எ – முதல் சொற்கள் பகுதி 1 – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எ 201
எ-கால் 1
எ-வயின் 2
எஃகம் 22
எஃகமும் 1
எஃகமொடு 3
எஃகன் 1
எஃகின் 9
எஃகினவை 1
எஃகினாற்கும் 1
எஃகினோடு 1
எஃகு 39
எஃகொடு 1
எக்கர் 54
எக்கர்-தொறும் 1
எக்கரின் 1
எக்கரும் 1
எக்காலமும் 1
எக்கி 2
எக்கிய 2
எக்கு 1
எக்குவ 1
எக்குவோரும் 1
எகின 1
எகினம் 4
எங்கண் 1
எங்கணும் 61
எங்கணுமாய் 1
எங்கணுமே 1
எங்கள் 31
எங்கள்-பால் 1
எங்களால் 3
எங்களின் 1
எங்களுக்கு 1
எங்களுக்கே 1
எங்களை 4
எங்களை-போலும் 1
எங்களோடு 1
எங்களோடும் 1
எங்கனம் 1
எங்கு 33
எங்கும் 118
எங்கும்-தானோ 1
எங்குமே 7
எங்குற்றார் 2
எங்கே 7
எங்கேனும் 2
எங்கை 1
எங்கை-போல் 2
எங்கையர் 1
எங்கையர்க்கு 1
எங்கையை 1
எங்ஙன் 3
எங்ஙனம் 18
எங்ஙனே 3
எச்சத்துள் 1
எச்சம் 1
எச்சமும் 1
எச்சில் 3
எச்சிலே 1
எச்சிலை 2
எச்சு 1
எஞ்ச 8
எஞ்சல் 16
எஞ்சல்_இல் 13
எஞ்சல 1
எஞ்சலர் 1
எஞ்சலின் 1
எஞ்சவே 1
எஞ்சா 5
எஞ்சா-வகை 1
எஞ்சாது 9
எஞ்சாமை 2
எஞ்சார் 1
எஞ்சாள் 1
எஞ்சி 5
எஞ்சிட 2
எஞ்சிய 10
எஞ்சின 2
எஞ்சினம் 1
எஞ்சினார் 1
எஞ்சினால் 1
எஞ்சினான் 1
எஞ்சினும் 1
எஞ்சு 6
எஞ்சு_இல் 1
எஞ்சும் 6
எஞ்சும்-மன் 2
எஞ்சுமால் 1
எஞ்சுவர்-கொல்லோ 1
எஞ்சுவையே 2
எஞ்சுற 1
எஞ்சேன் 1
எஞ்ஞான்றும் 5
எட்ட 8
எட்ட_அரு 1
எட்டா 4
எட்டாத 1
எட்டி 1
எட்டிய 1
எட்டியும் 1
எட்டின் 1
எட்டின 1
எட்டினள் 1
எட்டினன் 1
எட்டினும் 1
எட்டினொடு 1
எட்டினோடு 4
எட்டு 15
எட்டும் 10
எட்டையும் 1
எட்டொடு 3
எடா 1
எடா-முன் 1
எடாது 2
எடாநின்றது 1
எடாமை 1
எடுக்க 11
எடுக்கல் 2
எடுக்கல்லா 2
எடுக்கலானேன் 1
எடுக்கலுற்றான் 2
எடுக்கவும் 2
எடுக்கின் 1
எடுக்கினும் 1
எடுக்கும் 10
எடுக்கும்-கொல் 1
எடுக்குறு 1
எடுக்குறும் 2
எடுத்த 105
எடுத்த-போது 1
எடுத்தது 13
எடுத்ததும் 1
எடுத்தல் 1
எடுத்தலின் 3
எடுத்தலும் 3
எடுத்தலோடு 1
எடுத்தலோடும் 1
எடுத்தவர் 2
எடுத்தவர்கள் 1
எடுத்தன 4
எடுத்தனம் 1
எடுத்தனர் 2
எடுத்தனவும் 1
எடுத்தனள் 1
எடுத்தனன் 6
எடுத்தனென் 1
எடுத்தாய் 1
எடுத்தார் 1
எடுத்தாள் 1
எடுத்தான் 15
எடுத்தி 2
எடுத்திட 1
எடுத்திடுதலால் 1
எடுத்திலர் 1
எடுத்திலாதார் 1
எடுத்து 171
எடுத்துக்கொண்டு 2
எடுத்துக்கொள்வது 1
எடுத்தேறு 2
எடுத்தேன் 1
எடுப்ப 20
எடுப்பது 1
எடுப்பர் 1
எடுப்பவள் 1
எடுப்பவே 1
எடுப்பவை 1
எடுப்பார் 1
எடுப்பான் 1
எடுப்பி 3
எடுப்பியோயே 1
எடுப்பினும் 2
எடுப்பு 1
எடுப்புக 1
எடுப்புதி 1
எடுப்பும் 4
எடுப்புமே 3
எடுப்பென் 1
எடும் 2
எடை 1
எண் 175
எண்-தானும் 1
எண்-பொருட்டு 1
எண்-மேல் 1
எண்_அரும் 6
எண்_இரு 5
எண்_இல் 16
எண்_இல 3
எண்_இலர் 7
எண்_இலர்-தம்மொடு 1
எண்_இலரால் 1
எண்_இலா 6
எண்_இலார் 1
எண்_இலோம் 1
எண்_இறந்த 1
எண்_இறந்தவர் 1
எண்_இறந்தன 1
எண்_இறந்தாரை 1
எண்_எண் 1
எண்_ஐந்து 1
எண்கணனும் 1
எண்கணானும் 1
எண்களால் 1
எண்களில் 1
எண்கின் 22
எண்கு 3
எண்கு_இனம் 3
எண்ண 27
எண்ண_அரிது 1
எண்ண_அரு 1
எண்ண_அரும் 6
எண்ண_ஒண்ணுமோ 1
எண்ணம் 14
எண்ணமும் 3
எண்ணமே 3
எண்ணமோ 2
எண்ணரும் 1
எண்ணல் 11
எண்ணலம் 1
எண்ணலர் 3
எண்ணலன் 1
எண்ணலா 2
எண்ணலாம் 4
எண்ணலாய் 1
எண்ணலார் 1
எண்ணலால் 1
எண்ணலுற்றார் 1
எண்ணலை 1
எண்ணலையே 2
எண்ணவும் 1
எண்ணவேண்டா 1
எண்ணவேயாய் 1
எண்ணற்கு 5
எண்ணற்கு_அரிய 2
எண்ணன 1
எண்ணா 9
எண்ணாது 7
எண்ணாதேன் 1
எண்ணாநின்றார் 1
எண்ணாய் 2
எண்ணாயிர 1
எண்ணாயிரம் 3
எண்ணாயிரர் 1
எண்ணார் 2
எண்ணாரோ 1
எண்ணாள் 1
எண்ணி 126
எண்ணிட 1
எண்ணிடின் 1
எண்ணிடை 3
எண்ணிய 17
எண்ணியது 4
எண்ணியவை 1
எண்ணியும் 1
எண்ணியும்தான் 1
எண்ணியே 2
எண்ணியோ 4
எண்ணில் 10
எண்ணிலமால் 1
எண்ணிலர் 1
எண்ணிலன் 1
எண்ணிலார் 1
எண்ணிலோர் 1
எண்ணிற்று 1
எண்ணின் 33
எண்ணின்றோ 1
எண்ணினர் 1
எண்ணினன் 6
எண்ணினனால் 1
எண்ணினாய் 1
எண்ணினார் 5
எண்ணினால் 8
எண்ணினாலும் 1
எண்ணினாள் 1
எண்ணினான் 10
எண்ணினிர் 1
எண்ணினில் 2
எண்ணினுக்கு 1
எண்ணினும் 12
எண்ணினென் 1
எண்ணினேன் 3
எண்ணினை 5
எண்ணினையேல் 2
எண்ணினையோ 1
எண்ணு 6
எண்ணுக்கு 1
எண்ணுக்கும் 1
எண்ணுகிலம் 1
எண்ணுகின்றது 1
எண்ணுகின்றனன் 1
எண்ணுகின்றனென் 1
எண்ணுகின்றார் 1
எண்ணுகோ 1
எண்ணுங்கால் 1
எண்ணுடை 1
எண்ணுடையான் 1
எண்ணுதல் 3
எண்ணுதற்கு 2
எண்ணுதி 7
எண்ணுதியோ 1
எண்ணுதிர் 1
எண்ணுதும் 1
எண்ணுநர் 1
எண்ணுப 1
எண்ணும் 35
எண்ணும்-கால் 3
எண்ணும்-காலை 1
எண்ணுமால் 1
எண்ணுமோ 1
எண்ணுவ 1
எண்ணுவது 7
எண்ணுவதோ 2
எண்ணுவர் 1
எண்ணுவன 1
எண்ணுவார் 3
எண்ணுவாள் 1
எண்ணுவான் 7
எண்ணுவீர் 1
எண்ணுவென் 2
எண்ணுவேம் 1
எண்ணுவேன் 1
எண்ணுவோர் 1
எண்ணுவோரே 1
எண்ணுளே 1
எண்ணுற்றாய் 1
எண்ணுற 3
எண்ணுறா 1
எண்ணுறு 6
எண்ணுறும் 2
எண்ணெய் 12
எண்ணெயால் 1
எண்ணெயும் 3
எண்ணை 1
எண்ணையும் 1
எண்ணோ 1
எண்தலம் 1
எண்தான் 2
எண்பதினாயிரர் 1
எண்பால் 1
எண்பாலும் 1
எண்மர் 1
எண்மர்க்கும் 1
எண்மரும் 3
எண்மை 4
எண்மையன் 1
எண்வழி 1
எணும் 2
எத்த 1
எத்தன்மைத்து 1
எத்தனை 22
எத்தனைக்கு 1
எத்தனையும் 2
எத்தனையோ 1
எத்தனையோர் 1
எத்தனையோர்தாம் 1
எத்தனைவர் 1
எத்தானும் 1
எத்திய 1
எத்திறத்து 1
எத்துணை 4
எதிர் 343
எதிர்க்கிலேன் 1
எதிர்க்கின் 1
எதிர்க்கும் 1
எதிர்கண்டு 1
எதிர்குதிர் 1
எதிர்குவர் 1
எதிர்கொண்ட 4
எதிர்கொண்டாள் 1
எதிர்கொண்டான் 1
எதிர்கொண்டிட 1
எதிர்கொண்டு 8
எதிர்கொண்டோர் 1
எதிர்கொள் 2
எதிர்கொள்வனை 1
எதிர்கொள்வார் 1
எதிர்கொள்வான் 1
எதிர்கொள்ள 2
எதிர்கொள்ளவும் 1
எதிர்கொள்ளா 1
எதிர்கொள்ளாம் 1
எதிர்கொள்ளும் 3
எதிர்கொள 4
எதிர்கொளவே 1
எதிர்கொளற்கு 2
எதிர்கொளற்கே 1
எதிர்கோடலின் 1
எதிர்கோள் 3
எதிர்ச்சி 1
எதிர்சென்று 2
எதிர்த்த 5
எதிர்த்தலும் 1
எதிர்த்தனன் 1
எதிர்த்தால் 1
எதிர்த்தியேல் 1
எதிர்த்துளனாம் 1
எதிர்தர 1
எதிர்தலும் 1
எதிர்தாங்கினன் 1
எதிர்ந்த 26
எதிர்ந்த-போது 1
எதிர்ந்த-போதும் 1
எதிர்ந்ததன் 1
எதிர்ந்தது 6
எதிர்ந்தவர் 2
எதிர்ந்தன்றால் 1
எதிர்ந்தன்றே 1
எதிர்ந்தனமே 1
எதிர்ந்தனர் 3
எதிர்ந்தனன் 4
எதிர்ந்தனனே 1
எதிர்ந்தார் 6
எதிர்ந்தார்கள் 1
எதிர்ந்தால் 2
எதிர்ந்தான் 9
எதிர்ந்தில 1
எதிர்ந்திலர் 1
எதிர்ந்து 23
எதிர்ந்துள 1
எதிர்ந்துளோர் 3
எதிர்ந்தேன் 1
எதிர்ந்தோர் 1
எதிர்ந்தோர்-தம்மை 1
எதிர்ந்தோர்க்கே 2
எதிர்ந்தோரே 1
எதிர்ந்தோற்கு 1
எதிர்நின்று 2
எதிர்நின்றும் 1
எதிர்ப்பட 1
எதிர்ப்படுதலும் 1
எதிர்ப்பினும் 2
எதிர்ப்பை 1
எதிர்பட்டு 1
எதிர்பவை 1
எதிர்பு 3
எதிர்போம் 1
எதிர்மறுத்து 1
எதிர்வ 1
எதிர்வதே 1
எதிர்வந்து 2
எதிர்வர 3
எதிர்வார் 2
எதிர்வுற்று 1
எதிர 10
எதிரா 2
எதிராது 1
எதிரார் 1
எதிரி 1
எதிரிய 16
எதிரில் 2
எதிரின 2
எதிரும் 8
எதிரெதிர் 7
எதிரே 23
எதிரேன் 1
எது 4
எந்தனின் 1
எந்தாய் 35
எந்தாயே 2
எந்திர 7
எந்திரத்து 2
எந்திரம் 10
எந்தை 104
எந்தை-தன் 1
எந்தைக்கு 6
எந்தைக்கும் 2
எந்தைய 1
எந்தையது 1
எந்தையாய் 1
எந்தையார் 4
எந்தையும் 16
எந்தையே 7
எந்தையை 6
எந்தையோ 1
எந்தையோடு 1
எந்நாள் 1
எந்நாளும் 1
எப்படி 1
எப்படிக்கு 1
எப்படியோ 2
எப்பாலோ 1
எப்பொழுது 1
எப்பொழுதும் 1
எப்போதும் 1
எம் 371
எம்-கண் 1
எம்-தம் 1
எம்-பால் 9
எம்-மேல் 1
எம்-வயின் 12
எம்பி 21
எம்பி-தன் 1
எம்பி-பால் 1
எம்பி-மேல் 2
எம்பிக்கு 3
எம்பிக்கும் 1
எம்பிமாருக்கும் 1
எம்பியர் 1
எம்பியர்கள் 1
எம்பியார் 1
எம்பியும் 1
எம்பியே 1
எம்பியை 10
எம்பியோ 2
எம்பிராட்டி 2
எம்பிராற்கு 1
எம்பிரான் 10
எம்பிரானும் 1
எம்பிரானே 1
எம்பிரானொடும் 1
எம்பெருமான் 4
எம்பெருமாஅன் 1
எம்மனோர் 2
எம்மனோர்க்காக 1
எம்மனோர்க்கு 3
எம்மனோர்க்கும் 1
எம்மனோர்க்கே 1
எம்மனோர்களை 1
எம்மனோரால் 3
எம்மனோரில் 1
எம்மனோரினும் 1
எம்மால் 3
எம்மில் 1
எம்மின் 2
எம்மினும் 4
எம்முடன் 3
எம்மும் 7
எம்முழை 2
எம்முள் 2
எம்முள்_எம்முள் 1
எம்முளும் 1
எம்முன் 7
எம்முனார் 1
எம்முனை 1
எம்முனோன் 1
எம்மே 7
எம்மை 40
எம்மைக்கு 1
எம்மையும் 6
எம்மையே 2
எம்மையோர் 1
எம்மொடு 32
எம்மொடும் 3
எம்மோடு 5
எம்மோய் 1
எம்மோர் 1
எம்மோன் 1
எம 2
எமக்கு 49
எமக்கு-மார் 1
எமக்கும் 8
எமக்கும்-மார் 1
எமக்கே 21
எமது 5
எமதும் 1
எமர் 17
எமர்-கண் 1
எமர்க்கும் 1
எமர்கட்கு 1
எமரின் 1
எமரும் 2
எமரே 3
எமரோ 2
எமியம் 8
எமியேம் 1
எமியேன் 1
எமை 13
எய் 12
எய்-மின் 1
எய்க்கும் 2
எய்கின்றார் 1
எய்கின்றார்_அல்லர் 1
எய்குவ 1
எய்குவரால் 1
எய்த்த 6
எய்த்தார் 2
எய்த்திட 1
எய்த்தில 2
எய்த்து 2
எய்த்தே 1
எய்த 116
எய்த-பெற்றால் 1
எய்தகில்லாதவே 1
எய்தது 3
எய்தமை 1
எய்தல் 11
எய்தல்-பால 1
எய்தல்-பாற்றும் 1
எய்தலர் 1
எய்தலாத 1
எய்தலாம் 1
எய்தலால் 4
எய்தலாலே 1
எய்தலாவது 1
எய்தலும் 8
எய்தலுறும் 1
எய்தலை 1
எய்தலோ 1
எய்தலோடும் 2
எய்தவர் 1
எய்தவற்கு 1
எய்தவன் 3
எய்தவும் 2
எய்தவே 3
எய்தவை 1
எய்தற்கு 3
எய்தன 11
எய்தனர் 4
எய்தனவும் 1
எய்தனன் 5
எய்தா 14
எய்தா-வகை 1
எய்தா-வண்ணம் 1
எய்தாத 1
எய்தாது 8
எய்தாமல் 1
எய்தாய் 1
எய்தார் 6
எய்தான் 42
எய்தி 166
எய்திட 6
எய்திடா-வண்ணம் 1
எய்திடாதே 1
எய்திடாமல் 2
எய்திய 80
எய்திய-போது 1
எய்தியதால் 1
எய்தியது 19
எய்தியவரும் 1
எய்தியவாறு 1
எய்தியும் 3
எய்தியே 1
எய்தில 1
எய்திலதாம் 1
எய்திலை 1
எய்திற்று 10
எய்தின் 7
எய்தின்றால் 1
எய்தின்று-கொல்லோ 1
எய்தின 9
எய்தினம் 3
எய்தினர் 17
எய்தினர்-கொல் 1
எய்தினர்-கொல்லோ 1
எய்தினர்கள் 1
எய்தினரால் 2
எய்தினரே 1
எய்தினள் 4
எய்தினன் 28
எய்தினனோ 1
எய்தினாய் 1
எய்தினார் 51
எய்தினார்கள் 2
எய்தினால் 2
எய்தினாள் 9
எய்தினான் 66
எய்தினானை 1
எய்தினீர் 2
எய்தினும் 7
எய்தினென் 3
எய்தினேன் 5
எய்தினை 8
எய்தினையே 1
எய்தினோன் 1
எய்து 13
எய்து-மின் 2
எய்துக 6
எய்துகின்ற 2
எய்துகின்றார் 2
எய்துகின்றானை 1
எய்துகின்றேன் 1
எய்துதல் 4
எய்துதலும் 1
எய்துதற்கு 1
எய்துதி 2
எய்துப 3
எய்தும் 44
எய்துமால் 3
எய்துமேல் 2
எய்துமோ 1
எய்துவதன் 1
எய்துவது 2
எய்துவர் 1
எய்துவாம் 1
எய்துவார் 1
எய்துவாள் 1
எய்துவான் 7
எய்துவித்தாய் 1
எய்துவித்தான் 1
எய்துவீர் 1
எய்துவென் 5
எய்துவை 1
எய்துவையாம் 1
எய்துழி 1
எய்துறா-வகை 1
எய்துறு 1
எய்ந்து 1
எய்ம் 2
எய்ம்_மான் 1
எய்ய 5
எய்யகில்லான் 1
எய்யவும் 2
எய்யவே 1
எய்யவோ 1
எய்யா 9
எய்யாது 3
எய்யாதே 1
எய்யாநின்ற 1
எய்யாம் 1
எய்யாமையின் 1
எய்யாமையோடு 1
எய்யாய் 3
எய்யார் 1
எய்யு-மின் 1
எய்யும் 11
எய்யேன் 1
எய்வ 1
எய்வர் 1
எய்வன 2
எய்வார் 1
எய்வான் 3
எய்வானும் 1
எய்விடத்து 1
எய்வு 1
எய்வென் 1
எய 1
எயில் 68
எயிலின் 1
எயிலினில் 1
எயிலுடை 1
எயிலும் 1
எயிலே 1
எயிலை 2
எயிற்ற 5
எயிற்றர் 3
எயிற்றவர் 1
எயிற்றவர்களோடு 1
எயிற்றவன் 6
எயிற்றள் 3
எயிற்றன 1
எயிற்றனும் 1
எயிற்றாய் 2
எயிற்றால் 6
எயிற்றாலும் 1
எயிற்றாள் 2
எயிற்றான் 5
எயிற்றி 3
எயிற்றிக்கு 1
எயிற்றிடை 3
எயிற்றியர் 2
எயிற்றியரொடு 1
எயிற்றில் 2
எயிற்றின் 15
எயிற்றின்-வழி 1
எயிற்றின 2
எயிற்றினர் 3
எயிற்றினாய் 1
எயிற்றினால் 2
எயிற்றினான் 4
எயிற்றினூடு 1
எயிற்று 164
எயிற்று_இனம் 1
எயிற்றை 3
எயிற்றொடு 1
எயிற்றொடும் 1
எயிற்றோயே 3
எயிற்றோள்-வயின் 1
எயிறின் 1
எயிறு 92
எயிறு_உண்கு 3
எயிறு_உண்கும் 1
எயிறு_உணீஇய 1
எயிறுகள் 4
எயிறும் 5
எயிறே 1
எயின் 1
எயின 1
எயினர் 13
எயினர்_கோன் 1
எயினன் 5
எயினனேன் 1
எரி 304
எரி-போல் 1
எரி-அதனிடை 1
எரி-அதால் 1
எரி_கதிர் 1
எரி_ஊட்டிய 1
எரி_ஊட்டினை 1
எரிக்கின்றான் 1
எரிகள் 1
எரிகின்ற 5
எரிகின்றதாயே 1
எரிகின்றன 1
எரிகின்றான் 1
எரிகொள் 1
எரித்த 4
எரித்தலின் 1
எரித்தலை 2
எரித்தவனும் 1
எரித்தவனை 1
எரித்து 1
எரித்துளோனும் 1
எரித்தோன் 1
எரிதரும் 1
எரிதலின் 1
எரிந்த 19
எரிந்தது 3
எரிந்தவால் 1
எரிந்தன 16
எரிந்தார் 2
எரிந்தால் 1
எரிந்தாள் 1
எரிந்திடும் 1
எரிந்து 20
எரிப்பவும் 1
எரிப்பென் 1
எரிபட 1
எரிமுகத்தின் 1
எரிய 9
எரியா 1
எரியாநிற்கும் 1
எரியாநின்ற 3
எரியால் 1
எரியிடை 4
எரியில் 4
எரியின் 10
எரியினில் 2
எரியினை 1
எரியுண்ட 1
எரியுண்டால் 1
எரியும் 22
எரியுமால் 1
எரியுள் 1
எரியூட்டி 1
எரியே 1
எரியை 1
எரியொடு 1
எரியோடும் 1
எரியோனும் 1
எரியோனை 1
எரிவன 4
எரிவான் 1
எரிவித்திட 1
எரிவித்து 1
எரிவு-செய்து 1
எரிவேங்கை 2
எரு 10
எருக்கம் 4
எருக்கி 5
எருக்கிய 2
எருக்கின் 3
எருக்கொடு 2
எருத்தத்து 5
எருத்தம் 9
எருத்தர் 1
எருத்தில் 3
எருத்தின் 27
எருத்தின்-கண் 1
எருத்தின 2
எருத்தினும் 1
எருத்து 18
எருத்துள்ளும் 1
எருத்தொடு 1
எருத்தோடு 1
எருதா 1
எருது 8
எருதே 1
எருதொடு 1
எருந்தின் 1
எருமணம் 1
எருமை 42
எருமைகள் 1
எருமைய 1
எருமையூரன் 1
எருவின் 2
எருவே 1
எருவை 38
எருவை_வேந்தனும் 1
எருவைக்கு 4
எருவைகட்கு 2
எருவையின் 2
எருவையொடு 1
எல் 109
எல்-இடை 1
எல்-உறு 1
எல்_வளை 2
எல்_இழாய் 1
எல்ல 3
எல்லம் 1
எல்லரி 2
எல்லவன் 3
எல்லவும் 1
எல்லா 63
எல்லாம் 631

எ (201)

எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி – மது 516
செம் வரி நாரையோடு எ வாயும் கவர – நெடு 17
எ வாய் சென்றனை அவண் என கூறி – நற் 147/4
செம்பு சொரி பானையின் மின்னி எ வாயும் – நற் 153/3
எ வினை செய்வர்-கொல் தாமே வெம் வினை – நற் 189/6
யானும் நீயும் எ வழி அறிதும் – குறு 40/3
இடம்-மன் தோழி எ நீரிரோ எனினே – குறு 219/7
எ வாய் முன்னின்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 52/4
எ ஊர் நின்றன்று மகிழ்ந நின் தேரே – ஐங் 62/4
எ வயினோயும் நீயே – பரி 2/59
எ வயினோயும் நீயே நின் ஆர்வலர் – பரி 4/70
எ வயினானும் மீது_மீது அழியும் – பரி 16/4
வையமும் தேரும் அமைப்போரும் எ வாயும் – பரி 24/17
எ நாளோ நெடுந்தகாய் நீ செல்வது – கலி 5/18
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் – கலி 30/3
இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென – கலி 36/5
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல் – கலி 97/5
தாக்குபு தம்முள் பெயர்த்து ஒற்றி எ வாயும் – கலி 106/11
இயங்கு எயில் எய பிறந்த எரி போல எ வாயும் – கலி 150/2
எ பொருள் பெறினும் பிரியன்-மினோ என – அகம் 217/14
சிறு பல் மின்மினி கடுப்ப எ வாயும் – அகம் 291/8
எ வினை செயும்-கொல் நோகோ யானே – அகம் 321/14
எ துணை ஆயினும் ஈதல் நன்று என – புறம் 141/13
எ நாடோ என நாடும் சொல்லான் – புறம் 150/22
எ வழி நல்லவர் ஆடவர் – புறம் 187/3
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/13
எ உலகத்தோர் யாவரும் தவம் செய்து ஏறுவான் ஆதரிக்கின்ற – கம்.பால:3 1/3
எ திருக்கும் கெடும் என்பதை எண்ணா – கம்.பால:5 118/3
எ பெண்-பாலும் கொண்டு உவமிப்போர் உவமிக்கும் – கம்.பால:10 24/2
ஒப்பு எங்கே கொண்டு எ வகை நாடி உரை செய்வேம் – கம்.பால:10 24/4
இ உலகம் அன்றியே எ உலகும் இனிது அளிக்கும் – கம்.பால:12 19/2
பார் பொறை நீக்கினான் என்று உரைத்தது எ பரிசு-மன்னோ – கம்.பால:14 80/4
சீதை எ தவம் செய்தனளோ என்றாள் – கம்.பால:21 23/4
ஆவது எ பொருள் இம்மையும் அம்மையும் – கம்.அயோ:2 18/3
எ இடம் எனக்கு வந்து அடுப்பது ஈண்டு எனா – கம்.அயோ:2 53/4
கொற்றம் என்பது ஒன்று எ வழி உண்டு அது கூறாய் – கம்.அயோ:2 82/3
எ திறத்தும் இறக்கும் இ நாடு எனா – கம்.அயோ:4 26/3
எ வினை நிகழ்ந்ததோ ஏவர் எண்ணமோ – கம்.அயோ:4 159/3
எ அருள் என்-வயின் வைத்தது இன் சொலால் – கம்.அயோ:5 34/3
எ பரிசு உயிர் உய்ந்தான் என் துணையவன் என்றான் – கம்.அயோ:9 26/4
எ வழி மருங்கினும் இரவலாளர் தாம் – கம்.அயோ:11 50/2
எந்தை எ உலகு உளான் எம்முன் யாண்டையான் – கம்.அயோ:11 88/1
எ வழி உறைந்தான் நம்முன் என்றலும் எயினர் வேந்தன் – கம்.அயோ:13 38/3
எ அளவில் செல எண்ணல் ஆகுமோ – கம்.அயோ:14 74/4
ஏய எ பொருள்களும் இறைஞ்சி மேற்கொளா – கம்.அயோ:14 125/2
அமரர் யாவரொடும் எ உலகும் வந்த அளவே – கம்.ஆரண்:1 3/2
நீ அறிதி எ பொருளும் அவை உன்னை நிலை அறியா – கம்.ஆரண்:1 54/3
எந்தாய் உலகு யாவையும் எ உயிரும் – கம்.ஆரண்:2 16/1
எய்த யான் செய்தது எ தவம் என்றனன் – கம்.ஆரண்:3 29/3
இறைவ நின் அருள் எ தவத்திற்கு எளிது – கம்.ஆரண்:3 32/2
எண் திசையும் ஏழ் உலகும் எ உயிரும் உய்ய – கம்.ஆரண்:3 46/3
எயிறு உடை அரக்கி எ உயிரும் இட்டது ஓர் – கம்.ஆரண்:6 22/1
எ உலகும் உடையானுக்கு உடன்பிறந்தேன் யான் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 109/4
இ நிலை உணர்ந்த பொழுது எ நிலையம் என்று – கம்.ஆரண்:10 41/2
எ துயர் உனக்கு உளது இனி பழி சுமக்க – கம்.ஆரண்:10 61/3
எ உலகத்தாள் அங்கம் யாவர்க்கும் எழுத_ஒணாதால் – கம்.ஆரண்:10 72/4
எ நாளும் அரும் தவம் அன்றி இயற்றல் ஆமோ – கம்.ஆரண்:10 133/4
ஏவலின் அன்றி தென்றல் எ வழி எய்திற்று என்னா – கம்.ஆரண்:10 165/3
எ வழி நின்றும் இங்கு எய்தினீர் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 40/4
அந்தரத்தோடும் எ உலகும் ஆள்கின்றான் – கம்.ஆரண்:12 41/3
எ நகரத்தினும் இனிய ஈண்டு அவன் – கம்.ஆரண்:12 44/3
எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் – கம்.ஆரண்:13 14/3
எ காலமும் இன்னது ஓர் ஈடு அழிவுற்றிலாதான் – கம்.ஆரண்:13 22/2
எ வலி கொண்டு வெல்வார் இராவணன் செயலை என்றான் – கம்.ஆரண்:13 121/4
எய்யும் சிலை கை இருவரும் சென்று இருந்தே நீட்டி எ உயிரும் – கம்.ஆரண்:15 1/3
புண்ணியம் பயக்கின்றுழி அரியது எ பொருளே – கம்.ஆரண்:15 39/4
ஈன்றவனோ எ பொருளும் எல்லை தீர் நல் அறத்தின் – கம்.ஆரண்:15 40/1
கேவலத்து இவர் நிலைமை தேர்வது எ கிழமை கொடு – கம்.கிட்:2 5/4
எ வழி நீங்கியோய் நீ யார் என விளம்பலுற்றான் – கம்.கிட்:2 14/4
எ மலை குலமும் தாழ இசை சுமந்து எழுந்த தோளான் – கம்.கிட்:2 16/4
எ வழி இருந்தான் சொன்ன கவி குலத்து அரசன் யாங்கள் – கம்.கிட்:2 20/1
உன்னையே உடைய எற்கு அரியது எ பொருள்-அரோ – கம்.கிட்:3 16/2
வார்த்தை எ குலத்துளோர்க்கும் மறையினும் மெய் என்று உன்னா – கம்.கிட்:3 28/4
உள்ளம் ஒன்றி எ உயிரும் வாழுமால் – கம்.கிட்:3 46/3
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை – கம்.கிட்:4 13/1
என் எனக்கு அரியது எ பொருளும் எற்கு எளிது அலால் – கம்.கிட்:4 20/1
ஒருவரும் சிறிது உணர்ந்திலர்கள் எ உலகினும் – கம்.கிட்:5 8/2
எ உலகங்களும் இமைப்பின் எய்துவர் – கம்.கிட்:6 31/1
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கம்.கிட்:7 40/3
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கம்.கிட்:7 40/3
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கம்.கிட்:7 40/3
எ வேலை எ மேகம் எ காலொடு எ கால வெம் தீ – கம்.கிட்:7 40/3
எ தாயர் வயிற்றினும் பின் பிறந்தார்கள் எல்லாம் – கம்.கிட்:7 43/3
இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்-பால் எ பிழை கண்டாய் அப்பா – கம்.கிட்:7 85/3
இனையது ஆதலின் எ குலத்து யாவர்க்கும் – கம்.கிட்:7 121/1
எ பாலும் விசும்பின் இருண்டு எழுவாய் – கம்.கிட்:10 52/2
உழையே அவர் எ உழையார் உரையாய் – கம்.கிட்:10 55/4
நின்னை எ தகையை ஆக நினைந்தனை நெடியோய் என்ன – கம்.கிட்:10 63/3
எ நிலை உற்றது என்கேன் யாண்டு புக்கு ஒளித்தது என்கேன் – கம்.கிட்:11 83/2
மாருதி எ வழி மருவினான் என – கம்.கிட்:11 133/2
எ திறத்தினும் நடுவு கண்டிலர் முடிவு எவனோ – கம்.கிட்:12 33/4
யாவது எ உலகத்தினின் இங்கு இவர்க்கு இயற்றல் – கம்.கிட்:12 38/1
எ ஆறும் உற துவன்றி இருள் ஓட மணி இமைப்பது இமையோர் வேண்ட – கம்.கிட்:13 22/3
இருவினையும் இடைவிடா எ வினையும் இயற்றாதே இமையோர் ஏத்தும் – கம்.கிட்:13 27/1
எ நாளும் வளராது என்னின் இறை ஒக்கும் இயல்பிற்று ஆமே – கம்.கிட்:13 56/4
எ நிறம் உரைக்கேன் மாவின் இள நிறம் முதிரும் மற்றை – கம்.கிட்:13 65/1
எ குறியின் உள்ளவும் எதிர்ந்திலர் திரிந்தார் – கம்.கிட்:14 37/4
எ குறியொடு எ குணம் எடுத்து இவண் உரைக்கேன் – கம்.கிட்:14 49/1
எ குறியொடு எ குணம் எடுத்து இவண் உரைக்கேன் – கம்.கிட்:14 49/1
எ உழை இருந்தனன் இராமன் என யாணர் – கம்.கிட்:14 53/1
என்றலும் வணங்கி இருள் ஏகும் நெறி எ நாள் – கம்.கிட்:14 61/1
எ திறத்தினும் ஏழ் உலகும் புகழ் – கம்.கிட்:15 51/3
ஏச_அரும் குணத்தீர் சேறல் எ பரிசு இயைவது என்றான் – கம்.கிட்:16 59/4
எ வழி மருங்கினும் அரக்கர் எய்தினார் – கம்.சுந்:2 45/2
எ வழி என்பதை உணர்வின் எண்ணினான் – கம்.சுந்:2 59/2
எ அளவின் உண்டு வெளி ஈறும் அது என்னா – கம்.சுந்:2 62/3
எ அமரர் எ அவுணர் ஏவர் உளர் என்னே – கம்.சுந்:2 70/1
எ அமரர் எ அவுணர் ஏவர் உளர் என்னே – கம்.சுந்:2 70/1
ஏந்தல் இ வகை எ வழி-மருங்கினும் எய்தி – கம்.சுந்:2 133/1
எ குலங்களின் யாவரே ஆயினும் இருவினை எல்லோர்க்கும் – கம்.சுந்:2 203/3
தின்றானோ எ புறத்தே செறிந்தானோ சிறை சிறியேன் – கம்.சுந்:2 224/2
எ இடத்து எனக்கு இன் அருள் ஈவது – கம்.சுந்:3 97/2
ஏவல் எ உலகும் செல்வம் எய்தினார் இசையின் ஏழாய் – கம்.சுந்:3 126/3
எ பொழுது இ பெரும் பழியின் எய்தினேன் – கம்.சுந்:4 15/1
கற்பினை எ பரிசு இழைத்து காட்டுகேன் – கம்.சுந்:4 20/4
யாண்டையான் இளவலோடும் எ வழி எய்திற்று உன்னை – கம்.சுந்:4 73/2
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் – கம்.சுந்:4 77/4
எ வழி ஏகியுற்றான் யாண்டையான் உறையுள் யாது – கம்.சுந்:4 81/1
எய்தியது எ பரிசு இயம்புவாய் என்றாள் – கம்.சுந்:4 96/4
எ வழித்து ஆகும் என்று எண்ணும் ஈட்டதே – கம்.சுந்:4 100/4
இம்பர் உலகொடு எ உலகும் எடுக்கும் மிடுக்கர் இராமன் கை – கம்.சுந்:4 117/2
எடுத்தான் நல்வினை எ நாளும் – கம்.சுந்:5 51/3
ஆன பொழுது எ பரிசின் நான் அடியன் ஆவேன் – கம்.சுந்:6 2/4
எ வழி சேறும் என்றார் தமர் உடம்பு இடறி வீழ்வார் – கம்.சுந்:8 19/4
எ வழி உலகமும் குலைய இந்திர – கம்.சுந்:11 1/3
எ படை கொண்டு வெல்வது இராமன் வந்து எதிர்க்கின் என்றான் – கம்.சுந்:11 16/4
எ உலகத்தை உற்றாய் எம்மை நீத்து எளிதின் எந்தாய் – கம்.சுந்:11 21/4
எ தலை உலகும் காக்கும் வேந்த நீ வேற்றோர் ஏவ – கம்.சுந்:12 110/3
ஈர்த்தார் முரசம் எற்றினார் இடித்தார் தெழித்தார் எ மருங்கும் – கம்.சுந்:12 121/2
எ புறத்து அளவும் தீய ஒரு கணத்து எரித்த கொட்பால் – கம்.சுந்:12 131/2
எ உலகத்தும் நின் ஏவல் கேட்கிலா – கம்.யுத்1:2 30/1
ஆசனத்தவனொடு எ உலகமும் தருவென் என்று அமையலுற்றான் – கம்.யுத்1:2 86/2
ஈசனின் பெறு படைக்கலம் இமைப்பு அளவில் எ உலகில் யாவும் – கம்.யுத்1:2 86/3
ஈது அவன் நிலை எ உலகங்கட்கும் இறைவன் – கம்.யுத்1:3 18/4
படுத்து ஒழிந்தனை பாவி எ தேவரும் பகர்தற்கு – கம்.யுத்1:3 24/2
ஓர சொல்லுவது எ பொருள் உபநிடதங்கள் – கம்.யுத்1:3 29/2
போதத்தானும் அ புறத்துள எ பொருளானும் – கம்.யுத்1:3 30/2
வாழ்வு யாது அயல் எ வழி புறங்கொண்டு வாழ்வார் – கம்.யுத்1:3 55/4
எதிரில் நின்று இவை இவை உரைத்திடுதலும் எ உலகமும் அஞ்ச – கம்.யுத்1:3 79/1
இருவரும் பொருந்த பற்றி எ உலகுக்கும் மேல் ஆய் – கம்.யுத்1:3 148/1
எ கணால் காண்டும் எந்தை உருவம் என்று இரங்கி நின்றார் – கம்.யுத்1:3 154/4
என்னுளே எ பொருளும் யாவரையும் யான் ஈன்றேன் – கம்.யுத்1:3 160/2
எல்லை இலா ஞானமும் ஈறு இலா எ பொருளும் – கம்.யுத்1:3 173/2
என்று வரம் அருளி எ உலகும் கைகூப்ப – கம்.யுத்1:3 174/1
கூற்றுவன் தன்னொடு எ உலகும் கூடி வந்து – கம்.யுத்1:4 65/1
ஏழினோடு ஏழாய் நின்ற உலகும் என் பெயரும் எ நாள் – கம்.யுத்1:4 139/2
எ விலங்கும் வந்து எய்தின வேலையே – கம்.யுத்1:8 29/4
எ புறத்து உரும் ஏறும் குளிர்ந்தன – கம்.யுத்1:8 60/3
படியை நோக்கி எ பாலும் படர்குறும் – கம்.யுத்1:9 57/3
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் – கம்.யுத்2:15 169/2
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் – கம்.யுத்2:15 169/2
மிகுதியை வேறு நோக்கின் எ வண்ணம் விளம்பும் தன்மை – கம்.யுத்2:15 221/2
ஏற்றம் எ உலகத்தினும் உயர்ந்துளன் எனினும் – கம்.யுத்2:15 248/2
எ வழியோர்களும் இரங்கி ஏங்கினார் – கம்.யுத்2:16 94/3
ஓர் உதிர் நூறு கூறாய் உக்கது எ உலகும் உட்க – கம்.யுத்2:16 197/4
எ மலை உள அவற்கு எடுக்க ஒணாதன – கம்.யுத்2:16 251/4
எ துணை மொழிகளும் இயம்பி ஏற்றினன் – கம்.யுத்2:18 100/2
எ புடை மருங்கினும் எரியும் வாளியான் – கம்.யுத்2:18 127/4
எ தேவரையும் முகம் கண்டு அறியாத ஈட்டான் – கம்.யுத்2:19 23/4
எ இடத்தினும் வீழ்ந்த இனத்தலை – கம்.யுத்2:19 144/3
எ தன்மை எய்தி முடியும்-கொல் என்று குலைகின்ற எல்லை-இதன்-வாய் – கம்.யுத்2:19 243/2
மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா – கம்.யுத்2:19 251/2
மாயத்தால் வகுத்தான் யாண்டும் வரம்பு இலா உருவம் தான் எ
தேயத்தான் என்னா-வண்ணம் கரந்தனன் தெரிந்திலாதான் – கம்.யுத்3:21 29/1,2
எய்கின்றார்_அல்லர் ஈது எ இந்திரசாலம் என்றான் – கம்.யுத்3:22 24/4
கொழுந்தா என்றாள் அயோத்தியர்-தம் கோவே என்றாள் எ உலகும் – கம்.யுத்3:23 9/3
தன் பெரும் தகைமைக்கு ஒத்த சாம்பன் எ தலையன் என்றான் – கம்.யுத்3:24 14/4
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் – கம்.யுத்3:24 25/3
கைத்தலத்து ஓர் ஓர் கொள்ளி எடுத்தது எ உலகும் காண – கம்.யுத்3:26 19/4
எ விடற்கு உரியான் போன இந்திரசித்தே அன்று – கம்.யுத்3:26 81/2
இனும் முனை நீர் அலீரோ எ வலி ஈட்டி வந்தீர் – கம்.யுத்3:27 98/3
எ அம்பு இனி உலகத்து உளது என்னும்படி எய்தான் – கம்.யுத்3:27 104/2
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் – கம்.யுத்3:27 104/3
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் – கம்.யுத்3:27 104/3
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் – கம்.யுத்3:27 104/3
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே – கம்.யுத்3:27 116/1
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே – கம்.யுத்3:27 116/1
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே – கம்.யுத்3:27 116/1
எ தன்மையும் இமையோர்களை வென்றான் இகல் வென்றாய் – கம்.யுத்3:27 128/3
எ பொன் பெரும் படையும் புக விழுங்குற்றது ஒர் இமைப்பின் – கம்.யுத்3:27 158/4
ஏற்ற எ உலகு உற்றனை எல்லை இல் – கம்.யுத்3:29 22/3
தலை இலா ஆக்கை காண எ தவம் செய்தேன் அந்தோ – கம்.யுத்3:29 47/3
ஏம்பலுற்று எழுந்த மன்னன் எ வழி எய்திற்று என்றான் – கம்.யுத்3:30 2/1
எ திறத்து இதற்கு எண் என தொகை வகுத்து இயன்ற – கம்.யுத்3:30 30/1
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற – கம்.யுத்3:31 145/3
கொன்றான் நிமிர் கூற்று என எ உயிரும் – கம்.யுத்3:31 190/3
சுடவும் ஆற்றும் எ உலகையும் எவனுக்கும் தோலான் – கம்.யுத்4:32 22/4
இரு நிலத்திடை எ உலகத்திடை யாரும் – கம்.யுத்4:35 8/2
அலகு_இல் எ உலகத்தினும் வயங்கு இருள் அகற்ற – கம்.யுத்4:35 15/4
ஊரில் செல்வது எ உலகினும் செல்வது ஓர் இமைப்பின் – கம்.யுத்4:35 20/4
உழுந்து உருள் பொழுதின் எ உலகும் சேர்வன – கம்.யுத்4:37 64/2
ஏசுவிப்பது எ உலகமும் எவரையும் வென்று – கம்.யுத்4:37 97/2
இரியாநிற்கும் எ உலகும் தன் ஒளியே ஆய் – கம்.யுத்4:37 127/3
எ கோடியாராலும் வெலப்படாய் என கொடுத்த வரமும் ஏனை – கம்.யுத்4:37 197/2
எ உயிர் பொறையும் நீங்க இரங்கி நின்று இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்4:37 209/4
எ வகை உள்ள தேவர் யாவரும் இரைத்து பொங்கி – கம்.யுத்4:38 1/2
எ தவம் எ நலம் என்ன கற்பு நான் – கம்.யுத்4:40 61/1
எ தவம் எ நலம் என்ன கற்பு நான் – கம்.யுத்4:40 61/1
துறக்கும் தன்மையள் அல்லளால் தொல்லை எ உலகும் – கம்.யுத்4:40 100/1
எ வரங்களும் கடந்தவன் அ பொருள் இசைப்ப – கம்.யுத்4:40 118/1
எ திறத்தாய் எமக்கு இயம்பி ஈதியால் – கம்.யுத்4:41 95/2

மேல்


எ-கால் (1)

எ-கால் வருவது என்றி – குறு 277/7

மேல்


எ-வயின் (2)

எ-வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ-வயின் – பரி 15/51
எ-வயின் மருங்கினும் எழுந்து வீங்கினார் – கம்.சுந்:3 55/3

மேல்


எஃகம் (22)

வை நுதி மழுங்கிய புலவு வாய் எஃகம்
வடி மணி பலகையொடு நிரைஇ முடி நாண் – பெரும் 119,120
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து – முல் 68
காழ் மண்டு எஃகம் களிற்று முகம் பாய்ந்து என – மலை 129
கரும் கடை எஃகம் சாத்திய புதவின் – மலை 490
செம் வாய் எஃகம் விலங்குநர் அறுப்ப – பதி 11/7
திண் பிணி எஃகம் புலியுறை கழிப்ப – பதி 19/4
புலி_உறை கழித்த புலவு வாய் எஃகம்
ஏவல் ஆடவர் வலன் உயர்த்து ஏந்தி – பதி 24/2,3
செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின் – பதி 33/9
காழ் எஃகம் பிடித்து எறிந்து – பதி 90/37
திருந்து இலை எஃகம் போல – அகம் 77/18
நீர் மாண் எஃகம் நிறத்து சென்று அழுந்த – அகம் 212/20
புனை மாண் எஃகம் வல-வயின் ஏந்தி – அகம் 215/4
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க – அகம் 272/5
அடு புகழ் எஃகம் போல – அகம் 312/13
வடி மாண் எஃகம் கடி முகத்து ஏந்தி – புறம் 275/5
வெம் திறல் எஃகம் நெஞ்சு வடு விளைப்ப – புறம் 303/4
சீறூர் மன்னன் சிறியிலை எஃகம்
வேந்து ஊர் யானை ஏந்து முகத்ததுவே – புறம் 308/4,5
நீள் இலை எஃகம் மறுத்த உடம்பொடு – புறம் 341/13
நிரை காழ் எஃகம் நீரின் மூழ்க – புறம் 354/2
வடி நவில் எஃகம் பாய்ந்து என கிடந்த – புறம் 370/22
சுற்று அமைந்த சுடர் எஃகம் அது இரண்டு துணியா – கம்.ஆரண்:1 27/3
ஏற்றான் எருவைக்கு இறை முத்தலை எஃகம் மார்பில் – கம்.ஆரண்:13 32/2

மேல்


எஃகமும் (1)

உருளும் நேமியும் ஒண் கவர் எஃகமும்
மருள் இல் வாணியும் வல்லவர் மூவர்க்கும் – கம்.அயோ:2 19/1,2

மேல்


எஃகமொடு (3)

காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு
முன்னோன் முறை_முறை காட்ட பின்னர் – நெடு 176,177
கதுவாய் போகிய நுதி வாய் எஃகமொடு
பஞ்சியும் களையா புண்ணர் – புறம் 353/14,15

மேல்


எஃகன் (1)

மு தலை எஃகன் மற்றை முராந்தகன் முனிவன் முன்னா – கம்.சுந்:12 110/1

மேல்


எஃகின் (9)

ஒன்னார்க்கு ஏந்திய இலங்கு இலை எஃகின்
மின் மயங்கு கருவிய கல் மிசை பொழிந்து என – குறி 52,53
திதலை எஃகின் சேந்தன் தந்தை – நற் 190/3
நெய் பட்டு அன்ன நோன் காழ் எஃகின்
செல்வ தந்தை இடன் உடை வரைப்பின் – நற் 324/5,6
களிறு எறிந்து முரிந்த கதுவாய் எஃகின்
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/4,5
தோல் மிசைத்து எழுதரும் விரிந்து இலங்கு எஃகின்
தார் புரிந்து அன்ன வாள் உடை விழவின் – பதி 66/12,13
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன் – பரி 22/7
நெய் கனி நெடு வேல் எஃகின் இமைக்கும் – அகம் 123/9
வடி வேல் எஃகின் சிவந்த உண்கண் – புறம் 350/9
மந்திர அயிலும் மாயோன் வளை எஃகின் வரவும் கண்டேன் – கம்.யுத்2:16 23/2

மேல்


எஃகினவை (1)

மேஎ எஃகினவை
வென்று உயர்த்த கொடி விறல் சான்றவை – பரி 9/79,80

மேல்


எஃகினாற்கும் (1)

மு தலை எஃகினாற்கும் முடிப்ப_அரும் கருமம் முற்றி – கம்.சுந்:14 13/1

மேல்


எஃகினோடு (1)

இரும் பசிக்கு மருந்து என எஃகினோடு
இரும்பு அசிக்கும் அருந்தும் எயிற்றினான் – கம்.யுத்2:16 59/1,2

மேல்


எஃகு (39)

ஐ இரு வட்டமொடு எஃகு வலம் திரிப்ப ஒரு கை – திரு 111
கிடுகு நிரைத்து எஃகு ஊன்றி – பட் 78
சேய் அளை பள்ளி எஃகு உறு முள்ளின் – மலை 300
எவ்வ நெஞ்சத்து எஃகு எறிந்து ஆங்கு – நற் 97/2
மை படு சிறு நெறி எஃகு துணை ஆக – நற் 168/9
எஃகு உறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை – நற் 247/4
எஃகு விளங்கு தட கை மலையன் கானத்து – குறு 198/6
எஃகு போழ்ந்து அறுத்த வாள் நிண கொழும் குறை – பதி 12/16
எஃகு உற சிவந்த ஊனத்து யாவரும் – பதி 24/21
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் – பதி 49/6
புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர – பதி 50/9
எஃகு உடை வலத்தர் நின் படை வழி வாழ்நர் – பதி 51/30
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து – பதி 52/6
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவியொடு – பதி 62/3
எஃகு படை அறுத்த கொய் சுவல் புரவி – பதி 64/9
எஃகு ஆடு ஊனம் கடுப்ப மெய் சிதைந்து – பதி 67/17
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/13
களிறு உடை பெரும் சமம் ததைய எஃகு உயர்த்து – பதி 76/1
நுனை இலங்கு எஃகு என சிவந்த நோக்கமொடு – பரி 21/21
எஃகு இடை தொட்ட கார் கவின் பெற்ற ஐம்பால் போல் – கலி 32/1
செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5
கூர் எஃகு எறிஞரின் அலைத்தல் ஆனாது – அகம் 71/12
அருள் புரி நெஞ்சமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 72/18
தாரன் கண்ணியன் எஃகு உடை வலத்தன் – அகம் 102/11
எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை – அகம் 116/9
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 202/12
எஃகு உறு பஞ்சி துய் பட்டு அன்ன – அகம் 217/2
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 277/4
எஃகு உறு விழுப்புண் கூர்ந்தோர் எய்திய – அகம் 363/12
எஃகு உறு மாந்தரின் இனைந்து கண்படுக்கும் – அகம் 371/8
ஒளிறு இலைய எஃகு ஏந்தி – புறம் 26/5
எஃகு விளங்கு தட கை இயல் தேர் சென்னி – புறம் 61/13
எஃகு உறு விழுப்புண் பல என – புறம் 233/7
எஃகு உடை வலத்தர் மாவொடு பரத்தர – புறம் 274/5
எஃகு உளம் கழிய இரு நில மருங்கின் – புறம் 282/1
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை – புறம் 397/7
எஃகு எறி செரு_முகத்து ஏற்ற தெவ்வருக்கு – கம்.அயோ:11 104/1
எல் உடை சுடர் என புகர் எஃகு எலாம் உருகி – கம்.சுந்:13 29/2
தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை – கம்.யுத்2:16 9/3

மேல்


எஃகொடு (1)

ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி – பரி 10/109

மேல்


எக்கர் (54)

நிலவு எக்கர் பல பெயர – பொரு 213
தூஉ எக்கர் துயில் மடிந்து – பட் 117
வடு வாழ் எக்கர் மணலினும் பலரே – மலை 556
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர்
நுணங்கு துகில் நுடக்கம் போல கணம்_கொள – நற் 15/1,2
படு திரை கொழீஇய பால் நிற எக்கர்
தொடியோர் மடிந்து என துறை புலம்பின்றே – நற் 49/1,2
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள – நற் 106/2
முகை வீ அதிரல் மோட்டு மணல் எக்கர்
நவ்வி நோன் குளம்பு அழுந்து என வெள்ளி – நற் 124/5,6
முழங்கு திரை கொழீஇய மூரி எக்கர்
தடம் தாள் தாழை முள் உடை நெடும் தோட்டு – நற் 203/1,2
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு – நற் 211/6
எக்கர் ஞெண்டின் இரும் கிளை தொழுதி – நற் 267/2
புலி வரிபு எக்கர் புன்னை உதிர்த்த – நற் 323/7
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை – குறு 53/5
இணர் அவிழ் புன்னை எக்கர் நீழல் – குறு 299/3
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர்
தண்ணம் துறைவன் தொடுத்து நம் நலம் – குறு 349/2,3
கூழை பெய் எக்கர் குழீஇய பதுக்கை – குறு 372/5
எக்கர் மாஅத்து புது பூ பெரும் சினை – ஐங் 19/1
எக்கர் ஞாழல் செருந்தியொடு கமழ – ஐங் 141/1
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை – ஐங் 142/1
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை – ஐங் 143/1
எக்கர் ஞாழல் இணர் படு பொதும்பர் – ஐங் 144/1
எக்கர் ஞாழல் சிறியிலை பெரும் சினை – ஐங் 145/1
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் – ஐங் 146/1
எக்கர் ஞாழல் மலர் இல் மகளிர் – ஐங் 147/1
எக்கர் ஞாழல் இகந்து படு பெரும் சினை – ஐங் 148/1
எக்கர் ஞாழல் பூவின் அன்ன – ஐங் 149/1
எக்கர் ஞாழல் நறு மலர் பெரும் சினை – ஐங் 150/1
வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல் – கலி 27/20
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
வண்ண வண்டு இமிர்ந்து ஆனா வையை வார் உயர் எக்கர்
தண் அருவி நறு முல்லை தாது உண்ணும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/9,10
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் – கலி 83/3
வால் எக்கர் வாய் சூழும் வயங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 124/4
எக்கர் மேல் இறைகொள்ளும் இலங்கு நீர் தண் சேர்ப்ப – கலி 126/5
கொடும் கழி வளைஇய குன்று போல் வால் எக்கர்
நடுங்கு நோய் தீர நின் குறி வாய்த்தாள் என்பதோ – கலி 127/6,7
வாள் நிலா ஏய்க்கும் வயங்கு ஒளி எக்கர் மேல் – கலி 131/17
உரவு நீர் திரை பொர ஓங்கிய எக்கர் மேல் – கலி 132/1
அடும்பு இவர் அணி எக்கர் ஆடி நீ மணந்த-கால் – கலி 132/16
கானல் அணிந்த உயர் மணல் எக்கர் மேல் – கலி 133/2
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம் – கலி 136/5
குரூஉ திரை புணரி உடைதரும் எக்கர்
பழம் திமில் கொன்ற புது வலை பரதவர் – அகம் 10/9,10
படு சினை தாழ்ந்த பயில் இணர் எக்கர்
மெய் புகுவு அன்ன கை கவர் முயக்கம் – அகம் 11/9,10
எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ – அகம் 20/3
பைம் தாது அணிந்த போது மலி எக்கர்
வதுவை நாற்றம் புதுவது கஞல – அகம் 25/4,5
எக்கர் இட்ட குப்பை வெண் மணல் – அகம் 181/13
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/4
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர – அகம் 260/7
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும் – அகம் 320/9
எக்கர் தாழை மடல்_வயினானும் – அகம் 330/13
குப்பை வார் மணல் எக்கர் துஞ்சும் – அகம் 341/11
துணி கயம் துன்னிய தூ மணல் எக்கர்
தாது உகு தண் பொழில் அல்கி காதலர் – அகம் 355/6,7
எக்கர் இட்ட மணலினும் பலவே – புறம் 43/23
வடு ஆழ் எக்கர் மணலினும் பலவே – புறம் 55/23
மட்டு அறல் நல் யாற்று எக்கர் ஏறி – புறம் 177/10
ஈர்த்து எழு செம்_புனல் எக்கர் இழுக்க – கம்.சுந்:9 47/1

மேல்


எக்கர்-தொறும் (1)

எக்கர்-தொறும் பரிக்கும் துறைவனொடு ஒரு நாள் – குறு 320/4

மேல்


எக்கரின் (1)

நீத்த எக்கரின் நிறைந்துள கரும் கடல் நெருப்பின் – கம்.யுத்1:5 64/2

மேல்


எக்கரும் (1)

செறி அகில் தேய்வையும் மான் மதத்து எக்கரும்
வெறி உடை கலவையும் விரவு செம் சாந்தமும் – கம்.பால:20 13/2,3

மேல்


எக்காலமும் (1)

எக்காலமும் இல்லது ஓர் பூசல் இழைத்தார் – கம்.யுத்2:18 246/4

மேல்


எக்கி (2)

நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீர் எக்கி யாவையும் – பரி 10/12
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி 16/45

மேல்


எக்கிய (2)

எக்கிய சோரியின் பரந்தது எங்கணும் – கம்.அயோ:10 39/2
எக்கிய கதிரவற்கு அஞ்சி ஏமுற – கம்.கிட்:14 25/3

மேல்


எக்கு (1)

இடம்-தொறும் கிடந்து இமைப்பன எக்கு இளம் செக்கர் – கம்.அயோ:10 27/3

மேல்


எக்குவ (1)

எறிவன எக்குவ ஈரணிக்கு ஏற்ற – பரி 22/18

மேல்


எக்குவோரும் (1)

துணி பிணர் மருப்பின் நீர் எக்குவோரும்
தெரி கோதை நல்லார் தம் கேளிர் திளைக்கும் – பரி 11/57,58

மேல்


எகின (1)

நெடு மயிர் எகின தூ நிற ஏற்றை – நெடு 91

மேல்


எகினம் (4)

ஏழக தகரோடு எகினம் கொட்கும் – பெரும் 326
கூர் எயிற்று எகினம் நடுங்கும் நன் நகர் – நற் 132/5
துறை விட்டு அன்ன தூ மயிர் எகினம்
துணையொடு திளைக்கும் காப்பு உடை வரைப்பில் – அகம் 34/12,13
ஏச்சு எலாம் எய்திய எகினம் யாவையும் – கம்.யுத்1:6 36/2

மேல்


எங்கண் (1)

வெங்கண் எங்கண் விளைந்தது இவற்கு என்றாள் – கம்.பால:21 38/4

மேல்


எங்கணும் (61)

முகிலின் விம்மி முயங்கின எங்கணும் – கம்.பால:2 41/4
இடை இடை எங்கணும் களி அறாதன – கம்.பால:3 53/1
புடை கெழு விழாவொடு பொலிக எங்கணும் – கம்.பால:5 109/4
இடம் இலை உலகு என வந்தது எங்கணும்
கடல் புரை திரு நகர் இரைத்து காணவே – கம்.பால:13 4/3,4
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில் – கம்.பால:14 12/3
உழுந்து இட இடம் இலை உலகம் எங்கணும்
அழுந்திய உயிர்க்கும் எலாம் அருள் கொம்பு ஆயினான் – கம்.பால:14 23/1,2
நிரைத்த வார் முரசும் நெளிந்து எங்கணும்
இரைத்த பேர் ஒலியால் இடை யாவரும் – கம்.பால:14 44/2,3
ஏற்று மாதர் முகங்களொடு எங்கணும்
தோற்ற சந்திரன் மீளவும் தோற்றினான் – கம்.பால:18 33/3,4
வேய்ந்த போல் எங்கணும் அனங்கன் வெம் கணை – கம்.பால:19 38/2
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும்
மழை ஒலித்தன போல் கலித்த மனத்தின் முந்துறு வாசியே – கம்.அயோ:3 62/3,4
இமிழ் திரை பரவை ஞாலம் எங்கணும் வறுமை கூர – கம்.அயோ:3 71/1
எங்கணும் தோன்றுகின்றான் எனைவரோ இராமன் என்பார் – கம்.அயோ:3 90/4
இரைத்தனர் இரைத்து எழுந்து ஏங்கி எங்கணும்
திரை பெரும் கடல் என தொடர்ந்து பின் செல – கம்.அயோ:4 180/1,2
எக்கிய சோரியின் பரந்தது எங்கணும்
செக்கர் அ தீயவன் வாயின் தீர்ந்து வேறு – கம்.அயோ:10 39/2,3
இடுங்கல்_இல் கை விசித்து ஏற்றி எங்கணும்
முடங்கல்_இல் வரிச்சு மேல் விரிச்சு மூட்டியே – கம்.அயோ:10 44/3,4
இருப்பு நல் இடம் எங்கணும் கண்டிலன் – கம்.அயோ:11 39/2
ஏர் முக பரி மிசை ஏகிற்று எங்கணும்
பார் மிசை படர்ந்தது பதாதி பௌவமே – கம்.அயோ:12 32/3,4
கண் அகன் பெரும் புனல் கங்கை எங்கணும்
அண்ணல் வெம் கரி மதத்து அருவி பாய்தலால் – கம்.அயோ:13 2/2,3
இடையிலாது எங்கணும் இசைய மீமிசை – கம்.ஆரண்:7 47/3
என்ன வந்து எங்கணும் இரைத்த சேனையுள் – கம்.ஆரண்:7 113/2
நாரியை எங்கணும் நாடினன் நாடி – கம்.ஆரண்:14 35/2
முரண்டன போல் இருள் எங்கணும் முந்த – கம்.ஆரண்:14 36/2
எங்கணும் நாடினன் நீர் இடை காணான் – கம்.ஆரண்:14 39/1
அரி மலர் பங்கயத்து அன்னம் எங்கணும்
புரி_குழல் புக்க இடம் புகல்கிலாத யாம் – கம்.கிட்:1 7/1,2
சிந்தி எங்கணும் சிதறுவ-போல் பொறி தெறிப்ப – கம்.கிட்:7 54/2
தேயம் எங்கணும் திரிந்தன போந்து இடை தேடி – கம்.கிட்:10 45/3
என்ற தென் தமிழ்நாட்டினை எங்கணும்
சென்று நாடி திரிந்து வருந்தினார் – கம்.கிட்:15 52/1,2
மீகாரம் எங்கணும் நறும் துகள் விளக்கி – கம்.சுந்:2 3/2
ஆசுற எங்கணும் நுழைந்து அளாயது – கம்.சுந்:2 57/2
எரியுமால் கந்தர்ப்ப நகரம் எங்கணும்
தெரியுமால் மங்கல கலசம் சிந்தின – கம்.சுந்:3 45/2,3
இரியல்போன இலங்கையும் எங்கணும் – கம்.சுந்:6 39/4
இடி குலங்களின் வீழ்தலும் எங்கணும்
வெடித்த வேலை வெதும்பிட மீன் குலம் – கம்.சுந்:13 10/2,3
ஏனை நின்றவர் எங்கணும் இரிந்தனர் இலங்கை – கம்.சுந்:13 33/3
பட்டனர் பரிபவம் பரந்தது எங்கணும்
இட்ட இ அரியணை இருந்தது என் உடல் – கம்.யுத்1:2 12/3,4
சொல தகா துன்னிமித்தங்கள் எங்கணும் வர தொடர்வ தொல் நாள் – கம்.யுத்1:2 95/1
என் கணால் நோக்கி காண்டற்கு எங்கணும் உளன் காண் எந்தை – கம்.யுத்1:3 121/1
ஆக்கையும் தாளும் ஆகி எங்கணும் தானே ஆகி – கம்.யுத்1:3 155/2
உள் நிறை நெடும் கடல் உலகம் எங்கணும்
வெண் நிற நிலவு எனும் வலையை வீசினான் – கம்.யுத்1:5 6/3,4
கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல் – கம்.யுத்1:6 48/3
நிறை மலர் குலமும் நிறைந்து எங்கணும்
துறை-தொறும் கிரி தூக்கின தோய்தலால் – கம்.யுத்1:8 52/2,3
எழுந்த எங்கணும் இந்திர வில்லினே – கம்.யுத்1:8 54/4
ஈறு இல் வானர மா படை எங்கணும்
பாற நீலன் வெகுண்டு எதிர் பார்ப்புறா – கம்.யுத்2:15 70/3,4
இறுத்து கூறும் என்றான் இசை எங்கணும்
நிறுத்தும் நீலன் நெடும் பெரும் சேனையை – கம்.யுத்2:15 87/2,3
எழும் கதிரவன் ஒளி மறைய எங்கணும்
விழுங்கியது இருள் இவன் மெய்யினால் வெரீஇ – கம்.யுத்2:16 107/1,2
தோல் ஆயின உலகு எங்கணும் என அஞ்சினர் துகளே – கம்.யுத்2:18 149/3
இரிந்தார் திசைதிசை எங்கணும் யானை பிணம் எற்ற – கம்.யுத்2:18 163/1
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ – கம்.யுத்2:19 87/3
ஆசை எங்கணும் அம்பு உக வெம்பு போர் – கம்.யுத்2:19 122/1
பேர் ஆயிரம் உடையான் என திசை எங்கணும் பெயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 102/4
அரு மா கனல் என நின்றது விசும்பு எங்கணும் ஆகி – கம்.யுத்3:27 137/4
சாலங்களும் நிமிர்கின்றன உலகு எங்கணும் தான் ஆய் – கம்.யுத்3:27 153/4
ஓடி எங்கணும் சிந்தி ஒளித்தனர் – கம்.யுத்3:29 4/4
இடித்த காலத்து உரும் என எங்கணும்
அடித்த கைத்தலத்து அம் மலை ஆழி நீர் – கம்.யுத்3:29 9/2,3
தானாவதும் உணர்ந்தான் உணர்ந்து உலகு எங்கணும் தானே – கம்.யுத்3:31 116/3
இறுத்த நீரின் செறிந்தன எங்கணும்
அறுத்து மீனம் உலந்த அனந்தமே – கம்.யுத்3:31 127/3,4
என்னும்படி எங்கணும் எங்கணுமாய் – கம்.யுத்3:31 213/1
நீசன் விடு சர மாரியும் இடை எங்கணும் நெருங்க – கம்.யுத்4:37 57/2
சென்ற எங்கணும் தேவரும் முனிவரும் சிந்த – கம்.யுத்4:37 115/1
இடந்தது கிரி குவடு என்ன எங்கணும்
படர்ந்தது குரை கடல் பருகும் பண்பது – கம்.யுத்4:37 153/1,2
எழு உயர் புயங்களும் மார்பும் எங்கணும்
குழுவினர் முறை முறை கூறு கூறு கொண்டு – கம்.யுத்4:38 17/2,3
ஓவல் இல் மாரி ஏய்ப்ப எங்கணும் உதிர்ந்து வீங்கி – கம்.யுத்4:42 3/2

மேல்


எங்கணுமாய் (1)

என்னும்படி எங்கணும் எங்கணுமாய்
துன்னும் சுழலும் திரியும் சுடரும் – கம்.யுத்3:31 213/1,2

மேல்


எங்கணுமே (1)

ஆனது பூவுலகு எங்கணுமே – கம்.யுத்2:18 73/4

மேல்


எங்கள் (31)

எங்கள் நீள் வரங்களால் அரக்கர் என்று உளார் – கம்.பால:5 16/1
எங்கள் நான்மறைக்கும் தேவர் அறிவிற்கும் பிறர்க்கும் எட்டா – கம்.பால:8 6/3
எங்கள் நாயகற்கு இனி யாவது ஆம்-கொலோ – கம்.பால:10 33/4
எங்கள் இன் உயிர் எங்களுக்கு ஈகிலா – கம்.பால:21 38/3
எங்கள் செய் தவத்தினில் இராமன் என வந்தோன் – கம்.பால:22 32/1
இறை கழன்ற சங்கு ஆர்ந்திட இமையவர் எங்கள்
குறை முடிந்தது என்று ஆர்த்திட குஞ்சியை சூழ்ந்த – கம்.அயோ:1 51/2,3
ஏழ் உலோகமும் எண் தவம் செய்த கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் – கம்.அயோ:3 59/3
மைந்த நீ கோடி எங்கள் வாழ்க்கை நாள் யாவும் என்பார் – கம்.அயோ:3 92/2
எங்கள் கோ_மகற்கு இனி என்னின் கேகயன் – கம்.அயோ:5 24/3
எங்கள் செல்_கதி வந்தது என்று ஏமுறா – கம்.அயோ:7 10/3
எங்கள் போலியர் தரத்தது அன்று இருத்திர் ஈண்டு என்றான் – கம்.அயோ:9 31/4
நன்று ஆய ஞான தனி கொழுந்தே எங்கள் நவை தீர்க்கும் நாயகமே நல் வினையே நோக்கி – கம்.ஆரண்:2 30/3
எண் தகும் இமையவர் அரக்கர் எங்கள் மேல் – கம்.ஆரண்:6 4/1
ஓடும் எங்கள் பசி என்று உவந்து எழுந்து – கம்.ஆரண்:7 26/3
எங்கள் போலியர்க்கு நல்லார் நிருதரே போலும் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 51/4
அருந்தவத்து அரசி-தன்னை அன்புற நோக்கி எங்கள்
வருந்துறு துயரம் தீர்த்தாய் அம்மானை வாழி என்றார் – கம்.ஆரண்:16 5/3,4
ஐய நும்மோடும் எங்கள் அரி_குலத்து அரசனோடும் – கம்.கிட்:11 62/1
பைம் தார் எங்கள் இராமன் பத்தினி – கம்.கிட்:16 44/1
உண்டு வேறு ஒரு சிறப்பு எங்கள் நாயகற்கு உயிரினும் இனியாளை – கம்.சுந்:2 194/2
எங்கள் நாயகனையும் நினைந்தது ஏழை நீ – கம்.சுந்:3 122/4
பின்னவற்கு அரசு நல்கி துணை என பிடித்தான் எங்கள்
மன்னவன்-தனக்கு நாயேன் மந்திரத்து உள்ளேன் வானின் – கம்.சுந்:4 31/2,3
துஞ்சினன் எங்கள் வேந்தன் சூரியன் தோன்றல் என்றான் – கம்.சுந்:12 79/4
தேவியை நாடி வந்த செம் கணாற்கு எங்கள் கோமான் – கம்.சுந்:12 81/1
இரங்க உய்ந்தனம் ஈது எங்கள் ஒற்று என்றார் – கம்.யுத்1:9 64/4
வன் பகை நிற்க எங்கள் வானர தொழிலுக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்1:12 40/1
ஏயினர் ஒருவர் இன்றி இராக்கத தலைவர் எங்கள்
நாயகன் மகனை கொன்றாய் நண்ணினை நாங்கள் காண – கம்.யுத்2:19 91/2,3
ஐய நீ யாரை எங்கள் அரும் தவ பயத்தின் வந்து இங்கு – கம்.யுத்2:19 267/1
எங்கள் நாயகர் நீங்கள் என்று இமையவர் இசைத்தார் – கம்.யுத்3:22 181/4
அண்டா ஐயா எங்கள் பொருட்டால் அயர்கின்றாய் – கம்.யுத்3:22 218/3
யான் இவண் இருந்த தன்மை இமையவர் குழுவும் எங்கள்
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்4:40 27/1,2
எங்கள் நாயகற்கு இன் அமுது ஈகுவான் – கம்.யுத்4:41 85/1

மேல்


எங்கள்-பால் (1)

எங்கள்-பால் என்ன சொன்னாள் அண்ணலும் இனைய சொன்னான் – கம்.கிட்:11 84/4

மேல்


எங்களால் (3)

திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால்
கரு முகில் என வளர் கருணை அம் கடல் – கம்.பால:5 8/2,3
இடத்து உறை சங்கம் ஒன்று இருக்க எங்களால் – கம்.சுந்:4 50/4
நோக்கு இழந்தனர் வானவர் எங்களால் அ வகை நிலை நோக்கி – கம்.யுத்2:16 322/1

மேல்


எங்களின் (1)

எங்களின் காண்டி அன்றே இதற்கு வேறு உவமை உண்டோ – கம்.கிட்:9 13/4

மேல்


எங்களுக்கு (1)

எங்கள் இன் உயிர் எங்களுக்கு ஈகிலா – கம்.பால:21 38/3

மேல்


எங்களுக்கே (1)

ஆழி கடைந்து அமுதம் எங்களுக்கே ஈந்தாய் அவுணர்கள்தாம் நின் அடிமை அல்லாமை உண்டோ – கம்.ஆரண்:2 29/4

மேல்


எங்களை (4)

போனான் போனான் எங்களை நீத்து இப்பொழுது என்னா – கம்.அயோ:6 16/2
நோயின் நீங்கினெம் நுன்னின் என் எங்களை
நீயும் நீங்குதியோ நெறி நீங்கலாய் – கம்.ஆரண்:4 29/3,4
எற்றி எங்களை ஏண் நெடும் தோள் இற – கம்.யுத்1:9 63/2
பெற்ற நுங்களால் எங்களை பிரிந்து தன் பெரும் செவி மூக்கோடும் – கம்.யுத்2:16 321/3

மேல்


எங்களை-போலும் (1)

வென்றதும் எங்களை-போலும் யாம் விளிவதும் உளதோ – கம்.யுத்4:37 115/2

மேல்


எங்களோடு (1)

இனி உனக்கு என்னோ மானம் எங்களோடு அடங்கிற்று அன்றே – கம்.யுத்3:27 167/4

மேல்


எங்களோடும் (1)

எல் வித்தும் படை கை உங்கள் தமையனை எங்களோடும்
கொல்வித்தும் தோற்று நின்ற கூற்றினார் குலத்தை எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 168/2,3

மேல்


எங்கனம் (1)

வேதம் எங்கனம் அங்கனம் அவை சொன்ன விதியால் – கம்.யுத்1:3 53/2

மேல்


எங்கு (33)

எங்கு உறைவது இ தொழில் இயற்றுபவள் என்றான் – கம்.பால:7 27/3
எங்கு உளன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் இ சிலை – கம்.பால:13 5/3
சித்திரம் இங்கு இது ஒப்பது எங்கு உண்டு செய்வினையால் – கம்.பால:13 19/1
எங்கு நின்று எழுந்தது இந்த இந்து வந்து என் நெஞ்சு உலா – கம்.பால:13 51/1
மருங்குல் எங்கு மறந்தது நீர் என்றான் – கம்.பால:14 34/4
எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன – கம்.பால:22 21/2
மின் கண்டவர் எங்கு அறிவார் வினையே – கம்.பால:23 13/4
இனி பரந்து உலகினை அளப்பது எங்கு என – கம்.பால:23 66/1
எங்கு உலப்பு உறுவர் என்று எண்ணி நோக்குகேன் – கம்.அயோ:1 16/4
தேறாது அறிவு அழிந்தார் எங்கு உலப்பார் தேர் ஓட – கம்.அயோ:4 100/1
எங்கு உலப்புறுவர்கள் எண்ணின் யாவரே – கம்.அயோ:14 41/2
மீள்தி எங்கு அகல்தி என்பது விளம்ப அவனும் – கம்.ஆரண்:1 20/4
என்னும் அ வேலையின்-கண் எங்கு அடா போவது என்னா – கம்.ஆரண்:13 1/1
வைத்தனை ஏகுவது எங்கு வானினோடு – கம்.ஆரண்:13 5/2
எழுந்தான் உயிர்த்தான் அட எங்கு இனி போவது என்னா – கம்.ஆரண்:13 37/3
இரக்கம் எங்கு உகுத்தாய் என்-பால் எ பிழை கண்டாய் அப்பா – கம்.கிட்:7 85/3
எங்கு இருந்தான் நும் கோமான் என்றலும் எதிர்கோள் எண்ணி – கம்.கிட்:11 100/2
ஏறும் வகை எங்கு உள்ளது இராம என எல்லாம் – கம்.சுந்:1 76/3
ஏனையர்கள் எங்கு உரைப்பார் எவ்வண்ணம் தெரிகேனோ – கம்.சுந்:2 229/3
எங்கு உளர் குலத்தில் வந்து இல்லின் மாண்பு உடை – கம்.சுந்:3 68/3
எங்கு உலப்புறும் நும் சீர்த்தி நும்மொடும் இயைந்தது என்றால் – கம்.சுந்:12 83/3
பிணம் தலைப்பட்டது பெயர்வது எங்கு இனி – கம்.யுத்2:16 103/3
புக்கான் இனி எங்கு அட போகுவது என்னா – கம்.யுத்2:18 246/2
எங்கு உள உயிர் என்று எண்ணி இணை கையால் கிளைத்தது என்ப – கம்.யுத்2:19 51/3
எங்கு நின்றனன் இலக்குவ பெயர் அ ஏழை எம்பி அதிகாயனாம் – கம்.யுத்2:19 76/1
ஊகம் எங்கு உயிரொடு நின்றனவும் ஓட வானவர்கள் உள்ளமும் – கம்.யுத்2:19 84/1
இருள் நிற வஞ்சகர் எங்கு உளர் எந்தாய் – கம்.யுத்3:20 10/3
எங்கு அடா போதி என்னா எய்தினன் எதிர் இலாத – கம்.யுத்3:21 36/3
எங்கு உற்ற என்னா-வண்ணம் இரிந்தது ஈது அன்றி ஏழை – கம்.யுத்3:22 13/3
இறும் சிறப்பு அல்லால் அப்பால் எங்கு இனி போவது என்னா – கம்.யுத்3:27 177/2
இ கொடும் படை எங்கு உளது இயம்புதி என்றான் – கம்.யுத்3:31 31/1
எங்கு நீங்குதி நீ என வீடணன் எழுந்தான் – கம்.யுத்4:32 33/1
ஓடி போகுவது எங்கு அடா உன்னொடும் உடனே – கம்.யுத்4:32 35/3

மேல்


எங்கும் (118)

எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி – கலி 144/16
அந்தணர் அமுத உண்டி அயில் உறும் அமலைத்து எங்கும் – கம்.பால:2 22/4
எய் என எழு பகை எங்கும் இன்மையால் – கம்.பால:4 12/1
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும்
குலங்களொடு அடங்க நனி கொன்று திரிகின்றாள் – கம்.பால:7 25/3,4
பொடி உடை கானம் எங்கும் குருதி_நீர் பொங்க வீழ்ந்த – கம்.பால:7 51/1
எண்வழி உணர்வும் நான் எங்கும் காண்கிலேன் – கம்.பால:10 55/2
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் – கம்.பால:10 73/4
குசை உறு பரியும் தேரும் வீரரும் குழுமி எங்கும்
விசையொடு கடுக பொங்கி வீங்கிய தூளி விம்மி – கம்.பால:14 51/1,2
இடைஇடை மயங்கி எங்கும் வெளி சுரந்து இருளை செய்ய – கம்.பால:14 55/2
கொற்ற நல் இயங்கள் எங்கும் கொண்டலின் துவைப்ப பண்டி – கம்.பால:14 58/1
அருவி பெய் வரையின் பொங்கி அங்குசம் நிமிர எங்கும்
இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை – கம்.பால:14 61/1,2
ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும்
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை – கம்.பால:14 76/1,2
இடிக்கும் முரச குரலின் எங்கும் முரல் சங்கின் – கம்.பால:15 15/3
மாசு இல் மதியின் கதிர் வழங்கும் நிழல் எங்கும்
வீசு திரை வெண் புனல் விளங்கியன போலும் – கம்.பால:15 18/3,4
எங்கும் மாதரும் மைந்தரும் ஈண்டி அ – கம்.பால:16 34/2
அணி ஆர் ஒளி வந்து நிரம்பலின் அங்கம் எங்கும்
மணியால் இயன்ற மலை ஒத்தது அ மை இல் குன்றம் – கம்.பால:16 37/3,4
வந்து எங்கும் தம் மன் உயிரேயோ பிறிது ஒன்றோ – கம்.பால:17 23/1
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ – கம்.பால:20 7/2
மாம் தளிர் மேனியாள் ஓர் வாள்_நுதல் மதனன் எங்கும்
பூம் துணர் வாளி மாரி பொழிகின்ற பூசல் நோக்கி – கம்.பால:21 11/1,2
சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம் சோர ஓர் தோகை நின்றாள் – கம்.பால:21 13/2
உள்-நின்றும் கொடிகள் ஓடி உலகு எங்கும் பரந்தது அன்ன – கம்.பால:22 4/2
எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன – கம்.பால:22 21/2
மெல்லிய உறைக்கும் என அஞ்சி வெளி எங்கும்
பல்லவ மலர் தொகை பரப்பினள் என தன் – கம்.பால:22 24/2,3
எழுந்து இடைவிழுந்து அயர்வது என்ன அயல் எங்கும்
கொழுந்து உடைய சாமரை குலாவ ஓர் கலாபம் – கம்.பால:22 25/2,3
பூரண குடம் எங்கும் புனை துகில் புனைவாரும் – கம்.பால:23 22/2
சந்தனம் அகில் நாறும் சாந்தொடு தெரு எங்கும்
சிந்தினர் திரிவாரும் செழு மலர் சொரிவாரும் – கம்.பால:23 24/1,2
இளம் குளிர் முளை ஆர் நல் பாலிகை இனம் எங்கும்
விளிம்பு பொன் ஒளி நாற வெயிலொடு நிலவு ஈனும் – கம்.பால:23 25/2,3
மந்தர மணி மாட முன்றிலின்-வயின் எங்கும்
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி – கம்.பால:23 26/1,2
வான்-நின்று இழிந்து வரம்பு இகந்த மா பூதத்தின் வைப்பு எங்கும்
ஊனும் உயிரும் உணர்வும் போல் உள்ளும் புறத்தும் உளன் என்ப – கம்.அயோ:0 1/1,2
நாரியர் இல்லை இ ஞாலம் எங்கும் என்ன – கம்.அயோ:3 26/1
பங்கி அம்பரம் எங்கும் விம்மின பம்பை பம்பின பல் வகை – கம்.அயோ:3 64/2
தோகையர் குழாமும் மைந்தர் சும்மையும் துவன்றி எங்கும்
ஏகு-மின் ஏகும் என்று என்று இடை இடை நிற்றல் அல்லால் – கம்.அயோ:3 72/2,3
ஒத்தவை உலகத்து எங்கும் உள்ளவை உணர்ந்தார் உள்ளம் – கம்.அயோ:3 105/3
கார் உறு குறி மான காட்டியது அவண் எங்கும் – கம்.அயோ:9 1/4
இன் துயில் வதி கோபத்து_இனம் விரிவன எங்கும்
கொன்றைகள் சொரி போதின் குப்பைகள் குல மாலை – கம்.அயோ:9 3/2,3
அடி இணை பொறைகல்லா என்று-கொல் அதர் எங்கும்
இடை இடை மலர் சிந்தும் இன மரம் இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 16/1,2
பண்டி எங்கும் பரந்தன பல்_இயம் – கம்.அயோ:11 10/1
எங்கும் எங்கும் நின்று இரங்கி ஏங்குவ – கம்.அயோ:11 121/2
எங்கும் எங்கும் நின்று இரங்கி ஏங்குவ – கம்.அயோ:11 121/2
கங்கையும் இடம் இலாமை மிடைந்தன கலந்த எங்கும்
அங்கொடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அமைதியின் அமரர் வையத்து – கம்.அயோ:13 46/2,3
பட்ட பட்ட இடம் எங்கும் உடல் ஊறுபடலும் – கம்.ஆரண்:1 29/4
எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின் – கம்.ஆரண்:1 32/3
எரியின் வார் கணை இராமன் விட எங்கும் நிலையாது – கம்.ஆரண்:1 33/1
வேதங்கள் அறைகின்ற உலகு எங்கும் விரிந்தன உன் – கம்.ஆரண்:1 47/1
நீடி எங்கும் நிமிர்ந்த நெடும் கொடி – கம்.ஆரண்:7 26/2
பொறியின் கான் எங்கும் வெம் கனல் பொங்கவே – கம்.ஆரண்:7 27/4
மரம் படர் கானம் எங்கும் அதர்பட வந்த சேனை – கம்.ஆரண்:7 61/1
மொழிந்தனர் ஆசி ஓசை முழங்கின சங்கம் எங்கும்
பொழிந்தன பூவின் மாரி போயினர் புறத்தோர் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 88/2,3
பராவ_அரும் கதிர்கள் எங்கும் பரப்பி மீ படர்ந்து வானில் – கம்.ஆரண்:10 108/1
விள்ளாது செறிந்து இடை மேல் உற ஓங்கி எங்கும்
நள்ளா இருள் வந்து அகன் ஞாலம் விழுங்கலோடும் – கம்.ஆரண்:10 140/1,2
ஏவின சிலதர் ஓடி ஏ எனும் துணையில் எங்கும்
கூவினர் கூவலோடும் குறுகினர் கொடி திண் தேர் மேல் – கம்.ஆரண்:10 169/1,2
இகழ்ந்தனை எனக்கு இளைய நங்கை முகம் எங்கும்
அகழ்ந்த வரை ஒப்பு உற அமைத்தவரை ஐயா – கம்.ஆரண்:11 20/2,3
ஏறின புருவம் மேல்மேல் இரிந்தன சுடர்கள் எங்கும்
கீறினது அண்ட_கோளம் கிழிந்தன கிரிகள் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:13 114/3,4
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் – கம்.ஆரண்:13 118/2
வெளிபடுத்து உலகம் எங்கும் விளங்கிய நிலவின் வெள்ளம் – கம்.ஆரண்:14 7/2
பேர் உலகு எங்கும் உழன்று இருள் பின்னா – கம்.ஆரண்:14 35/3
எயில் வகுத்து எய்துகின்ற இன முகில் கணங்கள் எங்கும்
பயில்வு உற திவலை சிந்தி பயப்பய தழுவும் பாங்கர் – கம்.கிட்:2 11/3,4
இல்லாத உலகத்து எங்கும் இங்கு இவன் இசைகள் கூர – கம்.கிட்:2 18/1
இருள்நிலை புறத்தின்-காறும் உலகு எங்கும் தொடர இ குன்று – கம்.கிட்:3 25/2
எங்கும் இத்தனை இலக்கணம் யாவர்க்கும் இல்லை – கம்.கிட்:3 76/2
பூ இயல் புறவம் எங்கும் பொறி வரி வண்டு போர்ப்ப – கம்.கிட்:10 34/1
வேறுவேறு உலகம் எங்கும் தூதரை விடுத்து அ வேலை – கம்.கிட்:11 54/3
மின் நிறம் நாணி எங்கும் வெளிப்படாது ஒளிக்கும் வேண்டின் – கம்.கிட்:13 65/3
முறை பெற்று ஆம் உலகு எங்கும் மூடினான் – கம்.கிட்:16 50/2
பார் உலகு எங்கும் பேர் இருள் சீக்கும் பகலோன் முன் – கம்.கிட்:17 14/3
இறங்கின நிறம் கொள் பரி ஏமம் உற எங்கும்
கறங்கின மறம் கொள் எயில் காவலர் துடி கண் – கம்.சுந்:2 157/1,2
வீங்கின மேகம் எங்கும் குருதி நீர் துள்ளி வீழ்ப்ப – கம்.சுந்:10 16/3
எழுக வெம் படைகள் என்றான் ஏ எனும் அளவில் எங்கும்
முழு முரசு எற்றி கொற்ற வள்ளுவர் முடுக்க முந்தி – கம்.சுந்:14 50/1,2
மலரினில் மணமும் எள்ளில் எண்ணெயும் போல எங்கும்
அலகு_இல் பல் பொருளும் பற்றி முற்றிய அரி காண் அத்தா – கம்.யுத்1:3 120/3,4
உம்பர்க்கும் உனக்கும் ஒத்து இ உலகு எங்கும் பரந்துளானை – கம்.யுத்1:3 125/1
ஊன்றலும் உதிர வெள்ளம் பரந்துளது உலகம் எங்கும் – கம்.யுத்1:3 152/4
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன் – கம்.யுத்1:6 26/1
எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும்
வழி தெரிவு அறிவு இலாத நோக்கினன் வருணன் என்பான் – கம்.யுத்1:7 1/1,2
இரவலாளரின் எங்கும் இரிந்தவால் – கம்.யுத்1:8 56/4
நோக்கினீர் தானை எங்கும் நுழைந்து நீர் இனி வேறு ஒன்றும் – கம்.யுத்1:9 38/1
இடிந்தன தகர்ந்தன இலங்கை மதில் எங்கும் – கம்.யுத்1:12 24/4
இடு-மின் பல் மரம் எங்கும் இயக்கு அற – கம்.யுத்2:15 3/1
தேயம் எங்கும் திரிந்தது திண் திறல் – கம்.யுத்2:15 95/3
பட்டன பகழி எங்கும் பரந்தது குருதி பவ்வம் – கம்.யுத்2:15 144/4
மறித்தன மறிந்த எங்கும் பிணங்கள் மா மலைகள் மான – கம்.யுத்2:15 148/4
விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ – கம்.யுத்2:15 151/4
இரிந்து நீங்கியது இராக்கத பெரும் படை எங்கும்
விரிந்து சிந்தின வானத்து மீனொடு விமானம் – கம்.யுத்2:15 191/1,2
கருதவே உலகம் எங்கும் சரங்களாய் காட்டும் அன்றே – கம்.யுத்2:16 21/4
நிரந்தரம் தொடை நெகிழ்த்தலின் திசை எங்கும் நிறைந்த – கம்.யுத்2:16 211/1
இற்ற அல்லவும் ஈர்ப்புண்ட அல்லவும் இடை இடை முறிந்து எங்கும்
துற்ற அல்லவும் துணிபட்ட அல்லவும் சுடு பொறி தொகை தூவி – கம்.யுத்2:16 313/1,2
கிடந்த அல்லது நடந்தன கண்டிலர் கிளர் மதகிரி எங்கும் – கம்.யுத்2:16 314/4
போயின திசைகள் எங்கும் கறங்கு என சாரி போமால் – கம்.யுத்2:18 182/2
தாம் அழைத்து அலறி எங்கும் இரிந்தனர் அரக்கர் தள்ளி – கம்.யுத்2:18 205/2
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச – கம்.யுத்2:18 224/3
மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் – கம்.யுத்2:19 84/2
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் – கம்.யுத்2:19 84/3
பட்டன உலகம் எங்கும் பரந்தன பதாகை காட்டை – கம்.யுத்2:19 94/2
பொடித்த இ உலகம் எங்கும் பொழிந்தன பொறிகள் பொங்கி – கம்.யுத்2:19 102/3
எய்யவும் எய்த வாளி விலக்கவும் உலகம் எங்கும்
மொய் கணை கானம் ஆகி முடிந்தது முழங்கு வேலை – கம்.யுத்2:19 114/1,2
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா – கம்.யுத்2:19 246/1
எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய் – கம்.யுத்2:19 252/1
பிடிக்கின்றது உலகம் எங்கும் பரிதி சேய் ஆர்ப்பின் பெற்றி – கம்.யுத்2:19 277/4
இரு முறை காற்று சீறி எழுந்தது விரிந்தது எங்கும்
கரு முறை நிறைந்த மேகம் கான்றன கல்லின் மாரி – கம்.யுத்3:21 24/2,3
போயின திசைகள் எங்கும் புகையொடு நெருப்பு போர்ப்ப – கம்.யுத்3:21 25/1
எங்கும் இ மனிதர் என்பார் இருவரே-கொல் என்று உன்னும் – கம்.யுத்3:22 30/3
பார்க்கின்ற திசைகள் எங்கும் படும் பிண பரப்பை நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 31/3
எங்கும் வெம் கணை ஆக்கினன் இராவணன் சிறுவன் – கம்.யுத்3:22 67/4
எங்கும் உளன் ஒருவன் என இரு நான் மறை தெரிக்கும் – கம்.யுத்3:22 113/3
ஈட்டம் உற்று எதிர்ந்த எல்லாம் இரிந்தன திசைகள் எங்கும் – கம்.யுத்3:22 137/4
ஓசையின் உலகம் எங்கும் உதிர்வுற ஊழி நாளில் – கம்.யுத்3:22 143/3
அருளுடை குரிசில் வாளி அந்தரம் எங்கும் தாம் ஆய் – கம்.யுத்3:22 144/1
கை ஆர் வரை-மேல் முரசு இயற்றி நகரம் எங்கும் களி கூர – கம்.யுத்3:23 1/3
வஞ்சியை எங்கும் காணாது உயிரினை மறந்தான் என்ன – கம்.யுத்3:26 49/1
சேண் கலந்து ஒளித்து நின்ற செய்கையால் திசைகள் எங்கும்
மாண் கலந்து அளந்த மாயன் வடிவு என முழுதும் வௌவ – கம்.யுத்3:28 41/2,3
மறைந்தன திசைகள் எங்கும் மாறு போய் மலையும் ஆற்றல் – கம்.யுத்3:28 42/1
முன்றில் எங்கும் அரக்கியர் மொய்த்து அழ – கம்.யுத்3:29 2/2
கூசின பொடியால் எங்கும் குமிழ்த்தன வியோம கூடம் – கம்.யுத்3:31 70/4
காக பந்தர் செம் களம் எங்கும் செறி கால – கம்.யுத்4:33 4/1
எங்கும் நின்று நின்று அலமரும் அமரர் கண்டு இரைப்ப – கம்.யுத்4:37 98/2
மீவாய் எங்கும் வெள்ளிடை இன்றி மிடைகின்ற – கம்.யுத்4:37 139/3
பேய் வாய் என்ன வெள் எயிறு எங்கும் பிறழ்கின்ற – கம்.யுத்4:37 139/4
மீ நிறங்களின் எங்கும் மிடைந்தன – கம்.யுத்4:37 168/2
கண்ணின் நீர்க்கு ஓர் கரை எங்கும் காண்கிலான் – கம்.யுத்4:41 50/4

மேல்


எங்கும்-தானோ (1)

தடத்த பேர் உலகத்தேயோ விசும்பதோ எங்கும்-தானோ
வடக்கதோ தெற்கதோ என்று உணர்ந்திலன் மனிதன் வல் வில் – கம்.யுத்2:16 28/2,3

மேல்


எங்குமே (7)

பால் உறு பிரை என பரந்தது எங்குமே – கம்.பால:10 41/4
தண் நிறை நெடு நிலா தழைத்தது எங்குமே – கம்.பால:19 1/4
புரந்தரன் உரு என பொலிந்தது எங்குமே – கம்.அயோ:5 6/4
வான் எனும் மணி தடம் மலர்ந்த எங்குமே – கம்.அயோ:10 40/4
இடி துவன்றின மின் என எங்குமே – கம்.அயோ:11 9/4
கொடி உடை பந்தரின் குளிர்ந்தது எங்குமே – கம்.அயோ:14 22/4
தீவினை என இருள் செறிந்தது எங்குமே – கம்.சுந்:2 41/4

மேல்


எங்குற்றார் (2)

எங்குற்றார் எங்குற்றார் என்று எடுத்து அழைத்து இமையோர் அஞ்ச – கம்.யுத்2:16 201/3
எங்குற்றார் எங்குற்றார் என்று எடுத்து அழைத்து இமையோர் அஞ்ச – கம்.யுத்2:16 201/3

மேல்


எங்கே (7)

ஒப்பு எங்கே கொண்டு எ வகை நாடி உரை செய்வேம் – கம்.பால:10 24/4
போயது அ அரக்கன் எங்கே புகல் என புள்ளின் வேந்தன் – கம்.ஆரண்:13 127/3
சீற்றம் தான் அன்றேல் சீற்றம் வேறு ஒன்று தெரிப்பது எங்கே
மாற்று அன்றே மலை மற்று என்னே மத்தன்-தன் மத்த யானை – கம்.யுத்2:18 214/3,4
போய் இனி உய்வது எங்கே என்று எரி விழித்து புக்கார் – கம்.யுத்2:19 91/4
பிரிவு உனை செய்தது எவ்வாறு அங்கதன் பெயர்ந்தது எங்கே
விரி இருள் பரவை சேனை வெள்ளத்து விளைந்தது ஒன்றும் – கம்.யுத்3:22 150/2,3
போர் இனி பொருவது எங்கே போயின அனுமன் பொன் மா – கம்.யுத்3:26 4/3
போயவன் எங்கே நின்றான் என்றனன் பொருள் செயாதான் – கம்.யுத்3:27 96/4

மேல்


எங்கேனும் (2)

மாயத்தார் அவர்க்கு எங்கேனும் வரம்பும் உண்டாமோ மற்று ஓர் – கம்.சுந்:2 33/3
எங்கேனும் வழங்குவர் எய்குவரால் – கம்.யுத்3:31 209/4

மேல்


எங்கை (1)

உண்டே எனின் வேறு இனி எங்கை உணர்த்தி நின்ற – கம்.ஆரண்:10 145/3

மேல்


எங்கை-போல் (2)

அற்ற எங்கை-போல் என் முகம் காட்டி நின்று ஆற்றலென் உயிர் அம்மா – கம்.யுத்2:16 321/4
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா – கம்.யுத்2:16 323/4

மேல்


எங்கையர் (1)

எந்தை என்னையர் எங்கையர் என்றனள் – கம்.அயோ:11 41/3

மேல்


எங்கையர்க்கு (1)

என்ன மற்று எங்கையர்க்கு இயம்புவாய் என்றாள் – கம்.அயோ:5 39/4

மேல்


எங்கையை (1)

ஈண்டு இப்பொழுதே விரைந்து எங்கையை கூவுக என்றான் – கம்.ஆரண்:10 146/4

மேல்


எங்ஙன் (3)

விளையாத நிலத்து உனக்கு எங்ஙன் விளைந்தது என்றான் – கம்.அயோ:4 125/4
யான் அது உனக்கு இன்று எங்ஙன் உரைக்கேன் இனி என்னா – கம்.ஆரண்:11 3/3
பெற்றவன் முனிய புக்கான் நடு இனி பிழைப்பது எங்ஙன்
குற்றம் ஒன்று இலாதோர்-மேலும் கோள் வர குறுகும் என்னா – கம்.யுத்1:6 60/2,3

மேல்


எங்ஙனம் (18)

ஏம்பல் பெற்றிலர் எங்ஙனம் உய்வரே – கம்.பால:21 30/4
மாண்டு போதியோ மறுத்தியோ எங்ஙனம் வாழ்தி – கம்.அயோ:2 79/4
கொதிக்கும் மனம் எங்ஙனம் ஆற்றுவென் கோள் இழைத்தாள் – கம்.அயோ:4 130/2
ஏறி ஏகுவது எங்ஙனம் என்றலும் இளையோன் – கம்.அயோ:9 35/4
புதல்வனை எங்ஙனம் பிரிந்து போயினாய் – கம்.அயோ:11 49/4
நொடிகுவென் யான் அது நுவல்வது எங்ஙனம்
கடியவள் வயிற்றினில் பிறந்த கள்வனேன் – கம்.அயோ:11 90/2,3
வீர வாள் கையீர் எங்ஙனம் வாழ்திரோ விளம்பீர் – கம்.ஆரண்:8 7/4
மாக தோள் வீர பெற்றால் எங்ஙனம் வைத்து வாழ்தி – கம்.ஆரண்:10 76/4
எண்தான் இலென் எங்ஙனம் நாடுகெனோ – கம்.ஆரண்:14 66/4
பாதியும் என்னதால் பகைப்பது எங்ஙனம்
நீ துயர் ஒழிக என நின்று கூறினான் – கம்.கிட்:7 29/3,4
மேரு எங்ஙனம் விளர்க்குமோ முழுமுற்றும் வெள்கி – கம்.சுந்:2 18/4
கற்பும் யான் பிறர்க்கு எங்ஙனம் காட்டுகேன் – கம்.சுந்:5 17/4
என்னை நோக்கி இங்கு எங்ஙனம் எய்துமோ – கம்.சுந்:5 37/4
குரங்கு எலாம் எனை வெல்லும் என்று எங்ஙனம் கோடி – கம்.யுத்1:2 107/4
ஒரு நாள் உனை எங்ஙனம் உள்ளுவேனோ – கம்.யுத்1:3 106/4
உன்னை நீ உணராய் நாயேன் எங்ஙனம் உணர்வேன் உன்னை – கம்.யுத்1:7 9/4
மேகமே அனையான் கண்ணின் எங்ஙனம் விழித்து நிற்றும் – கம்.யுத்3:31 54/4
நீண்டு உள அதனை ஐய எங்ஙனம் நிமிர்ந்தது என்ன – கம்.யுத்4:32 52/2

மேல்


எங்ஙனே (3)

என்னை நீ இகழ்ந்தது என்றது எங்ஙனே ஈசன் ஆய – கம்.யுத்1:7 9/3
பேருமாறும் நம்மிடை பிழைக்குமாறும் எங்ஙனே – கம்.யுத்3:31 75/4
கடுத்த தாள்கள் கண்டம் ஆகும் எங்ஙனே கலந்து நேர் – கம்.யுத்3:31 84/3

மேல்


எச்சத்துள் (1)

எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/7

மேல்


எச்சம் (1)

எண் பேர் எச்சம் என்று இவை எல்லாம் – புறம் 28/4

மேல்


எச்சமும் (1)

வண்மையும் மாண்பும் வளனும் எச்சமும்
தெய்வமும் யாவதும் தவம் உடையோர்க்கு என – பதி 74/25,26

மேல்


எச்சில் (3)

தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில்
வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/42,43
எச்சில் ஈர்ம் கை வில் புறம் திமிரி – புறம் 258/5
எச்சில் என் உடல் உயிர் ஏகிற்றே இனி – கம்.யுத்4:40 44/1

மேல்


எச்சிலே (1)

எச்சிலே அது இதற்கு ஐயம் இல்லையால் – கம்.கிட்:11 113/4

மேல்


எச்சிலை (2)

எச்சிலை நுகர்தியோ என்று எயிற்று அரும்பு இலங்க நக்காள் – கம்.பால:19 11/4
எச்சிலை நுகருவது இன்பம் ஆவதோ – கம்.அயோ:1 25/4

மேல்


எச்சு (1)

எச்சு உறு துயரிடை எய்த ஈத்து உணா – கம்.யுத்3:20 45/3

மேல்


எஞ்ச (8)

வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ – கலி 17/13
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச
பறை அறைந்து ஆங்கு ஒருவன் நீத்தான் அவனை – கலி 143/11,12
நாவினால் வலி எஞ்ச நடுங்குவாள் – கம்.ஆரண்:6 69/4
இளக்கர் இழுது எஞ்ச விழும் எண் அரு விளக்கை – கம்.சுந்:2 162/1
இசையும் செல்வமும் உயர் குலத்து இயற்கையும் எஞ்ச
வசையும் கீழ்மையும் மீக்கொள கிளையொடும் மடியாது – கம்.யுத்1:2 99/1,2
இரந்து கோடலின் இயற்கையும் தருமமும் எஞ்ச
கரந்து கோடலே நன்று இனி நின்றது என் கழறி – கம்.யுத்1:6 8/3,4
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச
பறித்த போது என்னை அந்த பரிபவம் முதுகில் பற்ற – கம்.யுத்2:16 17/1,2
உகுவன மலைகள் எஞ்ச பிறப்பன ஒலிகள் அம்மா – கம்.யுத்2:17 56/4

மேல்


எஞ்சல் (16)

எஞ்சல் இல் மனம் நாளை புணர்குவர் எனலோடும் – கம்.பால:23 21/2
எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம் – கம்.பால:23 77/1
எஞ்சல்_இல் மனம் எனும் இழுதை ஏறிய – கம்.அயோ:1 18/3
எஞ்சல்_இல் சாளரத்து இரங்கும் இன் சொலார் – கம்.அயோ:4 193/2
எஞ்சல்_இல் பொன் போர்த்து அன்ன இளவலும் இந்து என்பான் – கம்.அயோ:6 4/2
எஞ்சல்_இல் மறுக்கினோடு இரியல் போயுற – கம்.அயோ:11 106/2
எஞ்சல் இலா ஆற்றல் இருவீரும் என்று உரைத்தான் – கம்.ஆரண்:13 103/4
எஞ்சல்_இல் திசையில் நின்ற யானையும் இரியல்போன – கம்.ஆரண்:13 120/2
எஞ்சல்_இல் குழையன இடை நுடங்குவ – கம்.கிட்:10 118/3
எஞ்சல்_இல் இன் அமுது அருந்தின் யாம் எலாம் – கம்.கிட்:11 110/2
எஞ்சல்_இல் பெரும் சேனையை எழுக என ஏவி – கம்.கிட்:12 30/3
எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று – கம்.சுந்:3 121/3
எஞ்சல்_இல் கணக்கு அறிந்திலம் இராவணன் ஏவ – கம்.சுந்:7 54/1
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு – கம்.சுந்:12 99/1
எஞ்சல்_இல் அரக்கர் சேனை எழுந்து எழுந்து ஏக கண்டான் – கம்.யுத்3:26 92/4
எஞ்சல் இல் அதிசயம் இது என்று எண்ணினார் – கம்.யுத்4:41 99/2

மேல்


எஞ்சல்_இல் (13)

எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம் – கம்.பால:23 77/1
எஞ்சல்_இல் மனம் எனும் இழுதை ஏறிய – கம்.அயோ:1 18/3
எஞ்சல்_இல் சாளரத்து இரங்கும் இன் சொலார் – கம்.அயோ:4 193/2
எஞ்சல்_இல் பொன் போர்த்து அன்ன இளவலும் இந்து என்பான் – கம்.அயோ:6 4/2
எஞ்சல்_இல் மறுக்கினோடு இரியல் போயுற – கம்.அயோ:11 106/2
எஞ்சல்_இல் திசையில் நின்ற யானையும் இரியல்போன – கம்.ஆரண்:13 120/2
எஞ்சல்_இல் குழையன இடை நுடங்குவ – கம்.கிட்:10 118/3
எஞ்சல்_இல் இன் அமுது அருந்தின் யாம் எலாம் – கம்.கிட்:11 110/2
எஞ்சல்_இல் பெரும் சேனையை எழுக என ஏவி – கம்.கிட்:12 30/3
எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று – கம்.சுந்:3 121/3
எஞ்சல்_இல் கணக்கு அறிந்திலம் இராவணன் ஏவ – கம்.சுந்:7 54/1
ஈறு_இல் நாண் உக எஞ்சல்_இல் நல் திரு – கம்.சுந்:12 99/1
எஞ்சல்_இல் அரக்கர் சேனை எழுந்து எழுந்து ஏக கண்டான் – கம்.யுத்3:26 92/4

மேல்


எஞ்சல (1)

எஞ்சல ஈண்டு தாம் இடம் துடிக்குமால் – கம்.சுந்:3 35/3

மேல்


எஞ்சலர் (1)

எஞ்சலர் இருந்தார் உன்னால் இன் அமுது ஈந்த நீயோ – கம்.கிட்:7 150/3

மேல்


எஞ்சலின் (1)

எஞ்சலின் சிறந்தது பிறிது ஒன்று இல் என – புறம் 307/12

மேல்


எஞ்சவே (1)

இரக்கம் எய்தி வெம் காலனும் எஞ்சவே – கம்.யுத்2:19 139/4

மேல்


எஞ்சா (5)

எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ – நற் 83/7
எஞ்சா வஞ்சினம் நெஞ்சு உண கூறி – நற் 214/6
எஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட – புறம் 378/9
எஞ்சா அன்பால் இன்ன பகர்ந்து ஆங்கு இடர் உற்றாள் – கம்.சுந்:4 2/4
பொய் எஞ்சா இலது என்னும் ஈது அரு மறை புகலும் – கம்.யுத்4:40 91/3

மேல்


எஞ்சா-வகை (1)

மெய் எஞ்சா-வகை மேல் நின்ற நினக்குமேல் யாதும் – கம்.யுத்4:40 91/2

மேல்


எஞ்சாது (9)

எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது
தீய்ந்த மராஅத்து ஓங்கல் வெம் சினை – குறு 211/3,4
மண் உடை ஞாலத்து மன் உயிர்க்கு எஞ்சாது
ஈத்து கை தண்டா கை கடும் துப்பின் – பதி 15/35,36
எஞ்சாது எல்லா கொடுமை நுவலாதி – கலி 42/25
நரந்தம் நாறு இரும் கூந்தல் எஞ்சாது நனி பற்றி – கலி 54/5
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது
ஒரு கை மணல் கொண்டு மேல் தூவ கண்டே – கலி 65/20,21
உரு எஞ்சாது இடை காட்டும் உடை கழல் அம் துகில் – கலி 81/5
நெஞ்சம் படர்ந்தது எஞ்சாது உரை என – அகம் 86/25
நெஞ்சும் நனி புகன்று உறையும் எஞ்சாது
உலகு தொழில் உலந்து நாஞ்சில் துஞ்சி – அகம் 141/4,5
எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி – கம்.யுத்1:12 31/3

மேல்


எஞ்சாமை (2)

துறையின் எஞ்சாமை நிறைய கற்று – பதி 90/4
கீழும் மேலும் எஞ்சாமை பல காய்த்து – புறம் 120/8

மேல்


எஞ்சார் (1)

ஏனைய வெம் படை இல்லவர் எஞ்சார்
வானிடை நின்று உயர் மல்லின் மலைந்தார் – கம்.சுந்:9 59/3,4

மேல்


எஞ்சாள் (1)

இரந்தான் சொல்லும் இன் உரை கொள்ளாள் முனிவு எஞ்சாள்
மரம்தான் என்னும் நெஞ்சினள் நாணாள் வகை பாராள் – கம்.அயோ:3 38/1,2

மேல்


எஞ்சி (5)

இரக்கு வாரேன் எஞ்சி கூறேன் – பதி 61/11
நெஞ்சமும் எஞ்சும்-மன் தில்ல எஞ்சி
உள்ளாது அமைந்தோர் உள்ளும் – கலி 118/23,24
தீரும் எஞ்சி என நெஞ்சின் உறு சிந்தை தெரிய – கம்.ஆரண்:1 22/3
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் – கம்.ஆரண்:13 38/2,3
ஈண்டு அது கிடக்க மேன்மேல் இயைந்தவாறு இயைக எஞ்சி
மீண்டவர்-தம்மை கொல்லும் வேட்கையே வேட்கும் அன்றே – கம்.யுத்2:19 299/1,2

மேல்


எஞ்சிட (2)

யான் நின்றது என் என்று ஒளி எஞ்சிட மா – கம்.ஆரண்:2 7/2
எண் உறு பெரும் பதம் வினையின் எஞ்சிட
மண் உற விண்ணின் வீழ் மானம் போன்றன – கம்.யுத்2:18 108/3,4

மேல்


எஞ்சிய (10)

எஞ்சிய பொருள்களை ஏமுற நாடி – திரு 97
விருந்து உண்டு எஞ்சிய மிச்சில் பெருந்தகை – குறி 206
உரல் கால் யானை ஒடித்து உண்டு எஞ்சிய
யாஅ வரி நிழல் துஞ்சும் – குறு 232/4,5
நெஞ்சு நம் பிரிந்தன்று ஆயினும் எஞ்சிய
கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும் – குறு 237/2,3
மான் உண்டு எஞ்சிய கலிழி நீரே – ஐங் 203/4
தலை துமிந்து எஞ்சிய மெய் ஆடு பறந்தலை – பதி 35/6
தலை துமிந்து எஞ்சிய ஆள் மலி யூபமொடு – பதி 67/10
தீது களைந்து எஞ்சிய திகழ் விடு பாண்டில் – பதி 74/11
நெஞ்சு ஏவல் செய்யாது என நின்றாய்க்கு எஞ்சிய
காதல் கொள் காமம் கலக்கு-உற ஏதிலார் – கலி 113/19,20
இரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சிய
அளித்து உவப்ப ஈத்தோன் எந்தை – புறம் 396/23,24

மேல்


எஞ்சின (2)

எஞ்சின திசை கரி இரவி மீண்டனன் – கம்.அயோ:11 68/3
எய்ய எஞ்சின வானமும் இரு நில வரைப்பும் – கம்.யுத்2:15 197/3

மேல்


எஞ்சினம் (1)

எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது – குறு 211/3

மேல்


எஞ்சினார் (1)

எஞ்சினார் இல்லை அரக்கரில் வீரர் மற்று யாரே – கம்.சுந்:7 54/4

மேல்


எஞ்சினால் (1)

எண்ணிய விளக்கு அவை இரண்டும் எஞ்சினால்
அண்ணலே அவிவதற்கு ஐயம் யாவதோ – கம்.அயோ:14 73/3,4

மேல்


எஞ்சினான் (1)

இறுக்கினான் இவன் சிறிது உணர்வும் எஞ்சினான் – கம்.யுத்2:16 262/4

மேல்


எஞ்சினும் (1)

ஏழினோடு ஏழ் எனும் உலகம் எஞ்சினும்
வாழிய நின் புகழ் என்று வாழ்த்தினார் – கம்.அயோ:12 20/3,4

மேல்


எஞ்சு (6)

உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
எழில் எஞ்சு மயிலின் நடுங்கி சேக்கையின் – கலி 137/6
எஞ்சு இல் மரகத பொருப்பை இறைஞ்சி அதன் புறம் சார ஏகி மாதோ – கம்.கிட்:13 25/4
இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் நாகியர் எஞ்சு_இல் விஞ்சை – கம்.சுந்:2 119/1
எரிந்தன பிரிந்தவர்-தம் எஞ்சு தனி நெஞ்சம் – கம்.சுந்:2 161/4
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி – கம்.யுத்2:15 208/3

மேல்


எஞ்சு_இல் (1)

இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் நாகியர் எஞ்சு_இல் விஞ்சை – கம்.சுந்:2 119/1

மேல்


எஞ்சும் (6)

அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும்
வகையினால் உள்ளம் சுடுதரும்-மன்னோ – கலி 139/26,27
விரிப்பின் அகலும் தொகுப்பின் எஞ்சும்
மம்மர் நெஞ்சத்து எம்மனோர்க்கு ஒருதலை – புறம் 53/6,7
எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று – கம்.சுந்:3 121/3
எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று – கம்.சுந்:3 121/3
எஞ்சும் உலகு அனைத்தும் இப்பொழுதே என்று என்று – கம்.யுத்1:3 162/1
ஐயனும் இவனோடு எஞ்சும் ஆண்_தொழில் ஆற்றல் என்றான் – கம்.யுத்3:28 31/4

மேல்


எஞ்சும்-மன் (2)

நெஞ்சமும் எஞ்சும்-மன் தில்ல எஞ்சி – கலி 118/23
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ – கலி 145/46

மேல்


எஞ்சுமால் (1)

ஏவரும் வீழ்ந்துளார் மற்று அறமும் எஞ்சுமால் – கம்.ஆரண்:12 10/4

மேல்


எஞ்சுவர்-கொல்லோ (1)

எஞ்சுவர்-கொல்லோ பகல் தவ சிறிதே – புறம் 79/6

மேல்


எஞ்சுவையே (2)

நின் பெரும் செல்வம் யார்க்கு எஞ்சுவையே
அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் – புறம் 213/16,17
இகழுநர் உவப்ப பழி எஞ்சுவையே
அதனால் ஒழிக தில் அத்தை நின் மறனே வல் விரைந்து – புறம் 213/18,19

மேல்


எஞ்சுற (1)

எஞ்சுற கடிது எடுத்து எறியவே நளன் – கம்.யுத்1:8 9/2

மேல்


எஞ்சேன் (1)

இடம் புகுந்து இனைய செய்த இதனொடு சீற்றம் எஞ்சேன்
தொடர்ந்து சென்று உலகம் மூன்றும் துருவினென் ஒழிவுறாமல் – கம்.சுந்:10 23/2,3

மேல்


எஞ்ஞான்றும் (5)

நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும்
வல்லதால் வையை புனல் – பரி 12/74,75
வானம் பெயர்ந்த மருங்கு ஒத்தல் எஞ்ஞான்றும்
தேன் இமிர் வையைக்கு இயல்பு – பரி 16/37,38
எவ்வம் மிகுதர எம் திறத்து எஞ்ஞான்றும்
நெய் கடை பாலின் பயன் யாதும் இன்று ஆகி – கலி 110/16,17
வினவன்-மின் ஊரவிர் என்னை எஞ்ஞான்றும்
மடாஅ நறவு உண்டார் போல மருள – கலி 147/53,54
எரியும் வெம் சினத்து இகல் அடு கொடும் திறல் இராவணற்கு எஞ்ஞான்றும்
பரியும் நெஞ்சினர் இவர் என வயிர்த்து ஒரு பகை கொடு பனி திங்கள் – கம்.சுந்:2 191/2,3

மேல்


எட்ட (8)

எட்ட ஆதரித்து உழல்பவர் இதயங்கள் கொதிப்ப – கம்.பால:9 8/2
எட்ட அரும் பெரும் பிலனுள் எய்தினான் – கம்.கிட்:3 51/4
எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று இமைக்கின்ற எழிலால் – கம்.சுந்:2 22/2
எட்ட அரு நெடு முகடு எய்தி நீளுமேல் – கம்.சுந்:4 99/3
இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட
அழுது நின்றவர் அயர்வுற ஐயனை பெய்தனர் அரி என்று – கம்.யுத்1:3 85/2,3
எட்ட நீண்ட மதில் மிசை ஏறி விண் – கம்.யுத்2:15 14/2
எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் – கம்.யுத்2:18 135/2
எட்ட நிற்கலா தம்பி-மேல் வல் விசைத்து எறிந்தான் – கம்.யுத்4:32 27/4

மேல்


எட்ட_அரு (1)

எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் – கம்.யுத்2:18 135/2

மேல்


எட்டா (4)

எங்கள் நான்மறைக்கும் தேவர் அறிவிற்கும் பிறர்க்கும் எட்டா
செம் கண் மால் இருந்து மேல்_நாள் செய் தவம் செய்தது அன்றே – கம்.பால:8 6/3,4
வேதம் அனைத்தும் தேர்தர எட்டா ஒரு மெய்யன் – கம்.கிட்:17 5/1
எட்டா ஒருவன் தன் இட தொடையை – கம்.யுத்2:18 72/2
பண்டை நான்மறைக்கும் எட்டா பரஞ்சுடர் பொலிவதே-போல் – கம்.யுத்4:41 19/3

மேல்


எட்டாத (1)

உன்னி அமைத்தனர் மறைக்கும் எட்டாத பரஞ்சுடர் இ உலகம் மூன்றும் – கம்.யுத்3:24 28/2

மேல்


எட்டி (1)

எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச – கம்.யுத்2:18 224/3

மேல்


எட்டிய (1)

எட்டிய முடியர் தாளால் இடறிய பொருப்பர் ஈட்டி – கம்.சுந்:7 6/3

மேல்


எட்டியும் (1)

இன்னது ஓர் தன்மைத்து ஆம் என்று எட்டியும் பார்க்க அஞ்சி – கம்.யுத்1:9 89/1

மேல்


எட்டின் (1)

கலக்கு அற வகுத்தது கதத்து அரவம் எட்டின்
வல கயிறு கட்டியது முட்டியது வானை – கம்.யுத்4:36 8/3,4

மேல்


எட்டின (1)

எட்டின விசும்பினை எழு பட எழுந்த – கம்.சுந்:8 40/1

மேல்


எட்டினள் (1)

பிறையை எட்டினள் பிடித்து இதற்கு இது பிழை என்னா – கம்.அயோ:10 22/3

மேல்


எட்டினன் (1)

எட்டினன் அது பிடித்து இறுத்து நீக்கினான் – கம்.யுத்2:16 255/3

மேல்


எட்டினும் (1)

எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் – கம்.யுத்2:18 135/2

மேல்


எட்டினொடு (1)

எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 38/2

மேல்


எட்டினோடு (4)

பார எட்டினோடு இரண்டினில் ஒன்று பார் புரக்க – கம்.ஆரண்:8 19/2
எட்டினோடு எட்டு வாளி இலக்குவ விலக்காய் என்னா – கம்.யுத்2:18 190/3
எட்டினோடு இரண்டு திக்கும் இருள் திரிந்து இரிய ஓடி – கம்.யுத்2:19 189/2
எட்டினோடு இரண்டும் ஆன திசைகளை எறிந்து கொண்டேன் – கம்.யுத்3:28 11/4

மேல்


எட்டு (15)

ஆறு என ஏழு என எட்டு என தொண்டு என – பரி 3/79
இமைப்பு இல் நாட்டம் ஓர் எட்டு உடையானுக்கும் – கம்.அயோ:2 23/2
எட்டு திசையும் ஓடுவான் எழுவார் விழுவார் இடர் கடல் உள் – கம்.அயோ:6 32/1
எட்டொடு எட்டு மத மா கரி இரட்டி அரிமா – கம்.ஆரண்:1 5/1
எட்டு மாதிரத்து இறுதி நாளும் உற்று – கம்.கிட்:3 40/3
எட்டு திக்கையும் இரு நில பரப்பையும் இமையோர் – கம்.கிட்:12 32/1
எட்டு தோளாள் நாலு முகத்தாள் உலகு ஏழும் – கம்.சுந்:2 74/1
இற்று உக கட்டி எட்டு திசையினும் எழுந்து பாய்ந்த – கம்.சுந்:4 30/2
எண்ணுகின்றது இ எட்டு எழுத்தே பிறிது இல்லை – கம்.யுத்1:3 43/4
எட்டு பாம்பையும் விடு-மின்கள் என்றனன் எரி எழு தறுகண்ணான் – கம்.யுத்1:3 87/4
ஏழினோடு எற்றி கொல்லும் சிலவரை எட்டு திக்கும் – கம்.யுத்1:3 140/3
தேரிடை எற்றும் எட்டு திசையினும் செல்ல சிந்தும் – கம்.யுத்2:16 174/3
எட்டினோடு எட்டு வாளி இலக்குவ விலக்காய் என்னா – கம்.யுத்2:18 190/3
எட்டு ஆகிய திக்கையும் வென்றவன் இன்றும் ஈடு – கம்.யுத்2:19 2/1
எட்டு வன் திசை-கண் நின்ற யாவும் வல்ல யாவரும் – கம்.யுத்3:31 87/1

மேல்


எட்டும் (10)

சேக்கை வீ கரிந்து திக்கயங்கள் எட்டும் வென்ற தோள் – கம்.ஆரண்:10 90/3
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 38/2
இருண்டன மாதிரம் எட்டும் இரண்டும் – கம்.ஆரண்:14 36/4
இந்திரி முதல் திசை எட்டும் கேட்டன – கம்.கிட்:7 18/2
மாதிரம் எட்டும் சூழ் பறை வைத்தே வர மேரு – கம்.கிட்:17 5/3
அண்டமும் திசைகள் எட்டும் அதிர தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:1 2/4
வளர்ந்தது திசைகள் எட்டும் பகிரண்டம் முதல மற்றும் – கம்.யுத்1:3 130/2
நெடிய காவதம் எட்டும் நிரம்பிய – கம்.யுத்2:15 37/1
நினைவதன் முன்னம் நீர் போய் நெடும் திசை எட்டும் நீந்தி – கம்.யுத்2:16 7/3
ஏயவன் தோள்கள் எட்டும் இந்திரன் இரண்டு தோளும் – கம்.யுத்2:16 24/2

மேல்


எட்டையும் (1)

அம்பு பத்தினோடு எட்டையும் நான்கினால் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:16 233/4

மேல்


எட்டொடு (3)

ஒருத்தல் எட்டொடு திரு தலை பன்மை சால் உரக – கம்.அயோ:1 65/1
எட்டொடு எட்டு மத மா கரி இரட்டி அரிமா – கம்.ஆரண்:1 5/1
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் – கம்.கிட்:7 52/1

மேல்


எடா (1)

கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா
வல்லியங்கள் நெருங்கு மருங்கு எலாம் – கம்.பால:16 31/2,3

மேல்


எடா-முன் (1)

வேகமுடன் வேல இழந்தான் படை வேறு எடா-முன்
மாகம் மறையும்படி நீண்ட வயங்கு மான் தேர் – கம்.ஆரண்:13 34/1,2

மேல்


எடாது (2)

வில் எடாது அவள் வயங்கு எரி ஆம் என விரிந்த – கம்.ஆரண்:6 85/2
எடாது நிற்பன நாட்டம் இமைப்பு இல – கம்.யுத்4:33 29/2

மேல்


எடாநின்றது (1)

கல் எடாநின்றது என்னே போர்க்களத்து அமரர் காண – கம்.யுத்3:27 90/2

மேல்


எடாமை (1)

வில் எடாமை நினது ஆண்மை பேசி உயிரோடு நின்று விளையாடினாய் – கம்.யுத்2:19 73/2

மேல்


எடுக்க (11)

அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/2
பொன்னனார் எடுக்க அங்கு ஓர் சோலையூடு போயினான் – கம்.ஆரண்:10 95/4
பாரினை எடுக்க வேண்டின் பல வினை சில சொல் ஏழாய் – கம்.ஆரண்:12 60/3
இ காலம் நின்றும் உலகு ஏழும் எடுக்க வல்லான் – கம்.யுத்1:11 28/4
எ மலை உள அவற்கு எடுக்க ஒணாதன – கம்.யுத்2:16 251/4
வட மேரு எடுக்க வளர்த்தனனால் – கம்.யுத்2:18 56/4
மண்ணினை எடுக்க எண்ணும் வானினை இடிக்க எண்ணும் – கம்.யுத்2:18 263/1
வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய் – கம்.யுத்2:19 74/1
கல் எடுக்க உரியானும் நின்றனன் அது இன்று நாளையிடை காணலாம் – கம்.யுத்2:19 74/2
ஏனை வாள் அரக்கர் யாரும் இல்லையோ எடுக்க என்றான் – கம்.யுத்3:22 23/3
உலகை சேடன்-தன் உச்சி-நின்று எடுக்க அன்று ஓர் ஏழ் – கம்.யுத்3:30 37/1

மேல்


எடுக்கல் (2)

எடுக்கல் செல்லாது உழப்பவன் போல – கலி 38/5
எடுக்கல் உற்று அவன் மேனியை ஏந்துதற்கு ஏற்ற – கம்.யுத்2:15 212/1

மேல்


எடுக்கல்லா (2)

நிலன் எடுக்கல்லா ஒண் பல் வெறுக்கை – மது 215
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/10

மேல்


எடுக்கலானேன் (1)

என் தலை எடுக்கலானேன் இனி குடை எடுப்பென் என்றான் – கம்.யுத்3:28 62/4

மேல்


எடுக்கலுற்றான் (2)

தடம் கைகள் கொண்டு தழீஇ எடுக்கலுற்றான் – கம்.அயோ:3 7/4
என் இல் பொன் மலை எடுக்கலுற்றான் என எடுத்தான் – கம்.யுத்2:15 209/4

மேல்


எடுக்கவும் (2)

ஓங்கள் ஒன்றொடும் எடுக்கவும் வரம் கொண்டது உண்டோ – கம்.யுத்1:2 102/4
தாழ்ந்து இரு தடக்கை பற்றி எடுக்கவும் தரிக்கிலாதான் – கம்.யுத்3:26 55/2

மேல்


எடுக்கின் (1)

எடுக்கின் நானிலத்தை ஏந்தும் இராவணன் எறிந்த நாணால் – கம்.யுத்2:15 127/1

மேல்


எடுக்கினும் (1)

எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு – கம்.யுத்1:8 8/2

மேல்


எடுக்கும் (10)

இலங்கு நீர் முத்தமொடு வார் துகிர் எடுக்கும்
தண் கடல் படப்பை மென்பாலனவும் – பதி 30/7,8
கடும் காற்று எடுக்கும் நெடும் பெரும் குன்றத்து – அகம் 258/6
பரிவு தப எடுக்கும் பிண்டம் நச்சின் – புறம் 184/9
செரு புகன்று எடுக்கும் விசய வெண் கொடி – புறம் 362/5
மடந்தையை மானை எடுக்கும் ஆனையே போல் – கம்.அயோ:3 7/3
ஊசி வேரொடும் பறித்து எடுக்கும் ஊற்றத்தான் – கம்.ஆரண்:12 42/2
பாரை எடுக்கும் நோன்மை வலத்தீர் பழி அற்றீர் – கம்.கிட்:17 12/3
இம்பர் உலகொடு எ உலகும் எடுக்கும் மிடுக்கர் இராமன் கை – கம்.சுந்:4 117/2
ஒன்றிய உலகையும் எடுக்கும் ஊற்றத்தார் – கம்.யுத்1:5 29/3
ஏமுறும் விசும்பை நோக்கும் எடுக்கும் தன் மார்பின் எற்றும் – கம்.யுத்2:19 223/3

மேல்


எடுக்கும்-கொல் (1)

நிச்சயம் எடுக்கும்-கொல் நேமியான் என்பார் – கம்.பால:13 9/3

மேல்


எடுக்குறு (1)

பார் எடுக்குறு நெடும் பன்றி போன்றன – கம்.யுத்2:18 107/4

மேல்


எடுக்குறும் (2)

ஊன்றி மேருவை எடுக்குறும் மிடுக்கினுக்கு உரிய – கம்.கிட்:12 3/1
ஏழு குன்றமும் எடுக்குறும் மிடுக்கனை இ நாள் – கம்.யுத்3:30 41/3

மேல்


எடுத்த (105)

செரு புகன்று எடுத்த சேண் உயர் நெடும் கொடி – திரு 67
புலவு கயல் எடுத்த பொன் வாய் மணி சிரல் – சிறு 181
நாடக மகளிர் ஆடு_களத்து எடுத்த
விசி வீங்கு இன் இயம் கடுப்ப கயிறு பிணித்து – பெரும் 55,56
மா எடுத்த மலி குரூஉ துகள் – மது 49
மா கால் எடுத்த முந்நீர் போல – மது 361
சாறு அயர்ந்து எடுத்த உருவ பல் கொடி – மது 366
நாள்-தோறு எடுத்த நலம் பெறு புனை கொடி – மது 368
புகழ் செய்து எடுத்த விறல் சால் நன் கொடி – மது 371
வால் இதை எடுத்த வளி தரு வங்கம் – மது 536
உறழ் குறித்து எடுத்த உரு கெழு கொடியும் – பட் 171
அறியாது எடுத்த புன் புற சேவல் – மலை 147
பய நிரைக்கு எடுத்த மணி நீர் பத்தர் – நற் 92/6
நீடு செயல் சிதலை தோடு புனைந்து எடுத்த
அர வாழ் புற்றம் ஒழிய ஒய்யென – நற் 325/3,4
வில் உடை வீளையர் கல் இடுபு எடுத்த
நனம் தலை கானத்து இனம் தலைப்பிரிந்த – குறு 272/2,3
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி – ஐங் 375/2
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின – ஐங் 384/3
கோடு உறழ்ந்து எடுத்த கொடும் கண் இஞ்சி – பதி 16/1
கால் திரை எடுத்த முழங்கு குரல் வேலி – பதி 63/17
உறு கால் எடுத்த ஓங்கு வரல் புணரி – பதி 88/40
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி 16/45
உதிர்த்த சுனையின் எடுத்த தலைய – பரி 19/69
உருள் இணர் கடம்பின் நெடுவேட்கு எடுத்த
முருகு கமழ் புகை நுழைந்த வளியும் – பரி 21/50,51
எடுத்த நறவின் குலை அலம் காந்தள் – கலி 40/12
விடுந்தவர் விரகு இன்றி எடுத்த சொல் பொய்யாக – கலி 76/12
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் – கலி 76/16
குறையா மைந்தர் கோள் எதிர் எடுத்த
நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு – கலி 104/30,31
ஆர்வு-உற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த
ஊராரை உச்சி மிதித்து – கலி 104/75,76
பொய் தீர் உலகம் எடுத்த கொடி மிசை – கலி 141/11
திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் – கலி 144/71
கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த
அம் சுடர் நெடும் கொடி பொற்ப தோன்றி – அகம் 11/4,5
ஓம்பினள் எடுத்த தட மென் தோளே – அகம் 18/18
சேதா எடுத்த செம் நில குரூஉ துகள் – அகம் 79/7
ஒருங்கு முயன்று எடுத்த நனை வாய் நெடும் கோடு – அகம் 81/4
பல் துடுப்பு எடுத்த அலங்கு குலை காந்தள் – அகம் 108/15
ஓய் களிறு எடுத்த நோய் உடை நெடும் கை – அகம் 111/8
சிறு புன் சிதலை சேண் முயன்று எடுத்த
நெடும் செம் புற்றத்து ஒடுங்கு இரை முனையின் – அகம் 149/1,2
பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கு எழு கூர் எரி – அகம் 153/10
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் – அகம் 219/9
கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த
கறங்கு இசை வெரீஇ பறந்த தோகை – அகம் 266/17,18
ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம் சினை – அகம் 273/13
குடை அடை நீரின் மடையினள் எடுத்த
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி – அகம் 275/2,3
புல் நுகும்பு எடுத்த நன் நெடும் கானத்து – அகம் 283/13
கடு வளி எடுத்த கால் கழி தேக்கு இலை – அகம் 299/5
கார் புகன்று எடுத்த சூர் புகல் நனம் தலை – அகம் 303/5
தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த
வளரா பிள்ளை தூவி அன்ன – அகம் 324/3,4
ஓடை யானை உயர் மிசை எடுத்த
ஆடு கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 358/13,14
தன் புரந்து எடுத்த என் துறந்து உள்ளாள் – அகம் 383/1
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த
செம் புற்று ஈயல் போல – புறம் 51/9,10
தகை வளர்த்து எடுத்த நகையொடு – புறம் 336/11
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/4
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த
தீயொடு விளங்கும் நாடன் வாய் வாள் – புறம் 397/20,21
இறங்குவ மகர யாழ் எடுத்த இன் இசை – கம்.பால:3 47/1
எடுத்த சீற்றம் விட்டு இனிது வாழ்த்தி மேல் – கம்.பால:6 19/2
அரைசன் ஒதுங்க தலை எடுத்த குறும்பு போன்றது அரக்கு ஆம்பல் – கம்.பால:10 75/4
எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார் – கம்.பால:12 1/3
ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் – கம்.பால:12 5/3
என் இனி உணர்த்துவது எடுத்த துன்பத்தால் – கம்.அயோ:4 157/3
குனிந்த ஊசலில் கொடிச்சியர் எடுத்த இன் குறிஞ்சி – கம்.அயோ:10 24/3
இ படை எடுத்தது என்று எடுத்த சீற்றத்தான் – கம்.அயோ:13 6/4
எடுத்த மா முடி சூடி நின்-பால் இயைந்து – கம்.அயோ:14 2/1
குன்று எடுத்த போலும் குலவு தோள் கோளரியை – கம்.அயோ:14 65/2
நீ ஆதி முதல் தாதை நெறி முறையால் ஈன்று எடுத்த
தாய் ஆவார் யாவரே தருமத்தின் தனி மூர்த்தி – கம்.ஆரண்:1 52/3,4
மலை எடுத்த தனி மலையே இவை காண வாராயோ – கம்.ஆரண்:6 93/4
அரன் இருந்த மலை எடுத்த அண்ணாவோ அண்ணாவோ – கம்.ஆரண்:6 101/4
இழிந்தனர் வரி சிலை எடுத்த கையினர் – கம்.ஆரண்:7 105/2
அங்கையின் எடுத்த எனது ஆடு எழில் மணி தோள் – கம்.ஆரண்:11 19/2
எடுத்த மலையே நினையின் ஈசன் இகல் வில்லாய் – கம்.ஆரண்:11 22/1
என்று அவன் இயம்பலும் எடுத்த சீற்றத்தள் – கம்.ஆரண்:12 12/1
இந்த நிலனோடும் எடுத்த கை நால் – கம்.ஆரண்:12 79/2
விழி தரும் நெற்றியான்-தன் வெள்ளி வெற்பு எடுத்த தோட்கு – கம்.ஆரண்:12 83/3
முந்தே தடுக்க ஒழியாது எடுத்த வினையேன் முடித்த முடிவால் – கம்.ஆரண்:13 69/3
எடுத்த நூல் உத்தரியத்தொடு எய்தி நின்று – கம்.கிட்:10 106/3
இம்பர் நல் அறம் செய்ய எடுத்த வில் – கம்.கிட்:11 4/2
உருத்து உலகு எடுத்த கருமா வினையும் ஒத்தான் – கம்.கிட்:14 67/4
இலங்கையின் அளவிற்று அன்றால் இ உரு எடுத்த தோற்றம் – கம்.சுந்:1 15/1
இனைய மாடங்கள் இந்திரற்கு அமைவர எடுத்த
மனையின் மாட்சிய என்னின் அ சொல்லும் மாசுண்ணும் – கம்.சுந்:2 7/1,2
இடங்களின் இடங்கள்-தோறும் யாற்றொடும் எடுத்த எல்லாம் – கம்.சுந்:2 38/3
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த
கிளை உறு பாடல் சில்லரி பாண்டில் தழுவிய முழவொடு கெழுமி – கம்.சுந்:3 84/2,3
குன்று நீ எடுத்த நாள் தன் சேவடி கொழுந்தால் உன்னை – கம்.சுந்:3 118/1
எடுத்த முனிவோடும் அயல் நின்றதும் இசைப்பாய் – கம்.சுந்:4 60/4
இற எடுத்த இடி குரல் ஓசையும் – கம்.சுந்:6 30/2
எற்றுறு முரசும் வில் நாண் ஏறவிட்டு எடுத்த ஆர்ப்பும் – கம்.சுந்:7 12/1
வலம் கொள் தோளினான் மண்-நின்றும் வான் உற எடுத்த
பொலம் கொள் மா மணி வெள்ளியங்குன்று என பொலிய – கம்.சுந்:12 37/3,4
மேல் உயர் கயிலையை எடுத்த மேலை_நாள் – கம்.யுத்1:2 80/1
எடுத்த குன்றை இடும்பன் எறிதலும் – கம்.யுத்2:15 64/2
எடுத்த தண்டை பறித்து எறியா இகல் – கம்.யுத்2:15 76/2
ஏறு சேவகன் தம்பி அ இராவணன் எடுத்த
ஆறு நாலு வெம் சிலையையும் கணைகளால் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 201/3,4
எடுத்த தோள்களுக்கு எழுந்திலன் இராமனுக்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 210/4
வாரணம் பொருத மார்பும் வரையினை எடுத்த தோளும் – கம்.யுத்2:16 1/1
இன் துணை ஒருவனை எடுத்த தோள் எனும் – கம்.யுத்2:16 281/2
இணை அறு வேள்வி மேல்_நாள் இயற்றி ஈன்று எடுத்த எந்தை – கம்.யுத்2:17 43/1
என்னை ஈன்று எடுத்த எந்தைக்கு எய்தியது யாதும் ஒன்று – கம்.யுத்2:17 44/2
உலைத்து எறிந்திட எடுத்த குன்று-தொறு உடல் பரங்கள் கொடு ஒதுங்கினார் – கம்.யுத்2:19 64/2
மொய் எடுத்த கணை மாரியால் இடை முடிந்தது ஒன்றும் முறை கண்டிலார் – கம்.யுத்2:19 68/1
மெய் எடுத்த கவி வெள்ளம் யாவையும் விழுந்து போன எனும் விம்மலால் – கம்.யுத்2:19 68/3
எல் எடுத்த படை இந்திராதியர் உனக்கு இடைந்து உயிர் கொடு ஏகுவார் – கம்.யுத்2:19 74/3
எடுத்த போர் இலங்கை வேந்தன் மைந்தனோடு இளைய கோவுக்கு – கம்.யுத்2:19 226/1
கை நிறைத்து எடுத்த கல்லும் மரனும் தம் கரத்தின் வாங்கி – கம்.யுத்3:21 14/3
எடுத்த நாள் ஒத்தது அண்ணல் எழுந்த நாள் உலகுக்கு எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 41/4
வெம் குரல் எடுத்த பாடல் விளித்தனர் மயக்கம் வீங்க – கம்.யுத்3:25 11/4
ஏயினன் இன்னன் ஆக இலக்குவன் எடுத்த வில்லான் – கம்.யுத்3:28 17/1
என்னலும் எடுத்த கூர் வாள் இரு நிலத்து இட்டு மீண்டு – கம்.யுத்3:29 61/1
எடுத்த வாள்களோடு தோள்கள் இற்று வீழும் மற்று உடன் – கம்.யுத்3:31 84/2
முக்கணான் தட வரை எடுத்த மொய்ம்பற்கு – கம்.யுத்4:37 147/2
வெள் எருக்கம் சடை முடியான் வெற்பு எடுத்த திரு மேனி மேலும் கீழும் – கம்.யுத்4:38 23/1

மேல்


எடுத்த-போது (1)

எத்தனை உளர் என்றாலும் யான் சிலை எடுத்த-போது
தொத்துறு கனலின் வீழ்ந்த பஞ்சு என தொலையும் தன்மை – கம்.யுத்3:31 58/2,3

மேல்


எடுத்தது (13)

எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டார் – கம்.பால:13 34/4
செந்தாமரை பூத்து என தீபம் எடுத்தது அன்றே – கம்.பால:16 41/4
கைவிளக்கு எடுத்தது என்ன வந்தது கடவுள் திங்கள் – கம்.அயோ:6 1/4
இ படை எடுத்தது என்று எடுத்த சீற்றத்தான் – கம்.அயோ:13 6/4
காடு கொடுக்கிலர் ஆகி எடுத்தது காணீரோ – கம்.அயோ:13 22/4
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் – கம்.கிட்:1 41/3
எடுத்தது என் இது என் செய எண்ணினை என்றான் – கம்.யுத்1:3 24/4
வெள்ளி அம் கிரி எடுத்தது வெள்கினான் என்ன – கம்.யுத்2:15 209/3
கோள் எடுத்தது மீள என்று உரைத்தலும் கொற்றவன் குன்று ஒத்த – கம்.யுத்2:16 332/3
தோள் எடுத்தது துணித்தி என்று ஒரு சரம் துரந்தனன் சுரர் வாழ்த்த – கம்.யுத்2:16 332/4
எடுத்தது நிருதர் தானை இரிந்தது குரங்கின் ஈட்டம் – கம்.யுத்2:19 53/1
கை விளக்கு எடுத்தது என்ன கவந்தத்தின் காடு கண்டான் – கம்.யுத்3:22 145/4
கைத்தலத்து ஓர் ஓர் கொள்ளி எடுத்தது எ உலகும் காண – கம்.யுத்3:26 19/4

மேல்


எடுத்ததும் (1)

ஈசனோடும் எடுத்ததும் இல்லையோ – கம்.யுத்1:9 51/4

மேல்


எடுத்தல் (1)

மட கிளி எடுத்தல் செல்லா தட குரல் – அகம் 38/12

மேல்


எடுத்தலின் (3)

கனை விசை கடு வளி எடுத்தலின் துணை செத்து – அகம் 121/13
திண் நிலை எயிற்ற செந்நாய் எடுத்தலின்
வளி முனை பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய – அகம் 199/9,10
காய் சின கடு வளி எடுத்தலின் வெம் காட்டு – அகம் 223/6

மேல்


எடுத்தலும் (3)

வாள் எடுத்தலும் வானர வீரர்கள் மறுகினர் வழி-தோறும் – கம்.யுத்2:16 332/1
எறிவான் உயர் சூலம் எடுத்தலும் இன்னே – கம்.யுத்2:18 248/1
எடுத்தலும் சாய்தல்-தானும் எதிர்த்தலும் எதிர்ந்தோர்-தம்மை – கம்.யுத்3:31 55/1

மேல்


எடுத்தலோடு (1)

தேரொடும் எடுத்தலோடு நிலத்திடை குதித்த செம் கண் – கம்.யுத்3:21 38/1

மேல்


எடுத்தலோடும் (1)

இரிந்தன கவியும் கூடி எடுத்தன எடுத்தலோடும்
சரிந்தது நிருதர் தானை தாக்கினன் அரக்கன் தானே – கம்.யுத்2:19 60/3,4

மேல்


எடுத்தவர் (2)

எடுத்தவர் இருந்துழி எய்தி யாரையும் – கம்.யுத்2:18 3/1
எடுத்தவர் இரைத்தவர் எறிந்தவர் செறிந்தவர் மறங்கொடு எதிரே – கம்.யுத்3:31 137/1

மேல்


எடுத்தவர்கள் (1)

புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் – கம்.யுத்2:19 74/4

மேல்


எடுத்தன (4)

முட்டை என்று எடுத்தன வெளுத்த முத்து எலாம் – கம்.யுத்1:6 38/4
இரிந்தன கவியும் கூடி எடுத்தன எடுத்தலோடும் – கம்.யுத்2:19 60/3
கை எடுத்தன குரங்கின் ஓடும் முறை கண்டு தேவர்கள் கலங்கினார் – கம்.யுத்2:19 68/4
விளக்கு_இனம் எடுத்தன போன்ற விண் எலாம் – கம்.யுத்4:37 143/4

மேல்


எடுத்தனம் (1)

இடம் ஏறு எடுத்தனம் என்று இவனை – கம்.யுத்2:18 56/2

மேல்


எடுத்தனர் (2)

தழுவினர் எடுத்தனர் தட கையால் முகம் – கம்.ஆரண்:4 20/1
தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார் – கம்.யுத்2:16 332/2

மேல்


எடுத்தனவும் (1)

எறிந்தனவும் எய்தனவும் எடுத்தனவும் பிடித்தனவும் படைகள் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 99/1

மேல்


எடுத்தனள் (1)

உருப்பசி உடைவாள் எடுத்தனள் தொடர மேனகை வெள்ளடை உதவ – கம்.சுந்:3 75/1

மேல்


எடுத்தனன் (6)

ஒய்யென ஆங்கே எடுத்தனன் கொண்டான் மேல் – கலி 37/18
வென்று கொடி எடுத்தனன் வேந்தனும் கன்றொடு – அகம் 354/3
இட்டனன் எடுத்தனன் வரி வில் ஏந்தலை – கம்.அயோ:14 28/3
அயிர்த்த தம்பி புக்கு அம் கையின் எடுத்தனன் அருவி – கம்.ஆரண்:13 94/2
எடுத்தனன் ஏகுவானை எதிர்ந்து எனது ஆற்றல்கொண்டு – கம்.ஆரண்:13 113/2
அள்ளி விண் தொட எடுத்தனன் உலகு எலாம் அனுங்க – கம்.யுத்1:5 53/4

மேல்


எடுத்தனென் (1)

எடுத்தனென் ஏகினென் என் முழை-தன்னுள் – கம்.ஆரண்:14 57/1

மேல்


எடுத்தாய் (1)

இடந்தாய் உலகை மலையோடும் எடுத்தாய் விசும்பை இவை சுமக்கும் – கம்.சுந்:4 109/1

மேல்


எடுத்தார் (1)

இனத்தின் அரக்கர் மடவார்கள் எடுத்தார் உயிர் வந்து ஏங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 7/2

மேல்


எடுத்தாள் (1)

இருவரையும் இ இருவர்க்கு இளையாளும் ஈன்று எடுத்தாள் – கம்.பால:12 24/4

மேல்


எடுத்தான் (15)

ஏடு அவிழ் மாலை இது என்ன எடுத்தான் – கம்.பால:13 33/4
தலையெடுத்து விழியாமை சமைப்பதே தழல் எடுத்தான்
மலை எடுத்த தனி மலையே இவை காண வாராயோ – கம்.ஆரண்:6 93/3,4
மல் இட்ட தோளால் எடுத்தான் சிலை வாயின் வாங்கி – கம்.ஆரண்:13 29/2
ஏயும் நன் மதில் இட்டனன் கயிலையை எடுத்தான் – கம்.சுந்:2 20/4
எடுத்தான் நல்வினை எ நாளும் – கம்.சுந்:5 51/3
இருந்தவன் கிடந்தது ஓர் எழு தெரிந்து எடுத்தான் – கம்.சுந்:8 23/4
எறிந்த அரக்கன் ஒர் வெற்பை எடுத்தான்
அறிந்த மனத்தவன் அ எழுவே கொடு – கம்.சுந்:9 50/2,3
எறிந்த இந்திரன் இட்ட வான் சிலையினை எடுத்தான் – கம்.சுந்:11 45/4
எடுத்தான் வல தட கையினை இது போய் உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 162/1
என் இல் பொன் மலை எடுக்கலுற்றான் என எடுத்தான் – கம்.யுத்2:15 209/4
கார் மேல் துயில் மலை போலியை கரத்தால் பிடித்து எடுத்தான்
பார்-மேல் படுத்து அரைத்தான் அவன் பழி மேற்பட படுத்தான் – கம்.யுத்2:18 176/2,3
இம்பர் ஞாலத்தை நெளிப்பது மாருதி எடுத்தான் – கம்.யுத்3:22 111/4
ஏல் நாளும் இது ஆனால் எதிர் தடை இல்லதை எடுத்தான் – கம்.யுத்3:27 151/4
செம் கையால் எடுத்தான் சிரம் சேர்த்தினான் – கம்.யுத்3:29 28/4
பத்து சிலை எடுத்தான் கணை தொடுத்தான் பல முகில்-போல் – கம்.யுத்4:37 56/2

மேல்


எடுத்தி (2)

வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் – கம்.யுத்2:19 257/2
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் – கம்.யுத்2:19 257/2

மேல்


எடுத்திட (1)

சங்க வானவர் தலை எடுத்திட நெடும் தண்டால் – கம்.யுத்4:32 33/4

மேல்


எடுத்திடுதலால் (1)

சாய் அழிந்தன அடித்தலம் எடுத்திடுதலால் – கம்.கிட்:5 9/4

மேல்


எடுத்திலர் (1)

தாள் எடுத்தனர் சமழ்த்தனர் வானவர் தலை எடுத்திலர் தாழ்ந்தார் – கம்.யுத்2:16 332/2

மேல்


எடுத்திலாதார் (1)

இராவணன் தூதர் போனார் படைக்கலம் எடுத்திலாதார் – கம்.யுத்3:21 39/4

மேல்


எடுத்து (171)

நறும் புகை எடுத்து குறிஞ்சி பாடி – திரு 239
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து – முல் 68
நெடும் கொடி மிசை இதை எடுத்து
இன் இசைய முரசம் முழங்க – மது 79,80
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி – மலை 16
புரை இல் தீ மொழி பயிற்றிய உரை எடுத்து
ஆனா கௌவைத்து ஆக – நற் 36/7,8
கெடுத்துப்படு நன் கலம் எடுத்து கொண்டு ஆங்கு – நற் 182/5
மண் எடுத்து உண்ணும் அண்ணல் யானை – குறு 260/5
நல_தகை புலைத்தி பசை தோய்த்து எடுத்து
தலை புடை போக்கி தண் கயத்து இட்ட – குறு 330/1,2
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/5
எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம் – பதி 80/3
தண் தளிர் தரு படுத்து எடுத்து உரைஇ – பரி 18/22
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த – கலி 15/25
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை – கலி 48/14
எடுத்து சூள் பல உற்ற பாணன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/14
வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் – கலி 72/17
இனையள் என்று எடுத்து ஓதற்கு அனையையோ நீ என – கலி 76/4
குறிப்பு காண் வல்லு பலகை எடுத்து நிறுத்து அன்ன – கலி 94/13
யாமை எடுத்து நிறுத்தற்றால் தோள் இரண்டும் வீசி – கலி 94/31
நறவினை வரைந்தார்க்கும் வரையார்க்கும் அவை எடுத்து
அற வினை இன்புறூஉம் அந்தணர் இருவரும் – கலி 99/1,2
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/5
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து
பற்றுவேன் என்று யான் விழிக்கும்-கால் மற்றும் என் – கலி 144/55,56
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற – அகம் 113/8
விழவு படர் மள்ளரின் முழவு எடுத்து உயரி – அகம் 189/5
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின் – அகம் 202/4
நிணம் பொதி விழு தடி நெருப்பின் வைத்து எடுத்து
அணங்கு அரு மரபின் பேஎய் போல – அகம் 265/13,14
கல் எடுத்து எறிந்த பல் கிழி உடுக்கை – அகம் 285/9
வேனில் வெளிற்று பனை போல கை எடுத்து
யானை பெரு நிரை வானம் பயிரும் – அகம் 333/11,12
எடுத்து எறி அனந்தல் பறை சீர் தூங்க – புறம் 62/5
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் – புறம் 290/4
குடியும் மன்னும் தானே கொடி எடுத்து
நிறை அழிந்து எழுதரு தானைக்கு – புறம் 314/5,6
புன் தலை சிறாஅர் வில் எடுத்து ஆர்ப்பின் – புறம் 322/4
மலை எடுத்து மரங்கள் பறித்து மாடு – கம்.பால:1 9/1
கதவினை முட்டி மள்ளர் கை எடுத்து ஆர்ப்ப ஓடி – கம்.பால:1 16/1
எறிதரும் அரியின் சும்மை எடுத்து வான் இட்ட போர்கள் – கம்.பால:2 20/1
முதிர்கின்ற பெரும் காதல் தழைத்து ஓங்க எடுத்து இறுக முயங்கலோடும் – கம்.பால:5 57/3
வெள்ளம் அணைத்தவன் வில்லை எடுத்து இ – கம்.பால:13 30/3
இணை எடுத்து இடைஇடை நெருக்க ஏழையர் – கம்.பால:14 15/1
எழுவின் நீள் புயத்தால் எடுத்து ஏந்தினான் – கம்.பால:14 31/3
ஆற்று நீரிடை அம் கைகளால் எடுத்து
ஏற்றுவார் உமை யாவர்-கொலோ என்றான் – கம்.பால:14 35/3,4
கைத்தலத்தின் எடுத்து அரும் கற்பினோய் – கம்.அயோ:4 14/2
தட கையால் எடுத்து அவன் தழுவி கண்ண நீர் – கம்.அயோ:5 26/1
தையல் கடல்-நின்று எடுத்து அவனை தயில கடலின் தலை உய்த்தான் – கம்.அயோ:6 27/4
பறை எடுத்து ஒரு கடுவன் நின்று அடிப்பது பாராய் – கம்.அயோ:10 22/2
எடுத்து நம்-தமக்கு இயம்புவ என கரிந்து இருண்ட – கம்.அயோ:10 23/2
இடி கொள் வேழத்தை எயிற்றொடும் எடுத்து உடன் விழுங்கும் – கம்.அயோ:10 35/1
கரை செய் வேலை போல் நகரி கை எடுத்து
உரை செய் பூசலிட்டு உயிர் துளங்குற – கம்.அயோ:11 120/1,2
நெடிய கை எடுத்து நீட்டி நீந்தின நெடும் கை வேழம் – கம்.அயோ:13 49/4
என்று எடுத்து பற்பலவும் பன்னி இடர் உழக்கும் – கம்.அயோ:14 65/1
சென்று எடுத்து தாங்கினார் மா வதிட்டன் தேற்றினான் – கம்.அயோ:14 65/4
என்றலால் யான் உனை எடுத்து விஞ்சைகள் – கம்.அயோ:14 122/1
வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் – கம்.ஆரண்:1 28/4
கடுத்த கராம் கதுவ நிமிர் கை எடுத்து மெய் கலங்கி – கம்.ஆரண்:1 48/1
எடுத்து ஒரு வாரணம் அழைப்ப நீயோ அன்று ஏன் என்றாய் – கம்.ஆரண்:1 48/4
கரந்திலன் இலக்கணம் எடுத்து காட்டிய – கம்.ஆரண்:6 18/1
மா எலாம் தொலைத்து வெள்ளிமலை எடுத்து உலகம் மூன்றும் – கம்.ஆரண்:6 32/3
கடிதின் ஓடினென் எடுத்து ஒல்லை கரந்து அவள் காதல் – கம்.ஆரண்:6 82/3
நிலை எடுத்து நெடு நிலத்து நீ இருக்க தாபதர்கள் – கம்.ஆரண்:6 93/1
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர் – கம்.ஆரண்:6 93/2
அலந்தார் நிசிசரர் ஆம் என இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – கம்.ஆரண்:7 92/4
எடுத்து வாங்கி வலம் கொண்டு இட கையில் – கம்.ஆரண்:9 18/2
ஏற்றி நாண் இமையா-முன் எடுத்து அது – கம்.ஆரண்:9 19/1
நீட்டினான் உலகம் மூன்றும் நின்று எடுத்து அளந்த பாதம் – கம்.ஆரண்:11 71/1
இழைத்த மாயையின் என் குரலால் எடுத்து
அழைத்தது உண்டு அது கேட்டு அயர்வு எய்துமால் – கம்.ஆரண்:11 79/2,3
அரக்கன் அ உரை எடுத்து அரற்றினான் அதற்கு – கம்.ஆரண்:12 11/3
ஈறு ஒரு மனிதன் செய்தான் என்று எடுத்து இயம்பினாயேல் – கம்.ஆரண்:12 59/2
அழுந்தாது கழன்றிட பெய்து எடுத்து ஆர்த்து அரக்கன் – கம்.ஆரண்:13 25/2
சூலம் எடுத்து ஆர்த்து எறிந்தான் மறம் தோற்றிலாதான் – கம்.ஆரண்:13 31/4
தந்தனன் தாதை தன்னை தட கையான் எடுத்து சார்வான் – கம்.ஆரண்:13 134/4
எற்றுவான் எடுத்து எழுதலும் பிழைத்து – கம்.கிட்:3 67/3
எடுத்து பாரிடை எற்றுவென் பற்றி என்று இளவல் – கம்.கிட்:7 63/1
மை எடுத்து ஒத்தது மழைத்த வானமே – கம்.கிட்:10 2/4
ஏர் குலாம் முகத்தினாளை இறை முகம் எடுத்து நோக்கி – கம்.கிட்:11 50/3
தென் திசை சென்றுளார் திறன் எடுத்து உரை-செய்வாம் – கம்.கிட்:14 2/4
எழுகிலர் கால் எடுத்து ஏகும் எண்_இலர் – கம்.கிட்:14 26/1
எ குறியொடு எ குணம் எடுத்து இவண் உரைக்கேன் – கம்.கிட்:14 49/1
இழைத்த வெண் திரை கரம் எடுத்து இலங்கையாள் – கம்.கிட்:16 1/2
இ உரை இ உரை எடுத்து இயம்பினான் – கம்.கிட்:16 33/4
வால் விசைத்து எடுத்து வன் தாள் மடக்கி மார்பு ஒடுக்கி மாதை – கம்.சுந்:1 16/1
அலத்தக தளிர்க்கை நோவ அளந்து எடுத்து அமைந்த பாடல் – கம்.சுந்:2 103/2
அலக்கண் எய்துவது அணியது உண்டு என்று எடுத்து அறைகுவது இவள் யாக்கை – கம்.சுந்:2 200/2
எடுத்து ஆழி இலங்கையினை இரும் கடல் இட்டு இன்று இவனை – கம்.சுந்:2 231/3
மலை எடுத்து எண் திசை காக்கும் மாக்களை – கம்.சுந்:3 119/1
சிலை எடுத்து இளையவன் நிற்க சேர்ந்திலை – கம்.சுந்:3 119/3
தலை எடுத்து இன்னமும் மகளிர் தாழ்தியோ – கம்.சுந்:3 119/4
படி உரைத்து எடுத்து காட்டும் படித்து அன்று படிவம் பண்பில் – கம்.சுந்:4 38/1
எடுத்து அரக்கரை எறிதலும் அவர் உடல் எற்ற – கம்.சுந்:7 41/1
வீரன் வன் தட கையால் எடுத்து வீசிய – கம்.சுந்:9 42/1
எடுத்து ஒருவன்-தனை விண்ணில் எறிந்தான் – கம்.சுந்:9 53/4
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:11 50/4
கை எடுத்து அழைத்து ஓடின ஓடை வெம் களி மா – கம்.சுந்:13 30/4
இ தலை நிகழ்ந்த எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டாம் – கம்.சுந்:14 13/4
அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி – கம்.யுத்1:1 10/4
அள்ளி விண் தொட எடுத்து ஆர்த்த ஆற்றலாய் – கம்.யுத்1:2 25/2
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் மீது எடுத்து ஓச்சினர் உயிரோடும் – கம்.யுத்1:3 81/2
எள்ள கட்டி எடுத்து விசித்து – கம்.யுத்1:3 99/2
ஏலுமே என்று எடுத்து இனைய கூறினான் – கம்.யுத்1:4 81/4
ஏதுவில் சிறந்தன எடுத்து காட்டினான் – கம்.யுத்1:4 95/4
புடைக்கை வன் திரை எடுத்து ஆர்க்கும் போர் கடல் – கம்.யுத்1:5 7/1
எஞ்சுற கடிது எடுத்து எறியவே நளன் – கம்.யுத்1:8 9/2
கை எடுத்து அழைத்த யானை போன்றன களி நல் யானை – கம்.யுத்1:8 16/4
வழை தரு எடுத்து அருகு வந்தனர் அநேகர் – கம்.யுத்1:9 10/4
இந்திரன் இருக்கை என்பர் இலங்கையை எடுத்து காட்டார் – கம்.யுத்1:10 7/3
இருபதும் எடுத்து உரும் இடித்து என அடித்தான் – கம்.யுத்1:12 9/4
எரித்தவனை ஒத்தவன் எடுத்து அகழி இட்டான் – கம்.யுத்1:12 14/4
எந்திரம் என கடிது எடுத்து அவன் எறிந்தான் – கம்.யுத்1:12 23/3
ஏவினார் பிடித்தாரை எடுத்து எழ – கம்.யுத்1:14 40/1
அழியும் மா கடல் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னவே – கம்.யுத்2:15 34/4
குன்றம் நின்றது எடுத்து எதிர் கூற்று என – கம்.யுத்2:15 71/1
மீ எடுத்து விசும்பு உற வீசினான் – கம்.யுத்2:15 74/4
என் தோள் வலி அதனால் எடுத்து யான் எற்றவும் இறவா – கம்.யுத்2:15 166/1
எல்லின் நான்முகன் கொடுத்தது ஓர் வேல் எடுத்து எறிந்தான் – கம்.யுத்2:15 205/4
இடுக்கில் நின்ற அ மாருதி புகுந்து எடுத்து ஏந்தி – கம்.யுத்2:15 212/3
காசு_இல் நல் நெடும் கரம் எடுத்து ஆடிட கயிலை – கம்.யுத்2:15 223/2
கூற்றும் கை எடுத்து ஆடிட இராவணன் கொதித்தான் – கம்.யுத்2:15 243/4
இற முன் அங்கு யார் உனை எடுத்து நாட்டுவார் – கம்.யுத்2:16 79/4
இரும் படை கடிப்பு எடுத்து எற்றி ஏகுக – கம்.யுத்2:16 95/1
தம்பியை எடுத்து மார்பில் தழுவி தன் தறுகணூடு – கம்.யுத்2:16 149/3
என்று அவன்-தன்னை மீட்டும் எடுத்து மார்பு இறுக புல்லி – கம்.யுத்2:16 162/1
எங்குற்றார் எங்குற்றார் என்று எடுத்து அழைத்து இமையோர் அஞ்ச – கம்.யுத்2:16 201/3
ஒரு விலாளர் என்று ஆயிரம் கால் எடுத்து உரைத்தான் – கம்.யுத்2:16 223/4
கூறினார் எடுத்து ஆர்த்தது வானர குழுவும் – கம்.யுத்2:16 226/2
என்னுமாறு அன்றி பிறிது எடுத்து இயம்புவது யாதோ – கம்.யுத்2:16 227/4
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா – கம்.யுத்2:16 323/4
குன்று நின்றது பேர்த்து எடுத்து இரு நில குடர் கவர்ந்து என கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 325/2
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 334/3
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி – கம்.யுத்2:16 345/2
என்று தான் உற்றது எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:17 9/4
என் மகன் இறந்தான் என்ன நீ எடுத்து அரற்றல் என்றாள் – கம்.யுத்2:17 59/4
எட்டி வன் தட கை-தன்னால் எடுத்து எங்கும் விரைவின் வீச – கம்.யுத்2:18 224/3
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – கம்.யுத்2:18 232/2
என்று பலப்பலவும் பன்னி எடுத்து அழைத்து – கம்.யுத்2:18 272/1
நின்ற உருப்பசியும் மேனகையும் நேர்ந்து எடுத்து
குன்று புரையும் நெடும் கோயில் கொண்டு அணைந்தார் – கம்.யுத்2:18 272/3,4
கடித்தன கழுத்து அற கைகளால் எடுத்து
அடித்தன அரைத்தன ஆர்த்த வானரம் – கம்.யுத்2:19 43/3,4
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 72/3
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் – கம்.யுத்2:19 74/4
குறு நின்றது பறித்து எடுத்து அவனை எய்தி நொய்தின் இது கூறினான் – கம்.யுத்2:19 78/4
எற்றும் வானின் எடுத்து எறியும் எதிர் – கம்.யுத்2:19 140/2
தலைகளை எடுத்து நோக்கி தழல் எழ விழிப்பர் தாவி – கம்.யுத்2:19 193/2
அழுங்கினை வந்தது என்னை அடுத்தது என்று எடுத்து கேட்டான் – கம்.யுத்2:19 286/3
இன்னது நிகழ்ந்தது என்றார் அரக்கன் ஈது எடுத்து சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 295/4
துரகம் உந்தினர் எடுத்து எறியும் சூலமே – கம்.யுத்3:20 42/4
தேரோடும் எடுத்து உயர் திண் கையினால் – கம்.யுத்3:20 75/3
ஏய்ந்து எழு தேரினோடும் இமைப்பிடை எடுத்து கொண்டான் – கம்.யுத்3:21 37/4
ஒன்றை சங்கு எடுத்து ஊதினான் உலகு எலாம் உலைய – கம்.யுத்3:22 75/4
கொடி குழீஇயின கொழுந்து எடுத்து எழுந்து மேற்கொள்ள – கம்.யுத்3:22 98/1
அடித்தான் உயிர் குடித்தான் எடுத்து ஆர்த்தான் பகை தீர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 116/4
இனி என் எற்றுவென் களிற்றினோடு எடுத்து என எழுந்தான் – கம்.யுத்3:22 169/2
என்ப பலவும் எடுத்து இயம்பி இமையாதோரும் இடர் உழந்தார் – கம்.யுத்3:22 226/1
எற்றுதும் அரக்கர்-தம்மை இல்லொடும் எடுத்து என்று ஏகல் – கம்.யுத்3:26 73/2
வில் எடுத்து உருத்து நின்ற வீரருள் வீரன் நேரே – கம்.யுத்3:27 91/1
கல் எடுத்து எறிய வந்த அனுமனை கண்ணின் நோக்கி – கம்.யுத்3:27 91/2
மல் எடுத்து உயர்ந்த தோளாற்கு என்-கொலோ வருவது என்னா – கம்.யுத்3:27 91/3
சொல் எடுத்து அமரர் சொன்னார் தாதையும் துணுக்கமுற்றான் – கம்.யுத்3:27 91/4
அன்னார் செரு விளைத்தார் என இமையோர் எடுத்து அழைத்தார் – கம்.யுத்3:27 116/2
அ தேர் அழிந்தது நோக்கிய இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:27 122/1
அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:27 124/2
இது காத்தி-கொல் என்னா எடுத்து இசிக படை எய்தான் – கம்.யுத்3:27 131/1
என்று எடுத்து இலங்கை வேந்தற்கு இளையவன் இயம்ப இன்னே – கம்.யுத்3:28 33/1
என்பன பலவும் பன்னி எடுத்து அழைத்து இரங்கி ஏங்கி – கம்.யுத்3:29 40/1
எடுத்து ஒரு முகத்தினால் எய்தி யாம் இனி – கம்.யுத்3:31 177/3
இம்மென உடன் எடுத்து எழுந்து சேறுமோ – கம்.யுத்3:31 185/3
என்றலும் எயிற்று பேழ் வாய் மடிந்து அடா எடுத்து நின்னை – கம்.யுத்4:37 12/1
ஏழு வேலையும் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னலாம் – கம்.யுத்4:37 35/1
அரக்கன் அன்று எடுத்து ஆர்க்கின்ற ஆர்ப்பும் அ – கம்.யுத்4:37 40/1
எல்லாம் நெடும் கரத்தால் எடுத்து எறிந்தான் செரு அறிந்தான் – கம்.யுத்4:37 54/4
என்று ஏங்கி அரற்றுவான் தனை எடுத்து சாம்பவனும் எண்கின் வேந்தன் – கம்.யுத்4:38 11/1
வீழ்ந்த மைந்தனை எடுத்து தன் விலங்கல் ஆகத்தின் – கம்.யுத்4:40 103/1
என்று மைந்தனை எடுத்து எடுத்து இறுகுற தழுவி – கம்.யுத்4:40 107/1
என்று மைந்தனை எடுத்து எடுத்து இறுகுற தழுவி – கம்.யுத்4:40 107/1
உன்னும் மாத்திரத்து உலகினை எடுத்து உம்பர் ஓங்கும் – கம்.யுத்4:41 36/1
அடியின் வீழ்தலும் எடுத்து நல் ஆசியோடு அணைத்து – கம்.யுத்4:41 37/1

மேல்


எடுத்துக்கொண்டு (2)

கோட்டம் காழ் கோட்டின் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டிய – கலி 107/7
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி – கம்.யுத்2:15 208/3

மேல்


எடுத்துக்கொள்வது (1)

எடுத்துக்கொள்வது போலும் தொடி வடு காணிய – கலி 71/16

மேல்


எடுத்தேறு (2)

எடுத்தேறு ஏய கடிப்பு புடை வியன்_கண் – பதி 41/23
எடுத்தேறு ஏய கடி புடை அதிரும் – பதி 84/1

மேல்


எடுத்தேன் (1)

எடுத்தேன் மன்ற யானே – ஐங் 380/4

மேல்


எடுப்ப (20)

கடும் காற்று எடுப்ப கல் பொருது உரைஇ – மது 378
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து – மது 714
உரறு குரல் வெம் வளி எடுப்ப நிழல் தப – நற் 62/8
கானவர் எடுப்ப வெரீஇ இனம் தீர்ந்து – குறு 322/2
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/2
நான்மறை கேள்வி நவில் குரல் எடுப்ப
ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை – பரி 30/8,9
வெரு வரு தூமம் எடுப்ப வெகுண்டு – கலி 104/43
பெற்றத்தார் கவ்வை எடுப்ப அது பெரிது – கலி 104/67
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று – அகம் 1/17
விலங்கு வெம் கடு வளி எடுப்ப
துளங்கு மர புள்ளின் துறக்கும் பொழுதே – அகம் 71/17,18
எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல – புறம் 254/2
எடுப்ப
மைந்தர் தந்தை – புறம் 340/5,6
ஒண் பொறி சேவல் எடுப்ப ஏற்றெழுந்து – புறம் 383/1
மாகதர்கள் அரு மறை நூல் வேதியர்கள் வாழ்த்து எடுப்ப மதுர செ வாய் – கம்.பால:5 55/2
அரும்பு நாள்_மலர் அசோகுகள் அலர் விளக்கு எடுப்ப
நரம்பின் நான்ற தேன் தாரை கொள் நறு மலர் யாழின் – கம்.பால:9 7/2,3
தழுவி நின்று எடுப்ப வேலை தனி தனி கடக்கும் தாள – கம்.சுந்:4 32/2
பயிர்கள் ஆர்ப்பு எடுப்ப மூரி பல்_இயம் குமுற பற்றி – கம்.சுந்:8 22/2
கங்குல் வந்து இறுத்த காலை கை விளக்கு எடுப்ப காவல் – கம்.யுத்1:12 50/1
தன் தலை எடுப்ப கண்டு தானவர் தலைகள் சாய – கம்.யுத்3:28 62/3

மேல்


எடுப்பது (1)

எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ – கம்.யுத்3:31 138/4

மேல்


எடுப்பர் (1)

எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர் – கம்.கிட்:7 56/1

மேல்


எடுப்பவள் (1)

பேர் ஊரும் சிற்றூரும் கௌவை எடுப்பவள் போல் – கலி 109/6

மேல்


எடுப்பவே (1)

வடிவு உடை மடந்தையர் வாழ்த்து எடுப்பவே – கம்.பால:5 73/4

மேல்


எடுப்பவை (1)

நீறு எடுப்பவை நிலம் சாடுபவை – கலி 106/7

மேல்


எடுப்பார் (1)

இருள் நிறத்தவர் ஒருத்தர் ஏழ் மலையையும் எடுப்பார் – கம்.யுத்3:30 20/4

மேல்


எடுப்பான் (1)

புள்ளி மா மேரு என்னும் பொன்மலை எடுப்பான் போல – கம்.சுந்:6 53/3

மேல்


எடுப்பி (3)

தலை தவ சென்று தண் பணை எடுப்பி
வெண் பூ கரும்பொடு செந்நெல் நீடி – பட் 239,240
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது – ஐங் 272/2
மட மான் பெரு நிரை வைகு துயில் எடுப்பி
மந்தி சீக்கும் அணங்கு உடை முன்றிலில் – புறம் 247/3,4

மேல்


எடுப்பியோயே (1)

ஏம இன் துயில் எடுப்பியோயே – குறு 107/7

மேல்


எடுப்பினும் (2)

மண் உருத்து எடுப்பினும் கடலை வாரினும் – கம்.பால:7 21/1
கீழ் மடுத்து எடுப்பினும் கிடைத்த செய்யுமால் – கம்.கிட்:6 33/4

மேல்


எடுப்பு (1)

சென்று புக்கனன் இராவணன் எடுப்பு அரும் கிரி என திரள் தோளான் – கம்.சுந்:2 201/4

மேல்


எடுப்புக (1)

எல்லாம் துயிலோ எடுப்புக நின் பெண்டிர் – கலி 70/21

மேல்


எடுப்புதி (1)

இன் துயில் எடுப்புதி கனவே – குறு 147/4

மேல்


எடுப்பும் (4)

துஞ்சு களிறு எடுப்பும் தம் பெரும் கல் நாட்டே – நற் 125/12
சுடர் துயர் எடுப்பும் புன்கண் மாலை – குறு 398/5
கோடு முழங்கு இமிழ் இசை எடுப்பும்
பீடு கெழு செல்வம் மரீஇய கண்ணே – பதி 50/25,26
புணர் துயில் எடுப்பும் புனல் தெளி காலையும் – அகம் 279/13

மேல்


எடுப்புமே (3)

மண மனை ததும்பும் நின் மண முழ வந்து எடுப்புமே
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/10,11
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே – கலி 70/14,15
தேர் பூண்ட நெடு நன் மான் தெண் மணி வந்து எடுப்புமே
என ஆங்கு – கலி 70/18,19

மேல்


எடுப்பென் (1)

என் தலை எடுக்கலானேன் இனி குடை எடுப்பென் என்றான் – கம்.யுத்3:28 62/4

மேல்


எடும் (2)

தரையினை எடும் எடும் என்றால் ஒருவர் அது அமைதல் சமைந்தார் – கம்.சுந்:7 17/4
தரையினை எடும் எடும் என்றால் ஒருவர் அது அமைதல் சமைந்தார் – கம்.சுந்:7 17/4

மேல்


எடை (1)

தூவி அம்பு எடை சோர்ந்தன சொரி உடல் சுரிப்ப – கம்.யுத்4:32 9/2

மேல்


எண் (175)

எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி – பொரு 11
அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த – மலை 347
எண் பிழி நெய்யொடு வெண் கிழி வேண்டாது – நற் 328/8
மா கடல் நடுவண் எண் நாள் பக்கத்து – குறு 129/3
எண் இயல் முற்றி ஈர் அறிவு புரிந்து – பதி 74/18
எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை – பரி 1/63
நால் எண் தேவரும் நயந்து நின் பாடுவோர் – பரி 3/28
எழு கையாள எண் கை ஏந்தல் – பரி 3/38
இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை – பரி 3/45
அணி நிழல் வயங்கு ஒளி ஈர் எண் தீம் கதிர் – பரி 3/51
நால் வகை ஊழி எண் நவிற்றும் சிறப்பினை – பரி 3/80
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/37
மாறா போர் மணி மிடற்று எண் கையாய் கேள் இனி – கலி 1/4
எண் பேர் எச்சம் என்று இவை எல்லாம் – புறம் 28/4
இன்சொல் எண் பதத்தை ஆகு-மதி பெரும – புறம் 40/9
எண் தேர் செய்யும் தச்சன் – புறம் 87/3
எண் நாள் திங்கள் அனைய கொடும் கரை – புறம் 118/2
எண் நாண பல வேட்டும் – புறம் 166/22
எண் இல் காட்சி இளையோர் தோற்பின் – புறம் 213/15
இரவி-தன் குலத்து எண்_இல் பல் வேந்தர்-தம் – கம்.பால:1 12/1
எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் – கம்.பால:3 5/3
யாணர் எண் திசைக்கும் இருள் அற இமைக்கும் இரவி-தன் குல_முதல் நிருபர் – கம்.பால:3 12/2
இந்திர நீலத்த எண்_இல் கோடியே – கம்.பால:3 29/4
ஊனம்_இல் அறநெறி உற்ற எண்_இலா – கம்.பால:3 33/3
கோவை இ நகரொடு எண் குறிக்கலாத அ – கம்.பால:3 58/1
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி – கம்.பால:3 74/1
ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் – கம்.பால:4 2/2
ஈந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்_இல் நுண் நூல் – கம்.பால:4 5/1
எண்_இலா அரும் தவத்தோன் இயம்பிய சொல் மருமத்தின் எறி வேல் பாய்ந்த – கம்.பால:6 12/1
எண் உரு தெரிவு_அரும் பாவம் ஈண்டி ஓர் – கம்.பால:7 21/3
எடுத்த மணி மண்டபத்துள் எண் தவத்து முனிவரொடும் இருந்தான் பைம் தார் – கம்.பால:12 1/3
மு கண் எண் தோளவன் முனிவும் மாறினான் – கம்.பால:13 13/4
எண் கடந்து அலகு இலாது இன்று ஏகுறும் இவன் தேர் என்று – கம்.பால:21 7/1
வையம் பற்றிய மங்கையர் எண்_இலர் – கம்.பால:21 32/1
எண் தவ முனிவரும் இறைவர் யாவரும் – கம்.பால:23 46/1
எண்_இல கோடி பொன் எல்லை_இல் கோடி – கம்.பால:23 97/1
எண் கீறிய உயிர் யாவையும் யமன் வாய் இட என்றோ – கம்.பால:24 9/2
எண் தரும் கடை சென்ற யாமம் இயம்புகின்றன ஏழையால் – கம்.அயோ:3 51/1
ஏழ் உலோகமும் எண் தவம் செய்த கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் – கம்.அயோ:3 59/3
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த – கம்.அயோ:3 78/4
எண் நீர்மையினான் விண்ணோர் எதிர்கொண்டிட ஏகினனால் – கம்.அயோ:4 78/4
எண் நாட்டவர் யாவரும் நிற்க ஓர் மூவர் ஆகி – கம்.அயோ:4 118/2
இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர் – கம்.அயோ:4 171/1
எண் கொடு சுடர் வனத்து எய்தல் காணவோ – கம்.அயோ:4 184/2
எண் முதல் அறுத்து நான் இமைப்பின் நீக்கலால் – கம்.அயோ:14 32/2
எண் முதல் உயிர்க்கு நீ இரங்கல் வேண்டுமோ – கம்.அயோ:14 72/4
எண் தகு குணத்தினாய் தாதை என்றலால் – கம்.அயோ:14 75/2
ஈன்றவர் முதலிய எண்_இல் சுற்றமும் – கம்.அயோ:14 135/1
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ – கம்.ஆரண்:1 43/3
எண் தவ நெடிது எனின் இறுதியில் அவனை – கம்.ஆரண்:2 44/3
எண் தவ எமக்கு அருள்க என குறை_இரப்ப – கம்.ஆரண்:3 37/2
எண் திசையும் ஏழ் உலகும் எ உயிரும் உய்ய – கம்.ஆரண்:3 46/3
எண் தகு குணத்தினை என கொடு உயர் சென்னி – கம்.ஆரண்:3 51/3
எண் தகும் இமையவர் அரக்கர் எங்கள் மேல் – கம்.ஆரண்:6 4/1
எண் அருளி ஏழைமை துடைத்து எழு மெய்ஞ்ஞான – கம்.ஆரண்:6 28/3
எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்லை இல்லை ஆம் என்று நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 53/2
எண் அளவிடல்_அரும் செரு வென்று ஏறினார் – கம்.ஆரண்:7 40/4
தூர வட்ட எண் திசைகளை தனித்தனி சுமக்கும் – கம்.ஆரண்:8 19/1
எண் திசை மருங்கினும் இருள் இன்று என்னவே – கம்.ஆரண்:10 20/4
இன்ன ஆறு செய்வென் என்று ஓர் எண் இலான் இரங்குவான் – கம்.ஆரண்:10 95/2
எண் தானும் இயைந்து இயையா உருவம் – கம்.ஆரண்:11 46/2
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் – கம்.ஆரண்:13 73/2
யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் – கம்.ஆரண்:13 82/4
இல் உடையாள் காண இறகு உடையாய் எண்_இலா – கம்.ஆரண்:13 99/2
எண்_அரும் பொருள்கள் எல்லாம் என்பது தெரிந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:13 115/4
எண் திசை இறுதி ஆன உலகங்கள் இவற்றை இன்னே – கம்.ஆரண்:13 117/3
எண்_இல் அன்னவன் குணங்களை வாய் திறந்து இசைத்தான் – கம்.ஆரண்:15 39/3
எண் திசையும் திண் சுவரா ஏழ்_ஏழ் நிலை வகுத்த – கம்.ஆரண்:15 44/1
எண் உளார் இயல் உளார் இசை உளார் திசை உளார் – கம்.கிட்:3 3/2
எண் நக பறித்து எறிதலின் எற்றலின் இற்ற – கம்.கிட்:7 58/3
மாரற்கு எண்_இல் பல் ஆயிரம் மலர் கணை வகுத்த – கம்.கிட்:10 48/3
எண் உறு கல்வி உள்ளத்து இளையவன் இன்னே உன்னை – கம்.கிட்:10 61/3
ஆறு எண் ஆயிர கோடி அது உடன் வர அமிழ்தம் – கம்.கிட்:12 4/3
ஐம்பது ஆய நூறு_ஆயிர கோடி எண் அமைந்த – கம்.கிட்:12 5/1
கோடி கோடி நூறு_ஆயிரம் எண் என குவிந்த – கம்.கிட்:12 15/1
மறம் கொள் வானரம் ஒன்பது கோடி எண் வகுத்த – கம்.கிட்:12 16/3
ஈண்டு தாழ்க்கின்றது என் இனி எண் திசை மருங்கும் – கம்.கிட்:12 40/1
எழுகிலர் கால் எடுத்து ஏகும் எண்_இலர் – கம்.கிட்:14 26/1
விரிந்து நீர் எண் திசை மேவி நாடினீர் – கம்.கிட்:16 2/1
இடுக்கு உறு பொருள்கள் என் ஆம் எண் திசை சுமந்த யானை – கம்.சுந்:1 23/1
எண் அடி அற்ற குன்றில் நிலைத்து நின்று எய்த நோக்கி – கம்.சுந்:1 79/2
எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று இமைக்கின்ற எழிலால் – கம்.சுந்:2 22/2
எண் உடை அனுமன் மேல் இழிந்த பூ மழை – கம்.சுந்:2 55/1
பாராநின்றாள் எண் திசை-தோறும் பலர் அப்பால் – கம்.சுந்:2 75/1
ஏசுற விளங்கியது இருளை எண் வகை – கம்.சுந்:2 120/3
இளக்கர் இழுது எஞ்ச விழும் எண் அரு விளக்கை – கம்.சுந்:2 162/1
மலை எடுத்து எண் திசை காக்கும் மாக்களை – கம்.சுந்:3 119/1
எண் திசை மருங்கினும் உலகம் யாவினும் – கம்.சுந்:4 104/1
எண்_இல் தரு கோடிகள் எறிந்தன செறிந்தே – கம்.சுந்:6 20/1
எண் கொள அரிது இராவும் இருள் கொள அரிது மாக – கம்.சுந்:6 50/2
எண் திசை சுமந்த மாவும் தேவரும் இரியல்போக – கம்.சுந்:6 60/2
எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி – கம்.சுந்:7 2/2
ஏவலின் எய்தினர் இருந்த எண் திசை – கம்.சுந்:7 59/1
எறிந்தனர் எய்தனர் எண்_இறந்தன – கம்.சுந்:9 30/1
எண் திசை வென்ற நீயே ஏவுதி என்னை என்றான் – கம்.சுந்:10 3/4
இருந்த எண் திசை கிழவனை மாருதி எதிர்ந்தான் – கம்.சுந்:12 50/1
நாள்கள் மேல் உலகில் சென்ற எண் என நம்பி கண்ண – கம்.சுந்:14 6/3
எண்_அரும் கூறாய் மாய்தி என்றது ஓர் மொழி உண்டு என்பார் – கம்.சுந்:14 32/4
எண்_இலர் இறந்தவர் எண்ணில் ஆவரோ – கம்.யுத்1:2 26/4
பேர்வு_இல் எண் திசை காவலர் கருமமும் பிடிக்கும் – கம்.யுத்1:3 6/3
எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின் – கம்.யுத்1:3 43/2
யாவையும் எவரும் ஆய் எண் இல் வேறுபட்டு – கம்.யுத்1:3 63/2
எழுத்து இயல் நாளத்தின் எண் இலா வகை – கம்.யுத்1:3 70/1
எண்ணினும் நெடியவன் ஒருவன் எண் இலான் – கம்.யுத்1:3 71/4
எண் கோடற்கு அரிது என்ன வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:3 98/3
ஏய பெறும் ஈசர்கள் எண்_இலரால் – கம்.யுத்1:3 108/2
தொல்லை சால் எண் குணனும் நின் சொல் தொழில் செய்ய – கம்.யுத்1:3 173/3
ஆர் உயிர் கொடுத்து காத்தார் எண்_இலா அரசர் அம்மா – கம்.யுத்1:4 116/4
இடை_இலர் எண்_இரு கோடி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 20/2
என்றவர் எண்_இரு கோடி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 22/2
ஈட்டமும் எண்_இரு கோடி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 23/2
எண்_இரு கோடியின் இரட்டி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 24/2
இறப்பு இலர் எண் இருநூறு கோடியே – கம்.யுத்1:5 27/4
இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் – கம்.யுத்1:5 28/4
இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் – கம்.யுத்1:5 28/4
இலங்கையின் அரண் இது படையின் எண் இது – கம்.யுத்1:5 32/1
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் – கம்.யுத்1:5 39/3
ஆன்ற எண் திசை உலகு எலாம் சுமக்கின்ற யானை – கம்.யுத்1:5 54/1
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால் – கம்.யுத்1:5 60/1
எள்ளலுற்று அறைந்தனம் எண்_இலோம் என – கம்.யுத்1:6 39/2
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் – கம்.யுத்1:8 44/1
ஏயின இருக்கை நோக்கி எண் திசை மருங்கும் யாரும் – கம்.யுத்1:9 17/3
ஏய வெள்ளம் எழுபதும் எண் கடல் – கம்.யுத்2:15 5/1
இறுக்க வேண்டுவது இல்லை எண் தீர் மணி – கம்.யுத்2:15 15/1
இடித்த எற்றின எண்_இல் அரக்கரை – கம்.யுத்2:15 25/3
இற்று உலந்து முடிந்தவர் எண்_இலர் – கம்.யுத்2:15 47/2
எண் திசாமுகம் எண்ணும் இடும்பன் ஓர் – கம்.யுத்2:15 63/2
தொடுத்த எண் வகை மூர்த்தியை துளக்கி வெண் பொருப்பை – கம்.யுத்2:15 210/3
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல் – கம்.யுத்2:16 8/1
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச – கம்.யுத்2:16 17/1
என்றும் அ எண்_இலார் – கம்.யுத்2:16 118/3
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 232/4
எண் தரு கருமம் மற்று இதனின் இல் என – கம்.யுத்2:16 263/3
எண் உடை தன்மையன் இனைய எண்_இலா – கம்.யுத்2:16 292/1
எண் உடை தன்மையன் இனைய எண்_இலா – கம்.யுத்2:16 292/1
எண் பெற்றாய் பழியும் பெற்றாய் இது நின்னால் பெற்றது அன்றால் – கம்.யுத்2:17 39/3
இழை அஞ்சன மால் களிறு எண்_இல் அரி – கம்.யுத்2:18 21/1
என் போல்பவர் சொல்லுவது எண் உடையார் – கம்.யுத்2:18 68/3
எண் உறு பெரும் பதம் வினையின் எஞ்சிட – கம்.யுத்2:18 108/3
பாடித்தலை உற்றவர் எண்_இலர் பட்டார் – கம்.யுத்2:18 251/4
எண் மேலும் நிமிர்ந்துளர் ஈருள் தயங்க – கம்.யுத்2:18 253/3
பிறியும் அவர் எண்_இலர் தம் மனை பெற்றார் – கம்.யுத்2:18 254/3
ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த – கம்.யுத்2:18 270/1
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 230/4
இரிந்தது பேர் இருள் எண் திசை-தோறும் – கம்.யுத்3:20 28/4
எண் தோளனும் உட்கிட எற்றினனால் – கம்.யுத்3:20 89/4
முற்ற எண் இலா முரண் கணை தூர்த்தனன் முரண் போர் – கம்.யுத்3:22 75/3
எள் இல் எண்_இலர்-தம்மொடு விரைந்தனை ஏகி – கம்.யுத்3:22 93/3
இருளிடை சுடலை ஆடும் எண் புயத்து அண்ணல் வண்ண – கம்.யுத்3:22 144/3
இ மருந்து காத்து உறையும் தெய்வங்கள் எண் இலவால் இரங்கா யார்க்கும் – கம்.யுத்3:24 29/1
சே_இழை பாகத்து எண் தோள் ஒருவனை வணக்கம் செய்தான் – கம்.யுத்3:24 51/4
இறைவர்கள் மூவர் என்பது எண் இலார் எண்ணமே தான் – கம்.யுத்3:26 5/3
எண்_இல கோடி பல் படை யாவும் – கம்.யுத்3:26 20/1
எண் குலை நெஞ்சில் இரங்கல் துறந்தாய் – கம்.யுத்3:26 34/3
எ அம்பரம் எ எண் திசை எ வேலைகள் பிறவும் – கம்.யுத்3:27 104/3
எண் செல்கில நெடும் காலவன் இடை செல்கிலன் உடல்-மேல் – கம்.யுத்3:27 108/3
எண் ஆர்த்தது மறை ஆர்த்தது விசயம் என இயம்பும் – கம்.யுத்3:27 159/3
இந்த வாள் எயிற்று அரக்கர் எண் அறிந்திலம் இறைவ – கம்.யுத்3:30 15/4
எ திறத்து இதற்கு எண் என தொகை வகுத்து இயன்ற – கம்.யுத்3:30 30/1
பித்தர் இ படைக்கு எண் சிறிது என்றனர் பெயர்ந்தார் – கம்.யுத்3:30 30/4
யானையை காத்து மற்றை இறைவனை காத்து எண் தீர்ந்த – கம்.யுத்3:31 66/2
பூவின் அண்டர் கோனும் எண் மயங்கும் அன்ன போரின் வந்து – கம்.யுத்3:31 88/3
எண் வாய் உற மொய்த்தன இன் நறை உற்று – கம்.யுத்3:31 206/3
எண் திசை பெரும் களிற்றிடை மணி என இசைக்கும் – கம்.யுத்4:35 21/1
எண்_அரும் கோடி வெம் கண் இராவணரேயும் இன்று – கம்.யுத்4:37 11/1
எண் போர்த்தன எரி போர்த்தன இருள் போர்த்தன என்னே – கம்.யுத்4:37 50/3
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – கம்.யுத்4:38 4/3
எனக்கும் எண் வகை ஒருவற்கும் இமையவர்க்கு இறைவன் – கம்.யுத்4:40 89/1
எண் பிறந்த நின் குணங்களுக்கு இனி இழுக்கு இலையால் – கம்.யுத்4:40 110/4
எண் இல் நீக்க அரும் பிறவியும் என் நெஞ்சின் இறந்த – கம்.யுத்4:40 112/3
எண் தரும் குணங்கள் இன்றி முதல் இடை ஈறு இன்று ஆகி – கம்.யுத்4:41 19/2
எண் பக தினை அளவையும் கருணையோடு இசைந்த – கம்.யுத்4:41 35/1
எண்_இல் கோடி இராமர்கள் என்னினும் – கம்.யுத்4:41 73/1
இன்னம் நாழிகை எண்_ஐந்து உள ஐய – கம்.யுத்4:41 83/1
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை – கம்.யுத்4:41 115/2

மேல்


எண்-தானும் (1)

எண்-தானும் வேறில்லை ஈது அடுத்தவாறு என்றான் – கம்.அயோ:4 90/4

மேல்


எண்-பொருட்டு (1)

எண்-பொருட்டு ஒன்றி நின்று எவரும் எண்ணினால் – கம்.யுத்1:2 76/1

மேல்


எண்-மேல் (1)

எண்-மேல் வைத்த என் புகழ் நன்றால் எளியேனோ – கம்.யுத்3:22 208/4

மேல்


எண்_அரும் (6)

எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் – கம்.பால:3 5/3
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த – கம்.அயோ:3 78/4
யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் – கம்.ஆரண்:13 82/4
எண்_அரும் பொருள்கள் எல்லாம் என்பது தெரிந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:13 115/4
எண்_அரும் கூறாய் மாய்தி என்றது ஓர் மொழி உண்டு என்பார் – கம்.சுந்:14 32/4
எண்_அரும் கோடி வெம் கண் இராவணரேயும் இன்று – கம்.யுத்4:37 11/1

மேல்


எண்_இரு (5)

இடை_இலர் எண்_இரு கோடி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 20/2
என்றவர் எண்_இரு கோடி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 22/2
ஈட்டமும் எண்_இரு கோடி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 23/2
எண்_இரு கோடியின் இரட்டி என்பரால் – கம்.யுத்1:5 24/2
தா வரும் பக்கம் எண்_இரு கோடியின் தலைவன் – கம்.யுத்1:5 39/3

மேல்


எண்_இல் (16)

இரவி-தன் குலத்து எண்_இல் பல் வேந்தர்-தம் – கம்.பால:1 12/1
இந்திர நீலத்த எண்_இல் கோடியே – கம்.பால:3 29/4
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி – கம்.பால:3 74/1
ஏதில் மிடல் வீரமும் ஈகையும் எண்_இல் யாவும் – கம்.பால:4 2/2
ஈந்தே கடந்தான் இரப்போர் கடல் எண்_இல் நுண் நூல் – கம்.பால:4 5/1
ஈன்றவர் முதலிய எண்_இல் சுற்றமும் – கம்.அயோ:14 135/1
எண்_இல் அன்னவன் குணங்களை வாய் திறந்து இசைத்தான் – கம்.ஆரண்:15 39/3
மாரற்கு எண்_இல் பல் ஆயிரம் மலர் கணை வகுத்த – கம்.கிட்:10 48/3
எண்_இல் தரு கோடிகள் எறிந்தன செறிந்தே – கம்.சுந்:6 20/1
எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின் – கம்.யுத்1:3 43/2
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் – கம்.யுத்1:8 44/1
இடித்த எற்றின எண்_இல் அரக்கரை – கம்.யுத்2:15 25/3
ஏழ் பெரும் கடலும் சூழ்ந்த ஏழ் பெரும் தீவும் எண்_இல்
பாழி அம் பொருப்பும் கீழ்-பால் அடுத்த பாதாளத்துள்ளும் – கம்.யுத்2:16 8/1,2
இழை அஞ்சன மால் களிறு எண்_இல் அரி – கம்.யுத்2:18 21/1
எண்_இல் கோடி இராமர்கள் என்னினும் – கம்.யுத்4:41 73/1
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை – கம்.யுத்4:41 115/2

மேல்


எண்_இல (3)

எண்_இல கோடி பொன் எல்லை_இல் கோடி – கம்.பால:23 97/1
இனி என வயிர வாளி எண்_இல நிறத்தின் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 230/4
எண்_இல கோடி பல் படை யாவும் – கம்.யுத்3:26 20/1

மேல்


எண்_இலர் (7)

வையம் பற்றிய மங்கையர் எண்_இலர்
ஐயன் பொற்புக்கு அளவு இலை ஆதலால் – கம்.பால:21 32/1,2
எழுகிலர் கால் எடுத்து ஏகும் எண்_இலர்
வழி உளது ஆம் எனும் உணர்வு மாற்றினார் – கம்.கிட்:14 26/1,2
எண்_இலர் இறந்தவர் எண்ணில் ஆவரோ – கம்.யுத்1:2 26/4
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால் – கம்.யுத்1:5 60/1
இற்று உலந்து முடிந்தவர் எண்_இலர்
வில் துரந்தன வெம் கணையால் உடல் – கம்.யுத்2:15 47/2,3
பாடித்தலை உற்றவர் எண்_இலர் பட்டார் – கம்.யுத்2:18 251/4
பிறியும் அவர் எண்_இலர் தம் மனை பெற்றார் – கம்.யுத்2:18 254/3

மேல்


எண்_இலர்-தம்மொடு (1)

எள் இல் எண்_இலர்-தம்மொடு விரைந்தனை ஏகி – கம்.யுத்3:22 93/3

மேல்


எண்_இலரால் (1)

ஏய பெறும் ஈசர்கள் எண்_இலரால்
நீ அப்புறம் நிற்க நினைக்கிலர் நின் – கம்.யுத்1:3 108/2,3

மேல்


எண்_இலா (6)

ஊனம்_இல் அறநெறி உற்ற எண்_இலா
கோன் நிகர் குடிகள்-தம் கொள்கை சான்றன – கம்.பால:3 33/3,4
எண்_இலா அரும் தவத்தோன் இயம்பிய சொல் மருமத்தின் எறி வேல் பாய்ந்த – கம்.பால:6 12/1
இல் உடையாள் காண இறகு உடையாய் எண்_இலா
பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல – கம்.ஆரண்:13 99/2,3
ஆர் உயிர் கொடுத்து காத்தார் எண்_இலா அரசர் அம்மா – கம்.யுத்1:4 116/4
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச – கம்.யுத்2:16 17/1
எண் உடை தன்மையன் இனைய எண்_இலா
பெண் உடை தன்மையன் ஆய பீடையால் – கம்.யுத்2:16 292/1,2

மேல்


எண்_இலார் (1)

என்றும் அ எண்_இலார்
வென்னில் அன்றி விழித்திலான் – கம்.யுத்2:16 118/3,4

மேல்


எண்_இலோம் (1)

எள்ளலுற்று அறைந்தனம் எண்_இலோம் என – கம்.யுத்1:6 39/2

மேல்


எண்_இறந்த (1)

ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த
கோதை ஆர் வேல் அரக்கர் பட்டாரை கூவாயோ – கம்.யுத்2:18 270/1,2

மேல்


எண்_இறந்தவர் (1)

இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர்
பெருகு ஐயில் பெயர்த்தனர் தலையை பேணலர் – கம்.அயோ:4 171/1,2

மேல்


எண்_இறந்தன (1)

எறிந்தனர் எய்தனர் எண்_இறந்தன
பொறிந்து எழு படைக்கலம் அரக்கர் போக்கினார் – கம்.சுந்:9 30/1,2

மேல்


எண்_இறந்தாரை (1)

எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி – கம்.சுந்:7 2/2

மேல்


எண்_எண் (1)

இடம் வலம் வருபவர் எண்_எண் கோடியால் – கம்.யுத்1:5 28/4

மேல்


எண்_ஐந்து (1)

இன்னம் நாழிகை எண்_ஐந்து உள ஐய – கம்.யுத்4:41 83/1

மேல்


எண்கணனும் (1)

என்று ஆங்கு இயம்பி இமையாத எண்கணனும்
வன் தாள் மழுவோனும் யாரும் வணங்கினராய் – கம்.யுத்1:3 161/1,2

மேல்


எண்கணானும் (1)

முக்கணான் எண்கணானும் முளரி ஆயிரம் கணானும் – கம்.யுத்1:3 154/1

மேல்


எண்களால் (1)

எண்களால் அளவு ஆம் மான குணம் தொகுத்து இயற்றினாளை – கம்.யுத்2:17 7/3

மேல்


எண்களில் (1)

எண்களில் பெரிய ஆற்றார் இரும் துயர் பொறுக்கல் ஆற்றார் – கம்.யுத்3:29 41/4

மேல்


எண்கின் (22)

ஊமை எண்கின் குடா அடி குருளை – மலை 501
இரை தேர் எண்கின் பகு வாய் ஏற்றை – நற் 125/1
மாரி எண்கின் மலை சுர நீள் இடை – நற் 192/5
கவி தலை எண்கின் பரூஉ மயிர் ஏற்றை – நற் 325/1
வன் கை எண்கின் வய நிரை பரக்கும் – அகம் 15/16
ஈனல் எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 95/9
கூனல் எண்கின் குறு நடை தொழுதி – அகம் 112/1
பெரும் கை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 149/4
பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 171/15
பெரும் கை எண்கின் பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 201/16
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை – அகம் 247/4
பிள்ளை எண்கின் மலை வயினானே – அகம் 257/21
மயிர் கால் எண்கின் ஈர் இனம் கவர – அகம் 267/8
குருளை எண்கின் இரும் கிளை கவரும் – அகம் 275/12
ஆடு பரந்து அன்ன ஈனல் எண்கின்
தோடு சினை உரீஇ உண்ட மிச்சில் – அகம் 331/3,4
முன்னரே எண்கின் வேந்தன் யான் என முடுகினேன் மற்று – கம்.பால:5 23/3
எண்கின் ஈட்டம் கொண்டு எறுழ் வலி தூமிரன் இறுத்தான் – கம்.கிட்:12 6/4
விருப்பினால் அவனை நோக்கி விளம்பினன் எண்கின் வேந்தன் – கம்.கிட்:16 16/4
வாலி காதலனை முந்தை வணங்கினன் எண்கின் வேந்தை – கம்.சுந்:14 7/1
வில் தொத்திய வெம் கணை எண்கின் வியன் – கம்.யுத்3:27 34/1
அலை வேலை அரக்கரை எண்கின் உகிர் – கம்.யுத்3:27 40/1
என்று ஏங்கி அரற்றுவான் தனை எடுத்து சாம்பவனும் எண்கின் வேந்தன் – கம்.யுத்4:38 11/1

மேல்


எண்கு (3)

இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும் – நற் 336/10
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும் – அகம் 307/10
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் – கம்.யுத்1:8 44/1

மேல்


எண்கு_இனம் (3)

இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும் – நற் 336/10
பெரும் கை எண்கு_இனம் குரும்பி தேரும் – அகம் 307/10
எண்_இல் எண்கு_இனம் இட்ட கிரி குலம் – கம்.யுத்1:8 44/1

மேல்


எண்ண (27)

எண்ண அரு நலத்தினாள் இனையள் நின்றுழி – கம்.பால:10 35/1
எண்ண அரிய மறையினொடு கின்னரர்கள் இசை பாட உலகம் ஏத்த – கம்.பால:11 16/1
எண்ண மாத்திரமும் அரிதாம் இடை – கம்.பால:14 49/1
எண்ண அரும் தகையது ஓர் பொருள் இயம்புவான் – கம்.பால:24 46/4
மைந்த எண்ண வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ – கம்.அயோ:2 16/4
எண்ண_அரு மன்னவர் களிற்றின் ஏகினார் – கம்.அயோ:12 31/4
எண்ண_அரும் சுரும்பு தம் இனத்துக்கு அல்லது – கம்.அயோ:13 2/1
இந்திரன் உற்றன எண்ண ஒண்ணுமோ – கம்.ஆரண்:13 110/4
ஆர்க்கும் எண்ண_அரும் கோடி கொண்டு அண்டமும் புறமும் – கம்.கிட்:12 19/3
எய்த தேவரும் என்-கொலோ முடிவு என்பது எண்ண
மையல் சிந்தையால் அந்தகன் மறுக்கு உற்று மயங்க – கம்.கிட்:12 21/2,3
இம்பர் நின்றவர்க்கு எண்ண_அரிது இராகவன் ஆவத்து – கம்.கிட்:12 22/3
வாச மாலையாய் யாவரே முடிவு எண்ண வல்லார் – கம்.கிட்:12 36/4
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் – கம்.கிட்:14 62/4
ஏனவர்க்கும் ஒன்று எண்ண_ஒண்ணுமோ – கம்.கிட்:15 4/4
எண்ண_அரும் பெரும் படை நாளை இ நகர் – கம்.சுந்:5 72/1
பரவை நுண் மணல் எண்ணினும் எண்ண_அரும் பரப்பின் – கம்.யுத்1:3 50/1
எத்தனை உளர் தெரிந்து எண்ண ஏய்ந்தவர் – கம்.யுத்1:4 85/1
காதலான் இனி வேறு எண்ண கடவது என் கதிரோன் மைந்த – கம்.யுத்1:4 117/3
விட்டவா கண்டும் மேல் எண்ண வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:9 47/4
எய்தினர் என்ற போதின் வேறு இனி எண்ண வேண்டும் – கம்.யுத்1:9 66/3
எண்ண_அரும் பெரும் தனி வலி சிலையை நாண் எறிந்தான் – கம்.யுத்2:15 224/2
ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி – கம்.யுத்2:16 183/1
இரைத்திலன் உளன் என்று எண்ண இருந்தனன் விம்மி ஏங்கி – கம்.யுத்2:19 215/4
செய்யும் என்று எண்ண தெய்வம் சிறிது அன்றோ தெரியின் அம்மா – கம்.யுத்2:19 292/4
இன்னமும் உவகை ஒன்று எண்ண வேண்டுமோ – கம்.யுத்3:24 84/4
என் நேரினர் என் நேரினர் என்று யாவரும் எண்ண
பொன் நேர் வரு வரி வில் கரத்து ஒரு கோளரி போல்வான் – கம்.யுத்3:31 114/1,2
பிரிந்தன-கொல் என்று எண்ண பிறந்தது முழக்கின் பெற்றி – கம்.யுத்4:37 4/4

மேல்


எண்ண_அரிது (1)

இம்பர் நின்றவர்க்கு எண்ண_அரிது இராகவன் ஆவத்து – கம்.கிட்:12 22/3

மேல்


எண்ண_அரு (1)

எண்ண_அரு மன்னவர் களிற்றின் ஏகினார் – கம்.அயோ:12 31/4

மேல்


எண்ண_அரும் (6)

எண்ண_அரும் சுரும்பு தம் இனத்துக்கு அல்லது – கம்.அயோ:13 2/1
ஆர்க்கும் எண்ண_அரும் கோடி கொண்டு அண்டமும் புறமும் – கம்.கிட்:12 19/3
எண்ண_அரும் பெரும் படை நாளை இ நகர் – கம்.சுந்:5 72/1
பரவை நுண் மணல் எண்ணினும் எண்ண_அரும் பரப்பின் – கம்.யுத்1:3 50/1
எண்ண_அரும் பெரும் தனி வலி சிலையை நாண் எறிந்தான் – கம்.யுத்2:15 224/2
ஏற்ற போது அனைய குன்றம் எண்ண_அரும் துகளது ஆகி – கம்.யுத்2:16 183/1

மேல்


எண்ண_ஒண்ணுமோ (1)

ஏனவர்க்கும் ஒன்று எண்ண_ஒண்ணுமோ – கம்.கிட்:15 4/4

மேல்


எண்ணம் (14)

ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 135/4
யாது ஆக நினைத்தனை எண்ணம் இலாய் – கம்.ஆரண்:13 9/3
எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் – கம்.ஆரண்:13 14/3
இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் – கம்.கிட்:7 137/4
எரி எனற்கு உரியார் என்றே எண்ணுதி எண்ணம் யாவும் – கம்.கிட்:7 142/3
பெரும் கடல் கடப்பது அரிது எண்ணம் இறை பேரின் – கம்.சுந்:2 71/2
பிடித்தாள் நெஞ்சம் துண்ணென எண்ணம் பிழையாதான் – கம்.சுந்:2 86/4
எளிவரவு இன்று இதன் எண்ணம் வேறு எனா – கம்.சுந்:12 11/2
கொன்று தின்றல்லது ஓர் எண்ணம் கூடுமோ – கம்.யுத்1:2 41/3
இற்றிதுவே நலம் எண்ணம் மற்று இல் என்று – கம்.யுத்1:2 46/2
எண்ணம் மற்று இலை அயன் படை தொடுப்பேன் என்று இசைத்தான் – கம்.யுத்3:22 78/4
எம் பெரும் தலைவ ஈது எண்ணம் உண்மையால் – கம்.யுத்3:24 83/4
முடிந்தது நம்-தம் எண்ணம் மூ_உலகிற்கும் கங்குல் – கம்.யுத்3:26 45/1
தடுப்பன தடுத்தி எண்ணம் குறிப்பினால் உணர்ந்து தக்க – கம்.யுத்3:27 7/2

மேல்


எண்ணமும் (3)

இருந்த மந்திர கிழவர்-தம் எண்ணமும் மகன்-பால் – கம்.அயோ:1 33/1
இனையன யான் உடை இயல்பும் எண்ணமும்
நினைவும் என்றால் இனி நின்று யான் செயும் – கம்.கிட்:11 131/1,2
பேரும் இப்பொழுதே தேவர் எண்ணமும் பிழைப்பது உண்டோ – கம்.யுத்3:23 27/4

மேல்


எண்ணமே (3)

ஏயுமே என்னின் முன்னம் எண்ணமே இளவற்கு உண்டே – கம்.ஆரண்:11 73/2
இறைவர்கள் மூவர் என்பது எண் இலார் எண்ணமே தான் – கம்.யுத்3:26 5/3
எண்ணமே முடித்தி என்னா ஏத்தினர் இமையோர் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 71/4

மேல்


எண்ணமோ (2)

எ வினை நிகழ்ந்ததோ ஏவர் எண்ணமோ
செவ்விதின் ஒருமுறை தெரியும் பின் என்றான் – கம்.அயோ:4 159/3,4
போர் அது புரிதிரோ புறத்து ஒர் எண்ணமோ
சார்வு உற நின்ற நீர் சமைந்தவாறு எலாம் – கம்.யுத்1:4 41/2,3

மேல்


எண்ணரும் (1)

எண்ணரும் பிறங்கல் மான் அதர் மயங்காது – அகம் 8/13

மேல்


எண்ணல் (11)

யாது-கொல் இது என எண்ணல் தேற்றலர் – கம்.பால:10 51/3
எ அளவில் செல எண்ணல் ஆகுமோ – கம்.அயோ:14 74/4
ஏவலின் வன்மையை எண்ணல் தேற்றலர் – கம்.ஆரண்:10 129/1
முன் இவற்கு இது என்று எண்ணல் ஆவது ஓர் மூலம் இல்லான் – கம்.ஆரண்:16 2/4
இரந்தனன் பின்னும் எந்தை யாவதும் எண்ணல் தேற்றா – கம்.கிட்:7 126/1
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை – கம்.சுந்:11 17/2
யாவதும் இனி வேறு எண்ணல் வேண்டுவது இறையும் இல்லை – கம்.சுந்:14 11/1
இந்த மானிடவராம் இருவரோடு எண்ணல் ஆம் ஒருவர் யாரே – கம்.யுத்1:2 97/4
எளியவர்-திறத்து இவை எண்ணல் ஏயுமோ – கம்.யுத்1:4 94/4
யான் எனது எண்ணல் தீர்ந்தார் எண்ணுறும் ஒருவன் என்றே – கம்.யுத்3:26 12/3
எண்ணல் ஆவது ஓர் பேர் இலதால் என்றான் – கம்.யுத்4:40 6/4

மேல்


எண்ணலம் (1)

எண்ணலம் முனிவினின் இவறினன் எனவே – கம்.யுத்4:37 88/4

மேல்


எண்ணலர் (3)

இருள் உண்டாம் என எண்ணலர் ஈதலும் – கம்.சுந்:12 93/2
தெருள் உண்டாம் என எண்ணலர் சீரியோர் – கம்.சுந்:12 93/4
ஏவர் வெல்வர் என்று எண்ணலர் ஏங்குவார் – கம்.யுத்4:37 37/2

மேல்


எண்ணலன் (1)

எவன் என்னினும் நன்று ஆகுக இனி எண்ணலன் என்னா – கம்.யுத்3:27 149/3

மேல்


எண்ணலா (2)

என்னை நாயகன் இளவலை எண்ணலா வினையேன் – கம்.சுந்:3 14/1
ஏண்_இலது ஒரு குரங்கு ஈது என்று எண்ணலா
ஆணியை அனுமனை அமைய நோக்குவான் – கம்.சுந்:4 103/1,2

மேல்


எண்ணலாம் (4)

பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி – கம்.சுந்:10 8/1
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர் – கம்.சுந்:10 8/2
உரு உறு மணலை எண்ணில் எண்ணலாம் உரவு தானை – கம்.சுந்:10 8/3
வரு திரை நிரையை எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி – கம்.சுந்:10 8/4

மேல்


எண்ணலாய் (1)

இருத்தியோ இளமையால் முறைமை எண்ணலாய் – கம்.யுத்1:2 67/4

மேல்


எண்ணலார் (1)

ஒளி உற உயர்ந்தவர் ஒப்ப எண்ணலார்
எளியவர்-திறத்து இவை எண்ணல் ஏயுமோ – கம்.யுத்1:4 94/3,4

மேல்


எண்ணலால் (1)

அங்கம் வெந்திலர் அவன் அடிகள் எண்ணலால்
பொங்கு வெம் கனல் எனும் புனலில் போயினார் – கம்.யுத்1:6 32/3,4

மேல்


எண்ணலுற்றார் (1)

எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார்
பண்ணையால் பகுக்க மாட்டார் தனி தனி பார்க்கலுற்றார் – கம்.யுத்3:31 219/2,3

மேல்


எண்ணலை (1)

இருமையும் தெரிந்து எண்ணலை எண்ணினால் – கம்.கிட்:7 107/2

மேல்


எண்ணலையே (2)

நீயே பேர் எண்ணலையே நின் இறை – புறம் 138/6
என்றால் என்னே எண்ணலையே நீ கரன் என்பான் – கம்.ஆரண்:11 14/1

மேல்


எண்ணவும் (1)

கொடும் திமில் பரதவர் குரூஉ சுடர் எண்ணவும்
பாடல் ஓர்த்தும் நாடகம் நயந்தும் – பட் 112,113

மேல்


எண்ணவேண்டா (1)

புரிதி சிற்றடிமை குற்றம் பொறுப்பர் என்று எண்ணவேண்டா – கம்.கிட்:7 142/4

மேல்


எண்ணவேயாய் (1)

வென்றி மா மலையும் ஏழ்_ஏழ் வேலையும் எண்ணவேயாய்
நின்றது ஓர் அண்டத்துள்ளே எனின் அது நெடியது ஒன்றோ – கம்.கிட்:11 72/2,3

மேல்


எண்ணற்கு (5)

எண்ணற்கு அருமையின் எண்ணின்றோ இலனே – பதி 77/7
எண்ணற்கு அரிது ஆகி இலங்கு சிரங்களாலும் – கம்.பால:16 38/2
எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம் – கம்.சுந்:4 114/3
எண்ணற்கு_அரிய ஏனையரை இகலின் பறித்த தமக்கு இயைந்த – கம்.சுந்:12 115/2
எத்துணை போதும் கை என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற – கம்.யுத்1:3 132/1

மேல்


எண்ணற்கு_அரிய (2)

எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம் – கம்.சுந்:4 114/3
எண்ணற்கு_அரிய ஏனையரை இகலின் பறித்த தமக்கு இயைந்த – கம்.சுந்:12 115/2

மேல்


எண்ணன (1)

எழுபது வெள்ளம் கொண்ட எண்ணன உலகம் எல்லாம் – கம்.சுந்:4 32/1

மேல்


எண்ணா (9)

எண்ணா மையலன் தந்தை தன் ஐயர் – புறம் 355/4
எ திருக்கும் கெடும் என்பதை எண்ணா
சத்துருக்கன் என சாற்றினன் நாமம் – கம்.பால:5 118/3,4
எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா
மையல் கொடியான் மகன் ஈண்டு வந்தால் முடித்தும் மற்று என்ன – கம்.அயோ:6 27/2,3
எண்ணா நின்றேன் அன்றி இரேன் என் உயிரோடே – கம்.அயோ:11 83/4
இனி இருந்து எனக்கு எண்ணுவது இல் என எண்ணா
துனி இருந்த வல் மனத்தினள் தோகையை தொடர்ந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 84/2,3
ஏவிய செய்வது அல்லால் இல்லை வேறு ஒன்று என்று எண்ணா – கம்.ஆரண்:11 38/4
எண்ணா மயலோடும் இருந்தது நின் – கம்.யுத்3:23 13/1
யாதும் இனி செயல் இல் என எண்ணா
நீதி உரைப்பது நேர் என ஓரா – கம்.யுத்3:26 32/1,2
என்னை இது நம்மை இடை எய்தல் என எண்ணா
மன்னவர்-தம் மன்னன் மகன் மாதலியை வந்தாய் – கம்.யுத்4:36 18/1,2

மேல்


எண்ணாது (7)

வண்ணமும் துணையும் பொரீஇ எண்ணாது
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை – குறி 31,32
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து – பதி 52/6
பல் மா பரந்த புலம் ஒன்று என்று எண்ணாது
வலியை ஆதல் நற்கு அறிந்தனர் ஆயினும் – பதி 84/9,10
எண்ணாது இருக்குவை அல்லை – புறம் 222/5
என் உயிர்க்கு இறுதி செய்தான் என்பதை இறையும் எண்ணாது
உன் உயிர்க்கு உறுதி செய்தி இவற்கு அமர் உற்றது உண்டேல் – கம்.கிட்:7 154/1,2
சீலம் பார்க்க உரியோர்கள் எண்ணாது செய்பவோ – கம்.சுந்:2 220/2
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் – கம்.யுத்3:27 139/4

மேல்


எண்ணாதேன் (1)

எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – கம்.யுத்4:38 4/3

மேல்


எண்ணாநின்றார் (1)

எண்ணாநின்றார் யாரையும் எல்லா இகலாலும் – கம்.அயோ:3 44/2

மேல்


எண்ணாய் (2)

எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர் – புறம் 7/7
ஏவம் பாராய் இல் முறை நோக்காய் அறம் எண்ணாய்
ஆ என் பாயோ அல்லை மனத்தால் அருள் கொன்றாய் – கம்.அயோ:3 42/1,2

மேல்


எண்ணாயிர (1)

எண்ணாயிர கோடி இராவணரும் – கம்.யுத்2:18 76/1

மேல்


எண்ணாயிரம் (3)

எண்ணாயிரம் ஆயினும் ஈகுவெனால் – கம்.யுத்2:18 39/4
ஆடுவ கவந்தம் ஒன்று ஆறு எண்ணாயிரம்
வீடிய பொழுது எனும் பனுவல் மெய்யதேல் – கம்.யுத்2:18 110/1,2
ஈண்டின மதகிரி ஏழ் எண்ணாயிரம்
தூண்டினர் மருங்கு உற சுற்றினார் தொகை – கம்.யுத்2:18 124/2,3

மேல்


எண்ணாயிரர் (1)

இரு பிறப்பாளர் எண்ணாயிரர் மணி கலசம் ஏந்தி – கம்.பால:14 73/1

மேல்


எண்ணார் (2)

தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும் – கம்.அயோ:1 8/1
செறிந்தார் ஆய தீவினை அன்னார் தெறல் எண்ணார்
நெறிந்து ஆர் ஓதி பேதையும் ஆவி நிலை நின்றாள் – கம்.சுந்:3 153/3,4

மேல்


எண்ணாரோ (1)

ஏவமும் என்பவை மண் உலகு ஆள்பவர் எண்ணாரோ
ஆவது போக என் ஆருயிர் தோழமை தந்தான் மேல் – கம்.அயோ:13 17/2,3

மேல்


எண்ணாள் (1)

ஆயவள் அறிதல் தேற்றாள் ஆதலின் அயல் ஒன்று எண்ணாள் – கம்.ஆரண்:12 52/4

மேல்


எண்ணி (126)

நீயும் கண்டு நுமரொடும் எண்ணி
அறிவு அறிந்து அளவல் வேண்டும் மறுதரற்கு – நற் 32/5,6
நீயே ஆள்வினை சிறப்ப எண்ணி நாளும் – நற் 52/6
கோடு துணர்ந்து அன்ன குருகு ஒழுக்கு எண்ணி
எல்லை கழிப்பினம் ஆயின் மெல்ல – நற் 159/4,5
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/6
உரவரும் மடவரும் அறிவு தெரிந்து எண்ணி
அறிந்தனை அருளாய் ஆயின் – பதி 71/25,26
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/11
பிரிவு எண்ணி பொருள்-வயின் சென்ற நம் காதலர் – கலி 11/4
புரிபு நீ புறம்மாறி போக்கு எண்ணி புதிது ஈண்டி – கலி 15/10
செய்_பொருள் சிறப்பு எண்ணி செல்வார் மாட்டு இனையன – கலி 16/18
இது ஒன்று உடைத்து என எண்ணி அது தேர – கலி 24/5
ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர் – கலி 81/25
மலர் அணி கண்ணி பொதுவனோடு எண்ணி
அலர் செய்துவிட்டது இ ஊர் – கலி 105/64,65
எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா – கலி 142/61
செய்_வினை பிரிதல் எண்ணி கைம்மிக – அகம் 143/1
மறந்தும் அமைகுவர்-கொல் என்று எண்ணி
ஆழல் வாழி தோழி கேழல் – அகம் 223/2,3
இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி
நல் இசை வலித்த நாண் உடை மனத்தர் – அகம் 231/3,4
செய் குறி ஆழி வைகல்-தோறு எண்ணி
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண் – அகம் 351/10,11
அரும் பொருள் வேட்டம் எண்ணி கறுத்தோர் – அகம் 389/13
கையின் சுட்டி பையென எண்ணி
சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம் – புறம் 257/9,10
ஈது முன் நிகழ்ந்த வண்ணம் என முனி இதயத்து எண்ணி
மாதிரம் பொருத திண் தோள் மன்ன நீ வருந்தல் ஏழ்_ஏழ் – கம்.பால:5 27/1,2
எழுந்து ஓடும் உவகையுடன் ஓசனை சென்றனன் அரசை எதிர்கோள் எண்ணி – கம்.பால:5 56/4
சாற்றும் நாள் அற்றது எண்ணி தருமம் பார்த்து – கம்.பால:7 41/1
உண்ண எண்ணி தண் மதியத்து உதயத்து எழுந்த நிலா கற்றை – கம்.பால:10 73/2
படிகத்தின் தலம் என்று எண்ணி படர் சுனை முடுகி புக்க – கம்.பால:16 18/1
யாவை ஆம் கணவர் கண்ணுக்கு அழகு இல இவை என்று எண்ணி
கோவையும் வடமும் நாணும் குழைகளும் குழைய பூட்டி – கம்.பால:17 11/2,3
உள்ளத்தின் மயக்கம் தன்னால் உட்புறத்து உண்டு என்று எண்ணி
வள்ளத்தை மறித்து வாங்கி மணி நிற இதழின் வைத்தாள் – கம்.பால:19 18/3,4
எங்கு உலப்பு உறுவர் என்று எண்ணி நோக்குகேன் – கம்.அயோ:1 16/4
உண்ண எண்ணி இருந்தால் உலகோர் என் என்று உரையார் – கம்.அயோ:4 85/2
கருமத்தின் விளைவை எண்ணி களிப்பொடு காண வந்த – கம்.அயோ:6 2/3
எண்ணி நோக்கி இயம்ப அரும் இன்பத்தை – கம்.அயோ:7 11/2
எண்ணி நீ அழுங்குதல் இழுதை-பாலதால் – கம்.அயோ:14 77/2
இன்மையின் அரிது என எண்ணி ஏங்குவான் – கம்.அயோ:14 133/2
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ – கம்.ஆரண்:1 43/3
சிந்தை எண்ணி அகத்தியன் சேர்க என – கம்.ஆரண்:3 26/3
இறைவ எண்ணி அகத்தியன் ஈந்துளது – கம்.ஆரண்:4 39/1
நிந்தனை அரக்கி நீதி நிலை இலாள் வினை மற்று எண்ணி
வந்தனள் ஆகும் என்றே வள்ளலும் மனத்துள் கொண்டான் – கம்.ஆரண்:6 42/1,2
எண்ணி நோக்குறின் யாவரும் நேர்கிலா – கம்.ஆரண்:7 6/2
கரன் படை என்பது எண்ணி கரு நிற கமலக்கண்ணன் – கம்.ஆரண்:7 61/2
வந்த மந்திரிகளோடு மாசு_அற மனத்தின் எண்ணி
சிந்தையில் நினைந்த செய்யும் செய்கையன் தெளிவு_இல் நெஞ்சன் – கம்.ஆரண்:10 170/1,2
என்ன உரை இத்தனையும் எத்தனையும் எண்ணி
சொன்னவனை ஏசின அரக்கர் பதி சொன்னான் – கம்.ஆரண்:11 27/1,2
ஏவல் செயகிற்றி எனது ஆணை வழி எண்ணி
காவல் செய் அமைச்சர் கடன் நீ கடவது உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 29/3,4
அடுத்தவும் எண்ணி செய்தல் அண்ணலே அமைதி அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 65/1
பெயர்த்து அது துடைக்க எண்ணி பிறிதுற பேசலுற்றான் – கம்.ஆரண்:12 53/2
இரு வினை துறந்த மேலோர் அல்லர்-கொல் இவர் என்று எண்ணி
அரிவையும் ஐயம் எய்தா ஆர் இவன் தான் என்று ஒன்றும் – கம்.ஆரண்:12 63/1,2
என்று உன்னி என்னை விதியார் முடிப்பது என எண்ணி நின்ற இறையை – கம்.ஆரண்:13 65/1
எண்ணி நாம் இனி செய்வது என் இளவலே என்றான் – கம்.ஆரண்:13 78/4
வென்று மீட்கினும் மீட்குமால் வேறுற எண்ணி
நின்று தாழ்த்து ஒரு பயன் இலை என்றலும் நெடியோன் – கம்.ஆரண்:13 83/3,4
ஏற்று உணர்ந்து எண்ணி அ எருவை_வேந்தனும் – கம்.ஆரண்:13 105/2
செயல் இனி செயல் என்று எண்ணி கண்ணிய சீற்றம் தீர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 126/4
இழந்த மேனியும் எண்ணி இரங்கினான் – கம்.ஆரண்:14 26/2
ஆயது செய்கை என்பது அற துறை நெறியின் எண்ணி
தீயவர் சேர்க்கிலாது செவ்வியோர் சேர்ந்து செய்தல் – கம்.ஆரண்:15 54/1,2
என்பன பலவும் எண்ணி இருவரை எய்த நோக்கி – கம்.கிட்:2 9/1
என் கன்றுகின்றது எண்ணி பற்பல இவரை அம்மா – கம்.கிட்:2 10/4
இ வகை எண்ணி ஆண்டு அ இருவரும் எய்தலோடும் – கம்.கிட்:2 14/1
என நினைந்து இனைய எண்ணி இவர்கின்ற காதல் ஓத – கம்.கிட்:3 20/1
ஏழு பெற்றதோ இ கணைக்கு இலக்கம் என்று எண்ணி – கம்.கிட்:4 17/4
இம்பரின் இலது என எண்ணி ஏய்ந்தவன் – கம்.கிட்:7 35/2
வேண்டுவ மரபின் எண்ணி விதி முறை இயற்றி வீர – கம்.கிட்:9 7/2
இன்னது தகைமை என்ப இயல்புளி மரபின் எண்ணி
மன் அரசு இயற்றி என்-கண் மருவுழி மாரி காலம் – கம்.கிட்:9 17/1,2
எங்கு இருந்தான் நும் கோமான் என்றலும் எதிர்கோள் எண்ணி
மங்குல் தோய் கோயில் கொற்ற கடைத்தலை மருங்கு நின்றான் – கம்.கிட்:11 100/2,3
செம்மலை எதிர்கோள் எண்ணி திருவொடு மலர்ந்த செல்வன் – கம்.கிட்:11 103/3
தோற்றம் என்று இதற்கு எண்ணி முன் சொல்லுமோ – கம்.கிட்:13 2/4
மேல் உமக்கு உறுவது எண்ணி செல்லு-மின் விளிவு இல் நாளீர் – கம்.கிட்:16 60/4
உய் உரை பெற்றாம் நல்லவை எல்லாம் உற எண்ணி
செய்யு-மின் ஒன்றோ செய் வகை நொய்தின் செய வல்லீர் – கம்.கிட்:17 1/3,4
காரியம் எண்ணி சோர்வு அற முற்றும் கடனாலும் – கம்.கிட்:17 8/2
அறிந்து திறத்து ஆறு எண்ணி அறத்து ஆறு அழியாமை – கம்.கிட்:17 13/1
ஆர்-மேல்-கொல் என்று எண்ணி அருக்கனும் ஐயம் உற்றான் – கம்.சுந்:1 52/4
முன்னம் யாவரும் இராவணன் முனியும் என்று எண்ணி
பொன்னின் மா நகர் மீ செலான் கதிர் என புகல்வார் – கம்.சுந்:2 19/1,2
என்றனன் இலங்கை நோக்கி இனையன பலவும் எண்ணி
நின்றனன் அரக்கர் வந்து நேரினும் நேர்வர் என்னா – கம்.சுந்:2 40/1,2
என்று எண்ணி ஈண்டு இனி ஓர் பயன் இல்லை என நினையா – கம்.சுந்:2 223/1
நின்று எண்ணி உன்னுவான் அந்தோ இ நெடு நகரில் – கம்.சுந்:2 223/3
எழுதல் ஏங்குதல் இரங்குதல் இராமனை எண்ணி
தொழுதல் சோருதல் துளங்குதல் துயர் உழத்து உயிர்த்தல் – கம்.சுந்:3 5/2,3
இரங்கி ஏங்கியது எண்ணி இரங்குவாள் – கம்.சுந்:3 25/4
என்று இவை இனையன எண்ணி வண்ண வான் – கம்.சுந்:3 73/1
வினையமும் செயலும் மேல் விளை பொருளும் இ வழி விளங்கும் என்று எண்ணி
வனை கழல் இராமன் பெரும் பெயர் ஓதி இருந்தனன் வந்து அயல் மறைந்தே – கம்.சுந்:3 93/3,4
இடிக்குநர் இல்லை உள்ளார் எண்ணியது எண்ணி உன்னை – கம்.சுந்:3 132/3
என்தன் ஆர் உயிரும் நீங்கும் என்பதை இயைய எண்ணி
அன்று நான் வஞ்சம் செய்தது ஆர் எனக்கு அமரில் நேர்வார் – கம்.சுந்:3 139/3,4
யான் என்பது அறிந்தால் வாரார் ஏழைமை எண்ணி நோக்கல் – கம்.சுந்:3 140/2
எண்ணி காணாய் மெய்ம்மையும் என்றார் சிலர் எல்லாம் – கம்.சுந்:3 150/4
ஒன்று உணர்த்துவது இல் என எண்ணி உணர்ந்தாள் – கம்.சுந்:5 79/2
ஒரு குறும் குரங்கு என்று எண்ணி நெடிது நாண் உழக்கும் நெஞ்சர் – கம்.சுந்:7 5/4
தெரு இடம் இல் என்று எண்ணி வானிடை செல்கின்றாரும் – கம்.சுந்:7 13/1
நீ இது முடித்தி என்று நேர்ந்தனை நினைவின் எண்ணி
ஏயினை என்னப்பெற்றால் என்னின் யார் உயர்ந்தார் என்னா – கம்.சுந்:8 2/2,3
ஏர் கெழு கதியும் சாரி பதினெட்டும் இயல்பின் எண்ணி
போர் கெழு படையும் கற்ற வித்தக புலவர் போரில் – கம்.சுந்:8 13/1,2
சரிந்தது அரக்கர் வலி என்று எண்ணி அறமும் தளிர்த்ததால் – கம்.சுந்:8 49/4
கெட்டேம் என எண்ணி இ கேடு அரும் கற்பினாளை – கம்.சுந்:11 25/3
தேர்ந்து உறு பொருள் பெற எண்ணி செய்யு-மின் – கம்.சுந்:12 10/3
முறிவு_அற எண்ணி வண்ண மோதிரம் காட்ட கண்டாள் – கம்.சுந்:14 41/3
நஞ்சு தின்றனர்கள்தாம் நண்ணுவார் நரகம் என்று எண்ணி நம்மை – கம்.யுத்1:2 92/3
யாது சொல்லினன் அவை அவை இதம் என எண்ணி
ஓது போதி என உரைத்தனன் உலகு எலாம் உயர்ந்தோன் – கம்.யுத்1:3 56/3,4
பொருக்கென எழுதும் என்று எண்ணி போயினார் – கம்.யுத்1:4 14/4
சிந்தின வெய்ய என்று எண்ணி தீர்ந்தனன் – கம்.யுத்1:5 1/4
மேயவன் தன்னொடும் எண்ணி மேல் இனி – கம்.யுத்1:5 13/3
வெல்விக்கை அரிது என்று எண்ணி வினையத்தால் எம்மை எல்லாம் – கம்.யுத்1:9 29/3
தானுடை வரத்தை எண்ணி தருமத்தின் தலைவர்-தாமே – கம்.யுத்1:9 78/3
எண்ணி நோக்கினும் இ கடல் மணலினை எல்லாம் – கம்.யுத்1:11 34/3
செய்வன முறையின் எண்ணி திறத்திறம் உணர்வினை தேர – கம்.யுத்1:13 10/1
உளைந்தனம் என்ன எண்ணி என் செயற்கு உரிய என்றான் – கம்.யுத்1:13 11/4
வில் உண்டேல் உண்டு என்று எண்ணி ஆற்றலை வியந்து நின்றான் – கம்.யுத்1:14 16/4
நெடுந்தகை விடுத்த தூதன் இனையன நிரம்ப எண்ணி
கடும் கனல் விடமும் கூற்றும் கலந்து கால் கரமும் காட்டி – கம்.யுத்1:14 19/1,2
என்று இவை இயம்பி வா என்று ஏவினன் என்னை எண்ணி
ஒன்று உனக்கு உறுவது உன்னி துணிந்து உரை உறுதி பார்க்கின் – கம்.யுத்1:14 37/1,2
ஏற்றி எண்ணி இறைஞ்சி இட கையால் – கம்.யுத்2:15 96/1
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி
நஞ்சினால் செய்த நெஞ்சினான் பார் மிசை நடந்தான் – கம்.யுத்2:15 208/3,4
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் – கம்.யுத்2:16 44/4
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற – கம்.யுத்2:16 183/3
கிளை கொளாது இகல் என்று எண்ணி மாருதி கிடைத்தான் – கம்.யுத்2:16 225/3
வெவ் வழி மாயை ஒன்று வேறு இருந்து எண்ணி வேட்கை – கம்.யுத்2:17 1/3
பெண் எனும் பெயர எல்லாம் பிளப்பென் என்று எண்ணும் எண்ணி
புண்ணிடை எரி புக்கு என்ன மானத்தால் புழுங்கி நையும் – கம்.யுத்2:18 263/3,4
சேகு ஆகும் என்று எண்ணி இ இன்னலின் சிந்தை செய்தேன் – கம்.யுத்2:19 14/4
எங்கு உள உயிர் என்று எண்ணி இணை கையால் கிளைத்தது என்ப – கம்.யுத்2:19 51/3
இ முறை இருந்து செய்வது யாவதும் இல் என்று எண்ணி
பொம்மென விம்மலோடும் பொருக்கென விசையின் போனான் – கம்.யுத்2:19 216/2,3
பின் உற வயிர திண் தோள் பிணித்தது பெயர்த்து ஒன்று எண்ணி
என் இனி அனுமன் தோளை இறுக்கியது இதனால் ஆண்டும் – கம்.யுத்2:19 236/2,3
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே – கம்.யுத்2:19 237/2
ஈதைகள் தீர்க்கும் நாமத்து இராமனை எண்ணி ஏங்கும் – கம்.யுத்2:19 275/2
மெய்யே வினை எண்ணி விடுத்த கொடும் – கம்.யுத்3:23 15/3
சிந்தையின் உணர எண்ணி தீர்வது ஓர் உபாயம் தேர்வான் – கம்.யுத்3:24 6/4
அ தொழில் புரிதல் நன்று என்று அண்ணலும் அமைய எண்ணி
தத்தினன் இலங்கை மூதூர் கோபுரத்து உம்பர் சார்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 19/1,2
ஊற்று வார் கண்ணீரோடும் உள் அழிந்து உற்றது எண்ணி
ஆற்றுவான் அல்லன் ஆகி அயர்கின்றான் எனினும் ஐயன் – கம்.யுத்3:26 62/1,2
திறத்தினும் உறும் என்று எண்ணி தேவர்க்கும் தேவை சேர்ந்தேன் – கம்.யுத்3:27 176/2
ஏவது ஆகும் என்று எண்ணி இரங்குவார் – கம்.யுத்3:29 24/4
என்பது உன்னி அ விஞ்சையை மனத்திடை எண்ணி
முன்பன்-மேல் வர துரந்தனன் அது கண்டு முடுகி – கம்.யுத்4:32 24/1,2
ஈசனை தொழுது இருடியும் சந்தமும் எண்ணி
ஆசை பத்தினும் அந்தர பரப்பினும் அடங்கா – கம்.யுத்4:37 110/2,3
என்று இறைஞ்சலும் எண்ணி இரங்கினான் – கம்.யுத்4:37 182/1
மாரின் எய்வென் என்று எண்ணி வலித்தனன் – கம்.யுத்4:37 191/3
யாது செய்வது என்று எண்ணி இருந்தனென் – கம்.யுத்4:40 16/2
பின்னை காட்டுவது அரியது என்று எண்ணி இ பெரியோன் – கம்.யுத்4:40 109/4

மேல்


எண்ணிட (1)

இரவின் எண்ணிட வேறு இருந்தான்-அரோ – கம்.யுத்1:9 39/4

மேல்


எண்ணிடின் (1)

எம் போலியர் எண்ணிடின் என் பலவா – கம்.யுத்1:3 111/2

மேல்


எண்ணிடை (3)

பூரியர் எண்ணிடை வீழ்வன் என்று பொங்கும் – கம்.அயோ:3 26/3
எண்ணிடை உற்ற காலத்து இறகு பெற்று எழுதி என்றான் – கம்.கிட்:16 56/4
எண்ணிடை மகனை நோக்கி இராவணன் இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்3:28 1/4

மேல்


எண்ணிய (17)

நன்று புரிந்து எண்ணிய மனத்தை ஆகி – குறு 400/3
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் – ஐங் 466/3
எண்ணிய நாள் வரை இறவாது காதலர் – கலி 34/22
இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால் – கலி 150/7
எற்கு உணர்த்த அரிது எண்ணிய மூன்றினுள் – கம்.பால:0 2/2
எண்ணிய பொருள் எலாம் இனிது முற்றுக – கம்.பால:24 40/1
எண்ணிய சில நாளில் குறுகுதும் இனிது என்றான் – கம்.அயோ:8 30/4
எண்ணிய விளக்கு அவை இரண்டும் எஞ்சினால் – கம்.அயோ:14 73/3
ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 135/4
எண்ணிய இன்பம் அன்றி துன்பங்கள் இல்லை ஆன – கம்.ஆரண்:16 1/3
எண்ணிய சூழ்ச்சியும் ஈட்டி கொண்டவும் – கம்.கிட்:10 98/3
இனையன உணர்தற்கு ஏற்ற எண்ணிய நீதி என்னா – கம்.கிட்:11 68/3
எண்ணிய இருவர் தம்முள் ஒருவனேல் யான் முன் நோற்ற – கம்.சுந்:10 19/1
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும் – கம்.யுத்2:18 263/2
ஆளுற்று எண்ணிய படைக்கலம் எவற்றினும் அமரில் – கம்.யுத்3:22 60/2
இல்லை இனி ஐயம் என எண்ணிய இராமன் – கம்.யுத்4:36 25/1
எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – கம்.யுத்4:38 4/3

மேல்


எண்ணியது (4)

எண்ணியது அறிதல் தேற்றாம் இமைத்தில இராமன் என்னும் – கம்.ஆரண்:14 5/3
எண்ணியது முடிக்ககிலேன் இனி முடியாது இருப்பேனோ – கம்.சுந்:2 226/3
இடிக்குநர் இல்லை உள்ளார் எண்ணியது எண்ணி உன்னை – கம்.சுந்:3 132/3
எண்ணியது உணர்த்துவது உளது ஒன்று எம்பிரான் – கம்.யுத்2:19 29/1

மேல்


எண்ணியவை (1)

பிறை புரை ஏர்_நுதால் தாம் எண்ணியவை எல்லாம் – கலி 67/19

மேல்


எண்ணியும் (1)

நாயகன் வலி எண்ணியும் நானுடை – கம்.சுந்:5 23/3

மேல்


எண்ணியும்தான் (1)

என் இன்று நினைந்தும் இயம்பியும் எண்ணியும்தான்
கொன் நின்ற படைக்கலத்து எம்பியை கொன்றுளானை – கம்.யுத்2:19 9/1,2

மேல்


எண்ணியே (2)

வந்து எழ அருள் தருவான் என்று எண்ணியே – கம்.பால:5 65/4
இளவலும் இனிது உடன் இருக்க எண்ணியே
விளைவன விதி முறை முடிக்க வேண்டுவான் – கம்.யுத்1:8 1/2,3

மேல்


எண்ணியோ (4)

நன்றி கொள் அரி மகம் நடத்த எண்ணியோ
இன்று எனை அழைத்தது இங்கு இயம்புவாய் என்றான் – கம்.பால:5 78/3,4
ஆழியை இனி அவற்கு அளிக்க எண்ணியோ – கம்.அயோ:11 54/4
இரக்கமோ அறத்தினது எளிமை எண்ணியோ – கம்.சுந்:12 17/4
விட்டிட எண்ணியோ நான் பிடித்தது வேட்கை வீய – கம்.யுத்3:26 9/4

மேல்


எண்ணில் (10)

ஊர் பாட்டு எண்ணில் பைம் தலை துமிய – பதி 46/9
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ – கம்.பால:3 20/3
பொரு கடல் மகரம் எண்ணில் எண்ணலாம் பூட்கை பொங்கி – கம்.சுந்:10 8/1
திரிவன மீன்கள் எண்ணில் எண்ணலாம் செம் பொன் திண் தேர் – கம்.சுந்:10 8/2
உரு உறு மணலை எண்ணில் எண்ணலாம் உரவு தானை – கம்.சுந்:10 8/3
வரு திரை நிரையை எண்ணில் எண்ணலாம் வாவும் வாசி – கம்.சுந்:10 8/4
எண்_இலர் இறந்தவர் எண்ணில் ஆவரோ – கம்.யுத்1:2 26/4
இளையவன் தன்மை ஈதால் இராமனது ஆற்றல் எண்ணில்
தளை அவிழ் அலங்கல் மார்ப நம்-வயின் தங்கிற்று அன்றால் – கம்.யுத்2:19 289/1,2
மு புறத்து உலகினும் எண்ணில் முற்றினோர் – கம்.யுத்4:40 35/3
பின் இழைத்ததும் எண்ணில் அ பெற்றியால் – கம்.யுத்4:41 70/3

மேல்


எண்ணிலமால் (1)

எற்றே படை வீரரை எண்ணிலமால்
உற்று ஏவிய யூகம் உலோகமுடை – கம்.யுத்3:27 19/2,3

மேல்


எண்ணிலர் (1)

இறக்கம் என்பதை எண்ணிலர் எண்ணும்-கால் – கம்.பால:16 35/1

மேல்


எண்ணிலன் (1)

என்ற பின் முனிவன் ஒன்று இயம்ப எண்ணிலன்
நின்றனன் நெடும் கணீர் நிலத்து நீர்த்து உக – கம்.அயோ:4 164/1,2

மேல்


எண்ணிலார் (1)

என்றனர் அயிர்த்தனர் நிருதர் எண்ணிலார் – கம்.சுந்:9 27/4

மேல்


எண்ணிலோர் (1)

இறுத்தனன் கடி பொழில் எண்ணிலோர் பட – கம்.சுந்:12 29/1

மேல்


எண்ணிற்று (1)

ஆரோடு எண்ணிற்று ஆர் உரைதந்தார் அறம் எல்லாம் – கம்.அயோ:11 81/3

மேல்


எண்ணின் (33)

சிதட்டு காய் எண்ணின் சில் பெயல் கடை நாள் – குறு 261/2
எல்லாம் எண்ணின் இடு கழங்கு தபுந – பதி 32/8
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின்
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து – பதி 42/15,16
ஈகை போர் கண்டாயும் போறி மெய் எண்ணின்
தபுத்த புலர்வு இல் புண் – கலி 95/12,13
அண்ணல் யானை எண்ணின் கொங்கர் – புறம் 130/5
வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின்
விண் இவர் விசும்பின் மீனும் – புறம் 302/9,10
ஈசனும் புகழ்தற்கு ஒத்தோன் இரும் கலை பிறவும் எண்ணின்
தேசு உடை தந்தை ஒப்பான் திருவருள் புனைந்த மைந்தன் – கம்.பால:5 29/3,4
தரு கலை மறையும் எண்ணின் சதுமுகற்கு உவமை சான்றோன் – கம்.பால:5 30/2
மாந்தர்கள் விலங்கு என்று உன்னும் மனத்தன் மா தவத்தன் எண்ணின்
பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த – கம்.பால:5 31/2,3
எண்ணின் ஈது அலது என்று அறியேன் இரு – கம்.பால:11 3/3
எங்கு உலப்புறுவர்கள் எண்ணின் யாவரே – கம்.அயோ:14 41/2
இ வழி இனைய எண்ணின் ஏழைமை-பாலது என்னா – கம்.ஆரண்:13 133/2
இடம்படு மான துன்பம் இருள்தர எண்ணின் தீர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:14 8/1
இருமையும் எய்தினாய் மற்று இனி செயல்-பாலது எண்ணின்
திரு மறு மார்பன் ஏவல் சென்னியில் சேர்த்தி சிந்தை – கம்.கிட்:7 140/2,3
எண்ணின் நான்முகர் எழுபதினாயிரர்க்கு இயலா – கம்.கிட்:12 24/1
எண்ணின் தன் அலது ஒப்பு இலன் என நின்ற இராமன் – கம்.கிட்:12 34/2
சிதைவுறல் அவர்க்கு வேண்டின் செய் திறன் நேர்ந்தது எண்ணின்
இதன் நினக்கு ஈதே ஆகின் இயற்றுவல் காண்டி இன்னும் – கம்.சுந்:3 144/3,4
எண்ணின் நீளிய பெரும் பறவை ஈட்டமும் – கம்.சுந்:5 56/2
ஆறு இரண்டு அடுத்த எண்ணின் ஆயிரம் குமரர் ஆவி – கம்.சுந்:10 9/1
எண்ணின் மீ சென்ற எறுழ் வலி திறல் உடை இகலோன் – கம்.சுந்:11 51/2
பேயினும் பெரிய பேம் நரிகளும் திரிதரும் பிறிதும் எண்ணின்
கோயிலும் நகரமும் மட நலார் குழலும் நம் குஞ்சியோடும் – கம்.யுத்1:2 96/2,3
எண்ணின் நால்_இரு கோடியன் எரி அஞ்ச விழிக்கும் – கம்.யுத்1:5 38/3
இறந்து இது போதல் தீது என்று இரங்கினை எனினும் எண்ணின்
சிறந்தது போரே என்றான் சேவகன் முறுவல் செய்தான் – கம்.யுத்1:14 7/3,4
நீ தர கொள்வென் யானே இதற்கு இனி நிகர் வேறு எண்ணின்
நாய் தர கொள்ளும் சீயம் நல் அரசு என்று நக்கான் – கம்.யுத்1:14 29/3,4
எண்ணின் தலைநிமிர்கின்றன இகல் வெம் கணை இரணம் – கம்.யுத்2:18 140/2
எண்ணின் தலை நிமிர் வெம் கதம் முதிர்கின்றன இனமா – கம்.யுத்2:18 143/2
வில்லாளரை எண்ணின் விரற்கு முன் நிற்கும் வீரன் – கம்.யுத்2:19 5/4
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின்
மொய்ம் மலைந்த திண் தோளாய் முப்பத்து ஈராயிரம் ஆயிரம் யோசனையின் முற்றும் – கம்.யுத்3:24 25/3,4
எண்ணின் தீரா அன்னவை தீரும் மிடல் இல்லா – கம்.யுத்4:33 17/3
எண்ணின் சூல் மழை இல்ல இராவணன் – கம்.யுத்4:37 41/2
எண்ணின் நுண் மணலின் பல வெம் கணை – கம்.யுத்4:37 190/2
எண்ணின் நுண்ணிய என் செயல்-பாற்று எனா – கம்.யுத்4:37 190/4
எழுபது வெள்ளத்தாரும் இரவி கான்முளையும் எண்ணின்
வழு இலா இலங்கை வேந்தும் வான் பெரும் படையும் சூழ – கம்.யுத்4:41 18/1,2

மேல்


எண்ணின்றோ (1)

எண்ணற்கு அருமையின் எண்ணின்றோ இலனே – பதி 77/7

மேல்


எண்ணினர் (1)

இறப்ப எண்ணினர் என்பது சிறப்ப – அகம் 161/8

மேல்


எண்ணினன் (6)

இனிய சொல்லினன் ஈகையன் எண்ணினன்
வினையன் தூயன் விழுமியன் வென்றியன் – கம்.அயோ:2 26/1,2
எள்ளற்குறு போர் செய எண்ணினன் என்னும் இன்னல் – கம்.கிட்:7 41/3
ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண் முகிழ்த்து இருந்தான் – கம்.சுந்:11 58/3
வழு உறு காலம் ஈது என்று எண்ணினன் வலிதின் பற்றி – கம்.சுந்:12 128/2
வருண மந்திரம் எண்ணினன் விதி முறை வணங்கி – கம்.யுத்1:6 2/4
வினையம் எண்ணினன் இந்திர வேடத்தை மேவி – கம்.யுத்3:22 163/2

மேல்


எண்ணினனால் (1)

எய்யா உலகு யாவையும் எண்ணினனால் – கம்.யுத்1:3 116/4

மேல்


எண்ணினாய் (1)

கூற்றம் உண்ண கொடுப்பென் என்று எண்ணினாய்
நால் திசைக்கும் புறத்தையும் நண்ணினான் – கம்.கிட்:7 103/3,4

மேல்


எண்ணினார் (5)

செம் வழித்து அன்று நம் செயல் என்று எண்ணினார்
கவ்வையர் விசும்பிடை கழறல் மேயினார் – கம்.அயோ:14 128/3,4
வாய் செலல் நன்று என மனத்தின் எண்ணினார்
போய் சில அறிதும் என்று அதனில் போயினார் – கம்.கிட்:14 24/3,4
இற்றது நம் செயல் இனி என்று எண்ணினார் – கம்.கிட்:16 4/4
வெல்வர் என்பது தெரிந்து எண்ணினார் நிருதர் வேர் முதலும் வீய – கம்.யுத்1:2 91/3
எஞ்சல் இல் அதிசயம் இது என்று எண்ணினார்
துஞ்சிலது ஆயினும் சேனை துண்ணென – கம்.யுத்4:41 99/2,3

மேல்


எண்ணினால் (8)

எனக்கு ஒன்றா தவம் அடுப்பது எண்ணினால் – கம்.அயோ:14 96/4
இருமையும் தெரிந்து எண்ணலை எண்ணினால்
அருமை உம்பி-தன் ஆர் உயிர் தேவியை – கம்.கிட்:7 107/2,3
எண்-பொருட்டு ஒன்றி நின்று எவரும் எண்ணினால்
விண்-பொருட்டு ஒன்றிய உயர்வு மீட்சியும் – கம்.யுத்1:2 76/1,2
இந்தியம்-தொறும் உளன் உற்றது எண்ணினால்
முந்தை ஓர் எழுத்து என வந்து மு முறை – கம்.யுத்1:3 72/2,3
ஏனைய ஒரு தலை நிறுத்தி எண்ணினால்
வானரம் பெரிது என மறு இல் சிந்தையான் – கம்.யுத்1:4 16/2,3
இரும் கடி அரணமும் பிறவும் எண்ணினால்
சுருங்கிடும் என் பல சொல்லி சுற்றிய – கம்.யுத்1:5 19/2,3
எண்ணினால் பெறு பயன் எய்தும் இன்று எனா – கம்.யுத்2:19 37/2
இங்கு நின்று இன்னன மருந்து என்று எண்ணினால்
சிங்குமால் காலம் என்று உணரும் சிந்தையான் – கம்.யுத்3:24 63/1,2

மேல்


எண்ணினாலும் (1)

நாள் எலாம் எண்ணினாலும் தொலைவு இலா நாதர் இன்றி – கம்.யுத்3:22 146/2

மேல்


எண்ணினாள் (1)

மனம் கொள் காதல் மறைத்தலை எண்ணினாள்
அனங்க_வேள் அது அறிந்தனன் அற்றம்தான் – கம்.பால:21 28/2,3

மேல்


எண்ணினான் (10)

வர சரோருகன் மகன் மனத்தில் எண்ணினான் – கம்.பால:5 5/4
ஏகல் என்பது அரிது என்றும் எண்ணினான்
ஓகை கொண்டவன் உள் இடர் நோக்கினான் – கம்.அயோ:10 54/2,3
இளையவட்கு அளிப்பென் என் அரசு என்று எண்ணினான் – கம்.ஆரண்:12 32/4
எந்திர தேர் செலவு ஒழிக்கும் எண்ணினான்
சிந்துர கால் சிரம் செக்கர் சூடிய – கம்.ஆரண்:13 6/2,3
வரை தடம் தோளினான் மனத்தின் எண்ணினான்
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து – கம்.கிட்:7 14/2,3
எ வழி என்பதை உணர்வின் எண்ணினான்
செ வழி ஒதுங்கினன் தேவர் ஏத்த போய் – கம்.சுந்:2 59/2,3
கண்டனன் அனுமனும் கருத்தும் எண்ணினான்
கொண்டனன் துணுக்கம் மெய் தீண்ட கூசுவான் – கம்.சுந்:4 22/1,2
காண்டலே நலன் என கருத்தின் எண்ணினான் – கம்.சுந்:12 18/4
மற்றது முடிப்பென் என்னா எண்ணினான் மனிசன் வாழ்க்கை – கம்.யுத்2:19 204/2
யாண்டு வந்து இங்கு இறுக்கும் என்று எண்ணினான்
மாண்ட சோதிட வாய்மை புலவரை – கம்.யுத்4:41 52/1,2

மேல்


எண்ணினிர் (1)

இ வழி இரு வினை கடக்க எண்ணினிர்
எ வழி நின்றும் இங்கு எய்தினீர் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 40/3,4

மேல்


எண்ணினில் (2)

எண்ணினில் இருக்கினில் இருக்கும் என யாரும் – கம்.ஆரண்:3 42/2
புவியிடை அண்ணல் என்பது எண்ணினில் பொருந்த முன்னே – கம்.கிட்:7 124/3

மேல்


எண்ணினுக்கு (1)

எண்ணினுக்கு அளவிடல் அரிய ஈட்டினர் – கம்.சுந்:3 56/1

மேல்


எண்ணினும் (12)

உரவோர் எண்ணினும் மடவோர் எண்ணினும் – பதி 73/1
உரவோர் எண்ணினும் மடவோர் எண்ணினும்
பிறர்க்கு நீ வாயின் அல்லது நினக்கு – பதி 73/1,2
உய்ந்து போயினர் ஊழி-நின்று எண்ணினும் உலவார் – கம்.அயோ:1 63/4
எண்ணினும் நெடிது அவண் எழுந்த சேனையே – கம்.அயோ:12 43/4
எண்ணினும் பெரியது ஓர் இடர் வந்து எய்தினால் – கம்.ஆரண்:14 98/2
இடர் உடை உள்ளத்தோரை எண்ணினும் உணர்ந்திலாதான் – கம்.கிட்:7 145/2
தாம தாரினர் எண்ணினும் சால்வரோ – கம்.சுந்:12 92/4
எண்ணினும் உளை நீ கொங்கை இணை குவை தன்னின் ஓவாது – கம்.சுந்:14 30/2
பரவை நுண் மணல் எண்ணினும் எண்ண_அரும் பரப்பின் – கம்.யுத்1:3 50/1
எண்ணினும் நெடியவன் ஒருவன் எண் இலான் – கம்.யுத்1:3 71/4
தூய அன்று என்னினும் துணிவு அன்று எண்ணினும்
மேயது கேட்டியால் விளைவு நோக்குவாய் – கம்.யுத்1:4 58/3,4
எண்ணினும் பெரியன் ஆன இலங்கையர் வேந்தன் பின்னோன் – கம்.யுத்2:16 53/3

மேல்


எண்ணினென் (1)

வாழ்விக்கும் என்று எண்ணினென் முன்னே வருவித்தேன் – கம்.யுத்3:22 207/2

மேல்


எண்ணினேன் (3)

என் உயிர்க்கு உறுவதும் செய்ய எண்ணினேன் – கம்.அயோ:1 14/4
உய்ந்தனென் போவது ஓர் உறுதி எண்ணினேன் – கம்.அயோ:1 26/4
யான் இவன்-தனை தெரிய எண்ணினேன்
தூ நிவந்த வேல் துமிரன் என்னும் பேரான் – கம்.கிட்:15 10/1,2

மேல்


எண்ணினை (5)

பிரிதல் எண்ணினை ஆயின் நன்றும் – அகம் 10/6
எம்மைக்கு இதம் ஆக இது எண்ணினை நீ – கம்.ஆரண்:13 13/4
தெரிய எண்ணினை செய்வதும் செய்தியே – கம்.சுந்:5 12/2
எடுத்தது என் இது என் செய எண்ணினை என்றான் – கம்.யுத்1:3 24/4
எண்ணினை செய்வினை என்னை வெல்லுமாறு – கம்.யுத்1:4 6/2

மேல்


எண்ணினையேல் (2)

எந்தாய் கொள எண்ணினையேல் இதுதான் – கம்.யுத்1:3 118/2
நீ இது எண்ணினையேல் நெடு நாடு எரி – கம்.யுத்4:41 71/1

மேல்


எண்ணினையோ (1)

ஏய்ப்புண்டவனும் என எண்ணினையோ – கம்.யுத்2:18 10/4

மேல்


எண்ணு (6)

கல் ஏசு கவலை எண்ணு மிக பலவே – மலை 389
விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ – பதி 43/5
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா – பதி 84/8
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை – அகம் 109/8
எண்ணு முறை நிறுத்த பண்ணினுள்ளும் – அகம் 352/15
கடக்கும் வண்ணமும் எண்ணுதி எண்ணு நூல் கற்றாய் – கம்.யுத்1:5 74/4

மேல்


எண்ணுக்கு (1)

என் எனில் இமையவர் எண்ணுக்கு ஈனம் ஆம் – கம்.யுத்3:24 82/3

மேல்


எண்ணுக்கும் (1)

எண்ணுக்கும் அளவு_இலாத அறிவினோர் இருந்து நோக்கும் – கம்.யுத்3:24 47/1

மேல்


எண்ணுகிலம் (1)

இறந்திலம் இதற்கு உரியது எண்ணுகிலம் ஏதும் – கம்.கிட்:14 40/1

மேல்


எண்ணுகின்றது (1)

எண்ணுகின்றது இ எட்டு எழுத்தே பிறிது இல்லை – கம்.யுத்1:3 43/4

மேல்


எண்ணுகின்றனன் (1)

எண்ணுகின்றனன் என் செயல்-பாற்று எனா – கம்.அயோ:4 222/4

மேல்


எண்ணுகின்றனென் (1)

இறைவரின் ஒருத்தன் என்று எண்ணுகின்றனென்
துறை எனக்கு யாது என சொல்லு சொல் என்றான் – கம்.யுத்4:41 96/2,3

மேல்


எண்ணுகின்றார் (1)

எழுதலாம்-கொல் என்று எண்ணுகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 170/4

மேல்


எண்ணுகோ (1)

எனைத்து என்று எண்ணுகோ முயக்கு இடை மலைவே – குறு 237/7

மேல்


எண்ணுங்கால் (1)

இணங்கினர் அறிவு_இலர் எனினும் எண்ணுங்கால்
கணம் கொள்கை நும்மனோர் கடன்மை காண் என – கம்.யுத்1:4 84/1,2

மேல்


எண்ணுடை (1)

ஏவர் அஞ்சலியாதவர் எண்ணுடை
தேவர் அஞ்ச இராவணன் தேறினான் – கம்.யுத்4:37 175/3,4

மேல்


எண்ணுடையான் (1)

இட்டார் கடு வல் விடம் எண்ணுடையான்
தொட்டான் நுகரா ஒரு சோர்வு இலனால் – கம்.யுத்1:3 115/1,2

மேல்


எண்ணுதல் (3)

இழைத்த தொல் வினையையும் கடக்க எண்ணுதல்
தழைத்த பேர் அருள் உடை தவத்தின் ஆகுமேல் – கம்.அயோ:1 24/1,2
சரம் பிழைக்கும் என்று எண்ணுதல் சாலுமோ – கம்.சுந்:12 98/4
பின்னை நின்று எண்ணுதல் பிழை அ பெய்_வளை-தன்னை – கம்.யுத்2:16 92/3

மேல்


எண்ணுதற்கு (2)

எண்ணுதற்கு ஆக்க அரிது இரண்டு மூன்று நாள் – கம்.பால:8 30/1
யாவரேயும் மற்று எண்ணுதற்கு அரியராய் இயன்ற – கம்.யுத்1:3 15/2

மேல்


எண்ணுதி (7)

செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் நன்றும் – அகம் 191/12
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால் – அகம் 218/13
இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் – கம்.கிட்:7 137/4
எரி எனற்கு உரியார் என்றே எண்ணுதி எண்ணம் யாவும் – கம்.கிட்:7 142/3
கடக்கும் வண்ணமும் எண்ணுதி எண்ணு நூல் கற்றாய் – கம்.யுத்1:5 74/4
இந்திரன் அஞ்சினன் எண்ணுதி அன்றே – கம்.யுத்3:20 9/4

மேல்


எண்ணுதியோ (1)

எண்ணாதேன் எண்ணிய சொல் இன்று இனி தான் எண்ணுதியோ எண் இல் ஆற்றல் – கம்.யுத்4:38 4/3

மேல்


எண்ணுதிர் (1)

இறப்ப எண்ணுதிர் ஆயின் அறத்தாறு – அகம் 5/16

மேல்


எண்ணுதும் (1)

எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார் – கம்.யுத்3:31 219/2

மேல்


எண்ணுநர் (1)

குறுநீர் கன்னல் எண்ணுநர் அல்லது – அகம் 43/6

மேல்


எண்ணுப (1)

உப்பு ஒய் ஒழுகை எண்ணுப மாதோ – புறம் 116/8

மேல்


எண்ணும் (35)

திண் திமில் எண்ணும் தண் கடல் சேர்ப்ப – நற் 331/8
திண் திமில் விளக்கம் எண்ணும்
கண்டல் வேலி கழி நல் ஊரே – நற் 372/12,13
வரு திமில் எண்ணும் துறைவனொடு ஊரே – அகம் 190/3
தங்கள் நாயகரின் தெய்வம்தான் பிறிது இலை என்று எண்ணும்
மங்கைமார் சிந்தை போல தூயது மற்றும் கேளாய் – கம்.பால:8 6/1,2
எண்ணும் கூற்றினும் இத்தனை வேண்டுமோ – கம்.பால:11 7/4
எண்ணும் நல்வினை முற்றுவித்து ஏற்றினான் – கம்.அயோ:2 31/3
பாவியை உற்று எதிர் பற்றி எற்ற எண்ணும்
ஆவி பதைப்ப அலக்கண் எய்தி நின்றான் – கம்.அயோ:3 18/3,4
எண்ணும் பூதம் எலாம் அழிந்து ஏகினும் – கம்.அயோ:4 17/2
எண்ணும் நீர் நான்மறையோர் எரி முன் நின் மேல் சொரிய – கம்.அயோ:4 55/2
ஆற்றலால் அடுத்தது எண்ணும் அமைச்சரை கொணர்திர் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 168/4
எண்ணும் பொன் முடி முதல யாவையும் – கம்.கிட்:9 4/2
இளவலும் உரை-செய்வான் எண்ணும் நாள் இனும் – கம்.கிட்:10 95/1
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் – கம்.கிட்:15 18/3
இன்ன தீது_இலாத தீது என்று யாவையும் எண்ணும் கோளார் – கம்.கிட்:15 30/3
எ வழித்து ஆகும் என்று எண்ணும் ஈட்டதே – கம்.சுந்:4 100/4
எத்தனை உள அவை எண்ணும் ஈட்டவோ – கம்.சுந்:5 69/4
மீட்டும் இனி எண்ணும் வினை வேறும் உளது_அன்றால் – கம்.சுந்:6 5/1
எல்லையும் தெரிவுறும் எண்ணும் தேறலாம் – கம்.சுந்:12 21/2
பொலிவது பொதுவுற எண்ணும் புன் தொழில் – கம்.யுத்1:2 33/1
பேரை ஒரு பொருட்கே பல் வகையால் பேர்த்து எண்ணும்
தாரை நிலையை தமியை பிறர் இல்லை – கம்.யுத்1:3 159/1,2
எண்ணும் செய்கையன் அந்தகன் தன் பதம் இழந்தான் – கம்.யுத்1:5 57/4
எண் திசாமுகம் எண்ணும் இடும்பன் ஓர் – கம்.யுத்2:15 63/2
இற்றிலாதன எண்ணும் இலாதன – கம்.யுத்2:15 97/2
மண்ணினை எடுக்க எண்ணும் வானினை இடிக்க எண்ணும் – கம்.யுத்2:18 263/1
மண்ணினை எடுக்க எண்ணும் வானினை இடிக்க எண்ணும்
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும் – கம்.யுத்2:18 263/1,2
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும்
பெண் எனும் பெயர எல்லாம் பிளப்பென் என்று எண்ணும் எண்ணி – கம்.யுத்2:18 263/2,3
பெண் எனும் பெயர எல்லாம் பிளப்பென் என்று எண்ணும் எண்ணி – கம்.யுத்2:18 263/3
வீட்டியது என்னின் பின்னை வீவென் என்று எண்ணும் வேத – கம்.யுத்2:19 242/3
எழுந்து அவன்-மேலே பாய எண்ணும் பேர் இடரில் தள்ளி – கம்.யுத்3:26 44/1
பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த – கம்.யுத்3:28 47/2
மை அற கரிது என்று எண்ணும் மனத்தினான் வயிரம் அன்ன – கம்.யுத்3:28 47/3
சூரியன்_சேயும் செல்வன் சொற்றதே எண்ணும் சொல்லன் – கம்.யுத்3:31 68/1
எண்ணும் நீர் கடந்த யானை பெரும் பிணம் ஏந்தி யாணர் – கம்.யுத்4:34 21/1
எண்ணும் நெடு நீரினும் நெருப்பிடையும் எந்தாய் – கம்.யுத்4:36 21/4
எண்ணும் கீர்த்தி இராமன் திரு முடி – கம்.யுத்4:41 50/2

மேல்


எண்ணும்-கால் (3)

இங்கு அலது எண்ணும்-கால் இ எழு திரை வளாகம் தன்னில் – கம்.பால:14 66/3
இறக்கம் என்பதை எண்ணிலர் எண்ணும்-கால்
பிறக்கும் என்பது ஓர் பீழையது ஆதலால் – கம்.பால:16 35/1,2
எண்ணும்-கால் இ இலக்கணம் எய்திட – கம்.பால:21 25/2

மேல்


எண்ணும்-காலை (1)

வீற்றிருந்தோரை எண்ணும்-காலை
உரையும் பாட்டும் உடையோர் சிலரே – புறம் 27/4,5

மேல்


எண்ணுமால் (1)

என் நினைந்தனளோ என எண்ணுமால் – கம்.ஆரண்:14 11/4

மேல்


எண்ணுமோ (1)

இனியது போலும் இ அரசை எண்ணுமோ
துனி வரு புலன் என தொடர்ந்து தோற்கலா – கம்.அயோ:1 22/1,2

மேல்


எண்ணுவ (1)

ஏகுறு நாளிடை எய்தி எண்ணுவ
சேகு_அற பல் முறை தெருட்டி செய்த பின் – கம்.கிட்:10 99/2,3

மேல்


எண்ணுவது (7)

எண்ணுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/20
யாது என்று எண்ணுவது இ கொடியாளையும் – கம்.பால:7 37/3
இனி இருந்து எனக்கு எண்ணுவது இல் என எண்ணா – கம்.ஆரண்:6 84/2
எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் – கம்.ஆரண்:13 14/3
மொழிந்த வீரற்கு யாம் எண்ணுவது உண்டு என மொழிந்தான் – கம்.கிட்:3 73/4
இடுக்கு இனி எண்ணுவது இல்லை ஈண்டு இனி – கம்.யுத்1:6 56/1
ஏது வேண்டும் என்று எண்ணுவது என்-கொலோ – கம்.யுத்1:8 37/2

மேல்


எண்ணுவதோ (2)

மாது என்று எண்ணுவதோ மணி பூணினாய் – கம்.பால:7 37/4
யான் மறுப்பது என்று எண்ணுவதோ என்றான் – கம்.அயோ:4 25/4

மேல்


எண்ணுவர் (1)

இறப்ப எண்ணுவர் அவர் எனின் மறுத்தல் – நற் 33/8

மேல்


எண்ணுவன (1)

எண்ணுவன அனைய எல்லை இல நுழைவ – கம்.யுத்3:31 167/4

மேல்


எண்ணுவார் (3)

எல்லை_இல் மருத்துவன் இயல்பின் எண்ணுவார்
ஒல்லை வந்து உறுவன உற்ற பெற்றியின் – கம்.அயோ:1 9/2,3
மு திறத்து உலகையும் முடிக்க எண்ணுவார்
இ திறம் புணர்த்தனர் என்கின்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 33/3,4
இருந்தனர் தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணுவார் – கம்.கிட்:16 5/4

மேல்


எண்ணுவாள் (1)

பெற்றனனாம் என பெயர்த்தும் எண்ணுவாள் – கம்.ஆரண்:6 6/4

மேல்


எண்ணுவான் (7)

இற்றதோ இவன் மனம் என்று எண்ணுவான்
வெற்றி வீர யான் விளம்ப கேள் எனா – கம்.அயோ:14 102/2,3
என பல நினைப்பு இனம் மனத்துள் எண்ணுவான்
சின படை வீரர் மேல் செல்லும் அன்பினான் – கம்.ஆரண்:4 16/1,2
இடன் இது காலம் ஈது என்ன எண்ணுவான்
கடன் அறி காவலன் கழறினான்-அரோ – கம்.யுத்1:4 56/2,3
பின்னை எண்ணுவான் பிரகத்தன் என்று ஒரு பித்தன் – கம்.யுத்1:5 46/4
உலக்கின்றார் உலக்கின்றாரை எண்ணுவான் உற்ற விண்ணோர் – கம்.யுத்2:19 95/1
ஏவின் உண்டை நூறு கோடி கொல்லும் என்ன எண்ணுவான்
பூவின் அண்டர் கோனும் எண் மயங்கும் அன்ன போரின் வந்து – கம்.யுத்3:31 88/2,3
என்னை வெல்ல மனித்தன் என்று எண்ணுவான் – கம்.யுத்4:37 22/4

மேல்


எண்ணுவீர் (1)

ஏது என் உடலமும் மிகை என்று எண்ணுவீர் – கம்.ஆரண்:12 49/4

மேல்


எண்ணுவென் (2)

எண்ணுவென் என்னின் பின்னை என் உயிர் இழப்பேன் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 65/4
யானே செல எண்ணுவென் ஏவுதியேல் – கம்.யுத்3:21 5/1

மேல்


எண்ணுவேம் (1)

இடுக்கு இனி பெயர்ந்து உறை எண்ணுவேம் எனின் – கம்.யுத்3:31 177/1

மேல்


எண்ணுவேன் (1)

என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் – கம்.சுந்:3 16/4

மேல்


எண்ணுவோர் (1)

கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர்
கானல் புன்னை சினை நிலைக்குந்து – புறம் 386/14,15

மேல்


எண்ணுவோரே (1)

பொலம் படை கலி_மா எண்ணுவோரே – புறம் 116/19

மேல்


எண்ணுளே (1)

எண்ணுளே இருந்த போதும் யாவர் என்று தேர்கிலென் – கம்.பால:13 53/3

மேல்


எண்ணுற்றாய் (1)

எண்ணுற்றாய் என் செய்தாய் என்று ஏசுவான் இயம்பலுற்றான் – கம்.கிட்:7 81/4

மேல்


எண்ணுற (3)

எண்ணுற பிறந்திலன் இறத்தல் நன்று என்றாள் – கம்.அயோ:2 65/4
எழும் கதிர் இரவி-தன் புதல்வன் எண்ணுற
விழுங்கிய மதி என மெலிந்து தோன்றினான் – கம்.யுத்2:16 266/3,4
எண்ணுற அரிய சேனை எய்தியது இலங்கை நோக்கி – கம்.யுத்3:30 3/4

மேல்


எண்ணுறா (1)

ஈனமே-கொல் இதம் என எண்ணுறா
மோனம் ஆகி இருந்தனன் முற்றினான் – கம்.யுத்1:9 49/1,2

மேல்


எண்ணுறு (6)

எண்ணுறு சுடர் வானத்து இந்திரன் முடி சூடும் – கம்.பால:23 38/3
எண்ணுறு சூழ்ச்சியின் இருக்கை எய்தினான் – கம்.அயோ:1 1/4
எண்ணுறு திறத்து காணார் இடர் உறும் மனத்தர் எய்த்தார் – கம்.கிட்:15 26/4
எண்ணுறு படைக்கலம் இழுக எற்றிட – கம்.யுத்2:16 97/1
எண்ணுறு நரகின் வீழ்வது அறிஞரும் இயற்றுவாரோ – கம்.யுத்2:16 140/4
எண்ணுறு கனவினொடு உணர்வு என இமையில் – கம்.யுத்4:37 94/3

மேல்


எண்ணுறும் (2)

முழுதும் எண்ணுறும் மந்திர கிழவர்-தம் முகத்தால் – கம்.அயோ:1 44/2
யான் எனது எண்ணல் தீர்ந்தார் எண்ணுறும் ஒருவன் என்றே – கம்.யுத்3:26 12/3

மேல்


எண்ணெய் (12)

எண்ணெய் நீவிய சுரி வளர் நறும் காழ் – குறி 107
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி – குறு 312/6
எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார் – பரி 10/91
எயிறு நிலத்து வீழவும் எண்ணெய் ஆடவும் – புறம் 41/8
மண்ணி வாரா அளவை எண்ணெய்
நுரை முகந்து அன்ன மென் பூ சேக்கை – புறம் 50/6,7
பாறு மயிர் குடுமி எண்ணெய் நீவி – புறம் 279/9
எண்ணெய் உண்ட இருள் புரை மேனியான் – கம்.அயோ:8 6/4
எண்ணெய் உண்ட பொன் எழில் கொள் மேனியை – கம்.அயோ:11 118/3
எண்ணெய் பொன் முடி-தொறும் இழுகி ஈறு_இலா – கம்.சுந்:3 40/1
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய்
காந்து கடும் தீ கொளுத்தினார் ஆர்த்தார் அண்டம் கடி கலங்க – கம்.சுந்:12 118/3,4
குழியில் இந்தனம் அடுக்கினர் குன்று என குடம்-தொறும் கொணர்ந்து எண்ணெய்
இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட – கம்.யுத்1:3 85/1,2
எண்ணெய் தோய்ந்து என எரிந்தன கிரி குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:6 28/4

மேல்


எண்ணெயால் (1)

வெம்பு வெம் தசை முறையின் இட்டு எண்ணெயால் வேட்டான் – கம்.யுத்3:22 160/4

மேல்


எண்ணெயும் (3)

எண்ணெயும் களபமும் இழுதும் நானமும் – கம்.பால:5 113/3
மலரினில் மணமும் எள்ளில் எண்ணெயும் போல எங்கும் – கம்.யுத்1:3 120/3
எண்ணெயும் கலின மா விலாழியும் எண்_இல் யானை – கம்.யுத்4:41 115/2

மேல்


எண்ணை (1)

எண்ணை விழுங்கிய சேனையை யாரும் – கம்.யுத்3:20 23/3

மேல்


எண்ணையும் (1)

கனையும் எண்ணையும் கடப்பது ஓர் கடலினை கண்டார் – கம்.யுத்4:32 5/4

மேல்


எண்ணோ (1)

எண்ணோ தவிரா இரவோ விடியாது – கம்.பால:23 10/2

மேல்


எண்தலம் (1)

எண்தலம் தொடற்கு அரியன தட வரை இரண்டும் – கம்.யுத்1:3 12/2

மேல்


எண்தான் (2)

எண்தான் இலென் எங்ஙனம் நாடுகெனோ – கம்.ஆரண்:14 66/4
எண்தான் உழந்து இட்ட நும் ஏந்து இழை யாங்கள் காட்ட – கம்.சுந்:4 90/3

மேல்


எண்பதினாயிரர் (1)

எம் குலத்தவர் எண்பதினாயிரர் இறைவர் – கம்.யுத்1:5 61/1

மேல்


எண்பால் (1)

எண்பால் உயர்ந்த எரி ஓங்கும் நல் வேள்வி – கம்.ஆரண்:15 45/2

மேல்


எண்பாலும் (1)

எண்பாலும் இலாதது ஓர் ஆண் உரு என்றி என்னே – கம்.ஆரண்:10 150/2

மேல்


எண்மர் (1)

காவலர் எண்மர் நின்ற தன்மையும் தெரிய கண்டான் – கம்.யுத்3:24 53/4

மேல்


எண்மர்க்கும் (1)

எண்மர்க்கும் மற்றை இருவர்க்கும் பெரும் பயம் இயற்ற – கம்.சுந்:12 43/4

மேல்


எண்மரும் (3)

மாசு இல் எண்மரும் பதினொரு கபிலரும் – பரி 3/7
மருந்து-உரை இருவரும் திருந்து_நூல் எண்மரும்
ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த – பரி 8/5,6
எண்மரும் இவற்கு ஏவல் செய்கின்ற அ – கம்.யுத்1:9 50/3

மேல்


எண்மை (4)

எண்மை செய்தனை ஆகுவை நண்ணி – அகம் 288/8
இ குடி பிறந்தோர்க்கு எண்மை காணும் என – புறம் 43/19
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து – புறம் 54/5
எண்மை ஆர் உலகினில் இராமற்கு ஏற்றம் ஓர் – கம்.ஆரண்:12 5/1

மேல்


எண்மையன் (1)

எந்தை நீ இயம்பிற்று என்னை எண்மையன் ஆகி ஏழை – கம்.ஆரண்:13 132/1

மேல்


எண்வழி (1)

எண்வழி உணர்வும் நான் எங்கும் காண்கிலேன் – கம்.பால:10 55/2

மேல்


எணும் (2)

எம்மையோர் அனைவரும் இறைவர் என்று எணும்
மும்மையோர் பெருமையும் முற்றும் பெற்றியான் – கம்.ஆரண்:12 46/3,4
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த – கம்.யுத்4:40 126/3

மேல்


எத்த (1)

எத்த மேல் செல எறிந்தனர் பிறிந்தனர் இமையோர் – கம்.யுத்2:15 188/4

மேல்


எத்தன்மைத்து (1)

எவண் எத்தன்மைத்து ஏகின நாகத்து_இனம் என்ன – கம்.யுத்4:37 142/1

மேல்


எத்தனை (22)

எரிந்த சிந்தையர் எத்தனை என்கெனோ – கம்.பால:18 27/1
எத்தனை இறந்தன கடிகை ஈண்டு என்றாள் – கம்.பால:19 35/4
ஆண்டார் ஆண்டார் எத்தனை என்கேன் அறம் நோனார் – கம்.ஆரண்:11 16/3
எத்தனை காலம் காப்பன் யான் இந்த மூதூர் என்று அம் – கம்.சுந்:2 92/1
எத்தனை உள அவை எண்ணும் ஈட்டவோ – கம்.சுந்:5 69/4
ஏவும் பல் படை எத்தனை கோடிகள் எனினும் – கம்.சுந்:7 52/2
புவனம் எத்தனை அவை அனைத்தும் போர் கடம் – கம்.சுந்:12 62/1
கொச்சை துன்மதி எத்தனை போரிடை குறைந்தான் – கம்.யுத்1:2 112/2
எத்தனை உளர் தெரிந்து எண்ண ஏய்ந்தவர் – கம்.யுத்1:4 85/1
பேரும் அத்தனை எத்தனை உலகமும் பெரியோய் – கம்.யுத்1:5 45/4
இன்ன தன்மையர் எத்தனை ஆயிரர் என்கேன் – கம்.யுத்1:5 46/1
உலகத்து உள மலை எத்தனை அவை அத்தனை உடனே – கம்.யுத்2:18 148/1
எத்தனை கோடி வாளி மழை என எய்யாநின்ற – கம்.யுத்2:19 181/2
வந்தது நம்-வயின் எத்தனை மன்னா – கம்.யுத்3:20 9/2
மேகம் எத்தனை அத்தனை மால் கரி விரிந்த – கம்.யுத்3:31 13/1
நாகம் எத்தனை அத்தனை நளிர் மணி தேர்கள் – கம்.யுத்3:31 13/2
போகம் எத்தனை அத்தனை புரவியின் ஈட்டம் – கம்.யுத்3:31 13/3
ஆகம் எத்தனை அத்தனை அவன் படை அவதி – கம்.யுத்3:31 13/4
எத்தனை அரக்கரேனும் தருமம் ஆண்டு இல்லை அன்றே – கம்.யுத்3:31 49/1
எத்தனை உளர் என்றாலும் யான் சிலை எடுத்த-போது – கம்.யுத்3:31 58/2
ஆமை குலம் எத்தனை அத்தனையால் – கம்.யுத்3:31 201/4
காயம் எத்தனை உள நெடும் காயங்கள் கதுல – கம்.யுத்4:37 111/2

மேல்


எத்தனைக்கு (1)

எத்தனைக்கு உள ஆண்டுகள் ஈண்டு அவை – கம்.அயோ:4 21/3

மேல்


எத்தனையும் (2)

என்ன உரை இத்தனையும் எத்தனையும் எண்ணி – கம்.ஆரண்:11 27/1
இடும்பை எத்தனையும் மடுத்து எய்தினும் – கம்.யுத்1:8 53/3

மேல்


எத்தனையோ (1)

இ திறத்தினர் எத்தனையோ பலர் – கம்.பால:14 50/3

மேல்


எத்தனையோர் (1)

செம் திரு ஒப்பார் எத்தனையோர் நின் திரு உண்பார் – கம்.ஆரண்:11 12/3

மேல்


எத்தனையோர்தாம் (1)

இந்திரன் ஒப்பார் எத்தனையோர்தாம் இழிவுற்றார் – கம்.ஆரண்:11 12/2

மேல்


எத்தனைவர் (1)

அஞ்சல் இனி ஆங்கு அவர்கள் எத்தனைவர் ஆயிடினும் அத்தனைவரும் – கம்.யுத்3:31 151/1

மேல்


எத்தானும் (1)

எத்தானும் வெலற்கு அரியான் மனுகுலத்தே வந்து உதித்தோன் இலங்கும் மோலி – கம்.பால:5 33/3

மேல்


எத்திய (1)

எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி – கம்.சுந்:8 7/1

மேல்


எத்திறத்து (1)

எத்திறத்து ஏதுவும் இயைந்த இன் உரை – கம்.சுந்:5 39/3

மேல்


எத்துணை (4)

மணிகள் எத்துணை பெரியவும் மால் திரு மார்பின் – கம்.சுந்:2 8/1
எத்துணை போதும் கை என்று இயம்பினால் எண்ணற்கு ஏற்ற – கம்.யுத்1:3 132/1
எத்துணை வகையினும் உறுதி எய்தின – கம்.யுத்1:4 12/1
சேது எத்துணை சென்றது என்பார் சிலர் – கம்.யுத்1:8 51/3

மேல்


எதிர் (343)

எதிர் செல் வெண் மழை பொழியும் திங்களில் – முல் 100
பல வகை விரித்த எதிர் பூ கோதையர் – மது 398
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை – மது 416
கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர் – குறி 142
மழை எதிர் படு கண் முழவு கண் இகுப்ப – மலை 532
சொல்லின் சொல் எதிர் கொள்ளாய் யாழ நின் – நற் 39/1
யாணது பசலை என்றனன் அதன் எதிர்
நாண் இலை எலுவ என்று வந்திசினே – நற் 50/7,8
தூ தகட்டு எதிர் மலர் வேய்ந்த கூந்தல் – நற் 52/2
அதன் எதிர் சொல்லாள் ஆகி அல்லாந்து – நற் 55/8
புகன்று எதிர் ஆலும் பூ மலி காலையும் – நற் 118/4
சொல் இனி மடந்தை என்றனென் அதன்_எதிர் – நற் 155/8
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள் – நற் 160/9
புலி எதிர் முழங்கும் வளி வழங்கு ஆரிடை – நற் 174/4
பெரும் கை யானை பிடி எதிர் ஓடும் – நற் 186/3
சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் – நற் 201/3
யான் தன் மொழிதலின் மொழி எதிர் வந்து – நற் 204/7
முதிரா ஞாயிற்று எதிர் ஒளி கடுக்கும் – நற் 219/8
செம் கண் இரும் குயில் எதிர் குரல் பயிற்றும் – நற் 224/5
சொல் எதிர் பெறாஅய் உயங்கி மெல்ல – நற் 254/4
சுடர் தொடி கோ_மகள் சினந்து என அதன்_எதிர் – நற் 300/1
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர் – நற் 398/7
கோடல் எதிர் முகை பசு வீ முல்லை – குறு 62/1
குக்கூ என்றது கோழி அதன்_எதிர் – குறு 157/1
வான் ஏர்பு இரங்கும் ஒன்றோ அதன்_எதிர் – குறு 194/2
நீர் எதிர் கருவிய கார் எதிர் கிளை மழை – குறு 197/2
நீர் எதிர் கருவிய கார் எதிர் கிளை மழை – குறு 197/2
கார் எதிர் புறவினதுவே உயர்ந்தோர்க்கு – குறு 233/4
கால மாரி பெய்து என அதன்_எதிர் – குறு 251/2
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி – குறு 252/4
கார் எதிர் தண் புனம் காணின் கை வளை – குறு 282/4
பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர்
நன்றோ மகனே என்றனென் – குறு 389/3,4
கரும்பின் எந்திரம் களிற்று எதிர் பிளிற்றும் – ஐங் 55/1
கார் எதிர் பொழுது என விடல் ஒல்லாயே – ஐங் 427/2
ஏறு முரண் சிறப்ப ஏறு எதிர் இரங்க – ஐங் 493/1
போர் எதிர் வேந்தர் தார் அழிந்து ஒராலின் – பதி 23/17
கார் எதிர் பருவம் மறப்பினும் – பதி 24/29
போர் எதிர் வேந்தர் ஒரூஉப நின்னே – பதி 33/12
ஒடிவு இல் தெவ்வர் எதிர் நின்று உரைஇ – பதி 80/9
இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர் – பரி 2/37
பதி எதிர் சென்று பரூஉ கரை நண்ணி – பரி 10/26
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி – பரி 10/103
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/119
எதிர் வரவு மாரி இயைக என இ ஆற்றால் – பரி 11/13
கரைபு ஒழுகு தீம் புனற்கு எதிர் விருந்து அயர்வ போல் – பரி 16/16
மாறுமாறு உற்றன போல் மாறு எதிர் கோடல் – பரி 17/20
புகாஅ எதிர் பூண்டாரும் தாம் – பரி 23/79
கார் எதிர் தளிர் மேனி கவின் பெறு சுடர் நுதல் – கலி 58/3
கேண்மை விருப்பு-உற்றவனை எதிர் நின்று – கலி 60/30
துன்ன தன் எதிர் வரூஉம் துணை கண்டு மிக நாணி – கலி 70/5
எதிர் வளி நின்றாய் நீ செல் – கலி 81/32
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர்
தாழாது எழுந்து நீ சென்றது அமையுமோ – கலி 90/13,14
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் – கலி 96/1
ஏந்தி எதிர் இதழ் நீலம் பிணைந்து அன்ன கண்ணாய் – கலி 96/5
குறையா மைந்தர் கோள் எதிர் எடுத்த – கலி 104/30
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப – கலி 104/51
கார் எதிர் கலி ஒலி கடி இடி உருமின் இயம் கறங்க – கலி 105/24
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி – கலி 106/20
விடேஎன் தொடீஇய செல்வார் துமித்து எதிர் மண்டும் – கலி 116/5
மாறு எதிர் கூறி மயக்குப்படுகுவாய் – கலி 116/15
ஆங்கு எதிர் நோக்குவன் ஞாயிறே எம் கேள்வன் – கலி 147/27
மனையோள் சொல் எதிர் சொல்லல் செல்லேன் – அகம் 14/14
மெய் மலி உவகை மறையினென் எதிர் சென்று – அகம் 56/13
உதிர் வீ அம் சினை தாஅய் எதிர் வீ – அகம் 99/7
புதல் இவர் பீரின் எதிர் மலர் கடுப்ப – அகம் 135/2
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள் – அகம் 149/18
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/8
வல் எதிர் கொண்டு மெல்லிதின் வினைஇ – அகம் 300/15
புலன் அணி கொண்ட கார் எதிர் காலை – அகம் 304/16
செல்வேம் என்னும் நும் எதிர்
ஒழிவேம் என்னும் ஒண்மையோ இலளே – அகம் 319/15,16
பயிர்ப்பு உறு பலவின் எதிர் சுளை அளைஇ – அகம் 348/4
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண் – அகம் 363/18
எதிர் மலர் இணை போது அன்ன தன் – அகம் 381/20
எதிர் தலைக்கொண்ட ஆரிய பொருநன் – அகம் 386/5
பல் இதழ் எதிர் மலர் கிள்ளி வேறு பட – அகம் 389/4
கார் எதிர் கானம் பாடினேம் ஆக – புறம் 144/3
படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின் – புறம் 167/2
ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/3
நிலை நாள்_மீன் அதன்_எதிர் ஏர்தர – புறம் 229/7
மலையுநர் மடங்கி மாறு எதிர் கழிய – புறம் 282/7
எதிர் சென்று எறிதலும் செல்லான் அதனால் – புறம் 301/9
விருந்து எதிர் பெறுக தில் யானே என்னையும் – புறம் 306/5
கார் எதிர் உருமின் உரறி கல்லென – புறம் 361/1
கரியொடு கரி எதிர் பொருத்தி கை படை – கம்.பால:3 67/1
செழும் தவிசு உவந்த அ தேவும் சென்று எதிர்
விழுந்தனர் அடி மிசை விண்ணுளோரொடும் – கம்.பால:5 11/2,3
அடைந்தனன் வள நகர் அலங்கரித்து எதிர்
மிடைந்திட முனியொடும் வேந்தன் கோயில் புக்கு – கம்.பால:5 51/1,2
எதிர் வரும் அவர்களை எமை உடை இறைவன் – கம்.பால:5 130/1
சென்று வந்து எதிர் தொழும் செம் நெறி செல்வரோடு – கம்.பால:7 4/2
விழுங்க வந்து எழுந்து எதிர் விரித்த வாயின்-வாய் – கம்.பால:7 11/2
ஆகம் உற உய்த்து எறிவென் என்று எதிர் அழன்றாள் – கம்.பால:7 34/4
கோறி என்று எதிர் அந்தணன் கூறினான் – கம்.பால:7 43/4
வென்றவன் முந்தி வியந்து எதிர் கொண்டான் – கம்.பால:8 13/2
சிந்தை உவந்து எதிர் என் செய் என்றான் – கம்.பால:8 15/1
பயந்தவர்களும் இகழ் குறளன் பார்த்து எதிர்
வியந்தவர் வெரு கொள விசும்பின் ஓங்கினான் – கம்.பால:8 24/2,3
குன்று போல் குணத்தான் எதிர் கோசலை குருசில் – கம்.பால:8 47/3
என்று இவை இனையன விளம்பும் வந்து எதிர்
நின்றனன் இவண் எனும் நீங்கினான் எனும் – கம்.பால:10 60/1,2
என்றனன் ஏன்று தன் எதிர் நின்றாரை அ – கம்.பால:13 2/1
ஒலித்து ஆனை என வந்து மணம் மொழிந்தார்க்கு எதிர் உருத்த – கம்.பால:13 20/2
என்று உரைத்து எதிர் எதிர் இடைவிடாது நேர் – கம்.பால:14 6/1
என்று உரைத்து எதிர் எதிர் இடைவிடாது நேர் – கம்.பால:14 6/1
மை கொண்ட கண்ணாள் எதிர் மாற்றவள் பேர் விளம்ப – கம்.பால:17 20/2
கொண்டு எதிர் வீசுவாரும் கோதை கொண்டு ஓச்சுவாரும் – கம்.பால:18 5/2
இந்திர_திருவன்-தன்னை எதிர் கொள்வான் எழுந்து வந்தான் – கம்.பால:20 4/4
ஏ வரும் சிலையினான் எதிர் வரும் நெறி எலாம் – கம்.பால:20 12/2
எய்த வந்து எதிர் நின்றமைதான் இது – கம்.பால:21 22/3
கன்னி அமிழ்தத்தை எதிர் கண்ட கடல் வண்ணன் – கம்.பால:22 30/2
மாண்ட பொன் மணி அணி வலயம் வந்து எதிர்
வேண்டினர்க்கு உதவுவான் விரும்பி கற்பகம் – கம்.பால:23 57/1,2
இலங்கு ஒளி அம்மி மிதித்து எதிர் நின்ற – கம்.பால:23 91/3
குன்றே புரை தோளான் எதிர் புள்ளின் குறி தேர்வான் – கம்.பால:24 6/3
சிங்கம் என உயர் தேர் வரு குமரன் எதிர் சென்றான் – கம்.பால:24 16/3
முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் – கம்.பால:24 17/4
உலத்தோடு எதிர் தோளாய் எனது உறவோடு உயிர் உகுவேன் – கம்.பால:24 23/2
பொன் ஆர் கலை அணிவான் எதிர் புகுவான் நிலை உணரா – கம்.பால:24 24/2
பாவியை உற்று எதிர் பற்றி எற்ற எண்ணும் – கம்.அயோ:3 18/3
ஈட்டம் எதிர் வந்திடவே இறந்து ஏகினன் விண்ணிடையே – கம்.அயோ:4 81/4
மையில் கரியாள் எதிர் நின்னை அம் மௌலி சூட்டல் – கம்.அயோ:4 123/2
செல்லும் சொல் வல்லான் எதிர் தம்பியும் தெவ்வர் சொல்லும் – கம்.அயோ:4 135/1
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி – கம்.அயோ:9 23/2
விரும்பலர் முகத்து எதிர் விழித்து நிற்க யான் – கம்.அயோ:11 113/4
நின் காணும் உள்ளத்தான் நெறி எதிர் நின்றனன் என்றான் – கம்.அயோ:13 26/4
விருத்தி வேதியரோடு எதிர் மேவினான் – கம்.அயோ:13 72/4
வந்து உவந்து எதிர் ஏத்தினர் மைந்தரை – கம்.அயோ:14 8/3
செக்கர் வான் மழை நிகர்க்க எதிர் உற்ற செருவத்து – கம்.ஆரண்:1 8/3
வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ – கம்.ஆரண்:1 18/3
அஞ்சன கிரி அனான் எதிர் அரக்கன் அழலா – கம்.ஆரண்:1 24/4
வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் – கம்.ஆரண்:1 28/4
நின்றான் எதிர் நின்ற நெடும் தவனும் – கம்.ஆரண்:2 14/1
ஆயிடை அறிஞனும் அவன் எதிர் அழுவ – கம்.ஆரண்:2 37/1
ஏன்ற போதும் எதிர் அல என்றலின் – கம்.ஆரண்:3 24/3
உவமை நீங்கிய தோன்றல் உரைக்கு எதிர்
நவமை நீங்கிய நல் தவன் சொல்லுவான் – கம்.ஆரண்:3 31/1,2
மறைவலான் எதிர் வள்ளலும் கூறுவான் – கம்.ஆரண்:3 32/1
மாண்ட வரதன் சரண் வணங்க எதிர் வந்தான் – கம்.ஆரண்:3 36/3
சென்று எதிர் நிற்பது ஓர் செய்கை தேடுவாள் – கம்.ஆரண்:6 21/4
கோ மகனும் அ திசை குறித்து எதிர் விழித்தான் – கம்.ஆரண்:6 27/4
கண் அருள்-செய் கண்ணன் இரு கண்ணின் எதிர் கண்டான் – கம்.ஆரண்:6 28/4
எதிர் இலாதவர் இறுதியின் நிமித்தமா எழுந்து ஆண்டு – கம்.ஆரண்:6 89/3
சிலை எடுத்து திரியும் இது சிறிது அன்றோ தேவர் எதிர்
தலையெடுத்து விழியாமை சமைப்பதே தழல் எடுத்தான் – கம்.ஆரண்:6 93/2,3
எந்தாய் யான் பட்டபடி இது காண் என்று எதிர் விழுந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 107/4
நெறி தாரை செல்லாத நிருதர் எதிர் நில்லாதே நெடிய தேவர் – கம்.ஆரண்:6 129/1
காட்டு எனா எழுந்தான் எதிர் கண்டவர் – கம்.ஆரண்:7 8/3
விருப்புறா முகத்து எதிர் விழிக்கின் வெந்திடும் – கம்.ஆரண்:7 44/2
ஆகத்து எழு கனல் கண்வழி உக உற்று எதிர் அழன்றார் – கம்.ஆரண்:7 96/3
உடை தடம் படைகளும் ஒழிய உற்று எதிர்
விடைத்து அடர்ந்து எதிர்ந்தவர் வீரன் வாளியால் – கம்.ஆரண்:7 102/2,3
புடைத்து அடர்ந்து எதிர் அழல் புரையும் கண்ணினார் – கம்.ஆரண்:7 109/2
ஆங்கு அவன் அணிக்கு எதிர் அணிகள் ஆக தேர் – கம்.ஆரண்:7 114/3
நன்று காத்தி என்று இராமனும் எதிர் செல நடந்தான் – கம்.ஆரண்:8 8/4
தெருளும் வார் கணை கூற்று எதிர் ஆவி சென்று என்ன – கம்.ஆரண்:8 17/4
சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே – கம்.ஆரண்:9 12/3
கூற்றினாரும் குனிக்க குனித்து எதிர்
ஆற்றினான் அவன் ஆழி அம் தேர் சரம் – கம்.ஆரண்:9 19/2,3
ஏன்று எதிர் வயிறு அலைத்து இரங்கி ஏங்கினார் – கம்.ஆரண்:10 26/2
வினை என வந்து நின்ற மான் எதிர் விழித்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:11 55/4
ஏற்றம் என் நினைக்கல் ஆகும் எதிர் அடுத்து இயம்பல் ஆகும் – கம்.ஆரண்:12 64/2
எழுந்து உயர் காதலின் வந்து எதிர் நின்றாள் – கம்.ஆரண்:14 41/2
விரைந்து எதிர் வந்தனன் தீயினும் வெய்யான் – கம்.ஆரண்:14 42/4
பேசினனுக்கு எதிர் பேசுற நாணாள் – கம்.ஆரண்:14 51/1
முரற்று அரு வெம் சமம் முயல்கின்றார் எதிர்
உரற்றிய ஓசை அன்று ஒருத்தி ஊறுபட்டு – கம்.ஆரண்:14 78/2,3
எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட – கம்.ஆரண்:15 55/2
எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட – கம்.ஆரண்:15 55/2
கங்குலின் எதிர் பொரு கலவி பூசலில் – கம்.கிட்:1 11/2
வெருவாது எதிர் நின்று அமுது உயிர்க்கும் வீழி செவ்வி கொழும் கனி வாய் – கம்.கிட்:1 29/3
சந்திரன் தூண் எதிர் தருக்கின் வாங்குநர் – கம்.கிட்:7 26/3
நின்றான் எதிர் யாவரும் நெஞ்சு நடுங்கி அஞ்ச – கம்.கிட்:7 38/1
ஒன்றோடு சென்று ஒன்று எதிர் உற்றனவேயும் ஒத்தார் – கம்.கிட்:7 46/2
வந்தாரோ எதிர் வான் உளோர் எலாம் – கம்.கிட்:8 11/4
புழுங்கின எதிர் எதிர் பொருவ போன்றவே – கம்.கிட்:10 22/4
புழுங்கின எதிர் எதிர் பொருவ போன்றவே – கம்.கிட்:10 22/4
நெய் அடை தீ எதிர் நிறுவி நிற்கு இவள் – கம்.கிட்:10 91/1
வெளித்து எதிர் விழிக்கவும் வெள்கி மேன்மையால் – கம்.கிட்:10 119/2
வினவினாட்கு எதிர் ஓர் மாற்றம் விளம்பவும் வேண்டும் என்று அ – கம்.கிட்:11 52/3
மின் நிலை வில்லினானை வழி எதிர் விலக்கி நின்றாள் – கம்.கிட்:11 83/4
எதிர் முறை இருந்தான் என்றாள் இது இங்கு புகுந்தது என்றான் – கம்.கிட்:11 85/4
ஏற்று எதிர் நோக்கினன் எழுந்தது அ வழி – கம்.கிட்:11 104/2
கன்னி நெடு மா நகரம் அன்னது எதிர் கண்டார் – கம்.கிட்:14 36/1
கற்றை விரி பொன் சடையினாளை எதிர் கண்டார் – கம்.கிட்:14 43/4
கருத்தின் நிமிர் கண்ணின் எதிர் கண்டவர் கலங்க – கம்.கிட்:14 67/3
என்னும் மாருதி எதிர் எருவை வேந்தனும் – கம்.கிட்:16 30/3
திண் தேரான் எதிர் சென்று சீறினான் – கம்.கிட்:16 41/4
கடும் திசையின் வாய் அனைய வாயில் எதிர் கண்டான் – கம்.சுந்:2 63/4
என்னா-முன்னம் ஏகு என ஏகாது எதிர் மாற்றம் – கம்.சுந்:2 82/1
தடித்து ஆம் என்ன தன் எதிர் செல்லும் தழல் வேலை – கம்.சுந்:2 86/1
உறங்கினர் பிணங்கி எதிர் ஊடினர்கள் அல்லார் – கம்.சுந்:2 157/4
கிளர்ந்த சீற்றமும் காதலும் எதிர் எதிர் கிடைப்ப – கம்.சுந்:3 134/4
கிளர்ந்த சீற்றமும் காதலும் எதிர் எதிர் கிடைப்ப – கம்.சுந்:3 134/4
துளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூரியன் – கம்.சுந்:4 40/3
ஈட்டி இனி என் பல இராமன் எதிர் நின்னை – கம்.சுந்:5 2/3
வலம் கொள் ஒரு கைத்தலையில் வைத்து எதிர் தடுப்பான் – கம்.சுந்:5 5/2
வெப்புறு சினத்தர் எதிர் மேல்வருவர் வந்தால் – கம்.சுந்:6 6/3
யாண்டு இனி ஏகுதி என்று எதிர் சென்றார் – கம்.சுந்:9 56/4
கற்றோனும் முகம் எதிர் வைத்தான் அது கண்டார் விண்ணவர் கசிவுற்றார் – கம்.சுந்:10 32/2
பெற்றாம் நல்லது பெற்றாம் என்றனர் பிறியாது எதிர் எதிர் செறிகின்றார் – கம்.சுந்:10 32/4
பெற்றாம் நல்லது பெற்றாம் என்றனர் பிறியாது எதிர் எதிர் செறிகின்றார் – கம்.சுந்:10 32/4
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர – கம்.சுந்:10 33/1
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் – கம்.சுந்:10 34/1
நேரில் சென்று அவன் வயிர குனி சிலை பற்றி கொண்டு எதிர் உற நின்றான் – கம்.சுந்:10 34/4
இரு கையால் எதிர் வலியா-முன்னம் அது இற்று ஓடியது இவர் பொன் தோளின் – கம்.சுந்:10 35/2
தம் தாரமும் உறு கிளையும் தமை எதிர் தழுவும்-தொறும் நும தமர் அல்லேம் – கம்.சுந்:10 41/1
எதிர் எழுந்து அடி விழுந்து அழுது சோர் இள நலார் – கம்.சுந்:10 43/2
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை – கம்.சுந்:11 17/2
ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் செல கடாயது என்ன – கம்.சுந்:11 22/4
ஏறு தேர் இலன் எதிர் நிற்கும் உரன் இலன் எரியின் – கம்.சுந்:11 53/1
கொண்டனர் எதிர் செலும் கொற்ற மா நகர் – கம்.சுந்:12 6/1
கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர் – கம்.சுந்:12 26/3
கோட்டு எதிர் பொருத பேர் ஆரம் கொண்டு எதிர்
நீட்டினன் உவகையின் நிமிர்ந்த நெஞ்சினான் – கம்.சுந்:12 26/3,4
காண்டல் வேண்டி இ உயிர் சுமந்து எதிர் சில கழறி – கம்.சுந்:12 54/2
செற்றவர் எதிர் எழும் தேவர் தானவர் – கம்.யுத்1:2 19/1
காவலன் கண் எதிர் அவனை கை கவித்து – கம்.யுத்1:2 38/1
முற்றும் முதலாய் உலகம் மூன்றும் எதிர் தோன்றி – கம்.யுத்1:2 60/1
இனையர் என்று உணர்தியேல் இருவரும் ஒருவரும் எதிர் இலாதார் – கம்.யுத்1:2 85/2
சால அன்னது நினைந்து அவன் எதிர் செலல் தவிர்ந்து – கம்.யுத்1:2 108/3
புகைசெயா நெடும் தீ பொங்க உருத்து எதிர் பொருந்த புக்கான் – கம்.யுத்1:3 147/2
விழி எதிர் நிற்றியேல் விளிதி என்றனன் – கம்.யுத்1:4 8/3
வெம்பு மா கடல் சேனை கொண்டு எதிர் பொர வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:5 62/1
முடுக்குவென் வருணனை என்ன மூண்டு எதிர்
தடுக்க_அரும் வெகுளியான் சதுமுகன் படை – கம்.யுத்1:6 56/2,3
இலக்கு வன் சரம்-ஆயினும் இன்று எதிர்
விலக்கினால் விலங்காத விலங்கலால் – கம்.யுத்1:8 40/1,2
எதிர் எழுந்து நிரந்தரம் எய்தலால் – கம்.யுத்1:8 61/2
பண்டை உறையுட்கு எதிர் படை கடலின் வைகும் – கம்.யுத்1:9 2/1
நீ உருத்து எழுந்த போது குரங்கு எதிர் நிற்பது உண்டோ – கம்.யுத்1:9 69/4
காரணத்தை நிமிர் கண் எதிர் கண்டான் – கம்.யுத்1:11 17/4
தான் வினாவ எதிர் சாரன் விளம்பும் – கம்.யுத்1:11 20/4
ஏல எதிர் சென்று அடல் இராவணனை எய்தி – கம்.யுத்1:12 7/2
தத்தி எதிர் சென்று திசை வென்று உயர் தடம் தோள் – கம்.யுத்1:12 8/2
பொடித்து எழ உறுக்கி எதிர் புக்கு உடல் பொருத்தி – கம்.யுத்1:12 10/2
வந்தவனை நின்றவன் வலிந்து எதிர் மலைந்தான் – கம்.யுத்1:12 23/1
கந்துகம் என கடிது எழுந்து எதிர் கலந்தான் – கம்.யுத்1:12 23/4
எல்லுண்ட படை கை கொண்டால் எதிர் உண்டே இராமன் கையில் – கம்.யுத்1:14 16/3
வளை எயிற்று அரக்கன் வெம் போர்க்கு இனி எதிர் வருவது உண்டோ – கம்.யுத்1:14 33/4
தருக்கி உற்று எதிர் தாக்கின தானையே – கம்.யுத்2:15 18/4
சாய்ந்த தானை தளர்வும் சலத்து எதிர்
பாய்ந்த தானை பெருமையும் பார்த்து உற – கம்.யுத்2:15 43/1,2
வாரணத்து எதிர் வாசியின் நேர் வய – கம்.யுத்2:15 44/1
வங்கம் ஆம் என வந்து எதிர் தாக்கினான் – கம்.யுத்2:15 52/4
கொண்டு சீறி அவன் எதிர் குப்புறா – கம்.யுத்2:15 63/4
தொடுத்த வாளிகள் வீழும் முன் சூழ்ந்து எதிர்
எடுத்த குன்றை இடும்பன் எறிதலும் – கம்.யுத்2:15 64/1,2
கார் இழிந்த உரும் என காய்ந்து எதிர்
பார் கிழிந்து உக பாய்ந்தனன் வானவர் – கம்.யுத்2:15 65/2,3
குத்தி நின்ற கும்பானுவை தான் எதிர்
மொத்தி நின்று முடி தலை கீழ் உற – கம்.யுத்2:15 66/2,3
தன் படைத்தலைவன் பட தன் எதிர்
துன்பு அடைத்த மனத்தன் சுமாலி சேய் – கம்.யுத்2:15 68/1,2
பாற நீலன் வெகுண்டு எதிர் பார்ப்புறா – கம்.யுத்2:15 70/4
குன்றம் நின்றது எடுத்து எதிர் கூற்று என – கம்.யுத்2:15 71/1
போய் அடித்தலும் நீலன் புகைந்து எதிர்
தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும் – கம்.யுத்2:15 74/2,3
நிற்கவே எதிர் நின்றிலர் ஓடினார் – கம்.யுத்2:15 80/3
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் – கம்.யுத்2:15 160/3
கடுத்தான் என கொடியாற்கு எதிர் காண்பாய் என காட்டா – கம்.யுத்2:15 162/4
நீள் ஆண்மையினுடனே எதிர் நின்றாய் இஃது ஒன்றோ – கம்.யுத்2:15 164/1
பொன்றேன் எனின் நின்னோடு எதிர் பொருகின்றிலென் என்றான் – கம்.யுத்2:15 166/4
வன் தானையினுடன் வந்த என் எதிர் வந்து நின் வலியால் – கம்.யுத்2:15 168/3
பித்து ஏறினர் அல்லால் இடை பேராது எதிர் மார்பில் – கம்.யுத்2:15 169/3
இரு கைத்தலம் உடையாய் எதிர் இவை சொற்றனை இனிமேல் – கம்.யுத்2:15 170/3
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – கம்.யுத்2:15 171/4
காண கடிது எதிர் குத்துதி என்றான் வினை கடியான் – கம்.யுத்2:15 172/4
மார்பில் கடிது எதிர் குத்தினன் வயிர கரம் அதனால் – கம்.யுத்2:15 173/4
அணையாய் இனி எனது ஊழ் என அடரா எதிர் படரா – கம்.யுத்2:15 180/3
சலி என்று எதிர் மலரோன் உரைதந்தால் இறை சலியேன் – கம்.யுத்2:15 181/3
என்றான் எதிர் சென்றான் இகல் அடு மாருதி எனை நீ – கம்.யுத்2:15 183/1
நன்றாக நின் நிலை நன்று என நல்கா எதிர் நடவா – கம்.யுத்2:15 183/3
உறுக்கி தனி எதிர் நின்றவன் உரத்தில் தனது ஒளிர் பல் – கம்.யுத்2:15 184/1
யானும் அல்லவர் யார் உனக்கு எதிர் என்றும் இசைத்தான் – கம்.யுத்2:15 204/4
இறுத்து நின் எதிர் எய்தினான் – கம்.யுத்2:16 120/4
செருவிடை அஞ்சார் வந்து என் கண் எதிர் சேர்வர்-ஆகின் – கம்.யுத்2:16 158/1
நொய்தினில் துளக்கி ஐய நுன் எதிர் நும்முனோனை – கம்.யுத்2:16 166/2
நீரினை ஓட்டும் காற்றும் காற்று எதிர் நிற்கும் நீரும் – கம்.யுத்2:16 171/1
புயங்களே படைகள் ஆக தேர் எதிர் ஓடி புக்கான் – கம்.யுத்2:16 180/2
கொடி தடம் தேரின் முன்னர் குதித்து எதிர் குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்2:16 185/4
பற்றினன் பாய்ந்து எதிர் பருதி கான்முளை – கம்.யுத்2:16 259/3
ஏதி வெம் திறலினோய் இமைப்பிலோர் எதிர்
பேது உறு குரங்கை யான் பிணித்த கை பிணி – கம்.யுத்2:16 280/1,2
இடுக்கு இலை எதிர் இனி இவனை இ வழி – கம்.யுத்2:16 300/1
நண்ணினன் நடந்து எதிர் நமனை இன்று இவன் – கம்.யுத்2:16 301/3
ஊழியின் ஒருவனும் எதிர் சென்று ஊன்றினான் – கம்.யுத்2:16 310/4
ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் – கம்.யுத்2:16 319/1
ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் – கம்.யுத்2:16 319/1
எங்கை-போல் எடுத்து அழைத்து நான் வீழ்வெனோ இராவணன் எதிர் அம்மா – கம்.யுத்2:16 323/4
இளைத்த நுண் மருங்குல் நங்காய் என் எதிர் எய்திற்று எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 27/3
விளக்கு எதிர் வீழ்த்த விட்டில் பான்மைய வியக்க வேண்டா – கம்.யுத்2:17 27/4
உந்தை என்று உனக்கு எதிர் உருவம் மாற்றியே – கம்.யுத்2:17 94/1
ஏகி தனி சென்று எதிர் எய்தலுறும் – கம்.யுத்2:18 45/1
நீரை கொடு நீர் எதிர் நிற்க ஒணுமே – கம்.யுத்2:18 81/1
போல்வன தம தம எதிர் எதிர் பொருவன – கம்.யுத்2:18 133/4
போல்வன தம தம எதிர் எதிர் பொருவன – கம்.யுத்2:18 133/4
கறுவினர் அவன் எதிர் கடவினர் கடல் என – கம்.யுத்2:18 136/4
கொல்லுதி என எதிர் கடவினர் கொடியவர் – கம்.யுத்2:18 137/4
நொய்தின் கடிது எதிர் உற்றன நூறு_ஆயிரம் மாறா – கம்.யுத்2:18 161/2
கண்டான் எதிர் அதிகாயனும் கனல் ஆம் என கனன்றான் – கம்.யுத்2:18 170/1
பொன்னால் உயர் நெடு மால் வரை போல்வான் எதிர் புக்கான் – கம்.யுத்2:18 171/3
வாய்த்தானையும் மடித்தாய் அது கண்டேன் எதிர் வந்தேன் – கம்.யுத்2:18 172/3
வாளி கடு வல் விசையால் எதிர் மண்டு – கம்.யுத்2:18 241/3
மிக்கான் எதிர் அங்கதன் உற்று வெகுண்டான் – கம்.யுத்2:18 246/3
தரு வனம் அனைய தோளான்-தன் எதிர் தானிமாலி – கம்.யுத்2:18 264/3
நிலைத்து நின்று சினம் முந்து செல்ல எதிர் சென்று சென்று உற நெருக்கலால் – கம்.யுத்2:19 64/3
புல் எடுத்தவர்கள் அல்லம் வேறு சில போர் எடுத்து எதிர் புகுந்துளோம் – கம்.யுத்2:19 74/4
சேருமே அவை தனு கை நிற்க எதிர் செல்லுமே கடிது செல்லினும் – கம்.யுத்2:19 85/3
கரக்க நூறி எதிர் பொரு கண்டகர் – கம்.யுத்2:19 139/2
எற்றும் வானின் எடுத்து எறியும் எதிர்
உற்று மோதும் உதைக்கும் உறுக்குமால் – கம்.யுத்2:19 140/2,3
ஈடுற தக்க போலாம் நம் எதிர் என்னா ஏந்தல் – கம்.யுத்2:19 194/3
எதிர் எதிர் பகழி தைத்த யாக்கையன் எரியும் கண்ணன் – கம்.யுத்2:19 200/2
எதிர் எதிர் பகழி தைத்த யாக்கையன் எரியும் கண்ணன் – கம்.யுத்2:19 200/2
ஆர்த்து எதிர் நடந்தது அ அரியின் ஆர்கலி – கம்.யுத்3:20 36/1
நீர் வீரை அனான் எதிர் நேர் வரலும் – கம்.யுத்3:20 84/1
சென்றனன் கரியின் வாரிக்கு எதிர் படர் சீயம் அன்னான் – கம்.யுத்3:21 33/4
எங்கு அடா போதி என்னா எய்தினன் எதிர் இலாத – கம்.யுத்3:21 36/3
எதிர் நடக்கில குரக்கு_இனம் அரக்கரும் இயங்கார் – கம்.யுத்3:22 107/4
மன்றல் அம் கோதையாளை தம் எதிர் கொணர்ந்து வாளின் – கம்.யுத்3:26 69/1
ஆர்த்தார் எதிர் ஆர்த்த அரக்கர்_குலம் – கம்.யுத்3:27 23/1
பின்றா எதிர் தானவர் பேர் அணியை – கம்.யுத்3:27 43/3
எதிர் ஒத்த இருளை சீறி எழுகின்ற இயற்கையாலும் – கம்.யுத்3:27 95/2
மதத்தால் எதிர் வரு காலனை ஒரு கால் உற மருமத்து – கம்.யுத்3:27 123/3
நீயே இது தடுப்பாய் எனின் நினக்கு ஆர் எதிர் நிற்பார் – கம்.யுத்3:27 145/2
நேமி தனி அரி தான் என நினைந்தான் எதிர் நடந்தான் – கம்.யுத்3:27 146/4
ஏல் நாளும் இது ஆனால் எதிர் தடை இல்லதை எடுத்தான் – கம்.யுத்3:27 151/4
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் – கம்.யுத்3:28 19/1
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – கம்.யுத்3:28 19/4
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 20/3
எழுந்து எதிர் வந்த வீரன் இணை அடி முன்னர் இட்டான் – கம்.யுத்3:28 65/2
கூற்றம் உன் எதிர் வந்து உயிர் கொள்வது ஓர் – கம்.யுத்3:29 22/1
ஈட்டிய முரசின் ஆர்ப்பை இடிப்பு எதிர் முழங்கமாட்டா – கம்.யுத்3:30 4/2
சொரிந்தார் குடல் துமிந்தார் தலை கிடந்தார் எதிர் தொடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 111/4
ஈசன் எதிர் உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஓர் கொற்றம் எவனோ – கம்.யுத்3:31 139/4
ஓங்கின நெடும் பரவை ஒத்து உயர எ திசையும் உற்று எதிர் உற – கம்.யுத்3:31 145/3
வம்-மின் அட வம்-மின் எதிர் வந்து நுமது ஆர் உயிர் வரங்கள் பிறவும் – கம்.யுத்3:31 147/1
தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம் – கம்.யுத்3:31 147/2
தம் இனம் அனைத்தையும் முனைந்து எதிர் தடுத்தனர் தனி தனி-அரோ – கம்.யுத்3:31 147/4
இனைய செரு நிகழும் அளவின் எதிர் பொருத – கம்.யுத்3:31 157/1
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ – கம்.யுத்3:31 158/4
தின்றார் எதிர் சென்று செறிந்தனரால் – கம்.யுத்3:31 190/4
நல்லானும் உருத்து எதிர் நண்ணினனால் – கம்.யுத்3:31 194/4
சென்றார் எதிர் சென்று திரிந்திடலால் – கம்.யுத்3:31 208/2
ஊன் ஏறு படை கை வீரர் எதிர் எதிர் உறுக்கும்-தோறும் – கம்.யுத்3:31 216/1
ஊன் ஏறு படை கை வீரர் எதிர் எதிர் உறுக்கும்-தோறும் – கம்.யுத்3:31 216/1
குரக்கு வேலையும் ஒன்றொடு ஒன்று எதிர் எதிர் கோத்து – கம்.யுத்4:32 7/2
குரக்கு வேலையும் ஒன்றொடு ஒன்று எதிர் எதிர் கோத்து – கம்.யுத்4:32 7/2
எரியும் வெம் சினத்து இராவணன் எதிர் புகுந்து ஏற்றான் – கம்.யுத்4:32 18/4
தருமமும் என சென்று எதிர் தாக்கினார் – கம்.யுத்4:37 24/4
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர்
புவனம் மூன்றும் பொலம் கழலால் தொடும் – கம்.யுத்4:37 27/2,3
பூண்டு இரண்டு எதிர் நின்றவும் போன்றன – கம்.யுத்4:37 39/2
மறந்தான் செய்கை மற்று எதிர் செய்யும் வகை எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 131/1
பொங்கு ஆரத்தான் மார்பு எதிர் ஓடி புகலோடும் – கம்.யுத்4:37 132/2
எல் வாய்-தோறும் எய்தின என்னா எதிர் எய்தான் – கம்.யுத்4:37 141/3
ஒக்க நின்று எதிர் அமர் உடற்றும் காலையில் – கம்.யுத்4:37 147/1
வாரி நீர் நின்று எதிர் மகரம் படர் – கம்.யுத்4:37 170/1
குன்றி ஆசுற்றது அன்றே இவன் எதிர் குறித்த போரில் – கம்.யுத்4:37 206/3
நச்சு இலை என்பது ஓர் நவை_இலாள் எதிர்
பச்சிலை வண்ணமும் பவள வாயும் ஆய் – கம்.யுத்4:40 44/2,3
துன்னு மா தவர் சூழ்தர எதிர் கொள்வான் தொடர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 33/4
மா தவ பயன் உருவு கொண்டு எதிர் வருமா-போல் – கம்.யுத்4:41 34/3
என்னை ஆளுடை நாயகன் வல்லையின் எதிர் போய் – கம்.யுத்4:41 36/3
ஏவர் கிற்பர் எதிர் நிற்க என்னுடை – கம்.யுத்4:41 56/3

மேல்


எதிர்க்கிலேன் (1)

முன் இனி எதிர்க்கிலேன் என்று முற்றிய – கம்.யுத்2:16 258/3

மேல்


எதிர்க்கின் (1)

எ படை கொண்டு வெல்வது இராமன் வந்து எதிர்க்கின் என்றான் – கம்.சுந்:11 16/4

மேல்


எதிர்க்கும் (1)

ஏக ராசியினின் எய்தி எதிர்க்கும்
வேக ராகு என வெம்பி வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:11 19/3,4

மேல்


எதிர்கண்டு (1)

இறந்தனன் தாதையை எதிர்கண்டு என்னவே – கம்.அயோ:14 51/4

மேல்


எதிர்குதிர் (1)

எதிர்குதிர் ஆகின்று அதிர்ப்பு மலை முழை – பரி 8/21

மேல்


எதிர்குவர் (1)

பேதையர் எதிர்குவர் எனினும் பெற்றுடை – கம்.கிட்:7 29/1

மேல்


எதிர்கொண்ட (4)

சால்பு எதிர்கொண்ட செம்மையோரும் – நற் 345/7
மண் உடை ஞாலம் புரவு எதிர்கொண்ட
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி – பதி 18/9,10
மாறு எதிர்கொண்ட தம் மைந்துடன் நிறும்-மார் – கலி 101/7
கூட்டு எதிர்கொண்ட வாய்மொழி மிஞிலி – அகம் 142/11

மேல்


எதிர்கொண்டாள் (1)

எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ – கலி 127/11

மேல்


எதிர்கொண்டான் (1)

வானவர் தலைவனை வரவு எதிர்கொண்டான்
ஆனவன் அடி தொழ அருள் வர அழுதான் – கம்.ஆரண்:2 33/2,3

மேல்


எதிர்கொண்டிட (1)

எண் நீர்மையினான் விண்ணோர் எதிர்கொண்டிட ஏகினனால் – கம்.அயோ:4 78/4

மேல்


எதிர்கொண்டு (8)

நெய் பெய் தீயின் எதிர்கொண்டு
தான் மணந்து அனையம் என விடுகம் தூதே – குறு 106/5,6
வேனில் விருந்து எதிர்கொண்டு – கலி 92/68
ஏர்தரு சுடரின் எதிர்கொண்டு ஆஅங்கு – புறம் 155/5
ஏகி மன்னனை கண்டு எதிர்கொண்டு அவன் – கம்.பால:11 1/1
இனிது எதிர்கொண்டு தன் இருக்கை எய்தினான் – கம்.அயோ:2 12/4
எதிர்கொண்டு ஏத்தினர் இன் இசை பாடினர் – கம்.அயோ:7 12/1
சென்றான் எதிர்கொண்டு சிறப்பு அமையா – கம்.ஆரண்:2 14/2
கரும் தட மலை அன்னானை எதிர்கொண்டு கடன்கள் யாவும் – கம்.ஆரண்:11 1/3

மேல்


எதிர்கொண்டோர் (1)

நின் குணம் எதிர்கொண்டோர் அறம் கொண்டோர் அல்லதை – பரி 5/71

மேல்


எதிர்கொள் (2)

யாம் வேண்டும் வையை புனல் எதிர்கொள் கூடல் – பரி 10/40
பழகும் அதிதியரை எதிர்கொள் பரிசு பட – கம்.யுத்3:31 160/2

மேல்


எதிர்கொள்வனை (1)

புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/15

மேல்


எதிர்கொள்வார் (1)

ஏமுறு நாவாய் வரவு எதிர்கொள்வார் போல் – பரி 10/39

மேல்


எதிர்கொள்வான் (1)

எதிர்கொள்வான் வருகின்ற வய வேந்தன் தனை கண்ணுற்று எழிலி நாண – கம்.பால:5 57/1

மேல்


எதிர்கொள்ள (2)

நான்மாடக்கூடல் எதிர்கொள்ள ஆனா – பரி 23/3
வேற்று ஆனா தாயர் எதிர்கொள்ள மாற்றாத – கலி 83/23

மேல்


எதிர்கொள்ளவும் (1)

விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும் – கலி 75/27

மேல்


எதிர்கொள்ளா (1)

மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/17

மேல்


எதிர்கொள்ளாம் (1)

நாம் எதிர்கொள்ளாம் ஆயின் தான் அது – அகம் 380/10

மேல்


எதிர்கொள்ளும் (3)

குழவி வேனில் விழவு எதிர்கொள்ளும்
சீரார் செவ்வியும் வந்தன்று – கலி 36/9,10
எதிர்கொள்ளும் ஞாலம் துயில் ஆராது ஆங்கண் – கலி 146/38
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 199/5

மேல்


எதிர்கொள (4)

விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகி – மலை 496
அந்தி அந்தணர் எதிர்கொள அயர்ந்து – கலி 119/12
கலி கெழு கொற்கை எதிர்கொள இழிதரும் – அகம் 350/13
மருத்துவன் அனையானை வரவு எதிர்கொள வந்தான் – கம்.அயோ:9 20/4

மேல்


எதிர்கொளவே (1)

திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18

மேல்


எதிர்கொளற்கு (2)

என்று கொண்டு இயம்பி அண்ணற்கு எதிர்கொளற்கு இயைந்த எல்லாம் – கம்.கிட்:11 97/1
தருக என்றான் அதனால் நின்னை எதிர்கொளற்கு அருக்கன் தந்த – கம்.யுத்1:4 119/2

மேல்


எதிர்கொளற்கே (1)

விதும்பு-உறு விருப்பொடு விருந்து எதிர்கொளற்கே – புறம் 213/24

மேல்


எதிர்கோடலின் (1)

விருந்து எதிர்கோடலின் மறப்பல் என்றும் – கலி 75/17

மேல்


எதிர்கோள் (3)

எழுந்து ஓடும் உவகையுடன் ஓசனை சென்றனன் அரசை எதிர்கோள் எண்ணி – கம்.பால:5 56/4
எங்கு இருந்தான் நும் கோமான் என்றலும் எதிர்கோள் எண்ணி – கம்.கிட்:11 100/2
செம்மலை எதிர்கோள் எண்ணி திருவொடு மலர்ந்த செல்வன் – கம்.கிட்:11 103/3

மேல்


எதிர்ச்சி (1)

ஏர்தரு தெருவின் எதிர்ச்சி நோக்கி நின் – நற் 30/4

மேல்


எதிர்சென்று (2)

செ வழி உள்ளத்தானும் தெரிவுற எதிர்சென்று எய்தி – கம்.கிட்:2 14/2
கொடும் தொழில் மடங்கல் அன்னான் எதிர்சென்று குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்1:14 19/4

மேல்


எதிர்த்த (5)

எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை – நற் 160/4
எதிர்த்த தித்தி முற்றா முலையள் – நற் 312/7
ஏன்று வந்து எதிர்த்த வீரன் இவன் இகல் இராமன் என்றே – கம்.ஆரண்:7 65/4
எதிர்த்த வானரம் மா கையொடு இற்றன – கம்.யுத்2:15 24/1
என்று மாள்வர் எதிர்த்த இராக்கதர் – கம்.யுத்3:31 136/4

மேல்


எதிர்த்தலும் (1)

எடுத்தலும் சாய்தல்-தானும் எதிர்த்தலும் எதிர்ந்தோர்-தம்மை – கம்.யுத்3:31 55/1

மேல்


எதிர்த்தனன் (1)

மிலைந்து செல்க என விடுத்தனன் எதிர்த்தனன் மீட்டும் – கம்.கிட்:7 61/4

மேல்


எதிர்த்தால் (1)

உரும் ஏறு வந்து எதிர்த்தால் அதன் எதிரே நெருப்பு உய்த்தால் – கம்.யுத்3:27 137/1

மேல்


எதிர்த்தியேல் (1)

இடித்து உரப்பி வந்து போர் எதிர்த்தியேல் அடர்ப்பென் என்று – கம்.கிட்:7 12/1

மேல்


எதிர்த்துளனாம் (1)

ஏகாய் உடன் நீயும் எதிர்த்துளனாம்
மாகாயன் நெடும் தலை வாளியொடும் – கம்.யுத்2:18 80/1,2

மேல்


எதிர்தர (1)

மையல் வேழம் மடங்கலின் எதிர்தர
உய்வு_இடம் அறியேம் ஆகி ஒய்யென – குறி 165,166

மேல்


எதிர்தலும் (1)

எதிர்தலும் தன் மனம் எழுந்து முன் செல – கம்.பால:19 49/2

மேல்


எதிர்தாங்கினன் (1)

வரு படை எதிர்தாங்கினன்
பெயர் படை புறங்கண்டனன் – புறம் 239/11,12

மேல்


எதிர்ந்த (26)

உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த
புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்கு-உறுதலின் – மலை 65,66
மகள்கொடை எதிர்ந்த மடம் கெழு பெண்டே – நற் 310/5
மாறு நின்று எதிர்ந்த ஆறு செல் வம்பலர் – குறு 297/3
அறியாமையான் மறந்து துப்பு எதிர்ந்த நின் – பதி 15/14
அமர்க்கு எதிர்ந்த புகல் மறவரொடு – பதி 22/20
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன – பரி 15/43
போர் எதிர்ந்த அற்றா புலவல் நீ கூறின் என் – கலி 89/5
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 188/5
செய்_வினைக்கு எதிர்ந்த தெவ்வர் தேஎத்து – புறம் 6/11
வெம் போர் செழியனும் வந்தனன் எதிர்ந்த
வம்ப மள்ளரோ பலரே – புறம் 79/4,5
பலர் புரவு எதிர்ந்த அறத்துறை நின்னே – புறம் 175/10
முன் சமத்து எதிர்ந்த தன் தோழற்கு வருமே – புறம் 275/9
ஆறும் ஆறும் வந்து எதிர்ந்த ஆம் என – கம்.பால:2 56/3
தென்றல் வந்து எதிர்ந்த போது சீறுவானும் ஆயினான் – கம்.ஆரண்:10 94/4
எம்பியும் யானும் உற்று எதிர்ந்த போரினில் – கம்.கிட்:7 35/3
எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி – கம்.சுந்:4 58/2
மன்னனோடு எதிர்ந்த வாலி குரங்கு என்றால் மற்றும் உண்டோ – கம்.சுந்:10 22/3
புல்லலர் உள்ளம் தூயார் பொருந்துவர் எதிர்ந்த ஞான்றே – கம்.யுத்1:4 120/2
இரக்கம் வந்து எதிர்ந்த காலத்து உலகு எலாம் ஈன்று மீள – கம்.யுத்1:6 59/1
இன்று இவன் தன்மை எய்த நோக்கினால் எதிர்ந்த போரில் – கம்.யுத்1:14 17/1
எரிபட பொருத பூமி இடம் பட எதிர்ந்த எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 185/3
என்றவன் எதிர்ந்த போதும் இராவணன் மகனை இன்று – கம்.யுத்2:18 229/3
எல்லை_இல் சேனை கொண்டு எதிர்ந்த இந்திரன் – கம்.யுத்2:19 31/2
இறுகுற பிணித்தலோடும் யாவையும் எதிர்ந்த போதும் – கம்.யுத்2:19 190/1
ஈட்டம் உற்று எதிர்ந்த எல்லாம் இரிந்தன திசைகள் எங்கும் – கம்.யுத்3:22 137/4
ஆளி போன்று உளன் எதிர்ந்த போது அமர் களத்து அடைந்த – கம்.யுத்4:32 17/1

மேல்


எதிர்ந்த-போது (1)

நஞ்சினை எதிர்ந்த-போது நோக்குமே நினது நாட்டம் – கம்.சுந்:3 114/4

மேல்


எதிர்ந்த-போதும் (1)

இ வழி அவன் வந்து ஏற்பது அறிந்திலம் எதிர்ந்த-போதும்
வெவ் வழியவனே தோற்கும் என்பது விரும்பி நின்றேன் – கம்.யுத்2:19 227/2,3

மேல்


எதிர்ந்ததன் (1)

ஏக_நாயகன் தேவியை எதிர்ந்ததன் பின்னன – கம்.சுந்:12 44/1

மேல்


எதிர்ந்தது (6)

எய்து காலம் இன்று எதிர்ந்தது என்னவே – கம்.பால:6 16/4
மற்றும் வெம் பிணி பற்றினாலென வந்து எதிர்ந்தது மாரியே – கம்.கிட்:10 69/4
கரன் எதிர்ந்தது கண்டனள் ஆம் என கவல்வாள் – கம்.சுந்:3 18/4
இழந்த மணி புற்று அரவு எதிர்ந்தது எனல் ஆனாள் – கம்.சுந்:4 65/1
சென்று எதிர்ந்தது தேரும் அ தேர்-மிசை – கம்.யுத்4:37 182/3
எளிவரும் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஈன்ற தாய் எதிர்ந்தது ஒத்தான் – கம்.யுத்4:41 113/1

மேல்


எதிர்ந்தவர் (2)

விடைத்து அடர்ந்து எதிர்ந்தவர் வீரன் வாளியால் – கம்.ஆரண்:7 102/3
ஏந்து_இழை-தன்னை கண்ணுற்று எதிர்ந்தவர் தம்மை எற்றி – கம்.யுத்1:14 34/1

மேல்


எதிர்ந்தன்றால் (1)

கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர் – நற் 115/7

மேல்


எதிர்ந்தன்றே (1)

பொங்கு பெயல் கனை துளி கார் எதிர்ந்தன்றே
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 448/4,5

மேல்


எதிர்ந்தனமே (1)

துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே – ஐங் 448/6

மேல்


எதிர்ந்தனர் (3)

வந்தனன் எதிர்ந்தனர் கொடையே – ஐங் 300/3
எழுந்தனர் எழுந்திலர் எதிர்ந்தனர் முதிர்ந்தார் – கம்.யுத்1:12 16/3
நேர் எதிர்ந்தனர் நெருப்பு உடை வேள்வியின் பகையும் – கம்.யுத்3:20 50/2

மேல்


எதிர்ந்தனன் (4)

எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய் – அகம் 282/12
குன்றினை எதிர்ந்தனன் குவவு தோளினான் – கம்.பால:5 46/4
எதிர்ந்தனன் ஓசனை இரண்டொடு ஒன்றினே – கம்.பால:5 68/4
இருந்தனள் தேவி யானே எதிர்ந்தனன் கண்களால் நம் – கம்.யுத்3:26 94/1

மேல்


எதிர்ந்தனனே (1)

கடும் சின வேந்தன் தொழில் எதிர்ந்தனனே
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப – ஐங் 448/2,3

மேல்


எதிர்ந்தார் (6)

உரனையோ அடல் அரக்கர் ஓய்வேயோ உற்று எதிர்ந்தார்
அரனேயோ அரியேயோ அயனேயோ எனும் ஆற்றல் – கம்.ஆரண்:6 99/2,3
ஏகி யோசனை இரண்டு சென்றார் இடை எதிர்ந்தார்
மாக மால் வரை கால் பொர மறிந்தது மான – கம்.ஆரண்:13 80/2,3
இவன் இவன் இவன் என நின்றார் இது என முதலி எதிர்ந்தார்
பவனனின் முடுகி நடந்தார் பகல் இரவு உற மிடைகின்றார் – கம்.சுந்:7 22/1,2
ஏல் கொடு வஞ்சர் எதிர்ந்தார்
கால் கொடு கை கொடு கார் போல் – கம்.சுந்:13 48/1,2
ஏற்று இகல் வீரர் எதிர்ந்தார்
காற்றின் மகன் கலை கற்றான் – கம்.சுந்:13 51/2,3
ஏச்சு என மைந்தர் எதிர்ந்தார் – கம்.சுந்:13 53/4

மேல்


எதிர்ந்தார்கள் (1)

அனையர் வந்துற ஆண்டு எதிர்ந்தார்கள் போல் – கம்.அயோ:7 13/3

மேல்


எதிர்ந்தால் (2)

போர் முன் எதிர்ந்தால் மூ_உலகேனும் பொருள் ஆகா – கம்.கிட்:17 14/1
ஏழ்_உலகின் வாழும் உயிர் யாவையும் எதிர்ந்தால்
ஊழின் முறை இன்றி உடனே புகும் இது ஒன்றோ – கம்.சுந்:2 65/1,2

மேல்


எதிர்ந்தான் (9)

ஏகி அரு நெறி நீங்கி உரோமபதன் திருநாட்டை எதிர்ந்தான் அன்றே – கம்.பால:5 55/4
இறுத்தவனும் வெம் கணை தெரிந்தனன் எதிர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:9 10/4
எள் அரிய காவலினை அண்ணலும் எதிர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 66/4
இளக்கம் இல் கடற்படை இருக்கையை எதிர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 69/4
இந்திரன் சிறை இருந்த வாயிலின் கடை எதிர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 136/4
வேண்டியது எதிர்ந்தான் என்ன வீங்கினன் விசய திண் தோள் – கம்.சுந்:8 20/4
இருந்த எண் திசை கிழவனை மாருதி எதிர்ந்தான்
கரும் திண் நாகத்தை நோக்கிய கலுழனின் கனன்றான் – கம்.சுந்:12 50/1,2
எய்திய சேனையை ஈசன் எதிர்ந்தான்
வெய்து இவண் வந்தவன் மாயையின் வெற்றி – கம்.யுத்3:20 29/1,2
ஏற்பென் என் தனி மார்பின் என்று இலக்குவன் எதிர்ந்தான் – கம்.யுத்4:32 30/4

மேல்


எதிர்ந்தில (1)

இ புறம் தேடி நின்னை எதிர்ந்தில என்னின் அண்டத்து – கம்.சுந்:4 33/3

மேல்


எதிர்ந்திலர் (1)

எ குறியின் உள்ளவும் எதிர்ந்திலர் திரிந்தார் – கம்.கிட்:14 37/4

மேல்


எதிர்ந்து (23)

புரவு எதிர்ந்து தொகுத்த யானை போல – நற் 237/8
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/7,8
தண்டு உடை வலத்தர் போர் எதிர்ந்து ஆங்கு – பதி 41/12
அறியாது எதிர்ந்து துப்பில் குறை-உற்று – பதி 59/11
தூ எதிர்ந்து பெறாஅ தா இல் மள்ளரொடு – பதி 81/34
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து
மாறு கொள் வேந்தர் பாசறையோர்க்கே – பதி 83/8,9
போர் எதிர்ந்து ஏற்றார் மதுகை மதம் தப – பரி 18/1
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் – பரி 18/2
வேறு_வேறு இயல ஆகி மாறு எதிர்ந்து
உள என உணர்ந்தனை ஆயின் ஒரூஉம் – அகம் 327/3,4
கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து மயங்கி – அகம் 366/8
தண் தமிழ் பொது என பொறாஅன் போர் எதிர்ந்து
கொண்டி வேண்டுவன் ஆயின் கொள்க என – புறம் 51/5,6
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து
வானம் நாண வரையாது சென்றோர்க்கு – புறம் 54/5,6
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த – புறம் 54/8
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3
களம் புகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் போர் எதிர்ந்து
எம்முளும் உளன் ஒரு பொருநன் வைகல் – புறம் 87/1,2
அருமை அறியார் போர் எதிர்ந்து வந்த – புறம் 116/17
வடு இன்றி வடிந்த யாக்கையன் கொடை எதிர்ந்து
ஈர்ந்தையோனே பாண் பசி பகைஞன் – புறம் 180/6,7
புரவு எதிர்ந்து கொள்ளும் சான்றோர் யார் என – புறம் 375/8
எடுத்தனன் ஏகுவானை எதிர்ந்து எனது ஆற்றல்கொண்டு – கம்.ஆரண்:13 113/2
அங்கு வந்து அரி எதிர்ந்து அமைதி என் என்றலும் – கம்.கிட்:5 4/1
உருத்தனன் பொர எதிர்ந்து இளவல் உற்றமை – கம்.கிட்:7 14/1
வகையும் மானமும் மாறு எதிர்ந்து ஆற்றுறும் – கம்.கிட்:13 1/1
தேவியை விடுக அன்றேல் செரு களத்து எதிர்ந்து தன்கண் – கம்.யுத்1:14 31/3

மேல்


எதிர்ந்துள (1)

யாவரும் பொருவர் அல்லர் எதிர்ந்துள யானும் நீயும் – கம்.யுத்2:18 187/1

மேல்


எதிர்ந்துளோர் (3)

எரி உற மடுப்பதும் எதிர்ந்துளோர் பட – கம்.யுத்1:2 35/1
ஏறுபட்டதும் இடை எதிர்ந்துளோர் எலாம் – கம்.யுத்2:16 299/1
இட்டு உண்டாய் அறங்கள் செய்தாய் எதிர்ந்துளோர் இருக்கை எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 35/1

மேல்


எதிர்ந்தேன் (1)

பூசலின் எதிர்ந்தேன் என்றாய் போர்க்களம் புக்க போது என் – கம்.யுத்2:17 21/3

மேல்


எதிர்ந்தோர் (1)

இங்கு இதின் எதிர்ந்தோர் புன்மை யாவையும் நீங்கும் அன்றே – கம்.யுத்4:41 22/4

மேல்


எதிர்ந்தோர்-தம்மை (1)

எடுத்தலும் சாய்தல்-தானும் எதிர்த்தலும் எதிர்ந்தோர்-தம்மை
படுத்தலும் வீர வாழ்க்கை பற்றினர்க்கு உற்ற மேல்_நாள் – கம்.யுத்3:31 55/1,2

மேல்


எதிர்ந்தோர்க்கே (2)

துப்பு எதிர்ந்தோர்க்கே உள்ளா சேய்மையன் – புறம் 380/9
நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன் – புறம் 380/10

மேல்


எதிர்ந்தோரே (1)

கெடாஅ துப்பின் நின் பகை எதிர்ந்தோரே – புறம் 27/19

மேல்


எதிர்ந்தோற்கு (1)

இடுக திறையே புரவு எதிர்ந்தோற்கு என – பதி 80/10

மேல்


எதிர்நின்று (2)

போதி என் எதிர்நின்று நின் புன் பொறி நாவை – கம்.அயோ:2 74/1
சீற்றம் துறந்தான் எதிர்நின்று தெரிந்து செப்பும் – கம்.அயோ:4 137/1

மேல்


எதிர்நின்றும் (1)

கையான் இன்று என் கண் எதிர்நின்றும் கழிவானேல் – கம்.அயோ:3 37/3

மேல்


எதிர்ப்பட (1)

தாம் வேண்டு காதல் கணவர் எதிர்ப்பட
பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம – பரி 10/35,36

மேல்


எதிர்ப்படுதலும் (1)

ஆற்று எதிர்ப்படுதலும் நோற்றதன் பயனே – பொரு 59

மேல்


எதிர்ப்பினும் (2)

முல்லையும் கடல் முத்தும் எதிர்ப்பினும்
வெல்லும் வெண் நகையாய் விளைவு உன்னுவாய் – கம்.அயோ:4 226/1,2
எறி சுடர் நேமியான் வந்து எதிர்ப்பினும் என் கை வாளி – கம்.யுத்1:9 86/2

மேல்


எதிர்ப்பை (1)

குறித்து மாறு எதிர்ப்பை பெறாஅமையின் – புறம் 333/11

மேல்


எதிர்பட்டு (1)

எதிர்பட்டு அனல் பொழிய கிரி இடறி திசை எழு கார் – கம்.யுத்2:18 142/3

மேல்


எதிர்பவை (1)

இவட்கே சுனை மாண் நீலம் கார் எதிர்பவை போல் – கலி 7/11

மேல்


எதிர்பு (3)

நிலனும் மரனும் பயன் எதிர்பு நந்த – மது 12
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர் – புறம் 213/6
கனை எரி பரப்ப கால் எதிர்பு பொங்கி – புறம் 229/11

மேல்


எதிர்போம் (1)

வளியே எதிர்போம் பல கதிர் ஞாயிற்று – கலி 144/40

மேல்


எதிர்மறுத்து (1)

பரி முடுகு தவிர்த்த தேரன் எதிர்மறுத்து
நின் மகள் உண்கண் பல் மாண் நோக்கி – அகம் 48/20,21

மேல்


எதிர்வ (1)

எதிர்வ பொருவி மேறு மாறு இமிழ்ப்ப – பரி 22/37

மேல்


எதிர்வதே (1)

பங்கயத்து அணங்கை தந்த பாற்கடல் எதிர்வதே போல் – கம்.பால:20 5/3

மேல்


எதிர்வந்து (2)

மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து
முயங்கினள் முத்தினள் நோக்கி நினைந்தே – கலி 82/16,17
ஏகு-மின் ஈண்டு என எதிர்வந்து எய்தினாள் – கம்.ஆரண்:12 25/4

மேல்


எதிர்வர (3)

முந்து வினை எதிர்வர பெறுதல் காணியர் – பதி 42/17
துன்னு மா நகரின் நின்று எதிர்வர துன்னினான் – கம்.பால:20 19/2
அனைய மால் வரை அரும் தவர் எதிர்வர வணங்கி – கம்.அயோ:10 37/2

மேல்


எதிர்வார் (2)

சோர் பொழுது அணி_நகர் துறுகுவர் எதிர்வார்
கார் வர அலர் பயிர் பொருவுவர் களியால் – கம்.பால:5 127/3,4
எ தேவர்கள் எ தானவர் எதிர்வார் இகல் என் நேர் – கம்.யுத்2:15 169/2

மேல்


எதிர்வுற்று (1)

இழைப்ப அரும் கொங்கையும் எதிர்வுற்று இன்னலின் – கம்.கிட்:10 84/2

மேல்


எதிர (10)

கயல் அறல் எதிர கடும் புனல் சாஅய் – நெடு 18
மடி விடு வீளையர் வெடி படுத்து எதிர
கார் பெயல் உருமின் பிளிறி சீர் தக – குறி 161,162
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர
நால் வேறு நனம் தலை ஓராங்கு நந்த – பதி 69/15,16
காடு கவின் எதிர கனை பெயல் பொழிதலின் – அகம் 164/4
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/14
ஒரு காலத்து உலகு ஏழும் உருத்து எதிர தனு ஒன்றால் – கம்.ஆரண்:6 104/1
எல்லை இல் உருவிற்று ஆகி இருந்ததை எதிர நோக்கி – கம்.யுத்1:3 156/3
எதிர கடு நெடும் போர் களத்து ஒரு தான் புகுந்து ஏற்றான் – கம்.யுத்2:18 164/2
விழைவின் எதிர அதிர் எரிகொள் விரி பகழி – கம்.யுத்3:31 160/3
அனகனொடும் அமரின் முடுகி எதிர எழு – கம்.யுத்3:31 161/3

மேல்


எதிரா (2)

ஓட்டந்து எதிரா நீ யார் என உற்ற எலாம் உரையா – கம்.அயோ:4 81/2
இடிக்கின்றன சிலை நாண் ஒலி இரு வாய்களும் எதிரா
கடிக்கின்றன கனல் வெம் கணை கலி வான் உற விசை-மேல் – கம்.யுத்3:27 110/2,3

மேல்


எதிராது (1)

தாம் வீழ்வார் ஆகம் தழுவுவோர் தழுவு எதிராது
யாம குறை ஊடல் இன் நசை தேன் நுகர்வோர் – பரி 10/31,32

மேல்


எதிரார் (1)

காவல் எதிரார் கறுத்தோர் நாடு நின் – பதி 72/3

மேல்


எதிரி (1)

கீழும் மேலும் கார் வாய்த்து எதிரி
சுரம் செல் கோடியர் முழவின் தூங்கி – மலை 142,143

மேல்


எதிரிய (16)

பொரு முரண் எதிரிய வயவரொடு பொலிந்து – மலை 547
வரு மழைக்கு எதிரிய மணி நிற இரும் புதல் – நற் 302/4
முதிரா வேனில் எதிரிய அதிரல் – நற் 337/3
கால் அணைந்து எதிரிய கணை கோட்டு வாளை – நற் 340/4
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி – நற் 362/3
கார் பெயற்கு எதிரிய கானமும் உடைத்தே – ஐங் 433/3
அதிர் பெயற்கு எதிரிய சிதர் கொள் தண் மலர் – ஐங் 458/2
ஆன்_ஏற்று_கொடியோன் போல் எதிரிய இலவமும் ஆங்கு – கலி 26/5
இரும் தும்பி இறைகொள எதிரிய வேனிலான் – கலி 30/4
ஒண்மை எதிரிய அம் கையும் தண் என – கலி 83/18
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய
தொய்யில் பொறித்த வன முலையாய் மற்று நின் – கலி 117/3,4
வான் கடல் பரப்பில் தூவற்கு எதிரிய
மீன் கண்டு அன்ன மெல் அரும்பு ஊழ்த்த – அகம் 10/1,2
கோழ் இணர் எதிரிய மரத்த கவினி – அகம் 41/8
ஆள்வினைக்கு எதிரிய ஊக்கமொடு புகல் சிறந்து – அகம் 93/3
கார் பெயற்கு எதிரிய காண்_தகு புறவில் – அகம் 204/5
ஆள்வினைக்கு எதிரிய மீளி நெஞ்சே – அகம் 379/4

மேல்


எதிரில் (2)

எதிரில் நின்று இவை இவை உரைத்திடுதலும் எ உலகமும் அஞ்ச – கம்.யுத்1:3 79/1
எதிரில் நின்ற இராவணி ஈடுற – கம்.யுத்2:19 161/3

மேல்


எதிரின (2)

கொம்மை வரி முலை செப்புடன் எதிரின
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் பூ_குழை என்னும் – குறு 159/4,5
சூழி மென் முகம் செப்புடன் எதிரின
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண் – அகம் 315/2,3

மேல்


எதிரும் (8)

இருள் அற்றிட உற்று ஒளிரும் இரவிக்கு எதிரும் திகிரி – கம்.அயோ:4 31/1
மாற்றலர்க்கு ஆகி வந்து எதிரும் மாண்பினார் – கம்.கிட்:7 28/4
இருவர் போர் எதிரும் காலை இருவரும் நல் உற்றாரே – கம்.கிட்:7 89/1
ஏயது தூது வந்து எதிரும் என்னுமால் – கம்.சுந்:3 38/2
பாற்கடலோடும் வந்து எதிரும் பான்மை போல் – கம்.யுத்2:15 117/4
தன் மேல் எதிரும் வலி தக்குளையேல் – கம்.யுத்2:18 49/3
எதிரும் வல் இருள் கரி இறுத்து எழு முறை மூழ்கி – கம்.யுத்3:20 55/3
இடபன் தனி வெம் சமம் உற்று எதிரும்
விட வெம் கண் எயிற்றவன் விண் அதிர – கம்.யுத்3:20 88/1,2

மேல்


எதிரெதிர் (7)

எதிரெதிர் ஓங்கிய மால் வரை அடுக்கத்து – கலி 44/2
எதிரெதிர் சென்றார் பலர் – கலி 102/18
தூர்த்தனர் எதிரெதிர் சொல்லினார்க்கு எலாம் – கம்.பால:5 112/3
எதிரெதிர் சுடர் விம்முற்று எழுதலின் இளையோரும் – கம்.பால:23 34/2
திருகின எதிரெதிர் செல்லும் சேனையே – கம்.யுத்2:19 36/4
தூம கண்ணனும் அனுமனும் எதிரெதிர் தொடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 49/1
ஆரியன் தனி தம்பியும் எதிரெதிர் அடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 50/3

மேல்


எதிரே (23)

நான்மறை முனிவர் ஏந்து கை எதிரே
வாடுக இறைவ நின் கண்ணி ஒன்னார் – புறம் 6/20,21
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய – புறம் 6/24,25
வந்து எதிரே தொழுதானை வணங்கினான் மலர் இருந்த – கம்.அயோ:13 32/1
கட்டு அமைந்த கதிர் வாளி எதிரே கடவலால் – கம்.ஆரண்:1 29/2
வந்தாய் எனின் நின் எதிரே வருவான் – கம்.ஆரண்:2 16/4
குறித்தாரை யாவரையும் கொணருதியேல் நின் எதிரே கோறும் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 129/4
ஏன்று உன் எதிரே விழி நோக்கும் இடங்கள்-தோறும் – கம்.ஆரண்:10 151/3
கட்டவா கண்டும் கண் எதிரே வந்து – கம்.யுத்1:9 47/3
ஏன்று நின்றவன் இடபன் மற்று இவன் தனக்கு எதிரே
தோன்றுகின்றவன் சுடேணன் மூதறிவொடு தொடர்ந்தோன் – கம்.யுத்1:11 32/3,4
புறத்து உற எதிரே வந்து போர் தர புகல்தி என்றான் – கம்.யுத்1:14 12/4
நின்றான் அவன் எதிரே உலகு அளந்தான் என நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 161/4
வல்லாய் செரு வலியாய் திறல் மறவோய் இதன் எதிரே
நில்லாய் என நிகழ்த்தா நெடு நெருப்பு ஆம் என உயிர்ப்பான் – கம்.யுத்2:15 163/3,4
இருவோரையும் நீ வலி உற்று எதிரே
பொருவோர் நமனார் பதி புக்கு உறைவோர் – கம்.யுத்2:18 36/2,3
வந்தான் என என் எதிரே மதியோய் – கம்.யுத்2:18 37/2
ஏறே வருமேல் இமையோர் எதிரே
கூறே பல செய்து உயிர் கொண்டு உனையும் – கம்.யுத்2:18 38/2,3
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே – கம்.யுத்2:18 147/4
ஆலத்தினும் வலியானும் வந்து எதிரே புகுந்து அடர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 169/2
கோமான் தனி பெரும் தூதனும் எதிரே செரு கொடுத்தான் – கம்.யுத்2:18 175/2
வீரனும் எதிரே நின்றான் விண்ணவர் விசையம் வேண்ட – கம்.யுத்2:18 179/4
கொண்டு நின்றானை கொல்ல கூசினேன் எதிரே கொல்ல – கம்.யுத்3:26 51/2
உற்று நான் உருத்த காலத்து ஒரு முறை எதிரே நிற்க – கம்.யுத்3:27 84/3
உரும் ஏறு வந்து எதிர்த்தால் அதன் எதிரே நெருப்பு உய்த்தால் – கம்.யுத்3:27 137/1
எடுத்தவர் இரைத்தவர் எறிந்தவர் செறிந்தவர் மறங்கொடு எதிரே
தடுத்தவர் சலித்தவர் சரிந்தவர் பிரிந்தவர் தனி களிறு-போல் – கம்.யுத்3:31 137/1,2

மேல்


எதிரேன் (1)

இன்று அல்லது நெடு நாள் உனை ஒரு நாளினும் எதிரேன்
ஒன்று அல்லது செய்தாய் எமை இளையோனையும் உனையும் – கம்.யுத்2:18 173/1,2

மேல்


எது (4)

எது வினை இடர் இலை இனிது நும் மனையும் – கம்.பால:5 130/3
முன் செய்தார் யாவர் என்பார் முன் எது பின் எது என்பார் – கம்.யுத்2:19 105/2
முன் செய்தார் யாவர் என்பார் முன் எது பின் எது என்பார் – கம்.யுத்2:19 105/2
எது என அணங்கை நோக்கி இற்று என இராமன் சொன்னான் – கம்.யுத்4:41 25/4

மேல்


எந்தனின் (1)

எந்தனின் உய்ந்தவர் யார் உளர் என்றான் – கம்.பால:8 13/4

மேல்


எந்தாய் (35)

ஏந்திய கைகொடு இரந்தவர் எந்தாய்
வீந்தவர் என்பவர் வீந்தவரேனும் – கம்.பால:8 20/2,3
எந்தாய் இகல் வேந்தர் ஏறே இறந்தனையே – கம்.அயோ:14 58/3
எந்தாய் உலகு யாவையும் எ உயிரும் – கம்.ஆரண்:2 16/1
ஈந்த வரம் உதவ எய்தினையே எந்தாய் இரு நிலத்தவோ நின் இணை அடி தாமரை-தாம் – கம்.ஆரண்:2 27/4
தொல்லை முதல் முனிவர் சூளுற்ற போதே தொகை நின்ற ஐயம் துடைத்திலையோ எந்தாய் – கம்.ஆரண்:2 31/4
எந்தாய் யான் பட்டபடி இது காண் என்று எதிர் விழுந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 107/4
இருபதும் படைத்த செல்வம் எய்துதி இனி நீ எந்தாய் – கம்.ஆரண்:10 80/4
எந்தாய் நீ அமிழ்து ஈய யாம் எலாம் – கம்.கிட்:8 11/1
யாவையும் நீரே என்பது என்-வயின் கிடந்தது எந்தாய்
ஆவது நிற்க சேரும் அரண் உண்டோ அருள் உண்டு அன்றே – கம்.கிட்:11 63/2,3
இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய்
கணத்திடை அவனை நீயும் காணுதல் கருமம் என்றான் – கம்.கிட்:11 87/3,4
என்றலும் இராமன் தன்னை ஏத்தினர் இறைஞ்சி எந்தாய்
புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான் – கம்.கிட்:16 57/1,2
எந்தாய் இது கேள் என இன்ன இசைத்தது அன்றே – கம்.சுந்:1 43/4
இ கடன் அடியேற்கு ஈதி இருத்தி ஈண்டு இனிதின் எந்தாய் – கம்.சுந்:10 2/4
இங்கு ஒருபேரும் மீண்டார் இல்லையேல் குரங்கு அது எந்தாய்
சங்கரன் அயன் மால் என்பார்தாம் எனும் தகையது ஆமே – கம்.சுந்:11 10/3,4
எ உலகத்தை உற்றாய் எம்மை நீத்து எளிதின் எந்தாய் – கம்.சுந்:11 21/4
இறுதியின் உயிர் தந்து ஈயும் மருந்து ஒத்தது அனையது எந்தாய் – கம்.சுந்:14 41/4
எந்தாய் பண்டு ஓர் இடங்கர் விழுங்க – கம்.யுத்1:3 93/1
இட்டிட்டார் கடலின் நடு எந்தாய் – கம்.யுத்1:3 100/4
எந்தாய் கொள எண்ணினையேல் இதுதான் – கம்.யுத்1:3 118/2
எல்லை_இல் காலம் எல்லாம் ஏந்துவென் இனிதின் எந்தாய்
செல்லுதி சேது என்று ஒன்று இயற்றி என் சிரத்தின் மேலாய் – கம்.யுத்1:7 21/3,4
என் உனக்கு இளைய கும்பகருணனை இகழ்ந்தது எந்தாய் – கம்.யுத்2:16 40/4
இவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து இமையவர் படுவர் எந்தாய் – கம்.யுத்2:16 110/4
எய்திய நிருதர் கோனும் இராமனை இறைஞ்சி எந்தாய்
உய் திறம் உடையார்க்கு அன்றோ அறன் வழி ஒழுகும் உள்ளம் – கம்.யுத்2:16 165/1,2
சிந்தையின் உணர கூறி தீருதி இடர் நீ எந்தாய்
நொந்தனென் ஆக்கை நொய்தின் ஆற்றி மேல் நுவல்வென் என்னா – கம்.யுத்2:19 207/2,3
எந்தாய் வருந்தல் உடையாய் வருந்தல் என இன்ன பன்னி மொழிவான் – கம்.யுத்2:19 250/4
இருள் நிற வஞ்சகர் எங்கு உளர் எந்தாய்
பருணிதர் தண்டம் இது அன்று பகர்ந்தால் – கம்.யுத்3:20 10/3,4
இ நகர் எய்தினன் உய்ந்தனன் எந்தாய் – கம்.யுத்3:20 17/4
எந்தாய் ஒரு நீ இடர் கூருதியோ – கம்.யுத்3:21 4/4
எந்தாய் கடிது ஏறாய் எனது இரு தோள்-மிசை என்றான் – கம்.யுத்3:27 101/2
எழுந்தவன் தன்னை நோக்கி இணை அடி இறைஞ்சி எந்தாய்
ஒழிந்தருள் சீற்றம் சொன்ன உறுதியை பொறுத்தி யான் போய் – கம்.யுத்3:28 13/1,2
என்று அவன் ஏகலுற்ற-காலையின் அனுமன் எந்தாய்
புன் தொழில் குரங்கு எனாது என் தோளின்-மேல் ஏறி புக்கால் – கம்.யுத்3:31 63/1,2
எழுந்து நின்று அனுமன்-தன்னை இரு கையால் தழுவி எந்தாய்
விழுந்திலன் அன்றோ மற்று அ வீடணன் என்று விம்மி – கம்.யுத்4:32 43/1,2
இ பொரு இல் தேர் வருவது இந்திரனது எந்தாய் – கம்.யுத்4:36 19/4
எண்ணும் நெடு நீரினும் நெருப்பிடையும் எந்தாய் – கம்.யுத்4:36 21/4
தோன்றினன் இராமன் எந்தாய் புரந்தரன் துரக தேர்-மேல் – கம்.யுத்4:37 8/1

மேல்


எந்தாயே (2)

எந்தாயே எற்காக நீயும் இறந்தனையால் – கம்.ஆரண்:13 95/3
என் உறுவான் வேண்டி இடர் உறுவேன் எந்தாயே – கம்.ஆரண்:13 96/4

மேல்


எந்திர (7)

எந்திர தகைப்பின் அம்பு உடை வாயில் – பதி 53/7
திங்களும் நுழையா எந்திர படு புழை – புறம் 177/5
எந்திர தடம் தேர் இழந்தான் இழந்து – கம்.ஆரண்:9 20/1
எந்திர தேர் செலவு ஒழிக்கும் எண்ணினான் – கம்.ஆரண்:13 6/2
எந்திர தேரர் சூழ்ந்தார் ஈர்_இரண்டு இலக்கம் வீரர் – கம்.சுந்:10 10/4
எந்திர பொறியின் நிற்ப யாவரும் இன்றி தான் ஓர் – கம்.யுத்2:16 5/3
எந்திர தேர் கரி பரி ஆள் ஈர்த்து ஓட பார்த்திருந்த – கம்.யுத்2:16 348/2

மேல்


எந்திரத்து (2)

ஏறி ஏழ் பகல் நீந்தி பின் எந்திரத்து
ஊறு பாகு மடை உடைத்து ஒண் முளை – கம்.அயோ:11 17/2,3
நிருதர் எந்திரத்து இடு கரும்பு ஆம் என நெரிவார் – கம்.சுந்:7 40/3

மேல்


எந்திரம் (10)

எந்திரம் சிலைக்கும் துஞ்சா கம்பலை – பெரும் 260
கரும்பின் எந்திரம் கட்பின் ஓதை – மது 258
கரும்பின் எந்திரம் களிற்று எதிர் பிளிற்றும் – ஐங் 55/1
தீம் பிழி எந்திரம் பத்தல் வருந்த – பதி 19/23
கரும்பின் எந்திரம் சிலைப்பின் அயலது – புறம் 322/7
பிறந்து உடை நலம் நிறை பிணித்த எந்திரம்
கறங்குபு திரியும் என் கன்னி மா மதில் – கம்.பால:10 59/1,2
எந்திரம் என திரி இரக்கம்_இல் அரக்கன் – கம்.யுத்1:12 17/3
எந்திரம் என கடிது எடுத்து அவன் எறிந்தான் – கம்.யுத்1:12 23/3
எந்திரம் எறிந்த என்ன ஏவுண்டு புரண்டார் எய்தி – கம்.யுத்3:21 16/3
எந்திரம் அனைய வாழ்க்கை இனி சிலர் உகந்து என் என்றார் – கம்.யுத்3:28 46/4

மேல்


எந்தை (104)

நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 20
எந்தை ஓம்பும் கடி உடை வியல் நகர் – நற் 98/8
எந்தை வந்து உரைத்தனன் ஆக அன்னையும் – நற் 206/6
வந்தீக எந்தை என்னும் – நற் 221/12
வேண்டுதும் வாழிய எந்தை வேங்கை – நற் 232/7
அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை
வேறு பல் நாட்டு கால் தர வந்த – நற் 295/4,5
என் ஆகுவ-கொல் தானே எந்தை
ஓங்கு வரை சாரல் தீம் சுனை ஆடி – நற் 317/7,8
எந்தை திமில் இது நுந்தை திமில் என – நற் 331/6
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 176/5
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – குறு 325/4
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/4
எந்தை அறிதல் அஞ்சி-கொல் – ஐங் 261/3
எந்தை எனக்கு ஈத்த இடு வளை ஆர பூண் – பரி 20/76
கொள்ளாது போகா குணன் உடையன் எந்தை தன் – கலி 61/27
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் – கலி 81/35
பெரு_நீர் அழுவத்து எந்தை தந்த – அகம் 20/1
கூறேம் வாழியர் எந்தை செறுநர் – அகம் 46/11
நினக்கு எவன் அரியமோ யாமே எந்தை
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/4,5
இனிது செய்தனையால் எந்தை வாழிய – அகம் 104/14
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 268/12
தூவல் கள்ளின் துனை தேர் எந்தை
கடி உடை வியல் நகர் ஓம்பினள் உறையும் – அகம் 298/15,16
தொலையா வேலின் வண் மகிழ் எந்தை
களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து – அகம் 308/8,9
பொன் படு நெடு வரை புரையும் எந்தை
பல் பூ கானத்து அல்கி இன்று இவண் – அகம் 398/19,20
கேட்பல் எந்தை சேட்சென்னி நலங்கிள்ளி – புறம் 27/10
உண்கும் எந்தை நின் காண்கு வந்திசினே – புறம் 125/4
வந்தெனன் எந்தை யானே என்றும் – புறம் 135/10
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி – புறம் 171/12
எந்தை வாழி ஆதனுங்க என் – புறம் 175/1
பூண் கடன் எந்தை நீ இரவலர் புரவே – புறம் 203/12
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 235/16
எந்தை ஆகுல அதன் படல் அறியேன் – புறம் 238/11
அந்தோ எந்தை அடையா பேர் இல் – புறம் 261/1
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 307/1
இரவினானே ஈத்தோன் எந்தை
அன்றை ஞான்றினோடு இன்றின் ஊங்கும் – புறம் 376/16,17
வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என – புறம் 379/10
சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை
ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன் – புறம் 381/21,22
புரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதை – புறம் 384/17
ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக – புறம் 386/9
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல் – புறம் 388/7
அளித்து உவப்ப ஈத்தோன் எந்தை
எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே – புறம் 396/24,25
கேட்டோன் எந்தை என் தெண் கிணை குரலே – புறம் 400/8
எந்தை நின் அருளினால் இடரின் நீங்கியே – கம்.பால:5 96/1
எந்தை தந்தனென் இயைந்த செய்க என்றான் – கம்.பால:6 18/4
எந்தை வில் இறுத்தான் எனும் இன் சொலை – கம்.பால:14 41/3
ஈனம் இல் எந்தை சீற்றம் நீக்கினான் என்ன முன் ஓர் – கம்.பால:24 32/3
எந்தை நீ உவந்து இதம் சொல எம் குலத்து அரசர் – கம்.அயோ:1 43/1
எந்தை புகுந்த இடையூறு உண்டாயதோ – கம்.அயோ:4 89/2
ஏன்றனன் எந்தை இ வரங்கள் ஏவினாள் – கம்.அயோ:4 163/1
ஈண்டு-நின்று ஏகல் பொல்லாது எந்தை நீ இரதம் இன்னே – கம்.அயோ:5 18/2
எனக்கு அரும் தவம் இதற்கு இரங்கல் எந்தை நீ – கம்.அயோ:5 31/4
வந்தனன் எந்தை தந்தை என மனம் களித்து வள்ளல் – கம்.அயோ:6 13/3
எந்தை காண்டி இடரினுக்கு அங்குரம் – கம்.அயோ:10 53/3
எந்தை என்னையர் எங்கையர் என்றனள் – கம்.அயோ:11 41/3
மாண்டனன் எந்தை என் தம்முன் மா தவம் – கம்.அயோ:11 70/1
எந்தை எ உலகு உளான் எம்முன் யாண்டையான் – கம்.அயோ:11 88/1
இரவி-தன் குலத்து எந்தை முந்தையோர் – கம்.அயோ:11 127/2
எந்தை இ தானை-தன்னை ஏற்றுதி விரைவின் என்றான் – கம்.அயோ:13 47/4
எந்தை யாண்டையான் இயம்புவீர் எனா – கம்.அயோ:14 88/1
எந்தை நீங்க மீண்டு அரசு செய்க எனா – கம்.அயோ:14 101/3
எந்தை கூற வேறு எவரும் இல்லையால் – கம்.அயோ:14 105/4
எந்தை ஏவ ஆண்டு ஏழொடு ஏழ் எனா – கம்.அயோ:14 114/1
எந்தை மற்று யார் உளர் இடுக்கண் நீக்குவார் – கம்.ஆரண்:3 15/3
எந்தை வல்லது யாவர் வல்லார் எனா – கம்.ஆரண்:4 34/4
ஆரண மறையோன் எந்தை அருந்ததி கற்பின் எம் மோய் – கம்.ஆரண்:6 43/1
ஈது உரை செய்தேன் அதனை எந்தை தவிர்க என்றான் – கம்.ஆரண்:11 26/4
எந்தை நீ இயம்பிற்று என்னை எண்மையன் ஆகி ஏழை – கம்.ஆரண்:13 132/1
தோகையும் பிரிந்தனள் எந்தை துஞ்சினன் – கம்.ஆரண்:15 22/1
எந்தைக்கும் எந்தை நீர் யான் இசைப்பது கேண்-மின் என்றான் – கம்.ஆரண்:15 51/4
ஈசனும் கமலத்தோனும் இமையவர் யாரும் எந்தை
வாசவன்-தானும் ஈண்டு வந்தனர் மகிழ்ந்து நோக்கி – கம்.ஆரண்:16 4/1,2
இருந்தனென் எந்தை நீ ஈண்டு எய்துதி என்னும் தன்மை – கம்.ஆரண்:16 5/1
எந்தை மற்று அவன் எயிறு அதுக்கு-மேல் – கம்.கிட்:3 68/1
எந்தை மற்று அவனின் வந்து உதித்த யான் உளேன் – கம்.கிட்:6 24/3
எந்தை என்-கண் இனத்தவர் ஆற்றலின் – கம்.கிட்:7 101/2
இரந்தனன் பின்னும் எந்தை யாவதும் எண்ணல் தேற்றா – கம்.கிட்:7 126/1
யாது உனக்கு இயலாதது எந்தை வருந்தல் என்ன இயம்பினான் – கம்.கிட்:10 68/4
எந்தை கேள் அ இராமற்கு இளையவன் – கம்.கிட்:11 23/1
எந்தை கேட்டு அருளுக என்ன இயம்பினன் இயம்ப வல்லான் – கம்.கிட்:11 60/4
எந்தை நீ காத்தி என்றான் யான் இரு சிறையும் ஏந்தி – கம்.கிட்:16 55/2
எந்தை நீ உற்ற தன்மை இயம்பு என இலங்கை வேந்தன் – கம்.சுந்:4 79/2
எந்தை யாய் முதலிய கிளைஞர் யார்க்கும் என் – கம்.சுந்:5 38/1
எம்பியோ தேய்ந்தான் எந்தை புகழ் அன்றோ தேய்ந்தது என்றான் – கம்.சுந்:11 5/4
எந்தை நீ யாயும் நீ எம்முன் நீ தவ – கம்.யுத்1:2 73/1
எந்தை இ பெயர் உரைத்து எனை கெடுத்திடல் என்றான் – கம்.யுத்1:3 26/4
எந்தை கேள் எனக்கு இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் இயம்ப – கம்.யுத்1:3 35/1
என் கணால் நோக்கி காண்டற்கு எங்கணும் உளன் காண் எந்தை
உன்-கண் நான் அன்பின் சொன்னால் உறுதி என்று ஒன்றும் கொள்ளாய் – கம்.யுத்1:3 121/1,2
எ கணால் காண்டும் எந்தை உருவம் என்று இரங்கி நின்றார் – கம்.யுத்1:3 154/4
பின் இலேன் முன் இலேன் எந்தை பெருமானே – கம்.யுத்1:3 160/3
எந்தை இனி இதற்கு கைம்மாறு யாது என்றான் – கம்.யுத்1:3 166/4
மணி பறித்து எழுந்த எந்தை யாரினும் வலியன் என்றான் – கம்.யுத்1:14 18/4
கொல் என கணவற்கு ஆங்கு ஓர் கொடும் பகை கொடுத்தேன் எந்தை
கல் என திரண்ட தோளை பாசத்தால் கட்ட கண்டேன் – கம்.யுத்2:17 42/1,2
இணை அறு வேள்வி மேல்_நாள் இயற்றி ஈன்று எடுத்த எந்தை
புணை உறு திரள் தோள் ஆர்த்து பூழியில் புரள கண்டேன் – கம்.யுத்2:17 43/1,2
இ உரை எந்தை கூறான் இன் உயிர் வாழ்க்கை பேணி – கம்.யுத்2:17 64/3
அல்லையே எந்தை ஆனாய் ஆகதான் அலங்கல் வீரன் – கம்.யுத்2:17 69/1
கடல் அன்று இது என் எந்தை கட கரியான் – கம்.யுத்2:18 29/3
சிந்தாகுலம் எந்தை திரித்திடுவான் – கம்.யுத்2:18 37/1
எந்தை தீர்த்தனன் என்பது ஓர் ஏம்பலால் – கம்.யுத்2:19 149/4
எந்தை என் இனி செய தக்கது இசை என இசைத்தான் – கம்.யுத்3:22 89/4
எந்தை நின் அடியர் யாரும் எய்தலர் நின்னை என்றான் – கம்.யுத்3:22 152/4
எந்தை ஈது இயன்றது என்றார் மகோதரன் யாண்டை என்ன – கம்.யுத்3:22 158/3
எந்தை இறந்தான் என்றும் இருந்தேன் உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்3:22 202/1
எந்தை இகழ்ந்தனன் யான் இவள் ஆவி – கம்.யுத்3:26 30/2
எந்தை உவந்த இலங்கு_இழை-தன்னை – கம்.யுத்3:26 36/1
எந்தை தர வந்தனை எமக்கு உதவுகிற்பாய் – கம்.யுத்4:36 15/2
எந்தை மெய்ம்மையும் இ குல செய்கையும் – கம்.யுத்4:41 77/2

மேல்


எந்தை-தன் (1)

எந்தை-தன் தந்தை தாதை இ உலகு ஈன்ற முன்னோன் – கம்.யுத்2:17 53/1

மேல்


எந்தைக்கு (6)

இனத்து உளான் எந்தைக்கு கலத்தொடு செல்வதோ – கலி 108/32
இரிசிகன் எந்தைக்கு ஈய எந்தையும் எனக்கு தந்த – கம்.பால:24 31/1
தூ எழு குருதி வெள்ள துறையிடை முறையின் எந்தைக்கு
ஆவன கடன்கள் நேர்ந்தேன் அரும் சினம் அடக்கி நின்றேன் – கம்.பால:24 33/3,4
உண் நீர் வேட்கை மிகவே உயங்கும் எந்தைக்கு ஒரு நீ – கம்.அயோ:4 78/1
என்னை ஈன்று எடுத்த எந்தைக்கு எய்தியது யாதும் ஒன்று – கம்.யுத்2:17 44/2
ஏகா இது செய்து எனது இன்னலை நீக்கிடு எந்தைக்கு
ஆகாதனவும் உளவோ அவர்க்கு ஆற்றலாமே – கம்.யுத்2:19 14/1,2

மேல்


எந்தைக்கும் (2)

எந்தைக்கும் எந்தை நீர் யான் இசைப்பது கேண்-மின் என்றான் – கம்.ஆரண்:15 51/4
எல்லை நம் இறுதி யாய்க்கும் எந்தைக்கும் யாவரேனும் – கம்.கிட்:16 14/1

மேல்


எந்தைய (1)

என்னை தரும் எந்தைய என்னையரை – கம்.ஆரண்:14 69/1

மேல்


எந்தையது (1)

எந்தையது அருளினும் இராமன் சேவடி – கம்.சுந்:12 19/1

மேல்


எந்தையாய் (1)

யான் அலால் எந்தையாய் உலகை ஈன்றுளான் – கம்.யுத்3:24 87/1

மேல்


எந்தையார் (4)

இம்மை பொய் உரைத்து இவறி எந்தையார்
அம்மை வெம்மை சேர் நரகம் ஆள யான் – கம்.அயோ:14 108/1,2
அசைந்த எந்தையார் அருள அன்று நான் – கம்.அயோ:14 112/3
விரும்பு எழில் எந்தையார் மெய்ம்மை வீயுமேல் – கம்.கிட்:6 25/1
எந்தையார் அரசு செய்வது இ பெரும் பலம் கொண்டேயோ – கம்.யுத்3:27 166/4

மேல்


எந்தையும் (16)

எந்தையும் நுந்தையும் எம் முறை கேளிர் – குறு 40/2
எந்தையும் கொடீஇயர் வேண்டும் – குறு 51/5
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும்
நீல் நிற பெரும் கடல் புக்கனன் யாயும் – குறு 269/3,4
எந்தையும் யாயும் உணர காட்டி – குறு 374/1
எந்தையும் கொடுக்க என வேட்டேமே – ஐங் 6/6
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும்
யாயும் அறிய உரைத்தீயின் யான் உற்ற – கலி 111/22,23
எந்தையும் நிலன் உற பொறாஅன் சீறடி சிவப்ப – அகம் 12/2
எந்தையும் இல்லன் ஆக – அகம் 158/17
எந்தையும் செல்லும்-மார் இரவே அந்தில் – அகம் 240/7
எந்தையும் எதிர்ந்தனன் கொடையே அலர் வாய் – அகம் 282/12
எந்தையும் உடையேம் எம் குன்றும் பிறர் கொளார் – புறம் 112/2
குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே – புறம் 112/5
இரிசிகன் எந்தைக்கு ஈய எந்தையும் எனக்கு தந்த – கம்.பால:24 31/1
எந்தையும் யாயும் எம்பிரானும் எம் முனும் – கம்.அயோ:11 57/1
எந்தையும் எருவைக்கு அரசு அல்லனோ – கம்.கிட்:7 116/4
எந்தையும் முனியும் எம் இறை இராமனும் – கம்.கிட்:16 9/1

மேல்


எந்தையே (7)

எந்தையே பரதனே என் செய்வாய் என்றாள் – கம்.அயோ:2 67/4
எந்தையே ஏவ நீரே உரை-செய இயைவது உண்டேல் – கம்.அயோ:3 110/1
எந்தையே எந்தையே இ எழு திரை வளாகத்து யார்க்கும் – கம்.கிட்:7 147/1
எந்தையே எந்தையே இ எழு திரை வளாகத்து யார்க்கும் – கம்.கிட்:7 147/1
எந்தையே இந்திரன் ஆம் என்று ஏமுறா – கம்.சுந்:2 51/2
எந்தையே எந்தையே இன்று என் பொருட்டு உனக்கும் இ கோள் – கம்.யுத்2:17 34/1
எந்தையே எந்தையே இன்று என் பொருட்டு உனக்கும் இ கோள் – கம்.யுத்2:17 34/1

மேல்


எந்தையை (6)

சிறந்த தம்பி திரு உற எந்தையை
மறந்தும் பொய்யிலன் ஆக்கி வனத்திடை – கம்.அயோ:4 16/1,2
எந்தையை அவனொடும் எய்தி ஆண்டு என – கம்.அயோ:5 32/3
எந்தையை எம்பியை எம் முனோர்களை – கம்.சுந்:12 4/1
என்னை உய்வித்தேன் எந்தையை உய்வித்தேன் இனைய – கம்.யுத்1:3 25/1
இன்று வந்தான் என்று உண்டோ எந்தையை யாயை முன்னை – கம்.யுத்1:4 106/1
கொன்று ஒருக்கினென் எந்தையை சடாயுவை குறைத்தேன் – கம்.யுத்3:22 191/2

மேல்


எந்தையோ (1)

எந்தையோ எனும் என் உயிரே எனும் – கம்.யுத்3:29 10/2

மேல்


எந்தையோடு (1)

எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர் – புறம் 19/13

மேல்


எந்நாள் (1)

எந்நாள் அவன் என்னை இ தீர்வு அரும் இன்னல் செய்தான் – கம்.ஆரண்:10 152/3

மேல்


எந்நாளும் (1)

கேள் இல் சேஎய் நாட்டின் எந்நாளும்
துளி நசை புள்ளின் நின் அளி நசைக்கு இரங்கி நின் – புறம் 198/24,25

மேல்


எப்படி (1)

மெய் எப்படி செய்தனன் நும் முன் விரைந்து – கம்.யுத்2:18 50/2

மேல்


எப்படிக்கு (1)

ஐய சொல் ஐயன் மேனி எப்படிக்கு அறிதி என்றாள் – கம்.சுந்:4 37/4

மேல்


எப்படியோ (2)

பாதங்கள் இவை என்னின் படிவங்கள் எப்படியோ
ஓதம் கொள் கடல் அன்றி ஒன்றினோடு ஒன்று ஒவ்வா – கம்.ஆரண்:1 47/2,3
பக்கம் நின்றவர்க்கு உற்றது பகர்வது எப்படியோ
திக்கயங்களும் மயங்கின திசைகளும் திகைத்த – கம்.கிட்:4 13/2,3

மேல்


எப்பாலோ (1)

ஆண்பாலோ பெண்பாலோ அப்பாலோ எப்பாலோ – கம்.ஆரண்:15 42/4

மேல்


எப்பொழுது (1)

நடந்தது எப்பொழுது வேள்வி முடிந்ததே கருமம் நன்றே – கம்.யுத்3:27 70/4

மேல்


எப்பொழுதும் (1)

எல்லாரும் கேட்ப அறைந்து_அறைந்து எப்பொழுதும்
சொல்லால் தரப்பட்டவள் – கலி 102/11,12

மேல்


எப்போதும் (1)

சேந்து வானகம் எப்போதும் செக்கரை ஒக்கும் அன்றே – கம்.பால:16 14/4

மேல்


எம் (371)

செல்வ சேறும் எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – பொரு 121
அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என – பொரு 123
பழம் பசி கூர்ந்த எம் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பெரும் 25
பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம்
பின் இரும் கூந்தல் பிழிவனம் துவரி – குறி 59,60
பல் வேறு உருவின் வனப்பு அமை கோதை எம்
மெல் இரு முச்சி கவின் பெற கட்டி – குறி 103,104
ஆ காண் விடையின் அணி பெற வந்து எம்
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி – குறி 136,137
மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம்
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி – குறி 138,139
கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம்
சொல்லல் பாணி நின்றனன் ஆக – குறி 151,152
குன்று கெழு நாடன் எம் விழைதரு பெரு விறல் – குறி 199
செல்வேம் தில்ல எம் தொல் பதி பெயர்ந்து என – மலை 567
யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து – நற் 36/5
வெண் மணல் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – நற் 38/10
பெரு_நீர் விளையுள் எம் சிறு நல் வாழ்க்கை – நற் 45/9
அன்றை அனைய ஆகி இன்றும் எம்
கண் உள போல சுழலும் மாதோ – நற் 48/1,2
கொய் பதம் குறுகும்-காலை எம்
மை ஈர் ஓதி மாண் நலம் தொலைவே – நற் 57/9,10
சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் – நற் 60/9
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/12
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/4
எம் ஊர் வந்து எம் உண்துறை துழைஇ – நற் 70/4
எம் ஊர் வாயில் உண்துறை தடைஇய – நற் 83/1
எஞ்சா கொள்கை எம் காதலர் வரல் நசைஇ – நற் 83/7
கலி_மா கடைஇ வந்து எம் சேரி – நற் 150/7
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம்
கடி உடை வியல் நகர் காவல் நீவியும் – நற் 156/1,2
ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/10
சிறுகுடி பாக்கத்து எம் பெரு நகரானே – நற் 169/10
எழு-மினோ எழு-மின் எம் கொழுநன் காக்கம் – நற் 170/5
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து – நற் 176/1
பணை தோள் எல் வளை ஞெகிழ்த்த எம் காதலர் – நற் 193/6
நாறு இரும் கதுப்பின் எம் காதலி வேறு உணர்ந்து – நற் 250/8
வானம் வேண்டா உழவின் எம்
கானல் அம் சிறுகுடி சேந்தனை செலினே – நற் 254/11,12
ஈ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – நற் 264/9
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று – நற் 266/6
உருள் பொறி போல எம் முனை வருதல் – நற் 270/4
செழும் தண் மனையோடு எம் இவண் ஒழிய – நற் 271/3
கல் அகத்தது எம் ஊரே செல்லாது – நற் 276/7
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் – நற் 293/5
பெரு விதுப்பு உறுக மாதோ எம் இல் – நற் 293/6
கலி மடை கள்ளின் சாடி அன்ன எம்
இள நலம் இல்_கடை ஒழிய – நற் 295/7,8
பற்றாய் வாழி எம் நெஞ்சே நல் தார் – நற் 298/8
சிறு வளை விலை என பெரும் தேர் பண்ணி எம்
முன்கடை நிறீஇ சென்றிசினோனே – நற் 300/5,6
பிச்சை சூழ் பெரும் களிறு போல எம்
அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/11,12
பெரு மழை பெயற்கு ஏற்று ஆங்கு எம்
பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே – நற் 308/10,11
தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல் – நற் 315/10
அறி அமர் வனப்பின் எம் கானம் நண்ண – நற் 326/8
எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம் – நற் 330/7
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே – நற் 330/11
இனிதே தெய்ய எம் முனிவு இல் நல் ஊர் – நற் 331/9
வான் தோய் வெற்ப சான்றோய் அல்லை எம்
காமம் கனிவது ஆயினும் யாமத்து – நற் 353/7,8
உயர் மணல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊரே – நற் 375/9
பெரிய மகிழும் துறைவன் எம்
சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே – நற் 388/9,10
கடல் கெழு மாந்தை அன்ன எம்
வேட்டனை அல்லையால் நலம் தந்து சென்மே – நற் 395/9,10
எம் இல் பெருமொழி கூறி தம் இல் – குறு 8/3
குட்டுவன் மரந்தை அன்ன எம்
குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே – குறு 34/7,8
நாண் இல மன்ற எம் கண்ணே நாள் நேர்பு – குறு 35/1
எந்தையும் நுந்தையும் எம் முறை கேளிர் – குறு 40/2
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம்
தொடர்பும் தேயுமோ நின்-வயினானே – குறு 42/3,4
நீ ஆகியர் எம் கணவனை – குறு 49/4
எம் அணங்கினவே மகிழ்ந முன்றில் – குறு 53/1
எக்கர் நண்ணிய எம் ஊர் வியன் துறை – குறு 53/5
மடல் தாழ் பெண்ணை எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 81/8
கொடியர் அல்லர் எம் குன்று கெழு நாடர் – குறு 87/3
இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி – குறு 102/2
துன்னல் போகின்றால் பொழிலே யாம் எம்
கூழைக்கு எருமணம் கொணர்கம் சேறும் – குறு 113/4,5
வளை உடை கையள் எம் அணங்கியோளே – குறு 119/4
எம் இல் அயலது ஏழில் உம்பர் – குறு 138/2
வாரல் வாழியர் ஐய எம் தெருவே – குறு 139/6
நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே – குறு 169/6
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே – குறு 179/3
துயில் துறந்தனவால் தோழி எம் கண்ணே – குறு 186/4
மணந்தனன்-மன் எம் தோளே – குறு 193/5
யாம் எம் காமம் தாங்கவும் தாம் தம் – குறு 241/1
குன்ற நாடன் கண்ட எம் கண்ணே – குறு 241/7
வாரல் எம் சேரி தாரல் நின் தாரே – குறு 258/1
அ-கால் வருவர் எம் காதலோரே – குறு 277/8
யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின் – குறு 290/3
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் – குறு 299/5
கேட்டன-மன் எம் செவியே மற்று அவன் – குறு 299/6
தணப்பின் ஞெகிழ்ப எம் தட மென் தோளே – குறு 299/8
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – குறு 345/7
தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ – குறு 354/3
அம் தண் பொய்கை எந்தை எம் ஊர் – குறு 354/4
வேங்கை கமழும் எம் சிறுகுடி – குறு 355/6
எம் இல் வருகுவை நீ என – குறு 379/5
தண் துறை ஊரன் தேர் எம்
முன்கடை நிற்க என வேட்டேமே – ஐங் 5/5,6
எம் நலம் தொலைவது ஆயினும் – ஐங் 63/3
பலரே தெய்ய எம் மறையாதீமே – ஐங் 64/4
புதல்வனை ஈன்ற எம் மேனி – ஐங் 65/3
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/4
நீ யார் மகனை எம் பற்றியோயே – ஐங் 79/4
தாது உண் பறவை வந்து எம்
போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே – ஐங் 82/3,4
எம் இவண் நல்குதல் அரிது – ஐங் 86/3
எம் தோள் துறந்தனன் ஆயின் – ஐங் 108/3
எம் தோள் துறந்த-காலை எவன்-கொல் – ஐங் 109/3
தான் வந்தனன் எம் காதலோனே – ஐங் 157/5
அம் மா மேனி எம் தோழியது துயரே – ஐங் 158/5
மெல்லம்புலம்பன் மன்ற எம்
பல் இதழ் உண்கண் பனி செய்தோனே – ஐங் 190/3,4
கலிழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கியோளே – ஐங் 259/6
யாம் நின் நயந்தனம் எனினும் எம்
ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே – ஐங் 275/4,5
கல் அகத்தது எம் ஊரே – ஐங் 279/4
எம் நலம் சிறப்ப யாம் இனி பெற்றோளே – ஐங் 292/5
தான் எம் அருளாள் ஆயினும் – ஐங் 298/3
எம் வெம் காதலி பண்பு துணை பெற்றே – ஐங் 325/4
யாவளோ எம் மறையாதீமே – ஐங் 370/4
நும் ஒன்று இரந்தனென் மொழிவல் எம் ஊர் – ஐங் 384/2
எம் மனை வதுவை நன் மணம் கழிக என – ஐங் 399/2
கைவல் பாண எம் மறவாதீமே – ஐங் 473/5
எம் வெம் காதலொடு பிரிந்தோர் – ஐங் 475/4
காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே – ஐங் 477/5
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ – பதி 20/1
நல்கினை ஆகு-மதி எம் என்று அருளி – பதி 53/3
புன் கால் உன்னத்து பகைவன் எம் கோ – பதி 61/6
கொடும்பாடு அறியற்க எம் அறிவு எனவே – பரி 2/76
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ – பரி 3/29
எம் கை பதுமம் கொங்கை கய முகை – பரி 8/115
வாழிய மாயா நின் தவறு இலை எம் போலும் – பரி 9/30
நயத்தலின் சிறந்த எம் அடியுறை – பரி 9/84
இன்னும் இன்னும் எம் காமம் இதுவே – பரி 13/65
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் – பரி 17/52
பிரியாது இருக்க எம் சுற்றமோடு உடனே – பரி 18/56
இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை – பரி 20/57
எல்லேம் பிரியற்க எம் சுற்றமொடு ஒருங்கே – பரி 23/88
கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே – பரி 30/11
செறி முறை பாராட்டினாய் மற்று எம் பல்லின் – கலி 22/10
ஐவகை பாராட்டினாய் மற்று எம் கூந்தல் – கலி 22/13
இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் – கலி 22/16
அறல் சாஅய் பொழுதோடு எம் அணி நுதல் வேறு ஆகி – கலி 26/17
நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல – கலி 32/13
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/14
ஈர் அணி சிதையாது எம் இல் வந்து நின்றதை – கலி 66/16
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம்
தோளொடு பகைபட்டு நினை வாடு நெஞ்சத்தேம் – கலி 68/10,11
ஒலி கொண்ட சும்மையான் மண மனை குறித்து எம் இல் – கலி 68/18
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட – கலி 68/22
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம்
புதல்வனை மெய் தீண்ட பொருந்துதல் இயைபவால் – கலி 70/11,12
வாடிய பூவொடு வாரல் எம் மனை என – கலி 75/18
நோய் சேர்ந்த திறம் பண்ணி நின் பாணன் எம் மனை – கலி 77/18
கரி கூறும் கண்ணியை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/14
மலர் நாறும் மார்பினை ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/18
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
அணியொடு வந்து ஈங்கு எம் புதல்வனை கொள்ளாதி – கலி 79/7
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
கண்டே எம் புதல்வனை கொள்ளாதி நின் சென்னி – கலி 79/15
ஈங்கு எம் புதல்வனை தந்து – கலி 79/23
பயந்த எம் கண் ஆர யாம் காண நல்கி – கலி 80/3
வருக எம் பாக_மகன் – கலி 80/9
ஐய எம் காதில் கனம் குழை வாங்கி பெயர்-தொறும் – கலி 80/22
யாதொன்றும் எம் கண் மறுத்தரவு இல் ஆயின் – கலி 81/34
காலத்தில் தோன்றிய கொண்மூ போல் எம் முலை – கலி 82/2
ஐயம் இல்லாதவர் இல் ஒழிய எம் போல – கலி 82/33
எம் இல் வருதியோ எல்லா நீ தன் மெய் கண் – கலி 83/27
அன்னையோ யாம் எம் மகனை பாராட்ட கதுமென – கலி 85/29
ஒரூஉ நீ எம் கூந்தல் கொள்ளல் யாம் நின்னை – கலி 87/1
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் – கலி 89/1
ஊராண்மைக்கு ஒத்த படிறு உடைத்து எம் மனை – கலி 89/2
ஏடா குறை-உற்று நீ எம் உரையல் நின் தீமை – கலி 90/27
யாம் வேண்டேம் என்று விலக்கவும் எம் வீழும் – கலி 94/32
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
யாரை நீ எம் இல் புகுதர்_வாய் ஓரும் – கலி 98/1
கொல் ஏறு சாட இருந்தார்க்கு எம் பல் இரும் – கலி 101/41
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/71
எம் கோ வாழியர் இ மலர் தலை உலகே – கலி 103/79
எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் – கலி 105/59
கொலை ஏறு சாடிய புண்ணை எம் கேளே – கலி 106/36
புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே – கலி 106/39
புல்லல் எம் தோளிற்கு அணியோ எம் கேளே – கலி 106/39
ஓராங்கு சேறல் இலவோ எம் கேளே – கலி 106/42
செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே – கலி 106/45
செல்வம் எம் கேள்வன் தருமோ எம் கேளே – கலி 106/45
மாற்றாரை கடக்க எம் மறம் கெழு கோவே – கலி 106/50
புல்_இனத்தார்க்கும் குடம் சுட்டவர்க்கும் எம்
கொல் ஏறு கோடல் குறை என கோ_இனத்தார் – கலி 107/2,3
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் – கலி 108/58
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை – கலி 108/62
எவ்வம் மிகுதர எம் திறத்து எஞ்ஞான்றும் – கலி 110/16
பாங்கு அரும் பாட்டம்-கால் கன்றொடு செல்வேம் எம்
தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை – கலி 116/1,2
நோய் தெற உழப்பார்-கண் இமிழ்தியோ எம் போல – கலி 129/10
என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல – கலி 129/14
தனியவர் இடும்பை கண்டு இனைதியோ எம் போல – கலி 129/18
ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின் – கலி 143/44
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம்
கோதை புனைந்த வழி – கலி 144/30,31
நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம்
கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த – கலி 145/23,24
ஒல்லை எம் காதலர் கொண்டு கடல் ஊர்ந்து காலை நாள் – கலி 145/32
யாவிரும் எம் கேள்வன் காணீரோ என்பவட்கு – கலி 145/61
ஆங்கு எதிர் நோக்குவன் ஞாயிறே எம் கேள்வன் – கலி 147/27
எம் கேள்வன் தருதலும் தருகல்லாய் துணை அல்லை – கலி 148/17
மாய பொய்ம்மொழி சாயினை பயிற்றி எம்
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல – அகம் 6/14,15
பல் வேல் மத்தி கழாஅர் அன்ன எம்
இளமை சென்று தவ தொல்லஃதே – அகம் 6/20,21
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின் – அகம் 15/1
உலமரல் வருத்தம் உறுதும் எம் படப்பை – அகம் 18/13
மறந்தனிர் போறிர் எம் என சிறந்த நின் – அகம் 29/12
யாரையோ எம் அணங்கியோய் உண்கு என – அகம் 32/8
கூஉம் கணஃது எம் ஊர் என – அகம் 38/17
உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் – அகம் 39/2
திதலை அல்குல் எம் காதலி – அகம் 54/21
எம் மனை புகுதந்தோனே அது கண்டு – அகம் 56/12
திண் தேர் பொறையன் தொண்டி அன்ன எம்
ஒண் தொடி ஞெமுக்காதீமோ தெய்ய – அகம் 60/7,8
தண் துறை ஊரன் எம் சேரி வந்து என – அகம் 76/2
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் – அகம் 78/13
மா வண் கடலன் விளங்கில் அன்ன எம்
மை எழில் உண்கண் கலுழ – அகம் 81/13,14
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே – அகம் 83/14
கைதை அம் படப்பை எம் அழுங்கல் ஊரே – அகம் 100/18
எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு – அகம் 105/8
சிறு குரல் நெய்தல் எம் பெரும் கழி நாட்டே – அகம் 120/16
உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி – அகம் 136/19
யார்-கொல் அளியள் தானே எம் போல் – அகம் 146/8
உடன்றனள் போலும் நின் காதலி எம் போல் – அகம் 176/18
ஆனாது துயரும் எம் கண் இனிது படீஇயர் – அகம் 195/17
எம் மனை முந்துற தருமோ – அகம் 195/18
செல்வேம் ஆயின் எம் செலவு நன்று என்னும் – அகம் 199/14
தம் பதி மறக்கும் பண்பின் எம் பதி – அகம் 200/6
எம் வரை அளவையின் பெட்குவம் – அகம் 200/13
படாஅ ஆகும் எம் கண் என நீயும் – அகம் 218/9
பொம்மல் ஓதி எம் மகள் மணன் என – அகம் 221/3
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/9
வருக தில் அம்ம எம் சேரி சேர – அகம் 276/7
கனி முதிர் அடுக்கத்து எம் தனிமை காண்டலின் – அகம் 288/7
இரும் கலி யாணர் எம் சிறுகுடி தோன்றின் – அகம் 300/14
எம் நொந்து புலக்கும்-கொல் மாஅயோளே – அகம் 304/21
ஊடினள் சிறு துனி செய்து எம்
மணல் மலி மறுகின் இறந்திசினோளே – அகம் 306/14,15
பெரு_நீர் வேலி எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 310/17
மலர் ஏர் உண்கண் எம் தோழி எவ்வம் – அகம் 320/6
பெறல் அரும்-குரையள் எம் அணங்கியோளே – அகம் 322/15
இரவின் வந்து எம் இடை முலை முயங்கி – அகம் 328/5
தெண் கடல் பரப்பின் எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – அகம் 340/24
எம் மனை வாராய் ஆகி முன்_நாள் – அகம் 346/16
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15
கலுழ்ந்த கண்ணள் எம் அணங்கு அன்னாளே – அகம் 366/16
எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/20
யாரீரோ எம் விலங்கியீஇர் என – அகம் 390/14
படாஅ ஆகும் எம் கண்ணே கடாஅ – அகம் 391/10
புன்_புல வைப்பின் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 394/16
இன்னேம் ஆகிய எம் இவண் அருளான் – அகம் 398/6
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/5
எம் கோ வாழிய குடுமி தம் கோ – புறம் 9/8
எந்தையோடு கிடந்தோர் எம் புன் தலை புதல்வர் – புறம் 19/13
ஓம்பாது ஈயும் ஆற்றல் எம் கோ – புறம் 22/33
எம் கோன் வளவன் வாழ்க என்று நின் – புறம் 34/16
எம் அளவு எவனோ மற்றே இன் நிலை – புறம் 38/11
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
எம் கோன் இருந்த கம்பலை மூதூர் – புறம் 54/1
எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே – புறம் 54/4
உரன் உடை நோன் பகட்டு அன்ன எம் கோன் – புறம் 60/9
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம்
பெரும் கோ கிள்ளி கேட்க இரும் பிசிர் – புறம் 67/10,11
கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி – புறம் 72/11
அம் சிலம்பு ஒலிப்ப ஓடி எம் இல் – புறம் 85/6
அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலே – புறம் 95/9
எந்தையும் உடையேம் எம் குன்றும் பிறர் கொளார் – புறம் 112/2
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம்
குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே – புறம் 112/4,5
படாஅம் மஞ்ஞைக்கு ஈத்த எம் கோ – புறம் 141/11
கிளையை-மன் எம் கேள் வெய்யோற்கு என – புறம் 144/7
எம் போல் ஒருத்தி நலன் நயந்து என்றும் – புறம் 144/11
அது-மன் எம் பரிசில் ஆவியர் கோவே – புறம் 147/9
எய்யாது ஆகின்று எம் சிறு செம் நாவே – புறம் 148/7
சென்றது-மன் எம் கண்ணுள் அம் கடும்பே – புறம் 153/6
பெரும் கல் நாடன் எம் ஏறைக்கு தகுமே – புறம் 157/13
நெடு நல் யானை எம் பரிசில் – புறம் 162/6
தண் புனல் படப்பை எம் ஊர் ஆங்கண் – புறம் 166/29
யாம் வேண்டி ஆங்கு எம் வறும் கலம் நிறைப்போன் – புறம் 171/5
உடையை வாழி எம் புணர்ந்த பாலே – புறம் 176/8
யாம் தன் இரக்கும்-காலை தான் எம்
உண்ணா மருங்குல் காட்டி தன் ஊர் – புறம் 180/10,11
செயிர் தீர் கொள்கை எம் வெம் காதலி – புறம் 210/5
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் – புறம் 210/6
நும் கோ யார் என வினவின் எம் கோ – புறம் 212/1
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம்
பெரும் தோள் கணவன் மாய்ந்து என அரும்பு அற – புறம் 246/12,13
எல்லார் மாவும் வந்தன எம் இல் – புறம் 273/2
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் – புறம் 316/4
வருந்தல-மன் எம் பெரும் துறை மரனே – புறம் 348/10
கடு மான் வேந்தர் காலை வந்து எம்
நெடு நிலை வாயில் கொட்குவர் மாதோ – புறம் 350/5,6
விரிந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன் – புறம் 374/15
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என – புறம் 381/5
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி – புறம் 381/7
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும் – புறம் 393/4
வள்ளன்மையின் எம் வரைவோர் யார் என – புறம் 393/6
எம் குல தலைவர்கள் இரவி-தன்னினும் – கம்.பால:5 2/1
போயது எம் பொருமல் என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான் – கம்.பால:5 22/1
சேய் உயர் விசும்பு உளோரும் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் – கம்.பால:5 22/3
தன்னை எம் இடத்தினும் சார்தல் வேண்டும் என்று – கம்.பால:5 41/3
பிதிர்ந்தது எம் மன துயர் பிறங்கல் என்று கொண்டு – கம்.பால:5 68/1
யாமும் எம் இருக்கை பெற்றேம் உனக்கு இடையூறும் இல்லை – கம்.பால:7 54/1
எம் முனாள் நங்கை இந்த இரு நதி ஆயினாள் என்று – கம்.பால:8 5/1
எம் மன்னன் பெரும் சேனை ஈவு-தனை மேற்கொண்ட – கம்.பால:13 22/1
உரை செய் எம் பெரும உன் புதல்வன் வேள்விதான் – கம்.பால:13 65/1
இ பாவை எம் கோற்கு உயிர் அன்னவள் என்ன உன்னி – கம்.பால:17 13/3
எம் மாதர் கொங்கைக்கு இவை ஒப்பன என்று ஓர் ஏழை – கம்.பால:17 17/3
எந்தை நீ உவந்து இதம் சொல எம் குலத்து அரசர் – கம்.அயோ:1 43/1
மூ_எழு முறைமை எம் குலங்கள் முற்றுற – கம்.அயோ:1 76/1
விண்ணின்-தலை சேருதும் யாம் எம் போல் விடலை பிரிய – கம்.அயோ:4 85/3
ஏவா மகவை பிரிந்து இன்று எம் போல் இடர் உற்றனை நீ – கம்.அயோ:4 86/3
விண் உற்றது எம் மருங்கும் விட்டு அழுத பேர் ஓசை – கம்.அயோ:4 93/4
அழுவதே அழகிது எம் அன்பு என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 185/4
உரை-செய்து எம் கோ_மகற்கு உறுதி ஆக்கிய – கம்.அயோ:5 42/1
இன்றே வந்து ஈண்டு அஞ்சல் எனாது எம் மகன் என்பான் – கம்.அயோ:6 17/3
பொய் முறை இலரால் எம் புகல் இடம் வனமேயால் – கம்.அயோ:8 26/1
இ முறை உறவு என்னா இனிது இரு நெடிது எம் ஊர் – கம்.அயோ:8 26/4
உய்குதும் அடியேம் எம் குடிலிடை ஒரு நாள் நீ – கம்.அயோ:8 29/3
எந்தையும் யாயும் எம்பிரானும் எம் முனும் – கம்.அயோ:11 57/1
எம் பரத்தது ஆக்கி அரசு உரிமை இந்தியங்கள் – கம்.அயோ:14 61/1
ஆதி தேவர் அவர் எம் அறிவினுக்கு அறிவு-அரோ – கம்.ஆரண்:0 1/4
ஊழி பலபலவும் நின்று அளந்தால் என்றும் உலவா பெரும் குணத்து எம் உத்தமனே மேல்_நாள் – கம்.ஆரண்:2 29/2
சான்றலோ எம் தவ பெரு ஞானமே – கம்.ஆரண்:3 24/4
ஆரண மறையோன் எந்தை அருந்ததி கற்பின் எம் மோய் – கம்.ஆரண்:6 43/1
ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய – கம்.ஆரண்:6 98/3
நம்பி எம் அடிமை தொழில் நன்று எனா – கம்.ஆரண்:7 12/2
அற்றதால் எம் வலி என அஞ்சினார் – கம்.ஆரண்:9 15/4
குற்றம் வீந்த குணத்தின் எம் கோமகன் – கம்.ஆரண்:12 4/1
பேய் ஒத்தேன் பேதை பிணக்கு அறுத்த எம் பெருமான் – கம்.ஆரண்:15 48/3
யார் என விளம்புகேன் நான் எம் குல தலைவற்கு உம்மை – கம்.கிட்:2 25/1
குடல் கலங்கி எம் குலம் ஒடுங்க முன் – கம்.கிட்:3 64/2
கருமம் இங்கு இது எம் கடவுள் என்றனன் – கம்.கிட்:3 69/4
ஏழு_பத்து ஆகிய வெள்ளத்து எம் படை – கம்.கிட்:6 33/1
வேந்து அமை இருக்கை எம் போல் விரதியர் விழைதற்கு ஒவ்வா – கம்.கிட்:9 20/2
மைந்த நின் பாதம் கொண்டு எம் மனை வர பெற்று வாழ்ந்தேம் – கம்.கிட்:11 48/3
எந்தையும் முனியும் எம் இறை இராமனும் – கம்.கிட்:16 9/1
தோகையை கண்டிலா வகையும் சொல்லி எம்
சாகையும் உணர்த்துதி தவிர்த்தி சோகம் போர் – கம்.கிட்:16 18/2,3
எம் கோலான் அ இராமன் இல் உளாள் – கம்.கிட்:16 40/1
ஆளும் நலத்தீர் ஆளு-மின் எம் ஆர் உயிர் அம்மா – கம்.கிட்:17 3/4
ஏகு-மின் ஏகி எம் உயிர் நல்கி இசை கொள்ளீர் – கம்.கிட்:17 19/1
இற்றை நும் அருளும் எம் கோன் ஏவலும் இரண்டு-பாலும் – கம்.கிட்:17 24/3
உள் உறையும் ஒருவனை போல் எம் மருங்கும் உலாவுவான் – கம்.சுந்:2 232/2
வாழி எம் கோமகன் அறிய வந்த நாள் – கம்.சுந்:3 120/2
தேன் என்பது அறிந்த சொல்லாய் தேவர்தாம் யாவரே எம்
கோன் என்பது அறிந்த பின்னை திறம்புவார் குறையின் அல்லால் – கம்.சுந்:3 140/3,4
குன்றின் எம் மருங்கின் இட்ட அணிகல குறியினாலே – கம்.சுந்:4 34/2
தேண்டி நேர் கண்டேன் வாழி தீது இலன் எம் கோன் ஆகம் – கம்.சுந்:4 77/1
நந்தா விளக்கின் வரும் எம் குல நாதன் வாழும் – கம்.சுந்:4 89/2
என்னே நிருதர் என் ஆவர் நீயே எம் கோன் துணை என்றால் – கம்.சுந்:4 112/4
பூண்டேன் எம் கோன் பொலம் கழலும் புகழே அன்றி புன் பழியும் – கம்.சுந்:4 113/3
கொண்ட போரின் எம் கொற்றவன் வில் தொழில் – கம்.சுந்:5 15/1
கொல்லோம் எம் உயிர் கொண்டு அங்கே – கம்.சுந்:5 42/2
எல்லோமும் செல எம் கோனும் – கம்.சுந்:5 42/3
புண்ணியம் உளதாம் எம் கோன் தவத்தொடும் பொருந்தினானே – கம்.சுந்:10 19/2
கூட்டி நின் ஆர் உயிர் துணைவன் எம் கோனை நீ – கம்.சுந்:10 46/3
இரைக்கும் மா நகர் எறி கடல் ஒத்தது எம் மருங்கும் – கம்.சுந்:11 60/2
எந்தையை எம்பியை எம் முனோர்களை – கம்.சுந்:12 4/1
எம் முனை தூது வந்தாய் இகல் புரி தன்மை என்னை – கம்.சுந்:12 84/3
என் குலம் எனக்கு தந்தாள் என் இனி செய்வது எம் மோய் – கம்.சுந்:14 28/4
அனையவன் சிறுவர் எம் பெரும உன் பகைஞரால் அவரை அம்மா – கம்.யுத்1:2 85/1
திருவிலீ மற்று இது எம் மறை பொருள் என தெரிந்தாய் – கம்.யுத்1:3 52/4
எம் போலியர் எண்ணிடின் என் பலவா – கம்.யுத்1:3 111/2
எம் குலத்தவர் எண்பதினாயிரர் இறைவர் – கம்.யுத்1:5 61/1
உறு பகை மனிதன் இன்று எம் இறைவனை உறுகிற்பானேல் – கம்.யுத்2:15 147/1
தோற்ற எம் பக்கல் ஐய வெவ் வலி தொலைய வந்தாய் – கம்.யுத்2:16 131/4
அன்று அவன் மகனோ எம் ஊர் அனல் மடுத்து அரக்கர்-தம்மை – கம்.யுத்2:16 186/3
இ கடன்கள் உடையீர் நீர் எம் வினை தீர்த்து உம்முடைய – கம்.யுத்2:16 349/3
பொருந்தினேன் அல்லேன் எம் கோன் திருவடி புனைந்தேன் அல்லேன் – கம்.யுத்2:17 41/2
பின்னையும் எம் கோன் அம்பின் கிளையொடும் பிழையாய் என்றாள் – கம்.யுத்2:17 71/4
ஏகுதிர் எம் முகத்து எவரும் என்னுடை – கம்.யுத்2:18 2/1
பூ மழை பொழிந்து வானோர் போயது எம் பொருமல் என்றார் – கம்.யுத்2:18 205/1
பின்னரும் எழுந்து பேர்த்தும் வணங்கி எம் பெரும யாரும் – கம்.யுத்2:19 233/1
படை உளதனையும் இன்று எம் வில் தொழில் பார்த்திர் என்றான் – கம்.யுத்3:22 20/4
உங்கள் ஆர் உயிர் எம் உயிர் உடல் பிறிது உற்றீர் – கம்.யுத்3:22 181/2
அரக்கர் குலத்தை வேரறுத்து எம் அல்லல் நீக்கியருள்வாய் என்று – கம்.யுத்3:22 220/1
தம்பி துணைவா நீ இதனை தவிர்த்து எம் உணர்வை தாராயோ – கம்.யுத்3:22 225/4
ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும் – கம்.யுத்3:24 30/1
எம் பெரும் தலைவ ஈது எண்ணம் உண்மையால் – கம்.யுத்3:24 83/4
சேண் உயர் விசும்பில் தேவர் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் – கம்.யுத்3:27 10/4
வந்து உற்று எம் கணவன் தன்னை காட்டு என்று மருங்கின் வீழ்ந்தால் – கம்.யுத்3:29 38/3
எம் பெரும் களிறே காண ஏசற்றேன் எழுந்திராயோ – கம்.யுத்3:29 50/4
அன்னதேல் இனி அமையும் எம் கடமை அஃது என்றான் – கம்.யுத்3:30 49/4
முடிந்தது எம் வலி என்றனர் ஓடுவான் முயல்வார் – கம்.யுத்3:31 24/4
இற்றது எம் வலி என விரைந்து இரிதரும் எலி போல் – கம்.யுத்3:31 27/2
யாம் உளோம் எனின் எம் கிளை உள்ளது எம் பெரும – கம்.யுத்3:31 44/2
யாம் உளோம் எனின் எம் கிளை உள்ளது எம் பெரும – கம்.யுத்3:31 44/2
துடைத்தனர் எம் வெற்றி என உற்றனர் இனி செயல் பணித்தி சுடரோய் – கம்.யுத்3:31 149/4
மீண்டது இ தொழில் எம் வினை மெய்ம்மையால் – கம்.யுத்4:37 180/4
என உரைத்து திரிசடையாள் எம் மோய் – கம்.யுத்4:40 18/1
மனையின் மாட்சியை வளர்த்த எம் மோயினை வாளா – கம்.யுத்4:40 98/2
யான் பிழைத்தது அல்லால் என்னை ஈன்ற எம் பிராட்டி – கம்.யுத்4:40 117/3
தாயர் எம் அளவு அன்று தனி அறம் – கம்.யுத்4:41 71/3
எம் பெருமான் என்று ஏத்தி இறைஞ்சி நின்று ஏவல் செய்ய – கம்.யுத்4:42 21/2

மேல்


எம்-கண் (1)

சுடர் காய் சுரம் போகும் நும்மை யாம் எம்-கண்
படர் கூற நின்றதும் உண்டோ தொடர் கூர – கலி 22/20,21

மேல்


எம்-தம் (1)

எம்-தம் உயிர் வீகுதலும் இறையும் தவறா என்றான் – கம்.அயோ:4 87/4

மேல்


எம்-பால் (9)

நிகழும் நிகழ்ச்சி எம்-பால் என்று ஆங்கே – பரி 24/31
நான் உளதனையும் நீ இனிது இரு நட எம்-பால் – கம்.அயோ:8 27/4
பூசனை விரும்பி எம்-பால் போதுதி என்று போனார் – கம்.ஆரண்:16 4/4
நாய் என நின்ற எம்-பால் நவை அற உணரலாமே – கம்.கிட்:7 125/3
இரங்கிய பணி யாம் செய்ய இருத்தியால் சில் நாள் எம்-பால் – கம்.கிட்:9 18/4
உங்கள்-பால் நின்றும் எம்-பால் போந்தனன் உம்பி என்றான் – கம்.யுத்1:14 28/4
கண்டிலை முன்பு சொல்ல கேட்டிலை கடன் ஒன்று எம்-பால்
கொண்டிலை கொடுப்பது அல்லால் குறை இலை இது நின் கொள்கை – கம்.யுத்2:19 269/1,2
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ – கம்.யுத்3:22 20/3
கேட்டு அவை ஐய வேண்டிற்று இயற்றி பின் கெடாமல் எம்-பால்
காட்டு என உரைத்து வாழ்த்தி கரந்தன கமலக்கண்ணன் – கம்.யுத்3:24 62/1,2

மேல்


எம்-மேல் (1)

இரக்க எம்-மேல் கருணையினால் ஏயா உருவம் இவை எய்தி – கம்.யுத்3:22 220/2

மேல்


எம்-வயின் (12)

தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின்
வருதல் வேண்டுதும் என்ப – ஐங் 88/2,3
அம்ம வாழி கொண்க எம்-வயின்
மாண் நலம் மருட்டும் நின்னினும் – ஐங் 139/1,2
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த – ஐங் 473/3
நாடு இடை விலங்கிய எம்-வயின் நாள்-தொறும் – ஐங் 479/2
அம்_தீம்_கிளவி தான் தர எம்-வயின்
வந்தன்று மாதோ காரே ஆ-வயின் – ஐங் 490/1,2
மாலையும் அலரும் நோனாது எம்-வயின்
நெஞ்சமும் எஞ்சும்-மன் தில்ல எஞ்சி – கலி 118/22,23
இன்_நகை இனையம் ஆகவும் எம்-வயின்
ஊடல் யாங்கு வந்தன்று என யாழ நின் – அகம் 39/19,20
புலரா மார்பினை வந்து நின்று எம்-வயின்
கரத்தல் கூடுமோ மற்றே பரப்பில் – அகம் 296/6,7
நும்-வயின் புலத்தல் செல்லேம் எம்-வயின்
பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின் – அகம் 376/12,13
சீறூர் மன்னர் ஆயினும் எம்-வயின்
பாடு அறிந்து ஒழுகும் பண்பினோரே – புறம் 197/13,14
தருக இ பணி எம்-வயின் தான் என்றார் – கம்.ஆரண்:7 10/4
ஆயும் இது எம்-வயின் அயிர்ப்பு உண்டாம்-கொலோ – கம்.யுத்1:2 29/4

மேல்


எம்பி (21)

பங்கம் இல் குணத்து எம்பி பரதனே – கம்.அயோ:4 3/3
வரி வில் எம்பி இ மண் அரசு ஆய் அவற்கு – கம்.அயோ:4 20/1
பொரு_இல் எம்பி புவி புரப்பான் புகழ் – கம்.அயோ:4 216/1
தா இல் எம்பி கை சாலை சமைத்தன – கம்.அயோ:10 50/3
ஏந்தல் எம்பி வருந்தவும் என் நகர் – கம்.ஆரண்:3 18/2
ஏவரே கடப்பவர் எம்பி நீ உளை – கம்.ஆரண்:14 87/3
ஈன்றவர் இடர்ப்பட எம்பி துன்புற – கம்.ஆரண்:15 23/1
வெற்று அரசு எய்தி எம்பி வீட்டு அரசு எனக்கு விட்டான் – கம்.கிட்:7 131/4
மைந்தா எம்பி வரம்பு இல் சீர்த்தியோடு – கம்.கிட்:16 44/3
அறம் அன்னானுடன் எம்பி அன்பினோடு – கம்.கிட்:16 45/1
முந்திய எம்பி மேனி முருங்கு அழல் முடுகும் வேலை – கம்.கிட்:16 55/1
ஏழை வேடனுக்கு எம்பி நின் தம்பி நீ – கம்.சுந்:3 23/2
யானுடை எம்பி வீந்த இடுக்கணும் பிறவும் எல்லாம் – கம்.சுந்:11 18/2
எம்பி எனகிற்கில் உரை-செய்வல் இதம் என்னா – கம்.யுத்1:2 47/3
இருந்துழி வந்த தங்கை மூக்கும் வெம் முலையும் எம்பி
அரிந்த நாள் வந்திலாதான் இனி செய்யும் ஆண்மை உண்டோ – கம்.யுத்1:14 32/3,4
எம்பி பிரியானாக அருளுதி யான் வேண்டினேன் – கம்.யுத்2:16 352/4
தாவ அரிய பேர் உலகத்து எம்பி சவத்தோடும் – கம்.யுத்2:17 90/1
கோன் என்பது என் எம்பி கொதித்திடுமேல் – கம்.யுத்2:18 77/4
எங்கு நின்றனன் இலக்குவ பெயர் அ ஏழை எம்பி அதிகாயனாம் – கம்.யுத்2:19 76/1
மாயை இ மான் என எம்பி வாய்மையான் – கம்.யுத்3:24 71/1
இரக்கமும் பாழ்பட எம்பி ஈறு கண்டு – கம்.யுத்3:24 78/1

மேல்


எம்பி-தன் (1)

மருந்தே நிகர் எம்பி-தன் ஆர் உயிர் வவ்வினானை – கம்.யுத்2:19 13/1

மேல்


எம்பி-பால் (1)

ஈண்டு அருள் எம்பி-பால் நிறுவி ஏகினை – கம்.அயோ:5 35/2

மேல்


எம்பி-மேல் (2)

தீவினை இயற்றமேனும் எம்பி-மேல் சீறி என்-மேல் – கம்.கிட்:7 132/3
வாழி எம்பி-மேல் அன்பு மாட்ட வான் – கம்.யுத்3:24 112/2

மேல்


எம்பிக்கு (3)

நாட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் எம்பிக்கு இ அரசை நல்கி – கம்.கிட்:7 87/3
தகும் திறன் நினைந்தேன் எம்பிக்கு அமரிடை தனிமைப்பாடு – கம்.யுத்2:17 74/3
மு கை புனல் உகுப்பென் எம்பிக்கு என முனியா – கம்.யுத்2:17 91/3

மேல்


எம்பிக்கும் (1)

எம்பிக்கும் என் அன்னை-தனக்கும் இறுதிக்கு ஓர் – கம்.ஆரண்:11 17/1

மேல்


எம்பிமாருக்கும் (1)

எம்பிமாருக்கும் என் சிறு தாதைக்கும் இருவீர் – கம்.யுத்3:22 64/3

மேல்


எம்பியர் (1)

பேருறும் அவதி உண்டோ எம்பியர் பிழைக்கின்றாரோ – கம்.யுத்3:26 76/4

மேல்


எம்பியர்கள் (1)

நோக்கு அறவும் எம்பியர்கள் மாளவும் இ நொய்து இலங்கை – கம்.யுத்2:17 83/1

மேல்


எம்பியார் (1)

முறை உடை எம்பியார் முடிந்தவா எனா – கம்.கிட்:16 23/1

மேல்


எம்பியும் (1)

எம்பியும் யானும் உற்று எதிர்ந்த போரினில் – கம்.கிட்:7 35/3

மேல்


எம்பியே (1)

எம்பியே இறக்கும் என்னில் எனக்கு இனி இலங்கை வேந்தன் – கம்.யுத்2:19 240/1

மேல்


எம்பியை (10)

முனிவனை எம்பியை முறையில் நின்று அரும் – கம்.அயோ:5 33/1
இன்னம் ஒன்று இரப்பது உண்டால் எம்பியை உம்பிமார்கள் – கம்.கிட்:7 133/1
மிடல் உடை எம்பியை வீட்டும் வெம் சின – கம்.கிட்:16 24/1
எந்தையை எம்பியை எம் முனோர்களை – கம்.சுந்:12 4/1
தடுத்தலீர் எம்பியை தாங்ககிற்றிலீர் – கம்.யுத்2:18 3/3
தேய்த்தாய் ஒரு தனி எம்பியை தலத்தோடு ஒரு திறத்தால் – கம்.யுத்2:18 172/1
கொன் நின்ற படைக்கலத்து எம்பியை கொன்றுளானை – கம்.யுத்2:19 9/2
மாற்றா உயிர் எம்பியை மாற்றிய மானுடன்-தன் – கம்.யுத்2:19 11/1
எம்பியை துணைவரை இழந்த யான் இனி – கம்.யுத்3:24 76/1
இன் துணை எம்பியை இன்றி யான் உளேன் – கம்.யுத்3:24 80/3

மேல்


எம்பியோ (2)

எம்பியோ தேய்ந்தான் எந்தை புகழ் அன்றோ தேய்ந்தது என்றான் – கம்.சுந்:11 5/4
எம்பியோ யான் உன்னை இ உரையும் கேட்டேனோ – கம்.யுத்2:17 78/4

மேல்


எம்பிராட்டி (2)

இன்னா இடர் தீர்ந்து உடன் ஏகு என எம்பிராட்டி
சொன்னால் அதுவே துணை ஆம் என தூய நங்கை – கம்.அயோ:4 145/2,3
எனக்கு அளிக்கும் வரம் எம்பிராட்டி நின் – கம்.யுத்4:40 17/1

மேல்


எம்பிராற்கு (1)

யாவது இங்கு இனி செயல் அரியது எம்பிராற்கு
ஆவ என் அடிமையும் பிழைப்பு இன்றாம்-அரோ – கம்.சுந்:3 66/3,4

மேல்


எம்பிரான் (10)

என்னை ஆள் உடையவன் தோள்-நின்று எம்பிரான்
சென்னி வான் தடவும் மண்டபத்தில் சேர்ந்து அரி – கம்.பால:5 13/2,3
ஏற்றி நின்று எய்த வில் இற்றது எம்பிரான்
ஆற்றலின் அமைவது ஓர் ஆற்றல் உண்மையோ – கம்.ஆரண்:12 9/3,4
எல் அணை மணி முடி துறந்த எம்பிரான்
புல் அணை வைக யான் பொன் செய் பூம் தொடர் – கம்.கிட்:11 107/2,3
இரக்கமே ஆக வந்து இங்கு எம்பிரான் நாமம் சொல்லி – கம்.சுந்:4 27/3
இன்னம் ஒன்று உரை செய்கேன் இனிது கேள் எம்பிரான் இருவர் ஆய – கம்.யுத்1:2 98/1
எண்ணியது உணர்த்துவது உளது ஒன்று எம்பிரான்
கண் அகன் பெரும் படை தலைவர் காத்திட – கம்.யுத்2:19 29/1,2
என்னொடே பொருதியோ அது என்று எனின் இலக்குவ பெயரின் எம்பிரான்
தன்னொடே பொருதியோ சொல் நுந்தை தலை தள்ள நின்ற தனி வள்ளலாம் – கம்.யுத்2:19 75/1,2
நம்பி தம்பி எனது எம்பிரான் வரு துணை தரிக்கிலை நலித்தியேல் – கம்.யுத்2:19 79/3
இரும் சிறை அழுந்துகின்றேன் எம்பிரான் தேவி பட்ட – கம்.யுத்3:26 46/3
என்ற போதின் இறைஞ்சினன் எம்பிரான்
தன் துணை பெரும் தேவி தயா எனா – கம்.யுத்4:40 24/1,2

மேல்


எம்பிரானும் (1)

எந்தையும் யாயும் எம்பிரானும் எம் முனும் – கம்.அயோ:11 57/1

மேல்


எம்பிரானே (1)

எம்பிரானே எமக்கு இன்று பயந்தாய் என்றே ஏமுறுவோம் – கம்.யுத்3:22 225/2

மேல்


எம்பிரானொடும் (1)

இலை கொள் பூண் இளங்கோன் எம்பிரானொடும்
உலைவு இல் செல்வத்தனோ என உண்டு என – கம்.அயோ:11 2/2,3

மேல்


எம்பெருமான் (4)

இனிய சொல்லினை எம்பெருமான் அருள் அன்றோ – கம்.அயோ:1 42/3
எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான் – கம்.அயோ:13 30/4
இறங்காத தாமரை கண் எம்பெருமான் இயம்புதியால் – கம்.ஆரண்:1 49/2
ஈது ஆகும் முன் நிகழ்ந்தது எம்பெருமான் என் மாற்றம் – கம்.யுத்1:3 176/1

மேல்


எம்பெருமாஅன் (1)

இ இடத்தினில் எம்பெருமாஅன் எமை – கம்.ஆரண்:4 28/3

மேல்


எம்மனோர் (2)

இன்னும் தம் என எம்மனோர் இரப்பின் – புறம் 203/4
எம்மனோர் இவண் பிறவலர் மாதோ – புறம் 210/4

மேல்


எம்மனோர்க்காக (1)

இல்லறம் துறந்த தம்பி எம்மனோர்க்காக தங்கள் – கம்.கிட்:7 78/1

மேல்


எம்மனோர்க்கு (3)

மம்மர் நெஞ்சத்து எம்மனோர்க்கு ஒருதலை – புறம் 53/7
துன்னு காதல் துரப்ப வந்தவை சொல்லல் ஆம் வகை எம்மனோர்க்கு
உன்னல் ஆவன அல்ல என்னினும் உற்ற பெற்றி உணர்த்துவாம் – கம்.அயோ:3 67/3,4
ஒருமையே எம்மனோர்க்கு உரைக்கல்-பாலதோ – கம்.சுந்:3 71/4

மேல்


எம்மனோர்க்கும் (1)

பரிவினின் தழீஇய என்னின் பவித்திரம் எம்மனோர்க்கும்
உரியன இனிதின் நாமும் உண்டனெம் அன்றோ என்றான் – கம்.அயோ:8 14/3,4

மேல்


எம்மனோர்க்கே (1)

திங்கள் அனையை எம்மனோர்க்கே – புறம் 59/7

மேல்


எம்மனோர்களை (1)

இனையன கேட்கவோ எம்மனோர்களை
வினவிய காரணம் விதிக்கும் மேல் உளாய் – கம்.யுத்1:4 57/3,4

மேல்


எம்மனோரால் (3)

இ பொழுது எம்மனோரால் இயம்புதற்கு எளிதோ யாரும் – கம்.அயோ:3 112/1
பூணலாம் எம்மனோரால் புகழலாம் பொதுமைத்து அன்றே – கம்.சுந்:6 52/4
எய்தினை உயிரும் வாழ்வும் ஈந்தனை எம்மனோரால்
கையுறை கோடற்கு ஒத்த காட்சியை அல்லை மீட்சி – கம்.யுத்2:19 267/2,3

மேல்


எம்மனோரில் (1)

எம்மனோரில் செம்மலும் உடைத்தே – நற் 45/11

மேல்


எம்மனோரினும் (1)

இரணியன் என்பவன் எம்மனோரினும்
முரணியன் அவன்-தனை முருக்கி முற்றினான் – கம்.யுத்1:4 2/1,2

மேல்


எம்மால் (3)

எம்மால் வியக்கப்படூஉமோரே – புறம் 197/9
உக்கார் நெஞ்சம் உயிர் உகுத்தார் உற்றது எம்மால் உரைப்ப அரிதால் – கம்.அயோ:6 36/2
திரு வாழ் மார்ப நின் மாயை எம்மால் தீர்க்க தீருமோ – கம்.யுத்3:22 224/4

மேல்


எம்மில் (1)

எள்ள அரும் மயேந்திரத்து எம்மில் கூடும் என்று – கம்.கிட்:14 18/3

மேல்


எம்மின் (2)

எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்-வயின் – ஐங் 472/3
ஓய்ந்தால் எம்மின் உயர்ந்தார் யார் – கம்.சுந்:5 43/4

மேல்


எம்மினும் (4)

யாம் நின் கூறுவது எவன் உண்டு எம்மினும்
நீ நற்கு அறிந்தனை நெடுந்தகை வானம் – கலி 25/26,27
எம்மினும் விரைந்து வல் எய்தி பல் மாண் – அகம் 9/17
எமியம் நீந்தும் எம்மினும் பனி வார்ந்து – அகம் 371/10
எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை என – புறம் 293/4

மேல்


எம்முடன் (3)

உண்ணா நன் மா பண்ணி எம்முடன்
மறுகுடன் திரிதரும் சிறு குறு_மாக்கள் – நற் 220/3,4
வெம் சினம் தரு போரின் எம்முடன் எழ வேண்டா – கம்.யுத்1:2 117/1
பெய் தவத்தினோர் பெண்_கொடி எம்முடன் பிறந்தாள் – கம்.யுத்2:16 230/1

மேல்


எம்மும் (7)

எம்மும் தொடாஅல் என்குவெம்-மன்னே – குறு 191/7
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார் – குறு 278/3
எம்மும் பிறரும் அறியான் – ஐங் 26/3
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள் – அகம் 17/6
ஈன்று புறந்தந்த எம்மும் உள்ளாள் – அகம் 35/1
எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல – புறம் 48/7
எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன் – புறம் 389/5

மேல்


எம்முழை (2)

போத உளது எம்முழை ஓர் புண்ணியம் அது அன்றோ – கம்.ஆரண்:6 31/2
மகனொடும் அறுவர் ஆனேம் எம்முழை அன்பின் வந்த – கம்.யுத்1:4 143/2

மேல்


எம்முள் (2)

எம்முள்_எம்முள் மெய்ம் மறைபு ஒடுங்கி – அகம் 48/15
எம்முள்_எம்முள் மெய்ம் மறைபு ஒடுங்கி – அகம் 48/15

மேல்


எம்முள்_எம்முள் (1)

எம்முள்_எம்முள் மெய்ம் மறைபு ஒடுங்கி – அகம் 48/15

மேல்


எம்முளும் (1)

எம்முளும் உளன் ஒரு பொருநன் வைகல் – புறம் 87/2

மேல்


எம்முன் (7)

எம்முன் தப்பியோன் தம்பியொடு ஓராங்கு – புறம் 304/5
எந்தை எ உலகு உளான் எம்முன் யாண்டையான் – கம்.அயோ:11 88/1
எந்தை நீ யாயும் நீ எம்முன் நீ தவ – கம்.யுத்1:2 73/1
வம்பு இட்ட தெரியல் எம்முன் உயிர் கொண்ட பகையை வாழ்த்தி – கம்.யுத்2:16 155/2
உங்கள் தோள் தலை வாள்-கொடு துணித்து உயிர் குடித்து எம்முன் உவந்து எய்த – கம்.யுத்2:16 323/1
மது ஆனவன் எம்முன் மடிந்தனனால் – கம்.யுத்2:18 74/2
ஏந்து எழில் ஆகத்து எம்முன் இறந்தனன் என்று நீ நின் – கம்.யுத்2:18 207/1

மேல்


எம்முனார் (1)

எம்முனார் எனக்கு செய்த உதவி என்று ஏம்பலுற்றான் – கம்.யுத்1:4 135/4

மேல்


எம்முனை (1)

ஆக்கிய செரு எலாம் ஆக்கி எம்முனை
போக்குவென் மனத்துறு காதல் புன்கண் நோய் – கம்.யுத்2:16 279/3,4

மேல்


எம்முனோன் (1)

ஏழை வாழ்வு உடை எம்முனோன்
தாழ்வு இலா ஒரு தம்பியோன் – கம்.யுத்2:16 111/2,3

மேல்


எம்மே (7)

துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் – நற் 8/5
புது கோள் யானையின் பிணித்து அற்றால் எம்மே – குறு 129/6
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே – குறு 354/6
போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே – ஐங் 417/4
மறவல் ஓம்பு-மதி எம்மே நறவின் – அகம் 19/9
போற்றாய் ஆகலின் புலத்தியால் எம்மே – அகம் 39/25
நினைதலும் செய்தியோ எம்மே கனை கதிர் – அகம் 327/8

மேல்


எம்மை (40)

எம்மை உய்த்தியோ உரைத்திசின் நெஞ்சே – குறு 63/4
யாரையும் புலக்கும் எம்மை மற்று எவனோ – ஐங் 87/4
பைபய எம்மை என்றனென் யானே – ஐங் 113/5
உள்ளியது உணர்ந்தேன் அஃது உரை இனி நீ எம்மை
எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு என்பாளை பெயர்த்து அவன் – பரி 18/9,10
பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை
ஏதிலா நோக்குதி என்று ஆங்கு உணர்ப்பித்தல் – பரி 18/12,13
பொய்த்து ஒரு-கால் எம்மை முயங்கினை சென்றீமோ – கலி 64/28
அளி பெற்றேம் எம்மை நீ அருளினை விளியாது – கலி 66/22
நலம் நீப்ப துறந்து எம்மை நல்காய் நீ விடுதலின் – கலி 70/7
செறிவு-உற்றேம் எம்மை நீ செறிய அறிவுற்று – கலி 72/22
முன் அடி பணிந்து எம்மை உணர்த்திய வருதி-மன் – கலி 73/15
கள்ளர் படர்தந்தது போல தாம் எம்மை
எள்ளும்-மார் வந்தாரே ஈங்கு – கலி 81/23,24
சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட – கலி 84/20
ஆண்டலைக்கு ஈன்ற பறழ்_மகனே நீ எம்மை
வேண்டுவல் என்று விலக்கினை நின் போல்வார் – கலி 94/6,7
கல்லா குறள கடும் பகல் வந்து எம்மை
இல்லத்து வா என மெய் கொளீஇ எல்லா நின் – கலி 94/14,15
நிரப்பம் இல் யாக்கை தழீஇயினர் எம்மை
புரப்பேம் என்பாரும் பலரால் பரத்தை என் – கலி 94/24,25
இன்று கண்டாய் போல் எவன் எம்மை பொய்ப்பது நீ – கலி 97/21
துன்னி தந்து ஆங்கே நகை குறித்து எம்மை
திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள் – கலி 110/4,5
வழங்கல் அறிவார் உரையாரேல் எம்மை
இகழ்ந்தாரே அன்றோ எமர் – கலி 112/13,14
தாம்பின் ஒரு தலை பற்றினை ஈங்கு எம்மை
முன்னை நின்று ஆங்கே விலக்கிய எல்லா நீ – கலி 116/2,3
சிதைத்தானை செய்வது எவன்-கொலோ எம்மை
நயந்து நலம் சிதைத்தான் – கலி 142/45,46
ஒளி உள்-வழி எல்லாம் சென்று முனிபு எம்மை
உண்மை நலன் உண்டு ஒளித்தானை காட்டீமோ – கலி 144/41,42
தண் துறை ஊரன் பெண்டிர் எம்மை
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர் – அகம் 216/5,6
மேவினம் பிரிதல் ஆற்றேம் வீர நீ விதியின் எம்மை
ஏவின செய்து நிற்றும் இளையவன் போல என்று – கம்.பால:8 3/1,2
மெல் வில்லுக்கு ஆற்றாராய் தாம் எம்மை விளிகுற்றார் – கம்.பால:13 21/2
இ இடை கங்கை ஆற்றின் ஏற்றினை ஆயின் எம்மை
வெவ் இடர் கடல் நின்று ஏற்றி வேந்தன்-பால் விடுத்தது என்றான் – கம்.அயோ:13 44/3,4
தேவா இங்கு இவ்வோ நின் தொன்று நிலை என்றால் சிலை ஏந்தி வந்து எம்மை சேவடிகள் நோவ – கம்.ஆரண்:2 28/3
தொண்டை நீங்கிய கவந்தத்தை துணைவ நீ எம்மை
கண்டிலேன் என புகல் என கை தலை கொள்வார் – கம்.ஆரண்:7 138/3,4
மரம் கிளர் அருவி குன்றம் வள்ளல் நீ மனத்தின் எம்மை
இரங்கிய பணி யாம் செய்ய இருத்தியால் சில் நாள் எம்-பால் – கம்.கிட்:9 18/3,4
போந்து அவண் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால் – கம்.கிட்:9 20/3
மீண்டான் அது கண்டனர் விண் உறைவோர்கள் எம்மை
ஆண்டான் வலன் என்று அலர் தூஉய் நெடிது ஆசி சொன்னார் – கம்.சுந்:1 59/3,4
எ உலகத்தை உற்றாய் எம்மை நீத்து எளிதின் எந்தாய் – கம்.சுந்:11 21/4
ஆதலால் விரைவின் செல்லல் ஆவது_அன்று அளியம் எம்மை
சாதல் தீர்த்து அளித்த வீர தலைமகன் மெலிவு தீர – கம்.சுந்:14 12/2,3
நல்லேம் உனக்கு எம்மை நாணாமல் நாம் செய்வது – கம்.யுத்1:3 168/3
வெல்விக்கை அரிது என்று எண்ணி வினையத்தால் எம்மை எல்லாம் – கம்.யுத்1:9 29/3
கூற்றமும் நின்றது எம்மை கொல்லிய விதியும் நின்ற – கம்.யுத்2:16 131/3
ஏகுதி எம்மை நோக்கி இரங்கலை என்றும் உள்ளாய் – கம்.யுத்2:16 161/4
ஏவுதி எம்மை என்றான் அவர் முகம் இனிதின் நோக்கி – கம்.யுத்3:20 2/2
விட்டனை எம்மை விடுத்து இனி வெம் போர் – கம்.யுத்3:20 19/1
இலைகள் கோதும் அ குரங்கின்-மேல் ஏவ-கொல் எம்மை – கம்.யுத்3:30 37/4
இனையது ஆகலின் எம்மை மூன்று உலகையும் ஈன்று இ – கம்.யுத்4:40 98/1

மேல்


எம்மைக்கு (1)

எம்மைக்கு இதம் ஆக இது எண்ணினை நீ – கம்.ஆரண்:13 13/4

மேல்


எம்மையும் (6)

வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே – ஐங் 445/5
நின் நீர அல்ல நெடுந்தகாய் எம்மையும்
அன்பு அற சூழாதே ஆற்று இடை நும்மொடு – கலி 6/8,9
எம்மையும் பொருள் ஆக மதித்தீத்தை நம்முள் நாம் – கலி 14/17
சூழ்ந்தவை செய்து மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய் – கலி 69/23
பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய் – கலி 81/11
எம்மையும் தருவன இரண்டும் நல்கினான் – கம்.அயோ:14 133/4

மேல்


எம்மையே (2)

எம்மையே காத்திர் என்றற்கு எளிது-அரோ இமைப்பு_இலாதோர்-தம்மையே – கம்.கிட்:2 24/1
எம்மையே பழியும் பூண நரகமும் எமக்கே ஆக – கம்.யுத்3:27 175/4

மேல்


எம்மையோர் (1)

எம்மையோர் அனைவரும் இறைவர் என்று எணும் – கம்.ஆரண்:12 46/3

மேல்


எம்மொடு (32)

கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின் எம்மொடு
சொல்லலும் பழியோ மெல்லியலீர் என – குறி 144,145
துணை புணர் ஏற்றின் எம்மொடு வந்து – குறி 235
சேணும் எம்மொடு வந்த – நற் 15/9
நும்மொடு வருவல் என்றி எம்மொடு
பெரும் பெயர் தந்தை நீடு புகழ் நெடு நகர் – நற் 162/6,7
இன்று நீ இவணை ஆகி எம்மொடு
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல் – நற் 215/8,9
அயலோர் ஆகல் என்று எம்மொடு படலே – நற் 220/10
எம்மொடு வருதியோ பொம்மல்_ஓதி என – நற் 274/6
வளை உடை கையள் எம்மொடு உணீஇயர் – குறு 56/3
எம்மொடு கொண்மோ எம் தோள் புரை புணையே – ஐங் 78/4
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/4
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/2
எம்மொடு கொண்மோ பெரும நின் – ஐங் 368/4
எல்_வளை எம்மொடு நீ வரின் யாழ நின் – கலி 13/10
நலம் பெறும் சுடர்_நுதால் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/14
கிளி புரை கிளவியாய் எம்மொடு நீ வரின் – கலி 13/18
எம்மொடு சேர்ந்து சென்றீவாயால் செம்மால் – கலி 83/20
தனி காயாம் தண் பொழில் எம்மொடு வைகி – கலி 108/43
எம்மொடு கழிந்தனர் ஆயின் கம்மென – அகம் 11/7
எம்மொடு இறத்தலும் செல்லாய் பின் நின்று – அகம் 19/6
எம்மொடு வருதல் வல்லையோ மற்று என – அகம் 133/12
எம்மொடு புலக்கும் என்ப வென் வேல் – அகம் 186/14
எல்லை எம்மொடு கழிப்பி எல் உற – அகம் 200/10
இ மனை கிழமை எம்மொடு புணரின் – அகம் 230/9
எம்மொடு ஓர் ஆறு படீஇயர் யாழ நின் – அகம் 257/4
சிறுதினை படு கிளி எம்மொடு ஓப்பி – அகம் 308/10
குயில் இடு பூசல் எம்மொடு கேட்ப – அகம் 317/16
பிடி புணர் களிற்றின் எம்மொடு ஆடி – அகம் 368/11
பகலே எம்மொடு ஆடி இரவே – அகம் 370/4
இன்மை தீர வேண்டின் எம்மொடு
நீயும் வம்மோ முது வாய் இரவல – புறம் 180/8,9
யாதினும் இனிய நண்ப இருத்தி ஈண்டு எம்மொடு என்றான் – கம்.அயோ:8 17/4
போதா நெறி எம்மொடு போதுறு நாள் – கம்.யுத்3:23 19/2
இன்று வீகலாது எவரும் எம்மொடு
நின்று வாழுமா நெடிது நல்கினாய் – கம்.யுத்3:24 113/1,2

மேல்


எம்மொடும் (3)

எம்மொடும் சென்மோ விடலை நீயே – ஐங் 303/4
எள்ளுதி போலும் நின் புயத்தை எம்மொடும் – கம்.யுத்1:2 25/4
பொரு தொழில் எம்மொடும் பொருதி போர் என்பார் – கம்.யுத்1:4 36/3

மேல்


எம்மோடு (5)

எம்மோடு சென்மோ செல்லல் நின் மனையே – ஐங் 77/4
காமர் கடும் புனல் கலந்து எம்மோடு ஆடுவாள் – கலி 39/1
குறையும் அற்றன தூய்மையால் குலவியது எம்மோடு
உறையும் இ வழி உயர் தவம் ஒருங்குடன் முயல்வார்க்கு – கம்.அயோ:9 30/2,3
இருந்து அருள் தருதி எம்மோடு என்று அடி இணையின் வீழ்ந்தான் – கம்.கிட்:9 19/4
சங்கம் வந்து உற்ற கொற்ற தாபதர்-தம்மோடு எம்மோடு
அங்கம் வந்து உற்றது ஆக அமரர் வந்து உற்றார் அன்றே – கம்.யுத்2:16 15/1,2

மேல்


எம்மோய் (1)

உன் மகன் உயிரை எம்மோய் சுமித்திரை உய்ய ஈன்ற – கம்.யுத்2:17 59/2

மேல்


எம்மோர் (1)

எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே – புறம் 396/25

மேல்


எம்மோன் (1)

நும்மோர்க்கு தகுவன அல்ல எம்மோன்
சிலை செல மலர்ந்த மார்பின் கொலை வேல் – புறம் 157/5,6

மேல்


எம (2)

இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/7
யாம் நின் கூறவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை – கலி 3/19

மேல்


எமக்கு (49)

இன புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனோ – நற் 45/7
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு
ஏமம் ஆகும் மலை முதல் ஆறே – நற் 192/11,12
யாரை எலுவ யாரே நீ எமக்கு
யாரையும் அல்லை நொதுமலாளனை – நற் 395/1,2
நீ எமக்கு இன்னாதன பல செய்யினும் – குறு 309/7
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் – ஐங் 175/1
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
பந்தும் பாவையும் கழங்கும் எமக்கு ஒழித்தே – ஐங் 377/4
அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே – ஐங் 425/4
நினக்கு யாம் பாணரேம் அல்லேம் எமக்கு
நீயும் குருசிலை அல்லை மாதோ – ஐங் 480/1,2
எமக்கு இல் என்னார் நின் மறம் கூறு குழாத்தர் – பதி 39/2
ஈ என இரப்பவும் ஒல்லாள் நீ எமக்கு
யாரையோ என பெயர்வோள் கையதை – பதி 52/23,24
இன்னன் என்று உரைத்தல் எமக்கு எவன் எளிது – பரி 1/35
தண் வரல் வையை எமக்கு – பரி 25/4
ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி – கலி 1/17
இன்பமும் உண்டோ எமக்கு – கலி 6/11
விரிந்து ஒலி கூந்தலாய் கண்டை எமக்கு
பெரும் பொன் படுகுவை பண்டு – கலி 64/6,7
ஐய எமக்கு நின் மார்பு – கலி 68/25
வாராய் நீ துறத்தலின் வருந்திய எமக்கு ஆங்கே – கலி 70/15
தணந்தனை என கேட்டு தவறு ஓராது எமக்கு நின் – கலி 71/17
இ நோய் உழத்தல் எமக்கு – கலி 72/26
தண் பனி வைகல் எமக்கு – கலி 78/27
தொடிய எமக்கு நீ யாரை பெரியார்க்கு – கலி 88/3
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் – கலி 108/30
தோளாள் எமக்கு ஈத்த பூ – கலி 138/19
மதர் கயல் மலைப்பின் அன்ன கண் எமக்கு
இதை முயல் புனவன் புகை நிழல் கடுக்கும் – அகம் 140/10,11
சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே – புறம் 91/11
எமக்கு ஈவோர் பிறர்க்கு ஈவோர் – புறம் 136/20
சிறிய கள் பெறினே எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/1
என்பொடு தடி படு இடம் எல்லாம் எமக்கு ஈயும்-மன்னே – புறம் 235/6
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் – புறம் 246/12
வளனும் செம்மலும் எமக்கு என நாளும் – புறம் 254/9
நீ புரவலை எமக்கு என்ன – புறம் 377/15
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல – புறம் 378/10
தள்ளா நிலையை ஆகியர் எமக்கு என – புறம் 398/15
சிந்தை தெளிந்தோய் தெரி எமக்கு ஈது என்று உரைத்தார் – கம்.அயோ:4 89/4
சிந்தனை எமக்கு என தெரிந்து கூறினான் – கம்.அயோ:12 11/4
எண் தவ எமக்கு அருள்க என குறை_இரப்ப – கம்.ஆரண்:3 37/2
இ வழி நின்னை உற்ற எமக்கு நீ இன்று சொன்ன – கம்.கிட்:2 20/3
அன்னவன் எமக்கு அரசன் ஆகவே – கம்.கிட்:3 50/1
இருத்தும் என்றால் எமக்கு இனியது யாவதோ – கம்.கிட்:11 111/2
உம் இன தலைவன் ஏவ யாது எமக்கு உரைக்கலுற்றது – கம்.சுந்:12 84/2
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற – கம்.யுத்2:16 183/3
நாயகர் எமக்கு இனி யாவர் நாட்டினில் – கம்.யுத்2:16 269/2
எம்பிரானே எமக்கு இன்று பயந்தாய் என்றே ஏமுறுவோம் – கம்.யுத்3:22 225/2
அரியது என் எமக்கு என்றனர் அவன் கருத்து அறிவார் – கம்.யுத்3:30 34/4
பாம்பு_அணை அமலனே மற்று இராமன் என்று எமக்கு பண்டே – கம்.யுத்3:31 45/2
எந்தை தர வந்தனை எமக்கு உதவுகிற்பாய் – கம்.யுத்4:36 15/2
மறந்திலையோ இனும் எமக்கு உன் வாய்_மலர் – கம்.யுத்4:38 20/2
எ திறத்தாய் எமக்கு இயம்பி ஈதியால் – கம்.யுத்4:41 95/2

மேல்


எமக்கு-மார் (1)

குணக்கு தோன்று வெள்ளியின் எமக்கு-மார் வருமே – நற் 356/9

மேல்


எமக்கும் (8)

எமக்கும் பெரும் புலவு ஆகி – குறு 169/5
தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின – ஐங் 201/2
நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம் – கலி 145/23
எமக்கும் பிறர்க்கும் செம்மலை ஆகலின் – புறம் 161/8
சுரம் பல வந்த எமக்கும் அருளி – புறம் 256/4
எமக்கும் பிறர்க்கும் – புறம் 317/6
கரக்க நின்றே நெடு மாயம் எமக்கும் காட்டக்கடவாயோ – கம்.யுத்3:22 220/4
இருந்தனையே இனி எமக்கும் ஏற்பன – கம்.யுத்4:40 51/3

மேல்


எமக்கும்-மார் (1)

நினக்கே அன்று அஃது எமக்கும்-மார் இனிதே – ஐங் 46/1

மேல்


எமக்கே (21)

எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/10
தோள் மாறுபடூஉம் வைகலொடு எமக்கே – குறு 101/6
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே – ஐங் 72/5
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/4
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
நின்னினும் சிறந்தனள் எமக்கே நீ நயந்து – ஐங் 292/3
நோய் நன்கு செய்தன எமக்கே
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே – ஐங் 441/3,4
முல்லை நல் யாழ் பாண மற்று எமக்கே – ஐங் 478/5
பனி மலர் கண்ணி கூறியது எமக்கே – ஐங் 479/5
இனிமை எவன் செய்வது பொய்ம்மொழி எமக்கே – அகம் 6/22
ஓடுவை-மன்னால் வாடை நீ எமக்கே – அகம் 125/22
நும் ஒப்பதுவோ உரைத்திசின் எமக்கே – அகம் 200/14
அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல – அகம் 266/16
கானல் அம் பெரும் துறை பரதவன் எமக்கே – அகம் 280/14
வதுவை நாளினும் இனியனால் எமக்கே – அகம் 352/17
இனியை பெரும எமக்கே மற்று அதன் – புறம் 94/3
என்னோ பெரும உரைத்திசின் எமக்கே – புறம் 167/12
அணித்தோ சேய்த்தோ கூறு-மின் எமக்கே – புறம் 173/12
பெரு மூதாளரேம் ஆகிய எமக்கே – புறம் 243/14
எமக்கே கலங்கல் தருமே தானே – புறம் 298/1
எம்மையே பழியும் பூண நரகமும் எமக்கே ஆக – கம்.யுத்3:27 175/4

மேல்


எமது (5)

தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என – புறம் 135/17
இன்று எமது வினை முடிந்தது என சொரிந்தார் மலர் மாரி இடைவிடாமல் – கம்.பால:5 54/4
அஃது ஐய நினை எமது அரசு என உடையேம் – கம்.பால:5 131/1
இஃது ஒரு பொருள் அல எமது உயிருடன் ஏழ் – கம்.பால:5 131/2
புகல் இடம் எமது ஆகும் புரையிடை இது நாளில் – கம்.அயோ:9 24/2

மேல்


எமதும் (1)

எமதும் உண்டு ஓர் மதி_நாள் திங்கள் – நற் 62/7

மேல்


எமர் (17)

எமர் இடை உறுதர ஒளித்த காடே – நற் 48/9
வேட்டம் வாயாது எமர் வாரலரே – நற் 215/12
ஆர்வு-உற்று எமர் கொடை நேர்ந்தார் அலர் எடுத்த – கலி 104/75
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட – கலி 105/55
இன்று எவன் என்னை எமர் கொடுப்பது அன்று அவன் – கலி 105/67
ஆயர் எமர் ஆனால் ஆய்த்தியேம் யாம் மிக – கலி 108/9
நின்றாய் நீ சென்றீ எமர் காண்பர் நாளையும் – கலி 110/22
சொல்லல் ஓம்பு என்றார் எமர்
எல்லா கடாஅய கண்ணால் கலைஇய நோய் செய்யும் – கலி 112/4,5
விடாஅல் ஓம்பு என்றார் எமர்
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர் – கலி 112/7,8
இகழ்ந்தாரே அன்றோ எமர்
ஒக்கும் அறிவல் யான் எல்லா விடு – கலி 112/14,15
நல்_இனத்து ஆயர் எமர்
எல்லா – கலி 113/10,11
புதுவ மலர் தைஇ எமர் என் பெயரால் – கலி 114/3
எருமை பெடையோடு எமர் ஈங்கு அயரும் – கலி 114/13
எமர் குறை கூற தங்கி ஏமுற – அகம் 300/19
வரவு எமர் மறந்தனர் அது நீ – புறம் 149/4
வானவன் குலத்து எமர் வரத்தினால் வரும் – கம்.பால:14 7/1
மாண்டு உக மலைந்து எமர் மன துயர் துடைப்பாய் – கம்.ஆரண்:3 52/4

மேல்


எமர்-கண் (1)

வல்லர் எமர்-கண் செயல் – கலி 112/11

மேல்


எமர்க்கும் (1)

எமர்க்கும் பிறர்க்கும் யாவர் ஆயினும் – பதி 20/21

மேல்


எமர்கட்கு (1)

ஆனது குரக்கு_இனத்து எமர்கட்கு ஆம் எனா – கம்.கிட்:11 115/3

மேல்


எமரின் (1)

எமரின் யார் தவம் முயன்றவர்கள் என்று உருகினன் – கம்.ஆரண்:1 3/3

மேல்


எமரும் (2)

எமரும் அல்கினர் ஏமார்ந்தனம் என – நற் 49/6
எமரும் வேட்டம் புக்கனர் அதனால் – நற் 67/9

மேல்


எமரே (3)

நோய் மலி வருத்தம் காணன்மார் எமரே – நற் 64/13
மணம் கமழ் மால் வரை வரைந்தனர் எமரே – புறம் 151/12
பாடு இல் மன்னரை பாடன்மார் எமரே – புறம் 375/21

மேல்


எமரோ (2)

எம் கண் எமரோ பொறுப்பர் பொறாதார் – கலி 105/59
இன்றே இறவாது ஒழியேன் எமரோ
பொன்றாது ஒழியார் புகல்வார் உளரால் – கம்.ஆரண்:14 71/1,2

மேல்


எமியம் (8)

எமியம் ஆக ஈங்கு துறந்தோர் – குறு 172/3
யாமே எமியம் ஆக நீயே – அகம் 33/12
யாமே எமியம் ஆக தாமே – அகம் 57/10
பனி இரும் சோலை எமியம் என்னாய் – அகம் 112/7
எமியம் ஆக துனி உளம் கூர – அகம் 163/3
எமியம் கழிதந்தோயே பனி இருள் – அகம் 337/19
யாமே எமியம் ஆக நீயே – அகம் 355/12
எமியம் நீந்தும் எம்மினும் பனி வார்ந்து – அகம் 371/10

மேல்


எமியேம் (1)

எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை – குறி 32

மேல்


எமியேன் (1)

எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் – அகம் 252/8

மேல்


எமை (13)

இன்று எமை அளித்தனர் என்னும் ஏம்பலால் – கம்.பால:5 21/4
எதிர் வரும் அவர்களை எமை உடை இறைவன் – கம்.பால:5 130/1
தீது என்றுள்ளவை யாவையும் செய்து எமை
கோது என்று உண்டிலள் இத்தனையே குறை – கம்.பால:7 37/1,2
செய்து உடை செல்வமோ யாதும் தீர்ந்து எமை
கை துடைத்து ஏகவும் கடவையோ ஐய – கம்.அயோ:4 154/1,2
இ இடத்தினில் எம்பெருமாஅன் எமை
கைவிடின் பினை யார் களைகண் உளார் – கம்.ஆரண்:4 28/3,4
செய்திலன் எமை தே மலர் மேலவன் – கம்.கிட்:7 110/3
காட்டினை எனின் எமை கடலின் ஆர் அமிர்து – கம்.கிட்:11 112/3
வன் திறல் மாருதி வல்லையோ எமை
இன்று இது காக்க என்று இரந்து கூறினார் – கம்.கிட்:14 27/3,4
நன்றி இன்று ஒன்று காண்டியேல் எமை செல நயத்தி – கம்.சுந்:9 4/3
தேயு-மின் கைகளால் தின்-மின் என்று எமை
ஏயினை இருக்குவது அன்றி என் இனி – கம்.யுத்1:2 29/2,3
வரங்கள் சிந்துவென் என்றனன் மற்று எமை
குரங்கு அலாமை தெரிந்தும் அ கொற்றவன் – கம்.யுத்1:9 64/2,3
ஒன்று அல்லது செய்தாய் எமை இளையோனையும் உனையும் – கம்.யுத்2:18 173/2
பழியும் காத்து அரும் பகையும் காத்து எமை
வழியும் காத்து நம் மரபும் காத்தனை – கம்.யுத்3:24 111/3,4

மேல்


எய் (12)

ஈத்து இலை வேய்ந்த எய் புற குரம்பை – பெரும் 88
எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை – மலை 301
எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து – நற் 46/2
இயங்குநர் செகுக்கும் எய் படு நனம் தலை – அகம் 307/9
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் – புறம் 13/3
எய் என எழு பகை எங்கும் இன்மையால் – கம்.பால:4 12/1
எய் வினை இறுதி இல் செல்வம் எய்தினான் – கம்.சுந்:2 41/1
பழுது_இல் மன்மதன் எய் கணை பல் முறை – கம்.சுந்:2 170/1
எய் கணை மாரியாலே இறந்து பாழ் முழுதும் பட்டால் – கம்.யுத்2:16 132/3
எய் வித்தகம் உளது அன்னது பிழையாது என இசையா – கம்.யுத்3:27 161/2
எய் எனும் மாத்திரத்து அவிந்தது என்பரால் – கம்.யுத்3:31 182/3
எய் திறம் தவிர்ந்தான் இமையோர்களை – கம்.யுத்4:37 172/3

மேல்


எய்-மின் (1)

எற்று-மின் பற்று-மின் எறி-மின் எய்-மின் என்று – கம்.யுத்2:19 39/1

மேல்


எய்க்கும் (2)

கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும்
எள் அற விடினே உள்ளது நாணே – குறு 112/1,2
இடை நில்லாது எய்க்கும் நின் உரு அறிந்து அணிந்து தம் – கலி 58/13

மேல்


எய்கின்றார் (1)

எய்கின்றார்_அல்லர் ஈது எ இந்திரசாலம் என்றான் – கம்.யுத்3:22 24/4

மேல்


எய்கின்றார்_அல்லர் (1)

எய்கின்றார்_அல்லர் ஈது எ இந்திரசாலம் என்றான் – கம்.யுத்3:22 24/4

மேல்


எய்குவ (1)

பத்தி பத்தியின் எய்குவ பல் கணை – கம்.யுத்2:19 123/2

மேல்


எய்குவரால் (1)

எங்கேனும் வழங்குவர் எய்குவரால் – கம்.யுத்3:31 209/4

மேல்


எய்த்த (6)

எய்த்த மெய்யேன் எய்யேன் ஆகி – பொரு 68
அறியாற்கு உரைப்பலோ யானே எய்த்த இ – குறு 318/5
நக்கனென் அல்லெனோ யானே எய்த்த
நோய் தணி காதலர் வர ஈண்டு – அகம் 22/19,20
எய்த்த மெய் பெரிய கேழல் என எங்கும் விசையின் – கம்.ஆரண்:1 32/3
ஏங்கினள் இருந்தது அல்லால் இயம்பலள் எய்த்த மேனி – கம்.சுந்:14 43/3
எய்த்த சிந்தையர் ஏகுழி ஏகுழி எல்லாம் – கம்.யுத்1:2 116/2

மேல்


எய்த்தார் (2)

எண்ணுறு திறத்து காணார் இடர் உறும் மனத்தர் எய்த்தார் – கம்.கிட்:15 26/4
அறம்தான் அரற்றியது அயர்ந்து அமரர் எய்த்தார்
இறந்தான் என கொடு ஓர் இமைப்பு அதனின் முன்னம் – கம்.சுந்:1 70/2,3

மேல்


எய்த்திட (1)

மாதர் இன்னணம் எய்த்திட வள்ளல் போய் – கம்.பால:21 41/1

மேல்


எய்த்தில (2)

எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால் – கம்.யுத்4:33 25/2
எய்த்தில வியர்த்தில இரண்டு பாலவும் – கம்.யுத்4:37 73/4

மேல்


எய்த்து (2)

எய்த்து இடுக்கண் உற்றார் புதைத்தார்க்க்கு இரு – கம்.பால:14 38/3
எய்த்து உயிர் குடிப்பல் என்னா எற்றினான் இடது கையால் – கம்.யுத்2:16 181/3

மேல்


எய்த்தே (1)

சுரா மலைய தளர் கை கரி எய்த்தே
அரா அணையில் துயில்வோய் என அ நாள் – கம்.பால:5 115/1,2

மேல்


எய்த (116)

புலர்ந்து விரி விடியல் எய்த விரும்பி – மது 664
எய்த சென்று செப்புநர் பெறினே – நற் 6/5
கானவன் எய்த முளவு_மான் கொழும் குறை – நற் 85/8
பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் – நற் 113/4
ஆறு வனப்பு எய்த அலர் தாயினவே – ஐங் 483/1
இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/8
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த
ஆர்பு உடன் பாய்ந்தார் அகத்து – கலி 105/28,29
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின் – கலி 142/21
எய்த வந்தனவால் தாமே நெய்தல் – அகம் 83/12
இருந்தனம் ஆக எய்த வந்து – அகம் 110/9
காலை எய்த கடவு-மதி மாலை – அகம் 124/13
எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில் – அகம் 363/17
எய்த வந்தனம் யாம் ஏத்துகம் பலவே – புறம் 10/13
எய்த எய்தவற்கு எய்திய மாக்கதை – கம்.பால:0 8/3
இட்டு இசைகொண்டு அறன் எய்த முயன்றோர் – கம்.பால:8 22/2
வரம் தரு முனிவன் எய்த வருதலும் வெருவி மாயா – கம்.பால:9 20/2
எல்லை இல் நாணம் எய்தி யாவர்க்கும் நகை வந்து எய்த
புல்லிய பழியினோடும் புரந்தரன் போய பின்றை – கம்.பால:9 22/1,2
இயங்கு தென்றல் மன்மத வேள் எய்த புண்ணின் இடை நுழைய – கம்.பால:10 64/2
அங்கு இயன்று அனங்கன் எய்த அம்பின் வந்த சிந்தை நோய் – கம்.பால:13 51/2
பூண் இயல் மொய்ம்பினன் புனிதன் எய்த வில் – கம்.பால:13 60/1
எழுத அரும் கொங்கை மேல் அனங்கன் எய்த அம்பு – கம்.பால:19 53/1
ஈண்டு நீர் நகரின் பாங்கர் இரு நில கிழவன் எய்த
தாண்டு மா புரவி தானை தண்ணளி சனகன் என்னும் – கம்.பால:20 3/2,3
எய்த அ திரு நெடும் தேர் இழிந்து இனிய தன் – கம்.பால:20 17/1
எய்த வந்து எதிர் நின்றமைதான் இது – கம்.பால:21 22/3
எய்த அம்பு இடை பழுது எய்திடாமல் என் – கம்.பால:24 39/1
நூல் தட மார்பனும் நொய்தின் எய்த போய் – கம்.அயோ:2 32/2
இ நிலை நின்றவள்-தன்னை எய்த நோக்கி – கம்.அயோ:3 22/1
ஏண் உலாவிய தோளினான் இடர் எய்த ஒன்றும் இரங்கிலா – கம்.அயோ:3 50/2
எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா – கம்.அயோ:6 27/2
போனார் அவரும் கேகயர்_கோன் பொன் மா நகரம் புக எய்த
ஆனா அறிவின் அரும் தவனும் அறம் ஆர் பள்ளி அது சேர்ந்தான் – கம்.அயோ:6 29/1,2
புயல் தர இள மென் கால் பூ அளவியது எய்த
மயில்_இனம் நடம் ஆடும் வழி இனியன போனார் – கம்.அயோ:9 2/3,4
காடு ஒரு தலைமகன் எய்த கண் இலா – கம்.அயோ:11 92/2
ஏடு அறு கோதையர் விழியின் எய்த கோல் – கம்.அயோ:12 50/1
எய்த யான் செய்தது எ தவம் என்றனன் – கம்.ஆரண்:3 29/3
ஈண்டு உவகை வேலை துணை ஏழ் உலகம் எய்த
மாண்ட வரதன் சரண் வணங்க எதிர் வந்தான் – கம்.ஆரண்:3 36/2,3
எய்த காலமும் வலியும் நன்று என நினைத்து இராமன் – கம்.ஆரண்:8 20/1
என்று இனைய வன் துயர் இலங்கை நகர் எய்த
நின்றவர் இருந்தவரொடு ஓடு நெறி தேட – கம்.ஆரண்:10 45/1,2
எய்த நகை வந்தது எரி சிந்தின கண் எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 51/2
அருக்கன் எய்த அமைந்து அடங்கி வாழா அடாத பொருள் எய்தி – கம்.ஆரண்:10 117/3
பற்றினை தருதி ஆயின் பதியிடை அவதி எய்த
பெற்றுழி இனிது உண்டாட பெறற்கு அரும் தகைமைத்து என்றாள் – கம்.ஆரண்:11 60/3,4
ஏற்றி நின்று எய்த வில் இற்றது எம்பிரான் – கம்.ஆரண்:12 9/3
என்று அவள் உரைக்க நின்ற இரக்கம் இல் அரக்கன் எய்த
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் – கம்.ஆரண்:12 69/1,2
என்னும் அளவில் பயம் முன்னின் இரட்டி எய்த
அன்னம் அயர்கின்றது நோக்கி அரக்கன் ஆக்கை – கம்.ஆரண்:13 19/1,2
மோகம் படைத்தான் உளைவு எய்த முகத்து எறிந்தான் – கம்.ஆரண்:13 34/4
இலக்கு முப்புரங்களை எய்த வில்லியார் – கம்.ஆரண்:13 108/3
என்பன பலவும் எண்ணி இருவரை எய்த நோக்கி – கம்.கிட்:2 9/1
பெருமை நீங்கினை எய்த பெறுதியோ – கம்.கிட்:7 107/4
இ தகைய மாரியிடை துன்னி இருள் எய்த
மை தகு மணி குறு நகை சனகன் மான்-மேல் – கம்.கிட்:10 83/1,2
விற்கு உரியார் இ தன்மை வெகுளியின் விரைவின் எய்த
எற்கு உரையாது நீர் ஈது இயற்றியது என்-கொல் என்றான் – கம்.கிட்:11 86/3,4
எய்த தேவரும் என்-கொலோ முடிவு என்பது எண்ண – கம்.கிட்:12 21/2
எய்த ஐம் பெரு வாளியும் ஏன்று இற – கம்.கிட்:15 35/3
இங்கித வகையினால் எய்த நோக்கினான் – கம்.கிட்:16 28/4
எண் அடி அற்ற குன்றில் நிலைத்து நின்று எய்த நோக்கி – கம்.சுந்:1 79/2
என நினைத்து எய்த நோக்கி இரங்கும் என் உள்ளம் கள்ளம் – கம்.சுந்:4 28/1
ஏய நல் மொழி எய்த விளம்பிய – கம்.சுந்:5 11/1
ஆய மான் எய்த அம்மான் இளையவன் அரக்கர் செய்த – கம்.சுந்:6 48/3
எய்த எற்றின எறிந்தன ஈர்த்தன இகலின் – கம்.சுந்:7 50/1
வானே எய்த தனியே நின்ற மத மால் வரை ஒப்பான் – கம்.சுந்:8 41/2
எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் – கம்.சுந்:8 45/4
எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் – கம்.சுந்:8 45/4
எய்த கடும் கணை யாவையும் எய்தா – கம்.சுந்:9 48/1
அன்றே முடுகி கடிது எய்த அழைத்தது அம்மா – கம்.சுந்:11 24/2
தீட்டிய வாழ்வும் எய்த திருத்திய வாழ்வும் எல்லாம் – கம்.சுந்:12 71/3
முப்புரத்து எய்த கோலே ஒத்தது அம் மூரி போர் வால் – கம்.சுந்:12 131/4
அண்ணல் வெம் காமன் எய்த அலர் அம்பு தொளைத்த ஆறா – கம்.சுந்:14 30/3
தெறு சினத்தவர்கள் முப்புரம் நெருப்புற உருத்து எய்த அம்பும் – கம்.யுத்1:2 87/3
இரங்கி யான் நிற்ப என் வலி அவன்-வயின் எய்த
வரம் கொள் வாலி-பால் தோற்றனென் மற்றும் வேறு உள்ள – கம்.யுத்1:2 107/2,3
எய்தவன் இருந்த சூழல் இருவரும் எய்த சென்றார் – கம்.யுத்1:4 128/4
ஏனை நிற்பன யாவையும் மேல் எரி எய்த
பேன நீர் நெடு நெய் என பெய் கணை நெருப்பால் – கம்.யுத்1:6 16/2,3
அலக்கண் எய்த அமுது எழ ஆழியை – கம்.யுத்1:8 40/3
யாதும் ஒழியா வகை சுமந்து கடல் எய்த
போதலினும் அன்ன படை பொன்னி எனல் ஆன – கம்.யுத்1:9 7/3,4
வேதனை நெஞ்சின் எய்த வெம்பி யான் விளைவ சொன்னேன் – கம்.யுத்1:9 81/3
இணை நெடும் கமல கண்ணால் இலங்கையை எய்த கண்டான் – கம்.யுத்1:10 6/4
பின் பழி எய்த நின்றான் அவன் பின்னை பேச்சு விட்டான் – கம்.யுத்1:13 17/4
இன்று இவன் தன்மை எய்த நோக்கினால் எதிர்ந்த போரில் – கம்.யுத்1:14 17/1
அறுத்தனன் அரக்கர் எய்த எறிந்தன அறுத்து அறாத – கம்.யுத்2:15 148/1
இடுக்கு ஒன்றும் காணார் காண்பது எய்த கோல் நொய்தின் எய்தி – கம்.யுத்2:15 152/3
இறுத்தது இன்று உலகு என்பது ஓர் திமிலம் வந்து எய்த
கறுத்த சிந்தையன் இராவணன் அனையது கண்டான் – கம்.யுத்2:15 192/1,2
வேறு வேறு எய்த சரம் எலாம் சரங்களால் விலக்கி – கம்.யுத்2:15 201/2
எறிந்த கால வேல் எய்த அம்பு யாவையும் எரித்து – கம்.யுத்2:15 206/1
எய்த வாளியை ஏழினால் ஏழினோடு ஏழு – கம்.யுத்2:15 227/1
இருந்தவன் இலங்கை வேந்தன் இயற்கையை எய்த நோக்கி – கம்.யுத்2:16 13/1
மண் திறப்பு எய்த வீழ்ந்தான் மாருதி இமைப்பின் வந்தான் – கம்.யுத்2:16 191/4
ஏந்தலை அகம் மகிழ்ந்து எய்த நோக்கிய – கம்.யுத்2:16 288/2
உங்கள் தோள் தலை வாள்-கொடு துணித்து உயிர் குடித்து எம்முன் உவந்து எய்த
நங்கை நல் நலம் கொடுக்கிய வந்த நான் வானவர் நகை செய்ய – கம்.யுத்2:16 323/1,2
ஆர்த்து அவன் எய்த வாளி அனைத்தையும் அறுத்து மாற்றி – கம்.யுத்2:18 191/1
எய்தனன் எய்த எல்லாம் எரி முக பகழியாலே – கம்.யுத்2:18 192/1
நாலிடைப்பட்ட சேனை நாயகன் தம்பி எய்த
கோலிடைப்பட்டது எல்லாம் பட்டது குரக்கு சேனை – கம்.யுத்2:18 216/3,4
எய்த அது காலமாக விளிந்திலது யானை என்ன – கம்.யுத்2:18 223/1
இடைந்து சென்றவனை எய்தி எய்த அரிய காவல் பெற்று இகல் இயற்றுவான் – கம்.யுத்2:19 70/3
எய்யவும் எய்த வாளி விலக்கவும் உலகம் எங்கும் – கம்.யுத்2:19 114/1
எற்றுகின்றன எய்த எறிந்தன – கம்.யுத்2:19 136/2
அருளினை என்னின் எய்த அரியன உளவோ ஐய – கம்.யுத்2:19 268/4
ஏத்த அரும் தடம் தோள் ஆற்றல் என் மகன் எய்த பாசம் – கம்.யுத்2:19 296/1
எச்சு உறு துயரிடை எய்த ஈத்து உணா – கம்.யுத்3:20 45/3
எற்றின எறிந்த வல்லை ஏயின எய்த பெய்த – கம்.யுத்3:22 125/1
முனிவர் வானவர் முனிந்து வந்து எய்த யாம் முயன்ற – கம்.யுத்3:22 166/3
சென்று ஒன்று ஒன்றோடு இந்தியம் எல்லாம் சிதைவு எய்த
பொன்றும் என்னும் தம்பியை ஆர்வத்தொடு புல்லி – கம்.யுத்3:22 217/2,3
மாம் தளிர் எய்த நொய்தின் மயங்கினர் மழலை சொல்லார் – கம்.யுத்3:25 8/4
இ தன்மை எய்த நோக்கி அரசு வீற்றிருந்த எல்லை – கம்.யுத்3:25 17/2
கண்டனன் எய்த தன்மை கண்டிலர் இமைப்பு_இல்_கண்ணார் – கம்.யுத்3:27 93/4
ஏற்றும் சிலை நெடு நாண் ஒலி உலகு ஏழினும் எய்த
சீற்றம் தலைத்தலை சென்று உற இது தீர் என தெரியா – கம்.யுத்3:27 129/2,3
எய்த வன் பகழி எல்லாம் பறித்து இவன் என்-மேல் எய்யும் – கம்.யுத்3:28 31/1
ஏயும் மும்மை நூல் மார்பினர் எய்த வில் இரண்டால் – கம்.யுத்3:30 43/4
ஏம்பல் வந்து எய்த சொல்லி தேற்றினாய் அல்லையோ நீ – கம்.யுத்3:31 45/3
புரங்கள் எய்த புங்கவற்கும் உண்டு தேர் பொருந்தினார் – கம்.யுத்3:31 74/1
எய்த கணை எய்துவதன் முன்பு இடை அறுந்து இவர்கள் ஏழ் உலகமும் – கம்.யுத்3:31 150/1
எண்ணுதும் தொடர எய்த கோல் என எண்ணலுற்றார் – கம்.யுத்3:31 219/2
எய்த வாளியும் ஏயின படைக்கலம் யாவும் – கம்.யுத்4:32 29/1
நீல் நிற நிருதர்_கோன் எய்த நீதியின் – கம்.யுத்4:37 77/1
குருதி செம் கண் தீ உக ஞாலம் குலைவு எய்த – கம்.யுத்4:37 137/4
எய்த வந்து அ கணத்து எழுந்தது ஓர் சிரம் – கம்.யுத்4:37 152/2
மனையின் வந்து அவன் எய்த மதித்த நாள் – கம்.யுத்4:41 51/4
உன்னை முன்னம் வந்து எய்த உரைத்த நாள் – கம்.யுத்4:41 83/2
மா இயல் ஒண்_கணாரும் மைந்தரும் வள்ளல் எய்த
ஓவியம் உயிர் பெற்று-என்ன ஓங்கினர் உணர்வு பெற்றார் – கம்.யுத்4:41 114/3,4
காடு உறை அண்ணல் எய்த கடாம் திறந்து உகுத்த வாரி – கம்.யுத்4:42 4/3

மேல்


எய்த-பெற்றால் (1)

வேண்டியது எய்த-பெற்றால் வெற்றியின் விழுமிது அன்றோ – கம்.யுத்1:9 68/4

மேல்


எய்தகில்லாதவே (1)

இல்லை நின்-வயின் எய்தகில்லாதவே – கம்.ஆரண்:3 33/4

மேல்


எய்தது (3)

மறு தான் இல்லான் வனம் மொண்டிடும் ஓதையின் எய்தது அலால் – கம்.அயோ:4 82/3
என்பது கருதி அண்ணல் மறைந்து நின்று எய்தது என்றான் – கம்.கிட்:7 123/4
இகழ்வு அரும் பெரும் குணத்து இராமன் எய்தது ஓர் – கம்.சுந்:2 58/1

மேல்


எய்தமை (1)

சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/9

மேல்


எய்தல் (11)

செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் அல்லதை – புறம் 38/13
செய்_வினை மருங்கின் எய்தல் உண்டு எனின் – புறம் 214/7
எண் கொடு சுடர் வனத்து எய்தல் காணவோ – கம்.அயோ:4 184/2
இலங்கையில் விலங்கும் இவை எய்தல் இல என்றும் – கம்.ஆரண்:10 44/1
எய்தல் காண்டும்-கொல் இன்னம் என்று அரிதின் வந்து எய்தி – கம்.கிட்:4 15/1
வரி சிலை குழைய வாங்கி வாய் அம்பு மருமத்து எய்தல்
தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் – கம்.கிட்:7 89/3,4
இந்திரன் முதலினோரால் எய்தல் ஆம் இயல்பிற்று அன்றே – கம்.கிட்:11 48/2
தீயது தீவர்க்கு எய்தல் திண்ணம் என் – கம்.சுந்:3 38/3
புலை உறு மரணம் எய்தல் எனக்கு இது புகழதேயால் – கம்.யுத்2:16 151/4
யாரும் என் படைஞர் எய்தல் இன்றி அயல் ஏக யானும் இகல் வில்லும் ஓர் – கம்.யுத்2:19 77/1
என்னை இது நம்மை இடை எய்தல் என எண்ணா – கம்.யுத்4:36 18/1

மேல்


எய்தல்-பால (1)

போதம் வந்து எய்தல்-பால யாவையும் புரிந்து பொன் பூம் – கம்.யுத்3:26 61/2

மேல்


எய்தல்-பாற்றும் (1)

இ வினை இவன்-வயின் எய்தல்-பாற்றும் அன்று – கம்.அயோ:4 159/2

மேல்


எய்தலர் (1)

எந்தை நின் அடியர் யாரும் எய்தலர் நின்னை என்றான் – கம்.யுத்3:22 152/4

மேல்


எய்தலாத (1)

என் பிறந்தார்க்கு இடை எய்தலாத என் – கம்.கிட்:16 31/2

மேல்


எய்தலாம் (1)

நீர் உடை காவல் மூதூர் எய்தலாம் நெறியிற்று அன்றால் – கம்.யுத்2:17 45/2

மேல்


எய்தலால் (4)

அயில்விலன் ஒரு பொருள் அவலம் எய்தலால்
துயில்விலன் என்பது சொல்லல்-பாலதோ – கம்.ஆரண்:14 94/2,3
இழை படர்ந்து அனைய நீர் அருவி எய்தலால்
குழை படு முகத்தியர் கோலம் ஒப்பது – கம்.கிட்:1 10/3,4
எழு கொழும் சுடர் கற்றை சென்று எய்தலால்
குழுவு தண் புனல் மேகம் கொதிக்கவே – கம்.சுந்:13 15/3,4
எதிர் எழுந்து நிரந்தரம் எய்தலால்
மதியவன் கதிரின் குளிர் வாய்ந்தன – கம்.யுத்1:8 61/2,3

மேல்


எய்தலாலே (1)

எல்லாரும் எல்லா பெரும் செல்வமும் எய்தலாலே
இல்லாரும் இல்லை உடையார்களும் இல்லை மாதோ – கம்.பால:3 73/3,4

மேல்


எய்தலாவது (1)

அற்புதம் அமரரும் எய்தலாவது
சிற்பமும் மயன் மனம் வருந்தி செய்தது – கம்.கிட்:14 31/3,4

மேல்


எய்தலும் (8)

உரிதின் ஒருதலை எய்தலும் வீழ்வார் – கலி 92/7
எரிந்து எழு கொடும் சுரம் இனையது எய்தலும்
அரும் தவன் இவர் பெரிது அளவு இல் ஆற்றலை – கம்.பால:7 17/1,2
நதிக்கு வந்து அவர் எய்தலும் அருணன் தன் நயன – கம்.பால:9 2/1
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும்
தாதையோடு ஒத்தது அ தானையின் தன்மையே – கம்.பால:20 28/3,4
புறத்துறு பெரும் பழி பொது இன்று எய்தலும்
அறத்தினை மறத்தியோ அவலம் உண்டு எனா – கம்.அயோ:5 27/3,4
எறிந்தன கடிய சொல் செவியுள் எய்தலும்
நெறிந்து அலர் குஞ்சியான் நெடிது வீழ்ந்தனன் – கம்.அயோ:11 44/1,2
ஏத்தினள் எய்தலும் இருத்திர் ஈண்டு என – கம்.ஆரண்:12 34/1
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே – கம்.யுத்3:20 81/1

மேல்


எய்தலுறும் (1)

ஏகி தனி சென்று எதிர் எய்தலுறும்
காகுத்தனை எய்திய காலையின்-வாய் – கம்.யுத்2:18 45/1,2

மேல்


எய்தலை (1)

இயைந்த நாள் எல்லை நீ சென்று எய்தலை செல்வம் எய்தி – கம்.கிட்:11 80/1

மேல்


எய்தலோ (1)

வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/11

மேல்


எய்தலோடும் (2)

இருந்த மாரீசன் அந்த இராவணன் எய்தலோடும்
பொருந்திய பயத்தன் சிந்தை பொருமுற்று வெருவுகின்றான் – கம்.ஆரண்:11 1/1,2
இ வகை எண்ணி ஆண்டு அ இருவரும் எய்தலோடும்
செ வழி உள்ளத்தானும் தெரிவுற எதிர்சென்று எய்தி – கம்.கிட்:2 14/1,2

மேல்


எய்தவர் (1)

எய்தவர் பெறுவர் என்றால் இணை அடி இறைஞ்சி ஏவல் – கம்.கிட்:7 139/3

மேல்


எய்தவற்கு (1)

எய்த எய்தவற்கு எய்திய மாக்கதை – கம்.பால:0 8/3

மேல்


எய்தவன் (3)

எய்தவன் யாவனோ ஏற்றி பண்டு என்பார் – கம்.பால:13 6/4
அழுந்தும் இ சரம் எய்தவன் ஆர்-கொல் என்று அயிர்க்கும் – கம்.கிட்:7 67/4
எய்தவன் இருந்த சூழல் இருவரும் எய்த சென்றார் – கம்.யுத்1:4 128/4

மேல்


எய்தவும் (2)

எய்தவும் இது இயம்புவது யாது எனின் – கம்.பால:0 7/2
எரி கதிர் இன் துயில் எழுப்ப எய்தவும்
மருளொடு தெருளுறும் நிலையர் மங்கையர் – கம்.ஆரண்:10 128/2,3

மேல்


எய்தவே (3)

தோன்றினன் யாவரும் துணுக்கம் எய்தவே – கம்.ஆரண்:7 51/4
ஏயின ஆயிரத்து_இரட்டி எய்தவே – கம்.யுத்2:15 105/4
சென்றனன் யாவரும் திடுக்கம் எய்தவே – கம்.யுத்2:16 102/4

மேல்


எய்தவை (1)

கொற்ற வெம் கணை உலக்க எய்தவை குளிப்ப நின்று உடல் குலுங்கினார் – கம்.யுத்2:19 87/2

மேல்


எய்தற்கு (3)

யாவையும் ஒக்கும் பெருமையால் எய்தற்கு அருமையால் ஈசனை ஒக்கும் – கம்.பால:3 8/4
அன்னாரேனும் அஞ்சுவர் எய்தற்கு அளி உற்றால் – கம்.சுந்:2 82/3
எய்தற்கு உளவோ இவன் இ சிலையில் – கம்.யுத்2:18 78/3

மேல்


எய்தன (11)

எறிந்தன எய்தன இடி உரும் என மேல் – கம்.சுந்:8 25/1
எறிந்தன நிருதர் வெய்தின் எய்தன படைகள் யாவும் – கம்.சுந்:10 25/1
ஈண்டு வெம் சரம் எய்தன எய்திடா-வண்ணம் – கம்.சுந்:11 42/2
ஏ எனும் மாத்திரத்து எய்தன எறிந்தன எறி-தொறும் எறி-தோறும் – கம்.யுத்1:3 82/2
எறிந்த எய்தன எற்றின குத்தின ஈர்த்தன படை யாவும் – கம்.யுத்1:3 83/1
அன்னவர் எய்தன எறிந்த ஆயிரம் – கம்.யுத்2:18 123/1
எறிந்தன எய்தன எய்தி ஒன்றொடு ஒன்று – கம்.யுத்2:18 126/1
எய்தன எறிந்த யானை ஈர்த்தன கோத்த சோரி – கம்.யுத்3:21 12/4
குறித்து எறிந்தன எய்தன கூற்றுற – கம்.யுத்3:31 132/1
இறுத்தில இராவணன் எறிந்த எய்தன
அறுத்ததும் தடுத்ததும் அன்றி ஆரியன் – கம்.யுத்4:37 71/2,3
எய்தன சரம் எலாம் இமைப்பின் முந்துற – கம்.யுத்4:37 83/1

மேல்


எய்தனர் (4)

எய்தனர் எறிந்தனர் எரியும் நீருமாய் – கம்.பால:8 33/1
எறிந்தனர் எய்தனர் எண்_இறந்தன – கம்.சுந்:9 30/1
எய்தனர் நிருதர் கல்லால் எறிந்தனர் கவிகள் ஏந்தி – கம்.யுத்2:16 170/1
தூரும்-வகை தூவினர் துரந்தனர்கள் எய்தனர் தொடர்ந்தனர்களால் – கம்.யுத்3:31 146/4

மேல்


எய்தனவும் (1)

எறிந்தனவும் எய்தனவும் எடுத்தனவும் பிடித்தனவும் படைகள் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 99/1

மேல்


எய்தனன் (5)

காமனும் ஒரு சரம் கருத்தின் எய்தனன்
வேம் எரி-அதனிடை விறகு இட்டு என்னவே – கம்.பால:10 42/3,4
ஈறு_இலா விசையன இராமன் எய்தனன்
பாறு உகு சிறை என விசும்பில் பாறிட – கம்.யுத்2:16 302/2,3
எய்தனன் எய்த எல்லாம் எரி முக பகழியாலே – கம்.யுத்2:18 192/1
தெரிந்து ஒரு பகழி பாய எய்தனன் இராமன் ஏவ – கம்.யுத்3:21 20/3
நூற்று கோடி அம்பு எய்தனன் இராவணன் நொடியில் – கம்.யுத்4:37 99/4

மேல்


எய்தா (14)

ஏணி எய்தா நீள் நெடு மார்பின் – பெரும் 245
கைதூவு இன்மையின் எய்தா மாறே – நற் 280/10
பண் கண்டு திறன் எய்தா பண் தாளம் பெற பாடி – பரி 11/128
சுனை மலர் தாது ஊதும் வண்டு ஊதல் எய்தா
அனைய பரங்குன்றின் அணி – பரி 17/38,39
களிறு அணந்து எய்தா கல் முகை இதணத்து – அகம் 308/9
தாம் வந்து எய்தா அளவை ஒய்யென – புறம் 150/11
சோக விடம் தொடர துணுக்கம் எய்தா
ஆகம் அடங்கலும் வெந்து அழிந்து அராவின் – கம்.அயோ:3 15/2,3
அரிவையும் ஐயம் எய்தா ஆர் இவன் தான் என்று ஒன்றும் – கம்.ஆரண்:12 63/2
ஈண்டு இதுதான்-கொல் வேலை இலங்கை என்று ஐயம் எய்தா
வேண்டு அரு விண்ணாடு என்னும் மெய்ம்மை கண்டு உள்ளம் மீட்டான் – கம்.சுந்:1 1/2,3
எய்த கடும் கணை யாவையும் எய்தா
நொய்து அகலும்படி கைகளின் நூறா – கம்.சுந்:9 48/1,2
இணை ஆரும் இல் அவன் நேர் வரவு எய்தா வலி செய்தாய் – கம்.யுத்2:15 180/2
ஏவுண்டு துளக்கம் எய்தா இரத்தக பரிதி ஈன்ற – கம்.யுத்3:21 21/1
நல் பெரு வாடை உற்ற மரங்களின் நடுக்கம் எய்தா
கற்பகம் அனைய வள்ளல் கரும் கழல் கமல கால்-மேல் – கம்.யுத்3:26 57/2,3
சொரிவு அமைப்பது அரிது ஆய மழை கண்ணாள் தொடருதலும் துணுக்கம் எய்தா
பரிவு அமைத்த திரு மனத்தான் அடி தொழுதான் அவள் புகுந்து பற்றிக்கொண்டாள் – கம்.யுத்4:41 69/3,4

மேல்


எய்தா-வகை (1)

எய்தான் சரம் எய்தா-வகை இற்றீக என இடையே – கம்.யுத்2:15 158/1

மேல்


எய்தா-வண்ணம் (1)

என் அவர் எய்தா-வண்ணம் இயற்றலாம் உறுதி என்றான் – கம்.யுத்3:26 14/4

மேல்


எய்தாத (1)

என்றானும் இனைய தன்மை எய்தாத இலங்கை வேந்தன் – கம்.யுத்1:12 51/1

மேல்


எய்தாது (8)

கடும் சூல் வயவொடு கானல் எய்தாது
கழனி ஒழிந்த கொடு வாய் பேடைக்கு – நற் 263/5,6
பிடி படு பூசலின் எய்தாது ஒழிய – அகம் 211/10
எய்தாது நின்றம் மலர் நோக்கி எனக்கு இது ஈண்ட – கம்.பால:17 16/3
எய்த கடவ பொருள் எய்தாது இகவாது என்ன இயல்பு எண்ணா – கம்.அயோ:6 27/2
எய்தாது எய்தாது எய்தின் இராமன் உலகு ஈன்றான் – கம்.ஆரண்:11 13/2
எய்தாது எய்தாது எய்தின் இராமன் உலகு ஈன்றான் – கம்.ஆரண்:11 13/2
எய்தாது ஒழியான் இது என்னை-கொலாம் – கம்.ஆரண்:14 62/4
இ நிலை விரைவின் எய்தாது இ துணை தாழ்த்தி ஆயின் – கம்.யுத்1:12 38/1

மேல்


எய்தாமல் (1)

தீங்கு இடையூறு எய்தாமல் தெருட்டுதிர் போய் என சொல்லி அவரை தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:24 30/2

மேல்


எய்தாய் (1)

இரு குன்று அனைய புயத்தாய் இபம் என்று உணராது எய்தாய்
உருகும் துயரம் தவிர் நீ ஊழின் செயல் ஈது என்றே – கம்.அயோ:4 77/3,4

மேல்


எய்தார் (6)

முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார்
வாழ் நாள் வகை அளவு அறிஞரும் இல்லை – நற் 314/1,2
மறு அற்ற மைந்தர் தோள் எய்தார் மணந்தார் – பரி 19/92
முறுவல் தலையளி எய்தார் நின் குன்றம் – பரி 19/93
எல்லாம் ஒரு தொடையா உடன் எய்தார் வினை செய்தார் – கம்.ஆரண்:7 88/4
எறிந்தார் என எய்தார் என நினைந்தார் என எறிய – கம்.ஆரண்:7 89/1
எய்தார் பலர் எறிந்தார் பலர் மழு ஓச்சினர் எழுவால் – கம்.ஆரண்:7 97/1

மேல்


எய்தான் (42)

ஏத்தவை இசைக்கும் செம்பொன் மண்டபம் இனிதின் எய்தான்
ஒத்தவை உலகத்து எங்கும் உள்ளவை உணர்ந்தார் உள்ளம் – கம்.அயோ:3 105/2,3
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் – கம்.ஆரண்:8 18/4
ஆயிரம் வடி கணை அரக்கர்_பதி எய்தான்
தீ உருவ கால் விசைய செவ்வியன் வெவ் வாய் – கம்.ஆரண்:9 11/2,3
ஏழ் உலகினுக்கும் ஒரு நாயகனும் எய்தான்
சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே – கம்.ஆரண்:9 12/2,3
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர – கம்.சுந்:10 33/1
வாலி-தன்னை அ மனிதனும் மறைந்து நின்று எய்தான் – கம்.யுத்1:2 108/4
எரியின் மு மடி கொடியன சுடு சரம் எய்தான் – கம்.யுத்1:6 15/4
உக்கிர வயிர வாளி ஒன்று புக்கு ஒளிக்க எய்தான் – கம்.யுத்2:15 131/4
ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் அவன் அவை ஆற்றி நின்றான் – கம்.யுத்2:15 136/4
நூறு கோல் நொய்தின் எய்தான் அவை உடல் நுழைதலோடும் – கம்.யுத்2:15 138/3
ஈர்க்கின்றன கனல் ஒப்பன எய்தான் இகல் செய்தான் – கம்.யுத்2:15 157/4
எய்தான் சரம் எய்தா-வகை இற்றீக என இடையே – கம்.யுத்2:15 158/1
ஏழு வெம் சரம் உடன் தொடுத்து இராவணன் எய்தான் – கம்.யுத்2:15 226/4
இரண்டு தோளினும் இரண்டு புக்கு அழுந்திட எய்தான் – கம்.யுத்2:15 239/4
ஏற்றுறா முனம் இடை அற கணைகளால் எய்தான்
காற்றினும் கடிது ஆவன கதிர் மணி நெடும் தேர் – கம்.யுத்2:15 241/2,3
இற்று அவிந்துக எரி கணை இடை அற எய்தான்
கொற்ற வெண்குடை கொடியொடும் துணிபட குறைந்தான் – கம்.யுத்2:15 242/2,3
எண் இரண்டினோடு இரண்டு ஒரு தொடை தொடுத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 232/4
இறுத்து மாற்று இது வல்லையேல் என்று கோத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 234/4
கொண்டல் ஒத்தவன் கொடும் கணை பத்து ஒரு தொடையினில் கோத்து எய்தான்
கண்டம் உற்றது மற்று அது கரும் கழல் அரக்கனும் கனன்று ஆங்கு ஓர் – கம்.யுத்2:16 331/2,3
ஏறு ஆங்கு அதும் எறியாத-முன் முறியாய் உக எய்தான்
கோல் தாங்கிய சிலையானுடன் நெடு மாருதி கொதித்தான் – கம்.யுத்2:18 166/2,3
ஓங்கல்-போல் புயத்தினான்-தன் உரத்திடை ஒளிக்க எய்தான் – கம்.யுத்2:18 222/4
ஈடு உற இடபன் மார்பத்து ஈர்_ஐந்து பகழி எய்தான் – கம்.யுத்2:18 231/4
ஆயிர கோடி பல்லம் அயில் எயிற்று அரக்கன் எய்தான்
ஆயிர கோடி பல்லத்து அவை துணித்து அறுத்தான் ஐயன் – கம்.யுத்2:19 107/1,2
ஆயிர கோடி நாக கணை தொடுத்து அரக்கன் எய்தான்
ஆயிர கோடி நாக கணைகளால் அறுத்தான் அண்ணல் – கம்.யுத்2:19 107/3,4
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை