கெ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கெட்ட 3
கெட்டது 3
கெட்டதை 1
கெட்டன்றே 1
கெட்டன 1
கெட்டனம் 1
கெட்டனர் 2
கெட்டனை 1
கெட்டாய் 1
கெட்டார் 1
கெட்டால் 1
கெட்டான் 1
கெட்டு 7
கெட்டேம் 1
கெட்டேன் 5
கெட 94
கெடல் 8
கெடா 1
கெடாத 1
கெடாது 3
கெடாதோ 3
கெடாமல் 1
கெடாமே 1
கெடாஅ 6
கெடிற்ற 1
கெடிற்று 1
கெடிறு 2
கெடின் 1
கெடு 14
கெடுக்கலுற்றாய் 1
கெடுக்கும் 3
கெடுக 5
கெடுத்த 5
கெடுத்தது 5
கெடுத்தவட்கு 1
கெடுத்தனை 2
கெடுத்தாள் 1
கெடுத்திடல் 1
கெடுத்து 8
கெடுத்துப்படு 1
கெடுத்தேன் 1
கெடுதல் 2
கெடுதி 1
கெடுதியும் 2
கெடுநரும் 1
கெடுப்பவர் 1
கெடுப்பவன் 1
கெடும் 3
கெடுமே 1
கெடுமோ 1
கெடுவ 1
கெடுவர் 1
கெடுவன 1
கெடுவாய் 2
கெடுவார்கள் 1
கெடுவீர் 1
கெடுவேன் 1
கெடுவேனே 1
கெடூஉம் 1
கெண்டி 10
கெண்டிய 2
கெண்டும் 4
கெண்டை 12
கெண்டையின் 1
கெண்டையும் 1
கெண்டையொடு 1
கெந்தமாதனன் 1
கெழ 1
கெழீஇ 17
கெழீஇய 17
கெழீஇயினர் 1
கெழு 370
கெழுதகை-கொல் 1
கெழுதகைமையின் 1
கெழுந்தகைக்கு 1
கெழும 1
கெழுமி 4
கெழுமிய 1
கெழுமின 1
கெழுமு 3
கெழுவா 1
கெழுவு 3
கெழுவும் 1
கெளிற்று 1

கெட்ட (3)

கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில் – குறு 225/3
கேட்டலும் கிளர் சுடர் கெட்ட வான் என – கம்.சுந்:12 26/1
கெட்ட தூதர் கிளத்தினவாறு ஒரு – கம்.யுத்3:29 14/1

மேல்


கெட்டது (3)

இன்றே கடி கெட்டது அரக்கர் இலங்கை யானே – கம்.சுந்:11 26/3
கெட்டது கொடி நகர் கிளையும் நண்பரும் – கம்.யுத்1:2 12/2
கெட்டது உன் பொருட்டினாலே நின்னுடை கேளிர் எல்லாம் – கம்.யுத்4:34 16/3

மேல்


கெட்டதை (1)

தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை
பொய்தல் மகளிர் கண் காண இகுத்தந்து இ – பரி 20/58,59

மேல்


கெட்டன்றே (1)

உடம்பும் தோன்றா உயிர் கெட்டன்றே
மலையுநர் மடங்கி மாறு எதிர் கழிய – புறம் 282/6,7

மேல்


கெட்டன (1)

கெட்டன எனினும் வாழ்க்கை கெடாது நல் கிளி அனாளை – கம்.யுத்3:26 9/3

மேல்


கெட்டனம் (1)

கெட்டனம் என வானர தலைவரும் கிழிந்தார் – கம்.யுத்4:37 103/3

மேல்


கெட்டனர் (2)

கெட்டனர் வீரர் அம்மா பிழைப்பரோ கேடு சூழ்ந்தார் – கம்.சுந்:6 54/4
கெட்டனர் என்பது கேளலை என்னா – கம்.யுத்3:20 19/3

மேல்


கெட்டனை (1)

கெட்டனை ஆயின் நீ வேட்டது செய்ம்மே – புறம் 46/8

மேல்


கெட்டாய் (1)

கெட்டாய் கிளையோடும் நின் வாழ்வை எலாம் – கம்.ஆரண்:13 8/1

மேல்


கெட்டார் (1)

மன்னவர் உளர்-கொலோ மதி கெட்டார் என்பார் – கம்.பால:13 8/2

மேல்


கெட்டால் (1)

தாம் முதலோடும் கெட்டால் ஒழிவரோ வண்மை தக்கோர் – கம்.யுத்1:8 18/4

மேல்


கெட்டான் (1)

யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3

மேல்


கெட்டு (7)

வாழாமையின் வழி தவ கெட்டு
பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம் – மது 175,176
வினை கெட்டு வாய் அல்லா வெண்மை உரையாது கூறு நின் – கலி 88/6
நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு – கலி 120/24
நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு – கலி 144/72
கிடந்த பார் மிசை வீழ்ந்தனள் கெட்டு உயிர் – கம்.அயோ:4 29/3
சொரிய வேக வலி கெட்டு உணர்வு சோர்வுறுதலும் – கம்.ஆரண்:1 33/4
வரு கைத்தல மத வெம் கரி வலி கெட்டு என வருவாய் – கம்.யுத்2:15 170/2

மேல்


கெட்டேம் (1)

கெட்டேம் என எண்ணி இ கேடு அரும் கற்பினாளை – கம்.சுந்:11 25/3

மேல்


கெட்டேன் (5)

சீலம் ஆர்க்கு உண்டு கெட்டேன் தேவரின் அடங்குவானோ – கம்.அயோ:3 95/2
சரதமே முடிவர் கெட்டேன் சனகி என்று உலகம் சாற்றும் – கம்.கிட்:16 15/2
கெட்டேன் நீ உயிர் கேதத்தால் – கம்.சுந்:5 47/1
அருள் இது ஆயின் கெட்டேன் பிழைப்பரோ அரக்கர் ஆனோர் – கம்.யுத்1:4 124/4
வீரம் போய் உரம் குறைந்து வரம் குறைந்து வீழ்ந்தானே வேறே கெட்டேன்
ஓர் அம்போ உயிர் பருகிற்று இராவணனை மானுடவன் ஊற்றம் ஈதோ – கம்.யுத்4:38 24/3,4

மேல்


கெட (94)

கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும் – பொரு 245
நாடு கெட எரி பரப்பி – மது 126
முனை கெட சென்று முன் சமம் முருக்கி – பட் 238
தென்னவன் திறல் கெட சீறி மன்னர் – பட் 277
நெறி கெட கிடந்த இரும் பிணர் எருத்தின் – மலை 246
உரம் சா செய்யார் உயர் தவம் வளம் கெட
பொன்னும் கொள்ளார் மன்னர் நன்_நுதல் – நற் 226/2,3
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும் – நற் 230/4
நெஞ்சு வடுப்படுத்து கெட அறியாதே – நற் 357/3
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த – நற் 400/8
நாள் துயர் கெட பின் நீடலர் மாதோ – குறு 253/4
இலங்கு கதிர் முத்தம் இருள் கெட இமைக்கும் – ஐங் 193/2
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/28
வழங்குநர் அற்று என மருங்கு கெட தூர்ந்து – பதி 23/12
பெரு மலை யானையொடு புலம் கெட இறுத்து – பதி 32/11
புலம் கெட நெரிதரும் வரம்பு இல் வெள்ளம் – பதி 33/6
ஒன்னா தெவ்வர் முனை கெட விலங்கி – பதி 53/10
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட
ஞாயிறு தோன்றி ஆங்கு மாற்றார் – பதி 64/12,13
நாடு கெட எருக்கி நன் கலம் தரூஉம் நின் – பதி 83/7
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை – கலி 2/8
ஏழும் தம் பயன் கெட இடை நின்ற நரம்பு அறூஉம் – கலி 8/10
ஏற்றவர் புலம் கெட திறை கொண்டு – கலி 106/49
நயம் நின்ற பொருள் கெட புரி அறு நரம்பினும் – கலி 142/4
கல் அடைபு கதிர் ஊன்றி கண் பயம் கெட பெயர – கலி 148/3
நெறி கெட விலங்கிய நீயிர் இ சுரம் – அகம் 8/17
வளம் கெழு மா மலை பயம் கெட தெறுதலின் – அகம் 91/2
நெடு மலை அடுக்கம் கண் கெட மின்னி – அகம் 92/1
நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள் – அகம் 138/16
இருள் மயங்கு யாமத்து இயவு கெட விலங்கி – அகம் 218/10
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட
நன் முகை அதிரல் போதொடு குவளை – அகம் 223/13,14
பயம் கெட திருகிய பைது அறு காலை – அகம் 263/4
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/8
வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி – அகம் 333/7
காயல் சிறு தடி கண் கெட பாய்தலின் – அகம் 366/5
இரங்குவை அல்லையோ உரம் கெட மெலிந்தே – அகம் 379/27
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை – புறம் 16/9
இடம் கெட ஈண்டிய வியன் கண் பாசறை – புறம் 62/11
பொலம் பைம் தார் கெட பரிதலின் – புறம் 97/12
சிறியவும் பெரியவும் புழை கெட விலங்கிய – புறம் 205/7
புகழ் கெட வரூஉம் பொய் வேண்டலனே – புறம் 216/7
அறிவு கெட நின்ற நல்கூர்மையே – புறம் 266/13
மன்றுள் என்பது கெட தானே பாங்கற்கு – புறம் 283/7
வேந்து உடை தானை முனை கெட நெரிதர – புறம் 330/1
இடம் கெட தொகுத்த விடையின் – புறம் 366/22
சந்திரன் ஒளி கெட தழைப்ப தண் நிலா – கம்.பால:3 44/4
முறை கெட வறியவர் முகந்து கொள்க எனா – கம்.பால:5 108/3
கெட கருவறுத்தனென் இனி சுவை கிடக்கும் – கம்.பால:7 33/2
தழையிடை நிழல் கெட தவழும் அ தழை – கம்.பால:14 13/2
மழையிடை எழில் கெட மலரும் அம் மழை – கம்.பால:14 13/3
கான மா மயில்கள் எல்லாம் களி கெட களிக்கும் சாயல் – கம்.பால:18 14/1
ஊடுகெனோ உயிர் உருகு நோய் கெட
கூடுகெனோ அவன் குணங்கள் வீணையில் – கம்.பால:19 31/2,3
ஓவியம் சுவை கெட பொலிவது ஓர் உருவொடே – கம்.பால:20 22/2
அணங்கு உறும் அவிச்சை கெட விச்சையின் அகம்பாடு – கம்.பால:22 39/3
வெம் குல புலன் கெட வீடு நண்ணினார் – கம்.அயோ:1 16/3
சுற்றமும் கெட சுடு துயர் கடல் விழ துணிந்தாய் – கம்.அயோ:2 82/4
பரம் கெட இப்பொழுதே பகர்ந்திடு என்றான் – கம்.அயோ:3 13/3
விண்ணில் சுடரும் கெட மெய்யினில் நீர் விரிப்ப – கம்.அயோ:4 112/2
புவி பாவை பரம் கெட போரில் வந்தோரை எல்லாம் – கம்.அயோ:4 117/1
நலம் கடிந்து அறம் கெட நயத்தியோ எனா – கம்.அயோ:4 186/2
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம – கம்.அயோ:4 211/2
துன்ன_அரும் துயர் கெட தூய கோசலை – கம்.அயோ:11 86/3
அறம் கெட முயன்றவன் அருள்_இல் நெஞ்சினன் – கம்.அயோ:11 96/1
முன்னையர் முறை கெட முடித்த பாவியை – கம்.அயோ:12 55/1
இருள் மொய்ம்பு கெட துரந்த தயரதற்கு இன் உயிர் துணைவன் இமையோரோடும் – கம்.ஆரண்:4 25/2
திக்கயம் ஒளிப்ப நிலை தேவர் கெட வானம் – கம்.ஆரண்:11 28/1
காய்ப்பொடு உற்று எழு வட கனலும் கண் கெட
தீ பொடித்தன விழி தேவர் நாட்டினும் – கம்.கிட்:7 16/2,3
மருள்தரு பிரிவின் நோய் மாசுணம் கெட
கருடனை பொருவின் கால மாரியே – கம்.கிட்:10 21/3,4
இடம் கெட வெவ் வாய் ஊறு கிடைத்தால் இடையாதீர் – கம்.கிட்:17 17/4
கெட குறி ஆக மாகம் கிழக்கு எழு வழக்கு நீங்கி – கம்.சுந்:1 28/3
இன்ன தன்மையின் எரி மணி விளக்கங்கள் எழில் கெட பொலிகின்ற – கம்.சுந்:2 197/1
முந்து அனங்க வசந்தன் முகம் கெட
நந்தனங்கள் கலங்கி நடுங்கவே – கம்.சுந்:6 26/3,4
இறுகின நிதியின் கிழவன் இசை கெட அளகை எறிந்தார் – கம்.சுந்:7 16/3
விலங்கினர் உயிர் கெட விலக்கி மீள்கலாது – கம்.யுத்1:2 20/1
நாள்கள் சாலவும் நீங்கலின் நலம் கெட மெலிந்த – கம்.யுத்1:5 69/3
இருள் கெட சென்றன இரவி போல்வன – கம்.யுத்1:6 46/4
பத்தி வன் தலை பாம்பின் பரம் கெட
முத்தி நாட்டின் முகட்டினை முற்றுற – கம்.யுத்2:15 41/1,2
மாலினார் கெட வாகையே – கம்.யுத்2:16 112/3
அறம் கெட உயிரை நீத்து மேற்கொள்வான் அமைந்தது ஐயா – கம்.யுத்2:16 143/4
காலிடை கடல் என சிந்தி கை கெட
வால் உடை நெடும் படை இரிந்து மாய்ந்ததால் – கம்.யுத்2:16 298/3,4
கூற்றுக்கு ஐயமும் அச்சமும் கெட நெடும் கொற்றவன் கொலை அம்பால் – கம்.யுத்2:16 337/3
அறம் கெட வழக்கு நீங்க அரசர்-தம் மரபிற்கு ஆன்ற – கம்.யுத்2:17 65/1
மறம் கெட மெய்ம்மை தேய வசை வர மறைகள் ஓதும் – கம்.யுத்2:17 65/2
திறம் கெட ஒழுக்கம் குன்ற தேவரும் பேண தக்க – கம்.யுத்2:17 65/3
நிறம் கெட இனைய சொன்னாய் சனகன்-கொல் நினையின் ஐயா – கம்.யுத்2:17 65/4
வழி கெட வரினும் தத்தம் வாழ்க்கை தேய்ந்து இறினும் மார்பம் – கம்.யுத்2:17 66/1
மொழிகொடு வாழ்வது அல்லால் முறை கெட புறம் நின்று ஆர்க்கும் – கம்.யுத்2:17 66/3
சாயா பெரும் சாய் கெட தாம்புகளால் தடம் தோள் – கம்.யுத்2:19 21/2
துயில் கெட கனவு மாய்ந்தால் ஒத்தது சூழ்ந்த மாயை – கம்.யுத்3:21 31/4
முறை கெட வென்று வேண்டின் நினைந்ததே முடிப்பன் முன்னின் – கம்.யுத்3:26 5/1
தொல் நகர் அதனை வல்லை கடி கெட சுடுதும் என்றான் – கம்.யுத்3:26 18/4
அறம் கெட செய்தும் என்றே அமைந்தனம் ஆகின் ஐய – கம்.யுத்3:26 72/1
விறல் கெட சிறையிட்டு அயன் இரந்திட விட்டோர் – கம்.யுத்3:30 18/3
படை உக இமையவர் பருவரல் கெட வந்து – கம்.யுத்4:37 87/1
முயக்கு இயல் முறை கெட முயங்கினார்கள் தம் – கம்.யுத்4:38 19/3
ஏழ் திசை நீரும் தந்தான் இடர் கெட மருந்து தந்தான் – கம்.யுத்4:42 14/4

மேல்


கெடல் (8)

கெடல் அரும் துயரம் நல்கி – ஐங் 195/3
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு – பதி 48/3
கெடல் அரும் காதலர் துனைதர பிணி நீங்கி – கலி 144/69
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் – அகம் 105/11
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன – அகம் 369/14
கெடல் அரும்-குரைய நாடு கிழவோயே – புறம் 201/20
கெடல் அரும் திருவ உண்மோ – புறம் 366/16
வேரொடும் கெடல் வேண்டல் உண்டாகுமோ – கம்.அயோ:2 21/4

மேல்


கெடா (1)

இன் உயிர் நீங்கி என்றும் கெடா புகழ் எய்துகின்றேன் – கம்.யுத்2:17 71/3

மேல்


கெடாத (1)

கிடந்த போர் வலியார்-மாட்டே கெடாத வானவரை எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 2/1

மேல்


கெடாது (3)

கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை – மது 209
குணம் கெடாது ஒளி விரி குளிர் வெண் திங்கள் போல் – கம்.அயோ:2 52/2
கெட்டன எனினும் வாழ்க்கை கெடாது நல் கிளி அனாளை – கம்.யுத்3:26 9/3

மேல்


கெடாதோ (3)

பொய் கூறாய் என நின்னை புகழ்வது கெடாதோ தான் – கலி 100/8
இரந்தது நசை வாட்டாய் என்பது கெடாதோ தான் – கலி 100/12
முறை செய்தி என நின்னை மொழிவது கெடாதோ தான் – கலி 100/16

மேல்


கெடாமல் (1)

கேட்டு அவை ஐய வேண்டிற்று இயற்றி பின் கெடாமல் எம்-பால் – கம்.யுத்3:24 62/1

மேல்


கெடாமே (1)

பொய்த்தல்_இல் குறி கெடாமே பொது அற நோக்கி பொன்-போல் – கம்.யுத்4:32 41/3

மேல்


கெடாஅ (6)

கெடாஅ நல் இசை நிலைஇ – பதி 14/21
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/13
கெடாஅ தீயின் உரு கெழு செல்லூர் – அகம் 220/3
கெடாஅ நல் இசை தென்னன் தொடாஅ – அகம் 342/10
கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே – புறம் 27/19
படாஅம் ஈத்த கெடாஅ நல் இசை – புறம் 145/2

மேல்


கெடிற்ற (1)

குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி – புறம் 18/10

மேல்


கெடிற்று (1)

இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து – புறம் 384/8

மேல்


கெடிறு (2)

முள் எயிற்று பாண்_மகள் இன் கெடிறு சொரிந்த – ஐங் 47/1
இரும் கழி இன கெடிறு ஆரும் துறைவன் – ஐங் 167/2

மேல்


கெடின் (1)

நேர்வரும்-குரைய கலம் கெடின் புணரும் – குறி 14

மேல்


கெடு (14)

உரிவை தைஇய ஊன் கெடு மார்பின் – திரு 129
கெடு துணை ஆகிய தவறோ வை எயிற்று – நற் 26/7
கெடு அறியாய் என் நெஞ்சத்தானே – நற் 400/10
நிலம் பைது அற்ற புலம் கெடு காலையும் – பதி 23/3
கெடு குடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே – பதி 69/10
கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும் – பரி 2/25
கெடு வளை பூண்டவள் மேனியில் கண்டு – பரி 20/34
முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆரிடை – அகம் 187/17
கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே – அகம் 199/11
சிலம்பி சூழ்ந்த புலம் கெடு வைப்பின் – அகம் 293/3
கெடு மக பெண்டிரின் தேரும் – அகம் 347/15
கெடு நா மொழியலன் அன்பினன் என நீ – அகம் 352/9
அடுதல் நின் புகழும் அன்றே கெடு இன்று – புறம் 39/7
கெடு இல் நல் இசை சூடி – புறம் 221/12

மேல்


கெடுக்கலுற்றாய் (1)

இருமையும் கெடுக்கலுற்றாய் என் நினைந்து என் செய்தாய் நீ – கம்.யுத்1:12 37/4

மேல்


கெடுக்கும் (3)

வாய் புகுவதனினும் கால் பெரிது கெடுக்கும்
அறிவு உடை வேந்தன் நெறி அறிந்து கொளினே – புறம் 184/4,5
அரு வலிய திறலினர் ஆய் அறம் கெடுக்கும் விறல் அரக்கர் – கம்.பால:12 24/1
கெடுக்கும் நாள் உருமின் ஆர்ப்பு கேட்டனர் என்ன கேட்டார் – கம்.யுத்2:15 127/4

மேல்


கெடுக (5)

கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம் – பெரும் 38
தேய்வன கெடுக நின் தெவ்வர் ஆக்கம் – மது 196
கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம் – மது 208
அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக
என வேட்டோளே யாயே யாமே – ஐங் 7/2,3
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே – புறம் 279/1

மேல்


கெடுத்த (5)

காதலன் கெடுத்த சிறுமையொடு நோய் கூர்ந்து – அகம் 45/13
கலுழ்ந்த கண்ணள் காதலன் கெடுத்த
ஆதிமந்தி போல – அகம் 236/19,20
வீழ் பிடி கெடுத்த நெடும் தாள் யானை – அகம் 359/10
வீழ் பிடி கெடுத்த வெண் கோட்டு யானை – அகம் 392/2
இருள் கண் கெடுத்த பருதி ஞாலத்து – புறம் 174/3

மேல்


கெடுத்தது (5)

அதனை கெடுத்தது பெற்றார் போல் கொண்டு யான் முடித்தது – கலி 107/10
அந்தோ கெடுத்தது என உன்னி உன்னி அழியாத உள்ளம் அழிவான் – கம்.ஆரண்:13 69/4
திருமகள் இருந்த திசை அறிந்திருந்தும் திகைப்பு உறு சிந்தையான் கெடுத்தது
ஒரு மணி நேடும் பல் தலை அரவின் உழை-தொறும் உழை-தொறும் உலாவி – கம்.சுந்:3 92/3,4
வென்றியும் கொடுத்தாய் அந்தோ கெடுத்தது உன் வெகுளி என்றான் – கம்.யுத்1:12 27/4
வேதனை காமம் அந்தோ வேரொடும் கெடுத்தது என்னா – கம்.யுத்1:13 14/3

மேல்


கெடுத்தவட்கு (1)

அறம் கெடுத்தவட்கு ஆண்மையும் வேண்டுமோ – கம்.பால:7 40/4

மேல்


கெடுத்தனை (2)

கெடுத்தனை நின் பெரும் கிளையும் நின்னையும் – கம்.யுத்2:16 78/2
கெடுத்தனை வீடணா நீ என்றனன் கேடு இலாதான் – கம்.யுத்2:19 226/4

மேல்


கெடுத்தாள் (1)

தோள் நலம் உண்டானை கெடுத்தாள் போல் தெருவில் பட்டு – கலி 147/7

மேல்


கெடுத்திடல் (1)

எந்தை இ பெயர் உரைத்து எனை கெடுத்திடல் என்றான் – கம்.யுத்1:3 26/4

மேல்


கெடுத்து (8)

என் கெடுத்து இருந்த அறனில் யாய்க்கே – ஐங் 385/6
அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/7,8
உடை நிலை நல் அமர் கடந்து மறம் கெடுத்து
கடும் சின வேந்தர் செம்மல் தொலைத்த – பதி 70/9,10
அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு – அகம் 39/10
கெடுத்து ஒழிந்தனை உனக்கு அரும் புதல்வனை கிளர் நீர் – கம்.அயோ:2 83/1
கெடுத்து மேலையோர் கிளத்து நீதியால் – கம்.கிட்:3 56/2
கெடுத்து ஒழிந்தனை என்னையும் உன்னையும் கெடுவாய் – கம்.யுத்1:3 24/1
உரம் கெடுத்து உலகம் மூன்றும் ஒருவன் ஓர் அம்பின் சுட்ட – கம்.யுத்2:19 239/3

மேல்


கெடுத்துப்படு (1)

கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – நற் 182/5

மேல்


கெடுத்தேன் (1)

நிலை கெடுத்தேன் எனும் மாற்றம் நேரும் நீ – கம்.சுந்:3 119/2

மேல்


கெடுதல் (2)

கீழ்மையோர் சொல்-கொடு கெடுதல் நேர்தியோ – கம்.யுத்1:4 10/3
செறிஞரே ஆவரேல் கெடுதல் திண்ணமால் – கம்.யுத்1:4 70/2

மேல்


கெடுதி (1)

இமைப்பின் இதழ் மறைபு ஆங்கே கெடுதி
நிலை பால் அறியினும் நின் நொந்து நின்னை – கலி 87/6,7

மேல்


கெடுதியும் (2)

கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர் – குறி 142
கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின் எம்மொடு – குறி 144

மேல்


கெடுநரும் (1)

கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே – குறு 130/5

மேல்


கெடுப்பவர் (1)

கெடுப்பவர் அன்னது ஓர் கேடு இலை என்றான் – கம்.பால:8 21/4

மேல்


கெடுப்பவன் (1)

அல்லது கெடுப்பவன் அருள் கொண்ட முகம் போல – கலி 148/4

மேல்


கெடும் (3)

எ திருக்கும் கெடும் என்பதை எண்ணா – கம்.பால:5 118/3
மதி கெடும் தகையோர் வந்து நாம் உறை – கம்.யுத்1:9 52/2
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் – கம்.யுத்4:41 66/4

மேல்


கெடுமே (1)

தானும் உண்ணான் உலகமும் கெடுமே – புறம் 184/11

மேல்


கெடுமோ (1)

பெருமை என்பது கெடுமோ ஒரு நாள் – அகம் 30/12

மேல்


கெடுவ (1)

ஓடு மீன் வழியின் கெடுவ யானே – நற் 16/6

மேல்


கெடுவர் (1)

தருக்கினர் கெடுவர் என்றல் தத்துவ நிலையிற்று அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 31/2

மேல்


கெடுவன (1)

வெறுமைகள் கெடுவன விழி குழி கழுதுகள் – கம்.யுத்2:18 131/4

மேல்


கெடுவாய் (2)

உயிரே கெடுவாய் உறவு ஓர்கிலையோ – கம்.கிட்:10 56/4
கெடுத்து ஒழிந்தனை என்னையும் உன்னையும் கெடுவாய்
படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு – கம்.யுத்1:3 24/1,2

மேல்


கெடுவார்கள் (1)

கேளாத என்று பிற என்று சொன்ன கெடுவார்கள் சொன்ன கடவான் – கம்.யுத்2:19 256/2

மேல்


கெடுவீர் (1)

சென்று சேனையை உற்றனன் சிறை சிறை கெடுவீர்
நின்று கேட்ட-பின் நீங்கு-மின் என சொல்லி நேர்வான் – கம்.யுத்3:31 35/1,2

மேல்


கெடுவேன் (1)

உய்யார் உய்யார் கெடுவேன் உன்னை பிரியின் வினையேன் – கம்.அயோ:4 64/3

மேல்


கெடுவேனே (1)

கீறா நெஞ்சம் பெற்றனென் அன்றோ கெடுவேனே – கம்.யுத்3:22 204/4

மேல்


கெடூஉம் (1)

கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன் – பரி 6/98

மேல்


கெண்டி (10)

மல்லல் மன்றத்து மத விடை கெண்டி
மடி வாய் தண்ணுமை நடுவண் சிலைப்ப – பெரும் 143,144
புலரா ஈர் மணல் மலிர கெண்டி
நாள்_இரை கவர மாட்டி தன் – நற் 21/10,11
நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி
எல்லு முயல் எறிந்த வேட்டுவன் சுவல – நற் 59/2,3
வாள் வாய் சுறவொடு வய மீன் கெண்டி
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும் – நற் 111/7,8
பச்சூன் கெண்டி வள் உகிர் முணக்கவும் – நற் 114/2
புனை இரும் கதுப்பின் மனையோள் கெண்டி
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட – நற் 336/5,6
மோட்டு மணல் அடைகரை கோட்டு_மீன் கெண்டி
மணம் கமழ் பாக்கத்து பகுக்கும் – அகம் 10/11,12
செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி
ஞாழல் ஓங்கு சினை தொடுத்த கொடும் கழி – அகம் 20/4,5
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய – அகம் 265/12
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி
அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும் – புறம் 391/5,6

மேல்


கெண்டிய (2)

வாழை அம் சிலம்பில் கேழல் கெண்டிய
நில வரை நிவந்த பல உறு திரு மணி – நற் 399/4,5
கவலை கெண்டிய அகல் வாய் சிறு குழி – குறு 233/1

மேல்


கெண்டும் (4)

குரும்பி கெண்டும் பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 72/5
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும்
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே – அகம் 88/14,15
இரும் கல் முடுக்கர் திற்றி கெண்டும்
கொலை வில் ஆடவர் போல பல உடன் – அகம் 97/5,6
முல்லை படப்பை புல்வாய் கெண்டும்
காமர் புறவினதுவே காமம் – அகம் 284/10,11

மேல்


கெண்டை (12)

குண்டு நீர் இலஞ்சி கெண்டை கதூஉம் – குறு 91/2
குருகு கொள குளித்த கெண்டை அயலது – குறு 127/1
கெண்டை பாய்தர அவிழ்ந்த – ஐங் 40/4
ஒள் ஒளி சேய்தா ஒளி கிளர் உண்கண் கெண்டை
பல் வரி வண்டு_இனம் வாய் சூழ் கவினொடும் – பரி 16/40,41
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை
வலியினான் வணக்கிய வாடா சீர் தென்னவன் – கலி 104/3,4
செம் கிடை தரங்கம் கெண்டை சினை வரால் இனைய தேம்ப – கம்.பால:10 18/2
குழை உறா மிளிரும் கெண்டை கொண்டலின் ஆலி சிந்த – கம்.பால:21 9/1
தரங்கம் கெண்டை வரால் ஆமை என்று இத்தகைய-தமை நோக்கி – கம்.கிட்:1 25/2
கெண்டை ஒண் தரளம் என்று இ கேண்மையின் கிடந்த திங்கள் – கம்.கிட்:13 58/2
நாரை என்று இளம் கெண்டை நடுங்குவ – கம்.கிட்:15 43/2
கெண்டை தடம் கண்ணாள் உள்ளே கிளுகிளுத்தாள் – கம்.யுத்2:17 87/4
கின்னரர் முதலோர் பாட முகத்திடை கிடந்த கெண்டை
கன்னி நன் மயில் அன்னாரை நெடும் களியாட்டம் கண்டான் – கம்.யுத்3:25 1/3,4

மேல்


கெண்டையின் (1)

வயல் கெண்டையின் வேல் பிறழினும் – புறம் 287/4

மேல்


கெண்டையும் (1)

கெண்டையும் உள கிளை பயில் வண்டொடும் கிடந்த – கம்.அயோ:1 54/4

மேல்


கெண்டையொடு (1)

நெடு நீர் கெண்டையொடு பொறித்த – புறம் 58/31

மேல்


கெந்தமாதனன் (1)

கெந்தமாதனன் இடும்பன் வன் ததிமுகன் கிளர – கம்.யுத்3:22 175/2

மேல்


கெழ (1)

குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி – நற் 34/3

மேல்


கெழீஇ (17)

கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ
கொடையும் கோளும் வழங்குநர் தடுத்த – பெரும் 399,400
பால் வார்பு கெழீஇ பல் கவர் வளி போழ்பு – மலை 114
கிழவிர் போல கேளாது கெழீஇ
சேண் புலம்பு அகல இனிய கூறி – மலை 166,167
பதி எழல் அறியா பழம் குடி கெழீஇ
வியல் இடம் பெறாஅ விழு பெரு நியமத்து – மலை 479,480
நயன் இல் மாக்களொடு கெழீஇ
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/11,12
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே – பதி 63/2,3
சினை வளர் வாளையின் கிளையொடு கெழீஇ
பழன உழவர் பாய் புனல் பரத்தந்து – பரி 7/38,39
கெழீஇ கேளிர் சுற்ற நின்னை – பரி 14/23
எல்லா கெழீஇ தொடி செறித்த தோள் இணை தத்தி – கலி 97/22
இன் அமர் கேளிரொடு ஏமுற கெழீஇ
நகுதல் ஆற்றார் நல்கூர்ந்தோர் என – அகம் 151/2,3
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇ
பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி – அகம் 153/2,3
தாழை மணந்து ஞாழலொடு கெழீஇ
படப்பை நின்ற முட தாள் புன்னை – அகம் 180/12,13
கண்டிசின் மகளே கெழீஇ இயைவெனை – அகம் 369/1
தெருளாமையின் தீதொடு கெழீஇ
அருள் அற நிமிர்ந்த முன்பொடு பொருள் புரிந்து – அகம் 379/2,3
பொத்து இல் நண்பின் பொத்தியொடு கெழீஇ
வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே – புறம் 212/9,10
துறை நனி கெழீஇ கம்புள் ஈனும் – புறம் 297/7
கண்டன கெழீஇ வரும் கருணை தாம் என – கம்.யுத்3:24 66/2

மேல்


கெழீஇய (17)

கூடு கெழீஇய குடி-வயினான் – பொரு 182
குடி கெழீஇய நால் நிலவரொடு – மது 123
தேறு நீர் கெழீஇய யாறு நனி கொடிதே – நற் 97/4
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில் – நற் 118/3
ஞாழலொடு கெழீஇய புன்னை அம் கொழு நிழல் – நற் 315/7
பயிலியது கெழீஇய நட்பின் மயில் இயல் – குறு 2/3
கலி மழை கெழீஇய கான்யாற்று இகு கரை – குறு 264/1
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 14/11
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 16/17
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 40/13
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் – கலி 125/17
முண்டகம் கெழீஇய மோட்டு மணல் அடைகரை – அகம் 130/4
தாங்கா உறையுள் நல் ஊர் கெழீஇய
ஓம்பா ஈகை மா வேள் எவ்வி – புறம் 24/17,18
கோடு உயர் பிறங்கு மலை கெழீஇய
நாடு உடன் கொடுப்பவும் கொள்ளாதோனே – புறம் 232/5,6
குன்று பல கெழீஇய
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என – புறம் 383/20,21
கீண்டன தகர்ந்து பின்னை பொடியொடும் கெழீஇய அன்றே – கம்.கிட்:11 82/4
கேட்கிற்பாய்-ஆகின் எய்தி அவரொடும் கெழீஇய நட்பை – கம்.யுத்2:16 159/2

மேல்


கெழீஇயினர் (1)

கேள் அல் கேளிர் கெழீஇயினர் ஒழுகவும் – அகம் 93/2

மேல்


கெழு (370)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
ஊர்_ஊர் கொண்ட சீர் கெழு விழவினும் – திரு 220
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு வியல் நகர் – திரு 244
ஆல்_கெழு_கடவுள் புதல்வ மால் வரை – திரு 256
வேல் கெழு தட கை சால் பெரும் செல்வ – திரு 265
பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் – திரு 273
பீடு கெழு திருவின் பெரும் பெயர் நோன் தாள் – பொரு 53
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குரிசில் – பொரு 131
உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை – சிறு 190
வீயா யாணர் வளம் கெழு பாக்கத்து – பெரும் 367
உரு கெழு பெரும் சிறப்பின் – மது 100
பயன் அறவு அறியா வளம் கெழு திரு நகர் – மது 216
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் – மது 234
வான வண் கை வளம் கெழு செல்வர் – மது 442
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம் – மது 448
நாற்ற_உணவின் உரு கெழு பெரியோர்க்கு – மது 458
உரு கெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின் – மது 542
அளந்து கடை அறியா வளம் கெழு தாரமொடு – மது 697
வலி கெழு தட கை தொடியொடு சுடர்வர – மது 720
பீடு கெழு சிறப்பின் பெருந்தகை அல்லது – நெடு 106
கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த – குறி 40
குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல் – குறி 199
உரு கெழு திறல் உயர் கோட்டத்து – பட் 36
உரு கெழு கரும்பின் ஒண் பூ போல – பட் 162
உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும் – பட் 171
உரு கெழு தாயம் ஊழின் எய்தி – பட் 227
பாடு இன் அருவி பயம் கெழு மீமிசை – மலை 278
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – மலை 570
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் – நற் 35/7
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு
மெல்லம்புலம்பன் பிரியின் புல்லென – நற் 38/4,5
சீர் கெழு மடந்தை ஈர் இமை பொருந்த – நற் 40/9
கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு – நற் 61/9
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என் – நற் 73/9
சினை-தொறும் தூங்கும் பயம் கெழு பலவின் – நற் 77/5
மல் அற்று அம்ம இ மலை கெழு வெற்பு என – நற் 93/4
மலை கெழு நாடன் கேண்மை பலவின் – நற் 116/6
கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி – நற் 122/3
மலை கெழு நாடனொடு நம்மிடை சிறிய – நற் 136/5
துறை கெழு கொண்க நீ நல்கின் – நற் 172/9
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான் – நற் 192/1
பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை – நற் 192/8
செ வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – நற் 201/5
கல் கெழு நாடன் கேண்மை – நற் 206/10
துறை கெழு கொண்கன் துறந்தனன் எனவே – நற் 211/9
பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/2
கல் கெழு பாக்கத்து அல்கினை செலினே – நற் 232/9
மணி கெழு நெடு வரை அணி பெற நிவந்த – நற் 244/9
உரு கெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி – நற் 255/2
குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம் – நற் 276/4
நாடு கெழு வெற்பனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – நற் 282/9
உரு கெழு யானை உடை கோடு அன்ன – நற் 299/1
கலி கெழு பாக்கம் துயில் மடிந்தன்றே – நற் 303/2
மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே – நற் 310/5
கொழும் சுளை பலவின் பயம் கெழு கவாஅன் – நற் 326/1
சீர் கெழு வியல் நகர் வருவனள் முயங்கி – நற் 339/6
கலி கெழு மறுகின் விழவு அயரும்மே – நற் 348/4
கல் கெழு குறவர் காதல் மட_மகள் – நற் 353/5
கணம் கெழு கடவுட்கு உயர் பலி தூஉய் – நற் 358/6
கல் கெழு சிறுகுடி பொலிய – நற் 386/9
வேல் கெழு தானை செழியன் பாசறை – நற் 387/8
கடும் பெயல் பொழியும் கலி கெழு வானே – நற் 387/11
கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம் – நற் 395/9
உரு கெழு தெய்வமும் கரந்து உறையின்றே – நற் 398/1
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து – நற் 400/7
பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
கல் கெழு கானவர் நல்கு-உறு மகளே – குறு 71/4
கொடியர் அல்லர் எம் குன்று கெழு நாடர் – குறு 87/3
கேழ் இரும் துறுகல் கெழு மலை நாடன் – குறு 111/5
வளம் கெழு சோழர் உறந்தை பெரும் துறை – குறு 116/2
உரு கெழு தாமரை வான் முகை வெரூஉம் – குறு 127/2
உறை பதி அன்று இ துறை கெழு சிறுகுடி – குறு 145/1
குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது – குறு 151/4
மலை கெழு நாடன் கேண்மை – குறு 170/4
புல்லென் காயா பூ கெழு பெரும் சினை – குறு 183/5
மலை கெழு நாடனை வரும் என்றோளே – குறு 201/7
விடர் முகை அடுக்கத்து விறல் கெழு சூலிக்கு – குறு 218/1
கொடியன் ஆகிய குன்று கெழு நாடன் – குறு 252/2
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை – குறு 255/3
வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் – குறு 328/5
கலி கெழு குறும்பூர் ஆர்ப்பினும் பெரிதே – குறு 328/8
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி – குறு 364/3
மலை கெழு வெற்பன் தலைவந்து இரப்ப – குறு 374/3
வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 17/4
நீர் படர் தூம்பின் பூ கெழு துறைவன் – ஐங் 109/2
பொன் நிறம் விரியும் பூ கெழு துறைவனை – ஐங் 110/2
துறை கெழு கொண்கன் பிரிந்து என – ஐங் 140/2
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – ஐங் 180/4
துறை கெழு கொண்கன் நல்கின் – ஐங் 181/4
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – ஐங் 183/1
இலங்கு முத்து உறைக்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – ஐங் 185/2
துறை கெழு கொண்க நீ தந்த – ஐங் 193/3
கடல் கெழு கொண்கன் காதல் மட_மகள் – ஐங் 195/2
பூ கெழு குன்றம் நோக்கி நின்று – ஐங் 210/3
செல்வல் என்ப தம் மலை கெழு நாடே – ஐங் 221/4
குன்று கெழு நன் நாட்டு சென்ற பின்றை – ஐங் 239/3
நறும் தண் சோலை நாடு கெழு நெடுந்தகை – ஐங் 244/2
கொண்டனர் செல்வர் தம் குன்று கெழு நாட்டே – ஐங் 254/4
குன்று கெழு நாடன் தானும் – ஐங் 263/3
குன்று கெழு நாடன் மறந்தனன் – ஐங் 265/3
உரு கெழு நெடும் சினை பாயும் நாடன் – ஐங் 272/3
குன்று கெழு நாடனொடு சென்ற என் நெஞ்சே – ஐங் 295/6
ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 329/5
குன்று கெழு கானத்த பண்பு இல் மா கணம் – ஐங் 332/3
மனை கெழு பெண்டிர்க்கு நோவும்-மார் பெரிதே – ஐங் 382/5
பிறங்கு இரும் சோலை நம் மலை கெழு நாட்டே – ஐங் 395/6
கல் கெழு சிறப்பின் நம் ஊர் – ஐங் 396/4
கான் கெழு நாடன் மகளே – ஐங் 430/3
நாடு முன்னியரோ பீடு கெழு வேந்தன் – ஐங் 450/2
மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 457/4
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை – ஐங் 459/3
துறந்தோன் மன்ற மறம் கெழு குருசில் – ஐங் 471/3
கலி கெழு துணங்கை ஆடிய மருங்கின் – பதி 13/5
பாடல் சான்ற பயம் கெழு வைப்பின் – பதி 13/9
ஏமம் ஆகிய சீர் கெழு விழவின் – பதி 15/38
உரு கெழு மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 21/5
பல் பயம் தழீஇய பயம் கெழு நெடும் கோட்டு – பதி 21/25
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த – பதி 22/15
வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல் – பதி 22/16
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின் – பதி 22/31
பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின் – பதி 22/33
பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப – பதி 24/25
இணர் ததை ஞாழல் கரை கெழு பெரும் துறை – பதி 30/1
பணை கெழு வேந்தரும் வேளிரும் ஒன்று_மொழிந்து – பதி 30/30
மண் கெழு ஞாலத்து மாந்தர் ஓராங்கு – பதி 31/2
ஓடை விளங்கும் உரு கெழு புகர் நுதல் – பதி 34/6
வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 43/24
நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து – பதி 45/9
வளம் கெழு சிறப்பின் உலகம் புரைஇ – பதி 50/4
பீடு கெழு செல்வம் மரீஇய கண்ணே – பதி 50/26
மறம் கெழு போந்தை வெண் தோடு புனைந்து – பதி 51/31
தெறு கதிர் திகழ்தரும் உரு கெழு ஞாயிற்று – பதி 52/29
பிறிது ஆறு செல்-மதி சினம் கெழு குருசில் – பதி 53/14
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 57/11
வாடை தூக்கும் நாடு கெழு பெரு விறல் – பதி 61/2
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/12
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப – பதி 69/14
சினம் கெழு குருசில் நின் உடற்றிசினோர்க்கே – பதி 72/16
உலகம் புரக்கும் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 81/1
வண்ண கருவிய வளம் கெழு கமம் சூல் – பதி 81/2
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரைஇ – பதி 88/12
வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில் – பதி 88/15
ஓவத்து அன்ன உரு கெழு நெடு நகர் – பதி 88/28
உரு கெழு கருவிய பெரு மழை சேர்ந்து – பதி 88/33
பயம் கடை அறியா வளம் கெழு சிறப்பின் – பதி 89/6
உரு கெழு மரபின் அயிரை பரவியும் – பதி 90/19
ஞாண் பொர விளங்கிய வலி கெழு தட கை – பதி 90/33
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 90/48
ஊழி ஆழி-கண் இரு நிலம் உரு கெழு
கேழலாய் மருப்பின் உழுதோய் எனவும் – பரி 3/23,24
வளம் கெழு செல்வன் தன் மெய்யின் பிரித்து – பரி 5/59
குறிஞ்சி குன்றவர் மறம் கெழு வள்ளி தமர் – பரி 9/67
உரு கெழு வெள்ளி வந்து ஏற்றியல் சேர – பரி 11/4
புரை கெழு சையம் பொழி மழை தாழ – பரி 11/14
உரு கெழு தோற்றம் உரைக்கும்-கால் நாளும் – பரி 11/59
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும் – பரி 11/131
ஒளி திகழ் உத்தி உரு கெழு நாகம் – பரி 12/4
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற – பரி 12/13
புகை கெழு சாந்தம் பூசுவோரும் – பரி 12/14
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் – பரி 15/22
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை – பரி 17/30
தொய்யா விழு சீர் வளம் கெழு வையைக்கும் – பரி 17/44
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 22/23
வரை கெழு செல்வன் நகர் – பரி 23/49
உரு கெழு கூடலவரொடு வையை – பரி 24/92
சீர் கெழு வெண் முத்தம் அணிபவர்க்கு அல்லதை – கலி 9/15
பயம் கெழு பல் கதிர் பால் போலும் பொழுதொடு – கலி 31/11
பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலை கெழு வெற்பனை – கலி 41/16
வரி வண்டு வாய் சூழும் வளம் கெழு பொய்கையுள் – கலி 71/3
கனவினால் சென்றேன் கலி கெழு கூடல் – கலி 92/11
முரைசு கெழு முதுகுடி முரண் மிகு செல்வற்கு – கலி 105/2
சீர் கெழு சிலை நிலை செயிர் இகல் மிகுதியின் சின பொதுவர் – கலி 105/27
உரு கெழு மா நிலம் இயற்றுவான் – கலி 106/18
மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே – கலி 106/50
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/19
கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழு உற்ற செல்வங்கள் – கலி 149/8
யாழ் கெழு மணி மிடற்று அந்தணன் – அகம் 0/15
கல் கெழு சிறுகுடி கானவன் மகளே – அகம் 7/22
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/13
பண்ணி தைஇய பயம் கெழு வேள்வியின் – அகம் 13/11
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 17/1
ஊர் எழுந்து அன்ன உரு கெழு செலவின் – அகம் 17/11
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/2
முருகு ஆற்றுப்படுத்த உரு கெழு நடுநாள் – அகம் 22/11
செல் சமம் கடந்த வில் கெழு தட கை – அகம் 25/19
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 27/10
பூ கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்து_எழுந்து – அகம் 28/9
எயிறு கெழு துவர் வாய் இன் நகை அழுங்க – அகம் 29/13
மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/23
தமிழ் கெழு மூவர் காக்கும் – அகம் 31/14
சேரல் செம்பியன் சினம் கெழு திதியன் – அகம் 36/15
மழை விளையாடும் வளம் கெழு சிறுமலை – அகம் 47/16
மலை கெழு சீறூர் புலம்ப கல்லென – அகம் 52/7
அந்துவன் பாடிய சந்து கெழு நெடு வரை – அகம் 59/12
நகை பொலிந்து இலங்கும் எயிறு கெழு துவர் வாய் – அகம் 62/2
களிறு கெழு தானை பொறையன் கொல்லி – அகம் 62/13
முடங்கு தாள் உதைத்த பொலம் கெழு பூழி – அகம் 63/5
மலை மிசை குலைஇய உரு கெழு திருவில் – அகம் 84/1
கடுங்கண் மறவர் கல் கெழு குறும்பின் – அகம் 87/7
வில் கெழு குறும்பில் கோள் முறை பகுக்கும் – அகம் 89/16
வளம் கெழு மா மலை பயம் கெட தெறுதலின் – அகம் 91/2
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன – அகம் 93/5
பனி வரை நிவந்த பயம் கெழு கவாஅன் – அகம் 98/1
கான் கெழு நாடன் கேட்பின் – அகம் 98/29
அதர் பார்த்து அல்கும் ஆ கெழு சிறுகுடி – அகம் 103/7
சுரம் கெழு கவலை கோட்பால் பட்டு என – அகம் 109/9
வளம் கெழு நன் நாடு அன்ன என் தோள் மணந்து – அகம் 113/7
ஓம்பினர் உறையும் கூழ் கெழு குறும்பில் – அகம் 113/13
வளம் கெழு திரு நகர் புலம்ப போகி – அகம் 117/4
பயம் கெழு வைப்பின் பல் வேல் எவ்வி – அகம் 126/13
பின்னிலை விடாஅ மடம் கெழு நெஞ்சே – அகம் 126/22
உரு கெழு சிறப்பின் முருகு மனை தரீஇ – அகம் 138/10
வளம் கெழு முசிறி ஆர்ப்பு எழ வளைஇ – அகம் 149/11
சினம் கெழு தானை தித்தன்_வெளியன் – அகம் 152/5
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/15
நகை மாண்டு இலங்கும் நலம் கெழு துவர் வாய் – அகம் 162/13
கோள் அறவு அறியா பயம் கெழு பலவின் – அகம் 162/19
வில் கெழு தானை பசும் பூண் பாண்டியன் – அகம் 162/21
உயர் பலி பெறூஉம் உரு கெழு தெய்வம் – அகம் 166/7
கலி கெழு மறவர் காழ் கோத்து ஒழிந்ததை – அகம் 169/4
திருவில் தேஎத்து குலைஇ உரு கெழு
மண் பயம் பூப்ப பாஅய் – அகம் 175/16,17
வைப்பின் யாணர் வளம் கெழு வேந்தர் – அகம் 181/14
ஞாலம் நாறும் நலம் கெழு நல் இசை – அகம் 181/15
கவிரம் பெயரிய உரு கெழு கவாஅன் – அகம் 198/15
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு – அகம் 201/9
மனை கெழு பெண்டு யான் ஆகுக-மன்னே – அகம் 203/18
வளம் கெழு கோசர் விளங்கு படை நூறி – அகம் 205/9
பல் பழ பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 208/22
செம் வேர் பலவின் பயம் கெழு கொல்லி – அகம் 209/15
மத்தி நாட்டிய கல் கெழு பனி துறை – அகம் 211/15
சீர் கெழு வியன் நகர் சிலம்பு நக இயலி – அகம் 219/1
கெடாஅ தீயின் உரு கெழு செல்லூர் – அகம் 220/3
பீடு கெழு மருங்கின் ஓடு மழை துறந்து என – அகம் 233/4
சீர் கெழு மன்னர் மறலிய ஞாட்பின் – அகம் 246/10
மா கெழு தானை வம்ப மோரியர் – அகம் 251/12
உலகு கிளர்ந்து அன்ன உரு கெழு வங்கம் – அகம் 255/1
மறம் கெழு தானை கொற்ற குறும்பியன் – அகம் 262/9
வயங்கு கதிர் விரிந்த உரு கெழு மண்டிலம் – அகம் 263/2
உரு கெழு நாற்றம் குளவியொடு விலங்கும் – அகம் 268/4
பணை கெழு வேந்தர் பல் படை தானை – அகம் 278/2
இன் தீம் பலவின் ஏர் கெழு செல்வத்து – அகம் 282/11
மலை கெழு நாடன் மணவா-காலே – அகம் 292/15
பயம் கெழு திருவின் பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 298/1
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை – அகம் 298/5
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/13
வருவர் என்று உணர்ந்த மடம் கெழு நெஞ்சம் – அகம் 303/15
கான் கெழு வாழ்நர் சிறுகுடியானே – அகம் 315/18
புலத்தல் ஒல்லுமோ மனை கெழு மடந்தை – அகம் 316/11
கல் கெழு சிறுகுடி எய்திய பின்றை – அகம் 318/12
மறம் கெழு தானை அரசருள்ளும் – அகம் 338/2
கலி கெழு கொற்கை எதிர்கொள இழிதரும் – அகம் 350/13
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும் – அகம் 363/14
கடல்_கெழு_செல்வி கரை நின்று ஆங்கு – அகம் 370/12
சுடர் கெழு மண்டிலம் அழுங்க ஞாயிறு – அகம் 378/14
காடு கெழு நெடுவேள் பாடு கொளைக்கு ஏற்ப – அகம் 382/5
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப – அகம் 393/22
குன்று கெழு நாடற்கு என் எனப்படுமோ – அகம் 398/10
பாடு இன் தெண் மணி பயம் கெழு பெரு நிரை – அகம் 399/8
இருள் நீர் இட்டு சுரம் நீந்தி துறை கெழு
மெல்லம்புலம்பன் வந்த ஞான்றை – அகம் 400/18,19
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப – புறம் 1/4
தெனாஅது உரு கெழு குமரியின் தெற்கும் – புறம் 6/2
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில் – புறம் 16/12
உரவு சினம் திருகிய உரு கெழு ஞாயிறு – புறம் 25/3
உரு கெழு மதியின் நிவந்து சேண் விளங்க – புறம் 31/4
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடேன் ஆயின் – புறம் 34/17
நாடு கெழு செல்வத்து பீடு கெழு வேந்தே – புறம் 35/12
நாடு கெழு செல்வத்து பீடு கெழு வேந்தே – புறம் 35/12
சினம் கெழு தானை செம்பியன் மருக – புறம் 37/6
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து – புறம் 39/8
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடும் காலே – புறம் 39/18
குருதி வேட்கை உரு கெழு முரசம் – புறம் 50/5
கலி கெழு கடவுள் கந்தம் கைவிட – புறம் 52/12
தமிழ் கெழு கூடல் தண் கோல் வேந்தே – புறம் 58/13
உரு கெழு தோற்றமொடு உட்குவர விளங்கி – புறம் 58/17
பௌவம் உடுத்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 58/22
குடுமிய ஆக பிறர் குன்று கெழு நாடே – புறம் 58/32
வெயில் மறை கொண்ட உரு கெழு சிறப்பின் – புறம் 60/11
ஆடவர் பிணிக்கும் பீடு கெழு நெடுந்தகை – புறம் 68/7
ஒள் எரி புரையும் உரு கெழு பசும் பூண் – புறம் 69/15
வையை சூழ்ந்த வளம் கெழு வைப்பின் – புறம் 71/10
சிறு_சொல் சொல்லிய சினம் கெழு வேந்தரை – புறம் 72/7
முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம் – புறம் 73/3
முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே – புறம் 75/12
முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே – புறம் 75/12
நாடு கெழு திருவில் பசும் பூண் செழியன் – புறம் 76/9
வணங்கு தொடை பொலிந்த வலி கெழு நோன் தாள் – புறம் 78/1
பணை கெழு வேந்தரை இறந்தும் – புறம் 119/6
வீயா திருவின் விறல் கெழு தானை – புறம் 122/4
பயன் கெழு முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 123/5
பீடு கெழு மலையன் பாடியோரே – புறம் 124/5
முரைசு கெழு செல்வர் நகர் போலாதே – புறம் 127/10
பீடு கெழு மன்னர் குறுகலோ அரிதே – புறம் 128/7
படுமலை நின்ற பயம் கெழு சீறியாழ் – புறம் 135/7
மலை கெழு நாடன் மா வேள் ஆஅய் – புறம் 135/13
பற்றல் தேற்றா பயம் கெழு தாயமொடு – புறம் 135/18
முந்நீர் ஏணி விறல் கெழு மூவரை – புறம் 137/2
ஆடு மழை தவிர்க்கும் பயம் கெழு மீமிசை – புறம் 157/8
உரு கெழு ஞாயிற்று ஒண் கதிர் மிசைந்த – புறம் 160/1
சீர் கெழு விழு புகழ் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 160/30
மலை கெழு நாடன் கூர் வேல் பிட்டன் – புறம் 170/8
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் – புறம் 197/7
வேல் கெழு குருசில் கண்டேன் ஆதலின் – புறம் 198/10
இரு பால் பெயரிய உரு கெழு மூதூர் – புறம் 202/6
வெண்குடை விளக்கும் விறல் கெழு வேந்தே – புறம் 213/2
சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை-கண் தோன்றிய – புறம் 233/3
சிலை கெழு குறவர்க்கு அல்கு மிசைவு ஆகும் – புறம் 236/2
மலை கெழு நாட மா வண் பாரி – புறம் 236/3
புல்லென்றனையால் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 250/6
வையம் காவலர் வளம் கெழு திரு நகர் – புறம் 261/6
பயம் கெழு மா மழை பெய்யாது மாறி – புறம் 266/1
நீர் திகழ் கழனி நாடு கெழு பெரு விறல் – புறம் 266/6
பீடு கெழு சென்னி கிழமையும் நினதே – புறம் 272/8
அத்தம் நண்ணிய நாடு கெழு பெருவிறல் – புறம் 313/1
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/17
மறம் கெழு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – புறம் 339/13
பருதி சூழ்ந்த இ பயம் கெழு மா நிலம் – புறம் 358/1
உரு கெழு பேய்_மகள் அயர – புறம் 371/26
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என – புறம் 383/21
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை – புறம் 388/14
உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து – புறம் 392/6
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடுகம் பலவே – புறம் 393/25
என்றும் செல்லேன் அவன் குன்று கெழு நாட்டே – புறம் 394/18
இறை அறிந்து உயிர்க்கு நல்கும் இசை கெழு வேந்தன் காக்க – கம்.பால:2 19/2
திரை கெழு பயோததி துயிலும் தெய்வ வான் – கம்.பால:5 9/1
புடை கெழு விழாவொடு பொலிக எங்கணும் – கம்.பால:5 109/4
பயம் கெழு குமரர் வட்டு ஆட்டு ஆடு இடம் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:10 19/4
கறை கெழு வேல் கணாரும் மைந்தரும் கவினி ஒல்லை – கம்.பால:14 62/3
தடம் புயம் பொலிய ஆண்டு ஓர் தார் கெழு வேந்தன் நின்றான் – கம்.பால:18 12/2
சினம் கெழு வாள் கை ஓர் செம்மல்-பால் ஒரு – கம்.பால:19 43/1
மண்டலம் தரு மதி கெழு மழை முகில் அனைய – கம்.அயோ:1 54/1
பார் கெழு பயன் மரம் பழுத்து அற்று ஆகவும் – கம்.அயோ:1 81/2
வளம் கெழு திருநகர் வைகும் வைகலும் – கம்.அயோ:2 42/1
போர் கெழு புலவர்க்கு ஆகி அசுரரை பொருது வென்றோர் – கம்.அயோ:3 96/2
தார் கெழு திரள் தோள் தந்த புகழினை தழுவி என்பார் – கம்.அயோ:3 96/4
தரை கெழு திருவினை தவிர்த்து மற்று ஒரு – கம்.அயோ:5 42/2
மருத வைப்பின் வளம் கெழு நாடு ஒரீஇ – கம்.அயோ:7 9/2
இயம் கெழு தானையர் இறுத்த மா திறை – கம்.அயோ:11 53/1
அயம் கெழு வேள்வியோடு அமரர்க்கு ஆக்கிய – கம்.அயோ:11 53/3
சூல் தவளை நீர் உழக்கும் துறை கெழு நீர் வள நாட – கம்.ஆரண்:6 114/3
மானிடன் ஒருவன் வந்த வலி கெழு சேனைக்கு அம்மா – கம்.ஆரண்:7 67/1
தூங்கல்_இல் குயில் கெழு சொல்லின் உம்பரும் – கம்.ஆரண்:12 27/1
ஊன் உடை உடம்பினானும் உரு கெழு மானம் ஊன்ற – கம்.ஆரண்:12 58/3
உரு கெழு சீற்றம் பொங்கி பணம் விரித்து உயர்ந்தது ஒத்தான் – கம்.ஆரண்:12 63/4
சேறு காண்குறும் திறல் கெழு வானர சேனை – கம்.கிட்:12 4/2
துறக்கம் உற்றார் மனம் என்ன துறை கெழு நீர் சோணாடு கடந்தால் தொல்லை – கம்.கிட்:13 30/1
போர் கெழு வீரரே குழுமி போகின்றார் – கம்.கிட்:14 19/2
நீலன் முதல் பேர் போர் கெழு கொற்ற நெடு வீரர் – கம்.கிட்:17 4/1
பொலன் கெழு மலையும் தாளும் பூதலம் புக்க மாதோ – கம்.சுந்:1 15/4
நாள்-தொறும் சுடரும் கலி கெழு விசும்பில் நாளொடு கோளினை நக்க – கம்.சுந்:3 79/2
தளம் கெழு கற்பக முகிழும் தண் துறை – கம்.சுந்:4 40/1
ஏர் கெழு கதியும் சாரி பதினெட்டும் இயல்பின் எண்ணி – கம்.சுந்:8 13/1
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் – கம்.சுந்:8 13/2
தேர் கெழு மறவர் யானை சேவகர் சிரத்தில் செல்லும் – கம்.சுந்:8 13/3
தார் கெழு புரவி என்னும் தம் மனம் தாவ போனார் – கம்.சுந்:8 13/4
குடை கெழு மன்னன் இல் கொண்டு போயினான் – கம்.சுந்:12 24/4
நீர் கெழு வேலை நிமிர்ந்தார் – கம்.சுந்:13 45/1
தார் கெழு தானை சமைந்தார் – கம்.சுந்:13 45/2
போர் கெழு மாலை புனைந்தார் – கம்.சுந்:13 45/3
குலம் கெழு காவல குரங்கின் தங்குமோ – கம்.யுத்1:2 20/3
வார் கெழு கனை கழல் அரக்கர் வன்மையும் – கம்.யுத்1:5 15/2
தார் கெழு தானையின் அளவும் தன்மையும் – கம்.யுத்1:5 15/3
நீர் கெழு தன்மையாய் நிகழ்த்துவாய் என்றான் – கம்.யுத்1:5 15/4
தார் கெழு மௌலி பத்தின் தனி மணி வலிதின் தந்த – கம்.யுத்1:12 45/3
பொலம் கெழு சீதைக்கேயோ பொரு வலி இராமற்கேயோ – கம்.யுத்1:13 23/3
ஓடல் அன்றி நின்று உகள்வன கண்டிலர் உரு கெழு பரி எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 316/4
உடலொடும் உருள் கரி உதிரமது உரு கெழு
கடலொடு பொருதது கரியொடு கரி என – கம்.யுத்2:18 132/3,4
வீரனும் வாலி சேய்-தன் விறல் கெழு சிகர தோள்-மேல் – கம்.யுத்3:22 17/2
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 20/3
வீடணன் அமலனை விறல் கெழு போர் விடலையை இனி இடை விடல் உளதேல் – கம்.யுத்3:28 21/1
சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 26/2
விராதனும் கரனும் மானும் விறல் கெழு கவந்தன்-தானும் – கம்.யுத்4:41 42/1

மேல்


கெழுதகை-கொல் (1)

கெழுதகை-கொல் இவள் அணங்கியோற்கே – ஐங் 245/4

மேல்


கெழுதகைமையின் (1)

கெழுதகைமையின் அழுதன தோழி – குறு 241/2

மேல்


கெழுந்தகைக்கு (1)

கெழுந்தகைக்கு ஒரு வன்மை கிடைக்குமோ – கம்.ஆரண்:14 26/3

மேல்


கெழும (1)

பெரும் பல் யாணர் கூலம் கெழும
நன் பல் ஊழி நடுவு நின்று ஒழுக – பதி 89/7,8

மேல்


கெழுமி (4)

தேர் ஓட துகள் கெழுமி
நீறு ஆடிய களிறு போல – பட் 47,48
பேதைமையால் பெருந்தகை கெழுமி
நோ_தக செய்தது ஒன்று உடையேன்-கொல்லோ – குறு 230/3,4
கிளையும் அந்தர மிசை கெழுமி ஆர்ப்பு உற – கம்.பால:5 103/2
கிளை உறு பாடல் சில்லரி பாண்டில் தழுவிய முழவொடு கெழுமி
அளை உறும் அரவும் அமுது வாய் உகுப்ப அண்டமும் வையமும் அளப்ப – கம்.சுந்:3 84/3,4

மேல்


கெழுமிய (1)

காதல் கெழுமிய நலத்தள் ஏது இல் – நற் 161/10

மேல்


கெழுமின (1)

தேர் ஓட துகள் கெழுமின தெருவு – புறம் 345/2

மேல்


கெழுமு (3)

தளிர்த்தன கிளர்ந்த மேனி தாமரை கெழுமு செந்தேன் – கம்.ஆரண்:13 136/1
நெடிது அடைய குடர் கெழுமு நிணத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 46/2
மந்திரம் கெழுமு நூல் மரபு உணர்ந்து உதவுவான் – கம்.கிட்:3 15/4

மேல்


கெழுவா (1)

கிளையார்கள் அன்ன துணையோரை ஆவி கெழுவா எழுந்து தழுவா – கம்.யுத்2:19 266/3

மேல்


கெழுவு (3)

மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை – பரி 6/6
வார்_முகம் கெழுவு கொங்கையர் கரும் குழலின் வண்டு – கம்.பால:20 9/1
கேட்டனென் கண்டிலென் கெழுவு கங்கை நீர் – கம்.ஆரண்:12 38/1

மேல்


கெழுவும் (1)

கேளிர் மணலின் கெழுவும் இதுவோ – பரி 8/63

மேல்


கெளிற்று (1)

சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி – நற் 70/5

மேல்