின் எம் கொற்றவன் வில் தொழில் – கம்.சுந்:5 15/1
விழிகள் ஆயிரமும் கொண்ட வேந்தை வென்றானும் அல்லன் – கம்.சுந்:10 20/2
கோன் அ வானவர் பதி கொண்ட நாள் என குலைந்தார் – கம்.சுந்:13 33/4
தலை மேல் கொண்ட கற்பினாள் மணி வாய் எள்ள தனி தோன்றி – கம்.யுத்1:1 6/3
கொண்டல் கொண்ட நீர் குளிர்ப்பு இல என்று அவை குடையான் – கம்.யுத்1:3 4/2
கொண்ட மத்தினை கொற்ற தன் குவவு தோட்கு அமைந்த – கம்.யுத்1:3 11/3
தலையில் கொண்ட தட கையினான் தன் – கம்.யுத்1:3 102/1
அத்தனை கடலும் மாள தனித்தனி அள்ளி கொண்ட – கம்.யுத்1:3 132/4
ஊற்றம் மீ கொண்ட வேலையான் உண்டு இலை என்னும் – கம்.யுத்1:6 4/1
கொள்ளை பூண்டு அமரர் வைகும் குன்றையும் கோட்டில் கொண்ட
வெள்ள நீர் வடிந்தது என்ன வீங்கு இருள் விடிந்தது அன்றே – கம்.யுத்1:9 88/3,4
கொழு மணி முடிகள்-தோறும் கொண்ட நல் மணியின் கூட்டம் – கம்.யுத்1:12 33/1
நன்றி அன்று என்றும் அன்று நானிலம் எயிற்றில் கொண்ட
பன்றி அன்று ஆகின் ஈது ஆர் இயற்றுவார் பரிவின் என்னா – கம்.யுத்1:12 48/2,3
இ கிரி பத்தின் மௌலி இன மணி அடங்க கொண்ட
சுக்கிரீவற்கும் உண்டோ சூலமும் வேலும் வாளும் – கம்.யுத்1:13 15/3,4
கொண்ட மா மரத்தை அம்பின் கூட்டத்தால் காட்ட தக்க – கம்.யுத்2:15 130/1
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய – கம்.யுத்2:15 150/4
மூரி நீர் அண்டம் எல்லாம் வயிற்றிடை முன்னம் கொண்ட
ஆரியற்கு அனேக மார்க்கத்தால் இடம் வலம்-அது ஆக – கம்.யுத்2:15 222/2,3
பெண் இறை கொண்ட நெஞ்சில் நாண் நிறை கொண்ட பின்னர் – கம்.யுத்2:16 10/2
பெண் இறை கொண்ட நெஞ்சில் நாண் நிறை கொண்ட பின்னர் – கம்.யுத்2:16 10/2
சொல் என செய்யுள் கொண்ட தொடை என தொடையை நீக்கி – கம்.யுத்2:16 22/2
வெரு கொள தோன்றுவான் கொண்ட வேடமோ – கம்.யுத்2:16 108/2
தீ கலாம் கொண்ட தேவர் சிரிக்கலாம் செருவில் ஆவி – கம்.யுத்2:16 142/3
வம்பு இட்ட தெரியல் எம்முன் உயிர் கொண்ட பகையை வாழ்த்தி – கம்.யுத்2:16 155/2
அம்பு இட்டு துன்னம் கொண்ட புண் உடை நெஞ்சோடு ஐய – கம்.யுத்2:16 155/3
உரம் கொண்ட தடம் சிலையின் உயர் நெடு நாண் உள் கொளுவா – கம்.யுத்2:16 354/2
அரம் கொண்ட கரும் கடலின் அழுவத்துள் அழுத்தினான் – கம்.யுத்2:16 354/4
வஞ்சனேன் எனக்கு நானே மாதரார் வடிவு கொண்ட
நஞ்சு தோய் அமுதம் உண்பான் நச்சினேன் நாளும் தேய்ந்த – கம்.யுத்2:17 10/1,2
அமை உரு கொண்ட கூற்றை நாண் எறிந்து உருமின் ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 188/4
கூர்மத்தின் வெரிநின் வைத்து வானவர் அமுதம் கொண்ட
நீர் மத்தின் நிமிர்ந்த தோளான் நிறை மத்த மதுவை தேக்கி – கம்.யுத்2:18 213/1,2
ஆசங்கை கொண்ட கொடை மீளி அண்ணல் சரராமன் வெண்ணெய் அணுகும் – கம்.யுத்2:19 263/2
தாதை சொல் தலைமேல் கொண்ட தாபதன் தரும மூர்த்தி – கம்.யுத்2:19 275/1
மான மா புரவி பொன் தார் மா கொடி கொண்ட பண்ணை – கம்.யுத்3:22 6/2
தழி கொண்ட குருதி வேலை தாவுவான் தனி பேர் அண்டம் – கம்.யுத்3:22 148/2
தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தம்பி – கம்.யுத்3:22 166/2
கொடுத்த நாள் அளந்து கொண்ட குறளனார் குறிய பாதம் – கம்.யுத்3:24 41/3
தீ கொண்ட வஞ்சன் வீச திசைமுகன் பாசம் தீண்ட – கம்.யுத்3:26 82/1
கொல்வென் என்று உன்னைத்தானே குறித்து ஒரு சூளும் கொண்ட
வில்லி வந்து அருகு சார்ந்து உன் சேனையை முழுதும் வீட்டி – கம்.யுத்3:27 77/1,2
கந்தனார் தந்தையாரை கயிலையோடு ஒரு கை கொண்ட
எந்தையார் அரசு செய்வது இ பெரும் பலம் கொண்டேயோ – கம்.யுத்3:27 166/3,4
மன்னவன் மைந்தன் தன்னை மாற்றலார் வலிதின் கொண்ட
சின்னமும் அவர்கள் தத்தம் சிரமும் கொண்டு அன்றி சேர்கேன் – கம்.யுத்3:29 61/2,3
கும்பகன்னன் என்று உளன் மற்று இங்கு ஒருவன் கை கொண்ட
அம்பு தாங்கவும் மிடுக்கு இலம் அவன் செய்தது அறிதி – கம்.யுத்3:31 42/1,2
வாவி கொண்ட புண்டரீகம் அன்ன கண்ணன் வாளி ஒன்று – கம்.யுத்3:31 88/1
ஆவி கொண்ட காலனார் கடுப்பும் என்னது ஆகுமே – கம்.யுத்3:31 88/4
மாலும் கொண்ட வடி கணை மா முகம் – கம்.யுத்4:37 194/2
பன்றியாய் எயிற்று கொண்ட பரம்பரன் முதல பல்லோர் – கம்.யுத்4:37 214/2
பேர்_மகளை தழுவுவான் உயிர் கொடுத்து பழி கொண்ட பித்தா பின்னை – கம்.யுத்4:38 10/3
அன்று கேகயன் மகள் கொண்ட வரம் எனும் அயில் வேல் – கம்.யுத்4:40 104/1
கொண்ட கொண்டல் தன் துணைவரை பார்த்து இவை குணித்தான் – கம்.யுத்4:41 6/4
வெள்ளியும் பொன்னும் ஒப்பார் விதி முறை மெய்யின் கொண்ட
ஒள்ளிய நாளின் நல்ல ஓரையின் உலகம் மூன்றும் – கம்.யுத்4:42 17/1,2

மேல்


கொண்ட-கால் (1)

மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது – கலி 8/12

மேல்


கொண்ட-காலை (1)

பிணி உறு முரசம் கொண்ட-காலை
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/7,8

மேல்


கொண்டதன் (1)

கொடும் குழாய் தெளி என கொண்டதன் கொளை அன்றோ – கலி 132/17

மேல்


கொண்டதனை (1)

சிரம் கொண்டான் கொண்டதனை திண் காற்றின் கடும் படையால் – கம்.யுத்2:16 354/3

மேல்


கொண்டதால் (2)

தூதன் வந்தான் என துணுக்கம் கொண்டதால் – கம்.யுத்1:6 43/4
குழீஇயின குமுறின கொள்கை கொண்டதால்
உழுவையின் சினத்தவன் ஆர்த்த ஓசையே – கம்.யுத்3:24 96/3,4

மேல்


கொண்டது (28)

கோடியர் தலைவ கொண்டது அறிந – பொரு 57
செய்து கொண்டது ஓர் சிறு நன் நட்பே – குறு 377/5
ஈ பாய் அடு நறா கொண்டது இ யாறு என – பரி 24/58
கொண்டது கொடுக்கும்-கால் முகனும் வேறு ஆகுதல் – கலி 22/2
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
கொண்டது எவன் எல்லா யான் – கலி 108/24
கொண்டது
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று – கலி 108/25,26
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/14
பண்டு அறியாதீர் போல நோக்குவீர் கொண்டது
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை – கலி 140/2,3
மன்னர்_பிரான் அகன்றதன் பின் வய வேந்தன் அரு மறை நூல் வடிவம் கொண்டது
அன்ன முனிவரன் உறையுள்-தனை அணுகி அடி இணை தாமரைகள் அம் பொன் – கம்.பால:5 61/1,2
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர் – கம்.ஆரண்:6 25/3
தலை துமித்தற்கு நாள் கொண்டது ஒத்தது ஒர் தன்மை – கம்.ஆரண்:6 88/4
வேது கொண்டது என்ன மேனி வெந்து வெந்து விம்மு தீ – கம்.ஆரண்:10 91/3
கொம்பர் குரும்பை குலம் கொண்டது திங்கள் தாங்கி – கம்.ஆரண்:10 142/3
பின் உரு கொண்டது என்னும் பெருமை ஆம் பொருளும் தாழ – கம்.கிட்:2 31/2
கொற்ற நன் முடி கொண்டது இ கோது_இலான் – கம்.கிட்:7 100/4
கொண்டது ஓர் உருவம் மாயோன் குறளினும் குறுக நின்றான் – கம்.சுந்:2 216/3
ஓங்கள் ஒன்றொடும் எடுக்கவும் வரம் கொண்டது உண்டோ – கம்.யுத்1:2 102/4
உன்னது ஆக்கினை பாக்கியம் உரு கொண்டது ஒப்பாய் – கம்.யுத்1:5 72/2
உழிஞையை துடைக்க நொச்சி உச்சியில் கொண்டது உன் ஊர் – கம்.யுத்1:13 12/4
எல் கொடும் படையும் கொண்டது இ கடல் – கம்.யுத்2:15 19/4
கூற்று மால் கொண்டது என்ன கொல்கின்றான் குறுக சென்றான் – கம்.யுத்2:15 156/3
தகவு கொண்டது ஓர் அன்பு எனும் தனி துணை அதனால் – கம்.யுத்2:15 213/2
துயரின் தலை வைத்து இவன் கொண்டது தோற்றம் ஈதால் – கம்.யுத்2:19 16/4
நாம யோசனைகள் கொண்டது ஆயிரம் நடுவு நீங்கி – கம்.யுத்3:24 46/1
கொண்டது ஓர் உருவம் தன்னால் இறுதி நாள் வந்து கூட – கம்.யுத்3:31 230/2
தொண்டு கொண்டது மது எனும் அவுணன் முன் தொட்டது – கம்.யுத்4:37 105/2
அன்பு உரு கொண்டது ஆம் எனல் ஆகுவான் – கம்.யுத்4:41 47/4

மேல்


கொண்டதும் (1)

பூண்ட பேர் அடையாளம் கை கொண்டதும் புகன்று போரில் – கம்.சுந்:14 9/2

மேல்


கொண்டதுவே (1)

பரிசில் மன்னும் குருசில் கொண்டதுவே – புறம் 333/19

மேல்


கொண்டதே (2)

மனத்து உறை காதலே வாகை கொண்டதே – கம்.பால:19 61/4
கூற்றினாரையும் ஆர் உயிர் கொண்டதே – கம்.யுத்2:15 96/4

மேல்


கொண்டதோர் (1)

வேண்டு உருவம் கொண்டதோர் கூற்றம்-கொல் ஆண்டார் – கலி 56/9

மேல்


கொண்டமை (1)

நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச – நற் 150/9

மேல்


கொண்டமையின் (1)

இரை கொண்டமையின் விரையுமால் செலவே – குறு 92/5

மேல்


கொண்டருள்வாய் (1)

கண்டு கொண்டருள்வாய் என காட்டினான் – கம்.யுத்4:41 86/4

மேல்


கொண்டல் (42)

கொண்டல் வளர்ப்ப கொடி விடுபு கவினி – மது 530
கொண்டல் மலர் புதல் மான பூ வேய்ந்து – மது 568
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின் – நற் 74/8
கொண்டல் ஆற்றி விண் தலை செறீஇயர் – நற் 89/1
கொண்டல் மா மழை குடக்கு ஏர்பு குழைத்த – நற் 140/1
கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன – ஐங் 209/3
கொண்டல் தண் தளி கமம் சூல் மா மழை – பதி 24/28
கொண்டல் நிரை ஒத்தன – கலி 106/14
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் – அகம் 20/7
கொண்டல் இரவின் இரும் கடல் மடுத்த – அகம் 100/6
கொண்டல் வான் மழை பொழிந்த வைகறை – அகம் 178/18
விண்டு முன்னிய கொண்டல் மா மழை – அகம் 235/5
கொண்டல் மா மலை நாறி – அகம் 262/17
கொண்டல் மா மழை பொழிந்த – புறம் 34/22
கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும் – புறம் 137/7
கொண்டல் நிற குறள் என்பது கொள்ளேல் – கம்.பால:8 16/2
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல்
எல் ஆழி தேர் இரவி இளம் கரத்தால் அடி வருடி அனந்தல் தீர்ப்ப – கம்.பால:11 17/1,2
கொண்டல் ஒன்று இரண்டு கண்ணின் மொண்டு கொண்டு என் ஆவியை – கம்.பால:13 48/3
கோமுனியுடன் வரு கொண்டல் என்ற பின் – கம்.பால:13 62/1
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் – கம்.அயோ:1 50/4
கொண்டல்_வண்ணனை நல்கிய கோசலை – கம்.அயோ:2 3/2
கொடியொடு நடந்த அ கொண்டல் ஆம் என – கம்.அயோ:12 28/3
குருத்து எழுகின்ற நீல கொண்டல் உண்டாட்டம் கொண்டான் – கம்.ஆரண்:6 44/2
கொடுத்த வில்லை அ கொண்டல் நிறத்தினான் – கம்.ஆரண்:9 18/1
குன்றின் அடி வந்து படி கொண்டல் என மன்னன் – கம்.ஆரண்:10 45/3
கொண்டல் வந்து இழிந்தன கோலத்தான்-தனை – கம்.ஆரண்:13 62/3
மின் நெடும் கொண்டல் தாளின் வீக்கிய கழலின் ஆர்ப்ப – கம்.கிட்:17 29/1
வன் கொண்டல் விட்டு மதி முட்டுவன மாடம் – கம்.சுந்:2 1/4
குரு நிறத்து ஒரு தனி கொண்டல் ஊழியான் – கம்.சுந்:3 59/3
கோதாவரியை சினம் கொண்டனன் கொண்டல் ஒப்பான் – கம்.சுந்:4 85/4
குத்திய திளைப்ப மீதில் குழுவின மழை மா கொண்டல்
பொத்து உகு பொரு_இல் நல் நீர் சொரிவன போவ போல – கம்.சுந்:8 7/2,3
கொண்டல் கொண்ட நீர் குளிர்ப்பு இல என்று அவை குடையான் – கம்.யுத்1:3 4/2
கருணை கொண்டல் வறியன் கழுத்து என – கம்.யுத்1:8 35/3
கொண்டல் என வந்து அ அணையை குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்1:9 2/2
கொய் திற சடையின் கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல்
நொய்தினில் துளக்கி ஐய நுன் எதிர் நும்முனோனை – கம்.யுத்2:16 166/1,2
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 331/2
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடியால் குறைத்தான் கொண்டல்
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் – கம்.யுத்2:19 108/2,3
கொண்டல் நீர் கொணர்ந்து கோல முகத்தினை குளிர செய்தான் – கம்.யுத்3:24 11/4
கூந்தல் அம் பார கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல்
ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் – கம்.யுத்3:25 8/1,2
பொலம் கொண்டல் அனைய மேனி புரவலன் பொருமி கண்ணீர் – கம்.யுத்3:27 13/1
கோல் சொரி தனுவும் கொற்ற அனுமன் கை கொடுத்து கொண்டல்
மேல் நிறை குன்றம் ஒன்றில் மெய்ம் மெலிவு ஆற்றலுற்றான் – கம்.யுத்4:32 50/3,4
கொண்ட கொண்டல் தன் துணைவரை பார்த்து இவை குணித்தான் – கம்.யுத்4:41 6/4

மேல்


கொண்டல்-தன் (1)

கொண்டல்-தன் ஆணையால் குகனும் போயினான் – கம்.அயோ:14 136/4

மேல்


கொண்டல்-மேல் (1)

கொண்டல்-மேல் ஓட்டி சென்றான் குரங்கு_இன படையை கொன்றான் – கம்.யுத்3:21 15/4

மேல்


கொண்டல்_வண்ணனை (1)

கொண்டல்_வண்ணனை நல்கிய கோசலை – கம்.அயோ:2 3/2

மேல்


கொண்டல்கள் (1)

கொண்டல்கள் முழவின் ஏங்க குவளை கண் விழித்து நோக்க – கம்.பால:2 4/2

மேல்


கொண்டலின் (10)

கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – குறு 185/6
கொற்ற நல் இயங்கள் எங்கும் கொண்டலின் துவைப்ப பண்டி – கம்.பால:14 58/1
குரு மணி சிவிகை-தன் மேல் கொண்டலின் மின் இது என்ன – கம்.பால:14 64/3
குழை உறா மிளிரும் கெண்டை கொண்டலின் ஆலி சிந்த – கம்.பால:21 9/1
கொண்டு இயம்பின கொண்டலின் கோதையில் – கம்.அயோ:11 10/2
குரிசிலும் தம்பியை கூவி கொண்டலின்
முரசு அறைந்து இ நகர் முறைமை வேந்தனை – கம்.அயோ:12 21/1,2
கொண்டலின் குழவி ஆம்பல் குனி சிலை வள்ளை கொற்ற – கம்.கிட்:13 58/1
கோவையும் குழையும் மின்ன கொண்டலின் முரசம் ஆர்ப்ப – கம்.சுந்:2 118/1
எற்றி கொண்டலின் இடை நின்று உமிழ் சுடர் இன மின் இனம் விழுவன என்ன – கம்.சுந்:10 37/2
கொண்டலின் பொலிதரு கோலத்தான்-தனை – கம்.யுத்2:16 274/4

மேல்


கொண்டலினிடை (1)

திணி கொண்டலினிடை மின் குலம் மிளிர்கின்றன சிவண – கம்.யுத்3:31 112/4

மேல்


கொண்டலை (2)

குலம் கடிந்தான் வலி கொண்ட கொண்டலை
நிலம் கடிந்தாளொடு நிகர் என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 186/3,4
கரிய கொண்டலை கருணை அம் கடலினை காண – கம்.யுத்1:12 6/1

மேல்


கொண்டலொடு (2)

கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் – அகம் 10/8,9
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7

மேல்


கொண்டவள் (1)

அம் சொற்கள் அமுதில் அள்ளி கொண்டவள் வதனம் மை தீர் – கம்.ஆரண்:10 70/3

மேல்


கொண்டவன் (6)

சில்லை செவிமறை கொண்டவன் சென்னி குவி முல்லை – கலி 107/6
ஓகை கொண்டவன் உள் இடர் நோக்கினான் – கம்.அயோ:10 54/3
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் – கம்.சுந்:10 37/1
உடை கரும் தனி நிறம் ஒளித்து கொண்டவன்
அடைக்க வந்தான் எனை அரியின் தானையால் – கம்.யுத்1:5 7/2,3
கொண்டவன் என்னோடு ஏற்ற செருவினில் மறுக்கம் கொண்டான் – கம்.யுத்2:19 297/2
கொண்டு இறந்தனன் என்பது கொண்டவன்
புண் திறத்தன நெஞ்சன் பொருமலன் – கம்.யுத்3:29 34/2,3

மேல்


கொண்டவும் (2)

பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவும்
அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகி – புறம் 381/2,3
எண்ணிய சூழ்ச்சியும் ஈட்டி கொண்டவும்
அண்ணலே ஒருவரால் அறியல்-பாலதோ – கம்.கிட்:10 98/3,4

மேல்


கொண்டவே (4)

குரகதத்தின் குழாங்களும் கொண்டவே – கம்.அயோ:14 16/4
கூவுறு கோழியும் துயில்வு கொண்டவே – கம்.ஆரண்:10 129/4
மண்டலம் இரண்டொடும் மாறு கொண்டவே – கம்.சுந்:4 102/4
வான் நிறை மீனொடு மாறு கொண்டவே – கம்.யுத்1:8 12/4

மேல்


கொண்டற்கு (1)

கூற்றினையும் விண்ணினையும் கோளினையும் பணி கொண்டற்கு
ஆற்றினை நீ ஈண்டு இருவர் மானுடவர்க்கு ஆற்றாது – கம்.ஆரண்:6 96/2,3

மேல்


கொண்டன்றால் (1)

பூ அணி கொண்டன்றால் புறவே – ஐங் 412/3

மேல்


கொண்டன்று (7)

செம் வான் செவ்வி கொண்டன்று
உய்யேன் போல்வல் தோழி யானே – குறு 108/4,5
காடு கவின் கொண்டன்று பொழுது பாடு சிறந்து – ஐங் 484/2
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/14
நீர் அணி கொண்டன்று வையை என விரும்பி – பரி 24/5
பெரும் பாழ் கொண்டன்று நுதலே தோளும் – அகம் 137/12
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்டன்று அன்னோ – அகம் 192/2
கடல் கொண்டன்று என புனல் ஒளித்தன்று என – அகம் 236/18

மேல்


கொண்டன்று-கொல்லோ (1)

வீ ஏர் வண்ணம் கொண்டன்று-கொல்லோ
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/13,14

மேல்


கொண்டன்றோ (1)

வெயில் மறை கொண்டன்றோ அன்றே வருந்திய – புறம் 35/20

மேல்


கொண்டன (20)

குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை – மலை 110
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை – மலை 121
காயம் கொண்டன இஞ்சி மா இருந்து – மலை 126
தோடு அலை கொண்டன ஏனல் என்று – நற் 206/2
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே – நற் 259/10
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன
ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே – ஐங் 34/3,4
கூழையும் குறு நெறி கொண்டன முலையும் – அகம் 315/1
கூடிய நறை வாயில் கொண்டன விழி கொள்ளா – கம்.அயோ:9 13/1
வீறு கொண்டன வேதியர் வாழ்த்து ஒலி – கம்.அயோ:11 16/2
மாறு கொண்டன வந்திகர் வாழ்த்து-அரோ – கம்.அயோ:11 16/4
சூடு கொண்டன என தொடர் குருதி மீ தோன்ற – கம்.ஆரண்:7 80/2
கொத்து ஒப்பன கொண்டு இவன் கொண்டன என்ற ஆசை – கம்.ஆரண்:13 20/3
கூடினர் துவர் இதழ் கோலம் கொண்டன
சேடு உறு நறு முகை விரிந்த செங்கிடை – கம்.கிட்:10 113/3,4
புல்லி கொண்டன மாயை புணர்ப்பு_அற – கம்.சுந்:13 6/3
உறு சினம் உற பல உருவு கொண்டன
குறுமுனி என கடல் குடித்த கூர்ம் கணை – கம்.யுத்1:6 42/3,4
ஆசை கொண்டன போல் தொடர்ந்து ஆடிய – கம்.யுத்1:8 58/2
ஆளி திறல் அன்னவன் கொண்டன ஆழி ஏழும் – கம்.யுத்2:19 17/2
கொண்டன கொடுப்பன வரங்கள் கோள் இலா – கம்.யுத்3:24 66/3
கொள்ளை ஓர் உருவை நூறு கொண்டன பலவால் கொற்ற – கம்.யுத்3:31 220/3
குடைக்கு எலாம் கொடிகட்கு எல்லாம் கொண்டன குவிந்த கொற்ற – கம்.யுத்3:31 221/1

மேல்


கொண்டன-கொல் (1)

மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல்
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் – ஐங் 90/1,2

மேல்


கொண்டனம் (2)

நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக – அகம் 334/3
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/26

மேல்


கொண்டனர் (9)

தம் பெயர் தம்மொடு கொண்டனர் மாய்ந்தோர் – மலை 553
கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே – ஐங் 254/4
மாண் நலம் தம்மொடு கொண்டனர் முனாஅது – அகம் 359/7
கொண்டனர் என்ப பெரியோர் யானும் – புறம் 373/30
ஒரு கையில் கொண்டனர் உருட்டுகின்றனர் – கம்.அயோ:4 171/3
கொள்ளை_மாக்களின் கொண்டனர் ஏகவே – கம்.அயோ:11 31/4
பூவின் வானவர் கொண்டனர் போகவே – கம்.அயோ:11 32/4
கொண்டனர் எதிர் செலும் கொற்ற மா நகர் – கம்.சுந்:12 6/1
கொண்டனர் ஏற்றி வான மடந்தையர் தொடர்ந்து கூட – கம்.யுத்4:40 34/2

மேல்


கொண்டனவால் (1)

நிலம் கொண்டனவால் திங்கள் அம் கதிரே – அகம் 362/15

மேல்


கொண்டனவே (1)

வானமும் கானமும் மாறு கொண்டனவே – கம்.ஆரண்:13 4/4

மேல்


கொண்டனள் (4)

ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே – ஐங் 172/1
பண்பும் பாயலும் கொண்டனள் தொண்டி – ஐங் 176/1
கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன் – அகம் 16/11
மானுயர் திரு வடிவினள் அவள் இவள் மாறு கொண்டனள் கூறின் – கம்.சுந்:2 199/1

மேல்


கொண்டனளே (1)

கடி கொண்டனளே தோழி பெரும் துறை – அகம் 20/13

மேல்


கொண்டனன் (16)

கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே – ஐங் 7/6
கொண்டனன் செல்க என வேட்டேமே – ஐங் 10/6
கொண்டனன் கழிந்த வன்கண் காளைக்கு – அகம் 263/9
ஆடல் கொண்டனன் அளப்ப_அரும் பெரு வலி அரக்கர் – கம்.ஆரண்:8 12/3
கொண்டனன் ஏக நீ இ கோளுற குலுங்கல் செல்லா – கம்.ஆரண்:13 117/2
குரை மலர் தட கையால் கடைந்து கொண்டனன் – கம்.கிட்:10 96/4
கொண்டனன் துணுக்கம் மெய் தீண்ட கூசுவான் – கம்.சுந்:4 22/2
கோதாவரியை சினம் கொண்டனன் கொண்டல் ஒப்பான் – கம்.சுந்:4 85/4
பிணி கொண்டனன் பின் எவரே அது பேர்க்க வல்லார் – கம்.சுந்:4 91/4
மீளா-வகை புடை சுற்றிக்கொண்டது பற்றி கொண்டனன் மேலானான் – கம்.சுந்:10 36/4
கொண்டனன் அந்தகன்-கொல் என்றார் பலர் – கம்.சுந்:12 13/4
கொண்டனன் குறிப்பினால் உணரும் கொள்கையான் – கம்.சுந்:14 23/4
நோய் தெரிந்து உணரான் தேடி கொண்டனன் நுவல யாங்கள் – கம்.யுத்1:9 32/2
கொண்டனன் போயினன் நிருதர்_கோ நகர் – கம்.யுத்2:16 263/4
கொண்டனன் எழுந்து போய் தமரை கூடினான் – கம்.யுத்2:16 286/4
கொண்டனன் எறிந்து நம்மை கொல்லும் என்று அச்சம் கொண்டார் – கம்.யுத்2:19 174/3

மேல்


கொண்டனன்-கொலாம் (2)

கொடுத்தது உண்டு இவன் கொண்டனன்-கொலாம் – கம்.கிட்:3 56/4
ஓயும் மானுட உருவு கொண்டனன்-கொலாம் உரவோன் – கம்.யுத்1:2 115/4

மேல்


கொண்டனனே (2)

கண்டோர் தண்டா நலம் கொண்டனனே – ஐங் 278/5
மொய்ம்பின் ஊக்கி மெய் கொண்டனனே – புறம் 274/7

மேல்


கொண்டனனோ (1)

போர் கொண்டனனோ பொருள் உண்டு இது எனா – கம்.ஆரண்:14 63/4

மேல்


கொண்டனிர் (3)

எருவை மென் கோல் கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 224
உண்டனிர் ஆடி கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 433
யாணர் ஒரு கரை கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 477

மேல்


கொண்டனென் (3)

வந்தனென் பரிசில் கொண்டனென் செலற்கு என – புறம் 208/2
குலத்தோடு அற முடியேல் இது குறை கொண்டனென் என்றான் – கம்.பால:24 23/4
கொண்டனென் வாகை என்று படைஞரை குறித்து சொன்னான் – கம்.ஆரண்:7 66/4

மேல்


கொண்டனை (9)

சிறு வெண் முகையின் முறுவல் கொண்டனை
நகுவை போல காட்டல் – குறு 162/4,5
கொண்டனை சென்மோ மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 238/5
கொண்டனை என்ப ஓர் குறு_மகள் அதுவே – அகம் 96/10
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப – அகம் 132/8
இனையோன் கொண்டனை ஆயின் – புறம் 227/10
கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி – புறம் 373/26
மாறு கொண்டனை வந்தனை ஆகில் வந்து – கம்.பால:14 43/3
போகின் நின்னொடும் கொண்டனை போகு என்றாள் – கம்.அயோ:4 18/4
கொண்டனை என்முன் தன்னை பணி என நெஞ்சம் கோடல் – கம்.சுந்:10 3/2

மேல்


கொண்டனைய (2)

ஒன்று என நாணி பல் வேறு உருவு கொண்டனைய ஆன – கம்.அயோ:13 45/4
வெம் தழல் உருவு கொண்டனைய மேனியார் – கம்.ஆரண்:7 41/4

மேல்


கொண்டாடலின் (1)

அழிந்து மன்றல் கொண்டாடலின் அன்புதான் – கம்.பால:21 53/3

மேல்


கொண்டாடி (2)

ஈவாரை கொண்டாடி ஏற்பாரை பார்த்து உவக்கும் – பரி 34/1
பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற – கலி 81/12

மேல்


கொண்டாடினார் (1)

கூந்தல் தெய்வ மகளிர் கொண்டாடினார்
வேந்தர் ஆதி சிவிகையின் வீங்கு தோள் – கம்.அயோ:14 12/2,3

மேல்


கொண்டாடும் (1)

கொண்டாரே கொண்டாடும் உரு பெற்றால் கொள்ளீரோ – கம்.ஆரண்:6 123/4

மேல்


கொண்டாம் (1)

இ தலை நிகழ்ந்த எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டாம் – கம்.சுந்:14 13/4

மேல்


கொண்டாய் (7)

அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
வெண்ணெய்க்கும் அன்னள் என கொண்டாய் ஒண்_நுதால் – கலி 110/6
மாற்றினையோ உன் வலத்தை சிவன் தடக்கை வாள் கொண்டாய் – கம்.ஆரண்:6 96/4
மானுயர் இவர் என மன கொண்டாய் எனின் – கம்.சுந்:3 123/1
கொல்லும் மாற்றலர் உளர் என கோடலும் கொண்டாய் – கம்.யுத்1:2 104/4
சொல்லையே உரைத்தாய் என்றும் பழி கொண்டாய் என்ன சொன்னாள் – கம்.யுத்2:17 69/4
குலம் செய்த பாவத்தாலே கொடும் பகை தேடி கொண்டாய்
சலம் செயின் உலகம் மூன்றும் இலக்குவன் முடிப்பன் தானே – கம்.யுத்3:28 4/3,4

மேல்


கொண்டார் (33)

ஏர் அணி கொண்டார் இயல் – பரி 24/10
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ – கலி 72/9
நல்லவர் கொண்டார் மிடை – கலி 103/9
குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே – புறம் 112/5
புண் உறு புலவி நீங்க கொழுநரை புல்லி கொண்டார்
வெண் நிற மேகம் மேன்மேல் விரி கடல் பருகுமா போல் – கம்.பால:13 39/2,3
மண் உறு வேந்தன் செல்வம் வறியவர் முகந்து கொண்டார் – கம்.பால:13 39/4
தையலார் இழிந்து பாரின் மகளிரை தழுவி கொண்டார்
செய்கையின் வடிவின் ஆடல் பாடலின் தெளிதல் தேற்றார் – கம்.பால:13 41/2,3
கோறும் என முந்தை ஒரு சூளுறவு கொண்டார் – கம்.ஆரண்:10 56/4
நாரம் கொண்டார் நாடு கவர்ந்தார் நடை அல்லா – கம்.ஆரண்:11 11/1
வாரம் கொண்டார் மற்று ஒருவன்-தன் மனை வாழும் – கம்.ஆரண்:11 11/2
தாரம் கொண்டார் என்ற இவர் தம்மை தருமம்தான் – கம்.ஆரண்:11 11/3
குன்று போல்வன கிடந்த கண்டு அதிசயம் கொண்டார் – கம்.ஆரண்:13 86/4
சிந்துர செம் தீ காட்டு ஓர் மை வரை சேக்கை கொண்டார்
இந்திரற்கு அடங்கல் செல்லா இராக்கதர் எழுந்தது என்ன – கம்.ஆரண்:14 1/2,3
குன்று புரை தோளவர் எழுந்து நெறி கொண்டார்
பொன் திணி விசும்பினிடை நல் நுதலி போனாள் – கம்.கிட்:14 70/3,4
கொண்டார் அன்றோ இன் துயில் கொண்ட குறி உன்னி – கம்.கிட்:15 1/3
குரும்பை நீர் முரஞ்சும் சோலை குலிந்தமும் புறத்து கொண்டார் – கம்.கிட்:15 31/4
கொல்வர் என்று உணர்தலால் அவரை வந்து அணைவது ஓர் இயைபு கொண்டார் – கம்.யுத்1:2 91/4
வர கருதாது தாழ்ந்த வருணனின் மாறு கொண்டார்
அரக்கரே அல்லர் என்னா அறிஞரும் அலக்கண் உற்றார் – கம்.யுத்1:6 59/3,4
மானுட வடிவம் கொண்டார் என்பது ஓர் வார்த்தை இட்டார் – கம்.யுத்1:9 78/4
தாழ்வு இலிர் கொணர்திர் என்றான் அவர் அது தலைமேல் கொண்டார் – கம்.யுத்2:16 8/4
பின் கொண்டார் இளைய கோவை பியல் கொண்டான் பெரும் தோள் நின்றும் – கம்.யுத்2:19 116/2
வில் கொண்டான் இவனே என்னா வெரு கொண்டார் முனிவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 116/4
கொண்டனன் எறிந்து நம்மை கொல்லும் என்று அச்சம் கொண்டார்
உண்ட செஞ்சோறும் நோக்கார் உயிருக்கே உதவி செய்தார் – கம்.யுத்2:19 174/3,4
கோ இளம் களிற்றை வந்து கூடினார் ஆடல் கொண்டார் – கம்.யுத்3:22 155/4
கொண்டார் துன்பம் என் முடிவு என்னா குலைகின்றார் – கம்.யுத்3:22 218/2
கைகளின் பற்றி கொண்டார் விமானத்தை கடாவுகின்றார் – கம்.யுத்3:23 32/2
தலையும் ஆர் உயிரும் கொண்டார் அவர் உடலோடும் தங்க – கம்.யுத்3:29 35/3
கூற்றின்-வாய் உற்றால் வீரம் குறைவரே இறைமை கொண்டார் – கம்.யுத்3:31 46/4
காரியம் என்ன கொண்டார் கடற்படை காத்து நின்றார் – கம்.யுத்3:31 68/3
குழுவிய களத்தை கண்ணின் நோக்கினர் துணுக்கம் கொண்டார் – கம்.யுத்4:33 1/4
குழுவின் கொண்டார் நாடி துடிக்க பொறி கூடி – கம்.யுத்4:33 10/2
மூலம் கொண்டார் கண்டகர் ஆவி முடிவிப்பான் – கம்.யுத்4:37 125/2
காலம் கொண்டார் கண்டன முன்னே கழிவிப்பான் – கம்.யுத்4:37 125/3

மேல்


கொண்டாரே (1)

கொண்டாரே கொண்டாடும் உரு பெற்றால் கொள்ளீரோ – கம்.ஆரண்:6 123/4

மேல்


கொண்டாரேனும் (1)

போரிடை கொண்டாரேனும் வஞ்சனை புணர்ந்தாரேனும் – கம்.யுத்2:17 45/3

மேல்


கொண்டாரை (1)

மரீஇ தாம் கொண்டாரை கொண்ட-கால் போலாது – கலி 8/12

மேல்


கொண்டால் (10)

மன்னன் இன் உயிர் வழி கொண்டால் என – கம்.பால:6 21/2
மண்ணிடை இழிந்து ஒரு வழி கொண்டால் என – கம்.அயோ:12 31/3
அச்சம் என்பது ஒன்று உருவு கொண்டால் என அழிவார் – கம்.ஆரண்:7 139/2
வரம்பு இலாததனை மற்று ஓர் தலைமகன் வலிதின் கொண்டால்
அரும்புவ நலனும் தீங்கும் ஆதலின் ஐய நின் போல் – கம்.கிட்:9 29/2,3
பிரிவு எனும் துயர் உருவு கொண்டால் அன்ன பிணியாள் – கம்.சுந்:3 7/4
செய்தி செய்தி சிலை கை கொண்டால் வெறும் கை திரிவோரை – கம்.சுந்:8 45/1
கொற்றவன் இமையோர் கோமான் குரக்கினது உருவு கொண்டால்
அற்றை நாள் அவன்தான் விட்ட அயில்_படை அறுத்து மாற்ற – கம்.யுத்1:9 87/1,2
எல்லுண்ட படை கை கொண்டால் எதிர் உண்டே இராமன் கையில் – கம்.யுத்1:14 16/3
நன்றி ஈது என்று கொண்டால் நயத்தினை நயந்து வேறு – கம்.யுத்2:16 35/1
கொல தகாதது ஓர் வடிவு கொண்டால் என உயிர்களை குடிப்பானை – கம்.யுத்2:16 341/2

மேல்


கொண்டாலும் (1)

கொள்ளான் நின் சேய் இ அரசு அன்னான் கொண்டாலும்
நள்ளாது இந்த நானிலம் ஞாலம்-தனில் என்றும் – கம்.அயோ:3 30/1,2

மேல்


கொண்டாள் (19)

தார் கொண்டாள் தலை கோதை தடுமாறி பூண்ட நின் – கலி 66/15
சாந்தினால் குறி கொண்டாள் சாய்குவள் அல்லளோ – கலி 79/10
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன் – கலி 139/7
வெல்லும் வெல்லும் என்ன மதர்க்கும் விழி கொண்டாள்
சொல்லும் தன்மைத்து அன்று அது குன்றும் சுவரும் திண் – கம்.பால:10 32/2,3
நாடி கொண்டாள் குற்றம் நயந்தாள் முனிவு ஆற்றாள் – கம்.பால:17 26/1
துன்ன கண்டாள் தோழமை கொண்டாள் துணை என்றாள் – கம்.பால:17 29/2
ஆரிடை சென்றும் கொள்ள ஒண்கிலா அழகு கொண்டாள்
வாரிடை தனம் மீது ஆட மூழ்கினாள் வதனம் மை தீர் – கம்.பால:18 17/2,3
கொண்டாள் வரம் இரண்டு கேகயர்_கோன் கொம்பு அவட்கு – கம்.அயோ:4 90/1
மாளும் என்றே தந்தையை உன்னான் வசை கொண்டாள்
கோளும் என்னாலே எனல் கொண்டான் அது அன்றேல் – கம்.அயோ:11 77/1,2
குஞ்சரம் அனைய வீரன் குவவு தோள் தழுவி கொண்டாள் – கம்.ஆரண்:6 59/4
மின்-வயின் மருங்குல் கொண்டாள் வேய்-வயின் மென் தோள் கொண்டாள் – கம்.ஆரண்:10 67/3
மின்-வயின் மருங்குல் கொண்டாள் வேய்-வயின் மென் தோள் கொண்டாள்
பொன்-வயின் மேனி கொண்டாள் பொருட்டினால் புகுந்தது என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 67/3,4
பொன்-வயின் மேனி கொண்டாள் பொருட்டினால் புகுந்தது என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 67/4
குன்று அனையது ஆயது ஒரு பேர் உவகை கொண்டாள்
நன்று வரவு ஆக நடனம் புரிவல் என்னா – கம்.கிட்:14 52/2,3
அம்சு வள் நத்தின் முத்து ஒளிர் ஆரத்து அணி கொண்டாள் – கம்.சுந்:2 77/4
கொல்வாம் அன்றேல் கோளுறும் இ ஊர் எனல் கொண்டாள்
வெல்வாய் நீயேல் வேறி என தன் விழி-தோறும் – கம்.சுந்:2 85/1,2
குழந்தையை உயிர்த்த மலடிக்கு உவமை கொண்டாள்
உழந்து விழி பெற்றது ஓர் உயிர் பொறையும் ஒத்தாள் – கம்.சுந்:4 65/3,4
கோடி என்று கொடுத்தனள் மெய் புகழ் கொண்டாள் – கம்.சுந்:5 83/4
கொண்டாள் ஒரு துணுக்கம் அன்னவனை கொற்றவனார் – கம்.யுத்2:17 89/2

மேல்


கொண்டான் (84)

என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே – குறு 223/7
வெறி கொண்டான் குன்றத்து வண்டு – பரி 9/44
ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல் – கலி 37/18
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற – கலி 106/38
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் – கலி 106/43
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என – புறம் 399/21
வென்றவன் முந்தி வியந்து எதிர் கொண்டான்
நிந்தனின் அந்தணர் இல்லை நிறைந்தோய் – கம்.பால:8 13/2,3
நின்று உலகு அளந்த நேமி நெடிய மால் நெறியின் கொண்டான்
என்று இது உணர்ந்த விண்ணோர் இரண்டினும் வன்மை எய்தும் – கம்.பால:24 27/2,3
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் – கம்.அயோ:1 50/4
கதிரவன் வேறு ஒரு கவின் கொண்டான் என – கம்.அயோ:2 38/2
இற்றது செயல் உண்டோ இனி என இடர் கொண்டான்
பெற்றிலள் தவம் அந்தோ பெரு நில_மகள் என்றான் – கம்.அயோ:9 25/3,4
கோளும் என்னாலே எனல் கொண்டான் அது அன்றேல் – கம்.அயோ:11 77/2
என்றும் உள தென் தமிழ் இயம்பி இசை கொண்டான் – கம்.ஆரண்:3 46/4
மேக நிற வண்ணனும் வணங்கி விடை கொண்டான்
பாகு அனைய சொல்லியொடு தம்பி பரிவின் பின் – கம்.ஆரண்:3 59/2,3
வந்தனள் ஆகும் என்றே வள்ளலும் மனத்துள் கொண்டான்
சுந்தரி மரபிற்கு ஒத்த தொன்மையின் துணிவிற்று அன்றால் – கம்.ஆரண்:6 42/2,3
குருத்து எழுகின்ற நீல கொண்டல் உண்டாட்டம் கொண்டான்
வருத்தம் நீங்கு அரக்கர்-தம்மில் மானிடர் மணத்தல் நங்கை – கம்.ஆரண்:6 44/2,3
தக்கிலன் மனத்துள் யாதும் தழுவிலன் சலமும் கொண்டான்
மை கரும் குழலினாள்-மாட்டு அன்பினில் வலியன் என்பாள் – கம்.ஆரண்:6 63/3,4
குன்று அன தோளின் ஆற்றல் உள்ளத்தில் உணர கொண்டான்
அன்றியும் அண்ணல் ஆணை மறுக்கிலன் அங்கை கூப்பி – கம்.ஆரண்:7 63/2,3
அயிர்த்தனள் ஆகும் என்று ஓர் ஐயுறவு அகத்து கொண்டான்
பெயர்த்து அது துடைக்க எண்ணி பிறிதுற பேசலுற்றான் – கம்.ஆரண்:12 53/1,2
கொண்டான் உயர் தேர் மிசை கோல் வளையாள் – கம்.ஆரண்:12 73/1
கொடி பற்றி ஒடித்து உயர் வானவர் ஆசி கொண்டான் – கம்.ஆரண்:13 21/4
கவி குலத்து அரசு அன்ன கட்டுரை கருத்தில் கொண்டான்
அவியுறு மனத்தன் ஆகி அற திறன் அழிய செய்யான் – கம்.கிட்:7 124/1,2
காண் தகு கொள்கை உம்பர் இல் என கருத்துள் கொண்டான் – கம்.சுந்:1 1/4
காண்தகு தவத்தென் ஆனேன் யான் என கருத்துள் கொண்டான் – கம்.சுந்:1 20/4
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான்
முள் வாய் பொருப்பின் முழை எய்தி மிக நொய்தின் – கம்.சுந்:1 71/2,3
நக்காளை கண்டு ஐயன் மனத்து ஓர் நகை கொண்டான்
நக்காய் நீ யார் ஆர் சொல வந்தாய் உனது ஆவி – கம்.சுந்:2 83/1,2
புக்கால் அன்றி போகலென் என்றான் புகழ் கொண்டான் – கம்.சுந்:2 83/4
வஞ்சம் கொண்டான் வானரம் அல்லன் வரு காலன் – கம்.சுந்:2 84/1
ஒடியா நெஞ்சத்து ஓர் அடி கொண்டான் உயிரோடும் – கம்.சுந்:2 89/3
தோன்றினன்-கொல்லோ என்னா அறிவனும் துணுக்கம் கொண்டான் – கம்.சுந்:2 95/4
கோ எனா நின்ற குணம்_இலி இவன் என கொண்டான்
கா வல் நாட்டங்கள் பொறி உக கனல் என கனன்றான் – கம்.சுந்:2 128/2,3
குற்றம் இல்லது ஓர் குணத்தினன் இவன் என கொண்டான்
செற்றம் நீங்கிய மனத்தினன் ஒரு சிறை சென்றான் – கம்.சுந்:2 135/2,3
குன்றம் இரு தோள் அனைய தன் உருவு கொண்டான்
அன்று உலகு எயிற்றிடை கொள் ஏனம் எனல் ஆனான் – கம்.சுந்:6 8/2,3
நன்று என உவகை கொண்டான் யாவரும் நடுக்கம் உற்றார் – கம்.சுந்:11 14/4
வெப்பு அடைகில்லா நெஞ்சில் சிறியது ஓர் விம்மல் கொண்டான்
அப்பு அடை வேலை அன்ன பெருமையார் ஆற்றலோடும் – கம்.சுந்:11 16/1,2
குறிது வான் என்று குறைந்திலன் நெடும் சினம் கொண்டான்
மறியும் வெண் திரை மா கடல் உலகு எலாம் வழங்கி – கம்.சுந்:11 40/1,2
கோவில் நான்முகன் படைக்கலம் தட கையில் கொண்டான் – கம்.சுந்:11 54/4
கொய் நாகம் நறும் தேன் சிந்தும் குன்றிடை குதியும் கொண்டான் – கம்.சுந்:14 2/4
அரும் தவம் உடையர் அம்மா அரக்கர் என்று அகத்துள் கொண்டான் – கம்.யுத்1:4 136/4
ஓர்வுறும் மனத்தன் ஆகி ஒற்றரை உணர்ந்து கொண்டான்
சோர்வுறு பாலின் வேலை சிறு துளி தெறித்தவேனும் – கம்.யுத்1:9 24/2,3
கள்ளரே காண்டி என்னா மந்திரம் கருத்துள் கொண்டான்
தெள்ளிய தெரிக்கும் தெவ்வர் தீர் வினை சேர்தலோடும் – கம்.யுத்1:9 30/1,2
வடி மணி வயிர வெவ் வாள் சிவன்-வயின் வாங்கி கொண்டான்
முடி மணி பறித்திட்டாயோ இவன் இனி முடிக்கும் வென்றிக்கு – கம்.யுத்1:12 47/2,3
வாசவன் திருவும் கொண்டான் வழி_அலா வழி-மேல் செல்வான் – கம்.யுத்1:14 4/4
மண்_மகள் வயிறு கீற மரம் ஒன்று வாங்கி கொண்டான் – கம்.யுத்2:15 129/4
கொல்லும் நாளும் இன்று இது என சிந்தையில் கொண்டான்
பல்லினால் இதழ் அதுக்கினன் பரு வலி கரத்தால் – கம்.யுத்2:15 205/2,3
வாங்கும் என்று இனைய சொன்னான் அவன் அது மனத்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 41/4
தட கையால் பிடித்து கொண்டான் வானவர்-தன்னை வாழ்த்த – கம்.யுத்2:16 184/4
துங்க தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் கூற்றையும் துணுக்கம் கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 201/4
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான்
சென்று விண்ணொடும் பொறியொடும் தீச்செல சேவகன் செனி நேரே – கம்.யுத்2:16 325/2,3
வரம் கொண்டான் இனி மறுத்தல் வழக்கு அன்று என்று ஒரு வாளி – கம்.யுத்2:16 354/1
சிரம் கொண்டான் கொண்டதனை திண் காற்றின் கடும் படையால் – கம்.யுத்2:16 354/3
என்று தான் உற்றது எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:17 9/4
கொன்றன மானம் தோன்ற கூற்று என சீற்றம் கொண்டான்
வென்று எனை இராமன் உன்னை மீட்ட பின் அவனோடு ஆவி – கம்.யுத்2:17 25/2,3
கொன்று உயிர்குடிப்பென் என்னா சுரிகை வாள் உருவி கொண்டான் – கம்.யுத்2:17 70/4
போர் தண்டினும் வலிது ஆயது கொண்டான் புகழ் கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 155/4
போர் தண்டினும் வலிது ஆயது கொண்டான் புகழ் கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 155/4
கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 191/4
தவ்விட உருமின் புக்கு வாளொடும் தழுவி கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 211/4
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான்
ஒத்து இரு கூறாய் வீழ வீசி வான் உலைய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 212/3,4
கொண்டான் உயிர் காலனும் கும்ப நிகும்பரோடும் – கம்.யுத்2:19 4/3
அல்லால் புரியாதன யாவையும் ஆய்ந்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:19 18/4
பின் கொண்டார் இளைய கோவை பியல் கொண்டான் பெரும் தோள் நின்றும் – கம்.யுத்2:19 116/2
வில் கொண்டான் இவனே என்னா வெரு கொண்டார் முனிவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 116/4
ஊர்குவார் உயிரும் கொண்டான் புரவியின் உயிரும் உண்டான் – கம்.யுத்2:19 172/4
பரு வலி கரத்தினால் தண்டு இரண்டையும் பறித்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:19 173/4
கொண்டவன் என்னோடு ஏற்ற செருவினில் மறுக்கம் கொண்டான்
மண்டலம் திரிந்த-போதும் மறி கடல் மறைந்த-போதும் – கம்.யுத்2:19 297/2,3
ஏய்ந்து எழு தேரினோடும் இமைப்பிடை எடுத்து கொண்டான் – கம்.யுத்3:21 37/4
கொலை தொழில் அவுணன் பின்னை இராக்கத வேடம் கொண்டான்
சிலை தொழில் குமரன் கொல்ல தொல்லை நாள் செருவில் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 121/3,4
கொல்லினால் இயன்றது ஆங்கு ஓர் கொடு முனை தண்டு கொண்டான்
அல்லினால் வகுத்தது அன்ன மேனியான் முகிலின் ஆர்ப்பான் – கம்.யுத்3:22 131/3,4
கோடு நான்கு உடை பால் நிற களிற்றின்-மேல் கொண்டான்
ஆடல் இந்திரன் அல்லவர் யாவரும் அமரர் – கம்.யுத்3:22 165/1,2
கொணர்குவென் விரைவின் என்னா கொள்ளி ஒன்று அம் கை கொண்டான்
புணரியின் உதிர வெள்ளத்து ஒரு தனி விரைவின் போனான் – கம்.யுத்3:24 9/3,4
கூற்றையும் வென்று உயர் வட்டணை கொண்டான் – கம்.யுத்3:26 28/4
கொல்வதும் அடுக்கும் என்று மனத்தின் ஓர் ஐயம் கொண்டான் – கம்.யுத்3:26 60/4
வண்டினது உருவம் கொண்டான் மானவன் மனத்தின் போனான் – கம்.யுத்3:26 90/1
சூழ்வித்த வண்ணம் ஈதோ நன்று என துணிவு கொண்டான்
தாழ்வித்த முடியன் வீரன் தாமரை சரணம் தாழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 93/3,4
கொண்டான் உறைகின்றது-போல் குலவி – கம்.யுத்3:27 16/2
கிடைத்த பேர் அனுமன் ஆண்டு ஓர் நெடும் கிரி கிழித்து கொண்டான் – கம்.யுத்3:27 89/4
கொலையினை நோக்கும் ஒன்றும் உரைத்திலன் களிப்பு கொண்டான் – கம்.யுத்3:28 66/4
கதுமென ஒருங்கு நோக்கும் பேதையின் காதல் கொண்டான் – கம்.யுத்3:30 8/4
கொன்று இனி பயன் இல்லை என்று இராவணன் கொண்டான்
நின்றிலன் ஒன்றும் நோக்கிலன் முனிவு எலாம் நீத்தான் – கம்.யுத்4:32 36/2,3
கொழுந்தியும் மீண்டாள் பட்டான் அரக்கன் என்று உவகை கொண்டான் – கம்.யுத்4:32 43/4
சூலம் கொண்டான் அண்டரை எல்லாம் தொழில் கொண்டான் – கம்.யுத்4:37 125/4
சூலம் கொண்டான் அண்டரை எல்லாம் தொழில் கொண்டான் – கம்.யுத்4:37 125/4
பொன்றான் என்னின் போகலது என்னும் பொருள் கொண்டான்
ஒன்று ஆம் உங்காரத்திடை உக்கு ஓடுதல் காணா – கம்.யுத்4:37 134/2,3

மேல்


கொண்டான்-கொல் (1)

வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல்
அன்னது ஆகலும் அறியாள் – ஐங் 90/2,3

மேல்


கொண்டானை (2)

கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் – கலி 104/41
உந்தையை உயிர் கொண்டானை உயிருண்ணும் ஊற்றம் இல்லா – கம்.ஆரண்:13 132/3

மேல்


கொண்டானோடு (1)

இடை பாய்ந்து எருத்தத்து கொண்டானோடு எய்தி – கலி 105/43

மேல்


கொண்டி (12)

கொண்டி உண்டி தொண்டையோர் மருக – பெரும் 454
கள் கொண்டி குடி பாக்கத்து – மது 137
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉ கொண்டி மகளிர் – மது 583
தொல் கொண்டி துவன்று இருக்கை – பட் 212
கொண்டி மகளிர் உண்துறை மூழ்கி – பட் 246
வீழா கொள்கை வீழ்ந்த கொண்டி
மல்லல் மார்பு மடுத்தனன் – நற் 174/9,10
கொண்டி மள்ளர் கொல் களிறு பெறுக – பதி 43/25
கொண்டி மிகைபட தண் தமிழ் செறித்து – பதி 63/9
கொண்டி வேண்டுவன் ஆயின் கொள்க என – புறம் 51/6
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
கடல் படை அடல் கொண்டி
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள் – புறம் 382/1,2
கொண்டி பெறுக என்றோனே உண்துறை – புறம் 390/23

மேல்


கொண்டிட்டு (1)

துப்பு அழி செ வாய் வஞ்சியை வௌவ துணை கொண்டிட்டு
இ பழி நின்னால் தீரிய வந்தேன் இவண் என்றான் – கம்.ஆரண்:11 6/3,4

மேல்


கொண்டிட (1)

கொள்ளை கொண்டிட பண்டையின் மும் மடி குமைகின்ற படி நோக்கி – கம்.யுத்2:16 335/2

மேல்


கொண்டிய (1)

கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத – பரி 10/120

மேல்


கொண்டியளே (1)

பெரும் சீர் அரும் கொண்டியளே கரும் சினை – புறம் 338/5

மேல்


கொண்டியும் (1)

பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என – புறம் 78/6

மேல்


கொண்டியோ (1)

ஏவம் என்று ஒரு பொருள் யாண்டு கொண்டியோ – கம்.யுத்4:40 81/4

மேல்


கொண்டிர் (1)

முன்னும் கொண்டிர் என நும்மனோர் மறுத்தல் – புறம் 203/5

மேல்


கொண்டிருந்தான் (1)

கொண்ட தவ வேடமே கொண்டிருந்தான் குறிப்பு எல்லாம் – கம்.அயோ:13 31/2

மேல்


கொண்டில (1)

வள்ளல் தன் உரையொடு மாறு கொண்டில
கள்ள வாள் அரக்கன் அ கமலக்கண்ணனார் – கம்.சுந்:3 61/2,3

மேல்


கொண்டிலன் (2)

கொடியன் என்று உரைத்த சொல் ஒன்றும் கொண்டிலன்
அடி ஒரு மூன்றும் நீ அளந்து கொள்க என – கம்.பால:8 23/2,3
கோட்டிய சிந்தையான் உறுதி கொண்டிலன்
மூட்டிய தீ என முடுகி பொங்கினான் – கம்.யுத்1:4 1/2,3

மேல்


கொண்டிலென் (2)

கொண்டிலென் உறவு எலாம் கொடுத்து மாள நான் – கம்.யுத்3:24 72/3
கொண்டிலென் மாய வஞ்சம் குறித்திலென் யாரும் குற்றம் – கம்.யுத்3:27 173/2

மேல்


கொண்டிலெனோ (1)

கொம்மை குய வட்டணை கொண்டிலெனோ – கம்.யுத்2:18 9/4

மேல்


கொண்டிலை (1)

கொண்டிலை கொடுப்பது அல்லால் குறை இலை இது நின் கொள்கை – கம்.யுத்2:19 269/2

மேல்


கொண்டிலையோ (1)

வினவாதவர் பால் விடை கொண்டிலையோ
புன மான் அனையாரொடு போயின என் – கம்.பால:23 16/2,3

மேல்


கொண்டீ (2)

பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் – கலி 65/14
உறாஅ அரைச நின் ஓலை-கண் கொண்டீ
மறாஅ அரைச நின் மாலையும் வந்தன்று – கலி 147/43,44

மேல்


கொண்டீர் (3)

தின்றும் தீரா வன் பழி கொண்டீர் திரு எய்தி – கம்.அயோ:11 75/2
கொம்பு இழை மானின் பின் போய் குல பழி கூட்டி கொண்டீர்
அம்பு இழை வரி வில் செம் கை ஐயன்மீர் ஆயும் காலை – கம்.ஆரண்:13 124/2,3
புண்ணியம் ஒன்றே என்றும் நிலைக்கும் பொருள் கொண்டீர் – கம்.கிட்:17 16/4

மேல்


கொண்டு (587)

நாடு செகில் கொண்டு நாள்-தொறும் வளர்ப்ப – பொரு 138
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 13
கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண – பெரும் 216
கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி – முல் 5
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 34
கொண்டு நீங்கிய விழு சிறப்பின் – மது 69
முரசு கொண்டு களம் வேட்ட – மது 129
அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு
உரிய எல்லாம் ஓம்பாது வீசி – மது 145,146
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
பல் வேறு திரு மணி முத்தமொடு பொன் கொண்டு
சிறந்த தேஎத்து பண்ணியம் பகர்நரும் – மது 505,506
நனம் தலை வினைஞர் கலம் கொண்டு மறுக – மது 539
சென்ற ஞாயிறு நன் பகல் கொண்டு
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல் – மது 546,547
பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் – மது 632
சீர் இனிது கொண்டு நரம்பு இனிது இயக்கி – மது 657
தேஎம் கொண்டு தெய்வம் நோக்கி – நெடு 77
நிறை இரும் பௌவம் குறைபட முகந்து கொண்டு
அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின் – குறி 47,48
உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு
சாறு அயர்ந்து அன்ன மிடாஅ சொன்றி – குறி 200,201
இடி சுர நிவப்பின் இயவு கொண்டு ஒழுகி – மலை 20
முரஞ்சு கொண்டு இறைஞ்சின அலங்கு சினை பலவே – மலை 144
குறி கொண்டு மரம் கொட்டி நோக்கி – மலை 200
மண் கனை முழவின் தலைக்கோல் கொண்டு
தண்டு கால் ஆக தளர்தல் ஓம்பி – மலை 370,371
அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன் – நற் 22/4
என் கை கொண்டு தன் கண் ஒற்றியும் – நற் 28/1
தன் கை கொண்டு என் நன் நுதல் நீவியும் – நற் 28/2
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/8,9
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய – நற் 42/9
அயிர்ப்பு கொண்டு அன்ன கொன்றை அம் தீம் கனி – நற் 46/6
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/4
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு
நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை – நற் 102/2,3
வெண் கோடு கொண்டு வியல் அறை வைப்பவும் – நற் 114/1
புலம்பு கொண்டு உறையும் புன்கண் வாழ்க்கை – நற் 124/2
சிறுபுறம் கவையினனாக அதன் கொண்டு
அஃதே நினைந்த நெஞ்சமொடு – நற் 128/9,10
கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – நற் 182/5
வேர் கொண்டு தூங்கும் கொழும் சுளை பெரும் பழம் – நற் 213/3
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள் – நற் 234/3
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை – நற் 237/5
பெய்ம் மணல் முற்றம் கடி கொண்டு
மெய்ம் மலி கழங்கின் வேலன் தந்தே – நற் 268/8,9
கொண்டு உடன் போக வலித்த – நற் 293/8
பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு
மூத்து வினை போகிய முரி வாய் அம்பி – நற் 315/2,3
வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் – நற் 363/3
பொறி அறு பிணை கூட்டும் துறை மணல் கொண்டு
வம்மோ தோழி மலி நீர் சேர்ப்ப – நற் 363/5,6
கொண்டு செல் பாண நின் தண் துறை ஊரனை – நற் 380/9
கரும் கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு
பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே – குறு 3/3,4
மாறு கொண்டு அன்ன உண்கண் – குறு 272/7
கடும் சூல் மகளிர் போல நீர் கொண்டு
விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி – குறு 287/5,6
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து – குறு 307/7
வன்கண் கொண்டு வலித்து வல்லுநரே – குறு 395/3
நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 24/5
செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன் – ஐங் 27/1
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே – ஐங் 165/4
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – ஐங் 191/5
மன்ற வேங்கை மலர் சில கொண்டு
மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தி – ஐங் 259/2,3
சூரல் அம் சிறு கோல் கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 275/2
தண் கமழ் நறை கொடி கொண்டு வியல் அறை – ஐங் 276/2
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் – ஐங் 393/1
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் – பதி 21/12
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு
கார் மலர் கமழும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 21/32,33
மதன் உடை வேழத்து வெண் கோடு கொண்டு
பொன் உடை நியமத்து பிழி நொடை கொடுக்கும் – பதி 30/11,12
அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு
ஒண் நுதல் மகளிர் கழலொடு மறுகும் – பதி 30/27,28
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/13,14
குடுமி எழாலொடு கொண்டு கிழக்கு இழிய – பதி 36/10
கண்டி நுண் கோல் கொண்டு களம் வாழ்த்தும் – பதி 43/27
மோகூர் மன்னன் முரசம் கொண்டு
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/14,15
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/15
நும் நுகம் கொண்டு இனும் வென்றோய் அதனால் – பதி 63/15
வேந்து ஊர் யானை வெண் கோடு கொண்டு
கள் கொடி நுடங்கும் ஆவணம் புக்கு உடன் – பதி 68/9,10
குவி முகிழ் ஊசி வெண் தோடு கொண்டு
தீம் சுனை நீர் மலர் மலைந்து மதம் செருக்கி – பதி 70/7,8
பலி கொண்டு பெயரும் பாசம் போல – பதி 71/23
திறை கொண்டு பெயர்தி வாழ்க நின் ஊழி – பதி 71/24
மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர் – பதி 80/2
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு
துஞ்சா வேந்தரும் துஞ்சுக – பதி 81/35,36
பொன் அணி நேமி வலம் கொண்டு ஏந்திய – பரி 1/55
இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு
விலங்கு என விண்ணோர் வேள்வி முதல்வன் – பரி 5/30,31
எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு – பரி 5/34
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு
மறு இல் துறக்கத்து அமரர்_செல்வன்-தன் – பரி 5/68,69
பாடுவார் பாக்கம் கொண்டு என – பரி 7/31
கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார் – பரி 9/47
பந்தும் கழங்கும் பல களவு கொண்டு ஓடி – பரி 10/107
படையொடும் கொண்டு பெயர்வானை சுற்றம் – பரி 11/47
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
குவளை பசும் தண்டு கொண்டு
கல்லகார பூவால் கண்ணி தொடுத்தாளை – பரி 11/102,103
சேர் அணி கொண்டு நிறம் ஒன்று வெவ்வேறு – பரி 24/8
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால் – கலி 1/12
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல் – கலி 2/24
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/7
புல்லென்ற களம் போல புலம்பு கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/11
பாழ்பட்ட முகத்தோடு பைதல் கொண்டு அமைவாளோ – கலி 5/13
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/8
புடைபெயர்வாய் ஆயினும் புலம்பு கொண்டு இனைபவள் – கலி 10/11
அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/19
வேற்றுமை கொண்டு பொருள்-வயின் போகுவாய் – கலி 12/17
பொருள் கொண்டு புண் செயின் அல்லதை அன்போடு – கலி 15/8
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/10
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் – கலி 24/7
நசை கொண்டு தம் நீழல் சேர்ந்தாரை தாங்கி தம் – கலி 26/15
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/18
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/7
மாறு கொண்டு ஆற்றார் எனினும் பிறர் குற்றம் – கலி 43/18
அல்கு அறை கொண்டு ஊண் அமலை சிறுகுடி – கலி 50/13
கோதை பரிந்து வரி பந்து கொண்டு ஓடி – கலி 51/3
பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால் – கலி 53/15
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு
செறாஅ செம் கண் புதைய வைத்து – கலி 54/9,10
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு
கழும முடித்து கண்கூடு கூழை – கலி 56/2,3
உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால் – கலி 56/8
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் – கலி 60/24
வேந்து கொண்டு அன்ன பல – கலி 64/25
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே – கலி 65/21
உள்ளம் கொண்டு ஒழித்தாளை குறைகூறி கொள நின்றாய் – கலி 69/9
பல நாளும் படாத கண் பாயல் கொண்டு இயைபவால் – கலி 70/8
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ – கலி 72/14
கொண்டு நீ மாறிய கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/9
தலை கொண்டு நம்மொடு காயும் மற்று ஈது ஓர் – கலி 82/23
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே – கலி 82/27
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா – கலி 84/12
பொலம் புனை செம்பாகம் போர் கொண்டு இமைப்ப – கலி 86/6
துறை கொண்டு உயர் மணல் மேல் ஒன்றி நிறைவதை – கலி 92/20
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/45
மணம் கமழ் கோதை பரிபு கொண்டு ஓச்சி – கலி 92/46
கடவுண்மை கொண்டு ஒழுகுவார் – கலி 93/9
தாரின் வாய் கொண்டு முயங்கி பிடி மாண்டு – கலி 95/15
போர் வாய்ப்ப காணினும் போகாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/16
துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/20
சீர் தக வந்த புது புனல் நின்னை கொண்டு
ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர் – கலி 98/25,26
வழக்கு மாறு கொண்டு வருபு வருபு ஈண்டி – கலி 101/11
கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/17
எல்லாம் புணர் குறி கொண்டு – கலி 101/50
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
சேஎ செவி முதல் கொண்டு பெயர்த்து ஒற்றும் – கலி 103/51
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/58
ஆடு கொள் நேமியால் பரவுதும் நாடு கொண்டு
இன் இசை முரசின் பொருப்பன் மன்னி – கலி 105/71,72
பிரிவு கொண்டு இடை போக்கி இனத்தோடு புனத்து ஏற்றி – கலி 106/16
ஞாலம் கொண்டு எழூஉம் பருந்தின் வாய் வழீஇ – கலி 106/27
ஏற்றவர் புலம் கெட திறை கொண்டு
மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே – கலி 106/49,50
அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது – கலி 107/10
களமா கொண்டு ஆண்டாய் ஓர் கள்வியை அல்லையோ – கலி 108/29
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் – கலி 108/30
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு – கலி 113/17
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு
என் நெஞ்சம் ஏவல் செயின் – கலி 113/17,18
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/10
வெந்தது ஓர் புண்ணின் கண் வேல் கொண்டு நுழைப்பான் போல் – கலி 120/17
மறி திரை வருந்தாமல் கொண்டு ஆங்கு நெறி தாழ்ந்து – கலி 121/21
யாம நடுநாள் துயில் கொண்டு ஒளித்த – கலி 122/21
புள் என உணர்ந்து பின் புலம்பு கொண்டு இனையுமே – கலி 126/9
மலர் என உணர்ந்து பின் மம்மர் கொண்டு இனையுமே – கலி 126/13
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும் – கலி 130/16
கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய் – கலி 136/18
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/7
கலம் சிதை இல்லத்து காழ் கொண்டு தேற்ற – கலி 142/64
அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் – கலி 143/13
மருவு ஊட்டி மாறியதன் கொண்டு எனக்கு – கலி 144/14
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
பாவை கொண்டு ஓடி-உழி – கலி 144/33
கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த – கலி 145/24
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர் – கலி 145/51
பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு – கலி 145/63
ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல் – கலி 147/50
நலம் கொண்டு நல்காதார் நனி நீத்த புலம்பின் கண் – கலி 148/14
கொண்டு ஆங்கு பெயர்தல் வேண்டும் கொண்டலொடு – அகம் 10/8
கொடிது அறி பெண்டிர் சொல் கொண்டு அன்னை – அகம் 20/12
சிறுபுறம் கவையினன் ஆக அதன் கொண்டு
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/9,10
பாலும் உண்ணாள் பழங்கண் கொண்டு
நனி பசந்தனள் என வினவுதி அதன் திறம் – அகம் 48/2,3
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு
யாதோ மற்று அம் மா திறம் படர் என – அகம் 48/12,13
அண்ணல் யானை வெண் கோடு கொண்டு
நறவு நொடை நெல்லின் நாள்_மகிழ் அயரும் – அகம் 61/9,10
கொண்டு கைவலித்தல் சூழ்ந்திசின் யானே – அகம் 76/13
செழும் செய் நெல்லின் விளை கதிர் கொண்டு
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி – அகம் 78/17,18
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 97/9
கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/11,12
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/15
கள் கொண்டு மறுகும் சாகாடு அளற்று உறின் – அகம் 116/3
சேறு கொண்டு ஆடிய வேறுபடு வய களிறு – அகம் 121/6
தோடும் தொடலையும் கை கொண்டு அல்கலும் – அகம் 138/12
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 171/2
இகல் அடு முன்பின் வெண் கோடு கொண்டு தன் – அகம் 172/9
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் – அகம் 174/2
காவிரி பேரியாற்று அயிர் கொண்டு ஈண்டி – அகம் 181/12
பேடி பெண் கொண்டு ஆடுகை கடுப்ப – அகம் 206/2
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன – அகம் 212/2
மல்லல் மொசி விரல் ஒற்றி மணி கொண்டு
வல் வாய் பேடைக்கு சொரியும் ஆங்கண் – அகம் 215/14,15
தேம் பாய் மெல் இணர் தளிரொடு கொண்டு நின் – அகம் 221/8
புல்லென் கண்ணை புலம்பு கொண்டு உலகத்து – அகம் 258/12
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின் – அகம் 269/10
கண் திரள் முத்தம் கொண்டு ஞாங்கர் – அகம் 280/12
பொருது தொலை யானை வெண் கோடு கொண்டு
நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன் – அகம் 282/3,4
மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு
சாந்தம் பொறை_மரம் ஆக நறை நார் – அகம் 282/8,9
வல் எதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇ – அகம் 300/15
முயங்கு-தொறும் முயங்கு-தொறும் உயங்க முகந்து கொண்டு
அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி – அகம் 328/10,11
பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு
தாங்கல் ஒல்லுமோ மற்றே ஆங்கு நின் – அகம் 333/4,5
பேர் அமர் மழை கண் புலம் கொண்டு ஒழிய – அகம் 337/3
உயங்கிய மனத்தை ஆகி புலம்பு கொண்டு
இன்னை ஆகிய நின் நிறம் நோக்கி – அகம் 358/8,9
முனை கவர்ந்து கொண்டு என கலங்கி பீர் எழுந்து – அகம் 373/1
தண் பதம் கொண்டு தவிர்ந்த இன் இசை – அகம் 376/6
காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு-மன்னோ – அகம் 376/11
நுண் பல் எறும்பி கொண்டு அளை செறித்த – அகம் 377/3
கனி கவின் சிதைய வாங்கி கொண்டு தன் – அகம் 380/5
கமம் சூல் பெரு நிறை தயங்க முகந்து கொண்டு
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/10,11
மனை கொண்டு புக்கனன் நெடுந்தகை – அகம் 384/13
நெடு நீர் காவிரி கொண்டு ஒளித்து ஆங்கு நின் – அகம் 396/14
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு
இனிய செய்தி நின் ஆர்வலர் முகத்தே – புறம் 12/4,5
கொள்வது கொண்டு கொள்ளா மிச்சில் – புறம் 23/6
ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி – புறம் 55/2
யாவிர் ஆயினும் கூழை தார் கொண்டு
யாம் பொருதும் என்றல் ஓம்பு-மின் ஓங்கு திறல் – புறம் 88/1,2
இரு நில மண் கொண்டு சிலைக்கும் – புறம் 90/12
ஒன்னார் யானை ஓடை பொன் கொண்டு
பாணர் சென்னி பொலிய தைஇ – புறம் 126/1,2
பரந்து இசை நிற்க பாடினன் அதன் கொண்டு
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் – புறம் 126/13,14
நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும் – புறம் 147/4
திறை கொண்டு பெயர்க்கும் செம்மலும் உடைத்தே – புறம் 156/6
முட்டை கொண்டு வன்_புலம் சேரும் – புறம் 173/6
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
வல்சி கொண்டு அளை மல்க வைக்கும் – புறம் 190/2
களம் கொண்டு கனலும் கடுங்கண் யானை – புறம் 200/7
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு
ஈங்கனம் செல்க தான் என என்னை – புறம் 208/3,4
வான் சோறு கொண்டு தீம் பால் வேண்டும் – புறம் 250/7
பருந்து கொண்டு உகப்ப யாம் கண்டனம் – புறம் 271/7
பால் கொண்டு மடுப்பவும் உண்ணான் ஆகலின் – புறம் 310/1
தோல் கொண்டு மறைக்கும் சால்பு உடையோனே – புறம் 311/7
கரும் கோட்டு சீறியாழ் பணையம் இது கொண்டு
ஈவது இலாளன் என்னாது நீயும் – புறம் 316/7,8
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன் – புறம் 321/3
மறம் கெழு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – புறம் 339/13
நுதி வேல் கொண்டு நுதல் வியர் தொடையா – புறம் 349/1
கை கொண்டு பிறக்கு நோக்காது – புறம் 363/13
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி – புறம் 377/7
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ – புறம் 381/20
கல் கொண்டு
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி – புறம் 383/15,16
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற – புறம் 390/11
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி – புறம் 390/25
பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும் – புறம் 394/15,16
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு
அவன் மறவலேனே பிறர் உள்ளலேனே – புறம் 395/31,32
பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு
ஒரு சிறை இருந்தேன் என்னே இனியே – புறம் 399/17,18
மலையின் உள்ள எலாம் கொண்டு மண்டலால் – கம்.பால:1 6/3
இணை இல் ஆரமும் இன்ன கொண்டு ஏகலான் – கம்.பால:1 7/3
அயில் முக கணையும் வில்லும் வாரி கொண்டு அலைக்கும் நீரால் – கம்.பால:1 14/3
மேகம் மொண்டு கொண்டு எழுந்து விண் தொடர்ந்த குன்றம் என்று – கம்.பால:3 14/3
கரும்பொடு செந்நெலும் கவின் கொண்டு ஓங்கிட – கம்.பால:5 44/2
பிதிர்ந்தது எம் மன துயர் பிறங்கல் என்று கொண்டு
அதிர்ந்து எழு முரசு உடை அரசர் கோமகன் – கம்.பால:5 68/1,2
முத்து உரு கொண்டு செம் முளரி அலர்ந்தால் – கம்.பால:5 118/1
குன்று அளிக்கும் குல மணி தோள் சம்பரனை குலத்தோடும் தொலைத்து நீ கொண்டு
அன்று அளித்த அரசு அன்றோ புரந்தரன் இன்று ஆள்கின்றது அரச என்றான் – கம்.பால:6 9/3,4
குருவின் வாசகம் கொண்டு கொற்றவன் – கம்.பால:6 17/1
கொடுத்த மைந்தரை கொண்டு சிந்தை முந்து – கம்.பால:6 19/1
தான் அகத்து எழுதலால் தலை கொண்டு ஓடிப்போய் – கம்.பால:7 13/2
பெண் உரு கொண்டு என திரியும் பெற்றியாள் – கம்.பால:7 21/4
வேண்டுவ கொண்டு தன் வேள்வி மேவினான் – கம்.பால:8 29/3
வைதனர் தெழித்தனர் மழு கொண்டு ஓச்சினர் – கம்.பால:8 33/3
கொண்டு மெய் உணர்பவன் கழல் கூடியது ஒப்ப – கம்.பால:9 14/3
பொய் இலா உள்ளத்தான் தன் உருவமே கொண்டு புக்கான் – கம்.பால:9 18/4
கோது இலா குணத்தான் சொன்ன பொருள் எலாம் மனத்தில் கொண்டு
மா தவன் அருள் உண்டாக வழிபடு படர் உறாதே – கம்.பால:9 25/2,3
கேளொடு கிடந்த நீல சுருளும் செம் கிடையும் கொண்டு
நீள் இரும் களங்கம் நீக்கி நிரை மணி மாட நெற்றி – கம்.பால:10 14/2,3
இயங்கு உறு புலன்கள் அங்கும் இங்கும் கொண்டு ஏக ஏகி – கம்.பால:10 19/1
எ பெண்-பாலும் கொண்டு உவமிப்போர் உவமிக்கும் – கம்.பால:10 24/2
ஒப்பு எங்கே கொண்டு எ வகை நாடி உரை செய்வேம் – கம்.பால:10 24/4
பொலம் குழை மயிலை கொண்டு அரிதின் போயினார் – கம்.பால:10 45/4
சொரிந்தன நறு மலர் சுரு கொண்டு ஏறின – கம்.பால:10 50/1
ஓகையோடும் இனிது கொண்டு உய்த்திட – கம்.பால:11 1/2
கொண்டல் ஒன்று இரண்டு கண்ணின் மொண்டு கொண்டு என் ஆவியை – கம்.பால:13 48/3
ஒன்று கொண்டு உள் நைந்து நைந்து இரங்கி விம்மி விம்மியே – கம்.பால:13 55/1
கொம்பு_அனாளை கொண்டு ஓடும் குதிரையே – கம்.பால:14 40/4
பாடக காலினாரை பயபய கொண்டு போனார் – கம்.பால:14 52/4
மந்தாரம் கொண்டு ஈகுதியோ மாதவி என்று ஓர் – கம்.பால:17 25/3
கொண்டு எதிர் வீசுவாரும் கோதை கொண்டு ஓச்சுவாரும் – கம்.பால:18 5/2
கொண்டு எதிர் வீசுவாரும் கோதை கொண்டு ஓச்சுவாரும் – கம்.பால:18 5/2
பொன் அரி மாலை கொண்டு புரி குழல் புனையலுற்றாள் – கம்.பால:19 16/4
தோன்றலை கொண்டு முன் செல்க என சொல்லினான் – கம்.பால:20 27/4
என் கண் துணை கொண்டு இதயத்து எழுதி – கம்.பால:23 13/2
ஒழிவு அரும் கருணை ஓர் உருவு கொண்டு என – கம்.பால:23 50/2
எழுத_அரு வடிவு கொண்டு இருண்ட மேகத்தை – கம்.பால:23 50/3
கொண்டு நெய் சொரிந்து எரி குழும் மூட்டினன் – கம்.பால:23 84/3
வென்றி வில் தருக என்ன கொடுத்தனன் வீரன் கொண்டு அ – கம்.பால:24 35/3
உற்றது கொண்டு மேல்வந்து உறுபொருள் உணரும் கோளார் – கம்.அயோ:1 6/1
சென்று கொண்டு அணை திருமகள் கொழுநனை என்றான் – கம்.அயோ:1 47/4
அலங்கல் மார்பையும் தனது தோள் மார்பு கொண்டு அளந்தான் – கம்.அயோ:1 59/4
உரை தெரி கணிதரை ஒருங்கு கொண்டு ஒரு – கம்.அயோ:1 85/3
இரு வரத்தினில் ஒன்றினால் அரசு கொண்டு இராமன் – கம்.அயோ:2 89/1
தடம் கைகள் கொண்டு தழீஇ எடுக்கலுற்றான் – கம்.அயோ:3 7/4
எள்ளா நிற்கும் வன் பழி கொண்டு என் பயன் என்றான் – கம்.அயோ:3 30/4
கொண்டு தம் வயிறு எற்றி எற்றி விளிப்ப போன்றன கோழியே – கம்.அயோ:3 51/4
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ – கம்.அயோ:3 57/2
ஏயும் மங்கலங்கள் ஆன யாவையும் இயைய கொண்டு
தூய நான்மறைகள் வேத பாரகர் சொல்ல தொல்லை – கம்.அயோ:3 80/2,3
என்று கொண்டு இனைய கூறி அடி இணை இறைஞ்சி மீட்டும் – கம்.அயோ:3 115/1
அரு மா மகனே புனல் கொண்டு அகல்வான் வருமாறு அறியேன் – கம்.அயோ:4 74/3
பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் – கம்.அயோ:4 77/2
அம் தண் புனல் கொண்டு அணுக ஐயா இது-போது அளவு ஆய் – கம்.அயோ:4 79/2
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் – கம்.அயோ:4 153/1
மன்-உடன் பிறந்திலென் மண் கொண்டு ஆள்கின்றான் – கம்.அயோ:5 44/2
செய்ய தன் வில்லுமே சேமமாக கொண்டு
ஐயனும் போயினான் அல்லின் நாப்பணே – கம்.அயோ:5 47/3,4
தேர் கொண்டு வள்ளல் வந்தான் என்று தம் சிந்தை உந்த – கம்.அயோ:6 9/1
தா இல் கோயில் தலை இருத்தி தண் தார் பரதன் கொண்டு அணைக என்று – கம்.அயோ:6 28/3
காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் – கம்.அயோ:6 33/4
திரு உளம் எனின் மற்று என் சேனையும் உடனே கொண்டு
ஒருவலென் ஒருபோதும் உறைகுவென் உளர் ஆனார் – கம்.அயோ:8 39/1,2
புல்லினன் உடனே கொண்டு இனிது உறை புரை புக்கான் – கம்.அயோ:9 27/4
தாங்கு வெம் கடத்து உலவைகள் தழை கொண்டு தழைத்த – கம்.அயோ:9 39/3
அரிய மா கனி கடுவன்கள் அன்பு கொண்டு அளிப்ப – கம்.அயோ:10 33/3
சேறு கொண்டு அழகுற திருத்தி திண் சுவர் – கம்.அயோ:10 46/3
கொண்டு இயம்பின கொண்டலின் கோதையில் – கம்.அயோ:11 10/2
ஏறு கொண்டு எழும் மல்லர் இடிப்பினை – கம்.அயோ:11 16/3
வாக்கினால் வரம் தர கொண்டு மைந்தனை – கம்.அயோ:11 64/1
ஊறு கொண்டு அலைக்க தன் உயிர் கொண்டு ஓடினோன் – கம்.அயோ:11 103/2
ஊறு கொண்டு அலைக்க தன் உயிர் கொண்டு ஓடினோன் – கம்.அயோ:11 103/2
புரசை யானையில் கொண்டு போயினார் – கம்.அயோ:11 120/4
தேவிமாரொடும் கொண்டு தெண் திரை – கம்.அயோ:11 122/3
மருந்து எனின் அன்று உயிர் வண் புகழ் கொண்டு பின் மாயேனோ – கம்.அயோ:13 18/2
கொன்று குவித்த நிணம் கொள் பிண குவை கொண்டு ஓடி – கம்.அயோ:13 21/3
தாய் உரை கொண்டு தாதை உதவிய தரணி-தன்னை – கம்.அயோ:13 35/1
ஆய காதலோடு ஐயனை கொண்டு தன் – கம்.அயோ:14 6/1
இந்துவின் சுடர் கோயில் கொண்டு ஏகினார் – கம்.அயோ:14 8/4
பரதன் இ படை-கொடு பார் கொண்டு ஆள் மறம் – கம்.அயோ:14 27/1
மாண்டு முடிவது அல்லால் மாயா உடம்பு இது கொண்டு
ஆண்டு வருவது இனி யார் முகத்தே நோக்கவோ – கம்.அயோ:14 62/3,4
உண்மையும் எல்லாம் உடனே கொண்டு ஏகினையே – கம்.அயோ:14 64/3
சென்னியில் கொண்டு அது செய்வென் என்றதன் – கம்.அயோ:14 126/2
இ வழி இராமனை இவன் கொண்டு ஏகுமேல் – கம்.அயோ:14 128/2
பூதம் அத்தனையும் ஓர் வடிவு கொண்டு புதிது என்று – கம்.ஆரண்:1 17/1
கொண்டு எழுந்தனன் விழுந்து இழி கொழும் குருதியான் – கம்.ஆரண்:1 35/4
இனியது ஓர் சாலை கொண்டு ஏகி இ-வயின் – கம்.ஆரண்:3 10/1
தண்டக வனத்து உறைதி என்று உரைதர கொண்டு
உண்டு வரவு இ திசை என பெரிது உவந்தேன் – கம்.ஆரண்:3 51/1,2
வண்ண முலை கொண்டு இடை வணங்க வரு போழ்தத்து – கம்.ஆரண்:6 28/2
மரு ஒன்று கூந்தலாளை வனத்து இவன் கொண்டு வாரான் – கம்.ஆரண்:6 52/1
வேர்த்தானை உயிர் கொண்டு மீண்டானை வெரிந் பண்டு – கம்.ஆரண்:6 95/3
இன் உருவம் இது கொண்டு இங்கு இருந்து-ஒழியும் நம் மருங்கே ஏகாள் அப்பால் – கம்.ஆரண்:6 125/2
கொண்டு போவன் இலங்கையர் கோக்கு எனா – கம்.ஆரண்:7 7/2
எடுத்து வாங்கி வலம் கொண்டு இட கையில் – கம்.ஆரண்:9 18/2
மேகம் என் துருத்தி கொண்டு விண்ணவர் தருவும் விஞ்சை – கம்.ஆரண்:10 14/1
தள்ளுறும் மருங்கினர் தழீஇ கொண்டு ஏகினார் – கம்.ஆரண்:10 37/4
மீன் கொண்டு ஊடாடும் வேலை மேகலை உலகம் ஏத்த – கம்.ஆரண்:10 79/1
தேன் கொண்டு ஊடாடும் கூந்தல் சிற்றிடை சீதை என்னும் – கம்.ஆரண்:10 79/2
மான் கொண்டு ஊடாடும் நீ உன் வாளை வலி உலகம் காண – கம்.ஆரண்:10 79/3
யான் கொண்டு ஊடாடும்-வண்ணம் இராமனை தருதி என்-பால் – கம்.ஆரண்:10 79/4
போது கொண்டு அடுத்தபோது பொங்கு தீ மருந்தினால் – கம்.ஆரண்:10 91/2
ஆற்றார் ஆகின் தம்மை கொண்டு அடங்காரோ என் ஆர் உயிர்க்கு – கம்.ஆரண்:10 115/1
என்ன பன்னி இடர் உழவா இரவோடு இவனை கொண்டு அகற்றி – கம்.ஆரண்:10 116/1
புடை கொண்டு எழு கொங்கையும் அல்குலும் புல்கி நிற்கும் – கம்.ஆரண்:10 144/1
வைதால் அன்ன வாளிகள் கொண்டு உன் வழியோடும் – கம்.ஆரண்:11 13/3
உய்வார் யாரே நம்மில் என கொண்டு உணர்-தோறும் – கம்.ஆரண்:11 15/3
அறத்து உளது ஒக்கும் அன்றே அமர்த்தலை வென்று கொண்டு உன் – கம்.ஆரண்:11 36/3
வேகின்ற சிந்தையான் விடை கொண்டு ஏகினான் – கம்.ஆரண்:12 16/4
போக்கினாய் புகுந்து கொண்டு போகின்றாய் பொருது நின்னை – கம்.ஆரண்:12 81/3
கொத்து ஒப்பன கொண்டு இவன் கொண்டன என்ற ஆசை – கம்.ஆரண்:13 20/3
கோட்டும் அளவில் மணி குண்டலம் கொண்டு எழுந்தான் – கம்.ஆரண்:13 24/4
பாரினோடு கொண்டு அகழ்ந்ததும் பார்த்தனம் பயன் இன்று – கம்.ஆரண்:13 76/2
எ வலி கொண்டு வெல்வார் இராவணன் செயலை என்றான் – கம்.ஆரண்:13 121/4
சுரந்தனனேல் நனி கொண்டு கடந்து என் – கம்.ஆரண்:14 42/2
சார் கொண்டு என இத்துணை சார்கிலனால் – கம்.ஆரண்:14 63/2
வார் கொண்டு அணி கொங்கையை வவ்வினர்-பால் – கம்.ஆரண்:14 63/3
மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி – கம்.ஆரண்:15 56/2
தன் உரு கொண்டு நின்றான் தருமத்தின் தனிமை தீர்ப்பான் – கம்.கிட்:2 31/4
ஏக வேண்டும் இ நெறி என இனிது கொண்டு ஏகி – கம்.கிட்:4 1/1
கலை கொண்டு ஓங்கிய மதியமும் கதிரவன்-தானும் – கம்.கிட்:4 4/1
உடல் கொண்டு இரண்டு ஆகி உடற்றவும் கண்டிலாதேம் – கம்.கிட்:7 49/3
இறுப்பென் என்று கொண்டு எழுந்தனன் மேருவை இறுப்போன் – கம்.கிட்:7 76/2
கொழும் குறை தசை என ஈர்ந்து கொண்டு அது – கம்.கிட்:10 12/3
விண்ணிடை கடிது கொண்டு ஏகும் வேலையில் – கம்.கிட்:10 19/2
வாங்கின கொண்டு பாரில் மண்டும் மால் யாறு மான – கம்.கிட்:10 29/2
சுரத நூல் தெரி விடர் என தேன் கொண்டு தொகுப்ப – கம்.கிட்:10 37/2
ஒப்பாய் உயிர் கொண்டு அலது ஓவலையோ – கம்.கிட்:10 52/4
மைந்த நின் பாதம் கொண்டு எம் மனை வர பெற்று வாழ்ந்தேம் – கம்.கிட்:11 48/3
தன்னை கொண்டு இருந்தே தாழ்த்தான் அன்று எனின் தனு ஒன்றாலே – கம்.கிட்:11 71/3
என்று கொண்டு இயம்பி அண்ணற்கு எதிர்கொளற்கு இயைந்த எல்லாம் – கம்.கிட்:11 97/1
நன்று கொண்டு இன்னும் நீயே நணுகு என அவனை ஏவி – கம்.கிட்:11 97/2
எண்கின் ஈட்டம் கொண்டு எறுழ் வலி தூமிரன் இறுத்தான் – கம்.கிட்:12 6/4
நெடிய வானர படை கொண்டு புகுந்தனன் நீலன் – கம்.கிட்:12 9/4
பாயிர பெரும் படை கொண்டு பரவையின் திரையின் – கம்.கிட்:12 12/2
தொகுத்த கோடி வெம் படை கொண்டு துன்முகன் தொடர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 13/4
பாழி நல் நெடும் தோள் கிளர் படை கொண்டு பரவை – கம்.கிட்:12 17/2
ஆர்க்கும் எண்ண_அரும் கோடி கொண்டு அண்டமும் புறமும் – கம்.கிட்:12 19/3
ஐ_அஞ்சு ஆயிர கோடி கொண்டு அனுமன் வந்து அடைந்தான் – கம்.கிட்:12 20/4
ஊறும் இ பெரும் சேனை கொண்டு எளிதின் வந்துற்றார் – கம்.கிட்:12 26/4
வெம் சின படை வீரரை உடன் கொண்டு மீண்டான் – கம்.கிட்:12 30/4
அடல் கொண்டு ஓங்கிய சேனைக்கு நாமும் நம் அறிவால் – கம்.கிட்:12 35/1
மடல் கொண்டு ஓங்கிய அலங்கலாய் மண்ணிடை மாக்கள் – கம்.கிட்:12 35/3
காண்டி எனின் குறி கேட்டி என வேறு கொண்டு இருந்து கழறலுற்றான் – கம்.கிட்:13 32/4
எள்ளுதிர் நீரே மூக்கை என்று கொண்டு இவறி என்றும் – கம்.கிட்:13 47/3
சங்கை இல் உள்ளம் தானே சான்று என கொண்டு சான்றோய் – கம்.கிட்:13 66/2
கொண்டு ஏகும் கொலை வாள் அரக்கனை – கம்.கிட்:16 41/1
புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான் – கம்.கிட்:16 57/2
ஓர்வு_இல் வலம் கொண்டு ஒல்கல்_இல் வீரத்து உயர் தோளீர் – கம்.கிட்:17 14/2
பொலம் குழை மயிலை கொண்டு போது என புகன்றிட்டாலும் – கம்.கிட்:17 21/3
ஏகா அரக்கி குடர் கொண்டு உடன் எழுந்தான் – கம்.சுந்:1 72/2
பொன் கொண்டு இழைத்த மணியை கொடு பொதிந்த – கம்.சுந்:2 1/1
மின் கொண்டு அமைத்த வெயிலை கொடு சமைத்த – கம்.சுந்:2 1/2
என் கொண்டு இயற்றிய என தெரிகிலாத – கம்.சுந்:2 1/3
உன்ன அரும் தீவினை உரு கொண்டு என்னவே – கம்.சுந்:2 121/4
குச்சரி திறத்தின் ஓசை களம் கொள குழு கொண்டு ஈண்டி – கம்.சுந்:2 187/3
கொண்டு போந்தவன் வைத்தது ஓர் உறையுள்-கொல் குல மணி மனைக்கு எல்லாம் – கம்.சுந்:2 194/3
கொண்டு வரும் என்று இருக்கும் யான் இழைத்த கோள் இது வால் – கம்.சுந்:2 225/2
உருவை கொண்டு இன்னமும் நான் உளென் ஆகி உழல்கேனோ – கம்.சுந்:2 230/4
தேவு தெண் கடல் அமிழ்து கொண்டு அனங்கவேள் செய்த – கம்.சுந்:3 11/3
கொண்டு இறந்தமை அறிந்திலராம் என குழையா – கம்.சுந்:3 12/3
கொற்ற மா நகர் கொண்டு இறந்தார்களோ குறித்து – கம்.சுந்:3 17/2
குன்றிடை உழுவை அம் குழு கொண்டு ஈண்டியே – கம்.சுந்:3 50/4
சோலையின் தொழுதி கற்பக தருவும் நிதிகளும் கொண்டு பின் தொடர – கம்.சுந்:3 89/2
அறன் அலது இயற்றி வேறு என் கொண்டு ஆற்றுகேன் – கம்.சுந்:4 14/4
வில் பணி கொண்டு அரும் சிறையின் மீட்ட நாள் – கம்.சுந்:4 20/2
புன் தொழில் அரக்கன் கொண்டு போந்த நாள் பொதிந்து தூசில் – கம்.சுந்:4 34/1
வென்றியான் அடியேன்-தன்னை வேறு கொண்டு இருந்து கூறி – கம்.சுந்:4 34/3
வருந்தின எனின் அது நூலை மாறு கொண்டு
இருந்தது நின்றது புவனம் யாவையும் – கம்.சுந்:4 42/2,3
உழை குல தீய மாய உருவு கொண்டு உறுதல் செய்தான் – கம்.சுந்:4 74/1
பொன் மொய்த்த தோளான் மயல் கொண்டு புலன்கள் வேறாய் – கம்.சுந்:4 84/2
துணி கொண்டு இலங்கும் சுடர் வேலவன் தூய நின்-கண் – கம்.சுந்:4 91/2
கொண்டு அகல்வதே கருமம் என்று உணர்வுகொண்டான் – கம்.சுந்:5 1/4
கொண்டு வருகிற்றிலென் உயிர்க்கு உறுதி கொண்டேன் – கம்.சுந்:5 7/3
கீண்டு கொண்டு எழுந்து ஏகினன் கீழ்மையால் – கம்.சுந்:5 20/4
ஆண்டு-நின்றும் அரக்கன் அகழ்ந்து கொண்டு
ஈண்டு வைத்தது இளவல் இயற்றிய – கம்.சுந்:5 24/1,2
கொல்லோம் எம் உயிர் கொண்டு அங்கே – கம்.சுந்:5 42/2
காக்கைகள் கவர்ந்து கொண்டு உண்ண காண்டியால் – கம்.சுந்:5 60/4
ஓகை கொண்டு களிக்கும் மனத்தள் உயர்ந்தாள் – கம்.சுந்:5 75/2
கொண்டு சிறை வைத்திடுதலில் குறைவது உண்டோ – கம்.சுந்:6 4/4
சுரர் நடுக்கு உற அமுது கொண்டு எழுந்த நாள் தொடரும் – கம்.சுந்:7 48/3
கதித்தது பாய்வது போல் கதி கொண்டு
குதித்தனன் மால் வரை மேனி குழம்ப – கம்.சுந்:9 55/2,3
கொய் தளிர் கோதும் வாழ்க்கை கோடரத்து உருவு கொண்டு
கைதவம் கண்ணி ஈண்டு ஓர் சிறு பழி இழைக்கும் கற்பான் – கம்.சுந்:10 4/1,2
சிந்தையின் உவகை கொண்டு முனிவுற்ற குரக்கு சீயம் – கம்.சுந்:10 18/2
சொன்னது துணிவில் கொண்டு சேறி என்று உணர சொன்னான் – கம்.சுந்:10 22/4
நேரில் சென்று அவன் வயிர குனி சிலை பற்றி கொண்டு எதிர் உற நின்றான் – கம்.சுந்:10 34/4
போயினன் அமரர் கோவை புகழொடு கொண்டு போந்தான் – கம்.சுந்:11 12/4
எ படை கொண்டு வெல்வது இராமன் வந்து எதிர்க்கின் என்றான் – கம்.சுந்:11 16/4
மிக்கானும் வெகுண்டு ஓர் மராமரம் கொண்டு மிக்கான் – கம்.சுந்:11 27/4
வாளுக்கு எல்லையும் வந்தன வகை கொண்டு வந்தேன் – கம்.சுந்:11 38/3
ஆர்த்த வானவர் ஆகுலம் கொண்டு அறிவு அழிந்தார் – கம்.சுந்:11 47/1
கொண்டு கொற்ற வெம் சிலை நெடு நாணொடும் கூட்டி – கம்.சுந்:11 55/1
கொடி உடை தேர் பரி கொண்டு வீசலின் – கம்.சுந்:12 7/2
குடை கெழு மன்னன் இல் கொண்டு போயினான் – கம்.சுந்:12 24/4
கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர் – கம்.சுந்:12 26/3
ஒறுத்தனள் என்று கொண்டு உவக்கின்றாள் உயிர் – கம்.சுந்:12 29/2
கொண்டு மன்னவன் போம் எனும் கொள்கையை – கம்.சுந்:12 34/3
மருங்கின்-மேல் ஒரு மகவு கொண்டு ஒரு தனி மகவை – கம்.சுந்:13 28/1
கொண்டு அணைக என்றான் – கம்.சுந்:13 41/3
தழுவினர் சிலவர் கொண்டு சுமந்தனர் சிலவர் தாங்கி – கம்.சுந்:14 4/4
மண்ணொடும் கொண்டு போனான் வான் உயர் கற்பினாள்-தன் – கம்.சுந்:14 32/1
கொண்டு உடன் இருந்தனன் கொற்ற ஆணையால் – கம்.யுத்1:2 8/3
குறுமுனி பெயரினான் நிறை தவர்க்கு இறை தர கொண்டு நின்றார் – கம்.யுத்1:2 87/4
போதம் கண்ணிய வரம் எலாம் தர கொண்டு போந்தான் – கம்.யுத்1:3 1/2
கோத்தது கரும் கடல் கொள்ளை கொண்டு என – கம்.யுத்1:5 3/2
அம் பொன் மா படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 35/2
ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 36/2
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:5 62/1
ஊன் உடை பொறை உடம்பினன் என்று கொண்டு உணர்ந்த – கம்.யுத்1:6 9/2
வள்ளலை பாவிகாள் மனிதன் என்று கொண்டு
எள்ளலுற்று அறைந்தனம் எண்_இலோம் என – கம்.யுத்1:6 39/1,2
குன்று கொண்டு அடுக்கி சேது குயிற்றுதிர் என்று கூறி – கம்.யுத்1:7 22/3
கொண்டு அலம் கொள வீரர் குவித்தலால் – கம்.யுத்1:8 26/2
ஊட்டுவென் உயிர் கொண்டு என்னும் வார்த்தையும் உணர்த்துவீரால் – கம்.யுத்1:9 36/4
மாலை கொண்டு வணங்கினவாறு எலாம் – கம்.யுத்1:9 43/3
பின்னை என் இதனை கொண்டு விளையாடி பிழைப்ப செய்தாய் – கம்.யுத்1:12 38/4
இம்பரின் இயைந்த காயும் கனியும் கொண்டு இரண்டு வெள்ளம் – கம்.யுத்1:13 7/1
ஈட்டிய அரக்கர் தானை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு
கீழ் திசை வாயில் நிற்றி நின் பெரும் கிளைகளோடும் – கம்.யுத்1:13 18/3,4
புடை உள பொருது கொண்டு போர் பெறா பொங்குகின்ற – கம்.யுத்1:13 22/2
இடைஇடை மிடைந்த சேனை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு
வட திசை வாயில் காப்பேன் யான் என வகுத்து விட்டான் – கம்.யுத்1:13 22/3,4
நரன்-கொலாம் உலக நாதன் என்று கொண்டு அரக்கன் நக்கான் – கம்.யுத்1:14 22/4
கொண்டு இரிந்தன அன்ன குழாம் எலாம் – கம்.யுத்2:15 8/4
எறிந்தும் எய்தும் எழு முளை தண்டு கொண்டு
அறைந்தும் வெவ் அயில் ஆகத்து அழுத்தியும் – கம்.யுத்2:15 26/1,2
வெளிறு இலா மரமே கொண்டு வீசினான் – கம்.யுத்2:15 45/4
கொண்டு சீறி நிருதர் கொதித்து எழ – கம்.யுத்2:15 59/2
கொண்டு சீறி அவன் எதிர் குப்புறா – கம்.யுத்2:15 63/4
ஊழி நாளினும் வெற்றி கொண்டு உற்ற நின் – கம்.யுத்2:15 85/2
கோடு கொண்டு பொருத குரங்கினால் – கம்.யுத்2:15 90/3
யார் இது செய்யகிற்பார் என்று கொண்டு இமையோர் ஏத்த – கம்.யுத்2:15 137/1
பல் கொண்டும் மலைகின்றாரின் பழி கொண்டு பயந்தது யான் ஓர் – கம்.யுத்2:15 139/3
வில் கொண்டு நின்ற போது விறல் கொண்டு மீள்திர் போலாம் – கம்.யுத்2:15 139/4
வில் கொண்டு நின்ற போது விறல் கொண்டு மீள்திர் போலாம் – கம்.யுத்2:15 139/4
மை குப்பையின் எழில் கொண்டு ஒளிர் வயிர தட மார்பில் – கம்.யுத்2:15 176/2
விரி திரை கடற்கு இரட்டி கொண்டு ஆர்த்தனர் விரவார் – கம்.யுத்2:15 207/3
மகவு கொண்டு போய் மரம் புகும் மந்தியை நிகர்த்தான் – கம்.யுத்2:15 213/4
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை – கம்.யுத்2:15 246/2
வல்லையாம் எனின் உனக்கு உள வலி எலாம் கொண்டு
நில் ஐயா என நேர் நின்று பொன்றுதி எனினும் – கம்.யுத்2:15 254/2,3
பூண்டது ஓர் பணியன் வல்லை அனையரை கொண்டு புக்கான் – கம்.யுத்2:16 6/4
கூற்றையே ஊர்கின்றானோ குரங்கின் மேல் கொண்டு நின்றான் – கம்.யுத்2:16 29/4
மடை பேரா சூலத்தால் மழு வாள் கொண்டு எறிந்தானும் – கம்.யுத்2:16 50/3
நின்று இரண்டு கதுப்பும் உற நெடு முசலம் கொண்டு அடிப்ப – கம்.யுத்2:16 51/3
என்று கொண்டு இனையன இயம்பி யான் உனக்கு – கம்.யுத்2:16 82/1
சூலம் கொண்டு ஓடி வேலை தொடர்வது ஓர் தோற்றம் தோன்ற – கம்.யுத்2:16 157/2
குன்று கொண்டு எறியும் பாரில் குதிக்கும் வெம் கூலம் பற்றி – கம்.யுத்2:16 173/1
ஒன்று கொண்டு ஒன்றை எற்றும் உதைக்கும் விட்டு உழக்கும் வாரி – கம்.யுத்2:16 173/2
சூலமே கொண்டு நூறி முறுவலும் தோன்ற நின்றான் – கம்.யுத்2:16 179/4
கொண்டு இறப்புறுவென் என்னா தலையுற குனிக்கும்-காலை – கம்.யுத்2:16 191/2
வவ்வினர் கொண்டு போனார் மாருதி வானை முற்றும் – கம்.யுத்2:16 194/2
உரற்றின பறவையை ஊறு கொண்டு எழ – கம்.யுத்2:16 264/1
உடை பெரும் துணைவனை உயிரின் கொண்டு போய் – கம்.யுத்2:16 271/1
ஈடுறும் இவனை கொண்டு எளிதின் எய்தினேன் – கம்.யுத்2:16 278/4
சித்திரம் பெறுதலின் செவியும் மூக்கும் கொண்டு
அ திசை போயினன் அல்லது ஒண்ணுமோ – கம்.யுத்2:16 289/3,4
கூசின குரக்கு வெம் குழுவை கொண்டு எழுந்து – கம்.யுத்2:16 297/2
இந்து வெள் எயிறு இமைத்திட குருதி யாறு ஒழுக்கல் கொண்டு எழு செக்கர் – கம்.யுத்2:16 342/2
அனையவன்-தன்னை கொண்டு ஆங்கு அணுகுதி அன்ப என்னா – கம்.யுத்2:17 4/2
தன் ஆர் உயிர் கொண்டு சமைக்குவெனால் – கம்.யுத்2:18 14/4
கூறே பல செய்து உயிர் கொண்டு உனையும் – கம்.யுத்2:18 38/3
கொன்றான் இவன் அல்லது கொண்டு உடனே – கம்.யுத்2:18 83/3
இடை கண்டன மலை கொண்டு என எழுகின்றன திரையால் – கம்.யுத்2:18 150/2
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம் – கம்.யுத்2:18 150/3
படை கொண்டு இடை படர்கின்றன மத யாறுகள் பலவால் – கம்.யுத்2:18 150/4
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் தலையினை கொண்டு அ வாளி – கம்.யுத்2:18 204/3
குறை தலை வேழம் வீழ விசும்பின்-மேல் கொண்டு நின்றான் – கம்.யுத்2:18 221/3
வாய்கொண்டு சொற்றற்கு ஏற்ற வலி கொண்டு பலி உண் வாழ்க்கை – கம்.யுத்2:18 230/1
பேய் கொண்டு வெல்ல வந்த பித்தனே மிடுக்கை பேணி – கம்.யுத்2:18 230/2
நோய் கொண்டு மருந்து செய்யா ஒருவ நின் நோன்மை எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 230/3
உக்கனர் என்ன வீசி தம்மை கொண்டு ஓடி போனார் – கம்.யுத்2:18 258/2
குன்று புரையும் நெடும் கோயில் கொண்டு அணைந்தார் – கம்.யுத்2:18 272/4
வயிரம் நெடு மால் வரை கொண்டு மலர்-கண் வந்தான் – கம்.யுத்2:19 16/1
எல்லை_இல் சேனை கொண்டு எதிர்ந்த இந்திரன் – கம்.யுத்2:19 31/2
ஒல்லையின் உடைந்தனன் உயிர் கொண்டு உய்ந்துளான் – கம்.யுத்2:19 31/3
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின் – கம்.யுத்2:19 49/1
கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை – கம்.யுத்2:19 49/3
அங்கதன் மரம் கொண்டு எற்ற அளறுபட்டு அழிந்த தானை – கம்.யுத்2:19 51/4
சாம்பவன் கொல்ல சாம்பும் என்று கொண்டு அமரர் ஆர்த்தார் – கம்.யுத்2:19 57/4
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:19 108/4
கல் கொண்டு ஆர் கிரியின் நாலும் அருவி-போல் குருதி கண்டார் – கம்.யுத்2:19 116/3
ஆர்த்த தம் பெரும் சேனை கொண்டு அண்டமேல் – கம்.யுத்2:19 155/3
கொல்வித்தான் உடனே நின்று அங்கு என்பரோ கொண்டு போனான் – கம்.யுத்2:19 210/1
என்று கொண்டு இயம்பி ஈண்டு இங்கு ஒருவன் ஓர் இடுக்கண் செய்ய – கம்.யுத்2:19 241/1
தன்-பால் இயைந்த நிழல் கொண்டு அமைந்த தழுவாது வந்து தழுவ – கம்.யுத்2:19 247/2
பல் நாகர் சென்னி மணி கோடி கோடி பல கொண்டு செய்த வகையால் – கம்.யுத்2:19 248/1
பிறந்தனர் என்று கொண்டு ஓர் பெரும் பயம் பிடிப்பர் அன்றே – கம்.யுத்2:19 272/3
கோல் தரு திண் பணை கொட்டினிர் கொண்டு ஊர் – கம்.யுத்3:20 6/3
உடரும் அங்கமும் கண்டு கொண்டு ஒரு வழி உய்ப்பாள் – கம்.யுத்3:20 62/2
காற்றின் படை கொண்டு கடந்தனனால் – கம்.யுத்3:20 99/4
ஆற்றினன் அரவு கொண்டு அசைப்ப ஆர் அமர் – கம்.யுத்3:22 37/3
தோற்றனென் என்று கொண்டு உலகம் சொல்லுமால் – கம்.யுத்3:22 37/4
அரிந்தன வடிம்பு பொன் கொண்டு அணிந்தன வாங்கு கண்ண – கம்.யுத்3:22 129/4
கொண்டு சிலம்பி தன் வாயின் கூர் நூல் இயைய கூடு இயற்றி – கம்.யுத்3:22 222/3
பாடு உற நீக்கி நின்ற பாவையை தழுவி கொண்டு
கூடினாள் என்ன நின்று செவியிடை குறுகி சொன்னாள் – கம்.யுத்3:23 22/2,3
உன்னையே தெய்வமா கொண்டு இத்தனை காலம் உய்ந்தேன் – கம்.யுத்3:23 30/2
பொய் உடல் கொண்டு செல்லும் நமனுடை தூதர் போன்றார் – கம்.யுத்3:23 32/4
மேயின உணவு கொண்டு மீண்டு அவை உறையுள் விட்ட – கம்.யுத்3:24 1/3
வேண்டு உருவம் கொண்டு எழுந்து விளையாடுகின்றான் மெய் வேதம் நான்கும் – கம்.யுத்3:24 38/1
சானகி ஆம்-வகை கொண்டு சமைத்த – கம்.யுத்3:26 29/1
கொண்டு இடை தீர்வது ஒர் கோள் அறிகில்லான் – கம்.யுத்3:26 31/3
கொண்டு நின்றானை கொல்ல கூசினேன் எதிரே கொல்ல – கம்.யுத்3:26 51/2
வீ கொண்டு வீழ யானோ பரதனும் வெய்ய கூற்றை – கம்.யுத்3:26 82/2
குழுவொடும் கொண்டு தோள்-மேல் கணத்தினின் குதிப்பென் கூற்றின் – கம்.யுத்3:26 84/4
புக்கவன் ஆவி கொண்டு போதுதி புகழின் மிக்கோய் – கம்.யுத்3:27 4/4
நிலம் கொண்டு படர நின்று நெஞ்சு அழிவானை தம்பி – கம்.யுத்3:27 13/2
வலம் கொண்டு வயிர வல் வில் இடம் கொண்டு வஞ்சன்-மேலே – கம்.யுத்3:27 13/3
வலம் கொண்டு வயிர வல் வில் இடம் கொண்டு வஞ்சன்-மேலே – கம்.யுத்3:27 13/3
சலம் கொண்டு கடிது சென்றான் தலை கொண்டு தருவென் என்றே – கம்.யுத்3:27 13/4
சலம் கொண்டு கடிது சென்றான் தலை கொண்டு தருவென் என்றே – கம்.யுத்3:27 13/4
கொலை வெம் களி மால் கரி செம்_புனல் கொண்டு
உலைவு இன்று கிடந்தன ஒத்துளவால் – கம்.யுத்3:27 33/2,3
என்று கொண்டு அயிர்த்தான் நெடும் கவசத்தையும் குலையா – கம்.யுத்3:27 127/2
விடம் ஒன்று கொண்டு ஒன்று ஈர்ந்தது-போல் தீர்ந்தது வேகம் – கம்.யுத்3:27 138/4
நினைத்தான் இவன் உயிர் கொண்டு இவண் நிமிர்வாய் என நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 152/2
ஆர்த்தவன் அனைய போழ்தின் அழிவு இலா தேர் கொண்டு அன்றி – கம்.யுத்3:27 182/1
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு
உற்றன ஒளி கிளர் கவசம் நுழைந்து உறுகில தெறுகில அனுமன் உடல் – கம்.யுத்3:28 23/2,3
காலம் கொண்டு எழுந்த மேக கருமையான் செம்மை காட்டும் – கம்.யுத்3:28 49/1
ஆலம் கொண்டு இருண்ட கண்டத்து அமரர்_கோன் அருளின் பெற்ற – கம்.யுத்3:28 49/2
சூலம் கொண்டு எறிவல் என்று தோன்றினான் பகையின் தோற்ற – கம்.யுத்3:28 49/3
மூலம் கொண்டு உணரா நின்னை முடித்து அன்றி முடியேன் என்றான் – கம்.யுத்3:28 49/4
கூற்றம் ஓர் சூலம் கொண்டு குறுகியது என்ன கொல்வான் – கம்.யுத்3:28 50/2
கொண்டு இறந்தனன் என்பது கொண்டவன் – கம்.யுத்3:29 34/2
சின்னமும் அவர்கள் தத்தம் சிரமும் கொண்டு அன்றி சேர்கேன் – கம்.யுத்3:29 61/3
குன்றை கொண்டு போய் குரை கடல் இட அற குலைந்தோர் – கம்.யுத்3:30 13/3
குலையும் இ உலகு என கொண்டு நான்முகன் கூறி – கம்.யுத்3:30 16/3
கண்டிலீர்-கொலாம் கடலினை மலை கொண்டு கட்டி – கம்.யுத்3:30 47/1
கொண்டு வந்தது மேருவுக்கு அப்புறம் குதித்து – கம்.யுத்3:30 47/4
தானவ பெரும் கரிகளை வாள் கொண்டு தடிந்தான் – கம்.யுத்3:31 1/4
கால் வரை பெரும் பாம்பு கொண்டு அசைத்த பைம் கழலார் – கம்.யுத்3:31 8/2
பொன்னும் நல் நெடு மணியும் கொண்டு அல்லது புனைந்த – கம்.யுத்3:31 14/3
மற்றை வானர பெரும் கடல் பயம் கொண்டு மறுகி – கம்.யுத்3:31 27/3
குரங்கு கொண்டு வந்து அமர் செயும் மானுடர்-கொல்லாம் – கம்.யுத்3:31 38/4
ஏரை கொண்டு அமைந்த குஞ்சி இந்திரசித்து என்பான்-தன் – கம்.யுத்3:31 65/1
போரை கொண்டு இருந்த முன்_நாள் இளையவன் தன்னை போக்கிற்று – கம்.யுத்3:31 65/2
ஆரை கொண்டு உன்னால் அன்றே வென்றது அங்கு அவனை இன்னம் – கம்.யுத்3:31 65/3
துன்னிமித்தம் என்று கொண்டு வானுளோர்கள் துள்ளினார் – கம்.யுத்3:31 79/2
அருகு ஆயிரம் உயிர் கொண்டு தம் ஆறு ஏகலர் அயர்த்தார் – கம்.யுத்3:31 106/4
கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம் – கம்.யுத்3:31 224/2
எல்லவன் கதிர் மண்டிலம் மாறு கொண்டு இமைக்கும் – கம்.யுத்4:32 2/2
கொண்டு கூற்றமும் நடுக்குற தோள் புடை கொட்டி – கம்.யுத்4:32 6/2
கொண்டு மீள்குவென் கொற்றம் என்று இராவணன் கொதித்தான் – கம்.யுத்4:32 15/4
வைத்தது வாங்கி கொண்டு வருதலில் வருத்தம் உண்டோ – கம்.யுத்4:32 41/4
வலி கடன் வான் உளோரை கொண்டு நீ வகுத்த போகம் – கம்.யுத்4:34 10/1
பாகம் மூன்றையும் வென்று கொண்டு அமரர் முன் பணித்த – கம்.யுத்4:35 16/2
குல கிரிகள் ஏழின் வலி கொண்டு உயர் கொடிஞ்சும் – கம்.யுத்4:36 8/1
கொண்டு பெயரும் குறுகும் நீளும் அவை கோளுற்று – கம்.யுத்4:36 20/2
சண்ட சர மழை கொண்டு அவை இடையே அற தடுத்தான் – கம்.யுத்4:37 48/4
எல்லார்களும் கரம் கொண்டு இரு விழி பொத்தினர் இருந்தார் – கம்.யுத்4:37 51/2
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் – கம்.யுத்4:37 101/4
தண்டு கொண்டு எறிந்தான் ஐந்தொடு ஐந்துடை தலையான் – கம்.யுத்4:37 105/4
வீசி மேற்செல வில் விசை தொடை கொண்டு விட்டான் – கம்.யுத்4:37 110/4
பார் இடந்து கொண்டு எழுந்தன பாம்பு எனும் படிய – கம்.யுத்4:37 116/1
நீலம் கொண்டு ஆர் கண்டனும் நேமி படையோனும் – கம்.யுத்4:37 125/1
நாலும் கொண்டு நடந்தது நான்முகன் – கம்.யுத்4:37 194/3
ஆர் அணா உன் உயிரை அஞ்சாதே கொண்டு அகன்றார் அது எலாம் நிற்க – கம்.யுத்4:38 8/3
குழுவினர் முறை முறை கூறு கூறு கொண்டு
அழுதிலர் உயிர்த்திலர் ஆவி நீத்திலார் – கம்.யுத்4:38 17/3,4
ஈண்ட கொண்டு அணைதி என்றான் எழுந்தருள் இறைவி என்றான் – கம்.யுத்4:40 26/4
கொண்டு அணைந்தனன் நொடியினின் அரக்கர்-தம்_கோமான் – கம்.யுத்4:41 3/4
வினையம் முற்றியது என்று கொண்டு ஏறினன் விண்ணோர் – கம்.யுத்4:41 4/3
மா தவ பயன் உருவு கொண்டு எதிர் வருமா-போல் – கம்.யுத்4:41 34/3
முன்பு உரு கொண்டு ஒரு வழி முற்றுறா – கம்.யுத்4:41 47/3
முத்து உரு கொண்டு அமைந்தனைய முழு வெள்ளி கொழு நிறத்து முளரி செங்கண் – கம்.யுத்4:41 66/1
ஒருவன் மாண்டனன் என்று கொண்டு ஊழி வாழ் – கம்.யுத்4:41 75/1
கொண்டு வந்தனென் கோது அறு சிந்தையாய் – கம்.யுத்4:41 86/3
மறையவர் வடிவு கொண்டு அணுக வந்தனை – கம்.யுத்4:41 96/1
ஊழியான் என்று கொண்டு உணர்த்தும்-காலையே – கம்.யுத்4:41 105/4

மேல்


கொண்டு-என (1)

மின் கையில் கொண்டு-என வில்லை விட்டிலா – கம்.யுத்4:37 157/3

மேல்


கொண்டுநிலை (1)

கொண்டுநிலை பாடி காண் – கலி 39/30

மேல்


கொண்டுபோய் (2)

பூம் கழலார் கொண்டுபோய் வனம் புக்கேன் புகா முன்னம் – கம்.பால:12 27/3
வஞ்சியை அரக்கனும் வல்லை கொண்டுபோய்
செஞ்செவே திரு உரு தீண்ட அஞ்சுவான் – கம்.ஆரண்:13 59/1,2

மேல்


கொண்டும் (16)

மையல் கொண்டும் ஒய்யென உயிர்த்தும் – முல் 83
கொண்டும் செல்வர்-கொல் தோழி உமணர் – நற் 4/7
கடும் செம் மூதாய் கண்டும் கொண்டும்
நீ விளையாடுக சிறிதே யானே – நற் 362/5,6
மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும் – கலி 105/30
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன் – கலி 139/7
பிறந்ததன் கொண்டும் சிறந்தவை செய்து யான் – அகம் 219/8
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது – புறம் 379/12
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது – புறம் 400/9
இருளூடு இரு குண்டலம் கொண்டும் இருண்ட நீல – கம்.ஆரண்:10 143/3
கல் கொண்டும் மரங்கள் கொண்டும் கை கொண்டும் களித்து நும் வாய் – கம்.யுத்2:15 139/1
கல் கொண்டும் மரங்கள் கொண்டும் கை கொண்டும் களித்து நும் வாய் – கம்.யுத்2:15 139/1
கல் கொண்டும் மரங்கள் கொண்டும் கை கொண்டும் களித்து நும் வாய் – கம்.யுத்2:15 139/1
சொல் கொண்டும் மயிரின் புன் தோல் தோள் கொண்டும் தள்ளி வெள்ளி – கம்.யுத்2:15 139/2
சொல் கொண்டும் மயிரின் புன் தோல் தோள் கொண்டும் தள்ளி வெள்ளி – கம்.யுத்2:15 139/2
பல் கொண்டும் மலைகின்றாரின் பழி கொண்டு பயந்தது யான் ஓர் – கம்.யுத்2:15 139/3
மரம் கொடும் தண்டு கொண்டும் மலை என மலையாநின்றார் – கம்.யுத்2:18 235/3

மேல்


கொண்டுவந்தனனே (1)

அந்தணன் புலவன் கொண்டுவந்தனனே
நீயே வட பால் முனிவன் தடவினுள் தோன்றி – புறம் 201/7,8

மேல்


கொண்டுவந்து (1)

கோமகன்-தனை கொண்டுவந்து யாம் – கம்.கிட்:3 58/2

மேல்


கொண்டுவரற்கு (1)

விளையாட்டி கொண்டுவரற்கு என சென்றாய் – கலி 83/4

மேல்


கொண்டுழி (1)

கொண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கூழுடன் – கம்.யுத்1:4 67/3

மேல்


கொண்டுற்று (1)

கொழுந்து உக உயிர்க்கும் யாக்கை குலைவுறும் தலையே கொண்டுற்று
உழும் தரை-தன்னை பின்னும் இனையன உரைப்பதானான் – கம்.யுத்3:26 44/3,4

மேல்


கொண்டுறு (1)

கொண்டுறு தட கை பற்றி குலம் உடை வலியினாலே – கம்.யுத்2:16 44/3

மேல்


கொண்டே (10)

மாரி பீரத்து அலர் சில கொண்டே – குறு 98/5
தொண்டி அன்ன நின் பண்பு பல கொண்டே – ஐங் 175/4
மென் தோள் கவினும் பாயலும் கொண்டே – ஐங் 274/5
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/5
ஆண்டான் அடிமை தொழில் ஆற்றி என் ஆற்றல் கொண்டே
மீண்டால் நுகர்வென் நின் விருந்து என வேண்டி மெய்ம்மை – கம்.சுந்:1 51/2,3
மற்றும் தெய்வ பல் படை கொண்டே மலைவாளை – கம்.சுந்:2 87/2
குலத்து இயல்பு அழிந்ததேனும் குமர மற்று உன்னை கொண்டே
புலத்தியன் மரபு மாயா புண்ணியம் பொருந்திற்று என்னா – கம்.யுத்2:16 127/1,2
குலம் சுரந்து எழு கொடுமையன் வரன்முறை கொண்டே
நிலம் சுரந்து எழும் வென்றி என்று உம்பரில் நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 161/3,4
போந்ததோ உயிரும் கொண்டே ஆயினும் புதுமை அன்றே – கம்.யுத்3:27 71/4
பெற்றிலம் என்று கொண்டே பெரும் தவம் புரிகின்றாளால் – கம்.யுத்4:41 23/3

மேல்


கொண்டேம் (1)

இரக்கம்_இல் அவரையே துணை கொண்டேம் எனின் – கம்.யுத்1:4 66/3

மேல்


கொண்டேயோ (1)

எந்தையார் அரசு செய்வது இ பெரும் பலம் கொண்டேயோ – கம்.யுத்3:27 166/4

மேல்


கொண்டேன் (16)

குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் – கலி 104/71
என் இனி உறுதி அப்பால் இ பணி தலைமேல் கொண்டேன்
மின் ஒளிர் கானம் இன்றே போகின்றேன் விடையும் கொண்டேன் – கம்.அயோ:3 114/3,4
மின் ஒளிர் கானம் இன்றே போகின்றேன் விடையும் கொண்டேன் – கம்.அயோ:3 114/4
கொண்டேன் அல்லேன் வேறு ஓர் கூற்றம் தேடி கொண்டேன் – கம்.அயோ:4 47/4
கொண்டேன் அல்லேன் வேறு ஓர் கூற்றம் தேடி கொண்டேன் – கம்.அயோ:4 47/4
கொற்றம்-அது முற்றி வலியால் அரசு கொண்டேன்
உற்ற பயன் மற்று இது-கொலாம் முறை இறந்தே – கம்.ஆரண்:10 59/1,2
கண்டு கொண்டேன் இனி காண என் கடவெனோ – கம்.கிட்:7 130/2
கொண்டு வருகிற்றிலென் உயிர்க்கு உறுதி கொண்டேன்
கண்டு வருகிற்றிலென் என கழறுகேனோ – கம்.சுந்:5 7/3,4
மாயம் என்று உரைக்கவேயும் மெய் என மையல் கொண்டேன் – கம்.சுந்:6 48/4
கும்பிட்டு வாழ்கிலேன் யான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் – கம்.யுத்2:16 155/4
வருந்தேன் நீயே வெல்லுதி என்னும் வலி கொண்டேன்
பொருந்தேன் நான் இ பொய் பிறவிக்கும் பொறை அல்லேன் – கம்.யுத்3:22 213/3,4
கொல்விக்க வந்தேன் உன்னை கொடும் பழி கூட்டி கொண்டேன் – கம்.யுத்3:26 48/4
குரங்கு இனி உன்னோடு ஒப்பார் இல் என களிப்பு கொண்டேன்
பெரும் கடல் கோட்டம் தேய்த்தது ஆயது என் அடிமை பெற்றி – கம்.யுத்3:26 50/3,4
என்னையே நோக்கி யான் இ நெடும் பகை தேடி கொண்டேன் – கம்.யுத்3:28 8/4
எட்டினோடு இரண்டும் ஆன திசைகளை எறிந்து கொண்டேன் – கம்.யுத்3:28 11/4
அந்து ஒக்க அரற்றவோ நான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் – கம்.யுத்3:29 38/4

மேல்


கொண்டை (3)

செறி கொண்டை மேல் வண்டு சென்று பாய்ந்தன்றே – பரி 9/43
புனல் ஊடுபோவது ஓர் பூ மாலை கொண்டை
எனல் ஊழ் வகை எய்திற்று என்று ஏற்றுக்கொண்ட – பரி 24/51,52
கொண்டை கூழை தண் தழை கடைசியர் – புறம் 61/1

மேல்


கொண்டைகள் (1)

வாள் அரத்த வேல் வண்டொடு கொண்டைகள் மயங்க – கம்.அயோ:1 53/3

மேல்


கொண்டோ (1)

சான்றோர் புகழும் தனி தாதையை வாகை கொண்டோ
ஈன்றாளை வென்றோ இனி இ கதம் தீர்வது என்றான் – கம்.அயோ:4 134/3,4

மேல்


கொண்டோர் (2)

கரு பெற்று கொண்டோர் கழிந்த சேய் யாக்கை – பரி 5/36
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை – பரி 5/71

மேல்


கொண்டோரும் (1)

காடு முன்னினரே நாடு கொண்டோரும்
நினக்கும் வருதல் வைகல் அற்றே – புறம் 359/8,9

மேல்


கொண்டோளே (2)

மடவள் அம்ம நீ இனி கொண்டோளே
தன்னொடு நிகரா என்னொடு நிகரி – ஐங் 67/1,2
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே – ஐங் 171/4

மேல்


கொண்டோன் (1)

ஒருவன் இ புவனம் மூன்றும் ஓர் அடி ஒடுக்கி கொண்டோன்
பொருது உனக்கு உடைந்து போனார் மானிடர் பொருத போர்க்கு – கம்.யுத்2:16 36/2,3

மேல்


கொண்பெரும்கானத்து (1)

கொண்பெரும்கானத்து கிழவன் – புறம் 155/7

மேல்


கொண்பெரும்கானம் (2)

கொண்பெரும்கானம் பாடல் எனக்கு எளிதே – புறம் 154/13
இரண்டு நன்கு உடைத்தே கொண்பெரும்கானம்
நச்சி சென்ற இரவலர் சுட்டி – புறம் 156/2,3

மேல்


கொண்ம் (1)

பல் மணி குவையொடும் விரைஇ கொண்ம் என – புறம் 152/29

மேல்


கொண்மரும் (1)

செம்பு நிறை கொண்மரும் வம்பு நிறை முடிநரும் – மது 514

மேல்


கொண்மு (1)

கொடியோடு துடங்கிய கொண்மு எலாம் – கம்.யுத்2:18 23/4

மேல்


கொண்மூ (20)

நிரை செலல் நிவப்பின் கொண்மூ மயங்கி – குறி 50
மா மலை அணைந்த கொண்மூ போலவும் – பட் 95
களிறு நிரைத்தவை போல் கொண்மூ நெரிதர – பரி 22/2
காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை – கலி 82/2
உருவ பல் கொண்மூ குழீஇயவை போல – கலி 104/16
கொண்மூ குழீஇ முகந்து – கலி 145/22
இமிழ் பெயல் தலைஇய இன பல கொண்மூ
தவிர்வு இல் வெள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 68/15,16
பெய்து வறிது ஆகிய பொங்கு செலல் கொண்மூ
மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர – அகம் 125/9,10
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ
முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து – அகம் 174/7,8
இரும் கிளை கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி – அகம் 183/9
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ
இருண்டு உயர் விசும்பின் வலன் ஏர்பு வளைஇ – அகம் 188/1,2
பழங்கண் கொண்ட கொழும் பல் கொண்மூ
போழ்ந்த போல பல உடன் மின்னி – அகம் 374/3,4
ஞாயிறு சுமந்த கோடு திரள் கொண்மூ
மாக விசும்பின் நடுவு நின்று ஆங்கு – புறம் 35/17,18
ஈண்டு செலல் கொண்மூ வேண்டு வயின் குழீஇ – புறம் 161/2
கடல்-வயின் குழீஇய அண்ணல் அம் கொண்மூ
நீர் இன்று பெயரா ஆங்கு தேரொடு – புறம் 205/11,12
கரும் கை யானை கொண்மூ ஆக – புறம் 369/2
செரு நவில் வேழம் கொண்மூ ஆக – புறம் 373/2
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – கம்.சுந்:3 78/4
கூறினர் அரக்கர் ஆசி குமுறின முரச கொண்மூ
ஊறின உரவு தானை ஊழி பேர் கடலை ஒப்ப – கம்.சுந்:10 7/3,4
குறைந்தனன் இருண்ட மேக குழாத்திடை குருதி கொண்மூ
உறைந்துளது என்ன நின்றான் உருவினை உலகம் எல்லாம் – கம்.யுத்3:28 42/2,3

மேல்


கொண்மே (1)

என் ஆங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே – கலி 23/19

மேல்


கொண்மோ (7)

கண்டு ஆங்கு உரையாய் கொண்மோ பாண – நற் 291/6
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/4
சிறு நனி வரைந்தனை கொண்மோ பெரு_நீர் – ஐங் 180/1
தண் கடல் சேர்ப்ப வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 196/4
மால் வரை நாட வரைந்தனை கொண்மோ – ஐங் 289/4
எம்மொடு கொண்மோ பெரும நின் – ஐங் 368/4
நயந்தனை கொண்மோ நெஞ்சு அமர் தகுவி – அகம் 259/12

மேல்


கொணர் (1)

குலத்தாலும் நலத்தாலும் குறித்தனவே கொணர் தக்க – கம்.ஆரண்:6 121/1

மேல்


கொணர்-மின் (4)

திருவின் கேள்வனை கொணர்-மின் சென்று என – கம்.பால:6 17/2
குன்று உறழ் வரி சிலை கொணர்-மின் ஈண்டு என – கம்.பால:13 2/2
ஈரம் உண்டு என்பர் ஓடி இந்துவை கொணர்-மின் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 105/4
செ வழி அறிஞனை கொணர்-மின் சென்று என – கம்.யுத்1:5 14/2

மேல்


கொணர்க (8)

என் இது கொணர்க என இயம்பினான் என்பார் – கம்.பால:13 8/1
மா இயல் நோக்கினாளை கொணர்க என வசிட்டன் சொன்னான் – கம்.பால:22 1/4
பெண்டிரில் கூற்றம் அன்னாள் பிள்ளையை கொணர்க என்றாள் – கம்.அயோ:3 83/4
சிற்றவை-தானும் ஆங்கே கொணர்க என செப்பினாள் அ – கம்.அயோ:3 85/3
இவ்விடை நாடினை நீர் கொணர்க என்றான் – கம்.ஆரண்:14 38/3
இப்போதே கொணர்க இன்ன செய் வினைக்கு – கம்.கிட்:9 3/3
கொணர்க என் மைந்தனை வல் விரைந்து என்றனன் கொடியோன் – கம்.யுத்1:3 38/1
தொடை பேரா துயிலானை துயில் எழுப்பி கொணர்க என்றான் – கம்.யுத்2:16 50/4

மேல்


கொணர்கம் (1)

கூழைக்கு எருமணம் கொணர்கம் சேறும் – குறு 113/5

மேல்


கொணர்கிலை (1)

இன்று போய் கொணர்கிலை என் செய்வாய் எனக்கு – கம்.பால:19 28/3

மேல்


கொணர்கின்றிலையோ (1)

கொன்றை கொடியாய் கொணர்கின்றிலையோ
என்றைக்கு உறவு ஆக இருந்தனையே – கம்.கிட்:10 57/3,4

மேல்


கொணர்கின்றேன் (2)

கூற்றுவனை இப்பொழுதே கொணர்கின்றேன் என்று சலம்கொண்டு போனாள் – கம்.ஆரண்:6 135/4
சென்று அவன் தன்னை இன்னே கொணர்கின்றேன் சிறிது போழ்தில் – கம்.கிட்:2 35/3

மேல்


கொணர்குவாய் (1)

மருந்து இறை பொழுதினில் கொணர்குவாய் என – கம்.யுத்3:24 85/3

மேல்


கொணர்குவென் (1)

கொணர்குவென் விரைவின் என்னா கொள்ளி ஒன்று அம் கை கொண்டான் – கம்.யுத்3:24 9/3

மேல்


கொணர்தல் (2)

ஓடின நெடும் படை கொணர்தல் உற்றதால் – கம்.கிட்:11 134/2
சிரம் குவடு என கொணர்தல் காணுதி சினத்தோய் – கம்.யுத்1:2 61/4

மேல்


கொணர்தலோடும் (1)

அ வழி உழையர் ஓடி ஆண்டு அவர் கொணர்தலோடும்
வெ வழி அமைந்த செம் கண் வெருவுற நோக்கி வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:10 166/1,2

மேல்


கொணர்தற்கு (1)

பரதனை கொணர்தற்கு ஏதும் ஐயுறவு இல்லை பல் நாள் – கம்.யுத்2:17 46/2

மேல்


கொணர்தி (9)

அ வரம் தந்தனம் இனி தேர் கொணர்தி என அரும் தவத்தோன் அறைதலோடும் – கம்.பால:5 63/1
மணி முடி வேந்தன்-தன்னை வல்லையின் கொணர்தி என்ன – கம்.அயோ:3 82/3
உய்த்தனை கொணர்தி உன்-தன் ஓங்கு_அரு மகனை என்ன – கம்.கிட்:7 144/2
கொல்லல் பழுதே போய் அவரை கூறி கொணர்தி கடிது என்னா – கம்.சுந்:12 112/2
கோது இலாதவனை நீயே என்-வயின் கொணர்தி என்றான் – கம்.யுத்1:4 117/4
கொன் இயல் வயிர தோளாய் மருந்து போய் கொணர்தி என்றான் – கம்.யுத்3:24 22/4
ஆண்டு ஏகி கொணர்தி என அடையாளத்தொடும் உரைத்தான் அறிவின் மிக்கான் – கம்.யுத்3:24 27/4
கோவில் புரிகேன் பொரு இல் தேர் கொணர்தி என்றான் – கம்.யுத்4:36 6/4
மைம் மலி குழலினாரை மரபினின் கொணர்தி என்ன – கம்.யுத்4:41 28/3

மேல்


கொணர்திர் (4)

ஆற்றலால் அடுத்தது எண்ணும் அமைச்சரை கொணர்திர் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 168/4
கொல்லலிர் குரங்கை நொய்தின் பற்றுதிர் கொணர்திர் என்றான் – கம்.சுந்:7 2/4
தாழ்வு இலிர் கொணர்திர் என்றான் அவர் அது தலைமேல் கொண்டார் – கம்.யுத்2:16 8/4
பற்றி நீர் தருதிர் அன்றேல் பசும் தலை கொணர்திர் பாரித்து – கம்.யுத்2:17 28/2

மேல்


கொணர்தும் (1)

மாதர் எழுந்து யாம் ஏகி அரும் தவனை கொணர்தும் என வணக்கம் செய்தார் – கம்.பால:5 35/4

மேல்


கொணர்ந்த (10)

வீங்கு திரை கொணர்ந்த விரை மர விறகின் – சிறு 155
புணர்ந்து உடன் கொணர்ந்த புரவியொடு அனைத்தும் – மது 323
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/16
கூறிய தூதரும் கொணர்ந்த ஓலையை – கம்.பால:14 3/1
உண் அமுதம் ஊட்டி இளையோர் நகர் கொணர்ந்த
துண்ணெனும் முழக்கின துருக்கர் தர வந்த – கம்.பால:15 13/1,2
தெரிதர கொணர்ந்த என்றால் அமிழ்தினும் சீர்த்த அன்றே – கம்.அயோ:8 14/2
குழுமி மேகங்கள் குமுறின குளிர் துளி கொணர்ந்த
முழு வில் வேடரும் முனிவரின் முனிகிலர் உயிரை – கம்.அயோ:9 41/1,2
கூற்று உறழ் பகுவாய் விள்ள நகைத்து நீ கொணர்ந்த குன்றை – கம்.யுத்2:16 196/2
மெய் தகு மருந்து-தன்னை வெற்பொடும் கொணர்ந்த வீரன் – கம்.யுத்4:32 41/2
மங்கலம் முதலா உள்ள மரபினின் கொணர்ந்த யாவும் – கம்.யுத்4:41 30/1

மேல்


கொணர்ந்தனர் (2)

ஏயென கொணர்ந்தனர் நிருபர்க்கு ஏந்தலும் – கம்.பால:5 81/2
தூய தேடி கொணர்ந்தனர் தோன்றல் நீ – கம்.அயோ:7 15/2

மேல்


கொணர்ந்தனன் (5)

இயல்பொடு கொணர்ந்தனன் இரதம் ஏற்றியே – கம்.பால:5 72/4
மாதலி கொணர்ந்தனன் மகோததி வளாவும் – கம்.யுத்4:36 7/1
மாடு உற கொணர்ந்தனன் வள்ளல் கூறுவான் – கம்.யுத்4:40 83/4
செம்மை சேர் உள்ளத்து அண்ணல் கொணர்ந்தனன் சென்று மன்னோ – கம்.யுத்4:41 28/4
கரை செயல் அரிய வண்ணம் கொணர்ந்தனன் கணத்தின் முன்னம் – கம்.யுத்4:41 29/2

மேல்


கொணர்ந்தனை (1)

கோள் அரி இரண்டு பற்றி கொணர்ந்தனை கொணர்ந்து கோபம் – கம்.யுத்3:29 49/2

மேல்


கொணர்ந்தார் (1)

கூலம் நீங்கிய இராக்கத பூசுரர் கொணர்ந்தார் – கம்.யுத்3:22 159/4

மேல்


கொணர்ந்தான் (4)

தேன் செய்த தார் மௌலி தேர் வேந்தை செழு நகரில் கொணர்ந்தான் தெவ்வர் – கம்.பால:5 58/3
குண்டிகையினில் பொரு இல் காவிரி கொணர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:3 46/4
கொள்ள கொடும் கூற்றுவனை கொணர்ந்தான் குரங்கின் – கம்.கிட்:7 41/2
ஞான நாதனை திருவொடு நன் மனை கொணர்ந்தான்
ஆன மாதவர் குழாத்தொடும் அரு மறை புகன்றே – கம்.யுத்4:41 39/3,4

மேல்


கொணர்ந்தானும் (1)

வான் நின்று கொணர்ந்தானும் இவர் குலத்து ஓர் மன்னவன் காண் – கம்.பால:12 11/4

மேல்


கொணர்ந்திலேன் (1)

மீட்டிலேன் தலைகள் பத்தும் கொணர்ந்திலேன் வெறும் கை வந்தேன் – கம்.யுத்1:12 39/4

மேல்


கொணர்ந்து (25)

ஓர் இல் தான் கொணர்ந்து உய்த்தார் புலவியுள் பொறித்த புண் – கலி 71/11
நாள்-தொறும் நன் கலம் களிற்றொடு கொணர்ந்து
கூடு விளங்கு வியல் நகர் பரிசில் முற்று அளிப்ப – புறம் 148/3,4
அவ்வியம் நீத்து உயர்ந்த மனத்து அரும் தவனை கொணர்ந்து ஆங்கண் விடுப்பென் ஆன்ற – கம்.பால:5 60/3
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள – கம்.பால:5 63/3
காய் எரி கரிய கரிய கொணர்ந்து
ஆயிரத்தின் இரட்டி அடுக்கினார் – கம்.பால:10 81/3,4
அளவு_இல் மூப்பினர் அரும் தவர்க்கு அருவி நீர் கொணர்ந்து
களப மால் கரி குண்டிகை சொரிவன காணாய் – கம்.அயோ:10 29/3,4
அன்னவன் தனை கொணர்ந்து அலங்கல் மா முடி – கம்.அயோ:12 17/3
வேண்டிய கொணர்ந்து நல்க விருந்து-செய்து இருந்த வேலை – கம்.ஆரண்:16 3/4
கைத்தலத்து அன்னவை கொணர்ந்து காட்டினான் – கம்.கிட்:6 4/3
கொற்றவ நின்னை என்னை கொல்லிய கொணர்ந்து தொல்லை – கம்.கிட்:7 131/2
சென்றனென் கொணர்ந்து அடை திருத்தினால் அது – கம்.கிட்:11 114/2
ஓகை கொணர்ந்து உம் மன்னையும் இன்னல் குறைவு இல்லா – கம்.கிட்:17 19/2
வாயில்-நின்று அ வழி கொணர்ந்து வைத்த மா – கம்.சுந்:9 28/2
தூய பாசம் எனை பலவும் கொணர்ந்து பிணி-மின் தோள் என்னா – கம்.சுந்:12 113/2
குழியில் இந்தனம் அடுக்கினர் குன்று என குடம்-தொறும் கொணர்ந்து எண்ணெய் – கம்.யுத்1:3 85/1
கான் இற மலை கொணர்ந்து எறிய கார் கடல் – கம்.யுத்1:8 12/2
வெளிக்கு மால் வரை வேண்டும் என கொணர்ந்து
அளிக்கும் வானர வீரர் அநேகரால் – கம்.யுத்1:8 33/3,4
கோடு அமைந்த வெம் குருதி நீர் ஆறுகள் சுழி-தொறும் கொணர்ந்து உந்தி – கம்.யுத்2:16 316/3
கணத்து வன் சனகன்-தன்னை கட்டினென் கொணர்ந்து காட்டின் – கம்.யுத்2:17 3/3
குன்று ஒப்பது ஒர் தண்டு கொணர்ந்து கொடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 238/4
கொண்டல் நீர் கொணர்ந்து கோல முகத்தினை குளிர செய்தான் – கம்.யுத்3:24 11/4
மேருவை கொணர்ந்து இ ஊர்-மேல் விடும் எனின் விலக்கல் ஆமோ – கம்.யுத்3:26 4/4
மன்றல் அம் கோதையாளை தம் எதிர் கொணர்ந்து வாளின் – கம்.யுத்3:26 69/1
கோள் அரி இரண்டு பற்றி கொணர்ந்தனை கொணர்ந்து கோபம் – கம்.யுத்3:29 49/2
நால் வரை கொணர்ந்து உடன் பிணித்தால் அன்ன நடையார் – கம்.யுத்3:31 8/4

மேல்


கொணர்ந்துதான் (1)

தந்தது தருமமே கொணர்ந்துதான் இவன் – கம்.யுத்1:4 35/1

மேல்


கொணர்ந்தேன் (1)

திருத்தினென் கொணர்ந்தேன் என்-கொல் திரு உளம் என்ன வீரன் – கம்.அயோ:8 13/3

மேல்


கொணர்ந்தோர் (1)

ஆர்கலி அகழ்ந்தோர் கங்கை அவனியில் கொணர்ந்தோர் முந்தை – கம்.அயோ:3 96/1

மேல்


கொணர்ந்தோன் (1)

மா இரு விசும்பின் கங்கை மண் மிசை கொணர்ந்தோன் மைந்த – கம்.பால:9 15/1

மேல்


கொணர்வல் (1)

கைபுகற்கு அமைவது ஆனான் கடிதினின் கொணர்வல் என்னா – கம்.யுத்1:4 118/3

மேல்


கொணர்வன (1)

கரிய மா கிழங்கு அகழ்ந்தன கொணர்வன காணாய் – கம்.அயோ:10 33/4

மேல்


கொணர்வார் (1)

தேற்றினர் கொணர்வார் என் சிறுவன்-தன்னை என்று – கம்.அயோ:5 23/2

மேல்


கொணர்வாரும் (2)

செயிர் அற ஒளிர் தீபம் சிலதியர் கொணர்வாரும்
வெயில் விரவிய பொன்னின் மிடை கொடி மதி தோயும் – கம்.பால:23 27/2,3
பண்டியில் நிறை வாச பனி மலர் கொணர்வாரும்
தண்டலை இலையோடு கனி பல தருவாரும் – கம்.பால:23 28/1,2

மேல்


கொணர்வான் (1)

வழுவினன் அதனை நீக்க மன்னனை கொணர்வான் என்றான் – கம்.அயோ:13 33/4

மேல்


கொணர்வென் (6)

என்றலுமே முனிவரன்-தன் அடி இறைஞ்சி ஈண்டு ஏகி கொணர்வென் என்னா – கம்.பால:5 54/1
கொணர்வென் ஓடி என கொதித்து உன்னுவாள் – கம்.ஆரண்:6 70/2
படுக்குவென் அது அன்று ஆயின் பற்றினென் கொணர்வென் என்றான் – கம்.ஆரண்:11 65/4
கங்கையின் நீர் கொணர்வென் கடிது என்றாள் – கம்.ஆரண்:14 55/4
நொய்தின் அங்கு அவன் கொணர்வென் நோன்மையாய் – கம்.கிட்:3 52/2
உன்னும் காலை கொணர்வென் என்று ஓத அ – கம்.யுத்4:40 25/3

மேல்


கொணர்வேமால் (1)

மேல் உள பொருளேனும் விரைவொடு கொணர்வேமால் – கம்.அயோ:8 28/4

மேல்


கொணர (7)

கொடி நகர் தரும் அவன் கொணர சேனையும் – கம்.அயோ:12 24/2
இனிய யாவையும் கொணர யாரினும் – கம்.கிட்:3 34/2
வெவ் வழி இராவணன் கொணர மேலை_நாள் – கம்.கிட்:6 2/2
வன் திறல் தூதுவர் கொணர வானர – கம்.கிட்:12 1/3
அருந்துதற்கு இனிய மீன் கொணர அன்பினால் – கம்.யுத்1:4 29/1
சேர்வுற இயற்றுவென் கொணர செப்பு என்றான் – கம்.யுத்1:8 3/4
வலம் கிளர் மருந்து நின்ற மலையொடும் கொணர வல்லான் – கம்.யுத்3:26 3/2

மேல்


கொணராய் (1)

குயில் ஏய் மொழியார் கொணராய் கொடியாய் – கம்.கிட்:10 53/2

மேல்


கொணரிய (1)

பொத்திய நிருதர் தானை கொணரிய போய தூதர் – கம்.யுத்3:30 1/2

மேல்


கொணருதி (3)

கோள் முதற்கு அமைந்த நாவாய் கொணருதி விரைவின் என்றான் – கம்.அயோ:8 24/4
நீ உடன் கொணருதி நெறி வலோய் என – கம்.கிட்:11 117/2
மயக்கு_இலான் சொல கொணருதி வல்லையின் என்றான் – கம்.யுத்4:41 2/4

மேல்


கொணருதியேல் (1)

குறித்தாரை யாவரையும் கொணருதியேல் நின் எதிரே கோறும் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 129/4

மேல்


கொணருதிர் (4)

கூதிர் ஆம் பருவம் தன்னை கொணருதிர் விரைவின் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 101/4
காவலின் உழையர் தம்மை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 165/4
கனை கழல் அரக்கர் தானை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் – கம்.யுத்2:16 7/4
படை பெரும் குல தலைவரை கொணருதிர் என்-பால் – கம்.யுத்3:30 31/1

மேல்


கொணருதும் (1)

நாடி நாம் கொணருதும் நளினத்தாளை வான் – கம்.கிட்:16 7/1

மேல்


கொணரும் (7)

கொள்ளும் கொள்ளையில் கொணரும் பண்டியும் – கம்.பால:2 53/2
ஈங்கு யான் கொணரும் தன்மை அருளுதி இறைவ என்றான் – கம்.பால:5 32/4
கோது இல் குணத்து அரும் தவனை கொணரும் வகை யாவது என குணிக்கும் வேலை – கம்.பால:5 35/2
காண்டி யான் இ வழி கொணரும் கைப்பணி – கம்.கிட்:6 14/4
கதுமென கொணரும் தூது கல் அதர் செல்ல ஏவி – கம்.கிட்:11 85/3
பற்றினென் கொணரும் தன்மை காணுதி பழிப்பு இலாதாய் – கம்.சுந்:3 143/4
கொணரும் கூனர் குறளர் கொழும் சுடர் – கம்.யுத்1:9 41/3

மேல்


கொத்தா (1)

கொத்தா நகத்தால் குடையா சிறையால் புடையா – கம்.ஆரண்:13 27/3

மேல்


கொத்து (1)

கொத்து ஒப்பன கொண்டு இவன் கொண்டன என்ற ஆசை – கம்.ஆரண்:13 20/3

மேல்


கொத்துறு (1)

கொத்துறு தலையான் வைகும் குறும்பு உடை இலங்கை குன்றம் – கம்.யுத்1:9 34/1

மேல்


கொதி (2)

கொதி கொள் வேல் அரக்கர்-தம் கொடுமை கூறுவார் – கம்.பால:5 14/4
கொதி நுனை வேல் கண் மாதர் குறத்தியர் நுதலினோடு – கம்.பால:16 6/3

மேல்


கொதிக்கவே (1)

குழுவு தண் புனல் மேகம் கொதிக்கவே – கம்.சுந்:13 15/4

மேல்


கொதிக்கின்ற (1)

கூற்றின்படி கொதிக்கின்ற அ கொலை வாள் எயிற்று அரக்கன் – கம்.யுத்3:27 129/1

மேல்


கொதிக்கின்றாரும் (1)

கோள் வளை எயிறு தின்று தீ என கொதிக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 14/4

மேல்


கொதிக்கும் (9)

குழைவன பிரிந்தவர் கொதிக்கும் கொங்கையே – கம்.பால:3 46/4
கொதிக்கும் வெம்மையை ஆற்றுவான் போல் கடல் குளித்தான் – கம்.பால:9 2/4
கொதிக்கும் மனம் எங்ஙனம் ஆற்றுவென் கோள் இழைத்தாள் – கம்.அயோ:4 130/2
கொலை மிசை நஞ்சு என கொதிக்கும் நெஞ்சினார் – கம்.ஆரண்:7 54/4
குன்று என குவிந்த தோளாய் மாரவேள் கொதிக்கும் அம்பால் – கம்.ஆரண்:11 33/2
கொன்றன இன்னலள் கொதிக்கும் உள்ளத்தள் – கம்.ஆரண்:12 12/2
கொப்புளம் பொடித்ததோ கொதிக்கும் வானமே – கம்.ஆரண்:14 99/4
குயிற்றியதாம் என கொதிக்கும் கண்ணினன் – கம்.ஆரண்:15 11/2
கூனல் வெண் பிறையின் தோன்றும் எயிற்றினர் கொதிக்கும் கண்ணர் – கம்.சுந்:7 7/4

மேல்


கொதித்த (2)

கடு வெயில் கொதித்த கல் விளை உப்பு – நற் 354/8
கொடிய வெம் கோபத்தால் கொதித்த கோளரி – கம்.அயோ:11 69/1

மேல்


கொதித்தது (3)

அண்ட மூலத்துக்கு அப்பால் ஆழியும் கொதித்தது ஏழு – கம்.யுத்1:6 58/1
குண்டிகை இருந்த நீரும் குளுகுளு கொதித்தது அன்றே – கம்.யுத்1:6 58/4
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்1:9 20/4

மேல்


கொதித்தன (1)

கூதிர் வந்து அடைந்த-காலை கொதித்தன குவவு திண் தோள் – கம்.ஆரண்:10 102/1

மேல்


கொதித்தார் (1)

கோளோடு கோள் உற்று என ஒத்து அடர்ந்தார் கொதித்தார் – கம்.கிட்:7 47/4

மேல்


கொதித்தாள் (1)

கொடித்தான் என்ன மெய் சுருண்டாள் கொதித்தாள் பதைத்தாள் குலைவுற்றாள் – கம்.யுத்3:23 8/2

மேல்


கொதித்தான் (7)

குளிறு தேர் கடிது ஓட்டினன் தூடணன் கொதித்தான் – கம்.ஆரண்:8 15/4
கொன்று எழுதும் அஞ்சல் என மாருதி கொதித்தான் – கம்.கிட்:14 42/4
குரங்கு சுட்டது ஈது என்றலும் இராவணன் கொதித்தான் – கம்.சுந்:13 39/4
கூற்றும் கை எடுத்து ஆடிட இராவணன் கொதித்தான் – கம்.யுத்2:15 243/4
கோல் தாங்கிய சிலையானுடன் நெடு மாருதி கொதித்தான்
பாறு ஆங்கு என புக பாய்ந்து அவன் நெடு வில்லினை பறித்தான் – கம்.யுத்2:18 166/3,4
கொண்டு மீள்குவென் கொற்றம் என்று இராவணன் கொதித்தான் – கம்.யுத்4:32 15/4
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் – கம்.யுத்4:37 56/4

மேல்


கொதித்திடுமேல் (1)

கோன் என்பது என் எம்பி கொதித்திடுமேல் – கம்.யுத்2:18 77/4

மேல்


கொதித்து (10)

கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/15
கொள்ளை கொள்ள கொதித்து எழு பாற்கடல் – கம்.பால:11 9/1
மா கயத்தியை உள் கொதித்து மனத்து வைவன போன்றவே – கம்.அயோ:3 52/4
குற்றம் ஒன்று இல்லையேல் கொதித்து வேறு உளோர் – கம்.அயோ:11 63/1
கொணர்வென் ஓடி என கொதித்து உன்னுவாள் – கம்.ஆரண்:6 70/2
குளிக்கும் நீரும் கொதித்து எழ கூசுமால் – கம்.ஆரண்:6 72/2
கோள் உற கொதித்து விம்மி உழையரை கூவி சொன்னான் – கம்.ஆரண்:10 164/4
புள்ளி வெண் மொக்குள் என்ன பொடித்து வேர் கொதித்து பொங்க – கம்.சுந்:2 210/2
குளிறு சோரி ஒழுக கொதித்து இடை – கம்.யுத்2:15 45/3
கொண்டு சீறி நிருதர் கொதித்து எழ – கம்.யுத்2:15 59/2

மேல்


கொதிப்ப (3)

எட்ட ஆதரித்து உழல்பவர் இதயங்கள் கொதிப்ப
வட்ட நாள் மரை மலரின் மேல் வயலிடை மள்ளர் – கம்.பால:9 8/2,3
கூடுகின்றிலர் கொடிச்சியர் தம் மனம் கொதிப்ப
ஊடுகின்றனர் கொழுநரை உருகினர் நோக்க – கம்.அயோ:10 12/2,3
புழுங்குறு புணர் முலை கொதிப்ப புக்கு உலாய் – கம்.கிட்:10 12/2

மேல்


கொதிப்பது (1)

கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர் – கம்.அயோ:9 46/3

மேல்


கொதிப்பால் (1)

குஞ்சரத்து அன கொழுநரை தழுவுறும் கொதிப்பால்
மஞ்சிடை புகும் மின் என புகையிடை மறைந்தார் – கம்.சுந்:13 21/3,4

மேல்


கொதிப்பான் (1)

கொல்வீர் என்றனன் நெஞ்சு கொதிப்பான் – கம்.யுத்1:3 95/4

மேல்


கொதிப்பும் (1)

கோபமும் மறனும் மான கொதிப்பும் என்று இனைய எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 82/1

மேல்


கொதிப்பென் (1)

கொன்றவன்-தன்னை கொன்றே குரங்கின்-மேல் கொதிப்பென் என்றான் – கம்.யுத்2:18 229/4

மேல்


கொதிப்பை (1)

கூறு-செய்து அமர் தொழில் கொதிப்பை நீக்கினான் – கம்.ஆரண்:7 106/4

மேல்


கொதிப்போடு (1)

கோசிகன் அளித்த கடவுள் படை கொதிப்போடு
ஆசு இல கணிப்பு இல இராமன் அருள் நிற்ப – கம்.ஆரண்:11 25/3,4

மேல்


கொதியாநின்றான் (1)

குணம்தான் முன்னம் அறியாதான் கொதியாநின்றான் மதியாலே – கம்.ஆரண்:10 113/2

மேல்


கொந்தள (3)

கொய் திற சடையின் கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் – கம்.யுத்2:16 166/1
கூந்தல் அம் பார கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் – கம்.யுத்3:25 8/1
குண்டல துணைகளோடும் கொந்தள குஞ்சி செம் கேழ் – கம்.யுத்3:28 54/2

மேல்


கொந்து (1)

கள் கொந்து ஆர் குழலினாரை ஏற்றுதல் கடன்மைத்து என்றாள் – கம்.யுத்4:41 27/4

மேல்


கொந்தொடு (1)

கொந்தொடு உதிர்த்த கதுப்பின் – அகம் 288/16

மேல்


கொப்புளம் (1)

கொப்புளம் பொடித்ததோ கொதிக்கும் வானமே – கம்.ஆரண்:14 99/4

மேல்


கொப்பூழ் (3)

நீர் பெயர் சுழியின் நிறைந்த கொப்பூழ்
உண்டு என உணரா உயவும் நடுவின் – பொரு 37,38
நீல் நிற உருவின் நெடியோன் கொப்பூழ்
நான்முக ஒருவர் பயந்த பல் இதழ் – பெரும் 402,403
மாயோன் கொப்பூழ் மலர்ந்த தாமரை – பரி 30/1

மேல்


கொப்பூழின் (1)

நெறி இரும் கூந்தல் நங்கை சீறடி நீர் கொப்பூழின்
நறியன தொடர்ந்து சென்று நடந்தனள் நவையின் நீங்கும் – கம்.அயோ:6 5/2,3

மேல்


கொம்பர் (11)

குறும் கால் காஞ்சி கொம்பர் ஏறி – சிறு 179
நெடும் கழை கொம்பர் கடுவன் உகளினும் – மலை 237
கோட்டியுள் கொம்பர் குவி முலை நோக்குவோன் – பரி 12/50
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம் – பரி 21/63
இன் தீம் பல் குரல் கொம்பர் நுவலும் – அகம் 355/2
புலந்தவர் போல நின்று வளைகில பூத்த கொம்பர் – கம்.பால:17 10/4
சிலை உடை கயல் வாள் திங்கள் ஏந்தி ஓர் செம்பொன் கொம்பர்
முலை இடை முகிழ்ப்ப தேரின் முன் திசை முளைத்தது அன்னாள் – கம்.பால:23 79/1,2
கொம்பர் குரும்பை குலம் கொண்டது திங்கள் தாங்கி – கம்.ஆரண்:10 142/3
பாகு இயல் கிளவியாள் பவள கொம்பர் போன்று – கம்.ஆரண்:12 25/3
பொய்கை அன்னங்கள் ஏந்திய பூம் கொம்பர் பொலிவ – கம்.கிட்:1 18/4
குன்றே கடிது ஓடினை கோமள கொம்பர் அன்ன – கம்.சுந்:4 86/1

மேல்


கொம்பர்கள் (2)

கோல மங்கையர் ஒத்தன கொம்பர்கள் இன்ப – கம்.அயோ:9 44/3
கோல வேங்கையின் கொம்பர்கள் பொன் மலர் தூவி – கம்.அயோ:10 16/3

மேல்


கொம்பனாட்கு (1)

கொங்கு அடுத்த மலர் குழல் கொம்பனாட்கு
இங்கு அடுத்த தகைமை இயம்புவாம் – கம்.ஆரண்:12 1/3,4

மேல்


கொம்பனார் (1)

கொற்றவர் தேவிமார்கள் மைந்தர்கள் கொம்பனார் வந்து – கம்.பால:16 1/3

மேல்


கொம்பனாள் (1)

குழையுறு மதியம் பூத்த கொம்பனாள் குழைந்து சோர – கம்.ஆரண்:7 64/1

மேல்


கொம்பிடை (3)

குயில் இனம் வதுவை செய்ய கொம்பிடை குனிக்கும் மஞ்ஞை – கம்.பால:2 14/1
ஈண்டு தன் கொம்பிடை ஈன்றது ஆம் என – கம்.பால:23 57/3
பெரும் தடம் கொம்பிடை பிரிந்த சேவலை – கம்.யுத்1:4 29/2

மேல்


கொம்பில் (2)

கொம்பில் கிள்ளை பிள்ளை ஒளிக்க குழைவாளும் – கம்.பால:17 28/4
தள்ளுற சுமந்து எழுதரும் தமனிய கொம்பில்
புள்ளி நுண் பனி பொடிப்பன பொன்னிடை பொதிந்த – கம்.அயோ:1 56/2,3

மேல்


கொம்பின் (10)

சிறு வீ முல்லை கொம்பின் தாஅய் – குறு 348/3
பொறை தளர் கொம்பின் மேல் சிதர் இனம் இறைகொள – கலி 34/12
கோடு அறை கொம்பின் வீ உக தீண்டி – அகம் 21/11
தோகை கொம்பின் அன்னவர்க்கு அன்னம் நடை தோற்று – கம்.பால:10 21/3
மருங்கு என குழையும் கொம்பின் மட பெடை வண்டும் தங்கள் – கம்.பால:16 17/3
தோகைக்கு அஞ்சி கொம்பின் ஒதுங்கி துணர் ஈன்ற – கம்.பால:17 30/3
நலம் பெய் கொம்பின் நடந்து வந்து எய்தினாள் – கம்.பால:21 20/3
கொம்பின் நின்று நுடங்குறு கொள்கையார் – கம்.அயோ:14 10/1
வெள்ளிய முறுவல் செ வாய் விளங்கு இழை இளம் பொன்_கொம்பின் – கம்.கிட்:13 47/1
கூற்றம் ஆகிய கொம்பின் ஐம்பாலிடை கொடுமைக்கு – கம்.யுத்3:30 25/3

மேல்


கொம்பினன் (1)

கொட்டிய துடியினன் குறிக்கும் கொம்பினன்
கிட்டியது அமர் என கிளரும் தோளினான் – கம்.அயோ:13 9/3,4

மேல்


கொம்பினின் (1)

கொடிய கொம்பினின் மடுத்து எழுதலும் குறுகி முன் – கம்.கிட்:5 5/2

மேல்


கொம்பினை (5)

குணங்களை என் கூறுவது கொம்பினை சேர்ந்து அவை உய்ய – கம்.பால:13 18/1
கொம்பினை காணும்-தோறும் குரிசிற்கும் அன்னதே ஆம் – கம்.பால:13 43/2
கொம்பினை கண்டிலர் குப்புற்று ஏகினார் – கம்.கிட்:14 17/4
அறம் கொள் கொம்பினை மீட்டு உடன் அகல்வென் என்று அமைந்தான் – கம்.சுந்:12 51/4
கற்பக கொம்பினை கரிய மாசுணம் – கம்.யுத்2:15 112/3

மேல்


கொம்பினொடும் (1)

குரவம் குவி கோங்கு அலர் கொம்பினொடும்
இரவு அங்கண் உறும் பொழுது எய்தினரால் – கம்.ஆரண்:2 1/1,2

மேல்


கொம்பு (48)

கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர – மது 587
கொம்பு சேர் கொடி இணர் ஊழ்த்த – குறு 66/4
அணி மிகு மென் கொம்பு ஊழ்த்த – குறு 138/4
பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி – குறு 256/2
போக்கி சிறைப்பிடித்தாள் ஓர் பொன் அம் கொம்பு
பரிந்து அவளை கை பிணை நீக்குவான் பாய்வாள் – பரி 7/56,57
கான் ஆற்றும் கார் நாற்றம் கொம்பு உதிர்த்த கனி நாற்றம் – பரி 20/10
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி – கலி 33/16
கரும் கால் மராஅத்து கொழும் கொம்பு பிளந்து – அகம் 83/5
முள் கொம்பு ஈங்கை துய் தலை புது வீ – அகம் 306/3
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப – அகம் 345/13
பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த – அகம் 383/7
கொம்பு என அமளியில் குழைந்து சாய்ந்தனள் – கம்.பால:10 49/4
அழுந்திய உயிர்க்கும் எலாம் அருள் கொம்பு ஆயினான் – கம்.பால:14 23/2
கொம்பு_அனாளை கொண்டு ஓடும் குதிரையே – கம்.பால:14 40/4
புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் – கம்.பால:15 10/4
கோள் உண்ட திங்கள் முகத்தாள் ஒரு கொம்பு ஓர் மன்னன் – கம்.பால:17 14/1
குழைத்த பூம் கொம்பு_அனாள் ஒருத்தி கூடலை – கம்.பால:19 33/1
புறப்படும் புகும் ஒரு பூத்த கொம்பு_அனாள் – கம்.பால:19 52/4
பூ உதிர்ந்தது ஓர் கொம்பு என புவி மிசை புரண்டாள் – கம்.அயோ:3 3/4
சங்கு இயம்பின கொம்பு அலம்பின சாம கீதம் நிரம்பவே – கம்.அயோ:3 64/4
கொண்டாள் வரம் இரண்டு கேகயர்_கோன் கொம்பு அவட்கு – கம்.அயோ:4 90/1
கொம்பு அழுது ஒசிந்தன என சிலர் குழைந்தார் – கம்.அயோ:5 14/2
கொம்பு துத்தரி கோடு அதிர் பேரிகை – கம்.அயோ:8 3/1
கொம்பு தாங்கியது என பொலி வன முலை கொடியே – கம்.அயோ:10 26/2
குழையும் மா மலர் கொம்பு அனார்கள் தாம் – கம்.அயோ:11 131/2
பூ உதிர் கொம்பு என மகளிர் போயினார் – கம்.அயோ:12 34/4
கோதையோடும் ஒசி கொம்பு என விழுந்தனள் குல – கம்.ஆரண்:1 38/3
கொம்பு ஒத்தன நால் ஒளிர் கோள் வயிர – கம்.ஆரண்:2 22/1
கொம்பு காட்டுதிரோ தட மார்பிடை – கம்.ஆரண்:8 5/3
கொம்பு தலை கட்டிய கொலை கரியொடு ஒப்பான் – கம்.ஆரண்:9 1/4
கரம் கிடந்த கொம்பு ஒடிந்து அடங்க வென்ற காவலன் – கம்.ஆரண்:10 93/2
கொன்றை நன்று கோதையோடு ஓர் கொம்பு வந்து என் நெஞ்சிடை – கம்.ஆரண்:10 94/1
கொள் கொம்பு ஒடிய கொடி வீழ்ந்தது போல் குலைந்தாள் – கம்.ஆரண்:13 44/4
கொம்பு இழை மானின் பின் போய் குல பழி கூட்டி கொண்டீர் – கம்.ஆரண்:13 124/2
ஒடித்த கொம்பு அனையாள்-திறத்து உன்னுவான் – கம்.ஆரண்:14 9/4
குவால் மணி தடம்-தொறும் பவள கொம்பு இவர் – கம்.கிட்:1 3/1
மலர் கொம்பு அனைய மட சீதை காதே மற்று ஒன்று அல்லையால் – கம்.கிட்:1 30/2
குழை உற பொலிந்தன உலவை கொம்பு எலாம் – கம்.கிட்:10 24/4
விளக்கு ஒளி அகில் புகை விழுங்கு அமளி மென் கொம்பு
இளைக்கும் இடை மங்கையரும் மைந்தர்களும் ஏற – கம்.கிட்:10 79/1,2
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த – கம்.சுந்:3 92/1
கூடினார் ஊடினார் உம்பர் வாழ் கொம்பு அனார் – கம்.சுந்:10 45/4
ஏந்தினாள் தலையை ஓர் எழுத_அரும் கொம்பு அனாள் – கம்.சுந்:10 47/1
கொம்பு இயல் மாய வாழ்க்கை குரங்கினால் குரங்கா ஆற்றல் – கம்.சுந்:11 5/3
கொம்பு உடை பணை கூறு உற நூறின – கம்.யுத்2:15 20/2
தாங்கு கொம்பு ஒரு நான்கு கால் – கம்.யுத்2:16 113/1
கொம்பு நால் உடை குல கரி கும்பத்தில் குளித்த – கம்.யுத்2:16 233/1
கொம்பு அற உதிர்ந்த முத்தின் குப்பையை நோக்கும் கொன்ற – கம்.யுத்3:22 25/3
கொம்பு பல்லொடு கரிய வெள்ளாட்டு இரும் குருதி – கம்.யுத்3:22 160/3

மேல்


கொம்பு_அனாள் (2)

குழைத்த பூம் கொம்பு_அனாள் ஒருத்தி கூடலை – கம்.பால:19 33/1
புறப்படும் புகும் ஒரு பூத்த கொம்பு_அனாள் – கம்.பால:19 52/4

மேல்


கொம்பு_அனாளை (1)

கொம்பு_அனாளை கொண்டு ஓடும் குதிரையே – கம்.பால:14 40/4

மேல்


கொம்புக்கு (1)

உணங்கு கொம்புக்கு உயிர் வரு நீர் என – கம்.யுத்4:40 2/3

மேல்


கொம்புக்கும் (1)

கொம்புக்கும் குறைந்தது உண்டே என்னுடை குரக்கு புன் தோள் – கம்.யுத்1:12 41/2

மேல்


கொம்புகள் (4)

கொம்புகள் பனை கை நீட்டி குழையொடும் ஒடித்து கோட்டு – கம்.பால:16 2/3
கொம்புகள் தாழும் என்றல் கூறல் ஆம் தகைமைத்து ஒன்றோ – கம்.பால:17 8/4
நகு மலர் நிறை மாலை கொம்புகள் நதி-தோறும் – கம்.அயோ:9 11/2
கொடியினொடு இள வாச கொம்புகள் குயிலே உன் – கம்.அயோ:9 16/3

மேல்


கொம்பும் (5)

சுரத்து இடை அகிலும் மஞ்ஞை தோகையும் தும்பி கொம்பும்
குரப்பு அணை நிரப்பும் மள்ளர் குவிப்பு உற கரைகள்-தோறும் – கம்.பால:10 10/2,3
சங்கமும் பணையும் கொம்பும் தாளமும் காளத்தோடு – கம்.பால:14 77/1
செஞ்செவே கமல கையால் தீண்டலும் நீண்ட கொம்பும்
தம் சிலம்பு அடியில் மென் பூ சொரிந்து உடன் தாழ்ந்த என்றால் – கம்.பால:17 7/2,3
கொம்பும் உண்டு அரும் கூற்றமும் உண்டு உங்கள் – கம்.கிட்:11 4/3
குழையும் கொம்பும் கொடியும் குயில்_குலம் – கம்.சுந்:6 28/1

மேல்


கொம்பே (1)

குழைந்த நுண் இடை குவி இள வன முலை கொம்பே
தழைந்த சந்தன சோலை தன் செலவினை தடுப்ப – கம்.அயோ:10 9/2,3

மேல்


கொம்பை (2)

பாவையர் பனி மென் கொம்பை நோக்கினர் பரிந்து நிற்பார் – கம்.பால:17 11/4
துப்பு ஒன்று திரள் சூது என்பென் சொல்லுவென் தும்பி கொம்பை
தப்பு இன்றி பகலின் வந்த சக்கரவாகம் என்பென் – கம்.கிட்:13 43/2,3

மேல்


கொம்பொடு (2)

தாரையும் சங்கமும் தாளம் கொம்பொடு
வார் மிசை பம்பையும் துடியும் மற்றவும் – கம்.அயோ:12 33/1,2
குன்று அன மதகரி கொம்பொடு கரம் அற – கம்.யுத்2:18 128/1

மேல்


கொம்பொடும் (5)

நல்லவர் நுடக்கம் போல் நயம் வந்த கொம்பொடும்
உணர்ந்தவர் ஈகை போல் இணர் ஊழ்த்த மரத்தொடும் – கலி 32/10,11
கொம்பொடும் கொடி_அனாரை குறித்து அறிந்து உணர்தல் தேற்றார் – கம்.பால:17 5/3
குனி வரு திண் சிலை குமரர் கொம்பொடும்
புனிதனது உறையுள்-நின்று அரிதின் போயினார் – கம்.ஆரண்:3 1/3,4
உன்னினள் கொடி ஒன்று ஏந்தி கொம்பொடும் உறைப்ப சுற்றி – கம்.சுந்:14 39/2
கொம்பொடும் பரவையில் திரியும் கொட்பு என – கம்.யுத்3:22 52/2

மேல்


கொம்போடு (1)

கொம்போடு அடை பூ கனி காய் எனினும் – கம்.யுத்1:3 111/3

மேல்


கொம்போடும் (1)

கொம்போடும் விழுந்தன ஒத்த குறைந்து – கம்.யுத்3:31 198/3

மேல்


கொம்மென (1)

கூர நாண் குரல் கொம்மென ஒலிப்ப – பரி 19/44

மேல்


கொம்மை (12)

கொம்மை வரு முலை வெம்மையில் தடைஇ – நெடு 69
குறும் பொறி கொண்ட கொம்மை அம் புகர்ப்பின் – நற் 314/5
கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின – குறு 159/4
கொம்மை போந்தை குடுமி வெண் தோட்டு – குறு 281/2
வார் அணி கொம்மை வகை அமை மேகலை – பரி 22/30
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/3
கொம்மை வாடிய இயவுள் யானை – அகம் 29/16
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை – அகம் 65/18
கொம்மை வெம் முலை குவையின் வைகி வாழ் – கம்.அயோ:14 108/3
குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை – கம்.சுந்:3 83/3
கொம்மை குய வட்டணை கொண்டிலெனோ – கம்.யுத்2:18 9/4
குனித்த கோல புருவங்கள் கொம்மை வேர் – கம்.யுத்4:40 10/1

மேல்


கொமை (1)

கொமை உற வீங்குகின்ற குலிக செப்பு அனைய கொங்கை – கம்.பால:22 10/1

மேல்


கொய் (50)

குறிஞ்சி கோமான் கொய் தளிர் கண்ணி – சிறு 267
பை விரி அல்குல் கொய் தழை தைஇ – குறி 102
கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 108
பொலம் படை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – மலை 574
கொய் குழை அரும்பிய குமரி ஞாழல் – நற் 54/9
கொய் பதம் குறுகும்-காலை எம் – நற் 57/9
கொய் புனம் காவலும் நுமதோ – நற் 213/10
கொய் பதம் கொள்ளும் நாம் கூஉம் தினையே – நற் 313/11
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாடன் – குறு 26/3
கொய் தளிர் மேனி கூறு-மதி தவறே – ஐங் 176/4
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால் – ஐங் 284/2
பூ கொய் மகளிரின் தோன்றும் நாட – ஐங் 297/2
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு – பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி – பதி 64/9
கொய்ததும் வாயாளோ கொய் தழை கை பற்றி – பரி 6/66
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
கொழுநன் மகிழ் தூங்கி கொய் பூ புனல் வீழ்ந்து – பரி 21/44
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/8
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி – கலி 108/52
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – அகம் 4/8
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/13
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி – அகம் 43/9
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 57/14
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/10
ஓடு பரி மெலியா கொய் சுவல் புரவி – அகம் 154/11
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி – அகம் 213/4
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் – அகம் 270/8
எய்துக மாதோ நுமக்கே கொய் குழை – அகம் 319/12
கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும் – அகம் 341/2
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த – புறம் 159/9
செய்வு-உறு பாவைக்கு கொய் பூ தைஇ – புறம் 243/2
கொய் மழி தலையொடு கைம்மை உற கலங்கிய – புறம் 261/17
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் – புறம் 299/4
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க – புறம் 318/1
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு – புறம் 328/10
கொய் சுவல் புரவி முகக்குவம் எனினே – புறம் 368/7
கொய் உளைய மா என்கோ – புறம் 387/23
கொய் நிறை தாரன் குசத்துவச பேர் – கம்.பால:23 100/1
கொய் முறை உறு தாராய் குறைவிலெம் வலியேமால் – கம்.அயோ:8 26/2
கொய் குல மலர் மார்ப கூறுவது உளது என்றான் – கம்.அயோ:9 29/4
அரிதின் எய்தினன் ஐ_ஐந்து கொய் உளை பரியால் – கம்.ஆரண்:8 17/1
கொய் தளிர் கோதும் வாழ்க்கை கோடரத்து உருவு கொண்டு – கம்.சுந்:10 4/1
கொய் நாகம் நறும் தேன் சிந்தும் குன்றிடை குதியும் கொண்டான் – கம்.சுந்:14 2/4
இற்ற கொய் உளை புரவிய தேர் குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 233/2
ஆற்று கொய் உளை புரவியின் சிரங்களும் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 241/4
கொய் திற சடையின் கற்றை கொந்தள கோல கொண்டல் – கம்.யுத்2:16 166/1
கரம் குடைந்தன தொடர்ந்து போய் கொய் உளை கடு மா – கம்.யுத்2:16 217/1
கொய் உளை கடும் கோள் அரி முதலிய குழுவை – கம்.யுத்2:16 239/2
கொய் தலை பூசல் பட்டோர் குலத்தியர் குவளை தோற்று – கம்.யுத்4:34 20/1

மேல்


கொய்கின்றாரும் (1)

சின்னங்கள் முலையின் அப்பி தே மலர் கொய்கின்றாரும்
வன்னங்கள் பலவும் தோன்ற மணி ஒளிர் மலையின் நில்லார் – கம்.பால:16 24/2,3

மேல்


கொய்குவம் (1)

ஒலி சினை வேங்கை கொய்குவம் சென்று-உழி – அகம் 48/6

மேல்


கொய்குறுவாள் (1)

கொய்யா மலரால் மலர் கொய்குறுவாள் – கம்.ஆரண்:11 45/4

மேல்


கொய்சகம் (1)

சிறை விரித்து-என்ன கொய்சகம் மருங்கு உற சேர்த்தி – கம்.யுத்4:35 6/2

மேல்


கொய்த (6)

சிறுதினை கொய்த இருவை வெண் கால் – ஐங் 286/1
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 117/11
கடல் ஆடு மகளிர் கொய்த ஞாழலும் – அகம் 216/8
வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த
அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில – புறம் 140/3,4
கொய்த சுற்றின பற்றின குடைந்தன பொலிந்த – கம்.சுந்:7 50/3
கொய்த கொற்றவ மற்று அவள் கூந்தல் தொட்டு ஈர்த்த – கம்.யுத்2:16 230/3

மேல்


கொய்தது (1)

கொய்தது கொய்திலது என்னும் கொள்கையின் – கம்.யுத்4:37 152/1

மேல்


கொய்ததும் (1)

கொய்ததும் வாயாளோ கொய் தழை கை பற்றி – பரி 6/66

மேல்


கொய்தல் (1)

குவை இரும் கூந்தல் கொய்தல் கண்டே – புறம் 25/14

மேல்


கொய்தற்கு (1)

வலம் சுரி வால் இணர் கொய்தற்கு நின்ற – ஐங் 383/3

மேல்


கொய்தனர் (1)

தலை விளை கானவர் கொய்தனர் பெயரும் – ஐங் 270/2

மேல்


கொய்தனன் (2)

கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் – கம்.யுத்2:18 192/2
கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால் – கம்.யுத்4:37 83/2

மேல்


கொய்தான் (4)

கொய்தான் அன்றே கொற்றம் முடித்து உன் குழு எல்லாம் – கம்.ஆரண்:11 13/4
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான்
பாரையின் தலைய கோடி பரப்பினான் இளவல் பல் கால் – கம்.யுத்2:19 110/2,3
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 113/4
கலை அறா திங்கள் அன்ன வாளியால் கையை கொய்தான்
விலை அறா மணி பூணோடும் வில்லொடும் நிலத்து வீழ – கம்.யுத்3:28 43/3,4

மேல்


கொய்திடு (1)

கொய்திடு தளிரின் வாடி நின் – ஐங் 216/5

மேல்


கொய்திலது (1)

கொய்தது கொய்திலது என்னும் கொள்கையின் – கம்.யுத்4:37 152/1

மேல்


கொய்து (22)

கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண – பெரும் 216
வெதிர் புனை தட்டையேன் மலர் பூ கொய்து
சுனை பாய்ந்து ஆடிற்றும் இலன் என நினைவு இலை – நற் 147/8,9
படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த – நற் 272/2
புலி பொறி வேங்கை பொன் இணர் கொய்து நின் – ஐங் 396/1
கொய்து ஒழி புனமும் நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 38/14
குலவு சினை பூ கொய்து
தண் பொருநை புனல் பாயும் – புறம் 11/4,5
கரும் கனி நாவல் இருந்து கொய்து உண்ணும் – புறம் 177/11
கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின் – புறம் 224/16
கூந்தல் கொய்து குறும் தொடு நீக்கி – புறம் 250/4
நந்தன வனத்து அலர் கொய்து நவ்வி போல் – கம்.பால:3 68/1
கொய்து அவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரால் – கம்.பால:14 53/4
மும்மை புரி வன் கயிறு கொய்து செயல் மொய்ம்பால் – கம்.பால:15 21/1
கொய்து இவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரும் – கம்.பால:16 23/4
குடைந்து வண்டு உறையும் மென் பூ கொய்து நீராட மை தீர் – கம்.பால:17 3/3
பூ எலாம் கொய்து கொள்ள பொலிவு இல துவள நோக்கி – கம்.பால:17 11/1
கொய்து ஈதி என்று ஓர் குயிலை கரம் கூப்புகின்றாள் – கம்.பால:17 16/4
மாரன் அனையான் மலர் கொய்து இருந்தானை வந்து ஓர் – கம்.பால:17 18/2
நனையும் நாள் முறியும் கொய்து நல்கினான் – கம்.பால:17 37/4
கொல்லலை நாசியை கொய்து நீக்கினாய் – கம்.ஆரண்:14 91/2
கொங்கை நாசி செவி கொய்து குறைத்தான் – கம்.யுத்1:11 21/4
செரு திண் வாளினால் திற திறன் உங்களை அமர் துறை சிரம் கொய்து
பொருத்தினால் அது பொருந்துமோ தக்கது புகன்றிலை போல் என்றான் – கம்.யுத்2:16 324/3,4
கோல் ஒரு பத்து_நூற்றால் குதிரையின் தலைகள் கொய்து
மேலவன் சிரத்தை சிந்தி வில்லையும் துணித்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:18 199/3,4

மேல்


கொய்துகொண்டு (1)

முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று – புறம் 159/10

மேல்


கொய்தும் (2)

குன்று ஓங்கு வெண் மணல் கொடி அடும்பு கொய்தும்
துனி இல் நன் மொழி இனிய கூறியும் – நற் 254/2,3
கொடும் கழி மருங்கின் அடும்பு மலர் கொய்தும்
கைதை தூக்கியும் நெய்தல் குற்றும் – நற் 349/2,3

மேல்


கொய்தோய் (1)

விளியா விருந்து விழுவார்க்கு கொய்தோய்
தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை – பரி 6/61,62

மேல்


கொய்பு (1)

நில்லாது ஒரு முறை கொய்பு கூடி – பரி 2/45

மேல்


கொய்ம் (3)

கொய்ம் மயிர் எருத்தில் பெய்ம் மணி ஆர்ப்ப – நற் 81/4
கொய்ம் மயிர் எருத்தம் பிணர் பட பெருகி – அகம் 400/6
கொய்ம் மலர் தொங்கலான் தன் குரை கழல் வணங்கி ஐய – கம்.யுத்2:16 49/1

மேல்


கொய்ய (5)

ஒருசார் சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப – மது 271
பூ கொடி வாங்கி இணர் கொய்ய ஆங்கே – கலி 92/26
தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை – புறம் 120/10
வாயிடை இதழும் மூக்கும் வலிந்து அவர் கொய்ய என்றான் – கம்.ஆரண்:10 66/4
கனி வரும் காலத்து ஐய பூ கொய்ய கருதலாமோ – கம்.யுத்2:16 147/4

மேல்


கொய்யல் (1)

தன் நேர் இல்லாள் அங்கு ஒரு கொய்யல் தழை மூழ்கி – கம்.பால:17 31/2

மேல்


கொய்யா (2)

கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு தினையே – அகம் 28/3
கொய்யா மலரால் மலர் கொய்குறுவாள் – கம்.ஆரண்:11 45/4

மேல்


கொய்யார் (1)

இளையோர் சூடார் வளையோர் கொய்யார்
நல் யாழ் மருப்பின் மெல்ல வாங்கி – புறம் 242/1,2

மேல்


கொய்யு-மின் (1)

கொய்யு-மின் குடரினை கூறு கூறுகள் – கம்.சுந்:12 1/2

மேல்


கொய்யுநர் (3)

வேங்கை கொய்யுநர் பஞ்சுரம் விளிப்பினும் – ஐங் 311/1
அவரை கொய்யுநர் ஆர மாந்தும் – புறம் 215/5
முதிர்ந்து கொய்யுநர் இன்மையின் மூக்கு அவிழ்ந்து – கம்.அயோ:11 19/3

மேல்


கொய்யும் (6)

நறும் பூ கொய்யும் பூசல் இரும் கேழ் – மது 297
தாது சேர் நிகர் மலர் கொய்யும்
ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே – குறு 311/6,7
செய்யா பாவை கொய்யும் பொழுதே – ஐங் 344/3
வளை கை மகளிர் வள்ளை கொய்யும்
முடந்தை நெல்லின் விளை வயல் பரந்த – பதி 29/2,3
மாகத்து உம்பர் மங்கையர் நாண மலர் கொய்யும்
தோகை கொம்பின் அன்னவர்க்கு அன்னம் நடை தோற்று – கம்.பால:10 21/2,3
பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – கம்.யுத்1:3 138/3

மேல்


கொய்யுமோனே (1)

அள் இலை தாளி கொய்யுமோனே
இல் வழங்கு மட மயில் பிணிக்கும் – புறம் 252/3,4

மேல்


கொய்யுறும் (1)

கொய்யுறும் குல மா மலர் குவை-நின்று எழுந்தனர் கூர்மை கூர் – கம்.அயோ:3 60/2

மேல்


கொய்யேன் (1)

மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின் – நற் 191/9

மேல்


கொய்வன (1)

கொய்வன தலைகள் தோள் குறைத்தலை குழாம் – கம்.யுத்2:18 114/2

மேல்


கொய்வாள் (2)

அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் – பதி 19/22
பூ கொய்வாள் புருவ கடை போதுமே – கம்.பால:17 35/4

மேல்


கொய (1)

நின்று கொய மலரும் நாடனொடு – குறு 208/4

மேல்


கொயல் (3)

கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல் – நற் 306/5
நாடினர் கொயல் வேண்டா நயந்து தாம் கொடுப்ப போல் – கலி 28/2
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2

மேல்


கொயற்கு (1)

சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/9

மேல்


கொல் (70)

கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த – சிறு 4
கூற்ற கொல் தேர் கழுதொடு கொட்ப – மது 633
கொல் ஏற்று பைம் தோல் சீவாது போர்த்த – மது 732
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் – பட் 229
இரும் சேறு ஆடிய நுதல கொல் களிறு – நற் 51/9
கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே – நற் 92/9
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி – நற் 151/2
மரம் கொல் கானவன் புனம் துளர்ந்து வித்திய – குறு 214/1
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி-உளி – குறு 304/1
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த – ஐங் 78/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை – ஐங் 265/1
மரம் கொல் மழ களிறு முழங்கும் பாசறை – பதி 16/8
கொண்டி மள்ளர் கொல் களிறு பெறுக – பதி 43/25
பல் செரு கடந்த கொல் களிற்று யானை – பதி 46/10
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/8
கொல் பிணி திருகிய மார்பு கவர் முயக்கத்து – பதி 50/20
கொடி நுடங்கு நிலைய கொல் களிறு மிடைந்து – பதி 52/1
கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் – பதி 52/21
செல் உறழ் மறவர் தம் கொல் படை தரீஇயர் – பதி 58/4
கொல் படை தெரிய வெல் கொடி நுடங்க – பதி 67/5
கொல் களிற்று யானை எருத்தம் புல்லென – பதி 79/10
கொல் களிறு மிடைந்த பல் தோல் தொழுதியொடு – பதி 83/3
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
வெரு வரு கொல் யானை வீங்கு தோள் மாறன் – பரி 24/91
கொல் யானை கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம் – கலி 42/7
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு – கலி 56/32
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் – கலி 101/41
கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் – கலி 103/63
திரிதரும் கொல் களிறும் போன்ம் – கலி 104/44
கொல் ஏறு போலும் கதம் – கலி 105/56
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற – கலி 106/38
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் – கலி 106/43
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் – கலி 107/3
கொல் ஏற்று சுறவு_இனம் கடி கொண்ட மருள் மாலை – கலி 123/9
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல் – கலி 134/3
கொல் வினை பொலிந்த கூர்ம் குறும் புழுகின் – அகம் 9/1
பசை கொல் மெல் விரல் பெரும் தோள் புலைத்தி – அகம் 34/11
இரும்பு செய் கொல் என தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 72/6
கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம் – அகம் 133/15
கொல் பசி முது நரி வல்சி ஆகும் – அகம் 193/10
ஆள் கொல் யானை அதர் பார்த்து அல்கும் – அகம் 325/19
கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து – அகம் 335/5
கொல் களிற்று யானை நல்கல் மாறே – அகம் 336/14
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப – அகம் 392/22
கொல் களிற்று மீமிசை கொடி விசும்பு நிழற்றும் – புறம் 9/7
கடுங்கண்ண கொல் களிற்றால் – புறம் 14/1
கோடு முற்றிய கொல் களிறு – புறம் 17/17
கடும் சினத்த கொல் களிறும் – புறம் 55/7
சுரந்த காவிரி மரம் கொல் மலி நீர் – புறம் 68/9
கொல் துறை குற்றில மாதோ என்றும் – புறம் 95/5
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும் – புறம் 159/22
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர் – புறம் 206/11
கொல் புனல் சிறையின் விலங்கியோன் கல்லே – புறம் 263/8
கொல் ஏறு திரிதரு மன்றம் போலவும் – புறம் 309/4
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் – கம்.பால:11 17/1
கந்து கொல் களிற்றின் ஓதை கடிகையர் கவியின் ஓதை – கம்.பால:14 78/3
கோல் மாய் கதிர் புல் உளை கொல் சின கோள் அரி_மா – கம்.பால:16 40/2
கொல் உயர் களிற்று அரசர் கோமகன் இருந்தான் – கம்.பால:22 40/1
கால் மேல் வீழ்ந்தான் கந்து கொல் யானை கழல் மன்னர் – கம்.அயோ:3 29/3
கொல் கொள் வேல் கணார் குரீஇ இனத்து எறி குருவிந்த – கம்.அயோ:10 17/3
கொல் பெற்ற வெற்றி கொலை பெற்ற கூர் வேலோய் – கம்.அயோ:14 59/4
கொல் ஈரும் படை கும்பகருணனை போல் குவலயத்துள் – கம்.ஆரண்:6 105/3
கொல் நகங்களின் கரங்களின் குலைந்து உக மலைந்தான் – கம்.கிட்:7 60/4
கொல் இயல் அரக்கர் நெஞ்சில் குடி புக அச்சம் வீரன் – கம்.சுந்:8 17/3
வென்று பெயர்வாய் அரச நீ கொல் என வீரம் – கம்.யுத்1:2 58/3
கொல் என எறிந்தனன் குறைவு இல் நோன்பினோர் – கம்.யுத்2:16 254/3
கொல் என கணவற்கு ஆங்கு ஓர் கொடும் பகை கொடுத்தேன் எந்தை – கம்.யுத்2:17 42/1
கொல் இயல் யானையை கொல்லும் கூற்றினே – கம்.யுத்2:18 104/4
கொல் என்று உரைத்தி கொலையுண்டு நிற்றி கொடியாய் உன் மாயை அறியேன் – கம்.யுத்2:19 257/3
கொல் நக கரத்தால் பல்லால் மரங்களால் மான குன்றால் – கம்.யுத்3:28 48/3

மேல்


கொல்-மின் (3)

கொல்-மின் கொல்-மின் கொன்று குறைத்து குடர் ஆர – கம்.சுந்:3 148/3
கொல்-மின் கொல்-மின் கொன்று குறைத்து குடர் ஆர – கம்.சுந்:3 148/3
கொல்-மின் என்றனன் கொல்லியர் சேர்தலும் – கம்.சுந்:12 105/3

மேல்


கொல்கிலது (1)

உண்ணா நஞ்சம் கொல்கிலது என்னும் உரை உண்டு என்று – கம்.அயோ:11 83/3

மேல்


கொல்கிலாய் (1)

கொடியை அல்லை நீ யாரையும் கொல்கிலாய்
வடு இல் இன் அமுதத்தொடும் வந்தனை – கம்.பால:10 77/1,2

மேல்


கொல்கிலென் (1)

கொல்வென் என்று உடன்றேன் உன்னை கொல்கிலென் குறித்து சொன்ன – கம்.சுந்:3 138/1

மேல்


கொல்கின்ற (1)

கோர வில்லி முன்னே எனை கொல்கின்ற
மார_வேளின் வலியவர் யார் என்றாள் – கம்.பால:21 40/3,4

மேல்


கொல்கின்றான் (1)

கூற்று மால் கொண்டது என்ன கொல்கின்றான் குறுக சென்றான் – கம்.யுத்2:15 156/3

மேல்


கொல்கை (1)

புரந்தரன் செல்வத்து ஐய கொல்கை ஓர் பொருளிற்றோதான் – கம்.யுத்2:17 72/2

மேல்


கொல்பவர் (1)

அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் – நற் 304/8

மேல்


கொல்பு (1)

சினம் திகழ் கடாஅம் செருக்கி மரம் கொல்பு
மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர – குறி 164,165

மேல்


கொல்ல் (1)

கொல்ல் ஏற்றின் மருப்பு போன்றன – புறம் 4/4

மேல்


கொல்ல (26)

தானவன் அனைய மன்னன் கொல்ல யான் சலித்து மன்னோ – கம்.பால:24 32/4
கொன்றான் முற்றும் கொல்ல மனத்தில் குறிகொண்டான் – கம்.ஆரண்:11 14/4
பூதம் கொல்ல பொன்றுதி என்னின் பொருள் உண்டோ – கம்.ஆரண்:15 31/4
குரக்கு_இனத்து அரசை கொல்ல மனு நெறி கூறிற்று உண்டோ – கம்.கிட்:7 85/2
வாட்டினேன் என்னை கொல்ல வந்தார்களை – கம்.சுந்:12 104/2
கோவை மால் அயன் மான் இடன் யாவரும் கொல்ல
ஆவி தீர்கிலன் ஆற்றலும் தீர்கிலன் அனையான் – கம்.யுத்1:3 15/3,4
ஒட்டி கொல்ல உணர்ந்து வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:3 100/1
முரண் உடை கொடியோன் கொல்ல மொய் அமர் முடித்து தெய்வ – கம்.யுத்1:4 113/3
கூர் உடை எயிற்று கோள் மா சுறவு_இனம் எறிந்து கொல்ல
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும் – கம்.யுத்1:8 23/1,2
பிறந்திலன் ஆக்க வந்தீர் பேர் எழில் மானம் கொல்ல
மறந்தன பெரிய போன வரும் எனும் மருந்து-தன்னால் – கம்.யுத்2:17 15/2,3
குன்று என நீண்ட கும்பகருணனை இராமன் கொல்ல
வன் திறல் குரங்கின் தானை வான் உற ஆர்த்த ஓதை – கம்.யுத்2:17 73/2,3
சாம்பவன் கொல்ல சாம்பும் என்று கொண்டு அமரர் ஆர்த்தார் – கம்.யுத்2:19 57/4
கோபத்தினர் கொல்ல நினைந்து அடர்வார் – கம்.யுத்3:20 73/3
சிலை தொழில் குமரன் கொல்ல தொல்லை நாள் செருவில் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 121/4
குலங்களினோடும் கொல்ல கூடுமோ என்ன கொன்றை – கம்.யுத்3:22 157/3
பெரும் சிறை கற்பினாளை பெண்ணினை கண்ணின் கொல்ல
இரும் சிறகு அற்ற புள் போல் யாதும் ஒன்று இயற்றல் ஆற்றேன் – கம்.யுத்3:26 46/1,2
அம் சொலாள் இருந்தாள் கண்டேன் என்ற யான் அரக்கன் கொல்ல
துஞ்சினாள் என்றும் சொல்ல தோன்றினேன் தோற்றம் ஈதால் – கம்.யுத்3:26 49/3,4
கொண்டு நின்றானை கொல்ல கூசினேன் எதிரே கொல்ல – கம்.யுத்3:26 51/2
கொண்டு நின்றானை கொல்ல கூசினேன் எதிரே கொல்ல
கண்டு நின்றேன் மற்று இன்னும் கைகளால் கனிகள் வெவ்வேறு – கம்.யுத்3:26 51/2,3
கொல்ல வந்தானை நீதி கூறினென் விலக்கி கொள்வான் – கம்.யுத்3:26 85/1
பறந்தலை அதனில் மற்று அ பாதக அரக்கன் கொல்ல
இறந்தன கவிகள் எல்லாம் எழுந்தன இமையோர் ஏத்த – கம்.யுத்3:28 58/3,4
கட்ட மானிடன் கொல்ல என் காதலன் – கம்.யுத்3:29 14/2
மக்களில் ஒருவன் கொல்ல மாள்பவன் வான மேரு – கம்.யுத்3:29 52/3
வெம் சின மனிதர் கொல்ல விளிந்ததே மீண்டது இல்லை – கம்.யுத்3:29 53/2
கொன்றவர் தம்மை கொல்ல கூசினை கொள்க என்றான் – கம்.யுத்3:29 60/4
ஒருவரை கொல்ல ஆயிரம் இராமர் வந்து ஒருங்கே – கம்.யுத்3:31 25/1

மேல்


கொல்லல் (3)

ஆதலின் கொல்லல் ஆகாது அம்பு இது பிழைப்பது அன்றால் – கம்.பால:24 36/3
கொல்லல் உற்றனை உம்பியை கோது அவற்கு – கம்.கிட்:7 102/1
கொல்லல் பழுதே போய் அவரை கூறி கொணர்தி கடிது என்னா – கம்.சுந்:12 112/2

மேல்


கொல்லலாம் (3)

கொல்லலாம் மாயங்கள் குறித்தனவே கொள்ளலாம் கொற்ற முற்ற – கம்.ஆரண்:6 130/1
கொல்லலாம் வலத்தனும் அல்லன் கொற்றமும் – கம்.சுந்:12 56/1
கொல்லலாம் என்றோ நன்று குரங்கு என்றால் கூடும் அன்றே – கம்.யுத்3:27 90/3

மேல்


கொல்லலிர் (1)

கொல்லலிர் குரங்கை நொய்தின் பற்றுதிர் கொணர்திர் என்றான் – கம்.சுந்:7 2/4

மேல்


கொல்லலை (2)

கொல்லலை நாசியை கொய்து நீக்கினாய் – கம்.ஆரண்:14 91/2
கொல்லலை தருக என கூறுவீர் என்றான் – கம்.சுந்:12 27/4

மேல்


கொல்லவும் (2)

கொல்லவும் வல்லீர் தோள் வலி என்றும் குறையாதீர் – கம்.கிட்:17 11/4
தடுப்பர் காண்பரேல் கொல்லவும் வல்லர் அ தவத்தோர் – கம்.யுத்3:22 91/2

மேல்


கொல்லற்கு (1)

வேல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லற்கு கடனே – புறம் 312/3

மேல்


கொல்லன் (14)

மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன – பெரும் 207
கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த – பெரும் 437
நல்ல பெரும் தோளோயே கொல்லன்
எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய் – நற் 13/5,6
நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன்
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/3,4
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த – நற் 133/9
நல் இணர் வேங்கை நறு வீ கொல்லன்
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி – அகம் 202/5,6
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன்
விசைத்து வாங்கு துருத்தியின் வெய்ய உயிரா – அகம் 224/2,3
கரும் கை கொல்லன் செம் தீ மாட்டிய – புறம் 21/7
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் – புறம் 36/6
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன்
விசைத்து எறி கூடமொடு பொருஉம் – புறம் 170/15,16
வேதனை முற்றிட வெந்து வெந்து கொல்லன்
ஊது உலையில் கனல் என்ன வெய்து_உயிர்த்தான் – கம்.அயோ:3 16/3,4
கொலைகளை நகும் நெடும் கொலையர் கொல்லன் ஊது – கம்.சுந்:9 22/3
சுழிக்கும் கொல்லன் ஊது உலையில் துள்ளும் பொறியின் சுடும் அன்னோ – கம்.யுத்1:1 4/3
விரி கடல் தட்டான் கொல்லன் வெம் சின தச்சன் வெய்யோன் – கம்.யுத்3:21 32/4

மேல்


கொல்லனின் (1)

பொன் செய் கொல்லனின் இனிய தெளிர்ப்ப – நற் 394/3

மேல்


கொல்லனை (1)

கரும் கை கொல்லனை இரக்கும் – புறம் 180/12

மேல்


கொல்லா (1)

கொள்ளை தெய்வ வான் படைக்கலம் யாவையும் கொல்லா
நள்ளின் சாகிலன் பகலிடை சாகிலன் நமனார் – கம்.யுத்1:3 17/2,3

மேல்


கொல்லாத (2)

கொல்லாத விரதத்தார்-தம் கடவுளர் கூட்டம் ஒத்தார் – கம்.யுத்3:28 56/4
கொல்லாத மைத்துனனை கொன்றாய் என்று அது குறித்து கொடுமை சூழ்ந்து – கம்.யுத்4:38 9/1

மேல்


கொல்லாது (3)

கொல்லாது போதல் அரிதால் அதனொடு யான் – கலி 145/30
பிறர் என குணம் கொல்லாது
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும் – புறம் 55/14,15
இளையவள்-தன்னை கொல்லாது இரு செவி மூக்கொடு ஈர்ந்து – கம்.சுந்:12 111/1

மேல்


கொல்லாம் (2)

நும்மினை கொல்லாம் நெஞ்சம் அஞ்சலை நுவல்தி என்றான் – கம்.சுந்:12 84/4
கார் முகில் கமலம் பூத்தது அன்று இவன் கண்ணன் கொல்லாம்
ஆர் அருள் சுரக்கும் நீதி அற நிறம் கரிதோ என்றான் – கம்.யுத்1:4 134/3,4

மேல்


கொல்லாய் (4)

என்னையும் கொல்லாய் இன்னே இவனையும் கொல்லாய் இன்னும் – கம்.யுத்2:17 71/1
என்னையும் கொல்லாய் இன்னே இவனையும் கொல்லாய் இன்னும் – கம்.யுத்2:17 71/1
உன்னையும் கொல்லாய் மற்று இ உலகையும் கொல்லாய் யானோ – கம்.யுத்2:17 71/2
உன்னையும் கொல்லாய் மற்று இ உலகையும் கொல்லாய் யானோ – கம்.யுத்2:17 71/2

மேல்


கொல்லான் (1)

கோவம் மூண்டு எழுந்தும் கொல்லான் காட்டுமேல் காட்சி கொள்வான் – கம்.யுத்1:3 119/4

மேல்


கொல்லி (19)

உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின் – நற் 185/7
பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை – நற் 192/8
செ வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி
தெய்வம் காக்கும் தீது தீர் நெடும் கோட்டு – நற் 201/5,6
மாரி வண் மகிழ் ஓரி கொல்லி
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள் – நற் 265/7,8
பெரும் தண் கொல்லி சிறு பசும் குளவி – நற் 346/9
பெரும் பூண் பொறையன் பேஎம் முதிர் கொல்லி
கரும் கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய – குறு 89/4,5
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை – குறு 100/5
கொல்லி பொருந கொடி தேர் பொறைய நின் – பதி 73/14
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி
பெரு_வாய்_மலரொடு பசும்பிடி மகிழ்ந்து – பதி 81/24,25
வெல் போர் வானவன் கொல்லி மீமிசை – அகம் 33/14
களிறு கெழு தானை பொறையன் கொல்லி
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/13,14
பல் பழ பலவின் பயம் கெழு கொல்லி
கார் மலர் கடுப்ப நாறும் – அகம் 208/22,23
செம் வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி
நிலை பெறு கடவுள் ஆக்கிய – அகம் 209/15,16
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை – அகம் 213/15
மா இரும் கொல்லி உச்சி தாஅய் – அகம் 303/6
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல – அகம் 338/14
ஓங்கு இரும் கொல்லி பொருநன் – புறம் 152/31
கொல்லி ஆண்ட வல் வில் ஓரியும் – புறம் 158/5
கொல்லி வாங்கிய குன்றவர் கொடி நெடும் கவலை – கம்.அயோ:10 13/3

மேல்


கொல்லிய (7)

கொடு வெம் கரி கொல்லிய வந்ததன்-மேல் – கம்.ஆரண்:13 11/1
கொடும் குல பகைஞன் ஆகி கொல்லிய வந்த கூற்றை – கம்.கிட்:2 23/3
மாற்றான் என தம்முனை கொல்லிய வந்து நின்றான் – கம்.கிட்:7 42/3
கொற்றவ நின்னை என்னை கொல்லிய கொணர்ந்து தொல்லை – கம்.கிட்:7 131/2
மன்னை கொல்லிய வந்தது வாரா – கம்.யுத்1:3 96/3
கூற்றமும் நின்றது எம்மை கொல்லிய விதியும் நின்ற – கம்.யுத்2:16 131/3
கொல்லிய வரினும் உள்ளம் கூறுவென் தெரிய என்னா – கம்.யுத்2:17 18/3

மேல்


கொல்லியர் (1)

கொல்-மின் என்றனன் கொல்லியர் சேர்தலும் – கம்.சுந்:12 105/3

மேல்


கொல்லியோர் (1)

ஓங்கு கொல்லியோர் அடு பொருந – புறம் 22/28

மேல்


கொல்லின் (1)

பிடியா என்னே பெண் இவள் கொல்லின் பிழை என்னா – கம்.சுந்:2 89/2

மேல்


கொல்லினால் (1)

கொல்லினால் இயன்றது ஆங்கு ஓர் கொடு முனை தண்டு கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 131/3

மேல்


கொல்லு-மின் (2)

கொல்லு-மின் பற்று-மின் என்னும் கொள்கையான் – கம்.யுத்1:4 50/1
கொல்லு-மின் இவனை என்று அரக்கன் கூறிய – கம்.யுத்1:4 94/1

மேல்


கொல்லுகை (2)

தன்னை கொல்லுகை துணிவரேல் தனக்கு அது தகுமேல் – கம்.யுத்3:22 90/1
முன்னர் கொல்லுகை முயல்க என்று அறிஞரே மொழிந்தார் – கம்.யுத்3:22 90/2

மேல்


கொல்லுதல் (3)

இ தலை எய்தினானை கொல்லுதல் இழுக்கம் இன்னும் – கம்.சுந்:12 110/4
கொல்லுதல் செய்தான்-ஆகின் கொடுமையால் கொற்றம் பேணி – கம்.யுத்1:12 36/2
கொற்ற வில் கொடு கொல்லுதல் கோள் இலா – கம்.யுத்4:37 44/1

மேல்


கொல்லுதி (3)

கூலம் கொள் குரங்கை எல்லாம் கொல்லுதி வெள்ளம் ஆன – கம்.யுத்1:13 19/3
கொல்லுதி என எதிர் கடவினர் கொடியவர் – கம்.யுத்2:18 137/4
கொல்லுதி அமரர்-தங்கள் கூற்றினை கூற்றம் ஒப்பாய் – கம்.யுத்3:27 5/4

மேல்


கொல்லுதியோ (1)

கொன்றார் இல்லை கொல்லுதியோ நீ கொடியோளே – கம்.அயோ:3 41/4

மேல்


கொல்லுநர் (1)

தன்னை கொல்லுநர் சாருதலோடும் – கம்.யுத்1:3 96/1

மேல்


கொல்லுபு (1)

நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு
ஏனம் ஆகிய நுனை முரி மருப்பின் – பதி 16/5,6

மேல்


கொல்லும் (30)

கொல்லும் வேலும் கூற்றமும் என்னும் இவை எல்லாம் – கம்.பால:10 32/1
கொல்லும் வேல் குந்தம் கற்று உயர் கொற்றவர் – கம்.அயோ:11 12/3
யானையின் இனத்தை எல்லாம் இள முயல் கொல்லும் இன்னும் – கம்.ஆரண்:12 55/3
கூன் உகிர் மடங்கல் ஏற்றின் குழுவை மான் கொல்லும் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 55/4
விராவு வெம் கடுவின் கொல்லும் மேல் இணர் முல்லை வெய்தின் – கம்.கிட்:10 58/2
கொல்லும் இப்பொழுதே எனும் கொள்கையால் – கம்.சுந்:6 36/2
உறக்கினும் கொல்லும் உணரினும் கொல்லும் மால் விசும்பில் – கம்.சுந்:7 38/1
உறக்கினும் கொல்லும் உணரினும் கொல்லும் மால் விசும்பில் – கம்.சுந்:7 38/1
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை – கம்.சுந்:7 38/2
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை – கம்.சுந்:7 38/2
ஏ எனும் அளவில் கொல்லும் நிருதர்க்கு ஓர் எல்லை இல்லை – கம்.சுந்:10 26/2
கொல்லும் மாற்றலர் உளர் என கோடலும் கொண்டாய் – கம்.யுத்1:2 104/4
பொன்னை கொல்லும் ஒளி புகழ் பொய்யா – கம்.யுத்1:3 96/2
மின்னை கொல்லும் வெயில் திண் எயிற்றால் – கம்.யுத்1:3 96/4
ஏழினோடு எற்றி கொல்லும் சிலவரை எட்டு திக்கும் – கம்.யுத்1:3 140/3
கொலைகளின் கொல்லும் வாங்கி உயிர்களை குடிக்கும் வான – கம்.யுத்1:3 141/3
தாய் தெரிந்து உலகு காத்த தவத்தியை தன்னை கொல்லும்
நோய் தெரிந்து உணரான் தேடி கொண்டனன் நுவல யாங்கள் – கம்.யுத்1:9 32/1,2
வைது-என கொல்லும் வில் கை மானிடர் மகர நீரை – கம்.யுத்1:9 66/1
கூவி இன்று என்னை நீ போய் தன் குலம் முழுதும் கொல்லும்
பாவியை அமருக்கு அஞ்சி அரண் புக்கு பதுங்கினானை – கம்.யுத்1:14 31/1,2
கொல்லும் நாளும் இன்று இது என சிந்தையில் கொண்டான் – கம்.யுத்2:15 205/2
நம்பி இவன்-தனை காணின் கொல்லும் இறை நல்கானால் – கம்.யுத்2:16 352/2
கொல் இயல் யானையை கொல்லும் கூற்றினே – கம்.யுத்2:18 104/4
கொண்டனன் எறிந்து நம்மை கொல்லும் என்று அச்சம் கொண்டார் – கம்.யுத்2:19 174/3
மீண்டவர்-தம்மை கொல்லும் வேட்கையே வேட்கும் அன்றே – கம்.யுத்2:19 299/2
நகம் படை ஆக கொல்லும் நரசிங்கம் நடந்தது என்ன – கம்.யுத்3:22 120/2
கொன்றவர்-தம்மை கொல்லும் கோள் இலர் நாணம் கூர – கம்.யுத்3:26 69/2
ஏவின் உண்டை நூறு கோடி கொல்லும் என்ன எண்ணுவான் – கம்.யுத்3:31 88/2
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – கம்.யுத்3:31 152/4
கொல்லும் கூற்று என குறைக்கும் இ நிறை பெரும் குழுவை – கம்.யுத்4:32 14/2
குன்றொடு மரனும் புல்லும் பல் உயிர் குழுவும் கொல்லும்
வன் திறல் காற்றும் காண்டும் வலிக்கு ஒரு வரம்பும் உண்டோ – கம்.யுத்4:34 15/3,4

மேல்


கொல்லும்படியால் (1)

கொல்லும்படியால் அரி கூறுதலும் – கம்.யுத்2:18 70/4

மேல்


கொல்லும்மே (2)

கல் அதர் மன்னும் கால் கொல்லும்மே
கனை இருள் மன்னும் கண் கொல்லும்மே – நற் 158/3,4
கனை இருள் மன்னும் கண் கொல்லும்மே
விடர் முகை செறிந்த வெம் சின இரும் புலி – நற் 158/4,5

மேல்


கொல்லுமால் (1)

கொல்லுமால் அவன் இவனை குறிக்கோடி கோடாதாய் – கம்.யுத்2:16 351/4

மேல்


கொல்லுமேல் (1)

கொன்றாயும் நீயே உன்னை கொல்லுமேல் குணங்கள் தீயோன் – கம்.யுத்1:12 29/4

மேல்


கொல்லேம் (1)

கொல்லேம் இனி உன் குலத்தோரை குற்றங்கள் – கம்.யுத்1:3 168/1

மேல்


கொல்லேன் (2)

கொல்லேன் மாயேன் வன் பழியாலே குறைவு அற்றேன் – கம்.அயோ:11 80/3
கொல்லேன் ஒரு நான் உயிர் கோள் நெறியில் – கம்.யுத்2:18 30/3

மேல்


கொல்லை (13)

கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே – பொரு 117
கொல்லை நெடு வழி கோபம் ஊரவும் – சிறு 168
மலை இடம்படுத்து கோட்டிய கொல்லை
தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் – நற் 209/1,2
கொல்லை கோவலர் குறும் புனம் சேர்ந்த – நற் 266/1
கொல்லை கோவலர் எல்லி மாட்டிய – நற் 289/7
சொல்லின் எவனோ தோழி கொல்லை
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த – குறு 141/3,4
கொல்லை புனத்த முல்லை மென் கொடி – குறு 186/2
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர் – கலி 39/14
கொல்லை இரும் புனம் நெடிய என்னாது – அகம் 89/17
கொல்லை இதைய குறும் பொறை மருங்கில் – அகம் 133/7
கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த – அகம் 194/13
எரி தின் கொல்லை இறைஞ்சிய ஏனல் – அகம் 288/5
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை
ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி – புறம் 159/16,17

மேல்


கொல்லோடு (1)

கொல்லோடு சுடர் கணை கூற்றின் நிண – கம்.யுத்3:31 197/1

மேல்


கொல்லோம் (1)

கொல்லோம் எம் உயிர் கொண்டு அங்கே – கம்.சுந்:5 42/2

மேல்


கொல்வது (5)

தருக்கு அழிதர கடிது கொல்வது சமைந்தேன் – கம்.ஆரண்:3 54/2
நஞ்சமும் கொல்வது அல்லால் நரகினை நல்காது அன்றே – கம்.கிட்:11 94/4
கொல்வது கருமம் என்று உணர கூறினான் – கம்.யுத்1:2 37/4
வித்தக வில்லினானை கொல்வது விரும்பி வீரன் – கம்.யுத்2:19 181/3
நிருதரை கொல்வது இடம் பெற்று ஓர் இடையில் நின்று அன்றோ – கம்.யுத்3:31 25/3

மேல்


கொல்வதும் (1)

கொல்வதும் அடுக்கும் என்று மனத்தின் ஓர் ஐயம் கொண்டான் – கம்.யுத்3:26 60/4

மேல்


கொல்வதே (1)

கொல்வதே நின்று குன்று அன யாம் எலாம் – கம்.யுத்3:31 128/2

மேல்


கொல்வர் (2)

கொல்வர் என்று உணர்தலால் அவரை வந்து அணைவது ஓர் இயைபு கொண்டார் – கம்.யுத்1:2 91/4
மெய் நிறத்து எறிந்து கொல்வர் வானர வீரர் வீரர் – கம்.யுத்3:21 14/2

மேல்


கொல்வரே (1)

மானிடர் இலங்கை வேந்தை கொல்வரே நீயும் அன்னான் – கம்.யுத்3:27 170/2

மேல்


கொல்வாம் (1)

கொல்வாம் அன்றேல் கோளுறும் இ ஊர் எனல் கொண்டாள் – கம்.சுந்:2 85/1

மேல்


கொல்வார் (1)

குறிகொளும் போத்தின் கொல்வார் கொன்ற நெல் குவைகள் செய்வார் – கம்.பால:2 20/2

மேல்


கொல்வான் (5)

கடைக்கண்ணால் கொல்வான் போல் நோக்கி நகை கூட்டம் – கலி 51/15
முன்னே கொல்வான் மூ_உலகும் – கம்.சுந்:5 48/1
மருந்து என நின்றான் தானே வடி கணை தொடுத்து கொல்வான்
இருந்தனன் நின்றது என்னோ இயம்புவது எல்லை தீர்ந்த – கம்.யுத்1:4 136/2,3
கொற்ற கரி பதினாயிரம் ஒரு பத்தியில் கொல்வான் – கம்.யுத்2:18 151/4
கூற்றம் ஓர் சூலம் கொண்டு குறுகியது என்ன கொல்வான்
தோற்றினான் அதனை காணா இனி தலை துணிக்கும் காலம் – கம்.யுத்3:28 50/2,3

மேல்


கொல்வானும் (1)

கொல்வானும் இவன் கொடியோரை எலாம் – கம்.யுத்2:18 84/1

மேல்


கொல்விக்க (2)

கொல்விக்க வந்தான் மெய்ம்மை குரங்கு நாம் கொள்க என்றார் – கம்.யுத்1:9 29/4
கொல்விக்க வந்தேன் உன்னை கொடும் பழி கூட்டி கொண்டேன் – கம்.யுத்3:26 48/4

மேல்


கொல்விக்கும் (1)

தீங்கு உடைய கொடியோரை கொல்விக்கும் சிந்தையன் ஆய் – கம்.பால:12 27/2

மேல்


கொல்வித்தான் (2)

தன்முனை கொல்வித்தான் என்று இகழ்வரேல் தடுத்தி தக்கோய் – கம்.கிட்:7 133/2
கொல்வித்தான் உடனே நின்று அங்கு என்பரோ கொண்டு போனான் – கம்.யுத்2:19 210/1

மேல்


கொல்வித்து (2)

தம்முனை கொல்வித்து அன்னான் கொன்றவற்கு அன்பு சான்ற – கம்.சுந்:12 84/1
கும்பகருணனையும் கொல்வித்து என் கோ_மகனை – கம்.யுத்2:18 271/3

மேல்


கொல்வித்தும் (1)

கொல்வித்தும் தோற்று நின்ற கூற்றினார் குலத்தை எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 168/3

மேல்


கொல்வீர் (1)

கொல்வீர் என்றனன் நெஞ்சு கொதிப்பான் – கம்.யுத்1:3 95/4

மேல்


கொல்வென் (8)

எறிந்து கொல்வென் என்று ஏற்கவும் பார்க்கிலா – கம்.பால:7 36/2
குறிக்கொடு காத்தி இன்னே கொல்வென் இ குழுவை என்னா – கம்.ஆரண்:7 60/4
கொல்வென் என்று உடன்றேன் உன்னை கொல்கிலென் குறித்து சொன்ன – கம்.சுந்:3 138/1
கொல்வென் இ கணமே மற்று இ வானர குழுவை – கம்.யுத்2:15 196/1
மனத்து உளான் எனினும் கொல்வென் வாழுதி பின்னை மன்னோ – கம்.யுத்2:17 26/4
கொல்வென் இங்கு அன்னது காண்டி-கொல் எனா – கம்.யுத்3:22 44/3
கொல்வென் என்று உன்னைத்தானே குறித்து ஒரு சூளும் கொண்ட – கம்.யுத்3:27 77/1
வானினும் தொடர்ந்து கொல்வென் மருந்தினும் உய்யமாட்டீர் – கம்.யுத்3:27 82/4

மேல்


கொல்வேன் (1)

பேதையை கொல்வேன் என்று பேணிய விரத பெற்றி – கம்.யுத்1:4 115/2

மேல்


கொல்வை (1)

ஒல்வை ஆயினும் கொல்வை ஆயினும் – குறு 259/5

மேல்


கொல (9)

வறம் கொல வீந்த கானத்து குறும் பூ – நற் 238/1
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் – பதி 82/13
கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் – பதி 82/13
தாயை ஆர் உயிர் உண்டானை யான் கொல சமைந்து நின்றேன் – கம்.ஆரண்:11 35/2
தொல் இருள் தனை கொல தொடர்கின்றாளையும் – கம்.ஆரண்:14 91/1
கொன்றுளான் தனை கொல_ஒணாது எனின் – கம்.கிட்:3 55/3
குரவர் நம் குலத்து உள்ளவர் அவன் கொல குறைந்தார் – கம்.யுத்1:3 50/2
கொல தகாதது ஓர் வடிவு கொண்டால் என உயிர்களை குடிப்பானை – கம்.யுத்2:16 341/2
கொல நிற்பன பொருகிற்பன புடை சுற்றின குழுவாய் – கம்.யுத்2:18 148/2

மேல்


கொல_கொல (1)

கொல_கொல குறையா தானை சான்றோர் – பதி 82/13

மேல்


கொல_ஒணாது (1)

கொன்றுளான் தனை கொல_ஒணாது எனின் – கம்.கிட்:3 55/3

மேல்


கொலாம் (4)

கண் வழி நுழையும் ஓர் கள்வனே கொலாம் – கம்.பால:10 55/4
பல் நோக்கினது என்பது பண்டு கொலாம்
என் நோக்கினும் நெஞ்சினும் என்றும் உளார் – கம்.பால:23 17/2,3
யார் கொலாம் இவன் இழைத்தது என் எனா – கம்.கிட்:15 9/1
செம் கண் மால் நான்முகன் சிவன் என்றே கொலாம்
எங்கள் நாயகனையும் நினைந்தது ஏழை நீ – கம்.சுந்:3 122/3,4

மேல்


கொலின் (1)

வைது கொலின் அல்லது மற படை கொடி படை கடக்கும் வலிதான் – கம்.யுத்3:31 150/3

மேல்


கொலீஇ (1)

உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து – நற் 59/1

மேல்


கொலை (92)

கொலை வில் புருவத்து கொழும் கடை மழை கண் – பொரு 26
கொலை கடிந்தும் களவு நீக்கியும் – பட் 199
கொலை சூழ்ந்தனளால் நோகோ யானே – நற் 185/12
கொலை வல் வேட்டுவன் வலை பரிந்து போகிய – நற் 189/7
கொலை வெம் சிறாஅர் பாற்பட்டனளே – நற் 207/12
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை – குறு 141/5
கூற்றத்து அன்ன கொலை வேல் மறவர் – குறு 283/5
பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல – குறு 292/5
கொலை வில் எயினர் தங்கை நின் முலைய – ஐங் 363/2
காந்தள் அம் கண்ணி கொலை வில் வேட்டுவர் – பதி 30/9
கொலை வினை மேவற்று தானை தானே – பதி 60/1
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/6
கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப – கலி 23/16
கொலை மலி சிலை செறி செயிர் அயர் சினம் சிறந்து – கலி 102/19
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/65
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/72
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/23
பாடுகம் வம்-மின் பொதுவன் கொலை ஏற்று – கலி 104/63
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் – கலி 104/71
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே – கலி 106/36
கொலை உண்கண் கூர் எயிற்று கொய் தளிர் மேனி – கலி 108/52
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன் – அகம் 97/6
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் – அகம் 148/2
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர் – அகம் 210/1
கொலை வல் யானை சுரம் கடி கொள்ளும் – அகம் 247/9
கொன்றனன் ஆயினும் கொலை பழுது அன்றே – அகம் 356/17
கொலை வெம் கொள்கை கொடும் தொழில் மறவர் – அகம் 363/10
கொலை குறித்து அன்ன மாலை – அகம் 364/13
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் – அகம் 389/19
திரு_வில் அல்லது கொலை வில் அறியார் – புறம் 20/10
சிலை செல மலர்ந்த மார்பின் கொலை வேல் – புறம் 157/6
சினத்து அயில் கொலை வாள் சிலை மழு தண்டு சக்கரம் தோமரம் உலக்கை – கம்.பால:3 11/1
கொலை தொழில் அரக்கர்-தம் கொடுமை தீர்ப்பென் என்று – கம்.பால:5 6/3
வென்று அம் மானை தார் அயில் வேலும் கொலை வாளும் – கம்.பால:10 26/1
கூற்றம் போலும் கொலை கணினால் அன்றி – கம்.பால:14 35/1
மறம் உலாம் கொலை வேல் கண்ணாள் மணியின் வள்ளத்து வெள்ளை – கம்.பால:19 12/2
கொலை உரு அமைந்து என கொடிய நாட்டத்து ஓர் – கம்.பால:19 62/1
கொற்றம் செய் கொலை வேல் என்ன கூற்று என கொடிய கண்ணாள் – கம்.பால:21 13/3
கூறா-முன்னம் கூறுபடுக்கும் கொலை வாளின் – கம்.அயோ:3 49/1
கூற்று உறழ் சொல்லினால் கொலை செய்வேன்-கொலோ – கம்.அயோ:5 23/4
கொன்றேன் நான் என் தந்தையை மற்று உன் கொலை வாயால் – கம்.அயோ:11 82/1
கொல் பெற்ற வெற்றி கொலை பெற்ற கூர் வேலோய் – கம்.அயோ:14 59/4
கொலை துமித்து உயர் கொடும் கதிர் வாளின் அ கொடியாள் – கம்.ஆரண்:6 88/1
கொலை மிசை நஞ்சு என கொதிக்கும் நெஞ்சினார் – கம்.ஆரண்:7 54/4
குழை தாழ் திரை குருதி கடல் குளித்தார் சிலர் கொலை வாய் – கம்.ஆரண்:7 94/3
கொலை கொள் வெம் சிலையொடு புருவம் கோட்டினான் – கம்.ஆரண்:7 108/3
கொம்பு தலை கட்டிய கொலை கரியொடு ஒப்பான் – கம்.ஆரண்:9 1/4
தம் தாதையரை தனையர் கொலை நேர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:13 95/1
கூற்று ஒப்பான் கொலை வாள் அரக்கனோடு – கம்.கிட்:16 39/2
கொண்டு ஏகும் கொலை வாள் அரக்கனை – கம்.கிட்:16 41/1
கோடு உழுத மார்பானை கொலை உழுத வடி வேலின் கொற்றம் அஞ்சி – கம்.சுந்:2 215/3
வில் மாண் கொலை வாளியின் என்று வெகுண்டு நின்றான் – கம்.சுந்:4 87/4
மொய்த்தனர் கொலை செய்ய முயல்கின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:12 2/4
வெம் கொலை அம்பின் கொன்றார்க்கு ஆள் தொழில் மேற்கொண்டீரேல் – கம்.சுந்:12 83/2
மாதரை கொலை செய்தார்கள் உளர் என வரினும் வந்த – கம்.சுந்:12 108/3
கொலை மேற்கொண்டு ஆர் உயிர் குடிக்கும் கூற்றம்-கொல்லோ கொடி பவளம் – கம்.யுத்1:1 6/4
தாதை வந்து தான் தனி கொலை சூழினும் சாகான் – கம்.யுத்1:3 18/3
கோறிர் என்றனன் என்றலும் பற்றினர் கூற்றினும் கொலை வல்லார் – கம்.யுத்1:3 80/4
வாயின் வைதன ஒத்தன அத்துணை மழுவொடு கொலை வாளும் – கம்.யுத்1:3 82/4
சமைப்பது கொலை அலால் தக்கது யாவதோ – கம்.யுத்1:4 38/3
கொற்ற வாள் கொலை வேல் சூலம் கொடும் சிலை முதல ஆய – கம்.யுத்2:15 153/1
கோக்கின்றன தொடுக்கின்றன கொலை அம்புகள் தலையோடு – கம்.யுத்2:15 157/3
கொலை கிடந்த வேல் கும்பகருணன் ஓர் – கம்.யுத்2:16 66/3
கொலை படைத்த வெம் களத்திடை விழா கொடு போவ – கம்.யுத்2:16 206/3
கூற்றுக்கு ஐயமும் அச்சமும் கெட நெடும் கொற்றவன் கொலை அம்பால் – கம்.யுத்2:16 337/3
கொன்றான் ஒழிய கொலை கோள் அறியா – கம்.யுத்2:18 51/1
கொலை அஞ்சுதல் புரிகின்றது கரியின் படி கொளலால் – கம்.யுத்2:18 152/4
வெவ் வேலவர் செல ஏவிய கொலை யானையின் மிகையை – கம்.யுத்2:18 154/2
கூறாயின என அன்னவை கொலை வாளியின் கொன்றான் – கம்.யுத்2:18 162/3
கற்றது காலனோடோ கொலை இவன் ஒருவன் கற்ற – கம்.யுத்2:18 197/3
கூற்று அன்றேல் கொலை மற்று என் ஆம் உரும் அன்றேல் கொடுமை என் ஆம் – கம்.யுத்2:18 214/2
குழுமி கொலை வாள் கண் அரக்கியர் கூந்தல் தாழ – கம்.யுத்2:19 1/1
கொன்றார் அவரோ கொலை சூழ்க என நீ கொடுத்தாய் – கம்.யுத்2:19 7/1
கொலை மத கரியன குதிரை மேலன – கம்.யுத்2:19 48/1
கூச ஆயிர கோடி கொலை கணை – கம்.யுத்2:19 122/3
கொலை_தலை வாளி பாய குன்று அன குவவு தோளார் – கம்.யுத்2:19 197/3
குன்று நடந்தன-போல் கொலை யானை – கம்.யுத்3:20 26/4
கொலை ஒடுங்கா நெடும் புயத்தின் குன்றொடும் – கம்.யுத்3:20 39/1
ஏற்றம்-கொடு விசையோடு உயர் கொலை நீடிய இயல்பால் – கம்.யுத்3:22 112/2
தேறாது உறு கொலை மேவிய திசை யானையின் திரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 117/4
கொலை தொழில் அவுணன் பின்னை இராக்கத வேடம் கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 121/3
உந்தினை பின் கொலை ஒழிவு_இல் உண்மையும் – கம்.யுத்3:24 107/1
கொலை பயில் நயன வேல்கள் கொழும் கடை சிவந்த கொற்ற – கம்.யுத்3:25 7/3
பெண் கொலை செய்கை பெரும் பழி அன்றோ – கம்.யுத்3:26 34/4
கொலை வெம் களி மால் கரி செம்_புனல் கொண்டு – கம்.யுத்3:27 33/2
செய் கொலை தொழிலையும் சென்ற தீயவர் – கம்.யுத்3:27 60/2
கூற்றின்படி கொதிக்கின்ற அ கொலை வாள் எயிற்று அரக்கன் – கம்.யுத்3:27 129/1
கோல் செல்வன சத கோடிகள் கொலை செய்வன மலை-போல் – கம்.யுத்3:31 102/2
கொலை கோடலின் மன் குறி கோளுறுமேல் – கம்.யுத்3:31 205/2
மா கொலை செய்த வள்ளல் வாள் அமர் களத்தை கைவிட்டு – கம்.யுத்3:31 231/3

மேல்


கொலை_தலை (1)

கொலை_தலை வாளி பாய குன்று அன குவவு தோளார் – கம்.யுத்2:19 197/3

மேல்


கொலைக்கு (1)

உதவியை உணர நோக்கின் உயிர் கொலைக்கு உரியர் அல்லர் – கம்.சுந்:3 144/2

மேல்


கொலைகளின் (1)

கொலைகளின் கொல்லும் வாங்கி உயிர்களை குடிக்கும் வான – கம்.யுத்1:3 141/3

மேல்


கொலைகளை (1)

கொலைகளை நகும் நெடும் கொலையர் கொல்லன் ஊது – கம்.சுந்:9 22/3

மேல்


கொலைப்படுத்தல் (1)

மறி கொலைப்படுத்தல் வேண்டி வெறி புரி – அகம் 292/4

மேல்


கொலையர் (1)

கொலைகளை நகும் நெடும் கொலையர் கொல்லன் ஊது – கம்.சுந்:9 22/3

மேல்


கொலையன (1)

காளியே அனைய காலன் கொலையன கனலின் வெய்ய – கம்.யுத்2:19 101/3

மேல்


கொலையால் (3)

தேர் பூண்டன விலங்கு யாவையும் சிலை பூண்டு எழு கொலையால்
பார் பூண்டன மத மா கரி பலி பூண்டன பரிமா – கம்.ஆரண்:7 98/1,2
கூற்றின் கொலையால் உழல் கொள்கையனை – கம்.யுத்3:20 99/2
சொரிகின்றன பொரு செம்_புனல் தொலைகின்றன கொலையால் – கம்.யுத்3:27 112/4

மேல்


கொலையான் (1)

பருணிதன்-கொல் படு கொலையான் என்றாள் – கம்.பால:21 34/4

மேல்


கொலையின்-மேல் (1)

கொலையின்-மேல் குறித்த வேடன் கூர்ம் கணை உயிரை கொள்ள – கம்.யுத்3:29 45/3

மேல்


கொலையினை (1)

கொலையினை நோக்கும் ஒன்றும் உரைத்திலன் களிப்பு கொண்டான் – கம்.யுத்3:28 66/4

மேல்


கொலையுண்டு (2)

கொன்றானும் நின்றான் கொலையுண்டு நீ கிடந்தாய் – கம்.ஆரண்:13 98/2
கொல் என்று உரைத்தி கொலையுண்டு நிற்றி கொடியாய் உன் மாயை அறியேன் – கம்.யுத்2:19 257/3

மேல்


கொலையும் (1)

குலைய பொரு சூலன் நெடும் கொலையும்
உலைவுற்றில உய்த்தலும் ஓய்வு இலன் ஒண் – கம்.யுத்3:20 100/1,2

மேல்


கொலையே (1)

கொலையே செய்வான் கூற்றை நிகர்ப்பான் கொடுமைக்கு ஓர் – கம்.கிட்:15 2/2

மேல்


கொலைவர் (1)

இடு முள் நெடு வேலி போல கொலைவர்
கொடுமரம் தேய்த்தார் பதுக்கை நிரைத்த – கலி 12/1,2

மேல்


கொலைவன் (4)

கொலைவன் சூடிய குழவி திங்கள் போல் – கலி 103/15
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன் – புறம் 152/8
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன் – புறம் 152/8
சென்றோன் மன்ற கொலைவன் சென்று எறி – புறம் 373/22

மேல்


கொலைவனை (1)

கொலைவனை காணேன்-கொல் யான் – கலி 147/25

மேல்


கொலைஇய (1)

கொடும் தொழில் வல் வில் கொலைஇய கானவர் – திரு 194

மேல்


கொவ்வை (6)

குதை வரி சிலை நுதல் கொவ்வை வாய்ச்சியர் – கம்.பால:3 48/1
கோமுனி இவண் அடைந்தனன்-கொல் கொவ்வை வாய் – கம்.பால:5 45/2
கொவ்வை நோக்கிய வாய்களை இந்திர கோபம் – கம்.பால:15 9/1
கோது_இல் செல்வத்து வைகினர் கொவ்வை வாய் – கம்.அயோ:14 13/2
குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள – கம்.ஆரண்:6 22/3
பவளமும் கிடையும் கொவ்வை பழனும் பைம் குமுத போதும் – கம்.கிட்:13 49/1

மேல்


கொழி (1)

செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின் – அகம் 327/12

மேல்


கொழிக்கும் (3)

புனல் பரந்து பொன் கொழிக்கும்
விளைவு அறா வியன் கழனி – பட் 7,8
கொழிக்கும் கடலின் நெடும் திரை-வாய் தென்றல் தூற்றும் குறும் திவலை – கம்.யுத்1:1 4/4
குமிழி நீரோடும் சோரி கனலொடும் கொழிக்கும் கண்ணான் – கம்.யுத்4:34 22/1

மேல்


கொழித்த (4)

இயங்கு புனல் கொழித்த வெண் தலை குவவு மணல் – மது 336
விசையம் கொழித்த பூழி அன்ன – மலை 444
கூடுவார் வன முலை கொழித்த சாந்தமே – கம்.பால:3 55/4
கொழித்த மா மணி அருவியொடு இழிவன கோலம் – கம்.அயோ:10 21/2

மேல்


கொழித்திடும் (1)

மணி கொழித்திடும் துறையின் வைகினார் – கம்.கிட்:15 14/4

மேல்


கொழித்து (6)

பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 431
செய்யோள் நீங்க சில் பதம் கொழித்து
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/13,14
அணி கொழித்து வந்து எவரும் ஆடுவார் – கம்.கிட்:15 14/1
பிணி கொழித்து வெம் பிறவி வேரின் வன் – கம்.கிட்:15 14/2
துணி கொழித்து அரும் சுழிகள்-தோறும் நல் – கம்.கிட்:15 14/3
மான மா மணியும் பொன்னும் முத்தமும் கொழித்து வாரி – கம்.யுத்3:22 142/2

மேல்


கொழிப்ப (2)

எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப
பெரும் கவின் பெற்ற சிறு தலை நௌவி – மது 274,275
குவித்த பல் மணி குப்பைகள் கலையொடும் கொழிப்ப
சவி சுடர் கலன் அணிந்த பொன் தோளொடு தயங்க – கம்.சுந்:12 41/1,2

மேல்


கொழிப்பன (1)

குற்ற பாகு கொழிப்பன கோள் நெறி – கம்.பால:2 30/1

மேல்


கொழியா (1)

நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா
வாழை முழு_முதல் துமிய தாழை – திரு 306,307

மேல்


கொழீஇய (5)

முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 15/1
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர் – நற் 49/1
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள – நற் 106/2
உரவு திரை கொழீஇய பூ மலி பெரும் துறை – நற் 159/2
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர் – நற் 203/1

மேல்


கொழு (72)

குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி – திரு 229
மத வலி நிலைஇய மா தாள் கொழு விடை – திரு 232
கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே – பொரு 117
கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ் – சிறு 41
யாற்று அறல் புரையும் வெரிந் உடை கொழு மடல் – பெரும் 86
உடுப்பு முக முழு கொழு மூழ்க ஊன்றி – பெரும் 200
கொழு நிண தடியொடு கூர் நறா பெறுகுவிர் – பெரும் 345
கொழு மென் சினைய கோளியுள்ளும் – பெரும் 407
கோழ் ஊஉன் குறை கொழு வல்சி – மது 141
கொழு மீன் குறைஇய துடி கண் துணியல் – மது 320
மலை புரை மாடத்து கொழு நிழல் இருத்தர – மது 406
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 24
கூழ் உடை கொழு மஞ்சிகை – பட் 163
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ – நற் 4/2
புன்னை அம் கொழு நிழல் முன் உய்த்து பரப்பும் – நற் 101/4
இரு வெதிர் ஈன்ற வேல் தலை கொழு முளை – நற் 116/4
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த – நற் 127/4
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய – நற் 159/7
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ – நற் 175/2
குருளை நீர்நாய் கொழு மீன் மாந்தி – நற் 195/2
கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் கல்லென – நற் 207/3
வாழை ஈன்ற வை ஏந்து கொழு முகை – நற் 225/3
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் – நற் 251/3
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு – நற் 291/2
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
கொழு மீன் சுடு புகை மறுகினுள் மயங்கி – நற் 311/6
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல் – நற் 315/7
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/3
காந்தள் அம் கொழு முகை போன்றன சிவந்தே – நற் 379/13
இருள் திணிந்து அன்ன ஈர்ம் தண் கொழு நிழல் – குறு 123/1
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை – குறு 168/1
மாரி பித்திகத்து நீர் வார் கொழு முகை – குறு 222/5
வீழ் தாழ் தாழை ஊழ்-உறு கொழு முகை – குறு 228/1
வாள் போல் வாய கொழு மடல் தாழை – குறு 245/3
காந்தள் அம் கொழு முகை காவல் செல்லாது – குறு 265/1
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை – குறு 370/1
வலைவர் தந்த கொழு மீன் வல்சி – ஐங் 180/2
பழம் தூங்கு கொழு நிழல் ஒளிக்கும் நாடற்கு – ஐங் 216/4
அணி மிகு கொழு முகை உடையும் பொழுதே – ஐங் 343/3
கொழு மீன் ஆர்கைய மரம்-தொறும் குழாஅலின் – பதி 29/5
ஒழுகை உய்த்தோய் கொழு இல் பைம் துணி – பதி 44/17
நாஞ்சில் ஆடிய கொழு வழி மருங்கின் – பதி 58/17
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/66
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/15
கொழு நிழல் ஞாழல் முதிர் இணர் கொண்டு – கலி 56/2
கொழு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – அகம் 20/2
கொழு மீன் தடியொடு குறு_மகள் கொடுக்கும் – அகம் 60/6
முடம் முதிர் பலவின் கொழு நிழல் வதியும் – அகம் 91/16
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் – அகம் 100/7
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென – அகம் 110/17
நுண் தாது பொதிந்த செம் கால் கொழு முகை – அகம் 130/3
கொழு மடல் புது பூ ஊதும் தும்பி – அகம் 138/18
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/11
கழு நிவந்து அன்ன கொழு முகை இடையிடை – அகம் 176/5
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9
கொழு மீன் வல்சி புன் தலை சிறாஅர் – அகம் 290/3
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை – அகம் 336/1
கொழு மீன் விளைந்த கள்ளின் – புறம் 13/12
கொழு நிழல் நெடும் சினை வீழ் பொறுத்து ஆங்கு – புறம் 58/3
மெழுகு மெல் அடையின் கொழு நிணம் பெருப்ப – புறம் 103/10
கோடை காலத்து கொழு நிழல் ஆகி – புறம் 237/3
கொள்ளி வைத்த கொழு நிண நாற்றம் – புறம் 325/9
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப – புறம் 393/11
வரம்பு இல் மணி பொன் கலப்பை வயிரத்தின் கொழு மடுத்திட்டு – கம்.பால:13 16/3
உழுகின்ற கொழு முகத்தின் உதிக்கின்ற கதிரின் ஒளி – கம்.பால:13 17/1
இழிகின்ற கொழு நிலாவை நறவு என வள்ளத்து ஏற்றாள் – கம்.பால:19 15/4
வீர வாள் கொழு என மடுத்து உழுதிரோ வெறி போர் – கம்.ஆரண்:8 7/2
கொழு மணி முடிகள்-தோறும் கொண்ட நல் மணியின் கூட்டம் – கம்.யுத்1:12 33/1
காட்டிய காலகேயர் கொழு நிண கற்றை கால – கம்.யுத்1:13 18/1
முத்து உரு கொண்டு அமைந்தனைய முழு வெள்ளி கொழு நிறத்து முளரி செங்கண் – கம்.யுத்4:41 66/1

மேல்


கொழுக்க (1)

மழை தொழில் உதவ மாதிரம் கொழுக்க
தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய – மது 10,11

மேல்


கொழுகொம்பு (2)

கொழுந்து மேல் படர் தர கொழுகொம்பு ஆயினான் – கம்.பால:5 71/4
குயிலுறுத்து அமைய வைத்த கொழுகொம்பு என்று உணர்ந்து கோடி – கம்.கிட்:13 41/4

மேல்


கொழுதி (8)

கொழும் கொம்பு கொழுதி நீர் நனை மேவர – மது 587
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் – நற் 9/10
ஞாழல் அம் சினை தாழ் இணர் கொழுதி
முறி திமிர்ந்து உதிர்த்த கையள் – நற் 106/7,8
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 243/2,3
பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/7
கொன்றை அம் சினை குழல் பழம் கொழுதி
வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும் – அகம் 15/15,16
பழன பைம் சாய் கொழுதி கழனி – அகம் 226/5
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17

மேல்


கொழுதிய (1)

மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில் – அகம் 25/6

மேல்


கொழுதும் (2)

நாறா வெண் பூ கொழுதும்
யாணர் ஊரன் பாணன் வாயே – குறு 85/5,6
நறும் தாது கொழுதும் பொழுதும் – குறு 192/5

மேல்


கொழுந்தா (1)

கொழுந்தா என்றாள் அயோத்தியர்-தம் கோவே என்றாள் எ உலகும் – கம்.யுத்3:23 9/3

மேல்


கொழுந்தால் (1)

குன்று நீ எடுத்த நாள் தன் சேவடி கொழுந்தால் உன்னை – கம்.சுந்:3 118/1

மேல்


கொழுந்தி (1)

தோழன் மங்கை கொழுந்தி என சொன்ன – கம்.சுந்:3 23/3

மேல்


கொழுந்தியும் (1)

கொழுந்தியும் மீண்டாள் பட்டான் அரக்கன் என்று உவகை கொண்டான் – கம்.யுத்4:32 43/4

மேல்


கொழுந்தின் (1)

வளை களைந்து ஒழிந்த கொழுந்தின் அன்ன – அகம் 24/2

மேல்


கொழுந்தினை (1)

கொழுந்தினை பூசலிட்டு அரற்றும் கொள்கையான் – கம்.யுத்4:40 73/4

மேல்


கொழுந்து (34)

கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே – நற் 224/3
கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற – கம்.பால:5 56/1
கொழுந்து மேல் படர் தர கொழுகொம்பு ஆயினான் – கம்.பால:5 71/4
கரு முகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியை – கம்.பால:5 101/3
கொழுந்து சேர் நுதல் கோது அறு சுட்டி போய் – கம்.பால:11 11/3
முளைக்கலா மதி கொழுந்து போலும் வாள் முகத்தினான் – கம்.பால:13 50/2
கொழுந்து போய் கொடி மதில் மிதிலை கூடிற்றே – கம்.பால:14 23/4
பூம் கொழுந்து பொலிவன போன்றவே – கம்.பால:21 49/4
கதுவு உறுகின்றது என்ன கொழுந்து ஒளி கஞல தூக்கி – கம்.பால:22 5/2
கன்ன பூ கஞல மீது கற்பக கொழுந்து மான – கம்.பால:22 17/2
இந்துவின் கொழுந்து விண்மீன் இனத்தொடும் வருவது என்ன – கம்.பால:22 23/3
கொழுந்து உடைய சாமரை குலாவ ஓர் கலாபம் – கம்.பால:22 25/3
கொழுந்து எரி உற்று என துயரம் கூர்கின்றார் – கம்.அயோ:4 168/4
நுரை கொழுந்து எழுந்து ஓங்கி நுடங்கலால் – கம்.அயோ:7 22/1
கரிய மால் வரை கொழுந்து என படர்வன காணாய் – கம்.அயோ:10 18/4
மரகதத்தின் கொழுந்து என வார்ந்த புல் – கம்.அயோ:14 16/3
கொழுந்து உயர்ந்து அனையது ஓர் நெடிய குன்றின் மேல் – கம்.அயோ:14 26/2
கொழுந்து என நின்ற அ குரிசல் வீரனை – கம்.ஆரண்:3 9/2
சிகை கொழுந்து இது என திருகு நாவினான் – கம்.ஆரண்:15 13/4
திங்களின் கொழுந்து சுற்றும் சிமய நீள் கோட்டு தேவர் – கம்.கிட்:15 32/3
கொழுந்து ஓடி நின்ற கொழும் குன்றை வியந்து நோக்கி – கம்.சுந்:1 41/3
எள்ளா நிலத்து இந்திரநீலத்து எழுந்த கொழுந்து மரகதத்தின் – கம்.சுந்:4 54/1
கொழுந்து சுற்ற உயிர்ப்பு இலர் கோளும் உற – கம்.சுந்:13 18/2
கொழுந்து உடை பவள கொடியின் குலம் – கம்.யுத்1:8 54/1
ஆர்ப்பு அடங்கின வாய் எலாம் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் – கம்.யுத்2:15 236/1
கொழுந்து விட்டு அழன்று எரி மடங்கல் கூட்டு அற – கம்.யுத்2:18 1/1
அங்கு அவன் உலத்தலோடும் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் கண்ணான் – கம்.யுத்3:21 36/1
கொடி குழீஇயின கொழுந்து எடுத்து எழுந்து மேற்கொள்ள – கம்.யுத்3:22 98/1
கொழுந்து உக உயிர்க்கும் யாக்கை குலைவுறும் தலையே கொண்டுற்று – கம்.யுத்3:26 44/3
கொழுந்து உறு கோப தீயும் நடுக்கமும் மனத்தை கூட – கம்.யுத்3:26 75/3
கொழுந்து எழும் செக்கர் கற்றை வெயில் விட எயிற்றின் கூட்டம் – கம்.யுத்3:28 65/3
கொழுந்து முந்தியது உற்றது கொற்றவ குலுங்குற்று – கம்.யுத்4:35 35/2
கொழுந்து விட்டு நிமிர்கின்ற கோபத்தான் – கம்.யுத்4:41 63/4
பிறை கொழுந்து அனைய நெற்றி பெய் வளை மகளிர் மெய்யை – கம்.யுத்4:42 9/3

மேல்


கொழுந்துகள் (2)

ஆடின உயிர்ப்பினோடு அழல் கொழுந்துகள்
ஓடின உமிழ்ந்தன உதிரம் கண்களே – கம்.அயோ:11 65/3,4
ஊழி வெம் கனல் கொழுந்துகள் உருத்து எழுந்து ஓடி – கம்.யுத்1:6 17/3

மேல்


கொழுந்துறு (1)

கொழுந்துறு தீ என வெம் சிலை கோலா – கம்.சுந்:9 51/2

மேல்


கொழுந்தே (4)

வில் கொள் வாள் நுதல் விளங்கு இழை இளம் தளிர் கொழுந்தே
எல் கொள் மால் வரை உம்பரின் இரும் புனம் காக்கும் – கம்.அயோ:10 17/1,2
நன்று ஆய ஞான தனி கொழுந்தே எங்கள் நவை தீர்க்கும் நாயகமே நல் வினையே நோக்கி – கம்.ஆரண்:2 30/3
கொழுந்தே அனையாள் குழைந்து ஏங்கிய கொள்கை கண்டான் – கம்.ஆரண்:13 37/1
பூம் தண் வார் குழல் பொன் கொழுந்தே புகழ் – கம்.சுந்:3 101/1

மேல்


கொழுந்தை (2)

வாழ் நில குல கொழுந்தை மௌலி சூட்டி அன்னவே – கம்.பால:3 25/4
நந்தா விளக்கை நறும் தார் இளம் கொழுந்தை
முந்தா உலகும் உயிரும் முறைமுறையே – கம்.யுத்1:3 164/2,3

மேல்


கொழுநர் (7)

கொடு_வரி பாய்ந்து என கொழுநர் மார்பில் – மலை 302
வண்டு தொடர் நறும் தெரியல் உயிர் அனைய கொழுநர் வர மணி தேரோடும் – கம்.பால:11 15/2
தொண்டை வாய் பெய்து தூ நீர் கொழுநர் மேல் தூகின்றாரும