கீ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கீட்டிசை 1
கீடத்தை 1
கீடம்-போல் 1
கீண்டதாம் 2
கீண்டதால் 1
கீண்டது 3
கீண்டதும் 1
கீண்டன 3
கீண்டனவோ 1
கீண்டாலும் 1
கீண்டான் 2
கீண்டிட்ட 1
கீண்டிலது 1
கீண்டிலென் 1
கீண்டு 8
கீத 2
கீதங்கள் 3
கீதத்தின் 1
கீதத்து 1
கீதம் 9
கீர்த்தி 8
கீர்த்தியான் 1
கீர்த்தியானுக்கு 1
கீர்த்தியின் 1
கீர்த்தியை 1
கீர்த்தியோய் 1
கீரை 1
கீழ் 80
கீழ்-காறும் 1
கீழ்-பால் 4
கீழ்_மடை 1
கீழ்_மரத்து 1
கீழ்ந்து 1
கீழ்ப்பட்டது 1
கீழ்ப்பட்டாளோ 2
கீழ்ப்பட 3
கீழ்ப்படு 1
கீழ்ப்பணிந்து 1
கீழ்ப்பால் 1
கீழ்மை-தானோ 1
கீழ்மைத்து 1
கீழ்மையர் 1
கீழ்மையால் 1
கீழ்மையும் 3
கீழ்மையே 1
கீழ்மையோர் 1
கீழ 3
கீழது 2
கீழரும் 1
கீழவர் 1
கீழவோ 1
கீழன 4
கீழா 1
கீழும் 12
கீழுமாய் 1
கீழுமே 1
கீழுற 3
கீழை 3
கீழொடு 1
கீழோய் 1
கீழோர் 2
கீள்வது 1
கீளா 1
கீற்று 1
கீற 6
கீறலால் 1
கீறா 1
கீறி 7
கீறிட 1
கீறிடின் 1
கீறிய 5
கீறின 1
கீறினது 1
கீறினீர் 1

கீட்டிசை (1)

கீட்டிசை வாயிலின் வைகும் கீழவர் – கம்.யுத்1:5 23/1

மேல்


கீடத்தை (1)

அஞ்சிறை அறுபதம் அடைந்த கீடத்தை
தஞ்சு என தன் மயம் ஆக்கும் தன்மை போல் – கம்.ஆரண்:7 124/1,2

மேல்


கீடம்-போல் (1)

குலத்தினில் பிறந்திலை கோள் இல் கீடம்-போல்
நிலத்தினில் பிறந்தமை நிரப்பினாய்-அரோ – கம்.யுத்4:40 52/3,4

மேல்


கீண்டதாம் (2)

கேழ்_இலாள் நிறை இறை கீண்டதாம் எனின் – கம்.சுந்:3 67/1
கீண்டதாம் என கிரி உக நெடு நிலம் கிழிய – கம்.சுந்:11 36/2

மேல்


கீண்டதால் (1)

கீண்டதால் வான ஏறு எறிய கீழை நாள் – கம்.சுந்:3 42/4

மேல்


கீண்டது (3)

கிளர் பெரும் துயரமும் கீண்டது ஆம் என – கம்.ஆரண்:15 7/4
கீண்டது வேலை நல் நீர் கீழ் உற கிடந்த நாகர் – கம்.சுந்:1 20/1
கிழிந்தன மா மழை குலங்கள் கீண்டது நீள் நெடு வேலை கிழக்கும் மேற்கும் – கம்.யுத்3:24 33/1

மேல்


கீண்டதும் (1)

கிழி பட கடல் கீண்டதும் மாண்டது – கம்.யுத்1:9 44/1

மேல்


கீண்டன (3)

கீண்டன தகர்ந்து பின்னை பொடியொடும் கெழீஇய அன்றே – கம்.கிட்:11 82/4
கீண்டன புவியினை கிழித்த மாதிரம் – கம்.யுத்3:20 40/2
கீண்டன செவிகள் நெஞ்சம் கிழிந்தன கிளர்ந்து செல்லா – கம்.யுத்3:22 14/1

மேல்


கீண்டனவோ (1)

கீண்டனவோ என்பர் கீழவோ என்பர் – கம்.யுத்4:37 68/2

மேல்


கீண்டாலும் (1)

கீண்டாலும் பொருந்துவிக்கும் ஒரு மருந்தும் படைக்கலங்கள் கிளர்ப்பது ஒன்றும் – கம்.யுத்3:24 27/2

மேல்


கீண்டான் (2)

கீண்டான் நிலம் யோசனை கீழ் புடையே – கம்.ஆரண்:12 72/4
கீண்டான் இமைப்பினிடை மேரு கிரி கீழா – கம்.சுந்:1 74/2

மேல்


கீண்டிட்ட (1)

உறுகண் மழவர் உருள் கீண்டிட்ட
ஆறு செல் மாக்கள் சோறு பொதி வெண் குடை – அகம் 121/11,12

மேல்


கீண்டிலது (1)

கீண்டிலது அனந்தன் உச்சி கிழிந்திலது எழுந்து வேலை – கம்.சுந்:14 33/2

மேல்


கீண்டிலென் (1)

கீண்டிலென் வாய் அது கேட்டும் நின்ற யான் – கம்.அயோ:11 70/3

மேல்


கீண்டு (8)

பூ உடை அலங்கு சினை புலம்ப வேர் கீண்டு
விண் பொரு நெடு வரை பரிதியின் தொடுத்த – திரு 298,299
வளி வாங்கு சினைய மா மரம் வேர் கீண்டு
உயர்ந்து-உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/14,15
அழிந்தன தேர் அவர் அவனி கீண்டு உக – கம்.ஆரண்:7 105/1
ஓதிய குன்றம் கீண்டு குருதி நீர் சொரிவது ஒத்த – கம்.சுந்:1 9/4
வெயில் இயல் குன்றம் கீண்டு வெடித்தலும் நடுக்கம் எய்தி – கம்.சுந்:1 11/1
விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும் – கம்.சுந்:2 216/2
கீண்டு கொண்டு எழுந்து ஏகினன் கீழ்மையால் – கம்.சுந்:5 20/4
ஒளிறு ஈர்த்த முழு நெடு நாண் உரும்_ஏறு பல படவும் உலகம் கீண்டு
நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி – கம்.யுத்4:33 24/2,3

மேல்


கீத (2)

மந்திர கீத ஓதை வலம்புரி முழங்கும் ஓதை – கம்.பால:14 78/1
வேத கீத அமுது அள்ளி விழுங்க – கம்.யுத்1:11 9/4

மேல்


கீதங்கள் (3)

கின்னரம் பயில் கீதங்கள் என்ன ஆங்கு – கம்.பால:16 29/3
தெய்வ கீதங்கள் பாட தேவரும் மகிழ்ந்து வாழ்த்த – கம்.அயோ:3 86/3
கீதங்கள் இசைத்தனர் கின்னரர் கீதம் நின்ற – கம்.சுந்:1 61/1

மேல்


கீதத்தின் (1)

மகர வீணையின் மந்தர கீதத்தின் மறைந்த – கம்.சுந்:2 27/1

மேல்


கீதத்து (1)

மந்தர கீதத்து இசை பதம் தொடர வகை உறு கட்டளை வழாமல் – கம்.சுந்:3 86/3

மேல்


கீதம் (9)

வயிரியர் மதுர கீதம் மங்கையர் அமுத கீதம் – கம்.பால:13 40/1
வயிரியர் மதுர கீதம் மங்கையர் அமுத கீதம்
செயிரியர் மகர யாழின் தேம் பிழி தெய்வ கீதம் – கம்.பால:13 40/1,2
செயிரியர் மகர யாழின் தேம் பிழி தெய்வ கீதம்
பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர் – கம்.பால:13 40/2,3
பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர் – கம்.பால:13 40/3
சங்கு இயம்பின கொம்பு அலம்பின சாம கீதம் நிரம்பவே – கம்.அயோ:3 64/4
கீதம் ஒத்த கின்னரங்கள் இன் நரம்பு வருடு-தொறும் கிளக்கும் ஓதை – கம்.கிட்:13 28/3
கீதங்கள் இசைத்தனர் கின்னரர் கீதம் நின்ற – கம்.சுந்:1 61/1
மங்கல கீதம் பாட மலர் பலி வகுக்கின்றாரை – கம்.சுந்:2 113/4
தன்னையும் கடந்து நீண்ட உவகையன் சமைந்த கீதம்
கின்னரர் முதலோர் பாட முகத்திடை கிடந்த கெண்டை – கம்.யுத்3:25 1/2,3

மேல்


கீர்த்தி (8)

கொழுந்து ஓடி படர் கீர்த்தி கோவேந்தன் அடைந்தமை சென்று ஒற்றர் கூற – கம்.பால:5 56/1
திறல் உண்ட வடிவேலான் தசரதன் என்று உயர் கீர்த்தி செங்கோல் வேந்தன் – கம்.பால:5 62/3
உரை குறுக நிமிர் கீர்த்தி இவர் குலத்தோன் ஒருவன்-காண் – கம்.பால:12 6/2
கவி அமை கீர்த்தி அ காளை நாளையே – கம்.அயோ:2 34/1
கானினும் பெரியர் ஓசை கடலினும் பெரியர் கீர்த்தி
வானினும் பெரியர் மேனி மலையினும் பெரியர் மாதோ – கம்.சுந்:7 4/3,4
தேவுண்ட கீர்த்தி அண்ணல் திரு உண்ட கவசம் சேர – கம்.யுத்3:21 21/3
கல்விக்கு நிமிர்ந்த கீர்த்தி காகுத்தன் தூதன் ஆகி – கம்.யுத்3:26 48/1
எண்ணும் கீர்த்தி இராமன் திரு முடி – கம்.யுத்4:41 50/2

மேல்


கீர்த்தியான் (1)

ஊழி-தோறும் புதிது உறும் கீர்த்தியான் – கம்.சுந்:3 96/4

மேல்


கீர்த்தியானுக்கு (1)

பாவுண்ட கீர்த்தியானுக்கு உணர்த்தினென் பரிதி பட்டான் – கம்.யுத்2:19 231/4

மேல்


கீர்த்தியின் (1)

ஓங்கிஓங்கி வளர்ந்து உயர் கீர்த்தியின்
பூம் கொழுந்து பொலிவன போன்றவே – கம்.பால:21 49/3,4

மேல்


கீர்த்தியை (1)

ஆடின அலகையும் ஐயன் கீர்த்தியை
பாடின பரந்தன பறவை பந்தரே – கம்.பால:8 43/3,4

மேல்


கீர்த்தியோய் (1)

உன்னுடை தமரோடு உயர் கீர்த்தியோய்
மன்னி வாழ்க என்று உரைத்து அடல் மாருதி – கம்.யுத்4:39 13/2,3

மேல்


கீரை (1)

குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த – புறம் 159/9

மேல்


கீழ் (80)

கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 29
கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை – திரு 114
கீழ் செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு பிறவும் – மது 534
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி – நற் 328/1
உட்கை சிறு குடை கோலி கீழ் இருந்து – குறு 60/3
கீழ் தாழ்வு அன்ன வீழ் கோள் பலவின் – குறு 257/3
ஊழ்-உறு தீம் கனி உதிர்ப்ப கீழ் இருந்து – குறு 278/5
கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை – பரி 3/20
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 11/2
குருகு எறி வேலோய் நின் குன்ற கீழ் நின்ற – பரி 19/36
கரி பொய்த்தான் கீழ் இருந்த மரம் போல கவின் வாடி – கலி 34/10
முறை தளர்ந்த மன்னவன் கீழ் குடி போல கலங்குபு – கலி 34/14
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
வள்ளி கீழ் வீழா வரை மிசை தேன் தொடா – கலி 39/13
மன்றல் வேங்கை கீழ் இருந்து – கலி 41/43
தண்டா தகடு உருவ வேறு ஆக காவின் கீழ்
போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் – கலி 94/40,41
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ்
ஞால் இயல் மென் காதின் புல்லிகை சாமரை – கலி 96/10,11
காஞ்சி கீழ் செய்தேம் குறி – கலி 108/63
கடி மலர் புன்னை கீழ் காரிகை தோற்றாளை – கலி 135/6
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை – கலி 135/9
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை – கலி 135/12
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால் – கலி 136/13
மேல் துறை கொளீஇய கழாலின் கீழ் துறை – அகம் 356/1
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல் – புறம் 33/5
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/13
கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன – புறம் 102/5
கதிர் மூக்கு ஆரல் கீழ் சேற்று ஒளிப்ப – புறம் 249/1
கீழ் நீரால் மீன் வழங்குந்து – புறம் 396/1
பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி – கம்.பால:3 13/2
மழை விழும் விழும்-தொறும் மண்ணும் கீழ் உற – கம்.பால:3 54/3
பொரி பரல் படர் நிலம் பொடிந்து கீழ் உற – கம்.பால:7 16/1
மீது அறை பறவை ஆம் பறையும் கீழ் விளி – கம்.பால:10 63/1
உய்த்தனர் நிலம் முதுகு உளுக்கி கீழ் உற – கம்.பால:13 10/2
ஏக மாலை கிடந்தது கீழ் எலாம் – கம்.பால:16 33/4
பொழிகின்ற பூவின் வேய்ந்த பந்தரை புரைத்து கீழ் வந்து – கம்.பால:19 15/3
புரந்தரன் கோல் கீழ் வானத்து அரம்பையர் புடைசூழ்ந்து என்ன – கம்.பால:22 22/3
விண் கீழ் உற என்றோ படி மேல்கீழ் உற என்றோ – கம்.பால:24 9/1
பூ கிளர் நாணலின் புல்லு வேய்ந்து கீழ்
தூக்கிய வேய்களின் சுவரும் சுற்று உற – கம்.அயோ:10 45/2,3
சந்திரன் போல் தனி குடை கீழ் நீ இருக்கும் சவை நடுவே – கம்.ஆரண்:6 100/3
மீன் உடை நெடும் கொடியினோன் அனையர் மேல் கீழ்
ஊன் உடை உடம்பு உடைமையோர் உவமை இல்லா – கம்.ஆரண்:10 50/2,3
வேந்தன் ஒளி அன்றியும் மேலொடு கீழ் விரித்தான் – கம்.ஆரண்:10 157/2
கீண்டான் நிலம் யோசனை கீழ் புடையே – கம்.ஆரண்:12 72/4
விரிந்து ஆர் சிறை கீழ் உற வீழ்ந்தனன் மண்ணின் விண்ணோர் – கம்.ஆரண்:13 43/1
மீட்டு இனி உரைப்பது என்னே விரிஞ்சனே முதல மேல் கீழ்
காட்டிய உயிர்கள் எல்லாம் அருந்தின களித்த போலாம் – கம்.ஆரண்:13 137/1,2
கிற்பது ஓர் காட்சியது எனினும் கீழ் உற – கம்.கிட்:1 5/2
கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் – கம்.கிட்:2 33/2
வெள்ளி வெண் படம் குடைந்து கீழ் போகிய வேர – கம்.கிட்:4 10/4
ஏழு மா மரம் உருவி கீழ் உலகம் என்று இசைக்கும் – கம்.கிட்:4 16/1
கீழ் மடுத்து எடுப்பினும் கிடைத்த செய்யுமால் – கம்.கிட்:6 33/4
நீரும் நீர் தரு நெருப்பும் வன் காற்றும் கீழ் நிவந்த – கம்.கிட்:7 64/3
மேல் நகும் கீழ் நகும் இனி என் வேண்டுமோ – கம்.கிட்:10 87/4
அன்று அவண் இறுத்தனர் அலரி கீழ் திசை – கம்.கிட்:12 1/1
நின்று அந்தம்_இல்லான் ஊன்ற நெரிந்து கீழ் அழுந்தும் நீல – கம்.சுந்:1 3/3
கீண்டது வேலை நல் நீர் கீழ் உற கிடந்த நாகர் – கம்.சுந்:1 20/1
திம் நாக மாவில் செறி கீழ் திசை காவல் செய்யும் – கம்.சுந்:1 39/2
அந்தம்_இல் கீழ் திசை அளக வாள் நுதல் – கம்.சுந்:2 51/3
வேந்தர் வேதியர் மேல் உளோர் கீழ் உளோர் விரும்ப – கம்.சுந்:2 133/3
மேக்கு நால் வகை மேகமும் கீழ் விழ – கம்.சுந்:2 147/1
பனியின் வேலையில் இலங்கையை கீழ் உற பாய்ச்சி – கம்.சுந்:3 136/2
நீடுறு கீழ் திசை நின்ற யானையின் – கம்.சுந்:4 47/1
இரு_நால் பகலின் இலங்கு மதி அலங்கல் இருளின் எழில் நிழல் கீழ்
பெரு நாள் நிற்பின் அவன் நெற்றி பெற்றித்து ஆக பெறும் மன்னோ – கம்.சுந்:4 56/3,4
வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் – கம்.சுந்:5 79/4
நீலம் நின்ற நிறத்தன கீழ் நிலை – கம்.சுந்:13 8/1
ஏழு_நூறு யோசனை அகலம் இட்ட கீழ்
ஆழம் நூறு யோசனை ஆழி மால் வரை – கம்.யுத்1:5 18/1,2
ஆறு கீழ் பட அளறு பட்டு அழுந்திய அளக்கர் – கம்.யுத்1:6 21/3
கீழ் திசை வாயில் நிற்றி நின் பெரும் கிளைகளோடும் – கம்.யுத்1:13 18/4
மொத்தி நின்று முடி தலை கீழ் உற – கம்.யுத்2:15 66/3
ஊரும் வெண்மை உவா மதி கீழ் உயர் – கம்.யுத்2:15 98/3
விட்டான் உலகு யாவையும் மேலொடு கீழ்
எட்டா ஒருவன் தன் இட தொடையை – கம்.யுத்2:18 72/1,2
கிட்டின கிளை நெடும் கோட்ட கீழ் உகு – கம்.யுத்2:18 90/1
மேல் திசை கீழ் திசை விட்டு வெம் கடும் – கம்.யுத்2:19 34/3
ஓக்கினார் ஊழின் ஆர்ப்பு கொட்டினார் கிட்டினார் கீழ்
தூக்கினார் சுழற்றினார் மேல் சுற்றினார் எற்ற எற்ற – கம்.யுத்3:22 132/2,3
ஆயதன் வட கீழ் பாகத்து ஆயிரம் அருக்கர் ஆன்ற – கம்.யுத்3:24 51/1
வேத்தவை கீழ் உளோர்கள் கீழ்மையே விளைத்தார் மேலாம் – கம்.யுத்3:25 9/3
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற – கம்.யுத்3:27 67/1
இறக்கம் கீழ் இலா பாதலத்து உறைகின்ற இகலோர் – கம்.யுத்3:30 22/2
ஏழ் எனப்படும் கீழ் உள தலத்தின்-நின்று ஏறி – கம்.யுத்3:31 32/1
அண்டமும் கீழ் மேலாக ஆகியது அதனை அண்ணல் – கம்.யுத்3:31 224/3
தேர்-நின்று நெடு நிலத்து சிரமுகம் கீழ் பட விழுந்தான் சிகரம் போல்வான் – கம்.யுத்4:37 199/4
உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடை கீழ் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் – கம்.யுத்4:41 65/4

மேல்


கீழ்-காறும் (1)

மேல்-நின்று கீழ்-காறும் விரிந்தன வீழ்வ போல – கம்.அயோ:4 116/2

மேல்


கீழ்-பால் (4)

கிள்ளை கிளவிக்கு என்னாம்-கொல் கீழ்-பால் திசையின்-மிசை வைத்த – கம்.பால:10 72/3
பரிதி வானவனும் கீழ்-பால் பரு வரை பற்றா-முன்னம் – கம்.அயோ:6 6/1
மல்லல் கிரியின் தலை வந்தனன் வாலி கீழ்-பால்
தொல்லை கிரியின் தலை தோற்றிய ஞாயிறு என்ன – கம்.கிட்:7 37/3,4
பாழி அம் பொருப்பும் கீழ்-பால் அடுத்த பாதாளத்துள்ளும் – கம்.யுத்2:16 8/2

மேல்


கீழ்_மடை (1)

கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/13

மேல்


கீழ்_மரத்து (1)

கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன – புறம் 102/5

மேல்


கீழ்ந்து (1)

மைந்து மலி ஊக்கத்த கந்து கால் கீழ்ந்து
கடாஅ யானை முழங்கும் – பதி 94/8,9

மேல்


கீழ்ப்பட்டது (1)

யானை-மேல் பறை கீழ்ப்பட்டது எறி மணி இரதத்து ஆழி – கம்.யுத்3:22 6/1

மேல்


கீழ்ப்பட்டாளோ (2)

புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/9
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12

மேல்


கீழ்ப்பட (3)

சுரும்பு உண மலர்ந்த வாசம் கீழ்ப்பட
நீடிய வரம்பின் வாடிய விடினும் – குறு 309/2,3
வேர் மேல்பட வன் தலை கீழ்ப்பட நூக்கி விண்ணோர் – கம்.சுந்:1 42/3
தென் புல கிழவனும் செய்கை கீழ்ப்பட
புன் புல களத்திடை பொருத போலுமால் – கம்.யுத்2:15 119/3,4

மேல்


கீழ்ப்படு (1)

கீழ்ப்படு தாரம் உண்ணா மேல் சினை – அகம் 171/12

மேல்


கீழ்ப்பணிந்து (1)

வேந்தரும் வேளிரும் பிறரும் கீழ்ப்பணிந்து
நின் வழிப்படார் ஆயின் நெல் மிக்கு – பதி 75/4,5

மேல்


கீழ்ப்பால் (1)

கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின் – புறம் 183/9

மேல்


கீழ்மை-தானோ (1)

வீவினை உறுதல் ஐய மேன்மையோ கீழ்மை-தானோ
ஆய் வினை உடையை அன்றே அறத்தினை நோக்கி ஈன்ற – கம்.யுத்2:16 139/2,3

மேல்


கீழ்மைத்து (1)

கேள் ஒக்கும் அன்றி ஒன்று கிளத்தினால் கீழ்மைத்து ஆமே – கம்.கிட்:13 55/1

மேல்


கீழ்மையர் (1)

விழைவு நீங்கிய மேன்மையர் ஆயினும் கீழ்மையர் வெகுள்வு உற்றால் – கம்.சுந்:2 196/1

மேல்


கீழ்மையால் (1)

கீண்டு கொண்டு எழுந்து ஏகினன் கீழ்மையால் – கம்.சுந்:5 20/4

மேல்


கீழ்மையும் (3)

வினையினால் வரும் மேன்மையும் கீழ்மையும்
அனைய தன்மை அறிந்தும் அழித்தனை – கம்.கிட்:7 121/2,3
தலைமையும் கீழ்மையும் தவிர்தல் இன்றியே – கம்.கிட்:10 11/1
வசையும் கீழ்மையும் மீக்கொள கிளையொடும் மடியாது – கம்.யுத்1:2 99/2

மேல்


கீழ்மையே (1)

வேத்தவை கீழ் உளோர்கள் கீழ்மையே விளைத்தார் மேலாம் – கம்.யுத்3:25 9/3

மேல்


கீழ்மையோர் (1)

கீழ்மையோர் சொல்-கொடு கெடுதல் நேர்தியோ – கம்.யுத்1:4 10/3

மேல்


கீழ (3)

காழோர் இகழ் பதம் நோக்கி கீழ
நெடும் கை யானை நெய் மிதி கவளம் – பெரும் 393,394
உவலை கூவல் கீழ
மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே – ஐங் 203/3,4
மேல கீழ பல் வேறு ஒளி வீசலால் – கம்.சுந்:2 153/2

மேல்


கீழது (2)

கூழை நொச்சி கீழது என் மகள் – அகம் 275/17
கீழது மு புணர் அடுக்கிய முறை முதல் கட்டின் – புறம் 6/5

மேல்


கீழரும் (1)

விலங்களும் வேலையும் மேலும் கீழரும்
அலங்கு ஒளி திரிதரும் உலகு அனைத்தையும் – கம்.யுத்4:37 72/1,2

மேல்


கீழவர் (1)

கீட்டிசை வாயிலின் வைகும் கீழவர்
ஈட்டமும் எண்_இரு கோடி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 23/1,2

மேல்


கீழவோ (1)

கீண்டனவோ என்பர் கீழவோ என்பர் – கம்.யுத்4:37 68/2

மேல்


கீழன (4)

அலர்ந்த பைம் கூழ் அகன் குள கீழன
மலர்ந்த வாயில் புனல் வழங்காமையால் – கம்.அயோ:11 25/1,2
விண் மேலன நெடு வேலையின் மேல் கீழன மிடலோர் – கம்.ஆரண்:7 91/2
மிடைந்த பேர் அண்டங்கள் மேல கீழன
உடைந்துபோம் அயன் முதல் உயிரும் வீயுமால் – கம்.ஆரண்:12 8/3,4
மேல கீழுற கீழன மேலுறும் வேலை – கம்.ஆரண்:13 75/4

மேல்


கீழா (1)

கீண்டான் இமைப்பினிடை மேரு கிரி கீழா
நீண்டான் வய கதி நினைப்பின் நெடிது என்ன – கம்.சுந்:1 74/2,3

மேல்


கீழும் (12)

கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி – மலை 142
கீழும் மேலும் காப்போர் நீத்த – நற் 182/8
நீர் நிலை நிவப்பின் கீழும் மேலது – புறம் 6/6
கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து – புறம் 120/8
மேவாதவர் இல்லை மேவினரும் இல்லை வெளியோடு இருள் இல்லை மேல் கீழும் இல்லை – கம்.ஆரண்:2 28/1
கிடைத்தனர் அரக்கர்கள் கீழும் மேலும் மொய்த்து – கம்.ஆரண்:7 109/3
தூவின கீழும் மேலும் தூர்த்தன சுருதி அன்ன – கம்.சுந்:1 19/3
விண்டன கண்கள் கீண்டு வெடித்தன கீழும் மேலும் – கம்.சுந்:2 216/2
கிளர்ந்தது ககன முட்டை கிழிந்தது கீழும் மேலும் – கம்.யுத்1:3 130/4
கிட்டினார் கிடைத்தார் வீசி புடைத்தனர் கீழும் மேலும் – கம்.யுத்3:22 133/2
கண்டத்தின் கீழும் மேலும் கபாலத்தும் கடக்கல் உற்ற – கம்.யுத்3:31 222/1
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும்
எள் இருக்கும் இடம் இன்றி உயிர் இருக்கும் இடம் நாடி இழைத்தவாறோ – கம்.யுத்4:38 23/1,2

மேல்


கீழுமாய் (1)

வேற்றவர் ஆர்த்தனர் மேலும் கீழுமாய்
காற்று இயக்கு அற்றது கலங்கிற்று அண்டமே – கம்.யுத்4:37 79/3,4

மேல்


கீழுமே (1)

விரிந்தது வெண் நிலா மேலும் கீழுமே – கம்.சுந்:2 53/4

மேல்


கீழுற (3)

மேல கீழுற கீழன மேலுறும் வேலை – கம்.ஆரண்:13 75/4
இரும்பு உற செல்வன இழிவ கீழுற
அரும் புறத்து அண்டமும் உருவி அ புறம் – கம்.யுத்1:6 47/2,3
எரியின் மைந்தன் இரு நிலம் கீழுற
விரிய நின்ற மராமரம் வேரொடும் – கம்.யுத்2:15 60/1,2

மேல்


கீழை (3)

கீண்டதால் வான ஏறு எறிய கீழை நாள் – கம்.சுந்:3 42/4
கீழை வாயிலில் கிட்டலும் முட்டினர் – கம்.யுத்2:15 56/3
கீழை வாயில் கிளர் நிருத படை – கம்.யுத்2:15 85/1

மேல்


கீழொடு (1)

திவள கீழொடு மேல் புடை பரந்து இடை செறிய – கம்.யுத்3:22 178/3

மேல்


கீழோய் (1)

கிடைத்தி அல்லையேல் ஒளித்தியால் சிறு தொழில் கீழோய் – கம்.யுத்2:15 252/4

மேல்


கீழோர் (2)

கீழோர் வயல் பரக்கும் வார் வெள் அருவி பரந்து ஆனாது ஆரோ – பரி 17/40
மெய் வினை தவமே அன்றி மேலும் ஒன்று உளதோ கீழோர்
செய் வினை நாவாய் ஏறி தீண்டலர் மனத்தின் செல்லும் – கம்.அயோ:13 61/2,3

மேல்


கீள்வது (1)

தெண் நீர் சிறு குளம் கீள்வது மாதோ – புறம் 118/3

மேல்


கீளா (1)

வன் திறல் எயிற்றால் கவ்வி வள் உகிர் மடிய கீளா
ஒன்றும் ஆகின்றது இல்லை என்று இரிந்து ஓடி போன – கம்.யுத்2:16 178/3,4

மேல்


கீற்று (1)

கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா – கம்.அயோ:4 120/4

மேல்


கீற (6)

குழைவு உற திசைகள் கீற மேருவும் குலுங்க கோட்டின் – கம்.சுந்:1 27/2
கேழ் உலாம் முழுநிலாவின் கிளர் ஒளி இருளை கீற
பாழி மா மேரு நாண விசும்பு உற படர்ந்த தோளான் – கம்.சுந்:1 30/1,2
திசை திறந்து அண்டம் கீற சிரித்தது செம் கண் சீயம் – கம்.யுத்1:3 127/4
மண்_மகள் வயிறு கீற மரம் ஒன்று வாங்கி கொண்டான் – கம்.யுத்2:15 129/4
என்று இன்ன பன்னி அழிவான் எறிந்த எரி சோதி கீற இருள் போய் – கம்.யுத்2:19 262/1
மழை விழ மலைகள் கீற மாதிரம் பிளக்க மாதோ – கம்.யுத்2:19 273/4

மேல்


கீறலால் (1)

கிளர்ந்து எரி சுடர் மணி இருளை கீறலால்
வளர்ந்தில பிறந்தில செக்கர் வானமே – கம்.அயோ:2 42/3,4

மேல்


கீறா (1)

கீறா நெஞ்சம் பெற்றனென் அன்றோ கெடுவேனே – கம்.யுத்3:22 204/4

மேல்


கீறி (7)

பொதியில் முனிவன் புரை வரை கீறி
மிதுனம் அடைய விரி கதிர் வேனில் – பரி 11/11,12
செம் சுடர் இருள் கீறி தினகரன் ஒரு தேர் மேல் – கம்.பால:23 21/3
கீறி தோள்கள் கிழித்து அழித்த பின் – கம்.கிட்:16 42/2
குன்றம் தன் வயிறு கீறி பிதுங்கின குடர்கள் மான – கம்.சுந்:1 3/4
நொய்து அவன் கவசம் கீறி நுழைவன பிழைப்பு இலாத – கம்.யுத்2:18 192/4
நூறு கோல் கவசம் கீறி நுழைதலும் குழைவு தோன்ற – கம்.யுத்2:18 193/1
அடைப்ப_அரும் கால காற்றால் ஆற்றலது ஆகி கீறி
புடைத்து இரிந்து ஓடும் வேலை புனல் என இரியலுற்றார் – கம்.யுத்3:27 89/2,3

மேல்


கீறிட (1)

என்னும் அளவினில் வானகம் இருள் கீறிட ஒளியாய் – கம்.பால:24 7/1

மேல்


கீறிடின் (1)

தறையில் கீறிடின் தச்சரும் காய்வரோ – கம்.பால:0 9/2

மேல்


கீறிய (5)

எண் கீறிய உயிர் யாவையும் யமன் வாய் இட என்றோ – கம்.பால:24 9/2
புண் கீறிய குருதி புனல் பொழிகின்றன புரைய – கம்.பால:24 9/3
கண் கீறிய கனலான் முனிவு யாது என்று அயல் கருத – கம்.பால:24 9/4
பல் ஆயிரம் இருள் கீறிய பகலோன் என ஒளிரும் – கம்.ஆரண்:7 88/1
கார் செலா இருள் கீறிய கண் அகல் – கம்.யுத்2:19 156/2

மேல்


கீறின (1)

விழுந்தன நீர் கடல் அழுந்த ஏறின மேல் கீறின போய் திசைகள் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 33/4

மேல்


கீறினது (1)

கீறினது அண்ட_கோளம் கிழிந்தன கிரிகள் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:13 114/4

மேல்


கீறினீர் (1)

கேள்வி தீவினை கீறினீர் இருள் – கம்.கிட்:16 47/3

மேல்