கு – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

குக்கூ 1
குகற்கும் 1
குகன் 7
குகனார் 1
குகனும் 3
குகனொடும் 1
குகை 2
குங்கும 19
குங்குமத்தால் 1
குங்குமத்து 1
குங்குமம் 11
குங்குமமும் 1
குச்சரி 1
குச்சி 1
குச்சின் 1
குசத்துவச 1
குசன் 1
குசும்பையின் 1
குசை 4
குசைய 1
குசையின் 1
குஞ்சர 3
குஞ்சரக்கன்னம் 2
குஞ்சரத்து 1
குஞ்சரம் 13
குஞ்சி 15
குஞ்சிகளோடும் 1
குஞ்சித 1
குஞ்சியர் 5
குஞ்சியன் 1
குஞ்சியால் 2
குஞ்சியான் 2
குஞ்சியில் 1
குஞ்சியின் 2
குஞ்சியும் 2
குஞ்சியை 3
குஞ்சியோடும் 1
குஞ்சை 1
குட்டத்து 10
குட்டத்தை 1
குட்டம் 7
குட்டமும் 1
குட்டனுக்கு 1
குட்டி 2
குட்டிம 1
குட்டிமம் 2
குட்டுவ 4
குட்டுவர் 2
குட்டுவன் 17
குட 47
குட-பால் 1
குட-பாலின் 1
குட-வயின் 4
குடக்கதோ 1
குடக்கு 8
குடக்கும் 1
குடக 2
குடங்கள் 1
குடங்கையின் 1
குடசம் 1
குடத்த 1
குடத்தர் 1
குடத்தினால் 1
குடத்து 1
குடந்தம்பட்டு 1
குடந்தை 4
குடந்தை_வாயில் 1
குடநாட்டு 1
குடநாடு 1
குடம் 14
குடம்-தொறும் 1
குடம்பை 20
குடமும் 1
குடர் 34
குடர்கள் 2
குடரிலே 1
குடரின் 1
குடரினை 1
குடரும் 1
குடரை 1
குடரொடு 2
குடல் 6
குடலினர் 1
குடவர் 4
குடவாயில் 1
குடன் 1
குடா 2
குடாரி 1
குடாரியும் 2
குடாஅது 4
குடி 93
குடி-தொறும் 4
குடி-வயின் 3
குடி-வயினான் 1
குடிக்க 5
குடிக்கிய 1
குடிக்கு 6
குடிக்கும் 7
குடிக்குமேல் 1
குடிகள் 1
குடிகள்-தம் 1
குடிஞை 7
குடிஞைய 1
குடிஞையோடு 2
குடித்த 3
குடித்தது 2
குடித்தலால் 1
குடித்தலின் 3
குடித்தவன் 1
குடித்தன 1
குடித்தாள் 1
குடித்தான் 2
குடித்திட 1
குடித்து 13
குடித்தே 1
குடிப்ப 1
குடிப்பல் 1
குடிப்பன 1
குடிப்பார் 1
குடிப்பானை 1
குடிப்பினும் 1
குடிப்பென் 2
குடிபோயிட 1
குடிமுறை 2
குடிமுறை_குடிமுறை 1
குடிமை 3
குடிமையும் 1
குடியாக 1
குடியிருந்து 1
குடியினள் 1
குடியும் 3
குடியே 2
குடியேறின 1
குடியொடு 1
குடில் 2
குடில்கள்-தோறும் 1
குடிலிடை 1
குடிவாழ் 1
குடும்பம் 1
குடுமி 36
குடுமித்து 1
குடுமிய 3
குடுமியில் 1
குடுமியின் 3
குடுவை 1
குடை 68
குடை-தொறும் 1
குடை_நிழல் 3
குடைக்கு 1
குடைக்கும் 1
குடைகின்றாரும் 1
குடைச்சூல் 4
குடைந்த 5
குடைந்தன 7
குடைந்து 12
குடைபவர் 2
குடைய 6
குடையர் 2
குடையவும் 1
குடையா 1
குடையாய் 3
குடையான் 3
குடையின் 3
குடையினன் 1
குடையும் 9
குடையும்-தோறும் 2
குடையூஉ 1
குடையே 1
குடையொடு 2
குடையொடும் 1
குடையோய் 1
குடைவன 2
குடைவார் 1
குடைவான் 1
குடைவு-உழி 1
குண்டத்தில் 1
குண்டம் 2
குண்டமும் 1
குண்டல 9
குண்டலங்கள் 4
குண்டலங்களும் 2
குண்டலம் 22
குண்டலமும் 1
குண்டிகை 6
குண்டிகையினன் 1
குண்டிகையினில் 1
குண்டு 32
குண்டை 2
குண்டையின் 1
குண 24
குண-பால் 1
குணக்கதேயோ 1
குணக்கு 8
குணக்கும் 1
குணங்கட்கு 1
குணங்கள் 10
குணங்களால் 1
குணங்களான் 1
குணங்களுக்கு 1
குணங்களும் 1
குணங்களை 4
குணத்தவரை 1
குணத்தவன் 1
குணத்தால் 2
குணத்தாலும் 1
குணத்தான் 2
குணத்தானும் 1
குணத்திர் 1
குணத்தின் 3
குணத்தினன் 1
குணத்தினாய் 3
குணத்தினான் 3
குணத்தினானும் 1
குணத்தினானை 1
குணத்தினை 1
குணத்தீர் 1
குணத்து 16
குணத்தோய் 2
குணத்தோர் 1
குணம் 21
குணம்-கொடு 1
குணம்_இலி 1
குணம்தான் 1
குணமும் 1
குணமோ 1
குணன் 2
குணனும் 2
குணனே 5
குணாது 3
குணாலம் 1
குணாஅது 3
குணிக்கல் 1
குணிக்கும் 2
குணித்த 3
குணித்தான் 1
குணிப்ப 1
குணிப்ப_அரும் 1
குணிப்பாம் 1
குணிப்பினும் 1
குணிப்பு 4
குணில் 4
குணிலா 1
குணிலோடு 1
குத்த 9
குத்தலின் 1
குத்தலும் 2
குத்தால் 1
குத்தான் 1
குத்தி 30
குத்திட 1
குத்திய 3
குத்தின 4
குத்தினன் 4
குத்தினால் 1
குத்தினாலும் 1
குத்தினான் 2
குத்து 4
குத்து-உறுத்து 1
குத்துகளால் 1
குத்துண்டு 1
குத்துதி 2
குத்தும் 2
குத்துமால் 1
குத்துவர் 1
குத்துவார் 1
குத்துவான் 1
குத்தே 1
குதலை 9
குதலை_சொல்லாய் 1
குதலையர் 2
குதலையள் 1
குதலையாள் 1
குதலையாளை 1
குதலையிர் 1
குதலையொடு 1
குதறின 1
குதி 1
குதி-கொள்வீர் 1
குதிக்கின்ற 2
குதிக்கின்றன 1
குதிக்கும் 3
குதிகொண்டவன் 1
குதிகொண்டான் 1
குதித்த 2
குதித்தது 1
குதித்தலும் 1
குதித்தன 2
குதித்தனர் 2
குதித்தனன் 3
குதித்தான் 5
குதித்து 6
குதித்தும் 1
குதிப்பன 2
குதிப்பென் 2
குதியா-முன்னம் 1
குதியால் 1
குதியின் 1
குதியும் 1
குதிர் 4
குதிரை 30
குதிரைகள் 1
குதிரையின் 5
குதிரையும் 2
குதிரையே 2
குதிரையை 3
குதிரையோ 3
குதுகுதுப்ப 1
குதை 1
குந்தம் 10
குந்தமும் 2
குந்தள 1
குந்தளம் 1
குந்தி 1
குந்திய 1
குந்து 1
குப்புற்று 5
குப்புற 1
குப்புறம் 1
குப்புறற்கு 3
குப்புறா 1
குப்புறின் 1
குப்புறும் 1
குப்பை 38
குப்பை-நின்று 1
குப்பைகள் 6
குப்பையின் 9
குப்பையும் 3
குப்பையை 1
குபேரன் 4
குபேரனை 1
கும்ப 5
கும்பகருண 1
கும்பகருணன் 2
கும்பகருணனது 1
கும்பகருணனார் 1
கும்பகருணனை 5
கும்பகருணனையும் 1
கும்பகன்னன் 4
கும்பகன்னனும் 1
கும்பகன்னனோடு 2
கும்பங்கள் 1
கும்பத்தில் 1
கும்பத்து 2
கும்பம் 2
கும்பமும் 1
கும்பமே 1
கும்பன் 1
கும்பனும் 2
கும்பானு 1
கும்பானுவை 1
கும்பி 1
கும்பிகை 1
கும்பிட்டு 2
கும்பிடலோடும் 1
கும்பிடா 2
குமட்டிய 1
குமண்டையை 1
குமண 3
குமணன் 2
குமர 6
குமரர் 18
குமரர்-தம் 1
குமரர்-தமை 1
குமரர்கள் 1
குமரரும் 5
குமரரை 1
குமரன் 11
குமரன்-மாட்டு 1
குமரன்-மேல் 1
குமரன்_அன்னான் 1
குமரனுக்கு 1
குமரனும் 4
குமரனே 1
குமரனை 1
குமரா 3
குமரி 8
குமரி_படை 1
குமரி_மூத்த 1
குமரியின் 1
குமரியொடு 2
குமாரன் 1
குமாரனும் 1
குமிழ் 4
குமிழ்த்தன 1
குமிழி 9
குமிழியான் 1
குமிழின் 4
குமிழும் 1
குமுத 11
குமுதங்களே 1
குமுதத்தின் 1
குமுதத்து 1
குமுதம் 4
குமுதன் 7
குமுதனும் 2
குமுதாக்கன் 1
குமுதாக்கனும் 1
குமுற 2
குமுறல் 1
குமுறலும் 1
குமுறி 3
குமுறிய 1
குமுறின 3
குமுறு 4
குமுறும் 2
குமைக்கும் 1
குமைகின்ற 1
குமைந்தான் 1
குமைப்பது 1
குமையால் 1
குமையுற 1
குய் 8
குய்ய 1
குய்யான் 1
குய்யும் 1
குய 3
குய_மகன் 1
குயத்தின் 1
குயம் 2
குயமும் 1
குயவ 1
குயவர் 1
குயவன் 2
குயில் 51
குயில்_குலம் 1
குயில்_மொழி 1
குயில்_அனாள் 1
குயில்_இனம் 1
குயில்கள் 5
குயிலினும் 1
குயிலுக்கு 1
குயிலுடனே 1
குயிலும் 7
குயிலுறுத்து 1
குயிலே 5
குயிலை 5
குயிலையும் 1
குயிலொடு 2
குயிலொடும் 1
குயிற்றி 5
குயிற்றிய 4
குயிற்றியதாம் 1
குயிற்றியது 2
குயிற்றுதிர் 1
குயின்ற 9
குயின்றன 2
குயின்று 6
குயினரும் 1
குரக்கின் 2
குரக்கினது 1
குரக்கு 42
குரக்கு_நாயகன் 1
குரக்கு_வேந்தை 1
குரக்கு_இன 2
குரக்கு_இனத்து 3
குரக்கு_இனத்து_இறைவன் 1
குரக்கு_இனம் 7
குரகத 3
குரகதத்தின் 1
குரகதம் 2
குரங்க 1
குரங்கள் 1
குரங்களால் 1
குரங்கா 1
குரங்காய் 2
குரங்கிற்கு 1
குரங்கின் 26
குரங்கின்-மாடே 1
குரங்கின்-மேல் 9
குரங்கினது 2
குரங்கினால் 5
குரங்கினுக்கு 3
குரங்கினை 6
குரங்கினோடு 1
குரங்கினோடும் 1
குரங்கு 75
குரங்கு-கொலாம் 1
குரங்கு-தன் 1
குரங்கு_இன 1
குரங்கு_இனம் 2
குரங்குக்கே 1
குரங்குகள் 2
குரங்கும் 9
குரங்குமே 1
குரங்கை 12
குரங்கையும் 2
குரங்கொடு 3
குரண்டம் 4
குரத்து 1
குரத்தை 1
குரப்பு 1
குரபதம் 1
குரம் 6
குரம்பு 2
குரம்பை 28
குரம்பையின் 2
குரல் 289
குரல்_கூந்தால் 1
குரல 17
குரலர் 1
குரலன் 1
குரலால் 3
குரலின் 6
குரலினர் 2
குரலினோடு 1
குரலும் 5
குரலே 20
குரலை 1
குரலொடு 4
குரவ 1
குரவத்து 1
குரவம் 5
குரவர் 4
குரவர்-தம்மை 1
குரவர்கள் 1
குரவரே 1
குரவரை 2
குரவின் 3
குரவு 2
குரவை 17
குரவைகள் 1
குரவையில் 1
குரவையும் 1
குரவையுள் 4
குரவையோடு 1
குரவோடும் 1
குரற்கு 1
குரன் 1
குரா 2
குரால் 1
குராலம் 1
குராலும் 2
குராலொடு 2
குராலோடு 1
குராஅல் 3
குரி 1
குரி_இனம் 1
குரிசல் 1
குரிசில் 29
குரிசில்-தன் 1
குரிசில்கள் 1
குரிசிலது 1
குரிசிலர் 2
குரிசிலும் 4
குரிசிலே 2
குரிசிலை 4
குரிசிலோடு 1
குரிசிற்கும் 1
குரீஇ 16
குரீஇப்பூளை 1
குரீஇயின் 1
குரு 12
குருக்கத்தி 2
குருக்கத்தியொடு 1
குருக்கள் 2
குருக்களே 1
குருக்களை 1
குருக்களோடு 1
குருகிலை 1
குருகின் 18
குருகு 55
குருகு_இனம் 4
குருகும் 2
குருகே 1
குருகொடு 1
குருகோடு 1
குருசில் 31
குருசிலை 1
குருடர் 1
குருடு 1
குருத்து 2
குருத்தொடு 1
குருதி 198
குருதி-தன்னால் 1
குருதி_நீர் 1
குருதிகள் 3
குருதித்தே 1
குருதிய 3
குருதியாய் 1
குருதியால் 7
குருதியான் 1
குருதியில் 7
குருதியின் 15
குருதியின்கண்ணன் 2
குருதியினொடு 1
குருதியும் 3
குருதியே 4
குருதியொடு 11
குருதியோடு 1
குருதியோடும் 1
குருந்த 1
குருந்தம் 1
குருந்தின் 3
குருந்து 2
குருந்து_இனம் 1
குருந்தும் 2
குருந்தும்-மார் 1
குருந்தே 1
குருந்தொடு 4
குரும்பி 4
குரும்பை 11
குரும்பைகள் 1
குரும்பையின் 1
குரும்பையை 1
குருவி 4
குருவிந்த 1
குருவிந்தம் 1
குருவின் 2
குருவும் 1
குருவை 2
குருளை 20
குருளைக்கு 1
குருளையின் 1
குருளையும் 2
குருளையொடு 1
குருளொடு 1
குரூஉ 39
குரை 21
குரைக்கும் 2
குரைத்த 2
குரைத்து 2
குரைப்ப 1
குரைப்பினும் 1
குல்லை 7
குல்லையும் 1
குல 152
குல_மகள்-மேல் 1
குல_முதல் 1
குலங்கல் 1
குலங்கள் 16
குலங்களா 1
குலங்களின் 5
குலங்களினோடும் 1
குலங்களுக்கு 1
குலங்களும் 4
குலங்களை 3
குலங்களொடு 2
குலங்களோடு 1
குலங்களோடும் 3
குலத்த 2
குலத்தர் 1
குலத்தவர் 1
குலத்தவனை 1
குலத்தாய் 1
குலத்தாலும் 1
குலத்திடை 1
குலத்தியர் 1
குலத்தில் 1
குலத்திற்கு 1
குலத்தின் 6
குலத்தினரொடும் 1
குலத்தினில் 1
குலத்தினுள் 1
குலத்தினோடும் 2
குலத்தினோர் 1
குலத்து 58
குலத்துக்கு 6
குலத்துக்கே 1
குலத்துள் 2
குலத்துளாளை 1
குலத்துளோர் 1
குலத்துளோர்க்கும் 1
குலத்தை 10
குலத்தையும் 1
குலத்தையோ 1
குலத்தொடு 3
குலத்தோடு 2
குலத்தோடும் 2
குலத்தோர் 2
குலத்தோர்க்கு 2
குலத்தோரை 1
குலத்தோன் 5
குலம் 207
குலம்_அற 1
குலமணி 2
குலமுடை 1
குலமுதல் 2
குலமும் 13
குலமே 1
குலவ-மன்னோ 1
குலவரை 1
குலவரையை 1
குலவி 1
குலவியது 1
குலவு 12
குலா 3
குலாம் 22
குலாய் 1
குலால் 1
குலாவ 1
குலாவர 1
குலாவு 6
குலாவுகின்றார் 1
குலாவும் 1
குலாவுவதோ 1
குலாஅ 1
குலிக 2
குலிகம் 3
குலிங்கர்கள் 1
குலிச 3
குலிசக்கையினான் 1
குலிசத்தாற்கும் 1
குலிசத்தின் 1
குலிசத்து 3
குலிசம் 8
குலிசமும் 3
குலிசவேல் 1
குலிசனும் 1
குலிசியோ 1
குலிந்தமும் 2
குலிந்தர் 1
குலுக்கம் 1
குலுக்கிய 1
குலுக்கியது 1
குலுங்க 10
குலுங்கல் 1
குலுங்கி 3
குலுங்கியது 1
குலுங்கினார் 1
குலுங்கும் 2
குலுங்குற்று 1
குலை 50
குலை-தொறூஉம் 1
குலை_வாய் 1
குலைக்கின்றதும் 1
குலைக்கும் 1
குலைகின்ற 2
குலைகின்றது 2
குலைகின்றார் 2
குலைகின்றாள் 1
குலைத்தார் 1
குலைத்து 1
குலைதர 1
குலைந்த 2
குலைந்தது 3
குலைந்தவால் 1
குலைந்தன 1
குலைந்தனர் 1
குலைந்தனன் 1
குலைந்தார் 5
குலைந்தாள் 1
குலைந்தான் 1
குலைந்திடேல் 1
குலைந்து 16
குலைந்தோர் 1
குலைப்பதன் 3
குலைய 13
குலையா 2
குலையினை 1
குலையும் 2
குலைவ 2
குலைவார் 1
குலைவால் 1
குலைவாள் 1
குலைவு 3
குலைவு-கொண்டாள் 1
குலைவுற்றாள் 1
குலைவுறும் 1
குலைவுறுவாளையும் 1
குலைஇ 2
குலைஇய 1
குவட்டில் 1
குவட்டின் 1
குவட்டு 9
குவட்டுக்கு 1
குவட்டை 2
குவடு 14
குவலயத்து 1
குவலயத்துள் 1
குவலயம் 2
குவவிய 1
குவவு 47
குவளாய் 1
குவளை 101
குவளையர் 1
குவளையின் 2
குவளையும் 8
குவளையொடு 5
குவளையோடு 1
குவால் 2
குவி 40
குவிக்கின்ற 1
குவிக்கும் 3
குவித்த 4
குவித்தலால் 1
குவித்தன 3
குவித்தனன் 1
குவித்தனன்-அரோ 1
குவித்தான் 1
குவித்து 9
குவித்து-என 1
குவிந்த 13
குவிந்தவர் 1
குவிந்தன 6
குவிந்தனர் 1
குவிந்திலா 1
குவிந்து 6
குவிப்ப 2
குவிப்பானும் 1
குவிப்பு 1
குவிய 1
குவியல் 2
குவியல 1
குவியும் 1
குவிவ 2
குவிவன 1
குவை 26
குவை-நின்று 1
குவை-மேல் 1
குவைகள் 2
குவைகள்-வாய் 1
குவையன 1
குவையில் 1
குவையின் 1
குவையும் 3
குவையொடும் 1
குவைஇ 14
குவைஇய 3
குவைஇயும் 1
குழ 1
குழக்கு 1
குழந்தை 1
குழந்தையை 1
குழம்ப 1
குழம்பா 1
குழம்பிடை 1
குழம்பின் 2
குழம்பு 8
குழம்பும் 1
குழல் 131
குழல்-தன்னை 1
குழல்கள் 2
குழல்களும் 1
குழலர் 2
குழலன் 2
குழலாட்கு 1
குழலார் 3
குழலாரும் 2
குழலாரொடும் 1
குழலால் 1
குழலாள் 7
குழலாள்-தன் 1
குழலாள்-தனை 1
குழலாள்-பால் 1
குழலாளை 2
குழலி 2
குழலி-தன் 1
குழலி-மாட்டு 1
குழலிக்காக 1
குழலியர் 3
குழலியை 1
குழலின் 8
குழலினர் 1
குழலினார் 1
குழலினார்-தம் 1
குழலினாரை 2
குழலினாள் 1
குழலினாள்-மாட்டு 1
குழலினாளை 3
குழலினில் 1
குழலினும் 1
குழலினோடு 3
குழலுக்கு 1
குழலும் 7
குழலை 4
குழலோடு 1
குழவி 43
குழவிக்கு 3
குழவிய 2
குழவியின் 2
குழவியும் 1
குழவியை 1
குழவியொடு 2
குழவினோடு 1
குழற்கும் 1
குழறவும் 1
குழறி 4
குழறிட 2
குழறினும் 2
குழறு 1
குழறும் 3
குழறுவாரும் 1
குழன்ற 2
குழன்று 2
குழாங்கள் 8
குழாங்கள்-தோறும் 1
குழாங்களாய் 1
குழாங்களும் 3
குழாங்களே 1
குழாங்களோ 1
குழாங்களோடு 1
குழாத்தர் 1
குழாத்திடை 6
குழாத்தின் 5
குழாத்தினால் 1
குழாத்தினோடும் 1
குழாத்து 6
குழாத்தை 1
குழாத்தொடு 2
குழாத்தொடும் 6
குழாம் 21
குழாம்-அரோ 1
குழாமும் 6
குழாய் 6
குழாஅத்து 1
குழாஅம் 2
குழாஅய் 2
குழாஅலின் 1
குழி 28
குழி-தொறும் 1
குழிகளை 2
குழிசி 11
குழிசியொடு 1
குழித்த 7
குழித்தனள் 1
குழித்து 1
குழிந்த 3
குழிப்ப 1
குழியில் 3
குழியின் 1
குழியினை 1
குழியுற 1
குழியொடு 1
குழிவாய் 1
குழீஇ 29
குழீஇய 10
குழீஇயது 1
குழீஇயவை 1
குழீஇயிடும் 1
குழீஇயின 4
குழீஇயினர் 1
குழு 14
குழுக்களாய் 1
குழுக்களே 1
குழுக்களை 1
குழுக்களோடு 1
குழுக்கொண்டு 1
குழும் 1
குழும்பில் 1
குழும்பின் 2
குழும 1
குழுமலால் 1
குழுமலின் 2
குழுமி 6
குழுமிய 1
குழுமின 1
குழுமினர் 1
குழுமு 1
குழுமுகின்ற 1
குழுமும் 7
குழுமூர் 1
குழுவ 1
குழுவாம் 1
குழுவாய் 2
குழுவால் 2
குழுவி 1
குழுவிடை 3
குழுவிய 1
குழுவில் 1
குழுவின் 9
குழுவின்-கண் 1
குழுவின 3
குழுவினர் 5
குழுவினின் 1
குழுவினே 1
குழுவினை 1
குழுவு 3
குழுவும் 15
குழுவே 1
குழுவை 12
குழுவையும் 2
குழுவொடு 3
குழுவொடும் 4
குழூஉ 15
குழை 120
குழை-தன்னொடும் 1
குழை-தொறும் 1
குழைக்கின்ற 1
குழைக்கு 5
குழைக்குதியோ 1
குழைக 1
குழைகள் 1
குழைகளும் 6
குழைகின்ற 1
குழைத்த 6
குழைத்தது 1
குழைத்தவள் 1
குழைத்தாள் 1
குழைத்து 3
குழைதர 1
குழைந்த 8
குழைந்தார் 2
குழைந்து 10
குழைப்ப 4
குழைப்பன 1
குழைப்பு 1
குழைபட 2
குழைய 22
குழையர் 1
குழையவரை 1
குழையவரொடு 1
குழையவன் 1
குழையவை 1
குழையன் 1
குழையன 1
குழையா 1
குழையாது 1
குழையாய் 1
குழையார் 1
குழையால் 1
குழையாள் 1
குழையாள்-தன் 1
குழையாள்-தனை 1
குழையின் 2
குழையினாளொடு 1
குழையும் 10
குழையுறு 2
குழையை 3
குழையொடு 2
குழையொடும் 2
குழையோய் 1
குழைவன 1
குழைவாய் 2
குழைவாளும் 1
குழைவான் 2
குழைவு 6
குழைவுற 1
குள 8
குள_மீனோடும் 1
குளகு 9
குளங்கள் 2
குளத்த 1
குளத்து 4
குளத்தும் 1
குளப்பின் 1
குளப்பு 1
குளம் 12
குளம்பின் 3
குளம்பினவே 1
குளம்பினும் 1
குளம்பு 7
குளரும் 1
குளவாய் 1
குளவி 12
குளவிய 1
குளவியும் 1
குளவியொடு 7
குளன் 1
குளனும் 3
குளனொடு 1
குளிக்கும் 4
குளிகாதி 1
குளித்த 9
குளித்தல் 1
குளித்தலும் 1
குளித்தவர் 1
குளித்தன 3
குளித்தனன் 1
குளித்தார் 2
குளித்தான் 1
குளித்திலாத 1
குளித்து 8
குளிப்ப 9
குளிப்பது 2
குளிப்பர் 1
குளிப்புற 1
குளிர் 37
குளிர்க்கும் 1
குளிர்கின்ற 1
குளிர்ந்த 8
குளிர்ந்ததால் 1
குளிர்ந்தது 7
குளிர்ந்தன 4
குளிர்ந்தனள் 1
குளிர்ந்தாயோ 1
குளிர்ந்தாள் 1
குளிர்ந்தானோ 1
குளிர்ந்து 2
குளிர்ப்ப 5
குளிர்ப்பவும் 1
குளிர்ப்பார் 1
குளிர்ப்பினின் 1
குளிர்ப்பு 4
குளிர்ப்புற்றான் 1
குளிர்ப்பொடு 2
குளிர்வாய் 1
குளிர 4
குளிரும் 2
குளிரே 2
குளிரொடு 1
குளிறு 5
குளிறும் 1
குளுகுளு 1
குற்ற 6
குற்றங்கள் 1
குற்றத்தில் 1
குற்றம் 32
குற்றமாய் 1
குற்றமும் 5
குற்றமே 2
குற்றில 1
குற்று 7
குற்றும் 5
குற்றேவல் 1
குற 11
குற_பிணா_கொடியை 1
குற_மகள் 6
குறங்கிடை 2
குறங்கில் 2
குறங்கின் 8
குறங்கினன் 1
குறங்கினுக்கு 2
குறங்கு 6
குறங்கை 2
குறட்டில் 1
குறட்டின் 3
குறட்டு 3
குறடு 2
குறத்தி 1
குறத்தியர் 3
குறவர் 32
குறவர்க்கு 1
குறவரும் 1
குறவரோடு 1
குறவன் 16
குறவன்_மகள் 1
குறவனொடு 1
குறழா 1
குறள் 8
குறள 1
குறளர் 1
குறளன் 1
குறளனார் 1
குறளினும் 1
குறளும் 3
குறாஅது 1
குறி 97
குறிக்கலாத 1
குறிக்கும் 2
குறிக்கொடு 1
குறிக்கொண்டார் 1
குறிக்கொண்டு 1
குறிக்கொளும் 1
குறிக்கோடி 1
குறிகள் 2
குறிகளும் 2
குறிகொண்டாள் 2
குறிகொண்டான் 1
குறிகொளா 1
குறிகொளும் 1
குறிஞ்சி 22
குறிஞ்சியும் 1
குறித்த 27
குறித்ததன் 1
குறித்தது 9
குறித்ததும் 1
குறித்ததேயோ 1
குறித்ததோ 1
குறித்தல் 1
குறித்தலாலும் 1
குறித்தலினோ 1
குறித்தன்று 2
குறித்தனரே 1
குறித்தனவே 2
குறித்தனள்-கொல் 2
குறித்தனை 1
குறித்தாய் 1
குறித்தார் 1
குறித்தாரை 2
குறித்தாள் 1
குறித்தான் 1
குறித்திலன் 1
குறித்திலென் 1
குறித்து 49
குறித்துற 1
குறித்தே 2
குறித்தோர் 1
குறிது 1
குறிநிலை 1
குறிப்பது 2
குறிப்பின் 6
குறிப்பினால் 2
குறிப்பினும் 1
குறிப்பினை 1
குறிப்பு 14
குறிப்பும் 1
குறிப்பே 2
குறிய 4
குறியது 1
குறியவன் 1
குறியவும் 4
குறியன் 1
குறியா 3
குறியாது 1
குறியாய் 1
குறியார் 1
குறியால் 1
குறியான் 1
குறியின் 2
குறியினாலே 1
குறியும் 3
குறியெதிர்ப்பை 2
குறியே 1
குறியை 1
குறியொடு 1
குறியோடு 1
குறினே 1
குறு 149
குறு_நகை 2
குறு_மக்கள் 1
குறு_மக 1
குறு_மகட்கு 3
குறு_மகள் 69
குறு_மகளிர் 2
குறு_மாக்கள் 8
குறு_மாக்களை 1
குறு_மாக்களோடு 1
குறு_வழி 1
குறுக்கி 1
குறுக்கை 2
குறுக 16
குறுகல் 10
குறுகலும் 2
குறுகலோ 1
குறுகன்-மின் 1
குறுகா 4
குறுகா-முன்னம் 1
குறுகாது 3
குறுகார் 1
குறுகி 37
குறுகிட 1
குறுகிய 3
குறுகியது 1
குறுகியும் 1
குறுகின் 3
குறுகின 2
குறுகினம் 2
குறுகினர் 1
குறுகினள் 1
குறுகினன் 3
குறுகினார் 3
குறுகினான் 2
குறுகினும் 1
குறுகினேம் 1
குறுகினேன் 2
குறுகு 1
குறுகுக 1
குறுகுதிர் 1
குறுகுதிரேல் 1
குறுகுதும் 1
குறுகும் 5
குறுகும்-காலை 1
குறுகுமால் 1
குறுகுவாய் 1
குறுகுறு 2
குறுநர் 3
குறுநரி 3
குறுநறுங்கண்ணி 1
குறுநில 1
குறுநீர் 1
குறும் 144
குறும்_தொடி 1
குறும்_பறை 1
குறும்_பொறை 1
குறும்பர்க்கு 1
குறும்பிடி 1
குறும்பியன் 1
குறும்பில் 4
குறும்பிற்கு 1
குறும்பின் 4
குறும்பின்று 1
குறும்பு 19
குறும்பூர் 1
குறும்பூழ் 6
குறும்பொறி 1
குறுமுனி 3
குறுமை 1
குறுமோ 1
குறுவன 1
குறுவாம் 1
குறூஉந்து 1
குறூஉம் 1
குறை 97
குறை-உற்று 2
குறை-உறவும் 1
குறை_வில் 1
குறை_இரப்ப 1
குறைக்கிலேன் 1
குறைக்கும் 1
குறைகள் 1
குறைகின்றது 1
குறைகின்றார் 1
குறைகூறி 2
குறைத்த 8
குறைத்தலை 2
குறைத்தவர் 1
குறைத்தனனால் 2
குறைத்தான் 5
குறைத்து 5
குறைத்தேன் 1
குறைதர 1
குறைந்த 10
குறைந்த_நாளோய் 1
குறைந்தது 5
குறைந்ததும் 1
குறைந்ததோ 1
குறைந்தலை 1
குறைந்தன 5
குறைந்தன-போல் 1
குறைந்தனன் 1
குறைந்தார் 4
குறைந்தான் 5
குறைந்திட 1
குறைந்திலன் 2
குறைந்து 10
குறைந்துளது 1
குறைந்துளான் 1
குறைந்தோர் 1
குறைப்படூஉம் 1
குறைபட 3
குறைபடல் 2
குறைபடா 1
குறைபடாது 1
குறைபடாமையின் 1
குறைபடாவாறு 1
குறைபடாஅ 1
குறைபடுத்த 2
குறைபடுத்தான் 1
குறைபடுதல் 1
குறைபடூஉம் 1
குறைய 10
குறையல் 1
குறையா 6
குறையாதீர் 1
குறையாது 4
குறையின் 1
குறையினும் 1
குறையினை 1
குறையும் 4
குறையே 1
குறையொடு 2
குறையோர் 1
குறைவ 1
குறைவது 3
குறைவரே 1
குறைவாள் 1
குறைவிலெம் 1
குறைவு 13
குறைவு_அற 1
குறைவு_இல் 2
குறைவு_இலா 1
குறைஇய 1
குன்ற 61
குன்றக 7
குன்றகத்ததுவே 1
குன்றத்தான் 1
குன்றத்து 66
குன்றத்தோடு 1
குன்றம் 128
குன்றமும் 14
குன்றமே 7
குன்றமோடு 1
குன்றலும் 1
குன்றவர் 3
குன்றா 6
குன்றால் 2
குன்றி 8
குன்றிடை 12
குன்றிய 2
குன்றியின் 2
குன்றியும் 1
குன்றில் 14
குன்றிலே 1
குன்றின் 58
குன்றின்-நின்று 4
குன்றின்-மிசை 1
குன்றின்-மேல் 4
குன்றின்-வாய் 1
குன்றினில் 5
குன்றினின் 1
குன்றினுக்கு 1
குன்றினும் 11
குன்றினூடும் 1
குன்றினை 4
குன்றினொடு 1
குன்றினோடு 1
குன்று 200
குன்று-கொடு 2
குன்று-தொறு 2
குன்று_இனம் 2
குன்றுக்கு 1
குன்றுகள் 6
குன்றுதல் 1
குன்றும் 19
குன்றுமேல் 1
குன்றூடு 1
குன்றூர் 3
குன்றே 15
குன்றேன் 2
குன்றை 14
குன்றையும் 3
குன்றொடு 7
குன்றொடும் 1
குன்றோடு 3
குனி 11
குனிக்க 2
குனிக்கும் 3
குனிக்கும்-காலை 1
குனித்த 3
குனித்தது 2
குனித்ததும் 1
குனித்தன 1
குனித்தான் 1
குனித்து 4
குனிந்த 1
குனிந்தன 1
குனிப்ப 2
குனிப்பன 1
குனிப்புறும் 1
குனியும் 1
குனிவுழி 1

குக்கூ (1)

குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர் – குறு 157/1

மேல்


குகற்கும் (1)

சிந்தை பின் வர செல்பவன் குகற்கும் அ சேயோன் – கம்.யுத்4:41 44/3

மேல்


குகன் (7)

நாயகன் போர் குகன் எனும் நாமத்தான் – கம்.அயோ:8 1/2
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் ஒருவன் என்றான் – கம்.அயோ:8 11/4
குகன் என பெயரிய கூற்றின் ஆற்றலான் – கம்.அயோ:13 7/1
உஞ்சு இவர் போய்விடின் நாய் குகன் என்று எனை ஓதாரோ – கம்.அயோ:13 14/4
கொங்கு அலரும் நறும் தண் தார் குகன் என்னும் குறி உடையான் – கம்.அயோ:13 25/4
கொற்ற தார் குரிசில் இவர் ஆர் என்று குகன் வினவ கோக்கள் வைகும் – கம்.அயோ:13 64/2
குன்று அனைய திரு நெடும் தோள் குகன் என்பான் இ நின்ற குரிசில் என்றான் – கம்.அயோ:13 65/4

மேல்


குகனார் (1)

நாட்டிலே குகனார் செய்த நன்மையை நயக்கமாட்டேன் – கம்.யுத்1:12 39/2

மேல்


குகனும் (3)

இரு கண் நீர் அருவி சோர குகனும் ஆண்டு இருந்தான் என்னே – கம்.அயோ:8 18/3
ஒழிந்திலன் குகனும் உடன் ஏகினான் – கம்.அயோ:13 71/3
கொண்டல்-தன் ஆணையால் குகனும் போயினான் – கம்.அயோ:14 136/4

மேல்


குகனொடும் (1)

குகனொடும் ஐவர் ஆனேம் முன்பு பின் குன்று சூழ்வான் – கம்.யுத்1:4 143/1

மேல்


குகை (2)

குறைவு_இல் குங்குமமும் குகை தேன்களும் – கம்.யுத்1:8 52/1
குகை பொழி புது குருதி கைக்கொடு குடித்தான் – கம்.யுத்1:12 12/4

மேல்


குங்கும (19)

செம் குங்கும செழும் சேறு – பரி 10/81
கழு நீர மஞ்சன குங்கும கலங்கல் – பரி 24/89
வெண் தள கலவை சேறும் குங்கும விரை மென் சாந்தும் – கம்.பால:2 12/1
குறி அழிந்தன குங்கும தோள்களே – கம்.பால:2 40/2
ஓவு இல் குங்கும சுவடு உற ஒன்றோடு ஒன்று ஊடி – கம்.பால:9 9/3
துணை முலை குங்கும சுவடும் ஆடவர் – கம்.பால:14 15/2
கொள்ளை வாள் கண்ணினார்-தம் குங்கும குழம்பு தங்கும் – கம்.பால:16 10/2
திமிர மா உடல் குங்கும சேதகம் – கம்.பால:16 26/1
நறு விரை தேனும் நானமும் நறும் குங்கும
செறி அகில் தேய்வையும் மான் மதத்து எக்கரும் – கம்.பால:20 13/1,2
குங்கும சுவடு நீங்கா குவவு தோள் குமரர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 69/4
திடர் உடை குங்கும சேறும் சாந்தமும் – கம்.அயோ:4 177/1
குங்கும மலை குளிர் பனி குழுமி என்ன – கம்.அயோ:5 16/1
புலந்த-காலை அற்று உக்கன குங்கும பொதியில் – கம்.அயோ:10 6/3
கூறின நெறி முறை குயிற்றி குங்கும
சேறு கொண்டு அழகுற திருத்தி திண் சுவர் – கம்.அயோ:10 46/2,3
மான மங்கையர் குங்கும வாரியும் – கம்.சுந்:2 148/2
குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை – கம்.சுந்:3 83/3
குண்டல குழை முக குங்கும கொங்கையார் – கம்.சுந்:10 42/1
எழுது குங்கும திருவின் ஏந்து கோடு – கம்.யுத்3:24 109/1
துதையும் குங்கும தோளொடு தோளிடை தொடர – கம்.யுத்4:35 11/2

மேல்


குங்குமத்தால் (1)

நின யானை சென்னி நிறம் குங்குமத்தால்
புனையா பூ நீர் ஊட்டி புனை கவரி சார்த்தா – பரி 19/85,86

மேல்


குங்குமத்து (1)

எறித்த குங்குமத்து இள முலை எழுதிய தொய்யில் – கம்.சுந்:2 30/1

மேல்


குங்குமம் (11)

கொடிச்சியர் இடித்த சுண்ணம் குங்குமம் கோட்டம் ஏலம் – கம்.பால:1 13/1
கூந்தல் அம் பிடிகள் எல்லாம் குங்குமம் அணிந்த போலும் – கம்.பால:16 14/2
புக்க மங்கையர் குங்குமம் போர்த்தலால் – கம்.பால:18 21/2
குங்குமம் உதிர்ந்தன கோதை சோர்ந்தன – கம்.பால:19 63/1
கலவை சாந்து செம் குங்குமம் கற்பகம் கொடுத்த – கம்.அயோ:10 25/3
குங்குமம் கொட்டில கோவை முத்து இல – கம்.அயோ:12 37/2
குங்குமம் கொட்டி என்ன குவி முலை குவட்டுக்கு ஒத்த – கம்.கிட்:8 2/1
பூசிய சந்தனம் புழுகு குங்குமம்
மூசின முயங்கு சேறு உலர மொண்டு உற – கம்.கிட்:10 109/2,3
கொங்கு அலர் கோதை மாற்றி குங்குமம் சாந்தம் கொட்டா – கம்.கிட்:11 51/2
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன் – கம்.சுந்:1 9/1
மரு விளை கலவை ஊட்டி குங்குமம் முலையின் ஆட்டி – கம்.யுத்4:40 32/2

மேல்


குங்குமமும் (1)

குறைவு_இல் குங்குமமும் குகை தேன்களும் – கம்.யுத்1:8 52/1

மேல்


குச்சரி (1)

குச்சரி திறத்தின் ஓசை களம் கொள குழு கொண்டு ஈண்டி – கம்.சுந்:2 187/3

மேல்


குச்சி (1)

குச்சி சென்றான் ஒத்துளன் ஆகும் குறி காணீர் – கம்.யுத்4:33 18/4

மேல்


குச்சின் (1)

குச்சின் நிரைத்த குரூஉ மயிர் மோவாய் – புறம் 257/3

மேல்


குசத்துவச (1)

கொய் நிறை தாரன் குசத்துவச பேர் – கம்.பால:23 100/1

மேல்


குசன் (1)

குசன் என மேருவும் குலுக்கம் உற்றதே – கம்.யுத்4:37 81/4

மேல்


குசும்பையின் (1)

குசும்பையின் நறு மலர் சுண்ண குப்பையின் – கம்.யுத்2:18 87/3

மேல்


குசை (4)

குசை உறு பரியும் தேரும் வீரரும் குழுமி எங்கும் – கம்.பால:14 51/1
குசை பரியோய் தரின் இன்று கொள்வேன் அன்றேல் – கம்.அயோ:3 23/3
குசை கொள் பாய் பரியொடும் கொற்ற வேலொடும் – கம்.சுந்:9 37/3
குசை உறு பாகன்-தன்-மேல் கொற்றவன் குவவு தோள்-மேல் – கம்.யுத்4:37 14/2

மேல்


குசைய (1)

வெம் குசைய பாசம் முதல் வெய்ய பயில் கையர் – கம்.சுந்:2 68/2

மேல்


குசையின் (1)

குசையின் தீவினின் உறைபவர் கூற்றுக்கும் விதிக்கும் – கம்.யுத்3:30 11/1

மேல்


குஞ்சர (3)

குஞ்சர குரல குருகோடு ஆலும் – அகம் 145/15
குஞ்சர குழாத்தின் சுற்ற கொற்றவன் இருந்த கூடம் – கம்.பால:23 77/2
குஞ்சர முழக்கமும் குமுறு பேரியின் – கம்.கிட்:14 14/3

மேல்


குஞ்சரக்கன்னம் (2)

குஞ்சரக்கன்னம் கோடி இலக்குவன் சிலையில் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 113/3
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 113/4

மேல்


குஞ்சரத்து (1)

குஞ்சரத்து அன கொழுநரை தழுவுறும் கொதிப்பால் – கம்.சுந்:13 21/3

மேல்


குஞ்சரம் (13)

நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம்படு குஞ்சரம்
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/2,3
குஞ்சரம் நடுங்க தாக்கி கொடு வரி – அகம் 92/3
குஞ்சரம் எல்லாம் புறக்கொடுத்தனவே – புறம் 308/11
கோடு உயர் நெடு விஞ்சை குஞ்சரம் அது போல – கம்.பால:23 33/2
குஞ்சரம் அனையார் சிந்தை கொள் இளையார் – கம்.அயோ:3 68/1
குஞ்சரம் அனைய வீரன் குவவு தோள் தழுவி கொண்டாள் – கம்.ஆரண்:6 59/4
குஞ்சரம் குதிரை பேய் குரங்கு கோள் அரி – கம்.ஆரண்:7 45/1
கொடி தழை கவிகை வான் தொங்கல் குஞ்சரம்
படியுறு பதாகை மீ விதானம் பல் மணி – கம்.ஆரண்:7 47/1,2
கோடு அறுப்புண்ட குஞ்சரம் கொடிஞ்சொடு கொடியின் – கம்.ஆரண்:8 9/2
குஞ்சரம் குடைந்து ஒழுகு கொட்பதால் – கம்.கிட்:15 21/1
ஆம் குஞ்சரம் அனையான் விடும் அயில் வாளிகள் அவைதாம் – கம்.யுத்2:15 159/1
கூளி ஆர்த்தன குஞ்சரம் ஆர்த்தன – கம்.யுத்2:19 134/2
குஞ்சரம் அன்னார் வீசிய கொள்ளி – கம்.யுத்3:26 22/2

மேல்


குஞ்சி (15)

அரி இனம் குஞ்சி ஆர்ப்ப மஞ்சு உற ஆர்க்கின்றாரும் – கம்.பால:2 17/4
தார் காத்த நறும் குஞ்சி தனயர்கள் என் தவம் இன்மை – கம்.பால:12 18/1
செக்கர் நிறத்து எரி குஞ்சி சிர குவைகள் பொருப்பு என்ன – கம்.பால:12 29/1
சுழியும் குஞ்சி மிசை சுரும்பு ஆர்த்திட – கம்.பால:14 33/1
குஞ்சி அம் தலத்தும் நீல குல மணி தலத்தும் மாதர் – கம்.பால:16 8/3
நறை கமழ் அலங்கல் மாலை நளிர் நறும் குஞ்சி மைந்தர் – கம்.பால:19 56/1
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும் – கம்.பால:20 28/3
புனைந்திலன் மௌலி குஞ்சி மஞ்சன புனித நீரால் – கம்.அயோ:4 2/1
கண்ணனை கண்ணின் நோக்கி கனிந்தனன் இருண்ட குஞ்சி
மண் உற பணிந்து மேனி வளைத்து வாய் புதைத்து நின்றான் – கம்.அயோ:8 12/3,4
துன்று கரு நறும் குஞ்சி எயினர் கோன் துண்ணென்றான் – கம்.அயோ:13 28/4
குஞ்சி சே ஒளி கதுவுற புது நிறம் கொடுக்கும் – கம்.கிட்:10 44/2
குறித்த கோலங்கள் பொலிந்தில அரக்கர்-தம் குஞ்சி – கம்.சுந்:2 30/4
வேண்டும் அல்ல என தெய்வ வெறியே கமழும் நறும் குஞ்சி
ஈண்டு சடை ஆயினது என்றால் மழை என்று உரைத்தல் இழிவு அன்றோ – கம்.சுந்:4 57/3,4
குண்டல துணைகளோடும் கொந்தள குஞ்சி செம் கேழ் – கம்.யுத்3:28 54/2
ஏரை கொண்டு அமைந்த குஞ்சி இந்திரசித்து என்பான்-தன் – கம்.யுத்3:31 65/1

மேல்


குஞ்சிகளோடும் (1)

நெறிந்தன குஞ்சிகளோடும் நெடும் தலைகள் உருண்டன பேர் இருளின் நீங்கி – கம்.யுத்3:31 99/3

மேல்


குஞ்சித (1)

குஞ்சித அடிகள் மண்டிலத்தில் கூட்டுற – கம்.யுத்4:41 93/3

மேல்


குஞ்சியர் (5)

குஞ்சியர் சூழ நின்ற மைந்தர் தம் குழாங்கள் கண்டார் – கம்.பால:10 20/4
வில்லினர் வாளினர் வெறித்த குஞ்சியர்
கல்லினை பழித்து உயர் கனக தோளினர் – கம்.பால:14 17/1,2
அழல் உறு குஞ்சியர் அமரை வேட்டு உவந்து – கம்.ஆரண்:7 43/3
செம் குருதி அன்ன செறி குஞ்சியர் சினத்தோர் – கம்.சுந்:2 68/3
தடவ தீ என நிமிர்ந்த குஞ்சியர் உவர் தனி தேர் – கம்.யுத்3:30 27/3

மேல்


குஞ்சியன் (1)

அல் தொடுத்து அன்ன குஞ்சியன் ஆளியின் – கம்.அயோ:8 5/3

மேல்


குஞ்சியால் (2)

பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால்
இருவர் பைம் கழலும் வந்து இருவரும் வருடினார் – கம்.பால:20 25/3,4
குழல் உலாம் களி வண்டு ஆர்க்கும் குஞ்சியால் பஞ்சி குன்றா – கம்.சுந்:2 34/3

மேல்


குஞ்சியான் (2)

நெறிந்து அலர் குஞ்சியான் நெடிது வீழ்ந்தனன் – கம்.அயோ:11 44/2
குழன்ற பூம் குஞ்சியான் உணர்வு கூடினான் – கம்.யுத்3:24 102/4

மேல்


குஞ்சியில் (1)

கூய் கொழும் புனல் குஞ்சியில் கூந்தலில் – கம்.சுந்:13 5/1

மேல்


குஞ்சியின் (2)

மணி நிறம் கொண்ட மா இரும் குஞ்சியின்
மலையவும் நிலத்தவும் சினையவும் சுனையவும் – குறி 112,113
மகிழ் மிகு தேஎம் கோதையர் கூந்தல் குஞ்சியின்
சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/26,27

மேல்


குஞ்சியும் (2)

இந்திர நீலம் ஒத்து இருண்ட குஞ்சியும்
சந்திர வதனமும் தாழ்ந்த கைகளும் – கம்.பால:10 56/1,2
விரிந்த கூந்தலும் குஞ்சியும் மிடைதலின் தானும் – கம்.சுந்:13 27/3

மேல்


குஞ்சியை (3)

குறை முடிந்தது என்று ஆர்த்திட குஞ்சியை சூழ்ந்த – கம்.அயோ:1 51/3
கடை குழன்று இடை நெறி கரிய குஞ்சியை
சடை என புனைந்திலன் என்னின் தையலார் – கம்.ஆரண்:6 16/2,3
இந்து ஆர் எயிறுகள் இறுவித்தார் சிலர் எரி போல் குஞ்சியை இருள்வித்தார் – கம்.சுந்:10 41/4

மேல்


குஞ்சியோடும் (1)

கோயிலும் நகரமும் மட நலார் குழலும் நம் குஞ்சியோடும்
தீயின் வெந்தன இனி துன்னிமித்தம் பெறும் திறனும் உண்டோ – கம்.யுத்1:2 96/3,4

மேல்


குஞ்சை (1)

குயிற்றிய அண்டம் குஞ்சை இட்டிலா முட்டை கூட்டில் – கம்.யுத்1:3 135/1

மேல்


குட்டத்து (10)

மை இரும் குட்டத்து மகவொடு வழங்கி – பெரும் 271
பெரும் கடல் குட்டத்து புலவு திரை ஓதம் – மது 540
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் – குறி 256
தூங்கு நீர் குட்டத்து துடுமென வீழும் – நற் 280/3
கழை நிலை பெறாஅ குட்டத்து ஆயினும் – பதி 86/9
கொள குறைபடாஅ கோடு வளர் குட்டத்து
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல – அகம் 162/1,2
நளி கடல் இரும் குட்டத்து
வளி புடைத்த கலம் போல – புறம் 26/1,2
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி – புறம் 37/8
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து
ஆர் இருள் அரை இரவில் – புறம் 229/1,2
நெடு நீர் குட்டத்து துடுமென பாய்ந்து – புறம் 243/9

மேல்


குட்டத்தை (1)

குரங்கு எலாம் கூட்டி வேலை குட்டத்தை சேது கட்டி – கம்.யுத்1:14 22/2

மேல்


குட்டம் (7)

நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து – சிறு 180
கரை அரும் குட்டம் தமியர் நீந்தி – நற் 144/8
பூ உடை குட்டம் துழவும் துறைவன் – நற் 272/6
துளங்கு இரும் குட்டம் தொலைய வேல் இட்டு – பதி 88/5
பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும் – அகம் 280/9
குழுவும் மீன் வளர் குட்டம் என கொளா – கம்.கிட்:15 48/1
கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் – கம்.யுத்1:6 16/4

மேல்


குட்டமும் (1)

இரு முந்நீர் குட்டமும்
வியன் ஞாலத்து அகலமும் – புறம் 20/1,2

மேல்


குட்டனுக்கு (1)

வெம் கண் சிறு குட்டனுக்கு ஊட்ட விரும்பினாளால் – கம்.அயோ:4 113/2

மேல்


குட்டி (2)

ஈர் சேறு ஆடிய இரும் பல் குட்டி
பல் மயிர் பிணவொடு பாயம் போகாது – பெரும் 341,342
புலிதானே புறத்து ஆக குட்டி கோட்படாது என்ன – கம்.ஆரண்:6 94/1

மேல்


குட்டிம (1)

குன்று என உயர்ந்த அ கோயில் குட்டிம
வன் தலத்து இருந்தனன் மனுவின் கோ மகன் – கம்.கிட்:11 108/3,4

மேல்


குட்டிமம் (2)

குன்றுகள் அல்லன மணி செய் குட்டிமம்
முன்றில்கள் அல்லன முத்தின் பந்தரே – கம்.பால:3 38/3,4
மணி கொள் குட்டிமம் மட்டித்து மண்டபம் – கம்.சுந்:6 24/1

மேல்


குட்டுவ (4)

பொன் புனை உழிஞை வெல் போர் குட்டுவ
போர்த்து எறிந்த பறையால் புனல் செறுக்குநரும் – பதி 22/27,28
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ
நின் நயந்து வருவேம் கண்டனம் புல் மிக்கு – பதி 23/10,11
அண்ணல் யானை அடு போர் குட்டுவ
மைந்து உடை நல் அமர் கடந்து வலம் தரீஇ – பதி 42/8,9
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ
இரும் பணை திரங்க பெரும் பெயல் ஒளிப்ப – பதி 43/11,12

மேல்


குட்டுவர் (2)

பல் குட்டுவர் வெல் கோவே – மது 105
மட்ட புகாவின் குட்டுவர் ஏறே – பதி 90/26

மேல்


குட்டுவன் (17)

எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன்
வரு புனல் வாயில் வஞ்சியும் வறிதே அதாஅன்று – சிறு 49,50
நட்டனர் வாழி தோழி குட்டுவன்
அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன் – நற் 14/3,4
பட்டனை வாழிய நெஞ்சே குட்டுவன்
குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை – நற் 105/7,8
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் குட்டுவன்
வேந்து அடு மயக்கத்து முரசு அதிர்ந்து அன்ன – நற் 395/4,5
குட்டுவன் மரந்தை அன்ன எம் – குறு 34/7
குட்டுவன் தொண்டி அன்ன – ஐங் 178/3
பெரும் பல் யானை குட்டுவன்
வரம்பு இல் தானை பரவா ஊங்கே – பதி 29/14,15
வெல் புகழ் குட்டுவன் கண்டோர் – பதி 46/13
அட்டு ஆனானே குட்டுவன் அடு-தொறும் – பதி 47/1
பெரும் சின குட்டுவன் கண்டனம் வரற்கே – பதி 49/17
விசி பிணி முழவின் குட்டுவன் காப்ப – அகம் 91/13
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன்
பொரு முரண் பெறாஅது விலங்கு சினம் சிறந்து – அகம் 212/16,17
நல் தேர் குட்டுவன் கழுமலத்து அன்ன – அகம் 270/9
வெண் கோட்டு யானை விறல் போர் குட்டுவன்
தெண் திரை பரப்பின் தொண்டி முன்துறை – அகம் 290/12,13
குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன்
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 376/17,18
புனல் அம் கள்ளின் பொலம் தார் குட்டுவன்
முழங்கு கடல் முழவின் முசிறி அன்ன – புறம் 343/9,10
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன்
வள்ளியன் ஆதல் வையகம் புகழினும் – புறம் 394/3,4

மேல்


குட (47)

குட புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 47
குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் – பெரும் 240
குண குட கடலா எல்லை – மது 71
குட முதல் தோன்றிய தொன்று தொழு பிறையின் – மது 193
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல் – மது 547
குட மலை பிறந்த ஆரமும் அகிலும் – பட் 188
குட மலை பிறந்த தண் பெரும் காவிரி – மலை 527
குட காய் ஆசினி படப்பை நீடிய – நற் 44/9
குட வரை சுனைய மா இதழ் குவளை – நற் 105/8
பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை – நற் 192/8
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
பகல்_கெழு_செல்வன் குட மலை மறைய – நற் 215/2
ஞான்ற ஞாயிறு குட மலை மறைய – நற் 239/1
கரும் கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய – குறு 89/5
வல் வில் ஓரி கொல்லி குட வரை – குறு 100/5
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி – பதி 22/32
கடல் சேர் கானல் குட புலம் முன்னி – பதி 51/3
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த – பதி 51/15
இட வல குட அல கோவல காவல – பரி 3/83
குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும் – கலி 83/9
புளி_பதன் அமைத்த புது குட மலிர் நிறை – அகம் 37/9
குட புல மருங்கின் உய்-மார் புள் ஓர்த்து – அகம் 207/3
தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை – அகம் 207/11
வெல் போர் வானவன் கொல்லி குட வரை – அகம் 213/15
குட புல உறுப்பின் கூட்டுபு நிகழ்த்திய – அகம் 340/17
குட கடல் சேரும் படர் கூர் மாலையும் – அகம் 378/15
வெண் தலை புணரி குட கடல் குளிக்கும் – புறம் 2/10
குண குட கடலா எல்லை – புறம் 17/2
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் – புறம் 31/13
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/23
சினம் மிகு தானை வானவன் குட கடல் – புறம் 126/14
குட கடல் ஓட்டிய ஞான்றை – புறம் 130/6
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு – புறம் 177/12
குட பால் சில் உறை போல – புறம் 276/5
கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி – புறம் 373/26
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் – புறம் 386/20
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் – புறம் 386/21
கா இயல் குட வரை கால நேமி மேல் – கம்.அயோ:10 38/3
குட திசை செக்கரின் சேந்த கூந்தலாள் – கம்.ஆரண்:10 25/3
குட திசை-கண் சுடேணன் குபேரன் வாழ் – கம்.கிட்:13 10/1
கொங்கணம் ஏழும் நீங்கி குட கடல் தரள குப்பை – கம்.கிட்:15 32/1
குன்றிடை இருந்தான் வெய்யோன் குட கடல் குளிப்பது ஆனான் – கம்.சுந்:2 40/4
தென் திசை குட திசை முதல திக்கு எலாம் – கம்.யுத்1:6 33/1
குட திசை வாயில் நின்ற மாருதி புகுந்த கொள்கை – கம்.யுத்2:15 132/2
குட பெரும் செவி குன்றமும் மற்றுள குழுவும் – கம்.யுத்4:37 113/1
குட திசை மறைந்து பின்னர் குண திசை உதயம் செய்வான் – கம்.யுத்4:41 20/1

மேல்


குட-பால் (1)

சென்றது குட-பால் அ திரு மலை இது அன்றோ – கம்.அயோ:9 19/3

மேல்


குட-பாலின் (1)

குட-பாலின் முளைத்தது கண்ட குணங்கள் தீயோன் – கம்.ஆரண்:10 134/1

மேல்


குட-வயின் (4)

மாடம் மலி மறுகின் கூடல் குட-வயின்
இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 71,72
உரை சால் உயர் வரை கொல்லி குட-வயின்
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/7,8
எல்லை பைப்பய கழிப்பி குட-வயின்
கல் சேர்ந்தன்றே பல் கதிர் ஞாயிறு – அகம் 120/4,5
குட-வயின் மா மலை மறைய கொடும் கழி – அகம் 360/3

மேல்


குடக்கதோ (1)

குடக்கதோ குணக்கதேயோ கோணத்தின் பாலதேயோ – கம்.யுத்2:16 28/1

மேல்


குடக்கு (8)

இரு கோல் குறிநிலை வழுக்காது குடக்கு ஏர்பு – நெடு 74
கொண்டல் மா மழை குடக்கு ஏர்பு குழைத்த – நற் 140/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 153/1
கரும் கோட்டு புன்னை குடக்கு வாங்கு பெரும் சினை – நற் 167/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 346/1
விரி கதிர் ஞாயிறும் குடக்கு வாங்கும்மே – நற் 398/2
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு – அகம் 183/7
குடக்கு வாயிலில் துன்முக குன்றமும் – கம்.யுத்2:15 83/2

மேல்


குடக்கும் (1)

குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும்
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/4,5

மேல்


குடக (2)

குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப – கம்.சுந்:3 91/4
மால் உறு குடக வானின் வயங்கியே வந்து தோன்றும் – கம்.யுத்1:9 19/1

மேல்


குடங்கள் (1)

நறை குடங்கள் பெறான் கடை நக்குவான் – கம்.யுத்2:16 54/3

மேல்


குடங்கையின் (1)

குடிக்குமேல் கடல் ஏழையும் குடங்கையின் குடிக்கும் – கம்.கிட்:12 25/4

மேல்


குடசம் (1)

வடவனம் வாகை வான் பூ குடசம்
எருவை செருவிளை மணி பூ கருவிளை – குறி 67,68

மேல்


குடத்த (1)

புடை திரண்டு இருந்த குடத்த இடை திரண்டு – நெடு 121

மேல்


குடத்தர் (1)

உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர் – அகம் 86/8

மேல்


குடத்தினால் (1)

தெரிந்து ஒளிர் திங்கள் வெண் குடத்தினால் திரை – கம்.சுந்:2 53/1

மேல்


குடத்து (1)

பூரண குடத்து நீர் நறலின் பொங்குமால் – கம்.சுந்:3 46/4

மேல்


குடந்தம்பட்டு (1)

குடந்தம்பட்டு கொழு மலர் சிதறி – திரு 229

மேல்


குடந்தை (4)

தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில் – நற் 379/7
கொற்ற சோழர் குடந்தை வைத்த – அகம் 60/13
குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி – அகம் 284/4
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட – புறம் 321/5

மேல்


குடந்தை_வாயில் (1)

தேர் வண் சோழர் குடந்தை_வாயில்
மாரி அம் கிடங்கின் ஈரிய மலர்ந்த – நற் 379/7,8

மேல்


குடநாட்டு (1)

நுண் பூண் எருமை குடநாட்டு அன்ன என் – அகம் 115/5

மேல்


குடநாடு (1)

குடநாடு பெறினும் தவிரலர் – அகம் 91/17

மேல்


குடம் (14)

நீல பைம் குடம் தொலைச்சி நாளும் – பெரும் 382
முட முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – நற் 353/4
புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம் – கலி 107/2
நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் – கலி 109/3
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு – கலி 113/9
நுண் செயல் அம் குடம் இரீஇ பண்பின் – அகம் 336/7
முடவு முதிர் பலவின் குடம் மருள் பெரும் பழம் – அகம் 352/1
பூரண குடம் எங்கும் புனை துகில் புனைவாரும் – கம்.பால:23 22/2
இழைந்த நூல் இணை மணி குடம் சுமக்கின்றது என்ன – கம்.அயோ:10 9/1
அட்டி செம்மிய நிறை குடம் ஒத்தது இ அண்டம் – கம்.கிட்:12 32/4
தென் நகு குடம் உள்_பாடல் சித்தியர் இசைப்ப தீம் சொல் – கம்.சுந்:2 184/1
நூறு நூறு குடம் களும் நுங்கினான் – கம்.யுத்2:16 55/2
பூரண மணி குடம் உடைந்துபோயதால் – கம்.யுத்3:27 45/4
குடம் கொள் நீரினும் கண் சோர் குமிழியான் – கம்.யுத்4:38 32/4

மேல்


குடம்-தொறும் (1)

குழியில் இந்தனம் அடுக்கினர் குன்று என குடம்-தொறும் கொணர்ந்து எண்ணெய் – கம்.யுத்1:3 85/1

மேல்


குடம்பை (20)

மேக்கு உயர் சினையின் மீமிசை குடம்பை
தாய் பயிர் பிள்ளை வாய் பட சொரியும் – நற் 91/6,7
வாங்கு மடல் குடம்பை தூங்கு இருள் துவன்றும் – நற் 123/3
வடந்தை துவலை தூவ குடம்பை
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ – நற் 152/6,7
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை
கழனி நாரை உரைத்தலின் செந்நெல் – நற் 180/1,2
சிறு பல் பிள்ளையொடு குடம்பை கடிதலின் – நற் 181/5
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/2
தடம் தாள் தாழை குடம்பை நோனா – நற் 270/1
மன்ற பெண்ணை வாங்கு மடல் குடம்பை
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/4,5
கொடு வாய் பேடை குடம்பை சேரிய – நற் 338/10
முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை
மூங்கில் அம் கழை தூங்க ஒற்றும் – நற் 366/9,10
புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார் – நற் 382/4
முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட – நற் 384/3
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை
கரும் கால் அன்றில் காமர் கடும் சூல் – குறு 301/2,3
பழன பாகல் முயிறு மூசு குடம்பை
கழனி எருமை கதிரொடு மயக்கும் – ஐங் 99/1,2
குவை இரும் புன்னை குடம்பை சேர – அகம் 40/4
அலங்கல் அம் சினை குடம்பை புல்லென – அகம் 113/24
கடவுள் மரத்த முள் மிடை குடம்பை
சேவலொடு புணரா சிறு கரும் பேடை – அகம் 270/12,13
கற்று உரி குடம்பை கத நாய் வடுகர் – அகம் 381/7
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் – புறம் 318/6,7
உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே – புறம் 397/2

மேல்


குடமும் (1)

நிரைத்த பொன் குடமும் தீப மாலையும் நிகர்_இல் முத்தும் – கம்.கிட்:11 98/2

மேல்


குடர் (34)

குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/23
குடர் கூளிக்கு ஆர்த்துவான் போன்ம் – கலி 101/26
குருதி கோட்டொடு குடர் வலந்தன – கலி 103/27
கோட்டொடு சுற்றி குடர் வலந்த ஏற்றின் முன் – கலி 103/28
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் – கலி 103/29
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
ஏறு தம் கோலம் செய் மருப்பினால் தோண்டிய வரி குடர்
ஞாலம் கொண்டு எழூஉம் பருந்தின் வாய் வழீஇ – கலி 106/26,27
தறுகணாளர் குடர் தரீஇ தெறுவர – அகம் 77/10
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ – அகம் 337/14
நெறி கொள் வரி குடர் குனிப்ப தண்ணென – புறம் 160/6
தொடர் கொள் யானையின் குடர் கால் தட்ப – புறம் 275/7
இனத்து அடி விராய வரி குடர் அடைச்சி – புறம் 370/24
குடர் தலை மாலை சூடி உண தின – புறம் 371/23
சோனை பட குடர் சூறை பட சுடர் வாளோடும் – கம்.அயோ:13 20/3
குடர் எலாம் திரைத்தன குருதி ஆறுகள் – கம்.அயோ:14 30/3
பார குடர் மிடை பாசடை படர்கின்றன பலவா – கம்.ஆரண்:7 93/3
குருதி நீரிடை வார் கழல் கொழும் குடர் தொடக்க – கம்.ஆரண்:7 135/4
துடித்தன மணி குடர் துடித்தன தசை தோள் – கம்.ஆரண்:9 4/3
நெடிது அடைய குடர் கெழுமு நிணத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 46/2
கள் வாய் அரக்கி கதற குடர் கணத்தில் – கம்.சுந்:1 71/1
ஏகா அரக்கி குடர் கொண்டு உடன் எழுந்தான் – கம்.சுந்:1 72/2
கொல்-மின் கொல்-மின் கொன்று குறைத்து குடர் ஆர – கம்.சுந்:3 148/3
தின்றார் தம் குடர் பேய் தின்ன – கம்.சுந்:5 44/2
முற்றி குண்டலம் முதல் ஆம் மணி உக முழை நால் அரவு இவர் குடர் நால – கம்.சுந்:10 37/3
துமிந்தன தலை குடர் சொரிந்த தேர் குலம் – கம்.யுத்2:15 120/1
குடைந்து வையகம் புக்குற தேக்கிய குருதியால் குடர் சோர – கம்.யுத்2:16 314/2
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 325/2
கூடினார் படைத்தலைவர் கொற்றவனை குடர் கலங்கி – கம்.யுத்2:16 356/3
நால்வன குடர் சில அன நகழ்வன சில வரு – கம்.யுத்2:18 134/3
பாரில் பிடித்து அடிக்கும் குடர் பறிக்கும் படர் விசும்பின் – கம்.யுத்2:18 159/3
குடர் கிடந்தன பாம்பு என கோள் மத – கம்.யுத்2:19 137/1
தம் குடர் முதுகிடை சொரிய தள்ளுவார் – கம்.யுத்3:27 50/4
பிதுங்கினர் குடர் உடல் பிளவு பட்டனர் – கம்.யுத்3:27 67/3
குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும் – கம்.யுத்3:28 19/2

மேல்


குடர்கள் (2)

குன்றம் தன் வயிறு கீறி பிதுங்கின குடர்கள் மான – கம்.சுந்:1 3/4
மெய் அற்றார் குடர்கள் சோர விசை அற்றார் விளிவும் அற்றார் – கம்.யுத்2:19 99/2

மேல்


குடரிலே (1)

குடரிலே நெடும் காலம் கிடந்தேற்கும் உயிர் பாரம் குறைந்து தேய – கம்.அயோ:13 69/2

மேல்


குடரின் (1)

நெய்க்கின்ற வாள் முகத்த விழும் குடரின் பாசடைய நிண-மேல் சேற்ற – கம்.யுத்4:33 22/3

மேல்


குடரினை (1)

கொய்யு-மின் குடரினை கூறு கூறுகள் – கம்.சுந்:12 1/2

மேல்


குடரும் (1)

குடரும் ஈரலும் கண்ணும் ஓர் குறு நரி கொள்ள – கம்.யுத்3:20 62/3

மேல்


குடரை (1)

பகிர் பட குடரை கொய்யும் பகை அற பிசையும் பல் கால் – கம்.யுத்1:3 138/3

மேல்


குடரொடு (2)

குறை உயிர் சிதற நெரிந்தார் குடரொடு குருதி குழைந்தார் – கம்.சுந்:7 26/3
மேவி அம் படை கடலிடை குடரொடு மிதந்த – கம்.யுத்4:32 9/4

மேல்


குடல் (6)

குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் – கம்.கிட்:3 64/2
குடல் எலாம் அவுணர் சிந்த குன்று என குறித்து நின்ற – கம்.சுந்:1 31/2
குடல் திறந்தன என கிடந்த கோள் அரா – கம்.யுத்1:6 48/4
குடல் கிடந்து அடங்கா நெடும் கோளினான் – கம்.யுத்2:16 62/2
சொரிந்தார் குடல் துமிந்தார் தலை கிடந்தார் எதிர் தொடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 111/4
குடல் குறைத்து குருதி குடித்து இவர் – கம்.யுத்4:40 20/1

மேல்


குடலினர் (1)

நாறு அலை குடலினர் பலரும் நண்ணினார் – கம்.யுத்3:27 49/4

மேல்


குடவர் (4)

வடவர் வாட குடவர் கூம்ப – பட் 276
குடவர் கோவே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 55/9
குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் – அகம் 393/16
வரையா ஈகை குடவர் கோவே – புறம் 17/40

மேல்


குடவாயில் (1)

தண் குடவாயில் அன்னோள் – அகம் 44/18

மேல்


குடன் (1)

குடன் நிரைத்தவை ஊட்டி தசை கொளீஇ – கம்.யுத்2:16 68/2

மேல்


குடா (2)

குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் – திரு 313
ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை – மலை 501

மேல்


குடாரி (1)

எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு – பரி 5/34

மேல்


குடாரியும் (2)

செறி இலை ஈட்டியும் குடாரியும் கணிச்சியும் – பரி 5/66
மணியும் கயிறும் மயிலும் குடாரியும்
பிணிமுகம் உளப்பட பிறவும் ஏந்தி – பரி 8/100,101

மேல்


குடாஅது (4)

கொடி நுடங்கு மறுகின் கூடல் குடாஅது
பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி உயரிய – அகம் 149/14,15
பெரும் தோள் அரிவை ஒழிய குடாஅது
இரும் பொன் வாகை பெருந்துறை செருவில் – அகம் 199/18,19
குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் – புறம் 6/4
என்றும் காண்க தில் அம்ம யாமே குடாஅது
பொன் படு நெடு வரை புயல்_ஏறு சிலைப்பின் – புறம் 166/26,27

மேல்


குடி (93)

இருவர் சுட்டிய பல் வேறு தொல் குடி
அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 178,179
துடி குடிஞை குடி பாக்கத்து – பொரு 210
வலி கூட்டுணவின் வாள் குடி பிறந்த – பெரும் 137
கரு வை வேய்ந்த கவின் குடி சீறூர் – பெரும் 191
குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர் – பெரும் 197
கடை கால்யாத்த பல் குடி கெழீஇ – பெரும் 399
குடி கெழீஇய நால் நிலவரொடு – மது 123
நட்டவர் குடி உயர்க்குவை – மது 131
கள் கொண்டி குடி பாக்கத்து – மது 137
கொழும் பதிய குடி தேம்பி – மது 167
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும் – மது 346
கொழும் குடி செல்வரும் பிறரும் மேஎய – மது 577
அரிய தந்து குடி அகற்றி – மது 766
கொடுப்பின் நன்கு உடைமையும் குடி நிரல் உடைமையும் – குறி 30
கொழும் பல் குடி செழும் பாக்கத்து – பட் 27
குறும் கூரை குடி நாப்பண் – பட் 81
கோயிலொடு குடி நிறீஇ – பட் 286
பதி எழல் அறியா பழம் குடி கெழீஇ – மலை 479
அணைய கண்ட அம் குடி குறவர் – நற் 108/3
கொண்ட கொழுநன் குடி வறன்-உற்று என – நற் 110/10
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/4
தண் குடி வாழ்நர் அம் குடி சீறூர் – நற் 135/4
சில் குடி பாக்கம் கல்லென – நற் 159/11
குடி முறை பகுக்கும் நெடு மலை நாட – நற் 336/6
அடையாது இருந்த அம் குடி சீறூர் – நற் 343/2
அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர் – நற் 346/4
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 41/3
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – குறு 79/5
கூலம் பகர்நர் குடி புறந்தராஅ – பதி 13/23
குடி புறந்தருநர் பாரம் ஓம்பி – பதி 13/24
துளங்கு குடி விழு திணை திருத்தி முரசு கொண்டு – பதி 31/13
துளங்கு குடி திருத்திய வலம்படு வென்றியும் – பதி 32/7
துளங்கு குடி திருத்திய வலம் படு வென்றியும் – பதி 37/7
கெடு குடி பயிற்றிய கொற்ற வேந்தே – பதி 69/10
கெடாஅ நல் இசை தம் குடி நிறும்-மார் – பதி 81/13
காந்தள் அம் கண்ணி செழும் குடி செல்வர் – பதி 81/22
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி – கலி 10/5
முறை தளர்ந்த மன்னவன் கீழ் குடி போல கலங்குபு – கலி 34/14
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு – கலி 78/6
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32
வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும் – கலி 105/7
வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும் – கலி 105/7
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/19
அத்தம் நண்ணிய அம் குடி சீறூர் – அகம் 9/10
பழம் பல் நெல்லின் பல் குடி பரவை – அகம் 44/16
நீர் குடி சுவையின் தீவிய மிழற்றி – அகம் 54/16
குடி பதிப்பெயர்ந்த சுட்டு உடை முதுபாழ் – அகம் 77/6
செல் குடி நிறுத்த பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 141/22
கல் சேர்பு இருந்த சில் குடி பாக்கத்து – அகம் 187/12
மழை துளி மறந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 225/13
சுரை இவர் பொதியில் அம் குடி சீறூர் – அகம் 287/5
சிறு பல் தொல் குடி பெரு_நீர் சேர்ப்பன் – அகம் 290/8
புன் தலை மன்றத்து அம் குடி சீறூர் – அகம் 321/10
குவிந்த குரம்பை அம் குடி சீறூர் – அகம் 329/4
குடி நன் உடையன் கூடுநர் பிரியலன் – அகம் 352/8
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 367/5
குடி கடன் ஆகலின் குறை வினை முடி-மார் – அகம் 375/12
கொழும் குடி போகிய பெரும் பாழ் மன்றத்து – அகம் 377/6
ஆடு குடி மூத்த விழு திணை சிறந்த – புறம் 24/28
குடி மறைப்பதுவே கூர் வேல் வளவ – புறம் 35/21
குடி புறந்தருகுவை ஆயின் நின் – புறம் 35/33
இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என – புறம் 43/19
குடி பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடி தேர் – புறம் 45/7
நல் இசை முது குடி நடுக்கு அற தழீஇ – புறம் 58/5
மன்பதை காக்கும் நீள் குடி சிறந்த – புறம் 71/17
குடி பழி தூற்றும் கோலேன் ஆகுக – புறம் 72/12
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை – புறம் 75/4
ஏத்தினர் தரூஉம் கூழே நும் குடி
வாழ்த்தினர் வரூஉம் இரவலரதுவே – புறம் 122/6,7
தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின் – புறம் 132/8
இன்மை தீர்க்கும் குடி பிறந்தோயே – புறம் 164/13
பரல் உடை முன்றில் அம் குடி சீறூர் – புறம் 170/2
ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் – புறம் 183/5
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் – புறம் 202/14
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/13
பீடு பெறு தொல் குடி பாடு பல தாங்கிய – புறம் 289/4
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர் – புறம் 306/2
புன்_புலம் தழீஇய அம் குடி சீறூர் – புறம் 324/8
இல் அடு கள்ளின் சில் குடி சீறூர் – புறம் 329/1
தொல் குடி மன்னன் மகளே முன்_நாள் – புறம் 353/11
ஏரின்_வாழ்நர் குடி முறை புகாஅ – புறம் 375/6
குடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்தி – புறம் 393/3
குடி புக்கால் என குடில் புக்கார் கொடி அன்ன மடவார் – கம்.பால:15 12/4
பூ எலாம் குடி போனதும் போன்றதே – கம்.பால:18 31/4
பொன் நிற திருவொடும் குடி புக்கான்-அரோ – கம்.அயோ:10 48/2
துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 90/4
கரை இறந்தோர் இராவணற்கு கரம் இறுக்கும் குடி என்றால் – கம்.ஆரண்:6 116/2
கொல் இயல் அரக்கர் நெஞ்சில் குடி புக அச்சம் வீரன் – கம்.சுந்:8 17/3
நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கு என்னோ பிழைப்பு அம்மா – கம்.யுத்1:0 1/4
குடும்பம் தாங்கும் குடி பிறந்தாரினே – கம்.யுத்1:8 53/4
கோள் இலா மன்னன் நாட்டு குடி என குலைவ கண்டான் – கம்.யுத்3:22 146/4
புரக்கும் மன்னர் குடி பிறந்து போந்தாய் அறத்தை பொறை தீர்ப்பான் – கம்.யுத்3:22 220/3
பொன் நெடு நாட்டை எல்லாம் புது குடி ஏற்றிற்று அன்றே – கம்.யுத்3:28 48/4

மேல்


குடி-தொறும் (4)

புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 439
குடி-தொறும் நல்லாரை வேண்டுதி எல்லா – கலி 110/2
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து – புறம் 120/13
வேட்ட குடி-தொறும் கூட்டு – புறம் 333/14

மேல்


குடி-வயின் (3)

மடி வாய் கோவலர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 166
கொடு முடி வலைஞர் குடி-வயின் சேப்பின் – பெரும் 274
நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் – நற் 285/7

மேல்


குடி-வயினான் (1)

கூடு கெழீஇய குடி-வயினான்
செம் சோற்ற பலி மாந்திய – பொரு 182,183

மேல்


குடிக்க (5)

கூசி வாள் அரக்கர்-தங்கள் குலத்து உயிர் குடிக்க அஞ்சி – கம்.பால:7 53/3
பள்ளம் ஒரு கை நீர் அள்ளி குடிக்க சாலும் பான்மையதோ – கம்.சுந்:4 115/2
தொடுத்த கை தலையினோடும் துணித்து உயிர் குடிக்க என்னை – கம்.யுத்2:19 226/3
அலை-கொள் வேலையை குடிக்க அன்று அழைத்தது மலரோடு – கம்.யுத்3:30 37/3
கூறு ஆயின கனல் சிந்துவ குடிக்க புனல் குறுகி – கம்.யுத்4:37 53/3

மேல்


குடிக்கிய (1)

வெம் வெம் கலுழி தவ்வென குடிக்கிய
யாங்கு வல்லுநள்-கொல் தானே ஏந்திய – குறு 356/4,5

மேல்


குடிக்கு (6)

கடும்பு உடை கடும் சூல் நம் குடிக்கு உதவி – நற் 370/2
சீர் மிகு சிறப்பினோன் தொல் குடிக்கு உரித்து என – கலி 105/3
கடவுள் கற்பொடு குடிக்கு விளக்கு ஆகிய – அகம் 184/1
குலம் சுரக்கும் ஒழுக்கம் குடிக்கு எலாம் – கம்.பால:2 38/4
என் மக்கள் ஆகி உள்ளார் இ குடிக்கு இறுதி சூழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 146/2
படித்தேன் அன்றே பொய்ம்மை குடிக்கு பழி பெற்றேன் – கம்.யுத்3:22 216/3

மேல்


குடிக்கும் (7)

மால் கடல் குடிக்கும் மழை குரல் என – பரி 8/32
குடிக்குமேல் கடல் ஏழையும் குடங்கையின் குடிக்கும் – கம்.கிட்:12 25/4
கொலை மேற்கொண்டு ஆர் உயிர் குடிக்கும் கூற்றம்-கொல்லோ கொடி பவளம் – கம்.யுத்1:1 6/4
மீனொடும் குடிக்கும் மேகத்து உருமொடும் விழுங்கும் விண்ணில் – கம்.யுத்1:3 139/3
கொலைகளின் கொல்லும் வாங்கி உயிர்களை குடிக்கும் வான – கம்.யுத்1:3 141/3
கூற்று அலது உயிர் அது குடிக்கும் கூர்த்த என் – கம்.யுத்2:18 5/3
தன்னையும் விடின் உயிர் குடிக்கும் தற்பர – கம்.யுத்3:24 84/2

மேல்


குடிக்குமேல் (1)

குடிக்குமேல் கடல் ஏழையும் குடங்கையின் குடிக்கும் – கம்.கிட்:12 25/4

மேல்


குடிகள் (1)

தாதின் அனையர் தண் தமிழ் குடிகள்
தாது உண் பறவை அனையர் பரிசில்_வாழ்நர் – பரி 30/5,6

மேல்


குடிகள்-தம் (1)

கோன் நிகர் குடிகள்-தம் கொள்கை சான்றன – கம்.பால:3 33/4

மேல்


குடிஞை (7)

துடி குடிஞை குடி பாக்கத்து – பொரு 210
குடிஞை இரட்டு நெடு மலை அடுக்கத்து – மலை 141
அலம் தலை ஞெமையத்து இருந்த குடிஞை
பொன் செய் கொல்லனின் இனிய தெளிர்ப்ப – நற் 394/2,3
மயில்கள் ஆல குடிஞை இரட்டும் – ஐங் 291/1
உருத்து எழு குரல குடிஞை சேவல் – அகம் 89/3
திரி-வயின் தெவுட்டும் சேண் புல குடிஞை
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் – அகம் 283/6,7
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல் – புறம் 370/6

மேல்


குடிஞைய (1)

கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் – அகம் 19/5

மேல்


குடிஞையோடு (2)

நெடுமால் வரைய குடிஞையோடு இரட்டும் – அகம் 9/13
புலி துஞ்சு நெடு வரை குடிஞையோடு இரட்டும் – புறம் 170/7

மேல்


குடித்த (3)

குறுமுனி குடித்த வேலை குப்புறம் கொள்கைத்து ஆதல் – கம்.சுந்:1 14/1
குறுமுனி என கடல் குடித்த கூர்ம் கணை – கம்.யுத்1:6 42/4
கொற்றவன் படைக்கலம் குடித்த வேலை விட்டு – கம்.யுத்1:6 53/2

மேல்


குடித்தது (2)

முன்னம் வேலையை முழுவதும் குடித்தது முறை ஈது – கம்.யுத்3:22 101/3
பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி – கம்.யுத்3:30 41/4

மேல்


குடித்தலால் (1)

அலை நெடும் புனல் அற குடித்தலால் அகம் – கம்.அயோ:12 44/1

மேல்


குடித்தலின் (3)

அம் தீம் தெண் நீர் குடித்தலின் நெஞ்சு அமர்ந்து – குறி 211
போழ்ந்து உயிர் குடித்தலின் புரள பொங்கினான் – கம்.ஆரண்:7 126/2
கணிப்ப_அரும் புனல் கடையுற குடித்தலின் காந்தும் – கம்.யுத்1:6 25/2

மேல்


குடித்தவன் (1)

கைக்கொடு குடித்தவன் உடல் கனக வெற்பை – கம்.யுத்1:12 13/1

மேல்


குடித்தன (1)

குல கயங்களில் குளித்தன குடித்தன குருதி – கம்.யுத்2:16 205/4

மேல்


குடித்தாள் (1)

குடித்தாள் துயரை உயிரோடும் குழைத்தாள் உழைத்தாள் குயில் அன்னாள் – கம்.யுத்3:23 8/4

மேல்


குடித்தான் (2)

குகை பொழி புது குருதி கைக்கொடு குடித்தான் – கம்.யுத்1:12 12/4
அடித்தான் உயிர் குடித்தான் எடுத்து ஆர்த்தான் பகை தீர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 116/4

மேல்


குடித்திட (1)

வைய நாயகன் வடி கணை குடித்திட வற்றி – கம்.யுத்1:6 24/1

மேல்


குடித்து (13)

ஊன் திறந்து உயிர் குடித்து உழலும் வேலினாய் – கம்.அயோ:5 30/4
கொன்று சோரி குடித்து அவர் கொள்கையை – கம்.ஆரண்:7 13/3
உலக்க இன் உயிர் குடித்து ஒல்லை மீள்குவல் – கம்.கிட்:7 23/3
உருத்தவன் உயிர் குடித்து உடன் வந்தாரையும் – கம்.கிட்:7 36/2
உள்ளவர்-தம்மை எல்லாம் உயிர் குடித்து ஊழி தீயின் – கம்.சுந்:3 145/2
ஏயினர் உயிர் குடித்து எவ்வம் தீர்கிலம் – கம்.யுத்1:2 21/2
குடித்து கால்வன போன்ற குதிரையே – கம்.யுத்2:15 39/4
குடித்து உமிழ்ந்து என கக்க குருதியே – கம்.யுத்2:15 76/4
உங்கள் தோள் தலை வாள்-கொடு துணித்து உயிர் குடித்து எம்முன் உவந்து எய்த – கம்.யுத்2:16 323/1
போய் உருத்து அவர் உயிர் குடித்து உதவு என புகன்றான் – கம்.யுத்3:22 94/4
குடித்து நின்று உமிழ்வான் என்ன கக்கினன் குருதி வெள்ளம் – கம்.யுத்3:22 136/4
மறி கடல் குடித்து வானம் மண்ணோடும் பறிக்க வல்ல – கம்.யுத்3:26 8/1
குடல் குறைத்து குருதி குடித்து இவர் – கம்.யுத்4:40 20/1

மேல்


குடித்தே (1)

குடித்தே தீரும் என்று உயிர் எல்லாம் குலைகின்ற – கம்.யுத்4:37 140/2

மேல்


குடிப்ப (1)

கூற்று கோடினும் கோடல கடல் எலாம் குடிப்ப
நீற்று குப்பையின் மேருவை நூறுவ நெடிய – கம்.யுத்4:37 99/1,2

மேல்


குடிப்பல் (1)

எய்த்து உயிர் குடிப்பல் என்னா எற்றினான் இடது கையால் – கம்.யுத்2:16 181/3

மேல்


குடிப்பன (1)

ஆழி நீரையும் குடிப்பன திசைகளை அளப்ப – கம்.யுத்2:15 226/2

மேல்


குடிப்பார் (1)

குருதி பெற்றிலரேல் கடல் ஏழையும் குடிப்பார்
இருள் நிறத்தவர் ஒருத்தர் ஏழ் மலையையும் எடுப்பார் – கம்.யுத்3:30 20/3,4

மேல்


குடிப்பானை (1)

கொல தகாதது ஓர் வடிவு கொண்டால் என உயிர்களை குடிப்பானை
சலத்த காலனை தறுகணர்க்கு அரசனை தருக்கினின் பெரியானை – கம்.யுத்2:16 341/2,3

மேல்


குடிப்பினும் (1)

ஆழியை குடிப்பினும் அயன் செய் அண்டத்தை – கம்.கிட்:6 33/3

மேல்


குடிப்பென் (2)

அடித்து உயிர் குடிப்பென் என்னா அனல் விழித்து ஆர்த்து மண்டி – கம்.யுத்2:16 185/3
ஏன்று மற்று இவன் இன் உயிர் குடிப்பென் என்று உலகம் – கம்.யுத்2:16 240/2

மேல்


குடிபோயிட (1)

நனி வருந்தி நலம் குடிபோயிட
பனி வரும் கண் ஓர் பாசிழை அல்குலாள் – கம்.பால:21 27/1,2

மேல்


குடிமுறை (2)

குடிமுறை_குடிமுறை தேரின் – குறு 130/4
குடிமுறை_குடிமுறை தேரின் – குறு 130/4

மேல்


குடிமுறை_குடிமுறை (1)

குடிமுறை_குடிமுறை தேரின் – குறு 130/4

மேல்


குடிமை (3)

குடிமை கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ – கலி 135/8
கூவல்-செய் தொழிலினர் குடிமை செய்திட – கம்.ஆரண்:12 31/2
குடிமை மூன்று உலகும் செயும் கொற்றத்து என் – கம்.சுந்:3 110/1

மேல்


குடிமையும் (1)

வான் தோய்வு அன்ன குடிமையும் நோக்கி – நற் 234/2

மேல்


குடியாக (1)

கொற்ற நீதியும் குலமுதல் தருமமும் என்று இவை குடியாக
பெற்ற நுங்களால் எங்களை பிரிந்து தன் பெரும் செவி மூக்கோடும் – கம்.யுத்2:16 321/2,3

மேல்


குடியிருந்து (1)

கோன் அணி சங்கம் வந்து குடியிருந்து அனைய கண்டத்து – கம்.பால:22 7/1

மேல்


குடியினள் (1)

வீ சுனை சிறு நீர் குடியினள் கழிந்த – நற் 271/7

மேல்


குடியும் (3)

குடியும் மன்னும் தானே கொடி எடுத்து – புறம் 314/5
இ நான்கு அல்லது குடியும் இல்லை – புறம் 335/8
குடியும் மாசு உண்டது என்னின் அறத்தொடும் உலகை கொன்று – கம்.யுத்3:26 63/3

மேல்


குடியே (2)

தாள் இலான் குடியே போல் தமியவே தேயுமால் – கலி 149/9
ஒருவீர் தோற்பினும் தோற்ப நும் குடியே
இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால் – புறம் 45/5,6

மேல்


குடியேறின (1)

கோல் ஏறின உரும் ஏறுகள் குடியேறின எனலாய் – கம்.யுத்2:18 153/3

மேல்


குடியொடு (1)

தொல் இசை நட்ட குடியொடு தோன்றிய – கலி 104/5

மேல்


குடில் (2)

புது வை வேய்ந்த கவி குடில் முன்றில் – பெரும் 225
குடி புக்கால் என குடில் புக்கார் கொடி அன்ன மடவார் – கம்.பால:15 12/4

மேல்


குடில்கள்-தோறும் (1)

தூசின் நெடு வெண் பட முடை குடில்கள்-தோறும்
வாச நகை மங்கையர் முகம் பொலிவ வானில் – கம்.பால:15 18/1,2

மேல்


குடிலிடை (1)

உய்குதும் அடியேம் எம் குடிலிடை ஒரு நாள் நீ – கம்.அயோ:8 29/3

மேல்


குடிவாழ் (1)

குன்றில் குல மா முழையில் குடிவாழ்
தென்றல் புலியே இரை தேடுதியோ – கம்.பால:23 7/3,4

மேல்


குடும்பம் (1)

குடும்பம் தாங்கும் குடி பிறந்தாரினே – கம்.யுத்1:8 53/4

மேல்


குடுமி (36)

கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் – பெரும் 451
குடுமி கூகை குராலொடு முரல – மது 170
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி
பீலி மஞ்ஞை ஆலும் சோலை – நற் 357/5,6
குடுமி கோழி நெடு நகர் இயம்பும் – குறு 234/4
கொம்மை போந்தை குடுமி வெண் தோட்டு – குறு 281/2
குடுமி தலைய மன்ற – ஐங் 202/3
குடுமி எழாலொடு கொண்டு கிழக்கு இழிய – பதி 36/10
பாத்தி அன்ன குடுமி கூர்ம் கல் – அகம் 5/13
கொம்மை அம் பசும் காய் குடுமி விளைந்த – அகம் 15/3
குடுமி கட்டிய படப்பையொடு மிளிர – அகம் 41/5
குடுமி நெற்றி நெடு மர சேவல் – அகம் 87/5
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து – அகம் 176/19
குடுமி நெற்றி நெடு மா தோகை – அகம் 194/11
அறுவை தோயும் ஒரு பெரும் குடுமி
சிறு பை நாற்றிய பல் தலை கொடும் கோல் – அகம் 195/12,13
ஒராஅ உருட்டும் குடுமி குராலொடு – அகம் 265/19
குடுமி கொக்கின் பைம் கால் பேடை – அகம் 290/1
தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி
தண் கதிர் மதியம் போலவும் தெறு சுடர் – புறம் 6/26,27
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/8
அறனோ மற்று இது விறல் மாண் குடுமி
இன்னா ஆக பிறர் மண் கொண்டு – புறம் 12/3,4
குடுமி கோமான் கண்டு – புறம் 64/6
குடுமி களைந்த நுதல் வேம்பின் ஒண் தளிர் – புறம் 77/2
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் – புறம் 160/18
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த – புறம் 273/3
பாறு மயிர் குடுமி எண்ணெய் நீவி – புறம் 279/9
மான் உளை அன்ன குடுமி
தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே – புறம் 310/7,8
புயல் தொடு குடுமி நெடு நிலை மாடத்து இ நகர் புகலுமாறு எவனோ – கம்.பால:3 4/4
கொன்றை வேய்ங்குழல் கோவலர் முல்லை அம் குடுமி
சென்று செம்_கதிர்_செல்வனும் நடு உற சிறு மான் – கம்.அயோ:9 34/2,3
சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:13 24/3
மின் பிறழ் குடுமி குன்றம் வெரிம் உற விரியும் வேலை – கம்.சுந்:1 6/2
வரை தாள் நெடும் பொன் குடுமி தலை மாடு கண்டான் – கம்.சுந்:1 48/4
கொண்ட வான் திரை குரை கடல் இடையதாய் குடுமி
எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று இமைக்கின்ற எழிலால் – கம்.சுந்:2 22/1,2
சிகர வண் குடுமி நெடு வரை எவையும் ஒரு வழி திரண்டன சிவண – கம்.சுந்:3 74/1
புயல் தொடு குடுமி குன்றும் கானமும் கடிது போனார் – கம்.சுந்:4 82/4
ஆங்கு ஒரு குடுமி குன்றை அருக்கனின் அணைந்த ஐயன் – கம்.சுந்:14 1/2
கொடி மதில் குடுமி தலைக்கொள்க என்றான் – கம்.யுத்2:15 3/4
நெரிந்தன நெடு வரை குடுமி நேர் முறை – கம்.யுத்4:37 62/3

மேல்


குடுமித்து (1)

கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/10

மேல்


குடுமிய (3)

மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய
குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும் – பரி 15/9,10
குடுமிய ஆக பிறர் குன்று கெழு நாடே – புறம் 58/32
சிலைகளின் குடுமிய சிரத்தின் மேலன – கம்.யுத்2:19 48/3

மேல்


குடுமியில் (1)

பொன் வரை குடுமியில் புறத்துள் அண்டத்தில் – கம்.கிட்:16 20/2

மேல்


குடுமியின் (3)

மட மா தோகை குடுமியின் தோன்றும் – குறு 347/3
மட மயில் குடுமியின் தோன்றும் நாடன் – அகம் 368/7
குழந்தை வெண் மதி குடுமியின் நெடு வரை குலுக்கிய குல தோளை – கம்.சுந்:2 207/1

மேல்


குடுவை (1)

குடுவை தன்மையது ஆயது குன்றம் – கம்.யுத்1:3 101/4

மேல்


குடை (68)

புல் இதழ் கோங்கின் மெல் இதழ் குடை பூ – நற் 48/3
கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/4
பல் குடை கள்ளின் வண் மகிழ் பாரி – நற் 253/7
மீன் குடை நாற்றம் தாங்கல் செல்லாது – நற் 326/3
உச்சி கொண்ட ஓங்கு குடை வம்பலீர் – நற் 374/4
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/3
இரும் பனம் பசும் குடை பலவுடன் பொதிந்து – குறு 168/2
அருள் குடை ஆக அறம் கோல் ஆக – பரி 3/74
நெய் குடை தயிரின் நுரையொடும் பிறவொடும் – பரி 16/3
பொன் பவழ பூ காம்பின் பொன் குடை ஏற்றி – பரி 19/87
குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர் – பரி 20/100
எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல் – கலி 9/1
வேள் நீர் உண்ட குடை ஓர் அன்னர் – கலி 23/9
அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் – கலி 78/5
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 84/11
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/8,9
நீண்டு தோன்று உயர் குடை நிழல் என சேர்ந்தார்க்கு – கலி 100/3
குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் – கலி 118/7
வெயில் வெரிந் நிறுத்த பயில் இதழ் பசும் குடை
கயம் மண்டு பகட்டின் பருகி காண்வர – அகம் 37/10,11
விண் பொரு நெடும் குடை இயல் தேர் மோரியர் – அகம் 69/10
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை
கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து – அகம் 121/12,13
வீயா விழு புகழ் விண் தோய் வியன் குடை
ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த – அகம் 135/11,12
குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த – அகம் 275/2
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி – அகம் 285/10
குடை ஓர் அன்ன கோள் அமை எருத்தின் – அகம் 335/14
கொற்ற நீள் குடை கொடி தேர் செழிய – புறம் 24/23
இரு குடை பின்பட ஓங்கிய ஒரு குடை – புறம் 31/3
இரு குடை பின்பட ஓங்கிய ஒரு குடை
உரு கெழு மதியின் நிவந்து சேண் விளங்க – புறம் 31/3,4
கண் பொர விளங்கும் நின் விண் பொரு வியன் குடை
வெயில் மறை கொண்டன்றோ அன்றே வருந்திய – புறம் 35/19,20
தாம் மாய்ந்தனரே குடை துளங்கினவே – புறம் 62/8
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை
புதுமையின் நிறுத்த புகழ் மேம்படுந – புறம் 174/15,16
விண் பொரு நெடும் குடை கொடி தேர் மோரியர் – புறம் 175/6
வான் தோய் நீள் குடை வய_மான் சென்னி – புறம் 266/7
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவன் – புறம் 387/31
போன தண் குடை வேந்தன் புகழ் என – கம்.பால:1 5/2
கன்னியர் குடை துறை கமல அன்னமே – கம்.பால:3 64/4
அண்ணல்-தன் குடை மதி அமையும் ஆதலான் – கம்.பால:4 9/3
விரசு உறு தனி குடை விளங்க வென்றி சேர் – கம்.பால:6 1/2
கழிந்த கங்குல் அரசன் கதிர் குடை
விழுந்தது என்னவும் மேல் திசையாள் சுடர் – கம்.பால:11 11/1,2
கால் விரிந்து எழு குடை கணக்கு_இல் ஓதிமம் – கம்.பால:14 11/1
கொடி உளாளோ தனி குடை உளாளோ குல – கம்.பால:20 8/1
மன் நெடும் குடை மிடைந்து அடைய வான் மறைதர – கம்.பால:20 11/1
கோல் வரும் செம்மையும் குடை வரும் தன்மையும் – கம்.பால:20 26/1
கண் குடை இன மணி வெயிலும் கான்றிட – கம்.பால:23 40/2
பண் குடை வண்டு_இனம் பாட ஆடல் மா – கம்.பால:23 40/3
மண் குடை தூளி விண் மறைப்ப ஏகினான் – கம்.பால:23 40/4
நிழல் பிரிந்தன குடை நெடும் கண் ஏழையர் – கம்.அயோ:4 201/1
விதி வரும் தனி குடை மீது இலா படை – கம்.அயோ:12 35/2
சந்திரன் போல் தனி குடை கீழ் நீ இருக்கும் சவை நடுவே – கம்.ஆரண்:6 100/3
கோல் செலாது அவன் குடை செலாது-அரோ – கம்.கிட்:3 41/4
விண் உற வளர்ந்தது என்ன வெண் குடை விளங்க வீர – கம்.கிட்:11 101/3
வெயில் இலதே குடை என வினாயினான் – கம்.கிட்:11 127/4
மிக்கன தேர் பரி குடை கொடி விரவி – கம்.சுந்:8 39/2
பிறை குடை எயிற்றின பிலத்தின் வாயின – கம்.சுந்:9 43/1
குடை கெழு மன்னன் இல் கொண்டு போயினான் – கம்.சுந்:12 24/4
மிக்கு நின்ற குடை மீது விளங்க – கம்.யுத்1:11 4/4
குடை தொழில் உம்பி கொள்ள கொடுத்துழி வேலை கோலி – கம்.யுத்1:14 35/3
கொன் நிற குருதி குடை புட்களின் – கம்.யுத்2:15 30/1
மதி காய் குடை மன்னனை வைது உரையா – கம்.யுத்2:18 7/2
தாம குடை மீது உயர பெரும் சங்கம் விம்ம – கம்.யுத்2:19 25/3
கொடி அறும் குடை அறும் கொற்ற வீரர்-தம் – கம்.யுத்3:22 49/3
சந்திரன் அனைய கொற்ற தனி குடை தலை-மேல் ஆக – கம்.யுத்3:24 52/1
ஒன்னார் முழு வெண் குடை ஒத்தனவால் – கம்.யுத்3:27 36/3
என் தலை எடுக்கலானேன் இனி குடை எடுப்பென் என்றான் – கம்.யுத்3:28 62/4
ஏல முற்றிய அனைய முத்த குடை இமைப்ப – கம்.யுத்4:35 12/4
உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடை கீழ் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் – கம்.யுத்4:41 65/4
பரதன் வெண் குடை கவிக்க இருவரும் கவரி பற்ற – கம்.யுத்4:42 16/2

மேல்


குடை-தொறும் (1)

வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும்
தெரி இமிழ் கொண்ட நும் இயம் போல் இன் இசை – மலை 295,296

மேல்


குடை_நிழல் (3)

கடன் அறி மன்னர் குடை_நிழல் போல – நற் 146/4
குடை_நிழல் தோன்றும் நின் செம்மலை காணூஉ – கலி 84/11
குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் – கலி 118/7

மேல்


குடைக்கு (1)

குடைக்கு எலாம் கொடிகட்கு எல்லாம் கொண்டன குவிந்த கொற்ற – கம்.யுத்3:31 221/1

மேல்


குடைக்கும் (1)

பரவல்_அரும் கொடைக்கும் நின்-தன் பனி குடைக்கும் பொறைக்கும் நெடும் பண்பு தோற்ற – கம்.ஆரண்:4 21/1

மேல்


குடைகின்றாரும் (1)

அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுனை குடைகின்றாரும் – கம்.பால:16 24/4

மேல்


குடைச்சூல் (4)

வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 57/11
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல்
அணங்கு எழில் அரிவையர் பிணிக்கும் – பதி 68/18,19
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 90/48
வில் வகுப்பு-உற்ற நல் வாங்கு குடைச்சூல்
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/9,10

மேல்


குடைந்த (5)

குண்டல கோல மைந்தர் குடைந்த நீர் கொள்ளை சாற்றின் – கம்.பால:2 12/2
கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் – கம்.பால:9 9/2
விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம் – கம்.பால:13 52/2
மரம் குடைந்த தும்பி போல் அனங்கன் வாளி வந்துவந்து – கம்.ஆரண்:10 93/3
தரம் குடைந்தன அணி நெடும் தேர் குலம் குடைந்த
அரம் குடைந்தன அயில் நெடு வாளிகள் அம்மா – கம்.யுத்2:16 217/3,4

மேல்


குடைந்தன (7)

சரத நாள்_மலர் யாவையும் குடைந்தன தடவி – கம்.கிட்:10 37/1
கூடு நல் நதி தடம்-தொறும் குடைந்தன படிவுற்று – கம்.கிட்:10 39/3
கொய்த சுற்றின பற்றின குடைந்தன பொலிந்த – கம்.சுந்:7 50/3
கரம் குடைந்தன தொடர்ந்து போய் கொய் உளை கடு மா – கம்.யுத்2:16 217/1
குரம் குடைந்தன வெரிநுற கொடி நெடும் கொற்ற – கம்.யுத்2:16 217/2
தரம் குடைந்தன அணி நெடும் தேர் குலம் குடைந்த – கம்.யுத்2:16 217/3
அரம் குடைந்தன அயில் நெடு வாளிகள் அம்மா – கம்.யுத்2:16 217/4

மேல்


குடைந்து (12)

கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த – சிறு 4
கயம் குடைந்து அன்ன இயம் தொட்டு இமிழ் இசை – மது 363
குடைந்து வண்டு உறையும் மென் பூ கொய்து நீராட மை தீர் – கம்.பால:17 3/3
குடைந்து நீராடும் மாதர் குழாம் புடை சூழ ஆழி – கம்.பால:18 12/1
உரம் குடைந்து நொந்துநொந்து உளைந்துஉளைந்து ஒடுங்கினான் – கம்.ஆரண்:10 93/4
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர – கம்.கிட்:4 10/4
குஞ்சரம் குடைந்து ஒழுகு கொட்பதால் – கம்.கிட்:15 21/1
குடைந்து உலகு அனைத்தையும் நாடும் கொட்பினால் – கம்.சுந்:4 23/2
குடைந்து வையகம் புக்குற தேக்கிய குருதியால் குடர் சோர – கம்.யுத்2:16 314/2
குடைந்து எறி கால் பொர பூட்கை குப்பைகள் – கம்.யுத்2:18 92/2
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் – கம்.யுத்2:19 59/3
பொன்னுடை தாதை வண்டு குடைந்து உணும் பொலம் பொன் தாரான் – கம்.யுத்3:21 17/4

மேல்


குடைபவர் (2)

குடைபவர் துவர் இதழ் மலர்வன குமுதம் – கம்.பால:2 43/2
வைகலும் புனல் குடைபவர் வான்_அர_மகளிர் – கம்.கிட்:1 18/2

மேல்


குடைய (6)

புனல் ஆடு மகளிர் கதுமென குடைய
கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து – பொரு 241,242
நன் நெடும் கூந்தல் நறு விரை குடைய
நரந்தம் அரைப்ப நறும் சாந்து மறுக – மது 552,553
தாள் துணை குடைய தகை-சால் மணி – கம்.பால:2 27/2
குடைய வண்டு_இனம் கடி மலர் குடைவன குளங்கள் – கம்.பால:9 12/4
குன்று கால் குடைய மேல் உயர்ந்து இடை குலுங்க நின்று அனைய கொள்கையான் – கம்.யுத்2:19 82/2
பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் – கம்.யுத்3:22 142/4

மேல்


குடையர் (2)

மடையர் குடையர் புகையர் பூ ஏந்தி – பரி 23/44
குடையர் குண்டிகை தூக்கினர் குந்திய – கம்.பால:14 42/1

மேல்


குடையவும் (1)

உண்ணவும் குடையவும் உரித்து அன்று ஆயதே – கம்.அயோ:13 2/4

மேல்


குடையா (1)

கொத்தா நகத்தால் குடையா சிறையால் புடையா – கம்.ஆரண்:13 27/3

மேல்


குடையாய் (3)

முயல் கறை இல் மதி குடையாய் இவர் குலத்தோன் முன் ஒருவன் – கம்.பால:12 12/3
தாவாது ஒளிரும் குடையாய் தவறு இங்கு இது நின் சரணம் – கம்.அயோ:4 86/1
அலங்காரம் என உலகுக்கு அமுது அளிக்கும் தனி குடையாய் ஆழி சூழ்ந்த – கம்.ஆரண்:4 22/1

மேல்


குடையான் (3)

ஒரு குடையான் ஒன்று கூற – பொரு 228
அவல் வகுத்த பசும் குடையான்
புதன் முல்லை பூ பறிக்குந்து – புறம் 352/3,4
கொண்டல் கொண்ட நீர் குளிர்ப்பு இல என்று அவை குடையான்
பண்டை தெண் திரை பரவை நீர் உவர் என்று படியான் – கம்.யுத்1:3 4/2,3

மேல்


குடையின் (3)

சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ – நற் 335/5
இரும் பனம் குடையின் மிசையும் – புறம் 177/16
நின்று அளிக்கும் தனி குடையின் நிழல் ஒதுங்கி குறை இரந்து நிற்ப நோக்கி – கம்.பால:6 9/2

மேல்


குடையினன் (1)

குடையினன் நிமிர் கோலன் குண்டிகையினன் மூரி – கம்.அயோ:9 21/1

மேல்


குடையும் (9)

சிறு புன் பெடையொடு குடையும் ஆங்கண் – அகம் 63/8
ஒன்பது குடையும் நன் பகல் ஒழித்த – அகம் 125/20
புது புனல் குடையும் மாதர் பூவொடு நாவி பூத்த – கம்.பால:2 11/1
தொங்கலும் குடையும் தோகை பிச்சமும் சுடரை ஓட்ட – கம்.பால:14 77/3
பூண் ஆர் அணியும் முடியும் பொன் ஆசனமும் குடையும்
சேணார் மார்பும் திருவும் தெரிய காண கடவேன் – கம்.அயோ:4 65/1,2
கோள் இடை அற்றன குடையும் அற்றன – கம்.ஆரண்:7 115/4
மடிவன கொடிகளும் குடையும் மற்றவும் – கம்.யுத்3:22 53/2
நுரை குடையும் வெண் குடையும் சாமரையும் என சுமந்து பிணத்தின் நோன்மை – கம்.யுத்4:33 21/3
நுரை குடையும் வெண் குடையும் சாமரையும் என சுமந்து பிணத்தின் நோன்மை – கம்.யுத்4:33 21/3

மேல்


குடையும்-தோறும் (2)

எற்று நீர் குடையும்-தோறும் ஏந்து பேர் அல்குல்-நின்றும் – கம்.பால:18 11/2
குளிக்கும் பேய் குடையும்-தோறும்
ஒளிக்கும் தேவர் உவந்து உள்ளம் – கம்.சுந்:5 53/2,3

மேல்


குடையூஉ (1)

நிலம் பிறக்கிடுவது போல குளம்பு குடையூஉ
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் – புறம் 303/1,2

மேல்


குடையே (1)

பணியியர் அத்தை நின் குடையே முனிவர் – புறம் 6/17

மேல்


குடையொடு (2)

அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு
கழுமலம் தந்த நல் தேர் செம்பியன் – நற் 234/5,6
குடையொடு பிச்சம் தொங்கல் குழாங்களும் கொடியின் காடும் – கம்.பால:14 55/1

மேல்


குடையொடும் (1)

குண்டிகை குடையொடும் குலவு நூல் முறை – கம்.பால:5 70/3

மேல்


குடையோய் (1)

தண்மை தகை மதிக்கும் ஈந்த தனி குடையோய் – கம்.அயோ:14 64/4

மேல்


குடைவன (2)

எருவின் நுண் தாது குடைவன ஆடி – குறு 46/4
குடைய வண்டு_இனம் கடி மலர் குடைவன குளங்கள் – கம்.பால:9 12/4

மேல்


குடைவார் (1)

தண்ணம் துவர் பல ஊட்டி சலம் குடைவார்
எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார் – பரி 10/90,91

மேல்


குடைவான் (1)

குருதி புனல் அதனில் புக முழுகி தனி குடைவான் – கம்.பால:24 13/4

மேல்


குடைவு-உழி (1)

பளிங்கு சொரிவு அன்ன பாய் சுனை குடைவு-உழி
நளி படு சிலம்பில் பாயம் பாடி – குறி 57,58

மேல்


குண்டத்தில் (1)

காந்து குண்டத்தில் அடங்கு எரி எழுப்புவ காணாய் – கம்.அயோ:10 31/4

மேல்


குண்டம் (2)

கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் – கம்.யுத்1:6 16/4
ஓம குண்டம் ஒப்பன பல் வேறு இவை காணீர் – கம்.யுத்4:33 12/4

மேல்


குண்டமும் (1)

குண்டமும் குளிர்ந்த மேகத்து உரும் எலாம் குளிர்ந்த கொற்ற – கம்.சுந்:12 125/2

மேல்


குண்டல (9)

குண்டல கோல மைந்தர் குடைந்த நீர் கொள்ளை சாற்றின் – கம்.பால:2 12/2
மீனத்தன மிளிர் குண்டல வதனத்தன மிடல் வெம் – கம்.ஆரண்:7 90/2
தோள் அணி குலம் பல உள குண்டல தொகுதி – கம்.ஆரண்:13 90/1
குண்டல வதனம் என்றால் கூறலாம் தகைமைத்து ஒன்றோ – கம்.கிட்:2 32/3
குண்டல குழை முக குங்கும கொங்கையார் – கம்.சுந்:10 42/1
குண்டல முகத்தியர் உவகை கூரவே – கம்.சுந்:12 6/4
குண்டல மீன் குலம் தழுவி கோள் மதி – கம்.யுத்2:18 106/3
குண்டல துணைகளோடும் கொந்தள குஞ்சி செம் கேழ் – கம்.யுத்3:28 54/2
தூங்கு இரும் குண்டல செவியில் சூழ்வர – கம்.யுத்4:41 100/2

மேல்


குண்டலங்கள் (4)

குண்டலங்கள் குல வரையை வலம்வருவான் இரவி கொழும் கதிர் சூழ் கற்றை – கம்.ஆரண்:10 3/3
மின் இரண்டு அனைய குண்டலங்கள் வில் இட – கம்.கிட்:14 29/2
குண்டலங்கள் மற்று என் இனி பெரு விறல் கூறல் – கம்.யுத்1:3 12/4
சுழற்றிய காலத்து இற்ற தூங்கு குண்டலங்கள் நீங்கி – கம்.யுத்1:3 151/1

மேல்


குண்டலங்களும் (2)

குண்டலங்களும் மவுலியும் ஆரமும் கோவை – கம்.யுத்2:16 247/1
குண்டலங்களும் ஆரமும் கோவையும் – கம்.யுத்2:19 138/1

மேல்


குண்டலம் (22)

கார்த்திகை காதில் கன மகர குண்டலம் போல் – பரி 33/1
நிழல் இடு குண்டலம் அதனின் நெய் இடா – கம்.பால:10 43/1
குண்டலம் வீழ்ந்தது என்பார் குறுக அரிது இனி சென்று என்பார் – கம்.பால:14 74/2
குண்டலம் திரு வில் வீச குல மணி ஆரம் மின்ன – கம்.பால:18 9/1
குண்டலம் வெயில் வீச குரவைகள் புரிவாரும் – கம்.பால:23 28/3
தோள் உலாம் குண்டலம் முதல தொல் அணி – கம்.அயோ:12 48/2
குண்டலம் முதலிய குலம் கொள் போர் அணி – கம்.ஆரண்:10 20/1
இருளூடு இரு குண்டலம் கொண்டும் இருண்ட நீல – கம்.ஆரண்:10 143/3
கோட்டும் அளவில் மணி குண்டலம் கொண்டு எழுந்தான் – கம்.ஆரண்:13 24/4
குண்டலம் பல குலமணி பூண்களின் குவியல் – கம்.ஆரண்:13 89/4
குண்டலம் துறந்த கோல வதனமும் குளிர்க்கும் கண்ணும் – கம்.கிட்:3 17/2
குண்டலம் அலம்புகின்ற குவவு தோள் குரிசில் திங்கள் – கம்.கிட்:7 146/2
மகுட குண்டலம் ஏய் முகமண்டலத்து – கம்.கிட்:11 21/1
குண்டலம் திரு வில் வீச குரவையில் குழறுவாரும் – கம்.சுந்:2 186/4
மகரிகை வயிர குண்டலம் அலம்பும் திண் திறல் தோள் புடை வயங்க – கம்.சுந்:3 74/2
குண்டலம் இரண்டும் அ கோளின் மா சுடர் – கம்.சுந்:4 102/3
தெறித்த குண்டலம் தெறித்தன கண் மணி சிதறி – கம்.சுந்:7 32/4
முற்றி குண்டலம் முதல் ஆம் மணி உக முழை நால் அரவு இவர் குடர் நால – கம்.சுந்:10 37/3
குண்டலம் நெடு வில் வீச மேருவின் குவிந்த தோளான் – கம்.யுத்3:27 93/1
மணி குண்டலம் வலயம் குழை மகரம் சுடர் மகுடம் – கம்.யுத்3:31 112/1
சுடர் தயங்குற குண்டலம் செவியிடை தூக்கி – கம்.யுத்4:35 10/4
புதை இருள் பகை குண்டலம் அனையவை பொலிய – கம்.யுத்4:35 11/3

மேல்


குண்டலமும் (1)

பொல குண்டலமும் கொடும் குழையும் புனை தாழ் முத்தின் பொன் தோடும் – கம்.கிட்:1 30/3

மேல்


குண்டிகை (6)

குண்டிகை குடையொடும் குலவு நூல் முறை – கம்.பால:5 70/3
குடையர் குண்டிகை தூக்கினர் குந்திய – கம்.பால:14 42/1
களப மால் கரி குண்டிகை சொரிவன காணாய் – கம்.அயோ:10 29/4
குண்டிகை இருந்த நீரும் குளுகுளு கொதித்தது அன்றே – கம்.யுத்1:6 58/4
அண்ணல் குண்டிகை கலசமும் அழியினும் அழியா – கம்.யுத்4:35 23/2
ஆதபத்திரம் குண்டிகை ஒரு கையின் அணைத்து – கம்.யுத்4:41 34/1

மேல்


குண்டிகையினன் (1)

குடையினன் நிமிர் கோலன் குண்டிகையினன் மூரி – கம்.அயோ:9 21/1

மேல்


குண்டிகையினில் (1)

குண்டிகையினில் பொரு இல் காவிரி கொணர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:3 46/4

மேல்


குண்டு (32)

குண்டு சுனை பூத்த வண்டு படு கண்ணி – திரு 199
திண் தேர் குழித்த குண்டு நெடும் தெருவில் – பெரும் 397
அரும் குழு மிளை குண்டு கிடங்கின் – மது 64
தெண் கடல் குண்டு அகழி – மது 86
முழவின் மகிழ்ந்தனர் ஆடி குண்டு நீர் – மது 585
குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர் – மலை 213
விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா – மலை 220
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் – நற் 100/3
குண்டு நீர் நெடும் சுனை நோக்கி கவிழ்ந்து தன் – நற் 151/10
களிறு பொர கரைந்த கய வாய் குண்டு கரை – நற் 292/5
உண்துறை மகளிர் இரிய குண்டு நீர் – நற் 310/3
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/2
குண்டு நீர் இலஞ்சி கெண்டை கதூஉம் – குறு 91/2
குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனியே – குறு 122/2
குண்டு நீர் பைம் சுனை பூத்த குவளை – குறு 291/6
குண்டு நீர் தாமரை கொங்கின் அன்ன – குறு 300/3
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 20/17
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 22/24
குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து – பதி 45/7
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி – பதி 53/8
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/12
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 92/12
செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி – அகம் 20/4
வண்டு பட நீடிய குண்டு சுனை நீலத்து – அகம் 149/17
பார் உடைத்த குண்டு அகழி – புறம் 14/5
குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி – புறம் 18/10
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 21/2
கராஅம் கலித்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 37/7
தீம் நீர் பெரும் குண்டு சுனை பூத்த குவளை – புறம் 116/1
குண்டு நீர் வரைப்பின் கூடல் அன்ன – புறம் 347/6
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
வேலை பள்ள குண்டு அகழிக்கும் விராதற்கும் – கம்.யுத்3:22 212/1

மேல்


குண்டை (2)

குண்டை கோட்ட குறு முள் கள்ளி – அகம் 184/8
எற்றுண்டும் அளற்று நீங்கா விழு சிறு குண்டை என்ன – கம்.யுத்2:17 40/2

மேல்


குண்டையின் (1)

குண்டையின் பாகனும் பிறரும் கூடினார் – கம்.யுத்3:31 174/2

மேல்


குண (24)

குண புலம் காவலர் மருமான் ஒன்னார் – சிறு 79
குண கடல் வரைப்பின் முந்நீர் நாப்பண் – பெரும் 441
குண குட கடலா எல்லை – மது 71
குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின் – மது 195
அதனால் குண கடல் கொண்டு குட கடல் முற்றி – மது 238
குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 245
குட முதல் குன்றம் சேர குண முதல் – மது 547
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 189
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 153/1
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
குண கடல் முகந்து குடக்கு ஏர்பு இருளி – நற் 346/1
குண கடல் திரையது பறை தபு நாரை – குறு 128/1
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த – பதி 51/15
ஞாயிறு குண முதல் தோன்றி ஆங்கு – பதி 59/6
குண கடல் முகந்த கொள்ளை வானம் – அகம் 278/1
குண குட கடலா எல்லை – புறம் 17/2
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் – புறம் 31/13
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும் – புறம் 386/20
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும் – புறம் 386/21
நல் குண கடல் ஆடுதல் நன்று-அரோ – கம்.பால:0 2/4
கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே – கம்.அயோ:3 65/4
நின்றனன் நீலன் என்பான் குண திசை வாயில் நெற்றி – கம்.யுத்1:13 6/4
வட குண திசையில் தோன்றும் மழுவலான் ஆண்டு வைகும் – கம்.யுத்3:24 44/1
குட திசை மறைந்து பின்னர் குண திசை உதயம் செய்வான் – கம்.யுத்4:41 20/1

மேல்


குண-பால் (1)

குருதி புனல் சொரிய குணம் குணிப்பு இல்லவன் குண-பால்
பருதிப்படி பொலிவுற்றதை இளம் கோளரி பார்த்தான் – கம்.யுத்3:27 121/1,2

மேல்


குணக்கதேயோ (1)

குடக்கதோ குணக்கதேயோ கோணத்தின் பாலதேயோ – கம்.யுத்2:16 28/1

மேல்


குணக்கு (8)

நெய்தல் கூம்ப நிழல் குணக்கு ஒழுக – நற் 187/1
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் இருள் கெட விரியும் – நற் 230/4
குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே – நற் 356/9
செம் குணக்கு ஒழுகும் கலுழி மலிர் நிறை – பதி 50/5
இமிழ்வது போன்றது இ நீர் குணக்கு சான்றீர் – பரி 24/82
ஞாலம் வறம் தீர பெய்ய குணக்கு ஏர்பு – கலி 82/1
சிறை பறைந்து உரைஇ செம் குணக்கு ஒழுகும் – அகம் 76/11
குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற – புறம் 376/8

மேல்


குணக்கும் (1)

குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும்
குடாஅது தொன்று முதிர் பௌவத்தின் குடக்கும் – புறம் 6/3,4

மேல்


குணங்கட்கு (1)

குறை இலை குணங்கட்கு என்னோ கோள் இலா வேதம் கூறும் – கம்.யுத்3:26 5/2

மேல்


குணங்கள் (10)

கூடுகெனோ அவன் குணங்கள் வீணையில் – கம்.பால:19 31/3
குட-பாலின் முளைத்தது கண்ட குணங்கள் தீயோன் – கம்.ஆரண்:10 134/1
கோள் உடை சிறையினன் குணங்கள் மேன்மையான் – கம்.ஆரண்:12 45/4
மூ-வகை உலகும் ஆய் குணங்கள் மூன்றும் ஆய் – கம்.யுத்1:3 63/1
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று – கம்.யுத்1:3 122/1
கொன்றாயும் நீயே உன்னை கொல்லுமேல் குணங்கள் தீயோன் – கம்.யுத்1:12 29/4
நாண் இலாது இருந்தேன் அல்லேன் நவை அறு குணங்கள் என்னும் – கம்.யுத்2:17 22/2
குணங்கள் தந்த தம் கணவர்-தம் பசும் தலை கொடாது – கம்.யுத்3:20 61/3
கோது இலா மனனும் மெய்யும் குலைந்தனன் குணங்கள் தூயோன் – கம்.யுத்4:40 41/4
எண் தரும் குணங்கள் இன்றி முதல் இடை ஈறு இன்று ஆகி – கம்.யுத்4:41 19/2

மேல்


குணங்களால் (1)

குணங்களால் உயர்ந்தான் சேனை கடல் எலாம் கரங்கள் கூப்ப – கம்.யுத்2:16 163/4

மேல்


குணங்களான் (1)

வெறியர் அன்றோ குணங்களான் விரிஞ்சன் முதலாம் மேலானோர் – கம்.சுந்:4 111/4

மேல்


குணங்களுக்கு (1)

எண் பிறந்த நின் குணங்களுக்கு இனி இழுக்கு இலையால் – கம்.யுத்4:40 110/4

மேல்


குணங்களும் (1)

எல்லை_இல் குணங்களும் பரதற்கு எய்திய – கம்.அயோ:2 69/3

மேல்


குணங்களை (4)

குணங்களை பாராட்டும் தோழன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/18
அளப்ப_அரும் குணங்களை அழிக்குமாறு போல் – கம்.பால:7 24/2
குணங்களை என் கூறுவது கொம்பினை சேர்ந்து அவை உய்ய – கம்.பால:13 18/1
எண்_இல் அன்னவன் குணங்களை வாய் திறந்து இசைத்தான் – கம்.ஆரண்:15 39/3

மேல்


குணத்தவரை (1)

மருவ இனிய குணத்தவரை இரு சிறகால் உற தழுவி மக்காள் நீரே – கம்.ஆரண்:4 27/1

மேல்


குணத்தவன் (1)

நிறை குணத்தவன் நின்னினும் நல்லனால் – கம்.அயோ:4 4/2

மேல்


குணத்தால் (2)

தீங்கு அறு குணத்தால் மிக்க செழும் தவன் யாண்டை உள்ளான் – கம்.பால:5 32/3
தன் பெரும் குணத்தால் தன்னை தான் அலது ஒப்பு இலாதான் – கம்.கிட்:2 9/4

மேல்


குணத்தாலும் (1)

எள்ள_அரிய குணத்தாலும் எழிலாலும் இ இருந்த – கம்.பால:12 23/3

மேல்


குணத்தான் (2)

குன்று போல் குணத்தான் எதிர் கோசலை குருசில் – கம்.பால:8 47/3
கோது இலா குணத்தான் சொன்ன பொருள் எலாம் மனத்தில் கொண்டு – கம்.பால:9 25/2

மேல்


குணத்தானும் (1)

அந்தம்_இல் குணத்தானும் அது ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:11 41/4

மேல்


குணத்திர் (1)

அந்தம்_இல் குணத்திர் யாவிர் அணுகினிர் என்றான் ஐய – கம்.யுத்3:24 19/3

மேல்


குணத்தின் (3)

எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் – கம்.பால:3 5/3
அருமை செய் குணத்தின் என் துணைவன் ஆழியான் – கம்.ஆரண்:4 15/3
குற்றம் வீந்த குணத்தின் எம் கோமகன் – கம்.ஆரண்:12 4/1

மேல்


குணத்தினன் (1)

குற்றம் இல்லது ஓர் குணத்தினன் இவன் என கொண்டான் – கம்.சுந்:2 135/2

மேல்


குணத்தினாய் (3)

ஏத்த_அரும் குணத்தினாய் வருவது என்று என்றான் – கம்.பால:8 31/4
கோது_அறு குணத்தினாய் மனத்து கோடியால் – கம்.அயோ:12 5/4
எண் தகு குணத்தினாய் தாதை என்றலால் – கம்.அயோ:14 75/2

மேல்


குணத்தினான் (3)

தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான்
நாயகன் எனை நல் நெறி உய்ப்பதற்கு – கம்.அயோ:4 6/2,3
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான்
போய பின்னை பொரு சிலை வீரரும் – கம்.ஆரண்:4 41/2,3
பொய்யொடும் பகைத்து நின்ற குணத்தினான் புகுந்து மோத – கம்.யுத்3:22 134/2

மேல்


குணத்தினானும் (1)

குணத்தினானும் இனையன கூறினான் – கம்.சுந்:12 85/4

மேல்


குணத்தினானை (1)

அந்தம்_இல் குணத்தினானை அடி_இணை_முடியினோடும் – கம்.யுத்1:4 149/1

மேல்


குணத்தினை (1)

எண் தகு குணத்தினை என கொடு உயர் சென்னி – கம்.ஆரண்:3 51/3

மேல்


குணத்தீர் (1)

ஏச_அரும் குணத்தீர் சேறல் எ பரிசு இயைவது என்றான் – கம்.கிட்:16 59/4

மேல்


குணத்து (16)

கோது இல் குணத்து அரும் தவனை கொணரும் வகை யாவது என குணிக்கும் வேலை – கம்.பால:5 35/2
தன் அனைய நிறை குணத்து தசரதனும் வரன்முறையால் – கம்.பால:12 21/3
அரு_மகன் நிறை குணத்து அவனி மாது எனும் – கம்.அயோ:1 28/3
செப்ப_அரும் குணத்து இராமன் திருமுக செவ்வி நோக்கின் – கம்.அயோ:3 112/2
பங்கம் இல் குணத்து எம்பி பரதனே – கம்.அயோ:4 3/3
கோது இல் குணத்து கோசலையும் இளைய மாதும் குழைந்து ஏங்க – கம்.அயோ:6 26/2
அந்தம்_இல் பெரும் குணத்து இராமன் ஆதலால் – கம்.அயோ:11 57/2
உன் புகழ் ஆக்கிக்கொண்டாய் உயர் குணத்து உரவு தோளாய் – கம்.அயோ:13 36/4
ஏத்த_அரும் பெரும் குணத்து இராமன் இ வழி – கம்.அயோ:14 129/1
ஊழி பலபலவும் நின்று அளந்தால் என்றும் உலவா பெரும் குணத்து எம் உத்தமனே மேல்_நாள் – கம்.ஆரண்:2 29/2
ஒருவு அரும் குணத்து வள்ளல் ஓர் உயிர் தம்பி என்னும் – கம்.சுந்:1 38/3
இகழ்வு அரும் பெரும் குணத்து இராமன் எய்தது ஓர் – கம்.சுந்:2 58/1
ஆறிய பெரும் குணத்து அறிவன் ஆணையால் – கம்.யுத்1:2 78/2
எல்லை_இல் பெரும் குணத்து இராமன் தாள் இணை – கம்.யுத்1:4 19/3
கொன்றனென் அயோத்தியை குறுகினேன் குணத்து
இன் துணை எம்பியை இன்றி யான் உளேன் – கம்.யுத்3:24 80/2,3
விழுமிய குணத்து வீரன் விளங்கினன் விமானத்து உம்பர் – கம்.யுத்4:41 18/4

மேல்


குணத்தோய் (2)

மீண்டு உரை விளம்பலுற்றாள் விழுமிய குணத்தோய் வீரன் – கம்.சுந்:4 73/1
ஒன்று கூறுதி உயர் குணத்தோய் என உனை யான் – கம்.யுத்4:40 114/2

மேல்


குணத்தோர் (1)

கருதல் அரும் பெரும் குணத்தோர் இவர் முதலோர் கணக்கு இறந்தோர் – கம்.பால:12 7/1

மேல்


குணம் (21)

மகிழ்நன் மாண் குணம் வண்டு கொண்டன-கொல் – ஐங் 90/1
வண்டின் மாண் குணம் மகிழ்நன் கொண்டான்-கொல் – ஐங் 90/2
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி – பதி 22/32
நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை – பரி 5/71
மன் குணம் உடையோர் மாதவர் வணங்கியோர் அல்லதை – பரி 5/72
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/22
பிறர் என குணம் கொல்லாது – புறம் 55/14
குன்று ஓங்கு தோளார் குணம் கூட்டு இசை குப்பை என்ன – கம்.பால:3 70/3
சத்து ஆன குணம் உடையோன் தயையினொடும் தண் அளியின் சாலை போல்வான் – கம்.பால:5 33/2
குணம் கெடாது ஒளி விரி குளிர் வெண் திங்கள் போல் – கம்.அயோ:2 52/2
ஊனம்_இல் பெரும் குணம் ஒருங்கு உடைய உன்னால் – கம்.அயோ:5 17/3
குறுகா நெடுகா குணம் வேறுபடா – கம்.ஆரண்:2 20/2
மூன்று உரு என குணம் மும்மை ஆம் முதல் – கம்.கிட்:0 1/1
மானவன் குணம் எலாம் நினையும் மா மதியினான் – கம்.கிட்:3 1/4
எ குறியொடு எ குணம் எடுத்து இவண் உரைக்கேன் – கம்.கிட்:14 49/1
பின்பில் சிறந்தார் குணம் நன்று இது பெற்ற யாக்கைக்கு – கம்.சுந்:1 50/2
கோ எனா நின்ற குணம்_இலி இவன் என கொண்டான் – கம்.சுந்:2 128/2
கொடியாய் குறியாய் குணம் ஏதும் இலாய் – கம்.யுத்1:3 104/3
எண்களால் அளவு ஆம் மான குணம் தொகுத்து இயற்றினாளை – கம்.யுத்2:17 7/3
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய் – கம்.யுத்3:26 32/3
குருதி புனல் சொரிய குணம் குணிப்பு இல்லவன் குண-பால் – கம்.யுத்3:27 121/1

மேல்


குணம்-கொடு (1)

நினைவு_அரும் குணம்-கொடு அன்றோ இராமன் மேல் நிமிர்ந்த காதல் – கம்.அயோ:13 37/4

மேல்


குணம்_இலி (1)

கோ எனா நின்ற குணம்_இலி இவன் என கொண்டான் – கம்.சுந்:2 128/2

மேல்


குணம்தான் (1)

குணம்தான் முன்னம் அறியாதான் கொதியாநின்றான் மதியாலே – கம்.ஆரண்:10 113/2

மேல்


குணமும் (1)

குணமும் இல்லை குல முதற்கு ஒத்தன – கம்.கிட்:7 111/2

மேல்


குணமோ (1)

கொன்றாய் கொடியாய் இதுவும் குணமோ – கம்.ஆரண்:14 71/4

மேல்


குணன் (2)

கூடினர் புரிந்து குணன் உணப்பட்டோர் – கலி 23/12
கொள்ளாது போகா குணன் உடையன் எந்தை தன் – கலி 61/27

மேல்


குணனும் (2)

அன்ன இனியோள் குணனும் இன்ன – குறு 206/2
தொல்லை சால் எண் குணனும் நின் சொல் தொழில் செய்ய – கம்.யுத்1:3 173/3

மேல்


குணனே (5)

பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – நற் 252/12
ஒழிதல் செல்லாது ஒண்_தொடி குணனே – ஐங் 321/5
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/4
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே – அகம் 83/14
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – அகம் 353/23

மேல்


குணாது (3)

தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் குணாது
தண் பெரும் பவ்வம் அணங்குக தோழி – குறு 164/3,4
கறங்கு இசை விழவின் உறந்தை குணாது
நெடும் பெரும் குன்றத்து அமன்ற காந்தள் – அகம் 4/14,15
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர் – புறம் 395/19,20

மேல்


குணாலம் (1)

சென்னம் காகம் குணாலம் சிலம்புமே – கம்.சுந்:2 149/4

மேல்


குணாஅது (3)

அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது
பெரும் கடல் முழக்கிற்று ஆகி யாணர் – அகம் 90/9,10
நறும் பூ சாரல் குறும் பொறை குணாஅது
வில் கெழு தட கை வெல் போர் வானவன் – அகம் 159/14,15
குணாஅது கரை பொரு தொடு கடல் குணக்கும் – புறம் 6/3

மேல்


குணிக்கல் (1)

கூறு இரண்டு ஆக்கும் வாள் கை குழுவையும் குணிக்கல் ஆற்றேம் – கம்.சுந்:11 6/2

மேல்


குணிக்கும் (2)

கோது இல் குணத்து அரும் தவனை கொணரும் வகை யாவது என குணிக்கும் வேலை – கம்.பால:5 35/2
குன்றோடு குணிக்கும் கொற்ற குவவு தோள் குரக்கு சீயம் – கம்.சுந்:1 35/1

மேல்


குணித்த (3)

நூல் உற நோக்கி தெய்வம் நுனித்து அறம் குணித்த மேலோர் – கம்.அயோ:1 7/2
காலமாய் குணித்த நுண்மை கணக்கையும் கடந்து நின்ற – கம்.அயோ:3 95/3
நூல் இயல் தரும நீதி நுனித்து அறம் குணித்த மேலோர் – கம்.யுத்4:41 26/3

மேல்


குணித்தான் (1)

கொண்ட கொண்டல் தன் துணைவரை பார்த்து இவை குணித்தான் – கம்.யுத்4:41 6/4

மேல்


குணிப்ப (1)

குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப – கம்.யுத்1:6 25/1

மேல்


குணிப்ப_அரும் (1)

குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப – கம்.யுத்1:6 25/1

மேல்


குணிப்பாம் (1)

குனியும் வார் சிலை குரிசிலே என் இனி குணிப்பாம் – கம்.யுத்4:41 41/4

மேல்


குணிப்பினும் (1)

விண்ணின் மீனினை குணிப்பினும் வேலையுள் மீனை – கம்.யுத்1:11 34/2

மேல்


குணிப்பு (4)

கொள்ளா வள்ளல் திரு மூக்கிற்கு உவமை பின்னும் குணிப்பு ஆமோ – கம்.சுந்:4 54/4
கூல வெம் சேனையின் குணிப்பு இலாமையும் – கம்.சுந்:12 22/2
குருதி புனல் சொரிய குணம் குணிப்பு இல்லவன் குண-பால் – கம்.யுத்3:27 121/1
முன்பு பின்பு இரு புடை எனும் குணிப்பு அரு முறைமை – கம்.யுத்4:40 88/1

மேல்


குணில் (4)

குணில் வாய் முரசின் இரங்கும் துறைவன் – குறு 328/3
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப – அகம் 186/11
குணில் பாய் முரசின் இரங்கும் அருவி – புறம் 143/9
வழக்கினால் உலகு அளந்தவன் அமைத்தது ஓர் வான் குணில் வலத்து ஏந்தி – கம்.யுத்2:16 340/2

மேல்


குணிலா (1)

கரும்பு குணிலா மாங்கனி உதிர்க்கும் – ஐங் 87/2

மேல்


குணிலோடு (1)

முந்துறு குணிலோடு இயைவு உறு குறட்டில் சில்லரி பாண்டிலில் முறையின் – கம்.சுந்:3 86/2

மேல்


குத்த (9)

கான கோழி கதிர் குத்த
மனை கோழி தினை கவர – பொரு 222,223
பாடு இயல் களி நல் யானை பந்தி அம் கடையின் குத்த
கோடுகள் மிடைந்த என்ன மிடைந்தன குவவு கொங்கை – கம்.அயோ:13 54/3,4
கொடும் சினம் முதிர்ந்தனர் உரத்தின் மிசை குத்த
நெடும் சுவர் பிளந்தன நெரிந்த நிமிர் குன்றம் – கம்.யுத்1:12 24/2,3
குன்றே புரை தோளாய் மிடல்-கொடு குத்துதி குத்த
பொன்றேன் எனின் நின்னோடு எதிர் பொருகின்றிலென் என்றான் – கம்.யுத்2:15 166/3,4
குன்றின் மிசை கடை நாள் விழும் உரும் ஏறு என குத்த
நின்று உன் நிலை தருவாய் எனின் நின் நேர் பிறர் உளரோ – கம்.யுத்2:15 182/2,3
குறுக்கி கரம் நெடும் தோள் புறம் நிமிர கொடு குத்த – கம்.யுத்2:15 184/4
புண் திறப்புற வலாளன் கையினால் புகைந்து குத்த
மண் திறப்பு எய்த வீழ்ந்தான் மாருதி இமைப்பின் வந்தான் – கம்.யுத்2:16 191/3,4
முற்ற தனி குத்த முடிந்தனனால் – கம்.யுத்3:20 92/4
மடித்து வாய் இடத்து கையால் மார்பிடை குத்த வாயால் – கம்.யுத்3:22 136/3

மேல்


குத்தலின் (1)

வை வாய் மருப்பினான் மாறாது குத்தலின்
மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய்_காலை – கலி 106/12,13

மேல்


குத்தலும் (2)

சுரிகையால் அவன் உருவி குத்தலும் அதனை சொல் கொடு வரு தூதன் – கம்.சுந்:10 35/3
கருதலாத முன் குத்தலும் கைத்து அவர் – கம்.யுத்2:15 77/3

மேல்


குத்தால் (1)

கோடிக்கு அதிகத்தினும் மேல் உளர் குத்தால்
பீடிப்புறு புண் உடலோடு பெயர்ந்தார் – கம்.யுத்2:18 251/2,3

மேல்


குத்தான் (1)

குத்தான் அழி குழம்பு ஆம்-வகை வழுவா சர குழுவால் – கம்.யுத்3:31 110/4

மேல்


குத்தி (30)

கூடம் குத்தி கயிறு வாங்கு இருக்கை – முல் 40
பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து – முல் 41
அரும் கரை கவிய குத்தி குழி கொன்று – பட் 223
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி
புலி விளையாடிய புலவு நாறு வேழத்தின் – நற் 39/4,5
காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப – நற் 360/7
பொரி அரை முழு_முதல் உருவ குத்தி
மறம் கெழு தட கையின் வாங்கி உயங்கு நடை – குறு 255/2,3
நிலை உயர் யாஅம் தொலைய குத்தி
வெண் நார் கொண்டு கை சுவைத்து அண்ணாந்து – குறு 307/6,7
வெதிர் உழக்கு நாழியால் சேதிகை குத்தி
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய் கண் – கலி 96/27,28
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி
கோட்டு இடை கொண்டு குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/16,17
குடர் சொரிய குத்தி குலைப்பதன் தோற்றம் காண் – கலி 101/23
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
கொள்வாரை கொள்வாரை கோட்டு வாய் சா குத்தி
கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா – கலி 105/35,36
பாடு ஏற்றவரை பட குத்தி செம் காரி – கலி 105/39
அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழலை – கலி 106/21
காமுற்று செல்வாய் ஓர் கண்_குத்தி_கள்வனை – கலி 108/49
பாம்பு உறை புற்றத்து ஈர்ம் புறம் குத்தி
மண் உடை கோட்ட அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 64/10,11
உறு புலி உரற குத்தி விறல் கடிந்து – அகம் 148/5
மா நிலம் நெளிய குத்தி புகலொடு – அகம் 251/17
கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து – அகம் 335/5
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை – அகம் 346/6
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி
போழ் புண் படுத்த பொரி அரை ஓமை – அகம் 397/10,11
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து – புறம் 95/4
வாய் வழி குருதி சோர குத்தி வான் சிறையில் வைத்த – கம்.சுந்:3 131/2
கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் – கம்.சுந்:10 37/4
ஆர குத்தி அழுத்திய நாகம் – கம்.யுத்1:3 97/2
கூட்டிய விரல் திண் கையால் குரங்குகள் இரங்க குத்தி
மீட்டு ஒரு வினை செயாமல் மாணையின் கொடியால் வீக்கி – கம்.யுத்1:9 26/1,2
திரிந்தவன் உரத்தின் உகிர் செற்றும் வகை குத்தி
பெருத்து உயர் தட கைகொடு அடுத்து இடை பிடித்து – கம்.யுத்1:12 14/1,2
குத்தி நின்ற கும்பானுவை தான் எதிர் – கம்.யுத்2:15 66/2
சென்று மேல் எழுந்து பற்றி கை தலம் தேய குத்தி
வன் திறல் எயிற்றால் கவ்வி வள் உகிர் மடிய கீளா – கம்.யுத்2:16 178/2,3
குத்தி தனி குத்து என மார்பு கொடுத்தார் – கம்.யுத்2:18 243/4

மேல்


குத்திட (1)

கூனல் வான் கோடு நீட்டி குத்திட குமுறி பாயும் – கம்.பால:16 4/2

மேல்


குத்திய (3)

ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல் – குறு 396/4
கறுவு கொண்டு அதன் முதல் குத்திய மத யானை – கலி 38/7
குத்திய திளைப்ப மீதில் குழுவின மழை மா கொண்டல் – கம்.சுந்:8 7/2

மேல்


குத்தின (4)

தெரிபு தெரிபு குத்தின ஏறு – கலி 103/23
பொய்த குத்தின பொதுத்தன துளைத்தன போழ்ந்த – கம்.சுந்:7 50/2
எறிந்த எய்தன எற்றின குத்தின ஈர்த்தன படை யாவும் – கம்.யுத்1:3 83/1
கடித்த குத்தின கையின் கழுத்து அற – கம்.யுத்2:15 25/1

மேல்


குத்தினன் (4)

குத்தினன் உரத்தில் நிமிர் கை துணை குளிப்ப – கம்.யுத்1:12 8/4
மார்பில் கடிது எதிர் குத்தினன் வயிர கரம் அதனால் – கம்.யுத்2:15 173/4
எற்றினன் குத்தினன் எறுழ் வெம் கைகளால் – கம்.யுத்2:16 259/4
வன் கரம் முறுக்கி மார்பில் குத்தினன் மத்தன் மாண்டான் – கம்.யுத்2:18 225/4

மேல்


குத்தினால் (1)

கொடும் குரம் துணிந்தன புரவி குத்தினால்
ஒடுங்கு உரம் துணிந்தனர் நிருதர் ஓடின – கம்.யுத்2:15 121/2,3

மேல்


குத்தினாலும் (1)

வெப்பு அணை குத்தினாலும் வெரிநிடை போய அன்றே – கம்.யுத்4:37 212/4

மேல்


குத்தினான் (2)

குலைய மா திசைகளும் செவிடு உற குத்தினான் – கம்.கிட்:5 11/4
பயம் கொள கரங்கள் ஓச்சி குத்தினான் உதைத்தான் பல் கால் – கம்.யுத்2:16 180/4

மேல்


குத்து (4)

கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – கம்.யுத்2:15 176/1
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 212/3
குத்தி தனி குத்து என மார்பு கொடுத்தார் – கம்.யுத்2:18 243/4
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் – கம்.யுத்4:37 56/4

மேல்


குத்து-உறுத்து (1)

முத்து உடை சாலேகம் நாற்றி குத்து-உறுத்து
புலி பொறி கொண்ட பூ கேழ் தட்டத்து – நெடு 125,126

மேல்


குத்துகளால் (1)

கோள்களால் பலர் குத்துகளால் பலர் தம் தம் – கம்.சுந்:7 34/3

மேல்


குத்துண்டு (1)

கூய்க்கொண்டு குத்துண்டு அன்னான் குலத்தொடு நிலத்தன் ஆதல் – கம்.யுத்3:26 82/3

மேல்


குத்துதி (2)

குன்றே புரை தோளாய் மிடல்-கொடு குத்துதி குத்த – கம்.யுத்2:15 166/3
காண கடிது எதிர் குத்துதி என்றான் வினை கடியான் – கம்.யுத்2:15 172/4

மேல்


குத்தும் (2)

நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண் – கலி 104/36
ஊழி கிளர் கார் இடி ஒத்தது குத்தும் ஓதை – கம்.கிட்:7 52/4

மேல்


குத்துமால் (1)

குதிக்கும் வன் தலையிடை கடிக்கும் குத்துமால் – கம்.சுந்:9 36/4

மேல்


குத்துவர் (1)

கொடுப்பர் வந்து உரம் குத்துவர் கைத்தலம் குளிப்ப – கம்.கிட்:7 56/2

மேல்


குத்துவார் (1)

குத்துவார் கூட்டம் எல்லாம் வானர குழுவின் தோன்ற – கம்.யுத்3:25 20/2

மேல்


குத்துவான் (1)

கொடும் படை வயிர கோட்டால் குத்துவான் குறிக்கும் காலை – கம்.யுத்2:18 220/2

மேல்


குத்தே (1)

குத்தே என நின்றாய் இது கூறும் தரம் அன்றால் – கம்.யுத்2:15 169/4

மேல்


குதலை (9)

கோகிலம் நவில்வன இளையவர் குதலை
பாகு இயல் கிளவிகள் அவர் பயில் நடமே – கம்.பால:2 48/1,2
குழல் இசை மடந்தையர் குதலை கோதையர் – கம்.பால:3 42/1
சிலை கோட்டு நுதல் குதலை செம் கனி வாய் கரு நெடும் கண் – கம்.பால:12 17/1
குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள – கம்.ஆரண்:6 22/3
கொஞ்சுறு கிளி நெடும் குதலை கூடின – கம்.கிட்:10 118/1
மழலை யாழ் குதலை செவ்வாய் மாதரும் இல்லை மாதோ – கம்.சுந்:2 34/4
குங்கும கொம்மை குவி முலை கனிவாய் கோகிலம் துயர்ந்த மென் குதலை
மங்கையர் ஈட்டம் மால் வரை தழீஇய மஞ்ஞை அம் குழு என மயங்க – கம்.சுந்:3 83/3,4
கூவி நின்று ஏவல் கொள்வேன் காணுதி குதலை_சொல்லாய் – கம்.சுந்:3 142/4
தத்தி உக மென் குதலை தள்ள உயிர் தந்தாய் – கம்.சுந்:4 70/3

மேல்


குதலை_சொல்லாய் (1)

கூவி நின்று ஏவல் கொள்வேன் காணுதி குதலை_சொல்லாய் – கம்.சுந்:3 142/4

மேல்


குதலையர் (2)

கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் – கம்.பால:9 9/2
கொழும் குழல் புது குதலையர் நூபுர குரலும் – கம்.சுந்:2 13/3

மேல்


குதலையள் (1)

செற்றது அன்ன குதலையள் சீறுவாள் – கம்.அயோ:4 227/2

மேல்


குதலையாள் (1)

பிரைச மென் குதலையாள் கொழுநன் பேர் எலாம் – கம்.பால:19 27/3

மேல்


குதலையாளை (1)

பாகு ஒன்று குதலையாளை பாதக அரக்கன் பற்றி – கம்.கிட்:16 58/1

மேல்


குதலையிர் (1)

நீயின் அன்னவள் குதலையிர் ஆதலின் நேடி – கம்.கிட்:10 45/1

மேல்


குதலையொடு (1)

அமிர்து உகு குதலையொடு அணி நடை பயிலா – கம்.பால:5 121/1

மேல்


குதறின (1)

குதறின பறவை வேலை குளித்தன குளித்திலாத – கம்.சுந்:6 42/2

மேல்


குதி (1)

பாளை விரிய குதி கொள் பண்ணை வள நாடா – கம்.பால:22 41/3

மேல்


குதி-கொள்வீர் (1)

குப்புறின் அண்டத்து அ புறமேயும் குதி-கொள்வீர் – கம்.கிட்:17 10/4

மேல்


குதிக்கின்ற (2)

மருவி மால் வரை உம்பரில் குதிக்கின்ற வருடை – கம்.அயோ:10 3/2
கூன் ஏறு சிலையும் தானும் குதிக்கின்ற கடுப்பின் கொட்பால் – கம்.யுத்3:31 216/2

மேல்


குதிக்கின்றன (1)

குதிக்கின்றன நிமிர் வெம் சிலை குழைய கொடும் கடும் கால் – கம்.யுத்4:37 46/3

மேல்


குதிக்கும் (3)

குன்றிடை இவரும் மேக குழுவிடை குதிக்கும் கூட – கம்.ஆரண்:11 72/1
குதிக்கும் வன் தலையிடை கடிக்கும் குத்துமால் – கம்.சுந்:9 36/4
குன்று கொண்டு எறியும் பாரில் குதிக்கும் வெம் கூலம் பற்றி – கம்.யுத்2:16 173/1

மேல்


குதிகொண்டவன் (1)

தேர் மேல் குதிகொண்டவன் இ திறன் சிந்தை-செய்தான் – கம்.சுந்:1 52/3

மேல்


குதிகொண்டான் (1)

கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் – கம்.சுந்:10 37/4

மேல்


குதித்த (2)

துள்ளின குதித்த வானத்து உயர் வரை குவட்டில் தூங்கும் – கம்.யுத்1:8 24/3
தேரொடும் எடுத்தலோடு நிலத்திடை குதித்த செம் கண் – கம்.யுத்3:21 38/1

மேல்


குதித்தது (1)

குதித்தது செவியை நீட்டி குரபதம் உரத்தை கூட்டி – கம்.ஆரண்:11 70/2

மேல்


குதித்தலும் (1)

மீளி மொய்ம்பினர் குதித்தலும் வெகுண்டு புருவ – கம்.ஆரண்:1 42/2

மேல்


குதித்தன (2)

குன்றின் மேல் நின்று குதித்தன பகலவன் குதிரை – கம்.யுத்1:5 76/4
பாரிடை குதித்தன பதைக்கும் மெய்யன – கம்.யுத்1:6 45/4

மேல்


குதித்தனர் (2)

குதித்தனர் பாரிடை குன்று கூறுற – கம்.யுத்4:37 150/1
உயர்ந்து உயர்ந்து குதித்தனர் உம்பரும் – கம்.யுத்4:37 186/3

மேல்


குதித்தனன் (3)

கூசினன் குதித்தனன் விதிர்த்த கையினான் – கம்.சுந்:2 124/4
குதித்தனன் மால் வரை மேனி குழம்ப – கம்.சுந்:9 55/3
கோ_மகன் தோளின்-நின்றும் குதித்தனன் கொற்ற வில்லான் – கம்.யுத்2:18 205/4

மேல்


குதித்தான் (5)

குன்றினும் கடையுகத்து உரும் என குதித்தான் – கம்.சுந்:8 34/4
மின் திரி வன் தலை மீது குதித்தான்
பொன்றி அவன் புவி தேரொடு புக்கான் – கம்.சுந்:9 62/3,4
கோபுரம் அடங்க இடிய தனி குதித்தான் – கம்.யுத்1:12 21/4
தேர்-மேல் செல குதித்தான் திரிசிரத்தானை ஓர் திறத்தால் – கம்.யுத்2:18 176/1
சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:21 34/4

மேல்


குதித்து (6)

குதித்து தேரும் கோல் கொள் ஆளும் பரியும் குழம்பு ஆக – கம்.சுந்:8 48/1
கொற்ற மாருதி மற்றவன் தேர் மிசை குதித்து
பற்றி வன் கையால் பறித்து எழுந்து உலகு எலாம் பல கால் – கம்.சுந்:11 44/2,3
குன்றின் வீழ் குரீஇ குழாத்தின் குழாம் கொடு குதித்து கூடி – கம்.யுத்2:16 178/1
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்2:16 185/4
குன்றின் வீழ் அருவியின் குதித்து கோத்து இழி – கம்.யுத்2:16 284/1
கொண்டு வந்தது மேருவுக்கு அப்புறம் குதித்து – கம்.யுத்3:30 47/4

மேல்


குதித்தும் (1)

மனை உறை அரக்கன் மார்பில் குதித்தும் நாம் வம்-மின் என்றான் – கம்.யுத்3:26 70/4

மேல்


குதிப்பன (2)

உழக்க வாளைகள் பாளையில் குதிப்பன ஓடை – கம்.பால:9 11/4
குன்றி வெம் கண் குதிரை குதிப்பன
ஒன்றை ஒன்று உற்று எரி உக நோக்கின – கம்.யுத்4:37 33/2,3

மேல்


குதிப்பென் (2)

குன்றிடை உனை கொடு குதிப்பென் இடை கொள்ளேன் – கம்.சுந்:5 3/4
குழுவொடும் கொண்டு தோள்-மேல் கணத்தினின் குதிப்பென் கூற்றின் – கம்.யுத்3:26 84/4

மேல்


குதியா-முன்னம் (1)

பாரிடை குதியா-முன்னம் இடபனும் பதக நீ போய் – கம்.யுத்2:18 233/3

மேல்


குதியால் (1)

குதியால் பல குமையால் பல கொன்றான் அறம் நின்றான் – கம்.யுத்2:18 157/4

மேல்


குதியின் (1)

குன்றின்-மேல் எழு கோள் அரி_ஏறு என குதியின்
சென்று கூடுவல் என்பது சிந்தனை செய்யா – கம்.சுந்:12 55/2,3

மேல்


குதியும் (1)

கொய் நாகம் நறும் தேன் சிந்தும் குன்றிடை குதியும் கொண்டான் – கம்.சுந்:14 2/4

மேல்


குதிர் (4)

பிடி கணத்து அன்ன குதிர் உடை முன்றில் – பெரும் 186
நெடு நகர் வீழ்ந்த கரி குதிர் பள்ளி – மது 169
கரி குதிர் மரத்த கான வாழ்க்கை – அகம் 75/5
குதிர் கால் இருப்பை வெண் பூ உண்ணாது – அகம் 321/5

மேல்


குதிரை (30)

காரி குதிரை காரியொடு மலைந்த – சிறு 110
ஓரி குதிரை ஓரியும் என ஆங்கு – சிறு 111
விட்ட குதிரை விசைப்பின் அன்ன – குறு 74/1
குதிரை வழங்கி வருவல் – கலி 96/6
அறிந்தேன் குதிரை தான் – கலி 96/7
கோரமே வாழி குதிரை
வெதிர் உழக்கு நாழியால் சேதிகை குத்தி – கலி 96/26,27
குதிரை உடல் அணி போல நின் மெய் கண் – கலி 96/28
வியமமே வாழி குதிரை
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை – கலி 96/31,32
மிக நன்று இனி அறிந்தேன் இன்று நீ ஊர்ந்த குதிரை
பெரு மணம் பண்ணி அறத்தினில் கொண்ட – கலி 96/32,33
வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி – கலி 96/36
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
திரி குதிரை ஏறிய செல் – கலி 96/39
உருவ குதிரை மழவர் ஓட்டிய – அகம் 1/2
விடு விசை குதிரை விலங்கு பரி முடுக – அகம் 14/18
சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி – அகம் 105/10
மை தவழ் உயர் சிமை குதிரை கவாஅன் – அகம் 143/13
கடும் பரி குதிரை ஆஅய் எயினன் – அகம் 148/7
மற படை குதிரை மாறா மைந்தின் – அகம் 233/6
பெரும் படை குதிரை நல் போர் வானவன் – அகம் 309/10
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி – அகம் 372/9
ஊராது ஏந்திய குதிரை கூர் வேல் – புறம் 158/8
ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் – புறம் 168/14
கூளிகள் பூண்டன குதிரை பூண்டன – கம்.ஆரண்:7 31/4
குஞ்சரம் குதிரை பேய் குரங்கு கோள் அரி – கம்.ஆரண்:7 45/1
குரன் நெரிந்தவும் கொடும் கழுத்து ஒடிந்தவும் குதிரை – கம்.சுந்:11 30/4
குன்றின் மேல் நின்று குதித்தன பகலவன் குதிரை – கம்.யுத்1:5 76/4
குரம் தலத்தினும் விசும்பினும் மிதித்திலா குதிரை – கம்.யுத்2:16 211/4
கோத்தது புடை-தொறும் குதிரை தேரொடு ஆள் – கம்.யுத்2:16 309/1
கொலை மத கரியன குதிரை மேலன – கம்.யுத்2:19 48/1
குன்றி வெம் கண் குதிரை குதிப்பன – கம்.யுத்4:37 33/2

மேல்


குதிரைகள் (1)

ஏழும் அல்லன ஈண்டு உள குதிரைகள் எல்லாம் – கம்.சுந்:2 12/4

மேல்


குதிரையின் (5)

செரு உறு குதிரையின் பொங்கி சாரல் – குறு 385/3
தோய் முகத்தது கனத்தது சுடர் குதிரையின்
வாய் முகத்திடை நிமிர்ந்து வட வேலை பருகும் – கம்.ஆரண்:1 25/2,3
கோல் ஒரு பத்து_நூற்றால் குதிரையின் தலைகள் கொய்து – கம்.யுத்2:18 199/3
கோடி_கோடி குதிரையின் கூட்டமும் – கம்.யுத்3:29 26/1
பாய் வய பசும் குதிரையின் வழியவும் படர் நீர் – கம்.யுத்4:35 19/2

மேல்


குதிரையும் (2)

குரைத்த தேரும் களிறும் குதிரையும்
நிரைத்த வார் முரசும் நெளிந்து எங்கணும் – கம்.பால:14 44/1,2
குலத்த கால் வய நெடும் குதிரையும் அதிர் மத குன்றும் இன்று – கம்.யுத்1:2 95/3

மேல்


குதிரையே (2)

கொம்பு_அனாளை கொண்டு ஓடும் குதிரையே – கம்.பால:14 40/4
குடித்து கால்வன போன்ற குதிரையே – கம்.யுத்2:15 39/4

மேல்


குதிரையை (3)

காதலித்து ஊர்ந்த நின் காம குதிரையை
ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் – கலி 96/18,19
மேவார் விடுத்தந்த கூந்தல் குதிரையை
வாய் பகுத்து இட்டு புடைத்த ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/53,54
குலை உற குளித்த வாளி குதிரையை களிற்றை ஆளை – கம்.யுத்2:16 18/3

மேல்


குதிரையோ (3)

குதிரையோ வீறியது – கலி 96/24
குதிரையோ கவ்வியது – கலி 96/29
பரும குதிரையோ அன்று பெரும நின் – கலி 96/34

மேல்


குதுகுதுப்ப (1)

வெம் நாற்று வேசனை நாற்றம் குதுகுதுப்ப
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/13,14

மேல்


குதை (1)

குதை வரி சிலை நுதல் கொவ்வை வாய்ச்சியர் – கம்.பால:3 48/1

மேல்


குந்தம் (10)

பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து – முல் 41
ஆற்று அணி வெள் வாள் விதிர்ப்போர் மிளிர் குந்தம் ஏந்துவோர் – பரி 11/50
தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 12/4
கொல்லும் வேல் குந்தம் கற்று உயர் கொற்றவர் – கம்.அயோ:11 12/3
கோல் கணையம் நேமி குலிசம் சுரிகை குந்தம்
பாலம் முதல் ஆயுதம் வலத்தினர் பரித்தார் – கம்.சுந்:2 67/3,4
பொன் கர குலிசம் பாசம் புகர் மழு எழு பொன் குந்தம்
வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன – கம்.சுந்:7 8/3,4
எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி – கம்.சுந்:8 7/1
காமரு கணையம் குந்தம் கப்பணம் கால நேமி – கம்.சுந்:10 11/4
கோடு இகல் தண்டு கூடம் குந்தம் வல்லோர்கள் கூடி – கம்.யுத்2:16 47/1
எழு அயில் குந்தம் வேல் ஈட்டி தோமரம் – கம்.யுத்3:31 179/2

மேல்


குந்தமும் (2)

குந்தமும் குலிசமும் கோலும் பாலமும் – கம்.ஆரண்:7 35/1
வில்லும் வேலும் வெம் குந்தமும் முதலிய விறகாய் – கம்.சுந்:13 29/1

மேல்


குந்தள (1)

குந்தள பாரம் சோர குலமணி கலன்கள் சிந்த – கம்.பால:14 54/2

மேல்


குந்தளம் (1)

தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த – கம்.யுத்3:24 32/3

மேல்


குந்தி (1)

குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – கம்.யுத்2:16 342/4

மேல்


குந்திய (1)

குடையர் குண்டிகை தூக்கினர் குந்திய
நடையர் நாசி புதைத்த கை நாற்றலர் – கம்.பால:14 42/1,2

மேல்


குந்து (1)

குந்து வல் நெடும் சிலை முதல் படைகளும் கொடியும் – கம்.யுத்3:22 54/2

மேல்


குப்புற்று (5)

கூவலின் உயிர்த்த சில் நீர் உலகினை குப்புற்று என்ன – கம்.ஆரண்:10 165/1
கொம்பினை கண்டிலர் குப்புற்று ஏகினார் – கம்.கிட்:14 17/4
ஆதலின் இ பேர் ஆர்கலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி – கம்.கிட்:17 6/1
குப்புற்று ஈர் பிண குன்று சுமந்துகொண்டு – கம்.யுத்2:15 27/3
கூடு சாரியில் குப்புற்று கூத்து நின்று – கம்.யுத்4:40 4/2

மேல்


குப்புற (1)

குப்புற கருதுவான் குவளை நோக்கி-தன் – கம்.யுத்1:4 24/2

மேல்


குப்புறம் (1)

குறுமுனி குடித்த வேலை குப்புறம் கொள்கைத்து ஆதல் – கம்.சுந்:1 14/1

மேல்


குப்புறற்கு (3)

குப்புறற்கு அருமையான குல வரை சாரல் வைகி – கம்.பால:16 5/1
குப்புறற்கு அரிய மா குன்றை வென்று உயர் – கம்.ஆரண்:6 14/1
கூறு திக்கினுக்கு அப்புறம் குப்புறற்கு உரியார் – கம்.கிட்:12 26/2

மேல்


குப்புறா (1)

கொண்டு சீறி அவன் எதிர் குப்புறா – கம்.யுத்2:15 63/4

மேல்


குப்புறின் (1)

குப்புறின் அண்டத்து அ புறமேயும் குதி-கொள்வீர் – கம்.கிட்:17 10/4

மேல்


குப்புறும் (1)

குன்றின்-நின்று ஒரு குன்றினில் குப்புறும்
பொன் துளங்கு உளை சீயமும் போன்றனன் – கம்.கிட்:11 15/3,4

மேல்


குப்பை (38)

குன்று என குவைஇய குன்றா குப்பை
கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும் – பொரு 244,245
குப்பை வேளை உப்பு இலி வெந்ததை – சிறு 137
குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் – பெரும் 240
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/3
உவர் விளை உப்பின் குன்று போல் குப்பை
மலை உய்த்து பகரும் நிலையா வாழ்க்கை – நற் 138/1,2
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் – நற் 291/3
கானல் இட்ட காவல் குப்பை
புலவு மீன் உணங்கல் படு புள் ஓப்பி – நற் 331/3,4
குப்பை கோழி தனி போர் போல – குறு 305/6
கடு வளி தொகுத்த நெடு வெண் குப்பை
கணம்_கொள் சிமைய உணங்கும் கானல் – குறு 372/2,3
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/3
களன் அறு குப்பை காஞ்சி சேர்த்தி – பதி 62/15
பருதி அம் குப்பை சுற்றி பகல் செல – அகம் 37/15
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன – அகம் 152/8
குப்பை வெண் மணல் பக்கம் சேர்த்தி – அகம் 160/4
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல் – அகம் 181/13
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட – அகம் 190/2
நெடு வெள் உப்பின் நிரம்பா குப்பை
பெரும் பெயற்கு உருகி ஆங்கு – அகம் 206/14,15
குப்பை வெண் மணல் குவவு மிசையானும் – அகம் 330/12
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும் – அகம் 341/11
குப்பை நெல்லின் முத்தூறு தந்த – புறம் 24/22
ஈத்து இலை குப்பை ஏறி உமணர் – புறம் 116/7
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த – புறம் 159/9
களம் மலி நெல்லின் குப்பை வேண்டினும் – புறம் 171/9
களம் மலி குப்பை காப்பு இல வைகவும் – புறம் 230/3
சில் விளை வரகின் புல்லென் குப்பை
தொடுத்த கடவர்க்கு கொடுத்த மிச்சில் – புறம் 327/2,3
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை
வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/9,10
குறை நறை கறி குப்பை பருப்பொடு – கம்.பால:2 37/2
குன்று ஓங்கு தோளார் குணம் கூட்டு இசை குப்பை என்ன – கம்.பால:3 70/3
தூவிய நறு மலர் குப்பை துன்னவே – கம்.ஆரண்:10 7/4
வெள்ளடை தம்பல் குப்பை சிதர்ந்து என விரிந்த மாதோ – கம்.கிட்:10 28/4
கொங்கணம் ஏழும் நீங்கி குட கடல் தரள குப்பை
சங்கு அணி பானல் நெய்தல் தண் புனல் தவிர ஏகி – கம்.கிட்:15 32/1,2
நிதியின் நிரை குப்பை நிறைத்தனவும் – கம்.யுத்2:18 43/1
நிறைந்தன பொறியின் குப்பை நிமிர்ந்தன நெருப்பின் கற்றை – கம்.யுத்2:18 196/4
கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ – கம்.யுத்2:19 49/3,4
பெரும் படை தலைவர் யாரும் பெயர்ந்திலர் பிணத்தின் குப்பை
வரம்பு இல பரப்பி ஆர்த்து மலைகின்ற பொழுதின் வந்துற்று – கம்.யுத்2:19 60/1,2
பிணங்களின் குப்பை மற்றை நரர் உயிர் பிரிந்த யாக்கை – கம்.யுத்3:22 3/3
வான் உயர் பிணத்தின் குப்பை மறைத்தலின் மயக்கம் உற்றான் – கம்.யுத்3:22 23/4
குழுக்களை கூர்ம் கணை குப்பை ஆக்கி நேர் – கம்.யுத்4:37 76/2

மேல்


குப்பை-நின்று (1)

கூனி போன பின் குல மலர் குப்பை-நின்று இழிந்தாள் – கம்.அயோ:3 1/1

மேல்


குப்பைகள் (6)

அந்தம்_இல் சிலதியர் ஆற்ற குப்பைகள்
சந்திரன் ஒளி கெட தழைப்ப தண் நிலா – கம்.பால:3 44/3,4
குப்பைகள் என வாரிக்கொண்டு அயல் களைவாரும் – கம்.பால:23 30/4
கொன்றைகள் சொரி போதின் குப்பைகள் குல மாலை – கம்.அயோ:9 3/3
குவித்த பல் மணி குப்பைகள் கலையொடும் கொழிப்ப – கம்.சுந்:12 41/1
மணி பரும் தடம் குப்பைகள் மறி கடல் வெந்து – கம்.யுத்1:6 25/3
குடைந்து எறி கால் பொர பூட்கை குப்பைகள்
இடைந்தன முகில்_குலம் இரிந்து சாய்ந்து என – கம்.யுத்2:18 92/2,3

மேல்


குப்பையின் (9)

அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ – அகம் 163/11
யாதினும் இருண்ட விண் இருந்தை குப்பையின்
கூதிர் வெம் கால் நெடும் துருத்தி கோள் அமைத்து – கம்.கிட்:10 8/2,3
படுக்கின்ற பிணத்தின் பம்மல் குப்பையின் பரப்பே பல் கால் – கம்.யுத்2:15 152/4
உர குப்பையின் உயர் தோள் பல உடையாய் உரன் உடையாய் – கம்.யுத்2:15 165/3
மை குப்பையின் எழில் கொண்டு ஒளிர் வயிர தட மார்பில் – கம்.யுத்2:15 176/2
குசும்பையின் நறு மலர் சுண்ண குப்பையின்
விசும்பையும் கடந்தது விரிந்த தூளியே – கம்.யுத்2:18 87/3,4
விலங்கல் அன்ன வான் பெரும் பிண குப்பையின் மேலோர் – கம்.யுத்3:20 64/2
நீற்று குப்பையின் மேருவை நூறுவ நெடிய – கம்.யுத்4:37 99/2
குயின்றன சுடர் மணி கனலின் குப்பையின்
பயின்றன சுடர் தர பதும நாளங்கள் – கம்.யுத்4:37 144/1,2

மேல்


குப்பையும் (3)

குலம் முதல் தொன்மையும் கலையின் குப்பையும்
பல முதல் கேள்வியும் பயனும் எய்தினார் – கம்.அயோ:1 5/1,2
அவிர் இழை குப்பையும் அளவு_இலாதது – கம்.கிட்:14 33/4
திரள் மணி குப்பையும் கனக தீரமும் – கம்.யுத்1:4 26/2

மேல்


குப்பையை (1)

கொம்பு அற உதிர்ந்த முத்தின் குப்பையை நோக்கும் கொன்ற – கம்.யுத்3:22 25/3

மேல்


குபேரன் (4)

குன்று என குனிக்கும் அம் பொன் குவடு என குபேரன் மானம் – கம்.அயோ:13 45/3
ஒருவனோ குபேரன் நின்னொடு உடன்பிறந்தவர்கள் அன்னார் – கம்.ஆரண்:6 46/2
குட திசை-கண் சுடேணன் குபேரன் வாழ் – கம்.கிட்:13 10/1
குரண்டம் ஆடு நீர் அளகையின் ஒளித்து உறை குபேரன்
திரண்ட மாடும் தன் திருவொடு நிதியமும் இழந்து – கம்.யுத்1:5 56/1,2

மேல்


குபேரனை (1)

கூர்த்தன பகழி கோத்தான் குபேரனை ஆடல் கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 191/4

மேல்


கும்ப (5)

கும்ப திண் கரியை கோள் மா கொன்று என நின்னை கொன்று உன் – கம்.யுத்1:3 125/3
கோட்டு இரும் திசை நிலை கும்ப குன்றையும் – கம்.யுத்1:5 23/3
கும்ப மா கிரி கோடு இரு கைகளால் கழற்றி – கம்.யுத்1:5 48/2
கும்ப கொடியோனும் நிகும்பனும் வேறு – கம்.யுத்2:18 16/1
கொண்டான் உயிர் காலனும் கும்ப நிகும்பரோடும் – கம்.யுத்2:19 4/3

மேல்


கும்பகருண (1)

கும்பகருண பெயரினான் இவை குறித்தான் – கம்.யுத்1:2 47/4

மேல்


கும்பகருணன் (2)

கொலை கிடந்த வேல் கும்பகருணன் ஓர் – கம்.யுத்2:16 66/3
கார் இயல் காலன் அன்ன கழல் கும்பகருணன் என்னும் – கம்.யுத்2:16 109/3

மேல்


கும்பகருணனது (1)

இராவணன் உரமும் கும்பகருணனது ஏற்றம்-தானும் – கம்.யுத்4:41 42/3

மேல்


கும்பகருணனார் (1)

கூறோம் இனி நாம் அ கும்பகருணனார்
பாறு ஆடு வெம் களத்து பட்டார் என பதையா – கம்.யுத்2:17 92/1,2

மேல்


கும்பகருணனை (5)

கொல் ஈரும் படை கும்பகருணனை போல் குவலயத்துள் – கம்.ஆரண்:6 105/3
கயக்கம்_இல் துயிற்சி கும்பகருணனை கண்ணின் கண்டான் – கம்.சுந்:2 119/4
என் உனக்கு இளைய கும்பகருணனை இகழ்ந்தது எந்தாய் – கம்.யுத்2:16 40/4
குன்று என நீண்ட கும்பகருணனை இராமன் கொல்ல – கம்.யுத்2:17 73/2
வேலையை வென்று கும்பகருணனை வீட்டினானை – கம்.யுத்3:26 7/2

மேல்


கும்பகருணனையும் (1)

கும்பகருணனையும் கொல்வித்து என் கோ_மகனை – கம்.யுத்2:18 271/3

மேல்


கும்பகன்னன் (4)

கும்பகன்னன் என்று உளன் பண்டு தேவரை குமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 48/4
கும்பகன்னன் என்று ஒருவன் நீர் அம்பிடை குறைத்த – கம்.யுத்3:22 64/1
கும்பகன்னன் ஆண்டு இட்டது வயிர வான் குன்றின் – கம்.யுத்3:22 111/1
கும்பகன்னன் என்று உளன் மற்று இங்கு ஒருவன் கை கொண்ட – கம்.யுத்3:31 42/1

மேல்


கும்பகன்னனும் (1)

கொற்ற வெம் சிலை கும்பகன்னனும் நுங்கள் கோமான் – கம்.யுத்3:30 44/1

மேல்


கும்பகன்னனோடு (2)

கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்தையும் குலத்தின் – கம்.யுத்3:30 36/1
கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்து வெம் குல போர் – கம்.யுத்4:40 124/1

மேல்


கும்பங்கள் (1)

தொடர்ந்தன மழை பொழி தும்பி கும்பங்கள்
இடந்தன மூளைகள் இனிதின் உண்டன – கம்.யுத்2:19 47/2,3

மேல்


கும்பத்தில் (1)

கொம்பு நால் உடை குல கரி கும்பத்தில் குளித்த – கம்.யுத்2:16 233/1

மேல்


கும்பத்து (2)

வெள்ளி கும்பத்து இளம் கமுகின் பாளை போன்று விரிந்து உளதால் – கம்.பால:10 72/4
படர்ந்த கும்பத்து பாய்ந்தன பகழிகள் பாகரை பறிந்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 314/1

மேல்


கும்பம் (2)

ஓங்கல்கள் தலைகள் தோன்ற ஒளித்து அவண் உயர்ந்த கும்பம்
பூம் குழல் கங்கை நங்கை முலை என பொலிந்த மாதோ – கம்.அயோ:13 51/3,4
கும்பம் உற்ற உயர் நெற்றியின் விசித்து ஒளி குலாம் – கம்.ஆரண்:1 12/2

மேல்


கும்பமும் (1)

வார் செறி கொங்கை அன்ன கும்பமும் மருப்பும் காண – கம்.பால:14 59/2

மேல்


கும்பமே (1)

கொங்கையின் நிரைந்தன கனக கும்பமே – கம்.அயோ:2 37/4

மேல்


கும்பன் (1)

கும்பன் என்று உளன் ஊழி வெம் கதிரினும் கொடியான் – கம்.யுத்1:5 35/4

மேல்


கும்பனும் (2)

கும்பனும் குல சங்கனும் முதலினர் குரங்கின் – கம்.கிட்:12 22/1
குரங்கினுக்கு அரசும் வென்றி கும்பனும் குறித்த வெம் போர் – கம்.யுத்2:18 235/1

மேல்


கும்பானு (1)

நெருக்க நேர்ந்து கும்பானு நெடும் சரம் – கம்.யுத்2:15 62/3

மேல்


கும்பானுவை (1)

குத்தி நின்ற கும்பானுவை தான் எதிர் – கம்.யுத்2:15 66/2

மேல்


கும்பி (1)

ஏன்று உன் பாவி கும்பி வயிற்றினிடை வைகி – கம்.அயோ:11 84/1

மேல்


கும்பிகை (1)

கும்பிகை திமிலை செண்டை குறடு மா பேரி கொட்டி – கம்.யுத்3:22 5/1

மேல்


கும்பிட்டு (2)

கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில் – கம்.யுத்2:16 87/2
கும்பிட்டு வாழ்கிலேன் யான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் – கம்.யுத்2:16 155/4

மேல்


கும்பிடலோடும் (1)

கொற்றவனை கழல் கும்பிடலோடும்
பொன்_தொடி கை கொடு நல் மனை புக்கான் – கம்.பால:23 92/3,4

மேல்


கும்பிடா (2)

கோதை வில்லவன் தாயரை கும்பிடா
ஆதி மன்னனை ஆற்று-மின் நீர் என்றான் – கம்.அயோ:4 230/2,3
குலைவு உறல் அன்னம் முன்னம் யாரையும் கும்பிடா என் – கம்.ஆரண்:12 66/1

மேல்


குமட்டிய (1)

பொழிந்த மா நிலம் புல் தர குமட்டிய புனிற்றா – கம்.கிட்:10 46/1

மேல்


குமண்டையை (1)

குழியினை கருதி செய்த குமண்டையை குறித்து நீங்க – கம்.யுத்1:7 19/3

மேல்


குமண (3)

இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண
இசை மேந்தோன்றிய வண்மையொடு – புறம் 158/26,27
குன்றியும் கொள்வல் கூர் வேல் குமண
அதற்பட அருளல் வேண்டுவல் விறல் புகழ் – புறம் 159/25,26
நின் படர்ந்திசினே நல் போர் குமண
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை – புறம் 164/8,9

மேல்


குமணன் (2)

நட்டோர் நட்ட நல் இசை குமணன்
மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே – புறம் 160/12,13
திருந்து வேல் குமணன் நல்கிய வளனே – புறம் 163/9

மேல்


குமர (6)

நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர
வாழ்த்தினேம் பரவுதும் தாழ்த்து தலை நினை யாம் – பரி 9/82,83
ஆண்தகை அரசு இளம் குமர அன்னது – கம்.கிட்:16 11/3
நன்று உரை-செய்தாய் குமர நான் இது நினைந்தேன் – கம்.யுத்1:2 57/1
மன் நெடும் குமர பாடி வீட்டினை வலம்செய்க என்றான் – கம்.யுத்1:4 148/4
பூசல் வில் குமர நோக்காய் புகர்_அற விளங்கும் பொற்பின் – கம்.யுத்1:10 13/1
குலத்து இயல்பு அழிந்ததேனும் குமர மற்று உன்னை கொண்டே – கம்.யுத்2:16 127/1

மேல்


குமரர் (18)

பயம் கெழு குமரர் வட்டு ஆட்டு ஆடு இடம் பலவும் கண்டார் – கம்.பால:10 19/4
பயந்த குல குமரர் இவர் தமக்கு உள்ள பரிசு எல்லாம் – கம்.பால:12 15/2
குமரர் நெஞ்சு குளிப்ப வழங்கலால் – கம்.பால:14 28/3
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் – கம்.பால:14 71/1
உதிர்த்தனர் இளம் குமரர் ஓவியரின் ஓவம் – கம்.பால:15 16/3
பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் – கம்.பால:20 25/3
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும் – கம்.பால:20 28/3
குங்கும சுவடு நீங்கா குவவு தோள் குமரர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 69/4
குழல் பிரிந்தன மலர் குமரர் தாள் இணை – கம்.அயோ:4 201/2
சித்திர குனி சிலை குமரர் சென்று அணுகினார் – கம்.ஆரண்:1 1/2
கை குறும் கண் மலை போல் குமரர் காமம் முதல் ஆம் – கம்.ஆரண்:1 2/2
குமரர் நீர் இவண் அடைந்து உதவு கொள்கை எளிதோ – கம்.ஆரண்:1 3/1
குனி வரு திண் சிலை குமரர் கொம்பொடும் – கம்.ஆரண்:3 1/3
மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி – கம்.ஆரண்:15 56/2
குழை தொடர் நயனம் கூர் வேல் குமரர் நெஞ்சு உருவ கோட்டி – கம்.சுந்:2 114/2
ஆறு இரண்டு அடுத்த எண்ணின் ஆயிரம் குமரர் ஆவி – கம்.சுந்:10 9/1
நல் நெறி குமரர் போக நயந்து உடன் புணர்ந்த சேனை – கம்.சுந்:14 52/2
கோ குல குமரர் எல்லாம் கொடுத்தனர் ஆவி என்றார் – கம்.யுத்2:18 260/4

மேல்


குமரர்-தம் (1)

துளிப்பன குமரர்-தம் தோளின் மாலையே – கம்.பால:3 56/4

மேல்


குமரர்-தமை (1)

இருந்த குல குமரர்-தமை இரு கண்ணின் முகந்து அழகு பருக நோக்கி – கம்.பால:12 2/1

மேல்


குமரர்கள் (1)

குமரர்கள் நில_மகள் குறைவு_அற வளர் நாள் – கம்.பால:5 121/4

மேல்


குமரரும் (5)

மதி தரு குமரரும் வலியர்-கொல் எனவே – கம்.பால:5 130/4
கோ குமரரும் அடி குறுக நான்முகன் – கம்.பால:7 18/2
குமரரும் மங்கைமாரும் குழுமலால் வழுவி விண்-நின்று – கம்.பால:15 28/3
பொரு_அரும் குமரரும் போயினார் புறம் – கம்.அயோ:4 148/3
செவ்விய குமரரும் சென்னி தாழ்ந்தனர் – கம்.அயோ:4 156/3

மேல்


குமரரை (1)

காண்தகு குமரரை காவல் ஏவியே – கம்.பால:8 29/4

மேல்


குமரன் (11)

கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் – கம்.பால:19 59/1
சிங்கம் என உயர் தேர் வரு குமரன் எதிர் சென்றான் – கம்.பால:24 16/3
உணர்வான் அனையாள் உரையால் உயர்ந்தான் உரை-சால் குமரன்
புணரான் நிலமே வனமே போவானே ஆம் என்னா – கம்.அயோ:4 54/1,2
கோதை வரி வில் குமரன் கொடுத்த நில – கம்.அயோ:4 109/1
வெல் வகை குமரன் நின்ற வேலையின் வேலை சார்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 138/2
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மன் இளம் குமரன் சொல்வான் – கம்.கிட்:11 68/4
கோள் இரண்டையும் கொடும் சிறை வைத்த அ குமரன்
மூளும் வெம் சினத்து இந்திரசித்து என மொழிவான் – கம்.யுத்1:5 49/1,2
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற – கம்.யுத்2:16 183/3
சிலை தொழில் குமரன் கொல்ல தொல்லை நாள் செருவில் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 121/4
காலன் மால் சிவன் குமரன் என்று இவரையும் கடப்பார் – கம்.யுத்3:31 11/4
குழலும் நூலும் போல் அனுமனும் தானும் அ குமரன் – கம்.யுத்4:32 13/4

மேல்


குமரன்-மாட்டு (1)

மன் நெடும் குமரன்-மாட்டு அழுங்கி மாடமும் – கம்.அயோ:4 194/3

மேல்


குமரன்-மேல் (1)

ஏறு வெம் சரம் இரண்டு இளம் குமரன்-மேல் ஏற்றி – கம்.யுத்2:16 236/2

மேல்


குமரன்_அன்னான் (1)

கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான்
வள்ள தார் அகலம் தன்னை மலர்க்கையால் புதைப்ப நோக்கி – கம்.பால:19 59/1,2

மேல்


குமரனுக்கு (1)

கோ குமரனுக்கு அது தெரிய கூறுவான் – கம்.அயோ:12 4/4

மேல்


குமரனும் (4)

போர் தொழில் குமரனும் தொழுது போந்த பின் – கம்.பால:8 32/2
சேம வில் குமரனும் விலக்கி சீறடி – கம்.ஆரண்:12 14/3
ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன் – கம்.கிட்:11 123/3
வண்ண வில் குமரனும் வருகின்றார்களை – கம்.யுத்4:41 104/4

மேல்


குமரனே (1)

கோல் நிற குனி வில் செம் கை குமரனே குளிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்1:10 17/1

மேல்


குமரனை (1)

எறிந்த அ குமரனை இன்னும் கண்ணிற் கண்டு – கம்.பால:10 59/3

மேல்


குமரா (3)

மின்னின் மின்னும் வரி வில் குமரா மெய்யின் மெய்யே – கம்.அயோ:4 58/2
இல்லாதன இல்லை இளம் குமரா – கம்.ஆரண்:11 52/4
கோ முதல்வர்க்கு ஏறு ஆகிய கொற்ற குமரா நம் – கம்.கிட்:17 7/3

மேல்


குமரி (8)

குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் – பெரும் 247
தென் குமரி வட_பெருங்கல் – மது 70
கொய் குழை அரும்பிய குமரி ஞாழல் – நற் 54/9
குமரி வாகை கோல் உடை நறு வீ – குறு 347/2
தென் குமரி வட_பெருங்கல் – புறம் 17/1
குமரி அம் பெரும் துறை அயிரை மாந்தி – புறம் 67/6
குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் – புறம் 294/3
குமரி மகளிர் கூந்தல் புரைய – புறம் 301/2

மேல்


குமரி_படை (1)

குமரி_படை தழீஇய கூற்று வினை ஆடவர் – புறம் 294/3

மேல்


குமரி_மூத்த (1)

குமரி_மூத்த கூடு ஓங்கு நல் இல் – பெரும் 247

மேல்


குமரியின் (1)

தெனாஅது உரு கெழு குமரியின் தெற்கும் – புறம் 6/2

மேல்


குமரியொடு (2)

தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை – பதி 11/24
தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை அரசர் – பதி 43/8

மேல்


குமாரன் (1)

அழிவு இல் ஒண் குமாரன் யாரோ அஞ்சன குன்றம் அன்னான் – கம்.சுந்:10 20/4

மேல்


குமாரனும் (1)

ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக – கம்.பால:8 37/1

மேல்


குமிழ் (4)

குமிழ் தலைமயங்கிய குறும் பல் அத்தம் – நற் 274/5
குமிழ் உண் வெள்ளை பகு வாய் பெயர்த்த – புறம் 324/9
குமிழ் முலை சீதை கொண்கண் கோ_முடி புனைதல் காண்பான் – கம்.அயோ:3 71/3
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் – கம்.கிட்:11 76/3

மேல்


குமிழ்த்தன (1)

கூசின பொடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன வியோம கூடம் – கம்.யுத்3:31 70/4

மேல்


குமிழி (9)

குமிழி சுழலும் குண்டு கய முடுக்கர் – மலை 213
வனை கல திகிரியின் குமிழி சுழலும் – மலை 474
தெண் நீர் குமிழி இழிதரும் – நற் 124/8
கூர் உகிர் குவவு தோளான் கூம்பு என குமிழி பொங்க – கம்.சுந்:1 8/3
உன்ன உன்ன உதிர குமிழி விழியூடு உமிழ்கின்றான் – கம்.சுந்:8 51/2
நீரிடை குமிழி ஊட்டும் நெருப்பிடை சுரிக்க நீட்டும் – கம்.யுத்1:3 137/4
பொருக்கென சென்று புக்கான் புண்ணினில் குமிழி பொங்க – கம்.யுத்2:19 285/2
கோ இயல் கோயில் புக்கான் குருதி நீர் குமிழி கண்ணான் – கம்.யுத்3:29 43/4
குமிழி நீரோடும் சோரி கனலொடும் கொழிக்கும் கண்ணான் – கம்.யுத்4:34 22/1

மேல்


குமிழியான் (1)

குடம் கொள் நீரினும் கண் சோர் குமிழியான் – கம்.யுத்4:38 32/4

மேல்


குமிழின் (4)

கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப – சிறு 225
இன் தீம் பாலை முனையின் குமிழின்
புழல் கோட்டு தொடுத்த மரல் புரி நரம்பின் – பெரும் 180,181
அத்த குமிழின் கொடு மூக்கு விளை கனி – நற் 6/7
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – நற் 286/2

மேல்


குமிழும் (1)

ஓதியும் எள்ளும் தொள்ளை குமிழும் மூக்கு ஒக்கும் என்றால் – கம்.கிட்:13 52/1

மேல்


குமுத (11)

நெய்தலும் குமுத பூவும் நெகிழ்ந்த செங்கமல போதும் – கம்.பால:14 53/2
அறல் இயல் கூந்தல் கண் வாள் அமுது உகு குமுத செ வாய் – கம்.பால:14 60/1
துப்பு உரு குமுத வாய் அமுதம் துய்த்த யான் – கம்.கிட்:10 90/4
அயில் விழி குமுத செம் வாய் சிலை நுதல் அன்ன போக்கின் – கம்.கிட்:11 76/1
பவளமும் கிடையும் கொவ்வை பழனும் பைம் குமுத போதும் – கம்.கிட்:13 49/1
குமுத வாயினார் குயிலை ஏசுவார் – கம்.கிட்:15 22/2
வேலையில் கொள_ஒணாத வேல்_கணார் குமுத செ வாய் – கம்.சுந்:2 110/3
குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர் – கம்.சுந்:3 88/3
விண்டு அலத்தக விரை குமுத வாய் விரிதலால் – கம்.சுந்:10 42/3
புல்லுற மலர்ந்த கண் குமுத பூவினன் – கம்.சுந்:12 27/2
சுந்தர குமுத செ வாய் அமுது அலால் அமுத சொல்லீர் – கம்.யுத்2:17 16/4

மேல்


குமுதங்களே (1)

வாய் அடங்கின என்ன வந்து குவிந்த வண் குமுதங்களே – கம்.அயோ:3 57/4

மேல்


குமுதத்தின் (1)

நெய்தலை வென்ற வாள் கண் குமுதத்தின் நீர்மை காட்ட – கம்.யுத்4:34 20/2

மேல்


குமுதத்து (1)

நவ்வி நோக்கியர் இதழ் நிகர் குமுதத்து நறும் தேன் – கம்.கிட்:1 16/1

மேல்


குமுதம் (4)

குடைபவர் துவர் இதழ் மலர்வன குமுதம்
மடை பெயர் அனம் என மட நடை அளக – கம்.பால:2 43/2,3
குல கொடி மாதர் வாய் குமுதம் நாறுவ – கம்.பால:3 57/2
குவளை காட்டுவ துவர் இதழ் காட்டுவ குமுதம் – கம்.கிட்:1 17/4
குமுதம் நாறும் மதத்தன கூற்றன – கம்.யுத்4:33 26/1

மேல்


குமுதன் (7)

வாலி இளவல் அவன் மைந்தன் மயிந்தன் துமிந்தன் வய குமுதன்
நீலன் இடபன் குமுதாக்கன் பனசன் சரபன் நெடும் சாம்பன் – கம்.சுந்:4 116/1,2
குமுதன் இட்ட குல வரை கூத்தரின் – கம்.யுத்1:8 42/1
உவன் காண் குமுதன் குமுதாக்கனும் ஊங்கு அவன் காண் – கம்.யுத்1:11 30/1
கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச வெம் கத குமுதன் கொன்றான் – கம்.யுத்2:19 55/4
அங்கதன் குமுதன் நீலன் சாம்பவன் அருக்கன் மைந்தன் – கம்.யுத்2:19 176/1
கொற்ற குமுதன் ஒரு குன்று கொளா – கம்.யுத்3:20 81/3
அரி குல மன்னன் நீலன் அங்கதன் குமுதன் சாம்பன் – கம்.யுத்3:22 119/1

மேல்


குமுதனும் (2)

திறம்கொள் வெம் சின படை-கொடு குமுதனும் சேர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 16/4
கோலின் மேவிய கூற்றினால் குமுதனும் குறைந்தான் – கம்.யுத்3:22 172/4

மேல்


குமுதாக்கன் (1)

நீலன் இடபன் குமுதாக்கன் பனசன் சரபன் நெடும் சாம்பன் – கம்.சுந்:4 116/2

மேல்


குமுதாக்கனும் (1)

உவன் காண் குமுதன் குமுதாக்கனும் ஊங்கு அவன் காண் – கம்.யுத்1:11 30/1

மேல்


குமுற (2)

கொற்ற மண்கணை குமுற மன்னனை – கம்.அயோ:11 119/3
பயிர்கள் ஆர்ப்பு எடுப்ப மூரி பல்_இயம் குமுற பற்றி – கம்.சுந்:8 22/2

மேல்


குமுறல் (1)

கோள் அமை கண முகில் குமுறல் ஓவின – கம்.கிட்:10 105/2

மேல்


குமுறலும் (1)

ஆம் இடி குமுறலும் ஆர்ப்பின் ஓதையும் – கம்.யுத்2:18 88/2

மேல்


குமுறி (3)

கூனல் வான் கோடு நீட்டி குத்திட குமுறி பாயும் – கம்.பால:16 4/2
கோள் உறு மடங்கலின் குமுறி விம்முவான் – கம்.அயோ:11 95/2
குருதி மா மழை சொரிந்தன மேகங்கள் குமுறி
பருதி வானவன் ஊர் வளைப்புண்டது பாராய் – கம்.ஆரண்:7 69/1,2

மேல்


குமுறிய (1)

குன்றம் குமுறிய உரை – பரி 8/35

மேல்


குமுறின (3)

குழுமி மேகங்கள் குமுறின குளிர் துளி கொணர்ந்த – கம்.அயோ:9 41/1
கூறினர் அரக்கர் ஆசி குமுறின முரச கொண்மூ – கம்.சுந்:10 7/3
குழீஇயின குமுறின கொள்கை கொண்டதால் – கம்.யுத்3:24 96/3

மேல்


குமுறு (4)

குன்று துன்றின என குமுறு கோப மதமா – கம்.ஆரண்:1 10/1
கொடி வனம் மிடைந்தன குமுறு பேரியின் – கம்.கிட்:11 120/1
குஞ்சர முழக்கமும் குமுறு பேரியின் – கம்.கிட்:14 14/3
மஞ்சு உக குமுறு சொல்லினர் வல் வாய் – கம்.யுத்1:11 14/3

மேல்


குமுறும் (2)

முடிவில் குமுறும் மழை மும்மையின் மேல் முழங்க – கம்.அயோ:4 115/4
கொட்டிய பேரி என்ன மழை என குமுறும் சொல்லார் – கம்.சுந்:7 6/4

மேல்


குமைக்கும் (1)

தனிமை தாங்கிய உலகையும் சலம் வரின் குமைக்கும்
இனிய மா குரங்கு ஈர்_இரண்டு ஆயிர கோடி – கம்.கிட்:12 7/2,3

மேல்


குமைகின்ற (1)

கொள்ளை கொண்டிட பண்டையின் மும் மடி குமைகின்ற படி நோக்கி – கம்.யுத்2:16 335/2

மேல்


குமைந்தான் (1)

கும்பகன்னன் என்று உளன் பண்டு தேவரை குமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 48/4

மேல்


குமைப்பது (1)

குமைப்பது நலன் என முடுகி கூறினார் – கம்.யுத்1:4 38/4

மேல்


குமையால் (1)

குதியால் பல குமையால் பல கொன்றான் அறம் நின்றான் – கம்.யுத்2:18 157/4

மேல்


குமையுற (1)

குமையுற திரண்டு ஒரு சடை ஆகிய குழலாள் – கம்.சுந்:3 10/4

மேல்


குய் (8)

குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின் – மது 757
குவளை உண்கண் குய் புகை கழும – குறு 167/3
குய் இடு-தோறும் ஆனாது ஆர்ப்ப – பதி 21/11
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் – புறம் 10/7
சுவைக்கு இனிது ஆகிய குய் உடை அடிசில் – புறம் 127/7
குய் கொள் கொழும் துவை நெய் உடை அடிசில் – புறம் 160/7
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில் – புறம் 250/1
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு – புறம் 397/13

மேல்


குய்ய (1)

நெய் குய்ய ஊன் நவின்ற – புறம் 382/8

மேல்


குய்யான் (1)

கனி குய்யான் கொழும் துவையர் – புறம் 360/5

மேல்


குய்யும் (1)

நெய்யும் குய்யும் ஆடி மெய்யொடு – நற் 380/1

மேல்


குய (3)

குய வரி இரும் போத்து பொருத புண் கூர்ந்து – அகம் 398/22
கொம்மை குய வட்டணை கொண்டிலெனோ – கம்.யுத்2:18 9/4
சலம் வரும் குய_மகன் திகிரி தன்மை-போல் – கம்.யுத்4:37 63/4

மேல்


குய_மகன் (1)

சலம் வரும் குய_மகன் திகிரி தன்மை-போல் – கம்.யுத்4:37 63/4

மேல்


குயத்தின் (1)

கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து – பொரு 242

மேல்


குயம் (2)

குயம் மண்டு ஆகம் செம் சாந்து நீவி – அகம் 48/11
கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின் – புறம் 348/3

மேல்


குயமும் (1)

நாவி நாறு ஓதி நவ்வி நயனமும் குயமும் புக்கு – கம்.ஆரண்:10 89/3

மேல்


குயவ (1)

சாறு என நுவலும் முது வாய் குயவ
ஈதும் ஆங்கண் நுவன்றிசின் மாதோ – நற் 200/4,5

மேல்


குயவர் (1)

இரு கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர்
திரிகை என உலகு முழுதும் முறை திரிய – கம்.யுத்3:31 163/3,4

மேல்


குயவன் (2)

பலி கள் ஆர்கை பார் முது குயவன்
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து – நற் 293/2,3
வன் தோள் குயவன் திரி மண்_கலத்து ஆழி என்ன – கம்.கிட்:7 46/4

மேல்


குயில் (51)

கொல் கரை நறும் பொழில் குயில் குடைந்து உதிர்த்த – சிறு 4
வெயில் நுழைபு அறியா குயில் நுழை பொதும்பர் – பெரும் 374
ஆவுதி நறும் புகை முனைஇ குயில் தம் – பட் 55
மா நனை கொழுதி மகிழ் குயில் ஆலும் – நற் 9/10
சேவலொடு கெழீஇய செம் கண் இரும் குயில்
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும் – நற் 118/3,4
இணர் துதை மாஅத்த புணர் குயில் விளி-தொறும் – நற் 157/5
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
பொதும்பு-தோறு அல்கும் பூ கண் இரும் குயில்
கவறு பெயர்த்து அன்ன நில்லா வாழ்க்கை இட்டு – நற் 243/4,5
வினை மாண் இரும் குயில் பயிற்றலும் பயிற்றும் – நற் 246/4
மின்னின் தூவி இரும் குயில் பொன்னின் – குறு 192/3
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ – ஐங் 341/2
செம் கண் இரும் குயில் அறையும் பொழுதே – ஐங் 346/3
பருவ மா குயில் கௌவையில் பெரிதே – ஐங் 369/5
குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/41
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/9
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் – கலி 28/8
குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/8
இரும் குயில் ஆலும் அரோ – கலி 33/25
விரி காஞ்சி தாது ஆடி இரும் குயில் விளிப்பவும் – கலி 34/8
நனி எள்ளும் குயில் நோக்கி இனைபு உகு நெஞ்சத்தால் – கலி 35/7
இரும் குயில் ஆல பெரும் துறை கவின் பெற – கலி 36/8
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில்
ஆனாது அகவும் பொழுதினான் மேவர – கலி 92/63,64
மா நனை கொழுதிய மணி நிற இரும் குயில்
படு நா விளியால் நடு நின்று அல்கலும் – அகம் 25/6,7
நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே – அகம் 97/23
குயில் காழ் சிதைய மண்டி அயில் வாய் – அகம் 167/18
செம் கண் இரும் குயில் நயவர கூஉம் – அகம் 229/19
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து – அகம் 237/5
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி – அகம் 293/6
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து – அகம் 297/8
குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப – அகம் 317/16
குயில் வாய் அன்ன கூர் முகை அதிரல் – புறம் 269/1
குயில் இனம் வதுவை செய்ய கொம்பிடை குனிக்கும் மஞ்ஞை – கம்.பால:2 14/1
கூவும் மென் குயில் குதலையர் குடைந்த தண் புனல்-வாய் – கம்.பால:9 9/2
கார் அன்ன கூந்தல் குயில் அன்னவள் கண் புதைப்ப – கம்.பால:17 18/3
சோலை மென் குயில்_அனாள் சுற்றி வீக்கிய – கம்.பால:19 41/3
நிற துவர் இதழ் குயில் நினைப்பினிடை அல்லால் – கம்.பால:22 31/3
கன்னி நல் மயில்களும் குயில் கணங்களும் – கம்.அயோ:4 174/1
மான் இனம் மயில் மாலை குயில் இனம் வதி கானம் – கம்.அயோ:9 18/3
குயில் இரங்கின குருந்து_இனம் அரும்பின முருந்தம் – கம்.அயோ:9 45/4
குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள – கம்.ஆரண்:6 22/3
குயில் தலத்திடை உற்றது ஓர் கொள்கையாள் – கம்.ஆரண்:12 2/3
தூங்கல்_இல் குயில் கெழு சொல்லின் உம்பரும் – கம்.ஆரண்:12 27/1
மயில் இயல் குயில்_மொழி மறக்கல் ஆவதோ – கம்.கிட்:7 27/4
குயில் ஏய் மொழியார் கொணராய் கொடியாய் – கம்.கிட்:10 53/2
குறைந்தன கரும் குயில் குளிர்ந்த உயர் குன்றம் – கம்.கிட்:10 70/2
குயில் மொழி கலச கொங்கை மின் இடை குமிழ் ஏர் மூக்கின் – கம்.கிட்:11 76/3
மயில் இயல் குயில் மழலையாள் மான் இளம் பேடை – கம்.சுந்:3 4/3
குழையும் கொம்பும் கொடியும் குயில்_குலம் – கம்.சுந்:6 28/1
குயில் தலத்து உக்க என்ன குழைகின்ற குழையை நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 29/2
பங்கின் உறையும் குயில் அழுதாள் பதுமத்து இருந்த மாது அழுதாள் – கம்.யுத்3:23 5/2
குடித்தாள் துயரை உயிரோடும் குழைத்தாள் உழைத்தாள் குயில் அன்னாள் – கம்.யுத்3:23 8/4

மேல்


குயில்_குலம் (1)

குழையும் கொம்பும் கொடியும் குயில்_குலம்
விழையும் தண் தளிர் சூழலும் மென் மலர் – கம்.சுந்:6 28/1,2

மேல்


குயில்_மொழி (1)

மயில் இயல் குயில்_மொழி மறக்கல் ஆவதோ – கம்.கிட்:7 27/4

மேல்


குயில்_அனாள் (1)

சோலை மென் குயில்_அனாள் சுற்றி வீக்கிய – கம்.பால:19 41/3

மேல்


குயில்_இனம் (1)

குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/41

மேல்


குயில்கள் (5)

கூசின அல்ல பேச நாணின குயில்கள் எல்லாம் – கம்.பால:17 6/3
நா ஒடுங்கின மயில்கள் நடம் ஒடுங்கின குயில்கள்
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு – கம்.கிட்:1 39/3,4
ஆடின மயில்கள் பேசாது அடங்கின குயில்கள் அன்பர் – கம்.கிட்:10 25/3
கூய ஆய் குரல் குறைந்த போல் குறைந்தன குயில்கள் – கம்.கிட்:10 45/4
கூவும் இள மென் குயில்கள் பூவை கிளி கோல – கம்.கிட்:14 38/3

மேல்


குயிலினும் (1)

பிரிவு இல புலம்பி நுவலும் குயிலினும்
தேறு நீர் கெழீஇய யாறு நனி கொடிதே – நற் 97/3,4

மேல்


குயிலுக்கு (1)

கொங்கை அ குயிலுக்கு ஒன்றும் குறைவு இலை குறியும் அஃதே – கம்.கிட்:13 61/4

மேல்


குயிலுடனே (1)

தான் ஆகிய தகைமை பொருள் சனகன் குயிலுடனே
நானா விதம் உறு போகமும் நுகர்கின்ற அ நாள்-வாய் – கம்.பால:24 1/1,2

மேல்


குயிலும் (7)

கோங்கும் கொய் குழை உற்றன குயிலும்
தேம் பாய் மாஅத்து ஓங்கு சினை விளிக்கும் – அகம் 341/2,3
மாவும் வண் தளிர் ஈன்றன குயிலும்
இன் தீம் பல் குரல் கொம்பர் நுவலும் – அகம் 355/1,2
ஆடக வளை குயிலும் அ நிலையள் ஆனாள் – கம்.பால:23 2/4
வனிதையர் மழலை இன் சொல் கிள்ளையும் குயிலும் வண்டும் – கம்.ஆரண்:10 98/2
குயிலும் கரும்பும் செழும் தேனும் குழலும் யாழும் கொழும் பாகும் – கம்.ஆரண்:14 29/3
குயிலும் மா மணி குழுவு சோதியால் – கம்.கிட்:3 32/3
குருகு உறங்கும் குயிலும் துயிலுமால் – கம்.கிட்:15 41/4

மேல்


குயிலுறுத்து (1)

குயிலுறுத்து அமைய வைத்த கொழுகொம்பு என்று உணர்ந்து கோடி – கம்.கிட்:13 41/4

மேல்


குயிலே (5)

கொடியினொடு இள வாச கொம்புகள் குயிலே உன் – கம்.அயோ:9 16/3
குருதி வாள் என செ அரி பரந்த கண் குயிலே
மருவி மால் வரை உம்பரில் குதிக்கின்ற வருடை – கம்.அயோ:10 3/1,2
ஆடுகின்ற மா மயிலினும் அழகிய குயிலே
கூடுகின்றிலர் கொடிச்சியர் தம் மனம் கொதிப்ப – கம்.அயோ:10 12/1,2
மலையே மரனே மயிலே குயிலே
கலையே பிணையே களிறே பிடியே – கம்.ஆரண்:12 75/1,2
நொவ் இடை குயிலே நுவல்க என்றனன் – கம்.சுந்:3 97/3

மேல்


குயிலை (5)

கொய்து ஈதி என்று ஓர் குயிலை கரம் கூப்புகின்றாள் – கம்.பால:17 16/4
சங்க வளை குயிலை தழீஇ நின்றார் – கம்.பால:23 96/1
பாணிக்க நின்று பயன் ஆவது என்னை பயில் பூவை அன்ன குயிலை
காணின் கலந்த துயர் தீரும் அன்றி அயல் இல்லை என்று கடுகி – கம்.ஆரண்:13 70/1,2
குமுத வாயினார் குயிலை ஏசுவார் – கம்.கிட்:15 22/2
கொங்கை குயிலை துயர் நீக்க இமையோர்க்கு உற்ற குறை முற்ற – கம்.யுத்1:1 10/1

மேல்


குயிலையும் (1)

புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி – கலி 33/27

மேல்


குயிலொடு (2)

மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும் – அகம் 279/12,13
குழல் படைத்து யாழை செய்து குயிலொடு கிளியும் கூட்டி – கம்.கிட்:13 62/1

மேல்


குயிலொடும் (1)

குயிலொடும் இனிது பேசி சிலம்பொடும் இனிது கூவி – கம்.பால:15 29/3

மேல்


குயிற்றி (5)

வில்லிடை குயிற்றி வாள் விரிக்கும் வெள்ளி மா மரம் – கம்.பால:3 23/3
புரை தபுத்து அடுக்கி மீது பொன் குயிற்றி மின் குலாம் – கம்.பால:3 24/2
பணிந்து மணி செற்றுபு குயிற்றி அவிர் பைம் பொன் – கம்.பால:6 6/1
கூறின நெறி முறை குயிற்றி குங்கும – கம்.அயோ:10 46/2
எல்லை குயிற்றி எரிகின்ற மோலி இடை நின்ற மேரு எனும் அ – கம்.யுத்2:19 246/3

மேல்


குயிற்றிய (4)

உயிர் பெற குயிற்றிய உம்பர் நாட்டவர் – கம்.பால:3 28/3
பளிங்கு செற்றி குயிற்றிய பாய் ஒளி – கம்.சுந்:2 152/1
மாசு அறு மரங்கள் ஆக குயிற்றிய மதன சோலை – கம்.சுந்:6 41/2
குயிற்றிய அண்டம் குஞ்சை இட்டிலா முட்டை கூட்டில் – கம்.யுத்1:3 135/1

மேல்


குயிற்றியதாம் (1)

குயிற்றியதாம் என கொதிக்கும் கண்ணினன் – கம்.ஆரண்:15 11/2

மேல்


குயிற்றியது (2)

குன்று-கொடு அடைத்து அணை குயிற்றியது ஒர் கொள்கை – கம்.யுத்1:9 3/2
அண்டம் விற்கும் நன் காசினால் குயிற்றியது அடங்க – கம்.யுத்4:35 21/4

மேல்


குயிற்றுதிர் (1)

குன்று கொண்டு அடுக்கி சேது குயிற்றுதிர் என்று கூறி – கம்.யுத்1:7 22/3

மேல்


குயின்ற (9)

தாழொடு குயின்ற போர் அமை புணர்ப்பின் – நெடு 84
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு – நெடு 119
இட்டிய குயின்ற துறை-வயின் செலீஇயர் – ஐங் 215/2
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் – அகம் 82/1
புதல் இவர் ஆடு அமை தும்பி குயின்ற
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின் – அகம் 225/5,6
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி – அகம் 269/8
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ – அகம் 343/7
கோள்_மா குயின்ற சேண் விளங்கு தொடு பொறி – புறம் 58/30
ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக – கம்.யுத்1:10 10/3

மேல்


குயின்றன (2)

குயின்றன குல மணி நதியின் கூலத்தில் – கம்.அயோ:5 9/1
குயின்றன சுடர் மணி கனலின் குப்பையின் – கம்.யுத்4:37 144/1

மேல்


குயின்று (6)

குன்று குயின்று அன்ன அந்தணர் பள்ளியும் – மது 474
குன்று குயின்று அன்ன ஓங்கு நிலை வாயில் – நெடு 88
வரை குயின்று அன்ன வான் தோய் நெடு நகர் – அகம் 93/12
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி – அகம் 315/10
கல் குயின்று அன்ன என் நல்கூர் வளி மறை – புறம் 196/12
குயின்று உயர் மகுடம் சூடும் செல்வமும் கொள்வென் யானே – கம்.அயோ:13 40/4

மேல்


குயினரும் (1)

கோடு போழ் கடைநரும் திரு மணி குயினரும்
சூடு-உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும் – மது 511,512

மேல்


குரக்கின் (2)

குன்று_இனம் இடிய துள்ளி ஆடின குரக்கின் கூட்டம் – கம்.யுத்3:26 95/4
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – கம்.யுத்3:31 152/4

மேல்


குரக்கினது (1)

கொற்றவன் இமையோர் கோமான் குரக்கினது உருவு கொண்டால் – கம்.யுத்1:9 87/1

மேல்


குரக்கு (42)

கோட்படா பதமே ஐய குரக்கு உருக்கொண்டது என்றான் – கம்.கிட்:2 33/4
குன்று உறழ் தோளினாரை நோக்கி அ குரக்கு சீயம் – கம்.கிட்:2 35/2
என்ற அ குரக்கு_வேந்தை இராமனும் இரங்கி நோக்கி – கம்.கிட்:3 26/1
ஆர்த்தது குரக்கு சேனை அஞ்சனை சிறுவன் மேனி – கம்.கிட்:3 28/1
குரக்கு_இனத்து அரசை கொல்ல மனு நெறி கூறிற்று உண்டோ – கம்.கிட்:7 85/2
கொற்றவ நின்-கண் தந்து குரக்கு இயல் தொழிலும் காட்ட – கம்.கிட்:7 134/2
மத இயல் குரக்கு செய்கை மயர்வொடு மாற்றி வள்ளல் – கம்.கிட்:7 141/1
குன்றினும் உயர்ந்த திண் தோள் குரக்கு_இனத்து அரசன் கொற்ற – கம்.கிட்:7 155/3
நகமே ஒத்த குரக்கு_நாயகன் – கம்.கிட்:8 19/3
கோள் உறுத்தற்கு அரிய குரக்கு_இனம் – கம்.கிட்:11 32/1
ஆனது குரக்கு_இனத்து எமர்கட்கு ஆம் எனா – கம்.கிட்:11 115/3
புல் நிலை குரக்கு இயல் புதுக்கினேன் என்றான் – கம்.கிட்:11 129/4
குன்றோடு குணிக்கும் கொற்ற குவவு தோள் குரக்கு சீயம் – கம்.சுந்:1 35/1
குரக்கு இனத்து ஒருவனேதான் ஆகுக கொடுமை ஆக – கம்.சுந்:4 27/2
கணம் கொடு குரக்கு_இனம் குளிப்ப காண்டியால் – கம்.சுந்:5 64/4
சிந்தையின் உவகை கொண்டு முனிவுற்ற குரக்கு சீயம் – கம்.சுந்:10 18/2
குரக்கு நல் வலம் குறைந்தது என்று ஆவலம் கொட்டி – கம்.சுந்:11 60/1
குரக்கு வார்த்தையும் மானிடர் கொற்றமும் – கம்.சுந்:12 103/1
குரக்கு இனத்தவரொடும் மனிதர் கொள்ளை நீர் – கம்.யுத்1:4 14/2
குன்றுகள் குரக்கு வீரர் குவித்தன நெருப்பு கோப்ப – கம்.யுத்1:8 22/2
கொம்புக்கும் குறைந்தது உண்டே என்னுடை குரக்கு புன் தோள் – கம்.யுத்1:12 41/2
எழுபது வெள்ளத்து உற்ற குரக்கு_இனம் எயிலை முற்றும் – கம்.யுத்1:13 12/1
குரக்கு_இனத்து_இறைவன் நின்றான் கொற்றவர்க்கு உற்றது என்றான் – கம்.யுத்1:14 3/2
குரக்கு_இன பெரும் தானை குலைந்து போய் – கம்.யுத்2:15 42/2
பல் குவை பரந்தன குரக்கு பல் பிணம் – கம்.யுத்2:15 122/2
குரக்கு_இனம் உற்றது என் கூறின் தன் குலத்து – கம்.யுத்2:15 125/3
சென்றது குரக்கு சேனை கால் எறி கடலின் சிந்தி – கம்.யுத்2:15 140/4
குரக்கு தனி கரத்தின் புடை பொறை ஆற்றுவை-கொல்லாம் – கம்.யுத்2:15 165/4
குறைந்தன குரக்கு வெள்ளம் கொன்றனன் கூற்றும் கூச – கம்.யுத்2:16 175/4
கூசின குரக்கு வெம் குழுவை கொண்டு எழுந்து – கம்.யுத்2:16 297/2
தீமையும் தகைப்பும் நீங்கி தெளிந்தது குரக்கு சேனை – கம்.யுத்2:18 205/3
கோலிடைப்பட்டது எல்லாம் பட்டது குரக்கு சேனை – கம்.யுத்2:18 216/4
கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை – கம்.யுத்2:19 49/3
கொன்றது குரக்கு வீரர்-தம்மொடு அ கொற்றத்தோனை – கம்.யுத்2:19 290/2
போயின குரக்கு தானை புகுந்திலது அன்றே பொன் தேர் – கம்.யுத்3:22 32/3
எதிர் நடக்கில குரக்கு_இனம் அரக்கரும் இயங்கார் – கம்.யுத்3:22 107/4
காவல் போர் குரக்கு சேனை கடல் என கிளர்ந்து சுற்ற – கம்.யுத்3:22 156/3
குரக்கு_இனம் உய்ந்தது கூற வேண்டுமோ – கம்.யுத்3:24 101/4
ஒன்றும் கேட்கிலம் என்றது அ குரக்கு_இனம் உரையால் – கம்.யுத்3:31 35/3
குரக்கு வேலையும் ஒன்றொடு ஒன்று எதிர் எதிர் கோத்து – கம்.யுத்4:32 7/2
குரக்கு வெள்ளமும் தலைவரும் துயரிடை குளித்தார் – கம்.யுத்4:32 37/4
குரக்கு வீரன் அரசு இளம் கோளரி – கம்.யுத்4:39 11/1

மேல்


குரக்கு_நாயகன் (1)

நகமே ஒத்த குரக்கு_நாயகன்
முகமே ஒத்தது மூரி மண்டிலம் – கம்.கிட்:8 19/3,4

மேல்


குரக்கு_வேந்தை (1)

என்ற அ குரக்கு_வேந்தை இராமனும் இரங்கி நோக்கி – கம்.கிட்:3 26/1

மேல்


குரக்கு_இன (2)

குரக்கு_இன பெரும் தானை குலைந்து போய் – கம்.யுத்2:15 42/2
கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை – கம்.யுத்2:19 49/3

மேல்


குரக்கு_இனத்து (3)

குரக்கு_இனத்து அரசை கொல்ல மனு நெறி கூறிற்று உண்டோ – கம்.கிட்:7 85/2
குன்றினும் உயர்ந்த திண் தோள் குரக்கு_இனத்து அரசன் கொற்ற – கம்.கிட்:7 155/3
ஆனது குரக்கு_இனத்து எமர்கட்கு ஆம் எனா – கம்.கிட்:11 115/3

மேல்


குரக்கு_இனத்து_இறைவன் (1)

குரக்கு_இனத்து_இறைவன் நின்றான் கொற்றவர்க்கு உற்றது என்றான் – கம்.யுத்1:14 3/2

மேல்


குரக்கு_இனம் (7)

கோள் உறுத்தற்கு அரிய குரக்கு_இனம்
நீள் எழு தொடரும் நெடு வாயிலை – கம்.கிட்:11 32/1,2
கணம் கொடு குரக்கு_இனம் குளிப்ப காண்டியால் – கம்.சுந்:5 64/4
எழுபது வெள்ளத்து உற்ற குரக்கு_இனம் எயிலை முற்றும் – கம்.யுத்1:13 12/1
குரக்கு_இனம் உற்றது என் கூறின் தன் குலத்து – கம்.யுத்2:15 125/3
எதிர் நடக்கில குரக்கு_இனம் அரக்கரும் இயங்கார் – கம்.யுத்3:22 107/4
குரக்கு_இனம் உய்ந்தது கூற வேண்டுமோ – கம்.யுத்3:24 101/4
ஒன்றும் கேட்கிலம் என்றது அ குரக்கு_இனம் உரையால் – கம்.யுத்3:31 35/3

மேல்


குரகத (3)

குரிசிலது ஏவலால் அ குரகத தேர் வலானும் – கம்.அயோ:13 48/1
குரகத தடம் தேர்_இனம்-அவை பயில் கொட்டில் – கம்.சுந்:2 14/2
கொடி தடம் தேரொடும் குரகத குழுவை – கம்.சுந்:8 37/1

மேல்


குரகதத்தின் (1)

குரகதத்தின் குழாங்களும் கொண்டவே – கம்.அயோ:14 16/4

மேல்


குரகதம் (2)

கொடி துணிந்தன குரகதம் துணிந்தன குல மா – கம்.ஆரண்:7 77/3
குன்று அன யானை மான குரகதம் கொடி தேர் கோப – கம்.யுத்2:15 154/1

மேல்


குரங்க (1)

மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க
நனி கடும் சிவப்பொடு நாமம் தோற்றி – அகம் 235/13,14

மேல்


குரங்கள் (1)

பொன் நெடும் தடம் தேர் பூண்ட புரவியின் குரங்கள் போக்கி – கம்.யுத்3:21 22/3

மேல்


குரங்களால் (1)

இளைப்பு_அரும் குரங்களால் இவுளி பாரினை – கம்.பால:3 56/1

மேல்


குரங்கா (1)

கொம்பு இயல் மாய வாழ்க்கை குரங்கினால் குரங்கா ஆற்றல் – கம்.சுந்:11 5/3

மேல்


குரங்காய் (2)

செப்பி என் குரங்காய் வந்தார் தனித்தனி தேவர் என்றார் – கம்.யுத்1:9 76/4
சூலம் ஏய் தட கை அண்ணல் தானும் ஓர் குரங்காய் தோன்றி – கம்.யுத்1:9 85/1

மேல்


குரங்கிற்கு (1)

வந்த குரங்கிற்கு உற்றதனை வம்-மின் காண வம் என்று – கம்.சுந்:12 120/3

மேல்


குரங்கின் (26)

குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன் – ஐங் 275/1
குரங்கின் வன் பறழ் பாய்ந்தன இலஞ்சி – ஐங் 278/2
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின்
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/20,21
கொள்ள கொடும் கூற்றுவனை கொணர்ந்தான் குரங்கின்
எள்ளற்குறு போர் செய எண்ணினன் என்னும் இன்னல் – கம்.கிட்:7 41/2,3
கும்பனும் குல சங்கனும் முதலினர் குரங்கின்
தம் பெரும் படைத்தலைவர்கள் தர வந்த தானை – கம்.கிட்:12 22/1,2
குரங்கின் மா படைக்கு உறையிட படைத்தனன்-கொல்லாம் – கம்.கிட்:12 39/4
கவன மா குரங்கின் செயல் காண்டியோ – கம்.கிட்:13 5/4
வன் திறல் குரங்கின் ஆற்றல் மரபுளி உணர்ந்தும் அன்னோ – கம்.சுந்:11 9/2
குலம் கெழு காவல குரங்கின் தங்குமோ – கம்.யுத்1:2 20/3
சுள்ளியில் இருந்து உறை குரங்கின் தோள் வலிக்கு – கம்.யுத்1:2 25/3
தொகையுற கூறுவென் குரங்கின் சொல் என – கம்.யுத்1:4 76/3
துள்ளலுற்று இரிந்தன குரங்கின் சூழ்ந்தில – கம்.யுத்1:6 39/4
பனை கை வன் குரங்கின் படர் சேனையை – கம்.யுத்1:9 55/2
வளைந்தது குரங்கின் சேனை வாயில்கள்-தோறும் வந்து – கம்.யுத்1:13 11/2
புன் நெடும் குரங்கின் சேரல் புல்லிது புகழும் அன்றால் – கம்.யுத்1:13 21/2
கூற்றையே ஊர்கின்றானோ குரங்கின் மேல் கொண்டு நின்றான் – கம்.யுத்2:16 29/4
கனி தொடர் குரங்கின் சேனை கடலையும் கடந்து மூடும் – கம்.யுத்2:16 156/3
குன்றும் கற்களும் மரங்களும் குறைந்தன குரங்கின்
வென்றி அம் பெரும் சேனை ஓர் பாதியின் மேலும் – கம்.யுத்2:16 203/1,2
தடுக்கிலையாம்-எனின் குரங்கின் தானையை – கம்.யுத்2:16 300/2
வன் திறல் குரங்கின் தானை வான் உற ஆர்த்த ஓதை – கம்.யுத்2:17 73/3
முட்டிய குருதிய குரங்கின் மொய் உடல் – கம்.யுத்2:19 42/2
எடுத்தது நிருதர் தானை இரிந்தது குரங்கின் ஈட்டம் – கம்.யுத்2:19 53/1
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் – கம்.யுத்2:19 68/4
இற்றது குரங்கின் தானை இறந்தது என்று இரண்டு பாலும் – கம்.யுத்2:19 204/3
வில் படு கணை பட குரங்கின் வேலையே – கம்.யுத்3:20 44/4
மாண்டனம் என்றே உன்னி இரிந்தன குரங்கின் மாலை – கம்.யுத்3:27 88/4

மேல்


குரங்கின்-மாடே (1)

ஒலி கடல் உலகம்-தன்னில் ஊர் தரு குரங்கின்-மாடே
கலியது காலம் வந்து கலந்ததோ கருணை வள்ளால் – கம்.கிட்:7 86/1,2

மேல்


குரங்கின்-மேல் (9)

சிலந்தி உண்பது ஓர் குரங்கின்-மேல் சேறியேல் திறலோய் – கம்.சுந்:9 1/1
உலங்கின்-மேல் உருத்து என்ன நீ குரங்கின்-மேல் உருக்கின் – கம்.சுந்:9 2/2
சிறுமை ஈது ஒப்பது யாது நீ குரங்கின்-மேல் செல்லின் – கம்.சுந்:9 3/3
திக்கயம் அல்லதேல் புன் குரங்கின்-மேல் சேறி போலாம் – கம்.சுந்:10 2/3
சென்றன இன்று வந்த குரங்கின்-மேல் செல்கலாவோ – கம்.யுத்1:9 84/4
கொன்றவன்-தன்னை கொன்றே குரங்கின்-மேல் கொதிப்பென் என்றான் – கம்.யுத்2:18 229/4
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே – கம்.யுத்2:19 67/4
இலைகள் கோதும் அ குரங்கின்-மேல் ஏவ-கொல் எம்மை – கம்.யுத்3:30 37/4
கோணல் பூ உண்ணும் வாழ்க்கை குரங்கின்-மேல் குற்றம் உண்டோ – கம்.யுத்3:31 50/4

மேல்


குரங்கினது (2)

ஆக்கினான் களத்தின் ஆங்கு ஓர் குரங்கினது அடியும் இன்றி – கம்.யுத்2:16 200/3
ஒல்லும் கோள் அரி உரும் அன்ன குரங்கினது உகிரும் – கம்.யுத்4:32 14/3

மேல்


குரங்கினால் (5)

குலங்களின் அவிந்தனர் குரங்கினால் என்றார் – கம்.சுந்:7 58/4
கொம்பு இயல் மாய வாழ்க்கை குரங்கினால் குரங்கா ஆற்றல் – கம்.சுந்:11 5/3
மாட்சி ஓர் குரங்கினால் அழிந்த மாநகர் – கம்.யுத்1:2 11/2
கூல வான் குரங்கினால் குறுகும் கோள் அது – கம்.யுத்1:2 80/3
கோடு கொண்டு பொருத குரங்கினால்
வீடினான் என்று மீட்டும் விளம்பினான் – கம்.யுத்2:15 90/3,4

மேல்


குரங்கினுக்கு (3)

ஒக்க ஏகுதும் குரங்கினுக்கு உயிர் தர ஒருவர் – கம்.சுந்:9 13/3
கோடு அணை குரங்கினுக்கு அரசும் கொள்கையால் – கம்.யுத்2:15 126/2
குரங்கினுக்கு அரசும் வென்றி கும்பனும் குறித்த வெம் போர் – கம்.யுத்2:18 235/1

மேல்


குரங்கினை (6)

அக்கனை கொன்று நின்ற குரங்கினை ஆற்றல் காட்டி – கம்.சுந்:11 11/3
போயின குரங்கினை தொடர்ந்து போய் இவண் – கம்.யுத்1:2 21/1
புனம் கொள் புன் தலை குரங்கினை புகழுதி போலாம் – கம்.யுத்1:11 35/2
ஒற்றை வான் கணை ஆயிரம் குரங்கினை உருட்ட – கம்.யுத்3:22 176/4
சிந்தினென் மனித்தரோடு அ குரங்கினை தீர்ப்பென் என்றான் – கம்.யுத்3:26 10/3
தும்பியை தொடர்வது அல்லால் குரங்கினை சுளிவது உண்டோ – கம்.யுத்3:27 97/2

மேல்


குரங்கினோடு (1)

கூனுடை குரங்கினோடு மனிதரை கொன்று சென்று அ – கம்.யுத்3:27 82/3

மேல்


குரங்கினோடும் (1)

சிற்றின குரங்கினோடும் தெரிவு உற செய்த செய்கை – கம்.கிட்:7 131/3

மேல்


குரங்கு (75)

குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும் பெரும் கல் நாடன் – குறு 288/2
குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும் – பரி 19/38
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – அகம் 4/8
குரங்கு அறிவாரா மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 368/9
குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன் – அகம் 376/17
குரங்கு அன்ன புன் குறும் கூளியர் – புறம் 136/13
குஞ்சரம் குதிரை பேய் குரங்கு கோள் அரி – கம்.ஆரண்:7 45/1
குரங்கு என கருதி நாயேன் கூறிய மனத்து கொள்ளேல் – கம்.கிட்:7 126/2
குரங்கு உறை இருக்கை என்னும் குற்றமே குற்றம் அல்லால் – கம்.கிட்:9 18/1
கூனல் மா குரங்கு ஐ_இரண்டு ஆயிர கோடி – கம்.கிட்:12 2/3
இனிய மா குரங்கு ஈர்_இரண்டு ஆயிர கோடி – கம்.கிட்:12 7/3
முத்தனை வினவினேற்கு முரண் வலி குரங்கு ஒன்று உன்னை – கம்.சுந்:2 92/2
முற்ற போர் முடித்தது ஒரு குரங்கு என்றால் முனை வீரன் – கம்.சுந்:2 221/3
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா – கம்.சுந்:4 103/1
தூர்த்தன இலங்கையை சூழ்ந்து மா குரங்கு
ஆர்த்தது கேட்டு உவந்து இருத்தி அன்னை நீ – கம்.சுந்:5 71/3,4
கிரி படு குவவு திண் தோள் குரங்கு இடை கிழித்து வீச – கம்.சுந்:6 56/3
ஒரு குறும் குரங்கு என்று எண்ணி நெடிது நாண் உழக்கும் நெஞ்சர் – கம்.சுந்:7 5/4
தனி ஒரு குரங்கு போலாம் நன்று நம் தருக்கு என்கின்றார் – கம்.சுந்:7 11/2
உண்டது அ குரங்கு இனம் ஒழிவது அன்று என்றார் – கம்.சுந்:7 61/4
உக்கார் சம்புவாலி உலந்தான் ஒன்றே குரங்கு என்றார் – கம்.சுந்:8 50/4
புன் தலை குரங்கு இது போலுமால் அமர் – கம்.சுந்:9 27/1
இறுக்குறும் இன்னே நம்மை குரங்கு என இரங்கி ஏங்கி – கம்.சுந்:9 65/1
உண்டு அது தீரும் அன்றே உரன் இலா குரங்கு ஒன்றேனும் – கம்.சுந்:10 3/3
கொன்றது இ குரங்கு போலாம் அரக்கர்-தம் குழாத்தை என்றான் – கம்.சுந்:10 21/4
மன்னனோடு எதிர்ந்த வாலி குரங்கு என்றால் மற்றும் உண்டோ – கம்.சுந்:10 22/3
கடந்து பின் குரங்கு என்று ஓதும் கருவையும் களைவென் என்றான் – கம்.சுந்:10 23/4
இங்கு ஒருபேரும் மீண்டார் இல்லையேல் குரங்கு அது எந்தாய் – கம்.சுந்:11 10/3
அயில் எயிற்று ஒரு குரங்கு ஆய் என்பார் பலர் – கம்.சுந்:12 15/4
தேடி வந்தது ஓர் குரங்கு எனும் வாசகம் சிறிதோ – கம்.சுந்:12 53/4
குரங்கு சுட்டது ஈது என்றலும் இராவணன் கொதித்தான் – கம்.சுந்:13 39/4
சுட்டது குரங்கு எரி சூறையாடிட – கம்.யுத்1:2 12/1
வருவதும் குரங்கு நம் வாழ்க்கை ஊர் கடந்து – கம்.யுத்1:2 35/3
வந்து ஒரு குரங்கு இடு தீயின் வன்மையால் – கம்.யுத்1:2 39/3
மானுடர் ஏவுவார் குரங்கு வந்து இ ஊர் – கம்.யுத்1:2 40/1
தொகை நிலை குரங்கு உடை மனிதர் சொல்லி என் – கம்.யுத்1:2 45/1
குரங்கு பட மேதினி குறைந்தலை நட போர் – கம்.யுத்1:2 61/1
சொல்லிடை கிழிக்கில சுருங்கிய குரங்கு என் – கம்.யுத்1:2 62/1
கூனல் முதுகின் சிறு குரங்கு கொடு வெல்வார் – கம்.யுத்1:2 63/3
நந்தி சாபத்தின் நமை அடும் குரங்கு எனின் நம்-பால் – கம்.யுத்1:2 106/1
குரங்கு எலாம் எனை வெல்லும் என்று எங்ஙனம் கோடி – கம்.யுத்1:2 107/4
மஞ்சினில் திகழ்தரும் மலையை மா குரங்கு
எஞ்சுற கடிது எடுத்து எறியவே நளன் – கம்.யுத்1:8 9/1,2
ஒற்றர் வந்து அளவு நோக்கி குரங்கு என உழல்கின்றாரை – கம்.யுத்1:9 23/2
நோம் பிழை செய்த-கொல்லோ குரங்கு என இரங்கி நோக்கி – கம்.யுத்1:9 27/2
கொல்விக்க வந்தான் மெய்ம்மை குரங்கு நாம் கொள்க என்றார் – கம்.யுத்1:9 29/4
குரங்கு அலாமை தெரிந்தும் அ கொற்றவன் – கம்.யுத்1:9 64/3
நீ உருத்து எழுந்த போது குரங்கு எதிர் நிற்பது உண்டோ – கம்.யுத்1:9 69/4
பேதை மானிடவரோடு குரங்கு அல பிறவே ஆக – கம்.யுத்1:9 83/1
விழுமிது குரங்கு வந்து வெறும் கையால் கொள்ளும் வென்றி – கம்.யுத்1:13 13/4
குரங்கு எலாம் கூட்டி வேலை குட்டத்தை சேது கட்டி – கம்.யுத்1:14 22/2
பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று – கம்.யுத்2:15 91/2
கருப்பை-போல் குரங்கு எற்ற கதிர் சுழல் – கம்.யுத்2:15 92/1
கடும் குரங்கு இரு கையால் எற்ற கால் வய – கம்.யுத்2:15 121/1
போல்வன குரங்கு உள சீதை போகிலன் – கம்.யுத்2:16 81/2
சங்கத்து ஆர் குரங்கு சாய தாபதர் என்ன தக்கார் – கம்.யுத்2:16 201/1
உளைத்தன குரங்கு பல்-கால் என்று அகம் உவந்தது உண்டேல் – கம்.யுத்2:17 27/2
தலை-தொறும் பாய்ந்தன குரங்கு தாவியே – கம்.யுத்2:18 89/4
தூர்க்கின்றான் குரங்கு சேனை துரக்கின்றான் துணிபை நோக்கி – கம்.யுத்2:18 228/3
கண் நின்ற குரங்கு கலந்தன என்னா – கம்.யுத்2:18 256/3
குரங்கு என பெயர் கொடு திரியும் கூற்றமே – கம்.யுத்2:19 45/4
மலைகளின் பெரியன குரங்கு வாவுவ – கம்.யுத்2:19 48/4
பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த – கம்.யுத்2:19 291/2
கொண்டல்-மேல் ஓட்டி சென்றான் குரங்கு_இன படையை கொன்றான் – கம்.யுத்3:21 15/4
பார் அழிந்தது குரங்கு எனும் பெயர் என பதைத்தார் – கம்.யுத்3:22 74/3
அரக்கர் மானிடர் குரங்கு எனும் இவை எலாம் அல்லா – கம்.யுத்3:22 164/1
குரங்கு இனி உன்னோடு ஒப்பார் இல் என களிப்பு கொண்டேன் – கம்.யுத்3:26 50/3
விலக்குவர் எல்லாம் வந்து விலக்குக குரங்கு வெள்ளம் – கம்.யுத்3:27 81/2
கொல்லலாம் என்றோ நன்று குரங்கு என்றால் கூடும் அன்றே – கம்.யுத்3:27 90/3
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே – கம்.யுத்3:27 155/3
ஒரு குரங்கு வந்து இலங்கையை மலங்கு எரியூட்டி – கம்.யுத்3:30 46/1
விடம் பொறாது இரி அமரர்-போல் குரங்கு_இனம் மிதிக்கும் – கம்.யுத்3:31 17/3
குரங்கு கொண்டு வந்து அமர் செயும் மானுடர்-கொல்லாம் – கம்.யுத்3:31 38/4
புன் தொழில் குரங்கு எனாது என் தோளின்-மேல் ஏறி புக்கால் – கம்.யுத்3:31 63/2
வீட்ட மாண்டுள குரங்கு எலாம் எழுக என விளம்பி – கம்.யுத்4:40 120/4
குரங்கு_இனம் பெறுக என்றனர் உள்ளமும் குளிர்ப்பார் – கம்.யுத்4:40 122/4
மாற்றினென் உரு ஒரு குரங்கு மன்ன யான் – கம்.யுத்4:41 97/4

மேல்


குரங்கு-கொலாம் (1)

குன்றின் வாழும் குரங்கு-கொலாம் இது – கம்.சுந்:12 102/2

மேல்


குரங்கு-தன் (1)

இன்று புன் தொழில் குரங்கு-தன் வலியினால் இலங்கை – கம்.சுந்:13 40/1

மேல்


குரங்கு_இன (1)

கொண்டல்-மேல் ஓட்டி சென்றான் குரங்கு_இன படையை கொன்றான் – கம்.யுத்3:21 15/4

மேல்


குரங்கு_இனம் (2)

விடம் பொறாது இரி அமரர்-போல் குரங்கு_இனம் மிதிக்கும் – கம்.யுத்3:31 17/3
குரங்கு_இனம் பெறுக என்றனர் உள்ளமும் குளிர்ப்பார் – கம்.யுத்4:40 122/4

மேல்


குரங்குக்கே (1)

கோவமும் வன்மையும் குரங்குக்கே எனா – கம்.யுத்1:2 38/3

மேல்


குரங்குகள் (2)

குரங்குகள் முறைமுறை முனிப்ப காண்டியால் – கம்.சுந்:5 57/4
கூட்டிய விரல் திண் கையால் குரங்குகள் இரங்க குத்தி – கம்.யுத்1:9 26/1

மேல்


குரங்கும் (9)

வெய்தின் நின்ற குரங்கும் வெரு கொளா – கம்.கிட்:11 36/4
ஏனையர் இன்மை சோம்பி இருந்தது அ குரங்கும் என்றார் – கம்.சுந்:9 66/4
ஒப்பு அடைகில்லார் எல்லாம் உலந்தனர் குரங்கும் ஒன்றே – கம்.சுந்:11 16/3
மண் இயல் மனிதரும் குரங்கும் மற்றவும் – கம்.யுத்1:2 34/2
அற்று உலந்த குரங்கும் அனந்தமே – கம்.யுத்2:15 47/4
பல்லொடு பல்லு மென்று பட்டன குரங்கும் உட்கி – கம்.யுத்2:16 177/4
துடித்தது மரமும் கல்லும் துகள் பட குரங்கும் துஞ்ச – கம்.யுத்3:28 45/4
கரந்திலர் அவரை யாக்கை கண்டன குரங்கும் கண்ணால் – கம்.யுத்3:28 57/4
ஆண்டு உள குரங்கும் ஒன்றும் அமர் களத்து ஆரும் இன்னும் – கம்.யுத்3:29 37/3

மேல்


குரங்குமே (1)

மக்களும் குரங்குமே வலியர் ஆம் எனின் – கம்.யுத்1:2 32/3

மேல்


குரங்கை (12)

ஏவம் அ குரங்கை ஐய காணுதி இன்னே என்றார் – கம்.சுந்:6 59/4
கொல்லலிர் குரங்கை நொய்தின் பற்றுதிர் கொணர்திர் என்றான் – கம்.சுந்:7 2/4
சொன்ன குரங்கை யானே பிடிப்பென் கடிது தொடர்ந்து என்றான் – கம்.சுந்:8 51/3
ஆயினும் ஐய நொய்தின் ஆண்_தொழில் குரங்கை யானே – கம்.சுந்:11 12/1
செற்ற குரங்கை
பற்று-மின் என்றான் – கம்.சுந்:13 42/2,3
விடுக்குவையாம் எனின் குரங்கை வேர் அறுத்து – கம்.யுத்1:2 27/2
போய் இனி மனிதரை குரங்கை பூமியில் – கம்.யுத்1:2 29/1
நன்று இனி நரரொடு குரங்கை நாம் அற – கம்.யுத்1:2 41/2
கூலம் கொள் குரங்கை எல்லாம் கொல்லுதி வெள்ளம் ஆன – கம்.யுத்1:13 19/3
தொடுவெனே குரங்கை சீறி சுடர் படை என்று தோன்றா – கம்.யுத்1:14 30/2
பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி – கம்.யுத்2:16 280/2
உணங்கலை இன்று காண்டி உலப்பு அறு குரங்கை நீக்கி – கம்.யுத்3:22 3/2

மேல்


குரங்கையும் (2)

கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில் – கம்.யுத்2:16 87/2
ஒருவரே சென்று அ உறு திறல் குரங்கையும் உரவோர் – கம்.யுத்3:30 29/1

மேல்


குரங்கொடு (3)

புன் தொழில் குரங்கொடு புணரும் நட்பனோ – கம்.கிட்:7 34/4
கணம் தரு குரங்கொடு கழிவது அன்று இது – கம்.யுத்2:16 103/1
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே – கம்.யுத்3:22 122/3

மேல்


குரண்டம் (4)

கூல மா மரத்து இரும் சிறை புலர்த்துவ குரண்டம் – கம்.கிட்:1 19/4
கூரும் வெண் நிற திரை என பறப்பன குரண்டம் – கம்.கிட்:10 40/4
கின்னரம் குரண்டம் கிலுக்கம் சிரல் – கம்.சுந்:2 149/3
குரண்டம் ஆடு நீர் அளகையின் ஒளித்து உறை குபேரன் – கம்.யுத்1:5 56/1

மேல்


குரத்து (1)

எழும் குரத்து இவுளியொடு இரதம் ஏறவும் – கம்.பால:3 66/2

மேல்


குரத்தை (1)

ஆடு வாம் புரவியின் குரத்தை யாப்பன – கம்.பால:3 55/1

மேல்


குரப்பு (1)

குரப்பு அணை நிரப்பும் மள்ளர் குவிப்பு உற கரைகள்-தோறும் – கம்.பால:10 10/3

மேல்


குரபதம் (1)

குதித்தது செவியை நீட்டி குரபதம் உரத்தை கூட்டி – கம்.ஆரண்:11 70/2

மேல்


குரம் (6)

விசை ஆடல் பசும் புரவி குரம் மிதிப்ப உதயகிரி விரிந்த தூளி – கம்.பால:11 14/1
நீறு செய்தன புரவியின் குரம் மற்று அ நீற்றை – கம்.சுந்:9 9/3
கொடும் குரம் துணிந்தன புரவி குத்தினால் – கம்.யுத்2:15 121/2
குரம் தலத்தினும் விசும்பினும் மிதித்திலா குதிரை – கம்.யுத்2:16 211/4
குரம் குடைந்தன வெரிநுற கொடி நெடும் கொற்ற – கம்.யுத்2:16 217/2
குரம் துணிந்து கண் சிதைந்து பல்லணம் குலைந்து பேர் – கம்.யுத்3:31 85/1

மேல்


குரம்பு (2)

குரம்பு எலாம் செம்பொன் மேதி குழி எலாம் கழுநீர் கொள்ளை – கம்.பால:2 2/2
நெடும் குரம்பு என நிறை குருதி நீத்தமே – கம்.யுத்2:15 121/4

மேல்


குரம்பை (28)

உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை
எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 174,175
வேழம் காவலர் குரம்பை ஏய்ப்ப – பெரும் 51
ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை
மான் தோல் பள்ளி மகவொடு முடங்கி – பெரும் 88,89
குளகு அரை யாத்த குறும் கால் குரம்பை
செற்றை வாயில் செறி கழி கதவின் – பெரும் 148,149
குறி இறை குரம்பை பறி உடை முன்றில் – பெரும் 265
இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 310
இருவி வேய்ந்த குறும் கால் குரம்பை
பிணை ஏர் நோக்கின் மனையோள் மடுப்ப – குறி 153,154
விலைஞர் குரம்பை மா ஈண்டவும் – பட் 198
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 439
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை
கொழு மீன் கொள்பவர் பாக்கம் கல்லென – நற் 207/2,3
நடு கால் குரம்பை தன் குடி-வயின் பெயரும் – நற் 285/7
புல் வேய் குரம்பை நல்லோள் ஊரே – குறு 235/5
குன்ற குறவன் புல் வேய் குரம்பை
மன்று ஆடு இள மழை மறைக்கும் நாடன் – ஐங் 252/1,2
குறவர் ஊன்றிய குரம்பை புதைய – அகம் 12/9
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை – அகம் 63/14,15
படலை பந்தர் புல் வேய் குரம்பை
நல்கூர் சீறூர் எல்லி தங்கி – அகம் 87/3,4
கல் சேர்பு இருந்த கதுவாய் குரம்பை
தாழி முதல் கலித்த கோழ் இலை பருத்தி – அகம் 129/6,7
புல் வேய் குரம்பை புலர ஊன்றி – அகம் 172/10
புலால் அம் சேரி புல் வேய் குரம்பை
ஊர் என உணரா சிறுமையொடு நீர் உடுத்து – அகம் 200/2,3
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர் – அகம் 210/1
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும் – அகம் 272/11
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை
ஊன் புழுக்கு அயரும் முன்றில் – அகம் 315/16,17
குவிந்த குரம்பை அம் குடி சீறூர் – அகம் 329/4
நல்கூர் பெண்டின் புல் வேய் குரம்பை
ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில் – அகம் 369/23,24
புல் வேய் குரம்பை குடி-தொறும் பகர்ந்து – புறம் 120/13
குறி இறை குரம்பை குறவர் மாக்கள் – புறம் 129/1
குரம்பை கூரை கிடக்கினும் கிடக்கும் – புறம் 332/4
தே மரம் அடுக்கு இதனிடை செறி குரம்பை
தூ மருவு எயிற்றியரொடு அன்பர் துயில்வு உற்றார் – கம்.கிட்:10 80/3,4

மேல்


குரம்பையின் (2)

கொன் நிலை குரம்பையின் இழிதரும் – குறு 284/7
பாழ் ஊர் குரம்பையின் தோன்றும் ஆங்கண் – அகம் 229/6

மேல்


குரல் (289)

நரம்பு ஆர்த்து அன்ன இன் குரல் தொகுதியொடு – திரு 212
இன் குரல் சீறியாழ் இட-வயின் தழீஇ – சிறு 35
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக – சிறு 229
கூடு கொள் இன் இயம் குரல் குரல் ஆக – சிறு 229
புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி – பெரும் 156
நெடும் குரல் பூளை பூவின் அன்ன – பெரும் 192
வன் கை வினைஞர் அரி_பறை இன் குரல்
தளி மழை பொழியும் தண் பரங்குன்றில் – மது 262,263
கரும் கால் வரகின் இரும் குரல் புலர – மது 272
தாழ்பு அயல் கனை குரல் கடுப்ப பண்ணு பெயர்த்து – மது 560
குரல் புணர் நல் யாழ் முழவோடு ஒன்றி – மது 605
பழம்_செருக்காளர் தழங்கு குரல் தோன்ற – மது 669
தண்மையின் திரிந்த இன் குரல் தீம் தொடை – நெடு 68
துய் தலை வாங்கிய புனிறு தீர் பெரும் குரல்
நல் கோள் சிறுதினை படு புள் ஓப்பி – குறி 37,38
முரசு அதிர்ந்து அன்ன இன் குரல் ஏற்றொடு – குறி 49
கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் – குறி 151
அழு குரல் கூகையோடு ஆண்டலை விளிப்பவும் – பட் 258
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை – மலை 9
குரல் ஓர்த்து தொடுத்த சுகிர் புரி நரம்பின் – மலை 23
குரல் வார்ந்து அன்ன நுண் துளை இரீஇ – மலை 25
கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 108
கூடு இயத்து அன்ன குரல் புணர் புள்ளின் – மலை 269
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல்
கை கோள் மறந்த கரு விரல் மந்தி – மலை 310,311
இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர் – மலை 358
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – மலை 510
கடவது அறிந்த இன் குரல் விறலியர் – மலை 536
தழங்கு குரல் ஏறொடு முழங்கி வானம் – நற் 7/5
பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே – நற் 13/9
அரி குரல் மிடற்ற அம் நுண் பல் பொறி – நற் 21/7
முந்து விளை பெரும் குரல் கொண்ட மந்தி – நற் 22/2
சில் போது கொண்டு பல் குரல் அழுத்திய – நற் 42/9
கொழும் குரல் கோடல் கண்ணி செழும் பல – நற் 44/7
கடும் குரல் ஏறொடு கனை துளி தலைஇ – நற் 51/4
செம் கோல் கொடும் குரல் சிறுதினை வியன் புனம் – நற் 57/8
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப – நற் 62/8
வீழ் துணை பயிரும் கையறு முரல் குரல்
நும் இலள் புலம்ப கேள்-தொறும் – நற் 71/9,10
இடி குரல் புணரி பௌவத்து இடு-மார் – நற் 74/2
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
பழங்கண் மாமையும் உடைய தழங்கு குரல்
மயிர் கண் முரசினோரும் முன் – நற் 93/10,11
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் – நற் 96/5
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி – நற் 102/1
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/9
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – நற் 115/5
அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல்
ஏனல் காவலின் இடை உற்று ஒருவன் – நற் 128/6,7
படு மழை உருமின் உரற்று குரல்
நடுநாள் யாமத்தும் தமியம் கேட்டே – நற் 129/8,9
தேம் படு சாரல் சிறுதினை பெரும் குரல்
செம் வாய் பைம் கிளி கவர நீ மற்று – நற் 147/2,3
பெடை புணர் அன்றில் உயங்கு குரல் அளைஇ – நற் 152/7
தன் தொழில் வாய்த்த இன் குரல் எழிலி – நற் 153/4
பல் குரல் எழிலி பாடு ஓவாதே – நற் 154/3
கோள் உடை நெடும் சினை ஆண் குரல் விளிப்பின் – நற் 174/3
யாழ் ஓர்த்து அன்ன இன் குரல் இன வண்டு – நற் 176/8
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின் – நற் 189/4
பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/10
ஒண் குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி – நற் 200/2
துய் தலை புனிற்று குரல் பால் வார்பு இறைஞ்சி – நற் 206/1
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள் – நற் 209/4
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல்
கிளியும் தாம் அறிபவ்வே எனக்கே – நற் 209/5,6
கடும் குரல் பம்பை கத நாய் வடுகர் – நற் 212/5
கவவு கொள் இன் குரல் கேள்-தொறும் – நற் 212/9
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை – நற் 213/9
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/2
மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல்
மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் – நற் 244/3,4
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி – நற் 247/3
பொய் இடி அதிர் குரல் வாய் செத்து ஆலும் – நற் 248/7
நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி – நற் 251/5
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல்
இவை மகன் என்னா அளவை – நற் 267/10,11
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல்
சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ – நற் 288/8,9
கனை பெயல் பொழிந்து கடும் குரல் பயிற்றி – நற் 289/5
மணி குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி – நற் 293/1
மடி வாய் தண்ணுமை தழங்கு குரல் கேட்ட – நற் 298/3
துணை புணர் அன்றில் உயவு குரல் கேள்-தொறும் – நற் 303/5
வாரல் மென் தினை புலர்வு குரல் மாந்தி – நற் 304/1
மயில் அடி அன்ன மா குரல் நொச்சியும் – நற் 305/2
கொயல் தொடங்கினரே கானவர் கொடும் குரல்
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – நற் 306/5,6
தோடு தலை வாங்கிய நீடு குரல் பைம் தினை – நற் 317/3
ஈர் மணி இன் குரல் ஊர் நணி இயம்ப – நற் 364/8
தழங்கு குரல் உருமின் கங்குலானே – நற் 371/9
வணர் குரல் சிறுதினை கடிய – நற் 373/8
பொன் புரை நரம்பின் இன் குரல் சீறியாழ் – நற் 380/7
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர் – நற் 386/3
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல் – நற் 389/6
வாலா வேழம் வணர் குரல் கவர்தலின் – நற் 393/4
கடி உண் கடவுட்கு இட்ட செழும் குரல்
அறியாது உண்ட மஞ்ஞை ஆடு_மகள் – குறு 105/2,3
மயில் அடி இலைய மா குரல் நொச்சி – குறு 138/3
கடு விசை உருமின் கழறு குரல் அளைஇ – குறு 158/2
அருவி தந்த நாள்_குரல் எருவை – குறு 170/2
தீம் குரல் அகவ கேட்டும் நீங்கிய – குறு 191/4
வறும் குரல் கூந்தல் தைவருவேனே – குறு 192/6
கரி குறட்டு இறைஞ்சிய செறி கோள் பைம் குரல்
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/4,5
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் – குறு 214/2
கான கோழி கவர் குரல் சேவல் – குறு 242/1
நொதுமல் வானத்து முழங்கு குரல் கேட்டே – குறு 251/7
மறி குரல் அறுத்து தினை பிரப்பு இரீஇ – குறு 263/1
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப – குறு 314/2
பிடி கை அன்ன பெரும் குரல் ஏனல் – குறு 360/5
செம் கோல் பதவின் வார் குரல் கறிக்கும் – குறு 363/2
மழை முழங்கு கடும் குரல் ஓர்க்கும் – குறு 396/6
வெண் நுதல் கம்புள் அரி குரல் பேடை – ஐங் 85/1
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல்
நீள் வயல் நண்ணி இமிழும் ஊர – ஐங் 86/1,2
சாரல் புறத்த பெரும் குரல் சிறுதினை – ஐங் 282/1
பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே – ஐங் 288/4
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து – ஐங் 289/1
பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/2
கொடிச்சி காக்கும் பெரும் குரல் ஏனல் – ஐங் 296/1
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ – ஐங் 341/2
மான் பிணை அணைதர ஆண் குரல் விளிக்கும் – ஐங் 373/3
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி – ஐங் 411/1
தழங்கு குரல் முரசம் காலை இயம்ப – ஐங் 448/1
கறங்கு குரல் எழிலி கார் செய்தன்றே – ஐங் 452/2
வெம் குரல் புள் இனம் ஒலிப்ப உது காண் – ஐங் 453/2
ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 455/2
கழல் கண் கூகை குழறு குரல் பாணி – பதி 22/36
முரண் மிகு கடும் குரல் விசும்பு அடைபு அதிர – பதி 30/32
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே – பதி 30/44
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/8
மற புலி குழூஉ குரல் செத்து வய களிறு – பதி 41/7
ஆடு சிறை அறுத்த நரம்பு சேர் இன் குரல்
பாடு விறலியர் பல் பிடி பெறுக – பதி 43/21,22
குரல் புணர் இன் இசை தழிஞ்சி பாடி – பதி 57/9
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி – பதி 63/17
கடும் சிலை கடவும் தழங்கு குரல் முரசம் – பதி 68/3
கடல் போல் தானை கடும் குரல் முரசம் – பதி 69/3
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி – பதி 70/24
பல் குரல் புள்ளின் ஒலி எழுந்து ஆங்கே – பதி 84/24
கண் அதிர்பு முழங்கும் கடும் குரல் முரசமொடு – பதி 91/5
கதியிற்றே காரின் குரல்
குரல் கேட்ட கோழி குன்று அதிர கூவ – பரி 8/18,19
குரல் கேட்ட கோழி குன்று அதிர கூவ – பரி 8/19
மால் கடல் குடிக்கும் மழை குரல் என – பரி 8/32
அதிர் குரல் வித்தகர் ஆக்கிய தாள – பரி 10/24
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
கொண்டிய வண்டு கதுப்பின் குரல் ஊத – பரி 10/120
கனைக்கும் அதிர் குரல் கார் வானம் நீங்க – பரி 11/74
கொளை பொருள் தெரிதர கொளுத்தாமல் குரல் கொண்ட – பரி 11/126
வண்ண வண்டு இமிர் குரல் பண்ணை போன்றனவே – பரி 14/4
தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை – பரி 14/8
ஒருதிறம் பாணர் யாழின் தீம் குரல் எழ – பரி 17/9
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/19
குருவி ஆர்ப்ப குரல் குவிந்தன தினை – பரி 18/47
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் – பரி 19/42
கூர நாண் குரல் கொம்மென ஒலிப்ப – பரி 19/44
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத – பரி 21/34
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/46
நான்மறை கேள்வி நவில் குரல் எடுப்ப – பரி 30/8
விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ – கலி 13/17
நரம்பின் தீம் குரல் நிறுக்கும் குழல் போல் – கலி 33/22
கொல்லை குரல் வாங்கி ஈனா மலை வாழ்நர் – கலி 39/14
தகை கொண்ட ஏனலுள் தாழ் குரல் உரீஇ – கலி 40/3
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி – கலி 45/5
கூடுதல் வேட்கையான் குறி பார்த்து குரல் நொச்சி – கலி 46/12
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் – கலி 50/9
நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் – கலி 54/7
குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை – கலி 72/20
தமர்க்கு உரைப்பன போல் பல் குரல் பயிற்றும் – கலி 75/8
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற – கலி 88/1
நெறிந்த குரல் கூந்தல் நாள்_அணிக்கு ஒப்ப – கலி 93/22
உருமின் அதிரும் குரல் போல் பொரு முரண் – கலி 113/27
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/7
யாவரும் தண் குரல் கேட்ப நிரை வெண் பல் – கலி 142/9
குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான் – கலி 144/12
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ – அகம் 8/16
கடும் குரல் குடிஞைய நெடும் பெரும் குன்றம் – அகம் 19/5
பாடு உலந்தன்றே பறை குரல் எழிலி – அகம் 23/2
தழங்கு குரல் முரசமொடு முழங்கும் யாமத்து – அகம் 24/15
கொய்யா முன்னும் குரல் வார்பு தினையே – அகம் 28/3
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/7
செறி இலை பதவின் செம் கோல் மென் குரல்
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி – அகம் 34/5,6
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல்
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – அகம் 38/12,13
தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே – அகம் 43/8
தோடு அமை முழவின் துதை குரல் ஆக – அகம் 82/4
கண கலை இகுக்கும் கடும் குரல் தூம்பொடு – அகம் 82/5
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை – அகம் 82/13
தலை குரல் விடியல் போகி முனாஅது – அகம் 87/6
ஓங்கு வணர் பெரும் குரல் உணீஇய பாங்கர் – அகம் 88/2
நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே – அகம் 97/23
போது குரல் அணிய வேய்தந்தோயே – அகம் 104/17
மௌவலொடு மலர்ந்த மா குரல் நொச்சியும் – அகம் 117/1
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
புணர் குறி செய்த புலர் குரல் ஏனல் – அகம் 118/12
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே – அகம் 120/16
மனை செறி கோழி மாண் குரல் இயம்பும் – அகம் 122/16
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால் – அகம் 126/20
ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து – அகம் 132/1
தழங்கு குரல் வானின் தலைப்பெயற்கு ஈன்ற – அகம் 136/12
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/7
மணி ஓர்த்து அன்ன தெண் குரல்
கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே – அகம் 151/14,15
கனை குரல் கடும் துடி பாணி தூங்கி – அகம் 159/9
காலை வானத்து கடும் குரல் கொண்மூ – அகம் 174/7
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து – அகம் 178/12
அதிர் குரல் முது கலை கறி முறி முனைஇ – அகம் 182/14
பொறை மெலிந்திட்ட புன் புற பெரும் குரல்
வளை சிறை வாரணம் கிளையொடு கவர – அகம் 192/6,7
கதிர் மாய் மாலை ஆண் குரல் விளிக்கும் – அகம் 199/12
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால் – அகம் 212/3
திரிமர குரல் இசை கடுப்ப வரி மணல் – அகம் 224/13
குயில் குரல் கற்ற வேனிலும் துயில் துறந்து – அகம் 237/5
பைம் தாள் செந்தினை கொடும் குரல் வியன் புனம் – அகம் 242/5
இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் – அகம் 249/4
நொச்சி மென் சினை வணர் குரல் சாயினும் – அகம் 259/14
குழல் குரல் பாவை இரங்க நம் துறந்து – அகம் 265/9
நலம் கேழ் மா குரல் குழையொடு துயல்வர – அகம் 269/16
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி – அகம் 277/17
உரும் உரறு அதிர் குரல் தலைஇ பானாள் – அகம் 278/5
மலி பூ பொங்கர் மகிழ் குரல் குயிலொடு – அகம் 279/12
கனை குரல் இசைக்கும் விரை செலல் கடும் கணை – அகம் 281/7
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் – அகம் 283/7
கரும்பு என கவினிய பெரும் குரல் ஏனல் – அகம் 302/10
ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய – அகம் 305/13
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப – அகம் 314/4
ஆண் குரல் விளிக்கும் சேண் பால் வியன் சுரை – அகம் 321/6
பை பட இடிக்கும் கடும் குரல் ஏற்றொடு – அகம் 323/11
கழியே சிறு குரல் நெய்தலொடு காவி கூம்ப – அகம் 350/1
இன் தீம் பல் குரல் கொம்பர் நுவலும் – அகம் 355/2
அலந்தலை மூது ஏறு ஆண் குரல் விளிப்ப – அகம் 367/3
தோடு வளர் பைம் தினை நீடு குரல் காக்கும் – அகம் 368/3
இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு – அகம் 369/11
இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல – அகம் 374/9
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் – அகம் 388/4
அறியாய் வாழி தோழி நெறி குரல்
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து – அகம் 389/1,2
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல்
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஆள் செத்து ஓர்க்கும் – அகம் 395/11,12
குரல் வார்ந்து அன்ன குவவு தலை நந்நான்கு – அகம் 400/9
குரல் புணர் சீர் கொளை வல் பாண்_மகனும்மே – புறம் 11/15
இமையத்து ஈண்டி இன் குரல் பயிற்றி – புறம் 34/21
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
இமிழ் குரல் முரசம் மூன்று உடன் ஆளும் – புறம் 58/12
இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி – புறம் 99/9
மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின் – புறம் 138/10
அதிர் குரல் ஏறோடு துளி சொரிந்து ஆங்கு – புறம் 160/3
உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை – புறம் 168/6
அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர – புறம் 249/4
குய் குரல் மலிந்த கொழும் துவை அடிசில் – புறம் 250/1
உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி – புறம் 261/12
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை – புறம் 270/8
கரும் குரல் நொச்சி கண் ஆர் குரூஉ தழை – புறம் 271/2
மணி துணர்ந்து அன்ன மா குரல் நொச்சி – புறம் 272/1
மின் நேர் பச்சை மிஞிற்று குரல் சீறியாழ் – புறம் 308/2
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/6
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு – புறம் 328/10
இன் குரல் இரும் பை யாழொடு ததும்ப – புறம் 332/6
குரல் உணங்கு விதை தினை உரல் வாய் பெய்து – புறம் 333/12
குரல் அம் குன்றி கொள்ளும் இளையோள் – புறம் 340/2
ஆ குரல் காண்பின் அந்தணாளர் – புறம் 362/8
விழு கடிப்பு அறைந்த முழு குரல் முரசம் – புறம் 366/1
அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி – புறம் 369/21
அத்த குடிஞை துடி மருள் தீம் குரல்
உழுஞ்சில் அம் கவட்டு இடை இருந்த பருந்தின் – புறம் 370/6,7
விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து – புறம் 370/14
அழு குரல் பேய்_மகள் அயர கழுகொடு – புறம் 370/25
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப – புறம் 385/1
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி – புறம் 390/8
தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு – புறம் 395/25
தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு – புறம் 395/25
உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே – புறம் 397/2
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – புறம் 397/5
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி – புறம் 398/12
குன்று உடை குல மள்ளர் குழூஉ குரல்
இன் துணை களி அன்னம் இரிக்குமே – கம்.பால:2 32/3,4
கவ்வை ஒழிந்து உயர்ந்தனன் என்று அதிர் குரல் தேர் கொணர்ந்து இதனில் கலை வலாள – கம்.பால:5 63/3
அடி குரல் முரசு அதிர் அயோத்தி மா நகர் – கம்.பால:5 73/1
இடி குரல் முரசு அதிர் அயோத்தி எய்தினார் – கம்.பால:14 1/2
முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் – கம்.பால:24 17/4
இவ்வாறு அழுவாள் இரியல் குரல் சென்று இசையா-முன்னம் – கம்.அயோ:4 34/1
மக்கள் குரல் என்று அயர்வென் மனம் நொந்து அவண் வந்தனெனால் – கம்.அயோ:4 75/4
வீட்டுண்டு அலறும் குரலால் வேழ குரல் அன்று எனவே – கம்.அயோ:4 81/1
அந்தம்_இல் சோகத்து அழுத குரல் தான் என்ன – கம்.அயோ:4 89/3
ஐவன குரல் ஏனலின் கதிர் இறுங்கு அவரை – கம்.அயோ:10 34/1
கோத்த வேலை குரல் என வானவர் – கம்.ஆரண்:9 28/3
எழு குரல் இன்றியே என்றும் இல்லது ஓர் – கம்.ஆரண்:10 36/3
அழு குரல் பிறந்தது அ இலங்கைக்கு அன்று-அரோ – கம்.ஆரண்:10 36/4
அரற்றிய குரல் அவள் அரக்கியாம் எனா – கம்.ஆரண்:14 78/4
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு – கம்.கிட்:1 39/4
துளி குரல் மேகம் வள் வார் தூரியம் துவைப்ப போன்ற – கம்.கிட்:10 31/2
கூய ஆய் குரல் குறைந்த போல் குறைந்தன குயில்கள் – கம்.கிட்:10 45/4
மெல் அரி குரல் மேகலை ஆர்த்து எழ – கம்.கிட்:11 45/2
பயில் குரல் கிண்கிணி பதத்த பாவையர் – கம்.கிட்:14 34/1
வீட்டும் காலத்து அலறிய மெய் குரல்
கேட்டும் காண்டற்கு இருத்தி-கொல் கிள்ளை நீ – கம்.சுந்:3 107/1,2
இ குரல் இளவல் கேளாது ஒழிக என இறைவன் இட்டான் – கம்.சுந்:4 75/1
மெய் குரல் சாபம் பின்னை விளைந்தது விதியின் வெம்மை – கம்.சுந்:4 75/2
பொய் குரல் இன்று பொல்லா பொருள் பின்பு பயக்கும் என்பான் – கம்.சுந்:4 75/3
கை குரல் வரி வில்லானும் இளையவன் வரவு கண்டான் – கம்.சுந்:4 75/4
இற எடுத்த இடி குரல் ஓசையும் – கம்.சுந்:6 30/2
மழை குரல் இடியின் சொன்ன மாற்றங்கள் ஒழிப்ப மன்னோ – கம்.சுந்:10 14/4
வார் இயங்கு மழையின் குரல் மானும் – கம்.யுத்1:11 12/2
ஆயிரம் பரி பூண்டது அதிர் குரல்
மா இரும் கடல் போன்றது வானவர் – கம்.யுத்2:15 95/1,2
ஆழ்ந்த அல்லது பெயர்ந்தன கண்டிலர் அதிர் குரல் மணி தேர்கள் – கம்.யுத்2:16 315/4
ஆடல் தீர்ந்தன வளை கழுத்து அற்றன அதிர் பெரும் குரல் நீத்த – கம்.யுத்2:16 316/1
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர் – கம்.யுத்2:18 182/1
ஆர்கலியே ஒத்தது அழுத குரல் ஓசை – கம்.யுத்2:18 274/4
மழை குரல் தேரின் மேலான் மாபெரும்பக்கன் மன்னோ – கம்.யுத்3:20 30/4
வெம் குரல் எடுத்த பாடல் விளித்தனர் மயக்கம் வீங்க – கம்.யுத்3:25 11/4
பொன் திணி கொடியினது இடி உருமின் அதிர் குரல் முரல்வது புனை மணியின் – கம்.யுத்3:28 18/2
கோல வில் குரல் கேட்டு குலுங்கி தம் – கம்.யுத்3:29 21/3
ஆன்ற பேரியும் அதிர் குரல் சங்கமும் அசனி – கம்.யுத்4:32 4/3
தேர் குரல் ஓதை பொங்க செவி முற்றும் செவிடு செய்த – கம்.யுத்4:37 5/4

மேல்


குரல்_கூந்தால் (1)

குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான் – கலி 144/12

மேல்


குரல (17)

கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதர – குறி 218
நயவரு குரல பல்லி – நற் 333/11
இறைஞ்சிய குரல பைம் தாள் செந்தினை – நற் 376/2
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும் – குறு 79/4
குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும் – குறு 151/3
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 14/11
கனையல் அம் குரல கால் பரி பயிற்றி – அகம் 54/8
கன்று பயிர் குரல மன்று நிறை புகுதரும் – அகம் 64/14
உருத்து எழு குரல குடிஞை சேவல் – அகம் 89/3
குஞ்சர குரல குருகோடு ஆலும் – அகம் 145/15
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை – அகம் 277/5
ஒற்று செல் மாக்களின் ஒடுங்கிய குரல
இல்-வழி படூஉம் காக்கை – அகம் 313/15,16
இன் தீம் குரல துவன்றி மென் சீர் – அகம் 358/3
வேறு பல் குரல ஒரு தூக்கு இன் இயம் – அகம் 382/4
சிமைய குரல சாந்து அருந்தி இருளி – அகம் 399/1
வேறு படு குரல வெம் வாய் கூகையொடு – புறம் 359/2
அகல் இரும் பரவை நாண அரற்று உறு குரல ஆகி – கம்.சுந்:1 4/3

மேல்


குரலர் (1)

திரிக திரிக என உரறு தெழி குரலர்
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ – கம்.யுத்3:31 158/3,4

மேல்


குரலன் (1)

ஓத ஒத்த உருவத்தன் உரும் ஒத்த குரலன்
காதலித்து அயன் அளித்த கடை இட்ட கணித – கம்.ஆரண்:1 17/2,3

மேல்


குரலால் (3)

வீட்டுண்டு அலறும் குரலால் வேழ குரல் அன்று எனவே – கம்.அயோ:4 81/1
இழைத்த மாயையின் என் குரலால் எடுத்து – கம்.ஆரண்:11 79/2
ஓங்கிய குரலால் பன்னி இனையன உரைக்கலுற்றாள் – கம்.கிட்:8 3/4

மேல்


குரலின் (6)

ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின்
நீடு கிளர் கிழமை நிறை குறை தோன்ற – பரி 17/17,18
இடி குரலின் முரச இயம்ப இந்திரன் போல் சந்திரன் தோய் கோயில் எய்தி – கம்.பால:12 1/2
இடிக்கும் முரச குரலின் எங்கும் முரல் சங்கின் – கம்.பால:15 15/3
தூரிய குரலின் வானின் முகில் கணம் துணுக்கம்-கொள்ள – கம்.ஆரண்:7 56/1
கலந்தது அழும் குரலின் கடல் ஓதை – கம்.சுந்:9 46/3
அழைத்து அழு குரலின் வேலை அமலையின் அரவ சேனை – கம்.சுந்:10 14/2

மேல்


குரலினர் (2)

உரும் இடித்து அன்ன குரலினர் விழுமிய – திரு 172
ஏங்கிய குரலினர் இணைந்த காந்தளின் – கம்.அயோ:4 191/3

மேல்


குரலினோடு (1)

சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 123/2

மேல்


குரலும் (5)

குரலும் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது – அகம் 102/7
அஞ்சுவரு குராஅல் குரலும் தூற்றும் – புறம் 280/5
கொழும் குழல் புது குதலையர் நூபுர குரலும்
வழங்கு பேர் அரும் சதிகளும் வயின்-தொறும் மறையும் – கம்.சுந்:2 13/3,4
கூற்றின் வெம் புருவம் அன்ன சிலை நெடும் குரலும் கேளா – கம்.யுத்2:15 143/3
ஆர்க்கின்ற குரலும் கேளான் இலக்குவன் அசனி ஏற்றை – கம்.யுத்3:22 138/1

மேல்


குரலே (20)

உரவு நீர் சேர்ப்பன் தேர் மணி குரலே – நற் 78/11
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
தருவது போலும் இ பெரு மழை குரலே – நற் 208/12
ஆர்ப்பது போலும் இ கார் பெயல் குரலே – நற் 214/12
பரியரை பெண்ணை அன்றில் குரலே – நற் 218/11
இனிய அல்ல நின் இடி நவில் குரலே – நற் 238/11
புலர் பதம் கொண்டன ஏனல் குரலே – நற் 259/10
புன் தலை மட பிடி புலம்பிய குரலே – நற் 318/9
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே – குறு 86/6
கருவி மா மழை சிலைதரும் குரலே – குறு 94/7
நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே – குறு 163/5
பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே – குறு 190/7
கிளைஇய குரலே கிழக்கு வீழ்ந்தனவே – குறு 337/2
மிளை வந்து பெயரும் தண்ணுமை குரலே – குறு 390/5
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
வைகுறு விடியல் இயம்பிய குரலே – புறம் 233/8
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10
தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே – புறம் 376/23
கேட்டோன் எந்தை என் தெண் கிணை குரலே
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது – புறம் 400/8,9
அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா – கம்.அயோ:4 75/3

மேல்


குரலை (1)

வேலை குரலை தவிர்க என்று விலக்கி மேலை – கம்.ஆரண்:10 132/3

மேல்


குரலொடு (4)

புல் உணா தெவிட்டும் புலம்பு விடு குரலொடு
நிலவு பயன் கொள்ளும் நெடு வெண் முற்றத்து – நெடு 94,95
உருமு நிலன் அதிர்க்கும் குரலொடு கொளை புணர்ந்து – பதி 30/42
பெடை பயிர் குரலொடு இசைக்கும் ஆங்கண் – புறம் 370/8
கான கோழி கவர் குரலொடு
நீர்க்கோழி கூய் பெயர்க்குந்து – புறம் 395/10,11

மேல்


குரவ (1)

குரவ நீள் சினை உறையும் – ஐங் 369/4

மேல்


குரவத்து (1)

அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து
ஓங்கு சினை நறு வீ கோங்கு அலர் உறைப்ப – அகம் 317/10,11

மேல்


குரவம் (5)

பயினி வானி பல் இணர் குரவம்
பசும்பிடி வகுளம் பல் இணர் காயா – குறி 69,70
பல் வீ படரிய பசு நனை குரவம்
பொரி பூ புன்கொடு பொழில் அணி கொளாஅ – குறு 341/1,2
நறும் பூ குரவம் பயந்த – ஐங் 344/2
குரவம் மலர மரவம் பூப்ப – ஐங் 357/1
குரவம் குவி கோங்கு அலர் கொம்பினொடும் – கம்.ஆரண்:2 1/1

மேல்


குரவர் (4)

அந்த நல் பெரும் குரவர் ஆர் என – கம்.அயோ:14 105/1
இத இயல் இயற்றிய குரவர் யாரினும் – கம்.அயோ:14 121/1
சான்றவர் ஆக தன் குரவர் ஆக தாய் – கம்.அயோ:14 124/1
குரவர் நம் குலத்து உள்ளவர் அவன் கொல குறைந்தார் – கம்.யுத்1:3 50/2

மேல்


குரவர்-தம்மை (1)

மக்களை குரவர்-தம்மை மாதரை மற்றுளோரை – கம்.யுத்2:16 138/1

மேல்


குரவர்கள் (1)

நம் குல குரவர்கள் நவையின் நீங்கினார் – கம்.அயோ:1 16/1

மேல்


குரவரே (1)

குரவரே என பெரிது கோடியால் – கம்.அயோ:14 104/4

மேல்


குரவரை (2)

குரவரை மகளிரை வாளின் கொன்றுளோன் – கம்.அயோ:11 97/1
மிகை உறு குரவரை உலகின் வேந்தனை – கம்.யுத்1:4 60/2

மேல்


குரவின் (3)

குறு நிலை குரவின் சிறு நனை நறு வீ – நற் 56/1
குறும் கால் குரவின் குவி இணர் வான் பூ – நற் 266/2
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின்
தேன் இமிர் நறும் சினை தென்றல் போழ – அகம் 237/3,4

மேல்


குரவு (2)

கொழுந்து முந்துறீஇ குரவு அரும்பினவே – நற் 224/3
கண் பனி நிறுத்தல் எளிதோ குரவு மலர்ந்து – அகம் 97/16

மேல்


குரவை (17)

தொண்டக_சிறுபறை குரவை அயர – திரு 197
மன்று-தொறும் நின்ற குரவை சேரி-தொறும் – மது 615
வான் தோய் மீமிசை அயரும் குரவை
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 322,323
குப்பை வெண் மணல் குரவை நிறூஉம் – ஐங் 181/3
குறும் பல் யாணர் குரவை அயரும் – பதி 73/10
குரவை தழீஇ யாம் ஆட குரவையுள் – கலி 39/29
குரவை தழீஇ யாம் மரபுளி பாடி – கலி 103/75
கொண்டல் இடு மணல் குரவை முனையின் – அகம் 20/7
மனை முதிர் மகளிரொடு குரவை தூங்கும் – அகம் 232/10
திரு நுதல் மகளிர் குரவை அயரும் – அகம் 269/20
காஞ்சி நீழல் குரவை அயரும் – அகம் 336/9
சின மாந்தர் வெறி குரவை
ஓத நீரின் பெயர்பு பொங்க – புறம் 22/22,23
தண் குரவை சீர் தூங்குந்து – புறம் 24/6
வேங்கை முன்றில் குரவை அயரும் – புறம் 129/3
தீம் குரவை கொளை தாங்குந்து – புறம் 396/9
கன்று உறக்கும் குரவை கடைசியர் – கம்.பால:2 34/2
கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் – கம்.சுந்:2 36/4

மேல்


குரவைகள் (1)

குண்டலம் வெயில் வீச குரவைகள் புரிவாரும் – கம்.பால:23 28/3

மேல்


குரவையில் (1)

குண்டலம் திரு வில் வீச குரவையில் குழறுவாரும் – கம்.சுந்:2 186/4

மேல்


குரவையும் (1)

வேங்கை முன்றில் குரவையும் கண்டே – நற் 276/10

மேல்


குரவையுள் (4)

குரவை தழீஇ யாம் ஆட குரவையுள்
கொண்டுநிலை பாடி காண் – கலி 39/29,30
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி – கலி 102/35
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை – கலி 104/69
தூங்கும் குரவையுள் நின் பெண்டிர் கேளாமை – கலி 108/61

மேல்


குரவையோடு (1)

பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப – மது 97

மேல்


குரவோடும் (1)

பூ அலர் குரவோடும் புடை தவழ் பிடவு ஈனும் – கம்.அயோ:9 7/1

மேல்


குரற்கு (1)

போது ஆர கொள்ளும் கமழ் குரற்கு என்னும் – கலி 32/17

மேல்


குரன் (1)

குரன் நெரிந்தவும் கொடும் கழுத்து ஒடிந்தவும் குதிரை – கம்.சுந்:11 30/4

மேல்


குரா (2)

குரா அரும்பு அனைய கூர் வாள் எயிற்று வெம் குருளை நாகம் – கம்.கிட்:10 58/1
குரா வரும் குழலி நீ குறித்த நாளினே – கம்.சுந்:5 74/1

மேல்


குரால் (1)

குரால் ஆன் படு துயர் இராவில் கண்ட – குறு 224/4

மேல்


குராலம் (1)

கவலை கவற்றும் குராலம் பறந்தலை – பதி 44/19

மேல்


குராலும் (2)

முக்கண்ணான் உருவே போல் முரண் மிகு குராலும்
மா கடல் கலக்கு-உற மா கொன்ற மடங்கா போர் – கலி 104/12,13
இரும் பிணர் எருத்தின் ஏந்து இமில் குராலும்
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/14,15

மேல்


குராலொடு (2)

குடுமி கூகை குராலொடு முரல – மது 170
ஒராஅ உருட்டும் குடுமி குராலொடு
மரா அம் சீறூர் மருங்கில் தூங்கும் – அகம் 265/19,20

மேல்


குராலோடு (1)

கூகை சேவல் குராலோடு ஏறி – நற் 319/4

மேல்


குராஅல் (3)

குராஅல் கூகையும் இராஅ இசைக்கும் – நற் 218/8
அஞ்சுவரு குராஅல் குரலும் தூற்றும் – புறம் 280/5
குழி கொள் சில் நீர் குராஅல் உண்டலின் – புறம் 325/3

மேல்


குரி (1)

குரி_இனம் பெடையோடும் துயில்வ கூட்டினுள் – கம்.கிட்:10 86/4

மேல்


குரி_இனம் (1)

குரி_இனம் பெடையோடும் துயில்வ கூட்டினுள் – கம்.கிட்:10 86/4

மேல்


குரிசல் (1)

கொழுந்து என நின்ற அ குரிசல் வீரனை – கம்.ஆரண்:3 9/2

மேல்


குரிசில் (29)

முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குரிசில்
தாய் வயிற்று-இருந்து தாயம் எய்தி – பொரு 131,132
அன்னோன் வாழி வென் வேல் குரிசில்
மன்னர் நடுங்க தோன்றி பல் மாண் – பொரு 231,232
போர் அடு குரிசில் நீ ஏந்திய படையே – பரி 2/49
பரிசிலர்க்கு அரும் கலம் நல்கவும் குரிசில்
வலிய ஆகும் நின் தாள் தோய் தட கை – புறம் 14/10,11
பரிசில் நல்குவை ஆயின் குரிசில் நீ – புறம் 146/5
கொடி உலாம் மருங்குல் நல்லார் குழாத்து ஒரு குரிசில் நின்றான் – கம்.பால:18 13/2
வன் திண் சிலை நம் குரிசில் வருமே வருமே என்றான் – கம்.அயோ:4 70/4
ஏவிய குரிசில் பின் யாவர் ஏகிலார் – கம்.அயோ:5 1/1
செவ்விய குரிசில் கூற தேர் வலான் செப்புவான் அ – கம்.அயோ:5 19/1
கோதை வில் குரிசில் அன்னான் கூறிய கொள்கை கேட்டான் – கம்.அயோ:8 17/1
கூற்று உறழ் வரி சிலை குரிசில் கூறுவான் – கம்.அயோ:11 56/4
தாள் உறு குரிசில் அ தாய் சொல் கேட்டலும் – கம்.அயோ:11 95/1
வந்தன வரம்பு_இல் நாவாய் வரி சிலை குரிசில் மைந்த – கம்.அயோ:13 47/1
கொற்ற தார் குரிசில் இவர் ஆர் என்று குகன் வினவ கோக்கள் வைகும் – கம்.அயோ:13 64/2
குன்று அனைய திரு நெடும் தோள் குகன் என்பான் இ நின்ற குரிசில் என்றான் – கம்.அயோ:13 65/4
கொடுமையால் அளந்தாளை ஆர் இவர் என்று உரை என்ன குரிசில் கூறும் – கம்.அயோ:13 68/4
கொற்ற குரிசில் முகம் நோக்கி கோ மலரோன் – கம்.அயோ:14 67/3
சிந்திய குரிசில் அ செம்மல் சேந்த கண் – கம்.அயோ:14 82/3
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ – கம்.ஆரண்:1 43/3
மு தலை குரிசில் பொன் முடியன் முக்கணான் – கம்.ஆரண்:7 112/2
மாற்றம் அஃது உரைத்தலோடும் வரி சிலை குரிசில் மைந்தன் – கம்.கிட்:2 17/1
வில்லினாய் இவனை போலாம் கவி குல குரிசில் வீரன் – கம்.கிட்:2 34/3
குண்டலம் அலம்புகின்ற குவவு தோள் குரிசில் திங்கள் – கம்.கிட்:7 146/2
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான் – கம்.கிட்:9 27/2
குளிர்ந்தது அ குரிசில் வால் என்பு கூரவே – கம்.சுந்:12 123/4
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் – கம்.யுத்2:18 192/2
அருளுடை குரிசில் வாளி அந்தரம் எங்கும் தாம் ஆய் – கம்.யுத்3:22 144/1
குன்று தாங்கி அ குரிசில் போயினான் – கம்.யுத்3:24 116/4
பின் இணை குரிசில் தன்னை பெரும் கையால் வாங்கி வீங்கும் – கம்.யுத்4:41 119/1

மேல்


குரிசில்-தன் (1)

புலம்பு உறு குரிசில்-தன் புலர்வு நோக்கினாள் – கம்.அயோ:11 93/1

மேல்


குரிசில்கள் (1)

குரிசில்கள் நின்னோடு ஒப்பார் இல்லை யான் குறித்த போரும் – கம்.பால:24 31/3

மேல்


குரிசிலது (1)

குரிசிலது ஏவலால் அ குரகத தேர் வலானும் – கம்.அயோ:13 48/1

மேல்


குரிசிலர் (2)

விழுமிய வீழ்ந்த குரிசிலர் தம்-மின் – மது 736
செஞ்செ வேலவர் செறி சிலை குரிசிலர் இருண்ட – கம்.கிட்:10 44/1

மேல்


குரிசிலும் (4)

பீடு கெழு குரிசிலும் ஓர் ஆடு_கள_மகனே – குறு 31/6
வண்ண வெம் சிலை குரிசிலும் மருங்கு இனி திருப்ப – கம்.அயோ:1 49/2
குரிசிலும் தம்பியை கூவி கொண்டலின் – கம்.அயோ:12 21/1
வானரேசனும் வீடண குரிசிலும் மற்றை – கம்.யுத்4:41 39/1

மேல்


குரிசிலே (2)

கோள் அவாவு அரி ஏறு அன்ன குரிசிலே கொள்ள நோக்காய் – கம்.யுத்1:10 18/1
குனியும் வார் சிலை குரிசிலே என் இனி குணிப்பாம் – கம்.யுத்4:41 41/4

மேல்


குரிசிலை (4)

விட்டிலர் குரிசிலை வேந்தர் வேறுளோர் – கம்.அயோ:5 8/4
சுந்தர குரிசிலை மரபின் சுற்றினார் – கம்.அயோ:12 2/4
முற்றிய குரிசிலை முழங்கு தானையின் – கம்.யுத்1:4 34/1
கோட்டு வார் சிலை குரிசிலை அமரர்-தம் குழாங்கள் – கம்.யுத்4:40 120/1

மேல்


குரிசிலோடு (1)

அங்கத குரிசிலோடு அடு சினத்து உழவர் ஆம் – கம்.கிட்:13 74/1

மேல்


குரிசிற்கும் (1)

கொம்பினை காணும்-தோறும் குரிசிற்கும் அன்னதே ஆம் – கம்.பால:13 43/2

மேல்


குரீஇ (16)

கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/3
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் – நற் 181/1
உள்ளூர் குரீஇ கரு உடைத்து அன்ன – நற் 231/6
முதுக்குறை குரீஇ முயன்று செய் குடம்பை – நற் 366/9
கூம்பிய சிறகர் மனை உறை குரீஇ
முன்றில் உணங்கல் மாந்தி மன்றத்து – குறு 46/2,3
குரீஇ ஓப்புவாள் பெரு மழை கண்ணே – குறு 72/5
உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் – குறு 85/2
முடங்கல் இறைய தூங்கணம்_குரீஇ – குறு 374/5
நிரை பறை குரீஇ இனம் காலை போகி – அகம் 303/11
பெரு வரை அடுக்கத்து குரீஇ ஓப்பி – அகம் 388/5
குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இனம் போல – புறம் 19/8
தூக்கணம்_குரீஇ தூங்கு கூடு ஏய்ப்ப – புறம் 225/11
மனை உறை குரீஇ கறை அணல் சேவல் – புறம் 318/4
கொல் கொள் வேல் கணார் குரீஇ இனத்து எறி குருவிந்த – கம்.அயோ:10 17/3
குன்றின் வீழ் குரீஇ குழாத்தின் குழாம் கொடு குதித்து கூடி – கம்.யுத்2:16 178/1
பொன்னின் மால் வரை குரீஇ இனம் மொய்ப்பது போல – கம்.யுத்3:22 167/3

மேல்


குரீஇப்பூளை (1)

குரீஇப்பூளை குறுநறுங்கண்ணி – குறி 72

மேல்


குரீஇயின் (1)

கூட்டின் உய்க்கும் குரீஇயின் குழாம்-அரோ – கம்.பால:2 27/4

மேல்


குரு (12)

குரு மயிர் புருவை நசையின் அல்கும் – ஐங் 238/2
குரங்கின் தலைவன் குரு மயிர் கடுவன் – ஐங் 275/1
குரு மணி யானை இயல் தேர் பொருநன் – பரி 24/71
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் – கலி 101/15
குரு மணி சிவிகை-தன் மேல் கொண்டலின் மின் இது என்ன – கம்.பால:14 64/3
குரு மணி பூண் அரசிளங்கோளரி – கம்.அயோ:11 37/1
கன்னியை அழி செய கருதினோன் குரு
பன்னியை நோக்கினோன் பருகினோன் நறை – கம்.அயோ:11 107/1,2
குழவி ஞாயிறு குன்று இவர்ந்தனையன குரு மணி நெடு மோலி – கம்.சுந்:2 205/1
குரு நிறத்து ஒரு தனி கொண்டல் ஊழியான் – கம்.சுந்:3 59/3
குரு மணி மகுட கோடி முடி தலை குலுங்கும் வண்ணம் – கம்.சுந்:7 1/3
கூலம் ஆம் என என்புற குளிர்ந்தது அ குரு மணி திரு மேனி – கம்.யுத்1:3 86/4
குரு மணி திரு மேனியும் மனம் என குலைந்தான் – கம்.யுத்3:22 195/2

மேல்


குருக்கத்தி (2)

பாரம் பீரம் பைம் குருக்கத்தி
ஆரம் காழ்வை கடி இரும் புன்னை – குறி 92,93
குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி – பரி 12/79

மேல்


குருக்கத்தியொடு (1)

துய் தலை இதழ பைம் குருக்கத்தியொடு
பித்திகை விரவு மலர் கொள்ளீரோ என – நற் 97/6,7

மேல்


குருக்கள் (2)

புத்திரர் குருக்கள் நின் பொரு_இல் கேண்மையர் – கம்.யுத்1:4 11/1
குருக்கள் என் முனிவர்தாம் என் வேதத்தின் கொள்கைதான் என் – கம்.யுத்3:26 65/2

மேல்


குருக்களே (1)

சோனகேசர் துருக்கர் குருக்களே – கம்.பால:21 47/4

மேல்


குருக்களை (1)

குருக்களை இகழ்தலின் அன்று கூறிய – கம்.அயோ:11 62/1

மேல்


குருக்களோடு (1)

குருக்களோடு கற்று ஓதுவது அவன் பெரும் கொற்றம் – கம்.யுத்1:3 10/2

மேல்


குருகிலை (1)

குருகிலை மருதம் விரி பூ கோங்கம் – குறி 73

மேல்


குருகின் (18)

பாசிலை குருகின் புன் புற வரி பூ – பெரும் 376
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின்
வெண் புறம் மொசிய வார்க்கும் தெண் கடல் – நற் 74/8,9
இரை ஆர் குருகின் நிரை பறை தொழுதி – நற் 123/2
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/4
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் குரல் குருகின்
கங்கை வங்கம் போகுவர்-கொல்லோ – நற் 189/4,5
கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய – நற் 211/4
கோடு புனை குருகின் தோடு தலைப்பெயரும் – நற் 375/2
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 163/3
விசும்பு ஆடு குருகின் தோன்றும் ஊரன் – ஐங் 17/2
வெண் தலை குருகின் மென் பறை விளி குரல் – ஐங் 86/1
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப – பதி 83/2
பறாஅ குருகின் உயிர்த்தலும் உயிர்த்தனன் – கலி 54/11
மீன் ஆர் குருகின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 40/3
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ – அகம் 55/7
இரும்பு ஊது குருகின் இடந்து இரை தேரும் – அகம் 81/5
மாரி அம் குருகின் ஈரிய குரங்க – அகம் 235/13
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 300/4
இருந்த குருகின் பெடை பிரிந்தவர்கள் என்ன – கம்.கிட்:10 77/4

மேல்


குருகு (55)

குருகு நரல மனை மரத்தான் – மது 268
கரும் கால் வெண்_குருகு வெரூஉம் – நற் 4/11
இற ஆர் இன குருகு ஒலிப்ப சுறவம் – நற் 27/8
நெடும் சினை புன்னை கடும் சூல் வெண்_குருகு – நற் 31/10
கரும் கால் வெண்_குருகு எனவ கேள்-மதி – நற் 54/4
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
இறவு ஆர் இன குருகு இறைகொள இருக்கும் – நற் 131/6
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் – நற் 138/4
கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி – நற் 159/4
விருந்தின் வெண்_குருகு ஆர்ப்பின் ஆஅய் – நற் 167/2
இன மீன் ஆர்ந்த வெண்_குருகு மிதித்த – நற் 183/9
வீங்கு மடல் குடம்பை பைதல் வெண்_குருகு – நற் 199/2
குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண் – நற் 216/7
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு
குப்பை வெண் மணல் ஏறி அரைசர் – நற் 291/2,3
சிறை குவிந்து இருந்த பைதல் வெண்_குருகு – நற் 312/3
நிறை பறை குருகு_இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக – நற் 369/2
கிளை குருகு இரியும் துறைவன் வளை கோட்டு – நற் 372/5
வதி குருகு உறங்கும் இன் நிழல் புன்னை – குறு 5/2
இரை தேர் வெண்_குருகு அல்லது யாவதும் – குறு 113/3
குருகு கொள குளித்த கெண்டை அயலது – குறு 127/1
குருகு என மலரும் பெரும் துறை – குறு 226/6
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/2
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் – குறு 325/5
வெண்_குருகு நரலும் தண் கமழ் கானல் – குறு 381/4
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும் – ஐங் 7/4
குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1
தனி குருகு உறங்கும் துறைவற்கு – ஐங் 144/2
பறை தபு முது குருகு இருக்கும் – ஐங் 180/3
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும் – ஐங் 184/2
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை – ஐங் 457/2
வெண்கை மகளிர் வெண்_குருகு ஓப்பும் – பதி 29/6
வால் இணர் படு சினை குருகு இறைகொள்ளும் – பதி 30/4
குருகு பறியா நீள் இரும் பனை மிசை – பரி 2/43
குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் – பரி 6/76
குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/41
குருகு எறி வேலோய் நின் குன்ற கீழ் நின்ற – பரி 19/36
தன் துணை பிரிந்து அயாஅம் தனி குருகு உசாவுமே – கலி 121/16
அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர் – கலி 126/6
வெண்_குருகு நரல வீசும் – அகம் 13/23
ஈந்து குருகு உருகும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 55/2
கடிது இடி வெரீஇய கமம் சூல் வெண்_குருகு – அகம் 141/19
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
பைம் புதல் நளி சினை குருகு இருந்து அன்ன – அகம் 178/8
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி – அகம் 202/6
புலம்-தொறும் குருகு இனம் நரல கல்லென – அகம் 217/11
கரந்தை அம் செறுவின் வெண்_குருகு ஓப்பும் – அகம் 226/6
கண்டல் கானல் குருகு_இனம் ஒலிப்ப – அகம் 260/3
பசும் கால் வெண்_குருகு வா பறை வளைஇ – அகம் 273/2
ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல் – அகம் 306/5
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும் – அகம் 381/3
பருவ மேகத்தின் அருகு உற குருகு இனம் பறப்ப – கம்.கிட்:10 41/2
குருகு உறங்கும் குயிலும் துயிலுமால் – கம்.கிட்:15 41/4
வரும் திசை நோக்கி ஓர் மழலை வெண் குருகு
இருந்தது கண்டு நின்று இரக்கம் எய்தினான் – கம்.யுத்1:4 29/3,4
பெரு வலி வய குருகு இரண்டும் பேர்கில – கம்.யுத்1:4 30/2

மேல்


குருகு_இனம் (4)

நிறை பறை குருகு_இனம் விசும்பு உகந்து ஒழுக – நற் 369/2
மீன் உண் குருகு_இனம் கானல் அல்கும் – ஐங் 184/2
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை – ஐங் 457/2
கண்டல் கானல் குருகு_இனம் ஒலிப்ப – அகம் 260/3

மேல்


குருகும் (2)

குருகும் உண்டு தான் மணந்த ஞான்றே – குறு 25/5
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும் – குறு 260/1

மேல்


குருகே (1)

பயிர்தல் ஆனா பைதல் அம் குருகே – நற் 338/12

மேல்


குருகொடு (1)

குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து – பரி 5/9

மேல்


குருகோடு (1)

குஞ்சர குரல குருகோடு ஆலும் – அகம் 145/15

மேல்


குருசில் (31)

போர் மிகு பொருந குருசில் என பல – திரு 276
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில்
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர் – மது 151,152
செரு செய் முன்பின் குருசில் முன்னிய – மலை 186
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின் – ஐங் 306/1
செரு வெம் குருசில் தணிந்தனன் பகையே – ஐங் 465/5
துறந்தோன் மன்ற மறம் கெழு குருசில்
அது மற்று உணர்ந்தனை போலாய் – ஐங் 471/3,4
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி – ஐங் 473/1
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/5
இடாஅ ஏணி இயல் அறை குருசில்
நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும் – பதி 24/14,15
போர் மிகு குருசில் நீ மாண்டனை பலவே – பதி 31/36
மாண்டனை பலவே போர் மிகு குருசில் நீ – பதி 32/1
பிறிது ஆறு செல்-மதி சினம் கெழு குருசில்
எழூஉ புறந்தரீஇ பொன் பிணி பலகை – பதி 53/14,15
ஓங்கல் உள்ளத்து குருசில் நின் நாளே – பதி 55/21
சினம் கெழு குருசில் நின் உடற்றிசினோர்க்கே – பதி 72/16
வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில்
விரவு பணை முழங்கு நிரை தோல் வரைப்பின் – பதி 88/15,16
உடலுநர் தபுத்த பொலம் தேர் குருசில்
வளை கடல் முழவின் தொண்டியோர் பொருந – பதி 88/20,21
சீர் மிகு குருசில் நீ வந்து நின்றதுவே – அகம் 184/19
முருகன் சீற்றத்து உரு கெழு குருசில்
மயங்கு வள்ளை மலர் ஆம்பல் – புறம் 16/12,13
வலம் படு குருசில் நீ ஈங்கு இது செயலே – புறம் 50/17
உறந்தையோனே குருசில்
பிறன் கடை மறப்ப நல்குவன் செலினே – புறம் 68/18,19
செலல் நசைஇ உற்றனென் விறல் மிகு குருசில்
இன்மை துரப்ப இசைதர வந்து நின் – புறம் 161/20,21
வேல் கெழு குருசில் கண்டேன் ஆதலின் – புறம் 198/10
விடுத்தேன் வாழியர் குருசில் உது காண் – புறம் 210/12
இறைஞ்சியோனே குருசில் பிணங்கு கதிர் – புறம் 285/14
இன களிற்று யானை இயல் தேர் குருசில்
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/2,3
செரு வெம் குருசில் ஓம்பும் ஊரே – புறம் 321/10
பரிசில் மன்னும் குருசில் கொண்டதுவே – புறம் 333/19
படை தொட்டனனே குருசில் ஆயிடை – புறம் 341/15
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே – புறம் 377/30
குன்று போல் குணத்தான் எதிர் கோசலை குருசில்
இன்று யான் செயும் பணி என்-கொல் பணி என இசைத்தான் – கம்.பால:8 47/3,4
குருசில் சிந்தையை மனக்கொண்ட கொற்ற வெண்குடையான் – கம்.அயோ:1 70/1

மேல்


குருசிலை (1)

நீயும் குருசிலை அல்லை மாதோ – ஐங் 480/2

மேல்


குருடர் (1)

கோல் பிடித்து ஒழுகுறு குருடர் கூட்டம்-போல் – கம்.யுத்2:18 98/3

மேல்


குருடு (1)

குருடு ஈங்கு இது என்ன குறிக்கொண்டு கண்ணோட்டம் குன்றி – கம்.ஆரண்:10 139/3

மேல்


குருத்து (2)

குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது – அகம் 333/9
குருத்து எழுகின்ற நீல கொண்டல் உண்டாட்டம் கொண்டான் – கம்.ஆரண்:6 44/2

மேல்


குருத்தொடு (1)

பனை தலை கருக்கு உடை நெடு மடல் குருத்தொடு மாய – குறு 372/1

மேல்


குருதி (198)

குருதி ஆடிய கூர் உகிர் கொடு விரல் – திரு 52
குருதி செந்தினை பரப்பி குற_மகள் – திரு 242
வெண் கோட்டு இரும் பிணம் குருதி ஈர்ப்ப – பெரும் 414
தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப – முல் 96
வய வேந்தர் ஒண் குருதி
சின தீயின் பெயர்பு பொங்க – மது 30,31
புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர – குறி 172
குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி – நற் 34/3
குருதி பருகிய கொழும் கவுள் கய வாய் – நற் 158/7
குருதி வேட்கை உரு கெழு வய_மான் – நற் 192/1
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள் – நற் 399/2
குருதி பூவின் குலை காந்தட்டே – குறு 1/4
விரவு வேறு கூலமொடு குருதி வேட்ட – பதி 29/11
செம் சுடர் கொண்ட குருதி மன்றத்து – பதி 35/8
குருதி செம் புனல் ஒழுக – பதி 36/13
நிறம் படு குருதி நிலம் படர்ந்து ஓடி – பதி 49/11
குருதி பனிற்றும் புலவு களத்தோனே – பதி 57/3
குழூஉ சிறை எருவை குருதி ஆர – பதி 67/9
நிறம் படு குருதி புறம்படின் அல்லது – பதி 79/16
உறல் உறு குருதி செரு_களம் புலவ – பதி 86/1
குருதி விதிர்த்த குவவு சோற்று குன்றோடு – பதி 88/11
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/70
குருதி துடையா குறுகி மருவ இனியர் – பரி 16/29
குருதி கோட்டு அழி கறை தெளி பெற கழீஇயின்று – பரி 20/5
குருதி கோட்டொடு குடர் வலந்தன – கலி 103/27
கொல் ஏறு கொண்டான் குருதி மயக்கு-உற – கலி 106/38
ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு – அகம் 3/8
புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர் – அகம் 31/10
குருதி உருவின் ஒண் செம் மூதாய் – அகம் 74/4
குருதி ஆரும் எருவை செம் செவி – அகம் 111/12
மான் அடி மருங்கில் பெயர்த்த குருதி
வான மீனின் வயின்_வயின் இமைப்ப – அகம் 144/16,17
புகர் சிதை முகத்த குருதி வார – அகம் 145/8
பொரு_களத்து ஒழிந்த குருதி செம் வாய் – அகம் 193/4
புண் உமிழ் குருதி புலவு கடல் மறுப்பட – அகம் 210/3
குருதி செம் களம் புலவு அற வேங்கை – அகம் 268/3
கொழுப்பு ஆ எறிந்து குருதி தூஉய் – அகம் 309/5
வசி படு புண்ணின் குருதி மாந்தி – அகம் 313/14
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ – அகம் 332/5
கொடி விடு குருதி தூங்கு குடர் கறீஇ – அகம் 337/14
குருதி ஆடிய புலவு நாறு இரும் சிறை – அகம் 381/9
புனல் குருதி உலை கொளீஇ – புறம் 26/9
குருதி வேட்கை உரு கெழு முரசம் – புறம் 50/5
குருதி செம் கை கூந்தல் தீட்டி – புறம் 62/3
குருதி பரப்பின் கோட்டு_மா தொலைச்சி – புறம் 69/10
புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும் – புறம் 98/14
மான் கணம் தொலைச்சிய குருதி அம் கழல் கால் – புறம் 150/5
குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய – புறம் 227/5
சேறுபடு குருதி செம்மல் உக்கு ஓஒ – புறம் 285/10
குருதி பற்றிய வெருவரு தலையர் – புறம் 337/18
குழாஅம் கொண்ட குருதி அம் புலவொடு – புறம் 345/16
உழக்கு குருதி ஓட்டி – புறம் 353/13
குருதி அம் பெரும் புனல் கூர்ந்தனவே ஆங்க – புறம் 368/10
குருதி பலிய முரசு முழக்கு ஆக – புறம் 369/5
துவைத்து எழு குருதி நில மிசை பரப்ப – புறம் 370/13
குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே – புறம் 371/27
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து – புறம் 392/7
பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த – கம்.பால:7 51/1
ஊன்றிய பகழி வாயூடு ஒழுகிய குருதி வெள்ளம் – கம்.பால:7 52/2
வடித்த வெம் குருதி வேல் விழிக்கும் மாதர் மெய் – கம்.பால:19 22/3
புண் கீறிய குருதி புனல் பொழிகின்றன புரைய – கம்.பால:24 9/3
குருதி புனல் அதனில் புக முழுகி தனி குடைவான் – கம்.பால:24 13/4
தூ எழு குருதி வெள்ள துறையிடை முறையின் எந்தைக்கு – கம்.பால:24 33/3
குருதி வாள் என செ அரி பரந்த கண் குயிலே – கம்.அயோ:10 3/1
குடர் எலாம் திரைத்தன குருதி ஆறுகள் – கம்.அயோ:14 30/3
அருவி பாயும் வரை போல் குருதி ஆறு பெருகி – கம்.ஆரண்:1 33/3
ஊற்றும் மிக்க நீர் அருவியின் ஒழுகிய குருதி
சேற்று வெள்ளத்துள் திரிபவள் தேவரும் இரிய – கம்.ஆரண்:6 92/1,2
குருதி மா மழை சொரிந்தன மேகங்கள் குமுறி – கம்.ஆரண்:7 69/1
சூடு கொண்டன என தொடர் குருதி மீ தோன்ற – கம்.ஆரண்:7 80/2
புண் மேலன குருதி பொழி திரை ஆறுகள் பொங்க – கம்.ஆரண்:7 91/3
குழை தாழ் திரை குருதி கடல் குளித்தார் சிலர் கொலை வாய் – கம்.ஆரண்:7 94/3
இலங்கையின் உற்ற அ குருதி ஆறு-அரோ – கம்.ஆரண்:7 125/4
குருதி நீரிடை வார் கழல் கொழும் குடர் தொடக்க – கம்.ஆரண்:7 135/4
நீந்தினார் நெடும் குருதி அம் கடல் புக்கு நிலையார் – கம்.ஆரண்:7 137/4
அருவி ஓடின என அழி குருதி ஆறு ஒழுக – கம்.ஆரண்:8 10/3
ஒடுங்கல் இல் நிண குருதி ஓதம் அதில் உள்ளான் – கம்.ஆரண்:9 8/3
பொங்கு குருதி புணரியுள் புகையும் நெஞ்சன் – கம்.ஆரண்:9 9/2
பொங்கு வெம் குருதி புரண்டாள்-அரோ – கம்.ஆரண்:9 29/4
அம் சிறை குருதி ஆறு அழிந்து சோரவும் – கம்.ஆரண்:13 58/1
உடலுள் நாட்டிய குருதி அம் பரவையின் உம்பர் – கம்.ஆரண்:13 92/3
கைகள் அற்று வெம் குருதி ஆறு ஒழுகிய கவந்தன் – கம்.ஆரண்:15 37/1
இவர்தலும் குருதி பட்டு இசை-தொறும் திசை-தொறும் – கம்.கிட்:5 12/2
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் – கம்.கிட்:8 2/2
கூடு உறை நீக்கிய குருதி வாட்களும் – கம்.கிட்:10 9/2
உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின் – கம்.சுந்:1 4/2
ஓதிய குன்றம் கீண்டு குருதி நீர் சொரிவது ஒத்த – கம்.சுந்:1 9/4
செம் குருதி அன்ன செறி குஞ்சியர் சினத்தோர் – கம்.சுந்:2 68/3
விழுந்தாள் நொந்தாள் வெம் குருதி செம்புனல் வெள்ளத்து – கம்.சுந்:2 90/1
நச்சு என கொடிய நாக கள்ளொடு குருதி நக்கி – கம்.சுந்:2 187/1
வல் அரக்கன்-தனை பற்றி வாயாறு குருதி உக – கம்.சுந்:2 228/1
வாய் வழி குருதி சோர குத்தி வான் சிறையில் வைத்த – கம்.சுந்:3 131/2
திரை உறு குருதி யாறு ஈர்ப்ப செல்வன – கம்.சுந்:5 58/2
நீல் நிற அரக்கர்-தம் குருதி நீத்தம் நீர் – கம்.சுந்:5 63/1
சொரிவன பல என மண் தோய் துறை பொரு குருதி சொரிந்தார் – கம்.சுந்:7 25/2
குறை உயிர் சிதற நெரிந்தார் குடரொடு குருதி குழைந்தார் – கம்.சுந்:7 26/3
தொடையொடு முதுகு துணிந்தார் சுழிபடு குருதி சொரிந்தார் – கம்.சுந்:7 27/2
உதைபட உரனும் நெரிந்தார் உயிரொடு குருதி உமிழ்ந்தார் – கம்.சுந்:7 28/4
ஆறு போல் வரும் குருதி அ அனுமனால் அலைப்புண்டு – கம்.சுந்:7 39/3
குருதி சாறு என பாய்வது குரை கடல் கூனின் – கம்.சுந்:7 40/4
வெவ் வழி குருதி வெள்ளம் புடை மிடைந்து உயர்ந்து வீங்க – கம்.சுந்:8 19/3
உக்கன குருதி அம் பெரும் திரை உருட்டி – கம்.சுந்:8 39/3
ஆற்று குருதி நிணத்தோடு அடுத்த அள்ளல் பெரும் கொள்ளை – கம்.சுந்:8 42/2
விரிந்த குருதி பேராறு ஈர்த்து மனைகள்-தொறும் வீச – கம்.சுந்:8 49/2
ஊரின் வெம் குருதி ஆறு ஈர்ப்ப ஓடின – கம்.சுந்:9 42/4
வீங்கின மேகம் எங்கும் குருதி நீர் துள்ளி வீழ்ப்ப – கம்.சுந்:10 16/3
அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக – கம்.சுந்:10 28/2
இலை குலாம் பூணினானும் இரும் பிண குருதி ஈரத்து – கம்.சுந்:11 15/1
தாருகன் குருதி அன்ன குருதியில் தனி மா சீயம் – கம்.சுந்:11 20/1
நீர் உக குருதி சிந்த நெருப்பு உக உயிர்த்து நின்றான் – கம்.சுந்:11 20/4
ஆர மால் வரை அருவியின் அழி கொழும் குருதி
சோர நின்று உடல் துளங்கினன் அமரரை தொலைத்தான் – கம்.சுந்:11 48/3,4
செம்பு ஒத்த குருதி தேக்கி உடலையும் தின்பென் என்றான் – கம்.யுத்1:3 125/4
மீ எழு குருதி பொங்க வெயில் விரி வயிர மார்பு – கம்.யுத்1:3 153/3
குருதி வெம் கனல் உமிழ்கின்ற கண்ணினன் கொடுத்தான் – கம்.யுத்1:6 12/4
சிந்தி ஓடிய குருதி வெம் கனலொடு செறிய – கம்.யுத்1:6 23/1
குணிப்ப_அரும் கொடும் பகழிகள் குருதி வாய் மடுப்ப – கம்.யுத்1:6 25/1
தூ நெடும் குருதி வேல் அவுணர் துஞ்சினார் – கம்.யுத்1:6 40/3
குகை பொழி புது குருதி கைக்கொடு குடித்தான் – கம்.யுத்1:12 12/4
தூ அணை குருதி செக்கர் சுவடு உற பொலிந்த தோளான் – கம்.யுத்1:13 9/2
பொங்கு வெம் குருதி புனல் செக்கர் முன் – கம்.யுத்2:15 29/2
கொன் நிற குருதி குடை புட்களின் – கம்.யுத்2:15 30/1
புண் திறந்து குருதி பொழிந்து உக – கம்.யுத்2:15 59/3
குருதி வாய்-நின்று ஒழுகவும் கூசலன் – கம்.யுத்2:15 77/1
நிமிர்ந்தது பரந்தது குருதி நீத்தமே – கம்.யுத்2:15 120/4
நெடும் குரம்பு என நிறை குருதி நீத்தமே – கம்.யுத்2:15 121/4
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – கம்.யுத்2:15 144/4
செ வழி நீரொடும் குருதி தேக்கினான் – கம்.யுத்2:16 94/2
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் – கம்.யுத்2:16 169/3
குல கயங்களில் குளித்தன குடித்தன குருதி – கம்.யுத்2:16 205/4
உருக்கினால் அன்ன குருதி நீர் ஆறுகள் ஓட – கம்.யுத்2:16 244/4
துரந்து செல்வன குருதி நீர் ஆறுகள்-தோறும் – கம்.யுத்2:16 248/3
சொரிந்தன குருதி தாம் இறையும் சோர்ந்திலார் – கம்.யுத்2:16 261/4
புன் தலை குருதி நீர் முகத்தை போர்த்தலும் – கம்.யுத்2:16 284/2
மீது உறு குருதி யாறு ஒழுகும் மேனியான் – கம்.யுத்2:16 291/4
கண் உடை சுழிகளும் குருதி கால்வன – கம்.யுத்2:16 292/4
கூறுபட்டதும் கொழும் குருதி கோத்து இழிந்து – கம்.யுத்2:16 299/2
கோடு அமைந்த வெம் குருதி நீர் ஆறுகள் சுழி-தொறும் கொணர்ந்து உந்தி – கம்.யுத்2:16 316/3
இந்து வெள் எயிறு இமைத்திட குருதி யாறு ஒழுக்கல் கொண்டு எழு செக்கர் – கம்.யுத்2:16 342/2
சிந்துர செம் பசும் குருதி திசைகள்-தொறும் திரை ஆறா – கம்.யுத்2:16 348/1
உலை-தொறும் குருதி நீர் அருவி ஒத்து உக – கம்.யுத்2:18 89/1
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் – கம்.யுத்2:18 97/1
கால் பிடித்து ஈர்த்து இழி குருதி கண்ண கண் – கம்.யுத்2:18 98/1
பரந்தன குருதி அ பள்ள வெள்ளத்தின் – கம்.யுத்2:18 102/4
காரின் தரு குருதி பொரு கடல் நின்றன கடவா – கம்.யுத்2:18 145/4
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம் – கம்.யுத்2:18 150/3
வாலி சேய் மேனி-மேலும் மழை பொரு குருதி வாரி – கம்.யுத்2:18 199/1
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ – கம்.யுத்2:18 232/1
பல் உடை பில வாயூடு பசும் பெரும் குருதி பாய – கம்.யுத்2:18 234/3
கக்கினர் குருதி வாயால் கண்மணி சிதற காலால் – கம்.யுத்2:18 258/3
ஊற்று ஆர் குருதி புனல் பார்_மகள் உண்டிலாளேல் – கம்.யுத்2:19 11/2
மண்டு வெம் குருதி ஆறு அம் மறி கடல் மடுத்த மாதோ – கம்.யுத்2:19 49/4
தூம்பு உறழ் குருதி மண்ட தொடர் நெடு மரங்கள் சுற்றி – கம்.யுத்2:19 57/3
உற்ற செம் குருதி வெள்ளம் உள்ள திரை ஓத வேலையொடும் ஒத்ததால் – கம்.யுத்2:19 66/4
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் – கம்.யுத்2:19 84/3
உழைத்தனர் குருதி வெள்ளத்து உலந்ததும் உலப்பிற்று அன்றே – கம்.யுத்2:19 88/2
மறைந்தன குருதி ஓடி மறி கடல் மடுத்திலாத – கம்.யுத்2:19 98/4
கல் கொண்டு ஆர் கிரியின் நாலும் அருவி-போல் குருதி கண்டார் – கம்.யுத்2:19 116/3
வாளிவாய்-தோறும் வந்து பொடித்தன குருதி வாரி – கம்.யுத்2:19 118/4
வாயிடை நெருப்பு கால உடல் நெடும் குருதி வார – கம்.யுத்2:19 121/1
நிலைத்திலர் உலைந்து சாய்ந்தார் நிமிர்ந்தது குருதி நீத்தம் – கம்.யுத்2:19 197/4
இடை உறு குருதி வெள்ளத்து எறி கடல் எழு நீர் பொங்கி – கம்.யுத்2:19 219/2
பிண பெரும் குன்றினூடும் குருதி நீர் பெருக்கினூடும் – கம்.யுத்2:19 220/1
ஏ உண்ட பகு வாயோடும் குருதி நீர் இழிய நின்றான் – கம்.யுத்2:19 231/1
கோத்து ஓட நெடும் குருதி புனல் திண் – கம்.யுத்3:20 93/3
புயல் பட குருதி வீசி படியிடை புரள்தலோடும் – கம்.யுத்3:21 31/2
ஈர்க்கின்ற குருதி ஆற்றின் யானையின் பிணத்தை நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 31/4
வெடி படு கடல் நிகர் குருதி வெள்ளத்தில் – கம்.யுத்3:22 53/3
சோர் பெரும் குருதி சோர துளங்குவான் தேறா-முன்னம் – கம்.யுத்3:22 130/2
குடித்து நின்று உமிழ்வான் என்ன கக்கினன் குருதி வெள்ளம் – கம்.யுத்3:22 136/4
பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் – கம்.யுத்3:22 142/4
மெய் உற குருதி தாரை விசும்பு உற விளங்கி நின்றது – கம்.யுத்3:22 145/2
தழி கொண்ட குருதி வேலை தாவுவான் தனி பேர் அண்டம் – கம்.யுத்3:22 148/2
கொம்பு பல்லொடு கரிய வெள்ளாட்டு இரும் குருதி
வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் – கம்.யுத்3:22 160/3,4
முருக்கின் கானகம் ஆம் என குருதி நீர் மூட – கம்.யுத்3:22 170/2
துவள பாரிடை கிடந்தனர் குருதி நீர் சுற்றி – கம்.யுத்3:22 178/2
முழுகுவர் குருதி வாள் கண் முகிழ்த்து இடை மூரி போவர் – கம்.யுத்3:25 13/4
சேறு ஆர் குருதி கடலில் திடராய் – கம்.யுத்3:27 31/3
படு நீள் குருதி படர்கின்றனவால் – கம்.யுத்3:27 37/2
அங்கு அடங்கலும் படர் குருதி ஆழியின் – கம்.யுத்3:27 48/3
குருதி புனல் சொரிய குணம் குணிப்பு இல்லவன் குண-பால் – கம்.யுத்3:27 121/1
குறைந்தனன் இருண்ட மேக குழாத்திடை குருதி கொண்மூ – கம்.யுத்3:28 42/2
சீதரோத குருதி திரை ஒரீஇ – கம்.யுத்3:29 1/3
கோ இயல் கோயில் புக்கான் குருதி நீர் குமிழி கண்ணான் – கம்.யுத்3:29 43/4
குருதி பெற்றிலரேல் கடல் ஏழையும் குடிப்பார் – கம்.யுத்3:30 20/3
சென்று மற்றவர் சில் உடல் குருதி நீர் தேக்கி – கம்.யுத்3:30 52/2
ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:31 108/4
துப்பு-போல் குருதி புனல் சுற்றலால் – கம்.யுத்3:31 135/3
பள்ளமொடு மேடு தெரியாத-வகை சோர் குருதி பம்பி எழலும் – கம்.யுத்3:31 144/2
தலையும் உடலும் இடை தழுவு தவழ் குருதி
அலையும் அரியது ஒரு திசையும் இலது அணுக – கம்.யுத்3:31 156/3,4
நறவ குருதி கடல் வீழ் நகை வாள் – கம்.யுத்3:31 200/2
பாம குருதி படிகின்ற படை – கம்.யுத்3:31 201/2
சுற்றும் மேகத்தை தொத்திய குருதி நீர் துளிப்ப – கம்.யுத்4:32 8/3
மொய்க்க சென்றார் மொய் குருதி தாரைகள் முட்ட – கம்.யுத்4:33 18/2
வான் நனைய மண் நனைய வளர்ந்து எழுந்த பெரும் குருதி மகர வேலை – கம்.யுத்4:33 20/1
கரை பொருது கடல் மடுக்கும் கடும் குருதி பேர் ஆறு காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 21/4
களிறு ஈர்த்து புக மண்டும் கடும் குருதி தடம் சுழிகள் காண்-மின் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 24/4
அமிழ் பெரும் குருதி வெள்ளம் ஆற்று வாய்முகத்தின் தேக்கி – கம்.யுத்4:34 22/3
குருதி செம் கண் தீ உக ஞாலம் குலைவு எய்த – கம்.யுத்4:37 137/4
தேர் குன்ற இராவணன்-தன் செழும் குருதி பெரும் பரவை திரை-மேல் சென்று – கம்.யுத்4:37 198/3
போர் நின்ற விழி-நின்றும் பொறி-நின்று புகையோடும் குருதி பொங்க – கம்.யுத்4:37 199/3
குடல் குறைத்து குருதி குடித்து இவர் – கம்.யுத்4:40 20/1

மேல்


குருதி-தன்னால் (1)

தேர்த்து ஊறும் குருதி-தன்னால் என்றனன் எயிறு தின்னா – கம்.யுத்1:13 8/4

மேல்


குருதி_நீர் (1)

பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த – கம்.பால:7 51/1

மேல்


குருதிகள் (3)

கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – கம்.யுத்3:28 23/2
போய் விளித்த குருதிகள் பொங்கு உடல் – கம்.யுத்3:31 133/2
பயில் விரி குருதிகள் பருகிட வெயிலொடு – கம்.யுத்4:37 85/2

மேல்


குருதித்தே (1)

கார் அடு காலை கலிழ் செம் குருதித்தே
போர் அடு தானையான் யாறு – பரி 12/85,86

மேல்


குருதிய (3)

மெய் வார் குருதிய ஏறு எல்லாம் பெய்_காலை – கலி 106/13
முட்டிய குருதிய குரங்கின் மொய் உடல் – கம்.யுத்2:19 42/2
கடல் நெடும் குருதிய கனலி காலுறு – கம்.யுத்3:20 47/3

மேல்


குருதியாய் (1)

தத்து நீர் கடல் முழுவதும் குருதியாய் தயங்க – கம்.யுத்3:20 54/1

மேல்


குருதியால் (7)

தொட்ட தம் புண் வார் குருதியால் கை பிசைந்து மெய் திமிரி – கலி 106/23
வீழி வெம் குருதியால் அலைந்த வேலைகள் – கம்.அயோ:14 34/3
தாழ் இரும் குருதியால் தரங்க வேலைகள் – கம்.சுந்:5 54/3
அன்ன மா நகர் அவிந்தது அ குருதியால் அன்று – கம்.யுத்1:5 65/4
குடைந்து வையகம் புக்குற தேக்கிய குருதியால் குடர் சோர – கம்.யுத்2:16 314/2
இ கணத்து மானிடவர் ஈர குருதியால்
மு கை புனல் உகுப்பென் எம்பிக்கு என முனியா – கம்.யுத்2:17 91/2,3
போர் செய்த குருதியால் புகழின் பூணினாய் – கம்.யுத்2:19 30/4

மேல்


குருதியான் (1)

கொண்டு எழுந்தனன் விழுந்து இழி கொழும் குருதியான் – கம்.ஆரண்:1 35/4

மேல்


குருதியில் (7)

சிவந்த பாய்ந்த வெம் குருதியில் திருகிய சினத்தால் – கம்.ஆரண்:7 86/2
தாருகன் குருதி அன்ன குருதியில் தனி மா சீயம் – கம்.சுந்:11 20/1
தாழி ஒத்த வெம் குருதியில் மிதப்பன தலைகள் – கம்.யுத்2:16 213/4
துடித்தன குருதியில் துரக ராசியே – கம்.யுத்2:18 91/4
சேயிரும் குருதியில் திரிவ சோர்வு இல – கம்.யுத்3:20 46/2
சுடருடை பெரும் குருதியில் பாம்பு என சுமந்த – கம்.யுத்3:22 194/2
வேலை ஏழ் அன்ன குருதியில் தோன்றிய வீரர் – கம்.யுத்3:30 26/2

மேல்


குருதியின் (15)

அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின்
மணி நிற இரும் கழி நீர் நிறம் பெயர்ந்து – பதி 11/8,9
புவித்தலம் குருதியின் புணரி ஆக்கினன் – கம்.பால:8 40/3
நிவந்த வான் குருதியின் நீத்தம் நீந்தி மெய் – கம்.அயோ:14 33/1
அலை மிதந்தன குருதியின் பெரும் கடல் அரக்கர் – கம்.ஆரண்:7 83/1
முடைத்த வெம் குருதியின் கடலில் மூழ்கினார் – கம்.ஆரண்:7 102/4
ஈர்த்து எழுந்தன குருதியின் பெரு நதி இராமன் – கம்.ஆரண்:8 13/2
புண் தொடர் குருதியின் பொழியுமால் மழை – கம்.சுந்:3 47/2
புண் தாழ் குருதியின் வெள்ளத்து உயிர் கொடு புக்கார் சிலர் சிலர் பொதி பேயின் – கம்.சுந்:10 39/1
எல்லை_அற்ற செம் குருதியின் ஈர்ப்புண்ட அல்லால் – கம்.யுத்2:16 212/3
சுற்றிய குருதியின் செக்கர் சூழ்ந்து எழ – கம்.யுத்2:16 283/1
பசும் படு குருதியின் பண்டு சேறுபட்டு – கம்.யுத்2:18 87/1
போர்முக குருதியின் புணரி புக்கன – கம்.யுத்2:18 107/3
செம் பெரும் குருதியின் திகழ்ந்த செம் கண் மீன் – கம்.யுத்3:22 52/1
அலங்கு பல் மணி கதிரன குருதியின் அழுந்தி – கம்.யுத்3:22 56/1
மே வியம் படை படப்படர் குருதியின் வீழ்ந்த – கம்.யுத்4:32 9/3

மேல்


குருதியின்கண்ணன் (2)

குருதியின்கண்ணன் வண்ண கொடி நெடும் தேரன் கோடை – கம்.யுத்3:21 32/1
கரன் மகன் பட்டவாறும் குருதியின்கண்ணன் காலின் – கம்.யுத்3:22 1/1

மேல்


குருதியினொடு (1)

செங்கை தாங்கிய சிரத்தொடும் கண்ணின் நீர் குருதியினொடு தேக்கி – கம்.யுத்2:16 323/3

மேல்


குருதியும் (3)

கண்ட கண் கனலும் நீரும் குருதியும் கால மாலை – கம்.கிட்:7 146/1
மூளையும் தசையும் என்பும் குருதியும் நிணமும் மூரி – கம்.யுத்2:16 169/1
ஆனையின் குருதியும் அரக்கர் சோரியும் – கம்.யுத்2:18 111/1

மேல்


குருதியே (4)

புண் கிழித்திட எழும் குருதியே போலுமே – கம்.பால:7 10/4
பூட்டிய கையர் வாயால் குருதியே பொழிகின்றாரை – கம்.யுத்1:9 26/3
குடித்து உமிழ்ந்து என கக்க குருதியே – கம்.யுத்2:15 76/4
புறத்தின் ஓடினர் ஓடின குருதியே போல – கம்.யுத்2:16 222/4

மேல்


குருதியொடு (11)

குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி – திரு 233
குருதியொடு பறித்த செம் கோல் வாளி – குறு 272/6
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – பதி 19/6
உருவ செந்தினை குருதியொடு தூஉய் – அகம் 22/10
குருதியொடு துயல்வந்து அன்ன நின் – அகம் 27/16
குளவி தண் புதல் குருதியொடு துயல் வர – அகம் 182/7
வெருவரு குருதியொடு மயங்கி உருவு கரந்து – புறம் 271/5
குருதியொடு துயல்வரும் மார்பின் – புறம் 288/8
இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள் – புறம் 373/5
செம் தாரை குருதியொடு செழு நிலத்தை சேறு ஆக்கி – கம்.ஆரண்:6 107/2
உழக்கினான் தசை தோல் எலும்பு எனும் இவை குருதியொடு ஒன்றாக – கம்.யுத்2:16 340/4

மேல்


குருதியோடு (1)

ஊற்றுறு குருதியோடு உயிரும் உண்குவார் – கம்.யுத்1:5 21/4

மேல்


குருதியோடும் (1)

என்பு உற கிழிந்த புண்ணின் இழி பெரும் குருதியோடும்
புன் புலத்து அரக்கன் தன்னை தீண்டிய புன்மை போக – கம்.யுத்1:12 34/1,2

மேல்


குருந்த (1)

குருந்த கண்ணி கோவலர் – ஐங் 439/2

மேல்


குருந்தம் (1)

குருந்தம் பூ கண்ணி பொதுவன் மற்று என்னை – கலி 111/7

மேல்


குருந்தின் (3)

நனை பசும் குருந்தின் நாறு சினை இருந்து – அகம் 85/12
வல் இலை குருந்தின் வாங்கு சினை இருந்து – அகம் 194/14
அலங்கு சினை குருந்தின் அல்கு நிழல் வதிய – அகம் 304/10

மேல்


குருந்து (2)

குருந்து அவிழ் குறும்_பொறை பயிற்ற – நற் 321/9
குயில் இரங்கின குருந்து_இனம் அரும்பின முருந்தம் – கம்.அயோ:9 45/4

மேல்


குருந்து_இனம் (1)

குயில் இரங்கின குருந்து_இனம் அரும்பின முருந்தம் – கம்.அயோ:9 45/4

மேல்


குருந்தும் (2)

மா இரும் குருந்தும் வேங்கையும் பிறவும் – குறி 95
குல்லையும் குருந்தும் கோடலும் பாங்கரும் – கலி 103/3

மேல்


குருந்தும்-மார் (1)

கொன்றையொடு மலர்ந்த குருந்தும்-மார் உடைத்தே – ஐங் 436/3

மேல்


குருந்தே (1)

குருந்தே முல்லை என்று – புறம் 335/2

மேல்


குருந்தொடு (4)

குருந்தொடு அலம்வரும் பெரும் தண் காலையும் – குறு 148/4
முல்லை குருந்தொடு முச்சி வேய்ந்து எல்லை – கலி 113/25
கொல் புன குருந்தொடு கல் அறை தாஅம் – அகம் 133/15
உறியொடு வாரி உண்டு குருந்தொடு மருதம் உந்தி – கம்.பால:1 15/2

மேல்


குரும்பி (4)

பாம்பு உறை புற்றின் குரும்பி ஏய்க்கும் – பெரும் 277
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 8/2
குரும்பி கெண்டும் பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 72/5
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும் – அகம் 307/10

மேல்


குரும்பை (11)

அம் மென் குரும்பை காய் படுபு பிறவும் – மது 683
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி – நற் 269/1
குரும்பை மணி பூண் புதல்வன் தாயே – ஐங் 442/5
முதிர் கோங்கின் முகை என முகம் செய்த குரும்பை என – கலி 56/23
பெரு மடல் பெண்ணை பிணர் தோட்டு பைம் குரும்பை
குட வாய் கொடி பின்னல் வாங்கி தளரும் – கலி 83/8,9
குரும்பை மென் முலை அரும்பிய சுணங்கின் – அகம் 253/22
இரும் பனையின் குரும்பை நீரும் – புறம் 24/12
வஞ்சி போல் மருங்குல் குரும்பை போல் கொங்கை வாங்கு வேய் வைத்த மென் பணை தோள் – கம்.பால:3 9/2
கொம்பர் குரும்பை குலம் கொண்டது திங்கள் தாங்கி – கம்.ஆரண்:10 142/3
குரும்பை நீர் முரஞ்சும் சோலை குலிந்தமும் புறத்து கொண்டார் – கம்.கிட்:15 31/4
குரும்பை அம் கொங்கை நாகர் கோதையர் இயக்கர் கோது இல் – கம்.யுத்3:25 2/2

மேல்


குரும்பைகள் (1)

குரும்பைகள் பொரும் செவிலி மங்கையர் குறங்கில் – கம்.அயோ:5 11/2

மேல்


குரும்பையின் (1)

குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் – பரி 16/21

மேல்


குரும்பையை (1)

குரும்பையை புடைக்கின்றாள் போல் கைகளால் முலை-மேல் கொட்டி – கம்.யுத்3:29 44/2

மேல்


குருவி (4)

இருவி இருந்த குருவி வருந்து-உற – ஐங் 295/4
குருவி ஆர்ப்ப குரல் குவிந்தன தினை – பரி 18/47
குருவி பாயும் ஓடி மந்தி கோடு பாயும் மாடு எலாம் – கம்.கிட்:7 7/4
ஆயோன் நெடும் குருவி குலம் என்னும் சில அம்பால் – கம்.யுத்3:27 105/1

மேல்


குருவிந்த (1)

கொல் கொள் வேல் கணார் குரீஇ இனத்து எறி குருவிந்த
கற்கள் வானிடை மீன் என வீழ்வன காணாய் – கம்.அயோ:10 17/3,4

மேல்


குருவிந்தம் (1)

சேண் உய்க்கும் நீலம் சாலம் குருவிந்தம் தெங்கு வெள்ளி – கம்.ஆரண்:10 96/3

மேல்


குருவின் (2)

குருவின் வாசகம் கொண்டு கொற்றவன் – கம்.பால:6 17/1
மந்திர இமையவர் குருவின் வாய் மொழி – கம்.ஆரண்:13 110/3

மேல்


குருவும் (1)

இந்திர குருவும் அன்னார் எனையவர் என்ன நின்ற – கம்.யுத்4:42 11/1

மேல்


குருவை (2)

இந்திரற்கு இமையவர் குருவை ஏய்ந்த தன் – கம்.அயோ:1 3/3
சிதைவு அகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ – கம்.கிட்:11 61/1

மேல்


குருளை (20)

ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை குருளை
மீளி மொய்ம்பின் மிகு வலி செருக்கி – பொரு 139,140
திறவா கண்ண சாய் செவி குருளை
கறவா பால் முலை கவர்தல் நோனாது – சிறு 130,131
கொடு_வரி குருளை கொள வேட்டு ஆங்கு – பெரும் 449
கொடு_வரி குருளை கூட்டுள் வளர்ந்து ஆங்கு – பட் 221
ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை
மீமிசை கொண்ட கவர் பரி கொடும் தாள் – மலை 501,502
வல்லிய பெரும் தலை குருளை மாலை – நற் 2/5
குருளை நீர்நாய் கொழு மீன் மாந்தி – நற் 195/2
அலங்கல் அம் தொடலை அன்ன குருளை
வய புனிற்று இரும் பிண பசித்து என வய புலி – நற் 383/2,3
வெயில் ஆடு முசுவின் குருளை உருட்டும் – குறு 38/2
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை
கான யானை அணங்கி ஆஅங்கு – குறு 119/1,2
மற புலி குருளை கோள் இடம் கரக்கும் – குறு 209/2
புலி கொல் பெண்_பால் பூ வரி குருளை
வளை வெண் மருப்பின் கேழல் புரக்கும் – ஐங் 265/1,2
குருளை பன்றி கொள்ளாது கழியும் – ஐங் 397/2
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை
மூன்று உடன் ஈன்ற முடங்கர் நிழத்த – அகம் 147/3,4
இருள் துணிந்து அன்ன குவவு மயிர் குருளை
தோல் முலை பிணவொடு திளைக்கும் – அகம் 201/17,18
குருளை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 275/12
உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை
நெடு நல் யானை நீர் நசைக்கு இட்ட – அகம் 329/10,11
புலி புறங்காக்கும் குருளை போல – புறம் 42/10
பேணுதற்கு அரிய கோல குருளை அம் பிடிகள் ஈன்ற – கம்.பால:16 7/1
குரா அரும்பு அனைய கூர் வாள் எயிற்று வெம் குருளை நாகம் – கம்.கிட்:10 58/1

மேல்


குருளைக்கு (1)

சிங்க குருளைக்கு இடு தீம் சுவை ஊனை நாயின் – கம்.அயோ:4 113/1

மேல்


குருளையின் (1)

இரும் புலி குருளையின் தோன்றும் காட்டு இடை – குறு 47/2

மேல்


குருளையும் (2)

திலக வாள் நுதல் பிடிகளும் குருளையும் செறிந்த – கம்.பால:15 7/2
குன்று உறை வய மாவின் குருளையும் இருள் சிந்தி – கம்.அயோ:9 10/1

மேல்


குருளையொடு (1)

தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு
வள மலை சிறுதினை உணீஇய கானவர் – ஐங் 268/1,2

மேல்


குருளொடு (1)

எள்ள_அரு மறி குருளொடு அண்டர்கள் இருந்தார் – கம்.கிட்:10 81/2

மேல்


குரூஉ (39)

குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம் – திரு 313
மா எடுத்த மலி குரூஉ துகள் – மது 49
குரூஉ கொடிய எரி மேய – மது 155
குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 245
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் – மது 292
குரூஉ மயிர் புரவி உராலின் பரி நிமிர்ந்து – மது 387
குரூஉ குய் புகை மழை மங்குலின் – மது 757
குளிர் கொள் சினைய குரூஉ துளி தூங்க – நெடு 28
பரூஉ திரி கொளீஇய குரூஉ தலை நிமிர் எரி – நெடு 103
கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும் – பட் 112
குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர் – மலை 169
குரூஉ கண் பிணையல் கோதை மகளிர் – மலை 349
குரூஉ புலி பொருத புண் கூர் யானை – மலை 517
புது மலர் தீண்டிய பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 149/6
குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
புலி பொறி கொண்ட பூ நாறு குரூஉ சுவல் – நற் 249/5
கொடி விடு குரூஉ புகை பிசிர கால் பொர – பதி 15/6
வெண் தலை குரூஉ பிசிர் உடைய – பதி 42/22
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொள்வான் வரி குழை – கலி 104/23
குரூஉ கண் கொலை ஏறு கொண்டேன் யான் என்னும் – கலி 104/71
கொள்வார் பெறாஅ குரூஉ செகில் காணிகா – கலி 105/36
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர் – அகம் 10/9
சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள் – அகம் 79/7
குன்றி அன்ன கண்ண குரூஉ மயிர் – அகம் 133/1
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி – அகம் 136/27
கொடுமுடி காக்கும் குரூஉ கண் நெடு மதில் – அகம் 159/18
குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/16
குறும் தொடி மகளிர் குரூஉ புனல் முனையின் – அகம் 226/4
குயில் கண் அன்ன குரூஉ காய் முற்றி – அகம் 293/6
குரூஉ துளி பொழிந்த பெரும் புலர் வைகறை – அகம் 304/5
குரூஉ கொடி பகன்றை சூடி மூதூர் – அகம் 316/6
முதை சுவல் மூழ்கிய கான் சுடு குரூஉ புகை – அகம் 359/14
குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி – புறம் 18/10
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன் – புறம் 32/9
குருதி அம் குரூஉ புனல் பொரு_களத்து ஒழிய – புறம் 227/5
இருள் திணிந்து அன்ன குரூஉ திரள் பரூஉ புகை – புறம் 228/2
குச்சின் நிரைத்த குரூஉ மயிர் மோவாய் – புறம் 257/3
கொடும் சிறை குரூஉ பருந்து ஆர்ப்ப – புறம் 269/11
கரும் குரல் நொச்சி கண் ஆர் குரூஉ தழை – புறம் 271/2

மேல்


குரை (21)

நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பு_அகம் புகு-தொறும் – பொரு 240
குரை இலை போகிய விரவு மணல் பந்தர் – நற் 40/2
குரை தொடி மழுகிய உலக்கை வயின்-தோறு – பதி 24/19
குவவு குரை இருக்கை இனிது கண்டிகுமே – பதி 84/20
குரை செய் வண்டின் குழாம் இரிய கூம்பி சாம்பி குவிந்து உளதால் – கம்.பால:10 75/2
குரை கடலை நெடு வரையால் கடைந்து அமுது கொடுத்தானும் – கம்.பால:12 6/4
கூடி நின்ற அ குரை கடல் வறள்பட குறைத்தான் – கம்.ஆரண்:8 12/4
குரை மலர் தட கையால் கடைந்து கொண்டனன் – கம்.கிட்:10 96/4
கொண்ட வான் திரை குரை கடல் இடையதாய் குடுமி – கம்.சுந்:2 22/1
குறுகின கவசரும் மின் போல் குரை கழல் உரகரும் வன் போர் – கம்.சுந்:7 16/1
குருதி சாறு என பாய்வது குரை கடல் கூனின் – கம்.சுந்:7 40/4
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை – கம்.யுத்2:15 246/2
கொய்ம் மலர் தொங்கலான் தன் குரை கழல் வணங்கி ஐய – கம்.யுத்2:16 49/1
குரை கழல் துணை தோள் இணை பிற மற்றும் கொளலால் – கம்.யுத்2:16 220/2
குந்தி வந்தனன் நெடு நிலம் குழி பட குரை கடல் கோத்து ஏற – கம்.யுத்2:16 342/4
வாரி குரை கடலில் புக விலகும் நெடு மரத்தால் – கம்.யுத்2:18 159/1
குன்றை கொண்டு போய் குரை கடல் இட அற குலைந்தோர் – கம்.யுத்3:30 13/3
கூலம் இல் சராசரம் அனைத்தினையும் ஒத்தனர் குரை கடல் எழும் – கம்.யுத்3:31 142/3
குன்றுகள் பலவும் சோரி குரை கடல் அனைத்தும் தாவி – கம்.யுத்4:32 45/2
படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது – கம்.யுத்4:37 153/2
வெற்றி வீரன் குரை கழல் மேவினான் – கம்.யுத்4:38 33/4

மேல்


குரைக்கும் (2)

புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில் – சிறு 132
குரைக்கும் வேலையும் மேக குழாங்களும் – கம்.யுத்4:37 40/3

மேல்


குரைத்த (2)

குரைத்த தேரும் களிறும் குதிரையும் – கம்.பால:14 44/1
குரைத்த மேனியொடு உள்ளம் குளிர்ந்ததால் – கம்.அயோ:14 5/3

மேல்


குரைத்து (2)

இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/15
குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும் – கம்.கிட்:11 98/3

மேல்


குரைப்ப (1)

விளி அறி ஞமலி குரைப்ப வெரீஇய – அகம் 140/9

மேல்


குரைப்பினும் (1)

காவலர் கடுகினும் கத நாய் குரைப்பினும்
நீ துயில் எழினும் நிலவு வெளிப்படினும் – குறி 240,241

மேல்


குல்லை (7)

முடித்த குல்லை இலை உடை நறும் பூ – திரு 201
குல்லை கரியவும் கோடு எரி நைப்பவும் – பொரு 234
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த – சிறு 29
குல்லை பிடவம் சிறுமாரோடம் – குறி 78
குல்லை குளவி கூதளம் குவளை – நற் 376/5
குல்லை கண்ணி வடுகர் முனையது – குறு 11/5
குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி – பரி 12/79

மேல்


குல்லையும் (1)

குல்லையும் குருந்தும் கோடலும் பாங்கரும் – கலி 103/3

மேல்


குல (152)

குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும் – பரி 15/10
குல வரை சிலவே குல வரை சிலவினும் – பரி 15/10
குன்று உடை குல மள்ளர் குழூஉ குரல் – கம்.பால:2 32/3
யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர் – கம்.பால:3 12/2
வாழ் நில குல கொழுந்தை மௌலி சூட்டி அன்னவே – கம்.பால:3 25/4
குல கொடி மாதர் வாய் குமுதம் நாறுவ – கம்.பால:3 57/2
தூய மா முனிவனை தொழுது தொல் குல
தாயரும் தந்தையும் தவமும் அன்பினால் – கம்.பால:5 1/2,3
எம் குல தலைவர்கள் இரவி-தன்னினும் – கம்.பால:5 2/1
குன்று அளிக்கும் குல மணி தோள் சம்பரனை குலத்தோடும் தொலைத்து நீ கொண்டு – கம்.பால:6 9/3
கொங்கு உறை நறை குல மலர் குழல் துளக்கா – கம்.பால:7 27/2
இருந்த குல குமரர்-தமை இரு கண்ணின் முகந்து அழகு பருக நோக்கி – கம்.பால:12 2/1
ஆதித்தன் குல முதல்வன் மனுவினை யார் அறியாதார் – கம்.பால:12 3/1
பயந்த குல குமரர் இவர் தமக்கு உள்ள பரிசு எல்லாம் – கம்.பால:12 15/2
குப்புறற்கு அருமையான குல வரை சாரல் வைகி – கம்.பால:16 5/1
குஞ்சி அம் தலத்தும் நீல குல மணி தலத்தும் மாதர் – கம்.பால:16 8/3
திண் தேர் அரசன் ஒருவன் குல தேவிமார் தம் – கம்.பால:17 21/1
குண்டலம் திரு வில் வீச குல மணி ஆரம் மின்ன – கம்.பால:18 9/1
கொடி உளாளோ தனி குடை உளாளோ குல
படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர் – கம்.பால:20 8/1,2
முனிவரும் குல மன்னரும் மொய்ப்பு அற – கம்.பால:21 27/3
திங்கள் தங்கள் குல கொடி சீதை ஆம் – கம்.பால:21 51/2
குன்றில் குல மா முழையில் குடிவாழ் – கம்.பால:23 7/3
வருவார் உளரோ குல மன்னவரே – கம்.பால:23 8/4
வெய்யவன் குல முதல் வேந்தர் மேலவர் – கம்.அயோ:1 13/1
நம் குல குரவர்கள் நவையின் நீங்கினார் – கம்.அயோ:1 16/1
தம் குல புதல்வரே தரணி தாங்க போய் – கம்.அயோ:1 16/2
வெம் குல புலன் கெட வீடு நண்ணினார் – கம்.அயோ:1 16/3
நிருப நின் குல மன்னவர் நேமி பண்டு உருட்டி – கம்.அயோ:1 34/1
வீர நின் குல மைந்தனை வேதியர் முதலோர் – கம்.அயோ:1 38/3
துறத்தி நீ எனும் சொல் சுடும் நின் குல தொல்லோர் – கம்.அயோ:1 45/2
மைந்த நம் குல மரபினில் வந்து அருள் வேந்தர் – கம்.அயோ:1 63/1
நாளும் நம் குல நாயகன் நறை விரி கமல – கம்.அயோ:1 66/2
மனு குல நாயகன் வாயில் முன்னினான் – கம்.அயோ:2 12/2
வெயில் முறை குல கதிரவன் முதலிய மேலோர் – கம்.அயோ:2 71/1
பரியும் நின் குல புதல்வற்கும் நினக்கும் இ பார் மேல் – கம்.அயோ:2 78/3
கொடுத்த பேர் அரசு அவன் குல கோ_மைந்தர்-தமக்கும் – கம்.அயோ:2 83/3
கூனி போன பின் குல மலர் குப்பை-நின்று இழிந்தாள் – கம்.அயோ:3 1/1
கொடியாள் இன்ன கூறினள் கூற குல வேந்தன் – கம்.அயோ:3 39/1
சாய் அடங்க நலம் கலந்து தயங்கு தன் குல நன்மையும் – கம்.அயோ:3 57/1
கொய்யுறும் குல மா மலர் குவை-நின்று எழுந்தனர் கூர்மை கூர் – கம்.அயோ:3 60/2
குல காவலும் இன்று உனக்கு யான் தர கோடி என்றான் – கம்.அயோ:4 124/4
குயின்றன குல மணி நதியின் கூலத்தில் – கம்.அயோ:5 9/1
கொன்றைகள் சொரி போதின் குப்பைகள் குல மாலை – கம்.அயோ:9 3/3
கொய் குல மலர் மார்ப கூறுவது உளது என்றான் – கம்.அயோ:9 29/4
ஓதா நின்ற தொல் குல மன்னன் உணர்வு அப்பால் – கம்.அயோ:11 78/1
முன்னை நும் குல முதலுளோர்கள்-தாம் – கம்.அயோ:11 115/1
உங்கள் குல தனி நாதற்கு உயிர்_துணைவன் உயர் தோளான் – கம்.அயோ:13 25/2
மேய நம் குல தருமம் மேவினேன் – கம்.அயோ:14 106/2
கோதையோடும் ஒசி கொம்பு என விழுந்தனள் குல
சீதை சேவல் பிடியுண்ட சிறை அன்னம் அனையாள் – கம்.ஆரண்:1 38/3,4
பகலவன் குல மைந்தன் பணிக்கின்றான் – கம்.ஆரண்:3 17/4
ஆம் எனல் ஆவது அன்றால் அரும் குல மகளிர்க்கு அம்மா – கம்.ஆரண்:6 38/2
வரை அளித்த குல மாட நகர் புகுவேம் இவை தெரிய மனக்கொள் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 128/4
கொடி துணிந்தன குரகதம் துணிந்தன குல மா – கம்.ஆரண்:7 77/3
அம்பு காட்டுதிரோ குல மங்கையர்க்கு அம்மா – கம்.ஆரண்:8 5/4
தாக்க அரும் புயத்து உம் குல தலைமகன் தங்கை – கம்.ஆரண்:8 6/3
குண்டலங்கள் குல வரையை வலம்வருவான் இரவி கொழும் கதிர் சூழ் கற்றை – கம்.ஆரண்:10 3/3
ஆடின குல கிரி அருக்கனும் வெயர்த்தான் – கம்.ஆரண்:10 46/3
கூற்றாய் நின்ற குல சனகி குவளை மலர்ந்த தாமரைக்கு – கம்.ஆரண்:10 115/2
பிரிந்து உறைதரும் குல பேதைமாரினே – கம்.ஆரண்:10 123/4
தயரதன் தொல் குல தனையன் தம்பியோடு – கம்.ஆரண்:12 37/1
பாவையும் அதனை கேளா தம் குல பகைஞர் தம்-பால் – கம்.ஆரண்:12 84/1
கொம்பு இழை மானின் பின் போய் குல பழி கூட்டி கொண்டீர் – கம்.ஆரண்:13 124/2
என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன் – கம்.ஆரண்:14 16/2
கொடும் குல பகைஞன் ஆகி கொல்லிய வந்த கூற்றை – கம்.கிட்:2 23/3
யார் என விளம்புகேன் நான் எம் குல தலைவற்கு உம்மை – கம்.கிட்:2 25/1
வில்லினாய் இவனை போலாம் கவி குல குரிசில் வீரன் – கம்.கிட்:2 34/3
முன்னவன் குல பகைஞன் முட்டினான் – கம்.கிட்:3 50/3
ஆழி மா நிலம் தாங்கிய அரும் குல கிரிகள் – கம்.கிட்:4 3/3
மலை குல மயில் என மடந்தை கூறுவாள் – கம்.கிட்:7 23/4
ஐய நுங்கள் அரும் குல கற்பின் அ – கம்.கிட்:7 110/1
குணமும் இல்லை குல முதற்கு ஒத்தன – கம்.கிட்:7 111/2
குல வரை நேமி குன்றம் என்று வான் உயர்ந்த கோட்டின் – கம்.கிட்:7 149/1
காண்டியால் உன்முன் வந்த கவி குல கோனொடு என்றான் – கம்.கிட்:11 66/4
கும்பனும் குல சங்கனும் முதலினர் குரங்கின் – கம்.கிட்:12 22/1
கோல் அடிப்ப வெரீஇ குல மள்ளர் ஏர் – கம்.கிட்:15 40/2
நீயும் நின் தாதையும் நீங்க நின் குல
தாயம் வந்தவரொடும் தனையர் இல்லையால் – கம்.கிட்:16 17/1,2
குல பிடிக்கும் ஓர் ஊடல் கொடுக்குமால் – கம்.சுந்:2 150/4
கொண்டு போந்தவன் வைத்தது ஓர் உறையுள்-கொல் குல மணி மனைக்கு எல்லாம் – கம்.சுந்:2 194/3
நிலம் துடித்தன நெடு வரை துடித்தன நிருதர்-தம் குல மாதர் – கம்.சுந்:2 202/1
குழந்தை வெண் மதி குடுமியின் நெடு வரை குலுக்கிய குல தோளை – கம்.சுந்:2 207/1
கொன்றானோ கற்பு அழியா குல மகளை கொடும் தொழிலால் – கம்.சுந்:2 224/1
கண்டு வரும் என்று இருக்கும் காகுத்தன் கவி_குல_கோன் – கம்.சுந்:2 225/1
தன் குல பொறை தன் பொறை என தணிந்தானோ – கம்.சுந்:3 16/3
உழை குல தீய மாய உருவு கொண்டு உறுதல் செய்தான் – கம்.சுந்:4 74/1
நந்தா விளக்கின் வரும் எம் குல நாதன் வாழும் – கம்.சுந்:4 89/2
பொறி குல மலர் பொழிலிடை கடிது போவான் – கம்.சுந்:6 1/2
குலைந்து உக இடிந்தன குல கிரிகளோடு – கம்.சுந்:6 12/2
மயக்கு இல் பொன் குல வல்லிகள் வாரி நேர் – கம்.சுந்:6 38/1
கூற்றினை ஏற்றி அன்ன குல பரி குழுவ குன்றின் – கம்.சுந்:8 5/2
உழை குல நோக்கினார்கள் உலந்தவர்க்கு உரிய மாதர் – கம்.சுந்:10 14/1
உம் குல தலைவன் தன்னோடு ஒப்பு_இலா உயர்ச்சியோனை – கம்.சுந்:12 83/1
சிட்டர் செயல் செய்திலை குல சிறுமை செய்தாய் – கம்.யுத்1:2 53/1
கோசிக பெயர் உடை குல முனி தலைவன் அ குளிர் மலர் பேர் – கம்.யுத்1:2 86/1
கோளொடும் திரிவது என்ன குல மணி கொடும் பூண் மின்ன – கம்.யுத்1:3 150/3
தம் குல கிளைஞரை தருக்கும் போரிடை – கம்.யுத்1:4 77/1
அள்ளி மீது உலகை வீசும் அரி_குல சேனை நாப்பண் – கம்.யுத்1:4 130/1
குலங்களோடும் தம் குல மணி முடியொடும் குறைய – கம்.யுத்1:5 55/1
பரந்தது உன் திரு குல முதல் தலைவரால் பரிவாய் – கம்.யுத்1:5 75/2
சுட்டு வந்து எரி குல படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 38/2
குமுதன் இட்ட குல வரை கூத்தரின் – கம்.யுத்1:8 42/1
குல மடந்தையர் என்ன கொடிகளே – கம்.யுத்1:8 59/4
கான வாழ்க்கை கவி குல நாதனும் – கம்.யுத்1:8 70/2
சொல்லுதிர் மகர வேலை கவி குல வீரர் தூர்த்து – கம்.யுத்1:9 33/2
அவ்வவர்க்கு அமைந்த வில்லும் குல வரை அவற்றின் ஆன்ற – கம்.யுத்1:9 74/1
கோல் படு மனைகள் ஆய குல மணி எவையும் கூட்டி – கம்.யுத்1:10 14/2
அன்ன மா நகரின் வேந்தன் அரி குல பெருமை காண்பான் – கம்.யுத்1:10 24/3
மேனகை குல அரம்பையர் மேல் ஆம் – கம்.யுத்1:11 6/3
கூய் உரைப்ப குல மால் வரையேனும் – கம்.யுத்1:11 15/1
நாறு தன் குல கிளை எலாம் நரகத்து நடுவான் – கம்.யுத்1:12 2/1
அந்தர குல மீன் சிந்த அண்டமும் கிழிய ஆர்ப்ப – கம்.யுத்1:13 26/2
அன்ன காலை அரி குல வீரரும் – கம்.யுத்2:15 46/1
கல் சிந்தின குல மால் வரை கதிர் சிந்தின சுடரும் – கம்.யுத்2:15 175/2
அனைய காலையின் அரி குல தலைவர் அ வழியோர் – கம்.யுத்2:15 187/1
அடல் துடைத்தும் என்று அரி குல வீரர் அன்று எறிந்த – கம்.யுத்2:15 195/1
அற்றன தீங்கும் என்னா அரி குல தலைவர் பற்றி – கம்.யுத்2:16 176/3
அவ்வழி வாலி சேயை அரி_குல வீரர் அஞ்சார் – கம்.யுத்2:16 194/1
குல கயங்களில் குளித்தன குடித்தன குருதி – கம்.யுத்2:16 205/4
கொம்பு நால் உடை குல கரி கும்பத்தில் குளித்த – கம்.யுத்2:16 233/1
உடைந்தன குல மருப்பு உகுத்த முத்தமே – கம்.யுத்2:18 92/4
தட வரை கவி குல தலைவர் தாங்கின – கம்.யுத்2:18 95/1
கோ குல குமரர் எல்லாம் கொடுத்தனர் ஆவி என்றார் – கம்.யுத்2:18 260/4
நம்பி குல கிழவன் கூறும் நலம் ஓராய் – கம்.யுத்2:18 271/2
வாள்களின் கவி_குல வீரர் வார் கழல் – கம்.யுத்2:19 44/1
குறி உடை மலைகள் தம்மில் குல வரை குலமே கொள்ளா – கம்.யுத்2:19 56/3
பொரும் குல புரவி ஆன திரைகளும் கலம் பொன் தேரும் – கம்.யுத்2:19 58/1
முழை குல சீயம் வெம் போர் வேட்டது முனிந்தது என்ன – கம்.யுத்3:20 30/1
ஆண்தகை கவி_குல வீரர் ஆக்கையை – கம்.யுத்3:20 40/1
தாண்டுவ குல பரி மனத்தின் தாவுவ – கம்.யுத்3:20 40/3
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர – கம்.யுத்3:20 51/1
சித்திர குல பல் நிற மணிகளும் சேந்த – கம்.யுத்3:20 54/2
அரி குல மன்னன் நீலன் அங்கதன் குமுதன் சாம்பன் – கம்.யுத்3:22 119/1
ஆசையின் இரட்டி சென்றான் அரி குல மன்னன் அப்பால் – கம்.யுத்3:22 139/3
அரி குல வீரர் ஐய யாண்டையர் அருக்கன் மைந்தன் – கம்.யுத்3:22 150/1
விண்ணில் சென்றது கவி_குல பெரும் படை வெள்ளம் – கம்.யுத்3:22 179/1
அன்னமே என்னும் பெண்ணின் அரும் குல கலமே என்னும் – கம்.யுத்3:26 43/1
குல குலம் ஆக மாளும் கொற்றமும் மனிதர் கொள்ளும் – கம்.யுத்3:27 81/3
காம குல மட மங்கையர் கடைக்கண் என கணைகள் – கம்.யுத்3:27 115/4
தான் உக்கது குல மால் வரை தலை உக்கது தகை சால் – கம்.யுத்3:27 118/3
படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் – கம்.யுத்3:27 138/1
இரிந்தார் குல நெடும் தேவர்கள் இருடி குலத்து எவரும் – கம்.யுத்3:27 155/1
கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் – கம்.யுத்3:28 21/3
நிருதி தன் குல புதல்வர் நின் குலத்துக்கு நேர்வர் – கம்.யுத்3:30 20/1
படை பெரும் குல தலைவரை கொணருதிர் என்-பால் – கம்.யுத்3:30 31/1
கொன்று குல மால் வரைகள் மானு தலை மா மலை குவித்தனன்-அரோ – கம்.யுத்3:31 153/4
குல கிரிகள் ஏழின் வலி கொண்டு உயர் கொடிஞ்சும் – கம்.யுத்4:36 8/1
அலம்வரு குல வரை அனைத்தும் அண்டமும் – கம்.யுத்4:37 63/3
ஓராதே ஒருவன்-தன் உயிர் ஆசை குல_மகள்-மேல் உற்ற காதல் – கம்.யுத்4:38 5/1
புன களி குல மா மயில் போன்றுளாய் – கம்.யுத்4:40 17/4
அரும் குல கற்பினுக்கு அணியை அண்மினார் – கம்.யுத்4:40 36/1
கொன்று நீங்கலது இப்பொழுது அகன்றது உன் குல பூண் – கம்.யுத்4:40 104/3
கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்து வெம் குல போர் – கம்.யுத்4:40 124/1
எந்தை மெய்ம்மையும் இ குல செய்கையும் – கம்.யுத்4:41 77/2
கோவொடு தூசு நல் குல மணி குழாம் – கம்.யுத்4:41 102/1

மேல்


குல_மகள்-மேல் (1)

ஓராதே ஒருவன்-தன் உயிர் ஆசை குல_மகள்-மேல் உற்ற காதல் – கம்.யுத்4:38 5/1

மேல்


குல_முதல் (1)

யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர் – கம்.பால:3 12/2

மேல்


குலங்கல் (1)

குலங்கல் வேர் அறுப்பான் குறித்தாள் உயர் – கம்.ஆரண்:9 31/2

மேல்


குலங்கள் (16)

மூ_எழு முறைமை எம் குலங்கள் முற்றுற – கம்.அயோ:1 76/1
கொடியவர் யாவரும் குலங்கள் வேர் அற – கம்.அயோ:11 90/1
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இலா தட வரை குலங்கள்
சூழும் தோற்றத்த வலி கொள் தொள்ளாயிரகோடி – கம்.கிட்:12 18/2,3
பறவையின் குலங்கள் காக்கும் பாவகன் பழைய நின்னோடு – கம்.யுத்2:19 270/1
விடை குலங்கள் போல் இராக்கத பதாதியும் மிடைந்த – கம்.யுத்3:22 97/4
குழவினோடு பட்டு உருண்டன வானர குலங்கள் – கம்.யுத்3:22 105/4
கிழிந்தன மா மழை குலங்கள் கீண்டது நீள் நெடு வேலை கிழக்கும் மேற்கும் – கம்.யுத்3:24 33/1
வீசினன் வயிர குன்றம் வெம் பொறி குலங்கள் விண்ணின் – கம்.யுத்3:27 92/1
கொடி குலங்கள் தேரின் மேல யானை மேல கோடை நாள் – கம்.யுத்3:31 89/1
இடி குலங்கள் வீழ வெந்த காடு போல் எரிந்தவால் – கம்.யுத்3:31 89/2
முடி குலங்கள் கோடி_கோடி சிந்த வேகம் முற்றுறா – கம்.யுத்3:31 89/3
வடி குலங்கள் வாளி ஓட வாயினூடு தீயினால் – கம்.யுத்3:31 89/4
இடித்த வாயின் இற்ற மா மலை குலங்கள் என்னவே – கம்.யுத்3:31 92/4
சுற்றும் வீழ் தலை குலங்கள் சொல்லு கல்லு மாரி-போல் – கம்.யுத்3:31 95/3
குழை பொலி நல் அணி குலங்கள் வில்லிட – கம்.யுத்4:38 15/2
மன்னு பல் வனம் மால் வரை குலங்கள் மற்று இன்ன – கம்.யுத்4:40 121/2

மேல்


குலங்களா (1)

ஆளும் அன்னம் வெண்குடை குலங்களா அரும் கரா – கம்.பால:3 18/1

மேல்


குலங்களின் (5)

மலை குலங்களின் தூர்க்கும் மனத்தினாள் – கம்.ஆரண்:6 68/2
எ குலங்களின் யாவரே ஆயினும் இருவினை எல்லோர்க்கும் – கம்.சுந்:2 203/3
குலங்களின் அவிந்தனர் குரங்கினால் என்றார் – கம்.சுந்:7 58/4
இடி குலங்களின் வீழ்தலும் எங்கணும் – கம்.சுந்:13 10/2
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன – கம்.யுத்3:22 193/1

மேல்


குலங்களினோடும் (1)

குலங்களினோடும் கொல்ல கூடுமோ என்ன கொன்றை – கம்.யுத்3:22 157/3

மேல்


குலங்களுக்கு (1)

பணி குலங்களுக்கு அரசினது உருவினை பற்றி – கம்.சுந்:11 56/2

மேல்


குலங்களும் (4)

பிடி குலங்களும் புரவியும் அவிந்தன பெரிய – கம்.சுந்:7 41/4
பொதுவின் மன்னுயிர் குலங்களும் துணிந்தன பொழிந்த – கம்.யுத்1:6 27/3
குலங்களும் தேரும் மாவும் குழாம் கொள குழீஇய அன்றே – கம்.யுத்3:22 4/4
கடல்கள் யாவையும் கல் மலை குலங்களும் காரும் – கம்.யுத்4:35 34/1

மேல்


குலங்களை (3)

மறு இல் தொல் குலங்களை மாசு இட்டு ஏற்றினோன் – கம்.அயோ:11 109/1
இடி குழீஇ எழு மழை பெரும் குலங்களை இரித்த – கம்.யுத்3:22 98/2
கறங்கு என திரிந்து தேவர் குலங்களை கட்டும் என்னா – கம்.யுத்3:26 72/3

மேல்


குலங்களொடு (2)

குலங்களொடு அடங்க நனி கொன்று திரிகின்றாள் – கம்.பால:7 25/4
அன்று இடர் விளைத்தவர் குலங்களொடு அடங்க – கம்.ஆரண்:9 7/1

மேல்


குலங்களோடு (1)

குலங்களோடு அடங்க கொன்று கொடும் தொழில் குறித்து நம்-மேல் – கம்.யுத்3:26 71/3

மேல்


குலங்களோடும் (3)

மீண்டேன் என்னை ஒறுத்தாரை குலங்களோடும் வேரறுத்தேன் – கம்.சுந்:4 113/2
குலங்களோடும் தம் குல மணி முடியொடும் குறைய – கம்.யுத்1:5 55/1
கோடி நூறு ஆய தீய அவுணரை குலங்களோடும்
ஓடி நூறு என்று விட்டான் ஓர் இமை ஒடுங்கா முன்னம் – கம்.யுத்1:7 16/2,3

மேல்


குலத்த (2)

குலத்த கால் வய நெடும் குதிரையும் அதிர் மத குன்றும் இன்று – கம்.யுத்1:2 95/3
இன்னது ஓர் குலத்த என்று புலப்படா புரவி எல்லாம் – கம்.யுத்1:10 15/4

மேல்


குலத்தர் (1)

தொல் மற குலத்தர் தூணி தூக்கிய புறத்தர் மார்பின் – கம்.சுந்:8 11/3

மேல்


குலத்தவர் (1)

எம் குலத்தவர் எண்பதினாயிரர் இறைவர் – கம்.யுத்1:5 61/1

மேல்


குலத்தவனை (1)

அனையது கருதி பின்னர் அரி_குலத்தவனை நோக்கி – கம்.கிட்:11 68/1

மேல்


குலத்தாய் (1)

கோள் வாய் அரியின் குலத்தாய் கொடும் கூற்றும் உட்க – கம்.சுந்:1 54/2

மேல்


குலத்தாலும் (1)

குலத்தாலும் நலத்தாலும் குறித்தனவே கொணர் தக்க – கம்.ஆரண்:6 121/1

மேல்


குலத்திடை (1)

வந்த குலத்திடை வந்த ரகு என்பான் வரி சிலையால் – கம்.பால:12 13/3

மேல்


குலத்தியர் (1)

கொய் தலை பூசல் பட்டோர் குலத்தியர் குவளை தோற்று – கம்.யுத்4:34 20/1

மேல்


குலத்தில் (1)

எங்கு உளர் குலத்தில் வந்து இல்லின் மாண்பு உடை – கம்.சுந்:3 68/3

மேல்


குலத்திற்கு (1)

முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முறைமையால் உவகை மூள – கம்.யுத்1:4 121/2

மேல்


குலத்தின் (6)

நிரை மணி குலத்தின் ஆளி நீள் வகுத்த ஒளி மேல் – கம்.பால:3 24/3
தொல் வகை குலத்தின் வந்தான் துன்பத்தால் புனலும் தோய்ந்து – கம்.ஆரண்:13 138/3
பேதையை குலத்தின் வந்த பிழைப்பு இலாதாளை பெண்ணை – கம்.யுத்3:26 47/2
கும்பகன்னனோடு இந்திரசித்தையும் குலத்தின்
வெம்பு வெம் சினத்து அரக்கர்-தம் குழுவையும் வென்றார் – கம்.யுத்3:30 36/1,2
பலி கடன் அளிக்கல்-பாலை அல்லது உன் குலத்தின் பாலோர் – கம்.யுத்4:34 10/3
துடைப்பர் தம் உயிரொடும் குலத்தின் தோகைமார் – கம்.யுத்4:40 54/4

மேல்


குலத்தினரொடும் (1)

உடை பெரும் குலத்தினரொடும் உறவொடும் உதவும் – கம்.யுத்2:15 252/1

மேல்


குலத்தினில் (1)

குலத்தினில் பிறந்திலை கோள் இல் கீடம்-போல் – கம்.யுத்4:40 52/3

மேல்


குலத்தினுள் (1)

காற்றினுக்கு அரசன் பால் கவி_குலத்தினுள் – கம்.யுத்4:41 97/1

மேல்


குலத்தினோடும் (2)

இன்று இது நேராய் என்னின் என்னை என் குலத்தினோடும்
கொன்றனை ஆதி என்னா இனையன கூறலுற்றான் – கம்.யுத்2:17 61/3,4
என்னை என் குலத்தினோடும் இன் உயிர் தாங்கி ஈண்டு – கம்.யுத்2:17 63/1

மேல்


குலத்தினோர் (1)

கூற்றும் உட்கும் தன் குலத்தினோர் பெயர் எலாம் கூறி – கம்.ஆரண்:6 92/3

மேல்


குலத்து (58)

இரவி-தன் குலத்து எண்_இல் பல் வேந்தர்-தம் – கம்.பால:1 12/1
மால் வரை குலத்து இனி யாவையும் இல்லை ஆதலால் உவமை மற்று இல்லை – கம்.பால:3 7/2
கூசி வாள் அரக்கர்-தங்கள் குலத்து உயிர் குடிக்க அஞ்சி – கம்.பால:7 53/3
சாதித்த பெரும் தகையும் இவர் குலத்து ஓர் தராபதி-காண் – கம்.பால:12 3/4
ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் – கம்.பால:12 5/3
வான் நின்று கொணர்ந்தானும் இவர் குலத்து ஓர் மன்னவன் காண் – கம்.பால:12 11/4
வானவன் குலத்து எமர் வரத்தினால் வரும் – கம்.பால:14 7/1
எந்தை நீ உவந்து இதம் சொல எம் குலத்து அரசர் – கம்.அயோ:1 43/1
மயில் முறை குலத்து உரிமையை மனு முதல் மரபை – கம்.அயோ:2 71/3
உந்தை உன் ஐ உன் கிளைஞர் மற்ற உன் குலத்து உள்ளோர் – கம்.அயோ:2 80/3
இரவி-தன் குலத்து எந்தை முந்தையோர் – கம்.அயோ:11 127/2
நம் குலத்து உதித்தவர் நவையின் நீங்கினர் – கம்.அயோ:14 41/1
தம் குலத்து ஒருவ அரும் தருமம் நீங்கினர் – கம்.அயோ:14 41/3
இடம் செய் தொல் குலத்து இறைவன் ஆதலால் – கம்.அயோ:14 92/2
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர் – கம்.ஆரண்:6 105/2
ஒப்பு அழிய செய்கலார் உயர் குலத்து தோன்றினோர் உணர்ந்து நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 126/3
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம் – கம்.ஆரண்:8 15/2
உயர் குலத்து அன்னை சொல் உச்சி ஏந்தினான் – கம்.ஆரண்:12 37/2
நீள் நிலாவின் இசை நிறை தன் குலத்து
ஆணி ஆய பழி வர அன்னது – கம்.ஆரண்:14 21/1,2
எ வழி இருந்தான் சொன்ன கவி குலத்து அரசன் யாங்கள் – கம்.கிட்:2 20/1
ஆழியாய் அடியனேனும் அரி_குலத்து ஒருவன் என்றான் – கம்.கிட்:2 30/4
ஐய நின் தீரும் என்ன அரி_குலத்து அரசன் சொல்வான் – கம்.கிட்:3 24/4
பெரும் தகை என் குலத்து அரசர் பின் ஒரு – கம்.கிட்:6 23/3
கோ இயல் தருமம் உங்கள் குலத்து உதித்தோர்கட்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:7 84/1
நூல் இயற்கையும் நும் குலத்து உந்தையர் – கம்.கிட்:7 95/1
இனையது ஆதலின் எ குலத்து யாவர்க்கும் – கம்.கிட்:7 121/1
அ உரை அமைய கேட்ட அரி_குலத்து_அரசும் மாண்ட – கம்.கிட்:7 122/1
கவி குலத்து அரசு அன்ன கட்டுரை கருத்தில் கொண்டான் – கம்.கிட்:7 124/1
பொறிப்ப_அரும் துன்பம் முன்னா கவி குலத்து அரசன் போனான் – கம்.கிட்:9 25/4
ஐய நும்மோடும் எங்கள் அரி_குலத்து அரசனோடும் – கம்.கிட்:11 62/1
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா – கம்.கிட்:11 83/1
வண்ண வில் கரத்தான் முன்னர் கவி குலத்து அரசன் வந்தான் – கம்.கிட்:11 101/4
தோற்றிய அரி_குலத்து அரசை தோன்றலும் – கம்.கிட்:11 104/1
இரு என கவி குலத்து அரசன் ஏவலும் – கம்.கிட்:11 106/2
நண்ணிய கவி குலத்து அரசன் நாள்-தொறும் – கம்.கிட்:11 124/3
அனையவன் குலத்து ஆய் இழையார் இடம் – கம்.சுந்:2 177/3
தீர்த்தனும் கவி_குலத்து இறையும் தேவி நின் – கம்.சுந்:5 71/1
அ நெறி நெடிது செல்ல அரி_குலத்து அரசனோடும் – கம்.சுந்:14 52/1
இசையும் செல்வமும் உயர் குலத்து இயற்கையும் எஞ்ச – கம்.யுத்1:2 99/1
குரவர் நம் குலத்து உள்ளவர் அவன் கொல குறைந்தார் – கம்.யுத்1:3 50/2
அளவு_அறு நம் குலத்து அரசும் அல்லவர் – கம்.யுத்1:8 4/2
அடி மணி இட்டாய் அன்றே அரி குலத்து அரச என்றான் – கம்.யுத்1:12 47/4
உடை குலத்து ஒற்றர்-தம்-பால் உயிர் கொடுத்து உள்ள கள்ளம் – கம்.யுத்1:14 35/1
குரக்கு_இனம் உற்றது என் கூறின் தன் குலத்து
அரக்கரும் அனையது ஓர் அச்சம் எய்தினார் – கம்.யுத்2:15 125/3,4
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் – கம்.யுத்2:15 128/2
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் – கம்.யுத்2:15 129/3
குலத்து இயல்பு அழிந்தது கொற்றம் முற்றுமோ – கம்.யுத்2:16 77/2
குலத்து இயல்பு அழிந்ததேனும் குமர மற்று உன்னை கொண்டே – கம்.யுத்2:16 127/1
செய்திலன் குலத்து மானம் தீர்ந்திலன் சிறிதும் என்றான் – கம்.யுத்2:16 165/4
ஐயன்மீர் நம் குலத்து அழிவு இது ஆதலின் – கம்.யுத்3:24 69/1
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய் – கம்.யுத்3:26 32/3
மொய் குலத்து இறுதியும் முனிவர் கண்டவர் – கம்.யுத்3:27 60/3
இரிந்தார் குல நெடும் தேவர்கள் இருடி குலத்து எவரும் – கம்.யுத்3:27 155/1
ஆர் அழியாத குலத்து அந்தணன் அருளின் ஈந்த – கம்.யுத்3:28 36/1
புரக்கும் நன் குலத்து வந்து ஒருவன் பூண்டது ஓர் – கம்.யுத்4:38 13/2
மன்னர் தொல் குலத்து அவதரித்தனை ஒரு மனிதன் – கம்.யுத்4:40 86/1
ஐயன் வாசகம் கேட்டலும் அரி_குலத்து அரசும் – கம்.யுத்4:41 14/1
ஏக்குற்று ஏக்குற்று இரவி குலத்து உளான் – கம்.யுத்4:41 49/2

மேல்


குலத்துக்கு (6)

உஞ்சனை போதி ஆயின் விடுதி உன் குலத்துக்கு எல்லாம் – கம்.சுந்:3 114/3
கங்கம் வந்து உற்ற செய்ய களத்து நம் குலத்துக்கு ஒவ்வா – கம்.யுத்2:16 15/3
பனி மலர் தவிசின் மேலோன் பார்ப்பன குலத்துக்கு எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 167/1
நிருதி தன் குல புதல்வர் நின் குலத்துக்கு நேர்வர் – கம்.யுத்3:30 20/1
இளவலை தழுவி ஐய இரவி-தன் குலத்துக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்4:32 48/1
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்4:40 27/2

மேல்


குலத்துக்கே (1)

சங்கை ஒன்று இன்றி கொன்றால் குலத்துக்கே தக்கான் என்று – கம்.யுத்3:29 58/2

மேல்


குலத்துள் (2)

கோள் உடை விடை_அனான் குலத்துள் தோன்றிய – கம்.பால:13 14/3
துன்பு அழி பெரும் புகழ் குலத்துள் தோன்றினேன் – கம்.சுந்:4 16/3

மேல்


குலத்துளாளை (1)

மங்கையை குலத்துளாளை தவத்தியை முனிந்து வாளால் – கம்.யுத்3:29 58/1

மேல்


குலத்துளோர் (1)

கோது_அறு தவத்து தம் குலத்துளோர் தொழும் – கம்.பால:23 49/1

மேல்


குலத்துளோர்க்கும் (1)

வார்த்தை எ குலத்துளோர்க்கும் மறையினும் மெய் என்று உன்னா – கம்.கிட்:3 28/4

மேல்


குலத்தை (10)

பேடி போர் வல் அரக்கர் பெரும் குலத்தை ஒருங்கு அவிப்பான் – கம்.ஆரண்:6 115/1
மூக்கு அரிந்து நும் குலத்தை முதல் அரிந்தீர் இனி உமக்கு – கம்.ஆரண்:6 117/3
தான் தொடர் குலத்தை எல்லாம் தொலைக்குமா சமைந்து நின்றாள் – கம்.ஆரண்:7 65/3
உன்னை முனிவுற்று உன் குலத்தை முனிவுற்றாய் – கம்.ஆரண்:11 21/3
வன் குலம் கூற்றுக்கு ஈந்து வானவர் குலத்தை வாழ்வித்து – கம்.சுந்:14 28/3
கொன்று நின் தலைகள் சிந்தி அரக்கர்-தம் குலத்தை முற்றும் – கம்.யுத்2:17 23/3
கொற்ற வாள் அரக்கர்-தம்மை அயோத்தியர் குலத்தை முற்றும் – கம்.யுத்2:17 28/1
மு புடை மதமலை குலத்தை முட்டினான் – கம்.யுத்2:18 127/3
அரக்கர் குலத்தை வேரறுத்து எம் அல்லல் நீக்கியருள்வாய் என்று – கம்.யுத்3:22 220/1
கொல்வித்தும் தோற்று நின்ற கூற்றினார் குலத்தை எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 168/3

மேல்


குலத்தையும் (1)

பரிதிவானவன் குலத்தையும் பழியையும் பாரா – கம்.சுந்:3 9/2

மேல்


குலத்தையோ (1)

சனகர்-தம் குலத்தையோ யாதை சாற்றுகேன் – கம்.சுந்:3 65/4

மேல்


குலத்தொடு (3)

கூய்க்கொண்டு குத்துண்டு அன்னான் குலத்தொடு நிலத்தன் ஆதல் – கம்.யுத்3:26 82/3
முட்டி மற்றவர் குலத்தொடு முடிக்குவது அல்லால் – கம்.யுத்3:30 51/3
மழை குலத்தொடு வான் உரும் ஏறு எலாம் வாரி – கம்.யுத்4:35 7/1

மேல்


குலத்தோடு (2)

குலத்தோடு அற முடியேல் இது குறை கொண்டனென் என்றான் – கம்.பால:24 23/4
விடும் பாக்கியம் உடையார்களை குலத்தோடு அற வீட்டி – கம்.யுத்3:27 143/2

மேல்


குலத்தோடும் (2)

குன்று அளிக்கும் குல மணி தோள் சம்பரனை குலத்தோடும் தொலைத்து நீ கொண்டு – கம்.பால:6 9/3
பற்றிய குலத்தோடும் உடல் நிறை பகழியோடும் – கம்.யுத்3:28 53/2

மேல்


குலத்தோர் (2)

உடல் தோட்ட நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோர் உவரி நீர் – கம்.பால:12 10/3
தெள்ளிய குலத்தோர் செய்கை சிக்கு_அற சிந்தை நோக்கி – கம்.அயோ:14 116/3

மேல்


குலத்தோர்க்கு (2)

ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய – கம்.ஆரண்:6 98/3
மாறு ஆங்கு ஒரு மலை வாங்கினன் வய வானர குலத்தோர்க்கு
ஏறு ஆங்கு அதும் எறியாத-முன் முறியாய் உக எய்தான் – கம்.யுத்2:18 166/1,2

மேல்


குலத்தோரை (1)

கொல்லேம் இனி உன் குலத்தோரை குற்றங்கள் – கம்.யுத்1:3 168/1

மேல்


குலத்தோன் (5)

உரை குறுக நிமிர் கீர்த்தி இவர் குலத்தோன் ஒருவன்-காண் – கம்.பால:12 6/2
விறல் மன்னர் தொழு கழலாய் இவர் குலத்தோன் வில் பிடித்த – கம்.பால:12 8/3
மின் உயிர்க்கும் நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோன் மென் புறவின் – கம்.பால:12 9/3
முயல் கறை இல் மதி குடையாய் இவர் குலத்தோன் முன் ஒருவன் – கம்.பால:12 12/3
கோ இயல் அழிந்தது என வேறு ஒரு குலத்தோன்
தேவியை நயந்து சிறை வைத்த செயல் நன்றோ – கம்.யுத்1:2 49/2,3

மேல்


குலம் (207)

கோத்த கால் ஒன்றின் ஒன்று குலம் என பிரிந்தது அன்றே – கம்.பால:1 18/4
குலம் சுரக்கும் ஒழுக்கம் குடிக்கு எலாம் – கம்.பால:2 38/4
ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம்
பேர மின்னி வாய் விரித்து எரிந்த கண் பிறங்கு தீ – கம்.பால:3 17/1,2
எல் உடை பசும்பொன் வைத்து இலங்கு பல் மணி குலம்
வில்லிடை குயிற்றி வாள் விரிக்கும் வெள்ளி மா மரம் – கம்.பால:3 23/2,3
விரி முகில்_குலம் என கொடி விராயின – கம்.பால:3 34/2
தம் குலம் விளங்குற தரணி தாங்கினார் – கம்.பால:5 2/2
ஆன்ற தொல் குலம் இனி அரசின் வைகுமால் – கம்.பால:5 76/3
குலம் செய் தவம் என்று இனிது கூற முனி கூறும் – கம்.பால:6 7/4
கானகத்து இயங்கிய கழுதின் தேர் குலம்
தான் அகத்து எழுதலால் தலை கொண்டு ஓடிப்போய் – கம்.பால:7 13/1,2
முகில் குலம் தடவும்-தோறும் நனைவன முகிலின் சூழ்ந்த – கம்.பால:10 3/3
அ திருவை அமரர் குலம் ஆதரித்தார் என அறிஞர் – கம்.பால:13 19/3
உண்ணும் நீர் கண்டு வீழும் உழை குலம் பலவும் ஒத்தார் – கம்.பால:21 4/4
சூர் சுடர் குலம் எலாம் சூடினான் என – கம்.பால:23 53/3
குலம் வரு கனக வான் குன்றை நின்று உடன் – கம்.பால:23 63/3
குலம் முதல் தொன்மையும் கலையின் குப்பையும் – கம்.அயோ:1 5/1
சான்று இமையோர் குலம் ஆக மன்ன நீ அன்று – கம்.அயோ:3 12/3
மா மயில்_குலம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்து எழுந்தனர் மாதரே – கம்.அயோ:3 55/4
இன மலர்_குலம் வாய் விரித்து இள வாச மாருதம் வீச முன் – கம்.அயோ:3 56/1
குலம் கடிந்தான் வலி கொண்ட கொண்டலை – கம்.அயோ:4 186/3
மழை குலம் புரை குழல் விரிந்து மண் உற – கம்.அயோ:4 197/1
குழை குலம் முகத்தியர் குழாங்கள் ஏங்கின – கம்.அயோ:4 197/2
இழை குலம் சிதறிட ஏவுண்டு ஓய்வுறும் – கம்.அயோ:4 197/3
உழை குலம் உழைப்பன ஒத்து ஓர் பால் எல்லாம் – கம்.அயோ:4 197/4
கேகய நெடும் குலம் என சிலர் கிடந்தார் – கம்.அயோ:5 13/2
வான் பிறங்கிய புகழ் மன்னர் தொல் குலம்
யான் பிறந்து அறத்தின்-நின்று இழுக்கிற்று என்னவோ – கம்.அயோ:5 30/2,3
மயில்_குலம் அனைய நங்கை கோசலை மறுகி வீழ்ந்தாள் – கம்.அயோ:6 14/3
மங்கை வார் குழல் கற்றை மழை_குலம் – கம்.அயோ:7 23/1
வரதனில் ஒளி பெற மலர்ந்த தொல் குலம்
பரதன் என்று ஒரு பழி படைத்தது என்னுமால் – கம்.அயோ:11 91/2,3
குலம் பொறை கற்பு இவை சுமந்த கோசலை – கம்.அயோ:11 93/2
ஏற்று இளம் பிடி_குலம் இகலி இன் நடை – கம்.அயோ:12 29/3
கலங்கலின் வெருவி பாயும் கயல்_குலம் நிகர்த்த கண்கள் – கம்.அயோ:13 55/4
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு – கம்.அயோ:13 67/3
மான்று அளி_குலம் மா மதம் வந்து உண – கம்.அயோ:14 15/1
உன் தனி குலம் முதல் உள்ள வேந்தர்கள் – கம்.அயோ:14 120/2
இற்றது இன்றொடு இ அரக்கர் குலம் என்று பகலே – கம்.ஆரண்:1 27/1
தோள் தகைய துறு மலர் தார் இகல் அரக்கர் குலம் தொலைப்பான் தோன்றி நின்றேன் – கம்.ஆரண்:6 127/3
கரை அளித்தற்கு அரிய படை கடல் அரக்கர் குலம் தொலைத்து கண்டாய் பண்டை – கம்.ஆரண்:6 128/3
ஞாளியோடு நின்று உளைக்கின்ற நரி குலம் பலவால் – கம்.ஆரண்:7 70/4
வீர கரி முதல குலம் மிதக்கின்றன உதிக்கும் – கம்.ஆரண்:7 93/2
மெய் குலம் வேரொடும் துணித்து வீழ்த்தின – கம்.ஆரண்:7 123/2
இந்துவை வளைக்கும் எழிலி குலம் என தான் – கம்.ஆரண்:9 2/3
குண்டலம் முதலிய குலம் கொள் போர் அணி – கம்.ஆரண்:10 20/1
தென் திசை நமன்-தனொடு தேவர் குலம் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 48/1
வேறும் எனும் நுங்கள் குலம் வேரொடும் அடங்க – கம்.ஆரண்:10 56/3
கொம்பர் குரும்பை குலம் கொண்டது திங்கள் தாங்கி – கம்.ஆரண்:10 142/3
வன் தாள் நிருத குலம் வேரற மாய்த்தல் செய்வாள் – கம்.ஆரண்:10 147/2
தோள் அணி குலம் பல உள குண்டல தொகுதி – கம்.ஆரண்:13 90/1
எயிற்றின் மலை குலம் மென்று இனிது உண்ணும் – கம்.ஆரண்:14 43/2
குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் – கம்.கிட்:3 64/2
ஆயிடை அரி_குலம் அசனி அஞ்சிட – கம்.கிட்:6 1/1
மினல் மணி குலம் துவன்றி வில் அலர்த்து விண் குலாய் – கம்.கிட்:7 6/1
குலம் இது கல்வி ஈது கொற்றம் ஈது உற்று நின்ற – கம்.கிட்:7 83/1
குலம் புக்கு ஆன்ற முதியர் குறி கொள் நீ – கம்.கிட்:7 98/3
சூல் நிற முகில்_குலம் துவன்றி சூழ் திரை – கம்.கிட்:10 6/2
ஒதுங்கின உழை குலம் மழை குலம் முழக்க – கம்.கிட்:10 78/4
ஒதுங்கின உழை குலம் மழை குலம் முழக்க – கம்.கிட்:10 78/4
குலம் கொள் தோகை மகளிர் குழாத்தினால் – கம்.கிட்:11 44/3
செருகுறும் கணின் தேம் குவளை குலம்
அருகு உறங்கும் வயல் மருங்கு ஆய்ச்சியர் – கம்.கிட்:15 41/1,2
கூம்பலொடும் சேர் கை கமலத்தன் குலம் எல்லாம் – கம்.கிட்:17 20/3
அகரு தூமத்தின் அழுந்தின முகில் குலம் அனைத்தும் – கம்.சுந்:2 27/4
அருத்தி வேதியற்கு ஆன் குலம் ஈந்து அவன் – கம்.சுந்:3 26/2
தடி உடை முகில்_குலம் இன்றி தா இல் வான் – கம்.சுந்:3 43/3
விரி மழை குலம் கிழித்து ஒளிரும் மின் என – கம்.சுந்:3 59/1
உன்னரும் பொன்னின் மணியினின் புனைந்த இழை குலம் மழை கரும் கடை கண் – கம்.சுந்:3 85/2
காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் – கம்.சுந்:4 29/3
இனி கட்டழிந்தது அரக்கர் குலம் என்னும் சுருதி ஈர்_இரண்டும் – கம்.சுந்:4 55/3
ஒன்றே அமையும் உனுடை குலம் உள்ள எல்லாம் – கம்.சுந்:4 86/3
மெய் துறு மரம்-தொறும் மின்மினி குலம்
மொய்த்து உளவாம் என முன்னும் பின்னரும் – கம்.சுந்:4 101/2,3
முருக்கி நிருத_குலம் முடித்து வினை முற்றி – கம்.சுந்:5 8/3
அந்தம்_இல் அரக்கர்_குலம் அற்று அவிய நூறி – கம்.சுந்:5 9/3
குழையும் கொம்பும் கொடியும் குயில்_குலம் – கம்.சுந்:6 28/1
விரிந்தன பொறி குலம் நெருப்பு என வெகுண்டு ஆண்டு – கம்.சுந்:8 23/3
தேய்த்து எழுந்தன பொறி குலம் மழை குலம் தீய – கம்.சுந்:9 12/4
தேய்த்து எழுந்தன பொறி குலம் மழை குலம் தீய – கம்.சுந்:9 12/4
குன்று உள மரம் உள குலம் கொள் பேர் எழு – கம்.சுந்:9 44/1
முடிந்த தேர் குலம் முறிந்தன தேர் குலம் முரண் இற்று – கம்.சுந்:11 29/1
முடிந்த தேர் குலம் முறிந்தன தேர் குலம் முரண் இற்று – கம்.சுந்:11 29/1
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று – கம்.சுந்:11 29/2
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று – கம்.சுந்:11 29/2
ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு – கம்.சுந்:11 29/3
ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு – கம்.சுந்:11 29/3
படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – கம்.சுந்:11 29/4
படிந்த தேர் குலம் பறிந்தன தேர் குலம் படியில் – கம்.சுந்:11 29/4
செழும் திண் மா மணி தேர் குலம் யாவையும் சிதைய – கம்.சுந்:11 52/3
நகை புலன் பிறிது ஒன்று உண்டோ நம் குலம் நவை இன்றாமே – கம்.சுந்:12 109/4
வெடித்த வேலை வெதும்பிட மீன் குலம்
துடித்து வெந்து புலர்ந்து உயிர் சோர்ந்தவால் – கம்.சுந்:13 10/3,4
தேவு தேன் மழை செறி பெரும் குலம் என திசையின் – கம்.சுந்:13 34/3
உன் குலம் உன்னது ஆக்கி உயர் புகழ்க்கு ஒருத்தி ஆய – கம்.சுந்:14 28/1
தன் குலம் தன்னது ஆக்கி தன்னை இ தனிமை செய்தான் – கம்.சுந்:14 28/2
வன் குலம் கூற்றுக்கு ஈந்து வானவர் குலத்தை வாழ்வித்து – கம்.சுந்:14 28/3
என் குலம் எனக்கு தந்தாள் என் இனி செய்வது எம் மோய் – கம்.சுந்:14 28/4
குலம் கெழு காவல குரங்கின் தங்குமோ – கம்.யுத்1:2 20/3
நீ அயன் முதல் குலம் இதற்கு ஒருவன் நின்றாய் – கம்.யுத்1:2 48/1
பொய் உரைத்து உலகினில் சினவினார் குலம்_அற பொருது தன் வேல் – கம்.யுத்1:2 84/1
மேருவோ மால் வரை குலம் எலாம் அல்லவோ வில்லும் மன்னோ – கம்.யுத்1:2 89/4
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய – கம்.யுத்1:2 100/2
உக்க பல் குலம் ஒழுகின எயிற்று இரும் புரை-தொறும் அமிழ்து ஊறி – கம்.யுத்1:3 89/4
தொகை குலம் துறந்து போய் துறத்தல் இன்றியே – கம்.யுத்1:4 62/2
மொய்த்த மீன் குலம் முதல் அற முருங்கின மொழியின் – கம்.யுத்1:6 22/1
பொய்த்த சான்றவன் குலம் என பொரு கணை எரிய – கம்.யுத்1:6 22/2
எண்ணெய் தோய்ந்து என எரிந்தன கிரி குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:6 28/4
பட்டன படப்பட படாத புள் குலம்
சுட்டு வந்து எரி குல படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 38/1,2
மீன் நெடும் குலம் என மிதந்து வீங்கினார் – கம்.யுத்1:6 40/4
மழை_குலம் கதறின வருணன் வாய் உலர்ந்து – கம்.யுத்1:6 57/1
அயக்கலின் முகில் குலம் அலறி ஓடின – கம்.யுத்1:8 10/3
கறங்கு என திரியும் வேக கவி குலம் கையின் வாங்கி – கம்.யுத்1:8 20/1
மீது விட்டு உலகு உற்றது மீன்_குலம் – கம்.யுத்1:8 37/4
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம்
உண்ணஉண்ண சென்று ஒன்றினொடு ஒன்று உற – கம்.யுத்1:8 44/1,2
குழுவின் வானரர் தந்த கிரி குலம்
எழுவின் நீள் கரத்து ஏற்றிட இற்று இடை – கம்.யுத்1:8 47/2,3
கொழுந்து உடை பவள கொடியின் குலம்
அழுந்த உய்த்த அடுக்கல் தகர்ந்து அயல் – கம்.யுத்1:8 54/1,2
பழு_மரம் பறிக்க பறவை_குலம் – கம்.யுத்1:8 55/1
மிக்கு அடங்கலும் போவன மீன்_குலம் – கம்.யுத்1:8 57/2
மயில் குலம் பிரிந்தது என்ன மரகத மலை மேல் மெள்ள – கம்.யுத்1:9 21/3
ஈது எலாம் உணர்ந்தேன் யானும் என் குலம் இறுதி உற்றது – கம்.யுத்1:9 81/1
இரியல்போகின்ற மயில் பெரும் குலம் என இரிந்தார் – கம்.யுத்1:12 6/4
கூவி இன்று என்னை நீ போய் தன் குலம் முழுதும் கொல்லும் – கம்.யுத்1:14 31/1
அரக்கர் தொல் குலம் வேரற அல்லவர் – கம்.யுத்2:15 18/1
காலும் வாலும் துமிந்த கவி_குலம் – கம்.யுத்2:15 57/4
துமிந்தன தலை குடர் சொரிந்த தேர் குலம்
அவிந்தன புரவியும் ஆளும் அற்றன – கம்.யுத்2:15 120/1,2
உயிர் உக்கன நிருத குலம் உயர் வானரம் எவையும் – கம்.யுத்2:15 174/3
இற்ற கொய் உளை புரவிய தேர் குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 233/2
கனி உடை மரங்கள் ஆக கவி குலம் கடக்கும் காண்டி – கம்.யுத்2:16 39/2
கொண்டுறு தட கை பற்றி குலம் உடை வலியினாலே – கம்.யுத்2:16 44/3
மறைந்தன பெருமை தீர்ந்த மலை குலம் வற்றி வற்றி – கம்.யுத்2:16 175/3
போன போன வன் திசை-தொறும் பொறி குலம் பொடிப்ப – கம்.யுத்2:16 216/3
தரம் குடைந்தன அணி நெடும் தேர் குலம் குடைந்த – கம்.யுத்2:16 217/3
அரற்றின கவி குலம் அரக்கர் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்2:16 264/4
எற்ற வீழ்ந்தன எயிறு இளித்து ஓடின வானர குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 334/4
ஏறு சேவகன்-மேல் எழுந்து ஓடினன் மழை குலம் இரிந்து ஓட – கம்.யுத்2:16 336/4
பந்தி பந்தியின் பல் குலம் மீன் குலம் பாகுபாடு உற பாகத்து – கம்.யுத்2:16 342/1
பந்தி பந்தியின் பல் குலம் மீன் குலம் பாகுபாடு உற பாகத்து – கம்.யுத்2:16 342/1
கடித்தன கவி குலம் கால்கள் மேற்பட – கம்.யுத்2:18 91/3
அடைந்தன கவி குலம் எற்ற அற்றன – கம்.யுத்2:18 92/1
இடைந்தன முகில்_குலம் இரிந்து சாய்ந்து என – கம்.யுத்2:18 92/3
விரவின கவி குலம் வீச விம்மலால் – கம்.யுத்2:18 94/3
மிடல் உடை கவி குலம் குருதி வெள்ள நீர் – கம்.யுத்2:18 97/1
குண்டல மீன் குலம் தழுவி கோள் மதி – கம்.யுத்2:18 106/3
கண் அகன் தேர் குலம் மறிந்த காட்சிய – கம்.யுத்2:18 108/2
போரின் தலை உகள்கின்றன புரவி குலம் எவையும் – கம்.யுத்2:18 145/2
தடை ஏதும் இல் குலம் முனிந்து சலத்தால் – கம்.யுத்2:18 249/1
நெருங்கிய படைகள் ஆன மீன் குலம் நெரிந்து சிந்த – கம்.யுத்2:19 58/3
மயிந்தனும் துமிந்தன் தானும் மழை குலம் கிழித்து வானத்து – கம்.யுத்2:19 59/1
புழை பிறை எயிற்று பேழ் வாய் இடி குலம் பொடிப்ப ஆர்த்து – கம்.யுத்3:20 30/2
கல்லென கவி_குலம் வீசும் கல்-அரோ – கம்.யுத்3:20 41/4
முற்படு கவி_குலம் முடுக வீசிய – கம்.யுத்3:20 44/1
செப்பு உருக்கு என தெரிந்தது மீன் குலம் செருக்கி – கம்.யுத்3:20 53/3
கொன்றான் கவியின் குலம் ஆளுடையான் – கம்.யுத்3:20 87/4
கானகம் இடியுண்டு என்ன கவி_குலம் மடியும் கவ்வி – கம்.யுத்3:21 13/3
பாய் பரி குலம் படும் பாகர் பொன்றுவர் – கம்.யுத்3:22 48/2
குலம் கொள் வெய்யவர் அமர் கள தீயிடை குளித்த – கம்.யுத்3:22 56/3
குன்று சுற்றிய மத கரி குலம் அன்ன குறியார் – கம்.யுத்3:22 95/4
ஓடு தேர் குலம் உலப்பு இல ஓடி வந்து உற்ற – கம்.யுத்3:22 96/3
தடித்து மீன்_குலம் விசும்பிடை தயங்குவ சலத்தின் – கம்.யுத்3:22 100/1
கதிர் அயில் படை குலம் வரன்முறை முறை கடாவ – கம்.யுத்3:22 107/1
குலம் சுரந்து எழு கொடுமையன் வரன்முறை கொண்டே – கம்.யுத்3:22 161/3
கொடுத்தேன் அன்றே வீடணனுக்கு குலம் ஆள – கம்.யுத்3:22 216/1
மாகத்தின் நெறிக்கும் அப்பால் வானமீன் குலம் விளங்கும் வரம்பு நீங்கி – கம்.யுத்3:24 36/2
மீன்_குலம் குலைந்து உக வெயிலின் மண்டிலம் – கம்.யுத்3:24 94/1
மான்_குலம் வெரு கொள மயங்கி மண்டி வான் – கம்.யுத்3:24 94/3
தேன்_குலம் கலங்கிய நறவின் சென்றவால் – கம்.யுத்3:24 94/4
வரம்பு அறு கம்மையோர்கள் மயில்_குலம் மருள வந்தார் – கம்.யுத்3:25 2/4
நிரல் துறு பல் பறவை குலம் நீளம் – கம்.யுத்3:26 24/2
இறை அரவ_குலம் ஒத்தது இலங்கை – கம்.யுத்3:26 27/4
ஆர்த்தார் எதிர் ஆர்த்த அரக்கர்_குலம் – கம்.யுத்3:27 23/1
பாய பரும குலம் வேவனவால் – கம்.யுத்3:27 39/2
குல குலம் ஆக மாளும் கொற்றமும் மனிதர் கொள்ளும் – கம்.யுத்3:27 81/3
ஆயோன் நெடும் குருவி குலம் என்னும் சில அம்பால் – கம்.யுத்3:27 105/1
மறத்தார் குலம் முதல் வேர் அற மாய்ப்பான் இவண் வந்தார் – கம்.யுத்3:27 141/3
ஏத்து ஆடினர் இமையோர்களும் கவியின் குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 148/1
மீ பாவிய இமையோர்_குலம் வெருவுற்றது இப்பொழுதே – கம்.யுத்3:27 150/3
ஆலங்களும் அரவங்களும் அசனி குலம் எவையும் – கம்.யுத்3:27 153/2
குலம் செய்த பாவத்தாலே கொடும் பகை தேடி கொண்டாய் – கம்.யுத்3:28 4/3
கடித்த பல்_குலம் கல் குலம் கண் அற – கம்.யுத்3:29 9/1
கடித்த பல்_குலம் கல் குலம் கண் அற – கம்.யுத்3:29 9/1
புன் தொழில் குலம் ஆதும் என்று உரைத்தனர் போனார் – கம்.யுத்3:30 52/4
மால் வரை குலம் பரல் என மழை குலம் சிலம்பா – கம்.யுத்3:31 8/1
மால் வரை குலம் பரல் என மழை குலம் சிலம்பா – கம்.யுத்3:31 8/1
கொன்று நீக்கும் அ கொற்றவன் இ குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 26/3
மடித்த வாய் செழும் தலை குலம் புரண்ட வானின் மின் – கம்.யுத்3:31 92/3
மிடுக்குற்றன கவந்த குலம் எழுந்து ஆடலின் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 107/3
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் – கம்.யுத்3:31 109/4
திணி கொண்டலினிடை மின் குலம் மிளிர்கின்றன சிவண – கம்.யுத்3:31 112/4
அம்மனை குலம் ஆடுவ போன்றவே – கம்.யுத்3:31 122/4
மீன குலம் ஒத்தன கடல் படை இனத்தொடும் விளிந்துறுதலால் – கம்.யுத்3:31 140/4
நெஞ்சம் உடையோர்கள் குலம் ஒத்தனர் அரக்கர் அறம் ஒக்கும் நெடியோன் – கம்.யுத்3:31 143/2
அவனும் அமரர் குலம் எவரும் முனிவரொடு – கம்.யுத்3:31 164/2
வெம்பு ஓடு அரவ_குலம் மேல் நிமிரும் – கம்.யுத்3:31 198/2
ஆமை குலம் எத்தனை அத்தனையால் – கம்.யுத்3:31 201/4
காலை உற்றனர் ஆம் என கதிர் குலம் காலும் – கம்.யுத்4:35 12/2
உகுத்த செக்கரின் பிறை குலம் முளைத்தன ஒக்க – கம்.யுத்4:35 13/4
விசும்பு விண்டு இரு கூறுற கல் குலம் வெடிப்ப – கம்.யுத்4:35 28/1
வட_வரை முதல ஆன மலை குலம் சலிப்ப போன்று – கம்.யுத்4:37 18/3
கூச அண்டம் குலுங்க குலம் கொள் தார் – கம்.யுத்4:37 31/3
கழிந்தது கவி குலம் இராமன் காணவே – கம்.யுத்4:37 59/4
இரிந்தன மழை குலம் இழுகி திக்கு எலாம் – கம்.யுத்4:37 62/1
உரிந்தன உடு குலம் உதிர்ந்து சிந்தின – கம்.யுத்4:37 62/2
கண்டா குலம் முற்று ஆயிரம் ஆர்க்கின்றது கண்ணில் – கம்.யுத்4:37 126/1
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் – கம்.யுத்4:37 126/3
புகுந்த மா மகர குலம் போக்கு அற – கம்.யுத்4:37 163/3
போர் ஆசைப்பட்டு எழுந்த குலம் முற்றும் பொன்றவும்தான் பொங்கி நின்ற – கம்.யுத்4:38 5/3
உன்-தனது குலம் அடங்க உருத்து அமரில் பட கண்டும் உறவு ஆகாதே – கம்.யுத்4:38 6/3
மழை பெரும் குலம் என வான் வந்தார் சிலர் – கம்.யுத்4:38 15/4
பொரு கலை குலம் பூத்தது போன்றனள் – கம்.யுத்4:40 7/3
படை அவாவுறும் அரக்கர்-தம் குலம் முற்றும் படுத்து – கம்.யுத்4:40 125/3
மாண்டதாம் இனி என் குலம் பரதனே மாயின் – கம்.யுத்4:41 1/2
ஆதி நான்மறை கிழவன் நின் குலம் என அமைந்தாய் – கம்.யுத்4:41 8/2
கோடையில் வறந்த மேக குலம் என பதினால் ஆண்டு – கம்.யுத்4:42 4/1

மேல்


குலம்_அற (1)

பொய் உரைத்து உலகினில் சினவினார் குலம்_அற பொருது தன் வேல் – கம்.யுத்1:2 84/1

மேல்


குலமணி (2)

குந்தள பாரம் சோர குலமணி கலன்கள் சிந்த – கம்.பால:14 54/2
குண்டலம் பல குலமணி பூண்களின் குவியல் – கம்.ஆரண்:13 89/4

மேல்


குலமுடை (1)

கொற்றம் மேவு திசை யானையின் மணி குலமுடை
கற்றை மாசுணம் விரித்து வரி கச்சு ஒளிரவே – கம்.ஆரண்:1 14/3,4

மேல்


குலமுதல் (2)

மலை உறை கடவுள் குலமுதல் வழுத்தி – ஐங் 259/3
கொற்ற நீதியும் குலமுதல் தருமமும் என்று இவை குடியாக – கம்.யுத்2:16 321/2

மேல்


குலமும் (13)

நிருபர்க்கு ஒரு பழி பற்றிட நில மன்னவர் குலமும்
கரு அற்றிட மழுவாள் கொடு களை கட்டு உயிர் கவரா – கம்.பால:24 13/1,2
குலமும் பாசமும் தொடர்ந்த செம் மயிர் – கம்.ஆரண்:7 42/1
எ மலை குலமும் தாழ இசை சுமந்து எழுந்த தோளான் – கம்.கிட்:2 16/4
யானும் என் குலமும் இ உலகும் உய்ந்தனம் எனா – கம்.கிட்:3 1/3
பசை உடை மரனும் மாவும் பல் உயிர் குலமும் வல்லே – கம்.சுந்:1 18/2
நிறை மலர் குலமும் நிறைந்து எங்கணும் – கம்.யுத்1:8 52/2
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – கம்.யுத்3:24 33/2
பழம் கார்முகம் ஒத்த பணை குலமும்
தழங்கா கடல் வாழ்வன-போல் தகை சால் – கம்.யுத்3:27 21/2,3
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் – கம்.யுத்3:28 19/1
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும் – கம்.யுத்3:28 20/1
தார் நின்ற மலை-நின்றும் பணி குலமும் மணி குலமும் தகர்ந்து சிந்த – கம்.யுத்4:37 199/2
தார் நின்ற மலை-நின்றும் பணி குலமும் மணி குலமும் தகர்ந்து சிந்த – கம்.யுத்4:37 199/2
கோலமும் காட்டி என் குலமும் காட்டி இ – கம்.யுத்4:40 43/2

மேல்


குலமே (1)

குறி உடை மலைகள் தம்மில் குல வரை குலமே கொள்ளா – கம்.யுத்2:19 56/3

மேல்


குலவ-மன்னோ (1)

கோள் எலாம் கிடந்த நெடும் சிறை அன்ன நிறை ஆரம் குலவ-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 5/4

மேல்


குலவரை (1)

அளக்குறல்-பாலும் ஆகா குலவரை அமரின் ஆற்றா – கம்.யுத்2:16 198/2

மேல்


குலவரையை (1)

ஒன்பதினாயிரம் கடந்தால் இமயம் எனும் குலவரையை உறுதி உற்றால் – கம்.யுத்3:24 24/2

மேல்


குலவி (1)

கொண்டான் உறைகின்றது-போல் குலவி
விண்-தானும் விழுங்க விரிந்தனை – கம்.யுத்3:27 16/2,3

மேல்


குலவியது (1)

குறையும் அற்றன தூய்மையால் குலவியது எம்மோடு – கம்.அயோ:9 30/2

மேல்


குலவு (12)

கொய் பதம் உற்றன குலவு குரல் ஏனல் – மலை 108
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர் – நற் 386/3
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல் – ஐங் 153/3
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – அகம் 38/13
குலவு சினை பூ கொய்து – புறம் 11/4
ஓங்கு மணல் குலவு தாழை – புறம் 24/14
குண்டிகை குடையொடும் குலவு நூல் முறை – கம்.பால:5 70/3
குன்று எடுத்த போலும் குலவு தோள் கோளரியை – கம்.அயோ:14 65/2
கொற்ற வாலியும் அவன் குலவு தோள் வலியொடும் – கம்.கிட்:5 10/2
குன்று இசைத்தன என குலவு தோள் வலியினார் – கம்.கிட்:14 2/1
குன்று என அயோத்தி வேந்தன் புகழ் என குலவு தோளான் – கம்.சுந்:2 98/4
கூட்டொடும் துறக்கம் புக்க குன்று என குலவு திண் தோள் – கம்.சுந்:6 43/2

மேல்


குலா (3)

எள் குலா மலர் ஏசிய நாசியர் – கம்.அயோ:11 21/1
புள் குலா வயல் பூசல் கடைசியர் – கம்.அயோ:11 21/2
பெரும் குலா உறு நகர்க்கே பெயரும் நாள் வேண்டும் உரு பிடிப்பேன் அன்றேல் – கம்.ஆரண்:6 133/1

மேல்


குலாம் (22)

புரை தபுத்து அடுக்கி மீது பொன் குயிற்றி மின் குலாம்
நிரை மணி குலத்தின் ஆளி நீள் வகுத்த ஒளி மேல் – கம்.பால:3 24/2,3
இலை குலாம் துழாய் முடி ஏக நாயகன் – கம்.பால:8 26/3
சிலை குலாம் தோளினாய் சிறியன் சாலவே – கம்.பால:8 26/4
வார் குலாம் முலை வைத்த கண் வாங்கிட – கம்.பால:14 30/1
நிலை குலாம் மகர நீர் நெடிய மா கடல் எலாம் – கம்.பால:20 6/2
இழை குலாம் முலையினாளை இடை உவா மதியின் நோக்கி – கம்.பால:22 20/1
உழை குலாம் நயனத்தார்-மாட்டு ஒன்று ஒன்றே விரும்பற்கு ஒத்த – கம்.பால:22 20/3
கார் குலாம் நிறத்தான் கூற காதலன் உணர்த்துவான் இ – கம்.அயோ:8 16/1
பார் குலாம் செல்வ நின்னை இங்ஙனம் பார்த்த கண்ணை – கம்.அயோ:8 16/2
கும்பம் உற்ற உயர் நெற்றியின் விசித்து ஒளி குலாம்
உம்பருக்கு அரசன் மால் கரியின் ஓடை எயிறு ஒண் – கம்.ஆரண்:1 12/2,3
ஓவியமே என ஒளி கவின் குலாம்
தேவியை நாடிய முந்தி தென் திசைக்கு – கம்.கிட்:10 1/2,3
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் – கம்.கிட்:11 50/2
ஏர் குலாம் முகத்தினாளை இறை முகம் எடுத்து நோக்கி – கம்.கிட்:11 50/3
தார் குலாம் அலங்கல் மார்பன் தாயரை நினைந்து நைந்தான் – கம்.கிட்:11 50/4
மனையின் மாட்சி குலாம் மலை மண்டலம் – கம்.கிட்:15 50/2
இலை குலாம் பூணினானும் இரும் பிண குருதி ஈரத்து – கம்.சுந்:11 15/1
மின் குலாம் எயிற்றர் ஆகி வெருவந்து வெற்பில் நின்ற – கம்.யுத்1:9 31/1
வார் குலாம் முலை மாதரும் மைந்தரும் – கம்.யுத்1:9 40/1
கலை குலாம் பரவை ஏழும் கால் கிளர்ந்து எழுந்த காலத்து – கம்.யுத்1:13 28/3
மேய சேனை விரி கடல் விண் குலாம்
வாயிலூடு புறப்பட்டு வந்ததே – கம்.யுத்2:15 36/3,4
பொன் குலாம் மேனி மைந்தன்-தன்னொடும் புகழ்தற்கு ஒத்த – கம்.யுத்2:19 183/1
மின் குலாம் கழல் கால் வீரன் விண்ணிடை விரைந்த தன்மை – கம்.யுத்2:19 183/3

மேல்


குலாய் (1)

மினல் மணி குலம் துவன்றி வில் அலர்த்து விண் குலாய்
அனல் பரப்பல் ஒப்ப மீது இமைப்ப வந்து அவிப்ப போல் – கம்.கிட்:7 6/1,2

மேல்


குலால் (1)

கொட்பு உறு கலின பாய் மா குலால் மகன் முடுக்கி விட்ட – கம்.பால:10 12/1

மேல்


குலாவ (1)

கொழுந்து உடைய சாமரை குலாவ ஓர் கலாபம் – கம்.பால:22 25/3

மேல்


குலாவர (1)

வலாஅர் வல் வில் குலாவர கோலி – புறம் 324/6

மேல்


குலாவு (6)

இலை குலாவு அயிலினான் அனிகம் ஏழ் என உலாம் – கம்.பால:20 6/1
மழை குலாவு ஓதி நல்லார் களி மயக்கு உற்று நின்றார் – கம்.பால:22 20/2
பொலம் குலாவு தாள் பூண்டு வேண்டினான் – கம்.அயோ:14 111/4
பூம் குலை குலாவு குளிர் சோலை புடை விம்மி – கம்.ஆரண்:3 57/2
மல் குலாவு வய புயத்து அங்கதன் – கம்.யுத்2:15 80/2
பொன் குலாவு சுபாரிசன் பொன்றவே – கம்.யுத்2:15 80/4

மேல்


குலாவுகின்றார் (1)

செவ்வி கண்டு குலாவுகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 175/4

மேல்


குலாவும் (1)

மந்தாரம் முந்து மகரந்த மணம் குலாவும்
அம் தார் அரசர்க்கு_அரசன்-தன் அனீக வெள்ளம் – கம்.பால:16 41/1,2

மேல்


குலாவுவதோ (1)

கொடியார் வரும் என்று குலாவுவதோ – கம்.சுந்:4 9/4

மேல்


குலாஅ (1)

குலாஅ வல் வில் கொடு நோக்கு ஆடவர் – அகம் 265/17

மேல்


குலிக (2)

கொமை உற வீங்குகின்ற குலிக செப்பு அனைய கொங்கை – கம்.பால:22 10/1
தேர் அவள் அல்குல் கொங்கை செம்பொன் செய் குலிக செப்பு – கம்.ஆரண்:10 68/2

மேல்


குலிகம் (3)

பொரும் குலிகம் அப்பியன போர் மணிகள் ஆர்ப்ப – கம்.பால:15 25/2
செம்பொனால் செய்து குலிகம் இட்டு எழுதிய செப்பு ஓர் – கம்.அயோ:10 26/1
தாது உகு நறு மென் சாந்தம் குங்குமம் குலிகம் தண் தேன் – கம்.சுந்:1 9/1

மேல்


குலிங்கர்கள் (1)

கங்கர் கொங்கர் கலிங்கர் குலிங்கர்கள்
சிங்களாதிபர் சேரலர் தென்னவர் – கம்.பால:21 46/1,2

மேல்


குலிச (3)

இந்திரன் குலிச வேலும் ஈசன் கை இலை மூன்று என்னும் – கம்.யுத்2:16 23/1
நேமியும் குலிச வேலும் நெற்றியின் நெருப்பு கண்ணான் – கம்.யுத்3:28 52/1
அரம் சுடு குலிச வேல் அமரர் வேந்தனும் – கம்.யுத்3:31 171/2

மேல்


குலிசக்கையினான் (1)

கடை தொழில் அவுணனால் குலிசக்கையினான்
படைத்தனன் பழி அது பகழி வில் வலாய் – கம்.ஆரண்:13 111/2,3

மேல்


குலிசத்தாற்கும் (1)

கொட்புறு புரவி தெய்வ கூர் நுதி குலிசத்தாற்கும்
கட்புலன் கதுவல் ஆகா வேகத்தான் கடலும் மண்ணும் – கம்.சுந்:1 24/1,2

மேல்


குலிசத்தின் (1)

மழு வாள் நேமி குலிசத்தின் வாய்மை துடைத்த மார்பானை – கம்.சுந்:2 214/4

மேல்


குலிசத்து (3)

அயில் முக குலிசத்து அமரர்_கோன் நகரும் அளகையும் என்று இவை அயனார் – கம்.பால:3 4/1
செவ்வியோய் கேட்டி மேல்_நாள் செறி சுடர் குலிசத்து அண்ணல் – கம்.பால:9 17/2
சிவனும் மலர் திசைமுகனும் திருமாலும் தெறு குலிசத்து
அவனும் அடுத்து ஒன்றாகி நின்று அன்ன உருவோனே – கம்.ஆரண்:6 124/1,2

மேல்


குலிசம் (8)

குலிசம் எறிய சிறை அற்றது ஓர் குன்றின் வீழ்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 42/4
கோல் கணையம் நேமி குலிசம் சுரிகை குந்தம் – கம்.சுந்:2 67/3
ஆடக சுடர் வாள் அயில் சிலை குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அனைத்தும் – கம்.சுந்:3 91/2
பொன் கர குலிசம் பாசம் புகர் மழு எழு பொன் குந்தம் – கம்.சுந்:7 8/3
தோமரம் உலக்கை கூர் வாள் சுடர் மழு குலிசம் தோட்டி – கம்.சுந்:8 6/1
தோமரம் உலக்கை சூலம் சுடர் மழு குலிசம் தோட்டி – கம்.சுந்:10 11/1
ஏந்திய சிகரம் ஒன்று அங்கு இந்திரன் குலிசம் என்ன – கம்.யுத்2:15 128/1
கொற்ற வாள் எழு தண்டு வேல் கோல் மழு குலிசம்
மற்றும் வேறு உள படைக்கலம் இலக்குவன் வாளி – கம்.யுத்2:16 246/1,2

மேல்


குலிசமும் (3)

குந்தமும் குலிசமும் கோலும் பாலமும் – கம்.ஆரண்:7 35/1
வாசவன் வய குலிசமும் வருணன் வன் கயிறும் – கம்.சுந்:9 16/1
அயன் படைத்துளது ஆழியும் குலிசமும் அனையது – கம்.யுத்4:32 26/2

மேல்


குலிசவேல் (1)

இறை உடை குலிசவேல் எறிதலால் முனம் – கம்.கிட்:16 23/3

மேல்


குலிசனும் (1)

காலனும் குலிசனும் காலசங்கனும் – கம்.யுத்2:18 122/1

மேல்


குலிசியோ (1)

நேமியோ குலிசியோ நெடும் கணிச்சியோ – கம்.சுந்:12 65/1

மேல்


குலிந்தமும் (2)

உவண பதிக்கு ஒளித்து உறையும் கொங்கணமும் குலிந்தமும் சென்று உறுதிர் மாதோ – கம்.கிட்:13 23/4
குரும்பை நீர் முரஞ்சும் சோலை குலிந்தமும் புறத்து கொண்டார் – கம்.கிட்:15 31/4

மேல்


குலிந்தர் (1)

அங்க ராசர் குலிந்தர் அவந்திகர் – கம்.பால:21 46/3

மேல்


குலுக்கம் (1)

குசன் என மேருவும் குலுக்கம் உற்றதே – கம்.யுத்4:37 81/4

மேல்


குலுக்கிய (1)

குழந்தை வெண் மதி குடுமியின் நெடு வரை குலுக்கிய குல தோளை – கம்.சுந்:2 207/1

மேல்


குலுக்கியது (1)

அண்டத்தை நிறைய பெய்து குலுக்கியது அனையது ஆன – கம்.யுத்3:31 222/4

மேல்


குலுங்க (10)

விண் துளங்கிட விலங்கல்கள் குலுங்க வெயிலும் – கம்.ஆரண்:1 7/2
குழைவு உற திசைகள் கீற மேருவும் குலுங்க கோட்டின் – கம்.சுந்:1 27/2
குன்று போல் நெடு மாருதி ஆகமும் குலுங்க
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் பகழி கோத்து உய்த்தான் – கம்.சுந்:11 49/3,4
தோள் தடங்களும் குலுங்க நக்கு இவை இவை சொன்னான் – கம்.யுத்1:2 100/4
புக்கு அனைத்து உலகமும் குலுங்க நிமிர் தோள் புடைத்து உருமு-போல் உறா – கம்.யுத்2:19 72/2
குன்று கால் குடைய மேல் உயர்ந்து இடை குலுங்க நின்று அனைய கொள்கையான் – கம்.யுத்2:19 82/2
அங்கையோடு அங்கை கொட்டி அலங்கல் தோள் குலுங்க நக்கான் – கம்.யுத்2:19 276/4
அண்டமும் குலுங்க ஆர்த்து மாருதி அசனி அஞ்ச – கம்.யுத்3:27 93/2
புயங்களும் குலுங்க நக்கு போர்க்கு இனி ஒழி நீ போத – கம்.யுத்3:28 7/2
கூச அண்டம் குலுங்க குலம் கொள் தார் – கம்.யுத்4:37 31/3

மேல்


குலுங்கல் (1)

கொண்டனன் ஏக நீ இ கோளுற குலுங்கல் செல்லா – கம்.ஆரண்:13 117/2

மேல்


குலுங்கி (3)

கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச வெம் கத குமுதன் கொன்றான் – கம்.யுத்2:19 55/4
கூறுவது உளது துன்பம் கோளுற குலுங்கி உள்ளம் – கம்.யுத்3:26 87/2
கோல வில் குரல் கேட்டு குலுங்கி தம் – கம்.யுத்3:29 21/3

மேல்


குலுங்கியது (1)

கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம் – கம்.யுத்3:31 224/2

மேல்


குலுங்கினார் (1)

கொற்ற வெம் கணை உலக்க எய்தவை குளிப்ப நின்று உடல் குலுங்கினார்
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ – கம்.யுத்2:19 87/2,3

மேல்


குலுங்கும் (2)

குரு மணி மகுட கோடி முடி தலை குலுங்கும் வண்ணம் – கம்.சுந்:7 1/3
குலுங்கும் வன் துயர் நீங்குமால் வெள்ளியம் குன்றம் – கம்.சுந்:9 2/4

மேல்


குலுங்குற்று (1)

கொழுந்து முந்தியது உற்றது கொற்றவ குலுங்குற்று
அழுந்துகின்றது நம் பலம் அமரரும் அஞ்சி – கம்.யுத்4:35 35/2,3

மேல்


குலை (50)

இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி – திரு 308
கோள் தெங்கின் குலை வாழை – பொரு 208
செழும் குலை காந்தள் கை விரல் பூப்பவும் – சிறு 167
குலை முதிர் வாழை கூனி வெண் பழம் – பெரும் 359
நாடு பல கழிந்த பின்றை நீடு குலை
காந்தள் அம் சிலம்பில் களிறு படிந்து ஆங்கு – பெரும் 371,372
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை
நுண் நீர் தெவிள வீங்கி புடை திரண்டு – நெடு 24,25
காஞ்சி மணி குலை கள் கமழ் நெய்தல் – குறி 84
கோள் தெங்கின் குலை வாழை – பட் 16
காந்தள் அம் துடுப்பின் கவி குலை அன்ன – பட் 153
இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு – மலை 132
கற்றை ஈந்தின் முற்று குலை அன்ன – நற் 174/1
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் – நற் 313/7
குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/3
அலங்கு குலை காந்தள் தீண்டி தாது உக – நற் 359/2
குருதி பூவின் குலை காந்தட்டே – குறு 1/4
சிலம்பு உடன் கமழும் அலங்கு குலை காந்தள் – குறு 239/3
நறும் தண் சிலம்பின் நாறு குலை காந்தள் – ஐங் 226/2
சிலம்பு கமழ் காந்தள் நறும் குலை அன்ன – ஐங் 293/1
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் – பதி 24/12
கடத்து இடை பிடவின் தொடை குலை சேக்கும் – பதி 66/17
வில் குலை அறுத்து கோலின் வாரா – பதி 79/11
பல பதினாயிரம் குலை தரை உதிர்வ போல் – பரி 2/44
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் – பரி 14/14
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் – பரி 19/76
அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை
குடை விரிந்தவை போல கோலும் மலர் – பரி 20/99,100
எடுத்த நறவின் குலை அலம் காந்தள் – கலி 40/12
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/15
இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு – கலி 121/14
கோழ் இலை வாழை கோள் முதிர் பெரும் குலை
ஊழ்-உறு தீம் கனி உண்ணுநர் தடுத்த – அகம் 2/1,2
செம் காய் உதிர்ந்த பைம் குலை ஈந்தின் – அகம் 21/20
நெருங்கு குலை பிடவமொடு ஒருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 23/4
கூன் முள் முள்ளி குவி குலை கழன்ற – அகம் 26/1
பொகுட்டு அரை இருப்பை குவி குலை கழன்ற – அகம் 95/6
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள் – அகம் 108/15
தேன் உடை குவி குலை துஞ்சி யானை – அகம் 132/12
ஒழி குலை அன்ன திரி மருப்பு ஏற்றொடு – அகம் 134/11
தீம் குலை வாழை ஓங்கு மடல் இராது – அகம் 141/20
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக – அகம் 178/10
வரி வெண் கோடல் வாங்கு குலை வான் பூ – அகம் 264/3
குலை இறைஞ்சிய கோள் தாழை – புறம் 17/9
பன்னு வான் குலை பதடி ஆயினேன் – கம்.அயோ:11 129/2
பூம் குலை குலாவு குளிர் சோலை புடை விம்மி – கம்.ஆரண்:3 57/2
கொங்கை இணை செம் கையின் மலைந்து குலை கோதை – கம்.ஆரண்:10 43/3
வார தண் குலை வாழை மடல் சூழ் – கம்.யுத்1:3 97/3
குலை கொள குறி நோக்கிய கொள்கையான் – கம்.யுத்1:8 46/1
குலை குலைந்து கொடி நகர் நோக்கினார் – கம்.யுத்2:15 55/3
குலை உற குளித்த வாளி குதிரையை களிற்றை ஆளை – கம்.யுத்2:16 18/3
குலை உறு பொறிகள் சிந்த வீசி தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:16 193/4
எண் குலை நெஞ்சில் இரங்கல் துறந்தாய் – கம்.யுத்3:26 34/3

மேல்


குலை-தொறூஉம் (1)

கொடும் காய் குலை-தொறூஉம் தூங்கும் இடும்பையால் – கலி 43/25

மேல்


குலை_வாய் (1)

குலை_வாய் தோயும் கொழு மடல் வாழை – நற் 355/3

மேல்


குலைக்கின்றதும் (1)

கை குலைக்கின்றதும் கண்ணின் நோக்கினான் – கம்.யுத்3:27 60/4

மேல்


குலைக்கும் (1)

கமையிலன் ஆற்றல் என்னா கதத்தொடும் குலைக்கும் கையான் – கம்.யுத்2:18 177/4

மேல்


குலைகின்ற (2)

எ தன்மை எய்தி முடியும்-கொல் என்று குலைகின்ற எல்லை-இதன்-வாய் – கம்.யுத்2:19 243/2
குடித்தே தீரும் என்று உயிர் எல்லாம் குலைகின்ற
முடித்தான் அன்றோ வெம் கண் அரக்கன் முழு முற்றும் – கம்.யுத்4:37 140/2,3

மேல்


குலைகின்றது (2)

மண் குலைகின்றது வானும் நடுங்கி – கம்.யுத்3:26 34/1
கண் குலைகின்றது காணுதி கண்ணால் – கம்.யுத்3:26 34/2

மேல்


குலைகின்றார் (2)

கொன்றான் உடன் வரு குழுவை சிலர் பலர் குறைகின்றார் உடல் குலைகின்றார்
பின்றா நின்றனர் உதிர பெரு நதி பெருகாநின்றன அருகு ஆரும் – கம்.சுந்:10 31/1,2
கொண்டார் துன்பம் என் முடிவு என்னா குலைகின்றார்
அண்டா ஐயா எங்கள் பொருட்டால் அயர்கின்றாய் – கம்.யுத்3:22 218/2,3

மேல்


குலைகின்றாள் (1)

கொன்றான் அன்றே தந்தையை என்றாள் குலைகின்றாள் – கம்.அயோ:6 17/4

மேல்


குலைத்தார் (1)

கைத்தலம் குலைத்தார் ஆக களிற்றினும் புரவி-மேலும் – கம்.யுத்2:18 183/3

மேல்


குலைத்து (1)

அயரும் கை குலைத்து அலமரும் ஆர் உயிர் சோரும் – கம்.ஆரண்:6 90/2

மேல்


குலைதர (1)

மெய்யும் ஆவியும் குலைதர விழிகள் நீர் ததும்ப – கம்.யுத்4:41 11/2

மேல்


குலைந்த (2)

நாகங்கள் நடுங்கின நானிலமும் குலைந்த
மாகங்களை நண்ணிய விண்ணவர் போய் மறைந்தார் – கம்.கிட்:7 50/3,4
கொடி திண் மாளிகை இடிந்தன மண்டபம் குலைந்த
தட கை யானைகள் மறிந்தன கோபுரம் தகர்ந்த – கம்.சுந்:7 41/2,3

மேல்


குலைந்தது (3)

கூசினன் அந்தகன் குலைந்தது உம்பரே – கம்.கிட்:7 19/4
வெருக்கொள பெரும் கவி படை குலைந்தது விலங்கி – கம்.யுத்3:22 164/4
கூசின உலகம் எல்லாம் குலைந்தது அ அரக்கர் கூட்டம் – கம்.யுத்3:27 92/4

மேல்


குலைந்தவால் (1)

கோளி பங்கய