ஐ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஐ 79
ஐ_நான்கு 1
ஐ_முகன் 1
ஐ_வாய்_அரவின் 1
ஐ_அஞ்சு 3
ஐ_இரண்டின் 1
ஐ_இரண்டு 11
ஐ_இரண்டு_ஆயிரத்து 1
ஐ_இரு 13
ஐ_இரு_கோடி 1
ஐ_இருநூற்று 1
ஐ_இருநூற்றையும் 1
ஐ_இருநூறு 4
ஐ_இருநூறு-அவை 1
ஐ_இருநூறும் 1
ஐ_இருபத்தோடு 1
ஐ_இருபது 1
ஐ_ஐ 1
ஐ_ஐந்து 3
ஐ_ஐந்துடன் 1
ஐஇய 4
ஐக்கு 5
ஐக்கும் 1
ஐஞ்ஞூற்று 3
ஐஞ்ஞூறு 1
ஐது 49
ஐதே 1
ஐந்தனுள்ளும் 1
ஐந்தால் 1
ஐந்திணை 2
ஐந்தின் 3
ஐந்தினால் 1
ஐந்தினாலும் 1
ஐந்தினில் 1
ஐந்தினுக்கு 1
ஐந்தினும் 1
ஐந்தினொடு 1
ஐந்தினோடு 1
ஐந்து 33
ஐந்துடன் 2
ஐந்துடை 1
ஐந்தும் 20
ஐந்தையும் 1
ஐந்தொடு 7
ஐந்தொடும் 2
ஐம் 36
ஐம்-மடங்கு 1
ஐம்_கூந்தல் 5
ஐம்_பொறி 1
ஐம்_பொறியும் 1
ஐம்_முகம்_உடையான் 1
ஐம்படை 1
ஐம்பத்தொரு 1
ஐம்பதில் 1
ஐம்பதிற்று 1
ஐம்பதின்மரும் 2
ஐம்பதின்மரொடு 1
ஐம்பதினாயிரம் 1
ஐம்பதினாயிரர் 2
ஐம்பது 5
ஐம்பதும் 3
ஐம்பதொடு 2
ஐம்பதோடும் 1
ஐம்பால் 33
ஐம்பாலார் 1
ஐம்பாலாள் 1
ஐம்பாலிடை 1
ஐம்புலத்தவர் 1
ஐம்புலத்தின் 1
ஐம்புலன்கள் 1
ஐம்பொறி 4
ஐம்பொறியும் 1
ஐம்பொறியொடு 1
ஐம்முகன் 1
ஐய 226
ஐயத்தால் 3
ஐயப்படல் 1
ஐயப்பாடு 1
ஐயம் 40
ஐயம்தான் 1
ஐயமும் 6
ஐயர் 14
ஐயர்க்கு 2
ஐயர்க்கும் 1
ஐயரும் 1
ஐயவி 15
ஐயள் 4
ஐயற்கு 2
ஐயறு 1
ஐயன் 81
ஐயன்-பால் 1
ஐயன்-மாட்டு 1
ஐயன்-மாடு 1
ஐயன்தான் 1
ஐயன்மார் 1
ஐயன்மீர் 4
ஐயனது 1
ஐயனுக்கு 1
ஐயனும் 20
ஐயனே 5
ஐயனை 18
ஐயனோடு 1
ஐயனோடும் 1
ஐயா 58
ஐயில் 1
ஐயும் 2
ஐயுற்று 1
ஐயுறல் 1
ஐயுறவு 8
ஐயுறு 3
ஐயுறும் 2
ஐயுறுமால் 1
ஐயென 9
ஐயை 3
ஐயோ 3
ஐவகை 2
ஐவர் 10
ஐவர்கள் 2
ஐவரும் 7
ஐவருள் 1
ஐவரை 2
ஐவரோடு 1
ஐவன 5
ஐவனம் 7
ஐவினை 1
ஐவீரும் 1

ஐ (79)

ஐ வேறு உருவின் செய்வினை முற்றிய – திரு 83
ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102
என் ஐ வாழிய பலவே பன்னிய – நற் 136/4
என் ஐ இன்றியும் கழிவது-கொல்லோ – குறு 24/2
என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே – குறு 223/7
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர் – ஐங் 110/3
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் ஐ
தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின – ஐங் 201/1,2
ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும் – பரி 8/108
ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
யாம தன்மை இ ஐ இருங்குன்றத்து – பரி 15/26
ஐ வளம் பூத்த அணி திகழ் குன்றின் மேல் – பரி 18/15
ஐ எனும் ஆவியர் ஆடையர் – பரி 24/12
ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் – கலி 38/3
ஐ தேய்ந்தன்று பிறையும் அன்று – கலி 55/9
ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/13
பைதலன் பெயரலன்-கொல்லோ ஐ தேய்கு – அகம் 38/15
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு – அகம் 71/7
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ – அகம் 289/13
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
என் ஐ புற்கை உண்டும் பெரும் தோளன்னே – புறம் 84/1
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு – புறம் 96/2
ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ
நுண் பல் கருமம் நினையாது – புறம் 104/4,5
என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய – புறம் 280/1
வலன் உயர் நெடு வேல் என் ஐ கண்ணதுவே – புறம் 309/7
ஐ_இரு தலையினோன் அனுசர் ஆதியாம் – கம்.பால:5 15/1
அன்றியும் ஐ_இருநூறு மையல் மா – கம்.பால:7 20/3
ஐ_இருநூறு சூழ ஆய் மணி சிவிகை-தன் மேல் – கம்.பால:14 63/3
அழிந்து அவன் போன பின் அமலன் ஐ உணர்வு – கம்.பால:24 41/1
ஐ_இரண்டு_ஆயிரத்து ஆறு தாங்கினேன் – கம்.அயோ:1 13/4
உந்தை உன் ஐ உன் கிளைஞர் மற்ற உன் குலத்து உள்ளோர் – கம்.அயோ:2 80/3
ஐ_இருபத்தோடு ஐந்து ஆயிரர் உளர் ஆணை – கம்.அயோ:8 29/1
ஆவது உள்ளதே ஐய கேள் ஐ_இரண்டு அமைந்த – கம்.அயோ:9 33/1
ஐ_ஐ நூறு_ஆயிரம் உருவம் ஆயின – கம்.அயோ:13 8/3
ஐ_ஐ நூறு_ஆயிரம் உருவம் ஆயின – கம்.அயோ:13 8/3
அரிதின் எய்தினன் ஐ_ஐந்து கொய் உளை பரியால் – கம்.ஆரண்:8 17/1
ஐ_ஐந்து அடுத்த யோசனையின் இரட்டி அடவி புடைபடுத்த – கம்.ஆரண்:15 1/1
ஐ_இரண்டின் அளவு அடி அற்று உக – கம்.கிட்:11 36/3
கூனல் மா குரங்கு ஐ_இரண்டு ஆயிர கோடி – கம்.கிட்:12 2/3
ஐ_அஞ்சு ஆயிர கோடி கொண்டு அனுமன் வந்து அடைந்தான் – கம்.கிட்:12 20/4
அஞ்சொடு ஐ_இரண்டு யோசனை அகலத்தது ஆகி – கம்.கிட்:12 30/1
ஐ_இருபது ஓசனை அமைந்த பிலம் ஐயா – கம்.கிட்:14 63/1
ஆயிரம் தட கையால் நின் ஐ_நான்கு கரமும் பற்றி – கம்.சுந்:3 131/1
மரு கொள் தாமரை நான்முகன் ஐ_முகன் முதலோர் – கம்.யுத்1:3 10/1
அறைந்துளது ஐ_இருநூறு கோடியால் – கம்.யுத்1:5 25/4
அம் பொன் மா படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 35/2
ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 36/2
அசஞ்சல படை ஐ_இரு கோடியன் அமரின் – கம்.யுத்1:5 41/1
அலங்கல் வேல் படை ஐ_இரு கோடிக்கும் அரசன் – கம்.யுத்1:5 43/2
எள்_இல் ஐ பெரும் பூதமும் யாவையும் உடைய – கம்.யுத்1:5 53/1
ஐ இரண்டின் அகலம் அமைந்திட – கம்.யுத்1:8 71/2
ஐ_இரண்டு ஆய கோடி பேய் கணம் காப்பது ஆக்கி – கம்.யுத்1:13 10/4
ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் அவன் அவை ஆற்றி நின்றான் – கம்.யுத்2:15 136/4
ஆக்கிய அரக்கர் தானை ஐ_இரு கோடி கையொத்து – கம்.யுத்2:15 146/2
ஐ_இரண்டு கார்முகத்தினும் ஆயிரம் பகழி – கம்.யுத்2:15 197/1
ஆளி மொய்ம்பின் அ அரக்கனும் ஐ_இரண்டு அம்பு – கம்.யுத்2:15 228/2
ஆயிரம் அல்ல போன ஐ_இரண்டு என்பர் பொய்யே – கம்.யுத்2:17 14/4
ஐ_இருநூறு பூண்ட ஆழி அம் தேரின் மேலான் – கம்.யுத்2:18 227/4
ஐ வாய் அரவம் முழை புக்கு என ஐயன் – கம்.யுத்2:18 245/2
ஆறு கோடி பகழியின் ஐ_இரு – கம்.யுத்2:19 129/3
ஐ இரு கோடி செம்பொன் மணி விளக்கு அம் கை ஏந்தி – கம்.யுத்2:19 206/1
அன்னவர் தம்மொடும் ஐ_இரு வெள்ளம் – கம்.யுத்3:20 20/1
ஐ_அஞ்சு அழல் வாளி அழற்கொடியோன் – கம்.யுத்3:20 69/1
ஆய்ந்தன அசனி போல ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் – கம்.யுத்3:21 37/2
மடங்கல் ஐ_இருநூற்றையும் கூற்றின்-வாய் மடுத்தான் – கம்.யுத்3:22 73/4
வெம் கடும் கணை ஐ_இரண்டு உரும் என வீசி – கம்.யுத்3:22 76/3
அகம்பனும் காண காண ஐ_இரு_கோடி கைம்மா – கம்.யுத்3:22 126/1
வெள்ளம் ஐ_ஐந்துடன் விரிந்த சேனையின் – கம்.யுத்3:27 62/1
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த – கம்.யுத்3:27 119/1
அவளின் தோன்றினர் ஐ_இரு கோடியர் நொய்தின் – கம்.யுத்3:30 14/3
ஐ_இரு கோடியர் அரக்கர் வேந்தர்கள் – கம்.யுத்3:31 182/1
ஐ_இருநூறும் அல்ல அனந்தம் ஆம் முகங்கள் அம்மா – கம்.யுத்3:31 218/4
கோடி ஐ_இரண்டு தொக்க படைக்கல மள்ளர் கூவி – கம்.யுத்3:31 223/1
ஆறு போல் மத மா கரி ஐ_இரு கோடி – கம்.யுத்4:32 3/2
அமிர்தின் வந்தன ஐ_இரு கோடியால் – கம்.யுத்4:33 26/4
நூறு நூறினொடு ஐ_இருநூறு-அவை – கம்.யுத்4:37 187/2
ஐ_அஞ்சு ஆகிய தத்துவம் தெரிந்து அறிந்து அவற்றின் – கம்.யுத்4:40 91/1

மேல்


ஐ_நான்கு (1)

ஆயிரம் தட கையால் நின் ஐ_நான்கு கரமும் பற்றி – கம்.சுந்:3 131/1

மேல்


ஐ_முகன் (1)

மரு கொள் தாமரை நான்முகன் ஐ_முகன் முதலோர் – கம்.யுத்1:3 10/1

மேல்


ஐ_வாய்_அரவின் (1)

ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/13

மேல்


ஐ_அஞ்சு (3)

ஐ_அஞ்சு ஆயிர கோடி கொண்டு அனுமன் வந்து அடைந்தான் – கம்.கிட்:12 20/4
ஐ_அஞ்சு அழல் வாளி அழற்கொடியோன் – கம்.யுத்3:20 69/1
ஐ_அஞ்சு ஆகிய தத்துவம் தெரிந்து அறிந்து அவற்றின் – கம்.யுத்4:40 91/1

மேல்


ஐ_இரண்டின் (1)

ஐ_இரண்டின் அளவு அடி அற்று உக – கம்.கிட்:11 36/3

மேல்


ஐ_இரண்டு (11)

ஆவது உள்ளதே ஐய கேள் ஐ_இரண்டு அமைந்த – கம்.அயோ:9 33/1
கூனல் மா குரங்கு ஐ_இரண்டு ஆயிர கோடி – கம்.கிட்:12 2/3
அஞ்சொடு ஐ_இரண்டு யோசனை அகலத்தது ஆகி – கம்.கிட்:12 30/1
ஐ_இரண்டு ஆய கோடி பேய் கணம் காப்பது ஆக்கி – கம்.யுத்1:13 10/4
ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் அவன் அவை ஆற்றி நின்றான் – கம்.யுத்2:15 136/4
ஐ_இரண்டு கார்முகத்தினும் ஆயிரம் பகழி – கம்.யுத்2:15 197/1
ஆளி மொய்ம்பின் அ அரக்கனும் ஐ_இரண்டு அம்பு – கம்.யுத்2:15 228/2
ஆயிரம் அல்ல போன ஐ_இரண்டு என்பர் பொய்யே – கம்.யுத்2:17 14/4
ஆய்ந்தன அசனி போல ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் – கம்.யுத்3:21 37/2
வெம் கடும் கணை ஐ_இரண்டு உரும் என வீசி – கம்.யுத்3:22 76/3
கோடி ஐ_இரண்டு தொக்க படைக்கல மள்ளர் கூவி – கம்.யுத்3:31 223/1

மேல்


ஐ_இரண்டு_ஆயிரத்து (1)

ஐ_இரண்டு_ஆயிரத்து ஆறு தாங்கினேன் – கம்.அயோ:1 13/4

மேல்


ஐ_இரு (13)

ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் – கலி 38/3
ஐ_இரு தலையினோன் அனுசர் ஆதியாம் – கம்.பால:5 15/1
அம் பொன் மா படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 35/2
ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 36/2
அசஞ்சல படை ஐ_இரு கோடியன் அமரின் – கம்.யுத்1:5 41/1
அலங்கல் வேல் படை ஐ_இரு கோடிக்கும் அரசன் – கம்.யுத்1:5 43/2
ஆக்கிய அரக்கர் தானை ஐ_இரு கோடி கையொத்து – கம்.யுத்2:15 146/2
ஆறு கோடி பகழியின் ஐ_இரு
நூறு தேர் ஒரு நாழிகை நூறினான் – கம்.யுத்2:19 129/3,4
அன்னவர் தம்மொடும் ஐ_இரு வெள்ளம் – கம்.யுத்3:20 20/1
அவளின் தோன்றினர் ஐ_இரு கோடியர் நொய்தின் – கம்.யுத்3:30 14/3
ஐ_இரு கோடியர் அரக்கர் வேந்தர்கள் – கம்.யுத்3:31 182/1
ஆறு போல் மத மா கரி ஐ_இரு கோடி – கம்.யுத்4:32 3/2
அமிர்தின் வந்தன ஐ_இரு கோடியால் – கம்.யுத்4:33 26/4

மேல்


ஐ_இரு_கோடி (1)

அகம்பனும் காண காண ஐ_இரு_கோடி கைம்மா – கம்.யுத்3:22 126/1

மேல்


ஐ_இருநூற்று (1)

ஐ_இருநூற்று மெய் நயனத்தவன் மகள் மலர் உண்கண் – பரி 9/9

மேல்


ஐ_இருநூற்றையும் (1)

மடங்கல் ஐ_இருநூற்றையும் கூற்றின்-வாய் மடுத்தான் – கம்.யுத்3:22 73/4

மேல்


ஐ_இருநூறு (4)

அன்றியும் ஐ_இருநூறு மையல் மா – கம்.பால:7 20/3
ஐ_இருநூறு சூழ ஆய் மணி சிவிகை-தன் மேல் – கம்.பால:14 63/3
அறைந்துளது ஐ_இருநூறு கோடியால் – கம்.யுத்1:5 25/4
ஐ_இருநூறு பூண்ட ஆழி அம் தேரின் மேலான் – கம்.யுத்2:18 227/4

மேல்


ஐ_இருநூறு-அவை (1)

நூறு நூறினொடு ஐ_இருநூறு-அவை
வேறு வேறு திசை உற வெம் கணை – கம்.யுத்4:37 187/2,3

மேல்


ஐ_இருநூறும் (1)

ஐ_இருநூறும் அல்ல அனந்தம் ஆம் முகங்கள் அம்மா – கம்.யுத்3:31 218/4

மேல்


ஐ_இருபத்தோடு (1)

ஐ_இருபத்தோடு ஐந்து ஆயிரர் உளர் ஆணை – கம்.அயோ:8 29/1

மேல்


ஐ_இருபது (1)

ஐ_இருபது ஓசனை அமைந்த பிலம் ஐயா – கம்.கிட்:14 63/1

மேல்


ஐ_ஐ (1)

ஐ_ஐ நூறு_ஆயிரம் உருவம் ஆயின – கம்.அயோ:13 8/3

மேல்


ஐ_ஐந்து (3)

அரிதின் எய்தினன் ஐ_ஐந்து கொய் உளை பரியால் – கம்.ஆரண்:8 17/1
ஐ_ஐந்து அடுத்த யோசனையின் இரட்டி அடவி புடைபடுத்த – கம்.ஆரண்:15 1/1
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த – கம்.யுத்3:27 119/1

மேல்


ஐ_ஐந்துடன் (1)

வெள்ளம் ஐ_ஐந்துடன் விரிந்த சேனையின் – கம்.யுத்3:27 62/1

மேல்


ஐஇய (4)

ஐஇய கலுழும் மாமையர் வை எயிற்று – மது 413
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே – குறு 179/3
இறப்ப துணிந்தனிர் கேண்-மின் மற்று ஐஇய
தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/10,11
சொல்லுவது உடையேன் கேண்-மின் மற்று ஐஇய
வீழுநர்க்கு இறைச்சியாய் விரல் கவர்பு இசைக்கும் கோல் – கலி 8/8,9

மேல்


ஐக்கு (5)

ஒரீஇனன் ஒழுகும் என் ஐக்கு
பரியலென்-மன் யான் பண்டு ஒரு காலே – குறு 203/5,6
புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/31
என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/1
என் ஐக்கு நாடு இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/2
நிரையோடு வரூஉம் என் ஐக்கு
உழையோர் தன்னினும் பெரும் சாயலரே – புறம் 262/5,6

மேல்


ஐக்கும் (1)

எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது – குறு 27/3

மேல்


ஐஞ்ஞூற்று (3)

ஆழி வந்த அர_மங்கையர் ஐஞ்ஞூற்று
ஏழ்_இரண்டினின் இரட்டி பயின்றோர் – கம்.யுத்1:11 7/2,3
என்றலுமே அடி இறைஞ்சி ஈர்_ஐஞ்ஞூற்று இராக்கதர்கள் – கம்.யுத்2:16 51/1
மலை பெரும் கழுதை ஐஞ்ஞூற்று இரட்டியன் மனத்தின் செல்லும் – கம்.யுத்3:22 121/1

மேல்


ஐஞ்ஞூறு (1)

ஈர்_ஐஞ்ஞூறு தலை உள என்னினும் – கம்.சுந்:12 97/2

மேல்


ஐது (49)

நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 228
ஐது மயிர் ஒழுகிய தோற்றம் போல – பொரு 7
அயில் உருப்பு அனைய ஆகி ஐது நடந்து – சிறு 7
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 13
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/11
ஐது வந்து இசைக்கும் அருள் இல் மாலை – நற் 69/9
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/7
ஐது ஏகு அம்ம யானே ஒய்யென – நற் 143/1
ஐது ஏய்ந்து இல்லா ஊங்கும் நம்மொடு – நற் 145/5
ஆடு அமை ஆக்கம் ஐது பிசைந்து அன்ன – நற் 178/1
ஒண் பொறி சுணங்கின் ஐது பட தாஅம் – நற் 191/4
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
ஐது ஏகு அம்ம இ உலகு படைத்தோனே – நற் 240/1
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
அணி கிளர் கலாவம் ஐது விரித்து இயலும் – நற் 264/3
அணி வரை மருங்கின் ஐது வளர்ந்திட்ட – நற் 344/1
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
ஐது தொடை மாண்ட கோதை போல – குறு 62/3
ஐது ஏகு அம்ம மெய் தோய் நட்பே – குறு 401/6
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 135/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 176/3
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/3
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
தைஇய பூ துகில் ஐது கழல் ஒரு திரை – கலி 85/5
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் – அகம் 64/5
ஆ பூண் தெண் மணி ஐது இயம்பு இன் இசை – அகம் 64/15
அம் மா மேனி ஐது அமை நுசுப்பின் – அகம் 75/18
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய – அகம் 94/7
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் – அகம் 95/2
ஐது அமை பாணி இரீஇ கைபெயரா – அகம் 98/17
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா – அகம் 102/4
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/11
ஐது உணங்கு வல்சி பெய்து முறுக்கு-உறுத்த – அகம் 224/12
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – அகம் 225/8
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
பைதல் மென் குரல் ஐது வந்து இசைத்-தொறும் – அகம் 283/7
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும் – அகம் 345/9
வெய்து-உற்று புலக்கும் நெஞ்சமொடு ஐது உயிரா – அகம் 373/12
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/6
ஐது அடர்ந்த நூல் பெய்து – புறம் 29/2
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
ஐது அமை பாணி வணர் கோட்டு சீறியாழ் – புறம் 302/5
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/10
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/16
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் – புறம் 389/16
ஐது ஆதலினோ அயல் ஒன்று உளதோ – கம்.ஆரண்:14 62/2
வைதால் என ஐது ஆயின வடி வாளியின் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 158/2
ஐது ஆதலின் அறுத்தாய் இனி அறுப்பாய் என அழி கார் – கம்.யுத்2:15 158/3

மேல்


ஐதே (1)

ஐதே காமம் யானே – குறு 217/6

மேல்


ஐந்தனுள்ளும் (1)

முந்து யாம் கூறிய ஐந்தனுள்ளும்
ஒன்றனில் போற்றிய விசும்பும் நீயே – பரி 13/17,18

மேல்


ஐந்தால் (1)

மூ_ஐந்தால் முறை முற்ற – புறம் 400/2

மேல்


ஐந்திணை (2)

அவி அக துறைகள் தாங்கி ஐந்திணை நெறி அளாவி – கம்.ஆரண்:5 1/2
ஆடுகின்றது அறுபதம் ஐந்திணை
பாடுகின்றது பல் மணியால் இருள் – கம்.கிட்:13 13/2,3

மேல்


ஐந்தின் (3)

தீவினை ஐந்தின் ஒன்று ஆம் அன்றியும் திருக்கு நீங்கா – கம்.கிட்:11 89/3
வெவ் வழி பூதம் ஓர் ஐந்தின் மேலதோ – கம்.சுந்:4 100/2
பூதம் அவை ஐந்தின் வலியின் பொலிவது அம்மா – கம்.யுத்4:36 10/4

மேல்


ஐந்தினால் (1)

வாளி ஐந்தையும் ஐந்தினால் விசும்பிடை மாற்றி – கம்.யுத்2:15 228/1

மேல்


ஐந்தினாலும் (1)

கைகள் ஈர்_ஐந்தினாலும் வெம் கடுப்பினில் தொடுத்துற்று – கம்.யுத்2:15 197/2

மேல்


ஐந்தினில் (1)

பூதம் ஓர் ஐந்தினில் பொருந்திற்று அன்றியே – கம்.ஆரண்:15 15/2

மேல்


ஐந்தினுக்கு (1)

குன்றில் வாழ்பவர் கோடி நால்_ஐந்தினுக்கு இறைவன் – கம்.யுத்1:5 36/1

மேல்


ஐந்தினும் (1)

விரியும் பூதம் ஒர் ஐந்தினும் மெய்யினும் – கம்.அயோ:2 15/3

மேல்


ஐந்தினொடு (1)

எல்லாம் இடை பயின்றாய் புயம் நால் ஐந்தினொடு இயைந்தாய் – கம்.யுத்2:15 163/2

மேல்


ஐந்தினோடு (1)

ஆக ஐந்தினோடு இரண்டின் ஒன்று உருவ நின் அம்பு – கம்.கிட்:4 1/3

மேல்


ஐந்து (33)

மாக விசும்போடு ஐந்து உடன் இயற்றிய – மது 454
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை – பதி 14/4
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக – பதி 21/2
இரண்டு என மூன்று என நான்கு என ஐந்து என – பரி 3/78
ஐந்து இருள் அற நீக்கி நான்கினுள் துடைத்து தம் – பரி 4/1
தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும் – கம்.பால:3 6/1
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்னும் அ – கம்.பால:5 8/1
ஐந்து அவித்து அரிதின் செய்த தவம் உனக்கு ஆக என்பார் – கம்.அயோ:3 92/3
ஐ_இருபத்தோடு ஐந்து ஆயிரர் உளர் ஆணை – கம்.அயோ:8 29/1
அரிதின் எய்தினன் ஐ_ஐந்து கொய் உளை பரியால் – கம்.ஆரண்:8 17/1
மண்டலங்கள் பன்னிரண்டும் நால்_ஐந்து ஆய் பொலிந்த என வயங்க மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 3/4
ஐ_ஐந்து அடுத்த யோசனையின் இரட்டி அடவி புடைபடுத்த – கம்.ஆரண்:15 1/1
இருபதும் ஈர்_ஐந்து தலையும் நிற்க உன் – கம்.கிட்:6 13/3
அன்னது ஆய குன்றின் ஆறு சென்ற வீரர் ஐந்தொடு ஐந்து
என்னல் ஆய யோசனைக்கும் உம்பர் ஏறி இம்பரில் – கம்.கிட்:7 9/1,2
ஆகரத்தினும் பெரியன ஆறு_ஐந்து கோடி – கம்.கிட்:12 10/3
ஈசன் மேனியை ஈர்_ஐந்து திசைகளை ஈண்டு இ – கம்.கிட்:12 36/1
ஈண்டு-நின்று இறந்து ஈர்_ஐந்து_நூறு எழில் – கம்.கிட்:13 12/1
தட கை நால்_ஐந்து பத்து தலைகளும் உடையான்-தானே – கம்.சுந்:1 28/1
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு – கம்.சுந்:8 10/1
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்பர் அ – கம்.யுத்1:4 36/1
செய்து வெம் சரம் ஐந்து ஒரு தொடையினில் சேர்த்தி – கம்.யுத்2:15 227/2
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் – கம்.யுத்2:18 231/4
இன்ன காலையின் ஈர்_ஐந்து வெள்ளம் வந்து ஏற்ற – கம்.யுத்3:20 52/1
தன்னுடை சேனை கோடி ஐந்து உடன் தழுவ தானை – கம்.யுத்3:21 8/1
மன்னுடை சேனை வெள்ளம் நால் ஐந்து மழையின் பொங்கி – கம்.யுத்3:21 8/2
காய் கதிர் பரப்பி ஐந்து கதிர் முக கமலம் காட்டி – கம்.யுத்3:24 51/2
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த – கம்.யுத்3:27 119/1
நாயகன் தலை பத்து உள கையும் நால்_ஐந்து என்று – கம்.யுத்3:31 41/1
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே – கம்.யுத்3:31 220/1
உலக்க உய்த்தனன் இராவணன் ஐந்தொடு ஐந்து உருவ – கம்.யுத்4:32 20/2
அரும் கரணம் ஐந்து சுடர் ஐந்து திசை நாலும் – கம்.யுத்4:36 14/1
அரும் கரணம் ஐந்து சுடர் ஐந்து திசை நாலும் – கம்.யுத்4:36 14/1
இன்னம் நாழிகை எண்_ஐந்து உள ஐய – கம்.யுத்4:41 83/1

மேல்


ஐந்துடன் (2)

ஐந்துடன் முற்றிய நிலனும் நீயே – பரி 13/22
வெள்ளம் ஐ_ஐந்துடன் விரிந்த சேனையின் – கம்.யுத்3:27 62/1

மேல்


ஐந்துடை (1)

தண்டு கொண்டு எறிந்தான் ஐந்தொடு ஐந்துடை தலையான் – கம்.யுத்4:37 105/4

மேல்


ஐந்தும் (20)

நீர் நிலம் தீ வளி விசும்போடு ஐந்தும்
அளந்து கடை அறியினும் அளப்பு அரும்-குரையை நின் – பதி 24/15,16
தீ வளி விசும்பு நிலன் நீர் ஐந்தும்
ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும் – பரி 3/4,5
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/44
அலந்தலை உற்ற அரும் புலன்கள் ஐந்தும் – கம்.அயோ:3 17/4
ஐந்தும் ஐந்தும் நாள் ஊழி ஆம் என – கம்.அயோ:11 134/1
ஐந்தும் ஐந்தும் நாள் ஊழி ஆம் என – கம்.அயோ:11 134/1
ஐந்தும் ஐந்தும் அமைதியின் ஆண்டு அவண் – கம்.ஆரண்:3 26/1
ஐந்தும் ஐந்தும் அமைதியின் ஆண்டு அவண் – கம்.ஆரண்:3 26/1
ஐந்தும் தலை பத்தும் அலைந்து உலைய – கம்.ஆரண்:12 79/3
அலங்கலில் தோன்றும் பொய்ம்மை அரவு என பூதம் ஐந்தும்
விலங்கிய விகார பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற வீக்கம் – கம்.சுந்:0 1/1,2
நின்றவன் நிருதன் அல்லன் நெறி நின்று பொறிகள் ஐந்தும்
வென்றவன் அல்லனாகில் விண்ணவன் ஆக வேண்டும் – கம்.சுந்:4 26/2,3
ஐவரும் பெரும் பூதம் ஓர் ஐந்தும் ஒத்து அமைந்தார் – கம்.சுந்:9 14/4
இந்தியம் பகை ஆயவை ஐந்தும் ஒத்து இயைந்தார் – கம்.சுந்:9 15/4
ஆடுவார் பாவம் ஐந்தும் நீங்கி மேல் அமரர் ஆவார் – கம்.யுத்1:4 150/3
காய் கணை ஐந்தும் ஐந்தும் கடுப்புற தொடுத்து கண்டித்து – கம்.யுத்2:15 134/3
காய் கணை ஐந்தும் ஐந்தும் கடுப்புற தொடுத்து கண்டித்து – கம்.யுத்2:15 134/3
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட – கம்.யுத்3:21 39/3
பராவ_அரும் கோடி ஐந்தும் வெள்ளம் நால் ஐந்தும் பட்ட – கம்.யுத்3:21 39/3
மற்றையோர் நாலும் ஐந்தும் யோசனை மலைந்து புக்கார் – கம்.யுத்3:22 140/1
பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர் – கம்.யுத்4:36 13/3

மேல்


ஐந்தையும் (1)

வாளி ஐந்தையும் ஐந்தினால் விசும்பிடை மாற்றி – கம்.யுத்2:15 228/1

மேல்


ஐந்தொடு (7)

ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி – கம்.அயோ:1 63/3
அன்னது ஆய குன்றின் ஆறு சென்ற வீரர் ஐந்தொடு ஐந்து – கம்.கிட்:7 9/1
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு – கம்.சுந்:8 10/1
தக்க பூதம் அவை ஐந்தொடு துன்னிட்டு – கம்.யுத்1:11 4/1
உள்ளது அக்குரோணி ஈர்_ஐந்தொடு ஓயுமால் – கம்.யுத்3:27 62/2
உலக்க உய்த்தனன் இராவணன் ஐந்தொடு ஐந்து உருவ – கம்.யுத்4:32 20/2
தண்டு கொண்டு எறிந்தான் ஐந்தொடு ஐந்துடை தலையான் – கம்.யுத்4:37 105/4

மேல்


ஐந்தொடும் (2)

பெயருமேல் நெடும் பூதங்கள் ஐந்தொடும் பெயரும் – கம்.யுத்1:3 13/4
பூதம் ஐந்தொடும் பொருந்திய உருவினால் புரளான் – கம்.யுத்1:3 18/1

மேல்


ஐம் (36)

ஐம் பால் திணையும் கவினி அமைவர – மது 326
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
ஐம் கைம் மைந்த அறு கை நெடுவேள் – பரி 3/37
ஏழ் புழை ஐம் புழை யாழ் இசை கேழ்த்த அன்ன இனம் – பரி 8/22
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த – பரி 19/72
பெண்மை பொதுமை பிணையிலி ஐம் புலத்தை – பரி 20/50
பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/8
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர – கலி 105/53
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை – அகம் 65/18
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – அகம் 233/15
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/3
ஐம் பெரும் பூதத்து இயற்கை போல – புறம் 2/6
நஞ்சு உடை வால் எயிற்று ஐம் தலை சுமந்த – புறம் 37/1
அம் தார் ஆகத்து ஐம் கணை நூறு_ஆயிரம் ஆக – கம்.பால:17 25/1
அனங்கன் ஐம் கொடும் கணை அடரும் ஆடவர் – கம்.அயோ:12 51/3
ஆதிய அமைதியின் இறுதி ஐம் பெரும் – கம்.அயோ:14 118/1
வேத நூல் வரன்முறை விதிக்கும் ஐம் பெரும் – கம்.ஆரண்:15 15/3
ஆசு இல் சேனையை ஐம் பெரும் பூதத்தை அறிவை – கம்.கிட்:12 36/2
உண்டு அகத்துளார் உறையும் ஐம்_பொறி – கம்.கிட்:15 19/1
பெய்த ஐம்_பொறியும் பெரும் காமமும் – கம்.கிட்:15 35/1
எய்த ஐம் பெரு வாளியும் ஏன்று இற – கம்.கிட்:15 35/3
அடக்கி ஐம் புலன்கள் வென்ற தவ பயன் அறுதலோடும் – கம்.சுந்:1 28/2
ஆரியம் தனி ஐம் கர களிறும் ஓர் ஆழி – கம்.சுந்:2 11/3
ஆகமும் புயங்களும் அழுந்த ஐம் தலை – கம்.சுந்:5 68/3
கொள்ளப்பட்டன உயிர் என்னும்படி கொன்றான் ஐம் புலன் வென்றானே – கம்.சுந்:10 28/4
அண்ணல் எய்வானும் ஆக்கி ஐம் கணை அரிய தக்க – கம்.யுத்2:17 12/3
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் – கம்.யுத்2:18 152/3
சிவன் ஐம்_முகம்_உடையான் படை தொடுப்பேன் என தெளிந்தான் – கம்.யுத்3:27 157/4
மூன்று கண் அமைந்தன ஐம் முகத்தன – கம்.யுத்3:31 181/1
வேறு தாம் செயும் வினை இலை மெய்யின் ஐம் புலனும் – கம்.யுத்4:35 25/3
மா தவமும் ஆவுதியும் ஐம் புலனும் மற்றும் – கம்.யுத்4:36 13/4
ஐயன் ஐம் படை-தாமும் அடி தொழில் – கம்.யுத்4:37 30/1
தேசம் முதல் ஐம் பூதமும் செரு கண்டனர் நெருக்க – கம்.யுத்4:37 57/3
ஆண்ட வில்லி ஓர் ஐம் முக வெம் கணை – கம்.யுத்4:37 160/3
அடைப்பர் ஐம் புலன்களை ஒழுக்கம் ஆணியா – கம்.யுத்4:40 54/1

மேல்


ஐம்-மடங்கு (1)

ஆழி கிளர் ஆர் கலிக்கு ஐம்-மடங்கு ஆர்ப்பின் ஓசை – கம்.கிட்:7 52/2

மேல்


ஐம்_கூந்தல் (5)

பால் பிரியா ஐம்_கூந்தல் பல் மயிர் கொய் சுவல் – கலி 96/8
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர – கலி 105/53
நாறு ஐம்_கூந்தல் கொம்மை வரி முலை – அகம் 65/18
இருள் ஐம்_கூந்தல் இன் துயில் மறந்தே – அகம் 233/15
சில் ஐம்_கூந்தல் அழுத்தி மெல் இணர் – அகம் 261/3

மேல்


ஐம்_பொறி (1)

உண்டு அகத்துளார் உறையும் ஐம்_பொறி
கண்டகர்க்கு அரும் காலன் ஆயினார் – கம்.கிட்:15 19/1,2

மேல்


ஐம்_பொறியும் (1)

பெய்த ஐம்_பொறியும் பெரும் காமமும் – கம்.கிட்:15 35/1

மேல்


ஐம்_முகம்_உடையான் (1)

சிவன் ஐம்_முகம்_உடையான் படை தொடுப்பேன் என தெளிந்தான் – கம்.யுத்3:27 157/4

மேல்


ஐம்படை (1)

தாலி ஐம்படை தழுவு மார்பிடை – கம்.பால:2 58/1

மேல்


ஐம்பத்தொரு (1)

ஐம்பத்தொரு வெம் கணை அங்கதன் மா – கம்.யுத்3:20 74/1

மேல்


ஐம்பதில் (1)

அஞ்சில் ஐம்பதில் ஒன்று அறியாதவன் – கம்.கிட்:11 5/3

மேல்


ஐம்பதிற்று (1)

ஐம்பதிற்று இரட்டி காவதத்தினால் அகன்று – கம்.கிட்:14 17/1

மேல்


ஐம்பதின்மரும் (2)

ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய – பெரும் 415
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து ஒழிய – புறம் 2/15

மேல்


ஐம்பதின்மரொடு (1)

போர் தலைமிகுத்த ஈர்_ஐம்பதின்மரொடு – பதி 14/5

மேல்


ஐம்பதினாயிரம் (1)

ஆழி தேர் தொகை ஐம்பதினாயிரம் அஃதே – கம்.சுந்:9 11/1

மேல்


ஐம்பதினாயிரர் (2)

ஐம்பதினாயிரர் அளவு_இல் ஆற்றலர் – கம்.சுந்:12 12/3
ஐம்பதினாயிரர் அல்லார் – கம்.சுந்:13 52/3

மேல்


ஐம்பது (5)

ஈர்_ஐம்பது ஊழி காலம் இருந்தனன் யோகத்து இப்பால் – கம்.பால:8 7/4
அறுத்தானை அரக்கனும் ஐம்பதொடு ஐம்பது அம்பு – கம்.ஆரண்:13 28/1
ஐம்பது ஆய நூறு_ஆயிர கோடி எண் அமைந்த – கம்.கிட்:12 5/1
அடக்க_அரும் வலத்து ஐம்பது வெள்ளமும் – கம்.யுத்2:15 83/3
தீய வெம் கணை ஐம்பது சிந்தினான் – கம்.யுத்2:19 128/4

மேல்


ஐம்பதும் (3)

அனையின் துறை ஐம்பதொடு ஐம்பதும் நூல் – கம்.ஆரண்:2 5/1
நூறும் ஐம்பதும் ஒரு தொடை தொடுத்து ஒரு நொடியில் – கம்.யுத்2:16 236/3
ஆறும் ஏழும் அறுபதும் ஐம்பதும்
நூறும் ஆயிரமும் கணை நூக்கி வந்து – கம்.யுத்2:19 160/1,2

மேல்


ஐம்பதொடு (2)

அனையின் துறை ஐம்பதொடு ஐம்பதும் நூல் – கம்.ஆரண்:2 5/1
அறுத்தானை அரக்கனும் ஐம்பதொடு ஐம்பது அம்பு – கம்.ஆரண்:13 28/1

மேல்


ஐம்பதோடும் (1)

நால் ஐம்பதோடும் சென்று நமன் திசை வாயில் நண்ணி – கம்.யுத்1:13 19/4

மேல்


ஐம்பால் (33)

உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற – சிறு 60
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி – குறி 139
வதுவை நாறும் வண்டு கமழ் ஐம்பால்
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து – மலை 30,31
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால்
துவரினர் அருளிய துறையே அதுவே – நற் 96/5,6
தேம் கமழ் ஐம்பால் பற்றி என்-வயின் – நற் 100/4
மணி ஏர் ஐம்பால் மாயோட்கு என்று – நற் 133/5
வகை சேர் ஐம்பால் தகைபெற வாரி – நற் 140/3
ஐம்பால் வகுத்த கூந்தல் செம் பொறி – நற் 160/6
மணி மருள் ஐம்பால் வண்டு பட தைஇ – நற் 245/3
அணி நிறம் கொண்ட மணி மருள் ஐம்பால்
தாழ் நறும் கதுப்பில் பையென முள்கும் – நற் 337/7,8
மணி ஏர் ஐம்பால் மாசு அற கழீஇ – நற் 366/4
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
நறு வீ ஐம்பால் மகளிர் ஆடும் – ஐங் 84/3
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால்
ஏந்து கோட்டு அல்குல் முகிழ் நகை மடவரல் – பதி 18/4,5
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால்
அணி நகை இடையிட்ட ஈகை அம் கண்ணி போல் – கலி 32/3,4
வேய் என திரண்ட தோள் வெறி கமழ் வணர் ஐம்பால்
மா வென்ற மட நோக்கின் மயில் இயல் தளர்பு ஒல்கி – கலி 57/1,2
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால – கலி 59/8
இன் மணி சிலம்பின் சில் மொழி ஐம்பால்
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் – கலி 125/16,17
துளி தலை தலைஇய மணி ஏர் ஐம்பால்
சிறுபுறம் புதைய வாரி குரல் பிழியூஉ – அகம் 8/15,16
புறம் தாழ்பு இருளிய பிறங்கு குரல் ஐம்பால்
மின் நேர் மருங்குல் குறு_மகள் – அகம் 126/20,21
ஊழ் அடி ஒதுங்கினும் உயங்கும் ஐம்பால்
சிறு பல் கூந்தல் போது பிடித்து அருளாது – அகம் 145/18,19
செலீஇய பெயர்வோள் வணர் சுரி ஐம்பால்
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை – அகம் 152/3,4
இருள் ஏர் ஐம்பால் நீவியோரே – அகம் 155/4
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால்
தேம் கமழ் வெறி மலர் பெய்ம்-மார் காண்பின் – அகம் 177/5,6
பண்டம் நாறும் வண்டு அடர் ஐம்பால்
பணை தகை தடைஇய காண்பு இன் மென் தோள் – அகம் 181/23,24
மிகு கவின் எய்திய தொகு குரல் ஐம்பால்
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற – அகம் 212/3,4
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால்
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட – அகம் 223/12,13
மணம் கமழ் ஐம்பால் மடந்தை நின் – அகம் 295/21
ஏங்க நாகமும் நாறின நுளைச்சியர் ஐம்பால்
ஓங்கு நாள்_முல்லை நாறின ஆய்ச்சியர் ஓதி – கம்.கிட்:10 47/2,3
ஆசு இல் சுனை வால் அருவி ஆய் இழையர் ஐம்பால்
வாச மணம் நாறல் இல ஆன மணி வன் கால் – கம்.கிட்:10 76/1,2

மேல்


ஐம்பாலார் (1)

மணம் கமழ் ஐம்பாலார் ஊடலை ஆங்கே – கலி 131/39

மேல்


ஐம்பாலாள் (1)

வணர்ந்து ஒலி ஐம்பாலாள் செய்த இ காமம் – கலி 140/23

மேல்


ஐம்பாலிடை (1)

கூற்றம் ஆகிய கொம்பின் ஐம்பாலிடை கொடுமைக்கு – கம்.யுத்3:30 25/3

மேல்


ஐம்புலத்தவர் (1)

அவித்த ஐம்புலத்தவர் ஆதியாய் உள – கம்.அயோ:12 23/1

மேல்


ஐம்புலத்தின் (1)

அறிவும் ஈதே உரு ஈதே ஆற்றல் ஈதே ஐம்புலத்தின்
செறிவும் ஈதே செயல் ஈதே தேற்றம் ஈதே தேற்றத்தின் – கம்.சுந்:4 111/1,2

மேல்


ஐம்புலன்கள் (1)

நைய நைய நல் ஐம்புலன்கள் அவிந்து அடங்கி நடுங்குவான் – கம்.அயோ:3 63/3

மேல்


ஐம்பொறி (4)

ஆசு அலம் புரி ஐம்பொறி வாளியும் – கம்.பால:1 1/1
நிறை மக உடையவர் நெறி செல் ஐம்பொறி
குறை மக குறையினும் கொடுப்பராம் உயிர் – கம்.அயோ:4 190/1,2
தாவு இல் ஐம்பொறி மறுகு உற தயரதன் என்ன – கம்.அயோ:4 211/3
ஆறும் ஐம்பொறி நின்னையும் ஆண் என – கம்.சுந்:5 19/3

மேல்


ஐம்பொறியும் (1)

கோளும் ஐம்பொறியும் குறைய பொருள் – கம்.அயோ:2 22/1

மேல்


ஐம்பொறியொடு (1)

அடக்கும் ஐம்பொறியொடு கரணத்து அப்புறம் – கம்.அயோ:5 26/3

மேல்


ஐம்முகன் (1)

சீற்றம் ஆகிய ஐம்முகன் உலகு எலாம் தீப்பான் – கம்.யுத்3:30 25/1

மேல்


ஐய (226)

ஐய குறு_மகள் கண்டிகும் வைகி – நற் 20/1
பேணீர் ஆகுவிர் ஐய என் தோழி – நற் 46/4
பிரிதல் வல்லிரோ ஐய செல்வர் – நற் 71/6
ஐய சிறு கண் செம் கடை சிறு மீன் – நற் 91/5
நீங்கல் வாழியர் ஐய ஈங்கை – நற் 124/4
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் அருளே – நற் 227/9
கூறுவல் வாழியர் ஐய வேறுபட்டு – நற் 266/7
வாழேன் ஐய மை கூர் பனியே – நற் 292/9
நினைத்தலும் நினைதிரோ ஐய அன்று நாம் – நற் 318/1
கௌவை ஆகின்றது ஐய நின் நட்பே – நற் 354/11
ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே – நற் 368/10
வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே – குறு 139/6
தெற்றென இறீஇயரோ ஐய மற்று யாம் – குறு 169/2
ஐய அற்றால் அன்பின் பாலே – குறு 196/6
அதுவே ஐய நின் மார்பே – ஐங் 44/3
செல்லல் ஐய என்னாது அவ்வே – ஐங் 332/5
சென்றனள் என்றிர் ஐய
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/4,5
ஐய ஆயின செய்யோள் கிளவி – ஐங் 441/1
ஐய சூளின் அடி தொடு குன்றொடு – பரி 8/70
பெய்ய உழக்கும் மழை கா மற்று ஐய
கரையா வெம் நோக்கத்தான் கை சுட்டி பெண்டின் – பரி 9/34,35
உசாவுகோ ஐய சிறிது – கலி 7/4
பிரிந்து உறை சூழாதி ஐய விரும்பி நீ – கலி 18/2
பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 19/3,4
பறிமுறை பாராட்டினையோ ஐய
நெய் இடை நீவி மணி ஒளி விட்டு அன்ன – கலி 22/11,12
செய்_வினை பாராட்டினையோ ஐய
குளன் அணி தாமரை பாசரும்பு ஏய்க்கும் – கலி 22/14,15
தளர் முலை பாராட்டினையோ ஐய
என ஆங்கு – கலி 22/17,18
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/12
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 29/8
ஐய சிறிது என்னை ஊக்கி என கூற – கலி 37/15
இரவின் வாரல் ஐய விரவு வீ – கலி 49/23
ஐய எமக்கு நின் மார்பு – கலி 68/25
ஐய அமைந்தன்று அனைத்து ஆக புக்கீமோ – கலி 78/24
ஐய காமரு நோக்கினை அத்தத்தா என்னும் நின் – கலி 80/14
ஐய திங்கள் குழவி வருக என யான் நின்னை – கலி 80/18
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் – கலி 80/22
ஐய பிதிர்ந்த சுணங்கு அணி மென் முலை மேல் – கலி 111/16
அன்பு இலை என வந்து கழறுவல் ஐய கேள் – கலி 125/7
ஐய சேறிரோ அகன்று செய்பொருட்கே – அகம் 81/15
வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை – அகம் 92/5
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய
சேறும் என்ற சிறு சொற்கு இவட்கே – அகம் 143/8,9
ஐய அரும்பிய சுணங்கின் வை எயிற்று – அகம் 230/4
ஐய அமர்த்த உண்கண் நின் – அகம் 237/16
நீங்கல் ஒல்லுமோ ஐய வேங்கை – அகம் 307/6
ஐய ஆக வெய்ய உயிரா – அகம் 313/5
ஐய செய்ய மதன் இல சிறிய நின் – அகம் 323/4
தீது_அற முயலின் ஐய சிந்தை_நோய் தீரும் என்றான் – கம்.பால:5 27/4
அஃது ஐய நினை எமது அரசு என உடையேம் – கம்.பால:5 131/1
ஐய நின் மகற்கு அளவு_இல் விஞ்சை வந்து – கம்.பால:6 16/3
ஐவரை அகத்திடை அடைத்த முனி ஐய
இ வரை இருப்பது அவள் என்பதனின் முன்பு ஓர் – கம்.பால:7 28/2,3
தின்னும் புன்மையின் தீமையது ஏது ஐய
பின்னும் தாழ் குழல் பேதைமை பெண் இவள் – கம்.பால:7 42/2,3
கண்ட திறத்து இது கைதவம் ஐய
கொண்டல் நிற குறள் என்பது கொள்ளேல் – கம்.பால:8 16/1,2
அரிய யான் சொலின் ஐய நிற்கு அரியது ஒன்று இல்லை – கம்.பால:8 48/1
ஐய நுண் இடையார் ஆடும் ஆடக அரங்கு கண்டார் – கம்.பால:10 8/4
ஆய்ந்து ஏற உணர் ஐய அயற்கேயும் அறிவு அரிய – கம்.பால:12 30/1
ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல் – கம்.பால:13 54/2
ஐய ஆம் அனிச்ச போதின் அதிகமும் நொய்ய ஆடல் – கம்.பால:22 14/1
ஆணையின் நினது மூதாதை ஐய நின் – கம்.பால:24 47/1
கண்டு கைதொழுது ஐய இ கடலிடை கிழவோன் – கம்.அயோ:1 50/1
ஐய சாலவும் அலசினென் அரும் பெரு மூப்பும் – கம்.அயோ:1 61/1
அருத்தி உண்டு எனக்கு ஐய ஈது அருளிட வேண்டும் – கம்.அயோ:1 65/4
அனையர் ஆதலின் ஐய அ வெய்ய தீ – கம்.அயோ:2 17/1
ஆகின் ஐய அரசன்-தன் ஆணையால் – கம்.அயோ:4 18/1
ஐய சென்று கரியோடு அரிகள் துருவி திரிவேன் – கம்.அயோ:4 73/2
ஐய நீதான் யாவன் அந்தோ அருள்க என்று அயர – கம்.அயோ:4 76/3
ஆய்தந்து அவன் அ உரை கூறலும் ஐய நின்-தன் – கம்.அயோ:4 131/1
ஆன்றான் பகர்வான் பினும் ஐய இ வைய மையல் – கம்.அயோ:4 134/1
கை துடைத்து ஏகவும் கடவையோ ஐய
நெய் துடைத்து அடையலர் நேய மாதர் கண் – கம்.அயோ:4 154/2,3
உற்று அடைந்து ஐய நீ ஒருவி ஓங்கிய – கம்.அயோ:4 160/2
ஆற்றின அரசனை ஐய வெய்ய என் – கம்.அயோ:5 23/3
ஆரியன் இளவலை நோக்கி ஐய நீ – கம்.அயோ:5 45/1
தீர்கிலேன் ஆனது ஐய செய்குவென் அடிமை என்றான் – கம்.அயோ:8 16/4
ஆள் முதற்கு அமைந்த கேண்மை அன்பனை நோக்கி ஐய
கோள் முதற்கு அமைந்த நாவாய் கொணருதி விரைவின் என்றான் – கம்.அயோ:8 24/3,4
ஆவது உள்ளதே ஐய கேள் ஐ_இரண்டு அமைந்த – கம்.அயோ:9 33/1
ஐய நீ அறிந்திலை போலுமால் என்றாள் – கம்.அயோ:11 94/4
அருமை என்பது பெரிது அறிதி ஐய நீ – கம்.அயோ:12 6/2
அன்னை என்று உணர்ந்திலென் ஐய நான் என்றான் – கம்.அயோ:12 55/4
அறம் தானே என்கின்ற அயல் நின்றாள்-தனை நோக்கி ஐய அன்பின் – கம்.அயோ:13 67/1
அடுத்த பேர் அரசு ஆண்டிலை ஐய நீ – கம்.அயோ:14 2/2
ஆர்ப்பு உறு வரி சிலை இளைய ஐய நீ – கம்.அயோ:14 48/2
அல்லலின் அழுங்கினை ஐய ஆள் உடை – கம்.அயோ:14 54/3
அரியவன் உரை-செய பரதன் ஐய நின் – கம்.அயோ:14 55/1
ஐய நீ யாது ஒன்றும் அவலிப்பாய் அலை – கம்.அயோ:14 76/1
புனைதலோ ஐய புதல்வர் ஆதல்தான் – கம்.அயோ:14 107/4
சொன்னது செய்தி ஐய துயர் உழந்து அயரல் என்றான் – கம்.அயோ:14 115/4
அன்று எனாது இன்று எனது ஆணை ஐய நீ – கம்.அயோ:14 122/3
ஆம் எனில் ஏழ் இரண்டு ஆண்டில் ஐய நீ – கம்.அயோ:14 131/1
ஆயும் அறியும் உலகின் தாய் ஆகி ஐய
நீ அறிதி எ பொருளும் அவை உன்னை நிலை அறியா – கம்.ஆரண்:1 54/2,3
ஈண்டு உறைதி ஐய இனி-வயின் இருந்தால் – கம்.ஆரண்:3 52/1
ஐய தண் பனி அள்ளினள் அப்பினாள் – கம்.ஆரண்:6 71/2
செவ்வியான் ஒருவன் ஐய செப்புவேன் செருவில் சால – கம்.ஆரண்:7 68/2
சுற்றமும் தொலைந்தது ஐய நொய்து என சுமந்த கையள் – கம்.ஆரண்:10 63/3
ஆர் அவள் என்னலோடும் அரக்கியும் ஐய ஆழி – கம்.ஆரண்:10 68/1
பஞ்சு ஒக்கும் அடிகள் செய்ய பவளத்தின் விரல்கள் ஐய
அம் சொற்கள் அமுதில் அள்ளி கொண்டவள் வதனம் மை தீர் – கம்.ஆரண்:10 70/2,3
கொள்ளை மா நிதியம் எல்லாம் அவளுக்கே கொடுத்தி ஐய
வள்ளலே உனக்கு நல்லேன் மற்று நின் மனையில் வாழும் – கம்.ஆரண்:10 77/2,3
ஆயவன் அனைய கூற அரக்கர் கோன் ஐய நொய்து உன் – கம்.ஆரண்:11 35/1
ஐய நுண் மருங்குல் நங்கை அஃது உரை-செய்ய ஐயன் – கம்.ஆரண்:11 61/1
அன்ன மாரீசன் என்றே அயிர்த்தனன் இதனை ஐய
இன்னமும் காண்டி வாழி ஏகு என இரு கை கூப்பி – கம்.ஆரண்:11 68/2,3
நோக்கினால் ஐய நொய்து இவண் எய்திய நுந்தை – கம்.ஆரண்:13 82/1
ஆய பின் அமலன்-தானும் ஐய நீ அமைதி என்ன – கம்.ஆரண்:13 127/1
அளவையது ஆகுதல் அறிதி ஐய நம் – கம்.ஆரண்:15 7/3
கோட்படா பதமே ஐய குரக்கு உருக்கொண்டது என்றான் – கம்.கிட்:2 33/4
ஐய நின் தீரும் என்ன அரி_குலத்து அரசன் சொல்வான் – கம்.கிட்:3 24/4
அன்பு சான்று என உரைத்தனன் ஐய என் ஆக்கை – கம்.கிட்:3 79/3
ஐய நீ ஆற்றலின் ஆற்றினேன் அலது – கம்.கிட்:6 27/1
அ வேலை இராமனும் அன்பு உடை தம்பிக்கு ஐய
செவ்வே செல நோக்குதி தானவர் தேவர் நிற்க – கம்.கிட்:7 40/1,2
ஐய நுங்கள் அரும் குல கற்பின் அ – கம்.கிட்:7 110/1
அனுமன் என்பவனை ஆழி ஐய நின் செய்ய செம் கை – கம்.கிட்:7 135/1
கதிரோன் மைந்தனை ஐய கைகளால் – கம்.கிட்:9 2/3
மேவினான் இராமன் என்றால் ஐய இ வெய்ய மாற்றம் – கம்.கிட்:9 22/3
அரும்புவ நலனும் தீங்கும் ஆதலின் ஐய நின் போல் – கம்.கிட்:9 29/3
ஐய நீ ஆழி வேந்தன் அடி இணை பிரிகலாதாய் – கம்.கிட்:11 49/3
சீறுவாய் அல்லை ஐய சிறியவர் தீமை செய்தால் – கம்.கிட்:11 54/1
ஐய நும்மோடும் எங்கள் அரி_குலத்து அரசனோடும் – கம்.கிட்:11 62/1
ஆண்தகை ஆளி மொய்ம்பின் ஐய நீர் அளித்த செல்வம் – கம்.கிட்:11 66/3
ஐய நான் அஞ்சினேன் இ நறவினின் அரிய கேடு – கம்.கிட்:11 96/1
அங்கதன் பெயர்த்தும் வந்து ஆண்டு அடி இணை தொழுதான் ஐய
எங்கு இருந்தான் நும் கோமான் என்றலும் எதிர்கோள் எண்ணி – கம்.கிட்:11 100/1,2
அரியணை அமைந்தது காட்டி ஐய ஈண்டு – கம்.கிட்:11 106/1
அன்றியும் ஒன்று உளது ஐய யான் இனி – கம்.கிட்:11 114/1
ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன் – கம்.கிட்:11 123/3
அங்கதற்கு இனியன அருளி ஐய போய் – கம்.கிட்:11 137/1
அவனும் அண்ணல் அனுமனை ஐய நீ – கம்.கிட்:13 5/1
கால் தகை விரல்கள் ஐய கமலமும் பிறவும் கண்டால் – கம்.கிட்:13 33/3
நீர்மையால் உணர்தி ஐய நிரை வளை மகளிர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:13 34/1
ஆல் இலை படிவம் தீட்டும் ஐய நுண் பலகை நொய்ய – கம்.கிட்:13 39/1
வேற்று புலத்தோன் அலென் ஐய விலங்கல் எல்லாம் – கம்.சுந்:1 44/1
ஐய கேள் வையம் நல்கும் அயன் அருள் அமைதி ஆக – கம்.சுந்:2 91/1
அன்னதே முடிந்தது ஐய அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும் – கம்.சுந்:2 93/1
ஐய சொல் ஐயன் மேனி எப்படிக்கு அறிதி என்றாள் – கம்.சுந்:4 37/4
ஐய நீ அளப்ப_அரும் அளக்கர் நீந்திலை – கம்.சுந்:4 96/3
காண்டி ஐய நின் மெய் உணர் கண்களால் – கம்.சுந்:5 24/4
ஆதலான் அது காரியம் அன்று ஐய
வேத நாயகன்-பால் இனி மீண்டனை – கம்.சுந்:5 26/1,2
சேறி ஐய விரைந்தனை தீயவை எல்லாம் – கம்.சுந்:5 76/1
ஏவம் அ குரங்கை ஐய காணுதி இன்னே என்றார் – கம்.சுந்:6 59/4
ஆயவன் வணங்கி ஐய அளப்ப_அரும் அரக்கர் முன்னர் – கம்.சுந்:8 2/1
நக்கான் அரக்கன் நடுங்கல் என்றான் ஐய நமர் எல்லாம் – கம்.சுந்:8 50/3
அன்னதாம் நகு சொல் கேட்ட சாரதி ஐய கேண்மோ – கம்.சுந்:10 22/1
ஆயினும் ஐய நொய்தின் ஆண்_தொழில் குரங்கை யானே – கம்.சுந்:11 12/1
அடல் கடந்த திரள் புயத்து ஐய நீ – கம்.சுந்:12 32/3
சாலையில் இருந்தாள் ஐய தவம் செய்த தவம் ஆம் தையல் – கம்.சுந்:14 31/4
ஐய யான் இருந்த காலை அலங்கல் வேல் இலங்கை வேந்தன் – கம்.சுந்:14 37/2
ஆயிடை அணங்கின் கற்பும் ஐய நின் அருளும் செய்ய – கம்.சுந்:14 38/1
ஆண்டையின் அருக்கன் மைந்தன் ஐய கேள் அரிவை நம்-பால் – கம்.சுந்:14 49/1
பின்னும் வீடணன் ஐய நின் தரம் அலா பெரியோர் – கம்.யுத்1:2 118/1
ஆழி ஐய நீ அறிதியால் மறை என அறைந்தான் – கம்.யுத்1:3 20/2
அந்தணாளனேன் என்னினும் அறிதியோ ஐய
எந்தை இ பெயர் உரைத்து எனை கெடுத்திடல் என்றான் – கம்.யுத்1:3 26/3,4
துஞ்சல்_இல் நயனத்து ஐய சூட்டுதி மகுடம் என்றான் – கம்.யுத்1:4 141/4
அளவு_அறு பெருமை செல்வம் அளித்தனை ஆயின் ஐய
களவு இயல் அரக்கன் பின்னே தோன்றிய கடமை தீர – கம்.யுத்1:4 142/2,3
அகன் அமர் காதல் ஐய நின்னொடும் எழுவர் ஆனேம் – கம்.யுத்1:4 143/3
ஐய நீர் உடைத்தாய் மருங்கு அரும் கனல் மண்ட – கம்.யுத்1:6 24/2
ஆழமும் அகலம் தானும் அளப்ப_அரிது எனக்கும் ஐய
ஏழ் என அடுக்கி நின்ற உலகுக்கும் எல்லை இல்லை – கம்.யுத்1:7 20/1,2
ஆயிரம் வெள்ளம் ஆன அரக்கர்-தம் தானை ஐய
தேயினும் ஊழி நூறு வேண்டுமால் சிறுமை என்னோ – கம்.யுத்1:9 69/1,2
அறிகிலை போலும் ஐய அமர் எனக்கு அஞ்சி போன – கம்.யுத்1:9 86/1
ஐய வாலியொடு இ அண்டம் நடுங்க – கம்.யுத்1:11 23/2
அழிவது செய்தாய் ஐய அன்பினால் அளியத்தேனுக்கு – கம்.யுத்1:12 31/1
நல் நகர்க்கு வந்தோம் ஐய நாங்களே – கம்.யுத்2:15 89/2
ஏறு நீ ஐய என்னுடை தோளின் மேல் என்றான் – கம்.யுத்2:15 217/4
அற்புத வில்லுக்கு ஐய அம்பு என கொளலும் ஆகா – கம்.யுத்2:16 26/2
ஆங்கு அவன்-தன்னை கூவி ஏவுதி-என்னின் ஐய
ஓங்கலே போல்வான் மேனி காணவே ஒளிப்பர் அன்றே – கம்.யுத்2:16 41/1,2
கொய்ம் மலர் தொங்கலான் தன் குரை கழல் வணங்கி ஐய
உய்யலாம் வகைகள் என்று அங்கு எழுப்பல் ஆம் வகையே செய்தும் – கம்.யுத்2:16 49/1,2
ஆரியன் அனைய கூற அடி இணை இறைஞ்சி ஐய
பேர் இயல் இலங்கை வேந்தன் பின்னவன் எனக்கு முன்னோன் – கம்.யுத்2:16 109/1,2
வெம் திறலவனுக்கு ஐய வீடணன் விரைவில் உன்-பால் – கம்.யுத்2:16 124/2
தோற்ற எம் பக்கல் ஐய வெவ் வலி தொலைய வந்தாய் – கம்.யுத்2:16 131/4
ஐய நீ அயோத்தி வேந்தற்கு அடைக்கலம் ஆகி ஆங்கே – கம்.யுத்2:16 132/1
ஆதலால் உளதாம் ஆவி அநாயமே உகுத்து என் ஐய
வேத நூல் மரபுக்கு ஏற்ற ஒழுக்கமே பிடிக்க வேண்டும் – கம்.யுத்2:16 136/3,4
வீவினை உறுதல் ஐய மேன்மையோ கீழ்மை-தானோ – கம்.யுத்2:16 139/2
கனி வரும் காலத்து ஐய பூ கொய்ய கருதலாமோ – கம்.யுத்2:16 147/4
ஆதலால் அவனை காண அறத்தொடும் திறம்பாது ஐய
போதுவாய் நீயே என்ன பொன் அடி இரண்டும் பூண்டான் – கம்.யுத்2:16 148/3,4
அம்பு இட்டு துன்னம் கொண்ட புண் உடை நெஞ்சோடு ஐய
கும்பிட்டு வாழ்கிலேன் யான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் – கம்.யுத்2:16 155/3,4
போதி நீ ஐய பின்னை பொன்றினார்க்கு எல்லாம் நின்ற – கம்.யுத்2:16 160/1
நொய்தினில் துளக்கி ஐய நுன் எதிர் நும்முனோனை – கம்.யுத்2:16 166/2
புரந்தரன் செல்வத்து ஐய கொல்கை ஓர் பொருளிற்றோதான் – கம்.யுத்2:17 72/2
அறியும்மவர்-தங்களை ஐய இ அம்பை – கம்.யுத்2:18 254/1
ஆக்கிய போரின் ஐய அதிகாயன் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்2:18 260/3
அம்புக்கு இரை ஆக்கி ஆண்டாய் அரசு ஐய – கம்.யுத்2:18 271/4
ஐய ஈது அன்னதேயால் ஆயிர கோடி தேவர் – கம்.யுத்2:19 89/1
தோளின்-மேல் ஆதி ஐய என்று அடி தொழுது நின்றான் – கம்.யுத்2:19 101/1
ஆய வீரரும் ஐய அமர்த்தலை – கம்.யுத்2:19 158/1
போவுண்டது என்னின் ஐய புணர்க்குவன் மாயம் என்று – கம்.யுத்2:19 231/3
ஐய நீ யாரை எங்கள் அரும் தவ பயத்தின் வந்து இங்கு – கம்.யுத்2:19 267/1
அருளினை என்னின் எய்த அரியன உளவோ ஐய – கம்.யுத்2:19 268/4
அறம் தரு சிந்தை ஐய ஆர்த்தும் என்று அனுமன் சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 272/4
அருகின பின்னை சால அலசினென் ஐய கண்கள் – கம்.யுத்2:19 287/3
போர் ஒலி ஒன்றும் ஐய அறிந்திலை போலும் என்றான் – கம்.யுத்2:19 291/4
ஐய வெம் பாசம்-தன்னால் ஆர்ப்புண்டார் அசனி என்ன – கம்.யுத்2:19 292/1
அ உரை மகரக்கண்ணன் அறைதலும் அரக்கன் ஐய
செவ்விது சேறி சென்று உன் பழம் பகை தீர்த்தி என்றான் – கம்.யுத்3:21 7/1,2
ஆயது கடனே அன்றோ ஆண் பிறந்து அமைந்தார்க்கு ஐய
ஏயது சொன்னாய் என்றான் இசையினுக்கு இசைந்த தோளான் – கம்.யுத்3:21 18/3,4
வணங்கி நீ ஐய நொய்தின் மாண்டனர் மக்கள் என்ன – கம்.யுத்3:22 3/1
ஐய நான் அவை ஆற்றினென் வருவது ஓர் அளவும் – கம்.யுத்3:22 88/3
அரி குல வீரர் ஐய யாண்டையர் அருக்கன் மைந்தன் – கம்.யுத்3:22 150/1
ஆயினார் ஆயது ஒன்றும் அறிந்திலென் ஐய யாரும் – கம்.யுத்3:22 151/2
மந்திரம் உளதால் ஐய உணர்த்துவென் மறைநூல் ஆய்ந்த – கம்.யுத்3:22 152/1
என்னலும் உய்ந்தோம் ஐய ஏகுதும் விரைவின் என்றான் – கம்.யுத்3:24 16/3
அந்தம்_இல் குணத்திர் யாவிர் அணுகினிர் என்றான் ஐய
உய்ந்தனம் உய்ந்தோம் என்ற வீடணன் உரையை கேட்டான் – கம்.யுத்3:24 19/3,4
இற்றனம் ஐய எல்லோம் எழுந்தனம் எழுந்தோம் என்னா – கம்.யுத்3:24 20/3
கேட்டு அவை ஐய வேண்டிற்று இயற்றி பின் கெடாமல் எம்-பால் – கம்.யுத்3:24 62/1
அறம் தரு சிந்தையோரை அடைக்கலம் புகுதும் ஐய – கம்.யுத்3:26 6/4
அறம் கெட செய்தும் என்றே அமைந்தனம் ஆகின் ஐய
புறம் கிடந்து உழைப்பது என் இப்பொழுது இறை புவனம் மூன்றும் – கம்.யுத்3:26 72/1,2
ஆரொடும் தொடரும் என்பது அறிந்திலென் அதனை ஐய
பேருறும் அவதி உண்டோ எம்பியர் பிழைக்கின்றாரோ – கம்.யுத்3:26 76/3,4
அ இடத்து இளவல் ஐய பரதனை அமரின் ஆர்க்க – கம்.யுத்3:26 81/1
அ கணத்து அனுமன் நின்றான் ஐய என் தோளின் ஆதல் – கம்.யுத்3:26 83/1
ஆறினென் அதனை ஐய மாயம் என்று அயிர்க்கின்றேனால் – கம்.யுத்3:26 87/4
ஆர்வமும் உயிரும் ஒன்ற அழுந்துற தழுவி ஐய
தீர்வது பொருளோ துன்பம் நீ உளை தெய்வம் உண்டு – கம்.யுத்3:27 1/2,3
முன்பனை நோக்கி ஐய மூ-வகை உலகும் தான் ஆய் – கம்.யுத்3:27 8/2
ஒல்லொலி ஐய செய்யும் ஓமத்துக்கு உறுப்பு ஒன்று ஆமோ – கம்.யுத்3:27 77/4
வெவ்விது பாவம் சால தருமமே விழுமிது ஐய
இ உரை கேட்டி என்னா இனையன் விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:27 171/3,4
மயங்கினை மனமும் அஞ்சி வருந்தினை வருந்தல் ஐய
சயம் கொடு தருவென் இன்றே மனிதரை தனு ஒன்றாலே – கம்.யுத்3:28 7/3,4
இனையர் இன்னவர் என்பது ஓர் அளவு இலர் ஐய
நினையவும் குறித்து உரைக்கவும் அரிது இவர் நிறைந்த – கம்.யுத்3:30 28/1,2
ஏகுதும் மீள இன்னும் இயம்புவது உளதால் ஐய
மேகமே அனையான் கண்ணின் எங்ஙனம் விழித்து நிற்றும் – கம்.யுத்3:31 54/3,4
ஒன்றும் நீர் அஞ்சல் ஐய யாம் எலாம் ஒருங்கே சென்று – கம்.யுத்3:31 56/1
அன்னதே கருமம் ஐய அன்றியும் அருகே நின்றால் – கம்.யுத்3:31 62/1
ஐய நிற்கு இயலாது உண்டோ இராவணன் அயலே வந்துற்று – கம்.யுத்3:31 64/1
அறிந்த சிந்தையன் ஐய ஈது என் உயிர் அழிக்கும் – கம்.யுத்4:32 28/2
இளவலை தழுவி ஐய இரவி-தன் குலத்துக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்4:32 48/1
அறவனும் ஐய நின்னை நிகர்க்கிலன் அப்பால் நின்ற – கம்.யுத்4:32 49/2
நீண்டு உள அதனை ஐய எங்ஙனம் நிமிர்ந்தது என்ன – கம்.யுத்4:32 52/2
விட்டது மெய்ம்மை ஐய மீட்டு ஒரு வினையம் இல்லை – கம்.யுத்4:34 16/2
ஆண்டு அது கண்டு நின்ற தூதுவர் ஐய மெய்யே – கம்.யுத்4:34 18/1
அண்ணல்-தன் தோற்றம் கண்டால் ஐய நீ கமலம் அன்ன – கம்.யுத்4:37 11/3
ஆயிரம் தோளினானும் வாலியும் அரிதின் ஐய
மேயின வென்றி விண்ணோர் சாபத்தின் விளைந்த மெய்ம்மை – கம்.யுத்4:37 210/1,2
அலம்வரல் உற்றன அலறி ஐய இ – கம்.யுத்4:40 68/3
அரந்தை வெம் பகை துடைத்து அறம் நிறுத்தினை ஐய – கம்.யுத்4:40 113/4
கிட்கிந்தை இதுவேல் ஐய கேட்டியால் எனது பெண்மை – கம்.யுத்4:41 27/1
அராவ_அரும் பகழி ஒன்றால் அழித்து உலகு அளித்தாய் ஐய – கம்.யுத்4:41 42/4
அழுது வேண்டுவது உண்டு ஐய அ வரம் – கம்.யுத்4:41 60/3
அருமை ஒன்றும் உணர்ந்திலை ஐய நின் – கம்.யுத்4:41 72/3
இன்னம் நாழிகை எண்_ஐந்து உள ஐய
உன்னை முன்னம் வந்து எய்த உரைத்த நாள் – கம்.யுத்4:41 83/1,2

மேல்


ஐயத்தால் (3)

ஐயத்தால் என்னை கதியாதி தீது இன்மை – கலி 91/7
நனைந்திலன் என்-கொல் என்னும் ஐயத்தால் நளினம் பாதம் – கம்.அயோ:4 2/2
ஐயத்தால் சிறிது ஐயம் தவிர்ந்தாரும் உளர் ஐயா – கம்.ஆரண்:1 58/4

மேல்


ஐயப்படல் (1)

ஐயப்படல் அப்படி இ படியில் – கம்.யுத்2:18 50/3

மேல்


ஐயப்பாடு (1)

ஐயப்பாடு இலா வரத்தையே மதித்துமோ அறியாத – கம்.சுந்:2 17/3

மேல்


ஐயம் (40)

ஐயம் இன்றி கடும் கவவினளே – நற் 297/11
ஆர் வளம் பழுனிய ஐயம் தீர் சிறப்பின் – பதி 21/16
ஐயம் இல்லாதவர் இல் ஒழிய எம் போல – கலி 82/33
ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி 100/7
ஐயம் கொண்டு என்னை அறியான் விடுவானேல் – கலி 147/50
ஐயம் தெளியரோ நீயே பல உடன் – அகம் 303/16
கைவண் தோன்றல் ஐயம் உடையேன் – புறம் 43/12
ஐயம் அறாஅர் கசடு ஈண்டு காட்சி – புறம் 214/2
ஐயம் கொள்ளன்-மின் ஆர் அறிவாளிர் – புறம் 216/5
ஆயிரம் இல்லை என்று ஐயம் நீங்கினார் – கம்.பால:6 3/4
ஐயம் இல் சிந்தையர் அந்தணர்-தம்-பால் – கம்.பால:8 9/3
ஆம் அவனே-கொல் என்று ஐயம் நீங்கினாள் – கம்.பால:13 62/3
மெய் விளைவு இடத்து முதல் ஐயம் விடலுற்றாள் – கம்.பால:22 37/2
ஐயம் இன்றி அறம் கடவாது அருள் – கம்.அயோ:2 25/3
அண்ணலே அவிவதற்கு ஐயம் யாவதோ – கம்.அயோ:14 73/4
ஐயத்தால் சிறிது ஐயம் தவிர்ந்தாரும் உளர் ஐயா – கம்.ஆரண்:1 58/4
தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – கம்.ஆரண்:2 31/4
ஆழி உழவன் புதல்வ ஐயம் இலை மெய்யே – கம்.ஆரண்:3 53/3
அரிவையும் ஐயம் எய்தா ஆர் இவன் தான் என்று ஒன்றும் – கம்.ஆரண்:12 63/2
ஐயம் நீங்கிய பேர் எழில் உவமையன் ஆனான் – கம்.ஆரண்:15 37/4
அளவி ஒன்று ஆவரே அன்றி ஐயம் இல் – கம்.கிட்:6 17/3
மூட்டிய வெகுளியால் யாம் முடிவதற்கு ஐயம் உண்டோ – கம்.கிட்:11 95/4
எச்சிலே அது இதற்கு ஐயம் இல்லையால் – கம்.கிட்:11 113/4
ஈண்டு இதுதான்-கொல் வேலை இலங்கை என்று ஐயம் எய்தா – கம்.சுந்:1 1/2
ஆர்-மேல்-கொல் என்று எண்ணி அருக்கனும் ஐயம் உற்றான் – கம்.சுந்:1 52/4
ஆவதே ஐயம் இல் அரவின் நீங்கிய – கம்.சுந்:3 62/3
நிச்சயம் அன்று எனின் ஐயம் நீக்குமே – கம்.சுந்:4 48/4
உன்னாநின்றே உடைகின்றேன் ஒழிந்தேன் ஐயம் உயிர் உயிர்த்தேன் – கம்.சுந்:4 112/3
அ நரர் இன்று நாளை அழிவதற்கு ஐயம் இல்லை – கம்.யுத்1:14 27/1
ஐயம் இல் வீடணன் அன்னது உரைப்பான் – கம்.யுத்3:20 29/4
தேவர்க்கும் தேவன் தம்பி திரு மனத்து ஐயம் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 156/2
ஐயம் நீங்காள் என்று உரைக்க அரக்கர் மகளிர் இரைத்து ஈண்டி – கம்.யுத்3:23 3/3
கொல்வதும் அடுக்கும் என்று மனத்தின் ஓர் ஐயம் கொண்டான் – கம்.யுத்3:26 60/4
வீரனும் ஐயம் தீர்ந்தான் வீடணன்-தன்னை மெய்யோடு – கம்.யுத்3:27 1/1
ஆனால் இவன் உயிர் கோடலுக்கு ஐயம் இலை என்னா – கம்.யுத்3:27 151/3
ஆகினும் ஐயம் வேண்டா அழகிது அன்று அமரின் அஞ்சி – கம்.யுத்3:31 54/1
இல்லை இனி ஐயம் என எண்ணிய இராமன் – கம்.யுத்4:36 25/1
ஆரியனை வணங்கி அவர் ஐயம் இலை ஐயா – கம்.யுத்4:36 26/3
கேட்பதும் பல் பொருட்கு ஐயம் கேடு அற – கம்.யுத்4:40 79/2
ஐயம் இல் சிந்தையான் அ சுமந்திரன் அமைச்சரோடும் – கம்.யுத்4:42 15/2

மேல்


ஐயம்தான் (1)

ஐயம்தான் இல்லா வெள்ளம் அறுபதும் அவிக என்று – கம்.யுத்3:22 24/2

மேல்


ஐயமும் (6)

இங்கு வந்து இறுக்கும் நீ இடரும் ஐயமும்
சங்கையும் நீங்குதி தனிமை நீங்குவாய் – கம்.சுந்:5 73/3,4
அண்டர் நாயக இனி துறத்தி ஐயமும்
பண்டு உள துயரும் என்று அனுமன் பன்னுவான் – கம்.சுந்:14 25/3,4
கூற்றுக்கு ஐயமும் அச்சமும் கெட நெடும் கொற்றவன் கொலை அம்பால் – கம்.யுத்2:16 337/3
பிறிந்தோம் இனி முழுது ஐயமும் பெருமான் உரை பிடித்தோம் – கம்.யுத்3:27 144/2
அன்னதோ என்னா ஈசன் ஐயமும் நாணும் நீங்கி – கம்.யுத்4:37 215/1
சேவகற்கு என ஐயமும் தேறினான் – கம்.யுத்4:41 56/4

மேல்


ஐயர் (14)

இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – நற் 122/1
கல்லா கதவர் தன் ஐயர் ஆகவும் – நற் 127/5
பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே – குறு 123/5
புன்கண் மட மான் நேர்பட தன் ஐயர்
சிலை மாண் கடு விசை கலை நிறத்து அழுத்தி – குறு 272/4,5
கண மா தொலைச்சி தன் ஐயர் தந்த – ஐங் 365/1
உயர்_நிலை-உலகத்து ஐயர் இன்புறுத்தினை – பதி 70/19
ஐயர் வாய்பூசுறார் ஆறு – பரி 24/63
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
மால் இருள் நடுநாள் போகி தன் ஐயர்
காலை தந்த கணை கோட்டு வாளைக்கு – அகம் 126/7,8
பன் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய – அகம் 240/6
அன்னை அல்லல் தாங்கி நின் ஐயர்
புலி மருள் செம்மல் நோக்கி – அகம் 259/16,17
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – அகம் 302/9
வருதல் ஆனார் வேந்தர் தன் ஐயர்
பொரு சமம் கடந்த உரு கெழு நெடு வேல் – புறம் 337/16,17
எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர்
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 355/4,5

மேல்


ஐயர்க்கு (2)

விண் செலல் மரபின் ஐயர்க்கு ஏந்தியது – திரு 107
என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் – கலி 39/22

மேல்


ஐயர்க்கும் (1)

ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17

மேல்


ஐயரும் (1)

தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும்
தாம் பிழையார் தாம் தொடுத்த கோல் – கலி 39/18,19

மேல்


ஐயவி (15)

நெய்யோடு ஐயவி அப்பி ஐது உரைத்து – திரு 228
குறும் கதிர் தோரை நெடும் கால் ஐயவி
ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி – மது 287,288
ஐயவி அப்பிய நெய் அணி நெடு நிலை – நெடு 86
ஐயவி அமன்ற வெண் கால் செறுவில் – மலை 123
ஐயவி அணிந்த நெய்யாட்டு ஈர் அணி – நற் 40/7
நெய்யோடு இமைக்கும் ஐயவி திரள் காழ் – நற் 370/3
ஐயவி அன்ன சிறு வீ ஞாழல் – குறு 50/1
பூணா_ஐயவி தூக்கிய மதில – பதி 16/4
வில் விசை மாட்டிய விழு சீர் ஐயவி
கடி மிளை குண்டு கிடங்கின் – பதி 22/23,24
நீயே ஐயவி புகைப்பவும் தாங்காது ஒய்யென – புறம் 98/15
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி – புறம் 281/4
நெய் உடை கையர் ஐயவி புகைப்பவும் – புறம் 296/2
ஆரல் ஈன்ற ஐயவி முட்டை – புறம் 342/9
ஐயவி அனைத்தும் ஆற்றாது ஆகலின் – புறம் 358/4
ஐயவி நுதலில் சேர்த்தி ஆய் நிற அயினி சுற்றி – கம்.பால:22 18/3

மேல்


ஐயள் (4)

வை எயிற்று ஐயள் மடந்தை முன் உற்று – நற் 2/7
ஐயள் மாயோள் அணங்கிய – நற் 146/10
ஐயள் அரும்பிய முலையள் – ஐங் 255/3
நாண் இலள் ஐயள் நொய்யள் நல்லளும் அல்லள் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 39/4

மேல்


ஐயற்கு (2)

ஆண்டான் இன்ன பன்னிட ஐயற்கு இள வீரன் – கம்.ஆரண்:15 26/1
ஐயற்கு ஆங்கு இளம் கோளரி அறம் இலான் அறைந்த – கம்.யுத்3:22 70/3

மேல்


ஐயறு (1)

ஐயறு தம்பியோடு அளவளாவுதல் – கம்.யுத்2:16 83/2

மேல்


ஐயன் (81)

என்னை ஆள் உடைய ஐயன் கலுழன் மீது எழுந்து போய – கம்.பால:5 23/1
அன்ன தம்பியும் தானும் ஐயன் ஆம் – கம்.பால:6 21/1
ஐயன் அங்கு அது கேட்டு அறன் அல்லவும் – கம்.பால:7 44/1
ஆடின அலகையும் ஐயன் கீர்த்தியை – கம்.பால:8 43/3
நோற்றனள் நங்கையும் நொய்தின் ஐயன் வில் – கம்.பால:13 1/3
ஐயன் வில் இறுத்த ஆற்றல் காணிய அமரர் நாட்டு – கம்.பால:13 41/1
வாக மால் ஐயன் நின்று எனல் ஆகுமால் – கம்.பால:16 33/2
செஞ்செவே ஐயன் மெய்யின் கருமையை சேர்ந்தவோ தாம் – கம்.பால:21 10/2
ஐயன் பொற்புக்கு அளவு இலை ஆதலால் – கம்.பால:21 32/2
ஐயன் தனை அரிதின் தரும் அரசன் அது கண்டான் – கம்.பால:24 15/3
பேர்-கெழு சிறப்பின் வந்த பெரும் புகழ் நிற்பது ஐயன்
தார் கெழு திரள் தோள் தந்த புகழினை தழுவி என்பார் – கம்.அயோ:3 96/3,4
ஐயன் வரினும் வருமால் அயரேல் அரசே என்றாள் – கம்.அயோ:4 69/4
ஆளான் பரதன் அரசு என்பார் ஐயன் இனி – கம்.அயோ:4 102/1
அறம் திறம்பல் கண்டு ஐயன் அயோத்தியில் – கம்.அயோ:4 218/3
விட்டு நீத்தான் நமை என்பார் வெய்ய ஐயன் வினை என்பார் – கம்.அயோ:6 32/2
ஆரும் அஞ்சல் ஐயன் போய் அயோத்தி அடைந்தான் என அசனி – கம்.அயோ:6 33/3
அஞ்சு அம்பையும் ஐயன் தனது அலகு அம்பையும் அளவா – கம்.அயோ:7 3/1
ஐயன் மேனி எலாம் அளைந்தாள் இனி – கம்.அயோ:7 25/3
அ திசை உற்று ஐயன் அன்பனை முகம் நோக்கி – கம்.அயோ:8 35/1
அந்த வாய்மொழி ஐயன் இயம்பலும் – கம்.அயோ:10 53/1
என்னை இன்று என் ஐயன் துறக்கும் என்று அலால் – கம்.அயோ:12 55/3
ஐயன் அ பரதன் வீழ்ந்து அரற்றினான்-அரோ – கம்.அயோ:14 81/4
ஆக கொங்கையின் ஐயன் என்று அஞ்சன – கம்.ஆரண்:6 77/1
அங்கையின் அரன் கயிலை கொண்ட திறல் ஐயன்
தங்கை நிலை இங்கு இது-கொல் என்று தளர்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 43/1,2
ஐய நுண் மருங்குல் நங்கை அஃது உரை-செய்ய ஐயன்
செய்வென் என்று அமைய நோக்க தெளிவு உடை தம்பி செப்பும் – கம்.ஆரண்:11 61/1,2
ஐயன் வல்லன் என் ஆர் உயிர் வல்லன் நான் – கம்.ஆரண்:11 77/3
ஊட்டிய நல் நீர் ஐயன் உண்ட நீர் ஒத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:13 137/4
ஐயன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமரர்க்கும் அமரன் – கம்.கிட்:3 70/2
ஐயன் நீ ஆழி-மேல் ஆழி வாழ் கையன் நீ – கம்.கிட்:4 19/2
அரசியல் பாரம் பூரித்து அயர்ந்தனை இகழாது ஐயன்
மரை மலர் பாதம் நீங்கா வாழுதி மன்னர் என்பார் – கம்.கிட்:7 142/1,2
ஐயன் வெம் விடாத கொற்றத்து ஆவம் வந்து அடைந்தது அன்றே – கம்.கிட்:7 158/4
ஐயன் அ கணத்தினில் அகலும் நீள் நெறி – கம்.கிட்:14 28/3
ஐயன் அங்கதன் அலங்கல் மார்பினில் – கம்.கிட்:15 6/3
ஐயன் அ மாருதி அழலும் கண்ணினான் – கம்.கிட்:16 27/2
நக்காளை கண்டு ஐயன் மனத்து ஓர் நகை கொண்டான் – கம்.சுந்:2 83/1
ஐயன் வேதம் ஆயிரம் வல்லோன் அறிவாளன் – கம்.சுந்:3 149/2
ஐய சொல் ஐயன் மேனி எப்படிக்கு அறிதி என்றாள் – கம்.சுந்:4 37/4
ஆசைகள்-தோறும் ஐயன் கைகளால் அள்ளி அள்ளி – கம்.சுந்:6 41/3
அம் முறை ஐயன் வைகும் ஆல் என நின்றது அம்மா – கம்.சுந்:6 44/4
ஐயன் மல் பெரும் புயத்தன புண் அளப்பு_அரிதால் – கம்.சுந்:7 50/4
ஐயன் அங்கும் இங்கும் காலால் அழியும் மழை என்ன – கம்.சுந்:8 45/3
சலித்தான் ஐயன் கையால் எய்யும் சரத்தை உக சாடி – கம்.சுந்:8 47/1
சொறிந்தனர் என இருந்து ஐயன் தூங்கினான் – கம்.சுந்:9 30/4
அன்றினர் பலர் உளர் ஐயன் கை உள – கம்.சுந்:9 44/3
ஐயன் விஞ்சை-தனை அறிந்தும் அறியாதான் போல் அவிஞ்சை எனும் – கம்.சுந்:12 117/3
முற்றினார் உலந்தார் ஐயன் மொய்ம்பினோடு உடலை மூழ்க – கம்.சுந்:12 129/2
ஆங்கு ஒரு குடுமி குன்றை அருக்கனின் அணைந்த ஐயன்
வீங்கினன் உலகை எல்லாம் விழுங்கினன் என்ன வீரன் – கம்.சுந்:14 1/2,3
என்றலும் இரங்கி ஐயன் இ-திறம் நிற்க இந்த – கம்.யுத்1:7 14/1
ஐயன் வேண்டின் அது இது ஆம் அன்றே – கம்.யுத்1:8 27/1
ஐயன் ஈட்டிய சேனை கண்டு அன்பினால் – கம்.யுத்1:8 67/3
பொன் நெடும் திரள் தோள் ஐயன் மெய் உற புழுங்கி நைந்தான் – கம்.யுத்1:9 22/2
ஆக்குவது இல்லை-ஆயின் அஞ்சல் என்று அவரை ஐயன்
வாக்கினின் மனத்தின் கையின் மற்று இவர் நலியா வண்ணம் – கம்.யுத்1:9 38/2,3
அணை நெடும் கடலில் தோன்ற ஆறிய சீற்றத்து ஐயன்
பிணை நெடும் கண்ணி என்னும் இன் உயிர் பிரிந்த பின்னை – கம்.யுத்1:10 6/1,2
நகுவன நின்னோடு ஐயன் நாயகன் நாம வாளி – கம்.யுத்2:17 56/1
அந்தர சித்தர் ஆர்க்கும் அமலையும் கேட்டான் ஐயன்
மந்திரசித்தி அன்ன சிலை தொழில் வலி இது ஆயின் – கம்.யுத்2:18 206/2,3
ஐ வாய் அரவம் முழை புக்கு என ஐயன்
கை வாய் வழி சென்று அவன் ஆர் உயிர் கக்க – கம்.யுத்2:18 245/2,3
சொல் அடா என இயம்பினான் இகல் அரக்கன் ஐயன் இவை சொல்லினான் – கம்.யுத்2:19 73/4
ஆயிர கோடி பல்லத்து அவை துணித்து அறுத்தான் ஐயன்
ஆயிர கோடி நாக கணை தொடுத்து அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 107/2,3
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து அவை அறுத்தான் ஐயன்
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி இலக்குவன் சிலையில் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 113/2,3
ஈர்க்கும் ஐயன் அன்று ஏறிய யானையே – கம்.யுத்2:19 141/4
மாருதி-மேலும் ஐயன் மார்பினும் தோளின்-மேலும் – கம்.யுத்2:19 172/1
பாசத்தால் ஐயன் தம்பி பிணிப்புண்ட படியை கண்டு – கம்.யுத்2:19 209/1
அனுமன்-மேல் நின்ற ஐயன் ஆயிரம் தேரும் மாய – கம்.யுத்2:19 230/1
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன்
மாயமோ வரமோ என்றான் வீடணன் வணங்கி சொல்வான் – கம்.யுத்3:21 25/3,4
அன்பு மிகுதியால் ஐயன் ஆவி உள்ளே அடங்கினான் – கம்.யுத்3:22 226/2
அன்பு தன் தம்பி-மேல் ஆத்து அறிவினை மயக்க ஐயன்
துன்பொடும் துயிலன் ஆனான் உணர்வு இனி தொடர்ந்த பின்னே – கம்.யுத்3:24 14/1,2
விளைவு இலது ஐயன் மேனி தீண்டில மீண்டது அம்மா – கம்.யுத்3:26 11/4
ஐயன் நெடும் கார் ஆழியை அம்பால் – கம்.யுத்3:26 23/3
ஆற்றுவான் அல்லன் ஆகி அயர்கின்றான் எனினும் ஐயன்
மாற்றுவான் அல்லன் மானம் உயிர் உக வருந்தும் என்னா – கம்.யுத்3:26 62/2,3
தம்பியை தழுவி ஐயன் தாமரை தவிசின் மேலான் – கம்.யுத்3:27 3/1
ஐயன் இது கேட்டு இகல் அரக்கர் அகல் மாய – கம்.யுத்4:36 24/1
செல் ஒன்று கணைகள் ஐயன் சிந்தினான் செப்பி வந்த – கம்.யுத்4:37 15/3
ஐயன் ஐம் படை-தாமும் அடி தொழில் – கம்.யுத்4:37 30/1
ஐயன் நின்றான் செய் வகை ஒன்றும் அறிகில்லான் – கம்.யுத்4:37 130/4
ஐயன் ஆணையினால் இளம் கோளரி – கம்.யுத்4:39 6/3
ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள் – கம்.யுத்4:41 11/1
ஐயன் வாசகம் கேட்டலும் அரி_குலத்து அரசும் – கம்.யுத்4:41 14/1
அண்டமே போன்றது ஐயன் புட்பகம் அண்டத்து உம்பர் – கம்.யுத்4:41 19/1
படை அமை விழியாட்கு ஐயன் இனையன பகரலுற்றான் – கம்.யுத்4:41 20/4
ஐயன் வந்தனன் ஆரியன் வந்தனன் – கம்.யுத்4:41 81/1
அருக்கன் மாணாக்கனை ஐயன் மேயினன் – கம்.யுத்4:41 101/2

மேல்


ஐயன்-பால் (1)

ஆடு-மின் ஆடு-மின் என்னும் ஐயன்-பால்
ஓடு-மின் ஓடு-மின் என்னும் ஓங்கு இசை – கம்.யுத்4:41 92/1,2

மேல்


ஐயன்-மாட்டு (1)

அணங்குதான் என இருத்தி என்று ஐயன்-மாட்டு அணைந்தாள் – கம்.யுத்4:41 5/3

மேல்


ஐயன்-மாடு (1)

மலைந்த-போது இனைந்து இரவி சேய் ஐயன்-மாடு அணுகி – கம்.கிட்:7 61/1

மேல்


ஐயன்தான் (1)

ஐயன்தான் அவன்-மேல் வீழ்ந்தான் அழுந்துற மார்பின் புல்லி – கம்.யுத்2:19 221/1

மேல்


ஐயன்மார் (1)

ஐயன்மார் எல்லாம் ஒருங்கு – கலி 107/34

மேல்


ஐயன்மீர் (4)

அன்று அது என்னின் அயோத்தியின் ஐயன்மீர்
சென்ற பின் அவன் சேர்குவென் யான் என்றான் – கம்.ஆரண்:4 30/3,4
அம்பு இழை வரி வில் செம் கை ஐயன்மீர் ஆயும் காலை – கம்.ஆரண்:13 124/3
அன்னைமீர் ஐயன்மீர் என் ஆர் உயிர் தங்கைமீரே – கம்.யுத்2:17 44/1
ஐயன்மீர் நம் குலத்து அழிவு இது ஆதலின் – கம்.யுத்3:24 69/1

மேல்


ஐயனது (1)

அஞ்சலள் ஐயனது அல்லல் கண்டும் உள்ளம் – கம்.அயோ:3 21/1

மேல்


ஐயனுக்கு (1)

ஐயனுக்கு அங்கி முன்னர் அங்கையால் பற்றும் நங்கை – கம்.சுந்:14 47/3

மேல்


ஐயனும் (20)

ஐயனும் இளவலும் அணி நில_மகள்-தன் – கம்.பால:5 125/1
மருங்கு இலா நங்கையும் வசை இல் ஐயனும்
ஒருங்கிய இரண்டு உடற்கு உயிர் ஒன்று ஆயினார் – கம்.பால:10 38/1,2
ஐயனும் முகம் மலர்ந்து அகம் உற தழுவினான் – கம்.பால:20 17/4
ஐயனும் அ சொல் கேளா ஆயிரம் மௌலி யானை – கம்.அயோ:3 86/1
அன்னான்-தனை ஐயனும் ஆதியொடு அந்தம் என்று – கம்.அயோ:4 138/1
அன்ன தன்மையள் ஐயனும் அன்னையும் – கம்.அயோ:4 219/1
ஐயனும் போயினான் அல்லின் நாப்பணே – கம்.அயோ:5 47/4
அணி இழை மயிலோடும் ஐயனும் இளையோனும் – கம்.அயோ:8 44/3
ஆன்ற பேர் அரசனும் இருப்ப ஐயனும்
ஏன்றனன் மணி முடி ஏந்த ஏந்தல் நீ – கம்.அயோ:12 19/1,2
ஐயனும் தேவியும் இளைய ஆளியும் – கம்.அயோ:12 56/3
ஐயனும் இருந்தனன் அருள் என் என்றலும் – கம்.ஆரண்:3 11/2
ஐயனும் அவற்கு அன்பினன் கூறுவான் – கம்.ஆரண்:3 29/4
அன்னவள் உரைத்தலோடும் ஐயனும் அறிதற்கு ஒவ்வா – கம்.ஆரண்:6 37/1
அ கணத்தினில் ஐயனும் வெய்ய தன் – கம்.ஆரண்:11 75/1
ஐயனும் உவந்து அகம் என முகம் மலர்ந்தருளி – கம்.கிட்:12 29/1
ஐயனும் அமைந்து நின்றான் ஆழியான் அளவின் நாமம் – கம்.சுந்:8 21/1
ஐயனும் அவர் நிலை அமைய நோக்கினான் – கம்.சுந்:9 24/4
அது கணத்து அனுமன் தோள் நின்று ஐயனும் இழிந்து வெய்ய – கம்.யுத்2:19 188/1
அந்தாக என்று உவந்து ஐயனும் அமைவு ஆயினன் இமையோர் – கம்.யுத்3:27 101/3
ஐயனும் இவனோடு எஞ்சும் ஆண்_தொழில் ஆற்றல் என்றான் – கம்.யுத்3:28 31/4

மேல்


ஐயனே (5)

சூடு பெற்று ஐயனே தொலைக்கும் மன்னுயிர் – கம்.யுத்1:6 51/1
அழியும்-கால் தரும் உதவிக்கு ஐயனே
மொழியும்-கால் தரும் உயிரும் முற்றுமே – கம்.யுத்3:24 111/1,2
ஐயனே எனும் ஓர் தலை யான் இனம் – கம்.யுத்3:29 16/1
ஐயனே அழகனே என் அரும் பெறல் அமிழ்தே ஆழி – கம்.யுத்3:29 48/1
ஈண்ட நின்றிடின் ஐயனே நின் உயிர் – கம்.யுத்4:37 180/2

மேல்


ஐயனை (18)

ஐயனை ஏத்துவாம் போல அணி பெற்ற – கலி 43/5
ஐயனை ஒல்லை வா என்று அழைப்பது போன்றது அம்மா – கம்.பால:10 1/4
ஐயனை அகத்து வடிவே அல புறத்தும் – கம்.பால:22 37/3
ஆயது ஓர் அமைதியின்-கண் ஐயனை மகுடம் சூட்டற்கு – கம்.அயோ:3 80/1
ஆரணம் அறிதல் தேற்றா ஐயனை அணுகி நோக்கி – கம்.அயோ:3 94/3
ஐயனை காண்டலும் அணங்கு அனார்கள் தாம் – கம்.அயோ:4 166/1
அஞ்சன ஞாயிறு அன்ன ஐயனை நோக்கி செய்ய – கம்.அயோ:8 23/3
ஆய காலையில் ஐயனை தந்த அ – கம்.அயோ:11 40/1
அடித்தலம் கண்டிலென் யான் என் ஐயனை
படித்தலம் காவலன் பெயரல்-பாலனோ – கம்.அயோ:11 89/1,2
ஆய காதலோடு ஐயனை கொண்டு தன் – கம்.அயோ:14 6/1
அண்டசத்து அரும் துயில் துறந்த ஐயனை
கண்டனள் தன் கிளைக்கு இறுதி காட்டுவாள் – கம்.ஆரண்:6 4/3,4
ஆற்ற_அரும் உவகையால் அளித்த ஐயனை
போற்றலை இன்னன புகறல்-பாலையோ – கம்.கிட்:7 33/3,4
ஆவியை குறித்து நின்றது ஐயனை அதனை கண்டேன் – கம்.கிட்:11 69/2
போர் குழாத்து எழு பூசலின் ஐயனை புகழ்வுற்று – கம்.சுந்:7 51/3
அழுது நின்றவர் அயர்வுற ஐயனை பெய்தனர் அரி என்று – கம்.யுத்1:3 85/3
ஐயனை பிரிந்து வைகும் அனந்தனே அரக்கர்_வேந்தன் – கம்.யுத்1:13 2/4
ஐயனை அலங்கல் ஆகத்து அடித்தனன் அடித்த ஓசை – கம்.யுத்3:22 135/3
ஐயனை கங்குல் மாலை அரசு என அறிந்து காலம் – கம்.யுத்3:22 145/3

மேல்


ஐயனோடு (1)

ஐயனோடு இளவற்கும் அமுதனாளுக்கும் – கம்.அயோ:10 42/3

மேல்


ஐயனோடும் (1)

அரசியை ஐயனோடும் அடி இணை தொழுது நின்றார் – கம்.யுத்4:41 29/4

மேல்


ஐயா (58)

நிலை உருவ புய வலியை நீ உருவ நோக்கு ஐயா
உலை உருவ கனல் உமிழ் கண் தாடகை-தன் உரம் உருவி – கம்.பால:12 28/2,3
காணா ஐயா இனி நீ ஒழிவாய் கழி பேர் அவலம் – கம்.அயோ:4 39/1
ஐயா கைகேசியை நேராகேனோ நான் என்றான் – கம்.அயோ:4 64/4
அறம்தான் இதுவோ ஐயா அரசர்க்கு அரசே என்றாள் – கம்.அயோ:4 68/4
அம் தண் புனல் கொண்டு அணுக ஐயா இது-போது அளவு ஆய் – கம்.அயோ:4 79/2
ஐயா யான் ஓர் அரசன் அயோத்தி நகரத்து உள்ளேன் – கம்.அயோ:4 80/1
அறுத்தாய் கணையால் எனவே அடியேன்-தன்னை ஐயா
கறுத்தே அருளாய் யானோ கண்ணின் கண்டேன் அல்லேன் – கம்.அயோ:4 82/1,2
ஆழ்ந்தார் துன்ப கடலுள் ஐயா ஐயா என்றார் – கம்.அயோ:4 83/2
ஆழ்ந்தார் துன்ப கடலுள் ஐயா ஐயா என்றார் – கம்.அயோ:4 83/2
ஐயா இளங்கோவே ஆற்றுதியோ நீ என்பார் – கம்.அயோ:4 104/3
அ வழி உலகினும் உளர்-கொலோ ஐயா – கம்.அயோ:11 50/4
அம்பரத்து இன்னமும் உளர்-கொலாம் ஐயா – கம்.அயோ:11 52/4
ஐயத்தால் சிறிது ஐயம் தவிர்ந்தாரும் உளர் ஐயா – கம்.ஆரண்:1 58/4
ஆர் ஒருவர் அன்னவரை ஒப்பவர்கள் ஐயா
ஓர் ஒருவரே இறைவர் மூவரையும் ஒப்பார் – கம்.ஆரண்:10 55/3,4
அந்தரம் பார்க்கின் நன்மை அவர்க்கு இலை உனக்கே ஐயா – கம்.ஆரண்:10 75/4
ஈரும் கண்டாய் கண்டகர் உய்ந்தார் எவர் ஐயா – கம்.ஆரண்:11 11/4
என்றும் என்றும் வைகுதி ஐயா இனி என்றான் – கம்.ஆரண்:11 18/4
அகழ்ந்த வரை ஒப்பு உற அமைத்தவரை ஐயா
புகழ்ந்தனை தனி பிழை பொறுத்தனென் இது என்றான் – கம்.ஆரண்:11 20/3,4
போய் ஐயா புணர்ப்பது என்னே என்பது பொருந்திற்று ஒன்றோ – கம்.ஆரண்:11 35/3
ஐயா புதிது உண்டது அறிந்திலையோ – கம்.ஆரண்:13 10/4
நீ ஐயா தவம் இழைத்துடைமையால் நெடு மனம் – கம்.கிட்:3 14/3
அரந்தை வெம் பிறவி நோய்க்கும் அரு மருந்து அனைய ஐயா
வரம் தரும் வள்ளால் ஒன்று கேள் என மறித்தும் சொல்வான் – கம்.கிட்:7 126/3,4
முன்முனே மொழிந்தாய் அன்றே இவன் குறை முடிப்பது ஐயா
பின் இவன் வினையின் செய்கை அதனையும் பிழைக்கல் ஆமோ – கம்.கிட்:7 133/3,4
செய்தவர் பெறுவது ஐயா செப்பல் ஆம் சீர்மைத்து ஆமோ – கம்.கிட்:7 139/4
அலை கடல் கடைய வேண்டின் ஆர் இனி கடைவர் ஐயா – கம்.கிட்:7 149/4
ஐயா நீ எனது ஆவி என்பதும் – கம்.கிட்:8 9/3
பங்கயத்தவட்கும் ஐயா நிரம்பல பற்றி நோக்கின் – கம்.கிட்:13 61/2
ஐ_இருபது ஓசனை அமைந்த பிலம் ஐயா
மெய் உளது மேல் உலகம் ஏறும் நெறி காணேன் – கம்.கிட்:14 63/1,2
மறக்கும்-ஆயினும் நீ மறவேல் ஐயா – கம்.சுந்:5 33/4
ஆனால் சிலர் சிலர் ஐயா நின் சரண் என்றார் நின்றவர் அரி என்றார் – கம்.சுந்:10 40/4
அ உலகத்து உளாரும் அஞ்சுவர் ஒளிக்க ஐயா
எ உலகத்தை உற்றாய் எம்மை நீத்து எளிதின் எந்தாய் – கம்.சுந்:11 21/3,4
என் பெரும் தெய்வம் ஐயா இன்னமும் கேட்டி என்பான் – கம்.சுந்:14 26/4
அன்று ஒழிவதாயின அரக்கர் புகழ் ஐயா
புன் தொழிலினால் இசை பொறுத்தல் புலமைத்தோ – கம்.யுத்1:2 51/3,4
அந்த மான் இடவனோடு ஆழி மா வலவனும் பிறரும் ஐயா
இந்த மானிடவராம் இருவரோடு எண்ணல் ஆம் ஒருவர் யாரே – கம்.யுத்1:2 97/3,4
அச்சமோ அவர்க்கு அன்பினோ யாவதோ ஐயா – கம்.யுத்1:2 101/4
உள ஐயா உபநிடதங்கள் ஓதுவ – கம்.யுத்1:3 62/2
ஐயா ஒரு நாளும் அயர்த்தனையோ – கம்.யுத்1:3 107/4
ஆரை துடைக்கின்றது ஐயா அறியேமால் – கம்.யுத்1:3 159/4
ஆயிர நாமத்து ஐயா சரணம் என்று அடியில் வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்1:7 10/4
உண்மை ஒன்றும் உணர்ந்திலையோ ஐயா – கம்.யுத்1:9 50/4
நில் ஐயா என நேர் நின்று பொன்றுதி எனினும் – கம்.யுத்2:15 254/3
ஆள் ஐயா உனக்கு அமைந்தன மாருதம் அறைந்த – கம்.யுத்2:15 255/1
பெரும் தவம் உடைய ஐயா என் உற்ற பெற்றி என்றான் – கம்.யுத்2:16 13/4
புல்லலாம் என்பது போலுமால் ஐயா – கம்.யுத்2:16 76/4
அறம் கெட உயிரை நீத்து மேற்கொள்வான் அமைந்தது ஐயா – கம்.யுத்2:16 143/4
அருமையும் இவற்றின் இல்லை காலமும் அடுத்தது ஐயா – கம்.யுத்2:16 144/4
நிறம் கெட இனைய சொன்னாய் சனகன்-கொல் நினையின் ஐயா – கம்.யுத்2:17 65/4
ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த – கம்.யுத்2:18 270/1
அழைக்கும் தன் கையை வாயின் மூக்கின் வைத்து அயர்க்கும் ஐயா
பிழைத்தியோ என்னும் மெய்யே பிறந்தேயும் பிறந்திலாதான் – கம்.யுத்2:19 222/3,4
வந்தனென் ஐயா வந்தனென் ஐயா இனி வாழேன் – கம்.யுத்3:22 202/4
வந்தனென் ஐயா வந்தனென் ஐயா இனி வாழேன் – கம்.யுத்3:22 202/4
போதாய் ஐயா பொன் முடி என்னை புனைவிப்பான் – கம்.யுத்3:22 214/4
அண்டா ஐயா எங்கள் பொருட்டால் அயர்கின்றாய் – கம்.யுத்3:22 218/3
ஐயா இளையோர் அவர் வாழ்கிலரால் – கம்.யுத்3:23 15/2
அன்வயம் ஏதும் அறிந்திலை ஐயா
பன்மை தொடங்கல் புகழ்க்கு அழிவு அன்றோ – கம்.யுத்3:26 35/3,4
ஆர் உளர் அரக்கர் நிற்பார் அரசு வீற்றிருக்க ஐயா – கம்.யுத்3:27 165/4
ஆயிரம் தலை அதற்கு இரட்டி கையர் ஐயா
பாயும் வேலையின் கூலத்து மணலினும் பலரால் – கம்.யுத்3:31 41/3,4
ஆரியனை வணங்கி அவர் ஐயம் இலை ஐயா
தேர் இது புரந்தரனது என்றனர் தெளிந்தார் – கம்.யுத்4:36 26/3,4

மேல்


ஐயில் (1)

பெருகு ஐயில் பெயர்த்தனர் தலையை பேணலர் – கம்.அயோ:4 171/2

மேல்


ஐயும் (2)

அன்னையும் அமர்ந்து நோக்கினளே என் ஐயும்
களிற்று முகம் திறந்த கல்லா விழு தொடை – நற் 389/3,4
அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே – புறம் 89/9

மேல்


ஐயுற்று (1)

பங்கயம் முகம் என்று ஓராது ஐயுற்று பார்க்கின்றானும் – கம்.பால:18 10/4

மேல்


ஐயுறல் (1)

ஐயுறல் உளது அடையாளம் ஆரியன் – கம்.சுந்:4 25/1

மேல்


ஐயுறவு (8)

ஆகும் வேறு இதற்கு ஐயுறவு இல்லையே – கம்.பால:11 10/4
அருப்பம் அன்று இது என்று ஐயுறவு எய்தினான் – கம்.அயோ:11 39/3
அயிர்த்தனள் ஆகும் என்று ஓர் ஐயுறவு அகத்து கொண்டான் – கம்.ஆரண்:12 53/1
ஐயுறவு எல்லாம் தீரும் அளவையாய் அமைந்தது அன்றே – கம்.யுத்1:4 118/1
பரதனை கொணர்தற்கு ஏதும் ஐயுறவு இல்லை பல் நாள் – கம்.யுத்2:17 46/2
காண்பு அரிது என்று காட்சிக்கு ஐயுறவு எய்திற்று அன்னோ – கம்.யுத்2:19 106/4
கண்ணிடை கலக்க நோக்கி ஐயுறவு உழக்கும்-காலை – கம்.யுத்3:28 1/2
அரிந்தமன் வெல்லும் என்றற்கு ஐயுறவு இல் என்று அஞ்சார் – கம்.யுத்4:37 4/2

மேல்


ஐயுறு (3)

அ உரை கேட்ட வீரன் ஐயுறு மனத்தான் செய்கை – கம்.ஆரண்:6 33/1
பிழை-கொல் நன்மை-கொல் பெறுவது என்று ஐயுறு பீழையால் பெரும் தென்றல் – கம்.சுந்:2 196/2
ஐயுறு பொருள்களை ஆசு இல் மாசு ஒரீஇ – கம்.யுத்4:40 80/1

மேல்


ஐயுறும் (2)

ஐயுறும் சுடர் மேனி யான் எழில் காண மூளும் அவாவினால் – கம்.அயோ:3 60/1
தான் இயக்கியோ தானவர் தையலோ ஐயுறும் தகை ஆனாள் – கம்.சுந்:2 199/2

மேல்


ஐயுறுமால் (1)

அஞ்சினான்-கொல் என்று ஐயுறுமால் என்பான் – கம்.ஆரண்:14 12/4

மேல்


ஐயென (9)

நள்ளென் யாமத்து ஐயென கரையும் – குறு 261/4
செம் வாய் வானத்து ஐயென தோன்றி – குறு 307/2
வாங்கு கதிர் தொகுப்ப கூம்பி ஐயென
அலங்கு வெயில் பொதிந்த தாமரை – குறு 376/4,5
அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் – அகம் 114/5
அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் – அகம் 151/10
அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் – அகம் 223/7
தவல் இல் நீத்தமொடு ஐயென கழிய – அகம் 305/2
அணங்கு என உருத்த நோக்கின் ஐயென
நுணங்கிய நுசுப்பின் நுண் கேழ் மாமை – அகம் 319/6,7
ஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனை – புறம் 395/29

மேல்


ஐயை (3)

கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே – ஐங் 312/4
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/6

மேல்


ஐயோ (3)

ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே – புறம் 255/1
ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகு உடையான் – கம்.அயோ:7 1/4
ஐயோ போனான் அம்பொடும் உம்பர்க்கு அவன் என்றால் – கம்.ஆரண்:11 15/2

மேல்


ஐவகை (2)

ஐவகை பாராட்டினாய் மற்று எம் கூந்தல் – கலி 22/13
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் – அகம் 48/17

மேல்


ஐவர் (10)

ஆரா செருவின் ஐவர் போல – பெரும் 417
பொலம் பூண் ஐவர் உட்பட புகழ்ந்த – மது 775
ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா – கலி 25/3
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட – கலி 104/58
அன்னது உணர்ந்த சேனை தலைவர் ஐவர் அறிவித்தார் – கம்.சுந்:8 51/4
வெம் சின அரக்கர் ஐவர் ஒருவனே வெல்லப்பட்டார் – கம்.சுந்:9 63/3
தானையும் உலந்தது ஐவர் தலைவரும் சமைந்தார் தாக்க – கம்.சுந்:9 66/1
கிங்கரர் சம்புமாலி கேடு_இலா ஐவர் என்று இ – கம்.சுந்:11 10/1
குகனொடும் ஐவர் ஆனேம் முன்பு பின் குன்று சூழ்வான் – கம்.யுத்1:4 143/1
சேனை காவலர் ஓர் ஐவர் உளர் பண்டு தேவர் – கம்.யுத்1:5 63/1

மேல்


ஐவர்கள் (2)

தீது தீர் சிறப்பின் ஐவர்கள் நிலை போல – கலி 26/6
அன்பு உள இனி நாம் ஓர் ஐவர்கள் உளர் ஆனோம் – கம்.அயோ:8 41/4

மேல்


ஐவரும் (7)

ஞாயிறும் திங்களும் அறனும் ஐவரும்
திதியின் சிறாரும் விதியின் மக்களும் – பரி 3/5,6
ஐவரும் பெரும் பூதம் ஓர் ஐந்தும் ஒத்து அமைந்தார் – கம்.சுந்:9 14/4
இ வகை ஐவரும் எழுந்த தானையர் – கம்.சுந்:9 24/1
வலம் தரு தோளவர் ஐவரும் வந்தார் – கம்.சுந்:9 46/4
ஐவரும் உலந்த தன்மை அனைவரும் அமைய கண்டார் – கம்.சுந்:9 64/4
மாலியும் மருத்தனும் மருவும் ஐவரும்
சூலமும் கணிச்சியும் கடிது சுற்றினார் – கம்.யுத்2:18 122/2,3
ஒன்றின் நால்வரும் ஐவரும் இராக்கதர் உலந்தார் – கம்.யுத்3:22 104/3

மேல்


ஐவருள் (1)

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப – திரு 254

மேல்


ஐவரை (2)

அசட்டர்கள் ஐவரை அகத்து அடக்கிய – கம்.பால:5 74/2
ஐவரை அகத்திடை அடைத்த முனி ஐய – கம்.பால:7 28/2

மேல்


ஐவரோடு (1)

அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ – புறம் 2/13

மேல்


ஐவன (5)

ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி – மது 288
ஐவன வெண்ணெல் குறூஉம் நாடனொடு – நற் 373/4
ஐவன சிறு கிளி கடியும் நாட – ஐங் 285/3
ஐவன வெண்ணெல் அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் – கலி 43/4
ஐவன குரல் ஏனலின் கதிர் இறுங்கு அவரை – கம்.அயோ:10 34/1

மேல்


ஐவனம் (7)

வாலிதின் விளைந்தன ஐவனம் வெண்ணெல் – மலை 115
அருவி பரப்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 100/1
மை படு சிலம்பின் ஐவனம் வித்தி – குறு 371/2
ஐவனம் கவரும் குன்ற நாடன் – ஐங் 267/3
ஐவனம் வித்தி மை உற கவினி – புறம் 159/17
ஐவனம் காவல் பெய் தீ நந்தின் – புறம் 172/6
வான நீர் ஆறு பாய்ச்சி ஐவனம் வளர்ப்பர் மாதோ – கம்.பால:16 4/4

மேல்


ஐவினை (1)

ஐவினை நலிய நைவான் அறிவிற்கும் உவமை ஆகி – கம்.யுத்3:28 28/2

மேல்


ஐவீரும் (1)

ஐவீரும் ஒருவீர் ஆய் அகல் இடத்தை நெடும் காலம் அளித்திர் என்றாள் – கம்.அயோ:13 66/4

மேல்