கை – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கை 861
கை-கண் 1
கை-கொடு 1
கை-தம்மில் 1
கை-தம்மை 1
கை-தன்னால் 3
கை-தொறும் 1
கை-மேல் 1
கை_காய்த்திய 1
கை_நெல்லி 1
கை_மலை 2
கை_மலைகள் 1
கை_மான் 1
கை_எறிந்து 1
கைஇ 1
கைக்கண் 1
கைக்கிளை 1
கைக்கு 6
கைக்குமால் 1
கைக்கொடு 12
கைக்கொண்ட 1
கைக்கொண்டன்றும் 1
கைக்கொண்டான் 2
கைக்கொண்டு 3
கைக்கொள் 1
கைக்கொள்பு 1
கைக்கொள 1
கைகடக்க 1
கைகயர் 2
கைகயள் 1
கைகயன் 2
கைகலந்து 1
கைகள் 30
கைகளால் 22
கைகளான் 1
கைகளில் 1
கைகளின் 9
கைகளினால் 1
கைகளும் 5
கைகளே 2
கைகளை 3
கைகளோடு 3
கைகளோடும் 1
கைகூட 1
கைகூப்ப 1
கைகேசி 4
கைகேசிக்கே 1
கைகேசியால் 1
கைகேசியும் 1
கைகேசியை 1
கைகேசியையும் 1
கைகையார் 1
கைகொடு 5
கைகொள் 1
கைகோப்ப 1
கைசேர்த்த 1
கைடவர் 1
கைடவன் 1
கைத்த 4
கைத்தல 1
கைத்தலங்களில் 1
கைத்தலங்களை 1
கைத்தலத்தின் 2
கைத்தலத்து 8
கைத்தலத்தும் 1
கைத்தலம் 16
கைத்தலம்-அதனால் 1
கைத்தலமும் 1
கைத்தலை 2
கைத்தலையில் 2
கைத்தவற்றின் 1
கைத்தனள் 1
கைத்தார் 1
கைத்து 6
கைத்துணை 2
கைத்தும் 1
கைதர 3
கைதவ 2
கைதவம் 8
கைதவம்-கொல் 1
கைதவர் 1
கைதானே 1
கைதூவலை 1
கைதூவா 2
கைதூவாளே 1
கைதூவானே 1
கைதூவு 1
கைதை 10
கைதையும் 1
கைதொழ 4
கைதொழா 3
கைதொழாஅ 1
கைதொழு 2
கைதொழுது 18
கைதொழும் 3
கைதொழூஉ 5
கைந்த 1
கைந்நிறுக்க 1
கைந்நிறுத்த 1
கைந்நீவி 2
கைநிமிர்ந்து 1
கைநீவி 2
கைப்ப 2
கைப்பட்டோரே 1
கைப்படுக்கப்பட்டாய் 2
கைப்படுத்தேம் 1
கைப்படுத்தேன் 1
கைப்பணி 1
கைப்பற்றி 1
கைப்பற்றினன் 1
கைப்பற்றும் 1
கைப்பன 1
கைப்பித்த 1
கைப்புகல்-பாலனோ 1
கைப்பொருள் 3
கைபரந்து 1
கைபரப்பி 1
கைபரிந்து 1
கைபிணி 1
கைபுகற்கு 1
கைபுணர்ந்து 1
கைபெயரா 1
கைபோய் 1
கைம் 23
கைம்_மகவோடும் 1
கைம்_மா 2
கைம்_மாவை 1
கைம்_மான் 2
கைம்மலை 3
கைம்மறித்தான் 1
கைம்மா 3
கைம்மால் 1
கைம்மாவும் 1
கைம்மாவை 1
கைம்மாறாக 1
கைம்மாறு 4
கைம்மாறும் 1
கைம்மாறுவார் 1
கைம்மிக்கு 3
கைம்மிக 33
கைம்மிகின் 1
கைம்மிகுந்து 1
கைம்முற்றல 1
கைம்மேல் 1
கைம்மை 3
கைமா 1
கைமாறி 1
கைமிக 1
கைய 9
கையகத்தது 1
கையகத்ததுவே 1
கையகத்து 2
கையகத்தும் 1
கையகப்பட்டமை 1
கையகப்படுவது 1
கையகன்று 1
கையடை 3
கையது 15
கையதை 8
கையர் 28
கையவர் 1
கையவன் 2
கையழிந்து 1
கையள் 9
கையற்ற 5
கையற்றனை 2
கையற்று 7
கையற 13
கையறவு 6
கையறு 20
கையறுபு 4
கையன் 16
கையன 5
கையனும் 1
கையனே 1
கையனேன் 1
கையனை 1
கையா 1
கையாய் 2
கையார் 2
கையால் 89
கையாலே 3
கையாள் 3
கையாள 1
கையாளி 1
கையாற்கு 1
கையாற்றுள் 1
கையாறு 5
கையான் 14
கையான்-தனை 1
கையிகந்து 1
கையிடூஉ 1
கையிடை 1
கையிடைப்பட்டும் 1
கையில் 38
கையின் 68
கையின்-நின்று 1
கையினர் 7
கையினள் 2
கையினன் 9
கையினாய் 1
கையினார் 1
கையினால் 13
கையினாள் 2
கையினான் 9
கையினிடை 1
கையினில் 3
கையினின் 1
கையினின்று 1
கையினும் 4
கையினை 4
கையினொடு 1
கையீர் 1
கையும் 33
கையுளும் 1
கையுற்றார் 1
கையுற 1
கையுறு 1
கையுறை 5
கையெடுத்து 2
கையே 4
கையை 11
கையையும் 3
கையொடு 14
கையொடும் 4
கையொத்து 1
கையோடு 1
கையோடும் 1
கைலை 2
கைலையோடும் 1
கைவகுத்தாள் 1
கைவண் 13
கைவண்மையும் 1
கைவண்மையே 3
கைவண்மையையே 1
கைவரை 1
கைவல் 15
கைவலம் 1
கைவலித்தல் 1
கைவழி 1
கைவள் 4
கைவளம் 1
கைவளை 1
கைவாள் 1
கைவிட்டனரே 1
கைவிட்டார் 1
கைவிட்டு 15
கைவிட்டோர்க்கு 1
கைவிட 2
கைவிடா 1
கைவிடின் 1
கைவிடீர் 1
கைவிடு 1
கைவிடுகலனே 1
கைவிடுதல் 1
கைவிடும் 1
கைவிடுவோம் 1
கைவிதிர்த்தான் 1
கைவிளக்கு 2
கைவினை 5
கைவினையாலும் 1

கை (861)

செறுநர் தேய்த்த செல் உறழ் தட கை
மறு இல் கற்பின் வாள்_நுதல் கணவன் – திரு 5,6
கை புனைந்து இயற்றா கவின் பெறு வனப்பின் – திரு 17
ஒரு கை உக்கம் சேர்த்தியது ஒரு கை – திரு 108
ஒரு கை உக்கம் சேர்த்தியது ஒரு கை
நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 108,109
நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை
அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை – திரு 109,110
அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை – திரு 110
அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 110,111
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை
மார்பொடு விளங்க ஒரு கை – திரு 111,112
மார்பொடு விளங்க ஒரு கை
தாரொடு பொலிய ஒரு கை – திரு 112,113
தாரொடு பொலிய ஒரு கை
கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை – திரு 113,114
கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை – திரு 114,115
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை
நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை – திரு 115,116
நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை
வான் அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 116,117
தாழ் பெரும் தட கை உயர்த்த யானை – திரு 158
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ – திரு 265
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
வைகல்_வைகல் கை கவி பருகி – பொரு 158
வெரூஉ பறை நுவலும் பரூஉ பெரும் தட கை
வெருவரு செலவின் வெகுளி வேழம் – பொரு 171,172
கை புனை செப்பம் கடைந்த மார்பின் – சிறு 53
தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை
நாடா நல் இசை நல் தேர் செம்பியன் – சிறு 81,82
கழல் தொடி தட கை காரியும் நிழல் திகழ் – சிறு 95
முட்டாது கொடுத்த முனை விளங்கு தட கை
துளி மழை பொழியும் வளி துஞ்சு நெடும் கோட்டு – சிறு 105,106
பிடி கணம் சிதறும் பெயல் மழை தட கை
பல் இய கோடியர் புரவலன் பேர் இசை – சிறு 124,125
வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த – சிறு 136
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் – சிறு 167
பிடி கை அன்ன பின்னு வீழ் சிறுபுறத்து – சிறு 191
தொடி கை மகடூஉ மகமுறை தடுப்ப – சிறு 192
எழூஉ புணர்ந்து அன்ன பரூஉ கை நோன் பார் – பெரும் 48
விரவு வரி கச்சின் வெண் கை ஒள் வாள் – பெரும் 71
உடம்பிடி தட கை ஓடா வம்பலர் – பெரும் 76
விழு தண்டு ஊன்றிய மழு தின் வன் கை
உறி கா ஊர்ந்த மறு படு மயிர் சுவல் – பெரும் 170,171
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 177
கரும் கை வினைஞர் காதல் அம் சிறாஅர் – பெரும் 223
கணம்_கொள் சுற்றமொடு கை புணர்ந்து ஆடும் – பெரும் 234
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட – பெரும் 304
கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய – பெரும் 334
நெடும் கை யானை நெய் மிதி கவளம் – பெரும் 394
பெரும் கை யானை கொடும் தொடி படுக்கும் – பெரும் 436
கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த – பெரும் 437
ஒன்றல் செல்லா உரவு வாள் தட கை
கொண்டி உண்டி தொண்டையோர் மருக – பெரும் 453,454
கொடு வாள் கதுவிய வடு ஆழ் நோன் கை
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை – பெரும் 471,472
வலம்புரி பொறித்த மா தாங்கு தட கை
நீர் செல நிமிர்ந்த மாஅல் போல – முல் 2,3
அயில் நுனை மருப்பின் தம் கை இடை கொண்டு என – முல் 34
கை அமை விளக்கம் நந்து-தொறும் மாட்ட – முல் 49
பாம்பு பதைப்பு அன்ன பரூஉ கை துமிய – முல் 70
ஒரு கை பள்ளி ஒற்றி ஒரு கை – முல் 75
ஒரு கை பள்ளி ஒற்றி ஒரு கை
முடியொடு கடகம் சேர்த்தி நெடிது நினைந்து – முல் 75,76
தொடி தோள் கை துடுப்பு ஆக – மது 34
விறலியர் வறும் கை குறும் தொடி செறிப்ப – மது 218
வன் கை வினைஞர் அரி_பறை இன் குரல் – மது 262
பரந்து ஓங்கு வரைப்பின் வன் கை திமிலர் – மது 319
கைஇ மெல்லிதின் ஒதுங்கி கை_எறிந்து – மது 419
வான வண் கை வளம் கெழு செல்வர் – மது 442
சாணம் தின்ற சமம் தாங்கு தட கை
மறம் கொள் சேரி மாறு பொரு செருவில் – மது 593,594
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர – மது 720
கை கொள் கொள்ளியர் கவுள் புடையூஉ நடுங்க – நெடு 8
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102
நீள் திரள் தட கை நிலம் மிசை புரள – நெடு 170
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப – குறி 36
கை கவர் நரம்பின் இம்மென இமிரும் – குறி 147
இரும் பிணர் தட கை இரு நிலம் சேர்த்தி – குறி 163
துணை அறை மாலையின் கை பிணி விடேஎம் – குறி 177
பெரும் கை யானை பிடி புக்கு ஆங்கு – பட் 224
வில் நவில் தட கை மேவரும் பெரும் பூண் – மலை 63
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப – மலை 107
வாதி கை அன்ன கவை கதிர் இறைஞ்சி – மலை 112
உயர் நிலை இதணம் ஏறி கை புடையூஉ – மலை 204
புள் கை போகிய புன் தலை மகாரோடு – மலை 253
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி – மலை 311
கை தோய்வு அன்ன கார் மழை தொழுதி – மலை 362
கை பிணி விடாஅது பைபய கழி-மின் – மலை 383
தேம் பாய் கண்ணி தேர் வீசு கவி கை
ஓம்பா வள்ளல் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 399,400
பிடி கை அன்ன செம் கண் வராஅல் – மலை 457
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை நிறைய – மலை 576
விசும்பு மெய் ஆக திசை கை ஆக – நற் 0/3
கை ஊண் இருக்கையின் தோன்றும் நாடன் – நற் 22/7
என் கை கொண்டு தன் கண் ஒற்றியும் – நற் 28/1
தன் கை கொண்டு என் நன் நுதல் நீவியும் – நற் 28/2
நினைந்து கை நெகிழ்ந்த அனைத்தற்கு தான் தன் – நற் 29/8
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – நற் 36/1
நெடு நிமிர் தெருவில் கை புகு கொடு மிடை – நற் 50/4
கல்லென் சுற்றம் கை கவியா குறுகி – நற் 57/4
கல்லா வன் பறழ் கை நிறை பிழியும் – நற் 57/6
கணையர் கிணையர் கை புனை கவணர் – நற் 108/4
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி – நற் 110/2
கை ஊன்றுபு இழிதரு களிறு எறிந்தன்றே – நற் 114/12
பாண்டிலொடு பொருத பல் பிணர் தட கை
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி – நற் 141/8,9
வன் கை இடையன் எல்லி பரீஇ – நற் 169/7
இரும் பிணர் தட கை நீட்டி நீர் நொண்டு – நற் 186/2
பெரும் கை யானை பிடி எதிர் ஓடும் – நற் 186/3
வலன் உயர் மருப்பின் நிலம் ஈர் தட கை
அண்ணல் யானைக்கு அன்றியும் கல் மிசை – நற் 194/4,5
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை
வல் வில் அம்பின் எய்யா வண் மகிழ் – நற் 198/9,10
கை கவர் நரம்பின் பனுவல் பாணன் – நற் 200/8
மட பிடி தழீஇய தட கை வேழம் – நற் 202/4
கண் உறு விழுமம் கை போல் உதவி – நற் 216/3
கை புனை சிறு நெறி வாங்கி பையென – நற் 222/3
சிறுபுறம் கடுக்கும் பெரும் கை வேழம் – நற் 228/6
சிறு கண் யானை பெரும் கை ஈர் இனம் – நற் 232/1
கை கவர் முயக்கம் மெய் உற திருகி – நற் 240/3
உணங்கு தினை துழவும் கை போல் ஞாழல் – நற் 267/4
வன் கை கானவன் வெம் சிலை வணக்கி – நற் 285/3
வன் கை பரதவர் இட்ட செம் கோல் – நற் 303/9
அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் – நற் 304/8
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப – நற் 317/2
பொறி படு தட கை சுருக்கி பிறிது ஓர் – நற் 318/6
கவவு கை தாங்கும் மதுகைய குவவு முலை – நற் 350/7
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – நற் 353/9
முலை வாய் உறுக்கும் கை போல் காந்தள் – நற் 355/2
கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும் – நற் 360/8
தகை மலர் உண்கண் கை புதைத்ததுவே – நற் 370/11
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை
கோடு ஈர் இலங்கு வளை நெகிழ்த்த – குறு 31/4,5
பிடி பசி களைஇய பெரும் கை வேழம் – குறு 37/2
கான யானை கை விடு பசும் கழை – குறு 54/3
கை இல் ஊமன் கண்ணின் காக்கும் – குறு 58/4
ஓவாது ஈயும் மாரி வண் கை
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி – குறு 91/5,6
கூடை இரும் பிடி கை கரந்து அன்ன – குறு 111/4
சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே – குறு 117/6
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த – குறு 141/4
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை – குறு 141/5
காமம் நெரிதர கை நில்லாதே – குறு 149/6
மட பிடி தட கை அன்ன பால் வார்பு – குறு 198/3
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து – குறு 198/6
கடனும் பூணாம் கை நூல் யாவாம் – குறு 218/2
கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும் – குறு 237/3
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை – குறு 282/4
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 291/2
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து – குறு 307/7
காமம் தருவது ஓர் கை தாழ்ந்தன்றே – குறு 308/7
கை உடை நன் மா பிடியொடு பொருந்தி – குறு 319/3
மட பிடி தழீஇ தட கை யானை – குறு 332/4
கலை கை தொட்ட கமழ் சுளை பெரும் பழம் – குறு 342/1
பிடி கை அன்ன பெரும் குரல் ஏனல் – குறு 360/5
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 360/6
கை வளை நெகிழ்தலும் மெய் பசப்பு ஊர்தலும் – குறு 371/1
யானை கை மடித்து உயவும் – குறு 388/6
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
கை புனை நறும் தார் கமழும் மார்பன் – ஐங் 182/2
குறும் கை இரும் புலி கோள் வல் ஏற்றை – ஐங் 216/1
குறு கை இரும் புலி பொரூஉம் நாட – ஐங் 266/2
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி – ஐங் 327/1
மெய் உற விரும்பிய கை கவர் முயக்கினும் – ஐங் 337/2
பெரும் கை யானை இரும் சினம் உறைக்கும் – ஐங் 352/3
நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 14/12
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் – பதி 15/36
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் – பதி 15/36
காணுநர் கை புடைத்து இரங்க – பதி 19/26
கலிழும் கருவியொடு கை உற வணங்கி – பதி 24/26
கண் பனி மலிர் நிறை தாங்கி கை புடையூ – பதி 26/8
வளை கை மகளிர் வள்ளை கொய்யும் – பதி 29/2
கரும் கண் பேய்_மகள் கை புடையூஉ நடுங்க – பதி 30/36
கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து – பதி 31/3
பனை தடி புனத்தின் கை தடிபு பல உடன் – பதி 36/5
வென்றி ஆடிய தொடி தோள் மீ கை
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 40/12,13
பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள் – பதி 43/4
வண் கை வேந்தே நின் கலி மகிழானே – பதி 43/36
கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப – பதி 48/8
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் – பதி 49/6
நெய்த்தோர் தொட்ட செம் கை மறவர் – பதி 49/10
தாங்குநர் தட கை யானை தொடி கோடு துமிக்கும் – பதி 51/29
கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/34
நல் அமர் கடந்த நின் செல் உறழ் தட கை
இரப்போர்க்கு கவிதல் அல்லதை இரைஇய – பதி 52/10,11
ஏந்து கை சுருட்டி தோட்டி நீவி – பதி 53/19
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை
ஏந்து எழில் ஆகத்து சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 58/10,11
புன்_புலம் வித்தும் வன் கை வினைஞர் – பதி 58/15
அரியல் ஆர்கை வன் கை வினைஞர் – பதி 62/16
பெரும் கை தொழுதியின் வன் துயர் கழிப்பி – பதி 76/6
காடு கை_காய்த்திய நீடு நாள் இருக்கை – பதி 82/9
கொன்று அமர் கடந்த வெம் திறல் தட கை
வென் வேல் பொறையன் என்றலின் வெருவர – பதி 86/2,3
பெற்ற பெரும் பெயர் பலர் கை இரீஇய – பதி 90/23
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை
வார்ந்து புனைந்து அன்ன ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – பதி 90/33,34
எரி சினம் கொன்றோய் நின் புகழ் உருவின கை
நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த – பரி 3/32,33
நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை
இரு கை மாஅல் – பரி 3/34,35
இரு கை மாஅல் – பரி 3/35
மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல் – பரி 3/36
மு கை முனிவ நால் கை அண்ணல் – பரி 3/36
ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் – பரி 3/37
எழு கையாள எண் கை ஏந்தல் – பரி 3/38
ஒன்பதிற்று தட கை மன் பேராள – பரி 3/39
பதிற்று கை மதவலி நூற்று கை ஆற்றல் – பரி 3/40
பதிற்று கை மதவலி நூற்று கை ஆற்றல் – பரி 3/40
பதினாயிரம் கை முதுமொழி முதல்வ – பரி 3/42
நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் – பரி 3/43
தொழுத கை அமைதியின் அமர்ந்தோயும் நீயே – பரி 4/71
வேறு_வேறு உருவின் இ ஆறு இரு கை கொண்டு – பரி 5/68
கொய்ததும் வாயாளோ கொய் தழை கை பற்றி – பரி 6/66
கை வளை ஆழி தொய்யகம் புனை துகில் – பரி 7/46
கை புதைஇய வளை – பரி 7/54
பரிந்து அவளை கை பிணை நீக்குவான் பாய்வாள் – பரி 7/57
இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூர – பரி 8/78
கனவின் தொட்டது கை பிழை ஆகாது – பரி 8/103
எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை – பரி 8/115
கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின் – பரி 9/35
கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவு-உற்று – பரி 10/46
கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி – பரி 10/49
இலம்படு புலவர் ஏற்ற கை ஞெமர – பரி 10/126
காமம் கள விட்டு கை கொள் கற்பு-உற்று என – பரி 11/42
கண்ட பொழுதில் கடும் புனல் கை வாங்க – பரி 11/107
கழுத்து அமை கை வாங்கா காதலர் புல்ல – பரி 11/116
இழையினை கை யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி – பரி 12/59
கை ஊழ் தடுமாற்றம் நன்று – பரி 17/46
கை வளம் பூத்த வடுவொடு காணாய் நீ – பரி 18/17
போர் தோற்று கட்டுண்டார் கை போல்வ கார் தோற்றும் – பரி 18/34
புரி நெகிழ்ப்பார் போன்றன கை
அச்சிரக்கால் ஆர்த்து அணி மழை கோலின்றே – பரி 18/37,38
கை வைத்து இமிர்பு குழல் காண்குவோரும் – பரி 19/41
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் – பரி 19/76
கொடி இயலார் கை போல் குவிந்த முகை – பரி 20/98
கை புனை தாரினர் கண்ணியர் – பரி 24/11
கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே – கலி 7/6
கடும் தாம் பதிபு ஆங்கு கை தெறப்பட்டு – கலி 12/5
கவவு கை விட பெறும் பொருள் திறத்து – கலி 14/18
ஒரோஒ கை தம்முள் தழீஇ ஒரோஒ கை – கலி 18/9
ஒரோஒ கை தம்முள் தழீஇ ஒரோஒ கை
ஒன்றன் கூறு ஆடை உடுப்பவரே ஆயினும் – கலி 18/9,10
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி 25/4
சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15
காதலர் புணர்ந்தவர் கவவு கை நெகிழாது – கலி 33/7
கண் உறு பூசல் கை களைந்த ஆங்கே – கலி 34/24
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு – கலி 37/16
கொடிச்சியர் கூப்பி வரை தொழு கை போல் – கலி 40/11
கடு விசை கவணையில் கல் கை விடுதலின் – கலி 41/10
தாழ் இரும் கூந்தல் என் தோழியை கை கவியா – கலி 42/29
தகையவர் கை செறித்த தாள் போல காந்தள் – கலி 43/8
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை – கலி 58/5
தூக்கு இலி தூற்றும் பழி என கை கவித்து – கலி 63/2
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே – கலி 65/21
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை
வளையின் வாய் விடல் மாலை மகளிரை நோவேமோ – கலி 68/8,9
கடவுபு கை தங்கா நெஞ்சு என்னும் தம்மோடு – கலி 77/23
கவழம் அறியா நின் கை புனை வேழம் – கலி 80/6
கரந்து யான் அரக்கவும் கை நில்லா வீங்கி – கலி 84/3
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட – கலி 84/20
அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
நோதலும் உண்டு ஈங்கு என் கை வந்தீ – கலி 85/20
கை புனை முக்காழ் கயம் தலை தாழ – கலி 86/2
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் – கலி 86/7
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை
முடி தாழ் இரும் கூந்தல் பற்றி பூ வேய்ந்த – கலி 92/42,43
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/45
இடம் தேற்றாள் சோர்ந்தனள் கை
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா – கலி 92/50,51
பிரியா கவி கை புலையன் தன் யாழின் – கலி 95/10
அன்னையோ மெய்யை பொய் என்று மயங்கிய கை ஒன்று – கலி 95/25
சேகா கதிர் விரி வைகலில் கை வாரூஉ கொண்ட – கலி 96/22
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/18
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை – கலி 103/30
தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர் – கலி 106/32
கை புனை கண்ணி முடித்தாள் என்று யாய் கேட்பின் – கலி 107/15
கை தோயல் மாத்திரை அல்லது செய்தி – கலி 110/18
நெருப்பு கை தொட்டவர் போல விதிர்த்திட்டு – கலி 115/11
நெய்தல் நெடு நார் பிணித்து யாத்து கை உளர்வின் – கலி 131/8
கை உளே மாய்ந்தான் கரந்து – கலி 142/36
அவரை நினைத்து நிறுத்து என் கை நீட்டி – கலி 142/38
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 8/2
கை கவியா சென்று கண் புதையா குறுகி – அகம் 9/21
பிடி கை அன்ன பின்_அகம் தீண்டி – அகம் 9/22
தொடி கை தைவர தோய்ந்தன்று-கொல்லோ – அகம் 9/23
மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம் – அகம் 11/10
வறும் கை வம்பலர் தாங்கும் பண்பின் – அகம் 15/6
வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும் – அகம் 15/16
படியோர் தேய்த்த பல் புகழ் தட கை
நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என – அகம் 22/5,6
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை
பொதியின் செல்வன் பொலம் தேர் திதியன் – அகம் 25/19,20
கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை – அகம் 26/17
செவிலி கை என் புதல்வனை நோக்கி – அகம் 26/18
வாங்கு கை தடுத்த பின்றை ஓங்கிய – அகம் 37/14
வறும் கை காட்டிய வாய் அல் கனவின் – அகம் 39/23
கை மாய் நீத்தம் களிற்றொடு படீஇய – அகம் 43/4
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/10
பெரும் கை யானை நிவப்பின் தூங்கும் – அகம் 57/8
கடுங்கண் யானை நெடும் கை சேர்த்தி – அகம் 63/4
குரும்பி கெண்டும் பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 72/5
பிடி கை அமைந்த கனல் வாய் கொள்ளி – அகம் 73/15
வானவன் மறவன் வணங்கு வில் தட கை
ஆனா நறவின் வண் மகிழ் பிட்டன் – அகம் 77/15,16
தோள் பதன் அமைத்த கரும் கை ஆடவர் – அகம் 79/1
கடும் கை கானவன் கழுது மிசை கொளீஇய – அகம் 88/5
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை யானை – அகம் 88/9
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் கோதை – அகம் 93/19,20
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா – அகம் 102/4
கை ஆடு வட்டின் தோன்றும் – அகம் 108/17
ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை
தொகு சொல் கோடியர் தூம்பின் உயிர்க்கும் – அகம் 111/8,9
பெரும் கை யானை கோள் பிழைத்து இரீஇய – அகம் 118/8
கை தோய்த்து உயிர்க்கும் வறும் சுனை – அகம் 119/19
கொய் சுவல் புரவி கை கவர் வயங்கு பரி – அகம் 124/10
கலங்கு முனை சீறூர் கை தலைவைப்ப – அகம் 129/11
தோடும் தொடலையும் கை கொண்டு அல்கலும் – அகம் 138/12
கை பூண் பகட்டின் வருந்தி – அகம் 140/14
பலர் மேம் தோன்றிய கவி கை வள்ளல் – அகம் 142/3
பனை திரள் அன்ன பரேர் எறுழ் தட கை
கொலை சினம் தவிரா மதன் உடை முன்பின் – அகம் 148/1,2
பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 149/4
கை விடு சுடரின் தோன்றும் – அகம் 153/18
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/15
கதிர் கை ஆக வாங்கி ஞாயிறு – அகம் 164/1
முருங்கை மேய்ந்த பெரும் கை யானை – அகம் 167/11
பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 171/15
இரும்பு வடித்து அன்ன கரும் கை கானவன் – அகம் 172/6
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து – அகம் 177/4
சிறு கண் யானை நெடும் கை நீட்டி – அகம் 179/4
கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும் – அகம் 181/19
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை – அகம் 187/20
பெரும் கை எண்கின் பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 201/16
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின் – அகம் 202/4
பிணர் அழி பெரும் கை புரண்ட கூவல் – அகம் 207/10
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கை
வலம் படு வென்றி வாய் வாள் சோழர் – அகம் 213/20,21
கை விரல் கவ்வும் கல்லா காட்சி – அகம் 215/8
கழல் தொடி தட கை கலி_மான் நள்ளி – அகம் 238/14
இரும் புலி தொலைத்த பெரும் கை வேழத்து – அகம் 272/1
நெகிழா மென் பிணி வீங்கிய கை சிறிது – அகம் 289/7
வரை இடை கழுதின் வன் கை கானவன் – அகம் 292/10
நிலவு நிற மருப்பின் பெரும் கை சேர்த்தி – அகம் 295/4
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கத்து – அகம் 305/7
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும் – அகம் 307/10
ஓடு புறம் கண்ட தாள் தோய் தட கை
வெல் போர் வழுதி செல் சமத்து உயர்த்த – அகம் 312/11,12
கை கறித்து உரறும் மை தூங்கு இறும்பில் – அகம் 329/12
வேனில் வெளிற்று பனை போல கை எடுத்து – அகம் 333/11
பெரும் களிற்று தட கை புரைய கால் வீழ்த்து – அகம் 334/5
செம் கோல் அம்பினர் கை நொடியா பெயர – அகம் 337/13
பல் செரு கடந்த செல் உறழ் தட கை
கெடாஅ நல் இசை தென்னன் தொடாஅ – அகம் 342/9,10
கை மாண் தோணி கடுப்ப பையென – அகம் 344/5
இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ – அகம் 344/11
கை தலை வைத்த மையல் விதுப்பொடு – அகம் 347/14
வரி நுதல் வைத்த வலி தேம்பு தட கை
கல் ஊர் பாம்பின் தோன்றும் – அகம் 349/12,13
அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே – அகம் 356/7
பெரும் களிற்று இன நிரை கை தொடூஉ பெயரும் – அகம் 357/8
நரை மூதாளர் கை பிணி விடுத்து – அகம் 366/10
தாள் கை பூட்டிய தனி நிலை இருக்கையொடு – அகம் 373/8
மெய் புகு அன்ன கை கவர் முயக்கின் – அகம் 379/15
நுங்கை ஆகுவென் நினக்கு என தன் கை
தொடு மணி மெல் விரல் தண்ணென தைவர – அகம் 386/12,13
இரப்போர் ஏந்து கை நிறைய புரப்போர் – அகம் 389/11
வாய் நிறை கொண்ட வலி தேம்பு தட கை
குன்று புகு பாம்பின் தோன்றும் – அகம் 391/12,13
தாழ் பெரும் தட கை தலைஇய கானத்து – அகம் 392/1
பெரும் கை யானை இரும் பிடர் தலை இருந்து – புறம் 3/11
கரும் கை ஒள் வாள் பெரும் பெயர் வழுதி – புறம் 3/13
நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே – புறம் 6/20
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை
புலவு நாற்றத்த பைம் தடி – புறம் 14/11,12
தூம்பு உடை தட கை வாயொடு துமிந்து – புறம் 19/10
கரும் கை கொல்லன் செம் தீ மாட்டிய – புறம் 21/7
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் – புறம் 36/6
நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து – புறம் 36/7
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
தாள் தோய் தட கை தகை மாண் வழுதி – புறம் 59/2
வன் கை வினைஞர் புன் தலை சிறாஅர் – புறம் 61/8
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
குருதி செம் கை கூந்தல் தீட்டி – புறம் 62/3
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் – புறம் 63/12
கடும் கள் பருகுநர் நடுங்கு கை உகத்த – புறம் 68/15
குறும் தொடி கழித்த கை சாபம் பற்றி – புறம் 77/4
கவி கை மள்ளன் கைப்பட்டோரே – புறம் 81/5
எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை
வழு இல் வன் கை மழவர் பெரும – புறம் 90/10,11
வழு இல் வன் கை மழவர் பெரும – புறம் 90/11
களம் பட கடந்த கழல் தொடி தட கை
ஆர்கலி நறவின் அதியர் கோமான் – புறம் 91/2,3
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு – புறம் 96/2
கை_மான் கொள்ளுமோ என – புறம் 96/8
இசை விளங்கு கவி கை நெடியோய் திங்கள் – புறம் 102/6
வளை கை விறலி என் பின்னள் ஆக – புறம் 135/4
வளை கை விறலியர் படப்பை கொய்த – புறம் 140/3
தொழுதனென் எழுவேன் கை கவித்து இரீஇ – புறம் 150/8
இழிபிறப்பாளன் கரும் கை சிவப்ப – புறம் 170/5
இரும்பு பயன் படுக்கும் கரும் கை கொல்லன் – புறம் 170/15
கரும் கை கொல்லனை இரக்கும் – புறம் 180/12
குறுகுறு நடந்து சிறு கை நீட்டி – புறம் 188/3
கை உள்ளது போல் காட்டி வழி நாள் – புறம் 211/11
மைந்து உடை யானை கை வைத்து உறங்கவும் – புறம் 229/18
வச்சிர தட கை நெடியோன் கோயிலுள் – புறம் 241/3
தண் கயம் ஆடும் மகளிரொடு கை பிணைந்து – புறம் 243/3
அடை இடை கிடந்த கை பிழி பிண்டம் – புறம் 246/6
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி – புறம் 253/5
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி கிளையுள் – புறம் 254/4
எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி – புறம் 258/5
கை உள போலும் கடிது அண்மையவே – புறம் 260/11
தடிந்து மாறு பெயர்த்தது இ கரும் கை வாளே – புறம் 269/12
வேல் கை கொடுத்து வெளிது விரித்து உடீஇ – புறம் 279/8
கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி – புறம் 281/3
ஒரு கை இரும் பிணத்து எயிறு மிறை ஆக – புறம் 284/6
கை வார் நரம்பின் பாணர்க்கு ஓக்கிய – புறம் 302/6
கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும் – புறம் 337/2
ஈதல் ஆனா இலங்கு தொடி தட கை
பாரி பறம்பின் பனி சுனை போல – புறம் 337/5,6
இரும் பனை அன்ன பெரும் கை யானை – புறம் 340/7
பிடி உயிர்ப்பு அன்ன கை கவர் இரும்பின் – புறம் 345/8
வண் கை எயினன் வாகை அன்ன – புறம் 351/6
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் – புறம் 352/5
கை பெய்த நீர் கடல் பரப்ப – புறம் 362/12
கை கொண்டு பிறக்கு நோக்காது – புறம் 363/13
ஏற்ற பார்ப்பார்க்கு ஈர்ம் கை நிறைய – புறம் 367/4
கரும் கை யானை கொண்மூ ஆக – புறம் 369/2
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் – புறம் 370/23
பணை மருள் நெடும் தாள் பல் பிணர் தட கை
புகர்_முக முகவைக்கு வந்திசின் பெரும – புறம் 371/19,20
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின் – புறம் 378/3,4
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை
திருந்து தொழில் பல பகடு – புறம் 387/10,11
பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை
ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ – புறம் 392/4,5
ஈர்ம் கை மறந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 393/10
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் – புறம் 394/3
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர் – புறம் 395/20
ஞானம் முன்னிய நான்மறையாளர் கை
தானம் என்ன தழைத்தது நீத்தமே – கம்.பால:1 5/3,4
கதவினை முட்டி மள்ளர் கை எடுத்து ஆர்ப்ப ஓடி – கம்.பால:1 16/1
ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து – கம்.பால:1 16/3
கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை – கம்.பால:2 10/2
பாலின் ஊட்டுவார் செம் கை பங்கயம் – கம்.பால:2 58/3
மண்ணிடை வெட்டுவ வாள் கை மைந்தர்-தம் – கம்.பால:3 43/2
கரியொடு கரி எதிர் பொருத்தி கை படை – கம்.பால:3 67/1
கை ஆர் புனலால் நனையாதன கையும் இல்லை – கம்.பால:4 3/2
மே வரும் கை அடை வேலும் தேயுமால் – கம்.பால:4 8/2
கழுந்து ஓடும் வரி சிலை கை கடல் தானை புடை சூழ கழல் கால் வேந்தன் – கம்.பால:5 56/2
சுரா மலைய தளர் கை கரி எய்த்தே – கம்.பால:5 115/1
கை வழி நிதி எனும் நதி கலைமறையோர் – கம்.பால:5 119/3
கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா – கம்.பால:7 31/1
செம் கை சூல வெம் தீயினை தீய தன் – கம்.பால:7 45/3
நினைக்கிலை என் கை நிமிர்ந்திட வந்து – கம்.பால:8 17/1
நெடியவன் குறிய கை நீரில் நீட்டினான் – கம்.பால:8 23/4
தூயவன் அவனை நின் கை சுடு சரம் அனைய சொல்லால் – கம்.பால:9 21/2
கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் – கம்.பால:9 24/4
கை வழி நயனம் செல்ல கண் வழி மனமும் செல்ல – கம்.பால:10 8/3
வள் உகிர் தளிர் கை நோவ மாடகம் பற்றி வார்ந்த – கம்.பால:10 11/1
கை புகின் சிவந்து காட்டும் கந்துகம் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:10 16/4
கம்பம் இல் கொடு மன காம வேடன் கை
அம்பொடு சோர்வது ஓர் மயிலும் அன்னவள் – கம்.பால:10 49/1,2
எய்வான் ஒருவன் கை ஓயான் உயிரும் ஒன்றே இனி இல்லை – கம்.பால:10 66/3
பசை ஆக மறையவர் கை நறை மலரும் நிறை புனலும் பரந்து பாய – கம்.பால:11 14/2
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் – கம்.பால:11 17/1
கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி – கம்.பால:12 12/1
கலி தானை கடலோடும் கை தான களிற்று அரசர் – கம்.பால:13 20/1
பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல் – கம்.பால:13 28/3
பித்த யானை பிணங்கி பிடியில் கை
வைத்த மேல் இருந்து அஞ்சிய மங்கைமார் – கம்.பால:14 38/1,2
நடையர் நாசி புதைத்த கை நாற்றலர் – கம்.பால:14 42/2
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி – கம்.பால:14 52/2
சூடக தளிர் கை மற்றை சுடர் மணி தட கை பற்றி – கம்.பால:14 52/2
பால் செறி கடலில் தோன்றும் பனை கை மால் யானை என்ன – கம்.பால:14 59/3
கொற்ற வேல் மன்னர் செம் கை பங்கய குழாங்கள் கூம்ப – கம்.பால:14 75/3
கொம்புகள் பனை கை நீட்டி குழையொடும் ஒடித்து கோட்டு – கம்.பால:16 2/3
கடக கை எறிந்து தம்மில் கரும் கழல் வீரர் நக்கார் – கம்.பால:16 18/4
கை என மலர வேண்டி அரும்பிய காந்தள் நோக்கி – கம்.பால:16 23/1
பின்னங்கள் உகிரின் செய்து பிண்டி அம் தளிர் கை கொண்ட – கம்.பால:16 24/1
கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா – கம்.பால:17 10/3
கை போதினோடு நெடும் கண் பனி சோர நின்றாள் – கம்.பால:17 13/4
சாகை தம் கை கண்கள் புதைத்தே தளர்வாளும் – கம்.பால:17 30/4
காக்கல் ஆவது காமன் கை வில் எனும் – கம்.பால:17 35/2
கை அவாம் உருவத்தார்-தம் கண் மலர் குவளை பூத்த – கம்.பால:18 3/2
புண்டரீக கை கூப்பி புனல் முகந்து இறைக்கின்றாரும் – கம்.பால:18 5/4
பொன் தொடி தளிர் கை சங்கம் வண்டொடு புலம்பி ஆர்ப்ப – கம்.பால:18 11/1
தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய் – கம்.பால:18 13/1
மேவலாம் தகைமைத்து அல்லால் வேழ வில் தட கை வீரற்கு – கம்.பால:18 15/1
கை கொள் வாள் ஒளிபட சிவந்து காட்ட தன் – கம்.பால:19 8/2
சினம் கெழு வாள் கை ஓர் செம்மல்-பால் ஒரு – கம்.பால:19 43/1
உழுத வெம் புண்களில் வளை கை ஒற்றினாள் – கம்.பால:19 53/2
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே – கம்.பால:21 19/2
புலம்பு சேடியர் கை மிசை போயினாள் – கம்.பால:21 20/4
கனக நூபுரம் கை வளையோடு உக – கம்.பால:21 26/1
கை அம்பு அற்று உடைவாளினும் கை வைத்தான் – கம்.பால:21 32/4
கை அம்பு அற்று உடைவாளினும் கை வைத்தான் – கம்.பால:21 32/4
தலை அவிழ் கோதை ஓதி சானகி தளிர் கை என்னும் – கம்.பால:22 11/1
முளரிகள் இராமன் செம் கை முறைமையின் தீண்ட நோற்ற – கம்.பால:22 11/2
கை வளர் மயில்_அனாளை வலம் செய்து காப்பும் இட்டார் – கம்.பால:22 18/4
சங்கம் கை உடைமையாலும் தாமரை கோயிலாலும் – கம்.பால:22 21/1
கை வளை திருத்துபு கடை கணின் உணர்ந்தாள் – கம்.பால:22 37/4
கண்ணுறு கரும் கடல் அதனை கை வளர் – கம்.பால:23 62/2
தையல் தளிர் கை தட கை பிடித்தான் – கம்.பால:23 89/4
தையல் தளிர் கை தட கை பிடித்தான் – கம்.பால:23 89/4
பொன்_தொடி கை கொடு நல் மனை புக்கான் – கம்.பால:23 92/4
கை போதகம் நிகர் காவலர் குழு வந்து அடி கதுவ – கம்.பால:24 2/3
நீட்டினன் தேவர்_கோன் கை நெற்றியில் கண்ணன் வெற்றி – கம்.பால:24 30/2
கை அவண் நெகிழ்தலும் கணையும் சென்று அவன் – கம்.பால:24 39/3
பரிவு அறு சிந்தை அ பரசுராமன் கை
வரி சிலை வாங்கி ஓர் வசையை நல்கிய – கம்.பால:24 43/1,2
தெவ் அடு சிலை கை என் சிறுவர் செவ்வியர் – கம்.அயோ:2 53/2
ஆழி நெடும் கை மடங்கல் ஆளி அன்னான் – கம்.அயோ:3 5/4
கண்ணிலன் ஒப்ப அயர்க்கும் வன் கை வேல் வெம் – கம்.அயோ:3 19/3
நாம வில் கை இராமனை தொழு நாள் அடைந்த உமக்கு எலாம் – கம்.அயோ:3 55/1
சுந்தர தட கை தானை மடக்கு உற துவண்டு நின்றான் – கம்.அயோ:3 108/3
செம் கை கூப்பி நின் காதல் திரு மகன் – கம்.அயோ:4 3/2
அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா – கம்.அயோ:4 75/3
கை ஆர் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் – கம்.அயோ:4 80/4
கங்கைக்கு இறைவன் கடக கை புடைத்து நக்கான் – கம்.அயோ:4 113/4
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை – கம்.அயோ:4 122/2
விலக்கார் அவர் வந்து விலக்கினும் என் கை வாளிக்கு – கம்.அயோ:4 124/2
கை துடைத்து ஏகவும் கடவையோ ஐய – கம்.அயோ:4 154/2
தாங்கிய செம் கை தம் தலையின் மேல் உளார் – கம்.அயோ:4 191/4
நீட்டில களிறு கை நீரின் வாய் புதல் – கம்.அயோ:4 207/1
மூரி வில் கை இளையவன் முன் செல – கம்.அயோ:4 228/2
நள்ளில் போன வரி சிலை கை நம்பி செய்கை நடத்துவாம் – கம்.அயோ:6 38/4
செம் கை பற்றினன் தேவரும் துன்பு அற – கம்.அயோ:7 16/2
திரை கை நீட்டி செவிலியின் ஆட்டினாள் – கம்.அயோ:7 22/4
கால் உள சிலை பூணும் கை உள கலி வானின் – கம்.அயோ:8 28/3
கை ஞிறை நிமிர் கண்ணாய் கருதின இனம் என்றே – கம்.அயோ:9 6/2
பிளிறு மேகத்தை பிடி என பெரும் பனை தட கை
களிறு நீட்டும் அ சித்திரகூடத்தை கண்டார் – கம்.அயோ:9 47/3,4
தொளை கொள் தாழ் தட கை நெடும் துருத்தியில் தூக்கி – கம்.அயோ:10 29/2
கை வணத்த வாய் கிள்ளை தந்து அளிப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 34/4
இடுங்கல்_இல் கை விசித்து ஏற்றி எங்கணும் – கம்.அயோ:10 44/3
தா இல் எம்பி கை சாலை சமைத்தன – கம்.அயோ:10 50/3
இரு கை கூப்பி இறைஞ்சினன் எய்தியது – கம்.அயோ:11 37/2
யாண்டையான் பணித்திர் என்று இரு கை கூப்பினான் – கம்.அயோ:11 42/4
வாழிய கரியவன் வறியன் கை என – கம்.அயோ:11 54/2
மடித்தது வாய் நெடு மழை கை மண் பக – கம்.அயோ:11 66/3
கை ஆர் கல்லை புல் அடகு உண்ண கலம் ஏந்தி – கம்.அயோ:11 79/2
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் – கம்.அயோ:11 92/4
துணி குறு வயிர வாள் தட கை தூக்கி போய் – கம்.அயோ:11 112/2
கரை செய் வேலை போல் நகரி கை எடுத்து – கம்.அயோ:11 120/1
பிடியொடு நடந்தன பெரும் கை வேழமே – கம்.அயோ:12 28/4
கை உறு கவர் அயில் பிடித்த காலன் தான் – கம்.அயோ:13 8/2
நின்ற கொடை கை என் அன்பன் உடுக்க நெடும் சீரை – கம்.அயோ:13 21/1
புனை சுழல் புலவு வேல் கை புளிஞர்_கோன் பொரு_இல் காதல் – கம்.அயோ:13 37/2
செம் வழி உள்ளத்து அண்ணல் தென் திசை செம் கை கூப்பி – கம்.அயோ:13 38/2
வார் சிலை தட கை வள்ளல் வைகிய பள்ளி கண்டான் – கம்.அயோ:13 39/2
நெடிய கை எடுத்து நீட்டி நீந்தின நெடும் கை வேழம் – கம்.அயோ:13 49/4
நெடிய கை எடுத்து நீட்டி நீந்தின நெடும் கை வேழம் – கம்.அயோ:13 49/4
சூடக தளிர் கை மாதர் குழுமினர் துவன்றி தோன்ற – கம்.அயோ:13 54/2
கை வீர களிறு அனைய காளை இவன் தன்னோடும் கலந்து நீவிர் – கம்.அயோ:13 66/3
அந்தர் வந்து என அந்தி தன் கை தர – கம்.அயோ:14 14/3
திரிவன சுடர் கணை திசை கை யானைகள் – கம்.அயோ:14 31/3
வன் தட கை தம்பியரும் வந்து அடைந்த மன்னவரும் – கம்.அயோ:14 65/3
தான் அவன் துணை மலர் தட கை பற்றினான் – கம்.அயோ:14 130/4
கை குறும் கண் மலை போல் குமரர் காமம் முதல் ஆம் – கம்.ஆரண்:1 2/2
கிட்ட இட்டு இடை கிடந்தன செறிந்தது ஒரு கை
தொட்ட மு தலை அயில் தொகை மிடல் கழுவொடே – கம்.ஆரண்:1 5/3,4
ஒன்றின் ஒன்று இடை அடுக்கின தட கை உதவ – கம்.ஆரண்:1 10/2
அல்லி புல்லும் அலர் அன்னம் அனையாளை ஒரு கை
சொல்லும் எல்லையில் முகந்து உயர் விசும்பு தொடர – கம்.ஆரண்:1 19/3,4
கை துணித்தும் என முந்து கடுகி படர் புயத்து – கம்.ஆரண்:1 34/3
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி – கம்.ஆரண்:1 48/1
வெம்பு வில் கை வீர பேர் – கம்.ஆரண்:1 63/2
கை கொள் கால வேலினார் – கம்.ஆரண்:1 70/1
தாழி தரை ஆக தண் தயிர் நீர் ஆக தட வரையே மத்து ஆக தாமரை கை நோவ – கம்.ஆரண்:2 29/3
கண்டு ஒரு கை வாரினன் முகந்து கடல் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:3 37/3
தாமரை செம் கண் இ தடம் கை வீரர்கள் – கம்.ஆரண்:4 13/2
வில் இயல் தட கை வீரன் வீங்கு நீர் ஆற்றின் பாங்கர் – கம்.ஆரண்:5 6/1
அயரும் கை குலைத்து அலமரும் ஆர் உயிர் சோரும் – கம்.ஆரண்:6 90/2
கல் ஈரும் படை தட கை அடல் கர தூடணர் முதலா – கம்.ஆரண்:6 105/1
வன் திண் கை சிலை நெடும் தோள் மரகதத்தின் மலை வந்தான் – கம்.ஆரண்:6 106/4
வென்றி வேல் கை நிருதரை வேர் அற – கம்.ஆரண்:7 5/3
இரு கை மால் வரை ஏழினொடு ஏழ் அனார் – கம்.ஆரண்:7 10/2
எழுவின் நீள் தட கை எழு_நான்கையும் – கம்.ஆரண்:7 19/3
களிறு எலாம் பட கை தலை மேல் உற – கம்.ஆரண்:7 21/3
தறியின் நீங்கிய தாழ் தட கை துணை – கம்.ஆரண்:7 27/1
பல் பதினாயிரம் படை கை வீரரே – கம்.ஆரண்:7 30/4
வளைந்த-காலையில் வளைந்தது அ இராமன் கை வரி வில் – கம்.ஆரண்:7 75/1
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை – கம்.ஆரண்:7 83/2
கவந்த பந்தங்கள் களித்தன குளித்த கை_மலைகள் – கம்.ஆரண்:7 86/1
கவரி வெண்குடை எனும் நுரைய கை_மலை – கம்.ஆரண்:7 119/1
கை களிறு அன்னவன் பகழி கண்டகர் – கம்.ஆரண்:7 123/1
கணத்தின் மேல் நின்ற வானவர் கை புடைத்து ஆர்ப்ப – கம்.ஆரண்:7 136/1
கண்டிலேன் என புகல் என கை தலை கொள்வார் – கம்.ஆரண்:7 138/4
உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ – கம்.ஆரண்:7 139/3
உம் கை வாளொடு போய் விழுந்து ஊர் புகலுற்றீர் – கம்.ஆரண்:8 4/2
வெம்பு படை வில் கை விசய கரன் வெகுண்டான் – கம்.ஆரண்:9 1/3
வந்து வரி வில் கை மத யானையை வளைத்தான் – கம்.ஆரண்:9 2/4
வாங்குகின்ற வல கை ஓர் வாளியால் – கம்.ஆரண்:9 21/3
வல கை வீழ்தலும் மற்றை கையால் வெற்றி – கம்.ஆரண்:9 22/1
தங்கை தன் கை வயிறு தகர்த்தனள் – கம்.ஆரண்:9 29/2
அலங்கல் வேல் கை அரக்கரை ஆசு அற – கம்.ஆரண்:9 31/1
ஆணிக்கு அமை பொன் கை மணி சுடர் ஆர் விளக்கம் – கம்.ஆரண்:10 158/1
இரு கை சுமந்தாய் இனிதின் இருந்தாய் இகல் வேல் உன் – கம்.ஆரண்:11 5/3
தானையும் வேண்டுமோ என் தட கை வாள் தக்கது அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 37/2
வைதேவி தன் வால் வளை மென் கை எனும் – கம்.ஆரண்:11 45/3
காண தகும் என்றனள் கை தொழுவாள் – கம்.ஆரண்:11 49/4
இன்னமும் காண்டி வாழி ஏகு என இரு கை கூப்பி – கம்.ஆரண்:11 68/3
நிரை வளை முன் கை இ நின்ற நங்கையின் – கம்.ஆரண்:12 30/3
சென்றன திரள் தோள் வானம் தீண்டின மகுடம் திண் கை
ஒன்றொடு ஒன்று அடித்த மேகத்து உரும் என எயிற்றின் ஒளி – கம்.ஆரண்:12 62/2,3
கவினும் வெம் சிலை கை வென்றி காகுத்தன் கற்பினேனை – கம்.ஆரண்:12 67/2
இந்த நிலனோடும் எடுத்த கை நால் – கம்.ஆரண்:12 79/2
வன் திண் கை எறிந்து நக்கான் வாழ்க்கை_நாள் வறிது வீழ்ப்பான் – கம்.ஆரண்:12 80/4
கை ஆர முகந்து கொடு அந்தகனார் – கம்.ஆரண்:13 10/3
கை கார் முகத்தோடு கடை புருவம் குனித்தான் – கம்.ஆரண்:13 22/4
தாளால் இறுத்தான் தழல் வண்ணன் தட கை வில்லை – கம்.ஆரண்:13 30/3
பொன் துன்னும் வில் கை இள வீரன் வந்து புனை தாள் இறைஞ்சு பொழுதில் – கம்.ஆரண்:13 65/2
அம்பு இழை வரி வில் செம் கை ஐயன்மீர் ஆயும் காலை – கம்.ஆரண்:13 124/3
வென்றி வில் கை இளவலை மேல் எலாம் – கம்.ஆரண்:14 19/1
நீள் அரவ சரி தாழ் கை நிரைத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 47/1
செற்றிலள் கை துணை சென்னியில் வைத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 54/2
வரி வில் கை என் ஆர் உயிர் வந்திலனால் – கம்.ஆரண்:14 65/1
இளையவன் விளம்பிநின்று இரு கை கூப்பினான் – கம்.ஆரண்:14 90/4
எய்யும் சிலை கை இருவரும் சென்று இருந்தே நீட்டி எ உயிரும் – கம்.ஆரண்:15 1/3
ஆம் எனல் ஆய கை மதிட்குள் ஆயினார் – கம்.ஆரண்:15 6/4
வெம் சம தொழிலர் தவ மெய்யர் கை சிலையர் என – கம்.கிட்:2 4/3
புனை மலர் தட கை நீட்டி போந்து இனிது இருத்தி என்றான் – கம்.கிட்:3 20/4
முரண் உடை தட கை ஓச்சி முன்னவன் பின் வந்தேனை – கம்.கிட்:3 25/1
குன்று போல நின்று இரு கை கூப்பினான் – கம்.கிட்:3 36/2
தளிரியல் பாகத்தான் தட கை ஆழியான் – கம்.கிட்:6 17/2
கடும் கதிரோன் மகன் ஆக்கி கை வளர் – கம்.கிட்:6 29/2
இனைய வில் தட கை வீரர் ஏகுகின்ற குன்றமே – கம்.கிட்:7 6/4
கை கொடு கைத்தலம் புடைப்ப காவலின் – கம்.கிட்:7 17/1
கை நெகிழ்ந்தனன் நெகிழ்ந்திலன் கடும் கணை கவர்தல் – கம்.கிட்:7 66/4
அனுமன் என்பவனை ஆழி ஐய நின் செய்ய செம் கை
தனு என நினைதி மற்று என் தம்பி நின் தம்பி ஆக – கம்.கிட்:7 135/1,2
வன் துணை தட கை நீட்டி வாங்கினன் தழுவி மைந்த – கம்.கிட்:7 136/2
அஞ்சலித்து அறியா செம் கை ஆணையாய் அமரர் யாரும் – கம்.கிட்:7 150/2
தன் துணை தட கை ஆர தனையனை தழுவி சால – கம்.கிட்:7 155/2
கை அவண் நெகிழ்தலோடும் கடும் கணை கால வாலி – கம்.கிட்:7 158/1
பாலியா முன்னர் நின்ற பரிதி சேய் செம் கை பற்றி – கம்.கிட்:8 1/2
ஏங்கினள் இரங்கி விம்மி உருகினள் இரு கை கூப்பி – கம்.கிட்:8 3/2
கை தொழில் செய்வேன் என்று கழல் இணை வணங்கும் காலை – கம்.கிட்:9 28/3
இன் இசை முரல்வ நோக்கி இரு நில_மகள் கை ஏந்தி – கம்.கிட்:10 30/3
தடம் கை கூப்பினன் தாரை முன் நாள் தந்த – கம்.கிட்:11 22/2
தான் உற பற்றி முற்றும் தைவந்து தட கை வீர – கம்.கிட்:11 78/2
சாயை புக்கு உறலால் கண்டோர் அயர்வுற கை விலோடும் – கம்.கிட்:11 99/3
சுண்ணமும் தூசும் வீசி சூடக தொடி கை மாதர் – கம்.கிட்:11 101/1
கை தொடர்ந்து அயல் செல காதல் முன் செல – கம்.கிட்:11 123/4
புயல் பொரு தட கை நீ புரக்கும் பல் உயிர் – கம்.கிட்:11 127/3
கை நஞ்சு ஆயுதம் உடைய அ கடவுளை கண்டும் – கம்.கிட்:12 20/1
வென்றி வில் கை இராமன் விருப்பினால் – கம்.கிட்:13 4/2
வன் கை யாழ் மணி கை என்றல் மற்று ஒன்றை உணர்த்தல் அன்றி – கம்.கிட்:13 45/3
வன் கை யாழ் மணி கை என்றல் மற்று ஒன்றை உணர்த்தல் அன்றி – கம்.கிட்:13 45/3
தாமரை மலர்க்கு உவமை சால்புறு தளிர் கை
பூ மருவு பொன் செறி குறங்கிடை பொருந்த – கம்.கிட்:14 46/1,2
கை இல் போர் அரக்கன் மார்பினிடை பறித்து எருவை வேந்தன் – கம்.கிட்:15 29/3
கை உறை நெல்லி தன்மையின் எல்லாம் கரை கண்டாம் – கம்.கிட்:17 1/2
சூரியன் வெற்றி காதலனோடும் சுடர் வில் கை
ஆரியனை சென்றே தொழுது உற்றது அறைகிற்பின் – கம்.கிட்:17 2/1,2
கூம்பலொடும் சேர் கை கமலத்தன் குலம் எல்லாம் – கம்.கிட்:17 20/3
கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர் என்பர் கை வில் ஏந்தி – கம்.சுந்:0 1/3
கை உற மரங்கள் பற்றி பிளிறின களி நல் யானை – கம்.சுந்:1 5/4
மயில் இயல் தளிர் கை மாதர் தழீஇ கொள பொலிந்த வானோர் – கம்.சுந்:1 11/2
கால் விசை தட கை நீட்டி கட்புலம் கதுவா வண்ணம் – கம்.சுந்:1 16/3
தட கை நால்_ஐந்து பத்து தலைகளும் உடையான்-தானே – கம்.சுந்:1 28/1
தருவன தட கை தள்ளா நிமிர்ச்சிய தம்முள் ஒப்ப – கம்.சுந்:1 38/2
அடியா-முன்னம் அம் கை அனைத்தும் ஒரு கையால் – கம்.சுந்:2 89/1
ஆவினான் புகழ் அம் கை நரம்பினால் – கம்.சுந்:2 176/2
அ நிலையான் பெயர் உரைப்பான் ஆய் வளை கை அணி_இழையார் – கம்.சுந்:2 222/1
இன்னமும் துயில்க என இரு கை கூப்பினாள் – கம்.சுந்:3 53/4
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப – கம்.சுந்:3 91/4
சொன்ன நீசன் கை தொடுவதன் முன் துகைத்து உழக்கி – கம்.சுந்:3 135/3
கை உறு நெல்லி அம் கனியின் காண்டியால் – கம்.சுந்:4 25/3
தாள் தொடு தட கை வேறு உவமை சாலுமே – கம்.சுந்:4 47/4
கை செறி முகிழ் உகிர் கனகன் என்பவன் – கம்.சுந்:4 48/2
தனி கை சிலையும் வானவரும் முனிவர் குழுவும் தனி அறனும் – கம்.சுந்:4 55/2
கை குரல் வரி வில்லானும் இளையவன் வரவு கண்டான் – கம்.சுந்:4 75/4
நூறுவென் என்று கை வில் நோக்கிய-காலை நோக்கி – கம்.சுந்:4 80/2
எவ்விய வரி வில் செம் கை இருவரும் இடரின் வீழ்ந்தார் – கம்.சுந்:4 81/4
ஆழி நெடும் கை ஆண்தகை-தன் அருளும் புகழும் அழிவு இன்றி – கம்.சுந்:4 110/1
பள்ளம் ஒரு கை நீர் அள்ளி குடிக்க சாலும் பான்மையதோ – கம்.சுந்:4 115/2
இம்பர் உலகொடு எ உலகும் எடுக்கும் மிடுக்கர் இராமன் கை
அம்பின் உதவும் படை தலைவர் அவரை நோக்கின் இ அரக்கர் – கம்.சுந்:4 117/2,3
வெறும் கை பெயரேன் ஒருவராலும் விளியாதேன் – கம்.சுந்:5 4/4
கரம் பயில் முரசு_இனம் சுறங்க கை தொடர் – கம்.சுந்:5 57/1
அனகன் கை அம்பு எனும் அளவு இல் ஊதையால் – கம்.சுந்:5 59/3
மட பிடியினுக்கு உதவ மையின் நிமிர் கை வைத்து – கம்.சுந்:6 13/3
அம் கை பத்து இரட்டியான்-தன் ஆணையால் அழகு மாண – கம்.சுந்:6 51/3
கை பரந்து உலகு பொங்கி கடையுகம் முடியும்-காலை – கம்.சுந்:7 10/3
இறவினின் உதவு நெடும் தார் உயர் மரம் ஒரு கை இயைந்தான் – கம்.சுந்:7 24/2
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – கம்.சுந்:7 31/4
பறக்கினும் கொல்லும் படரினும் கொல்லும் மின் படை கை
நிற கரும் கழல் அரக்கர்கள் நெறி-தொறும் பொறிகள் – கம்.சுந்:7 38/2,3
தட கை யானைகள் மறிந்தன கோபுரம் தகர்ந்த – கம்.சுந்:7 41/3
செய்தி செய்தி சிலை கை கொண்டால் வெறும் கை திரிவோரை – கம்.சுந்:8 45/1
செய்தி செய்தி சிலை கை கொண்டால் வெறும் கை திரிவோரை – கம்.சுந்:8 45/1
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை
மக்கள் தாயர் மற்று யாவரும் தடுத்தனர் மறுகி – கம்.சுந்:9 13/1,2
கை பரந்து எழு சேனை அம் கடலிடை கலந்தார் – கம்.சுந்:9 14/1
கையொடு கை உற அணியும் கட்டினார் – கம்.சுந்:9 24/3
இரண்டு மால் யானை கை இரண்டின் ஏந்தி வேறு – கம்.சுந்:9 34/3
அன்றினர் பலர் உளர் ஐயன் கை உள – கம்.சுந்:9 44/3
நெய் தலை உற்ற வேல் கை நிருதர் அ செருவில் நேர்ந்தார் – கம்.சுந்:9 64/1
கை தலை பூசல் பொங்க கடுகினர் காலன் உட்கும் – கம்.சுந்:9 64/3
காட்டுவாயாதி என்று அழுது கை கூப்பினாள் – கம்.சுந்:10 46/4
கூறு இரண்டு ஆக்கும் வாள் கை குழுவையும் குணிக்கல் ஆற்றேம் – கம்.சுந்:11 6/2
கண் அனார் உயிரே ஒப்பார் கை படைக்கலத்தின் காப்பார் – கம்.சுந்:11 17/1
கட்டு ஏறு நறும் கமழ் கண்ணி இ காளை என் கை
பட்டால் அதுவே அ இராவணன் பாடும் ஆகும் – கம்.சுந்:11 25/1,2
பாவி வேடன் கை பார்ப்பு உற பேதுறும் – கம்.சுந்:12 30/3
இவன் என கூறி நின்று இரு கை கூப்பினான் – கம்.சுந்:12 62/4
காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் கை வில் ஏந்தி – கம்.சுந்:12 75/2
தழுவினன் இரண்டு_நூறு_ஆயிரம் புய தட கை தாம்போடு – கம்.சுந்:12 128/3
தெள்ளிய கடவுள் தச்சன் கை முயன்று அரிதின் செய்த – கம்.சுந்:12 132/2
அணி வளை கை நல்லார் அமைந்துளார் – கம்.சுந்:13 3/4
கை எடுத்து அழைத்து ஓடின ஓடை வெம் களி மா – கம்.சுந்:13 30/4
கால் கொடு கை கொடு கார் போல் – கம்.சுந்:13 48/2
கை நாகம் அனையோன் உற்றது உணர்த்தினன் கணத்தின் காலை – கம்.சுந்:14 2/2
பூண்ட பேர் அடையாளம் கை கொண்டதும் புகன்று போரில் – கம்.சுந்:14 9/2
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – கம்.சுந்:14 21/3
கை எனல் ஆயிற்று அன்றே கை புக்க மணியின் காட்சி – கம்.சுந்:14 47/4
கை எனல் ஆயிற்று அன்றே கை புக்க மணியின் காட்சி – கம்.சுந்:14 47/4
வெம் கை சிலையன் தூணியினன் விடாத முனிவின் மேல் செல்லும் – கம்.யுத்1:1 10/2
அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி – கம்.யுத்1:1 10/4
காவலன் கண் எதிர் அவனை கை கவித்து – கம்.யுத்1:2 38/1
நஞ்சின் வெய்யவன் கை எறிந்து உரும் என நக்கான் – கம்.யுத்1:2 117/4
பாழி வன் தடம் திசை சுமந்து ஓங்கிய பணை கை
பூழை வன் கரி இரண்டு இரு கைக்கொடு பொருந்தும் – கம்.யுத்1:3 3/1,2
கை ஆயிரம் அல்ல கணக்கு இல என்று – கம்.யுத்1:3 116/3
ஆடினான் அழுதான் பாடி அரற்றினான் சிரத்தில் செம் கை
சூடினான் தொழுதான் ஓடி உலகு எலாம் துகைத்தான் துள்ளி – கம்.யுத்1:3 128/3,4
எத்துணை போதும் கை என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற – கம்.யுத்1:3 132/1
தாழ் இருள் பிழம்பின் தேய்க்கும் சிலவரை தட கை தாக்கி – கம்.யுத்1:3 140/4
அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா – கம்.யுத்1:3 142/4
தாள் இணை இரண்டும் பற்றி சுழற்றினன் தட கை ஒன்றால் – கம்.யுத்1:3 150/4
கஞ்ச மலர் பழிக்கும் கை அபயம் காட்டினான் – கம்.யுத்1:3 162/4
தட மலர் கண்ணனை தட கை கூப்பி நின்று – கம்.யுத்1:4 56/1
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள் – கம்.யுத்1:4 67/2
கை புகுந்து உறு சரண் அருளி காத்துமேல் – கம்.யுத்1:4 73/1
பெற்றுடைய பெரு வரமும் பிறந்துடைய வஞ்சனையும் பிறவும் உன் கை
வில் தொடையின் விடுகணையால் வெந்து ஒழியும் என கருதி விரைவின் வந்தான் – கம்.யுத்1:4 99/1,2
பாற்கடல் சுற்ற வில் கை வட வரை பாங்கு நிற்ப – கம்.யுத்1:4 129/3
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப – கம்.யுத்1:6 24/3
காடு பற்றிய பெரும் கனலின் கை பரந்து – கம்.யுத்1:6 51/3
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு – கம்.யுத்1:8 8/2
கை எடுத்து அழைத்த யானை போன்றன களி நல் யானை – கம்.யுத்1:8 16/4
புழை உடை தட கை ஒன்றோடு ஒன்று இடை பொருந்த சுற்றி – கம்.யுத்1:8 21/2
மான வேல் கை இலங்கையர் மன்னனும் – கம்.யுத்1:8 70/3
மன் நெடு நகரம் மாடே வரவர வயிர செம் கை
பொன் நெடும் திரள் தோள் ஐயன் மெய் உற புழுங்கி நைந்தான் – கம்.யுத்1:9 22/1,2
வல் வில் கை வீர மற்று இ வானரர் வலியை நோக்கி – கம்.யுத்1:9 29/2
பனை கை வன் குரங்கின் படர் சேனையை – கம்.யுத்1:9 55/2
வைது-என கொல்லும் வில் கை மானிடர் மகர நீரை – கம்.யுத்1:9 66/1
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி – கம்.யுத்1:9 85/1
ஆலமோ விழுங்க என் கை அயில் முக பகழி அம்மா – கம்.யுத்1:9 85/4
எறி சுடர் நேமியான் வந்து எதிர்ப்பினும் என் கை வாளி – கம்.யுத்1:9 86/2
கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்1:10 17/1
கொற்ற வான் சிலை கை வீர கொடி மிடை மாட குன்றை – கம்.யுத்1:10 19/1
வாகை வெம் சிலை கை வீர மலர் குழல் புலர்த்த மாலை – கம்.யுத்1:10 20/1
கை தரும் கவரி வீசிய காலால் – கம்.யுத்1:11 5/1
கல்லில் அம் கை உலகம் கவர்கிற்போர் – கம்.யுத்1:11 11/1
கை அவன் தொட அமைந்த கரத்தான் – கம்.யுத்1:11 23/1
குத்தினன் உரத்தில் நிமிர் கை துணை குளிப்ப – கம்.யுத்1:12 8/4
தரு வனம் என புடை தழைத்து உயர் தட கை
இருபதும் எடுத்து உரும் இடித்து என அடித்தான் – கம்.யுத்1:12 9/3,4
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி – கம்.யுத்1:12 13/2
மீட்டிலேன் தலைகள் பத்தும் கொணர்ந்திலேன் வெறும் கை வந்தேன் – கம்.யுத்1:12 39/4
கால் வலி காட்டி போந்தேன் கை வலிக்கு அவதி உண்டோ – கம்.யுத்1:12 42/4
கங்குல் வந்து இறுத்த காலை கை விளக்கு எடுப்ப காவல் – கம்.யுத்1:12 50/1
தீட்டிய படை கை வீர சேனையின் தலைவ தெள்ளி – கம்.யுத்1:13 18/2
எல்லுண்ட படை கை கொண்டால் எதிர் உண்டே இராமன் கையில் – கம்.யுத்1:14 16/3
தாதையை கொன்றான் பின்னே தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – கம்.யுத்1:14 26/1
மா கை வானர வீரர் மலைந்த கல் – கம்.யுத்2:15 21/1
காற்றின் மா மகன் கை எனும் காலனால் – கம்.யுத்2:15 81/4
வென்றி வேல் கை நிருதர் வெகுண்டு எழ – கம்.யுத்2:15 84/1
கல் கொண்டும் மரங்கள் கொண்டும் கை கொண்டும் களித்து நும் வாய் – கம்.யுத்2:15 139/1
இலக்குவன் என் கை வாளிக்கு இலக்கு இவன் இவனை இன்று – கம்.யுத்2:15 141/3
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் – கம்.யுத்2:15 160/3
நின்றாய் எனின் நீ பின் எனை நின் கை தல நிரையால் – கம்.யுத்2:15 166/2
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – கம்.யுத்2:15 176/1
ஒன்று உண்டு இனி உரை நேர்குவது உன் மார்பின் என் ஒரு கை
குன்றின் மிசை கடை நாள் விழும் உரும் ஏறு என குத்த – கம்.யுத்2:15 182/1,2
நன்று நோக்கமும் நன்று கை கடுமையும் நன்று – கம்.யுத்2:15 203/2
என்று கை மறித்து இராவணன் ஒருவன் நீ என்றான் – கம்.யுத்2:15 203/4
பாடுகின்றன அலகையும் நீங்கிய பனை கை
கோடு துன்றிய கரிகளும் பரிகளும் தலைக்கொண்டு – கம்.யுத்2:15 232/2,3
தூர்ப்பு அடங்கின கை எலாம் தூளியின் படலை – கம்.யுத்2:15 236/3
கூற்றும் கை எடுத்து ஆடிட இராவணன் கொதித்தான் – கம்.யுத்2:15 243/4
வெறும் கை நாற்றினன் விழுது உடை ஆல் அன்ன மெய்யன் – கம்.யுத்2:15 249/4
கொன்றல் உன்னிலன் வெறும் கை நின்றான் என கொள்ளா – கம்.யுத்2:15 250/2
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை – கம்.யுத்2:16 9/3
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால் – கம்.யுத்2:16 19/1
இந்திரன் குலிச வேலும் ஈசன் கை இலை மூன்று என்னும் – கம்.யுத்2:16 23/1
கொண்டுறு தட கை பற்றி குலம் உடை வலியினாலே – கம்.யுத்2:16 44/3
மூ-வகை உலகும் உட்க முரண் திசை பணை கை யானை – கம்.யுத்2:16 52/1
இரு கை வன் சிறுவரோடு ஒன்றி என்னொடும் – கம்.யுத்2:16 88/3
இந்திரன் பகைஞனும் இராமன் தம்பி கை
மந்திர அம்பினால் மடிதல் வாய்மையால் – கம்.யுத்2:16 91/1,2
காலம் உண்டது கை கொள்வான் – கம்.யுத்2:16 117/2
சென்று மேல் எழுந்து பற்றி கை தலம் தேய குத்தி – கம்.யுத்2:16 178/2
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை – கம்.யுத்2:16 191/1
மறித்து அவன் அவனை தன் கை வயிர வான் சூலம் மார்பில் – கம்.யுத்2:16 192/1
கை தலத்திடை கிடத்துவென் காக்குதி என்றான் – கம்.யுத்2:16 230/4
கருதவும் இயம்பவும் அரிது உன் கை வலி – கம்.யுத்2:16 257/2
கண்டனன் வதனம் வாய் கண் கை கால் என – கம்.யுத்2:16 274/1
பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி – கம்.யுத்2:16 280/2
காலிடை கடல் என சிந்தி கை கெட – கம்.யுத்2:16 298/3
அற்றது தட கை வாள் அற்றது இல் என – கம்.யுத்2:16 305/1
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை – கம்.யுத்2:16 326/3
வல கை அற்றது வாளொடும் கோள் உடை வான மா மதி போலும் – கம்.யுத்2:16 333/3
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 334/3
கை இரண்டொடு கால்களும் துணிந்தன கரு வரை பொருவும் தன் – கம்.யுத்2:16 344/1
கை திரு சரங்கள் உன்-தன் மார்பிடை கலக்கல்-பால – கம்.யுத்2:17 55/3
கை பல பிசைந்து பேழ் வாய் எயிறு புக்கு அழுந்த கவ்வி – கம்.யுத்2:17 60/2
மு கை புனல் உகுப்பென் எம்பிக்கு என முனியா – கம்.யுத்2:17 91/3
காய்ப்புண்ட நெடும் படை கை உளதா – கம்.யுத்2:18 10/1
வன் தாள் வயிர சிலை கை கொடு வாள் – கம்.யுத்2:18 19/2
தனி நாயகன் வன் கதை தன் கை கொளா – கம்.யுத்2:18 73/1
கை வைப்பு அளவே இறல் காணுதியால் – கம்.யுத்2:18 78/4
கால் பட கை பட கால பாசம் போல் – கம்.யுத்2:18 93/2
கை வளை வரி சிலை கடுப்பின் கைவிடா – கம்.யுத்2:18 114/3
தாக்கினார் திசை-தொறும் தட கை மால் வரை – கம்.யுத்2:18 125/2
கை அற்றன மதம் முற்றிய கணிதத்து இயல் கத மா – கம்.யுத்2:18 139/4
ஊரிடை நின்றான் என்ன கேடகம் ஒரு கை தோன்ற – கம்.யுத்2:18 208/3
கரம் ஒன்றில் திரிவது ஆரும் காண்கிலாது அதனை தன் கை
அரம் ஒன்று வயிர வாளால் ஆயிரம் கண்டம் கண்டான் – கம்.யுத்2:18 210/3,4
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் – கம்.யுத்2:18 211/1
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 212/3
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி – கம்.யுத்2:18 219/4
கை உடை மலை ஒன்று ஏறி காற்று என கடாவி வந்தான் – கம்.யுத்2:18 223/2
நிலையில் சுடரோன் மகன் வன் கை நெருங்க – கம்.யுத்2:18 244/1
கை வாய் வழி சென்று அவன் ஆர் உயிர் கக்க – கம்.யுத்2:18 245/3
தால படை கை கொடு சென்று தடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 247/3
இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை
புடையே கொடு கொன்று அடல் மாருதி போனான் – கம்.யுத்2:18 249/3,4
கை திசை யானையை ஓட்டியது என்னலாமே – கம்.யுத்2:19 22/2
அனுமன் கை வயிர குன்றால் அரைப்புண்ட அரக்கர் தானை – கம்.யுத்2:19 50/4
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் – கம்.யுத்2:19 68/4
செரு பயிற்றிய தட கை ஆளி செல விட்ட குன்று திசை யானையின் – கம்.யுத்2:19 80/1
சேருமே அவை தனு கை நிற்க எதிர் செல்லுமே கடிது செல்லினும் – கம்.யுத்2:19 85/3
கை அற்றார் காலன் அற்றார் கழுத்து அற்றார் கவசம் அற்றார் – கம்.யுத்2:19 99/1
நாண் பொரு வரி வில் செம் கை நாம நூல் நவின்ற கல்வி – கம்.யுத்2:19 106/1
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை விசைத்து அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 109/1
சீறும் நூல் தெரிந்த சிந்தை இலக்குவன் சிலை கை வாளி – கம்.யுத்2:19 117/1
கழிந்து போகலை நில் என கை கணை – கம்.யுத்2:19 150/3
ஐ இரு கோடி செம்பொன் மணி விளக்கு அம் கை ஏந்தி – கம்.யுத்2:19 206/1
உடை உறு தலை கை அண்ணல் உயிர் எலாம் ஒருங்க உண்ணும் – கம்.யுத்2:19 219/3
சொல்லினை நோக்கும் தன் கை பகழியை நோக்கும் தோளான் – கம்.யுத்2:19 224/4
தொடுத்த கை தலையினோடும் துணித்து உயிர் குடிக்க என்னை – கம்.யுத்2:19 226/3
கூர் ஆழி அம் கை உடையாய் திரண்டு ஓர் உரு ஆதி கோடல் உரி-போல் – கம்.யுத்2:19 261/3
ஒன்பது கோடி வாள் கை அரக்கர் வந்து உழையின் சுற்ற – கம்.யுத்2:19 279/2
மின்னு படை கை அரக்கரை விட்டான் – கம்.யுத்3:20 20/2
தூண்டினர் கை விசைத்து எறிந்த தோமரம் – கம்.யுத்3:20 40/4
காத்து ஓர் மரம் வீசுறு கை கதழ்வன் – கம்.யுத்3:20 93/1
தொல் வன யானை அம் கை விலாழி நீர் துவலை தூற்ற – கம்.யுத்3:21 10/3
மை நிற அரக்கர் வன் கை வயிர வாள் வலியின் வாங்கி – கம்.யுத்3:21 14/1
கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி – கம்.யுத்3:21 14/3
தும்பை அம் தொடையலர் தட கை தூணி வாங்கு – கம்.யுத்3:22 52/3
கச்சம் உற்றவன் கை துணை கடுமையை காணா – கம்.யுத்3:22 69/3
வெய்யவன் தன் கை தண்டால் விலக்கினான் விலக்கலோடும் – கம்.யுத்3:22 134/3
மெய்யொடு நின்ற வெய்யோன் மிடலுடை இட கை ஓச்சி – கம்.யுத்3:22 135/2
கை விளக்கு எடுத்தது என்ன கவந்தத்தின் காடு கண்டான் – கம்.யுத்3:22 145/4
செய்ய தாமரை நாள்_மலர் கை தலம் சேப்ப – கம்.யுத்3:22 185/1
தாங்குவார் இல்லை தம்பியை தழீஇக்கொண்ட தட கை
வாங்குவார் இல்லை வாக்கினால் தெருட்டுவார் இல்லை – கம்.யுத்3:22 197/1,2
கை ஆர் வரை-மேல் முரசு இயற்றி நகரம் எங்கும் களி கூர – கம்.யுத்3:23 1/3
பாவி கை பிடித்தது பண்ணவ நின் – கம்.யுத்3:23 14/2
கொணர்குவென் விரைவின் என்னா கொள்ளி ஒன்று அம் கை கொண்டான் – கம்.யுத்3:24 9/3
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச – கம்.யுத்3:24 31/3
வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான – கம்.யுத்3:24 32/1
ஏ எனும் மாத்திரத்து ஒரு கை ஏந்தினான் – கம்.யுத்3:24 64/3
கை தலத்தால் அடி வருடும் காலையில் – கம்.யுத்3:24 65/3
காப்பு உறு படை கை கள்வ நிருதர்க்கு ஓர் இறுதி காட்டி – கம்.யுத்3:25 15/3
கை அகல் இஞ்சி காவல் கலங்க – கம்.யுத்3:26 23/1
வெம்பு கடும் கனல் வீசிடும் என் கை
அம்புகளோடும் அவிந்தனர் அம்மா – கம்.யுத்3:26 38/3,4
தக்க நாம் கண்ணீர் ஆற்றி தலை சுமந்து இரு கை நாற்றி – கம்.யுத்3:26 67/3
கை துணை தலத்தே ஆதல் ஏறுதிர் காற்றும் தாழ – கம்.யுத்3:26 83/2
கை சிலை கோடி என்று கொடுத்தனன் கவசத்தோடும் – கம்.யுத்3:27 9/4
வரி கழல் அரக்கர்-தம் தட கை வாளொடும் – கம்.யுத்3:27 47/2
கை குலைக்கின்றதும் கண்ணின் நோக்கினான் – கம்.யுத்3:27 60/4
சூழ்க்கின்ற வீரம் என் கை சரங்களாய் தோன்றும் அன்றே – கம்.யுத்3:27 83/4
கை கார்முகம் வளைய சில கனல் வெம் கணை கவசம் – கம்.யுத்3:27 119/3
அவயம் உமக்கு அளித்தோம் என தன் கை தலத்து அமைத்தான் – கம்.யுத்3:27 157/2
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும் – கம்.யுத்3:27 161/3
கை ஓய்வு இலர் மலை மாரியின் நிருத கடல் கடப்பார் – கம்.யுத்3:27 162/2
கந்தனார் தந்தையாரை கயிலையோடு ஒரு கை கொண்ட – கம்.யுத்3:27 166/3
எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும் – கம்.யுத்3:27 168/2
பெறும் சிறப்பு எல்லாம் என் கை பிறை முக பகழி பெற்றால் – கம்.யுத்3:27 177/1
கை கணை ஒன்றால் வள்ளல் அ கணை கண்டம் கண்டான் – கம்.யுத்3:27 178/4
கால்-கொடு காலின் கூடி கை தொடர் கனக தண்டால் – கம்.யுத்3:27 180/2
கை தடுமாறாது உள்ளம் உயிர் இனம் கலங்கா யாக்கை – கம்.யுத்3:28 31/2
மாக வான் தட கை மண்-மேல் விழுந்தது மணி பூண் மின்ன – கம்.யுத்3:28 44/3
கை அற தலை அற்றார் போல் கலங்கினார் நிருதர் கண்டார் – கம்.யுத்3:28 47/4
ஆக்கையின்-நின்று வீழ்ந்த அரக்கன் செம் தலையை அம் கை
தூக்கினன் உள்ளம் கூர்ந்த வாலி சேய் தூசி செல்ல – கம்.யுத்3:28 59/1,2
கை கிடந்தது கண்டனன் கண்களால் – கம்.யுத்3:29 27/4
கை கண்டான் பின் கரும் கடல் கண்டு-என – கம்.யுத்3:29 30/1
தேவியர் குழாங்கள் சுற்றி சிரத்தின் மேல் தளிர் கை சேர்த்தி – கம்.யுத்3:29 43/2
என்ன கை எறிந்து இடி உரும்_ஏறு என நக்கு – கம்.யுத்3:30 38/1
கும்பகன்னன் என்று உளன் மற்று இங்கு ஒருவன் கை கொண்ட – கம்.யுத்3:31 42/1
கல் அறுக்கும் மரம் அறுக்கும் கை அறுக்கும் செய்யில் மள்ளர் கமலத்தோடு – கம்.யுத்3:31 100/3
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – கம்.யுத்3:31 101/1
இரு கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் – கம்.யுத்3:31 163/3
கழு இகல் கப்பணம் முதல கை படை – கம்.யுத்3:31 179/3
ஊன் ஏறு படை கை வீரர் எதிர் எதிர் உறுக்கும்-தோறும் – கம்.யுத்3:31 216/1
ஆயிரம் கைகள் செய்த செய்தன அமலன் செம் கை
ஆயிரம் கையும் கூடி இரண்டு கை ஆனது அன்றே – கம்.யுத்3:31 217/3,4
ஆயிரம் கையும் கூடி இரண்டு கை ஆனது அன்றே – கம்.யுத்3:31 217/4
கோல் சொரி தனுவும் கொற்ற அனுமன் கை கொடுத்து கொண்டல் – கம்.யுத்4:32 50/3
கை குன்ற பெரும் கரைய நிருதர் புய கல் செறிந்த கதலி கானம் – கம்.யுத்4:33 22/1
மொய்க்கின்ற பரி திரைய முரண் கரி கை கோள் மாவ முளரி கானின் – கம்.யுத்4:33 22/2
நின்றுளார் புறத்தது ஆக இராமன் கை நிமிர்ந்த சாபம் – கம்.யுத்4:34 9/3
கை தலை வைத்த பூசல் கடலொடு நிமிரும்-காலை – கம்.யுத்4:34 20/3
அழுந்து துயரத்து அமரர் அந்தணர் கை முந்துற்று – கம்.யுத்4:36 27/3
மின் நகு வரி வில் செம் கை இராமன்-மேல் விடுதி என்றான் – கம்.யுத்4:37 3/4
பொன் தடம் தேரும் மாவும் பூட்கையும் புலவு உண் வாள் கை
கல் தடம் திண் தோள் ஆளும் நெருங்கிய கடல்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 13/1,2
கண்ட சங்கரன் நான்முகன் கை தலம் – கம்.யுத்4:37 28/1
காண வந்த கடவுளர் கை எலாம் – கம்.யுத்4:37 38/3
என்ன கை கடுப்போ என்பர் சிலர் சிலர் இவையும் – கம்.யுத்4:37 100/1
கொற்ற வெம் சரம் பட குறைந்து போன கை
பற்றிய கிடந்தது சிலையை பாங்குற – கம்.யுத்4:37 156/1,2
மற்று ஓர் கை பிடித்தது போல வவ்வியது – கம்.யுத்4:37 156/3
அற்ற கை பிறந்த கை யார் அது ஓர்குவார் – கம்.யுத்4:37 156/4
அற்ற கை பிறந்த கை யார் அது ஓர்குவார் – கம்.யுத்4:37 156/4
தளம் கிளர் தட கை தன் மார்பில் தாக்கலும் – கம்.யுத்4:37 158/2
நாயகன் கை கடுமை நடத்தியே – கம்.யுத்4:37 161/4
கை துறந்த படையினன் கண் அகல் – கம்.யுத்4:37 172/1
தெவ் மடங்க பொரு தட கை செயல் அடங்க மயல் அடங்க ஆற்றல் தேய – கம்.யுத்4:37 200/2
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் – கம்.யுத்4:37 203/1
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – கம்.யுத்4:37 204/2
கை பணை முழங்க மேல்_நாள் அமரிடை கிடைத்த காலன் – கம்.யுத்4:37 212/2
போர்_மகளை கலை_மகளை புகழ்_மகளை தழுவிய கை பொறாமை கூர – கம்.யுத்4:38 10/1
கை சிலை ஏந்தி நின்றானை கண்ணுற்றாள் – கம்.யுத்4:40 44/4
சங்கு கை தாங்கிய தருமமூர்த்தியும் – கம்.யுத்4:40 63/2
சரதம் நீங்கலதாம் என்றான் தழீஇய கை தளர – கம்.யுத்4:40 116/4
தெவ் அடும் சிலை கை வீரன் சேதுவின் பெருமை யாவும் – கம்.யுத்4:41 24/1
கருகும் வார் குழல் சனகியோடு இளவல் கை தொழாதே – கம்.யுத்4:41 38/1
நன்று எனா அவன் மோதிரம் கை கொடு நடந்தான் – கம்.யுத்4:41 43/4
சுந்தரியர் என பலரும் கை தலையில் பெய்து இரங்கி தொடர்ந்து செல்ல – கம்.யுத்4:41 68/2
தாக்க தன் தலை தாழ்ந்து வணங்கி கை
வாக்கின் கூட புதைத்து ஒரு மாற்றம் நீ – கம்.யுத்4:41 82/2,3
தொழுகின்ற கை எலாம் காலின் தோன்றலை – கம்.யுத்4:41 88/4
குழுவொடும் குனிக்கும் தன் தட கை கொட்டுமால் – கம்.யுத்4:41 91/4
தன் நெடும் பீழை நீங்க தழுவினாள் தளிர் கை நீட்டி – கம்.யுத்4:42 19/3

மேல்


கை-கண் (1)

தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண்
தந்தார் யார் எல்லாஅ இது – கலி 84/31,32

மேல்


கை-கொடு (1)

தழுவி தலை பெய்து தம் கை-கொடு மார்பின் எற்றி – கம்.யுத்2:19 1/2

மேல்


கை-தம்மில் (1)

தாள்களில் மார்பில் தோளில் தலையினில் தட கை-தம்மில்
வாள்களின் வேலின் வாளி மழையினின் வகிர்ந்த புண்கள் – கம்.சுந்:14 6/1,2

மேல்


கை-தம்மை (1)

நின்று தொடர்ந்த நெடும் கை-தம்மை நீக்கி – கம்.அயோ:3 8/1

மேல்


கை-தன்னால் (3)

ஏந்தினன் இரு கை-தன்னால் ஏற்றினன் ஈமம்-தன் மேல் – கம்.ஆரண்:13 135/1
வள் உகிர் தட கை-தன்னால் மண்-நின்றும் வாங்கி அண்ணல் – கம்.சுந்:6 53/4
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச – கம்.யுத்2:18 224/3

மேல்


கை-தொறும் (1)

காய்ந்தது கடும் படை கலக்கி கை-தொறும்
தேய்ந்தது சிதைந்தது சிந்தி சேண் உற – கம்.யுத்2:18 99/2,3

மேல்


கை-மேல் (1)

சலம் கை-மேல் நிமிர வெம் சினம் திருகி வஞ்சன் மேல் நிமிர் தருக்கினான் – கம்.யுத்2:19 81/2

மேல்


கை_காய்த்திய (1)

காடு கை_காய்த்திய நீடு நாள் இருக்கை – பதி 82/9

மேல்


கை_நெல்லி (1)

கயல் கடல் சூழ் உலகு எல்லாம் கை_நெல்லி கனி ஆக்கி – கம்.பால:12 12/1

மேல்


கை_மலை (2)

தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை
மிதந்தன வாம் பரி மிதந்தன வய போர் – கம்.ஆரண்:7 83/2,3
கவரி வெண்குடை எனும் நுரைய கை_மலை
சுவல் தரு சுறவம் ஆழ் சுழிய தண் துறை – கம்.ஆரண்:7 119/1,2

மேல்


கை_மலைகள் (1)

கவந்த பந்தங்கள் களித்தன குளித்த கை_மலைகள்
சிவந்த பாய்ந்த வெம் குருதியில் திருகிய சினத்தால் – கம்.ஆரண்:7 86/1,2

மேல்


கை_மான் (1)

கை_மான் கொள்ளுமோ என – புறம் 96/8

மேல்


கை_எறிந்து (1)

கைஇ மெல்லிதின் ஒதுங்கி கை_எறிந்து
கல்லா மாந்தரொடு நகுவனர் திளைப்ப – மது 419,420

மேல்


கைஇ (1)

கைஇ மெல்லிதின் ஒதுங்கி கை_எறிந்து – மது 419

மேல்


கைக்கண் (1)

கைக்கண் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் – கம்.அயோ:4 75/2

மேல்


கைக்கிளை (1)

கன்னிமை கனியா கைக்கிளை காம – பரி 11/136

மேல்


கைக்கு (6)

போரால் வறும் கைக்கு புரந்தரன் உடைய – பரி 5/56
நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ – கம்.கிட்:13 45/4
காலுக்கு தொலையும் என்றால் கைக்கு ஒப்பு வைக்கலாமோ – கம்.கிட்:13 46/4
ஒன்று அல பகழி என் கைக்கு உரியன உலகம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:9 84/1
கைக்கு அடைந்தான் உயிர் காக்க கடவீர் என் கடைக்கூட்டால் – கம்.யுத்2:16 349/4
தனுவும் வெம் கணை புட்டிலும் கவசமும் தட கைக்கு
இனிய கோதையும் துறந்தனர் இருவரும் இமையோர் – கம்.யுத்3:22 84/2,3

மேல்


கைக்குமால் (1)

கருத்து வேறு உற்ற-பின் அமிர்தும் கைக்குமால் – கம்.கிட்:11 111/4

மேல்


கைக்கொடு (12)

காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல – கம்.ஆரண்:13 68/3
கருத்து இலான் கண் இலான் ஒருத்தன் கைக்கொடு
திருத்து வான் சித்திரம் அனைய செப்புவாய் – கம்.யுத்1:2 67/1,2
பூழை வன் கரி இரண்டு இரு கைக்கொடு பொருந்தும் – கம்.யுத்1:3 3/2
குகை பொழி புது குருதி கைக்கொடு குடித்தான் – கம்.யுத்1:12 12/4
கைக்கொடு குடித்தவன் உடல் கனக வெற்பை – கம்.யுத்1:12 13/1
முடித்தும் என்று ஒரு கைக்கொடு மோதினான் – கம்.யுத்2:15 76/3
முறை முறை கைக்கொடு முடுகி நீட்டுவார் – கம்.யுத்2:16 101/4
அ தண்டு கொடுத்தது கைக்கொடு அடைந்தான் – கம்.யுத்2:18 239/1
தலை கைக்கொடு எறிந்து தணிந்தனனால் – கம்.யுத்3:20 72/4
வெற்றி கிளர் கைக்கொடு மெய் வலி போய் – கம்.யுத்3:20 92/3
ஊன் நகு வாள் ஒரு கைக்கொடு உருத்தான் – கம்.யுத்3:26 29/3
கருதி தன்-பால் வந்தது அவன் கைக்கொடு காலன் – கம்.யுத்4:37 137/2

மேல்


கைக்கொண்ட (1)

கள்ள கைகேசிக்கே உதவி புகழ் கைக்கொண்ட
வள்ளல்தனம் என் உயிரை மாய்க்கும் மாய்க்கும் என்றான் – கம்.அயோ:4 61/3,4

மேல்


கைக்கொண்டன்றும் (1)

காடு கைக்கொண்டன்றும் இலனே காலை – புறம் 257/7

மேல்


கைக்கொண்டான் (2)

கோ மன்னவன் ஆகி மூ_உலகும் கைக்கொண்டான்
நாம மறை ஓதாது ஓதி நனி உணர்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 175/3,4
கொள்ளியின் சுடர் அனலிதன் பகழி கைக்கொண்டான்
அள்ளி நுங்கலாம் ஆர் இருள் பிழம்பினை அழித்தான் – கம்.யுத்3:22 186/1,2

மேல்


கைக்கொண்டு (3)

நீடு வரை அடுக்கத்த நாடு கைக்கொண்டு
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை – பதி 55/18,19
ஏழ் எயில் கதவம் எறிந்து கைக்கொண்டு நின் – புறம் 33/8
கைக்கொண்டு மோந்தாள் உயிர்ப்பு உண்டு கரிந்தது அன்றே – கம்.பால:17 20/4

மேல்


கைக்கொள் (1)

கணம் குழை மகளிர்க்கு எல்லாம் பெரும் பதம் கைக்கொள் என்னா – கம்.ஆரண்:12 70/3

மேல்


கைக்கொள்பு (1)

அறிஞர் கூறிய மாதிரம் கைக்கொள்பு
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர் – மலை 287,288

மேல்


கைக்கொள (1)

கரும்பு அழி சொல்லியை பகைஞன் கைக்கொள
பெரும் பழி சூடினேன் பிழைத்தது என்-அரோ – கம்.கிட்:6 25/3,4

மேல்


கைகடக்க (1)

கைகடக்க விட்டு இருந்த கட்டுரைப்பது என்-கொலோ – கம்.பால:13 54/4

மேல்


கைகயர் (2)

கைகயர் வேந்தன் பாவை கணிகையர் ஈட்டம் பொங்கி – கம்.பால:14 63/2
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம் – கம்.அயோ:11 94/3

மேல்


கைகயள் (1)

கண்டிலன் வினவ கேட்டான் கைகயள் கோயில் நண்ணி – கம்.அயோ:3 83/2

மேல்


கைகயன் (2)

கைகயன் தனையை-தன் கரத்தும் அ முறை – கம்.பால:5 87/1
கைகயன் மகள் விழுந்து அரற்ற காண்டியால் – கம்.அயோ:14 38/4

மேல்


கைகலந்து (1)

கைகலந்து அயல் ஒரு கடலின் சுற்றிட – கம்.அயோ:12 56/2

மேல்


கைகள் (30)

ஏறு தேர் என கைகள் இழிச்சுவார் – கம்.பால:14 43/4
அம்புயத்து அணங்கின் அன்னார் அம் மலர் கைகள் தீண்ட – கம்.பால:17 8/1
சேற்றால் விளையாத செந்தாமரை கைகள் நீட்டி – கம்.பால:17 19/2
கைகள் தலைபுக்கன கருத்து உளதும் எல்லாம் – கம்.பால:22 34/3
தடம் கைகள் கொண்டு தழீஇ எடுக்கலுற்றான் – கம்.அயோ:3 7/4
கையொடு கைகள் புடைக்கும் வாய் கடிக்கும் – கம்.அயோ:3 27/1
கைகள் நீர் பரந்து கால் தொடர கண் உகும் – கம்.அயோ:5 2/1
கைகள் வாளொடு களம் பட கழுத்து அற கவச – கம்.ஆரண்:7 81/1
கைகள் அற்று வெம் குருதி ஆறு ஒழுகிய கவந்தன் – கம்.ஆரண்:15 37/1
பாழி தடம் தோளினும் மார்பினும் கைகள் பாய – கம்.கிட்:7 52/3
சந்த வல் நெடும் தட கைகள் தாக்கலின் தகர்வ – கம்.கிட்:7 54/4
வாள் கைகள் மயங்கிய செருவின் வார் மத – கம்.கிட்:10 5/3
மா நில கிழத்தி கைகள் மறித்தன போன்ற-மன்னோ – கம்.கிட்:10 26/4
நெடும் கைகள் சுமந்து நெடு வான் உற நிமிர்ந்தான் – கம்.கிட்:14 66/4
கருவி மா மழை கைகள் தாவி மீது – கம்.கிட்:15 3/1
தன் தட கைகள் நீட்டி பற்றினன் தாதை ஒப்பான் – கம்.சுந்:6 49/4
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக – கம்.சுந்:8 21/4
பொங்கு கைகள் ஆம் தாமரைக்கு இந்துவே போன்று – கம்.சுந்:12 49/4
கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று – கம்.யுத்2:15 197/2
அள்ளி அம் கைகள் இருபதும் பற்றி பண்டு அரன் மா – கம்.யுத்2:15 209/2
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய – கம்.யுத்2:18 127/2
கண்டான் இறை ஆறிய நெஞ்சினன் கைகள் கூப்பி – கம்.யுத்2:19 4/1
விதிர்ந்தன அமரர் கைகள் விளைந்தது கொடிய வெம் போர் – கம்.யுத்2:19 93/4
கையொடு கைகள் உற்று கலந்தன கல்லும் வில்லும் – கம்.யுத்3:21 12/3
தட வரை அதனை நோக்கி தாமரை கைகள் கூப்பி – கம்.யுத்3:24 44/2
விழித்த கண்கள் கைகள் மெய்கள் வேறலை கழுத்தினில் – கம்.யுத்3:31 83/1
கைகள் என அவுணர் கால்கள் கதி குலைவ – கம்.யுத்3:31 166/4
ஆயிரம் கைகள் செய்த செய்தன அமலன் செம் கை – கம்.யுத்3:31 217/3
கட கார் என்ன பொங்கு கவந்தத்தொடு கைகள்
தொடக்காநிற்கும் பேய் இலயத்தின் தொழில் பண்ணி – கம்.யுத்4:33 9/1,2
புண்களில் கைகள் நீட்டி புது நிணம் கவர்வ நோக்கி – கம்.யுத்4:34 23/2

மேல்


கைகளால் (22)

ஆற்று நீரிடை அம் கைகளால் எடுத்து – கம்.பால:14 35/3
நினைவும் நோக்கமும் நீக்கலன் கைகளால்
நனையும் நாள் முறியும் கொய்து நல்கினான் – கம்.பால:17 37/3,4
சீறிய கைகளால் தொழுது செங்கணான் – கம்.அயோ:14 123/2
கைகளால் தன் கதிர் இளம் கொங்கை மேல் – கம்.ஆரண்:6 71/1
பூட்டிய கைகளால் அ புள்ளினுக்கு அரசை கொள்க என்று – கம்.ஆரண்:13 137/3
கதிரோன் மைந்தனை ஐய கைகளால்
விதியால் மௌலி மிலைச்சுவாய் எனா – கம்.கிட்:9 2/3,4
ஆசைகள்-தோறும் ஐயன் கைகளால் அள்ளி அள்ளி – கம்.சுந்:6 41/3
தாள்களால் பலர் தட கைகளால் பலர் தாக்கும் – கம்.சுந்:7 34/1
கட்டினார் பட கட்டினான் கைகளால் மெய்யில் – கம்.சுந்:7 37/3
எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய – கம்.சுந்:7 42/4
தேயு-மின் கைகளால் தின்-மின் என்று எமை – கம்.யுத்1:2 29/2
போத தன் செவி தொளை இரு கைகளால் பொத்தி – கம்.யுத்1:3 22/2
கும்ப மா கிரி கோடு இரு கைகளால் கழற்றி – கம்.யுத்1:5 48/2
கடித்தலத்து இரு கால் உற கைகளால்
பிடித்து தோளை பிறங்கலின் கோடு நேர் – கம்.யுத்2:15 67/1,2
எற்றினன் குத்தினன் எறுழ் வெம் கைகளால் – கம்.யுத்2:16 259/4
கடித்தன கழுத்து அற கைகளால் எடுத்து – கம்.யுத்2:19 43/3
கண்டு நின்றேன் மற்று இன்னும் கைகளால் கனிகள் வெவ்வேறு – கம்.யுத்3:26 51/3
குரும்பையை புடைக்கின்றாள் போல் கைகளால் முலை-மேல் கொட்டி – கம்.யுத்3:29 44/2
தன் தழை கைகளால் தழுவி தனி – கம்.யுத்4:38 29/3
செம் தளிர் கைகளால் சேயரி பெரும் – கம்.யுத்4:40 69/3
கேட்ட தோன்றல் கிளர் தட கைகளால்
தோட்ட தன் செவி பொத்தி துணுக்குறா – கம்.யுத்4:41 62/1,2
அழும் நகும் அனுமனை ஆழி கைகளால்
தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால் – கம்.யுத்4:41 91/1,2

மேல்


கைகளான் (1)

பூம் தளிர் கைகளான் மெய் உற புல்லினாள் – கம்.சுந்:10 47/4

மேல்


கைகளில் (1)

களம் தவா நெடும் கருவியில் கைகளில் செயிரியர் கலை கண்ணால் – கம்.சுந்:2 190/3

மேல்


கைகளின் (9)

கைகளின் திசை நிலை களிற்றை ஆய்வன – கம்.பால:14 19/2
கைகளின் தீண்டினள் கால கோள்_அனாள் – கம்.அயோ:2 50/4
கைகளின் மதர் நெடும் கண்கள் எற்றினார் – கம்.அயோ:4 166/4
கைகளின் கண்_மலர் புடைத்து கால் மிசை – கம்.அயோ:14 81/3
இணை மலர் கைகளின் இறுக இன் உயிர் – கம்.ஆரண்:10 121/3
கைத்தலங்களை கைகளின் நீக்கி வேறு – கம்.சுந்:3 24/2
நொய்து அகலும்படி கைகளின் நூறா – கம்.சுந்:9 48/2
காலிடை ஒரு மலை உருட்டி கைகளின்
மேலிடை மலையினை வாங்கி விண் தொடும் – கம்.யுத்1:8 7/1,2
கைகளின் பற்றி கொண்டார் விமானத்தை கடாவுகின்றார் – கம்.யுத்3:23 32/2

மேல்


கைகளினால் (1)

கற்ற கைகளினால் கடி மா நகர் – கம்.யுத்2:15 2/3

மேல்


கைகளும் (5)

சந்திர வதனமும் தாழ்ந்த கைகளும்
சுந்தர மணி வரை தோளுமே அல – கம்.பால:10 56/2,3
கைகளும் முகமும் வாயும் கண்களும் காட்ட கண்டு – கம்.பால:14 53/3
கைகளும் கண்களும் கமலம் போன்றவே – கம்.அயோ:10 42/4
கருவியும் கைகளும் கவச மார்பமும் – கம்.அயோ:14 31/1
கரியின் கைகளும் புரவியின் கால்களும் காலின் – கம்.யுத்2:16 245/1

மேல்


கைகளே (2)

தலையின் ஏந்தினன் தாழ் தட கைகளே – கம்.அயோ:11 2/4
கைகளே கைகள் ஆக கடை கூழை திரு வால் ஆக – கம்.சுந்:8 21/4

மேல்


கைகளை (3)

கைகளை நீட்டி அந்த கடி நகர் கமல செம் கண் – கம்.பால:10 1/3
நீண்ட வீரனும் நெடும் தட கைகளை நீட்டி – கம்.சுந்:11 42/1
கைகளை நெரித்தாள் கண்ணில் மோதினாள் கமல கால்கள் – கம்.யுத்2:17 32/1

மேல்


கைகளோடு (3)

காந்தள் அம் போதில் பெய்து கைகளோடு ஒப்பு காண்பார் – கம்.பால:16 12/4
பாதம் கைகளோடு இழந்தனன் படியிடை இருந்து தன் பகு வாயால் – கம்.யுத்2:16 345/1
கண்டு கைகளோடு அணி வகுத்து உரும் உறழ் கற்கள் – கம்.யுத்4:32 6/1

மேல்


கைகளோடும் (1)

சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும்
அம் தார் அகலத்தொடும் அஞ்சன குன்றம் என்ன – கம்.ஆரண்:10 149/2,3

மேல்


கைகூட (1)

வருவது வரும் நாள் அன்றி வந்து கைகூட வற்றோ – கம்.ஆரண்:10 80/2

மேல்


கைகூப்ப (1)

என்று வரம் அருளி எ உலகும் கைகூப்ப
முன்றில் முரசம் முழங்க முடி சூட்ட – கம்.யுத்1:3 174/1,2

மேல்


கைகேசி (4)

வன் மாய கைகேசி வரத்தால் என்-தன் உயிரை – கம்.அயோ:4 71/1
வேந்தன் பணியினால் கைகேசி மெய் புதல்வன் – கம்.அயோ:4 91/1
கள் ஊறு செம் வாய் கணிகையரும் கைகேசி
உள் ஊறு காதல் இலள் போல் என்று உள் அழிந்தார் – கம்.அயோ:4 105/3,4
கைகேசி கருத்து இதுவோ களிறே – கம்.யுத்3:23 15/4

மேல்


கைகேசிக்கே (1)

கள்ள கைகேசிக்கே உதவி புகழ் கைக்கொண்ட – கம்.அயோ:4 61/3

மேல்


கைகேசியால் (1)

கல் அணை மனத்தினை உடை கைகேசியால்
எல் அணை மணி முடி துறந்த எம்பிரான் – கம்.கிட்:11 107/1,2

மேல்


கைகேசியும் (1)

கான் ஈயும் என்று உரைத்த கைகேசியும் கொடிய – கம்.அயோ:4 99/2

மேல்


கைகேசியை (1)

ஐயா கைகேசியை நேராகேனோ நான் என்றான் – கம்.அயோ:4 64/4

மேல்


கைகேசியையும் (1)

காட்டே உறைவாய் நீ இ கைகேசியையும் கண்டு இ – கம்.அயோ:4 63/3

மேல்


கைகையார் (1)

வஞ்சனை இயற்றிய மாய கைகையார்
துஞ்சுவர் இனி என தோளை கொட்டுமால் – கம்.யுத்4:41 93/1,2

மேல்


கைகொடு (5)

ஏந்திய கைகொடு இரந்தவர் எந்தாய் – கம்.பால:8 20/2
கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் – கம்.சுந்:10 37/4
மீ தாம் நிமிர் சுடர் வயிர கைகொடு பிடியா விண்ணொடு மண் காண – கம்.சுந்:10 38/3
பெருத்து உயர் தட கைகொடு அடுத்து இடை பிடித்து – கம்.யுத்1:12 14/2
பதி கைகொடு கட்டவர் பண்டு ஒரு நாள் – கம்.யுத்2:18 65/2

மேல்


கைகொள் (1)

கைகொள் சேனையை கா என போர்க்களம் கடந்தான் – கம்.யுத்3:22 88/4

மேல்


கைகோப்ப (1)

கண்டவர் மனங்கள் கைகோப்ப காதலின் – கம்.பால:14 24/1

மேல்


கைசேர்த்த (1)

சீர் மிகு சிறப்பினோன் மர முதல் கைசேர்த்த
நீர் மலி கரகம் போல் பழம் தூங்கு முட தாழை – கலி 133/3,4

மேல்


கைடவர் (1)

மது கைடவர் என்பவர் வானவர்-தம் – கம்.யுத்2:18 65/1

மேல்


கைடவன் (1)

கதிர்தான் நிகர் கைடவன் இ கதிர் வேல் – கம்.யுத்2:18 74/3

மேல்


கைத்த (4)

காமமும் வெகுளியும் களிப்பும் கைத்த அ – கம்.பால:5 45/1
கைத்த சொல்லால் உயிர் இழந்தும் புதல்வன் பிரிந்தும் கடை ஓட – கம்.அயோ:6 25/1
கைத்த சிந்தையன் கனம் குழை அணங்கினை காணான் – கம்.ஆரண்:13 72/1
கைத்த சிந்தையன் மாருதி நனி தவ கனன்றான் – கம்.சுந்:11 50/2

மேல்


கைத்தல (1)

வரு கைத்தல மத வெம் கரி வலி கெட்டு என வருவாய் – கம்.யுத்2:15 170/2

மேல்


கைத்தலங்களில் (1)

கைத்தலங்களில் கண் அடங்காமையே – கம்.பால:14 38/4

மேல்


கைத்தலங்களை (1)

கைத்தலங்களை கைகளின் நீக்கி வேறு – கம்.சுந்:3 24/2

மேல்


கைத்தலத்தின் (2)

விரவு கைத்தலத்தின் உய்த்த மேதகத்தின் மீது-அரோ – கம்.பால:3 24/4
கைத்தலத்தின் எடுத்து அரும் கற்பினோய் – கம்.அயோ:4 14/2

மேல்


கைத்தலத்து (8)

கரி கரம் பொரு கைத்தலத்து உயர் காப்பு நாண் அணிதற்கு முன் – கம்.அயோ:3 54/2
கைத்தலத்து அன்னவை கொணர்ந்து காட்டினான் – கம்.கிட்:6 4/3
கைத்தலத்து உவரி நீரை கலக்கினான் பயந்த காளை – கம்.கிட்:7 144/4
கைத்தலத்து இனிதின் ஈந்தாள் தாமரை கண்கள் ஆர – கம்.சுந்:14 46/2
விரல் துறு கைத்தலத்து அடித்து வெய்து_உயிர்த்து – கம்.யுத்2:16 264/3
தண்டு கைத்தலத்து உளது எனின் உளதன்று தானை என்று அது சாய – கம்.யுத்2:16 331/1
கைத்தலத்து ஓர் ஓர் கொள்ளி எடுத்தது எ உலகும் காண – கம்.யுத்3:26 19/4
அடித்த கைத்தலத்து அம் மலை ஆழி நீர் – கம்.யுத்3:29 9/3

மேல்


கைத்தலத்தும் (1)

இரண்டு தேர் இரண்டு கைத்தலத்தும் ஏந்தி வேறு – கம்.சுந்:9 34/1

மேல்


கைத்தலம் (16)

கன கரியானது கைத்தலம் என்னின் – கம்.பால:8 17/3
கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கண்ட வேந்தரே – கம்.பால:13 10/4
கைத்தலம் நீக்கினள் கருத்தின் நீக்கலள் – கம்.பால:19 45/2
கந்து காணினும் கைத்தலம் கூப்புமால் – கம்.ஆரண்:6 73/2
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர் – கம்.ஆரண்:13 89/1
கை கொடு கைத்தலம் புடைப்ப காவலின் – கம்.கிட்:7 17/1
கொடுப்பர் வந்து உரம் குத்துவர் கைத்தலம் குளிப்ப – கம்.கிட்:7 56/2
பொரு கைத்தலம் இருபத்து உள புகழும் பெரிது உளதால் – கம்.யுத்2:15 170/1
இரு கைத்தலம் உடையாய் எதிர் இவை சொற்றனை இனிமேல் – கம்.யுத்2:15 170/3
கற்றவாறு என்றும் வானவர் கைத்தலம் குலைந்தார் – கம்.யுத்2:15 194/4
கைத்தலம் சலித்து காலும் குலைந்து தன் கருத்து முற்றான் – கம்.யுத்2:16 181/1
கைத்தலம் காலும் தூங்க கிடத்தலை கருதி என்றான் – கம்.யுத்2:16 189/4
தாக்கினார் தாக்கினார்-தம் கைத்தலம் சலித்தது அன்றி – கம்.யுத்2:16 200/1
பிழையாது இது பிழையாது என பெரும் கைத்தலம் பிசையா – கம்.யுத்2:18 174/1
கைத்தலம் குலைத்தார் ஆக களிற்றினும் புரவி-மேலும் – கம்.யுத்2:18 183/3
கண்டு கண்டு எனை கைத்தலம் குவிக்கின்ற காட்சி – கம்.யுத்4:40 106/2

மேல்


கைத்தலம்-அதனால் (1)

கைத்தலம்-அதனால் தீண்டி காய்ந்த அன்று என்னை காண்டி – கம்.சுந்:2 92/3

மேல்


கைத்தலமும் (1)

கைத்தலமும் காத்திரமும் கரும் கழுத்தும் நெடும் புயமும் உரமும் கண்டித்து – கம்.யுத்4:33 25/1

மேல்


கைத்தலை (2)

கைத்தலை சூலமே அனைய காட்சியான் – கம்.ஆரண்:7 112/3
கைத்தலை நெல்லி போல காட்டிலேன் கழிந்தும் இல்லேன் – கம்.யுத்2:19 212/2

மேல்


கைத்தலையில் (2)

வலம் கொள் ஒரு கைத்தலையில் வைத்து எதிர் தடுப்பான் – கம்.சுந்:5 5/2
கைத்தலையில் கொடு காலின் எழுந்தான் – கம்.யுத்3:26 26/2

மேல்


கைத்தவற்றின் (1)

கைத்தவற்றின் நிமிர கடிது கன்றி விசிறும் – கம்.ஆரண்:1 32/2

மேல்


கைத்தனள் (1)

கைத்தனள் உள்ளம் வெள்ள கண்ணின் நீர் கரை இலாதாள் – கம்.யுத்2:17 30/4

மேல்


கைத்தார் (1)

கைத்தார் கடும் களிறும் கன தேரும் களத்து அழுந்த – கம்.யுத்3:31 110/3

மேல்


கைத்து (6)

கட்டுரையின் தம கைத்து உள போழ்தே – கம்.பால:8 22/1
பைம் தொடி மகளிர் கைத்து ஓர் பசை இல்லை என்ன விட்ட – கம்.பால:16 21/3
காப்போரை கைத்து என் நீர் கருதியது தருவேன் இ – கம்.ஆரண்:6 120/3
கைத்து ஓடும் சிறை கற்போயை – கம்.சுந்:5 41/1
கைத்து ஒன்று நெல்லி அம் கனியின் காண்டியால் – கம்.யுத்1:3 58/4
கருதலாத முன் குத்தலும் கைத்து அவர் – கம்.யுத்2:15 77/3

மேல்


கைத்துணை (2)

கைத்துணை வில்லினை காலன் வாழ்வினை – கம்.யுத்2:18 100/3
தெற்றி வாள் எயிறு தின்று கைத்துணை பிசைந்து கண்கள் எரி தீ உக – கம்.யுத்2:19 86/3

மேல்


கைத்தும் (1)

கைத்தும் கடு நஞ்சின் என கனல்வான் – கம்.யுத்1:3 114/4

மேல்


கைதர (3)

தன்னை இ தகையதாய் தருமம் கைதர
மன் உயிர்க்கு உறுவதே செய்து வைகினேன் – கம்.அயோ:1 14/2,3
ஒடுங்கிய உயிரினன் உணர்வு கைதர
தொடங்கினன் அரசவைக்கு உள்ளம் சொல்லுவான் – கம்.அயோ:12 13/3,4
அரும் சிறப்பு உதவ நல் அறிவு கைதர
விரிஞ்சுற பற்றிய பிறவி வெம் துயர் – கம்.ஆரண்:3 7/2,3

மேல்


கைதவ (2)

கைதவ மான் என்று அண்ணல் காணுதி கடையின் என்றான் – கம்.ஆரண்:11 61/4
கைதவ நிசிசர கள்ள வேடத்தை – கம்.கிட்:16 27/3

மேல்


கைதவம் (8)

கண்ட திறத்து இது கைதவம் ஐய – கம்.பால:8 16/1
கைதவம் தனு எனல் கனக குன்று என்பார் – கம்.பால:13 6/1
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம்
ஐய நீ அறிந்திலை போலுமால் என்றாள் – கம்.அயோ:11 94/3,4
காணா இது கைதவம் என்று உணராள் – கம்.ஆரண்:11 47/1
கைதவம் இயற்றி யாண்டும் கழிப்ப அரும் கணக்கு இல் தீமை – கம்.கிட்:7 139/1
கைதவம் கண்ணி ஈண்டு ஓர் சிறு பழி இழைக்கும் கற்பான் – கம்.சுந்:10 4/2
கள்ளம் திரிவாரவர் கைதவம் நீ – கம்.யுத்1:3 105/1
கண்டது ஓர் பொழுதினில் தெரியும் கைதவம்
உண்டு-எனின் அஃது அவர்க்கு ஒளிக்க ஒண்ணுமோ – கம்.யுத்1:4 87/2,3

மேல்


கைதவம்-கொல் (1)

கைதவம்-கொல் கனவு-கொலோ என்றாள் – கம்.பால:21 22/4

மேல்


கைதவர் (1)

அதி கைதவர் ஆழி அனந்தனையும் – கம்.யுத்2:18 65/3

மேல்


கைதானே (1)

கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – கம்.சுந்:10 33/4

மேல்


கைதூவலை (1)

அளியொடு கைதூவலை
அதனால் – கலி 50/17,18

மேல்


கைதூவா (2)

உடையோர் பான்மையின் பெரும் கைதூவா
வறன் இல் புலைத்தி எல்லி தோய்த்த – நற் 90/2,3
பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய் – கலி 81/11

மேல்


கைதூவாளே (1)

ஊண் ஒலி அரவமொடு கைதூவாளே
உயர் மருப்பு யானை புகர் முகத்து அணிந்த – புறம் 334/7,8

மேல்


கைதூவானே (1)

உரவு வேல் காளையும் கைதூவானே – புறம் 334/11

மேல்


கைதூவு (1)

கைதூவு இன்மையின் எய்தா மாறே – நற் 280/10

மேல்


கைதை (10)

கோடல் கைதை கொங்கு முதிர் நறு வழை – குறி 83
நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை
வானம் மூழ்கிய வயங்கு ஒளி நெடும் சுடர் – நற் 163/8,9
கைதை அம் கானல் துறைவன் மாவே – நற் 163/12
கைதை அம் படு சினை புலம்பொடு வதியும் – நற் 178/5
கைதை தூக்கியும் நெய்தல் குற்றும் – நற் 349/3
கைதை அம் தண் புனல் சேர்ப்பனொடு – குறு 304/7
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம் – அகம் 170/9
கைதை அம் படு சினை கடும் தேர் விலங்க – அகம் 210/12
கரும் தகைய தண் சினைய கைதை மடல் காதல் – கம்.கிட்:10 77/1

மேல்


கைதையும் (1)

புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும் – கலி 127/2

மேல்


கைதொழ (4)

தேற்றி தம்பியை தேவரும் கைதொழ
நோற்று இருந்தனன் நோன் சிலையோன் இப்பால் – கம்.அயோ:10 56/1,2
போதுக ஈங்கு என புக்கு அவர் கைதொழ
தீது இலன்-கொல் திரு முடியோன் என்றான் – கம்.அயோ:11 1/3,4
தேன் அமர் தெரியலான் தேவர் கைதொழ
வானகம் எய்தினான் வருந்தல் நீ என்றாள் – கம்.அயோ:11 43/3,4
அரச வேலை சூழ்ந்து அழுது கைதொழ
புரசை யானையில் கொண்டு போயினார் – கம்.அயோ:11 120/3,4

மேல்


கைதொழா (3)

முன்னர் நின்ற முனிவனை கைதொழா
தன்னது ஆருயிர் தம்பியும் தாமரை – கம்.அயோ:4 232/2,3
கன்னி நீக்க அரும் கங்கையும் கைதொழா
பன்னி நீக்க அரும் பாதகம் பாருளோர் – கம்.அயோ:7 17/1,2
என்றலும் பதைத்து எழுந்து கைதொழா
நின்று தோன்றலை நெடுது நோக்கி நீ – கம்.அயோ:14 95/1,2

மேல்


கைதொழாஅ (1)

பசி படு மருங்குலை கசிபு கைதொழாஅ
காணலென்-கொல் என வினவினை வரூஉம் – புறம் 260/6,7

மேல்


கைதொழு (2)

கைதொழு மரபின் முன் பரித்து இடூஉ பழிச்சிய – அகம் 115/9
கைதொழு மரபின் கடவுள் சான்ற – அகம் 125/14

மேல்


கைதொழுது (18)

அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது
பெரு முது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப – முல் 10,11
கடும் சூல் மகளிர் பேணி கைதொழுது
பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார் – மது 609,610
நெல்லும் மலரும் தூஉய் கைதொழுது
மல்லல் ஆவணம் மாலை அயர – நெடு 43,44
மீமிசை கடவுள் வாழ்த்தி கைதொழுது
ஏமுறு வஞ்சினம் வாய்மையின் தேற்றி – குறி 209,210
செய்தல் வேண்டுமால் கைதொழுது இரப்பல் – நற் 102/4
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/2
நல்லோர் ஆங்கண் பரந்து கைதொழுது
பல் ஊழ் மறுகி வினவுவோயே – ஐங் 390/1,2
ததும்பு சீர் இன் இயம் கறங்க கைதொழுது
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ – அகம் 138/9,10
அணங்கு உடை பனி துறை கைதொழுது ஏத்தி – அகம் 240/8
பாடுநர் போல கைதொழுது ஏத்தி – புறம் 226/3
நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஒடியாது – புறம் 306/4
சொற்ற பொழுதத்து அரசர் கைதொழுது எழ தன் – கம்.பால:22 42/1
அறிவனை வணங்கி தம் அரசை கைதொழுது
இறையிடை வரன்முறை ஏறி ஏற்ற சொல் – கம்.அயோ:1 11/2,3
கண்டு கைதொழுது ஐய இ கடலிடை கிழவோன் – கம்.அயோ:1 50/1
கைதொழுது அரச வெள்ளம் கடல் என தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.அயோ:3 86/2
இறைவன் கைதொழுது ஏந்து எரி ஓம்பி பின் – கம்.அயோ:7 26/3
என்ன வீரனை கைதொழுது இளையவன் இயம்பும் – கம்.கிட்:12 37/4
என்று கைதொழுது இறைஞ்சினர் அரக்கனும் இசைந்தான் – கம்.சுந்:9 4/4

மேல்


கைதொழும் (3)

கைதொழும் மரபின் எழு மீன் போல – நற் 231/2
தேவர் கைதொழும் சித்திரகூடம் என்று உளதே – கம்.அயோ:9 33/4
தேவர் தேவியர் சேவடி கைதொழும்
தா இல் மூ_உலகின் தனி நாயகம் – கம்.சுந்:3 109/1,2

மேல்


கைதொழூஉ (5)

கைதொழூஉ பரவி கால் உற வணங்கி – திரு 252
கடன் அறி மரபின் கைதொழூஉ பழிச்சி – பெரும் 463
நாள்-தொறும் விளங்க கைதொழூஉ பழிச்சி – மது 694
செறி தொடி விறலியர் கைதொழூஉ பழிச்ச – மலை 201
கைதொழூஉ பரவி பழிச்சினிர் கழி-மின் – மலை 360

மேல்


கைந்த (1)

கைந்த ஏற்றினும் கடலிய புள்ளினும் முதுகில் – கம்.யுத்1:2 116/3

மேல்


கைந்நிறுக்க (1)

கரந்த காமம் கைந்நிறுக்க அல்லாது – அகம் 198/2

மேல்


கைந்நிறுத்த (1)

காப்பு கைந்நிறுத்த பல் வேல் கோசர் – அகம் 113/5

மேல்


கைந்நீவி (2)

கூம் கை மத_மா கொடும் தோட்டி கைந்நீவி
நீங்கும் பதத்தால் உருமு பெயர்த்தந்து – பரி 10/49,50
இனி எல்லா யாம் தீது இலேம் என்று தெளிப்பவும் கைந்நீவி
யாதொன்றும் எம் கண் மறுத்தரவு இல் ஆயின் – கலி 81/33,34

மேல்


கைநிமிர்ந்து (1)

தொழில் மாறி தலை வைத்த தோட்டி கைநிமிர்ந்து ஆங்கு – கலி 138/2

மேல்


கைநீவி (2)

தேம் பாய் கடாத்தொடு காழ் கைநீவி
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல் – பதி 53/17,18
கன்றி அதனை கடியவும் கைநீவி
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/31,32

மேல்


கைப்ப (2)

கல்லா இளைஞர் கவளம் கைப்ப
கல் தோய்த்து உடுத்த படிவ பார்ப்பான் – முல் 36,37
கடும் களிறு கவளம் கைப்ப நெடும் தேர் – மது 659

மேல்


கைப்பட்டோரே (1)

கவி கை மள்ளன் கைப்பட்டோரே – புறம் 81/5

மேல்


கைப்படுக்கப்பட்டாய் (2)

கைப்படுக்கப்பட்டாய் சிறுமி நீ மற்று யான் – கலி 65/16
மாயமோ கைப்படுக்கப்பட்டாய் நீ கண்டாரை – கலி 93/15

மேல்


கைப்படுத்தேம் (1)

மொய் வளம் பூத்த முயக்கம் யாம் கைப்படுத்தேம்
மெய் வளம் பூத்த விழை_தகு பொன் அணி – பரி 18/18,19

மேல்


கைப்படுத்தேன் (1)

காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம் – கலி 98/7

மேல்


கைப்பணி (1)

காண்டி யான் இ வழி கொணரும் கைப்பணி – கம்.கிட்:6 14/4

மேல்


கைப்பற்றி (1)

செல்வு-உறு திண் தேர் கொடும் சினை கைப்பற்றி
பைபய தூங்கும் நின் மெல் விரல் சீறடி – கலி 85/18,19

மேல்


கைப்பற்றினன் (1)

வாய்ந்த வல் நெடும் தண்டு கைப்பற்றினன் வானர படை முற்றும் – கம்.யுத்2:16 329/3

மேல்


கைப்பற்றும் (1)

மேவேம் என்பாரையும் மேவினன் கைப்பற்றும்
மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/2,3

மேல்


கைப்பன (1)

கள் உண் மாந்தரின் கைப்பன தேடியே – கம்.பால:14 36/4

மேல்


கைப்பித்த (1)

கரும்பையும் சுவை கைப்பித்த சொல்லியர் காமரம் கனி யாழின் – கம்.சுந்:2 195/3

மேல்


கைப்புகல்-பாலனோ (1)

கைப்புகல்-பாலனோ கழியல்-பாலனோ – கம்.யுத்1:4 55/3

மேல்


கைப்பொருள் (3)

கைப்பொருள் வௌவும் களவு ஏர் வாழ்க்கை – பெரும் 40
கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு – அகம் 109/11
கைப்பொருள் யாதொன்றும் இலனே நச்சி – புறம் 313/2

மேல்


கைபரந்து (1)

கமை அறு கரும் கடல் கனலி கைபரந்து
அமை வனம் ஒத்த போது அறைய வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:6 35/1,2

மேல்


கைபரப்பி (1)

வண்ண மாலை கைபரப்பி உலகை வளைந்த இருள் எல்லாம் – கம்.பால:10 73/1

மேல்


கைபரிந்து (1)

கார் மழை முன்பின் கைபரிந்து எழுதரும் – பதி 83/1

மேல்


கைபிணி (1)

கடிய கூறி கைபிணி விடாஅ – அகம் 32/12

மேல்


கைபுகற்கு (1)

கைபுகற்கு அமைவது ஆனான் கடிதினின் கொணர்வல் என்னா – கம்.யுத்1:4 118/3

மேல்


கைபுணர்ந்து (1)

கறங்கு இசை இன மணி கைபுணர்ந்து ஒலிப்ப – நற் 163/4

மேல்


கைபெயரா (1)

ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா
செல்வன் பெரும் பெயர் ஏத்தி வேலன் – அகம் 98/17,18

மேல்


கைபோய் (1)

காத்த கால் மள்ளர் வெள்ள கலி பறை கறங்க கைபோய்
சேர்த்த நீர் திவலை பொன்னும் முத்தமும் திரையின் வீசி – கம்.பால:1 18/1,2

மேல்


கைம் (23)

ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் – பரி 3/37
ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள – பரி 3/41
கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/33
புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை – பரி 11/52
கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும் – பரி 15/47
இலங்கு ஒளி மருப்பின் கைம்_மா உளம்புநர் – கலி 23/1
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என – புறம் 320/3
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன – புறம் 368/3
கைம் முறை வழங்கினன் கனக மாரியே – கம்.பால:5 92/4
வடித்த குனி வரி சிலை கைம் மைந்தனும் தம்பியும் மருங்கின் இருப்ப மாதோ – கம்.பால:12 1/4
நுடங்கிய துகில் கொடி நூழை கைம் மலை – கம்.பால:14 12/1
வீக்கிய கழல் கால் வேந்தர் விரிந்த கைம் மலர்கள் கூப்ப – கம்.பால:14 79/2
கைம் மறந்தன பசும் குழவி காந்து எரி – கம்.அயோ:4 205/2
வளைகள் காந்தளில் பெய்தன அனைய கைம் மயிலே – கம்.அயோ:10 29/1
கார் அளி கலுழி கரும் கைம் மலை – கம்.கிட்:1 33/2
கைம் நாகம் அ நாள் கடல் வந்தது ஓர் காட்சி தோன்ற – கம்.சுந்:1 39/3
என்று கைம் மறித்து இடை நின்று காலத்தை இகப்பது – கம்.சுந்:2 141/1
கைம் நிலை நெல்லியங்கனியின் காட்டுகேன் – கம்.சுந்:5 70/3
முழுமுதல் கண்_நுதல் முருகன் தாதை கைம்
மழு என பொலிந்து ஒளிர் வயிர வான் தனி – கம்.சுந்:9 45/1,2
எறி படை அரக்கர் ஏற்றார் ஏற்ற கைம் மாற்றான் என்னா – கம்.யுத்2:15 147/3
சிங்கத்தின் முழக்கம் வாசி சிரிப்பு தேர் இடிப்பு திண் கைம்
மங்குலின் அதிர்வு வான மழையொடு மலைந்த அன்றே – கம்.யுத்3:22 7/3,4
கைம் மருங்கு உண்டாம் நின்னை காயாவாம் அப்புறம் போய் கரக்கும் என்றான் – கம்.யுத்3:24 29/4
சுற்றுறு துளை கைம் மாவும் துரகமும் பிறவும் தொக்க – கம்.யுத்4:35 2/3

மேல்


கைம்_மகவோடும் (1)

கைம்_மகவோடும் காதலவரொடும் – பரி 15/47

மேல்


கைம்_மா (2)

இலங்கு ஒளி மருப்பின் கைம்_மா உளம்புநர் – கலி 23/1
கைம்_மா எல்லாம் கணை இட தொலைந்தன – புறம் 368/3

மேல்


கைம்_மாவை (1)

புள் ஏர் புரவி பொலம் படை கைம்_மாவை
வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும் – பரி 11/52,53

மேல்


கைம்_மான் (2)

கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/33
கைம்_மான் வேட்டுவன் கனை துயில் மடிந்து என – புறம் 320/3

மேல்


கைம்மலை (3)

கார்கள்தாம் என மிக கடுத்த கைம்மலை
வார் கடாம் அல்லது அ மன்னன் சேனையே – கம்.அயோ:12 47/3,4
கருவி மாவொடு கார் மத கைம்மலை கணத்து ஊடு – கம்.ஆரண்:7 78/1
காம்பு இறங்கும் கன வரை கைம்மலை
தூம்பு உறங்கும் முகத்தின் துய்த்து உடல் – கம்.யுத்2:16 64/1,2

மேல்


கைம்மறித்தான் (1)

கற்றாய் இது காணுதி இன்று என கைம்மறித்தான்
முற்றா மதியம் மிலைந்தான் முனிந்தானை அன்னான் – கம்.அயோ:4 132/3,4

மேல்


கைம்மா (3)

தேன் படி மலரது செம் கண் வெம் கைம்மா
தான் படிகின்றது தெளிவு சான்றது – கம்.கிட்:1 1/1,2
கண்டத்திடை கறை உடை கடவுள் கைம்மா
முண்டத்து உரித்த உரியால் முளரிவந்தான் – கம்.சுந்:1 65/2,3
அகம்பனும் காண காண ஐ_இரு_கோடி கைம்மா
முகம் பயில் கலின பாய்மா முனை எயிற்று அரக்கர் மூரி – கம்.யுத்3:22 126/1,2

மேல்


கைம்மால் (1)

தோட்டியின் தொடக்கில் நிற்கும் துணை கைம்மால் யானை அன்னான் – கம்.யுத்2:19 242/4

மேல்


கைம்மாவும் (1)

தெரி கணை மாரி பெய்ய தேர்களும் சிலை கைம்மாவும்
பரிகளும் தாமும் அன்று பட்டன கிடக்க கண்டார் – கம்.யுத்2:19 163/1,2

மேல்


கைம்மாவை (1)

சுட்டன துரக ராசி துணித்தன பனை கைம்மாவை
அட்டன கூற்றம் என்ன அடர்ந்தன அனந்தம் அம்மா – கம்.யுத்2:19 94/3,4

மேல்


கைம்மாறாக (1)

உதவாமல் ஒருவன் செய்த உதவிக்கு கைம்மாறாக
மத யானை அனைய மைந்த மற்றும் உண்டாக வற்றோ – கம்.கிட்:11 65/1,2

மேல்


கைம்மாறு (4)

அம்ம வாழி தோழி கைம்மாறு
யாது செய்வாம்-கொல் நாமே கய வாய் – நற் 194/1,2
தயரதற்கு என்ன கைம்மாறு உடையம் யாம் தக்கது என்பார் – கம்.அயோ:3 93/4
எந்தை இனி இதற்கு கைம்மாறு யாது என்றான் – கம்.யுத்1:3 166/4
மாரியை நோக்கி கைம்மாறு இயற்றுமோ வையம் என்றான் – கம்.யுத்2:19 271/4

மேல்


கைம்மாறும் (1)

காவாது ஒழியின் பழி பெரிதோ அன்றே கரும் கடலில் கண்வளராய் கைம்மாறும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:2 28/4

மேல்


கைம்மாறுவார் (1)

கயம் படு கமழ் சென்னி களிற்று இயல் கைம்மாறுவார்
வயம் படு பரி புரவி மார்க்கம் வருவார் – பரி 9/50,51

மேல்


கைம்மிக்கு (3)

கரப்பவும்_கரப்பவும் கைம்மிக்கு
உரைத்த தோழி உண்கண் நீரே – நற் 263/9,10
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு
அகன் சுடர் கல் சேர்பு மறைய மனை-வயின் – அகம் 47/8,9
என்னொடும் நின்னொடும் சூழாது கைம்மிக்கு
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/7,8

மேல்


கைம்மிக (33)

செம் முக செவிலியர் கைம்மிக குழீஇ – நெடு 153
நம்-வயின் நினையும் நெஞ்சமொடு கைம்மிக
கேள்-தொறும் கலுழுமால் பெரிதே காட்ட – நற் 157/6,7
காமம் கைம்மிக கையறு துயரம் – நற் 185/2
நோயும் கைம்மிக பெரிதே மெய்யும் – நற் 236/1
காண்டல் காதல் கைம்மிக கடீஇயாற்கு – நற் 313/5
கணை கால் ஏனல் கைம்மிக கவர்தலின் – நற் 336/2
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
நம்மை விட்டு அமையுமோ மற்றே கைம்மிக
வட புல வாடைக்கு அழி மழை – குறு 317/5,6
கடை என கலுழும் நோய் கைம்மிக என் தோழி – கலி 45/14
கலந்த நோய் கைம்மிக கண்படா என்-வயின் – கலி 46/23
உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக
இளமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/7,8
அலர் நாணி கரந்த நோய் கைம்மிக பிறர் கூந்தல் – கலி 78/17
ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக
ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/24,25
கழியும் நோய் கைம்மிக அணங்கு ஆகியது போல – கலி 132/22
கடும் பனி கைம்மிக கையாற்றுள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/16
அம்ம வாழி தோழி கைம்மிக
கனவும் கங்குல்-தோறு இனிய நனவும் – அகம் 141/1,2
செய்_வினை பிரிதல் எண்ணி கைம்மிக
காடு கவின் ஒழிய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 143/1,2
காமம் கைம்மிக உறுதர – அகம் 258/14
காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து – அகம் 266/8
நம்-வயின் இனையும் இடும்பை கைம்மிக
என்னை ஆகுமோ நெஞ்சே நம்-வயின் – அகம் 297/3,4
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/12,13
களவும் கைம்மிக அலர்ந்தன்று அன்னையும் – அகம் 325/4
போர் என்று ஒல்லொலி கைம்மிக போயினார் – கம்.அயோ:4 229/4
காந்திய மனத்தினர் புலவி கைம்மிக
சேந்த கண் அதிகமும் சிவந்து நீர் உக – கம்.ஆரண்:10 38/2,3
புற நிலத்தையும் கைம்மிக போயதே – கம்.சுந்:6 30/4
கண்டனர் அரக்கரை கறுவு கைம்மிக
மண்டு அமர் தொடங்கினார் வஞ்சர் மாயையால் – கம்.சுந்:14 19/1,2
காவலில்-நின்று தம் களிப்பு கைம்மிக
வீவது முடிவு என வீந்தது அல்லது – கம்.யுத்1:2 70/2,3
வாழியாய் கேட்டியால் வாழ்வு கைம்மிக
ஊழி காண்குறு நினது உயிரை ஓர்கிலாய் – கம்.யுத்1:4 10/1,2
மூலம் முட்டலின் மொய் புனல் கைம்மிக
கூலம் இட்டிய ஆர்கலி கோத்ததால் – கம்.யுத்1:8 38/2,3
காணிய வந்தவர் கலக்கம் கைம்மிக
சேண் உயர் விசும்பிடை அமரர் சிந்தவே – கம்.யுத்2:15 102/3,4
விதி கைம்மிக முட்டிய வெம்மையினார் – கம்.யுத்2:18 65/4
கைம்மிக கனன்றது அல்லால் தளர்ந்திலர் காளை வீரர் – கம்.யுத்2:19 114/4
துற்ற வெம்மை கைம்மிக சுறுக்கொள சுவைத்ததால் – கம்.யுத்3:31 90/3

மேல்


கைம்மிகின் (1)

காமம் கைம்மிகின் தாங்குதல் எளிதோ – நற் 39/3

மேல்


கைம்மிகுந்து (1)

கண் அகன் திரு நகர் களிப்பு கைம்மிகுந்து
எண்ணெயும் களபமும் இழுதும் நானமும் – கம்.பால:5 113/2,3

மேல்


கைம்முற்றல (1)

கைம்முற்றல நின் புகழே என்றும் – புறம் 53/8

மேல்


கைம்மேல் (1)

ஏகினன் இளவலோடும் இராவணன் ஏற்ற கைம்மேல் – கம்.யுத்3:31 231/4

மேல்


கைம்மை (3)

கைம்மை உய்யா காமர் மந்தி – குறு 69/2
ஒண் நுதல் மகளிர் கைம்மை கூர – புறம் 25/12
கொய் மழி தலையொடு கைம்மை உற கலங்கிய – புறம் 261/17

மேல்


கைமா (1)

தீ உறு பொறி உடை செம் கண் வெம் கைமா
மீ உற தட கையால் வீரன் வீசு-தோறு – கம்.சுந்:9 38/1,2

மேல்


கைமாறி (1)

வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி
கைப்படுக்கப்பட்டாய் சிறுமி நீ மற்று யான் – கலி 65/15,16

மேல்


கைமிக (1)

நுந்தை வாய் மாய சூள் தேறி மயங்கு நோய் கைமிக
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண்படா – கலி 85/26,27

மேல்


கைய (9)

நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய
கொடும் கோல் கோவலர் பின் நின்று உய்த்தர – முல் 14,15
வேங்கை அம் படு சினை பொருந்தி கைய
தேம் பெய் தீம் பால் வௌவலின் கொடிச்சி – நற் 379/4,5
அள் இலை பலவின் கனி கவர் கைய
கல்லா மந்தி கடுவனோடு உகளும் – அகம் 378/20,21
நில மிசை புரளும் கைய வெய்து_உயிர்த்து – புறம் 44/4
கேடக தட கைய கிரியின் தோற்றத்த – கம்.ஆரண்:7 118/1
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி – கம்.யுத்2:18 112/3
வாள் உடை தட கைய வாசி மேலன – கம்.யுத்2:18 113/4
கழுத்த கைய நிமிர் கால வால பல கண்டமானபடி கண்டு நேர் – கம்.யுத்2:19 65/2
கழிக்குமேல் உயர ஓடுமேல் நெடிய கால வீசின் நிமிர் கைய வாய் – கம்.யுத்2:19 67/2

மேல்


கையகத்தது (1)

கையகத்தது அது பொய் ஆகாதே – புறம் 101/8

மேல்


கையகத்ததுவே (1)

கொடிச்சி கையகத்ததுவே பிறர் – நற் 95/9

மேல்


கையகத்து (2)

நிறை திரள் முழவு தோள் கையகத்து ஒழிந்த – அகம் 386/6
கையகத்து உய்ந்த கன்று உடை பல் ஆன் – புறம் 260/18

மேல்


கையகத்தும் (1)

சூரியனை சென்று ஒண் கையகத்தும் தொட வல்லீர் – கம்.கிட்:17 12/4

மேல்


கையகப்பட்டமை (1)

கையகப்பட்டமை அறியாய் நெருநை – அகம் 256/9

மேல்


கையகப்படுவது (1)

கையகப்படுவது பொய் ஆகாதே – புறம் 58/23

மேல்


கையகன்று (1)

தோற்று கையகன்று ஒழிந்தவன் நாள் அவை தொலையவும் தோன்றாத – கம்.யுத்2:16 337/2

மேல்


கையடை (3)

நும் மகன் கையடை நோக்கும் ஈங்கு என்றான் – கம்.அயோ:1 84/4
கையடை ஆகும் என்ன இராமற்கு காட்டும் காலை – கம்.கிட்:7 156/4
கையடை என்ற அ சனகன் கட்டுரை – கம்.கிட்:10 91/2

மேல்


கையது (15)

கையது கேளா அளவை ஒய்யென – பொரு 152
பாணன் கையது பண்பு உடை சீறியாழ் – நற் 30/2
பாணர் கையது பணி தொடை நரம்பின் – பதி 57/7
கையது எவன் மற்று உரை – கலி 117/5
கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய் – அகம் 0/5
உண்ணா மருங்குல் இன்னோன் கையது
பொன் ஆகுதலும் உண்டு என கொன்னே – அகம் 337/9,10
கையது கடன் நிறை யாழே மெய்யது – புறம் 69/1
கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது
போழ் தூண்டு ஊசியின் விரைந்தன்று மாதோ – புறம் 82/3,4
கையது வேலே காலன புனை கழல் – புறம் 100/1
துடியன் கையது வேலே அடி புணர் – புறம் 285/2
பாணன் கையது தோலே காண்வர – புறம் 285/4
வல கார்முகம் என் கையது ஆக அ வானுளோரும் – கம்.அயோ:4 124/1
கவந்தமும் உலகம் நின் கையது ஆயது என்று – கம்.அயோ:14 33/3
தண்டு அவன் கையது ஆன தன்மையை தறுகணாளர் – கம்.யுத்2:19 174/1
கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி – கம்.யுத்2:19 188/2

மேல்


கையதை (8)

வந்தனர் வாழி தோழி கையதை
செம் பொன் கழல் தொடி நோக்கி மா மகன் – நற் 212/7,8
களிறு பெறு வல்சி பாணன் கையதை
வள் உயிர் தண்ணுமை போல – நற் 310/9,10
யாரையோ என பெயர்வோள் கையதை
கதுமென உருத்த நோக்கமோடு அது நீ – பதி 52/24,25
கையதை கொள்ளா தெவ்வர் கொள் மா முதல் தடிந்து – பரி 21/8
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் – கலி 117/6
ஏனல் அம் சிறுதினை சேணோன் கையதை
பிடி கை அமைந்த கனல் வாய் கொள்ளி – அகம் 73/14,15
போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் கையதை
கூர் வாள் குவி முகம் சிதைய நூறி – அகம் 144/14,15

மேல்


கையர் (28)

தொழுது காண் கையர் தோன்ற வாழ்த்தி – முல் 56
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப – மது 312
இலம் என மலர்ந்த கையர் ஆகி – மலை 552
தண்டு உடை கையர் வெண் தலை சிதவலர் – குறு 146/3
பறி உடை கையர் மறி இனத்து ஒழிய – குறு 221/2
அணங்கு உடை தட கையர் தோட்டி செப்பி – பதி 62/11
அம்பு உடை கையர் அரண் பல நூறி – அகம் 69/16
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் – அகம் 184/13
புலாஅல் கையர் பூசா வாயர் – அகம் 265/18
படை உடை கையர் வரு_திறம் நோக்கி – அகம் 337/8
சோறு உடை கையர் வீறு_வீறு இயங்கும் – புறம் 173/8
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும் – புறம் 296/2
வரி வில் வாள் கையர் மன்மதன் மேனியர் – கம்.ஆரண்:7 4/2
பருதி வாளினர் கேடக தட கையர் பரந்த – கம்.ஆரண்:7 135/3
மின் உடை வேத்திர கையர் மெய் புக – கம்.ஆரண்:10 16/1
கந்த மலரை பொருவு கண்ணர் கழல் கையர்
அந்தம் இல் தவ தொழிலர் ஆர் அவரை ஒப்பார் – கம்.ஆரண்:10 53/3,4
வளை கையர் போன்ற மஞ்ஞை தோன்றிகள் அரங்கின்-மாடே – கம்.கிட்:10 31/3
வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர்
செம் குருதி அன்ன செறி குஞ்சியர் சினத்தோர் – கம்.சுந்:2 68/2,3
ஏதி ஏந்திய தட கையர் பிறை எயிறு இலங்க – கம்.சுந்:2 137/1
பாலமே முதலா உள்ள படைக்கலம் பரித்த கையர்
ஆலமே அனைய மெய்யர் அகலிடம் அழிவு செய்யும் – கம்.சுந்:7 3/2,3
தட்டிய தோளர் மேகம் தடவிய கையர் வானை – கம்.சுந்:7 6/2
பூட்டிய கையர் வாயால் குருதியே பொழிகின்றாரை – கம்.யுத்1:9 26/3
கஞ்சுகத்தர் கதை பற்றிய கையர்
மஞ்சு உக குமுறு சொல்லினர் வல் வாய் – கம்.யுத்1:11 14/2,3
வாடிய கையர் ஆகி மன்னவற்கு உரைப்ப பின்னும் – கம்.யுத்2:16 47/3
கூம்பலுற்று உயர்ந்த கையர் ஒரு வழி கூறலாமோ – கம்.யுத்3:30 2/2
முக்கர கையர் மூ இலை வேலினர் முசுண்டி – கம்.யுத்3:30 17/1
ஆயிரம் தலை அதற்கு இரட்டி கையர் ஐயா – கம்.யுத்3:31 41/3
சென்னியில் சுமந்த கையர் தேவரே போல யாமும் – கம்.யுத்3:31 62/3

மேல்


கையவர் (1)

வாளி தங்கிய வலம் கையவர் வஞ்சனை அடா – கம்.ஆரண்:1 20/3

மேல்


கையவன் (2)

தேர் ஈயும் வண் கையவன்
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல் – கலி 42/21,22
ஆழி கையவன் அம்பு அம்மா – கம்.சுந்:5 50/3

மேல்


கையழிந்து (1)

கல்லென் சுற்றமொடு கையழிந்து புலவர் – புறம் 240/12

மேல்


கையள் (9)

நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய – முல் 14
முறி திமிர்ந்து உதிர்த்த கையள்
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/8,9
குளிர் படு கையள் கொடிச்சி செல்க என – நற் 306/3
வளை உடை கையள் எம்மொடு உணீஇயர் – குறு 56/3
வளை உடை கையள் எம் அணங்கியோளே – குறு 119/4
தேம் பலி செய்த ஈர் நறும் கையள்
மலர்ந்த காந்தள் நாறி – ஐங் 259/4,5
செம் கையள் சோரியின் தாரை சேந்து இழி – கம்.ஆரண்:10 24/2
சுற்றமும் தொலைந்தது ஐய நொய்து என சுமந்த கையள்
உற்றது தெரியும்-வண்ணம் ஒரு-வகை உரைக்கலுற்றாள் – கம்.ஆரண்:10 63/3,4
தலையின்-மேல் சுமந்த கையள் தழலின்-மேல் மிதிக்கின்றாள் போல் – கம்.யுத்3:29 45/1

மேல்


கையற்ற (5)

கலை கையற்ற காண்பு இன் நெடு வரை – மலை 315
பெரும் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய் – நற் 272/8
காணாமை இருள் பரப்பி கையற்ற கங்குலான் – கலி 123/6
பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து – அகம் 185/3
பெரும் கையற்ற என் புலம்பு முந்துறுத்தே – புறம் 210/15

மேல்


கையற்றனை (2)

எவன் கையற்றனை இகுளை சோழர் – அகம் 201/12
எவன் கையற்றனை இகுளை அவரே – அகம் 359/5

மேல்


கையற்று (7)

இரவும் பகலும் மயங்கி கையற்று
மதலை பள்ளி மாறுவன இருப்ப – நெடு 47,48
மான் அமர் நோக்கம் கலங்கி கையற்று
ஆனா சிறுமையள் இவளும் தேம்பும் – குறி 25,26
கனவு என உணர்ந்து பின் கையற்று கலங்குமே – கலி 126/17
முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து – அகம் 174/8
அரும் சுரம் நீந்திய வருத்தமொடு கையற்று
பெரும் புன் மாலை புலம்பு வந்து உறுதர – அகம் 373/5,6
பாரி மாய்ந்து என கலங்கி கையற்று
நீர் வார் கண்ணேம் தொழுது நின் பழிச்சி – புறம் 113/5,6
பழன் உடை பெரு மரம் தீர்ந்து என கையற்று
பெறாது பெயரும் புள் இனம் போல நின் – புறம் 209/9,10

மேல்


கையற (13)

கையற வந்த பொழுதொடு மெய் சோர்ந்து – நற் 58/8
மாண் நலம் கையற கலுழும் என் – நற் 66/10
கையற வந்த மையல் மாலை – நற் 181/9
கையற துறப்போர் கழறுவ போல – நற் 243/7
கையற வந்த தைவரல் ஊதையொடு – குறு 55/3
காமம் காதலர் கையற விடினே – குறு 152/5
கையற நரலும் நள்ளென் யாமத்து – குறு 160/4
கையற வந்த பையுள் மாலை – குறு 391/6
காதலர் பிரிந்தோர் கையற நலியும் – ஐங் 223/3
கையற வீழ்ந்த மை இல் வானமொடு – ஐங் 235/1
கார் நாள் உருமொடு கையற பிரிந்து என – ஐங் 441/2
கார் செய் காலையொடு கையற பிரிந்தோர் – ஐங் 451/1
உடையை ஆகி இல்லோர் கையற
நீ நீடு வாழிய நெடுந்தகை தாழ் நீர் – புறம் 55/18,19

மேல்


கையறவு (6)

கங்குலும் கையறவு தந்தன்று – நற் 152/8
காம கணிச்சியால் கையறவு வட்டித்து – பரி 10/33
கடவது அன்மையின் கையறவு உடைத்து என – புறம் 38/15
பிறர் கையறவு தான் நாணுதலும் – புறம் 157/2
கரனேயோ யான் பட்ட கையறவு காணாயோ – கம்.ஆரண்:6 99/4
கையறவு உறுகின்றாரால் காணல் ஆம் கரையிற்று அன்றே – கம்.ஆரண்:14 3/4

மேல்


கையறு (20)

கடவுள் வழங்கும் கையறு கங்குலும் – மது 651
வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல் – நற் 71/9
காமம் கைம்மிக கையறு துயரம் – நற் 185/2
காலையும் பகலும் கையறு மாலையும் – குறு 32/1
கதிர் சினம் தணிந்த கையறு மாலை – குறு 387/2
கடும் பகல் வருதி கையறு மாலை – ஐங் 183/4
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக – ஐங் 477/3
கலப்பென் என்னும் இ கையறு நெஞ்சே – கலி 67/9
கையறு நெஞ்சம் கனன்று தீமடுக்கும் – கலி 130/10
கையறு நெஞ்சினேன் கலக்கத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/20
கலங்கினள் உறைவோள் கையறு நிலையே – அகம் 64/17
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு – அகம் 71/7
கையறு நெஞ்சினள் வினவலின் முதுவாய் – அகம் 98/8
கையறு நெஞ்சத்து எவ்வம் நீங்க – அகம் 113/22
திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை – அகம் 199/7
கையறு நெஞ்சினள் அடைதரும் – அகம் 279/16
காதலர் பிரிந்த கையறு மகளிர் – அகம் 294/4
கையறு துயரம் நின்னால் கடப்பது கருதி வந்தேம் – கம்.கிட்:3 24/3
கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற – கம்.யுத்2:16 10/3
காவல விடுதி இன்று இ கையறு கவலை நொய்தின் – கம்.யுத்2:16 38/4

மேல்


கையறுபு (4)

தேறா நெஞ்சம் கையறுபு வாட – நற் 345/8
கையறுபு இரற்றும் கானல் அம் புலம்பு அம் – ஐங் 152/3
காமர் நெஞ்சம் கையறுபு இனைய – அகம் 40/8
மையல் மாலை யாம் கையறுபு இனைய – புறம் 67/5

மேல்


கையன் (16)

சுவல் மிசை அமைத்த கையன் முகன் அமர்ந்து – நெடு 183
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது – கலி 101/40
கற்பது ஓர் நாவன் அனல் படு கையன்
அற்புதன் அற்புதரே அறியும் தன் – கம்.பால:8 12/2,3
உரை செய தொழுத கையன் உவந்த உள்ளத்தன் பெண்ணுக்கு – கம்.பால:22 2/1
வண்ண வன் மயிர் வார்ந்து உயர் முன் கையன்
கண் அகன் தட மார்பு எனும் கல்லினன் – கம்.அயோ:8 6/2,3
பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் – கம்.அயோ:13 34/4
வாள் உடை தட கையன் வாரி வைத்த வெம் – கம்.ஆரண்:12 45/3
ஐயன் நீ ஆழி-மேல் ஆழி வாழ் கையன் நீ – கம்.கிட்:4 19/2
சென்னியில் சுமந்த கையன் தேற்றுவான் செப்பலுற்றான் – கம்.கிட்:10 63/4
கொள் வார் தட கையன் விசும்பின் மிசை கொண்டான் – கம்.சுந்:1 71/2
கூம்பின கையன் நின்ற குன்று என குவவு திண் தோள் – கம்.சுந்:8 1/1
நீண்ட கையன் வணங்கினன் நீதியாய் – கம்.சுந்:12 106/2
தொழுது எழு கையன் நொய்தின் தோன்றினன் வழுத்தும் சொல்லான் – கம்.யுத்1:7 1/4
பூதலத்து அடித்த கையன் நிகும்பன் என்று ஒருவன் பொங்க – கம்.யுத்1:13 14/2
முடி-மேல் நிமிர்ந்த முகிழ் ஏறு கையன் முகில்-மேல் நிமிர்ந்த ஒளியான் – கம்.யுத்2:19 249/1
தெரிகிலென் உரைத்தி என்றான் சென்னி-மேல் கையன் சொல்வான் – கம்.யுத்3:22 150/4

மேல்


கையன (5)

கற்பகம் முதலிய நிதியம் கையன
பொற்பு அகம் மான நீர் இலங்கை பொன் நகர் – கம்.ஆரண்:12 43/3,4
ஆர்த்த வாயன கையன ஆனையின் கழுத்த – கம்.யுத்2:16 209/2
கூர் மருப்பு இணையன குறைந்த கையன
கார் மத கன வரை கவிழ்ந்து வீழ்வன – கம்.யுத்2:18 107/1,2
கரும் கார் புரை நெடும் கையன களி யானைகள் அவை சென்று – கம்.யுத்2:18 156/1
அடர்த்து அலை நெடு மரம் அற்ற கையன
உடர்த்தலை வைர வேல் உருவ உற்றவர் – கம்.யுத்2:19 46/2,3

மேல்


கையனும் (1)

கையனும் ஒருவன் செய்த உதவியில் கருத்திலானும் – கம்.யுத்1:4 114/2

மேல்


கையனே (1)

கையனே மழுவனே என்று இவர் வலி கடந்த கால – கம்.யுத்3:29 48/2

மேல்


கையனேன் (1)

கையனேன் உனை காட்டி கொடுத்த நான் – கம்.யுத்3:29 16/3

மேல்


கையனை (1)

தோற்றும் என்று தொழுது உயர் கையனை
கூற்றம் உண்ண கொடுப்பென் என்று எண்ணினாய் – கம்.கிட்:7 103/2,3

மேல்


கையா (1)

வரி சிலை தட கையா மார்பின் நூலினன் – கம்.பால:10 58/3

மேல்


கையாய் (2)

மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி – கலி 1/4
நீண்ட கையாய் இனி நின்னுழை வந்தோர் – கம்.பால:8 14/3

மேல்


கையார் (2)

ஆண்டு அவன் ஈது உரை-செய்ய அஞ்சலித்த மலர்_கையார் அன்பினோடும் – கம்.ஆரண்:4 26/1
வெவ் அயில் மழு எழு சூல வெம் கையார் – கம்.சுந்:3 55/4

மேல்


கையால் (89)

இ வையை யாறு என்ற மாறு என்னை கையால்
தலை தொட்டேன் தண் பரங்குன்று – பரி 6/94,95
அருள் வயினான் தூங்கு மணி கையால் தாக்கி – பரி 8/88
கையால் புதைபெறூஉம் கண்களும் கண்களோ – கலி 39/43
கணை பொருது கவி வண் கையால்
கண் ஒளிர்வரூஉம் கவின் சாபத்து – புறம் 7/3,4
நரந்தம் நாறும் தன் கையால்
புலவு நாறும் என் தலை தைவரும்-மன்னே – புறம் 235/8,9
புயல் பொழி தட கையால் தொழுது பொங்கு நீர் – கம்.பால:5 72/2
கடுப்பினில் யாரும் அறிந்திலர் கையால்
எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டார் – கம்.பால:13 34/3,4
சந்த நுண் துகிலும் வீழ தளிர் கையால் அணைத்து சார – கம்.பால:14 54/3
செஞ்செவே கமல கையால் தீண்டலும் நீண்ட கொம்பும் – கம்.பால:17 7/2
பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – கம்.அயோ:4 37/2
தன் தன் செய்ய கையால் தைவந்திடு கோசலையை – கம்.அயோ:4 70/2
கையால் நிலம் தடவி கண்ணீர் மெழுகுவார் – கம்.அயோ:4 104/1
தட கையால் எடுத்து அவன் தழுவி கண்ண நீர் – கம்.அயோ:5 26/1
சேந்து ஒளி விரியும் தெண் திரை எனும் நிமிர் கையால்
ஏந்தினள் ஒரு தானே ஏற்றினள் இனிது அப்பால் – கம்.அயோ:8 34/3,4
நீங்கினான் அந்த நெடு நதி இரு கையால் நீந்தி – கம்.அயோ:9 36/4
பொன் திணிந்த பொரு_இல் தட கையால்
நின்று வாங்கி உருகிய நெஞ்சினான் – கம்.அயோ:11 4/2,3
இல்லிடை இடு பதம் ஏற்க என் கையால் – கம்.அயோ:11 110/4
தன் நெடும் தட கையால் இராமன் தாங்கினான் – கம்.அயோ:14 83/2
தழுவினர் எடுத்தனர் தட கையால் முகம் – கம்.ஆரண்:4 20/1
ஒரு கையால் உலகு ஏந்தும் உரத்தினார் – கம்.ஆரண்:7 10/3
பூத்தது அன்ன பொரு_இல் தட கையால்
ஆத்த நாணின் அரு வரை வாங்கினான் – கம்.ஆரண்:7 17/3,4
வல கை வீழ்தலும் மற்றை கையால் வெற்றி – கம்.ஆரண்:9 22/1
முற்றி நின்ற தன் முரண் வலி கையால்
எற்றுவான் எடுத்து எழுதலும் பிழைத்து – கம்.கிட்:3 67/2,3
கண்ணகத்தினில் தோன்றிய யாவையும் கையால்
எண் நக பறித்து எறிதலின் எற்றலின் இற்ற – கம்.கிட்:7 58/2,3
பறித்த வாளியை பரு வலி தட கையால் பற்றி – கம்.கிட்:7 76/1
குரை மலர் தட கையால் கடைந்து கொண்டனன் – கம்.கிட்:10 96/4
செறி புனல் பூம் துகில் திரை கையால் திரைத்து – கம்.கிட்:10 115/1
நீண்ட பொன் தட கையால் நெடிது புல்லினான் – கம்.கிட்:11 126/2
ஒடித்தான் கையால் உம்பர் உவப்ப உயர் காலம் – கம்.சுந்:2 86/3
உற்று கையால் ஆயுதம் எல்லாம் ஒழியாமல் – கம்.சுந்:2 87/3
அடியா-முன்னம் அம் கை அனைத்தும் ஒரு கையால்
பிடியா என்னே பெண் இவள் கொல்லின் பிழை என்னா – கம்.சுந்:2 89/1,2
மலர்_கையால் மாடத்து உம்பர் மழையின் வாய் பொத்துவாரை – கம்.சுந்:2 103/4
மலர் மிசை மலர் பூத்து என்ன மலர்_கையால் வதனம் தாங்கி – கம்.சுந்:2 111/3
ஆயிரம் தட கையால் நின் ஐ_நான்கு கரமும் பற்றி – கம்.சுந்:3 131/1
நீட்டு இது என நேர்ந்தனன் எனா நெடிய கையால்
காட்டினன் ஓர் ஆழி அது வாள் நுதலி கண்டாள் – கம்.சுந்:4 63/3,4
மாண்டு தீர்வென் என்றே நிலம் வன் கையால்
கீண்டு கொண்டு எழுந்து ஏகினன் கீழ்மையால் – கம்.சுந்:5 20/3,4
செம் கையால் கடன் செய்க என்று செப்புவாய் – கம்.சுந்:5 32/4
பிறக்க நின்று எறி படைகளை தட கையால் பிசையும் – கம்.சுந்:7 38/4
சலித்தான் ஐயன் கையால் எய்யும் சரத்தை உக சாடி – கம்.சுந்:8 47/1
கலித்தான் சிலையை கையால் வாங்கி கழுத்தினிடை இட்டு – கம்.சுந்:8 47/3
மீ உற தட கையால் வீரன் வீசு-தோறு – கம்.சுந்:9 38/2
தாரொடும் உருளொடும் தட கையால் தனி – கம்.சுந்:9 39/1
வீரன் வன் தட கையால் எடுத்து வீசிய – கம்.சுந்:9 42/1
ஒரு கையால் அவன் வயிர திண் சிலை உற்று பற்றலும் உரவோனும் – கம்.சுந்:10 35/1
இரு கையால் எதிர் வலியா-முன்னம் அது இற்று ஓடியது இவர் பொன் தோளின் – கம்.சுந்:10 35/2
பொரு கையால் இடை பிதிர்வித்தான் முறி பொறி ஓடும்படி பறியாவே – கம்.சுந்:10 35/4
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால்
எற்றி கொண்டலின் இடை நின்று உமிழ் சுடர் இன மின் இனம் விழுவன என்ன – கம்.சுந்:10 37/1,2
பற்றி வன் கையால் பறித்து எழுந்து உலகு எலாம் பல கால் – கம்.சுந்:11 44/3
அரும் கையால் பற்றி மற்றொரு மகவு பின் அரற்ற – கம்.சுந்:13 28/2
இசை திறந்து உயர்ந்த கையால் எற்றினான் எற்றலோடும் – கம்.யுத்1:3 127/3
எழுந்து இனிது இருத்தி என்னா மலர்_கையால் இருக்கை ஈந்தான் – கம்.யுத்1:4 138/4
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் – கம்.யுத்1:8 46/4
கூட்டிய விரல் திண் கையால் குரங்குகள் இரங்க குத்தி – கம்.யுத்1:9 26/1
பற்றி வானர வீரர் பனை கையால்
எற்றி எங்களை ஏண் நெடும் தோள் இற – கம்.யுத்1:9 63/1,2
கல் படி வயிர திண் கால் நகங்களின் கல்லி கையால்
பொன் பொடி மெய்யில் பூசி பொன்மலை என்ன போவ – கம்.யுத்1:10 12/3,4
விழுமிது குரங்கு வந்து வெறும் கையால் கொள்ளும் வென்றி – கம்.யுத்1:13 13/4
தத்தி மார்பின் வயிர தட கையால்
குத்தி நின்ற கும்பானுவை தான் எதிர் – கம்.யுத்2:15 66/1,2
நெற்றி மேல் மற்று அ நீலன் நெடும் கையால்
எற்ற வீந்தனன் என்ன இயம்பினார் – கம்.யுத்2:15 88/3,4
ஏற்றி எண்ணி இறைஞ்சி இட கையால்
ஆற்றினான் தன் அடு சிலை அன்னதின் – கம்.யுத்2:15 96/1,2
கடும் குரங்கு இரு கையால் எற்ற கால் வய – கம்.யுத்2:15 121/1
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால்
மண்_மகள் வயிறு கீற மரம் ஒன்று வாங்கி கொண்டான் – கம்.யுத்2:15 129/3,4
கடுப்பின்-கண் அமரரேயும் கார்முகத்து அம்பு கையால்
தொடுக்கின்றான் துரக்கின்றான் என்று உணர்ந்திலர் துரந்த வாளி – கம்.யுத்2:15 152/1,2
பம்பு பொன் கழல்கள் கையால் பற்றினன் புலம்பும் பொன் தோள் – கம்.யுத்2:16 149/2
வாரியின் அமுக்கும் கையால் மண்ணிடை தேய்க்கும் வாரி – கம்.யுத்2:16 174/1
எய்த்து உயிர் குடிப்பல் என்னா எற்றினான் இடது கையால்
மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி – கம்.யுத்2:16 181/3,4
இட கையால் அரக்கன் ஆங்கு ஓர் எழு முனை வயிர தண்டு – கம்.யுத்2:16 184/1
தட கையால் பிடித்து கொண்டான் வானவர்-தன்னை வாழ்த்த – கம்.யுத்2:16 184/4
பேருதி உயிர்கொண்டு என்று பெரும் கையால் நெருங்க விட்ட – கம்.யுத்2:16 197/2
என்று தன் நெடும் சூலத்தை இடக்கையின் மாற்றினன் வல கையால்
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 325/1,2
காலற்கு இரு கண்ணான் தன கையால் அவன் கதுப்பின் – கம்.யுத்2:18 169/3
தன் கரி தானே கொன்று தட கையால் படுத்து வீழ்த்தும் – கம்.யுத்2:18 225/1
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – கம்.யுத்2:18 232/2
எங்கு உள உயிர் என்று எண்ணி இணை கையால் கிளைத்தது என்ப – கம்.யுத்2:19 51/3
காற்று அலன் புனலோ அல்லன் கனல் அல்லன் இரண்டு கையால்
ஆற்றலன் ஆற்றுகின்ற அரும் சமம் இதுவே ஆகில் – கம்.யுத்2:19 55/1,2
ஆர்க்கும் ஆயிரம் தேர் பிடித்து அம் கையால்
ஈர்க்கும் ஐயன் அன்று ஏறிய யானையே – கம்.யுத்2:19 141/3,4
தேடின தெரிந்து கையால் முகிலினை முகந்து தேக்கி – கம்.யுத்2:19 164/2
அரைத்திலன் உலகம் எல்லாம் அம் கையால் பொங்கி பொங்கி – கம்.யுத்2:19 215/3
தாமரை கையால் தாளை தைவரும் குறங்கை தட்டும் – கம்.யுத்2:19 223/1
மடித்து வாய் இடத்து கையால் மார்பிடை குத்த வாயால் – கம்.யுத்3:22 136/3
மீட்டும் அ கையால் வீசி செவி தலத்து எற்ற வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 137/1
சினத்தின் அலைப்பாள் என கண்ணை சிதைய கையால் மோதினாள் – கம்.யுத்3:23 7/4
தன்மையும் கண்டு கையால் வணங்கினான் தருமம் போல்வான் – கம்.யுத்3:24 49/4
செம் கையால் எடுத்தான் சிரம் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்3:29 28/4
மின்னும் வாள் எயிற்று அரக்கரை அம் கையால் விலக்கி – கம்.யுத்3:30 38/2
தண்ணின் நீர் முறை தப்பிடின் தட கையால் தடவி – கம்.யுத்3:31 9/3
தெம் முனை செரு மங்கை தன் செம் கையால்
அம்மனை குலம் ஆடுவ போன்றவே – கம்.யுத்3:31 122/3,4
எழுந்து நின்று அனுமன்-தன்னை இரு கையால் தழுவி எந்தாய் – கம்.யுத்4:32 43/1
மா மரத்து ஆர் கையால் வருந்துவானை ஓர் – கம்.யுத்4:37 159/1
பின் இணை குரிசில் தன்னை பெரும் கையால் வாங்கி வீங்கும் – கம்.யுத்4:41 119/1

மேல்


கையாலே (3)

கேட்க தட கையாலே கிளர் ஒளி வாளும் பற்றி – கம்.பால:14 52/1
செவிகளை தளிர் கையாலே சிக்குற சேமம்-செய்தாள் – கம்.ஆரண்:12 67/1
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே
பற்றினென் கொணரும் தன்மை காணுதி பழிப்பு இலாதாய் – கம்.சுந்:3 143/3,4

மேல்


கையாள் (3)

நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ – கம்.கிட்:13 45/4
முலை குவட்டு எற்றும் கையாள் முழை திறந்து அன்ன வாயாள் – கம்.யுத்2:18 265/2
வளை ஒலி முன் கையாள் வாயின் கூறினாள் – கம்.யுத்4:40 65/2

மேல்


கையாள (1)

எழு கையாள எண் கை ஏந்தல் – பரி 3/38

மேல்


கையாளி (1)

விளைக்கலாத வில் கையாளி வள்ளல் மார்பின் உள் உற – கம்.பால:13 50/3

மேல்


கையாற்கு (1)

மால் உள சிந்தையான் ஓர் மழை உள தட கையாற்கு
மேல் உள அரம்பை மாதர் என்பது ஓர் விருப்பை ஈந்தாள் – கம்.பால:19 60/3,4

மேல்


கையாற்றுள் (1)

கடும் பனி கைம்மிக கையாற்றுள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/16

மேல்


கையாறு (5)

காலை வருந்தும் கையாறு ஓம்பு என – குறு 48/2
தொடி நிரை முன்கையாள் கையாறு கொள்ளாள் – கலி 24/8
கையாறு கடைக்கூட்ட கலக்கு-உறூஉம் பொழுது-மன் – கலி 31/7
கையாறு உடையவர் இல் அல்லால் செல்லல் – கலி 82/34
கையாறு செய்தானை காணின் கலுழ் கண்ணால் – கலி 147/48

மேல்


கையான் (14)

நேமியும் வளையும் ஏந்திய கையான்
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண் – பரி 13/9,10
தூங்கு கையான் ஓங்கு நடைய – புறம் 22/1
கரவு இல்லா கவி வண் கையான்
வாழ்க என பெயர் பெற்றோர் – புறம் 377/8,9
புயல் பொழி தட கையான் புதல்வன் பூம் கணை – கம்.பால:13 58/3
கையான் இன்று என் கண் எதிர்நின்றும் கழிவானேல் – கம்.அயோ:3 37/3
தந்தனன் தாதை தன்னை தட கையான் எடுத்து சார்வான் – கம்.ஆரண்:13 134/4
இரு திறல் வேந்தர் தாங்கும் இணை நெடும் கமல கையான்
பொரு வலி வய வெம் சீயம் யாவையும் புலியும் சுற்ற – கம்.யுத்1:10 2/2,3
மெய்த்தலை சூலம் ஓச்சான் வெறும் கையான் என்று வெள்கி – கம்.யுத்2:16 181/4
கமையிலன் ஆற்றல் என்னா கதத்தொடும் குலைக்கும் கையான் – கம்.யுத்2:18 177/4
பிறை தலை வயிர வாளி மழை என பெய்யும் கையான் – கம்.யுத்2:18 221/4
காலன் என்று ஒருவன் யாண்டும் பிரிந்திலன் பாச கையான் – கம்.யுத்2:19 54/4
ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா – கம்.யுத்2:19 179/3
அகம்பனை கண்டான் தண்டால் அரக்கரை அரைக்கும் கையான் – கம்.யுத்3:22 120/4
மன்றல் அம் குழல் சனகி தன் மலர் கையான் வயிறு – கம்.யுத்4:35 26/1

மேல்


கையான்-தனை (1)

தண்டொடும் பொலிதரு தட கையான்-தனை – கம்.பால:5 70/4

மேல்


கையிகந்து (1)

பொய் புறம் பொதிந்து யாம் கரப்பவும் கையிகந்து
அலர் ஆகின்றால் தானே மலர் தார் – அகம் 116/11,12

மேல்


கையிடூஉ (1)

துய் தலை மந்தியை கையிடூஉ பயிரும் – புறம் 158/24

மேல்


கையிடை (1)

கையிடை புக்காய் நீ வேறு எவ்வணம் கடத்தி காவல் – கம்.யுத்1:12 28/2

மேல்


கையிடைப்பட்டும் (1)

காலிடைப்பட்டும் மான கையிடைப்பட்டும் கால – கம்.யுத்2:18 216/1

மேல்


கையில் (38)

தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில்
உகுவன போலும் வளை என் கண் போல் – கலி 33/18,19
தொய்யில் எழுதவும் வல்லன் தன் கையில்
சிலை வல்லான் போலும் செறிவினான் நல்ல – கலி 143/33,34
கயம் தரு நறும் புனல் கையில் தீண்டலும் – கம்.பால:8 24/1
செம் கையில் மஞ்ஞை அன்னம் சிறு கிளி பூவை பாவை – கம்.பால:14 66/1
கையில் பெய்யும் காமனும் நாணும் கவினார் தம் – கம்.பால:17 33/2
காண் தகு தட கையில் கடகம் மின்னவே – கம்.பால:23 57/4
தாய் கையில் வளர்ந்திலன் வளர்த்தது தவத்தால் – கம்.அயோ:3 101/1
ஒரு கையில் கொண்டனர் உருட்டுகின்றனர் – கம்.அயோ:4 171/3
சில் வல் ஓதியை செம் கையில் திருகுற பற்றி – கம்.ஆரண்:6 85/3
கையில் வெம் சிலை அறுத்து ஒளிர் கவசமும் கடிந்தான் – கம்.ஆரண்:8 20/4
அண்டர் நாதன் தட கையில் அ துணை – கம்.ஆரண்:9 17/2
எடுத்து வாங்கி வலம் கொண்டு இட கையில்
பிடித்த போது நெறி பிழைத்தோர்க்கு எலாம் – கம்.ஆரண்:9 18/2,3
மரா மரம் கையில் வாங்கி வந்து எய்தினான் – கம்.ஆரண்:9 23/3
செம் கையில் அரிசியும் மலரும் சிந்தினர் – கம்.ஆரண்:10 21/3
வலம் கையில் இலங்கும் அயில் மன்னன் உளன் என்னா – கம்.ஆரண்:10 44/2
நலம் கையில் அகன்றது-கொல் நம்மின் என நைந்தார் – கம்.ஆரண்:10 44/3
செம் கையில் கரியவன் திரிக்கும் எல்லையில் – கம்.ஆரண்:14 79/2
சங்கு சக்கர குறி உள தட கையில் தாளில் – கம்.கிட்:3 76/1
தாரம் மற்று ஒருவன் கொள தன் கையில்
பார வெம் சிலை வீரம் பழுது உற – கம்.கிட்:7 96/1,2
கட்டுரைத்து உவமை காட்ட கண்பொறி கதுவா கையில்
தொட்ட எற்கு உணரலாம் மற்று உண்டு எனும் சொல்லும் இல்லை – கம்.கிட்:13 38/3,4
சேட்டு இளம் கடுவன் சிறு புன் கையில்
கோட்ட தேம் பலவின் கனி கூன் சுளை – கம்.கிட்:15 45/1,2
வாங்கினாள் தன் மலர்_கையில் மன்னனை முன்னா – கம்.சுந்:5 80/1
காலனை காலினில் கையில் கட்டினார் – கம்.சுந்:9 21/4
இரண்டை இரண்டு கையில் கொடு எழுந்தான் – கம்.சுந்:9 57/4
கோவில் நான்முகன் படைக்கலம் தட கையில் கொண்டான் – கம்.சுந்:11 54/4
கையில் கால்களில் மார்பு கழுத்தில் – கம்.யுத்1:3 92/1
வலம் கையில் வாள் சிவன் கொடுக்க வாங்கிய – கம்.யுத்1:5 32/2
இரு கையில் தோள்களில் சென்னி ஏந்தின – கம்.யுத்1:8 5/2
அரும் கடகம் அம் கையில் அகற்றி அயர்வோடும் – கம்.யுத்1:9 12/1
சக்கரம் உண்டோ கையில் தனு உண்டோ வாளி உண்டோ – கம்.யுத்1:13 15/2
எல்லுண்ட படை கை கொண்டால் எதிர் உண்டே இராமன் கையில்
வில் உண்டேல் உண்டு என்று எண்ணி ஆற்றலை வியந்து நின்றான் – கம்.யுத்1:14 16/3,4
வளையம் வன் கையில் வாங்கின வானரம் – கம்.யுத்2:15 6/4
தண்டம் கையில் வீசிய தக்க அரக்கன் – கம்.யுத்2:18 237/1
கரந்தது வயிற்று கால வலம்புரி கையில் வாங்கி – கம்.யுத்3:22 12/3
பொன் மின்-கொள் கோதை கையில் பூட்டினான் பொறுத்தான் போர் வில் – கம்.யுத்3:27 85/3
கால் தரு காலில் கையில் கழுத்தினில் நுதலில் கண்ணில் – கம்.யுத்3:27 94/2
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில்
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை – கம்.யுத்4:33 23/2,3
மின் கையில் கொண்டு-என வில்லை விட்டிலா – கம்.யுத்4:37 157/3

மேல்


கையின் (68)

ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர – திரு 54
முழவு உறழ் தட கையின் இயல ஏந்தி – திரு 215
இரும் பிடி தட கையின் செறிந்து திரள் குறங்கின் – பொரு 40
ஈர்ந்து நிலம் தோயும் இரும் பிடி தட கையின்
சேர்ந்து உடன் செறிந்த குறங்கின் குறங்கு என – சிறு 19,20
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின்
வண்ண வரி வில் ஏந்தி அம்பு தெரிந்து – குறி 123,124
கலம் பெய கவிழ்ந்த கழல் தொடி தட கையின்
வளம் பிழைப்பு அறியாது வாய் வளம் பழுநி – மலை 577,578
இரும் பிடி தட கையின் தடைஇய பெரும் புனம் – நற் 344/3
முறம் செவி யானை தட கையின் தடைஇ – நற் 376/1
ஊர்ந்து இன்புறாஅர் ஆயினும் கையின்
ஈர்த்து இன்புறூஉம் இளையோர் போல – குறு 61/2,3
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை – குறு 255/3
நலம் பெறு கையின் என் கண்புதைத்தோயே – ஐங் 293/2
வேய் நீர் அழுந்து தன் கையின் விடுக என – பரி 21/41
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/9
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
தொய்யல் அம் தட கையின் வீழ் பிடி அளிக்கும் – கலி 54/13
வெய்யாரும் வீழ்வாரும் வேறு ஆக கையின்
முகை மலர்ந்து அன்ன முயக்கில் தகை இன்றே – கலி 78/25,26
கால் வல் தேர் கையின் இயக்கி நடை பயிற்றா – கலி 81/8
கொடிற்று புண் செய்யாது மெய் முழுதும் கையின்
துடைத்து நீ வேண்டினும் வெல்லாது கொண்டு ஆடும் – கலி 95/19,20
மென் தோள் தட கையின் வாங்கி தன் கண்டார் – கலி 97/19
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ – அகம் 78/5
கையின் சுட்டி பையென எண்ணி – புறம் 257/9
கையின் வாங்கி தழீஇ – புறம் 274/6
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர – புறம் 360/14
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக – புறம் 388/8
அவி கையின் அளிக்கும் நீரார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ – கம்.பால:14 70/2
நல் நீல கண் கையின் மறைத்து நகுவாளும் – கம்.பால:17 31/4
கையின் ஆட்டும் களிற்று அரசு என்னவே – கம்.பால:18 25/4
கையின் வந்து ஏறு என கடிதின் வந்து ஏறினான் – கம்.பால:20 17/3
காவல் செய் தட கையின் நடுவண் காந்துவ – கம்.பால:23 56/2
தாமரை அன்ன தட கையின் ஈந்தான் – கம்.பால:23 86/4
சிந்துர பவள செ வாய் செம் கையின் புதைத்து மற்றை – கம்.அயோ:3 108/2
கையை கையின் நெரிக்கும் தன் காதலன் – கம்.அயோ:4 10/1
இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர் – கம்.அயோ:4 171/1
அம் கையின் தரும் கங்கையின் ஆடினான் – கம்.அயோ:7 16/4
காண் தகு தட கையின் கமல சீறடி – கம்.அயோ:11 87/3
தன் நல் கையின் வணங்கினன் தாய் என – கம்.அயோ:13 70/2
மு கையின் நீர் விதி முறையின் ஈந்தனன் – கம்.அயோ:14 79/3
கொங்கை இணை செம் கையின் மலைந்து குலை கோதை – கம்.ஆரண்:10 43/3
அயிர்த்த தம்பி புக்கு அம் கையின் எடுத்தனன் அருவி – கம்.ஆரண்:13 94/2
ஆங்கு அவள் மார்பொடு கையின் அடங்கி – கம்.ஆரண்:14 60/1
கையின் வளைந்து வயிற்று அடக்கும் கவந்தன் வனத்தை கண்ணுற்றார் – கம்.ஆரண்:15 1/4
வவ்விய தன் கையின் வளைத்து வாய் பெயும் – கம்.ஆரண்:15 21/3
ஆளும் நாயகன் அம் கையின் தீண்டிய அதனால் – கம்.ஆரண்:15 38/1
கையின் மோதினான் காலனே ஆனான் – கம்.கிட்:15 6/4
வலம் கையின் வயிர ஏதி வைத்தவன் வைகும் நாடும் – கம்.சுந்:1 36/1
வான மீன் கையின் வாரி மணி கழங்கு ஆடுவாரும் – கம்.சுந்:2 181/4
சொல்லிட எளியது அன்றால் சோலையை காலின் கையின்
புல்லொடு துகளும் இன்றி பொடிபட நூறி பொன்னால் – கம்.சுந்:6 57/1,2
செறிந்தன படைக்கலம் இட கையின் சிதைத்தான் – கம்.சுந்:8 25/2
மறிந்தன பரி நிரை வல கையின் மலைந்தான் – கம்.சுந்:8 25/4
அடித்து ஒரு தட கையின் நிலத்திடை அரைத்தான் – கம்.சுந்:8 37/2
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் – கம்.சுந்:8 37/4
கால் நிமிர் வெம் சிலை கையின் இறுத்தான் – கம்.சுந்:9 59/1
தேர் உக கையின் வீர சிலை உக வயிர செம் கண் – கம்.சுந்:11 20/3
கறங்கு என திரியும் வேக கவி குலம் கையின் வாங்கி – கம்.யுத்1:8 20/1
வாக்கினின் மனத்தின் கையின் மற்று இவர் நலியா வண்ணம் – கம்.யுத்1:9 38/3
கடித்த குத்தின கையின் கழுத்து அற – கம்.யுத்2:15 25/1
தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும் – கம்.யுத்2:15 74/3
நல் புற கோதை தன் நளின செம் கையின்
நிற்புற சுற்றிய காட்சி நேமியான் – கம்.யுத்2:15 112/1,2
மாருதி பின்னும் அங்கு ஓர் மராமரம் கையின் வாங்கி – கம்.யுத்2:15 137/2
வல் வன் வார் சிலை பத்து உடன் இட கையின் வாங்கி – கம்.யுத்2:15 196/3
கையின் நாகம் என கடல் மேனியில் – கம்.யுத்2:16 70/3
மலையினை கையின் வாங்கி மாருதி வயிர மார்பின் – கம்.யுத்2:16 193/2
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை – கம்.யுத்2:16 326/3
நீலன் நின்றது ஒரு நீல மால் வரை நெடும் தட கையின் இடந்து நேர் – கம்.யுத்2:19 83/1
மீண்டன கால்கள் கையின் விழுந்தன மரனும் வெற்பும் – கம்.யுத்3:22 14/2
ஆண்_தொழில் மறந்து கையின் அடுக்கிய மரனும் கல்லும் – கம்.யுத்3:27 88/2
வன் கையை தன் கையின் வலியின் வாங்கினான் – கம்.யுத்4:37 157/4
ஆதபத்திரம் குண்டிகை ஒரு கையின் அணைத்து – கம்.யுத்4:41 34/1

மேல்


கையின்-நின்று (1)

பருக வாயினில் கையின்-நின்று அளிப்பது பாராய் – கம்.அயோ:10 10/4

மேல்


கையினர் (7)

உச்சி கூப்பிய கையினர் தன் புகழ்ந்து – திரு 185
இழிந்தனர் வரி சிலை எடுத்த கையினர்
ஒழிந்தனர் சரங்களை உருமின் ஏறு என – கம்.ஆரண்:7 105/2,3
பிந்து காலினர் கையினர் பெரும் பயம் பிடரின் – கம்.சுந்:7 55/3
தலையின் மேல் வைத்த கையினர் சாற்றுவார் – கம்.யுத்1:8 31/2
ஒத்த கையினர் ஊழியின் இறுதியின் உலகை – கம்.யுத்2:15 188/1
படர் கிடந்தன பல் படை கையினர்
கடர் கிடந்தன போன்ற களத்தினே – கம்.யுத்2:19 137/3,4
தூக்கிய தலையினர் தொழுத கையினர்
ஏக்கமுற்று அருகு இருந்து இரங்குவார்களை – கம்.யுத்3:24 67/3,4

மேல்


கையினள் (2)

சூடக அரவு உறழ் சூல கையினள்
காடு உறை வாழ்க்கையள் கண்ணின் காண்பரேல் – கம்.பால:7 23/1,2
புல்லிய கையினள் போதி தூது என – கம்.பால:19 46/2

மேல்


கையினன் (9)

தொழுத கையினன் சுமந்திரன் முன் நின்று சொல்லும் – கம்.அயோ:1 44/4
தொழுது உயர் கையினன் துவண்ட மேனியன் – கம்.அயோ:14 47/1
காப்பு_அரு நடுக்குறும் காலன் கையினன்
மூப்பு எனும் பருவமும் முனிய முற்றினான் – கம்.ஆரண்:12 22/3,4
முடியின் மீது முகிழ்த்து உயர் கையினன்
படியின் மேல் விழுந்தான் பழி பார்க்கலான் – கம்.சுந்:3 110/3,4
சுட்டினன் நின்றனன் தொழுத கையினன்
விட்டு உயர் தோளினன் விசும்பின் மேக்கு உயர் – கம்.சுந்:4 99/1,2
தையலை நோக்கிய தலையன் கையினன்
வையகம் தழீஇ நெடிது இறைஞ்சி வாழ்த்தினான் – கம்.சுந்:14 22/3,4
நளிர் மலர் கையினன் நால்வரோடு உடன் – கம்.யுத்1:4 49/2
காய் கதிர் புதல்வனை பிணித்த கையினன்
போயினன் அரக்கன் என்று இசைத்த பூசலார் – கம்.யுத்2:16 269/3,4
சூடிய சென்னியன் தொழுத கையினன்
ஊடு உயிர் உண்டு என உலர்ந்த யாக்கையன் – கம்.யுத்4:41 108/2,3

மேல்


கையினாய் (1)

கஞ்ச நாள்_மலர் கையினாய் அன்னை சொல் கடவா – கம்.யுத்4:40 126/2

மேல்


கையினார் (1)

கால பாசம் கதை பொரும் கையினார்
வேலை ஞாலம் வெருவுறும் ஆர்ப்பினார் – கம்.ஆரண்:7 11/2,3

மேல்


கையினால் (13)

தாழ நின்ற ததை மலர் கையினால்
ஆழி மன் ஒருவன் உரைத்தான் அது – கம்.பால:18 28/1,2
கையினால் ஒழுக்குதி கடன் எலாம் என்றான் – கம்.அயோ:14 76/4
கையினால் அன்றியேயும் கருதுதல் கருமம் அன்றால் – கம்.கிட்:11 96/2
நீண்ட கையினால் அவரை நெஞ்சினொடு புல்லி – கம்.யுத்1:9 1/2
கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் – கம்.யுத்2:16 132/4
காலம் மேல் எழுந்த கால் போல் கையினால் கடிதின் வாங்கி – கம்.யுத்2:16 179/2
புண் திறப்புற வலாளன் கையினால் புகைந்து குத்த – கம்.யுத்2:16 191/3
ஏற்று ஒரு கையினால் இது-கொல் நீ அடா – கம்.யுத்2:16 253/1
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 334/3
தேரோடும் எடுத்து உயர் திண் கையினால்
பாரோடும் அடுத்து எறி பண்பிடையே – கம்.யுத்3:20 75/3,4
எற்றி பெயர்வானை இட கையினால்
பற்றி கிளர் தண்டு பறித்து எறியா – கம்.யுத்3:20 92/1,2
கையினால் மகுடம் கவித்தான்-அரோ – கம்.யுத்4:39 6/4
கையினால் எரியை கரி ஆக்கினான் – கம்.யுத்4:41 81/4

மேல்


கையினாள் (2)

பனையின் நீள் கரம் பற்றிய கையினாள் – கம்.அயோ:4 223/4
மண் எனும் செவிலி மேல் வைத்த கையினாள்
பண் எனும் கிளவியால் பன்னி ஏங்கினாள் – கம்.அயோ:14 84/3,4

மேல்


கையினான் (9)

நீண்டன கிடந்து என நிமிர்ந்த கையினான் – கம்.ஆரண்:15 12/4
கறங்கு போன்றுளான் பிசையும் கையினான்
அறம் கொள் சிந்தையார் நெறி செல் ஆய்வினால் – கம்.கிட்:15 5/2,3
கூசினன் குதித்தனன் விதிர்த்த கையினான் – கம்.சுந்:2 124/4
தலையில் கொண்ட தட கையினான் தன் – கம்.யுத்1:3 102/1
தொழுது உயர் கையினான் தெரிய சொல்லினான் – கம்.யுத்1:5 16/4
கதிர வாள் வயிர பணை கையினான்
கதிர வாள் வயிர கழல் காலினான் – கம்.யுத்2:16 58/3,4
காய் கணை சிலையொடும் கவர்ந்த கையினான்
ஏ எனும் அளவினில் இலங்கை மா நகர் – கம்.யுத்2:16 270/2,3
காய் ஒளி வயிர வாள் பிடித்த கையினான் – கம்.யுத்2:16 295/4
கண்ட கார் சிதைய மீது உயர்ந்து ஒளிர் மராமரம் சுலவு கையினான் – கம்.யுத்2:19 69/4

மேல்


கையினிடை (1)

கையினிடை சென்று கரை கண்ட கரை இல்லை – கம்.யுத்1:9 9/4

மேல்


கையினில் (3)

கமலக்கண்ணனை கையினில் காட்டினாள் – கம்.ஆரண்:7 15/4
கையினில் தடவி வெம் காலின் ஏகினான் – கம்.கிட்:14 28/4
போதம் முற்றிய தண்டு ஒரு கையினில் பொலிய – கம்.யுத்4:41 34/2

மேல்


கையினின் (1)

கையினின் பெரிய அம்பால் கவசத்தை கழித்து வீழ்த்தான் – கம்.யுத்2:19 170/4

மேல்


கையினின்று (1)

வில் கையினின்று இடை வீழ விம்முற்று நின்று ஒழிந்தான் – கம்.அயோ:13 29/4

மேல்


கையினும் (4)

கையினும் கலத்தினும் மெய் உற தீண்டி – பட் 70
கருது காலினும் கையினும் வாலினும் கட்டி – கம்.சுந்:7 40/1
கையினும் தோளின் மேலும் மார்பினும் கரக்க வாளி – கம்.யுத்2:15 136/3
உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 335/4

மேல்


கையினை (4)

முதுவோர்க்கு முகிழ்த்த கையினை எனவும் – சிறு 231
எற்றும் கையினை நிலத்தினில் இணை தடம் கொங்கை – கம்.ஆரண்:6 91/2
எற்றும் கையினை நிலத்தொடும் எரி பொறி பறப்ப – கம்.கிட்:7 68/1
எடுத்தான் வல தட கையினை இது போய் உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 162/1

மேல்


கையினொடு (1)

தூசியொடு நெற்றி இரு கையினொடு பேர் அணி கடை குழை தொகுத்து – கம்.யுத்3:31 139/1

மேல்


கையீர் (1)

வீர வாள் கையீர் எங்ஙனம் வாழ்திரோ விளம்பீர் – கம்.ஆரண்:8 7/4

மேல்


கையும் (33)

ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி – திரு 118
கையும் காலும் தூக்க தூக்கும் – குறு 8/4
கையும் காலும் ஓய்வன ஒடுங்க – குறு 383/4
அடியும் கையும் கண்ணும் வாயும் – பரி 13/52
ஒண்மை எதிரிய அம் கையும் தண் என – கலி 83/18
குறும்பூழ் வேட்டுவன் வறும் கையும் வருமே – புறம் 214/5
கை ஆர் புனலால் நனையாதன கையும் இல்லை – கம்.பால:4 3/2
அம் கையும் மிடறும் கூட்டி நரம்பு அளைந்து அமுதம் ஊறும் – கம்.பால:16 9/3
கையும் மெய்யும் அறிந்திலள் கண்டவர் – கம்.பால:21 35/3
இரதம் ஆண்டு இழிந்த பின்னர் இரு மருங்கு இரண்டு கையும்
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் – கம்.பால:23 78/1,2
இரு கையும் இரைத்து மொய்த்தார் இன் உயிர் யார்க்கும் ஒன்றாய் – கம்.அயோ:3 87/3
கறுத்தாய் உருவம் மனமும் கண்ணும் கையும் செய்யாய் – கம்.அயோ:4 57/1
கையும் சிலையும் கணையும் கொடு கார் மிருகம் வரும் ஓர் – கம்.அயோ:4 73/3
கையும் கடனும் நெகிழ கணையோடு உருள்வோன் காணா – கம்.அயோ:4 76/1
இயல்வு உறு செலவின் நாவாய் இரு கையும் எயினர் தூண்ட – கம்.அயோ:13 56/1
பிணிக்கும் கையும் பெய் பில வாயும் பிழையாமல் – கம்.ஆரண்:15 33/3
கழல் உலாம் காலும் கால வேல் உலாம் கையும் காந்தும் – கம்.சுந்:2 34/1
கள்ள வினை வெவ் வலி அரக்கர் இரு கையும்
முள் எயிறும் வாளும் உற முன்னம் முறை நின்றார் – கம்.சுந்:2 66/2,3
உயிர் உயிர்த்து இரண்டு கையும் உச்சி-மேல் உயர் நீட்டி – கம்.சுந்:2 188/3
தான் அமைந்து இரு தட கையும் தலை மிசை தாங்கி – கம்.யுத்1:3 23/2
நகைசெயா வாயும் கையும் வாளொடு நடந்த தாளும் – கம்.யுத்1:3 147/1
வாளொடு தோளும் கையும் மகுடமும் மலரோன் வைத்த – கம்.யுத்1:3 150/1
நோக்கினார் நோக்கினார் முன் நோக்குறு முகமும் கையும்
ஆக்கையும் தாளும் ஆகி எங்கணும் தானே ஆகி – கம்.யுத்1:3 155/1,2
கையும் கால்களும் நயனமும் கமலமே அனைய – கம்.யுத்2:15 214/3
கையும் கால்களும் இழந்தனென் வேறு இனி உதவல் ஆம் துணை காணேன் – கம்.யுத்2:16 347/2
தூசியும் இரண்டு கையும் நெற்றியும் சுருண்டு நீர்-மேல் – கம்.யுத்2:18 209/3
நெடும் கையும் தலையும் பிய்யா நொய்தினின் நிமிர்ந்து போனான் – கம்.யுத்2:18 220/3
எழுந்து அடி வணங்கல் ஆற்றான் இரு கையும் அரிதின் ஏற்றி – கம்.யுத்2:19 286/1
வாய் மடித்து இரண்டு கையும் முறுக்கி தன் வயிர செம் கண் – கம்.யுத்3:24 10/1
பாதமும் கையும் மெய்யும் பற்றினன் வருடலோடும் – கம்.யுத்3:26 61/3
செம் கையும் கொட்டி உன்னை சிரிப்பரால் சிறியன் என்னா – கம்.யுத்3:29 58/4
நாயகன் தலை பத்து உள கையும் நால்_ஐந்து என்று – கம்.யுத்3:31 41/1
ஆயிரம் கையும் கூடி இரண்டு கை ஆனது அன்றே – கம்.யுத்3:31 217/4

மேல்


கையுளும் (1)

இரப்போர் கையுளும் போகி – புறம் 235/11

மேல்


கையுற்றார் (1)

காய்த்தவர் அவர்களே கையுற்றார் நமக்கு – கம்.யுத்1:4 92/3

மேல்


கையுற (1)

கால் கிளர்ந்து ஓங்கினும் காலம் கையுற
மால் கடல் கிளரினும் சரிக்கும் வன்மையார் – கம்.சுந்:9 23/3,4

மேல்


கையுறு (1)

கையுறு நெல்லி அம் கனியின் காட்டும் என் – கம்.யுத்4:40 80/2

மேல்


கையுறை (5)

கையுறை ஆக நெய் பெய்து மாட்டிய – குறு 398/4
மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து – கலி 82/12
தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு – கலி 84/16
கள்ளும் கண்ணியும் கையுறை ஆக – அகம் 156/13
கையுறை கோடற்கு ஒத்த காட்சியை அல்லை மீட்சி – கம்.யுத்2:19 267/3

மேல்


கையெடுத்து (2)

கங்குல் அன்ன கவந்தமும் கையெடுத்து
அங்கும் இங்கும் நின்று ஆடினவாம்-அரோ – கம்.யுத்2:15 29/3,4
தூண் எறிந்தன கையெடுத்து ஆடின துணங்கை – கம்.யுத்2:16 204/4

மேல்


கையே (4)

அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22
செரு மிகு சேஎய் நின் பாடுநர் கையே – புறம் 14/19
என் கையே இழுக்கம் அன்றே இயம்பினும் காந்தள் என்றல் – கம்.கிட்:13 45/2
வீரமும் களத்தே போட்டு வெறும் கையே மீண்டு போனான் – கம்.யுத்2:16 1/4

மேல்


கையை (11)

கவர் படு கையை கழும மாந்தி – நற் 60/6
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/7
கையை கையின் நெரிக்கும் தன் காதலன் – கம்.அயோ:4 10/1
தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி – கம்.அயோ:4 59/3
கையை நீட்டிய தன்மையும் காட்டுமால் – கம்.யுத்1:8 67/4
மண_வினை முடித்து என் கையை மந்திர மரபின் தொட்ட – கம்.யுத்2:17 43/3
பிசையுறும் கையை மீசை சுறுக்கொள உயிர்க்கும் பேதை – கம்.யுத்2:18 262/3
அழைக்கும் தன் கையை வாயின் மூக்கின் வைத்து அயர்க்கும் ஐயா – கம்.யுத்2:19 222/3
கலை அறா திங்கள் அன்ன வாளியால் கையை கொய்தான் – கம்.யுத்3:28 43/3
வெம் கண் நாகம் என பொலி மெய் கையை
செம் கையால் எடுத்தான் சிரம் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்3:29 28/3,4
வன் கையை தன் கையின் வலியின் வாங்கினான் – கம்.யுத்4:37 157/4

மேல்


கையையும் (3)

ஈற்று கையையும் இ கணத்து அரிதி என்று இமையவர் தொழுது ஏத்த – கம்.யுத்2:16 337/1
வேற்று கையையும் வேலையில் இட்டனன் வேறும் ஓர் அணை மான – கம்.யுத்2:16 337/4
சிலை உறு கையையும் நிலத்தில் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்4:37 155/4

மேல்


கையொடு (14)

கையொடு கண்டாய் பிழைத்தேன் அருள் இனி – கலி 95/28
கரந்ததூஉம் கையொடு கோள்பட்டாம் கண்டாய் நம் – கலி 115/3
பனை மருள் தட கையொடு முத்து படு முற்றிய – புறம் 161/16
கடம் கலுழ் தடம் களிறு கையொடு கை தெற்றா – கம்.பால:7 31/1
கள் என நரம்பு வீக்கி கையொடு மனமும் கூட்டி – கம்.பால:10 11/2
கையொடு கைகள் புடைக்கும் வாய் கடிக்கும் – கம்.அயோ:3 27/1
துப்பினால் செய்த கையொடு கால் பெற்ற துளி மஞ்சு – கம்.சுந்:3 8/1
கையொடு கை உற அணியும் கட்டினார் – கம்.சுந்:9 24/3
தோடு சீறு அடி விழி மனம் கையொடு தொடரும் – கம்.சுந்:12 46/2
எதிர்த்த வானரம் மா கையொடு இற்றன – கம்.யுத்2:15 24/1
கையொடு கைகள் உற்று கலந்தன கல்லும் வில்லும் – கம்.யுத்3:21 12/3
கையொடு தண்டு நீங்க கடல் என கலக்கம் உற்ற – கம்.யுத்3:22 135/1
கொடு நீள் கரி கையொடு தாள் குறைய – கம்.யுத்3:27 37/1
தொழும் கையொடு வாய் குழறி மெய்ம் முறை துளங்கி – கம்.யுத்4:36 1/1

மேல்


கையொடும் (4)

ஊ அறுப்புண்ட மொய் படை கையொடும் உயர்ந்த – கம்.ஆரண்:8 9/1
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே – கம்.யுத்3:22 134/4
கேட கங்கண அம் கையொடும் கிளர் – கம்.யுத்3:31 120/1
மற வெற்றி அரக்கர் வல கையொடும்
நறவ குருதி கடல் வீழ் நகை வாள் – கம்.யுத்3:31 200/1,2

மேல்


கையொத்து (1)

ஆக்கிய அரக்கர் தானை ஐ_இரு கோடி கையொத்து
ஊக்கிய படைகள் வீசி உடற்றிய உலகம் செய்த – கம்.யுத்2:15 146/2,3

மேல்


கையோடு (1)

இருவர் என்றவர் தம்மையும் ஒரு கையோடு எற்றி – கம்.யுத்3:30 29/2

மேல்


கையோடும் (1)

வில்லை ஊன்றிய கையோடும் வெய்து_உயிர்ப்போடும் வீரன் – கம்.அயோ:13 42/2

மேல்


கைலை (2)

கண்_நுதல் ஒழிய செல்லும் கைலை அம் கிரியும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 25/4
காவலர் அல்லன் ஈசன் கைலை அம் கிரியும் அல்லன் – கம்.சுந்:12 72/2

மேல்


கைலையோடும் (1)

முக்கணன் கைலையோடும் உலகு ஒரு மூன்றும் வென்றாய் – கம்.சுந்:11 11/2

மேல்


கைவகுத்தாள் (1)

கல்லின் மாரியை கைவகுத்தாள் அது – கம்.பால:7 48/3

மேல்


கைவண் (13)

கச்சியோனே கைவண் தோன்றல் – பெரும் 420
கைவண் கிள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த – நற் 390/3
கைவண் விராஅன் இருப்பை அன்ன – ஐங் 58/2
கைவண் மத்தி கழாஅர் அன்ன – ஐங் 61/3
கரையே கைவண் தோன்றல் ஈகை போன்ம் என – பரி 16/1
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/15
கடும் பரி புரவி கைவண் பாரி – அகம் 78/22
பாடுநர் தொடுத்த கைவண் கோமான் – அகம் 100/11
கால் இயல் நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 175/10
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் – அகம் 270/8
கடல் அம் தானை கைவண் சோழர் – அகம் 369/13
கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன் – புறம் 43/12
கைவண் பாரி_மகளிர் என்ற என் – புறம் 202/15

மேல்


கைவண்மையும் (1)

வளனும் ஆண்மையும் கைவண்மையும்
மாந்தர் அளவு இறந்தன என பல் நாள் – பதி 73/15,16

மேல்


கைவண்மையே (3)

கடவன் பாரி கைவண்மையே – புறம் 106/5
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 134/4
பிறர் வறுமை நோக்கின்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 141/15

மேல்


கைவண்மையையே (1)

அக்குரன் அனைய கைவண்மையையே
அமர் கடந்து மலைந்த தும்பை பகைவர் – பதி 14/7,8

மேல்


கைவரை (1)

கைவரை என தகைய காளை உரை கேளா – கம்.பால:7 28/1

மேல்


கைவல் (15)

கைவல் பாண்_மகன் கடன் அறிந்து இயக்க – சிறு 37
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற புனைந்த – நெடு 57
கைவல் கம்மியன் முடுக்கலின் புரை தீர்ந்து – நெடு 85
கைவல் வினைவன் தையுபு சொரிந்த – நற் 86/5
கைவல் கம்மியன் கவின் பெற கழாஅ – நற் 94/4
கைவல் சீறியாழ் பாண நுமரே – ஐங் 472/1
கைவல் பாண எம் மறவாதீமே – ஐங் 473/5
கைவல் இளையர் கடவுள் பழிச்ச – பதி 41/6
கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப – பதி 48/8
கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/34
கடன் அறி மரபின் கைவல் பாண – பதி 67/3
கைவல் பாகன் பையென இயக்க – அகம் 230/12
கைவல் யானை கடும் தேர் சோழர் – அகம் 385/3
மரம் கொல் தச்சன் கைவல் சிறாஅர் – புறம் 206/11
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க – புறம் 398/5

மேல்


கைவலம் (1)

மதலை மா கோல் கைவலம் தமின் என்று – புறம் 152/18

மேல்


கைவலித்தல் (1)

கொண்டு கைவலித்தல் சூழ்ந்திசின் யானே – அகம் 76/13

மேல்


கைவழி (1)

கைவழி மருங்கின் செவ்வழி பண்ணி – புறம் 149/3

மேல்


கைவள் (4)

கைவள் ஓரி கானம் தீண்டி – குறு 199/3
கைவள் ஈகை பண்ணன் சிறுகுடி – புறம் 70/13
கைவள் ஈகை கடு மான் பேக – புறம் 143/6
கைவள் ஈகை கடு மான் கொற்ற – புறம் 168/17

மேல்


கைவளம் (1)

கைவளம் இயைவது ஆயினும் – நற் 52/10

மேல்


கைவளை (1)

கனத்தினால் கடந்த பூண் முலைய கைவளை
மனத்தினால் வாக்கினால் மறு உற்றேன் எனின் – கம்.யுத்4:40 71/1,2

மேல்


கைவாள் (1)

குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 212/3

மேல்


கைவிட்டனரே (1)

கைவிட்டனரே காதலர் அதனால் – புறம் 358/5

மேல்


கைவிட்டார் (1)

கண்டார் கண்டது ஓர் திசையே விசை கொடு கால் விட்டார் படை கைவிட்டார் – கம்.சுந்:10 39/4

மேல்


கைவிட்டு (15)

பேஎய் வாங்க கைவிட்டு ஆங்கு – நற் 15/8
அஞ்சல் என்ற இறை கைவிட்டு என – நற் 43/8
புணை கைவிட்டு புனலோடு ஒழுகின் – குறு 222/3
முனை கைவிட்டு முன்னிலை செல்லாது – பதி 81/33
பொய் நல்கல் புரிந்தனை புறந்தரல் கைவிட்டு
எ நாளோ நெடுந்தகாய் நீ செல்வது – கலி 5/17,18
தாள் நிழல் கைவிட்டு யான் தவிர்தலை சூழ்வலோ – கலி 20/18
அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் – கலி 78/5
தெருமரல் கைவிட்டு இருக்கோ அலர்ந்த – கலி 114/18
நகுதரும் தன் நாணு கைவிட்டு இகுதரும் – கலி 144/3
தேன் அடைந்த சோலை திரு நாடு கைவிட்டு
கான் அடைந்தேன் என்ன தரியாது காவல நீ – கம்.அயோ:14 63/1,2
தொழுது தம் படைகள் கைவிட்டு ஓடுவார் சுரர்கள் என்றால் – கம்.யுத்1:13 13/3
வழிந்த மா மதில் கைவிட்டு வானரம் – கம்.யுத்2:15 31/2
கள்ள நீர் வாழ்க்கையேமை கைவிட்டு காலும் விட்டான் – கம்.யுத்2:16 164/1
மா கொலை செய்த வள்ளல் வாள் அமர் களத்தை கைவிட்டு
ஏகினன் இளவலோடும் இராவணன் ஏற்ற கைம்மேல் – கம்.யுத்3:31 231/3,4
கான் ஆள நில_மகளை கைவிட்டு போனானை காத்து பின்பு – கம்.யுத்4:41 64/1

மேல்


கைவிட்டோர்க்கு (1)

புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ – புறம் 357/6

மேல்


கைவிட (2)

கலி கெழு கடவுள் கந்தம் கைவிட
பலி கண்மாறிய பாழ்படு பொதியில் – புறம் 52/12,13
கண்ணில் நீர் கடல் கைவிட நேர்கிலன் – கம்.அயோ:4 222/3

மேல்


கைவிடா (1)

கை வளை வரி சிலை கடுப்பின் கைவிடா
எய்வன எனை பல இரத மேலன – கம்.யுத்2:18 114/3,4

மேல்


கைவிடின் (1)

கைவிடின் பினை யார் களைகண் உளார் – கம்.ஆரண்:4 28/4

மேல்


கைவிடீர் (1)

காம்பு உறழும் தோளாளை கைவிடீர் என்னினும் யான் மிகையோ கள்வர் – கம்.ஆரண்:6 131/1

மேல்


கைவிடு (1)

கடு மா களிறு அணைத்து கைவிடு நீர் போலும் – பரி 20/105

மேல்


கைவிடுகலனே (1)

பெரும் தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே – அகம் 193/14

மேல்


கைவிடுதல் (1)

அவவு கைவிடுதல் அது மனும் பொருளே – கலி 14/19

மேல்


கைவிடும் (1)

உண்டு கைவிடும் கூற்றுவன் நிருதர் பேர் உயிரை – கம்.யுத்4:32 15/2

மேல்


கைவிடுவோம் (1)

காவா அறத்தை இனி கைவிடுவோம் யாம் என்பார் – கம்.அயோ:4 95/2

மேல்


கைவிதிர்த்தான் (1)

காய்ந்தான் கவர்ந்தான் உயிர் காலனும் கைவிதிர்த்தான் – கம்.ஆரண்:13 38/4

மேல்


கைவிளக்கு (2)

கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என் – கலி 142/43
கைவிளக்கு எடுத்தது என்ன வந்தது கடவுள் திங்கள் – கம்.அயோ:6 1/4

மேல்


கைவினை (5)

கரும் தொழில் வினைஞர் கைவினை முற்றி – சிறு 257
பொன் செய் கம்மியன் கைவினை கடுப்ப – நற் 313/2
கைவினை மாக்கள் தம் செய்வினை முடி-மார் – குறு 309/1
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் – கலி 85/3
காசொடு கண் நிழல் கஞல கைவினை
ஏசறு கிம்புரி எயிறு வெண் நிலா – கம்.பால:23 65/1,2

மேல்


கைவினையாலும் (1)

சிந்தாவினை அன்றியும் கைவினையாலும் செய்தான் – கம்.ஆரண்:10 156/2

மேல்