ஒ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஒஃகினன் 1
ஒக்க 49
ஒக்கல் 28
ஒக்கலும் 1
ஒக்கலை 2
ஒக்கலொடு 11
ஒக்கவே 1
ஒக்கற்கு 1
ஒக்கிலர் 2
ஒக்கின் 2
ஒக்கின்ற 4
ஒக்கின்றது 1
ஒக்கின்றவை 1
ஒக்கின்றன 1
ஒக்கின்றார் 2
ஒக்கின்றாரும் 1
ஒக்கின்றாள் 1
ஒக்கின்றாளை 1
ஒக்கின்றான் 2
ஒக்கினும் 1
ஒக்கும் 95
ஒக்கும்-மன் 1
ஒக்கும்மே 1
ஒக்குமால் 3
ஒக்குமே 2
ஒக்குமோ 1
ஒசி 3
ஒசிக்கும் 1
ஒசித்த 2
ஒசிந்த 2
ஒசிந்தன 3
ஒசிந்து 2
ஒசிபவள் 1
ஒசிய 7
ஒசியல் 1
ஒசியா 2
ஒட்ட 2
ஒட்டகத்து 1
ஒட்டகம் 4
ஒட்டா 1
ஒட்டாதவர் 1
ஒட்டாது 2
ஒட்டார் 1
ஒட்டாரோடு 1
ஒட்டான் 2
ஒட்டி 3
ஒட்டிய 6
ஒட்டியோர் 1
ஒட்டின 1
ஒட்டினார் 2
ஒட்டினும் 2
ஒட்டு 1
ஒட்டுமோ 1
ஒட்டேன் 2
ஒடி 1
ஒடிக்கும் 2
ஒடிக்குமேல் 1
ஒடித்த 6
ஒடித்தன 1
ஒடித்தான் 2
ஒடித்து 9
ஒடித்தேன் 1
ஒடிதர 1
ஒடிந்த 1
ஒடிந்தவும் 1
ஒடிந்தன 2
ஒடிந்து 5
ஒடிப்பவும் 1
ஒடிப்புண்டது 1
ஒடிப்பென் 1
ஒடிய 12
ஒடியல் 1
ஒடியா 7
ஒடியாது 2
ஒடியுண்டார்களும் 1
ஒடியும் 5
ஒடியுமால் 1
ஒடியெறி 1
ஒடியெறிந்து 1
ஒடிவது 1
ஒடிவு 1
ஒடிவுற 1
ஒடிவை 1
ஒடுக்க 1
ஒடுக்கத்தால் 1
ஒடுக்கம் 2
ஒடுக்கமும் 4
ஒடுக்கவும் 1
ஒடுக்கி 11
ஒடுக்கிய 2
ஒடுக்கின 3
ஒடுக்கினான் 1
ஒடுக்கினை 1
ஒடுக்கும் 1
ஒடுக்குற 1
ஒடுக்குறு 1
ஒடுக்குறுத்து 1
ஒடுங்க 12
ஒடுங்கல் 6
ஒடுங்கல்_இல் 1
ஒடுங்கலன் 1
ஒடுங்கவும் 2
ஒடுங்கா 8
ஒடுங்கா-முன்னம் 1
ஒடுங்கா-முன்னர் 1
ஒடுங்காட்டு 1
ஒடுங்காத 1
ஒடுங்காது 2
ஒடுங்கார் 1
ஒடுங்கார்களோ 1
ஒடுங்கி 11
ஒடுங்கிட 1
ஒடுங்கிய 12
ஒடுங்கின 11
ஒடுங்கினதோ 1
ஒடுங்கினர் 2
ஒடுங்கினள் 1
ஒடுங்கினன் 2
ஒடுங்கினார் 1
ஒடுங்கினான் 4
ஒடுங்கு 19
ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி 1
ஒடுங்குகின்ற 1
ஒடுங்குதல் 1
ஒடுங்கும் 10
ஒடுங்கும்மே 1
ஒடுங்குல் 1
ஒடுங்குவ 1
ஒடுங்குவாரும் 1
ஒடுங்குறு 1
ஒடும் 1
ஒண் 291
ஒண்_கணார்க்கு 1
ஒண்_கணாரும் 1
ஒண்_தொடி 7
ஒண்_தொடியார் 1
ஒண்_தொடீ 2
ஒண்_நுதல் 10
ஒண்_நுதால் 3
ஒண்கிலா 1
ஒண்ணா 6
ஒண்ணாத 1
ஒண்ணாதது 2
ஒண்ணாததே 1
ஒண்ணாதன 1
ஒண்ணும் 1
ஒண்ணுமே 1
ஒண்ணுமோ 17
ஒண்மை 4
ஒண்மையானை 1
ஒண்மையும் 1
ஒண்மையோ 1
ஒணா 3
ஒணாத 2
ஒணாதன 1
ஒணாதால் 1
ஒணாதான் 1
ஒணாது 1
ஒணாமையே 1
ஒணுமே 1
ஒத்த 122
ஒத்ததால் 4
ஒத்தது 77
ஒத்ததே 12
ஒத்ததேனும் 1
ஒத்ததோ 2
ஒத்தல் 1
ஒத்தலின் 1
ஒத்தவர் 1
ஒத்தவன் 5
ஒத்தவால் 2
ஒத்தவே 5
ஒத்தவை 2
ஒத்தன் 10
ஒத்தன்றால் 1
ஒத்தன்று 2
ஒத்தன்று-மன்னால் 1
ஒத்தன்று-மன்னே 1
ஒத்தன 56
ஒத்தனம் 1
ஒத்தனர் 18
ஒத்தனவால் 2
ஒத்தனள் 1
ஒத்தனன் 22
ஒத்தனன்-அரோ 1
ஒத்தனிர் 1
ஒத்தனெம் 1
ஒத்தனை 1
ஒத்தனை-மன்னே 1
ஒத்தாய் 1
ஒத்தார் 32
ஒத்தால் 1
ஒத்தாள் 12
ஒத்தான் 61
ஒத்தானே 1
ஒத்தி 20
ஒத்தியோ 1
ஒத்திருக்கலால் 1
ஒத்திருக்கும் 3
ஒத்திருந்தாய் 1
ஒத்திலது 1
ஒத்தீயே 4
ஒத்தீர் 1
ஒத்து 87
ஒத்தும் 2
ஒத்துழியும் 1
ஒத்துள 1
ஒத்துளது 2
ஒத்துளரே 1
ஒத்துளவால் 2
ஒத்துளன் 3
ஒத்துளார்-அரோ 1
ஒத்தே 2
ஒத்தேன் 2
ஒத்தோன் 1
ஒதுக்கம் 1
ஒதுக்கமொடு 1
ஒதுக்கிய 1
ஒதுக்கில் 1
ஒதுக்கின் 3
ஒதுக்கினள் 1
ஒதுக்கு 5
ஒதுக்குமால் 1
ஒதுங்க 10
ஒதுங்ககிற்றில 1
ஒதுங்கல் 3
ஒதுங்கலால் 1
ஒதுங்கலின் 1
ஒதுங்கலும் 1
ஒதுங்கலுற்ற 1
ஒதுங்கா 3
ஒதுங்காய் 1
ஒதுங்கி 25
ஒதுங்கிய 2
ஒதுங்கியோ 1
ஒதுங்கிற்று 1
ஒதுங்கின்றே 2
ஒதுங்கின 2
ஒதுங்கினர் 4
ஒதுங்கினவேயும் 1
ஒதுங்கினன் 2
ஒதுங்கினார் 2
ஒதுங்கினார்களோ 1
ஒதுங்கினும் 1
ஒதுங்கினை 1
ஒதுங்கு 1
ஒதுங்கு-தோறு 1
ஒதுங்குகின்ற 1
ஒதுங்கும் 4
ஒதுங்குவ 1
ஒதுங்குவன 1
ஒதுங்குவார் 1
ஒப்ப 42
ஒப்பது 19
ஒப்பதுவோ 1
ஒப்பதே 2
ஒப்பதோ 1
ஒப்பர் 1
ஒப்பலர் 1
ஒப்பவர் 1
ஒப்பவர்கள் 1
ஒப்பவன் 1
ஒப்பவும் 1
ஒப்பவே 1
ஒப்பன 31
ஒப்பனை 4
ஒப்பாய் 3
ஒப்பார் 19
ஒப்பாள் 3
ஒப்பான் 17
ஒப்பான்-தனை 1
ஒப்பானுக்கு 1
ஒப்பானும் 1
ஒப்பானை 1
ஒப்பின் 10
ஒப்பின 1
ஒப்பினால் 1
ஒப்பினான்-தனை 1
ஒப்பினும் 1
ஒப்பினை 1
ஒப்பு 48
ஒப்பு_அறும் 1
ஒப்பு_இலா 1
ஒப்புடைய 1
ஒப்புரவு 1
ஒப்புரை 1
ஒப்புற 4
ஒப்புறு 1
ஒப்புறும் 2
ஒப்பை 1
ஒப்போர் 1
ஒய் 7
ஒய்ய 5
ஒய்யும் 10
ஒய்யென்று 1
ஒய்யென 30
ஒய்வலோ 1
ஒர் 67
ஒராங்கு 8
ஒராலின் 1
ஒரான் 1
ஒராஅ 3
ஒராஅது 1
ஒராஅல் 1
ஒரீஇ 38
ஒரீஇய 6
ஒரீஇயின 1
ஒரீஇனன் 1
ஒரு 958
ஒரு-கால் 3
ஒரு-தலை 2
ஒரு-பால் 6
ஒரு-புடை 2
ஒரு-வகை 1
ஒரு_குழை_ஒருவன் 1
ஒரு_குழை_ஒருவனை 1
ஒரு_குழையவன் 1
ஒரு_நொடி 1
ஒரு_பாகத்து 1
ஒரு_முதல் 1
ஒரு_மூன்று 1
ஒருக்க 1
ஒருக்கினென் 2
ஒருக்கு 1
ஒருகால் 2
ஒருகாலே 1
ஒருங்க 3
ஒருங்காதது 1
ஒருங்கிய 4
ஒருங்கியது 2
ஒருங்கு 93
ஒருங்குடன் 6
ஒருங்கும் 1
ஒருங்குவது 1
ஒருங்குற 2
ஒருங்கே 11
ஒருசார் 21
ஒருசாரோரே 2
ஒருத்தர் 3
ஒருத்தர்-மேல் 1
ஒருத்தர்க்கு 1
ஒருத்தரின் 1
ஒருத்தரை 1
ஒருத்தல் 25
ஒருத்தலின் 1
ஒருத்தலொடு 1
ஒருத்தலோடு 1
ஒருத்தற்கு 1
ஒருத்தன் 10
ஒருத்தனும் 1
ஒருத்தனே 1
ஒருத்தி 65
ஒருத்தி-தன்னை 1
ஒருத்திக்கு 2
ஒருத்தியால் 1
ஒருத்தியும் 3
ஒருத்தியுமே 1
ஒருத்தியே 1
ஒருத்தியை 5
ஒருத்தியொடு 3
ஒருதலை 2
ஒருதன்மை 1
ஒருதாம் 1
ஒருதான் 2
ஒருதானே 1
ஒருதிறம் 10
ஒருநாள் 1
ஒருப்பட்டான் 1
ஒருப்பட்டானை 1
ஒருப்படல் 1
ஒருப்படுத்தாள் 1
ஒருப்படுத்து 1
ஒருபது 2
ஒருபதும் 2
ஒருபேரும் 1
ஒருபோதும் 2
ஒருமுறை 1
ஒருமூன்றினில் 1
ஒருமை 6
ஒருமைய 1
ஒருமையின் 3
ஒருமையும் 2
ஒருமையே 3
ஒருமையொடு 1
ஒருமையோர்க்கும் 1
ஒருவ 8
ஒருவ_அரும் 1
ஒருவகில்லா 1
ஒருவகை 3
ஒருவண்ணம் 1
ஒருவர் 59
ஒருவர்-தம்மின் 1
ஒருவர்-தமை 1
ஒருவர்-பால் 2
ஒருவர்-முன் 1
ஒருவர்-மேல் 4
ஒருவர்க்கு 8
ஒருவர்க்கும் 3
ஒருவரால் 7
ஒருவராலும் 2
ஒருவரின் 7
ஒருவருக்கு 1
ஒருவருக்கும் 1
ஒருவரும் 12
ஒருவரே 3
ஒருவரேயால் 1
ஒருவரை 13
ஒருவரையும் 1
ஒருவரோடு 3
ஒருவலர் 1
ஒருவலென் 1
ஒருவழி 2
ஒருவழிப்பட்டன்று-மன்னே 1
ஒருவழிப்படும் 1
ஒருவற்கு 7
ஒருவற்கும் 3
ஒருவன் 176
ஒருவன்-காண் 1
ஒருவன்-கொல் 1
ஒருவன்-தன் 2
ஒருவன்-தன்னை 1
ஒருவன்-தனை 1
ஒருவன்-பால் 2
ஒருவனது 1
ஒருவனாய் 2
ஒருவனால் 2
ஒருவனின் 1
ஒருவனுக்கு 1
ஒருவனும் 14
ஒருவனே 8
ஒருவனேதான் 1
ஒருவனேல் 1
ஒருவனேன் 1
ஒருவனை 28
ஒருவனோ 4
ஒருவனோடும் 2
ஒருவா 2
ஒருவாத 1
ஒருவாது 2
ஒருவாய் 1
ஒருவாறு 1
ஒருவி 2
ஒருவிர் 3
ஒருவிர்_ஒருவிர் 1
ஒருவினை 1
ஒருவீர் 3
ஒருவீர்க்கு 1
ஒருவு 2
ஒருவுகின்றனை 1
ஒருவென் 1
ஒருவேம் 2
ஒருவேன் 3
ஒருவேனுள் 1
ஒருவேனொடு 1
ஒருவோம் 1
ஒரூஉ 2
ஒரூஉப 2
ஒரூஉம் 3
ஒரோஒ 2
ஒல் 9
ஒல்க 6
ஒல்கத்து 1
ஒல்கல் 3
ஒல்கல்_இல் 2
ஒல்கா 6
ஒல்காத 1
ஒல்காது 1
ஒல்கான் 1
ஒல்கி 26
ஒல்கிட 1
ஒல்கிய 3
ஒல்கினர் 1
ஒல்கினள் 1
ஒல்கினான் 1
ஒல்கு 10
ஒல்கு-வயின் 1
ஒல்குதல் 1
ஒல்குபு 2
ஒல்கும் 3
ஒல்குவன 1
ஒல்குவனர் 1
ஒல்குவனள் 1
ஒல்பவோ 1
ஒல்லா 9
ஒல்லாதார் 1
ஒல்லாது 8
ஒல்லாதே 3
ஒல்லாய் 3
ஒல்லாயே 2
ஒல்லார் 5
ஒல்லாவே 2
ஒல்லாள் 6
ஒல்லாளே 1
ஒல்லான் 2
ஒல்லியில் 1
ஒல்லுதும் 1
ஒல்லும் 5
ஒல்லும்-மன் 2
ஒல்லும்படி 1
ஒல்லுமாறு 1
ஒல்லுமோ 13
ஒல்லுவ 1
ஒல்லுவது 2
ஒல்லென் 3
ஒல்லென 15
ஒல்லேம் 3
ஒல்லேன் 4
ஒல்லை 19
ஒல்லையில் 3
ஒல்லையின் 7
ஒல்லையூர் 1
ஒல்லையே 1
ஒல்லொலி 4
ஒல்வது 3
ஒல்வதே 1
ஒல்வதோ 3
ஒல்வாங்கு 1
ஒல்வாய் 1
ஒல்வாள் 1
ஒல்வான் 1
ஒல்வானும் 1
ஒல்வீர் 1
ஒல்வை 1
ஒலி 243
ஒலி-கொலாம் 1
ஒலிக்கு 2
ஒலிக்குந்து 2
ஒலிக்கும் 21
ஒலிக்கும்-கால் 1
ஒலிக்குமே 1
ஒலிகள் 1
ஒலிகளும் 1
ஒலித்த 3
ஒலித்தது 2
ஒலித்தல் 1
ஒலித்தற்கு 1
ஒலித்தன்று 1
ஒலித்தன 12
ஒலித்தனன் 1
ஒலித்தில 3
ஒலித்து 12
ஒலிதான் 1
ஒலிந்த 2
ஒலிப்ப 32
ஒலிப்பர் 1
ஒலிப்பன 1
ஒலிபட 2
ஒலிபடும் 1
ஒலிபு 1
ஒலியல் 4
ஒலியலும் 1
ஒலியவாய் 1
ஒலியாது 1
ஒலியால் 1
ஒலியில் 2
ஒலியின் 7
ஒலியும் 9
ஒலியுள் 1
ஒலியோடு 1
ஒலிவரும் 9
ஒவ்வா 16
ஒவ்வாதால் 1
ஒவ்வாதி 4
ஒவ்வாது 2
ஒவ்வாதோ 1
ஒவ்வாய் 2
ஒவ்வார் 1
ஒவ்வான் 2
ஒழி 28
ஒழி-மதி 1
ஒழி-மார் 1
ஒழி-மின் 1
ஒழிக்க 3
ஒழிக்கல்-பாலதோ 2
ஒழிக்கலாம் 1
ஒழிக்கும் 5
ஒழிக 14
ஒழிகம் 1
ஒழிகல் 1
ஒழிகல்லேன் 1
ஒழிகிலது 1
ஒழிகிலர் 1
ஒழிகின்றிலை 1
ஒழிகோ 1
ஒழித்த 18
ஒழித்தது 1
ஒழித்ததை 1
ஒழித்தல் 1
ஒழித்தாளை 1
ஒழித்து 17
ஒழித்தே 2
ஒழிதர 2
ஒழிதல் 4
ஒழிதி 1
ஒழிதும் 2
ஒழிந்த 32
ஒழிந்த-கால் 1
ஒழிந்ததால் 1
ஒழிந்தது 4
ஒழிந்ததும் 1
ஒழிந்ததை 1
ஒழிந்தமை 1
ஒழிந்தருள் 1
ஒழிந்தவர் 3
ஒழிந்தவன் 1
ஒழிந்தன்றும் 1
ஒழிந்தன்றே 3
ஒழிந்தன 6
ஒழிந்தனர் 4
ஒழிந்தனவே 2
ஒழிந்தனவோ 1
ஒழிந்தனள் 1
ஒழிந்தனனால் 1
ஒழிந்தனனே 3
ஒழிந்தனை 3
ஒழிந்தனையால் 1
ஒழிந்தார் 2
ஒழிந்தால் 1
ஒழிந்தான் 3
ஒழிந்திடுக 1
ஒழிந்திருத்தல் 1
ஒழிந்திலர் 1
ஒழிந்திலன் 2
ஒழிந்திலை 1
ஒழிந்து 16
ஒழிந்தேன் 4
ஒழிந்தோர் 3
ஒழிந்தோள் 2
ஒழிப்ப 2
ஒழிப்ப_அரும் 1
ஒழிப்பது 2
ஒழிப்பார் 1
ஒழிபு 1
ஒழிய 106
ஒழியவும் 1
ஒழியா 3
ஒழியாத-வகை 1
ஒழியாது 7
ஒழியாதே 1
ஒழியாமல் 2
ஒழியாமை 1
ஒழியார் 1
ஒழியான் 6
ஒழியின் 4
ஒழியும் 8
ஒழியேன் 4
ஒழிவ 1
ஒழிவதாயின 1
ஒழிவது 4
ஒழிவரோ 1
ஒழிவலோ 1
ஒழிவாய் 1
ஒழிவார் 1
ஒழிவாள் 1
ஒழிவான் 3
ஒழிவு 16
ஒழிவு_அற 3
ஒழிவு_அறு 1
ஒழிவு_இல் 1
ஒழிவு_இலா 1
ஒழிவுற்றால் 1
ஒழிவுறா-வகை 1
ஒழிவுறாமல் 2
ஒழிவென் 1
ஒழிவேம் 1
ஒழுக்க 2
ஒழுக்கத்தால் 1
ஒழுக்கத்தான் 1
ஒழுக்கத்தின் 1
ஒழுக்கத்தீர் 1
ஒழுக்கம் 10
ஒழுக்கமும் 6
ஒழுக்கமே 2
ஒழுக்கமொடு 2
ஒழுக்கல் 1
ஒழுக்கி 2
ஒழுக்கிய 2
ஒழுக்கில் 1
ஒழுக்கின் 4
ஒழுக்கின்-பாலதோ 1
ஒழுக்கினர் 1
ஒழுக்கினவோ 1
ஒழுக்கினன் 1
ஒழுக்கினானை 1
ஒழுக்கினை 1
ஒழுக்கினோடு 1
ஒழுக்கு 10
ஒழுக்குதி 1
ஒழுக்கும் 2
ஒழுக்கை 3
ஒழுக 20
ஒழுகல் 3
ஒழுகலால் 1
ஒழுகலான் 3
ஒழுகலின் 3
ஒழுகலும் 2
ஒழுகலெம் 1
ஒழுகலையே 1
ஒழுகவும் 2
ஒழுகா-வண்ணம் 1
ஒழுகாத 1
ஒழுகாய் 1
ஒழுகி 13
ஒழுகிட 2
ஒழுகிய 17
ஒழுகியே 1
ஒழுகிற்று 1
ஒழுகின் 2
ஒழுகின 4
ஒழுகினாய் 1
ஒழுகு 20
ஒழுகு-மதி 3
ஒழுகுகின்றது 1
ஒழுகுகின்றன 1
ஒழுகுதல் 1
ஒழுகும் 20
ஒழுகும்-மன்னே 1
ஒழுகுவர் 1
ஒழுகுவார் 1
ஒழுகுறு 1
ஒழுகை 11
ஒழுகையொடு 2
ஒழுங்கு 1
ஒழுங்கும் 1
ஒள் 100
ஒள்_நுதல் 1
ஒள்_வாள்_அமலை 1
ஒள்_இழாய் 2
ஒள்_இழை 3
ஒள்ளிது 2
ஒள்ளிய 7
ஒள்ளியது 1
ஒள்ளியோன் 1
ஒளி 238
ஒளி_இழாய் 2
ஒளிக்க 7
ஒளிக்கல் 1
ஒளிக்கலாம் 1
ஒளிக்கின்ற 2
ஒளிக்கின்றாய் 1
ஒளிக்கின்றாயால் 1
ஒளிக்கின்றும் 1
ஒளிக்கும் 15
ஒளிக்குமாறு 1
ஒளிகள் 3
ஒளிகளால் 1
ஒளிகளை 1
ஒளிகை 1
ஒளித்த 13
ஒளித்ததாம் 1
ஒளித்ததால் 1
ஒளித்தது 3
ஒளித்தவர் 2
ஒளித்தவன் 1
ஒளித்தவால் 1
ஒளித்தன்று 1
ஒளித்தன 1
ஒளித்தனர் 3
ஒளித்தனன் 2
ஒளித்தனை 1
ஒளித்தனையோ 1
ஒளித்தார் 2
ஒளித்தான் 1
ஒளித்தானை 1
ஒளித்தி 1
ஒளித்தியால் 4
ஒளித்து 27
ஒளித்துறை 1
ஒளித்தே 2
ஒளித்தேன் 1
ஒளித்தோளே 2
ஒளிதர 2
ஒளிந்து 1
ஒளிப்ப 10
ஒளிப்பர் 1
ஒளிப்பன 5
ஒளிப்பார் 2
ஒளிப்பாரோடும் 1
ஒளிப்பான் 1
ஒளிப்பான்-கொல்லோ 1
ஒளிப்பினும் 4
ஒளிப்பு 4
ஒளிப்பேன் 1
ஒளிபட 2
ஒளிய 1
ஒளியது 1
ஒளியர் 1
ஒளியவன் 3
ஒளியவனேயும் 1
ஒளியவை 1
ஒளியாய் 3
ஒளியால் 4
ஒளியான் 2
ஒளியானும் 1
ஒளியில் 1
ஒளியின் 5
ஒளியினில் 1
ஒளியீர் 1
ஒளியும் 4
ஒளியே 4
ஒளியை 1
ஒளியொடு 1
ஒளியோடு 1
ஒளியோர் 1
ஒளியோனும் 1
ஒளியோனை 2
ஒளிர் 87
ஒளிர்கின்றது 2
ஒளிர்தர 1
ஒளிர்தரு 1
ஒளிர்வ 1
ஒளிர்வரும் 2
ஒளிர்வரூஉம் 1
ஒளிர்வன 3
ஒளிர 5
ஒளிரவே 1
ஒளிரா 1
ஒளிரும் 15
ஒளிருமேனும் 1
ஒளிவாள் 1
ஒளிறு 45
ஒளிறுபு 2
ஒளிறுவன 1
ஒற்கத்துள் 1
ஒற்கம் 3
ஒற்ற 7
ஒற்றர் 4
ஒற்றர்-தம்-பால் 1
ஒற்றரை 1
ஒற்றலால் 1
ஒற்றலின் 2
ஒற்றாது 1
ஒற்றி 39
ஒற்றிக்கொண்டு 1
ஒற்றிய 2
ஒற்றியும் 1
ஒற்றினள் 1
ஒற்றினாள் 1
ஒற்றினும் 1
ஒற்று 2
ஒற்றுபு 1
ஒற்றும் 5
ஒற்றை 15
ஒறுக்க 2
ஒறுக்கவும் 1
ஒறுக்குவர் 1
ஒறுக்குவென்-மன் 1
ஒறுத்த 1
ஒறுத்தது 1
ஒறுத்தல் 1
ஒறுத்தலோ 1
ஒறுத்தனள் 1
ஒறுத்தாரை 1
ஒறுத்தான் 1
ஒறுத்தி 1
ஒறுத்து 8
ஒறுத்தும் 1
ஒறுப்ப 2
ஒறுப்பது 1
ஒறுப்பல் 1
ஒறுப்பான் 1
ஒறுப்பின் 1
ஒறுப்பினும் 1
ஒறுவாய் 1
ஒன்பதிற்று 4
ஒன்பதிற்று_ஒன்பது 1
ஒன்பதினாயிர 2
ஒன்பதினாயிரம் 3
ஒன்பது 8
ஒன்பதும் 2
ஒன்பதொடு 2
ஒன்பான் 1
ஒன்ற 12
ஒன்றதேனும் 1
ஒன்றல் 2
ஒன்றற்கு 1
ஒன்றன் 3
ஒன்றனில் 1
ஒன்றா 9
ஒன்றாக 7
ஒன்றாகி 2
ஒன்றாகிய 1
ஒன்றாகின்றே 1
ஒன்றாத 3
ஒன்றாதன 1
ஒன்றாது 2
ஒன்றாய் 9
ஒன்றாயிர 1
ஒன்றார் 1
ஒன்றால் 21
ஒன்றாலே 3
ஒன்றானும் 5
ஒன்றி 28
ஒன்றிட 2
ஒன்றிடுவர் 1
ஒன்றிய 21
ஒன்றியது 1
ஒன்றியும் 1
ஒன்றிரு 1
ஒன்றில் 12
ஒன்றில 1
ஒன்றிலே 1
ஒன்றிற்கு 1
ஒன்றின் 22
ஒன்றின்-நின்று 2
ஒன்றின்-மேல் 2
ஒன்றினர் 1
ஒன்றினவோ 1
ஒன்றினார் 3
ஒன்றினால் 6
ஒன்றினாலும் 1
ஒன்றினானே 1
ஒன்றினின் 1
ஒன்றினுக்கு 1
ஒன்றினும் 5
ஒன்றினே 1
ஒன்றினேம் 1
ஒன்றினை 8
ஒன்றினொடு 3
ஒன்றினொடும் 1
ஒன்றினோடு 1
ஒன்று 541
ஒன்று-ஆயின் 1
ஒன்று_மொழிந்து 1
ஒன்றுதல் 1
ஒன்றுதான் 2
ஒன்றுதானே 1
ஒன்றுதும் 1
ஒன்றுபட்டவர் 1
ஒன்றுபடு 2
ஒன்றுபு 2
ஒன்றும் 157
ஒன்றும்-தன்னை 1
ஒன்றுமே 3
ஒன்றுமொழி 5
ஒன்றுமொழிந்து 3
ஒன்றுமோ 2
ஒன்றுவது 1
ஒன்றுவர் 1
ஒன்றுவென் 2
ஒன்றுற 1
ஒன்றுஒன்று 2
ஒன்றே 25
ஒன்றேயும் 1
ஒன்றேன் 2
ஒன்றேனும் 3
ஒன்றை 23
ஒன்றொடு 7
ஒன்றொடும் 1
ஒன்றோ 56
ஒன்றோடு 12
ஒன்னலர் 1
ஒன்னலர்க்கு 1
ஒன்னலரை 1
ஒன்னலார் 1
ஒன்னா 10
ஒன்னாதார் 1
ஒன்னாதார்க்கு 1
ஒன்னாதோர்க்கே 1
ஒன்னார் 35
ஒன்னார்க்கு 1

ஒஃகினன் (1)

ஒஃகினன் உயிர் வளர்த்து உண்ணும் ஆசையான் – கம்.அயோ:11 104/2

மேல்


ஒக்க (49)

ஒக்க நின்று இமைப்பன உம்பர் நாட்டினும் – கம்.பால:3 31/4
பேய் பிளந்து ஒக்க நின்று உலர் பெரும் கள்ளியின் – கம்.பால:7 8/1
ஒக்க உண்டு இருத்தலோடும் உணர்ந்தனள் உணர்ந்த பின்னும் – கம்.பால:9 19/2
மெய் வரு போகம் ஒக்க உடன் உண்டு விலையும் கொள்ளும் – கம்.பால:10 16/1
ஒக்க நெறி உய்ப்பவர் உரைத்த குறி கொள்ளா – கம்.பால:15 26/1
ஒக்க நீல முகில் தலை ஓடிய – கம்.பால:18 21/3
உடன் ஒக்க உவந்து நீயே உண்ணுதி தோழி என்றாள் – கம்.பால:19 10/4
ஒக்க நின்று உலகு அளித்து யோகின் எய்திய – கம்.அயோ:1 2/3
ஒக்க நோக்கிய யோகரும் அரும் துயர் உழந்தார் – கம்.அயோ:4 210/4
உன்ன_அரும் உயிருளும் ஒக்க வைகுவான் – கம்.அயோ:10 48/4
ஒக்க நின்று உயிர்-தொறும் உணர்வு நல்குவான் – கம்.அயோ:14 79/4
வாக்கிற்கு ஒக்க புகை முத்து வாயினான் – கம்.ஆரண்:7 3/1
ஒக்க உயர்ந்து உன்னுளே தோன்றி ஒளிக்கின்ற – கம்.ஆரண்:15 46/3
ஒக்க நாள் எலாம் உழல்வன உலைவு_இல ஆக – கம்.கிட்:4 5/1
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை – கம்.கிட்:4 13/1
ஒக்க உன்னலர்-ஆயின் உயர்ந்து உள – கம்.கிட்:7 118/2
கோள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒக்க கூறலாமே – கம்.கிட்:13 55/2
தாள் ஒக்க வளைந்து நிற்ப இரண்டு இல்லை அனங்கன் சாபம் – கம்.கிட்:13 55/4
ஒக்க உறைவோர் உருவம் ஓவியம் அலால் மற்று – கம்.கிட்:14 37/3
எழுந்து ஓங்கி விண்ணொடு மண் ஒக்க இலங்கும் ஆடி – கம்.சுந்:1 41/1
ஒக்க நோக்கியர் குழாத்திடை உறங்குகின்றானை – கம்.சுந்:2 138/3
ஒக்க ஆசை உலக்க உலந்தவர் – கம்.சுந்:2 173/3
ஒக்க விதைப்பான் உற்றனை அன்றோ உணர்வு இல்லாய் – கம்.சுந்:3 151/2
உலந்த மால் வரை அருவி ஆறு ஒழுக்கு அற்றது ஒக்க
புலர்ந்த மா மதம் பூக்கும் அன்றே திசை பூட்கை – கம்.சுந்:9 1/3,4
ஒக்க ஏகுதும் குரங்கினுக்கு உயிர் தர ஒருவர் – கம்.சுந்:9 13/3
ஒக்க ஊர் பறவை அன்றேல் அவன் துயில் உரகம் அன்றேல் – கம்.சுந்:10 2/2
நல்லை நல்லை இ ஞாலத்துள் நின் ஒக்க நல்லார் – கம்.சுந்:11 37/1
ஒக்க ஒக்க உடல் விசித்த உலப்பு இலாத உர பாசம் – கம்.சுந்:12 119/1
ஒக்க ஒக்க உடல் விசித்த உலப்பு இலாத உர பாசம் – கம்.சுந்:12 119/1
ஒக்க வெற்பினோடு அன்னமும் காக்கையின் உருவ – கம்.சுந்:13 26/2
ஒக்க நோக்கினர் அல்லவர் இதன் நிலை உணரார் – கம்.யுத்1:3 44/4
சிலைகள் ஒக்க முறித்து செறித்து நேர் – கம்.யுத்1:8 46/2
மலைகள் ஒக்க அடுக்கி மணல் பட – கம்.யுத்1:8 46/3
தலைகள் ஒக்க தடவும் தட கையால் – கம்.யுத்1:8 46/4
கல்லினால் கல்லை ஒக்க கடாவினான் கழைகள் ஆன – கம்.யுத்1:9 16/2
ஒக்க நின்ற திசை ஒன்பதொடு ஒன்றும் – கம்.யுத்1:11 4/2
ஒன்று என வாழ்தி-போல் என்று இடி உரும் ஒக்க நக்கான் – கம்.யுத்2:17 25/4
ஒக்க வந்துற்று ஒரு வழி நண்ணினார் – கம்.யுத்2:19 131/3
ஒத்து அலைத்து ஒக்க வீடி உய்வினும் உய்வித்து உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 212/1
ஒழிந்தன நீல வண்ணம் உள்ளன எல்லாம் ஒக்க
பிழிந்து அது காலம் ஆக காளிமை பிழம்பு போத – கம்.யுத்2:19 217/2,3
உன் ஒக்க வைத்த இருவர்க்கும் ஒத்தி ஒருவர்க்கும் உண்மை உரையாய் – கம்.யுத்2:19 253/1
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் – கம்.யுத்2:19 253/2
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் – கம்.யுத்2:19 253/2
ஒக்க ஆர்த்தன உறுக்கின தெழித்தன உருமின் – கம்.யுத்3:22 103/3
ஓங்கினன் வான் நெடு முகட்டை உற்றனன் பொன் தோள் இரண்டும் திசையோடு ஒக்க
வீங்கின ஆகாசத்தை விழுங்கினனே என வளர்ந்தான் வேதம் போல்வான் – கம்.யுத்3:24 30/3,4
அந்து ஒக்க அரற்றவோ நான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் – கம்.யுத்3:29 38/4
உகுத்த செக்கரின் பிறை குலம் முளைத்தன ஒக்க – கம்.யுத்4:35 13/4
ஒத்த தன்மையின் ஒளிர்வன தரளத்தின் ஒக்க
தத்துகின்றன வீர பட்ட தொகை தயங்க – கம்.யுத்4:35 14/1,2
ஒக்க நின்று எதிர் அமர் உடற்றும் காலையில் – கம்.யுத்4:37 147/1

மேல்


ஒக்கல் (28)

இவண் நயந்து இருந்த இரும் பேர் ஒக்கல்
செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின் – சிறு 144,145
இரும் கிளை இனன் ஒக்கல்
கரும் தொழில் கலி மாக்கள் – பட் 61,62
வேறு_வேறு உயர்ந்த முது வாய் ஒக்கல்
சாறு அயர் மூதூர் சென்று தொக்கு ஆங்கு – பட் 214,215
கலம் பெறு கண்ணுளர் ஒக்கல் தலைவ – மலை 50
கல்லென் ஒக்கல் நல் வலத்து இரீஇ – மலை 549
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் புண் – நற் 300/9
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல்
தொல் பசி உழந்த பழங்கண் வீழ – பதி 12/14,15
இரும் பேர் ஒக்கல் கோடியர் இறந்த – அகம் 301/23
உலைந்த ஒக்கல் பாடுநர் செலினே – அகம் 349/5
இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன் – புறம் 95/8
காரென் ஒக்கல் கடும் பசி இரவல – புறம் 141/6
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என – புறம் 143/8
ஒக்கல் வாழ்க்கை தட்கும் மா காலே – புறம் 193/4
பைதல் ஒக்கல் தழீஇ அதனை – புறம் 221/9
இரும் பாண் ஒக்கல் கடும்பு புரந்ததூஉம் – புறம் 224/3
இரும் பாண் ஒக்கல் தலைவன் பெரும் பூண் – புறம் 233/5
முது வாய் ஒக்கல் பரிசிலர் இரங்க – புறம் 237/12
இலம்பாடு ஒக்கல் தலைவற்கு ஓர் – புறம் 285/16
ஒக்கல் ஒற்கம் சொலிய தன் ஊர் – புறம் 327/5
அழிந்தோர் அழிய ஒழிந்தோர் ஒக்கல்
பேணுநர் பெறாஅது விளியும் – புறம் 346/5,6
இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல்
விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும் – புறம் 378/13,14
பசித்த ஒக்கல் பழங்கண் வீட – புறம் 389/14
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற – புறம் 390/20
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல்
தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி – புறம் 391/8,9
ஈர்ம் கை மறந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல்
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப – புறம் 393/10,11
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும் – புறம் 394/16
இரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சிய – புறம் 396/23
கொக்கு உகிர் நிமிரல் ஒக்கல் ஆர – புறம் 398/25

மேல்


ஒக்கலும் (1)

பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப – புறம் 159/21

மேல்


ஒக்கலை (2)

பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய – பதி 64/19
பெரும் புல்லென்ற இரும் பேர் ஒக்கலை
வையகம் முழுதுடன் வளைஇ பையென – புறம் 69/6,7

மேல்


ஒக்கலொடு (11)

ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு
நீடு பசி ஒராஅல் வேண்டின் நீடு இன்று – பொரு 61,62
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும் – சிறு 139
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு
வழங்க தவாஅ பெரு வளன் எய்தி – பெரும் 25,26
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் உடீஇ – பெரும் 470
இரும் பேர் ஒக்கலொடு பதம் மிக பெறுகுவிர் – மலை 157
அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து – நற் 183/4
கொடுமணம் பட்ட நெடுமொழி ஒக்கலொடு
பந்தர் பெயரிய பேர் இசை மூதூர் – பதி 67/1,2
குறு முயல் கொழும் சூடு கிழித்த ஒக்கலொடு
இரத்தி நீடிய அகன் தலை மன்றத்து – புறம் 34/11,12
மை ஊன் மொசித்த ஒக்கலொடு துறை நீர் – புறம் 96/7
இரும் பேர் ஒக்கலொடு தின்ம் என தருதலின் – புறம் 150/13
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு இனிது அருந்தி – புறம் 320/14

மேல்


ஒக்கவே (1)

ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய – கம்.யுத்3:27 4/2

மேல்


ஒக்கற்கு (1)

பசி தின திரங்கிய இரும் பேர் ஒக்கற்கு
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ – புறம் 370/3,4

மேல்


ஒக்கிலர் (2)

ஒரு வீரரும் இவர் ஒக்கிலர் என வானவர் உவந்தார் – கம்.யுத்3:27 107/3
பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய் – கம்.யுத்4:40 105/3

மேல்


ஒக்கின் (2)

உண்டு-கொலாம் அருள் என்-கண் உன்-கண் ஒக்கின்
பண்டைய இன்று பரிந்து அளித்தி என்றாள் – கம்.அயோ:3 10/3,4
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் – கம்.யுத்2:19 253/2

மேல்


ஒக்கின்ற (4)

உண்பாய் நீ ஊட்டுவாய் நீ இரண்டும் ஒக்கின்ற
பண்பு ஆர் அறிவார் பகராய் பரமேட்டி – கம்.ஆரண்:15 45/3,4
இருமை நோக்கி நின்று யாவர்க்கும் ஒக்கின்ற
அருமை ஆற்றல் அன்றோ அறம் காக்கின்ற – கம்.கிட்:7 91/1,2
ஓவியம் புகையுண்டதே ஒக்கின்ற உருவாள் – கம்.சுந்:3 11/4
பாழ்படுத்து இரியல்போவார் ஒக்கின்ற பரிசு பாராய் – கம்.யுத்1:10 23/4

மேல்


ஒக்கின்றது (1)

மாறு ஓர் வெய்யோன் மண்டிலம் ஒக்கின்றது காணீர் – கம்.யுத்4:33 19/4

மேல்


ஒக்கின்றவை (1)

அன்னம் பூவில் துஞ்சுவ ஒக்கின்றவை பாரீர் – கம்.யுத்4:33 13/4

மேல்


ஒக்கின்றன (1)

பண்டாரம் ஒக்கின்றன வள் உகிரால் பறித்தான் – கம்.ஆரண்:13 39/4

மேல்


ஒக்கின்றார் (2)

உய்த்து மீண்ட நாவாயில் தாமும் போவார் ஒக்கின்றார் – கம்.அயோ:6 25/4
உறைந்து வான் உறுவார்களை ஒக்கின்றார் – கம்.அயோ:11 14/4

மேல்


ஒக்கின்றாரும் (1)

அவிர் மதி நெற்றி ஆக அந்தி வான் ஒக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:2 180/4

மேல்


ஒக்கின்றாள் (1)

உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் – கம்.யுத்2:17 89/4

மேல்


ஒக்கின்றாளை (1)

உண்டு இலை என்ன நின்ற ஓவியம் ஒக்கின்றாளை – கம்.யுத்3:26 90/4

மேல்


ஒக்கின்றான் (2)

நம்பியும் என் நாயகனை ஒக்கின்றான் அயல் நின்றான் – கம்.அயோ:13 30/1
தம்பியையும் ஒக்கின்றான் தவ வேடம் தலைநின்றான் – கம்.அயோ:13 30/2

மேல்


ஒக்கினும் (1)

இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – கம்.சுந்:4 40/4

மேல்


ஒக்கும் (95)

நின் ஒக்கும் புகழ் நிழலவை – பரி 1/58
பொன் ஒக்கும் உடையவை – பரி 1/59
ஓங்கிய பலர் புகழ் குன்றினோடு ஒக்கும்
நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள – பரி 4/24,25
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/71
ஒரு நிலை பொய்கையோடு ஒக்கும் நின் குன்றின் – பரி 8/15
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும்
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும் – கலி 93/13,14
ஒக்கும்
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன் – கலி 97/8,9
மேல் பாட்டு உலண்டின் நிறன் ஒக்கும் புன் குரு கண் – கலி 101/15
ஒக்கும் அறிவல் யான் எல்லா விடு – கலி 112/15
கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை – கம்.பால:2 10/2
அம் கண் மா ஞாலத்து இ நகர் ஒக்கும் பொன் நகர் அமரர் நாட்டு யாதோ – கம்.பால:3 6/4
மேவ_அரும் உணர்வு முடிவு இலாமையினால் வேதமும் ஒக்கும் விண் புகலால் – கம்.பால:3 8/1
தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால் – கம்.பால:3 8/2
தேவரும் ஒக்கும் முனிவரும் ஒக்கும் திண் பொறி அடக்கிய செயலால் – கம்.பால:3 8/2
காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும் – கம்.பால:3 8/3
காவலின் கலை ஊர் கன்னியை ஒக்கும் சூலத்தால் காளியை ஒக்கும்
யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் – கம்.பால:3 8/3,4
யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் – கம்.பால:3 8/4
யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் – கம்.பால:3 8/4
தாய் ஒக்கும் அன்பின் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பின் – கம்.பால:4 4/1
தாய் ஒக்கும் அன்பின் தவம் ஒக்கும் நலம் பயப்பின் – கம்.பால:4 4/1
சேய் ஒக்கும் முன் நின்று ஒரு செல் கதி உய்க்கும் நீரால் – கம்.பால:4 4/2
நோய் ஒக்கும் என்னின் மருந்து ஒக்கும் நுணங்கு கேள்வி – கம்.பால:4 4/3
நோய் ஒக்கும் என்னின் மருந்து ஒக்கும் நுணங்கு கேள்வி – கம்.பால:4 4/3
ஆய புகும்-கால் அறிவு ஒக்கும் எவர்க்கும் அன்னான் – கம்.பால:4 4/4
சொல் ஒக்கும் கடிய வேக சுடு சரம் கரிய செம்மல் – கம்.பால:7 49/1
அல் ஒக்கும் நிறத்தினாள் மேல் விடுதலும் வயிர குன்ற – கம்.பால:7 49/2
கல் ஒக்கும் நெஞ்சில் தங்காது அப்புறம் கழன்று கல்லா – கம்.பால:7 49/3
பாகு ஒக்கும் சொல் பைங்கிளியோடும் பல பேசி – கம்.பால:10 21/1
உமையாள் ஒக்கும் மங்கையர் உச்சி கரம் வைக்கும் – கம்.பால:10 25/1
சேந்து வானகம் எப்போதும் செக்கரை ஒக்கும் அன்றே – கம்.பால:16 14/4
யாழ் ஒக்கும் சொல் பொன் அனையாள் ஓர் இகல் மன்னன் – கம்.பால:17 24/1
பாகு ஒக்கும் சொல் நுண் கலையாள்-தன் படர் அல்குல் – கம்.பால:17 30/1
விடன் ஒக்கும் நெடிய நோக்கின் அமிழ்து ஒக்கும் இன்_சொலார் தம் – கம்.பால:19 10/1
விடன் ஒக்கும் நெடிய நோக்கின் அமிழ்து ஒக்கும் இன்_சொலார் தம் – கம்.பால:19 10/1
மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண – கம்.பால:19 10/2
தடன் ஒக்கும் நிழலை பொன் செய் தண் நறும் தேறல் வள்ளத்து – கம்.பால:19 10/3
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும் – கம்.அயோ:3 93/1
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும்
புயல் மொழி மேகம் என்ன புண்ணியம் செய்த என்பார் – கம்.அயோ:3 93/1,2
நாரணன் ஒக்கும் இந்த நம்பி-தன் கருணை என்பார் – கம்.அயோ:3 94/2
யான் புக்கது ஒக்கும் எனை யார் நலிகிற்கும் ஈட்டார் – கம்.அயோ:4 141/3
நினைந்த போதினும் அமிழ்து ஒக்கும் நேர்_இழை நிறை தேன் – கம்.அயோ:10 24/1
உண்ணிய நிமிர் கடல் ஒக்கும் என்பது என் – கம்.அயோ:12 43/2
பம்பு செக்கர் எரி ஒக்கும் மயிர் பக்கம் எரிய – கம்.ஆரண்:1 12/1
மஞ்சு ஒக்கும் அளக ஓதி மழை ஒக்கும் வடிந்த கூந்தல் – கம்.ஆரண்:10 70/1
மஞ்சு ஒக்கும் அளக ஓதி மழை ஒக்கும் வடிந்த கூந்தல் – கம்.ஆரண்:10 70/1
பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய – கம்.ஆரண்:10 70/2
வில் ஒக்கும் நுதல் என்றாலும் வேல் ஒக்கும் விழி என்றாலும் – கம்.ஆரண்:10 74/1
வில் ஒக்கும் நுதல் என்றாலும் வேல் ஒக்கும் விழி என்றாலும் – கம்.ஆரண்:10 74/1
பல் ஒக்கும் முத்து என்றாலும் பவளத்தை இதழ் என்றாலும் – கம்.ஆரண்:10 74/2
சொல் ஒக்கும் பொருள் ஒவ்வாதால் சொல்லல் ஆம் உவமை உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 74/3
நெல் ஒக்கும் புல் என்றாலும் நேர் உரைத்து ஆகவற்றோ – கம்.ஆரண்:10 74/4
அறத்து உளது ஒக்கும் அன்றே அமர்த்தலை வென்று கொண்டு உன் – கம்.ஆரண்:11 36/3
என் ஒக்கும் என்னல் ஆகும் இளையவ இதனை நோக்காய் – கம்.ஆரண்:11 57/1
தன் ஒக்கும் உவமை அல்லால் தனை ஒக்கும் உவமை உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 57/2
தன் ஒக்கும் உவமை அல்லால் தனை ஒக்கும் உவமை உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 57/2
பல் நக்க தரளம் ஒக்கும் பசும் புல் மேல் படரும் மெல் நா – கம்.ஆரண்:11 57/3
மின் ஒக்கும் செம்பொன் மேனி வெள்ளியின் விளங்கும் புள்ளி – கம்.ஆரண்:11 57/4
உள் உற கவர்வதே ஒக்கும் ஊழியாய் – கம்.ஆரண்:15 9/4
பூதர புயத்து வீரர் நும் ஒக்கும் புனிதர் யாரே – கம்.கிட்:2 21/2
ஆடு இயல் பாணிக்கு ஒக்கும் ஆரிய அமிழ்த பாடல் – கம்.கிட்:10 32/3
உரம் கொள் மால் வரை உயிர் படைத்து எழுந்தன ஒக்கும்
குரங்கின் மா படைக்கு உறையிட படைத்தனன்-கொல்லாம் – கம்.கிட்:12 39/3,4
அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் – கம்.கிட்:13 40/3
நூல் ஒக்கும் மருங்குலாள் தன் நூபுரம் புலம்பும் கோல – கம்.கிட்:13 46/3
ஓதியும் எள்ளும் தொள்ளை குமிழும் மூக்கு ஒக்கும் என்றால் – கம்.கிட்:13 52/1
கேள் ஒக்கும் அன்றி ஒன்று கிளத்தினால் கீழ்மைத்து ஆமே – கம்.கிட்:13 55/1
கோள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒக்க கூறலாமே – கம்.கிட்:13 55/2
வாள் ஒக்கும் வடி_கணாள்-தன் புருவத்துக்கு உவமை வைக்கின் – கம்.கிட்:13 55/3
எ நாளும் வளராது என்னின் இறை ஒக்கும் இயல்பிற்று ஆமே – கம்.கிட்:13 56/4
தன் நிறம் தானே ஒக்கும் மலர் நிறம் சமழ்க்கும் அன்றே – கம்.கிட்:13 65/4
பொரும் கலசம் ஒக்கும் முலை மாசு புடை பூசி – கம்.கிட்:14 44/2
ஒக்கும் எனின் ஒக்கும் என மாருதி உரைத்தான் – கம்.கிட்:14 49/4
ஒக்கும் எனின் ஒக்கும் என மாருதி உரைத்தான் – கம்.கிட்:14 49/4
நல்லாள் அ ஊர் வைகு உறை ஒக்கும் நயனத்தாள் – கம்.சுந்:2 79/2
ஒக்கும் ஊழ்முறை அல்லது வலியது ஒன்று இல் என உணர்வுற்றான் – கம்.சுந்:2 203/4
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – கம்.சுந்:4 40/4
பொங்கு ஒளி நெடு நாள் ஈட்டி புதிய பால் பொழிவது ஒக்கும்
திங்களை நக்குகின்ற இருள் எலாம் வாரி தின்ன – கம்.சுந்:6 51/1,2
நடு ஒக்கும் தனி நாயகன் நாமம் – கம்.யுத்1:3 101/1
காலனை ஒக்கும் தூதன் காற்று எனும் கடவுள் என்றார் – கம்.யுத்1:9 75/3
உலகு எலாம் ஒருங்கு கூடி ஒதுங்கினவேயும் ஒக்கும் – கம்.யுத்1:13 28/4
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் – கம்.யுத்2:15 246/4
உற்பத்தி அயனே ஒக்கும் ஓடும்-போது அரியே ஒக்கும் – கம்.யுத்2:16 27/1
உற்பத்தி அயனே ஒக்கும் ஓடும்-போது அரியே ஒக்கும்
கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை – கம்.யுத்2:16 27/1,2
கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை – கம்.யுத்2:16 27/2
ஒக்கும் இன் உயிர் அன்னாரை உதவி செய்தாரோடு ஒன்ற – கம்.யுத்2:16 138/2
பின்பு நின்றவர் பிடர்க்கும் இ விசை ஒக்கும் பிறழா – கம்.யுத்2:16 208/4
ஓய்வு_இல் வெம் செரு ஒக்கும் என்று ஓதினார் – கம்.யுத்2:19 158/4
என் ஒக்கும் இன்ன செயலோ இது என்னில் இருள் ஒக்கும் என்று விடியாய் – கம்.யுத்2:19 253/3
என் ஒக்கும் இன்ன செயலோ இது என்னில் இருள் ஒக்கும் என்று விடியாய் – கம்.யுத்2:19 253/3
சிந்து ஒக்கும் சொல்லினார் உன் தேவியர் திருவின் நல்லார் – கம்.யுத்3:29 38/2
நெஞ்சம் உடையோர்கள் குலம் ஒத்தனர் அரக்கர் அறம் ஒக்கும் நெடியோன் – கம்.யுத்3:31 143/2
முழுகி தோன்றும் மீன் அரசு ஒக்கும் முறை நோக்கீர் – கம்.யுத்4:33 7/4
நட கால் காட்டும் கண்ணுளர் ஒக்கும் நமரங்காள் – கம்.யுத்4:33 9/4
உமிழ்வதே ஒக்கும் வேலை ஓதம் வந்து உடற்ற கண்டான் – கம்.யுத்4:34 22/4
உண்டவன் வயிற்றினையும் ஒக்கும் உவமிக்கின் – கம்.யுத்4:36 20/3
உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடை கீழ் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் – கம்.யுத்4:41 65/4

மேல்


ஒக்கும்-மன் (1)

ஒக்கும்-மன்
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு – கலி 113/8,9

மேல்


ஒக்கும்மே (1)

பிறவும் எல்லாம் ஓர் ஒக்கும்மே
செல்வத்து பயனே ஈதல் – புறம் 189/6,7

மேல்


ஒக்குமால் (3)

மாலை வெண்குடை ஒக்குமால் எனவே – புறம் 60/12
உம்பர் கோமகற்கு என்கின்றது ஒக்குமால்
கம்ப மா வர கால்கள் வளைத்து ஒரு – கம்.பால:14 40/2,3
நரகம் ஒக்குமால் நல் நெடும் துறக்கம் இ நகர்க்கு – கம்.சுந்:2 14/4

மேல்


ஒக்குமே (2)

வந்து போர் மலைக்க மா மதில் வளைந்தது ஒக்குமே – கம்.பால:3 15/4
உள் உறை உயிர் இலா உடலும் ஒக்குமே – கம்.அயோ:12 7/4

மேல்


ஒக்குமோ (1)

ஒத்திருக்கும் என்றால் உரை ஒக்குமோ
எ திறத்தினும் ஏழ் உலகும் புகழ் – கம்.கிட்:15 51/2,3

மேல்


ஒசி (3)

பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து – பரி 6/63
ஊதை எறிய ஒசி பூம் கொடி ஒப்பார் – கம்.அயோ:4 94/4
கோதையோடும் ஒசி கொம்பு என விழுந்தனள் குல – கம்.ஆரண்:1 38/3

மேல்


ஒசிக்கும் (1)

கந்து கால் ஒசிக்கும் யானை – அகம் 164/13

மேல்


ஒசித்த (2)

பேதை ஆசினி ஒசித்த
வீ ததர் வேங்கைய மலை கிழவோற்கே – நற் 51/10,11
திசை_யானை விசை கலங்க செரு செய்து மருப்பு ஒசித்த
இசையாலே நிறைந்த புயத்து இராவணவோ இராவணவோ – கம்.ஆரண்:6 102/3,4

மேல்


ஒசிந்த (2)

புள் உற ஒசிந்த பூ மயங்கு அள்ளல் – நற் 63/8
உண்ட-பின் கலவி போரின் ஒசிந்த மென் மகளிரே போல் – கம்.பால:10 7/2

மேல்


ஒசிந்தன (3)

கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா – கம்.பால:17 10/3
கொம்பு அழுது ஒசிந்தன என சிலர் குழைந்தார் – கம்.அயோ:5 14/2
ஒடிந்தன ஒசிந்தன உதிர்ந்தன பிதிர்ந்த – கம்.சுந்:6 9/4

மேல்


ஒசிந்து (2)

தகை மலர் பழனத்த புள் ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி – கலி 77/5
சாய்ந்து ஒசிந்து முளைத்தன சாலியே – கம்.அயோ:11 20/4

மேல்


ஒசிபவள் (1)

கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் – பரி 21/61

மேல்


ஒசிய (7)

சுறவு மருப்பு அன்ன முள் தோடு ஒசிய
இறவு ஆர் இன குருகு இறைகொள இருக்கும் – நற் 131/5,6
மனை மரம் ஒசிய ஒற்றி – அகம் 58/13
நீடு இதழ் நெடும் துடுப்பு ஒசிய தண்ணென – அகம் 78/9
இரு வெதிர் அம் கழை ஒசிய தீண்டி – அகம் 278/8
பசும் புற மென் சீர் ஒசிய விசும்பு உகந்து – அகம் 378/9
இரு தலை ஒசிய எற்றி – புறம் 80/8
விரி அமைத்த நெடு வேணி புறத்து அசைந்து வீழ்ந்து ஒசிய மேனி தள்ள – கம்.யுத்4:41 69/1

மேல்


ஒசியல் (1)

நார் உடை ஒசியல் அற்றே – குறு 112/4

மேல்


ஒசியா (2)

நொசிவு உடை வில்லின் ஒசியா நெஞ்சின் – பதி 45/3
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா
கொடி கொடி தம்மில் பிணங்கியவை போல் – கலி 92/51,52

மேல்


ஒட்ட (2)

ஒட்ட அஞ்சி நெஞ்சு உலைய ஓடினான் – கம்.கிட்:3 51/2
ஒட்ட உடனே அவனும் வந்து இவனை உற்றான் – கம்.யுத்1:12 15/3

மேல்


ஒட்டகத்து (1)

கடும் கால் ஒட்டகத்து அல்கு பசி தீர்க்கும் – அகம் 245/18

மேல்


ஒட்டகம் (4)

ஓங்கு நிலை ஒட்டகம் துயில் மடிந்து அன்ன – சிறு 154
தள்ள_அரும் பரம் தாங்கிய ஒட்டகம்
தெள்ளு தீம் குழை யாவையும் தின்கில – கம்.பால:14 36/1,2
ஊர் பரி அவற்றினுக்கு இரட்டி ஒட்டகம்
தார் வரும் புரவியின் இரட்டி சாலுமே – கம்.யுத்1:5 30/3,4
உற்ற வான் கழுத்தவான ஒட்டகம் அவற்றது உம்பர் – கம்.யுத்1:10 19/2

மேல்


ஒட்டா (1)

ஒளிப்பினும் ஒளிக்க ஒட்டா ஊடலை உணர்த்துமா போல் – கம்.பால:10 15/3

மேல்


ஒட்டாதவர் (1)

ஒட்டாதவர் ஒன்றினர் ஊழ்வலியால் – கம்.யுத்2:18 72/3

மேல்


ஒட்டாது (2)

ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னா தெவ்வர் – மலை 397
ஒட்டாது உறையுநர் பெருக்கமும் காணூஉ – அகம் 279/2

மேல்


ஒட்டார் (1)

ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:31 108/4

மேல்


ஒட்டாரோடு (1)

ஒட்டாரோடு உலகு ஓர் ஏழும் – கம்.சுந்:5 47/3

மேல்


ஒட்டான் (2)

ஒட்டினும் எனினும் ஒன்னார் ஒட்டினும் உம்பி ஒட்டான்
கிட்டிய போது செய்வது என் இனி கிளத்தல் வேண்டும் – கம்.யுத்1:9 67/3,4
ஒத்திருக்கலால் அன்றே உலந்ததன்-பின் இ உலகை உலைய ஒட்டான்
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் – கம்.யுத்4:41 66/3,4

மேல்


ஒட்டி (3)

ஒட்டி படர்ந்த தண்டகம் இ உலகத்து உளது அன்றோ உணர்வை – கம்.அயோ:6 32/3
ஒட்டி கொல்ல உணர்ந்து வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:3 100/1
ஒட்டி நாயகன் வென்றி நாள் குறித்து ஒளிர் முளைகள் – கம்.யுத்2:16 214/1

மேல்


ஒட்டிய (6)

நட்டோர் ஆக்கம் வேண்டியும் ஒட்டிய
நின் தோள் அணி பெற வரற்கும் – நற் 286/7,8
ஒட்டிய போர் கண்டாயும் போறி முகம் தானே – கலி 95/21
ஒட்டிய உடல் பிரிப்பு உணர்கிலாமையால் – கம்.பால:19 65/4
ஒட்டிய பகைஞர் வந்து உருத்த போரிடை – கம்.அயோ:1 19/1
ஒட்டிய கனக மான் உருவம் ஆகிய – கம்.யுத்1:4 64/1
ஒட்டிய போரினில் ஆர் உளர் ஓடார் – கம்.யுத்3:20 15/2

மேல்


ஒட்டியோர் (1)

நட்டு நாடார் தம் ஒட்டியோர் திறத்தே – நற் 32/9

மேல்


ஒட்டின (1)

ஒட்டின ஒன்றை ஒன்று ஊடு அடித்து உதைந்து – கம்.சுந்:8 40/3

மேல்


ஒட்டினார் (2)

ஒட்டினார் ஆவி முடிக்க உவந்தார் – கம்.யுத்3:20 19/4
ஒட்டினார் மாறி வட்டம் ஓடினார் சாரி போனார் – கம்.யுத்3:22 133/4

மேல்


ஒட்டினும் (2)

ஒட்டினும் எனினும் ஒன்னார் ஒட்டினும் உம்பி ஒட்டான் – கம்.யுத்1:9 67/3
ஒட்டினும் எனினும் ஒன்னார் ஒட்டினும் உம்பி ஒட்டான் – கம்.யுத்1:9 67/3

மேல்


ஒட்டு (1)

ஈண்ட ஒட்டு என்னா நின்றாய் இத்தனை பேரும் இன்னம் – கம்.யுத்3:27 80/3

மேல்


ஒட்டுமோ (1)

ஒட்டுமோ மாருதி அறத்தை ஓம்புவான் – கம்.யுத்2:16 255/4

மேல்


ஒட்டேன் (2)

பெண் நாட்டம் ஒட்டேன் இனி பேர் உலகத்துள் என்னா – கம்.அயோ:4 118/4
ஒருவரும் திரிய ஒட்டேன் உயிர் சுமந்து உலகில் என்றான் – கம்.யுத்2:16 158/4

மேல்


ஒடி (1)

வெடி படா ஒடி தூண் தடியொடு – பரி 4/20

மேல்


ஒடிக்கும் (2)

உறு வெரிந் ஒடிக்கும் சிறு வரி குருளை – அகம் 329/10
ஒடிக்குமேல் வட மேருவை வேரொடும் ஒடிக்கும்
இடிக்குமேல் நெடு வானக முகட்டையும் இடிக்கும் – கம்.கிட்:12 25/1,2

மேல்


ஒடிக்குமேல் (1)

ஒடிக்குமேல் வட மேருவை வேரொடும் ஒடிக்கும் – கம்.கிட்:12 25/1

மேல்


ஒடித்த (6)

தேவ தேவர் பிடித்த போர் வில் ஒடித்த சேவகர் சேண் நிலம் – கம்.அயோ:3 66/2
ஒடித்த மலை அண்ட முகடு உற்ற மலை அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 22/4
ஒடித்த கொம்பு அனையாள்-திறத்து உன்னுவான் – கம்.ஆரண்:14 9/4
ஒடுக்குறு காலை வன் காற்று அடியொடும் ஒடித்த அ நாள் – கம்.சுந்:1 23/3
ஒடித்த வில்லும் இரதமும் ஒல்லென – கம்.யுத்2:15 64/3
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் – கம்.யுத்3:30 42/3

மேல்


ஒடித்தன (1)

ஒடித்தன கால் விசைத்து உதைத்த உந்தின – கம்.யுத்2:19 43/2

மேல்


ஒடித்தான் (2)

கலை கிடந்து அன்ன காட்சியது இது கடித்து ஒடித்தான்
நிலை கிடந்தவா நோக்கு என நோக்கினன் நின்றான் – கம்.ஆரண்:13 85/3,4
ஒடித்தான் கையால் உம்பர் உவப்ப உயர் காலம் – கம்.சுந்:2 86/3

மேல்


ஒடித்து (9)

ஒடித்து மிசை கொண்ட ஓங்கு மருப்பு யானை – நற் 318/5
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய – குறு 232/4
ஊறு பட்டு இடைஇடை ஒடித்து சாய்த்து உராய் – கம்.பால:14 22/2
கொம்புகள் பனை கை நீட்டி குழையொடும் ஒடித்து கோட்டு – கம்.பால:16 2/3
கொடி பற்றி ஒடித்து உயர் வானவர் ஆசி கொண்டான் – கம்.ஆரண்:13 21/4
ஒடித்து வான் தோள் அனைத்தும் தலை பத்தும் உதைத்து உருட்டி – கம்.சுந்:2 218/3
ஓங்கு கற்பகம் பூவொடு ஒடித்து உராய் – கம்.சுந்:6 25/2
நன்கு ஒடித்து நறும் கிரி சிந்திய – கம்.யுத்1:8 62/1
ஒடித்து தேரை உதிர்த்து ஒரு வில்லொடும் – கம்.யுத்4:37 45/3

மேல்


ஒடித்தேன் (1)

ஒடித்தேன் அன்றே என் புகழ் நானே உணர்வு அற்றேன் – கம்.யுத்3:22 216/4

மேல்


ஒடிதர (1)

கோவை ஆர் வட கொழும் குவடு ஒடிதர நிவந்த – கம்.பால:15 1/1

மேல்


ஒடிந்த (1)

ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு – கம்.சுந்:11 29/3

மேல்


ஒடிந்தவும் (1)

குரன் நெரிந்தவும் கொடும் கழுத்து ஒடிந்தவும் குதிரை – கம்.சுந்:11 30/4

மேல்


ஒடிந்தன (2)

ஒடிந்தன ஒசிந்தன உதிர்ந்தன பிதிர்ந்த – கம்.சுந்:6 9/4
ஒடிந்தன உருண்டன உலந்தன புலந்த – கம்.சுந்:8 28/1

மேல்


ஒடிந்து (5)

உளைந்த மால் வரை உரும் இடி பட ஒடிந்து என்ன – கம்.ஆரண்:7 75/4
கரம் கிடந்த கொம்பு ஒடிந்து அடங்க வென்ற காவலன் – கம்.ஆரண்:10 93/2
இற்று ஒடிந்து பொடியாய் உதிர்ந்தன எழுந்து சேணிடை இழிந்த-போல் – கம்.யுத்2:19 63/2
பொருப்பை உற்றது ஓர் பொருப்பு என கடிது ஒடிந்து இடிந்து திசை போயதால் – கம்.யுத்2:19 80/3
போரிடை ஒடிந்து போய் புணரி புக்கு-என – கம்.யுத்4:37 149/2

மேல்


ஒடிப்பவும் (1)

வேம்பு சினை ஒடிப்பவும் காஞ்சி பாடவும் – புறம் 296/1

மேல்


ஒடிப்புண்டது (1)

மூலம் ஒடிப்புண்டது கண்டு முனிந்த நெஞ்சன் – கம்.ஆரண்:13 31/2

மேல்


ஒடிப்பென் (1)

கா எலாம் ஒடிப்பென் என காந்துவாள் – கம்.ஆரண்:6 69/2

மேல்


ஒடிய (12)

தொடி உடை தட மருப்பு ஒடிய நூறி – அகம் 159/17
வை நுதி வான் மருப்பு ஒடிய உக்க – அகம் 282/6
கொல் மருப்பு ஒடிய குத்தி சினம் சிறந்து – அகம் 335/5
திரண்ட தாள் நெடும் செறி பணை மருது இடை ஒடிய
புரண்டு பின் வரும் உரலொடு போனவன் போல – கம்.பால:15 3/1,2
மருப்பு ஒடிய பொருப்பு இடிய தோள் நிமிர்த்த வலியோனே – கம்.ஆரண்:6 97/4
வண்டு அலங்கு நுதல் திசைய வய களிற்றின் மருப்பு ஒடிய அடர்ந்த பொன்_தோள் – கம்.ஆரண்:10 3/1
கொள் கொம்பு ஒடிய கொடி வீழ்ந்தது போல் குலைந்தாள் – கம்.ஆரண்:13 44/4
உள் இடை யாவும் நுண் பொடியொடு ஒடிய
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் – கம்.கிட்:14 20/3,4
பயில் எயிற்று இரட்டை பணை மருப்பு ஒடிய படியினில் பரிபவம் சுமந்த – கம்.சுந்:3 82/1
படை இடை ஒடிய நெடும் தோள் பறி தர வயிறு திறந்தார் – கம்.சுந்:7 27/3
ஒடிய ஊன்றின மு மத ஓங்கலே – கம்.யுத்2:15 37/4
கரங்களை கழல்களை ஒடிய காதின – கம்.யுத்2:19 45/3

மேல்


ஒடியல் (1)

பெரு மர ஒடியல் போல – நற் 289/8

மேல்


ஒடியா (7)

ஒடியா மைந்த நின் பண்பு பல நயந்தே – பதி 15/40
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பரி 2/36
ஈர் அணிக்கு ஏற்ற ஒடியா படிவத்து – கலி 93/25
ஒடியா விழவின் நெடியோன் குன்றத்து – அகம் 149/16
ஒடியா முறையின் மடிவு இலை ஆகி – புறம் 29/10
ஒடியா நெஞ்சத்து ஓர் அடி கொண்டான் உயிரோடும் – கம்.சுந்:2 89/3
ஒடியா வலி யான் உடையேன் உளெனோ – கம்.யுத்1:3 104/2

மேல்


ஒடியாது (2)

கேள்வி கேட்டு படிவம் ஒடியாது
வேள்வி வேட்டனை உயர்ந்தோர் உவப்ப – பதி 74/1,2
நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஒடியாது
விருந்து எதிர் பெறுக தில் யானே என்னையும் – புறம் 306/4,5

மேல்


ஒடியுண்டார்களும் (1)

ஒடியுண்டார்களும் தலை உடைந்தார்களும் உருவ – கம்.சுந்:11 31/2

மேல்


ஒடியும் (5)

இரும் பனை இதக்கையின் ஒடியும் ஆங்கண் – அகம் 365/6
தாள் இடை ஒடியும் ஓசை சடசட ஒலிப்ப கானத்து – கம்.ஆரண்:7 58/2
வான் இடியால் ஒடியும் மால் வரைகள் மான – கம்.சுந்:6 19/4
ஒடியும் உன தோள் என மோதி உடன்றான் – கம்.யுத்2:18 240/4
ஒடியும் வெய்யோர் கண் எரி செல்ல உடன் வெந்த – கம்.யுத்4:33 15/3

மேல்


ஒடியுமால் (1)

ஒடியுமால் மருப்பு உலகமும் கம்பிக்கும் உயர் வான் – கம்.ஆரண்:7 71/2

மேல்


ஒடியெறி (1)

ஒடியெறி அம்பிகள் யாதும் ஓட்டலிர் – கம்.அயோ:13 13/2

மேல்


ஒடியெறிந்து (1)

ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின் – கலி 68/12

மேல்


ஒடிவது (1)

ஒடிவது போலும் நுசுப்போடு அடி தளரா – கலி 90/9

மேல்


ஒடிவு (1)

ஒடிவு இல் தெவ்வர் எதிர் நின்று உரைஇ – பதி 80/9

மேல்


ஒடிவுற (1)

ஒடிவுற நில_மகள் உலைய ஊங்கு எலாம் – கம்.ஆரண்:14 80/2

மேல்


ஒடிவை (1)

ஒடிவை இன்றி ஓம்பாது உண்டு – அகம் 301/5

மேல்


ஒடுக்க (1)

ஒடுக்க அரு மனிதரை உயிர் உண்டு உன் பகை – கம்.யுத்1:2 27/3

மேல்


ஒடுக்கத்தால் (1)

வீழ் பெயல் கங்குலின் விளி ஓர்த்த ஒடுக்கத்தால்
வாழும் நாள் சிறந்தவள் வருந்து தோள் தவறு உண்டோ – கலி 48/8,9

மேல்


ஒடுக்கம் (2)

கண் மாறு ஆடவர் ஒடுக்கம் ஒற்றி – மது 642
வல் வில் மறவர் ஒடுக்கம் காணாய் – புறம் 259/3

மேல்


ஒடுக்கமும் (4)

வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காணும்-காலே – நற் 393/13
நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள – பரி 4/32
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே – கலி 52/25
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே – அகம் 112/19

மேல்


ஒடுக்கவும் (1)

புண் படு குருதி அம்பு ஒடுக்கவும்
நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென – புறம் 98/14,15

மேல்


ஒடுக்கி (11)

அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/10
சில் கோல் எல் வளை ஒடுக்கி பல் கால் – அகம் 224/16
அரி வேய் உண்கண் பனி வரல் ஒடுக்கி
சிறிய இறைஞ்சினள் தலையே – அகம் 230/14,15
உறு பகை ஒடுக்கி இ உலகை ஓம்பினேன் – கம்.பால:5 3/2
ஒன்ற வானகம் எலாம் ஒடுக்கி உம்பரை – கம்.பால:8 25/3
உலகு எலாம் முனிவற்கு ஈந்தேன் உறு பகை ஒடுக்கி போந்தேன் – கம்.பால:24 34/1
பெரும் தகைய பொன் சிறை ஒடுக்கி உடல் பேராது – கம்.கிட்:10 77/3
ஊருவினொடு ஒப்பு உற ஒடுக்கி உற ஒல்கும் – கம்.கிட்:14 45/2
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை – கம்.சுந்:1 16/1
ஒருவன் இ புவனம் மூன்றும் ஓர் அடி ஒடுக்கி கொண்டோன் – கம்.யுத்2:16 36/2
உண்டன வயிற்றிடை ஒடுக்கி உமிழ்கிற்போன் – கம்.யுத்4:36 12/3

மேல்


ஒடுக்கிய (2)

ஈன் பிணவு ஒடுக்கிய இரும் கேழ் வய புலி – நற் 332/6
ஆகத்து ஒடுக்கிய புதல்வன் புன் தலை – அகம் 5/22

மேல்


ஒடுக்கின (3)

தம் சிறை ஒடுக்கின தழுவும் இன்னல – கம்.கிட்:10 111/1
உதறின சிறையை மீள ஒடுக்கின உலந்து போன – கம்.சுந்:6 42/4
சரம் ஒடுக்கின புட்டிலும் சாத்தினர் சமைய – கம்.சுந்:9 8/2

மேல்


ஒடுக்கினான் (1)

ஒன்றாத சீற்றத்தை உள்ளே ஒடுக்கினான் – கம்.யுத்1:3 161/4

மேல்


ஒடுக்கினை (1)

ஒடுக்கினை அரக்கரை உயர்த்தினாய் எனா – கம்.யுத்2:16 300/3

மேல்


ஒடுக்கும் (1)

உங்கள் தன்மையின் அடங்குமோ உலகு ஒடுக்கும் வெம் கணை தொடுக்கினே – கம்.யுத்2:19 76/4

மேல்


ஒடுக்குற (1)

பாரம் உள் ஒடுக்குற உயிர்ப்பு இடை பரப்ப – கம்.கிட்:14 45/4

மேல்


ஒடுக்குறு (1)

ஒடுக்குறு காலை வன் காற்று அடியொடும் ஒடித்த அ நாள் – கம்.சுந்:1 23/3

மேல்


ஒடுக்குறுத்து (1)

ஒடுக்குறுத்து உரைக்கும் தன்மை நான்முகத்து ஒருவற்கு உண்டோ – கம்.யுத்4:42 12/4

மேல்


ஒடுங்க (12)

பல் ஒளியர் பணிபு ஒடுங்க
தொல் அருவாளர் தொழில் கேட்ப – பட் 274,275
கையும் காலும் ஓய்வன ஒடுங்க
தீ உறு தளிரின் நடுங்கி – குறு 383/4,5
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை – அகம் 91/6,7
ஒடுங்க வென்றியும் நின்னொடு செலவே – புறம் 265/9
குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் – கம்.கிட்:3 64/2
ஊழுற எழுந்து அதனை உம்பரும் ஒடுங்க
பாழி நெடு வன் பிலனுள் நின்று படர் மேல்-பால் – கம்.கிட்:14 69/2,3
உளைப்புறும் ஓத வேலை ஓங்கு அலை ஒடுங்க தூர்ப்ப – கம்.யுத்1:13 25/1
பரந்தன விசும்பிடை ஒடுங்க பண்டுடை – கம்.யுத்2:18 120/2
உலையில் படு இரும்பு என வன்மை ஒடுங்க
மலையின் பிளவுற்றது தீயவன் மார்பம் – கம்.யுத்2:18 244/3,4
திசை யானை கண்கள் முகிழா ஒடுங்க நிறை கால் வழங்கு சிறையான் – கம்.யுத்2:19 244/4
ஊடு செய்வது ஒன்று உணர்ந்திலன் உணர்வு புக்கு ஒடுங்க
ஆடல் மா கரி சேவகம் அமைந்து என அயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 168/3,4
ஓய்வொடு நெஞ்சம் ஒடுங்க உலர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 42/3

மேல்


ஒடுங்கல் (6)

ஒடுங்கல் இல் பொன் குழாத்து உறையுள் எய்தி ஓர் – கம்.பால:5 51/3
நேர் ஒடுங்கல் இல் பகையினை நீதியால் வெல்லும் – கம்.பால:15 2/1
ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற – கம்.அயோ:10 44/2
ஒடுங்கல் இல் நிண குருதி ஓதம் அதில் உள்ளான் – கம்.ஆரண்:9 8/3
ஒடுங்கல் இல் உலகம் யாவும் உவந்தன உதவி வேள்வி – கம்.கிட்:2 23/1
ஒடுங்கல் இல் பிலம் தலை திறந்து உலகொடு ஒன்ற – கம்.கிட்:14 66/3

மேல்


ஒடுங்கல்_இல் (1)

ஒடுங்கல்_இல் நெடு முகடு ஒழுக்கி ஊழ் உற – கம்.அயோ:10 44/2

மேல்


ஒடுங்கலன் (1)

போர் ஒடுங்கலன் மறம்-கொடு புழுங்கி நிருதன் – கம்.ஆரண்:1 28/2

மேல்


ஒடுங்கவும் (2)

கானம் நண்ணிய புதல் மறைந்து ஒடுங்கவும்
கை உடை நன் மா பிடியொடு பொருந்தி – குறு 319/2,3
புடைபெயர்ந்து ஒடுங்கவும் புறம் சேர உயிர்ப்பவும் – கலி 17/2

மேல்


ஒடுங்கா (8)

ஒடுங்கா தெவ்வர் ஊக்கு அற கடைஇ – பதி 31/32
ஒடுங்கா எழில் வேழம் வீழ் பிடிக்கு உற்ற – கலி 40/26
ஒடுங்கா வயத்தின் கொடும் கேழ் கடுங்கண் – கலி 65/23
ஒடுங்கா உள்ளத்து ஓம்பா ஈகை – புறம் 8/4
உரம் பெயர்வு இல் வன் கரி கரந்து உற ஒடுங்கா
வரம்பு அகல் நறும் பிரசம் வைகல் பல வைகும் – கம்.கிட்:10 82/2,3
ஓடி நூறு என்று விட்டான் ஓர் இமை ஒடுங்கா முன்னம் – கம்.யுத்1:7 16/3
உள் ஆடிய நெடும் கால் பொர ஒடுங்கா உலகு உலைய – கம்.யுத்2:15 177/3
கொலை ஒடுங்கா நெடும் புயத்தின் குன்றொடும் – கம்.யுத்3:20 39/1

மேல்


ஒடுங்கா-முன்னம் (1)

ஓய்விடம் இல்லான் வல்லை ஓர் இமை ஒடுங்கா-முன்னம்
ஆயிரம் புரவி பூண்ட ஆழி அம் தேரன் ஆனான் – கம்.யுத்2:19 121/3,4

மேல்


ஒடுங்கா-முன்னர் (1)

உடன் உறைந்து அறிந்தான் என்ன ஓர் இமை ஒடுங்கா-முன்னர்
வட திசை வாயில் வந்து மன்னவன் முன்னர் ஆனான் – கம்.யுத்2:15 132/3,4

மேல்


ஒடுங்காட்டு (1)

நெடும் கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு உம்பர் – அகம் 91/12

மேல்


ஒடுங்காத (1)

மிகை ஒடுங்காத காம விம்மலின் வெதும்புவாரும் – கம்.சுந்:2 179/4

மேல்


ஒடுங்காது (2)

போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன் – கம்.அயோ:2 21/2
தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா – கம்.யுத்1:3 139/4

மேல்


ஒடுங்கார் (1)

ஒடுங்கார் உடன்றவன் தானை வில் விசை – பரி 22/5

மேல்


ஒடுங்கார்களோ (1)

உறவு தாம் உடையார் ஒடுங்கார்களோ – கம்.சுந்:2 151/4

மேல்


ஒடுங்கி (11)

அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி
புகழா வாகை பூவின் அன்ன – பெரும் 108,109
உரவு களிறு கரக்கும் இடங்கர் ஒடுங்கி
இரவின் அன்ன இருள் தூங்கு வரைப்பின் – மலை 211,212
உலவை ஓமை ஒல்கு நிலை ஒடுங்கி
சிள்வீடு கறங்கும் சேய் நாட்டு அத்தம் – நற் 252/1,2
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு – கலி 76/10
எம்முள்_எம்முள் மெய்ம் மறைபு ஒடுங்கி
நாணி நின்றனெமாக பேணி – அகம் 48/15,16
முழங்கு-தொறும் கையற்று ஒடுங்கி நம் புலந்து – அகம் 174/8
குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி
இன் துயில் எழுந்து துணையொடு போகி – அகம் 284/4,5
பன் மலர் போர்த்து நாணு மிக ஒடுங்கி
மறைந்தனை கழியும் நின் தந்து செலுத்தி – அகம் 398/13,14
உக்கது ஆம் உயிரள் ஒன்றும் உயிர்த்திலள் ஒடுங்கி நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 63/2
கள்ளரின் ஒளித்து உழல் நெடும் கழுது ஒடுங்கி
முள் எயிறு தின்று பசி மூழ்கிட இருந்த – கம்.கிட்:10 81/3,4
ஒடுங்கி யாம் கரந்து உறைவிடம் அறிகிலம் உயிரை – கம்.யுத்3:31 24/2

மேல்


ஒடுங்கிட (1)

உன்னும் நல் உணர்வு ஒடுங்கிட புலம்பிடலுற்றான் – கம்.கிட்:1 22/4

மேல்


ஒடுங்கிய (12)

கடுவொடு ஒடுங்கிய தூம்பு உடை வால் எயிற்று – திரு 148
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
கனவினுள் உறையும் பெரும் சால்பு ஒடுங்கிய
நாணு மலி யாக்கை வாள் நுதல் அரிவைக்கு – பதி 19/13,14
புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின் – பதி 45/2
காதல் கொள் வதுவை நாள் கலிங்கத்துள் ஒடுங்கிய
மாதர் கொள் மான் நோக்கின் மடந்தை தன் துணை ஆக – கலி 69/3,4
கொடும் குழை மகளிரின் ஒடுங்கிய இருக்கை – அகம் 236/12
ஒற்று செல் மாக்களின் ஒடுங்கிய குரல – அகம் 313/15
நீர் நசை மருங்கின் நிறம் பார்த்து ஒடுங்கிய
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை – அகம் 332/3,4
ஒடுங்கிய உயிரினன் உணர்வு கைதர – கம்.அயோ:12 13/3
எல் ஒடுங்கிய முகத்து இளவல் நின்றனன் – கம்.அயோ:14 49/1
மல் ஒடுங்கிய புயத்தவனை வைது எழுது – கம்.அயோ:14 49/2
சொற்ற தம்பி உரைக்கு உணர்ந்து உயிர் சோர்வு ஒடுங்கிய தொல்லையோன் – கம்.கிட்:10 69/1

மேல்


ஒடுங்கின (11)

குளம்பினும் சே_இறா ஒடுங்கின
கோதையும் எல்லாம் ஊதை வெண் மணலே – நற் 278/8,9
பூ ஒடுங்கின விரவு புள் ஒடுங்கின பொழில்கள் – கம்.கிட்:1 39/1
பூ ஒடுங்கின விரவு புள் ஒடுங்கின பொழில்கள் – கம்.கிட்:1 39/1
மா ஒடுங்கின மரனும் இலை ஒடுங்கின கிளிகள் – கம்.கிட்:1 39/2
மா ஒடுங்கின மரனும் இலை ஒடுங்கின கிளிகள் – கம்.கிட்:1 39/2
நா ஒடுங்கின மயில்கள் நடம் ஒடுங்கின குயில்கள் – கம்.கிட்:1 39/3
நா ஒடுங்கின மயில்கள் நடம் ஒடுங்கின குயில்கள் – கம்.கிட்:1 39/3
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு – கம்.கிட்:1 39/4
கூ ஒடுங்கின பிளிறு குரல் ஒடுங்கின களிறு – கம்.கிட்:1 39/4
புழை அடைத்து ஒடுங்கின வச்சை மாக்கள் போல் – கம்.கிட்:10 120/4
வாய் மடித்து ஒடுங்கின மகர வேலையே – கம்.யுத்2:18 88/4

மேல்


ஒடுங்கினதோ (1)

மானுடர் மருங்கே புக்கு ஒடுங்கினதோ வலி அம்மா – கம்.ஆரண்:6 98/4

மேல்


ஒடுங்கினர் (2)

ஒடுங்கினர் வானர தலைவர் உள் முகிழ்த்து – கம்.யுத்2:16 265/2
தம்தம் நல் உணர்வு ஒடுங்கினர் மண் உற சாய்ந்தார் – கம்.யுத்3:22 175/4

மேல்


ஒடுங்கினள் (1)

ஒடுங்கினள் கிடந்த ஓர் புறம் தழீஇ – அகம் 86/22

மேல்


ஒடுங்கினன் (2)

ஒடுங்கினன் உரமும் ஆற்றல் ஊற்றமும் உயிரும் என்ன – கம்.யுத்2:18 220/1
உறு குறை துன்பம் இல்லான் ஒடுங்கினன் செய்வது ஓரான் – கம்.யுத்2:19 190/3

மேல்


ஒடுங்கினார் (1)

உம்பரும் உணர்வு சிந்தி ஒடுங்கினார் உலகம் யாவும் – கம்.யுத்2:19 103/3

மேல்


ஒடுங்கினான் (4)

உண்டு-கொல் உயிர் என ஒடுங்கினான் உரு – கம்.அயோ:14 52/1
உரம் குடைந்து நொந்துநொந்து உளைந்துஉளைந்து ஒடுங்கினான் – கம்.ஆரண்:10 93/4
உணங்கினான் உயிரோடு யாக்கை ஒடுங்கினான் உரை-செய்து இன்னும் – கம்.யுத்2:16 163/2
உரத்தினை சுருக்கி பாரில் ஒடுங்கினான் தன்னை ஒப்பான் – கம்.யுத்3:21 34/3

மேல்


ஒடுங்கு (19)

ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல் – சிறு 135
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் – குறி 256
தண்டு கால் வைத்த ஒடுங்கு நிலை மடி விளி – நற் 142/6
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் – குறு 70/1
நறும் பூ புறவின் ஒடுங்கு முயல் இரியும் – ஐங் 421/2
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி கொடும்_குழை கணவ – பதி 14/15
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் கருவில் – பதி 74/17
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள – பதி 81/28
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி மாஅயோளே – அகம் 86/31
நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின் – அகம் 149/2
ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி நினக்கும் அற்றோ – அகம் 160/1
ஒடுங்கு அளை புலம்ப போகி கடுங்கண் – அகம் 168/11
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை – அகம் 187/20
கடு ஒடுங்கு எயிற்ற அரவு தலை பனிப்ப – புறம் 17/38
சூர் ஒடுங்கு அயில் துணிந்து இறுதல் கண்டு சிறிதும் – கம்.ஆரண்:1 28/1
பார் ஒடுங்கு உறு கரம்-கொடு பரு பதம் எலாம் – கம்.ஆரண்:1 28/3
ஒளித்தன ஆம் என ஒடுங்கு கண்ணன – கம்.கிட்:10 119/3
ஒடுங்கு உரம் துணிந்தனர் நிருதர் ஓடின – கம்.யுத்2:15 121/3
அழித்து ஒடுங்கு கால மாரி அன்ன வாளி ஓளியால் – கம்.யுத்3:31 96/3

மேல்


ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி (1)

ஒடுங்கு_ஈர்_ஓதி நினக்கும் அற்றோ – அகம் 160/1

மேல்


ஒடுங்குகின்ற (1)

ஒடுங்குகின்ற உயிர்ப்பினர் உள் அழிந்து – கம்.யுத்4:34 8/2

மேல்


ஒடுங்குதல் (1)

நீள் மதில் ஒரு சிறை ஒடுங்குதல்
நாணு_தகவு உடைத்து இது காணும்-காலே – புறம் 44/15,16

மேல்


ஒடுங்கும் (10)

கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்பு-மார் உளவே – மலை 199
கடுங்கண் வய புலி ஒடுங்கும் நாடன் – நற் 322/7
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர – அகம் 256/7
ஊனம்_இல் ஞாலம் ஒடுங்கும் எயிற்று ஆண் – கம்.பால:8 8/2
போர் ஒடுங்கும் புகழ் ஒடுங்காது தன் – கம்.அயோ:2 21/2
ஏறி ஒடுங்கும் எறி கடல் போல் எயில் மா நகரம் எய்தினார் – கம்.அயோ:6 35/4
ஓங்கி ஓங்கி ஒடுங்கும் உயிர்ப்பினான் – கம்.ஆரண்:14 10/4
ஒரு வாசகத்தை வாய் திறந்து இங்கு உதவாய் பொய்கை குவிந்து ஒடுங்கும்
திரு வாய் அனைய சேதாம்பற்கு அயலே கிடந்த செம் கிடையே – கம்.கிட்:1 29/1,2
தேரில் நல் நெடும் திசை செல செருக்கு அழிந்து ஒடுங்கும்
கூர் அயில் தரும் கண் என குவிந்தன குவளை – கம்.கிட்:10 35/1,2
வெய்து உற ஒடுங்கும் மேனி வான் உற விம்மி ஓங்க – கம்.சுந்:4 37/2

மேல்


ஒடுங்கும்மே (1)

படப்பு ஒடுங்கும்மே பின்பு – புறம் 334/4

மேல்


ஒடுங்குல் (1)

தார் ஒடுங்குல் செல்லாது அது தந்த பின் – கம்.அயோ:2 21/3

மேல்


ஒடுங்குவ (1)

உரிய ஆய் ஒருவர் உள்ளத்து ஒடுங்குவ அல்ல உண்மை – கம்.கிட்:13 54/2

மேல்


ஒடுங்குவாரும் (1)

மயிர் சிலிர்த்து உடலம் கூசி வாய் விரித்து ஒடுங்குவாரும் – கம்.சுந்:2 188/4

மேல்


ஒடுங்குறு (1)

துடித்து வீங்கி ஒடுங்குறு தோளினன் – கம்.ஆரண்:14 9/2

மேல்


ஒடும் (1)

உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை – புறம் 325/7

மேல்


ஒண் (291)

கிண்கிணி கவைஇய ஒண் செம் சீறடி – திரு 13
வண் காது நிறைந்த பிண்டி ஒண் தளிர் – திரு 31
ஒண் தொடி தட கையின் ஏந்தி வெருவர – திரு 54
ஒண் நுதல் விறலியர் பாணி தூங்க – பொரு 110
ஓடா தானை ஒண் தொழில் கழல் கால் – பெரும் 102
கடவுள் ஒண் பூ அடைதல் ஓம்பி – பெரும் 290
நெடு நா ஒண் மணி நிழத்திய நடுநாள் – முல் 50
வய வேந்தர் ஒண் குருதி – மது 30
நிலன் எடுக்கல்லா ஒண் பல் வெறுக்கை – மது 215
ஒண் கதிர் ஞாயிற்று ஊறு அளவா திரிதரும் – மது 385
கண் பொருபு உகூஉம் ஒண் பூ கலிங்கம் – மது 433
மணி தொடர்ந்து அன்ன ஒண் பூ கோதை – மது 438
ஒண் குழை திகழும் ஒளி கெழு திரு முகம் – மது 448
திண் கதிர் மதாணி ஒண் குறு_மாக்களை – மது 461
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் – மது 519
தண் கடல் நாடன் ஒண் பூ கோதை – மது 524
ஒண் சுடர் உருப்பு ஒளி மழுங்க சினம் தணிந்து – மது 545
ஒண் சுடர் விளக்கத்து பலர் உடன் துவன்றி – மது 580
ஒண் சுடர் விளக்கம் முந்துற மடையொடு – மது 607
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி – மது 666
ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில் – மது 701
ஒண் குழை புணரிய வண் தாழ் காதின் – மது 709
ஒண் காழ் ஆரம் கவைஇய மார்பின் – மது 716
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை ஒண் நுதல் – குறி 1
ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 62
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ – குறி 119
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி – குறி 139
உரு கெழு கரும்பின் ஒண் பூ போல – பட் 162
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 263
செம் சாந்து சிதைந்த மார்பின் ஒண் பூண் – பட் 297
தீயின் அன்ன ஒண் செம்_காந்தள் – மலை 145
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என கிளையொடு – மலை 309
உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும் – மலை 429
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/3
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/5
குருதி ஒண் பூ உரு கெழ கட்டி – நற் 34/3
நெடு நா ஒண் மணி கடி மனை இரட்ட – நற் 40/1
ஒளிறு வெள் அருவி ஒண் துறை மடுத்து – நற் 65/4
அகன் தொடி செறித்த முன்கை ஒண் நுதல் – நற் 77/10
ஒண் கேழ் வய புலி படூஉம் நாடன் – நற் 119/3
யாமம் கொள்பவர் நெடு நா ஒண் மணி – நற் 132/9
நீல் நிற புன்னை தமி ஒண் கைதை – நற் 163/8
போது பொதி உடைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – நற் 176/6
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் – நற் 191/4
ஒண் குரல் நொச்சி தெரியல் சூடி – நற் 200/2
மீன் நிணம் தொகுத்த ஊன் நெய் ஒண் சுடர் – நற் 215/5
கங்குல் மாட்டிய கனை கதிர் ஒண் சுடர் – நற் 219/7
ஒண் பூ தோன்றியொடு தண் புதல் அணிய – நற் 221/2
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் குறு_மகள் – நற் 240/2
சிறு நா ஒண் மணி தெள் இசை கடுப்ப – நற் 267/9
பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம் – நற் 274/4
வேம்பின் ஒண் பழம் முணைஇ இருப்பை – நற் 279/1
ஒண் நுதல் மகளிர் ஓங்கு கழி குற்ற – நற் 283/1
ஊசல் ஒண் குழை உடை வாய்த்து அன்ன – நற் 286/1
ஒண் படை தொகுதியின் இலங்கி தோன்றும் – நற் 291/4
உயர் புகழ் நல் இல் ஒண் சுவர் பொருந்தி – நற் 333/10
ஒண் நுதல் பெதும்பை நன் நலம் பெறீஇ – நற் 339/8
நெடு நா ஒண் மணி பாடு சிறந்து இசைப்ப – நற் 361/5
ஒண் நுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி – நற் 377/3
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ – நற் 388/4
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே – குறு 22/5
கரும் கால் வேம்பின் ஒண் பூ யாணர் – குறு 24/1
வளை வாய் கொண்ட வேப்ப ஒண் பழம் – குறு 67/2
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் குறு_மகள் – குறு 70/1
குவி இணர் தோன்றி ஒண் பூ அன்ன – குறு 107/1
பீலி ஒண் பொறி கருவிளை ஆட்டி – குறு 110/4
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே – குறு 167/6
கொண்டலின் தொலைந்த ஒண் செம்_காந்தள் – குறு 185/6
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 238/3
ஒண் பொறி எருத்தில் தண் சிதர் உறைப்ப – குறு 242/2
தார் மணி அன்ன ஒண் பூ கொழுதி – குறு 243/2
ஒண் தொடி மகளிர் வண்டல் அயரும் – குறு 243/3
தண்ணிய கமழும் ஒண் நுதலோயே – குறு 273/3
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/3
மண்ணிய சென்ற ஒண் நுதல் அரிவை – குறு 292/1
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப – குறு 314/2
சிறு நா ஒண் மணி விளரி ஆர்ப்ப – குறு 336/3
ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே – குறு 362/7
மணல் ஆடு மலிர் நிறை விரும்பிய ஒண் தழை – ஐங் 15/1
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் – ஐங் 28/3
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே – ஐங் 38/4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் – ஐங் 40/2
ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பித்தோரே – ஐங் 67/5
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை – ஐங் 73/1
ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என – ஐங் 73/2
ஒண் தொடி மடவரால் நின்னோடு – ஐங் 76/3
ஒண் தொடி முன்கை ஆயமும் – ஐங் 83/3
ஒண் தொடி மடந்தை நின்னை யாம் பெறினே – ஐங் 92/4
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும் – ஐங் 98/3
ஒண் நுதல் ஆயம் ஆர்ப்ப – ஐங் 123/2
ஒண் தழை அயரும் துறைவன் – ஐங் 147/2
ஒண் நுதல் அரிவை பால் ஆரும்மே – ஐங் 168/4
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே – ஐங் 171/4
ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே – ஐங் 172/1
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் ஒண் தொடி – ஐங் 176/2
ஒண் தொடி மடவரல் கண்டிகும் கொண்க – ஐங் 194/2
ஒண் நுதல் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 219/4
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல் – ஐங் 225/4
அத்த செயலை துப்பு உறழ் ஒண் தளிர் – ஐங் 273/1
ஒண் கேழ் வய புலி குழுமலின் விரைந்து உடன் – ஐங் 274/2
ஒழிதல் செல்லாது ஒண்_தொடி குணனே – ஐங் 321/5
ஒண் நுதல் அரிவையை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 322/4
வேம்பின் ஒண் பூ உறைப்ப – ஐங் 350/2
ஒண்_தொடி வினவும் பேதை அம் பெண்டே – ஐங் 387/3
ஒண் சுடர் பாண்டில் செம் சுடர் போல – ஐங் 405/1
ஒண் நுதல் பசப்ப நீ செலின் தெண் நீர் – ஐங் 424/2
ஒண் சுடர் தோன்றியும் தளவமும் உடைத்தே – ஐங் 440/3
ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே – ஐங் 449/4
ஒண் பொறி கழல் கால் மாறா வயவர் – பதி 19/3
ஒண் நுதல் மகளிர் கழலொடு மறுகும் – பதி 30/28
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 30/40
குழைக்கு விளக்கு ஆகிய ஒண் நுதல் பொன்னின் – பதி 31/25
ஓடா பூட்கை ஒண் பொறி கழல் கால் – பதி 34/2
பாகர் ஏவலின் ஒண் பொறி பிசிர – பதி 40/28
ஒண் நுதல் விறலியர்க்கு ஆரம் பூட்டி – பதி 48/2
ஒண் நுதல் மகளிர் துனித்த கண்ணினும் – பதி 57/13
வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர் – பதி 58/2
கூந்தல் ஒண் நுதல் பொலிந்த – பதி 73/4
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண் நுதல் கருவில் – பதி 74/17
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள – பதி 81/28
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ – பதி 90/50
திகழ் ஒளி ஒண் சுடர் வளப்பாடு கொளலும் – பரி 2/64
ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல – பரி 9/41
உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார் – பரி 10/94
ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் – பரி 11/22
வாகை ஒண் பூ புரையும் முச்சிய – பரி 14/7
ஒண் சுடர் ஓடை களிறு ஏய்க்கும் நின் குன்றத்து – பரி 18/27
உரி மாண் புனை கலம் ஒண் துகில் தாங்கி – பரி 19/12
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
உடன்ற-கால் முகம் போல ஒண் கதிர் தெறுதலின் – கலி 2/5
ஒண் நுதல் நீவுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/19
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/12
ஒண் குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின் – கலி 37/21
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் – கலி 60/3
மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ – கலி 60/18
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன் – கலி 61/20
கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி – கலி 74/13
நலம் கிளர் ஒண் பூண் நனைத்தரும் அம் வாய் – கலி 86/4
ஒண்_தொடி நீ கண்டது எவனோ தவறு – கலி 90/4
ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை – கலி 97/11
ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக – கலி 105/11
ஒண்_நுதால் – கலி 105/61
வெண்ணெய்க்கும் அன்னள் என கொண்டாய் ஒண்_நுதால் – கலி 110/6
ஒண் சுடர் கல் சேர உலகு ஊரும் தகையது – கலி 121/1
ஒண் சுடர் ஞாயிற்று விளக்கத்தான் ஒளி சாம்பும் – கலி 121/17
ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் – கலி 140/19
ஒண்_நுதல் ஆயத்தார் ஓராங்கு திளைப்பினும் – கலி 142/6
ஒண்_நுதல் உற்றது உழை சென்று கேளாமோ – கலி 147/11
அன்ன வான் சேவல் புணர்ச்சி போல் ஒண்_நுதல் – கலி 147/66
ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/16
வண்டு பட ததைந்த கண்ணி ஒண் கழல் – அகம் 1/1
ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு – அகம் 3/8
கண்ணியது உணரா அளவை ஒண்_நுதல் – அகம் 5/6
கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி – அகம் 5/26
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி – அகம் 7/8
சிறு கண் யானை நெடு நா ஒண் மணி – அகம் 24/13
ஒலி கழை பிசைந்த ஞெலி சொரி ஒண் பொறி – அகம் 39/6
ஒண் தொடி நெகிழினும் நெகிழ்க – அகம் 46/15
ஒண் தொடி மகளிர் வெண் திரி கொளாஅலின் – அகம் 47/10
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் – அகம் 48/8
ஒண் நுதல் அரிவை யான் என் செய்கோ எனவே – அகம் 50/14
கண்படை பெறேன் கனவ ஒண் படை – அகம் 55/9
ஒண் தொடி ஞெமுக்காதீமோ தெய்ய – அகம் 60/8
ஒண் கேழ் வன முலை பொலிந்த – அகம் 61/17
ஊட்டி அன்ன ஒண் தளிர் செயலை – அகம் 68/5
குருதி உருவின் ஒண் செம் மூதாய் – அகம் 74/4
ஒண் பன் மலர கவட்டு இலை அடும்பின் – அகம் 80/8
சீறூரோளே ஒண்_நுதல் யாமே – அகம் 84/10
செம் சூட்டு ஒண் குழை வண் காது துயல்வர – அகம் 86/27
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/9
ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து – அகம் 96/9
கொழு மீன் கொள்பவர் இருள் நீங்கு ஒண் சுடர் – அகம் 100/7
ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும் – அகம் 100/10
இரும் சூழ் ஓதி ஒண் நுதல் பசப்பே – அகம் 102/19
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் – அகம் 116/6
தண் கயத்து அமன்ற ஒண் பூ குவளை – அகம் 180/5
ஒண் கதிர் உருப்பம் புதைய ஓராங்கு – அகம் 181/8
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட – அகம் 186/10
கவை ஒண் தளிர கரும் கால் யாஅத்து – அகம் 187/15
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து – அகம் 187/19
ஒண் தொடி மடந்தை தோள் இணை பெறவே – அகம் 204/14
ஒண் கதிர் தெறாமை சிறகரின் கோலி – அகம் 208/11
ஊழ்-உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட – அகம் 217/10
ஒண் பூ வேங்கை கமழும் – அகம் 218/21
உயிரினும் சிறந்த ஒண் பொருள் தரும்-மார் – அகம் 245/1
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
ஓதி ஒண் நுதல் பசலையும் மாயும் – அகம் 251/2
ஒண் சூட்டு அவிர் குழை மலைந்த நோக்கே – அகம் 253/26
ஒண் தொடி நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 265/10
ஒண் செங்கழுநீர் அன்ன நின் – அகம் 269/24
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி – அகம் 277/17
ஒண் கதிர் திகிரி உருளிய குறைத்த – அகம் 281/11
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை – அகம் 298/5
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/10
தேம் பாய் ஒண் பூ நறும் பல அடைச்சிய – அகம் 308/12
தண் மழை ஒரு நாள் தலைஇய ஒண் நுதல் – அகம் 325/12
யாஅ ஒண் தளிர் அரக்கு விதிர்த்து அன்ன நின் – அகம் 333/1
ஒண் தொடி குறு_மகள் கொண்டனம் செலினே – அகம் 335/26
சினை ஒண் காந்தள் நாறும் நறு நுதல் – அகம் 338/7
வை ஏர் வால் எயிற்று ஒண் நுதல் மகளிர் – அகம் 344/4
ஒண் கேழ் வய புலி பாய்ந்து என குவவு அடி – அகம் 347/11
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு ஊசல் ஆக – அகம் 368/4
ஒண் தொடி செறித்த முன்கை ஊழ் கொள்பு – அகம் 369/2
ஒண் பொறி புனை கழல் சே அடி புரள – அகம் 376/7
ஒண் கதிர் ஞாயிறு போலவும் – புறம் 6/28
ஒண் படை கடும் தார் முன்பு தலைக்கொள்-மார் – புறம் 15/14
முண்டக கோதை ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 24/11
ஒண் தொடி மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – புறம் 24/31
ஒண் நுதல் மகளிர் கைம்மை கூர – புறம் 25/12
சேற்று வளர் தாமரை பயந்த ஒண் கேழ் – புறம் 27/1
ஒண் நுதல் விறலியர் பூ விலை பெறுக என – புறம் 32/4
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் – புறம் 50/3
பிணிமுக ஊர்தி ஒண் செய்யோனும் என – புறம் 56/8
ஒண் தொடி மகளிர் மடுப்ப மகிழ் சிறந்து – புறம் 56/20
நாடு தலையளிக்கும் ஒண் முகம் போல – புறம் 67/3
பாதிரி கமழும் ஓதி ஒண் நுதல் – புறம் 70/14
மன்ற வேம்பின் மா சினை ஒண் தளிர் – புறம் 76/4
கிண்கிணி களைந்த கால் ஒண் கழல் தொட்டு – புறம் 77/1
குடுமி களைந்த நுதல் வேம்பின் ஒண் தளிர் – புறம் 77/2
மன்ற வேம்பின் ஒண் குழை மிலைந்து – புறம் 79/2
உரு கெழு ஞாயிற்று ஒண் கதிர் மிசைந்த – புறம் 160/1
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 176/1
ஒளிறு வாள் மன்னர் ஒண் சுடர் நெடு நகர் – புறம் 177/1
கடல் கண்டு அன்ன ஒண் படை தானையொடு – புறம் 197/3
மண் கெழு தானை ஒண் பூண் வேந்தர் – புறம் 197/7
ஒண் தொடி மகளிர்க்கு உறுதுணை ஆகி – புறம் 229/23
ஒண் ஞாயிறு அன்னோன் புகழ் மாயலவே – புறம் 231/6
அண்டிரன் வரூஉம் என்ன ஒண் தொடி – புறம் 241/2
உறழ் வேல் அன்ன ஒண் கயல் முகக்கும் – புறம் 249/6
ஒண் செங்குரலி தண் கயம் கலங்கி – புறம் 283/1
ஒலி மென் கூந்தல் ஒண் நுதல் அரிவை – புறம் 306/3
ஒண் படை மாரி வீழ் கனி பெய்து என – புறம் 370/12
மன்ற வேம்பின் ஒண் பூ உரைப்ப – புறம் 371/7
ஒண் பொறி சேவல் எடுப்ப ஏற்றெழுந்து – புறம் 383/1
ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண் – புறம் 383/11
சேல் உண்ட ஒண் கணாரின் திரிகின்ற செம் கால் அன்னம் – கம்.பால:2 13/1
உருவ உண் கணை ஒண் பெடை ஆம் என – கம்.பால:2 23/2
உய்ந்தனென் அடியனேன் என்ன ஒண் தவன் – கம்.பால:5 96/2
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண்
பாய் பரி விரைந்து உதறி நின்றன பரந்தே – கம்.பால:15 20/3,4
ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் – கம்.பால:17 4/4
ஒண் தாமரை வாள் முகத்துள் மிளிர் உண்கண் எல்லாம் – கம்.பால:17 21/2
உன்னு பேர் அன்பு மிக்கு ஒழுகி ஒத்து ஒண் கண் நீர் – கம்.பால:20 24/1
உருளும் நேமியும் ஒண் கவர் எஃகமும் – கம்.அயோ:2 19/1
மாழை ஒண் கணி உரை-செய கேட்ட மந்தரை என் – கம்.அயோ:2 87/1
தவள ஒண் மதியுள் வைத்த தன்மை-சால் தடம் கண் நல்லார் – கம்.அயோ:3 74/3
உயர் அருள் ஒண் கண் ஒக்கும் தாமரை நிறத்தை ஒக்கும் – கம்.அயோ:3 93/1
ஒண் தார் முகிலை வனம் போகு என்று ஒருப்படுத்தாள் – கம்.அயோ:4 90/3
வரி கொள் ஒண் சிலை வயவர்-தம் கணிச்சியின் மறித்த – கம்.அயோ:10 18/1
ஊறு பாகு மடை உடைத்து ஒண் முளை – கம்.அயோ:11 17/3
உதிர்ந்து உலர்ந்தன ஒண் மலர் ஈட்டமே – கம்.அயோ:11 19/4
உண்டு போதி என்று ஒண் கதிர் செல்வனை – கம்.அயோ:11 29/2
உம்பருக்கு அரசன் மால் கரியின் ஓடை எயிறு ஒண்
கிம்புரி பெரிய தோள்_வளையொடும் கிளரவே – கம்.ஆரண்:1 12/3,4
ஊர் உற்றது என பொலி ஒண் முடியான் – கம்.ஆரண்:2 9/2
உண்டு உறை குவளை ஒண் கண் ஒருங்குற நோக்கி ஊழின் – கம்.ஆரண்:5 2/2
உம்பர்_ஆனவர்க்கும் ஒண் தவர்க்கும் ஓத நீர் – கம்.ஆரண்:6 2/3
ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:14 49/4
ஊறிட ஒள் நகர் உரைத்த ஒண் தள – கம்.கிட்:1 15/3
சிந்து ஓடு அரி ஒண் கண் திலோத்தமை காதல் செற்ற – கம்.கிட்:7 48/3
உதவும் பூ_மகள் சேர ஒண் மலர் – கம்.கிட்:9 1/3
ஓவிய மரன்கள்-தோறும் உரைத்து அற உரிஞ்சி ஒண் கேழ் – கம்.கிட்:10 34/3
ஊசல் வறிது ஆன இதண் ஒண் மணிகள் விண்-மேல் – கம்.கிட்:10 76/3
ஒண் நிற கழல் சேவடி ஊன்றலால் – கம்.கிட்:11 11/4
உரு கொள் ஒண் கிரி ஒன்றின்-நின்று ஒன்றினை – கம்.கிட்:11 14/1
கெண்டை ஒண் தரளம் என்று இ கேண்மையின் கிடந்த திங்கள் – கம்.கிட்:13 58/2
கண்டனர் கடி நகர் கமலத்து ஒண் கதிர் – கம்.கிட்:14 30/1
உற்றனர் புரத்தின் இடை ஒண் சுடரினுள் ஓர் – கம்.கிட்:14 43/2
உண்டார் தேனும் ஒண் கனி காயும் ஒரு சூழல் – கம்.கிட்:15 1/2
இனைய ஆய ஒண் துறையை எய்தினார் – கம்.கிட்:15 23/1
சூரியனை சென்று ஒண் கையகத்தும் தொட வல்லீர் – கம்.கிட்:17 12/4
உய்த்த போது தருப்பையில் ஒண் பதம் – கம்.சுந்:3 24/3
மழை புரை ஒண் கண் செம் கடை ஈட்டம் மார்பினும் தோளினும் மலைய – கம்.சுந்:3 88/4
அழிவு இல் ஒண் குமாரன் யாரோ அஞ்சன குன்றம் அன்னான் – கம்.சுந்:10 20/4
ஊறுகின்றன கிணறு உதிரம் ஒண் நகர் – கம்.யுத்1:2 13/1
ஊட்டு அரக்கு ஊட்டிய அனைய ஒண் கணான் – கம்.யுத்1:4 1/4
ஓசை ஒண் கடல் குன்றொடு அவை புக – கம்.யுத்1:8 58/3
உரை பரப்பும் உறு கிரி ஒண் கவி – கம்.யுத்1:8 64/3
உடல் துடைத்தன உதிரமும் துடைத்தது ஒண் புடவி – கம்.யுத்2:15 195/4
ஓசை ஒண் கடலையும் திடர் செய்து ஓடுமால் – கம்.யுத்2:16 297/4
ஊரொடும் பொருந்தி தோன்றும் ஒளியவன் என்ன ஒண் பொன் – கம்.யுத்2:17 76/1
ஓளி ஒண் கணைகள்-தோறும் உந்திய வேழம் ஒற்றை – கம்.யுத்2:19 96/1
ஊழி பெயர் கார் நிகர் ஒண் திறலான் – கம்.யுத்3:20 70/4
உலைவுற்றில உய்த்தலும் ஓய்வு இலன் ஒண்
தலை அற்று உகவும் தரை உற்றிலனால் – கம்.யுத்3:20 100/2,3
எல்லவன் சுடர் ஒண் கற்றை முற்ற இன் நிழலை ஈய – கம்.யுத்3:21 10/2
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் – கம்.யுத்3:25 5/2
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் – கம்.யுத்3:27 86/1
ஊதினான் சங்கம் வானத்து ஒண் தொடி மகளிர் ஒண் கண் – கம்.யுத்3:27 86/1
உப்பு தேன் மது ஒண் தயிர் பால் கரும்பு – கம்.யுத்3:31 135/1
ஒரு கலை தனி ஒண் மதி நாளொடும் – கம்.யுத்4:40 7/1
ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு – கம்.யுத்4:41 113/3
மா இயல் ஒண்_கணாரும் மைந்தரும் வள்ளல் எய்த – கம்.யுத்4:41 114/3

மேல்


ஒண்_கணார்க்கு (1)

ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் – கம்.யுத்4:41 113/3,4

மேல்


ஒண்_கணாரும் (1)

மா இயல் ஒண்_கணாரும் மைந்தரும் வள்ளல் எய்த – கம்.யுத்4:41 114/3

மேல்


ஒண்_தொடி (7)

ஒழிதல் செல்லாது ஒண்_தொடி குணனே – ஐங் 321/5
ஒண்_தொடி வினவும் பேதை அம் பெண்டே – ஐங் 387/3
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ – பதி 90/50
ஒண்_தொடி நீ கண்டது எவனோ தவறு – கலி 90/4
ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் – கலி 140/19
கண்டே கடிந்தனம் செலவே ஒண்_தொடி
உழையம் ஆகவும் இனைவோள் – அகம் 5/26,27
ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:14 49/4

மேல்


ஒண்_தொடியார் (1)

உண்ணா நறவினை ஊட்டுவார் ஒண்_தொடியார்
வண்ணம் தெளிர முகமும் வளர் முலை – பரி 10/94,95

மேல்


ஒண்_தொடீ (2)

மற்று இ நோய் தீரும் மருந்து அருளாய் ஒண்_தொடீ
நின் முகம் காணும் மருந்தினேன் என்னுமால் – கலி 60/18,19
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன் – கலி 61/20

மேல்


ஒண்_நுதல் (10)

தேம் ஊர் ஒண்_நுதல் நின்னோடும் செலவே – குறு 22/5
நுண்ணிதின் மகிழ்ந்தன்று ஒண்_நுதல் முகனே – குறு 167/6
ஏர் திகழ் ஒண்_நுதல் பசத்தல் – ஐங் 225/4
ஒண்_நுதல் காண்குவம் வேந்து வினை முடினே – ஐங் 449/4
ஒடுங்கு ஈர் ஓதி ஒண்_நுதல் அணி கொள – பதி 81/28
ஒண்_நுதல் ஆயத்தார் ஓராங்கு திளைப்பினும் – கலி 142/6
ஒண்_நுதல் உற்றது உழை சென்று கேளாமோ – கலி 147/11
அன்ன வான் சேவல் புணர்ச்சி போல் ஒண்_நுதல்
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு – கலி 147/66,67
கண்ணியது உணரா அளவை ஒண்_நுதல்
வினை தலைப்படுதல் செல்லா நினைவுடன் – அகம் 5/6,7
சீறூரோளே ஒண்_நுதல் யாமே – அகம் 84/10

மேல்


ஒண்_நுதால் (3)

ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/12
ஒண்_நுதால்
இன்ன உவகை பிறிது யாது யாய் என்னை – கலி 105/61,62
வெண்ணெய்க்கும் அன்னள் என கொண்டாய் ஒண்_நுதால்
ஆங்கு நீ கூறின் அனைத்து ஆக நீங்குக – கலி 110/6,7

மேல்


ஒண்கிலா (1)

ஆரிடை சென்றும் கொள்ள ஒண்கிலா அழகு கொண்டாள் – கம்.பால:18 17/2

மேல்


ஒண்ணா (6)

யாது என திகைக்கும் அல்லால் மதனற்கும் எழுத ஒண்ணா
சீதையை தருதலாலே திருமகள் இருந்த செய்ய – கம்.பால:10 4/2,3
கனை கழல் தம்பி பின்பு சென்றனன் கடக்க ஒண்ணா
வினை என வந்து நின்ற மான் எதிர் விழித்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:11 55/3,4
ஓவியத்து எழுத_ஒண்ணா உருவத்தாய் உடைமை அன்றோ – கம்.கிட்:7 84/2
ஏதுவும் இல்லை வல்லார் எழுதுவார்க்கு எழுத_ஒண்ணா – கம்.கிட்:13 52/3
ஓவியர்க்கு எழுத_ஒண்ணா உருவத்தன் உருமையோடும் – கம்.சுந்:12 81/3
தோளோடு தோள் அகலம் ஆயிரம் யோசனை எனவும் சொல்ல ஒண்ணா
தாளோடு தாள் பெயர்க்க இடம் இலது ஆகியது இலங்கை தட கை வீச – கம்.யுத்3:24 31/2,3

மேல்


ஒண்ணாத (1)

ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி – கம்.யுத்4:41 67/2

மேல்


ஒண்ணாதது (2)

பெற_ஒண்ணாதது ஓர் பேறு பெற்றவர்க்கு – கம்.கிட்:16 45/3
ஊட்டுவாய் உண்பாய் நீயே உனக்கும் ஒண்ணாதது உண்டோ – கம்.யுத்1:7 6/2

மேல்


ஒண்ணாததே (1)

பொருத பூசல் புகல ஒண்ணாததே – கம்.யுத்2:15 77/4

மேல்


ஒண்ணாதன (1)

ஒண்ணாதன உளவோ என மனம் தேறினர் உவந்தார் – கம்.யுத்3:27 139/2

மேல்


ஒண்ணும் (1)

ஒண்ணும் என்னின் அஃது உதவாது உலோவினாரும் உயர்ந்தாரோ – கம்.கிட்:1 24/4

மேல்


ஒண்ணுமே (1)

ஒண்ணுமே நீ அலாது ஓர் ஒருவர்க்கு இ படை-மேல் ஊன்ற – கம்.யுத்3:31 71/3

மேல்


ஒண்ணுமோ (17)

ஒண்ணுமோ இதனின் வேறு ஒரு போகம் உறைவிடம் உண்டு என உரைத்தல் – கம்.பால:3 5/4
ஒண்ணுமோ ஒன்று உணர்த்துகின்றேன் இவன் – கம்.பால:21 25/3
ஒப்பனை ஒப்பனை உரைக்க ஒண்ணுமோ – கம்.பால:23 68/4
ஒண்ணுமோ இதற்கு உள் அழியேல் என்றான் – கம்.அயோ:4 17/4
ஊரை உற்றது உணர்த்தவும் ஒண்ணுமோ – கம்.அயோ:4 228/4
ஒப்பு என உலகம் மேல் உரைக்க ஒண்ணுமோ
துப்பினில் துப்பு உடை யாதை சொல்லுகேன் – கம்.ஆரண்:6 14/3,4
உன்னவே ஒண்ணுமோ ஒருவரால் இவள் – கம்.ஆரண்:10 30/3
சொல்_பிறந்தார்க்கு இது துணிய ஒண்ணுமோ
இல்_பிறந்தார்-தமக்கு இயைவ செய்திலள் – கம்.ஆரண்:10 32/1,2
இந்திரன் உற்றன எண்ண ஒண்ணுமோ – கம்.ஆரண்:13 110/4
ஊன்றிய பெரும் படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ – கம்.ஆரண்:15 23/4
ஏனவர்க்கும் ஒன்று எண்ண_ஒண்ணுமோ – கம்.கிட்:15 4/4
உடன்பட ஒண்ணுமோ உரக பள்ளியான் – கம்.சுந்:4 50/3
உண்டு-எனின் அஃது அவர்க்கு ஒளிக்க ஒண்ணுமோ
விண்டவர் நம் புகல் மருவி வீழ்வரோ – கம்.யுத்1:4 87/3,4
அ திசை போயினன் அல்லது ஒண்ணுமோ – கம்.யுத்2:16 289/4
துஞ்சுமாறு அன்றி வாழ ஒண்ணுமோ நாள்-மேல் தோன்றின் – கம்.யுத்3:31 47/2
உரம் துணிந்து வீழ்வது அன்றி ஆவி ஓட ஒண்ணுமோ
சரம் துணிந்த ஒன்றை நூறு சென்று சென்று தள்ளலால் – கம்.யுத்3:31 85/2,3
ஒண்ணுமோ கணிக்க என்பார் உவகையின் உயர்ந்த தோளார் – கம்.யுத்3:31 219/4

மேல்


ஒண்மை (4)

புறஞ்சொல் கேளா புரை தீர் ஒண்மை
பெண்மை சான்று பெரு மடம் நிலைஇ – பதி 70/13,14
ஒண்மை எதிரிய அம் கையும் தண் என – கலி 83/18
ஒண்மை இல்லை பல் கேள்வி மேவலால் – கம்.பால:2 53/4
ஊன்று கோடு இற திரள் புயத்து அழுத்திய ஒண்மை
தோன்றும் என்னவே துணுக்கமுற்று இரிவர் அ தொகுதி – கம்.யுத்1:5 54/2,3

மேல்


ஒண்மையானை (1)

ஒன்றோ இதனால் வரும் ஊதியம் ஒண்மையானை
கொன்றேன் எனின் இந்திரனும் துயர் கோளிம் நீங்கும் – கம்.சுந்:11 26/1,2

மேல்


ஒண்மையும் (1)

நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள – பரி 4/29

மேல்


ஒண்மையோ (1)

ஒழிவேம் என்னும் ஒண்மையோ இலளே – அகம் 319/16

மேல்


ஒணா (3)

தாழ்ந்த வங்க வாரியில் தடுப்ப ஒணா மதத்தினால் – கம்.பால:3 16/3
பெய் கடல் பிறந்து அயல் பெறற்கு ஒணா மருந்து பெற்று – கம்.பால:13 54/1
துன்பு உருக்கவும் சுற்றி உருக்க ஒணா
என்பு உருக்கும் தகைமையின் இட்டது ஆய் – கம்.யுத்4:41 47/1,2

மேல்


ஒணாத (2)

என்-வயின் உற்ற குற்றம் யாவர்க்கும் எழுத ஒணாத
தன்மையன் இராமனோ தாமரை தவிர போந்தாள் – கம்.ஆரண்:10 67/1,2
வேலையில் கொள_ஒணாத வேல்_கணார் குமுத செ வாய் – கம்.சுந்:2 110/3

மேல்


ஒணாதன (1)

எ மலை உள அவற்கு எடுக்க ஒணாதன – கம்.யுத்2:16 251/4

மேல்


ஒணாதால் (1)

எ உலகத்தாள் அங்கம் யாவர்க்கும் எழுத_ஒணாதால் – கம்.ஆரண்:10 72/4

மேல்


ஒணாதான் (1)

செய் திறம் இலையால் என்றான் தேவர்க்கும் தெரிக்க ஒணாதான் – கம்.யுத்2:19 267/4

மேல்


ஒணாது (1)

கொன்றுளான் தனை கொல_ஒணாது எனின் – கம்.கிட்:3 55/3

மேல்


ஒணாமையே (1)

இழிந்தன வழி நடந்து ஏற ஒணாமையே – கம்.அயோ:14 21/4

மேல்


ஒணுமே (1)

நீரை கொடு நீர் எதிர் நிற்க ஒணுமே
தீர கொடியாரொடு தேவர் பொரும் – கம்.யுத்2:18 81/1,2

மேல்


ஒத்த (122)

ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ் – பரி 12/40
மாயோன் ஒத்த இன் நிலைத்தே – பரி 15/33
தோற்றம் ஓர் ஒத்த மலர் கமழ் தண் சாந்தின் – பரி 16/25
நின் மார்பும் ஓர் ஒத்த நீர்மைய-கொல் என்னாமுன் – பரி 20/65
தே மூசு நனை கவுள் திசை காவல்கொளற்கு ஒத்த
வாய் நில்லா வலி முன்பின் வண்டு ஊது புகர் முகம் – கலி 48/2,3
நினக்கு ஒத்த நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/13
இணை இரண்டு இயைந்து ஒத்த முகை நாப்பண் பிறிது யாதும் – கலி 77/1
நிலை பாலுள் ஒத்த குறி என் வாய் கேட்டு ஒத்தி – கலி 86/12
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/2
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே – கலி 141/23
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/21
நிலைக்கு ஒத்த நின் துணை துணைவியர் – புறம் 166/17
ஆவி ஒத்த அன்பு சேவல் கூவ வந்து அணைந்திடாது – கம்.பால:3 22/3
பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த
சாந்தனால் வேள்வி முற்றின் தனையர்கள் உளர் ஆம் என்றான் – கம்.பால:5 31/3,4
உறு வலி யானையை ஒத்த மேனியர் – கம்.பால:13 3/1
உலவை நீள் வனத்து ஊதமே ஒத்த அ ஊத – கம்.பால:15 7/3
உள்ளது மறாது உதவும் வள்ளலையும் ஒத்த – கம்.பால:15 23/4
கரும் கடல் கலக்கும் மது கயிடவரை ஒத்த – கம்.பால:15 25/4
உலகு அளந்தவன்-தன் மார்பின் உத்தரீயத்தை ஒத்த – கம்.பால:16 15/4
மின் ஒத்த இடையினாரும் வேய் ஒத்த தோளினாரும் – கம்.பால:18 6/1
மின் ஒத்த இடையினாரும் வேய் ஒத்த தோளினாரும் – கம்.பால:18 6/1
பொன் ஒத்த முலையின் வந்து பூ ஒற்ற உளைகின்றாரும் – கம்.பால:18 6/4
கூறு பாற்கடலையே ஒத்த குன்று எலாம் – கம்.பால:19 3/2
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை – கம்.பால:19 18/1
உழை குலாம் நயனத்தார்-மாட்டு ஒன்று ஒன்றே விரும்பற்கு ஒத்த
அழகு எலாம் ஒருங்கே கண்டால் யாவரே ஆற்றவல்லார் – கம்.பால:22 20/3,4
பச்சை மலை ஒத்த படிவத்து அடல் இராமன் – கம்.பால:22 36/2
ஒத்த சிந்தையர் உவகையின் ஒருவரின் ஒருவர் – கம்.அயோ:1 75/1
வித்தகர் விரித்த நாள் ஒத்த வீதியே – கம்.அயோ:2 40/4
தேய்கை ஒத்த மருங்குல் மாதர் சிலம்பின் நின்று சிலம்புவ – கம்.அயோ:3 52/2
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ – கம்.அயோ:3 54/1
இன்ன வேலையின் ஏழு வேலையும் ஒத்த போல இரைந்து எழுந்து – கம்.அயோ:3 67/1
ஒத்த மா தவம் செய்து உயர்ந்தார் அன்றே – கம்.அயோ:4 21/2
நெகுதற்கு ஒத்த நெஞ்சும் நேயத்தாலே ஆவி – கம்.அயோ:4 59/1
உகுதற்கு ஒத்த உடலும் உடையேன் உன் போல் அல்லேன் – கம்.அயோ:4 59/2
தகுதற்கு ஒத்த சனகன் தையல் கையை பற்றி – கம்.அயோ:4 59/3
மின் ஒத்த சீற்ற கனல் விட்டு விளங்க நின்ற – கம்.அயோ:4 122/1
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை – கம்.அயோ:4 122/2
பொன் ஒத்த மேனி புயல் ஒத்த தட கை யானை – கம்.அயோ:4 122/2
உரும் ஒத்த சிலையினோரை ஒருப்படுத்து உதவி நின்ற – கம்.அயோ:6 2/2
முன்பு ஒத்த தோற்றத்தேமில் யான் என்றும் முடிவு_இலாத – கம்.அயோ:13 43/2
ஒளிர் அடி கமலம் தீண்ட உயிர் படைத்தனவே ஒத்த – கம்.அயோ:13 60/4
ஓத ஒத்த உருவத்தன் உரும் ஒத்த குரலன் – கம்.ஆரண்:1 17/2
ஓத ஒத்த உருவத்தன் உரும் ஒத்த குரலன் – கம்.ஆரண்:1 17/2
துண்ட மதி வைத்தவனை ஒத்த முனி சொல்லும் – கம்.ஆரண்:3 51/4
தமியை நீ வருதற்கு ஒத்த தன்மை என் தையல் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 35/4
சுந்தரி மரபிற்கு ஒத்த தொன்மையின் துணிவிற்று அன்றால் – கம்.ஆரண்:6 42/3
போர் அணி பொலம் கொள் வேலாய் பொருந்தலை இகழ்தற்கு ஒத்த
காரணம் இதுவே ஆயின் என் உயிர் காண்பென் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 43/3,4
தனியை நீ ஆதலால் மற்று அவரொடும் தழுவற்கு ஒத்த
வினையம் ஈது அல்லது இல்லை விண்ணும் நின் ஆட்சி ஆக்கி – கம்.ஆரண்:6 48/2,3
ஓடுகின்றன உயிரையும் தொடர்வன ஒத்த – கம்.ஆரண்:7 80/4
அனந்தரின் நெடும் கணோடு ஒத்த ஆம்-அரோ – கம்.ஆரண்:10 124/4
உரும் ஒத்த வலத்து உயிர் நுங்கிய திங்கள் ஓடி – கம்.ஆரண்:10 136/1
தீரினும் உதவற்கு ஒத்த தென்றல் வந்து இறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 163/4
இடிப்பு ஒத்த முழக்கின் இரும் சிறை வீசி எற்றி – கம்.ஆரண்:13 21/1
கண்ணிய தருதற்கு ஒத்த கற்பக தரு ஆம் என்ன – கம்.ஆரண்:16 1/1
நினைவு அரிது ஆயற்கு ஒத்த நெறி எலாம் நினைந்து சொன்னாள் – கம்.ஆரண்:16 6/4
செ வாயை நிகர்த்தன செக்கரை ஒத்த மேகம் – கம்.கிட்:7 53/4
குங்குமம் கொட்டி என்ன குவி முலை குவட்டுக்கு ஒத்த
பொங்கு வெம் குருதி போர்ப்ப புரி குழல் சிவப்ப பொன் தோள் – கம்.கிட்:8 2/1,2
நகமே ஒத்த குரக்கு_நாயகன் – கம்.கிட்:8 19/3
தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் – கம்.கிட்:9 10/1
ஏன்று எனக்கு உரியது ஆன கருமமும் இயற்றற்கு ஒத்த
சான்றவர் நின்னின் இல்லை ஆதலால் தருமம்-தானே – கம்.கிட்:9 30/2,3
விளக்கு_இனம் ஒத்த காண்போர் விழி ஒத்த விளையின் மென் பூ – கம்.கிட்:10 31/4
விளக்கு_இனம் ஒத்த காண்போர் விழி ஒத்த விளையின் மென் பூ – கம்.கிட்:10 31/4
கோடியர் தாளம் கொட்டல் மலர்ந்த கூதாளம் ஒத்த – கம்.கிட்:10 32/4
உழை துறு மலை மா கொங்கை கரந்த பால் ஒழுக்கை ஒத்த
விழைவுறு வேட்கையொடும் வேண்டினர்க்கு உதவ வேண்டி – கம்.கிட்:10 33/2,3
ஒருவன் மார்பினின் உத்தரியத்தினை ஒத்த – கம்.கிட்:10 41/4
பதங்கள் முகில் ஒத்த இசை பல் ஞிமிறு பன்ன – கம்.கிட்:10 78/1
மதங்கியரை ஒத்த மயில் வைகு மர மூலத்து – கம்.கிட்:10 78/3
கீதம் ஒத்த கின்னரங்கள் இன் நரம்பு வருடு-தொறும் கிளக்கும் ஓதை – கம்.கிட்:13 28/3
உகு வாய விடம் கொள் நாகத்து ஒத்த வால் சுற்றி ஊழின் – கம்.கிட்:17 28/2
ஓதிய குன்றம் கீண்டு குருதி நீர் சொரிவது ஒத்த – கம்.சுந்:1 9/4
இருவரும் முன்னர் சென்றால் ஒத்த அ இரண்டு பாலும் – கம்.சுந்:1 38/4
தூய வெண் மதியம் ஒத்த தோகையை தொடர்ந்து சுற்றி – கம்.சுந்:3 147/2
காண்டற்கு ஒத்த காலமும் ஈதே தெறு காவல் – கம்.சுந்:4 1/1
தூண்டற்கு ஒத்த சிந்தையினாரும் துயில்கில்லார் – கம்.சுந்:4 1/2
வழு_இல செய்தற்கு ஒத்த வானரம் வானின் நீண்ட – கம்.சுந்:4 32/4
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த
ஒன்றினொடும் ஒன்று இடை புடைத்து உதிர ஊழின் – கம்.சுந்:6 15/2,3
தன் திரள் ஒழுக்கி விழு தாரகையும் ஒத்த – கம்.சுந்:6 15/4
தாம் அரைத்தன ஒத்த துகைத்தலின் – கம்.சுந்:6 33/2
உரும் ஒத்த முழக்கின் செம் கண் வெள் எயிற்று ஓடை நெற்றி – கம்.சுந்:8 4/1
சோகத்தாள் ஆய நங்கை கற்பினால் தொழுதற்கு ஒத்த
மாகத்தார் தேவிமாரும் வான் சிறப்பு உற்றார் மற்றை – கம்.சுந்:14 34/1,2
தையலை வணங்கற்கு ஒத்த இடை பெறும் தன்மை நோக்கி – கம்.சுந்:14 37/1
பாயல் உதறி படுப்பதே ஒத்த திரையின் பரப்பு அம்மா – கம்.யுத்1:1 3/4
செம்பு ஒத்த குருதி தேக்கி உடலையும் தின்பென் என்றான் – கம்.யுத்1:3 125/4
பயிற்றிய பருவம் ஒத்த காலத்துள் அமுது பல்கும் – கம்.யுத்1:3 135/2
அமை வனம் ஒத்த போது அறைய வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:6 35/2
உள் நிறை செல்வம் நல்காது ஒளிக்கின்ற உலோபர் ஒத்த – கம்.யுத்1:8 19/4
ஓதுறு கரும் கடற்கு ஒத்த தானையான் – கம்.யுத்2:15 107/1
ஒத்த கையினர் ஊழியின் இறுதியின் உலகை – கம்.யுத்2:15 188/1
நாள் ஒத்த நளினம் அன்ன முகத்தியர் நயனம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 4/1
வாள் ஒத்த மைந்தர் வார்த்தை இராகவன் வாளி ஒத்த – கம்.யுத்2:16 4/2
வாள் ஒத்த மைந்தர் வார்த்தை இராகவன் வாளி ஒத்த
கோள் ஒத்த சிறை வைத்த ஆண்ட கொற்றவற்கு அற்றை_நாள் தன் – கம்.யுத்2:16 4/2,3
கோள் ஒத்த சிறை வைத்த ஆண்ட கொற்றவற்கு அற்றை_நாள் தன் – கம்.யுத்2:16 4/3
தோள் ஒத்த துணை மென் கொங்கை நோக்கு அங்கு தொடர்கிலாமை – கம்.யுத்2:16 4/4
தாழி ஒத்த வெம் குருதியில் மிதப்பன தலைகள் – கம்.யுத்2:16 213/4
கோள் எடுத்தது மீள என்று உரைத்தலும் கொற்றவன் குன்று ஒத்த
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – கம்.யுத்2:16 332/3,4
மத்தன் வயிர மார்பின் உரும் ஒத்த கரம் சென்று உற்ற – கம்.யுத்2:18 226/1
பொன் குலாம் மேனி மைந்தன்-தன்னொடும் புகழ்தற்கு ஒத்த
வன் கலாம் இயற்றி நின்றான் மற்றொரு மனத்தன் ஆகி – கம்.யுத்2:19 183/1,2
உரும் ஒத்த வெம் கண் வினை தீய வஞ்சர் உடல் உய்ந்தது இல்லை உலகின் – கம்.யுத்2:19 265/2
கையுறை கோடற்கு ஒத்த காட்சியை அல்லை மீட்சி – கம்.யுத்2:19 267/3
ஒத்த தன் உருவே ஆக்கி தான் மறைந்து ஒளித்து சூல – கம்.யுத்3:21 28/2
ஒத்த கடையுகம் உற்றுழி உறு கால் பொர உடு மீன் – கம்.யுத்3:22 115/3
ஒய்யென வயிர குன்றத்து உருமின் ஏறு இடித்தது ஒத்த – கம்.யுத்3:22 135/4
உணர்வதன்-முன்னம் இன்னே உற்றுழி உதவற்கு ஒத்த
துணைவர்கள் துஞ்சல் இல்லார் உளர் எனின் துருவி தேடி – கம்.யுத்3:24 9/1,2
தன் பெரும் தகைமைக்கு ஒத்த சாம்பன் எ தலையன் என்றான் – கம்.யுத்3:24 14/4
வாடல் மென் மலரே ஒத்த ஆர்ப்பு ஒலி வருதலோடும் – கம்.யுத்3:25 18/4
பழம் கார்முகம் ஒத்த பணை குலமும் – கம்.யுத்3:27 21/2
புற்று ஒத்த முடி தலை பூழியன – கம்.யுத்3:27 34/4
தீ உற்றன ஒத்த சின கரியே – கம்.யுத்3:27 39/4
தீ ஒத்த வயிர வாளி உடல் உற சிவந்த சோரி – கம்.யுத்3:27 73/1
வெதிர் ஒத்த சிகர குன்றின் மருங்கு உற விளங்கலாலும் – கம்.யுத்3:27 95/1
எதிர் ஒத்த இருளை சீறி எழுகின்ற இயற்கையாலும் – கம்.யுத்3:27 95/2
கதிர் ஒத்த பகழி கற்றை கதிர் ஒளி காட்டலாலும் – கம்.யுத்3:27 95/3
ஒத்த வெள்ளம் ஓர் ஆயிரம் உளது என உரைத்தார் – கம்.யுத்3:30 30/3
தலைவன் வாய் ஒத்த இலங்கையின் வாயில்கள் தருவ – கம்.யுத்3:31 16/4
தூண் ஒத்த திரள் தோள் வீர தோன்றிய அரக்கர் தோற்றம் – கம்.யுத்3:31 50/2
கொம்போடும் விழுந்தன ஒத்த குறைந்து – கம்.யுத்3:31 198/3
துண்ட சுறவு ஒத்த துடித்தனவால் – கம்.யுத்3:31 203/4
தயரதன் கண்டால் ஒத்த தம்முனை தொழுது சார்ந்தான் – கம்.யுத்4:32 47/4
ஒத்த தன்மையின் ஒளிர்வன தரளத்தின் ஒக்க – கம்.யுத்4:35 14/1
ஊட்டிய நல் மருந்து ஒத்த தாம்-அரோ – கம்.யுத்4:41 87/3
தெய்வ நீராடற்கு ஒத்த செய் வினை வசிட்டன் செய்ய – கம்.யுத்4:42 15/1
ஒத்த மூ_உலகத்தோர்க்கும் உவகையின் உறுதி உன்னின் – கம்.யுத்4:42 18/3

மேல்


ஒத்ததால் (4)

அழுவதும் ஒத்ததால் அ அலங்கு நீர் ஆறு மன்னோ – கம்.ஆரண்:5 3/4
உருள் உறுத்த திண் கயிலை ஒத்ததால் – கம்.கிட்:15 25/4
உற்ற செம் குருதி வெள்ளம் உள்ள திரை ஓத வேலையொடும் ஒத்ததால் – கம்.யுத்2:19 66/4
ஊழி பேர்வுழி மா மழை ஒத்ததால் – கம்.யுத்4:37 35/4

மேல்


ஒத்தது (77)

நினக்கு ஒத்தது நீ நாடி – புறம் 136/23
விலையின்_மாதரை ஒத்தது அ வெள்ளமே – கம்.பால:1 6/4
வணிக மாக்களை ஒத்தது அ வாரியே – கம்.பால:1 7/4
மன்னு மணி முடி அணிந்து வரன்முறை செய்திட இவண் நீ வருதற்கு ஒத்தது
என்னை என அடியேற்கு ஓர் வரம் அருளும் அடிகள் என யாவது என்றான் – கம்.பால:5 61/3,4
வெண் தாமரையின் மலர் பூத்தது ஒத்தது ஆழி வெண் திங்கள் – கம்.பால:10 71/4
சமர பூமியும் ஒத்தது தானையே – கம்.பால:14 28/4
இதங்கள் கொள்கிலா இறைவனை ஒத்தது ஓர் யானை – கம்.பால:15 4/4
அமர மா தரை ஒத்தது அ வானமே – கம்.பால:16 26/4
மஞ்சு ஆர் மலை வாரணம் ஒத்தது வானின் ஓடும் – கம்.பால:16 36/1
பஞ்சானனம் ஒத்தது மற்று அது பாய ஏறு – கம்.பால:16 36/3
மணியால் இயன்ற மலை ஒத்தது அ மை இல் குன்றம் – கம்.பால:16 37/4
அண்ணல் கரியோன்-தனை ஒத்தது அ ஆசு இல் குன்றம் – கம்.பால:16 38/4
செக்கர் வானகம் ஒத்தது அ தீம் புனல் – கம்.பால:18 21/4
வெள்_அணி ஒத்தது வேலை ஞாலமே – கம்.பால:19 4/4
தாதையோடு ஒத்தது அ தானையின் தன்மையே – கம்.பால:20 28/4
மண் உறு திருநாளே ஒத்தது அம் மண நாளே – கம்.பால:23 38/4
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே – கம்.பால:23 44/4
உம்பர் நடுங்கினர் ஊழி பேர்வது ஒத்தது
அம்பு அன கண்ணவள் உள்ளம் அன்னதேயால் – கம்.அயோ:3 20/3,4
ஆவி நீக்கின்றது ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகரம் – கம்.அயோ:4 211/4
தெய்வ மீன் ஒத்தது அ செம்பொன் தேர்-அரோ – கம்.அயோ:5 2/4
உக்க வான் தனி எயிறு ஒத்தது இந்துவே – கம்.அயோ:10 39/4
பால் தடம் கடல் ஒத்தது பார் என்றான் – கம்.அயோ:11 36/4
மறி கடல் ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகர் – கம்.அயோ:12 45/4
அரும் தெரு ஒத்தது அ படை செல் ஆறு-அரோ – கம்.அயோ:12 46/4
நல் நகர் ஒத்தது நடந்த கானமும் – கம்.அயோ:14 85/2
தலை துமித்தற்கு நாள் கொண்டது ஒத்தது ஒர் தன்மை – கம்.ஆரண்:6 88/4
உருகிய வெள்ளி அள்ளி வீசினால் ஒத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 109/4
கதிக்கு ஒரு கல்வி வேறே காட்டுவது ஒத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:11 70/4
ஊட்டிய நல் நீர் ஐயன் உண்ட நீர் ஒத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:13 137/4
தோய்த்த தண் புனல் ஒத்தது அ தோயமே – கம்.கிட்:1 36/4
ஊழி கிளர் கார் இடி ஒத்தது குத்தும் ஓதை – கம்.கிட்:7 52/4
முகமே ஒத்தது மூரி மண்டிலம் – கம்.கிட்:8 19/4
மை எடுத்து ஒத்தது மழைத்த வானமே – கம்.கிட்:10 2/4
மகர வேலையை ஒத்தது மா நகர் – கம்.கிட்:11 38/4
அட்டி செம்மிய நிறை குடம் ஒத்தது இ அண்டம் – கம்.கிட்:12 32/4
ஒளித்து பின் செல்லும் கால பாசத்தை ஒத்தது அன்றே – கம்.சுந்:1 33/4
பேர்வுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அ பிறங்கு பேழ் வால் – கம்.சுந்:1 34/4
முளரி கானமும் ஒத்தது முழங்கு நீர் இலங்கை – கம்.சுந்:2 31/4
சொரிந்த பால் ஒத்தது நிலவின் தோற்றமே – கம்.சுந்:2 54/4
விண்டுவின் தட மார்பினின் மணி ஒத்தது இது என வியப்புற்றான் – கம்.சுந்:2 194/4
ஈறு இல் வாய்-தொறும் உமிழ்வதே ஒத்தது அ இலங்கை – கம்.சுந்:7 39/4
உலகமே ஒத்தது அம்மா போர் பெரும் களம் என்று உன்னா – கம்.சுந்:11 15/4
இரைக்கும் மா நகர் எறி கடல் ஒத்தது எம் மருங்கும் – கம்.சுந்:11 60/2
திரைக்கும் மாசுணம் வாசுகி ஒத்தது தேவர் – கம்.சுந்:11 60/3
இந்திரன் பிணிப்புண்ட நாள் ஒத்தது அ இலங்கை – கம்.சுந்:11 62/4
முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் – கம்.சுந்:12 131/4
எரிந்து வேகின்ற ஒத்தது எறி திரை பரவை – கம்.சுந்:13 27/4
இறுதியின் உயிர் தந்து ஈயும் மருந்து ஒத்தது அனையது எந்தாய் – கம்.சுந்:14 41/4
அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி – கம்.யுத்1:1 10/4
விழுங்கி நீங்கியது ஒத்தது வேலை சூழ் ஞாலம் – கம்.யுத்1:6 1/4
கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் – கம்.யுத்1:6 16/4
சாபமே ஒத்தது அம்பு தருமமே வலியது அம்மா – கம்.யுத்1:7 18/4
பந்தர் ஒத்தது நெடும் பருதி வானமே – கம்.யுத்1:8 13/4
நறை நெடும் கடல் ஒத்தது நாம நீர் – கம்.யுத்1:8 52/4
பாற்கடல் அழுவத்து உள்ளது ஒத்தது அ பதகன் மூதூர் – கம்.யுத்1:13 27/4
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் – கம்.யுத்2:15 198/1
திரிகை ஒத்தது மண்தலம் கதிர் ஒளி தீர்ந்த – கம்.யுத்2:15 207/4
உண்ணும் காலத்து அ உருத்திரன் ஆர்ப்பு ஒத்தது ஓதை – கம்.யுத்2:15 224/4
மறிந்து வீழ்ந்ததும் ஒத்தது அ அரக்கன்-தன் மகுடம் – கம்.யுத்2:15 245/4
தெறித்த போது ஒத்தது அன்றி சினம் உண்மை தெரிந்தது இல்லை – கம்.யுத்2:16 17/4
ஒத்தது சூலம் அன்று இற்ற ஓசையே – கம்.யுத்2:16 256/4
நல்வினை ஒத்தது நடந்த தானையே – கம்.யுத்2:16 308/4
உவண அண்ணலை ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அ உயர் பொன் தோள் – கம்.யுத்2:16 339/4
உவண அண்ணலை ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அ உயர் பொன் தோள் – கம்.யுத்2:16 339/4
தான் ஒத்தது சொல்லுதி தா விடை என்றான் – கம்.யுத்2:18 13/3
ஆர்கலியே ஒத்தது அழுத குரல் ஓசை – கம்.யுத்2:18 274/4
துயில் கெட கனவு மாய்ந்தால் ஒத்தது சூழ்ந்த மாயை – கம்.யுத்3:21 31/4
என்ன மீட்டு உமிழ் தமிழ்_முனி ஒத்தது அ இலங்கை – கம்.யுத்3:22 101/4
பவள காடுடை பாற்கடல் ஒத்தது அ பரவை – கம்.யுத்3:22 178/4
எடுத்த நாள் ஒத்தது அண்ணல் எழுந்த நாள் உலகுக்கு எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 41/4
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் – கம்.யுத்3:25 20/4
எய்ய எரிந்தால் ஒத்தது இலங்கை – கம்.யுத்3:26 23/4
இறை அரவ_குலம் ஒத்தது இலங்கை – கம்.யுத்3:26 27/4
ஒத்தது ஓர் இடையூறு உண்டு என்று உணர்விடை உதிப்பது அன்றால் – கம்.யுத்3:31 58/4
ஆர்த்தால் ஒத்தது அ ஒலி எல்லா உலகுக்கும் – கம்.யுத்3:31 188/4
செல் ஆயிரம் விழுங்கால் உகும் விலங்கு ஒத்தது சேனை – கம்.யுத்4:37 51/3
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி – கம்.யுத்4:42 18/4

மேல்


ஒத்ததே (12)

வானவர்க்கு இரங்கி நீர் வளைந்தது ஒத்ததே – கம்.பால:7 13/4
சத்திரம் மார்பிடை தைத்தது ஒத்ததே – கம்.பால:19 45/4
இழிந்துளார்க்கும் இராமற்கும் ஒத்ததே – கம்.பால:21 53/4
அயன் முதல் திருத்திய அண்டம் ஒத்ததே – கம்.பால:23 45/4
உண்டவன் மணி அணி உதரம் ஒத்ததே – கம்.பால:23 46/4
மூவரும் தான் என முடித்தது ஒத்ததே – கம்.பால:23 60/4
ஊது வெம் கனல் உமிழ் உலையும் ஒத்ததே – கம்.கிட்:10 8/4
ஓடைகள் ஒளி பிறழ்வனவும் ஒத்ததே – கம்.கிட்:10 9/4
ஊன் உடை உடம்பு எலாம் உக்கது ஒத்ததே – கம்.கிட்:10 17/4
ஊழியின் வரவு பார்த்து உழல்வது ஒத்ததே – கம்.சுந்:2 125/4
மல்லிகை கானமும் வானம் ஒத்ததே – கம்.யுத்1:5 4/4
கிடைக்க வந்தான் என கிளர்ந்தது ஒத்ததே – கம்.யுத்1:5 7/4

மேல்


ஒத்ததேனும் (1)

அல் ஆயிர_கோடி அடுக்கியது ஒத்ததேனும்
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம – கம்.ஆரண்:10 159/1,2

மேல்


ஒத்ததோ (2)

அடி உறை அருளாமை ஒத்ததோ நினக்கு என்ன – கலி 54/4
சேந்து நீ இனையையால் ஒத்ததோ சின்_மொழி – கலி 57/11

மேல்


ஒத்தல் (1)

வானம் பெயர்ந்த மருங்கு ஒத்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 16/37

மேல்


ஒத்தலின் (1)

ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும் – புறம் 56/15

மேல்


ஒத்தவர் (1)

தசும்பு வேய்ந்தவர் ஒத்தவர் தமக்கு விண் தருவான் – கம்.அயோ:10 36/2

மேல்


ஒத்தவன் (5)

காரை ஒத்தவன் போம்படி கண்ட அ – கம்.அயோ:4 228/3
இடந்து எழுந்தவனை ஒத்தவன் வேலை – கம்.யுத்1:11 25/3
எரித்தவனை ஒத்தவன் எடுத்து அகழி இட்டான் – கம்.யுத்1:12 14/4
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 331/2
ஆப்புண்டவன் ஒத்தவன் ஆர் அயிலால் – கம்.யுத்3:20 97/2

மேல்


ஒத்தவால் (2)

ஆற்றல்-சால் கோசலை அறிவும் ஒத்தவால்
வேற்றுமை உற்றிலள் வீரன் தாதை புக்கு – கம்.அயோ:2 58/2,3
ஒன்றி மா நிலத்து உக்கவும் ஒத்தவால் – கம்.யுத்3:31 124/4

மேல்


ஒத்தவே (5)

கலவி செய் கொழுநரும் கள்ளும் ஒத்தவே – கம்.பால:19 24/4
ஊழி வெம் கால் எறி ஓங்கல் ஒத்தவே – கம்.ஆரண்:7 104/4
நாடக தொழிலினை நடிப்ப ஒத்தவே – கம்.ஆரண்:7 118/4
திசையொடு திசை செரு செய்தல் ஒத்தவே – கம்.கிட்:10 23/4
ஒழுக்கின் மாலை வகுத்தன ஒத்தவே – கம்.யுத்1:8 32/4

மேல்


ஒத்தவை (2)

ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் பிறன் பெண்டிர் – கலி 84/17
ஒத்தவை உலகத்து எங்கும் உள்ளவை உணர்ந்தார் உள்ளம் – கம்.அயோ:3 105/3

மேல்


ஒத்தன் (10)

என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்-கண் – கலி 60/9
எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டை காண் – கலி 61/1
ஏஎ இஃது ஒத்தன் நாண் இலன் தன்னொடு – கலி 62/1
ஏஎ எல்லா மொழிவது கண்டை இஃது ஒத்தன் தொய்யில் – கலி 64/8
ஈத்தவை கொள்வானாம் இஃது ஒத்தன் சீத்தை – கலி 84/18
இஃது ஒத்தன் புள்ளி களவன் புனல் சேர் பொதுக்கம் போல் – கலி 88/10
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன்
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/32,33
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன்
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/36,37
இகுளை இஃது ஒன்று கண்டை இஃது ஒத்தன்
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/46,47
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன்
எல்லீரும் கேட்டீ-மின் என்று – கலி 138/10,11

மேல்


ஒத்தன்றால் (1)

இன்னை ஆகுதல் ஒத்தன்றால் எனவே – அகம் 355/14

மேல்


ஒத்தன்று (2)

ஒத்தன்று தண் பரங்குன்று – பரி 9/69
ஒத்தன்று மாதோ இவற்கே செற்றிய – புறம் 275/3

மேல்


ஒத்தன்று-மன்னால் (1)

ஒத்தன்று-மன்னால் எவன்-கொல் முத்தம் – அகம் 108/2

மேல்


ஒத்தன்று-மன்னே (1)

பொழுதிற்கு ஒத்தன்று-மன்னே
மென் பிணித்து அம்ம பாணனது யாழே – ஐங் 410/4,5

மேல்


ஒத்தன (56)

ஒத்தன நினக்கு என பொய்த்தன கூறி – குறு 223/5
மள்ளர் வனப்பு ஒத்தன
தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எ வாயும் – கலி 106/10,11
கொண்டல் நிரை ஒத்தன
அ ஏற்றை – கலி 106/14,15
புக்கவரை ஒத்தன புனல் சிறைகள் ஏறா – கம்.பால:15 26/4
ஒளி கொள் சீறடி ஒத்தன ஆம் என – கம்.பால:18 26/2
தாமரை ஒத்தன தவள மாடமே – கம்.அயோ:4 196/4
கோல மங்கையர் ஒத்தன கொம்பர்கள் இன்ப – கம்.அயோ:9 44/3
ஒத்தன சேறலின் உரை இலாமையின் – கம்.அயோ:12 49/2
கொம்பு ஒத்தன நால் ஒளிர் கோள் வயிர – கம்.ஆரண்:2 22/1
குணமும் இல்லை குல முதற்கு ஒத்தன
உணர்வு சென்றுழி செல்லும் ஒழுக்கு அலால் – கம்.கிட்:7 111/2,3
விரிப்பவும் ஒத்தன வெற்பு மீது தீ – கம்.கிட்:10 7/2
எரிப்பவும் ஒத்தன ஏசு இல் ஆசைகள் – கம்.கிட்:10 7/3
சிரிப்பவும் ஒத்தன தெரிந்த மின் எலாம் – கம்.கிட்:10 7/4
தூர்த்தன ஒத்தன துள்ளி வெள்ளமே – கம்.கிட்:10 18/4
ஊடிய மடந்தையர் வதனம் ஒத்தன
தாள்-தொறு மலர்ந்தன முதிர்ந்த தாமரை – கம்.கிட்:10 113/1,2
மின் திறப்பன ஒத்தன வெயில் விடு பகு வாய் – கம்.சுந்:3 133/2
ஒத்தன தெரிவுற உணர்த்தினான்-அரோ – கம்.சுந்:5 39/4
இடுக்கியன ஒத்தன எயிற்றின் இடை ஞால்வ – கம்.சுந்:6 13/4
மின் திரிவ ஒத்தன வெயில் கதிரும் ஒத்த – கம்.சுந்:6 15/2
வில்லும் ஒத்தன விண் உற வீசின – கம்.சுந்:6 36/4
வாயின் வைதன ஒத்தன அத்துணை மழுவொடு கொலை வாளும் – கம்.யுத்1:3 82/4
ஒத்தன உணர்த்தினேன் உணரகிற்றிலை – கம்.யுத்1:4 12/2
வெய்ய நெய்யிடை வேவன ஒத்தன சில மீன் – கம்.யுத்1:6 24/4
ஒழுகு தாமரை ஒத்தன ஓங்கு நீர் – கம்.யுத்2:15 11/3
அலைகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவியை ஒத்தான் – கம்.யுத்2:15 211/3
மூழை ஒத்தன கழுத்து அற வீழ்ந்தன முறை சால் – கம்.யுத்2:16 213/2
ஊழை ஒத்தன ஒரு கணை தைத்தன உதிர – கம்.யுத்2:16 213/3
முட்டின ஒத்தன முகத்தின் வீழ்வன – கம்.யுத்2:18 90/4
உற்றன விசும்பிடை பலவும் ஒத்தன – கம்.யுத்2:18 105/4
உடல் பொறை உவகையின் குனிப்ப ஒத்தன – கம்.யுத்2:18 109/4
சகடம் ஒத்தன தார் அணி தேர் எலாம் – கம்.யுத்2:19 146/4
ஒத்தன நெருப்பு வீசும் உரும் என ஒருங்க உய்த்தார் – கம்.யுத்2:19 177/2
அப்பொடு ஒத்தன கடுத்தில ஆர்கலி முழுதும் – கம்.யுத்3:20 53/2
துப்பொடு ஒத்தன முத்து_இனம் குன்றியின் தோன்ற – கம்.யுத்3:20 53/4
படிவன ஒத்தன பறவை பந்தரே – கம்.யுத்3:22 53/4
முளை புடைத்தன ஒத்தன வானரம் முடிந்த – கம்.யுத்3:22 177/4
முழங்கா முகில் ஒத்தன மும் முரசே – கம்.யுத்3:27 21/4
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும் – கம்.யுத்3:27 114/1
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும் – கம்.யுத்3:27 114/1
நீர் ஒத்தன நெருப்பு ஒத்தன பொருப்பு ஒத்தன நிமிரும் – கம்.யுத்3:27 114/1
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் – கம்.யுத்3:27 114/2
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் – கம்.யுத்3:27 114/2
கார் ஒத்தன உரும் ஒத்தன கடல் ஒத்தன கதிரோன் – கம்.யுத்3:27 114/2
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – கம்.யுத்3:27 114/3
தேர் ஒத்தன விடை மேலவன் சிரிப்பு ஒத்தன உலகின் – கம்.யுத்3:27 114/3
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் – கம்.யுத்3:27 114/4
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் – கம்.யுத்3:31 109/1
தீ ஒத்தன உரும் ஒத்தன சரம் சிந்திட சிரம் போய் – கம்.யுத்3:31 109/1
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் – கம்.யுத்3:31 109/4
ஊன் நகு வடி கணைகள் ஊழி அனல் ஒத்தன உலர்ந்த உலவை – கம்.யுத்3:31 140/1
கானகம் நிகர்த்தனர் அரக்கர் மலை ஒத்தன களித்த மத மா – கம்.யுத்3:31 140/2
மானவன் வய பகழி வீசு வலை ஒத்தன வலைக்குள் உளவாம் – கம்.யுத்3:31 140/3
மீன குலம் ஒத்தன கடல் படை இனத்தொடும் விளிந்துறுதலால் – கம்.யுத்3:31 140/4
சுறவு ஒத்தன மீது துடித்து எழலால் – கம்.யுத்3:31 200/3
இறவு ஒத்தன வாவும் இன பரியே – கம்.யுத்3:31 200/4
வெம் தீவினை பயன் ஒத்தன அரக்கன் சொரி விசிகம் – கம்.யுத்4:37 52/4

மேல்


ஒத்தனம் (1)

செல்வற்கு ஒத்தனம் யாம் என மெல்ல என் – அகம் 26/20

மேல்


ஒத்தனர் (18)

விரி திரை நீக்குவான் வியன் குறிப்பு ஒத்தனர்
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி – கலி 106/19,20
ஒருவருக்கு ஒருவர் தோலார் ஒத்தனர் உயிரும் ஒன்றே – கம்.பால:19 58/3
தீயில் மூழ்கினர் ஒத்தனர் செங்கணான் – கம்.அயோ:4 225/3
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் – கம்.ஆரண்:4 26/4
குன்றோடு குன்று ஒத்தனர் கோள் அரி கொற்ற வல் ஏறு – கம்.கிட்:7 46/1
மேகம் ஒத்தனர் மாருதி வெய்யவன் ஒத்தான் – கம்.சுந்:7 46/4
உரகர் ஒத்தனர் அனுமனும் கலுழனே ஒத்தான் – கம்.சுந்:7 48/4
ஆனை ஒத்தனர் ஆள் அரி ஒத்தனன் அனுமன் – கம்.சுந்:7 49/4
அரக்கர் ஒத்தனர் மந்தரம் ஒத்தனன் அனுமன் – கம்.சுந்:11 60/4
கிஞ்சுகத்த கிரி ஒத்தனர் கிட்ட – கம்.யுத்1:11 14/4
ஒத்தனர் அணுகி வந்து வணங்கினர் இலங்கை உன் ஊர் – கம்.யுத்3:30 1/3
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் – கம்.யுத்3:31 110/2
பூழி என உக்கு உதிரும் மால் வரைகள் ஒத்தனர் அரக்கர் பொருவார் – கம்.யுத்3:31 141/2
ஆழியையும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தனர் அலைக்கும் நிருதர் – கம்.யுத்3:31 141/4
கூலம் இல் சராசரம் அனைத்தினையும் ஒத்தனர் குரை கடல் எழும் – கம்.யுத்3:31 142/3
நெஞ்சம் உடையோர்கள் குலம் ஒத்தனர் அரக்கர் அறம் ஒக்கும் நெடியோன் – கம்.யுத்3:31 143/2
பஞ்சம் உறு நாளில் வறியோர்களையும் ஒத்தனர் அரக்கர் படுவார் – கம்.யுத்3:31 143/4
ஒன்றை ஒன்று முனிந்தன ஒத்தனர்
அன்றியும் நரசிங்கமும் ஆடக – கம்.யுத்4:37 26/2,3

மேல்


ஒத்தனவால் (2)

ஒன்னார் முழு வெண் குடை ஒத்தனவால்
செம் நாகம் விழுங்கிய திங்களினை – கம்.யுத்3:27 36/3,4
உண் வாய் வரி வண்டு_இனம் ஒத்தனவால் – கம்.யுத்3:31 206/4

மேல்


ஒத்தனள் (1)

தனி வரு தோழியும் தாயை ஒத்தனள்
இனி வரும் தென்றலும் இரவும் என்னவே – கம்.பால:19 50/3,4

மேல்


ஒத்தனன் (22)

பதம் கொள் பாகனும் மந்திரி ஒத்தனன் பல் நூல் – கம்.பால:15 4/2
கோபம் முற்றி மிக சிவந்தனன் ஒத்தனன் குண குன்றிலே – கம்.அயோ:3 65/4
உயிர் தெற உவந்து வந்தான் ஒத்தனன் உதயம் செய்தான் – கம்.ஆரண்:10 107/4
காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை – கம்.கிட்:7 21/3
ஆலமும் ஒத்தனன் எவரும் அஞ்சவே – கம்.கிட்:7 21/4
ஆனை ஒத்தனர் ஆள் அரி ஒத்தனன் அனுமன் – கம்.சுந்:7 49/4
அரக்கர் ஒத்தனர் மந்தரம் ஒத்தனன் அனுமன் – கம்.சுந்:11 60/4
ஒத்தனன் இராமனும் உணர்வு தோன்றிய – கம்.யுத்1:4 32/3
காரும் ஒத்தனன் முத்தின் கவிகையான் – கம்.யுத்2:15 98/4
நிலை கொள் மா கடல் ஒத்தனன் கரம் புடை நிமிரும் – கம்.யுத்2:15 211/2
ஓதம் ஒத்தனன் மாருதி அதன் அகத்து உறையும் – கம்.யுத்2:15 220/1
நாதன் ஒத்தனன் என்னினோ துயில்கிலன் நம்பன் – கம்.யுத்2:15 220/2
வேதம் ஒத்தனன் மாருதி வேதத்தின் சிரத்தின் – கம்.யுத்2:15 220/3
போதம் ஒத்தனன் இராமன் வேறு இதின் இலை பொருவே – கம்.யுத்2:15 220/4
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் – கம்.யுத்2:15 247/3
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் – கம்.யுத்2:15 247/3
ஊதையோடு அருவிகள் உமிழ்வது ஒத்தனன்
மீது உறு குருதி யாறு ஒழுகும் மேனியான் – கம்.யுத்2:16 291/3,4
தாதையும் ஒத்தனன் உவமை தற்கு இலான் – கம்.யுத்3:24 98/4
ஈ ஒத்தன நிருத_குலம் நறவு ஒத்தனன் இறைவன் – கம்.யுத்3:31 109/4
ஊழி இறுதி கடுகு மாருதமும் ஒத்தனன் இராமன் உடனே – கம்.யுத்3:31 141/1
ஆழியையும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தனர் அலைக்கும் நிருதர் – கம்.யுத்3:31 141/4
நஞ்ச நெடு நீரினையும் ஒத்தனன் அடுத்து அதனை நக்கினரையும் – கம்.யுத்3:31 143/3

மேல்


ஒத்தனன்-அரோ (1)

உவணன் என்னும் நெடு மன்னவனும் ஒத்தனன்-அரோ – கம்.ஆரண்:1 37/4

மேல்


ஒத்தனிர் (1)

நல்லோர்க்கு ஒத்தனிர் நீயிர் இஃதோ – அகம் 26/19

மேல்


ஒத்தனெம் (1)

தேரோற்கு ஒத்தனெம் அல்லேம் அதனால் – நற் 380/6

மேல்


ஒத்தனை (1)

அவ்வும் பிறவும் ஒத்தனை உவ்வும் – பரி 2/58

மேல்


ஒத்தனை-மன்னே (1)

முயங்கற்கு ஒத்தனை-மன்னே வயங்கு மொழி – புறம் 151/9

மேல்


ஒத்தாய் (1)

படம் குறை அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகர்தி என்றான் – கம்.யுத்3:28 2/4

மேல்


ஒத்தார் (32)

அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார்
தார் மார்பின் தகை இயலார் – பரி 17/34,35
அணங்கு இழிய பொலிவு இழந்த ஆறு ஒத்தார் வேறு உற்றார் – கம்.பால:13 18/4
குன்றின் முழை-தோறும் நுழை கோள் அரிகள் ஒத்தார் – கம்.பால:15 24/4
உள்ளத்தை பிடித்தும் நாம் என்று ஓடுகின்றாரும் ஒத்தார் – கம்.பால:21 3/4
உண்ணும் நீர் கண்டு வீழும் உழை குலம் பலவும் ஒத்தார் – கம்.பால:21 4/4
ஊழ் கொண்ட சமயத்து அன்னான் உருவு கண்டாரை ஒத்தார் – கம்.பால:21 19/4
உடம்பொடு துறக்க நகர் உற்றவரை ஒத்தார் – கம்.பால:23 1/4
ஒன்றிய போகமும் யோகமும் ஒத்தார் – கம்.பால:23 85/4
உறையும் விண்ணகம் உடலொடும் எய்தினர் ஒத்தார் – கம்.அயோ:1 74/4
மாதர்கள் கற்பின் மிக்கார் கோசலை மனத்தை ஒத்தார்
வேதியர் வசிட்டன் ஒத்தார் வேறு உள மகளிர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 70/1,2
வேதியர் வசிட்டன் ஒத்தார் வேறு உள மகளிர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 70/2
சீதையை ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தாள் அ ஊர் – கம்.அயோ:3 70/3
சாதுகை மாந்தர் எல்லாம் தயரதன் தன்னை ஒத்தார் – கம்.அயோ:3 70/4
போன பொழுதில் புகுந்த உயிர் பொறுத்தார் ஒத்தார் பொரு_அரிய – கம்.அயோ:6 34/3
குவால் அறம் நிறுத்தற்கு ஏற்ற காலத்தின் கூட்டம் ஒத்தார்
அவா முதல் அறுத்த சிந்தை அனகனும் அரியின் வேந்தும் – கம்.கிட்:3 21/2,3
உவா உற வந்து கூடும் உடுபதி இரவி ஒத்தார் – கம்.கிட்:3 21/4
ஈட்டிய தவமும் பின்னர் முயற்சியும் இயைந்தது ஒத்தார்
மீட்டும் வாள் அரக்கர் என்னும் தீவினை வேரின் வாங்க – கம்.கிட்:3 22/2,3
கேட்டு உணர் கல்வியோடு ஞானமும் கிடைத்தது ஒத்தார் – கம்.கிட்:3 22/4
ஒன்றோடு சென்று ஒன்று எதிர் உற்றனவேயும் ஒத்தார்
நின்றார் திரிந்தார் நெடும் சாரி நிலம் திரிந்த – கம்.கிட்:7 46/2,3
சுந்தோபசுந்த பெயர் தொல்லையினோரும் ஒத்தார் – கம்.கிட்:7 48/4
உடல் உறு பாசம் வீசாது உம்பர் செல்வாரை ஒத்தார் – கம்.சுந்:1 10/4
செக்கர் வான் தரு திங்கள் ஒத்தார் சிலர் – கம்.சுந்:2 173/4
கொள்ள உருத்து அடர் கோள் அரவு ஒத்தார்
ஒள்ளிய வீரன் அருக்கனை ஒத்தான் – கம்.சுந்:9 60/3,4
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் – கம்.சுந்:9 63/4
உரவு தோள் அரக்கர் எல்லாம் என்பு இலா உயிர்கள் ஒத்தார் – கம்.சுந்:10 27/4
தாழி படு தயிர் ஒத்தார் மாருதி தனி மத்து என்பது ஓர் தகை ஆனான் – கம்.சுந்:10 30/2
ஊழி பெயர்வது ஓர் புனல் ஒத்தார் அனல் ஒத்தான் மாருதம் ஒத்தானே – கம்.சுந்:10 30/4
உயர்ந்து எழும் எருவை வேந்தர் உடன் பிறந்தவரை ஒத்தார்
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் – கம்.யுத்2:19 59/2,3
மடங்கலின் முழக்கம் கேட்ட வான் கரி ஒத்தார் மாதர் – கம்.யுத்2:19 284/3
அடங்கலும் அசனி கேட்ட அளை உறை அரவம் ஒத்தார் – கம்.யுத்2:19 284/4
கொல்லாத விரதத்தார்-தம் கடவுளர் கூட்டம் ஒத்தார் – கம்.யுத்3:28 56/4
ஓங்கவும் களிப்பால் சோர்ந்தும் உடை இலாதாரை ஒத்தார் – கம்.யுத்4:42 7/4

மேல்


ஒத்தால் (1)

ஒத்தால் பரதன் பெரிது உத்தமன் ஆதல் உண்டோ – கம்.கிட்:7 43/4

மேல்


ஒத்தாள் (12)

படியிடை அற்று வீழ்ந்த வெற்றி அம் பதாகை ஒத்தாள் – கம்.பால:7 51/4
அன்று அ மாடத்து உம்பர் அளிக்கும் அமுது ஒத்தாள் – கம்.பால:10 26/4
பூ எலாம் மலர்ந்த பொய்கை தாமரை பொலிவது ஒத்தாள் – கம்.பால:18 15/4
கடலிடை தோன்றும் மென் பூம் கற்பக வல்லி ஒத்தாள் – கம்.பால:18 16/4
நங்கையும் நம்பி ஒத்தாள் நாம் இனி புகல்வது என்னோ – கம்.பால:22 21/4
உணர்ந்து அறிவு முற்று பயன் உற்றவரை ஒத்தாள் – கம்.பால:22 39/4
உடம்பு உயிரை தொடர்கின்றதை ஒத்தாள் – கம்.பால:23 90/4
சீதையை ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தாள் அ ஊர் – கம்.அயோ:3 70/3
சுந்தரன் ஊர்தரு தோகையும் ஒத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 59/4
ஓதத்தின் ஓடும் மதுகைடவரை ஒத்தாள் – கம்.சுந்:1 64/4
பழம் தனம் இழந்தன படைத்தவரை ஒத்தாள்
குழந்தையை உயிர்த்த மலடிக்கு உவமை கொண்டாள் – கம்.சுந்:4 65/2,3
உழந்து விழி பெற்றது ஓர் உயிர் பொறையும் ஒத்தாள் – கம்.சுந்:4 65/4

மேல்


ஒத்தான் (61)

வண்டு ஆதரிக்க திரி மா மத யானை ஒத்தான் – கம்.பால:17 21/4
பிடி எலாம் சூழ நின்ற பெய் மத யானை ஒத்தான் – கம்.பால:18 13/4
மீன் எலாம் சூழ நின்ற விரி கதிர் திங்கள் ஒத்தான் – கம்.பால:18 14/4
இன் அமிழ்து எழ களி கொள் இந்திரனை ஒத்தான் – கம்.பால:22 30/4
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் – கம்.அயோ:3 113/4
அண்ணல் பெரியோன் தனது ஆதியின் மூர்த்தி ஒத்தான் – கம்.அயோ:4 112/4
உரு கெழு சீற்றம் பொங்கி பணம் விரித்து உயர்ந்தது ஒத்தான் – கம்.ஆரண்:12 63/4
விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண் நிற மேகம் ஒத்தான் – கம்.ஆரண்:13 26/4
ஒத்தான் உடனே உயிர்த்தான் உருத்தான் அவன் தோள் – கம்.ஆரண்:13 27/1
பெற்றனனே ஒத்தான் பெயர்த்தேன் பழி என்றான் – கம்.ஆரண்:13 101/4
ஓங்கல் உரிக்குள் உருத்திரன் ஒத்தான் – கம்.ஆரண்:14 60/4
உருத்து உலகு எடுத்த கருமா வினையும் ஒத்தான் – கம்.கிட்:14 67/4
முடுக்குற கடலில் செல்லும் முத்தலை கிரியும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 23/4
புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 24/4
கண்_நுதல் ஒழிய செல்லும் கைலை அம் கிரியும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 25/4
காணிய விரைவில் செல்லும் கனக மால் வரையும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 26/4
வடக்கு எழுந்து இலங்கை செல்லும் பரிதி வானவனும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 28/4
ஊழி நாள் வட-பால் தோன்றும் உவா முழுமதியும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 30/4
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 71/4
காலம் பார்த்து இறை வேலை கடவாத கடல் ஒத்தான் – கம்.சுந்:2 220/4
ஆழியின் நடுவண் நின்ற அரு வரைக்கு அரசும் ஒத்தான்
ஊழியின் இறுதி காலத்து உருத்திரமூர்த்தி ஒத்தான் – கம்.சுந்:6 46/3,4
ஊழியின் இறுதி காலத்து உருத்திரமூர்த்தி ஒத்தான் – கம்.சுந்:6 46/4
மேகம் ஒத்தனர் மாருதி வெய்யவன் ஒத்தான் – கம்.சுந்:7 46/4
உரகர் ஒத்தனர் அனுமனும் கலுழனே ஒத்தான் – கம்.சுந்:7 48/4
ஒள்ளிய வீரன் அருக்கனை ஒத்தான் – கம்.சுந்:9 60/4
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் – கம்.சுந்:9 63/4
ஊழி பெயர்வது ஓர் புனல் ஒத்தார் அனல் ஒத்தான் மாருதம் ஒத்தானே – கம்.சுந்:10 30/4
பாழி மா மேரு ஒத்தான் வீரத்தின் பன்மை தீர்ப்பான் – கம்.சுந்:11 13/4
ஒள் எரியோடும் குன்றத்து ஊழி வீழ் உருமொடு ஒத்தான் – கம்.சுந்:12 132/4
அரு வரை ஒத்தான் அண்ணல் அல்லவை எல்லாம் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:3 148/4
அரு வரை ஒத்தான் அண்ணல் அல்லவை எல்லாம் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:3 148/4
மேல் சென்றது ஒத்தான் மாயன் கனகனும் மேரு ஒத்தான் – கம்.யுத்1:3 149/4
மேல் சென்றது ஒத்தான் மாயன் கனகனும் மேரு ஒத்தான் – கம்.யுத்1:3 149/4
உதயம் அது ஒழிய தோன்றும் ஒரு கரு ஞாயிறு ஒத்தான் – கம்.யுத்1:10 3/4
கமல திண் காடு பூத்த காள மா மேகம் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:10 4/4
உம்பர் மீதில் நிமிர் வாசுகி ஒத்தான் – கம்.யுத்1:11 3/4
உதைய குன்றின்-நின்று உகு குன்றில் பாய்ந்தவன் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:12 4/4
உள்ளம் போல் செலும் கழுகினுக்கு அரசனும் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:12 5/4
மந்தரம் என கடையும் வாலியையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:12 17/4
ஊரினொடு கோள் கதுவு தாதையையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:12 19/4
அலைகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவியை ஒத்தான்
இலை கொள் தண் துழாய் இலங்கு தோள் இராமனுக்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 211/3,4
பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் – கம்.யுத்2:15 221/4
பகுதியை ஒத்தான் வீரன் மேலை தன் பதமே ஒத்தான் – கம்.யுத்2:15 221/4
கயம் குடைந்து ஆடும் வீர களிறு ஒத்தான் கவயன் காலின் – கம்.யுத்2:19 59/3
உதிர வெம் கடலுள் தாதை உதிக்கின்றான்-தனையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்2:19 200/4
உம்பர் நாடு இழிந்து வீழ்ந்த ஒளியவனேயும் ஒத்தான் – கம்.யுத்2:19 202/4
வெய்யவன்-தன்னை சேர்ந்த நீல் நிற மேகம் ஒத்தான் – கம்.யுத்2:19 221/4
தீ ஒத்தான் திறத்தில் என்னே செயல் என சிந்தை நொந்தான் – கம்.யுத்3:21 29/4
ஊர் அழிந்திட தனி நின்ற கதிரவன் ஒத்தான்
பார் அழிந்தது குரங்கு எனும் பெயர் என பதைத்தார் – கம்.யுத்3:22 74/2,3
தொத்த பொலி கனக கிரி வெயில் சுற்றியது ஒத்தான் – கம்.யுத்3:22 115/4
உருமினால் இடியுண்டது ஓர் மராமரம் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:22 195/4
தான் பிரிந்து ஏக கண்ட தயரதன் தன்னை ஒத்தான் – கம்.யுத்3:27 14/4
உதிரத்தின் செம்மையாலும் உதிக்கின்ற கதிரோன் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:27 95/4
ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:31 108/4
ஈமத்துள் தமியன் நின்ற கறை மிடற்று இறைவன் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:31 229/4
உண்டவன் தானே ஆன தன் ஒரு மூர்த்தி ஒத்தான் – கம்.யுத்3:31 230/4
மாயையின் பிரிந்தோர்க்கு எல்லாம் மனோலயம் வந்தது ஒத்தான்
ஆய் இளையார்க்கு கண்ணுள் ஆடு இரும் பாவை ஆனான் – கம்.யுத்4:41 112/2,3
நோய் உறுத்து உலர்ந்து யாக்கைக்கு உயிர் புகுந்தனையது ஒத்தான் – கம்.யுத்4:41 112/4
எளிவரும் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஈன்ற தாய் எதிர்ந்தது ஒத்தான்
அளி வரும் மனத்தோர்க்கு எல்லாம் அரும் பத அமுதம் ஆனான் – கம்.யுத்4:41 113/1,2
ஒளி வர பிறந்தது ஒத்தான் உலகினுக்கு ஒண்_கணார்க்கு – கம்.யுத்4:41 113/3
தெளிவு அரும் களிப்பு நல்கும் தேம் பிழி தேறல் ஒத்தான் – கம்.யுத்4:41 113/4

மேல்


ஒத்தானே (1)

ஊழி பெயர்வது ஓர் புனல் ஒத்தார் அனல் ஒத்தான் மாருதம் ஒத்தானே – கம்.சுந்:10 30/4

மேல்


ஒத்தி (20)

உருவும் உருவ தீ ஒத்தி முகனும் – பரி 19/99
விரி கதிர் முற்றா விரி சுடர் ஒத்தி
எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து – பரி 19/100,101
நிலை பாலுள் ஒத்த குறி என் வாய் கேட்டு ஒத்தி
கன்றிய தெவ்வர் கடந்து களம் கொள்ளும் – கலி 86/12,13
வென்றி மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/14
கோல் செம்மை ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/18
ஈதல் மாட்டு ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/22
அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி
என் செய்தாள்-கொல் என்பீர் கேட்டீ-மின் பொன் செய்தேன் – கலி 143/8,9
என் உற்றாள்-கொல்லோ இஃது ஒத்தி பல் மாண் – கலி 144/2
அன்றிலோடு ஒத்தி என்று அழுது சீறினாள் – கம்.பால:19 28/4
உன் ஒக்க வைத்த இருவர்க்கும் ஒத்தி ஒருவர்க்கும் உண்மை உரையாய் – கம்.யுத்2:19 253/1
முன் ஒக்க நிற்றி உலகு ஒக்க ஒத்தி முடிவு ஒக்கின் என்றும் முடியாய் – கம்.யுத்2:19 253/2
மறந்தாயும் ஒத்தி மறவாயும் ஒத்தி மயல் ஆரும் யானும் அறியேம் – கம்.யுத்2:19 258/1
மறந்தாயும் ஒத்தி மறவாயும் ஒத்தி மயல் ஆரும் யானும் அறியேம் – கம்.யுத்2:19 258/1
துறந்தாயும் ஒத்தி துறவாயும் ஒத்தி ஒரு தன்மை சொல்ல அரியாய் – கம்.யுத்2:19 258/2
துறந்தாயும் ஒத்தி துறவாயும் ஒத்தி ஒரு தன்மை சொல்ல அரியாய் – கம்.யுத்2:19 258/2
பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் – கம்.யுத்2:19 258/3
பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் – கம்.யுத்2:19 258/3
முனைவர்க்கும் ஒத்தி அமரர்க்கும் ஒத்தி முழு மூடர் என்னும் முதலோர் – கம்.யுத்2:19 259/3
முனைவர்க்கும் ஒத்தி அமரர்க்கும் ஒத்தி முழு மூடர் என்னும் முதலோர் – கம்.யுத்2:19 259/3
அனைவர்க்கும் ஒத்தி அறியாமை ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 259/4

மேல்


ஒத்தியோ (1)

யாங்கனம் ஒத்தியோ வீங்கு செலல் மண்டிலம் – புறம் 8/6

மேல்


ஒத்திருக்கலால் (1)

ஒத்திருக்கலால் அன்றே உலந்ததன்-பின் இ உலகை உலைய ஒட்டான் – கம்.யுத்4:41 66/3

மேல்


ஒத்திருக்கும் (3)

ஒத்திருக்கும் எழில் உடைய இ ஒளியால் – கம்.பால:5 118/2
ஒத்திருக்கும் என்றால் உரை ஒக்குமோ – கம்.கிட்:15 51/2
ஒத்திருக்கும் முகத்தினை உன்னுவாள் – கம்.சுந்:3 20/4

மேல்


ஒத்திருந்தாய் (1)

ஒத்திருந்தாய் என உணர்கின்றேன் என்றான் – கம்.யுத்4:41 95/4

மேல்


ஒத்திலது (1)

ஒத்திலது என்ன சொன்னான் அவன் இவை உரைப்பதானான் – கம்.யுத்3:31 49/4

மேல்


ஒத்தீயே (4)

கூற்று ஒத்தீயே மாற்று அரும் சீற்றம் – புறம் 56/11
வலி ஒத்தீயே வாலியோனை – புறம் 56/12
புகழ் ஒத்தீயே இகழுநர் அடுநனை – புறம் 56/13
முருகு ஒத்தீயே முன்னியது முடித்தலின் – புறம் 56/14

மேல்


ஒத்தீர் (1)

தாய் உலகு அனைத்தும் வென்று தையலை தருதற்கு ஒத்தீர்
போய் இது புரிதி என்று புலமை தீர் புன்மை காண்டற்கு – கம்.கிட்:17 23/2,3

மேல்


ஒத்து (87)

பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து – குறு 72/1
பூ ஒத்து அலமரும் தகைய ஏ ஒத்து
எல்லாரும் அறிய நோய் செய்தனவே – குறு 72/1,2
இரும்பு ஈர் வடி ஒத்து மை விளங்கும் கண் ஒளியால் – பரி 7/58
விருப்போர் ஒத்து மெய்யுறு புணர்ச்சி – பரி 9/15
ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் – பரி 12/42
பல்லியும் பாங்கு ஒத்து இசைத்தன – கலி 11/21
இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/33
இஞ்சி வான் ஓங்கி இமையவர் உலகம் காணிய எழுந்தது ஒத்து உளதே – கம்.பால:3 9/4
சால்பு உடை உயர்வின் சக்கரம் நடத்தும் தன்மையின் தலைவர் ஒத்து உளதே – கம்.பால:3 10/4
உருகு பொன்_பாவையும் ஒத்து தோன்றினாள் – கம்.பால:10 52/4
இந்திர நீலம் ஒத்து இருண்ட குஞ்சியும் – கம்.பால:10 56/1
தலைவனே ஒத்து பொலிந்தது சந்திரசயிலம் – கம்.பால:15 7/4
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய் – கம்.பால:15 17/3
பக்கம் இனம் ஒத்து அயல் அலைக்க நனி பாரா – கம்.பால:15 26/2
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் – கம்.பால:15 27/4
அமர மாதரை ஒத்து ஒளிர் அம் சொலார் – கம்.பால:16 26/3
விறலிக்கு ஈவாள் ஒத்து இழை எல்லாம் விடுவாளும் – கம்.பால:17 27/4
படா முக மலையில் தோன்றி பருவம் ஒத்து அருவி பல்கும் – கம்.பால:20 1/3
காவியும் குவளையும் கடி கொள் காயாவும் ஒத்து
ஓவியம் சுவை கெட பொலிவது ஓர் உருவொடே – கம்.பால:20 22/1,2
உன்னு பேர் அன்பு மிக்கு ஒழுகி ஒத்து ஒண் கண் நீர் – கம்.பால:20 24/1
ஆம்பல் ஒத்து அமுது ஊறு செ வாய்ச்சியர் – கம்.பால:21 30/1
பிரைசம் ஒத்து இனிய சொல்லார் பேதை தாதியரில் சொன்னார் – கம்.பால:22 2/4
அறத்தின் விளைவு ஒத்து முகடு உந்தி அருகு உய்க்கும் – கம்.பால:22 31/2
ஒருங்குடன் அருந்தினரை ஒத்து உடல் தடித்தாள் – கம்.பால:22 38/4
கம்பித்து அலை எறி நீர் உறு கலம் ஒத்து உலகு உலைய – கம்.பால:24 8/1
இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் – கம்.பால:24 13/3
உமிழ்வது ஒத்து உதவு காதல் உந்திட வந்தது அன்றே – கம்.அயோ:3 71/2
கீற்று ஒத்து உடைய படும் நாண் உரும் ஏறு கேளா – கம்.அயோ:4 120/4
உழை குலம் உழைப்பன ஒத்து ஓர் பால் எல்லாம் – கம்.அயோ:4 197/4
இருந்தையின் எழு நீ ஒத்து எழுவன இயல் காணாய் – கம்.அயோ:9 8/4
நினையும் தேவர்க்கும் நமக்கும் ஒத்து ஒரு நெறி நின்ற – கம்.அயோ:10 1/1
எழுதிய படிவம் ஒத்து எய்துவான் தனை – கம்.அயோ:14 47/3
இந்து சூரியரை ஒத்து இருவரும் பொலியவே – கம்.ஆரண்:1 36/4
இசை கட்டிய ஒத்து இவர் சாமரையான் – கம்.ஆரண்:2 8/4
உருக்கிய சுவணம் ஒத்து உதயத்து உச்சி சேர் – கம்.ஆரண்:4 2/1
உதிர மாரி பெய் கார் நிற மேகம் ஒத்து உயர்ந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 89/4
இடித்த உரும் ஒத்து உரறி யாவர் செயல் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 49/4
கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யான் காற்றின் வேந்தற்கு – கம்.கிட்:2 15/3
கோளோடு கோள் உற்று என ஒத்து அடர்ந்தார் கொதித்தார் – கம்.கிட்:7 47/4
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் – கம்.கிட்:7 52/1
ஊடு போதல் உற்றதனை ஒத்து உயர்ந்து உளது உதிரம் – கம்.கிட்:7 74/4
பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் – கம்.கிட்:7 129/2
மூரல் மென் குறு முறுவல் ஒத்து அரும்பின முல்லை – கம்.கிட்:10 35/4
உம்பரை தொடுவது ஒத்து உயர்வின் ஓங்கிய – கம்.கிட்:14 17/2
இடியுண்டு ஆங்கண் ஓர் ஓங்கல் இற்றது ஒத்து
அடியுண்டான் தளர்ந்து அலறி வீழ்தலும் – கம்.கிட்:15 8/1,2
மெய் ஒத்து ஆற்றிய தவத்தையே வியத்துமோ விரிஞ்சன் – கம்.சுந்:2 17/2
அண்டமேயும் ஒத்து இருந்தது இ அணி நகர் அமைதி – கம்.சுந்:2 22/4
பொன் நெடுவரையில் தொத்திய கோளும் நாளும் ஒத்து இடைஇடை பொலிய – கம்.சுந்:3 81/2
ஒத்து உயர் கனக வான் கிரியின் ஓங்கிய – கம்.சுந்:4 101/1
ஐவரும் பெரும் பூதம் ஓர் ஐந்தும் ஒத்து அமைந்தார் – கம்.சுந்:9 14/4
இந்தியம் பகை ஆயவை ஐந்தும் ஒத்து இயைந்தார் – கம்.சுந்:9 15/4
அழுந்து பட்டுளர் ஒத்து அயர்ந்தார் அழல் – கம்.சுந்:13 18/3
குன்றம் ஒத்து உயர் தட நெடு மா நிலை கோயில் – கம்.சுந்:13 36/2
ஆலமும் வித்தும் ஒத்து அடங்கும் ஆண்மையான் – கம்.யுத்1:3 74/4
மடு ஒத்து அங்கு அதின் வங்கமும் அன்றாய் – கம்.யுத்1:3 101/3
உம்பர்க்கும் உனக்கும் ஒத்து இ உலகு எங்கும் பரந்துளானை – கம்.யுத்1:3 125/1
ஒத்து உற உணர்ந்திலாமை உயிரொடும் உறவினோடும் – கம்.யுத்1:9 34/3
தங்கு வெம் கனல் ஒத்து தயங்கிய – கம்.யுத்2:15 29/1
ஒழியும் காலத்து உலகு ஒரு மூன்றும் ஒத்து
அழியும் மா கடல் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னவே – கம்.யுத்2:15 34/3,4
ஒத்து இரு சிறு குறள் பாதம் உய்த்த நாள் – கம்.யுத்2:15 110/1
உரும் இடித்துழி உலைந்து ஒளிக்கும் நாகம் ஒத்து
இரியலுற்றன சில இறந்தவால் சில – கம்.யுத்2:15 124/1,2
பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும் – கம்.யுத்2:16 213/1
உலை-தொறும் குருதி நீர் அருவி ஒத்து உக – கம்.யுத்2:18 89/1
மண்ணின் தலை உருள்கின்றன மழை ஒத்து உயர் மதமா – கம்.யுத்2:18 140/4
ஒத்து இரு கூறாய் வீழ வீசி வான் உலைய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 212/4
ஒத்து அண்டமும் மண்ணும் நடுங்க உருத்தான் – கம்.யுத்2:18 239/2
உலைக்கு வட்டு உருகு செம்பு ஒத்து உதிர நீர் ஒழுகும் கண்ணாள் – கம்.யுத்2:18 265/4
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர் – கம்.யுத்2:19 23/2
ஒத்து இரு தானையும் உடற்ற உற்றுழி – கம்.யுத்2:19 38/1
ஒத்து அலைத்து ஒக்க வீடி உய்வினும் உய்வித்து உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 212/1
ஒத்து ஒரு மூவர் பிழைத்தனர் உய்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 11/3
தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஒத்து இரண்டு சேனையும் – கம்.யுத்3:20 36/2
ஒத்து வேற்று உரு தெரியல உயர் மதத்து ஓங்கல் – கம்.யுத்3:20 54/3
உறு வலி கலுழனே ஒத்து தோன்றினான் – கம்.யுத்3:24 97/4
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் – கம்.யுத்3:27 114/4
உம்பரில் செல்கின்றான் ஒத்து உதித்தனன் அருக்கன் உப்பால் – கம்.யுத்3:28 34/4
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற – கம்.யுத்3:31 145/3
ஊரோடு மறிந்தனன் ஒத்து உரவோர் – கம்.யுத்3:31 196/4
ஒத்து செரு விளைக்கின்றது ஒர் அளவின் தலை உடனே – கம்.யுத்4:37 56/1
தா மடங்கலும் கடலும் ஒத்து ஆர்தரும் தகையார் – கம்.யுத்4:37 119/3
பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான் – கம்.யுத்4:37 130/2
புலை-மேலும் செலற்கு ஒத்து பொது நின்ற செல்வத்தின் புன்மை தன்மை – கம்.யுத்4:37 203/3
மண்ணின் நீத்தம் ஒத்து இழிதர தழீஇ நின்று மைந்த – கம்.யுத்4:40 112/2
அண்ட கோடிகள் அனந்தம் ஒத்து ஆயிரம் அருக்கர் – கம்.யுத்4:41 3/1
அண்டம் உண்டவன் மணி அணி உதரம் ஒத்து அனிலன் – கம்.யுத்4:41 6/1
பருகும் ஆர் அமிழ்து ஒத்து உளம் களித்தனன் பரிவால் – கம்.யுத்4:41 38/4
ஊட்டு நஞ்சம் உண்டான் ஒத்து உயங்கினான் – கம்.யுத்4:41 62/3

மேல்


ஒத்தும் (2)

ஊழி வெம் கனல் உற்றனள் ஒத்தும் அ – கம்.ஆரண்:6 78/1
வந்து ஒத்தும் நிருத மாக்கள் விளம்பின நெறி வழாமை – கம்.சுந்:2 104/3

மேல்


ஒத்துழியும் (1)

வேல் நிறத்து உற்றது ஒத்துழியும் வீகிலேன் – கம்.கிட்:10 85/4

மேல்


ஒத்துள (1)

உழையவும் விசும்பவும் ஒலித்தற்கு ஒத்துள
குழீஇயின குமுறின கொள்கை கொண்டதால் – கம்.யுத்3:24 96/2,3

மேல்


ஒத்துளது (2)

ஒளி கறை மண்டிலம் ஒத்துளது ஆங்கு ஓர் – கம்.ஆரண்:14 37/3
ஊழி நாயகன் திரு வயிறு ஒத்துளது இ ஊர் – கம்.சுந்:2 12/2

மேல்


ஒத்துளரே (1)

உரு பொடியா மன்மதனை ஒத்துளரே ஆயினும் உன் – கம்.ஆரண்:6 97/1

மேல்


ஒத்துளவால் (2)

உலைவு இன்று கிடந்தன ஒத்துளவால்
மலையும் சுனையும் வயிறும் உடலும் – கம்.யுத்3:27 33/3,4
ஒளி முற்றிய திங்களை ஒத்துளவால் – கம்.யுத்3:31 204/4

மேல்


ஒத்துளன் (3)

ஓடுகின்றதும் ஒத்துளன் ஆயினான் – கம்.கிட்:11 13/4
குச்சி சென்றான் ஒத்துளன் ஆகும் குறி காணீர் – கம்.யுத்4:33 18/4
சித்தம் ஒத்துளன் என்று ஓதும் திரு நகர் தெய்வ நன்னூல் – கம்.யுத்4:42 18/1

மேல்


ஒத்துளார்-அரோ (1)

ஒருவனை இருவரும் ஒத்துளார்-அரோ – கம்.ஆரண்:4 15/4

மேல்


ஒத்தே (2)

தோன்றிய செக்கர் வானம் தொடக்கு அற்று வீழ்ந்தது ஒத்தே – கம்.பால:7 52/4
ஒள் நித்திலம் ஈன்று ஒளிர் வால் வளை ஊர்வது ஒத்தே – கம்.பால:16 42/4

மேல்


ஒத்தேன் (2)

பேய் ஒத்தேன் பேதை பிணக்கு அறுத்த எம் பெருமான் – கம்.ஆரண்:15 48/3
நாய் ஒத்தேன் என்ன நலன் இழைத்தேன் நான் என்றான் – கம்.ஆரண்:15 48/4

மேல்


ஒத்தோன் (1)

ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின் – கம்.பால:5 29/3

மேல்


ஒதுக்கம் (1)

தடவரல் ஒதுக்கம் தகை கொள இயலி – அகம் 323/6

மேல்


ஒதுக்கமொடு (1)

சின் மெல் ஒதுக்கமொடு மென்மெல இயலி நின் – அகம் 261/6

மேல்


ஒதுக்கிய (1)

உம்பர் ஆற்றலை ஒதுக்கிய உரும் என செல்வ – கம்.யுத்2:16 233/2

மேல்


ஒதுக்கில் (1)

வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில்
கணிச்சியில் குழித்த கூவல் நண்ணி – நற் 240/6,7

மேல்


ஒதுக்கின் (3)

களிற்று இரை தெரீஇய பார்வல் ஒதுக்கின்
ஒளித்து இயங்கும் மரபின் வய புலி போல – அகம் 22/14,15
சில் மெல் ஒதுக்கின் மாஅயோளே – அகம் 174/14
தடவரல் கொண்ட தகை மெல் ஒதுக்கின்
வளை கை விறலி என் பின்னள் ஆக – புறம் 135/3,4

மேல்


ஒதுக்கினள் (1)

இயல் கற்று அன்ன ஒதுக்கினள் வந்து – அகம் 142/22

மேல்


ஒதுக்கு (5)

ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/3
பதுக்கை நீழல் ஒதுக்கு இடம் பெறாஅ – நற் 352/8
பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அரும் கவலை – ஐங் 362/1
ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/16
ஒதுக்கு இன் திணி மணல் புது பூ பள்ளி – புறம் 33/20

மேல்


ஒதுக்குமால் (1)

பூ உயிர்த்த கற்பக பொதும்பர் புக்கு ஒதுக்குமால்
ஆவி ஒத்த அன்பு சேவல் கூவ வந்து அணைந்திடாது – கம்.பால:3 22/2,3

மேல்


ஒதுங்க (10)

தாஅ தாள் இணை மெல்ல ஒதுங்க
இடி மறந்து ஏ-மதி வலவ குவி முகை – அகம் 134/8,9
அரைசன் ஒதுங்க தலை எடுத்த குறும்பு போன்றது அரக்கு ஆம்பல் – கம்.பால:10 75/4
ஊனும் உயிரும் உடையார்கள் உளைந்து ஒதுங்க – கம்.அயோ:4 116/4
மீன் பொலிதர வெயில் ஒதுங்க மேதியோடு – கம்.அயோ:5 3/1
தார் உடை மலரினும் ஒதுங்க தக்கிலா – கம்.அயோ:5 21/1
அஞ்சி அன்னம் ஒதுங்க அடி அன்ன – கம்.அயோ:7 20/2
ஓதிமம் ஒதுங்க கண்ட உத்தமன் உழையள் ஆகும் – கம்.ஆரண்:5 5/1
திடல் எலாம் தொடர்ந்து செல்ல சேண் விசும்பு ஒதுங்க தெய்வ – கம்.சுந்:1 31/3
எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் – கம்.சுந்:10 15/3
பாசியின் ஒதுங்க வந்தான் அங்கதன் அதனை பார்த்தான் – கம்.யுத்2:18 209/4

மேல்


ஒதுங்ககிற்றில (1)

ஓர் இடத்து உயிர் தரித்து ஒதுங்ககிற்றில
நீரிடை புகும் அதின் நெருப்பு நன்று எனா – கம்.யுத்1:6 45/2,3

மேல்


ஒதுங்கல் (3)

ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை – குறு 287/4
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி – புறம் 362/21
ஒதுங்கல் ஆம் நிழல் இறை காண்கிலாது உயிர் – கம்.கிட்:14 23/1

மேல்


ஒதுங்கலால் (1)

உள் சிலம்பு சிலம்ப ஒதுங்கலால்
உள் சிலம்பிடு பொய்கையும் போன்றதே – கம்.பால:14 45/3,4

மேல்


ஒதுங்கலின் (1)

அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின்
பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி – பொரு 43,44

மேல்


ஒதுங்கலும் (1)

உதிர வெள்ளத்தின் ஒல்கி ஒதுங்கலும்
எதிரில் நின்ற இராவணி ஈடுற – கம்.யுத்2:19 161/2,3

மேல்


ஒதுங்கலுற்ற (1)

உலகினுக்கு உலகு போய் போய் ஒன்றின் ஒன்று ஒதுங்கலுற்ற
தொலைவு அரும் தானை மேன்மேல் எழுந்தது தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.யுத்3:30 5/1,2

மேல்


ஒதுங்கா (3)

நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் – நற் 156/1
பிறக்கு அடி ஒதுங்கா பூட்கை ஒள் வாள் – பதி 80/8
இ இடை பெயர்தல் என்னா இமையிடை ஒதுங்கா முன்னர் – கம்.யுத்2:18 211/2

மேல்


ஒதுங்காய் (1)

நின் ஒளி எறிய சேவடி ஒதுங்காய்
பன் மாண் சேக்கை பகை கொள நினைஇ – நற் 297/2,3

மேல்


ஒதுங்கி (25)

கொழு மீன் குறைய ஒதுங்கி வள் இதழ் – சிறு 41
அடி ஒதுங்கி பின் பெயரா – மது 37
கைஇ மெல்லிதின் ஒதுங்கி கை_எறிந்து – மது 419
மெல்லிய வகுந்தில் சீறடி ஒதுங்கி
செல்லாமோ தில் சில் வளை விறலி – பதி 57/5,6
படிமதம் சாம்ப ஒதுங்கி
இன்னல் இன்னரொடு இடி முரசு இயம்ப – பரி 4/18,19
அடி மேல் அடி மேல் ஒதுங்கி தொடி முன்கை – பரி 12/90
மின்னு விட சிறிய ஒதுங்கி மென்மெல – அகம் 8/14
வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/5,6
ஊர் யாது என்ன நணி_நணி ஒதுங்கி
முன்_நாள் போகிய துறைவன் நெருநை – அகம் 380/2,3
கோல் கால் ஆக குறும் பல ஒதுங்கி
நூல் விரித்து அன்ன கதுப்பினள் கண் துயின்று – புறம் 159/3,4
நின்று அளிக்கும் தனி குடையின் நிழல் ஒதுங்கி குறை இரந்து நிற்ப நோக்கி – கம்.பால:6 9/2
மேயின உவகையோடு மின் என ஒதுங்கி நின்றாள் – கம்.பால:9 15/2
பொன்னே சூழும் பூவின் ஒதுங்கி பொலிகின்றாள் – கம்.பால:10 30/4
எழுகின்ற தெள் அமுதொடு எழுந்தவளும் இழிந்து ஒதுங்கி
தொழுகின்ற நல் நலத்து பெண் அரசி தோன்றினாள் – கம்.பால:13 17/3,4
உய்க்கும் வாசிகள் இழிந்து இள அன்னத்தின் ஒதுங்கி
மெய் கலாபமும் குழைகளும் இழைகளும் விளங்க – கம்.பால:15 10/1,2
தோகைக்கு அஞ்சி கொம்பின் ஒதுங்கி துணர் ஈன்ற – கம்.பால:17 30/3
உள் உறை பகைஞருக்கு ஒதுங்கி வாழ்வெனோ – கம்.அயோ:1 17/4
நவ்வியின் ஒதுங்கி இறை நாணி அயல் நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 30/4
நாகமும் படம் ஒளித்து ஒதுங்கி நையவே – கம்.ஆரண்:13 3/4
ஓடாநின்ற களி மயிலே சாயற்கு ஒதுங்கி உள் அழிந்து – கம்.கிட்:1 26/1
உறக்கம் உற்றார் கனவு உற்றார் எனும் உணர்வினொடும் ஒதுங்கி மணியால் ஓங்கல் – கம்.கிட்:13 30/3
உற்ற காலையின் உயிர்கொடு திசை-தொறும் ஒதுங்கி
அற்றம் நோக்கினர் நிற்கின்ற வாள் எயிற்று அரக்கர் – கம்.சுந்:11 59/1,2
வலியினர் எனில் அவர்க்கு ஒதுங்கி வாழ்துமோ – கம்.யுத்1:2 33/3
மற துறை அன்று சேமம் மறைந்து உறைந்து ஒதுங்கி வாழ்தல் – கம்.யுத்1:14 12/2
விழி பட முதல்வர் எல்லாம் வெதும்பினர் ஒதுங்கி வீழ்ந்து – கம்.யுத்3:27 164/1

மேல்


ஒதுங்கிய (2)

ஒளி இழை ஒதுங்கிய ஒள் நுதலோரும் – பரி 23/37
உரவு களிறு ஒதுங்கிய மருங்கில் பரூஉ பரல் – அகம் 291/7

மேல்


ஒதுங்கியோ (1)

உவன் இலாமையினோ வலி ஒதுங்கியோ உரையாய் – கம்.யுத்1:2 114/4

மேல்


ஒதுங்கிற்று (1)

பேர்க்க_அரும் சீற்றம் பேர முகம் பெயர்ந்து ஒதுங்கிற்று அல்லால் – கம்.கிட்:11 46/3

மேல்


ஒதுங்கின்றே (2)

ஒரு கால் மார்பு ஒதுங்கின்றே ஒரு கால் – புறம் 80/3
வரு தார் தாங்கி பின் ஒதுங்கின்றே
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 80/4,5

மேல்


ஒதுங்கின (2)

படம் குறைந்து ஒதுங்கின பாம்பும் பாதக – கம்.ஆரண்:12 35/3
ஒதுங்கின உழை குலம் மழை குலம் முழக்க – கம்.கிட்:10 78/4

மேல்


ஒதுங்கினர் (4)

பூம் கொடி ஒதுங்குவ போல் ஒதுங்கினர்
ஏங்கிய குரலினர் இணைந்த காந்தளின் – கம்.அயோ:4 191/2,3
தஞ்சு என ஒதுங்கினர் தனது பார் உளோர் – கம்.அயோ:11 106/1
மூவரும் ஒதுங்கினர் உனக்கு மொய்ம்பினோய் – கம்.யுத்1:2 23/4
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற – கம்.யுத்3:27 67/1

மேல்


ஒதுங்கினவேயும் (1)

உலகு எலாம் ஒருங்கு கூடி ஒதுங்கினவேயும் ஒக்கும் – கம்.யுத்1:13 28/4

மேல்


ஒதுங்கினன் (2)

செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய் – கம்.சுந்:2 59/3
உன் மகன் ஒல்கி ஒதுங்கினன் அன்றோ – கம்.யுத்3:20 17/1

மேல்


ஒதுங்கினார் (2)

ஓதிமங்களின் மாதர் ஒதுங்கினார் – கம்.சுந்:13 9/4
உலைத்து எறிந்திட எடுத்த குன்று-தொறு உடல் பரங்கள் கொடு ஒதுங்கினார்
நிலைத்து நின்று சினம் முந்து செல்ல எதிர் சென்று சென்று உற நெருக்கலால் – கம்.யுத்2:19 64/2,3

மேல்


ஒதுங்கினார்களோ (1)

உம்பர் வந்து உன் கழல் ஒதுங்கினார்களோ
சம்பரன் அனைய அ தானை தானவர் – கம்.அயோ:11 52/2,3

மேல்


ஒதுங்கினும் (1)

ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால் – அகம் 145/18

மேல்


ஒதுங்கினை (1)

பெதும்பை பருவத்து ஒதுங்கினை புறத்து என – அகம் 7/7

மேல்


ஒதுங்கு (1)

அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன் – கலி 41/8

மேல்


ஒதுங்கு-தோறு (1)

ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் – கம்.பால:17 4/4

மேல்


ஒதுங்குகின்ற (1)

நெஞ்சு இலன் ஒதுங்குகின்ற நிறை மதியோனை தேடி – கம்.ஆரண்:10 106/2

மேல்


ஒதுங்கும் (4)

சாஅய் ஒதுங்கும் துறை கேழ் ஊரனொடு – அகம் 276/5
ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் – கம்.பால:17 4/4
அடி நாள் செந்தாமரை ஒதுங்கும் அன்னம் இவளால் யான் அடைந்த – கம்.ஆரண்:14 30/3
ஓங்கு நாளின் ஒதுங்கும் உலகு-போல் – கம்.யுத்4:37 23/2

மேல்


ஒதுங்குவ (1)

பூம் கொடி ஒதுங்குவ போல் ஒதுங்கினர் – கம்.அயோ:4 191/2

மேல்


ஒதுங்குவன (1)

ஒதுங்குவன கழிந்த செதும்பல் ஈர் வழி – அகம் 155/12

மேல்


ஒதுங்குவார் (1)

ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுளோர் ஒதுங்குவார்
சுற்றும் வீழ் தலை குலங்கள் சொல்லு கல்லு மாரி-போல் – கம்.யுத்3:31 95/2,3

மேல்


ஒப்ப (42)

பொருந்து மயிர் ஒழுகிய திருந்து தாட்கு ஒப்ப
வருந்து நாய் நாவின் பெரும் தகு சீறடி – பொரு 41,42
பெரும் பெயர் மன்னர்க்கு ஒப்ப மனை வகுத்து – நெடு 78
சீரும் செம்மையும் ஒப்ப வல்லோன் – நெடு 118
தமவும் பிறவும் ஒப்ப நாடி – பட் 209
செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப
வையம் விளங்கி புகழ் பூத்தல் அல்லது – பரி 32/1,2
நறு முல்லை நேர் முகை ஒப்ப நிரைத்த – கலி 22/9
மணி முகம் மா மழை நின் பின் ஒப்ப பின்னின்-கண் – கலி 64/2
அரவு கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/4,5
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த – கலி 64/15
நெறிந்த குரல் கூந்தல் நாள்_அணிக்கு ஒப்ப
நோக்கின் பிணி கொள்ளும் கண்ணொடு மேல் நாள் நீ – கலி 93/22,23
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய – கலி 117/3
ஒழுகை நோன் பகடு ஒப்ப குழீஇ – அகம் 30/6
ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும் – அகம் 100/10
ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி – புறம் 10/4
நாஞ்சில் ஒப்ப நிலம் மிசை புரள – புறம் 19/11
ஆடு கொள் வரிசைக்கு ஒப்ப
பாடுவன்-மன்னால் பகைவரை கடப்பே – புறம் 53/14,15
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி – புறம் 393/21
உயிர் எலாம் தன் உயிர் ஒப்ப ஓம்பலால் – கம்.பால:4 10/2
உருவமும் மதியமோடு ஒப்ப தோன்றினார் – கம்.பால:5 98/4
கொண்டு மெய் உணர்பவன் கழல் கூடியது ஒப்ப
பண்டை வண்ணமாய் நின்றனள் மா முனி பணிப்பான் – கம்.பால:9 14/3,4
உயிர் உடை உடம்பும் எல்லாம் ஓவியம் ஒப்ப நின்றார் – கம்.பால:13 40/4
ஓவியம் ஒப்ப உயிர்ப்பு அடங்கி ஓயும் – கம்.அயோ:3 18/2
கண்ணிலன் ஒப்ப அயர்க்கும் வன் கை வேல் வெம் – கம்.அயோ:3 19/3
வெந்த கொடும் புணில் வேல் நுழைந்தது ஒப்ப
சிந்தை திரிந்து திகைத்து அயர்ந்து வீழ்ந்தான் – கம்.அயோ:3 24/2,3
கறவை ஒப்ப கரைந்து கலங்கினாள் – கம்.அயோ:4 13/4
நுழைந்து போகின்ற மதி இறால் ஒப்ப நோக்காய் – கம்.அயோ:10 9/4
அனல் பரப்பல் ஒப்ப மீது இமைப்ப வந்து அவிப்ப போல் – கம்.கிட்:7 6/2
திருவினையும் இடு பதம் தேர் சிறுமையையும் முறை ஒப்ப தெளிந்து நோக்கி – கம்.கிட்:13 27/2
தருவன தட கை தள்ளா நிமிர்ச்சிய தம்முள் ஒப்ப
ஒருவு அரும் குணத்து வள்ளல் ஓர் உயிர் தம்பி என்னும் – கம்.சுந்:1 38/2,3
ஓயா அருவி திரள் உத்தரியத்தை ஒப்ப
தீயோர் உளர் ஆகிய-கால் அவர் தீமை தீர்ப்பான் – கம்.சுந்:1 40/2,3
ஊறின உரவு தானை ஊழி பேர் கடலை ஒப்ப – கம்.சுந்:10 7/4
உரகர்_கோன் இனிது அரசு வீற்றிருந்தனன் ஒப்ப – கம்.சுந்:12 40/4
ஒளி உற உயர்ந்தவர் ஒப்ப எண்ணலார் – கம்.யுத்1:4 94/3
ஒப்ப அரும் பெருமையும் உரைக்க வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:5 26/2
ஒருபது திசைக்கணும் ஒலித்த ஒலி ஒப்ப
தரு வனம் என புடை தழைத்து உயர் தட கை – கம்.யுத்1:12 9/2,3
சுந்தரம் உடை கரம் வலி கயிறு-அது ஒப்ப
எந்திரம் என திரி இரக்கம்_இல் அரக்கன் – கம்.யுத்1:12 17/2,3
ஊழியில் பட்ட காலின் உலகங்கள் பட்டால் ஒப்ப
பூழியில் பட்டு செந்நீர் புணரியில் பட்டு பொங்கும் – கம்.யுத்2:16 172/1,2
உலை உற வெந்த பொன் செய் கம்மியர் கூடம் ஒப்ப
குலை உறு பொறிகள் சிந்த வீசி தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:16 193/3,4
ஒன்றிய கழுத்து மேனி கால் உகிர் வாலின் ஒப்ப
பின்றல் இல் வெள்ள தானை முறை பட பரப்பி பேழ் வாய் – கம்.யுத்3:22 11/2,3
ஓவியம் வீழ்ந்து வீழ்ந்து புரள்வன ஒப்ப ஒல்லை – கம்.யுத்3:29 43/3
மாவின் மனம் ஒப்ப உணர் மாதலி வலித்தான் – கம்.யுத்4:36 23/4
உம்பரும் உவகை கூர ஒப்பனை ஒப்ப செய்தார் – கம்.யுத்4:42 1/4

மேல்


ஒப்பது (19)

சிற்பதம் ஒப்பது ஓர் மெய்க்கொடு சென்றான் – கம்.பால:8 12/4
சித்திரம் இங்கு இது ஒப்பது எங்கு உண்டு செய்வினையால் – கம்.பால:13 19/1
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – கம்.பால:22 26/4
பாற்கடல் ஒப்பது ஓர் பள்ளி அணைந்தான் – கம்.பால:23 98/4
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் – கம்.பால:24 14/1
கமை ஒப்பது ஓர் தவமும் சுடு கனல் ஒப்பது ஓர் சினமும் – கம்.பால:24 14/1
பைம்பொன் மா முடி மிலைச்சியது ஒப்பது பாராய் – கம்.அயோ:10 26/4
ஓர்ந்து உணர்வு இல்லவர் உள்ளம் ஒப்பது – கம்.கிட்:1 2/4
உவா மதி உலப்பு இல உதித்தது ஒப்பது – கம்.கிட்:1 3/4
குழை படு முகத்தியர் கோலம் ஒப்பது – கம்.கிட்:1 10/4
முன்கையே ஒப்பது ஒன்றும் உண்டு மூன்று உலகத்துள்ளும் – கம்.கிட்:13 45/1
உயிர் இலா ஓவியம் என்ன ஒப்பது – கம்.கிட்:14 34/4
இத்தோடு ஒப்பது யாது உண்டே – கம்.சுந்:5 41/4
சூடையின்_மணி கண் மணி ஒப்பது தொல் நாள் – கம்.சுந்:5 83/1
சிறுமை ஈது ஒப்பது யாது நீ குரங்கின்-மேல் செல்லின் – கம்.சுந்:9 3/3
குன்று ஒப்பது ஒர் தண்டு கொணர்ந்து கொடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 238/4
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா – கம்.யுத்3:27 158/3
ஊழி பேர்வதே ஒப்பது ஓர் உலைவுற உடற்றும் – கம்.யுத்4:32 11/2
அண்டச மணி சயனம் ஒப்பது அகலத்தின் – கம்.யுத்4:36 12/4

மேல்


ஒப்பதுவோ (1)

நும் ஒப்பதுவோ உரைத்திசின் எமக்கே – அகம் 200/14

மேல்


ஒப்பதே (2)

ஒற்றை ஆழி கதிர் தேரொடு ஒப்பதே – கம்.பால:23 70/4
ஒப்பதே முன்பு பின்பு அ வாசகம் உணர கேட்ட – கம்.அயோ:3 112/3

மேல்


ஒப்பதோ (1)

பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ
கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம் – கம்.ஆரண்:6 10/2,3

மேல்


ஒப்பர் (1)

மன்மதனை ஒப்பர் மணி மேனி வட மேரு – கம்.ஆரண்:10 52/1

மேல்


ஒப்பலர் (1)

பைம் புற படு கிளி ஒப்பலர்
புன்_புல மயக்கத்து விளைந்தன தினையே – ஐங் 260/3,4

மேல்


ஒப்பவர் (1)

யாவர் ஒப்பவர் உலகில் யாது இவர்க்கு அரிய பொருள் – கம்.கிட்:2 5/3

மேல்


ஒப்பவர்கள் (1)

ஆர் ஒருவர் அன்னவரை ஒப்பவர்கள் ஐயா – கம்.ஆரண்:10 55/3

மேல்


ஒப்பவன் (1)

பொருப்பை ஒப்பவன் தான் இன்று பொன்றினான் – கம்.யுத்2:15 92/2

மேல்


ஒப்பவும் (1)

நோக்கவும் படும் அவள் ஒப்பவும் படுமே – ஐங் 290/4

மேல்


ஒப்பவே (1)

உயர்ந்தவர்க்கு உதவிய உதவி ஒப்பவே – கம்.பால:8 24/4

மேல்


ஒப்பன (31)

பாடக கால் அடி பதுமத்து ஒப்பன
சேடரை தழீஇயின செய்ய வாயின – கம்.பால:3 30/1,2
எம் மாதர் கொங்கைக்கு இவை ஒப்பன என்று ஓர் ஏழை – கம்.பால:17 17/3
பழுவம் வெம் கனல் கதுவியது ஒப்பன பாராய் – கம்.அயோ:10 28/4
கொத்து ஒப்பன கொண்டு இவன் கொண்டன என்ற ஆசை – கம்.ஆரண்:13 20/3
கொடிய கூற்றையும் ஒப்பன பதிற்றைந்து கோடி – கம்.கிட்:12 9/3
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் – கம்.யுத்1:6 3/3
ஈர்க்கின்றன கனல் ஒப்பன எய்தான் இகல் செய்தான் – கம்.யுத்2:15 157/4
ஊழி வெம் கனல் ஒப்பன துப்பு அன உருவ – கம்.யுத்2:15 226/1
உரு பதங்கனை ஒப்பன சில கணை ஓடை – கம்.யுத்2:16 207/1
அயிர் ஒப்பன நுண் துகள்-செய்து அவர்-தம் – கம்.யுத்2:18 61/3
மெய் பெற்றன கடல் ஒப்பன வெயில் உக்கன விழியின் – கம்.யுத்2:18 139/2
கதிர் ஒப்பன கணை பட்டுள கதம் அற்றில கதழ் கார் – கம்.யுத்2:18 142/1
அலகு_அற்றன சினம் முற்றிய அனல் ஒப்பன அவையும் – கம்.யுத்2:18 148/3
வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் – கம்.யுத்2:18 151/2
வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல் – கம்.யுத்2:18 151/2
வற்ற கடல் சுடுகிற்பன மழை ஒப்பன பொழியும் – கம்.யுத்2:18 151/3
கதிர் ஒப்பன சில வெம் கணை அனுமான் உடல் கரந்தான் – கம்.யுத்2:18 164/3
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர் – கம்.யுத்2:19 23/1
தீ ஒப்பன உரும் ஒப்பன உயிர் வேட்டன திரியும் – கம்.யுத்3:27 103/1
தீ ஒப்பன உரும் ஒப்பன உயிர் வேட்டன திரியும் – கம்.யுத்3:27 103/1
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா – கம்.யுத்3:27 103/2
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா – கம்.யுத்3:27 103/2
பேய் ஒப்பன பசி ஒப்பன பிணி ஒப்பன பிழையா – கம்.யுத்3:27 103/2
மாய கொடு வினை ஒப்பன மனம் ஒப்பன கழுகின் – கம்.யுத்3:27 103/3
மாய கொடு வினை ஒப்பன மனம் ஒப்பன கழுகின் – கம்.யுத்3:27 103/3
தாய் ஒப்பன சில வாளிகள் துரந்தான் துயில் துறந்தான் – கம்.யுத்3:27 103/4
நளின காடே ஒப்பன காண்-மின் நமரங்காள் – கம்.யுத்4:33 6/4
ஓம குண்டம் ஒப்பன பல் வேறு இவை காணீர் – கம்.யுத்4:33 12/4
உரும் ஒப்பன கனல் ஒப்பன ஊற்றம் தரு கூற்றின் – கம்.யுத்4:37 47/1
உரும் ஒப்பன கனல் ஒப்பன ஊற்றம் தரு கூற்றின் – கம்.யுத்4:37 47/1
மருமத்தினும் நுழைகிற்பன மழை ஒப்பன வானோர் – கம்.யுத்4:37 47/2

மேல்


ஒப்பனை (4)

ஒப்பனை புரி போதும் ஊடலின் உகு போதும் – கம்.பால:23 30/2
ஒப்பனை ஒப்பனை உரைக்க ஒண்ணுமோ – கம்.பால:23 68/4
ஒப்பனை ஒப்பனை உரைக்க ஒண்ணுமோ – கம்.பால:23 68/4
உம்பரும் உவகை கூர ஒப்பனை ஒப்ப செய்தார் – கம்.யுத்4:42 1/4

மேல்


ஒப்பாய் (3)

ஒப்பாய் உயிர் கொண்டு அலது ஓவலையோ – கம்.கிட்:10 52/4
உன்னது ஆக்கினை பாக்கியம் உரு கொண்டது ஒப்பாய்
முன்னது ஆக்கிய மூ_உலகு ஆக்கிய முதலோன் – கம்.யுத்1:5 72/2,3
கொல்லுதி அமரர்-தங்கள் கூற்றினை கூற்றம் ஒப்பாய் – கம்.யுத்3:27 5/4

மேல்


ஒப்பார் (19)

மாரன் ஒப்பார் மார்பு அணி கலவி – பரி 8/119
கோளாளர் என் ஒப்பார் இல் என நம் ஆனுள் – கலி 101/43
முறைமுறை பகர்ந்து போனார் கின்னர மிதுனம் ஒப்பார் – கம்.பால:14 60/4
குரிசில்கள் நின்னோடு ஒப்பார் இல்லை யான் குறித்த போரும் – கம்.பால:24 31/3
ஊதை எறிய ஒசி பூம் கொடி ஒப்பார் – கம்.அயோ:4 94/4
அந்தம் இல் தவ தொழிலர் ஆர் அவரை ஒப்பார் – கம்.ஆரண்:10 53/4
ஓர் ஒருவரே இறைவர் மூவரையும் ஒப்பார் – கம்.ஆரண்:10 55/4
இந்திரன் ஒப்பார் எத்தனையோர்தாம் இழிவுற்றார் – கம்.ஆரண்:11 12/2
செம் திரு ஒப்பார் எத்தனையோர் நின் திரு உண்பார் – கம்.ஆரண்:11 12/3
மங்கையர் இவளை ஒப்பார் மற்று உளார் இல்லை என்னும் – கம்.கிட்:13 66/1
மாருதி ஒப்பார் வேறு இலை என்னா அயன் மைந்தன் – கம்.கிட்:17 8/3
ஒப்பு உறின் ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர் ஒருகாலே – கம்.கிட்:17 10/3
பங்குனி மலர்ந்து ஒளிர் பலாச வனம் ஒப்பார் – கம்.சுந்:2 68/4
கண் அனார் உயிரே ஒப்பார் கை படைக்கலத்தின் காப்பார் – கம்.சுந்:11 17/1
யார் இனி என்னோடு ஒப்பார் என்பதோர் இன்பம் உற்றான் – கம்.யுத்1:14 13/4
இ நரன்-தன்னோடு ஒப்பார் யார் உளர் ஒருவர் என்றான் – கம்.யுத்2:19 120/4
குரங்கு இனி உன்னோடு ஒப்பார் இல் என களிப்பு கொண்டேன் – கம்.யுத்3:26 50/3
கறவையும் கன்றும் ஒப்பார் தமர்க்கு இடர் காண்கில் என்றான் – கம்.யுத்4:32 49/4
வெள்ளியும் பொன்னும் ஒப்பார் விதி முறை மெய்யின் கொண்ட – கம்.யுத்4:42 17/1

மேல்


ஒப்பாள் (3)

பெரும் தேன் இன் சொல் பெண் இவள் ஒப்பாள் ஒரு பெண்ணை – கம்.பால:10 27/1
ஊழி நெருப்பின் உரு-தனை ஒப்பாள் – கம்.ஆரண்:14 45/4
இற்று சூலம் நீறு எழல் காணா எரி ஒப்பாள்
மற்றும் தெய்வ பல் படை கொண்டே மலைவாளை – கம்.சுந்:2 87/1,2

மேல்


ஒப்பான் (17)

தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் – கம்.பால:5 29/4
ஊழி கடை முடிவில் தனி உமை கேள்வனை ஒப்பான் – கம்.பால:24 11/4
பூத்தவை வடிவை ஒப்பான் சிற்றவை கோயில் புக்கான் – கம்.அயோ:3 105/4
கொம்பு தலை கட்டிய கொலை கரியொடு ஒப்பான் – கம்.ஆரண்:9 1/4
மூவரோடும் ஒப்பான் செயல் ஆம் என மொழியும் – கம்.கிட்:7 69/4
மலையே போல்வான் மால் கடல் ஒப்பான் மறம் முற்ற – கம்.கிட்:15 2/1
கூற்று ஒப்பான் கொலை வாள் அரக்கனோடு – கம்.கிட்:16 39/2
உறு வலி துணைவர் சொன்னார் ஒருப்பட்டான் பொருப்பை ஒப்பான் – கம்.சுந்:1 14/4
இன் உயிர் இன்றி ஏகும் இயந்திர படிவம் ஒப்பான்
தன் உயிர் புகழ்க்கு விற்ற சடாயுவை வந்து சார்ந்தான் – கம்.சுந்:4 78/3,4
கோதாவரியை சினம் கொண்டனன் கொண்டல் ஒப்பான் – கம்.சுந்:4 85/4
உயர் பொன் கிரி உற்று உளன் வாலி என்று ஓங்கல் ஒப்பான்
துயர்வு உற்று அ இராவணன் வாலிடை பண்டு தூங்க – கம்.சுந்:4 92/2,3
தன் தட கைகள் நீட்டி பற்றினன் தாதை ஒப்பான் – கம்.சுந்:6 49/4
போயினன் இலங்கை வேந்தன் போர் சினம் போவது ஒப்பான் – கம்.சுந்:8 2/4
வானே எய்த தனியே நின்ற மத மால் வரை ஒப்பான்
தேனே புரை கண் கனலே சொரிய சீற்றம் செருக்கினான் – கம்.சுந்:8 41/2,3
ஊன்று தேரொடு சிலை இலன் கடல் கிளர்ந்து ஒப்பான்
ஏன்று மற்று இவன் இன் உயிர் குடிப்பென் என்று உலகம் – கம்.யுத்2:16 240/1,2
உரத்தினை சுருக்கி பாரில் ஒடுங்கினான் தன்னை ஒப்பான்
சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:21 34/3,4
உகம் பெயர் ஊழி காற்றின் உலைவு இலா மேரு ஒப்பான் – கம்.யுத்3:22 126/4

மேல்


ஒப்பான்-தனை (1)

கார் வானம் ஒப்பான்-தனை காண்-தொறும் காண்-தொறும் போய் – கம்.அயோ:4 143/1

மேல்


ஒப்பானுக்கு (1)

உறு சுடர் சூடை காசுக்கு அரசினை உயிர் ஒப்பானுக்கு
அறிகுறியாக விட்டாள் ஆதலான் வறியள் அந்தோ – கம்.சுந்:6 45/1,2

மேல்


ஒப்பானும் (1)

மேகம் ஒப்பானும் நன்று போக என்று விடையும் ஈந்தான் – கம்.யுத்2:16 123/4

மேல்


ஒப்பானை (1)

தன்னை ஒப்பானை நோக்கி தகை அழிந்து அயர்ந்த தம்பி – கம்.கிட்:10 63/2

மேல்


ஒப்பின் (10)

கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு வள் உகிர் – பொரு 34
பெரு_நீர் ஒப்பின் பேஎய்_வெண்_தேர் – நற் 84/4
பாண்டில் ஒப்பின் பகன்றை மலரும் – நற் 86/3
உண்கண் ஒப்பின் நீலம் அடைச்சி – நற் 357/8
குருதி ஒப்பின் கமழ் பூ காந்தள் – நற் 399/2
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர் – குறு 240/2
விடும் கணை ஒப்பின் கதழ் உறை சிதறூஉ – பரி 22/6
ஆலி ஒப்பின் தூம்பு உடை திரள் வீ – அகம் 95/7
இதல் முள் ஒப்பின் முகை முதிர் வெட்சி – அகம் 133/14
அரம்பை என்று அளக மாதர் குறங்கினுக்கு அமைந்த ஒப்பின்
வரம்பையும் கடந்த-போது மற்று உரை வகுக்கல் ஆமோ – கம்.கிட்:13 36/1,2

மேல்


ஒப்பின (1)

கண் நேர் ஒப்பின கமழ் நறு நெய்தல் – நற் 283/2

மேல்


ஒப்பினால் (1)

ஒப்பினால் உரைக்கின்றாரோ உண்மையே உணர்த்தினாரோ – கம்.யுத்1:9 76/3

மேல்


ஒப்பினான்-தனை (1)

ஒப்பினான்-தனை நினை-தொறும் நெடும் கண்கள் உகுத்த – கம்.சுந்:3 8/2

மேல்


ஒப்பினும் (1)

செம்மால் வனப்பு எலாம் நுந்தையை ஒப்பினும் நுந்தை – கலி 86/11

மேல்


ஒப்பினை (1)

இயல் முருகு ஒப்பினை வய நாய் பிற்பட – அகம் 118/5

மேல்


ஒப்பு (48)

ஒப்பு எங்கே கொண்டு எ வகை நாடி உரை செய்வேம் – கம்.பால:10 24/4
ஒப்பு அற அமைத்த வையம் ஓவியம் புகழ ஏறி – கம்.பால:14 69/2
மதியினை வாங்கி ஒப்பு காண்குவர் குறவர் மன்னோ – கம்.பால:16 6/4
கூந்தல் அம் கமுகின் பாளை குழலினோடு ஒப்பு காண்பார் – கம்.பால:16 12/2
காந்தள் அம் போதில் பெய்து கைகளோடு ஒப்பு காண்பார் – கம்.பால:16 12/4
ஊன் உடை உடம்பினார் உருவம் ஒப்பு இலார் – கம்.பால:19 7/2
அமை உற அமைவது உண்டு ஆம் ஆகின் ஒப்பு ஆகும் அன்றே – கம்.பால:22 10/4
ஒப்பு ஓத அரு தேர் மீதினில் இனிது ஏறினன் உரவோன் – கம்.பால:24 2/4
ஒப்பு_அறும் மகன் உன்னை உயர் வனம் உற ஏகு என்று – கம்.அயோ:9 26/3
ஒப்பு உடை அண்ணலோடு உடற்றவே-கொலாம் – கம்.அயோ:13 6/3
நின்னை ஒப்பு இலா நீ பிறந்த பார் – கம்.அயோ:14 110/2
ஒப்பு இறையும் பெறல் அரிய ஒருவா முன் உவந்து உறையும் – கம்.ஆரண்:1 60/1
ஒப்பு வரவிற்று என உரைப்ப அரிய வாளும் – கம்.ஆரண்:3 56/2
பூ மரு பொலம் கழல் பொடியினோடும் ஒப்பு
ஆம் என அறிகிலென் ஆர்-கொலாம் இவர் – கம்.ஆரண்:4 13/3,4
எழுவது ஓர் இசை பெருக இப்பொழுதே ஒப்பு அரிய எரியும் தீயில் – கம்.ஆரண்:4 24/1
ஒப்பு என உலகம் மேல் உரைக்க ஒண்ணுமோ – கம்.ஆரண்:6 14/3
ஒப்பு அழிய செய்கலார் உயர் குலத்து தோன்றினோர் உணர்ந்து நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 126/3
தும்பு மழை-கொண்டு அயல் ஒப்பு அரிது ஆய துப்பின் – கம்.ஆரண்:10 142/2
ஒப்பு இலர் என்றே போர் செயல் ஒல்லேன் உடன் வாழும் – கம்.ஆரண்:11 6/2
அகழ்ந்த வரை ஒப்பு உற அமைத்தவரை ஐயா – கம்.ஆரண்:11 20/3
ஒப்பு உடை இந்து என்று உதித்த ஊழி தீ – கம்.ஆரண்:14 99/2
ஓர்கில கிளவிகள் ஒன்றொடு ஒப்பு இல – கம்.கிட்:1 13/3
தன் பெரும் குணத்தால் தன்னை தான் அலது ஒப்பு இலாதான் – கம்.கிட்:2 9/4
புனல் பரப்பல் ஒப்பு இருந்த பொன் பரப்பும் என்பரால் – கம்.கிட்:7 6/3
ஒப்பு ஆம் யாவையும் என்று உணர்த்தலும் – கம்.கிட்:9 3/4
அத்தி ஒப்பு எனின் அன்னவை உணர்ந்தவர் உளரால் – கம்.கிட்:12 33/1
எண்ணின் தன் அலது ஒப்பு இலன் என நின்ற இராமன் – கம்.கிட்:12 34/2
ஒப்பு ஒன்றும் உலகில் காணேன் பல நினைந்து உலைவென் இன்னும் – கம்.கிட்:13 43/4
காலுக்கு தொலையும் என்றால் கைக்கு ஒப்பு வைக்கலாமோ – கம்.கிட்:13 46/4
ஊருவினொடு ஒப்பு உற ஒடுக்கி உற ஒல்கும் – கம்.கிட்:14 45/2
ஒப்பு உறின் ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர் ஒருகாலே – கம்.கிட்:17 10/3
ஒப்பு அரும் திருவும் நீங்கி உறவொடும் உலக்க உன்னி – கம்.சுந்:3 127/3
ஒப்பு அரும் பெரு மறு உலகம் ஓத யான் – கம்.சுந்:4 15/3
ஒப்பு உறு நாகர் நாடும் உம்பர்-நின்று இம்பர்-காறும் – கம்.சுந்:4 33/2
ஒப்பு அடைகில்லார் எல்லாம் உலந்தனர் குரங்கும் ஒன்றே – கம்.சுந்:11 16/3
உம் குல தலைவன் தன்னோடு ஒப்பு_இலா உயர்ச்சியோனை – கம்.சுந்:12 83/1
பொன் அலது இல்லை பொன்னை ஒப்பு என பொறையில் நின்றாள் – கம்.சுந்:14 27/1
தன் அலது இல்லை தன்னை ஒப்பு என தனக்கு வந்த – கம்.சுந்:14 27/2
நின் அலது இல்லை நின்னை ஒப்பு என நினக்கு நேர்ந்தாள் – கம்.சுந்:14 27/3
என் அலது இல்லை என்னை ஒப்பு என எனக்கும் ஈந்தாள் – கம்.சுந்:14 27/4
தந்தாளை நோக்கினான் தன் ஒப்பு ஒன்று இல்லாதான் – கம்.யுத்1:3 164/4
ஒப்பு வேறு உரைக்கல் ஆவது ஒரு பொருள் இல்லை வேதம் – கம்.யுத்2:16 26/3
ஓர் ஏறு சிவற்கு உளது ஒப்பு உளவாம் – கம்.யுத்2:18 17/1
உம்பர் நெடு வானினும் ஒப்பு உறழா – கம்.யுத்2:18 42/2
ஒப்பு ஆரும் இல்லான் தம்பி உணர்ந்திருந்து இன்னல் உய்ப்பான் – கம்.யுத்2:19 201/2
ஒப்பு உடையது ஊழி திரி நாளும் உலைவு இல்லா – கம்.யுத்4:36 19/3
வையும் சாபம் ஒப்பு என வெப்பின் வலி கண்டான் – கம்.யுத்4:37 130/3
ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி – கம்.யுத்4:41 67/2

மேல்


ஒப்பு_அறும் (1)

ஒப்பு_அறும் மகன் உன்னை உயர் வனம் உற ஏகு என்று – கம்.அயோ:9 26/3

மேல்


ஒப்பு_இலா (1)

உம் குல தலைவன் தன்னோடு ஒப்பு_இலா உயர்ச்சியோனை – கம்.சுந்:12 83/1

மேல்


ஒப்புடைய (1)

அன்னை ஒப்புடைய உன் அடியருக்கு அடியென் யான் – கம்.கிட்:4 20/3

மேல்


ஒப்புரவு (1)

தாமே ஒப்புரவு அறியின் தே மொழி – நற் 220/8

மேல்


ஒப்புரை (1)

மிடல் இங்கு இவர் வெம் தொழிற்கு ஒப்புரை வேறு காணேம் – கம்.கிட்:7 49/4

மேல்


ஒப்புற (4)

ஒப்புற துளங்குகின்ற உடுபதி ஆடியின்-கண் – கம்.பால:16 5/2
ஒப்புற நோக்கி நும் உணர்வினால் என்றான் – கம்.யுத்1:4 55/4
ஊழி ஞாயிறு மின்மினி ஒப்புற
வாழி வெம் சுடர் பேர் இருள் வாரவே – கம்.யுத்4:37 195/3,4
ஒப்புற குவிந்தனர் ஓகை கூறுவார் – கம்.யுத்4:40 35/4

மேல்


ஒப்புறு (1)

உயிர் ஒப்புறு பல் படை உள்ள எலாம் – கம்.யுத்2:18 61/1

மேல்


ஒப்புறும் (2)

காள நிறத்தோடு ஒப்புறும் இ நேர் கடல் தாவுற்று – கம்.கிட்:17 3/3
செயிர் ஒப்புறும் இந்திரர் சிந்திய நாள் – கம்.யுத்2:18 61/2

மேல்


ஒப்பை (1)

பிள்ளைகள் உரைத்த ஒப்பை பெரியவர் உரைக்கின் பித்து ஆம் – கம்.கிட்:13 53/2

மேல்


ஒப்போர் (1)

வேட்டுவர் இல்லை நின் ஒப்போர் என – புறம் 152/24

மேல்


ஒய் (7)

இரும் கரை நின்ற உப்பு ஒய் சகடம் – குறு 165/3
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் – அகம் 30/5
உப்பு ஒய் உமணர் ஒழுகையொடு வந்த – அகம் 310/14
தூது ஒய் பார்ப்பான் மடி வெள் ஓலை – அகம் 337/7
விறகு ஒய் மாக்கள் பொன் பெற்று அன்னது ஓர் – புறம் 70/17
உப்பு ஒய் ஒழுகை எண்ணுப மாதோ – புறம் 116/8
உப்பு ஒய் சாகாட்டு உமணர் காட்ட – புறம் 313/5

மேல்


ஒய்ய (5)

ஓடி ஒளித்து ஒய்ய போவாள் நிலை காண்-மின் – பரி 20/39
ஒய்ய போவாளை உறழ்த்தோள் இ வாள்_நுதல் – பரி 20/41
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய
பகை முனை அறுத்து பல் இனம் சாஅய் – அகம் 253/10,11
மாட ஒள் எரி மருங்கு அறிந்து ஒய்ய
ஆள்வினை பிரிந்த காதலர் நாள் பல – அகம் 255/6,7
ஒய்ய ஒரு கதியின் ஓட உணர் அமரர் – கம்.யுத்3:31 166/3

மேல்


ஒய்யும் (10)

சிறை அரும் களிற்றின் பரதவர் ஒய்யும்
சிறு வீ ஞாழல் பெரும் கடல் சேர்ப்பனை – நற் 74/4,5
பல் ஆ நெடு நிரை வில்லின் ஒய்யும்
தேர் வண் மலையன் முந்தை பேர் இசை – நற் 100/8,9
முட முதிர் நாரை கடல் மீன் ஒய்யும்
மெல்லம்புலம்பன் கண்டு நிலைசெல்லா – நற் 263/7,8
வளரா பார்ப்பிற்கு அல்கு_இரை ஒய்யும்
அசைவு இல் நோன் பறை போல செலவர – நற் 356/5,6
செய்யுள் நாரை ஒய்யும் மகளிர் – பதி 73/8
ஒய்யும் நீர் வழி கரும்பினும் – பதி 87/4
கன்று கால் ஒய்யும் கடும் சுழி நீத்தம் – அகம் 68/17
குவை இமில் விடைய வேற்று ஆ ஒய்யும்
கனை இரும் சுருணை கனி காழ் நெடு வேல் – அகம் 113/14,15
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும்
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு – அகம் 143/4,5
புனல் ஆடு மகளிர் வள மனை ஒய்யும்
ஊர் கவின் இழப்பவும் வருவது-கொல்லோ – புறம் 354/6,7

மேல்


ஒய்யென்று (1)

வளி முனை பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய – அகம் 199/10

மேல்


ஒய்யென (30)

கையது கேளா அளவை ஒய்யென
பாசி வேரின் மாசொடு குறைந்த – பொரு 152,153
மையல் கொண்டும் ஒய்யென உயிர்த்தும் – முல் 83
உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென
திருந்து கோல் எல் வளை தெழிப்ப நாணு மறந்து – குறி 166,167
ஒய்யென பிரியவும் விடாஅன் கவைஇ – குறி 185
பைதல் அம் குழவி தழீஇ ஒய்யென
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் – நற் 47/4,5
திருந்து வாய் சுறவம் நீர் கான்று ஒய்யென
பெரும் தெரு உதிர்தரு பெயல் உறு தண் வளி – நற் 132/2,3
ஐது ஏகு அம்ம யானே ஒய்யென
தரு மணல் ஞெமிரிய திரு நகர் முற்றத்து – நற் 143/1,2
ஒய்யென சிறிது ஆங்கு உயிரியர் பையென – நற் 236/3
அர வாழ் புற்றம் ஒழிய ஒய்யென
முரவு வாய் வள் உகிர் இடப்ப வாங்கும் – நற் 325/4,5
அலங்கல் உலவை ஏறி ஒய்யென
புலம்பு தரு குரல புறவு பெடை பயிரும் – குறு 79/3,4
மெய் அணி யானை மிசையராய் ஒய்யென
தங்கா சிறப்பின் தளிர் இயலார் செல்ல – பரி 24/14,15
ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல் – கலி 37/18
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென
ஒண் குழாய் செல்க என கூறி விடும் பண்பின் – கலி 37/20,21
உறையொடு வைகிய போது போல் ஒய்யென
நிறை ஆனாது இழிதரூஉம் நீர் நீந்து கண்ணாட்கு – கலி 121/9,10
ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை – கலி 147/51
ஒய்யென இறைஞ்சியோளே மாவின் – அகம் 86/29
படாஅ பைம் கண் பாடு பெற்று ஒய்யென
மறம் புகல் மழ களிறு உறங்கும் நாடன் – அகம் 102/8,9
மறை திறன் அறியாள் ஆகி ஒய்யென
நாணினள் இறைஞ்சியோளே பேணி – அகம் 136/25,26
உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யென
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 153/7,8
ஒய்யென எழுந்த செம் வாய் குழவி – அகம் 165/3
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/10,11
மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று ஒய்யென
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே – அகம் 253/2,3
ஏகு என ஏகல் நாணி ஒய்யென
மா கொள் நோக்கமொடு மடம் கொள சாஅய் – அகம் 261/8,9
பைது அறு நெடும் கழை பாய்தலின் ஒய்யென
வெதிர் படு வெண்ணெல் வெ அறை தாஅய் – அகம் 267/10,11
பைதல் பிள்ளை தழீஇ ஒய்யென
அம் கண் பெண்ணை அன்பு உற நரலும் – அகம் 290/6,7
நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென
உறு முறை மரபின் புறம் நின்று உய்க்கும் – புறம் 98/15,16
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென
தான் ஞெலி தீயின் விரைவனன் சுட்டு நின் – புறம் 150/11,12
மை அணி நெடு வரை ஆங்கண் ஒய்யென
செரு புகல் மறவர் செல் புறம் கண்ட – புறம் 174/11,12
குடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்தி – புறம் 393/3
ஒய்யென வயிர குன்றத்து உருமின் ஏறு இடித்தது ஒத்த – கம்.யுத்3:22 135/4

மேல்


ஒய்வலோ (1)

கிளையுள் ஒய்வலோ கூறு நின் உரையே – புறம் 253/6

மேல்


ஒர் (67)

உண்டு ஒர் காரியம் வருக என உரைத்தனன் எனலும் – கம்.அயோ:1 50/2
விரியும் பூதம் ஒர் ஐந்தினும் மெய்யினும் – கம்.அயோ:2 15/3
கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ் – கம்.அயோ:3 52/3
ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை – கம்.அயோ:4 7/2
பொன்னும் தானும் ஒர் தேர் மிசை போயினான் – கம்.அயோ:4 232/4
இல்லை ஒர் பயன் நான் இன்று இடர் உறும் இதின் என்னா – கம்.அயோ:9 27/3
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய் – கம்.அயோ:14 117/1
தேரில் திரி செம் கதிர் தங்குவது ஒர்
ஊர் உற்றது என பொலி ஒண் முடியான் – கம்.ஆரண்:2 9/1,2
தீயிடை நுழைவது ஒர் தெளிவினை உடையான் – கம்.ஆரண்:2 37/2
கனல் வரு கடும் சினத்து அரக்கர் காய ஒர்
வினை பிறிது இன்மையின் வெதும்புகின்றனர் – கம்.ஆரண்:3 4/1,2
தலை துமித்தற்கு நாள் கொண்டது ஒத்தது ஒர் தன்மை – கம்.ஆரண்:6 88/4
அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய – கம்.கிட்:1 20/1
கருமமும் பிறிது ஒர் பொருள் கருதி அன்று அது கருதின் – கம்.கிட்:2 7/2
சூரியன் மரபுக்கும் ஒர் தொல் மறு – கம்.கிட்:7 93/3
வெற்றி உற்றது ஒர் வெற்றியினாய் என – கம்.கிட்:7 112/3
எனையர் என்பது ஒர் இறுதி கண்டிலம் எழுபது என்று எனும் இயல்பினார் – கம்.கிட்:10 66/2
மாடு வென்றி ஒர் மாதிர யானையின் – கம்.கிட்:11 13/1
பேழ் வாய் ஒர் அரக்கி உருக்கொடு பெட்பின் ஓங்கி – கம்.சுந்:1 54/1
ஊண்தான் என உற்று ஒர் உயிர்ப்பு உயிராத முன்னர் – கம்.சுந்:1 59/2
இரு குறும்பு எறிந்து நின்ற இசையினார் வசை ஆம் ஈது ஒர்
பொரு குறும்பு ஏன்று வென்றி புணர்வது பூ உண் வாழ்க்கை – கம்.சுந்:7 5/2,3
எறிந்த அரக்கன் ஒர் வெற்பை எடுத்தான் – கம்.சுந்:9 50/2
செற்ற முதலோரொடு செறுத்தது ஒர் திறத்தும் – கம்.யுத்1:2 60/2
மெய்யே உயிர் தீர்வது ஒர் மேல்வினை நீ – கம்.யுத்1:3 107/3
போர் அது புரிதிரோ புறத்து ஒர் எண்ணமோ – கம்.யுத்1:4 41/2
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் – கம்.யுத்1:5 38/4
பின் ஒர் இந்திரன் இலாமையின் பேர் அதிகாயன் – கம்.யுத்1:5 50/4
தலையின் மேலும் ஒர் சேது தருவ போன்ம் – கம்.யுத்1:8 48/4
குன்று-கொடு அடைத்து அணை குயிற்றியது ஒர் கொள்கை – கம்.யுத்1:9 3/2
இருந்த நகரின் புறன் ஒர் குன்றிடை இறுத்தான் – கம்.யுத்1:9 13/4
குவடு உடை தனி ஒர் குன்று என நின்றான் – கம்.யுத்1:11 1/4
வன்மைக்கும் ஒர் வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ – கம்.யுத்2:15 12/4
ஏய்ந்தது அங்கு ஒர் மராமரம் ஏந்தினான் – கம்.யுத்2:15 43/4
பட்டது இங்கு ஒர் குரங்கு படுக்க என்று – கம்.யுத்2:15 91/2
நீர் ஒர் ஏழும் முடிவில் நெருக்கும் நாள் – கம்.யுத்2:15 100/3
தருகைக்கு உரியது ஒர் கொற்றம் என் அமர் தக்கதும் அன்றால் – கம்.யுத்2:15 170/4
பற்று அங்கு அருமையின் அன்னது பயில்கின்றது ஒர் செயலால் – கம்.யுத்2:15 179/3
உதிர வாரி நுகர்வது ஒர் ஊணினான் – கம்.யுத்2:16 58/2
ஒன்ற புகுகின்றது ஒர் காலம் உணர்ந்தான் – கம்.யுத்2:18 238/2
குன்று ஒப்பது ஒர் தண்டு கொணர்ந்து கொடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 238/4
கொன்று ஈவது ஒர் கொள்கை குறித்தலினோ – கம்.யுத்3:23 17/4
நன்று சால என்று உவந்து ஒர் நாழிகை – கம்.யுத்3:24 116/2
கொண்டு இடை தீர்வது ஒர் கோள் அறிகில்லான் – கம்.யுத்3:26 31/3
ஓர் ஆயிரம் பரி பூண்டது ஒர் உயர் தேர்-மிசை உயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 102/2
ஆகின்றது ஒர் அழி_காலம் இது ஆம் அன்று என அயிர்த்தார் – கம்.யுத்3:27 117/3
ஆராயினும் தெரியாதது ஒர் நெடு மாயையின் அகத்தார் – கம்.யுத்3:27 140/3
பயிராதது ஒர் பொருள் இன்னது என்று உணர்வீர் இது பரமால் – கம்.யுத்3:27 142/4
எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் – கம்.யுத்3:27 152/4
துப்பு ஒப்பது ஒர் கணை கூட்டினன் துரந்தான் இடை தொடரா – கம்.யுத்3:27 158/3
எ பொன் பெரும் படையும் புக விழுங்குற்றது ஒர் இமைப்பின் – கம்.யுத்3:27 158/4
வினயம் மேவினர் இனிதின் அங்கு இருந்தது ஒர் வேலை – கம்.யுத்3:30 33/2
மொய்த்தாரை ஒர் இமைப்பின்-தலை முடுக தொடு சிலையால் – கம்.யுத்3:31 110/1
ஆன வர்க்கம் ஒர் ஆயிர கோடியும் – கம்.யுத்4:33 30/2
இன்ன கவசத்தையும் ஒர் ஈசன் எனலாமால் – கம்.யுத்4:36 3/4
மூ_உலகும் முந்தும் ஒர் கணத்தின்-மிசை முற்றி – கம்.யுத்4:36 6/3
நீரும் உளவே அவை ஒர் ஏழு நிமிர்கிற்கும் – கம்.யுத்4:36 22/1
சிரம் ஒர் ஆயிரம் தாங்கிய சேடனும் – கம்.யுத்4:37 25/1
சென்ற தேர் ஒர் இரண்டினும் சேர்த்திய – கம்.யுத்4:37 33/1
முடியும் என்பது ஒர் மூரி முழக்கினால் – கம்.யுத்4:37 34/4
இரைத்து இடிக்கின்ற இன்றும் ஒர் ஈறு இலா – கம்.யுத்4:37 40/4
பதைக்கின்றது ஓர் மனமும் இடை படர்கின்றது ஒர் சினமும் – கம்.யுத்4:37 46/1
முந்து ஈந்தது ஒர் உணவின் பயன் எனல் ஆயின முதல்வன் – கம்.யுத்4:37 52/2
ஒத்து செரு விளைக்கின்றது ஒர் அளவின் தலை உடனே – கம்.யுத்4:37 56/1
இடை படு தீவினும் மலை ஒர் ஏழினும் – கம்.யுத்4:37 70/2
ஆயது ஒர் அமைதியின் அறிவினின் அமைவான் – கம்.யுத்4:37 89/1
எல் உண்டாகின் நெருப்பு உண்டு எனும் இது ஒர்
சொல் உண்டாயது-போல் இவன் தோளிடை – கம்.யுத்4:37 184/1,2
பின் ஒர் வாசகம் உரைத்தனன் தபோதரின் பெரியோன் – கம்.யுத்4:41 40/4
உண்டு ஒர் பேர் அடையாளம் உனக்கு அது – கம்.யுத்4:41 86/2

மேல்


ஒராங்கு (8)

அருவி முழவின் பாடொடு ஒராங்கு
மென்மெல இசைக்கும் சாரல் – நற் 176/9,10
நீரொடு ஒராங்கு தணப்ப – குறு 38/5
இன் துணை படர்ந்த கொள்கையொடு ஒராங்கு
குன்ற வேயின் திரண்ட என் – அகம் 15/17,18
அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு
மதர் புலி வெரீஇய மையல் வேழத்து – அகம் 39/10,11
பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு
செலவு அயர்ந்தனரால் இன்றே மலை-தொறும் – அகம் 65/8,9
ஒராங்கு மலைந்தன பெரும நின் களிறே – புறம் 16/19
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு
கண் இல் ஊமன் கடல் பட்டு ஆங்கு – புறம் 238/15,16
யாணர் நல்லவை பாணரொடு ஒராங்கு
வரு விருந்து அயரும் விருப்பினள் கிழவனும் – புறம் 326/11,12

மேல்


ஒராலின் (1)

போர் எதிர் வேந்தர் தார் அழிந்து ஒராலின்
மருது இமிழ்ந்து ஓங்கிய நளி இரும் பரப்பின் – பதி 23/17,18

மேல்


ஒரான் (1)

கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான்
போர் புகல் ஏற்று பிணர் எருத்தில் தத்துபு – கலி 103/33,34

மேல்


ஒராஅ (3)

நிலம் பொறை ஒராஅ நீர் ஞெமர வந்து ஈண்டி – பதி 72/9
ஒராஅ உருட்டும் குடுமி குராலொடு – அகம் 265/19
நிலைக்கு ஒராஅ இலக்கம் போன்றன – புறம் 4/6

மேல்


ஒராஅது (1)

அறியாமையின் நெறி திரிந்து ஒராஅது
ஆற்று எதிர்ப்படுதலும் நோற்றதன் பயனே – பொரு 58,59

மேல்


ஒராஅல் (1)

நீடு பசி ஒராஅல் வேண்டின் நீடு இன்று – பொரு 62

மேல்


ஒரீஇ (38)

பழி ஒரீஇ உயர்ந்து பாய் புகழ் நிறைந்த – மது 498
வறிது நெறி ஒரீஇ வலம் செயா கழி-மின் – மலை 202
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ
யாரையோ என்று இகந்து நின்றதுவே – நற் 250/9,10
நோயொடு பசி இகந்து ஒரீஇ
பூத்தன்று பெரும நீ காத்த நாடே – பதி 13/27,28
பண்ணிய விலைஞர் போல புண் ஒரீஇ
பெரும் கை தொழுதியின் வன் துயர் கழிப்பி – பதி 76/5,6
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ
ஒல்லா மன்னர் நடுங்க – பதி 92/14,15
பணி ஒரீஇ நின் புகழ் ஏத்தி – பரி 17/50
நடுவு இகந்து ஒரீஇ நயன் இல்லான் வினை வாங்க – கலி 8/1
இன்பத்தின் இகந்து ஒரீஇ இலை தீந்த உலவையால் – கலி 11/10
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/14
புல்லிய புனிறு ஒரீஇ புது நலம் ஏர்தர – கலி 29/4
அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் – கலி 78/5
ஒரீஇ துறக்கத்தின் வழீஇ ஆன்றோர் – கலி 139/34
வெரூஉம் மான் பிணையின் ஒரீஇ நின்ற – அகம் 32/13
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் – அகம் 57/12
மணி ஏர் மாண் நலம் ஒரீஇ
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே – அகம் 290/15,16
சிறு_மனை வாழ்க்கையின் ஒரீஇ வருநர்க்கு – புறம் 29/20
கூர் உகிர் பருந்தின் ஏறு குறித்து ஒரீஇ
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் – புறம் 43/5,6
பெரு நல் யாணரின் ஒரீஇ இனியே – புறம் 52/11
தென் புலம் காவலின் ஒரீஇ பிறர் – புறம் 71/18
மருள் தீர்ந்து மயக்கு ஒரீஇ
கை பெய்த நீர் கடல் பரப்ப – புறம் 362/11,12
வறன் ஒரீஇ வழங்கு வாய்ப்ப – புறம் 382/15
இருவரும் தொழுதனர் இரண்டு கன்று ஒரீஇ
வெருவரும் ஆவினின் தாயும் விம்மினாள் – கம்.அயோ:4 148/1,2
திரு அரை துகில் ஒரீஇ சீரை சாத்தியே – கம்.அயோ:4 148/4
மிடை முலை குவடு ஒரீஇ மேகலை தடம் – கம்.அயோ:4 177/3
உறைந்த பாற்கடல் சேக்கை உடன் ஒரீஇ
அறம் திறம்பல் கண்டு ஐயன் அயோத்தியில் – கம்.அயோ:4 218/2,3
மருத வைப்பின் வளம் கெழு நாடு ஒரீஇ
சுருதி கற்று உயர் தோம்_இலர் சுற்றுறும் – கம்.அயோ:7 9/2,3
பூவின் நீத்து என நாடு பொலிவு ஒரீஇ
தேவி நீத்து அரும் சேண் நெறி சென்றிட – கம்.அயோ:11 26/2,3
காவிரி நாடு அன்ன கழனி நாடு ஒரீஇ
தாவர சங்கமம் என்னும் தன்மைய – கம்.அயோ:13 1/2,3
பொங்கு வெம் களிறு நூக்க கரை ஒரீஇ போயிற்று அம்மா – கம்.அயோ:13 50/3
என்னுடை சிறு குறை முடித்தல் ஈண்டு ஒரீஇ
பின்னுடைத்து ஆயினும் ஆக பேதுறும் – கம்.கிட்:6 18/1,2
வானரங்கள் வெருவி மலை ஒரீஇ
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை – கம்.கிட்:11 39/1,2
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ
உசநவ பெயர் கவி உதித்த பேர் – கம்.கிட்:15 16/2,3
செந்நெல் வேலி சூழ் திரு நல் நாடு ஒரீஇ
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் – கம்.கிட்:15 18/2,3
அனைய பொன்னி அகன் புனல் நாடு ஒரீஇ
மனையின் மாட்சி குலாம் மலை மண்டலம் – கம்.கிட்:15 50/1,2
சீதரோத குருதி திரை ஒரீஇ
தூதர் ஓடினர் தாதையின் சொல்லுவார் – கம்.யுத்3:29 1/3,4
ஐயுறு பொருள்களை ஆசு இல் மாசு ஒரீஇ
கையுறு நெல்லி அம் கனியின் காட்டும் என் – கம்.யுத்4:40 80/1,2

மேல்


ஒரீஇய (6)

பைம் காய் நல் இடம் ஒரீஇய செங்காய் – நற் 126/1
ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி – நற் 387/3
நிரையம் ஒரீஇய வேட்கை புரையோர் – பதி 15/31
நீ புறந்தருதலின் நோய் இகந்து ஒரீஇய
யாணர் நன் நாடும் கண்டு மதி மருண்டனென் – பதி 15/33,34
பசி உடை ஒக்கலை ஒரீஇய
இசை மேம் தோன்றல் நின் பாசறையானே – பதி 64/19,20
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய
முரைசு கெழு செல்வர் நகர் போலாதே – புறம் 127/9,10

மேல்


ஒரீஇயின (1)

ஒரீஇயின போல இரவு மலர் நின்று – பதி 21/34

மேல்


ஒரீஇனன் (1)

ஒரீஇனன் ஒழுகும் என் ஐக்கு – குறு 203/5

மேல்


ஒரு (958)

இரு பேர் உருவின் ஒரு பேர் யாக்கை – திரு 57
பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் – திரு 92
பல் கதிர் விரிந்தன்று ஒரு முகம் ஒரு முகம் – திரு 92
காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் – திரு 94
அந்தணர் வேள்வி ஓர்க்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 96
திங்கள் போல திசை விளக்கும்மே ஒரு முகம் – திரு 98
கறுவு கொள் நெஞ்சமொடு களம் வேட்டன்றே ஒரு முகம் – திரு 100
ஒரு கை உக்கம் சேர்த்தியது ஒரு கை – திரு 108
ஒரு கை உக்கம் சேர்த்தியது ஒரு கை – திரு 108
நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109
அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை – திரு 110
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111
மார்பொடு விளங்க ஒரு கை – திரு 112
தாரொடு பொலிய ஒரு கை – திரு 113
கீழ் வீழ் தொடியொடு மீமிசை கொட்ப ஒரு கை – திரு 114
பாடு இன் படு மணி இரட்ட ஒரு கை – திரு 115
நீல் நிற விசும்பின் மலி துளி பொழிய ஒரு கை – திரு 116
ஒரு நீ ஆகி தோன்ற விழுமிய – திரு 294
திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி – பொரு 90
மகிழ் பதம் பல் நாள் கழிப்பி ஒரு நாள் – பொரு 111
உயிர்ப்பிடம் பெறாஅது ஊண் முனிந்து ஒரு நாள் – பொரு 119
இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய – பொரு 146
ஒரு குடையான் ஒன்று கூற – பொரு 228
ஒரு வழி படாமையும் ஓடியது உணர்தலும் – சிறு 214
ஒரு மர பாணியில் தூங்கி ஆங்கு – பெரும் 433
ஒரு கை பள்ளி ஒற்றி ஒரு கை – முல் 75
ஒரு கை பள்ளி ஒற்றி ஒரு கை – முல் 75
மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 437
ஒரு திறம் சாரா அரைநாள் அமயத்து – நெடு 75
உருவ பல் பூ ஒரு கொடி வளைஇ – நெடு 113
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 118
ஒண் பூம் பிண்டி ஒரு காது செரீஇ – குறி 119
யாணர் ஒரு கரை கொண்டனிர் கழி-மின் – மலை 477
தடாஅ நிலை ஒரு கோட்டு அன்ன – நற் 18/9
புன்னை ததைந்த வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 96/2
விரி கதிர் பொன் கலத்து ஒரு கை ஏந்தி – நற் 110/2
ஒரு நாள் கழியினும் உயிர் வேறுபடூஉம் – நற் 129/2
ஒரு நாள் கூறின்றும் இலரே விரிநீர் – நற் 130/10
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – நற் 142/5
விரி பூ கானல் ஒரு சிறை நின்றோய் – நற் 155/3
ஒரு வேற்கு ஓடி ஆங்கு நம் – நற் 170/8
பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து – நற் 174/6
ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும் – நற் 184/1
யாரும் இல் ஒரு சிறை இருந்து – நற் 193/8
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் ஒரு சிறை – நற் 194/7
ஒரு நாள் பிரியினும் உய்வு அரிது என்னாது – நற் 203/8
ஒரு முலை அறுத்த திருமாவுண்ணி – நற் 216/9
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/3
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம் – நற் 298/7
பைதல் ஒரு நிலை காண வைகல் – நற் 306/8
ஓரி கொன்ற ஒரு பெரும் தெருவில் – நற் 320/5
அது இனி வாழி தோழி ஒரு நாள் – நற் 328/5
அருவி அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – நற் 334/7
வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள் – நற் 356/7
பைதல் ஒரு தலை சேக்கும் நாடன் – குறு 13/3
எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பழம் போல – குறு 24/4
நசை ஆகு பண்பின் ஒரு சொல் – குறு 48/6
பொலம் கல ஒரு காசு ஏய்க்கும் – குறு 67/4
பசு நனை ஞாழல் பல் சினை ஒரு சிறை – குறு 81/3
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு – குறு 115/2
ஒரு தான் அன்றே கங்குலும் உடைத்தே – குறு 122/4
நிலவு குவித்து அன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை – குறு 123/2
ஒரு நின் பாணன் பொய்யன் ஆக – குறு 127/4
ஒரு தனி வைகின் புலம்பு ஆகின்றே – குறு 166/4
ஒரு நாள் வாரலன் இரு நாள் வாரலன் – குறு 176/1
பைதல் ஒரு கழை நீடிய சுரன் இறந்து – குறு 180/4
ஒரு நாள் மருங்கில் பெரு நாண் நீங்கி – குறு 182/4
பல் ஆன் தொழுவத்து ஒரு மணி குரலே – குறு 190/7
பரியலென்-மன் யான் பண்டு ஒரு காலே – குறு 203/6
உற்றது மன்னும் ஒரு நாள் மற்று அது – குறு 271/3
ஒரு நாள் புணர புணரின் – குறு 280/4
ஒரு நாள் நகை முக விருந்தினன் வந்து என – குறு 292/7
எக்கர்-தொறும் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் – குறு 320/4
ஒரு நாள் துறைவன் துறப்பின் – குறு 326/4
இரு நீர் சேர்ப்பன் நீப்பின் ஒரு நம் – குறு 334/4
பெரு முது செல்வர் ஒரு மட_மகளே – குறு 337/7
ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை – குறு 340/3
நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே – குறு 370/5
கடலில் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் – குறு 401/4
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் – ஐங் 32/2
ஒரூஉப நின்னை ஒரு பெரு வேந்தே – பதி 34/1
காவிரி அன்றியும் பூ விரி புனல் ஒரு
மூன்று உடன் கூடிய கூடல் அனையை – பதி 50/6,7
ஒரு முற்று இருவர் ஓட்டிய ஒள் வாள் – பதி 63/11
பிறர் உவமம் ஆகா ஒரு பெரு வேந்தே – பதி 73/3
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/31
வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் ஒரு_குழை_ஒருவனை – பரி 1/5
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
ஊழி ஒரு வினை உணர்த்தலின் முதுமைக்கு – பரி 2/17
நில்லாது ஒரு முறை கொய்பு கூடி – பரி 2/45
நடுவுநிலை திறம்பிய நயம் இல் ஒரு கை – பரி 3/34
ஒரு நிழல் ஆக்கிய ஏமத்தை மாதோ – பரி 3/76
இமையா நாட்டத்து ஒரு வரம் கொண்டு – பரி 5/30
கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய – பரி 5/44
ஒரு நிலை பொய்கையோடு ஒக்கும் நின் குன்றின் – பரி 8/15
ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள் – பரி 8/58
கனை வரல் ஒரு தும்பி காய் சினத்து இயல் காண்-மின் – பரி 11/132
ஒரு பெயர் அந்தணர் அறன் அமர்ந்தோயே – பரி 14/28
எல்லாம் வேறு_வேறு உருவின் ஒரு தொழில் இருவர் – பரி 15/13
ஒள் ஒளியவை ஒரு குழையவை – பரி 15/55
பிறந்த தமரின் பெயர்ந்து ஒரு பேதை – பரி 19/58
உகாஅ வலியின் ஒரு தோழம் காலம் – பரி 23/76
ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் – பரி 24/95
உலகம் ஒரு நிறையா தான் ஓர் நிறையா – பரி 29/1
அழிவொடு கலங்கிய எவ்வத்தள் ஒரு நாள் நீர் – கலி 4/23
சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் – கலி 8/7
ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/17
ஒரு நாள் நீர் அளிக்கும்-கால் ஒளி சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/21
ஒரு நாள் நீர் அளிக்கும்-கால் ஒளி சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/21
ஒரு_குழை_ஒருவன் போல் இணர் சேர்ந்த மராஅமும் – கலி 26/1
காணான் கழிதலும் உண்டு என்று ஒரு நாள் என் – கலி 37/10
ஊசல் ஊர்ந்து ஆட ஒரு ஞான்று வந்தானை – கலி 37/14
ஒரு பகல் எல்லாம் உருத்து எழுந்து ஆறி – கலி 39/24
ஓர்வு-உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் – கலி 42/14
நலம்பெற சுற்றிய குரல் அமை ஒரு காழ் – கலி 54/7
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு
பெண்டிர் அருள கிடந்தது எவன்-கொலோ – கலி 61/18,19
பெரு நகை அல்கல் நிகழ்ந்தது ஒரு நிலையே – கலி 65/2
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே – கலி 65/21
பனி ஒரு திறம் வார பாசடை தாமரை – கலி 71/7
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து – கலி 71/9
ஓர் யாட்டு ஒரு கால் வரவு – கலி 71/26
ஒவ்வா என்று உணராய் நீ ஒரு நிலையே உரைத்ததை – கலி 76/9
பதி படர்ந்து இறைகொள்ளும் குடி போல பிறிதும் ஒரு
பொய்கை தேர்ந்து அலமரும் பொழுதினான் மொய் தப – கலி 78/6,7
வள் இதழ் உற நீடி வயங்கிய ஒரு கதிர் – கலி 79/3
புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா – கலி 82/24,25
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை – கலி 85/5
இடன் விட்டு இயங்கா இமையத்து ஒரு பால் – கலி 92/18
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை – கலி 92/42
உத்தி ஒரு காழ் நூல் உத்தரிய திண் பிடி – கலி 96/13
தாளாண்மை கூறும் பொதுவன் நமக்கு ஒரு நாள் – கலி 101/44
ஒரு மொழி கொள்க இ உலகு உடன் எனவே – கலி 104/80
ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக – கலி 105/11
பண்ணி தமர் தந்து ஒரு புறம் தைஇய – கலி 109/9
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் – கலி 114/17
முல்லை ஒரு காழும் கண்ணியும் மெல்_இயால் – கலி 115/5
தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை – கலி 116/2
ஒரு நிலையே நடுக்கு-உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு-உற – கலி 134/9
தெள்ளியேம் என்று உரைத்து தேராது ஒரு நிலையே – கலி 142/29
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/39
உரை செல உயர்ந்து ஓங்கி சேர்ந்தாரை ஒரு நிலையே – கலி 146/1
வேறு ஒரு பாற்று ஆனது-கொல்லோ சீறடி – கலி 147/3
ஓங்கிய நல் இல் ஒரு சிறை நிலைஇ – அகம் 9/18
ஒரு நாள் விழுமம் உறினும் வழி நாள் – அகம் 18/9
பெருமை என்பது கெடுமோ ஒரு நாள் – அகம் 30/12
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல் – அகம் 36/20
வரி புனை வில்லன் ஒரு கணை தெரிந்து கொண்டு – அகம் 48/12
ஒரு காழ் முத்தம் இடை முலை விளங்க – அகம் 73/4
புலர் குரல் ஏனல் புழை உடை ஒரு சிறை – அகம் 82/13
ஓய் பசி பிடியொடு ஒரு திறன் ஒடுங்க – அகம் 91/6
தண் பல் அருவி தாழ் நீர் ஒரு சிறை – அகம் 92/10
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும் – அகம் 103/9
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
ஒரு தனித்து ஒழிந்த உரன் உடை நோன் பகடு – அகம் 107/15
எல்லாம் மடிந்த காலை ஒரு நாள் – அகம் 122/17
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி நாள் – அகம் 127/11
ஒரு நாள் ஒரு பகல் பெறினும் வழி நாள் – அகம் 127/11
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/11
நெடு நகர் ஒரு சிறை நின்றனென் ஆக – அகம் 162/9
ஒரு நின் அல்லது பிறிது யாதும் இலனே – அகம் 170/3
ஒரு படை கொண்டு வரு படை பெயர்க்கும் – அகம் 174/2
ஒரு தன் கொடுமையின் அலர் பாடும்மே – அகம் 190/4
வம்ப நாரை இரிய ஒரு நாள் – அகம் 190/8
அறுவை தோயும் ஒரு பெரும் குடுமி – அகம் 195/12
ஒரு நாள் உறைந்திசினோர்க்கும் வழி நாள் – அகம் 200/5
மரன் ஓங்கு ஒரு சிறை பல பாராட்டி – அகம் 200/9
தண்ணிது கமழும் நின் மார்பு ஒரு நாள் – அகம் 218/15
என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால் – அகம் 219/6
பெரு வரை அடுக்கத்து ஒரு வேல் ஏந்தி – அகம் 252/5
நுண் பல் துவலை ஒரு திறம் நனைப்ப – அகம் 274/7
ஒரு பதி வாழ்தல் ஆற்றுப தில்ல – அகம் 279/3
ஒரு தனி நெடு வீழ் உதைத்த கோடை – அகம் 287/8
பல் மர ஒரு சிறை பிடியொடு வதியும் – அகம் 295/7
ஒரு தனி அன்றில் உயவு குரல் கடைஇய – அகம் 305/13
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
தண் மழை ஒரு நாள் தலைஇய ஒண் நுதல் – அகம் 325/12
வரி மரல் இயவின் ஒரு நரி ஏற்றை – அகம் 337/15
ஒரு தலை படாஅ உறவி போன்றனம் – அகம் 339/10
ஒல்கு நிலை இற்றி ஒரு தனி நெடு வீழ் – அகம் 345/19
ஒரு கால் ஊர்தி பருதி_அம்_செல்வன் – அகம் 360/2
மிகு பதம் நிறைந்த தொகு கூட்டு ஒரு சிறை – அகம் 367/7
ஓர் ஆ யாத்த ஒரு தூண் முன்றில் – அகம் 369/24
இன்னா ஒரு சிறை தங்கி இன் நகை – அகம் 377/11
ஒரு திறம் நினைத்தல் செல்லாய் திரிபு நின்று – அகம் 379/23
வேறு பல் குரல ஒரு தூக்கு இன் இயம் – அகம் 382/4
பால் உடை அடிசில் தொடீஇய ஒரு நாள் – அகம் 394/11
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/7
தெரி கோல் ஞமன்ன் போல ஒரு திறம் – புறம் 6/9
ஒரு தாம் ஆகிய உரவோர் உம்பல் – புறம் 18/4
ஒரு நீ ஆகல் வேண்டினும் சிறந்த – புறம் 18/15
இரு குடை பின்பட ஓங்கிய ஒரு குடை – புறம் 31/3
ஒரு பிடி படியும் சீறிடம் – புறம் 40/10
நீள் மதில் ஒரு சிறை ஒடுங்குதல் – புறம் 44/15
ஒரு பகல் வாழ்க்கைக்கு உலமருவோரே – புறம் 51/11
ஒரு கணை கொண்டு மூ எயில் உடற்றி – புறம் 55/2
பிறை நுதல் விளங்கும் ஒரு கண் போல – புறம் 55/5
இரு சுடர் தம்முள் நோக்கி ஒரு சுடர் – புறம் 65/7
உட்பகை ஒரு திறம் பட்டு என புள் பகைக்கு – புறம் 68/11
பொருநர்க்கு ஓங்கிய வேலன் ஒரு நிலை – புறம் 69/13
ஒரு கால் மார்பு ஒதுங்கின்றே ஒரு கால் – புறம் 80/3
ஒரு கால் மார்பு ஒதுங்கின்றே ஒரு கால் – புறம் 80/3
ஒரு பால் படாஅது ஆகி – புறம் 83/5
எம்முளும் உளன் ஒரு பொருநன் வைகல் – புறம் 87/2
ஒரு நாள் செல்லலம் இரு நாள் செல்லலம் – புறம் 101/1
ஒரு தலை பதலை தூங்க ஒரு தலை – புறம் 103/1
ஒரு தலை பதலை தூங்க ஒரு தலை – புறம் 103/1
ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி நால் திசை – புறம் 121/1
ஒரு நீ ஆயினை பெரும பெரு மழைக்கு – புறம் 125/18
ஒரு வழி கரு வழி இன்றி – புறம் 129/8
இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ – புறம் 130/2
ஒல்கல் உள்ளமொடு ஒரு புடை தழீஇ – புறம் 135/8
இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் – புறம் 139/13
நெருநல் ஒரு சிறை புலம்பு கொண்டு உறையும் – புறம் 147/4
பதலை ஒரு கண் பையென இயக்கு-மின் – புறம் 152/17
ஆறு உணர்ந்த ஒரு முதுநூல் – புறம் 166/4
ஒரு குடி பிறந்த பல்லோருள்ளும் – புறம் 183/5
ஒரு வழி தோன்றி ஆங்கு என்றும் சான்றோர் – புறம் 218/5
ஒரு சிறை கொளீஇய திரி வாய் வலம்புரி – புறம் 225/12
ஒரு மீன் விழுந்தன்றால் விசும்பினானே – புறம் 229/12
கள்ளி அம் பறந்தலை ஒரு சிறை அல்கி – புறம் 240/9
ஒரு முறை உண்ணா அளவை பெரு நிரை – புறம் 258/7
பெரும் களிற்று அடியின் தோன்றும் ஒரு கண் – புறம் 263/1
இரு பேர் யாற்ற ஒரு பெரும் கூடல் – புறம் 273/5
ஒரு மகன் அல்லது இல்லோள் – புறம் 279/10
ஒரு கை இரும் பிணத்து எயிறு மிறை ஆக – புறம் 284/6
ஒரு காழ் மாலை தான் மலைந்தனனே – புறம் 291/8
போர் மலைந்து ஒரு சிறை நிற்ப யாவரும் – புறம் 294/7
யாரும் இல் ஒரு சிறை முடத்தொடு துறந்த – புறம் 307/8
ஓர் எயில் மன்னன் ஒரு மட மகளே – புறம் 338/12
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே – புறம் 358/2
ஒழுக்கு உடை மருங்கின் ஒரு மொழித்து ஆக – புறம் 366/2
ஒரு தாம் ஆகிய பெருமையோரும் – புறம் 366/4
பொதியில் ஒரு சிறை பள்ளி ஆக – புறம் 375/3
ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால் – புறம் 375/14
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை – புறம் 376/21
சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை – புறம் 381/21
ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ – புறம் 392/5
ஒரு கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 394/7
ஒரு சிறை இருந்தேன் என்னே இனியே – புறம் 399/18
ஓசை பெற்று உயர் பாற்கடல் உற்று ஒரு
பூசை முற்றவும் நக்குபு புக்கு என – கம்.பால:0 4/1,2
உமைக்கு ஒரு_பாகத்து ஒருவனும் இருவர்க்கு ஒரு தனி கொழுநனும் மலர் மேல் – கம்.பால:3 3/1
உமைக்கு ஒரு_பாகத்து ஒருவனும் இருவர்க்கு ஒரு தனி கொழுநனும் மலர் மேல் – கம்.பால:3 3/1
ஒண்ணுமோ இதனின் வேறு ஒரு போகம் உறைவிடம் உண்டு என உரைத்தல் – கம்.பால:3 5/4
சேய் ஒக்கும் முன் நின்று ஒரு செல் கதி உய்க்கும் நீரால் – கம்.பால:4 4/2
உள்ளமும் ஒரு வழி ஓட நின்றவன் – கம்.பால:4 6/2
ஆயவன் ஒரு பகல் அயனையே நிகர் – கம்.பால:5 1/1
பிறிது ஒரு குறை இலை என் பின் வையகம் – கம்.பால:5 3/3
திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால் – கம்.பால:5 8/2
ஒரு கலை முக சிருங்க உயர் தவன் வருதல் வேண்டும் – கம்.பால:5 30/4
ஒரு பகல் உலகு எலாம் உதரத்துள் பொதிந்து – கம்.பால:5 101/1
இ அளவது என ஒரு கரை பிறிது இலவா – கம்.பால:5 122/2
ஒரு பொழுது அகல்கிலம் உறை என உறுவார் – கம்.பால:5 124/4
பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது – கம்.பால:5 126/1
இஃது ஒரு பொருள் அல எமது உயிருடன் ஏழ் – கம்.பால:5 131/2
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி – கம்.பால:6 10/2
சங்கு உறை கரத்து ஒரு தனி சிலை தரித்தான் – கம்.பால:7 27/4
வால் அறிவற்கு அதிதிக்கு ஒரு மகவு ஆய் – கம்.பால:8 11/2
அடி ஒரு மூன்றும் நீ அளந்து கொள்க என – கம்.பால:8 23/3
காக்கும் நீ ஒரு வேள்வி காத்தனை எனும் கருத்தே – கம்.பால:8 46/4
உய்யலாம் உறுதி நாடி உழல்பவன் ஒரு நாள் உற்ற – கம்.பால:9 18/2
பெரும் தேன் இன் சொல் பெண் இவள் ஒப்பாள் ஒரு பெண்ணை – கம்.பால:10 27/1
வெம் களி விழிக்கு ஒரு விழவும் ஆய் அவர் – கம்.பால:10 33/1
காமனும் ஒரு சரம் கருத்தின் எய்தனன் – கம்.பால:10 42/3
வண்டு ஆய் அயன் நான்மறை பாட மலர்ந்தது ஒரு தாமரை போது – கம்.பால:10 71/1
உரை செய் திகிரி-தனை உருட்டி ஒரு கோல் ஓச்சி உலகு ஆண்ட – கம்.பால:10 75/3
ஊழி பெயர்ந்து என கங்குல் ஒரு வண்ணம் புடை பெயர உறக்கம் நீத்த – கம்.பால:11 18/1
ஒரு துறையில் நீர் உண்ண உலகு ஆண்டான் உளன் ஒருவன் – கம்.பால:12 7/4
பொறை மன்னு வானவரும் தானவரும் பொரும் ஒரு நாள் – கம்.பால:12 8/2
அறம் என்ன ஒரு தனியே திரிந்து அமராபதி கரத்தோன் – கம்.பால:12 8/4
செயற்கு அரிய பெரு வேள்வி ஒரு நூறும் செய்து அமைத்தான் – கம்.பால:12 12/4
மலை உருவி மரம் உருவி மண் உருவிற்று ஒரு வாளி – கம்.பால:12 28/4
ஞான முனிக்கு ஒரு நாண் இலை என்பார் – கம்.பால:13 31/1
பாசிழை மகளிர் சூழ போய் ஒரு பளிக்கு மாட – கம்.பால:13 45/2
கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் – கம்.பால:13 64/4
விரைவின் இன்று ஒரு பகல் முடித்தல் வேட்கையோ – கம்.பால:13 65/2
வேறு ஒரு புல_மகன் விரும்பி வாங்கினான் – கம்.பால:14 3/3
தேர்கிலான் நெறி அந்தரில் சென்று ஒரு
மூரி மா மத யானையை முட்டினான் – கம்.பால:14 30/3,4
கழிய கூரிய என்று ஒரு காரிகை – கம்.பால:14 33/3
கம்ப மா வர கால்கள் வளைத்து ஒரு
கொம்பு_அனாளை கொண்டு ஓடும் குதிரையே – கம்.பால:14 40/3,4
இடை ஒரு கணத்தின்-உள்ளே இரவு உண்டு பகலும் உண்டே – கம்.பால:14 55/4
மற்று ஒரு கதிரோன் என்ன மணி நெடும் தேரில் போனான் – கம்.பால:14 75/4
உண் நிற நறும் பொடியை வீசி ஒரு பாகம் – கம்.பால:15 19/3
மீன் நாறு வேலை ஒரு வெண்மதி ஈனும் வேலை – கம்.பால:16 43/1
கோள் உண்ட திங்கள் முகத்தாள் ஒரு கொம்பு ஓர் மன்னன் – கம்.பால:17 14/1
தோள் உண்ட மாலை ஒரு தோகையை சூட்ட நோக்கி – கம்.பால:17 14/2
தன் நேர் இல்லாள் அங்கு ஒரு கொய்யல் தழை மூழ்கி – கம்.பால:17 31/2
கொடி உலாம் மருங்குல் நல்லார் குழாத்து ஒரு குரிசில் நின்றான் – கம்.பால:18 13/2
சோனை வார் குழலினார்-தம் குழாத்து ஒரு தோன்றல் நின்றான் – கம்.பால:18 14/2
வீழியின் கனிவாய் ஒரு மெல்லியல் – கம்.பால:18 28/3
மாற்ற_அரும் கரதலம் மறிக்கும் மாது ஒரு
சீற்றம் ஆம் அவிநயம் தெரிக்கின்றாரினே – கம்.பால:19 21/3,4
கரை செயா ஆசை ஆம் கடல் உளான் ஒரு
பிரைச மென் குதலையாள் கொழுநன் பேர் எலாம் – கம்.பால:19 27/2,3
மன்றல் நாறு ஒரு சிறை இருந்து ஓர் வாள்_நுதல் – கம்.பால:19 28/1
ஆலை மென் கரும்பு_அனான் ஒருவற்கு ஆங்கு ஒரு
சோலை மென் குயில்_அனாள் சுற்றி வீக்கிய – கம்.பால:19 41/2,3
சினம் கெழு வாள் கை ஓர் செம்மல்-பால் ஒரு
கனம் குழை மயில்_அனாள் கடிது போயினாள் – கம்.பால:19 43/1,2
மாறு இலா காதலன் செயலை மற்று ஒரு
நாறு பூம் கோதை-பால் நவில நாணுவாள் – கம்.பால:19 47/2,3
கருத்து ஒரு தன்மையது உயிரும் ஒன்று தம் – கம்.பால:19 48/1
துனி வரு நலத்தொடு சோர்கின்றாள் ஒரு
குனி வரு நுதலிக்கு கொழுநன் இன்றியே – கம்.பால:19 50/1,2
புறப்படும் புகும் ஒரு பூத்த கொம்பு_அனாள் – கம்.பால:19 52/4
புனை இழை ஒரு மயில் பொய் உறங்குவாள் – கம்.பால:19 64/3
வட்ட வாள் முகத்து ஒரு மயிலும் மன்னனும் – கம்.பால:19 65/1
உயிர் ஒன்றும் ஒழிய எல்லாம் உகுத்து ஒரு தெரிவை நின்றாள் – கம்.பால:21 8/4
பழுது இலா ஒரு பாவை அன்னாள் பதைத்து – கம்.பால:21 24/1
வண்ண வாய் ஒரு வாள்_நுதல் மானிடற்கு – கம்.பால:21 25/1
மருள் மயங்கு மடந்தையர்-மாட்டு ஒரு
பொருள் நயந்திலன் போகின்றதே இவன் – கம்.பால:21 34/1,2
பூக ஊசல் புரிபவர் போல் ஒரு
பாகு இன் மென்_மொழி தன் மலர் பாதங்கள் – கம்.பால:21 36/1,2
நங்கை அங்கு ஒரு பொன் நயந்தார் உய்ய – கம்.பால:21 38/1
நாமத்தால் அழிவாள் ஒரு நல்_நுதல் – கம்.பால:21 39/1
நாடு எலாம் ஒரு நல் நகர் ஆயதே – கம்.பால:21 52/4
ஒரு நாள் தரியாது ஒழிவார் உளரோ – கம்.பால:23 4/4
தெருவே திரிவார் ஒரு சேவகனார் – கம்.பால:23 8/1
நினையாய் ஒரு கால் நெடிதோ நெறி தான் – கம்.பால:23 16/1
கரை தெரிவு_அரிது ஆகும் இரவு ஒரு கரை கண்டார் – கம்.பால:23 20/4
செம் சுடர் இருள் கீறி தினகரன் ஒரு தேர் மேல் – கம்.பால:23 21/3
உள் நிறை நிமிர் செல்வம் ஒரு துறை செல என்றும் – கம்.பால:23 38/1
நாலையும் அனையன புரவி நான்கு ஒரு
பாலமை உணர்ந்தவன் பக்கம் பூண்டவே – கம்.பால:23 71/3,4
நின்றே நெறி உணர்வான் ஒரு நினைவாளனை அழையா – கம்.பால:24 6/1
நிருபர்க்கு ஒரு பழி பற்றிட நில மன்னவர் குலமும் – கம்.பால:24 13/1
புவனம் முழுவதும் வென்று ஒரு முனிவற்கு அருள்புரிவாய் – கம்.பால:24 19/2
தன்னால் ஒரு செயல் இன்மையை நினையா உயிர் தளரா – கம்.பால:24 24/3
ஒரு கால் வரு கதிர் ஆம் என ஒளி கால்வன உலையா – கம்.பால:24 26/1
செய்கையின் ஒரு முறை திறம்பல் இன்றியே – கம்.அயோ:1 13/2
ஒரு மகள் மணமும் கண்டு உவப்ப உன்னினேன் – கம்.அயோ:1 28/4
புறத்து நாம் ஒரு பொருள் இனி புகல்கின்றது எவனோ – கம்.அயோ:1 36/1
மீள்வு_இலா_உலகு ஏற்றினான் ஒரு மகன் மேனாள் – கம்.அயோ:1 66/4
உரை தெரி கணிதரை ஒருங்கு கொண்டு ஒரு
வரை பொரு மண்டபம் மருங்கு போயினான் – கம்.அயோ:1 85/3,4
கதிரவன் வேறு ஒரு கவின் கொண்டான் என – கம்.அயோ:2 38/2
உரியது என் அவள் உதவிய ஒரு பொருள் அல்லால் – கம்.அயோ:2 78/4
உடுத்த பாரகம் உடையவன் ஒரு மகற்கு எனவே – கம்.அயோ:2 83/2
ஏழும்_ஏழும் உன் ஒரு மகற்கு ஆக்குவென் என்றாள் – கம்.அயோ:2 87/4
இரைத்த வேலை சூழ் உலகம் என் ஒரு மகற்கு ஈந்தாய் – கம்.அயோ:2 90/3
தழைக்கின்ற உள்ளத்து அன்னாள் முன் ஒரு தமியன் சென்றான் – கம்.அயோ:4 1/4
உருளை தனி உய்த்து ஒரு கோல் நடையின் கடை காண் உலகம் – கம்.அயோ:4 31/2
முன் நாள் ஒரு மா முனிவன் மொழியும் சாபம் உளது என்று – கம்.அயோ:4 72/3
ஒரு மா முனிவன் மனையோடு ஒளி ஒன்றில ஆம் நயனம் – கம்.அயோ:4 74/1
உண் நீர் வேட்கை மிகவே உயங்கும் எந்தைக்கு ஒரு நீ – கம்.அயோ:4 78/1
வண் திண் சிலையாய் கேண்மோ எனவே ஒரு சொல் வகுத்தான் – கம்.அயோ:4 84/4
காந்தன் ஒரு முறை போய் காடு உறைவான் ஆயினான் – கம்.அயோ:4 91/4
ஒரு கையில் கொண்டனர் உருட்டுகின்றனர் – கம்.அயோ:4 171/3
பரிவு இகந்த மனத்து ஒரு பற்று இலாது – கம்.அயோ:4 221/1
திரு நகர்க்கு ஓசனை இரண்டு சென்று ஒரு
விரை செறி சோலையை விரைவின் எய்தினான் – கம்.அயோ:5 7/1,2
வெவ்வியது அன்னையால் விளைந்தது ஈண்டு ஒரு
கவ்வை என்று இறையும் தன் கருத்தின் நோக்கலன் – கம்.அயோ:5 34/1,2
தரை கெழு திருவினை தவிர்த்து மற்று ஒரு
விரை செறி குழலி-மாட்டு அளித்த மெய்யனை – கம்.அயோ:5 42/2,3
ஒரு தனி திகிரி உந்தி உயர் புகழ் நிறுவி நாளும் – கம்.அயோ:8 19/2
உய்குதும் அடியேம் எம் குடிலிடை ஒரு நாள் நீ – கம்.அயோ:8 29/3
ஏந்தினள் ஒரு தானே ஏற்றினள் இனிது அப்பால் – கம்.அயோ:8 34/4
உறைவிடம் அமைவிப்பேன் ஒரு நொடி வரை உம்மை – கம்.அயோ:8 36/3
முன்பு உளெம் ஒரு நால்வேம் முடிவு உளது என உன்னா – கம்.அயோ:8 41/3
காந்தளின் முகை கண்ணின் கண்டு ஒரு களி மஞ்ஞை – கம்.அயோ:9 9/2
நினையும் தேவர்க்கும் நமக்கும் ஒத்து ஒரு நெறி நின்ற – கம்.அயோ:10 1/1
பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை – கம்.அயோ:10 10/3
பாறை மற்று ஒரு பரிதியின் பொலிவது பாராய் – கம்.அயோ:10 15/4
பறை எடுத்து ஒரு கடுவன் நின்று அடிப்பது பாராய் – கம்.அயோ:10 22/2
மடந்தைமார்களுக்கு ஒரு திலதமே மணி நிற திணி கல் – கம்.அயோ:10 27/1
தெரிவைமார்க்கு ஒரு கட்டளை என செய்த திருவே – கம்.அயோ:10 33/1
ஒரு வகைத்து அன்று உறு துயர் ஊழி வாழ் – கம்.அயோ:11 37/3
தேற்றினன் ஒரு வகை சிறிது தேறிய – கம்.அயோ:11 56/3
செருக்கினால் அன்று ஒரு தெய்வத்தாலும் அன்று – கம்.அயோ:11 62/2
மாளவும் உளன் ஒரு மன்னன் வன் சொலால் – கம்.அயோ:11 72/1
மீளவும் உளன் ஒரு வீரன் மேய பார் – கம்.அயோ:11 72/2
ஆளவும் உளன் ஒரு பரதன் ஆயினால் – கம்.அயோ:11 72/3
வழியுடைத்தாய் வரும் மரபை மாய்த்து ஒரு
பழி உடைத்து ஆக்கினன் பரதன் பண்டு எனும் – கம்.அயோ:11 73/2,3
பரதன் என்று ஒரு பழி படைத்தது என்னுமால் – கம்.அயோ:11 91/3
காடு ஒரு தலைமகன் எய்த கண் இலா – கம்.அயோ:11 92/2
நாடு ஒரு துயரிடை நைவதே எனும் – கம்.அயோ:11 92/3
மை அறு மனத்து ஒரு மாசு உளான் அலன் – கம்.அயோ:11 94/1
தாளினில் அடைந்தவர்-தம்மை தற்கு ஒரு
கோள் உற அஞ்சினன் கொடுத்த பேதையும் – கம்.அயோ:11 100/1,2
வழி வரு தருமத்தை மறந்து மற்று ஒரு
பழி வரு நெறி படர் பதகன் ஆக யான் – கம்.அயோ:11 105/3,4
ஏற்றவற்கு ஒரு பொருள் உள்ளது இன்று என்று – கம்.அயோ:11 111/1
மறந்து வேறு ஒரு மைந்தன் ஆம்-கொலாம் – கம்.அயோ:11 125/4
தருமம் என்று ஒரு பொருள் தந்து நாட்டுதல் – கம்.அயோ:12 6/1
முறை தெரிந்து ஒரு வகை முடிய நோக்குறின் – கம்.அயோ:12 9/1
காத்தனர் பின் ஒரு களைகண் இன்மையால் – கம்.அயோ:12 10/3
மண்ணிடை இழிந்து ஒரு வழி கொண்டால் என – கம்.அயோ:12 31/3
ஒல்கிய ஒரு வகை பொறை உயிர்த்தவே – கம்.அயோ:12 41/4
கைகலந்து அயல் ஒரு கடலின் சுற்றிட – கம்.அயோ:12 56/2
புலி எலாம் ஒரு வழி புகுந்த போலவே – கம்.அயோ:13 10/4
தோழமை என்று அவர் சொல்லிய சொல் ஒரு சொல் அன்றோ – கம்.அயோ:13 15/3
துன்பம் ஒரு முடிவு இல்லை திசை நோக்கி தொழுகின்றான் – கம்.அயோ:13 30/3
தண் துறை ஓர் நாவாயில் ஒரு தனியே தான் வந்தான் – கம்.அயோ:13 31/4
பெருமையும் நின் ஒரு பின்பு வந்த என் – கம்.அயோ:14 29/3
ஒரு மகள் காதலின் உலகை நோய் செய்த – கம்.அயோ:14 37/1
விரைஞ்சு ஒரு நொடியில் இ அனிக வேலையை – கம்.அயோ:14 39/2
புலக்கு உரித்து ஒரு பொருள் புகல கேட்டியால் – கம்.அயோ:14 40/4
புறத்து ஒரு துணை இலை பொருந்தும் மன் உயிர்க்கு – கம்.அயோ:14 68/2
காலம் என்று ஒரு வலை கடக்கல் ஆகுமோ – கம்.அயோ:14 71/4
கிட்ட இட்டு இடை கிடந்தன செறிந்தது ஒரு கை – கம்.ஆரண்:1 5/3
அல்லி புல்லும் அலர் அன்னம் அனையாளை ஒரு கை – கம்.ஆரண்:1 19/3
விசைய வார் சிலை இராமன் ஒரு வாளி விடவே – கம்.ஆரண்:1 26/4
எடுத்து ஒரு வாரணம் அழைப்ப நீயோ அன்று ஏன் என்றாய் – கம்.ஆரண்:1 48/4
அறம் காத்தற்கு உனக்கு ஒருவர் ஆரும் ஒரு துணை இன்றி – கம்.ஆரண்:1 49/3
ஒரு வினையும் இல்லார் போல் உறங்குதியால் உறங்காதாய் – கம்.ஆரண்:1 56/4
ஒரு வாயில் விழுங்குதியால் ஓர் அடியால் ஒளித்தியால் – கம்.ஆரண்:1 57/2
எல்லாம் உடன் ஆய் எழலால் ஒரு தன் – கம்.ஆரண்:2 11/3
கவ்விய நிசி ஒரு கடையுறும் அளவின் – கம்.ஆரண்:2 35/4
மேயினை இனி ஒரு வினை இலை விறலோய் – கம்.ஆரண்:2 40/4
போதலை மருவினன் ஒரு நெறி புகலா – கம்.ஆரண்:2 42/3
உண்டவன் ஒரு பெயர் உணர்குநர் உறு பேறு – கம்.ஆரண்:2 44/2
அரக்கர் என் கடலிடை ஆழ்கின்றார் ஒரு
மரக்கலம் பெற்று என மறுக்கம் நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 6/3,4
இரக்கம் என்று ஒரு பொருள் இலாத நெஞ்சினர் – கம்.ஆரண்:3 12/1
கண்டு ஒரு கை வாரினன் முகந்து கடல் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:3 37/3
இ புவனம் முற்றும் ஒரு தட்டினிடை இட்டால் – கம்.ஆரண்:3 56/1
முந்து ஒரு கரு மலை முகட்டு முன்றிலின் – கம்.ஆரண்:4 3/1
உலகு ஒரு மூன்றும் தம் உடைமை ஆக்குறும் – கம்.ஆரண்:4 14/1
துறையுள் உண்டு ஒரு குழல் அ சூழல் புக்கு – கம்.ஆரண்:4 39/3
வேறு ஒரு மணியினால் விளங்குமோ என்பாள் – கம்.ஆரண்:6 17/4
தாம் உரை-செய்கின்றது ஒரு தையல் வரும் என்னா – கம்.ஆரண்:6 27/3
விண் அருள வந்தது ஒரு மெல் அமுதம் என்ன – கம்.ஆரண்:6 28/1
பாருழையின் இல்லது ஒரு மெல் உருவு பாரா – கம்.ஆரண்:6 29/2
ஒருவனோ உலகம் மூன்றிற்கு ஓங்கு ஒரு தலைவன் ஊங்கில் – கம்.ஆரண்:6 46/1
ஒரு திறத்து உணர நோக்கி உருவினுக்கு உலகம் மூன்றின் – கம்.ஆரண்:6 54/3
வந்து நோக்கினள் வள்ளல் போய் ஒரு மணி தடத்தில் – கம்.ஆரண்:6 83/1
ஒரு காலத்து உலகு ஏழும் உருத்து எதிர தனு ஒன்றால் – கம்.ஆரண்:6 104/1
புவனம் அனைத்தையும் ஒரு தன் பூம் கணையால் உயிர் வாங்கும் – கம்.ஆரண்:6 124/3
களம் கோடற்கு உரிய செரு கண்ணிய-கால் ஒரு மூவேம் கலந்த-காலை – கம்.ஆரண்:6 132/2
பெண்ணின் நோக்குடையாள் ஒரு பேதை என் – கம்.ஆரண்:7 6/3
ஒரு கையால் உலகு ஏந்தும் உரத்தினார் – கம்.ஆரண்:7 10/3
உழையர் ஓடி ஒரு நொடி ஓங்கல் மேல் – கம்.ஆரண்:7 23/2
மலை எலாம் ஒரு மாடு தொக்கு என்னவே – கம்.ஆரண்:7 29/4
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை – கம்.ஆரண்:7 38/2
எல்லாம் ஒரு தொடையா உடன் எய்தார் வினை செய்தார் – கம்.ஆரண்:7 88/4
நாக தனி ஒரு வில்லியை நளிர் முப்புரர் முன் நாள் – கம்.ஆரண்:7 96/1
மை கரு மனத்து ஒரு வஞ்சன் மாண்பு இலன் – கம்.ஆரண்:7 123/3
உருளும் ஆழியது ஒரு தனி தேரினன் மேகத்து – கம்.ஆரண்:8 17/2
வங்கம் எனல் ஆயது ஒரு தேரின் மிசை வந்தான் – கம்.ஆரண்:9 9/4
ஏழ் உலகினுக்கும் ஒரு நாயகனும் எய்தான் – கம்.ஆரண்:9 12/2
முடிப்பென் இன்று ஒரு மொய் கணையால் எனா – கம்.ஆரண்:9 14/1
விலக்கினான் ஒரு வெம் கதிர் வாளியால் – கம்.ஆரண்:9 22/4
மலரின் மேல் நான்முகற்கும் வகுப்பு அரிது நுனிப்பது ஒரு வரம்பு_இல் ஆற்றல் – கம்.ஆரண்:10 2/2
புலன் எலாம் தெரிப்பது ஒரு புனை மணிமண்டபம்-அதனில் பொலிய மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 2/4
மங்கையர்-திறத்து ஒரு மாற்றம் கூறினும் – கம்.ஆரண்:10 9/1
அன்னவன் அமைச்சரை நோக்கி ஆண்டு ஒரு
நல் மொழி பகரினும் நடுங்கும் சிந்தையர் – கம்.ஆரண்:10 10/1,2
இனி ஒரு கற்பம் உண்டு-என்னில் அன்றியே – கம்.ஆரண்:10 34/1
உள்ளமும் ஒரு வழி கிடக்க ஓடினார் – கம்.ஆரண்:10 37/2
கோறும் என முந்தை ஒரு சூளுறவு கொண்டார் – கம்.ஆரண்:10 56/4
காயாநின்றாய் ஒரு நீயும் கண்டார் சொல்ல கேட்டாயோ – கம்.ஆரண்:10 114/2
உன்னற்கு அரிய உடுபதியும் இரவும் ஒழிந்த ஒரு நொடியில் – கம்.ஆரண்:10 116/3
பூணின் வெய்யோன் ஒரு திசையே புகுத போவான் புகழ் வேந்தர் – கம்.ஆரண்:10 118/3
புணர்ந்தவர் இடை ஒரு வெகுளி பொங்கலால் – கம்.ஆரண்:10 119/2
பெருமை சிறுமைக்கு ஒரு பெற்றி குறைந்தது உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 136/4
பின்னை சிலர் உய்வர் என்று அங்கு ஒரு பேச்சும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 137/4
கோமான் உலகுக்கு ஒரு நீ குறைகின்றது என்னே – கம்.ஆரண்:10 153/3
மூ_உலகினுக்கும் ஒரு நாயகம் முடித்தேன் – கம்.ஆரண்:11 29/1
மின்னு வேல் அரக்கர்_கோனும் வேறு ஒரு நெறியில் போனான் – கம்.ஆரண்:11 39/4
மாணிக்க மயத்து ஒரு மான் உளதால் – கம்.ஆரண்:11 49/3
கதிக்கு ஒரு கல்வி வேறே காட்டுவது ஒத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:11 70/4
விட்டு அழைத்து ஒரு குன்று என வீழ்ந்தனன் – கம்.ஆரண்:11 76/4
நிற்றியோ இளையோய் ஒரு நீ என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 4/4
ஒரு பகல் பழகினார் உயிரை ஈவரால் – கம்.ஆரண்:12 13/1
முளை வரி தண்டு ஒரு மூன்றும் மு பகை – கம்.ஆரண்:12 20/3
நாட்டிடை ஒரு முறை நண்ணினேன் மலர் – கம்.ஆரண்:12 38/2
மனக்கு இனியாள் ஒரு மாதை நாடுவான் – கம்.ஆரண்:12 47/4
ஈறு ஒரு மனிதன் செய்தான் என்று எடுத்து இயம்பினாயேல் – கம்.ஆரண்:12 59/2
உள்கும் உயிர்க்கும் உயங்கும் ஒரு சார்வு காணாள் – கம்.ஆரண்:13 44/3
ஒரு மகள் தனிமையை உன்னி உள் உறும் – கம்.ஆரண்:13 61/1
புண்டரீக தடம் காடு பூத்து ஒரு
கொண்டல் வந்து இழிந்தன கோலத்தான்-தனை – கம்.ஆரண்:13 62/2,3
உய்த்து வாழ்தர வேறு ஒரு பொருள் இலான் உதவ – கம்.ஆரண்:13 72/2
விண்ணின் ஓங்கியது ஒரு நிலை மெய் உற வெந்த – கம்.ஆரண்:13 78/2
நின்று தாழ்த்து ஒரு பயன் இலை என்றலும் நெடியோன் – கம்.ஆரண்:13 83/4
உயிர்த்திலன் ஒரு நாழிகை உணர்விலன்-கொல் என்று – கம்.ஆரண்:13 94/1
திங்களும் ஒரு முறை வளரும் தேயுமால் – கம்.ஆரண்:13 109/4
வாயிடை மொழிந்தது அன்றி மற்று ஒரு செயலும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:13 127/2
கண்டனென் என்று வீரற்கு ஆண்டு ஒரு காதல் காட்ட – கம்.ஆரண்:14 6/2
உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால் – கம்.ஆரண்:14 26/1
கெழுந்தகைக்கு ஒரு வன்மை கிடைக்குமோ – கம்.ஆரண்:14 26/3
தரு சொல் கருதேன் ஒரு தையலை யான் – கம்.ஆரண்:14 65/2
கண்தான் அயல் வேறு ஒரு கண் இலெனால் – கம்.ஆரண்:14 66/2
உள்ளாய் ஒரு நீயும் ஒளித்தனையோ – கம்.ஆரண்:14 67/2
தன் அலாது ஒரு பொருள் தனக்கு மேல் இலான் – கம்.ஆரண்:14 85/4
அயில்விலன் ஒரு பொருள் அவலம் எய்தலால் – கம்.ஆரண்:14 94/2
வெவ்வியது ஒரு பெரும் பூதம் வில் வலாய் – கம்.ஆரண்:15 21/2
சீதம் வீங்கு உவரியை செகுக்குமாறு ஒரு
காதி காதலன் தரு கடலின் அன்னது – கம்.கிட்:1 4/3,4
பூரியர் ஒரு வழி புகுந்தது ஆம் என – கம்.கிட்:1 13/2
பிரியாது இருந்தேற்கு ஒரு மாற்றம் பேசின் பூசல் பெரிது ஆமோ – கம்.கிட்:1 23/4
புண்ணின் எரியும் ஒரு நெஞ்சம் பொதியும் மருந்தின் தரும் பொய்காய் – கம்.கிட்:1 24/2
அடையீர் எனினும் ஒரு மாற்றம் அறிந்தது உரையீர் அன்னத்தின் – கம்.கிட்:1 27/1
ஒரு வாசகத்தை வாய் திறந்து இங்கு உதவாய் பொய்கை குவிந்து ஒடுங்கும் – கம்.கிட்:1 29/1
அஞ்சனைக்கு ஒரு சிறுவன் அஞ்சன கிரி அனைய – கம்.கிட்:2 4/1
மஞ்சனை குறுகி ஒரு மாணவ படிவமொடு – கம்.கிட்:2 4/2
தேவருக்கு ஒரு தலைவர் ஆம் முதல் தேவர் எனின் – கம்.கிட்:2 5/1
பாழியால் உலகு எலாம் ஒரு வழி படர வாழ் – கம்.கிட்:3 4/2
உளை வய புரவியான் உதவ உற்று ஒரு சொலால் – கம்.கிட்:3 8/1
ஏழும் ஆண்டு சென்று ஒரு வழி நின்று என இயைந்த – கம்.கிட்:4 3/4
ஒரு கணைக்கு ஆற்றுமோ உலகம் ஏழுமே – கம்.கிட்:6 13/4
பெரும் தகை என் குலத்து அரசர் பின் ஒரு
திருந்து_இழை துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் – கம்.கிட்:6 23/3,4
ஒரு முறையே பரந்து உலகம் யாவையும் – கம்.கிட்:6 32/1
ஆர்ப்பு ஒலி கேட்டனன் அமளி-மேல் ஒரு
பாற்கடல் கிடந்ததே அனைய பான்மையான் – கம்.கிட்:7 13/3,4
தம் தோள் வலி மிக்கவர் தாம் ஒரு தாய் வயிற்றின் – கம்.கிட்:7 48/1
நாட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் எம்பிக்கு இ அரசை நல்கி – கம்.கிட்:7 87/3
காட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் கருமம்தான் இதன்-மேல் உண்டோ – கம்.கிட்:7 87/4
இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் – கம்.கிட்:7 137/4
மேல் ஒரு பொருளும் இல்லா மெய்ப்பொருள் வில்லும் தாங்கி – கம்.கிட்:7 153/2
ஒரு மைந்தற்கும் அடாதது உன்னினார் – கம்.கிட்:8 16/2
மறித்து ஒரு மாற்றம் கூறான் வான் உயர் தோற்றத்து அன்னான் – கம்.கிட்:9 25/1
காரை கண்டனன் வெம் துயர்க்கு ஒரு கரை காணான் – கம்.கிட்:10 48/4
மாற்றுவார் துயர்க்கு ஒரு வரம்பு உண்டாகுமோ – கம்.கிட்:10 92/4
தருமம் என்ற ஒரு பொருள்-தன்னை அஞ்சி யான் – கம்.கிட்:10 94/1
வாகை என்று ஒரு பொருள் வழுவல்-பாலதோ – கம்.கிட்:10 99/4
உன்னை வெல்ல உலகு ஒரு மூன்றினும் – கம்.கிட்:11 7/3
சேடு சென்று செடில் ஒரு திக்கின் மா – கம்.கிட்:11 13/2
குன்றின்-நின்று ஒரு குன்றினில் குப்புறும் – கம்.கிட்:11 15/3
நினை ஒரு மாற்றம் இன்னே நிகழ்த்துவது உளது நின்-பால் – கம்.கிட்:11 68/2
இளைத்து வேறு ஒரு மா நிலம் வேண்டும் என்று இரங்க – கம்.கிட்:12 11/1
சயம் தனக்கு ஒரு வடிவு என திறல் கொடு தழைத்த – கம்.கிட்:12 14/3
பூண்ட தேரவன் காதலற்கு ஒரு மொழி புகலும் – கம்.கிட்:12 40/4
சுற்றி ஓடி துருவி ஒரு மதி – கம்.கிட்:13 11/2
முண்டகத்துறை என்று ஒரு மொய் பொழில் – கம்.கிட்:13 17/4
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக – கம்.கிட்:13 32/1
வேதனை அரக்கர் ஒரு மாயை விளைவித்தார் – கம்.கிட்:14 51/1
குன்று அனையது ஆயது ஒரு பேர் உவகை கொண்டாள் – கம்.கிட்:14 52/2
உண்டார் தேனும் ஒண் கனி காயும் ஒரு சூழல் – கம்.கிட்:15 1/2
உழுகின்ற பொழுதின் ஈன்ற ஒரு மகட்கு இரங்கி ஞாலம் – கம்.கிட்:15 28/3
புவனம் மூன்றினும் ஒரு புடையில் புக்கிலம் – கம்.கிட்:16 19/2
வாக்கினால் ஒரு மொழி வழங்குறாத முன் – கம்.கிட்:16 29/2
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் – கம்.கிட்:16 59/1
வேதம் அனைத்தும் தேர்தர எட்டா ஒரு மெய்யன் – கம்.கிட்:17 5/1
பெண்பால் ஒரு நீ பசி பீழை ஒறுக்க நொந்தாய் – கம்.சுந்:1 56/1
வாழும் மன் உயிர் யாவையும் ஒரு வழி வாழும் – கம்.சுந்:2 12/1
சோர்வு இல நிலைக்க நடு இட்டது ஒரு தூணோ – கம்.சுந்:2 64/3
வெள்ளம் ஒரு நூறொடு இருநூறும் மிடை வீரர் – கம்.சுந்:2 66/1
அடியா-முன்னம் அம் கை அனைத்தும் ஒரு கையால் – கம்.சுந்:2 89/1
செற்றம் நீங்கிய மனத்தினன் ஒரு சிறை சென்றான் – கம்.சுந்:2 135/3
தனி கட களிறு என ஒரு துணை இலான் தாய – கம்.சுந்:2 144/1
ஒருவனே ஒரு பன்னிரு யோசனை – கம்.சுந்:2 155/3
தூய தெரு ஒன்றொடு ஒரு கோடி துருவி போய் – கம்.சுந்:2 164/2
ஒரு சிறை இருந்து போன உள்ளத்தோடு ஊடுவாரும் – கம்.சுந்:2 178/4
சவி படு தகை சால் வானம் தான் ஒரு மேனி ஆக – கம்.சுந்:2 180/1
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் – கம்.சுந்:2 191/3
மாய நந்திய வாள் முகத்து ஒரு தனி மயன் மகள் உறை மாடம் – கம்.சுந்:2 193/4
உண்டு வேறு ஒரு சிறப்பு எங்கள் நாயகற்கு உயிரினும் இனியாளை – கம்.சுந்:2 194/2
குன்று ஒழித்து ஒரு மா குன்றின் அரிதின் சேர் கொள்கை போல – கம்.சுந்:2 213/2
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர் – கம்.சுந்:2 214/3
முற்ற போர் முடித்தது ஒரு குரங்கு என்றால் முனை வீரன் – கம்.சுந்:2 221/3
புண்ணியம் என்று ஒரு பொருள் என்னுழை-நின்றும் போயதால் – கம்.சுந்:2 226/4
வெப்பினால் புலர்ந்து ஒரு நிலை உறாத மென் துகிலாள் – கம்.சுந்:3 8/4
குமையுற திரண்டு ஒரு சடை ஆகிய குழலாள் – கம்.சுந்:3 10/4
குரு நிறத்து ஒரு தனி கொண்டல் ஊழியான் – கம்.சுந்:3 59/3
சிகர வண் குடுமி நெடு வரை எவையும் ஒரு வழி திரண்டன சிவண – கம்.சுந்:3 74/1
தொளை உறு புழை வேய் தூங்கு இசை கானம் துயலுறாது ஒரு நிலை தொடர – கம்.சுந்:3 84/1
ஒரு மணி நேடும் பல் தலை அரவின் உழை-தொறும் உழை-தொறும் உலாவி – கம்.சுந்:3 92/4
தான் ஒரு மனிதனால் தளர்ந்துளான் எனின் – கம்.சுந்:3 123/3
மீண்டு நின்று ஒரு தன்மையால் இனையன விளம்பும் – கம்.சுந்:3 137/4
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே – கம்.சுந்:3 143/3
வேண்ட துஞ்சார் என்று ஒரு விஞ்ஞை வினை செய்தான் – கம்.சுந்:4 1/3
தீராய் ஒரு நாள் வலி சேவகனே – கம்.சுந்:4 6/3
ஈது அலாது இடமும் வேறு இல்லை என்று ஒரு
போது உலாம் மாதவி பொதும்பர் எய்தினாள் – கம்.சுந்:4 21/3,4
பூம் கணைக்காற்கு ஒரு பரிசுதான் பொரு – கம்.சுந்:4 43/3
ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் – கம்.சுந்:4 56/2
ஊறு ஒரு சிறியோன் செய்ய முனிதியோ உலகை உள்ளம் – கம்.சுந்:4 80/3
சுருங்கு_இடை உன் ஒரு துணைவன் தூய தாள் – கம்.சுந்:4 97/1
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா – கம்.சுந்:4 103/1
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – கம்.சுந்:4 109/2
பள்ளம் ஒரு கை நீர் அள்ளி குடிக்க சாலும் பான்மையதோ – கம்.சுந்:4 115/2
வலம் கொள் ஒரு கைத்தலையில் வைத்து எதிர் தடுப்பான் – கம்.சுந்:5 5/2
பெரும் துயரினோடும் ஒரு வீடு பெறுகில்லாள் – கம்.சுந்:5 6/3
தீர்விலேன் இது ஒரு பகலும் சிலை – கம்.சுந்:5 25/1
இன்னும் ஈண்டு ஒரு திங்கள் இருப்பல் யான் – கம்.சுந்:5 29/1
ஏத்தும் வென்றி இளையவற்கு ஈது ஒரு
வார்த்தை கூறுதி மன் அருளால் எனை – கம்.சுந்:5 31/1,2
சனகி என்று ஒரு தழல் நடுவண் தங்கலான் – கம்.சுந்:5 59/2
ஈண்டு ஒரு திங்கள் இ இடரின் வைகுதல் – கம்.சுந்:5 66/1
ஆண்தகை இனி ஒரு பொழுதும் ஆற்றுமோ – கம்.சுந்:5 66/4
தாழ் இரும் பொழில்கள் எல்லாம் துடைத்து ஒரு தமியன் நின்றான் – கம்.சுந்:6 46/1
ஒரு குறும் குரங்கு என்று எண்ணி நெடிது நாண் உழக்கும் நெஞ்சர் – கம்.சுந்:7 5/4
தனி ஒரு குரங்கு போலாம் நன்று நம் தருக்கு என்கின்றார் – கம்.சுந்:7 11/2
இனி ஒரு பழி மற்று உண்டோ இதனின் என்று இரைத்து பொங்கி – கம்.சுந்:7 11/3
இறவினின் உதவு நெடும் தார் உயர் மரம் ஒரு கை இயைந்தான் – கம்.சுந்:7 24/2
மண்டலம் திரிந்து ஒரு மரத்தினால் உயிர் – கம்.சுந்:7 61/3
பிரிவு_அரும் ஒரு பெரும் கோல் என பெயரா – கம்.சுந்:8 35/1
அடித்து ஒரு தட கையின் நிலத்திடை அரைத்தான் – கம்.சுந்:8 37/2
பிடித்து ஒரு தட கையின் உயிர் உக பிழிந்தான் – கம்.சுந்:8 37/4
நின்றார் நின்றிலர் தனி நின்றான் ஒரு நேமி தேரொடும் அவன் நேரே – கம்.சுந்:10 31/3
உற்றான் இந்திரசித்துக்கு இளையவன் ஒரு நாளே பலர் உயிர் உண்ண – கம்.சுந்:10 32/1
ஒரு கையால் அவன் வயிர திண் சிலை உற்று பற்றலும் உரவோனும் – கம்.சுந்:10 35/1
கொற்ற திண் சுவல் வயிர கைகொடு குத்தி புடை ஒரு குதிகொண்டான் – கம்.சுந்:10 37/4
தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் – கம்.சுந்:10 38/4
முக்கணன் கைலையோடும் உலகு ஒரு மூன்றும் வென்றாய் – கம்.சுந்:11 11/2
ஊழி வெம் கடலின் சுற்ற ஒரு தனி நடுவண் நின்ற – கம்.சுந்:11 13/3
மு கால் உலகம் ஒரு மூன்றையும் வென்று முற்றி – கம்.சுந்:11 27/2
பாரின் வீழ்தலும் தான் ஒரு தனி நின்ற பணை தோள் – கம்.சுந்:11 34/2
ஊழி காற்று அன்ன ஒரு பரி தேர் அவண் உதவ – கம்.சுந்:11 43/1
அறத்துக்கு ஆங்கு ஒரு தனி துணை என நின்ற அனுமன் – கம்.சுந்:11 61/2
காந்துறு கதழ் எயிற்று அரவின் கட்டு ஒரு
பூம் துணர் சேர்த்து என பொலியும் வாள் முகம் – கம்.சுந்:12 10/1,2
கயிலையின் ஒரு தனி கணிச்சி வானவன் – கம்.சுந்:12 15/1
அயில் எயிற்று ஒரு குரங்கு ஆய் என்பார் பலர் – கம்.சுந்:12 15/4
கற்றுண்டாய் ஒரு கள்ள அரக்கனால் – கம்.சுந்:12 31/3
முருந்தன் மற்றை உலகு ஒரு மூன்றையும் – கம்.சுந்:12 36/2
தலங்கள் மூன்றிற்கும் பிறிது ஒரு மதி தழைத்து என்ன – கம்.சுந்:12 37/1
இங்கு ஒரு திங்களோ இருப்பல் யான் என – கம்.சுந்:12 59/1
முந்து ஒரு மலருளோன் இலங்கை முற்றுற – கம்.சுந்:12 67/3
என்றலும் இவை சொல்லியது எற்கு ஒரு
குன்றின் வாழும் குரங்கு-கொலாம் இது – கம்.சுந்:12 102/1,2
நீயே உலகுக்கு ஒரு சான்று நிற்கே தெரியும் கற்பு அதனில் – கம்.சுந்:12 122/3
எ புறத்து அளவும் தீய ஒரு கணத்து எரித்த கொட்பால் – கம்.சுந்:12 131/2
மருங்கின்-மேல் ஒரு மகவு கொண்டு ஒரு தனி மகவை – கம்.சுந்:13 28/1
மருங்கின்-மேல் ஒரு மகவு கொண்டு ஒரு தனி மகவை – கம்.சுந்:13 28/1
ஆங்கு ஒரு குடுமி குன்றை அருக்கனின் அணைந்த ஐயன் – கம்.சுந்:14 1/2
ஒரு கணத்து இரண்டு கண்டேன் ஒளி மணி ஆழி ஆன்ற – கம்.சுந்:14 42/1
புன்னை குறும் பூ நறும் சுண்ணம் பூசாது ஒரு கால் போகாதே – கம்.யுத்1:1 5/4
தண்டம் என்று ஒரு பொருட்கு உரிய தக்கரை – கம்.யுத்1:2 18/1
அ சிரத்தைக்கு ஒரு பொருள் அன்று என்றனன் – கம்.யுத்1:2 28/3
வந்து ஒரு குரங்கு இடு தீயின் வன்மையால் – கம்.யுத்1:2 39/3
பிசாசன் என்று ஒரு பெயர் பெற்ற பெய் கழல் – கம்.யுத்1:2 42/3
கோ இயல் அழிந்தது என வேறு ஒரு குலத்தோன் – கம்.யுத்1:2 49/2
ஊறு படை ஊறுவதன் முன்னம் ஒரு நாளே – கம்.யுத்1:2 56/1
பேர் உலகில் யாவும் ஒரு நாள் புடைபெயர்த்தே – கம்.யுத்1:2 64/2
நீ ஒரு தனி உலகு ஏழும் நீந்தினாய் – கம்.யுத்1:2 79/2
எனக்கு நிற்க மற்று என்னொடு இங்கு ஒரு வயிற்று உதித்த – கம்.யுத்1:2 103/3
வெல்லும் ஆற்றலும் ஒரு முறை பெற இலை விண்ணை – கம்.யுத்1:2 104/2
தன்னின் முன்னிய பொருள் இலா ஒரு தனி தலைவன் – கம்.யுத்1:2 111/1
பூதம் கண்ணிய வலி எலாம் ஒரு தனி பொறுத்தான் – கம்.யுத்1:3 1/4
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன் உளன் ஒரு தக்கோன் – கம்.யுத்1:3 19/4
சென்று மற்று அவன் தன்னொடும் ஒரு சிறை சேர்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 21/3
தனக்கும் தன் நிலை அறிவு அரும் ஒரு தனி தலைவன் – கம்.யுத்1:3 33/2
ஓவல் இல் ஒரு நிலை ஒருவன் செய்வினை – கம்.யுத்1:3 63/3
ஒரு வினை ஒரு பயன் அன்றி உய்க்குமோ – கம்.யுத்1:3 67/1
ஒரு வினை ஒரு பயன் அன்றி உய்க்குமோ – கம்.யுத்1:3 67/1
ஒரு நாள் உனை எங்ஙனம் உள்ளுவேனோ – கம்.யுத்1:3 106/4
ஐயா ஒரு நாளும் அயர்த்தனையோ – கம்.யுத்1:3 107/4
தொட்டான் நுகரா ஒரு சோர்வு இலனால் – கம்.யுத்1:3 115/2
பேரை ஒரு பொருட்கே பல் வகையால் பேர்த்து எண்ணும் – கம்.யுத்1:3 159/1
செயிரின் ஒரு பொழுதில் நுந்தையை யாம் சீறி – கம்.யுத்1:3 167/2
மரணம் என்று ஒரு பொருள் மாற்றும் வன்மையோய் – கம்.யுத்1:4 2/4
ஏனைய ஒரு தலை நிறுத்தி எண்ணினால் – கம்.யுத்1:4 16/2
ஒரு தனி பேடை-மேல் உள்ளம் ஓடலால் – கம்.யுத்1:4 30/1
பித்தரின் ஒரு வகை பெயர்ந்து போயினான் – கம்.யுத்1:4 32/4
பொற்பு உடை முடி தலை புரளும் என்று ஒரு
நன் பொருள் உணர்த்தினன் என்றும் நாட்டினான் – கம்.யுத்1:4 53/3,4
வெம் முனை விளைதலின் அன்று வேறு ஒரு
சும்மையான் உயிர் கொள துணிதலால் அன்று – கம்.யுத்1:4 59/1,2
விண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் மெய்ம் முகம் – கம்.யுத்1:4 67/1
கண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கை பொருள் – கம்.யுத்1:4 67/2
கொண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் கூழுடன் – கம்.யுத்1:4 67/3
உண்டுழி ஒரு நிலை நிற்பர் உற்றவர் – கம்.யுத்1:4 67/4
படுத்தவர் நட்டவர் பகைஞரோடு ஒரு
மட_கொடி பயந்தவர் மைந்தர் ஆயினும் – கம்.யுத்1:4 79/2,3
பற்றுதல் பழுது என பழுது உறா ஒரு
பெற்றியின் உணர்வினார் முடிய பேசினார் – கம்.யுத்1:4 82/3,4
அத்தனைவரும் ஒரு பொருளை அன்று என – கம்.யுத்1:4 85/2
ஆயினும் ஒரு பொருள் உரைப்பென் ஆழியாய் – கம்.யுத்1:4 86/2
மிகை புலத்து விளைகின்றது ஒரு பொருளை காதலிக்கின் விளிஞர் ஆவர் – கம்.யுத்1:4 101/4
பின்னும் வீடு அளிக்கும் என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ – கம்.யுத்1:4 111/4
ஒல்லை வந்து உணர்வும் ஒன்ற இருவரும் ஒரு நாள் உற்ற – கம்.யுத்1:4 120/3
தெள்ளு தண் திரையிற்று ஆகி பிறிது ஒரு திறனும் சாரா – கம்.யுத்1:4 130/2
தென்றல் என்று ஒரு புலி உயிர்த்து சென்றதால் – கம்.யுத்1:5 9/4
இப்படி மதில் ஒரு மூன்று வேறு இனி – கம்.யுத்1:5 26/1
நெருப்பை வென்றவன் நிகும்பன் என்று உளன் ஒரு நெடியோன் – கம்.யுத்1:5 34/4
மாயையான் உளன் மகோதரன் என்று ஒரு மறவோன் – கம்.யுத்1:5 36/4
உண்ணும் நாள் ஒரு நாளின் என்று ஒளிர் படை தானை – கம்.யுத்1:5 38/2
பிசைந்து மோந்தவன் பிசாசன் என்று உளன் ஒரு பித்தன் – கம்.யுத்1:5 41/4
பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் – கம்.யுத்1:5 46/4
மூன்று கோடியின் மேல் ஒரு முப்பத்து மூவர் – கம்.யுத்1:5 54/4
உம்பர் வானகத்து ஒரு தனி நமனை சென்று உற்றான் – கம்.யுத்1:5 62/3
தொடக்கும் என்னில் இ உலகு ஒரு மூன்றையும் தோளால் – கம்.யுத்1:5 74/1
அடக்கும் வண்ணமும் அழித்தலும் ஒரு பொருள் அன்றால் – கம்.யுத்1:5 74/2
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் – கம்.யுத்1:6 3/3
ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக – கம்.யுத்1:6 10/2
வாரி உண்டு அருள் செய்தவற்கு இது ஒரு வலியோ – கம்.யுத்1:6 31/2
உற்று ஒரு தனியே தானே தன்கணே உலகம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:6 60/1
ஒரு கடல் அடைக்க மற்று ஒழிந்த வேலைகள் – கம்.யுத்1:8 5/3
காலிடை ஒரு மலை உருட்டி கைகளின் – கம்.யுத்1:8 7/1
வாலிடை ஒரு மலை ஈர்த்து வந்தவால் – கம்.யுத்1:8 7/4
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு – கம்.யுத்1:8 8/2
மற்று இ வானம் பிறிது ஒரு வான்-கொலோ – கம்.யுத்1:8 65/4
எய்தி யோசனை ஈண்டு ஒரு நூறுடன் – கம்.யுத்1:8 71/1
அண்ட முதல்வன் ஒரு தன் ஆவி அனையாளை – கம்.யுத்1:9 2/3
வெற்றி புனை தம்பி ஒரு பின்பு செல வீர – கம்.யுத்1:9 5/3
ஓம நெறி வாணர் மறை வாய்மை ஒரு தானே – கம்.யுத்1:9 11/1
மீட்டு ஒரு வினை செயாமல் மாணையின் கொடியால் வீக்கி – கம்.யுத்1:9 26/2
தத்துறு தட நீர் வேலை-தனின் ஒரு சிறையிற்று ஆதல் – கம்.யுத்1:9 34/2
தாழ்வு_இலா தவத்து ஓர் தையல் தனித்து ஒரு சிறையில் தங்க – கம்.யுத்1:9 37/1
போது வந்த புது வலியோ ஒரு
தூது வந்தவன் தோள் வலி சொல்லிய – கம்.யுத்1:9 61/2,3
உம்பர் மந்திரிக்கும் மேலா ஒரு முழம் உயர்ந்த ஞான – கம்.யுத்1:9 80/3
உதயம் அது ஒழிய தோன்றும் ஒரு கரு ஞாயிறு ஒத்தான் – கம்.யுத்1:10 3/4
தம் நிறம் தெரிகிலாத ஒரு நிறம் சார்கிலாத – கம்.யுத்1:10 15/3
குழை படிந்தது ஒரு குன்றில் முழங்கா – கம்.யுத்1:11 8/3
அறக்கண் அல்லது ஒரு கண் இலன் ஆகி – கம்.யுத்1:11 22/1
உதைத்தவன் அடி துணை பிடித்து ஒரு கணத்தில் – கம்.யுத்1:12 11/1
வெம் கதிர் கரந்தது ஒரு மேகம் எனல் ஆனான் – கம்.யுத்1:12 20/4
மின் தெரி எயிற்றின் ஒரு மேகம் விழும் என்ன – கம்.யுத்1:12 22/2
ஏழையாள் இடுக்கண் நோக்கி ஒரு தனி இகல்-மேல் சென்ற – கம்.யுத்1:14 5/3
அந்தரத்தில் நெருங்கலின் அங்கு ஒரு
பந்தர் பெற்றது போன்றது பற்றுதல் – கம்.யுத்2:15 28/2,3
ஒழியும் காலத்து உலகு ஒரு மூன்றும் ஒத்து – கம்.யுத்2:15 34/3
நீளம் எய்தி ஒரு சிறை நின்றன – கம்.யுத்2:15 40/3
முடித்தும் என்று ஒரு கைக்கொடு மோதினான் – கம்.யுத்2:15 76/3
மூன்றையும் கடந்து ஒரு வெற்றி முற்றினான் – கம்.யுத்2:15 106/4
பண்டை மால் வரையின் மிக்கது ஒரு கிரி பரிதி மைந்தன் – கம்.யுத்2:15 130/4
மீட்டு ஒரு சிகரம் வாங்கி வீங்கு தோள் விசையின் வீசி – கம்.யுத்2:15 135/1
ஏற்றினன் மகுடம் என்னே இவன் ஒரு மனிசன் என்னா – கம்.யுத்2:15 143/4
வெறுவிது நம்-தம் வீரம் என்று ஒரு மேன்மை தோன்ற – கம்.யுத்2:15 147/2
வென்றாய் உலகு ஒரு மூன்றையும் மெலியா நெடு வலியால் – கம்.யுத்2:15 161/1
தோளாண்மையும் இசையோடு உடன் துடைப்பேன் ஒரு புடைப்பால் – கம்.யுத்2:15 164/4
வீரற்கு உரியது சொற்றனை விறலோய் ஒரு தனியேன் – கம்.யுத்2:15 167/2
ஒன்று ஆயுதம் உடையாய் அலை ஒரு நீ எனது உறவும் – கம்.யுத்2:15 168/1
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – கம்.யுத்2:15 171/4
மற்று அங்கு ஒரு வடிவு உற்று அது மாறாடுறு காலை – கம்.யுத்2:15 179/2
ஒன்று உண்டு இனி உரை நேர்குவது உன் மார்பின் என் ஒரு கை – கம்.யுத்2:15 182/1
எனையர் அன்னவர் யாவரும் ஒரு குவடு ஏந்தி – கம்.யுத்2:15 187/2
நினைவின் முன் நெடு விசும்பு ஒரு வெளி இன்றி நெருங்க – கம்.யுத்2:15 187/3
காணி ஆக பண்டு உடையனாம் ஒரு தனி கலுழன் – கம்.யுத்2:15 219/3
செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி – கம்.யுத்2:15 227/2
மின்னும் பல் மணி மவுலி-மேல் ஒரு கணை விட்டான் – கம்.யுத்2:15 244/1
ஆண்டு ஒரு செம்பொன் பீடத்து இருந்து தன் வருத்தம் ஆறி – கம்.யுத்2:16 6/1
ஒப்பு வேறு உரைக்கல் ஆவது ஒரு பொருள் இல்லை வேதம் – கம்.யுத்2:16 26/3
தற்பத்தை துடைத்த என்றால் பிறிது ஒரு சான்றும் உண்டோ – கம்.யுத்2:16 27/4
பின் உனக்கு ஏவல் செய்ய உலகு ஒரு மூன்றும் பெற்றாய் – கம்.யுத்2:16 40/2
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் – கம்.யுத்2:16 44/4
உஞ்சுமோ அதற்கு ஒரு குறை உண்டாகுமோ – கம்.யுத்2:16 80/4
தாழ்வு இலா ஒரு தம்பியோன் – கம்.யுத்2:16 111/3
தாங்கு கொம்பு ஒரு நான்கு கால் – கம்.யுத்2:16 113/1
கொன்று ஒரு பயனும் இல்லை கூடுமேல் கூட்டிக்கொண்டு – கம்.யுத்2:16 122/2
பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா – கம்.யுத்2:16 180/1
தூண்டினன் அதனை அன்னான் ஒரு தனி தோளின் ஏற்றான் – கம்.யுத்2:16 182/4
சென்று தாக்கினன் ஒரு தனி சுமித்திரை சிங்கம் – கம்.யுத்2:16 203/4
ஊழை ஒத்தன ஒரு கணை தைத்தன உதிர – கம்.யுத்2:16 213/3
ஒரு விலாளர் என்று ஆயிரம் கால் எடுத்து உரைத்தான் – கம்.யுத்2:16 223/4
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 232/4
பொறுத்தது ஆங்கு ஒரு புகர் முக கடும் கணை புத்தேள் – கம்.யுத்2:16 234/3
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் – கம்.யுத்2:16 236/3
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் – கம்.யுத்2:16 236/3
பரிந்த அண்ணலும் பரிவிலன் ஒரு புடை படர – கம்.யுத்2:16 243/3
ஏற்று ஒரு கையினால் இது-கொல் நீ அடா – கம்.யுத்2:16 253/1
ஒரு தனி உளை இதற்கு உவமை யாது என்றான் – கம்.யுத்2:16 257/4
ஓடியது உன் படை உம்பி ஓய்ந்து ஒரு
பாடு உற நடந்தனன் அனுமன் பாறினன் – கம்.யுத்2:16 278/2,3
ஆயிரம் பேய் சுமந்து அளித்தது ஆங்கு ஒரு
மா இரும் கேடகம் இடத்து வாங்கினான் – கம்.யுத்2:16 295/1,2
சேறுபட்டதும் ஒரு கணத்தில் தீர்ந்தவால் – கம்.யுத்2:16 299/4
மறித்து ஒரு வடி கணை தொடுக்க மற்று அவன் – கம்.யுத்2:16 304/2
மற்று ஒரு வயிர வாள் கடிதின் வாங்கினான் – கம்.யுத்2:16 305/2
பல் வினை தீயன பரந்த போது ஒரு
நல்வினை ஒத்தது நடந்த தானையே – கம்.யுத்2:16 308/3,4
ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் – கம்.யுத்2:16 319/1
ஒருத்தன் நீ தனி உலகு ஒரு மூன்றிற்கும் ஆயினும் பழி ஓரும் – கம்.யுத்2:16 324/1
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை – கம்.யுத்2:16 326/3
நினையும் மாத்திரத்து ஒரு கை நின்று ஒரு கையின் நிமிர்கின்ற நெடு வேலை – கம்.யுத்2:16 326/3
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 331/2
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – கம்.யுத்2:16 332/4
பழக்க நாள் வரும் மேருவை உள்ளுற தொளைத்து ஒரு பணை ஆக்கி – கம்.யுத்2:16 340/1
உய்யுமாறு அரிது என்று தன் உள்ளத்தின் உணர்ந்து ஒரு துயருற்றான் – கம்.யுத்2:16 347/4
நீதியால் வந்தது ஒரு நெடும் தரும நெறி அல்லால் – கம்.யுத்2:16 350/1
உம்பியைத்தான் உன்னைத்தான் அனுமனைத்தான் ஒரு பொழுதும் – கம்.யுத்2:16 352/3
வரம் கொண்டான் இனி மறுத்தல் வழக்கு அன்று என்று ஒரு வாளி – கம்.யுத்2:16 354/1
விளக்கு ஒரு விளக்கம் தாங்கி மின் அணி அரவின் சுற்றி – கம்.யுத்2:17 6/1
படைத்தது ஓர் உவகை-தன்னை வேறு ஒரு வினயம் பண்ணி – கம்.யுத்2:17 47/3
இன்னம் சிலரோடு ஒரு வயிற்றின் யார் பிறப்பார் – கம்.யுத்2:17 80/2
கொண்டாள் ஒரு துணுக்கம் அன்னவனை கொற்றவனார் – கம்.யுத்2:17 89/2
ஒரு சடை உடையவட்கு உடைய அன்பினாள் – கம்.யுத்2:17 93/3
நம்பிக்கு ஒரு நன் மகனோ இனி நான் – கம்.யுத்2:18 11/4
நிலை கண்டன கண்டு ஒரு தாதை நெடும் – கம்.யுத்2:18 28/3
திடல் அன்று திசை களிறு அன்று ஒரு திண் – கம்.யுத்2:18 29/2
கொல்லேன் ஒரு நான் உயிர் கோள் நெறியில் – கம்.யுத்2:18 30/3
வா நீ மயிடன் ஒரு வல் விசையில் – கம்.யுத்2:18 32/1
மாறே ஒரு மன் என வைக்குவெனால் – கம்.யுத்2:18 38/4
மற்றும் ஒரு தீது இல் மணி பணி தந்து – கம்.யுத்2:18 44/1
சைய படிவத்து ஒரு தந்தையை முன் – கம்.யுத்2:18 50/1
ஊழிக்கும் உயர்ந்து ஒரு நாள் ஒருவா – கம்.யுத்2:18 58/1
பதி கைகொடு கட்டவர் பண்டு ஒரு நாள் – கம்.யுத்2:18 65/2
தாராய் அமர் என்றனர் தாம் ஒரு நாள் – கம்.யுத்2:18 66/2
இடையில் படுகிற்கிலம் யாம் ஒரு நின் – கம்.யுத்2:18 71/1
நன்று ஆகுக என்று ஒரு நாயகனும் – கம்.யுத்2:18 75/2
நண்ணா ஒரு மூவரும் நண்ணிடினும் – கம்.யுத்2:18 76/3
ஒல்வானும் இவன் உடனே ஒரு நீ – கம்.யுத்2:18 84/3
ஊதையின் ஒரு கணை உருவ மாண்டனர் – கம்.யுத்2:18 115/3
சீதை என்று ஒரு கொடும் கூற்றம் தேடினார் – கம்.யுத்2:18 115/4
ஒன்று அல ஒருபதும் ஒன்பதும் ஒரு கணை – கம்.யுத்2:18 128/3
ஒரு தொடை விடுவன உரும் உறழ் கணை பட – கம்.யுத்2:18 129/1
செம் தனி ஒரு சுடர் என மறை திறலவன் – கம்.யுத்2:18 138/2
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின் – கம்.யுத்2:18 144/1
நூறு_ஆயிரம் மத வெம் கரி ஒரு நாழிகை நுவல – கம்.யுத்2:18 146/1
கூறு ஆயின பயமுற்று ஒரு குலைவு ஆயின உலகம் – கம்.யுத்2:18 146/2
ஒரு கோடிய மத மால் கரி உள வந்தன உடன் முன் – கம்.யுத்2:18 147/1
ஒற்றை சரம் அதனோடு ஒரு கரி பட்டு உக ஒளிர் வாய் – கம்.யுத்2:18 151/1
கொற்ற கரி பதினாயிரம் ஒரு பத்தியில் கொல்வான் – கம்.யுத்2:18 151/4
செவ்வே உற நினையா ஒரு செயல் செய்குவென் என்பான் – கம்.யுத்2:18 154/3
வார் தங்கிய கழலான் ஒரு மரன் நின்றது நமனார் – கம்.யுத்2:18 155/3
வேறாயின மத வெம் கரி ஒரு கோடியின் விறலோன் – கம்.யுத்2:18 162/1
திரிந்தான் ஒரு தனியே நெடும் தேவாந்தகன் சினத்தான் – கம்.யுத்2:18 163/4
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் – கம்.யுத்2:18 164/2
மாறு ஆங்கு ஒரு மலை வாங்கினன் வய வானர குலத்தோர்க்கு – கம்.யுத்2:18 166/1
தேய்த்தாய் ஒரு தனி எம்பியை தலத்தோடு ஒரு திறத்தால் – கம்.யுத்2:18 172/1
தேய்த்தாய் ஒரு தனி எம்பியை தலத்தோடு ஒரு திறத்தால் – கம்.யுத்2:18 172/1
இன்று அல்லது நெடு நாள் உனை ஒரு நாளினும் எதிரேன் – கம்.யுத்2:18 173/1
உமையனே காக்க மற்று அங்கு உமை ஒரு கூறன் காக்க – கம்.யுத்2:18 188/1
கோல் ஒரு பத்து_நூற்றால் குதிரையின் தலைகள் கொய்து – கம்.யுத்2:18 199/3
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி – கம்.யுத்2:18 200/1
மாற்று ஒரு தடம் தேர் ஏறி மாறு ஒரு சிலையும் வாங்கி – கம்.யுத்2:18 200/1
ஊரிடை நின்றான் என்ன கேடகம் ஒரு கை தோன்ற – கம்.யுத்2:18 208/3
வேறு ஒரு குன்றம் நீலன் வீசினான் அதனை விண்ணில் – கம்.யுத்2:18 218/3
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும் – கம்.யுத்2:18 263/2
கட்டான்-கொல் இதற்கு ஒரு காரணம் என்-கொல் என்றான் – கம்.யுத்2:19 2/4
பின் சென்றது அல்லது ஒரு பெரும் சிறப்பு உற்ற போதும் – கம்.யுத்2:19 20/3
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட – கம்.யுத்2:19 61/2
முழுத்தம் ஒன்றில் ஒரு வெள்ள வானரம் முடிந்து மாள்வன தடிந்து போய் – கம்.யுத்2:19 65/1
வெற்ற வெள்ளிடை விரைந்து போவது ஒரு மேடு பள்ளம் வெளி இன்மையால் – கம்.யுத்2:19 66/3
சுற்றும் நின்ற படை சிந்தி ஓட ஒரு மரா மரம் கொடு துகைத்துளான் – கம்.யுத்2:19 71/1
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 72/3
போரும் இன்று ஒரு பகல்-கணே பொருது வெல்வென் வென்று அலது போகலேன் – கம்.யுத்2:19 77/4
சென்று சென்று உருவலோடும் வாள் எயிறு தின்று சீறி ஒரு சேம வன் – கம்.யுத்2:19 78/3
நீலன் நின்றது ஒரு நீல மால் வரை நெடும் தட கையின் இடந்து நேர் – கம்.யுத்2:19 83/1
மேல் எழுந்து எரி விசும்பு செல்வது ஒரு வெம்மையோடு வர வீசலும் – கம்.யுத்2:19 83/2
மாண்பு ஒரு வகையிற்று அன்று வலிக்கு இலை அவதி வானம் – கம்.யுத்2:19 106/2
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் – கம்.யுத்2:19 108/3
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:19 108/4
நெற்றி-மேல் ஒரு நூறு நெடும் கணை – கம்.யுத்2:19 125/1
நூறு தேர் ஒரு நாழிகை நூறினான் – கம்.யுத்2:19 129/4
ஒக்க வந்துற்று ஒரு வழி நண்ணினார் – கம்.யுத்2:19 131/3
ஒன்று வாள் முகம் நோக்கி ஒரு விலான் – கம்.யுத்2:19 157/2
நெருங்கினார் நெருங்க கண்டும் ஒரு தனி நெஞ்சும் வில்லும் – கம்.யுத்2:19 178/2
ஓங்கு வாள் அரவின் நாமத்து ஒரு தனி படையை உன்னி – கம்.யுத்2:19 186/4
நேசத்தார் எல்லாம் வீழ்ந்தார் யான் ஒரு தமியென் நின்றேன் – கம்.யுத்2:19 209/2
தூவுண்ட தானை முற்றும் பட ஒரு தமியன் சோர்வான் – கம்.யுத்2:19 231/2
புரங்களின் தீய்த்து காண்பென் பொடி ஒரு கடிகை போழ்தின் – கம்.யுத்2:19 239/4
மின்-பால் இயன்றது ஒரு குன்றம் வானின் மிளிர்கின்றது என்ன வெயிலோன் – கம்.யுத்2:19 247/3
துறந்தாயும் ஒத்தி துறவாயும் ஒத்தி ஒரு தன்மை சொல்ல அரியாய் – கம்.யுத்2:19 258/2
இன்று ஒரு பொழுது தாழ்த்து என் இகல் பெரும் சிரமம் நீங்கி – கம்.யுத்2:19 300/1
சென்று ஒரு கணத்தில் நாளை நான்முகன் படைத்த தெய்வ – கம்.யுத்2:19 300/2
பத்து ஒரு நாலு பகுத்த பரப்பின் – கம்.யுத்3:20 11/1
ஒத்து ஒரு மூவர் பிழைத்தனர் உய்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 11/3
பூசல் முகத்து ஒரு கான்முளை போதா – கம்.யுத்3:20 12/3
உடரும் அங்கமும் கண்டு கொண்டு ஒரு வழி உய்ப்பாள் – கம்.யுத்3:20 62/2
கொற்ற குமுதன் ஒரு குன்று கொளா – கம்.யுத்3:20 81/3
தன் தாதையை முன்பு தடுத்து ஒரு நாள் – கம்.யுத்3:20 87/1
பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் – கம்.யுத்3:20 88/4
திண் தேர் அழிய சிலை விட்டு ஒரு தன் – கம்.யுத்3:20 89/1
பாறு ஆடு களத்து ஒரு பாய் பரியே – கம்.யுத்3:20 95/4
எந்தாய் ஒரு நீ இடர் கூருதியோ – கம்.யுத்3:21 4/4
தெரிந்து ஒரு பகழி பாய எய்தனன் இராமன் ஏவ – கம்.யுத்3:21 20/3
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும் – கம்.யுத்3:22 48/1
தம்பி அல்லன் நான் இராவணன் மகன் ஒரு தமியேன் – கம்.யுத்3:22 64/2
நீ ஒருத்தனே உலகு ஒரு மூன்றையும் நிமிர்வாய் – கம்.யுத்3:22 94/3
களம்தான் ஒரு குழம்பு ஆம் வகை அரைத்தான் இரு கரத்தால் – கம்.யுத்3:22 114/2
வளர்ந்தான் நிலை உணர்ந்தார் உலகு ஒரு மூன்றையும் வலத்தால் – கம்.யுத்3:22 114/3
நூறு_ஆயிரம் மத மால் கரி ஒரு நாழிகை நுவல்-போது – கம்.யுத்3:22 117/1
பார் படைத்தவன் படைக்கு ஒரு பூசனை படைத்தீர் – கம்.யுத்3:22 180/1
வன் தொழிற்கு ஒரு வரம்பும் உண்டாய் வரவற்றோ – கம்.யுத்3:22 191/4
விடை குலங்களின் இடை ஒரு விடை கிடந்து என்ன – கம்.யுத்3:22 193/1
உயிர்த்திலன் ஒரு நாழிகை உணர்த்திலன் ஒன்றும் – கம்.யுத்3:22 196/1
மாண்டாய் நீயோ யான் ஒரு போதும் உயிர் வாழேன் – கம்.யுத்3:22 209/1
ஆவிக்கு ஒரு கோள் வரவோ அலர் வாழ் – கம்.யுத்3:23 14/3
வகையாது தொடர்ந்து ஒரு மான் முதலா – கம்.யுத்3:23 16/2
புணரியின் உதிர வெள்ளத்து ஒரு தனி விரைவின் போனான் – கம்.யுத்3:24 9/4
கீண்டாலும் பொருந்துவிக்கும் ஒரு மருந்தும் படைக்கலங்கள் கிளர்ப்பது ஒன்றும் – கம்.யுத்3:24 27/2
இன்ன மருந்து ஒரு நான்கும் பயோததியை கலக்கிய ஞான்று எழுந்த தேவர் – கம்.யுத்3:24 28/1
உமை_ஒரு_பாகன் வைகும் கயிலை கண்டு உவகை உற்றான் – கம்.யுத்3:24 43/4
ஏ எனும் மாத்திரத்து ஒரு கை ஏந்தினான் – கம்.யுத்3:24 64/3
இனி ஒரு கணத்தின் வந்து எய்தும் ஈண்டுறும் – கம்.யுத்3:24 86/3
நாணியின் முறையின் கூடாது ஒரு வழி நடையின் செல்லும் – கம்.யுத்3:25 10/2
இறந்தனர் இறந்து தீர இனி ஒரு பிறவி வந்து – கம்.யுத்3:26 6/1
ஊன் நகு வாள் ஒரு கைக்கொடு உருத்தான் – கம்.யுத்3:26 29/3
கோது_இல் குலத்து ஒரு நீ குணம் மிக்காய் – கம்.யுத்3:26 32/3
நான்முகனுக்கு ஒரு நால்வரின் வந்தாய் – கம்.யுத்3:26 33/1
மால் முகம் உற்று ஒரு மாதை வதைத்தல் – கம்.யுத்3:26 33/4
கரும் கடல் கட்டி மேரு கடந்து ஒரு மருந்து காட்டி – கம்.யுத்3:26 50/2
வினை ஒரு கணத்தின் முற்றி மீள்கின்றான் வினையேன் வந்த – கம்.யுத்3:26 77/2
ஒலியாது உறு சேனையை உற்று ஒரு நாள் – கம்.யுத்3:27 22/3
கொல்வென் என்று உன்னைத்தானே குறித்து ஒரு சூளும் கொண்ட – கம்.யுத்3:27 77/1
உற்று நான் உருத்த காலத்து ஒரு முறை எதிரே நிற்க – கம்.யுத்3:27 84/3
மாறு ஒரு குன்றம் வாங்கி மறுகுவான் மார்பில் தோளில் – கம்.யுத்3:27 94/1
ஒரு வீரரும் இவர் ஒக்கிலர் என வானவர் உவந்தார் – கம்.யுத்3:27 107/3
புண் செல்வன அல்லால் ஒரு பொருள் செல்வன தெரியா – கம்.யுத்3:27 108/4
ஒரு திக்கிலும் பெயரா-வகை அவன் தேரினை உதிர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 121/3
தத்தா ஒரு தடம் தேரினை தொடர்ந்தான் சரம் தலை-மேல் – கம்.யுத்3:27 122/3
மதத்தால் எதிர் வரு காலனை ஒரு கால் உற மருமத்து – கம்.யுத்3:27 123/3
இறுத்தான் நெடும் சரத்தால் ஒரு தனி நாயகற்கு இளையோன் – கம்.யுத்3:27 126/3
முத்தன் முகம் நோக்கா ஒரு மொழி கேள் என மொழிவான் – கம்.யுத்3:27 128/2
பார்ப்பான் தரும் உலகு யாவையும் ஒரு கால் ஒரு பகலே – கம்.யுத்3:27 150/1
பார்ப்பான் தரும் உலகு யாவையும் ஒரு கால் ஒரு பகலே – கம்.யுத்3:27 150/1
திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய – கம்.யுத்3:27 155/4
கந்தனார் தந்தையாரை கயிலையோடு ஒரு கை கொண்ட – கம்.யுத்3:27 166/3
தெறும் சிறை கலுழன் அன்ன ஒரு கணை தெரிந்து செம் பொன் – கம்.யுத்3:27 177/3
வேல்-கொடு நம்-மேல் எய்தான் என்று ஒரு வெகுளி பொங்க – கம்.யுத்3:27 180/1
பொன்றுதல் ஒரு காலத்து தவிருமோ பொதுமைத்து அன்றோ – கம்.யுத்3:28 10/3
சீரிது பெரிது இதன் நிலைமை என தெரிபவன் ஒரு சுடு தெறு கணையால் – கம்.யுத்3:28 27/3
பொன்றுவது அல்லால் அப்பால் இனி ஒரு போக்கும் உண்டோ – கம்.யுத்3:28 33/2
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி – கம்.யுத்3:28 51/3
கெட்ட தூதர் கிளத்தினவாறு ஒரு
கட்ட மானிடன் கொல்ல என் காதலன் – கம்.யுத்3:29 14/1,2
மூவரோடும் உலகு ஒரு மூன்றொடும் – கம்.யுத்3:29 33/3
பூண்டு ஒரு பகை-மேல் புக்கு என் புத்திரனோடும் போனார் – கம்.யுத்3:29 37/1
ஒன்பது திக்கும் மற்றை ஒரு திக்கும் உற்றது அன்றே – கம்.யுத்3:29 40/4
முக்கணான் முதலினோரை உலகு ஒரு மூன்றினோடும் – கம்.யுத்3:29 52/1
கூம்பலுற்று உயர்ந்த கையர் ஒரு வழி கூறலாமோ – கம்.யுத்3:30 2/2
பொதுவுற நோக்கலுற்றான் ஒரு நெறி போக போக – கம்.யுத்3:30 8/2
மாதிரம் ஒன்றின் நின்று மாறு ஒரு திசை-மேல் மண்டி – கம்.யுத்3:30 9/1
நக்கர கடல் நால் ஒரு மூன்றுக்கும் நாதர் – கம்.யுத்3:30 17/3
இருவர் என்றவர் தம்மையும் ஒரு கையோடு எற்றி – கம்.யுத்3:30 29/2
ஒரு விலால் ஒரு நாழிகை பொழுதினின் உலந்தார் – கம்.யுத்3:30 40/4
ஒரு விலால் ஒரு நாழிகை பொழுதினின் உலந்தார் – கம்.யுத்3:30 40/4
ஒரு குரங்கு வந்து இலங்கையை மலங்கு எரியூட்டி – கம்.யுத்3:30 46/1
உண்டு வெள்ளம் ஓர் எழுபது மருந்து ஒரு நொடியில் – கம்.யுத்3:30 47/3
வானர பெரும் சேனையை யான் ஒரு வழி சென்று – கம்.யுத்3:31 1/1
பூவை வண்ணத்தன் சேனை-மேல் ஒரு புறம் போனான் – கம்.யுத்3:31 3/4
காட்டுகின்றனென் காணுதி ஒரு கணத்து என்னா – கம்.யுத்3:31 34/2
மீண்டு வேலையின் வட கரை ஆண்டு ஒரு வெற்பின் – கம்.யுத்3:31 36/1
ஒரு வில்லியை ஒரு காலையின் உலகு ஏழையும் உடற்றும் – கம்.யுத்3:31 103/1
ஒரு வில்லியை ஒரு காலையின் உலகு ஏழையும் உடற்றும் – கம்.யுத்3:31 103/1
மாறு ஆயினர் ஒரு கோல் பட மலை-போல் உடல் மறிவார் – கம்.யுத்3:31 104/2
குழு அற்று உகும் ஒரு வெம் கணை தொடை பெற்றது ஓர் குறியால் – கம்.யுத்3:31 105/4
ஒரு காலையின் உலகத்து உறும் உயிர் யாவையும் உண்ண – கம்.யுத்3:31 106/1
என்னே ஒரு கடுப்பு என்றிட இரும் சாரிகை திரிந்தான் – கம்.யுத்3:31 113/4
பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான் – கம்.யுத்3:31 114/2
ஒன்றுமே தொடை கோல் ஒரு கோடிகள் – கம்.யுத்3:31 136/1
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ – கம்.யுத்3:31 138/4
வெள்ளம் ஒரு நூறு படும் வேலையின் அ வேலையும் இலங்கை நகரும் – கம்.யுத்3:31 144/1
கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் – கம்.யுத்3:31 149/2
கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே – கம்.யுத்3:31 152/3
அலையும் அரியது ஒரு திசையும் இலது அணுக – கம்.யுத்3:31 156/4
இரு கை ஒரு களிறு திரிய விடு குயவர் – கம்.யுத்3:31 163/3
எய்யும் ஒரு பகழி ஏழு கடலும் இடு – கம்.யுத்3:31 166/1
ஒய்ய ஒரு கதியின் ஓட உணர் அமரர் – கம்.யுத்3:31 166/3
கரக்கும் உற்று ஒரு புறத்து என்னும் கண்ணினால் – கம்.யுத்3:31 168/2
மீண்டனர் ஒரு திசை ஏழு வேலையும் – கம்.யுத்3:31 170/2
கொன்றனன் இனி ஒரு கோடி_கோடி மேற்று – கம்.யுத்3:31 175/1
எடுத்து ஒரு முகத்தினால் எய்தி யாம் இனி – கம்.யுத்3:31 177/3
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி – கம்.யுத்3:31 215/1
பொய் ஒரு முகத்தன் ஆகி மனிதன் ஆம் புணர்ப்பு இது அன்றால் – கம்.யுத்3:31 218/1
செய்யுறு வினையம் எல்லாம் ஒரு முகம் தெரிவது உண்டே – கம்.யுத்3:31 218/3
கண்டு ஒரு முறுவல் காட்டி அவற்றினை அவற்றால் காத்தான் – கம்.யுத்3:31 224/4
உண்டவன் தானே ஆன தன் ஒரு மூர்த்தி ஒத்தான் – கம்.யுத்3:31 230/4
மண்டு வெம் செரு நான் ஒரு கணத்திடை மடித்தே – கம்.யுத்4:32 15/3
உய்த்து ஒரு திசை-மேல் ஓடி உலகு எலாம் கடக்க பாய்ந்து – கம்.யுத்4:32 41/1
மூண்டு எழு சேனை வெள்ளம் உலகு ஒரு மூன்றின் மேலும் – கம்.யுத்4:32 52/1
பின் ஒரு பெயரும் இன்றி மாண்டனர் என்று சொன்ன – கம்.யுத்4:34 12/3
கேட்டு அயல் இருந்த மாலி ஈது ஒரு கிழமைத்து ஆமோ – கம்.யுத்4:34 13/1
வன் திறல் காற்றும் காண்டும் வலிக்கு ஒரு வரம்பும் உண்டோ – கம்.யுத்4:34 15/4
விட்டது மெய்ம்மை ஐய மீட்டு ஒரு வினையம் இல்லை – கம்.யுத்4:34 16/2
கட களிறு என தகைய கண்ணன் ஒரு காலன் – கம்.யுத்4:36 2/1
தன் அக வசத்து உலகு தங்க ஒரு தன்னின் – கம்.யுத்4:36 3/1
வேதம் ஒரு நாலும் நிறை வேள்விகளும் வெவ்வேறு – கம்.யுத்4:36 13/1
ஒருங்கு அரணம் மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு பத்தும் – கம்.யுத்4:36 14/2
தலைவர் ஒரு மூவர் தனி மானம் இதுதானோ – கம்.யுத்4:36 17/4
பேரும் ஒரு காலை ஒரு காலும் இடை பேரா – கம்.யுத்4:36 22/3
பேரும் ஒரு காலை ஒரு காலும் இடை பேரா – கம்.யுத்4:36 22/3
வல் இதனை ஊர்வது ஒரு மாதலி என பேர் – கம்.யுத்4:36 25/3
துவனி வில்லின்-பொருட்டு ஒரு தொல்லை_நாள் – கம்.யுத்4:37 27/1
ஒடித்து தேரை உதிர்த்து ஒரு வில்லொடும் – கம்.யுத்4:37 45/3
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – கம்.யுத்4:37 55/2
செறுத்து ஒரு தொழிலிடை செய்தது இல்லையால் – கம்.யுத்4:37 71/4
பண்ணவன் உயர் கொடி என ஒரு பரவை – கம்.யுத்4:37 88/1
ஒரு திசை முதல் கடை ஒரு திசை அளவும் – கம்.யுத்4:37 91/1
ஒரு திசை முதல் கடை ஒரு திசை அளவும் – கம்.யுத்4:37 91/1
இருள் ஒரு திசை ஒரு திசை வெயில் விரியும் – கம்.யுத்4:37 92/1
இருள் ஒரு திசை ஒரு திசை வெயில் விரியும் – கம்.யுத்4:37 92/1
சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும் – கம்.யுத்4:37 92/2
சுருள் ஒரு திசை ஒரு திசை மழை தொடரும் – கம்.யுத்4:37 92/2
உருள் ஒரு திசை ஒரு திசை உரும் முரலும் – கம்.யுத்4:37 92/3
உருள் ஒரு திசை ஒரு திசை உரும் முரலும் – கம்.யுத்4:37 92/3
மருள் ஒரு திசை ஒரு திசை சிலை வருடம் – கம்.யுத்4:37 92/4
மருள் ஒரு திசை ஒரு திசை சிலை வருடம் – கம்.யுத்4:37 92/4
பூசுரர்க்கு ஒரு கடவுள்-மேல் சென்றது போலாம் – கம்.யுத்4:37 97/4
இந்திரற்கு ஒரு பகைஞனும் அவற்கு இளையோரும் – கம்.யுத்4:37 112/1
ஓய்வு அகன்றது ஒரு தலை நூறு உற – கம்.யுத்4:37 161/1
உண்ணாதே உயிர் உண்ணாது ஒரு நஞ்சு சனகி எனும் பெரு நஞ்சு உன்னை – கம்.யுத்4:38 4/1
ஒரு கலை தனி ஒண் மதி நாளொடும் – கம்.யுத்4:40 7/1
உலகம் மூன்றும் உதவற்கு ஒரு தனி – கம்.யுத்4:40 15/1
படைப்பர் வந்து இடை ஒரு பழி வந்தால் அது – கம்.யுத்4:40 54/3
ஏவம் என்று ஒரு பொருள் யாண்டு கொண்டியோ – கம்.யுத்4:40 81/4
மன்னர் தொல் குலத்து அவதரித்தனை ஒரு மனிதன் – கம்.யுத்4:40 86/1
துன்னினார் நெடும் புட்பக-மிசை ஒரு சூழல் – கம்.யுத்4:41 16/4
தடை ஒரு சிறிது இன்று ஆகி தாவி வான் படரும் வேலை – கம்.யுத்4:41 20/3
ஆதபத்திரம் குண்டிகை ஒரு கையின் அணைத்து – கம்.யுத்4:41 34/1
போதம் முற்றிய தண்டு ஒரு கையினில் பொலிய – கம்.யுத்4:41 34/2
முன்பு உரு கொண்டு ஒரு வழி முற்றுறா – கம்.யுத்4:41 47/3
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா – கம்.யுத்4:41 64/2
ஆனாத உயிர் விட என்று அமைவானும் ஒரு தம்பி அயலே நாணாது – கம்.யுத்4:41 64/3
உன்னின் பின் இருந்ததுவும் ஒரு குடை கீழ் இருப்பதுவும் ஒக்கும் என்றான் – கம்.யுத்4:41 65/4
வாக்கின் கூட புதைத்து ஒரு மாற்றம் நீ – கம்.யுத்4:41 82/3
மாற்றினென் உரு ஒரு குரங்கு மன்ன யான் – கம்.யுத்4:41 97/4
மறைத்தனர் பூணின் மைந்தர் உயிர்க்கு ஒரு மறுக்கம் தோன்ற – கம்.யுத்4:42 9/4
இடுக்கு ஒரு பேரும் இன்றி அயோத்தி வந்து இறுத்தார் என்றால் – கம்.யுத்4:42 12/2

மேல்


ஒரு-கால் (3)

இன்னும் கடம் பூண்டு ஒரு-கால் நீ வந்தை உடம்பட்டாள் – கலி 63/12
பொய்த்து ஒரு-கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ – கலி 64/28
பொன் ஆர் சிலை இரு கால்களும் ஒரு-கால் பொறை உயிரா – கம்.யுத்3:27 116/3

மேல்


ஒரு-தலை (2)

பேய் ஒரு-தலை கொள பிணங்கி வாய்விடா – கம்.ஆரண்:7 121/3
நாய் ஒரு-தலை கொள நகையுற்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:7 121/4

மேல்


ஒரு-பால் (6)

இரு-பால் பட்ட சூழ்ச்சி ஒரு-பால்
சேர்ந்தன்று வாழி தோழி யாக்கை – அகம் 52/11,12
உலகம் எல்லாம் ஒரு-பால் பட்டு என – புறம் 393/8
பின்றுகின்ற பிலனின் பெரிய வாயின் ஒரு-பால்
மென்று தின்று விளியாது விரியும் பசியொடே – கம்.ஆரண்:1 10/3,4
உதிரமும் கடல் திரைகளும் பொருவன ஒரு-பால் – கம்.யுத்1:6 27/4
ஊழி கனல் ஒரு-பால் அதன் உடனே தொடர்ந்து உடற்றும் – கம்.யுத்3:27 154/1
உரமும் கல்வியும் உடையவன் செரு நின்றது ஒரு-பால் – கம்.யுத்4:32 12/4

மேல்


ஒரு-புடை (2)

கண்டனம் ஒரு-புடை நின்று கண்களால் – கம்.சுந்:7 61/1
கிங்கரர் ஒரு-புடை கிளர்ந்து பற்றினார் – கம்.சுந்:12 12/2

மேல்


ஒரு-வகை (1)

உற்றது தெரியும்-வண்ணம் ஒரு-வகை உரைக்கலுற்றாள் – கம்.ஆரண்:10 63/4

மேல்


ஒரு_குழை_ஒருவன் (1)

ஒரு_குழை_ஒருவன் போல் இணர் சேர்ந்த மராஅமும் – கலி 26/1

மேல்


ஒரு_குழை_ஒருவனை (1)

வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் ஒரு_குழை_ஒருவனை
எரி மலர் சினைஇய கண்ணை பூவை – பரி 1/5,6

மேல்


ஒரு_குழையவன் (1)

ஒரு_குழையவன் மார்பில் ஒண் தார் போல் ஒளி மிக – கலி 105/11

மேல்


ஒரு_நொடி (1)

பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது – கம்.பால:5 126/1

மேல்


ஒரு_பாகத்து (1)

உமைக்கு ஒரு_பாகத்து ஒருவனும் இருவர்க்கு ஒரு தனி கொழுநனும் மலர் மேல் – கம்.பால:3 3/1

மேல்


ஒரு_முதல் (1)

உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால் – கம்.ஆரண்:14 26/1

மேல்


ஒரு_மூன்று (1)

திரிந்தார் இரு சுடரோடு உலகு ஒரு_மூன்று உடன் திரிய – கம்.யுத்3:27 155/4

மேல்


ஒருக்க (1)

ஒருக்க ஒருதன்மை நிற்குமோ ஒல்லை – பரி 6/72

மேல்


ஒருக்கினென் (2)

கொன்று ஒருக்கினென் எந்தையை சடாயுவை குறைத்தேன் – கம்.யுத்3:22 191/2
இன்று ஒருக்கினென் இத்தனை வீரரை இருந்தேன் – கம்.யுத்3:22 191/3

மேல்


ஒருக்கு (1)

தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை – கலி 104/69

மேல்


ஒருகால் (2)

கண்ணும் முகமும் காட்டுவாய் வடிவும் ஒருகால் காட்டாயோ – கம்.கிட்:1 24/3
திக்குவிசயம் இனி ஒருகால் செய்யாயோ – கம்.யுத்2:18 269/4

மேல்


ஒருகாலே (1)

ஒப்பு உறின் ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர் ஒருகாலே
குப்புறின் அண்டத்து அ புறமேயும் குதி-கொள்வீர் – கம்.கிட்:17 10/3,4

மேல்


ஒருங்க (3)

முப்புரம் ஒருங்க சுட்ட மூரி வெம் சிலையும் வீரன் – கம்.யுத்2:16 26/1
ஒத்தன நெருப்பு வீசும் உரும் என ஒருங்க உய்த்தார் – கம்.யுத்2:19 177/2
உடை உறு தலை கை அண்ணல் உயிர் எலாம் ஒருங்க உண்ணும் – கம்.யுத்2:19 219/3

மேல்


ஒருங்காதது (1)

பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ – கம்.யுத்1:2 90/4

மேல்


ஒருங்கிய (4)

ஒருங்கிய இரண்டு உடற்கு உயிர் ஒன்று ஆயினார் – கம்.பால:10 38/2
மரம் ஒருங்கிய கராதியர் விராதனது மால் வரைகள் மானும் – கம்.யுத்1:2 90/2
சிரம் ஒருங்கிய இனி செரு ஒருங்கியது எனின் தேவர் என்பார் – கம்.யுத்1:2 90/3
தொக ஒருங்கிய ஞானம் ஒன்று எவரினும் தூயான் – கம்.யுத்2:15 213/1

மேல்


ஒருங்கியது (2)

உரம் ஒருங்கியது நீர் கடையும் வாலியது மார்பு உலகை மூடும் – கம்.யுத்1:2 90/1
சிரம் ஒருங்கிய இனி செரு ஒருங்கியது எனின் தேவர் என்பார் – கம்.யுத்1:2 90/3

மேல்


ஒருங்கு (93)

இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் மிசையும் – சிறு 139
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு உடன் உடீஇ – பெரும் 470
ஒருங்கு உடன் வளைஇ ஓங்கு நிலை வரைப்பின் – நெடு 79
கோவலர் குறவரோடு ஒருங்கு இயைந்து ஆர்ப்ப – மலை 333
என்று இ அனைத்தும் இயைந்து ஒருங்கு ஈண்டி – மலை 345
ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ – நற் 56/6
வீழ் கடை திரள் காய் ஒருங்கு உடன் தின்று – நற் 271/6
மனை_வாய் ஞமலி ஒருங்கு புடை ஆட – நற் 285/5
செயிர் தீர் மாரியொடு ஒருங்கு தலைவரினே – நற் 364/12
ஒருங்கு உடன் இயைவது ஆயினும் கரும்பின் – குறு 267/2
குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும் பெரும் கல் நாடன் – குறு 288/2
ஒருங்கு இவண் உறைதல் தெளிந்து அகன்றோரே – ஐங் 456/5
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை – பதி 14/4
நால் வேறு நனம் தலை ஒருங்கு எழுந்து ஒலிப்ப – பதி 31/4
வலம் படு சீர்த்தி ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பதி 41/24
காமரு சுற்றமொடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 1/65
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பரி 2/36
ஒருங்கு உருண்டு பிளந்து நெரிந்து உருள்பு சிதறுபு – பரி 2/46
ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே – பரி 10/131
நிலவரை ஆற்றி நிறை பயன் ஒருங்கு உடன் – பரி 15/6
தத்தம் துணையோடு ஒருங்கு உடன் ஆடும் – பரி 16/9
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ – பரி 17/6
ஒருங்கு பரந்தவை எல்லாம் ஒலிக்கும் – பரி 21/37
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 21/68
தெரிகல்லா இடையின்-கண் கண் கவர்பு ஒருங்கு ஓட – கலி 57/5
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு
அன்று நம் வதுவையுள் நமர் செய்வது இன்று ஈங்கே – கலி 76/19,20
உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட – கலி 81/22
ஒருங்கு உடன் கோத்த உருள் அமை மு காழ் மேல் – கலி 85/13
ஏறு தொழூஉ புகுத்தனர் இயைபு உடன் ஒருங்கு
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/9,10
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
ஏறு கொண்டு ஒருங்கு தொழூஉ விட்டனர் விட்டு ஆங்கே – கலி 103/58
நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும் – கலி 104/6
ஆர் கலி உவகையர் ஒருங்கு உடன் கூடி – கலி 105/5
ஐயன்மார் எல்லாம் ஒருங்கு – கலி 107/34
ஒருங்கு விளையாட அ வழி வந்த – கலி 111/6
ஒருங்கு உடன் இம்மென இமிர்தலின் பாடலோடு – கலி 123/3
மா மலர் முண்டகம் தில்லையோடு ஒருங்கு உடன் – கலி 133/1
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர் – கலி 150/21
நெருங்கு குலை பிடவமொடு ஒருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 23/4
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு – அகம் 81/4
கரும் கோட்டு ஓசையொடு ஒருங்கு வந்து இசைக்கும் – அகம் 94/11
ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின் – அகம் 102/18
ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த – அகம் 135/12
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் – அகம் 177/5
ஒள் வாள் மயங்கு அமர் வீழ்ந்து என புள் ஒருங்கு
அம் கண் விசும்பின் விளங்கு ஞாயிற்று – அகம் 208/9,10
வள்பு ஒருங்கு அமைய பற்றி முள்கிய – அகம் 234/5
பெரும் சோற்று இல்லத்து ஒருங்கு இவண் இராஅள் – அகம் 275/9
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில் – அகம் 373/17
பிறங்கு நீர் சேர்ப்பினும் புள் ஒருங்கு எழுமே – புறம் 49/6
தோல் கண் மறைப்ப ஒருங்கு மாய்ந்தனரே – புறம் 63/6
ஒருங்கு அகப்படேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 72/9
மாவே பரந்து ஒருங்கு மலைந்த மறவர் – புறம் 97/11
நாடும் குன்றும் ஒருங்கு ஈயும்மே – புறம் 109/18
கரும் தாள் போகி ஒருங்கு பீள் விரிந்து – புறம் 120/7
ஒருங்கு வரல் விடாஅது ஒழிக என கூறி – புறம் 236/7
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு இனிது அருந்தி – புறம் 320/14
பேர் என்ப அவன் செய் மாய பெரும் பிணக்கு ஒருங்கு தேர்வார் – கம்.பால:8 7/2
ஊற்று ஆர் நறை நாள்_மலர் மாதர் ஒருங்கு வாச – கம்.பால:17 19/1
உரை தெரி கணிதரை ஒருங்கு கொண்டு ஒரு – கம்.அயோ:1 85/3
உயங்கி அ நகர் உலைவு உற ஒருங்கு உழைச்சுற்றம் – கம்.அயோ:4 212/1
ஊனம்_இல் பெரும் குணம் ஒருங்கு உடைய உன்னால் – கம்.அயோ:5 17/3
ஒருங்கு தேனொடு மீன் உபகாரத்தன் – கம்.அயோ:8 8/3
ஒருங்கு அடை நெடும் படை ஒல்லென் ஆர்ப்பினோடு – கம்.அயோ:13 11/2
உறைவென் கானத்து ஒருங்கு உடனே என்றான் – கம்.அயோ:14 4/4
பேடி போர் வல் அரக்கர் பெரும் குலத்தை ஒருங்கு அவிப்பான் – கம்.ஆரண்:6 115/1
ஒருங்கு இலா இவளோடும் உறைவெனோ என்பானேல் இறைவ ஒன்றும் – கம்.ஆரண்:6 133/3
ஒருங்கு உயர்ந்து உலகின் மேல் ஊழி பேர்ச்சியுள் – கம்.ஆரண்:14 81/1
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை – கம்.கிட்:11 39/2
தேன் ஒருங்கு சொரிதலின் தேர்வு இல – கம்.கிட்:15 49/2
ஒறுத்தலோ நிற்க மற்று ஓர் உயர் படைக்கு ஒருங்கு இ ஊர் வந்து – கம்.சுந்:2 37/1
ஒருங்கு உடன் புணர அஃது உரைக்கல்-பாலதோ – கம்.சுந்:4 42/4
ஒருங்கு உடை உணர்வினோர் ஓய்வு_இல் மாயையின் – கம்.சுந்:4 97/2
ஒன்று உளது உணர்த்துவது ஒருங்கு கேள் எனா – கம்.யுத்1:2 15/3
உறைவிடம் எய்தினான் ஒருங்கு கேள்வியின் – கம்.யுத்1:4 33/1
ஒருங்கு நனி போயின உயர்ந்த கரையூடே – கம்.யுத்1:9 6/3
ஒருங்கு அடல் உயர்ந்த படர் தானையொடும் ஓதத்து – கம்.யுத்1:9 12/3
இருவரை ஒருங்கு காணும் யோகியும் என்னல் ஆனான் – கம்.யுத்1:9 25/4
உலகு எலாம் ஒருங்கு கூடி ஒதுங்கினவேயும் ஒக்கும் – கம்.யுத்1:13 28/4
உன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் உன்னொடும் ஒருங்கு தோன்றும் – கம்.யுத்2:16 146/1
ஒருங்கு அமர் புரிகிலேன் உன்னொடு யான் என – கம்.யுத்2:16 268/1
ஒன்றாயிர வெள்ளம் ஒருங்கு உள ஆம் – கம்.யுத்2:18 83/1
ஒருங்கு ஆயின உயிர் மாய்ந்தன பிறிது என் பல உரையால் – கம்.யுத்2:18 156/2
மீன் எலாம் விண்ணின் நின்று ஒருங்கு வீழ்ந்து என – கம்.யுத்3:22 47/1
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு எழுந்து ஆர்க்கும் ஓதை – கம்.யுத்3:26 95/2
கரு கிளர் மேகம் எல்லாம் ஒருங்கு உடன் கலந்தது என்ன – கம்.யுத்3:30 7/4
கதுமென ஒருங்கு நோக்கும் பேதையின் காதல் கொண்டான் – கம்.யுத்3:30 8/4
கண் தீயும் ஒருங்கு கலந்து எழலால் – கம்.யுத்3:31 192/3
கொண்டு ஒருங்கு உடனே விட்டார் குலுங்கியது அமரர் கூட்டம் – கம்.யுத்3:31 224/2
போய் ஒருங்கு அண்டத்தோடும் கோடி யோசனைகள் பொங்கி – கம்.யுத்3:31 226/4
உரக தேயமும் ஒருங்கு உடன் ஏறினும் உச்சி – கம்.யுத்4:35 18/2
ஒருங்கு அரணம் மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு பத்தும் – கம்.யுத்4:36 14/2
உண்டை வெம் கடும் கணை ஒருங்கு மூடலால் – கம்.யுத்4:37 78/3

மேல்


ஒருங்குடன் (6)

இரும் கிளை கொண்மூ ஒருங்குடன் துவன்றி – அகம் 183/9
மூவேறு தாரமும் ஒருங்குடன் கொண்டு – அகம் 282/8
ஒருங்குடன் அருந்தினரை ஒத்து உடல் தடித்தாள் – கம்.பால:22 38/4
உறையும் இ வழி உயர் தவம் ஒருங்குடன் முயல்வார்க்கு – கம்.அயோ:9 30/3
சாயின் அண்டமும் மேருவும் ஒருங்குடன் சாயும் – கம்.கிட்:12 23/2
உலகம் மூன்றும் ஒருங்குடன் ஓம்பும் என் – கம்.சுந்:3 100/1

மேல்


ஒருங்கும் (1)

ஓம் அ ராமரை ஒருங்கும் உணர்வோர் உணர்வுறும் – கம்.ஆரண்:1 30/1

மேல்


ஒருங்குவது (1)

பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ – கம்.யுத்1:2 90/4

மேல்


ஒருங்குற (2)

உண்டு உறை குவளை ஒண் கண் ஒருங்குற நோக்கி ஊழின் – கம்.ஆரண்:5 2/2
ஒருங்குற தழுவுவென் ஒன்றும் காண்கிலென் – கம்.ஆரண்:14 96/3

மேல்


ஒருங்கே (11)

எல்லேம் பிரியற்க எம் சுற்றமொடு ஒருங்கே – பரி 23/88
கரும்பு எல்லாம் நின் உழவு அன்றோ ஒருங்கே
துகள் அறு வாள் முகம் ஒப்ப மலர்ந்த – கலி 64/14,15
உறையொடு நின்றீயல் வேண்டும் ஒருங்கே
நிறை வளை கொட்பித்தான் செய்த துயரால் – கலி 145/56,57
உருண்டு கால் தொடர் பிறகிடு தறியொடும் ஒருங்கே
இரண்டு மா மரம் இடை இற நடந்தது ஓர் யானை – கம்.பால:15 3/3,4
அழகு எலாம் ஒருங்கே கண்டால் யாவரே ஆற்றவல்லார் – கம்.பால:22 20/4
உயர்ந்த வெம் சின வானர படையொடும் ஒருங்கே
சயம் தனக்கு ஒரு வடிவு என திறல் கொடு தழைத்த – கம்.கிட்:12 14/2,3
உடுத்த நாயகன் தான் என உணர்தலின் ஒருங்கே
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை – கம்.யுத்2:15 210/2,3
ஊன் அற குறைத்து உயிர் உண்பென் நீயிர் போய் ஒருங்கே
ஆன மற்றவர் இருவரை கோறீர் என்று அறைந்தான் – கம்.யுத்3:31 1/2,3
ஒருவரை கொல்ல ஆயிரம் இராமர் வந்து ஒருங்கே
இருபதிற்றிரண்டு ஆண்டு நின்று அமர் செய்தால் என் ஆம் – கம்.யுத்3:31 25/1,2
ஒன்றும் அஞ்சலிர் வஞ்சனை அரக்கரை ஒருங்கே
கொன்று நீக்கும் அ கொற்றவன் இ குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 26/2,3
ஒன்றும் நீர் அஞ்சல் ஐய யாம் எலாம் ஒருங்கே சென்று – கம்.யுத்3:31 56/1

மேல்


ஒருசார் (21)

ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண் – மது 98
ஒருசார் சிறுதினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப – மது 271
முல்லை சான்ற புறவு அணிந்து ஒருசார்
நறும் காழ் கொன்று கோட்டின் வித்திய – மது 285,286
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார்
இரு வெதிர் பைம் தூறு கூர் எரி நைப்ப – மது 301,302
பாலை சான்ற சுரம் சேர்ந்து ஒருசார்
முழங்கு கடல் தந்த விளங்கு கதிர் முத்தம் – மது 314,315
பெரும் தோள் சாலினி மடுப்ப ஒருசார்
அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ – மது 610,611
பெரும்பாண் காவல் பூண்டு என ஒருசார்
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/3,4
அவிழ்ந்த மலர் மீது உற்று என ஒருசார்
மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய – பரி 7/24,25
பாவை சிதைத்தது என அழ ஒருசார்
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/26,27
தொகு புனல் பரந்த என துடி பட ஒருசார்
ஓதம் சுற்றியது ஊர் என ஒருசார் – பரி 7/28,29
ஓதம் சுற்றியது ஊர் என ஒருசார்
கார் தூம்பு அற்றது வான் என ஒருசார் – பரி 7/29,30
கார் தூம்பு அற்றது வான் என ஒருசார்
பாடுவார் பாக்கம் கொண்டு என – பரி 7/30,31
ஒருசார் அணி மலர் வேங்கை மராஅ மகிழம் – பரி 23/7
ஒருசார் தண் நறும் தாமரை பூவின் இடையிடை – பரி 23/10
ஒருசார் சாறு கொள் ஓதத்து இசையொடு மாறு-உற்று – பரி 23/14
ஒருசார் அறத்தொடு வேதம் புணர் தவம் முற்றி – பரி 23/18
ஆங்கு ஒருசார் உண்ணுவ பூசுவ பூண்ப உடுப்பவை – பரி 23/22
புண்ணிய வணிகர் புனை மறுகு ஒருசார்
விளைவதை வினை எவன் மென்_புல வன்_புல – பரி 23/25,26
ஒருசார் அருவி ஆர்ப்ப ஒருசார் – புறம் 115/1
ஒருசார் அருவி ஆர்ப்ப ஒருசார்
பாணர் மண்டை நிறைய பெய்ம்-மார் – புறம் 115/1,2
வேலையுள் இலங்கை என்னும் விரி நகர் ஒருசார் விண் தோய் – கம்.சுந்:14 31/1

மேல்


ஒருசாரோரே (2)

ஆடு ஆடு என்ப ஒருசாரோரே
ஆடு அன்று என்ப ஒருசாரோரே – புறம் 85/3,4
ஆடு அன்று என்ப ஒருசாரோரே
நல்ல பல்லோர் இரு நன் மொழியே – புறம் 85/4,5

மேல்


ஒருத்தர் (3)

முன்னம் ஒருத்தர் தொடா முலையோடு உன் – கம்.ஆரண்:14 52/2
இருள் நிறத்தவர் ஒருத்தர் ஏழ் மலையையும் எடுப்பார் – கம்.யுத்3:30 20/4
ஒருத்தர்-மேல் ஒருத்தர் வீழ்ந்து உயிரின் புல்லினார் – கம்.யுத்4:38 18/3

மேல்


ஒருத்தர்-மேல் (1)

ஒருத்தர்-மேல் ஒருத்தர் வீழ்ந்து உயிரின் புல்லினார் – கம்.யுத்4:38 18/3

மேல்


ஒருத்தர்க்கு (1)

ஓர் ஒருத்தர்க்கு ஒருவரின் உற்று உயர் – கம்.யுத்2:15 44/3

மேல்


ஒருத்தரின் (1)

ஒருத்தரின் முன்னம் சாதல் உண்டவர்க்கு உரியது அம்மா – கம்.யுத்2:16 152/4

மேல்


ஒருத்தரை (1)

ஒருத்தரை நலனும் தீங்கும் தேரினும் உயிரின் ஓம்பும் – கம்.யுத்1:4 127/2

மேல்


ஒருத்தல் (25)

இலங்கு ஏந்து மருப்பின் இனம் பிரி ஒருத்தல்
விலங்கல் மீமிசை பணவை கானவர் – மலை 297,298
செம் கண் எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல்
கனை செலல் முன்பொடு கதழ்ந்து வரல் போற்றி – மலை 472,473
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல்
சேறு ஆடு இரும் புறம் நீறொடு சிவண – நற் 82/7,8
கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே – நற் 92/9
இடு நீறு ஆடிய கடு நடை ஒருத்தல்
ஆள் பெறல் நசைஇ நாள் சுரம் விலங்கி – நற் 126/3,4
உயர் மருப்பு ஒருத்தல் புகர் முகம் பாயும் – நற் 148/10
பூ பொறி ஒருத்தல் ஏந்து கை கடுப்ப – நற் 317/2
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல்
துறு கண் கண்ணி கானவர் உழுத – நற் 386/1,2
உவரி ஒருத்தல் உழாஅது மடிய – குறு 391/1
ஓமை குத்திய உயர் கோட்டு ஒருத்தல்
வேனில் குன்றத்து வெம் அறை கவாஅன் – குறு 396/4,5
சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தல்
துறுகல் அடுக்கத்து வில்லோர் மாற்றி – ஐங் 267/1,2
காழ் வரை நில்லா கடும் களிற்று ஒருத்தல்
யாழ் வரை தங்கிய ஆங்கு தாழ்பு நின் – கலி 2/26,27
ஈர் நறும் கமழ் கடாஅத்து இனம் பிரி ஒருத்தல்
ஆறு கடி கொள்ளும் வேறு புலம் படர்ந்து – கலி 21/2,3
காடு மீக்கூறும் கோடு ஏந்து ஒருத்தல்
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் – அகம் 65/16,17
பொறி நுதல் பொலிந்த வய களிற்று ஒருத்தல்
இரும் பிணர் தட கையின் ஏமுற தழுவ – அகம் 78/4,5
வெயில் தின வருந்திய நீடு மருப்பு ஒருத்தல்
பிணர் அழி பெரும் கை புரண்ட கூவல் – அகம் 207/9,10
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல்
பொரி அரை விளவின் புன் புற விளை புழல் – அகம் 219/13,14
முதல் பாய்ந்திட்ட முழு வலி ஒருத்தல்
செம் நில படு நீறு ஆடி செரு மலைந்து – அகம் 227/9,10
உழுவையொடு உழந்த உயங்கு நடை ஒருத்தல்
நெடு வகிர் விழுப்புண் கழாஅ கங்குல் – அகம் 308/1,2
ஆளி நன் மான் அணங்கு உடை ஒருத்தல்
மீளி வேழத்து நெடுந்தகை புலம்ப – அகம் 381/1,2
எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தல் நும் – அகம் 388/12
கடும் பகட்டு ஒருத்தல் நடுங்க குத்தி – அகம் 397/10
முணங்கு நிமிர் வய_மான் முழு வலி ஒருத்தல்
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இசை குறித்து – புறம் 52/2,3
இரும் களிற்று ஒருத்தல் நல் வலம் படுக்கும் – புறம் 190/9
ஒருத்தல் எட்டொடு திரு தலை பன்மை சால் உரக – கம்.அயோ:1 65/1

மேல்


ஒருத்தலின் (1)

பெரும் களிற்று ஒருத்தலின் பெயர்குவை – அகம் 308/15

மேல்


ஒருத்தலொடு (1)

சிறு கண் பன்றி பெரும் சின ஒருத்தலொடு
குறு கை இரும் புலி பொரூஉம் நாட – ஐங் 266/1,2

மேல்


ஒருத்தலோடு (1)

வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின் – கலி 46/3,4

மேல்


ஒருத்தற்கு (1)

உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு
பிடி இடு பூசலின் அடி பட குழிந்த – அகம் 379/24,25

மேல்


ஒருத்தன் (10)

பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி – கம்.பால:19 36/3
உள்ளாது உமிழ்ந்தான் விடம் உண்ட ஒருத்தன் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 140/4
மற்று ஒருத்தன் வலிந்து அறைகூவ வந்து – கம்.கிட்:7 94/1
மன் நகை தரத்தர ஒருத்தன் மனை உற்றாள் – கம்.யுத்1:2 50/3
கருத்து இலான் கண் இலான் ஒருத்தன் கைக்கொடு – கம்.யுத்1:2 67/1
ஒருத்தன் நீ தனி உலகு ஒரு மூன்றிற்கும் ஆயினும் பழி ஓரும் – கம்.யுத்2:16 324/1
அழுவாய் ஒருத்தன் உளை-போலும் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 252/4
வல்லான் ஒருத்தன் இடையே படுத்த வடு ஆன மேனி வடுவும் – கம்.யுத்2:19 264/4
கரந்திலன் தனித்து ஒருத்தன் நேரும் வந்து காலினான் – கம்.யுத்3:31 74/4
இறைவரின் ஒருத்தன் என்று எண்ணுகின்றனென் – கம்.யுத்4:41 96/2

மேல்


ஒருத்தனும் (1)

ஒருத்தியும் ஒருத்தனும் உடலும் ஒன்று என – கம்.பால:19 48/3

மேல்


ஒருத்தனே (1)

நீ ஒருத்தனே உலகு ஒரு மூன்றையும் நிமிர்வாய் – கம்.யுத்3:22 94/3

மேல்


ஒருத்தி (65)

அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி
கை புதைஇய வளை – பரி 7/53,54
பேணாது ஒருத்தி பேது உற ஆயிடை – பரி 7/67
தோள் நலம் உண்டு துறந்தான் என ஒருத்தி
யாணர் மலி புனல் நீத்தத்து இரும் பிடி – பரி 12/46,47
அமிர்து அன நோக்கத்து அணங்கு ஒருத்தி பார்ப்ப – பரி 12/57
பார்த்தாள் ஒருத்தி நினை என பார்த்தவளை – பரி 12/62
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் – பரி 20/48
ஆரா கவவின் ஒருத்தி வந்து அல்கல் தன் – கலி 90/10
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை – கலி 92/33
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப – கலி 92/34
ஒருத்தி தெரி முத்தம் சேர்ந்த திலகம் – கலி 92/35
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/36
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/37
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப – கலி 92/38
ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று – கலி 92/39
ஒருத்தி அடி தாழ் கலிங்கம் தழீஇ ஒரு கை – கலி 92/42
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/45
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் – கலி 92/48
துளி இடை மின்னு போல் தோன்றி ஒருத்தி
ஒளியோடு உரு என்னை காட்டி அளியள் என் – கலி 139/5,6
அணி நிலை பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து ஒருத்தி
அணி நலம் பாடி வரற்கு – கலி 141/5,6
கனவின் நிலையின்றால் காமம் ஒருத்தி
உயிர்க்கும் உசாஅம் உலம்வரும் ஓவாள் – கலி 145/3,4
நலம் நல்கு ஒருத்தி இருந்த ஊரே – அகம் 109/3
சிறு நல் ஒருத்தி பெரு நல் ஊரே – அகம் 239/15
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி
இகழ்ந்த சொல்லும் சொல்லி சிவந்த – அகம் 306/10,11
எம் போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து என்றும் – புறம் 144/11
ஒன்றும் உண்கண் மதி முகத்து ஒருத்தி செய்தது உரை-செய்வாம் – கம்.பால:13 55/4
மடன் ஒக்கும் மடனும் உண்டோ வாள் நுதல் ஒருத்தி காண – கம்.பால:19 10/2
மின் என நுடங்குகின்ற மருங்குலாள் ஒருத்தி வெள்ளை – கம்.பால:19 16/1
விண் மதி மதுவின் ஆசை வீழ்ந்தது என்று ஒருத்தி உன்னி – கம்.பால:19 17/2
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை – கம்.பால:19 18/1
ஊன்றிய கழுநீர் நாள தாளினால் ஒருத்தி உண்டாள் – கம்.பால:19 19/4
பொன்_தொடி ஒருத்தி கண் பொறாத முத்தமே – கம்.பால:19 30/4
தோடு அவிழ் கூந்தலாள் ஒருத்தி தோன்றலோடு – கம்.பால:19 31/1
பாடினள் ஒருத்தி தன் பாங்கிமார்களோடு – கம்.பால:19 32/3
குழைத்த பூம் கொம்பு_அனாள் ஒருத்தி கூடலை – கம்.பால:19 33/1
பந்து அணி விரலினாள் ஒருத்தி பையுளாள் – கம்.பால:19 34/1
பதைத்தனள் ஒருத்தன் மேல் ஒருத்தி பஞ்சு அடி – கம்.பால:19 36/3
சோர் குழல் ஒருத்தி தன் வருத்தம் சொல்லுவான் – கம்.பால:19 42/1
பொய் தலை மருங்குலாள் ஒருத்தி புல்லிய – கம்.பால:19 45/1
மெல்லியல் ஒருத்தி தான் விரும்பும் சேடியை – கம்.பால:19 46/1
ஊறு பேர் அன்பினாள் ஒருத்தி தன் உயிர் – கம்.பால:19 47/1
வெதிர் பொரு தோளினாள் ஒருத்தி வேந்தன் வந்து – கம்.பால:19 49/1
ஆக்கிய காதலாள் ஒருத்தி அந்தியில் – கம்.பால:19 51/1
பார்த்தனள் ஒருத்தி தன் பாங்கு_அனாளையே – கம்.பால:19 54/4
நல் நுதல் ஒருத்தி தன்-பால் அகத்து உள நாணும் நீத்தாள் – கம்.பால:19 57/2
கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் – கம்.பால:19 59/1
நினைத்தனள் சீறுவாள் ஒருத்தி நீடிய – கம்.பால:19 61/2
இழை உறா புண் அறாத இள முலை ஒருத்தி சோர்ந்து – கம்.பால:21 9/3
பைம் கரும் கூந்தல் செ வாய் வாள் நுதல் ஒருத்தி உள்ளம் – கம்.பால:21 14/1
ஆக்கிய பாவை அன்னாள் ஒருத்தி ஆண்டு அமலன் மேனி – கம்.பால:21 15/3
வெளுப்பன கறுப்ப ஆன வேல்_கணாள் ஒருத்தி உள்ளம் – கம்.பால:21 16/3
மாது ஒருத்தி மனத்தினை அல்லது ஓர் – கம்.பால:21 23/1
ஒருத்தி மற்று அங்கு ஒருத்தியை நோக்கி என் – கம்.பால:21 37/2
பைம்_தொடி ஒருத்தி சொல் கொண்டு பார்_மகள் – கம்.அயோ:4 153/1
வேய் கொள் தோளி ஒருத்தி விளம்பினாள் – கம்.அயோ:11 40/4
உடர் எலாம் உயிர் இலா என தோன்றும் உலகத்தே ஒருத்தி அன்றே – கம்.அயோ:13 69/3
உளம் கோடற்கு அன்பு இழைத்தாள் உளள் ஒருத்தி என்னுதியேல் நிருதரோடும் – கம்.ஆரண்:6 132/1
உரற்றிய ஓசை அன்று ஒருத்தி ஊறுபட்டு – கம்.ஆரண்:14 78/3
தின்றாள் ஒருத்தி இவள் என்பது தெரிந்தான் – கம்.சுந்:1 66/4
உண்பேன் ஒருத்தி அது ஒழிப்பது அரிது என்றாள் – கம்.சுந்:1 69/4
தொக்க செல்வம் தொலையும் ஒருத்தி நீ – கம்.சுந்:3 108/2
உன் குலம் உன்னது ஆக்கி உயர் புகழ்க்கு ஒருத்தி ஆய – கம்.சுந்:14 28/1
மூக்கு அறவும் வாழ்ந்தேன் ஒருத்தி முலை கிடந்த – கம்.யுத்2:17 83/3
உண்டாள் உடல் தடித்தாள் வேறு ஒருத்தி ஒக்கின்றாள் – கம்.யுத்2:17 89/4
நினைத்தது முடித்து நின்றேன் நேர் இழை ஒருத்தி நீரால் – கம்.யுத்3:29 39/2
உண்மையும் நீ எனும் ஒருத்தி தோன்றலால் – கம்.யுத்4:40 53/3

மேல்


ஒருத்தி-தன்னை (1)

பெண் தனி ஒருத்தி-தன்னை பேதை வாள் அரக்கன் பற்றி – கம்.ஆரண்:13 117/1

மேல்


ஒருத்திக்கு (2)

இடிய இடை கொள்ளும் சாயல் ஒருத்திக்கு
அடியுறை காட்டிய செல்வேன் மடியன்-மின் – கலி 140/10,11
சித்தம் உண்டு ஒருத்திக்கு அது அன்பன் தேர்கிலான் – கம்.பால:19 35/2

மேல்


ஒருத்தியால் (1)

சீதை என்று ஒருத்தியால் உள்ளம் தேம்பிய – கம்.யுத்3:24 70/1

மேல்


ஒருத்தியும் (3)

என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் – கலி 9/6
ஒருத்தியும் ஒருத்தனும் உடலும் ஒன்று என – கம்.பால:19 48/3
திருவினுக்கு உவமை சால்வாள் ஒருத்தியும் சேக்கை போரில் – கம்.பால:19 58/2

மேல்


ஒருத்தியுமே (1)

ஊழியான் பெரும் தேவி ஒருத்தியுமே யான் காணேன் – கம்.சுந்:2 227/3

மேல்


ஒருத்தியே (1)

உட்கும் போர் சேனை சூழ ஒருத்தியே அயோத்தி எய்தின் – கம்.யுத்4:41 27/3

மேல்


ஒருத்தியை (5)

பிறரும் ஒருத்தியை நம் மனை தந்து – அகம் 46/9
தொழுதனள் ஒருத்தியை தூது வேண்டுவாள் – கம்.பால:19 53/4
ஒருத்தி மற்று அங்கு ஒருத்தியை நோக்கி என் – கம்.பால:21 37/2
வெறுப்பு உண்டாய ஒருத்தியை வேண்டினால் – கம்.சுந்:12 96/1
புன்மை சால் ஒருத்தியை சுடாது போற்றினாய் – கம்.யுத்4:40 77/3

மேல்


ஒருத்தியொடு (3)

முளை நிரை முறுவல் ஒருத்தியொடு நெருநல் – ஐங் 369/2
நிரை தார் மார்பன் நெருநல் ஒருத்தியொடு
வதுவை அயர்தல் வேண்டி புதுவதின் – அகம் 66/7,8
எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை – அகம் 116/9

மேல்


ஒருதலை (2)

உரிதின் ஒருதலை எய்தலும் வீழ்வார் – கலி 92/7
மம்மர் நெஞ்சத்து எம்மனோர்க்கு ஒருதலை
கைம்முற்றல நின் புகழே என்றும் – புறம் 53/7,8

மேல்


ஒருதன்மை (1)

ஒருக்க ஒருதன்மை நிற்குமோ ஒல்லை – பரி 6/72

மேல்


ஒருதாம் (1)

நிலம் அமர் வையத்து ஒருதாம் ஆகி – மது 470

மேல்


ஒருதான் (2)

ஒருதான் தாங்கிய உரன் உடை நோன் தாள் – சிறு 115
ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/13

மேல்


ஒருதானே (1)

தண் அம் தாமரையின் தனி பகைஞன் என்னும் தன்மை ஒருதானே
உணர்ந்தான் உணர்வுற்று அவன் மேல் இட்டு உயிர்தந்து உய்க்க உரை-செய்வான் – கம்.ஆரண்:10 113/3,4

மேல்


ஒருதிறம் (10)

ஒருதிறம் பாணர் யாழின் தீம் குரல் எழ – பரி 17/9
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ – பரி 17/10
ஒருதிறம் கண் ஆர் குழலின் கரைபு எழ – பரி 17/11
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத – பரி 17/12
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – பரி 17/13
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 17/14
ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க – பரி 17/15
ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூ கொடி நுடங்க – பரி 17/16
ஒருதிறம் பாடினி முரலும் பாலை அம் குரலின் – பரி 17/17
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/19

மேல்


ஒருநாள் (1)

பட்டார் இது பட்டது பண்டு ஒருநாள் – கம்.யுத்2:18 72/4

மேல்


ஒருப்பட்டான் (1)

உறு வலி துணைவர் சொன்னார் ஒருப்பட்டான் பொருப்பை ஒப்பான் – கம்.சுந்:1 14/4

மேல்


ஒருப்பட்டானை (1)

ஊட்டு அரக்கு உண்ட போலும் நயனத்தான் ஒருப்பட்டானை
தாள் துணை தொழுது மைந்தன் தடுத்து இடை தருதி என்றான் – கம்.சுந்:10 1/3,4

மேல்


ஒருப்படல் (1)

உன்னி செய்கை-மேல் ஒருப்படல் உறுவதே உறுதி – கம்.கிட்:12 37/3

மேல்


ஒருப்படுத்தாள் (1)

ஒண் தார் முகிலை வனம் போகு என்று ஒருப்படுத்தாள்
எண்-தானும் வேறில்லை ஈது அடுத்தவாறு என்றான் – கம்.அயோ:4 90/3,4

மேல்


ஒருப்படுத்து (1)

உரும் ஒத்த சிலையினோரை ஒருப்படுத்து உதவி நின்ற – கம்.அயோ:6 2/2

மேல்


ஒருபது (2)

ஒருபது முகமும் கண்ணும் உருவமும் மார்பும் தோள்கள் – கம்.ஆரண்:10 80/3
ஒருபது திசைக்கணும் ஒலித்த ஒலி ஒப்ப – கம்.யுத்1:12 9/2

மேல்


ஒருபதும் (2)

குறுகி நோக்கி மற்று அவன் தலை ஒருபதும் குறித்த – கம்.சுந்:2 129/1
ஒன்று அல ஒருபதும் ஒன்பதும் ஒரு கணை – கம்.யுத்2:18 128/3

மேல்


ஒருபேரும் (1)

இங்கு ஒருபேரும் மீண்டார் இல்லையேல் குரங்கு அது எந்தாய் – கம்.சுந்:11 10/3

மேல்


ஒருபோதும் (2)

வில் இனம் உளென் ஒன்றும் வெருவலென் ஒருபோதும்
மல்லினும் உயர் தோளாய் மலர் அடி பிரியேனால் – கம்.அயோ:8 38/3,4
ஒருவலென் ஒருபோதும் உறைகுவென் உளர் ஆனார் – கம்.அயோ:8 39/2

மேல்


ஒருமுறை (1)

செவ்விதின் ஒருமுறை தெரியும் பின் என்றான் – கம்.அயோ:4 159/4

மேல்


ஒருமூன்றினில் (1)

முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில்
இரண்டை இரண்டு கையில் கொடு எழுந்தான் – கம்.சுந்:9 57/3,4

மேல்


ஒருமை (6)

ஒருமை செப்பிய அருமை வான் முகை – நற் 298/10
ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை – பரி 13/50
எழல் உறு மனத்தினர் ஒருமை எய்தினார் – கம்.ஆரண்:7 43/4
ஒருமை நோக்கி ஒருவற்கு உதவலோ – கம்.கிட்:7 91/4
உலைவுறா-வகை உண்டு பண்டு உமிழ்ந்த பேர் ஒருமை
தலைவன் வாய் ஒத்த இலங்கையின் வாயில்கள் தருவ – கம்.யுத்3:31 16/3,4
கொடுத்தும் நம் உயிர் என ஒருமை கூறினான் – கம்.யுத்3:31 177/4

மேல்


ஒருமைய (1)

தாரும் கண்ணியும் காட்டி ஒருமைய
நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச – நற் 150/8,9

மேல்


ஒருமையின் (3)

ஒருமையின் நிறுவி மும்மை உலகினும் உயர்தி அன்றே – கம்.கிட்:7 140/4
ஒருமையின் வந்தனரேனும் உய்கலார் – கம்.கிட்:10 94/3
ஒருமையின் உணர நோக்கின் பொறையினது ஊற்றம் அன்றே – கம்.யுத்1:12 37/2

மேல்


ஒருமையும் (2)

மன் உயிர் பன்மையும் கூற்றத்து ஒருமையும்
நின்னொடு தூக்கிய வென் வேல் செழிய – புறம் 19/3,4
ஒருமையும் கண்டு இனி உவத்தி உள்ளம் நீ – கம்.அயோ:14 29/4

மேல்


ஒருமையே (3)

மும்மையும் உணர வல்லார் ஒருமையே மொழியும் நீரார் – கம்.அயோ:1 8/4
ஒருமையே எம்மனோர்க்கு உரைக்கல்-பாலதோ – கம்.சுந்:3 71/4
ஒருமையே அரசு செய்வாய் உரிமையே உனதே ஒன்றும் – கம்.யுத்2:16 144/3

மேல்


ஒருமையொடு (1)

வென்றியின் மக்களுள் ஒருமையொடு பெயரிய – பரி 5/5

மேல்


ஒருமையோர்க்கும் (1)

வெண்குடை நிழற்றிய ஒருமையோர்க்கும்
நடுநாள் யாமத்தும் பகலும் துஞ்சான் – புறம் 189/2,3

மேல்


ஒருவ (8)

செருவில் ஒருவ பொரு விறல் மள்ள – திரு 262
புலம் புகழ் ஒருவ யானும் வாழேன் – கலி 52/21
தம் குலத்து ஒருவ அரும் தருமம் நீங்கினர் – கம்.அயோ:14 41/3
ஒருவ அரும் செல்வத்து யாண்டும் உறையவும் பெற்றேன் ஒன்றோ – கம்.ஆரண்:6 49/2
பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் – கம்.கிட்:7 129/2
ஒருவ_அரும் காலம் உன் உரிமையோர் உரை – கம்.கிட்:11 132/2
ஒலி கழல் ஒருவ நம் உயிருக்கு அன்பினால் – கம்.யுத்1:2 33/4
நோய் கொண்டு மருந்து செய்யா ஒருவ நின் நோன்மை எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 230/3

மேல்


ஒருவ_அரும் (1)

ஒருவ_அரும் காலம் உன் உரிமையோர் உரை – கம்.கிட்:11 132/2

மேல்


ஒருவகில்லா (1)

உயிர் உறு காதலாரின் ஒன்றை ஒன்று ஒருவகில்லா
செயிர் உறு மனத்த ஆகி தீ திரள் செம் கண் சிந்த – கம்.பால:10 13/2,3

மேல்


ஒருவகை (3)

உற்றதை ஒருவகை உணர்த்துவாம்-அரோ – கம்.அயோ:4 165/4
ஒருவகை உணர்வு வந்து உரைப்பது ஆயினான் – கம்.கிட்:6 19/4
உகும் தகை மொழியாள் முன்னம் ஒருவகை உறையுளுள்ளே – கம்.சுந்:2 212/3

மேல்


ஒருவண்ணம் (1)

தொடை ஊற்றின் தேன் துளிக்கும் நறும் தாரான் ஒருவண்ணம் துயரம் நீங்கி – கம்.பால:6 13/1

மேல்


ஒருவர் (59)

நான்முக ஒருவர் சுட்டி காண்வர – திரு 165
நான்முக ஒருவர் பயந்த பல் இதழ் – பெரும் 403
ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல – பரி 9/41
ஒருவர் மயில் ஒருவர் ஒண் மயிலோடு ஏல – பரி 9/41
காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு-உற – பரி 11/68
ஒத்து அளந்து சீர்தூக்கி ஒருவர் பிற்படார் – பரி 12/42
ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின் – பரி 24/7
உணர்த்தினர் ஒருவர் முன் ஒருவர் ஓடினார் – கம்.பால:8 42/4
உணர்த்தினர் ஒருவர் முன் ஒருவர் ஓடினார் – கம்.பால:8 42/4
ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால் – கம்.பால:10 37/2
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை – கம்.பால:14 76/2
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை – கம்.பால:14 76/2
ஊனும் உயிரும் அனையார் ஒருவர்க்கு ஒருவர்
தேனும் மிஞிறும் சிறு தும்பியும் பம்பி ஆர்ப்ப – கம்.பால:16 39/1,2
ஒருவருக்கு ஒருவர் தோலார் ஒத்தனர் உயிரும் ஒன்றே – கம்.பால:19 58/3
யாரினும் உயர்ந்த மூலத்து ஒருவர் ஆம் இருவர் தம்மை – கம்.பால:24 28/3
ஒத்த சிந்தையர் உவகையின் ஒருவரின் ஒருவர்
தத்தமக்கு உற்ற அரசு என தழைக்கின்ற மனத்தர் – கம்.அயோ:1 75/1,2
ஒருவரின் ஒருவர் முந்த காதலோடு உவகை உந்த – கம்.அயோ:3 87/2
மாதை ஒருவர் புணர்வராம் வஞ்சித்த – கம்.அயோ:4 109/2
ஊடு உற நெருக்கி ஓடத்து ஒருவர் முன் ஒருவர் கிட்டி – கம்.அயோ:13 54/1
ஊடு உற நெருக்கி ஓடத்து ஒருவர் முன் ஒருவர் கிட்டி – கம்.அயோ:13 54/1
அறம் காத்தற்கு உனக்கு ஒருவர் ஆரும் ஒரு துணை இன்றி – கம்.ஆரண்:1 49/3
பின் இவளை அயல் ஒருவர் பாரார் என்றே அரிந்தீர் பிழை செய்தீரோ – கம்.ஆரண்:6 125/3
உரையினர் ஒருவர்-முன் ஒருவர் ஓடினார் – கம்.ஆரண்:10 35/4
ஆர் ஒருவர் அன்னவரை ஒப்பவர்கள் ஐயா – கம்.ஆரண்:10 55/3
ஆர் கலி அழுவம் தந்த அமிழ்து என ஒருவர் ஆவி – கம்.ஆரண்:10 163/3
எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் – கம்.கிட்:7 56/1
உரிய ஆய் ஒருவர் உள்ளத்து ஒடுங்குவ அல்ல உண்மை – கம்.கிட்:13 54/2
வல்லீரேல் ஒருவர் ஏகி மறைந்து அவண் ஒழுகி வாய்மை – கம்.கிட்:16 61/2
உரம் மடங்கி வந்து உழையராய் உழல்குவர் ஒருவர்
தரம் அடங்குவது அன்று இது தவம் செய்த தவமால் – கம்.சுந்:2 9/3,4
உழையர் என்ன நின்று உதவுவ நிதியங்கள் ஒருவர்
விழையும் போகமே இங்கு இது வாய்கொடு விளம்பின் – கம்.சுந்:2 25/2,3
மாதரும் மைந்தர்-தாமும் ஒருவர்-பால் ஒருவர் வைத்த – கம்.சுந்:2 106/3
தஞ்சம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் என்றல் தகும் அன்றோ – கம்.சுந்:6 3/4
ஒருவரின் ஒருவர் முந்தி முறை மறுத்து உருக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 13/3
தரையினை எடும் எடும் என்றால் ஒருவர் அது அமைதல் சமைந்தார் – கம்.சுந்:7 17/4
ஒருவரை ஒருவர் தொடர்ந்தார் உயர் தலை உடைய உருண்டார் – கம்.சுந்:7 25/3
ஒக்க ஏகுதும் குரங்கினுக்கு உயிர் தர ஒருவர்
புக்கு மீண்டிலர் என்று அழுது இரங்கினர் புலம்பி – கம்.சுந்:9 13/3,4
இந்த மானிடவராம் இருவரோடு எண்ணல் ஆம் ஒருவர் யாரே – கம்.யுத்1:2 97/4
ஒருவரின் ஒருவர் சென்று உறுக்கி ஊன்றுவார் – கம்.யுத்1:4 36/4
நாமம் நாட்டிய சவம் எனின் நாள்-தொறும் ஒருவர்
ஈம நாட்டிடை இடாமல் தன் எயிற்றிடை இடுவான் – கம்.யுத்1:5 44/1,2
ஒன்றும் வேண்டலர் ஆயினும் ஒருவர்-பால் ஒருவர்
சென்று வேண்டுவரேல் அவர் சிறுமையின் தீரார் – கம்.யுத்1:6 6/1,2
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர்
குரை கழல் துணை தோள் இணை பிற மற்றும் கொளலால் – கம்.யுத்2:16 220/1,2
உறுக்கினர் ஒருவரை ஒருவர் உற்று இகல் – கம்.யுத்2:16 262/1
கண்டன் மாறு ஒருவர் இன்மை கண்டு கணை மாறினான் விடுதல் இன்மையாய் – கம்.யுத்2:19 69/2
ஏயினர் ஒருவர் இன்றி இராக்கத தலைவர் எங்கள் – கம்.யுத்2:19 91/2
இ நரன்-தன்னோடு ஒப்பார் யார் உளர் ஒருவர் என்றான் – கம்.யுத்2:19 120/4
அங்கு அமர்க்களத்து ஒருவரோடு ஒருவர் சென்று அடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 51/3
இறவு கண்டிலர் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர்
விறகின் வெந்தன விசும்பிடை செறிந்தன விசிகம் – கம்.யுத்3:22 71/3,4
ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் – கம்.யுத்3:22 119/4
போக தாம் ஒருவர் மற்று இ குரங்கொடு பொர கற்றாரே – கம்.யுத்3:22 122/3
என்னை போல்பவர் ஆர் உளர் ஒருவர் என்று இசைத்தான் – கம்.யுத்3:22 190/4
ஒருவரோடு ஒருவர் உள்ளம் உயிரொடும் ஒன்றே ஆகி – கம்.யுத்3:24 57/2
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு – கம்.யுத்3:25 13/3
சிறுவனும் நீயும் அல்லால் யார் உளர் ஒருவர் தீர்ந்தார் – கம்.யுத்3:26 8/3
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற – கம்.யுத்3:27 67/1
ஒதுங்கினர் ஒருவர் கீழ் ஒருவர் புக்குற – கம்.யுத்3:27 67/1
ஏயினர் ஒருவரை ஒருவர் குறித்து எரி கணை இரு மழை பொழிவன-போல் – கம்.யுத்3:28 22/4
வில்லியர் ஒருவர் நல்க துடைத்துறும் வெறுமை தீர்ந்தேன் – கம்.யுத்3:28 61/3
படை தலைவர் உற்று ஒருவர் மு மடி இராவணன் எனும் படிமையோர் – கம்.யுத்3:31 149/1
ஆயிர வெள்ளம் உண்டு ஒருவர் ஆழி சூழ் – கம்.யுத்3:31 172/1

மேல்


ஒருவர்-தம்மின் (1)

என்று அவன் இரங்கும் காலத்து இருவரும் ஒருவர்-தம்மின்
வென்றிலர் தோற்றிலாராய் வெம் சமம் விளைக்கும் வேலை – கம்.யுத்1:12 32/1,2

மேல்


ஒருவர்-தமை (1)

வெளி நின்றவரோ போய் மறைந்தார் விலக்க ஒருவர்-தமை காணேன் – கம்.பால:10 68/1

மேல்


ஒருவர்-பால் (2)

மாதரும் மைந்தர்-தாமும் ஒருவர்-பால் ஒருவர் வைத்த – கம்.சுந்:2 106/3
ஒன்றும் வேண்டலர் ஆயினும் ஒருவர்-பால் ஒருவர் – கம்.யுத்1:6 6/1

மேல்


ஒருவர்-முன் (1)

உரையினர் ஒருவர்-முன் ஒருவர் ஓடினார் – கம்.ஆரண்:10 35/4

மேல்


ஒருவர்-மேல் (4)

ஒருவர்-மேல் கருணை தூண்டி ஒருவர்-மேல் ஒளித்து நின்று – கம்.கிட்:7 89/2
ஒருவர்-மேல் கருணை தூண்டி ஒருவர்-மேல் ஒளித்து நின்று – கம்.கிட்:7 89/2
மற்று இனி ஒருவர்-மேல் ஓர் மரனொடும் கற்கள் வீச – கம்.யுத்2:16 176/1
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு – கம்.யுத்3:25 13/3

மேல்


ஒருவர்க்கு (8)

ஊனும் உயிரும் அனையார் ஒருவர்க்கு ஒருவர் – கம்.பால:16 39/1
அம் கண் அரசே ஒருவர்க்கு அழியாதோ அழகு என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 111/4
ஒருவர்க்கு ஆண்டு அமர் ஒருவரும் தோற்றிலர் உடன்று – கம்.கிட்:7 59/2
ஒல்லுமோ ஒருவர்க்கு ஈது உறுகண் யாது இனி – கம்.சுந்:3 72/3
தஞ்சம் ஒருவர்க்கு ஒருவர் என்றல் தகும் அன்றோ – கம்.சுந்:6 3/4
ஏயின ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் திருமுகம் இரட்டி பொன் தோள் – கம்.யுத்1:3 133/2
பேசுவார் ஒருவர்க்கு ஆவி தோற்றிலென் பெண்-பால் வைத்த – கம்.யுத்2:17 13/3
ஒண்ணுமே நீ அலாது ஓர் ஒருவர்க்கு இ படை-மேல் ஊன்ற – கம்.யுத்3:31 71/3

மேல்


ஒருவர்க்கும் (3)

ஒருவர்க்கும் பொய்யா நின் வாய் இல் சூள் வௌவல் – பரி 8/84
உன் ஒக்க வைத்த இருவர்க்கும் ஒத்தி ஒருவர்க்கும் உண்மை உரையாய் – கம்.யுத்2:19 253/1
ஒல்வாய் நீயே வேறு ஒருவர்க்கும் உடையாதால் – கம்.யுத்4:37 128/2

மேல்


ஒருவரால் (7)

ஊழ்வினை ஒருவரால் ஒழிக்கல்-பாலதோ – கம்.அயோ:4 158/4
உன்னவே ஒண்ணுமோ ஒருவரால் இவள் – கம்.ஆரண்:10 30/3
அதிசயம் ஒருவரால் அமைக்கல் ஆகுமோ – கம்.ஆரண்:13 106/1
அண்ணலே ஒருவரால் அறியல்-பாலதோ – கம்.கிட்:10 98/4
பேருமோ ஒருவரால் அவர்களால் அல்லது இ பெரியவேனும் – கம்.யுத்1:2 89/1
தொல் நிலை ஒருவரால் துணியல்-பாலதோ – கம்.யுத்1:3 59/4
பாடு இனி ஒருவரால் பகரல்-பாலதோ – கம்.யுத்2:18 110/4

மேல்


ஒருவராலும் (2)

உரை-செய்யும் அளவில் அவன் முகம் நோக்கி உள்ளத்துள் ஒருவராலும்
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி – கம்.பால:6 10/1,2
வெறும் கை பெயரேன் ஒருவராலும் விளியாதேன் – கம்.சுந்:5 4/4

மேல்


ஒருவரின் (7)

காரிகை மது ஒருவரின் ஒருவர் கண்ணின் கவர்பு-உற – பரி 11/68
ஊர் அணி கோலம் ஒருவர் ஒருவரின்
சேர் அணி கொண்டு நிறம் ஒன்று வெவ்வேறு – பரி 24/7,8
ஒத்த சிந்தையர் உவகையின் ஒருவரின் ஒருவர் – கம்.அயோ:1 75/1
ஒருவரின் ஒருவர் முந்த காதலோடு உவகை உந்த – கம்.அயோ:3 87/2
ஒருவரின் ஒருவர் முந்தி முறை மறுத்து உருக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 13/3
ஒருவரின் ஒருவர் சென்று உறுக்கி ஊன்றுவார் – கம்.யுத்1:4 36/4
ஓர் ஒருத்தர்க்கு ஒருவரின் உற்று உயர் – கம்.யுத்2:15 44/3

மேல்


ஒருவருக்கு (1)

ஒருவருக்கு ஒருவர் தோலார் ஒத்தனர் உயிரும் ஒன்றே – கம்.பால:19 58/3

மேல்


ஒருவருக்கும் (1)

போரிடை மீண்டு ஒருவருக்கும் புறங்கொடா போர் வீரன் பொருது வீழ்ந்த – கம்.யுத்4:37 202/3

மேல்


ஒருவரும் (12)

ஒருவரும் இருவரும் அல்லர் – ஐங் 64/3
ஒருவரும் இல்லை மாதோ செருவத்து – புறம் 311/5
ஓட்டினன் ஒருவரும் உணர்வுறாமலே – கம்.அயோ:5 46/4
ஒருவரும் சிறிது உணர்ந்திலர்கள் எ உலகினும் – கம்.கிட்:5 8/2
தன் துணை ஒருவரும் தன்னில் வேறு இலான் – கம்.கிட்:7 34/3
ஒருவர்க்கு ஆண்டு அமர் ஒருவரும் தோற்றிலர் உடன்று – கம்.கிட்:7 59/2
உய்தலை உற்று மீண்டார் ஒருவரும் இல்லை உள்ளார் – கம்.சுந்:9 64/2
இனையர் என்று உணர்தியேல் இருவரும் ஒருவரும் எதிர் இலாதார் – கம்.யுத்1:2 85/2
ஒருவரும் காணா வண்ணம் உயர்ந்ததற்கு உவமை கூறின் – கம்.யுத்1:3 148/2
ஒருவரும் திரிய ஒட்டேன் உயிர் சுமந்து உலகில் என்றான் – கம்.யுத்2:16 158/4
ஒருவரும் உரையார் வாயால் உயிர்த்திலர் உள்ளம் ஓய்வார் – கம்.யுத்2:18 264/1
ஒருவரும் நின்றார் இல்லை உள்ளவர் ஓடி போனார் – கம்.யுத்2:19 163/4

மேல்


ஒருவரே (3)

ஓர் ஒருவரே இறைவர் மூவரையும் ஒப்பார் – கம்.ஆரண்:10 55/4
ஒருவரே சென்று அ உறு திறல் குரங்கையும் உரவோர் – கம்.யுத்3:30 29/1
ஒருவரே வல்லர் ஓர் உலகத்தினை வெல்ல – கம்.யுத்3:31 12/1

மேல்


ஒருவரேயால் (1)

இன் உயிர் ஒன்றே மூலத்து இருவரும் ஒருவரேயால்
என் அது கிடக்க தாழா இங்கு இனி இமைப்பின் முன்னர் – கம்.யுத்3:24 22/2,3

மேல்


ஒருவரை (13)

அருகுவித்து ஒருவரை அகற்றலின் தெரிவார்-கண் – கலி 142/2
ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால் – கம்.பால:10 37/2
எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் – கம்.கிட்:7 56/1
களிக்கின்றார் அலால் கவல்கின்றார் ஒருவரை காணேன் – கம்.சுந்:2 28/4
உரிய காதலின் ஒருவரோடு ஒருவரை உலகில் – கம்.சுந்:3 7/3
ஒருவரை ஒருவர் தொடர்ந்தார் உயர் தலை உடைய உருண்டார் – கம்.சுந்:7 25/3
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் – கம்.யுத்2:16 220/1
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் – கம்.யுத்2:16 220/1
உறுக்கினர் ஒருவரை ஒருவர் உற்று இகல் – கம்.யுத்2:16 262/1
இறவு கண்டிலர் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் – கம்.யுத்3:22 71/3
ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் – கம்.யுத்3:22 119/4
ஏயினர் ஒருவரை ஒருவர் குறித்து எரி கணை இரு மழை பொழிவன-போல் – கம்.யுத்3:28 22/4
ஒருவரை கொல்ல ஆயிரம் இராமர் வந்து ஒருங்கே – கம்.யுத்3:31 25/1

மேல்


ஒருவரையும் (1)

கூட்டு ஒருவரையும் வேண்டா கொற்றவ பெற்ற தாதை – கம்.கிட்:7 87/1

மேல்


ஒருவரோடு (3)

உரிய காதலின் ஒருவரோடு ஒருவரை உலகில் – கம்.சுந்:3 7/3
அங்கு அமர்க்களத்து ஒருவரோடு ஒருவர் சென்று அடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 51/3
ஒருவரோடு ஒருவர் உள்ளம் உயிரொடும் ஒன்றே ஆகி – கம்.யுத்3:24 57/2

மேல்


ஒருவலர் (1)

பத்து இரட்டி நன் பகல் இரவு ஒருவலர் பார்ப்பார் – கம்.கிட்:12 33/3

மேல்


ஒருவலென் (1)

ஒருவலென் ஒருபோதும் உறைகுவென் உளர் ஆனார் – கம்.அயோ:8 39/2

மேல்


ஒருவழி (2)

காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் – கம்.அயோ:6 33/4
துன் இருள் ஒருவழி தொக்கது ஆம் என – கம்.சுந்:2 121/3

மேல்


ஒருவழிப்பட்டன்று-மன்னே (1)

ஒருவழிப்பட்டன்று-மன்னே இன்றே – புறம் 249/9

மேல்


ஒருவழிப்படும் (1)

ஒருவழிப்படும் உன் மகற்கு உபாயம் ஈது என்றாள் – கம்.அயோ:2 89/4

மேல்


ஒருவற்கு (7)

தன் நெஞ்சு ஒருவற்கு இனைவித்தல் யாவர்க்கும் – கலி 147/46
ஆலை மென் கரும்பு_அனான் ஒருவற்கு ஆங்கு ஒரு – கம்.பால:19 41/2
உன்னை ஒருவற்கு ஒருவன் என்று உணர்கை நன்றோ – கம்.ஆரண்:11 27/4
ஒருமை நோக்கி ஒருவற்கு உதவலோ – கம்.கிட்:7 91/4
உறவுண்ட சிந்தையானும் உரை-செய்வான் ஒருவற்கு இன்னம் – கம்.கிட்:11 88/1
உன்னா ஒருவற்கு இது உணர்த்தினனால் – கம்.யுத்2:18 31/4
ஒடுக்குறுத்து உரைக்கும் தன்மை நான்முகத்து ஒருவற்கு உண்டோ – கம்.யுத்4:42 12/4

மேல்


ஒருவற்கும் (3)

கடு_மா பார்க்கும் கல்லா ஒருவற்கும்
உண்பது நாழி உடுப்பவை இரண்டே – புறம் 189/4,5
எனக்கும் நான்முகத்து ஒருவற்கும் யாரினும் உயர்ந்த – கம்.யுத்1:3 33/1
எனக்கும் எண் வகை ஒருவற்கும் இமையவர்க்கு இறைவன் – கம்.யுத்4:40 89/1

மேல்


ஒருவன் (176)

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப – திரு 254
ஏனல் காவலின் இடை உற்று ஒருவன்
கண்ணியன் கழலன் தாரன் தண்ணென – நற் 128/7,8
ஒரு_குழை_ஒருவன் போல் இணர் சேர்ந்த மராஅமும் – கலி 26/1
கய மலர் உண்கண்ணாய் காணாய் ஒருவன்
வய_மான் அடி தேர்வான் போல தொடை மாண்ட – கலி 37/1,2
அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை – கலி 47/7
ஒளிறு வேல் வலன் ஏந்தி ஒருவன் யான் என்னாது – கலி 49/20
அன்னாய் இவன் ஒருவன் செய்தது காண் என்றேனா – கலி 51/11
ஆறு விலங்கி தெருவின் கண் நின்று ஒருவன்
கூறும் சொல் வாய் என கொண்டு அதன் பண்பு உணராம் – கலி 60/23,24
ஒருவன் சாம் ஆறு எளிது என்பாம் மற்று – கலி 60/26
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை – கலி 103/30
வருந்திய செல்லல் தீர்த்த திறன் அறி ஒருவன்
மருந்து அறைகோடலின் கொடிதே யாழ நின் – கலி 129/23,24
பறை அறைந்து ஆங்கு ஒருவன் நீத்தான் அவனை – கலி 143/12
வினவுவீர் தெற்றென கேண்-மின் ஒருவன்
குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான் – கலி 144/11,12
யான் வேண்டு ஒருவன் என் அல்லல் உறீஇயான் – கலி 145/41
விலை வளம் மாற அறியாது ஒருவன்
வலை அகப்பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 147/20,21
என மொழிந்தனனே ஒருவன் அவன் கண்டு – அகம் 110/14
நில்லாது பெயர்ந்தனன் ஒருவன் அதற்கே – அகம் 180/9
தாரன் கண்ணியன் சேர வந்து ஒருவன்
வரி மனை புகழ்ந்த கிளவியன் யாவதும் – அகம் 250/7,8
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் ஒருவன்
செய்தி கொன்றோர்க்கு உய்தி இல் என – புறம் 34/5,6
ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும் – புறம் 76/1
நீல மணி மிடற்று ஒருவன் போல – புறம் 91/6
ஒருவன் புகழ்வர் செம் நா புலவர் – புறம் 107/2
மூவருள் ஒருவன் துப்பு ஆகியர் என – புறம் 122/5
கீழ்ப்பால் ஒருவன் கற்பின் – புறம் 183/9
ஒருவன் ஆட்டும் புல்வாய் போல – புறம் 193/2
கணிச்சி கூர்ம் படை கடும் திறல் ஒருவன்
பிணிக்கும்-காலை இரங்குவிர் மாதோ – புறம் 195/4,5
நும் போல் அறிவின் நுமருள் ஒருவன்
புகழ்ந்த செய்யுள் கழாஅத்தலையை – புறம் 202/11,12
ஒருவன் ஆர் உயிர் உண்ணாய் ஆயின் – புறம் 230/14
ஏந்து வாள் வலத்தன் ஒருவன் ஆகி – புறம் 330/2
எய்வான் ஒருவன் கை ஓயான் உயிரும் ஒன்றே இனி இல்லை – கம்.பால:10 66/3
ஒரு துறையில் நீர் உண்ண உலகு ஆண்டான் உளன் ஒருவன் – கம்.பால:12 7/4
முயல் கறை இல் மதி குடையாய் இவர் குலத்தோன் முன் ஒருவன்
செயற்கு அரிய பெரு வேள்வி ஒரு நூறும் செய்து அமைத்தான் – கம்.பால:12 12/3,4
மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் – கம்.பால:12 29/3
எங்கு உளன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் இ சிலை – கம்.பால:13 5/3
திண் தேர் அரசன் ஒருவன் குல தேவிமார் தம் – கம்.பால:17 21/1
ஆழி மன் ஒருவன் உரைத்தான் அது – கம்.பால:18 28/2
ஏய்ந்த பேர் எழிலினான் ஒருவன் எய்தினான் – கம்.பால:19 38/1
ஏந்து இழையாரை எய்வான் யாவனோ ஒருவன் என்றாள் – கம்.பால:21 11/4
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் – கம்.அயோ:3 113/4
சூழ் வினை நான்முகத்து ஒருவன் சூழினும் – கம்.அயோ:4 158/3
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் ஒருவன் என்றான் – கம்.அயோ:8 11/4
உறு பதம் நுங்கிய ஒருவன் ஆக யான் – கம்.அயோ:11 109/4
காமன் என்று ஒருவன் செய்யும் வன்மையை காத்தி என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 38/4
மானிடன் ஒருவன் வந்த வலி கெழு சேனைக்கு அம்மா – கம்.ஆரண்:7 67/1
செவ்வியான் ஒருவன் ஐய செப்புவேன் செருவில் சால – கம்.ஆரண்:7 68/2
இனைய ஆதலின் மானிடன் ஒருவன் என்று இவனை – கம்.ஆரண்:7 72/1
ஒருவன் என்று உள்ளத்தில் உலைவுற்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:7 122/4
ஆள் இரண்டு_நூறு உள என அந்தரத்து ஒருவன்
மூள் இரும் பெரு மாய வெம் செரு முயல்வானை – கம்.ஆரண்:7 133/1,2
மறத்தின் வயிரத்து ஒருவன் வந்து அணுகும் முந்தை – கம்.ஆரண்:9 10/2
பராவ_அரு நலத்து ஒருவன் மைந்தர் பழி இல்லார் – கம்.ஆரண்:10 57/2
பாகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் பங்கயத்து இருந்த பொன்னை – கம்.ஆரண்:10 76/1
ஆகத்தில் ஒருவன் வைத்தான் அந்தணன் நாவில் வைத்தான் – கம்.ஆரண்:10 76/2
துன்னலன் ஒருவன் பெற்ற புகழ் என சுட்டது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 110/4
வேலைத்தலை வந்து ஒருவன் வலியால் விழுங்கும் – கம்.ஆரண்:10 141/1
தேவரில் ஒருவன் என்னை இன்னலும் செயத்தக்கானோ – கம்.ஆரண்:10 165/2
மருகர் உலந்தார் ஒருவன் மலைந்தான் வரி வில்லால் – கம்.ஆரண்:11 5/4
பிடித்த மலை நாண் இடை பிணித்து ஒருவன் மேல் நாள் – கம்.ஆரண்:11 22/3
உன்னை ஒருவற்கு ஒருவன் என்று உணர்கை நன்றோ – கம்.ஆரண்:11 27/4
முன்னமும் மகவாய் வந்த மூவரில் ஒருவன் போனான் – கம்.ஆரண்:11 68/1
இரண்டு தோள் ஒருவன் அன்றோ மழுவினால் எறிந்தான் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 61/4
முந்து ஆரே உள்ளார் முடிந்தான் முனை ஒருவன்
எந்தாயே எற்காக நீயும் இறந்தனையால் – கம்.ஆரண்:13 95/2,3
உண்டாகிய கார் இருள் ஓடு ஒருவன்
கண்தான் அயல் வேறு ஒரு கண் இலெனால் – கம்.ஆரண்:14 66/1,2
உரன் இலன் ஒருவன் நாட்டு உயிர்கள் போல்வன – கம்.ஆரண்:15 3/2
அழிப்பதற்கு ஒருவன் ஆன அண்ணலும் அறிதிர் அன்றே – கம்.ஆரண்:15 53/3
பரிவு_இலன் சீற போந்து பருவரற்கு ஒருவன் ஆகி – கம்.கிட்:2 22/2
ஆழியாய் அடியனேனும் அரி_குலத்து ஒருவன் என்றான் – கம்.கிட்:2 30/4
பாரம் ஈந்தவன் பரிவு இலன் ஒருவன் தன் இளையோன் – கம்.கிட்:3 71/3
உங்கள் வெம் கத வலிக்கு ஒருவன் என்று உரை-செய்தான் – கம்.கிட்:5 4/4
தாரம் மற்று ஒருவன் கொள தன் கையில் – கம்.கிட்:7 96/1
வாரம் ஆவதும் மற்று ஒருவன் புணர் – கம்.கிட்:7 105/3
நிரம்பினான் ஒருவன் காத்த நிறை அரசு இறுதி நின்ற – கம்.கிட்:9 29/1
ஒருவன் மார்பினின் உத்தரியத்தினை ஒத்த – கம்.கிட்:10 41/4
உதவாமல் ஒருவன் செய்த உதவிக்கு கைம்மாறாக – கம்.கிட்:11 65/1
தெவ் ஆறு முகத்து ஒருவன் தனி கிடந்த சுவணத்தை சேர்திர்-மாதோ – கம்.கிட்:13 22/4
நான்முகத்து ஒருவன் மற்றை நாரி ஓர் பாகத்து அண்ணல் – கம்.கிட்:16 60/1
மூவர்-தம்முளும் ஒருவன் அங்கு உழையனா முயலும் – கம்.சுந்:2 10/3
உன்னி நான்முகத்து ஒருவன் நின்று ஊழ்முறை உரைக்க – கம்.சுந்:2 26/2
வீவினை நினைக்கிலான் ஒருவன் மெய் இலான் – கம்.சுந்:2 41/3
ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் – கம்.சுந்:2 128/4
தான் ஒருவன் உளன் ஆக உரை-செய்யும் தருக்கு இலரால் – கம்.சுந்:2 229/2
ஒருவன் அன்றே உலகு அழிக்கும் ஊழியான் – கம்.சுந்:3 124/2
ஒன்றாக உலகம் மூன்றும் ஆள்கின்ற ஒருவன் யானே – கம்.சுந்:3 141/3
ஊழி பலவும் நிலைநிறுத்தற்கு ஒருவன் நீயே உளை ஆனாய் – கம்.சுந்:4 110/2
பண்ணைக்கு ஒருவன் என போந்தேன் ஏவல் கூவல் பணி செய்வேன் – கம்.சுந்:4 114/4
பங்கயத்து ஒருவன் தானே பசும்பொனால் படைத்தது அம்மா – கம்.சுந்:6 51/4
மூவரின் ஒருவன் என்று புகல்கினும் முடிவு இலாத – கம்.சுந்:6 59/3
பொன்றுவாரின் ஒருவன் என்றாய் போலும் எனை என்னா – கம்.சுந்:8 44/2
உரம் சுட எரி உயிர்த்து ஒருவன் ஓங்கினான் – கம்.சுந்:11 2/2
மாபெரும்பக்கன் என்று ஒருவன் வன்மையான் – கம்.யுத்1:2 38/4
சூரியன்_பகைஞன் என்று ஒருவன் சொல்லினான் – கம்.யுத்1:2 43/4
நீ அயன் முதல் குலம் இதற்கு ஒருவன் நின்றாய் – கம்.யுத்1:2 48/1
என்று ஒருவன் இல் உறை தவத்தியை இரங்காய் – கம்.யுத்1:2 51/1
ஏச உழல்வேன் ஒருவன் யானும் உளென் அன்றோ – கம்.யுத்1:2 59/4
உம்பருக்கு இறைவனுக்கு அரசு அளித்து உதவினான் ஒருவன் நேமி – கம்.யுத்1:2 82/3
உறு திறல் கலுழன்-மேல் ஒருவன் நின்று அமர் செய்தானுடைய வில்லும் – கம்.யுத்1:2 87/2
ஒருவன் யாவர்க்கும் நாயகன் திரு பெயர் உணர – கம்.யுத்1:3 40/2
ஓம வேள்வியின் உறு பதம் உய்ப்பதும் ஒருவன்
நாமம் அன்னது கேள் நமோ நாராயணாய – கம்.யுத்1:3 42/3,4
ஒருவன் யாவர்க்கும் எவற்றிற்கும் உலகிற்கும் முதல்வன் – கம்.யுத்1:3 52/1
பின்_இலன் முன்_இலன் ஒருவன் பேர்கிலன் – கம்.யுத்1:3 59/3
ஓவல் இல் ஒரு நிலை ஒருவன் செய்வினை – கம்.யுத்1:3 63/3
எண்ணினும் நெடியவன் ஒருவன் எண் இலான் – கம்.யுத்1:3 71/4
ஒன்றல் இல் பொருள்கள் எல்லாம் ஒருவன் புக்கு உறைவன் என்றாய் – கம்.யுத்1:3 123/2
பாற்கடல் பரந்து பொங்கி பங்கயத்து ஒருவன் நாட்டின் – கம்.யுத்1:3 149/3
தான் தனி ஒருவன் தன்னை உரை-செயும் தரத்தினானோ – கம்.யுத்1:3 152/2
கையனும் ஒருவன் செய்த உதவியில் கருத்திலானும் – கம்.யுத்1:4 114/2
உடன் உதித்தவர்களோடும் ஒருவன் என்று உரையாநின்றாய் – கம்.யுத்1:4 144/2
தெய்வ நாயகன் தெரி கணை திசை முகத்து ஒருவன்
வைவு இது ஆம் என பிழைப்பு இல மனத்தினும் கடுக – கம்.யுத்1:6 29/1,2
ஆனிற கண்ணன் என்று ஒருவன் அங்கையால் – கம்.யுத்1:8 12/1
தழுவி நின்று ஒருவன் தனி தாங்குவான் – கம்.யுத்1:8 55/2
வேந்த வெற்பை ஒருவன் விரல்களால் – கம்.யுத்1:9 46/3
வென்றன ஒருவன் செய்த வினையினும் வலிய வெம் போர் – கம்.யுத்1:9 84/2
புன் பகை காட்டும் யானோ புகழ் பகைக்கு ஒருவன் போலாம் – கம்.யுத்1:12 40/2
பூதலத்து அடித்த கையன் நிகும்பன் என்று ஒருவன் பொங்க – கம்.யுத்1:13 14/2
தோரணத்து ஒருவன் என தோன்றினான் – கம்.யுத்2:15 44/4
வறியவர் ஒருவன் வண்மை பூண்டவன் மேல் சென்று என்ன – கம்.யுத்2:15 147/4
என்று கை மறித்து இராவணன் ஒருவன் நீ என்றான் – கம்.யுத்2:15 203/4
ஒருவன் இ புவனம் மூன்றும் ஓர் அடி ஒடுக்கி கொண்டோன் – கம்.யுத்2:16 36/2
உய்ந்தனை ஒருவன் போனாய் என மனம் உவக்கின்றேன்-தன் – கம்.யுத்2:16 125/2
தீவினை ஒருவன் செய்ய அவனொடும் தீங்கு இலாதோர் – கம்.யுத்2:16 139/1
உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு – கம்.யுத்2:16 153/3
பொன்ற வந்து அடைந்த தானை புரவலன் ஒருவன் தானோ – கம்.யுத்2:16 186/2
புன துழாய் மாலையான் என்று உவக்கின்ற ஒருவன் புக்கு உன் – கம்.யுத்2:17 26/3
வரி சிலை ஒருவன் அல்லால் மைந்தர் என் மருங்கு வந்தார் – கம்.யுத்2:17 68/1
உம்பிக்கு உயிர் ஈறு செய்தான் ஒருவன்
தம்பிக்கு உயிர் ஈறு சமைத்து அவனை – கம்.யுத்2:18 11/1,2
நாள் உற்ற இருக்கையில் யான் ஒருவன்
தாள் அற்று உருள கணை தள்ளிடுவான் – கம்.யுத்2:18 34/2,3
எட்டா ஒருவன் தன் இட தொடையை – கம்.யுத்2:18 72/2
தாருகன் என்று உளன் ஒருவன் தான் நெடு – கம்.யுத்2:18 119/1
கற்றது காலனோடோ கொலை இவன் ஒருவன் கற்ற – கம்.யுத்2:18 197/3
காலன் என்று ஒருவன் யாண்டும் பிரிந்திலன் பாச கையான் – கம்.யுத்2:19 54/4
உரம் கெடுத்து உலகம் மூன்றும் ஒருவன் ஓர் அம்பின் சுட்ட – கம்.யுத்2:19 239/3
என்று கொண்டு இயம்பி ஈண்டு இங்கு ஒருவன் ஓர் இடுக்கண் செய்ய – கம்.யுத்2:19 241/1
வித்தகன் ஒருவன் செய்யும் வினையம் என்று இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்3:21 28/4
மஞ்சினும் கரிய மெய்யான் இருவர்-மேல் ஒருவன் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 35/4
போக்கவும் கற்றிலன் ஒருவன் போய் பிணி – கம்.யுத்3:22 38/2
கும்பகன்னன் என்று ஒருவன் நீர் அம்பிடை குறைத்த – கம்.யுத்3:22 64/1
எங்கும் உளன் ஒருவன் என இரு நான் மறை தெரிக்கும் – கம்.யுத்3:22 113/3
யான் எனது எண்ணல் தீர்ந்தார் எண்ணுறும் ஒருவன் என்றே – கம்.யுத்3:26 12/3
உண்டு நின்று உய்ய வல்லேன் எளியனோ ஒருவன் உள்ளேன் – கம்.யுத்3:26 51/4
சீதைக்கும் கூற்றம் காட்டி தீர்ந்திலது ஒருவன் தீமை – கம்.யுத்3:26 78/2
தன் பெரும் தன்மை தானும் அறிகிலா ஒருவன் தாங்கும் – கம்.யுத்3:27 8/3
உண்டாயது ஓர் ஆல் உலகுள் ஒருவன்
கொண்டான் உறைகின்றது-போல் குலவி – கம்.யுத்3:27 16/1,2
மாறு இல் போர் அரக்கரை ஒருவன் வாள் கணை – கம்.யுத்3:27 55/2
உயிர்-தோறும் உற்றுளன் தோத்திரத்து ஒருவன் என உரைக்கும் – கம்.யுத்3:27 142/1
ஊர் உளது ஒருவன் நின்றாய் நீ உளை உறைய நின்னோடு – கம்.யுத்3:27 165/3
உய்வினை ஒருவன் தூண்டாது உலத்தலின் தவத்தை நண்ணி – கம்.யுத்3:28 28/1
மக்களில் ஒருவன் கொல்ல மாள்பவன் வான மேரு – கம்.யுத்3:29 52/3
ஒருவன் இந்திரசித்து என உள்ளவன் உள நாள் – கம்.யுத்3:31 37/1
என் அப்பா மற்று இ எழுபது வெள்ளமும் ஒருவன்
தின்ன போதுமோ தேவரின் வலியமோ சிறியேம் – கம்.யுத்3:31 40/1,2
ஓயும் உள்ளத்தேம் ஒருவன் மற்று இவண் வந்து இங்கு உற்றார் – கம்.யுத்3:31 41/2
கும்பகன்னன் என்று உளன் மற்று இங்கு ஒருவன் கை கொண்ட – கம்.யுத்3:31 42/1
கால் செல்வன சத கோடிகள் ஒருவன் அவை கடிவான் – கம்.யுத்3:31 102/4
ஒல்வதே இ ஒருவன் இ ஊகத்தை – கம்.யுத்3:31 128/1
உரம் சுடுகிற்கிலர் ஒருவன் நாமுடை – கம்.யுத்3:31 171/3
தோன்றின புரம் சுடும் ஒருவன் தோற்றத்த – கம்.யுத்3:31 181/4
பாறு ஆடு களத்து ஒருவன் பகலின் – கம்.யுத்3:31 207/1
ஒருவன் என உன்னும் உணர்ச்சி இலார் – கம்.யுத்3:31 210/1
ஒருவன் ஒருவன் மலை போல் உயர்வோன் – கம்.யுத்3:31 211/1
ஒருவன் ஒருவன் மலை போல் உயர்வோன் – கம்.யுத்3:31 211/1
ஒருவன் படை வெள்ளம் ஓர் ஆயிரமே – கம்.யுத்3:31 211/2
ஒருவன் ஒருவன் உயிர் உண்டது அலால் – கம்.யுத்3:31 211/3
ஒருவன் ஒருவன் உயிர் உண்டது அலால் – கம்.யுத்3:31 211/3
ஒருவன் உயிர் உண்டதும் உள்ளதுவோ – கம்.யுத்3:31 211/4
மாட்டுவன் ஒருவன் அன்றே இறுதியில் மனத்தால் என்றான் – கம்.யுத்4:34 13/4
உள பெரும் தகைமை தன்னால் ஒருவன் என்று உண்மை வேதம் – கம்.யுத்4:34 14/2
ஒற்றை வன் தடம் தேரொடும் மகோதரன் ஒருவன் சென்றான் – கம்.யுத்4:37 13/4
செம் தீ வினை மறைவாணனுக்கு ஒருவன் சிறுவிலை நாள் – கம்.யுத்4:37 52/1
ஊணுடை உயிர்-தொறும் உறைவுறும் ஒருவன் – கம்.யுத்4:37 84/4
துயில்வுழி உணர்தரு சுடர் ஒளி ஒருவன் – கம்.யுத்4:37 85/4
புரக்கும் நன் குலத்து வந்து ஒருவன் பூண்டது ஓர் – கம்.யுத்4:38 13/2
உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவினவோ ஒருவன் வாளி – கம்.யுத்4:38 23/4
தூரம் போயின ஒருவன் சிலை துரந்த சரங்களே போரில் தோற்று – கம்.யுத்4:38 24/2
ஒருவன் மாண்டனன் என்று கொண்டு ஊழி வாழ் – கம்.யுத்4:41 75/1
மு திறத்தவருளே ஒருவன் மூர்த்தி வேறு – கம்.யுத்4:41 95/3
நான்முகத்து ஒருவன் ஏவ நயன் அறி மயன் என்று ஓதும் – கம்.யுத்4:42 13/1
மான் முகத்து ஒருவன் நல் நாள் மண்டபம் வயங்க கண்டான் – கம்.யுத்4:42 13/4
வித்தகன் ஒருவன் சென்னி மிலைச்சியது எனினும் மேன்மை – கம்.யுத்4:42 18/2

மேல்


ஒருவன்-காண் (1)

உரை குறுக நிமிர் கீர்த்தி இவர் குலத்தோன் ஒருவன்-காண்
நரை திரை மூப்பு இவை மாற்றி இந்திரனும் நந்தாமல் – கம்.பால:12 6/2,3

மேல்


ஒருவன்-கொல் (1)

ஏதிலன் ஒருவன்-கொல் என்னல் ஆயது – கம்.யுத்4:41 90/3

மேல்


ஒருவன்-தன் (2)

வாரம் கொண்டார் மற்று ஒருவன்-தன் மனை வாழும் – கம்.ஆரண்:11 11/2
ஓராதே ஒருவன்-தன் உயிர் ஆசை குல_மகள்-மேல் உற்ற காதல் – கம்.யுத்4:38 5/1

மேல்


ஒருவன்-தன்னை (1)

தூதுவன் ஒருவன்-தன்னை இ வழி விரைவில் தூண்டி – கம்.யுத்1:14 2/1

மேல்


ஒருவன்-தனை (1)

எடுத்து ஒருவன்-தனை விண்ணில் எறிந்தான் – கம்.சுந்:9 53/4

மேல்


ஒருவன்-பால் (2)

சுந்தரன் ஒருவன்-பால் தூது போக்கினாள் – கம்.பால:19 34/2
மெய்யினுக்கு உறையுள் ஆன ஒருவன்-பால் விரைவின் சென்றான் – கம்.யுத்1:4 118/4

மேல்


ஒருவனது (1)

கண்ணுதல் ஒருவனது அடு படை கருதி – கம்.யுத்4:37 94/1

மேல்


ஒருவனாய் (2)

மிடல் படைத்து ஒருவனாய் அமரர் கோன் விடையதா வெரிநின் மேலாய் – கம்.யுத்1:2 83/1
நெய் உரைத்து உறையில் இட்டு அறம் வளர்த்து ஒருவனாய் நெறியில் நின்றான் – கம்.யுத்1:2 84/2

மேல்


ஒருவனால் (2)

பொறி புண்டரீகம் போலும் ஒருவனால் புனைந்த மௌலி – கம்.யுத்1:14 36/3
மூன்றையும் சுடும் ஒருவனால் முடிகலது என்றான் – கம்.யுத்3:22 79/3

மேல்


ஒருவனின் (1)

புரம் சுடும் ஒருவனின் பொலிவென் யான் என்றான் – கம்.அயோ:14 39/4

மேல்


ஒருவனுக்கு (1)

உம்பருக்கு உதவி செய்த ஒருவனுக்கு உதயம் செய்த – கம்.யுத்3:27 72/2

மேல்


ஒருவனும் (14)

மைந்து உடை ஒருவனும் மடங்கலும் நீ – பரி 1/47
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும்
தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/6,7
பாரி ஒருவனும் அல்லன் – புறம் 107/3
மேல்-பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10
உமைக்கு ஒரு_பாகத்து ஒருவனும் இருவர்க்கு ஒரு தனி கொழுநனும் மலர் மேல் – கம்.பால:3 3/1
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ – கம்.பால:19 58/1
ஊர் அறுத்த ஒருவனும் ஓம்பினும் – கம்.ஆரண்:3 22/2
மு கண் தேவனும் நான் முகத்து ஒருவனும் முதலா – கம்.யுத்1:3 44/1
வீடணன் ஒருவனும் இளைய வீரனும் – கம்.யுத்2:15 126/1
நின்ற தேரொடும் இராவணன் ஒருவனும் நிற்க – கம்.யுத்2:15 237/3
போற்ற_அரும் புகழ் இழந்த பேர் ஒருவனும் போன்றான் – கம்.யுத்2:15 248/4
வில் வினை ஒருவனும் இவனை வீட்டுதற்கு – கம்.யுத்2:16 308/1
ஊழியின் ஒருவனும் எதிர் சென்று ஊன்றினான் – கம்.யுத்2:16 310/4
பங்கயத்து ஒருவனும் விடையின் பாகனும் – கம்.யுத்4:40 63/1

மேல்


ஒருவனே (8)

உன்ன அரும் துறவு பூண்ட உணர்வு உடை ஒருவனே போல் – கம்.பால:19 57/3
உதவிய ஒருவனே உயரும் என்பரால் – கம்.அயோ:14 121/4
ஒருவனே அவன் இராவணன் ஆம் என உரைத்தான் – கம்.ஆரண்:13 91/4
யாவரோ என நகை-செயும் ஒருவனே இறைவர் – கம்.கிட்:7 69/3
ஒருவனே ஒரு பன்னிரு யோசனை – கம்.சுந்:2 155/3
வெம் சின அரக்கர் ஐவர் ஒருவனே வெல்லப்பட்டார் – கம்.சுந்:9 63/3
மரன் படர் வனத்து ஒருவனே சிலை வலத்தால் – கம்.யுத்1:2 54/1
உய்வெனோ உலகம் மூன்றுக்கு ஒருவனே செரு வலோனே – கம்.யுத்3:29 48/4

மேல்


ஒருவனேதான் (1)

குரக்கு இனத்து ஒருவனேதான் ஆகுக கொடுமை ஆக – கம்.சுந்:4 27/2

மேல்


ஒருவனேல் (1)

எண்ணிய இருவர் தம்முள் ஒருவனேல் யான் முன் நோற்ற – கம்.சுந்:10 19/1

மேல்


ஒருவனேன் (1)

அன்னேன் ஒருவனேன் யான் – கலி 140/12

மேல்


ஒருவனை (28)

வாய் வாங்கும் வளை நாஞ்சில் ஒரு_குழை_ஒருவனை – பரி 1/5
ஒருவனை வாழி ஓங்கு விறல் சேஎய் – பரி 5/54
மூ உரு ஆகிய தலை_பிரி_ஒருவனை – பரி 13/38
உரவு தகை மழுங்கி தன் இடும்பையால் ஒருவனை
இரப்பவன் நெஞ்சம் போல் புல்லென்று புறம்மாறி – கலி 120/4,5
நல்கா ஒருவனை நாடி யான் கொள்வனை – கலி 147/33
திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து – புறம் 71/8
ஒருவனை ஒருவன் அடுதலும் தொலைதலும் – புறம் 76/1
ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி நால் திசை – புறம் 121/1
ஒருவனை உடையேன்-மன்னே யானே – புறம் 383/22
ஓவிய எழில் உடை ஒருவனை அலது ஓர் – கம்.பால:5 120/2
ஒருவனை தந்திடுதி என உயிர் இரக்கும் கொடும் கூற்றின் உளைய சொன்னான் – கம்.பால:6 11/4
இருவரில் ஒருவனை கடலில் இட்டது அங்கு – கம்.பால:8 41/3
ஒருவனை அந்தகபுரத்தின் உய்த்ததே – கம்.பால:8 41/4
ஒருவனை தழுவிநின்று உச்சி மோந்து தன் – கம்.பால:24 43/3
ஒருவனை இருவரும் ஒத்துளார்-அரோ – கம்.ஆரண்:4 15/4
சிவனை நான்முகத்து ஒருவனை திரு நெடுமால் ஆம் – கம்.சுந்:2 140/3
உள் உறையும் ஒருவனை போல் எம் மருங்கும் உலாவுவான் – கம்.சுந்:2 232/2
பரஞ்சுடர் ஒருவனை பொருவும் பான்மையான் – கம்.சுந்:11 2/4
தூயவன்-தனை துணை என உடைய அ ஒருவனை துன்னாதார் – கம்.யுத்1:3 82/3
இன் துணை ஒருவனை எடுத்த தோள் எனும் – கம்.யுத்2:16 281/2
மோதரன் என்னும் நாமத்து ஒருவனை முறையின் நோக்கி – கம்.யுத்2:17 2/2
சே_இழை பாகத்து எண் தோள் ஒருவனை வணக்கம் செய்தான் – கம்.யுத்3:24 51/4
சூழ ஓடினார் ஒருவனை கொன்று தம் தோளால் – கம்.யுத்3:31 39/3
நம்முள் ஈண்டு ஒருவனை வெல்லும் நன்கு எனின் – கம்.யுத்3:31 185/1
விட்ட போதினின் ஒருவனை வீட்டியே மீளும் – கம்.யுத்4:32 27/1
செய்த மா தவத்து ஒருவனை சிறு தொழில் தீயோன் – கம்.யுத்4:32 29/2
மோதரன் என்னும் நாமத்து ஒருவனை முறையின் நோக்கி – கம்.யுத்4:35 1/2
நாயகன் ஒருவனை நலிகிலது உணர்வான் – கம்.யுத்4:37 89/2

மேல்


ஒருவனோ (4)

ஒருவனோ இவற்கு இ ஊர் உறவு என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 187/4
ஒருவனோ உலகம் மூன்றிற்கு ஓங்கு ஒரு தலைவன் ஊங்கில் – கம்.ஆரண்:6 46/1
ஒருவனோ குபேரன் நின்னொடு உடன்பிறந்தவர்கள் அன்னார் – கம்.ஆரண்:6 46/2
பூமி தாங்கு ஒருவனோ பொருது முற்றுவான் – கம்.சுந்:12 65/3

மேல்


ஒருவனோடும் (2)

உற்றதை உணர்த்தி பின்னை உலகுடை ஒருவனோடும்
இற்று உறின் இற்று மாள்வென் அன்று எனின் என்னை ஏவின் – கம்.யுத்3:26 53/1,2
கோல் கொளும் ஒருவனோடும் கொடி தடம் தேரில் பூண்ட – கம்.யுத்3:27 180/3

மேல்


ஒருவா (2)

ஒப்பு இறையும் பெறல் அரிய ஒருவா முன் உவந்து உறையும் – கம்.ஆரண்:1 60/1
ஊழிக்கும் உயர்ந்து ஒரு நாள் ஒருவா
பாழி திசை நின்று சுமந்த பணை – கம்.யுத்2:18 58/1,2

மேல்


ஒருவாத (1)

ஓதுங்கால் அ பல் பொருள் முற்றுற்று ஒருவாத
வேதம் சொல்லும் தேவரும் வீயும் கடை வீயாய் – கம்.ஆரண்:15 31/1,2

மேல்


ஒருவாது (2)

ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும் – கலி 120/23
கணம் குழையினாளொடு உயர் காதல் ஒருவாது உற்று – கம்.கிட்:14 58/3

மேல்


ஒருவாய் (1)

பண்டும் இன்றும் அமைக்கின்ற படியை ஒருவாய் பரமேட்டி – கம்.யுத்3:22 222/4

மேல்


ஒருவாறு (1)

ஓத கடல் நஞ்சு அனையாள் உரை நஞ்சு ஒருவாறு அவிய – கம்.அயோ:4 38/3

மேல்


ஒருவி (2)

உற்று அடைந்து ஐய நீ ஒருவி ஓங்கிய – கம்.அயோ:4 160/2
ஏவரும் அறிவினில் இரு வினை ஒருவி
போவது கருதும் அ அரு நெறி புக்கான் – கம்.ஆரண்:2 43/3,4

மேல்


ஒருவிர் (3)

ஒருவிர்_ஒருவிர் ஓம்பினர் கழி-மின் – மலை 218
ஒருவிர்_ஒருவிர் ஓம்பினர் கழி-மின் – மலை 218
ஒருவிர் வந்து உயிர் தருதிரோ உம் படையோடும் – கம்.யுத்3:22 59/2

மேல்


ஒருவிர்_ஒருவிர் (1)

ஒருவிர்_ஒருவிர் ஓம்பினர் கழி-மின் – மலை 218

மேல்


ஒருவினை (1)

ஊர்க பாக ஒருவினை கழிய – அகம் 44/6

மேல்


ஒருவீர் (3)

ஒருவீர் தோற்பினும் தோற்ப நும் குடியே – புறம் 45/5
ஒருவீர் ஒருவீர்க்கு ஆற்றுதிர் இருவீரும் – புறம் 58/20
ஐவீரும் ஒருவீர் ஆய் அகல் இடத்தை நெடும் காலம் அளித்திர் என்றாள் – கம்.அயோ:13 66/4

மேல்


ஒருவீர்க்கு (1)

ஒருவீர் ஒருவீர்க்கு ஆற்றுதிர் இருவீரும் – புறம் 58/20

மேல்


ஒருவு (2)

ஒருவு இல் பெண்மை என்று உரைக்கின்ற உடலினுக்கு உயிரே – கம்.அயோ:10 14/1
ஒருவு அரும் குணத்து வள்ளல் ஓர் உயிர் தம்பி என்னும் – கம்.சுந்:1 38/3

மேல்


ஒருவுகின்றனை (1)

ஒருவுகின்றனை ஊழி அருக்கனும் – கம்.அயோ:4 221/2

மேல்


ஒருவென் (1)

ஒருவென் தனி ஆவியை உண்ணுதியோ – கம்.சுந்:4 7/4

மேல்


ஒருவேம் (2)

ஒருவேம் என புறக்கொடாது – பட் 290
ஒருவேம் ஆகிய புன்மை நாம் உயற்கே – குறு 57/6

மேல்


ஒருவேன் (3)

நிலை என ஒருவேன் ஆகி – நற் 109/9
துயிலேன் ஒருவேன் உயிர் சோர்வு உணர்வாய் – கம்.கிட்:10 53/3
ஓர்ந்தானும் உவந்து ஒருவேன் நினது ஊழ் இல் பேழ் வாய் – கம்.சுந்:1 57/3

மேல்


ஒருவேனுள் (1)

ஒருவேனுள் உளை ஆகின் உய்தியால் – கம்.கிட்:8 10/3

மேல்


ஒருவேனொடு (1)

ஒருவேனொடு நீ உறவாகலையோ – கம்.பால:23 14/4

மேல்


ஒருவோம் (1)

ஒருவோம் உலகு ஏழையும் உண்டு உமிழ்வோம் – கம்.யுத்2:18 69/1

மேல்


ஒரூஉ (2)

ஒரூஉ நீ எம் கூந்தல் கொள்ளல் யாம் நின்னை – கலி 87/1
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற – கலி 88/1

மேல்


ஒரூஉப (2)

போர் எதிர் வேந்தர் ஒரூஉப நின்னே – பதி 33/12
ஒரூஉப நின்னை ஒரு பெரு வேந்தே – பதி 34/1

மேல்


ஒரூஉம் (3)

நினக்கு ஒரூஉம் மற்று என்று அகல் அகலும் நீடு இன்று – கலி 114/9
பயன் இன்மையின் பற்று விட்டு ஒரூஉம்
நயன் இல் மாக்கள் போல வண்டு_இனம் – அகம் 71/2,3
உள என உணர்ந்தனை ஆயின் ஒரூஉம்
இன்னா வெம் சுரம் நன் நசை துரப்ப – அகம் 327/4,5

மேல்


ஒரோஒ (2)

ஒரோஒ கை தம்முள் தழீஇ ஒரோஒ கை – கலி 18/9
ஒரோஒ கை தம்முள் தழீஇ ஒரோஒ கை – கலி 18/9

மேல்


ஒல் (9)

ஆஅ ஒல் என கூவுவேன்-கொல் – குறு 28/3
ஒல் ஆங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை – கலி 3/11
ஒல் இனி வாழி தோழி கல்லென – அகம் 392/11
உரும் இடித்து என தாக்குறும் ஒல் ஒலி – கம்.பால:2 31/3
ஒல் என உரறிய ஊழி பேர்ச்சியுள் – கம்.பால:8 35/3
ஒல் இப தொகுதியோ ஓங்கும் ஓங்கலோ – கம்.ஆரண்:7 30/2
ஊடுற தாக்கும்-தோறும் ஒல் ஒலி பிறப்ப நல்லார் – கம்.கிட்:10 32/2
ஒல் ஒளி வானில் தேவர் உரை தெரிவு ஒழிக்க மன்னோ – கம்.சுந்:8 8/4
ஒல் வினை இது என கருதி ஊன்றினான் – கம்.யுத்2:16 308/2

மேல்


ஒல்க (6)

ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல் – நெடு 98
பரு நிலை நெடும் தூண் ஒல்க தீண்டி – பட் 250
கோடு அணிந்த முத்து ஆரம் ஒல்க ஒசிபவள் ஏர் – பரி 21/61
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் – கம்.யுத்2:19 70/1
விண் பிளந்து ஒல்க ஆர்த்த வானரர் வீக்கம் கண்டான் – கம்.யுத்4:34 24/1

மேல்


ஒல்கத்து (1)

ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/20

மேல்


ஒல்கல் (3)

ஒல்கல் உள்ளமொடு ஒரு புடை தழீஇ – புறம் 135/8
ஒல்கல்_இல் தவத்து உத்தமன் ஓது நூல் – கம்.அயோ:2 13/1
ஓர்வு_இல் வலம் கொண்டு ஒல்கல்_இல் வீரத்து உயர் தோளீர் – கம்.கிட்:17 14/2

மேல்


ஒல்கல்_இல் (2)

ஒல்கல்_இல் தவத்து உத்தமன் ஓது நூல் – கம்.அயோ:2 13/1
ஓர்வு_இல் வலம் கொண்டு ஒல்கல்_இல் வீரத்து உயர் தோளீர் – கம்.கிட்:17 14/2

மேல்


ஒல்கா (6)

பசலைக்கு ஒல்கா ஆகுதல் பெறினே – ஐங் 36/5
பால் கொளல் இன்றி பகல் போல் முறைக்கு ஒல்கா
கோல் செம்மை ஒத்தி பெரும மற்று ஒவ்வாதி – கலி 86/17,18
தொல் கதிர் திகிரியால் பரவுதும் ஒல்கா
உரும் உறழ் முரசின் தென்னவற்கு – கலி 104/78,79
மார்பு உற சேர்ந்து ஒல்கா
தோல் செறிப்பு இல் நின் வேல் கண்டவர் – புறம் 98/9,10
நிறப்படைக்கு ஒல்கா யானை மேலோன் – புறம் 293/1
ஆசு அற நல்கி ஒல்கா போர் தொழிற்கு அமைவது ஆனான் – கம்.யுத்4:35 3/4

மேல்


ஒல்காத (1)

ஓர்வு-உற்று ஒரு திறம் ஒல்காத நேர்கோல் – கலி 42/14

மேல்


ஒல்காது (1)

ஒல்காது ஒழி மிக பல்கின தூதே – நற் 165/9

மேல்


ஒல்கான் (1)

ஓய்கின்றாய் காண்டி என்னா உரைத்தனன் இடபன் ஒல்கான் – கம்.யுத்2:18 230/4

மேல்


ஒல்கி (26)

பூ கண் புதல்வன் உறங்கு-வயின் ஒல்கி
வந்தீக எந்தை என்னும் – நற் 221/11,12
உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல் – நற் 300/3
கழி பெயர் மருங்கின் ஒல்கி ஓதம் – குறு 340/5
மணி மருள் தேன் மகிழ் தட்ப ஒல்கி
பிணி நெகிழ பைம் துகில் நோக்கம் சிவப்பு ஊர – பரி 21/57,58
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/2,3
தகை மலர் பழனத்த புள் ஒற்ற ஒசிந்து ஒல்கி
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/5,6
ஆங்க கடி காவில் கால் ஒற்ற ஒல்கி ஒசியா – கலி 92/51
முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண் – கலி 92/56
பல் காலும் ஆடிய செல்வு-உழி ஒல்கி
களைஞரும் இல்-வழி கால் ஆழ்ந்து தேரோடு – கலி 98/35,36
பூ கரை நீலம் தழீஇ தளர்பு ஒல்கி
பாங்கு அரும் கானத்து ஒளித்தேன் அதற்கு எல்லா – கலி 115/14,15
வெரிந் ஓங்கு சிறுபுறம் உரிஞ ஒல்கி
இட்டிகை நெடும் சுவர் விட்டம் வீழ்ந்து என – அகம் 167/12,13
சேண் உற சென்று வறும் சுனை ஒல்கி
புறவு குயின்று உண்ட புன் காய் நெல்லி – அகம் 315/9,10
பல் குழை தொடலை ஒல்கு-வயின் ஒல்கி
நெல்லும் உப்பும் நேரே ஊரீர் – அகம் 390/7,8
கடும் பரி நன் மான் வாங்கு-வயின் ஒல்கி
நெடும் பீடு அழிந்து நிலம் சேர்ந்தனவே – புறம் 368/5,6
பம்பு தேன் அலம்ப ஒல்கி பண்ணையின் ஆடல் நோக்கி – கம்.பால:17 5/2
கலந்தவர் போல ஒல்கி ஒசிந்தன சில கை வாரா – கம்.பால:17 10/3
உழை புகு செப்பின் ஒளிதர மறைத்த உத்தரியத்தினர் ஒல்கி
குழை புகு கமலம் கோட்டினர் நோக்கும் குறு நகை குமுத வாய் மகளிர் – கம்.சுந்:3 88/2,3
ஓங்கு இரும் தடம் தேர் பூண்ட உளை வய புரவி ஒல்கி
தூங்கின வீழ தோளும் கண்களும் இடத்து துள்ள – கம்.சுந்:10 16/1,2
ஊறு தன் நெடு மேனியில் பல பட ஒல்கி
ஏறு சேவகன் தூதனும் சிறிது போது இருந்தான் – கம்.சுந்:11 46/3,4
ஒளி வரும் நாகத்துக்கு ஒல்கி அன்று தன் – கம்.சுந்:12 11/1
துஞ்சுகின்றிலர்களால் இரவும் நன் பகலும் நின் சொல்ல ஒல்கி
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய – கம்.யுத்1:2 92/1,2
ஒன்றிலே நிற்றல் போலாம் உத்தமர்க்கு உரியது ஒல்கி
பின்றுமேல் அவனுக்கு அன்றோ பழியொடு நரகம் பின்னை – கம்.யுத்2:16 35/3,4
உதிர வெள்ளத்தின் ஒல்கி ஒதுங்கலும் – கம்.யுத்2:19 161/2
உன் மகன் ஒல்கி ஒதுங்கினன் அன்றோ – கம்.யுத்3:20 17/1
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு – கம்.யுத்3:25 13/3
ஒழுகுவர் ஒல்கி ஒல்கி ஒருவர்-மேல் ஒருவர் புக்கு – கம்.யுத்3:25 13/3

மேல்


ஒல்கிட (1)

கொங்கைகள் சுமந்து இடை கொடியின் ஒல்கிட
செம் கையில் அரிசியும் மலரும் சிந்தினர் – கம்.ஆரண்:10 21/2,3

மேல்


ஒல்கிய (3)

உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் – கலி 8/4
சாலகத்து ஒல்கிய கண்ணர் உயர் சீர்த்தி – கலி 83/13
ஒல்கிய ஒரு வகை பொறை உயிர்த்தவே – கம்.அயோ:12 41/4

மேல்


ஒல்கினர் (1)

சிலை தடம் பொழி வய கடும் பகழி செல்ல ஒல்கினர் சினத்தினால் – கம்.யுத்2:19 64/1

மேல்


ஒல்கினள் (1)

இயலினள் ஒல்கினள் ஆடும் மட மகள் – பதி 51/10

மேல்


ஒல்கினான் (1)

உளைவு தோன்ற இராவணி ஒல்கினான்
கிளையின் நின்ற இருவர் கிளைத்தலும் – கம்.யுத்2:19 162/1,2

மேல்


ஒல்கு (10)

ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல் – சிறு 135
உலவை ஓமை ஒல்கு நிலை ஒடுங்கி – நற் 252/1
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின் – அகம் 132/7
மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலை புன்னை – அகம் 250/2
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/4
ஒல்கு நிலை யாஅத்து ஓங்கு சினை பயந்த – அகம் 287/11
ஒல்கு இயல் அரிவை நின்னொடு செல்கம் – அகம் 325/13
ஒல்கு நிலை இற்றி ஒரு தனி நெடு வீழ் – அகம் 345/19
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/10
நிலை தளர்வு தொலைந்த ஒல்கு நிலை பல் கால் – புறம் 375/2

மேல்


ஒல்கு-வயின் (1)

பல் குழை தொடலை ஒல்கு-வயின் ஒல்கி – அகம் 390/7

மேல்


ஒல்குதல் (1)

ஓடை நுதல ஒல்குதல் அறியா – புறம் 369/25

மேல்


ஒல்குபு (2)

ஒருதிறம் பாடல் நல் விறலியர் ஒல்குபு நுடங்க – பரி 17/15
ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/11

மேல்


ஒல்கும் (3)

ஆடு கழை இரு வெதிர் கோடைக்கு ஒல்கும்
கானம் கடிய என்னார் நாம் அழ – அகம் 27/2,3
உயிர் நாடி ஒல்கும் உடல் போல் அலமந்து உழந்தாள் – கம்.பால:17 15/4
ஊருவினொடு ஒப்பு உற ஒடுக்கி உற ஒல்கும்
நேர் இடை சலிப்பு அற நிறுத்தி நிமிர் கொங்கை – கம்.கிட்:14 45/2,3

மேல்


ஒல்குவன (1)

உண் நீர் இன்மையின் ஒல்குவன தளர – அகம் 353/14

மேல்


ஒல்குவனர் (1)

மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி – பதி 78/5

மேல்


ஒல்குவனள் (1)

வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி – அகம் 158/5

மேல்


ஒல்பவோ (1)

பழி யாங்கு ஒல்பவோ காணும்-காலே – குறு 252/8

மேல்


ஒல்லா (9)

வைகலும் பொருந்தல் ஒல்லா
கண்ணொடு வாரா என் நார் இல் நெஞ்சே – நற் 98/11,12
ஒல்லா செம் தொடை ஒரீஇய கண்ணி – நற் 387/3
பசு மோரோடமோடு ஆம்பல் ஒல்லா
செய்த வினைய மன்ற பல் பொழில் – ஐங் 93/2,3
ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும் – பதி 62/7
ஒல்லா மன்னர் நடுங்க – பதி 92/15
பனிய கண்படல் ஒல்லா படர் கூர்கிற்பாள்-மன்னோ – கலி 10/13
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/14
அன்றில பிரிவு ஒல்லா அண்டர்-தம் மனை ஆவின் – கம்.அயோ:9 10/3
வெற்றிதான் இரண்டும் தந்தீர் விரைவது வெல்லற்கு ஒல்லா
உற்று நான் உருத்த காலத்து ஒரு முறை எதிரே நிற்க – கம்.யுத்3:27 84/2,3

மேல்


ஒல்லாதார் (1)

ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் – கலி 134/2

மேல்


ஒல்லாது (8)

நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது
பேணினர் எனப்படுதல் பெண்மையும் அன்று அவன் – கலி 47/20,21
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட – கலி 105/55
பரத்தை ஆயம் கரப்பவும் ஒல்லாது
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே காண்_தக – அகம் 256/12,13
ஒல்லாது இல் என மறுத்தலும் இரண்டும் – புறம் 196/2
ஒல்லாது ஒல்லும் என்றலும் ஒல்லுவது – புறம் 196/4
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது
ஒருங்கு வரல் விடாஅது ஒழிக என கூறி – புறம் 236/6,7
ஒல்வது ஈது ஒல்லாது ஈது என்று எனக்கும் ஒன்று உலகத்து உண்டோ – கம்.சுந்:3 138/3
தீமை நன்மையை தீர்த்தல் ஒல்லாது எனும் – கம்.சுந்:12 90/1

மேல்


ஒல்லாதே (3)

விடுத்த நெஞ்சம் விடல் ஒல்லாதே – நற் 204/12
பயந்த-காலும் பயப்பு ஒல்லாதே – குறு 264/5
நெஞ்சே நிறை ஒல்லாதே அவரே – குறு 395/1

மேல்


ஒல்லாய் (3)

செல்லல் என்று யான் சொல்லவும் ஒல்லாய்
வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக – அகம் 21/6,7
துன்னலம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய்
தண் மழை தவழும் தாழ் நீர் நனம் தலை – அகம் 258/4,5
வருந்தினம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய்
இரும் பணை தொடுத்த பலர் ஆடு ஊசல் – அகம் 372/6,7

மேல்


ஒல்லாயே (2)

கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே
போர் உடை வேந்தன் பாசறை – ஐங் 427/2,3
பாசறை அல்லது நீ ஒல்லாயே
நுதி முகம் மழுங்க மண்டி ஒன்னார் – புறம் 31/6,7

மேல்


ஒல்லார் (5)

ஒல்லார் யானை காணின் – பதி 54/16
யான் ஓம் என்னவும் ஒல்லார் தாம் மற்று – அகம் 26/10
சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் நினக்கே – அகம் 137/4
நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார்
கதவம் முயறலும் முயல்ப அதாஅன்று – அகம் 356/14,15
ஆடலும் ஒல்லார் தம் பாடலும் மறந்தே – புறம் 153/12

மேல்


ஒல்லாவே (2)

பல் இதழ் உண்கண் பாடு ஒல்லாவே – குறு 5/5
கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே
அது புலந்து அழுத கண்ணே சாரல் – குறு 291/4,5

மேல்


ஒல்லாள் (6)

உகத்தவை மொழியவும் ஒல்லாள் மிக கலுழ்ந்து – நெடு 156
எழு எனின் அவளும் ஒல்லாள் யாமும் – நற் 159/8
போதல் ஒல்லாள் என் நெஞ்சத்தானே – நற் 201/12
இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி – குறு 144/4
ஈ என இரப்பவும் ஒல்லாள் நீ எமக்கு – பதி 52/23
தமர் மணன் அயரவும் ஒல்லாள் கவர் முதல் – அகம் 369/16

மேல்


ஒல்லாளே (1)

மாயோள் நலத்தை நம்பி விடல் ஒல்லாளே
அன்னியும் பெரியன் அவனினும் விழுமிய – நற் 180/5,6

மேல்


ஒல்லான் (2)

கொடுப்போற்கு ஒல்லான் கலுழ்தலின் தடுத்த – அகம் 66/16
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/9

மேல்


ஒல்லியில் (1)

ஒல்லியில் உருத்து உயர் விசும்பில் ஓங்கி நின்று – கம்.ஆரண்:7 107/3

மேல்


ஒல்லுதும் (1)

ஒல்லுதும் பெரும நீ நல்குதல் பெறினே – அகம் 300/22

மேல்


ஒல்லும் (5)

தினை கிளி கடிதலின் பகலும் ஒல்லும்
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல் – குறு 217/1,2
நீள் இடைப்படுதலும் ஒல்லும் யாழ நின் – கலி 36/22
ஒல்லுவது ஒல்லும் என்றலும் யாவர்க்கும் – புறம் 196/1
ஒல்லாது ஒல்லும் என்றலும் ஒல்லுவது – புறம் 196/4
ஒல்லும் கோள் அரி உரும் அன்ன குரங்கினது உகிரும் – கம்.யுத்4:32 14/3

மேல்


ஒல்லும்-மன் (2)

இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும்-மன்
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/9,10
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன்
ஊர் அலர் தூற்றலின் ஒளி ஓடி நறு நுதல் – கலி 53/13,14

மேல்


ஒல்லும்படி (1)

ஒல்லும்படி நல்லது உனக்கு உதவ – கம்.யுத்2:18 70/1

மேல்


ஒல்லுமாறு (1)

ஒல்லுமாறு இயலுமேல் உடன்பிறப்பின் பயன் ஓரான் – கம்.யுத்2:16 351/3

மேல்


ஒல்லுமோ (13)

வல்லை ஆகுதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – நற் 162/12
யாங்ஙனம் ஒல்லுமோ அறிவுடையீரே – நற் 184/5
தாங்கல் ஒல்லுமோ பூ குழையோய் என – குறு 256/5
மறைத்தல் ஒல்லுமோ மகிழ்ந – ஐங் 71/4
புதைத்தல் ஒல்லுமோ ஞாயிற்றது ஒளியே – ஐங் 71/5
வாழ்தல் ஒல்லுமோ மற்றே செங்கோல் – ஐங் 178/2
துறைபோதல் ஒல்லுமோ தூ ஆகாது ஆங்கே – கலி 67/20
பதி பெயர்ந்து உறைதல் ஒல்லுமோ நுமக்கே – அகம் 179/14
நீங்கல் ஒல்லுமோ ஐய வேங்கை – அகம் 307/6
புலத்தல் ஒல்லுமோ மனை கெழு மடந்தை – அகம் 316/11
தாங்கல் ஒல்லுமோ மற்றே ஆங்கு நின் – அகம் 333/5
மண்ணா வனைதல் ஒல்லுமோ நினக்கே – புறம் 228/15
ஒல்லுமோ ஒருவர்க்கு ஈது உறுகண் யாது இனி – கம்.சுந்:3 72/3

மேல்


ஒல்லுவ (1)

ஒல்லுவ சொல்லாது உரை வழுவ சொல்ல – பரி 12/65

மேல்


ஒல்லுவது (2)

ஒல்லுவது ஒல்லும் என்றலும் யாவர்க்கும் – புறம் 196/1
ஒல்லாது ஒல்லும் என்றலும் ஒல்லுவது
இல் என மறுத்தலும் இரண்டும் வல்லே – புறம் 196/4,5

மேல்


ஒல்லென் (3)

ஒல்லென் இமிழ் இசை மான கல்லென – மது 538
ஓசையின் நிமிர்ந்துளது ஒல்லென் பேர் ஒலி – கம்.அயோ:12 27/2
ஒருங்கு அடை நெடும் படை ஒல்லென் ஆர்ப்பினோடு – கம்.அயோ:13 11/2

மேல்


ஒல்லென (15)

செல்க என விடுக்குவன் அல்லன் ஒல்லென
திரை பிறழிய இரும் பௌவத்து – பொரு 177,178
கல் இழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும் – நற் 107/5
ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின் – ஐங் 233/3
சொல்லாது இருப்பேன் ஆயின் ஒல்லென
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/15,16
ஒல்லென நீக்கி ஒருவாது காத்து ஓம்பும் – கலி 120/23
நீடு சினை வறிய ஆக ஒல்லென
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் – அகம் 143/3,4
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல் வாய் – அகம் 160/16
பல் ஊர் பெயர்வனர் ஆடி ஒல்லென
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் – அகம் 301/21,22
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென
கழியே ஓதம் மல்கின்று வழியே – அகம் 340/8,9
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென
மற புலி உரற வாரணம் கதற – அகம் 392/15,16
ஒல்லென ஒலிக்கும் தேரொடு – புறம் 144/13
வில் உழுது உண்-மார் நாப்பண் ஒல்லென
இழிபிறப்பாளன் கரும் கை சிவப்ப – புறம் 170/4,5
ஒல்லென இரைத்ததால் உயிர்_இல் யாக்கை அ – கம்.அயோ:12 22/3
ஒடித்த வில்லும் இரதமும் ஒல்லென
படுத்த வாசியும் பதாகையும் பாழ்பட – கம்.யுத்2:15 64/3,4
ஒழிந்ததும் ஒழிகிலது என்ன ஒல்லென
கழிந்தது கவி குலம் இராமன் காணவே – கம்.யுத்4:37 59/3,4

மேல்


ஒல்லேம் (3)

ஒல்லேம் என்ற தப்பற்கு – குறு 79/7
ஒல்லேம் போல் யாம் அது வேண்டுதுமே – ஐங் 88/4
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு – கலி 76/10

மேல்


ஒல்லேன் (4)

ஒல்லேன் போல உரையாடுவலே – நற் 134/10
பிறவிக்கு ஒல்லேன் என் செய்வது இ பேர் அணி என்று ஓர் – கம்.பால:17 27/3
ஒப்பு இலர் என்றே போர் செயல் ஒல்லேன் உடன் வாழும் – கம்.ஆரண்:11 6/2
வாழியாய் அரசர் வைகும் வள நகர் வைகல் ஒல்லேன்
பாழி அம் தடம் தோள் வீர பார்த்திலை-போலும் அன்றே – கம்.கிட்:9 21/2,3

மேல்


ஒல்லை (19)

ஒருக்க ஒருதன்மை நிற்குமோ ஒல்லை
சுருக்கமும் ஆக்கமும் சூள் உறல் வையை – பரி 6/72,73
வில்லின் கடை மகரம் மேவ பாம்பு ஒல்லை
மதியம் மறைய வரு நாளில் வாய்ந்த – பரி 11/9,10
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
ஒல்லை உம்பர் நாடு அளந்த தாளின் மீது உயர்ந்த வான் – கம்.பால:3 21/2
உருள் தரும் தேரின் மீது ஒல்லை ஏறி நல் – கம்.பால:5 50/2
ஐயனை ஒல்லை வா என்று அழைப்பது போன்றது அம்மா – கம்.பால:10 1/4
கறை கெழு வேல் கணாரும் மைந்தரும் கவினி ஒல்லை
நெறியிடை படர வேந்தன் நேய மங்கையர் செல்வார் – கம்.பால:14 62/3,4
ஒல்லை வந்து உறுவன உற்ற பெற்றியின் – கம்.அயோ:1 9/3
உளைவன இயற்றல் ஒல்லை உன் நிலை உணருமாகில் – கம்.ஆரண்:6 60/3
கடிதின் ஓடினென் எடுத்து ஒல்லை கரந்து அவள் காதல் – கம்.ஆரண்:6 82/3
ஒல்லை ஈர்த்து உதைத்து ஒளி கிளர் சுற்றுவாள் உருவி – கம்.ஆரண்:6 85/4
உலக்க இன் உயிர் குடித்து ஒல்லை மீள்குவல் – கம்.கிட்:7 23/3
ஒல்லை செரு வேட்டு உயர் வன் புய ஓங்கல் உம்பர் – கம்.கிட்:7 37/1
உறங்குவாரை வந்து ஒல்லை எய்தினான் – கம்.கிட்:15 5/4
ஓதுற்றான் மறை ஒல்லை உணர்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 103/4
ஒல்லை உளதேல் இயம்புதியால் என்று உரைத்தான் – கம்.யுத்1:3 168/4
ஒழி சில புகலுதல் ஒல்லை நீங்குதி – கம்.யுத்1:4 8/2
ஒல்லை வந்து உணர்வும் ஒன்ற இருவரும் ஒரு நாள் உற்ற – கம்.யுத்1:4 120/3
ஓவியம் வீழ்ந்து வீழ்ந்து புரள்வன ஒப்ப ஒல்லை
கோ இயல் கோயில் புக்கான் குருதி நீர் குமிழி கண்ணான் – கம்.யுத்3:29 43/3,4

மேல்


ஒல்லையில் (3)

ஒல்லையில் அவனும் வந்துறுதல் நன்று என – கம்.பால:13 66/2
ஊன்றினார் எலாம் உலைந்தனர் ஒல்லையில் ஒழிந்தார் – கம்.ஆரண்:8 14/3
ஒல்லையில் எழுந்தனன் உவகை உள்ளத்தான் – கம்.யுத்3:22 44/4

மேல்


ஒல்லையின் (7)

ஒல்லையின் இயற்றி நல் உறுதி வாய்மையும் – கம்.அயோ:2 11/3
ஓங்கினன் மாருதி ஒல்லையின் உற்றான் – கம்.சுந்:9 58/4
ஒல்லையின் ஓடி நீர் உரைத்து என் ஆணையால் – கம்.சுந்:12 27/3
யானை கால் பட்ட செல் என ஒல்லையின் அவிந்தார் – கம்.யுத்1:5 63/4
ஒல்லையின் உலந்து வீயும் இட்டது ஒன்று ஒழுகா-வண்ணம் – கம்.யுத்1:7 21/2
ஒல்லையின் உடைந்தனன் உயிர் கொண்டு உய்ந்துளான் – கம்.யுத்2:19 31/3
குனி படாநின்ற வில்லால் ஒல்லையின் நூறி கொன்றான் – கம்.யுத்4:37 17/4

மேல்


ஒல்லையூர் (1)

முல்லையும் பூத்தியோ ஒல்லையூர் நாட்டே – புறம் 242/6

மேல்


ஒல்லையே (1)

ஒல்லையே உயிர் வௌவும் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/17

மேல்


ஒல்லொலி (4)

போர் என்று ஒல்லொலி கைம்மிக போயினார் – கம்.அயோ:4 229/4
ஒல்லொலி வேலை நீர் உடுத்த பாரை ஓர் – கம்.அயோ:12 36/3
ஒல்லொலி வீரர் பேசும் உரை ஒலி உரப்பில் தோன்றும் – கம்.யுத்3:22 8/2
ஒல்லொலி ஐய செய்யும் ஓமத்துக்கு உறுப்பு ஒன்று ஆமோ – கம்.யுத்3:27 77/4

மேல்


ஒல்வது (3)

ஒல்வது ஈது ஒல்லாது ஈது என்று எனக்கும் ஒன்று உலகத்து உண்டோ – கம்.சுந்:3 138/3
ஒல்வது நினையினும் உறுதி ஓரினும் – கம்.யுத்1:2 37/1
பேர ஒல்வது அன்று பேரின் ஆயிரம் பெரும் சரம் – கம்.யுத்3:31 86/2

மேல்


ஒல்வதே (1)

ஒல்வதே இ ஒருவன் இ ஊகத்தை – கம்.யுத்3:31 128/1

மேல்


ஒல்வதோ (3)

பெருகிய செல்வத்தான் பெயர்த்தரல் ஒல்வதோ
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/11,12
மை அற்ற படிவத்தான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ
தீம் கதிர் மதி ஏய்க்கும் திரு முகம் அம் முகம் – கலி 15/15,16
மன்னிய புணர்ச்சியான் மறுத்தரல் ஒல்வதோ
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா – கலி 15/19,20

மேல்


ஒல்வாங்கு (1)

செல்வாம் தோழி ஒல்வாங்கு நடந்தே – குறு 322/7

மேல்


ஒல்வாய் (1)

ஒல்வாய் நீயே வேறு ஒருவர்க்கும் உடையாதால் – கம்.யுத்4:37 128/2

மேல்


ஒல்வாள் (1)

ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே – குறு 43/2

மேல்


ஒல்வான் (1)

ஒல்வான் அல்லன் வெல் போரான் என – புறம் 97/21

மேல்


ஒல்வானும் (1)

ஒல்வானும் இவன் உடனே ஒரு நீ – கம்.யுத்2:18 84/3

மேல்


ஒல்வீர் (1)

ஒல்வீர் ஒற்றை உர கரி-தன்னை – கம்.யுத்1:3 95/3

மேல்


ஒல்வை (1)

ஒல்வை ஆயினும் கொல்வை ஆயினும் – குறு 259/5

மேல்


ஒலி (243)

ஓங்கு திரை ஒலி வெரீஇ – பொரு 206
ஒலி முந்நீர் வரம்பு ஆக – மது 2
இணை ஒலி இமிழ் துணங்கை சீர் – மது 26
ஒலி ஓவா கலி யாணர் – மது 118
ஒன்றுமொழி ஒலி இருப்பின் – மது 143
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம் – மது 264
ஒலி நெடும் பீலி ஒல்க மெல் இயல் – நெடு 98
ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி – குறி 2
மலி ஓதத்து ஒலி கூடல் – பட் 98
ஊன் பொரிக்கும் ஒலி முன்றில் – பட் 177
ஒலி கழை தட்டை புடையுநர் புனம்-தொறும் – மலை 328
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 406
ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு – நற் 2/2
ஒலி கா ஓலை முள் மிடை வேலி – நற் 38/8
மணி ஒலி கேளாள் வாள்_நுதல் அதனால் – நற் 42/5
ஒலி வெள் அருவி ஒலியின் துஞ்சும் – நற் 77/7
உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் – நற் 113/9
அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் – நற் 128/6
வணர்ந்து ஒலி கூந்தல் மாஅயோளொடு – நற் 139/7
விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/12
புள் ஒலி மணி செத்து ஓர்ப்ப – நற் 178/9
இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த – நற் 181/10
தாழ்ந்து ஒலி கதுப்பின் வீழ்ந்த காலொடு – நற் 197/6
ஒலி பன் முத்தம் ஆர்ப்ப வலி சிறந்து – நற் 202/2
செலீஇய செல்லும் ஒலி இரும் பரப்ப – நற் 254/5
ஒலி பல் கூந்தல் நலம் பெற புனைந்த – நற் 260/8
ஒலி மென் கூந்தல் நம்-வயினானே – நற் 265/9
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் – நற் 267/10
நள்ளென் கங்குல் புள் ஒலி கேள்-தொறும் – நற் 287/9
ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென – நற் 303/1
நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/11
ஒலி பல் கூந்தல் அணி பெற புனைஇ – நற் 313/4
ஓதமும் ஒலி ஓவு இன்றே ஊதையும் – நற் 319/1
ஒலி சிறந்து ஓதமும் பெயரும் மலி புனல் – நற் 335/3
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/3
ஏனல் காவலர் கவண் ஒலி வெரீஇ – குறு 54/2
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – குறு 88/1
ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கே – குறு 225/7
ஒலி கழை நிவந்த ஓங்கு மலை சாரல் – குறு 253/5
ஒலி நெடும் பீலி துயல்வர இயலி – குறு 264/2
உரவு கடல் ஒலி திரை போல – ஐங் 172/3
இன் ஒலி தொண்டி அற்றே – ஐங் 179/3
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/3
விழவு ஒலி கூந்தல் மாஅயோளே – ஐங் 306/4
வேனில் அரையத்து இலை ஒலி வெரீஇ – ஐங் 325/1
ஒலி தெங்கின் இமிழ் மருதின் – பதி 13/7
கடல் ஒலி கொண்டு செழு நகர் வரைப்பின் – பதி 21/12
ஒலி தலை விழவின் மலியும் யாணர் – பதி 22/30
மன் எயில் மறவர் ஒலி அவிந்து அடங்க – பதி 40/8
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/10
பல் குரல் புள்ளின் ஒலி எழுந்து ஆங்கே – பதி 84/24
உருள் இணர் கடம்பின் ஒலி தாரோயே – பரி 5/81
ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி – பரி 10/61
ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ் – பரி 12/40
மறம் மிகு மலி ஒலி மாறு அடு தானையால் – பரி 13/31
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 13/33
ஊழ்-உற முரசின் ஒலி செய்வோரும் – பரி 19/45
ஊர்_ஊர் பறை ஒலி கொண்டன்று உயர் மதிலில் – பரி 20/14
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/46
மணி மருள் தகை வகை நெறி செறி ஒலி பொலி – பரி 23/60
உருமு கண்ணுறுதலின் உயர் குரல் ஒலி ஓடி – கலி 45/5
விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு – கலி 64/6
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் – கலி 68/18
உயர்ந்த போரின் ஒலி நல் ஊரன் – கலி 75/9
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
புள்_இனம் இரை மாந்தி புகல் சேர ஒலி ஆன்று – கலி 121/4
செக்கர் கொள் பொழுதினான் ஒலி நீவி இன நாரை – கலி 126/3
இயங்கு ஒலி நெடும் திண் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – கலி 135/20
வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/23
பல ஒலி கூந்தலாள் பண்பு எல்லாம் துய்த்து – கலி 145/7
நிரை திமில் களிறு ஆக திரை ஒலி பறை ஆக – கலி 149/1
ஒலி குழை செயலை உடை மாண் அல்குல் – அகம் 7/19
ஒலி கழை பிசைந்த ஞெலி சொரி ஒண் பொறி – அகம் 39/6
எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை – அகம் 47/3
ஒலி சினை வேங்கை கொய்குவம் சென்று-உழி – அகம் 48/6
ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/17
ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு – அகம் 107/7
கடு மான் தேர் ஒலி கேட்பின் – அகம் 134/13
கலி மகிழ் ஊரன் ஒலி மணி நெடும் தேர் – அகம் 146/5
உறு வளி ஒலி கழை கண் உறுபு தீண்டலின் – அகம் 153/9
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து – அகம் 168/7
ஞெலி_கோல் சிறு தீ மாட்டி ஒலி திரை – அகம் 169/5
ஒலி கழை நிவந்த நெல் உடை நெடு வெதிர் – அகம் 185/6
ஒலி இரும் கூந்தல் தேறும் என – அகம் 191/16
நெல் ஒலி பாசவல் துழைஇ கல்லென – அகம் 243/7
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை – அகம் 298/5
பெரும் தார் கமழும் விருந்து ஒலி கதுப்பின் – அகம் 314/20
ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 334/17
கழல் ஒலி நாவின் தெண் மணி கறங்க – அகம் 344/8
ஒலி தலை பணிலம் ஆர்ப்ப கல்லென – அகம் 350/12
ஒலி பல் கூந்தல் நம்-வயின் அருளாது – அகம் 356/16
இன்று நின் ஒலி குரல் மண்ணல் என்றதற்கு – அகம் 369/11
ஒலி கதிர் கழனி கழாஅர் முன்துறை – அகம் 376/4
உரு கெழு மஞ்ஞை ஒலி சீர் ஏய்ப்ப – அகம் 393/22
ஒலி நெடும் பீலி ஒண் பொறி மணி தார் – புறம் 50/3
விரை ஒலி கூந்தல் நும் விறலியர் பின் வர – புறம் 109/16
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் – புறம் 138/8
ஒலி மென் கூந்தல் கமழ் புகை கொளீஇ – புறம் 146/9
நீண்டு ஒலி அழுவம் குறைபட முகந்துகொண்டு – புறம் 161/1
ஊண் ஒலி அரவம் தானும் கேட்கும் – புறம் 173/4
நாள் உறை மத்து ஒலி கேளாதோனே – புறம் 257/13
ஒலி மென் கூந்தல் ஒண் நுதல் அரிவை – புறம் 306/3
ஊண் ஒலி அரவமொடு கைதூவாளே – புறம் 334/7
கடல் ஒலி கொண்ட தானை – புறம் 377/29
ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன் – புறம் 381/22
ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன் – புறம் 394/2
தோயும் வெண் தயிர் மத்து ஒலி துள்ளவும் – கம்.பால:2 28/1
உரும் இடித்து என தாக்குறும் ஒல் ஒலி
வெருவி மால் வரை சூல் மழை மின்னுமே – கம்.பால:2 31/3,4
மழவர்-தம் மனையன மண_ஒலி இசையின் – கம்.பால:2 50/3
வளை ஒலி வயிர் ஒலி மகர வீணையின் – கம்.பால:3 60/1
வளை ஒலி வயிர் ஒலி மகர வீணையின் – கம்.பால:3 60/1
கிளை ஒலி முழவு ஒலி கின்னரத்து ஒலி – கம்.பால:3 60/2
கிளை ஒலி முழவு ஒலி கின்னரத்து ஒலி – கம்.பால:3 60/2
கிளை ஒலி முழவு ஒலி கின்னரத்து ஒலி
துளை ஒலி பல்_இயம் துவைக்கும் சும்மையின் – கம்.பால:3 60/2,3
துளை ஒலி பல்_இயம் துவைக்கும் சும்மையின் – கம்.பால:3 60/3
விளை ஒலி கடல் ஒலி மெலிய விம்முமே – கம்.பால:3 60/4
விளை ஒலி கடல் ஒலி மெலிய விம்முமே – கம்.பால:3 60/4
பொன் அணி தேர் ஒலி புரவி தார் ஒலி – கம்.பால:3 64/2
பொன் அணி தேர் ஒலி புரவி தார் ஒலி
இன் நகையவர் சிலம்பு ஏங்க ஏங்குவ – கம்.பால:3 64/2,3
முரசு ஒலி கறங்கிட முனிவர் ஏத்துற – கம்.பால:6 1/3
வரம்பு இல் வான் சிறை மதகுகள் முழவு ஒலி வழங்க – கம்.பால:9 7/1
ஓல் கிளர்ந்து உவாவுற்று என்ன ஒலி நகர் கிளர்ந்தது அன்றே – கம்.பால:13 37/4
மங்கல பேரி செய்த பேர் ஒலி மழையை ஓட்ட – கம்.பால:14 77/2
உம்பர் வானகத்து நின்ற ஒலி வளர் தருவின் ஓங்கும் – கம்.பால:16 2/2
மண்ணும் முழவின் ஒலி மங்கையர் பாடல் ஓதை – கம்.பால:16 44/1
சிலம்பும் மேகலையும் ஒலி செய்திட – கம்.பால:21 20/2
குழலினோடு உற கூறு பல்லாண்டு ஒலி
மழலை யாழ் இசையோடு மலிந்தவே – கம்.பால:21 50/3,4
ஒற்றை வயிர சுரி கொள் சங்கின் ஒலி பொங்க – கம்.பால:22 42/2
ஒலி கடல் உலகினில் உம்பர் நாகரில் – கம்.பால:23 81/1
பணை நிரந்தன பாட்டு ஒலி நிரந்தன அனங்கன் – கம்.அயோ:1 52/1
கணை நிரந்தன நாண் ஒலி கறங்கின நிறை பேர் – கம்.அயோ:1 52/2
தாம் ஒலித்தன பேரி அ ஒலி சாரல் மாரி தழங்கலால் – கம்.அயோ:3 55/3
ஒலி ஆர் கடல் சூழ் உலகத்து உயர் வானிடை நாகரினும் – கம்.அயோ:4 62/1
புக்கு பெரு நீர் நுகரும் பொரு போதகம் என்று ஒலி மேல் – கம்.அயோ:4 75/1
தார் ஒலி நீத்தன புரவி தண்ணுமை – கம்.அயோ:4 202/1
வார் ஒலி நீத்தன மழையின் விம்முறும் – கம்.அயோ:4 202/2
தேர் ஒலி நீத்தன தெருவும் தெண் திரை – கம்.அயோ:4 202/3
நீர் ஒலி நீத்தன நீத்தம் போலுமே – கம்.அயோ:4 202/4
முழவு எழும் ஒலி இல முறையின் யாழ் நரம்பு – கம்.அயோ:4 203/1
எழ எழும் ஒலி இல இமைப்பு இல் கண்ணினர் – கம்.அயோ:4 203/2
விழவு எழும் ஒலி இல வேறும் ஒன்று இல – கம்.அயோ:4 203/3
அழ எழும் ஒலி அலது அரச வீதியே – கம்.அயோ:4 203/4
தெள் ஒலி சிலம்புகள் சிலம்பு போல் மனை – கம்.அயோ:4 204/1
மெய்ம் மறந்தனர் ஒலி மறந்த வேதமே – கம்.அயோ:4 205/4
சுழிபட்டு ஓங்கிய தூங்கு ஒலி ஆற்று தன் – கம்.அயோ:7 24/1
வீறு கொண்டன வேதியர் வாழ்த்து ஒலி
ஏறு கொண்டு எழும் மல்லர் இடிப்பினை – கம்.அயோ:11 16/2,3
ஓசையின் நிமிர்ந்துளது ஒல்லென் பேர் ஒலி
காசையின் கரியவன் காண மூண்டு எழும் – கம்.அயோ:12 27/2,3
தெரிவையர் அல்குல் தார் ஒலி இல் தேர் என – கம்.அயோ:12 40/2
ஒலி உலாம் சேனையை உவந்து கூவினான் – கம்.அயோ:13 10/2
பார வெம் சிலையின் நாண் ஒலி படைத்த பொழுதே – கம்.ஆரண்:1 22/4
சிலை கொள் நாண் நெடிய கோதை ஒலி ஏறு திரை நீர் – கம்.ஆரண்:1 23/2
உடுத்த திசை அனைத்தினும் சென்று ஒலி கொள்ள உறு துயரால் – கம்.ஆரண்:1 48/2
ஒலி ஆழி உலகு உரைக்கும் உரை பொய்யோ ஊழியினும் – கம்.ஆரண்:6 94/2
முருடு இரண்டு முழங்கு உற தாக்கு ஒலி
உருள் திரண்டு எழும் தேர் ஒலியுள் புக – கம்.ஆரண்:7 28/1,2
முழங்கின வரி சிலை முடுகு நாண் ஒலி
முழங்கின சங்கொடு புரவி மொய்த்து உற – கம்.ஆரண்:7 110/2,3
ஓவு இல் வாழ்த்து ஒலி கார் கடல் முழக்கு என ஓங்க – கம்.ஆரண்:8 21/2
மங்குலின் ஒலி பட திறந்த வாயினள் – கம்.ஆரண்:10 24/4
கடையுக கடல் ஒலி காட்ட காந்துவாள் – கம்.ஆரண்:10 25/2
சட சட எனும் ஒலி தழைப்ப தாக்கவும் – கம்.ஆரண்:14 80/3
எற்றிய முரசு ஒலி ஏங்கும் சங்கு இசை – கம்.ஆரண்:15 8/2
தள மலர் புள் ஒலி தழங்க இன்னது ஓர் – கம்.கிட்:1 6/2
ஒலி நடத்திய திரை-தொறும் உகள்வன நீர் நாய் – கம்.கிட்:1 21/2
ஆர்ப்பு ஒலி கேட்டனன் அமளி-மேல் ஒரு – கம்.கிட்:7 13/3
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து – கம்.கிட்:7 14/3
ஒலி கடல் உலகம்-தன்னில் ஊர் தரு குரங்கின்-மாடே – கம்.கிட்:7 86/1
ஊடுற தாக்கும்-தோறும் ஒல் ஒலி பிறப்ப நல்லார் – கம்.கிட்:10 32/2
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் – கம்.கிட்:16 59/1
பாத சிலம்பின் ஒலி வேலை ஒலி பம்ப – கம்.சுந்:1 64/2
பாத சிலம்பின் ஒலி வேலை ஒலி பம்ப – கம்.சுந்:1 64/2
வயிர் ஒலி வளை ஒலி வன் கார் மழை ஒலி முரசு ஒலி மண்-பால் – கம்.சுந்:7 20/1
வயிர் ஒலி வளை ஒலி வன் கார் மழை ஒலி முரசு ஒலி மண்-பால் – கம்.சுந்:7 20/1
வயிர் ஒலி வளை ஒலி வன் கார் மழை ஒலி முரசு ஒலி மண்-பால் – கம்.சுந்:7 20/1
வயிர் ஒலி வளை ஒலி வன் கார் மழை ஒலி முரசு ஒலி மண்-பால் – கம்.சுந்:7 20/1
உயிர் உலைவு உற நிமிரும் போர் உறும் ஒலி செவியின் உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:7 20/2
இழந்தன முழங்கு ஒலி இழந்தன மதம் பாடு – கம்.சுந்:8 26/3
ஒலி தார் அமரர் கண்டார் ஆர்ப்ப தேரினுள் புக்கு – கம்.சுந்:8 47/2
ஒலி கழல் ஒருவ நம் உயிருக்கு அன்பினால் – கம்.யுத்1:2 33/4
ஊனொடும் தின்னும் பின்னை ஒலி திரை பரவை ஏழும் – கம்.யுத்1:3 139/2
ஆர்ப்பு ஒலி முழக்கின் வெவ் வாய் வள் உகிர் பாரம் ஆன்ற – கம்.யுத்1:3 149/1
ஒருபது திசைக்கணும் ஒலித்த ஒலி ஒப்ப – கம்.யுத்1:12 9/2
மாற்றம் என் நெடு நாண் ஒலி வைத்தலும் – கம்.யுத்2:15 96/3
உண்ட கோளொடும் ஒலி கடல் வீழ்ந்ததும் ஒக்கும் – கம்.யுத்2:15 246/4
பித்தன் வெம் சிலையினை இறுத்த பேர் ஒலி
ஒத்தது சூலம் அன்று இற்ற ஓசையே – கம்.யுத்2:16 256/3,4
குழை அஞ்ச முழங்கின நாண் ஒலி கோள் – கம்.யுத்2:18 21/3
மொய்த்து எழு நாண் ஒலி முழங்க தாக்கினான் – கம்.யுத்2:18 100/4
நான்மறை ஆர்ப்பு என நடந்தது அ ஒலி – கம்.யுத்2:18 101/4
கால் ஏறின சிலை நாண் ஒலி கடல் ஏறுகள் பட வான் – கம்.யுத்2:18 153/1
தேர் ஒலி கடலை சீற சிலை ஒலி மழையை சீற – கம்.யுத்2:18 179/1
தேர் ஒலி கடலை சீற சிலை ஒலி மழையை சீற – கம்.யுத்2:18 179/1
போர் ஒலி முரசின் ஓதை திசைகளின் புறத்து போக – கம்.யுத்2:18 179/2
தார் ஒலி கழல் கால் மைந்தன் தானையும் தானும் சென்றான் – கம்.யுத்2:18 179/3
வேர்த்து ஒலி வயிர வெம் கோல் மேருவை பிளக்கல்-பால – கம்.யுத்2:18 191/2
அத்தனை வீரரும் ஆர்த்த அ ஒலி
நத்து ஒலி முரசு ஒலி நடுக்கலால் தலை – கம்.யுத்2:19 38/2,3
நத்து ஒலி முரசு ஒலி நடுக்கலால் தலை – கம்.யுத்2:19 38/3
நத்து ஒலி முரசு ஒலி நடுக்கலால் தலை – கம்.யுத்2:19 38/3
பெற்றன பிறந்தன சிலையின் பேர் ஒலி – கம்.யுத்2:19 39/4
பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த – கம்.யுத்2:19 291/2
கார் ஒலி மடங்க வேலை கம்பிக்க களத்தின் ஆர்த்த – கம்.யுத்2:19 291/3
போர் ஒலி ஒன்றும் ஐய அறிந்திலை போலும் என்றான் – கம்.யுத்2:19 291/4
உரும் இடித்து என்ன வில் நாண் ஒலி படுத்து உன்னோடு ஏய்ந்த – கம்.யுத்3:21 19/1
சங்கு ஒலி வயிரின் ஓசை ஆகுளி தழங்கு காளம் – கம்.யுத்3:22 7/1
பொங்கு ஒலி வரி கண் பீலி பேர் ஒலி வேயின் பொம்மல் – கம்.யுத்3:22 7/2
பொங்கு ஒலி வரி கண் பீலி பேர் ஒலி வேயின் பொம்மல் – கம்.யுத்3:22 7/2
வில் ஒலி வயவர் ஆர்க்கும் விளி ஒலி தெழிப்பின் ஓங்கும் – கம்.யுத்3:22 8/1
வில் ஒலி வயவர் ஆர்க்கும் விளி ஒலி தெழிப்பின் ஓங்கும் – கம்.யுத்3:22 8/1
ஒல்லொலி வீரர் பேசும் உரை ஒலி உரப்பில் தோன்றும் – கம்.யுத்3:22 8/2
செல் ஒலி திரள் தோள் கொட்டும் சேண் ஒலி நிலத்தில் செல்லும் – கம்.யுத்3:22 8/3
செல் ஒலி திரள் தோள் கொட்டும் சேண் ஒலி நிலத்தில் செல்லும் – கம்.யுத்3:22 8/3
கல்லொலியோடும் கூட கடல் ஒலி கரந்தது அன்றே – கம்.யுத்3:22 8/4
பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 13/4
ஆர் இடை அனுமன் ஆர்த்த ஆர்ப்பு ஒலி அசனி கேளா – கம்.யுத்3:22 34/1
பேர்க்கின்ற சிலையின் நாணின் பேர் ஒலி கேளான் வீரன் – கம்.யுத்3:22 138/2
என்னலும் விசும்பிடை எழுந்தது ஈட்டு ஒலி – கம்.யுத்3:24 92/4
தாழ் வரும் பேர் ஒலி செவியில் சார்தலும் – கம்.யுத்3:24 103/2
தேவர்கள் வாழ்த்து ஒலி கேட்ட செம் கணான் – கம்.யுத்3:24 103/3
அரம்பையர் வாழ்த்து ஒலி அமுத ஏழ் இசை – கம்.யுத்3:24 105/1
வாடல் மென் மலரே ஒத்த ஆர்ப்பு ஒலி வருதலோடும் – கம்.யுத்3:25 18/4
செறி கழல் இருவர் தெய்வ சிலை ஒலி பிறந்தது அன்றே – கம்.யுத்3:25 19/3
ஆர்ப்பு ஒலி அமுதம் ஆக ஆர் உயிர் ஆற்றினாளை – கம்.யுத்3:26 91/4
வழங்கா சிலை நாண் ஒலி வானில் வரும் – கம்.யுத்3:27 21/1
கிடந்தது கண்டது உண்டோ நாண் ஒலி கேட்டிலோமே – கம்.யுத்3:27 70/2
நெரிந்து ஏறின நெடு நாண் ஒலி படர் வான் நிறை உருமின் – கம்.யுத்3:27 109/2
இடிக்கின்றன சிலை நாண் ஒலி இரு வாய்களும் எதிரா – கம்.யுத்3:27 110/2
நோகின்றன திசை யானைகள் செவி நாண் ஒலி நுழைய – கம்.யுத்3:27 117/4
ஏற்றும் சிலை நெடு நாண் ஒலி உலகு ஏழினும் எய்த – கம்.யுத்3:27 129/2
மோதும் மோலியின் பேர் ஒலி வானினை முட்ட – கம்.யுத்3:30 32/4
உப்பு நீங்கியது ஓங்கு நீர் வீங்கு ஒலி உவரி – கம்.யுத்3:31 15/4
தழங்கு பேர் ஒலி கலிப்பது தறுகண் மா நிருத – கம்.யுத்3:31 20/3
ஒலி கடல் மணலின் மிக்க கணக்கினர் உள்ளம் நோக்கின் – கம்.யுத்3:31 53/2
ஆர்த்தால் ஒத்தது அ ஒலி எல்லா உலகுக்கும் – கம்.யுத்3:31 188/4
தேர் ஆர்ப்பு ஒலி வீரர் தெழிப்பு ஒலியும் – கம்.யுத்3:31 193/1
மீ உயர்ந்து எழுந்தாள் அன்றே வீங்கு ஒலி வேலை நின்றும் – கம்.யுத்3:31 226/3
பண் திறந்தன புலம்பு ஒலி சிலம்பு ஒலி பனிப்ப – கம்.யுத்4:32 10/4
பண் திறந்தன புலம்பு ஒலி சிலம்பு ஒலி பனிப்ப – கம்.யுத்4:32 10/4
ஒலி கடல் உலகத்து இல்லை ஊர் உளார் உளரே உள்ளார் – கம்.யுத்4:34 10/4
கடல் கொள் பேர் ஒலி கம்பலை என்பதும் கண்டார் – கம்.யுத்4:35 34/4
வீழி வெம் கண் இராவணன் வில் ஒலி
ஆழி நாதன் சிலை ஒலி அண்டம் விண்டு – கம்.யுத்4:37 35/2,3
ஆழி நாதன் சிலை ஒலி அண்டம் விண்டு – கம்.யுத்4:37 35/3
அழைப்பு ஒலி முழக்கு எழ அழகு மின்னிட – கம்.யுத்4:38 15/1
இ ஒலி யாவது என்று இயம்ப இற்று எனா – கம்.யுத்4:40 37/3
வளை ஒலி முன் கையாள் வாயின் கூறினாள் – கம்.யுத்4:40 65/2

மேல்


ஒலி-கொலாம் (1)

இற்ற பேர் ஒலி-கொலாம் இடித்தது ஈங்கு என்றான் – கம்.பால:14 5/4

மேல்


ஒலிக்கு (2)

புள் ஒலிக்கு அமர்த்த கண்ணள் வெள் வேல் – ஐங் 382/1
அஞ்சினிர் போ-மின் இன்று ஓர் ஆர்ப்பு ஒலிக்கு அழியல்-பாலிர் – கம்.யுத்3:22 35/1

மேல்


ஒலிக்குந்து (2)

கழை கரும்பின் ஒலிக்குந்து
கொண்டல் கொண்ட நீர் கோடை காயினும் – புறம் 137/6,7
பெரும் கல் நன் நாட்டு உமண் ஒலிக்குந்து
அன்ன நன் நாட்டு பொருநம் யாமே – புறம் 386/17,18

மேல்


ஒலிக்கும் (21)

அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும்
குன்று அமர்ந்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 76,77
புள் இமிழ்ந்து ஒலிக்கும் இசையே என்றும் – மது 111
கால் உறு கடலின் ஒலிக்கும் சும்மை – மது 309
கடி கவர்பு ஒலிக்கும் வல் வாய் எல்லரி – மலை 10
கல் யாறு ஒலிக்கும் விடர் முழங்கு இரங்கு இசை – மலை 324
கடல் என கார் என ஒலிக்கும் சும்மையொடு – மலை 483
கல் இழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும்
புல் இலை ஓமைய புலி வழங்கு அத்தம் – நற் 107/5,6
பண் அமை நெடும் தேர் பாணியின் ஒலிக்கும்
தண்ணம் துறைவன் தூதொடும் வந்த – நற் 167/4,5
வாகை வெண் நெற்று ஒலிக்கும்
வேய் பயில் அழுவம் முன்னியோரே – குறு 7/5,6
இழுமென ஒலிக்கும் ஆங்கண் – குறு 345/6
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர் – பதி 92/7
ஒருங்கு பரந்தவை எல்லாம் ஒலிக்கும்
இரங்கு முரசினான் குன்று – பரி 21/37,38
ஆடை கொண்டு ஒலிக்கும் நின் புலைத்தி காட்டு என்றாளோ – கலி 72/14
அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும்
பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல் – அகம் 151/10,11
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல் வாய் – அகம் 160/16
கல் பால் அருவியின் ஒலிக்கும் நல் தேர் – அகம் 184/17
ஒல்லென ஒலிக்கும் தேரொடு – புறம் 144/13
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின் – புறம் 176/5
நந்தாது ஒலிக்கும் நரலை பெரு வேலை எல்லாம் – கம்.பால:16 41/3
கங்குலின் ஒலிக்கும் மா கடலும் போன்றதே – கம்.பால:23 41/4
உரம் தவிர்த்து ஊழி பேரும் காலத்தின் ஒலிக்கும் ஓதை – கம்.யுத்3:22 12/2

மேல்


ஒலிக்கும்-கால் (1)

அணி சிறை இன குருகு ஒலிக்கும்-கால் நின் திண் தேர் – கலி 126/6

மேல்


ஒலிக்குமே (1)

தூங்கு நீர் இமிழ் திரை துணை ஆகி ஒலிக்குமே
உறையொடு வைகிய போது போல் ஒய்யென – கலி 121/8,9

மேல்


ஒலிகள் (1)

உகுவன மலைகள் எஞ்ச பிறப்பன ஒலிகள் அம்மா – கம்.யுத்2:17 56/4

மேல்


ஒலிகளும் (1)

சிங்க நாதமும் சிலையின் நாண் ஒலிகளும் சின மா – கம்.யுத்3:22 102/2

மேல்


ஒலித்த (3)

ஒலித்த பகன்றை இரும் சேற்று அள்ளல் – அகம் 176/10
நீர் ஒலித்த அன்ன பேஎர் – அகம் 211/16
ஒருபது திசைக்கணும் ஒலித்த ஒலி ஒப்ப – கம்.யுத்1:12 9/2

மேல்


ஒலித்தது (2)

உண்டு-கொல் எழுச்சி என்பார் ஒலித்தது சங்கம் என்பார் – கம்.பால:14 74/3
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் – கம்.கிட்:4 13/4

மேல்


ஒலித்தல் (1)

அருவியின் ஒலித்தல் ஆனா – நற் 313/10

மேல்


ஒலித்தற்கு (1)

உழையவும் விசும்பவும் ஒலித்தற்கு ஒத்துள – கம்.யுத்3:24 96/2

மேல்


ஒலித்தன்று (1)

உரை சிறை பறை எழ ஊர் ஒலித்தன்று
அன்று போர் அணி அணியின் புகர்_முகம் சிறந்த என – பரி 6/24,25

மேல்


ஒலித்தன (12)

தாம் ஒலித்தன பேரி அ ஒலி சாரல் மாரி தழங்கலால் – கம்.அயோ:3 55/3
தழை ஒலித்தன வண்டு ஒலித்தன தார் ஒலித்தன பேரி ஆம் – கம்.அயோ:3 62/1
தழை ஒலித்தன வண்டு ஒலித்தன தார் ஒலித்தன பேரி ஆம் – கம்.அயோ:3 62/1
தழை ஒலித்தன வண்டு ஒலித்தன தார் ஒலித்தன பேரி ஆம் – கம்.அயோ:3 62/1
முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர் – கம்.அயோ:3 62/2
முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர் – கம்.அயோ:3 62/2
முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர் – கம்.அயோ:3 62/2
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும் – கம்.அயோ:3 62/3
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும் – கம்.அயோ:3 62/3
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும் – கம்.அயோ:3 62/3
மழை ஒலித்தன போல் கலித்த மனத்தின் முந்துறு வாசியே – கம்.அயோ:3 62/4
முழங்கின யானை வாசி ஒலித்தன முரசின் பண்ணை – கம்.யுத்3:21 11/1

மேல்


ஒலித்தனன் (1)

சங்கம் ஒன்று ஒலித்தனன் கடலும் தள்ளுற – கம்.யுத்3:22 45/4

மேல்


ஒலித்தில (3)

நள் ஒலித்தில நளிர் கலையும் அன்னவே – கம்.அயோ:4 204/2
புள் ஒலித்தில புனல் பொழிலும் அன்னவே – கம்.அயோ:4 204/3
கள் ஒலித்தில மலர் களிறும் அன்னவே – கம்.அயோ:4 204/4

மேல்


ஒலித்து (12)

நீர் ஒலித்து அன்ன நிலவு வேல் தானையொடு – மது 369
கள் உடை தடவில் புள் ஒலித்து ஓவா – நற் 227/7
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என் – குறு 133/3
கால் கடிப்பு ஆக கடல் ஒலித்து ஆங்கு – பதி 68/1
கிண்கிணி மணி தாரோடு ஒலித்து ஆர்ப்ப ஒண் தொடி – கலி 74/13
இரும் கடல் ஒலித்து ஆங்கே இரவு காண்பது போல – கலி 134/5
வம்ப நாரை இனன் ஒலித்து அன்ன – அகம் 100/14
இல் வழங்காமையின் கல்லென ஒலித்து
மான் அதள் பெய்த உணங்கு தினை வல்சி – புறம் 320/9,10
ஒலித்து ஆனை என வந்து மணம் மொழிந்தார்க்கு எதிர் உருத்த – கம்.பால:13 20/2
உலகம் ஏழும் உரும் ஏறு என ஒலித்து உரறவே – கம்.ஆரண்:1 23/4
உற்று உடன்று ஒன்றாய் ஓங்கி ஒலித்து எழுந்து ஊழி பேர்வில் – கம்.சுந்:7 12/3
உரற்றின விண்ணின் ஒலித்து எழும் வண்ணம் – கம்.யுத்3:26 24/3

மேல்


ஒலிதான் (1)

உரும்_ஏறு உமிழ் வெம் சிலை நாண் ஒலிதான்
வருமே உரையாய் வலியாய் வலியே – கம்.சுந்:4 3/3,4

மேல்


ஒலிந்த (2)

ஒலிந்த பகன்றை விளைந்த கழனி – மது 261
ஒலிந்த கூந்தல் அறம் சால் கற்பின் – பதி 31/24

மேல்


ஒலிப்ப (32)

புலி குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி – பெரும் 156
தமனிய பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப உயர் நிலை – பெரும் 332
பரதவர் மகளிர் குரவையோடு ஒலிப்ப
ஒருசார் விழவு நின்ற வியல் ஆங்கண் – மது 97,98
கவலை அம் குழும்பின் அருவி ஒலிப்ப
கழை வளர் சாரல் களிற்று இனம் நடுங்க – மது 241,242
பல் வேறு குழாஅத்து இசை எழுந்து ஒலிப்ப
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல – மது 360,361
தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல் – மது 444
கல்லென்று இரட்ட புள்_இனம் ஒலிப்ப
சினைஇய வேந்தன் செல் சமம் கடுப்ப – க