எ – முதல் சொற்கள் பகுதி 2 – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

எல்லாமும் 1
எல்லார் 2
எல்லார்க்கும் 3
எல்லார்களும் 1
எல்லாரும் 21
எல்லாருள்ளும் 1
எல்லாஅ 1
எல்லி 29
எல்லிடு 1
எல்லிய 1
எல்லியில் 1
எல்லியின் 2
எல்லியும் 6
எல்லியை 1
எல்லில் 1
எல்லிழாய் 1
எல்லிற்று 2
எல்லின் 3
எல்லின்று 9
எல்லினன் 1
எல்லினிர் 1
எல்லினில் 1
எல்லினும் 1
எல்லினை 2
எல்லீரும் 7
எல்லு 5
எல்லுண்ட 1
எல்லும் 4
எல்லுற்று 1
எல்லே 1
எல்லேம் 1
எல்லை 126
எல்லை-இதன்-வாய் 1
எல்லை_தருநன் 1
எல்லை_அற்ற 2
எல்லை_இல் 16
எல்லை_இல்லை 1
எல்லைக்கு 1
எல்லைக்கும் 1
எல்லையா 1
எல்லையான் 1
எல்லையில் 8
எல்லையின் 2
எல்லையின்-வாய் 1
எல்லையினில் 2
எல்லையும் 19
எல்லோம் 4
எல்லோமும் 1
எல்லோர்க்கும் 2
எல்லோரும் 2
எலாம் 563
எலாரையும் 1
எலாஅ 1
எலாஅம் 1
எலி 10
எலும்பு 3
எலுவ 3
எவ்வ 12
எவ்வகை 1
எவ்வண்ணம் 1
எவ்வணம் 1
எவ்வத்தள் 1
எவ்வத்தால் 1
எவ்வத்து 1
எவ்வத்துள் 1
எவ்வம் 64
எவ்வம்_இல் 1
எவ்வமும் 1
எவ்வமொடு 8
எவ்வழி 1
எவ்வாயும் 1
எவ்வாறு 4
எவ்வி 8
எவ்விட 1
எவ்விய 1
எவ்வியது 1
எவ்வினான் 1
எவ்வை 1
எவ்வைக்கு 1
எவண் 1
எவணரோ 1
எவர் 2
எவர்க்கும் 19
எவரினும் 4
எவரும் 31
எவரே 2
எவரை 1
எவரையும் 1
எவரொடும் 1
எவளோ 1
எவற்றிற்கும் 1
எவற்றினும் 3
எவற்றையும் 1
எவன் 78
எவன்-கொல் 34
எவன்-கொல்லோ 2
எவன்-கொலோ 9
எவனுக்கும் 1
எவனே 2
எவனோ 52
எவை 1
எவையும் 31
எழ 122
எழல் 3
எழலால் 4
எழலும் 2
எழவும் 1
எழவே 2
எழா 5
எழாதாள் 1
எழாது 1
எழால் 2
எழாலின் 1
எழாலொடு 1
எழாஅ 6
எழாஅ-காலே 1
எழாஅய் 1
எழாஅல் 2
எழியா 1
எழில் 233
எழில்_நுதல் 1
எழில்_இல 1
எழிலாட்டி-மாட்டு 1
எழிலால் 2
எழிலாலும் 1
எழிலாளன் 1
எழிலாளே 1
எழிலானை 1
எழிலி 38
எழிலிய 7
எழிலியும் 1
எழிலியை 1
எழிலில் 1
எழிலினான் 1
எழிலும் 1
எழிலே 1
எழிலை 2
எழின் 1
எழினி 10
எழினியாதன் 1
எழினியும் 1
எழினும் 1
எழீஇ 6
எழீஇய 1
எழீஇயவை 1
எழு 261
எழு-தோறும் 1
எழு-மதி 5
எழு-மின் 1
எழு-மினோ 1
எழு_நான்கையும் 1
எழு_மகளிருள் 1
எழுக்கள் 2
எழுக்களும் 1
எழுக 21
எழுகமோ 2
எழுகல்லாத 1
எழுகிலர் 1
எழுகிற்கில்லா 1
எழுகின்ற 10
எழுகின்றது 2
எழுகின்றன 1
எழுகின்றான் 2
எழுகெனோ 1
எழுச்சி 1
எழுத்தினன் 1
எழுத்து 10
எழுத்து_நிலை_மண்டபம் 1
எழுத்தே 1
எழுத 16
எழுத_அரு 2
எழுத_அரும் 2
எழுத_ஒண்ணா 3
எழுத_ஒண்ணாத 1
எழுத_ஒணாதால் 1
எழுதரு 13
எழுதரும் 15
எழுதரூஉ 1
எழுதரூஉம் 1
எழுதல் 4
எழுதல-என்னினும் 1
எழுதலாம்-கொல் 2
எழுதலால் 1
எழுதலின் 1
எழுதலும் 7
எழுதலோடும் 1
எழுதவும் 1
எழுதற்கு 1
எழுதாக்கற்பின் 1
எழுதி 16
எழுதிய 15
எழுதியது 1
எழுதிற்று 1
எழுதினால் 1
எழுது 22
எழுது_அரு 1
எழுதுகோ 1
எழுதும் 3
எழுதுவார்க்கு 1
எழுந்த 119
எழுந்ததன் 1
எழுந்தது 33
எழுந்தது-போல் 1
எழுந்ததையன்றே 1
எழுந்தபடியே 1
எழுந்தருள் 1
எழுந்தருளினான் 1
எழுந்தருளும் 1
எழுந்தவர் 4
எழுந்தவர்க்கு 1
எழுந்தவளும் 1
எழுந்தவன் 2
எழுந்தவனை 1
எழுந்தவோ 1
எழுந்தன்றால் 1
எழுந்தன்று 3
எழுந்தன 20
எழுந்தனம் 1
எழுந்தனர் 15
எழுந்தனல் 1
எழுந்தனவால் 1
எழுந்தனன் 20
எழுந்தாடும் 1
எழுந்தார் 8
எழுந்தால் 2
எழுந்தால்-போல் 1
எழுந்தாள் 5
எழுந்தான் 21
எழுந்தானையும் 1
எழுந்திட்டது 1
எழுந்திடில் 1
எழுந்திராயோ 1
எழுந்திருந்தான் 1
எழுந்தில 1
எழுந்திலர் 1
எழுந்திலன் 2
எழுந்து 255
எழுந்து_அனைய 1
எழுந்து_எழுந்து 1
எழுந்தும் 1
எழுந்தேன் 1
எழுந்தேனை 1
எழுந்தோம் 1
எழுப்ப 2
எழுப்பல் 2
எழுப்பி 2
எழுப்பினான் 1
எழுப்பும் 1
எழுப்புவ 1
எழுபதின் 2
எழுபதினாயிரர்க்கு 1
எழுபது 14
எழுபதும் 1
எழுபு 2
எழும் 72
எழும்படி 1
எழும்பி 1
எழுமரம் 1
எழுமாறு 1
எழுமுடி 1
எழுமே 2
எழுமை 1
எழுமோ 1
எழுவதன் 1
எழுவது 1
எழுவதே 2
எழுவர் 11
எழுவரால் 1
எழுவரும் 2
எழுவரொடு 1
எழுவரோடு 1
எழுவன 3
எழுவாய் 3
எழுவார் 1
எழுவால் 3
எழுவாள் 2
எழுவாளை 2
எழுவான் 7
எழுவி 1
எழுவிய 1
எழுவின் 5
எழுவினால் 1
எழுவினின் 1
எழுவினும் 3
எழுவு 2
எழுவும் 4
எழுவுறு 1
எழுவென் 1
எழுவே 1
எழுவேன் 2
எழுவை 1
எழுவொடும் 1
எழுவோரும் 1
எழூஉ 6
எழூஉக 1
எழூஉம் 2
எள் 22
எள்-தனை 1
எள்-உற்று 1
எள்_இல் 1
எள்கல் 1
எள்ள 16
எள்ள_அரிய 1
எள்ள_அரு 2
எள்ள_அரும் 2
எள்ளப்படு 1
எள்ளல் 5
எள்ளலன் 1
எள்ளலான் 1
எள்ளலுற்று 1
எள்ளலையாம் 1
எள்ளற்குறு 1
எள்ளா 4
எள்ளார் 1
எள்ளி 9
எள்ளிய 1
எள்ளில் 1
எள்ளினும் 2
எள்ளீயும் 1
எள்ளுக 1
எள்ளுதல் 1
எள்ளுதி 1
எள்ளுதிர் 1
எள்ளுநர் 2
எள்ளுபு 1
எள்ளும் 6
எள்ளும்-மார் 1
எள்ளுவ 1
எள்ளுவர் 3
எள்ளுவாய் 1
எள்ளூறு 1
எளி 1
எளிதாம் 1
எளிதால் 1
எளிதின் 15
எளிதினின் 6
எளிது 19
எளிது-மன் 2
எளிது-அரோ 4
எளிதும் 1
எளிதே 6
எளிதோ 14
எளிமை 4
எளிமையாய் 1
எளிமையின் 3
எளிமையும் 2
எளிய 7
எளிய-மன் 1
எளிய-மன்னால் 1
எளிய-மன்னே 1
எளியது 5
எளியம் 1
எளியமா 1
எளியர் 3
எளியவர் 3
எளியவர்-திறத்து 1
எளியவர்க்கு 1
எளியவால் 1
எளியவோ 4
எளியள் 5
எளியன் 1
எளியனோ 2
எளியாரிடை 1
எளியாள் 1
எளியெனோ 1
எளியேம் 1
எளியேன் 2
எளியேனோ 2
எளியை 1
எளியோர் 2
எளியோரின் 1
எளியோரை 1
எளிவந்த 1
எளிவந்தும் 1
எளிவந்தோர்-மேல் 1
எளிவரவு 1
எளிவரும் 3
எற்காக 1
எற்கு 17
எற்கே 1
எற்பு 2
எற்ற 20
எற்றம் 1
எற்றலின் 1
எற்றலும் 3
எற்றலோடும் 1
எற்றவும் 1
எற்றா 1
எற்றாம் 1
எற்றான் 1
எற்றி 26
எற்றிட 3
எற்றிய 3
எற்றின 6
எற்றினன் 3
எற்றினனால் 1
எற்றினார் 2
எற்றினான் 7
எற்றினானை 1
எற்று 7
எற்று-மின் 2
எற்றுக 1
எற்றுகிற்றிலென் 1
எற்றுகின்றன 1
எற்றுண்டும் 1
எற்றுதிர் 4
எற்றுதும் 1
எற்றும் 11
எற்றுமால் 2
எற்றுவ 1
எற்றுவது 1
எற்றுவர் 2
எற்றுவாம் 1
எற்றுவார் 1
எற்றுவான் 4
எற்றுவென் 3
எற்றுவேன் 1
எற்றுறு 2
எற்றே 4
எற்றை 1
எற்றையோர்க்கும் 1
எற்றோ 1
எறி 170
எறி-தொறும் 5
எறி-தோறும் 1
எறி-மின் 2
எறி-உளி 3
எறி_பதத்தான் 1
எறிக்கும் 6
எறிக 1
எறிகல் 1
எறிகுவென் 1
எறிஞரின் 1
எறித்த 4
எறித்தரு 1
எறித்தலானே 1
எறித்தலின் 1
எறித்திட 1
எறித்து 1
எறித்துளது 1
எறிதர 4
எறிதரு 2
எறிதரும் 3
எறிதல் 3
எறிதலால் 1
எறிதலின் 2
எறிதலும் 3
எறிதலோடு 1
எறிதிர் 1
எறிந்த 73
எறிந்ததனை 1
எறிந்தது 3
எறிந்தவர் 1
எறிந்தவை 1
எறிந்தன்றே 2
எறிந்தன 19
எறிந்தனர் 5
எறிந்தனர்கள் 1
எறிந்தனவும் 1
எறிந்தனன் 5
எறிந்தனை 1
எறிந்தார் 5
எறிந்தாரும் 1
எறிந்தான் 19
எறிந்தான்-தனை 1
எறிந்தானும் 1
எறிந்திட்டு 1
எறிந்திட 2
எறிந்திடின் 1
எறிந்து 83
எறிந்தும் 1
எறிந்துவிடற்கு 1
எறிந்துழி 1
எறிந்தோம் 1
எறிந்தோர் 1
எறிந்தோன் 1
எறிப்ப 9
எறிப்பது 1
எறிபு 1
எறிய 26
எறியர் 2
எறியலுற்ற 1
எறியவே 2
எறியா 6
எறியாத-முன் 1
எறியாது 3
எறியார் 1
எறியினும் 3
எறியுநர் 1
எறியும் 22
எறிவர் 5
எறிவல் 1
எறிவன 4
எறிவனர் 1
எறிவார் 1
எறிவான் 2
எறிவான்-கொல்லோ 1
எறிவிடத்து 1
எறிவு 2
எறிவென் 1
எறிவோரும் 1
எறுப்பு 1
எறுப்பு_இனம் 1
எறும்பி 2
எறும்பின் 1
எறும்பும் 1
எறுழ் 40
எறுழம் 1
என் 1563
என்-கண் 8
என்-கொண்டு 1
என்-கொல் 31
என்-கொலாம் 2
என்-கொலோ 11
என்-தன் 4
என்-பால் 14
என்-பொருட்டு 1
என்-போல் 1
என்-மின் 2
என்-மேல் 6
என்-வயின் 28
என்-அரோ 2
என்-உடன் 1
என்_தலை 1
என்க 1
என்கண் 4
என்கமோ 1
என்கலா 1
என்கிலது 1
என்கிலம் 3
என்கிலாத 1
என்கின்ற 4
என்கின்றது 2
என்கின்றார் 3
என்கின்றாரை 1
என்கின்றாள் 2
என்கின்றான் 1
என்கு 5
என்குநர் 4
என்குவள் 1
என்குவெம்-மன்னே 1
என்குவை 2
என்கெனோ 1
என்கேன் 4
என்கேனோ 5
என்கை 2
என்கோ 28
என்தன் 2
என்தான் 1
என்ப 104
என்ப-போல் 1
என்ப-மன்னோ 3
என்படும் 3
என்பத்தை 1
என்பதற்கு 1
என்பதன் 2
என்பதனால் 2
என்பதனின் 2
என்பதனை 1
என்பதில் 1
என்பதின் 1
என்பது 234
என்பதும் 15
என்பதுவே 1
என்பதே 2
என்பதை 14
என்பதோ 11
என்பதோர் 4
என்பர் 31
என்பர்-கொல் 1
என்பர்களால் 2
என்பரால் 14
என்பரேல் 1
என்பரோ 2
என்பவட்கு 1
என்பவர் 7
என்பவர்கள் 1
என்பவள்-தனை 1
என்பவன் 13
என்பவனும் 2
என்பவனை 2
என்பவனையும் 1
என்பவே 1
என்பவை 6
என்பவோ 3
என்பளவும் 1
என்பன 11
என்பாம் 2
என்பாய் 8
என்பார் 109
என்பார்-தம்மின் 1
என்பார்கட்கு 1
என்பார்கள் 1
என்பார்தாம் 1
என்பாரும் 7
என்பாரையும் 1
என்பால் 3
என்பாள் 11
என்பாளை 1
என்பாற்கு 1
என்பான் 49
என்பான்-தன் 1
என்பான்-தன்னை 1
என்பானால் 1
என்பானேல் 1
என்பின் 2
என்பீர் 1
என்பு 28
என்பு_இலா 1
என்புகள் 1
என்பும் 1
என்புழி 4
என்புற 1
என்பென் 5
என்பேம் 1
என்பேன் 4
என்பேன்-மன் 3
என்பொடு 1
என்போய் 2
என்போர் 3
என்போர்க்கு 3
என்போரும் 1
என்போள் 1
என்போனை 1
என்மரும் 5
என்மனார் 2
என்மாரும் 4
என்முன் 2
என்மோ 1
என்ற 117
என்ற-கால் 1
என்ற-போது 2
என்றதற்கு 1
என்றதன் 2
என்றதனால் 1
என்றதின் 1
என்றது 12
என்றதும் 1
என்றதுவும் 1
என்றதுவே 1
என்றபோது 1
என்றமை 1
என்றரோ 1
என்றல் 19
என்றலால் 2
என்றலின் 14
என்றலுக்கு 1
என்றலும் 53
என்றலுமே 4
என்றலோ 1
என்றலோடும் 4
என்றவட்கு 1
என்றவர் 6
என்றவரோடும் 1
என்றவள் 1
என்றவன் 4
என்றவை 1
என்றற்கு 2
என்றன் 1
என்றன 3
என்றனம் 3
என்றனர் 36
என்றனர்-மன் 1
என்றனரே 1
என்றனள் 22
என்றனன் 83
என்றனிர் 4
என்றனென் 4
என்றனை 7
என்றா 1
என்றாய் 11
என்றார் 117
என்றார்-அரோ 3
என்றார்க்கு 2
என்றாரை 4
என்றால் 109
என்றாலும் 29
என்றாள் 163
என்றாள்-வயின் 1
என்றாளுக்கு 1
என்றாளோ 1
என்றான் 716


எல்லாமும் (1)

நல்ல கமழ் தேன் அளி வழக்கம் எல்லாமும்
பண் தொடர் வண்டு பரிய எதிர் வந்து ஊத – பரி 10/118,119

மேல்


எல்லார் (2)

எல்லார் மாவும் வந்தன எம் இல் – புறம் 273/2
எல்லார் புறனும் தான் கண்டு உலகத்து – புறம் 356/7

மேல்


எல்லார்க்கும் (3)

நெட்டு இரும் கூந்தல் கடவுளர் எல்லார்க்கும்
முட்டுப்பாடு ஆகலும் உண்டு – கலி 93/35,36
நெல்லும் நீரும் எல்லார்க்கும் எளிய என – புறம் 58/10
இலங்கையர் வேந்தற்கேயோ எல்லார்க்கும் செய்தது இன்பம் – கம்.யுத்1:13 23/4

மேல்


எல்லார்களும் (1)

எல்லார்களும் கரம் கொண்டு இரு விழி பொத்தினர் இருந்தார் – கம்.யுத்4:37 51/2

மேல்


எல்லாரும் (21)

எல்லாரும் அறிய நோய் செய்தனவே – குறு 72/2
பிறை ஏர் நுதலியர் எல்லாரும் தம் முன் – பரி 24/30
ஒழிந்தவர் எல்லாரும் உண்ணாதும் செல்லார் – கலி 18/6
நாறு இரும் கூந்தல் பொதுமகளிர் எல்லாரும்
முல்லை அம் தண் பொழில் புக்கார் பொதுவரோடு – கலி 101/48,49
எல்லாரும் கேட்ப அறைந்து_அறைந்து எப்பொழுதும் – கலி 102/11
நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும்
வான் உற ஓங்கிய வயங்கு ஒளிர் பனை_கொடி – கலி 104/6,7
எல்லாரும் தேற்றர் மருந்து – கலி 145/50
எல்லாரும் உவப்பது அன்றியும் – புறம் 195/8
எல்லாரும் எல்லா பெரும் செல்வமும் எய்தலாலே – கம்.பால:3 73/3
இ திருவை நில வேந்தர் எல்லாரும் காதலித்தார் – கம்.பால:13 19/4
மன்னவரும் மந்திரியர் எல்லாரும் வந்து அடைந்தார் – கம்.அயோ:14 66/3
மற்றும் வரல்-பாலர் எல்லாரும் வந்து அடைந்து – கம்.அயோ:14 67/1
நனி நின்ற சமயத்தோர் எல்லாரும் நன்று என்ன – கம்.ஆரண்:1 51/2
முன்னம் ஆர் ஓதுவித்தார் எல்லாரும் முடிந்தாரோ – கம்.ஆரண்:1 59/2
எரிந்தார் நெடும் தடம் தேர் இழிந்து எல்லாரும் முன் செல்ல – கம்.யுத்2:18 163/3
மிக்க திறத்து உள்ளார்கள் எல்லாரும் வீடினார் – கம்.யுத்2:18 269/2
எல்லாரும் இறந்தனரோ என ஏங்கி நைந்தான் – கம்.யுத்2:19 5/3
எல்லாரும் முனைத்தலை யாவரும் ஈந்த மேரு – கம்.யுத்2:19 18/2
எல்லாரும் தூசு நீக்கி ஏறிட ஆர்த்த போது – கம்.யுத்3:28 56/3
எல்லாரும் இராவணனே அனையார் – கம்.யுத்3:31 194/1
எல்லாரும் பகைஞரே யார் முகத்தே விழிக்கின்றாய் எளியை ஆனாய் – கம்.யுத்4:38 9/4

மேல்


எல்லாருள்ளும் (1)

எல்லாருள்ளும் நின் நல் இசை மிகுமே – பதி 38/2

மேல்


எல்லாஅ (1)

தந்தார் யார் எல்லாஅ இது – கலி 84/32

மேல்


எல்லி (29)

எல்லி வந்த நல் இசை விருந்திற்கு – நற் 41/6
வறன் இல் புலைத்தி எல்லி தோய்த்த – நற் 90/3
எல்லி விட்டு அன்று வேந்து என சொல்லுபு – நற் 121/6
வன் கை இடையன் எல்லி பரீஇ – நற் 169/7
எல்லி வந்தன்றோ தேர் என சொல்லி – நற் 191/6
எல்லி வம்மோ மெல்லம்புலம்ப – நற் 223/6
கொல்லை கோவலர் எல்லி மாட்டிய – நற் 289/7
எல்லி தரீஇய இன நிரை – நற் 291/8
எல்லி அன்ன இருள் நிற புன்னை – நற் 354/5
எல்லி வருநர் களவிற்கு – குறு 47/3
எல்லு நனி இருந்து எல்லி பெற்ற – பதி 19/11
ஈர் தண் ஆடையை எல்லி மாலையை – கலி 52/11
பண்டு இன்னை அல்லை-மன் ஈங்கு எல்லி வந்தீய – கலி 93/3
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் – கலி 144/52
சொல்லின் எவனோ பாண எல்லி
மனை சேர் பெண்ணை மடி வாய் அன்றில் – அகம் 50/10,11
நெல்லி நீள் இடை எல்லி மண்டி – அகம் 67/7
நல்கூர் சீறூர் எல்லி தங்கி – அகம் 87/4
மண்டு அமர் அழுவத்து எல்லி கொண்ட – அகம் 111/13
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது – அகம் 120/12
வல்லுநள்-கொல்லோ தானே எல்லி
ஓங்கு வரை அடுக்கத்து உயர்ந்த சென்னி – அகம் 153/13,14
எல்லி மலர்ந்த பைம் கொடி அதிரல் – அகம் 157/6
எல்லி முன் உற செல்லும்-கொல்லோ – அகம் 321/13
எல்லி வந்து நில்லாது புக்கு – புறம் 305/3
எளியள் பெண் என்று இரங்காதே எல்லி யாமத்து இருள்-ஊடே – கம்.பால:10 68/2
இற்று இவண் இன்னது ஆக மதியொடும் எல்லி நீங்க – கம்.பால:13 44/1
எல்லி அம் குவளை கானத்து இடை இடை மலர்ந்து நின்ற – கம்.ஆரண்:5 6/3
எல்லி பெற்றது இமையவர் நாடு இயல் – கம்.சுந்:13 13/2
எல்லி சுற்றிய மதி நிகர் முகத்தியர் எரி வீழ் – கம்.யுத்3:20 60/1
எல்லி வான் மதியின் உற்ற கறை என என் மேல் வந்து – கம்.யுத்3:28 61/1

மேல்


எல்லிடு (1)

எல்லிடு கவசமும் மார்பும் ஈர்ந்து எறி – கம்.யுத்2:18 104/2

மேல்


எல்லிய (1)

எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற – கலி 144/53

மேல்


எல்லியில் (1)

எல்லியில் நான் இவன் இரத மாளிகை – கம்.யுத்1:4 96/1

மேல்


எல்லியின் (2)

கல்லென் சீறூர் எல்லியின் அசைஇ – அகம் 63/13
எல்லியின் நிமிர் இருள் குறையும் அ இருள் – கம்.சுந்:2 56/1

மேல்


எல்லியும் (6)

எல்லியும் இரவும் என்னாது கல்லென – நற் 163/3
எல்லியும் பூ வீ கொடியின் புலம்பு அடைந்தன்றே – நற் 218/2
எல்லியும் பகலும் நொந்து இரங்கி ஆற்றலெம் – கம்.ஆரண்:3 13/2
எல்லியும் பகலும் போல தழுவினர் எழுவின் தோளார் – கம்.யுத்1:4 120/4
இறங்கிய கண் முகிழ்த்து இரவும் எல்லியும்
உறங்குதி போய் என உளைய கூறினான் – கம்.யுத்2:16 86/3,4
எல்லியும் கழித்தி என்னா எழுந்தனன் எழுந்து பேழ் வாய் – கம்.யுத்3:28 12/3

மேல்


எல்லியை (1)

எல்லியை காண்டலும் மலர்ந்த ஈட்டினால் – கம்.யுத்1:5 4/3

மேல்


எல்லில் (1)

எல்லில் இட்டு விளக்கிய இந்திரன் – கம்.சுந்:6 36/3

மேல்


எல்லிழாய் (1)

எல்லிழாய் எற்றி வரைந்தானை நாணும் மறந்தாள் என்று – கலி 146/11

மேல்


எல்லிற்று (2)

எல்லிற்று போழ்து ஆயின் ஈதோளி கண்டேனால் – கலி 117/13
எல்லிற்று என்னான் வென் வேல் ஏந்தி – அகம் 362/7

மேல்


எல்லின் (3)

எல்லின் நான்முகன் கொடுத்தது ஓர் வேல் எடுத்து எறிந்தான் – கம்.யுத்2:15 205/4
எல்லின் பொலி விண்ணின் விசைத்து எழுவான் – கம்.யுத்3:20 71/2
எல்லின் பொலி தேரிடை நின்று இழியா – கம்.யுத்3:20 76/2

மேல்


எல்லின்று (9)

ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே – நற் 264/6
பொழுதும் எல்லின்று பெயலும் ஓவாது – குறு 161/1
எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இளைத்தன – குறு 179/2
எல்லும் எல்லின்று பாடும் கேளாய் – குறு 390/1
எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் – அகம் 110/11
செல்க பாக எல்லின்று பொழுதே – அகம் 224/1
எல்லின்று தோன்றல் செல்லாதீம் என – அகம் 300/18
இளையோர் செல்ப எல்லும் எல்லின்று
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் – அகம் 370/2,3
பெய்தற்கு எல்லின்று பொழுதே அதனால் – புறம் 319/7

மேல்


எல்லினன் (1)

மல்லல் ஊரன் எல்லினன் பெரிது என – குறு 45/3

மேல்


எல்லினிர் (1)

பல் யாட்டு இன நிரை எல்லினிர் புகினே – மலை 416

மேல்


எல்லினில் (1)

எல்லினில் பெயர்தல் எனக்கும்-மார் இனிதே – அகம் 100/4

மேல்


எல்லினும் (1)

எல்லினும் வெளி பட வருவது கண்டு இளையவன் எழு வகை முனிவர்கள்-தம் – கம்.யுத்3:28 25/3

மேல்


எல்லினை (2)

எல்லினை வருதி எவன் குறித்தனை என – கலி 75/14
எல்லினை பெரிது என பன் மாண் கூறி – அகம் 150/4

மேல்


எல்லீரும் (7)

எல்லீரும் கேட்டீ-மின் என்று – கலி 138/11
என்று எல்லீரும் என் செய்தீர் என்னை நகுதிரோ – கலி 142/15
கேட்டீ-மின் எல்லீரும் வந்து – கலி 146/13
அன்னையோ எல்லீரும் காண்-மின் மடவரல் – கலி 147/64
எல்லீரும் உறங்குதிரோ யான் அழைத்தல் கேளீரோ – கம்.ஆரண்:6 105/4
எல்லீரும் அ இராம நாமமே – கம்.கிட்:16 48/1
எல்லீரும் சேறல் என்பது எளிது அன்று அ இலங்கை மூதூர் – கம்.கிட்:16 61/1

மேல்


எல்லு (5)

எல்லு முயல் எறிந்த வேட்டுவன் சுவல – நற் 59/3
எல்லு நனி இருந்து எல்லி பெற்ற – பதி 19/11
எல்லு பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு – அகம் 264/5
எல்லு தொழில் மடுத்த வல் வினை பரதவர் – அகம் 340/19
எல்லு பட இட்ட சுடு தீ விளக்கம் – புறம் 16/7

மேல்


எல்லுண்ட (1)

எல்லுண்ட படை கை கொண்டால் எதிர் உண்டே இராமன் கையில் – கம்.யுத்1:14 16/3

மேல்


எல்லும் (4)

எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இளைத்தன – குறு 179/2
எல்லும் எல்லின்று பாடும் கேளாய் – குறு 390/1
எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் – அகம் 110/11
இளையோர் செல்ப எல்லும் எல்லின்று – அகம் 370/2

மேல்


எல்லுற்று (1)

எல்லுற்று உயர் வேள்வி_இரும்_பகைஞன் – கம்.யுத்3:20 86/2

மேல்


எல்லே (1)

எல்லே இவை காணிய எய்தினனோ – கம்.யுத்2:18 30/1

மேல்


எல்லேம் (1)

எல்லேம் பிரியற்க எம் சுற்றமொடு ஒருங்கே – பரி 23/88

மேல்


எல்லை (126)

எல்லை_தருநன் பல் கதிர் பரப்பி – பொரு 233
நீர்ப்பெயற்று எல்லை போகி பால் கேழ் – பெரும் 319
குண குட கடலா எல்லை
தொன்று மொழிந்து தொழில் கேட்ப – மது 71,72
எல்லை எல்லாம் நோயொடு புகுந்து – மது 557
எல்லை செல்ல ஏழ் ஊர்பு இறைஞ்சி – குறி 215
எல்லை கழிப்பினம் ஆயின் மெல்ல – நற் 159/5
நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க – நற் 230/7
எல்லை போகிய பொழுதின் எல் உற – நற் 241/9
எல்லை பைபய கழிப்பி முல்லை – நற் 369/3
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் – நற் 378/6
எல்லை சென்ற பின் மலரும் கூம்பின – நற் 385/1
எல்லா எல்லை எல்லவும் தோன்றார் – குறு 285/2
எல்லை கழிய புல்லென்றன்றே – குறு 310/4
எல்லை சேறலின் இருள் பெரிது பட்டன்று – குறு 355/3
இலங்கு திரை பெரும் கடற்கு எல்லை தோன்றினும் – குறு 373/2
எல்லை கழிய முல்லை மலர – குறு 387/1
எல்லை இல் இடும்பை தரூஉம் – ஐங் 392/4
வட திசை எல்லை இமயம் ஆக – பதி 43/7
கலப்போடு இயைந்த இரவு தீர் எல்லை
அறம் பெரிது ஆற்றி அதன் பயன் கொள்-மார் – பரி 19/9,10
நன்_நாள் தலைவரும் எல்லை நமர் மலை – கலி 39/32
ஏதம் அன்று எல்லை வருவான் விடு – கலி 113/13
முல்லை குருந்தொடு முச்சி வேய்ந்து எல்லை
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று – கலி 113/25,26
எல்லி ஆக எல்லை என்று ஆங்கே பகல் முனிவேன் – கலி 144/52
நெருநல் எல்லை ஏனல் தோன்றி – அகம் 32/1
எல்லை பைப்பய கழிப்பி குட-வயின் – அகம் 120/4
எல்லை எம்மொடு கழிப்பி எல் உற – அகம் 200/10
எல்லை போகிய புல்லென் மாலை – அகம் 234/14
எல்லை பைப்பய கழிப்பி எல் உற – அகம் 260/10
எல்லை தண் பொழில் சென்று என செலீஇயர் – அகம் 300/5
குண குட கடலா எல்லை
குன்று மலை காடு நாடு – புறம் 17/2,3
நெருநல் எல்லை நீ எறிந்தோன் தம்பி – புறம் 300/3
ஞாயிற்று எல்லை ஆள்வினைக்கு உதவி – புறம் 366/10
இரவின் எல்லை வருவது நாடி – புறம் 366/11
சென்ற எல்லை செலவு அறியேனே – புறம் 384/23
எல்லை_இல் பொருள்கள் எல்லாம் இடை_தடுமாறும் நீரால் – கம்.பால:1 17/3
எல்லை இல் மறைகளாலும் இயம்ப அரும் பொருள் ஈது என்ன – கம்.பால:1 19/2
ஏகுகின்ற தம் கணங்களோடும் எல்லை காண்கிலா – கம்.பால:3 14/1
எல்லை நின்ற வென்றி யானை என்ன நின்ற முன்னம் மால் – கம்.பால:3 21/1
எல்லை இல் நாணம் எய்தி யாவர்க்கும் நகை வந்து எய்த – கம்.பால:9 22/1
எல்லை இல் உவகையான் இயைந்தவாறு எலாம் – கம்.பால:13 66/3
எல்லை_இல் பொழுது எலாம் இருந்து விம்மினாள் – கம்.பால:19 46/4
எல்லை_இல் நலத்த பகல் என்று உரை-செய்க என்றான் – கம்.பால:22 40/4
எல்லை இல் நிலனொடு மணிகள் யாவையும் – கம்.பால:23 69/2
எண்_இல கோடி பொன் எல்லை_இல் கோடி – கம்.பால:23 97/1
எல்லை_இல் மருத்துவன் இயல்பின் எண்ணுவார் – கம்.அயோ:1 9/2
எல்லை_இல் குணங்களும் பரதற்கு எய்திய – கம்.அயோ:2 69/3
அனையவன் மேனி கண்டார் அன்பினுக்கு எல்லை காணார் – கம்.அயோ:3 91/3
தென்சொல் கடந்தான் வடசொல் கலைக்கு எல்லை தேர்ந்தான் – கம்.அயோ:4 136/4
உண்டாய துன்ப கடற்கு எல்லை உணர்ந்திலாதாள் – கம்.அயோ:4 139/4
எல்லை_அற்ற இடர் தருவாய் என்றான் – கம்.அயோ:4 226/4
இருத்தி ஈண்டு என்னலோடும் இருந்திலன் எல்லை நீத்த – கம்.அயோ:8 13/1
என்ன கேடு உண்டு இ எல்லை_இல் இன்பத்தை – கம்.அயோ:10 55/3
என் இவன் என்னை இகழ்ந்தது இ எல்லை கடந்து அன்றோ – கம்.அயோ:13 16/3
எல்லை காண்பு அளவும் நின்றான் இமைப்பு_இலன் நயனம் என்றான் – கம்.அயோ:13 42/4
அன்பத்துக்கு எல்லை உண்டோ அழகிது என் அடிமை என்றான் – கம்.அயோ:13 43/4
இறுதி செய் சேனையும் எல்லை தீர் நகர் – கம்.அயோ:13 62/2
ஏக நின்ற நெறி எல்லை கடிது ஏறி இனிதின் – கம்.ஆரண்:1 41/1
எல்லை வலயங்கள் நின்னுழை என்று அ நாள் எரியோனை தீண்டி எழுவர் என நின்ற – கம்.ஆரண்:2 31/3
எல்லை_இல் புகழ் எய்துவித்தாய் என்றான் – கம்.ஆரண்:4 35/4
எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்லை இல்லை ஆம் என்று நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 53/2
என்றான் எனலும் கடிது ஏகினர் கூவும் எல்லை
வன் தாள் நிருத குலம் வேரற மாய்த்தல் செய்வாள் – கம்.ஆரண்:10 147/1,2
எல்லை நோக்கினர் யாவரும் நோக்குவான் – கம்.ஆரண்:14 14/4
எல்லை இல் துயரினோடு இருந்து சாய்ந்தனன் – கம்.ஆரண்:14 93/3
ஈன்றவனோ எ பொருளும் எல்லை தீர் நல் அறத்தின் – கம்.ஆரண்:15 40/1
ஆசு அறு தவத்திற்கு எல்லை அணுகியது இராமற்கு ஆய – கம்.ஆரண்:16 4/3
இயைந்த நாள் எல்லை நீ சென்று எய்தலை செல்வம் எய்தி – கம்.கிட்:11 80/1
இடை சொற்ற பொருட்கு எல்லாம் எல்லை ஆய் நல் அறிவுக்கு ஈறு ஆய் வேறு – கம்.கிட்:13 26/2
எல்லை சூழ் மதிக்கும் உண்டாம் களங்கம் என்று உரைக்கும் ஏதம் – கம்.கிட்:13 60/2
எல்லை தீர்வு அரிய வெம் கானம் யாதோ என – கம்.கிட்:13 72/3
எல்லை மா கடல்களே ஆகுமாறு எய்தினார் – கம்.கிட்:14 5/4
பாரிடை நடந்து பகல் எல்லை படர போய் – கம்.கிட்:14 71/2
இருந்து அதின் தீர்ந்து சென்றார் வேங்கடத்து இறுத்த எல்லை – கம்.கிட்:15 33/4
எல்லை நம் இறுதி யாய்க்கும் எந்தைக்கும் யாவரேனும் – கம்.கிட்:16 14/1
தன் நெடும் தோற்றம் வானோர் கட்புலத்து எல்லை தாவ – கம்.கிட்:17 29/2
இலக்கணங்களும் சில உள என்னினும் எல்லை சென்று உறுகு இல்லா – கம்.சுந்:2 200/1
இருவர் என்று இகழ்ந்தனை என்னின் யாண்டு எல்லை
ஒருவன் அன்றே உலகு அழிக்கும் ஊழியான் – கம்.சுந்:3 124/1,2
எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி – கம்.சுந்:4 58/2
எல்லை நீத்த உலகங்கள் யாவும் என் – கம்.சுந்:5 18/2
எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி – கம்.சுந்:7 2/2
ஏ எனும் அளவில் கொல்லும் நிருதர்க்கு ஓர் எல்லை இல்லை – கம்.சுந்:10 26/2
ஏறினன் விசும்பினுக்கு எல்லை காட்டுவ – கம்.சுந்:11 3/1
எல்லை எல்லை என்று இந்திரசித்துவும் இசைந்தான் – கம்.சுந்:11 37/4
எல்லை எல்லை என்று இந்திரசித்துவும் இசைந்தான் – கம்.சுந்:11 37/4
தோளுக்கு எல்லை ஒன்று இல்லை என்று அனுமனும் சொன்னான் – கம்.சுந்:11 38/4
எல்லை_இல் உவகையால் இவர்ந்த தோளினன் – கம்.சுந்:12 27/1
மூவரும் அல்லன் மற்றை முனிவரும் அல்லன் எல்லை
பூவலயத்தை ஆண்ட புரவலன் புதல்வன் போலாம் – கம்.சுந்:12 72/3,4
காதல் நீ அறத்து எல்லை கடத்தியோ – கம்.சுந்:12 95/4
எல்லை கடக்க விடு-மின்கள் என்றான் நின்றார் இரைத்து எழுந்தார் – கம்.சுந்:12 112/4
திக்கின் அளவால் அயல் நின்று காண்போர்க்கு எல்லை தெரிவு அரிதால் – கம்.சுந்:12 119/4
எல்லை இகந்தார் – கம்.சுந்:13 44/1
ஏறிய நெடும் தவம் இழைத்த எல்லை நாள் – கம்.யுத்1:2 78/1
என்று ஓர் அந்தணன் எல்லை_இல் அறிஞனை ஏவி – கம்.யுத்1:3 21/1
எல்லை கண்டவன் அகம் புகுந்து இடம்கொண்டது என் உள் – கம்.யுத்1:3 28/2
பல்லொடு பல்லுக்கு எல்லை ஆயிரம் காதம் பத்தி – கம்.யுத்1:3 156/1
எல்லை இல் உருவிற்று ஆகி இருந்ததை எதிர நோக்கி – கம்.யுத்1:3 156/3
எல்லை இலாதன செய்தாரே என்றாலும் – கம்.யுத்1:3 168/2
எல்லை இலா ஞானமும் ஈறு இலா எ பொருளும் – கம்.யுத்1:3 173/2
எல்லை_இல் பெரும் குணத்து இராமன் தாள் இணை – கம்.யுத்1:4 19/3
இருந்தனன் நின்றது என்னோ இயம்புவது எல்லை தீர்ந்த – கம்.யுத்1:4 136/3
ஏழ் என அடுக்கி நின்ற உலகுக்கும் எல்லை இல்லை – கம்.யுத்1:7 20/2
எல்லை_இல் காலம் எல்லாம் ஏந்துவென் இனிதின் எந்தாய் – கம்.யுத்1:7 21/3
எல்லை இல் இலங்கை செல்வம் இளையவற்கு ஈந்த தன்மை – கம்.யுத்1:9 33/1
எல்லை நோக்கவும் எய்திலதாம் எனும் – கம்.யுத்1:9 59/1
ஏது எனக்கு அரியது என்றான் இறுதியின் எல்லை கண்டான் – கம்.யுத்1:14 26/4
இடை உறு கருமத்தின் எல்லை கண்டவர் – கம்.யுத்2:15 109/3
எல்லை_இல் நூல் கடல் ஏற நோக்கிய – கம்.யுத்2:15 114/2
சென்றன எல்லை_இல்லை திரிந்தில சிறிது போதும் – கம்.யுத்2:15 154/3
என்றனர் அறிஞர் அன்றே ஆற்றலுக்கு எல்லை உண்டோ – கம்.யுத்2:16 37/3
எல்லை_அற்ற செம் குருதியின் ஈர்ப்புண்ட அல்லால் – கம்.யுத்2:16 212/3
எல்லை_இல் மத கரி இரவினது இனம் நிகர் – கம்.யுத்2:18 137/1
எல்லை_இல் சேனை கொண்டு எதிர்ந்த இந்திரன் – கம்.யுத்2:19 31/2
எல்லை குயிற்றி எரிகின்ற மோலி இடை நின்ற மேரு எனும் அ – கம்.யுத்2:19 246/3
நின்று உன்னி உன்னி இவன் யாவன் என்று நினைகின்ற எல்லை நிமிர – கம்.யுத்2:19 262/3
எல்லை இல் உலகமும் யாவும் ஆர்த்தன – கம்.யுத்3:22 42/3
பயிரா எல்லை பாதகனேற்கும் பரிவு உண்டோ – கம்.யுத்3:22 206/2
ஏழும் வீயும் என் பகர்வது எல்லை நாள் – கம்.யுத்3:24 112/3
இ தன்மை எய்த நோக்கி அரசு வீற்றிருந்த எல்லை
அ தன்மை அரியின் சேனை ஆர்கலி ஆர்த்த ஓசை – கம்.யுத்3:25 17/2,3
இ தலை இன்ன நிகழ்ந்திடும் எல்லை
கைத்தலையில் கொடு காலின் எழுந்தான் – கம்.யுத்3:26 26/1,2
எல்லை இல் துன்பம் ஊன்ற இடை ஒன்றும் தெரிக்கிலாதான் – கம்.யுத்3:26 60/2
என்றலும் உலகம் ஏழும் ஏழு மா தீவும் எல்லை
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு எழுந்து ஆர்க்கும் ஓதை – கம்.யுத்3:26 95/1,2
என்று அவன் பகர்கின்ற எல்லை வல் விசை – கம்.யுத்3:27 66/1
வென்றி இப்போதே கோடும் காண் என விளம்பும் எல்லை – கம்.யுத்3:28 33/4
ஏற்ற எ உலகு உற்றனை எல்லை இல் – கம்.யுத்3:29 22/3
எண்ணுவன அனைய எல்லை இல நுழைவ – கம்.யுத்3:31 167/4
பீடு உள குன்றம் போலும் பெரும் திசை எல்லை யானை – கம்.யுத்4:37 211/2
இலங்கை மா நகர் யான் வரும் எல்லை நீ – கம்.யுத்4:39 10/2

மேல்


எல்லை-இதன்-வாய் (1)

எ தன்மை எய்தி முடியும்-கொல் என்று குலைகின்ற எல்லை-இதன்-வாய்
அ தன்மை கண்டு புடை நின்ற அண்ணல் கலுழன் தன் அன்பின் மிகையால் – கம்.யுத்2:19 243/2,3

மேல்


எல்லை_தருநன் (1)

எல்லை_தருநன் பல் கதிர் பரப்பி – பொரு 233

மேல்


எல்லை_அற்ற (2)

எல்லை_அற்ற இடர் தருவாய் என்றான் – கம்.அயோ:4 226/4
எல்லை_அற்ற செம் குருதியின் ஈர்ப்புண்ட அல்லால் – கம்.யுத்2:16 212/3

மேல்


எல்லை_இல் (16)

எல்லை_இல் பொருள்கள் எல்லாம் இடை_தடுமாறும் நீரால் – கம்.பால:1 17/3
எல்லை_இல் பொழுது எலாம் இருந்து விம்மினாள் – கம்.பால:19 46/4
எல்லை_இல் நலத்த பகல் என்று உரை-செய்க என்றான் – கம்.பால:22 40/4
எண்_இல கோடி பொன் எல்லை_இல் கோடி – கம்.பால:23 97/1
எல்லை_இல் மருத்துவன் இயல்பின் எண்ணுவார் – கம்.அயோ:1 9/2
எல்லை_இல் குணங்களும் பரதற்கு எய்திய – கம்.அயோ:2 69/3
என்ன கேடு உண்டு இ எல்லை_இல் இன்பத்தை – கம்.அயோ:10 55/3
எல்லை_இல் புகழ் எய்துவித்தாய் என்றான் – கம்.ஆரண்:4 35/4
எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி – கம்.சுந்:7 2/2
எல்லை_இல் உவகையால் இவர்ந்த தோளினன் – கம்.சுந்:12 27/1
என்று ஓர் அந்தணன் எல்லை_இல் அறிஞனை ஏவி – கம்.யுத்1:3 21/1
எல்லை_இல் பெரும் குணத்து இராமன் தாள் இணை – கம்.யுத்1:4 19/3
எல்லை_இல் காலம் எல்லாம் ஏந்துவென் இனிதின் எந்தாய் – கம்.யுத்1:7 21/3
எல்லை_இல் நூல் கடல் ஏற நோக்கிய – கம்.யுத்2:15 114/2
எல்லை_இல் மத கரி இரவினது இனம் நிகர் – கம்.யுத்2:18 137/1
எல்லை_இல் சேனை கொண்டு எதிர்ந்த இந்திரன் – கம்.யுத்2:19 31/2

மேல்


எல்லை_இல்லை (1)

சென்றன எல்லை_இல்லை திரிந்தில சிறிது போதும் – கம்.யுத்2:15 154/3

மேல்


எல்லைக்கு (1)

எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை – கலி 129/7

மேல்


எல்லைக்கும் (1)

எல்லைக்கும் அப்பால் இவர்கின்ற இரண்டினோடும் – கம்.கிட்:7 37/2

மேல்


எல்லையா (1)

சூழுடை அண்டத்தின் சுவர்கள் எல்லையா
ஊழியில் காற்று என திரிந்த ஓவில – கம்.யுத்4:37 69/3,4

மேல்


எல்லையான் (1)

சொன்னான் முற்றிய சொல்லின் எல்லையான் – கம்.கிட்:9 6/4

மேல்


எல்லையில் (8)

சொல்லும் எல்லையில் முகந்து உயர் விசும்பு தொடர – கம்.ஆரண்:1 19/4
இனையன உலகினில் நிகழும் எல்லையில்
கனை கழல் அரக்கனும் கண்ணின் நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:10 130/1,2
சூலம் ஆக தொலைவுறும் எல்லையில்
மூல மா மலர் முன்னவன் முற்றுறும் – கம்.ஆரண்:14 27/2,3
செம் கையில் கரியவன் திரிக்கும் எல்லையில்
பொங்கு இருள் அ புறத்து உலகம் புக்கது – கம்.ஆரண்:14 79/2,3
சுருதி யாவையும் தொடங்குறும் எல்லையில் சொல்லும் – கம்.யுத்1:3 40/1
எல்லையில் தூதரை எறிதல் என்பது – கம்.யுத்1:4 94/2
எல்லையில் சென்றும் தீரா இசை என பழுது இலாத – கம்.யுத்2:16 22/3
முடியும் எனும் எல்லையில் முந்தினனால் – கம்.யுத்3:20 90/3

மேல்


எல்லையின் (2)

ஆயிடை பருவம் வந்து அடைந்த எல்லையின்
மா இரு மண்_மகள் மகிழ்வின் ஓங்கிட – கம்.பால:5 99/1,2
சொன்ன எல்லையின் ஊங்கினும் தூங்கிய – கம்.கிட்:11 1/3

மேல்


எல்லையின்-வாய் (1)

என்று இன்ன விளம்பிடும் எல்லையின்-வாய்
வன் திண் சிலை வீரரும் வந்து அணுகா – கம்.ஆரண்:2 21/1,2

மேல்


எல்லையினில் (2)

இருந்து பல நாள் கழியும் எல்லையினில் நல்லோய் – கம்.கிட்:14 59/1
என்று அவன் இயம்பிடும் எல்லையினில் வல்லே – கம்.யுத்1:2 58/1

மேல்


எல்லையும் (19)

எல்லையும் இரவும் ஊன் தின்று மழுங்கி – பொரு 118
எல்லையும் இரவும் இரு முறை கழிப்பி – பெரும் 279
இரவும் எல்லையும் விளிவு இடன் அறியாது – மது 239
சொல்லிய பருவம் கழிந்தன்று எல்லையும்
மயங்கு இருள் நடுநாள் மங்குலோடு ஒன்றி – நற் 364/1,2
எல்லையும் இரவும் துயில் துறந்து பல் ஊழ் – கலி 123/16
யாமத்தும் எல்லையும் எவ்வ திரை அலைப்ப – கலி 139/14
எல்லையும் இரவும் கழிந்தன என்று எண்ணி எல் இரா – கலி 142/61
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென – அகம் 20/14
எல்லையும் இரவும் என்னாது கல்லென – அகம் 178/17
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி – அகம் 255/3
எல்லையும் இரவும் வினை-வயின் பிரிந்த – அகம் 299/1
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
எல்லையும் இரவும் எண்ணாய் பகைவர் – புறம் 7/7
அணங்கு வாள் விட அரா அணுகும் எல்லையும்
குணம் கெடாது ஒளி விரி குளிர் வெண் திங்கள் போல் – கம்.அயோ:2 52/1,2
நாளுக்கு எல்லையும் நிருதராய் உலகத்தை நலியும் – கம்.சுந்:11 38/1
கோளுக்கு எல்லையும் கொடும் தொழிற்கு எல்லையும் கொடியீர் – கம்.சுந்:11 38/2
கோளுக்கு எல்லையும் கொடும் தொழிற்கு எல்லையும் கொடியீர் – கம்.சுந்:11 38/2
வாளுக்கு எல்லையும் வந்தன வகை கொண்டு வந்தேன் – கம்.சுந்:11 38/3
எல்லையும் தெரிவுறும் எண்ணும் தேறலாம் – கம்.சுந்:12 21/2

மேல்


எல்லோம் (4)

இற்றனம் ஐய எல்லோம் எழுந்தனம் எழுந்தோம் என்னா – கம்.யுத்3:24 20/3
எல்லோம் எல்லோம் ஒன்றி வளைந்து இ நெடியோனை – கம்.யுத்3:31 186/1
எல்லோம் எல்லோம் ஒன்றி வளைந்து இ நெடியோனை – கம்.யுத்3:31 186/1
எழுக தேர் சுமக்க எல்லோம் வலியும் புக்கு இன்றே பொன்றி – கம்.யுத்4:37 2/1

மேல்


எல்லோமும் (1)

எல்லோமும் செல எம் கோனும் – கம்.சுந்:5 42/3

மேல்


எல்லோர்க்கும் (2)

எல்லோர்க்கும் கொடு-மதி மனை கிழவோயே – புறம் 163/7
எ குலங்களின் யாவரே ஆயினும் இருவினை எல்லோர்க்கும்
ஒக்கும் ஊழ்முறை அல்லது வலியது ஒன்று இல் என உணர்வுற்றான் – கம்.சுந்:2 203/3,4

மேல்


எல்லோரும் (2)

நீல நிறத்தை எல்லோரும் நினைக்க அதுவாய் நிரம்பியதோ – கம்.பால:10 67/2
இன்னா வைகலின் எல்லோரும்
நல் நாள் காணுதல் நன்று அன்றோ – கம்.சுந்:5 52/2,3

மேல்


எலாம் (563)

சுனை எலாம் நீலம் மலர சுனை சூழ் – பரி 15/30
சினை எலாம் செயலை மலர காய் கனி – பரி 15/31
உறுப்பு எலாம் கொண்டு இயற்றியாள்-கொல் வெறுப்பினால் – கலி 56/8
புலம்பு எலாம் தீர்க்குவேம்-மன் என்று இரங்குபு – கலி 83/22
செம்மால் வனப்பு எலாம் நுந்தையை ஒப்பினும் நுந்தை – கலி 86/11
காட்டிய வந்தமை கைப்படுத்தேன் பண்டு எலாம்
கேட்டும் அறிவேன்-மன் யான் – கலி 98/7,8
இரவு எலாம் நல் தோழி நாணின என்பவை – கலி 131/16
இரவு எலாம் நல் தோழி பார்த்து உற்றன என்பவை – கலி 131/26
இரவு எலாம் தோழி அருளின என்பவை – கலி 131/36
ஒரு நிலையே நடுக்கு-உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு-உற – கலி 134/9
உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அ – கம்.பால:1 4/3
மலையின் உள்ள எலாம் கொண்டு மண்டலால் – கம்.பால:1 6/3
உரவு நீர் நிலத்து ஓங்கும் உயிர்க்கு எலாம் – கம்.பால:1 12/4
வரம்பு எலாம் முத்தம் தத்தும் மடை எலாம் பணிலம் மா நீர் – கம்.பால:2 2/1
வரம்பு எலாம் முத்தம் தத்தும் மடை எலாம் பணிலம் மா நீர் – கம்.பால:2 2/1
குரம்பு எலாம் செம்பொன் மேதி குழி எலாம் கழுநீர் கொள்ளை – கம்.பால:2 2/2
குரம்பு எலாம் செம்பொன் மேதி குழி எலாம் கழுநீர் கொள்ளை – கம்.பால:2 2/2
பரம்பு எலாம் பவளம் சாலி பரப்பு எலாம் அன்னம் பாங்கர் – கம்.பால:2 2/3
பரம்பு எலாம் பவளம் சாலி பரப்பு எலாம் அன்னம் பாங்கர் – கம்.பால:2 2/3
கரும்பு எலாம் செந்தேன் சந்த கா எலாம் களி வண்டு ஈட்டம் – கம்.பால:2 2/4
கரும்பு எலாம் செந்தேன் சந்த கா எலாம் களி வண்டு ஈட்டம் – கம்.பால:2 2/4
வேலை_வாய் மடுப்ப உண்டு மீன் எலாம் களிக்கும் மாதோ – கம்.பால:2 9/4
வாளை நின்று மதர்க்கும் மருங்கு எலாம் – கம்.பால:2 24/4
பெரும் தடம் கண் பிறை_நுதலார்க்கு எலாம்
பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் – கம்.பால:2 36/1,2
குலம் சுரக்கும் ஒழுக்கம் குடிக்கு எலாம் – கம்.பால:2 38/4
முந்து வாள் முகங்களுக்கு உடைந்து போன மொய்ம்பு எலாம்
வந்து போர் மலைக்க மா மதில் வளைந்தது ஒக்குமே – கம்.பால:3 15/3,4
சூழ்ந்த நாஞ்சில் சூழ்ந்த ஆரை சுற்றும் முற்று பார் எலாம்
போழ்ந்த மா கிடங்கு இடை கிடந்து பொங்கு இடங்கர் மா – கம்.பால:3 16/1,2
கோள் எலாம் உலாவுகின்ற குன்றம் அன்ன யானையோ – கம்.பால:3 18/2
உயிர் எலாம் தன் உயிர் ஒப்ப ஓம்பலால் – கம்.பால:4 10/2
உயிர் எலாம் உறைவது ஓர் உடம்பும் ஆயினான் – கம்.பால:4 10/4
உலப்பு இல் பல் ஆண்டு எலாம் உறுகண் இன்றியே – கம்.பால:5 79/1
ஒரு பகல் உலகு எலாம் உதரத்துள் பொதிந்து – கம்.பால:5 101/1
தூர்த்தனர் எதிரெதிர் சொல்லினார்க்கு எலாம்
தீர்த்தன் என்று அறிந்ததோ அவர்-தம் சிந்தையே – கம்.பால:5 112/3,4
ஈரம் அற்று அங்கம் இங்கு உகுதலால் இவண் எலாம்
ஆரணத்து உறையுளாய் அங்க_நாடு இதுவும் அ – கம்.பால:7 2/2,3
வாய் பிளந்து உக்க செம் மணியுமே வனம் எலாம் – கம்.பால:7 8/4
செறிந்த தாரவன் சிந்தை கருத்து எலாம்
அறிந்து நான்மறை அந்தணன் கூறுவான் – கம்.பால:7 36/3,4
முடிய இ மொழி எலாம் மொழிந்து மந்திரி – கம்.பால:8 23/1
நின்ற கால் மண் எலாம் நிரப்பி அப்புறம் – கம்.பால:8 25/1
ஒன்ற வானகம் எலாம் ஒடுக்கி உம்பரை – கம்.பால:8 25/3
உலகு எலாம் உள்ளடி அடக்கி ஓர் அடிக்கு – கம்.பால:8 26/1
கரியவன் உலகு எலாம் கடந்த தாள் இணை – கம்.பால:8 27/3
ஏயினன் அவை எலாம் வந்து இயைந்தன இமைப்பின் முன்னம் – கம்.பால:9 21/4
கோது இலா குணத்தான் சொன்ன பொருள் எலாம் மனத்தில் கொண்டு – கம்.பால:9 25/2
பொருள் எலாம் அவள் பொன் உரு ஆயவே – கம்.பால:11 5/4
வவ்வி நுகர் பெரு வேள்விக்கு உரிய எலாம் வருக என்றான் – கம்.பால:12 19/4
காதலரை தரும் வேள்விக்கு உரிய எலாம் கடிது அமைப்ப – கம்.பால:12 20/1
நினைந்த முனி பகர்ந்த எலாம் நெறி உன்னி அறிவனும் தன் – கம்.பால:13 25/1
நினைந்த எலாம் நினைந்து அந்த நெடும் சிலையை நோக்கினான் – கம்.பால:13 25/4
எல்லை இல் உவகையான் இயைந்தவாறு எலாம்
சொல்லுக என்று ஓலையும் தூதும் போக்கினான் – கம்.பால:13 66/3,4
ஆம் பரிசு உலகு எலாம் அளந்துகொண்ட நாள் – கம்.பால:14 8/3
மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம்
தோல் உரிந்து உகுவன போன்று தோன்றுமால் – கம்.பால:14 11/3,4
அழுந்திய உயிர்க்கும் எலாம் அருள் கொம்பு ஆயினான் – கம்.பால:14 23/2
மானும் வேழமும் நாகமும் மாடு எலாம் – கம்.பால:16 25/4
ஊறு மா கடம் மா உற ஊங்கு எலாம்
ஊறுமா கட மா மதம் ஓடுமே – கம்.பால:16 30/1,2
வல்லியங்கள் நெருங்கு மருங்கு எலாம்
வல்_இயங்கள் நெருங்கி மயங்குமே – கம்.பால:16 31/3,4
மேக மாலை மிடைந்தன மேல் எலாம்
ஏக மாலை கிடந்தது கீழ் எலாம் – கம்.பால:16 33/3,4
ஏக மாலை கிடந்தது கீழ் எலாம் – கம்.பால:16 33/4
மறக்ககிற்றிலர் அன்னதன் மாண்பு எலாம் – கம்.பால:16 35/4
முறை எலாம் முடித்த மன்னர்_மன்னனும் மூரி தேர் மேல் – கம்.பால:17 2/1
இறை எலாம் வணங்க போனான் எழுந்து உடன் சேனை வெள்ளம் – கம்.பால:17 2/2
குறை எலாம் சோலை ஆகி குழி எலாம் கழுநீர் ஆகி – கம்.பால:17 2/3
குறை எலாம் சோலை ஆகி குழி எலாம் கழுநீர் ஆகி – கம்.பால:17 2/3
துறை எலாம் கமலம் ஆன சோணை ஆறு அடைந்தது அன்றே – கம்.பால:17 2/4
பூ எலாம் கொய்து கொள்ள பொலிவு இல துவள நோக்கி – கம்.பால:17 11/1
ஏயும் தன்மையர் இ வகையார் எலாம்
தூய தண் நிழல் சோலை துறு மலர் – கம்.பால:17 39/1,2
பிடி எலாம் சூழ நின்ற பெய் மத யானை ஒத்தான் – கம்.பால:18 13/4
மீன் எலாம் சூழ நின்ற விரி கதிர் திங்கள் ஒத்தான் – கம்.பால:18 14/4
ஏ எலாம் காட்டுகின்ற இணை நெடும் கண் ஓர் ஏழை – கம்.பால:18 15/2
பூ எலாம் மலர்ந்த பொய்கை தாமரை பொலிவது ஒத்தாள் – கம்.பால:18 15/4
பூ எலாம் குடி போனதும் போன்றதே – கம்.பால:18 31/4
ஆறு எலாம் கங்கையே ஆய ஆழிதாம் – கம்.பால:19 3/1
கூறு பாற்கடலையே ஒத்த குன்று எலாம்
ஈறு இலான் கயிலையே இயைந்த என் இனி – கம்.பால:19 3/2,3
புறம் எலாம் நகை-செய்து ஏச பொரு_அரு மேனி வேறு ஓர் – கம்.பால:19 12/1
ஆன தன் பாங்கியர் ஆயினார் எலாம்
போனவர் போனவர் தொடர போக்கினாள் – கம்.பால:19 26/2,3
பிரைச மென் குதலையாள் கொழுநன் பேர் எலாம்
உரை-செயும் கிள்ளையை உவந்து புல்லினாள் – கம்.பால:19 27/3,4
இழைத்தனள் அது அவள் இட்ட போது எலாம்
பிழைத்தலும் அனங்க வேள் பிழைப்பு இல் அம்பொடும் – கம்.பால:19 33/2,3
எல்லை_இல் பொழுது எலாம் இருந்து விம்மினாள் – கம்.பால:19 46/4
நிலை குலாம் மகர நீர் நெடிய மா கடல் எலாம்
அலகு இல் மா களிறு தேர் புரவி ஆள் என விராய் – கம்.பால:20 6/2,3
உலகு எலாம் நிமிர்வதே பொருவும் ஓர் உவமையே – கம்.பால:20 6/4
பொன் இடும் புவி இடும் புனை மணி கலன் எலாம்
மின் இடும் வில் இடும் வெயில் இடும் நிலவு இடும் – கம்.பால:20 11/3,4
ஏ வரும் சிலையினான் எதிர் வரும் நெறி எலாம்
தூவு தண் சுண்ணமும் கனக நுண் தூளியும் – கம்.பால:20 12/2,3
பூவின் மென் தாது உகும் பொடியுமே பொடி எலாம் – கம்.பால:20 12/4
செறி மத கலுழி பாய் சேறுமே சேறு எலாம் – கம்.பால:20 13/4
நின்ற வெண்குடைகளின் நிழலுமே நிழல் எலாம் – கம்.பால:20 14/4
ஆடு அரங்கு அல்லவே அணி அரங்கு அயல் எலாம் – கம்.பால:20 31/4
மீன் எலாம் தன் பின் வர வெண்மதி – கம்.பால:21 44/3
நாடு எலாம் ஒரு நல் நகர் ஆயதே – கம்.பால:21 52/4
பொழிந்த காதல் தொடர பொருள் எலாம்
அழிந்து மன்றல் கொண்டாடலின் அன்புதான் – கம்.பால:21 53/2,3
அழகு எலாம் ஒருங்கே கண்டால் யாவரே ஆற்றவல்லார் – கம்.பால:22 20/4
சூர் சுடர் குலம் எலாம் சூடினான் என – கம்.பால:23 53/3
இன்னணம் ஒளிர்தர இமையவர்க்கு எலாம்
தன்னையே அனையது ஓர் கோலம் தாங்கினான் – கம்.பால:23 67/1,2
எள்ள அரும் பூண் எலாம் இரிய நிற்கின்றார் – கம்.பால:23 76/2
நன்றி வானவர் எலாம் இருந்த நம்பியை – கம்.பால:23 80/1
உலகு எலாம் முனிவற்கு ஈந்தேன் உறு பகை ஒடுக்கி போந்தேன் – கம்.பால:24 34/1
மை அறு தவம் எலாம் வாரி மீண்டதே – கம்.பால:24 39/4
எண்ணிய பொருள் எலாம் இனிது முற்றுக – கம்.பால:24 40/1
தள்ள_அரும் பகை எலாம் தவிர்த்து நின்ற யான் – கம்.அயோ:1 17/2
உன் உயிர்க்கு என நல்லன் மன் உயிர்க்கு எலாம் உரவோய் – கம்.அயோ:1 37/4
நன்று இழைத்து அவண் நல்ல தவர்க்கு எலாம்
கன்று உடை பசுவின் கடல் நல்கினாள் – கம்.அயோ:2 9/3,4
அவி அமுது ஆனது அ நகர் உளார்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 34/4
புள் எலாம் திருநகர் புகுந்த போன்றவே – கம்.அயோ:2 36/4
விராவ_அரும் புவிக்கு எலாம் வேதமே அன – கம்.அயோ:2 54/3
தூயவள் உவகை போய் மிக சுடர்க்கு எலாம்
நாயகம் அனையது ஓர் மாலை நல்கினாள் – கம்.அயோ:2 59/3,4
சேண் உலாவிய நாள் எலாம் உயிர் ஒன்று போல்வன செய்து பின் – கம்.அயோ:3 50/1
வண்டு தங்கிய தொங்கல் மார்பன் மயங்கி விம்மியவாறு எலாம்
கண்டு நெஞ்சு கலங்கி அம் சிறை ஆன காமர் துணை கரம் – கம்.அயோ:3 51/2,3
தோய் கயத்தும் மரத்தும் மென் சிறை துள்ளி மீது எழு புள் எலாம்
தேய்கை ஒத்த மருங்குல் மாதர் சிலம்பின் நின்று சிலம்புவ – கம்.அயோ:3 52/1,2
நாம வில் கை இராமனை தொழு நாள் அடைந்த உமக்கு எலாம்
காமன் விற்கு உடை கங்குல் மாலை கழிந்தது என்பது கற்பியா – கம்.அயோ:3 55/1,2
எண்ணும் பூதம் எலாம் அழிந்து ஏகினும் – கம்.அயோ:4 17/2
ஓட்டந்து எதிரா நீ யார் என உற்ற எலாம் உரையா – கம்.அயோ:4 81/2
மா மடந்தையர் எலாம் மறுகு சேர்தலால் – கம்.அயோ:4 196/2
இறப்பினும் திரு எலாம் இழப்ப எய்தினும் – கம்.அயோ:5 29/3
படி எலாம் கேட்டு நெஞ்சில் பருவரல் உழந்தான் முன்னே – கம்.அயோ:6 7/3
முடிவு எலாம் உணர்ந்தான் அந்தோ முடிந்தனன் மன்னன் என்றான் – கம்.அயோ:6 7/4
ஐயன் மேனி எலாம் அளைந்தாள் இனி – கம்.அயோ:7 25/3
கனக மால் வரை இயல்பு எலாம் தெரிவுற காட்டும் – கம்.அயோ:10 1/4
தாய் செயல் அல்லவோ தலத்து உளோர்க்கு எலாம்
போயது தாதை விண் புக்க பின்னரோ – கம்.அயோ:11 61/2,3
புவி-தலை உயிர் எலாம் இராமன் பொன் முடி – கம்.அயோ:12 23/2
குறியவன் புனல் எலாம் வயிற்றில் கொண்ட நாள் – கம்.அயோ:12 45/3
மை உற உயிர் எலாம் இறுதி வாங்குவான் – கம்.அயோ:13 8/1
எலி எலாம் இ படை அரவம் யான் என – கம்.அயோ:13 10/1
புலி எலாம் ஒரு வழி புகுந்த போலவே – கம்.அயோ:13 10/4
படர் எலாம் படைத்தாளை பழி வளர்க்கும் செவிலியை தன் பாழ்த்த பாவி – கம்.அயோ:13 69/1
உடர் எலாம் உயிர் இலா என தோன்றும் உலகத்தே ஒருத்தி அன்றே – கம்.அயோ:13 69/3
இறைவன் கொள்கிலன் ஆம் எனின் யாண்டு எலாம்
உறைவென் கானத்து ஒருங்கு உடனே என்றான் – கம்.அயோ:14 4/3,4
இரைத்த காதல் இரும் தவத்தோர்க்கு எலாம்
குரைத்த மேனியொடு உள்ளம் குளிர்ந்ததால் – கம்.அயோ:14 5/2,3
மறந்து வைகினர் முன்னை தம் வாழ்வு எலாம் – கம்.அயோ:14 7/4
படர் எலாம் பட படும் பரும யானையின் – கம்.அயோ:14 30/1
திடர் எலாம் உருட்டின தேரும் ஈர்த்தன – கம்.அயோ:14 30/2
குடர் எலாம் திரைத்தன குருதி ஆறுகள் – கம்.அயோ:14 30/3
கடர் எலாம் மடுப்பன பலவும் காண்டியால் – கம்.அயோ:14 30/4
உள் முதல் பொருட்கு எலாம் ஊற்றம் ஆவன – கம்.அயோ:14 72/2
கையினால் ஒழுக்குதி கடன் எலாம் என்றான் – கம்.அயோ:14 76/4
இசைந்த ஆண்டு எலாம் இன்றொடு ஏறுமோ – கம்.அயோ:14 112/4
அந்த நாள் எலாம் ஆள் என் ஆணையால் – கம்.அயோ:14 114/4
தமர் எலாம் வர உவந்தனைய தன்மை முனிவன் – கம்.ஆரண்:1 3/4
நடைய வாள் அரிகள் கோள் உழுவை நண்ணிய எலாம்
அடைய வாரி அரவால் முடி அனேக வித வன் – கம்.ஆரண்:1 9/2,3
பார் ஒடுங்கு உறு கரம்-கொடு பரு பதம் எலாம்
வேரொடும் கடிது எடுத்து எதிர் விசைத்து விடலும் – கம்.ஆரண்:1 28/3,4
இற்று எலாம் இயம்பினான் – கம்.ஆரண்:1 61/1
கள்ள மாய வாழ்வு எலாம்
விள்ள ஞானம் வீசு தாள் – கம்.ஆரண்:1 62/1,2
தெறுத்து வந்த தீது எலாம்
அறுத்த உன்னை ஆதனேன் – கம்.ஆரண்:1 68/1,2
உறு கால் கிளர் பூதம் எலாம் உகினும் – கம்.ஆரண்:2 20/3
அவசம் ஆய் சிந்தை அழிந்து அயலே நின்றான் அறியாதான் போல அறிந்த எலாம் சொல்வான் – கம்.ஆரண்:2 26/4
நாழி நரை தீர் உலகு எலாம் ஆக நளினத்து நீ தந்த நான்முகனார்-தாமே – கம்.ஆரண்:2 29/1
தண்டக வனத்து உறை தவத்துளோர் எலாம்
கண்டனர் இராமனை களிக்கும் சிந்தையார் – கம்.ஆரண்:3 3/3,4
அன்னது ஆகலின் ஏயின ஆண்டு எலாம்
இன்னல் காத்து இங்கு இனிது உறைவாய் என – கம்.ஆரண்:3 25/1,2
தவம் எலாம் கொள தக்கனையால் என்றான் – கம்.ஆரண்:3 31/4
நொய்தின் இ உலகு எலாம் நுழையும் நோன்மையாள் – கம்.ஆரண்:6 3/3
சேண் எலாம் புல் ஒளி செலுத்தி சிந்தையில் – கம்.ஆரண்:6 13/3
புரந்தான் உலகு எலாம் புரக்கின்றான் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 18/4
மா எலாம் தொலைத்து வெள்ளிமலை எடுத்து உலகம் மூன்றும் – கம்.ஆரண்:6 32/3
பூ எலாம் பொடி ஆக இ பூமியுள் – கம்.ஆரண்:6 69/1
கா எலாம் ஒடிப்பென் என காந்துவாள் – கம்.ஆரண்:6 69/2
கூற்றும் உட்கும் தன் குலத்தினோர் பெயர் எலாம் கூறி – கம்.ஆரண்:6 92/3
பல் எலாம் உற தோன்றும் பகு வாயள் என்னாது பார்த்தி ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 130/3
நெல் எலாம் சுரந்து அளிக்கும் நீர் நாட கேள் என்று நிருதி கூறும் – கம்.ஆரண்:6 130/4
களிறு எலாம் பட கை தலை மேல் உற – கம்.ஆரண்:7 21/3
மலை எலாம் ஒரு மாடு தொக்கு என்னவே – கம்.ஆரண்:7 29/4
ஏதிகள் மிடைந்தன இமையவர்க்கு எலாம்
வேதனை கொடுத்தன வாகை வேய்ந்தன – கம்.ஆரண்:7 36/3,4
மிடைதலின் உலகு எலாம் வெயில் இழந்தவே – கம்.ஆரண்:7 47/4
வார் சிலை ஒலியின் அஞ்சி உரும் எலாம் மறுக்கம்-கொள்ள – கம்.ஆரண்:7 56/2
பிடி எலாம் மதம் பெய்திட பெரும் கவுள் வேழம் – கம்.ஆரண்:7 71/1
வினை எலாம் செய்து வெல்லல் ஆம் தன்மையன் அல்லன் – கம்.ஆரண்:7 72/3
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் உலகு எலாம் உலைய – கம்.ஆரண்:7 73/1
நூறிய சரம் எலாம் நுறுங்க வாளியால் – கம்.ஆரண்:7 106/1
உம்பரும் இரியல்போனார் உலகு எலாம் உலைந்து சாய்ந்த – கம்.ஆரண்:7 111/3
தூவிய சரம் எலாம் துணிய வெம் கணை – கம்.ஆரண்:7 128/1
ஊன்றினார் எலாம் உலைந்தனர் ஒல்லையில் ஒழிந்தார் – கம்.ஆரண்:8 14/3
பிடித்த போது நெறி பிழைத்தோர்க்கு எலாம்
துடித்தவால் இட கண்ணொடு தோளுமே – கம்.ஆரண்:9 18/3,4
அந்தரத்திடை ஆர்த்து எழுந்து அம்பு எலாம்
சுந்தர தனி வில்லி-தன் தோள் எனும் – கம்.ஆரண்:9 20/2,3
உலைவு இலா வகை இழைத்த தருமம் என நினைந்த எலாம் உதவும் தச்சன் – கம்.ஆரண்:10 2/3
புலன் எலாம் தெரிப்பது ஒரு புனை மணிமண்டபம்-அதனில் பொலிய மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 2/4
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – கம்.ஆரண்:10 5/2
நாள் எலாம் புடை தயங்க நாம நீர் இலங்கையில் தான் நலங்க விட்ட – கம்.ஆரண்:10 5/3
கோள் எலாம் கிடந்த நெடும் சிறை அன்ன நிறை ஆரம் குலவ-மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 5/4
வசை உற கயிலையை மறித்து வான் எலாம்
அசைவு உற புரந்தரன் அடர்ந்த தோள்களின் – கம்.ஆரண்:10 12/2,3
தோல் உடை நெடும் பணை துவைக்கும்-தோறு எலாம்
காலன் நின்று இசைக்கும் நாள் கடிகை கூறவே – கம்.ஆரண்:10 17/3,4
பேர் அவள் சீதை என்று வடிவு எலாம் பேசலுற்றாள் – கம்.ஆரண்:10 68/4
அருகுறு பாலின் வேலை அமுது எலாம் அளைந்து வாரி – கம்.ஆரண்:10 109/1
மின் எலாம் திகழும் சோதி விழு_நிலா மிதிலை சூழ்ந்த – கம்.ஆரண்:10 110/1
நெஞ்சு உற களித்தன நேமிப்புள் எலாம் – கம்.ஆரண்:10 126/4
கலைமான் முதல் ஆயின கண்ட எலாம்
அலை மானுறும் ஆசையின் வந்தனவால் – கம்.ஆரண்:11 44/1,2
கெட்டாய் கிளையோடும் நின் வாழ்வை எலாம்
சுட்டாய் இது என்னை தொடங்கினை நீ – கம்.ஆரண்:13 8/1,2
நீள் நிலை அறநெறி நின்றுளோர்க்கு எலாம்
ஆணியை உந்தையர்க்கு அமைந்த அன்பனை – கம்.ஆரண்:13 47/2,3
மண்ணின் மேல் அவன் தேர் சென்ற சுவடு எலாம் மாய்ந்து – கம்.ஆரண்:13 78/1
சென்று கூடல் ஆம் பொழுது எலாம் தடுப்பது திடனால் – கம்.ஆரண்:13 83/2
பிரிவு-செய்து உலகு எலாம் பெறுவிப்பான் தலை – கம்.ஆரண்:13 107/3
வென்றி வில் கை இளவலை மேல் எலாம்
ஒன்று போல உலப்பு இல் நாள்கள்-தாம் – கம்.ஆரண்:14 19/1,2
ஒன்றாகிய உன் கிளையோரை எலாம்
கொன்றாய் கொடியாய் இதுவும் குணமோ – கம்.ஆரண்:14 71/3,4
ஒடிவுற நில_மகள் உலைய ஊங்கு எலாம்
சட சட எனும் ஒலி தழைப்ப தாக்கவும் – கம்.ஆரண்:14 80/2,3
அன்னவன் அஃது எலாம் அறிய கூறலும் – கம்.ஆரண்:14 85/2
வெப்பு உடை விரி கதிர் வெதுப்ப மெய் எலாம்
கொப்புளம் பொடித்ததோ கொதிக்கும் வானமே – கம்.ஆரண்:14 99/3,4
உறுப்பு உடை உயிர் எலாம் உலைந்து சாய்ந்தன – கம்.ஆரண்:15 2/2
முற்றிய உயிர் எலாம் முருங்க வாரி தான் – கம்.ஆரண்:15 17/1
நினைவு அரிது ஆயற்கு ஒத்த நெறி எலாம் நினைந்து சொன்னாள் – கம்.ஆரண்:16 6/4
மானவன் குணம் எலாம் நினையும் மா மதியினான் – கம்.கிட்:3 1/4
பாழியால் உலகு எலாம் ஒரு வழி படர வாழ் – கம்.கிட்:3 4/2
வளை உடை புணரி சூழ் மகிதல திரு எலாம்
இளையவற்கு உதவி இ தலை எழுந்தருளினான் – கம்.கிட்:3 8/3,4
முனைவரும் பிறரும் மேல் முடிவு_அரும் பகல் எலாம்
இனையர் வந்து உறுவர் என்று இயல் தவம் புரிகுவார் – கம்.கிட்:3 13/1,2
அன்ன ஆம் உரை எலாம் அறிவினால் உணர்குவான் – கம்.கிட்:3 16/1
நடந்து தாங்கும் இ புவனம் நாள் எலாம் – கம்.கிட்:3 44/4
உன்னு குன்று எலாம் உடன் அடுக்கினேம் – கம்.கிட்:3 57/4
வேலை புக்கவும் பெரிய வெற்பு எலாம் – கம்.கிட்:3 60/4
ஒக்க நாள் எலாம் உழல்வன உலைவு_இல ஆக – கம்.கிட்:4 5/1
வாடினார் தோள் எலாம் வளர மற்று அவர் எலாம் – கம்.கிட்:4 21/4
வாடினார் தோள் எலாம் வளர மற்று அவர் எலாம் – கம்.கிட்:4 21/4
தீ எழுந்தது விசும்பு உற நெடும் திசை எலாம்
போய் எழுந்தது முழக்கு உடன் எழுந்தது புகை – கம்.கிட்:5 9/1,2
கேட்டனன் அமலனும் கிளந்தவாறு எலாம்
வாள் தொழில் இளவலை இதனை மைந்த நீ – கம்.கிட்:5 15/1,2
குருவி பாயும் ஓடி மந்தி கோடு பாயும் மாடு எலாம் – கம்.கிட்:7 7/4
அழைத்து அயர் உலகினுக்கு அறத்தின் ஆறு எலாம்
இழைத்தவற்கு இயல்பு அல இயம்பி என் செய்தாய் – கம்.கிட்:7 31/2,3
ஏற்ற பேர் உலகு எலாம் எய்தி ஈன்றவள் – கம்.கிட்:7 33/1
நின்ற பேர் உலகு எலாம் நெருக்கி நேரினும் – கம்.கிட்:7 34/1
திறம் திறம்பல் தெளிவு உடையோர்க்கு எலாம் – கம்.கிட்:7 106/4
புரம் எலாம் எரி செய்தோன் முதலினோர் பொரு இலா – கம்.கிட்:7 128/1
வரம் எலாம் உருவி என் வசை_இலா வலிமை சால் – கம்.கிட்:7 128/2
உரம் எலாம் உருவி என் உயிர் எலாம் நுகரும் நின் – கம்.கிட்:7 128/3
உரம் எலாம் உருவி என் உயிர் எலாம் நுகரும் நின் – கம்.கிட்:7 128/3
எந்தாய் நீ அமிழ்து ஈய யாம் எலாம்
உய்ந்தேம் என்று உபகாரம் உன்னுவார் – கம்.கிட்:8 11/1,2
வந்தாரோ எதிர் வான் உளோர் எலாம் – கம்.கிட்:8 11/4
வாயால் ஏயினன் என்னின் வாழ்வு எலாம்
ஈயாயோ அமிழ்தேயும் ஈகுவாய் – கம்.கிட்:8 12/3,4
மகனே கண்டிலையோ நம் வாழ்வு எலாம் – கம்.கிட்:8 15/4
தருமம் பற்றிய தக்கவர்க்கு எலாம்
கருமம் கட்டளை என்றல் கட்டதோ – கம்.கிட்:8 16/3,4
உடன் ஆய் உற்றது எலாம் உணர்த்தலும் – கம்.கிட்:8 18/4
சிரிப்பவும் ஒத்தன தெரிந்த மின் எலாம் – கம்.கிட்:10 7/4
விரிந்தன திசை-தொறும் மிசையின் மின் எலாம் – கம்.கிட்:10 10/4
ஊன் உடை உடம்பு எலாம் உக்கது ஒத்ததே – கம்.கிட்:10 17/4
உரம் சுட உளைந்தனர் பிரிந்துளோர் எலாம் – கம்.கிட்:10 20/4
குழை உற பொலிந்தன உலவை கொம்பு எலாம் – கம்.கிட்:10 24/4
மனத்தினின் உலகு எலாம் வகுத்து வாய் பெயும் – கம்.கிட்:10 97/1
உள்கிய பொருள் எலாம் உதவி அற்ற போது – கம்.கிட்:10 103/2
வாள் உறை உற்று என மறைந்த மின் எலாம் – கம்.கிட்:10 105/4
நல் அறிவாளரின் அவிந்த நா எலாம் – கம்.கிட்:10 114/4
எறுழ் வலி கணவனை எய்தி யாறு எலாம்
முறுவலிக்கின்றன போன்ற முத்து எலாம் – கம்.கிட்:10 115/3,4
முறுவலிக்கின்றன போன்ற முத்து எலாம் – கம்.கிட்:10 115/4
பொன் நிறம் பொருந்தின பூக தாறு எலாம் – கம்.கிட்:10 116/4
குளித்தன மண்ணிடை கூனல் தந்து எலாம் – கம்.கிட்:10 119/4
சாலுமால் உங்கள் தன்மையினோர்க்கு எலாம் – கம்.கிட்:11 29/4
மீ நெருங்கிய வானகம் மீன் எலாம்
போன பின் பொலிவு அற்றது போன்றதே – கம்.கிட்:11 39/3,4
நீர் எலாம் அயல் நீங்கு-மின் நேர்ந்து யான் – கம்.கிட்:11 42/1
ஒளித்தவர் உண்டு மீண்டு இ உலகு எலாம் உணர ஓடி – கம்.கிட்:11 92/3
எஞ்சல்_இல் இன் அமுது அருந்தின் யாம் எலாம்
உய்ஞ்சனம் இனி என அரசு உரைத்தலும் – கம்.கிட்:11 110/2,3
உரை-செய்தாள் அஃது எலாம் உணர நீ உரை-செய்வாய் – கம்.கிட்:13 68/4
யான் அலாதன எலாம் இனியவோ இனி எனா – கம்.கிட்:13 71/2
சொல்லினாள் அஃது எலாம் உணர நீ சொல்லுவாய் – கம்.கிட்:13 72/4
வினை எலாம் முடிக எனா விடை கொடுத்து உதவலும் – கம்.கிட்:13 73/3
தெள்ளு நீர் உலகு எலாம் தெரிந்து தேடி நீர் – கம்.கிட்:14 18/2
அள்ளல் நீர் எலாம் அமரர் மாதரார் – கம்.கிட்:15 20/1
மன்று சூழ்ந்த பரப்பும் மருங்கு எலாம் – கம்.கிட்:15 39/4
குடல் எலாம் அவுணர் சிந்த குன்று என குறித்து நின்ற – கம்.சுந்:1 31/2
திடல் எலாம் தொடர்ந்து செல்ல சேண் விசும்பு ஒதுங்க தெய்வ – கம்.சுந்:1 31/3
கடல் எலாம் கலங்க தாவும் கலுழனும் அனையன் ஆனான் – கம்.சுந்:1 31/4
மரம் அடங்கலும் கற்பகம் மனை எலாம் கனகம் – கம்.சுந்:2 9/1
அணங்கு அரா அரசர் கோன் அளவு_இல் ஆண்டு எலாம்
பணம் கிளர் தலை-தொறும் உயிர்த்த பாய் விடம் – கம்.சுந்:2 43/1,2
உணங்கல்_இல் உலகு எலாம் முறையின் உண்டு வந்து – கம்.சுந்:2 43/3
விண்ணிடை தொத்தின போன்ற மீன் எலாம் – கம்.சுந்:2 55/4
மல்லிகை மலர்-தொறும் வதிந்த வண்டு எலாம் – கம்.சுந்:2 56/4
வாழிய உலகு எலாம் துடைக்கும் மாருதம் – கம்.சுந்:2 125/3
ஊழிக்காலம் நின்று உலகு எலாம் கல்லினும் உலவாது – கம்.சுந்:2 145/2
நாயகன் புகழ் நடந்த பேர் உலகு எலாம் நடந்தான் – கம்.சுந்:2 146/4
முடித்து இ ஊர் முடித்தால் மேல் முடிவது எலாம் முடிந்து ஒழிக – கம்.சுந்:2 218/4
உண்டு இலங்கை என்று உணர்ந்திலர் உலகு எலாம் ஒறுப்பான் – கம்.சுந்:3 12/2
சொற்ற ஆண்டு எலாம் உறைந்தன்றி அ நகர் துன்னான் – கம்.சுந்:3 17/3
வெடிபட அதிருமால் உதிரும் மீன் எலாம் – கம்.சுந்:3 43/4
திரியுமால் இலங்கையும் மதிலும் திக்கு எலாம்
எரியுமால் கந்தர்ப்ப நகரம் எங்கணும் – கம்.சுந்:3 45/1,2
வாழிய உலகு இனி வரம்பு_இல் நாள் எலாம் – கம்.சுந்:3 67/4
மாண நோற்று ஈண்டு இவள் இருந்தவாறு எலாம்
காண நோற்றில அவன் கமலக்கண்களே – கம்.சுந்:3 69/3,4
வனிதையர்க்கு ஆக நல் அறத்தின் மாண்பு எலாம் – கம்.சுந்:3 70/4
மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க – கம்.சுந்:3 76/2
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த – கம்.சுந்:3 92/1
எஞ்சல்_இல் உலகு எலாம் எஞ்சும் எஞ்சும் என்று – கம்.சுந்:3 121/3
ஊழி ஓர் பகலாய் ஓதும் யாண்டு எலாம் உலகம் ஏழும் – கம்.சுந்:4 72/3
தொத்தின தாரகை மயிரின் சுற்று எலாம் – கம்.சுந்:4 101/4
நாண் உறும் உலகு எலாம் அளந்த நாயகன் – கம்.சுந்:4 103/4
தண்டல்_இல் உயிர் எலாம் தன்னை நோக்கின – கம்.சுந்:4 104/2
தழைந்தன புரண்டன மீனம்தாம் எலாம் – கம்.சுந்:4 105/4
கா இலை கொடி இலை நெடிய கான் எலாம் – கம்.சுந்:5 67/4
திங்களை நக்குகின்ற இருள் எலாம் வாரி தின்ன – கம்.சுந்:6 51/2
தூண் எலாம் சுடரும் காசு சுற்று எலாம் முத்தம் செம்பொன் – கம்.சுந்:6 52/1
தூண் எலாம் சுடரும் காசு சுற்று எலாம் முத்தம் செம்பொன் – கம்.சுந்:6 52/1
பேணல் ஆம் மணியின் பத்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்ம – கம்.சுந்:6 52/2
சேண் எலாம் விரியும் கற்றை சேயொளி செல்வற்கேயும் – கம்.சுந்:6 52/3
நீறு சேர் நெடும் தெரு எலாம் நீத்தமாய் நிரம்ப – கம்.சுந்:7 39/2
தரு எலாம் உடல் தெற்றி எலாம் உடல் சதுக்கத்து – கம்.சுந்:7 44/1
தரு எலாம் உடல் தெற்றி எலாம் உடல் சதுக்கத்து – கம்.சுந்:7 44/1
உரு எலாம் உடல் உவரி எலாம் உடல் உள்ளூர் – கம்.சுந்:7 44/2
உரு எலாம் உடல் உவரி எலாம் உடல் உள்ளூர் – கம்.சுந்:7 44/2
கரு எலாம் உடல் காயம் எலாம் உடல் அரக்கர் – கம்.சுந்:7 44/3
கரு எலாம் உடல் காயம் எலாம் உடல் அரக்கர் – கம்.சுந்:7 44/3
தெரு எலாம் உடல் தேயம் எலாம் உடல் சிதறி – கம்.சுந்:7 44/4
தெரு எலாம் உடல் தேயம் எலாம் உடல் சிதறி – கம்.சுந்:7 44/4
ஊன் எலாம் உயிர் கவர்வுறும் காலன் ஓய்ந்து உலந்தான் – கம்.சுந்:7 45/1
மீன் எலாம் உயிர் மேகம் எலாம் உயிர் மேல் மேல் – கம்.சுந்:7 45/3
மீன் எலாம் உயிர் மேகம் எலாம் உயிர் மேல் மேல் – கம்.சுந்:7 45/3
வான் எலாம் உயிர் மற்றும் எலாம் உயிர் சுற்றி – கம்.சுந்:7 45/4
வான் எலாம் உயிர் மற்றும் எலாம் உயிர் சுற்றி – கம்.சுந்:7 45/4
மீன் உடை கடல் உலகினின் உள எலாம் மிடைந்த – கம்.சுந்:7 49/2
சந்திரன் முதல வான மீன் எலாம் தழுவ நின்ற – கம்.சுந்:8 15/3
ஏவு கண்களும் இமைத்திலர்களாம் இது எலாம்
ஆவி ஒன்று உடல் இரண்டு ஆயதாலே-கொலாம் – கம்.சுந்:10 44/3,4
மறியும் வெண் திரை மா கடல் உலகு எலாம் வழங்கி – கம்.சுந்:11 40/2
பற்றி வன் கையால் பறித்து எழுந்து உலகு எலாம் பல கால் – கம்.சுந்:11 44/3
இடி பட சிதைந்த மால் வரையின் இல் எலாம்
பொடிபட கிடந்தன கண்டு போயினான் – கம்.சுந்:12 7/3,4
அல் எலாம் திரண்டன நிறத்தன் ஆற்றலை – கம்.சுந்:12 56/3
மாட்டும் புரவி ஆயம் எலாம் மருவி வாங்கும் தொடை அழிந்த – கம்.சுந்:12 114/3
குண்டமும் குளிர்ந்த மேகத்து உரும் எலாம் குளிர்ந்த கொற்ற – கம்.சுந்:12 125/2
ஆலம் உண்டவன் நன்று ஊட்ட உலகு எலாம் அழிவின் உண்ணும் – கம்.சுந்:12 133/3
பூசலிட்ட இயல் புரம் எலாம் – கம்.சுந்:13 2/4
தோல் உரிந்து கழன்றன தோல் எலாம் – கம்.சுந்:13 8/4
சில்லியோடும் திரண்டன தேர் எலாம் – கம்.சுந்:13 13/4
புகர்_இல் நல் மரத்து உறு வெறி உலகு எலாம் போர்ப்ப – கம்.சுந்:13 23/2
மினல் பரந்து எழு கொழும் சுடர் உலகு எலாம் விழுங்கி – கம்.சுந்:13 24/1
எல் உடை சுடர் என புகர் எஃகு எலாம் உருகி – கம்.சுந்:13 29/2
ஏயினன் அவர் எலாம் என் மந்திரத்து உறங்கியிற்றார் – கம்.சுந்:14 38/4
இ நெடும் பழுவ குன்றில் பகல் எலாம் இறுத்த பின்னர் – கம்.சுந்:14 52/3
நாறுகின்றது நுகர்ந்திருந்த நாம் எலாம் – கம்.யுத்1:2 13/4
உடல் படைத்து அவுணர் ஆயினர் எலாம் மடிய வாள் உருவினானும் – கம்.யுத்1:2 83/2
மேருவோ மால் வரை குலம் எலாம் அல்லவோ வில்லும் மன்னோ – கம்.யுத்1:2 89/4
குரங்கு எலாம் எனை வெல்லும் என்று எங்ஙனம் கோடி – கம்.யுத்1:2 107/4
வேதம் கண்ணிய பொருள் எலாம் விரிஞ்சனே ஈந்தான் – கம்.யுத்1:3 1/1
போதம் கண்ணிய வரம் எலாம் தர கொண்டு போந்தான் – கம்.யுத்1:3 1/2
பூதம் கண்ணிய வலி எலாம் ஒரு தனி பொறுத்தான் – கம்.யுத்1:3 1/4
ஓம வேள்வியின் இமையவர் பேறு எலாம் உண்ணும் – கம்.யுத்1:3 8/4
ஓது போதி என உரைத்தனன் உலகு எலாம் உயர்ந்தோன் – கம்.யுத்1:3 56/4
வீங்கிய பொருள் எலாம் வேறு காண்பன – கம்.யுத்1:3 60/2
சூலையின் திருக்கு அலால் சொல்லுவோர்க்கு எலாம்
வேலையும் திரையும் போல் வேறுபாடு இலான் – கம்.யுத்1:3 77/3,4
சூடினான் தொழுதான் ஓடி உலகு எலாம் துகைத்தான் துள்ளி – கம்.யுத்1:3 128/4
பேர் அடாநின்ற தாளோடு உலகு எலாம் பெயர போவான் – கம்.யுத்1:3 129/4
புன் தொழில் பொறுக்கும் என்றான் உலகு எலாம் புகழ நின்றான் – கம்.யுத்1:3 145/4
சார்வு உற நின்ற நீர் சமைந்தவாறு எலாம்
சோர்விலீர் மெய் முறை சொல்லுவீர் என்றான் – கம்.யுத்1:4 41/3,4
கள்ளத்தின் விளைவு எலாம் கருத்து இலா இருள் – கம்.யுத்1:4 88/3
எறி கடல் உலகு எலாம் இளவற்கு ஈந்தது ஓர் – கம்.யுத்1:4 90/3
மேல் உக தொகுதியால் முதிர்ந்த மெய் எலாம்
தோல் உகுத்தால் என அரவ தொல் கடல் – கம்.யுத்1:5 8/1,2
வாலுகத்தால் இடை பரந்த வைப்பு எலாம்
பால் உகுத்தால் என நிலவு பாய்ந்ததால் – கம்.யுத்1:5 8/3,4
தேயினும் நாள் எலாம் தேய்க்க வேண்டுவது – கம்.யுத்1:5 31/3
அனையவன் திறம் யான் அறி_அளவு எலாம் அறைவென் – கம்.யுத்1:5 52/2
அள்ளி விண் தொட எடுத்தனன் உலகு எலாம் அனுங்க – கம்.யுத்1:5 53/4
ஆன்ற எண் திசை உலகு எலாம் சுமக்கின்ற யானை – கம்.யுத்1:5 54/1
கேள் கொள் மேலையான் கிளத்திய பொருள் எலாம் கேட்டான் – கம்.யுத்1:5 69/1
செழும் சுடர் பனி கலை எலாம் நிரம்பிய திங்கள் – கம்.யுத்1:6 1/2
பார் இயங்கு இரும் புனல் எலாம் முடிவினில் பருகும் – கம்.யுத்1:6 14/3
நீறு மீச்செல நெருப்பு எழ பொருப்பு எலாம் எரிய – கம்.யுத்1:6 21/1
தென் திசை குட திசை முதல திக்கு எலாம்
துன்றிய பெரும் புகை படலம் சுற்றலால் – கம்.யுத்1:6 33/1,2
மறிந்தன கரிந்தன வான புள் எலாம் – கம்.யுத்1:6 34/4
ஏச்சு எலாம் எய்திய எகினம் யாவையும் – கம்.யுத்1:6 36/2
முட்டை என்று எடுத்தன வெளுத்த முத்து எலாம் – கம்.யுத்1:6 38/4
அசும்பு அற வறந்தன வான ஆறு எலாம்
விசும்பிடை விளங்கிய மீனும் வெந்தவே – கம்.யுத்1:6 41/3,4
கரி குவை நிகர்த்தன பவள காடு எலாம் – கம்.யுத்1:6 44/4
ஓடி உற்றது நெருப்பு உவரி நீர் எலாம் – கம்.யுத்1:6 51/4
ஊழியின் உலகு எலாம் உண்ண ஓங்கிய – கம்.யுத்1:6 54/3
அழைத்தனன் உலகினில் அடைத்த ஆறு எலாம்
இழைத்தன நெடும் திசை யாதும் யாவரும் – கம்.யுத்1:6 57/2,3
இரக்கம் வந்து எதிர்ந்த காலத்து உலகு எலாம் ஈன்று மீள – கம்.யுத்1:6 59/1
விசும்பு எலாம் உலவும் தெய்வ வேரியின் மிடைந்து விம்ம – கம்.யுத்1:8 17/2
ஓலமிட்டு எழுந்து ஓடி உலகு எலாம் – கம்.யுத்1:8 38/4
மரம் எலாம் கடல் வீழ்தலும் வண்டு எலாம் – கம்.யுத்1:8 56/2
மரம் எலாம் கடல் வீழ்தலும் வண்டு எலாம்
கரவு இலாளர் விழ களைகண் இலா – கம்.யுத்1:8 56/2,3
மின் பொடித்தது போன்றன விண் எலாம் – கம்.யுத்1:8 62/4
வாழ்வு எலாம் தம்பி கொள்ள வயங்கு எரி நரகம் என்னும் – கம்.யுத்1:9 37/3
மாலை கொண்டு வணங்கினவாறு எலாம்
சூலம் என்ன என் நெஞ்சை தொளைக்குமால் – கம்.யுத்1:9 43/3,4
ஈது எலாம் உணர்ந்தேன் யானும் என் குலம் இறுதி உற்றது – கம்.யுத்1:9 81/1
மற்று எலாம் நிற்க அந்த மனிதர் வானரங்கள் வானில் – கம்.யுத்1:9 82/1
வேலை நீர் கடைந்த மேல்_நாள் உலகு எலாம் வெருவ வந்த – கம்.யுத்1:9 85/3
போன்று நின்றவன் பனசன் இ போர்க்கு எலாம் தானே – கம்.யுத்1:11 32/2
வெதிர் கொள் குன்று எலாம் வேரொடும் வாங்கி மேதினியை – கம்.யுத்1:11 33/1
நாறு தன் குல கிளை எலாம் நரகத்து நடுவான் – கம்.யுத்1:12 2/1
தென் திசை வாயில் செய்யும் செரு எலாம் செய்வதானான் – கம்.யுத்1:13 6/2
உலகு எலாம் ஒருங்கு கூடி ஒதுங்கினவேயும் ஒக்கும் – கம்.யுத்1:13 28/4
என்னுடைய நாமம் நிற்கும் அளவு எலாம் இலங்கை மூதூர் – கம்.யுத்1:14 6/2
குரங்கு எலாம் கூட்டி வேலை குட்டத்தை சேது கட்டி – கம்.யுத்1:14 22/2
உற்ற போது அவன் உள்ள கருத்து எலாம்
கொற்ற வீரன் உணர்த்து என்று கூறலும் – கம்.யுத்1:14 43/1,2
கொண்டு இரிந்தன அன்ன குழாம் எலாம் – கம்.யுத்2:15 8/4
அம்பு கற்களை அள்ளின அம்பு எலாம்
கொம்பு உடை பணை கூறு உற நூறின – கம்.யுத்2:15 20/1,2
பல் நிறத்த பதாகை பரப்பு எலாம்
செம் நிறத்தனவாய் நிறம் தீர்ந்தவே – கம்.யுத்2:15 30/3,4
மடுத்த மா கடல் வாவும் திரை எலாம்
குடித்து கால்வன போன்ற குதிரையே – கம்.யுத்2:15 39/3,4
யானை பட்ட அழி புனல் யாறு எலாம்
பானல் பட்ட பல கணை மாரியின் – கம்.யுத்2:15 50/1,2
கற்ற போர்கள் எலாம் செய்த காலையில் – கம்.யுத்2:15 88/2
தின்ன தின்ன எரிந்தன திக்கு எலாம் – கம்.யுத்2:15 89/4
மண்டுகின்ற செருவின் வழக்கு எலாம்
கண்டு நின்று கயிலை இடந்தவன் – கம்.யுத்2:15 94/1,2
வாழிய உலகு எலாம் வளைத்து வாய் இடும் – கம்.யுத்2:15 101/3
பூ உயர் மின் எலாம் பூத்த வான் நிகர் – கம்.யுத்2:15 111/1
தலை எலாம் அற்ற முற்றும் தாள் எலாம் அற்ற தோளாம் – கம்.யுத்2:15 149/1
தலை எலாம் அற்ற முற்றும் தாள் எலாம் அற்ற தோளாம் – கம்.யுத்2:15 149/1
மலை எலாம் அற்ற பொன்_தார் மார்பு எலாம் அற்ற சூலத்து – கம்.யுத்2:15 149/2
மலை எலாம் அற்ற பொன்_தார் மார்பு எலாம் அற்ற சூலத்து – கம்.யுத்2:15 149/2
இலை எலாம் அற்ற வீரர் எயிறு எலாம் அற்ற கொற்ற – கம்.யுத்2:15 149/3
இலை எலாம் அற்ற வீரர் எயிறு எலாம் அற்ற கொற்ற – கம்.யுத்2:15 149/3
சிலை எலாம் அற்ற கற்ற செரு எலாம் அற்ற சிந்தி – கம்.யுத்2:15 149/4
சிலை எலாம் அற்ற கற்ற செரு எலாம் அற்ற சிந்தி – கம்.யுத்2:15 149/4
தேர் எலாம் துமிந்த மாவின் திறம் எலாம் துமிந்த செம் கண் – கம்.யுத்2:15 150/1
தேர் எலாம் துமிந்த மாவின் திறம் எலாம் துமிந்த செம் கண் – கம்.யுத்2:15 150/1
கார் எலாம் துமிந்த வீரர் கழல் எலாம் துமிந்த கண்ட – கம்.யுத்2:15 150/2
கார் எலாம் துமிந்த வீரர் கழல் எலாம் துமிந்த கண்ட – கம்.யுத்2:15 150/2
தார் எலாம் துமிந்த நின்ற தனு எலாம் துமிந்த தத்தம் – கம்.யுத்2:15 150/3
தார் எலாம் துமிந்த நின்ற தனு எலாம் துமிந்த தத்தம் – கம்.யுத்2:15 150/3
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய – கம்.யுத்2:15 150/4
போர் எலாம் துமிந்த கொண்ட புகழ் எலாம் துமிந்து போய – கம்.யுத்2:15 150/4
சலித்த காலையின் இமையவர் உலகு எலாம் சலித்த – கம்.யுத்2:15 186/1
மெத்த மீது எழு மேகத்தின் விசும்பு எலாம் மிடைய – கம்.யுத்2:15 188/2
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய – கம்.யுத்2:15 193/1
காம்பு எலாம் கடும் துகள் பட களிறு எலாம் துணிய – கம்.யுத்2:15 193/1
பாம்பு எலாம் பட யாளியும் உழுவையும் பாற – கம்.யுத்2:15 193/2
வேறு வேறு எய்த சரம் எலாம் சரங்களால் விலக்கி – கம்.யுத்2:15 201/2
ஆர்ப்பு அடங்கின வாய் எலாம் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் – கம்.யுத்2:15 236/1
பார்ப்பு அடங்கின கண் எலாம் பல வகை படைகள் – கம்.யுத்2:15 236/2
தூர்ப்பு அடங்கின கை எலாம் தூளியின் படலை – கம்.யுத்2:15 236/3
போர்ப்பு அடங்கின உலகு எலாம் முரசு எலாம் போன – கம்.யுத்2:15 236/4
போர்ப்பு அடங்கின உலகு எலாம் முரசு எலாம் போன – கம்.யுத்2:15 236/4
அறம் கடந்தவர் செயல் இது என்று உலகு எலாம் ஆர்ப்ப – கம்.யுத்2:15 249/1
வல்லையாம் எனின் உனக்கு உள வலி எலாம் கொண்டு – கம்.யுத்2:15 254/2
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால் – கம்.யுத்2:16 19/1
ஈது எலாம் கண்ட வீரர் ஏங்கினர் துணுக்கமுற்றார் – கம்.யுத்2:16 45/3
கய் எலாம் வலியும் ஓய்ந்த கவன மா காலும் ஓய்ந்த – கம்.யுத்2:16 49/3
மெய் எலாம் மிளிர் மின் வெயில் வீசிட – கம்.யுத்2:16 70/1
மந்திரம் அன்று நம் வலி எலாம் உடன் – கம்.யுத்2:16 84/3
விண்ணுறு மழை எலாம் கரிந்து வீழ்ந்தவால் – கம்.யுத்2:16 97/4
சேம வெம் படை எலாம் சுமந்து சென்றவால் – கம்.யுத்2:16 100/4
வருவதும் இலங்கை மூதூர் புலை எலாம் மாண்ட பின்னை – கம்.யுத்2:16 133/1
குணங்களால் உயர்ந்தான் சேனை கடல் எலாம் கரங்கள் கூப்ப – கம்.யுத்2:16 163/4
மருப்பு இழந்தன களிறு எலாம் வால் செவி இழந்த – கம்.யுத்2:16 210/1
மீன் எலாம் உடன் விசும்பின்-நின்று உதிர்ந்து என வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:16 216/4
எரிந்தன உரும் எலாம் இருவர் வாய்களும் – கம்.யுத்2:16 261/3
அடைப்பென் என்று அடைத்தனன் விசும்பின் ஆறு எலாம் – கம்.யுத்2:16 271/4
இடித்த வான் தெழிப்பினால் இடிந்த குன்று எலாம் – கம்.யுத்2:16 275/4
ஆக்கிய செரு எலாம் ஆக்கி எம்முனை – கம்.யுத்2:16 279/3
முற்றிய பொருட்கு எலாம் முடிவுளான்-தனை – கம்.யுத்2:16 285/4
விதிர்த்தனன் வீசினன் விசும்பின் மீன் எலாம்
உதிர்த்தனன் உலகினை அனந்தன் உச்சியோடு – கம்.யுத்2:16 296/1,2
ஏறுபட்டதும் இடை எதிர்ந்துளோர் எலாம்
கூறுபட்டதும் கொழும் குருதி கோத்து இழிந்து – கம்.யுத்2:16 299/1,2
மற்று எலாம் நிற்க வாசியும் மானமும் மறத்துறை வழுவாத – கம்.யுத்2:16 321/1
மாறு கால் இன்றி வானுற நிமிர்ந்து மாடு உள எலாம் வளைத்து ஏந்தி – கம்.யுத்2:16 343/1
பெண்கள் ஆனார்க்குள் நல்ல உறுப்பு எலாம் பெருக்கின் ஈட்ட – கம்.யுத்2:17 7/2
பெண் எலாம் நீரே ஆக்கி பேர் எலாம் உமதே ஆக்கி – கம்.யுத்2:17 12/1
பெண் எலாம் நீரே ஆக்கி பேர் எலாம் உமதே ஆக்கி – கம்.யுத்2:17 12/1
கண் எலாம் நும் கண் ஆக்கி காமவேள் என்னும் நாமத்து – கம்.யுத்2:17 12/2
புண் எலாம் எனக்கே ஆக்கி விபரீதம் புணர்த்து விட்டீர் – கம்.யுத்2:17 12/4
பூண் எலாம் பொறுத்த மேனி புண்ணியமூர்த்தி-தன்னை – கம்.யுத்2:17 22/3
கட்டுண்டாய் உயர்ந்த வேள்வி துறை எலாம் கரையும் கண்டாய் – கம்.யுத்2:17 35/2
வந்து இவன் தானே வேட்ட வரம் எலாம் வழங்கும் மற்றை – கம்.யுத்2:17 53/2
கிட்டி பொருது அ கிளர் சேனை எலாம்
மட்டித்து உயர் வானரர் வன் தலையை – கம்.யுத்2:18 12/1,2
கொடியோடு துடங்கிய கொண்மு எலாம் – கம்.யுத்2:18 23/4
சேறு ஆடின சேண் நெறி சென்ற எலாம் – கம்.யுத்2:18 24/4
வருவோரை எலாம் வருக என்னுதியால் – கம்.யுத்2:18 36/4
உம் தாரிய உள்ள உயர்ந்த எலாம் – கம்.யுத்2:18 37/4
உயிர் ஒப்புறு பல் படை உள்ள எலாம்
செயிர் ஒப்புறும் இந்திரர் சிந்திய நாள் – கம்.யுத்2:18 61/1,2
மை அற்று ஒழி மா தவம் மற்றும் எலாம்
எய்தற்கு உளவோ இவன் இ சிலையில் – கம்.யுத்2:18 78/2,3
வன் தானையர் வந்து வளைந்த எலாம்
கொன்றான் இவன் அல்லது கொண்டு உடனே – கம்.யுத்2:18 83/2,3
கொல்வானும் இவன் கொடியோரை எலாம்
வெல்வானும் இவன் அடல் விண்டு என – கம்.யுத்2:18 84/1,2
தூர்த்தனன் இராமன் தம்பி அவை எலாம் துணித்து சிந்தி – கம்.யுத்2:18 191/3
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும் – கம்.யுத்2:18 195/1
வான் எலாம் பகழி வானின் வரம்பு எலாம் பகழி மண்ணும் – கம்.யுத்2:18 195/1
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் – கம்.யுத்2:18 195/2
தான் எலாம் பகழி குன்றின் தலை எலாம் பகழி சார்ந்தோர் – கம்.யுத்2:18 195/2
ஊன் எலாம் பகழி நின்றோர் உயிர் எலாம் பகழி வேலை – கம்.யுத்2:18 195/3
ஊன் எலாம் பகழி நின்றோர் உயிர் எலாம் பகழி வேலை – கம்.யுத்2:18 195/3
மீன் எலாம் பகழி ஆக வித்தினன் வெகுளி மிக்கோன் – கம்.யுத்2:18 195/4
மேரு மேரு என அல்ல அல்ல என வேரினொடு நெடு வெற்பு எலாம்
மார்பின்-மேலும் உயர் தோளின்-மேலும் உற வாலி காதலன் வழங்கினான் – கம்.யுத்2:19 85/1,2
சகடம் ஒத்தன தார் அணி தேர் எலாம் – கம்.யுத்2:19 146/4
தந்தை தந்தை பண்டு உற்ற சழக்கு எலாம்
எந்தை தீர்த்தனன் என்பது ஓர் ஏம்பலால் – கம்.யுத்2:19 149/3,4
முதுகு உற சென்று நின்ற கணை எலாம் முறையின் வாங்கி – கம்.யுத்2:19 188/3
அம்பு எலாம் கதிர்கள் ஆக அழிந்து அழிந்து இழியும் ஆக – கம்.யுத்2:19 202/1
மேயினன் வணங்கி உற்ற வினை எலாம் இயம்பி நின்றான் – கம்.யுத்2:19 214/3
உடை உறு தலை கை அண்ணல் உயிர் எலாம் ஒருங்க உண்ணும் – கம்.யுத்2:19 219/3
மாயத்தால் இருண்டது ஆழி உலகு எலாம் வஞ்சன் வானில் – கம்.யுத்2:19 232/1
சீரிது என்று அதனை உள்ள பரிசு எலாம் தெரிய சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 234/4
ஏசத்தான் இரங்கி ஏங்கி உலகு எலாம் எரிப்பென் என்றான் – கம்.யுத்2:19 294/3
நிரக்கும் நல் ஒளி பரந்தன உலகு எலாம் நிமிர – கம்.யுத்3:20 56/4
வேகத்து அடல் வீரர் விளிந்த எலாம்
சோகத்தொடு இறைஞ்சினர் சொல்லினரால் – கம்.யுத்3:21 2/3,4
வானே நிலனே முதல் மற்றும் எலாம்
கோனே எனை வெல்வது ஓர் கொள்கையதோ – கம்.யுத்3:21 5/3,4
கடிதினில் உலகு எலாம் கண்டு நிற்க என் – கம்.யுத்3:22 41/1
மீன் எலாம் விண்ணின் நின்று ஒருங்கு வீழ்ந்து என – கம்.யுத்3:22 47/1
வான் எலாம் மண் எலாம் மறைய வந்தன – கம்.யுத்3:22 47/2
வான் எலாம் மண் எலாம் மறைய வந்தன – கம்.யுத்3:22 47/2
கான் எலாம் துணிந்து போய் தகர்ந்து காந்தின – கம்.யுத்3:22 47/3
வான மானங்கள் மறிந்து என தேர் எலாம் மடிய – கம்.யுத்3:22 57/3
அரக்கர் என்பது ஓர் பெயர் படைத்தவர்க்கு எலாம் அடுத்த – கம்.யுத்3:22 65/1
மெய்யில் பட்டன பட படாதன எலாம் விலக்கி – கம்.யுத்3:22 70/1
ஒன்றை சங்கு எடுத்து ஊதினான் உலகு எலாம் உலைய – கம்.யுத்3:22 75/4
ஆள் எலாம் இழந்த தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் – கம்.யுத்3:22 146/1
நாள் எலாம் எண்ணினாலும் தொலைவு இலா நாதர் இன்றி – கம்.யுத்3:22 146/2
தாள் எலாம் குலைய ஓடி திரிவன தாங்கல் ஆற்றும் – கம்.யுத்3:22 146/3
திக்கு எலாம் இருளும் தீர்ந்த தேவரும் இடுக்கண் தீர்ந்தார் – கம்.யுத்3:22 154/4
அரக்கர் மானிடர் குரங்கு எனும் இவை எலாம் அல்லா – கம்.யுத்3:22 164/1
பொங்கு போரிடை புகுந்துள பொருள் எலாம் புகன்றான் – கம்.யுத்3:22 182/4
துய்ய தெய்வ வான் படைக்கு எலாம் வரன்முறை துரக்கும் – கம்.யுத்3:22 185/2
வீய்ந்துறும் விரிஞ்சன் முன்னா உயிர் எலாம் வெருவல் அன்னை – கம்.யுத்3:23 26/3
நாண் எலாம் துறந்தேன் இல்லின் நன்மையின் நல்லார்க்கு எய்தும் – கம்.யுத்3:23 31/1
பூண் எலாம் துறந்தேன் என் தன் பொரு சிலை மேகம்-தன்னை – கம்.யுத்3:23 31/2
அன்ன மா மலையின் உம்பர் உலகு எலாம் அமைத்த அண்ணல் – கம்.யுத்3:24 49/1
தாயினன் உலகு எலாம் தவழ்ந்த சீர்த்தியான் – கம்.யுத்3:24 64/4
கொண்டிலென் உறவு எலாம் கொடுத்து மாள நான் – கம்.யுத்3:24 72/3
பொன்றினர் நமர் எலாம் இளவல் போயினான் – கம்.யுத்3:24 74/3
சுழன்றில உலகு எலாம் தொழுவ தொங்கலின் – கம்.யுத்3:24 102/3
நிரம்பின உலகு எலாம் உவகை நெய் விழா – கம்.யுத்3:24 105/3
உற்றவாறு எலாம் உணர கூறினான் – கம்.யுத்3:24 114/4
திக்கு எலாம் சுட்டு வானோர் உலகு எலாம் தீய்த்து தீர்க்க – கம்.யுத்3:26 67/2
திக்கு எலாம் சுட்டு வானோர் உலகு எலாம் தீய்த்து தீர்க்க – கம்.யுத்3:26 67/2
உக்கவர் ஒழிதர உயிர் உளோர் எலாம்
தொக்கனர் அரக்கனை சூழ்ந்து சுற்றுற – கம்.யுத்3:27 58/2,3
மற்று எலாம் நும்மை போல வாயினால் சொல்ல மாட்டேன் – கம்.யுத்3:27 84/1
இடும் பாக்கியத்து அறம் காப்பதற்கு இசைந்தார் என இது எலாம்
அடும்பு ஆக்கிய தொடை செம்_சடை_முதலோன் பணித்து அமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 143/3,4
காதலால் உரைத்தேன் என்றான் உலகு எலாம் கலக்கி வென்றான் – கம்.யுத்3:28 6/4
பேதைமை உரைத்தாய் பிள்ளாய் உலகு எலாம் பெயர பேரா – கம்.யுத்3:28 9/1
நிறை உற வாங்கி விட்டான் உலகு எலாம் நிறுத்தி நின்றான் – கம்.யுத்3:28 51/4
ஏலும் காட்டின் எறிந்த படைக்கு எலாம்
தோலும் காட்டி துரந்தனை மீண்டும் நின் – கம்.யுத்3:29 18/2,3
நாடினான் தன் மகன் உடல் நாள் எலாம் – கம்.யுத்3:29 26/4
எனக்கு நீ செய்யத்தக்க கடன் எலாம் ஏங்கி ஏங்கி – கம்.யுத்3:29 39/3
சீற்றம் ஆகிய ஐம்முகன் உலகு எலாம் தீப்பான் – கம்.யுத்3:30 25/1
கிடைத்து நான் அவர்க்கு உற்றுள பொருள் எலாம் கிளத்தி – கம்.யுத்3:30 31/2
உரிய வேண்டிய பொருள் எலாம் முடிப்பதற்கு ஒன்றோ – கம்.யுத்3:30 34/2
சீதை காதலின் புகுந்துள பரிசு எலாம் தெரித்தான் – கம்.யுத்3:30 35/4
வன்னி மன்னனை நோக்கி நீ இவர் எலாம் மடிய – கம்.யுத்3:30 49/1
உலகில் நாம் அலா உரு எலாம் இராக்கத உருவா – கம்.யுத்3:31 23/1
படைத்த திக்கு எலாம் பரந்தனர் என்றன பயத்தால் – கம்.யுத்3:31 29/4
முன் இ பார் எலாம் படைத்தவன் நாள் எலாம் முறை நின்று – கம்.யுத்3:31 40/3
முன் இ பார் எலாம் படைத்தவன் நாள் எலாம் முறை நின்று – கம்.யுத்3:31 40/3
ஒன்றும் நீர் அஞ்சல் ஐய யாம் எலாம் ஒருங்கே சென்று – கம்.யுத்3:31 56/1
வீரியன் பின்னர் செய்த செயல் எலாம் விரிக்கலுற்றாம் – கம்.யுத்3:31 68/4
மதம் புலர்ந்த நின்ற வீரர் வாய் புலர்ந்த மா எலாம்
பதம் புலர்ந்த வேகம் ஆக வாள் அரக்கர் பண்பு சால் – கம்.யுத்3:31 77/2,3
செறித்து அமைந்த சில்லி என்னும் ஆழி கூடு தேர் எலாம்
முறித்து எழுந்து அழுந்த யானை வீசும் மூசு பாகரை – கம்.யுத்3:31 78/2,3
கலை விழுந்தவா விழுந்த வெள் எயிற்ற காடு எலாம் – கம்.யுத்3:31 81/4
விழித்து எழுந்து வானினூடு மொய்த்த பொய்யர் மெய் எலாம் – கம்.யுத்3:31 96/4
கொல்வதே நின்று குன்று அன யாம் எலாம்
வெல்வது ஏதும் இலாமையின் வெண் பலை – கம்.யுத்3:31 128/2,3
கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம்
அடைத்தனர் தெழித்தனர் அழித்தனர் தனித்து உளன் இராமன் அவரோ – கம்.யுத்3:31 149/2,3
மாண்டவர் மாண்டு அற மற்றுளோர் எலாம்
மீண்டனர் ஒரு திசை ஏழு வேலையும் – கம்.யுத்3:31 170/1,2
இளக்க_அரு நெடு வரை ஈர்க்கும் ஆறு எலாம்
அளக்கரின் பாய்ந்து-என பதங்கம் ஆர் அழல் – கம்.யுத்3:31 178/1,2
ஒன்றா உயர் தானவர் ஓதம் எலாம்
கொன்றான் நிமிர் கூற்று என எ உயிரும் – கம்.யுத்3:31 190/2,3
குடைக்கு எலாம் கொடிகட்கு எல்லாம் கொண்டன குவிந்த கொற்ற – கம்.யுத்3:31 221/1
படைக்கு எலாம் பகழிக்கு எல்லாம் யானை தேர் பரிமா வெள்ள – கம்.யுத்3:31 221/2
கடைக்கு எலாம் துரந்த வாளி கணித்ததற்கு அளவை காட்டி – கம்.யுத்3:31 221/3
முன் நின்றார் எலாம் பின் உற காலினும் முடுகி – கம்.யுத்4:32 32/1
நின்றிலன் ஒன்றும் நோக்கிலன் முனிவு எலாம் நீத்தான் – கம்.யுத்4:32 36/3
நினையும் அத்துணை மாத்திரத்து உலகு எலாம் நிமிர்வான் – கம்.யுத்4:32 39/2
மருத்தின் காதலன் மார்பிடை அம்பு எலாம் வாங்கி – கம்.யுத்4:32 40/1
கருத்தை உன்னி அ மாருதி உலகு எலாம் கடந்தான் – கம்.யுத்4:32 40/4
உய்த்து ஒரு திசை-மேல் ஓடி உலகு எலாம் கடக்க பாய்ந்து – கம்.யுத்4:32 41/1
ஏனை வர்க்கம் கணக்கு_இல இ எலாம் – கம்.யுத்4:33 30/4
அன்ன சேனை களம் பட்ட ஆறு எலாம்
துன்னு தூதர் செவியிடை சொல்லுவார் – கம்.யுத்4:34 7/3,4
மழை குலத்தொடு வான் உரும் ஏறு எலாம் வாரி – கம்.யுத்4:35 7/1
ஆறினார்களும் அஞ்சினார் உலகு எலாம் அனுங்க – கம்.யுத்4:35 25/4
தலைவனே முதல் தண்டல் இலோர் எலாம் கண்டார் – கம்.யுத்4:35 32/4
உதிர மாரி சொரிந்தது உலகு எலாம்
அதிர வானம் இடித்தது அரு வரை – கம்.யுத்4:37 19/1,2
அண்ட சங்கத்து அமரர்-தம் ஆர்ப்பு எலாம்
உண்ட சங்கம் இராவணன் ஊதினான் – கம்.யுத்4:37 28/3,4
காண வந்த கடவுளர் கை எலாம்
ஆணவம் துணை யார் உளர் ஆவரோ – கம்.யுத்4:37 38/3,4
இரிந்தன மழை குலம் இழுகி திக்கு எலாம்
உரிந்தன உடு குலம் உதிர்ந்து சிந்தின – கம்.யுத்4:37 62/1,2
எய்தன சரம் எலாம் இமைப்பின் முந்துற – கம்.யுத்4:37 83/1
தீர்த்தன்-மேல் வர துரந்தனன் உலகு எலாம் தெரிய – கம்.யுத்4:37 96/4
கூற்று கோடினும் கோடல கடல் எலாம் குடிப்ப – கம்.யுத்4:37 99/1
காற்று பின் செல செல்வன உலகு எலாம் கடப்ப – கம்.யுத்4:37 99/3
சிறையுடை கொடும் சரம் எலாம் இமைப்பு ஒன்றில் திரிய – கம்.யுத்4:37 101/2
விளக்கு_இனம் எடுத்தன போன்ற விண் எலாம் – கம்.யுத்4:37 143/4
மதித்தனர் இராமனை வானுளோர் எலாம் – கம்.யுத்4:37 150/4
பழுது சொல்லும் அன்றே மற்றை பண்பு எலாம்
தொழுது சூழ்வன முன் இன்று தோன்றியே – கம்.யுத்4:37 164/2,3
கழுது சூன்ற இராவணன் கண் எலாம் – கம்.யுத்4:37 164/4
போய் நிறைந்தன அண்ட புறம் எலாம் – கம்.யுத்4:37 168/4
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் – கம்.யுத்4:37 203/1
ஆர் அணா உன் உயிரை அஞ்சாதே கொண்டு அகன்றார் அது எலாம் நிற்க – கம்.யுத்4:38 8/3
இத்தனை காலமும் உழந்த ஈது எலாம்
பித்து எனல் ஆய் அறம் பிழைத்ததாம் அன்றே – கம்.யுத்4:40 61/2,3
பார்க்கு எலாம் பத்தினி பதுமத்தானுக்கும் – கம்.யுத்4:40 62/1
ஆர்க்கு எலாம் கண்ணவன் அன்று என்றால் அது – கம்.யுத்4:40 62/3
பரிந்தவர் உயிர் எலாம் பயம் தவிர்ந்தன – கம்.யுத்4:40 75/2
வாய் திறந்து எழுந்து ஆர்த்தன உயிர் எலாம் வழுத்தி – கம்.யுத்4:40 115/4
வீட்ட மாண்டுள குரங்கு எலாம் எழுக என விளம்பி – கம்.யுத்4:40 120/4
சிந்தையோடு கண் களிப்புற செரு எலாம் நினையா – கம்.யுத்4:40 123/3
விண்டது ஆம் என விசும்பிடை திசை எலாம் விளங்க – கம்.யுத்4:41 3/2
அழுகின்ற வாய் எலாம் ஆர்த்து எழுந்தன – கம்.யுத்4:41 88/1
விழுகின்ற கண் எலாம் வெள்ளம் மாறின – கம்.யுத்4:41 88/2
உழுகின்ற தலை எலாம் உயர்ந்து எழுந்தன – கம்.யுத்4:41 88/3
தொழுகின்ற கை எலாம் காலின் தோன்றலை – கம்.யுத்4:41 88/4

மேல்


எலாரையும் (1)

தான் எலாரையும் மாருதி சாடுகை தவிரான் – கம்.சுந்:7 45/2

மேல்


எலாஅ (1)

என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள் – பரி 8/56

மேல்


எலாஅம் (1)

காட்சி அழுங்க நம் ஊர்க்கு எலாஅம்
ஆகுலம் ஆகி விளைந்ததை என்றும் தன் – கலி 65/26,27

மேல்


எலி (10)

எலி வான் சூட்டொடு மலிய பேணுதும் – நற் 83/6
நள்ளிருள் யாமத்து இல் எலி பார்க்கும் – குறு 107/3
இல் எலி வல்சி வல் வாய் கூகை – அகம் 122/13
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம் – புறம் 190/3
இல் எலி மடிந்த தொல் சுவர் வரைப்பின் – புறம் 211/19
எலி பார்த்து ஒற்றாது ஆகும் மலி திரை – புறம் 237/17
குடந்தை அம் செவிய கோட்டு எலி ஆட்ட – புறம் 321/5
எலி எலாம் இ படை அரவம் யான் என – கம்.அயோ:13 10/1
அரவின் நாமத்தை எலி இருந்து ஓதினால் அதற்கு – கம்.யுத்1:3 50/3
இற்றது எம் வலி என விரைந்து இரிதரும் எலி போல் – கம்.யுத்3:31 27/2

மேல்


எலும்பு (3)

உக்க பல் குவை உக்கன துவக்கு எலும்பு உதிர்வுற்று – கம்.சுந்:7 33/1
உதிர வாரியொடு ஊனொடு எலும்பு தோல் – கம்.யுத்2:16 58/1
உழக்கினான் தசை தோல் எலும்பு எனும் இவை குருதியொடு ஒன்றாக – கம்.யுத்2:16 340/4

மேல்


எலுவ (3)

நாண் இலை எலுவ என்று வந்திசினே – நற் 50/8
யாரை எலுவ யாரே நீ எமக்கு – நற் 395/1
எலுவ சிறாஅர் ஏமுறு நண்ப – குறு 129/1

மேல்


எவ்வ (12)

எவ்வ நெஞ்சத்து எஃகு எறிந்து ஆங்கு – நற் 97/2
எவ்வ நோய் பிறிது உயவு துணை இன்றே – நற் 130/12
எவ்வ நெஞ்சமொடு தெய்வம் பேணி – நற் 351/4
இறை வளை நெகிழ்த்த எவ்வ நோயொடு – குறு 289/2
எவ்வ நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆக – ஐங் 393/3
எவ்வ நோய் யாம் காணும்-கால் – கலி 80/17
கூரும் தன் எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/6
புணை இல்லா எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/10
நின்ற தன் எவ்வ நோய் என்னையும் மறைத்தாள்-மன் – கலி 124/14
இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர – கலி 127/19
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
யாமத்தும் எல்லையும் எவ்வ திரை அலைப்ப – கலி 139/14

மேல்


எவ்வகை (1)

தொய்யல் சிந்தையேம் யாவரை எவ்வகை துதிப்பேம் – கம்.சுந்:2 17/4

மேல்


எவ்வண்ணம் (1)

ஏனையர்கள் எங்கு உரைப்பார் எவ்வண்ணம் தெரிகேனோ – கம்.சுந்:2 229/3

மேல்


எவ்வணம் (1)

கையிடை புக்காய் நீ வேறு எவ்வணம் கடத்தி காவல் – கம்.யுத்1:12 28/2

மேல்


எவ்வத்தள் (1)

அழிவொடு கலங்கிய எவ்வத்தள் ஒரு நாள் நீர் – கலி 4/23

மேல்


எவ்வத்தால் (1)

எவ்வத்தால் இயன்ற போல் இலை கூம்பல் எவன்-கொலோ – கலி 134/22

மேல்


எவ்வத்து (1)

எவ்வத்து ஒவ்வா மா முதல் தடிந்து – பரி 19/101

மேல்


எவ்வத்துள் (1)

இகல் இடும் பனி தின எவ்வத்துள் ஆழ்ந்து ஆங்கே – கலி 134/12

மேல்


எவ்வம் (64)

இலை இல் மராத்த எவ்வம் தாங்கி – பொரு 50
பருவரல் எவ்வம் களை மாயோய் என – முல் 21
எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து – நற் 46/9
உரைக்கல் ஆகா எவ்வம் இம்மென – நற் 109/5
எவ்வம் கூர்ந்த ஏமுறு துயரம் – நற் 273/2
செய்_வினை முடியாது எவ்வம் செய்தல் – நற் 284/5
இறப்ப எவ்வம் நலியும் நின் நிலை – நற் 338/4
இரை தேர் நாரைக்கு எவ்வம் ஆக – குறு 103/3
ஈங்கு யான் அழுங்கிய எவ்வம்
யாங்கு அறிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 140/4,5
நுழை சிறு நுசுப்பிற்கு எவ்வம் ஆக – குறு 159/2
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே – குறு 354/6
அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் – குறு 360/3
மையல் நெஞ்சிற்கு எவ்வம் தீர – ஐங் 59/2
எவ்வம் சூழாது விளங்கிய கொள்கை – பதி 21/3
இறந்த கற்பினாட்கு எவ்வம் படரன்-மின் – கலி 9/22
எவ்வம் உறீஇயினான் குன்று – கலி 42/24
தன் எவ்வம் கூரினும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/8
பேது உற்றாய் போல பிறர் எவ்வம் நீ அறியாய் – கலி 56/28
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும் – கலி 60/17
உளம் என்னா நுந்தை மாட்டு எவ்வம் உழப்பார் – கலி 80/12
ஏறு எவ்வம் காணா எழுந்தார் எவன்-கொலோ – கலி 102/28
எவ்வம் மிகுதர எம் திறத்து எஞ்ஞான்றும் – கலி 110/16
அழிந்து அயல் அறிந்த எவ்வம் மேற்பட – கலி 129/21
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை – கலி 134/10
குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான் – கலி 144/12
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு – கலி 144/24
யான் உற்ற எவ்வம் உரைப்பின் பலர் துயிற்றும் – கலி 146/36
அருப்பம் உடைத்து என்னுள் எவ்வம் பொருத்தி – கலி 146/48
வாய் போல் பொய்ம்மொழி எவ்வம் என் களைமா – அகம் 3/14
முனி தக நிறுத்த நல்கல் எவ்வம்
சூர் உறை வெற்பன் மார்பு உற தணிதல் – அகம் 98/4,5
கையறு நெஞ்சத்து எவ்வம் நீங்க – அகம் 113/22
நம் புலந்து உறையும் எவ்வம் நீங்க – அகம் 114/7
எவ்வம் தீர வாங்கும் தந்தை – அகம் 140/13
விளியா எவ்வம் தலைத்தந்தோயே – அகம் 212/23
பெரும் களிற்று எவ்வம் போல – அகம் 216/15
பெரிய எவ்வம் யாம் இவண் உறவே – அகம் 230/16
நமக்கே எவ்வம் ஆகின்று – அகம் 243/14
எவ்வம் இகந்து சேண் அகல வை எயிற்று – அகம் 285/3
எவ்வம் கூரிய வைகலும் வருவோய் – அகம் 288/6
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து – அகம் 305/10
மலர் ஏர் உண்கண் எம் தோழி எவ்வம்
அலர் வாய் நீங்க நீ அருளாய் பொய்ப்பினும் – அகம் 320/6,7
எவ்வம் பெருமை உரைப்பின் செய்பொருள் – அகம் 333/6
பன் நாள் எவ்வம் தீர பகல் வந்து – அகம் 340/1
இலங்கு வளை நெகிழ்ந்த எவ்வம் காட்டி – அகம் 355/10
எவ்வம் கூர இறந்தனம் யாமே – அகம் 361/16
ஈங்கு நாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள் – அகம் 388/17
பனி வார் எவ்வம் தீர இனி வரின் – அகம் 395/4
இழை நிலை நெகிழ்ந்த எவ்வம் கூர – அகம் 398/1
எவ்வம் சுரக்கும் பைதல் மாக்களொடு – புறம் 41/15
மனையோள் எவ்வம் நோக்கி நினைஇ – புறம் 164/7
மிக பேர் எவ்வம் உறினும் எனைத்தும் – புறம் 197/15
எவ்வம் கொள்வை ஆயினும் இரண்டும் – புறம் 260/10
அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே – புறம் 378/24
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப – புறம் 393/11
எவ்வம்_இல் அன்பினை இனிது கேள் எனா – கம்.அயோ:1 79/4
எவ்வம் இல் இருந்தவ முனிவன் எய்தினான் – கம்.அயோ:4 156/2
இடைந்துபோய் நிசிசரற்கு இராமன் எவ்வம் வந்து – கம்.ஆரண்:12 8/1
இல்லா நிலத்தின் இயையாத வெம் சொல் எழ வஞ்சி எவ்வம் உற யான் – கம்.ஆரண்:13 66/1
எவ்வம் ஓங்கிய இறப்பொடு பிறப்பு இவை என்ன – கம்.கிட்:1 16/3
ஏயினர் உயிர் குடித்து எவ்வம் தீர்கிலம் – கம்.யுத்1:2 21/2
எனைவர் என்று இயம்புகேன் எவ்வம் தீர்க்கையான் – கம்.யுத்1:2 71/2
எவ்வம் இல் ஆற்றலானை நோக்கி நின்று இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்2:16 194/4
இளையவன் இறந்த-பின் எவ்வம் என் எனக்கு – கம்.யுத்3:24 77/1
எவ்வம் இல் ஆற்றல் போரும் முற்றும் நாம் இயம்பலுற்றாம் – கம்.யுத்3:31 232/4

மேல்


எவ்வம்_இல் (1)

எவ்வம்_இல் அன்பினை இனிது கேள் எனா – கம்.அயோ:1 79/4

மேல்


எவ்வமும் (1)

தொடி தோள் இவர்க எவ்வமும் தீர்க – அகம் 269/1

மேல்


எவ்வமொடு (8)

துனி கூர் எவ்வமொடு துயர் ஆற்றுப்படுப்ப – சிறு 39
கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து – நற் 253/3
விளியும் எவ்வமொடு அளியள் என்னாது – அகம் 163/6
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம் – அகம் 170/9
படர் மலி எவ்வமொடு மாதிரம் துழைஇ – அகம் 189/11
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/10
பருவரல் எவ்வமொடு அழிந்த – அகம் 299/20
எவ்வமொடு வந்த உயர் மருப்பு ஒருத்தல் நும் – அகம் 388/12

மேல்


எவ்வழி (1)

எவ்வழி மருங்கினும் இரிந்த வானரம் – கம்.யுத்2:15 123/4

மேல்


எவ்வாயும் (1)

எவ்வாயும் எழுந்த கொழும் சுடர் மீன்கள் யாவும் – கம்.கிட்:7 53/3

மேல்


எவ்வாறு (4)

எவ்வாறு செய்வாம்-கொல் யாம் என நாளும் – பரி 35/4
காது கொற்றம் நினக்கு அலாது பிறர்க்கு எவ்வாறு கலக்குமோ – கம்.கிட்:10 68/1
பிரிவு உனை செய்தது எவ்வாறு அங்கதன் பெயர்ந்தது எங்கே – கம்.யுத்3:22 150/2
மற்று இதன் தூய்மை எவ்வாறு உரைப்பது மலர்-கண் வந்தாய் – கம்.யுத்4:41 23/4

மேல்


எவ்வி (8)

எவ்வி இழந்த வறுமை யாழ்_பாணர் – குறு 19/1
எவ்வி வீழ்ந்த செருவில் பாணர் – அகம் 115/8
பயம் கெழு வைப்பின் பல் வேல் எவ்வி
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/13,14
வாய் வாள் எவ்வி ஏவல் மேவார் – அகம் 266/11
பொலம் பூண் எவ்வி நீழல் அன்ன – அகம் 366/12
ஓம்பா ஈகை மா வேள் எவ்வி
புனல் அம் புதவின் மிழலையொடு கழனி – புறம் 24/18,19
எவ்வி தொல் குடி படீஇயர் மற்று இவர் – புறம் 202/14
போர் அடு தானை எவ்வி மார்பின் – புறம் 233/6

மேல்


எவ்விட (1)

எவ்விட துணிந்து அமைந்தது என் கருத்து இது என்றனன் – கம்.கிட்:7 10/3

மேல்


எவ்விய (1)

எவ்விய வரி வில் செம் கை இருவரும் இடரின் வீழ்ந்தார் – கம்.சுந்:4 81/4

மேல்


எவ்வியது (1)

எவ்வியது என்னை என்றான் இலக்குவன் இயம்பலுற்றான் – கம்.கிட்:7 122/4

மேல்


எவ்வினான் (1)

எவ்வினான் மலை ஏந்திய ஏந்து தோள் – கம்.சுந்:2 175/2

மேல்


எவ்வை (1)

தண் துறை ஊரனை எவ்வை எம்-வயின் – ஐங் 88/2

மேல்


எவ்வைக்கு (1)

அம்ம வாழி பாண எவ்வைக்கு
எவன் பெரிது அளிக்கும் என்ப பழனத்து – ஐங் 89/1,2

மேல்


எவண் (1)

எவண் எத்தன்மைத்து ஏகின நாகத்து_இனம் என்ன – கம்.யுத்4:37 142/1

மேல்


எவணரோ (1)

இவணும் வாரார் எவணரோ என – குறு 126/2

மேல்


எவர் (2)

ஈரும் கண்டாய் கண்டகர் உய்ந்தார் எவர் ஐயா – கம்.ஆரண்:11 11/4
ஏவல் செய்பவர் செய்கிலாதவர் எவர் என்னின் – கம்.சுந்:2 10/2

மேல்


எவர்க்கும் (19)

ஆய புகும்-கால் அறிவு ஒக்கும் எவர்க்கும் அன்னான் – கம்.பால:4 4/4
யாவது ஈது என்றான் எவர்க்கும் மேல் நின்றான் – கம்.பால:6 25/4
இரு நிலத்து எவர்க்கும் உள்ளத்து இருந்து அருள்-புரிந்து வீந்த – கம்.அயோ:8 19/3
பிறப்பரோ எவர்க்கும் யான் பெற்ற பதம் பெறல் அரிதே – கம்.ஆரண்:1 50/3
இடியும் வீழ்ந்திடும் எரிந்திடும் பெரும் திசை எவர்க்கும்
முடியின் மாலைகள் புலாலொடு முழு முடை நாறும் – கம்.ஆரண்:7 71/3,4
துன்பு தோன்றிய பொழுது உடன் தோன்றுவன் எவர்க்கும்
முன்பு தோன்றலை அறிதற்கு முடிவு என் என்று இயம்ப – கம்.கிட்:3 79/1,2
பதவியை எவர்க்கும் நல்கும் பண்ணவன் பணித்த யாவும் – கம்.கிட்:7 141/3
உய் வகை எவர்க்கும் உண்டோ உணர்வு மாசுண்டது அன்றோ – கம்.கிட்:11 62/4
இருவினை துடைத்தவர் அறிவு என எவர்க்கும்
வரு முலை விலைக்கு என மதித்தனர் வழங்கும் – கம்.சுந்:8 35/2,3
ஏற்றம் என் பிறிது இனி எவர்க்கும் இன் உயிர் – கம்.யுத்1:2 24/1
வென்றவர் தோற்பர் தோற்றோர் வெல்குவர் எவர்க்கும் மேலாய் – கம்.யுத்2:16 37/1
ஈர்த்த தேரன இவுளியின் தலையன எவர்க்கும்
பார்த்த நோக்கன கலந்தன இலக்குவன் பகழி – கம்.யுத்2:16 209/3,4
ஈண்டு வெம் செரு இனையன நிகழ்வுழி எவர்க்கும்
நீண்ட வெள் எயிற்று அரக்கன் மற்றொரு திசை நின்றான் – கம்.யுத்2:16 249/1,2
எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய் – கம்.யுத்2:19 252/1
வழுவாது எவர்க்கும் வரம் ஈய வல்லை அவரால் வரங்கள் பெறுவாய் – கம்.யுத்2:19 252/2
மூ-வகை உலகும் ஏத்தும் முதலவன் எவர்க்கும் மூத்த – கம்.யுத்3:27 174/1
நெல் அறுக்கும் திரு நாடன் நெடும் சரம் என்றால் எவர்க்கும் நிற்கலாமோ – கம்.யுத்3:31 100/4
இனையர் என்பது ஓர் கணக்கு_இலா மறையவர் எவர்க்கும்
வினையின் நல் நிதி முதலிய அளப்ப_அரும் வெறுக்கை – கம்.யுத்4:35 24/2,3
சங்கியாநிற்றியோ எவர்க்கும் சான்றுளாய் – கம்.யுத்4:40 78/4

மேல்


எவரினும் (4)

உழுவை முந்து அரி_அனான் எவரினும் உயரினான் – கம்.பால:20 18/4
பேதியா நிலைமையார் எவரினும் பெருமையார் – கம்.கிட்:3 5/2
உதவு இயல் இனிதின் உவந்தான் எவரினும் அதிகம் உயர்ந்தான் – கம்.சுந்:7 21/4
தொக ஒருங்கிய ஞானம் ஒன்று எவரினும் தூயான் – கம்.யுத்2:15 213/1

மேல்


எவரும் (31)

அன்னவாறு எவரும் நீர் போய் அவதரித்திடும்-மின் என்றான் – கம்.பால:5 23/4
ஆர்த்து அவரை நோக்கி நகை-செய்து எவரும் அஞ்ச – கம்.பால:7 32/1
எந்தை கூற வேறு எவரும் இல்லையால் – கம்.அயோ:14 105/4
பொலம் தாரினர் அனலின் சிகை பொழி கண்ணினர் எவரும்
வலம் தாங்கிய வடி வெம் படை விடுவார் சர மழையால் – கம்.ஆரண்:7 92/1,2
தராதலத்து எவரும் பேண அவனையே சலிக்கும் நீரால் – கம்.ஆரண்:10 108/2
இயல் தரும் புலமை செங்கோல் மனு முதல் எவரும் ஒவ்வா – கம்.கிட்:2 27/3
ஏறினான் அவன் எவரும் அஞ்சுற – கம்.கிட்:3 61/1
ஆலமும் ஒத்தனன் எவரும் அஞ்சவே – கம்.கிட்:7 21/4
அணி கொழித்து வந்து எவரும் ஆடுவார் – கம்.கிட்:15 14/1
அங்கையின் வாங்குநர் எவரும் இன்றியே – கம்.சுந்:3 48/2
எண்-பொருட்டு ஒன்றி நின்று எவரும் எண்ணினால் – கம்.யுத்1:2 76/1
யாவையும் எவரும் ஆய் எண் இல் வேறுபட்டு – கம்.யுத்1:3 63/2
இ பதி எய்தி நின்ற இராமன் என்று எவரும் சொன்னார் – கம்.யுத்1:9 76/2
பல் சிந்தின மத யானைகள் படை சிந்தினர் எவரும்
எல் சிந்திய எரி சிந்தின இகலோன் மணி அகலம் – கம்.யுத்2:15 175/3,4
அறிகுவர் எவரும் பின்னை யான் உன்னோடு அமரும் செய்யேன் – கம்.யுத்2:16 195/3
இரிந்து வானவர் இரியலின் மயங்கினர் எவரும்
சொரிந்த வெம் படை துணிந்திட தடுப்ப_அரும் தொழிலால் – கம்.யுத்2:16 243/1,2
ஏகுதிர் எம் முகத்து எவரும் என்னுடை – கம்.யுத்2:18 2/1
பெண் ஆர் அமுது அன்னவர் பெய்து எவரும்
உண்ணாதன கூர் நறவு உண்ட தசும்பு – கம்.யுத்2:18 39/2,3
விண் நாடரும் வேறு உலகத்து எவரும்
நண்ணா ஒரு மூவரும் நண்ணிடினும் – கம்.யுத்2:18 76/2,3
துங்க வன் தோளினார் எவரும் சுற்றினார் – கம்.யுத்2:19 35/2
யாவர் ஈங்கு இகல் வானரம் ஆயினர் எவரும்
தேவர் ஆதலின் அவரொடும் விசும்பிடை திரிந்தார் – கம்.யுத்3:22 108/1,2
இன்று வீகலாது எவரும் எம்மொடு – கம்.யுத்3:24 113/1
மந்திரர் எவரும் வந்து மருங்கு உற படர்ந்தார் பட்ட – கம்.யுத்3:26 1/3
இரிந்தார் குல நெடும் தேவர்கள் இருடி குலத்து எவரும்
பரிந்தார் இது பழுது ஆகிலது இறுவான் எனும் பயத்தால் – கம்.யுத்3:27 155/1,2
உள்ளுற பகழி தூவி ஆர்த்தனன் எவரும் உட்க – கம்.யுத்3:28 29/4
ஓத வேலையின் நாயகர் எவரும் வந்து உற்றார் – கம்.யுத்3:30 32/2
வினையமுடை முதல்வர் எவரும் உடன் விளிய – கம்.யுத்3:31 157/2
அவனும் அமரர் குலம் எவரும் முனிவரொடு – கம்.யுத்3:31 164/2
துயக்கு இலா அன்பு மூண்டு எவரும் சோரவே – கம்.யுத்4:38 19/4
எனைவரும் வானரத்து எவரும் வேறு உளார் – கம்.யுத்4:40 56/3
எவரும் சிலை வலான் யாவும் நல்கினான் – கம்.யுத்4:41 102/4

மேல்


எவரே (2)

பிணி கொண்டனன் பின் எவரே அது பேர்க்க வல்லார் – கம்.சுந்:4 91/4
எ நாளினின் எ தேவர்கள் எ தானவர் எவரே
அன்னார் செரு விளைத்தார் என இமையோர் எடுத்து அழைத்தார் – கம்.யுத்3:27 116/1,2

மேல்


எவரை (1)

கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர் என்பர் கை வில் ஏந்தி – கம்.சுந்:0 1/3

மேல்


எவரையும் (1)

ஏசுவிப்பது எ உலகமும் எவரையும் வென்று – கம்.யுத்4:37 97/2

மேல்


எவரொடும் (1)

முனைவர் வானவர் எவரொடும் போர் செய மூண்டான் – கம்.யுத்3:22 163/4

மேல்


எவளோ (1)

உள் அழுத்தியாள் எவளோ தோய்ந்தது யாது என – பரி 6/91

மேல்


எவற்றிற்கும் (1)

ஒருவன் யாவர்க்கும் எவற்றிற்கும் உலகிற்கும் முதல்வன் – கம்.யுத்1:3 52/1

மேல்


எவற்றினும் (3)

மாருதத்தினும் மண்ணின் மற்று எவற்றினும் மாளான் – கம்.யுத்1:3 16/2
சீரிது என்றவை எவற்றினும் சீரிய தெரிந்து – கம்.யுத்1:6 14/2
ஆளுற்று எண்ணிய படைக்கலம் எவற்றினும் அமரில் – கம்.யுத்3:22 60/2

மேல்


எவற்றையும் (1)

மறைத்த வாளிகள் எவற்றையும் அவற்றினால் மாற்றி – கம்.யுத்2:16 237/1

மேல்


எவன் (78)

எவன் செய்தனையோ நின் இலங்கு எயிறு_உண்கு என – நற் 17/6
எவன் குறித்தனள்-கொல் அன்னை கயம்-தோறு – நற் 27/7
கண்டனென் மகிழ்ந கண்டு எவன் செய்கோ – நற் 30/1
இன்னம் ஆக நம் துறந்தோர் நட்பு எவன்
மரல் நார் உடுக்கை மலை உறை குறவர் – நற் 64/3,4
யாம் செய் தொல்_வினைக்கு எவன் பேது உற்றனை – நற் 88/1
விருந்து எவன் செய்கோ தோழி சாரல் – நற் 112/1
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
நீ நயந்து வருதல் எவன் என பல புலந்து – நற் 192/6
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/4
இனி எவன் மொழிகோ யானே கயன் அற – நற் 224/8
எவன் குறித்தனள்-கொல் என்றி ஆயின் – நற் 320/2
இன்னா நோக்கமொடு எவன் பிழைப்பு உண்டோ – நற் 400/6
தான் அது பொய்ப்பின் யான் எவன் செய்கோ – குறு 25/2
யான் எவன் செய்கோ என்றி யான் அது – குறு 96/2
சாயின் அல்லது பிறிது எவன் உடைத்தே – குறு 152/3
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி – குறு 185/4
கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர் – குறு 373/4
துறை எவன் அணங்கும் யாம் உற்ற நோயே – ஐங் 53/1
எவன் பயம் செய்யும் நீ தேற்றிய மொழியே – ஐங் 56/4
எவன் பெரிது அளிக்கும் என்ப பழனத்து – ஐங் 89/2
யான் எவன் செய்கோ பாண ஆனாது – ஐங் 133/1
யான் எவன் செய்கோ பொய்க்கும் இ ஊரே – ஐங் 154/4
யாம் எவன் செய்குவம் நெஞ்சே காமர் – ஐங் 288/2
எவன் இனி மடந்தை நின் கலிழ்வே நின்-வயின் – ஐங் 462/3
எவன் பல கழியுமோ பெரும பல் நாள் – பதி 50/22
இன்னன் என்று உரைத்தல் எமக்கு எவன் எளிது – பரி 1/35
விளைவதை வினை எவன் மென்_புல வன்_புல – பரி 23/26
கேள் பெருந்தகையோடு எவன் பல மொழிகுவம் – கலி 5/8
காதலார் எவன் செய்ப பொருள் இல்லாதார்க்கு என – கலி 14/12
யாம் நின் கூறுவது எவன் உண்டு எம்மினும் – கலி 25/26
பரிந்து எவன் செய்தி வருகுவர் விரைந்தே – கலி 28/24
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/11
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/15
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/19
மருளி யான் மருள்-உற இவன் உற்றது எவன் என்னும் – கலி 59/10
நீ நின் மேல் கொள்வது எவன்
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/14,15
எல்லா எவன் செய்வாம் – கலி 63/5
எல்லினை வருதி எவன் குறித்தனை என – கலி 75/14
அணை மென் தோளாய் செய்யாத சொல்லி சினவுவது ஈங்கு எவன்
ஐயத்தால் என்னை கதியாதி தீது இன்மை – கலி 91/6,7
கண்டது எவன் மற்று நீ – கலி 92/15
கண்டது எவன் மற்று உரை – கலி 93/4
இன்று கண்டாய் போல் எவன் எம்மை பொய்ப்பது நீ – கலி 97/21
செய்யா மொழிவது எவன்
ஓஒ புனல் ஆடினாய் எனவும் கேட்டேன் புனல் ஆங்கே – கலி 98/12,13
செய்யா மொழிவது எவன்
மெய்யதை மல்கு மலர் வேய்ந்த மாய புது புனல் – கலி 98/33,34
தம் கண் பொடிவது எவன்
ஒண்_நுதால் – கலி 105/60,61
இன்று எவன் என்னை எமர் கொடுப்பது அன்று அவன் – கலி 105/67
கேட்டால் எவன் செய்ய வேண்டுமோ மற்று இகா – கலி 107/12
இகலாட்டி நின்னை எவன் பிழைத்தேன் எல்லா யான் – கலி 108/7
கொண்டது எவன் எல்லா யான் – கலி 108/24
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் – கலி 108/30
வெயிலொடு எவன் விரைந்து சேறி உது காண் – கலி 108/39
நீ எவன் செய்தி பிறர்க்கு – கலி 108/50
யாம் எவன் செய்தும் நினக்கு – கலி 108/51
ஈங்கு எவன் அஞ்சுவது – கலி 115/16
கையது எவன் மற்று உரை – கலி 117/5
நுமக்கு எவன் போலுமோ ஊரீர் எமக்கும் எம் – கலி 145/23
வானத்து எவன் செய்தி நீ – கலி 147/29
குறித்த இன்பம் நினக்கு எவன் அரிய – அகம் 2/10
இனிமை எவன் செய்வது பொய்ம்மொழி எமக்கே – அகம் 6/22
எவன் இல குறு_மகள் இயங்குதி என்னும் – அகம் 12/3
மாசு இல் குறு_மகள் எவன் பேது உற்றனை – அகம் 16/12
யான் எவன் செய்கோ தோழி பொறி வரி – அகம் 67/1
நினக்கு எவன் அரியமோ யாமே எந்தை – அகம் 80/4
இன்னும் வாரார் இனி எவன் செய்கு என – அகம் 177/2
எவன் கையற்றனை இகுளை சோழர் – அகம் 201/12
பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர் – அகம் 216/7
அளிதோ தானே எவன் ஆவது-கொல் – அகம் 239/1
யான் எவன் உளனோ தோழி தானே – அகம் 305/11
பழி எவன் ஆம்-கொல் நோய் தரு பாலே – அகம் 325/22
எவன் ஆய்ந்தனர்-கொல் தோழி ஞெமன்ன் – அகம் 349/3
எவன் கையற்றனை இகுளை அவரே – அகம் 359/5
ஈங்கு எவன் செய்தியோ பாண பூண் சுமந்து – புறம் 68/4
அறான் எவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே – புறம் 383/23
புரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதை – புறம் 384/17
எவன் செய இனிய இ அழகை எய்தினோன் – கம்.ஆரண்:6 11/1
அவித்து நின்று எவன் ஆயினும் ஆக என்று அங்கை – கம்.சுந்:2 130/1
எவன் என்னினும் நன்று ஆகுக இனி எண்ணலன் என்னா – கம்.யுத்3:27 149/3
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் – கம்.யுத்4:37 27/2

மேல்


எவன்-கொல் (34)

எவன்-கொல் தோழி அன்னை கண்ணியது – நற் 53/3
என் முகம் நோக்கினள் எவன்-கொல் தோழி – நற் 206/8
எவன்-கொல் என்று நினைக்கலும் நினைத்திலை – நற் 297/5
அழிவது எவன்-கொல் இ பேதை ஊர்க்கே – குறு 89/3
புல்லின் மாய்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – குறு 150/5
எவன்-கொல் வாழி தோழி – குறு 387/4
உண்கண் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 21/4
நீயேன் என்றது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 22/4
தாக்கு அணங்கு ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 23/4
நலம் கொண்டு துறப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 24/5
இன்னன் ஆவது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 26/4
அல்லல் உழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 27/4
மென் தோள் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 28/4
பசலை கொள்வது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 29/5
பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 30/4
எவன்-கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே – ஐங் 108/4
எம் தோள் துறந்த-காலை எவன்-கொல்
பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே – ஐங் 109/3,4
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை அஃது எவன்-கொல்
வரை அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ – ஐங் 204/1,2
மெய் பிறிது ஆதல் எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 216/6
மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/4
ஒண் நுதல் பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 219/4
சூழ்வதை எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/12
உள்ளுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/16
எண்ணுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/20
உடையதை எவன்-கொல் என்று ஊறு அளந்தவர்-வயின் – கலி 17/3
ஓர் யான் ஆகுவது எவன்-கொல்
நீர் வார் கண்ணொடு நெகிழ் தோளேனே – அகம் 82/17,18
ஒத்தன்று-மன்னால் எவன்-கொல் முத்தம் – அகம் 108/2
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கி – அகம் 128/5
எவன்-கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி – அகம் 164/8
எவன்-கொல் வாழி தோழி மயங்கு பிசிர் – அகம் 250/1
எவன்-கொல் வாழி தோழி வயங்கு ஒளி – அகம் 265/7
எவன்-கொல் பாண உரைத்திசின் சிறிது என – அகம் 314/14
எவன்-கொல் வாழி தோழி நம் இடை முலை – அகம் 362/11
எவன்-கொல் வாழி தோழி கொங்கர் – அகம் 368/16

மேல்


எவன்-கொல்லோ (2)

இஃது எவன்-கொல்லோ தோழி மெய் பரந்து – நற் 273/1
இன்று எவன்-கொல்லோ கண்டிகும் மற்று அவன் – அகம் 102/16

மேல்


எவன்-கொலோ (9)

பெண்டிர் அருள கிடந்தது எவன்-கொலோ
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன் – கலி 61/19,20
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ
நாம் செயல்பாலது இனி – கலி 76/21,22
ஏறு எவ்வம் காணா எழுந்தார் எவன்-கொலோ
ஏறு உடை நல்லார் பகை – கலி 102/28,29
முயங்கு நின் முள் எயிறு_உண்கும் எவன்-கொலோ
மாய பொதுவன் உரைத்த உரை எல்லாம் – கலி 112/20,21
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ
நடுங்கு நோய் செய்தவர் நல்காமை நினைத்தலின் – கலி 134/14,15
இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ
வையினர் நலன் உண்டார் வாராமை நினைத்தலின் – கலி 134/18,19
எவ்வத்தால் இயன்ற போல் இலை கூம்பல் எவன்-கொலோ
என ஆங்கு – கலி 134/22,23
தன் நலம் கரந்தாளை தலைப்படும் ஆறு எவன்-கொலோ
மணி பீலி சூட்டிய நூலொடு மற்றை – கலி 138/7,8
சிதைத்தானை செய்வது எவன்-கொலோ எம்மை – கலி 142/45

மேல்


எவனுக்கும் (1)

சுடவும் ஆற்றும் எ உலகையும் எவனுக்கும் தோலான் – கம்.யுத்4:32 22/4

மேல்


எவனே (2)

துணை இலர் அளியர் பெண்டிர் இஃது எவனே – குறு 158/6
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7

மேல்


எவனோ (52)

அன்னாய் நின்னொடு முன்னிலை எவனோ
கொன் ஒன்று கிளக்குவல் அடு போர் அண்ணல் – மது 206,207
இன புள் ஓப்பும் எமக்கு நலன் எவனோ
புலவு நாறுதும் செல நின்றீமோ – நற் 45/7,8
கூறின் எவனோ தோழி வேறு உணர்ந்து – நற் 47/7
சென்று யாம் அறியின் எவனோ தோழி – நற் 49/7
தங்கின் எவனோ தெய்ய பொங்கு பிசிர் – நற் 67/10
உவன் வரின் எவனோ பாண பேதை – நற் 127/3
பன்மையது எவனோ இவள் வன்மை தலைப்படினே – நற் 170/9
புல்லு மற்று எவனோ அன்பு இலங்கடையே – நற் 174/11
தங்கின் எவனோ தெய்ய செம் கோல் – நற் 215/9
வாழ்தல் மற்று எவனோ தேய்கமா தெளிவே – நற் 345/10
நின் குறிப்பு எவனோ தோழி என் குறிப்பு – நற் 357/1
புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்-கடையே – குறு 93/4
சொல்லின் எவனோ தோழி கொல்லை – குறு 141/3
இது மற்று எவனோ நொதுமலர் தலையே – குறு 171/4
இது மற்று எவனோ தோழி துனி இடை – குறு 181/1
கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும் – குறு 237/3
பொய்ம்மொழி கூறல் அஃது எவனோ
நெஞ்சம் நன்றே நின்-வயினானே – குறு 259/7,8
இது மற்று எவனோ தோழி முதுநீர் – குறு 299/1
எல்லாம் எவனோ பதடி வைகல் – குறு 323/1
கூறின் எவனோ தோழி நாறு உயிர் – குறு 332/3
துணியின் எவனோ தோழி நம் மறையே – குறு 333/6
எவனோ தோழி நாம் இழப்பதுவே – குறு 334/6
யாரையும் புலக்கும் எம்மை மற்று எவனோ – ஐங் 87/4
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/4
அறவற்கு எவனோ நாம் அகல்வு அன்னாய் – ஐங் 212/3
சொல்லின் எவனோ மற்றே வெல் வேல் – ஐங் 399/3
ஏதிலார் கூறுவது எவனோ நின் பொருள் வேட்கை – கலி 22/8
என்-கண் எவனோ தவறு – கலி 88/9
ஒண்_தொடி நீ கண்டது எவனோ தவறு – கலி 90/4
எல்லா நீ உற்றது எவனோ மற்று என்றீரேல் என் சிதை – கலி 142/19
வண்ணம் எவனோ என்றனிர் செலினே – அகம் 30/15
சொல்லின் எவனோ பாண எல்லி – அகம் 50/10
எவனோ வாழி தோழி பொரி கால் – அகம் 95/5
கல்லென் சிறுகுடி தங்கின் மற்று எவனோ
என மொழிந்தனனே ஒருவன் அவன் கண்டு – அகம் 110/13,14
வரையின் எவனோ வான் தோய் வெற்ப – அகம் 112/13
இ ஊர் அம்பல் எவனோ வள் வார் – அகம் 249/2
மணவா முன்னும் எவனோ தோழி – அகம் 290/11
இரவின் வருதல் எவனோ பகல் வரின் – அகம் 308/7
நாம் செலின் எவனோ தோழி காம்பின் – அகம் 309/12
இவண் உறைபு எவனோ அளியள் என்று அருளி – அகம் 325/6
சேப்பின் எவனோ பூ கேழ் புலம்ப – அகம் 340/13
வினவின் எவனோ மற்றே கனல் சின – அகம் 388/22
எம் அளவு எவனோ மற்றே இன் நிலை – புறம் 38/11
புயல் தொடு குடுமி நெடு நிலை மாடத்து இ நகர் புகலுமாறு எவனோ – கம்.பால:3 4/4
மனத்தையும் எறியும் பொறி உள என்றால் மற்று இனி உணர்த்துவது எவனோ – கம்.பால:3 11/4
புறத்து நாம் ஒரு பொருள் இனி புகல்கின்றது எவனோ
அறத்தின் மூர்த்தி வந்து அவதரித்தான் என்பது அல்லால் – கம்.அயோ:1 36/1,2
மீ தரும் செல்வம் பரதனை விலக்குமாறு எவனோ – கம்.அயோ:2 76/4
யான் வரும் அமைதியின் இது செயல் எவனோ
மான் வரு தனி உரி மார்பினை எனலும் – கம்.ஆரண்:2 39/1,2
என்பு தோன்றல உருகின எனின் பிறிது எவனோ – கம்.கிட்:3 79/4
எ திறத்தினும் நடுவு கண்டிலர் முடிவு எவனோ – கம்.கிட்:12 33/4
விலங்கல் வெந்தவா வேறு இனி விளம்புவது எவனோ
அலங்கல் மாலையும் சாந்தமும் அன்று தான் அணிந்த – கம்.யுத்1:5 66/1,2
ஈசன் எதிர் உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஓர் கொற்றம் எவனோ – கம்.யுத்3:31 139/4

மேல்


எவை (1)

எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் – கம்.யுத்2:18 135/2

மேல்


எவையும் (31)

கடையுக முடிவினில் எவையும் கால் பட – கம்.பால:14 9/3
மானவ எவையும் நின் மகற்கு வைகுமால் – கம்.அயோ:1 80/3
கொள்ள குறையா நிதியின் குவையும் முதலாம் எவையும்
கள்ள கைகேசிக்கே உதவி புகழ் கைக்கொண்ட – கம்.அயோ:4 61/2,3
பூதமும் வெளி ஒழித்து எவையும் புக்க பின் – கம்.அயோ:14 118/2
தோன்று உரு எவையும் அம் முதலை சொல்லுதற்கு – கம்.கிட்:0 1/2
என்னும் தன்மையை நோக்கினர் யாவரும் எவையும்
பொன்னின் வார் கழல் புது நறும் தாமரை பூண்டு – கம்.கிட்:4 18/2,3
யாவரும் எவையும் ஆய் இருதுவும் பயனும் ஆய் – கம்.கிட்:7 129/1
ஏழும் ஏழும் என்று உரைக்கின்ற உலகங்கள் எவையும்
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இலா தட வரை குலங்கள் – கம்.கிட்:12 18/1,2
சிகர வண் குடுமி நெடு வரை எவையும் ஒரு வழி திரண்டன சிவண – கம்.சுந்:3 74/1
மற்றுடை எவையும் தந்த மலர் அயன் முதலோர் வார்த்தை – கம்.சுந்:3 117/2
பழிப்ப_அரும் உலகங்கள் எவையும் பல் முறை – கம்.யுத்1:2 3/3
தன்னுளே உலகங்கள் எவையும் தந்து அவை – கம்.யுத்1:3 59/1
விகுதியின் மிகுதிகள் எவையும் மேலவர் – கம்.யுத்1:3 69/2
தாமே தனி நாயகர் ஆய் எவையும்
போமே பொருள் என்ற புராதனர் தாம் – கம்.யுத்1:3 109/1,2
தன் அன உலகம் எல்லாம் தருமமும் எவையும் தானே – கம்.யுத்1:4 111/2
தீட்டு வான் பகழி ஒன்றால் உலகங்கள் எவையும் தீய – கம்.யுத்1:7 6/3
அண்டங்கள் எவையும் தாங்கி காப்பினும் அறம் இலாதான் – கம்.யுத்1:9 35/3
கோல் படு மனைகள் ஆய குல மணி எவையும் கூட்டி – கம்.யுத்1:10 14/2
நாணி தலை இடுகின்றிலென் நனி வந்து உலகு எவையும்
காண கடிது எதிர் குத்துதி என்றான் வினை கடியான் – கம்.யுத்2:15 172/3,4
உயிர் உக்கன நிருத குலம் உயர் வானரம் எவையும்
மயிர் உக்கன எயிறு உக்கன மழை உக்கன வானம் – கம்.யுத்2:15 174/3,4
மாதிரம் எவையும் நோக்கான் வள நகர் நோக்கான் வந்த – கம்.யுத்2:16 3/1
பெறுதியே எவையும் சொல்லி பேர் அறிவாள் சீரிற்று – கம்.யுத்2:16 42/1
போரின் தலை உகள்கின்றன புரவி குலம் எவையும்
பேரும் திசை பெறுகின்றில பணையின் பிணை மத வெம் – கம்.யுத்2:18 145/2,3
நாலாயின நவ யோசனை நனி வன் திசை எவையும்
மால் ஆயின மத வெம் கரி திரிகின்றன வரலும் – கம்.யுத்2:18 149/1,2
மாண்டனம் அன்றோ என்ற வானரம் எவையும் மாதோ – கம்.யுத்3:22 14/4
ஏனை நிற்பவும் திரிபவும் இரங்கின எவையும்
ஞான நாயகன் உருவமே ஆதலின் நடுங்கி – கம்.யுத்3:22 199/3,4
ஊன் உக்கன உயிர் உக்கன உலகத்தினுள் எவையும் – கம்.யுத்3:27 118/4
ஆலங்களும் அரவங்களும் அசனி குலம் எவையும்
காலன் தனது உருவங்களும் கரும் பூதமும் பெரும் பேய் – கம்.யுத்3:27 153/2,3
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் – கம்.யுத்3:31 142/1
மாதிரம் எவையும் வென்ற வன் தொழில் அரக்கன் கண்டான் – கம்.யுத்4:37 16/2
என்னைத்தான் முதல் ஆகிய உருவங்கள் எவையும்
முன்னை தாய் தந்தை எனும் பெரு மாயையில் மூழ்கி – கம்.யுத்4:40 90/1,2

மேல்


எழ (122)

நள்ளிருள் விடியல் புள் எழ போகி – பெரும் 155
அலர் எழ சென்றனர் ஆயினும் மலர் கவிழ்ந்து – நற் 14/6
அம்பல் மூதூர் அலர் எழ
சென்றது அன்றோ கொண்கன் தேரே – நற் 249/10,11
வெய்யை போல முயங்குதி முனை எழ
தெவ்வர் தேய்த்த செ வேல் வயவன் – நற் 260/5,6
ஊஉர் அலர் எழ சேரி கல்லென – குறு 262/1
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/2
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எழ
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே – ஐங் 372/3,4
முரைசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ
அரைசு பட கடக்கும் ஆற்றல் – பதி 34/10,11
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ
சொல் பல நாட்டை தொல் கவின் அழித்த – பதி 43/9,10
உரை சிறை பறை எழ ஊர் ஒலித்தன்று – பரி 6/24
மன்றல் கலந்த மணி முரசின் ஆர்ப்பு எழ
காலொடு மயங்கிய கலிழ் கடல் என – பரி 8/30,31
காமம் கனைந்து எழ கண்ணின் களி எழ – பரி 10/63
காமம் கனைந்து எழ கண்ணின் களி எழ
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை – பரி 10/63,64
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி – பரி 10/65
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ
நகில் முகடு மெழுகிய அளறு மடை திறந்து – பரி 10/72,73
ஒத்த குழலின் ஒலி எழ முழவு இமிழ் – பரி 12/40
நாம தன்மை நன்கனம் படி எழ
யாம தன்மை இ ஐ இருங்குன்றத்து – பரி 15/25,26
கோல் எரி கொளை நறை புகை கொடி ஒருங்கு எழ
மாலை மாலை அடியுறை இயைநர் – பரி 17/6,7
ஒருதிறம் பாணர் யாழின் தீம் குரல் எழ
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ – பரி 17/9,10
ஒருதிறம் யாணர் வண்டின் இமிர் இசை எழ
ஒருதிறம் கண் ஆர் குழலின் கரைபு எழ – பரி 17/10,11
ஒருதிறம் கண் ஆர் குழலின் கரைபு எழ
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத – பரி 17/11,12
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ
ஒருதிறம் அண்ணல் நெடு வரை அருவி நீர் ததும்ப – பரி 17/13,14
வண்டு பொரேரென எழ
வண்டு பொரேரென எழும் – பரி 23/30,31
திகழ்பு எழ வாங்கி தம் சீர் சிரத்து ஏற்றி – பரி 23/71
நறையொடு துகள் எழ நல்லவர் அணி நிற்ப – கலி 101/12
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
சில் செவித்து ஆகிய புணர்ச்சி அலர் எழ
இல்-வயின் செறித்தமை அறியாய் பல் நாள் – அகம் 90/4,5
வளம் கெழு முசிறி ஆர்ப்பு எழ வளைஇ – அகம் 149/11
பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த – அகம் 193/3
இனையல் வாழி தோழி முனை எழ
முன்னுவர் ஓட்டிய முரண் மிகு திருவின் – அகம் 197/5,6
ஊரும் சேரியும் உடன் இயைந்து அலர் எழ
தேரொடு மறுகியும் பணிமொழி பயிற்றியும் – அகம் 220/1,2
ததைந்து செல் அருவியின் அலர் எழ பிரிந்தோர் – அகம் 303/7
ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ
காடும் கானமும் அவனொடு துணிந்து – அகம் 383/2,3
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ
கவிந்து நிலம் சேர அட்டதை – புறம் 77/11,12
துயில் எழ தும்பி காலை செவ்வழி முரல்வ சோலை – கம்.பால:2 14/4
வந்து எழ அருள் தருவான் என்று எண்ணியே – கம்.பால:5 65/4
அக விரை நறு மலர் தூவி ஆர்த்து எழ
தகவு உடை முனியும் அ தழலின் நாப்பணே – கம்.பால:5 83/2,3
தாம் உற அளித்தனன் சங்கம் ஆர்த்து எழ – கம்.பால:5 86/4
செய்கையின் அளித்தனன் தேவர் ஆர்த்து எழ
பொய்கையும் நதிகளும் பொழிலும் ஓதிமம் – கம்.பால:5 87/2,3
ஆசையும் விசும்பும் நின்று அமரர் ஆர்த்து எழ
வாசவன் முதலினோர் வணங்கி வாழ்த்துற – கம்.பால:5 102/1,2
நிறை கடல் முளைத்து என நெருப்பு எழ விழித்தாள் – கம்.பால:7 30/4
காரணம் இன்றியேயும் கனல் எழ விழிக்கும் கண்ணார் – கம்.பால:14 67/1
வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் – கம்.பால:15 17/4
எங்கும் விண் புதைதர பகல் மறைந்து இருள் எழ
பங்கயம் செய்யவும் வெளியவும் பல பட – கம்.பால:20 7/2,3
நோக்குறுவாரை எல்லாம் எரி எழ நோக்குகின்றாள் – கம்.பால:21 15/4
இன் அமிழ்து எழ களி கொள் இந்திரனை ஒத்தான் – கம்.பால:22 30/4
சொற்ற பொழுதத்து அரசர் கைதொழுது எழ தன் – கம்.பால:22 42/1
மற்றும் ஓர் அண்டமும் அயனும் வந்து எழ
பொன் தடம் தாமரை பூத்த போன்றதே – கம்.பால:23 61/3,4
சேமி என்று உதவி தன் சேனை ஆர்த்து எழ
நாம நீர் அயோத்தி மா நகரம் நண்ணினான் – கம்.பால:24 45/3,4
ஆய பேர் அன்பு எனும் அளக்கர் ஆர்த்து எழ
தேய்வு_இலா முக மதி விளங்கி தேசுற – கம்.அயோ:2 59/1,2
எழ எழும் ஒலி இல இமைப்பு இல் கண்ணினர் – கம்.அயோ:4 203/2
நீல வண்டு_இனம் படிந்து எழ வளைந்து உடன் நிமிர்வ – கம்.அயோ:10 16/2
மொழிந்த பேர் ஊழியின் முழங்கி முந்து எழ
அழிந்தது கேகயன் மடந்தை ஆசை போய் – கம்.அயோ:12 25/2,3
சோலையும் கிரிகளும் சுண்ணமாய் எழ
பாலை சென்று அடைந்தது பரதன் சேனையே – கம்.அயோ:14 20/3,4
பொங்கு வெம் கொடுமை என்பது புழுங்கி எழ மா – கம்.ஆரண்:1 13/2
குளிக்கும் நீரும் கொதித்து எழ கூசுமால் – கம்.ஆரண்:6 72/2
அன்றியும் அ கணத்து அமரர் ஆர்த்து எழ
பொன் தெரி வடிம்பு உடை பொரு_இல் வாளியால் – கம்.ஆரண்:7 129/1,2
தேவர் ஆர்த்து எழ முனிவர்கள் திசை-தொறும் சிலம்பும் – கம்.ஆரண்:8 21/1
நெருப்பு எழ விழித்து வாய் மடித்து நிற்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 27/4
பொறிந்து ஆங்கு எரியின் சிகை பொங்கி எழ புடைத்தான் – கம்.ஆரண்:13 35/3
விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ – கம்.ஆரண்:13 36/3
இல்லா நிலத்தின் இயையாத வெம் சொல் எழ வஞ்சி எவ்வம் உற யான் – கம்.ஆரண்:13 66/1
காற்று இசைத்து எழ எழுந்து உலகை கால் பரந்து – கம்.ஆரண்:15 5/2
தெள்ளிய அமுது எழ தேவர் வாங்கிய – கம்.ஆரண்:15 9/1
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கம்.கிட்:1 41/4
வெம் கதிர் கடவுள் எழ விமலன் வெம் துயரின் எழ – கம்.கிட்:1 41/4
செறுக்கும் வன் திறல் திரிபுரம் தீ எழ சினவி – கம்.கிட்:3 77/1
மெல் அரி குரல் மேகலை ஆர்த்து எழ
பல் வகை பருவ கொடி பம்பிட – கம்.கிட்:11 45/2,3
வெள்ளி வெண் சேக்கை வெந்து பொறி எழ வெதும்பும் மேனி – கம்.சுந்:2 210/1
சுற்றிய நாகம் தேய அமுது எழ கடைந்த தோளான் – கம்.சுந்:4 30/4
நெரிய மாடம் நெருப்பு எழ நீறு எழ – கம்.சுந்:6 39/3
நெரிய மாடம் நெருப்பு எழ நீறு எழ
இரியல்போன இலங்கையும் எங்கணும் – கம்.சுந்:6 39/3,4
புடை வரும் பெரும் படை புணரி போர்த்து எழ
விடை பிணிப்புண்டது போலும் வீரனை – கம்.சுந்:12 24/2,3
ஆழி தேரவன் அரக்கரை அழல் எழ நோக்கி – கம்.சுந்:13 38/1
வெம் சினம் தரு போரின் எம்முடன் எழ வேண்டா – கம்.யுத்1:2 117/1
மின் உயிர்க்கும் வேல் இரணியன் தழல் எழ விழித்தான் – கம்.யுத்1:3 46/4
தலைகளை கிள்ளும் அள்ளி தழல் எழ பிசையும் தக்க – கம்.யுத்1:3 141/2
தீ எழ பிளந்து நீக்கி தேவர்-தம் இடுக்கண் தீர்த்தான் – கம்.யுத்1:3 153/4
கார் வரை நிறுவி தன்னை கனல் எழ கலக்க கண்டும் – கம்.யுத்1:4 125/3
கோடு தீந்து எழ கொழும் புகை பிழம்பு மீ கொள்ள – கம்.யுத்1:6 19/4
நீறு மீச்செல நெருப்பு எழ பொருப்பு எலாம் எரிய – கம்.யுத்1:6 21/1
சேறு தீய்ந்து எழ காந்தின சேடன் தன் சிரங்கள் – கம்.யுத்1:6 21/4
வெய்ய வல் நெருப்பு இடைஇடை பொறித்து எழ வெறி நீர் – கம்.யுத்1:6 29/3
தூபமே பெருகும் வண்ணம் எரி எழ சுட்டது அன்றே – கம்.யுத்1:7 18/2
அலக்கண் எய்த அமுது எழ ஆழியை – கம்.யுத்1:8 40/3
புக்கு ஆலம் எழ புணரி புலவோர் கலக்கும் – கம்.யுத்1:11 28/2
பொடித்து எழ உறுக்கி எதிர் புக்கு உடல் பொருத்தி – கம்.யுத்1:12 10/2
என்புழி மாலி-தன்னை எரி எழ நோக்கி என்-பால் – கம்.யுத்1:13 17/1
நின்றவன்-தன்னை அன்னான் நெருப்பு எழ நிமிர பார்த்து இங்கு – கம்.யுத்1:14 20/1
ஏவினார் பிடித்தாரை எடுத்து எழ
தாவினான் அவர்-தம் தலை போய் அற – கம்.யுத்1:14 40/1,2
தங்கள் மா படை சாய்தலும் தீ எழ
வெம் கண் வாள் அரக்கன் விரை தேரினை – கம்.யுத்2:15 52/1,2
வீக்கு தேரினின் மீது எழ பாய்ந்து தோள் – கம்.யுத்2:15 54/2
கொண்டு சீறி நிருதர் கொதித்து எழ
புண் திறந்து குருதி பொழிந்து உக – கம்.யுத்2:15 59/2,3
ஆற்றல் சால் துன்முகனும் அங்கு ஆர்த்து எழ
மேல் திண் வாயிலில் மேவினர் வீடினார் – கம்.யுத்2:15 81/2,3
வென்றி வேல் கை நிருதர் வெகுண்டு எழ
தென் திசை பெரு வாயிலில் சேர்ந்துழி – கம்.யுத்2:15 84/1,2
ஆன்ற போர் அரக்கர்கள் நெருங்கி ஆர்த்து எழ
தோன்றினன் உலகு என தொடர்ந்து நின்றன – கம்.யுத்2:15 106/2,3
புரிதியோ என்னோடு என்னா புகை எழ விழித்து பொங்கி – கம்.யுத்2:15 133/2
தீ எழ விசும்பினூடு செல்கின்ற செயலை நோக்கி – கம்.யுத்2:15 134/2
விள்ளா நெடு முழு மீன் என விழி வெம் பொறி எழ நின்று – கம்.யுத்2:15 177/2
தீ எழ நோக்கி என் இ சிறுமை நீ செப்பிற்று என்னா – கம்.யுத்2:16 34/3
போயினன் நகர் பொம்மென்று இரைத்து எழ
வாயில் வல்லை நுழைந்து மதி தொடும் – கம்.யுத்2:16 65/2,3
நின்றவன்-தன்னை அன்னான் நெருப்பு எழ நிமிர நோக்கி – கம்.யுத்2:16 186/1
புரிந்தனர் நெடும் செரு புகையும் போர்த்து எழ
எரிந்தன உரும் எலாம் இருவர் வாய்களும் – கம்.யுத்2:16 261/2,3
உரற்றின பறவையை ஊறு கொண்டு எழ
சிரற்றின பார்ப்பினின் சிந்தை சிந்திட – கம்.யுத்2:16 264/1,2
சுற்றிய குருதியின் செக்கர் சூழ்ந்து எழ
நெற்றியின் நெடும் கணை ஒளிர நின்றவன் – கம்.யுத்2:16 283/1,2
மத்தகம் பிளந்து பாய் உதிரம் வார்ந்து எழ
வித்தகன் சரம் தொட மெலிவு தோன்றிய – கம்.யுத்2:16 289/1,2
அந்தரத்தவர் அலை கடல் அமுது எழ கடைவுறும் அ நாளில் – கம்.யுத்2:16 338/2
பேயின் ஆர்ப்பு உடை பெரும் களம் எரிந்து எழ பிலம் திறந்தது போலும் – கம்.யுத்2:16 346/3
அசும்பு உற உருகிய உலகம் ஆர்த்து எழ
குசும்பையின் நறு மலர் சுண்ண குப்பையின் – கம்.யுத்2:18 87/2,3
தீ எழ உவரி நீரை கலக்கினான் சிறுவன் அம்மா – கம்.யுத்2:18 182/4
பெய் கழல் அரக்கன் சேனை ஆர்த்து எழ பிறங்கு பல் பேய் – கம்.யுத்2:18 227/3
போர்த்த வானம் என இடி போர்த்து எழ
ஆர்த்த ஓதையும் அம்பொடு வெம் படை – கம்.யுத்2:19 133/2,3
தலைகளை எடுத்து நோக்கி தழல் எழ விழிப்பர் தாவி – கம்.யுத்2:19 193/2
எழ மிசை உலகம் மேல் மேல் ஏங்கிட இரிந்து சிந்தி – கம்.யுத்2:19 273/3
ஆய காலையின் அமரர் ஆர்த்து எழ
தாயின் அன்பனை தழுவினான் தனி – கம்.யுத்3:24 108/1,2
நின்-மின்கள் நின்-மின் என்னா நெருப்பு எழ விழித்து நீண்ட – கம்.யுத்3:27 85/1
எழ விடு தேரை என்று இராமன் கூறினான் – கம்.யுத்4:37 60/4
அழைப்பு ஒலி முழக்கு எழ அழகு மின்னிட – கம்.யுத்4:38 15/1
அரியணை பொலிந்தான் தமர் ஆர்த்து எழ – கம்.யுத்4:39 7/4
தனை எழ நோக்கி நீ தகாத செய்தியோ – கம்.யுத்4:40 38/3
ஆடுறு தேவரோடு உலகம் ஆர்த்து எழ
சூடு உறும் மேனிய அலரி தோகையை – கம்.யுத்4:40 83/2,3

மேல்


எழல் (3)

பதி எழல் அறியா பழம் குடி கெழீஇ – மலை 479
எழல் உறு மனத்தினர் ஒருமை எய்தினார் – கம்.ஆரண்:7 43/4
இற்று சூலம் நீறு எழல் காணா எரி ஒப்பாள் – கம்.சுந்:2 87/1

மேல்


எழலால் (4)

தாம் பிழையார் கேள்வர் தொழுது எழலால் தம் ஐயரும் – கலி 39/18
எல்லாம் உடன் ஆய் எழலால் ஒரு தன் – கம்.ஆரண்:2 11/3
கண் தீயும் ஒருங்கு கலந்து எழலால்
உள் தீ உற வெந்தன ஏழ் உலகும் – கம்.யுத்3:31 192/3,4
சுறவு ஒத்தன மீது துடித்து எழலால்
இறவு ஒத்தன வாவும் இன பரியே – கம்.யுத்3:31 200/3,4

மேல்


எழலும் (2)

வேகத்தொடு வீரர் விசைத்து எழலும்
ஓகை பொருள் உண்டு என ஓதினனால் – கம்.யுத்2:18 45/3,4
பள்ளமொடு மேடு தெரியாத-வகை சோர் குருதி பம்பி எழலும்
உள்ளும் மதிலும் புறமும் ஒன்றும் அறியாது அலறி ஓடினர்களால் – கம்.யுத்3:31 144/2,3

மேல்


எழவும் (1)

இருந்த மா நிலம் செல் அரித்து எழவும் ஆண்டு எழாதாள் – கம்.சுந்:3 15/4

மேல்


எழவே (2)

தட்டை தீயின் ஊர் அலர் எழவே – ஐங் 340/4
நீள் உயர் கூடல் நெடும் கொடி எழவே – கலி 31/25

மேல்


எழா (5)

நாகாஅல் என வந்த மாறே எழா நெல் – புறம் 253/3
ஓங்கிய உவகையர் ஆசியோடு எழா
நீங்கினர் இருந்தனன் நேமி வேந்தனே – கம்.பால:5 97/3,4
என்றே விடை நல்க இறைஞ்சி எழா
வன் தாள் வயிர சிலை கை கொடு வாள் – கம்.யுத்2:18 19/1,2
உற்று உருத்து எழு வெள்ளம் உடன்று எழா
சுற்றும் முற்றும் வளைந்தன தூவின – கம்.யுத்3:31 131/1,2
உஞ்சு போதி-கொலாம் என்று உருத்து எழா – கம்.யுத்4:37 178/4

மேல்


எழாதாள் (1)

இருந்த மா நிலம் செல் அரித்து எழவும் ஆண்டு எழாதாள் – கம்.சுந்:3 15/4

மேல்


எழாது (1)

கோழியின் எழாது எம் பேர் ஊர் துயிலே – பரி 30/11

மேல்


எழால் (2)

எழால் உற வீழ்ந்து என கணவன் காணாது – குறு 151/2
நிழல் அறு நனம் தலை எழால் ஏறு குறித்த – அகம் 103/1

மேல்


எழாலின் (1)

பாணர் படுமலை பண்ணிய எழாலின்
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ – குறு 323/2,3

மேல்


எழாலொடு (1)

குடுமி எழாலொடு கொண்டு கிழக்கு இழிய – பதி 36/10

மேல்


எழாஅ (6)

எழாஅ தோள் இமிழ் முழக்கின் – மது 177
எழாஅ ஆகலின் எழில் நலம் தொலைய – நற் 13/1
எழாஅ துணை தோள் பூழியர் மெய்ம்மறை – பதி 90/27
எழாஅ பாணன் நன் நாட்டு உம்பர் – அகம் 113/17
எழு பொறி நாட்டத்து எழாஅ தாயம் – புறம் 99/7
செல்வு-உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன் – புறம் 389/12

மேல்


எழாஅ-காலே (1)

கல்லென் கௌவை எழாஅ-காலே – ஐங் 131/3

மேல்


எழாஅய் (1)

எடுப்ப எழாஅய் மார்பம் மண் புல்ல – புறம் 254/2

மேல்


எழாஅல் (2)

பாடல் பற்றிய பயன் உடை எழாஅல்
கோடியர் தலைவ கொண்டது அறிந – பொரு 56,57
எழாஅல் வல்லை ஆயினும் தொழாஅல் – நற் 380/8

மேல்


எழியா (1)

விண்தான் எழியா எழுவான் விரைவான் – கம்.ஆரண்:12 73/4

மேல்


எழில் (233)

ஈர்_இரண்டு ஏந்திய மருப்பின் எழில் நடை – திரு 157
உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ – சிறு 17
ஊர்ந்து பெயர் பெற்ற எழில் நடை பாகரொடு – சிறு 258
நறவு பெயர்த்து அமர்த்த நல் எழில் மழை கண் – பெரும் 386
பூ குழைக்கு அமர்ந்த ஏந்து எழில் மழை கண் – நெடு 38
இகல் மீக்கூறும் ஏந்து எழில் வரி நுதல் – நெடு 116
உகிர் உடை அடிய ஓங்கு எழில் யானை – பட் 231
மடந்தை மாண்ட நுடங்கு எழில் ஆகத்து – மலை 31
வனை புனை எழில் முலை வாங்கு அமை திரள் தோள் – மலை 57
நல் எழில் நெடும் தேர் இயவு வந்து அன்ன – மலை 323
குவளை அன்ன ஏந்து எழில் மழை கண் – நற் 6/3
எழாஅ ஆகலின் எழில் நலம் தொலைய – நற் 13/1
ஏந்து எழில் மழை கண் கலுழ்தலின் அன்னை – நற் 17/5
யான் எழில் அறிதலும் உரியள் நீயும் நம் – நற் 145/8
எழுது எழில் உண்கண் பாவை – நற் 177/9
நடுங்கு பிணி நலிய நல் எழில் சாஅய் – நற் 262/4
எழில் மா மேனி மகளிர் – நற் 320/9
எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே – நற் 379/6
எழுது எழில் மழை – நற் 385/7
மாண் எழில் மலர் கண் தெண் பனி கொளவே – நற் 398/10
ஏந்து எழில் மலர தூம்பு உடை திரள் கால் – குறு 178/2
எழில் மிக உடையது ஈங்கு அணிப்படூஉம் – குறு 247/1
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/6
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில்
பூண் அக வன் முலை நனைத்தலும் – குறு 348/4,5
பனி கால் போழ்ந்து பணை எழில் ஞெகிழ் தோள் – குறு 357/2
எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/2
நல் எழில் அல்குல் வாடிய நிலையே – ஐங் 351/5
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம் – ஐங் 353/2
தகை எழில் வாட்டுநர் அல்லர் – ஐங் 462/4
நல் எழில் நெடும் புதவு முருக்கி கொல்லுபு – பதி 16/5
மெல் இயல் மகளிர் எழில் நலம் சிறப்ப – பதி 40/23
பொழில் வதி வேனில் பேர் எழில் வாழ்க்கை – பதி 48/15
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/4
ஏந்து எழில் ஆகத்து சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 58/11
சாந்து எழில் மறைத்த சான்றோர் பெருமகன் – பதி 67/18
அணங்கு எழில் அரிவையர் பிணிக்கும் – பதி 68/19
சேய் உயர் பணை மிசை எழில் வேழம் ஏந்திய – பரி 1/4
தார் அணி துணி மணி வெயில் உறழ் எழில் புகழ் அலர் மார்பின் – பரி 1/19
துணி படல் இல மணி வெயில் உறழ் எழில் நக்கு – பரி 1/21
எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை – பரி 1/63
இரும் கண் வெள் யாட்டு எழில் மறி கொடுத்தோன் – பரி 5/62
முகை முல்லை வென்று எழில் முத்து ஏய்க்கும் வெண் பல் – பரி 8/76
மாண் எழில் மலர் உண்கண் – பரி 9/59
செல் மனம் மால்-உறுப்ப சென்று எழில் மாடத்து – பரி 10/45
எரி சடை எழில் வேழம் தலை என கீழ் இருந்து – பரி 11/2
வேய் எழில் வென்று வெறுத்த தோள் நோக்கி – பரி 11/94
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய – பரி 12/68
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண் – பரி 12/69
நல் ஏர் எழில் ஆகம் சேர்வித்தல் எஞ்ஞான்றும் – பரி 12/74
எழுது எழில் அம்பலம் காமவேள் அம்பின் – பரி 18/28
எருவை கோப்ப எழில் அணி திருவில் – பரி 18/48
பொருது இகல் புலி போழ்ந்த பூ நுதல் எழில் யானை – பரி 20/4
ஓவத்து எழுது எழில் போலும் மா – பரி 21/28
மணி மயில் தொழில் எழில் இகல் மலி திகழ் பிறிது – பரி 23/64
ஏம நீர் எழில் வானம் இகுத்தரும் பொழுதினான் – பரி 24/2
மணி எழில் மா மேனி முத்த முறுவல் – பரி 24/47
பண்டரங்கம் ஆடும்-கால் பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 1/9
நுண் எழில் மாமை சுணங்கு அணி ஆகம் தம் – கலி 4/17
உறல் ஊறு கமழ் கடாத்து ஒல்கிய எழில் வேழம் – கலி 8/4
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய – கலி 9/10
நல் எழில் உண்கணும் ஆடுமால் இடனே – கலி 11/22
தளி பொழி தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட – கலி 13/19
வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ – கலி 13/21
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண் – கலி 14/2
துணை மலர் எழில் நீலத்து ஏந்து எழில் மலர் உண்கண் – கலி 14/2
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
வகை எழில் வனப்பு எஞ்ச வரை போக வலித்து நீ – கலி 17/13
மாண் எழில் வேய் வென்ற தோளாய் நீ வரின் தாங்கும் – கலி 20/15
பணை எருத்து எழில் ஏற்றின் பின்னர் – கலி 20/22
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/9
பேது உறு மட மொழி பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 27/3
மை எழில் மலர் உண்கண் மரு ஊட்டி மகிழ் கொள்ள – கலி 27/17
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/18
தொல் எழில் வரைத்து அன்றி வயவு நோய் நலிதலின் – கலி 29/1
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/9
போது எழில் உண்கண் புலம்ப நீத்தவர் – கலி 33/9
பூ எழில் உண்கணும் பொலிகமா இனியே – கலி 39/52
தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும் – கலி 40/17
தளிர் அன்ன எழில் மேனி தகை வாட நோய் செய்தான் – கலி 40/20
ஒடுங்கா எழில் வேழம் வீழ் பிடிக்கு உற்ற – கலி 40/26
புணர் மருப்பு எழில் கொண்ட வரை புரை செலவின் – கலி 43/21
வயங்கு எழில் யானை பய மலை நாடனை – கலி 43/22
வரி நுதல் எழில் வேழம் பூ நீர் மேல் சொரிதர – கலி 44/5
காமரு நல் எழில் கவின் வாட சிதைத்ததை – கலி 45/19
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/10
நிறம் சாடி முரண் தீர்ந்த நீள் மருப்பு எழில் யானை – கலி 52/4
தூது_உண்_அம்_புறவு என துதைந்த நின் எழில் நலம் – கலி 56/16
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் – கலி 57/10
பேர் எழில் மலர் உண்கண் பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 58/2
பேர் எழில் மலர் உண்கண் பிணை எழில் மான் நோக்கின் – கலி 58/2
நுணங்கு எழில் ஒண் தித்தி நுழை நொசி மட மருங்குல் – கலி 60/3
முற்று எழில் நீல மலர் என உற்ற – கலி 64/20
முற்று எழில் கொண்ட சுணங்கு அணி பூண் ஆகம் – கலி 64/27
ஓங்கு உயர் எழில் யானை கனை கடாம் கமழ் நாற்றம் – கலி 66/3
நல_தகை எழில் உண்கண் நல்லார் தம் கோதையால் – கலி 67/6
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
இனி புணர்ந்த எழில் நல்லார் இலங்கு எயிறு உறாஅலின் – கலி 67/14
தண் தளிர் தகை பூத்த தாது எழில் நலம் செல – கலி 77/8
பொன் என பசந்த கண் போது எழில் நலம் செல – கலி 77/12
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/37
பூ எழில் உண்கண் பனி பரப்ப கண்படா – கலி 85/27
மென் தோளாய் நல்கு நின் நல் எழில் உண்கு – கலி 90/26
ஏந்து எழில் மார்ப எதிர் அல்ல நின் வாய் சொல் – கலி 96/1
மாண் எழில் உண்கண் பிறழும் கயல் ஆக – கலி 98/15
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று – கலி 104/42
வாங்கு எழில் நல்லாரும் மைந்தரும் மல்லல் ஊர் – கலி 104/61
போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய் – கலி 118/10
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப – கலி 122/2
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/8
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும் – கலி 130/16
பூ கவின் கொண்ட புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 131/4
மாரி வீழ் இரும் கூந்தல் மதைஇய நோக்கு எழில் உண்கண் – கலி 131/21
எழில் எஞ்சு மயிலின் நடுங்கி சேக்கையின் – கலி 137/6
எழில் மருப்பு எழில் வேழம் இகுதரு கடாத்தால் – கலி 138/1
எழில் மருப்பு எழில் வேழம் இகுதரு கடாத்தால் – கலி 138/1
ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் – கலி 139/21
எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 139/25
பூ உயிர்த்து அன்ன புகழ் சால் எழில் உண்கண் – கலி 142/11
நல் எழில் மார்பனை சார்ந்து – கலி 142/66
நல் எழில் மார்பன் முயங்கலின் – கலி 146/54
நல் எழில் மார்பன் அகத்து – கலி 147/71
ஏந்து எழில் ஆகத்து பூ தார் குழைய – அகம் 6/10
இரு பேர் ஆரமும் எழில் பெற அணியும் – அகம் 13/5
மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண் – அகம் 33/9
தொழில் செருக்கு அனந்தர் வீட எழில் தகை – அகம் 37/6
நல் எழில் ஆகம் சேர்ந்தனம் என்றும் – அகம் 43/12
எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே – அகம் 45/8
மை எழில் உண்கண் கலுழ – அகம் 81/14
ஏந்து எழில் மழை கண் எம் காதலி குணனே – அகம் 83/14
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில்
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/3,4
எஃகு உடை எழில் நலத்து ஒருத்தியொடு நெருநை – அகம் 116/9
மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே – அகம் 120/6
எழுது எழில் மழை கண் கலுழ நோய் கூர்ந்து – அகம் 135/4
நல் எழில் நெடு வேய் புரையும் – அகம் 137/15
ஏ தொழில் நவின்ற எழில் நடை புரவி – அகம் 160/11
பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும் – அகம் 171/3
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி – அகம் 176/22
தெள் அறல் பருகிய திரி மருப்பு எழில் கலை – அகம் 184/11
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய – அகம் 185/2
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில – அகம் 190/13
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை – அகம் 201/2
காணல் ஆகா மாண் எழில் ஆகம் – அகம் 220/9
நல் எழில் சிதையா ஏமம் – அகம் 220/21
ஈட்டு எழில் பொலிந்த ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் – அகம் 222/6
யாம் தம் குறுகினம் ஆக ஏந்து எழில்
அரி வேய் உண்கண் பனி வரல் ஒடுக்கி – அகம் 230/13,14
ஏற்று இயல் எழில் நடை பொலிந்த மொய்ம்பின் – அகம் 236/14
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/8
நல் எழில் அழிவின் தொல் கவின் பெறீஇய – அகம் 242/15
ஏற்று இமில் கயிற்றின் எழில் வந்து துயல்வர – அகம் 248/13
சாந்தம் புதைத்த ஏந்து துளங்கு எழில் இமில் – அகம் 249/6
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் – அகம் 249/10
மை எழில் உண்கண் மடந்தையொடு வையை – அகம் 256/10
இன் சிலை எழில் ஏறு கெண்டி புரைய – அகம் 265/12
நீர் பெயர்ந்து ஆடிய ஏந்து எழில் மழை கண் – அகம் 266/6
நல் எழில் மழை கண் நம் காதலி – அகம் 291/24
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
நலம் பாராட்டி நடை எழில் பொலிந்து – அகம் 326/7
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/8
நல் எழில் ஆகம் புல்லுதல் நயந்து – அகம் 343/3
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக – அகம் 350/8
அறு கோட்டு எழில் கலை அறு கயம் நோக்கி – அகம் 353/12
ஆடு தகை எழில் நலம் கடுப்ப கூடி – அகம் 358/4
எய்த வந்தனரே தோழி மை எழில்
துணை ஏர் எதிர் மலர் உண்கண் – அகம் 363/17,18
வறல் மரத்து அன்ன கவை மருப்பு எழில் கலை – அகம் 395/8
எய் கணை கிழித்த பகட்டு எழில் மார்பின் – புறம் 13/3
அறு மருப்பு எழில் கலை புலி-பால் பட்டு என – புறம் 23/18
ஏந்து எழில் மழை கண் இன் நகை மகளிர் – புறம் 116/3
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம் – புறம் 161/27
எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை என – புறம் 293/4
இருப்பு முகம் செறிந்த ஏந்து எழில் மருப்பின் – புறம் 369/1
எழில் இசை மடந்தையர் இன் சொல் இன் இசை – கம்.பால:3 42/3
கரு முகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியை – கம்.பால:5 101/3
ஒத்திருக்கும் எழில் உடைய இ ஒளியால் – கம்.பால:5 118/2
ஓவிய எழில் உடை ஒருவனை அலது ஓர் – கம்.பால:5 120/2
என்று கூறிய பின்னர் அ எழில் மலர் கானத்து – கம்.பால:8 47/1
இம்பர் தோன்றும் நாகர்-தம் நாட்டின் எழில் காட்டி – கம்.பால:10 22/2
தன் சேர் கோலத்து இன் எழில் காண சத கோடி – கம்.பால:10 31/3
மழையிடை எழில் கெட மலரும் அம் மழை – கம்.பால:14 13/3
காரொடும் தொடர் கவட்டு எழில் மராமர குவட்டை – கம்.பால:15 2/3
பெரும் களிறு ஏயும் மைந்தர் பேர் எழில் ஆகத்தோடு – கம்.பால:16 17/1
பெரும் தடம் கண்ணி காணும் பேர் எழில் ஆசை தூண்ட – கம்.பால:21 17/3
கண் மணி என தகைய கன்னி எழில் காண – கம்.பால:22 26/2
மின்னின் எழில் அன்னவள்-தன் மேனி ஒளி மான – கம்.பால:22 28/2
துன்று புரி கோதை எழில் கண்டு உலகு சூழ்வந்து – கம்.பால:22 33/1
இலவு இதழ் பொலி கோலம் எழில் பெற இடுவாரும் – கம்.பால:23 29/4
ஐயுறும் சுடர் மேனி யான் எழில் காண மூளும் அவாவினால் – கம்.அயோ:3 60/1
காவல் மா முடி சூடு பேர் எழில் காணலாம் எனும் ஆசை கூர் – கம்.அயோ:3 66/3
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம – கம்.அயோ:4 211/2
யாரும் இன்றி எழில்_இல வீதிகள் – கம்.அயோ:11 34/3
எண்ணெய் உண்ட பொன் எழில் கொள் மேனியை – கம்.அயோ:11 118/3
காதல் மிக நின்று எழில் கமண்டலுவின் நல் நீர் – கம்.ஆரண்:3 48/2
மால் நிற விசும்பு எழில் மறைய தன் மணி – கம்.ஆரண்:4 4/1
பொன் ஒழுகு பூவில் உறை பூவை எழில் பூவை – கம்.ஆரண்:6 25/1
பின் எழில் கொள் வாள் இணை பிறழ்ந்து ஒளிர் முகத்தாள் – கம்.ஆரண்:6 25/2
கன்னி எழில் கொண்டது கலை தட மணி தேர் – கம்.ஆரண்:6 25/3
அரைத்த அம்மி ஆம் அலங்கு எழில் தோள் அமர் வேண்டி – கம்.ஆரண்:7 73/3
தன் எழில் அழிப்பர் திரள் தாலின் வலி-தன்னால் – கம்.ஆரண்:10 52/2
அங்கையின் எடுத்த எனது ஆடு எழில் மணி தோள் – கம்.ஆரண்:11 19/2
பின்னும் உரைப்பவள் பேர் எழில் வீரா – கம்.ஆரண்:14 52/1
ஐயம் நீங்கிய பேர் எழில் உவமையன் ஆனான் – கம்.ஆரண்:15 37/4
விலங்கு எழில் தோளினாய் வினையினேனும் இ – கம்.கிட்:6 20/1
விரும்பு எழில் எந்தையார் மெய்ம்மை வீயுமேல் – கம்.கிட்:6 25/1
வில் தாங்கு வெற்பு அன்ன விலங்கு எழில் தோள மெய்ம்மை – கம்.கிட்:7 44/1
பிழைத்த தன்மை இது என பேர் எழில்
தழைத்த வீரன் உரை-செய தக்கிலாது – கம்.கிட்:7 109/1,2
பின்னர் மாருதியை நோக்கி பேர் எழில் வீர நீயும் – கம்.கிட்:9 27/3
ஈண்டு-நின்று இறந்து ஈர்_ஐந்து_நூறு எழில்
தூண்டு சோதி கொடு முடி தோன்றலால் – கம்.கிட்:13 12/1,2
இந்திரன் வள நகர்க்கு ஏகுவார் எழில்
சந்திரன் உலகினை சார்குவார் சலத்து – கம்.சுந்:2 46/1,2
இன்ன தன்மையின் எரி மணி விளக்கங்கள் எழில் கெட பொலிகின்ற – கம்.சுந்:2 197/1
அறம் கிளர் பறவையின் அரசன் ஆடு எழில்
பிறங்கு எருத்து அணைவன பெயரும் பொற்பு உடை – கம்.சுந்:4 44/1,2
இரு_நால் பகலின் இலங்கு மதி அலங்கல் இருளின் எழில் நிழல் கீழ் – கம்.சுந்:4 56/3
எழுவினும் எழில் இலங்கு இராமன் தோள்களை – கம்.சுந்:4 107/3
எழில் குறி காட்டி நின்று இயற்றி ஈந்தனன் – கம்.யுத்1:2 3/2
அ எழில் மண்டபத்து அரிகள் ஏந்திய – கம்.யுத்1:2 5/3
பெண்ணில் பேர் எழில் ஆணினில் அலியினில் பிறிதும் – கம்.யுத்1:3 14/1
ஏந்து எழில் இராவணன் இனைய சொன்ன நீ – கம்.யுத்1:4 54/1
பெருமையும் வண்மை-தானும் பேர் எழில் ஆண்மை-தானும் – கம்.யுத்1:12 37/1
பிடித்த வானரம் பேர் எழில் தோள்களால் – கம்.யுத்2:15 39/1
மை குப்பையின் எழில் கொண்டு ஒளிர் வயிர தட மார்பில் – கம்.யுத்2:15 176/2
இடபம் உந்தும் எழில் இரு நான்கு தோள் – கம்.யுத்2:16 71/3
ஏந்தலை ஏந்து எழில் இராமன் நோக்கினான் – கம்.யுத்2:16 104/4
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் – கம்.யுத்2:16 330/1
பெற்று நீங்கினர் ஆம் எனின் அல்லது பேர் எழில் தோளோடும் – கம்.யுத்2:16 334/2
அவ்வழி கருணன் செய்த பேர் எழில் ஆண்மை எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 1/1
பிறந்திலன் ஆக்க வந்தீர் பேர் எழில் மானம் கொல்ல – கம்.யுத்2:17 15/2
வில் உமிழ் பகழி பின்னர் விலங்கு எழில் அலங்கல் மார்பம் – கம்.யுத்2:17 57/3
ஏந்து எழில் ஆகத்து எம்முன் இறந்தனன் என்று நீ நின் – கம்.யுத்2:18 207/1
ஏர் அழித்தது செய்தவன் ஈண்டு எழில்
சீர் அழித்தவன் ஆம் என தேவர்கள் – கம்.யுத்2:19 148/1,2
பிடித்த வெம் சிலையினோடும் பேர் எழில் வீரன் பொன் தோள் – கம்.யுத்3:28 45/3
பத்து நெற்றியும் சுற்றிய பேர் எழில் படைக்க – கம்.யுத்4:35 14/4
இந்திரன் தேரின்-மேல் உயர்ந்த ஏந்து எழில்
உந்த அரும் பெரு வலி உருமின் ஏற்றினை – கம்.யுத்4:37 74/1,2
பின்னர் வீடணன் பேர் எழில் தம்முனை – கம்.யுத்4:38 31/1

மேல்


எழில்_நுதல் (1)

எழில்_நுதல் ஈத்த இ மா – கலி 139/25

மேல்


எழில்_இல (1)

யாரும் இன்றி எழில்_இல வீதிகள் – கம்.அயோ:11 34/3

மேல்


எழிலாட்டி-மாட்டு (1)

பெண் இயல் தீபம் அன்ன பேர் எழிலாட்டி-மாட்டு
நண்ணிய பிரிவு செய்த நவையினார் நவையில் உள்ளத்து – கம்.ஆரண்:14 5/1,2

மேல்


எழிலால் (2)

எண் தவா விசும்பு எட்ட நின்று இமைக்கின்ற எழிலால்
பண்டு அரா_அணை பள்ளியான் உந்தியில் பயந்த – கம்.சுந்:2 22/2,3
நலிந்த நங்கை எழிலால் வலி நாளும் – கம்.யுத்1:11 2/2

மேல்


எழிலாலும் (1)

எள்ள_அரிய குணத்தாலும் எழிலாலும் இ இருந்த – கம்.பால:12 23/3

மேல்


எழிலாளன் (1)

பெரியவன் தலை-மேல் நின்ற பேர் எழிலாளன் சோரி – கம்.யுத்3:21 35/2

மேல்


எழிலாளே (1)

ஏந்து இள முலையாளே எழுத அரு எழிலாளே
காந்தளின் முகை கண்ணின் கண்டு ஒரு களி மஞ்ஞை – கம்.அயோ:9 9/1,2

மேல்


எழிலானை (1)

பின்னவற்கு இயம்பி நின்ற பேர் எழிலானை நோக்கி – கம்.கிட்:7 143/2

மேல்


எழிலி (38)

கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி
பெரும் பெயல் பொழிந்த சிறு புன் மாலை – முல் 5,6
பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி
தெற்கு ஏர்பு இரங்கும் அற்சிர காலையும் – நற் 5/5,6
ஏயினை உரைஇயரோ பெரும் கலி எழிலி
படுமலை நின்ற நல் யாழ் வடி நரம்பு – நற் 139/3,4
தன் தொழில் வாய்த்த இன் குரல் எழிலி
தென் புல மருங்கில் சென்று அற்று ஆங்கு – நற் 153/4,5
பல் குரல் எழிலி பாடு ஓவாதே – நற் 154/3
அதிர் குரல் எழிலி முதிர் கடன் தீர – நற் 228/2
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி
எஃகு உறு பஞ்சிற்று ஆகி வைகறை – நற் 247/3,4
மடவது அம்ம மணி நிற எழிலி
மலரின் மௌவல் நலம் வர காட்டி – நற் 316/1,2
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த – நற் 362/3,4
இடை சுரத்து எழிலி உறைத்து என மார்பின் – நற் 394/7
பெய்து போகு எழிலி வைகு மலை சேர – நற் 396/1
தண் குரல் எழிலி ஒண் சுடர் இமைப்ப – குறு 314/2
குன்ற குறவன் ஆர்ப்பின் எழிலி
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட – ஐங் 251/1,2
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி – ஐங் 411/1
ஆர் கலி எழிலி சோர் தொடங்கின்றே – ஐங் 428/2
நீர் பட எழிலி வீசும் – ஐங் 433/2
கறங்கு குரல் எழிலி கார் செய்தன்றே – ஐங் 452/2
ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 455/2
தண் இயல் எழிலி தலையாது மாறி – பதி 18/10
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும் – பதி 20/25
கார் எதிர்ந்து ஏற்ற கமம் சூல் எழிலி போல் – பரி 18/2
மிசை படு சாந்தாற்றி போல எழிலி
இசை படு பக்கம் இரு பாலும் கோலி – பரி 21/30,31
வான் ஆர் எழிலி மழை வளம் நந்த – பரி 23/1
பாடு உலந்தன்றே பறை குரல் எழிலி
புதல் மிசை தளவின் இதல் முள் செம் நனை – அகம் 23/2,3
தளி மயங்கின்றே தண் குரல் எழிலி யாமே – அகம் 43/8
உறை துறந்து எழிலி நீங்கலின் பறைபு உடன் – அகம் 67/3
பணை முழங்கு எழிலி பௌவம் வாங்கி – அகம் 84/2
தண் பெயல் எழிலி தாழ்ந்த போழ்தே – அகம் 175/18
பொய்யா எழிலி பெய்வு இடம் நோக்கி – புறம் 173/5
எழிலி தோயும் இமிழ் இசை அருவி – புறம் 369/23
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும் – புறம் 391/1
எதிர்கொள்வான் வருகின்ற வய வேந்தன் தனை கண்ணுற்று எழிலி நாண – கம்.பால:5 57/1
எல் இயல் மதியம் அன்ன முகத்தியர் எழிலி தோன்ற – கம்.பால:13 38/3
இந்துவை வளைக்கும் எழிலி குலம் என தான் – கம்.ஆரண்:9 2/3
நிருமித்த எழிலி முற்றிற்று என்னலாம் நிலைய நேமி – கம்.சுந்:8 4/3
என்றலும் இலங்கை வேந்தன் எயிற்று_இனம் எழிலி நாப்பண் – கம்.சுந்:12 78/1
இன்னது ஓர் தன்மை எய்தும் அளவையின் எழிலி வண்ணன் – கம்.யுத்1:12 26/1
எழிலி தனி ஏறு என இந்திரசித்து எழுந்தான் – கம்.யுத்2:19 1/4

மேல்


எழிலிய (7)

தார் அணிந்து எழிலிய தொடி சிதை மருப்பின் – பதி 15/22
முருக்கு தாழ்பு எழிலிய நெருப்பு உறழ் அடைகரை – பதி 23/20
வட_தெற்கு விலங்கி விலகு தலைத்து எழிலிய
பனி வார் விண்டு விறல் வரை அற்றே – பதி 31/16,17
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை – பதி 65/6
வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள் – பதி 65/8
அம் பகட்டு எழிலிய செம் பொறி ஆகத்து – புறம் 68/5
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8

மேல்


எழிலியும் (1)

வலன் உயர் எழிலியும் மாக விசும்பும் – பரி 1/50

மேல்


எழிலியை (1)

இன் இசை எழிலியை இரப்பவும் இயைவதோ – கலி 16/8

மேல்


எழிலில் (1)

புன மயில் சாயல்-தன் எழிலில் பூ நறை – கம்.ஆரண்:12 28/1

மேல்


எழிலினான் (1)

ஏய்ந்த பேர் எழிலினான் ஒருவன் எய்தினான் – கம்.பால:19 38/1

மேல்


எழிலும் (1)

குவளையின் எழிலும் வேலின் கொடுமையும் குழைத்து கூட்டி – கம்.அயோ:3 74/1

மேல்


எழிலே (1)

புணரின் புணரும்-மார் எழிலே பிரியின் – நற் 304/5

மேல்


எழிலை (2)

துறக்கத்து எழிலை தன் நீர் நிழல் காட்டும் – பரி 12/84
எழிலை நோக்கும் இள மயிலின் இயலை நோக்கும் இயல்பு ஆனாள் – கம்.ஆரண்:14 31/2

மேல்


எழின் (1)

மீ எழின் உயரும் தாழின் தாழும் விண் செல்லின் செல்லும் – கம்.யுத்2:18 182/3

மேல்


எழினி (10)

எழினி வாங்கிய ஈர் அறை பள்ளியுள் – முல் 64
நுகம் பட கடக்கும் பல் வேல் எழினி
முனை ஆன் பெரு நிரை போல – குறு 80/5,6
போர் வல் யானை பொலம் பூண் எழினி
நார் அரி நறவின் எருமையூரன் – அகம் 36/16,17
சில் பரி குதிரை பல் வேல் எழினி
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் – அகம் 105/10,11
மறம் மிகு தானை கண்ணன்_எழினி – அகம் 197/7
கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய – அகம் 211/13
பொய்யா எழினி பொருது களம் சேர – புறம் 230/6
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான் – புறம் 392/2
தெண் திரை எழினி காட்ட தேம் பிழி மகர யாழின் – கம்.பால:2 4/3
இயங்கு கார் மிடைந்த கா எழினி சூழலும் – கம்.பால:19 5/2

மேல்


எழினியாதன் (1)

வள நீர் வாட்டாற்று எழினியாதன்
கிணையேம் பெரும – புறம் 396/13,14

மேல்


எழினியும் (1)

கூவிளம் கண்ணி கொடும் பூண் எழினியும்
ஈர்ம் தண் சிலம்பின் இருள் தூங்கும் நளி முழை – புறம் 158/9,10

மேல்


எழினும் (1)

நீ துயில் எழினும் நிலவு வெளிப்படினும் – குறி 241

மேல்


எழீஇ (6)

வண் பரி தயங்க எழீஇ தண் பெயல் – நற் 121/9
எழீஇ அன்ன உறையினை முழவின் – நற் 139/5
வயிரிய மாக்கள் பண் அமைத்து எழீஇ
மன்றம் நண்ணி மறுகு சிறை பாடும் – பதி 29/8,9
எழீஇ பாடும் பாட்டு அமர்ந்தோயே – பரி 14/24
நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ
திண் தேர் புரவி வங்கம் பூட்டவும் – பரி 20/15,16
தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ
பாண்டியம் செய்வான் பொருளினும் – கலி 136/19,20

மேல்


எழீஇய (1)

இல்லின் எழீஇய யாழ் தழீஇ கல்லா வாய் – கலி 70/22

மேல்


எழீஇயவை (1)

இயன் எழீஇயவை போல எ வாயும் இம்மென – கலி 36/5

மேல்


எழு (261)

செயிர்த்து எழு தெவ்வர் திறை துறை போகிய – பொரு 120
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் குட்டுவன் – சிறு 49
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 112
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – சிறு 112
எழு காடு ஓங்கிய தொழு உடை வரைப்பில் – பெரும் 185
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 86
கழுநீர் கொண்ட எழு நாள் அந்தி – மது 427
வென்று எழு கொடியொடு வேழம் சென்று புக – நெடு 87
வென்று எழு கொடியின் தோன்றும் – மலை 582
எழு மாண் அளக்கும் விழு நெதி பெறினும் – நற் 16/8
உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு – நற் 84/8
எழு எனின் அவளும் ஒல்லாள் யாமும் – நற் 159/8
இல் எழு வயலை ஈற்று ஆ தின்று என – நற் 179/1
ஆளி நன் மான் வேட்டு எழு கோள் உகிர் – நற் 205/2
திரை எழு பௌவம் முன்னிய – நற் 207/11
பயந்து எழு பருவரல் தீர – நற் 225/8
கைதொழும் மரபின் எழு மீன் போல – நற் 231/2
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது – குறு 11/4
எழு குளிறு மிதித்த ஒரு பழம் போல – குறு 24/4
மேக்கு எழு பெரும் சினை இருந்த தோகை – குறு 26/2
எழு கலத்து ஏந்தினும் சிறிது என் தோழி – குறு 210/4
உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய – குறு 276/3
ஒரு நாள் நம் இல் வந்ததற்கு எழு நாள் – ஐங் 32/2
சாந்த மரத்த பூழில் எழு புகை – ஐங் 212/1
களிறு கோள் பிழைத்த கதம் சிறந்து எழு புலி – ஐங் 218/3
உடைத்து எழு வெள்ளம் ஆகிய கண்ணே – ஐங் 358/4
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 14/11
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 16/17
மிக்கு எழு கடும் தார் துய் தலை சென்று – பதி 32/4
உரு எழு கூளியர் உண்டு மகிழ்ந்து ஆட – பதி 36/12
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து – பதி 40/13
கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன – பதி 45/10
உரவு திரை கடுகிய உருத்து எழு வெள்ளம் – பதி 72/10
கதித்து எழு மாதிரம் கல்லென ஒலிப்ப – பதி 92/9
எழு கையாள எண் கை ஏந்தல் – பரி 3/38
வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள் – பரி 5/43
பைம் சுனை பாஅய் எழு பாவையர் – பரி 8/112
எழு உறழ் தட கையின் இனம் காக்கும் எழில் வேழம் – கலி 25/9
தாள் எழு துணி பிணி இசை தவிர்பு இன்றி தலைச்சென்று – கலி 104/45
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25
தூர்பு எழு துதை புதை துகள் விசும்பு உற எய்த – கலி 105/28
எழு நின் கிளையொடு போக என்று தத்தம் – கலி 109/24
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர் – அகம் 21/9
எழு இனி வாழிய நெஞ்சே ஒலி தலை – அகம் 47/3
உருத்து எழு குரல குடிஞை சேவல் – அகம் 89/3
ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த – அகம் 135/12
பொறி பிதிர்பு எடுத்த பொங்கு எழு கூர் எரி – அகம் 153/10
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ் – அகம் 167/10
மேக்கு எழு பெரும் சினை ஏறி கண கலை – அகம் 205/21
எழு உறழ் திணி தோள் இயல் தேர் செழியன் – அகம் 209/4
துவைத்து எழு தும்பி தவிர் இசை விளரி – அகம் 317/12
அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை – அகம் 361/11
காப்பு உடைய எழு முருக்கி – புறம் 14/2
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/11
எழு சமம் கடந்த எழு உறழ் திணி தோள் – புறம் 39/11
எழு களிறு புரக்கும் நாடு கிழவோயே – புறம் 40/11
எழு உறழ் திணி தோள் வழு இன்றி மலைந்தோர் – புறம் 61/16
உடும்பு உரித்து அன்ன என்பு எழு மருங்கின் – புறம் 68/1
ஆர்ப்பு எழு கடலினும் பெரிது அவன் களிறே – புறம் 81/1
மதில் கதவம் எழு செல்லவும் – புறம் 98/4
எழு பொறி நாட்டத்து எழாஅ தாயம் – புறம் 99/7
எழு இனி நெஞ்சம் செல்கம் யாரோ – புறம் 207/1
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே – புறம் 229/17
எழு தரு பெரும் படை விலக்கி – புறம் 292/7
எழு விட்டு அமைத்த திண் நிலை கதவின் – புறம் 341/4
துவைத்து எழு குருதி நில மிசை பரப்ப – புறம் 370/13
குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற – புறம் 376/8
எய் என எழு பகை எங்கும் இன்மையால் – கம்.பால:4 12/1
மின்னி எழு முகில் இன்றி வெம் துயரம் பெருகுதலும் வேத நல் நூல் – கம்.பால:5 34/2
தாழ்ந்து எழு மாதரார் தம்மை நோக்கி நீர் – கம்.பால:5 47/3
வெந்து எழு கொடு வினை வீட்டும் மெய்_முதல் – கம்.பால:5 65/3
அதிர்ந்து எழு முரசு உடை அரசர் கோமகன் – கம்.பால:5 68/2
எரிந்து எழு கொடும் சுரம் இனையது எய்தலும் – கம்.பால:7 17/1
வல் எழு அல்லவேல் மரகத பெரும் – கம்.பால:10 53/2
மீது மொய்த்து எழு வெண் நிலவின் கதிர் – கம்.பால:10 78/1
கொள்ளை கொள்ள கொதித்து எழு பாற்கடல் – கம்.பால:11 9/1
கால் விரிந்து எழு குடை கணக்கு_இல் ஓதிமம் – கம்.பால:14 11/1
மேல் விரிந்து எழு கொடி படலை விண் எலாம் – கம்.பால:14 11/3
இங்கு அலது எண்ணும்-கால் இ எழு திரை வளாகம் தன்னில் – கம்.பால:14 66/3
அந்தணர் ஆசி ஓதை ஆர்த்து எழு முரசின் ஓதை – கம்.பால:14 78/2
மூ எழு முறைமை பாரில் முடி உடை வேந்தை எல்லாம் – கம்.பால:24 33/1
வேவு எழு மழுவின் வாயால் வேர் அற களைகட்டு அன்னார் – கம்.பால:24 33/2
தூ எழு குருதி வெள்ள துறையிடை முறையின் எந்தைக்கு – கம்.பால:24 33/3
நீள் எழு தொடர் வாயிலில் குழையொடு நெகிழ்ந்த – கம்.அயோ:1 53/1
மூ_எழு முறைமை எம் குலங்கள் முற்றுற – கம்.அயோ:1 76/1
பூ எழு மழுவினால் பொருது போக்கிய – கம்.அயோ:1 76/2
ஏய்ந்து எழு செல்வமும் அழகும் இன்பமும் – கம்.அயோ:2 45/1
மூண்டு எழு பெரும் பழி முடிக்கும் வெவ் வினை – கம்.அயோ:2 51/3
தோய் கயத்தும் மரத்தும் மென் சிறை துள்ளி மீது எழு புள் எலாம் – கம்.அயோ:3 52/1
பை அரா நுழைகின்ற போன்றன பண் கனிந்து எழு பாடலே – கம்.அயோ:3 58/4
மெய்யன் வீரருள் வீரன் மா மகன் மேல் விளைந்து எழு காதலால் – கம்.அயோ:3 63/2
எண்_அரும் கனக மாரி எழு திரை கடலும் தூர்த்த – கம்.அயோ:3 78/4
விளை கட்டியின் மதுரித்து எழு கிளவி கிளி விழி போல் – கம்.அயோ:7 5/3
தோல் உடை நிமிர் கோலின் துழவிட எழு நாவாய் – கம்.அயோ:8 33/3
மா அலர் சொரி சூழல் துயில் எழு மயில் ஒன்றின் – கம்.அயோ:9 7/2
இருந்தையின் எழு நீ ஒத்து எழுவன இயல் காணாய் – கம்.அயோ:9 8/4
மூண்டு எழு காதலால் முளரி தாள் தொழ – கம்.அயோ:11 42/1
சின குறும்பு எறிந்து எழு காம தீ அவித்து – கம்.அயோ:11 48/1
எழுந்தது பெரும் படை எழு வேலையின் – கம்.அயோ:12 25/1
இலை கொள் வேல் அடல் இராமன் எழு மேக உருவன் – கம்.ஆரண்:1 23/1
விண்ணிடை படர்தல் விட்டு எழு விகற்பம் நினையா – கம்.ஆரண்:1 43/2
மூண்டு எழு வெகுளியை முதலின் நீக்கினார் – கம்.ஆரண்:3 8/3
பொழிந்து எழு காதலின் பொருந்தினார் அவன் – கம்.ஆரண்:3 9/3
எண் அருளி ஏழைமை துடைத்து எழு மெய்ஞ்ஞான – கம்.ஆரண்:6 28/3
எழுவின் நீள் தட கை எழு_நான்கையும் – கம்.ஆரண்:7 19/3
வரத்தினர் மலை என மழை துயின்று எழு
சிரத்தினர் தருக்கினர் செருக்கும் சிந்தையார் – கம்.ஆரண்:7 39/3,4
கடைந்தார் வெருவுற மீது எழு கடு ஆம் என கொடியார் – கம்.ஆரண்:7 95/4
ஆகத்து எழு கனல் கண்வழி உக உற்று எதிர் அழன்றார் – கம்.ஆரண்:7 96/3
தேர் பூண்டன விலங்கு யாவையும் சிலை பூண்டு எழு கொலையால் – கம்.ஆரண்:7 98/1
பேய் ஏறின செரு வேட்டு எழு பித்து ஏறினர் பின் வாய் – கம்.ஆரண்:7 100/1
செறுத்து இறுதியில் புவனி தீய எழு தீயின் – கம்.ஆரண்:9 10/1
முடை உடை வாயினள் முறையிட்டு ஆர்த்து எழு
கடையுக கடல் ஒலி காட்ட காந்துவாள் – கம்.ஆரண்:10 25/1,2
எழு குரல் இன்றியே என்றும் இல்லது ஓர் – கம்.ஆரண்:10 36/3
எழு என மலை என எழுந்த தோள்களை – கம்.ஆரண்:10 40/1
இந்துவின் முகத்தர் எறி நீரில் எழு நாள – கம்.ஆரண்:10 53/2
புடை கொண்டு எழு கொங்கையும் அல்குலும் புல்கி நிற்கும் – கம்.ஆரண்:10 144/1
மூண்டு எழு சிந்தனை முறை இலோன் தனை – கம்.ஆரண்:12 33/2
மூண்டுற்று எழு வெம் கதம் முற்றிலனாய் – கம்.ஆரண்:13 7/3
எழு என மலை என இயைந்த தோளினாய் – கம்.ஆரண்:14 84/4
எல் உறுப்பு அரிய பேர் எழு சுடர் கடவுள்-தன் – கம்.கிட்:3 7/2
இவன் உலைந்து உலைந்து எழு கடல் புறத்து – கம்.கிட்:3 65/1
இந்துவை தொட நிமிர்ந்து எழு மருப்பு இணையினான் – கம்.கிட்:5 3/2
காய்ப்பொடு உற்று எழு வட கனலும் கண் கெட – கம்.கிட்:7 16/2
அ வாய் எழு சோரி அது ஆசைகள்-தோறும் வீச – கம்.கிட்:7 53/2
எந்தையே எந்தையே இ எழு திரை வளாகத்து யார்க்கும் – கம்.கிட்:7 147/1
அரங்கு எழு துறக்க நாட்டுக்கு அரசு எனல் ஆகும் அன்றே – கம்.கிட்:9 18/2
ஆர்த்து எழு துகள் விசும்பு அடைத்தலானும் மின் – கம்.கிட்:10 13/1
கூர்த்து எழு வாள் என பிறழும் கொட்பினும் – கம்.கிட்:10 13/2
கடம் திறந்து எழு களிறு அனைய கார் முகில் – கம்.கிட்:10 108/1
நீள் எழு தொடரும் நெடு வாயிலை – கம்.கிட்:11 32/2
குரைத்து எழு விதானத்தோடு தொங்கலும் கொடியும் சங்கும் – கம்.கிட்:11 98/3
மூண்டு எழு வெகுளி போய் ஒளிப்ப முன்பு போல் – கம்.கிட்:11 126/3
ஆறு பத்து எழு கோடியாம் வானரர்க்கு அதிபர் – கம்.கிட்:12 26/1
தரங்க நீர் எழு தாமரை நான்முகன் தந்த – கம்.கிட்:12 39/1
ஆறு பத்து எழு கோடி அனீகருக்கு – கம்.கிட்:13 3/1
சூட்டு அகல்-மேல் எழு பொரியின் துள்ளினார் – கம்.கிட்:14 22/4
சாம்பன் அவன் ஒன்று உரை-செய்வான் எழு சலத்தால் – கம்.கிட்:14 41/1
கெட குறி ஆக மாகம் கிழக்கு எழு வழக்கு நீங்கி – கம்.சுந்:1 28/3
மாயோன் மகர கடல் நின்று எழு மாண்பது ஆகி – கம்.சுந்:1 40/4
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 71/4
இலக்கண மரபிற்கு ஏற்ற எழு வகை நரம்பின் நல் யாழ் – கம்.சுந்:2 103/1
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ – கம்.சுந்:2 197/3
மழுவின் வானினன் மன்னரை மூ_எழு – கம்.சுந்:3 27/1
வெவ் அயில் மழு எழு சூல வெம் கையார் – கம்.சுந்:3 55/4
கேடகத்தோடு மழு எழு சூலம் அங்குசம் கப்பணம் கிடுகோடு – கம்.சுந்:3 91/1
ஈர்_எழு புவனம் யாவும் முற்றுவித்திடுதல் வேண்டின் – கம்.சுந்:3 113/2
நிலம் சுழித்து எழு மணி உந்தி நேர் இனி – கம்.சுந்:4 45/3
நீர்த்து எழு கணை மழை வழங்க நீல வான் – கம்.சுந்:5 62/1
போர்த்து எழு பொலம் கொடி இலங்கை பூழியோடு – கம்.சுந்:5 62/3
ஆர்த்து எழு கழுது இரைத்து ஆட காண்டியால் – கம்.சுந்:5 62/4
காகம் ஒன்றை முனிந்து அயல் கல் எழு புல்லால் – கம்.சுந்:5 77/3
கூந்தல் மென் மழை கொள் முகில்-மேல் எழு கோளின் – கம்.சுந்:5 82/1
பொன் கர குலிசம் பாசம் புகர் மழு எழு பொன் குந்தம் – கம்.சுந்:7 8/3
இரவியை விழ விடும் என்றால் எழு மழை பிழியும்-மின் என்றால் – கம்.சுந்:7 17/2
போர் குழாத்து எழு பூசலின் ஐயனை புகழ்வுற்று – கம்.சுந்:7 51/3
எத்திய அயில் வேல் குந்தம் எழு கழு முதல ஏந்தி – கம்.சுந்:8 7/1
பொன் நகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆர்த்து எழு தூளி போர்ப்ப – கம்.சுந்:8 9/4
இருந்தவன் கிடந்தது ஓர் எழு தெரிந்து எடுத்தான் – கம்.சுந்:8 23/4
கறுத்து எழு நிறத்தினர் எயிற்றினர் கயிற்றார் – கம்.சுந்:8 38/1
மறுத்து எழு மறலிகள் இவர் என அதிர்ந்தார் – கம்.சுந்:8 38/3
எட்டின விசும்பினை எழு பட எழுந்த – கம்.சுந்:8 40/1
கை பரந்து எழு சேனை அம் கடலிடை கலந்தார் – கம்.சுந்:9 14/1
பொறிந்து எழு படைக்கலம் அரக்கர் போக்கினார் – கம்.சுந்:9 30/2
எற்றுவென் என எழு அனுமன் ஏந்தினான் – கம்.சுந்:9 31/4
குன்று உள மரம் உள குலம் கொள் பேர் எழு
ஒன்று அல பல உள உயிர் உண்பான் உளன் – கம்.சுந்:9 44/1,2
ஈர்த்து எழு செம்_புனல் எக்கர் இழுக்க – கம்.சுந்:9 47/1
பொன் திரள் நீள் எழு ஒன்று பொறுத்தான் – கம்.சுந்:9 49/3
ஏய்ந்து எழு தேர் இமிழ் விண்ணினை எல்லாம் – கம்.சுந்:9 54/1
ஏ மரு வரி வில் வேல் கோல் ஈட்டி வாள் எழு விட்டேறு – கம்.சுந்:10 11/2
மா மரம் வீசு பாசம் எழு முளை வயிர தண்டு – கம்.சுந்:10 11/3
பொய்தான் மணி எழு ஒன்றால் அன்று அது பொடியாய் உதிர்வு உற வடி வாளி – கம்.சுந்:10 33/2
வண்டு அலைத்து எழு குழல் கற்றை கால் வருடவே – கம்.சுந்:10 42/2
முயிறு அலைத்து எழு முது மரத்தின் மொய்ம்பு தோள் – கம்.சுந்:12 8/1
குன்றின்-மேல் எழு கோள் அரி_ஏறு என குதியின் – கம்.சுந்:12 55/2
எழு என நால விண்-மேல் எழுந்தனன் விழுந்த எல்லாம் – கம்.சுந்:12 128/4
எழு கொழும் சுடர் கற்றை சென்று எய்தலால் – கம்.சுந்:13 15/3
மினல் பரந்து எழு கொழும் சுடர் உலகு எலாம் விழுங்கி – கம்.சுந்:13 24/1
ஓர் எழு வீரர் உயர்ந்தார் – கம்.சுந்:13 45/4
இன்னது ஆய கரும் கடலை எய்தி இதனுக்கு எழு மடங்கு – கம்.யுத்1:1 11/1
எட்டு பாம்பையும் விடு-மின்கள் என்றனன் எரி எழு தறுகண்ணான் – கம்.யுத்1:3 87/4
மீ எழு குருதி பொங்க வெயில் விரி வயிர மார்பு – கம்.யுத்1:3 153/3
இருள் நன்கு ஆசு_அற எழு கதிரவன் நிற்க என்றும் – கம்.யுத்1:5 58/1
எழு வேலையும் எரியொடு புகை மடுத்து ஏகி – கம்.யுத்1:6 17/2
மேல் நிமிர்ந்து எழு கனல் வெதுப்ப மீது-போய் – கம்.யுத்1:6 55/3
எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும் – கம்.யுத்1:7 1/1
தொழுது எழு கையன் நொய்தின் தோன்றினன் வழுத்தும் சொல்லான் – கம்.யுத்1:7 1/4
முந்துற தெறித்து எழு முத்தம் தொத்தலால் – கம்.யுத்1:8 13/2
அந்தரத்து எழு முகில் ஆடையா அகன் – கம்.யுத்1:8 13/3
சீறாத உள்ளத்து எழு சீற்றம் உகுத்த செம் தீ – கம்.யுத்1:11 27/3
தின்றிடுவென் என்று எழு சின திறல் அரக்கன் – கம்.யுத்1:12 22/3
எழு மழு தண்டு வேல் வாள் இலை நெடும் சூலம் என்று இ – கம்.யுத்1:13 13/1
முழுகி மீது எழு மாதர் முகத்தையே – கம்.யுத்2:15 11/4
எறிந்தும் எய்தும் எழு முளை தண்டு கொண்டு – கம்.யுத்2:15 26/1
மீ எழு மேகம் எல்லாம் வெந்து வெம் கரியின் சிந்தி – கம்.யுத்2:15 134/1
விட்டு எழு புரவி மேலும் வெள் எயிற்று அரக்கர் மேலும் – கம்.யுத்2:15 144/2
மெத்த மீது எழு மேகத்தின் விசும்பு எலாம் மிடைய – கம்.யுத்2:15 188/2
எல் இமைத்து எழு மதியமும் ஞாயிறும் இழந்த – கம்.யுத்2:15 247/2
நாம வேல் உலக்கை வாள் நாஞ்சில் தண்டு எழு
வாம வில் வல்லையம் கணையம் மற்று உள – கம்.யுத்2:16 100/2,3
இட கையால் அரக்கன் ஆங்கு ஓர் எழு முனை வயிர தண்டு – கம்.யுத்2:16 184/1
இற்றது நூறு கூறாய் எழு முனை வயிர தண்டு – கம்.யுத்2:16 190/4
சேண் எறிந்து எழு திசை செவிடு எறிந்தன அலகை – கம்.யுத்2:16 204/3
கொற்ற வாள் எழு தண்டு வேல் கோல் மழு குலிசம் – கம்.யுத்2:16 246/1
பொறிந்து எழு கண்ணினன் புகையும் வாயினன் – கம்.யுத்2:16 250/1
செறிந்து எழு கதிரவன் சிறுவன் சீறினான் – கம்.யுத்2:16 250/2
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர் – கம்.யுத்2:16 329/2
இந்து வெள் எயிறு இமைத்திட குருதி யாறு ஒழுக்கல் கொண்டு எழு செக்கர் – கம்.யுத்2:16 342/2
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல – கம்.யுத்2:16 345/3
தோல் பட துதைந்து எழு வயிர தூண் நிகர் – கம்.யுத்2:18 93/1
சேல் பிடித்து எழு திரை ஆற்றில் திண் நெடும் – கம்.யுத்2:18 98/2
மொய்த்து எழு நாண் ஒலி முழங்க தாக்கினான் – கம்.யுத்2:18 100/4
அற்று எழு விசைகளின் உம்பர் அண்மின – கம்.யுத்2:18 105/2
பூண்டு எழு கரதலம் பொறுக்கலாதன – கம்.யுத்2:18 116/3
இந்திரதனு என எழு சிலை குனிவுழி – கம்.யுத்2:18 138/3
இறை அற்றைய முனிவில் படை எறிய புடை எழு பொன் – கம்.யுத்2:18 141/3
எதிர்பட்டு அனல் பொழிய கிரி இடறி திசை எழு கார் – கம்.யுத்2:18 142/3
இ வேலையின் அனுமான் முதல் எழு வேலையும் அனையார் – கம்.யுத்2:18 154/1
கூற்றமும் கட்புலம் புதைப்ப கோத்து எழு
தோற்றமும் இராவணி துணிபும் நோக்குறா – கம்.யுத்2:19 34/1,2
எழு தொடர் மரங்களால் எற்ற முற்றிய – கம்.யுத்2:19 41/1
எழு தொடர்ந்த படர் தோள்களால் எறிய எற்ற அற்றன எழுந்து மேல் – கம்.யுத்2:19 65/3
இலக்குவன் சிலை கண்டேயோ எழு மழை பயின்றது என்றார் – கம்.யுத்2:19 95/4
சூழ் எழு அனைய தோள்-மேல் ஆயிரம் பகழி தூவி – கம்.யுத்2:19 115/2
இருவரும் இழந்த வில்லார் எழு முனை வயிர தண்டார் – கம்.யுத்2:19 173/1
இடை உறு குருதி வெள்ளத்து எறி கடல் எழு நீர் பொங்கி – கம்.யுத்2:19 219/2
மூண்டு எழு போரில் பாரில் முறைமுறை முடித்தான் பின்னர் – கம்.யுத்2:19 229/3
எரிந்து எழு பல் படையின் ஒளி யாணர் – கம்.யுத்3:20 28/1
எதிரும் வல் இருள் கரி இறுத்து எழு முறை மூழ்கி – கம்.யுத்3:20 55/3
தீபத்தின் எரிந்து எழு செம் கணினார் – கம்.யுத்3:20 73/2
வெம்பி களியோடு விளித்து எழு திண் – கம்.யுத்3:20 74/3
நெரிந்து எழு புருவத்தான் தன் நிறத்து உற நின்றது அன்றே – கம்.யுத்3:21 20/4
ஏய்ந்து எழு தேரினோடும் இமைப்பிடை எடுத்து கொண்டான் – கம்.யுத்3:21 37/4
எழு மழு சக்கரம் ஈட்டி தோமரம் – கம்.யுத்3:22 46/1
இடி குழீஇ எழு மழை பெரும் குலங்களை இரித்த – கம்.யுத்3:22 98/2
எழுவும் ஈட்டியும் தோட்டியும் எழு முனை தண்டும் – கம்.யுத்3:22 105/2
யான் தடேன்-என்னின் மற்று இ எழு திரை வளாகம் என் ஆம் – கம்.யுத்3:22 123/1
குலம் சுரந்து எழு கொடுமையன் வரன்முறை கொண்டே – கம்.யுத்3:22 161/3
ஆழ்ந்து எழு துன்பத்தாளை அரக்கன் இன்று அயில் கொள் வாளால் – கம்.யுத்3:26 55/3
திவசத்து எழு கதிரோன் என தெரிகின்றது ஓர் கணையால் – கம்.யுத்3:27 124/3
எல்லினும் வெளி பட வருவது கண்டு இளையவன் எழு வகை முனிவர்கள்-தம் – கம்.யுத்3:28 25/3
போதாது உம்-தமக்கு எழு வகையாய் நின்ற புவனம் – கம்.யுத்3:30 19/2
எழு அற்று உகும் எயிறு அற்று உகும் இலை அற்று உகும் எறி வேல் – கம்.யுத்3:31 105/2
காயத்திடை உயிர் உண்டிட உடன் மொய்த்து எழு களியால் – கம்.யுத்3:31 109/3
உற்று உருத்து எழு வெள்ளம் உடன்று எழா – கம்.யுத்3:31 131/1
வாய் விளித்து எழு பல் தலை வாளியில் – கம்.யுத்3:31 133/1
நனைய விசையின் எழு துவலை மழை பொழிய – கம்.யுத்3:31 157/4
அனகனொடும் அமரின் முடுகி எதிர எழு
கனக வரை பொருவ கதிர் கொள் மணி இரதம் – கம்.யுத்3:31 161/3,4
சிவனும் அயனும் எழு திகிரி அமரர்_பதி – கம்.யுத்3:31 164/1
மழு எழு தண்டு கோல் வலயம் நாஞ்சில் வாள் – கம்.யுத்3:31 179/1
எழு அயில் குந்தம் வேல் ஈட்டி தோமரம் – கம்.யுத்3:31 179/2
செல்லோடு எழு மா முகில் சிந்தின-போல் – கம்.யுத்3:31 197/3
தூய் எழு பகழி மாரி மழை துளி தொகையின் மேல – கம்.யுத்3:31 217/2
மூண்டு எழு சேனை வெள்ளம் உலகு ஒரு மூன்றின் மேலும் – கம்.யுத்4:32 52/1
போர் இயற்கை நினைந்து எழு பொம்மலார் – கம்.யுத்4:33 34/2
மூண்டு எழு வெகுளியோடும் மகோதரன் முனிந்து முட்ட – கம்.யுத்4:37 10/3
வல்லான் எழு மழு தோமரம் மணி தண்டு இருப்பு உலக்கை – கம்.யுத்4:37 54/2
வேல் ஆயிரம் மழு ஆயிரம் எழு ஆயிரம் விசிக – கம்.யுத்4:37 55/1
கடை உக முடிவு எழு கடல் புரை கலுழன் – கம்.யுத்4:37 87/4
இனையன நிகழ்வுற எழு வகை உலகும் – கம்.யுத்4:37 93/1
கோடு உழுத நெடும் தழும்பின் குவை தழுவி எழு மேக குழுவின் கோவை – கம்.யுத்4:37 204/3
எழு உயர் புயங்களும் மார்பும் எங்கணும் – கம்.யுத்4:38 17/2
காட்டை வென்று எழு கண் கலுழி புனல் – கம்.யுத்4:41 54/2
சூழ் கடல் நான்கின் தோயம் எழு வகை ஆக சொன்ன – கம்.யுத்4:42 14/1

மேல்


எழு-தோறும் (1)

கொண்ட தீயின் சுடர் எழு-தோறும்
விரும்பு மெய் பரந்த பெரும் பெயர் ஆவுதி – பதி 21/6,7

மேல்


எழு-மதி (5)

எழு-மதி வாழி ஏழின் கிழவ – பொரு 63
உரைத்தனம் வருகம் எழு-மதி புணர் திரை – நற் 88/3
எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு – புறம் 213/20
எழு-மதி நெஞ்சே துணிபு முந்துறுத்தே – புறம் 237/20
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என – புறம் 397/9

மேல்


எழு-மின் (1)

எழு-மினோ எழு-மின் எம் கொழுநன் காக்கம் – நற் 170/5

மேல்


எழு-மினோ (1)

எழு-மினோ எழு-மின் எம் கொழுநன் காக்கம் – நற் 170/5

மேல்


எழு_நான்கையும் (1)

எழுவின் நீள் தட கை எழு_நான்கையும்
தழுவும் வாளிகளால் தலம் சார்த்தினான் – கம்.ஆரண்:7 19/3,4

மேல்


எழு_மகளிருள் (1)

வட-வயின் விளங்கு ஆல் உறை எழு_மகளிருள்
கடவுள் ஒரு மீன் சாலினி ஒழிய – பரி 5/43,44

மேல்


எழுக்கள் (2)

வில் கரும் கணை விட்டேறு கழுக்கடை எழுக்கள் மின்ன – கம்.சுந்:7 8/4
காமர் தண்டு எழுக்கள் காந்தும் கப்பணம் கால பாசம் – கம்.சுந்:8 6/3

மேல்


எழுக்களும் (1)

எழுக்களும் தோமர தொகையும் ஈட்டியும் – கம்.ஆரண்:7 34/2

மேல்


எழுக (21)

பழி நமக்கு எழுக என்னாய் விழு நிதி – மது 204
ஆங்கண் செல்கம் எழுக என ஈங்கே – குறு 219/4
இன்று நீ இயற்றுதற்கு எழுக ஈண்டு என்றான் – கம்.பால:5 80/4
இடையூற்றுக்கு இடையூறாய் யான் காப்பென் பெரு வேள்விக்கு எழுக என்றான் – கம்.பால:6 13/4
புரியும் வேள்வியும் காண்டும் நாம் எழுக என்று போனார் – கம்.பால:8 48/4
எழுக முந்துற எனா இனிது வந்து எய்தினான் – கம்.பால:20 18/3
இப்போது நம் அனிகம்-தனை எழுக என்று இனிது இசையா – கம்.பால:24 2/2
எழுக சேனை என்று ஏவினன் எய்தினன் – கம்.அயோ:11 7/1
விரைவினில் எழுக என விளம்புவாய் என்றான் – கம்.அயோ:12 21/4
இ வழி வீர யானே காட்டுவல் எழுக என்றான் – கம்.அயோ:13 38/4
எஞ்சல்_இல் பெரும் சேனையை எழுக என ஏவி – கம்.கிட்:12 30/3
எழுக வெம் படைகள் என்றான் ஏ எனும் அளவில் எங்கும் – கம்.சுந்:14 50/1
இன்று எழுக என்க என இராவணன் இசைத்தான் – கம்.யுத்1:2 57/4
நன்று போதி நாம் எழுக எனும் அரக்கனை நணுகி – கம்.யுத்1:2 110/2
ஈண்ட எழுக என்றனன் இழைத்த பரிசு எல்லாம் – கம்.யுத்1:9 1/3
யான் அது புரிகிலேன் எழுக போக என்றான் – கம்.யுத்2:16 87/4
எழுக சேனை என்று யானை-மேல் மணி முரசு எற்றி – கம்.யுத்3:31 4/1
எழுக என விரைவின் சென்றார் இராவணற்கு இளவலோடும் – கம்.யுத்4:33 1/2
யாதையும் எழுக என்று ஆனை மணி முரசு எற்றுக என்றான் – கம்.யுத்4:35 1/4
எழுக தேர் சுமக்க எல்லோம் வலியும் புக்கு இன்றே பொன்றி – கம்.யுத்4:37 2/1
வீட்ட மாண்டுள குரங்கு எலாம் எழுக என விளம்பி – கம்.யுத்4:40 120/4

மேல்


எழுகமோ (2)

பிரியலம் என்கமோ எழுகமோ தெய்யோ – ஐங் 235/4
நும் ஊர் செல்கம் எழுகமோ தெய்யோ – ஐங் 236/4

மேல்


எழுகல்லாத (1)

முந்தைய கண்டும் எழுகல்லாத என் முன்னர் – கலி 84/29

மேல்


எழுகிலர் (1)

எழுகிலர் கால் எடுத்து ஏகும் எண்_இலர் – கம்.கிட்:14 26/1

மேல்


எழுகிற்கில்லா (1)

எழுகிற்கில்லா செம்புனல் வெள்ளத்திடை இற்ற – கம்.யுத்4:33 7/2

மேல்


எழுகின்ற (10)

புதை இருளின் எழுகின்ற புகர் முக யானையின் உரிவை போர்வை போர்த்த – கம்.பால:11 13/3
எழுகின்ற தெள் அமுதொடு எழுந்தவளும் இழிந்து ஒதுங்கி – கம்.பால:13 17/3
கிள்ள எழுகின்ற புனல் கேளிரின் விரும்பி – கம்.பால:15 23/2
என்று எழுந்த தம்பியொடும் எழுகின்ற காதலொடும் – கம்.அயோ:13 28/1
குருத்து எழுகின்ற நீல கொண்டல் உண்டாட்டம் கொண்டான் – கம்.ஆரண்:6 44/2
எழுகின்ற திரையிற்று ஆகி இழிகின்ற மணி நீர் யாறு – கம்.கிட்:15 28/1
நீரினால் இயன்ற என்ன நிழல் எழுகின்ற நீர்மை – கம்.யுத்1:10 16/4
எழுகின்ற சேனை நோக்கி இயைந்து இருந்தானை கண்டான் – கம்.யுத்1:14 15/4
எதிர் ஒத்த இருளை சீறி எழுகின்ற இயற்கையாலும் – கம்.யுத்3:27 95/2
என்று உரைத்து இளவல் தன்-மேல் எழுகின்ற இயற்கை நோக்கி – கம்.யுத்3:27 99/1

மேல்


எழுகின்றது (2)

போரின் மிசை எழுகின்றது ஓர் மழுவின் சிகை புகைய – கம்.பால:24 10/1
நின்று வெந்து மா நீறு எழுகின்றது நெருப்பு – கம்.சுந்:13 40/2

மேல்


எழுகின்றன (1)

இடை கண்டன மலை கொண்டு என எழுகின்றன திரையால் – கம்.யுத்2:18 150/2

மேல்


எழுகின்றான் (2)

தான நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் விரிஞ்சன்தான் தன் – கம்.யுத்3:24 37/2
ஏனை நாட்டு எழுகின்றான் என்று உரைத்தார் சிலர் சிலர்கள் ஈசன் அல்லால் – கம்.யுத்3:24 37/3

மேல்


எழுகெனோ (1)

ஈந்துள தேவர்-மேலே எழுகெனோ உலகம் யாவும் – கம்.யுத்2:19 238/1

மேல்


எழுச்சி (1)

உண்டு-கொல் எழுச்சி என்பார் ஒலித்தது சங்கம் என்பார் – கம்.பால:14 74/3

மேல்


எழுத்தினன் (1)

எழுத்தினன் தோள்களின் ஏழொடு ஏழு கோல் – கம்.யுத்4:37 154/3

மேல்


எழுத்து (10)

எழுத்து உடை நடுகல் அன்ன விழு பிணர் – ஐங் 352/2
இன்ன பல_பல எழுத்து_நிலை_மண்டபம் – பரி 19/53
எழுத்து உடை நடுகல் இன் நிழல் வதியும் – அகம் 53/11
பெயர் பயம் படர தோன்று குயில் எழுத்து
இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன் – அகம் 297/8,9
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ – அகம் 343/7
எழுத்து இயல் நாளத்தின் எண் இலா வகை – கம்.யுத்1:3 70/1
முந்தை ஓர் எழுத்து என வந்து மு முறை – கம்.யுத்1:3 72/3
ஓம் எனும் ஓர் எழுத்து அதனின் உள் உயிர் – கம்.யுத்1:3 76/1
இன்னதே கடிது இயற்றுவென் என தொழுது எழுத்து
பொன்னின் மௌலியன் வீடணன் தமரொடும் போனான் – கம்.யுத்3:22 87/1,2
எழுத்து என சிதைவு இலா இராமன் தேர் பரி – கம்.யுத்4:37 76/1

மேல்


எழுத்து_நிலை_மண்டபம் (1)

இன்ன பல_பல எழுத்து_நிலை_மண்டபம்
துன்னுநர் சுட்டவும் சுட்டு அறிவுறுத்தவும் – பரி 19/53,54

மேல்


எழுத்தே (1)

எண்ணுகின்றது இ எட்டு எழுத்தே பிறிது இல்லை – கம்.யுத்1:3 43/4

மேல்


எழுத (16)

யாது என திகைக்கும் அல்லால் மதனற்கும் எழுத ஒண்ணா – கம்.பால:10 4/2
இரும் கடக கரதலத்து இ எழுத அரிய திருமேனி – கம்.பால:12 22/3
எழுத அரும் கொங்கை மேல் அனங்கன் எய்த அம்பு – கம்.பால:19 53/1
எழுத அரும் தகையது ஓர் தேரின் மேல் ஏகினான் – கம்.பால:20 29/4
எழுத_அரு வடிவு கொண்டு இருண்ட மேகத்தை – கம்.பால:23 50/3
ஏந்து இள முலையாளே எழுத அரு எழிலாளே – கம்.அயோ:9 9/1
எழுத_அரு மேனியாய் ஈண்டு எய்தியது அறிந்திலாதேன் – கம்.ஆரண்:6 41/1
என்-வயின் உற்ற குற்றம் யாவர்க்கும் எழுத ஒணாத – கம்.ஆரண்:10 67/1
எ உலகத்தாள் அங்கம் யாவர்க்கும் எழுத_ஒணாதால் – கம்.ஆரண்:10 72/4
ஓவியத்து எழுத_ஒண்ணா உருவத்தாய் உடைமை அன்றோ – கம்.கிட்:7 84/2
ஏதுவும் இல்லை வல்லார் எழுதுவார்க்கு எழுத_ஒண்ணா – கம்.கிட்:13 52/3
ஏந்தினாள் தலையை ஓர் எழுத_அரும் கொம்பு அனாள் – கம்.சுந்:10 47/1
ஓவியர்க்கு எழுத_ஒண்ணா உருவத்தன் உருமையோடும் – கம்.சுந்:12 81/3
எழுத அன்பினின் இறுகுற தழுவி மாடு இருத்தி – கம்.யுத்1:3 39/2
எழுத_அரும் தகைய ஆய மாளிகை இசைய செய்த – கம்.யுத்1:10 8/3
ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி – கம்.யுத்4:41 67/2

மேல்


எழுத_அரு (2)

எழுத_அரு வடிவு கொண்டு இருண்ட மேகத்தை – கம்.பால:23 50/3
எழுத_அரு மேனியாய் ஈண்டு எய்தியது அறிந்திலாதேன் – கம்.ஆரண்:6 41/1

மேல்


எழுத_அரும் (2)

ஏந்தினாள் தலையை ஓர் எழுத_அரும் கொம்பு அனாள் – கம்.சுந்:10 47/1
எழுத_அரும் தகைய ஆய மாளிகை இசைய செய்த – கம்.யுத்1:10 8/3

மேல்


எழுத_ஒண்ணா (3)

ஓவியத்து எழுத_ஒண்ணா உருவத்தாய் உடைமை அன்றோ – கம்.கிட்:7 84/2
ஏதுவும் இல்லை வல்லார் எழுதுவார்க்கு எழுத_ஒண்ணா
நீதியை நோக்கி நீயே நினைதியால் நெடிது காண்பாய் – கம்.கிட்:13 52/3,4
ஓவியர்க்கு எழுத_ஒண்ணா உருவத்தன் உருமையோடும் – கம்.சுந்:12 81/3

மேல்


எழுத_ஒண்ணாத (1)

ஒப்பு எழுத_ஒண்ணாத கற்புடையாள் வயிறு புடைத்து அலமந்து ஏங்கி – கம்.யுத்4:41 67/2

மேல்


எழுத_ஒணாதால் (1)

எ உலகத்தாள் அங்கம் யாவர்க்கும் எழுத_ஒணாதால் – கம்.ஆரண்:10 72/4

மேல்


எழுதரு (13)

கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 29
மனன் நேர்பு எழுதரு வாள் நிற முகனே – திரு 90
பகல் கான்று எழுதரு பல் கதிர் பருதி – பெரும் 2
புலம்பின்று எழுதரு புன்கண் மாலை – நற் 162/3
படர் சுமந்து எழுதரு பையுள் மாலை – குறு 195/2
மழை சேர்ந்து எழுதரு மாரி குன்றத்து – குறு 259/1
எழுதரு மதியம் கடல் கண்டு ஆங்கு – குறு 315/1
மெய்ம் மலி உவகையின் எழுதரு
கண் கலிழ் உகு பனி அரக்குவோரே – குறு 398/7,8
எழுதரு மழையின் குழுமும் – ஐங் 218/4
மை அணிந்து எழுதரு மா இரும் பல் தோல் – பதி 52/5
கழை விரிந்து எழுதரு மழை தவழ் நெடும் கோட்டு – பதி 73/13
கண் உருத்து எழுதரு முலையும் நோக்கி – அகம் 150/3
நிறை அழிந்து எழுதரு தானைக்கு – புறம் 314/6

மேல்


எழுதரும் (15)

பாய் இருள் நீங்க பகல் செய்யா எழுதரும்
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் – மலை 84,85
முழவு இசை புணரி எழுதரும்
உடை கடல் படப்பை எம் உறைவு இன் ஊர்க்கே – நற் 67/11,12
எஃகு துரந்து எழுதரும் கை கவர் கடும் தார் – பதி 49/6
முன் சமத்து எழுதரும் வன்கண் ஆடவர் – பதி 52/7
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும்
ஒல்லார் யானை காணின் – பதி 54/15,16
இழை அணிந்து எழுதரும் பல் களிற்று தொழுதியொடு – பதி 62/1
தோல் மிசைத்து எழுதரும் விரிந்து இலங்கு எஃகின் – பதி 66/12
கார் மழை முன்பின் கைபரிந்து எழுதரும்
வான் பறை குருகின் நெடு வரி பொற்ப – பதி 83/1,2
நுதல் அணந்து எழுதரும் தொழில் நவில் யானை – பதி 84/4
நிலம் புடையூ எழுதரும் வலம்படு குஞ்சரம் – பதி 92/2
துணை புணர்ந்து எழுதரும் தூ நிற வலம்புரி – கலி 135/1
பாடு ஊர்பு எழுதரும் பகு வாய் மண்டிலத்து – அகம் 269/17
மா கடல் நிவந்து எழுதரும்
செம் ஞாயிற்று கவினை மாதோ – புறம் 4/15,16
காய் சினம் தவிராது கடல் ஊர்பு எழுதரும்
ஞாயிறு அனையை நின் பகைவர்க்கு – புறம் 59/5,6
தள்ளுற சுமந்து எழுதரும் தமனிய கொம்பில் – கம்.அயோ:1 56/2

மேல்


எழுதரூஉ (1)

தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின் – புறம் 295/3

மேல்


எழுதரூஉம் (1)

தெண் கடல் அழுவத்து திரை நீக்கா எழுதரூஉம்
தண் கதிர் மதியத்து அணி நிலா நிறைத்தர – கலி 121/2,3

மேல்


எழுதல் (4)

ஏம இன் துயில் எழுதல் அல்லதை – பரி 30/9
எழுவதே எழுதல் கண்டு இருப்பதே இருந்து – கம்.அயோ:4 185/3
இந்திரற்கு இந்திரன் எழுதல் ஆகலா – கம்.ஆரண்:12 41/1
எழுதல் ஏங்குதல் இரங்குதல் இராமனை எண்ணி – கம்.சுந்:3 5/2

மேல்


எழுதல-என்னினும் (1)

ஏண் இல் ஆகத்து எழுதல-என்னினும்
வாள் நிலா முறுவல் கனி வாய் மதி – கம்.பால:11 6/2,3

மேல்


எழுதலாம்-கொல் (2)

எழுதலாம்-கொல் இ மன்மதனால் என்றாள் – கம்.பால:21 24/4
எழுதலாம்-கொல் என்று எண்ணுகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 170/4

மேல்


எழுதலால் (1)

தான் அகத்து எழுதலால் தலை கொண்டு ஓடிப்போய் – கம்.பால:7 13/2

மேல்


எழுதலின் (1)

எதிரெதிர் சுடர் விம்முற்று எழுதலின் இளையோரும் – கம்.பால:23 34/2

மேல்


எழுதலும் (7)

கணவன் எழுதலும் அஞ்சி கலையே – புறம் 320/7
நஞ்சு அட எழுதலும் நடுங்கி நாள்_மதி – கம்.பால:8 39/1
இனிய பைம் கழல் பணிந்து எழுதலும் தழுவினான் – கம்.பால:20 23/2
எற்றுவான் எடுத்து எழுதலும் பிழைத்து – கம்.கிட்:3 67/3
கொடிய கொம்பினின் மடுத்து எழுதலும் குறுகி முன் – கம்.கிட்:5 5/2
எழுதலும் இருத்தி என்று இராமன் ஏயினான் – கம்.யுத்1:5 16/1
ஏறுதும் என்னா வீரர் எழுதலும் இறைஞ்சி ஈண்டு – கம்.யுத்3:26 87/1

மேல்


எழுதலோடும் (1)

ஆயவன் எழுதலோடும் அரும் பணை மரங்கள் யாவும் – கம்.சுந்:1 17/1

மேல்


எழுதவும் (1)

தொய்யில் எழுதவும் வல்லன் தன் கையில் – கலி 143/33

மேல்


எழுதற்கு (1)

ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி – பரி 10/61

மேல்


எழுதாக்கற்பின் (1)

எழுதாக்கற்பின் நின் சொல்லுள்ளும் – குறு 156/5

மேல்


எழுதி (16)

எழுதி அன்ன காண்_தகு வனப்பின் – நற் 146/9
ஓவு உறழ் நெடும் சுவர் நாள் பல எழுதி
செ விரல் சிவந்த அம் வரி குடைச்சூல் – பதி 68/17,18
எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம் – கலி 64/9
தெரி வேய் தோள் கரும்பு எழுதி தொய்யில் செய்தனைத்தற்கோ – கலி 76/15
குறி அறிந்தேன் காமன் கொடி எழுதி என்றும் – கலி 84/24
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் – அகம் 67/9
பெயரும் பீடும் எழுதி அதர்-தொறும் – அகம் 131/10
எழுதி அன்ன கொடி படு வெருகின் – அகம் 297/13
எழுதி அன்ன திண் நிலை கதவம் – அகம் 311/3
இலை முக படத்து அவன் எழுதி காட்டிய – கம்.பால:14 4/1
என் கண் துணை கொண்டு இதயத்து எழுதி
பின் கண்டும் ஓர் பெண் கரை கண்டிலெனால் – கம்.பால:23 13/2,3
எழுதி நீட்டிய இங்கிதம் இறை_மகற்கு ஏற்க – கம்.அயோ:1 44/3
எண்ணிடை உற்ற காலத்து இறகு பெற்று எழுதி என்றான் – கம்.கிட்:16 56/4
வில் படர் பவள பாதத்து அலத்தகம் எழுதி மேனி – கம்.சுந்:2 107/1
அற்புத வடி கண் வாளிக்கு அஞ்சனம் எழுதி அம் பொன் – கம்.சுந்:2 107/3
எழுதி ஏர் அணிந்த திண் தோள் இராவணன் இராமன் அம்பால் – கம்.யுத்3:27 169/1

மேல்


எழுதிய (15)

கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த – மலை 395
கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/3
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய
வினை மாண் பாவை அன்னோள் – நற் 185/10,11
கரும் கண் தெய்வம் குட வரை எழுதிய
நல் இயல் பாவை அன்ன இ – குறு 89/5,6
உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய
தொய்யில் காப்போர் அறிதலும் அறியார் – குறு 276/3,4
மாதர் மட நல்லார் மணலின் எழுதிய
பாவை சிதைத்தது என அழ ஒருசார் – பரி 7/25,26
என் தோள் எழுதிய தொய்யிலும் யாழ நின் – கலி 18/3
சுறா ஏறு எழுதிய மோதிரம் தொட்டாள் – கலி 84/23
கடவுள் எழுதிய பாவையின் – அகம் 62/15
செம்பொனால் செய்து குலிகம் இட்டு எழுதிய செப்பு ஓர் – கம்.அயோ:10 26/1
எழுதிய படிவம் ஒத்து எய்துவான் தனை – கம்.அயோ:14 47/3
இம்பர் ஞாலத்தும் வானத்தும் எழுதிய சீர்த்தி – கம்.கிட்:12 5/3
எறித்த குங்குமத்து இள முலை எழுதிய தொய்யில் – கம்.சுந்:2 30/1
இறுகு சாந்தமும் எழுதிய குறிகளும் இன் உயிர் பொறை ஈர – கம்.சுந்:2 192/3
எழுவின் கோலம் எழுதிய தோள்களால் – கம்.யுத்3:29 17/1

மேல்


எழுதியது (1)

இன் நலம் தெரிய வல்லார் எழுதியது என்ன நின்றாள் – கம்.பால:21 12/2

மேல்


எழுதிற்று (1)

எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன – கம்.பால:22 21/2

மேல்


எழுதினால் (1)

வெப்பு எழுதினால் அனைய மெலிவுடையாள் கடிது ஓடி விலக்க வந்தாள் – கம்.யுத்4:41 67/4

மேல்


எழுது (22)

எழுது எழில் உண்கண் பாவை – நற் 177/9
எழுது எழில் சிதைய அழுத கண்ணே – நற் 379/6
எழுது எழில் மழை – நற் 385/7
எழுது எழில் அம்பலம் காமவேள் அம்பின் – பரி 18/28
ஓவத்து எழுது எழில் போலும் மா – பரி 21/28
கரும்பு எழுது தொய்யிற்கு செல்வல் ஈங்கு ஆக – கலி 63/8
எழுது எழில் மழை கண் கலுழ நோய் கூர்ந்து – அகம் 135/4
எழுது அணி கடவுள் போகலின் புல்லென்று – அகம் 167/15
எழுது எழில் சிதைய அழுதனள் ஏங்கி – அகம் 176/22
எழுது சுவர் நினைந்த அழுது வார் மழை கண் – அகம் 351/11
எழுது சித்திரங்களும் இமைப்பு இலாதவே – கம்.பால:3 49/4
எழுது பாவை அன்னாள் மன துணுக்கமொடு எழுந்தாள் – கம்.அயோ:4 213/4
ஏவினான் மன்னவன் ஆணை எழுது முடங்கல் கொடுத்தோரை – கம்.அயோ:6 28/4
இற்றது ஆகும் எழுது_அரு மேனியாய் – கம்.அயோ:11 3/3
இன் துணையவர் முலை எழுது சாந்தினும் – கம்.அயோ:12 38/1
மல் ஒடுங்கிய புயத்தவனை வைது எழுது
சொல்லொடும் சினத்தொடும் உணர்வு சோர்தர – கம்.அயோ:14 49/2,3
எழுது பாவை அனையாள் நிலை உணர்ந்து இளையவன் – கம்.ஆரண்:1 40/2
எழுது வென்றியாய் அரசு கொள்க என – கம்.கிட்:3 54/3
எழுது பாவையும் ஏத்தினள் ஏகினன் இப்பால் – கம்.சுந்:5 84/4
எழுது குங்கும திருவின் ஏந்து கோடு – கம்.யுத்3:24 109/1
எழுது வீணை கொடு ஏந்து பதாகை-மேல் – கம்.யுத்4:37 21/1
எழுது மார்பத்து இறுக தழுவினான் – கம்.யுத்4:41 60/2

மேல்


எழுது_அரு (1)

இற்றது ஆகும் எழுது_அரு மேனியாய் – கம்.அயோ:11 3/3

மேல்


எழுதுகோ (1)

தொய்யில் எழுதுகோ மற்று என்றான் யாம் பிறர் – கலி 111/17

மேல்


எழுதும் (3)

கேட்டுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன் – பரி 8/81
கொன்று எழுதும் அஞ்சல் என மாருதி கொதித்தான் – கம்.கிட்:14 42/4
பொருக்கென எழுதும் என்று எண்ணி போயினார் – கம்.யுத்1:4 14/4

மேல்


எழுதுவார்க்கு (1)

ஏதுவும் இல்லை வல்லார் எழுதுவார்க்கு எழுத_ஒண்ணா – கம்.கிட்:13 52/3

மேல்


எழுந்த (119)

கோடு கொண்டு எழுந்த கொடும் செலவு எழிலி – முல் 5
எழுந்த கடற்றில் நன் பொன் கொழிப்ப – மது 274
பெயல் உலந்து எழுந்த பொங்கல் வெண் மழை – நெடு 19
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – மலை 14
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
கொடும் கழி மருங்கின் இரை வேட்டு எழுந்த
கரும் கால் குருகின் கோள் உய்ந்து போகிய – நற் 211/3,4
கருவி மா மழை வீழ்ந்து என எழுந்த
செம் கேழ் ஆடிய செழும் குரல் சிறுதினை – நற் 213/8,9
முயல் வேட்டு எழுந்த முடுகு விசை கத நாய் – நற் 252/10
ஆற்று அயல் எழுந்த வெண் கோட்டு அதவத்து – குறு 24/3
இரை வேட்டு எழுந்த சேவல் உள்ளி – குறு 154/3
நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி – பதி 21/13
அடை சேம்பு எழுந்த ஆடு-உறும் மடாவின் – பதி 24/20
வரை சேர்பு எழுந்த சுடர் வீ வேங்கை – பதி 41/8
வைகு ஆர்ப்பு எழுந்த மை படு பரப்பின் – பதி 41/22
செல்லு நீள் ஆற்று இடை சேர்ந்து எழுந்த மரம் வாட – கலி 3/12
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/13
மர கோட்டம் சேர்ந்து எழுந்த பூ கொடி போல – கலி 94/23
நகை முதலாக நட்பினுள் எழுந்த
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/13,14
வகைமையின் எழுந்த தொன் முரண் முதலாக – கலி 137/15
கனை கதிர் தெறுதலின் கடுத்து எழுந்த காம்பு தீ – கலி 150/3
மான்று வேட்டு எழுந்த செம் செவி எருவை – அகம் 3/5
வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள் – அகம் 5/5
நாள் உலா எழுந்த கோள் வல் உளியம் – அகம் 81/1
எழுந்த தண்ணுமை இடம் கள் பாணி – அகம் 87/8
கடுங்கண் மழவர் களவு உழவு எழுந்த
நெடும் கால் ஆசினி ஒடுங்காட்டு உம்பர் – அகம் 91/11,12
உடன் இயைந்து எழுந்த இரு பெரு வேந்தர் – அகம் 116/15
போர் வேட்டு எழுந்த மள்ளர் கையதை – அகம் 144/14
ஒய்யென எழுந்த செம் வாய் குழவி – அகம் 165/3
எழுந்த கௌவையோ பெரிதே நட்பே – அகம் 186/7
நாள் வேட்டு எழுந்த நயன் இல் பரதவர் – அகம் 187/22
குறும் பொறை எழுந்த நெடும் தாள் யாஅத்து – அகம் 193/7
படை அமைத்து எழுந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 207/4
இருள் முகை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த
பணை மருள் எருத்தின் பல் வரி இரும் போத்து – அகம் 238/4,5
நீள் வரை சிலம்பின் இரை வேட்டு எழுந்த
வாள் வரி வய புலி தீண்டிய விளி செத்து – அகம் 249/15,16
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின் – அகம் 271/14
விசும்பு விசைத்து எழுந்த கூதளம் கோதையின் – அகம் 273/1
நீள் இரும் பொய்கை இரை வேட்டு எழுந்த
வாளை வெண் போத்து உணீஇய நாரை தன் – அகம் 276/1,2
ஏறு வேட்டு எழுந்த இனம் தீர் எருவை – அகம் 285/11
நன் நிறத்து எழுந்த சுணங்கு அணி வன முலை – அகம் 319/9
பாடு இமிழ் கடலின் எழுந்த சும்மையொடு – அகம் 334/4
நாள்_இரை தரீஇய எழுந்த நீர்நாய் – அகம் 336/4
மறம் சாய்த்து எழுந்த வலன் உயர் திணி தோள் – அகம் 338/4
ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து – அகம் 339/6
கடு மான் கோதை துப்பு எதிர்ந்து எழுந்த
நெடுமொழி மன்னர் நினைக்கும்-காலை – புறம் 54/8,9
முனை சுட எழுந்த மங்குல் மா புகை – புறம் 103/6
நின்ற துப்பொடு நின் குறித்து எழுந்த
எண் இல் காட்சி இளையோர் தோற்பின் – புறம் 213/14,15
சிறையும் செற்றையும் புடையுநள் எழுந்த
பருத்தி_பெண்டின் சிறு தீ விளக்கத்து – புறம் 326/4,5
படை உழ எழுந்த பொன்னும் பணிலங்கள் உயிர்த்த முத்தும் – கம்.பால:2 7/1
என்ன மா முனிவன் கூற எழுந்த பேர் உவகை பொங்க – கம்.பால:5 28/1
ஏய்ந்த அ கனலிடை எழுந்த கானல் தேர் – கம்.பால:7 14/1
கல் நெடு மாரி பெய்ய கடையுகத்து எழுந்த மேகம் – கம்.பால:7 50/3
பூசலின் எழுந்த வண்டு மருங்கினுக்கு இரங்கி பொங்க – கம்.பால:10 9/1
உண்ண எண்ணி தண் மதியத்து உதயத்து எழுந்த நிலா கற்றை – கம்.பால:10 73/2
நீத்தம் அதனில் முளைத்து எழுந்த நெடு வெண் திங்கள் எனும் தச்சன் – கம்.பால:10 74/1
வீங்கா நின்ற கரு நெருப்பின் இடையே எழுந்த வெண் நெருப்பே – கம்.பால:10 76/4
எழுந்த கொழும் கனல் என்ன எழுந்தான் – கம்.பால:13 26/2
விண்ணுளே எழுந்த மேகம் மார்பின் நூலின் மின்னொடு இ – கம்.பால:13 53/1
இடம் பட எங்கணும் எழுந்த வெண் முகில் – கம்.பால:14 12/3
விண்ணும் மருளும்படி விம்மி எழுந்த அன்றே – கம்.பால:16 44/4
என்றனள் என்ன கேட்டான் எழுந்த பேர் உவகை பொங்க – கம்.அயோ:3 84/1
எழுந்த நங்கையை மாமியர் தழுவினர் ஏங்கி – கம்.அயோ:4 214/1
படர்ந்து எழுந்த புல் பசு நிற கம்பளம் பரப்பி – கம்.அயோ:9 43/1
என்னும் வேலையில் எழுந்த வீரனை – கம்.அயோ:11 124/1
எண்ணினும் நெடிது அவண் எழுந்த சேனையே – கம்.அயோ:12 43/4
என்று எழுந்த தம்பியொடும் எழுகின்ற காதலொடும் – கம்.அயோ:13 28/1
உண்டு எழுந்த உணர்வு அ-வயின் உணர்ந்து முடுகி – கம்.ஆரண்:1 35/1
எழு என மலை என எழுந்த தோள்களை – கம்.ஆரண்:10 40/1
ஆயிடை எழுந்த சீற்றத்து அழுந்திய துன்பம் மாறி – கம்.ஆரண்:10 66/1
மாதிரத்து இறுதி-காறும் தன் மனத்து எழுந்த மையல் – கம்.ஆரண்:10 101/1
நாரம் உண்டு எழுந்த மேகம் தாமரை வளையம் நான – கம்.ஆரண்:10 105/1
எழுந்த தோள்களை வாள்களால் அரிந்தனர் இட்டார் – கம்.ஆரண்:15 36/4
மூன்று கவடு ஆய் முளைத்து எழுந்த மூலமோ – கம்.ஆரண்:15 40/3
நிற்கும் நெடு நீத்த நீரில் முளைத்து எழுந்த
மொக்குளே போல முரண் இற்ற அண்டங்கள் – கம்.ஆரண்:15 46/1,2
எ மலை குலமும் தாழ இசை சுமந்து எழுந்த தோளான் – கம்.கிட்:2 16/4
எவ்வாயும் எழுந்த கொழும் சுடர் மீன்கள் யாவும் – கம்.கிட்:7 53/3
எழுந்த ஆம்பிகள் இடறின செறி தயிர் – கம்.கிட்:10 46/2
எழுவினும் மலையினும் எழுந்த தோள்களால் – கம்.கிட்:11 105/1
இருள் உறுத்து மீது எழுந்த தெண் நிலா – கம்.கிட்:15 25/1
தூக்குறு தோலர் வாளர் துரிதத்தின் எழுந்த தோற்றம் – கம்.சுந்:1 7/2
இசை உடை அண்ணல் சென்ற வேகத்தால் எழுந்த குன்றும் – கம்.சுந்:1 18/1
இற்றது என் பகை என எழுந்த இந்திரன் – கம்.சுந்:2 52/3
மேல் நிவந்து எழுந்த மாட வெண் நிலா முன்றில் நண்ணி – கம்.சுந்:2 181/3
மேல் நிவந்து எழுந்த மணி உடை அணியின் விரி கதிர் இருள் எலாம் விழுங்க – கம்.சுந்:3 76/2
எள்ளா நிலத்து இந்திரநீலத்து எழுந்த கொழுந்து மரகதத்தின் – கம்.சுந்:4 54/1
இருபது செவியினூடும் நுழைந்தது அ எழுந்த ஓசை – கம்.சுந்:7 1/4
காலம் மேல்_எழுந்த மூரி கடல் என கடிது செல்வார் – கம்.சுந்:7 3/4
பெய்ய என்று எழுந்த மாரிக்கு உவமை சால் பெருமை பெற்றார் – கம்.சுந்:7 10/4
சுரர் நடுக்கு உற அமுது கொண்டு எழுந்த நாள் தொடரும் – கம்.சுந்:7 48/3
இடிந்தன எரிந்தன நெரிந்தன எழுந்த
மடிந்தன மறிந்தன முறிந்தன மலை போல் – கம்.சுந்:8 28/2,3
எட்டின விசும்பினை எழு பட எழுந்த
முட்டின மலைகளை முயங்கின திசையை – கம்.சுந்:8 40/1,2
என்னும் அளவில் எரிந்து வீங்கி எழுந்த வெகுளியான் – கம்.சுந்:8 51/1
இ வகை ஐவரும் எழுந்த தானையர் – கம்.சுந்:9 24/1
மீ எழுந்த கரியவன் மேனியின் – கம்.சுந்:13 7/3
பொடித்து எழுந்த பெரும் பொறி போவன – கம்.சுந்:13 10/1
பாழி தெற்கு உள்ளன கிரியும் நிலனும் தாழ பரந்து எழுந்த
ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் – கம்.யுத்1:1 1/3,4
எழுந்த எங்கணும் இந்திர வில்லினே – கம்.யுத்1:8 54/4
நீ உருத்து எழுந்த போது குரங்கு எதிர் நிற்பது உண்டோ – கம்.யுத்1:9 69/4
கலை குலாம் பரவை ஏழும் கால் கிளர்ந்து எழுந்த காலத்து – கம்.யுத்1:13 28/3
பணி பறித்து எழுந்த மான கலுழனின் இவனை பற்றி – கம்.யுத்1:14 18/3
மணி பறித்து எழுந்த எந்தை யாரினும் வலியன் என்றான் – கம்.யுத்1:14 18/4
அவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து அசுரர்கள் படுவது எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 110/3
இவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து இமையவர் படுவர் எந்தாய் – கம்.யுத்2:16 110/4
காலம் மேல் எழுந்த கால் போல் கையினால் கடிதின் வாங்கி – கம்.யுத்2:16 179/2
கரு முடித்து அமைந்த மேகம் கால் பிடித்து எழுந்த காலம் – கம்.யுத்3:21 19/3
மேல் கடுந்து எழுந்த தூளி விசும்பின்-மேல் தொடர்ந்து வீச – கம்.யுத்3:22 9/2
பொய்யார் தூதர் என்பதனால் பொங்கி எழுந்த உவகையன் ஆய் – கம்.யுத்3:23 1/1
இன்ன மருந்து ஒரு நான்கும் பயோததியை கலக்கிய ஞான்று எழுந்த தேவர் – கம்.யுத்3:24 28/1
பொழிந்தன மீன் தொடர்ந்து எழுந்த பொருப்பு_இனமும் தரு குலமும் பிறவும் பொங்கி – கம்.யுத்3:24 33/2
எடுத்த நாள் ஒத்தது அண்ணல் எழுந்த நாள் உலகுக்கு எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 41/4
என் இவன் எழுந்த தன்மை என்று உலகு ஈன்றாள் கேட்ப – கம்.யுத்3:24 45/1
எறி கடல் கடைந்த மேல்_நாள் எழுந்த பேர் ஓசை என்ன – கம்.யுத்3:25 19/4
காலம் கொண்டு எழுந்த மேக கருமையான் செம்மை காட்டும் – கம்.யுத்3:28 49/1
ஏம்பலுற்று எழுந்த மன்னன் எ வழி எய்திற்று என்றான் – கம்.யுத்3:30 2/1
தாம் பொடித்து எழுந்த தானைக்கு உலகு இடம் இல்லை என்றார் – கம்.யுத்3:30 2/4
இ பெரும் படை எழுந்து இரைந்து ஏக மேல் எழுந்த
துப்பு நீர்த்து அன தூளியின் படலம் மீ தூர்ப்ப – கம்.யுத்3:31 15/1,2
அற்று மேல் எழுந்த வன் சிரங்கள்-தம்மை அண்மி மேல் – கம்.யுத்3:31 95/1
வான் நனைய மண் நனைய வளர்ந்து எழுந்த பெரும் குருதி மகர வேலை – கம்.யுத்4:33 20/1
கோடு உளதனையும் புக்கு கொடும் புறத்து எழுந்த புண் கோள் – கம்.யுத்4:37 211/3
போர் ஆசைப்பட்டு எழுந்த குலம் முற்றும் பொன்றவும்தான் பொங்கி நின்ற – கம்.யுத்4:38 5/3

மேல்


எழுந்ததன் (1)

கணம் குழையாள் எழுந்ததன் பின் கதிர் வானில் கங்கை எனும் – கம்.பால:13 18/3

மேல்


எழுந்தது (33)

தாம் கொடி அன்ன தகையார் எழுந்தது ஓர் – கலி 92/25
எழுந்தது துகள் – கலி 102/21
இம்பர் வாரி எழுந்தது போன்றதே – கம்.பால:1 3/4
இஞ்சி வான் ஓங்கி இமையவர் உலகம் காணிய எழுந்தது ஒத்து உளதே – கம்.பால:3 9/4
ஏயென பூதம் ஒன்று எழுந்தது ஏந்தியே – கம்.பால:5 84/4
வல்லை வந்து எழுந்தது ஓர் மழையும் போன்றவே – கம்.பால:8 35/4
இருந்தது இடை வந்து எழுந்தது என எழுந்தது ஆழி வெண் திங்கள் – கம்.பால:10 70/4
இருந்தது இடை வந்து எழுந்தது என எழுந்தது ஆழி வெண் திங்கள் – கம்.பால:10 70/4
எங்கு நின்று எழுந்தது இந்த இந்து வந்து என் நெஞ்சு உலா – கம்.பால:13 51/1
எழுந்தது பெரும் படை எழு வேலையின் – கம்.அயோ:12 25/1
காலை என்று எழுந்தது கண்டு வானவர் – கம்.அயோ:14 20/1
எழுந்தது துகள் அதின் எரியும் வெய்யவன் – கம்.அயோ:14 21/1
ஆர்த்து எழுந்தது இறுதியில் ஆர் கலி – கம்.ஆரண்:7 25/3
இந்திரற்கு அடங்கல் செல்லா இராக்கதர் எழுந்தது என்ன – கம்.ஆரண்:14 1/3
தீ எழுந்தது விசும்பு உற நெடும் திசை எலாம் – கம்.கிட்:5 9/1
போய் எழுந்தது முழக்கு உடன் எழுந்தது புகை – கம்.கிட்:5 9/2
போய் எழுந்தது முழக்கு உடன் எழுந்தது புகை – கம்.கிட்:5 9/2
ஏற்று எதிர் நோக்கினன் எழுந்தது அ வழி – கம்.கிட்:11 104/2
இணங்கு எரி புகையொடும் எழுந்தது என்னவே – கம்.சுந்:2 43/4
இரிந்தது இலங்கை எழுந்தது அழுகை இன்று இங்கு இவனாலே – கம்.சுந்:8 49/3
முழங்கும் ஓதையின் மு மடங்கு எழுந்தது முடுகி – கம்.சுந்:9 10/4
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் – கம்.யுத்1:4 146/4
என்றது போல வந்து எழுந்தது இந்துவே – கம்.யுத்1:5 5/4
அலக்கணுற்றது தீவினை நல்வினை ஆர்த்து எழுந்தது வேர்த்து – கம்.யுத்2:16 333/1
ஏனை கடல் வந்தது எழுந்தது எனா – கம்.யுத்2:18 86/2
இரு முறை காற்று சீறி எழுந்தது விரிந்தது எங்கும் – கம்.யுத்3:21 24/2
என்னலும் விசும்பிடை எழுந்தது ஈட்டு ஒலி – கம்.யுத்3:24 92/4
அரற்றி எழுந்தது அடங்க இலங்கை – கம்.யுத்3:26 24/4
தொலைவு அரும் தானை மேன்மேல் எழுந்தது தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.யுத்3:30 5/2
முழுகி மீது எழுந்தது என்ன சென்றது மூரி திண் தேர் – கம்.யுத்4:37 2/4
அந்தரத்து எழுந்தது அ அரக்கன் தேர்-அரோ – கம்.யுத்4:37 58/4
மறந்திலது எழுந்தது மடித்த வாயது – கம்.யுத்4:37 151/3
எய்த வந்து அ கணத்து எழுந்தது ஓர் சிரம் – கம்.யுத்4:37 152/2

மேல்


எழுந்தது-போல் (1)

விடம் எழுந்தது-போல் நெடு விண்ணினை – கம்.யுத்2:16 71/1

மேல்


எழுந்ததையன்றே (1)

ஆண்டு இருந்தனன் ஆர்த்து உருத்து எழுந்ததையன்றே
ஈண்டு சேனை பால் எறி கடல் நெறி படர்ந்து என்ன – கம்.கிட்:12 31/3,4

மேல்


எழுந்தபடியே (1)

எழுந்தபடியே கடிது எழுந்தனன் இராமன் – கம்.யுத்4:36 1/4

மேல்


எழுந்தருள் (1)

ஈண்ட கொண்டு அணைதி என்றான் எழுந்தருள் இறைவி என்றான் – கம்.யுத்4:40 26/4

மேல்


எழுந்தருளினான் (1)

இளையவற்கு உதவி இ தலை எழுந்தருளினான் – கம்.கிட்:3 8/4

மேல்


எழுந்தருளும் (1)

ஈண்டு எழுந்தருளும் என்று இனிய கூறினாள் – கம்.ஆரண்:12 33/4

மேல்


எழுந்தவர் (4)

இடி எதிர் கழறும் கால் உறழ்பு எழுந்தவர்
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு – பரி 2/37,38
பொரு முரண் யானையர் போர் மலைந்து எழுந்தவர்
செரு மேம்பட்ட வென்றியர் – கலி 26/23,24
அமர் வெம் காட்சியொடு மாறு எதிர்பு எழுந்தவர்
நினையும்-காலை நீயும் மற்று அவர்க்கு – புறம் 213/6,7
இட அ தீயிடை எழுந்தவர் இவர் கண மழையை – கம்.யுத்3:30 27/2

மேல்


எழுந்தவர்க்கு (1)

தாம் அவிந்து மீது எழுந்தவர்க்கு இரட்டியின் தகையர் – கம்.யுத்4:37 118/1

மேல்


எழுந்தவளும் (1)

எழுகின்ற தெள் அமுதொடு எழுந்தவளும் இழிந்து ஒதுங்கி – கம்.பால:13 17/3

மேல்


எழுந்தவன் (2)

உதிர வெள்ளத்துள் எழுந்தவன் ஆம் என உதித்தான் – கம்.யுத்3:20 55/4
எழுந்தவன் தன்னை நோக்கி இணை அடி இறைஞ்சி எந்தாய் – கம்.யுத்3:28 13/1

மேல்


எழுந்தவனை (1)

இடந்து எழுந்தவனை ஒத்தவன் வேலை – கம்.யுத்1:11 25/3

மேல்


எழுந்தவோ (1)

அலகு_இல் பல் படை பிடித்து அமர்க்கு எழுந்தவோ அன்றேல் – கம்.யுத்3:31 23/2

மேல்


எழுந்தன்றால் (1)

ஆர்ப்பு எழுந்தன்றால் விசும்பினானே – புறம் 241/5

மேல்


எழுந்தன்று (3)

அலர் எழுந்தன்று இ ஊரே பலருளும் – நற் 191/7
அலர் எழுந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 372/7
ஒன்று அல பல_பல உடன் எழுந்தன்று அவை – பரி 12/37

மேல்


எழுந்தன (20)

இந்திர திருவன் செல்ல எழுந்தன திசைகள் எல்லாம் – கம்.பால:14 78/4
யாமும் இ மண் இறத்தும் என்பன போல் எழுந்தன யானையே – கம்.அயோ:3 53/4
ஈர்த்து எழுந்தன குருதியின் பெரு நதி இராமன் – கம்.ஆரண்:8 13/2
எள் இட இடமும் இன்றி எழுந்தன இலங்கு கோபம் – கம்.கிட்:10 28/1
பொடி வனம் எழுந்தன வானம் போர்த்தவே – கம்.கிட்:11 120/4
உரம் கொள் மால் வரை உயிர் படைத்து எழுந்தன ஒக்கும் – கம்.கிட்:12 39/3
தேய்த்து எழுந்தன பொறி குலம் மழை குலம் தீய – கம்.சுந்:9 12/4
புகை எழுந்தன எரிந்தன கரிந்தன போத – கம்.சுந்:11 33/3
நகை எழுந்தன குளிர்ந்தன வான் உளோர் நாட்டம் – கம்.சுந்:11 33/4
அற்று எழுந்தன விழுந்து மண்ணிடை அழுந்துகின்றன அனந்தமால் – கம்.யுத்2:19 63/4
அந்தரத்து அம்பொடும் அற்று எழுந்தன – கம்.யுத்3:22 51/4
இறந்தன கவிகள் எல்லாம் எழுந்தன இமையோர் ஏத்த – கம்.யுத்3:28 58/4
விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன
அடு புலி அவுணர்-தம் மங்கையர் அலர் விழி அருவிகள் சிந்தின – கம்.யுத்3:31 214/2,3
ஏறு நான்முகன் வேள்வி எழுந்தன
ஊறும் மாரியும் ஓங்கு அலை ஓதமும் – கம்.யுத்4:33 27/1,2
ஆர்த்து எழுந்தன ஆயிரம் ஆயிரம் – கம்.யுத்4:33 31/2
விடைத்து எழுந்தன யானை தேர் பரி முதல் வெவ்வேறு – கம்.யுத்4:37 113/3
பார் இடந்து கொண்டு எழுந்தன பாம்பு எனும் படிய – கம்.யுத்4:37 116/1
பாரிடம் துனைந்து எழுந்தன மலை அன்ன படிய – கம்.யுத்4:37 116/2
அழுகின்ற வாய் எலாம் ஆர்த்து எழுந்தன
விழுகின்ற கண் எலாம் வெள்ளம் மாறின – கம்.யுத்4:41 88/1,2
உழுகின்ற தலை எலாம் உயர்ந்து எழுந்தன
தொழுகின்ற கை எலாம் காலின் தோன்றலை – கம்.யுத்4:41 88/3,4

மேல்


எழுந்தனம் (1)

இற்றனம் ஐய எல்லோம் எழுந்தனம் எழுந்தோம் என்னா – கம்.யுத்3:24 20/3

மேல்


எழுந்தனர் (15)

எழுந்தனர் கறைமிடற்று இறையும் தாமரை – கம்.பால:5 11/1
மா மயில்_குலம் என்ன-முன்னம் மலர்ந்து எழுந்தனர் மாதரே – கம்.அயோ:3 55/4
வாழு நாள் இது என எழுந்தனர் மஞ்சு தோய் புய மஞ்சரே – கம்.அயோ:3 59/4
கொய்யுறும் குல மா மலர் குவை-நின்று எழுந்தனர் கூர்மை கூர் – கம்.அயோ:3 60/2
எழுந்தனர் சிலர் முகத்து இழி கண்ணீரிடை – கம்.அயோ:4 168/2
எழுந்தனர் எய்தினர் இருண்ட மேகத்தின் – கம்.ஆரண்:3 9/1
ஆர்த்து எழுந்தனர் வானவர் அரு வரை மரத்தொடு – கம்.ஆரண்:8 13/1
ஆர்த்து எழுந்தனர் ஆடினர் பாடினர் – கம்.ஆரண்:9 25/1
எழுந்தனர் திரிந்து வைகும் இடத்ததாய் இன்று-காறும் – கம்.சுந்:2 32/1
என்றலும் கரங்கள் கூப்பி எழுந்தனர் இறைஞ்சி தாழா – கம்.சுந்:14 8/1
எழுந்தனர் எழுந்திலர் எதிர்ந்தனர் முதிர்ந்தார் – கம்.யுத்1:12 16/3
ஏற்றமும் வலியும் பெற்றார் எழுந்தனர் வீரர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 175/4
யாவரும் எழுந்தனர் ஆர்த்த ஏழ் கடல் – கம்.யுத்3:24 103/1
இலங்கையின் நிருதர் எல்லாம் எழுந்தனர் விரைவின் எய்தி – கம்.யுத்3:28 15/1
என்று எழுந்தனர் இராக்கதர் இருக்க நீ யாமே – கம்.யுத்3:30 52/1

மேல்


எழுந்தனல் (1)

என்றலும் இருந்தவள் எழுந்தனல் இரங்கி – கம்.கிட்:14 52/1

மேல்


எழுந்தனவால் (1)

இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே – புறம் 96/3

மேல்


எழுந்தனன் (20)

எழுந்தனன் பொருக்கென இரதம் ஏறினன் – கம்.பால:5 67/1
ஏம்பலோடு எழுந்தனன் யாரும் ஏத்தவே – கம்.பால:5 90/4
என்றனன் என்றலும் முனிவோடு எழுந்தனன் மண் படைத்த முனி இறுதி காலம் – கம்.பால:6 14/1
எழுந்தனன் ஏங்கினன் இரங்கி பின்னரும் – கம்.அயோ:11 46/1
எழுந்தனன் இளையவன் ஏறினான் நிலம் – கம்.அயோ:14 26/1
கொண்டு எழுந்தனன் விழுந்து இழி கொழும் குருதியான் – கம்.ஆரண்:1 35/4
எழுந்தனன் இருக்கை-நின்று ஆண்டு ஏழ்_உலகத்துள்ளோரும் – கம்.ஆரண்:10 88/1
எழுந்தனன் வல் விரைந்து இறுதி ஊழியில் – கம்.கிட்:7 15/1
இறுப்பென் என்று கொண்டு எழுந்தனன் மேருவை இறுப்போன் – கம்.கிட்:7 76/2
எழுந்தனன் பொருக்கென இரவி கான்முளை – கம்.கிட்:11 116/1
எறி கடல் ஈவது என்ன எழுந்தனன் இரவி என்பான் – கம்.சுந்:6 45/4
இருந்தனன் எழுந்தனன் இழிந்தனன் உயர்ந்தான் – கம்.சுந்:8 24/1
எழு என நால விண்-மேல் எழுந்தனன் விழுந்த எல்லாம் – கம்.சுந்:12 128/4
ஒல்லையில் எழுந்தனன் உவகை உள்ளத்தான் – கம்.யுத்3:22 44/4
எழுந்தனன் என்ன துன்ப கடலின் நின்று ஏறி ஆறா – கம்.யுத்3:26 75/2
எல்லியும் கழித்தி என்னா எழுந்தனன் எழுந்து பேழ் வாய் – கம்.யுத்3:28 12/3
இந்திரன் உலகம் ஆர்க்க எழுந்தனன் இளைய வீரன் – கம்.யுத்4:32 42/4
விரித்து எழுந்தனன் அனந்தன்-மீது என்பது ஓர் மெய்யான் – கம்.யுத்4:35 30/4
எழுந்தபடியே கடிது எழுந்தனன் இராமன் – கம்.யுத்4:36 1/4
எழுந்தனன் அங்கி வெந்து எரியும் மேனியான் – கம்.யுத்4:40 73/2

மேல்


எழுந்தாடும் (1)

சேனை காவலர் ஆயிரம் பேர் படின் கவந்தம் ஒன்று எழுந்தாடும்
கானம் ஆயிரம் கவந்தம் நின்று ஆடிடின் கவின் மணி கணில் என்னும் – கம்.யுத்3:31 215/2,3

மேல்


எழுந்தார் (8)

ஏறு எவ்வம் காணா எழுந்தார் எவன்-கொலோ – கலி 102/28
இருந்தான் என்றே இருந்தார்கள் எல்லாம் எழுந்தார் அருள் இருக்கும் – கம்.அயோ:6 31/2
இடைஇடை மலையின் விழுந்தார் இகல் பொர முடுகி எழுந்தார் – கம்.சுந்:7 27/4
வெகுண்டனர் வியந்தனர் விழுந்தனர் எழுந்தார்
மருண்டனர் மயங்கினர் மறிந்தனர் இறந்தார் – கம்.சுந்:8 29/1,2
எல்லை கடக்க விடு-மின்கள் என்றான் நின்றார் இரைத்து எழுந்தார் – கம்.சுந்:12 112/4
எரிந்தார் பலர் கரிந்தார் பலர் எழுந்தார் பலர் விழுந்தார் – கம்.யுத்3:31 111/3
ஏறிற்று உற்றுளது என்னை-கொலோ என எழுந்தார் – கம்.யுத்4:35 33/4
ஆயம் உற்று எழுந்தார் என ஆர்த்தனர் அமரில் – கம்.யுத்4:37 111/3

மேல்


எழுந்தால் (2)

தொல்_வினை பயன் துய்ப்ப துறக்கம் வேட்டு எழுந்தால் போல் – கலி 118/3
இடியினோடு எழுந்தால் அன்ன ஈட்டினான் – கம்.அயோ:8 2/4

மேல்


எழுந்தால்-போல் (1)

பொன்றினவன் எழுந்தால்-போல் புடைபெயர்ந்து அங்கு எழுந்திருந்தான் – கம்.யுத்2:16 51/4

மேல்


எழுந்தாள் (5)

எழுது பாவை அன்னாள் மன துணுக்கமொடு எழுந்தாள் – கம்.அயோ:4 213/4
இங்கு ஆர் கடத்திர் எனை என்னா எழுந்தாள்
அங்காரதாரை பெரிது ஆலாலம் அன்னாள் – கம்.சுந்:1 63/3,4
எழுந்தாள் யாரும் யாரையும் எல்லா உலகத்தும் – கம்.சுந்:2 90/3
எழுந்தாள் இருந்தாள் தளிர் கரத்தை நெரித்தாள் சிரித்தாள் ஏங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 9/2
மீ உயர்ந்து எழுந்தாள் அன்றே வீங்கு ஒலி வேலை நின்றும் – கம்.யுத்3:31 226/3

மேல்


எழுந்தான் (21)

எழுந்த கொழும் கனல் என்ன எழுந்தான்
அழிந்தது வில் என விண்ணவர் ஆர்த்தார் – கம்.பால:13 26/2,3
இறுப்பினும் ஆவது இரப்பது என்று எழுந்தான் – கம்.அயோ:3 28/4
மூட்டாத கால கடை தீ என மூண்டு எழுந்தான் – கம்.அயோ:4 111/4
என் முன்னே அவன் காண்பென் யானே சென்று என எழுந்தான் – கம்.அயோ:13 27/4
காட்டு எனா எழுந்தான் எதிர் கண்டவர் – கம்.ஆரண்:7 8/3
கோட்டும் அளவில் மணி குண்டலம் கொண்டு எழுந்தான் – கம்.ஆரண்:13 24/4
எழுந்தான் தட மார்பினில் ஏழினொடு ஏழு வாளி – கம்.ஆரண்:13 25/1
விண் மேல் எழுந்தான் எழ மெல்லியலாளும் வெம் தீ – கம்.ஆரண்:13 36/3
எழுந்தான் உயிர்த்தான் அட எங்கு இனி போவது என்னா – கம்.ஆரண்:13 37/3
மேல் விசைத்து எழுந்தான் உச்சி விரிஞ்சன் நாடு உரிஞ்ச வீரன் – கம்.சுந்:1 16/4
ஏகா அரக்கி குடர் கொண்டு உடன் எழுந்தான்
மா கால் விசைக்க வடம் மண்ணில் உற வாலோடு – கம்.சுந்:1 72/2,3
இரண்டை இரண்டு கையில் கொடு எழுந்தான் – கம்.சுந்:9 57/4
அந்தரத்திடை ஆர்த்து எழுந்தான் அவர் – கம்.யுத்1:14 42/1
யாவரும் துணுக்குற்று ஏங்க எளிதினின் எழுந்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:16 52/4
எழிலி தனி ஏறு என இந்திரசித்து எழுந்தான் – கம்.யுத்2:19 1/4
இடித்தான் நிலம் விசும்போடு என இட்டான் அடி எழுந்தான்
பொடித்தான் கடல் பெரும் சேனையை பொலம் தண்டு தன் வலத்தால் – கம்.யுத்3:22 116/1,2
இனி என் எற்றுவென் களிற்றினோடு எடுத்து என எழுந்தான்
தனுவின் ஆயிரம் கோடி வெம் கடும் கணை தைக்க – கம்.யுத்3:22 169/2,3
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த – கம்.யுத்3:24 32/3
கைத்தலையில் கொடு காலின் எழுந்தான்
உய்த்த பெரும் கிரி மேருவின் உப்பால் – கம்.யுத்3:26 26/2,3
ஏவி அ பெரும் தானையை தானும் வேட்டு எழுந்தான்
தேவர் மெய் புகழ் தேய்த்தவன் சில்லி-அம் தேர்-மேல் – கம்.யுத்3:31 3/1,2
எங்கு நீங்குதி நீ என வீடணன் எழுந்தான்
சிங்க_ஏறு அன்ன சீற்றத்தான் இராவணன் தேரில் – கம்.யுத்4:32 33/1,2

மேல்


எழுந்தானையும் (1)

ஒட்டார் உடல் குருதி குளித்து எழுந்தானையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:31 108/4

மேல்


எழுந்திட்டது (1)

இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட – கம்.யுத்1:3 85/2

மேல்


எழுந்திடில் (1)

மேல் நிமிர்ந்து எழுந்திடில் விசும்பும் வேம் எனா – கம்.பால:7 13/3

மேல்


எழுந்திராயோ (1)

எம் பெரும் களிறே காண ஏசற்றேன் எழுந்திராயோ – கம்.யுத்3:29 50/4

மேல்


எழுந்திருந்தான் (1)

பொன்றினவன் எழுந்தால்-போல் புடைபெயர்ந்து அங்கு எழுந்திருந்தான் – கம்.யுத்2:16 51/4

மேல்


எழுந்தில (1)

இருளும் வெம் கடல் விழுந்தன எழுந்தில பறவை – கம்.சுந்:13 31/2

மேல்


எழுந்திலர் (1)

எழுந்தனர் எழுந்திலர் எதிர்ந்தனர் முதிர்ந்தார் – கம்.யுத்1:12 16/3

மேல்


எழுந்திலன் (2)

எழுந்திலன் எழுந்து இடை படரும் சேனையின் – கம்.பால:14 23/3
எடுத்த தோள்களுக்கு எழுந்திலன் இராமனுக்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 210/4

மேல்


எழுந்து (255)

வயிர் எழுந்து இசைப்ப வால் வளை ஞரல – திரு 120
என்பு எழுந்து இயங்கும் யாக்கையர் நன் பகல் – திரு 130
தீ எழுந்து அன்ன திறலினர் தீ பட – திரு 171
மனம் கவல்பு இன்றி மாழாந்து எழுந்து
மாலை அன்னதோர் புன்மையும் காலை – பொரு 95,96
பிணை யூபம் எழுந்து ஆட – மது 27
வகை பெற எழுந்து வானம் மூழ்கி – மது 357
பல் வேறு குழாஅத்து இசை எழுந்து ஒலிப்ப – மது 360
இரும் கழி மருவி பாய பெரிது எழுந்து
உரு கெழு பானாள் வருவன பெயர்தலின் – மது 541,542
பல் வேறு புள்ளின் இசை எழுந்து அற்றே – மது 543
சேரி விழவின் ஆர்ப்பு எழுந்து ஆங்கு – மது 619
அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 650
திருந்து துயில் எடுப்ப இனிதின் எழுந்து
திண் காழ் ஆரம் நீவி கதிர் விடும் – மது 714,715
நடுங்குவனம் எழுந்து நல் அடி தளர்ந்து யாம் – குறி 133
கழை கண் இரும் பொறை ஏறி விசைத்து எழுந்து
குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ – நற் 95/5,6
வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/5
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று – நற் 163/10
கடவுள் ஓங்கு வரை பேண்-மார் வேட்டு எழுந்து
கிளையொடு மகிழும் குன்ற நாடன் – நற் 165/4,5
எழுந்து வீழ் அருவிய மலை கிழவோனே – நற் 228/9
மழை எழுந்து இறுத்த நளிர் தூங்கு சிலம்பின் – நற் 257/2
வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு – நற் 338/7
வாய் தகை பொய் கனா மருட்ட ஏற்று எழுந்து
அமளி தைவந்தனனே குவளை – குறு 30/3,4
காலை எழுந்து கடும் தேர் பண்ணி – குறு 45/1
கோடு புலம் கொட்ப கடல் எழுந்து முழங்க – ஐங் 192/1
இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து
நிலம் கண் வாட நாஞ்சில் கடிந்து நீ – பதி 19/16,17
நால் வேறு நனம் தலை ஒருங்கு எழுந்து ஒலிப்ப – பதி 31/4
ஊர் எரி கவர உருத்து எழுந்து உரைஇ – பதி 71/9
வணங்கல் அறியார் உடன்று எழுந்து உரைஇ – பதி 84/14
போர்ப்பு-உறு தண்ணுமை ஆர்ப்பு எழுந்து நுவல – பதி 84/15
பல் குரல் புள்ளின் ஒலி எழுந்து ஆங்கே – பதி 84/24
ஊன் வினை கடுக்கும் தோன்றல பெரிது எழுந்து
அருவியின் ஒலிக்கும் வரி புனை நெடும் தேர் – பதி 92/6,7
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் – பரி 6/88
அல்லா விழுந்தாளை எய்தி எழுந்து ஏற்று யான் – பரி 6/89
குழல் அளந்து நிற்ப முழவு எழுந்து ஆர்ப்ப – பரி 7/79
சீறடியவர் சாறு கொள எழுந்து
வேறுபடு சாந்தமும் வீறுபடு புகையும் – பரி 8/96,97
மையாடல் ஆடல் மழ புலவர் மாறு எழுந்து
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் – பரி 11/88,89
ஒரு பகல் எல்லாம் உருத்து எழுந்து ஆறி – கலி 39/24
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/7
ஓரை மகளிர் ஓதை வெரீஇ எழுந்து
ஆரல் ஆர்கை அம் சிறை தொழுதி – கலி 75/4,5
தாழாது எழுந்து நீ சென்றது அமையுமோ – கலி 90/14
உருத்து எழுந்து ஓடின்று மேல் – கலி 102/20
அ வழி பறை எழுந்து இசைப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப – கலி 104/29
இடி உறழ் இசை இன் இயம் எழுந்து ஆர்ப்ப – கலி 104/54
கோடு எழுந்து ஆடும் கண மணி காணிகா – கலி 105/40
ஊர் எழுந்து அன்ன உரு கெழு செலவின் – அகம் 17/11
பூ கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்து_எழுந்து – அகம் 28/9
பூ கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்து_எழுந்து – அகம் 28/9
கூம்பு விடு பன் மலர் சிதைய பாய்ந்து எழுந்து
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 36/4,5
நீல் நிற பெரும் கடல் பாடு எழுந்து ஒலிப்ப – அகம் 40/2
அலங்கு கழை நரல தாக்கி விலங்கு எழுந்து
கடு வளி உருத்திய கொடி விடு கூர் எரி – அகம் 47/4,5
புலம் பெயர் மருங்கில் புள் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 113/25
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – அகம் 144/12
ஏறு எழுந்து முழங்கினும் மாறு எழுந்து சிலைக்கும் – அகம் 144/12
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ் – அகம் 167/10
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின் – அகம் 168/7,8
முனை எழுந்து ஓடிய கெடு நாட்டு ஆரிடை – அகம் 187/17
இன் துயில் எழுந்து துணையொடு போகி – அகம் 284/5
நெடு விளி பருந்தின் வெறி எழுந்து ஆங்கு – அகம் 299/6
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து
உரும் இசை புணரி உடைதரும் – அகம் 310/15,16
பெரும் கல் மீமிசை இயம் எழுந்து ஆங்கு – அகம் 359/9
முனை கவர்ந்து கொண்டு என கலங்கி பீர் எழுந்து
மனை பாழ் பட்ட மரை சேர் மன்றத்து – அகம் 373/1,2
பாடு எழுந்து இரங்கு முந்நீர் – அகம் 400/25
தான் வேண்டு மருங்கின் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – புறம் 52/4
குறை கண் நெடு போர் ஏறி விசைத்து எழுந்து
செழும் கோள் பெண்ணை பழம் தொட முயலும் – புறம் 61/10,11
மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து
விழுமியம் பெரியம் யாமே நம்மின் – புறம் 78/4,5
பயில் பூ சோலை மயில் எழுந்து ஆலவும் – புறம் 116/10
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப – புறம் 126/19
அன்ன சேவல் மாறு எழுந்து ஆலும் – புறம் 128/4
முரசு எழுந்து இரங்கும் முற்றமொடு கரை பொருது – புறம் 174/7
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து
இரும் களிற்று ஒருத்தல் நல் வலம் படுக்கும் – புறம் 190/8,9
முரசு எழுந்து இரங்கும் தானையோடு தலைச்சென்று – புறம் 211/5
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து
எவ்வம் கொள்வை ஆயினும் இரண்டும் – புறம் 260/9,10
நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென் தோள் – புறம் 278/1
செறி வளை மகளிர் பறந்து எழுந்து
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு – புறம் 344/2,3
சுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்து
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப – புறம் 397/4,5
மேகம் மொண்டு கொண்டு எழுந்து விண் தொடர்ந்த குன்றம் என்று – கம்.பால:3 14/3
அந்த மா மதில் புறத்து அகத்து எழுந்து அலர்ந்த நீள் – கம்.பால:3 15/1
ஏகம் முதல் கல்வி முளைத்து எழுந்து எண்_இல் கேள்வி – கம்.பால:3 74/1
என்று அவன் உரைத்தபோது எழுந்து துள்ளினார் – கம்.பால:5 21/1
என்னை ஆள் உடைய ஐயன் கலுழன் மீது எழுந்து போய – கம்.பால:5 23/1
மாதர் எழுந்து யாம் ஏகி அரும் தவனை கொணர்தும் என வணக்கம் செய்தார் – கம்.பால:5 35/4
பொருக்கென எழுந்து போய் புரையுள் புக்கனர் – கம்.பால:5 39/4
இரும் புயல் ககன மீது இடைவிடாது எழுந்து
அரும் புனல் சொரிந்து போது அரசு உணர்ந்தனன் – கம்.பால:5 44/3,4
என்று எழுந்து அரு மறை முனிவர் யாரொடும் – கம்.பால:5 46/1
எழுந்து ஓடும் உவகையுடன் ஓசனை சென்றனன் அரசை எதிர்கோள் எண்ணி – கம்.பால:5 56/4
தூய கற்கடகமும் எழுந்து துள்ளவே – கம்.பால:5 99/4
இந்திரன் என கடிது எழுந்து அடி பணிந்தான் – கம்.பால:6 5/4
விழுங்க வந்து எழுந்து எதிர் விரித்த வாயின்-வாய் – கம்.பால:7 11/2
அங்கு நின்று எழுந்து அயன் முதல் மூவரும் அனையார் – கம்.பால:9 5/1
குழி யானையின் எழுந்து தொல் நியம துறை முடித்து சுருதி அன்ன – கம்.பால:11 18/2
இளைக்கலாத கொங்கைகாள் எழுந்து விம்மி என் செய்வீர் – கம்.பால:13 50/1
விடம் குடைந்த மெய்யின்-நின்று வெந்திடாது எழுந்து வெம் – கம்.பால:13 52/2
புடை பெயர் கடல் என எழுந்து போயதே – கம்.பால:14 9/4
எழுந்திலன் எழுந்து இடை படரும் சேனையின் – கம்.பால:14 23/3
மண் உற விழுந்து நெடு வான் உற எழுந்து
கண்_நுதல் பொருந்த வரு கண்ணனின் வரும் கார் – கம்.பால:15 19/1,2
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் – கம்.பால:15 20/3
எழுந்து இடை பிறழ்ந்து ஒளிர் கொழும் கயல்கள் என்ன – கம்.பால:15 22/4
இறை எலாம் வணங்க போனான் எழுந்து உடன் சேனை வெள்ளம் – கம்.பால:17 2/2
எதிர்தலும் தன் மனம் எழுந்து முன் செல – கம்.பால:19 49/2
ஆண்டு நின்று எழுந்து போகி அகன் பணை மிதிலை என்னும் – கம்.பால:20 3/1
இந்திர_திருவன்-தன்னை எதிர் கொள்வான் எழுந்து வந்தான் – கம்.பால:20 4/4
தழுவு சங்குடன் நெடும் பணை தழங்கிட எழுந்து
எழுத அரும் தகையது ஓர் தேரின் மேல் ஏகினான் – கம்.பால:20 29/3,4
எழுந்து இடைவிழுந்து அயர்வது என்ன அயல் எங்கும் – கம்.பால:22 25/2
இடையே வளை சோர எழுந்து விழுந்து – கம்.பால:23 11/1
புண்டரீக கண் புரவலன் பொருக்கென எழுந்து ஓர் – கம்.அயோ:1 50/3
இன்ன வேலையின் ஏழு வேலையும் ஒத்த போல இரைந்து எழுந்து
அன்ன மா நகர் மைந்தன் மா முடி சூடும் வைகல் இது ஆம் எனா – கம்.அயோ:3 67/1,2
இரைத்தனர் இரைத்து எழுந்து ஏங்கி எங்கணும் – கம்.அயோ:4 180/1
நுரை கொழுந்து எழுந்து ஓங்கி நுடங்கலால் – கம்.அயோ:7 22/1
பொன் அடி தொழுவென் என்று எழுந்து போயினான் – கம்.அயோ:11 86/4
குன்று எழுந்து சென்றது என குளிர் கங்கை கரை குறுகி – கம்.அயோ:13 28/2
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் உள் எழுந்து
இரைத்த காதல் இரும் தவத்தோர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:14 5/1,2
என்ற பின் ஏந்தலும் எழுந்து நான்மறை – கம்.அயோ:14 78/1
என்றலும் பதைத்து எழுந்து கைதொழா – கம்.அயோ:14 95/1
தண்டு எழுந்து_அனைய தோள்-கொடு சுமந்து தழுவி – கம்.ஆரண்:1 35/2
என்னையே நுகர்தி என்றனள் எழுந்து விழுவாள் – கம்.ஆரண்:1 39/4
அழுவதே யான் என்னா அறிவுற்றான் என எழுந்து ஆங்கு அவரை நோக்கி – கம்.ஆரண்:4 24/3
எதிர் இலாதவர் இறுதியின் நிமித்தமா எழுந்து ஆண்டு – கம்.ஆரண்:6 89/3
எழுந்து நின்று உலகு ஏழும் எரிந்து உக – கம்.ஆரண்:7 9/1
ஓடும் எங்கள் பசி என்று உவந்து எழுந்து
ஆடுகின்ற அலகையின் ஆடவே – கம்.ஆரண்:7 26/3,4
முழையின்-நின்று எழுந்து செல்லும் மடங்கலின் முனிந்து சென்றான் – கம்.ஆரண்:7 64/4
இற்றவர் இறாதவர் எழுந்து விண்ணினை – கம்.ஆரண்:7 117/3
அந்தரத்திடை ஆர்த்து எழுந்து அம்பு எலாம் – கம்.ஆரண்:9 20/2
அன்ன காலை அங்கு நின்று எழுந்து அழுங்கு சிந்தையான் – கம்.ஆரண்:10 95/1
என்றலும் எழுந்து புல்லி ஏறிய வெகுளி நீங்கி – கம்.ஆரண்:11 33/1
பாழி வன் கிரிகள் எல்லாம் பறித்து எழுந்து ஒன்றோடு ஒன்று – கம்.ஆரண்:13 2/1
எழுந்து உயர் காதலின் வந்து எதிர் நின்றாள் – கம்.ஆரண்:14 41/2
காற்று இசைத்து எழ எழுந்து உலகை கால் பரந்து – கம்.ஆரண்:15 5/2
ஆண்டு எழுந்து அடியில் தாழ்ந்த அஞ்சனை சிங்கம் வாழி – கம்.கிட்:3 29/1
என்ற வேலையில் எழுந்து மாருதி – கம்.கிட்:3 36/1
எழுந்து பேர் உவகை கடல் பெரும் திரை இரைப்ப – கம்.கிட்:3 73/1
எழுந்து வான் முகடு இடித்து அகப்படுப்பல் என்று இவரும் – கம்.கிட்:7 67/1
தொட்டு மேல் எழுந்து ஓங்கிய தூளியின் பூழி – கம்.கிட்:12 32/3
மடங்கலின் எழுந்து மழை ஏற அரிய வானத்து – கம்.கிட்:14 66/2
ஊழுற எழுந்து அதனை உம்பரும் ஒடுங்க – கம்.கிட்:14 69/2
குன்று புரை தோளவர் எழுந்து நெறி கொண்டார் – கம்.கிட்:14 70/3
தொடியின் தோள் விசைத்து எழுந்து சுற்றினார் – கம்.கிட்:15 8/3
வடக்கு எழுந்து இலங்கை செல்லும் பரிதி வானவனும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 28/4
எழுந்து ஓங்கி விண்ணொடு மண் ஒக்க இலங்கும் ஆடி – கம்.சுந்:1 41/1
என்று ஊக்கி எயிறு கடித்து இரு கரனும் பிசைந்து எழுந்து
நின்று ஊக்கி உணர்ந்து உரைப்பான் நேமியோன் பணி அன்றால் – கம்.சுந்:2 219/1,2
கல் மருங்கு எழுந்து என்றும் ஓர் துளி வர காணா – கம்.சுந்:3 3/2
எ-வயின் மருங்கினும் எழுந்து வீங்கினார் – கம்.சுந்:3 55/3
துண்ணென துயில் உணர்ந்து எழுந்து சுற்றினார் – கம்.சுந்:3 56/4
அன்று எழுந்து உயர்ந்த ஓசை கேட்டிலை போலும் அம்மா – கம்.சுந்:3 118/4
இற்று உக கட்டி எட்டு திசையினும் எழுந்து பாய்ந்த – கம்.சுந்:4 30/2
ஏயவன் தென் பால் வெள்ளம் இரண்டினோடு எழுந்து சேனை – கம்.சுந்:4 36/2
எய்து அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து பேர் உவகை ஏற – கம்.சுந்:4 37/1
எழுந்து உயர் நெடுந்தகை இரண்டு பாதமும் – கம்.சுந்:4 105/1
கீண்டு கொண்டு எழுந்து ஏகினன் கீழ்மையால் – கம்.சுந்:5 20/4
இன்னன நிகழும் வேலை அரக்கியர் எழுந்து பொங்கி – கம்.சுந்:6 47/1
உற்று உடன்று ஒன்றாய் ஓங்கி ஒலித்து எழுந்து ஊழி பேர்வில் – கம்.சுந்:7 12/3
ஆர்த்து எழுந்து அரக்கர் சேனை அஞ்சனைக்கு உரிய குன்றை – கம்.சுந்:10 24/1
கதிர் எழுந்து அனைய செம் திரு முக கணவன்மார் – கம்.சுந்:10 43/1
எதிர் எழுந்து அடி விழுந்து அழுது சோர் இள நலார் – கம்.சுந்:10 43/2
பற்றி வன் கையால் பறித்து எழுந்து உலகு எலாம் பல கால் – கம்.சுந்:11 44/3
எழுந்து மா விசும்பு எய்தினன் இடை அவன் படையில் – கம்.சுந்:11 52/2
ஆண்டு எழுந்து நின்று அண்ணல் அரக்கனை – கம்.சுந்:12 106/1
போய் எழுந்து பரந்தது வெம் புகை – கம்.சுந்:13 7/4
எழுந்து பொன் தலத்து ஏறலின் நீள் புகை – கம்.சுந்:13 18/1
போவது புலமை என்ன பொருக்கென எழுந்து போனார் – கம்.சுந்:14 11/4
கீண்டிலது அனந்தன் உச்சி கிழிந்திலது எழுந்து வேலை – கம்.சுந்:14 33/2
தூண் திரண்டு அனைய தோளான் பொருக்கென எழுந்து சொன்னான் – கம்.சுந்:14 49/4
சிந்துகின்ற நறும் தரள கண்ணீர் ததும்பி திரைத்து எழுந்து
வந்து வள்ளல் மலர் தாளின் வீழ்வது ஏய்க்கும் மறி கடலே – கம்.யுத்1:1 8/3,4
என்று அவன் இயம்பலும் எழுந்து இறைஞ்சினான் – கம்.யுத்1:2 15/1
என்று அடி இறைஞ்சினன் எழுந்து விடை ஈமோ – கம்.யுத்1:2 65/1
என்றலும் இளவலும் எழுந்து வானிடை – கம்.யுத்1:4 9/1
இமைப்பதன் முன் விசும்பு எழுந்து போய பின் – கம்.யுத்1:4 38/1
எழுந்து இனிது இருத்தி என்னா மலர்_கையால் இருக்கை ஈந்தான் – கம்.யுத்1:4 138/4
என்று கூறலும் எழுந்து இரு நிலன் உற இறைஞ்சி – கம்.யுத்1:5 73/1
ஊழி வெம் கனல் கொழுந்துகள் உருத்து எழுந்து ஓடி – கம்.யுத்1:6 17/3
அண்ணல் வெம் கணை அறுத்திட தெறித்து எழுந்து அளக்கர் – கம்.யுத்1:6 28/1
உற்று உயிர் படைத்து எழுந்து ஓடல் உற்றதால் – கம்.யுத்1:6 53/3
ஒன்றின் மேல் ஒன்று வீழ உகைத்து எழுந்து உம்பர் நாட்டு – கம்.யுத்1:8 22/3
ஓலமிட்டு எழுந்து ஓடி உலகு எலாம் – கம்.யுத்1:8 38/4
உயர்ந்து முட்டி விழ எழுந்து ஓத நீர் – கம்.யுத்1:8 39/2
எதிர் எழுந்து நிரந்தரம் எய்தலால் – கம்.யுத்1:8 61/2
இற்ற வான் சிறைய ஆகி விழுந்து மேல் எழுந்து வீங்கா – கம்.யுத்1:9 87/3
கடுத்த விசையின் கடிது எழுந்து கதிர் வேலான் – கம்.யுத்1:12 10/3
கந்துகம் என கடிது எழுந்து எதிர் கலந்தான் – கம்.யுத்1:12 23/4
இந்திரன் தொழுது வாழ்த்த இராமனும் எழுந்து சென்றான் – கம்.யுத்1:13 26/4
யாக்கையும் சிதைத்துவிட்டு எழுந்து ஏகினான் – கம்.யுத்2:15 54/4
தடுக்கலாதது ஓர் விசையினின் எழுந்து அயல் சார்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 212/4
சென்று மேல் எழுந்து பற்றி கை தலம் தேய குத்தி – கம்.யுத்2:16 178/2
கொண்டனன் எழுந்து போய் தமரை கூடினான் – கம்.யுத்2:16 286/4
கூசின குரக்கு வெம் குழுவை கொண்டு எழுந்து
ஆசைகள்-தோறும் விட்டு எறிய ஆர்த்து எழும் – கம்.யுத்2:16 297/2,3
இலக்கை அற்றது அ இலங்கைக்கும் இராவணன் தனக்கும் என்று எழுந்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 333/4
ஏறு சேவகன்-மேல் எழுந்து ஓடினன் மழை குலம் இரிந்து ஓட – கம்.யுத்2:16 336/4
என அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து மார்பு இறுக புல்லி – கம்.யுத்2:17 4/1
புனை மலர் சரள சோலை நோக்கினன் எழுந்து போனான் – கம்.யுத்2:17 4/3
என்று உரைத்து எழுந்து சென்று அங்கு இருபது என்று உரைக்கும் நீல – கம்.யுத்2:17 17/1
என்று இன பலவும் பன்னி எழுந்து வீழ்ந்து இடரில் தோய்ந்தாள் – கம்.யுத்2:17 36/1
எழுந்து எரி வெகுளியான் இரு மருங்கினும் – கம்.யுத்2:18 1/2
பேய் ஆர்த்து எழுந்து ஆடு நெடும் கொடி பெற்றது அம்மா – கம்.யுத்2:19 21/4
பொரு தொழில் வேட்டு எழுந்து ஆர்த்து பொங்கின – கம்.யுத்2:19 36/2
இற்று ஒடிந்து பொடியாய் உதிர்ந்தன எழுந்து சேணிடை இழிந்த-போல் – கம்.யுத்2:19 63/2
எழு தொடர்ந்த படர் தோள்களால் எறிய எற்ற அற்றன எழுந்து மேல் – கம்.யுத்2:19 65/3
மேல் எழுந்து எரி விசும்பு செல்வது ஒரு வெம்மையோடு வர வீசலும் – கம்.யுத்2:19 83/2
அந்த வேலையின் ஆர்த்து எழுந்து ஆடினார் – கம்.யுத்2:19 149/1
எழுந்து மற்று ஓர் இரதம் உற்று ஏறினான் – கம்.யுத்2:19 150/2
மேல் விசைத்து எழுந்து நாடி பிடிப்பென் என்று உறுக்கும் வேலை – கம்.யுத்2:19 192/2
பின்னரும் எழுந்து பேர்த்தும் வணங்கி எம் பெரும யாரும் – கம்.யுத்2:19 233/1
தென்-பால் எழுந்து வட-பால் நிமிர்ந்து வருகின்ற செய்கை தெரிய – கம்.யுத்2:19 247/4
படி-மேல் எழுந்து வருவான் விரைந்து பல கால் நினைந்து பணிவான் – கம்.யுத்2:19 249/4
நிருமித்த என்ன உயிரோடு எழுந்து நிலை நின்ற தெய்வ நெறியால் – கம்.யுத்2:19 265/4
இளையான் எழுந்து தொழுவானை அன்பின் இணை ஆர மார்பின் அணையா – கம்.யுத்2:19 266/1
கிளையார்கள் அன்ன துணையோரை ஆவி கெழுவா எழுந்து தழுவா – கம்.யுத்2:19 266/3
பொங்கியது என்ன மன்னன் பொருக்கென எழுந்து போரில் – கம்.யுத்2:19 276/2
எழுந்து அடி வணங்கல் ஆற்றான் இரு கையும் அரிதின் ஏற்றி – கம்.யுத்2:19 286/1
என்றவரோடும் எழுந்து உலகு ஏழும் – கம்.யுத்3:20 22/1
மாடு எரிந்து எழுந்து இருவர் தம் கணைகளும் வழங்க – கம்.யுத்3:22 72/1
அடைந்தது ஆம் என வந்து இரைந்து ஆர்த்து எழுந்து ஆடி – கம்.யுத்3:22 82/2
கொடி குழீஇயின கொழுந்து எடுத்து எழுந்து மேற்கொள்ள – கம்.யுத்3:22 98/1
அடி குழீஇயிடும் இடம்-தொறும் அதிர்ந்து எழுந்து ஆர்த்த – கம்.யுத்3:22 98/3
வலம் சுழித்து வந்து எழுந்து எரி நறு வெறி வயங்கி – கம்.யுத்3:22 161/1
ஏகத்து அந்தணன் இருக்கை இனி சேய்த்து அன்றாம் என்ன எழுந்து சென்றான் – கம்.யுத்3:24 36/4
வேண்டு உருவம் கொண்டு எழுந்து விளையாடுகின்றான் மெய் வேதம் நான்கும் – கம்.யுத்3:24 38/1
கடல் கிளர்ந்து எழுந்து மேல் படர கார் வரை – கம்.யுத்3:24 93/1
சென்று மீள்வென் என்று எழுந்து தெய்வ மா – கம்.யுத்3:24 116/3
இன்னது இ தலையது ஆக இராவணன் எழுந்து பொங்கி – கம்.யுத்3:25 1/1
எழுந்து அவன்-மேலே பாய எண்ணும் பேர் இடரில் தள்ளி – கம்.யுத்3:26 44/1
கனவு கண்டனனே என்ன கதுமென எழுந்து காணும் – கம்.யுத்3:26 70/2
எஞ்சல்_இல் அரக்கர் சேனை எழுந்து எழுந்து ஏக கண்டான் – கம்.யுத்3:26 92/4
எஞ்சல்_இல் அரக்கர் சேனை எழுந்து எழுந்து ஏக கண்டான் – கம்.யுத்3:26 92/4
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு எழுந்து ஆர்க்கும் ஓதை – கம்.யுத்3:26 95/2
வேள்வியை சிதைய நூறி வெகுளியால் எழுந்து வீங்கி – கம்.யுத்3:28 3/2
எல்லியும் கழித்தி என்னா எழுந்தனன் எழுந்து பேழ் வாய் – கம்.யுத்3:28 12/3
அன்னது நிகழும் வேலை ஆர்த்து எழுந்து அரியின் வெள்ளம் – கம்.யுத்3:28 48/1
எழுந்து எதிர் வந்த வீரன் இணை அடி முன்னர் இட்டான் – கம்.யுத்3:28 65/2
இன்னவாறு அழைத்து ஏங்குகின்றான் எழுந்து
உன்னும் மாத்திரத்து ஓடினன் ஊழி நாள் – கம்.யுத்3:29 23/1,2
என உரைத்தலும் எழுந்து தம் இரதம்-மேல் ஏறி – கம்.யுத்3:31 2/1
இ பெரும் படை எழுந்து இரைந்து ஏக மேல் எழுந்த – கம்.யுத்3:31 15/1
ஏனை மற்று உரைக்கிலாதான் இளவல்-பின் எழுந்து சென்றான் – கம்.யுத்3:31 66/4
என்று சென்று இரைந்து எழுந்து ஓர் சீய ஏறு அடர்த்ததை – கம்.யுத்3:31 76/1
முறித்து எழுந்து அழுந்த யானை வீசும் மூசு பாகரை – கம்.யுத்3:31 78/3
அற்ற வேலும் வாளும் ஆதி ஆயுதங்கள் மீது எழுந்து
உற்ற வேகம் உந்த ஓடி ஓத வேலை ஊடுற – கம்.யுத்3:31 90/1,2
விழித்து எழுந்து வானினூடு மொய்த்த பொய்யர் மெய் எலாம் – கம்.யுத்3:31 96/4
மிடுக்குற்றன கவந்த குலம் எழுந்து ஆடலின் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 107/3
வெம்மை உற்று எழுந்து ஏறுவ மீளுவ – கம்.யுத்3:31 122/2
இரக்கம் உளது ஆகின் அது நல் அறம் எழுந்து வளர்கின்றது இனி நீர் – கம்.யுத்3:31 152/2
இம்மென உடன் எடுத்து எழுந்து சேறுமோ – கம்.யுத்3:31 185/3
அற்ற வன் தலை அறு குறை எழுந்து எழுந்து அண்டத்து – கம்.யுத்4:32 8/1
அற்ற வன் தலை அறு குறை எழுந்து எழுந்து அண்டத்து – கம்.யுத்4:32 8/1
எழுந்து நின்று அனுமன்-தன்னை இரு கையால் தழுவி எந்தாய் – கம்.யுத்4:32 43/1
இருமையும் நோக்கின் என்னா இராமன்-பால் எழுந்து சென்றார் – கம்.யுத்4:32 44/4
எழுந்து வந்தனன் இராவணன் இராக்கத தானை – கம்.யுத்4:35 35/1
பூதலம் எழுந்து படர் தன்மைய பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 7/2
எழுந்து தலை ஏற இனிது ஏறினன் இராமன் – கம்.யுத்4:36 27/4
எழுந்து உயர் தேர்-மிசை இலங்கை காவலன் – கம்.யுத்4:37 59/1
ஆர்த்துக்கொண்டு எழுந்து உம்பர்கள் ஆடினார் – கம்.யுத்4:37 171/1
என்று அழைத்தனள் ஏங்கி எழுந்து அவன் – கம்.யுத்4:38 29/1
பணம் கிளர் அரவு என எழுந்து பார்ப்புறா – கம்.யுத்4:40 48/4
வாய் திறந்து எழுந்து ஆர்த்தன உயிர் எலாம் வழுத்தி – கம்.யுத்4:40 115/4
அந்த வானரம் அடங்கலும் எழுந்து உடன் ஆர்த்து – கம்.யுத்4:40 123/2
பொங்கிய விமானம் தானும் மனம் என எழுந்து போன – கம்.யுத்4:41 30/4
மீட்டு எழுந்து விரிந்த செம் தாமரை – கம்.யுத்4:41 54/1
எழுந்து நான் உனக்கு என்ன பிழைத்துளேன் – கம்.யுத்4:41 63/2
என்று தீயினை எய்தி இரைத்து எழுந்து
ஒன்று பூசலிடும் உலகோருடன் – கம்.யுத்4:41 80/1,2

மேல்


எழுந்து_அனைய (1)

தண்டு எழுந்து_அனைய தோள்-கொடு சுமந்து தழுவி – கம்.ஆரண்:1 35/2

மேல்


எழுந்து_எழுந்து (1)

பூ கெழு தொடலை நுடங்க எழுந்து_எழுந்து
கிள்ளை தெள் விளி இடையிடை பயிற்றி – அகம் 28/9,10

மேல்


எழுந்தும் (1)

கோவம் மூண்டு எழுந்தும் கொல்லான் காட்டுமேல் காட்சி கொள்வான் – கம்.யுத்1:3 119/4

மேல்


எழுந்தேன் (1)

யான் நெடும் சேனையோடும் அயோத்தி-மேல் எழுந்தேன் என்ன – கம்.யுத்3:26 15/3

மேல்


எழுந்தேனை (1)

விண்டு மேல் எழுந்தேனை வெகுண்டு அவர் – கம்.ஆரண்:7 7/3

மேல்


எழுந்தோம் (1)

இற்றனம் ஐய எல்லோம் எழுந்தனம் எழுந்தோம் என்னா – கம்.யுத்3:24 20/3

மேல்


எழுப்ப (2)

எரி கதிர் இன் துயில் எழுப்ப எய்தவும் – கம்.ஆரண்:10 128/2
கண் துயில் எழுப்ப எண்ணி கடிது ஒரு வாயில் புக்கார் – கம்.யுத்2:16 44/4

மேல்


எழுப்பல் (2)

இங்கு இவன்-தன்னை யாம் இன்று எழுப்பல் ஆம் வகை ஏது என்று – கம்.யுத்2:16 46/1
உய்யலாம் வகைகள் என்று அங்கு எழுப்பல் ஆம் வகையே செய்தும் – கம்.யுத்2:16 49/2

மேல்


எழுப்பி (2)

தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்து என கழல் பைம் கண்ண – கம்.சுந்:8 5/3
தொடை பேரா துயிலானை துயில் எழுப்பி கொணர்க என்றான் – கம்.யுத்2:16 50/4

மேல்


எழுப்பினான் (1)

ஏறுகின்ற பசியை எழுப்பினான்
சீறுகின்ற முகத்து இரு செங்கணான் – கம்.யுத்2:16 55/3,4

மேல்


எழுப்பும் (1)

எள்ள_அரும் கரும் கண் தோகை இன் துயில் எழுப்பும் அன்றே – கம்.பால:2 8/4

மேல்


எழுப்புவ (1)

காந்து குண்டத்தில் அடங்கு எரி எழுப்புவ காணாய் – கம்.அயோ:10 31/4

மேல்


எழுபதின் (2)

ஏற்ற வெள்ளம் எழுபதின் இற்ற என்று – கம்.கிட்:13 2/1
இறந்தன கிடந்த வெள்ளம் எழுபதின் பாதி மேலும் – கம்.யுத்2:19 98/2

மேல்


எழுபதினாயிரர்க்கு (1)

எண்ணின் நான்முகர் எழுபதினாயிரர்க்கு இயலா – கம்.கிட்:12 24/1

மேல்


எழுபது (14)

எனையர் என்பது ஒர் இறுதி கண்டிலம் எழுபது என்று எனும் இயல்பினார் – கம்.கிட்:10 66/2
எழுபது வெள்ளம் கொண்ட எண்ணன உலகம் எல்லாம் – கம்.சுந்:4 32/1
வெள்ளம் எழுபது உளது அன்றோ வீரன் சேனை இ வேலை – கம்.சுந்:4 115/1
எழுபது வெள்ளம் தன்னின் ஈண்டு ஓர் பேர் எஞ்சாது ஏகி – கம்.யுத்1:12 31/3
எழுபது வெள்ளம் யாக்கைக்கு ஓர் உயிர் எய்திற்று அன்றே – கம்.யுத்1:12 33/4
எழுபது வெள்ளத்து உற்ற குரக்கு_இனம் எயிலை முற்றும் – கம்.யுத்1:13 12/1
எழுபது வெள்ளத்துள்ளோர் இறந்தவர் ஒழிய யாரும் – கம்.யுத்2:16 199/1
மறு அது ஆக்கிய எழுபது வெள்ளமும் மாள – கம்.யுத்3:22 63/3
எழுபது வெள்ளத்தோரும் இராமனும் இளைய கோவும் – கம்.யுத்3:24 23/1
எழுபது வெள்ளத்தோடும் இலங்கையை இடந்து என் தோள்-மேல் – கம்.யுத்3:26 84/1
உண்டு வெள்ளம் ஓர் எழுபது மருந்து ஒரு நொடியில் – கம்.யுத்3:30 47/3
என் அப்பா மற்று இ எழுபது வெள்ளமும் ஒருவன் – கம்.யுத்3:31 40/1
மன்னு வீரரும் எழுபது வெள்ள வானரரும் – கம்.யுத்4:41 16/2
எழுபது வெள்ளத்தாரும் இரவி கான்முளையும் எண்ணின் – கம்.யுத்4:41 18/1

மேல்


எழுபதும் (1)

ஏய வெள்ளம் எழுபதும் எண் கடல் – கம்.யுத்2:15 5/1

மேல்


எழுபு (2)

இரிபு எழுபு அதிர்பு_அதிர்பு இகந்து உடன் பலர் நீங்க – கலி 104/39
தேக்கு அமல் அடுக்கத்து ஆங்கண் மேக்கு எழுபு
முளி அரில் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி – அகம் 143/5,6

மேல்


எழும் (72)

கொள்ளா அளவை எழும் தேற்றாள் கோதையின் – பரி 6/90
வண்டு பொரேரென எழும்
கடி புகு வேரி கதவம் இல் தோட்டி – பரி 23/31,32
எழும் இடத்து அகன்று இடை ஒன்றி எல் படு – கம்.பால:3 40/1
எழும் குரத்து இவுளியொடு இரதம் ஏறவும் – கம்.பால:3 66/2
மண் கிழித்திட எழும் சுடர்கள் மண்_மகள் உடல் – கம்.பால:7 10/3
புண் கிழித்திட எழும் குருதியே போலுமே – கம்.பால:7 10/4
இரு பிறை செறிந்து எழும் கடல் உண்டாம் எனின் – கம்.பால:7 22/3
இழை கலித்தன இன்_இயமா எழும்
மழை கலித்து என வாசி கலித்தவே – கம்.பால:14 47/3,4
வந்தனன் அரசன் என்ன மனத்து எழும் உவகை பொங்க – கம்.பால:20 4/1
பன்னு தாரைகள் தர தொழுது எழும் பரதனை – கம்.பால:20 24/2
கோடு அரங்கிட எழும் குவி தடம் கொங்கையார் – கம்.பால:20 31/3
நிரந்தரம் தொழுது எழும் நேமி மன்னவர் – கம்.பால:23 42/3
வெம்பி விழுந்து எழும் விம்மல் கண்டு வெய்துற்று – கம்.அயோ:3 20/2
சாக எனா எழும் மெய் தளாடி வீழும் – கம்.அயோ:3 25/3
தூபம் முற்றிய கார் இருள் பகை துள்ளி ஓடிட உள் எழும்
தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம் – கம்.அயோ:3 65/1,2
என்று போவது எனா எழும் இன் உயிர் – கம்.அயோ:4 11/3
முழவு எழும் ஒலி இல முறையின் யாழ் நரம்பு – கம்.அயோ:4 203/1
எழ எழும் ஒலி இல இமைப்பு இல் கண்ணினர் – கம்.அயோ:4 203/2
விழவு எழும் ஒலி இல வேறும் ஒன்று இல – கம்.அயோ:4 203/3
அழ எழும் ஒலி அலது அரச வீதியே – கம்.அயோ:4 203/4
ஏறு கொண்டு எழும் மல்லர் இடிப்பினை – கம்.அயோ:11 16/3
ஈசன் இ உலகினை அழிக்கும் நாள் எழும்
ஓசையின் நிமிர்ந்துளது ஒல்லென் பேர் ஒலி – கம்.அயோ:12 27/1,2
காசையின் கரியவன் காண மூண்டு எழும்
ஆசையின் நிமிர்ந்தது அ அனிக ராசியே – கம்.அயோ:12 27/3,4
கேட்டனன் கிராதர் வேந்தன் கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பன் ஆகி – கம்.அயோ:13 34/1
பண்டு எழும் தனது வன் கதி பதிற்றின் முடுகி – கம்.ஆரண்:1 35/3
உருள் திரண்டு எழும் தேர் ஒலியுள் புக – கம்.ஆரண்:7 28/2
உதித்து எழும் ஊதை உள்ளம் என்று இவை உருவ செல்லும் – கம்.ஆரண்:11 70/3
என்னா உரையா எழும் வீழும் இருந்து – கம்.ஆரண்:14 73/1
இ இராகவன் வெகுண்டு எழும் இரா அனையன் ஆம் – கம்.கிட்:3 9/3
பகரவேயும் அரிது பரிந்து எழும்
புகர்_இல் வானரம் அஞ்சிய பூசலால் – கம்.கிட்:11 38/1,2
பகையும் இன்றி நிரைந்து பரந்து எழும்
தகைவு_இல் சேனைக்கு அலகு சமைந்தது ஓர் – கம்.கிட்:13 1/2,3
விண் தொடர் மதியினை பிளந்து மீன் எழும்
புண் தொடர் குருதியின் பொழியுமால் மழை – கம்.சுந்:3 47/1,2
பறவை ஆர்த்து எழும் ஓசையும் பல் மரம் – கம்.சுந்:6 30/1
அறவன் ஆர்த்து எழும் ஓசையும் அண்டத்தின் – கம்.சுந்:6 30/3
வேர்க்க வெம் செரு விளைத்து எழும் வெள் எயிற்று அரக்கர் – கம்.சுந்:7 51/2
வேற்று இன புலி_ஏறு என்ன வியந்து எழும் பதாதி ஈட்டம் – கம்.சுந்:8 5/4
வாரியின் எழும் சுடர் கடவுள் வானவன் – கம்.சுந்:9 39/3
கேட்டலும் வெகுளி வெம் தீ கிளர்ந்து எழும் உயிர்ப்பனாகி – கம்.சுந்:10 1/1
தழைத்து எழும் ஒலியின் நானா பல்_இயம் துவைக்கும் தா இல் – கம்.சுந்:10 14/3
சிகை எழும் சுடர் வாளிகள் இராக்கதர் சேனை – கம்.சுந்:11 33/1
மிகை எழும் சினத்து அனுமன்-மேல் விட்டன வெந்து – கம்.சுந்:11 33/2
எயிறு அலைத்து எழும் இதழ் அரக்கர் ஏழையர் – கம்.சுந்:12 8/3
செற்றவர் எதிர் எழும் தேவர் தானவர் – கம்.யுத்1:2 19/1
அமுதம் இன்னம் எழும் எனும் ஆசையால் – கம்.யுத்1:8 42/4
அவலம் எய்தி அடைத்துழி ஆர்த்து எழும்
துவலையே வந்து சொல்லியது இல்லையோ – கம்.யுத்1:9 58/3,4
சிந்து ரத்தம் துதைந்து எழும் செச்சையான் – கம்.யுத்1:14 42/2
உறைந்தது ஆங்கு அவர் போர்க்கு எழும் ஓதையே – கம்.யுத்2:15 16/4
அலைகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவியை ஒத்தான் – கம்.யுத்2:15 211/3
எழும் கதிரவன் ஒளி மறைய எங்கணும் – கம்.யுத்2:16 107/1
எழும் கதிர் இரவி-தன் புதல்வன் எண்ணுற – கம்.யுத்2:16 266/3
உற்று எழும் அருணனது உதயம் போன்றனன் – கம்.யுத்2:16 283/4
ஏசியுற்று எழும் விசும்பினரை பார்க்கும் தன் – கம்.யுத்2:16 293/1
ஆசைகள்-தோறும் விட்டு எறிய ஆர்த்து எழும்
ஓசை ஒண் கடலையும் திடர் செய்து ஓடுமால் – கம்.யுத்2:16 297/3,4
தாம் இடித்து எழும் பணை முழக்கும் சங்கு_இனம் – கம்.யுத்2:18 88/1
கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை – கம்.யுத்2:19 49/3
உயர்ந்து எழும் எருவை வேந்தர் உடன் பிறந்தவரை ஒத்தார் – கம்.யுத்2:19 59/2
இழிந்து எழும் காளமேகம் எறி கடல் அனைய மற்றும் – கம்.யுத்2:19 217/1
ஆர்த்து எழும் ஓசை கேட்ட அரக்கரும் முரசம் ஆர்ப்ப – கம்.யுத்3:20 1/1
தீ எழும் புகை எழும் உலகும் தீயுமால் – கம்.யுத்3:22 48/4
தீ எழும் புகை எழும் உலகும் தீயுமால் – கம்.யுத்3:22 48/4
நிலம் சுரந்து எழும் வென்றி என்று உம்பரில் நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 161/4
உரற்றின விண்ணின் ஒலித்து எழும் வண்ணம் – கம்.யுத்3:26 24/3
யாறுகள் எழும் கனல் அவிய சென்றவால் – கம்.யுத்3:27 46/4
மீது எழும் மொக்குள் அன்ன யாக்கையை விடுவது அல்லால் – கம்.யுத்3:28 9/3
இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின் – கம்.யுத்3:28 19/3
கொழுந்து எழும் செக்கர் கற்றை வெயில் விட எயிற்றின் கூட்டம் – கம்.யுத்3:28 65/3
எழும் இருக்கும் நடக்கும் இரக்கம் உற்று – கம்.யுத்3:29 15/1
ஏழ் உலகும் உற்று உயிர்கள் யாவையும் முருக்கி இறுதி-கணின் எழும்
ஆழியையும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தனர் அலைக்கும் நிருதர் – கம்.யுத்3:31 141/3,4
கூலம் இல் சராசரம் அனைத்தினையும் ஒத்தனர் குரை கடல் எழும்
ஆலம் எனலாயினன் இராமன் அவர் மீனம் எனல் ஆயினர்களால் – கம்.யுத்3:31 142/3,4
எழும் புகழ் இராமன் தேர் அரக்கன் தேர் இது என்று – கம்.யுத்4:37 64/1
தீயிடை பொடிந்து எழும் உயிர்ப்பன் சீற்றத்தன் – கம்.யுத்4:37 145/2
தொழும் எழும் துள்ளும் வெம் களி துளக்கலால் – கம்.யுத்4:41 91/2

மேல்


எழும்படி (1)

கடைய முன் கடல் செழும் திரு எழும்படி காட்டி – கம்.பால:9 12/2

மேல்


எழும்பி (1)

எழு சுடர் படலையோடும் இரும் புகை எழும்பி எங்கும் – கம்.யுத்1:7 1/1

மேல்


எழுமரம் (1)

எழுமரம் கடுக்கும் தாள் தோய் தட கை – புறம் 90/10

மேல்


எழுமாறு (1)

தான் நனைய உற்று எழுமாறு அவை தெளித்த புது மழையின் துள்ளி தாங்கி – கம்.யுத்4:33 20/2

மேல்


எழுமுடி (1)

எழுமுடி மார்பின் எய்திய சேரல் – பதி 45/6

மேல்


எழுமே (2)

பிறங்கு நீர் சேர்ப்பினும் புள் ஒருங்கு எழுமே – புறம் 49/6
மூரி திரை உதிர குளம் முழுகி கழுது எழுமே – கம்.ஆரண்:7 93/4

மேல்


எழுமை (1)

இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை இராமன் என்னும் – கம்.கிட்:7 77/3

மேல்


எழுமோ (1)

செல்கம் எழுமோ சிறக்க நின் ஊழி – நற் 93/6

மேல்


எழுவதன் (1)

இட்டவன் அவனி-நின்றும் எழுவதன் முன்னம் யானை – கம்.யுத்2:18 224/1

மேல்


எழுவது (1)

எழுவது ஓர் இசை பெருக இப்பொழுதே ஒப்பு அரிய எரியும் தீயில் – கம்.ஆரண்:4 24/1

மேல்


எழுவதே (2)

எழுவதே எழுதல் கண்டு இருப்பதே இருந்து – கம்.அயோ:4 185/3
எழுவதே அமரர் இன்னம் இருப்பதே அறம் உண்டு என்று – கம்.யுத்3:26 66/2

மேல்


எழுவர் (11)

எழுவர் பூண்ட ஈகை செம் நுகம் – சிறு 113
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல் – அகம் 36/20
நேரா எழுவர் அடிப்பட கடந்த – அகம் 209/5
எழுவர் நல் வலம் கடந்தோய் நின் – புறம் 19/17
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க – புறம் 76/12
எழுவர் மாய்ந்த பின்றை அழிவர – புறம் 158/17
ஒரு பகல் எழுவர் எய்தி அற்றே – புறம் 358/2
எல்லை வலயங்கள் நின்னுழை என்று அ நாள் எரியோனை தீண்டி எழுவர் என நின்ற – கம்.ஆரண்:2 31/3
எழுவரோடு எழுவர் ஆம் உலகம் ஏழொடு ஏழ் – கம்.ஆரண்:7 48/1
அகன் அமர் காதல் ஐய நின்னொடும் எழுவர் ஆனேம் – கம்.யுத்1:4 143/3
மலை என எழுவர் வீழ்வர் மண்ணிடை புரள்வர் வானில் – கம்.யுத்2:19 193/1

மேல்


எழுவரால் (1)

வெருவரும் தகைவு இலர் விழுவர் நின்று எழுவரால்
மருவ_அரும் தகையர் தானவர்கள் வானவர்கள்-தாம் – கம்.கிட்:5 8/3,4

மேல்


எழுவரும் (2)

ஏழு குன்றமும் இருடிகள் எழுவரும் புரவி – கம்.கிட்:4 17/2
ஏழும் மங்கையர் எழுவரும் நடுங்கினர் என்ப – கம்.கிட்:4 17/3

மேல்


எழுவரொடு (1)

இமிழ் குரல் முரசின் எழுவரொடு முரணி – புறம் 99/9

மேல்


எழுவரோடு (1)

எழுவரோடு எழுவர் ஆம் உலகம் ஏழொடு ஏழ் – கம்.ஆரண்:7 48/1

மேல்


எழுவன (3)

இருந்தையின் எழு நீ ஒத்து எழுவன இயல் காணாய் – கம்.அயோ:9 8/4
காலினில் தொழுது எழுவன நிகர்ப்பன காணாய் – கம்.அயோ:10 16/4
கவ்வு மீனொடு முழுகுவ எழுவன கரண்டம் – கம்.கிட்:1 16/4

மேல்


எழுவாய் (3)

எ பாலும் விசும்பின் இருண்டு எழுவாய்
அ பாதக வஞ்ச அரக்கரையே – கம்.கிட்:10 52/2,3
எழுவாய் இனி என்னுடன் என்று எரியும் – கம்.யுத்2:18 53/1
எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய் – கம்.யுத்2:19 252/1

மேல்


எழுவார் (1)

எட்டு திசையும் ஓடுவான் எழுவார் விழுவார் இடர் கடல் உள் – கம்.அயோ:6 32/1

மேல்


எழுவால் (3)

எய்தார் பலர் எறிந்தார் பலர் மழு ஓச்சினர் எழுவால்
பொய்தார் பலர் புடைத்தார் பலர் கிடைத்தார் பலர் பொருப்பால் – கம்.ஆரண்:7 97/1,2
எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் – கம்.சுந்:8 45/4
ஈடு பட்டவர் எண்_இலர் தோரணத்து எழுவால்
பாடு பட்டவர் படு கடல் மணலினும் பலரால் – கம்.யுத்1:5 60/1,2

மேல்


எழுவாள் (2)

அழுவத்து அன்று எழுவாள் எனல் ஆயினாள் – கம்.அயோ:7 24/4
துடியா எழுவாள் துயரால் அழுவாள் – கம்.ஆரண்:12 74/3

மேல்


எழுவாளை (2)

ஊக்கி தாங்கி விண் படர்வென் என்று உருத்து எழுவாளை
நூக்கி நொய்தினில் வெய்து இழையேல் என நுவலா – கம்.ஆரண்:6 86/1,2
எழுவாளை விலக்கி இயம்பினளால் – கம்.யுத்3:23 21/4

மேல்


எழுவான் (7)

விண்தான் எழியா எழுவான் விரைவான் – கம்.ஆரண்:12 73/4
எழுவான் என்ன மின் இமைக்கும் ஆரம் புரளும் இயல்பிற்று ஆய் – கம்.சுந்:2 214/2
என் தேவியை வஞ்சனை செய்து எழுவான்
அன்றே முடிவான் இவன் அன்னவள் சொல் – கம்.யுத்2:18 79/1,2
எல்லின் பொலி விண்ணின் விசைத்து எழுவான்
வில் இற்றது இலக்குவன் வெம் கணையால் – கம்.யுத்3:20 71/2,3
நீளோடு திசை போதா விசைத்து எழுவான் உருவத்தின் நிலை ஈது அம்மா – கம்.யுத்3:24 31/4
வீச வான் முகடு உரிஞ்ச விசைத்து எழுவான் உடல் பிறந்த முழக்கம் விம்ம – கம்.யுத்3:24 40/3
மேல் திசை எழுவான் அல்லன் விடிந்ததும் அன்று மேரு – கம்.யுத்3:24 56/2

மேல்


எழுவி (1)

பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி
கற்றாய் அயரேல் அவளே தரும் நின் காதற்கு அரசை – கம்.அயோ:4 37/2,3

மேல்


எழுவிய (1)

தந்திரி நெறியில் தாக்கு உறு கருவி தூக்கினர் எழுவிய சதியின் – கம்.சுந்:3 86/1

மேல்


எழுவின் (5)

எழுவின் நீள் புயத்தால் எடுத்து ஏந்தினான் – கம்.பால:14 31/3
எழுவின் நீள் தட கை எழு_நான்கையும் – கம்.ஆரண்:7 19/3
எல்லியும் பகலும் போல தழுவினர் எழுவின் தோளார் – கம்.யுத்1:4 120/4
எழுவின் நீள் கரத்து ஏற்றிட இற்று இடை – கம்.யுத்1:8 47/3
எழுவின் கோலம் எழுதிய தோள்களால் – கம்.யுத்3:29 17/1

மேல்


எழுவினால் (1)

மதிக்கும் வல் எழுவினால் அரைக்கும் மண்ணிடை – கம்.சுந்:9 36/3

மேல்


எழுவினின் (1)

எழுவினின் பொலம் கழல் அரக்கர் ஈண்டிய – கம்.சுந்:9 45/3

மேல்


எழுவினும் (3)

எழுவினும் உயர்ந்த தோளாய் எய்தியது என்னை என்ன – கம்.அயோ:13 33/2
எழுவினும் மலையினும் எழுந்த தோள்களால் – கம்.கிட்:11 105/1
எழுவினும் எழில் இலங்கு இராமன் தோள்களை – கம்.சுந்:4 107/3

மேல்


எழுவு (2)

எழுவு தண் தமிழ் யாழினும் இனிய சொல் கிளியே – கம்.அயோ:10 28/2
எழுவு பாடல் இமிழ் கருப்பு ஏந்திரத்து – கம்.கிட்:15 48/2

மேல்


எழுவும் (4)

ஏசு_இல் தென் திசை_கிழவன்-தன் எரி முனை எழுவும்
ஈசன் வன் தனி சூலமும் என்று இவை ஒன்றும் – கம்.சுந்:9 16/2,3
எழுவும் ஈட்டியும் தோட்டியும் எழு முனை தண்டும் – கம்.யுத்3:22 105/2
வில்லும் மழுவும் எழுவும் மிடலோர் – கம்.யுத்3:27 25/1
கோலும் மழுவும் எழுவும் கொழுவும் – கம்.யுத்3:27 26/3

மேல்


எழுவுறு (1)

எழுவுறு காதலரின் இரைத்து இரைத்து ஏங்கி ஏங்கி – கம்.ஆரண்:5 3/1

மேல்


எழுவென் (1)

என்ன நின்று இரங்கி கள்வன் அயோத்தி-மேல் எழுவென் என்று – கம்.யுத்3:26 52/1

மேல்


எழுவே (1)

அறிந்த மனத்தவன் அ எழுவே கொடு – கம்.சுந்:9 50/3

மேல்


எழுவேன் (2)

மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென – கலி 37/20
தொழுதனென் எழுவேன் கை கவித்து இரீஇ – புறம் 150/8

மேல்


எழுவை (1)

வெற்றி எழுவை மழுவாய் அம்பால் அறுத்து வீழ்த்தினான் – கம்.சுந்:8 46/4

மேல்


எழுவொடும் (1)

எழுவொடும் மலையொடும் இகலும் தோளினாய் – கம்.கிட்:16 10/2

மேல்


எழுவோரும் (1)

உற்று எழுவோரும் உலந்தார் – கம்.சுந்:13 54/4

மேல்


எழூஉ (6)

எழூஉ புணர்ந்து அன்ன பரூஉ கை நோன் பார் – பெரும் 48
எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள் – பதி 31/20
எழூஉ புறந்தரீஇ பொன் பிணி பலகை – பதி 53/15
எழூஉ புணர் யாழும் இசையும் கூட – பரி 7/78
எழூஉ திணி தோள் சோழர் பெருமகன் – அகம் 375/10
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர் – புறம் 97/8

மேல்


எழூஉக (1)

தண்ணுமை பாணி தளராது எழூஉக
பண் அமை இன் சீர் குரவையுள் தெண் கண்ணி – கலி 102/34,35

மேல்


எழூஉம் (2)

சிறுகுடி துயில் எழூஉம் சேண் உயர் விறல் வெற்ப – கலி 45/7
ஞாலம் கொண்டு எழூஉம் பருந்தின் வாய் வழீஇ – கலி 106/27

மேல்


எள் (22)

நெய் கொள ஒழுகின பல் கவர் ஈர் எள்
பொய் பொரு கயமுனி முயங்கு கை கடுப்ப – மலை 106,107
எள் அறு சிறப்பின் வெள் அரை கொளீஇ – மலை 562
எள் அற விடினே உள்ளது நாணே – குறு 112/2
எள் அறு காதலர் இயைதந்தார் புள் இயல் – கலி 35/23
எள் அற இயற்றிய நிழல்_காண்_மண்டிலத்து – அகம் 71/13
எள் அறு சிறப்பின் முள்ளூர் மீமிசை – புறம் 174/13
எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/7
மேம் தோல் களைந்த தீம் கொள் வெள் எள்
சுளகு இடை உணங்கல் செவ்வி கொண்டு உடன் – புறம் 321/2,3
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை – கம்.பால:19 18/1
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் – கம்.அயோ:1 56/4
எள் குலா மலர் ஏசிய நாசியர் – கம்.அயோ:11 21/1
எள் இட இடமும் இன்றி எழுந்தன இலங்கு கோபம் – கம்.கிட்:10 28/1
ஏயின் மண்டலம் எள் இட இடம் இன்றி இரியும் – கம்.கிட்:12 23/3
எள் அரிய காவலினை அண்ணலும் எதிர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 66/4
எள் உறையும் ஒழியாமல் யாண்டையுளும் உளனாய் தன் – கம்.சுந்:2 232/1
எள் அரும் உருவின் அ இலக்கணங்களும் – கம்.சுந்:3 61/1
எள் அரிய தேர் தரு சுமந்திரன் இசைப்பாய் – கம்.சுந்:4 62/1
எள்_இல் ஐ பெரும் பூதமும் யாவையும் உடைய – கம்.யுத்1:5 53/1
கையினால் எள் நீர் நல்கி கடன் கழிப்பாரை காட்டாய் – கம்.யுத்2:16 132/4
எள் இல் எண்_இலர்-தம்மொடு விரைந்தனை ஏகி – கம்.யுத்3:22 93/3
தும்பை மா மலர் தூவினன் காரி எள் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 160/2
எள் இருக்கும் இடம் இன்றி உயிர் இருக்கும் இடம் நாடி இழைத்தவாறோ – கம்.யுத்4:38 23/2

மேல்


எள்-தனை (1)

எள்-தனை இடவும் ஓர் இடம் இலா வகை – கம்.அயோ:5 8/2

மேல்


எள்-உற்று (1)

உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்-உற்று
இல் உணா துரத்தலின் இல் மறந்து உறையும் – புறம் 160/16,17

மேல்


எள்_இல் (1)

எள்_இல் ஐ பெரும் பூதமும் யாவையும் உடைய – கம்.யுத்1:5 53/1

மேல்


எள்கல் (1)

எள்கல் இல் இரவலர்க்கு ஈவது இன்மையால் – கம்.கிட்:10 103/3

மேல்


எள்ள (16)

வெள் என்பு அணிந்து பிறர் எள்ள தோன்றி – குறு 182/3
பிரியும்-கால் பிறர் எள்ள பீடு இன்றி புறம்மாறும் – கலி 8/13
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள
நலம் பூத்த நிறம் சாய நம்மையோ மறந்தைக்க – கலி 27/9,10
முகை வாய்த்த முலை பாய குழைந்த நின் தார் எள்ள
வகை வரி செப்பினுள் வைகிய கோதையேம் – கலி 68/14,15
காணுநர் எள்ள கலங்கி தலை வந்து என் – கலி 139/20
எள்ள_அரும் கரும் கண் தோகை இன் துயில் எழுப்பும் அன்றே – கம்.பால:2 8/4
எள்ள_அரும் கதிரவன் இள வெயில் குழாம் – கம்.பால:3 27/3
எள்ள_அரு முனிவனை இறைஞ்சி யாரினும் – கம்.பால:5 49/2
எள்ள_அரிய குணத்தாலும் எழிலாலும் இ இருந்த – கம்.பால:12 23/3
எள்ள அரும் திசைகளோடு யாரும் யாவையும் – கம்.பால:19 4/1
எள்ள அரும் பூண் எலாம் இரிய நிற்கின்றார் – கம்.பால:23 76/2
எள்ள_அரு மறி குருளொடு அண்டர்கள் இருந்தார் – கம்.கிட்:10 81/2
எள்ள அரும் மயேந்திரத்து எம்மில் கூடும் என்று – கம்.கிட்:14 18/3
தலை மேல் கொண்ட கற்பினாள் மணி வாய் எள்ள தனி தோன்றி – கம்.யுத்1:1 6/3
எள்ள கட்டி எடுத்து விசித்து – கம்.யுத்1:3 99/2
எள்ள அரு வேள்வி நின்று இனிது இயற்றுதல் – கம்.யுத்3:27 62/3

மேல்


எள்ள_அரிய (1)

எள்ள_அரிய குணத்தாலும் எழிலாலும் இ இருந்த – கம்.பால:12 23/3

மேல்


எள்ள_அரு (2)

எள்ள_அரு முனிவனை இறைஞ்சி யாரினும் – கம்.பால:5 49/2
எள்ள_அரு மறி குருளொடு அண்டர்கள் இருந்தார் – கம்.கிட்:10 81/2

மேல்


எள்ள_அரும் (2)

எள்ள_அரும் கரும் கண் தோகை இன் துயில் எழுப்பும் அன்றே – கம்.பால:2 8/4
எள்ள_அரும் கதிரவன் இள வெயில் குழாம் – கம்.பால:3 27/3

மேல்


எள்ளப்படு (1)

பல்லார் நக்கு எள்ளப்படு மடல்_மா_ஏறி – கலி 61/22

மேல்


எள்ளல் (5)

எ வழி பட்டாய் சமன் ஆக இ எள்ளல்
முத்து ஏர் முறுவலாய் நம் வலை பட்டது ஓர் – கலி 97/5,6
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல – அகம் 6/15
எள்ளல் நோனா பொருள் தரல் விருப்பொடு – அகம் 29/20
எள்ளல் நெஞ்சத்து ஏஎ சொல் நாணி – அகம் 111/2
எள்ளல் ஆகாத மூலத்து யாதுக்கும் முதலாய் உள்ள – கம்.யுத்1:7 8/2

மேல்


எள்ளலன் (1)

எனைத்தானும் எள்ளினும் எள்ளலன் கேள்வன் – கலி 145/52

மேல்


எள்ளலான் (1)

எள்ளலான் அம் மென் பணை தோள் நுமர் வேய்ந்த கண்ணியோடு – கலி 83/26

மேல்


எள்ளலுற்று (1)

எள்ளலுற்று அறைந்தனம் எண்_இலோம் என – கம்.யுத்1:6 39/2

மேல்


எள்ளலையாம் (1)

எள்ளலையாம் எனின் இயம்பல் ஆற்றுவென் – கம்.யுத்1:2 72/3

மேல்


எள்ளற்குறு (1)

எள்ளற்குறு போர் செய எண்ணினன் என்னும் இன்னல் – கம்.கிட்:7 41/3

மேல்


எள்ளா (4)

எள்ளா நிற்கும் வன் பழி கொண்டு என் பயன் என்றான் – கம்.அயோ:3 30/4
எள்ளா நிலை கூர் பெருமைக்கு இழிவாம் என்றால் உரவோய் – கம்.அயோ:4 52/2
எள்ளா உலகு யாவையும் யாவரும் வீவது என்பது – கம்.ஆரண்:10 140/3
எள்ளா நிலத்து இந்திரநீலத்து எழுந்த கொழுந்து மரகதத்தின் – கம்.சுந்:4 54/1

மேல்


எள்ளார் (1)

எள்ளார் அம்ம துணை பிரிந்தோரே – குறு 147/5

மேல்


எள்ளி (9)

யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி
பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 25,26
இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி
நகுவது போல மின்னி – நற் 214/10,11
தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து – கலி 33/13
உகுவது போலும் என் நெஞ்சு எள்ளி
தொகுபு உடன் ஆடுவ போலும் மயில் கையில் – கலி 33/17,18
எள்ளி நகினும் வரூஉம் இடையிடை – கலி 61/25
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
போர் தொலைந்து இருந்தாரை பாடு எள்ளி நகுவார் போல் – கலி 120/14
எள்ளி இருக்குவேன்-மன்-கொலோ நள்ளிருள் – கலி 142/32
எள்ளி வந்த வம்ப மள்ளர் – புறம் 78/7

மேல்


எள்ளிய (1)

உள்ளம் எள்ளிய மடவோன் தெள்ளிதின் – புறம் 73/6

மேல்


எள்ளில் (1)

மலரினில் மணமும் எள்ளில் எண்ணெயும் போல எங்கும் – கம்.யுத்1:3 120/3

மேல்


எள்ளினும் (2)

எனைத்தானும் எள்ளினும் எள்ளலன் கேள்வன் – கலி 145/52
சேரி அம் பெண்டிர் எள்ளினும் எள்ளுக – அகம் 115/4

மேல்


எள்ளீயும் (1)

எருமை இரு தோட்டி எள்ளீயும் காளை – பரி 8/86

மேல்


எள்ளுக (1)

சேரி அம் பெண்டிர் எள்ளினும் எள்ளுக
நுண் பூண் எருமை குடநாட்டு அன்ன என் – அகம் 115/4,5

மேல்


எள்ளுதல் (1)

எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு என்பாளை பெயர்த்து அவன் – பரி 18/10

மேல்


எள்ளுதி (1)

எள்ளுதி போலும் நின் புயத்தை எம்மொடும் – கம்.யுத்1:2 25/4

மேல்


எள்ளுதிர் (1)

எள்ளுதிர் நீரே மூக்கை என்று கொண்டு இவறி என்றும் – கம்.கிட்:13 47/3

மேல்


எள்ளுநர் (2)

எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை – பரி 1/61
எள்ளுநர் செகுக்கும் காளை கூர்த்த – புறம் 303/3

மேல்


எள்ளுபு (1)

சிறு பட்டி ஏதிலார் கை எம்மை எள்ளுபு நீ தொட்ட – கலி 84/20

மேல்


எள்ளும் (6)

இளம் கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து – சிறு 243
தனிமை எள்ளும் பொழுதில் – ஐங் 479/4
புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி – கலி 33/27
நனி எள்ளும் குயில் நோக்கி இனைபு உகு நெஞ்சத்தால் – கலி 35/7
எள்ளும் ஏனலும் இறுங்கும் சாமையும் – கம்.பால:2 53/1
ஓதியும் எள்ளும் தொள்ளை குமிழும் மூக்கு ஒக்கும் என்றால் – கம்.கிட்:13 52/1

மேல்


எள்ளும்-மார் (1)

எள்ளும்-மார் வந்தாரே ஈங்கு – கலி 81/24

மேல்


எள்ளுவ (1)

எள்ளுவ என் சில இன் உயிரேனும் – கம்.பால:8 19/3

மேல்


எள்ளுவர் (3)

உன்னை கண்டார் எள்ளுவர் பொல்லாது உடு நீ என்று – கம்.பால:17 29/3
மண்ணோர் பாராது எள்ளுவர் வாளா பழி பூண்டாய் – கம்.அயோ:11 83/2
எள்ளுவர் பற்றுவர் என்னா – கம்.சுந்:13 58/3

மேல்


எள்ளுவாய் (1)

போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய்
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட – கலி 118/10,11

மேல்


எள்ளூறு (1)

எள்ளூறு தீ கருமம் நேர்ந்தாள் இவள் என்னா – கம்.அயோ:4 105/2

மேல்


எளி (1)

யார் இது பட்டார் என்-போல் எளி வந்த வண்ணம் என்னும் – கம்.யுத்2:19 225/3

மேல்


எளிதாம் (1)

இறுத்தலும் எளிதாம் மண்ணில் யாவர்க்கும் இயக்கம் உண்டே – கம்.சுந்:2 37/2

மேல்


எளிதால் (1)

கிணை_மகட்கு எளிதால் பாடினள் வரினே – புறம் 111/4

மேல்


எளிதின் (15)

கொள்ளா பாடற்கு எளிதின் ஈயும் – பதி 48/6
எளிதின் பெறல் உரிமை ஏத்துகம் சிலம்ப – பரி 15/18
குறியா இன்பம் எளிதின் நின் மலை – அகம் 2/8
எய்தினார் சவரி நெடிது ஏய மால் வரை எளிதின்
நொய்தின் ஏறினர் அதனின் நோன்மை சால் கவி அரசு – கம்.கிட்:2 1/1,2
ஊழியார் எளிதின் நிற்கு அரசு தந்து உதவுவார் – கம்.கிட்:3 4/4
வினையின் வெம் துயர் விரவு திங்களும் விரைவு சென்றன எளிதின் நின் – கம்.கிட்:10 66/3
ஊறும் இ பெரும் சேனை கொண்டு எளிதின் வந்துற்றார் – கம்.கிட்:12 26/4
இசை விதர்ப்ப நாடு எளிதின் எய்தினார் – கம்.கிட்:15 16/4
யாவரும் அ-வயின் எளிதின் எய்தினார் – கம்.கிட்:16 3/1
வெள்ள நீர் மிதிலையோரை வேரறுத்து எளிதின் எய்தி – கம்.சுந்:3 145/3
எ உலகத்தை உற்றாய் எம்மை நீத்து எளிதின் எந்தாய் – கம்.சுந்:11 21/4
வார் கழல் அனுமன் சொல்ல வழி நெடிது எளிதின் போனார் – கம்.சுந்:14 51/4
ஏத்த_அரும் உறுதியும் எளிதின் எய்துமால் – கம்.யுத்1:4 92/4
ஈடுறும் இவனை கொண்டு எளிதின் எய்தினேன் – கம்.யுத்2:16 278/4
வெம்பு வெம் சின மடங்கல் ஒன்றின் வலி-தன்னை நின்று எளிதின் வெல்லுமோ – கம்.யுத்2:19 79/2

மேல்


எளிதினின் (6)

அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு – மது 145
இனிது பெறு பெரு மீன் எளிதினின் மாறி – நற் 239/3
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் – அகம் 149/6
விழு நிதி எளிதினின் எய்துக தில்ல – அகம் 205/14
அரிது பெறு பொலம் கலம் எளிதினின் வீசி – புறம் 160/11
யாவரும் துணுக்குற்று ஏங்க எளிதினின் எழுந்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:16 52/4

மேல்


எளிது (19)

எளிது என உணர்ந்தனள்-கொல்லோ முளி சினை – குறு 396/3
இன்னன் என்று உரைத்தல் எமக்கு எவன் எளிது
அருமை நற்கு அறியினும் ஆர்வம் நின்-வயின் – பரி 1/35,36
தேறல் எளிது என்பாம் நாம் – கலி 60/25
ஒருவன் சாம் ஆறு எளிது என்பாம் மற்று – கலி 60/26
என்னொடு நிற்றல் எளிது அன்றோ மற்று அவன் – கலி 63/16
நின் நெஞ்சம் களமா கொண்டு யாம் ஆளல் எமக்கு எவன் எளிது ஆகும் – கலி 108/30
எனக்கு எளிது ஆகல் இல் என கழல் கால் – அகம் 203/9
வர எளிது ஆக எண்ணுதி அதனால் – அகம் 218/13
யார் வலார் உயிர் துறப்பு எளிது அன்றே எனா – கம்.அயோ:5 40/2
இறைவ நின் அருள் எ தவத்திற்கு எளிது
அறைவது ஈண்டு ஒன்று அகத்தியன் காண்பது ஓர் – கம்.ஆரண்:3 32/2,3
தீண்டற்கு எளிது ஆய் பல தேய்ப்பன தேய்க்கல் ஆகி – கம்.ஆரண்:10 138/2
முருடு ஈர்ந்து உருட்டற்கு எளிது என்பது என் முற்றும் முற்றி – கம்.ஆரண்:10 139/1
என் எனக்கு அரியது எ பொருளும் எற்கு எளிது அலால் – கம்.கிட்:4 20/1
எல்லீரும் சேறல் என்பது எளிது அன்று அ இலங்கை மூதூர் – கம்.கிட்:16 61/1
அளிந்த-போது அறிதற்கு எளிது ஆவரோ – கம்.சுந்:2 152/4
நினைவு_அரும் தகையர் நம் வினையினால் மனிதர் ஆய் எளிது நின்றார் – கம்.யுத்1:2 85/4
ஏனவர்க்கு வேண்டின் எளிது ஒன்றோ எற்கு அன்பர் – கம்.யுத்1:3 172/1
ஏதம் அஞ்சி நான் இரந்ததே எளிது என இகழ்ந்த – கம்.யுத்1:6 10/1
ஏண் இலா உடலம் நீக்கல் எளிது எனக்கு எனவும் சொன்னாள் – கம்.யுத்3:23 31/4

மேல்


எளிது-மன் (2)

பசலை மாய்தல் எளிது-மன் தில்ல – அகம் 333/19
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என – புறம் 125/15

மேல்


எளிது-அரோ (4)

ஏழு பாரகமும் உற்றுளது எனற்கு எளிது-அரோ
ஆழியான் உலகு அளந்த அன்று தாள் சென்ற அ – கம்.பால:20 10/2,3
துன்னிடும் நிழல் வழங்கு இருள் துரப்பு எளிது-அரோ
பொன் இடும் புவி இடும் புனை மணி கலன் எலாம் – கம்.பால:20 11/2,3
எம்மையே காத்திர் என்றற்கு எளிது-அரோ இமைப்பு_இலாதோர்-தம்மையே – கம்.கிட்:2 24/1
மற்றும் வீரர்கள் உளர் எனற்கு எளிது-அரோ மறத்தொழில் இவன் மாடு – கம்.யுத்2:16 334/1

மேல்


எளிதும் (1)

உரை-செயற்கு எளிதும் ஆகி அரிதும் ஆம் ஒழுக்கில் நின்றான் – கம்.கிட்:9 24/4

மேல்


எளிதே (6)

அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே – ஐங் 425/4
எம் அன வாழ்க்கை இரவலர்க்கு எளிதே
இரவலர்க்கு எண்மை அல்லது புரவு எதிர்ந்து – புறம் 54/4,5
ஈதல் எளிதே மா வண் தோன்றல் – புறம் 121/4
யார்க்கும் எளிதே தேர் ஈதல்லே – புறம் 123/2
கொண்பெரும்கானம் பாடல் எனக்கு எளிதே – புறம் 154/13
இரும் சமம் கடத்தல் ஏனோர்க்கும் எளிதே
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் – புறம் 309/2,3

மேல்


எளிதோ (14)

காமம் கைம்மிகின் தாங்குதல் எளிதோ
கொடும் கேழ் இரும் புறம் நடுங்க குத்தி – நற் 39/3,4
ஏறுதல் எளிதோ வீறு பெறு துறக்கம் – பரி 15/16
இடையும் நிறையும் எளிதோ நின் காணின் – கலி 77/22
கண் பனி நிறுத்தல் எளிதோ குரவு மலர்ந்து – அகம் 97/16
யான் இன்று புகழ்ந்துரைத்தற்கு எளிதோ ஏடு அவிழ் கொன்றை – கம்.பால:12 11/2
இ பொழுது எம்மனோரால் இயம்புதற்கு எளிதோ யாரும் – கம்.அயோ:3 112/1
பிறந்தார் பெயரும் தன்மை பிறரால் அறிதற்கு எளிதோ – கம்.அயோ:4 35/4
குமரர் நீர் இவண் அடைந்து உதவு கொள்கை எளிதோ
அமரர் யாவரொடும் எ உலகும் வந்த அளவே – கம்.ஆரண்:1 3/1,2
கண்டவர் உறு பொருள் கருதுவது எளிதோ – கம்.ஆரண்:2 44/4
இருள் தரும் புரத்து இழுதையர் பழுது உரைக்கு எளிதோ
அருள் தரும் திறத்து அறல் அன்றி வலியது உண்டாமோ – கம்.ஆரண்:7 87/3,4
பக்கம் அறிதற்கு எளிதோ பரம்பரனே – கம்.ஆரண்:15 46/4
இறுக்கும் தன்மை அ மாயவற்கு அன்றியும் எளிதோ – கம்.கிட்:3 77/4
ஈடு பேர் உலகு இறந்துளது ஆம் எனற்கு எளிதோ
காடு மா நெடு விலங்கல்கள் கடந்தது அ கடலின் – கம்.கிட்:7 74/2,3
உண்டு துணை என்ன எளிதோ உலகின் அம்மா – கம்.சுந்:5 1/1

மேல்


எளிமை (4)

இரக்கமோ அறத்தினது எளிமை எண்ணியோ – கம்.சுந்:12 17/4
புகல் மதித்து உணர்கிலாமையின் நமக்கு எளிமை சால் பொறைமை கூர – கம்.யுத்1:2 93/1
இங்கும் இ துன்பம் எய்தி இருத்துமேல் எளிமை நோக்கி – கம்.யுத்3:26 68/3
சிங்கினென் என்பது ஓர் எளிமை தேய்வுற – கம்.யுத்3:27 64/2

மேல்


எளிமையாய் (1)

உம்மையே இகழ்வர் என்னின் எளிமையாய் ஒழிவது ஒன்றோ – கம்.கிட்:11 57/3

மேல்


எளிமையின் (3)

என்னும் தன்மை எளிமையின் பாலதே – கம்.பால:7 42/4
இமையவர் தலைவனேயும் எளிமையின் ஏவல் செய்யும் – கம்.ஆரண்:6 35/1
பட்டனென் என்ற போதும் எளிமையின் படுகிலேன் யான் – கம்.யுத்3:28 11/3

மேல்


எளிமையும் (2)

தம்தம் இன்மையும் எளிமையும் நிற்கொண்டு தவிர்க்க – கம்.அயோ:2 80/2
கலகம் அல்லது எளிமையும் காண்டியோ – கம்.சுந்:3 100/4

மேல்


எளிய (7)

அளியும் தெறலும் எளிய ஆகலின் – பெரும் 422
எளிய என்னார் தொன் மருங்கு அறிஞர் – குறி 18
எளிய ஆகிய தட மென் தோளே – குறு 77/6
அரிய ஆயினும் எளிய அன்றே – ஐங் 360/2
எளிய ஆக ஏந்து கொடி பரந்த – அகம் 397/6
நெல்லும் நீரும் எல்லார்க்கும் எளிய என – புறம் 58/10
இங்கு ஓர் மனிதற்கு எளிய என்றனை என தன் – கம்.ஆரண்:11 19/3

மேல்


எளிய-மன் (1)

அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட – நற் 141/7

மேல்


எளிய-மன்னால் (1)

எளிய-மன்னால் அவர்க்கு இனி – ஐங் 224/4

மேல்


எளிய-மன்னே (1)

சுரன் நமக்கு எளிய-மன்னே நன் மனை – அகம் 193/11

மேல்


எளியது (5)

ஏயினர் அதன் துணை எளியது இல்லையால் – கம்.சுந்:4 39/2
செம்மையால் உயிர் தந்தாய்க்கு செயல் என்னால் எளியது உண்டே – கம்.சுந்:4 71/2
காண்டலுக்கு எளியது ஓர் உருவு காட்டினான் – கம்.சுந்:4 108/3
சொல்லிட எளியது அன்றால் சோலையை காலின் கையின் – கம்.சுந்:6 57/1
என் உயிர் நின்னால் கோறற்கு எளியது ஒன்று அன்று யான் முன் – கம்.யுத்1:3 126/1

மேல்


எளியம் (1)

விட்டிடுதுமேல் எளியம் ஆதும் அவர் வெல்ல – கம்.யுத்1:2 53/3

மேல்


எளியமா (1)

திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள் – கலி 110/5

மேல்


எளியர் (3)

ஏதிலாரும் எளியர் என்றால் அவர் – கம்.கிட்:7 108/3
என் முனும் எளியர் போல் இருத்தியோ எனா – கம்.யுத்1:2 31/2
பொங்கினர் கொன்றவர்க்கு எளியர் போந்தவர் – கம்.யுத்1:4 77/2

மேல்


எளியவர் (3)

சிறு விலை எளியவர் உணவு சிந்தினோன் – கம்.அயோ:11 109/2
புறம் திறம்ப எளியவர் பொங்குதல் – கம்.கிட்:7 106/2
ஏமம் சார எளியவர் யாவரும் – கம்.யுத்1:14 41/1

மேல்


எளியவர்-திறத்து (1)

எளியவர்-திறத்து இவை எண்ணல் ஏயுமோ – கம்.யுத்1:4 94/4

மேல்


எளியவர்க்கு (1)

யாவர்க்கு ஆயினும் எளியவர்க்கு ஆயினும் – கம்.ஆரண்:3 21/2

மேல்


எளியவால் (1)

நன் மலர் மழை கணிற்கு எளியவால் பனியே – குறு 329/7

மேல்


எளியவோ (4)

கிளி புரை கிளவியாய் நின் அடிக்கு எளியவோ
தளி உறுபு அறியாவே காடு என கூறுவீர் – கலி 20/7,8
எளியவோ ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/70
இரைத்து வீங்குவ மானிடற்கு எளியவோ என்றான் – கம்.ஆரண்:7 73/4
மலையுமே எளியவோ நான் பறித்தற்கு மறு இல் மைந்தன் – கம்.யுத்3:29 35/2

மேல்


எளியள் (5)

இனி வரின் எளியள் என்னும் தூதே – குறு 269/8
எளியள் அல்லோள் கருதி – அகம் 212/22
எளியள் பெண் என்று இரங்காதே எல்லி யாமத்து இருள்-ஊடே – கம்.பால:10 68/2
காண்டலுக்கு எளியள் ஆனாள் என்றலும் காலம் தாழ – கம்.சுந்:14 49/2
சேயவள் எளியள் என்னா சீதையை இகழல் அம்மா – கம்.யுத்1:9 77/2

மேல்


எளியன் (1)

அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் – கம்.சுந்:2 100/4

மேல்


எளியனோ (2)

நின் கணால் நோக்கி காண்டற்கு எளியனோ நினக்கு பின்னோன் – கம்.யுத்1:3 121/3
உண்டு நின்று உய்ய வல்லேன் எளியனோ ஒருவன் உள்ளேன் – கம்.யுத்3:26 51/4

மேல்


எளியாரிடை (1)

எளியாரிடை வலியார் வலி என் ஆகுவது என்றான் – கம்.பால:24 20/4

மேல்


எளியாள் (1)

திளைத்தற்கு எளியமா கண்டை அளைக்கு எளியாள்
வெண்ணெய்க்கும் அன்னள் என கொண்டாய் ஒண்_நுதால் – கலி 110/5,6

மேல்


எளியெனோ (1)

அல்லெனோ எளியெனோ யான் அளியத்தேன் இறக்கலாதேன் – கம்.யுத்2:17 42/4

மேல்


எளியேம் (1)

கண்ணனே எளியேம் இட்ட கவசமே கடலே அன்ன – கம்.யுத்3:31 71/1

மேல்


எளியேன் (2)

என்னின் முன்னம் வனம் நீ அடைதற்கு எளியேன் அல்லேன் – கம்.அயோ:4 58/3
எளியேன் உற்றால் யாவது உனக்கு இங்கு இழவு என்றான் – கம்.சுந்:2 81/4

மேல்


எளியேனோ (2)

எண்-மேல் வைத்த என் புகழ் நன்றால் எளியேனோ – கம்.யுத்3:22 208/4
இறந்தாய் உன்னை கண்டும் இருந்தேன் எளியேனோ – கம்.யுத்3:22 210/4

மேல்


எளியை (1)

எல்லாரும் பகைஞரே யார் முகத்தே விழிக்கின்றாய் எளியை ஆனாய் – கம்.யுத்4:38 9/4

மேல்


எளியோர் (2)

முறை வேண்டு பொழுதின் பதன் எளியோர் ஈண்டு – புறம் 35/15
ஏதி ஒன்றால் தேரும் அஃதால் எளியோர் உயிர் கோடல் – கம்.சுந்:8 43/1

மேல்


எளியோரின் (1)

இந்த வனத்து என் இன்னல் இருக்கைக்கு எளியோரின்
வந்த கருத்து என் சொல்லுதி என்றான் மருள்கின்றான் – கம்.ஆரண்:11 2/3,4

மேல்


எளியோரை (1)

மன்றிடை நலிந்து வலியோர்கள் எளியோரை
கொன்றனர் நுகர்ந்த பொருளின் கடிது கொன்ற – கம்.ஆரண்:9 7/3,4

மேல்


எளிவந்த (1)

வலம் செய்து வணங்க எளிவந்த இது முந்து என் – கம்.பால:6 7/3

மேல்


எளிவந்தும் (1)

ஒன்று இரப்பான் போல் எளிவந்தும் சொல்லும் உலகம் – கலி 47/1

மேல்


எளிவந்தோர்-மேல் (1)

செல்லும் என்று எளிவந்தோர்-மேல் செலுத்தலும் சீர்மைத்து ஆமோ – கம்.கிட்:10 62/4

மேல்


எளிவரவு (1)

எளிவரவு இன்று இதன் எண்ணம் வேறு எனா – கம்.சுந்:12 11/2

மேல்


எளிவரும் (3)

தாம் உற எளிவரும் தகைமையார் அலர் – கம்.யுத்1:4 80/1
இன்று இது தீரும் என்னில் எளிவரும் பூதம் எல்லாம் – கம்.யுத்1:7 22/2
எளிவரும் உயிர்கட்கு எல்லாம் ஈன்ற தாய் எதிர்ந்தது ஒத்தான் – கம்.யுத்4:41 113/1

மேல்


எற்காக (1)

எந்தாயே எற்காக நீயும் இறந்தனையால் – கம்.ஆரண்:13 95/3

மேல்


எற்கு (17)

அதிரல் அம் கண்ணி நீ அன்பன் எற்கு அன்பன் – பரி 20/81
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
எற்கு உணர்த்த அரிது எண்ணிய மூன்றினுள் – கம்.பால:0 2/2
நீதி எற்கு என நினைந்தும் அ பணி தலைநின்றான் – கம்.அயோ:1 69/4
இராமனை பயத்த எற்கு இடர் உண்டோ என்றாள் – கம்.அயோ:2 54/4
தன் சொல் கடந்து எற்கு அரசு ஆள்வது தக்கது அன்றால் – கம்.அயோ:4 136/2
உன்னும் எற்கு உணர்த்தினான் – கம்.ஆரண்:1 65/4
உன்னையே உடைய எற்கு அரியது எ பொருள்-அரோ – கம்.கிட்:3 16/2
உன்னை ஈன்ற எற்கு உறு பதம் உளது என உரைத்தான் – கம்.கிட்:3 78/3
என் எனக்கு அரியது எ பொருளும் எற்கு எளிது அலால் – கம்.கிட்:4 20/1
எற்கு உரையாது நீர் ஈது இயற்றியது என்-கொல் என்றான் – கம்.கிட்:11 86/4
திருமகள் தலைமகன் புல்லில் சேர எற்கு
உரியதோ இஃது என மனத்தின் உன்னுவான் – கம்.கிட்:11 106/3,4
தொட்ட எற்கு உணரலாம் மற்று உண்டு எனும் சொல்லும் இல்லை – கம்.கிட்:13 38/4
ஆலம் அன்னவர்க்கு அல்லை எற்கு அல்லையால் – கம்.சுந்:5 13/3
என்றலும் இவை சொல்லியது எற்கு ஒரு – கம்.சுந்:12 102/1
ஏனவர்க்கு வேண்டின் எளிது ஒன்றோ எற்கு அன்பர் – கம்.யுத்1:3 172/1
அன்னவை கண்டு உயாவுதலும் தொல் முனிவர் அவற்று இயல் எற்கு அறிவித்தாரால் – கம்.யுத்3:24 28/4

மேல்


எற்கே (1)

இலங்கு மருப்பு யானை எறிந்த எற்கே – புறம் 303/9

மேல்


எற்பு (2)

எற்பு வான் தொடர் யாக்கையால் பெறும் பயன் இழந்தனள் இது நிற்க – கம்.சுந்:2 198/1
எற்பு உடை குன்றம் ஆம் இலங்கை ஏழை நின் – கம்.யுத்1:4 53/2

மேல்


எற்ற (20)

பாவியை உற்று எதிர் பற்றி எற்ற எண்ணும் – கம்.அயோ:3 18/3
மா மராமரம் இறுத்து அது-கொடு எற்ற வரலும் – கம்.ஆரண்:1 30/4
எடுத்து அரக்கரை எறிதலும் அவர் உடல் எற்ற
கொடி திண் மாளிகை இடிந்தன மண்டபம் குலைந்த – கம்.சுந்:7 41/1,2
எற்றினன் மாருதி எற்ற
உற்று எழுவோரும் உலந்தார் – கம்.சுந்:13 54/3,4
ஏயின தூதன் எற்ற பற்று விட்டு இலங்கை தெய்வம் – கம்.யுத்1:9 79/3
எற்ற வீந்தனன் என்ன இயம்பினார் – கம்.யுத்2:15 88/4
கருப்பை-போல் குரங்கு எற்ற கதிர் சுழல் – கம்.யுத்2:15 92/1
கடும் குரங்கு இரு கையால் எற்ற கால் வய – கம்.யுத்2:15 121/1
எற்ற வீழ்ந்தன எயிறு இளித்து ஓடின வானர குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 334/4
அடைந்தன கவி குலம் எற்ற அற்றன – கம்.யுத்2:18 92/1
இரிந்தார் திசைதிசை எங்கணும் யானை பிணம் எற்ற
நெரிந்தார்களும் நெரியாது உயிர் நிலைத்தார்களும் நெருக்கால் – கம்.யுத்2:18 163/1,2
எண்ணிய உயிர்கள் எல்லாம் ஒரு கணத்து எற்ற எண்ணும் – கம்.யுத்2:18 263/2
எழு தொடர் மரங்களால் எற்ற முற்றிய – கம்.யுத்2:19 41/1
அங்கதன் மரம் கொண்டு எற்ற அளறுபட்டு அழிந்த தானை – கம்.யுத்2:19 51/4
எழு தொடர்ந்த படர் தோள்களால் எறிய எற்ற அற்றன எழுந்து மேல் – கம்.யுத்2:19 65/3
எற்ற பொரு தேர் பொடி எய்தியதால் – கம்.யுத்3:20 81/4
தூக்கினார் சுழற்றினார் மேல் சுற்றினார் எற்ற எற்ற – கம்.யுத்3:22 132/3
தூக்கினார் சுழற்றினார் மேல் சுற்றினார் எற்ற எற்ற
நீக்கினார் நெருக்கினார் மேல் நெருக்கினார் நீங்கினார் மேல் – கம்.யுத்3:22 132/3,4
மீட்டும் அ கையால் வீசி செவி தலத்து எற்ற வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 137/1
வேக வான் கொடும் கால் எற்ற முற்றும் போய் விளியும் நாளில் – கம்.யுத்3:28 44/2

மேல்


எற்றம் (1)

ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63

மேல்


எற்றலின் (1)

எண் நக பறித்து எறிதலின் எற்றலின் இற்ற – கம்.கிட்:7 58/3

மேல்


எற்றலும் (3)

கால் விசைத்து அவன் கடிதின் எற்றலும்
நீல் நிறத்து விண் நெடு முகட்டவும் – கம்.கிட்:3 60/2,3
ஈட்டி வானத்து இடி என எற்றலும்
கோட்டும் வில்லும் கொடியும் வய பரி – கம்.யுத்2:15 72/2,3
நெற்றி மேலும் நெடும் கரத்து எற்றலும்
இற்று மால் வரை என்ன விழுந்தனன் – கம்.யுத்2:15 78/3,4

மேல்


எற்றலோடும் (1)

இசை திறந்து உயர்ந்த கையால் எற்றினான் எற்றலோடும்
திசை திறந்து அண்டம் கீற சிரித்தது செம் கண் சீயம் – கம்.யுத்1:3 127/3,4

மேல்


எற்றவும் (1)

என் தோள் வலி அதனால் எடுத்து யான் எற்றவும் இறவா – கம்.யுத்2:15 166/1

மேல்


எற்றா (1)

பூண்டவை எறியா வாளும் எற்றா மழுவும் – கலி 85/8

மேல்


எற்றாம் (1)

எற்றாம் மாருதி நிலை என்பார் இனி இமையா விழியினை இவை ஒன்றோ – கம்.சுந்:10 32/3

மேல்


எற்றான் (1)

பிடித்து நின்றேயும் எற்றான் வெறுங்கையான் பிழையிற்று என்னா – கம்.யுத்3:22 136/2

மேல்


எற்றி (26)

கூம்பு முதல் முருங்க எற்றி காய்ந்து உடன் – மது 377
தம்மோன் கொடுமை நம்-வயின் எற்றி
நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் செல்லாது – நற் 88/6,7
கானல் அம் சேர்ப்பன் கொடுமை எற்றி
ஆனா துயரமொடு வருந்தி பானாள் – குறு 145/2,3
சென்றோர் கொடுமை எற்றி துஞ்சா – குறு 224/2
எல்லிழாய் எற்றி வரைந்தானை நாணும் மறந்தாள் என்று – கலி 146/11
இரு தலை ஒசிய எற்றி
களம் புகு மல்லன் கடந்து அடு நிலையே – புறம் 80/8,9
கொண்டு தம் வயிறு எற்றி எற்றி விளிப்ப போன்றன கோழியே – கம்.அயோ:3 51/4
கொண்டு தம் வயிறு எற்றி எற்றி விளிப்ப போன்றன கோழியே – கம்.அயோ:3 51/4
இன குறும்பு யாவையும் எற்றி யாவர்க்கும் – கம்.அயோ:11 48/2
இடிப்பு ஒத்த முழக்கின் இரும் சிறை வீசி எற்றி
முடி பத்திகளை படி இட்டு முழங்கு துண்டம் – கம்.ஆரண்:13 21/1,2
ஈனம் உறு பற்றலரை எற்றி எயில் மூதூர் – கம்.சுந்:6 2/1
எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய – கம்.சுந்:7 42/4
ஏ எனும் மாத்திரத்து எற்றி முற்றுமால் – கம்.சுந்:9 35/4
எற்றி கொண்டலின் இடை நின்று உமிழ் சுடர் இன மின் இனம் விழுவன என்ன – கம்.சுந்:10 37/2
முழு முரசு எற்றி கொற்ற வள்ளுவர் முடுக்க முந்தி – கம்.சுந்:14 50/2
ஏழினோடு எற்றி கொல்லும் சிலவரை எட்டு திக்கும் – கம்.யுத்1:3 140/3
இ புறத்து அண்டத்து யாரும் அவுணர் இல்லாமை எற்றி
அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா – கம்.யுத்1:3 142/3,4
எற்றி எங்களை ஏண் நெடும் தோள் இற – கம்.யுத்1:9 63/2
ஏந்து_இழை-தன்னை கண்ணுற்று எதிர்ந்தவர் தம்மை எற்றி
சாந்து என புதல்வன்-தன்னை தரையிடை தேய்த்து தன் ஊர் – கம்.யுத்1:14 34/1,2
இரும் படை கடிப்பு எடுத்து எற்றி ஏகுக – கம்.யுத்2:16 95/1
தழுவி தலை பெய்து தம் கை-கொடு மார்பின் எற்றி
அழும் இ தொழில் யாது-கொல் என்று ஓர் அயிர்ப்பும் உற்றான் – கம்.யுத்2:19 1/2,3
எற்றி பெயர்வானை இட கையினால் – கம்.யுத்3:20 92/1
மொய் நிறத்து எறிவர் எற்றி முருக்குவர் அரக்கர் முன்பர் – கம்.யுத்3:21 14/4
இருவர் என்றவர் தம்மையும் ஒரு கையோடு எற்றி
வருவர் மற்று இனி பகர்வது என் வானவர்க்கு அரிய – கம்.யுத்3:30 29/2,3
எழுக சேனை என்று யானை-மேல் மணி முரசு எற்றி
வழு இல் வள்ளுவர் துறை-தொறும் விளித்தலும் வல்லை – கம்.யுத்3:31 4/1,2
சுந்தர கண்களை எற்றி துள்ளினார் – கம்.யுத்4:40 69/4

மேல்


எற்றிட (3)

முடித்தலத்தினில் எற்றிட மூளைகள் – கம்.யுத்2:15 67/3
எண்ணுறு படைக்கலம் இழுக எற்றிட
நண்ணுறு பொறிகளும் படைக்கு நாயகர் – கம்.யுத்2:16 97/1,2
சண்ட கடு நெடும் காற்றிடை துணிந்து எற்றிட தரை-மேல் – கம்.யுத்3:31 117/1

மேல்


எற்றிய (3)

எற்றிய வயிற்றள் பாரினிடை விழுந்து ஏங்குகின்றாள் – கம்.ஆரண்:10 63/2
எற்றிய முரசு ஒலி ஏங்கும் சங்கு இசை – கம்.ஆரண்:15 8/2
எற்றிய கால காற்றால் மின்னொடும் இடியினோடும் – கம்.யுத்3:28 53/3

மேல்


எற்றின (6)

எய்த எற்றின எறிந்தன ஈர்த்தன இகலின் – கம்.சுந்:7 50/1
எறிந்த எய்தன எற்றின குத்தின ஈர்த்தன படை யாவும் – கம்.யுத்1:3 83/1
இடித்த எற்றின எண்_இல் அரக்கரை – கம்.யுத்2:15 25/3
எற்றின எறிந்த எல்லாம் இணை நெடும் தோளின் ஏற்றான் – கம்.யுத்2:16 176/4
எற்றின எறிந்த வல்லை ஏயின எய்த பெய்த – கம்.யுத்3:22 125/1
எற்றின முரசினோடும் ஏழ்_இரு_நூறு கோடி – கம்.யுத்4:35 2/1

மேல்


எற்றினன் (3)

எற்றினன் அஃது அவன் வில்லினில் ஏற்றான் – கம்.சுந்:9 49/4
எற்றினன் மாருதி எற்ற – கம்.சுந்:13 54/3
எற்றினன் குத்தினன் எறுழ் வெம் கைகளால் – கம்.யுத்2:16 259/4

மேல்


எற்றினனால் (1)

எண் தோளனும் உட்கிட எற்றினனால் – கம்.யுத்3:20 89/4

மேல்


எற்றினார் (2)

கைகளின் மதர் நெடும் கண்கள் எற்றினார் – கம்.அயோ:4 166/4
ஈர்த்தார் முரசம் எற்றினார் இடித்தார் தெழித்தார் எ மருங்கும் – கம்.சுந்:12 121/2

மேல்


எற்றினான் (7)

நெய் கொள் ஓதியின் நீர் முகந்து எற்றினான்
செய்ய தாமரை செல்வியை தீம் புனல் – கம்.பால:18 25/2,3
எற்றினான் அவனும் வான் இடியின் நின்று உரறினான் – கம்.கிட்:5 10/4
எற்றினானை நேர் எற்றினான் அவன் – கம்.கிட்:15 7/3
இசை திறந்து உயர்ந்த கையால் எற்றினான் எற்றலோடும் – கம்.யுத்1:3 127/3
எயிறு அலைத்த கரதலத்து எற்றினான்
அயில் தலை தொடர் அங்கையன் சிங்க ஊன் – கம்.யுத்2:16 61/2,3
எய்த்து உயிர் குடிப்பல் என்னா எற்றினான் இடது கையால் – கம்.யுத்2:16 181/3
இன்னல் நெஞ்சினொடு இந்தனத்து எற்றினான் – கம்.யுத்4:38 31/4

மேல்


எற்றினானை (1)

எற்றினானை நேர் எற்றினான் அவன் – கம்.கிட்:15 7/3

மேல்


எற்று (7)

எற்று ஆவது-கொல் யாம் மற்றொன்று செயினே – நற் 239/12
திறம் வேறு ஆகல் எற்று என்று ஒற்றி – அகம் 267/3
வெற்று யாற்று அம்பியின் எற்று அற்று ஆக – புறம் 261/4
எற்று நீர் குடையும்-தோறும் ஏந்து பேர் அல்குல்-நின்றும் – கம்.பால:18 11/2
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் ஒருவன் என்றான் – கம்.அயோ:8 11/4
தாவி எற்று எனினும் யான் இனி இலங்கை – கம்.சுந்:1 75/3
எற்று வான் திரை கடலொடும் பொருது சென்று ஏற – கம்.யுத்3:22 176/3

மேல்


எற்று-மின் (2)

எற்று-மின் என நால்வரை ஏவினான் – கம்.யுத்1:14 39/4
எற்று-மின் பற்று-மின் எறி-மின் எய்-மின் என்று – கம்.யுத்2:19 39/1

மேல்


எற்றுக (1)

யாதையும் எழுக என்று ஆனை மணி முரசு எற்றுக என்றான் – கம்.யுத்4:35 1/4

மேல்


எற்றுகிற்றிலென் (1)

ஏ எனும் மாத்திரத்து எற்றுகிற்றிலென்
ஆயவன் முனியும் என்று அஞ்சினேன் அலால் – கம்.அயோ:11 71/2,3

மேல்


எற்றுகின்றன (1)

எற்றுகின்றன எய்த எறிந்தன – கம்.யுத்2:19 136/2

மேல்


எற்றுண்டும் (1)

எற்றுண்டும் அளற்று நீங்கா விழு சிறு குண்டை என்ன – கம்.யுத்2:17 40/2

மேல்


எற்றுதிர் (4)

மழையின் மா முரசு எற்றுதிர் வல் என்றான் – கம்.ஆரண்:7 23/3
எற்றுதிர் எற்றுதிர் என்பார் – கம்.சுந்:13 47/2
எற்றுதிர் எற்றுதிர் என்பார் – கம்.சுந்:13 47/2
எற்றுதிர் பற்றுதிர் எறிதிர் என்று இடை – கம்.யுத்1:4 34/3

மேல்


எற்றுதும் (1)

எற்றுதும் அரக்கர்-தம்மை இல்லொடும் எடுத்து என்று ஏகல் – கம்.யுத்3:26 73/2

மேல்


எற்றும் (11)

எற்றும் கையினை நிலத்தினில் இணை தடம் கொங்கை – கம்.ஆரண்:6 91/2
எற்றும் கையினை நிலத்தொடும் எரி பொறி பறப்ப – கம்.கிட்:7 68/1
எற்றும் நும் அரசு எய்துவையாம் என – கம்.கிட்:7 100/3
ஆழி மால் வரையோடு எற்றும் சிலவரை அண்ட கோள – கம்.யுத்1:3 140/1
ஒன்று கொண்டு ஒன்றை எற்றும் உதைக்கும் விட்டு உழக்கும் வாரி – கம்.யுத்2:16 173/2
தேரிடை எற்றும் எட்டு திசையினும் செல்ல சிந்தும் – கம்.யுத்2:16 174/3
எற்றும் திரள் தோளவன் ஏகினனால் – கம்.யுத்2:18 44/4
முலை குவட்டு எற்றும் கையாள் முழை திறந்து அன்ன வாயாள் – கம்.யுத்2:18 265/2
எற்றும் வானின் எடுத்து எறியும் எதிர் – கம்.யுத்2:19 140/2
ஏமுறும் விசும்பை நோக்கும் எடுக்கும் தன் மார்பின் எற்றும்
பூமியில் வளர்த்தும் கள்வன் போய் அகன்றானோ என்னும் – கம்.யுத்2:19 223/3,4
எற்றும் என்று பார் உளோரும் ஏங்குவார் இரங்குவார் – கம்.யுத்3:31 95/4

மேல்


எற்றுமால் (2)

இரண்டு மால் யானை பட்டு உருள எற்றுமால்
இரண்டு மால் யானை கை இரண்டின் ஏந்தி வேறு – கம்.சுந்:9 34/2,3
இரண்டு பாலினும் வரும் பரியை எற்றுமால் – கம்.சுந்:9 34/4

மேல்


எற்றுவ (1)

இல்லை மற்று எறிய தக்க எற்றுவ சுற்றும் என்ன – கம்.யுத்2:16 177/3

மேல்


எற்றுவது (1)

எற்றுவது அன்றியே இவனை கண்டு இறை – கம்.யுத்1:4 37/3

மேல்


எற்றுவர் (2)

கரத்தினால் விசைத்து எற்றுவர் கடிப்பர் நின்று இடிப்பர் – கம்.கிட்:7 55/2
எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி – கம்.யுத்3:31 97/2

மேல்


எற்றுவாம் (1)

எற்றுவாம் பிடித்து ஏந்துதும் என்குநர் – கம்.ஆரண்:7 16/1

மேல்


எற்றுவார் (1)

தாள் துணை பிடித்து அகன் தரையின் எற்றுவார் – கம்.யுத்1:5 23/4

மேல்


எற்றுவான் (4)

அந்தரத்து எற்றுவான் அழன்று பற்றலும் – கம்.அயோ:12 54/3
எற்றுவான் எடுத்து எழுதலும் பிழைத்து – கம்.கிட்:3 67/3
வலம் கொள் பாரிடை எற்றுவான் உற்ற போர் வாலி – கம்.கிட்:7 65/2
இழிந்து காலினின் எற்றுவான் – கம்.யுத்2:16 114/4

மேல்


எற்றுவென் (3)

எடுத்து பாரிடை எற்றுவென் பற்றி என்று இளவல் – கம்.கிட்:7 63/1
எற்றுவென் என எழு அனுமன் ஏந்தினான் – கம்.சுந்:9 31/4
இனி என் எற்றுவென் களிற்றினோடு எடுத்து என எழுந்தான் – கம்.யுத்3:22 169/2

மேல்


எற்றுவேன் (1)

எற்றுவேன் என்று உரைக்கும் இரைக்குமால் – கம்.யுத்4:37 44/4

மேல்


எற்றுறு (2)

எற்றுறு முரசும் வில் நாண் ஏறவிட்டு எடுத்த ஆர்ப்பும் – கம்.சுந்:7 12/1
எறிவன எய்வ பெய்வ எற்றுறு படைகள் யாவும் – கம்.யுத்3:22 28/2

மேல்


எற்றே (4)

எற்றே செயல் இன்று ஒழி நீ என்று என்று இரவாநின்றான் – கம்.அயோ:4 37/4
எற்றே பகர்வேன் இனி யான் என்னே உன்னின் பிரிய – கம்.அயோ:4 60/1
புன்மை தெரிப்பின் வேறு இனி எற்றே புகல் வேலோய் – கம்.ஆரண்:11 4/4
எற்றே படை வீரரை எண்ணிலமால் – கம்.யுத்3:27 19/2

மேல்


எற்றை (1)

எற்றை நாளினும் உளன் எனும் இறைவனும் அயனும் – கம்.யுத்1:3 2/1

மேல்


எற்றையோர்க்கும் (1)

எற்றையோர்க்கும் இவன் அலது இல் எனா – கம்.யுத்4:38 33/3

மேல்


எற்றோ (1)

எற்றோ வாழி தோழி முற்றுபு – குறு 90/1

மேல்


எறி (170)

வில் யாழ் இசைக்கும் விரல் எறி குறிஞ்சி – பெரும் 182
அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல – பெரும் 226
எறி நீர் வையகம் வெலீஇய செல்வோய் நின் – முல் 57
எடுத்து எறி எஃகம் பாய்தலின் புண் கூர்ந்து – முல் 68
இரும் சேற்று தெருவின் எறி துளி விதிர்ப்ப – நெடு 180
பொன் எறி மணியின் சிறுபுறம் தாழ்ந்த எம் – குறி 59
புள் எறி பிரசமொடு ஈண்டி பலவின் – குறி 189
நீர் எறி மலரின் சாஅய் இதழ் சோரா – குறி 247
எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ் – மலை 469
எறி மட மாற்கு வல்சி ஆகும் – நற் 6/8
எறி பொன் பிதிரின் சிறு பல தாஅய் – நற் 13/6
மீன் எறி பரதவர் மகளே நீயே – நற் 45/3
மீன் எறி பரதவர் மட_மகள் – நற் 101/8
எறி திரை கொழீஇய எக்கர் வெறி கொள – நற் 106/2
வேங்கை கண்ணியர் எருது எறி களமர் – நற் 125/9
இறகு எறி திவலையின் பனிக்கும் பாக்கத்து – நற் 127/2
ஒன்று எறி பாணியின் இரட்டும் – நற் 132/10
எறி திரை உதைத்தலின் பொங்கி தாது சோர்பு – நற் 203/5
எறி திரை தொகுத்த எக்கர் நெடும் கோட்டு – நற் 211/6
வெறி கொள் சாபத்து எறி கணை வெரீஇ – நற் 228/7
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே – நற் 229/4
பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே – நற் 285/11
வில் எறி பஞ்சி போல மல்கு திரை – நற் 299/7
கடு முரண் எறி சுறா வழங்கும் – நற் 303/11
வளி எறி வயிரின் கிளி விளி பயிற்றும் – நற் 304/3
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் – குறு 54/4
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு – குறு 173/3
எறி வளி கமழும் நெறிபடு கூந்தல் – குறு 199/4
கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன – குறு 267/3
எறி சுறா கலித்த இலங்கு நீர் பரப்பின் – குறு 318/1
எறி திரை திவலை ஈர்ம் புறம் நனைப்ப – குறு 334/2
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு – குறு 358/2
வென்று எறி முரசின் நன் பல முழங்கி – குறு 380/2
துளர் எறி நுண் துகள் களைஞர் தங்கை – குறு 392/5
செறி வளை நெகிழ்த்தோன் எறி கடல் நாடே – ஐங் 199/4
மீன் எறி தூண்டிலின் நிவக்கும் நாடன் – ஐங் 278/3
வென்று எறி முழங்கு பணை செய்த வெல் போர் – பதி 11/14
அவல் எறி உலக்கை வாழை சேர்த்தி – பதி 29/1
மிளகு எறி உலக்கையின் இரும் தலை இடித்து – பதி 41/21
எயில் எறி வல் வில் ஏ விளங்கு தட கை – பதி 58/10
எறி பிணம் இடறிய செம் மறு குளம்பின் – பதி 65/1
உரும் எறி வரையின் களிறு நிலம் சேர – பதி 84/18
எரி வயிர நுதி எறி படை எருத்து மலை இவர் நவையினில் – பரி 1/20
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண் – பரி 12/69
குருகு எறி வேலோய் நின் குன்ற கீழ் நின்ற – பரி 19/36
இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 57/7
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20
எறி திரை இமிழ் கானல் எதிர்கொண்டாள் என்பதோ – கலி 127/11
எறி சுறா வான் மருப்பு கோத்து நெறிசெய்த – கலி 131/7
இணை திரள் மருப்பு ஆக எறி வளி பாகனா – கலி 135/2
இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால் – கலி 136/1
பொன் எறி பிதிரின் சுடர வாங்கி – அகம் 72/4
எறி பருந்து உயவும் என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 81/9
கல் எறி இசையின் இரட்டும் ஆங்கண் – அகம் 89/5
எறி படை கழீஇய சேய் அரி சின் நீர் – அகம் 113/19
வில் எறி பஞ்சியின் வெண் மழை தவழும் – அகம் 133/6
வென்று எறி முரசின் விறல் போர் சோழர் – அகம் 137/5
இயல் எறி பொன்னின் கொங்கு சோர்பு உறைப்ப – அகம் 142/24
எறி கோல் சிதைய நூறவும் சிறுபுறம் – அகம் 145/20
அரவு எறி உருமோடு ஒன்றி கால்வீழ்த்து – அகம் 182/9
கோடு உடை கையர் துளர் எறி வினைஞர் – அகம் 184/13
ஈர்ம் தண் முழவின் எறி குணில் விதிர்ப்ப – அகம் 186/11
கழித்து எறி வாளின் நளிப்பன விளங்கும் – அகம் 188/6
தோல் எறி பாண்டிலின் வாலிய மலர – அகம் 217/8
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர் – அகம் 219/15
எறி திரை திவலை தூஉம் சிறு கோட்டு – அகம் 252/12
பாம்பு எறி கோலின் தமியை வைகி – அகம் 322/5
எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து – அகம் 329/8
எறி திரை ஓதம் தரல் ஆனாதே – அகம் 350/2
இலங்கு இரும் பரப்பின் எறி சுறா நீக்கி – அகம் 350/10
இரும் சேற்று அள்ளல் எறி செரு கண்டு – அகம் 366/9
மாவே எறி_பதத்தான் இடம் காட்ட – புறம் 4/7
புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை – புறம் 28/12
எடுத்து எறி அனந்தல் பறை சீர் தூங்க – புறம் 62/5
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன – புறம் 89/5
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம் – புறம் 112/4
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப – புறம் 126/19
எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை – புறம் 154/10
எறித்து எறி தானை முன்னரை எனாஅ – புறம் 169/2
விசைத்து எறி கூடமொடு பொருஉம் – புறம் 170/16
எயினர் தந்த எய்ம்_மான் எறி தசை – புறம் 177/13
எறி படை மயங்கிய வெருவரு ஞாட்பின் – புறம் 178/7
எறி புன குறவன் குறையல் அன்ன – புறம் 231/1
எறி கோல் கொள்ளும் இழிசின – புறம் 287/2
எடுத்து எறி ஞாட்பின் இமையான் தச்சன் – புறம் 290/4
அடுத்து எறி குறட்டின் நின்று மாய்ந்தனனே – புறம் 290/5
தோடு உகைத்து எழுதரூஉ துரந்து எறி ஞாட்பின் – புறம் 295/3
வென்று எறி முரசின் வேந்தர் என்றும் – புறம் 351/5
அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப – புறம் 366/3
பிடித்து எறி வெள் வேல் கணையமொடு வித்தி – புறம் 369/13
உரும் எறி மலையின் இரு நிலம் சேர – புறம் 373/21
சென்றோன் மன்ற கொலைவன் சென்று எறி
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப – புறம் 373/22,23
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் – புறம் 397/23
இடை இற மகளிர்கள் எறி புனல் மறுக – கம்.பால:2 43/1
எண்_இலா அரும் தவத்தோன் இயம்பிய சொல் மருமத்தின் எறி வேல் பாய்ந்த – கம்.பால:6 12/1
ஏங்கா கிடக்கும் எறி கடற்கும் எனக்கும் கொடியை ஆனாயே – கம்.பால:10 76/2
ஈறு இல் ஓதையினொடும் எறி திரை பரவை மேல் – கம்.பால:20 15/3
எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம் – கம்.பால:23 77/1
கம்பித்து அலை எறி நீர் உறு கலம் ஒத்து உலகு உலைய – கம்.பால:24 8/1
இற்ற அன்றினும் எறி மழுவாளவன் இழுக்கம் – கம்.அயோ:1 41/3
எறி திரை கடல் என இரங்கி ஏங்கினார் – கம்.அயோ:4 173/4
யானே காப்பென் இ உலகை என்பான் போல எறி கதிரோன் – கம்.அயோ:6 30/4
ஏறி ஒடுங்கும் எறி கடல் போல் எயில் மா நகரம் எய்தினார் – கம்.அயோ:6 35/4
களை கட்டவர் தளை விட்டு எறி குவளை தொகை கண்டான் – கம்.அயோ:7 5/4
இங்கு உறைந்து எறி நீர் கங்கை ஏறுதும் நாளை யாணர் – கம்.அயோ:8 15/2
கொல் கொள் வேல் கணார் குரீஇ இனத்து எறி குருவிந்த – கம்.அயோ:10 17/3
எறி பகட்டு_இனம் ஆடுகள் ஏற்றை மா – கம்.அயோ:11 13/1
எஃகு எறி செரு_முகத்து ஏற்ற தெவ்வருக்கு – கம்.அயோ:11 104/1
துடி எறி நெறிகளும் துறையும் சுற்றுற – கம்.அயோ:13 13/1
கடி எறி கங்கையின் கரை வந்தோர்களை – கம்.அயோ:13 13/3
பிடி எறி பட எனா பெயர்த்தும் கூறுவான் – கம்.அயோ:13 13/4
இ கரை இரைத்த சேனை எறி கடல் முகந்து வெஃகி – கம்.அயோ:13 57/1
இந்தியங்களில் எறி கடல் உண்டு என்னவே – கம்.அயோ:14 82/4
கரத்து எறி படையினர் கமலத்தோன் தரும் – கம்.ஆரண்:7 39/2
ஆன்று அமை எறி படை அழுவத்து ஆர்கலி – கம்.ஆரண்:7 51/1
என்னும் மாத்திரத்து எறி படை இடி எனா இடியா – கம்.ஆரண்:7 74/1
ஊழி வெம் கால் எறி ஓங்கல் ஒத்தவே – கம்.ஆரண்:7 104/4
என்று தானும் தன் எறி கடல் சேனையும் இறை நீர் – கம்.ஆரண்:8 8/1
இந்துவின் முகத்தர் எறி நீரில் எழு நாள – கம்.ஆரண்:10 53/2
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் – கம்.ஆரண்:13 73/2
ஈண்டு சேனை பால் எறி கடல் நெறி படர்ந்து என்ன – கம்.கிட்:12 31/4
ஈண்டு இனிது உறை-மின் யானே எறி கடல் இலங்கை எய்தி – கம்.கிட்:17 25/1
இ நாகம் அன்னான் எறி கால் என ஏகும் வேலை – கம்.சுந்:1 39/1
எறி சுடர் வயிரமோ திரட்சி எய்தில – கம்.சுந்:4 41/3
எறி கடல் ஈவது என்ன எழுந்தனன் இரவி என்பான் – கம்.சுந்:6 45/4
கழை தொடர் வனம் எரியுண்டால் என எறி படைஞர் கலந்தார் – கம்.சுந்:7 23/4
பிறக்க நின்று எறி படைகளை தட கையால் பிசையும் – கம்.சுந்:7 38/4
ஏழ் இ புவனமும் மிடை வாழ் உயிர்களும் எறி வேல் இளையவர் இனம் ஆக – கம்.சுந்:10 30/3
இரைக்கும் மா நகர் எறி கடல் ஒத்தது எம் மருங்கும் – கம்.சுந்:11 60/2
முரசு எறி கடை-தொறும் இரைத்து மொய்த்தனர் – கம்.சுந்:12 14/3
எரிந்து வேகின்ற ஒத்தது எறி திரை பரவை – கம்.சுந்:13 27/4
ஏற்று அரும் கரங்கள் பல் வேறு எறி திரை பரப்பின் தோன்ற – கம்.யுத்1:3 149/2
எறி கடல் உலகு எலாம் இளவற்கு ஈந்தது ஓர் – கம்.யுத்1:4 90/3
இடைந்தவர்க்கு அபயம் யாம் என்று இரந்தவர்க்கு எறி நீர் வேலை – கம்.யுத்1:4 108/1
இலங்கை நாட்டினன் எறி கடல் தீவிடை உறையும் – கம்.யுத்1:5 43/1
இரந்து வேண்டுதி எறி திரை பரவையை என்றான் – கம்.யுத்1:5 75/4
ஏழு சென்றன வந்திலன் எறி கடற்கு இறைவன் – கம்.யுத்1:6 3/4
இன்று வேண்டியது எறி கடல் நெறிதனை மறுத்தான் – கம்.யுத்1:6 6/3
ஈரம் நீங்கியது எறி கடல் ஆம் என இசைத்தான் – கம்.யுத்1:6 7/4
எறி சுடர் நேமியான் வந்து எதிர்ப்பினும் என் கை வாளி – கம்.யுத்1:9 86/2
வென்றி வானர வீரர் விசைத்து எறி
குன்றும் மா மரமும் கொடும் காலனின் – கம்.யுத்2:15 58/1,2
சென்றது குரக்கு சேனை கால் எறி கடலின் சிந்தி – கம்.யுத்2:15 140/4
எறி படை அரக்கர் ஏற்றார் ஏற்ற கைம் மாற்றான் என்னா – கம்.யுத்2:15 147/3
எறி வரும் செருவில் தம்பி தன்-பொருட்டு இறந்தான் என்ன – கம்.யுத்2:17 77/3
குடைந்து எறி கால் பொர பூட்கை குப்பைகள் – கம்.யுத்2:18 92/2
எல்லிடு கவசமும் மார்பும் ஈர்ந்து எறி
கல் இடை அறுத்து மா கடிந்து தேர் அழீஇ – கம்.யுத்2:18 104/2,3
இரு தொடை புரசையொடு இறுபவர் எறி படை – கம்.யுத்2:18 129/2
படலொடும் உரும் எறி பரு வரை நிலையன – கம்.யுத்2:18 132/2
புடை கொண்டு எறி குருதி கடல் புணர்கின்றன பொறி வெம் – கம்.யுத்2:18 150/3
என் உனக்கு இச்சை நின்ற எறி படை சேனை எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 186/2
மலை_தலை கால மாரி மறித்து எறி வாடை மோத – கம்.யுத்2:19 197/1
இழிந்து எழும் காளமேகம் எறி கடல் அனைய மற்றும் – கம்.யுத்2:19 217/1
இடை உறு குருதி வெள்ளத்து எறி கடல் எழு நீர் பொங்கி – கம்.யுத்2:19 219/2
பாரோடும் அடுத்து எறி பண்பிடையே – கம்.யுத்3:20 75/4
யானை-மேல் பறை கீழ்ப்பட்டது எறி மணி இரதத்து ஆழி – கம்.யுத்3:22 6/1
சுழித்து எறி ஊழி காலத்து உரும் என தொடர்ந்து தோன்ற – கம்.யுத்3:22 148/1
என் வந்தது நீர் என்று அரக்கர்க்கு இறைவன் இயம்ப எறி செருவில் – கம்.யுத்3:22 227/1
எறி திரை பெரும் கடல் கடைய ஏற்ற நாள் – கம்.யுத்3:24 97/1
எறி கடல் கடைந்த மேல்_நாள் எழுந்த பேர் ஓசை என்ன – கம்.யுத்3:25 19/4
எறி படை அரக்கர் எல்லாம் இறந்தனர் இலங்கை ஊரும் – கம்.யுத்3:26 8/2
விண்டு எறி கால் பொர மறிந்து வீற்றுறும் – கம்.யுத்3:27 53/3
இங்கு வந்து நீர் வினாயது என் எறி திரை பரவை – கம்.யுத்3:30 42/1
இரியலுற்றனர் மற்றையோர் யாவரும் எறி நீர் – கம்.யுத்3:31 30/3
ஏறாது எறி கடல் பாய்வன சின மால் கரி இனமால் – கம்.யுத்3:31 104/4
எழு அற்று உகும் எயிறு அற்று உகும் இலை அற்று உகும் எறி வேல் – கம்.யுத்3:31 105/2
பூ வாய் வாளி செல் எறி காலை பரி பொன்ற – கம்.யுத்4:33 8/1
துண்ணெனும் நிலையினின் எறி படை தொலைய – கம்.யுத்4:37 94/4
மேருவின் கொடுமுடி வீசு கால் எறி
போரிடை ஒடிந்து போய் புணரி புக்கு-என – கம்.யுத்4:37 149/1,2
சங்கு எறி தரங்க வேலை தட்ட இ சேது என்னும் – கம்.யுத்4:41 22/3

மேல்


எறி-தொறும் (5)

வடந்தை தண் வளி எறி-தொறும் நுடங்கி – நெடு 173
உறு வளி எறி-தொறும் கலங்கிய பொறி வரி – அகம் 151/6
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர் – புறம் 382/20
ஏ எனும் மாத்திரத்து எய்தன எறிந்தன எறி-தொறும் எறி-தோறும் – கம்.யுத்1:3 82/2

மேல்


எறி-தோறும் (1)

ஏ எனும் மாத்திரத்து எய்தன எறிந்தன எறி-தொறும் எறி-தோறும்
தூயவன்-தனை துணை என உடைய அ ஒருவனை துன்னாதார் – கம்.யுத்1:3 82/2,3

மேல்


எறி-மின் (2)

எய்யு-மின் ஈரு-மின் எறி-மின் போழு-மின் – கம்.சுந்:12 1/1
எற்று-மின் பற்று-மின் எறி-மின் எய்-மின் என்று – கம்.யுத்2:19 39/1

மேல்


எறி-உளி (3)

கயிறு கடை யாத்த கடு நடை எறி-உளி
திண் திமில் பரதவர் ஒண் சுடர் கொளீஇ – நற் 388/3,4
கொல் வினை பொலிந்த கூர் வாய் எறி-உளி
முகம் பட மடுத்த முளி வெதிர் நோன் காழ் – குறு 304/1,2
எறி-உளி பொருத ஏமுறு பெரு மீன் – அகம் 210/2

மேல்


எறி_பதத்தான் (1)

மாவே எறி_பதத்தான் இடம் காட்ட – புறம் 4/7

மேல்


எறிக்கும் (6)

கண் பொரா எறிக்கும் மின்னுக்கொடி புரைய – மது 665
எல் இடு கதிர் மணி எறிக்கும் ஓடையால் – கம்.பால:14 10/3
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில் – கம்.பால:14 13/1
முத்தினால் முழுநிலா எறிக்கும் மொய்ம் மணி – கம்.பால:14 16/1
எறிக்கும் சோதிகள் யாவையும் தொக்கன எனலாம் – கம்.ஆரண்:13 87/2
எறிக்கும் வெம் கதிரோடு உலகு ஏழையும் – கம்.யுத்3:29 32/3

மேல்


எறிக (1)

எறிக திற்றி ஏற்று-மின் புழுக்கே – பதி 18/2

மேல்


எறிகல் (1)

களிறு கவுள் அடுத்த எறிகல் போல – புறம் 30/9

மேல்


எறிகுவென் (1)

எறிகுவென் இதனை நின்-மேல் இமைப்புறும் அளவில் ஆற்றல் – கம்.யுத்2:16 195/1

மேல்


எறிஞரின் (1)

கூர் எஃகு எறிஞரின் அலைத்தல் ஆனாது – அகம் 71/12

மேல்


எறித்த (4)

மாண்ட எறித்த படை போல் முடங்கி மடங்கி – கலி 94/9
கடும் கதிர் எறித்த விடுவாய் நிறைய – அகம் 53/3
எறித்த குங்குமத்து இள முலை எழுதிய தொய்யில் – கம்.சுந்:2 30/1
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச – கம்.யுத்2:16 17/1

மேல்


எறித்தரு (1)

எறித்தரு கதிர் தாங்கி ஏந்திய குடை நீழல் – கலி 9/1

மேல்


எறித்தலானே (1)

நாடு சுடு கமழ் புகை எறித்தலானே
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை – புறம் 6/22,23

மேல்


எறித்தலின் (1)

ஏலும் நீள் நிழல் இடை இடை எறித்தலின் படிகம் – கம்.கிட்:1 19/1

மேல்


எறித்திட (1)

இழைகளோடு நின்று இள வெயில் எறித்திட இரவு எனும் பெயர் வீய – கம்.சுந்:2 205/2

மேல்


எறித்து (1)

எறித்து எறி தானை முன்னரை எனாஅ – புறம் 169/2

மேல்


எறித்துளது (1)

எல் பகல் எறித்துளது என்ன தோன்றுமால் – கம்.சுந்:3 44/2

மேல்


எறிதர (4)

மண முரசு எறிதர
தானை தலைத்தலை வந்து மைந்து உற்று – பரி 22/15,16
ஊடியார் எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கினை – கலி 72/16
சென்றுறு வேக திண் கால் எறிதர தேவர் வைகும் – கம்.சுந்:1 35/2
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 20/3

மேல்


எறிதரு (2)

எறிதரு கடையும் வன் கால் இடறிட உடுவின் இனம் போய் – கம்.சுந்:7 19/3
என்று இவை முதல ஆய எறிதரு படைகள் ஈண்டி – கம்.சுந்:10 12/1

மேல்


எறிதரும் (3)

இன்னாது எறிதரும் வாடையொடு – குறு 110/7
ஆனாது எறிதரும் வாடையொடு – அகம் 294/15
எறிதரும் அரியின் சும்மை எடுத்து வான் இட்ட போர்கள் – கம்.பால:2 20/1

மேல்


எறிதல் (3)

எறியர் எறிதல் யாவணது எறிந்தோர் – புறம் 301/8
எல் உயர் பொறி உக எறிதல் மேயினார் – கம்.ஆரண்:7 107/4
எல்லையில் தூதரை எறிதல் என்பது – கம்.யுத்1:4 94/2

மேல்


எறிதலால் (1)

இறை உடை குலிசவேல் எறிதலால் முனம் – கம்.கிட்:16 23/3

மேல்


எறிதலின் (2)

ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின்
கொல் யானை அணி நுதல் அழுத்திய ஆழி போல் – கலி 134/2,3
எண் நக பறித்து எறிதலின் எற்றலின் இற்ற – கம்.கிட்:7 58/3

மேல்


எறிதலும் (3)

எதிர் சென்று எறிதலும் செல்லான் அதனால் – புறம் 301/9
எடுத்து அரக்கரை எறிதலும் அவர் உடல் எற்ற – கம்.சுந்:7 41/1
எடுத்த குன்றை இடும்பன் எறிதலும்
ஒடித்த வில்லும் இரதமும் ஒல்லென – கம்.யுத்2:15 64/2,3

மேல்


எறிதலோடு (1)

எறிதலோடு அறைதல் வேட்ட இடவன் அன்று இடந்திலாத – கம்.யுத்2:19 56/4

மேல்


எறிதிர் (1)

எற்றுதிர் பற்றுதிர் எறிதிர் என்று இடை – கம்.யுத்1:4 34/3

மேல்


எறிந்த (73)

தூங்கு எயில் எறிந்த தொடி விளங்கு தட கை – சிறு 81
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு-உறு போர்வை – சிறு 256
குட காற்று எறிந்த குப்பை வட பால் – பெரும் 240
கரும் கை கொல்லன் இரும்பு விசைத்து எறிந்த
கூட திண் இசை வெரீஇ மாடத்து – பெரும் 437,438
கோழி எறிந்த கொடும் கால் கனம் குழை – பட் 23
அரும் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை – மலை 318
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 504
ஆறு செல் மாக்கள் சென்னி எறிந்த
செம் மறு தலைய நெய்த்தோர் வாய – நற் 2/3,4
சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை – நற் 31/2
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/8
கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து – நற் 49/5
எல்லு முயல் எறிந்த வேட்டுவன் சுவல – நற் 59/3
குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த
தொண்டக_சிறுபறை பாணி அயலது – நற் 104/4,5
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 199/6
கடும் சுறா எறிந்த கொடும் தாள் தந்தை – நற் 392/1
கானவன் எறிந்த கடும் செலல் ஞெகிழி – நற் 393/5
நெஞ்சு பக எறிந்த அம் சுடர் நெடு வேல் – குறு 0/4
வய சுறா எறிந்த புண் தணிந்து எந்தையும் – குறு 269/3
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த
பொன் புனை உழிஞை வெல் போர் குட்டுவ – பதி 22/26,27
போர்த்து எறிந்த பறையால் புனல் செறுக்குநரும் – பதி 22/28
உரம் துரந்து எறிந்த கறை அடி கழல் கால் – பதி 28/3
சாந்து புறத்து எறிந்த தசும்பு துளங்கு இருக்கை – பதி 42/11
எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம் – பதி 80/3
விண் தோய் வரை பந்து எறிந்த அயா வீட – கலி 40/22
வெந்த புண் வேல் எறிந்த அற்றா இஃது ஒன்று – கலி 84/30
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் – அகம் 92/11
கழி சுறா எறிந்த புண் தாள் அத்திரி – அகம் 120/10
ஈர்_எழு வேளிர் இயைந்து ஒருங்கு எறிந்த
கழுவுள் காமூர் போல – அகம் 135/12,13
கல் எடுத்து எறிந்த பல் கிழி உடுக்கை – அகம் 285/9
கடு விசை கவணின் எறிந்த சிறு கல் – அகம் 292/11
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட – அகம் 342/8
அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை – அகம் 349/7
ஆறு செல் மாக்கள் அரு நிறத்து எறிந்த
எஃகு உறு விழுப்புண் கூர்ந்தோர் எய்திய – அகம் 363/11,12
கல் உயர் கழுதில் சேணோன் எறிந்த
வல் வாய் கவணின் கடு வெடி ஒல்லென – அகம் 392/14,15
விளங்கு பொன் எறிந்த நலம் கிளர் பலகையொடு – புறம் 15/12
யானை வால் மருப்பு எறிந்த வெண் கடை – புறம் 39/2
தூங்கு எயில் எறிந்த நின் ஊங்கணோர் நினைப்பின் – புறம் 39/6
தன் போல் வேந்தன் முன்பு குறித்து எறிந்த
புறப்புண் நாணி மற தகை மன்னன் – புறம் 65/9,10
இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின் – புறம் 169/10
அரும் சமம் தாங்கி முன் நின்று எறிந்த
ஒரு கை இரும் பிணத்து எயிறு மிறை ஆக – புறம் 284/5,6
இலங்கு மருப்பு யானை எறிந்த எற்கே – புறம் 303/9
வேந்து உடன்று எறிந்த வேலே என்னை – புறம் 308/6
குறும் கோல் எறிந்த நெடும் செவி குறு முயல் – புறம் 339/4
எறிந்த அ குமரனை இன்னும் கண்ணிற் கண்டு – கம்.பால:10 59/3
மு குறும்பு அற எறிந்த வினை வால் முனிவனை – கம்.ஆரண்:1 2/3
இந்திரன் முதலினோர் எறிந்த மா படை – கம்.ஆரண்:7 41/1
வானவர் எறிந்த தெய்வ அடு படை வடுக்கள் மற்றை – கம்.சுந்:7 7/1
எறிந்த அரக்கன் ஒர் வெற்பை எடுத்தான் – கம்.சுந்:9 50/2
எறிந்த அரக்கனை இன் உயிர் உண்டான் – கம்.சுந்:9 50/4
எறிந்த இந்திரன் இட்ட வான் சிலையினை எடுத்தான் – கம்.சுந்:11 45/4
குன்று இசைத்து அயில் உற எறிந்த கொற்றனோ – கம்.சுந்:12 66/2
எறிந்த எய்தன எற்றின குத்தின ஈர்த்தன படை யாவும் – கம்.யுத்1:3 83/1
விதிர்த்து எறிந்த விளங்கு இலை வேலினே – கம்.யுத்2:15 24/4
இரக்கம் இல் இராவணன் எறிந்த நாணினால் – கம்.யுத்2:15 125/2
எடுக்கின் நானிலத்தை ஏந்தும் இராவணன் எறிந்த நாணால் – கம்.யுத்2:15 127/1
அடல் துடைத்தும் என்று அரி குல வீரர் அன்று எறிந்த
திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ் – கம்.யுத்2:15 195/1,2
எறிந்த கால வேல் எய்த அம்பு யாவையும் எரித்து – கம்.யுத்2:15 206/1
எறிந்த கால் பொர மேருவின் கொடு முடி இடிந்து – கம்.யுத்2:15 245/3
எற்றின எறிந்த எல்லாம் இணை நெடும் தோளின் ஏற்றான் – கம்.யுத்2:16 176/4
அன்னவர் எய்தன எறிந்த ஆயிரம் – கம்.யுத்2:18 123/1
வெவ் விடம் என்ன பொங்கி அவனிடை எறிந்த வீச்சு – கம்.யுத்2:18 211/3
பூண் எறிந்த குவடு அனைய தோள்கள் இரு புடை பரந்து உயர அடல் வலி – கம்.யுத்2:19 61/1
என்று இன்ன பன்னி அழிவான் எறிந்த எரி சோதி கீற இருள் போய் – கம்.யுத்2:19 262/1
தலையொடும் போம் விசைத்து எறிந்த சக்கரம் – கம்.யுத்3:20 39/4
தூண்டினர் கை விசைத்து எறிந்த தோமரம் – கம்.யுத்3:20 40/4
எய்தன எறிந்த யானை ஈர்த்தன கோத்த சோரி – கம்.யுத்3:21 12/4
எந்திரம் எறிந்த என்ன ஏவுண்டு புரண்டார் எய்தி – கம்.யுத்3:21 16/3
எற்றின எறிந்த வல்லை ஏயின எய்த பெய்த – கம்.யுத்3:22 125/1
விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ – கம்.யுத்3:27 93/3
ஏலும் காட்டின் எறிந்த படைக்கு எலாம் – கம்.யுத்3:29 18/2
வென்றி வில்லை வேத நாதன் நாண் எறிந்த வேலை-வாய் – கம்.யுத்3:31 76/4
எறிந்த காலையில் வீடணன் அதன் நிலை எல்லாம் – கம்.யுத்4:32 28/1
இறுத்தில இராவணன் எறிந்த எய்தன – கம்.யுத்4:37 71/2

மேல்


எறிந்ததனை (1)

தாள் ஆர் மரம் நீலன் எறிந்ததனை
வாளால் மடிவித்து வலித்து அடர்வான் – கம்.யுத்3:20 82/1,2

மேல்


எறிந்தது (3)

தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட – கம்.யுத்2:19 61/2
சூலம் அந்தகன் எறிந்தது அன்னது துணிந்து சிந்த இடை சொல்லுறும் – கம்.யுத்2:19 83/3
ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் – கம்.யுத்3:24 40/4

மேல்


எறிந்தவர் (1)

எடுத்தவர் இரைத்தவர் எறிந்தவர் செறிந்தவர் மறங்கொடு எதிரே – கம்.யுத்3:31 137/1

மேல்


எறிந்தவை (1)

மணி புரை வயங்கலுள் துப்பு எறிந்தவை போல – கலி 33/3

மேல்


எறிந்தன்றே (2)

கை ஊன்றுபு இழிதரு களிறு எறிந்தன்றே – நற் 114/12
முழு_முதல் துமிய உரும் எறிந்தன்றே
பின்னும் கேட்டியோ எனவும் அஃது அறியாள் – அகம் 68/7,8

மேல்


எறிந்தன (19)

இறுத்து எறிந்தன வல்லிகள் இளம் தளிர் ஈன்ற – கம்.அயோ:9 40/3
எறிந்தன கடிய சொல் செவியுள் எய்தலும் – கம்.அயோ:11 44/1
எண்_இல் தரு கோடிகள் எறிந்தன செறிந்தே – கம்.சுந்:6 20/1
இயக்குற திசை-தோறும் எறிந்தன
வெயில் கதிர் கற்றை அற்று உற வீழ்ந்தன – கம்.சுந்:6 38/2,3
எய்த எற்றின எறிந்தன ஈர்த்தன இகலின் – கம்.சுந்:7 50/1
எறிந்தன எய்தன இடி உரும் என மேல் – கம்.சுந்:8 25/1
வீரன் விட்டு எறிந்தன கடலின் வீழ்வன – கம்.சுந்:9 39/2
எறிந்தன நிருதர் வெய்தின் எய்தன படைகள் யாவும் – கம்.சுந்:10 25/1
ஏ எனும் மாத்திரத்து எய்தன எறிந்தன எறி-தொறும் எறி-தோறும் – கம்.யுத்1:3 82/2
அறுத்தனன் அரக்கர் எய்த எறிந்தன அறுத்து அறாத – கம்.யுத்2:15 148/1
சேண் எறிந்து எழு திசை செவிடு எறிந்தன அலகை – கம்.யுத்2:16 204/3
தூண் எறிந்தன கையெடுத்து ஆடின துணங்கை – கம்.யுத்2:16 204/4
எறிந்தன எய்தன எய்தி ஒன்றொடு ஒன்று – கம்.யுத்2:18 126/1
எற்றுகின்றன எய்த எறிந்தன
அற்று உதிர்ந்தன ஆயிரம் வன் தலை – கம்.யுத்2:19 136/2,3
கல் எறிந்தன கடை உருமின் கார் என – கம்.யுத்3:20 37/1
வில் எறிந்தன கணை விசும்பின் மேகத்து – கம்.யுத்3:20 37/2
செல் எறிந்தன என சிதறி வீழ்ந்தன – கம்.யுத்3:20 37/3
பல் எறிந்தன தலை மலையின் பண்பு என – கம்.யுத்3:20 37/4
குறித்து எறிந்தன எய்தன கூற்றுற – கம்.யுத்3:31 132/1

மேல்


எறிந்தனர் (5)

எய்தனர் எறிந்தனர் எரியும் நீருமாய் – கம்.பால:8 33/1
எறிந்தனர் எய்தனர் எண்_இறந்தன – கம்.சுந்:9 30/1
எத்த மேல் செல எறிந்தனர் பிறிந்தனர் இமையோர் – கம்.யுத்2:15 188/4
எய்தனர் நிருதர் கல்லால் எறிந்தனர் கவிகள் ஏந்தி – கம்.யுத்2:16 170/1
பூண் எறிந்தனர் படியிடை பொடித்து என்ன – கம்.யுத்2:16 204/2

மேல்


எறிந்தனர்கள் (1)

எறிந்தனர்கள் எய்தினர்கள் இன்னர் என முன் நின்று – கம்.யுத்1:12 25/3

மேல்


எறிந்தனவும் (1)

எறிந்தனவும் எய்தனவும் எடுத்தனவும் பிடித்தனவும் படைகள் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 99/1

மேல்


எறிந்தனன் (5)

பற்றி தாளொடு தோள் பறித்து எறிந்தனன் பாரின் – கம்.சுந்:7 30/1
நாண் எறிந்தனன் சிலையினை அரக்கியர் நகு பொன் – கம்.யுத்2:16 204/1
எறிந்தனன் விசும்பில் மா மலை ஒன்று ஏந்தியே – கம்.யுத்2:16 250/4
கொல் என எறிந்தனன் குறைவு இல் நோன்பினோர் – கம்.யுத்2:16 254/3
வாளின் எறிந்தனன் மா கடல் போலும் – கம்.யுத்3:26 40/3

மேல்


எறிந்தனை (1)

இன்று நீ இவளை வாளால் எறிந்தனை இராமன்-தன்னை – கம்.யுத்3:29 60/1

மேல்


எறிந்தார் (5)

எறிந்தார் என எய்தார் என நினைந்தார் என எறிய – கம்.ஆரண்:7 89/1
எய்தார் பலர் எறிந்தார் பலர் மழு ஓச்சினர் எழுவால் – கம்.ஆரண்:7 97/1
இறுகின நிதியின் கிழவன் இசை கெட அளகை எறிந்தார்
தெறுகுநர் இன்மையின் வன் தோள் தினவுற உலகு திரிந்தார் – கம்.சுந்:7 16/3,4
முறைமுறை படைகள் எறிந்தார் முடை உடல் மறிய முறிந்தார் – கம்.சுந்:7 26/4
ஆசை காவலர் தலைகள் பொதிர் எறிந்தார் விதிர் எறிந்தது அண்ட_கோளம் – கம்.யுத்3:24 40/4

மேல்


எறிந்தாரும் (1)

எறிந்தாரும் ஏறுபடுவாரும் இன்ன பொருள் கண்டு இரங்குபவரும் – கம்.யுத்2:19 260/1

மேல்


எறிந்தான் (19)

இரண்டு தோள் ஒருவன் அன்றோ மழுவினால் எறிந்தான் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 61/4
சூலம் எடுத்து ஆர்த்து எறிந்தான் மறம் தோற்றிலாதான் – கம்.ஆரண்:13 31/4
மோகம் படைத்தான் உளைவு எய்த முகத்து எறிந்தான் – கம்.ஆரண்:13 34/4
பாய்ந்தான் அவன் பல் மணி தண்டு பறித்து எறிந்தான்
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 38/1,2
செவ்வே பிழையா நெடு வாள் உறை தீர்த்து எறிந்தான் – கம்.ஆரண்:13 41/4
ஏய்வு இலாதது ஓர் பயம் வர சிலையின் நாண் எறிந்தான் – கம்.கிட்:4 12/4
பற்றி கொள்ளா விண்ணில் எறிந்தான் பழி இல்லான் – கம்.சுந்:2 87/4
உயர்வுற விசையின் எறிந்தான் உடலொடும் உலகு துறந்தார் – கம்.சுந்:7 29/4
எடுத்து ஒருவன்-தனை விண்ணில் எறிந்தான் – கம்.சுந்:9 53/4
எந்திரம் என கடிது எடுத்து அவன் எறிந்தான்
கந்துகம் என கடிது எழுந்து எதிர் கலந்தான் – கம்.யுத்1:12 23/3,4
தேயத்தின் தலைவன் மைந்தன் சிலையை நாண் எறிந்தான் தீய – கம்.யுத்2:15 142/1
எல்லின் நான்முகன் கொடுத்தது ஓர் வேல் எடுத்து எறிந்தான் – கம்.யுத்2:15 205/4
எண்ண_அரும் பெரும் தனி வலி சிலையை நாண் எறிந்தான்
மண்ணும் வானமும் மற்றைய பிறவும் தன் வாய் பெய்து – கம்.யுத்2:15 224/2,3
இப்போது இவன் உயிர் போம் என உரும் ஏறு என எறிந்தான்
வெப்போ என வெயில் கால்வன அயில் வெம் கணை விசையால் – கம்.யுத்2:18 165/2,3
சிங்க_ஏறு அன்ன இலக்குவன் சிலையை நாண் எறிந்தான் – கம்.யுத்3:22 76/4
எல் மின்-கொள் வயிர திண் தேர் ஏறினான் எறிந்தான் நாணி – கம்.யுத்3:27 85/4
எட்ட நிற்கலா தம்பி-மேல் வல் விசைத்து எறிந்தான் – கம்.யுத்4:32 27/4
எல்லாம் நெடும் கரத்தால் எடுத்து எறிந்தான் செரு அறிந்தான் – கம்.யுத்4:37 54/4
தண்டு கொண்டு எறிந்தான் ஐந்தொடு ஐந்துடை தலையான் – கம்.யுத்4:37 105/4

மேல்


எறிந்தான்-தனை (1)

எறிந்தான்-தனை நோக்கி இராவணன் நெஞ்சின் ஆற்றல் – கம்.ஆரண்:13 35/1

மேல்


எறிந்தானும் (1)

மடை பேரா சூலத்தால் மழு வாள் கொண்டு எறிந்தானும்
தொடை பேரா துயிலானை துயில் எழுப்பி கொணர்க என்றான் – கம்.யுத்2:16 50/3,4

மேல்


எறிந்திட்டு (1)

ஏங்க நாண் எறிந்திட்டு இடையீடு இன்றி – கம்.யுத்2:15 69/2

மேல்


எறிந்திட (2)

புரந்தரன் தலை பொதிர் எறிந்திட புயல் வானில் – கம்.சுந்:11 35/1
உலைத்து எறிந்திட எடுத்த குன்று-தொறு உடல் பரங்கள் கொடு ஒதுங்கினார் – கம்.யுத்2:19 64/2

மேல்


எறிந்திடின் (1)

சூலம் வாங்கிடின் சுடர் மழு எறிந்திடின் சுடர் வாள் – கம்.யுத்3:31 11/1

மேல்


எறிந்து (83)

எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 266
தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை – பெரும் 201
இரை தேர் மணி சிரல் இரை செத்து எறிந்து என – பெரும் 313
கடி மதில் எறிந்து குடுமி கொள்ளும் – பெரும் 451
கைஇ மெல்லிதின் ஒதுங்கி கை_எறிந்து – மது 419
பொருது ஒழி நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து
சீரும் செம்மையும் ஒப்ப வல்லோன் – நெடு 117,118
கல் எறிந்து எழுதிய நல் அரை மராஅத்த – மலை 395
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 441
எவ்வ நெஞ்சத்து எஃகு எறிந்து ஆங்கு – நற் 97/2
கோலின் எறிந்து காலை தோன்றிய – நற் 130/3
பந்து நிலத்து எறிந்து பாவை நீக்கி – நற் 179/2
கோள் சுறா எறிந்து என சுருங்கிய நரம்பின் – நற் 207/8
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை – நற் 322/4
நறு மோரோடமொடு உடன் எறிந்து அடைச்சிய – நற் 337/5
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை – குறு 304/3
மன் எயில் எறிந்து மறவர் தரீஇ – பதி 37/9
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/5
களிறு எறிந்து முரிந்த கதுவாய் எஃகின் – பதி 45/4
செயிர் உடைய அரவு எறிந்து
கடும் சினத்த மிடல் தபுக்கும் – பதி 51/26,27
வெ வரி நிலைஇய எயில் எறிந்து அல்லது – பதி 68/5
எறிந்து சிதைந்த வாள் – பதி 69/5
காழ் எஃகம் பிடித்து எறிந்து
விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை – பதி 90/37,38
எரி உமிழ் வச்சிரம் கொண்டு இகந்து வந்து எறிந்து என – பரி 5/52
முனை கெழு சின நெஞ்சின் முன் எறிந்து பின்னும் – பரி 11/131
கருங்கையின் ஆயத்தார் சுற்றும் எறிந்து
குரும்பையின் முலை பட்ட பூ நீர் துடையாள் – பரி 16/20,21
கடல் குறைபடுத்த நீர் கல் குறைபட எறிந்து
உடல் ஏறு உருமினம் ஆர்ப்ப மலை மாலை – பரி 20/1,2
தமியார் புறத்து எறிந்து எள்ளி முனிய வந்து – கலி 33/13
பருந்து எறிந்து அற்று ஆக கொள்ளும் கொண்டு ஆங்கே – கலி 82/27
வெந்த புண் வேல் எறிந்து அற்றால் வடுவொடு – கலி 83/30
சேக்குவம்-கொல்லோ நெஞ்சே சாத்து எறிந்து
அதர் கூட்டுண்ணும் அணங்கு உடை பகழி – அகம் 167/7,8
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப – அகம் 190/12
கல்லா எழினி பல் எறிந்து அழுத்திய – அகம் 211/13
எல் ஊர் எறிந்து பல் ஆ தழீஇய – அகம் 239/5
வய நாய் எறிந்து வன் பறழ் தழீஇ – அகம் 248/2
பந்தர் வயலை பந்து எறிந்து ஆடி – அகம் 275/3
வய வாள் எறிந்து வில்லின் நீக்கி – அகம் 309/1
கொழுப்பு ஆ எறிந்து குருதி தூஉய் – அகம் 309/5
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத – அகம் 388/3
எறிந்து களம் படுத்த ஏந்து வாள் வலத்தர் – புறம் 19/12
ஏழ் எயில் கதவம் எறிந்து கைக்கொண்டு நின் – புறம் 33/8
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
அதள் எறிந்து அன்ன நெடு வெண் களரின் – புறம் 193/1
களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை – புறம் 277/3
யானை எறிந்து களத்து ஒழிந்தனனே – புறம் 279/4
நெல் நீர் எறிந்து விரிச்சி ஓர்க்கும் – புறம் 280/6
இசை மணி எறிந்து காஞ்சி பாடி – புறம் 281/5
களிறு எறிந்து பெயர்தல் காளைக்கு கடனே – புறம் 312/6
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு எறிந்து வீழ்ந்து என – புறம் 335/10
எறிந்து இலை முறிந்த கதுவாய் வேலின் – புறம் 347/4
தேக்கு எறிந்து வருதலின் தீம் புனல் – கம்.பால:1 10/3
யாவரும் வன்மை நேர் எறிந்து தீட்டலால் – கம்.பால:4 8/1
எறிந்து கொல்வென் என்று ஏற்கவும் பார்க்கிலா – கம்.பால:7 36/2
முரசு எறிந்து அதிர் கழல் முழங்கு தானை அ – கம்.பால:13 65/3
கடக கை எறிந்து தம்மில் கரும் கழல் வீரர் நக்கார் – கம்.பால:16 18/4
போக்கி மண் எறிந்து அவை புனலின் தீற்றியே – கம்.அயோ:10 45/4
சின குறும்பு எறிந்து எழு காம தீ அவித்து – கம்.அயோ:11 48/1
இரவலர் அரு நிதி எறிந்து வௌவினோன் – கம்.அயோ:11 97/4
வன் திண் கை எறிந்து நக்கான் வாழ்க்கை_நாள் வறிது வீழ்ப்பான் – கம்.ஆரண்:12 80/4
சிரத்தின்-மேல் எறிந்து ஒறுக்குவர் தெழிப்பர் தீ விழிப்பர் – கம்.கிட்:7 55/4
வேலினால் அற எறிந்து என விறல் வலி உகிரால் – கம்.கிட்:7 57/3
ஆழியின் எறிந்து அனுமன் ஆழி என ஆர்த்தான் – கம்.கிட்:14 69/4
ஊழியின் இறுதியின் உரும் எறிந்து என – கம்.சுந்:5 54/1
இரு குறும்பு எறிந்து நின்ற இசையினார் வசை ஆம் ஈது ஒர் – கம்.சுந்:7 5/2
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:11 50/4
நஞ்சின் வெய்யவன் கை எறிந்து உரும் என நக்கான் – கம்.யுத்1:2 117/4
எயிற்றினால் எறிந்து இன் உயிர் உண்டவன் நாமம் – கம்.யுத்1:3 51/3
கூர் உடை எயிற்று கோள் மா சுறவு_இனம் எறிந்து கொல்ல – கம்.யுத்1:8 23/1
சென்று எறிந்து அவன் சேனை சிதைத்தலும் – கம்.யுத்2:15 71/2
அம்பரத்து எறிந்து ஆர்ப்ப அரக்கனும் – கம்.யுத்2:15 75/1
சேண் எறிந்து எழு திசை செவிடு எறிந்தன அலகை – கம்.யுத்2:16 204/3
சுடர் தோமரம் எறிந்து ஆர்த்தலும் கனல் ஆம் என சுளித்தான் – கம்.யுத்2:18 168/1
அமை உரு கொண்ட கூற்றை நாண் எறிந்து உருமின் ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 188/4
தூண் எறிந்து அனைய விரல்கள் கோதையொடு சுவடு எறிந்தது ஒரு தொழில் பட – கம்.யுத்2:19 61/2
சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் – கம்.யுத்2:19 61/3
சேண் எறிந்து நிமிர் திசைகளோடு மலை செவிடு எறிந்து உடைய மிடல் வலோன் – கம்.யுத்2:19 61/3
நாண் எறிந்து முறைமுறை தொடர்ந்து கடல் உலகம் யாவையும் நடுக்கினான் – கம்.யுத்2:19 61/4
கொண்டனன் எறிந்து நம்மை கொல்லும் என்று அச்சம் கொண்டார் – கம்.யுத்2:19 174/3
தலை கைக்கொடு எறிந்து தணிந்தனனால் – கம்.யுத்3:20 72/4
மெய் நிறத்து எறிந்து கொல்வர் வானர வீரர் வீரர் – கம்.யுத்3:21 14/2
எட்டினோடு இரண்டும் ஆன திசைகளை எறிந்து கொண்டேன் – கம்.யுத்3:28 11/4
என்ன கை எறிந்து இடி உரும்_ஏறு என நக்கு – கம்.யுத்3:30 38/1
எறிந்து வேல் நிலை காண்பவர் இந்துவால் யாக்கை – கம்.யுத்3:31 10/2
இலக்குவன்-தன்னை வேலால் எறிந்து உயிர் கூற்றுக்கு ஈந்தேன் – கம்.யுத்4:34 17/1

மேல்


எறிந்தும் (1)

எறிந்தும் எய்தும் எழு முளை தண்டு கொண்டு – கம்.யுத்2:15 26/1

மேல்


எறிந்துவிடற்கு (1)

உத்தி எறிந்துவிடற்கு – கலி 64/30

மேல்


எறிந்துழி (1)

எறிந்துழி மற்று ஓர் புன் மயிரேனும் இழவாதீர் – கம்.கிட்:17 13/4

மேல்


எறிந்தோம் (1)

எறிந்தோம் பகை முழுதும் இனி தீர்ந்தோம் இடர் கடந்தோம் – கம்.யுத்3:27 144/3

மேல்


எறிந்தோர் (1)

எறியர் எறிதல் யாவணது எறிந்தோர்
எதிர் சென்று எறிதலும் செல்லான் அதனால் – புறம் 301/8,9

மேல்


எறிந்தோன் (1)

நெருநல் எல்லை நீ எறிந்தோன் தம்பி – புறம் 300/3

மேல்


எறிப்ப (9)

மின் ஒளி எறிப்ப தம் ஒளி மழுங்கி – பட் 292
சுடர் முழுது எறிப்ப திரங்கி செழும் காய் – நற் 26/5
உருவு கண் எறிப்ப நோக்கல் ஆற்றலெனே – நற் 82/5
பெரும் புலர் விடியல் விரிந்து வெயில் எறிப்ப
கரும் தாள் மிடற்ற செம் பூழ் சேவல் – அகம் 63/6,7
சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம் சோர ஓர் தோகை நின்றாள் – கம்.பால:21 13/2
முத்தினின் முழுநிலவு எறிப்ப மொய்ம் மணி – கம்.அயோ:2 40/1
வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் – கம்.சுந்:3 74/4
இடை கலந்த பேர் எயிற்று இளம் பிறைகளும் எறிப்ப
புடை பரந்தன வெயில்களும் நிலாக்களும் புரள – கம்.யுத்3:22 97/2,3
இ கணத்தும் எறிப்ப தடித்து என – கம்.யுத்4:37 43/1

மேல்


எறிப்பது (1)

எறிப்பது ஓர் முறுவல் தோன்ற இராமனும் இயம்பலுற்றான் – கம்.ஆரண்:13 116/4

மேல்


எறிபு (1)

ஓங்கு வரை மிளிர ஆட்டி பாம்பு எறிபு
வான் புகு தலைய குன்றம் முற்றி – நற் 347/3,4

மேல்


எறிய (26)

சேரி அம் பெண்டிர் நெஞ்சத்து எறிய
ஊர் ஆன் கன்றொடு புகுதும் நாடன் – நற் 171/4,5
நின் ஒளி எறிய சேவடி ஒதுங்காய் – நற் 297/2
கொடும் திமில் பரதவர் கோட்டு_மீன் எறிய
நெடும் கரை இருந்த குறும் கால் அன்னத்து – குறு 304/4,5
பூ எழில் வண்ண நீர் பூரித்த வட்டு எறிய
வேல் எழில் உண்கண் எறி நோக்கம் பட்ட புண் – பரி 12/68,69
பூ நீர் பெய் வட்டம் எறிய புணை பெறாது – பரி 21/42
கடும் காற்று எறிய போகிய துரும்பு உடன் – அகம் 366/4
நிலை திரிபு எறிய திண் மடை கலங்கி – புறம் 25/8
அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய
உடம்பும் தோன்றா உயிர் கெட்டன்றே – புறம் 282/5,6
ஊதை எறிய ஒசி பூம் கொடி ஒப்பார் – கம்.அயோ:4 94/4
உந்தாது நெய் வார்த்து உதவாது கால் எறிய
நந்தா விளக்கின் நடுங்குகின்ற நங்கைமார் – கம்.அயோ:4 110/1,2
எறிந்தார் என எய்தார் என நினைந்தார் என எறிய
அறிந்தார் என அறியா-வகை அயில் வாளியின் அறுத்தான் – கம்.ஆரண்:7 89/1,2
குலிசம் எறிய சிறை அற்றது ஓர் குன்றின் வீழ்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 42/4
தாக்கிய தணப்பு இல் கால் எறிய தன்னுடை – கம்.ஆரண்:15 19/1
வயிர வன் கரதலத்து அவன் வலித்து எறிய அன்று – கம்.கிட்:5 13/3
கீண்டதால் வான ஏறு எறிய கீழை நாள் – கம்.சுந்:3 42/4
நாகம் அனையான் எறிய மேல் நிமிர்வ நாளும் – கம்.சுந்:6 22/2
எற்றி மாருதி தட கைகளால் விசைத்து எறிய – கம்.சுந்:7 42/4
கான் இற மலை கொணர்ந்து எறிய கார் கடல் – கம்.யுத்1:8 12/2
சிந்துர தட வரை எறிய சேணிடை – கம்.யுத்1:8 13/1
இல்லை மற்று எறிய தக்க எற்றுவ சுற்றும் என்ன – கம்.யுத்2:16 177/3
ஆசைகள்-தோறும் விட்டு எறிய ஆர்த்து எழும் – கம்.யுத்2:16 297/3
வேல் அங்கு எறிய கொடு விட்டது நீள் – கம்.யுத்2:18 59/3
இறை அற்றைய முனிவில் படை எறிய புடை எழு பொன் – கம்.யுத்2:18 141/3
எழு தொடர்ந்த படர் தோள்களால் எறிய எற்ற அற்றன எழுந்து மேல் – கம்.யுத்2:19 65/3
திக்கு அணி நின்ற யானை சிரம் பொதிர் எறிய பாரின் – கம்.யுத்3:22 36/3
கல் எடுத்து எறிய வந்த அனுமனை கண்ணின் நோக்கி – கம்.யுத்3:27 91/2

மேல்


எறியர் (2)

எறியர் ஓக்கிய சிறு செங்குவளை – பதி 52/22
எறியர் எறிதல் யாவணது எறிந்தோர் – புறம் 301/8

மேல்


எறியலுற்ற (1)

குறித்துற எறியலுற்ற காலையில் குன்றம் ஒன்று – கம்.யுத்2:16 192/2

மேல்


எறியவே (2)

தீ முக திரி சிகை படை திரித்து எறியவே – கம்.ஆரண்:1 25/4
எஞ்சுற கடிது எடுத்து எறியவே நளன் – கம்.யுத்1:8 9/2

மேல்


எறியா (6)

பூண்டவை எறியா வாளும் எற்றா மழுவும் – கலி 85/8
நோய் உடை நெஞ்சத்து எறியா இனைபு ஏங்கி – கலி 145/60
மீளி மொய்ம்பொடு நிலன் எறியா குறுகி – அகம் 93/18
களிறே கதவு எறியா சிவந்து உராஅய் – புறம் 4/10
எடுத்த தண்டை பறித்து எறியா இகல் – கம்.யுத்2:15 76/2
பற்றி கிளர் தண்டு பறித்து எறியா
வெற்றி கிளர் கைக்கொடு மெய் வலி போய் – கம்.யுத்3:20 92/2,3

மேல்


எறியாத-முன் (1)

ஏறு ஆங்கு அதும் எறியாத-முன் முறியாய் உக எய்தான் – கம்.யுத்2:18 166/2

மேல்


எறியாது (3)

எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/7
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/11
கரை எறியாது அலை_கடலும் போன்றனன் – கம்.பால:5 48/4

மேல்


எறியார் (1)

புறக்கொடை எறியார் நின் மற படை கொள்ளுநர் – பதி 31/33

மேல்


எறியினும் (3)

உரும் உடன்று எறியினும் ஊறு பல தோன்றினும் – நற் 201/9
வளம் கெழு திரு நகர் பந்து சிறிது எறியினும்
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் – அகம் 17/1,2
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும்
வாராயோ என்று ஏத்தி பேர் இலை – அகம் 219/2,3

மேல்


எறியுநர் (1)

தெள் உயர் வடி மணி எறியுநர் கல்லென – பதி 31/5

மேல்


எறியும் (22)

கல் எறியும் கவண் வெரீஇ – பட் 73
உருமு சிவந்து எறியும் பொழுதொடு பெரு_நீர் – நற் 104/10
உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே – நற் 255/11
பெரும் சோறு உகுத்தற்கு எறியும்
கடும் சின வேந்தே நின் தழங்கு குரல் முரசே – பதி 30/43,44
களிறு பெறு வல்சி பாணன் எறியும்
தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/12,13
செல் சாத்து எறியும் பண்பு இல் வாழ்க்கை – அகம் 245/6
ஆடு கொள் பூசலின் பாடு சிறந்து எறியும்
பெரும் துடி வள்பின் வீங்குபு நெகிழா – அகம் 372/11,12
இளையது ஆயினும் கிளை அரா எறியும்
அரு நரை உருமின் பொருநரை பொறாஅ – புறம் 58/6,7
குன்று தூவ எறியும் அரவம் போல – புறம் 211/4
துடி எறியும் புலைய – புறம் 287/1
குறும்பர்க்கு எறியும் ஏவல் தண்ணுமை – புறம் 293/2
மனத்தையும் எறியும் பொறி உள என்றால் மற்று இனி உணர்த்துவது எவனோ – கம்.பால:3 11/4
நல் நெறி விலக்கும் பொறி என எறியும் கராத்தது நவிலல் உற்றது நாம் – கம்.பால:3 13/4
இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும்
குருதி புனல் அதனில் புக முழுகி தனி குடைவான் – கம்.பால:24 13/3,4
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க – கம்.அயோ:6 25/3
குன்று கொண்டு எறியும் பாரில் குதிக்கும் வெம் கூலம் பற்றி – கம்.யுத்2:16 173/1
ஊரில் செல எறியும் மிதித்து உழக்கும் முகத்து உதைக்கும் – கம்.யுத்2:18 159/4
எய்விடத்து எறியும் நாணின் ஓசை-அலது யாதும் ஒன்று செவி உற்றிலார் – கம்.யுத்2:19 68/2
எற்றும் வானின் எடுத்து எறியும் எதிர் – கம்.யுத்2:19 140/2
துரகம் உந்தினர் எடுத்து எறியும் சூலமே – கம்.யுத்3:20 42/4
தோல் பிடித்து அரக்கரை எறியும் சூர் முசு – கம்.யுத்3:20 43/3
எல் குன்ற எறியும் தெய்வ மருந்து அடையாளம் என்ன – கம்.யுத்3:24 60/4

மேல்


எறிவர் (5)

எடுப்பர் பற்றி உற்று ஒருவரை ஒருவர் விட்டு எறிவர்
கொடுப்பர் வந்து உரம் குத்துவர் கைத்தலம் குளிப்ப – கம்.கிட்:7 56/1,2
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் – கம்.யுத்3:20 43/4
மொய் நிறத்து எறிவர் எற்றி முருக்குவர் அரக்கர் முன்பர் – கம்.யுத்3:21 14/4
எய்வர் சிலர் எறிவர் சிலர் எற்றுவர் சுற்றுவர் மலைகள் பலவும் ஏந்தி – கம்.யுத்3:31 97/2
மூவர் தலைகள் பொதிர் எறிவர் அற முதல்வ – கம்.யுத்3:31 165/3

மேல்


எறிவல் (1)

சூலம் கொண்டு எறிவல் என்று தோன்றினான் பகையின் தோற்ற – கம்.யுத்3:28 49/3

மேல்


எறிவன (4)

எறிவன போல வரூஉம் – நற் 375/8
எறிவன எக்குவ ஈரணிக்கு ஏற்ற – பரி 22/18
வெள்ளி வேல் எறிவன போன்ற மேகங்கள் – கம்.கிட்:10 16/2
எறிவன எய்வ பெய்வ எற்றுறு படைகள் யாவும் – கம்.யுத்3:22 28/2

மேல்


எறிவனர் (1)

நீள்மொழி மறவர் எறிவனர் உயர்த்த – புறம் 369/3

மேல்


எறிவார் (1)

கோதை வரி பந்து கொண்டு எறிவார்
பேதை மட நோக்கம் பிறிது ஆக ஊத – பரி 9/47,48

மேல்


எறிவான் (2)

படை மாண் அரசை பல கால் மழுவாள்-அதனால் எறிவான்
மிடை மா வலி தான் அனையான் வில்லால் அடுமா வல்லாய் – கம்.அயோ:4 56/1,2
எறிவான் உயர் சூலம் எடுத்தலும் இன்னே – கம்.யுத்2:18 248/1

மேல்


எறிவான்-கொல்லோ (1)

வெந்து உடன்று எறிவான்-கொல்லோ
நெடிது வந்தன்றால் நெடுந்தகை தேரே – புறம் 296/4,5

மேல்


எறிவிடத்து (1)

எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் – அகம் 216/13

மேல்


எறிவு (2)

குழுவு நுண் தொளை வேயினும் குறி நரம்பு எறிவு உற்று – கம்.அயோ:10 28/1
கலங்கி வல் விசை கால் கிளர்ந்து எறிவு உற கடைக்கால் – கம்.கிட்:7 65/3

மேல்


எறிவென் (1)

ஆகம் உற உய்த்து எறிவென் என்று எதிர் அழன்றாள் – கம்.பால:7 34/4

மேல்


எறிவோரும் (1)

வண்ண நீர் கரந்த வட்டு விட்டு எறிவோரும்
மணம் வரு மாலையின் வட்டிப்போரை – பரி 11/55,56

மேல்


எறுப்பு (1)

எறுப்பு_இனம் கடையுற யானையே முதல் – கம்.ஆரண்:15 2/1

மேல்


எறுப்பு_இனம் (1)

எறுப்பு_இனம் கடையுற யானையே முதல் – கம்.ஆரண்:15 2/1

மேல்


எறும்பி (2)

எறும்பி அளையின் குறும் பல் சுனைய – குறு 12/1
நுண் பல் எறும்பி கொண்டு அளை செறித்த – அகம் 377/3

மேல்


எறும்பின் (1)

சிறு நுண் எறும்பின் சில் ஒழுக்கு ஏய்ப்ப – புறம் 173/7

மேல்


எறும்பும் (1)

எறும்பும் மூசா இறும்பூது மரபின் – பதி 30/38

மேல்


எறுழ் (40)

படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – பெரும் 60
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 74
சிலை நவில் எறுழ் தோள் ஓச்சி வலன் வளையூஉ – பெரும் 145
மா தாங்கு எறுழ் தோள் மறவர் தம்-மின் – மது 729
படலை கண்ணி பரேர் எறுழ் திணி தோள் – நெடு 31
பசு மணி பொருத பரேர் எறுழ் கழல் கால் – பட் 294
கால் எறுழ் ஒள் வீ தாஅய – ஐங் 308/3
எழூஉ நிவந்து அன்ன பரேர் எறுழ் முழவு தோள் – பதி 31/20
புண் உடை எறுழ் தோள் புடையல் அம் கழல் கால் – பதி 80/7
எருத்து வலிய எறுழ் நோக்கு இரலை – கலி 15/5
பெரும் களிற்று இனத்தொடு வீங்கு எருத்து எறுழ் முன்பின் – கலி 48/6
கழித்து உறை செறியா வாள் உடை எறுழ் தோள் – அகம் 24/16
இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் – அகம் 78/2
பனை திரள் அன்ன பரேர் எறுழ் தட கை – அகம் 148/1
வல் வில் எறுழ் தோள் பரதவர் கோமான் – அகம் 226/7
தோல் பெயரிய எறுழ் முன்பின் – புறம் 7/6
பீடு உடைய எறுழ் முன்பின் – புறம் 17/16
எறுழ் வலி கலுழனே என்ன உன்னி அ – கம்.ஆரண்:4 10/3
எறுழ் வலி தடம் தோள்களால் சிலையை நாண் ஏற்றி – கம்.கிட்:4 2/3
எறுழ் வலி கணவனை எய்தி யாறு எலாம் – கம்.கிட்:10 115/3
இணர் தொகை ஈன்ற பொன் தார் எறுழ் வலி தடம் தோள் எந்தாய் – கம்.கிட்:11 87/3
ஆனை ஆயிரம் ஆயிரத்து எறுழ் வலி அமைந்த – கம்.கிட்:12 2/1
எண்கின் ஈட்டம் கொண்டு எறுழ் வலி தூமிரன் இறுத்தான் – கம்.கிட்:12 6/4
தாடகைக்கு இரட்டி எறுழ் வலி தழைத்த தகைமையர் தட வரை பொறுக்கும் – கம்.சுந்:3 91/3
இனையது ஓர் தன்மை எறுழ் வலி அரக்கர் ஏந்தல் வந்து எய்துகின்றானை – கம்.சுந்:3 93/1
போயின உயிரளாம் என நடுங்கி பொறி வரி எறுழ் வலி புகை கண் – கம்.சுந்:3 94/3
இலங்கு வெம் சினத்து அம் சிறை எறுழ் வலி கலுழன் – கம்.சுந்:9 2/1
இல்லை இல்லையால் எறுழ் வலிக்கு யாரொடும் இகல – கம்.சுந்:11 37/2
ஏக நாதனை எறுழ் வலி தோள் பிணித்து ஈர்த்த – கம்.சுந்:11 41/3
எண்ணின் மீ சென்ற எறுழ் வலி திறல் உடை இகலோன் – கம்.சுந்:11 51/2
மொய்ம்பினின் எறுழ் வலி கருளன் மும்மையார் – கம்.சுந்:12 12/4
என்னுடை ஈட்டினான் அ வாலியை எறுழ் வாய் அம்பால் – கம்.சுந்:12 80/1
எறுழ் வலி பொரு இல் தோள் அவுணரோடு அமரர் பண்டு இகல் செய் காலத்து – கம்.யுத்1:2 87/1
வள்ளல் பெரு வெள்ளத்து எறுழ் வலியாரினும் வலியான் – கம்.யுத்2:15 185/2
எற்றினன் குத்தினன் எறுழ் வெம் கைகளால் – கம்.யுத்2:16 259/4
என் சென்ற தன்மை சொல்லி எறுழ் வலி அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 196/1
இடங்கரின் வய போத்து அன்ன எறுழ் வலி அரக்கர் யாரும் – கம்.யுத்2:19 284/2
இந்திரன் விடையின் பாகன் எறுழ் வலி கலுழன் ஏறும் – கம்.யுத்2:19 288/1
இடங்கர் ஏறு எறுழ் வலி அரக்கன் நேர் ஈர்க்கும் – கம்.யுத்3:22 73/3
ஏந்தல் பல் மணி எறுழ் வலி திரள் புயத்து இராமன் – கம்.யுத்4:37 104/4

மேல்


எறுழம் (1)

எரி புரை எறுழம் சுள்ளி கூவிரம் – குறி 66

மேல்


என் (1563)

இசையேன் புக்கு என் இடும்பை தீர – பொரு 67
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
கனவு என மருண்ட என் நெஞ்சு ஏமாப்ப – பொரு 98
என் அறி அளவையின் வேண்டுவ முகந்துகொண்டு – பொரு 128
ஒலி மென் கூந்தல் என் தோழி மேனி – குறி 2
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை – குறி 183
புள்ளினிர் மன்ற என் தாக்கு-உறுதலின் – மலை 66
என்றும் என் தோள் பிரிபு அறியலரே – நற் 1/2
அளியரோ அளியர் என் ஆயத்தோர் என – நற் 12/8
உரியை வாழி என் நெஞ்சே பொருளே – நற் 16/4
கண்டும் கழல் தொடி வலித்த என்
பண்பு இல் செய்தி நினைப்பு ஆகின்றே – நற் 25/11,12
என் கை கொண்டு தன் கண் ஒற்றியும் – நற் 28/1
தன் கை கொண்டு என் நன் நுதல் நீவியும் – நற் 28/2
விம்மு-உறு கிளவியள் என் முகம் நோக்கி – நற் 33/10
தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் – நற் 37/7
பேணீர் ஆகுவிர் ஐய என் தோழி – நற் 46/4
அன்பு இலை வாழி என் நெஞ்சே வெம் போர் – நற் 52/8
நொதுமல் நெஞ்சம் கொள்ளாது என் குறை – நற் 54/7
என் முகம் நோக்கியோளே அன்னாய் – நற் 55/9
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/8
துஞ்சாயோ என் குறு_மகள் என்றலின் – நற் 61/5
சொல் வெளிப்படாமை மெல்ல என் நெஞ்சில் – நற் 61/6
மரம் வறிது ஆக சோர்ந்து உக்கு ஆங்கு என்
அறிவும் உள்ளமும் அவர்-வயின் சென்று என – நற் 64/7,8
வறிதால் இகுளை என் யாக்கை இனி அவர் – நற் 64/9
மாண் நலம் கையற கலுழும் என்
மாய குறு_மகள் மலர் ஏர் கண்ணே – நற் 66/10,11
கழனி நல் ஊர் மகிழ்நர்க்கு என்
இழை நெகிழ் பருவரல் செப்பாதோயே – நற் 70/8,9
யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என்
பிரிதல் சூழான்-மன்னே இனியே – நற் 72/6,7
அஞ்சுவல் தோழி என் நெஞ்சத்தானே – நற் 72/11
பூ கெழு படப்பை சாய்க்காட்டு அன்ன என்
நுதல் கவின் அழிக்கும் பசலையும் – நற் 73/9,10
உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல் – நற் 75/5
உறாஅ நோக்கம் உற்ற என்
பைதல் நெஞ்சம் உய்யும் மாறே – நற் 75/9,10
என் உயவு அறிதியோ நன் நடை கொடிச்சி – நற் 82/3
விடுத்தற்கு ஆகாது பிணித்த என் நெஞ்சே – நற் 95/10
கண்ணொடு வாரா என் நார் இல் நெஞ்சே – நற் 98/12
நின் குறை முடித்த பின்றை என் குறை – நற் 102/3
இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே – நற் 116/12
நொதுமலாட்டிக்கு நோம் என் நெஞ்சே – நற் 118/11
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – நற் 122/1
கள் கமழ் பொறையாறு அன்ன என்
நல் தோள் நெகிழ மறத்தல் நுமக்கே – நற் 131/8,9
என் ஐ வாழிய பலவே பன்னிய – நற் 136/4
மையல் நெஞ்சம் என் மொழி கொளினே – நற் 146/11
உண்டல் அளித்து என் உடம்பே விறல் போர் – நற் 153/7
நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே – நற் 154/12
இன்று என் நெஞ்சம் போல தொன்று நனி – நற் 163/6
அடு பால் அன்ன என் பசலை மெய்யே – நற் 175/9
நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின் – நற் 176/2
விளிந்தன்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – நற் 178/10
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
மணி வாழ் பாவை நடை கற்று அன்ன என்
அணி இயல் குறு_மகள் ஆடிய – நற் 184/7,8
என் நோக்கினளே அன்னை நாளை – நற் 191/8
என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய் – நற் 196/6
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/7
தெளிந்தனம் மன்ற தேயர் என் உயிர் என – நற் 197/4
முன்_நாள் உம்பர் கழிந்த என் மகள் – நற் 198/3
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து – நற் 199/4
போதல் ஒல்லாள் என் நெஞ்சத்தானே – நற் 201/12
இன் சொல் மேவலைப்பட்ட என் நெஞ்சு உண – நற் 204/5
என் முகம் நோக்கினள் எவன்-கொல் தோழி – நற் 206/8
தவிரும் காலை ஆயின் என்
உயிரோடு எல்லாம் உடன் வாங்கும்மே – நற் 209/8,9
பின் ஈர் ஓதி என் தோழிக்கு அன்னோ – நற் 227/4
என் எனப்படுமோ தோழி மின்னு வசிபு – நற் 228/1
முனிவு இல் பரத்தையை என் துறந்து அருளாய் – நற் 230/6
வியல் அறை மூழ்கிய வளி என்
பயலை ஆகம் தீண்டிய சிறிதே – நற் 236/9,10
செயலை அம் தளிர் அன்ன என்
மதன் இல் மா மெய் பசலையும் கண்டே – நற் 244/10,11
தெளி தீம் கிளவி யாரையோ என்
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என – நற் 245/6,7
நின் வழி படூஉம் என் தோழி நன் நுதல் – நற் 247/7
நின் புறங்காத்தலும் காண்போய் நீ என்
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய – நற் 251/6,7
மலி புனல் வாயில் இருப்பை அன்ன என்
ஒலி பல் கூந்தல் நலம் பெற புனைந்த – நற் 260/7,8
என் பெரிது அளித்தனை நீயே பொற்பு உடை – நற் 270/7
குவளை உண்கண் என் மகள் ஓர் அன்ன – நற் 271/8
தா இன்று கழிக என் கொள்ளா கூற்றே – நற் 271/12
பெரும் கையற்ற என் சிறுமை பலர் வாய் – நற் 272/8
நீர் கொள் நெடும் சுனை அமைந்து வார்ந்து உறைந்து என்
கண் போல் நீலம் தண் கமழ் சிறக்கும் – நற் 273/7,8
அறன் இலாளன் புகழ என்
பெறினும் வல்லேன்-மன் தோழி யானே – நற் 275/8,9
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
தொன்று முதிர் வேளிர் குன்றூர் அன்ன என்
நன் மனை நனி விருந்து அயரும் – நற் 280/8,9
வீவது-கொல் என் வருந்திய உடம்பே – நற் 284/11
சென்றோர் மன்ற செலீஇயர் என் உயிர் என – நற் 286/4
கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை – நற் 289/6
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் – நற் 290/4
என் ஆவது-கொல் தோழி மன்னர் – நற் 296/1
மணி மிடை பொன்னின் மாமை சாய என்
அணி நலம் சிதைக்கும்-மார் பசலை அதனால் – நற் 304/6,7
தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி – நற் 309/2
நோகோ யானே நோம் என் நெஞ்சே – நற் 312/1
என் ஆகுவ-கொல் தானே எந்தை – நற் 317/7
நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல் – நற் 324/2
இகுளை தோழி இஃது என் எனப்படுமோ – நற் 332/1
வாணன் சிறுகுடி அன்ன என்
கோள் நேர் எல் வளை நெகிழ்த்த நும்மே – நற் 340/9,10
என் வாய் நின் மொழி மாட்டேன் நின்-வயின் – நற் 342/3
என் என படுமோ என்றலும் உண்டே – நற் 342/10
காண வீடுமோ தோழி என் நலனே – நற் 347/11
உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே – நற் 348/10
என் என நினையும்-கொல் பரதவர் மகளே – நற் 349/10
தேர் வண் விராஅன் இருப்பை அன்ன என்
தொல் கவின் தொலையினும் தொலைக சார – நற் 350/4,5
பெறுகுவள்-மன்னோ என் தோழி தன் நலனே – நற் 351/9
அம் சில் ஓதி என் தோழி தோள் துயில் – நற் 355/8
என் கண் ஓடி அளி-மதி – நற் 355/10
வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள் – நற் 356/7
நின் குறிப்பு எவனோ தோழி என் குறிப்பு – நற் 357/1
இன்னேம் ஆக என் கண்டு நாணி – நற் 358/3
பசும் பூண் வழுதி மருங்கை அன்ன என்
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய – நற் 358/10,11
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என்
நிறை அடு காமம் நீந்தும் ஆறே – நற் 369/10,11
உள்ளினென் உறையும் என் கண்டு மெல்ல – நற் 370/9
காண் இனி வாழி என் நெஞ்சே நாண் விட்டு – நற் 384/9
அன்னையும் அமர்ந்து நோக்கினளே என் ஐயும் – நற் 389/3
கண்ணும் காட்சி தௌவின என் நீத்து – நற் 397/3
மறக்குவேன்-கொல் என் காதலன் எனவே – நற் 397/9
கெடு அறியாய் என் நெஞ்சத்தானே – நற் 400/10
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/1
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/1
அமைவு இலர் ஆகுதல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 4/4
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே முனாது – குறு 11/4
என் ஐ இன்றியும் கழிவது-கொல்லோ – குறு 24/2
எனக்கும் ஆகாது என் ஐக்கும் உதவாது – குறு 27/3
திதலை அல்குல் என் மாமை கவினே – குறு 27/5
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என்
உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே – குறு 28/4,5
யானும் ஓர் ஆடு_கள_மகளே என் கை – குறு 31/4
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என்
அல்லல் நெஞ்சம் அலமலக்கு-உறுமே – குறு 43/4,5
யானே ஈண்டையேனே என் நலனே – குறு 54/1
அளியளோ அளியள் என் நெஞ்சு அமர்ந்தோளே – குறு 56/5
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி – குறு 81/2
என் ஆகுவர்-கொல் பிரிந்திசினோரே – குறு 94/5
தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே – குறு 95/5
என் ஆகுவை-கொல் நன்_நுதல் நீயே – குறு 96/4
யானே ஈண்டையேனே என் நலனே – குறு 97/1
என் ஆயினள்-கொல் என்னாதோரே – குறு 110/8
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/5
நாரை மிதிக்கும் என் மகள் நுதலே – குறு 114/5
தாம் பசந்தன என் தட மென் தோளே – குறு 121/6
பன் மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே – குறு 123/5
விழவு மேம்பட்ட என் நலனே பழ விறல் – குறு 125/4
பெரும் பெயல் உண்மையின் இலை ஒலித்து ஆங்கு என்
உரம் செத்தும் உளெனே தோழி என் – குறு 133/3,4
உரம் செத்தும் உளெனே தோழி என்
நலம் புதிது உண்ட புலம்பினானே – குறு 133/4,5
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து – குறு 137/2
பள்ளி யானையின் உயிர்த்து என்
உள்ளம் பின்னும் தன் உழையதுவே – குறு 142/4,5
அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/3
துட்கென்றன்று என் தூ நெஞ்சம் – குறு 157/2
என் மலைந்தனன்-கொல் தானே தன் மலை – குறு 161/5
தலை வரம்பு அறியாது வருந்தும் என் நெஞ்சே – குறு 172/7
பல் நாள் வந்து பணிமொழி பயிற்றி என்
நன்னர் நெஞ்சம் நெகிழ்த்த பின்றை – குறு 176/2,3
ஏறு உடை மழையின் கலிழும் என் நெஞ்சே – குறு 176/7
கல் மிசை கவியும் நாடற்கு என்
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/7,8
வலியன் என்னாது மெலியும் என் நெஞ்சே – குறு 187/5
மாலை வந்தன்று என் மாண் நலம் குறித்தே – குறு 188/4
என் எனப்படும்-கொல் தோழி மின்னு வர – குறு 194/1
ஏதில கலந்த இரண்டற்கு என்
பேதை நெஞ்சம் பெரு மலக்கு-உறுமே – குறு 194/4,5
செய்வு-உறு பாவை அன்ன என்
மெய் பிறிது ஆகுதல் அறியாதோரே – குறு 195/6,7
வேம்பின் பைம் காய் என் தோழி தரினே – குறு 196/1
காதலர் பிரிந்த என் குறித்து வருமே – குறு 197/5
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே – குறு 202/1
நோம் என் நெஞ்சே நோம் என் நெஞ்சே – குறு 202/1
இன்னா செய்தல் நோம் என் நெஞ்சே – குறு 202/5
ஒரீஇனன் ஒழுகும் என் ஐக்கு – குறு 203/5
யாங்கு அறிந்தன்று-கொல் தோழி என்
தேம் கமழ் திரு நுதல் ஊர்தரும் பசப்பே – குறு 205/6,7
எழு கலத்து ஏந்தினும் சிறிது என் தோழி – குறு 210/4
மின்னும் தோழி என் இன் உயிர் குறித்தே – குறு 216/7
யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என – குறு 217/3
பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர் – குறு 219/1
என் ஐ கொண்டான் யாம் இன்னமால் இனியே – குறு 223/7
தான் அது துணிகுவன் அல்லன் யான் என்
பேதைமையால் பெருந்தகை கெழுமி – குறு 230/2,3
தண் கடல் சேர்ப்ப நீ உண்ட என் நலனே – குறு 236/6
தொண்டி அன்ன என் நலம் தந்து – குறு 238/4
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – குறு 243/5
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என்
நலம் இழந்ததனினும் நனி இன்னாதே – குறு 245/1,2
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண் – குறு 261/5
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என்
நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே – குறு 261/7,8
கேளிர் வாழியோ கேளிர் நாளும் என்
நெஞ்சு பிணிக்கொண்ட அம் சில் ஓதி – குறு 280/1,2
நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே – குறு 300/5
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே – குறு 301/8
துஞ்சு ஊர் யாமத்தானும் என்
நெஞ்சத்து அல்லது வரவு அறியானே – குறு 302/7,8
பசந்தனள்-மன் என் தோழி என்னொடும் – குறு 303/5
மறத்தியோ வாழி என் நெஞ்சே பல உடன் – குறு 306/3
நெருஞ்சி அனைய என் பெரும் பணை தோளே – குறு 315/4
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/8
அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே – குறு 324/7
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/6
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – குறு 340/7
வாழ்வேன் தோழி என் வன்கணானே – குறு 341/7
என் புறங்கூறும் என்ப தெற்றென – குறு 364/4
நின் வரைப்பினள் என் தோழி – குறு 397/7
அல்லன் என்னும் என் தட மென் தோளே – ஐங் 11/4
தோற்க தில்ல என் தட மென் தோளே – ஐங் 12/4
வறிது ஆகின்று என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 17/4
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ – ஐங் 18/3
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என்
இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே – ஐங் 20/4,5
ஏதிலாளற்கு பசந்த என் கண்ணே – ஐங் 34/4
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 35/4
பசப்பு அணிந்தனவால் மகிழ்ந என் கண்ணே – ஐங் 45/4
இவட்கு மருந்து அன்மை நோம் என் நெஞ்சே – ஐங் 59/4
கண்ணின் காணின் என் ஆகுவள்-கொல் – ஐங் 84/2
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி – ஐங் 107/1
என் ஐ என்றும் யாமே இ ஊர் – ஐங் 110/3
புல்லென்றன என் புரி வளை தோளே – ஐங் 133/3
தான் வந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 134/3
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 142/3
இனி பசந்தன்று என் மாமை கவினே – ஐங் 144/3
இனிய மன்ற என் மாமை கவினே – ஐங் 146/3
துறைவன் துறந்து என துறந்து என்
இறை ஏர் முன்கை நீங்கிய வளையே – ஐங் 163/3,4
துறைவன் சொல்லிய சொல் என்
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே – ஐங் 165/3,4
என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/5
என் செய பசக்கும் தோழி என் கண்ணே – ஐங் 169/5
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே – ஐங் 171/4
என் கண்டு நயந்து நீ நல்கா-காலே – ஐங் 178/4
நல்லன ஆயின தோழி என் கண்ணே – ஐங் 189/4
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என்
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – ஐங் 191/4,5
வீங்கின மாதோ தோழி என் வளையே – ஐங் 192/4
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் ஐ – ஐங் 201/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை என் தோழி – ஐங் 205/1
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய – ஐங் 221/2
சில் நிரை ஓதி என் நுதல் பசப்பதுவே – ஐங் 222/4
என் ஆவது-கொல் நம் இன் உயிர் நிலையே – ஐங் 228/4
பெயல் ஆனா என் கண்ணே தெய்யோ – ஐங் 232/4
என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4
வந்தனன் வந்தன்று தோழி என் நலனே – ஐங் 263/4
பொன் போல் புதல்வனோடு என் நீத்தோனே – ஐங் 265/4
என் பயக்கும்மோ நம் விட்டு துறந்தே – ஐங் 268/5
சென்றனன் வாழி தோழி என்
மென் தோள் கவினும் பாயலும் கொண்டே – ஐங் 274/4,5
பயப்ப நீத்தல் என் இவள் – ஐங் 277/4
உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே – ஐங் 280/5
கவரும் தோழி என் மாமை கவினே – ஐங் 286/5
நலம் பெறு கையின் என் கண்புதைத்தோயே – ஐங் 293/2
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/5
குன்று கெழு நாடனொடு சென்ற என் நெஞ்சே – ஐங் 295/6
நீடுவர்-கொல் என நினையும் என் நெஞ்சே – ஐங் 311/4
கோள் வல் என் ஐயை மறைத்த குன்றே – ஐங் 312/4
ஒழிந்தோள் கொண்ட என் உரம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 329/5
அணங்கு என நினையும் என் அணங்கு உறு நெஞ்சே – ஐங் 363/4
என் நோற்றனையோ மாவின் தளிரே – ஐங் 365/5
அற நெறி இது என தெளிந்த என்
பிறை நுதல் குறு_மகள் போகிய சுரனே – ஐங் 371/4,5
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே – ஐங் 372/4
வெம் சுரம் என் மகள் உய்த்த – ஐங் 373/4
இது என் பாவைக்கு இனிய நன் பாவை – ஐங் 375/1
இது என் பைம் கிளி எடுத்த பைம் கிளி – ஐங் 375/2
இது என் பூவைக்கு இனிய சொல் பூவை என்று – ஐங் 375/3
நீங்கினளோ என் பூ கணோளே – ஐங் 375/6
சென்றனள் மன்ற என் மகளே – ஐங் 377/3
நேர் இறை முன்கை என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 384/5
என் கெடுத்து இருந்த அறனில் யாய்க்கே – ஐங் 385/6
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை – ஐங் 389/3
இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 397/5
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/4
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
மறந்து அமைகல்லாது என் மடம் கெழு நெஞ்சே – ஐங் 457/4
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – ஐங் 458/4
என் ஆகுவன்-கொல் அளியென் யானே – ஐங் 460/5
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – ஐங் 471/5
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி – ஐங் 475/2
நில்லாள் திரை மூழ்கி நீங்கி எழுந்து என் மேல் – பரி 6/88
என் பாணி நில் நில் எலாஅ பாணி நீ நின் சூள் – பரி 8/56
இடு துனி கை ஆறா என் துயர் கூர – பரி 8/78
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என்
சொல் வரை தங்கினர் காதலோரே – கலி 2/28,29
உள்ளினிர் என்பது அறிந்தனள் என் தோழி – கலி 4/8
போழ்து இடைப்படாஅமல் முயங்கியும் அமையார் என்
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/10,11
கள்ளினும் மகிழ்செயும் என உரைத்தும் அமையார் என்
ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/14,15
கண்ணொடு தொடுத்து என நோக்கியும் அமையார் என்
ஒண் நுதல் நீவுவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/18,19
கழி பெரு நல்கல் ஒன்று உடைத்து என என் தோழி – கலி 4/22
என் நீர் அறியாதீர் போல இவை கூறல் – கலி 6/7
என் மகள் ஒருத்தியும் பிறள் மகன் ஒருவனும் – கலி 9/6
மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/13
நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/16
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/19
என் தோள் எழுதிய தொய்யிலும் யாழ நின் – கலி 18/3
என் திறம் யாதும் வினவல் வினவின் – கலி 19/10
நின் ஆங்கு வரூஉம் என் நெஞ்சினை – கலி 23/18
என் ஆங்கு வாராது ஓம்பினை கொண்மே – கலி 23/19
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் – கலி 24/7
போய் இன்று சொல் என் உயிர் – கலி 24/17
தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார் – கலி 26/10
வசை தீர்ந்த என் நலம் வாடுவது அருளுவார் – கலி 26/14
சேயார் கண் சென்ற என் நெஞ்சினை சில்_மொழி – கலி 29/10
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/18
ஆர்ப்பது போலும் பொழுது என் அணி நலம் – கலி 33/14
உகுவது போலும் என் நெஞ்சு எள்ளி – கலி 33/17
உகுவன போலும் வளை என் கண் போல் – கலி 33/19
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/11
பனி அறல் வாரும் என் கண் – கலி 36/15
முலை இடை கனலும் என் நெஞ்சு – கலி 36/17
வேள்வி ஆவியின் உயிர்க்கும் என் நெஞ்சே – கலி 36/26
காணான் கழிதலும் உண்டு என்று ஒரு நாள் என்
தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் – கலி 37/10,11
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி – கலி 39/5
என் ஐயர்க்கு உய்த்து உரைத்தாள் யாய் – கலி 39/22
தம் நாண் தாம் தாங்குவார் என் நோற்றனர்-கொல் – கலி 39/33
நெய்தல் இதழ் உண்கண் நின் கண் ஆக என் கண் மன – கலி 39/45
இள மழை வைகலும் ஆடும் என் முன்கை – கலி 41/26
மண்ணா மணி போல தோன்றும் என் மேனியை – கலி 41/33
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என்
நெஞ்சம் பிணிக்கொண்டவன் – கலி 42/26,27
தாழ் இரும் கூந்தல் என் தோழியை கை கவியா – கலி 42/29
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என்
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/31,32
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு – கலி 43/29
என்னையும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு – கலி 44/9
சேரியும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு ஆங்கு – கலி 44/12
ஆயமும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு – கலி 44/15
புல் ஆரா புணர்ச்சியால் புலம்பிய என் தோழி – கலி 45/10
கடை என கலுழும் நோய் கைம்மிக என் தோழி – கலி 45/14
யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி – கலி 45/18
தன் தீமை பல கூறி கழறலின் என் தோழி – கலி 45/21
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப – கலி 46/19
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் – கலி 47/11
நிரை வளை முன்கை என் தோழியை நோக்கி – கலி 50/8
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
விளியா நோய் உழந்து ஆனா என் தோழி நின் மலை – கலி 53/21
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு – கலி 54/9
மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே – கலி 57/24
உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக – கலி 58/7
நடை மெலிந்து அயர்வு-உறீஇ நாளும் என் நலியும் நோய் – கலி 58/11
பின்னு விட்டு இருளிய ஐம்பால் கண்டு என் பால – கலி 59/8
என் செய்தான்-கொல்லோ இஃது ஒத்தன் தன்-கண் – கலி 60/9
என் செய்வாம்-கொல் இனி நாம் பொன் செய்வாம் – கலி 60/22
எல்லா இஃது ஒத்தன் என் பெறான் கேட்டை காண் – கலி 61/1
என் நீ பெறாதது ஈது என் – கலி 61/9
என் நீ பெறாதது ஈது என்
சொல்லின் மறாதீவாள்-மன்னோ இவள் – கலி 61/9,10
விரும்பி யான் விட்டேனும் போல்வல் என் தோள் மேல் – கலி 63/7
என்னாமை என் மெய் தொடு – கலி 63/13
என் உழுவாய் நீ மற்று இனி – கலி 64/18
என் பார்த்து உறுவோய் கேள் இனி தெற்றென – கலி 75/13
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது – கலி 75/29
உண்டாதல் சாலா என் உயிர் சாதல் உணர்ந்து நின் – கலி 77/10
என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் – கலி 77/15
சுடர் நோக்கி மலர்ந்து ஆங்கே படின் கூம்பும் மலர் போல் என்
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/15,16
போல வரும் என் உயிர் – கலி 81/10
அதிர்வு இல் படிறு எருக்கி வந்து என் மகன் மேல் – கலி 81/29
நீட்டித்த காரணம் என்
கேட்டீ – கலி 83/6,7
சுரந்த என் மென் முலை பால் பழுது ஆக நீ – கலி 84/4
முந்தைய கண்டும் எழுகல்லாத என் முன்னர் – கலி 84/29
இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/33
நோதலும் உண்டு ஈங்கு என் கை வந்தீ – கலி 85/20
என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32
என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என்
பாராட்டை பாலோ சில – கலி 85/32,33
தேரை வாய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப இயலும் என்
போர் யானை வந்தீக ஈங்கு – கலி 86/9,10
நிலை பாலுள் ஒத்த குறி என் வாய் கேட்டு ஒத்தி – கலி 86/12
அது தக்கது வேற்றுமை என் கண்ணோ ஓராதி தீது இன்மை – கலி 88/15
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
போர் எதிர்ந்த அற்றா புலவல் நீ கூறின் என்
ஆர் உயிர் நிற்கும் ஆறு யாது – கலி 89/5,6
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் – கலி 91/23
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் – கலி 91/23
என் நோற்றனை-கொல்லோ – கலி 94/1
நீ நல்கின் உண்டு என் உயிர் – கலி 94/12
புரப்பேம் என்பாரும் பலரால் பரத்தை என்
பக்கத்து புல்லீயாய் என்னுமால் தொக்க – கலி 94/25,26
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/19
கோளாளர் என் ஒப்பார் இல் என நம் ஆனுள் – கலி 101/43
என் உயிர் புக்கவள் இன்று – கலி 102/8
கூற்று என உட்கிற்று என் நெஞ்சு – கலி 103/45
மாயோன் என்று உட்கிற்று என் நெஞ்சு – கலி 103/55
புக்க-கால் புக்கது என் நெஞ்சு என – கலி 105/69
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என்
கூழையுள் வீழ்ந்தன்று-மன் – கலி 107/8,9
நகை வல்லேன் யான் என்று என் உயிரோடு படை தொட்ட – கலி 108/6
இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம் – கலி 108/28
புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/31
சுற்றி சுழலும் என் நெஞ்சு – கலி 110/11
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு – கலி 110/15
அறியாது அளித்து என் உயிர் – கலி 110/19
விடேன் யான் என் நீ குறித்தது இரும்_கூந்தால் – கலி 112/16
நின்னை என் முன் நின்று – கலி 112/17
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா – கலி 113/6
நின் மொழி கொண்டு யானோ விடுவேன் மற்று என் மொழி கொண்டு – கலி 113/17
என் நெஞ்சம் ஏவல் செயின் – கலி 113/18
பொய்ம்மொழி தேறுவது என்
தெளிந்தேன் தெரி_இழாய் யான் – கலி 113/21,22
புதுவ மலர் தைஇ எமர் என் பெயரால் – கலி 114/3
நீங்கி புறங்கடை போயினாள் யானும் என்
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த – கலி 115/12,13
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள – கலி 117/8
காண்-தக்காய் என் காட்டி காண் – கலி 117/9
காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு – கலி 117/10
போது போல் குவிந்த என் எழில் நலம் எள்ளுவாய் – கலி 118/10
பேணி அவன் சிறிது அளித்த_கால் என்
நாண் இல் நெஞ்சம் நெகிழ்தலும் காண்பல் – கலி 122/10,11
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என்
மருளி நெஞ்சம் மகிழ்தலும் காண்பல் – கலி 122/14,15
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என்
அல்லல் நெஞ்சம் மடங்கலும் காண்பல் – கலி 122/18,19
வருந்தினை அளிய என் மடம் கெழு நெஞ்சே – கலி 123/19
அலமரல் நோயுள் உழக்கும் என் தோழி – கலி 126/20
அலந்து ஆங்கு அமையலென் என்றானை பற்றி என்
நலம் தாராயோ என தொடுப்பேன் போலவும் – கலி 128/10,11
கலந்து ஆங்கே என் கவின் பெற முயங்கி – கலி 128/12
யாது என் பிழைப்பு என நடுங்கி ஆங்கே – கலி 128/20
அனை வரை நின்றது என் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 128/26
என் துயர் அறிந்தனை நரறியோ எம் போல – கலி 129/14
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என்
கையறு நெஞ்சம் கனன்று தீமடுக்கும் – கலி 130/9,10
இரும் கழி மா மலர் கூம்ப அரோ என்
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் – கலி 130/12,13
கோவலர் தீம் குழல் இனைய அரோ என்
பூ எழில் உண்கண் புலம்பு கொண்டு இனையும் – கலி 130/15,16
பெரும் கடல் தெய்வம் நீர் நோக்கி தெளித்து என்
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த – கலி 131/1,2
கானல் கமழ் ஞாழல் வீ ஏய்ப்ப தோழி என்
மேனி சிதைத்தான் துறை – கலி 131/19,20
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என்
மென் தோள் ஞெகிழ்த்தான் துறை – கலி 131/29,30
பழி பரந்து அலர் தூற்ற என் தோழி – கலி 132/23
ஆங்கு அதை அறிந்தனிர் ஆயின் என் தோழி – கலி 133/15
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/17
உயங்கினள் உயிர்க்கும் என் தோழிக்கு – கலி 135/19
பெரிதே காமம் என் உயிர் தவ சிறிதே – கலி 137/2
என் நெஞ்சம் என்னோடு நில்லாமை நனி வௌவி – கலி 138/6
பொறை என் வரைத்து அன்றி பூ_நுதல் ஈத்த – கலி 138/14
உக்குவிடும் என் உயிர் – கலி 138/17
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த – கலி 138/20
தேயும் அளித்து என் உயிர் – கலி 138/23
ஒளியோடு உரு என்னை காட்டி அளியள் என்
நெஞ்சு ஆறு கொண்டாள் அதன் கொண்டும் துஞ்சேன் – கலி 139/6,7
ஓங்கு இரும் பெண்ணை மடல்_ஊர்ந்து என் எவ்வ நோய் – கலி 139/10
காணுநர் எள்ள கலங்கி தலை வந்து என்
ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் – கலி 139/20,21
அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் – கலி 139/26
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என்
துயர் நிலை தீர்த்தல் நும் தலை கடனே – கலி 139/36,37
வடிய வடிந்த வனப்பின் என் நெஞ்சம் – கலி 140/9
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக – கலி 140/15
ஒண்_தொடி நோய் நோக்கில் பட்ட என் நெஞ்ச நோய் – கலி 140/19
என் கண் இடும்பை அறீஇயினென் நும் கண் – கலி 140/30
என்று எல்லீரும் என் செய்தீர் என்னை நகுதிரோ – கலி 142/15
எல்லா நீ உற்றது எவனோ மற்று என்றீரேல் என் சிதை – கலி 142/19
பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என்
நெய்தல் மலர் அன்ன கண் – கலி 142/22,23
அவரை நினைத்து நிறுத்து என் கை நீட்டி – கலி 142/38
தருகுவை ஆயின் தவிரும் என் நெஞ்சத்து – கலி 142/39
கைவிளக்கு ஆக கதிர் சில தாராய் என்
தொய்யில் சிதைத்தானை தேர்கு – கலி 142/43,44
நோய் எரி ஆக சுடினும் சுழற்றி என்
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே – கலி 142/51,52
என் செய்தாள்-கொல் என்பீர் கேட்டீ-மின் பொன் செய்தேன் – கலி 143/9
நிறை உடையேன் ஆகுவேன் மன்ற மறையின் என்
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் – கலி 143/14,15
சென்று சேட்பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 143/16
ஒன்றி முயங்கும் என்று என் பின் வருதிர் மற்று ஆங்கே – கலி 143/17
என் உயிர் காட்டாதோ மற்று – கலி 143/21
வழிபட்டு இரக்குவேன் வந்தேன் என் நெஞ்சம் – கலி 143/24
நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 143/36
இனையும் என் நெஞ்சம் போல் இனம் காப்பார் குழல் தோன்ற – கலி 143/37
சாய என் கிளவி போல் செவ்வழி யாழ் இசை நிற்ப – கலி 143/38
போய என் ஒளியே போல் ஒரு நிலையே பகல் மாய – கலி 143/39
காலன் போல் வந்த கலக்கத்தோடு என்_தலை – கலி 143/40
இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய் – கலி 143/42
பேர் அஞர் செய்த என் கண் – கலி 143/51
என் உயிர் காவாதது – கலி 143/55
என் உற்றாள்-கொல்லோ இஃது ஒத்தி பல் மாண் – கலி 144/2
எல்லா நீ என் அணங்கு உற்றனை யார் நின் இது செய்தார் – கலி 144/9
குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான் – கலி 144/12
உரைப்பனை தங்கிற்று என் இன் உயிர் என்று – கலி 144/13
மருவு-உழி பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 144/15
என் அல்லல் தீராய் எனின் – கலி 144/23
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என்
கண்ணீர் அழலால் தெளித்து – கலி 144/43,44
பாடுவேன் என் நோய் உரைத்து – கலி 144/50
பற்றுவேன் என்று யான் விழிக்கும்-கால் மற்றும் என்
நெஞ்சத்துள் ஓடி ஒளித்து ஆங்கே துஞ்சா நோய் – கலி 144/56,57
ஓஒ கடலே எற்றம் இலாட்டி என் ஏமுற்றாள் என்று இ நோய் – கலி 144/63
வறந்து என்னை செய்தியோ வானம் சிறந்த என்
கண்ணீர் கடலால் கனை துளி வீசாயோ – கலி 145/20,21
பண்பு தர வந்த என் தொடர் நோய் வேது – கலி 145/25
யான் வேண்டு ஒருவன் என் அல்லல் உறீஇயான் – கலி 145/41
வானும் நிலனும் திசையும் துழாவும் என்
ஆனா படர் மிக்க நெஞ்சு – கலி 145/43,44
ஊரவர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆகி என்
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ – கலி 145/45,46
வினை கொண்டு என் காம நோய் நீக்கிய ஊரீர் – கலி 145/51
கனை இருள் வானம் கடல் முகந்து என் மேல் – கலி 145/55
ஞாயிற்று முன்னர் இருள் போல மாய்ந்தது என்
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/65,66
என் மேல் நிலைஇய நோய் – கலி 146/17
மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும் – கலி 146/20
மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும் – கலி 146/20
யாமம் தலைவந்தன்று ஆயின் அதற்கு என் நோய் – கலி 146/34
முதிர்பு என் மேல் முற்றிய வெம்_நோய் உரைப்பின் – கலி 146/39
போலாது என் மெய் கனலும் நோய் – கலி 146/45
வலை அகப்பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 147/21
பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி – கலி 147/41
விடாஅது உயிரொடு கூடிற்று என் உண்கண் – கலி 147/55
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 148/7
வாய் போல் பொய்ம்மொழி எவ்வம் என் களைமா – அகம் 3/14
தொலைவு இல் வெள் வேல் விடலையொடு என் மகள் – அகம் 7/12
மென் தோள் பெற நசைஇ சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 9/26
குன்ற வேயின் திரண்ட என்
மென் தோள் அஞ்ஞை சென்ற ஆறே – அகம் 15/18,19
வருக மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து – அகம் 16/10
உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ – அகம் 17/3
நொதுமலாளன் நெஞ்சு அற பெற்ற என்
சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி – அகம் 17/8,9
வாழ்குவள் அல்லள் என் தோழி யாவதும் – அகம் 18/10
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே பருந்து இருந்து – அகம் 19/2
எழு இனி வாழி என் நெஞ்சே புரி இணர் – அகம் 21/9
நோவல் குறு_மகள் நோயியர் என் உயிர் என – அகம் 25/16
செவிலி கை என் புதல்வனை நோக்கி – அகம் 26/18
செல்வற்கு ஒத்தனம் யாம் என மெல்ல என்
மகன்-வயின் பெயர்தந்தேனே அது கண்டு – அகம் 26/20,21
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என்
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/10,11
என் உர தகைமையின் பெயர்த்து பிறிது என்-வயின் – அகம் 32/14
என் குறை புறனிலை முயலும் – அகம் 32/20
நெறி இரும் கதுப்பின் என் பேதைக்கு – அகம் 35/17
இன் துயில் மார்பில் சென்ற என் நெஞ்சே – அகம் 40/17
பிண்ட நெல்லின் அள்ளூர் அன்ன என்
ஒண் தொடி நெகிழினும் நெகிழ்க – அகம் 46/14,15
மலி பூ சாரல் என் தோழிமாரோடு – அகம் 48/5
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/3
மெல்லென தழீஇயினேன் ஆக என் மகள் – அகம் 49/7
ஒண் நுதல் அரிவை யான் என் செய்கோ எனவே – அகம் 50/14
பொன் உடை தாலி என் மகன் ஒற்றி – அகம் 54/18
வய களிற்று அன்ன காளையொடு என் மகள் – அகம் 55/5
காதல் வேண்டி என் துறந்து – அகம் 55/16
போதல் செல்லா என் உயிரொடு புலந்தே – அகம் 55/17
மட மயில் அன்ன என் நடை மெலி பேதை – அகம் 63/15
கேட்குநள்-கொல் என கலுழும் என் நெஞ்சே – அகம் 63/19
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர் – அகம் 71/16
என் ஆகுவள்-கொல் அளியள் தான் என – அகம் 73/7
என் அழிபு இரங்கும் நின்னொடு யானும் – அகம் 73/8
என் ஆகுவர்-கொல் அளியர் தாம் என – அகம் 78/12
வருந்தினை வாழி என் நெஞ்சே இரும் சிறை – அகம் 79/11
ஐது ஆகின்று என் தளிர் புரை மேனியும் – அகம் 95/2
புரைய அல்ல என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 95/13
அன்னை முன்னர் யாம் என் இதன் படலே – அகம் 95/15
ஆழல் என்றி தோழி யாழ என்
கண் பனி நிறுத்தல் எளிதோ குரவு மலர்ந்து – அகம் 97/15,16
பண்டையின் சிறக்க என் மகட்கு என பரைஇ – அகம் 98/13
என் ஆம்-கொல்லோ தோழி மயங்கிய – அகம் 98/21
என் அகத்து இடும்பை களை-மார் நின்னொடு – அகம் 107/3
துணை ஈர் ஓதி என் தோழியும் வருமே – அகம் 107/22
நின்றோன் போலும் என்றும் என் மகட்கே – அகம் 110/25
நாள் இடைப்படின் என் தோழி வாழாள் – அகம் 112/9
வளம் கெழு நன் நாடு அன்ன என் தோள் மணந்து – அகம் 113/7
சேயர் என்றலின் சிறுமை உற்ற என்
கையறு நெஞ்சத்து எவ்வம் நீங்க – அகம் 113/21,22
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/27
நுண் பூண் எருமை குடநாட்டு அன்ன என்
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும் – அகம் 115/5,6
சிலம்பு நக இயலி சென்ற என் மகட்கே – அகம் 117/9
என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் – அகம் 118/11
கலங்கின்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – அகம் 135/14
இன்னா நீள் இடை நினையும் என் நெஞ்சே – அகம் 138/20
எனக்கு உரித்து என்னாள் நின்ற என்
அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/21,22
வாரேன் வாழி என் நெஞ்சே சேரலர் – அகம் 149/7
நடுங்கின்று அளித்து என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 160/2
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/8
தரு மணல் கிடந்த பாவை என்
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே – அகம் 165/12,13
அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என – அகம் 166/9
என் நிலை உரைமோ நெஞ்சே ஒன்னார் – அகம் 181/3
காவிரி வைப்பின் போஒர் அன்ன என்
செறி வளை உடைத்தலோ இலனே உரிதினின் – அகம் 186/16,17
உரைத்திசின் வாழி என் நெஞ்சே நிரை முகை – அகம் 191/13
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
சூர்_மகள் மாதோ என்னும் என் நெஞ்சே – அகம் 198/17
என் எனப்படும்-கொல் தோழி நன் மகிழ் – அகம் 206/1
என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால் – அகம் 219/6
நலம் புனைந்து எடுத்த என் பொலம் தொடி குறு_மகள் – அகம் 219/9
கான நாடன் உறீஇய நோய்க்கு என்
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென் – அகம் 222/2,3
என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண் – அகம் 227/3
பன் மீன் கூட்டம் என் ஐயர் காட்டிய – அகம் 240/6
முறி புரை எழில் நலத்து என் மகள் துயர் மருங்கு – அகம் 242/8
வல்லே என் முகம் நோக்கி – அகம் 248/15
பல் வேல் முசுண்டை வேம்பி அன்ன என்
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் – அகம் 249/9,10
வைகல்-தோறும் பசலை பாய என்
மெய்யும் பெரும்பிறிது ஆகின்று ஒய்யென – அகம் 253/1,2
கலங்கா மனத்தை ஆகி என் சொல் – அகம் 259/11
வஞ்சி அன்ன என் வள நகர் விளங்க – அகம் 263/12
திரு நுதல் பொலிந்த என் பேதை – அகம் 263/14
என் ஆவது-கொல் தானே பொன் என – அகம் 272/16
கூழை நொச்சி கீழது என் மகள் – அகம் 275/17
பொன் நேர் வண்ணம் கொண்ட என் கண்ணே – அகம் 290/16
என் மயங்கினர்-கொல் நம் காதலோரே – அகம் 293/14
நோனேன் தோழி என் தனிமையானே – அகம் 294/16
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத – அகம் 302/9
என் உழியது-கொல் தானே பன் நாள் – அகம் 317/22
என் கண்டு பெயரும்-காலை யாழ நின் – அகம் 318/11
தகைஇய சென்ற என் நிறை இல் நெஞ்சம் – அகம் 330/8
ஏசுப என்ப என் நலனே அதுவே – அகம் 336/12
ஆரியர் படையின் உடைக என்
நேர் இறை முன்கை வீங்கிய வளையே – அகம் 336/22,23
உள்ளினை வாழி என் நெஞ்சே கள்ளின் – அகம் 343/16
என் ஆவது-கொல் தானே முன்றில் – அகம் 348/1
இடை நெடும் தெருவில் கதுமென கண்டு என்
பொன் தொடி முன்கை பற்றினன் ஆக – அகம் 356/5,6
என் என உரைக்கோ யானே துன்னிய – அகம் 358/11
அன்பால் மொழிந்த என் மொழி கொள்ளாய் – அகம் 361/8
என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக – அகம் 369/12
சிறியோற்கு ஒத்த என் பெரு மட தகுவி – அகம் 369/21
வெறி கொள் பாவையின் பொலிந்த என் அணி துறந்து – அகம் 370/14
தேம்பினை வாழி என் நெஞ்சே வேந்தர் – அகம் 372/14
ஆழல-மன்னோ தோழி என் கண்ணே – அகம் 375/18
மரந்தை அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 376/18
தன் புரந்து எடுத்த என் துறந்து உள்ளாள் – அகம் 383/1
என் ஓர் அன்ன தாயரும் காண – அகம் 385/2
என் புறந்தந்து நின் பாராட்டி – அகம் 389/8
பன் மாண் பேதை ஒழிந்தது என் நெஞ்சே – அகம் 390/17
தண் நறும் கதுப்பில் புணர்ந்தோர் புனைந்த என்
பொதி மாண் முச்சி காண்-தொறும் பண்டை – அகம் 391/6,7
வஞ்சி அன்ன என் நலம் தந்து சென்மே – அகம் 396/19
என் மகள் பெரு மடம் யான் பாராட்ட – அகம் 397/1
குன்று கெழு நாடற்கு என் எனப்படுமோ – அகம் 398/10
நின் ஒன்று கூறுவது உடையோன் என் எனின் – புறம் 57/4
என் ஆவது-கொல் தானே கழனி – புறம் 63/11
என் நிழல் வாழ்நர் செல் நிழல் காணாது – புறம் 72/10
புலவர் பாடாது வரைக என் நிலவரை – புறம் 72/16
மெல்ல வந்து என் நல் அடி பொருந்தி – புறம் 73/1
ஆற்றல் உடையோர் ஆற்றல் போற்றாது என்
உள்ளம் எள்ளிய மடவோன் தெள்ளிதின் – புறம் 73/5,6
ஒல்லா முயக்கு இடை குழைக என் தாரே – புறம் 73/14
அணங்கு அரும் கடும் திறல் என் ஐ முணங்கு நிமிர்ந்து – புறம் 78/2
அடி புனை தொடு கழல் மை அணல் காளைக்கு என்
தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே – புறம் 83/1,2
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக என்றும் – புறம் 83/4
என் ஐ புற்கை உண்டும் பெரும் தோளன்னே – புறம் 84/1
போர் எதிர்ந்து என் ஐ போர்_களம் புகினே – புறம் 84/3
என் ஐக்கு ஊர் இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/1
என் ஐக்கு நாடு இஃது அன்மையானும் – புறம் 85/2
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன் – புறம் 86/2
முழவு தோள் என் ஐயை காணா ஊங்கே – புறம் 88/6
அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே – புறம் 89/9
என் வாய் சொல்லும் அன்ன ஒன்னார் – புறம் 92/4
திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு – புறம் 96/2
ஈர்ப்பு உடை கராஅத்து அன்ன என் ஐ – புறம் 104/4
ஆழ்க என் உள்ளம் போழ்க என் நாவே – புறம் 132/2
ஆழ்க என் உள்ளம் போழ்க என் நாவே – புறம் 132/2
பாழ் ஊர் கிணற்றின் தூர்க என் செவியே – புறம் 132/3
வளை கை விறலி என் பின்னள் ஆக – புறம் 135/4
கசிவு-உற்ற என் பல் கிளையொடு – புறம் 136/8
வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே – புறம் 139/15
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என்
உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி – புறம் 150/3,4
உணர்வோர் யார் என் இடும்பை தீர்க்க என – புறம் 155/2
தீர்தல் செல்லாது என் உயிர் என பல புலந்து – புறம் 159/2
துவ்வாள் ஆகிய என் வெய்யோளும் – புறம் 159/14
ஈத்த நின் புகழ் ஏத்தி தொக்க என்
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப – புறம் 159/20,21
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் – புறம் 161/14
வண்மையின் தொடுத்த என் நயந்தினை கேள்-மதி – புறம் 161/22
என் அளந்து அறிந்தனை நோக்காது சிறந்த – புறம் 161/24
நீரொடு நிறைந்த ஈர் இதழ் மழை கண் என்
மனையோள் எவ்வம் நோக்கி நினைஇ – புறம் 164/6,7
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை – புறம் 164/9
பெரிதால் அத்தை என் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 169/7
எந்தை வாழி ஆதனுங்க என்
நெஞ்சம் திறப்போர் நின் காண்குவரே – புறம் 175/1,2
என் உயிர் யாக்கையின் பிரியும் பொழுதும் – புறம் 175/4
என் யான் மறப்பின் மறக்குவென் வென் வேல் – புறம் 175/5
வழி நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன் – புறம் 176/12
ஏலாது கவிழ்ந்த என் இரவல் மண்டை – புறம் 179/2
மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர் – புறம் 191/3
யான் கண்டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும் – புறம் 191/4
கல் குயின்று அன்ன என் நல்கூர் வளி மறை – புறம் 196/12
காதல் பெறாமையின் கனவினும் அரற்றும் என்
காமர் நெஞ்சம் ஏமாந்து உவப்ப – புறம் 198/7,8
தந்தை தோழன் இவர் என் மகளிர் – புறம் 201/6
கைவண் பாரி_மகளிர் என்ற என்
தேற்றா புன் சொல் நோற்றிசின் பெரும – புறம் 202/15,16
தன் அறியலன்-கொல் என் அறியலன்-கொல் – புறம் 206/7
நின்ற என் நயந்து அருளி ஈது கொண்டு – புறம் 208/3
பிறன் ஆயினன்-கொல் இறீஇயர் என் உயிர் என – புறம் 210/9
பெரும் கையற்ற என் புலம்பு முந்துறுத்தே – புறம் 210/15
நாணாய் ஆயினும் நாண கூறி என்
நுணங்கு செம் நா அணங்க ஏத்தி – புறம் 211/13,14
மனை தொலைந்திருந்த என் வாள்_நுதல் படர்ந்தே – புறம் 211/22
பிசிரோன் என்ப என் உயிர் ஓம்புநனே – புறம் 215/7
தன் பெயர் கிளக்கும்-காலை என் பெயர் – புறம் 216/8
என் ஆவது-கொல் அளியது தானே – புறம் 217/13
என் இவண் ஒழித்த அன்பு இலாள – புறம் 222/4
என் இடம் யாது மற்று இசை வெய்யோயே – புறம் 222/6
புலவு நாறும் என் தலை தைவரும்-மன்னே – புறம் 235/9
கலந்த கேண்மைக்கு ஒவ்வாய் நீ என்
புலந்தனை ஆகுவை புரந்த ஆண்டே – புறம் 236/4,5
என் ஆகுவர்-கொல் என் துன்னியோரே – புறம் 238/13
என் ஆகுவர்-கொல் என் துன்னியோரே – புறம் 238/13
இன்னும் வாழ்வல் என் இதன் பண்பே – புறம் 245/7
வெள் என் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட – புறம் 246/7
என் திறத்து அவலம் கொள்ளல் இனியே – புறம் 253/1
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன் – புறம் 254/8
என் போல் பெரு விதிர்ப்பு உறுக நின்னை – புறம் 255/3
மிக பல ஆயினும் என் ஆம் எனைத்தும் – புறம் 257/11
கண்டனென் மன்ற சோர்க என் கண்ணே – புறம் 261/5
நிரையோடு வரூஉம் என் ஐக்கு – புறம் 262/5
பொறி புணர் உடம்பில் தோன்றி என்
அறிவு கெட நின்ற நல்கூர்மையே – புறம் 266/12,13
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என்
முலை அறுத்திடுவென் யான் என சினைஇ – புறம் 278/4,5
என் ஐ மார்பில் புண்ணும் வெய்ய – புறம் 280/1
என் ஆகுவிர்-கொல் அளியிர் நுமக்கும் – புறம் 280/9
பலர் மீது நீட்டிய மண்டை என் சிறுவனை – புறம் 286/3
என் போல் பெரு விதுப்பு உறுக