கி – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

கிங்கர 1
கிங்கரர் 4
கிச்சிடை 1
கிச்சின் 1
கிச்சு 1
கிஞ்சுக 1
கிஞ்சுகத்த 1
கிஞ்சுகம் 1
கிட்கிந்தை 2
கிட்ட 2
கிட்டலும் 1
கிட்டி 3
கிட்டிய 4
கிட்டியது 2
கிட்டியதோ 1
கிட்டின் 1
கிட்டின 2
கிட்டினார் 3
கிட்டினான் 1
கிட்டுவார் 1
கிடக்க 16
கிடக்கிடு 1
கிடக்கிலா 1
கிடக்கினும் 1
கிடக்கும் 9
கிடக்கை 20
கிடக்கை-நின்று 1
கிடக்கைய 2
கிடக்கையும் 1
கிடங்கில் 2
கிடங்கின் 11
கிடங்கு 4
கிடங்கும் 3
கிடங்கை 1
கிடத்தல் 1
கிடத்தலை 1
கிடத்தி 3
கிடத்திரோ 1
கிடத்துவென் 2
கிடந்த 79
கிடந்ததால் 1
கிடந்தது 27
கிடந்ததும் 1
கிடந்ததே 1
கிடந்தவா 1
கிடந்தவே 1
கிடந்தன 23
கிடந்தன-போல் 1
கிடந்தனர் 3
கிடந்தனள் 1
கிடந்தனன் 3
கிடந்தாய் 1
கிடந்தார் 5
கிடந்தாரும் 1
கிடந்தால்-என 1
கிடந்தாள் 1
கிடந்தான் 4
கிடந்தானை 1
கிடந்திலர் 1
கிடந்து 32
கிடந்து-அனைய 1
கிடந்து-என 2
கிடந்தும் 1
கிடந்துழி 4
கிடந்துளது 1
கிடந்தேற்கும் 1
கிடந்தேன்-மன் 1
கிடந்தோர் 2
கிடந்தோள் 2
கிடப்ப 6
கிடப்பது 2
கிடப்பன 1
கிடப்பனோ 1
கிடப்பி 4
கிடப்பின் 1
கிடப்பினும் 1
கிடர் 1
கிடவாது 1
கிடவாதோ 3
கிடாஅய் 1
கிடின் 1
கிடுகின் 1
கிடுகு 2
கிடுகும் 1
கிடுகோடு 1
கிடை 8
கிடைக்க 2
கிடைக்கின் 3
கிடைக்குமோ 1
கிடைத்த 5
கிடைத்தது 1
கிடைத்தவேனும் 1
கிடைத்தனர் 2
கிடைத்தார் 3
கிடைத்தாரையும் 1
கிடைத்தால் 1
கிடைத்தான் 2
கிடைத்தி 1
கிடைத்திட 1
கிடைத்திரால் 1
கிடைத்து 2
கிடைத்தும் 1
கிடைந்த 1
கிடைப்ப 3
கிடைப்ப_அரும் 1
கிடைப்பரோ 1
கிடைப்பினும் 1
கிடையும் 2
கிடையே 1
கிண்கிணி 18
கிண்கிணியோடும் 1
கிண்ட 1
கிண்டி 2
கிண்ணம் 1
கிணற்றின் 1
கிணற்று 2
கிணறு 1
கிணை 29
கிணை_மகட்கு 1
கிணை_மகள் 2
கிணை_மகன் 1
கிணைஞனை 1
கிணைப்ப 1
கிணையர் 1
கிணையின் 1
கிணையேம் 3
கிணையோடு 1
கிணைவ 1
கிணைவன் 1
கிம்புரி 5
கிரண 1
கிரணங்கள் 1
கிராதர் 1
கிரி 74
கிரி-கொடு 1
கிரி-மேல் 2
கிரிக்கும் 1
கிரிகள் 12
கிரிகளும் 5
கிரிகளே 1
கிரிகளை 3
கிரிகளோடு 1
கிரிதனையும் 1
கிரியில் 3
கிரியின் 9
கிரியினை 1
கிரியும் 7
கிரியே 1
கிரியை 5
கிரியொடும் 1
கில்லா 1
கிலுக்கம் 1
கிலுகிலி 1
கிழக்கு 6
கிழக்கும் 1
கிழக்கூடு 1
கிழக்கொடு 1
கிழங்கின் 1
கிழங்கினர் 1
கிழங்கினொடு 1
கிழங்கினோடு 1
கிழங்கு 15
கிழங்கும் 7
கிழங்கொடு 4
கிழங்கோடு 1
கிழத்தி 4
கிழத்தியோடும் 2
கிழமை 9
கிழமைத்து 1
கிழமையர் 1
கிழமையும் 2
கிழமையொடு 1
கிழமையோன் 1
கிழவ 5
கிழவர் 9
கிழவர்-தம் 3
கிழவர்க்கும் 1
கிழவரின் 1
கிழவரும் 2
கிழவரை 3
கிழவற்கும் 1
கிழவன் 24
கிழவன்-தன் 1
கிழவனும் 5
கிழவனை 5
கிழவனோ 2
கிழவியர் 1
கிழவிர் 1
கிழவோயே 15
கிழவோர்க்கே 1
கிழவோற்கு 1
கிழவோற்கே 6
கிழவோன் 13
கிழவோனே 18
கிழான் 1
கிழாஅர் 1
கிழி 6
கிழிக்கில 1
கிழிக்கும் 2
கிழிக்குமேல் 1
கிழிகிலை 1
கிழித்த 11
கிழித்தது 2
கிழித்தன 1
கிழித்தான் 1
கிழித்திட 2
கிழித்து 17
கிழிதர 2
கிழிந்த 4
கிழிந்தது 2
கிழிந்தன 6
கிழிந்தார் 1
கிழிந்திலது 2
கிழிந்திலர் 1
கிழிந்து 3
கிழிப்ப 3
கிழிப்பது 1
கிழிப்பு 1
கிழிப்புற 2
கிழிபட 3
கிழிய 15
கிழியா 1
கிழியொடு 1
கிள்ள 1
கிள்ளி 11
கிள்ளிவளவன் 4
கிள்ளுபு 1
கிள்ளும் 1
கிள்ளை 16
கிள்ளைக்கு 1
கிள்ளைகள் 1
கிள்ளையும் 4
கிள்ளையே 1
கிள்ளையை 3
கிள்ளையொடு 3
கிள 1
கிளக்கின்றார் 1
கிளக்கும் 3
கிளக்கும்-கால் 1
கிளக்கும்-காலை 1
கிளக்குவம் 1
கிளக்குவல் 1
கிளக்குறாதவன் 1
கிளத்தல் 4
கிளத்தலின் 1
கிளத்தலும் 1
கிளத்தலுற்றான் 1
கிளத்தி 1
கிளத்திய 2
கிளத்தினவாறு 1
கிளத்தினால் 1
கிளத்து 1
கிளத்துவான் 1
கிளத்துவீர் 2
கிளந்த 4
கிளந்தவாறு 1
கிளந்தனம் 1
கிளந்து 3
கிளப்ப 2
கிளப்ப_அரும் 1
கிளப்பது 2
கிளர் 159
கிளர்க்கும் 1
கிளர்கின்ற 1
கிளர்ச்சி 1
கிளர்ச்சித்து 1
கிளர்தர 1
கிளர்தரு 1
கிளர்ந்த 10
கிளர்ந்தது 6
கிளர்ந்ததோ 1
கிளர்ந்தார் 2
கிளர்ந்தாரையும் 1
கிளர்ந்தான் 2
கிளர்ந்தானை 1
கிளர்ந்து 33
கிளர்ப்ப 1
கிளர்ப்பது 1
கிளர்பு 2
கிளர்வான் 1
கிளர்வித்தீர் 1
கிளர 11
கிளரவே 1
கிளரா-முன் 1
கிளரினும் 2
கிளரும் 2
கிளருமாறும் 1
கிளவி 38
கிளவிக்கு 1
கிளவிகள் 2
கிளவியள் 1
கிளவியளே 1
கிளவியன் 1
கிளவியனே 1
கிளவியாய் 5
கிளவியார் 2
கிளவியால் 1
கிளவியாள் 2
கிளவியின் 1
கிளவியும் 1
கிளவியொடு 1
கிளவியோடு 1
கிளி 76
கிளி_மொழி 1
கிளி_அனாளை 2
கிளிக்கு 4
கிளிக்கே 1
கிளிகள் 2
கிளிஞ்சில் 1
கிளியின் 1
கிளியினின் 1
கிளியும் 5
கிளியே 3
கிளுகிளுத்தாள் 1
கிளை 106
கிளை-வயின் 2
கிளைக்கு 2
கிளைக்கும் 1
கிளைகளும் 1
கிளைகளோடு 1
கிளைகளோடும் 1
கிளைஞர் 4
கிளைஞரின் 1
கிளைஞரும் 2
கிளைஞரேம் 1
கிளைஞரை 2
கிளைஞரோடும் 1
கிளைஞன் 1
கிளைத்த 3
கிளைத்தது 1
கிளைத்தலும் 1
கிளைத்திட்ட 1
கிளைத்திட 1
கிளைத்து 3
கிளைத்தோள் 1
கிளைதந்து 1
கிளைதரு 1
கிளைப்பன 1
கிளைப்பின் 1
கிளைமை 1
கிளைய 1
கிளையா 4
கிளையார்கள் 1
கிளையில் 1
கிளையின் 1
கிளையினும் 1
கிளையுடன் 5
கிளையும் 8
கிளையுள் 2
கிளையேம் 1
கிளையை-மன் 1
கிளையையும் 2
கிளையொடு 18
கிளையொடும் 8
கிளையோடு 3
கிளையோடும் 2
கிளையோரை 1
கிளைஇய 4
கிற்பது 1
கிற்பர் 1
கிற்றில 1
கிற்றும் 1
கிறுகு 1
கின்னர 4
கின்னரங்கள் 1
கின்னரத்து 1
கின்னரம் 6
கின்னரர் 5
கின்னரர்கள் 1

கிங்கர (1)

கிங்கர பெயர் கிரி அன்ன தோற்றத்தர் கிளர்ந்தார் – கம்.யுத்1:5 61/2

மேல்


கிங்கரர் (4)

வந்த கிங்கரர் ஏ எனும் மாத்திரை மடிந்தார் – கம்.சுந்:7 55/1
கிங்கரர் சம்புமாலி கேடு_இலா ஐவர் என்று இ – கம்.சுந்:11 10/1
கிங்கரர் ஒரு-புடை கிளர்ந்து பற்றினார் – கம்.சுந்:12 12/2
என்றலும் எய்தினர் கிங்கரர் என்பார் – கம்.யுத்3:20 5/1

மேல்


கிச்சிடை (1)

கிச்சிடை இடும் என கிளக்கின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:12 3/4

மேல்


கிச்சின் (1)

கிச்சின் உருக்கு இட்டு உய்த்தனன் என்ன கிளரா-முன் – கம்.ஆரண்:11 7/2

மேல்


கிச்சு (1)

கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை – கம்.யுத்3:20 45/1

மேல்


கிஞ்சுக (1)

கிளிக்கு அறையும் பொழில் கிஞ்சுக வேலி – கம்.ஆரண்:14 37/2

மேல்


கிஞ்சுகத்த (1)

கிஞ்சுகத்த கிரி ஒத்தனர் கிட்ட – கம்.யுத்1:11 14/4

மேல்


கிஞ்சுகம் (1)

கேட்கும் மென் மழலை சொல் ஓர் கிஞ்சுகம் கிடந்த வாயாள் – கம்.பால:19 13/2

மேல்


கிட்கிந்தை (2)

சென்று சேண் உயர் கிட்கிந்தை சேர்ந்தவன் – கம்.கிட்:11 15/2
கிட்கிந்தை இதுவேல் ஐய கேட்டியால் எனது பெண்மை – கம்.யுத்4:41 27/1

மேல்


கிட்ட (2)

கிட்ட இட்டு இடை கிடந்தன செறிந்தது ஒரு கை – கம்.ஆரண்:1 5/3
கிஞ்சுகத்த கிரி ஒத்தனர் கிட்ட – கம்.யுத்1:11 14/4

மேல்


கிட்டலும் (1)

கீழை வாயிலில் கிட்டலும் முட்டினர் – கம்.யுத்2:15 56/3

மேல்


கிட்டி (3)

ஊடு உற நெருக்கி ஓடத்து ஒருவர் முன் ஒருவர் கிட்டி
சூடக தளிர் கை மாதர் குழுமினர் துவன்றி தோன்ற – கம்.அயோ:13 54/1,2
கிட்டி பொருது அ கிளர் சேனை எலாம் – கம்.யுத்2:18 12/1
கேட்டலும் வெகுளியோடு துணுக்கமும் இழவும் கிட்டி
ஊட்டு அரக்கு அனைய செம் கண் நெருப்பு உக உயிர்ப்பு வீங்க – கம்.யுத்4:34 11/2,3

மேல்


கிட்டிய (4)

கிட்டிய போது உடல் கிடைக்க புல்லினார் – கம்.பால:19 65/2
கிட்டிய போதினில் தவமும் கேள்வியும் – கம்.யுத்1:4 64/3
கிட்டிய போது செய்வது என் இனி கிளத்தல் வேண்டும் – கம்.யுத்1:9 67/4
கிட்டிய போதும் காத்தான் இன்னமும் கிளர வல்லான் – கம்.யுத்3:28 5/3

மேல்


கிட்டியது (2)

கிட்டியது அமர் என கிளரும் தோளினான் – கம்.அயோ:13 9/4
இடியோடு இடி கிட்டியது என்ன இரண்டும் – கம்.யுத்2:18 242/3

மேல்


கிட்டியதோ (1)

கிட்டியதோ செரு கிளர் பொன் சீதையை – கம்.யுத்2:16 75/1

மேல்


கிட்டின் (1)

கிட்டின் உய்ந்து போகிலார்கள் என்ன நின்ற கேள்வியால் – கம்.யுத்3:31 87/2

மேல்


கிட்டின (2)

பசை கட்டின கிட்டின பற்பல போர் – கம்.ஆரண்:2 8/2
கிட்டின கிளை நெடும் கோட்ட கீழ் உகு – கம்.யுத்2:18 90/1

மேல்


கிட்டினார் (3)

கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி – கம்.சுந்:7 37/2
ஓக்கினார் ஊழின் ஆர்ப்பு கொட்டினார் கிட்டினார் கீழ் – கம்.யுத்3:22 132/2
கிட்டினார் கிடைத்தார் வீசி புடைத்தனர் கீழும் மேலும் – கம்.யுத்3:22 133/2

மேல்


கிட்டினான் (1)

கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி – கம்.சுந்:7 37/2

மேல்


கிட்டுவார் (1)

கிட்டுவார் பொர கிடைக்கின் அன்னவர் – கம்.கிட்:3 40/1

மேல்


கிடக்க (16)

இ சிலை கிடக்க மலை ஏழையும் இறானோ – கம்.பால:22 36/4
செறி திரை கங்கை பின் கிடக்க சென்றவே – கம்.அயோ:13 62/4
நிலம் காவல் அது கிடக்க நிலையாத நிலை உடையேன் நேய நெஞ்சின் – கம்.ஆரண்:4 22/2
உயிர் கிடக்க உடலை விசும்பு ஏற்றினார் உணர்வு இறந்த கூற்றினாரே – கம்.ஆரண்:4 23/4
உள்ளமும் ஒரு வழி கிடக்க ஓடினார் – கம்.ஆரண்:10 37/2
அறம் மறந்தனன் அன்பு கிடக்க நம் – கம்.கிட்:11 2/3
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர் – கம்.கிட்:13 46/1
பெரும் புனல் மருதல் சூழ்ந்த கிடக்கை பின் கிடக்க சென்றார் – கம்.கிட்:15 31/3
இளம் கொடி பவளமும் கிடக்க என் அவை – கம்.சுந்:4 40/2
இறந்தது கிடக்க நின்ற இரிதலின் யாரும் இன்றி – கம்.யுத்2:16 202/2
பரிகளும் தாமும் அன்று பட்டன கிடக்க கண்டார் – கம்.யுத்2:19 163/2
ஈண்டு அது கிடக்க மேன்மேல் இயைந்தவாறு இயைக எஞ்சி – கம்.யுத்2:19 299/1
என் அது கிடக்க தாழா இங்கு இனி இமைப்பின் முன்னர் – கம்.யுத்3:24 22/3
அங்கு அது கிடக்க நான் மனிதர்க்கு ஆற்றலென் – கம்.யுத்3:27 64/1
பின் அது கிடக்க என்னா தன்னுடை பெரும் திண் தேரை – கம்.யுத்4:37 3/3
காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் – கம்.யுத்4:37 204/4

மேல்


கிடக்கிடு (1)

சேனை கிடக்கிடு தேவர் வரின் சிலை மா மேகம் – கம்.அயோ:13 20/2

மேல்


கிடக்கிலா (1)

மாறுமாறு ஆகி வாளா கிடக்கிலா மறுகில் சென்றார் – கம்.பால:10 6/4

மேல்


கிடக்கினும் (1)

குரம்பை கூரை கிடக்கினும் கிடக்கும் – புறம் 332/4

மேல்


கிடக்கும் (9)

கடும் தெற்று மூடையின் இடம் கெட கிடக்கும்
சாலி நெல்லின் சிறை கொள் வேலி – பொரு 245,246
வாடு பூ சினையின் கிடக்கும்
உயர் வரை நாடனொடு பெயரும் ஆறே – குறு 343/6,7
குருகு இரை தேர கிடக்கும் பொழி காரில் – பரி 6/76
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று – புறம் 156/4
குரம்பை கூரை கிடக்கினும் கிடக்கும்
மங்கல மகளிரொடு மாலை சூட்டி – புறம் 332/4,5
கெட கருவறுத்தனென் இனி சுவை கிடக்கும்
விடக்கு அரிது என கருதியோ விதிகொடு உந்த – கம்.பால:7 33/2,3
ஏங்கா கிடக்கும் எறி கடற்கும் எனக்கும் கொடியை ஆனாயே – கம்.பால:10 76/2
அயிர் கிடக்கும் கடல் வலயத்தவர் அறிய நீ உடல் நான் ஆவி என்று – கம்.ஆரண்:4 23/2
கிடக்கும் வண்ண வெம் கடலினை கிளர் பெரும் சேனை – கம்.யுத்1:5 74/3

மேல்


கிடக்கை (20)

கரை சூழ்ந்த அகன் கிடக்கை
மா_மாவின் வயின்_வயின் நெல் – பொரு 179,180
முருகு அமர் பூ முரண் கிடக்கை
வரி அணி சுடர் வான் பொய்கை – பட் 37,38
மனை உற காக்கும் மாண் பெரும் கிடக்கை
நுண் முள் வேலி தாதொடு பொதுளிய – நற் 277/5,6
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி – ஐங் 401/3
நசையினன் வதிந்த கிடக்கை பாணர் – ஐங் 402/2
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை
நனி இரும் பரப்பின் இ உலகுடன் உறுமே – ஐங் 409/3,4
வரை வாய் தழுவிய கல் சேர் கிடக்கை
குளவாய் அமர்ந்தான் நகர் – பரி 23/68,69
அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் – கலி 29/2
வால் நீர் கிடக்கை வயங்கு நீர் சேர்ப்பனை – கலி 131/43
இருந்து அணை மீது பொருந்து-உழி கிடக்கை
வருந்து தோள் பூசல் களையும் மருந்து என – அகம் 351/14,15
கடுங்கண் ஆடவர் ஏ முயல் கிடக்கை
வருநர் இன்மையின் களையுநர் காணா – அகம் 365/7,8
விரி திரை முந்நீர் மண் திணி கிடக்கை
பரிதி அம் செல்வம் பொதுமை இன்றி – அகம் 379/6,7
திறன் வேறு கிடக்கை நோக்கி நல் போர் – அகம் 386/7
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை
தமிழ் தலைமயங்கிய தலையாலம்கானத்து – புறம் 19/1,2
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர் – புறம் 35/3
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
படு மகன் கிடக்கை காணூஉ – புறம் 278/8
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை
ஈர செறு வயின் தேர் ஏர் ஆக – புறம் 369/9,10
பெரும் புனல் மருதல் சூழ்ந்த கிடக்கை பின் கிடக்க சென்றார் – கம்.கிட்:15 31/3
படும் கமல மலர் நாறும் முடி பரந்த பெரும் கிடக்கை பரந்த பண்ணை – கம்.யுத்4:33 23/3

மேல்


கிடக்கை-நின்று (1)

அறம் புகாது இந்த அணி மதில் கிடக்கை-நின்று அகத்தின் – கம்.சுந்:2 21/4

மேல்


கிடக்கைய (2)

அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 370/27
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 373/39

மேல்


கிடக்கையும் (1)

சென்று சூழ்ந்த கிடக்கையும் தெண் திரை – கம்.கிட்:15 39/3

மேல்


கிடங்கில் (2)

கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் – சிறு 160
கிடங்கில் அன்ன இட்டு கரை கான்யாற்று – நற் 65/2

மேல்


கிடங்கின் (11)

அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
அரும் குழு மிளை குண்டு கிடங்கின்
உயர்ந்து ஓங்கிய நிரை புதவின் – மது 64,65
மண் உற ஆழ்ந்த மணி நீர் கிடங்கின்
விண் உற ஓங்கிய பல் படை புரிசை – மது 351,352
கல் இடித்து இயற்றிய இட்டு வாய் கிடங்கின்
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின் – மது 730,731
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின்
வரை புரை நிவப்பின் வான் தோய் இஞ்சி – மலை 91,92
மாரி அம் கிடங்கின் ஈரிய மலர்ந்த – நற் 379/8
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின்
நெடு மதில் நிலை ஞாயில் – பதி 20/17,18
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின்
நெடு மதில் நிரை பதணத்து – பதி 22/24,25
புனல் பொரு கிடங்கின் வரை போல் இஞ்சி – பதி 62/10
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின்
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் – பதி 92/12,13
தூர்ந்த கிடங்கின் சோர்ந்த ஞாயில் – புறம் 350/1

மேல்


கிடங்கு (4)

போழ்ந்த மா கிடங்கு இடை கிடந்து பொங்கு இடங்கர் மா – கம்.பால:3 16/2
அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு சூழ்_கிடந்த ஆழியை – கம்.பால:3 20/1
பாம மா கடல் கிடங்கு ஆக பல் மணி – கம்.பால:4 7/2
பாழி நல் நெடும் கிடங்கு என பகர்வரேல் பல பேர் – கம்.சுந்:2 145/1

மேல்


கிடங்கும் (3)

மதிலும் ஞாயில் இன்றே கிடங்கும்
நீஇர் இன்மையின் கன்று மேய்ந்து உகளும் – புறம் 355/1,2
காடும் புனமும் கடல் அன்ன கிடங்கும் மாதர் – கம்.பால:3 71/1
மொய் கிடங்கும் அண்ணல் தோள் முயங்கிடாது முன்னமே – கம்.பால:13 54/3

மேல்


கிடங்கை (1)

நாகம் ஒன்று அகன் கிடங்கை நாம வேலை ஆம் எனா – கம்.பால:3 14/2

மேல்


கிடத்தல் (1)

செயிர் கிடத்தல் செய்யாத திரு மனத்தாய் செப்பினாய் திறம்பா நின் சொல் – கம்.ஆரண்:4 23/3

மேல்


கிடத்தலை (1)

கைத்தலம் காலும் தூங்க கிடத்தலை கருதி என்றான் – கம்.யுத்2:16 189/4

மேல்


கிடத்தி (3)

தொடி உடை மகளிர் அல்குலும் கிடத்தி
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின் – புறம் 272/5,6
புல்லிட கிடத்தி வச்சிரத்த கால் பொருத்தியே – கம்.பால:3 23/4
செயிர் அற போதிகை கிடத்தி சித்திரம் – கம்.பால:3 28/2

மேல்


கிடத்திரோ (1)

கற்றிரோ இன்னம் மாண்டு கிடத்திரோ நடத்திரோதான் – கம்.யுத்3:27 84/4

மேல்


கிடத்துவென் (2)

கை தலத்திடை கிடத்துவென் காக்குதி என்றான் – கம்.யுத்2:16 230/4
காகம் உற்று உழல் களத்தினில் கிடத்துவென் கடிதின் – கம்.யுத்4:32 23/4

மேல்


கிடந்த (79)

நெறி கெட கிடந்த இரும் பிணர் எருத்தின் – மலை 246
யாறு என கிடந்த தெருவின் சாறு என – மலை 481
நிலம் தின கிடந்த நிதியமோடு அனைத்தும் – மலை 575
சிகை கிடந்த ஊடலின் செம் கண் சேப்பு ஊர – பரி 7/70
ஒடுங்கினள் கிடந்த ஓர் புறம் தழீஇ – அகம் 86/22
தரு மணல் கிடந்த பாவை என் – அகம் 165/12
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ – அகம் 387/9
இரை நசைஇ கிடந்த முது வாய் பல்லி – அகம் 387/16
காடு இடை கிடந்த நாடு நனி சேஎய – புறம் 31/10
அடை இடை கிடந்த கை பிழி பிண்டம் – புறம் 246/6
வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே – புறம் 270/13
தோல் மிசை கிடந்த புல் அணலோனே – புறம் 310/8
முன்றில் கிடந்த பெரும் களியாளற்கு – புறம் 317/2
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த
தொடி உடை தட கை ஓச்சி வெருவார் – புறம் 370/22,23
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை – புறம் 399/23
அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு சூழ்_கிடந்த ஆழியை – கம்.பால:3 20/1
துன்னி வேறு சூழ்_கிடந்த தூங்கு வீங்கு இருள் பிழம்பு – கம்.பால:3 20/2
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ – கம்.பால:3 20/3
பொன் கலன் கிடந்த மாட நெடும் தெரு-அதனில் போனார் – கம்.பால:10 5/4
கேளொடு கிடந்த நீல சுருளும் செம் கிடையும் கொண்டு – கம்.பால:10 14/2
வேர் என கிடந்த நாகம் இடி என வெருவிற்று அன்றே – கம்.பால:13 35/4
நெடும் தடம் கிடந்த கண் நீல மாலையே – கம்.பால:13 56/4
திரு கிளர் கமல போதில் தீட்டின கிடந்த கூர் வாள் – கம்.பால:14 56/2
கேட்கும் மென் மழலை சொல் ஓர் கிஞ்சுகம் கிடந்த வாயாள் – கம்.பால:19 13/2
கெண்டையும் உள கிளை பயில் வண்டொடும் கிடந்த – கம்.அயோ:1 54/4
கிடந்த பார் மிசை வீழ்ந்தனள் கெட்டு உயிர் – கம்.அயோ:4 29/3
பாந்தள்-மிசை கிடந்த பார் அளிப்பான் ஆயினான் – கம்.அயோ:4 91/2
கிடந்த போன்றன கேகயம் தோகைகள் கிளர – கம்.அயோ:9 43/2
மூன்று நூல் கிடந்த தோள் முனியும் போயினான் – கம்.அயோ:14 135/4
கவி என கிடந்த கோதாவரியினை வீரர் கண்டார் – கம்.ஆரண்:5 1/4
வரை புயத்தினிடை கிடந்த பேர் ஆசை மனம் கவற்ற ஆற்றாள் ஆகி – கம்.ஆரண்:10 1/2
கோள் எலாம் கிடந்த நெடும் சிறை அன்ன நிறை ஆரம் குலவ-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 5/4
கின்னரர் பெரும் பயம் கிடந்த நெஞ்சினர் – கம்.ஆரண்:10 10/4
பரம் கிடந்த மாதிரம் பரித்த பாழி யானையின் – கம்.ஆரண்:10 93/1
கரம் கிடந்த கொம்பு ஒடிந்து அடங்க வென்ற காவலன் – கம்.ஆரண்:10 93/2
குன்று போல்வன கிடந்த கண்டு அதிசயம் கொண்டார் – கம்.ஆரண்:13 86/4
ஆலமோ ஆலின் அடையோ அடை கிடந்த
பாலனோ வேலை பரப்போ பகராயே – கம்.ஆரண்:15 41/3,4
வான் படிந்து உலகிடை கிடந்த மாண்பது – கம்.கிட்:1 1/4
திரு வாய் அனைய சேதாம்பற்கு அயலே கிடந்த செம் கிடையே – கம்.கிட்:1 29/2
அலையின் வேலை சூழ் கிடந்த ஆழி மா – கம்.கிட்:3 39/3
தார் கிடந்த தோள் தகைய வல்லதோ – கம்.கிட்:3 43/4
நெடிய மால் எனும் நிலையன நீரிடை கிடந்த
படியின்-மேல் நின்ற மேரு மால் வரையினும் பரிய – கம்.கிட்:4 9/3,4
தெள்ளு நீரிடை கிடந்த பார் சுமக்கின்ற சேடன் – கம்.கிட்:4 10/3
வையம் மீதிடை கிடந்த போர் அடு திறல் வாலி – கம்.கிட்:7 66/2
நிற்றி-போலும் கிடந்த நிலத்து-அரோ – கம்.கிட்:7 94/4
கடலிடை கிடந்த காதல் தாதையை கண்ணின் கண்டான் – கம்.கிட்:7 145/4
தெவ் ஆறு முகத்து ஒருவன் தனி கிடந்த சுவணத்தை சேர்திர்-மாதோ – கம்.கிட்:13 22/4
கெண்டை ஒண் தரளம் என்று இ கேண்மையின் கிடந்த திங்கள் – கம்.கிட்:13 58/2
கோதை போல் கிடந்த கோதாவரியினை குறுகி சென்றார் – கம்.கிட்:15 27/4
காசொடு கனகம் தூவி கவின் உற கிடந்த கான் யாறு – கம்.கிட்:15 29/2
கீண்டது வேலை நல் நீர் கீழ் உற கிடந்த நாகர் – கம்.சுந்:1 20/1
ஆணியின் கிடந்த காதல் அகம் சுட அருவி உண் கண் – கம்.சுந்:2 185/1
சுமை உடை கற்றை நிலத்து இடை கிடந்த தூ மதியை – கம்.சுந்:3 10/2
வண்ண கடலினிடை கிடந்த மணலின் பலரால் வானரத்தின் – கம்.சுந்:4 114/2
கல் அளை கிடந்த நாகம் உயிரொடு விடமும் கால – கம்.சுந்:8 17/2
திங்கள் வாள் நுதல் மடந்தையர் சேயரி கிடந்த
அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி – கம்.சுந்:12 49/1,2
அங்கம் வெந்து பேர் அளற்றிடை அடுக்கிய கிடந்த
பொங்கு நல் நெடும் புனல் அற பொரித்தன போன்ற – கம்.யுத்1:6 26/3,4
குடல் திறந்தன என கிடந்த கோள் அரா – கம்.யுத்1:6 48/4
நிரவிய தேரின் மேன்மேல் நெடும் தலை கிடந்த நெய்த்தோர் – கம்.யுத்2:15 151/3
கிடந்த போர் வலியார்-மாட்டே கெடாத வானவரை எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 2/1
நிலை கிடந்த நெடு மதிள் கோபுரத்து – கம்.யுத்2:16 66/1
அலை கிடந்த இலங்கையர் அண்ணலை – கம்.யுத்2:16 66/2
கொலை கிடந்த வேல் கும்பகருணன் ஓர் – கம்.யுத்2:16 66/3
கிடந்த அல்லது நடந்தன கண்டிலர் கிளர் மதகிரி எங்கும் – கம்.யுத்2:16 314/4
வென்று நின்றருளும் கோலம் காணிய கிடந்த வேட்கை – கம்.யுத்2:17 23/4
பொன்றினன் ஆகும் என்ன தரையிடை கிடந்த பொய்யோன் – கம்.யுத்2:17 61/2
மூக்கு அறவும் வாழ்ந்தேன் ஒருத்தி முலை கிடந்த
ஏக்கறவால் இன்னம் இரேனோ உனை இழந்தும் – கம்.யுத்2:17 83/3,4
இறந்தன கிடந்த வெள்ளம் எழுபதின் பாதி மேலும் – கம்.யுத்2:19 98/2
கிழிப்புற உயிர்ப்பு வீங்கி கிடந்த வாள் அரக்கன் கேட்டான் – கம்.யுத்2:19 274/4
நால் கடல் அனைய தானை நடந்திட கிடந்த பாரின் – கம்.யுத்3:22 9/1
கின்னரர் முதலோர் பாட முகத்திடை கிடந்த கெண்டை – கம்.யுத்3:25 1/3
தண்டலை ஆம் என கிடந்த தன்மையை – கம்.யுத்3:27 53/4
மெய் கிடந்த விழி வழி நீர் உக – கம்.யுத்3:29 27/1
நெய் கிடந்த கனல் புரை நெஞ்சினான் – கம்.யுத்3:29 27/2
மொய் கிடந்த சிலையொடு மூரி மா – கம்.யுத்3:29 27/3
கடும் பகடு படி கிடந்த கரும் பரம்பின் இன மள்ளர் பரந்த கையில் – கம்.யுத்4:33 23/2
முழை கிடந்த வல் அரி இனம் முழங்குவ போல்வ – கம்.யுத்4:35 7/3
அ பணை அனைத்தும் மார்புக்கு அணி என கிடந்த வீர – கம்.யுத்4:37 212/1
கேவல மலராய் வேறு ஓர் இடம் இன்றி கிடந்த ஆற்றால் – கம்.யுத்4:42 3/3

மேல்


கிடந்ததால் (1)

சிலை கிடந்ததால் இலக்குவ தேவர் நீர் படைத்த – கம்.ஆரண்:13 85/1

மேல்


கிடந்தது (27)

பெண்டிர் அருள கிடந்தது எவன்-கொலோ – கலி 61/19
நடந்தது கிடந்தது என் உள்ளம் நண்ணியே – கம்.பால:10 57/4
திடல் தோட்டம் என கிடந்தது என இரங்கி தெவ் வேந்தர் – கம்.பால:12 10/2
ஏக மாலை கிடந்தது கீழ் எலாம் – கம்.பால:16 33/4
கருதி உள் கிடந்தது ஓர் கறுவு காந்தலால் – கம்.அயோ:14 27/2
குறை கிடந்தது இனி என கூறினான் – கம்.ஆரண்:3 32/4
பாக வீணையின் கொடி ஒன்று கிடந்தது பார் மேல் – கம்.ஆரண்:13 80/4
கடலின்-மாடு உயர் திரை என கிடந்தது கண்டார் – கம்.ஆரண்:13 84/4
பறித்து வீசிய கவசமும் கிடந்தது பார்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 87/4
கான் கிடந்தது மறைதர கால் வய கலி_மா – கம்.ஆரண்:13 88/1
வான் கிடந்தது போல்வது கிடந்துழி வந்தார் – கம்.ஆரண்:13 88/4
தொள்கொடும் கிடந்தது என்ன துயர் உழந்து அழிந்து சோர்வான் – கம்.கிட்:7 79/4
மண்டலம் உலகில் வந்து கிடந்தது அம் மதியின் மீதா – கம்.கிட்:7 146/3
யாவையும் நீரே என்பது என்-வயின் கிடந்தது எந்தாய் – கம்.கிட்:11 63/2
இனி கடப்ப அரிது ஏழ் கடல் கிடந்தது என்று இசைத்தான் – கம்.சுந்:2 144/3
ஏழு_நூறு ஓசனை சூழ்ந்து எயில் கிடந்தது இ இலங்கை – கம்.சுந்:2 227/1
இருந்தவன் கிடந்தது ஓர் எழு தெரிந்து எடுத்தான் – கம்.சுந்:8 23/4
வில் கிடந்தது என்ன விளங்குமால் – கம்.யுத்1:8 69/4
கடல் கிடந்தது நின்றதன்-மேல் கதழ் – கம்.யுத்2:16 62/3
மலை கிடந்தது போல வணங்கினான் – கம்.யுத்2:16 66/4
மூலமே மண்ணில் மூழ்கி கிடந்தது ஓர் பொருப்பை முற்றும் – கம்.யுத்2:16 179/1
புல்லிய கிடந்தது ஒன்றை நோக்கினன் புகல்வதானாள் – கம்.யுத்2:17 18/4
கிடந்தது கண்டது உண்டோ நாண் ஒலி கேட்டிலோமே – கம்.யுத்3:27 70/2
கை கிடந்தது கண்டனன் கண்களால் – கம்.யுத்3:29 27/4
விசும்பின் சேறலின் கிடந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை – கம்.யுத்3:31 21/4
பற்றிய கிடந்தது சிலையை பாங்குற – கம்.யுத்4:37 156/2
நிலை கிடந்தது உடல் நிலத்தே என்றான் – கம்.யுத்4:40 5/4

மேல்


கிடந்ததும் (1)

கிடந்ததும் ஆர்த்தது மழையின் கேழது – கம்.யுத்4:37 153/4

மேல்


கிடந்ததே (1)

பாற்கடல் கிடந்ததே அனைய பான்மையான் – கம்.கிட்:7 13/4

மேல்


கிடந்தவா (1)

நிலை கிடந்தவா நோக்கு என நோக்கினன் நின்றான் – கம்.ஆரண்:13 85/4

மேல்


கிடந்தவே (1)

ஏட கங்கள் மறிந்து கிடந்தவே – கம்.யுத்3:31 120/4

மேல்


கிடந்தன (23)

அல்லல் உற்றில அலை புனல் கிடந்தன அனைய – கம்.அயோ:9 42/2
கிட்ட இட்டு இடை கிடந்தன செறிந்தது ஒரு கை – கம்.ஆரண்:1 5/3
கிடந்தன நின்றன கிரிகள் கேண்மையின் – கம்.ஆரண்:4 1/2
படிந்தன முடிந்தன கிடந்தன பரி மா – கம்.சுந்:8 28/4
பொடிபட கிடந்தன கண்டு போயினான் – கம்.சுந்:12 7/4
கிழக்கொடு மேற்கும் ஓடி விழுந்தன கிடந்தன இன்றும் – கம்.யுத்1:3 151/2
ஒளிக்கும் ஆழி கிடந்தன ஓர்கிலார் – கம்.யுத்1:8 33/2
நின்றன இல்லை எல்லாம் கிடந்தன நெளிந்து பார் மேல் – கம்.யுத்2:15 154/4
மரம் கிடந்தன மலை குவை கிடந்தன வாம் என மாறாடி – கம்.யுத்2:16 312/2
மரம் கிடந்தன மலை குவை கிடந்தன வாம் என மாறாடி – கம்.யுத்2:16 312/2
கரம் கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கறை படும்படி கவ்வி – கம்.யுத்2:16 312/3
கரம் கிடந்தன காத்திரம் கிடந்தன கறை படும்படி கவ்வி – கம்.யுத்2:16 312/3
சிரம் கிடந்தன கண்டனர் கண்டிலர் உயிர்-கொடு திரிவாரை – கம்.யுத்2:16 312/4
குடர் கிடந்தன பாம்பு என கோள் மத – கம்.யுத்2:19 137/1
திடர் கிடந்தன சிந்தின தேர் திரள் – கம்.யுத்2:19 137/2
படர் கிடந்தன பல் படை கையினர் – கம்.யுத்2:19 137/3
கடர் கிடந்தன போன்ற களத்தினே – கம்.யுத்2:19 137/4
பாரின் வீழ்ந்தன போன்றன கிடந்தன பரந்து – கம்.யுத்3:20 59/4
உலைவு இன்று கிடந்தன ஒத்துளவால் – கம்.யுத்3:27 33/3
கேடகங்கள் துணிந்து கிடந்தன
கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு – கம்.யுத்3:31 120/2,3
தலை கிடந்தன தாரணி தாங்கிய – கம்.யுத்4:40 5/1
மலை கிடந்தன போல் மணி தோள் நிரை – கம்.யுத்4:40 5/2
அலை கிடந்து-என ஆழி கிடந்தன
நிலை கிடந்தது உடல் நிலத்தே என்றான் – கம்.யுத்4:40 5/3,4

மேல்


கிடந்தன-போல் (1)

காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் – கம்.யுத்4:37 204/4

மேல்


கிடந்தனர் (3)

கிடந்தனர் நடந்தது புணர்ச்சி தரு கேதம் – கம்.சுந்:2 158/4
துவள பாரிடை கிடந்தனர் குருதி நீர் சுற்றி – கம்.யுத்3:22 178/2
தொடுத்தவர் துணிந்தவர் தொடர்ந்தனர் கிடந்தனர் துரந்த கணையால் – கம்.யுத்3:31 137/4

மேல்


கிடந்தனள் (1)

தவ்வை ஆம் என கிடந்தனள் கேகயன் தனையை – கம்.அயோ:3 4/4

மேல்


கிடந்தனன் (3)

பூண்டனன் கிடந்தனன் புலம்பினான்-அரோ – கம்.அயோ:11 87/4
கிடந்தனன் கிடந்தானை கிடைத்து இரு – கம்.கிட்:11 22/1
கருணை அம் கடல் கிடந்தனன் கரும் கடல் நோக்கி – கம்.யுத்1:6 2/3

மேல்


கிடந்தாய் (1)

கொன்றானும் நின்றான் கொலையுண்டு நீ கிடந்தாய்
வன் தாள் சிலை ஏந்தி வாளி கடல் சுமந்து – கம்.ஆரண்:13 98/2,3

மேல்


கிடந்தார் (5)

கேகய நெடும் குலம் என சிலர் கிடந்தார்
பூக வனம்-ஊடு படுகர் புளின முன்றில் – கம்.அயோ:5 13/2,3
இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார்
கொற்ற வாலிடை கொடும் தொழில் அரக்கரை அடங்க – கம்.சுந்:7 30/2,3
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை – கம்.சுந்:11 17/2
புல்லி முற்றிய உயிரினர் பொருந்தினர் கிடந்தார்
வல்லி சுற்றிய மா மரம் நிகர்த்தனர் வயவர் – கம்.யுத்3:20 60/3,4
சொரிந்தார் குடல் துமிந்தார் தலை கிடந்தார் எதிர் தொடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 111/4

மேல்


கிடந்தாரும் (1)

நெடும் பாற்கடல் கிடந்தாரும் பண்டு இவர் நீர் குறை நேர – கம்.யுத்3:27 143/1

மேல்


கிடந்தால்-என (1)

ஆழித்தலை கிடந்தால்-என நெடும் தூங்கு இருள் அடைய – கம்.யுத்3:27 154/4

மேல்


கிடந்தாள் (1)

மேல் கிடந்தாள் தனை விரைவின் எய்தினாள் – கம்.அயோ:2 49/4

மேல்


கிடந்தான் (4)

அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் – கலி 123/4
மீதுற்ற ஆர் சிலை மீது கிடந்தான்
ஆதி பண்ணவன் ஆயிர நாமம் – கம்.யுத்1:3 103/2,3
நளிர் மா மலை பல தாவினன் நடந்தான் கடல் கிடந்தான் – கம்.யுத்3:31 118/4
மீது அலைத்த பெரும் தாரை விசும்பு அளப்ப கிடந்தான் தன் மேனி முற்றும் – கம்.யுத்4:37 201/3

மேல்


கிடந்தானை (1)

கிடந்தனன் கிடந்தானை கிடைத்து இரு – கம்.கிட்:11 22/1

மேல்


கிடந்திலர் (1)

கிடந்திலர் என்னின் பின்னை நிற்குமோ கேண்மை அம்மா – கம்.கிட்:11 56/4

மேல்


கிடந்து (32)

யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – மது 359
ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நெடு 30
வில் கிடந்து அன்ன கொடிய பல்-வயின் – நெடு 109
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 200/3
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து
சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தே – குறு 152/2,3
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின் – அகம் 29/2
போழ்ந்த மா கிடங்கு இடை கிடந்து பொங்கு இடங்கர் மா – கம்.பால:3 16/2
வண்டொடு கிடந்து தேன் சோர் மணி நெடும் தெருவில் சென்றார் – கம்.பால:10 7/4
பண்டு ஆலிலையின் மிசை கிடந்து பாரும் நீரும் பசித்தான் போல் – கம்.பால:10 71/2
நிறையும் நீர் மலர் நெடும் கனி கிழங்கு காய் கிடந்து ஓர் – கம்.அயோ:9 30/1
கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு – கம்.அயோ:9 42/1
இடம்-தொறும் கிடந்து இமைப்பன எக்கு இளம் செக்கர் – கம்.அயோ:10 27/3
சினம் கிடந்து எரிதலின் தீர்ந்தவே-கொலாம் – கம்.அயோ:12 51/2
மனம் கிடந்து உண்கில மகளிர் கொங்கையே – கம்.அயோ:12 51/4
இ உலகத்தினும் இடருளே கிடந்து
அ உலகத்தினும் நரகின் ஆழ்ந்து பின் – கம்.அயோ:14 74/1,2
உயரும் விண்ணிடை மண்ணிடை விழும் கிடந்து உழைக்கும் – கம்.ஆரண்:6 90/1
நரன் இருந்து தோள் பார்க்க நான் கிடந்து புலம்புவதோ – கம்.ஆரண்:6 101/2
மலை கிடந்து என வலியது வடிவினால் மதியின் – கம்.ஆரண்:13 85/2
கலை கிடந்து அன்ன காட்சியது இது கடித்து ஒடித்தான் – கம்.ஆரண்:13 85/3
ஊன் கிடந்து ஒளிர் உதிரமும் கிடந்துளது உலகின் – கம்.ஆரண்:13 88/3
மண்டலம் பல மண்ணிடை கிடந்து என மணியின் – கம்.ஆரண்:13 89/3
நீண்டன கிடந்து என நிமிர்ந்த கையினான் – கம்.ஆரண்:15 12/4
கிடந்து தாங்கும் இ கிரியை மேயினான் – கம்.கிட்:3 44/3
கல் கிடந்து ஒளிர் காசு_இனம் காந்தலால் – கம்.யுத்1:8 69/1
நூபுர மடந்தையர் கிடந்து அலற நோனார் – கம்.யுத்1:12 21/1
குடல் கிடந்து அடங்கா நெடும் கோளினான் – கம்.யுத்2:16 62/2
அழித்த தேர் அழுந்தா-முன்னம் அம்பொடு கிடந்து வெம்பி – கம்.யுத்2:19 182/1
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன – கம்.யுத்3:22 193/1
புறம் கிடந்து உழைப்பது என் இப்பொழுது இறை புவனம் மூன்றும் – கம்.யுத்3:26 72/2
உடம்பு இறங்கி கிடந்து உழைத்து ஓங்கு தீ – கம்.யுத்3:29 7/3
நெஞ்சு நோவ நெடும் தனியே கிடந்து
அஞ்சினேன் என்று அரற்றும் அங்கு ஓர் தலை – கம்.யுத்3:29 19/3,4
கிளப்பது கேட்டும் அன்றே அரவின்-மேல் கிடந்து மேல்_நாள் – கம்.யுத்4:34 14/3

மேல்


கிடந்து-அனைய (1)

வில் இட வாளும் வீச வேல் கிடந்து-அனைய நாட்டத்து – கம்.பால:13 38/2

மேல்


கிடந்து-என (2)

ஆலம் சார் மிடற்று அரும் கறை கிடந்து-என இலங்கும் – கம்.யுத்4:35 9/2
அலை கிடந்து-என ஆழி கிடந்தன – கம்.யுத்4:40 5/3

மேல்


கிடந்தும் (1)

இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் – குறு 178/4

மேல்


கிடந்துழி (4)

தான் கிடந்துழி சாரதி கிடந்துழி சார்ந்தார் – கம்.ஆரண்:13 88/2
தான் கிடந்துழி சாரதி கிடந்துழி சார்ந்தார் – கம்.ஆரண்:13 88/2
வான் கிடந்தது போல்வது கிடந்துழி வந்தார் – கம்.ஆரண்:13 88/4
உடல் கிடந்துழி உம்பர்க்கும் உற்று உயிர் – கம்.யுத்2:16 62/1

மேல்


கிடந்துளது (1)

ஊன் கிடந்து ஒளிர் உதிரமும் கிடந்துளது உலகின் – கம்.ஆரண்:13 88/3

மேல்


கிடந்தேற்கும் (1)

குடரிலே நெடும் காலம் கிடந்தேற்கும் உயிர் பாரம் குறைந்து தேய – கம்.அயோ:13 69/2

மேல்


கிடந்தேன்-மன் (1)

மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை – கலி 37/19

மேல்


கிடந்தோர் (2)

புண் உமிழ் குருதி பரிப்ப கிடந்தோர்
கண் உமிழ் கழுகின் கானம் நீந்தி – அகம் 31/10,11
எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர் – புறம் 19/13

மேல்


கிடந்தோள் (2)

இன் பல் இமிழ் இசை ஓர்ப்பனள் கிடந்தோள்
அம் செவி நிறைய ஆலின வென்று பிறர் – முல் 88,89
விளங்கு நகர் விளங்க கிடந்தோள் குறுகி – நற் 370/4

மேல்


கிடப்ப (6)

அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப
தெரி மலர் நனை உறுவ – பரி 19/70,71
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப – கலி 104/53,54
வெளிற்று பனம் துணியின் வீற்று_வீற்று கிடப்ப
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 35/22,23
வித்தகமும் விதி வசமும் வெவ்வேறே புறம் கிடப்ப
அ திருவை அமரர் குலம் ஆதரித்தார் என அறிஞர் – கம்.பால:13 19/2,3
கற்பகம் ஈன்ற மாலை கலனொடும் கிடப்ப கண்டார் – கம்.பால:16 22/4
கந்தமாதனம் என்று ஓதும் கிரி இவண் கிடப்ப கண்டாய் – கம்.யுத்4:41 21/3

மேல்


கிடப்பது (2)

நண்ணிய பொழுது மீண்டு நடப்பரோ கிடப்பது அல்லால் – கம்.யுத்4:37 11/2
பாழ் புறம் கிடப்பது படி இன்றாயது ஓர் – கம்.யுத்4:41 105/2

மேல்


கிடப்பன (1)

படிகளாம் என தாழ்வரை கிடப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 35/4

மேல்


கிடப்பனோ (1)

தம்பியை இன்றி மாண்டு கிடப்பனோ தமையன் மண்-மேல் – கம்.யுத்2:16 153/4

மேல்


கிடப்பி (4)

நெய்தல் பரப்பில் பாவை கிடப்பி
நின் குறி வந்தனென் இயல் தேர் கொண்க – குறு 114/1,2
கரும் கல் வியல் அறை கிடப்பி வயிறு தின்று – அகம் 107/4
திறம் புரி பசும் புல் பரப்பினர் கிடப்பி
மறம் கந்து ஆக நல் அமர் வீழ்ந்த – புறம் 93/8,9
கால்_கழி_கட்டிலில் கிடப்பி
தூ வெள் அறுவை போர்ப்பித்திலதே – புறம் 286/4,5

மேல்


கிடப்பின் (1)

இருப்பின் இரு மருங்கினமே கிடப்பின்
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் – குறு 370/3,4

மேல்


கிடப்பினும் (1)

தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று – புறம் 156/4

மேல்


கிடர் (1)

நெரி கிடர் எரி புரை தன மிகு தன முரண் மிகு – பரி 1/16

மேல்


கிடவாது (1)

சென்றோர் முகப்ப பொருளும் கிடவாது
ஒழிந்தவர் எல்லாரும் உண்ணாதும் செல்லார் – கலி 18/5,6

மேல்


கிடவாதோ (3)

குடிமை கண் பெரியது ஓர் குற்றமாய் கிடவாதோ
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை – கலி 135/8,9
வாய்மை கண் பெரியது ஓர் வஞ்சமாய் கிடவாதோ
திகழ் மலர் புன்னை கீழ் திரு நலம் தோற்றாளை – கலி 135/11,12
புகழ்மை கண் பெரியது ஓர் புகர் ஆகி கிடவாதோ
என ஆங்கு – கலி 135/14,15

மேல்


கிடாஅய் (1)

நிலை கோட்டு வெள்ளை நால் செவி கிடாஅய்
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி – அகம் 156/14,15

மேல்


கிடின் (1)

கிடின் என இடிக்கும் கோல் தொடி மறவர் – நற் 48/6

மேல்


கிடுகின் (1)

காழ் ஊன்றிய கவி கிடுகின்
மேல் ஊன்றிய துகில் கொடியும் – பட் 167,168

மேல்


கிடுகு (2)

பூ தலை குந்தம் குத்தி கிடுகு நிரைத்து – முல் 41
கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி – பட் 78

மேல்


கிடுகும் (1)

செயிர் அறு கிடுகும் பற்றி வானவர் உள்ளம் தீய – கம்.யுத்1:3 144/2

மேல்


கிடுகோடு (1)

கேடகத்தோடு மழு எழு சூலம் அங்குசம் கப்பணம் கிடுகோடு
ஆடக சுடர் வாள் அயில் சிலை குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அனைத்தும் – கம்.சுந்:3 91/1,2

மேல்


கிடை (8)

வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் – பரி 6/35
வெண் கிடை மிதவையர் நன் கிடை தேரினர் – பரி 6/35
அறு கய மருங்கின் சிறு கோல் வெண் கிடை
என்றூழ் வாடு வறல் போல நன்றும் – புறம் 75/8,9
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை – புறம் 382/18
செம் கிடை தரங்கம் கெண்டை சினை வரால் இனைய தேம்ப – கம்.பால:10 18/2
கிடை புரை இதழாரும் கிளர் நகை வெளியாரும் – கம்.பால:23 37/2
தித்தியாநின்ற செம் கிடை வாய்ச்சியர் – கம்.கிட்:11 20/1
சேப்புற அரத்த செ வாய் செம் கிடை வெண்மை சேர – கம்.யுத்3:25 15/2

மேல்


கிடைக்க (2)

கிட்டிய போது உடல் கிடைக்க புல்லினார் – கம்.பால:19 65/2
கிடைக்க வந்தான் என கிளர்ந்தது ஒத்ததே – கம்.யுத்1:5 7/4

மேல்


கிடைக்கின் (3)

மேவலர் கிடைக்கின் இதன் மேல் இனியது உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 29/2
கிட்டுவார் பொர கிடைக்கின் அன்னவர் – கம்.கிட்:3 40/1
அரும் கடன் முடிப்பது அரிது ஆம் அமர் கிடைக்கின்
நெருங்கு அமர் விளைப்பர் நெடு நாள் என நினைத்தான் – கம்.சுந்:2 71/3,4

மேல்


கிடைக்குமோ (1)

கெழுந்தகைக்கு ஒரு வன்மை கிடைக்குமோ
பழம் துயர்க்கு பரிவுறும் பான்மையால் – கம்.ஆரண்:14 26/3,4

மேல்


கிடைத்த (5)

கீழ் மடுத்து எடுப்பினும் கிடைத்த செய்யுமால் – கம்.கிட்:6 33/4
கேடு சூழ்வார்க்கு வேண்டும் உரு கொள கிடைத்த அன்றே – கம்.கிட்:10 59/4
கேட்டனென் நறவால் கேடு வரும் என கிடைத்த அ சொல் – கம்.கிட்:11 95/1
கிடைத்த பேர் அனுமன் ஆண்டு ஓர் நெடும் கிரி கிழித்து கொண்டான் – கம்.யுத்3:27 89/4
கை பணை முழங்க மேல்_நாள் அமரிடை கிடைத்த காலன் – கம்.யுத்4:37 212/2

மேல்


கிடைத்தது (1)

கேட்டு உணர் கல்வியோடு ஞானமும் கிடைத்தது ஒத்தார் – கம்.கிட்:3 22/4

மேல்


கிடைத்தவேனும் (1)

கிளை அமை புவனம் மூன்றும் வந்து உடன் கிடைத்தவேனும்
வளை அமை வரி வில் வாளி மெய் உற வழங்கும் ஆயின் – கம்.யுத்2:16 16/2,3

மேல்


கிடைத்தனர் (2)

கிடைத்தனர் அரக்கர்கள் கீழும் மேலும் மொய்த்து – கம்.ஆரண்:7 109/3
கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் – கம்.யுத்3:31 149/2

மேல்


கிடைத்தார் (3)

பொய்தார் பலர் புடைத்தார் பலர் கிடைத்தார் பலர் பொருப்பால் – கம்.ஆரண்:7 97/2
கிடைத்தார் உடலில் கிழி சோரியை வாரி – கம்.யுத்2:18 236/1
கிட்டினார் கிடைத்தார் வீசி புடைத்தனர் கீழும் மேலும் – கம்.யுத்3:22 133/2

மேல்


கிடைத்தாரையும் (1)

கிளர்ந்தாரையும் கிடைத்தாரையும் கிழித்தான் கனல் விழித்தான் – கம்.யுத்3:22 114/1

மேல்


கிடைத்தால் (1)

இடம் கெட வெவ் வாய் ஊறு கிடைத்தால் இடையாதீர் – கம்.கிட்:17 17/4

மேல்


கிடைத்தான் (2)

கிளை கொளாது இகல் என்று எண்ணி மாருதி கிடைத்தான்
இளைய வள்ளலே ஏறுதி தோள் மிசை என்றான் – கம்.யுத்2:16 225/3,4
கிடைத்தான் இகல் மாருதியை கிளர் வான் – கம்.யுத்3:20 91/1

மேல்


கிடைத்தி (1)

கிடைத்தி அல்லையேல் ஒளித்தியால் சிறு தொழில் கீழோய் – கம்.யுத்2:15 252/4

மேல்


கிடைத்திட (1)

கிடைத்திட முழங்கி ஆர்த்து கிளர்ந்தது நிருதர் சேனை – கம்.யுத்3:22 16/3

மேல்


கிடைத்திரால் (1)

கேட்டிலீர் இனி காண்டிர் கிடைத்திரால் – கம்.கிட்:11 28/4

மேல்


கிடைத்து (2)

கிடந்தனன் கிடந்தானை கிடைத்து இரு – கம்.கிட்:11 22/1
கிடைத்து நான் அவர்க்கு உற்றுள பொருள் எலாம் கிளத்தி – கம்.யுத்3:30 31/2

மேல்


கிடைத்தும் (1)

கேட்ட ஆற்றினால் கிளி_மொழி சீதையை கிடைத்தும்
மீட்டிலாதது என் வில் தொழில் காட்டவோ வீர – கம்.யுத்1:5 70/3,4

மேல்


கிடைந்த (1)

இரியல்போவன தொடர்ந்து அயல் இன படை கிடைந்த
அரிய நொந்திலர் அலத்தக சீறடி அயர்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 63/3,4

மேல்


கிடைப்ப (3)

கிளர்ந்த சீற்றமும் காதலும் எதிர் எதிர் கிடைப்ப – கம்.சுந்:3 134/4
கேட்ட ஆண்தகை கரத்தொடு கரதலம் கிடைப்ப
பூட்டி வாய்-தொறும் பிறை குலம் வெண் நிலா பொழிய – கம்.யுத்1:2 100/1,2
கிடைப்ப_அரும் கொடி நகர் அடையின் கேடு என – கம்.யுத்2:16 271/2

மேல்


கிடைப்ப_அரும் (1)

கிடைப்ப_அரும் கொடி நகர் அடையின் கேடு என – கம்.யுத்2:16 271/2

மேல்


கிடைப்பரோ (1)

கிளவியாய் தனி தனி கிடைப்பரோ துணை – கம்.கிட்:6 17/4

மேல்


கிடைப்பினும் (1)

கிழிபட அயில் வேல் வந்து கிடைப்பினும் ஆன்றோர் கூறும் – கம்.யுத்2:17 66/2

மேல்


கிடையும் (2)

கேளொடு கிடந்த நீல சுருளும் செம் கிடையும் கொண்டு – கம்.பால:10 14/2
பவளமும் கிடையும் கொவ்வை பழனும் பைம் குமுத போதும் – கம்.கிட்:13 49/1

மேல்


கிடையே (1)

திரு வாய் அனைய சேதாம்பற்கு அயலே கிடந்த செம் கிடையே
வெருவாது எதிர் நின்று அமுது உயிர்க்கும் வீழி செவ்வி கொழும் கனி வாய் – கம்.கிட்:1 29/2,3

மேல்


கிண்கிணி (18)

கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி – திரு 13
அரி பெய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப தெருவில் – நற் 250/2
குரும்பை மணி பூண் பெரும் செம் கிண்கிணி
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் – நற் 269/1,2
தவளை வாஅய பொலம் செய் கிண்கிணி
காசின் அன்ன போது ஈன் கொன்றை – குறு 148/2,3
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப – பதி 52/20
கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி – கலி 74/13
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப – கலி 81/6
பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி
உடுத்தவை கைவினை பொலிந்த காசு அமை பொலம் காழ் மேல் – கலி 85/2,3
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என் – கலி 86/9
வார் பொலம் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயற்றி நீ – கலி 96/17
பொலன் செய் கிண்கிணி நலம் பெறு சேவடி – அகம் 254/3
கிண்கிணி களைந்த கால் ஒண் கழல் தொட்டு – புறம் 77/1
கிண்கிணி புதல்வர் பொலிக என்று ஏத்தி – புறம் 198/5
பொன் சேர் மென் கால் கிண்கிணி ஆரம் புனை ஆரம் – கம்.பால:10 31/1
பயிர் உறு கிண்கிணி பரந்த மேகலை – கம்.பால:19 40/1
பயில் குரல் கிண்கிணி பதத்த பாவையர் – கம்.கிட்:14 34/1
பஞ்சி ஊட்டிய பரட்டு இசை கிண்கிணி பதும – கம்.சுந்:2 4/1
கால் முதல் தொடர்ந்த நூபுரம் சிலம்ப கிண்கிணி கலையொடும் கலிப்ப – கம்.சுந்:3 76/3

மேல்


கிண்கிணியோடும் (1)

கிளை கொள் மேகலை சிந்தினள் கிண்கிணியோடும்
வளை துறந்தனள் மதியினில் மறு துடைப்பாள் போல் – கம்.அயோ:3 2/2,3

மேல்


கிண்ட (1)

நுதல் அணி ஓடை பொங்க நுகர் வரி வண்டு கிண்ட
ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து – கம்.பால:1 16/2,3

மேல்


கிண்டி (2)

கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு – புறம் 168/3
முற்றுறு முகை கிண்டி முரல்கில சில தும்பி – கம்.அயோ:9 12/1

மேல்


கிண்ணம் (1)

பைம் பொன் கிண்ணம் மெல் விரல் தாங்கி பயில்கின்ற – கம்.பால:17 28/3

மேல்


கிணற்றின் (1)

பாழ் ஊர் கிணற்றின் தூர்க என் செவியே – புறம் 132/3

மேல்


கிணற்று (2)

குறும் காழ் உலக்கை ஓச்சி நெடும் கிணற்று
வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை – பெரும் 97,98
உறை_கிணற்று புற_சேரி – பட் 76

மேல்


கிணறு (1)

ஊறுகின்றன கிணறு உதிரம் ஒண் நகர் – கம்.யுத்1:2 13/1

மேல்


கிணை (29)

வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த – சிறு 136
வெம் போர் மள்ளர் தெண் கிணை கறங்க – பதி 90/44
கேட்டுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன் – பரி 8/81
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி – அகம் 226/15
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை
இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் – அகம் 249/3,4
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்வர – அகம் 301/10
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு – அகம் 325/9
நுண் கோல் தகைத்த தெண் கண் மா கிணை
இனிய காண்க இவண் தணிக என கூறி – புறம் 70/3,4
பாடு இன் தெண் கிணை கறங்க காண்_தக – புறம் 76/8
தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே – புறம் 78/12
தெண் கிணை முன்னர் களிற்றின் இயலி – புறம் 79/3
கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/4
அம் கண் மா கிணை அதிர ஒற்ற – புறம் 373/31
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 374/6
தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே – புறம் 376/23
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி – புறம் 377/4
அரி கூடு மா கிணை இரிய ஒற்றி – புறம் 378/8
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/18,19
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி – புறம் 383/3
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும் – புறம் 387/4
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் – புறம் 388/3
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/11
ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ – புறம் 392/5
மதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 393/20
ஒரு கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 394/7
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 397/10
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை
விசிப்பு-உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை – புறம் 399/23,24
கேட்டோன் எந்தை என் தெண் கிணை குரலே – புறம் 400/8

மேல்


கிணை_மகட்கு (1)

கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/4

மேல்


கிணை_மகள் (2)

வளை கை கிணை_மகள் வள் உகிர் குறைத்த – சிறு 136
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16

மேல்


கிணை_மகன் (1)

இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர் – புறம் 388/3

மேல்


கிணைஞனை (1)

சேய் நாட்டு செல் கிணைஞனை
நீ புரவலை எமக்கு என்ன – புறம் 377/14,15

மேல்


கிணைப்ப (1)

யாவரும் இன்மையின் கிணைப்ப தவாது – புறம் 375/12

மேல்


கிணையர் (1)

கணையர் கிணையர் கை புனை கவணர் – நற் 108/4

மேல்


கிணையின் (1)

தெண் கண் கிணையின் பிறழும் ஊரன் – அகம் 356/4

மேல்


கிணையேம் (3)

வில்லியாதன் கிணையேம் பெரும – புறம் 379/7
கரும்பனூரன் கிணையேம் பெரும – புறம் 384/9
கிணையேம் பெரும – புறம் 396/14

மேல்


கிணையோடு (1)

நாரும் போழும் கிணையோடு சுருக்கி – புறம் 375/5

மேல்


கிணைவ (1)

இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ
சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை – புறம் 381/20,21

மேல்


கிணைவன் (1)

கொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூற – புறம் 379/11

மேல்


கிம்புரி (5)

கிம்புரி பகு வாய் அம்பணம் நிறைய – நெடு 96
ஏசறு கிம்புரி எயிறு வெண் நிலா – கம்.பால:23 65/2
கிம்புரி பெரிய தோள்_வளையொடும் கிளரவே – கம்.ஆரண்:1 12/4
தோள்-தொறும் தொடர்ந்த மகரிகை வயிர கிம்புரி வலய மா சுடர்கள் – கம்.சுந்:3 79/1
மீள்வு_இல் கிம்புரி மணி கடி சூத்திரம் வீக்கி – கம்.யுத்4:35 5/4

மேல்


கிரண (1)

சண்ட வான் கிரண வாளால் தயங்கு இருள் காடு சாய்க்கும் – கம்.யுத்1:7 7/1

மேல்


கிரணங்கள் (1)

பூ அலர் அமைந்த பொற்பின் கிரணங்கள் பொலிந்து பொங்க – கம்.யுத்3:24 53/1

மேல்


கிராதர் (1)

கேட்டனன் கிராதர் வேந்தன் கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பன் ஆகி – கம்.அயோ:13 34/1

மேல்


கிரி (74)

முழை விழை கிரி நிகர் களிற்றின் மும் மத – கம்.பால:3 54/2
உதைய கிரி எனும் கடவுள் நுதல் கிழித்த விழியே போல் உதயம் செய்தான் – கம்.பால:11 13/4
வேரொடும் கொடு கிரி என நடந்தது ஓர் வேழம் – கம்.பால:15 2/4
தாள் உயர் தட கிரி இழிந்து தரை சேரும் – கம்.பால:15 17/1
சிமைய கிரி உருவ தனி வடி வாளிகள் தெரிவான் – கம்.பால:24 14/4
மஞ்சு சுற்றிய வயங்கு கிரி வாத விசையில் – கம்.ஆரண்:1 6/3
பேர வன் கிரி பிளந்து உக வளர்ந்து இகல் பெறா – கம்.ஆரண்:1 18/2
அஞ்சன கிரி அனான் எதிர் அரக்கன் அழலா – கம்.ஆரண்:1 24/4
வட்டம் இட்ட கிரி அற்று உக வயங்கு வயிர – கம்.ஆரண்:1 29/1
ஆடின குல கிரி அருக்கனும் வெயர்த்தான் – கம்.ஆரண்:10 46/3
நீல சிகர கிரி அன்னவன் நின்ற வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:10 132/1
மாக நெடும் கிரி போலியை வவ்வா – கம்.ஆரண்:14 58/2
அஞ்சனைக்கு ஒரு சிறுவன் அஞ்சன கிரி அனைய – கம்.கிட்:2 4/1
மண்டலம் உதயம் செய்த மரகத கிரி அனானை – கம்.கிட்:3 17/4
மந்தர கிரி என பெரியவன் மகர நீர் – கம்.கிட்:5 3/3
அழுந்தியது அ கிரி அருகில் மால் வரை – கம்.கிட்:7 15/3
புகழ் மேலை கிரி புக்க போழ்தினில் – கம்.கிட்:8 19/2
தள்ள_அரும் துளி பட தகர்ந்து சாய் கிரி
புள்ளி வெம் கட கரி புரள்வ போன்றவே – கம்.கிட்:10 16/3,4
உரு கொள் ஒண் கிரி ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினை – கம்.கிட்:11 14/1
தனி வரும் தடம் கிரி என பெரியவன் சலத்தால் – கம்.கிட்:12 8/1
தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 15/4
கேழ் இலா வன முலை கிரி சுமந்து இடைவது ஓர் – கம்.கிட்:13 69/2
பொன் நெடும் கிரி என பொலிந்த தோளினான் – கம்.கிட்:14 29/4
தவ்விய கிரி என தரையின் வீழ்ந்தனன் – கம்.கிட்:16 33/2
கீண்டான் இமைப்பினிடை மேரு கிரி கீழா – கம்.சுந்:1 74/2
சென்று புக்கனன் இராவணன் எடுப்பு அரும் கிரி என திரள் தோளான் – கம்.சுந்:2 201/4
உயர் பொன் கிரி உற்று உளன் வாலி என்று ஓங்கல் ஒப்பான் – கம்.சுந்:4 92/2
கிரி படு குவவு திண் தோள் குரங்கு இடை கிழித்து வீச – கம்.சுந்:6 56/3
கிட்டினார் பட கிட்டினான் கிரி என நெருங்கி – கம்.சுந்:7 37/2
தாளொடும் தலை உக தட நெடும் கிரி போல் – கம்.சுந்:8 31/3
கீண்டதாம் என கிரி உக நெடு நிலம் கிழிய – கம்.சுந்:11 36/2
கும்ப மா கிரி கோடு இரு கைகளால் கழற்றி – கம்.யுத்1:5 48/2
கிங்கர பெயர் கிரி அன்ன தோற்றத்தர் கிளர்ந்தார் – கம்.யுத்1:5 61/2
எண்ணெய் தோய்ந்து என எரிந்தன கிரி குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:6 28/4
அருக்கனில் ஒளி விடும் ஆடக கிரி
உருக்கு என உருகின உதிரம் தோய்ந்தன – கம்.யுத்1:6 44/1,2
பேர் உடை கிரி என பெருத்த மீன்களும் – கம்.யுத்1:6 45/1
வேர் உடை நெடும் கிரி தலைவர் வீசின – கம்.யுத்1:8 11/1
பனி தரும் கிரி தம் மனம் பற்று_அறு – கம்.யுத்1:8 30/3
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் – கம்.யுத்1:8 44/1
குழுவின் வானரர் தந்த கிரி குலம் – கம்.யுத்1:8 47/2
துறை-தொறும் கிரி தூக்கின தோய்தலால் – கம்.யுத்1:8 52/3
முதிர் நெடும் கிரி வீழ முழங்கு நீர் – கம்.யுத்1:8 61/1
நன்கு ஒடித்து நறும் கிரி சிந்திய – கம்.யுத்1:8 62/1
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி – கம்.யுத்1:8 64/3
கிஞ்சுகத்த கிரி ஒத்தனர் கிட்ட – கம்.யுத்1:11 14/4
தள்ளும் பொன் கிரி சலிப்புற கோபுரம் சார்ந்தான் – கம்.யுத்1:12 5/2
இ கிரி பத்தின் மௌலி இன மணி அடங்க கொண்ட – கம்.யுத்1:13 15/3
பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் – கம்.யுத்2:15 130/4
தள்ள தளர் வெள்ளி பெரும் கிரி ஆம் என சலித்தான் – கம்.யுத்2:15 185/4
வெள்ளி அம் கிரி எடுத்தது வெள்கினான் என்ன – கம்.யுத்2:15 209/3
பிணை ஒன்று கண்ணாள் பங்கன் பெரும் கிரி நெருங்க பேர்த்த – கம்.யுத்2:16 154/2
வட பெரும் கிரி பொருவு தேர் ஓட்டினன் வந்தான் – கம்.யுத்2:16 224/4
செல்வெனோ நெடும் கிரி இன்னும் தேர்ந்து எனா – கம்.யுத்2:16 254/1
சுந்தர பொன் கிரி ஆண்மை களிறு அனையான் கண் நின்ற – கம்.யுத்2:16 348/3
கடம் ஏய் கயிலை கிரி கண்ணுதலோடு – கம்.யுத்2:18 56/1
ஆழி கிரி தள்ளும் ஓர் அங்கையினால் – கம்.யுத்2:18 58/4
பறை அற்றம் இல் விசை பெற்றன பரிய கிரி அமரர்க்கு – கம்.யுத்2:18 141/2
எதிர்பட்டு அனல் பொழிய கிரி இடறி திசை எழு கார் – கம்.யுத்2:18 142/3
நீல கிரி-மேல் நிமிர் பொன்_கிரி நேர்வான் – கம்.யுத்2:18 247/4
தார் கொன்றையினான் கிரி சாய்த்தவன் தான் உரைத்தான் – கம்.யுத்2:19 6/4
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் – கம்.யுத்2:19 72/4
கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை – கம்.யுத்3:20 45/1
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – கம்.யுத்3:22 115/4
உய்த்த பெரும் கிரி மேருவின் உப்பால் – கம்.யுத்3:26 26/3
வென்றி நெடும் கிரி போல விழுந்தான் – கம்.யுத்3:26 41/4
வேய் உற்ற நெடும் கிரி மீ வெயில் ஆம் – கம்.யுத்3:27 39/3
கிடைத்த பேர் அனுமன் ஆண்டு ஓர் நெடும் கிரி கிழித்து கொண்டான் – கம்.யுத்3:27 89/4
மந்த மாருதம் ஊர்வது ஓர் கிரி அதில் வாழ்வோர் – கம்.யுத்3:30 15/2
திணி தடம் கிரி வெடித்து உக சிலையை நாண் தெறித்தான் – கம்.யுத்4:35 29/2
நிலைகொள் நெடு மேரு கிரி அன்று நெடிது-அம்மா – கம்.யுத்4:36 17/3
மந்தர கிரி என மருந்து மாருதி – கம்.யுத்4:37 58/1
மெய்யும் வாயும் பெற்றன மேரு கிரி சால – கம்.யுத்4:37 138/3
இடந்தது கிரி குவடு என்ன எங்கணும் – கம்.யுத்4:37 153/1
கந்தமாதனம் என்று ஓதும் கிரி இவண் கிடப்ப கண்டாய் – கம்.யுத்4:41 21/3

மேல்


கிரி-கொடு (1)

ஏதம் இல் இலங்கை அம் கிரி-கொடு எய்திய – கம்.யுத்3:24 98/3

மேல்


கிரி-மேல் (2)

பாலின் வெண் பரவை திரை கரும் கிரி-மேல் பரந்து என சாமரை பதைப்ப – கம்.சுந்:3 89/3
நீல கிரி-மேல் நிமிர் பொன்_கிரி நேர்வான் – கம்.யுத்2:18 247/4

மேல்


கிரிக்கும் (1)

மேரு கிரிக்கும் மீது உற நிற்கும் பெரு மெய்யீர் – கம்.கிட்:17 12/1

மேல்


கிரிகள் (12)

பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் – கம்.பால:7 29/4
கிடந்தன நின்றன கிரிகள் கேண்மையின் – கம்.ஆரண்:4 1/2
பாழி வன் கிரிகள் எல்லாம் பறித்து எழுந்து ஒன்றோடு ஒன்று – கம்.ஆரண்:13 2/1
கீறினது அண்ட_கோளம் கிழிந்தன கிரிகள் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:13 114/4
மேருவே முதல் கிரிகள் வேரொடும் – கம்.கிட்:3 42/1
ஆழி மா நிலம் தாங்கிய அரும் குல கிரிகள்
ஏழும் ஆண்டு சென்று ஒரு வழி நின்று என இயைந்த – கம்.கிட்:4 3/3,4
தடுத்த தாள் நெடும் தடம் கிரிகள் தாழ்வரை – கம்.கிட்:10 106/1
முழை உடை கிரிகள் முற்ற முடிக்குவான் முடிவு காலத்து – கம்.சுந்:1 27/3
மின் நகு கிரிகள் யாவும் மேருவின் விளங்கி தோன்ற – கம்.சுந்:8 9/1
மொய் தவழ் கிரிகள் மற்றும் பலவுடன் முடுகி செல்ல – கம்.யுத்1:4 128/1
சிந்துர கிரிகள் தாவி திரிந்தனன் தேவர் உண்ண – கம்.யுத்1:14 24/3
குல கிரிகள் ஏழின் வலி கொண்டு உயர் கொடிஞ்சும் – கம்.யுத்4:36 8/1

மேல்


கிரிகளும் (5)

பெரும்_பெயர் கிரிகளும் பெயர தாங்கிய – கம்.அயோ:1 15/3
சோலையும் கிரிகளும் சுண்ணமாய் எழ – கம்.அயோ:14 20/3
மேகமும் கிரிகளும் விண்ணின் மீச்செல்ல – கம்.ஆரண்:13 3/2
தோய நன் புணரியும் தொடர் தடம் கிரிகளும்
சாய் அழிந்தன அடித்தலம் எடுத்திடுதலால் – கம்.கிட்:5 9/3,4
மாடு உறு கிரிகளும் மரனும் மற்றவும் – கம்.கிட்:14 12/1

மேல்


கிரிகளே (1)

தனி நெடும் சிலை இற தவழ் தடம் கிரிகளே – கம்.பால:20 23/4

மேல்


கிரிகளை (3)

இறுத்து வீசிய கிரிகளை எரி உக நூறி – கம்.யுத்2:15 229/3
அடர்ந்தன கிரிகளை அசனி ஏறு என – கம்.யுத்2:19 47/1
உறைந்த மந்தரம் முதலிய கிரிகளை உருவ – கம்.யுத்3:31 10/1

மேல்


கிரிகளோடு (1)

குலைந்து உக இடிந்தன குல கிரிகளோடு
மலைந்து பொடி உற்றன மயங்கி நெடு வானத்து – கம்.சுந்:6 12/2,3

மேல்


கிரிதனையும் (1)

அ கிரிதனையும் ஆங்கு ஓர் அம்பினால் அறுத்து மாற்றி – கம்.யுத்2:15 131/1

மேல்


கிரியில் (3)

தாரணி தாங்கிய கிரியில் தங்கினார் – கம்.ஆரண்:14 92/4
திடல் உறு கிரியில் தம்தம் செய்வினை முற்றி முற்றா – கம்.சுந்:1 10/3
பெரு முடி கிரியில் பெய்யும் தாரை போல் பகழி பெய்தான் – கம்.யுத்3:21 19/4

மேல்


கிரியின் (9)

அஞ்சன கிரியின் அன்ன அழி கவுள் யானை கொன்ற – கம்.பால:16 8/1
கேள் உயர் நாட்டத்து கிரியின் தோற்றத்தான் – கம்.ஆரண்:6 9/2
கேடக தட கைய கிரியின் தோற்றத்த – கம்.ஆரண்:7 118/1
மல்லல் கிரியின் தலை வந்தனன் வாலி கீழ்-பால் – கம்.கிட்:7 37/3
தொல்லை கிரியின் தலை தோற்றிய ஞாயிறு என்ன – கம்.கிட்:7 37/4
ஒத்து உயர் கனக வான் கிரியின் ஓங்கிய – கம்.சுந்:4 101/1
பருமித்த கிரியின் தோன்றும் வேழமும் பதுமத்து அண்ணல் – கம்.சுந்:8 4/2
ஆழி அம் கிரியின் மேலும் அரக்கர் ஆனவரை எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 8/3
கல் கொண்டு ஆர் கிரியின் நாலும் அருவி-போல் குருதி கண்டார் – கம்.யுத்2:19 116/3

மேல்


கிரியினை (1)

வெள்ளி அம் பெரும் கிரியினை வேரொடும் வாங்கி – கம்.யுத்1:5 53/3

மேல்


கிரியும் (7)

மஞ்சு இவரும் நெடும் கிரியும் வள நாடும் பிற்பட போய் வழி-மேல் சென்றால் – கம்.கிட்:13 25/2
முடுக்குற கடலில் செல்லும் முத்தலை கிரியும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 23/4
கண்_நுதல் ஒழிய செல்லும் கைலை அம் கிரியும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 25/4
காவலர் அல்லன் ஈசன் கைலை அம் கிரியும் அல்லன் – கம்.சுந்:12 72/2
ஊழி திரியும் காலத்தும் உலையா நிலைய உயர் கிரியும்
வாழி வற்றா மறி கடலும் மண்ணும் வட-பால் வான் தோய – கம்.யுத்1:1 1/1,2
பாழி தெற்கு உள்ளன கிரியும் நிலனும் தாழ பரந்து எழுந்த – கம்.யுத்1:1 1/3
மை தவழ் கிரியும் மேரு குன்றமும் வருவது என்ன – கம்.யுத்1:4 128/2

மேல்


கிரியே (1)

அஞ்சன கிரியே அருளாய் எனும் – கம்.ஆரண்:6 79/3

மேல்


கிரியை (5)

கிடந்து தாங்கும் இ கிரியை மேயினான் – கம்.கிட்:3 44/3
ஏமகூட தடம் கிரியை எய்தினார் – கம்.கிட்:14 11/4
செம் பொன் நல் கிரியை ஓர் பகலில் தேடினார் – கம்.கிட்:14 17/3
ஏனை நாகியர் அரு நட கிரியை ஆய்ந்திருப்பார் – கம்.சுந்:2 24/4
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் – கம்.யுத்3:24 54/1

மேல்


கிரியொடும் (1)

தாள் நெடும் கிரியொடும் தடங்கள்-தம்மொடும் – கம்.கிட்:6 21/2

மேல்


கில்லா (1)

கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில – பரி 12/39

மேல்


கிலுக்கம் (1)

கின்னரம் குரண்டம் கிலுக்கம் சிரல் – கம்.சுந்:2 149/3

மேல்


கிலுகிலி (1)

கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் – சிறு 61

மேல்


கிழக்கு (6)

பொன் செய் வள்ளத்து பால் கிழக்கு இருப்ப – நற் 297/1
கிளைஇய குரலே கிழக்கு வீழ்ந்தனவே – குறு 337/2
குடுமி எழாலொடு கொண்டு கிழக்கு இழிய – பதி 36/10
மெய்யின் மேற்கோடு கிழக்கு உறு பெரு நதி விரவும் – கம்.ஆரண்:15 37/2
கெட குறி ஆக மாகம் கிழக்கு எழு வழக்கு நீங்கி – கம்.சுந்:1 28/3
மேல் கடலார் என்பர் கிழக்கு உளார் என்பர் – கம்.யுத்4:37 67/3

மேல்


கிழக்கும் (1)

கிழிந்தன மா மழை குலங்கள் கீண்டது நீள் நெடு வேலை கிழக்கும் மேற்கும் – கம்.யுத்3:24 33/1

மேல்


கிழக்கூடு (1)

மேக்கூடு கிழக்கூடு மிக்கு இரண்டு திக்கூடு – கம்.யுத்2:16 355/2

மேல்


கிழக்கொடு (1)

கிழக்கொடு மேற்கும் ஓடி விழுந்தன கிடந்தன இன்றும் – கம்.யுத்1:3 151/2

மேல்


கிழங்கின் (1)

நிலம் பக வீழ்ந்த வேர் முதிர் கிழங்கின்
கழை கண்டு அன்ன தூம்பு உடை திரள் கால் – அகம் 176/2,3

மேல்


கிழங்கினர் (1)

தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் – மலை 152

மேல்


கிழங்கினொடு (1)

பழம் குழி அகழ்ந்த கானவன் கிழங்கினொடு
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் – குறு 379/2,3

மேல்


கிழங்கினோடு (1)

ஊறும் மென் கனி கிழங்கினோடு உண்டு நீர் உண்டார் – கம்.அயோ:9 35/3

மேல்


கிழங்கு (15)

தேன் நெய்யொடு கிழங்கு மாறியோர் – பொரு 214
முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் – பெரும் 362
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து தேன் மேல் தூங்கி – நற் 328/1
கிழங்கு அகழ் நெடும் குழி மல்க வேங்கை – ஐங் 208/2
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில் – ஐங் 270/1
பிண்டம் அன்ன கொழும் கிழங்கு மாந்தி – அகம் 178/5
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற – அகம் 212/4
மூன்றே கொழும் கொடி வள்ளி கிழங்கு வீழ்க்கும்மே – புறம் 109/6
கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு – புறம் 168/3
கடையோர் விடு வாய் பிசிரொடு சுடு கிழங்கு நுகர – புறம் 225/3
கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா – கம்.பால:16 31/2
நிறையும் நீர் மலர் நெடும் கனி கிழங்கு காய் கிடந்து ஓர் – கம்.அயோ:9 30/1
கரிய மா கிழங்கு அகழ்ந்தன கொணர்வன காணாய் – கம்.அயோ:10 33/4
பச்சிலை கிழங்கு காய் பரமன் நுங்கிய – கம்.கிட்:11 113/1
சங்கமும் கறி கிழங்கு என இடைஇடை தழுவி – கம்.யுத்1:6 26/2

மேல்


கிழங்கும் (7)

தடியும் கிழங்கும் தண்டினர் தரீஇ – மலை 425
பழனும் கிழங்கும் மிசை அறவு அறியாது – பதி 89/4
வேரும் தூரும் காயும் கிழங்கும்
பூரிய மாக்கள் உண்பது மண்டி – பரி 6/47,48
காயும் கானில் கிழங்கும் கனிகளும் – கம்.அயோ:7 15/1
அயின்றனை கிழங்கும் காயும் அமுது என அரிய புல்லில் – கம்.அயோ:13 40/2
அன்ன காயும் கிழங்கும் உண்டு அ பகல் – கம்.அயோ:14 17/3
தேனொடு கிழங்கும் காயும் நறியன அரிதின் தேடி – கம்.சுந்:14 5/1

மேல்


கிழங்கொடு (4)

கீழ் செல வீழ்ந்த கிழங்கொடு பிறவும் – மது 534
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு
காந்தள் அம் சிறுகுடி பகுக்கும் – நற் 85/9,10
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் – புறம் 176/4
கல் அணை கிழங்கொடு கனியும் உண்டிலன் – கம்.அயோ:12 57/2

மேல்


கிழங்கோடு (1)

துன் இடங்கள் காய் கனி கிழங்கோடு தேன் துற்ற – கம்.யுத்4:40 121/3

மேல்


கிழத்தி (4)

இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி
பிதிர்வை நீரை வெண் நீறு ஆக என – அகம் 275/4,5
பெரு நில கிழத்தி நோற்றும் பெற்றிலள் போலும் என்னா – கம்.அயோ:8 18/4
மா நில கிழத்தி கைகள் மறித்தன போன்ற-மன்னோ – கம்.கிட்:10 26/4
வழை துறு கான யாறு மா நில கிழத்தி மக்கட்கு – கம்.கிட்:10 33/1

மேல்


கிழத்தியோடும் (2)

மரு விரி துளப மௌலி மா நில கிழத்தியோடும்
திருவோடும் இருந்த மூல தேவையும் வணக்கம் செய்தான் – கம்.யுத்3:24 50/3,4
நாயக கோயில் எய்தி நானில கிழத்தியோடும்
சேயொளி கமலத்தாளும் களி நடம் செய்ய கண்டான் – கம்.யுத்4:42 6/3,4

மேல்


கிழமை (9)

கற்பு இணை நெறியூடு அற்பு இணை கிழமை
நய_தகு மரபின் விய_தகு குமர – பரி 9/81,82
நீடு கிளர் கிழமை நிறை குறை தோன்ற – பரி 17/18
கய தக்க பூ பெய்த காம கிழமை
நய_தகு நல்லாளை கூடுமா கூடும் – பரி 24/41,42
சாய் இறை பணை தோள் கிழமை தனக்கே – அகம் 32/18
இ மனை கிழமை எம்மொடு புணரின் – அகம் 230/9
தொல் நில கிழமை சுட்டின் நன் மதி – புறம் 32/7
இன் உயிர் விரும்பும் கிழமை
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/5,6
கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு – கம்.கிட்:2 5/4
பா வரும் கிழமை தொன்மை பருணிதர் தொடுத்த பத்தி – கம்.கிட்:13 64/3

மேல்


கிழமைத்து (1)

கேட்டு அயல் இருந்த மாலி ஈது ஒரு கிழமைத்து ஆமோ – கம்.யுத்4:34 13/1

மேல்


கிழமையர் (1)

வழு இன்று பழகிய கிழமையர் ஆயினும் – புறம் 216/3

மேல்


கிழமையும் (2)

காதல் கிழமையும் உடையவன் அதன்_தலை – புறம் 216/10
பீடு கெழு சென்னி கிழமையும் நினதே – புறம் 272/8

மேல்


கிழமையொடு (1)

ஆளும் கிழமையொடு புணர்ந்த – கலி 103/78

மேல்


கிழமையோன் (1)

ஓடா பூட்கை நின் கிழமையோன் கண்டே – புறம் 165/15

மேல்


கிழவ (5)

விண் பொரு நெடு வரை குறிஞ்சி கிழவ
பலர் புகழ் நன் மொழி புலவர் ஏறே – திரு 267,268
எழு-மதி வாழி ஏழின் கிழவ
பழு மரம் உள்ளிய பறவையின் யானும் அவன் – பொரு 63,64
அதிரா யாணர் முதிரத்து கிழவ
இவண் விளங்கு சிறப்பின் இயல் தேர் குமண – புறம் 158/25,26
ஊரா குதிரை கிழவ கூர் வேல் – புறம் 168/14
பொன் படு மால் வரை கிழவ வென் வேல் – புறம் 201/18

மேல்


கிழவர் (9)

கிழவர் கிழவியர் என்னாது ஏழ்-காறும் – பரி 11/120
கிழவர் இன்னோர் என்னாது பொருள் தான் – கலி 21/10
மண் திணி கிடக்கை தண் தமிழ் கிழவர்
முரசு முழங்கு தானை மூவருள்ளும் – புறம் 35/3,4
இந்திரற்கு உவமை சாலும் இரு நில கிழவர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 76/3
நல் பயன் தவத்தின் உய்க்கும் நான்மறை கிழவர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 77/4
வில் மறை கிழவர் நானா விஞ்சையர் வரத்தின் மிக்கார் – கம்.சுந்:8 11/1
மந்திர கிழவர் மைந்தர் மதி நெறி அமைச்சர் மக்கள் – கம்.சுந்:10 10/1
பண்டிதர் பழையவர் கிழவர் பண்பினர் – கம்.யுத்1:2 8/1
மற்றுள மந்திர கிழவர் வாய்மையால் – கம்.யுத்1:4 82/1

மேல்


கிழவர்-தம் (3)

கிழவர்-தம் மனையன கிளை பயில் வளை யாழ் – கம்.பால:2 50/4
இருந்த மந்திர கிழவர்-தம் எண்ணமும் மகன்-பால் – கம்.அயோ:1 33/1
முழுதும் எண்ணுறும் மந்திர கிழவர்-தம் முகத்தால் – கம்.அயோ:1 44/2

மேல்


கிழவர்க்கும் (1)

உரை-செய் மந்திர கிழவர்க்கும் முனிவர்க்கும் உள்ளம் – கம்.அயோ:1 46/2

மேல்


கிழவரின் (1)

பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே – நற் 291/9

மேல்


கிழவரும் (2)

மந்திர கிழவரும் நகர மாந்தரும் – கம்.அயோ:12 2/1
சூழ்ச்சியின் கிழவரும் துணிந்து சொல்லினார் – கம்.யுத்1:4 18/4

மேல்


கிழவரை (3)

நாறு இரும் கூந்தல் கிழவரை படர்ந்தே – புறம் 113/9
மந்திர கிழவரை வருக என்று ஏவினான் – கம்.அயோ:1 3/4
சூழ்ச்சியின் கிழவரை நோக்கி சொல்லுவான் – கம்.யுத்1:2 11/4

மேல்


கிழவற்கும் (1)

முகைய நாள்_மலர் கிழவற்கும் முக்கணான் தனக்கும் – கம்.யுத்3:22 200/1

மேல்


கிழவன் (24)

கையதை சேரி கிழவன் மகளேன் யான் மற்று இஃது ஓர் – கலி 117/6
தீம் சுளை பலவின் மா மலை கிழவன்
ஆஅய் அண்டிரன் அடு போர் அண்ணல் – புறம் 129/4,5
மழை கணம் சேக்கும் மா மலை கிழவன்
வழை பூ கண்ணி வாய் வாள் அண்டிரன் – புறம் 131/1,2
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து – புறம் 151/3
சாரல் அருவி பய மலை கிழவன்
ஓரி-கொல்லோ அல்லன்-கொல்லோ – புறம் 152/11,12
மழை அணி குன்றத்து கிழவன் நாளும் – புறம் 153/1
கொண்பெரும்கானத்து கிழவன்
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே – புறம் 155/7,8
பழம் தூங்கு முதிரத்து கிழவன்
திருந்து வேல் குமணன் நல்கிய வளனே – புறம் 163/8,9
தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன் – புறம் 179/10
மெல்லியன் கிழவன் ஆகி வைகலும் – புறம் 184/7
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை – புறம் 399/12
ஈண்டு நீர் நகரின் பாங்கர் இரு நில கிழவன் எய்த – கம்.பால:20 3/2
வாயில்கள் நெருக்கம் நீங்க மா தவ கிழவன் வந்தான் – கம்.அயோ:3 80/4
தென் புல கிழவன் ஊர் மயிடமோ திசையின் வாழ் – கம்.கிட்:5 2/1
இறுகின நிதியின் கிழவன் இசை கெட அளகை எறிந்தார் – கம்.சுந்:7 16/3
தென் திசை கிழவன் தூதர் தேடினர் திரிவர் என்ன – கம்.யுத்2:16 43/3
திறை தந்தன தெய்வ நிதி கிழவன்
முறை தந்தன தந்து முடிக்குவெனால் – கம்.யுத்2:18 40/3,4
நம்பி குல கிழவன் கூறும் நலம் ஓராய் – கம்.யுத்2:18 271/2
ஞாலமும் விசும்பும் காத்த நானில கிழவன் மைந்தன் – கம்.யுத்3:22 19/3
தள மலர் கிழவன் தந்த படைக்கலம் தழலின் சாற்றி – கம்.யுத்3:26 11/2
இரு நிதி கிழவன் இழந்து ஏகின – கம்.யுத்4:33 32/1
இயக்கர் வேந்தனுக்கு அரு மறை கிழவன் அன்று ஈந்த – கம்.யுத்4:41 2/1
ஆதி நான்மறை கிழவன் நின் குலம் என அமைந்தாய் – கம்.யுத்4:41 8/2

மேல்


கிழவன்-தன் (1)

ஏசு_இல் தென் திசை_கிழவன்-தன் எரி முனை எழுவும் – கம்.சுந்:9 16/2

மேல்


கிழவனும் (5)

குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே – குறு 34/8
மென் தோள் கிழவனும் வந்தனன் நுந்தையும் – கலி 41/42
மா நிதி கிழவனும் போன்ம் என மகனொடு – அகம் 66/17
வரு விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும்
அரும் சமம் ததைய தாக்கி பெரும் சமத்து – புறம் 326/12,13
தென் புல கிழவனும் செய்கை கீழ்ப்பட – கம்.யுத்2:15 119/3

மேல்


கிழவனை (5)

வான் தோய் மா மலை கிழவனை
சான்றோய் அல்லை என்றனம் வரற்கே – நற் 365/8,9
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே – புறம் 58/1
நிதி நெடும் கிழவனை நெருக்கி நீள் நகர் – கம்.சுந்:9 19/1
இருந்த எண் திசை கிழவனை மாருதி எதிர்ந்தான் – கம்.சுந்:12 50/1
போது உறு கிழவனை தவம் முன் பூண்ட நாள் – கம்.யுத்1:4 21/4

மேல்


கிழவனோ (2)

தாமரை கிழவனோ தறுகண் பல் தலை – கம்.சுந்:12 65/2
தென் திசை கிழவனோ திசை நின்று ஆட்சியர் – கம்.சுந்:12 66/3

மேல்


கிழவியர் (1)

கிழவர் கிழவியர் என்னாது ஏழ்-காறும் – பரி 11/120

மேல்


கிழவிர் (1)

கிழவிர் போல கேளாது கெழீஇ – மலை 166

மேல்


கிழவோயே (15)

நில்லா தானை இறை கிழவோயே – பதி 54/17
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – பதி 76/15
தண் கடல் படப்பை நாடு கிழவோயே – பதி 88/42
பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே – பதி 90/57
கடல் பல் தாரத்த நாடு கிழவோயே – புறம் 30/15
எழு களிறு புரக்கும் நாடு கிழவோயே – புறம் 40/11
பெண்ணை அம் படப்பை நாடு கிழவோயே – புறம் 126/23
பொது மீக்கூற்றத்து நாடு கிழவோயே – புறம் 135/22
எல்லோர்க்கும் கொடு-மதி மனை கிழவோயே
பழம் தூங்கு முதிரத்து கிழவன் – புறம் 163/7,8
மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே – புறம் 200/17
கெடல் அரும்-குரைய நாடு கிழவோயே – புறம் 201/20
பெரும் கல் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – புறம் 202/21
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 370/27
குருதி துகள் ஆடிய களம் கிழவோயே – புறம் 371/27
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 373/39

மேல்


கிழவோர்க்கே (1)

தீயேன் தில்ல மலை கிழவோர்க்கே – ஐங் 204/5

மேல்


கிழவோற்கு (1)

அம் மலை கிழவோற்கு உரை-மதி இ மலை – நற் 102/7

மேல்


கிழவோற்கே (6)

வீ ததர் வேங்கைய மலை கிழவோற்கே – நற் 51/11
கண்டல் வேலி நும் துறை கிழவோற்கே – நற் 54/11
முந்தூழ் வேலிய மலை கிழவோற்கே – குறு 239/6
மன்றம் நண்ணிய மலை கிழவோற்கே – குறு 332/6
பிரசம் தூங்கு மலை கிழவோற்கே – குறு 392/8
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே – கலி 41/44

மேல்


கிழவோன் (13)

வெண் கோட்டு யானை போஒர் கிழவோன்
பழையன் வேல் வாய்த்து அன்ன நின் – நற் 10/7,8
அம் மலை கிழவோன் நம் நயந்து என்றும் – நற் 32/3
அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/7
பெரு வரை அடுக்கத்து கிழவோன் என்றும் – குறு 385/5
மலர்ந்த வள்ளி அம் கானம் கிழவோன்
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள் – ஐங் 250/3,4
யாழ் இசை மறுகின் நீடூர் கிழவோன்
வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார் – அகம் 266/10,11
புனல் மலி புதவின் போஒர் கிழவோன்
பழையன் ஓக்கிய வேல் போல் – அகம் 326/11,12
நெடும் கதிர் நெல்லின் வல்லம் கிழவோன்
நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் – அகம் 356/13,14
நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன்
வில்லியாதன் கிணையேம் பெரும – புறம் 379/6,7
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன்
நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய – புறம் 385/9,10
கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன்
செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன் – புறம் 389/11,12
ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன்
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன் – புறம் 394/2,3
கண்டு கைதொழுது ஐய இ கடலிடை கிழவோன்
உண்டு ஒர் காரியம் வருக என உரைத்தனன் எனலும் – கம்.அயோ:1 50/1,2

மேல்


கிழவோனே (18)

பழம் முதிர் சோலை மலை கிழவோனே – திரு 317
காவிரி புரக்கும் நாடு கிழவோனே – பொரு 248
ஒளிறு இலங்கு அருவிய மலை கிழவோனே – பெரும் 500
குன்று சூழ் இருக்கை நாடு கிழவோனே – மலை 583
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை கிழவோனே – நற் 28/9
எழுந்து வீழ் அருவிய மலை கிழவோனே – நற் 228/9
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே – ஐங் 40/5
பொன் போல் செய்யும் ஊர் கிழவோனே – ஐங் 41/4
குறும் பல் பொறைய நாடு கிழவோனே – ஐங் 404/4
போது ஆர் புறவின் நாடு கிழவோனே – ஐங் 406/4
மென்_புல வைப்பின் நாடு கிழவோனே – ஐங் 407/4
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 58/19
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 66/20
செம்மலை ஆகிய மலை கிழவோனே – கலி 40/34
சென்றோன் மன்ற அ குன்று கிழவோனே
பகல் மாய் அந்தி படு_சுடர் அமையத்து – அகம் 48/22,23
மை ஆடு சென்னிய மலை கிழவோனே – அகம் 108/18
விழு நீர் வேலி நாடு கிழவோனே – புறம் 13/13
உறைவு இன் யாணர் நாடு கிழவோனே – புறம் 400/22

மேல்


கிழான் (1)

சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி – புறம் 388/4

மேல்


கிழாஅர் (1)

மென் தொடை வன் கிழாஅர்
அதரி கொள்பவர் பகடு பூண் தெண் மணி – மது 93,94

மேல்


கிழி (6)

எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது – நற் 328/8
கல் எடுத்து எறிந்த பல் கிழி உடுக்கை – அகம் 285/9
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய் – கம்.சுந்:12 118/3
கிழி பட கடல் கீண்டதும் மாண்டது – கம்.யுத்1:9 44/1
கிடைத்தார் உடலில் கிழி சோரியை வாரி – கம்.யுத்2:18 236/1
கிளர்ந்தானை இரண்டு கிழி துணையாய் – கம்.யுத்3:20 78/2

மேல்


கிழிக்கில (1)

சொல்லிடை கிழிக்கில சுருங்கிய குரங்கு என் – கம்.யுத்1:2 62/1

மேல்


கிழிக்கும் (2)

ஓடு மழை கிழிக்கும் சென்னி – நற் 28/8
கல்லிடை கிழிக்கும் உருமின் கடுமை காணும் – கம்.யுத்1:2 62/2

மேல்


கிழிக்குமேல் (1)

கிள்ளைகள் முருக்கின் பூவை கிழிக்குமேல் உரைக்கலாமோ – கம்.கிட்:13 47/4

மேல்


கிழிகிலை (1)

கிழிகிலை நெஞ்சம் வஞ்ச கிளையொடும் இன்று-காறும் – கம்.யுத்2:17 19/3

மேல்


கிழித்த (11)

வள் உகிர் கிழித்த வடு ஆழ் பாசடை – சிறு 182
வெண் திரை கிழித்த விளங்கு சுடர் நெடும் கோட்டு – பெரும் 430
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து தீம் தேன் கிழித்த
குவை உடை பசும் கழை தின்ற கய வாய் – குறு 179/4,5
தூ கணை கிழித்த மா கண் தண்ணுமை – பதி 51/33
கோள் சுறா கிழித்த கொடு முடி நெடு வலை – அகம் 340/21
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் – புறம் 13/3
குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு – புறம் 34/11
உதைய கிரி எனும் கடவுள் நுதல் கிழித்த விழியே போல் உதயம் செய்தான் – கம்.பால:11 13/4
கேழ் கிளர் சுடு கணை கிழித்த புண் பொழி – கம்.சுந்:5 54/2
வில்லிடை கிழித்த மிடல் வாளி வெருவி தம் – கம்.யுத்1:2 62/3
கீண்டன புவியினை கிழித்த மாதிரம் – கம்.யுத்3:20 40/2

மேல்


கிழித்தது (2)

கிழித்தது கிழித்தது என்னும் நாண் உரும் ஏறு கேட்டான் – கம்.யுத்3:22 148/3
கிழித்தது கிழித்தது என்னும் நாண் உரும் ஏறு கேட்டான் – கம்.யுத்3:22 148/3

மேல்


கிழித்தன (1)

பந்தரை கிழித்தன பரந்த பூ_மழை – கம்.பால:8 44/1

மேல்


கிழித்தான் (1)

கிளர்ந்தாரையும் கிடைத்தாரையும் கிழித்தான் கனல் விழித்தான் – கம்.யுத்3:22 114/1

மேல்


கிழித்திட (2)

மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – கம்.பால:7 10/3
புண் கிழித்திட எழும் குருதியே போலுமே – கம்.பால:7 10/4

மேல்


கிழித்து (17)

ஊன் கிழித்து அன்ன செம் சுவல் நெடும் சால் – அகம் 194/4
சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும் – புறம் 386/4
கண் கிழித்து உமிழ் விட கனல் அரா அரசு கார் – கம்.பால:7 10/1
விண் கிழித்து ஒளிரும் மின் அனைய பல் மணி வெயில் – கம்.பால:7 10/2
கீறி தோள்கள் கிழித்து அழித்த பின் – கம்.கிட்:16 42/2
மழை கிழித்து உதிர மீன்கள் மறி கடல் பாய வானம் – கம்.சுந்:1 27/1
கின்னர மிதுனம் பாட கிளர் மழை கிழித்து தோன்றும் – கம்.சுந்:2 117/1
விரி மழை குலம் கிழித்து ஒளிரும் மின் என – கம்.சுந்:3 59/1
சூல் நிற கொண்மூ கிழித்து இடை துடிக்கும் மின் என மார்பில் நூல் துளங்க – கம்.சுந்:3 78/4
கிரி படு குவவு திண் தோள் குரங்கு இடை கிழித்து வீச – கம்.சுந்:6 56/3
கேழ் இரு மணியும் பொன்னும் விசும்பு இருள் கிழித்து நீக்கும் – கம்.சுந்:8 16/1
பல்லிடை கிழித்து இரிவ கண்டு பயன் உய்ப்பாய் – கம்.யுத்1:2 62/4
வெள்ளி வெண் பற்களை கிழித்து விண் உற – கம்.யுத்1:6 39/3
வாலியை உரம் கிழித்து ஏக வல்லன – கம்.யுத்2:16 81/3
மயிந்தனும் துமிந்தன் தானும் மழை குலம் கிழித்து வானத்து – கம்.யுத்2:19 59/1
கிடைத்த பேர் அனுமன் ஆண்டு ஓர் நெடும் கிரி கிழித்து கொண்டான் – கம்.யுத்3:27 89/4
எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால் – கம்.யுத்4:33 25/2

மேல்


கிழிதர (2)

மீண்டும் மண் கிழிதர வீழ்ந்து கேழ் கிளர் – கம்.அயோ:11 87/2
படம் கிழிதர படிதனில் பலவித போர் – கம்.ஆரண்:9 3/2

மேல்


கிழிந்த (4)

கரை இடை கிழிந்த நின் காழகம் வந்து உரையா-கால் – கலி 73/17
கலை உண கிழிந்த முழவு மருள் பெரும் பழம் – புறம் 236/1
மண்தலம் கிழிந்த வாயில் மறி கடல் மோழை மண்ட – கம்.சுந்:6 60/1
என்பு உற கிழிந்த புண்ணின் இழி பெரும் குருதியோடும் – கம்.யுத்1:12 34/1

மேல்


கிழிந்தது (2)

கிளர்ந்தது ககன முட்டை கிழிந்தது கீழும் மேலும் – கம்.யுத்1:3 130/4
மண் இரண்டு உற கிழிந்தது என்று இமையவர் மறுக – கம்.யுத்2:16 232/2

மேல்


கிழிந்தன (6)

தோடு கொள் முரசும் கிழிந்தன கண்ணே – புறம் 238/8
கீறினது அண்ட_கோளம் கிழிந்தன கிரிகள் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:13 114/4
தெரிகிலர் செவிடு செல்ல கிழிந்தன திசைகள் எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 104/4
கீண்டன செவிகள் நெஞ்சம் கிழிந்தன கிளர்ந்து செல்லா – கம்.யுத்3:22 14/1
கிழிந்தன மா மழை குலங்கள் கீண்டது நீள் நெடு வேலை கிழக்கும் மேற்கும் – கம்.யுத்3:24 33/1
கிழிந்தன என்ன ஆர்த்தான் கண்டிலர் ஓசை கேட்டார் – கம்.யுத்3:28 39/4

மேல்


கிழிந்தார் (1)

கெட்டனம் என வானர தலைவரும் கிழிந்தார்
சிட்டர்-தம் தனி தேவனும் அதன் நிலை தெரிந்தான் – கம்.யுத்4:37 103/3,4

மேல்


கிழிந்திலது (2)

கிழிந்திலது அண்டம் என்னும் இதனையே கிளப்பது அல்லால் – கம்.சுந்:2 32/2
கீண்டிலது அனந்தன் உச்சி கிழிந்திலது எழுந்து வேலை – கம்.சுந்:14 33/2

மேல்


கிழிந்திலர் (1)

அம் கடம் கிழிந்திலர் அழிந்த ஆடவர் – கம்.யுத்3:27 48/2

மேல்


கிழிந்து (3)

திண் பிணி முரசும் கண் கிழிந்து உருளவும் – புறம் 229/19
பார் கிழிந்து உக பாய்ந்தனன் வானவர் – கம்.யுத்2:15 65/3
போர் கிழிந்து புறம் தர போர் செய்தான் – கம்.யுத்2:15 65/4

மேல்


கிழிப்ப (3)

வெயில் உருப்பு-உற்ற வெம் பரல் கிழிப்ப
வேனில் நின்ற வெம் பத வழி நாள் – சிறு 8,9
விடை வீழ்த்து சூடு கிழிப்ப
மடை வேண்டுநர்க்கு இடை அருகாது – புறம் 366/17,18
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப
கோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்த – புறம் 393/11,12

மேல்


கிழிப்பது (1)

இருள் கிழிப்பது போல் மின்னி வானம் – அகம் 72/1

மேல்


கிழிப்பு (1)

வரை கிழிப்பு அன்ன மை இருள் பரப்பி – நற் 154/2

மேல்


கிழிப்புற (2)

கிழிப்புற உயிர்ப்பு வீங்கி கிடந்த வாள் அரக்கன் கேட்டான் – கம்.யுத்2:19 274/4
கிளர் இயல் உருவினோடும் கிழிப்புற கிளர்ந்து தோன்றும் – கம்.யுத்4:37 205/2

மேல்


கிழிபட (3)

கிழிபட அயில் வேல் வந்து கிடைப்பினும் ஆன்றோர் கூறும் – கம்.யுத்2:17 66/2
வீழியின் கனி-போல் மேனி கிழிபட அனுமன் வீர – கம்.யுத்2:19 115/1
குடர் மறுகிட மலை குலைய நிலம் குழியொடு கிழிபட வழி படரும் – கம்.யுத்3:28 19/2

மேல்


கிழிய (15)

ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 36/3
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 56/4
நீத்தம் ஆன்று அலையது ஆகி நிமிர்ந்து பார் கிழிய நீண்டு – கம்.பால:1 18/3
நெல் கிழிய நெல் பொதி நிரம்பின நிரம்பா – கம்.கிட்:10 73/1
வெய்தின் வான் சிறையினால் நீர் வேலையை கிழிய வீசி – கம்.சுந்:1 21/1
கீண்டதாம் என கிரி உக நெடு நிலம் கிழிய
நீண்ட மாதிரம் வெடிபட அவன் நெடும் சிலையில் – கம்.சுந்:11 36/2,3
அந்தர குல மீன் சிந்த அண்டமும் கிழிய ஆர்ப்ப – கம்.யுத்1:13 26/2
கிழிய பாய் புனல் கிளர்ந்து என கிளர் சினத்து அரக்கன் – கம்.யுத்2:16 241/2
கேடக புறத்தினால் கிழிய வீசினான் – கம்.யுத்2:16 303/4
பாரிடை கிழிய பாய்ந்து பகலிடை பரிதி என்பான் – கம்.யுத்2:18 208/2
சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:21 34/4
பாரினில் கிழிய வீசின் ஆர் உளர் பிழைக்கல்-பாலார் – கம்.யுத்3:26 4/2
மெலியாதவர் ஆர்த்தனர் விண் கிழிய – கம்.யுத்3:27 22/4
அங்கம் கிழிய துணி பட்டதனால் – கம்.யுத்3:27 42/1
திசைகளும் கிழிய ஆர்த்தான் தீர்த்தனும் முறுவல் செய்தான் – கம்.யுத்4:37 14/4

மேல்


கிழியா (1)

குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா
பலவின் பழத்துள் தங்கும் மலை கெழு வெற்பனை – கலி 41/15,16

மேல்


கிழியொடு (1)

சீல நல் உரை சீதம் மிக்கு அடுத்தலின் கிழியொடு நெய் தீற்றி – கம்.யுத்1:3 86/2

மேல்


கிள்ள (1)

கிள்ள எழுகின்ற புனல் கேளிரின் விரும்பி – கம்.பால:15 23/2

மேல்


கிள்ளி (11)

பைம் தாள் குவளை தூ இதழ் கிள்ளி
தெய்வ_உத்தியொடு வலம்புரி வயின் வைத்து – திரு 22,23
ஏந்து கோட்டு யானை இசை வெம் கிள்ளி
வம்பு அணி உயர் கொடி அம்பர் சூழ்ந்த – நற் 141/9,10
கைவண் கிள்ளி வெண்ணி சூழ்ந்த – நற் 390/3
கதிர் இலை நெடு வேல் கடு மான் கிள்ளி
மதில் கொல் யானையின் கதழ்பு நெறி வந்த – ஐங் 78/1,2
நிலம் கொள வெஃகிய பொலம் பூண் கிள்ளி
பூ விரி நெடும் கழி நாப்பண் பெரும் பெயர் – அகம் 205/10,11
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட – அகம் 389/4
தேர் வண் கிள்ளி தம்பி வார் கோல் – புறம் 43/10
பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர் – புறம் 67/11
கழல் புனை திருந்து அடி கடு மான் கிள்ளி
நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது – புறம் 167/10,11
தேர் வண் கிள்ளி போகிய – புறம் 220/6
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 355/5

மேல்


கிள்ளிவளவன் (4)

கிள்ளிவளவன் நல் அமர் சாஅய் – அகம் 346/22
கிள்ளிவளவன் படர்குவை ஆயின் – புறம் 69/16
கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி – புறம் 70/10
கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும் – புறம் 399/13

மேல்


கிள்ளுபு (1)

வெள்ளில் குறு முறி கிள்ளுபு தெறியா – திரு 37

மேல்


கிள்ளும் (1)

தலைகளை கிள்ளும் அள்ளி தழல் எழ பிசையும் தக்க – கம்.யுத்1:3 141/2

மேல்


கிள்ளை (16)

கொடு வாய் கிள்ளை படு பகை வெரூஉம் – பெரும் 227
வளை வாய் கிள்ளை மறை விளி பயிற்றும் – பெரும் 300
கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா – குறி 101
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கிள்ளை
வளை வாய் கொண்ட வேப்ப ஒண் பழம் – குறு 67/1,2
கிள்ளை வாழிய பலவே ஒள் இழை – ஐங் 281/2
தினை பாய் கிள்ளை வெரூஉம் நாட – ஐங் 287/2
சிறந்தன போலும் கிள்ளை பிறங்கிய – ஐங் 290/2
கிள்ளை தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – அகம் 28/10
செம் தார் கிள்ளை நம்மொடு கடிந்தோன் – அகம் 242/6
தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த – அகம் 324/3
கிள்ளை கிளவிக்கு என்னாம்-கொல் கீழ்-பால் திசையின்-மிசை வைத்த – கம்.பால:10 72/3
பண் சிலம்பு அணி வாய் ஆர்ப்ப நாணினால் பறந்த கிள்ளை
ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் – கம்.பால:17 4/3,4
கொம்பில் கிள்ளை பிள்ளை ஒளிக்க குழைவாளும் – கம்.பால:17 28/4
கை வணத்த வாய் கிள்ளை தந்து அளிப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 34/4
கிள்ளை போல் மொழியார்க்கு எல்லாம் கேடு சூழ்கின்றேன் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 77/4
கேட்டும் காண்டற்கு இருத்தி-கொல் கிள்ளை நீ – கம்.சுந்:3 107/2

மேல்


கிள்ளைக்கு (1)

அம் சொற்கள் கிள்ளைக்கு எல்லாம் அருளினாள் அழகை மாந்தி – கம்.பால:22 19/2

மேல்


கிள்ளைகள் (1)

கிள்ளைகள் முருக்கின் பூவை கிழிக்குமேல் உரைக்கலாமோ – கம்.கிட்:13 47/4

மேல்


கிள்ளையும் (4)

கிள்ளையும் கிளை என கூஉம் இளையோள் – நற் 143/5
கிள்ளையும் தீம் பால் உண்ணா மயில் இயல் – அகம் 369/4
ஓதுகின்றில கிள்ளையும் ஓதியர் – கம்.அயோ:11 22/1
வனிதையர் மழலை இன் சொல் கிள்ளையும் குயிலும் வண்டும் – கம்.ஆரண்:10 98/2

மேல்


கிள்ளையே (1)

உறங்குவ மகளிரோடு ஓதும் கிள்ளையே – கம்.பால:3 47/4

மேல்


கிள்ளையை (3)

சூழற்கே தன் கிள்ளையை ஏவி தொடர்வாளும் – கம்.பால:17 24/4
உரை-செயும் கிள்ளையை உவந்து புல்லினாள் – கம்.பால:19 27/4
தன் துணை கிள்ளையை தழீஇ என் ஆவியை – கம்.பால:19 28/2

மேல்


கிள்ளையொடு (3)

நறும் தழை மகளிர் ஓப்பும் கிள்ளையொடு
குறும் பொறைக்கு அணவும் குன்ற நாடன் – குறு 333/3,4
கிள்ளையொடு பூவை அழுத கிளர் மாடத்து – கம்.அயோ:4 96/1
கிள்ளையொடு பூவைகள் வளர்த்தல் கிள என்னும் – கம்.சுந்:4 62/3

மேல்


கிள (1)

கிள்ளையொடு பூவைகள் வளர்த்தல் கிள என்னும் – கம்.சுந்:4 62/3

மேல்


கிளக்கின்றார் (1)

கிச்சிடை இடும் என கிளக்கின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:12 3/4

மேல்


கிளக்கும் (3)

ஓ என கிளக்கும் கால_முதல்வனை – பரி 3/61
கிளக்கும் பாண கேள் இனி நயத்தின் – புறம் 155/3
கீதம் ஒத்த கின்னரங்கள் இன் நரம்பு வருடு-தொறும் கிளக்கும் ஓதை – கம்.கிட்:13 28/3

மேல்


கிளக்கும்-கால் (1)

நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்-கால் அவை நினக்கு – பரி 4/3

மேல்


கிளக்கும்-காலை (1)

தன் பெயர் கிளக்கும்-காலை என் பெயர் – புறம் 216/8

மேல்


கிளக்குவம் (1)

நின்-வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல் – புறம் 126/6

மேல்


கிளக்குவல் (1)

கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல் – மது 207

மேல்


கிளக்குறாதவன் (1)

கிளவி ஆர் பொருள்களான் கிளக்குறாதவன்
களவை யார் அறிகுவார் மெய்ம்மை கண்டிலார் – கம்.யுத்1:3 62/3,4

மேல்


கிளத்தல் (4)

செய்யா கூறி கிளத்தல்
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே – புறம் 148/6,7
கிட்டிய போது செய்வது என் இனி கிளத்தல் வேண்டும் – கம்.யுத்1:9 67/4
கேட்டான் இடை உற்றது என் என்று கிளத்தல் யாரும் – கம்.யுத்2:19 3/1
கேட்கின்ற வீரம் எல்லாம் கிளத்துவீர் கிளத்தல் வேண்டா – கம்.யுத்3:27 83/2

மேல்


கிளத்தலின் (1)

ஏஎ இன கிளத்தலின் இனைமை நற்கு அறிந்தனம் – பரி 3/62

மேல்


கிளத்தலும் (1)

வெறுப்பன கிளத்தலும் இ தொழிலை விட்டு என் – கம்.ஆரண்:11 30/3

மேல்


கிளத்தலுற்றான் (1)

கேடு வந்து அடுத்தது என்னா இனையன கிளத்தலுற்றான் – கம்.யுத்3:29 55/4

மேல்


கிளத்தி (1)

கிடைத்து நான் அவர்க்கு உற்றுள பொருள் எலாம் கிளத்தி
அடைத்த நல் உரை விளம்பினென் அளவளாய் அமைவுற்று – கம்.யுத்3:30 31/2,3

மேல்


கிளத்திய (2)

கேள் கொள் மேலையான் கிளத்திய பொருள் எலாம் கேட்டான் – கம்.யுத்1:5 69/1
கேள் இல் ஞாலம் கிளத்திய தொல் முறை – கம்.யுத்2:15 40/1

மேல்


கிளத்தினவாறு (1)

கெட்ட தூதர் கிளத்தினவாறு ஒரு – கம்.யுத்3:29 14/1

மேல்


கிளத்தினால் (1)

கேள் ஒக்கும் அன்றி ஒன்று கிளத்தினால் கீழ்மைத்து ஆமே – கம்.கிட்:13 55/1

மேல்


கிளத்து (1)

கெடுத்து மேலையோர் கிளத்து நீதியால் – கம்.கிட்:3 56/2

மேல்


கிளத்துவான் (1)

கிற்றும் கேட்டிரேல் என்றனன் கிளத்துவான் துணிந்தான் – கம்.யுத்3:30 39/4

மேல்


கிளத்துவீர் (2)

கேட்டதோ கண்டதோ கிளத்துவீர் என்றான் – கம்.சுந்:7 60/4
கேட்கின்ற வீரம் எல்லாம் கிளத்துவீர் கிளத்தல் வேண்டா – கம்.யுத்3:27 83/2

மேல்


கிளந்த (4)

ஒளித்த செய்தி வெளிப்பட கிளந்த பின் – குறு 374/2
கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறியலையே – பதி 63/7
கேள்வியுள் கிளந்த ஆசான் உரையும் – பரி 2/61
ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த
நாதர் பன்னொருவரும் நன் திசை காப்போரும் – பரி 8/6,7

மேல்


கிளந்தவாறு (1)

கேட்டனன் அமலனும் கிளந்தவாறு எலாம் – கம்.கிட்:5 15/1

மேல்


கிளந்தனம் (1)

மெல்லென கிளந்தனம் ஆக வல்லே – பொரு 122

மேல்


கிளந்து (3)

மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் – குறி 138
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை – பரி 9/21
தேயா நோய் செய்தான் திறம் கிளந்து நாம் பாடும் – கலி 131/23

மேல்


கிளப்ப (2)

நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் – பரி 4/5,6
கிளப்ப_அரும் கொடுமைய அரக்கி கேடு இலா – கம்.பால:7 24/3

மேல்


கிளப்ப_அரும் (1)

கிளப்ப_அரும் கொடுமைய அரக்கி கேடு இலா – கம்.பால:7 24/3

மேல்


கிளப்பது (2)

கிழிந்திலது அண்டம் என்னும் இதனையே கிளப்பது அல்லால் – கம்.சுந்:2 32/2
கிளப்பது கேட்டும் அன்றே அரவின்-மேல் கிடந்து மேல்_நாள் – கம்.யுத்4:34 14/3

மேல்


கிளர் (159)

எருத்தம் ஏறிய திரு கிளர் செல்வனும் – திரு 159
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் மார்பின் – திரு 193
நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் – பொரு 31
திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி – பொரு 90
கிளர் பூண் புதல்வரொடு கிலுகிலி ஆடும் – சிறு 61
அணி கிளர் மார்பின் ஆரமொடு அளைஇ – மது 439
நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து – மது 493
புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு – நெடு 166
களங்கனி அன்ன கதழ்ந்து கிளர் உருவின் – மலை 36
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/7
பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு – நற் 55/4
பொறி கிளர் எருத்தம் வெறிபட மறுகி – நற் 66/4
நிறம் கிளர் தூவி சிறு வெள்ளாங்குருகே – நற் 70/3
கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப – நற் 129/7
நெறி கிளர் ஈங்கை பூவின் அன்ன – நற் 181/4
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் – நற் 264/3
ஆரம் நீவிய அணி கிளர் ஆகம் – நற் 344/6
வேர் கிளர் மராஅத்து அம் தளிர் போல – நற் 381/4
நிலை கிளர் மீனின் தோன்றும் நாடன் – நற் 393/7
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் – நற் 394/4
நலம் கிளர் பணை தோள் விலங்கின செலவே – ஐங் 421/4
ஆண் கடன் நிறுத்த நின் பூண் கிளர் வியன் மார்பு – பதி 31/14
பொலம் பூ தும்பை பொறி கிளர் தூணி – பதி 45/1
உருபு கிளர் வண்ணம் கொண்ட – பதி 52/30
வேங்கை வென்ற பொறி கிளர் புகர் நுதல் – பதி 53/18
புரையோள் கணவ பூண் கிளர் மார்ப – பதி 70/16
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் – பரி 2/32
கை புனை கிளர் வேங்கை காணிய வெருவு-உற்று – பரி 10/46
சீர் அமை பாடல் பயத்தால் கிளர் செவி தெவி – பரி 11/69
உம்பர் உறையும் ஒளி கிளர் வான் ஊர்பு ஆடும் – பரி 11/70
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/44
ஒள் ஒளி சேய்தா ஒளி கிளர் உண்கண் கெண்டை – பரி 16/40
நீடு கிளர் கிழமை நிறை குறை தோன்ற – பரி 17/18
அணி கிளர் நெடும் திண் தேர் அயர்-மதி பணிபு நின் – கலி 30/19
மை தபு கிளர் கொட்டை மாண் பதி படர்தரூஉம் – கலி 74/4
கிளர் மணி ஆர்ப்ப ஆர்ப்ப சாஅய்_சாஅய் செல்லும் – கலி 80/10
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் – கலி 86/4
புலியொடு வில் நீக்கி புகழ் பொறித்த கிளர் கெண்டை – கலி 104/3
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து – கலி 135/17
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர – கலி 135/18
வரி கிளர் வய_மான் உரிவை தைஇய – அகம் 0/14
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம் – அகம் 26/14
இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் – அகம் 78/2
உருவு கிளர் ஏர் வினை பொலிந்த பாவை – அகம் 142/21
பொறி கிளர் உழுவை போழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 147/6
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை – அகம் 201/2
அணி கிளர் சாந்தின் அம் பட்டு இமைப்ப – அகம் 236/11
வரி கிளர் பணை தோள் வயிறு அணி திதலை – அகம் 245/8
அணி கிளர் நெடு வரை ஆடிய நீரே – அகம் 278/15
களரி ஆவிரை கிளர் பூ கோதை – அகம் 301/14
கிளையொடு மேய்ந்த கேழ் கிளர் யானை – அகம் 332/2
ஆரத்து அன்ன அணி கிளர் புது பூ – அகம் 335/18
நீலத்து அன்ன நிறம் கிளர் எருத்தின் – அகம் 358/1
விளங்கு பொன் எறிந்த நலம் கிளர் பலகையொடு – புறம் 15/12
ஆரம் தாழ்ந்த அணி கிளர் மார்பின் – புறம் 59/1
நிறம் கிளர் உருவின் பேஎய்_பெண்டிர் – புறம் 62/4
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் – புறம் 282/4
சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு – புறம் 335/5
ஆர் அமர் உழக்கிய மறம் கிளர் முன்பின் – புறம் 341/12
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/15
மணி கிளர் முன்றில் தென்னவன் மருகன் – புறம் 388/13
கேகயம் நவில்வன கிளர் இள வளையின் – கம்.பால:2 48/3
நிறம் கிளர் பாடலான் நிமிர்வ அ வழி – கம்.பால:3 47/2
படம் கிளர் பல் தலை பாந்தள் ஏந்து பார் – கம்.பால:5 104/1
விடம் கிளர் விழியினாள் மீட்டும் ஈன்றனள் – கம்.பால:5 104/4
கேழ் கிளர் மதுகையர் கிளைகளும் இளையார் – கம்.பால:5 128/2
நாண் உடை நங்கை நலம் கிளர் செம் கேழ் – கம்.பால:13 28/2
கேட்க தட கையாலே கிளர் ஒளி வாளும் பற்றி – கம்.பால:14 52/1
திரு கிளர் கமல போதில் தீட்டின கிடந்த கூர் வாள் – கம்.பால:14 56/2
புணர் நலம் கிளர் கொங்கை புழுங்கிட – கம்.பால:21 29/3
தளம் கிளர் மணி கால தவழ் சுடர் உமிழ் தீபம் – கம்.பால:23 25/1
கேடகம் வெயில் வீச கிளர் அயில் நிலவு ஈன – கம்.பால:23 33/1
கிடை புரை இதழாரும் கிளர் நகை வெளியாரும் – கம்.பால:23 37/2
கேகயன் மா மகள் கேழ் கிளர் பாதம் – கம்.பால:23 94/1
பொங்கும் படை இரிய கிளர் புருவம் கடை நெரிய – கம்.பால:24 16/1
கேகயற்கு இறை திருமகள் கிளர் இள வரிகள் – கம்.அயோ:2 70/3
கெடுத்து ஒழிந்தனை உனக்கு அரும் புதல்வனை கிளர் நீர் – கம்.அயோ:2 83/1
நலம் கிளர் பூமி என்னும் நங்கையை நறும் துழாயின் – கம்.அயோ:3 75/1
கேகயன் மடந்தை கிளர் ஞாலம் இவன் ஆள – கம்.அயோ:3 101/2
கேட்டே இருந்தேன் எனினும் கிளர் வான் இன்றே அடைய – கம்.அயோ:4 63/1
கிள்ளையொடு பூவை அழுத கிளர் மாடத்து – கம்.அயோ:4 96/1
கேட்டான் இளையோன் கிளர் ஞாலம் வரத்தினாலே – கம்.அயோ:4 111/1
கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின் – கம்.அயோ:7 5/2
மணம் கிளர் மலர் வாச மாருதம் வர வீச – கம்.அயோ:9 15/1
பூ கிளர் நாணலின் புல்லு வேய்ந்து கீழ் – கம்.அயோ:10 45/2
கேட்டிலன் முரசின் கிளர் ஓதையே – கம்.அயோ:11 30/4
மீண்டும் மண் கிழிதர வீழ்ந்து கேழ் கிளர்
காண் தகு தட கையின் கமல சீறடி – கம்.அயோ:11 87/2,3
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய் – கம்.அயோ:14 117/1
மரவம் கிளர் கோங்கு ஒளிர் வாச வனம் – கம்.ஆரண்:2 1/4
உறு கால் கிளர் பூதம் எலாம் உகினும் – கம்.ஆரண்:2 20/3
ஒன்றும் கிளர் ஓதையினால் உணர்வார் – கம்.ஆரண்:2 21/3
கேட்டு உவந்தனன் கேழ் கிளர் மௌலியான் – கம்.ஆரண்:4 38/1
ஒல்லை ஈர்த்து உதைத்து ஒளி கிளர் சுற்றுவாள் உருவி – கம்.ஆரண்:6 85/4
பால் பொத்தின நதியின் கிளர் படி பொத்தின படர் வான் – கம்.ஆரண்:7 99/2
நயம் கிளர் நான நெய் அளாவி நந்தல்_இல் – கம்.ஆரண்:10 18/1
கேட்டான் நிருதர்க்கு_இறை கேழ் கிளர் தன் – கம்.ஆரண்:13 17/1
கிளர் பெரும் துயரமும் கீண்டது ஆம் என – கம்.ஆரண்:15 7/4
பொய் கிளர் வன்மையில் புரியும் புன்மையோர் – கம்.ஆரண்:15 16/3
கேட்டார் கொள்ளார் கண்டவர் பேணார் கிளர் போரில் – கம்.ஆரண்:15 32/1
கீழ் படாநின்ற நீக்கி கிளர் படாது ஆகி என்றும் – கம்.கிட்:2 33/2
ஆழி கிளர் ஆர் கலிக்கு ஐம்-மடங்கு ஆர்ப்பின் ஓசை – கம்.கிட்:7 52/2
ஊழி கிளர் கார் இடி ஒத்தது குத்தும் ஓதை – கம்.கிட்:7 52/4
மரம் கிளர் அருவி குன்றம் வள்ளல் நீ மனத்தின் எம்மை – கம்.கிட்:9 18/3
கிளைஞரின் உதவ ஆணை கிளர் திசை அளப்ப கேளோடு – கம்.கிட்:9 33/2
திரு கிளர் செல்வம் நோக்கி தேவரும் மருள சென்றான் – கம்.கிட்:11 102/4
பாழி நல் நெடும் தோள் கிளர் படை கொண்டு பரவை – கம்.கிட்:12 17/2
கேழ் உலாம் முழுநிலாவின் கிளர் ஒளி இருளை கீற – கம்.சுந்:1 30/1
பணம் கிளர் தலை-தொறும் உயிர்த்த பாய் விடம் – கம்.சுந்:2 43/2
கேழ் அரிய பொன் கொடு சமைத்த கிளர் வெள்ளத்து – கம்.சுந்:2 60/3
கின்னர மிதுனம் பாட கிளர் மழை கிழித்து தோன்றும் – கம்.சுந்:2 117/1
அறம் கிளர் பறவையின் அரசன் ஆடு எழில் – கம்.சுந்:4 44/1
மறம் கிளர் மத கரி கரமும் நாணின – கம்.சுந்:4 44/3
கேழ் கிளர் சுடு கணை கிழித்த புண் பொழி – கம்.சுந்:5 54/2
மணம் கிளர் கற்பக சோலை வாவி-வாய் – கம்.சுந்:5 64/2
தோல் கிளர் திசை-தொறும் உலகை சுற்றிய – கம்.சுந்:9 23/1
சால் கிளர் முழங்கு எரி தழங்கி ஏறினும் – கம்.சுந்:9 23/2
மொய் கிளர் தோரணம் அதனை முற்றினார் – கம்.சுந்:9 24/2
மந்தாரம் கிளர் பொழில்-வாய் வண்டுகள் ஆனார் சிலர் சிலர் மருள்கொண்டார் – கம்.சுந்:10 41/3
கேட்டலும் கிளர் சுடர் கெட்ட வான் என – கம்.சுந்:12 26/1
கேள்வி யாவையும் தவிர்த்தனென் இவை கிளர் பகையை – கம்.யுத்1:3 55/2
கிடக்கும் வண்ண வெம் கடலினை கிளர் பெரும் சேனை – கம்.யுத்1:5 74/3
மறம் கிளர் மான யானை வயிற்றின ஆக வாய் சோர்ந்து – கம்.யுத்1:8 20/3
நலம் கிளர் தேவர்க்கேயோ நான்மறை முனிவர்க்கேயோ – கம்.யுத்1:13 23/2
கீழை வாயில் கிளர் நிருத படை – கம்.யுத்2:15 85/1
கிளர் மழை குழுவிடை கிளர்ந்த மின் என – கம்.யுத்2:15 115/1
கிட்டியதோ செரு கிளர் பொன் சீதையை – கம்.யுத்2:16 75/1
மறம் கிளர் செருவினுக்கு உரிமை மாண்டனை – கம்.யுத்2:16 86/1
மறம் கிளர் செருவில் வென்று வாழ்ந்திலை மண்ணின் மேலா – கம்.யுத்2:16 143/1
கிழிய பாய் புனல் கிளர்ந்து என கிளர் சினத்து அரக்கன் – கம்.யுத்2:16 241/2
சோதியின் கிளர் நிலை தொடர்தல் ஓவின – கம்.யுத்2:16 272/2
கிடந்த அல்லது நடந்தன கண்டிலர் கிளர் மதகிரி எங்கும் – கம்.யுத்2:16 314/4
நலம் கிளர் நிதி இரண்டும் நல்குவென் நாம தெய்வ – கம்.யுத்2:17 51/2
பொலம் கிளர் மானம்-தானே பொது அற கொடுப்பென் புத்தேள் – கம்.யுத்2:17 51/3
வலம் கிளர் வாளும் வேண்டில் வழங்குவென் யாதும் மாற்றேன் – கம்.யுத்2:17 51/4
கிட்டி பொருது அ கிளர் சேனை எலாம் – கம்.யுத்2:18 12/1
அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை – கம்.யுத்2:19 193/3
கரு கிளர் மேகம் அன்ன களிறு அனையானை கண்டான் – கம்.யுத்2:19 285/4
கால் கிளர் தேரொடும் கால் வரையோடும் – கம்.யுத்3:20 24/1
மேல் கிளர் பல் கொடி வெண் திரை வீச – கம்.யுத்3:20 24/2
பால் கிளர் மீனிடை ஆடிய பண்பால் – கம்.யுத்3:20 24/4
கிச்சு உறு கிரி பட கிளர் பொன் தேர் நிரை – கம்.யுத்3:20 45/1
கிடைத்தான் இகல் மாருதியை கிளர் வான் – கம்.யுத்3:20 91/1
பற்றி கிளர் தண்டு பறித்து எறியா – கம்.யுத்3:20 92/2
வெற்றி கிளர் கைக்கொடு மெய் வலி போய் – கம்.யுத்3:20 92/3
வலம் கிளர் மருந்து நின்ற மலையொடும் கொணர வல்லான் – கம்.யுத்3:26 3/2
மறம் கிளர் வயிர தோளான் இலங்கை-மேல் வாவலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 72/4
உற்றன ஒளி கிளர் கவசம் நுழைந்து உறுகில தெறுகில அனுமன் உடல் – கம்.யுத்3:28 23/3
பூ கிளர் பந்தர் நீழல் அனுமன்-மேல் இளவல் போனான் – கம்.யுத்3:28 59/4
கரு கிளர் மேகம் எல்லாம் ஒருங்கு உடன் கலந்தது என்ன – கம்.யுத்3:30 7/4
கேட கங்கண அம் கையொடும் கிளர்
கேடகங்கள் துணிந்து கிடந்தன – கம்.யுத்3:31 120/1,2
முண்ட கிளர் தண்டு அன முள் தொகு வன் – கம்.யுத்3:31 203/3
வரை பொருத மத யானை துணை மருப்பும் கிளர் முத்தும் மணியும் வாரி – கம்.யுத்4:33 21/1
தளம் கிளர் தட கை தன் மார்பில் தாக்கலும் – கம்.யுத்4:37 158/2
உளம் கிளர் பெரு வலி உலைவு இல் மாதலி – கம்.யுத்4:37 158/3
கிளர் இயல் உருவினோடும் கிழிப்புற கிளர்ந்து தோன்றும் – கம்.யுத்4:37 205/2
உரம் கிளர் மதுகையான் உரத்தின் வீழ்ந்தனள் – கம்.யுத்4:38 21/2
பணம் கிளர் அரவு என எழுந்து பார்ப்புறா – கம்.யுத்4:40 48/4
கேட்டியால் என அரக்கர்கள் கிளர் பெரும் செருவில் – கம்.யுத்4:40 120/3
கேட்ட தோன்றல் கிளர் தட கைகளால் – கம்.யுத்4:41 62/1

மேல்


கிளர்க்கும் (1)

கண நிரை கிளர்க்கும் நெடு நெறி சகடம் – நற் 4/9

மேல்


கிளர்கின்ற (1)

கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு – கம்.யுத்3:31 120/3

மேல்


கிளர்ச்சி (1)

கேட்டும் இ மாயம் செய்தது அச்சத்தின் கிளர்ச்சி அன்றோ – கம்.ஆரண்:12 82/4

மேல்


கிளர்ச்சித்து (1)

கிளவி என்று அறிவு அரும் கிளர்ச்சித்து ஆதலின் – கம்.கிட்:1 6/3

மேல்


கிளர்தர (1)

நடம் கிளர்தர மறை நவில நாடகம் – கம்.பால:5 104/2

மேல்


கிளர்தரு (1)

கணம் கிளர்தரு சுண்ணம் கல் இடையன கானத்து – கம்.அயோ:9 15/2

மேல்


கிளர்ந்த (10)

கேழல் உழுது என கிளர்ந்த எருவை – ஐங் 269/1
உந்து வளி கிளர்ந்த ஊழ்_ஊழ் ஊழியும் – பரி 2/7
வாலிது கிளர்ந்த வெண் கால் சேயும் – கலி 105/18
கிளர்ந்த வேங்கை சேண் நெடும் பொங்கர் – அகம் 52/2
கிளைப்பன அ வழி கிளர்ந்த தூளியின் – கம்.பால:3 56/2
தளிர்த்தன கிளர்ந்த மேனி தாமரை கெழுமு செந்தேன் – கம்.ஆரண்:13 136/1
கிளர்ந்த சீற்றமும் காதலும் எதிர் எதிர் கிடைப்ப – கம்.சுந்:3 134/4
கேள் இது நீயும் காண கிளர்ந்த கோள் அரியின் கேழ் இல் – கம்.யுத்1:3 146/1
கிளர் மழை குழுவிடை கிளர்ந்த மின் என – கம்.யுத்2:15 115/1
கேடு இல் வாம் பரி கணக்கையும் கடந்தன கிளர்ந்த – கம்.யுத்3:22 96/4

மேல்


கிளர்ந்தது (6)

ஓல் கிளர்ந்து உவாவுற்று என்ன ஒலி நகர் கிளர்ந்தது அன்றே – கம்.பால:13 37/4
கேள் உலாம் மின் ஒளி கிளர்ந்தது இல்லையால் – கம்.அயோ:12 48/3
கிளர்ந்தது ககன முட்டை கிழிந்தது கீழும் மேலும் – கம்.யுத்1:3 130/4
கிடைக்க வந்தான் என கிளர்ந்தது ஒத்ததே – கம்.யுத்1:5 7/4
கிடைத்திட முழங்கி ஆர்த்து கிளர்ந்தது நிருதர் சேனை – கம்.யுத்3:22 16/3
காரொடு கனலும் காலும் கிளர்ந்தது ஓர் காலம் என்ன – கம்.யுத்3:22 124/2

மேல்


கிளர்ந்ததோ (1)

ஆலம் உலகில் பரந்ததுவோ ஆழி கிளர்ந்ததோ அவர்-தம் – கம்.பால:10 67/1

மேல்


கிளர்ந்தார் (2)

கேடுற தளர்ந்தார் போன்றும் திரு உற கிளர்ந்தார் போன்றும் – கம்.கிட்:10 25/4
கிங்கர பெயர் கிரி அன்ன தோற்றத்தர் கிளர்ந்தார்
வெம் கரத்தினும் காலினும் வாலினும் வீக்கி – கம்.யுத்1:5 61/2,3

மேல்


கிளர்ந்தாரையும் (1)

கிளர்ந்தாரையும் கிடைத்தாரையும் கிழித்தான் கனல் விழித்தான் – கம்.யுத்3:22 114/1

மேல்


கிளர்ந்தான் (2)

அண்டத்தினை அளந்தான் என கிளர்ந்தான் நிமிர்ந்து அகன்றான் – கம்.யுத்3:31 117/4
கேடு நம்-தமக்கு என்பது மனம்-கொண்டு கிளர்ந்தான் – கம்.யுத்4:32 25/4

மேல்


கிளர்ந்தானை (1)

கிளர்ந்தானை இரண்டு கிழி துணையாய் – கம்.யுத்3:20 78/2

மேல்


கிளர்ந்து (33)

கால் கிளர்ந்து அன்ன வேழம் மேற்கொண்டு – திரு 82
வளி கிளர்ந்து அன்ன செலவினர் வளி இடை – திரு 170
மை தீர்ந்து கிளர்ந்து விளங்க – மது 9
தோடு இடம் கோடாய் கிளர்ந்து
நீடினை விளைமோ வாழிய தினையே – நற் 251/10,11
அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு-உறு பல் காழ் – நற் 366/1
கால் கிளர்ந்து அன்ன கதழ் பரி புரவி – பதி 80/13
கால் கிளர்ந்து அன்ன ஊர்தி கால் முளை – பதி 91/6
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி – பதி 92/4
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு – அகம் 201/9
உலகு கிளர்ந்து அன்ன உரு கெழு வங்கம் – அகம் 255/1
கடல் கிளர்ந்து அன்ன கட்டூர் நாப்பண் – புறம் 295/1
ஓல் கிளர்ந்து உவாவுற்று என்ன ஒலி நகர் கிளர்ந்தது அன்றே – கம்.பால:13 37/4
கிளர்ந்து எரி சுடர் மணி இருளை கீறலால் – கம்.அயோ:2 42/3
கரும் கடல் கிளர்ந்து என கலந்து சூழவே – கம்.அயோ:13 11/4
கேட்டனன் கிராதர் வேந்தன் கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பன் ஆகி – கம்.அயோ:13 34/1
கார் கரும் கடல் கால் கிளர்ந்து என்னவே – கம்.ஆரண்:7 25/4
பூழியின் உதிர விண்ணில் புடைத்து உற கிளர்ந்து பொங்கி – கம்.ஆரண்:13 2/2
கொழும் திரை கடல் கிளர்ந்து அனைய கொள்கையான் – கம்.கிட்:7 15/2
கலங்கி வல் விசை கால் கிளர்ந்து எறிவு உற கடைக்கால் – கம்.கிட்:7 65/3
கால் கிளர்ந்து ஓங்கினும் காலம் கையுற – கம்.சுந்:9 23/3
கேட்டலும் வெகுளி வெம் தீ கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பனாகி – கம்.சுந்:10 1/1
கிங்கரர் ஒரு-புடை கிளர்ந்து பற்றினார் – கம்.சுந்:12 12/2
கலை குலாம் பரவை ஏழும் கால் கிளர்ந்து எழுந்த காலத்து – கம்.யுத்1:13 28/3
அலை கிளர்ந்து என வானரம் ஆர்த்தவே – கம்.யுத்2:15 55/4
ஊழி ஆழி கிளர்ந்து என ஓங்கின – கம்.யுத்2:15 56/2
குறைந்துளது உவாவுற்று ஓதம் கிளர்ந்து மீக்கொண்டது என்ன – கம்.யுத்2:16 202/4
ஊன்று தேரொடு சிலை இலன் கடல் கிளர்ந்து ஒப்பான் – கம்.யுத்2:16 240/1
கிழிய பாய் புனல் கிளர்ந்து என கிளர் சினத்து அரக்கன் – கம்.யுத்2:16 241/2
கீண்டன செவிகள் நெஞ்சம் கிழிந்தன கிளர்ந்து செல்லா – கம்.யுத்3:22 14/1
காவல் போர் குரக்கு சேனை கடல் என கிளர்ந்து சுற்ற – கம்.யுத்3:22 156/3
கடல் கிளர்ந்து எழுந்து மேல் படர கார் வரை – கம்.யுத்3:24 93/1
கடல்களும் வற்ற வெற்றி கால் கிளர்ந்து உடற்றும்-காலை – கம்.யுத்4:37 18/2
கிளர் இயல் உருவினோடும் கிழிப்புற கிளர்ந்து தோன்றும் – கம்.யுத்4:37 205/2

மேல்


கிளர்ப்ப (1)

கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப
வை நுதி வான் மருப்பு ஒடிய உக்க – அகம் 282/5,6

மேல்


கிளர்ப்பது (1)

கீண்டாலும் பொருந்துவிக்கும் ஒரு மருந்தும் படைக்கலங்கள் கிளர்ப்பது ஒன்றும் – கம்.யுத்3:24 27/2

மேல்


கிளர்பு (2)

ஏனோன் போல் நிறம் கிளர்பு கஞலிய ஞாழலும் – கலி 26/4
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25

மேல்


கிளர்வான் (1)

கேதங்கள் கூர அயர்கின்ற வள்ளல் திரு மேனி கண்டு கிளர்வான்
சீதம் கொள் வேலை அலை சிந்த ஞாலம் இருள் சிந்த வந்த சிறையான் – கம்.யுத்2:19 245/2,3

மேல்


கிளர்வித்தீர் (1)

கேள்வி தீயாளர் துன்பம் கிளர்வித்தீர் பாவம்-தன்னை – கம்.கிட்:11 73/3

மேல்


கிளர (11)

நன் பொன் மணி நிறம் கிளர பொன் கொழியா – திரு 306
ஆழ்ந்த குழும்பில் திரு மணி கிளர
எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப – மது 273,274
குறு முயல் மறு நிறம் கிளர மதி நிறைந்து – அகம் 141/7
மண்டிலம் மழுக மலை நிறம் கிளர
வண்டு_இனம் மலர் பாய்ந்து ஊத மீமிசை – அகம் 260/1,2
கடறு மணி கிளர சிதறு பொன் மிளிர – புறம் 202/3
கிடந்த போன்றன கேகயம் தோகைகள் கிளர
மடந்தைமார் என நாடகம் வயின்-தொறும் நவின்ற – கம்.அயோ:9 43/2,3
கேள்-தொறும் தொடர்ந்த முறுவல் வெண் நிலவின் முக_மலர் இரவினும் கிளர – கம்.சுந்:3 79/4
கெந்தமாதனன் இடும்பன் வன் ததிமுகன் கிளர
உந்து வார் கணை கோடி தம் உடலம் உற்று ஒளிப்ப – கம்.யுத்3:22 175/2,3
மேயின வெகுளியும் கிளர வெம்பினான் – கம்.யுத்3:27 59/4
கிட்டிய போதும் காத்தான் இன்னமும் கிளர வல்லான் – கம்.யுத்3:28 5/3
கேட்ட அண்ணலும் முறுவலும் சீற்றமும் கிளர
காட்டுகின்றனென் காணுதி ஒரு கணத்து என்னா – கம்.யுத்3:31 34/1,2

மேல்


கிளரவே (1)

கிம்புரி பெரிய தோள்_வளையொடும் கிளரவே – கம்.ஆரண்:1 12/4

மேல்


கிளரா-முன் (1)

கிச்சின் உருக்கு இட்டு உய்த்தனன் என்ன கிளரா-முன்
சிச்சி என தன் மெய் செவி பொத்தி தெருமந்தான் – கம்.ஆரண்:11 7/2,3

மேல்


கிளரினும் (2)

பெரு நிலம் கிளரினும் திரு நல உருவின் – நற் 201/10
மால் கடல் கிளரினும் சரிக்கும் வன்மையார் – கம்.சுந்:9 23/4

மேல்


கிளரும் (2)

கிட்டியது அமர் என கிளரும் தோளினான் – கம்.அயோ:13 9/4
சுற்றி கிளரும் சுடர் தோள்_வளையான் – கம்.ஆரண்:2 10/4

மேல்


கிளருமாறும் (1)

கேளொடு மடியுமாறும் வானவர் கிளருமாறும்
நாளையே காண்டிர் அன்றே நவை இலிர் உணர்கிலீரோ – கம்.ஆரண்:12 57/2,3

மேல்


கிளவி (38)

காமுறு தோழி காதலம் கிளவி
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த – நற் 133/8,9
நல்லேம் என்னும் கிளவி வல்லோன் – நற் 146/8
அம் தீம் கிளவி கேட்கம் நாமே – நற் 221/13
தெளி தீம் கிளவி யாரையோ என் – நற் 245/6
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் – நற் 301/5
சில மெல்லியவே கிளவி
அனை மெல்லியல் யான் முயங்கும்-காலே – குறு 70/4,5
தீது இல் நெஞ்சத்து கிளவி நம்-வயின் – குறு 106/3
இன்னர் என்னும் இன்னா கிளவி
இரு மருப்பு எருமை ஈன்றணி காரான் – குறு 181/2,3
அமிழ்தத்து அன்ன அம் தீம் கிளவி
அன்ன இனியோள் குணனும் இன்ன – குறு 206/1,2
தெரி தீம் கிளவி தெருமரல் உயவே – குறு 250/6
அம் தீம் கிளவி பொலிக நின் சிறப்பே – ஐங் 300/4
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/3
ஐய ஆயின செய்யோள் கிளவி
கார் நாள் உருமொடு கையற பிரிந்து என – ஐங் 441/1,2
பொய் படு கிளவி நாணலும் – ஐங் 472/4
அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின் – ஐங் 490/1
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/5
உடம்பட்டு நீப்பார் கிளவி மடம் பட்டு – கலி 113/15
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே – கலி 141/23
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப – கலி 143/38
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை – அகம் 3/16
அன்று என மொழிந்த தொன்றுபடு கிளவி
அன்ன ஆக என்னுநள் போல – அகம் 5/17,18
அம் தீம் கிளவி குறு_மகள் – அகம் 9/25
நரம்பு இசைத்து அன்ன இன் தீம் கிளவி
நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே – அகம் 109/2,3
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇ – அகம் 153/2
இசை ஓர்த்து அன்ன இன் தீம் கிளவி
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று – அகம் 212/7,8
அம் தீம் கிளவி வந்த மாறே – அகம் 262/18
அம் தீம் கிளவி தந்தை காப்பே – அகம் 288/17
சிறு புன் கிளவி செல்லல் பாழ்பட – அகம் 389/14
பாசிழை பரவை அல்குல் பண் தரு கிளவி தண் தேன் – கம்.பால:17 6/1
விளை கட்டியின் மதுரித்து எழு கிளவி கிளி விழி போல் – கம்.அயோ:7 5/3
கிளவி என்று அறிவு அரும் கிளர்ச்சித்து ஆதலின் – கம்.கிட்:1 6/3
கிளவி தேனினும் அமிழ்தினும் குழைத்தவள் கிளைத்தோள் – கம்.கிட்:10 49/3
நா அரும் கிளவி செவ்வி நடை வரும் நடையள் நல்லோய் – கம்.கிட்:13 64/4
பண் உறு கிளவி செ வாய் படை உறும் நோக்கினாளை – கம்.கிட்:15 26/3
பாகு இயல் கிளவி செ வாய் படை விழி பணைத்த வேய் தோள் – கம்.சுந்:10 13/3
கிளவி ஆர் பொருள்களான் கிளக்குறாதவன் – கம்.யுத்1:3 62/3
பண்களால் கிளவி செய்து பவளத்தால் அதரம் ஆக்கி – கம்.யுத்2:17 7/1
தேனிடை கரும்பில் பாலில் அமுதினில் கிளவி தேடி – கம்.யுத்2:19 283/1

மேல்


கிளவிக்கு (1)

கிள்ளை கிளவிக்கு என்னாம்-கொல் கீழ்-பால் திசையின்-மிசை வைத்த – கம்.பால:10 72/3

மேல்


கிளவிகள் (2)

பாகு இயல் கிளவிகள் அவர் பயில் நடமே – கம்.பால:2 48/2
ஓர்கில கிளவிகள் ஒன்றொடு ஒப்பு இல – கம்.கிட்:1 13/3

மேல்


கிளவியள் (1)

விம்மு-உறு கிளவியள் என் முகம் நோக்கி – நற் 33/10

மேல்


கிளவியளே (1)

பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே – ஐங் 100/4

மேல்


கிளவியன் (1)

வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும் – அகம் 250/8

மேல்


கிளவியனே (1)

நரம்பு ஆர்த்து அன்ன தீம் கிளவியனே – ஐங் 185/4

மேல்


கிளவியாய் (5)

கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/18
கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ – கலி 20/7
இன் தீம் கிளவியாய் வாய் மன்ற நின் கேள் – கலி 24/3
வடு நீங்கு கிளவியாய் வலிப்பென்-மன் வலிப்பவும் – கலி 29/19
கிளவியாய் தனி தனி கிடைப்பரோ துணை – கம்.கிட்:6 17/4

மேல்


கிளவியார் (2)

செவ்வழி யாழ் நரம்பு அன்ன கிளவியார் பாராட்டும் – கலி 118/15
பண் தரு கிளவியார் தம் புலவியில் பரிந்த கோதை – கம்.பால:10 7/3

மேல்


கிளவியால் (1)

பண் எனும் கிளவியால் பன்னி ஏங்கினாள் – கம்.அயோ:14 84/4

மேல்


கிளவியாள் (2)

அன்பு உறு கிளவியாள் அருளி வந்து அளித்தலின் – கலி 138/27
பாகு இயல் கிளவியாள் பவள கொம்பர் போன்று – கம்.ஆரண்:12 25/3

மேல்


கிளவியின் (1)

கிளவியின் தணியின் நன்று-மன் சாரல் – நற் 282/6

மேல்


கிளவியும் (1)

என்பு நெகிழ்க்கும் கிளவியும் பிறவும் – அகம் 225/2

மேல்


கிளவியொடு (1)

நா நடுக்கு-உற்ற நவிலா கிளவியொடு
அறல் மருள் கூந்தலின் மறையினள் திறல் மாண்டு – அகம் 299/17,18

மேல்


கிளவியோடு (1)

துயர் அறு கிளவியோடு அயர்ந்தீகம் விருந்தே – கலி 32/19

மேல்


கிளி (76)

கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் – பொரு 34
தினை விளை சாரல் கிளி கடி பூசல் – மது 291
கிளி கடி மரபின ஊழ்_ஊழ் வாங்கி – குறி 44
கிளி மழலை மென் சாயலோர் – பட் 150
பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் – பட் 264
கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல் – மலை 329
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ – நற் 25/6
கொடும் குரல் குறைத்த செம் வாய் பைம் கிளி
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு – நற் 102/1,2
பைம் தாள் செந்தினை படு கிளி ஓப்பும் – நற் 104/6
செம் வாய் பைம் கிளி கவர நீ மற்று – நற் 147/3
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/4
சிறு கிளி கடிகம் சென்றும் இ – நற் 288/9
கிளி ஓர் அன்ன கிளவி பணை தோள் – நற் 301/5
வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும் – நற் 304/3
சிறு கிளி கடிதல் பிறக்கு யாவணதோ – நற் 306/2
பவள செம் வாய் பைம் கிளி கவரும் – நற் 317/4
தினை கிளி கடியும் பெரும் கல் நாடன் – நற் 328/3
பெரும் புனம் கவரும் சிறு கிளி ஓப்பி – நற் 368/1
சிறு கிளி முரணிய பெரும் குரல் ஏனல் – நற் 389/6
கிளி குறைத்து உண்ட கூழை இருவி – குறு 133/2
வளை வாய் சிறு கிளி விளை தினை கடீஇயர் – குறு 141/1
புன கிளி கடியும் பூ கண் பேதை – குறு 142/2
படு கிளி கடிகம் சேறும் அடு போர் – குறு 198/5
தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும் – குறு 217/1
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர் – குறு 240/2
படு கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 291/2
கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே – குறு 291/4
தினை புன மருங்கில் படு கிளி ஓப்பியும் – குறு 346/5
உண் கிளி கடியும் கொடிச்சி கை குளிரே – குறு 360/6
பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர் – ஐங் 260/3
சோலை சிறு கிளி உன்னு நாட – ஐங் 282/3
பைம் புற சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 283/3
அளிய தாமே செ வாய் பைம் கிளி
குன்ற குறவர் கொய் தினை பைம் கால் – ஐங் 284/1,2
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/3
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் – ஐங் 286/2
கொடிச்சி இன் குரல் கிளி செத்து அடுக்கத்து – ஐங் 289/1
பைம் குரல் ஏனல் படர்தரும் கிளி என – ஐங் 289/2
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி – ஐங் 375/2
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/2,3
கிளி கடி மேவலர் புறவு-தொறும் நுவல – பதி 78/6
இருவர் வான் கிளி ஏற்பில் மழலை – பரி 9/42
கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/18
கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ – கலி 20/7
இன கிளி யாம் கடிந்து ஓம்பும் புனத்து அயல் – கலி 37/13
படி கிளி பாயும் பசும் குரல் ஏனல் – கலி 50/9
ஊடும் மென் சிறு கிளி உணர்ப்பவள் முகம் போல – கலி 72/4
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை – அகம் 12/7
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12
சிறுதினை படு கிளி கடீஇயர் பன் மாண் – அகம் 32/5
செம் தார் பைம் கிளி முன்கை ஏந்தி – அகம் 34/14
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து – அகம் 37/8
மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12
கிளி கடி பாடலும் ஒழிந்தனள் – அகம் 118/13
விளிகுவை-கொல்லோ நீயே கிளி என – அகம் 126/17
செம் வாய் சிறு கிளி சிதைய வாங்கி – அகம் 192/5
கிளி கடி மகளிரின் விளி பட பயிரும் – அகம் 194/15
கிளி பட விளைந்தமை அறிந்தும் செல்க என – அகம் 302/11
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி – அகம் 308/10
கிளி மரீஇய வியன் புனத்து – புறம் 138/9
கிளி கடியின்னே – புறம் 395/14
தினை சிலம்புவ தீம் சொல் இளம் கிளி
நனை சிலம்புவ நாகு இள வண்டு பூம் – கம்.பால:2 29/1,2
செம் கையில் மஞ்ஞை அன்னம் சிறு கிளி பூவை பாவை – கம்.பால:14 66/1
நெட்டிலும் இழந்தன நிறைந்த பால் கிளி
வட்டிலும் இழந்தன மகளிர் வான் மணி – கம்.அயோ:4 199/2,3
விளை கட்டியின் மதுரித்து எழு கிளவி கிளி விழி போல் – கம்.அயோ:7 5/3
சேந்து ஒளி விரி செ வாய் பைம் கிளி செறி கோல – கம்.அயோ:9 5/1
பஞ்சர கிளி என கதறு பாவையை விடா – கம்.ஆரண்:1 24/2
பிள்ளை சொல் கிளி_அனாளை பிரிவுறல் உற்ற பெற்றி – கம்.ஆரண்:13 112/1
விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு – கம்.ஆரண்:14 30/2
அம் சொல் கிளி அன்ன அணங்கினை முன் – கம்.ஆரண்:14 64/1
கிளி படா மொழியவள் விழியின் கேள் என – கம்.கிட்:1 9/2
கொஞ்சுறு கிளி நெடும் குதலை கூடின – கம்.கிட்:10 118/1
கூவும் இள மென் குயில்கள் பூவை கிளி கோல – கம்.கிட்:14 38/3
பஞ்சரத்தொடு பசு நிற கிளி வெந்து பதைப்ப – கம்.சுந்:13 21/1
கேட்ட ஆற்றினால் கிளி_மொழி சீதையை கிடைத்தும் – கம்.யுத்1:5 70/3
கேட்டிலேன் அல்லேன் இன்று கண்டும் அ கிளி_அனாளை – கம்.யுத்1:12 39/3
கெட்டன எனினும் வாழ்க்கை கெடாது நல் கிளி அனாளை – கம்.யுத்3:26 9/3

மேல்


கிளி_மொழி (1)

கேட்ட ஆற்றினால் கிளி_மொழி சீதையை கிடைத்தும் – கம்.யுத்1:5 70/3

மேல்


கிளி_அனாளை (2)

பிள்ளை சொல் கிளி_அனாளை பிரிவுறல் உற்ற பெற்றி – கம்.ஆரண்:13 112/1
கேட்டிலேன் அல்லேன் இன்று கண்டும் அ கிளி_அனாளை
மீட்டிலேன் தலைகள் பத்தும் கொணர்ந்திலேன் வெறும் கை வந்தேன் – கம்.யுத்1:12 39/3,4

மேல்


கிளிக்கு (4)

கிளிக்கு அறையும் பொழில் கிஞ்சுக வேலி – கம்.ஆரண்:14 37/2
ஏறினர் இட்டு நீத்த பைம் கிளிக்கு இரங்குகின்றார் – கம்.சுந்:1 12/4
மழலை மென் மொழி கிளிக்கு இருந்து அளிக்கின்ற மகளிர் – கம்.சுந்:2 6/2
என் ஓர் இன் உயிர் மென் கிளிக்கு யார் பெயர் ஈகேன் – கம்.சுந்:5 78/1

மேல்


கிளிக்கே (1)

பெரும் குரல் கொள்ளா சிறு பசும் கிளிக்கே – நற் 194/10

மேல்


கிளிகள் (2)

மா ஒடுங்கின மரனும் இலை ஒடுங்கின கிளிகள்
நா ஒடுங்கின மயில்கள் நடம் ஒடுங்கின குயில்கள் – கம்.கிட்:1 39/2,3
சொற்கு இழிய நல் கிளிகள் தோகையவர் தூ மென் – கம்.கிட்:10 73/2

மேல்


கிளிஞ்சில் (1)

மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய – நற் 175/3

மேல்


கிளியின் (1)

பஞ்சரத்து இருந்து அழும் கிளியின் பன்னினார் – கம்.அயோ:4 193/4

மேல்


கிளியினின் (1)

வாயிடை மழலை இன் சொல் கிளியினின் குழறி மாழ்கி – கம்.ஆரண்:11 66/2

மேல்


கிளியும் (5)

கிளியும் தாம் அறிபவ்வே எனக்கே – நற் 209/6
சொல்ல தளரும் கிளியும் அன்று – கலி 55/14
கிளியும் பந்தும் கழங்கும் வெய்யோள் – அகம் 49/1
பொன் நிற பூவையும் கிளியும் போற்று-மின் – கம்.அயோ:5 39/3
குழல் படைத்து யாழை செய்து குயிலொடு கிளியும் கூட்டி – கம்.கிட்:13 62/1

மேல்


கிளியே (3)

பயில் குரல் கவரும் பைம் புற கிளியே – நற் 13/9
பல் குரல் ஏனல் பாத்தரும் கிளியே – ஐங் 288/4
எழுவு தண் தமிழ் யாழினும் இனிய சொல் கிளியே
முழுவதும் மலர் விரிந்த தாள் முருக்கு இடை மிடைந்த – கம்.அயோ:10 28/2,3

மேல்


கிளுகிளுத்தாள் (1)

கெண்டை தடம் கண்ணாள் உள்ளே கிளுகிளுத்தாள் – கம்.யுத்2:17 87/4

மேல்


கிளை (106)

கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 29
கிளை மலர் படப்பை கிடங்கில் கோமான் – சிறு 160
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – பெரும் 163
இரும் கிளை ஞெண்டின் சிறு பார்ப்பு அன்ன – பெரும் 167
பல்_கால்_பறவை கிளை செத்து ஓர்க்கும் – பெரும் 183
இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி – பெரும் 406
இரும் கிளை புரக்கும் இரவலர்க்கு எல்லாம் – மது 751
கிள்ளை ஓப்பியும் கிளை இதழ் பறியா – குறி 101
இரும் கிளை இனன் ஒக்கல் – பட் 61
கிளை கலித்து பகை பேணாது – பட் 196
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ – நற் 25/6
கிளை செத்து மொய்த்த தும்பி பழம் செத்து – நற் 35/3
நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை – நற் 42/4
பல் கிளை குறவர் அல்கு அயர் முன்றில் – நற் 44/8
வளை நீர் மேய்ந்து கிளை முதல் செலீஇ – நற் 54/1
நின் கிளை மருங்கின் சேறி ஆயின் – நற் 102/6
கிள்ளையும் கிளை என கூஉம் இளையோள் – நற் 143/5
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி – நற் 151/6
இம்மென் பறவை ஈண்டு கிளை இரிய – நற் 161/4
தேன் செய் பெரும் கிளை இரிய வேங்கை – நற் 202/5
எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி – நற் 267/2
சாரல் வரைய கிளை உடன் குழீஇ – நற் 304/2
கரு விரல் மந்தி செம் முக பெரும் கிளை
பெரு வரை அடுக்கத்து அருவி ஆடி – நற் 334/1,2
நடுங்கு சிறை பிள்ளை தழீஇ கிளை பயிர்ந்து – நற் 367/2
கிளை குருகு இரியும் துறைவன் வளை கோட்டு – நற் 372/5
கல்லா வன் பறழ் கிளை முதல் சேர்த்தி – குறு 69/3
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை
புணரி இகு திரை தரூஉம் துறைவன் – குறு 109/1,2
பைதல் பிள்ளை கிளை பயிர்ந்து ஆஅங்கு – குறு 139/4
நீர் எதிர் கருவிய கார் எதிர் கிளை மழை – குறு 197/2
கிளை உடை மாந்தர்க்கு புணையும்-மார் இ என – குறு 247/3
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும் – ஐங் 7/4
மான் இன பெரும் கிளை மேயல் ஆரும் – ஐங் 217/2
இரும் சிறை வண்டின் பெரும் கிளை மொய்ப்ப – ஐங் 370/2
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப – பதி 32/5
அளகு உடை சேவல் கிளை புகா ஆர – பதி 35/5
கோடியர் பெரும் கிளை வாழ ஆடு இயல் – பதி 42/14
கொளை வல் வாழ்க்கை நும் கிளை இனிது உணீஇய – பதி 49/3
கடும் தேறு உறு கிளை மொசிந்தன துஞ்சும் – பதி 71/6
பருதி போகிய புடை கிளை கட்டி – பதி 74/12
கால் முளை மூங்கில் கவர் கிளை போல – பதி 84/12
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று – கலி 34/18
மல்லரை மறம் சாய்த்த மால் போல் தன் கிளை நாப்பண் – கலி 52/5
தாது தேர் வண்டின் கிளை பட தைஇய – கலி 80/25
அன்பு எனப்படுவது தன் கிளை செறாஅமை – கலி 133/9
கிளி போல் காய கிளை துணர் வடித்து – அகம் 37/8
நிலம் கிளை நினைவினை நின்ற நின் கண்டு – அகம் 39/18
புல் அளை புற்றின் பல் கிளை சிதலை – அகம் 81/3
ஈனல் எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 95/9
பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 149/4
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை பயிரும் – அகம் 161/6
பாறு கிளை பயிர்ந்து படு முடை கவரும் – அகம் 175/5
கிளை அமல் சிறுதினை விளை குரல் மேய்ந்து – அகம் 178/12
இரும் கிளை கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி – அகம் 183/9
பெரும் கடல் முகந்த இரும் கிளை கொண்மூ – அகம் 188/1
பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த – அகம் 193/3
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற – அகம் 212/4
கிளை பாராட்டும் கடு நடை வய களிறு – அகம் 218/1
பிரச பல் கிளை ஆர்ப்ப கல்லென – அகம் 228/1
கிளை விரி கரும்பின் கணை கால் வான் பூ – அகம் 235/12
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை – அகம் 247/4
பாறு கிளை சேக்கும் சேண் சிமை – அகம் 247/12
முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி – அகம் 256/19
குருளை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 275/12
மணி வாய் காக்கை மா நிற பெரும் கிளை
பிணி வீழ் ஆலத்து அலம் சினை ஏறி – அகம் 319/1,2
பல் கிளை தலைவன் கல்லா கடுவன் – அகம் 352/2
கிளை தரு தெள் விளி கெழு முடை பயிரும் – அகம் 363/14
எருவை சேவல் ஈண்டு கிளை தொழுதி – அகம் 381/10
பல் கிளை கொடி கொம்பு அலமர மலர்ந்த – அகம் 383/7
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் – அகம் 388/4
கிளை புகல தலைக்கூடி ஆங்கு – புறம் 17/19
இளையது ஆயினும் கிளை அரா எறியும் – புறம் 58/6
பல்லி ஆடிய பல் கிளை செவ்வி – புறம் 120/4
பல் மாண் கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும் – புறம் 163/2
இரும் கிளை சிறாஅர் காண்டும் கண்டும் – புறம் 173/9
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
இரும் கிளை தலைமை எய்தி – புறம் 378/23
கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே – புறம் 388/16
கிழவர்-தம் மனையன கிளை பயில் வளை யாழ் – கம்.பால:2 50/4
கிளை ஒலி முழவு ஒலி கின்னரத்து ஒலி – கம்.பால:3 60/2
பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர் – கம்.பால:13 40/3
சனகனும் தன் கிளை தழுவ ஏறினான் – கம்.பால:23 43/4
கெண்டையும் உள கிளை பயில் வண்டொடும் கிடந்த – கம்.அயோ:1 54/4
கிளை கொள் மேகலை சிந்தினள் கிண்கிணியோடும் – கம்.அயோ:3 2/2
கேள்வி செல்வம் துய்க்க வயிற்று ஓர் கிளை தந்தான் – கம்.அயோ:6 21/4
தொளை கட்டிய கிளை முட்டிய சுருதி சுவை அமுதின் – கம்.அயோ:7 5/1
கிளை கட்டிய கருவி கிளர் இசையின் பசை நறவின் – கம்.அயோ:7 5/2
தும்பி ஈட்டம் புரை கிளை சுற்றத்தான் – கம்.அயோ:8 3/4
அங்கு உள கிளை காவற்கு அமைதியின் உளன் உம்பி – கம்.அயோ:8 43/1
இங்கு உள கிளை காவற்கு யார் உளர் இசையாய் நீ – கம்.அயோ:8 43/2
உன் கிளை எனது அன்றோ உறு துயர் உறல் ஆமோ – கம்.அயோ:8 43/3
என் கிளை இது கா என் ஏவலின் இனிது என்றான் – கம்.அயோ:8 43/4
உற்றவர் எனக்கும் உற்றார் உன் கிளை எனது என் காதல் – கம்.கிட்:3 27/3
கிளை துணை மழலை வண்டு கின்னரம் நிகர்த்த மின்னும் – கம்.கிட்:10 31/1
தோல் அடி கிளை அன்னம் துவைப்பன – கம்.கிட்:15 40/4
கிளை உறு பாடல் சில்லரி பாண்டில் தழுவிய முழவொடு கெழுமி – கம்.சுந்:3 84/3
கரங்கள் கூப்பினர் தம் கிளை திருவொடும் காணார் – கம்.சுந்:13 39/1
அழுது அரற்றும் கிளை என ஆனவால் – கம்.யுத்1:8 55/4
நாறு தன் குல கிளை எலாம் நரகத்து நடுவான் – கம்.யுத்1:12 2/1
தந்திர சுற்றத்தாரும் தன் கிளை சுற்றத்தாரும் – கம்.யுத்2:16 5/2
கிளை அமை புவனம் மூன்றும் வந்து உடன் கிடைத்தவேனும் – கம்.யுத்2:16 16/2
கிளை கொளாது இகல் என்று எண்ணி மாருதி கிடைத்தான் – கம்.யுத்2:16 225/3
கிட்டின கிளை நெடும் கோட்ட கீழ் உகு – கம்.யுத்2:18 90/1
கிளை உறு சுற்றம் என் அரசு என் கேண்மை என் – கம்.யுத்3:24 77/3
நம் கிளை உலந்தது எல்லாம் உய்ந்திட நணுகும் அன்றே – கம்.யுத்3:26 2/1
யாம் உளோம் எனின் எம் கிளை உள்ளது எம் பெரும – கம்.யுத்3:31 44/2
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல் – கம்.யுத்4:37 204/1

மேல்


கிளை-வயின் (2)

எருவை சேவல் கிளை-வயின் பெயரும் – நற் 298/4
புன்கண் அந்தி கிளை-வயின் செறிய – நற் 343/6

மேல்


கிளைக்கு (2)

கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
கண்டனள் தன் கிளைக்கு இறுதி காட்டுவாள் – கம்.ஆரண்:6 4/4

மேல்


கிளைக்கும் (1)

மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும்
யாணர் ஊரன் மகள் இவள் – ஐங் 100/2,3

மேல்


கிளைகளும் (1)

கேழ் கிளர் மதுகையர் கிளைகளும் இளையார் – கம்.பால:5 128/2

மேல்


கிளைகளோடு (1)

உள்ளத்து கிளைகளோடு உய போகுவான் போல – கலி 25/8

மேல்


கிளைகளோடும் (1)

கீழ் திசை வாயில் நிற்றி நின் பெரும் கிளைகளோடும் – கம்.யுத்1:13 18/4

மேல்


கிளைஞர் (4)

வளை நீர் வேட்டம் போகிய கிளைஞர்
திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/7,8
கேள் கேடு ஊன்றவும் கிளைஞர் ஆரவும் – அகம் 93/1
உந்தை உன் ஐ உன் கிளைஞர் மற்ற உன் குலத்து உள்ளோர் – கம்.அயோ:2 80/3
எந்தை யாய் முதலிய கிளைஞர் யார்க்கும் என் – கம்.சுந்:5 38/1

மேல்


கிளைஞரின் (1)

கிளைஞரின் உதவ ஆணை கிளர் திசை அளப்ப கேளோடு – கம்.கிட்:9 33/2

மேல்


கிளைஞரும் (2)

தாயரும் கிளைஞரும் சார்ந்துளார்களும் – கம்.அயோ:4 179/1
மன் பெரும் கிளைஞரும் மருங்கு சுற்றுற – கம்.கிட்:11 119/3

மேல்


கிளைஞரேம் (1)

யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி – புறம் 144/10

மேல்


கிளைஞரை (2)

தம் குல கிளைஞரை தருக்கும் போரிடை – கம்.யுத்1:4 77/1
சீரிய கிளைஞரை மடிய செற்றுளோர் – கம்.யுத்1:4 78/4

மேல்


கிளைஞரோடும் (1)

வெம்பு வெம் சேனையோடும் வேறு உள கிளைஞரோடும்
உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு – கம்.யுத்2:16 153/2,3

மேல்


கிளைஞன் (1)

கிளைஞன் அல்லெனோ நெஞ்சே தெனாஅது – அகம் 342/3

மேல்


கிளைத்த (3)

முதை சுவல் கிளைத்த பூழி மிக பல – நற் 389/9
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் – பதி 71/7
கூர் உகிர் கிளைத்த கொற்ற கனகன் மெய் குழம்பின் தோன்ற – கம்.சுந்:11 20/2

மேல்


கிளைத்தது (1)

எங்கு உள உயிர் என்று எண்ணி இணை கையால் கிளைத்தது என்ப – கம்.யுத்2:19 51/3

மேல்


கிளைத்தலும் (1)

கிளையின் நின்ற இருவர் கிளைத்தலும்
அளவு_இல் சேனை அவிதர ஆரியற்கு – கம்.யுத்2:19 162/2,3

மேல்


கிளைத்திட்ட (1)

செறு கிளைத்திட்ட கலுழ் கண் ஊறல் – புறம் 325/4

மேல்


கிளைத்திட (1)

நிறம் கரிந்திட நிலம் விரல் கிளைத்திட நின்றான் – கம்.யுத்2:15 249/2

மேல்


கிளைத்து (3)

வேட்ட செந்நாய் கிளைத்து ஊண் மிச்சில் – குறு 56/1
ஆறு செல் வம்பலர் சேறு கிளைத்து உண்ட – அகம் 137/1
கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் – கம்.யுத்3:31 149/2

மேல்


கிளைத்தோள் (1)

கிளவி தேனினும் அமிழ்தினும் குழைத்தவள் கிளைத்தோள்
வளவி உண்டவன் வருந்தும் என்றால் அது வருத்தோ – கம்.கிட்:10 49/3,4

மேல்


கிளைதந்து (1)

அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் – அகம் 208/18

மேல்


கிளைதரு (1)

கிளைதரு சுற்றம் வெற்றி கேண்மை நம் கல்வி செல்வம் – கம்.யுத்2:16 33/3

மேல்


கிளைப்பன (1)

கிளைப்பன அ வழி கிளர்ந்த தூளியின் – கம்.பால:3 56/2

மேல்


கிளைப்பின் (1)

கேழல் உழுத இரும் சேறு கிளைப்பின்
யாமை ஈன்ற புலவு நாறு முட்டையை – புறம் 176/2,3

மேல்


கிளைமை (1)

கிளைமை கொண்ட வளை ஆர் முன்கை – நற் 323/5

மேல்


கிளைய (1)

வளை உடை முன்கை அளைஇ கிளைய
பயில் இரும் பிணையல் பசும் காழ் கோவை – அகம் 385/11,12

மேல்


கிளையா (4)

அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா
குன்ற குறவனொடு குறு நொடி பயிற்றும் – நற் 341/4,5
நின்னொடு சூழும்-கால் நீயும் நிலம் கிளையா
என்னொடு நிற்றல் எளிது அன்றோ மற்று அவன் – கலி 63/15,16
களவு உடம்படுநரின் கவிழ்ந்து நிலம் கிளையா
நாணி நின்றோள் நிலை கண்டு யானும் – அகம் 16/15,16
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா
நீரொடு பொருத ஈர் இதழ் மழை கண் – அகம் 299/13,14

மேல்


கிளையார்கள் (1)

கிளையார்கள் அன்ன துணையோரை ஆவி கெழுவா எழுந்து தழுவா – கம்.யுத்2:19 266/3

மேல்


கிளையில் (1)

தரும் தகைய போது கிளையில் புடை தயங்க – கம்.கிட்:10 77/2

மேல்


கிளையின் (1)

கிளையின் நின்ற இருவர் கிளைத்தலும் – கம்.யுத்2:19 162/2

மேல்


கிளையினும் (1)

கிளையினும் நரம்பினும் நிரம்பும் கேழன – கம்.அயோ:4 175/1

மேல்


கிளையுடன் (5)

குன்றக சிறுகுடி கிளையுடன் மகிழ்ந்து – திரு 196
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – பெரும் 268
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – நற் 207/7
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – அகம் 30/4
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – அகம் 348/12

மேல்


கிளையும் (8)

கிளையும் அந்தர மிசை கெழுமி ஆர்ப்பு உற – கம்.பால:5 103/2
தானும் மாள கிளையும் இற தடிந்து – கம்.கிட்:7 99/2
சூரியன் மகனும் மான துணைவரும் கிளையும் சுற்ற – கம்.கிட்:9 32/2
தம் தாரமும் உறு கிளையும் தமை எதிர் தழுவும்-தொறும் நும தமர் அல்லேம் – கம்.சுந்:10 41/1
ஓது பல் கிளையும் உயிரும் பெற – கம்.சுந்:12 101/2
கெட்டது கொடி நகர் கிளையும் நண்பரும் – கம்.யுத்1:2 12/2
கெடுத்தனை நின் பெரும் கிளையும் நின்னையும் – கம்.யுத்2:16 78/2
நீயும் நின் கிளையும் மற்று இ நெடு நில வரைப்பும் நேரே – கம்.யுத்2:17 67/1

மேல்


கிளையுள் (2)

கிளையுள் ஒய்வலோ கூறு நின் உரையே – புறம் 253/6
வளை இல் வறும் கை ஓச்சி கிளையுள்
இன்னன் ஆயினன் இளையோன் என்று – புறம் 254/4,5

மேல்


கிளையேம் (1)

அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும – புறம் 395/21

மேல்


கிளையை-மன் (1)

கிளையை-மன் எம் கேள் வெய்யோற்கு என – புறம் 144/7

மேல்


கிளையையும் (2)

தழுவி நின்று அவன் இரும் கிளையையும் தமரையும் – கம்.பால:20 18/1
கல்லும் ஆற்றலேன் கிளையையும் என்னையும் களத்தில் – கம்.யுத்1:2 104/3

மேல்


கிளையொடு (18)

கனி பொழி கானம் கிளையொடு உணீஇய – மலை 54
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு
நெடு வரை இயம்பும் இடி உமிழ் தழங்கு குரல் – மலை 309,310
முறி மேய் யாக்கை கிளையொடு துவன்றி – மலை 313
இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து – நற் 54/3
கிளையொடு மகிழும் குன்ற நாடன் – நற் 165/5
தேம் கமழ் தேறல் கிளையொடு மாந்தி – நற் 388/8
கிளையொடு காக்க தன் கொழுநன் மார்பே – குறு 80/7
சினை வளர் வாளையின் கிளையொடு கெழீஇ – பரி 7/38
விளிவு இன்று கிளையொடு மெல் மலை முற்றி – பரி 12/2
எழு நின் கிளையொடு போக என்று தத்தம் – கலி 109/24
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து – அகம் 172/12
வளை சிறை வாரணம் கிளையொடு கவர – அகம் 192/7
இளையர் எய்துதல் மடக்கி கிளையொடு
நால் முலை பிணவல் சொலிய கான் ஒழிந்து – அகம் 248/3,4
முளை அணி மூங்கிலின் கிளையொடு பொலிந்த – அகம் 268/11
கிளையொடு மேய்ந்த கேழ் கிளர் யானை – அகம் 332/2
கசிவு-உற்ற என் பல் கிளையொடு
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/8,9
கொழும் கிழங்கு மிளிர கிண்டி கிளையொடு
கடுங்கண் கேழல் உழுத பூழி – புறம் 168/3,4
வானவர் தனிமுதல் கிளையொடு வளர – கம்.பால:5 123/4

மேல்


கிளையொடும் (8)

தெறல் அரு மரபின் நின் கிளையொடும் பொலிய – புறம் 126/9
வசையும் கீழ்மையும் மீக்கொள கிளையொடும் மடியாது – கம்.யுத்1:2 99/2
முன்னை நாள் இவன் முனிந்திட கிளையொடும் முடிந்தார் – கம்.யுத்1:2 118/2
கிளையொடும் படைஞரோடும் கேடு இலா உயிர்கட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்1:14 33/1
பறத்தி நின் நெடும் பதி புக கிளையொடும் பாவி – கம்.யுத்2:15 251/3
கிழிகிலை நெஞ்சம் வஞ்ச கிளையொடும் இன்று-காறும் – கம்.யுத்2:17 19/3
பின்னையும் எம் கோன் அம்பின் கிளையொடும் பிழையாய் என்றாள் – கம்.யுத்2:17 71/4
தொடர்ந்து போய் அயோத்தி-தன்னை கிளையொடும் துணிய நூறி – கம்.யுத்3:27 70/3

மேல்


கிளையோடு (3)

கிளையோடு உண்ணும் வளை வாய் பாசினம் – நற் 376/4
தண் நறும் பழனத்து கிளையோடு ஆலும் – ஐங் 85/2
அன்பு உடை மரபின் நின் கிளையோடு ஆர – ஐங் 391/2

மேல்


கிளையோடும் (2)

உரை செறி கிளையோடும் உவகையின் உயர்கின்றார் – கம்.பால:23 20/3
கெட்டாய் கிளையோடும் நின் வாழ்வை எலாம் – கம்.ஆரண்:13 8/1

மேல்


கிளையோரை (1)

ஒன்றாகிய உன் கிளையோரை எலாம் – கம்.ஆரண்:14 71/3

மேல்


கிளைஇய (4)

விண் பொரும் சென்னி கிளைஇய காந்தள் – குறி 196
கிளைஇய குரலே கிழக்கு வீழ்ந்தனவே – குறு 337/2
அம் கலுழ் மாமை கிளைஇய
நுண் பல் தித்தி மாஅயோளே – அகம் 41/15,16
பின்னு விடு நெறியின் கிளைஇய கூந்தலள் – அகம் 158/4

மேல்


கிற்பது (1)

கிற்பது ஓர் காட்சியது எனினும் கீழ் உற – கம்.கிட்:1 5/2

மேல்


கிற்பர் (1)

ஏவர் கிற்பர் எதிர் நிற்க என்னுடை – கம்.யுத்4:41 56/3

மேல்


கிற்றில (1)

போழ கிற்றில என்று புகன்றார் – கம்.யுத்1:3 90/2

மேல்


கிற்றும் (1)

கிற்றும் கேட்டிரேல் என்றனன் கிளத்துவான் துணிந்தான் – கம்.யுத்3:30 39/4

மேல்


கிறுகு (1)

இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22

மேல்


கின்னர (4)

முறைமுறை பகர்ந்து போனார் கின்னர மிதுனம் ஒப்பார் – கம்.பால:14 60/4
கேடு இலா மகர யாழில் கின்னர மிதுனம் பாடும் – கம்.பால:16 16/3
பாடுகின்றன கின்னர மிதுனங்கள் பாராய் – கம்.அயோ:10 12/4
கின்னர மிதுனம் பாட கிளர் மழை கிழித்து தோன்றும் – கம்.சுந்:2 117/1

மேல்


கின்னரங்கள் (1)

கீதம் ஒத்த கின்னரங்கள் இன் நரம்பு வருடு-தொறும் கிளக்கும் ஓதை – கம்.கிட்:13 28/3

மேல்


கின்னரத்து (1)

கிளை ஒலி முழவு ஒலி கின்னரத்து ஒலி – கம்.பால:3 60/2

மேல்


கின்னரம் (6)

கின்னரம் முரலும் அணங்கு உடை சாரல் – பெரும் 494
மங்கையர் பாடல் கேட்டு கின்னரம் மயங்கும்-மாதோ – கம்.பால:16 9/4
கின்னரம் பயில் கீதங்கள் என்ன ஆங்கு – கம்.பால:16 29/3
கிளை துணை மழலை வண்டு கின்னரம் நிகர்த்த மின்னும் – கம்.கிட்:10 31/1
கின்னரம் குரண்டம் கிலுக்கம் சிரல் – கம்.சுந்:2 149/3
நரம்பு இயல் கின்னரம் முதல் நன்மையே – கம்.யுத்3:24 105/2

மேல்


கின்னரர் (5)

பாடினர் கின்னரர் துவைத்த பல்_இயம் – கம்.பால:5 105/2
கின்னரர் பெரும் பயம் கிடந்த நெஞ்சினர் – கம்.ஆரண்:10 10/4
கீதங்கள் இசைத்தனர் கின்னரர் கீதம் நின்ற – கம்.சுந்:1 61/1
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த – கம்.சுந்:3 84/2
கின்னரர் முதலோர் பாட முகத்திடை கிடந்த கெண்டை – கம்.யுத்3:25 1/3

மேல்


கின்னரர்கள் (1)

எண்ண அரிய மறையினொடு கின்னரர்கள் இசை பாட உலகம் ஏத்த – கம்.பால:11 16/1

மேல்