உ – முதல் சொற்கள் பகுதி 1- சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

உலர்ந்தது 2
உலர்ந்தது-கொலோ 1
உலர்ந்தன 4
உலர்ந்தனர் 1
உலர்ந்தான் 2
உலர்ந்தில 1
உலர்ந்து 5
உலர்ந்தேன் 2
உலர 1
உலரும் 2
உலவ 1
உலவா 6
உலவாதால் 1
உலவாது 1
உலவாய் 1
உலவார் 1
உலவான் 1
உலவானேல் 1
உலவி 1
உலவு 6
உலவுகின்ற 1
உலவும் 3
உலவை 21
உலவைகள் 2
உலவையால் 1
உலறவும் 1
உலறி 5
உலறிட்டன 1
உலறிடவும் 1
உலறிய 11
உலறினார் 1
உலறினும் 1
உலறு 4
உலறும் 1
உலா 2
உலாம் 31
உலாய் 5
உலாய 2
உலாயது 3
உலாவ 2
உலாவரு 1
உலாவரும் 1
உலாவலால் 1
உலாவி 5
உலாவிட 1
உலாவிய 3
உலாவினர் 1
உலாவினன் 1
உலாவினான் 1
உலாவு 12
உலாவுகின்ற 2
உலாவுகின்றாள் 1
உலாவும் 4
உலாவுமே 1
உலாவுவர் 1
உலாவுவான் 1
உலாவுறு 1
உலை 27
உலை-தொறும் 1
உலை_கல் 2
உலைக்கு 1
உலைகளை 1
உலைகின்றான் 1
உலைத்து 2
உலைதல் 1
உலைந்த 6
உலைந்தவே 1
உலைந்தனர் 3
உலைந்தனன் 1
உலைந்தார் 4
உலைந்திட 1
உலைந்து 19
உலைய 20
உலையலீர் 1
உலையற்க 1
உலையா 8
உலையாக 1
உலையாத 1
உலையாது 2
உலையில் 3
உலையின் 2
உலையும் 3
உலையுள் 1
உலையே 1
உலைவ 1
உலைவன 1
உலைவிலீர் 1
உலைவு 30
உலைவு_இல் 1
உலைவு_இல 2
உலைவும் 2
உலைவுற்றார் 1
உலைவுற்றில 1
உலைவுற்று 1
உலைவுற 4
உலைவுறா-வகை 1
உலைவுறாமல் 1
உலைவுறும் 1
உலைவென் 1
உலைவேன் 1
உலைஇய 2
உலோகமுடை 1
உலோகமும் 2
உலோபம் 2
உலோபர் 2
உலோபேன் 1
உலோவினாரும் 1
உலோவினீரே 1
உவ்வும் 2
உவ 11
உவக்கின்ற 5
உவக்கின்றாள் 1
உவக்கின்றேன்-தன் 1
உவக்கின்றேனை 1
உவக்குநள் 2
உவக்கும் 17
உவக்கும்-மாதோ 1
உவக்குவமே 1
உவகை 66
உவகை-தன்னை 1
உவகைக்கு 2
உவகைய 1
உவகையர் 11
உவகையராய் 1
உவகையள் 3
உவகையன் 11
உவகையால் 5
உவகையாலே 1
உவகையாளன் 1
உவகையான் 2
உவகையின் 17
உவகையினால் 1
உவகையுடன் 1
உவகையும் 7
உவகையேம் 1
உவகையை 1
உவகையொடு 3
உவகையோடு 3
உவகையோடும் 1
உவண 4
உவணத்தின் 1
உவணத்தினோடு 1
உவணத்து 3
உவணம் 3
உவணன் 1
உவத்தல் 1
உவத்தி 1
உவந்த 16
உவந்த-போது 1
உவந்தது 3
உவந்ததுவே 1
உவந்தவள் 1
உவந்தவன் 1
உவந்தவாறு 1
உவந்தன்றே 1
உவந்தன 3
உவந்தனர் 4
உவந்தனள் 2
உவந்தனளே 1
உவந்தனன் 4
உவந்தனை 2
உவந்தனைய 1
உவந்தார் 9
உவந்தாள் 1
உவந்தான் 6
உவந்திசின் 1
உவந்திருந்த 1
உவந்திலன் 1
உவந்தீர் 1
உவந்து 67
உவந்துளான் 1
உவந்தே 1
உவந்தேன் 2
உவந்தோய் 1
உவப்ப 34
உவப்பதன் 1
உவப்பது 1
உவப்பார் 1
உவப்பான் 2
உவப்பு 2
உவப்பென் 1
உவமம் 8
உவமிக்கின் 1
உவமிக்கும் 1
உவமிப்போர் 1
உவமை 53
உவமை-சால் 1
உவமை-செய் 1
உவமைக்கும் 1
உவமைய 1
உவமையன் 1
உவமையாலும் 1
உவமையாளோடும் 1
உவமையும் 2
உவமையே 1
உவமையை 1
உவய 1
உவயம் 1
உவர் 13
உவர்க்கும் 1
உவர்ப்பு 1
உவரா 1
உவரி 21
உவரி_வாய் 1
உவரியில் 1
உவரியின் 1
உவரியுள் 1
உவரியை 2
உவல் 6
உவலை 10
உவவு 6
உவள் 2
உவற்றி 1
உவறு 1
உவன் 4
உவா 12
உவாசவர் 1
உவாவினில் 2
உவாவுற்று 2
உவித்த 1
உவியல் 1
உவையும் 1
உழ 1
உழக்க 2
உழக்கல்-பாலை 1
உழக்கவும் 1
உழக்கி 14
உழக்கிய 2
உழக்கியும் 1
உழக்கினர் 1
உழக்கினான் 1
உழக்கு 2
உழக்குநர் 1
உழக்குநரும் 1
உழக்கும் 28
உழக்கும்-காலை 1
உழக்குவம் 1
உழக்குவான் 1
உழத்தல் 3
உழத்தலின் 2
உழத்தலும் 1
உழத்தியர் 1
உழத்து 1
உழந்த 39
உழந்த-காலை 1
உழந்ததன் 1
உழந்ததை 1
உழந்தமை 1
உழந்தவர்கள் 1
உழந்தன்று-மன்னே 1
உழந்தனர் 1
உழந்தனள் 1
உழந்தனன் 1
உழந்தனை-மன்னே 1
உழந்தார் 2
உழந்தாள் 2
உழந்தான் 2
உழந்திட 1
உழந்து 40
உழந்தே 3
உழப்ப 5
உழப்பதற்கு 1
உழப்பது 3
உழப்பதும் 1
உழப்பம் 1
உழப்பவர் 1
உழப்பவள் 1
உழப்பவன் 1
உழப்பவோ 3
உழப்பார் 1
உழப்பார்-கண் 1
உழப்பாரை 1
உழப்பாளை 1
உழப்பினும் 1
உழப்பேன் 1
உழப்போள் 2
உழல் 19
உழல்கின்ற 1
உழல்கின்றாரை 1
உழல்கின்றிலிர்கள் 1
உழல்குவர் 1
உழல்கேனோ 1
உழல்பவர் 1
உழல்பவன் 1
உழல்வது 1
உழல்வன 1
உழல்வாய் 1
உழல்வார்-மேல் 1
உழல்வீர் 2
உழல்வென் 1
உழல்வென்-கொல்லோ 1
உழல்வேன் 2
உழல்வோர் 1
உழல 2
உழலவிட்டான் 1
உழலா 1
உழலின் 1
உழலும் 7
உழலை 1
உழவ 4
உழவர் 36
உழவர்-தம் 1
உழவர்க்கு 1
உழவரொடு 1
உழவன் 9
உழவனும் 1
உழவனை 1
உழவா 2
உழவின் 6
உழவு 4
உழவு-உறு 1
உழற்றும் 1
உழறல் 1
உழன்ற 1
உழன்று 2
உழாதன 1
உழாது 1
உழாஅ 3
உழாஅது 3
உழி 2
உழிஞ்சில் 2
உழிஞை 8
உழிஞை-மேல் 1
உழிஞையன் 1
உழிஞையை 1
உழிஞையொடு 1
உழிஞையோடு 1
உழிதர 1
உழிதரும் 2
உழியது-கொல் 1
உழு 11
உழுகின்ற 3
உழுஞ்சில் 3
உழுத்து 1
உழுத 28
உழுதாய் 1
உழுதிரோ 1
உழுது 6
உழுதும் 1
உழுதேம் 1
உழுதோய் 1
உழுந்தின் 2
உழுந்தினும் 1
உழுந்து 9
உழும் 4
உழுவது 1
உழுவாய் 1
உழுவை 27
உழுவையின் 2
உழுவையும் 2
உழுவையை 1
உழுவையொடு 1
உழுவையோடு 1
உழை 54
உழை-தொறும் 2
உழை_இனம் 1
உழைக்கும் 4
உழைக்குமால் 1
உழைச்சுற்றம் 1
உழைத்த 1
உழைத்தது 1
உழைத்தவால் 1
உழைத்தனர் 2
உழைத்தனள் 2
உழைத்தார் 2
உழைத்தாள் 1
உழைத்து 4
உழைப்பதானார் 1
உழைப்பது 1
உழைப்பன 1
உழைமான் 2
உழைய 1
உழையதா 1
உழையதுவே 3
உழையம் 2
உழையர் 12
உழையரா 1
உழையராய் 1
உழையரின் 1
உழையரை 1
உழையவும் 1
உழையள் 3
உழையனா 1
உழையார் 1
உழையின் 6
உழையீர் 1
உழையே 2
உழையை 1
உழையோர் 1
உழைஉழை 1
உள் 165
உள்-நின்றும் 1
உள்-வழி 5
உள்-வழியள் 1
உள்_பாடல் 1
உள்_வழி 2
உள்_உள் 1
உள்கிடும் 1
உள்கிய 1
உள்கினம் 1
உள்கும் 1
உள்படுவோரும் 1
உள்புரை 1
உள்வாய் 2
உள்ள 67
உள்ளகத்து 1
உள்ளகம் 4
உள்ளடி 2
உள்ளத்தர் 1
உள்ளத்தள் 1
உள்ளத்தன் 4
உள்ளத்தாய் 1
உள்ளத்தாய்க்கு 1
உள்ளத்தார் 1
உள்ளத்தார்க்கு 1
உள்ளத்தாரும் 1
உள்ளத்தால் 1
உள்ளத்தாள் 3
உள்ளத்தாளை 1
உள்ளத்தான் 7
உள்ளத்தானும் 2
உள்ளத்தானை 1
உள்ளத்தில் 3
உள்ளத்தின் 8
உள்ளத்தினை 1
உள்ளத்தீர் 1
உள்ளத்தீர்கள் 1
உள்ளத்து 51
உள்ளத்துக்கு 1
உள்ளத்துள் 1
உள்ளத்தேம் 1
உள்ளத்தேன் 1
உள்ளத்தை 3
உள்ளத்தோடு 2
உள்ளத்தோரை 1
உள்ளதனை 1
உள்ளதில் 2
உள்ளது 17
உள்ளதும் 1
உள்ளதுவே 2
உள்ளதுவோ 1
உள்ளதே 2
உள்ளதை 6
உள்ளப்படுமால் 1
உள்ளபடி 1
உள்ளம் 160
உள்ளமும் 22
உள்ளமே 5
உள்ளமொடு 42
உள்ளமோடு 1
உள்ளல் 7
உள்ளலமே 1
உள்ளலார்கள் 1
உள்ளலும் 4
உள்ளலேனே 1
உள்ளவர் 5
உள்ளவர்-தம்மை 1
உள்ளவன் 1
உள்ளவா 1
உள்ளவாறு 3
உள்ளவாறும் 1
உள்ளவும் 1
உள்ளவை 3
உள்ளளவும் 1
உள்ளன 8
உள்ளா 6
உள்ளாதவரை 1
உள்ளாது 9
உள்ளாதோரே 1
உள்ளாம் 2
உள்ளாய் 7
உள்ளார் 42
உள்ளார்-கொல் 3
உள்ளார்-கொல்லோ 8
உள்ளார்கள் 1
உள்ளாரே 1
உள்ளாரையும் 1
உள்ளால் 1
உள்ளாள் 8
உள்ளாற்கு 1
உள்ளான் 4
உள்ளான்-கொல்லோ 1
உள்ளி 63
உள்ளி_விழவின் 2
உள்ளிட 1
உள்ளிய 13
உள்ளியது 5
உள்ளியும் 6
உள்ளில் 1
உள்ளின் 4
உள்ளினர் 1
உள்ளினள் 1
உள்ளினள்-கொல்லோ 1
உள்ளினன் 1
உள்ளினார் 2
உள்ளினிர் 2
உள்ளினும் 1
உள்ளினென் 4
உள்ளினேனே 1
உள்ளினை 4
உள்ளீடா 1
உள்ளீடு 2
உள்ளு-தொறு 3
உள்ளு-தொறும் 11
உள்ளு-தோறு 2
உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு 1
உள்ளுடை 1
உள்ளுதல் 1
உள்ளுதற்கு 1
உள்ளுதி 1
உள்ளுதும் 1
உள்ளுநர் 5
உள்ளுப 1
உள்ளுபவோ 1
உள்ளுபு 2
உள்ளும் 12
உள்ளுமோ 2
உள்ளுவது 1
உள்ளுவர் 1
உள்ளுவர்-கொல்லோ 1
உள்ளுவன 1
உள்ளுவாய் 1
உள்ளுவார் 1
உள்ளுவாள் 1
உள்ளுவேனோ 1
உள்ளுவை 2
உள்ளுவோனை 1
உள்ளுள் 3
உள்ளுற 9
உள்ளுறு 1
உள்ளூர் 7
உள்ளே 11
உள்ளேம் 2
உள்ளேன் 8
உள்ளோம் 1
உள்ளோர் 3
உள்ளோர்க்கு 1
உள 233
உள-கொல் 1
உள-கொல்லோ 1
உள_அல்ல 1
உளத்தின் 1
உளத்தினான் 1
உளதன்று 3
உளதன்றோ 1
உளதனையும் 14
உளதா 1
உளதாக 1
உளதாகும் 1
உளதாம் 5
உளதாய் 1
உளதால் 12
உளதானால் 1
உளது 111
உளது-கொல் 1
உளது-அரோ 1
உளது_அன்றால் 1
உளதும் 1
உளதே 7
உளதேல் 4
உளதோ 19
உளப்பட 6
உளம் 29
உளம்-கொடு 1
உளம்தான் 1
உளம்புநர் 1
உளம்பும் 2
உளமே 2
உளமோ 1
உளர் 105
உளர்-கொல் 6
உளர்-கொல்லோ 2
உளர்-கொலாம் 2
உளர்-கொலோ 3
உளர்-மன்னோ 2
உளர்-வயின் 1
உளர்_அல்லர் 1
உளர்தரு 1
உளர்தீயே 1
உளர்ந்த 1
உளர்ந்து 2
உளர்நரும் 1
உளர்ப்பு 2
உளர்பு 2
உளர்வின் 1
உளர 5
உளராமேல் 1
உளராய் 1
உளராயின 1
உளரால் 3
உளரி 3
உளரிய 4
உளரினள் 1
உளரும் 4
உளரே 11
உளரோ 29
உளவா 1
உளவாக்கலும் 1
உளவாக 1
உளவாகுதல் 1
உளவாம் 5
உளவால் 4
உளவும் 1
உளவே 7
உளவேனும் 1
உளவை 1
உளவோ 14
உளள் 2
உளன் 79
உளன்-கொல்லோ 4
உளனா 1
உளனாக 1
உளனாம் 2
உளனாய் 2
உளனே 2
உளனேல் 1
உளனேனும் 1
உளனோ 4
உளாய் 3
உளார் 40
உளார்க்கு 2
உளாரும் 1
உளாருமே 1
உளாரையும் 2
உளாள் 5
உளாளோ 6
உளான் 20
உளானே 1
உளி 9
உளியம் 3
உளியமும் 1
உளியர் 1
உளில் 1
உளீர் 1
உளீரோ 1
உளுக்கவும் 1
உளுக்கி 1
உளுக்கியது 1
உளுக்கினன் 1
உளுக்குவாள் 1
உளுக்குற்றனள் 1
உளெம் 1
உளெமோ 1
உளென் 7
உளெனே 5
உளெனோ 2
உளே 4
உளேம் 2
உளேன் 3
உளேன்-அரோ 1
உளேனே 1
உளை 94
உளை-போலும் 1
உளைக்கின்ற 1
உளைக்கும் 2
உளைகிலன் 1
உளைகின்றது 1
உளைகின்றாரும் 1
உளைத்த 1
உளைத்தன 1
உளைத்தனர் 1
உளைத்தார் 1
உளைந்த 1
உளைந்தனம் 1
உளைந்தனர் 1
உளைந்தனள் 1
உளைந்தாய் 1
உளைந்தாள்-அரோ 1
உளைந்தான் 1
உளைந்தீயாய் 1
உளைந்து 6
உளைந்துஉளைந்து 1
உளைப்பதும் 1
உளைப்புறும் 1
உளைய 12
உளையகிற்றி 1
உளையவும் 1
உளையா 1
உளையாக 1
உளையாய் 1
உளையின் 1
உளையும் 3
உளைவன 2
உளைவார் 1
உளைவாள் 1
உளைவு 6
உளைவுறு 2
உளைவை 1
உளோம் 1
உளோர் 20
உளோர்க்கு 2
உளோர்கள் 2
உளோரும் 2
உளோரை 1
உளோன் 1
உளோனும் 3
உற்கம் 1
உற்கவும் 1
உற்கு 1
உற்பத்தி 1
உற்பலம் 1
உற்பாதங்கள் 1
உற்பாதம் 1
உற்ற 243
உற்ற-பின் 1
உற்ற-போது 2
உற்ற-போதே 1
உற்றதனை 3
உற்றதாம் 1
உற்றதால் 7
உற்றது 119
உற்றதும் 4
உற்றதே 2
உற்றதை 9
உற்றதோ 2
உற்றபடி 2
உற்றமை 2
உற்றவர் 9
உற்றவரை 3
உற்றவள் 1
உற்றவன் 2
உற்றவால் 1
உற்றவாறு 4
உற்றவும் 1
உற்றவேற்கு 1
உற்றவை 1
உற்றன்றால் 1
உற்றன்று 3
உற்றன 31
உற்றனர் 11
உற்றனவும் 1
உற்றனவேயும் 1
உற்றனள் 4
உற்றனளே 1
உற்றனன் 10
உற்றனிர் 1
உற்றனென் 2
உற்றனை 9
உற்றனைய 1
உற்றனையால் 1
உற்றாம் 1
உற்றாய் 6
உற்றாயோ 2
உற்றார் 38
உற்றார்-அரோ 1
உற்றாரின் 1
உற்றாரே 1
உற்றாரை 2
உற்றால் 10
உற்றால்-ஒத்தது 1
உற்றாலும் 1
உற்றாள் 7
உற்றாள்-கொல்லோ 1
உற்றாளை 1
உற்றான் 42
உற்றான்-அரோ 2
உற்றிசினே 1
உற்றிட 3
உற்றிடத்து 1
உற்றிடில் 1
உற்றிருந்து 1
உற்றில 2
உற்றிலம் 1
உற்றிலர் 1
உற்றிலள் 1
உற்றிலன் 4
உற்றிலனால் 1
உற்றிலாதார் 1
உற்றிலார் 1
உற்றிலாள் 1
உற்றிலென் 1
உற்றீயா 1
உற்றீயாள் 1
உற்றீர் 1
உற்று 189
உற்று-உழி 1
உற்று-என 1
உற்றுடைய 1
உற்றுழி 4
உற்றுள 3
உற்றுளது 8
உற்றுளன் 1
உற்றுளோர் 1
உற்றுறு 2
உற்றே 1
உற்றேம் 1
உற்றேற்கு 1
உற்றேன் 4
உற்றேனை 1
உற்றேனோ 1
உற்றோர் 1
உற்றோர்க்கு 1
உற்றோரே 2
உற்றோன் 1
உற 618
உற_உற 1
உறக்கம் 14
உறக்கமும் 1
உறக்கினும் 1
உறக்கு 1
உறக்கும் 2
உறங்க 2
உறங்கல 1
உறங்கலர் 1
உறங்கலால் 1
உறங்கலையால் 1
உறங்கவும் 1
உறங்கா 1
உறங்காதன 1
உறங்காதாய் 1
உறங்கியிற்றார் 1
உறங்கின 2
உறங்கினர் 3
உறங்கினர்கள் 1
உறங்கினும் 1
உறங்கினை 1
உறங்கு 3
உறங்கு-வயின் 1
உறங்குகின்ற 1
உறங்குகின்றது 1
உறங்குகின்றபோது 1
உறங்குகின்றன 1
உறங்குகின்றார் 1
உறங்குகின்றானை 1
உறங்குதி 1
உறங்குதியால் 1
உறங்குதிரோ 1
உறங்கும் 22
உறங்குவ 1
உறங்குவாய் 1
உறங்குவாயோ 1
உறங்குவாரை 1
உறங்குவாள் 1
உறங்குவான் 4
உறங்குவானை 1
உறத்தூர் 1
உறந்தை 16
உறந்தையும் 1
உறந்தையொடு 1
உறந்தையோனே 2
உறல் 20
உறலால் 1
உறலின் 2
உறலே 1
உறவாகலையோ 1
உறவாகி 1
உறவி 1
உறவினை 1
உறவினோடும் 2
உறவு 26
உறவுண்ட 1
உறவும் 4
உறவே 6
உறவொடும் 2
உறவோடு 1
உறவோடும் 1
உறவோர் 1
உறழ் 86
உறழ்த்தோள் 1
உறழ்ந்த 1
உறழ்ந்து 4
உறழ்ந்தும் 2
உறழ்பு 3
உறழ 9
உறழா 1
உறழும் 9
உறற்கு 2
உறா 21
உறா-வகை 2
உறா-வகையின் 1
உறாத 4
உறாதவர் 1
உறாதன 2
உறாது 3
உறாதே 1
உறாமே 1
உறாமையின் 1
உறாவகை 1
உறாற்க 1
உறாஅ 8
உறாஅது 2
உறாஅமை 1
உறாஅலின் 1
உறாஅன் 1
உறி 3
உறியன் 1
உறியொடு 2
உறில் 1
உறின் 10
உறினும் 5
உறீஇ 9
உறீஇய 7
உறீஇயாள் 1
உறீஇயான் 2
உறீஇயினள் 1
உறீஇயினான் 1
உறு 515
உறு-கால் 1
உறு-தொறும் 3
உறுக்கி 4
உறுக்கின 2
உறுக்கினர் 1
உறுக்கு 2
உறுக்கும் 5
உறுக்கும்-தோறும் 1
உறுக்குமால் 1
உறுக்குறும் 1
உறுக 9
உறுகண் 6
உறுகில 1
உறுகிலாது 1
உறுகிலாமை 1
உறுகிற்பானேல் 1
உறுகின்ற 1
உறுகின்றது 2
உறுகின்றன 1
உறுகின்றாரால் 1
உறுகின்றாரை 1
உறுகின்று 1
உறுகு 1
உறுகுவள் 1
உறுகுவை 1
உறுத்த 2
உறுத்தர 1
உறுத்தல் 1
உறுத்தற்கு 1
உறுத்தன 1
உறுத்தி 1
உறுத்திய 1
உறுத்திலா 1
உறுத்து 6
உறுதர 6
உறுதரு 1
உறுதரும் 2
உறுதல் 9
உறுதலும் 1
உறுதலோடும் 1
உறுதி 56
உறுதி-தானும் 1
உறுதிக்கு 1
உறுதிகள் 6
உறுதியால் 1
உறுதியில் 1
உறுதியும் 2
உறுதியே 1
உறுதியை 2
உறுதியோ 1
உறுதிர் 3
உறுதுணை 1
உறுதும் 1
உறுநர் 3
உறுநர்க்கு 1
உறுநரின் 3
உறுநரை 1
உறுப்ப 6
உறுப்பின் 2
உறுப்பினான் 1
உறுப்பு 11
உறுப்பொடு 1
உறுப-மன்னோ 1
உறுபவோ 1
உறுபு 5
உறுபொருள் 1
உறும் 69
உறும்-கொல்லோ 1
உறும்-கொலோ 1
உறும்-தொறும் 1
உறும்படி 2
உறுமா 1
உறுமால் 1
உறுமே 1
உறுமை 1
உறுமோ 2
உறுவ 4
உறுவது 20
உறுவதும் 1
உறுவதே 2
உறுவர் 6
உறுவரும் 1
உறுவரோ 1
உறுவல் 2
உறுவலோ 1
உறுவள் 1
உறுவன் 1
உறுவன 3
உறுவார் 3
உறுவார்களை 1
உறுவாரும் 1
உறுவாள் 4
உறுவாள்-தனை 1
உறுவான் 3
உறுவான்-தனை 1
உறுவி 5
உறுவிய 1
உறுவியை 1
உறுவேன் 2
உறுவோய் 1
உறுவோள் 1
உறூஉம் 6
உறை 238
உறை-தொறும் 1
உறை-மதி 1
உறை-மின் 2
உறை_கிணற்று 1
உறைக்கு 1
உறைக்குந்து 1
உறைக்கும் 16
உறைக்கும்-கால் 1
உறைக்கொண்டு 1
உறைகின்ற 2
உறைகின்றது 1
உறைகின்றது-போல் 1
உறைகின்றதே 1
உறைகின்றாய் 1
உறைகின்றார் 2
உறைகின்றானும் 1
உறைகுவர்-கொல்லோ 1
உறைகுவான் 1
உறைகுவென் 1
உறைத்த 1
உறைத்தர 1
உறைத்தரு 1
உறைத்தரும் 1
உறைத்தலின் 1
உறைத்தன 1
உறைத்து 1
உறைத்தும் 1
உறைதந்தன 1
உறைதரு 1
உறைதரும் 2
உறைதல் 14
உறைதல்லே 1
உறைதலின் 2
உறைதலும் 5
உறைதி 5
உறைதும் 4
உறைந்த 5
உறைந்தது 1
உறைந்தன்றி 1
உறைந்தன 1
உறைந்தார் 3
உறைந்தால் 1
உறைந்தான் 2
உறைந்திசினோர்க்கும் 1
உறைந்து 15
உறைந்துளது 1
உறைந்தோர் 1
உறைநர் 4
உறைநர்க்கும் 2
உறைநரொடு 1
உறைப்ப 21
உறைப்பவும் 2
உறைப்பு 1
உறைப்பு-உழி 1
உறைப்புறு 1
உறைபவர் 10
உறைபவற்கு 1
உறைபு 1
உறைய 5
உறையப்பட்டோள் 1
உறையவும் 3
உறையவே 1
உறையிட 2
உறையில் 1
உறையின் 3
உறையின்றே 1
உறையினும் 5
உறையினை 2
உறையுட்கு 1
உறையுட்டு 2
உறையுநர் 5
உறையும் 92
உறையுள் 19
உறையுள்-கொல் 1
உறையுள்-தனை 1
உறையுள்-நின்று 1
உறையுளாம் 1
உறையுளாய் 1
உறையுளாள் 1
உறையுளும் 1
உறையுளுள்ளே 1
உறையுளை 5
உறையுளொடு 1
உறையுளோ 1
உறையுறு 1
உறையொடு 2
உறைவ 4
உறைவது 2
உறைவது-கொல் 1
உறைவதும் 1
உறைவர் 1
உறைவன் 1
உறைவாய் 3
உறைவார் 2
உறைவார்களும் 1
உறைவார்களோடு 1
உறைவாளும் 1
உறைவான் 1
உறைவானினும் 1
உறைவி 10
உறைவிடம் 17
உறைவிடமாம் 1
உறைவியை 1
உறைவீர் 2
உறைவு 17
உறைவுறும் 1
உறைவென் 2
உறைவெனோ 1
உறைவேம் 1
உறைவேன் 1
உறைவோர் 7
உறைவோர்-தம் 2
உறைவோர்க்கும் 1
உறைவோர்கள் 1
உறைவோள் 3
உறைவோன் 1
உறைஇயரோ 1
உன் 213
உன்-கண் 2
உன்-தன் 3
உன்-தனது 1
உன்-பால் 6
உன்-மேல் 2
உன்-வயத்தது 1
உன்-வயின் 2
உன்பின் 1
உன்மத்தன் 1
உன்முன் 2
உன்ன 16
உன்ன_அரும் 1
உன்னத்து 2
உன்னது 4
உன்னம் 3
உன்னரும் 1
உன்னல் 1
உன்னலர் 1
உன்னலர்-ஆயின் 1
உன்னலரே 1
உன்னலாம் 1
உன்னலை 1
உன்னவே 1
உன்னற்கு 2
உன்னா 20
உன்னாநின்றே 1
உன்னாய் 2
உன்னார் 3
உன்னால் 9
உன்னான் 1
உன்னி 69
உன்னிய 4
உன்னியும் 1
உன்னியோ 1
உன்னிலன் 2
உன்னின் 9
உன்னினர் 1
உன்னினள் 1
உன்னினன் 1
உன்னினார் 3
உன்னினாள் 2
உன்னினான் 7
உன்னினான்-கொல் 1
உன்னினும் 1
உன்னினென் 1
உன்னினேன் 4
உன்னினை 1
உன்னு 5
உன்னுடை 2
உன்னுடையது 1
உன்னுதும் 1
உன்னும் 16
உன்னும்-தோறும் 1
உன்னுமால் 1
உன்னுமேல் 1
உன்னுவாம் 2
உன்னுவாய் 2
உன்னுவார் 3
உன்னுவாள் 8
உன்னுவான் 10
உன்னுவீர் 1
உன்னுவேற்கு 1
உன்னுவேன் 1
உன்னுளே 1
உன்னேல் 1
உன்னேன் 1
உன்னை 83
உன்னைத்தான் 1
உன்னைத்தானே 1
உன்னையும் 3
உன்னையே 3
உன்னொடு 3
உன்னொடும் 2
உன்னோடு 7
உன 2
உனக்கு 110
உனக்கும் 7
உனக்குமே 1
உனக்கே 2
உனது 8
உனதே 1
உனுடை 1
உனை 33
உனையும் 2


உலர்ந்தது (2)

உலர்ந்தது நா உயிர் ஓடல் உற்றது உள்ளம் – கம்.அயோ:3 17/1
மாண்டு அற உலர்ந்தது மாருதி பெயர் – கம்.சுந்:2 50/2

மேல்


உலர்ந்தது-கொலோ (1)

என்பு உலப்பு உற உலர்ந்தது-கொலோ இது எனா – கம்.கிட்:5 2/3

மேல்


உலர்ந்தன (4)

உள்ளம் என்ன தம் வாயும் உலர்ந்தன
கள் உண் மாந்தரின் கைப்பன தேடியே – கம்.பால:14 36/3,4
உதிர்ந்து உலர்ந்தன ஒண் மலர் ஈட்டமே – கம்.அயோ:11 19/4
ஓய்ந்த கால பசியின் உலர்ந்தன
ஏந்து மால் வரை வைத்து அவற்று ஈண்டு தேன் – கம்.யுத்1:8 50/2,3
நாவும் வாயும் உலர்ந்தன நாள்_மலர் – கம்.யுத்4:37 20/3

மேல்


உலர்ந்தனர் (1)

நா உலர்ந்தனர் கலங்கினர் விலங்கினர் நடுங்கி – கம்.யுத்2:15 225/2

மேல்


உலர்ந்தான் (2)

உண்டு உயிரோ என நாவும் உலர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 31/4
ஓய்வொடு நெஞ்சம் ஒடுங்க உலர்ந்தான்
ஏயன பன்னினன் இன்னன சொன்னான் – கம்.யுத்3:26 42/3,4

மேல்


உலர்ந்தில (1)

தேய்த்த அ குழம்பு உலர்ந்தில இலங்கையின் தெருவில் – கம்.யுத்1:5 64/4

மேல்


உலர்ந்து (5)

மழை_குலம் கதறின வருணன் வாய் உலர்ந்து
அழைத்தனன் உலகினில் அடைத்த ஆறு எலாம் – கம்.யுத்1:6 57/1,2
நடுங்கினர் அமரரும் நா உலர்ந்து வேர்த்து – கம்.யுத்2:16 265/1
நஞ்சினும் வெய்யவர் நடுங்கி நா உலர்ந்து
அஞ்சினர் சிலர் சிலர் அடைகின்றார் சிலர் – கம்.யுத்3:27 56/1,2
நடுங்குகின்ற உடலினர் நா உலர்ந்து
ஒடுங்குகின்ற உயிர்ப்பினர் உள் அழிந்து – கம்.யுத்4:34 8/1,2
நோய் உறுத்து உலர்ந்து யாக்கைக்கு உயிர் புகுந்தனையது ஒத்தான் – கம்.யுத்4:41 112/4

மேல்


உலர்ந்தேன் (2)

நையா நின்றேன் நாவும் உலர்ந்தேன் நளினம் போல் – கம்.அயோ:3 37/2
வெப்பு அழியாது என் நெஞ்சம் உலர்ந்தேன் விளிகின்றேன் – கம்.ஆரண்:11 6/1

மேல்


உலர (1)

மூசின முயங்கு சேறு உலர மொண்டு உற – கம்.கிட்:10 109/3

மேல்


உலரும் (2)

ஊட்டிய சாந்து வெந்து உலரும் வெம்மையால் – கம்.பால:19 39/1
ஊரும் நாகர் உலரும் உலைந்தவே – கம்.ஆரண்:7 24/4

மேல்


உலவ (1)

ஊசலில் மகளிர் மைந்தர் சிந்தையொடு உலவ கண்டார் – கம்.பால:10 9/4

மேல்


உலவா (6)

ஊழி பலபலவும் நின்று அளந்தால் என்றும் உலவா பெரும் குணத்து எம் உத்தமனே மேல்_நாள் – கம்.ஆரண்:2 29/2
உலந்தார் உடல் கடலோடு உற உலவா உடல் உற்றார் – கம்.ஆரண்:7 92/3
ஒற்றை அண்டத்தின் அளவினோ அதன் புறத்து உலவா
மற்றை அண்டத்தும் தன் பெயரே சொல வாழ்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 2/3,4
உள்ளில் சாகிலன் புறத்தினும் உலக்கிலன் உலவா
கொள்ளை தெய்வ வான் படைக்கலம் யாவையும் கொல்லா – கம்.யுத்1:3 17/1,2
நனி சாட விழுந்தனர் நாள் உலவா
பனியா மது மேதை பட படர் மேதினி – கம்.யுத்2:18 73/2,3
உருக்களாய் உள யாவையும் உலகத்தின் உலவா
தருக்கு போர்க்கு உடன் வந்துளவாம் என சமைத்தான் – கம்.யுத்3:22 164/2,3

மேல்


உலவாதால் (1)

ஊழி அறுத்திடினும் உலவாதால் – கம்.யுத்3:20 13/4

மேல்


உலவாது (1)

ஊழிக்காலம் நின்று உலகு எலாம் கல்லினும் உலவாது
ஆழி வெம் சினத்து அரக்கனை அஞ்சி ஆழ் கடல்கள் – கம்.சுந்:2 145/2,3

மேல்


உலவாய் (1)

உன் நாள் உலவாய் நீ என் போல் உளை என்றான் – கம்.யுத்1:3 170/4

மேல்


உலவார் (1)

உய்ந்து போயினர் ஊழி-நின்று எண்ணினும் உலவார் – கம்.அயோ:1 63/4

மேல்


உலவான் (1)

உள் நிற்கும் உயிர் உள்ளதில் இல்லதில் உலவான்
கண்ணில் காண்பன கருதுவ யாவினும் கழியான் – கம்.யுத்1:3 14/2,3

மேல்


உலவானேல் (1)

உதையானேல் உதையுண்டு ஆவி உலவானேல் உலகில்-மன்னோ – கம்.கிட்:11 65/4

மேல்


உலவி (1)

உருவி மேனி சென்று உலவி ஒற்றலால் – கம்.கிட்:15 3/2

மேல்


உலவு (6)

உலவு திரை ஓதம் வெரூஉம் – நற் 31/11
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய் – கம்.பால:15 17/3
சுடர் முகத்து உலவு கண்ணாள் தோகையர் சூழ நின்றாள் – கம்.பால:18 16/2
தொடையல் மாலை துயல்வந்து உலவு தோள் பொலியவே – கம்.ஆரண்:1 9/4
உயிர்க்கு உலவு இரவும் அன்று பகல் அன்று என்று உணர்வு தோன்ற – கம்.சுந்:10 15/4
மை உரைத்து உலவு கண் மனைவி-பால் வரம் அளித்து அவை மறாதே – கம்.யுத்1:2 84/3

மேல்


உலவுகின்ற (1)

தோளையே சொல்லுகேனோ சுடர் முகத்து உலவுகின்ற
வாளையே சொல்லுகேனோ அல்லவை வழுத்துகேனோ – கம்.ஆரண்:10 73/1,2

மேல்


உலவும் (3)

சென்று வந்து உலவும் அ சிதைவு இலா நிழலின் நேர் – கம்.பால:20 14/2
உலவும் காற்றொடு கடவுளர் பிறரும் ஆய் உலகின் – கம்.யுத்1:3 7/3
விசும்பு எலாம் உலவும் தெய்வ வேரியின் மிடைந்து விம்ம – கம்.யுத்1:8 17/2

மேல்


உலவை (21)

ஒலி வல் ஈந்தின் உலவை அம் காட்டு – நற் 2/2
உலவை ஆகிய மரத்த – நற் 62/9
நுண் துளி மாறிய உலவை அம் காட்டு – நற் 76/2
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/10
உலவை ஓமை ஒல்கு நிலை ஒடுங்கி – நற் 252/1
அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/4
அலங்கல் உலவை ஏறி ஒய்யென – குறு 79/3
அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை – பதி 39/12
புகல் ஏக்கு அற்ற புல்லென் உலவை
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் – அகம் 57/5,6
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ – அகம் 199/6
பெயல் நீர் தலைஇ உலவை இலை நீத்து – அகம் 259/4
இலை ஒழித்து உலறிய புன் தலை உலவை
வலை வலந்து அனைய ஆக பல உடன் – அகம் 293/1,2
ஓமை நீடிய உலவை நீள் இடை – அகம் 369/17
உலவை நீள் வனத்து ஊதமே ஒத்த அ ஊத – கம்.பால:15 7/3
உருகிய தளிர்த்தன உலவை ஈட்டமே – கம்.அயோ:14 23/4
புனல் வர உயிர் வரும் உலவை போல்கின்றார் – கம்.ஆரண்:3 4/4
ஏனை உயிர் ஆம் உலவை யாவும் இடை வேவித்து – கம்.ஆரண்:3 45/1
குழை உற பொலிந்தன உலவை கொம்பு எலாம் – கம்.கிட்:10 24/4
உறங்கலர் உண் பதம் உலவை ஆதலால் – கம்.யுத்1:5 25/2
உலவை காடு உறு தீ என வெகுளி பெற்றுடையார் – கம்.யுத்3:30 12/4
ஊன் நகு வடி கணைகள் ஊழி அனல் ஒத்தன உலர்ந்த உலவை
கானகம் நிகர்த்தனர் அரக்கர் மலை ஒத்தன களித்த மத மா – கம்.யுத்3:31 140/1,2

மேல்


உலவைகள் (2)

தாங்கு வெம் கடத்து உலவைகள் தழை கொண்டு தழைத்த – கம்.அயோ:9 39/3
காடு கொண்ட கார் உலவைகள் கதழ் கரி கதுவ – கம்.ஆரண்:7 80/1

மேல்


உலவையால் (1)

இன்பத்தின் இகந்து ஒரீஇ இலை தீந்த உலவையால்
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/10,11

மேல்


உலறவும் (1)

காவல் வெண்குடை கால் பரிந்து உலறவும்
கால் இயல் கலி_மா கதி இன்றி வைகவும் – புறம் 229/20,21

மேல்


உலறி (5)

உள்ளகம் கனல உள்ளு-தொறு உலறி
பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்து வீழ் அவிர் அறல் – அகம் 19/12,13
வேர் முழுது உலறி நின்ற புழல் கால் – அகம் 145/1
வினை அழி பாவையின் உலறி
மனை ஒழிந்திருத்தல் வல்லுவோர்க்கே – அகம் 157/13,14
உலறி இலை இல ஆக பல உடன் – அகம் 291/2
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து – புறம் 370/5

மேல்


உலறிட்டன (1)

உள் நின்று அலை நிருத கடல் உலறிட்டன உளவால் – கம்.யுத்2:18 143/4

மேல்


உலறிடவும் (1)

சோணிதம் நிலம் உற உலறிடவும் தொடு கணை விடுவன மிடல் கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 26/2

மேல்


உலறிய (11)

உலறிய கதுப்பின் பிறழ் பல் பேழ் வாய் – திரு 47
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
நன் நுதல் உலறிய சின் மெல் ஓதி – நெடு 138
கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/9
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி – நற் 357/5
உலகு போல் உலறிய உயர் மர வெம் சுரம் – கலி 10/7
நிழல் தேய்ந்து உலறிய மரத்த அறை காய்பு – அகம் 1/11
ஊர் எழுந்து உலறிய பீர் எழு முதுபாழ் – அகம் 167/10
இலை ஒழித்து உலறிய புன் தலை உலவை – அகம் 293/1
நரம்பு எழுந்து உலறிய நிரம்பா மென் தோள் – புறம் 278/1
கழை காய்ந்து உலறிய வறம் கூர் நீள் இடை – புறம் 370/9

மேல்


உலறினார் (1)

வாயினும் பல்லினும் புனல் வறந்து உலறினார் நிருதர் வைகும் – கம்.யுத்1:2 96/1

மேல்


உலறினும் (1)

தெற்றி உலறினும் வயலை வாடினும் – அகம் 259/13

மேல்


உலறு (4)

உலறு தலை உகாஅய் சிதர் சிதர்ந்து உண்ட – நற் 66/2
உலறு தலை பருந்தின் உளி வாய் பேடை – ஐங் 321/1
கதிர் தெற கவிழ்ந்த உலறு தலை நோன் சினை – அகம் 81/7
உலறு குடை வம்பலர் உயர் மரம் ஏறி – அகம் 285/10

மேல்


உலறும் (1)

கதுப்பு உலறும் கவினையாய் காண்டலும் காண்பவோ – கலி 150/18

மேல்


உலா (2)

நாள் உலா எழுந்த கோள் வல் உளியம் – அகம் 81/1
எங்கு நின்று எழுந்தது இந்த இந்து வந்து என் நெஞ்சு உலா
அங்கு இயன்று அனங்கன் எய்த அம்பின் வந்த சிந்தை நோய் – கம்.பால:13 51/1,2

மேல்


உலாம் (31)

விருது மேற்கொண்டு உலாம் வேனிலே அல்லது ஓர் – கம்.பால:7 5/2
காசு உலாம் கனக பைம் பூண் காகுத்தன் கன்னி போரில் – கம்.பால:7 53/2
கோடு உலாம் நாக போதோடு இலவங்க மலரும் கூட்டி – கம்.பால:16 16/1
தொடி உலாம் கமல செம் கை தூ நகை துவர்த்த செ வாய் – கம்.பால:18 13/1
கொடி உலாம் மருங்குல் நல்லார் குழாத்து ஒரு குரிசில் நின்றான் – கம்.பால:18 13/2
கடி உலாம் கமல வேலி கண் அகன் கான யாற்று – கம்.பால:18 13/3
மறம் உலாம் கொலை வேல் கண்ணாள் மணியின் வள்ளத்து வெள்ளை – கம்.பால:19 12/2
இலை குலாவு அயிலினான் அனிகம் ஏழ் என உலாம்
நிலை குலாம் மகர நீர் நெடிய மா கடல் எலாம் – கம்.பால:20 6/1,2
ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற அ கடல் – கம்.அயோ:12 48/1
தோள் உலாம் குண்டலம் முதல தொல் அணி – கம்.அயோ:12 48/2
கேள் உலாம் மின் ஒளி கிளர்ந்தது இல்லையால் – கம்.அயோ:12 48/3
வாள் உலாம் நுதலியர் மருங்குல் அல்லதே – கம்.அயோ:12 48/4
ஒலி உலாம் சேனையை உவந்து கூவினான் – கம்.அயோ:13 10/2
வலி உலாம் உலகினில் வாழும் வள் உகிர் – கம்.அயோ:13 10/3
வாள் உலாம் முழு மணிகள் வயங்கு ஒளியின் தொகை வழங்க வயிர குன்ற – கம்.ஆரண்:10 5/1
ஆர் உலாம் நேமியான் ஆற்றல் தோற்றுப்போய் – கம்.ஆரண்:10 31/2
சேண் உலாம் தனி தேரவன் என்னுமால் – கம்.ஆரண்:14 21/4
கணை உலாம் சிலையினீரை காக்குநர் இன்மையேனும் – கம்.ஆரண்:15 52/1
தேன் உலாம் தெரியலாய் தெளிவது அன்று நாம் – கம்.கிட்:6 30/3
உழை உலாம் நெடும் கண் மாதர் ஊசல் ஊசல் அல்லவேல் – கம்.கிட்:7 2/1
மீன் உலாம் நெடு மலர் கண்கள் நீர் விழ விழுந்து – கம்.கிட்:13 71/3
கேழ் உலாம் முழுநிலாவின் கிளர் ஒளி இருளை கீற – கம்.சுந்:1 30/1
அடல் உலாம் திகிரி மாயற்கு அமைந்த தன் ஆற்றல் காட்ட – கம்.சுந்:1 31/1
கழல் உலாம் காலும் கால வேல் உலாம் கையும் காந்தும் – கம்.சுந்:2 34/1
கழல் உலாம் காலும் கால வேல் உலாம் கையும் காந்தும் – கம்.சுந்:2 34/1
அழல் உலாம் கண்ணும் இல்லா ஆடவர் இல்லை அன்னார் – கம்.சுந்:2 34/2
குழல் உலாம் களி வண்டு ஆர்க்கும் குஞ்சியால் பஞ்சி குன்றா – கம்.சுந்:2 34/3
போது உலாம் மாதவி பொதும்பர் எய்தினாள் – கம்.சுந்:4 21/4
தார் உலாம் மணி மார்ப நின் தம்பியே – கம்.யுத்1:9 60/1
வண்டு உலாம் அலங்கல் மார்பன் மகராக்கன் மழை ஏறு என்ன – கம்.யுத்3:21 15/1
தேசு உலாம் மணி மண்டபம் செய்தனன் – கம்.யுத்4:39 5/4

மேல்


உலாய் (5)

கானல் வெண் மணல் கடல் உலாய் நிமிர்தர – சிறு 150
பெரு நல் வானத்து பருந்து உலாய் நடப்ப – பட் 233
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின் – புறம் 394/1
புழுங்குறு புணர் முலை கொதிப்ப புக்கு உலாய்
கொழும் குறை தசை என ஈர்ந்து கொண்டு அது – கம்.கிட்:10 12/2,3
உள் நிற்கும் எனின் புறன் நிற்கும் உலாய்
மண்ணில் திரியாத வய பரியே – கம்.யுத்3:20 96/3,4

மேல்


உலாய (2)

உலைவு உறும் மனம் என உலாய ஊதையே – கம்.கிட்:10 11/4
குன்றின்-வாய் முழையின் நின்று உலாய கொட்பது – கம்.யுத்1:5 9/3

மேல்


உலாயது (3)

ஓதிய உடம்பு-தோறும் உயிர் என உலாயது அன்றே – கம்.பால:1 20/4
கார் மினொடு உலாயது என நூல் கஞலும் மார்பன் – கம்.அயோ:3 100/1
புகழ் புகுந்து உலாயது ஓர் பொலிவும் போன்றதே – கம்.சுந்:2 58/4

மேல்


உலாவ (2)

உரிஞ்சி வரு தென்றல் உணர்வு உண்டு அயல் உலாவ
சொரிந்தன கரும் கண் வரு துள்ளி தரு வெள்ளம் – கம்.சுந்:2 161/2,3
உத்தரீகம் நெடு மார்பின் உலாவ – கம்.யுத்1:11 5/4

மேல்


உலாவரு (1)

தழல் வீசி உலாவரு வாடை தழீஇ – கம்.சுந்:4 5/1

மேல்


உலாவரும் (1)

மூண்ட வான் மழை உரித்து உடுத்து உலாவரும் மூர்க்கர் – கம்.யுத்3:31 7/4

மேல்


உலாவலால் (1)

உகு நெடும் சுடர் கற்றை உலாவலால்
பகலவன் சுடர் பாய் பனி மால் வரை – கம்.கிட்:11 21/2,3

மேல்


உலாவி (5)

உண் கள் வார் கடைவாய் மள்ளர் களைகு இலாது உலாவி நிற்பர் – கம்.பால:2 10/3
ஒன்று என உலகிடை உலாவி மீமிசை – கம்.பால:4 11/3
ஒரு மணி நேடும் பல் தலை அரவின் உழை-தொறும் உழை-தொறும் உலாவி – கம்.சுந்:3 92/4
உடை தாரொடு பைம் கழல் ஆர்ப்ப உலாவி
புடைத்தார் பொருகின்றனர் கோள் அரி போல்வார் – கம்.யுத்2:18 236/3,4
ஊழியின் இறுதி செல்லும் தாதையின் உலாவி அன்றே – கம்.யுத்4:42 14/3

மேல்


உலாவிட (1)

வில்லொடு மின்னு வாள் மிடைந்து உலாவிட
பல்_இயம் கடிப்பினில் இடிக்கும் பல் படை – கம்.பால:8 35/1,2

மேல்


உலாவிய (3)

பூண் உலாவிய பொன் கலசங்கள் என் – கம்.பால:11 6/1
சேண் உலாவிய நாள் எலாம் உயிர் ஒன்று போல்வன செய்து பின் – கம்.அயோ:3 50/1
ஏண் உலாவிய தோளினான் இடர் எய்த ஒன்றும் இரங்கிலா – கம்.அயோ:3 50/2

மேல்


உலாவினர் (1)

ஓடினர் உலாவினர் உம்பர் முற்றுமே – கம்.பால:5 105/4

மேல்


உலாவினன் (1)

ஓடினன் உலாவினன் உவகை தேன் உண்டான் – கம்.சுந்:3 63/4

மேல்


உலாவினான் (1)

ஊரின்-மேலும் பவனி உலாவினான் – கம்.யுத்4:37 170/4

மேல்


உலாவு (12)

தாள் உலாவு பங்கய தரங்கமும் துரங்கமா – கம்.பால:3 18/3
நாண் உலாவு மேருவோடு நாண் உலாவு பாணியும் – கம்.பால:13 47/1
நாண் உலாவு மேருவோடு நாண் உலாவு பாணியும் – கம்.பால:13 47/1
தூண் உலாவு தோளும் வாளி ஊடு உலாவு தூணியும் – கம்.பால:13 47/2
தூண் உலாவு தோளும் வாளி ஊடு உலாவு தூணியும் – கம்.பால:13 47/2
நதம் உலாவு நளி நீர்-வயின் அழுந்த நவை தீர் – கம்.ஆரண்:1 44/2
பூ உலாவு பூவையோடு – கம்.ஆரண்:1 69/3
தழை உலாவு சந்து அலர்ந்த சாரல் சாரல் அல்லவேல் – கம்.கிட்:7 2/2
மழை உலாவு முன்றில் அல்ல மன்றல் நாறு சண்பக – கம்.கிட்:7 2/3
குழை உலாவு சோலை சோலை அல்ல பொன் செய் குன்றமே – கம்.கிட்:7 2/4
கூன் இழுக்கும் மற்று உலாவு கோள் இழுக்கும் என்பரால் – கம்.கிட்:7 8/3
தேர் உலாவு கதிரும் திருந்து தன் – கம்.யுத்1:9 60/2

மேல்


உலாவுகின்ற (2)

கோள் எலாம் உலாவுகின்ற குன்றம் அன்ன யானையோ – கம்.பால:3 18/2
உண்டு அலமந்த கண்ணார் ஊசலிட்டு உலாவுகின்ற
குண்டலம் திரு வில் வீச குரவையில் குழறுவாரும் – கம்.சுந்:2 186/3,4

மேல்


உலாவுகின்றாள் (1)

ஊசலின் உலாவுகின்றாள் மீட்டும் ஓர் உரையை சொல்வாள் – கம்.ஆரண்:6 40/4

மேல்


உலாவும் (4)

வாள் நிலாவின் நூல் உலாவும் மாலை மார்பும் மீளவும் – கம்.பால:13 47/3
உள் நிறை வெப்பொடு உயிர்த்து உயிர்த்து உலாவும்
கண்ணிலன் ஒப்ப அயர்க்கும் வன் கை வேல் வெம் – கம்.அயோ:3 19/2,3
பேர் உலாவும் அளவினும் பெற்றனன் – கம்.யுத்1:9 60/3
நீர் உலாவும் இலங்கை நெடும் திரு – கம்.யுத்1:9 60/4

மேல்


உலாவுமே (1)

உறங்கு மேகம் நன்கு உணர்ந்து மாசு மீது உலாவுமே – கம்.கிட்:7 3/4

மேல்


உலாவுவர் (1)

ஏறும் ஏறி உலாவுவர் என்னுமால் – கம்.யுத்3:29 12/4

மேல்


உலாவுவான் (1)

உள் உறையும் ஒருவனை போல் எம் மருங்கும் உலாவுவான்
புள் உறையும் மானத்தை உற நோக்கி அயல் போவான் – கம்.சுந்:2 232/2,3

மேல்


உலாவுறு (1)

உதய குன்றத்தோடு அத்தத்தின் உலாவுறு கதிரின் – கம்.யுத்4:35 11/1

மேல்


உலை (27)

மிதி உலை கொல்லன் முறி கொடிற்று அன்ன – பெரும் 207
கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து – மலை 180
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/4
இரும்பு செய் கொல்லன் வெம் உலை தெளித்த – நற் 133/9
உலை_கல் அன்ன பாறை ஏறி – குறு 12/2
ஊது உலை பெய்த பகு வாய் தெண் மணி – குறு 155/4
உலை வாங்கு மிதி தோல் போல – குறு 172/6
உயங்கு உயிர் மட பிடி உலை புறம் தைவர – குறு 308/4
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ – அகம் 55/7
பல் கோட்டு அடுப்பில் பால் உலை இரீஇ – அகம் 141/15
சுனை கொள் தீம் நீர் சோற்று உலை கூட்டும் – அகம் 169/7
குருகு ஊது மிதி உலை பிதிர்வின் பொங்கி – அகம் 202/6
புனல் குருதி உலை கொளீஇ – புறம் 26/9
உலை_கல் அன்ன வல்லாளன்னே – புறம் 170/17
நெய் உலை சொரிந்த மை ஊன் ஓசை – புறம் 261/8
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா – புறம் 393/7
காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல் – புறம் 399/3
நெட்டு_உலை கழுநீர் நெடு நீத்தம் தான் – கம்.பால:2 26/2
உலை முக புகை நிமிர் உயிர்ப்பின் மாய்ந்ததே – கம்.பால:10 48/4
உலை உருவ கனல் உமிழ் கண் தாடகை-தன் உரம் உருவி – கம்.பால:12 28/3
உதி உறு துருத்தி ஊதும் உலை உறு தீயும் வாயின் – கம்.பால:16 6/1
ஒற்றும் மூக்கினை உலை உறு தீ என உயிர்க்கும் – கம்.ஆரண்:6 91/1
உலை சிந்தின பொறி சிந்தின உயிர் சிந்தின உடலம் – கம்.ஆரண்:7 101/4
வெவ் உலை உற்ற வேலை வாளினை வென்ற கண்ணாள் – கம்.ஆரண்:10 72/3
உலை உற வெந்த பொன் செய் கம்மியர் கூடம் ஒப்ப – கம்.யுத்2:16 193/3
உலை கொடும் கனல் வெதும்பிட வாய் எரிந்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 205/3
உலை கொள் வெம் பொறியின் உக்க படைக்கலத்து ஒழுக்கை நோக்கும் – கம்.யுத்3:22 26/3

மேல்


உலை-தொறும் (1)

உலை-தொறும் குருதி நீர் அருவி ஒத்து உக – கம்.யுத்2:18 89/1

மேல்


உலை_கல் (2)

உலை_கல் அன்ன பாறை ஏறி – குறு 12/2
உலை_கல் அன்ன வல்லாளன்னே – புறம் 170/17

மேல்


உலைக்கு (1)

உலைக்கு வட்டு உருகு செம்பு ஒத்து உதிர நீர் ஒழுகும் கண்ணாள் – கம்.யுத்2:18 265/4

மேல்


உலைகளை (1)

உலைகளை நகும் அனல் உமிழும் கண்ணினார் – கம்.சுந்:9 22/4

மேல்


உலைகின்றான் (1)

ஆவியும் உலைகின்றான் அடி இணை பிரிகல்லான் – கம்.அயோ:8 25/2

மேல்


உலைத்து (2)

ஓட்டி இ அரக்கரை உலைத்து என் வலி எல்லாம் – கம்.சுந்:6 5/2
உலைத்து எறிந்திட எடுத்த குன்று-தொறு உடல் பரங்கள் கொடு ஒதுங்கினார் – கம்.யுத்2:19 64/2

மேல்


உலைதல் (1)

முந்து உலகினுக்கு இறுதி புக்கு உரு ஒளித்து உலைதல் செய்வார் – கம்.யுத்1:2 94/1

மேல்


உலைந்த (6)

தொலைந்த நாவின் உலைந்த குறு மொழி – நற் 310/6
உலைந்த ஒக்கல் பாடுநர் செலினே – அகம் 349/5
ஓய்வு இல நிமிர்ந்து வீங்கும் உயிர்ப்பின உலைந்த கண்ண – கம்.ஆரண்:7 57/2
உக்கன உரும் இனம் உலைந்த உம்பரும் – கம்.கிட்:7 17/3
உலைந்த சிந்தையோடு உணங்கினன் வணங்கிட உள்ளம் – கம்.கிட்:7 61/2
கம்பமுற்று உலைந்த வேலை கலம் என கலங்கிற்று அண்டம் – கம்.யுத்2:19 103/4

மேல்


உலைந்தவே (1)

ஊரும் நாகர் உலரும் உலைந்தவே – கம்.ஆரண்:7 24/4

மேல்


உலைந்தனர் (3)

ஊன்றினார் எலாம் உலைந்தனர் ஒல்லையில் ஒழிந்தார் – கம்.ஆரண்:8 14/3
உருண்டனர் உலைந்தனர் உழைத்தனர் பிழைத்தார் – கம்.சுந்:8 29/3
பரியலுற்றனர் உலைந்தனர் முனிவரும் பதைத்தார் – கம்.யுத்2:15 207/2

மேல்


உலைந்தனன் (1)

உடல் கடைந்தனன் இவன் உலைந்தனன் – கம்.கிட்:3 64/4

மேல்


உலைந்தார் (4)

ஊர் பூண்டன பிரிந்தால் என இரிந்தார் உயிர் உலைந்தார் – கம்.ஆரண்:7 98/4
தூக்கின பாய் பரி சூதர் உலைந்தார்
வீங்கின தோளவர் விண்ணின் விசைத்தார் – கம்.சுந்:9 58/1,2
ஊடு வந்து உற்றது என்-கொலோ நிபம் என உலைந்தார் – கம்.யுத்3:22 165/4
உய்தல் இல்லை என்று உம்பரும் பெரு மனம் உலைந்தார் – கம்.யுத்4:32 29/4

மேல்


உலைந்திட (1)

விண்டது அண்டது என்று உலைந்திட ஆர்த்தனர் வீரர் – கம்.யுத்3:22 77/4

மேல்


உலைந்து (19)

உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு – நற் 372/9
ஒழிந்து தன் உயிர் உலைந்து உருகு தாதையை – கம்.பால:24 41/2
உம்பரும் இரியல்போனார் உலகு எலாம் உலைந்து சாய்ந்த – கம்.ஆரண்:7 111/3
உரகர்கள் தம் மனம் உலைந்து சூழவே – கம்.ஆரண்:10 11/4
ஒன்றானும் உணர்ந்திலன் ஆவி உலைந்து சோர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:10 154/2
உறுப்பு உடை உயிர் எலாம் உலைந்து சாய்ந்தன – கம்.ஆரண்:15 2/2
இவன் உலைந்து உலைந்து எழு கடல் புறத்து – கம்.கிட்:3 65/1
இவன் உலைந்து உலைந்து எழு கடல் புறத்து – கம்.கிட்:3 65/1
ஊழி பேரினும் பேர்வு இல உலகங்கள் உலைந்து
தாழும் காலத்தும் தாழ்வு இல தயங்கு பேர் இருள் சூழ் – கம்.கிட்:4 3/1,2
உழைத்தனள் உலைந்து உயிர் உலக்கும் ஒன்றினும் – கம்.கிட்:10 84/3
உந்தா முன் உலைந்து உயர் வேலை ஒளித்த குன்றம் – கம்.சுந்:1 43/1
உலைந்து விழும் மீனினொடு வெண் மலர் உதிர்ந்த – கம்.சுந்:6 12/4
ஊசலிட்டு என ஓடி உலைந்து உளை – கம்.சுந்:13 2/3
சூழுற உலைந்து போனேன் காத்தருள் சுருதி மூர்த்தி – கம்.யுத்1:7 5/4
உரும் இடித்துழி உலைந்து ஒளிக்கும் நாகம் ஒத்து – கம்.யுத்2:15 124/1
உடைந்து தன் படை உலைந்து சிந்தி உயிர் ஒல்க வெல் செரு உடற்றலால் – கம்.யுத்2:19 70/1
நிலைத்திலர் உலைந்து சாய்ந்தார் நிமிர்ந்தது குருதி நீத்தம் – கம்.யுத்2:19 197/4
மடல் கொளும் அலங்கல் மார்பன் மலைந்திட உலைந்து மாண்டார் – கம்.யுத்3:22 147/2
நீங்கினர் நெருங்கினர் முருங்கினர் உலைந்து உலகில் நீளும் மலை-போல் – கம்.யுத்3:31 145/1

மேல்


உலைய (20)

கம்பித்து அலை எறி நீர் உறு கலம் ஒத்து உலகு உலைய
தம்பித்து உயர் திசை யானைகள் தளர கடல் சலியா – கம்.பால:24 8/1,2
ஓவு_இல் நல் உயிர் உயிர்ப்பினோடு உடல் பதைத்து உலைய
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம – கம்.அயோ:4 211/1,2
உலைய மார்பிடை ஊன்றிட ஓயுமால் – கம்.ஆரண்:6 67/4
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் உலகு எலாம் உலைய
சிரித்து நன்று நம் சேவகம் தேவரை தேய – கம்.ஆரண்:7 73/1,2
ஐந்தும் தலை பத்தும் அலைந்து உலைய
சிந்தும்படி கண்டு சிரித்திடுவீர் – கம்.ஆரண்:12 79/3,4
உற்றது உணராது உயிர் உலைய வெய்து_உயிர்ப்பான் – கம்.ஆரண்:13 101/1
ஒடிவுற நில_மகள் உலைய ஊங்கு எலாம் – கம்.ஆரண்:14 80/2
ஒட்ட அஞ்சி நெஞ்சு உலைய ஓடினான் – கம்.கிட்:3 51/2
உலைய வாய் முழை திறந்து உதிர ஆறு ஒழுக மா – கம்.கிட்:5 11/2
ஊட்டிய உம்பரை உலைய ஓட்டினான் – கம்.சுந்:12 61/4
ஊன்றிய பெரும் படை உலைய உற்று உடன் – கம்.யுத்2:15 106/1
உள் ஆடிய நெடும் கால் பொர ஒடுங்கா உலகு உலைய
தள்ளாடிய வட மேருவின் சலித்தான் அறம் வலித்தான் – கம்.யுத்2:15 177/3,4
ஒத்து இரு கூறாய் வீழ வீசி வான் உலைய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 212/4
உலைய கடல் தாவிய கால் கொடு உதைத்து – கம்.யுத்3:20 72/2
ஒன்றை சங்கு எடுத்து ஊதினான் உலகு எலாம் உலைய – கம்.யுத்3:22 75/4
வேலையில் புக்கு அழுந்தியது ஓர் மரக்கலம் போல் சுரித்து உலைய விசைய தோளான் – கம்.யுத்3:24 32/4
உலைய வெம் கனல் பொதி ஓமம் உற்றவால் – கம்.யுத்3:27 44/3
கடல் மறுகிட உலகு உலைய நெடும் கரி இரிதர எதிர் கவி_குலமும் – கம்.யுத்3:28 19/1
கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் – கம்.யுத்3:28 21/3
ஒத்திருக்கலால் அன்றே உலந்ததன்-பின் இ உலகை உலைய ஒட்டான் – கம்.யுத்4:41 66/3

மேல்


உலையலீர் (1)

உய்வுறுத்துவென் மனம் உலையலீர் ஊழின் வால் – கம்.கிட்:14 28/1

மேல்


உலையற்க (1)

ஊன் புக்கு உயிர் புக்கு உணர் புக்கு உலையற்க என்றான் – கம்.அயோ:4 141/4

மேல்


உலையா (8)

எறிவிடத்து உலையா செறி சுரை வெள் வேல் – அகம் 216/13
பொருநர்க்கு உலையா நின் வலன் வாழியவே – புறம் 169/12
ஒரு கால் வரு கதிர் ஆம் என ஒளி கால்வன உலையா
வரு கார் தவழ் வட மேருவின் வலி சால்வன வையம் – கம்.பால:24 26/1,2
உலையா வலியாருழை நீர் உரையீர் – கம்.ஆரண்:12 75/4
ஓச்சி சிறகால் புடைத்தான் உலையா விழுந்து – கம்.ஆரண்:13 40/2
உலையா நீடு அறம் இன்னும் உண்டு-அரோ – கம்.கிட்:16 35/2
ஊழி திரி நாளும் உலையா மதிலை உற்றான் – கம்.சுந்:2 60/4
ஊழி திரியும் காலத்தும் உலையா நிலைய உயர் கிரியும் – கம்.யுத்1:1 1/1

மேல்


உலையாக (1)

நீர் உலையாக ஏற்றி மோர் இன்று – புறம் 159/11

மேல்


உலையாத (1)

உண்டு இடுக்கண் ஒன்று உடையான் உலையாத அன்பு உடையான் – கம்.அயோ:13 31/1

மேல்


உலையாது (2)

ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/11
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19

மேல்


உலையில் (3)

ஊது உலையில் கனல் என்ன வெய்து_உயிர்த்தான் – கம்.அயோ:3 16/4
சுழிக்கும் கொல்லன் ஊது உலையில் துள்ளும் பொறியின் சுடும் அன்னோ – கம்.யுத்1:1 4/3
உலையில் படு இரும்பு என வன்மை ஒடுங்க – கம்.யுத்2:18 244/3

மேல்


உலையின் (2)

அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின்
இகழுநர் உவப்ப பழி எஞ்சுவையே – புறம் 213/17,18
வழு_இல் வேலை உலையின் மறுகின – கம்.சுந்:13 15/2

மேல்


உலையும் (3)

ஊழி திரிவது என கோயில் உலையும் வேலை மற்று ஒழிந்த – கம்.அயோ:6 22/3
ஊது வெம் கனல் உமிழ் உலையும் ஒத்ததே – கம்.கிட்:10 8/4
ஊட்டிய வெம்மையால் உலையும் காலினர் – கம்.கிட்:14 22/2

மேல்


உலையுள் (1)

உதிக்கும் உலையுள் உறு தீ என ஊதை பொங்க – கம்.அயோ:4 130/1

மேல்


உலையே (1)

ஏற்றுக உலையே ஆக்குக சோறே – புறம் 172/1

மேல்


உலைவ (1)

ஓதம் கொள் கடலின்-நின்று உலைவ போன்றவே – கம்.அயோ:11 67/4

மேல்


உலைவன (1)

நீல நிரை போது உறு காற்கு உலைவன போல் – கலி 83/12

மேல்


உலைவிலீர் (1)

உலைவிலீர் இதில் உறையும் என்று இரந்திட உறைந்தார் – கம்.யுத்3:30 16/4

மேல்


உலைவு (30)

ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து – பெரும் 419
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஒழித்த – பெரும் 491
ஒன்னா தெவ்வர் உலைவு இடத்து ஆர்த்து என – மலை 386
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன் – நற் 363/4
உலைவு இல் உள்ளமொடு வினை வலி-உறீஇ – அகம் 325/15
உள்ளி வருநர் உலைவு நனி தீர – புறம் 158/14
ஊடு பேரினும் உலைவு இலா நலம் – கம்.பால:2 61/2
உலைவு உறும் அமரருக்கு உரைத்த வாய்மையே – கம்.பால:5 6/4
உயங்கி அ நகர் உலைவு உற ஒருங்கு உழைச்சுற்றம் – கம்.அயோ:4 212/1
உலைவு இல் செல்வத்தனோ என உண்டு என – கம்.அயோ:11 2/3
உலைவு இல் ஏழ் உலகத்தினும் ஓங்கிய – கம்.ஆரண்:7 29/3
சென்று உலைவு உறும்படி தெரிந்து கணை சிந்த – கம்.ஆரண்:9 7/2
உள்ளம் உலைவு உற்று அமரர் ஓடினார் ஒளித்தார் – கம்.ஆரண்:9 13/3
உலைவு இலா வகை இழைத்த தருமம் என நினைந்த எலாம் உதவும் தச்சன் – கம்.ஆரண்:10 2/3
பெருமகன் உலைவு உறு பெற்றி கேட்டும் நீ – கம்.ஆரண்:12 13/2
உலைவு_இல் பூதம் நான்கு உடைய ஆற்றலான் – கம்.கிட்:3 39/2
ஒக்க நாள் எலாம் உழல்வன உலைவு_இல ஆக – கம்.கிட்:4 5/1
உற்று உறாமையின் உலைவு உறும் மலை என உருளும் – கம்.கிட்:7 68/4
உலைவு உறும் மனம் என உலாய ஊதையே – கம்.கிட்:10 11/4
ஊழி பேரினும் உலைவு_இல உலகினில் உயர்ந்த – கம்.கிட்:12 17/3
மோத இளைத்தே தாள் உலைவு உற்றேன் விறல் மொய்ம்பீர் – கம்.கிட்:17 5/4
உயிர் உலைவு உற நிமிரும் போர் உறும் ஒலி செவியின் உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:7 20/2
உளை கொளுத்த உலந்து உலைவு உற்றன – கம்.சுந்:13 17/3
உலைவு இலா உயிர்கள்-தோறும் அங்கு அங்கே உறைகின்றானும் – கம்.யுத்1:3 120/2
உலைவு இலா தருமம் பூண்டாய் உலகு உளதனையும் உள்ளாய் – கம்.யுத்2:16 151/2
உகம் பெயர் ஊழி காற்றின் உலைவு இலா மேரு ஒப்பான் – கம்.யுத்3:22 126/4
உலைவு இன்று கிடந்தன ஒத்துளவால் – கம்.யுத்3:27 33/3
உலைவு இல் அமரர் உறை உலகும் உயிர்களொடு – கம்.யுத்3:31 156/2
ஒப்பு உடையது ஊழி திரி நாளும் உலைவு இல்லா – கம்.யுத்4:36 19/3
உளம் கிளர் பெரு வலி உலைவு இல் மாதலி – கம்.யுத்4:37 158/3

மேல்


உலைவு_இல் (1)

உலைவு_இல் பூதம் நான்கு உடைய ஆற்றலான் – கம்.கிட்:3 39/2

மேல்


உலைவு_இல (2)

ஒக்க நாள் எலாம் உழல்வன உலைவு_இல ஆக – கம்.கிட்:4 5/1
ஊழி பேரினும் உலைவு_இல உலகினில் உயர்ந்த – கம்.கிட்:12 17/3

மேல்


உலைவும் (2)

உயங்கு படர் வருத்தமும் உலைவும் நோக்கி – புறம் 150/4
உலகில் தோன்றிய மறுக்கமும் இமைப்பிலர் உலைவும்
மலையும் வானமும் வையமும் நடுக்குறும் மலைவும் – கம்.யுத்4:35 32/1,2

மேல்


உலைவுற்றார் (1)

ஒருவன் என்று உள்ளத்தில் உலைவுற்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:7 122/4

மேல்


உலைவுற்றில (1)

உலைவுற்றில உய்த்தலும் ஓய்வு இலன் ஒண் – கம்.யுத்3:20 100/2

மேல்


உலைவுற்று (1)

உரிய குன்றிடை உரும் இடி வீழ்தலும் உலைவுற்று
இரியல்போகின்ற மயில் பெரும் குலம் என இரிந்தார் – கம்.யுத்1:12 6/3,4

மேல்


உலைவுற (4)

பதைத்து உலைவுற பல திறத்து இகல் பரப்பி – கம்.யுத்1:12 11/2
அண்ட கோடிகள் அடுக்கு அழிந்து உலைவுற ஆர்த்தார் – கம்.யுத்4:32 6/3
ஊழி பேர்வதே ஒப்பது ஓர் உலைவுற உடற்றும் – கம்.யுத்4:32 11/2
அசும்பு சிந்தி நொந்து உலைவுற தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – கம்.யுத்4:35 28/4

மேல்


உலைவுறா-வகை (1)

உலைவுறா-வகை உண்டு பண்டு உமிழ்ந்த பேர் ஒருமை – கம்.யுத்3:31 16/3

மேல்


உலைவுறாமல் (1)

யோகமுறு பேர் உயிர்கள்தாம் உலைவுறாமல்
ஏகு நெறி யாது என மிதித்து அடியின் ஏறி – கம்.ஆரண்:3 39/1,2

மேல்


உலைவுறும் (1)

உரு பொறாது உலைவுறும் உலகம் மூன்றினும் – கம்.ஆரண்:7 44/3

மேல்


உலைவென் (1)

ஒப்பு ஒன்றும் உலகில் காணேன் பல நினைந்து உலைவென் இன்னும் – கம்.கிட்:13 43/4

மேல்


உலைவேன் (1)

உள் நிறைந்து உயிர்க்கும் வெம்மை உயிர் சுட உலைவேன் உள்ளம் – கம்.கிட்:10 61/1

மேல்


உலைஇய (2)

உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை – சிறு 174
தெறு கதிர் உலைஇய வேனில் வெம் காட்டு – அகம் 153/8

மேல்


உலோகமுடை (1)

உற்று ஏவிய யூகம் உலோகமுடை
சுற்று ஆயிரம் ஊடு சுலாயதனை – கம்.யுத்3:27 19/3,4

மேல்


உலோகமும் (2)

ஏழ் உலோகமும் எண் தவம் செய்த கண்ணும் எங்கள் மனங்களும் – கம்.அயோ:3 59/3
மூன்று உலோகமும் மூடும் அரக்கர் ஆம் – கம்.ஆரண்:6 81/2

மேல்


உலோபம் (2)

உள பரும் பிணிப்பு_அறா உலோபம் ஒன்றுமே – கம்.பால:7 24/1
உள் தெறு வெம் பகை ஆவது உலோபம்
விட்டிடல் என்று விலக்கினர் தாமே – கம்.பால:8 22/3,4

மேல்


உலோபர் (2)

உலர்ந்த வன்கண் உலோபர் கடைத்தலை – கம்.அயோ:11 25/3
உள் நிறை செல்வம் நல்காது ஒளிக்கின்ற உலோபர் ஒத்த – கம்.யுத்1:8 19/4

மேல்


உலோபேன் (1)

உள்ளம் உவந்தது செய்வன் ஒன்றும் உலோபேன்
வள்ளல் இராமன் உன் மைந்தன் ஆணை என்றான் – கம்.அயோ:3 11/3,4

மேல்


உலோவினாரும் (1)

ஒண்ணும் என்னின் அஃது உதவாது உலோவினாரும் உயர்ந்தாரோ – கம்.கிட்:1 24/4

மேல்


உலோவினீரே (1)

உள் நிறம் காட்டினீர் என் உயிர் தர உலோவினீரே – கம்.பால:13 46/4

மேல்


உவ்வும் (2)

அவ்வும் பிறவும் ஒத்தனை உவ்வும்
எ வயினோயும் நீயே – பரி 2/58,59
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/33

மேல்


உவ (11)

உவ காண் தோன்றுவ ஓங்கி வியப்பு உடை – நற் 237/6
செல்க பாக நின் தேரே உவ காண் – நற் 242/6
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே – குறு 367/3
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை உவ காண் – ஐங் 206/1
உணங்கல-கொல்லோ நின் தினையே உவ காண் – ஐங் 207/2
உவ காண் தோன்றும் குறும் பொறை நாடன் – அகம் 4/13
உவ இனி வாழி தோழி அவரே – அகம் 65/7
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே மை அற – அகம் 87/12
நூல் அறி வலவ கடவு-மதி உவ காண் – அகம் 114/8
உவ இனி வாழிய நெஞ்சே காதலி – அகம் 142/7
உவ காண் தோன்றும் எம் சிறு நல் ஊரே – அகம் 350/15

மேல்


உவக்கின்ற (5)

உற தகும் அரசு இராமற்கு என்று உவக்கின்ற மனத்தை – கம்.அயோ:1 45/1
சொல் முன்னே உவக்கின்ற துரிசு இலா திரு மனத்தான் – கம்.அயோ:13 27/2
மாரன் அன்னவர் வரவு கண்டு உவக்கின்ற மகளிர் – கம்.கிட்:10 35/3
பெரிய கண்கள் பெற்று உவக்கின்ற அரம்பையர் பிறரும் – கம்.யுத்1:12 6/2
புன துழாய் மாலையான் என்று உவக்கின்ற ஒருவன் புக்கு உன் – கம்.யுத்2:17 26/3

மேல்


உவக்கின்றாள் (1)

ஒறுத்தனள் என்று கொண்டு உவக்கின்றாள் உயிர் – கம்.சுந்:12 29/2

மேல்


உவக்கின்றேன்-தன் (1)

உய்ந்தனை ஒருவன் போனாய் என மனம் உவக்கின்றேன்-தன்
சிந்தனை முழுதும் சிந்த தெளிவு_இலார் போல மீள – கம்.யுத்2:16 125/2,3

மேல்


உவக்கின்றேனை (1)

உடையீர் பகைதான் உமை நோக்கி உவக்கின்றேனை முனிவீரோ – கம்.கிட்:1 27/4

மேல்


உவக்குநள் (2)

உவக்குநள் வாழிய நெஞ்சே விசும்பின் – அகம் 144/11
உவக்குநள் ஆயினும் உடலுநள் ஆயினும் – அகம் 203/1

மேல்


உவக்கும் (17)

அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும்
முல்லை சான்ற கற்பின் – நற் 142/9,10
பணை கொள் வெம் முலை பாடு பெற்று உவக்கும்
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர் – நற் 392/5,6
மடன் உடைமையின் உவக்கும் யான் அது – குறு 324/5
நாள் அணிந்து உவக்கும் சுணங்கறையதுவே – பரி 9/20
ஈவாரை கொண்டாடி ஏற்பாரை பார்த்து உவக்கும்
சேய் மாட கூடலும் செவ்வேள் பரங்குன்றம் – பரி 34/1,2
உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே – கலி 45/24
ஒருங்கு வந்து உவக்கும் பண்பின் – அகம் 102/18
உறும் இடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும் – அகம் 231/2
ஐது ஏந்து அல்குல் யாம் அணிந்து உவக்கும்
சின் நாள் கழிக என்று முன்_நாள் – அகம் 345/9,10
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும்
அரும் பொருள் வேட்டம் எண்ணி கறுத்தோர் – அகம் 389/12,13
பெற்றனர் உவக்கும் நின் படை_கொள்_மாக்கள் – புறம் 29/17
அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும்
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என – புறம் 391/6,7
வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால் – கம்.பால:5 12/3
வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால் – கம்.பால:5 105/3
உள்ளார் எல்லாம் ஓத உவக்கும் புகழ் கொள்ளாய் – கம்.அயோ:3 30/3
நல் நிற காரின் வரவு கண்டு உவக்கும் நாடக மயில் என நடப்ப – கம்.சுந்:3 85/4
துஞ்சினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் சூழ்ச்சியாள் – கம்.சுந்:4 106/3

மேல்


உவக்கும்-மாதோ (1)

மரம் பயில் கடுவன் பூண மந்தி கண்டு உவக்கும்-மாதோ – கம்.பால:16 13/4

மேல்


உவக்குவமே (1)

பல் மாண் ஆகம் மணந்து உவக்குவமே – குறு 189/7

மேல்


உவகை (66)

அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ – மலை 184
அரும் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 318,319
மெய்ம் மலி உவகை ஆகின்று இவட்கே – நற் 43/7
செறுவர்க்கு உவகை ஆக தெறுவர – குறு 336/1
உரிமை_மாக்கள் உவகை அமிர்து உய்ப்ப – பரி 8/121
தார் அணி கொண்ட உவகை தலைக்கூடி – பரி 24/6
செரு குறித்தாரை உவகை கூத்தாட்டும் – கலி 85/34
இன்ன உவகை பிறிது யாது யாய் என்னை – கலி 105/62
பல்லோர் உவந்த உவகை எல்லாம் – அகம் 42/11
மெய் மலி உவகை மறையினென் எதிர் சென்று – அகம் 56/13
ஊர் நணி தந்தனை உவகை யாம் பெறவே – அகம் 254/20
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 346/5
மெய்ம் மலி உவகை செய்யும் இ இகலே – புறம் 45/9
களிறு எறிந்து பட்டனன் என்னும் உவகை
ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதே கண்ணீர் – புறம் 277/3,4
ஓடினர் உவகை மா நறவு உண்டு ஓர்கிலார் – கம்.பால:5 12/2
போயது எம் பொருமல் என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான் – கம்.பால:5 22/1
என்ன மா முனிவன் கூற எழுந்த பேர் உவகை பொங்க – கம்.பால:5 28/1
ஓடினர் அரசன்-மாட்டு உவகை கூறி நின்று – கம்.பால:5 106/1
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி – கம்.பால:6 10/2
ஓசையின் பெரியது ஓர் உவகை எய்தி அ – கம்.பால:13 64/3
வந்தனன் அரசன் என்ன மனத்து எழும் உவகை பொங்க – கம்.பால:20 4/1
நிறையும் நெஞ்சிடை உவகை போய் மயிர் வழி நிமிர – கம்.அயோ:1 74/3
உண்டு பேர் உவகை பொருள் அன்னது – கம்.அயோ:2 3/3
பிறக்கும் பேர் உவகை கடல் பெட்பு அற – கம்.அயோ:2 5/2
தூயவள் உவகை போய் மிக சுடர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 59/3
பொங்கிய உவகை வெள்ளம் பொழிதர கமலம் பூத்த – கம்.அயோ:3 69/1
இல் பயன் சிறப்பிப்பாரின் ஈண்டிய உவகை தூண்ட – கம்.அயோ:3 77/2
என்றனள் என்ன கேட்டான் எழுந்த பேர் உவகை பொங்க – கம்.அயோ:3 84/1
ஒருவரின் ஒருவர் முந்த காதலோடு உவகை உந்த – கம்.அயோ:3 87/2
தோகை அவள் பேர் உவகை சொல்லல் அரிது என்பார் – கம்.அயோ:3 101/4
ஓங்கிய மகுடம் சூடி உவகை வீற்றிருப்ப காணான் – கம்.அயோ:3 104/4
மீட்டும் மண் அதனில் வீழ்ந்தான் விம்மினன் உவகை வீங்க – கம்.அயோ:13 34/2
ஈண்டு உவகை வேலை துணை ஏழ் உலகம் எய்த – கம்.ஆரண்:3 36/2
உரைத்தலும் பொங்கிய உவகை வேலையன் – கம்.ஆரண்:4 18/1
ஏமுற வளைந்தது என்று உவகை எய்தினார் – கம்.ஆரண்:15 6/2
எழுந்து பேர் உவகை கடல் பெரும் திரை இரைப்ப – கம்.கிட்:3 73/1
ஓடினார் உவகை இன் நறவை உண்டு உணர்கிலார் – கம்.கிட்:4 21/2
ஆக்கினான் நமது உருவின் என்று அரும் பெறல் உவகை
வாக்கினால் உரையாம் என களித்தன மான்கள் – கம்.கிட்:10 38/3,4
குன்று அனையது ஆயது ஒரு பேர் உவகை கொண்டாள் – கம்.கிட்:14 52/2
ஓடினன் உலாவினன் உவகை தேன் உண்டான் – கம்.சுந்:3 63/4
எய்து அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து பேர் உவகை ஏற – கம்.சுந்:4 37/1
சிந்தையின் உவகை கொண்டு முனிவுற்ற குரக்கு சீயம் – கம்.சுந்:10 18/2
நன்று என உவகை கொண்டான் யாவரும் நடுக்கம் உற்றார் – கம்.சுந்:11 14/4
குண்டல முகத்தியர் உவகை கூரவே – கம்.சுந்:12 6/4
நின்றனர் உவகை பொங்க விம்மலால் நிமிர்ந்த நெஞ்சர் – கம்.சுந்:14 8/2
முழு முதல் குலத்திற்கு ஏற்ற முறைமையால் உவகை மூள – கம்.யுத்1:4 121/2
பொங்கிய உவகை என்ன பொடித்தன உரோம புள்ளி – கம்.யுத்1:4 122/4
ஆழியான் அவனை நோக்கி அருள் சுரந்து உவகை கூர – கம்.யுத்1:4 139/1
இருவரும் உவகை கூர்ந்தார் யாவரும் இன்பம் உற்றார் – கம்.யுத்1:4 145/3
வந்தனன் என்ன சொன்னார் வரம்பு_இலா உவகை கூர்ந்து – கம்.யுத்2:16 124/3
வைவலோ உவகை என்னும் வஞ்சமோ வலியது என்னும் – கம்.யுத்2:17 33/2
ஒல்லையில் எழுந்தனன் உவகை உள்ளத்தான் – கம்.யுத்3:22 44/4
யாவர்க்கும் தீது இலாமை கண்டு கண்டு உவகை ஏற – கம்.யுத்3:22 156/1
அழுகையோடு உவகை உற்ற வீடணன் ஆர்வம் கூர – கம்.யுத்3:24 13/1
உமை_ஒரு_பாகன் வைகும் கயிலை கண்டு உவகை உற்றான் – கம்.யுத்3:24 43/4
இன்னமும் உவகை ஒன்று எண்ண வேண்டுமோ – கம்.யுத்3:24 84/4
நிரம்பின உலகு எலாம் உவகை நெய் விழா – கம்.யுத்3:24 105/3
வஞ்சனை என்பது உன்னி வான் உயர் உவகை வைகும் – கம்.யுத்3:26 92/1
புனைந்தனென் வாகை என்னா இந்திரன் உவகை பூத்தான் – கம்.யுத்3:31 227/2
கொழுந்தியும் மீண்டாள் பட்டான் அரக்கன் என்று உவகை கொண்டான் – கம்.யுத்4:32 43/4
ஓங்கினார் மெள்ள மெள்ள உயிர் நிலைத்து உவகை ஊன்ற – கம்.யுத்4:33 2/3
ஈட்ட_அரும் உவகை ஈட்டி இருந்தவன் இசைத்த மாற்றம் – கம்.யுத்4:34 11/1
புந்தி ஓங்கும் உவகை பொருமலோ – கம்.யுத்4:40 9/1
உருகு காதலின் ஒழுகு கண்ணீரினன் உவகை
பருகும் ஆர் அமிழ்து ஒத்து உளம் களித்தனன் பரிவால் – கம்.யுத்4:41 38/3,4
உம்பரும் உவகை கூர ஒப்பனை ஒப்ப செய்தார் – கம்.யுத்4:42 1/4
வீங்கிய உவகை மேனி சிறக்கவும் மேன்மேல் துள்ளி – கம்.யுத்4:42 7/3

மேல்


உவகை-தன்னை (1)

படைத்தது ஓர் உவகை-தன்னை வேறு ஒரு வினயம் பண்ணி – கம்.யுத்2:17 47/3

மேல்


உவகைக்கு (2)

முதல்வன் பேர் உவகைக்கு முந்துவான் – கம்.கிட்:9 1/2
முந்தி உற்ற பேர் உவகைக்கு ஓர் கரை இலை மொழியின் – கம்.சுந்:11 62/3

மேல்


உவகைய (1)

ஏறு புணர் உவகைய ஊறு இல உகள – அகம் 234/11

மேல்


உவகையர் (11)

கோட்டு_மீன் எறிந்த உவகையர் வேட்டம் மடிந்து – நற் 49/5
நெஞ்சு மலி உவகையர் உண்டு மலிந்து ஆட – பதி 23/8
நெஞ்சு மலி உவகையர் துஞ்சு பதி பெயர – பதி 31/10
நெஞ்சு மலி உவகையர் வியன் களம் வாழ்த்த – பதி 40/26
ஆர் கலி உவகையர் ஒருங்கு உடன் கூடி – கலி 105/5
துணை புணர் உவகையர் பரத மாக்கள் – அகம் 30/3
களிற்று கன்று ஒழித்த உவகையர் கலி சிறந்து – அகம் 83/4
பெயல் கண்மாறிய உவகையர் சாரல் – புறம் 143/4
விம்முறும் உவகையர் வியந்த நெஞ்சினர் – கம்.பால:5 42/1
ஓங்கிய உவகையர் ஆசியோடு எழா – கம்.பால:5 97/3
புரண்டு மீது இட பொங்கிய உவகையர் ஆங்கே – கம்.அயோ:1 31/2

மேல்


உவகையராய் (1)

வேறு சென்ற நெறி காணார் விம்மாநின்ற உவகையராய்
மாறி உலகம் வகுத்த நாள் வரம்பு கடந்து மண் முழுதும் – கம்.அயோ:6 35/2,3

மேல்


உவகையள் (3)

ஊடல் அறியா உவகையள் போலவும் – பரி 7/18
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/28
அந்தம்_இல் உவகையள் ஆடி பாடினள் – கம்.பால:13 57/2

மேல்


உவகையன் (11)

வேட்டு வலம் படுத்த உவகையன் காட்ட – நற் 285/6
மெய்ம் மலி உவகையன் புகுதந்தான் புணர்ந்து ஆரா – கலி 40/32
பிழி மகிழ் உவகையன் கிளையொடு கலி சிறந்து – அகம் 172/12
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு – அகம் 272/12
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய் – கம்.பால:12 19/1
உற்ற அன்றினும் பெரியதோர் உவகையன் ஆனான் – கம்.அயோ:1 41/4
அனையது ஆகிய உவகையன் கண்கள் நீர் அரும்ப – கம்.அயோ:1 42/1
பொழிந்த பேர் உவகையன் பொங்கு காதலன் – கம்.அயோ:1 83/2
முற்றிய உவகையன் முளரி போதினும் – கம்.அயோ:4 165/2
பொய்யார் தூதர் என்பதனால் பொங்கி எழுந்த உவகையன் ஆய் – கம்.யுத்3:23 1/1
தன்னையும் கடந்து நீண்ட உவகையன் சமைந்த கீதம் – கம்.யுத்3:25 1/2

மேல்


உவகையால் (5)

மலிந்த பேர் உவகையால் மாற்று வேந்தரை – கம்.பால:19 37/2
ஆற்ற_அரும் உவகையால் அளித்த ஐயனை – கம்.கிட்:7 33/3
எல்லை_இல் உவகையால் இவர்ந்த தோளினன் – கம்.சுந்:12 27/1
மூ-வகை உலகினுள்ளார் உவகையால் தொடர்ந்து மொய்த்தார் – கம்.யுத்3:24 42/2
மேக்கு நீங்கிய வெள்ள உவகையால்
ஏக்கமுற்று ஒன்று இயம்புவது யாது என – கம்.யுத்4:40 13/1,2

மேல்


உவகையாலே (1)

உற்ற பேர் உவகையாலே ஓங்கினான் ஊற்றம் மிக்கான் – கம்.யுத்3:24 20/4

மேல்


உவகையாளன் (1)

ஓங்கிய உவகையாளன் இந்திரன் உரைப்பதானான் – கம்.யுத்3:28 60/4

மேல்


உவகையான் (2)

எல்லை இல் உவகையான் இயைந்தவாறு எலாம் – கம்.பால:13 66/3
ஊறு பேர் உவகையான் அனிகம் வந்து உற்ற போது – கம்.பால:20 15/2

மேல்


உவகையின் (17)

மெய்ம் மலி உவகையின் எழுதரு – குறு 398/7
பாடிய நாவின் பரந்த உவகையின்
நாடும் நகரும் அடைய அடைந்து அனைத்தே – பரி 19/26,27
கோதைமார்பன் உவகையின் பெரிதே – அகம் 346/25
உரை செறி கிளையோடும் உவகையின் உயர்கின்றார் – கம்.பால:23 20/3
ஒத்த சிந்தையர் உவகையின் ஒருவரின் ஒருவர் – கம்.அயோ:1 75/1
ஊன் விடும் உவகையின் உரை நனி புரிவான் – கம்.ஆரண்:2 39/4
புல்லினன் உவகையின் பொருமி விம்முவான் – கம்.ஆரண்:14 91/4
விம்மலுற்று உவகையின் விளங்கும் உள்ளத்தார் – கம்.கிட்:14 16/3
நீட்டினன் உவகையின் நிமிர்ந்த நெஞ்சினான் – கம்.சுந்:12 26/4
தாய் வர கண்டது அன்ன உவகையின் தளிர்த்தார் அம்மா – கம்.சுந்:14 3/4
உடல் பொறை உவகையின் குனிப்ப ஒத்தன – கம்.யுத்2:18 109/4
நின்ற வாள் எயிற்று அரக்கனும் உவகையின் நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 95/2
ஒண்ணுமோ கணிக்க என்பார் உவகையின் உயர்ந்த தோளார் – கம்.யுத்3:31 219/4
நணித்து வெம் சமம் என்பது ஓர் உவகையின் நலத்தால் – கம்.யுத்4:35 29/1
மீது உயர்ந்த உவகையின் விம்மலோ – கம்.யுத்4:40 12/2
அடைந்தனர் உவகையின் அடைகின்றார்களை – கம்.யுத்4:40 39/3
ஒத்த மூ_உலகத்தோர்க்கும் உவகையின் உறுதி உன்னின் – கம்.யுத்4:42 18/3

மேல்


உவகையினால் (1)

ஓய்வுறுவன அது தெரிவுறலால் உரறினர் இமையவர் உவகையினால் – கம்.யுத்3:28 24/4

மேல்


உவகையுடன் (1)

எழுந்து ஓடும் உவகையுடன் ஓசனை சென்றனன் அரசை எதிர்கோள் எண்ணி – கம்.பால:5 56/4

மேல்


உவகையும் (7)

செற்றமும் உவகையும் செய்யாது காத்து – மது 490
தீது_இலா உவகையும் சிறிது-அரோ பெரிது-அரோ – கம்.பால:20 28/2
முனிவனும் உவகையும் தானும் முந்துவான் – கம்.அயோ:2 12/1
இன்னலும் உவகையும் இரண்டும் எய்தினான் – கம்.ஆரண்:14 85/3
துன்பமும் உவகையும் சுமந்த உள்ளத்தாள் – கம்.சுந்:4 95/4
விழுந்து அழி கண்ணின் நீரும் உவகையும் களிப்பும் வீங்க – கம்.யுத்3:28 65/1
பின்னை நீக்கி உவகையும் பேசினை – கம்.யுத்4:40 14/2

மேல்


உவகையேம் (1)

ஆனா உவகையேம் ஆயினெம் பூ மலிந்து – அகம் 262/13

மேல்


உவகையை (1)

ஊறின உவகையை ஒளிக்கும் சிந்தையான் – கம்.அயோ:1 77/3

மேல்


உவகையொடு (3)

வென்றி கொள் உவகையொடு புகுதல் வேண்டின் – அகம் 354/11
அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி – புறம் 394/10
அழகிது அழகிது என அழகன் உவகையொடு
பழகும் அதிதியரை எதிர்கொள் பரிசு பட – கம்.யுத்3:31 160/1,2

மேல்


உவகையோடு (3)

ஆடு மலி உவகையோடு வருவல் – புறம் 165/14
மேயின உவகையோடு மின் என ஒதுங்கி நின்றாள் – கம்.பால:9 15/2
இனிய சிந்தனை இராகவன் உவகையோடு இனி நம் – கம்.யுத்4:41 4/2

மேல்


உவகையோடும் (1)

ஊறிய உவகையோடும் உம்பர்-தம் படைகள் எல்லாம் – கம்.பால:8 2/2

மேல்


உவண (4)

உவண பதிக்கு ஒளித்து உறையும் கொங்கணமும் குலிந்தமும் சென்று உறுதிர் மாதோ – கம்.கிட்:13 23/4
உவண அண்ணலை ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அ உயர் பொன் தோள் – கம்.யுத்2:16 339/4
பொன் சென்று அறியா உவண தனி புள்ளினுக்கும் – கம்.யுத்2:19 20/1
உவண புள்ளே ஆயின வானோர் உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 142/4

மேல்


உவணத்தின் (1)

அஞ்சு உவணத்தின் வேகம் மிகுத்தாள் அருள்_இல்லாள் – கம்.சுந்:2 77/2

மேல்


உவணத்தினோடு (1)

ஊறு நீங்கினராய் உவணத்தினோடு
ஏறும் ஏறி உலாவுவர் என்னுமால் – கம்.யுத்3:29 12/3,4

மேல்


உவணத்து (3)

செ வாய் உவணத்து உயர் கொடியோயே – பரி 2/60
இனத்தையும் உவணத்து இறையையும் இயங்கும் காலையும் இதம் அல நினைவார் – கம்.பால:3 11/3
உரவு கொற்றத்து உவணத்து அரசனும் – கம்.யுத்4:37 25/2

மேல்


உவணம் (3)

விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம்
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/42,43
வென்றி வேந்தரை வருக என உவணம் வீற்றிருந்த – கம்.அயோ:1 72/1
சண்டம் கொள் வேகமாக தனி விடை உவணம் தாங்கும் – கம்.யுத்1:9 35/1

மேல்


உவணன் (1)

உவணன் என்னும் நெடு மன்னவனும் ஒத்தனன்-அரோ – கம்.ஆரண்:1 37/4

மேல்


உவத்தல் (1)

உள் ஆங்கு உவத்தல் செல்லார் கறுத்தோர் – அகம் 111/1

மேல்


உவத்தி (1)

ஒருமையும் கண்டு இனி உவத்தி உள்ளம் நீ – கம்.அயோ:14 29/4

மேல்


உவந்த (16)

உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – மலை 560
கெட்ட இடத்து உவந்த உதவி கட்டில் – குறு 225/3
பல்லோர் உவந்த உவகை எல்லாம் – அகம் 42/11
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த
இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக – அகம் 98/2,3
செழும் தவிசு உவந்த அ தேவும் சென்று எதிர் – கம்.பால:5 11/2
ஓவியம் உயிர் பெற்று என்ன உவந்த அரசு இருந்த-காலை – கம்.பால:22 1/2
உரை செய தொழுத கையன் உவந்த உள்ளத்தன் பெண்ணுக்கு – கம்.பால:22 2/1
உவந்த மைந்தர்கள் மடந்தையர் உழைஉழை தொடர – கம்.அயோ:1 71/2
ஈகையில் உவந்த அ இயற்கை இது என்றால் – கம்.அயோ:3 101/3
உற்ற தன்மை வினாவி உவந்த பின் – கம்.அயோ:11 3/2
உவந்த வன் கழுது உயிர் சுமந்து உளுக்கியது உம்பர் – கம்.ஆரண்:7 86/4
உவந்த-போது உவந்த வண்ணம் உரைத்த-போது உரைத்தது ஆமோ – கம்.கிட்:13 50/4
மன்னனும் உவந்த தன் முனிவு மாறினான் – கம்.யுத்1:2 2/4
நன்று என உவந்த வீரன் நான்முகன் படையை வாங்கி – கம்.யுத்2:18 204/1
உவந்த சாதகத்து ஈட்டமும் ஓரியின் ஒழுங்கும் – கம்.யுத்3:22 198/3
எந்தை உவந்த இலங்கு_இழை-தன்னை – கம்.யுத்3:26 36/1

மேல்


உவந்த-போது (1)

உவந்த-போது உவந்த வண்ணம் உரைத்த-போது உரைத்தது ஆமோ – கம்.கிட்:13 50/4

மேல்


உவந்தது (3)

உள்ளம் உவந்தது செய்வன் ஒன்றும் உலோபேன் – கம்.அயோ:3 11/3
உளைத்தன குரங்கு பல்-கால் என்று அகம் உவந்தது உண்டேல் – கம்.யுத்2:17 27/2
காதல் மைந்தனை காணிய உவந்தது ஓர் கருத்தால் – கம்.யுத்4:40 102/2

மேல்


உவந்ததுவே (1)

துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே – அகம் 298/23

மேல்


உவந்தவள் (1)

நைதல் கண்டு உவந்தவள் நவையின் ஓங்கிய – கம்.அயோ:14 38/3

மேல்


உவந்தவன் (1)

ஆசனம் உவந்தவன் அளித்தனவும் ஆய – கம்.யுத்1:2 59/2

மேல்


உவந்தவாறு (1)

உவந்தவாறு என் இதற்கு உறுதி யாது என்றாள் – கம்.அயோ:2 62/4

மேல்


உவந்தன்றே (1)

பொருள் மலி நெஞ்சம் புணர்ந்து உவந்தன்றே – நற் 308/11

மேல்


உவந்தன (3)

உவந்தன குனிப்பன காண்டி உம்பர் போல் – கம்.அயோ:14 33/4
தாய் பணித்து உவந்தன தந்தை செய்க என – கம்.அயோ:14 125/1
ஒடுங்கல் இல் உலகம் யாவும் உவந்தன உதவி வேள்வி – கம்.கிட்:2 23/1

மேல்


உவந்தனர் (4)

நெறி செல் வம்பலர் உவந்தனர் ஆங்கண் – அகம் 107/6
உன்னி உரையாடினர் உவந்தனர் வியந்தார் – கம்.கிட்:14 36/3
உலந்தது தானை உவந்தனர் உம்பர் – கம்.சுந்:9 46/1
சிந்தை சால உவந்தனர் தேவர்கள் – கம்.யுத்2:19 149/2

மேல்


உவந்தனள் (2)

குறும் தொடி மடந்தை உவந்தனள் நெடும் தேர் – அகம் 346/18
உரைத்த கூனியை உவந்தனள் உயிர் உற தழுவி – கம்.அயோ:2 90/1

மேல்


உவந்தனளே (1)

ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிது உவந்தனளே – புறம் 278/9

மேல்


உவந்தனன் (4)

ஒன்றினை உமையாள் கேள்வன் உவந்தனன் மற்றை ஒன்றை – கம்.பால:24 27/1
உரிய மா தவன் ஒள்ளிது என்று உவந்தனன் விரைந்து ஓர் – கம்.அயோ:1 73/1
கேட்டு உவந்தனன் கேழ் கிளர் மௌலியான் – கம்.ஆரண்:4 38/1
பார்த்து உவந்தனன் குனித்தது வானரம் படியில் – கம்.யுத்2:15 202/4

மேல்


உவந்தனை (2)

எனை உவந்தனை இனியை என் மகனுக்கும் அனையான் – கம்.அயோ:2 86/3
ஊண் திறம் உவந்தனை ஒழுக்கம் பாழ்பட – கம்.யுத்4:40 49/1

மேல்


உவந்தனைய (1)

தமர் எலாம் வர உவந்தனைய தன்மை முனிவன் – கம்.ஆரண்:1 3/4

மேல்


உவந்தார் (9)

சென்னி புனைந்தாள் சிந்தை உவந்தார்
கன்னி அருந்ததி காரிகை காணா – கம்.பால:23 95/2,3
ஊரும் திகிரி குறி கண்டார் உவந்தார் எல்லாம் உயிர் வந்தார் – கம்.அயோ:6 33/2
ஒன்றி வானவர் பூ மழை பொழிந்தனர் உவந்தார்
அன்று அ வாள் அரக்கன் சிறை அ வழி வைத்த – கம்.சுந்:3 2/2,3
ஒட்டினார் ஆவி முடிக்க உவந்தார் – கம்.யுத்3:20 19/4
உள் நிற்கும் பெரும் களிப்பினர் அளவளாய் உவந்தார்
மண்ணில் செல்லுதிர் இ கணத்தே எனும் மனத்தார் – கம்.யுத்3:22 179/3,4
ஒரு வீரரும் இவர் ஒக்கிலர் என வானவர் உவந்தார்
பொரு வீரையும் பொரு வீரையும் பொருதாலென பொருதார் – கம்.யுத்3:27 107/3,4
மு தேவரும் உவந்தார் அவன் உரும் ஏறு என முனிந்தார் – கம்.யுத்3:27 122/2
ஊன் விட்டவன் மறம் விட்டிலன் என வானவர் உவந்தார் – கம்.யுத்3:27 136/4
ஒண்ணாதன உளவோ என மனம் தேறினர் உவந்தார்
கண் ஆர் நுதல் பெருமான் இவர்க்கு அரிதோ என கடை பார்த்து – கம்.யுத்3:27 139/2,3

மேல்


உவந்தாள் (1)

ஓங்கினாள் உள்ளம் உவந்தாள் உயிர் புகுந்தாள் – கம்.யுத்2:17 88/2

மேல்


உவந்தான் (6)

தோடு துற்ற மலர் தாரான் விருந்து அளிப்ப இனிது உவந்தான் சுரர் நாடு ஈந்தான் – கம்.பால:5 59/4
உதவு இயல் இனிதின் உவந்தான் எவரினும் அதிகம் உயர்ந்தான் – கம்.சுந்:7 21/4
உற வரு துணை என அன்றோ உதவிய அதனை உவந்தான்
நிறை கடல் கடையும் நெடும் தாள் மலை என நடுவண் நிமிர்ந்தான் – கம்.சுந்:7 24/3,4
நடு உற்று அமைய உற நோக்கி முற்றும் உவந்தான் நவை அற்றான் – கம்.சுந்:12 116/4
ஊழி முதல் நாயகன் வியப்பினொடு உவந்தான்
ஆழியினது ஆழம் உரை-செய்யும் அளவே அன்றே – கம்.யுத்1:9 4/1,2
உன்ன செய்வது ஓர் முனிவு இன்மை மனம் கொளா உவந்தான்
பின்னை செம்மல் அ இளவலை உள் அன்பு பிணிப்ப – கம்.யுத்4:40 111/2,3

மேல்


உவந்திசின் (1)

வளையோய் உவந்திசின் விரைவு-உறு கொடும் தாள் – குறு 351/1

மேல்


உவந்திருந்த (1)

போற்றினர் விருந்து உவந்திருந்த புண்ணியர் – கம்.யுத்3:24 100/2

மேல்


உவந்திலன் (1)

உரை-செய தரினும் அ தொழில் உவந்திலன்
வரை முதல் கலப்பைகள் மாடு நாட்டி தன் – கம்.கிட்:10 96/2,3

மேல்


உவந்தீர் (1)

என்றும் நீரே வாழ உவந்தீர் அவன் ஏக – கம்.அயோ:11 75/3

மேல்


உவந்து (67)

காதலின் உவந்து வரம் கொடுத்தன்றே ஒரு முகம் – திரு 94
விரை உறு நறு மலர் ஏந்தி பெரிது உவந்து
ஏரகத்து உறைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 188,189
காதலர் உழையர் ஆக பெரிது உவந்து
சாறு கொள் ஊரின் புகல்வேன் மன்ற – குறு 41/1,2
கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா – பதி 20/8
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து
நெஞ்சு மலி உவகையர் உண்டு மலிந்து ஆட – பதி 23/7,8
வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து
குரவை தழீஇ யாம் ஆட குரவையுள் – கலி 39/28,29
மனை வரின் பெற்று உவந்து மற்று எம் தோள் வாட – கலி 68/22
மதி நிழல் நீருள் கண்டு அது என உவந்து ஓடி – கலி 70/4
வருக மாள என் உயிர் என பெரிது உவந்து
கொண்டனள் நின்றோள் கண்டு நிலை செல்லேன் – அகம் 16/10,11
வெள்ள தானை அதிகன் கொன்று உவந்து
ஒள்_வாள்_அமலை ஆடிய ஞாட்பின் – அகம் 142/13,14
உவந்து இனிது அயரும் என்ப யானும் – அகம் 195/5
வரைய கருதும் ஆயின் பெரிது உவந்து
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் – அகம் 312/3,4
இன்முகம் கரவாது உவந்து நீ அளித்த – புறம் 130/4
தவிர்ந்து விடு பரிசில் கொள்ளலென் உவந்து நீ – புறம் 159/23
உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே – புறம் 197/18
தாழ் உவந்து தழூஉ மொழியர் – புறம் 360/6
புண் உவந்து
உளை அணி புரவி வாழ்க என – புறம் 373/13,14
சிறிதிற்கு பெரிது உவந்து
விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை – புறம் 398/17,18
உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அ – கம்.பால:1 4/3
அதிசயமுடன் உவந்து அயல் இருந்துழி – கம்.பால:5 14/3
உரைக்குவது இலது என உவந்து தான் அருள் – கம்.பால:5 52/2
சிந்தை உவந்து எதிர் என் செய் என்றான் – கம்.பால:8 15/1
அன்று தான் உவந்து அரும் தவ முனிவரோடு இருந்தான் – கம்.பால:8 47/2
உடன் ஒக்க உவந்து நீயே உண்ணுதி தோழி என்றாள் – கம்.பால:19 10/4
உரை-செயும் கிள்ளையை உவந்து புல்லினாள் – கம்.பால:19 27/4
அழிவு இல் சிந்தையின் உவந்து ஆடல் மாமிசை வர – கம்.பால:20 29/2
எந்தை நீ உவந்து இதம் சொல எம் குலத்து அரசர் – கம்.அயோ:1 43/1
ஆண்டு தன் மருங்கு இரீஇ உவந்து அன்புற நோக்கி – கம்.அயோ:1 60/1
பொங்கும் நின் சுற்றத்தோடும் போய் உவந்து இனிது உன் ஊரில் – கம்.அயோ:8 15/3
ஒலி உலாம் சேனையை உவந்து கூவினான் – கம்.அயோ:13 10/2
வந்து உவந்து எதிர் ஏத்தினர் மைந்தரை – கம்.அயோ:14 8/3
புக்கு இறைஞ்சினர் அரும் தவன் உவந்து புகலும் – கம்.ஆரண்:1 2/4
ஒப்பு இறையும் பெறல் அரிய ஒருவா முன் உவந்து உறையும் – கம்.ஆரண்:1 60/1
எய்திய முனிவரை இறைஞ்சி ஏத்து உவந்து
ஐயனும் இருந்தனன் அருள் என் என்றலும் – கம்.ஆரண்:3 11/1,2
உரைத்த வாசகம் கேட்டு உவந்து ஓங்கிட – கம்.ஆரண்:3 23/1
ஓடும் எங்கள் பசி என்று உவந்து எழுந்து – கம்.ஆரண்:7 26/3
அழல் உறு குஞ்சியர் அமரை வேட்டு உவந்து
எழல் உறு மனத்தினர் ஒருமை எய்தினார் – கம்.ஆரண்:7 43/3,4
உயிர் தெற உவந்து வந்தான் ஒத்தனன் உதயம் செய்தான் – கம்.ஆரண்:10 107/4
தேடா-நின்ற என் உயிரை தெரிய கண்டாய் சிந்தை உவந்து
ஆடா-நின்றாய் ஆயிரம் கண் உடையாய்க்கு ஒளிக்குமாறு உண்டோ – கம்.கிட்:1 26/3,4
நின்ற அ காலின் மைந்தன் நெடிது உவந்து அடியில் தாழ்ந்தான் – கம்.கிட்:2 29/4
என்று அகம் உவந்து கோல முகம் மலர்ந்து இனிதின் நின்ற – கம்.கிட்:2 35/1
ஊக வெம் சேனை சூழ அறம் தொடர்ந்து உவந்து வாழ்த்த – கம்.கிட்:3 30/2
அன்னவன் விட உவந்து அவனும் வந்து அரிகள்-தம் – கம்.கிட்:5 7/1
உய்வன ஆக்கி தம்மோடு உயர்வன உவந்து செய்வாய் – கம்.கிட்:9 11/4
துளை துயில் உவந்து துயில்வு உற்ற குளிர் தும்பி – கம்.கிட்:10 79/4
உரை-செய் வானர வீரர் உவந்து உறை – கம்.கிட்:11 43/1
ஐயனும் உவந்து அகம் என முகம் மலர்ந்தருளி – கம்.கிட்:12 29/1
நினைவினர் உவந்து உயர்ந்து ஓங்கும் நெஞ்சினர் – கம்.கிட்:14 15/3
ஆண்டு அவர் உவந்து வாழ்த்த அலர் மழை அமரர் தூவ – கம்.கிட்:17 25/3
ஓர்ந்தானும் உவந்து ஒருவேன் நினது ஊழ் இல் பேழ் வாய் – கம்.சுந்:1 57/3
என்று சிந்தை களித்து உவந்து ஏத்தினான் – கம்.சுந்:5 27/3
ஒளிக்கும் தேவர் உவந்து உள்ளம் – கம்.சுந்:5 53/3
ஆர்த்தது கேட்டு உவந்து இருத்தி அன்னை நீ – கம்.சுந்:5 71/4
என்றவன் உவந்து விண் நோய் இந்திர சாபம் என்ன – கம்.சுந்:10 21/1
துஞ்சுறு பொழுதில் தந்தாய் துறக்கம் என்று உவந்து சொன்னாள் – கம்.சுந்:14 40/3
வந்து நம் நகரமும் வாழ்வையும் கண்டு உவந்து அகல்வர்-மன்னோ – கம்.யுத்1:2 94/4
உற உவந்து அருளி மீளா அடைக்கலம் உதவினானே – கம்.யுத்1:4 126/2
தீர்த்தான் என உவந்து ஆடினர் முழு மெய் மயிர் சிலிர்த்தார் – கம்.யுத்2:15 178/4
உங்கள் தோள் தலை வாள்-கொடு துணித்து உயிர் குடித்து எம்முன் உவந்து எய்த – கம்.யுத்2:16 323/1
போர் உவந்து உழக்குவான் புகுந்து தாங்கினான் – கம்.யுத்2:18 119/3
சோம்பி துறப்பென் இனி சோறும் உவந்து வாழேன் – கம்.யுத்2:19 12/4
வரதன் அன்று உவந்து ஏறிய வாசியே – கம்.யுத்2:19 143/4
போர் வீரர் உவந்து புகழ்ந்தனரால் – கம்.யுத்3:20 84/4
இந்திரன் இருந்த தன்மை கண்டு உவந்து இறைஞ்சி போனான் – கம்.யுத்3:24 52/4
நன்று சால என்று உவந்து ஒர் நாழிகை – கம்.யுத்3:24 116/2
அந்தாக என்று உவந்து ஐயனும் அமைவு ஆயினன் இமையோர் – கம்.யுத்3:27 101/3
நங்கையும் உவந்து வேறு ஓர் நவை இலை இனி மற்று என்றாள் – கம்.யுத்4:41 30/3

மேல்


உவந்துளான் (1)

சீதையை உவந்துளான் என்பர் சீரியோர் – கம்.யுத்3:24 79/4

மேல்


உவந்தே (1)

உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/25

மேல்


உவந்தேன் (2)

உண்டு வரவு இ திசை என பெரிது உவந்தேன்
எண் தகு குணத்தினை என கொடு உயர் சென்னி – கம்.ஆரண்:3 51/2,3
உவய லோகத்தினுள்ள சிறப்பும் கேட்டு உவந்தேன் உள்ளம் – கம்.யுத்2:16 126/2

மேல்


உவந்தோய் (1)

என் பால் அல் பாராட்டு உவந்தோய் குடி உண்டீத்தை என் – கலி 85/32

மேல்


உவப்ப (34)

உலகம் உவப்ப வலன் ஏர்பு திரிதரு – திரு 1
நட்டோர் உவப்ப நடை பரிகாரம் – சிறு 104
பாணர் உவப்ப களிறு பல தரீஇ – மது 219
கலந்தோர் உவப்ப எயில் பல கடைஇ – மது 220
கணவர் உவப்ப புதல்வர் பயந்து – மது 600
வளையோர் உவப்ப தருவனர் சொரிதலின் – மலை 410
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை – நற் 140/5
உலகம் உவப்ப ஓது அரும் – நற் 237/9
என்னும் நாணும் நன்_நுதல் உவப்ப
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல் – நற் 375/5,6
செறி_தொடி உள்ளம் உவப்ப
மதி உடை வலவ ஏ-மதி தேரே – ஐங் 487/2,3
பையுள் நெஞ்சின் தையல் உவப்ப
நுண் புரி வண் கயிறு இயக்கி நின் – ஐங் 489/3,4
துப்பு துவர் போக பெரும் கிளை உவப்ப
ஈத்து ஆன்று ஆனா இடன் உடை வளனும் – பதி 32/5,6
பனி சுரம் படரும் பாண்_மகன் உவப்ப
புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல – பதி 59/3,4
வேள்வி வேட்டனை உயர்ந்தோர் உவப்ப
சாய் அறல் கடுக்கும் தாழ் இரும் கூந்தல் – பதி 74/2,3
மருந்து போல் மருந்து ஆகி மனன் உவப்ப
பெரும் பெயர் மீளி பெயர்ந்தனன் செலவே – கலி 17/20,21
வரை உறை தெய்வம் உவப்ப உவந்து – கலி 39/28
மனை முதல் வினையொடும் உவப்ப
நினை மாண் நெஞ்சம் நீங்குதல் மறந்தே – அகம் 51/13,14
ஈண் பல் நாற்றம் வேண்டு-வயின் உவப்ப
செய்வு-உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு – அகம் 379/12,13
பெரும் தளர்ச்சி பலர் உவப்ப
பிறிது சென்று மலர் தாயத்து – புறம் 17/21,22
பண்டும்_பண்டும் பாடுநர் உவப்ப
விண் தோய் சிமைய விறல் வரை கவாஅன் – புறம் 151/1,2
என்று ஆங்கு இருவர் நெஞ்சமும் உவப்ப கானவர் – புறம் 159/15
பசி தின திரங்கிய ஒக்கலும் உவப்ப
உயர்ந்து ஏந்து மருப்பின் கொல் களிறு பெறினும் – புறம் 159/21,22
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப
அரும் தொழில் முடியரோ திருந்து வேல் கொற்றன் – புறம் 171/6,7
காமர் நெஞ்சம் ஏமாந்து உவப்ப
ஆல்_அமர்_கடவுள் அன்ன நின் செல்வம் – புறம் 198/8,9
இகழுநர் உவப்ப பழி எஞ்சுவையே – புறம் 213/18
பாண் உவப்ப பசி தீர்த்தனன் – புறம் 239/17
பிழிவது போல பிட்டை ஊறு உவப்ப
மைந்தர் ஆடிய மயங்கு பெரும் தானை – புறம் 373/6,7
அளித்து உவப்ப ஈத்தோன் எந்தை – புறம் 396/24
ஓகை விளம்பிட உம்பர் உவப்ப
மாக மடங்கலும் மால் விடையும் பொன் – கம்.பால:13 32/2,3
ஒரு மகள் மணமும் கண்டு உவப்ப உன்னினேன் – கம்.அயோ:1 28/4
அரிய தாம் உவப்ப உள்ளத்து அன்பினால் அமைந்த காதல் – கம்.அயோ:8 14/1
ஒடித்தான் கையால் உம்பர் உவப்ப உயர் காலம் – கம்.சுந்:2 86/3
அன்று தேய்ந்தது என்று உரைத்தலும் அமரர் கண்டு உவப்ப
சென்று தாக்கினன் ஒரு தனி சுமித்திரை சிங்கம் – கம்.யுத்2:16 203/3,4
சீரினையே மனம் உவப்ப உரு முற்றும் திருவாளன் தெரிய கண்டான் – கம்.யுத்4:37 202/4

மேல்


உவப்பதன் (1)

வார்த்தை கேட்டு உவப்பதன் முன்னர் மா கடல் – கம்.சுந்:5 71/2

மேல்


உவப்பது (1)

எல்லாரும் உவப்பது அன்றியும் – புறம் 195/8

மேல்


உவப்பார் (1)

உண்ணும் நீரினும் உயிரினும் அவனையே உவப்பார் – கம்.அயோ:1 39/4

மேல்


உவப்பான் (2)

வாழ்த்து உவப்பான் குன்றின் வகை – பரி 19/66
உரைக்கு உதவுமால் எனும் உணர்ச்சியின் உவப்பான் – கம்.ஆரண்:3 43/4

மேல்


உவப்பு (2)

உவப்பு உறு கணவனை உயிரின் எய்திய – கம்.அயோ:1 29/3
சிங்கம் அன்னவர் ஆக்கை-மேல் உவப்பு இல செலுத்தி – கம்.யுத்3:22 67/3

மேல்


உவப்பென் (1)

உற்ற நின் விழுமம் உவப்பென்
மற்றும் கூடும் மனை மடி துயிலே – நற் 360/10,11

மேல்


உவமம் (8)

எ வகை செய்தியும் உவமம் காட்டி – மது 516
பிறர் உவமம் ஆகா ஒரு பெரு வேந்தே – பதி 73/3
பிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லது – புறம் 377/10
தனக்கு உவமம் பிறர் இல் என – புறம் 377/11
முடிவு உள உவமம் எல்லாம் இலக்கணம் ஒழியும் முன்னர் – கம்.சுந்:4 38/2
அறிகிலென் உகிர்க்கு யான் உவமம் ஆவன – கம்.சுந்:4 41/4
இரண்டு இல புயங்களுக்கு உவமம் ஏற்குமோ – கம்.சுந்:4 49/4
குனிக்க குனித்த புருவத்துக்கு உவமம் நீயே கோடியால் – கம்.சுந்:4 55/4

மேல்


உவமிக்கின் (1)

உண்டவன் வயிற்றினையும் ஒக்கும் உவமிக்கின்
புண்டரிக நின் சரம் என கடிது போமால் – கம்.யுத்4:36 20/3,4

மேல்


உவமிக்கும் (1)

எ பெண்-பாலும் கொண்டு உவமிப்போர் உவமிக்கும்
அ பெண் தானே ஆயின போது இங்கு அயல் வேறு ஓர் – கம்.பால:10 24/2,3

மேல்


உவமிப்போர் (1)

எ பெண்-பாலும் கொண்டு உவமிப்போர் உவமிக்கும் – கம்.பால:10 24/2

மேல்


உவமை (53)

கமை பெரும் செல்வ கடவுளும் உவமை கண்டிலர் அங்கு அது காண்பான் – கம்.பால:3 3/2
மால் வரை குலத்து இனி யாவையும் இல்லை ஆதலால் உவமை மற்று இல்லை – கம்.பால:3 7/2
தரு கலை மறையும் எண்ணின் சதுமுகற்கு உவமை சான்றோன் – கம்.பால:5 30/2
தங்கள் வேறு உவமை இல்லா அவயவம் தழுவி சாலும் – கம்.பால:10 18/3
திருவினுக்கு உவமை சால்வாள் ஒருத்தியும் சேக்கை போரில் – கம்.பால:19 58/2
இந்திரற்கு உவமை சாலும் இரு நில கிழவர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 76/3
உவமை நீங்கிய தோன்றல் உரைக்கு எதிர் – கம்.ஆரண்:3 31/1
ஊன் உடை உடம்பு உடைமையோர் உவமை இல்லா – கம்.ஆரண்:10 50/3
சொல் ஒக்கும் பொருள் ஒவ்வாதால் சொல்லல் ஆம் உவமை உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 74/3
தன் ஒக்கும் உவமை அல்லால் தனை ஒக்கும் உவமை உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 57/2
தன் ஒக்கும் உவமை அல்லால் தனை ஒக்கும் உவமை உண்டோ – கம்.ஆரண்:11 57/2
சந்திரற்கு உவமை சான்ற வதனத்தாள் சலத்தை நோக்கி – கம்.ஆரண்:11 69/2
பொன் உரு கொண்ட மேரு புயத்திற்கும் உவமை போதா – கம்.கிட்:2 31/3
எங்களின் காண்டி அன்றே இதற்கு வேறு உவமை உண்டோ – கம்.கிட்:9 13/4
வித்தகர்க்கு இனி உரைக்கலாம் உவமை வேறு யாதோ – கம்.கிட்:12 33/2
ஏற்பு_இல என்பது அன்றி இணை அடிக்கு உவமை என்னோ – கம்.கிட்:13 33/4
வாய்மையால் உவமை ஆக மதி அறி புலவர் வைத்த – கம்.கிட்:13 34/2
தார் ஆழி கலை சார் அல்குல் தடம் கடற்கு உவமை தக்கோய் – கம்.கிட்:13 37/2
கட்டுரைத்து உவமை காட்ட கண்பொறி கதுவா கையில் – கம்.கிட்:13 38/3
உயிர் ஒழுங்கு அதற்கு வேண்டும் உவமை ஒன்று உரைக்க-வேண்டின் – கம்.கிட்:13 41/2
சுரும்பு கண்டு ஆலும் கோதை தோள் நினைந்து உவமை சொல்ல – கம்.கிட்:13 44/3
வள் உகிர்க்கு உவமை நம்மால் மயர்வு_அற வகுக்கலாமோ – கம்.கிட்:13 47/2
பவர்ந்த வாள் நுதலினால் தன் பவள வாய்க்கு உவமை பாவித்து – கம்.கிட்:13 50/3
அல்லது ஒன்று ஆவது இல்லை அமிர்திற்கும் உவமை உண்டோ – கம்.கிட்:13 51/3
உள்ளுதி உலகுக்கு எல்லாம் உவமைக்கும் உவமை உண்டோ – கம்.கிட்:13 53/4
வாள் ஒக்கும் வடி_கணாள்-தன் புருவத்துக்கு உவமை வைக்கின் – கம்.கிட்:13 55/3
புனை மணி அளகம் என்றும் புதுமை ஆம் உவமை பூணா – கம்.கிட்:13 57/4
பிழை இலது உவமை காட்ட பெற்றிலன் பெறும்-கொல் இன்னும் – கம்.கிட்:13 62/4
மீன் நின்ற கண்ணினாள்-தன் மென் மொழிக்கு உவமை வேண்டின் – கம்.கிட்:13 63/3
பொன் நிறம் கருகும் என்றால் மணி நிறம் உவமை போதா – கம்.கிட்:13 65/2
தாமரை மலர்க்கு உவமை சால்புறு தளிர் கை – கம்.கிட்:14 46/1
ஆகாயம் உற்ற கதலிக்கு உவமை ஆனான் – கம்.சுந்:1 72/4
குறங்கினுக்கு உவமை இ உலகில் கூடுமோ – கம்.சுந்:4 44/4
இலஞ்சியும் போலும் வேறு உவமை யாண்டு-அரோ – கம்.சுந்:4 45/4
தாள் தொடு தட கை வேறு உவமை சாலுமே – கம்.சுந்:4 47/4
மிடற்றினுக்கு உவமை என்று உரைக்கும் வெள்ளியோர்க்கு – கம்.சுந்:4 50/2
கண்ணினுக்கு உவமை வேறு யாது காட்டுகேன் – கம்.சுந்:4 51/2
தொத்தின் தொகை-கொல் யாது என்று பல்லுக்கு உவமை சொல்லுகேன் – கம்.சுந்:4 53/4
கொள்ளா வள்ளல் திரு மூக்கிற்கு உவமை பின்னும் குணிப்பு ஆமோ – கம்.சுந்:4 54/4
குழந்தையை உயிர்த்த மலடிக்கு உவமை கொண்டாள் – கம்.சுந்:4 65/3
பெய்ய என்று எழுந்த மாரிக்கு உவமை சால் பெருமை பெற்றார் – கம்.சுந்:7 10/4
சிலை மேற்கொண்ட திரு நெடும் தோட்கு உவமை மலையும் சிறிது ஏய்ப்ப – கம்.யுத்1:1 6/1
பகல் மதிக்கு உவமை ஆம் விபுதராம் இரவு கால் பருவ நாளின் – கம்.யுத்1:2 93/3
அகல் மதிக்கு உவமை ஆயின தபோதனர் உளார் வதனம் அம்மா – கம்.யுத்1:2 93/4
ஒருவரும் காணா வண்ணம் உயர்ந்ததற்கு உவமை கூறின் – கம்.யுத்1:3 148/2
வந்த பேர் உவமை கூறி வழுத்துவான் அமைந்த-காலை – கம்.யுத்1:10 7/2
வலை-கொலாம் என்ன சுற்றி வளைத்ததற்கு உவமை கூறின் – கம்.யுத்1:13 28/2
ஒரு தனி உளை இதற்கு உவமை யாது என்றான் – கம்.யுத்2:16 257/4
பொன்னி நாட்டு உவமை வைப்பை புலன் கொள நோக்கி போனான் – கம்.யுத்3:24 58/4
தாதையும் ஒத்தனன் உவமை தற்கு இலான் – கம்.யுத்3:24 98/4
ஐவினை நலிய நைவான் அறிவிற்கும் உவமை ஆகி – கம்.யுத்3:28 28/2
மீட்டு இனி உவமை இல்லை வேலை மீ சென்ற என்னின் – கம்.யுத்3:30 4/3
மன் உயிர்க்கு உவமை கூர வந்தவர் வணக்கம் செய்தார் – கம்.யுத்4:41 119/4

மேல்


உவமை-சால் (1)

செய்த பேர் உவமை-சால் செம்பொன் சீறடி – கம்.அயோ:2 50/3

மேல்


உவமை-செய் (1)

சந்திரற்கு உவமை-செய் தரள வெண்குடை – கம்.அயோ:1 3/1

மேல்


உவமைக்கும் (1)

உள்ளுதி உலகுக்கு எல்லாம் உவமைக்கும் உவமை உண்டோ – கம்.கிட்:13 53/4

மேல்


உவமைய (1)

அம் சில் ஓதியோடு உவமைய ஆக்குற அமைவ – கம்.சுந்:2 4/4

மேல்


உவமையன் (1)

ஐயம் நீங்கிய பேர் எழில் உவமையன் ஆனான் – கம்.ஆரண்:15 37/4

மேல்


உவமையாலும் (1)

உரு அறி வடிவின் உம்பர் ஓங்கினன் உவமையாலும்
திருவடி என்னும் தன்மை யாவர்க்கும் தெரிய நின்றான் – கம்.கிட்:17 26/3,4

மேல்


உவமையாளோடும் (1)

மலர்_மகட்கு உவமையாளோடும் வந்த இ – கம்.ஆரண்:4 14/3

மேல்


உவமையும் (2)

நினையலாம் அன்றி உவமையும் அன்னதாய் நிற்கும் – கம்.சுந்:2 7/4
அண்ணல் கேள் இவர்க்கு உவமையும் அளவும் ஒன்று உளதோ – கம்.யுத்1:11 34/1

மேல்


உவமையே (1)

உலகு எலாம் நிமிர்வதே பொருவும் ஓர் உவமையே – கம்.பால:20 6/4

மேல்


உவமையை (1)

மெய் கலந்த மா நிகர்வரும் உவமையை வென்றார் – கம்.சுந்:9 14/3

மேல்


உவய (1)

உவய லோகத்தினுள்ள சிறப்பும் கேட்டு உவந்தேன் உள்ளம் – கம்.யுத்2:16 126/2

மேல்


உவயம் (1)

உவயம் உறும் உலகின் பயம் உணர்ந்தேன் இனி ஒழியேன் – கம்.யுத்3:27 157/3

மேல்


உவர் (13)

வீங்கு உவர் கவவின் நீங்கல் செல்லேம் – நற் 52/5
உவர் எழு களரி ஓமை அம் காட்டு – நற் 84/8
உவர் விளை உப்பின் குன்று போல் குப்பை – நற் 138/1
உவர் விளை உப்பின் உழாஅ உழவர் – நற் 331/1
கல்லுறுத்து இயற்றிய வல் உவர் படுவில் – அகம் 79/3
உவர் நீங்கற்பின் எம் உயிர் உடம்படுவி – அகம் 136/19
உவர் உண பறைந்த ஊன் தலை சிறாஅரொடு – அகம் 387/4
உவர் விளை உப்பின் கொள்ளை சாற்றி – அகம் 390/1
உறும் இடத்து உதவாது உவர் நிலம் ஊட்டியும் – புறம் 142/2
கல் அறுத்து இயற்றிய வல் உவர் கூவல் – புறம் 331/1
பண்டை தெண் திரை பரவை நீர் உவர் என்று படியான் – கம்.யுத்1:3 4/3
வரை பரப்பும் வன பரப்பும் உவர்
தரை பரப்புவது என்ன தனி தனி – கம்.யுத்1:8 64/1,2
தடவ தீ என நிமிர்ந்த குஞ்சியர் உவர் தனி தேர் – கம்.யுத்3:30 27/3

மேல்


உவர்க்கும் (1)

வெய்ய உவர்க்கும் என்றனிர் – குறு 196/5

மேல்


உவர்ப்பு (1)

கவ்வை பரப்பின் வெ உவர்ப்பு ஒழிய – அகம் 89/8

மேல்


உவரா (1)

உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு – புறம் 201/10

மேல்


உவரி (21)

வல் ஊற்று உவரி தோண்டி தொல்லை – பெரும் 98
உவரி ஒருத்தல் உழாஅது மடிய – குறு 391/1
தெண் கண் உவரி குறை குட முகவை – அகம் 207/11
மெய் வழி உவரி நிறைந்தன மேன்மேல் – கம்.பால:5 119/4
உடல் தோட்ட நெடு வேலாய் இவர் குலத்தோர் உவரி நீர் – கம்.பால:12 10/3
உவரி_வாய் அன்றி பாற்கடல் உதவிய அமுதே – கம்.அயோ:10 5/1
கார் மிசை சென்றது ஓர் உவரி கார் கடல் – கம்.அயோ:12 32/2
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா – கம்.அயோ:13 57/4
கைத்தலத்து உவரி நீரை கலக்கினான் பயந்த காளை – கம்.கிட்:7 144/4
உடலினை வழிந்து போய் உவரி நீர் உக – கம்.கிட்:16 24/3
நீர் நிழல் உவரி தாவி இலங்கை-மேல் செல்ல நின்றான் – கம்.கிட்:17 27/4
உருகுகின்றது போன்று உளது உலகு சூழ் உவரி – கம்.சுந்:2 15/4
உரு எலாம் உடல் உவரி எலாம் உடல் உள்ளூர் – கம்.சுந்:7 44/2
ஒன்று நூறு ஆயின உவரி முத்து எல்லாம் – கம்.யுத்1:6 50/4
ஓடி உற்றது நெருப்பு உவரி நீர் எலாம் – கம்.யுத்1:6 51/4
ஓடுகின்றன உலப்பு இல உதிர ஆறு உவரி – கம்.யுத்2:15 232/4
தீ எழ உவரி நீரை கலக்கினான் சிறுவன் அம்மா – கம்.யுத்2:18 182/4
உடைப்புறு புனலின் ஓட ஊழி_நாள் உவரி ஓதை – கம்.யுத்3:22 16/2
உடைந்த வானர சேனையும் ஓத நீர் உவரி
அடைந்தது ஆம் என வந்து இரைந்து ஆர்த்து எழுந்து ஆடி – கம்.யுத்3:22 82/1,2
உப்பு நீங்கியது ஓங்கு நீர் வீங்கு ஒலி உவரி – கம்.யுத்3:31 15/4
உன்னை மீட்பான்-பொருட்டு உவரி தூர்த்து ஒளிர் – கம்.யுத்4:40 50/1

மேல்


உவரி_வாய் (1)

உவரி_வாய் அன்றி பாற்கடல் உதவிய அமுதே – கம்.அயோ:10 5/1

மேல்


உவரியில் (1)

தப்புமே அது கண்டனம் உவரியில் தணியா – கம்.யுத்1:6 30/2

மேல்


உவரியின் (1)

உன்னினும் உலப்பு இலாதார் உவரியின் மணலின் மேலார் – கம்.யுத்4:34 12/2

மேல்


உவரியுள் (1)

ஊறிய துன்பத்தின் உவரியுள் புகா – கம்.கிட்:16 32/2

மேல்


உவரியை (2)

உவரியை புதுக்கின உதிர ஆறு-அரோ – கம்.ஆரண்:7 119/4
சீதம் வீங்கு உவரியை செகுக்குமாறு ஒரு – கம்.கிட்:1 4/3

மேல்


உவல் (6)

அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை – நற் 282/7
உலந்த வம்பலர் உவல் இடு பதுக்கை – குறு 77/3
உவல் இடு பதுக்கை ஊரின் தோன்றும் – குறு 297/4
உவல் இடு பதுக்கை ஆள் உகு பறந்தலை – அகம் 67/14
எண்ணு வரம்பு அறியா உவல் இடு பதுக்கை – அகம் 109/8
நடுகல் பிறங்கிய உவல் இடு பறந்தலை – புறம் 314/3

மேல்


உவலை (10)

உவலை கூரை ஒழுகிய தெருவில் – முல் 29
உவலை கண்ணி வன் சொல் இளைஞர் – மது 311
உவலை கூவல் கீழ – ஐங் 203/3
உவலை சூடி உருத்து வரு மலிர் நிறை – பதி 28/12
உவலை கூரா கவலை இல் நெஞ்சின் – பதி 85/11
ஊறாது இட்ட உவலை கூவல் – அகம் 21/23
உவலை கண்ணியர் ஊன் புழுக்கு அயரும் – அகம் 159/10
உவலை சூடிய தலையர் கவலை – அகம் 291/13
பாசிலை தொடுத்த உவலை கண்ணி – புறம் 54/10
உவலை கண்ணி துடியன் வந்து என – புறம் 269/6

மேல்


உவவு (6)

உவவு மடிந்து உண்டு ஆடியும் – பட் 93
அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி – பரி 10/76
உரு கெழு பெரும் கடல் உவவு கிளர்ந்து ஆங்கு – அகம் 201/9
உவவு மதி உருவின் ஓங்கல் வெண்குடை – புறம் 3/1
உச்சி நின்ற உவவு மதி கண்டு – புறம் 60/3
உவவு தலைவந்த பெரு நாள் அமையத்து – புறம் 65/6

மேல்


உவள் (2)

பண்டாரம் காமன் படை உவள் கண் காண்-மின் – பரி 11/123
உவள் அரு மறையினொடு ஒழிவு_அறு கலையும் – கம்.பால:5 122/3

மேல்


உவற்றி (1)

ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு – அகம் 3/8

மேல்


உவறு (1)

உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2

மேல்


உவன் (4)

உவன் வரின் எவனோ பாண பேதை – நற் 127/3
பூண் ஆரம் நோக்கி புணர் முலை பார்த்தான் உவன்
நாணாள் அவனை இ நாரிகை என்மரும் – பரி 12/55,56
உவன் இலாமையினோ வலி ஒதுங்கியோ உரையாய் – கம்.யுத்1:2 114/4
உவன் காண் குமுதன் குமுதாக்கனும் ஊங்கு அவன் காண் – கம்.யுத்1:11 30/1

மேல்


உவா (12)

அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/13
எண் மதி நிறை உவா இருள் மதி போல – பரி 11/37
உவா அணி ஊர்ந்தாயும் நீ – கலி 97/25
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா
சிலை-பால் பட்ட முளவு_மான் கொழும் குறை – புறம் 374/10,11
விதியை மேற்கொண்டு நின்றவன் மேல் உவா
மதியின் மேல் வரும் கோள் என வந்ததே – கம்.பால:7 46/3,4
இழை குலாம் முலையினாளை இடை உவா மதியின் நோக்கி – கம்.பால:22 20/1
கலை உவா மதியே கறி ஆக வன் – கம்.ஆரண்:6 67/1
உவா மதி உலப்பு இல உதித்தது ஒப்பது – கம்.கிட்:1 3/4
உவா உற வந்து கூடும் உடுபதி இரவி ஒத்தார் – கம்.கிட்:3 21/4
ஊழி நாள் வட-பால் தோன்றும் உவா முழுமதியும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 30/4
ஊரும் வெண்மை உவா மதி கீழ் உயர் – கம்.யுத்2:15 98/3
ஊர் அகலம் எல்லாம் அரந்தை உவா உற்ற – கம்.யுத்2:18 274/3

மேல்


உவாசவர் (1)

தரத்து உவாசவர் வேள்வியர் தண்டகம் அதுதான் – கம்.யுத்4:41 32/2

மேல்


உவாவினில் (2)

இடை உவாவினில் சுவேலம் வந்து இறுத்து எயில் இலங்கை – கம்.யுத்4:40 125/1
கடை உவாவினில் இராவணன் தன்னையும் சுட்டு – கம்.யுத்4:40 125/4

மேல்


உவாவுற்று (2)

ஓல் கிளர்ந்து உவாவுற்று என்ன ஒலி நகர் கிளர்ந்தது அன்றே – கம்.பால:13 37/4
குறைந்துளது உவாவுற்று ஓதம் கிளர்ந்து மீக்கொண்டது என்ன – கம்.யுத்2:16 202/4

மேல்


உவித்த (1)

சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம் – புறம் 168/11

மேல்


உவியல் (1)

நெடு வாளை பல் உவியல்
பழம் சோற்று புக வருந்தி – புறம் 395/4,5

மேல்


உவையும் (1)

உய்க்கின்ற உதிர நிற களம் குளங்கள் உலப்பு இறந்த உவையும் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 22/4

மேல்


உழ (1)

படை உழ எழுந்த பொன்னும் பணிலங்கள் உயிர்த்த முத்தும் – கம்.பால:2 7/1

மேல்


உழக்க (2)

உழக்க வாளைகள் பாளையில் குதிப்பன ஓடை – கம்.பால:9 11/4
வெம்பு துயரம் நீ உழக்க வெளி காணாது மெலிகின்றோம் – கம்.யுத்3:22 225/3

மேல்


உழக்கல்-பாலை (1)

நீ இனி உழக்கல்-பாலை அல்லை நீடு இருத்தி என்னா – கம்.சுந்:11 12/3

மேல்


உழக்கவும் (1)

சினம் சிறந்து களன் உழக்கவும்
மா எடுத்த மலி குரூஉ துகள் – மது 48,49

மேல்


உழக்கி (14)

அரசு பட அமர் உழக்கி
முரசு கொண்டு களம் வேட்ட – மது 128,129
சேய் உயர் பிணிமுகம் ஊர்ந்து அமர் உழக்கி
தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து – பரி 5/2,3
ஒளிறு இலங்கு எஃகொடு வாள் மாறு உழக்கி
களிறு போர் உற்ற களம் போல நாளும் – பரி 10/109,110
நறு வடி மாவின் பைம் துணர் உழக்கி
குலை உடை வாழை கொழு மடல் கிழியா – கலி 41/14,15
தொடியோர் மணலின் உழக்கி அடி ஆர்ந்த – கலி 86/8
மாறுமாறு உழக்கிய ஆங்கு உழக்கி பொதுவரும் – கலி 103/57
ஆங்க செறுத்து அறுத்து உழக்கி ஏற்று எதிர் நிற்ப – கலி 104/51
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி – கலி 106/20
ஆள் இடூஉ கடந்து வாள் அமர் உழக்கி
ஏந்து கோட்டு யானை வேந்தர் ஓட்டிய – அகம் 78/20,21
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து – அகம் 210/5
தீம் பெரும் பழனம் உழக்கி அயலது – அகம் 256/6
அரைசு பட அமர் உழக்கி
உரை செல முரசு வௌவி – புறம் 26/6,7
பிணன் அழுங்க களன் உழக்கி
செலவு அசைஇய மறு குளம்பின் நின் – புறம் 98/5,6
சொன்ன நீசன் கை தொடுவதன் முன் துகைத்து உழக்கி
பின்னை நின்றது செய்குவென் என்பது பிடித்தான் – கம்.சுந்:3 135/3,4

மேல்


உழக்கிய (2)

மாறுமாறு உழக்கிய ஆங்கு உழக்கி பொதுவரும் – கலி 103/57
ஆர் அமர் உழக்கிய மறம் கிளர் முன்பின் – புறம் 341/12

மேல்


உழக்கியும் (1)

அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும்
பாவை சூழ்ந்தும் பல் பொறி மருண்டும் – பட் 101,102

மேல்


உழக்கினர் (1)

முழுக்கினர் உழக்கினர் மூரி யாக்கையை – கம்.யுத்2:18 96/3

மேல்


உழக்கினான் (1)

உழக்கினான் தசை தோல் எலும்பு எனும் இவை குருதியொடு ஒன்றாக – கம்.யுத்2:16 340/4

மேல்


உழக்கு (2)

வெதிர் உழக்கு நாழியால் சேதிகை குத்தி – கலி 96/27
உழக்கு குருதி ஓட்டி – புறம் 353/13

மேல்


உழக்குநர் (1)

இரும் துயர் உழக்குநர் என் பின் என்பது ஓர் – கம்.பால:5 4/3

மேல்


உழக்குநரும் (1)

வெள்ள நீர் நீத்தத்துள் ஊர்பு_ஊர்பு உழக்குநரும்
கண் ஆரும் சாயல் கழி துரப்போரை – பரி 11/53,54

மேல்


உழக்கும் (28)

துனி கூர் மனத்தள் முனி படர் உழக்கும்
பணை தோள் அரும்பிய சுணங்கின் கணை கால் – நற் 262/5,6
இன்ன பண்பின் இனை பெரிது உழக்கும்
நன்_நுதல் பசலை நீங்க அன்ன – குறு 48/4,5
பெய்ய உழக்கும் மழை கா மற்று ஐய – பரி 9/34
மேலோர் இயங்குதலால் வீழ் மணி நீலம் செறு உழக்கும் அரோ – பரி 17/41
கோடு புய்க்க அல்லாது உழக்கும் நாட கேள் – கலி 38/9
புகர் முக களிறொடு புலி பொருது உழக்கும் நின் – கலி 45/12
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும்
வாடா வெகுளி எழில் ஏறு கண்டை இஃது ஒன்று – கலி 104/41,42
அலமரல் நோயுள் உழக்கும் என் தோழி – கலி 126/20
நாள் கயம் உழக்கும் பூ கேழ் ஊர – அகம் 36/8
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து – அகம் 307/5
ஈங்கு நாம் உழக்கும் எவ்வம் உணராள் – அகம் 388/17
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் – புறம் 161/14
வாள் தக வைகலும் உழக்கும்
மாட்சியவர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 342/14,15
எருத்தம் மேல் படி புயம் அற சுமந்து இடர் உழக்கும்
வருத்தம் நீங்கி அ வரம்பு அறு திருவினை மருவும் – கம்.அயோ:1 65/2,3
ஒன்று ஒன்று ஒவ்வா இன்னல் உழக்கும் உயிர் உண்டோ – கம்.அயோ:3 45/2
என்று எடுத்து பற்பலவும் பன்னி இடர் உழக்கும்
குன்று எடுத்த போலும் குலவு தோள் கோளரியை – கம்.அயோ:14 65/1,2
சுற்றும் இருந்த அமைதியினில் துன்பு உழக்கும்
கொற்ற குரிசில் முகம் நோக்கி கோ மலரோன் – கம்.அயோ:14 67/2,3
உழக்கும் மறை நாலினும் உயர்ந்து உலகம் ஓதும் – கம்.ஆரண்:3 41/1
சூல் தவளை நீர் உழக்கும் துறை கெழு நீர் வள நாட – கம்.ஆரண்:6 114/3
ஒரு குறும் குரங்கு என்று எண்ணி நெடிது நாண் உழக்கும் நெஞ்சர் – கம்.சுந்:7 5/4
உதைக்கும் வெம் கரிகளை உழக்கும் தேர்களை – கம்.சுந்:9 36/1
வெளிப்படல் அரிது என்று உன்னி வேதனை உழக்கும் வேலை – கம்.யுத்1:13 24/2
ஒன்று கொண்டு ஒன்றை எற்றும் உதைக்கும் விட்டு உழக்கும் வாரி – கம்.யுத்2:16 173/2
தம்பியோ வானவர் ஆம் தாமரையின் காடு உழக்கும்
தும்பியோ நான்முகத்தோன் தொல் மரபின் தோன்றாலோ – கம்.யுத்2:17 78/1,2
ஊரில் செல எறியும் மிதித்து உழக்கும் முகத்து உதைக்கும் – கம்.யுத்2:18 159/4
போக்கி போக்கி உழக்கும் பொருமலான் – கம்.யுத்4:41 49/4

மேல்


உழக்கும்-காலை (1)

கண்ணிடை கலக்க நோக்கி ஐயுறவு உழக்கும்-காலை
புண்ணிடை யாக்கை செந்நீர் இழிதர புக்கு நின்ற – கம்.யுத்3:28 1/2,3

மேல்


உழக்குவம் (1)

நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம் – அகம் 155/5

மேல்


உழக்குவான் (1)

போர் உவந்து உழக்குவான் புகுந்து தாங்கினான் – கம்.யுத்2:18 119/3

மேல்


உழத்தல் (3)

அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும் – ஐங் 486/2
இ நோய் உழத்தல் எமக்கு – கலி 72/26
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல்
சில நாள் தாங்கல் வேண்டும் என்று நின் – அகம் 173/5,6

மேல்


உழத்தலின் (2)

அரும் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம் என – நற் 381/1
திறம் முனம் உழத்தலின் வலியும் செல்வமும் – கம்.யுத்2:16 79/2

மேல்


உழத்தலும் (1)

அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/2

மேல்


உழத்தியர் (1)

ஞாங்கர் உற்பலம் உழத்தியர் பித்திகை நாற – கம்.கிட்:10 47/4

மேல்


உழத்து (1)

தொழுதல் சோருதல் துளங்குதல் துயர் உழத்து உயிர்த்தல் – கம்.சுந்:3 5/3

மேல்


உழந்த (39)

பரல் பகை உழந்த நோயொடு சிவணி – பொரு 44
ஆடு பசி உழந்த நின் இரும் பேர் ஒக்கலொடு – பொரு 61
செல் புனல் உழந்த சேய் வரல் கான்யாற்று – சிறு 3
ஒல்கு பசி உழந்த ஒடுங்கு நுண் மருங்குல் – சிறு 135
நல் எயில் உழந்த செல்வர் தம்-மின் – மது 731
அற்கு இடை உழந்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 437
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
உரவு கடல் உழந்த பெரு வலை பரதவர் – நற் 63/1
பல் சுரம் உழந்த நல்கூர் பரிய – நற் 135/6
வைகு பனி உழந்த வாவல் சினை-தொறும் – நற் 279/3
நாள் சுரம் உழந்த வாள் கேழ் ஏற்றையொடு – நற் 279/5
விரல் கவர்ந்து உழந்த கவர்வின் நல் யாழ் – நற் 335/9
பெரும் பெயல் உழந்த இரும் பிணர் துறுகல் – குறு 13/2
நெடும் கை வன் மான் கடும் பகை உழந்த
குறும் கை இரும் புலி கொலை வல் ஏற்றை – குறு 141/4,5
முனி படர் உழந்த பாடு இல் உண்கண் – குறு 357/1
தொல் பசி உழந்த பழங்கண் வீழ – பதி 12/15
படும் திரை பனி கடல் உழந்த தாளே – பதி 41/27
கடலொடு உழந்த பனி துறை பரதவ – பதி 48/4
துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும் – பரி 7/13
வேனில் உழந்த வறிது உயங்கு ஓய் களிறு – கலி 7/1
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/17
என்றூழ் உழந்த புன் தலை மட பிடி – அகம் 43/3
மற புலி உழந்த வசி படு சென்னி – அகம் 119/16
வென்று அமர் உழந்த வியன் பெரும் பாசறை – அகம் 204/3
கழி படர் உழந்த பனி வார் உண்கண் – அகம் 234/16
திரை சுரம் உழந்த திண் திமில் விளக்கில் – அகம் 240/5
மல்கு திரை உழந்த ஒல்கு நிலை புன்னை – அகம் 250/2
எல்லு பெயல் உழந்த பல் ஆன் நிரையொடு – அகம் 264/5
உழுவையொடு உழந்த உயங்கு நடை ஒருத்தல் – அகம் 308/1
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால் – அகம் 335/12
உறு புலி உழந்த வடு மருப்பு ஒருத்தற்கு – அகம் 379/24
வாள் அமர் உழந்த நின் தானையும் – புறம் 161/31
பேர் அமர் உழந்த வெருவரு பறந்தலை – புறம் 270/11
இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 378/13
உழந்த யோகத்து ஒரு_முதல் கோபத்தால் – கம்.ஆரண்:14 26/1
உழந்த வெம் சமத்து உயர் திசை யானையின் ஒளி மருப்பு உற்று இற்ற – கம்.சுந்:2 207/3
முன் உழந்த முழங்கு பெரும் செரு – கம்.யுத்2:15 46/3
ஆவல்-கண் நீ உழந்த அரும் தவத்தின் பெரும் கடற்கும் வரம் என்று ஆன்ற – கம்.யுத்4:38 26/3
இத்தனை காலமும் உழந்த ஈது எலாம் – கம்.யுத்4:40 61/2

மேல்


உழந்த-காலை (1)

அரும் துயர் உழந்த-காலை
மருந்து எனப்படூஉம் மடவோளையே – நற் 384/10,11

மேல்


உழந்ததன் (1)

அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே – புறம் 378/24

மேல்


உழந்ததை (1)

மறை பிறர் அறியாமை மாணா நோய் உழந்ததை
என ஆங்கு – கலி 132/19,20

மேல்


உழந்தமை (1)

ஏவல் உழந்தமை கூறும் – பரி 1/12

மேல்


உழந்தவர்கள் (1)

இருந்து பசியால் இடர் உழந்தவர்கள் எய்தும் – கம்.சுந்:4 69/1

மேல்


உழந்தன்று-மன்னே (1)

நனி நீடு உழந்தன்று-மன்னே இனியே – குறு 149/2

மேல்


உழந்தனர் (1)

என்ன வீழ்ந்து உழந்தனர் இராமன் அல்லது – கம்.அயோ:4 174/3

மேல்


உழந்தனள் (1)

அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால் – ஐங் 242/2

மேல்


உழந்தனன் (1)

தெறு துயர் உழந்தனன் தேய தேய்வு சென்று – கம்.கிட்:10 102/3

மேல்


உழந்தனை-மன்னே (1)

நனி நீடு உழந்தனை-மன்னே அதனால் – அகம் 87/11

மேல்


உழந்தார் (2)

ஒக்க நோக்கிய யோகரும் அரும் துயர் உழந்தார் – கம்.அயோ:4 210/4
என்ப பலவும் எடுத்து இயம்பி இமையாதோரும் இடர் உழந்தார்
அன்பு மிகுதியால் ஐயன் ஆவி உள்ளே அடங்கினான் – கம்.யுத்3:22 226/1,2

மேல்


உழந்தாள் (2)

உயிர் நாடி ஒல்கும் உடல் போல் அலமந்து உழந்தாள் – கம்.பால:17 15/4
விழுங்குவெனோ என விம்மல் உழந்தாள் – கம்.ஆரண்:14 41/4

மேல்


உழந்தான் (2)

கண் இலான் பெற்று இழந்தான் என உழந்தான் கடும் துயரம் காலவேலான் – கம்.பால:6 12/4
படி எலாம் கேட்டு நெஞ்சில் பருவரல் உழந்தான் முன்னே – கம்.அயோ:6 7/3

மேல்


உழந்திட (1)

துனி உழந்திட துயர் தரு கொடு மன தொழிலோர் – கம்.யுத்4:41 41/2

மேல்


உழந்து (40)

இன் துயில் வதியுநன் காணாள் துயர் உழந்து
நெஞ்சு ஆற்றுப்படுத்த நிறை தபு புலம்பொடு – முல் 80,81
வாள் உழந்து அதன் தாள் வாழ்த்தி – மது 222
அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9
பெயல் உழந்து உலறிய மணி பொறி குடுமி – நற் 357/5
நோய் உழந்து உறைவியை நல்கலானே – குறு 400/7
இல்லவர் ஆட இரந்து பரந்து உழந்து
வல்லவர் ஊடல் உணர்த்தர நல்லாய் – பரி 6/101,102
தணியா நோய் உழந்து ஆனா தகையவள் தகைபெற – கலி 30/18
விளியா நோய் உழந்து ஆனா என் தோழி நின் மலை – கலி 53/21
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
செல்வேன் விழுமம் உழந்து
என ஆங்கு பாட அருள்-உற்று – கலி 146/50,51
நீ உழந்து எய்தும் செய்_வினை பொருள்_பிணி – அகம் 51/8
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து
ஆழல் வாழி தோழி தாழாது – அகம் 61/4,5
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/2
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு – அகம் 190/1
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து – அகம் 279/9
கடறு உழந்து இவணம் ஆக படர் உழந்து
யாங்கு ஆகுவள்-கொல் தானே தீம் தொடை – அகம் 279/9,10
களன் உழந்து அசைஇய மறு குளம்பினவே – புறம் 97/13
சுரன் உழந்து வருந்திய ஒக்கல் பசித்து என – புறம் 143/8
நோய் உழந்து வைகிய உலகினும் மிக நனி – புறம் 230/10
பொருதாது அமருவர் அல்லர் போர் உழந்து
அடு முரண் முன்பின் தன்னையர் ஏந்திய – புறம் 350/7,8
வேர் உழந்து உலறி மருங்கு செத்து ஒழிய வந்து – புறம் 370/5
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி – புறம் 395/22
என்றனர் இடர் உழந்து இறைஞ்சி ஏத்தலும் – கம்.பால:5 17/1
மா துயர் உழந்து உழந்து அழுங்கி மாழ்கினர் – கம்.பால:10 51/2
மா துயர் உழந்து உழந்து அழுங்கி மாழ்கினர் – கம்.பால:10 51/2
ததையும் மலர் தார் அண்ணல் இவ்வண்ணம் மயல் உழந்து தளரும் ஏல்வை – கம்.பால:11 13/1
என்ற நாட்டினை நோக்கி இடர் உழந்து
ஒன்றும் உற்றது உணர்ந்திலன் உன்னுவான் – கம்.அயோ:11 27/1,2
தாய் பசி உழந்து உயிர் தளர தான் தனி – கம்.அயோ:11 99/1
சொன்னது செய்தி ஐய துயர் உழந்து அயரல் என்றான் – கம்.அயோ:14 115/4
பின் அவள் உழந்து பெற்ற யோகத்தின் பெற்றியாலே – கம்.ஆரண்:16 8/1
துயர் உழந்து அயர்தியோ சுருதி நூல் வலாய் – கம்.கிட்:6 12/4
தொள்கொடும் கிடந்தது என்ன துயர் உழந்து அழிந்து சோர்வான் – கம்.கிட்:7 79/4
பன்னி நாள் பல பணி உழந்து அரிதினின் படைத்தான் – கம்.சுந்:2 26/3
துன்னும் ஆர் உயிர் உடலொடு சுடுவது ஓர் துயர் உழந்து இவை சொன்னான் – கம்.சுந்:2 197/4
உற்றது உண்டு எனா படர் உழந்து உறாதன உறுவாள் – கம்.சுந்:3 17/4
யாண்டு வாழ்வது இடர் உழந்து ஆழ்தியோ – கம்.சுந்:3 104/4
உழந்து விழி பெற்றது ஓர் உயிர் பொறையும் ஒத்தாள் – கம்.சுந்:4 65/4
எண்தான் உழந்து இட்ட நும் ஏந்து இழை யாங்கள் காட்ட – கம்.சுந்:4 90/3
அந்தரின் அலமந்து அஞ்சி துயர் உழந்து அலக்கண் உற்றான் – கம்.யுத்1:7 3/4
துனி உழந்து அயர்வது என்னே துறத்தியால் துன்பம் என்றான் – கம்.யுத்2:16 39/4

மேல்


உழந்தே (3)

ஒழிதும் என்ப நாம் வருந்து படர் உழந்தே – நற் 296/9
நடுங்குதும் பிரியின் யாம் கடும் பனி உழந்தே – அகம் 217/20
தானே சிவன் தர பெற்றது தவம் நாள் பல உழந்தே
தானே பிறர் அறியாதது தந்தேன் என சமைந்தான் – கம்.யுத்3:27 151/1,2

மேல்


உழப்ப (5)

தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார் – கலி 16/5
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப
கழிந்தவை உள்ளாது கண்டவிடத்தே – கலி 72/23,24
இருளொடு யான் ஈங்கு உழப்ப என் இன்றி பட்டாய் – கலி 143/42
வாளையொடு உழப்ப துறை கலுழ்ந்தமையின் – அகம் 336/5

மேல்


உழப்பதற்கு (1)

உண்டு உயிர் இருந்தான் இன்னல் உழப்பதற்கு ஏது ஒன்றோ – கம்.சுந்:4 76/4

மேல்


உழப்பது (3)

உழையர் அன்மையின் உழப்பது அன்றியும் – குறு 289/4
அல்லல் உழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 27/4
வெய்யவன் கொன்றான் என்றால் வேதனை உழப்பது இன்னம் – கம்.யுத்3:26 64/3

மேல்


உழப்பதும் (1)

ஆர் அமர் உழப்பதும் அமரியள் ஆகி – புறம் 339/11

மேல்


உழப்பம் (1)

துக்கமே உழப்பம் என்றால் சிறுமையாய் தோன்றும் அன்றே – கம்.யுத்3:26 67/4

மேல்


உழப்பவர் (1)

முறுகு காதலின் வேதனை உழப்பவர் முயங்கிய முலை முன்றில் – கம்.சுந்:2 192/2

மேல்


உழப்பவள் (1)

நினை துயர் உழப்பவள் பாடு இல் கண் பழி உண்டோ – கலி 48/13

மேல்


உழப்பவன் (1)

எடுக்கல் செல்லாது உழப்பவன் போல – கலி 38/5

மேல்


உழப்பவோ (3)

வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ
முட தாழை முடுக்கருள் அளித்த-கால் வித்தாயம் – கலி 136/8,9
உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ
நறு வீ தாழ் புன்னை கீழ் நயந்து நீ அளித்த-கால் – கலி 136/12,13
சிறு_வித்தம் இட்டான் போல் செறி துயர் உழப்பவோ
ஆங்கு – கலி 136/16,17

மேல்


உழப்பார் (1)

உளம் என்னா நுந்தை மாட்டு எவ்வம் உழப்பார்
வளை நெகிழ்பு யாம் காணும்_கால் – கலி 80/12,13

மேல்


உழப்பார்-கண் (1)

நோய் தெற உழப்பார்-கண் இமிழ்தியோ எம் போல – கலி 129/10

மேல்


உழப்பாரை (1)

காய்ந்த நோய் உழப்பாரை கலக்கிய வந்தாயோ – கலி 120/18

மேல்


உழப்பாளை (1)

படு_சுடர் மாலையொடு பைதல் நோய் உழப்பாளை
குடி புறங்காத்து ஓம்பும் செங்கோலான் வியன் தானை – கலி 130/18,19

மேல்


உழப்பினும் (1)

அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும்
வாரற்க தில்ல தோழி சாரல் – குறு 360/3,4

மேல்


உழப்பேன் (1)

சேயேன்-மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடை – கலி 37/7

மேல்


உழப்போள் (2)

துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள்
கையறு நெஞ்சிற்கு உயவு துணை ஆக – ஐங் 477/2,3
அல்லல் உழப்போள் மல்லல் சிறப்ப – புறம் 160/26

மேல்


உழல் (19)

கசட்டுறு வினை தொழில் கள்வராய் உழல்
அசட்டர்கள் ஐவரை அகத்து அடக்கிய – கம்.பால:5 74/1,2
கொன்று உழல் வாழ்க்கையள் கூற்றின் தோற்றத்தள் – கம்.பால:7 20/2
துறும் போதினில் தேன் துவைத்து உண்டு உழல் தும்பி ஈட்டம் – கம்.பால:17 12/1
கொன்று உழல் கூற்றம் என்னும் பெயர் இன்றி கொடுமை பூண்டாள் – கம்.அயோ:3 109/2
தனி நின்று உழல் தன் உயிரை சிறிதே தகைவான் இந்த – கம்.அயோ:4 67/2
உய்ய ஏழ்_உலகும் ஒன்று ஆன நீர் உழல்
தெய்வ மீன் ஒத்தது அ செம்பொன் தேர்-அரோ – கம்.அயோ:5 2/3,4
தேவர்-தம் உலகினும் தீமை செய்து உழல்
மா வலி அவுணர்கள் வைகும் நாட்டினும் – கம்.அயோ:12 8/1,2
வண்டு உழல் புரி குழல் மடந்தைமாரொடும் – கம்.ஆரண்:7 120/3
ஒறுத்து ஞாலத்து உயிர்-தமை உண்டு உழல்
மறத்தினார்கள் வலிந்தனர் வாழ்வரேல் – கம்.ஆரண்:14 24/2,3
சுமையால் உலகூடு உழல் தொல் வினையேற்கு – கம்.ஆரண்:14 75/3
கள்ளரின் ஒளித்து உழல் நெடும் கழுது ஒடுங்கி – கம்.கிட்:10 81/3
புவனம் மூன்றும் நின் தாதையின் புக்கு உழல்
தவன வேகத்தை ஓர்கிலை தாழ்த்தனை – கம்.கிட்:13 5/2,3
பொரு மத யானையும் பிடியும் புக்கு உழல்
நருமதை ஆம் எனும் நதியை நீங்கினார் – கம்.கிட்:14 10/3,4
செறிந்து உழல் கறங்கு அனையர் மேனி நிலை தேரார் – கம்.யுத்1:12 25/1
கூற்றின் கொலையால் உழல் கொள்கையனை – கம்.யுத்3:20 99/2
காதலின் துணைவரும் மடிய காத்து உழல்
கோது அறு தம்பியும் விளிய கோள் இலன் – கம்.யுத்3:24 79/2,3
மாறாது உழல் சாரிகை வந்தனனால் – கம்.யுத்3:31 207/4
காகம் உற்று உழல் களத்தினில் கிடத்துவென் கடிதின் – கம்.யுத்4:32 23/4
ஒருங்கு அரணம் மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு பத்தும் – கம்.யுத்4:36 14/2

மேல்


உழல்கின்ற (1)

படைக்கலம் சுமந்து உழல்கின்ற பதகனேன் பழி பார்த்து – கம்.யுத்3:22 193/3

மேல்


உழல்கின்றாரை (1)

ஒற்றர் வந்து அளவு நோக்கி குரங்கு என உழல்கின்றாரை
பற்றினன் என்ப மன்னோ பண்டு தான் பல நாள் செய்த – கம்.யுத்1:9 23/2,3

மேல்


உழல்கின்றிலிர்கள் (1)

கரக்க முழை தேடி உழல்கின்றிலிர்கள் இன்று ஒரு கடும் பகலிலே – கம்.யுத்3:31 152/3

மேல்


உழல்குவர் (1)

உரம் மடங்கி வந்து உழையராய் உழல்குவர் ஒருவர் – கம்.சுந்:2 9/3

மேல்


உழல்கேனோ (1)

உருவை கொண்டு இன்னமும் நான் உளென் ஆகி உழல்கேனோ – கம்.சுந்:2 230/4

மேல்


உழல்பவர் (1)

எட்ட ஆதரித்து உழல்பவர் இதயங்கள் கொதிப்ப – கம்.பால:9 8/2

மேல்


உழல்பவன் (1)

உய்யலாம் உறுதி நாடி உழல்பவன் ஒரு நாள் உற்ற – கம்.பால:9 18/2

மேல்


உழல்வது (1)

ஊழியின் வரவு பார்த்து உழல்வது ஒத்ததே – கம்.சுந்:2 125/4

மேல்


உழல்வன (1)

ஒக்க நாள் எலாம் உழல்வன உலைவு_இல ஆக – கம்.கிட்:4 5/1

மேல்


உழல்வாய் (1)

பெரு நாள் உடனே பிரியாது உழல்வாய்
ஒரு நாள் தரியாது ஒழிவார் உளரோ – கம்.பால:23 4/3,4

மேல்


உழல்வார்-மேல் (1)

சாகா மூலம் தின்று உழல்வார்-மேல் சலம் என் ஆம் – கம்.சுந்:2 80/2

மேல்


உழல்வீர் (2)

உழல்வீர் கொடியீர் உரையாடிலிரோ – கம்.சுந்:4 5/4
நாண் இன்று உழல்வீர் தனி நாயகனை – கம்.சுந்:4 8/2

மேல்


உழல்வென் (1)

நாண் நெடும் சிலை சுமந்து உழல்வென் நாண் இலேன் – கம்.கிட்:6 21/4

மேல்


உழல்வென்-கொல்லோ (1)

அலந்தனென் உழல்வென்-கொல்லோ பொலம் தார் – அகம் 45/15

மேல்


உழல்வேன் (2)

ஊரே அறியேன் உயிரோடு உழல்வேன்
நீரே உடையாய் அருள் நின் இலையோ – கம்.கிட்:10 51/2,3
ஏச உழல்வேன் ஒருவன் யானும் உளென் அன்றோ – கம்.யுத்1:2 59/4

மேல்


உழல்வோர் (1)

வந்து மேருவினை நாள்-தொறும் வலம்செய்து உழல்வோர்
இந்து சூரியரை ஒத்து இருவரும் பொலியவே – கம்.ஆரண்:1 36/3,4

மேல்


உழல (2)

திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல
உருமு சிவந்து எறியும் ஓங்கு வரை ஆறே – நற் 255/10,11
வேக வெம் பழி சுமந்து உழல வேண்டலென் – கம்.ஆரண்:15 22/2

மேல்


உழலவிட்டான் (1)

வெம்பு வெம் சேனைக்கு எல்லாம் உணவு தந்து உழலவிட்டான்
உம்பியை வாயில்-தோறும் நிலை தெரிந்து உணர்த்த சொன்னான் – கம்.யுத்1:13 7/2,3

மேல்


உழலா (1)

உன் பகை உனக்கே தந்தேன் உயிர் சுமந்து உழலா நின்றேன் – கம்.யுத்1:12 40/4

மேல்


உழலின் (1)

குறிப்பின் வழி நிற்றி உயிர்கொண்டு உழலின் என்றான் – கம்.ஆரண்:11 30/4

மேல்


உழலும் (7)

ஆசையால் உழலும் கூற்றும் சுவை சிறிது அறிந்தது அன்றே – கம்.பால:7 53/4
உழலும் வாச மது மலர் ஓதியர் – கம்.பால:21 50/2
ஊன் திறந்து உயிர் குடித்து உழலும் வேலினாய் – கம்.அயோ:5 30/4
உழலும் மந்தரத்து உருவு தேய முன் – கம்.கிட்:3 38/2
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:3 128/3
பிறவியில் பெரிய நோக்கின் பிசிதம் உண்டு உழலும் பெற்றி – கம்.யுத்2:19 97/1
ஒறுத்து உலகு அனைத்தையும் உழலும் ஓட்டிடை – கம்.யுத்4:37 71/1

மேல்


உழலை (1)

அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழலை
மரத்தை போல் தொட்டன ஏறு – கலி 106/21,22

மேல்


உழவ (4)

பெரு நெல் பல கூட்டு எருமை உழவ
கண்படை பெறாஅது தண் புலர் விடியல் – நற் 60/2,3
படை ஏர் உழவ பாடினி வேந்தே – பதி 14/17
ஆள் அழிப்படுத்த வாள் ஏர் உழவ
கடாஅ யானை கால்_வழி அன்ன என் – புறம் 368/13,14
வைகல் உழவ வாழிய பெரிது என – புறம் 392/11

மேல்


உழவர் (36)

உரன் கெழு நோன் பகட்டு உழவர் தங்கை – சிறு 190
குடி நிறை வல்சி செம் சால் உழவர்
நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டி – பெரும் 197,198
தண்டலை உழவர் தனி மனை சேப்பின் – பெரும் 355
கொடு மேழி நசை உழவர்
நெடு நுகத்து பகல் போல – பட் 205,206
வில் ஏர் உழவர் வெம் முனை சீறூர் – நற் 3/5
தண்டலை உழவர் தனி மட_மகளே – நற் 97/9
நல் எருது நடை வளம் வைத்து என உழவர்
புல் உடை காவில் தொழில் விட்டு ஆங்கு – நற் 315/4,5
உவர் விளை உப்பின் உழாஅ உழவர்
ஒழுகை உமணர் வரு பதம் நோக்கி – நற் 331/1,2
செம் சால் உழவர் கோல் புடை மதரி – நற் 340/7
உழவர் வாங்கிய கமழ் பூ மென் சினை – குறு 10/3
முதை புனம் கொன்ற ஆர் கலி உழவர்
விதை குறு வட்டி போதொடு பொதுள – குறு 155/1,2
வித்திய உழவர் நெல்லோடு பெயரும் – ஐங் 3/4
ஏனல் உழவர் வரகு மீது இட்ட – பதி 30/22
கழனி உழவர் தண்ணுமை இசைப்பின் – பதி 90/41
உழவர் களி தூங்க முழவு பணை முரல – பரி 7/16
பழன உழவர் பாய் புனல் பரத்தந்து – பரி 7/39
களமர் உழவர் கடி மறுகு பிறசார் – பரி 23/27
முது மொழி நீரா புலன் நா உழவர்
புது மொழி கூட்டுண்ணும் புரிசை சூழ் புனல் ஊர – கலி 68/4,5
பெரும் களம் தொகுத்த உழவர் போல – அகம் 30/8
கங்குல் ஓதை கலி மகிழ் உழவர்
பொங்கழி முகந்த தா இல் நுண் துகள் – அகம் 37/2,3
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர்
ஓதை தெள் விளி புலம்-தொறும் பரப்ப – அகம் 41/6,7
வானம் வேண்டா வில் ஏர் உழவர்
பெரு நாள் வேட்டம் கிளை எழ வாய்த்த – அகம் 193/2,3
கொல்லை உழவர் கூழ் நிழல் ஒழித்த – அகம் 194/13
தண் மழை ஆலியின் தாஅய் உழவர்
வெண்ணெல் வித்தின் அறை மிசை உணங்கும் – அகம் 211/5,6
கழனி உழவர் குற்ற குவளையும் – அகம் 216/9
கழனி உழவர் கலி சிறந்து எடுத்த – அகம் 266/17
இனம் தேர் உழவர் இன் குரல் இயம்ப – அகம் 314/4
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர்
காஞ்சி அம் குறும் தறி குத்தி தீம் சுவை – அகம் 346/5,6
கழனி உழவர் சூட்டொடு தொகுக்கும் – புறம் 13/11
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர்
படை மிளிர்ந்திட்ட யாமையும் அறைநர் – புறம் 42/13,14
உழவர் ஓதை மறப்ப விழவும் – புறம் 65/4
உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே – புறம் 109/3
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை – புறம் 384/7
மென்_புலத்து வயல் உழவர்
வன்_புலத்து பகடு விட்டு – புறம் 395/1,2
நாந்தக உழவர் மேல் நாடும் தண்டத்தர் – கம்.ஆரண்:10 38/1
அங்கத குரிசிலோடு அடு சினத்து உழவர் ஆம் – கம்.கிட்:13 74/1

மேல்


உழவர்-தம் (1)

உழவர்-தம் மனையன உழு தொழில் புரியும் – கம்.பால:2 50/2

மேல்


உழவர்க்கு (1)

இசை நுவல் வித்தின் நசை ஏர் உழவர்க்கு
புது நிறை வந்த புனல் அம் சாயல் – மலை 60,61

மேல்


உழவரொடு (1)

கழனி உழவரொடு மாறு எதிர்ந்து மயங்கி – அகம் 366/8

மேல்


உழவன் (9)

ஓர் ஏர் உழவன் போல – குறு 131/5
உழவன் யாத்த குழவியின் அகலாது – குறு 181/4
வீழ் குடி உழவன் வித்து உண்டு ஆங்கு – புறம் 230/13
வீறு_வீறு ஆயும் உழவன் போல – புறம் 289/3
வாள் உடை உழவன் ஓர் மன்னன்-பால் வைத்தான் – கம்.பால:13 14/4
நலிந்த வாள் உழவன் ஓர் நங்கை கொங்கை போய் – கம்.பால:19 37/3
மாதவன் தனை வரன்முறை வணங்கி வாள் உழவன்
பாத பங்கயம் பணிந்தனன் பணிதலும் அனையான் – கம்.அயோ:1 58/1,2
ஆழி உழவன் புதல்வ ஐயம் இலை மெய்யே – கம்.ஆரண்:3 53/3
தராவலய நேமி உழவன் தயரத பேர் – கம்.ஆரண்:10 57/1

மேல்


உழவனும் (1)

வரி சிலை உழவனும் மறை உழவனை நீ – கம்.ஆரண்:2 38/1

மேல்


உழவனை (1)

வரி சிலை உழவனும் மறை உழவனை நீ – கம்.ஆரண்:2 38/1

மேல்


உழவா (2)

ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா
பாஅல் இன்மையின் தோலொடு திரங்கி – புறம் 164/2,3
என்ன பன்னி இடர் உழவா இரவோடு இவனை கொண்டு அகற்றி – கம்.ஆரண்:10 116/1

மேல்


உழவின் (6)

வானம் வேண்டா உழவின் எம் – நற் 254/11
புலவு வில் உழவின் புல்லாள் வழங்கும் – பதி 15/12
பல் விதை உழவின் சில் ஏராளர் – பதி 76/11
மெய்யது உழவின் எதிர் புனல் மாறு ஆடி – பரி 10/103
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து – பரி 23/15
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி – புறம் 371/13

மேல்


உழவு (4)

கரும்பு எல்லாம் நின் உழவு அன்றோ ஒருங்கே – கலி 64/14
குவளையும் நின் உழவு அன்றோ இகலி – கலி 64/16
கடுங்கண் மழவர் களவு உழவு எழுந்த – அகம் 91/11
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 366/13

மேல்


உழவு-உறு (1)

பகடு பல பூண்ட உழவு-உறு செம் செய் – அகம் 262/2

மேல்


உழற்றும் (1)

ஆற்றினன் உழற்றும் ஓர் ஆதன் எய்தும் அ – கம்.அயோ:11 111/3

மேல்


உழறல் (1)

நிழல் செய்து உழறல் காணேன் யான் என – அகம் 208/12

மேல்


உழன்ற (1)

உய்த்து உலகு அனைத்தினும் உழன்ற சாரிகை – கம்.யுத்4:37 73/1

மேல்


உழன்று (2)

பேர் உலகு எங்கும் உழன்று இருள் பின்னா – கம்.ஆரண்:14 35/3
ஊசல் உழன்று அழி சிந்தையளும்தான் – கம்.ஆரண்:14 51/2

மேல்


உழாதன (1)

உழவர் உழாதன நான்கு பயன் உடைத்தே – புறம் 109/3

மேல்


உழாது (1)

ஏறு பொருத செறு உழாது வித்துநவும் – பதி 13/2

மேல்


உழாஅ (3)

உழாஅ நுண் தொளி நிரவிய வினைஞர் – பெரும் 211
உவர் விளை உப்பின் உழாஅ உழவர் – நற் 331/1
உயர் சிமைய உழாஅ நாஞ்சில் பொருந – புறம் 139/8

மேல்


உழாஅது (3)

உவரி ஒருத்தல் உழாஅது மடிய – குறு 391/1
இரும் கழி செறுவின் உழாஅது செய்த – அகம் 140/2
உழாஅது வித்திய பரூஉ குரல் சிறுதினை – புறம் 168/6

மேல்


உழி (2)

புனத்து உழி போகல் உறுமோ மற்று என – அகம் 388/13
உழி பெருந்தகைமை சான்ற அந்தணன் உயிர்த்த எல்லாம் – கம்.ஆரண்:15 53/2

மேல்


உழிஞ்சில் (2)

நெற்று விளை உழிஞ்சில் வற்றல் ஆர்க்கும் – குறு 39/2
கள்ளி அம் காட்ட கடத்து இடை உழிஞ்சில்
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை – அகம் 53/7,8

மேல்


உழிஞை (8)

வேறு பல் பூளையொடு உழிஞை சூடி – பட் 235
பொன் புனை உழிஞை வெல் போர் குட்டுவ – பதி 22/27
துய் வீ வாகை நுண் கொடி உழிஞை
வென்றி மேவல் உரு கெழு சிறப்பின் – பதி 43/23,24
நுண் கொடி உழிஞை வெல் போர் அறுகை – பதி 44/10
பணியா மரபின் உழிஞை பாட – பதி 46/6
சிறியிலை உழிஞை தெரியல் சூடி – பதி 63/8
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிடைந்து – புறம் 76/5
நெடும் கொடி உழிஞை பவரொடு மிலைந்து – புறம் 77/3

மேல்


உழிஞை-மேல் (1)

மாருதி மேலை வாயில் உழிஞை-மேல் வருவதானான் – கம்.யுத்1:13 5/2

மேல்


உழிஞையன் (1)

இலங்கும் பூணன் பொலம் கொடி உழிஞையன்
மடம் பெருமையின் உடன்று மேல் வந்த – பதி 56/5,6

மேல்


உழிஞையை (1)

உழிஞையை துடைக்க நொச்சி உச்சியில் கொண்டது உன் ஊர் – கம்.யுத்1:13 12/4

மேல்


உழிஞையொடு (1)

பொலம் குழை உழிஞையொடு பொலிய சூட்டி – புறம் 50/4

மேல்


உழிஞையோடு (1)

பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/4

மேல்


உழிதர (1)

மை தோய் விசும்பின் மாதிரத்து உழிதர
பனி அடூஉ நின்ற பானாள் கங்குல் – அகம் 125/10,11

மேல்


உழிதரும் (2)

கந்து நீத்து உழிதரும் கடாஅ யானையும் – மது 383
ஒல்லா மயலொடு பாடு இமிழ்பு உழிதரும்
மடங்கல் வண்ணம் கொண்ட கடும் திறல் – பதி 62/7,8

மேல்


உழியது-கொல் (1)

என் உழியது-கொல் தானே பன் நாள் – அகம் 317/22

மேல்


உழு (11)

கொல்லை உழு கொழு ஏய்ப்ப பல்லே – பொரு 117
நெல் உழு பகட்டொடு கறவை துன்னா – பெரும் 325
தளி பதம் பெற்ற கான் உழு குறவர் – நற் 209/2
வறன் உழு நாஞ்சில் போல் மருப்பு ஊன்றி நிலம் சேர – கலி 8/5
தண் துளிக்கு ஏற்ற பல உழு செம் செய் – அகம் 26/24
கோடு உழு களிற்றின் தொழுதி ஈண்டி – அகம் 109/4
பொரு படை தரூஉம் கொற்றமும் உழு படை – புறம் 35/25
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/5
உள் வரால் ஒளிப்ப மள்ளர் உழு பகடு உரப்புவாரும் – கம்.பால:2 18/4
உழவர்-தம் மனையன உழு தொழில் புரியும் – கம்.பால:2 50/2
நெடும் படை வாள் நாஞ்சில் உழு நிண சேற்றின் உதிர நீர் நிறைந்த காப்பின் – கம்.யுத்4:33 23/1

மேல்


உழுகின்ற (3)

உழுகின்ற கொழு முகத்தின் உதிக்கின்ற கதிரின் ஒளி – கம்.பால:13 17/1
உழுகின்ற பொழுதின் ஈன்ற ஒரு மகட்கு இரங்கி ஞாலம் – கம்.கிட்:15 28/3
உழுகின்ற தலை எலாம் உயர்ந்து எழுந்தன – கம்.யுத்4:41 88/3

மேல்


உழுஞ்சில் (3)

வாடல் உழுஞ்சில் விளை நெற்று அம் துணர் – அகம் 45/1
கோடல் அம் கவட்ட குறும் கால் உழுஞ்சில்
தாறு சினை விளைந்த நெற்றம் ஆடு_மகள் – அகம் 151/8,9
உழுஞ்சில் அம் கவட்டு இடை இருந்த பருந்தின் – புறம் 370/7

மேல்


உழுத்து (1)

உழுத்து அதர் உண்ட ஓய் நடை புரவி – புறம் 299/2

மேல்


உழுத (28)

தொடுப்பு எறிந்து உழுத துளர் படு துடவை – பெரும் 201
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத
கரும் கால் செந்தினை கடியும் உண்டன – நற் 122/1,2
மறு கால் உழுத ஈர செறுவின் – நற் 210/2
துறு கண் கண்ணி கானவர் உழுத
குலவு குரல் ஏனல் மாந்தி ஞாங்கர் – நற் 386/2,3
வலம்புரி உழுத வார் மணல் அடைகரை – ஐங் 193/1
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில் – ஐங் 270/1
புன்_புல மயக்கத்து உழுத ஏனல் – ஐங் 283/2
வெள் வரகு உழுத கொள் உடை கரம்பை – பதி 75/11
இரும் கல் அடுக்கத்து என் ஐயர் உழுத
கரும்பு என கவினிய பெரும் குரல் ஏனல் – அகம் 302/9,10
நறு விரை ஆரம் அற எறிந்து உழுத
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் – அகம் 388/3,4
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 125/7
கடுங்கண் கேழல் உழுத பூழி – புறம் 168/4
கேழல் உழுத இரும் சேறு கிளைப்பின் – புறம் 176/2
உழுத வெம் புண்களில் வளை கை ஒற்றினாள் – கம்.பால:19 53/2
உழுத கொங்கையர் ஊசல் உயிர்ப்பினர் – கம்.சுந்:2 170/2
தோடு உழுத தார் வண்டும் திசை யானை மதம் துதைந்த வண்டும் சுற்றி – கம்.சுந்:2 215/1
மாடு உழுத நறும் கலவை வய களிற்றின் சிந்துரத்தை மாறுகொள்ள – கம்.சுந்:2 215/2
கோடு உழுத மார்பானை கொலை உழுத வடி வேலின் கொற்றம் அஞ்சி – கம்.சுந்:2 215/3
கோடு உழுத மார்பானை கொலை உழுத வடி வேலின் கொற்றம் அஞ்சி – கம்.சுந்:2 215/3
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை – கம்.சுந்:2 215/4
உழுத மார்பினான் உருகி உள் உற – கம்.யுத்3:24 109/2
உழுத யானை பிணம் புக்கு ஒளித்தவால் – கம்.யுத்3:29 25/3
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல் – கம்.யுத்4:37 204/1
தோடு உழுத நறும் தொடையல் தொகை உழுத கிளை வண்டின் சுழிய தொங்கல் – கம்.யுத்4:37 204/1
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – கம்.யுத்4:37 204/2
பாடு உழுத படர் வெரிநின் பணி உழுத அணி நிகர்ப்ப பணை கை யானை – கம்.யுத்4:37 204/2
கோடு உழுத நெடும் தழும்பின் குவை தழுவி எழு மேக குழுவின் கோவை – கம்.யுத்4:37 204/3
காடு உழுத கொழும் பிறையின் கறை கழன்று கிடந்தன-போல் கிடக்க கண்டான் – கம்.யுத்4:37 204/4

மேல்


உழுதாய் (1)

உழுதாய்
சுரும்பு இமிர் பூ கோதை அம் நல்லாய் யான் நின் – கலி 64/11,12

மேல்


உழுதிரோ (1)

வீர வாள் கொழு என மடுத்து உழுதிரோ வெறி போர் – கம்.ஆரண்:8 7/2

மேல்


உழுது (6)

கேழல் உழுது என கிளர்ந்த எருவை – ஐங் 269/1
உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு – அகம் 9/6
இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி – புறம் 46/3
பூழி மயங்க பல உழுது வித்தி – புறம் 120/3
வில் உழுது உண்-மார் நாப்பண் ஒல்லென – புறம் 170/4
உழுது ஊர் காளை ஊழ் கோடு அன்ன – புறம் 322/1

மேல்


உழுதும் (1)

இரு நீர் சேர்ப்பின் உப்பு உடன் உழுதும்
பெரு_நீர் குட்டம் புணையொடு புக்கும் – அகம் 280/8,9

மேல்


உழுதேம் (1)

உரம் பொரு_இல் நிலம் வேள்விக்கு அலகு இல் பல சால் உழுதேம் – கம்.பால:13 16/4

மேல்


உழுதோய் (1)

கேழலாய் மருப்பின் உழுதோய் எனவும் – பரி 3/24

மேல்


உழுந்தின் (2)

இரும் பனி பருவத்த மயிர் காய் உழுந்தின்
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/5,6
பூழ் கால் அன்ன செம் கால் உழுந்தின்
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/1,2

மேல்


உழுந்தினும் (1)

உழுந்தினும் துவ்வா குறு வட்டா நின்னின் – கலி 94/27

மேல்


உழுந்து (9)

உழுந்து உடை கழுந்தின் கரும்பு உடை பணை தோள் – குறு 384/1
நெய்யொடு மயக்கிய உழுந்து நூற்று அன்ன – ஐங் 211/1
உழுந்து தலைப்பெய்த கொழும் களி மிதவை – அகம் 86/1
உழுந்து இட இடம் இலை உலகம் எங்கணும் – கம்.பால:14 23/1
உழுந்து பேரு முன் திசை திரிந்து ஒறுப்பல் என்று உதைக்கும் – கம்.கிட்:7 67/2
உழுந்து ஓடு காலத்திடை உம்பரின் உம்பர் ஓங்கி – கம்.சுந்:1 41/2
உழுந்து பேர்வதன்-முன் நெடு மாருதி உதைத்தான் – கம்.சுந்:11 52/4
உழுந்து உருள் பொழுதும் தாழா வினையினான் மறுக்கம் உற்றான் – கம்.யுத்3:26 75/4
உழுந்து உருள் பொழுதின் எ உலகும் சேர்வன – கம்.யுத்4:37 64/2

மேல்


உழும் (4)

நிறன் உழும் வளை வாய் நாஞ்சிலோனும் – பரி 13/34
உழும் கதிர் மணி அணி உமிழும் மின்னினான் – கம்.கிட்:16 25/1
உழும் தரை-தன்னை பின்னும் இனையன உரைப்பதானான் – கம்.யுத்3:26 44/4
உழும் நிலத்தை உருளும் புரளுமால் – கம்.யுத்3:29 15/4

மேல்


உழுவது (1)

உழுவது உடையமோ யாம் – கலி 64/10

மேல்


உழுவாய் (1)

என் உழுவாய் நீ மற்று இனி – கலி 64/18

மேல்


உழுவை (27)

அளை செறி உழுவை கோள் உற வெறுத்த – மலை 505
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி – நற் 47/1
பூ பொறி உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 104/1
பெரும் களிறு உழுவை தாக்கலின் இரும் பிடி – நற் 144/1
வெம் சின உழுவை பேழ் வாய் ஏற்றை – நற் 154/5
பூ பொறி உழுவை தொலைச்சிய வை நுதி – நற் 205/3
வய களிறு பொருத வாள் வரி உழுவை
கல் முகை சிலம்பில் குழுமும் அன்னோ – நற் 255/4,5
அழுகை மகளிர்க்கு உழுவை செப்ப – பரி 14/12
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
கடுங்கண் உழுவை அடி போல வாழை – கலி 43/24
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின் – கலி 46/4
ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் – அகம் 45/5
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த – அகம் 72/13,14
பொறி கிளர் உழுவை போழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 147/6
கடையல் அம் குரல வாள் வரி உழுவை
பேழ் வாய் பிணவின் விழு பசி நோனாது – அகம் 277/5,6
பொரு முரண் உழுவை தொலைச்சி கூர் நுனை – அகம் 332/4
பேழ் வாய் உழுவை பொறிக்கும் ஆற்றலை – புறம் 33/9
அளை செறி உழுவை இரைக்கு வந்து அன்ன – புறம் 78/3
உழுவை முந்து அரி_அனான் எவரினும் உயரினான் – கம்.பால:20 18/4
உழுவை சேர் கானகத்து உறைவென் யான் என – கம்.அயோ:4 185/2
நடைய வாள் அரிகள் கோள் உழுவை நண்ணிய எலாம் – கம்.ஆரண்:1 9/2
செற்ற வாள் உழுவை வன் செறி அதள் திருகு உற – கம்.ஆரண்:1 14/1
ஊதை போல் விசையின் வெம் கண் உழுவை போல் வயவர் ஓங்கல் – கம்.கிட்:15 27/1
குன்றிடை உழுவை அம் குழு கொண்டு ஈண்டியே – கம்.சுந்:3 50/4
காய் சின உழுவை தின்னிய வந்த கலை இளம் பிணை என கரைந்தாள் – கம்.சுந்:3 94/4
உழுவை போந்தை உழை உயிர் உண்பதே – கம்.யுத்3:29 17/3
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – கம்.யுத்3:31 152/4

மேல்


உழுவையின் (2)

உழுவையின் முலை மான் இளம் கன்றுகள் உண்ட – கம்.அயோ:9 41/4
உழுவையின் சினத்தவன் ஆர்த்த ஓசையே – கம்.யுத்3:24 96/4

மேல்


உழுவையும் (2)

அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும் – குறி 252
பாம்பு எலாம் பட யாளியும் உழுவையும் பாற – கம்.யுத்2:15 193/2

மேல்


உழுவையை (1)

பேழ் வாய் உழுவையை பெரும்பிறிது உறீஇ – புறம் 152/2

மேல்


உழுவையொடு (1)

உழுவையொடு உழந்த உயங்கு நடை ஒருத்தல் – அகம் 308/1

மேல்


உழுவையோடு (1)

உழுவையோடு அரி என உடற்றும் சீற்றத்தார் – கம்.ஆரண்:7 48/4

மேல்


உழை (54)

இலை வேய் குரம்பை உழை அதள் பள்ளி – மது 310
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
குன்று உழை நண்ணிய முன்றில் போகாது – நற் 379/2
பெண்ணை வேலி உழை கண் சீறூர் – நற் 392/6
ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
அல்லல் களை தக்க கேளிர் உழை சென்று – கலி 61/3
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/6
என் உழை வந்து நொந்து உரையாமை பெறுகற்பின் – கலி 77/15
தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/11
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும் – கலி 82/15
தோழி அவன் உழை சென்று – கலி 114/6
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/21
ஒண்_நுதல் உற்றது உழை சென்று கேளாமோ – கலி 147/11
புன் தலை சிறாரோடு உகளி மன்று உழை
கவை இலை ஆரின் அம் குழை கறிக்கும் – அகம் 104/11,12
அறு கோட்டு உழை மான் ஆண் குரல் ஓர்க்கும் – அகம் 147/7
குன்று உழை நண்ணிய சீறூர் ஆங்கண் – அகம் 152/2
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/10
செந்நாய் வெரீஇய புகர் உழை ஒருத்தல் – அகம் 219/13
கறங்கு நுண் துவலையின் ஊர் உழை அணிய – அகம் 243/4
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/5
முனை உழை இருந்த அம் குடி சீறூர் – அகம் 367/5
உழை புறத்து அன்ன புள்ளி நீழல் – அகம் 379/20
வயல் உழை மருதின் வாங்கு சினை வலக்கும் – புறம் 52/10
கொள் உழு வியன் புலத்து உழை கால் ஆக – புறம் 105/5
தொல் நட்பு உடையார் தம் உழை செலினே – புறம் 223/6
உழை குரல் கூகை அழைப்ப ஆட்டி – புறம் 261/12
தன் உழை குறுகல் வேண்டி என் அரை – புறம் 390/13
மலங்கு உழை என உயிர் வருந்தி சோர்தர – கம்.பால:10 45/3
உழை கலித்தன என்ன உயிர்-துணை – கம்.பால:14 47/1
உண்ணும் நீர் கண்டு வீழும் உழை குலம் பலவும் ஒத்தார் – கம்.பால:21 4/4
உழை குலாம் நயனத்தார்-மாட்டு ஒன்று ஒன்றே விரும்பற்கு ஒத்த – கம்.பால:22 20/3
உழை குலம் உழைப்பன ஒத்து ஓர் பால் எல்லாம் – கம்.அயோ:4 197/4
பிடித்து நல்கு இ உழை என பேதையேன் – கம்.ஆரண்:12 3/1
உழை உலாம் நெடும் கண் மாதர் ஊசல் ஊசல் அல்லவேல் – கம்.கிட்:7 2/1
உழை உற உயிர் உற உயிர்க்கும் மாதரின் – கம்.கிட்:10 24/2
உழை துறு மலை மா கொங்கை கரந்த பால் ஒழுக்கை ஒத்த – கம்.கிட்:10 33/2
ஒதுங்கின உழை குலம் மழை குலம் முழக்க – கம்.கிட்:10 78/4
எ உழை இருந்தனன் இராமன் என யாணர் – கம்.கிட்:14 53/1
செ உழை நெடும் கண் அவள் செப்பிடுதலோடும் – கம்.கிட்:14 53/2
அ உழை நிகழ்ந்தனை ஆதியினொடு அந்தம் – கம்.கிட்:14 53/3
உழை தடம் கண்ணி என்று உரைத்திட்டு ஊழின் வந்து – கம்.கிட்:16 1/3
உழை உழை பரந்த வான யாற்று-நின்று உம்பர் நாட்டு – கம்.சுந்:2 182/1
உழை உழை பரந்த வான யாற்று-நின்று உம்பர் நாட்டு – கம்.சுந்:2 182/1
உழை புகு செப்பின் ஒளிதர மறைத்த உத்தரியத்தினர் ஒல்கி – கம்.சுந்:3 88/2
உழை குல தீய மாய உருவு கொண்டு உறுதல் செய்தான் – கம்.சுந்:4 74/1
உழை குல நோக்கினார்கள் உலந்தவர்க்கு உரிய மாதர் – கம்.சுந்:10 14/1
உழை உழை சுருட்டி மென் பூ குவித்து இடைக்கு இடையூறு என்னா – கம்.யுத்2:19 282/2
உழை உழை சுருட்டி மென் பூ குவித்து இடைக்கு இடையூறு என்னா – கம்.யுத்2:19 282/2
ஓம வெம் கனல் அவிந்து உழை கலப்பையும் – கம்.யுத்3:27 57/1
உழுவை போந்தை உழை உயிர் உண்பதே – கம்.யுத்3:29 17/3
உழை பொலி உண் கண் நீர் தாரை மீது உக – கம்.யுத்4:38 15/3

மேல்


உழை-தொறும் (2)

ஒரு மணி நேடும் பல் தலை அரவின் உழை-தொறும் உழை-தொறும் உலாவி – கம்.சுந்:3 92/4
ஒரு மணி நேடும் பல் தலை அரவின் உழை-தொறும் உழை-தொறும் உலாவி – கம்.சுந்:3 92/4

மேல்


உழை_இனம் (1)

ஊழ்ப்படு முது காய் உழை_இனம் கவரும் – குறு 68/2

மேல்


உழைக்கும் (4)

புண் நுழைகிற்க உழைக்கும் ஆனை போல்வான் – கம்.அயோ:3 19/4
உயரும் விண்ணிடை மண்ணிடை விழும் கிடந்து உழைக்கும்
அயரும் கை குலைத்து அலமரும் ஆர் உயிர் சோரும் – கம்.ஆரண்:6 90/1,2
உழைக்கும் வெய்து உயிர்க்கும் ஆவி உருகும் போய் உணர்வு சோரும் – கம்.யுத்2:19 222/1
விட்டு அழைக்கும் உழைக்கும் வெதும்புமால் – கம்.யுத்3:29 14/4

மேல்


உழைக்குமால் (1)

ஒற்றும் மோந்து உள் உருகும் உழைக்குமால்
முற்றும் நாளின் விடும் நெடு மூச்சினான் – கம்.யுத்3:29 29/3,4

மேல்


உழைச்சுற்றம் (1)

உயங்கி அ நகர் உலைவு உற ஒருங்கு உழைச்சுற்றம்
மயங்கி ஏங்கினர் வயின்வயின் வரம்பு இலர் தொடர – கம்.அயோ:4 212/1,2

மேல்


உழைத்த (1)

உழைத்த வல் இருவினைக்கு ஊறு காண்கிலாது – கம்.கிட்:7 31/1

மேல்


உழைத்தது (1)

உழைத்தது காண்கின்றேம் என்று உணங்கினார் உம்பர் உள்ளார் – கம்.யுத்3:27 87/4

மேல்


உழைத்தவால் (1)

உரம் தலத்துற உழைத்தவால் பிழைத்தது ஒன்று இல்லை – கம்.யுத்2:16 211/3

மேல்


உழைத்தனர் (2)

உருண்டனர் உலைந்தனர் உழைத்தனர் பிழைத்தார் – கம்.சுந்:8 29/3
உழைத்தனர் குருதி வெள்ளத்து உலந்ததும் உலப்பிற்று அன்றே – கம்.யுத்2:19 88/2

மேல்


உழைத்தனள் (2)

உழைத்தனள் உயிர்த்தனள் உயிர் உண்டு என்னவே – கம்.பால:19 33/4
உழைத்தனள் உலைந்து உயிர் உலக்கும் ஒன்றினும் – கம்.கிட்:10 84/3

மேல்


உழைத்தார் (2)

உழைத்தார் சிலர் உயிர்த்தார் சிலர் உருண்டார் சிலர் புரண்டார் – கம்.ஆரண்:7 94/2
பிரிந்தார் பலர் இரிந்தார் பலர் பிழைத்தார் பலர் உழைத்தார்
புரிந்தார் பலர் நெரிந்தார் பலர் புரண்டார் பலர் உருண்டார் – கம்.யுத்3:31 111/1,2

மேல்


உழைத்தாள் (1)

குடித்தாள் துயரை உயிரோடும் குழைத்தாள் உழைத்தாள் குயில் அன்னாள் – கம்.யுத்3:23 8/4

மேல்


உழைத்து (4)

உன் உயிர் நிலைப்பது ஓர் அருத்தியொடு உழைத்து ஆண்டு – கம்.பால:22 30/3
உழைத்து வீடுவது ஆயினை என் உனக்கு உறுவது ஒன்று உரை என்றான் – கம்.யுத்2:16 320/4
உழைத்து உயிர் விடுவது அல்லால் உறு செரு வென்றேம் என்று – கம்.யுத்2:19 182/2
உடம்பு இறங்கி கிடந்து உழைத்து ஓங்கு தீ – கம்.யுத்3:29 7/3

மேல்


உழைப்பதானார் (1)

உரையுண்ட நல்லோர் என்ன உயிர்த்து உயிர்த்து உழைப்பதானார் – கம்.யுத்2:19 168/4

மேல்


உழைப்பது (1)

புறம் கிடந்து உழைப்பது என் இப்பொழுது இறை புவனம் மூன்றும் – கம்.யுத்3:26 72/2

மேல்


உழைப்பன (1)

உழை குலம் உழைப்பன ஒத்து ஓர் பால் எல்லாம் – கம்.அயோ:4 197/4

மேல்


உழைமான் (2)

உழைமான் அம் பிணை இனன் இரிந்து ஓட – அகம் 173/11
உழைமான் இன நிரை ஓடும் – அகம் 249/18

மேல்


உழைய (1)

பேர் உழைய நாகர்_உலகில் பிறிது வானில் – கம்.ஆரண்:6 29/1

மேல்


உழையதா (1)

விறல் மலை வியல் அறை வீழ் பிடி உழையதா
மறம் மிகு வேழம் தன் மாறுகொள் மைந்தினான் – கலி 53/2,3

மேல்


உழையதுவே (3)

கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை – நற் 289/6
உள்ளம் பின்னும் தன் உழையதுவே – குறு 142/5
மடம் கெழு நெஞ்சம் நின் உழையதுவே – அகம் 29/23

மேல்


உழையம் (2)

யாம் தன் உழையம் ஆகவும் தானே – நற் 312/6
உழையம் ஆகவும் இனைவோள் – அகம் 5/27

மேல்


உழையர் (12)

படம் புகு மிலேச்சர் உழையர் ஆக – முல் 66
தாம் நம் உழையர் ஆகவும் நாம் நம் – நற் 281/8
காதலர் உழையர் ஆக பெரிது உவந்து – குறு 41/1
உழையர் அன்மையின் உழப்பது அன்றியும் – குறு 289/4
பிரியா காதலொடு உழையர் ஆகிய – அகம் 241/4
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு – புறம் 154/4
ஊர் கொண்ட திங்கள் என்ன மன்னனை உழையர் சுற்றி – கம்.அயோ:6 9/2
உழையர் ஓடி ஒரு நொடி ஓங்கல் மேல் – கம்.ஆரண்:7 23/2
காவலின் உழையர் தம்மை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 165/4
அ வழி உழையர் ஓடி ஆண்டு அவர் கொணர்தலோடும் – கம்.ஆரண்:10 166/1
உழையர் என்ன நின்று உதவுவ நிதியங்கள் ஒருவர் – கம்.சுந்:2 25/2
உழையர் கூவ புக்கு ஏகு என பெயர்வது ஓர் ஊசலின் உளதாகும் – கம்.சுந்:2 196/3

மேல்


உழையரா (1)

சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர் – கலி 25/15

மேல்


உழையராய் (1)

உரம் மடங்கி வந்து உழையராய் உழல்குவர் ஒருவர் – கம்.சுந்:2 9/3

மேல்


உழையரின் (1)

உழையரின் உணர்த்துவது உளது என்று உன்னியோ – கம்.கிட்:6 3/1

மேல்


உழையரை (1)

கோள் உற கொதித்து விம்மி உழையரை கூவி சொன்னான் – கம்.ஆரண்:10 164/4

மேல்


உழையவும் (1)

உழையவும் விசும்பவும் ஒலித்தற்கு ஒத்துள – கம்.யுத்3:24 96/2

மேல்


உழையள் (3)

காதலி உழையள் ஆக – நற் 356/8
ஓதிமம் ஒதுங்க கண்ட உத்தமன் உழையள் ஆகும் – கம்.ஆரண்:5 5/1
உண்டனென் ஈண்டு அவள் உழையள் அல்லளால் – கம்.ஆரண்:14 97/3

மேல்


உழையனா (1)

மூவர்-தம்முளும் ஒருவன் அங்கு உழையனா முயலும் – கம்.சுந்:2 10/3

மேல்


உழையார் (1)

உழையே அவர் எ உழையார் உரையாய் – கம்.கிட்:10 55/4

மேல்


உழையின் (6)

நன் மான் உழையின் வேறுபட தோன்றி – நற் 19/4
உழையின் போகாது அளிப்பினும் சிறிய – நற் 35/9
தழையினும் உழையின் போகான் – குறு 294/7
உழையின் பிரியின் பிரியும் – கலி 50/23
சுற்றிய சீரையும் உழையின் தோற்றமும் – கம்.பால:5 69/3
ஒன்பது கோடி வாள் கை அரக்கர் வந்து உழையின் சுற்ற – கம்.யுத்2:19 279/2

மேல்


உழையீர் (1)

உழையீர் ஆகவும் பனிப்போள் தமியே – நற் 229/8

மேல்


உழையே (2)

உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட – கலி 81/22
உழையே அவர் எ உழையார் உரையாய் – கம்.கிட்:10 55/4

மேல்


உழையை (1)

கொற்றவன் மைந்த மற்றை குழைவு உடை உழையை வல்லை – கம்.ஆரண்:11 60/2

மேல்


உழையோர் (1)

உழையோர் தன்னினும் பெரும் சாயலரே – புறம் 262/6

மேல்


உழைஉழை (1)

உவந்த மைந்தர்கள் மடந்தையர் உழைஉழை தொடர – கம்.அயோ:1 71/2

மேல்


உள் (165)

பார் முதிர் பனி கடல் கலங்க உள் புக்கு – திரு 45
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு-உறு போர்வை – சிறு 256
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 11
நீல் நிற பெரும் கடல் கலங்க உள் புக்கு – நற் 45/2
வள் வாய் ஆழி உள் வாய் தோயினும் – நற் 78/8
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
உயவினென் சென்று யான் உள் நோய் உரைப்ப – நற் 106/5
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும் – நற் 125/4
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் – நற் 181/1
என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய் – நற் 196/6
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து – நற் 199/4
உள் கொண்டு ஊடின்றும் இலையோ மடந்தை – நற் 237/5
உள் யாதும் இல்லது ஓர் போர்வை அம் சொல்லே – நற் 310/11
உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி – நற் 333/6
உள்ளின் உள் நோய் மல்கும் – குறு 150/4
தாய் இல் முட்டை போல உள் கிடந்து – குறு 152/2
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/4
வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு – குறு 366/5
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/6
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/19
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/14
எஃகு உடை இரும்பின் உள் அமைத்து வல்லோன் – பதி 74/13
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு – பரி 2/10
உள் அழுத்தியாள் எவளோ தோய்ந்தது யாது என – பரி 6/91
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
உள் நின்று தூய பனி நீருடன் கலந்து – பரி 10/124
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை – பரி 15/64
உள் நீர் வறப்ப புலர் வாடு நாவிற்கு – கலி 6/4
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
உள் நின்ற நோய் மிக உயிர் எஞ்சு துயர் செய்தல் – கலி 60/6
நா உள் அழுந்து தலை சாய்த்து நீ கூறும் – கலி 93/14
உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/25
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் – கலி 126/8
ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும் – கலி 139/21
உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர் – கலி 139/35
என் உள் இடும்பை தணிக்கும் மருந்தாக – கலி 140/15
என்று ஆங்கே உள் நின்ற எவ்வம் உரைப்ப மதியொடு – கலி 144/24
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
சென்று சேக்கல்லா புள்ள உள் இல் – அகம் 42/8
உள் ஊன் வாடிய சுரி மூக்கு நொள்ளை – அகம் 53/8
வள் வாய் ஆழி உள் உறுபு உருள – அகம் 54/5
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ – அகம் 55/7
உள் ஊது ஆவியின் பைப்பய நுணுகி – அகம் 71/14
உள் இல் வயிற்ற வெள்ளை வெண் மறி – அகம் 104/9
உள் ஆங்கு உவத்தல் செல்லார் கறுத்தோர் – அகம் 111/1
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/21
அன்னன் ஆகலின் எந்தை உள் அடி – புறம் 171/12
உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9
உள் ஆற்று கவலை புள்ளி நீழல் – புறம் 219/1
வள்ளத்து இடும் பால் உள் உறை தொடரியொடு – புறம் 328/7
உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன் – புறம் 396/10
ஊக்கமே மிகுந்து உள் தெளிவு இன்றியே – கம்.பால:1 10/2
உள் வரால் ஒளிப்ப மள்ளர் உழு பகடு உரப்புவாரும் – கம்.பால:2 18/4
உள் உறு வெகுளி போய் ஒளித்த தாம்-அரோ – கம்.பால:5 49/4
உள் நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆர் உயிர் நின்று ஊசலாட – கம்.பால:6 12/3
உள் தெறு வெம் பகை ஆவது உலோபம் – கம்.பால:8 22/3
நெருக்கி உள் புகுந்து அரு நிறையும் பெண்மையும் – கம்.பால:10 54/1
உள் நிறம் காட்டினீர் என் உயிர் தர உலோவினீரே – கம்.பால:13 46/4
விளைக்கலாத வில் கையாளி வள்ளல் மார்பின் உள் உற – கம்.பால:13 50/3
ஒன்று கொண்டு உள் நைந்து நைந்து இரங்கி விம்மி விம்மியே – கம்.பால:13 55/1
உள் சிலம்பு சிலம்ப ஒதுங்கலால் – கம்.பால:14 45/3
உள் சிலம்பிடு பொய்கையும் போன்றதே – கம்.பால:14 45/4
உண் களி கமலங்களின் உள் உறை – கம்.பால:14 48/2
உறும் போகம் எல்லாம் நலன் உள் வழி உண்பர் அன்றே – கம்.பால:17 12/4
உள் நிறை கயலை நோக்கி ஓடு நீர் தடங்கட்கு எல்லாம் – கம்.பால:18 7/3
ஓவு வானமும் உள் நிறை தாமரை – கம்.பால:18 31/3
உள் நிறை காமம் மிக்கு ஒழுகிற்று என்னவும் – கம்.பால:19 1/3
ஓம வெம் குழி உகு நெய்யின் உள் உறை – கம்.பால:19 9/3
உள் மகிழ் துணைவனோடும் ஊடு நாள் வெம்மை நீங்கி – கம்.பால:19 17/3
உள் உறை அன்பன் உண்ணான் என உன்னி நறவை உண்ணாள் – கம்.பால:19 20/4
ஒளிப்பன வெளிப்பட்டு ஓட பார்ப்பன சிவப்பு உள் ஊறி – கம்.பால:21 16/2
தாம் பதைத்து உயிர் உள் தடுமாறுவார் – கம்.பால:21 30/2
பார்த்திலான் உள் பரிவு இலனோ என்றாள் – கம்.பால:21 31/4
உள் நோவு ஒழியா உயிரோ அகலா – கம்.பால:23 10/3
உள் நிறை நிமிர் செல்வம் ஒரு துறை செல என்றும் – கம்.பால:23 38/1
உள் உறை பகைஞருக்கு ஒதுங்கி வாழ்வெனோ – கம்.அயோ:1 17/4
உள் நிறை வெப்பொடு உயிர்த்து உயிர்த்து உலாவும் – கம்.அயோ:3 19/2
உள் நேர் ஆவி வேண்டினும் இன்றே உனது அன்றோ – கம்.அயோ:3 32/2
மா கயத்தியை உள் கொதித்து மனத்து வைவன போன்றவே – கம்.அயோ:3 52/4
தூபம் முற்றிய கார் இருள் பகை துள்ளி ஓடிட உள் எழும் – கம்.அயோ:3 65/1
ஒண்ணுமோ இதற்கு உள் அழியேல் என்றான் – கம்.அயோ:4 17/4
உள் உறையும் பூசை அழுத உரு அறியா – கம்.அயோ:4 96/2
உள் ஊறு காதல் இலள் போல் என்று உள் அழிந்தார் – கம்.அயோ:4 105/4
உள் ஊறு காதல் இலள் போல் என்று உள் அழிந்தார் – கம்.அயோ:4 105/4
உள் நிற்கும் உயிர்ப்பு எனும் ஊதை பிறக்க நின்ற – கம்.அயோ:4 112/3
உள் நிவந்த கருத்தும் உணர்ந்தனன் – கம்.அயோ:4 222/2
எட்டு திசையும் ஓடுவான் எழுவார் விழுவார் இடர் கடல் உள்
விட்டு நீத்தான் நமை என்பார் வெய்ய ஐயன் வினை என்பார் – கம்.அயோ:6 32/1,2
ஓகை கொண்டவன் உள் இடர் நோக்கினான் – கம்.அயோ:10 54/3
உள் கலாம் உடையாரின் உயங்கினார் – கம்.அயோ:11 21/4
உள் உறை உயிர் இலா உடலும் ஒக்குமே – கம்.அயோ:12 7/4
உரைத்த வாசகம் கேட்டலும் உள் எழுந்து – கம்.அயோ:14 5/1
கருதி உள் கிடந்தது ஓர் கறுவு காந்தலால் – கம்.அயோ:14 27/2
உள் முதல் பொருட்கு எலாம் ஊற்றம் ஆவன – கம்.அயோ:14 72/2
உள் நினை கருத்தினை உற பெறுவெனால் என் – கம்.ஆரண்:3 42/3
ஒன்றாத காம கனல் உள் தெறலோடும் நாசி – கம்.ஆரண்:10 147/3
உள் நிறை உணர்வு அழிந்து ஒன்றும் ஓர்ந்திலள் – கம்.ஆரண்:13 51/3
ஒரு மகள் தனிமையை உன்னி உள் உறும் – கம்.ஆரண்:13 61/1
உள் நிறை சோரும் என்று ஊசலாடும் அ – கம்.ஆரண்:13 63/3
மிடல் உள் நாட்டிய தார் இளையோன் சொலை மதியா – கம்.ஆரண்:13 92/1
உன்னா உணர்வு சிறிது உள் முளைப்ப புள்_அரசும் – கம்.ஆரண்:13 100/3
உள் படி கோபம் உயிர்ப்பொடு பொங்க – கம்.ஆரண்:14 34/3
உள் உற கவர்வதே ஒக்கும் ஊழியாய் – கம்.ஆரண்:15 9/4
ஒன்று இரண்டு யோசனை உள் புக்கு ஓங்கல்தான் – கம்.ஆரண்:15 10/3
ஓடாநின்ற களி மயிலே சாயற்கு ஒதுங்கி உள் அழிந்து – கம்.கிட்:1 26/1
உள்ளமே என ஒன்றின் ஒன்று உள் வயிர்ப்பு உடைய – கம்.கிட்:4 10/2
உணங்கா நாள்_மலர் தூய் உள் அன்பினால் – கம்.கிட்:8 7/2
உள் நிறைந்து உயிர்க்கும் வெம்மை உயிர் சுட உலைவேன் உள்ளம் – கம்.கிட்:10 61/1
தண்டகத்தது தாபதர் தம்மை உள்
கண்டு அக துயர் தீர்வது காண்டிரால் – கம்.கிட்:13 17/2,3
உள் இடை யாவும் நுண் பொடியொடு ஒடிய – கம்.கிட்:14 20/3
ஆய நகரத்தின் இயல்பு உள் உற அறிந்தார் – கம்.கிட்:14 39/1
பாரம் உள் ஒடுக்குற உயிர்ப்பு இடை பரப்ப – கம்.கிட்:14 45/4
ஊட்டி மனன் உள் குளிர இன் உரை உரைத்தாள் – கம்.கிட்:14 54/4
ஓசனை ஒன்று நூறும் உள் அடி உள்ளது ஆக – கம்.கிட்:17 22/1
மண்ணவர் இறைஞ்ச செல்லும் மாருதி மறம் உள் கூர – கம்.சுந்:1 25/2
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 71/4
உள் உற களித்த குன்றின் உயர்ச்சிய ஓடை யானை – கம்.சுந்:2 35/4
தென் நகு குடம் உள்_பாடல் சித்தியர் இசைப்ப தீம் சொல் – கம்.சுந்:2 184/1
உள் உறையும் ஒருவனை போல் எம் மருங்கும் உலாவுவான் – கம்.சுந்:2 232/2
உள் உறை உயிரினை ஒளித்து வைத்தவா – கம்.சுந்:3 61/4
உருகியது உடனே ஆறி வலித்தது குளிர்ப்பு உள் ஊற – கம்.சுந்:14 42/4
உள் நிற்கும் உயிர் உள்ளதில் இல்லதில் உலவான் – கம்.யுத்1:3 14/2
எல்லை கண்டவன் அகம் புகுந்து இடம்கொண்டது என் உள்
இல்லை வேறு இனி பெரும் பதம் யான் அறியாத – கம்.யுத்1:3 28/2,3
தன்னது உள் உறும் உணர்ச்சியால் புதுவது தந்தது – கம்.யுத்1:3 36/3
உள் நிறைந்துள கரணத்தின் ஊங்கு உள உணர்வும் – கம்.யுத்1:3 43/3
பகுதியின் உள் பயன் பயந்தது அன்னதின் – கம்.யுத்1:3 69/1
உள் நிறைந்திடும் உணர்வு ஆகி உண்மையால் – கம்.யுத்1:3 71/2
உள் உளன் புறத்து உளன் ஒன்றும் நண்ணலான் – கம்.யுத்1:3 75/3
ஓம் எனும் ஓர் எழுத்து அதனின் உள் உயிர் – கம்.யுத்1:3 76/1
உலகு தந்தானும் பல் வேறு உயிர்கள் தந்தானும் உள் உற்று – கம்.யுத்1:3 120/1
உள் நிறை ஊடலில் தோற்ற ஓதிமம் – கம்.யுத்1:4 31/1
ஒன்றும் உள் கறுப்பினோடு ஒளியின் வாள் உரீஇ – கம்.யுத்1:5 5/1
உள் நிறை நெடும் கடல் உலகம் எங்கணும் – கம்.யுத்1:5 6/3
உள் நிறை செல்வம் நல்காது ஒளிக்கின்ற உலோபர் ஒத்த – கம்.யுத்1:8 19/4
உள் ஆடிய நெடும் கால் பொர ஒடுங்கா உலகு உலைய – கம்.யுத்2:15 177/3
உள் நிறை மானம்-தன்னை உமிழ்ந்து எரி உயிர்ப்பது ஆனான் – கம்.யுத்2:16 10/4
ஒடுங்கினர் வானர தலைவர் உள் முகிழ்த்து – கம்.யுத்2:16 265/2
உரம் கொண்ட தடம் சிலையின் உயர் நெடு நாண் உள் கொளுவா – கம்.யுத்2:16 354/2
உள் நின்று அலை கடல் நீர் உக இறுதி கடை உறு கால் – கம்.யுத்2:18 140/1
உள் நின்று அலை நிருத கடல் உலறிட்டன உளவால் – கம்.யுத்2:18 143/4
உள் நின்ற அரக்கர் மலைக்க உலந்தார் – கம்.யுத்2:18 256/4
உள் நிற்கும் எனின் புறன் நிற்கும் உலாய் – கம்.யுத்3:20 96/3
ஓகை பொருள் இன்று என உள் அழியா – கம்.யுத்3:21 2/2
உள் நிற்கும் பெரும் களிப்பினர் அளவளாய் உவந்தார் – கம்.யுத்3:22 179/3
தன் இரு தாள் உள் அடக்கி பொலி போழ்தின் யான் முரசம் சாற்றும் வேலை – கம்.யுத்3:24 28/3
ஓங்கிய தம்பியை உயிர் வந்து உள் உற – கம்.யுத்3:24 104/1
உழுத மார்பினான் உருகி உள் உற – கம்.யுத்3:24 109/2
ஊற்று வார் கண்ணீரோடும் உள் அழிந்து உற்றது எண்ணி – கம்.யுத்3:26 62/1
உள் ஆடிய உதிர புனல் கொழும் தீ என ஒழுக – கம்.யுத்3:27 125/1
உயிர் இற புக்க காலை உள் நின்ற உணர்வினோடும் – கம்.யுத்3:28 55/1
ஒற்றும் மோந்து உள் உருகும் உழைக்குமால் – கம்.யுத்3:29 29/3
உள் அன்றியும் புறத்தேயும் உற்று உளனாம் என உற்றான் – கம்.யுத்3:31 115/4
உள் தீ உற வெந்தன ஏழ் உலகும் – கம்.யுத்3:31 192/4
உற்றது முழுதும் நோக்கி ஒழிவு_அற உணர்வு உள் ஊற – கம்.யுத்4:32 46/1
ஒடுங்குகின்ற உயிர்ப்பினர் உள் அழிந்து – கம்.யுத்4:34 8/2
துண்டப்பட நெடு மேருவை தொளைத்து உள் உறை தங்காது – கம்.யுத்4:37 48/1
உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவினவோ ஒருவன் வாளி – கம்.யுத்4:38 23/4
உள் நினைப்பு ஓவி நின்று உயிர்ப்பு வீங்கினாள் – கம்.யுத்4:40 57/4
பின்னை செம்மல் அ இளவலை உள் அன்பு பிணிப்ப – கம்.யுத்4:40 111/3
பேரவே அருள் என்றனர் உள் அன்பு பிணிப்பார் – கம்.யுத்4:41 12/4
உய்யுமே அவன் என்று உரைத்து உள் புகா – கம்.யுத்4:41 81/3
உள் நிறைந்து உயிர்ப்பு வீங்கும் ஊடல் உண்டாயிற்று அன்றே – கம்.யுத்4:42 10/4

மேல்


உள்-நின்றும் (1)

உள்-நின்றும் கொடிகள் ஓடி உலகு எங்கும் பரந்தது அன்ன – கம்.பால:22 4/2

மேல்


உள்-வழி (5)

உள்-வழி உடையை இல்-வழி இலையே – பரி 4/51
எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/16,17
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
வேட்டுவர் உள்-வழி செப்புவேன் ஆட்டி – கலி 144/21
ஒளி உள்-வழி எல்லாம் சென்று முனிபு எம்மை – கலி 144/41

மேல்


உள்-வழியள் (1)

ஓரொரு_கால் உள்-வழியள் ஆகி நிறை மதி – கலி 141/7

மேல்


உள்_பாடல் (1)

தென் நகு குடம் உள்_பாடல் சித்தியர் இசைப்ப தீம் சொல் – கம்.சுந்:2 184/1

மேல்


உள்_வழி (2)

என் கரந்து உறைவோர் உள்_வழி காட்டாய் – நற் 196/6
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து – பதி 45/14

மேல்


உள்_உள் (1)

உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள்
பரப்பி மதர் நடுக்கி பார் அலர் தூற்ற – பரி 10/66,67

மேல்


உள்கிடும் (1)

உள்கிடும் இதுவும்தான் ஓர் ஓங்கு அறமோ என்று உன்னும் – கம்.கிட்:7 79/2

மேல்


உள்கிய (1)

உள்கிய பொருள் எலாம் உதவி அற்ற போது – கம்.கிட்:10 103/2

மேல்


உள்கினம் (1)

அணி முலை ஆகம் உள்கினம் செலினே – குறு 274/8

மேல்


உள்கும் (1)

உள்கும் உயிர்க்கும் உயங்கும் ஒரு சார்வு காணாள் – கம்.ஆரண்:13 44/3

மேல்


உள்படுவோரும் (1)

ஒன்றிய சுடர் நிலை உள்படுவோரும்
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/47,48

மேல்


உள்புரை (1)

உளைவு அரும் பெருமை ஓர் எயிற்றின் உள்புரை
வளர் இளம் பிறையிடை மறுவின் தோன்றவே – கம்.அயோ:14 117/3,4

மேல்


உள்வாய் (2)

அள்ளல் அம் கழனி உள்வாய் ஓடி – நற் 340/5
பிள்ளை உள்வாய் செரீஇய – குறு 92/4

மேல்


உள்ள (67)

உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு – குறி 200
உள்ள பாணர் எல்லாம் – குறு 127/5
தாம் புணர்ந்தமையின் பிரிந்தோர் உள்ள
தீம் குரல் அகவ கேட்டும் நீங்கிய – குறு 191/3,4
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள
இனிய கமழும் வெற்பின் – ஐங் 331/3,4
அன்பு அற மாறி யாம் உள்ள துறந்தவள் – கலி 19/8
பறவை தம் பார்ப்பு உள்ள கறவை தம் பதி-வயின் – கலி 119/9
எலி முயன்று அனையர் ஆகி உள்ள தம் – புறம் 190/3
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/8
உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அ – கம்.பால:1 4/3
மலையின் உள்ள எலாம் கொண்டு மண்டலால் – கம்.பால:1 6/3
கதிர் படு வயலின் உள்ள கடி கமழ் புனலின் உள்ள – கம்.பால:2 21/1
கதிர் படு வயலின் உள்ள கடி கமழ் புனலின் உள்ள
முதிர் பயன் மரத்தின் உள்ள முதிரைகள் புறவின் உள்ள – கம்.பால:2 21/1,2
முதிர் பயன் மரத்தின் உள்ள முதிரைகள் புறவின் உள்ள – கம்.பால:2 21/2
முதிர் பயன் மரத்தின் உள்ள முதிரைகள் புறவின் உள்ள
பதிபடு கொடியின் உள்ள படி வளர் குழியின் உள்ள – கம்.பால:2 21/2,3
பதிபடு கொடியின் உள்ள படி வளர் குழியின் உள்ள – கம்.பால:2 21/3
பதிபடு கொடியின் உள்ள படி வளர் குழியின் உள்ள
மது வளம் மலரில் கொள்ளும் வண்டு என மள்ளர் கொள்வார் – கம்.பால:2 21/3,4
ஆயிரம் மாதர்க்கு உள்ள அறிகுறி உனக்கு உண்டாக என்று – கம்.பால:9 21/3
உள்ள தாமரையுள் உறைகின்றதே – கம்.பால:11 4/4
உள்ள உள்ள உயிரை துருவிட – கம்.பால:11 9/3
உள்ள உள்ள உயிரை துருவிட – கம்.பால:11 9/3
பயந்த குல குமரர் இவர் தமக்கு உள்ள பரிசு எல்லாம் – கம்.பால:12 15/2
கண்ணன்-தன் நிறம் தன் உள்ள கருத்தினை நிறைத்து மீது இட்டு – கம்.பால:22 4/1
எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம் – கம்.பால:23 77/1
போழ்ந்தாள் உள்ள புன்மையை நோக்கி புலர்கின்றான் – கம்.அயோ:3 40/4
உன் தனி குலம் முதல் உள்ள வேந்தர்கள் – கம்.அயோ:14 120/2
படி இலாள் மருங்கு உள்ள அளவு எனை அவன் பாரான் – கம்.ஆரண்:6 82/2
ஆற்றுவனே வஞ்சனையால் உமை உள்ள பரிசு அறிவான் அமைந்தது அன்றோ – கம்.ஆரண்:6 135/2
பண்டு ஏய் உலகு ஏழினும் உள்ள படைக்கணாரை – கம்.ஆரண்:10 145/1
உன் தனக்கு உரிய இன்ப துன்பங்கள் உள்ள முன்_நாள் – கம்.கிட்:3 26/2
வெள்ளம் ஏழு பத்து உள்ள மேருவை – கம்.கிட்:3 46/1
ஒன்றுமோ அரணம் இன்று இ உலகமும் பதினால் உள்ள
வென்றி மா மலையும் ஏழ்_ஏழ் வேலையும் எண்ணவேயாய் – கம்.கிட்:11 72/1,2
உளைய உள்ள போர் இவனொடும் உளது என உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 139/4
ஒன்றே அமையும் உனுடை குலம் உள்ள எல்லாம் – கம்.சுந்:4 86/3
உள்ள துணையும் உளது ஆவது அறிந்த பின்னும் உளது ஆமோ – கம்.சுந்:4 115/4
பாலமே முதலா உள்ள படைக்கலம் பரித்த கையர் – கம்.சுந்:7 3/2
நாட்டின் நகரில் நடு உள்ள கயிறு நவிலும் தகைமையவே – கம்.சுந்:12 114/1
வரம் கொள் வாலி-பால் தோற்றனென் மற்றும் வேறு உள்ள
குரங்கு எலாம் எனை வெல்லும் என்று எங்ஙனம் கோடி – கம்.யுத்1:2 107/3,4
கருமத்தால் அன்றி காரணத்தால் உள்ள காட்சி – கம்.யுத்1:3 52/3
உள்ள வான் படை உலப்பு_இல யாவையும் உக்கன உரவோய் நின் – கம்.யுத்1:3 84/1
ஆர்த்தன உலகில் உள்ள சராசரம் அனைத்தும் அம்மா – கம்.யுத்1:4 140/4
பண்டை நான்முகனே ஆதி சராசரத்து உள்ள பள்ள – கம்.யுத்1:7 7/3
எள்ளல் ஆகாத மூலத்து யாதுக்கும் முதலாய் உள்ள
வள்ளலே காத்தி என்ற மா கரி வருத்தம் தீர – கம்.யுத்1:7 8/2,3
ஓதிய குறிஞ்சி முதலாய நிலன் உள்ள
கோது_இல அருந்துவன கொள்ளையின் முகந்துற்று – கம்.யுத்1:9 7/1,2
துணைவரை பிரிந்து போந்து மருங்கு என துவளும் உள்ள
பணம் அயிர்ப்பு எய்தும் அல்குல் பாவையர் பருவம் நோக்கும் – கம்.யுத்1:10 22/2,3
சீதை நாயகன் வேறு உள்ள தெய்வ நாயகன் நீ செப்பும் – கம்.யுத்1:14 21/2
உடை குலத்து ஒற்றர்-தம்-பால் உயிர் கொடுத்து உள்ள கள்ளம் – கம்.யுத்1:14 35/1
உற்ற போது அவன் உள்ள கருத்து எலாம் – கம்.யுத்1:14 43/1
உள்ள நீர் எல்லாம் மாறி உதிர நீர் ஒழுக நின்றான் – கம்.யுத்2:16 164/4
உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 335/4
உம் தாரிய உள்ள உயர்ந்த எலாம் – கம்.யுத்2:18 37/4
உயிர் ஒப்புறு பல் படை உள்ள எலாம் – கம்.யுத்2:18 61/1
உற்ற செம் குருதி வெள்ளம் உள்ள திரை ஓத வேலையொடும் ஒத்ததால் – கம்.யுத்2:19 66/4
தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள் – கம்.யுத்2:19 79/1
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ – கம்.யுத்2:19 87/3
சீரிது என்று அதனை உள்ள பரிசு எலாம் தெரிய சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 234/4
உம்பரும் உலகத்து உள்ள உயிர்களும் உதவி பார்த்தால் – கம்.யுத்2:19 240/4
நீலனை முதலாய் உள்ள நெடும் படை தலைவர் நின்றார் – கம்.யுத்3:22 19/1
தீயவன் தன்-மேல் உள்ள பயத்தினால் கலக்கம் தீரா – கம்.யுத்3:22 32/4
அளப்ப_அரும் தேரின் உள்ள ஆயிரம்_கோடி ஆக – கம்.யுத்3:22 33/2
உன்னை உள்ளபடி அறியோம் உலகை உள்ள திறம் உள்ளோம் – கம்.யுத்3:22 219/1
ஆய்ந்தவை உள்ள போதே அவர் உளர் அறமும் உண்டால் – கம்.யுத்3:23 26/4
நீர் உளதனையும் உள்ள மீன் என நிருதர் எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 165/1
அரக்கனது இலங்கை உற்ற அண்டங்கள் அனைத்தின் உள்ள
கரு கிளர் மேகம் எல்லாம் ஒருங்கு உடன் கலந்தது என்ன – கம்.யுத்3:30 7/3,4
எ வகை உள்ள தேவர் யாவரும் இரைத்து பொங்கி – கம்.யுத்4:38 1/2
மேனகை அரம்பை மற்றை உருப்பசி வேறும் உள்ள
வானக நாட்டு மாதர் யாரும் மஞ்சனத்துக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்4:40 29/1,2
மங்கலம் முதலா உள்ள மரபினின் கொணர்ந்த யாவும் – கம்.யுத்4:41 30/1
ஓடின உள்ளத்து உள்ள களி திறந்து உடைந்ததே-போல் – கம்.யுத்4:42 4/4

மேல்


உள்ளகத்து (1)

உணவு இல் வறும் கூட்டு உள்ளகத்து இருந்து – பட் 267

மேல்


உள்ளகம் (4)

உள்ளகம் புரையும் ஊட்டு-உறு பச்சை – பெரும் 6
உள்ளகம் சிவந்த கண்ணேம் வள் இதழ் – குறி 61
உள்ளகம் கமழும் கூந்தல் மெல் இயல் – ஐங் 225/3
உள்ளகம் கனல உள்ளு-தொறு உலறி – அகம் 19/12

மேல்


உள்ளடி (2)

உலகு எலாம் உள்ளடி அடக்கி ஓர் அடிக்கு – கம்.பால:8 26/1
மா இரும் புவி உள்ளடி அடக்குறும் வடிவும் – கம்.யுத்1:2 115/2

மேல்


உள்ளத்தர் (1)

மறுதரல் உள்ளத்தர் எனினும் – அகம் 333/21

மேல்


உள்ளத்தள் (1)

கொன்றன இன்னலள் கொதிக்கும் உள்ளத்தள்
நின்ற நின் நிலை இது நெறியிற்று அன்று எனா – கம்.ஆரண்:12 12/2,3

மேல்


உள்ளத்தன் (4)

உரை செய தொழுத கையன் உவந்த உள்ளத்தன் பெண்ணுக்கு – கம்.பால:22 2/1
பூட்டிய கையன் பொய்_இல் உள்ளத்தன் புகலலுற்றான் – கம்.அயோ:13 34/4
அன்பினன் உருகுகின்ற உள்ளத்தன் ஆர்வத்தோரை – கம்.கிட்:2 9/2
கள்ள உள்ளத்தன் கட்டினன் கருவிகள் கதுமென கனல் பொத்தி – கம்.யுத்1:3 84/3

மேல்


உள்ளத்தாய் (1)

திறத்துளி உணர்வது ஓர் செம்மை உள்ளத்தாய்
புறத்துறு பெரும் பழி பொது இன்று எய்தலும் – கம்.அயோ:5 27/2,3

மேல்


உள்ளத்தாய்க்கு (1)

செயிர் சேரா உள்ளத்தாய்க்கு என் இனி யாம் செய்கேம் – கம்.யுத்1:3 167/4

மேல்


உள்ளத்தார் (1)

விம்மலுற்று உவகையின் விளங்கும் உள்ளத்தார்
அ மலை ஏறினார் அச்சம் நீங்கினார் – கம்.கிட்:14 16/3,4

மேல்


உள்ளத்தார்க்கு (1)

பொய் அடை உள்ளத்தார்க்கு புலப்படா புலவ மற்று உன் – கம்.கிட்:7 156/3

மேல்


உள்ளத்தாரும் (1)

அற்புடை உள்ளத்தாரும் அனங்கனும் அமரர் மற்றும் – கம்.ஆரண்:6 61/2

மேல்


உள்ளத்தால் (1)

பெரியர் அந்தணர் பேணுதி உள்ளத்தால் – கம்.அயோ:2 15/4

மேல்


உள்ளத்தாள் (3)

ஊன்றிய வெகுளியாள் உளைக்கும் உள்ளத்தாள்
கான்று எரி நயனத்தாள் கதிக்கும் சொல்லினாள் – கம்.அயோ:2 47/2,3
காய் எரி அனைய கள்ள உள்ளத்தாள் கதித்தலோடும் – கம்.ஆரண்:6 58/4
துன்பமும் உவகையும் சுமந்த உள்ளத்தாள் – கம்.சுந்:4 95/4

மேல்


உள்ளத்தாளை (1)

வேகின்ற உள்ளத்தாளை வெம் சிறையகத்து வைத்தான் – கம்.கிட்:16 58/3

மேல்


உள்ளத்தான் (7)

மலிவு உடை உள்ளத்தான் வந்து செய் வேள்வியுள் – பரி 19/88
பொய் இலா உள்ளத்தான் தன் உருவமே கொண்டு புக்கான் – கம்.பால:9 18/4
பொன் தடம் தேர் வலான் புலமை உள்ளத்தான்
கொற்றவர்க்கு உறு பொருள் குறித்த கொள்கையான் – கம்.அயோ:12 3/2,3
நின் காணும் உள்ளத்தான் நெறி எதிர் நின்றனன் என்றான் – கம்.அயோ:13 26/4
பிணி பழுத்து அமைந்தது ஓர் பித்தின் உள்ளத்தான்
அணி பழுத்து அமைந்த முத்து அரும்பு செம்மணி – கம்.யுத்1:5 12/2,3
ஒல்லையில் எழுந்தனன் உவகை உள்ளத்தான் – கம்.யுத்3:22 44/4
கழிப்பிலள் என்றனன் கருணை உள்ளத்தான் – கம்.யுத்4:40 84/4

மேல்


உள்ளத்தானும் (2)

செ வழி உள்ளத்தானும் தெரிவுற எதிர்சென்று எய்தி – கம்.கிட்:2 14/2
திரிகின்ற உள்ளத்தானும் அகம் மலர்ந்து அவன் முன் சென்றான் – கம்.யுத்1:4 119/4

மேல்


உள்ளத்தானை (1)

செ வழி உள்ளத்தானை காட்டுதி தெரிய என்றான் – கம்.கிட்:2 20/4

மேல்


உள்ளத்தில் (3)

குன்று அன தோளின் ஆற்றல் உள்ளத்தில் உணர கொண்டான் – கம்.ஆரண்:7 63/2
ஒருவன் என்று உள்ளத்தில் உலைவுற்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:7 122/4
கலக்கம் உற்றிலன் இளவலும் உள்ளத்தில் கனன்றான் – கம்.யுத்4:32 20/3

மேல்


உள்ளத்தின் (8)

உள்ளத்தின் மயக்கம் தன்னால் உட்புறத்து உண்டு என்று எண்ணி – கம்.பால:19 18/3
உள்ளத்தின் ஊசலாடும் குழை நிழல் உமிழ இட்டார் – கம்.பால:22 6/4
எங்கு எங்கும் பரந்து வெவ்வேறு உள்ளத்தின் எழுதிற்று என்ன – கம்.பால:22 21/2
பேசலன் இருந்த வள்ளல் உள்ளத்தின் பெற்றி ஓராள் – கம்.ஆரண்:6 40/1
உன்னினேன் உன் தன் உள்ளத்தின் உள்ளதை உரவோய் – கம்.கிட்:3 75/1
உள்ளத்தின் உள்ளதை உரையின் முந்துற – கம்.யுத்1:4 88/1
ஏந்தி இட்டது என் உள்ளத்தின் இட்டதால் – கம்.யுத்1:9 46/4
உய்யுமாறு அரிது என்று தன் உள்ளத்தின் உணர்ந்து ஒரு துயருற்றான் – கம்.யுத்2:16 347/4

மேல்


உள்ளத்தினை (1)

ஒருமை வினை மேவும் உள்ளத்தினை
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/50,51

மேல்


உள்ளத்தீர் (1)

பொய் இலீர் புகலுதிர் புலமை உள்ளத்தீர் – கம்.யுத்3:24 69/4

மேல்


உள்ளத்தீர்கள் (1)

செம்மை சேர் உள்ளத்தீர்கள் செய்த பேர் உதவி தீரா – கம்.கிட்:11 57/1

மேல்


உள்ளத்து (51)

கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து
உரும்பு இல் சுற்றமோடு இருந்தோன் குறுகி – பெரும் 446,447
உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/4
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
ஓங்கல் உள்ளத்து குருசில் நின் நாளே – பதி 55/21
நன்று அறி உள்ளத்து சான்றோர் அன்ன நின் – பதி 72/6
உள்ளத்து நினைப்பானை கண்டனள் திரு நுதலும் – பரி 18/8
உள்ளத்து கிளைகளோடு உய போகுவான் போல – கலி 25/8
அளிய என் உள்ளத்து உயவு தேர் ஊர்ந்து – கலி 144/37
தன் நசை உள்ளத்து நம் நசை வாய்ப்ப – அகம் 22/17
ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப – அகம் 339/6,7
வேறு புலம் படர்ந்த வினை தரல் உள்ளத்து
ஆறு செல் வம்பலர் காய் பசி தீரிய – அகம் 393/2,3
ஒடுங்கா உள்ளத்து ஓம்பா ஈகை – புறம் 8/4
மடங்கலின் சினைஇ மடங்கா உள்ளத்து
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/1,2
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து
தோலா நல் இசை நாலை_கிழவன் – புறம் 179/9,10
புலி பசித்து அன்ன மெலிவு இல் உள்ளத்து
உரன் உடையாளர் கேண்மையொடு – புறம் 190/10,11
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து
வரிசைக்கு வருந்தும் இ பரிசில் வாழ்க்கை – புறம் 206/3,4
ஊக்கினன் அவை அவர் உள்ளத்து உள்ளினார் – கம்.பால:7 18/4
இனையோர் உள்ளத்து இன்னலினோர் தம் முகம் என்னும் – கம்.பால:10 28/3
ஊக்கம் உள்ளத்து உடைய முனிவரால் – கம்.பால:17 35/1
உண்டு கோபம் என்று உள்ளத்து உணர்ந்து அவள் – கம்.பால:17 38/3
ஊடினது உரை-செயாள் உள்ளத்து உள்ளதே – கம்.பால:19 32/4
உள்ளத்து ஆர் உயிர்_அன்னாள் மேல் உதைபடும் என்று நீர் நும் – கம்.பால:19 59/3
உண்டை உண்டதனை தன் உள்ளத்து உள்ளுவாள் – கம்.அயோ:2 48/4
தன் திரு உள்ளத்து உள்ளே தன்னையே நினையும் அந்த – கம்.அயோ:3 84/3
தழைக்கின்ற உள்ளத்து அன்னாள் முன் ஒரு தமியன் சென்றான் – கம்.அயோ:4 1/4
ஒன்றும் தெரியா மம்மர் உள்ளத்து அரசன் மெள்ள – கம்.அயோ:4 70/3
அரிய தாம் உவப்ப உள்ளத்து அன்பினால் அமைந்த காதல் – கம்.அயோ:8 14/1
இரு நிலத்து எவர்க்கும் உள்ளத்து இருந்து அருள்-புரிந்து வீந்த – கம்.அயோ:8 19/3
செம் வழி உள்ளத்து அண்ணல் தென் திசை செம் கை கூப்பி – கம்.அயோ:13 38/2
உயல்வு உறு பரவை அல்குல் ஒளிப்பு அற தளிப்ப உள்ளத்து
அயர்வு உறும் மதுகை மைந்தர்க்கு அயா_உயிர்ப்பு அளித்தது அம்மா – கம்.அயோ:13 56/3,4
உறைதும் என்றனன் உள்ளத்து உறைகுவான் – கம்.ஆரண்:4 39/4
நண்ணிய பிரிவு செய்த நவையினார் நவையில் உள்ளத்து
எண்ணியது அறிதல் தேற்றாம் இமைத்தில இராமன் என்னும் – கம்.ஆரண்:14 5/2,3
உள்ளத்து ஊன்ற உணர்வு உற்றிலென் ஒன்றும் என்றான் – கம்.கிட்:7 41/4
பொய்த்தல்_இல் உள்ளத்து அன்பு பொழிகின்ற புணர்ச்சியாலும் – கம்.கிட்:9 28/1
எண் உறு கல்வி உள்ளத்து இளையவன் இன்னே உன்னை – கம்.கிட்:10 61/3
உரிய ஆய் ஒருவர் உள்ளத்து ஒடுங்குவ அல்ல உண்மை – கம்.கிட்:13 54/2
களியா உள்ளத்து அண்ணல் மனத்தில் கதம் மூள – கம்.சுந்:2 81/1
விம்முறும் உள்ளத்து அன்னம் இருக்கும் அ விருக்கம் ஒன்றும் – கம்.சுந்:6 44/2
ஆண்தகை தேவி உள்ளத்து அரும் தவம் அமைய சொல்லி – கம்.சுந்:14 9/1
ஆவது அ அண்ணல் உள்ளத்து அரும் துயர் ஆற்றலே ஆம் – கம்.சுந்:14 11/3
ஒன்றும் உன் உள்ளத்து யாதும் உணர்ந்திலை போலும் அன்றே – கம்.யுத்1:3 145/2
தகை நிறைவு இல்லா உள்ளத்து இராவணன் தந்த ஒற்றர் – கம்.யுத்1:9 28/3
அடைத்தவாறும் என் உள்ளத்து அடைத்தவால் – கம்.யுத்1:9 45/4
ஈவது தெரியா உள்ளத்து இராக்கதர் ஈட்டி வைத்த – கம்.யுத்1:10 21/3
சீறாத உள்ளத்து எழு சீற்றம் உகுத்த செம் தீ – கம்.யுத்1:11 27/3
கள்ள கறை உள்ளத்து அதிர் கழல் வெய்யவன் கரத்தால் – கம்.யுத்2:15 185/3
அன்பு அடை உள்ளத்து அண்ணல் அங்கியின் புதல்வன் ஆழி – கம்.யுத்2:18 217/2
தையல் காண காட்டு-மின்கள் கண்டால் அன்றி தனது உள்ளத்து
ஐயம் நீங்காள் என்று உரைக்க அரக்கர் மகளிர் இரைத்து ஈண்டி – கம்.யுத்3:23 3/2,3
உயிர்ப்புறத்து உற்ற தன்மை உணர்த்தினார் உள்ளத்து உள்ளது – கம்.யுத்3:25 14/1
செம்மை சேர் உள்ளத்து அண்ணல் கொணர்ந்தனன் சென்று மன்னோ – கம்.யுத்4:41 28/4
ஓடின உள்ளத்து உள்ள களி திறந்து உடைந்ததே-போல் – கம்.யுத்4:42 4/4

மேல்


உள்ளத்துக்கு (1)

பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே – குறு 60/6

மேல்


உள்ளத்துள் (1)

உரை-செய்யும் அளவில் அவன் முகம் நோக்கி உள்ளத்துள் ஒருவராலும் – கம்.பால:6 10/1

மேல்


உள்ளத்தேம் (1)

ஓயும் உள்ளத்தேம் ஒருவன் மற்று இவண் வந்து இங்கு உற்றார் – கம்.யுத்3:31 41/2

மேல்


உள்ளத்தேன் (1)

புரவு ஊக்கும் உள்ளத்தேன் என்னை இரவு ஊக்கும் – கலி 141/13

மேல்


உள்ளத்தை (3)

உரன் உடை உள்ளத்தை செய்_பொருள் முற்றிய – கலி 12/10
உள்ளத்தை பிடித்தும் நாம் என்று ஓடுகின்றாரும் ஒத்தார் – கம்.பால:21 3/4
ஈர்கின்றது அன்றே என்றன் உள்ளத்தை இங்கும் அங்கும் – கம்.யுத்1:12 35/1

மேல்


உள்ளத்தோடு (2)

இன்பமும் துன்பம்-தானும் உள்ளத்தோடு இயைந்த அன்றே – கம்.ஆரண்:10 100/4
ஒரு சிறை இருந்து போன உள்ளத்தோடு ஊடுவாரும் – கம்.சுந்:2 178/4

மேல்


உள்ளத்தோரை (1)

இடர் உடை உள்ளத்தோரை எண்ணினும் உணர்ந்திலாதான் – கம்.கிட்:7 145/2

மேல்


உள்ளதனை (1)

ஓர் ஆயிரம் யோசனை உள்ளதனை – கம்.யுத்3:27 18/4

மேல்


உள்ளதில் (2)

ஊதிய வரங்களும் உரமும் உள்ளதில்
பாதியும் என்னதால் பகைப்பது எங்ஙனம் – கம்.கிட்:7 29/2,3
உள் நிற்கும் உயிர் உள்ளதில் இல்லதில் உலவான் – கம்.யுத்1:3 14/2

மேல்


உள்ளது (17)

எள் அற விடினே உள்ளது நாணே – குறு 112/2
உள்ளது சிதைப்போர் உளர் எனப்படாஅர் – குறு 283/1
கை உள்ளது போல் காட்டி வழி நாள் – புறம் 211/11
இல்லது படைக்கவும் வல்லன் உள்ளது
தவ சிறிது ஆயினும் மிக பலர் என்னாள் – புறம் 331/6,7
உள்ளது மறாது உதவும் வள்ளலையும் ஒத்த – கம்.பால:15 23/4
உண்ணா அமுது அன்ன கலை பொருள் உள்ளது உண்டும் – கம்.பால:16 47/1
ஏற்றவற்கு ஒரு பொருள் உள்ளது இன்று என்று – கம்.அயோ:11 111/1
ஓசனை ஒன்று நூறும் உள் அடி உள்ளது ஆக – கம்.கிட்:17 22/1
ஏறும் வகை எங்கு உள்ளது இராம என எல்லாம் – கம்.சுந்:1 76/3
அன்றியும் பிறிது உள்ளது ஒன்று ஆரியன் – கம்.சுந்:5 14/1
ஒன்றே இனி வெல்லுதல் தோற்றல் அடுப்பது உள்ளது
இன்றே சமையும் இவன் இந்திரசித்து என்பான் – கம்.சுந்:11 24/3,4
பெற்றிலன் எனினும் ஆண்டு ஒன்று உள்ளது பிழை உறாமே – கம்.சுந்:12 127/2
உடைந்தவர்க்கு உதவான் ஆயின் உள்ளது ஒன்று ஈயான் ஆயின் – கம்.யுத்1:4 108/3
பாற்கடல் அழுவத்து உள்ளது ஒத்தது அ பதகன் மூதூர் – கம்.யுத்1:13 27/4
உயிர்ப்புறத்து உற்ற தன்மை உணர்த்தினார் உள்ளத்து உள்ளது
அயிர்ப்பினில் அறிதிர் என்றே அது களியாட்டம் ஆக – கம்.யுத்3:25 14/1,2
உள்ளது அக்குரோணி ஈர்_ஐந்தொடு ஓயுமால் – கம்.யுத்3:27 62/2
யாம் உளோம் எனின் எம் கிளை உள்ளது எம் பெரும – கம்.யுத்3:31 44/2

மேல்


உள்ளதும் (1)

உள்ளதும் இல்லதும் அறியாது – புறம் 395/39

மேல்


உள்ளதுவே (2)

பரத்தை உள்ளதுவே பண்புறு கழறல் – பரி 9/18
சுணங்கறை பயனும் ஊடல் உள்ளதுவே
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/22,23

மேல்


உள்ளதுவோ (1)

ஒருவன் உயிர் உண்டதும் உள்ளதுவோ – கம்.யுத்3:31 211/4

மேல்


உள்ளதே (2)

ஊடினது உரை-செயாள் உள்ளத்து உள்ளதே – கம்.பால:19 32/4
ஆவது உள்ளதே ஐய கேள் ஐ_இரண்டு அமைந்த – கம்.அயோ:9 33/1

மேல்


உள்ளதை (6)

திண் தேர் தென்னவன் நன் நாட்டு உள்ளதை
வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும் – ஐங் 54/1,2
பேர் இசை எருமை நன் நாட்டு உள்ளதை
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து – அகம் 253/19,20
நல் வேல் பாணன் நன் நாட்டு உள்ளதை
வாள் கண் வானத்து என்றூழ் நீள் இடை – அகம் 325/17,18
வெல் போர் கவுரியர் நன் நாட்டு உள்ளதை
மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/4,5
உன்னினேன் உன் தன் உள்ளத்தின் உள்ளதை உரவோய் – கம்.கிட்:3 75/1
உள்ளத்தின் உள்ளதை உரையின் முந்துற – கம்.யுத்1:4 88/1

மேல்


உள்ளப்படுமால் (1)

பழ அணி உள்ளப்படுமால் தோழி – அகம் 391/8

மேல்


உள்ளபடி (1)

உன்னை உள்ளபடி அறியோம் உலகை உள்ள திறம் உள்ளோம் – கம்.யுத்3:22 219/1

மேல்


உள்ளம் (160)

சென்மோ இரவல சிறக்க நின் உள்ளம்
கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து – பெரும் 45,46
எல் இடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம்
காலொடு பட்ட மாரி – நற் 2/8,9
உரை-மதி உடையும் என் உள்ளம் சாரல் – நற் 75/5
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண் – நற் 184/6
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/5
உள்ளம் பிணிக்கொண்டோள்-வயின் நெஞ்சம் – நற் 284/3
வருந்தினை வாழி என் உள்ளம் ஒரு நாள் – நற் 356/7
உள்ளம் தாங்கா வெள்ளம் நீந்தி – குறு 29/3
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது – குறு 102/1
உள்ளம் பின்னும் தன் உழையதுவே – குறு 142/5
காமம் கடவ உள்ளம் இனைப்ப – ஐங் 237/1
உள்ளம் வாங்க தந்த நின் குணனே – ஐங் 356/4
மள்ளன் உள்ளம் மகிழ் கூர்ந்தன்றே – ஐங் 383/4
அமர்ந்த உள்ளம் பெரிது ஆகின்றே – ஐங் 403/2
செறி_தொடி உள்ளம் உவப்ப – ஐங் 487/2
உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து – பதி 13/18
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
அரும் பொருள் வேட்கையின் உள்ளம் துரப்ப – கலி 18/1
உள்ளம் குறைபடாவாறு – கலி 61/28
உள்ளம் கொண்டு ஒழித்தாளை குறைகூறி கொள நின்றாய் – கலி 69/9
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா – கலி 84/12
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/27
உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/25
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/10
வகையினால் உள்ளம் சுடுதரும்-மன்னோ – கலி 139/27
நினையும் என் உள்ளம் போல் நெடும் கழி மலர் கூம்ப – கலி 143/36
செல் இனி சிறக்க நின் உள்ளம் வல்லே – அகம் 19/8
தாழ்வு இல் உள்ளம் தலைத்தலை சிறப்ப – அகம் 29/4
அழிவு இல் உள்ளம் வழிவழி சிறப்ப – அகம் 47/1
படர்ந்த உள்ளம் பழுது அன்று ஆக – அகம் 68/13
செம்மல் உள்ளம் துரத்தலின் கறுத்தோர் – அகம் 81/11
இனிய உள்ளம் இன்னா ஆக – அகம் 98/3
நோகோ யானே நோ_தகும் உள்ளம்
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇ – அகம் 153/1,2
ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப – அகம் 199/15
உள்ளம் பொத்திய உரம் சுடு கூர் எரி – அகம் 279/7
விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும் – அகம் 286/8
செல்-மதி சிறக்க நின் உள்ளம் நின் மலை – அகம் 288/1
உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லென – அகம் 305/14
உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல – அகம் 317/20
மீளி உள்ளம் செலவு வலியுறுப்ப – அகம் 373/7
ஊன் நசை உள்ளம் துரப்ப இசை குறித்து – புறம் 52/3
உள்ளம் எள்ளிய மடவோன் தெள்ளிதின் – புறம் 73/6
ஆழ்க என் உள்ளம் போழ்க என் நாவே – புறம் 132/2
உள்ளம் துரப்ப வந்தனென் எள்-உற்று – புறம் 160/16
உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9
எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு – புறம் 213/20
செல்லல் செல்லல் சிறக்க நின் உள்ளம்
முருகு மெய்ப்பட்ட புலைத்தி போல – புறம் 259/4,5
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் – புறம் 303/2
ஒருவரை ஒருவர் தம் உள்ளம் ஈர்த்தலால் – கம்.பால:10 37/2
நடந்தது கிடந்தது என் உள்ளம் நண்ணியே – கம்.பால:10 57/4
உள்ளம் என்ன தம் வாயும் உலர்ந்தன – கம்.பால:14 36/3
உள்ளம் நாணி ஒளிப்பன போன்றவே – கம்.பால:18 29/4
சுற்று எங்கும் எறிப்ப உள்ளம் சோர ஓர் தோகை நின்றாள் – கம்.பால:21 13/2
பைம் கரும் கூந்தல் செ வாய் வாள் நுதல் ஒருத்தி உள்ளம்
நெக்கனள் உருகுகின்றாள் நெஞ்சிடை வஞ்சன் வந்து – கம்.பால:21 14/1,2
வெளுப்பன கறுப்ப ஆன வேல்_கணாள் ஒருத்தி உள்ளம்
குளிர்ப்பொடு காண வந்தாள் வெதுப்பொடு கோயில் புக்காள் – கம்.பால:21 16/3,4
உரை-செய் மந்திர கிழவர்க்கும் முனிவர்க்கும் உள்ளம்
முரசம் ஆர்ப்ப நின் முதல் மணி புதல்வனை முறையால் – கம்.அயோ:1 46/2,3
உகவையின் மொழிந்ததோ உள்ளம் நோக்கியோ – கம்.அயோ:1 78/3
உள்ளம் உவந்தது செய்வன் ஒன்றும் உலோபேன் – கம்.அயோ:3 11/3
உலர்ந்தது நா உயிர் ஓடல் உற்றது உள்ளம்
புலர்ந்தது கண்கள் பொடித்த பொங்கு சோரி – கம்.அயோ:3 17/1,2
அம்பு அன கண்ணவள் உள்ளம் அன்னதேயால் – கம்.அயோ:3 20/4
அஞ்சலள் ஐயனது அல்லல் கண்டும் உள்ளம்
நஞ்சிலள் நாண் இலள் என்ன நாணம் ஆமால் – கம்.அயோ:3 21/1,2
தன் நேர் இல்லா தீயவள் உள்ளம் தடுமாறாள் – கம்.அயோ:3 34/2
நம்-கண் அன்பு இலன் என்று உள்ளம் தள்ளுற நடுங்கி நைவார் – கம்.அயோ:3 90/2
பூம் குழல் மகளிர் உள்ளம் புது களி ஆட நோக்கி – கம்.அயோ:3 104/2
ஒத்தவை உலகத்து எங்கும் உள்ளவை உணர்ந்தார் உள்ளம்
பூத்தவை வடிவை ஒப்பான் சிற்றவை கோயில் புக்கான் – கம்.அயோ:3 105/3,4
மாற்றாள் செயல் ஆம் என்றும் கணவன் வரம் ஈந்து உள்ளம்
ஆற்றாது அயர்ந்தான் என்றும் அறிந்தாள் அவளும் அவனை – கம்.அயோ:4 51/1,2
சாவாது ஒழியான் என்று என்று உள்ளம் தள்ளுற்று அயர்வாள் – கம்.அயோ:4 53/2
மாதரார்கள் அறுபதினாயிரரும் உள்ளம் வலித்து இருப்ப – கம்.அயோ:6 26/1
கண்ணின் நோக்கினர் உள்ளம் களிக்கின்றார் – கம்.அயோ:7 11/4
சுற்றமும் தானும் உள்ளம் தூயவன் தாயின் நல்லான் – கம்.அயோ:8 11/3
இ முறை உருவோ நான் காண்குவது என உள்ளம்
விம்மினன் இழி கண்ணீர் விழி வழி உக நின்றான் – கம்.அயோ:9 23/3,4
வேண்டினென் எய்தினென் உள்ளம் விம்முமால் – கம்.அயோ:11 42/2
தொடங்கினன் அரசவைக்கு உள்ளம் சொல்லுவான் – கம்.அயோ:12 13/4
குரைத்த மேனியொடு உள்ளம் குளிர்ந்ததால் – கம்.அயோ:14 5/3
ஒருமையும் கண்டு இனி உவத்தி உள்ளம் நீ – கம்.அயோ:14 29/4
உள்ளம் உலைவு உற்று அமரர் ஓடினார் ஒளித்தார் – கம்.ஆரண்:9 13/3
அயில் உடை அரக்கன் உள்ளம் அ வழி மெல்ல மெல்ல – கம்.ஆரண்:10 85/3
ஆக்கை தேய உள்ளம் நைய ஆவி வேவது ஆயினான் – கம்.ஆரண்:10 90/4
தேயாநின்றாய் மெய் வெளுத்தாய் உள்ளம் கறுத்தாய் நிலை திரிந்து – கம்.ஆரண்:10 114/1
உதித்து எழும் ஊதை உள்ளம் என்று இவை உருவ செல்லும் – கம்.ஆரண்:11 70/3
மழை கண் ஏழை என்று உள்ளம் வருந்தினான் – கம்.ஆரண்:11 79/4
அந்தோ கெடுத்தது என உன்னி உன்னி அழியாத உள்ளம் அழிவான் – கம்.ஆரண்:13 69/4
கொற்றவரை கண்டான் தன் உள்ளம் குளிர்ப்புற்றான் – கம்.ஆரண்:13 101/2
அந்தம்_இல் உள்ளம் என்று அறிய கூறுவான் – கம்.ஆரண்:14 82/2
ஓர்ந்து உணர்வு இல்லவர் உள்ளம் ஒப்பது – கம்.கிட்:1 2/4
உள்ளம் ஒன்றி எ உயிரும் வாழுமால் – கம்.கிட்:3 46/3
உலைந்த சிந்தையோடு உணங்கினன் வணங்கிட உள்ளம்
குலைந்திடேல் உமை வேற்றுமை தெரிந்திலம் கொடி பூ – கம்.கிட்:7 61/2,3
வெளி-கண் வந்த கார் விருந்து என விருந்து கண்டு உள்ளம்
களிக்கும் மங்கையர் முகம் என பொலிந்தன கமலம் – கம்.கிட்:10 36/3,4
உள் நிறைந்து உயிர்க்கும் வெம்மை உயிர் சுட உலைவேன் உள்ளம்
புண் உற வாளி தூர்த்தல் பழுது இனி போதி மார – கம்.கிட்:10 61/1,2
வீரன் உள்ளம் வினவுவல் என்றலும் – கம்.கிட்:11 42/2
கவர்ந்த போது அன்றி உள்ளம் நினைப்ப ஓர் களிப்பு நல்கா – கம்.கிட்:13 50/2
சங்கை இல் உள்ளம் தானே சான்று என கொண்டு சான்றோய் – கம்.கிட்:13 66/2
வேண்டு அரு விண்ணாடு என்னும் மெய்ம்மை கண்டு உள்ளம் மீட்டான் – கம்.சுந்:1 1/3
வள்ளி நுண் மருங்குல் என்ன வானவர் மகளிர் உள்ளம்
தள்ளுற பாணி தள்ளா நடம் புரி தடம் கண் மாதர் – கம்.சுந்:2 36/1,2
ஓவியம் அனைய மாதர் ஊடினர் உணர்வோடு உள்ளம்
ஏவிய கரணம் மற்றும் கொழுநரோடு ஒழிய யாணர் – கம்.சுந்:2 116/1,2
உள்ளம் இன்றி உறங்குகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 169/4
தயிர் நிறத்து உறு கள் உள்ளம் தள்ளுற அறிவு தள்ளி – கம்.சுந்:2 188/1
புக்கு நின்று தன் புலன் கொள நோக்கினன் பொரு_அரும் திரு உள்ளம்
நெக்கு நின்றனன் நீங்கும் அந்தோ இந்த நெடு நகர் திரு என்னா – கம்.சுந்:2 203/1,2
தீய்ந்தன செவிகள் உள்ளம் திரிந்தது சிவந்த சோரி – கம்.சுந்:3 111/2
என நினைத்து எய்த நோக்கி இரங்கும் என் உள்ளம் கள்ளம் – கம்.சுந்:4 28/1
ஊறு ஒரு சிறியோன் செய்ய முனிதியோ உலகை உள்ளம்
ஆறுதி என்று தாதை ஆற்றலின் சீற்றம் ஆறி – கம்.சுந்:4 80/3,4
உண்டாயதும் உற்றதும் முற்றும் உணர்த்தி உள்ளம்
புண்தான் என நோய் உற விம்முறுகின்ற போழ்தின் – கம்.சுந்:4 90/1,2
ஒளிக்கும் தேவர் உவந்து உள்ளம்
களிக்கும் நல்வினை காணாயோ – கம்.சுந்:5 53/3,4
கதறின வெருவி உள்ளம் கலங்கின விலங்கு கண்கள் – கம்.சுந்:6 42/1
விண் கொள நிவந்த மேரு வெள்கு உற வெதும்பி உள்ளம்
புண் கொள உயர்ந்தது இ பார் பொறை கொள அரிது போலாம் – கம்.சுந்:6 50/3,4
தென் திசை நமனும் உள்ளம் துணுக்கென சிந்தி வானில் – கம்.சுந்:8 18/2
ஆயிடை வீரனும் உள்ளம் அழன்றான் – கம்.சுந்:9 52/1
உள்ளம் நொந்து அனுங்கி வெய்ய கூற்றமும் உறுவது உன்ன – கம்.சுந்:10 17/2
ஒளித்த வெம் கனலவன் உள்ளம் உட்கினான் – கம்.சுந்:12 123/2
மெய்யுற வெதும்பி உள்ளம் மெலிவுறு நிலையை விட்டான் – கம்.சுந்:14 47/2
உள்ளம் தெரியாத உனக்கு உளவோ – கம்.யுத்1:3 105/2
செயிர் அறு கிடுகும் பற்றி வானவர் உள்ளம் தீய – கம்.யுத்1:3 144/2
ஒரு தனி பேடை-மேல் உள்ளம் ஓடலால் – கம்.யுத்1:4 30/1
தெய்வ நாயகனது உள்ளம் தேறிய அடைவே தேறி – கம்.யுத்1:4 118/2
புல்லலர் உள்ளம் தூயார் பொருந்துவர் எதிர்ந்த ஞான்றே – கம்.யுத்1:4 120/2
தாழும் நின் சேனை உள்ளம் தளர்வுறும் தவத்தின் மிக்காய் – கம்.யுத்1:7 20/4
வழி கொடுத்தது என் உள்ளம் வருத்துமால் – கம்.யுத்1:9 44/4
ஓத நூல்கள் செவியின்-வழி உள்ளம்
சீதை சீதை என ஆர் உயிர் தேய – கம்.யுத்1:11 9/1,2
உள்ளம் போல் செலும் கழுகினுக்கு அரசனும் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:12 5/4
காதுதல் கடன் என்று உள்ளம் கருதியது அறனும் அஃதே – கம்.யுத்1:14 2/3
உம்பர் தத்தமது உள்ளம் நடுங்கவே – கம்.யுத்2:15 75/4
ஆகின் மற்று அடியனே சென்று அறிவினால் அவனை உள்ளம்
சேகு அற தெருட்டி ஈண்டு சேருமேல் சேர்ப்பென் என்றான் – கம்.யுத்2:16 123/2,3
உவய லோகத்தினுள்ள சிறப்பும் கேட்டு உவந்தேன் உள்ளம்
கவிஞரின் அறிவு மிக்கோய் காலன் வாய் களிக்கின்றேம்-பால் – கம்.யுத்2:16 126/2,3
உலத்தினை திரிய வந்தாய் உளைகின்றது உள்ளம் அந்தோ – கம்.யுத்2:16 127/4
உய் திறம் உடையார்க்கு அன்றோ அறன் வழி ஒழுகும் உள்ளம்
பெய் திறன் எல்லாம் பெய்து பேசினென் பெயரும் தன்மை – கம்.யுத்2:16 165/2,3
பொழுதினின் உலகம் மூன்றும் திரியும் என்று உள்ளம் பொங்கி – கம்.யுத்2:16 199/4
சீதையை எய்தி உள்ளம் சிறுமையின் தீரும் செய்கை – கம்.யுத்2:17 2/3
கொல்லிய வரினும் உள்ளம் கூறுவென் தெரிய என்னா – கம்.யுத்2:17 18/3
கைத்தனள் உள்ளம் வெள்ள கண்ணின் நீர் கரை இலாதாள் – கம்.யுத்2:17 30/4
புகுந்துளது உண்டு என்று உள்ளம் பொருமல் வந்து உற்ற போழ்தின் – கம்.யுத்2:17 74/4
ஓங்கினாள் உள்ளம் உவந்தாள் உயிர் புகுந்தாள் – கம்.யுத்2:17 88/2
ஒருவரும் உரையார் வாயால் உயிர்த்திலர் உள்ளம் ஓய்வார் – கம்.யுத்2:18 264/1
ஒத்து ஏய்வன சேமமதாய் வர உள்ளம் வெம் போர் – கம்.யுத்2:19 23/2
பிரை உண்ட பாலின் உள்ளம் பிறிதுற பிறர் முன் சொல்லா – கம்.யுத்2:19 168/3
ஏழையர் உள்ளம் என்ன இருண்டன திசைகள் எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 179/4
இற்றன இற்ற என்ன இறுக்கின இளகா உள்ளம்
தெற்றென உடைய வீரர் இருந்தனர் செய்வது ஓரார் – கம்.யுத்2:19 191/3,4
சிலையவற்கு இளைய கோவை நோக்குவர் உள்ளம் தீவர் – கம்.யுத்2:19 193/4
மத்து உறு தயிரின் உள்ளம் மறுகினன் மயங்குகின்றான் – கம்.யுத்2:19 208/2
ஒத்து அலைத்து ஒக்க வீடி உய்வினும் உய்வித்து உள்ளம்
கைத்தலை நெல்லி போல காட்டிலேன் கழிந்தும் இல்லேன் – கம்.யுத்2:19 212/1,2
புல் நுனை பகழிக்கு ஓயும் தரத்தரோ புலம்பி உள்ளம்
இன்னலுற்று அயரல் வெல்லாது அறத்தினை பாவம் என்றான் – கம்.யுத்2:19 233/3,4
அசையாத சிந்தை அரவால் அனுங்க அழியாத உள்ளம் அழிவான் – கம்.யுத்2:19 244/1
உளைவு வந்து உள்ளம் தூண்ட ஊழி வெம் காலின் செல்வான் – கம்.யுத்3:22 141/2
உடல் முன்னே செல உள்ளம் கடை குழையாய் செல செல்வான் உருவை நோக்கி – கம்.யுத்3:24 35/2
ஒருவரோடு ஒருவர் உள்ளம் உயிரொடும் ஒன்றே ஆகி – கம்.யுத்3:24 57/2
சீதை என்று ஒருத்தியால் உள்ளம் தேம்பிய – கம்.யுத்3:24 70/1
மத்து வார் கடலின் உள்ளம் மறுகுற வதனம் என்னும் – கம்.யுத்3:25 20/3
செம் சிலை உரவோன் தேடி திரிகின்றான் உள்ளம் தேற – கம்.யுத்3:26 49/2
பொடித்திலன் யாதும் ஒன்றும் புகன்றிலன் பொருமி உள்ளம்
வெடித்திலன் விம்மி பாரின் வீழ்ந்திலன் வியர்த்தான் அல்லன் – கம்.யுத்3:26 56/2,3
கூறுவது உளது துன்பம் கோளுற குலுங்கி உள்ளம்
தேறுவது அரிது செய்கை மயங்கினென் திகைத்து நின்றேன் – கம்.யுத்3:26 87/2,3
நெஞ்சினன் ஆகி உள்ளம் தள்ளுதல் ஒழிந்து நின்றான் – கம்.யுத்3:26 92/2
உணங்குவார் உயிர்ப்பார் உள்ளம் உருகுவார் வெருவலுற்ற – கம்.யுத்3:28 16/2
கை தடுமாறாது உள்ளம் உயிர் இனம் கலங்கா யாக்கை – கம்.யுத்3:28 31/2
தூக்கினன் உள்ளம் கூர்ந்த வாலி சேய் தூசி செல்ல – கம்.யுத்3:28 59/2
ஒலி கடல் மணலின் மிக்க கணக்கினர் உள்ளம் நோக்கின் – கம்.யுத்3:31 53/2
வெப்புறுகின்றது உள்ளம் வீர நீ அன்றி வில்லோர் – கம்.யுத்3:31 60/4
ஏங்கினார் நடுக்கமுற்றார் இரைத்து இரைத்து உள்ளம் ஏற – கம்.யுத்4:33 2/1
வீங்கினார் வெருவலுற்றார் விம்மினார் உள்ளம் வெம்ப – கம்.யுத்4:33 2/2
காறின உள்ளம் நோவ கண்களால் தெரிய கண்டான் – கம்.யுத்4:34 19/4
வென்றான் என்றே உள்ளம் வெயர்த்தான் விடு சூலம் – கம்.யுத்4:37 134/1
ஓட்ட உள்ளம் உயிரினை ஊசல் நின்று – கம்.யுத்4:41 54/3

மேல்


உள்ளமும் (22)

அறிவும் உள்ளமும் அவர்-வயின் சென்று என – நற் 64/8
மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும்
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/20,21
உள்ளமும் ஒரு வழி ஓட நின்றவன் – கம்.பால:4 6/2
கருதின் வேம் உள்ளமும் காணின் வேம் நயனமும் – கம்.பால:7 5/4
பை அரவு அல்குலார் தம் உள்ளமும் பளிங்கும் போல – கம்.பால:10 16/2
மழுங்கிய உள்ளமும் அறிவும் மாமையும் – கம்.பால:10 44/2
உள்ளமும் தானும் நின்று ஊசலாடினான் – கம்.பால:14 26/4
கண்ணும் உள்ளமும் வண்டு என களிப்பு உற கண்டான் – கம்.அயோ:1 49/4
மாற்றம் அஃது உரை-செய மங்கை உள்ளமும்
ஆற்றல்-சால் கோசலை அறிவும் ஒத்தவால் – கம்.அயோ:2 58/1,2
கோடி என்றனள் உள்ளமும் கோடிய கொடியாள் – கம்.அயோ:2 88/4
சிந்தை என் புகல்வது தேவர் உள்ளமும்
வெந்தனர் மேல் வரும் உறுதி வேண்டலர் – கம்.அயோ:4 182/3,4
அங்கையும் உள்ளமும் குவிந்த ஆக்கையர் – கம்.ஆரண்:10 9/3
உள்ளமும் ஒரு வழி கிடக்க ஓடினார் – கம்.ஆரண்:10 37/2
அனையன் உள்ளமும் ஆய்_வளை ஆய் அலர் – கம்.கிட்:11 41/1
மங்கையர் உள்ளமும் வழியும் பின் செல – கம்.கிட்:11 118/2
உள்ளமும் எனக்கு உண்டு என உன்னுவாய் – கம்.கிட்:13 8/4
உறுதியே சொன்னாய் என்னா உள்ளமும் வேறுபட்டான் – கம்.யுத்2:16 42/3
ஊகம் எங்கு உயிரொடு நின்றனவும் ஓட வானவர்கள் உள்ளமும்
மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் – கம்.யுத்2:19 84/1,2
ஊறு சோரியொடு உள்ளமும் சோர்தர – கம்.யுத்2:19 126/2
பசும் பொன் நாட்டவர் நாட்டமும் உள்ளமும் படரா – கம்.யுத்3:22 162/2
உள்ளமும் மிகையும் உற்ற குற்றமும் உறுதி-தானும் – கம்.யுத்4:37 7/2
குரங்கு_இனம் பெறுக என்றனர் உள்ளமும் குளிர்ப்பார் – கம்.யுத்4:40 122/4

மேல்


உள்ளமே (5)

உடன் தொடர்ந்து போன ஆவி வந்தவா என் உள்ளமே – கம்.பால:13 52/4
தனி அரசாட்சியில் தாழும் உள்ளமே – கம்.அயோ:1 22/4
உள்ளமே என ஒன்றின் ஒன்று உள் வயிர்ப்பு உடைய – கம்.கிட்:4 10/2
உரை சேர் ஆர் உயிரே என் உள்ளமே
அரைசே யான் இது காண அஞ்சினேன் – கம்.கிட்:8 4/3,4
உள்ளமே தூது செல்ல உயிர் அனார் உறையுள் நாடும் – கம்.யுத்1:9 88/1

மேல்


உள்ளமொடு (42)

சேவடி படரும் செம்மல் உள்ளமொடு
நலம் புரி கொள்கை புலம் பிரிந்து உறையும் – திரு 62,63
செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின் – சிறு 145
ஈதல் உள்ளமொடு இசை வேட்குவையே – மது 205
பரந்து இடம் கொடுக்கும் விசும்பு தோய் உள்ளமொடு
நயந்தனிர் சென்ற நும்மினும் தான் பெரிது – மலை 558,559
வெறி என உணர்ந்த உள்ளமொடு மறி அறுத்து – நற் 47/9
கார் என்று அயர்ந்த உள்ளமொடு தேர்வு இல – நற் 99/8
நின்று மதி வல் உள்ளமொடு மறைந்தவை ஆடி – நற் 122/8
அள்ளல் அன்ன என் உள்ளமொடு உள் உடைந்து – நற் 199/4
உரம் புரி உள்ளமொடு சுரம் பல நீந்தி – நற் 246/5
வினையே நினைந்த உள்ளமொடு துனைஇ – நற் 296/7
அண்ணல் உள்ளமொடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – நற் 372/7
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு
இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை – குறு 270/5,6
செய்_வினை முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு
வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/5,6
நொந்து_நொந்து உயவும் உள்ளமொடு
வந்தனெம் மடந்தை நின் ஏர் தர விரைந்தே – ஐங் 491/2,3
மல்லல் உள்ளமொடு வம்பு அமர் கடந்து – பதி 36/3
பணியா உள்ளமொடு அணி வர கெழீஇ – பதி 63/2
ஒடியா உள்ளமொடு உருத்து ஒருங்கு உடன் இயைந்து – பரி 2/36
நீயே புலம்பு இல் உள்ளமொடு பொருள்-வயின் செலீஇய – கலி 7/13
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் – கலி 105/8
கலம் தரல் உள்ளமொடு கழிய காட்டி – அகம் 3/12
மைந்து மலி உள்ளமொடு துஞ்சல் செல்லாது – அகம் 75/3
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தும் நின்-வயின் – அகம் 90/7
பெரு நசை உள்ளமொடு வரு நசை நோக்கி – அகம் 163/5
வருந்தா உள்ளமொடு இருந்தோர்க்கு இல் என – அகம் 173/3
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு
சுரும்பு இமிர் மலர கானம் பிற்பட – அகம் 184/5,6
தவிர்வு இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 202/12
பொய் வல் உள்ளமொடு புரிவு உண கூறி – அகம் 205/4
வெறுத்த உள்ளமொடு உண்ணாதோளே – அகம் 207/17
மடங்கா உள்ளமொடு மதி மயக்கு-உறாஅ – அகம் 233/13
தவல் இல் உள்ளமொடு எஃகு துணை ஆக – அகம் 277/4
தெருமரல் உள்ளமொடு வருந்தல் ஆனாது – அகம் 289/6
உலைவு இல் உள்ளமொடு வினை வலி-உறீஇ – அகம் 325/15
உரன் மலி உள்ளமொடு முனை பாழ் ஆக – அகம் 349/6
மறுதரல் உள்ளமொடு குறுக தோற்றிய – அகம் 351/9
துணிவு உடை உள்ளமொடு துதைந்த முன்பின் – அகம் 369/19
புலம்பு இல் உள்ளமொடு புதுவ தந்து உவக்கும் – அகம் 389/12
புலம்பு வழிப்பட்ட உலமரல் உள்ளமொடு
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/10,11
பருகு அன்ன காதல் உள்ளமொடு
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/4,5
கரப்பு இல் உள்ளமொடு வேண்டு மொழி பயிற்றி – புறம் 34/13
ஒல்கல் உள்ளமொடு ஒரு புடை தழீஇ – புறம் 135/8
மாயா உள்ளமொடு பரிசில் துன்னி – புறம் 139/9
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா – புறம் 393/7

மேல்


உள்ளமோடு (1)

உவந்த உள்ளமோடு அமர்ந்து இனிது நோக்கி – மலை 560

மேல்


உள்ளல் (7)

உள்ளல் ஆகா உயவு நெஞ்சமொடு – நற் 131/2
உள்ளல் கூடாது என்றோய் மற்றும் – நற் 201/4
உது காண் தெய்ய உள்ளல் வேண்டும் – குறு 81/5
பகல் முனி வெம் சுரம் உள்ளல் அறிந்தேன் – கலி 19/5
நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே – கலி 50/11
உள்ளல் வேண்டும் ஒழிந்த பின் என – அகம் 129/1
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர் – புறம் 394/5

மேல்


உள்ளலமே (1)

குறு நடை புள் உள்ளலமே நெறி முதல் – குறு 209/4

மேல்


உள்ளலார்கள் (1)

தஞ்சு என மாதரை உள்ளலார்கள் தக்கோர் – கம்.அயோ:3 21/4

மேல்


உள்ளலும் (4)

உள்ளலும் உள்ளாம் அன்றே தோழி – குறு 218/4
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் – பதி 16/13
உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ – கலி 150/14
வினை விதுப்பு உறுநர் உள்ளலும் உண்டே – அகம் 163/14

மேல்


உள்ளலேனே (1)

அவன் மறவலேனே பிறர் உள்ளலேனே
அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் – புறம் 395/32,33

மேல்


உள்ளவர் (5)

முன்பில் சிறந்தார் இடை உள்ளவர் காதல் முற்ற – கம்.சுந்:1 50/1
எனைவர் உள்ளவர் யாவரும் என் இரு கழலே – கம்.யுத்1:3 48/2
குரவர் நம் குலத்து உள்ளவர் அவன் கொல குறைந்தார் – கம்.யுத்1:3 50/2
ஒருவரும் நின்றார் இல்லை உள்ளவர் ஓடி போனார் – கம்.யுத்2:19 163/4
மூன்று நாட்டினும் உள்ளவர் யாவரும் முடிய – கம்.யுத்4:35 31/2

மேல்


உள்ளவர்-தம்மை (1)

உள்ளவர்-தம்மை எல்லாம் உயிர் குடித்து ஊழி தீயின் – கம்.சுந்:3 145/2

மேல்


உள்ளவன் (1)

ஒருவன் இந்திரசித்து என உள்ளவன் உள நாள் – கம்.யுத்3:31 37/1

மேல்


உள்ளவா (1)

தன்னை உள்ளவா கேட்டி என்று உரை-செய சமைந்தான் – கம்.யுத்1:2 118/4

மேல்


உள்ளவாறு (3)

உள்ளவாறு உணர்த்தினான் – கம்.ஆரண்:1 62/4
உன்னை நீ உள்ளவாறு உரைப்பின் உற்றதை – கம்.கிட்:16 30/1
உள்ளவாறு உளவாம் என்று ஓர் உரை கணக்கு உரைத்துமேனும் – கம்.யுத்3:31 220/2

மேல்


உள்ளவாறும் (1)

உள்ளவாறும் உரை-மின் என்றான் உயிர் – கம்.யுத்1:9 56/3

மேல்


உள்ளவும் (1)

எ குறியின் உள்ளவும் எதிர்ந்திலர் திரிந்தார் – கம்.கிட்:14 37/4

மேல்


உள்ளவை (3)

வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 328/3
வரகும் தினையும் உள்ளவை எல்லாம் – புறம் 333/9
ஒத்தவை உலகத்து எங்கும் உள்ளவை உணர்ந்தார் உள்ளம் – கம்.அயோ:3 105/3

மேல்


உள்ளளவும் (1)

வென்றிலென் என்ற போதும் வேதம் உள்ளளவும் யானும் – கம்.யுத்3:28 10/1

மேல்


உள்ளன (8)

உயர்ந்து-உழி உள்ளன பயம்பு இடை பரப்பி – பரி 7/15
ஓதினார் அலகு இல்லன உள்ளன
வேதம் என்பன மெய்ந்நெறி நன்மையன் – கம்.பால:0 3/2,3
உள்ளன யாவையும் உதவி பூண்டவும் – கம்.பால:23 76/3
ஈட்டிய மெய் பொருள் உள்ளன எல்லாம் – கம்.பால:23 101/3
தேவர் பகை உள்ளன இ வள்ளல் தெறும் என்பார் – கம்.அயோ:3 102/3
பாழி தெற்கு உள்ளன கிரியும் நிலனும் தாழ பரந்து எழுந்த – கம்.யுத்1:1 1/3
ஒழிந்தன நீல வண்ணம் உள்ளன எல்லாம் ஒக்க – கம்.யுத்2:19 217/2
சின்னம் உள்ளன இல்லன மெய்ம் முற்றும் தெரிந்தால் – கம்.யுத்3:31 14/4

மேல்


உள்ளா (6)

பூ பொய்கை மறந்து உள்ளா புனல் அணி நல் ஊர – கலி 66/8
நலம் புதிது உண்டு உள்ளா நாண் இலி செய்த – கலி 83/21
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/12,13
மாண மறந்து உள்ளா நாண் இலிக்கு இ போர் – கலி 89/12
கண்பாயல் கொண்டு உள்ளா காதலவன் செய்த – கலி 145/24
துப்பு எதிர்ந்தோர்க்கே உள்ளா சேய்மையன் – புறம் 380/9

மேல்


உள்ளாதவரை (1)

பாயல் கொண்டு உள்ளாதவரை வர கண்டு – கலி 145/63

மேல்


உள்ளாது (9)

உள்ளாது ஆற்றல் வல்லுவோர்க்கே – குறு 38/6
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது
இருப்பின் எம் அளவைத்து அன்றே வருத்தி – குறு 102/1,2
உள்ளாது அமைதலும் அமைகுவம்-மன்னே – ஐங் 36/3
கழிந்தவை உள்ளாது கண்டவிடத்தே – கலி 72/24
உள்ளாது அமைந்தோர் உள்ளும் – கலி 118/24
உள்ளாது அமைதலோ இலரே நல்குவர் – அகம் 357/12
உள்ளாது கழிந்த முள் எயிற்று துவர் வாய் – அகம் 385/16
உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால் – புறம் 210/7
உள்ளாது உமிழ்ந்தான் விடம் உண்ட ஒருத்தன் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 140/4

மேல்


உள்ளாதோரே (1)

திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே – குறு 279/8

மேல்


உள்ளாம் (2)

ஊறு இலர் ஆகுதல் உள்ளாம் மாறே – நற் 164/11
உள்ளலும் உள்ளாம் அன்றே தோழி – குறு 218/4

மேல்


உள்ளாய் (7)

நின் நயந்து உறைவி இன் உயிர் உள்ளாய்
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 168/7,8
பெரும விருந்தொடு கைதூவா எம்மையும் உள்ளாய்
பெரும் தெருவில் கொண்டாடி ஞாயர் பயிற்ற – கலி 81/11,12
ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/5
உள்ளாய் ஒரு நீயும் ஒளித்தனையோ – கம்.ஆரண்:14 67/2
உலைவு இலா தருமம் பூண்டாய் உலகு உளதனையும் உள்ளாய்
தலைவன் நீ உலகுக்கு எல்லாம் உனக்கு அது தக்கதேயால் – கம்.யுத்2:16 151/2,3
ஏகுதி எம்மை நோக்கி இரங்கலை என்றும் உள்ளாய் – கம்.யுத்2:16 161/4
போர் உளதனையும் வென்று புகழ் உளதனையும் உள்ளாய் – கம்.யுத்3:29 56/4

மேல்


உள்ளார் (42)

புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார்
துறந்தோர் தேஎத்து இருந்து நனி வருந்தி – நற் 382/4,5
பயில் நறும் கதுப்பின் பாயலும் உள்ளார்
செய்_பொருள் தரல் நசைஇ சென்றோர் – குறு 254/5,6
சிறு பசும் பாவையும் எம்மும் உள்ளார்
கொடியர் வாழி தோழி கடுவன் – குறு 278/3,4
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை – ஐங் 470/3
அறவோர் உள்ளார் அரு மறை காப்ப – பரி 25/1
தொல் நலம் தொலைபு ஈங்கு யாம் துயர் உழப்ப துறந்து உள்ளார்
துன்னி நம் காதலர் துறந்து ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/5,6
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/17
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/14
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ – கலி 35/8
மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை – அகம் 14/12
தாம் பாராட்டிய-காலையும் உள்ளார்
வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 59/15,16
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என – அகம் 114/6
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார்
அருள் கண்மாறலோ மாறுக அந்தில் – அகம் 144/5,6
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/11
வென்றி வேட்கையொடு நம்மும் உள்ளார்
யாது செய்வாம்-கொல் தோழி நோ_தக – அகம் 364/11,12
உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு – அகம் 378/19
உள்ளார் எல்லாம் ஓத உவக்கும் புகழ் கொள்ளாய் – கம்.அயோ:3 30/3
கொற்றவர் முனிவர் மற்றும் குவலயத்து உள்ளார் உன்னை – கம்.அயோ:3 85/1
வாட்டினார் வனத்தில் உள்ளார் மானிடர் என்ற வார்த்தை – கம்.ஆரண்:12 82/3
முந்து ஆரே உள்ளார் முடிந்தான் முனை ஒருவன் – கம்.ஆரண்:13 95/2
வேதம் உரை-செய்தால் வெள்காரோ வேறு உள்ளார் – கம்.ஆரண்:15 43/4
இடிக்குநர் இல்லை உள்ளார் எண்ணியது எண்ணி உன்னை – கம்.சுந்:3 132/3
அயர்ந்து வீழ்ந்தனர் அழிந்தனர் அரக்கராய் உள்ளார்
வெயர்த்திலன் மிசை உயிர்த்திலன் நல் அற வீரன் – கம்.சுந்:7 53/3,4
உய்தலை உற்று மீண்டார் ஒருவரும் இல்லை உள்ளார்
கை தலை பூசல் பொங்க கடுகினர் காலன் உட்கும் – கம்.சுந்:9 64/2,3
சீர்த்த வீரியராய் உள்ளார் செம் கண் மால் எனினும் யான் அ – கம்.யுத்2:16 25/1
உன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் உன்னொடும் ஒருங்கு தோன்றும் – கம்.யுத்2:16 146/1
என் மக்கள் ஆகி உள்ளார் இ குடிக்கு இறுதி சூழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 146/2
தன் மக்கள் ஆகி உள்ளார் தலையொடும் திரிவர் அன்றே – கம்.யுத்2:16 146/3
இனத்து உளார் உலகத்து உள்ளார் இமையவர் முதலினார் என் – கம்.யுத்2:17 26/1
உன் சிறை விடுக்கல்-பாலார் யார் உளர் உலகத்து உள்ளார் – கம்.யுத்2:17 38/4
உய்ய சாய்ந்து ஓடி சென்றார் உயிர் உள்ளார் ஆகி உள்ளார் – கம்.யுத்2:19 99/4
உய்ய சாய்ந்து ஓடி சென்றார் உயிர் உள்ளார் ஆகி உள்ளார் – கம்.யுத்2:19 99/4
தீது இலர் நின்றவர் சேனையின் உள்ளார்
பாதியின் மேலுளர் நாசி படைத்தார் – கம்.யுத்3:20 14/3,4
ஒருவரை ஒருவர் காணார் உயர் படை கடலின் உள்ளார் – கம்.யுத்3:22 119/4
மீண்டு வரும் தரம் அல்லான் வீட்டுலகம் புகும் என்றார் மேன்மேல் உள்ளார் – கம்.யுத்3:24 38/4
உழைத்தது காண்கின்றேம் என்று உணங்கினார் உம்பர் உள்ளார் – கம்.யுத்3:27 87/4
அயில் எயிற்று அரக்கர் உள்ளார் ஆற்றலர் ஆகி ஆன்ற – கம்.யுத்3:28 55/3
உனக்கு நான் செய்வதானேன் என்னின் யார் உலகத்து உள்ளார் – கம்.யுத்3:29 39/4
மூ-வகை உலகின் உள்ளார் இவர் துணை ஆற்றல் முற்றும் – கம்.யுத்3:31 51/3
ஒலி கடல் உலகத்து இல்லை ஊர் உளார் உளரே உள்ளார் – கம்.யுத்4:34 10/4

மேல்


உள்ளார்-கொல் (3)

உள்ளார்-கொல் நாம் மருள்-உற்றனம்-கொல் – ஐங் 340/2
புலம் பூத்து புகழ்பு ஆனா கூடலும் உள்ளார்-கொல்
கல் மிசை மயில் ஆல கறங்கி ஊர் அலர் தூற்ற – கலி 27/12,13
வையை வார் உயர் எக்கர் நுகர்ச்சியும் உள்ளார்-கொல்
என ஆங்கு – கலி 27/20,21

மேல்


உள்ளார்-கொல்லோ (8)

உள்ளார்-கொல்லோ தோழி துணையொடு – நற் 92/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கொடும் சிறை – நற் 241/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கள்வர் – குறு 16/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி கிள்ளை – குறு 67/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி உள்ளியும் – குறு 232/1
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி வெள் இதழ் – ஐங் 456/1
உள்ளார்-கொல்லோ காதலர் உள்ளியும் – அகம் 235/2
நம் உடை உலகம் உள்ளார்-கொல்லோ
யாங்கு என உணர்கோ யானே வீங்குபு – அகம் 273/8,9

மேல்


உள்ளார்கள் (1)

மிக்க திறத்து உள்ளார்கள் எல்லாரும் வீடினார் – கம்.யுத்2:18 269/2

மேல்


உள்ளாரே (1)

புரக்க உள்ளாரே என்ன கருதினன் பொருமல் தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:24 18/4

மேல்


உள்ளாரையும் (1)

மண் உளாரையும் வானில் உள்ளாரையும் வகுத்தால் – கம்.யுத்1:5 38/1

மேல்


உள்ளால் (1)

ஓங்கிய முடியன் திங்கள் ஒளி பெறு முகத்தன் உள்ளால்
வாங்கிய துயரன் மீ போய் வளர்கின்ற புகழன் வந்துற்று – கம்.யுத்3:28 60/2,3

மேல்


உள்ளாள் (8)

கொடுத்த தந்தை கொழும் சோறு உள்ளாள்
ஒழுகு நீர் நுணங்கு அறல் போல – நற் 110/11,12
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள்
மழலை அம் குறு_மகள் மிழலை அம் தீம் குரல் – நற் 209/4,5
தொடி மாண் சுற்றமும் எம்மும் உள்ளாள்
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/6,7
ஈன்று புறந்தந்த எம்மும் உள்ளாள்
வான் தோய் இஞ்சி நன் நகர் புலம்ப – அகம் 35/1,2
எம் உடை செல்வமும் உள்ளாள் பொய்ம்மருண்டு – அகம் 105/8
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள்
ஏதிலன் பொய் மொழி நம்பி ஏர் வினை – அகம் 117/2,3
உறுதரு விழுமம் உள்ளாள் ஒய்யென – அகம் 153/7
தன் புரந்து எடுத்த என் துறந்து உள்ளாள்
ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர் எழ – அகம் 383/1,2

மேல்


உள்ளாற்கு (1)

தாள் செய்ய கமலத்தானே முதலினர் தலை பத்து உள்ளாற்கு
ஆள் செய்கின்றார்கள் அன்றி அறம் செய்கின்றார்கள் யாரே – கம்.ஆரண்:13 122/3,4

மேல்


உள்ளான் (4)

நல் அடி உள்ளான் ஆகவும் ஒல்லார் – அகம் 356/14
தீங்கு அறு குணத்தால் மிக்க செழும் தவன் யாண்டை உள்ளான்
ஈங்கு யான் கொணரும் தன்மை அருளுதி இறைவ என்றான் – கம்.பால:5 32/3,4
ஒடுங்கல் இல் நிண குருதி ஓதம் அதில் உள்ளான்
நெடும் கடலில் மந்தரம் என தமியன் நின்றான் – கம்.ஆரண்:9 8/3,4
அ காலம் உள்ளான் கரடிக்கு அரசு ஆகி நின்றான் – கம்.யுத்1:11 28/3

மேல்


உள்ளான்-கொல்லோ (1)

உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ
செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை – கலி 147/39,40

மேல்


உள்ளி (63)

நின் அடி உள்ளி வந்தனென் நின்னொடு – திரு 279
உள்ளி நோன் முதல் பொருத்தி அடி அமைத்து – நெடு 122
புலி உற வெறுத்த தன் வீழ் பிணை உள்ளி
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து – மலை 404,405
வெல் போர் சேஎய் பெரு விறல் உள்ளி
வந்தோர் மன்ற அளியர்தாம் என – மலை 493,494
உள்ளி நொதுமலர் நேர்பு உரை தெள்ளிதின் – நற் 11/3
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு – நற் 192/11
உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
சுணங்கு அணி வன முலை முயங்கல் உள்ளி
மீன் கண்துஞ்சும் பொழுதும் – நற் 319/9,10
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளி
நினைந்தனென் அல்லெனோ பெரிதே நினைந்து – குறு 99/1,2
இரை வேட்டு எழுந்த சேவல் உள்ளி
பொறி மயிர் எருத்தின் குறு நடை பேடை – குறு 154/3,4
உள்ளி காண்பென் போல்வல் முள் எயிற்று – குறு 286/1
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து – குறு 344/5
பூ கஞல் ஊரனை உள்ளி
பூ போல் உண்கண் பொன் போர்த்தனவே – ஐங் 16/3,4
துறை நணி ஊரனை உள்ளி என் – ஐங் 20/4
தளர் நடை புதல்வனை உள்ளி நின் – ஐங் 66/3
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/1,2
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
நெடு மான் நோக்கி நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 360/5
பலர் புகழ் சிறப்பின் நும் குருசில் உள்ளி
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் மன்ற – ஐங் 473/1,2
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட – ஐங் 481/2
நின்னே உள்ளி வந்தனென் – ஐங் 492/4
நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 493/4
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி
போர் வெம் குருசில் வந்த மாறே – ஐங் 497/4,5
வெள்ள வரம்பின ஆக என உள்ளி
காண்கு வந்திசின் யானே செரு மிக்கு – பதி 90/54,55
நொந்து நகுவன போல் நந்தின கொம்பு நைந்து உள்ளி
உகுவது போலும் என் நெஞ்சு எள்ளி – கலி 33/16,17
உள்ளி உழையே ஒருங்கு படை விட – கலி 81/22
உள்ளி வருகுவர்-கொல்லோ வளைந்து யான் – கலி 142/31
துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை – கலி 145/8
கள்வன்-பால் பட்டன்று ஒளித்து என்னை உள்ளி
பெரும் கடல் புல்லென கானல் புலம்ப – கலி 145/37,38
கணை வலம் தெரிந்து துணை படர்ந்து உள்ளி
வருதல் வாய்வது வான் தோய் வெற்பன் – அகம் 38/4,5
கள் படர் ஓதி நின் படர்ந்து உள்ளி
அரும் செலவு ஆற்றா ஆரிடை ஞெரேரென – அகம் 39/14,15
பெறு நாள் யாணர் உள்ளி பையாந்து – அகம் 57/4
சென்று படு விறல் கவின் உள்ளி என்றும் – அகம் 75/14
நின வாய் செத்து நீ பல உள்ளி
பெரும் புன் பைதலை வருந்தல் அன்றியும் – அகம் 126/1,2
சென்றோர் உள்ளி சில் வளை நெகிழ – அகம் 163/4
பானாள் இரவில் நம் பணை தோள் உள்ளி
தான் இவண் வந்த-காலை நம் ஊர் – அகம் 210/7,8
புள்ளி அம் பிணை உணீஇய உள்ளி
அறு மருப்பு ஒழித்த தலைய தோல் பொதி – அகம் 291/18,19
உள்ளி_விழவின் அன்ன – அகம் 368/18
கணை இட கழிந்த தன் வீழ் துணை உள்ளி
குறு நெடும் துணைய மறி புடை ஆட – அகம் 371/3,4
சிறு மென் சாயல் பெரு நலம் உள்ளி
வம்பலர் ஆகியும் கழிப மன்ற – அகம் 377/12,13
கிள்ளிவளவன் நல் இசை உள்ளி
நாற்ற நாட்டத்து அறு_கால்_பறவை – புறம் 70/10,11
ஒரு திசை ஒருவனை உள்ளி நால் திசை – புறம் 121/1
புகழ் சால் சிறப்பின் நின் நல் இசை உள்ளி
வந்தெனன் எந்தை யானே என்றும் – புறம் 135/9,10
உள்ளி வந்த வள் உயிர் சீறியாழ் – புறம் 138/4
உற்றனென் ஆதலின் உள்ளி வந்தனனே – புறம் 154/7
உள்ளி வருநர் உலைவு நனி தீர – புறம் 158/14
உள்ளி வந்தனென் யானே விசும்பு உற – புறம் 158/20
நொந்தனள் ஆகி நுந்தையை உள்ளி
பொடிந்த நின் செவ்வி காட்டு என பலவும் – புறம் 160/23,24
மெல் இயல் குறு_மகள் உள்ளி
செல்வல் அத்தை சிறக்க நின் நாளே – புறம் 196/14,15
உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே – புறம் 203/8
உள்ளி சென்றோர் பழி அலர் அதனால் – புறம் 204/11
உள்ளி வந்த ஓங்கு நிலை பரிசிலென் – புறம் 211/7
வள்ளியோர் காணாது உய் திறன் உள்ளி
நாரும் போழும் செய்து உண்டு ஓராங்கு – புறம் 370/1,2
வில் ஏர் உழவின் நின் நல் இசை உள்ளி
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து – புறம் 371/13,14
ஒரு நின் உள்ளி வந்தனென் அதனால் – புறம் 375/14
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி
ஈர்ம் கை மறந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 393/9,10
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என – புறம் 397/12
உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய் – புறம் 398/14
கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும் – புறம் 399/13
உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அ – கம்.பால:1 4/3
கால் உண்ட சேற்று மேதி கன்று உள்ளி கனைப்ப சோர்ந்த – கம்.பால:2 13/3
உள்ளி ஆமை முதுகின் உடைப்பரால் – கம்.கிட்:15 44/4
உள்ளி வெம் பிணத்து உதிர நீர் வெள்ளத்தின் ஓடி – கம்.யுத்2:15 209/1

மேல்


உள்ளி_விழவின் (2)

உள்ளி_விழவின் வஞ்சியும் சிறிதே – நற் 234/8
உள்ளி_விழவின் அன்ன – அகம் 368/18

மேல்


உள்ளிட (1)

ஊரில் நின்ற கன்று உள்ளிட மென் முலை – கம்.பால:2 25/3

மேல்


உள்ளிய (13)

பழு மரம் உள்ளிய பறவையின் யானும் அவன் – பொரு 64
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளிய
வினை முடித்து அன்ன இனியோள் – நற் 3/7,8
உதுவே மடந்தை நாம் உள்ளிய புறவே – ஐங் 415/2
வலன் இரங்கு முரசின் தென்னவர் உள்ளிய
நிலன் உற நிமிர் தானை நெடு நிரை நிவப்பு அன்ன – பரி 7/6,7
நல் இசை தரூஉம் இரவலர்க்கு உள்ளிய
நசை பிழைப்பு அறியா கழல் தொடி அதிகன் – அகம் 162/17,18
தனி பார்ப்பு உள்ளிய தண் பறை நாரை – அகம் 240/2
முன்னம் முன் உறுபு அடைய உள்ளிய
பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும் – அகம் 299/2,3
உள்ளிய மருங்கின் உள்ளம் போல – அகம் 317/20
உள்ளுவை அல்லையோ மற்றே உள்ளிய
விருந்து ஒழிவு அறியா பெரும் தண் பந்தர் – அகம் 353/16,17
வல்லே களை-மதி அத்தை உள்ளிய
விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை – புறம் 266/10,11
எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/7
பழு மரம் உள்ளிய பறவை போல – புறம் 370/11
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா – புறம் 393/7

மேல்


உள்ளியது (5)

உள்ளியது முடித்தி வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 54/2
உள்ளியது உணர்ந்தேன் அஃது உரை இனி நீ எம்மை – பரி 18/9
உள்ளியது முடிக்கும் உரன் உடை உள்ளத்து – புறம் 206/3
உள்ளியது முடிந்தோய் மன்ற முன்_நாள் – புறம் 211/10
உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை – புறம் 323/3

மேல்


உள்ளியும் (6)

சோறு வாய்த்து ஒழிந்தோர் உள்ளியும் தோல் துமிபு – முல் 72
பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள் – நற் 298/6
உள்ளார்-கொல்லோ தோழி உள்ளியும்
வாய் புணர்வு இன்மையின் வாரார்-கொல்லோ – குறு 232/1,2
உள்ளியும் அறிதிரோ எம் என யாழ நின் – அகம் 39/2
உள்ளியும் அறிதிரோ ஓங்கு மலை நாட – அகம் 78/14
உள்ளார்-கொல்லோ காதலர் உள்ளியும்
சிறந்த செய்தியின் மறந்தனர்-கொல்லோ – அகம் 235/2,3

மேல்


உள்ளில் (1)

உள்ளில் சாகிலன் புறத்தினும் உலக்கிலன் உலவா – கம்.யுத்1:3 17/1

மேல்


உள்ளின் (4)

உள்ளின் உள்ளம் வேமே உண்கண் – நற் 184/6
உள்ளின் உள்ளம் வேமே உள்ளாது – குறு 102/1
உள்ளின் உள் நோய் மல்கும் – குறு 150/4
வாய் உள்ளின் போகான் அரோ – கலி 81/21

மேல்


உள்ளினர் (1)

நம் உயர்வு உள்ளினர் காதலர் கறுத்தோர் – அகம் 187/5

மேல்


உள்ளினள் (1)

உள்ளினள் உறைவோள் ஊரே முல்லை – நற் 59/8

மேல்


உள்ளினள்-கொல்லோ (1)

என்னும் உள்ளினள்-கொல்லோ தன்னை – ஐங் 372/1

மேல்


உள்ளினன் (1)

உள்ள தன்மை உள்ளினன் கொண்டு – குறி 200

மேல்


உள்ளினார் (2)

ஊக்கினன் அவை அவர் உள்ளத்து உள்ளினார் – கம்.பால:7 18/4
உள்ளினார் உயர் நெடும் ஓங்கல் நீங்கினார் – கம்.கிட்:14 18/4

மேல்


உள்ளினிர் (2)

உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த – மலை 65
உள்ளினிர் என்பது அறிந்தனள் என் தோழி – கலி 4/8

மேல்


உள்ளினும் (1)

உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் – நற் 253/5

மேல்


உள்ளினென் (4)

உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளிய – நற் 3/7
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே முள் எயிற்று – நற் 62/5
உள்ளினென் உறையும் என் கண்டு மெல்ல – நற் 370/9
உள்ளினென் அல்லெனோ யானே உள்ளி – குறு 99/1

மேல்


உள்ளினேனே (1)

முன் உள்ளுவோனை பின் உள்ளினேனே
ஆழ்க என் உள்ளம் போழ்க என் நாவே – புறம் 132/1,2

மேல்


உள்ளினை (4)

தெளியா நோக்கம் உள்ளினை உளி வாய் – அகம் 33/10
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே போது என – அகம் 291/22
உள்ளினை வாழி என் நெஞ்சே கள்ளின் – அகம் 343/16
உள்ளினை வாழிய நெஞ்சே வென் வேல் – அகம் 365/11

மேல்


உள்ளீடா (1)

இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா
பரத்தை உள்ளதுவே பண்புறு கழறல் – பரி 9/17,18

மேல்


உள்ளீடு (2)

தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 442
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – பரி 2/12

மேல்


உள்ளு-தொறு (3)

உள்ளு-தொறு உடையும் நின் உயவு நோய்க்கு உயிர்ப்பு ஆகி – கலி 35/22
உள்ளகம் கனல உள்ளு-தொறு உலறி – அகம் 19/12
உள்ளு-தொறு படூஉம் பல்லி – அகம் 351/16

மேல்


உள்ளு-தொறும் (11)

உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் – நற் 100/1
உள்ளு-தொறும் நகுவேன் தோழி வள் உகிர் – நற் 107/1
விலங்கு மலை ஆர் ஆறு உள்ளு-தொறும்
நிலம் பரந்து ஒழுகும் என் நிறை இல் நெஞ்சே – நற் 154/11,12
குன்ற நாடனை உள்ளு-தொறும்
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/9,10
நள்ளென் யாமத்து உள்ளு-தொறும் படுமே – நற் 333/12
ஒண் நுதல் அரிவையை உள்ளு-தொறும்
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே – ஐங் 322/4,5
உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சம் – ஐங் 445/4
அம்_சில்_ஓதியை உள்ளு-தொறும்
துஞ்சாது அலமரல் நாம் எதிர்ந்தனமே – ஐங் 448/5,6
உள்ளு-தொறும் கலிழும் நெஞ்சமொடு – ஐங் 495/4
நும் இல் புலம்பின் நும் உள்ளு-தொறும் நலியும் – அகம் 58/10
உள்ளு-தொறும் பனிக்கும் நெஞ்சினை நீயே – அகம் 220/10

மேல்


உள்ளு-தோறு (2)

உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி – நற் 96/10
உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி – நற் 96/10

மேல்


உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு (1)

உள்ளு-தோறு_உள்ளு-தோறு உருகி – நற் 96/10

மேல்


உள்ளுடை (1)

உள்ளுடை மயக்கால் உண் கண் சிவந்து வாய் வெண்மை ஊறி – கம்.சுந்:2 109/1

மேல்


உள்ளுதல் (1)

உள்ளுதல் ஓம்பு-மதி இனி நீ முள் எயிற்று – அகம் 361/13

மேல்


உள்ளுதற்கு (1)

உள்ளுதற்கு இனிய மன்ற செல்வர் – ஐங் 356/1

மேல்


உள்ளுதி (1)

உள்ளுதி உலகுக்கு எல்லாம் உவமைக்கும் உவமை உண்டோ – கம்.கிட்:13 53/4

மேல்


உள்ளுதும் (1)

உள்ளுதும் பெரும யாம் உவந்து நனி பெரிதே – புறம் 197/18

மேல்


உள்ளுநர் (5)

உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழ் ஆயினவே – பதி 13/19
உள்ளுநர் உரைப்போர் உரையொடு சிறந்தன்று – பரி 2/35
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/19
உள்ளுநர் உட்கும் கல் அடர் சிறு நெறி – அகம் 72/17
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 231/8

மேல்


உள்ளுப (1)

உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் – அகம் 253/21

மேல்


உள்ளுபவோ (1)

உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/14,15

மேல்


உள்ளுபு (2)

யாம் தன் உள்ளுபு மறந்தறியேமே – ஐங் 298/4
படர் மிக பிரிந்தோர் உள்ளுபு நினைதல் – அகம் 301/2

மேல்


உள்ளும் (12)

இது-மன் பிரிந்தோர் உள்ளும் பொழுதே – ஐங் 487/1
நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும்
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் – கலி 109/3,4
உள்ளாது அமைந்தோர் உள்ளும்
உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/24,25
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/17
நீர் உள்ளும் தோன்றுதி ஞாயிறே அ வழி – கலி 147/31
தன் நிலை உள்ளும் நம் நிலை உணராள் – அகம் 373/9
ஆழத்து உள்ளும் கள்ளம் நினைப்பாள் அவன் நிற்கும் – கம்.பால:17 24/3
ஊனும் உயிரும் உணர்வும் போல் உள்ளும் புறத்தும் உளன் என்ப – கம்.அயோ:0 1/2
உள்ளும் சிலம்பும் சிலம்பாவேல் உயிர் உண்டாகும் வகை உண்டோ – கம்.ஆரண்:14 28/4
உண்டும் உமிழ்ந்தும் அளந்து இடந்தும் உள்ளும் புறத்தும் உளை ஆகி – கம்.யுத்3:22 222/2
உள்ளும் மதிலும் புறமும் ஒன்றும் அறியாது அலறி ஓடினர்களால் – கம்.யுத்3:31 144/3
புறமும் உள்ளும் நிறைய புகுந்தவால் – கம்.யுத்4:34 3/4

மேல்


உள்ளுமோ (2)

எம்மும் உள்ளுமோ முது வாய் இரவல – புறம் 48/7
எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன் – புறம் 389/5

மேல்


உள்ளுவது (1)

உள்ளுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/16

மேல்


உள்ளுவர் (1)

நின் நாடு உள்ளுவர் பரிசிலர் – புறம் 38/17

மேல்


உள்ளுவர்-கொல்லோ (1)

உள்ளுவர்-கொல்லோ நின் உணராதோரே – பதி 51/24

மேல்


உள்ளுவன (1)

விடக்கு உடை பெரும் சோறு உள்ளுவன இருப்ப – நற் 281/6

மேல்


உள்ளுவாய் (1)

சூழ்ந்தவை செய்து மற்று எம்மையும் உள்ளுவாய்
வீழ்ந்தார் விருப்பு அற்ற-கால் – கலி 69/23,24

மேல்


உள்ளுவார் (1)

தொல் கவின் தொலைந்த என் தட மென் தோள் உள்ளுவார்
ஒல்குபு நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/10,11

மேல்


உள்ளுவாள் (1)

உண்டை உண்டதனை தன் உள்ளத்து உள்ளுவாள் – கம்.அயோ:2 48/4

மேல்


உள்ளுவேனோ (1)

ஒரு நாள் உனை எங்ஙனம் உள்ளுவேனோ – கம்.யுத்1:3 106/4

மேல்


உள்ளுவை (2)

நும் ஊர் உள்ளுவை நோகோ யானே – அகம் 270/15
உள்ளுவை அல்லையோ மற்றே உள்ளிய – அகம் 353/16

மேல்


உள்ளுவோனை (1)

முன் உள்ளுவோனை பின் உள்ளினேனே – புறம் 132/1

மேல்


உள்ளுள் (3)

பொது நாற்றம் உள்ளுள் கரந்து புது நாற்றம் – பரி 7/21
பொரு களிறு அன்ன தகை சாம்பி உள்ளுள்
உருகுவான் போலும் உடைந்து – கலி 60/10,11
உள் இல் உள்ளம் உள்ளுள் உவந்தே – கலி 118/25

மேல்


உள்ளுற (9)

விளிம்பு சுற்றும் முற்றுவித்து வெள்ளி கட்டி உள்ளுற
பளிங்கு பொன் தலத்து அகட்டு அடுத்துற படுத்தலின் – கம்.பால:3 19/1,2
சீதை-தன் கருத்தினை செவியின் உள்ளுற
தூது சென்று உரைப்பன போன்று தோன்றவே – கம்.பால:23 52/3,4
மொய் கரும் குழலினாள் முறுவல் உள்ளுற
புக்கன நிறைந்து மேல் பொடிப்ப போன்றவே – கம்.பால:23 54/3,4
உகல்_அரும் குருதி கக்கி உள்ளுற நெரிந்த ஊழின் – கம்.சுந்:1 4/2
தோற்றிய துன்ப நோயை உள்ளுற துரந்தது அம்மா – கம்.சுந்:11 22/3
பருகு தீ மடுத்து உள்ளுற பற்றலால் – கம்.சுந்:13 11/1
உள்ளுற உணர்வு இனிது உணர்ந்த ஓசை ஓர் – கம்.யுத்1:3 75/1
பழக்க நாள் வரும் மேருவை உள்ளுற தொளைத்து ஒரு பணை ஆக்கி – கம்.யுத்2:16 340/1
உள்ளுற பகழி தூவி ஆர்த்தனன் எவரும் உட்க – கம்.யுத்3:28 29/4

மேல்


உள்ளுறு (1)

உள்ளுறு துன்பம் ஊன்ற உற்றனன் உறக்கம் அன்றோ – கம்.யுத்3:24 7/1

மேல்


உள்ளூர் (7)

உள்ளூர் மாஅத்த முள் எயிற்று வாவல் – நற் 87/1
உள்ளூர் குரீஇ கரு உடைத்து அன்ன – நற் 231/6
உள்ளூர் குரீஇ துள்ளு நடை சேவல் – குறு 85/2
கள்ளின் கேளிர் ஆத்திரை உள்ளூர்
பாளை தந்த பஞ்சி அம் குறும் காய் – குறு 293/1,2
கள் உடை கலத்தர் உள்ளூர் கூறிய – புறம் 178/8
உள்ளூர் குறும் புதல் துள்ளுவன உகளும் – புறம் 333/4
உரு எலாம் உடல் உவரி எலாம் உடல் உள்ளூர்
கரு எலாம் உடல் காயம் எலாம் உடல் அரக்கர் – கம்.சுந்:7 44/2,3

மேல்


உள்ளே (11)

ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே – கலி 142/52
ஓஒ கடலே தெற்றென கண் உள்ளே தோன்ற இமை எடுத்து – கலி 144/55
நினைப்பினும் கண் உள்ளே தோன்றும் அனைத்தற்கே – கலி 145/53
உள்ளே கனலும் உள்ளம் மெல்லென – அகம் 305/14
களித்த கண் மதர்ப்ப ஆங்கு ஓர் கனம்_குழை கள்ளின் உள்ளே
வெளிப்படுகின்ற காட்சி வெண்மதி நிழலை நோக்கி – கம்.பால:19 14/1,2
தன் திரு உள்ளத்து உள்ளே தன்னையே நினையும் அந்த – கம்.அயோ:3 84/3
உற்று உயிர் உள்ளே தேய உலந்தாய் பினை அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 9/3
ஒன்றாத சீற்றத்தை உள்ளே ஒடுக்கினான் – கம்.யுத்1:3 161/4
பறித்து அவன் நெற்றி முற்ற பரப்பிடை பாகம் உள்ளே
செறித்து என சுரிக்க வீசி தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:16 192/3,4
கெண்டை தடம் கண்ணாள் உள்ளே கிளுகிளுத்தாள் – கம்.யுத்2:17 87/4
அன்பு மிகுதியால் ஐயன் ஆவி உள்ளே அடங்கினான் – கம்.யுத்3:22 226/2

மேல்


உள்ளேம் (2)

உணர்ச்சி இல்லோர் உடைமை உள்ளேம்
நல் அறிவு உடையோர் நல்குரவு – புறம் 197/16,17
பிறந்தனம் ஆகின் உள்ளேம் உய்ந்தனம் பிழைக்கும் பெற்றி – கம்.யுத்3:26 6/2

மேல்


உள்ளேன் (8)

உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – குறு 243/5
உள்ளேன் தோழி படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 142/3
தன்னும் உள்ளேன் பிறிது புலம் படர்ந்த என் – புறம் 150/3
உள்ளேன் வாழியர் யான் என பன் மாண் – புறம் 365/9
ஐயா யான் ஓர் அரசன் அயோத்தி நகரத்து உள்ளேன்
மை ஆர் களபம் துருவி மறைந்தே வதிந்தேன் இருள்-வாய் – கம்.அயோ:4 80/1,2
உன்னுடையது நான் உன் தொழில் உரிமையின் உள்ளேன் – கம்.அயோ:8 40/4
மன்னவன்-தனக்கு நாயேன் மந்திரத்து உள்ளேன் வானின் – கம்.சுந்:4 31/3
உண்டு நின்று உய்ய வல்லேன் எளியனோ ஒருவன் உள்ளேன் – கம்.யுத்3:26 51/4

மேல்


உள்ளோம் (1)

உன்னை உள்ளபடி அறியோம் உலகை உள்ள திறம் உள்ளோம்
பின்னை அறியோம் முன் அறியோம் இடையும் அறியோம் பிறழாமல் – கம்.யுத்3:22 219/1,2

மேல்


உள்ளோர் (3)

ஏதப்பாடு எண்ணி புரிசை வியல் உள்ளோர்
கள்வரை காணாது கண்டேம் என்பார் போல – கலி 81/25,26
உந்தை உன் ஐ உன் கிளைஞர் மற்ற உன் குலத்து உள்ளோர்
வந்து காண்பது உன் மாற்றவள் செல்வமோ மதியாய் – கம்.அயோ:2 80/3,4
உய்கிலை-என்னின் மற்று இ அரக்கராய் உள்ளோர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 132/2

மேல்


உள்ளோர்க்கு (1)

உள்ளோர்க்கு எல்லாம் பெரு நகை ஆக – அகம் 258/13

மேல்


உள (233)

கண் உள போல சுழலும் மாதோ – நற் 48/2
சிறியவும் உள ஈண்டு விலைஞர் கை வளையே – குறு 117/6
நின் வெம்மையும் விளக்கமும் ஞாயிற்று உள
நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள – பரி 4/25,26
நின் தண்மையும் சாயலும் திங்கள் உள
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள – பரி 4/26,27
நின் சுரத்தலும் வண்மையும் மாரி உள
நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள – பரி 4/27,28
நின் புரத்தலும் நோன்மையும் ஞாலத்து உள
நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள – பரி 4/28,29
நின் நாற்றமும் ஒண்மையும் பூவை உள
நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள – பரி 4/29,30
நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள
நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள – பரி 4/30,31
நின் உருவமும் ஒலியும் ஆகாயத்து உள
நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள – பரி 4/31,32
நின் வருதலும் ஒடுக்கமும் மருத்தின் உள
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/32,33
அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை – பரி 4/64
கேள் அணங்கு உற மனை கிளந்து உள சுணங்கறை – பரி 9/21
வளமை விழை_தக்கது உண்டோ உள நாள் – கலி 18/8
தணக்கும்-கால் கலுழ்பு ஆனா கண் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/14
நீங்கும்-கால் நெகிழ்பு ஓடும் வளை எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/18
பாராட்டா-கால் பசக்கும் நுதல் எனவும் உள அன்றோ – கலி 25/22
போழில் புனைந்த வரி புட்டில் புட்டிலுள் என் உள
காண்-தக்காய் என் காட்டி காண் – கலி 117/8,9
உள என உணர்ந்தனை ஆயின் ஒரூஉம் – அகம் 327/4
வழுவாய் மருங்கில் கழுவாயும் உள என – புறம் 34/4
ஒவ்வா யா உள மற்றே வெல் போர் – புறம் 167/9
இயைந்த வைகல் உள ஆகியரோ – புறம் 190/12
கை உள போலும் கடிது அண்மையவே – புறம் 260/11
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள
பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின் – புறம் 383/8,9
மனத்தையும் எறியும் பொறி உள என்றால் மற்று இனி உணர்த்துவது எவனோ – கம்.பால:3 11/4
பாங்கு உள மற்றவை அருளி பனி பிறையை பழித்த நுதல் பணைத்த வேய் தோள் – கம்.பால:5 36/2
உள பரும் பிணிப்பு_அறா உலோபம் ஒன்றுமே – கம்.பால:7 24/1
கட்டுரையின் தம கைத்து உள போழ்தே – கம்.பால:8 22/1
பெரிய காரியம் உள அவை முடிப்பது பின்னர் – கம்.பால:8 48/2
கண் உள ஆம்-கொல் என்று கணவரை வினவுவாரும் – கம்.பால:18 7/4
பொன் அரும் கலனும் தூசும் புறத்து உள துறத்தல் வம்போ – கம்.பால:19 57/1
நல் நுதல் ஒருத்தி தன்-பால் அகத்து உள நாணும் நீத்தாள் – கம்.பால:19 57/2
பால் உள பவள செ வாய் பல் வளை பணைத்த வேய் தோள் – கம்.பால:19 60/1
வேல் உள நோக்கினாள் ஓர் மெல்லியல் வேலை அன்ன – கம்.பால:19 60/2
மால் உள சிந்தையான் ஓர் மழை உள தட கையாற்கு – கம்.பால:19 60/3
மால் உள சிந்தையான் ஓர் மழை உள தட கையாற்கு – கம்.பால:19 60/3
மேல் உள அரம்பை மாதர் என்பது ஓர் விருப்பை ஈந்தாள் – கம்.பால:19 60/4
புனத்து உள மயில்_அனாள் கொழுநன் பொய் உரை – கம்.பால:19 61/1
கங்கை நீர் நாடன் சேனை மற்று உள கடல்கள் எல்லாம் – கம்.பால:20 5/1
எல்லாம் உள ஆயினும் என் மனமோ – கம்.பால:23 18/2
புயல் உள மின் உள பொரு_இல் மீன் உள – கம்.பால:23 45/1
புயல் உள மின் உள பொரு_இல் மீன் உள – கம்.பால:23 45/1
புயல் உள மின் உள பொரு_இல் மீன் உள
இயல் மணி இனம் உள சுடர் இரண்டு உள – கம்.பால:23 45/1,2
இயல் மணி இனம் உள சுடர் இரண்டு உள – கம்.பால:23 45/2
இயல் மணி இனம் உள சுடர் இரண்டு உள
மயன் முதல் திருத்திய மணி செய் மண்டபம் – கம்.பால:23 45/2,3
பண்டு உள மறை நெறி பரவி செய்தனன் – கம்.பால:23 84/4
மற்று உள செய்வன செய்து மகிழ்ந்தார் – கம்.பால:23 92/1
இரு கார்முகம் உள யாவையும் ஏலாதன மேல்_நாள் – கம்.பால:24 26/4
பெரும் சிறை உள எனின் பிறவி என்னும் இ – கம்.அயோ:1 21/3
கெண்டையும் உள கிளை பயில் வண்டொடும் கிடந்த – கம்.அயோ:1 54/4
சரிந்த பூ உள மழையொடு கலை உற தாழ்வ – கம்.அயோ:1 55/1
பரிந்த பூ உள பனி கடை முத்து_இனம் படைப்ப – கம்.அயோ:1 55/2
எரிந்த பூ உள இள முலை இழை இடை நுழைய – கம்.அயோ:1 55/3
விரிந்த பூ உள மீன் உடை வான்-நின்றும் வீழ்வ – கம்.அயோ:1 55/4
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் – கம்.அயோ:1 56/4
வெள்ளிய கரியன செய்ய வேறு உள
கொள்ளை வான் கொடி நிரை குழாங்கள் தோன்றுவ – கம்.அயோ:2 36/1,2
மற்றும் நுந்தைக்கு வான் பகை பெரிது உள மறத்தார் – கம்.அயோ:2 82/1
வேதியர் வசிட்டன் ஒத்தார் வேறு உள மகளிர் எல்லாம் – கம்.அயோ:3 70/2
எத்தனைக்கு உள ஆண்டுகள் ஈண்டு அவை – கம்.அயோ:4 21/3
நீர் உள எனின் உள மீனும் நீலமும் – கம்.அயோ:4 152/1
நீர் உள எனின் உள மீனும் நீலமும் – கம்.அயோ:4 152/1
பார் உள எனின் உள யாவும் பார்ப்புறின் – கம்.அயோ:4 152/2
பார் உள எனின் உள யாவும் பார்ப்புறின் – கம்.அயோ:4 152/2
நார் உள தனு உளாய் நானும் சீதையும் – கம்.அயோ:4 152/3
வாழும் நாள் உள என்ற பின் மாள்வரோ – கம்.அயோ:4 224/3
தேன் உள திணை உண்டால் தேவரும் நுகர்தற்கு ஆம் – கம்.அயோ:8 27/1
ஊன் உள துணை நாயேம் உயிர் உள விளையாட – கம்.அயோ:8 27/2
ஊன் உள துணை நாயேம் உயிர் உள விளையாட – கம்.அயோ:8 27/2
கான் உள புனல் ஆட கங்கையும் உளது அன்றோ – கம்.அயோ:8 27/3
தோல் உள துகில் போலும் சுவை உள தொடர் மஞ்சம் – கம்.அயோ:8 28/1
தோல் உள துகில் போலும் சுவை உள தொடர் மஞ்சம் – கம்.அயோ:8 28/1
போல் உள பரண் வைகும் புரை உள கடிது ஓடும் – கம்.அயோ:8 28/2
போல் உள பரண் வைகும் புரை உள கடிது ஓடும் – கம்.அயோ:8 28/2
கால் உள சிலை பூணும் கை உள கலி வானின் – கம்.அயோ:8 28/3
கால் உள சிலை பூணும் கை உள கலி வானின் – கம்.அயோ:8 28/3
மேல் உள பொருளேனும் விரைவொடு கொணர்வேமால் – கம்.அயோ:8 28/4
அன்பு உள இனி நாம் ஓர் ஐவர்கள் உளர் ஆனோம் – கம்.அயோ:8 41/4
அங்கு உள கிளை காவற்கு அமைதியின் உளன் உம்பி – கம்.அயோ:8 43/1
இங்கு உள கிளை காவற்கு யார் உளர் இசையாய் நீ – கம்.அயோ:8 43/2
உற்று உள பொருள் எல்லாம் உணர்வுற உரை-செய்தான் – கம்.அயோ:9 25/1
அல்லலும் உள இன்பம் அணுகலும் உள அன்றோ – கம்.அயோ:9 27/1
அல்லலும் உள இன்பம் அணுகலும் உள அன்றோ – கம்.அயோ:9 27/1
நல்லவும் உள செய்யும் நவைகளும் உள அந்தோ – கம்.அயோ:9 27/2
நல்லவும் உள செய்யும் நவைகளும் உள அந்தோ – கம்.அயோ:9 27/2
எனைத்து உள கேட்பன துன்பம் யான் என்றான் – கம்.அயோ:11 59/4
அவித்த ஐம்புலத்தவர் ஆதியாய் உள
புவி-தலை உயிர் எலாம் இராமன் பொன் முடி – கம்.அயோ:12 23/1,2
எனைத்து உள மறை அவை இயம்பல்-பாலன – கம்.அயோ:14 42/1
ஆனவன் பிற உள யாவும் ஆற்றி பின் – கம்.அயோ:14 80/1
ஆயிர முகம் உள தவம் அயர்குவென் யான் – கம்.ஆரண்:2 40/1
என்றும் உள தென் தமிழ் இயம்பி இசை கொண்டான் – கம்.ஆரண்:3 46/4
செந்நெல் உள தேன் ஒழுகு போதும் உள தெய்வ – கம்.ஆரண்:3 58/2
செந்நெல் உள தேன் ஒழுகு போதும் உள தெய்வ – கம்.ஆரண்:3 58/2
பொன்னி எனல் ஆய புனல் ஆறும் உள போதா – கம்.ஆரண்:3 58/3
அன்னம் உள பொன் இவளொடு அன்பின் விளையாட – கம்.ஆரண்:3 58/4
இ-வயின் உள ஆம் தீய நிமித்தம் என்று இயம்பலுற்றான் – கம்.ஆரண்:7 68/4
ஆள் இரண்டு_நூறு உள என அந்தரத்து ஒருவன் – கம்.ஆரண்:7 133/1
நாளும் உள தோளும் உள நானும் உளென் அன்றோ – கம்.ஆரண்:10 60/4
நாளும் உள தோளும் உள நானும் உளென் அன்றோ – கம்.ஆரண்:10 60/4
பத்து உள தலை பகுதி தோள்கள் பல அன்றே – கம்.ஆரண்:10 61/4
விதியது வலியினாலும் மேல் உள விளைவினாலும் – கம்.ஆரண்:10 86/1
கன்னங்களின் வேறு உள காணுதுமால் – கம்.ஆரண்:11 53/2
மூ-வகை உலகமும் முடியும் முந்து உள
தேவரும் முனிவரும் முதல செவ்வியோர் – கம்.ஆரண்:12 10/2,3
அரண் தரு திரள் தோள் சால உள எனின் ஆற்றல் உண்டோ – கம்.ஆரண்:12 61/1
வரம் பெற்றவும் மற்று உள விஞ்சைகளும் – கம்.ஆரண்:13 15/2
தோள் அணி குலம் பல உள குண்டல தொகுதி – கம்.ஆரண்:13 90/1
வாள் இமைப்பன பல உள மணி முடி பலவால் – கம்.ஆரண்:13 90/2
தீது உள துடைத்தி என்றான் சேவடி கமலம் சேர்வான் – கம்.ஆரண்:13 125/4
மேல் உள திசையொடு வெளிகள் ஆவன – கம்.ஆரண்:15 4/3
புன் தொழில் இறுதி ஆக புகுந்து உள பொருள்கள் எல்லாம் – கம்.கிட்:2 29/2
வேறு உள குழுவை எல்லாம் மானுடம் வென்றது அன்றே – கம்.கிட்:3 19/4
சங்கு சக்கர குறி உள தட கையில் தாளில் – கம்.கிட்:3 76/1
சான்று உள அன்னவை தையல் கேட்டியால் – கம்.கிட்:7 25/4
ஒக்க உன்னலர்-ஆயின் உயர்ந்து உள
மக்களும் விலங்கே மனுவின் நெறி – கம்.கிட்:7 118/2,3
விலை நினைந்து உள வழி விலங்கும் வேசையர் – கம்.கிட்:10 11/3
உள அல கூதிரும் இறுதி உற்றதால் – கம்.கிட்:10 95/2
மால் கரும் கடற்கு உயர்ந்து உள மை முகத்து அனிகம் – கம்.கிட்:12 19/2
உடல் கண்டோம் இனி முடிவு உள காணுமாறு உளதோ – கம்.கிட்:12 35/2
சிவந்தது ஓர் அமிழ்தம் இல்லை தேன் இல்லை உள என்றாலும் – கம்.கிட்:13 50/1
வாவி உள பொய்கை உள வாச மலர் நாறும் – கம்.கிட்:14 38/1
வாவி உள பொய்கை உள வாச மலர் நாறும் – கம்.கிட்:14 38/1
காவும் உள காவி விழியார் மொழிகள் என்ன – கம்.கிட்:14 38/2
தூவி மட அன்னம் உள தோகையர்கள் இல்லை – கம்.கிட்:14 38/4
மறந்திலம் மறப்பினொடு இமைப்பு உள மயக்கம் – கம்.கிட்:14 40/2
உண்ண உள பூச உள சூட உள ஒன்றோ – கம்.கிட்:14 62/1
உண்ண உள பூச உள சூட உள ஒன்றோ – கம்.கிட்:14 62/1
உண்ண உள பூச உள சூட உள ஒன்றோ – கம்.கிட்:14 62/1
வண்ண மணி ஆடை உள மற்றும் உள பெற்று என் – கம்.கிட்:14 62/2
வண்ண மணி ஆடை உள மற்றும் உள பெற்று என் – கம்.கிட்:14 62/2
என்றும் உள மேல் கடல் இயக்கு_இல் பில தீவா – கம்.கிட்:14 70/1
உட்பட கூடி அண்டம் உற உள செலவின் ஒற்றை – கம்.சுந்:1 24/3
அணியும் காசினுக்கு அகன்றன உள எனல் அரிதால் – கம்.சுந்:2 8/2
ஏழும் அல்லன ஈண்டு உள குதிரைகள் எல்லாம் – கம்.சுந்:2 12/4
மரகதத்தினும் மற்று உள மணியினும் வனைந்த – கம்.சுந்:2 14/1
ஆழி உள ஏழின் அளவு அன்று பகை என்றான் – கம்.சுந்:2 65/4
உள கடிய காலன் மனம் உட்கும் மணி வாயில் – கம்.சுந்:2 69/3
இலக்கணங்களும் சில உள என்னினும் எல்லை சென்று உறுகு இல்லா – கம்.சுந்:2 200/1
மென் மருங்குல் போல் வேறு உள அங்கமும் மெலிந்தாள் – கம்.சுந்:3 3/4
பத்து உள தலையும் தோளும் பல பல பகழி தூவி – கம்.சுந்:3 115/1
சொல் உள அவற்றுக்கு எல்லாம் காரணம் தெரிய சொல்லின் – கம்.சுந்:3 138/2
மெய் உற உணர்த்திய உரையும் வேறு உள
கை உறு நெல்லி அம் கனியின் காண்டியால் – கம்.சுந்:4 25/2,3
முடிவு உள உவமம் எல்லாம் இலக்கணம் ஒழியும் முன்னர் – கம்.சுந்:4 38/2
மறு_இல பத்து உள_அல்ல மற்று இனி – கம்.சுந்:4 41/2
கூறுற்ற சொல் என்று உள கோது அறு நல் மருந்தால் – கம்.சுந்:4 88/3
எத்தனை உள அவை எண்ணும் ஈட்டவோ – கம்.சுந்:5 69/4
மீன் உடை கடல் உலகினின் உள எலாம் மிடைந்த – கம்.சுந்:7 49/2
குன்று உள மரம் உள குலம் கொள் பேர் எழு – கம்.சுந்:9 44/1
குன்று உள மரம் உள குலம் கொள் பேர் எழு – கம்.சுந்:9 44/1
ஒன்று அல பல உள உயிர் உண்பான் உளன் – கம்.சுந்:9 44/2
அன்றினர் பலர் உளர் ஐயன் கை உள
பொன்றுவது அல்லது புறத்து போவரோ – கம்.சுந்:9 44/3,4
ஆனதே உள என் வீரம் அழிகிற்றே அம்ம என்றான் – கம்.சுந்:11 18/4
தந்து உள வரத்தினும் தறுகண் பாசமும் – கம்.சுந்:12 19/3
ஈர்_ஐஞ்ஞூறு தலை உள என்னினும் – கம்.சுந்:12 97/2
இலவினும் சில முத்து உள எனும் நகை இளையார் – கம்.சுந்:13 20/2
பண்டு உள துயரும் என்று அனுமன் பன்னுவான் – கம்.சுந்:14 25/4
இங்கு உள தன்மை எல்லாம் இயைபுளி இயைய கேட்டாள் – கம்.சுந்:14 45/1
அங்கு உள தன்மை எல்லாம் அடியனேற்கு அறிய சொன்னாள் – கம்.சுந்:14 45/2
அவனும் மற்று உள அமரரும் உடன் உறைந்து அடங்க – கம்.யுத்1:2 114/2
தைத்த வாளிகள் இன்று உள குன்றின் வீழ் தடித்தின் – கம்.யுத்1:2 116/4
உள் நிறைந்துள கரணத்தின் ஊங்கு உள உணர்வும் – கம்.யுத்1:3 43/3
இற்றை நாள் வரை யான் உள நாள் முதல் இ பேர் – கம்.யுத்1:3 47/1
விரை உள அலங்கலாய் வேத வேள்வியின் – கம்.யுத்1:3 57/2
உள ஐயா உபநிடதங்கள் ஓதுவ – கம்.யுத்1:3 62/2
வகை உள அன்னவை வரம்பு_இல் கேள்வியாய் – கம்.யுத்1:4 76/2
ஏற்றமும் உள அவர்க்கு இரண்டு கோடி மேல் – கம்.யுத்1:5 21/2
செம் பொன் நாட்டு உள சித்திரை சிறையிடை வைத்தான் – கம்.யுத்1:5 35/3
தாளினும் உள தோளினும் உள இனம் தழும்பு – கம்.யுத்1:5 49/4
தாளினும் உள தோளினும் உள இனம் தழும்பு – கம்.யுத்1:5 49/4
நம் திரு நகரே ஆதி வேறு உள நகர்கட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்1:10 7/1
புடை உள பொருது கொண்டு போர் பெறா பொங்குகின்ற – கம்.யுத்1:13 22/2
வில் கொடும் நெடு வேல்-கொடும் வேறு உள
எல் கொடும் படையும் கொண்டது இ கடல் – கம்.யுத்2:15 19/3,4
பத்து உள விரல் புடை பரந்த பண்பு என – கம்.யுத்2:15 110/3
கண்டம் ஆயிரத்தின் மேலும் உள என கண்டம் கண்டான் – கம்.யுத்2:15 130/2
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் – கம்.யுத்2:15 160/4
பொரு கைத்தலம் இருபத்து உள புகழும் பெரிது உளதால் – கம்.யுத்2:15 170/1
வல்லையாம் எனின் உனக்கு உள வலி எலாம் கொண்டு – கம்.யுத்2:15 254/2
விட்டு உற நடத்தி ஓட்டி விரைவு உள சாரி வந்தார் – கம்.யுத்2:16 48/3
போல்வன குரங்கு உள சீதை போகிலன் – கம்.யுத்2:16 81/2
கோல் உள யாம் உளேம் குறை உண்டாகுமோ – கம்.யுத்2:16 81/4
குற்றமும் உள எனின் பொறுத்தி கொற்றவ – கம்.யுத்2:16 93/2
வாம வில் வல்லையம் கணையம் மற்று உள
சேம வெம் படை எலாம் சுமந்து சென்றவால் – கம்.யுத்2:16 100/3,4
வெம்பு வெம் சேனையோடும் வேறு உள கிளைஞரோடும் – கம்.யுத்2:16 153/2
மற்றும் வேறு உள படைக்கலம் இலக்குவன் வாளி – கம்.யுத்2:16 246/2
எ மலை உள அவற்கு எடுக்க ஒணாதன – கம்.யுத்2:16 251/4
மாறு கால் இன்றி வானுற நிமிர்ந்து மாடு உள எலாம் வளைத்து ஏந்தி – கம்.யுத்2:16 343/1
வான் உள அறத்தின் தோன்றும் சொல்_வழி வாழு மண்ணின் – கம்.யுத்2:17 20/1
ஊன் உள உடம்புக்கு எல்லாம் உயிர் உள உணர்வும் உண்டால் – கம்.யுத்2:17 20/2
ஊன் உள உடம்புக்கு எல்லாம் உயிர் உள உணர்வும் உண்டால் – கம்.யுத்2:17 20/2
தான் உள பத்து பேழ் வாய் தகாதன உரைக்க தக்க – கம்.யுத்2:17 20/3
ஒன்றாயிர வெள்ளம் ஒருங்கு உள ஆம் – கம்.யுத்2:18 83/1
கோடியின் மேல் உள குனித்த கொற்றவன் – கம்.யுத்2:18 110/3
மிடலொடு விடு கணை மழையினும் மிகை உள
படலொடும் உரும் எறி பரு வரை நிலையன – கம்.யுத்2:18 132/1,2
ஒரு கோடிய மத மால் கரி உள வந்தன உடன் முன் – கம்.யுத்2:18 147/1
உலகத்து உள மலை எத்தனை அவை அத்தனை உடனே – கம்.யுத்2:18 148/1
பனி வரை உள நெடும் பாச பல் தழும்பு – கம்.யுத்2:19 32/2
கழுத்து உள தலை இல களத்தின் ஆடுவ – கம்.யுத்2:19 41/4
எங்கு உள உயிர் என்று எண்ணி இணை கையால் கிளைத்தது என்ப – கம்.யுத்2:19 51/3
மோகம் எங்கும் உள ஆக மேருவினும் மு மடங்கு வலி திண்மை சால் – கம்.யுத்2:19 84/2
மறி கொளும் சிறுவர் தம்மை மற்று உள சுற்றம் தம்மை – கம்.யுத்2:19 166/2
வேறு உள வீரர் எல்லாம் வீழ்ந்தனர் உருமின் வெய்ய – கம்.யுத்2:19 199/1
வினை உள பலவும் செய்யத்தக்கன வீர நீயும் – கம்.யுத்2:19 213/2
உறவு உள தன்மை எல்லாம் உணர்த்துவென் அரக்கனோடு அ – கம்.யுத்2:19 270/2
தடை உள அல்ல தாங்கும் தன்மையிர் அல்லீர் தாக்கிற்கு – கம்.யுத்3:22 20/2
வெம் கண் மாருதி மேனி-மேல் வேறு உள வீர – கம்.யுத்3:22 67/2
உருக்களாய் உள யாவையும் உலகத்தின் உலவா – கம்.யுத்3:22 164/2
அண்டம் பலவும் அனைத்து உயிரும் அகத்தும் புறத்தும் உள ஆக்கி – கம்.யுத்3:22 222/1
முன்பு உள யோசனை எல்லாம் முற்றினை பொற்கூடம் சென்று உறுதி மொய்ம்ப – கம்.யுத்3:24 24/4
மேருவினை கடந்து அப்பால் ஒன்பதினாயிரம் உள ஓசனையை விட்டால் – கம்.யுத்3:24 26/1
நேர் அணுகும் நீலகிரிதான் இரண்டாயிரம் உள யோசனையின் நிற்கும் – கம்.யுத்3:24 26/2
மீண்டேயும் தம் உருவை அருளுவது ஓர் மெய்ம் மருந்தும் உள நீ வீர – கம்.யுத்3:24 27/3
இமய மால் வரையை உற்றான் அங்கு உள இமைப்பிலோரும் – கம்.யுத்3:24 43/1
மேருவின் உத்தரகுருவின்-மேல் உள
யாரும் உற்று அணுகலா அரணம் எய்தின – கம்.யுத்3:24 88/3,4
தீங்கு உள தேவரும் மறுக்கம் தீர்ந்தனர் – கம்.யுத்3:24 104/4
இங்கு உள எல்லாம் மாள்தற்கு இனி வரும் இடையூறு இல்லை – கம்.யுத்3:26 2/3
அடுத்து உள துன்பம் யாவும் அறிந்திலர் அமரரேயும் – கம்.யுத்3:26 56/4
ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு – கம்.யுத்3:27 154/3
அழிந்த தேர் தட்டின்-நின்றும் ஆங்கு உள படைகள் அள்ளி – கம்.யுத்3:28 39/1
ஆண்டு உள குரங்கும் ஒன்றும் அமர் களத்து ஆரும் இன்னும் – கம்.யுத்3:29 37/3
மலையும் வேலையும் மற்று உள பொருள்களும் வானோர் – கம்.யுத்3:31 16/1
ஏழ் எனப்படும் கீழ் உள தலத்தின்-நின்று ஏறி – கம்.யுத்3:31 32/1
ஒருவன் இந்திரசித்து என உள்ளவன் உள நாள் – கம்.யுத்3:31 37/1
நாயகன் தலை பத்து உள கையும் நால்_ஐந்து என்று – கம்.யுத்3:31 41/1
கனியும் காய்களும் உணவு உள முழை உள கரக்க – கம்.யுத்3:31 43/3
கனியும் காய்களும் உணவு உள முழை உள கரக்க – கம்.யுத்3:31 43/3
வேலையை கலக்க கண்டேன் இவர்க்கு உள மிடுக்கும் உண்டோ – கம்.யுத்3:31 52/4
வெள்ளம் பல உள என்னினும் வினையம் பல தெரியா – கம்.யுத்3:31 115/2
ஞாளி போன்று உள என்பது என் நள் இருள் அடைந்த – கம்.யுத்4:32 17/2
நீண்டு உள அதனை ஐய எங்ஙனம் நிமிர்ந்தது என்ன – கம்.யுத்4:32 52/2
உள பெரும் தகைமை தன்னால் ஒருவன் என்று உண்மை வேதம் – கம்.யுத்4:34 14/2
மரத்தொடு தொடுத்த துகில் யாவும் உள வாரி – கம்.யுத்4:36 11/1
காயம் எத்தனை உள நெடும் காயங்கள் கதுல – கம்.யுத்4:37 111/2
பின்றியான் முதுகில் பட்ட பிழம்பு உள தழும்பின் அம்மா – கம்.யுத்4:37 206/4
பீடு உள குன்றம் போலும் பெரும் திசை எல்லை யானை – கம்.யுத்4:37 211/2
குன்று போன்று உள தோளினான் சீதையை குறுக – கம்.யுத்4:40 107/2
இன்னம் நாழிகை எண்_ஐந்து உள ஐய – கம்.யுத்4:41 83/1

மேல்


உள-கொல் (1)

இன்ன விறலும் உள-கொல் நமக்கு என – புறம் 19/14

மேல்


உள-கொல்லோ (1)

என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் – கலி 47/11

மேல்


உள_அல்ல (1)

மறு_இல பத்து உள_அல்ல மற்று இனி – கம்.சுந்:4 41/2

மேல்


உளத்தின் (1)

உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன் – புறம் 376/19

மேல்


உளத்தினான் (1)

ஊசல் ஆடி உளையும் உளத்தினான் – கம்.சுந்:3 95/4

மேல்


உளதன்று (3)

வந்தாய் திறத்தில் உளதன்று குற்றம் மடவாள் மறுக்கம் உறுவாள் – கம்.ஆரண்:13 69/1
வேறு இனி விளம்ப உளதன்று விதியால் இ – கம்.சுந்:5 10/1
தண்டு கைத்தலத்து உளது எனின் உளதன்று தானை என்று அது சாய – கம்.யுத்2:16 331/1

மேல்


உளதன்றோ (1)

தனு உளதன்றோ தோளின் அ வலி தவிர்ந்தது உண்டோ – கம்.யுத்3:27 98/2

மேல்


உளதனையும் (14)

நான் உளதனையும் நீ இனிது இரு நட எம்-பால் – கம்.அயோ:8 27/4
உலைவு இலா தருமம் பூண்டாய் உலகு உளதனையும் உள்ளாய் – கம்.யுத்2:16 151/2
படை உளதனையும் இன்று எம் வில் தொழில் பார்த்திர் என்றான் – கம்.யுத்3:22 20/4
நீர் உளதனையும் உள்ள மீன் என நிருதர் எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 165/1
வேர் உளதனையும் வீரர் இராவணனோடு மீளார் – கம்.யுத்3:27 165/2
நீர் உளதனையும் சூழ்ந்த நெருப்பு உளதனையும் நீண்ட – கம்.யுத்3:29 56/1
நீர் உளதனையும் சூழ்ந்த நெருப்பு உளதனையும் நீண்ட – கம்.யுத்3:29 56/1
பார் உளதனையும் வான பரப்பு உளதனையும் காலின் – கம்.யுத்3:29 56/2
பார் உளதனையும் வான பரப்பு உளதனையும் காலின் – கம்.யுத்3:29 56/2
பேர் உளதனையும் பேரா பெரும் பழி பிடித்தி போலாம் – கம்.யுத்3:29 56/3
போர் உளதனையும் வென்று புகழ் உளதனையும் உள்ளாய் – கம்.யுத்3:29 56/4
போர் உளதனையும் வென்று புகழ் உளதனையும் உள்ளாய் – கம்.யுத்3:29 56/4
நாடு உளதனையும் ஓடி நண்ணலார் காண்கிலாமல் – கம்.யுத்4:37 211/1
கோடு உளதனையும் புக்கு கொடும் புறத்து எழுந்த புண் கோள் – கம்.யுத்4:37 211/3

மேல்


உளதா (1)

காய்ப்புண்ட நெடும் படை கை உளதா
தேய்ப்புண்டவனும் சில சில் கணையால் – கம்.யுத்2:18 10/1,2

மேல்


உளதாக (1)

வியர்ப்பு உளதாக கண்கள் விழித்தன மேனி மெல்ல – கம்.யுத்3:24 12/2

மேல்


உளதாகும் (1)

உழையர் கூவ புக்கு ஏகு என பெயர்வது ஓர் ஊசலின் உளதாகும்
பழையம் யாம் என பண்பு_அல செய்வரோ பருணிதர் பயன் ஓர்வார் – கம்.சுந்:2 196/3,4

மேல்


உளதாம் (5)

ஆளும் உளதாம் அவரது ஆர் உயிரும் உண்டாம் – கம்.ஆரண்:10 60/2
ஊர் இயன்ற மதிக்கு உளதாம் என – கம்.கிட்:7 93/2
புண்ணியம் உளதாம் எம் கோன் தவத்தொடும் பொருந்தினானே – கம்.சுந்:10 19/2
ஆதலால் உளதாம் ஆவி அநாயமே உகுத்து என் ஐய – கம்.யுத்2:16 136/3
இ மலைக்கும் ஒன்பதினாயிரம் உளதாம் யோசனையின் நிடதம் என்னும் – கம்.யுத்3:24 25/1

மேல்


உளதாய் (1)

தைத்து உளதாய் நின்றது என ஒன்றேயும் காண்பு அரிய தகையும் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 25/4

மேல்


உளதால் (12)

வெள்ளி கும்பத்து இளம் கமுகின் பாளை போன்று விரிந்து உளதால் – கம்.பால:10 72/4
பண்ணை வெண்ணெய் சடையன் தன் புகழ் போல் எங்கும் பரந்து உளதால் – கம்.பால:10 73/4
பூத்த அண்டம் பழையது என்று புதுக்குவானும் போன்று உளதால் – கம்.பால:10 74/4
குரை செய் வண்டின் குழாம் இரிய கூம்பி சாம்பி குவிந்து உளதால்
உரை செய் திகிரி-தனை உருட்டி ஒரு கோல் ஓச்சி உலகு ஆண்ட – கம்.பால:10 75/2,3
பாங்கர் உளதால் உறையுள் பஞ்சவடி மஞ்ச – கம்.ஆரண்:3 57/4
மாணிக்க மயத்து ஒரு மான் உளதால்
காண தகும் என்றனள் கை தொழுவாள் – கம்.ஆரண்:11 49/3,4
சென்று செம்மலை குறுகி யான் செப்புவது உளதால்
ஒன்று உனக்கு என இராமனும் உரைத்தி அஃது என்றான் – கம்.கிட்:3 81/3,4
பொரு கைத்தலம் இருபத்து உள புகழும் பெரிது உளதால்
வரு கைத்தல மத வெம் கரி வலி கெட்டு என வருவாய் – கம்.யுத்2:15 170/1,2
மந்திரம் உளதால் ஐய உணர்த்துவென் மறைநூல் ஆய்ந்த – கம்.யுத்3:22 152/1
ஊழி முற்றிய கடல் என புகுந்ததும் உளதால்
வாழி மற்று அவன் மூல மா தானை முன் வருவ – கம்.யுத்3:31 32/2,3
ஏகுதும் மீள இன்னும் இயம்புவது உளதால் ஐய – கம்.யுத்3:31 54/3
பஞ்சி எரி உற்றது என வெந்து அழிவர் இந்த உரை பண்டும் உளதால்
நஞ்சம் அமுதத்தை நனி வென்றிடினும் நல் அறம் நடக்கும் அதனை – கம்.யுத்3:31 151/2,3

மேல்


உளதானால் (1)

அ காலத்தே அகலுமோ அவதி என்று ஒன்று உளதானால் – கம்.அயோ:6 36/4

மேல்


உளது (111)

பாக்கியம் எனக்கு உளது என நினைவுறும் பான்மை – கம்.பால:8 46/1
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் – கம்.பால:15 27/4
நாகம்_அனன் இடை இங்கு உளது இடையூறு என நடவான் – கம்.பால:24 5/3
ஊனம் உளது அதன் மெய்ந்நெறி கேள் என்று உரை-புரிவான் – கம்.பால:24 25/4
என் உளது உலகினுக்கு இடுக்கண் யான் தந்த – கம்.பால:24 38/3
உன்னிய அரும் பெறல் உறுதி ஒன்று உளது
என் உணர்வு அனைய நீர் இனிது கேட்டிரால் – கம்.அயோ:1 12/3,4
வேண்டி எய்திட விழைவது ஒன்று உளது என விளம்பும் – கம்.அயோ:1 60/4
பேர்வு_இல் தொல் விதி பெற்று உளது என்றரோ – கம்.அயோ:2 28/2
பழி நின்று உயரும் எனவும் பாவம் உளது ஆம் எனவும் – கம்.அயோ:4 43/2
முன் நாள் ஒரு மா முனிவன் மொழியும் சாபம் உளது என்று – கம்.அயோ:4 72/3
மண் செய்த பாவம் உளது என்பார் மா மலர் மேல் – கம்.அயோ:4 101/1
என் சொல் கடந்தால் உனக்கு யாது உளது ஈனம் என்றான் – கம்.அயோ:4 136/3
ஒட்டி படர்ந்த தண்டகம் இ உலகத்து உளது அன்றோ உணர்வை – கம்.அயோ:6 32/3
கான் உள புனல் ஆட கங்கையும் உளது அன்றோ – கம்.அயோ:8 27/3
உத்தம அடி நாயேன் ஓதுவது உளது என்றான் – கம்.அயோ:8 35/4
துன்பு உளது எனின் அன்றோ சுகம் உளது அது அன்றி – கம்.அயோ:8 41/1
துன்பு உளது எனின் அன்றோ சுகம் உளது அது அன்றி – கம்.அயோ:8 41/1
பின்பு உளது இடை மன்னும் பிரிவு உளது என உன்னேல் – கம்.அயோ:8 41/2
பின்பு உளது இடை மன்னும் பிரிவு உளது என உன்னேல் – கம்.அயோ:8 41/2
முன்பு உளெம் ஒரு நால்வேம் முடிவு உளது என உன்னா – கம்.அயோ:8 41/3
ஈரமும் உளது இல் என்று அறிவு அரும் இளவேனில் – கம்.அயோ:9 1/2
கொய் குல மலர் மார்ப கூறுவது உளது என்றான் – கம்.அயோ:9 29/4
சென்று கேட்பது ஓர் தீங்கு உளது ஆம் எனா – கம்.அயோ:11 27/3
கண்மையும் உளது என கருதல் ஆகுமோ – கம்.அயோ:14 69/4
ஒன்று உளது உரை இனம் உணர கேட்டியால் – கம்.அயோ:14 120/4
கூறுவது உளது என கூறல் மேயினான் – கம்.அயோ:14 123/4
துன்னுதல் இடை உளது என நனி துணிவான் – கம்.ஆரண்:2 32/2
போத உளது எம்முழை ஓர் புண்ணியம் அது அன்றோ – கம்.ஆரண்:6 31/2
உரை உளது நுமக்கு உறுதி உணர்வு உளதேல் என்று உரைப்பாள் – கம்.ஆரண்:6 116/4
மீளி மொய்ம்பினரும் சேனை மேல்வந்தது உளது என்று உன்னா – கம்.ஆரண்:7 58/4
கறங்கு போன்று உளது ஆயினும் பிண பெரும் காட்டில் – கம்.ஆரண்:8 16/3
மூளும் உளது ஆய பழி என்-வயின் முடித்தோர் – கம்.ஆரண்:10 60/1
வாளும் உளது ஓத விடம் உண்டவன் வழங்கும் – கம்.ஆரண்:10 60/3
எ துயர் உனக்கு உளது இனி பழி சுமக்க – கம்.ஆரண்:10 61/3
ஆன்றும் உளது ஆம் நெடிது ஆசை கனற்ற நின்றாய்க்கு – கம்.ஆரண்:10 151/2
அறத்து உளது ஒக்கும் அன்றே அமர்த்தலை வென்று கொண்டு உன் – கம்.ஆரண்:11 36/3
உன்னை ஈன்ற எற்கு உறு பதம் உளது என உரைத்தான் – கம்.கிட்:3 78/3
மிக்கது ஓர் பொருள் உளது என வேறு கண்டிலமால் – கம்.கிட்:4 5/2
உழையரின் உணர்த்துவது உளது என்று உன்னியோ – கம்.கிட்:6 3/1
ஒன்று உளது அதனை நீ உணர்ந்து கேள் எனா – கம்.கிட்:6 28/4
ஊடு போதல் உற்றதனை ஒத்து உயர்ந்து உளது உதிரம் – கம்.கிட்:7 74/4
ஓவிய உருவ நாயேன் உளது ஒன்று பெறுவது உன்-பால் – கம்.கிட்:7 132/1
மேல் நிரைத்து உளது என முழக்கம் மிக்கதே – கம்.கிட்:10 6/4
வந்து அடுத்து உளது இனி வருத்தம் நீங்குவாய் – கம்.கிட்:10 101/2
நினை ஒரு மாற்றம் இன்னே நிகழ்த்துவது உளது நின்-பால் – கம்.கிட்:11 68/2
அன்றியும் ஒன்று உளது ஐய யான் இனி – கம்.கிட்:11 114/1
ஆவது ஆகுவது அரியது ஒன்று உளது எனல் ஆமே – கம்.கிட்:12 38/2
வழி உளது ஆம் எனும் உணர்வு மாற்றினார் – கம்.கிட்:14 26/2
மெய் உளது மேல் உலகம் ஏறும் நெறி காணேன் – கம்.கிட்:14 63/2
உரை செயும் பொருள் உளது என உணர்த்தினான் – கம்.கிட்:16 6/3
விலங்கவும் உளது அன்று என்று விண்ணவர் வியந்து நோக்க – கம்.சுந்:1 15/2
உருகுகின்றது போன்று உளது உலகு சூழ் உவரி – கம்.சுந்:2 15/4
உளைய உள்ள போர் இவனொடும் உளது என உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 139/4
உலக்கும் இங்கு இவள் கணவனும் அழிவும் இ வியன் நகர்க்கு உளது என்றான் – கம்.சுந்:2 200/4
ஐயுறல் உளது அடையாளம் ஆரியன் – கம்.சுந்:4 25/1
மல்லல் ஏற்றின் உளது என்றால் மத்த யானை வருந்தாதோ – கம்.சுந்:4 58/4
வெள்ளம் எழுபது உளது அன்றோ வீரன் சேனை இ வேலை – கம்.சுந்:4 115/1
உள்ள துணையும் உளது ஆவது அறிந்த பின்னும் உளது ஆமோ – கம்.சுந்:4 115/4
உள்ள துணையும் உளது ஆவது அறிந்த பின்னும் உளது ஆமோ – கம்.சுந்:4 115/4
அன்ன சாவம் உளது என ஆண்மையான் – கம்.சுந்:5 22/1
மீட்டும் இனி எண்ணும் வினை வேறும் உளது_அன்றால் – கம்.சுந்:6 5/1
விண்ணினும் ஓர் சோலை உளது ஆம் என விதித்தான் – கம்.சுந்:6 20/4
பத இயல் அறிவு பயத்தால் அதின் நல பயன் உளது உண்டோ – கம்.சுந்:7 21/2
இன்றே என்னின் இன்றே ஆம் உளது என்று உரைக்கின் உளதே ஆம் – கம்.யுத்1:0 1/3
ஒன்று உளது உணர்த்துவது ஒருங்கு கேள் எனா – கம்.யுத்1:2 15/3
தவ்வின பணி உளது ஆகத்தான்-கொலோ – கம்.யுத்1:2 30/3
உரை உளது உணர்த்துவது உணர்ந்து கோடியேல் – கம்.யுத்1:3 57/1
கரை உளது யாவரும் கற்கும் கல்வியின் – கம்.யுத்1:3 57/3
பிரை உளது என்பது மைந்தன் பேசுவான் – கம்.யுத்1:3 57/4
ஊறி என்னுளே உதித்தது குறிப்பு இனி உணர்குவது உளது அன்றால் – கம்.யுத்1:3 80/2
குறி நனி உளது என உலகம் கொள்ளுமோ – கம்.யுத்1:4 70/4
நகை புலத்ததாம் அன்றே நல் தாயம் உளது ஆய பற்றால் மிக்க – கம்.யுத்1:4 101/2
மால் கடற்கு இறைவன் பூண்ட மாலை போன்று உளது இ மூதூர் – கம்.யுத்1:10 14/4
சென்று உளது உணர ஒன்று செப்பினை திரிதி என்றான் – கம்.யுத்1:14 10/2
ஒன்று உளது உணர்த்துவது உணர்ந்து கோடியேல் – கம்.யுத்2:16 82/2
உய் திறம் அன்று எனின் உளது வேறும் ஓர் – கம்.யுத்2:16 83/3
இன்னம் ஒன்று உரை உளது என்ன கூறினான் – கம்.யுத்2:16 89/4
துறக்கம் என்பதின் பெரியது ஒன்று உளது என சொல்லேம் – கம்.யுத்2:16 219/4
தண்டு கைத்தலத்து உளது எனின் உளதன்று தானை என்று அது சாய – கம்.யுத்2:16 331/1
ஓர் ஏறு சிவற்கு உளது ஒப்பு உளவாம் – கம்.யுத்2:18 17/1
போர்-மேல் திசை நெடு வாயிலின் உளது ஆம் என போனான் – கம்.யுத்2:18 176/4
எண்ணியது உணர்த்துவது உளது ஒன்று எம்பிரான் – கம்.யுத்2:19 29/1
இடை உளது எம்-பால் நல்கி பின் நிரை நிற்றிர் ஈண்டு இ – கம்.யுத்3:22 20/3
சரத்தின் வேறு இனி பவித்திரம் உளது என தகுமோ – கம்.யுத்3:22 109/4
முன்பு என்றும் உளது என்றாலும் முழுவதும் தெரிந்தவாற்றால் – கம்.யுத்3:24 4/3
பின்பு உளது இ கடல் என்ன பெயர்ந்ததன்-பின் யோசனைகள் பேச நின்ற – கம்.யுத்3:24 24/1
தன் பெருமை ஓர் இரண்டாயிரம் உளது யோசனை அது பின் தவிர போனால் – கம்.யுத்3:24 24/3
நொடிகுவது உளது என நுவல்வதாயினான் – கம்.யுத்3:24 81/4
உளது நான் உணர்த்தல்-பாலது உணர்ந்தனை கோடல் உண்டேல் – கம்.யுத்3:26 11/1
உற்றனர் உறுதலோடும் உணர்த்துவது உளது என்று உன்னா – கம்.யுத்3:26 73/3
கூறுவது உளது துன்பம் கோளுற குலுங்கி உள்ளம் – கம்.யுத்3:26 87/2
எ அம்பு இனி உலகத்து உளது என்னும்படி எய்தான் – கம்.யுத்3:27 104/2
அறத்தாறு அழிவு உளது ஆம் என அறிவும் தொடர்ந்து அணுகா – கம்.யுத்3:27 141/1
எய் வித்தகம் உளது அன்னது பிழையாது என இசையா – கம்.யுத்3:27 161/2
ஊர் உளது ஒருவன் நின்றாய் நீ உளை உறைய நின்னோடு – கம்.யுத்3:27 165/3
இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின் – கம்.யுத்3:28 19/3
தேர் உளது எனின் இவன் வலி தொலையான் எனும் அது தெரிவுற உணர் உறுவான் – கம்.யுத்3:28 27/1
ஒத்த வெள்ளம் ஓர் ஆயிரம் உளது என உரைத்தார் – கம்.யுத்3:30 30/3
இ கொடும் படை எங்கு உளது இயம்புதி என்றான் – கம்.யுத்3:31 31/1
கேடு உளது ஆகும் என்றான் அவன் அது கேட்பதானான் – கம்.யுத்3:31 67/4
இரக்கம் உளது ஆகின் அது நல் அறம் எழுந்து வளர்கின்றது இனி நீர் – கம்.யுத்3:31 152/2
மோக மா படை ஒன்று உளது அயன் முதல் வகுத்தது – கம்.யுத்4:32 23/1
ஏது உளது இறந்திலாதது இலங்கையுள் இருந்த சேனை – கம்.யுத்4:35 1/3
பூண்டு உளது தாரகை மணி பொரு இல் கோவை – கம்.யுத்4:36 9/3
அ பகல் இயற்றி உளது ஆயிரம் அருக்கர்க்கு – கம்.யுத்4:36 19/2
பாடு உளது அன்றி தெவ்வர் படைக்கலம் பட்டு என் செய்யும் – கம்.யுத்4:37 211/4
நின் அலாது இல்லை நின்னின் வேறு உளது இலை நெடியோய் – கம்.யுத்4:40 86/4
பகுதி என்று உளது யாதினும் பழையது பயந்த – கம்.யுத்4:40 87/1
அரணம் என்று உளது உன்னை வந்து அறிவு காணாமல் – கம்.யுத்4:40 93/1
தோடு அணைந்த தார் மவுலியாய் சொல்வது ஒன்று உளது உன் – கம்.யுத்4:41 7/2
ஒன்றுதான் உளது உன் அடியேன் சொலால் – கம்.யுத்4:41 84/1

மேல்


உளது-கொல் (1)

தேற்றா ஈகையும் உளது-கொல்
போற்றார் அம்ம பெரியோர் தம் கடனே – புறம் 140/9,10

மேல்


உளது-அரோ (1)

சரம் அலால் பிறிது வேறு உளது-அரோ தருமமே – கம்.கிட்:7 128/4

மேல்


உளது_அன்றால் (1)

மீட்டும் இனி எண்ணும் வினை வேறும் உளது_அன்றால்
ஓட்டி இ அரக்கரை உலைத்து என் வலி எல்லாம் – கம்.சுந்:6 5/1,2

மேல்


உளதும் (1)

கைகள் தலைபுக்கன கருத்து உளதும் எல்லாம் – கம்.பால:22 34/3

மேல்


உளதே (7)

இஞ்சி வான் ஓங்கி இமையவர் உலகம் காணிய எழுந்தது ஒத்து உளதே – கம்.பால:3 9/4
சால்பு உடை உயர்வின் சக்கரம் நடத்தும் தன்மையின் தலைவர் ஒத்து உளதே – கம்.பால:3 10/4
தேவர் கைதொழும் சித்திரகூடம் என்று உளதே – கம்.அயோ:9 33/4
இன்றே என்னின் இன்றே ஆம் உளது என்று உரைக்கின் உளதே ஆம் – கம்.யுத்1:0 1/3
வசை மற்று இனி உளதே எனது உயிர் போல் வரும் மகனை – கம்.யுத்2:15 171/2
வலி என்பதும் உளதே அது நின் பாலது மறவோய் – கம்.யுத்2:15 181/1
தேரும் உளதே இது அலால் உலகு செய்தோய் – கம்.யுத்4:36 22/4

மேல்


உளதேல் (4)

உரை உளது நுமக்கு உறுதி உணர்வு உளதேல் என்று உரைப்பாள் – கம்.ஆரண்:6 116/4
அற பால் உளதேல் அவன் முன்னவன் ஆய் – கம்.ஆரண்:14 76/1
ஒல்லை உளதேல் இயம்புதியால் என்று உரைத்தான் – கம்.யுத்1:3 168/4
வீடணன் அமலனை விறல் கெழு போர் விடலையை இனி இடை விடல் உளதேல்
சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ – கம்.யுத்3:28 21/1,2

மேல்


உளதோ (19)

மெய் யாண்டு உளதோ இ உலகத்தானே – அகம் 286/17
புறத்தும் உளதோ என மனத்தொடு புகன்றான் – கம்.பால:22 31/4
நன்றோ பழுது உளதோ நடு உரை நீ நயம் என்ன – கம்.பால:24 6/2
ஆண் நாயகனே இனி நாடு ஆள்வான் இடையூறு உளதோ
மாணா உரையாள் தானே தரும் மா மழையே அனையான் – கம்.அயோ:4 39/2,3
சீலம் அன்றியும் செய் தவம் வேறும் ஒன்று உளதோ – கம்.அயோ:9 44/4
மெய் வினை தவமே அன்றி மேலும் ஒன்று உளதோ கீழோர் – கம்.அயோ:13 61/2
கூட்டம்தான் புறத்து உளதோ குறித்த பொருள் உணர்ந்திலனால் – கம்.ஆரண்:6 113/2
ஐது ஆதலினோ அயல் ஒன்று உளதோ
நொய்தாய் வர வேகமும் நொய்திலனால் – கம்.ஆரண்:14 62/2,3
தாரம் வௌவினன் என்ற சொல் தரிக்குமாறு உளதோ – கம்.கிட்:3 71/4
உடல் கண்டோம் இனி முடிவு உள காணுமாறு உளதோ
மடல் கொண்டு ஓங்கிய அலங்கலாய் மண்ணிடை மாக்கள் – கம்.கிட்:12 35/2,3
உனக்கு மானிடர் வலியர் ஆம் தகைமையும் உளதோ – கம்.யுத்1:2 103/4
பேரை சொல்லுவது அல்லது பிறிதும் ஒன்று உளதோ – கம்.யுத்1:3 29/4
ஓதி கேட்பது பரம்பொருள் இன்னம் ஒன்று உளதோ – கம்.யுத்1:3 30/4
நாளினும் உளதோ என்னா அண்டங்கள் நடுங்க நக்கான் – கம்.யுத்1:3 146/4
அண்ணல் கேள் இவர்க்கு உவமையும் அளவும் ஒன்று உளதோ
விண்ணின் மீனினை குணிப்பினும் வேலையுள் மீனை – கம்.யுத்1:11 34/1,2
உறங்கினை என்பது அல்லால் உற்றது ஒன்று உளதோ என் நீ – கம்.யுத்2:16 143/3
வேர்த்தான் இது விலக்கும் தரம் உளதோ முதல் வீரா – கம்.யுத்3:27 156/2
எடுப்பது பட பொருவது அன்றி இவர் செய்வது ஒரு நன்றி உளதோ – கம்.யுத்3:31 138/4
வென்றதும் எங்களை-போலும் யாம் விளிவதும் உளதோ
இன்று காட்டுதும் எய்து-மின் எய்து-மின் என்னா – கம்.யுத்4:37 115/2,3

மேல்


உளப்பட (6)

பழுவும் பாந்தளும் உளப்பட பிறவும் – குறி 259
சால்பும் செம்மையும் உளப்பட பிறவும் – பதி 74/19
பிணிமுகம் உளப்பட பிறவும் ஏந்தி – பரி 8/101
நிலை துறை கடவுட்கு உளப்பட ஓச்சி – அகம் 156/15
மாவும் மருளும் உளப்பட வாழ்நர்க்கு – புறம் 28/3
வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் – புறம் 71/14

மேல்


உளம் (29)

உளம் மிசை தவிர்த்த முளவு_மான் ஏற்றையொடு – நற் 285/4
விருப்பு ஒன்றுபட்டவர் உளம் நிறை உடைத்து என – பரி 6/21
பாய் குருதி சோர பகை இன்று உளம் சோர – பரி 12/70
உளம் என்னா நுந்தை மாட்டு எவ்வம் உழப்பார் – கலி 80/12
உன்னம் கொள்கையொடு உளம் கரந்து உறையும் – அகம் 65/1
எமியம் ஆக துனி உளம் கூர – அகம் 163/3
மையல் வேழம் மெய் உளம் போக – அகம் 388/23
வளன் வலி-உறுக்கும் உளம் இலாளரோடு – புறம் 190/4
தாள் உளம் தபுத்த வாள் மிகு தானை – புறம் 205/5
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப – புறம் 229/16
எஃகு உளம் கழிய இரு நில மருங்கின் – புறம் 282/1
மாறு செறு நெடு வேல் மார்பு உளம் போக – புறம் 285/11
சார்ந்து ஆர் அகலம் உளம் கழிந்தன்றே – புறம் 308/7
உளம் கழி சுடர் படை ஏந்தி நம் பெரு விறல் – புறம் 308/8
ஊனம் இல் விலையின் ஆரம் உளம் குளிர்ந்து உதவுவாரும் – கம்.பால:18 8/4
ஆர் உளர் எனின் உளம் அருளுவாய் என்றான் – கம்.அயோ:4 152/4
பொன் உந்திய நதி கண்டு உளம் மகிழ்தந்தனர் போனார் – கம்.அயோ:7 7/4
திருத்தினென் கொணர்ந்தேன் என்-கொல் திரு உளம் என்ன வீரன் – கம்.அயோ:8 13/3
திரு உளம் எனின் மற்று என் சேனையும் உடனே கொண்டு – கம்.அயோ:8 39/1
உயா உற திரு உளம் உருக புல்லினான் – கம்.அயோ:14 53/2
கண்டு உளம் கதிர் குறைந்திட நெடும் கடல் சுலாம் – கம்.ஆரண்:1 7/3
உளம் கோடற்கு அன்பு இழைத்தாள் உளள் ஒருத்தி என்னுதியேல் நிருதரோடும் – கம்.ஆரண்:6 132/1
பொழிதர சிலர் உளம் பொருமி விம்முவார் – கம்.ஆரண்:10 40/4
என் என்று நினைத்தது இழைத்து உளம் நம் – கம்.ஆரண்:11 53/1
ஒளித்தவன் உயிர் கள்ளை உண்டு உளம்
களித்த வாலியும் கடிதின் எய்தினான் – கம்.கிட்:3 59/1,2
திங்கள் ஒன்று இருப்பென் இன்னே திரு உளம் தீர்ந்த பின்னை – கம்.சுந்:14 45/3
ஓம் நமோ நாராயணாய என்று உரைத்து உளம் உருகி – கம்.யுத்1:3 23/1
உளம் கிளர் பெரு வலி உலைவு இல் மாதலி – கம்.யுத்4:37 158/3
பருகும் ஆர் அமிழ்து ஒத்து உளம் களித்தனன் பரிவால் – கம்.யுத்4:41 38/4

மேல்


உளம்-கொடு (1)

பேணாத உளம்-கொடு பேணினளால் – கம்.ஆரண்:11 47/2

மேல்


உளம்தான் (1)

உளம்தான் நினையாத-முன் உய்த்து உகவா – கம்.யுத்3:20 78/1

மேல்


உளம்புநர் (1)

இலங்கு ஒளி மருப்பின் கைம்_மா உளம்புநர்
புலம் கடி கவணையின் பூ சினை உதிர்க்கும் – கலி 23/1,2

மேல்


உளம்பும் (2)

ஆன் நுளம்பு உலம்பு-தொறு உளம்பும்
நா நவில் கொடு மணி நல்கூர் குரலே – குறு 86/5,6
குறுநரி உளம்பும் கூர் இருள் நெடு விளி – அகம் 94/8

மேல்


உளமே (2)

நாம் தம் உண்மையின் உளமே அதனால் – நற் 226/4
யாமும் பாரியும் உளமே
குன்றும் உண்டு நீர் பாடினிர் செலினே – புறம் 110/5,6

மேல்


உளமோ (1)

பூணாது ஒழிவான் எனின் யாம் உளமோ பொன்றேல் என்றான் – கம்.அயோ:4 39/4

மேல்


உளர் (105)

வேய்வை போகிய விரல் உளர் நரம்பின் – பொரு 17
உளர் இயல் ஐம்பால் உமட்டியர் ஈன்ற – சிறு 60
தாது உளர் கானல் தவ்வென்றன்றே – நற் 319/2
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/2
உள்ளது சிதைப்போர் உளர் எனப்படாஅர் – குறு 283/1
சாந்து உளர் நறும் கதுப்பு எண்ணெய் நீவி – குறு 312/6
நரம்பு உளர் முரற்கை போல – ஐங் 402/3
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம் – பரி 21/63
கோடு உளர் குரல் பொலி ஒலி துயல் இரும் கூந்தல் – பரி 22/46
குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/8
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/12
அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/16
ஈர்த்து உய்ப்ப கண்டார் உளர்
ஈர்த்தது உரை சால் சிறப்பின் நின் நீர் உள்ளம் வாங்க – கலி 98/26,27
ஊர்பு எழு கிளர்பு உளர் புயல் மங்குலின் நறை பொங்க – கலி 105/25
யார் இவன் என்னை விலக்குவான் நீர் உளர்
பூ தாமரை போது தந்த விரவு தார் – கலி 112/1,2
சாந்து உளர் கூழை முடியா நிலம் தாழ்ந்த – கலி 115/13
சாந்து உளர் வணர் குரல் வாரி வகை வகுத்து – அகம் 117/10
தாமும் பிறரும் உளர் போல் சேறல் – அகம் 336/15
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் – புறம் 61/14
சாந்தனால் வேள்வி முற்றின் தனையர்கள் உளர் ஆம் என்றான் – கம்.பால:5 31/4
எந்தனின் உய்ந்தவர் யார் உளர் என்றான் – கம்.பால:8 13/4
யார் உளர் அறிபவர் இவற்கு தோன்றிய – கம்.பால:13 15/3
பண் உளர் பவள தொண்டை பங்கயம் பூத்தது அன்ன – கம்.பால:18 7/1
வண்டு உளர் கோதை மாதர் மைந்தர்-தம் வயிர திண் தோள் – கம்.பால:18 9/3
அம் கணனுக்கு உரியார் உளர் ஆவார் – கம்.பால:23 96/2
பெண்கள் இனி பிறர் யார் உளர் என்றார் – கம்.பால:23 96/3
பேதை உன் துணை யார் உளர் பழிபட பிறந்தார் – கம்.அயோ:2 81/4
வண்டு உளர் தாரவன் வாய்மை கேட்ட மங்கை – கம்.அயோ:3 10/1
என்னே மன்னா யார் உளர் வாய்மைக்கு இனி என்றாள் – கம்.அயோ:3 34/4
ஆர் உளர் எனின் உளம் அருளுவாய் என்றான் – கம்.அயோ:4 152/4
ஐ_இருபத்தோடு ஐந்து ஆயிரர் உளர் ஆணை – கம்.அயோ:8 29/1
ஒருவலென் ஒருபோதும் உறைகுவென் உளர் ஆனார் – கம்.அயோ:8 39/2
அன்பு உள இனி நாம் ஓர் ஐவர்கள் உளர் ஆனோம் – கம்.அயோ:8 41/4
இங்கு உள கிளை காவற்கு யார் உளர் இசையாய் நீ – கம்.அயோ:8 43/2
காத்தவர் உளர் எனின் காட்டி காண்டிரால் – கம்.அயோ:12 16/4
தோன்றல்கள் யார் உளர் நின்னின் தோன்றினார் – கம்.அயோ:12 19/4
ஓயாத மலர் அயனே முதல் ஆக உளர் ஆகி – கம்.ஆரண்:1 52/1
ஐயத்தால் சிறிது ஐயம் தவிர்ந்தாரும் உளர் ஐயா – கம்.ஆரண்:1 58/4
அரக்கர் என்று உளர் சிலர் அறத்தின் நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 12/2
எந்தை மற்று யார் உளர் இடுக்கண் நீக்குவார் – கம்.ஆரண்:3 15/3
உன்னின் யார் உளர் உன் அருள் எய்திய – கம்.ஆரண்:3 30/3
என்னின் யார் உளர் இல் பிறந்தார் என்றான் – கம்.ஆரண்:3 30/4
யான் காப்பென் அல்லால் அ இராவணனார் உளர் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 118/4
செப்புறற்கு உரியவர் தெவ்வர் யார் உளர்
மு புறத்து உலகமும் அடங்க மூடிய – கம்.ஆரண்:10 29/1,2
விடுத்து இதன் பின் நின்றார்கள் பலர் உளர் எனினும் வில்லால் – கம்.ஆரண்:11 65/2
திண்மையார் உளர் என செப்பல்-பாலரோ – கம்.ஆரண்:12 5/2
சொல் இட்டு அவன் தோள் வலி யார் உளர் சொல்ல வல்லார் – கம்.ஆரண்:13 29/4
வெற்றியர் உளர் எனின் மின்னின் நுண் இடை – கம்.ஆரண்:13 54/1
யாளி போல்பவர் பலர் உளர் பொருதனர் இளையோய் – கம்.ஆரண்:13 90/4
வண்டு உளர் கோதை சீதை வாள் முகம் பொலிய வானில் – கம்.ஆரண்:14 6/1
வண்டு உளர் நறு மத மழையும் மண்டலால் – கம்.கிட்:1 12/2
தேவரும் உளர் தீமை திருத்தினார் – கம்.கிட்:7 120/4
பகை நேர்வார் உளர் ஆன பண்பினால் – கம்.கிட்:8 15/2
ஆறுவாய் நீ அலால் மற்று ஆர் உளர் அயர்ந்தான் அல்லன் – கம்.கிட்:11 54/2
ஆயிரம் மைந்தர் வந்தார் உளர் என பொலிந்தது அ ஊர் – கம்.கிட்:11 99/4
அரு வினையின் பெரும் பகைஞர் ஆண்டு உளர் ஈண்டு இருந்தும் அடி வணங்கல்-பாலார் – கம்.கிட்:13 27/4
படை உளர் ஆயினார் பாரில் யார் எனா – கம்.கிட்:16 24/2
தீயோர் உளர் ஆகிய-கால் அவர் தீமை தீர்ப்பான் – கம்.சுந்:1 40/3
ஆடுவார்கள் மற்று அவரினும் பலர் உளர் அமைதி – கம்.சுந்:2 23/2
எ அமரர் எ அவுணர் ஏவர் உளர் என்னே – கம்.சுந்:2 70/1
இ நிலையானுடன் துயில்வார் உளர்_அல்லர் இவன் நிலையும் – கம்.சுந்:2 222/2
எங்கு உளர் குலத்தில் வந்து இல்லின் மாண்பு உடை – கம்.சுந்:3 68/3
அழகினுக்கு இனி யார் உளர் ஆவரே – கம்.சுந்:3 105/4
அன்றினர் பலர் உளர் ஐயன் கை உள – கம்.சுந்:9 44/3
அறம் திறம்பினர் ஆர் உளர் ஆயினார் – கம்.சுந்:12 91/4
போத நீதியர் ஆர் உளர் போயினார் – கம்.சுந்:12 95/2
மறந்துளார் உளர் ஆகிலர் வாய்மையால் – கம்.சுந்:12 100/4
மாதரை கொலை செய்தார்கள் உளர் என வரினும் வந்த – கம்.சுந்:12 108/3
தடித்தது மேனி என்னே யார் உளர் தன்மை தேர்வார் – கம்.சுந்:14 48/4
அனையவர் திறத்து உளர் யாவர் ஆற்றினார் – கம்.யுத்1:2 71/4
கொல்லும் மாற்றலர் உளர் என கோடலும் கொண்டாய் – கம்.யுத்1:2 104/4
மானுடன் வலி நீ அலாது யார் உளர் மதித்தார் – கம்.யுத்1:2 109/4
பித்தரும் உளர் சிலர் வீடு பெற்றிலார் – கம்.யுத்1:3 61/4
எத்தனை உளர் தெரிந்து எண்ண ஏய்ந்தவர் – கம்.யுத்1:4 85/1
வண்டு உளர் அலங்கலாய் வஞ்சர் வாள் முகம் – கம்.யுத்1:4 87/1
சேனை காவலர் ஓர் ஐவர் உளர் பண்டு தேவர் – கம்.யுத்1:5 63/1
இன்னம் ஆர் உளர் வீரர் மற்று இவன் சுட எரிந்த – கம்.யுத்1:5 65/3
கார்த்தவீரியனை நேர்வார் உளர் என கருதல் ஆற்றேன் – கம்.யுத்2:16 25/2
இருவரும் நிற்க மற்று அங்கு யார் உளர் அவரை எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 158/3
சேகு அற தெளிந்தோர் நின்னில் யார் உளர் வருத்தம் செய்யாது – கம்.யுத்2:16 161/3
மற்றும் வீரர்கள் உளர் எனற்கு எளிது-அரோ மறத்தொழில் இவன் மாடு – கம்.யுத்2:16 334/1
உன் சிறை விடுக்கல்-பாலார் யார் உளர் உலகத்து உள்ளார் – கம்.யுத்2:17 38/4
உன் போல்பவர் யார் உளர் என்று உரையா – கம்.யுத்2:18 68/4
கோடிக்கு அதிகத்தினும் மேல் உளர் குத்தால் – கம்.யுத்2:18 251/2
வில் எடுக்க உரியார்கள் வெய்ய சில வீரர் இங்கும் உளர் மெல்லியோய் – கம்.யுத்2:19 74/1
எரி கணை படலம் மூட இலர் உளர் என்னும் தன்மை – கம்.யுத்2:19 104/3
இ நரன்-தன்னோடு ஒப்பார் யார் உளர் ஒருவர் என்றான் – கம்.யுத்2:19 120/4
பேதையும் அன்றி அ ஊர் யார் உளர் துயில் பெறாதார் – கம்.யுத்2:19 275/4
தஞ்சு என ஆர் உளர் ஆண்மை தகைந்தார் – கம்.யுத்3:20 8/4
இருள் நிற வஞ்சகர் எங்கு உளர் எந்தாய் – கம்.யுத்3:20 10/3
ஒட்டிய போரினில் ஆர் உளர் ஓடார் – கம்.யுத்3:20 15/2
அங்கதர் அனந்த கோடி உளர் எனும் அனுமன் என்பாற்கு – கம்.யுத்3:22 30/1
என்னை போல்பவர் ஆர் உளர் ஒருவர் என்று இசைத்தான் – கம்.யுத்3:22 190/4
ஆய்ந்தவை உள்ள போதே அவர் உளர் அறமும் உண்டால் – கம்.யுத்3:23 26/4
துணைவர்கள் துஞ்சல் இல்லார் உளர் எனின் துருவி தேடி – கம்.யுத்3:24 9/2
பாரினில் கிழிய வீசின் ஆர் உளர் பிழைக்கல்-பாலார் – கம்.யுத்3:26 4/2
சிறுவனும் நீயும் அல்லால் யார் உளர் ஒருவர் தீர்ந்தார் – கம்.யுத்3:26 8/3
ஆர் உளர் அரக்கர் நிற்பார் அரசு வீற்றிருக்க ஐயா – கம்.யுத்3:27 165/4
எத்தனை உளர் என்றாலும் யான் சிலை எடுத்த-போது – கம்.யுத்3:31 58/2
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார் – கம்.யுத்3:31 152/1
தேர்-மேல் உளர் மாவொடு செம் தறுகண் – கம்.யுத்3:31 212/1
கார்-மேல் உளர் மா கடல்-மேல் உளர் இ – கம்.யுத்3:31 212/2
கார்-மேல் உளர் மா கடல்-மேல் உளர் இ – கம்.யுத்3:31 212/2
பார்-மேல் உளர் உம்பர் பரந்து உளரால் – கம்.யுத்3:31 212/3
ஆணவம் துணை யார் உளர் ஆவரோ – கம்.யுத்4:37 38/4

மேல்


உளர்-கொல் (6)

கேட்போர் உளர்-கொல் இல்லை-கொல் போற்று என – நற் 50/6
யானே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் – நற் 104/8
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை – நற் 225/6
பிறரும் கேட்குநர் உளர்-கொல் உறை சிறந்து – குறு 86/3
யாண்டு உளர்-கொல் என கலிழ்வோள் எய்தி – அகம் 47/14
யாமே அன்றியும் உளர்-கொல் பானாள் – அகம் 202/9

மேல்


உளர்-கொல்லோ (2)

யாண்டு உளர்-கொல்லோ வேண்டு வினை முடிநர் – குறு 195/3
யாண்டு உளர்-கொல்லோ தோழி ஈண்டு இவர் – குறு 285/3

மேல்


உளர்-கொலாம் (2)

அம்பரத்து இன்னமும் உளர்-கொலாம் ஐயா – கம்.அயோ:11 52/4
வேறும் எய்துவார் உளர்-கொலாம் எனா – கம்.கிட்:15 11/1

மேல்


உளர்-கொலோ (3)

மன்னவர் உளர்-கொலோ மதி கெட்டார் என்பார் – கம்.பால:13 8/2
அ வழி உலகினும் உளர்-கொலோ ஐயா – கம்.அயோ:11 50/4
ஆயிர கோடி தூதர் உளர்-கொலோ நமனுக்கு அம்மா – கம்.சுந்:10 26/4

மேல்


உளர்-மன்னோ (2)

பெண்டிர் உளர்-மன்னோ ஈங்கு – கலி 90/3
பெண்டிர் உளர்-மன்னோ கூறு – கலி 94/16

மேல்


உளர்-வயின் (1)

ஒருதிறம் வாடை உளர்-வயின் பூ கொடி நுடங்க – பரி 17/16

மேல்


உளர்_அல்லர் (1)

இ நிலையானுடன் துயில்வார் உளர்_அல்லர் இவன் நிலையும் – கம்.சுந்:2 222/2

மேல்


உளர்தரு (1)

உளர்தரு தண் வளி உறு-தொறும் நிலவு என – அகம் 344/2

மேல்


உளர்தீயே (1)

கை புனை வல் வில் ஞாண் உளர்தீயே
இவட்கே செய்வு-உறு மண்டிலம் மையாப்பது போல் – கலி 7/6,7

மேல்


உளர்ந்த (1)

குறி பெற்றார் குரல் கூந்தல் கோடு உளர்ந்த துகளினை – கலி 72/20

மேல்


உளர்ந்து (2)

ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து
காமரு தும்பி காமரம் செப்பும் – சிறு 76,77
கூழை உளர்ந்து மோழைமை கூறவும் – அகம் 207/15

மேல்


உளர்நரும் (1)

நற உண் வண்டாய் நரம்பு உளர்நரும்
சிகை மயிலாய் தோகை விரித்து ஆடுநரும் – பரி 9/63,64

மேல்


உளர்ப்பு (2)

விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 198
ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா – குறி 109

மேல்


உளர்பு (2)

வளரா வாடை உளர்பு நனி தீண்டலின் – நற் 241/4
பொய் வல் பெண்டிர் பிரப்பு உளர்பு இரீஇ – அகம் 98/9

மேல்


உளர்வின் (1)

நெய்தல் நெடு நார் பிணித்து யாத்து கை உளர்வின்
யாழ் இசை கொண்ட இன வண்டு இமிர்ந்து ஆர்ப்ப – கலி 131/8,9

மேல்


உளர (5)

மென் மொழி மேவலர் இன் நரம்பு உளர
நோய் இன்று இயன்ற யாக்கையர் மாவின் – திரு 142,143
வீ பெய் கூந்தல் வீசு வளி உளர
ஏகுதி மடந்தை எல்லின்று பொழுதே – நற் 264/5,6
உளர ஒழிந்த தூவி குலவு மணல் – ஐங் 153/3
நறு_நுதால் என்-கொல் ஐம்_கூந்தல் உளர
சிறு முல்லை நாறியதற்கு குறு மறுகி – கலி 105/53,54
விரை வளர் கூந்தல் வரை வளி உளர
கலவ மஞ்ஞையின் காண்வர இயலி – புறம் 133/4,5

மேல்


உளராமேல் (1)

அறிந்து இடை அரக்கர் தொடர்வார்கள் உளராமேல்
முறிந்து உதிர நூறி என் மன சினம் முடிப்பேன் – கம்.சுந்:5 4/1,2

மேல்


உளராய் (1)

நாராயண நரர் என்று இவர் உளராய் நமக்கு எல்லாம் – கம்.யுத்3:27 140/1

மேல்


உளராயின (1)

வல்லே உளராயின மானுடரை – கம்.யுத்2:18 30/2

மேல்


உளரால் (3)

பொன்றாது ஒழியார் புகல்வார் உளரால்
ஒன்றாகிய உன் கிளையோரை எலாம் – கம்.ஆரண்:14 71/2,3
அத்தி ஒப்பு எனின் அன்னவை உணர்ந்தவர் உளரால்
வித்தகர்க்கு இனி உரைக்கலாம் உவமை வேறு யாதோ – கம்.கிட்:12 33/1,2
பார்-மேல் உளர் உம்பர் பரந்து உளரால்
போர்-மேலும் இராமர் புகுந்து அடர்வார் – கம்.யுத்3:31 212/3,4

மேல்


உளரி (3)

வார்-உறு வணர் கதுப்பு உளரி புறம் சேர்பு – குறு 82/1
நீல பைம் போது உளரி புதல – குறு 110/3
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து – அகம் 389/2

மேல்


உளரிய (4)

உறு வளி உளரிய அம் தளிர் மாஅத்து – குறு 278/1
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/49
நறும் கதுப்பு உளரிய நன்னர் அமையத்து – அகம் 39/22
உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/14

மேல்


உளரினள் (1)

ஒலியல் வார் மயிர் உளரினள் கொடிச்சி – அகம் 102/5

மேல்


உளரும் (4)

பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல – குறு 273/2
நீர் வார் கூந்தல் உளரும் துறைவ – ஐங் 186/2
அடும்பு அமர் எக்கர் அம் சிறை உளரும்
தடவு நிலை புன்னை தாது அணி பெரும் துறை – அகம் 320/9,10
உளரும் கூந்தல் நோக்கி களர – புறம் 260/4

மேல்


உளரே (11)

காடு காத்து உறையும் கானவர் உளரே
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் – மலை 279,280
இளையரும் மடவரும் உளரே
அலையா தாயரொடு நற்பாலோரே – குறு 246/7,8
இனைத்து என்போரும் உளரே அனைத்தும் – புறம் 30/7
சிறு வல் மள்ளரும் உளரே அதாஅன்று – புறம் 89/6
அந்தோ இனி வாய்மைக்கு ஆர் உளரே மற்று என்றான் – கம்.அயோ:14 58/4
மாரர் உளரே இருவர் ஓர் உலகில் வாழ்வார் – கம்.ஆரண்:10 55/1
வீரர் உளரே அவரின் வில் அதனின் வல்லார் – கம்.ஆரண்:10 55/2
கன்மத்தை ஞாலத்தவர் யார் உளரே கடப்பார் – கம்.சுந்:4 84/1
ஆமே பிறர் நின் அலது ஆர் உளரே – கம்.யுத்1:3 109/4
வித்தகர் உளரே அந்த தானவர் விரிந்த சேனை – கம்.யுத்1:3 132/2
ஒலி கடல் உலகத்து இல்லை ஊர் உளார் உளரே உள்ளார் – கம்.யுத்4:34 10/4

மேல்


உளரோ (29)

பெரு நன்று ஆற்றின் பேணாரும் உளரோ
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு – குறு 115/1,2
கெடுநரும் உளரோ நம் காதலோரே – குறு 130/5
நீ அலது உளரோ என் நெஞ்சு அமர்ந்தோரே – ஐங் 293/5
இனி யார் உளரோ நின் முன்னும் இல்லை – பதி 45/18
சேவடி தொழாரும் உளரோ அவற்றுள் – பரி 3/19
தருநரும் உளரோ இ உலகத்தான் என – அகம் 75/16
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என – புறம் 89/3
பொருநரும் உளரோ நீ களம் புகினே – புறம் 90/13
சுரவே புரிவார் உளரோ கதிரோன் – கம்.பால:23 3/2
ஒரு நாள் தரியாது ஒழிவார் உளரோ – கம்.பால:23 4/4
உயிர் கோள் உறுவார் உளரோ உரையாய் – கம்.பால:23 6/4
வருவார் உளரோ குல மன்னவரே – கம்.பால:23 8/4
உய்ந்தனன் அடியேன் என்னின் பிறந்தவர் உளரோ வாழி – கம்.அயோ:3 110/2
தீயோய் நின் போல் தீயார் உளரோ செயல் என் என்றான் – கம்.அயோ:4 45/4
பொலியாநின்றார் உன்னை போல்வார் உளரோ பொன்னே – கம்.அயோ:4 62/2
சலியா நிலையாய் என்றால் தடுப்பார் உளரோ என்றான் – கம்.அயோ:4 62/4
கூனீயும் அல்லால் கொடியார் பிறர் உளரோ
மேனீயும் இன்றி வெறு நீரே ஆயினார் – கம்.அயோ:4 99/3,4
வென்றவர் உளரோ மேலை விதியினை என்று விம்மி – கம்.அயோ:6 8/3
ஆதாரம் நினக்கு இனி யார் உளரோ – கம்.ஆரண்:13 9/4
வில்லாளனை வெல்லும் மிடுக்கு உளரோ – கம்.ஆரண்:13 12/4
சொல் உடையார் என் போல் இனி உளரோ தொல் வினையேன் – கம்.ஆரண்:13 99/1
மாண்டு போயினன் எருவைகட்கு அரசன் மற்று உளரோ
யாண்டை என் நிலை அறிவுறுப்பார்கள் இ பிறப்பில் – கம்.சுந்:3 13/1,2
மற்று உடையர்தாம் உளரோ வாள் அரக்கன் அன்றியே தவத்தின் வாய்த்தார் – கம்.யுத்1:4 99/4
நேர் நிற்பவர் உளரோ பிறர் நீ அல்லவர் இனி நின் – கம்.யுத்2:15 167/3
நின்று உன் நிலை தருவாய் எனின் நின் நேர் பிறர் உளரோ
இன்றும் உளை என்றும் உளை இலை ஓர் பகை என்றான் – கம்.யுத்2:15 182/3,4
பழி பட வாழ்கிற்பாரும் பார்த்திவர் உளரோ பாவம் – கம்.யுத்2:17 66/4
இவன் அல்லன் எனில் பிறர் யார் உளரோ – கம்.யுத்2:18 82/4
உம்பர் அன்றியே உணர்வு உடையார் பிறர் உளரோ
நம்பி நீயும் உன் தனிமையை அறிந்திலை நடந்தாய் – கம்.யுத்3:31 42/3,4
பாவகர் உளரோ கூற்றை அஞ்சினால் பழியும் உண்டோ – கம்.யுத்3:31 51/4

மேல்


உளவா (1)

அதிர தனி அதிர்கை கரி அளவு_அற்றன உளவா
எதிர்பட்டு அனல் பொழிய கிரி இடறி திசை எழு கார் – கம்.யுத்2:18 142/2,3

மேல்


உளவாக்கலும் (1)

உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும்
நிலைபெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்கலா – கம்.பால:0 1/1,2

மேல்


உளவாக (1)

இன் உண் நீர் உளவாக என இயம்பிடுக என்றான் – கம்.யுத்4:40 121/4

மேல்


உளவாகுதல் (1)

ஆறு ஆயிரம் உளவாகுதல் அழி செம்_புனல் அவை புக்கு – கம்.யுத்3:31 104/3

மேல்


உளவாம் (5)

மொய்த்து உளவாம் என முன்னும் பின்னரும் – கம்.சுந்:4 101/3
ஓர் ஏறு சிவற்கு உளது ஒப்பு உளவாம்
வார் ஏறு வய பரி ஆயிரம் வன் – கம்.யுத்2:18 17/1,2
கலை கண்ட கரும் கடல் கண்டு உளவாம்
நிலை கண்டன கண்டு ஒரு தாதை நெடும் – கம்.யுத்2:18 28/2,3
மானவன் வய பகழி வீசு வலை ஒத்தன வலைக்குள் உளவாம்
மீன குலம் ஒத்தன கடல் படை இனத்தொடும் விளிந்துறுதலால் – கம்.யுத்3:31 140/3,4
உள்ளவாறு உளவாம் என்று ஓர் உரை கணக்கு உரைத்துமேனும் – கம்.யுத்3:31 220/2

மேல்


உளவால் (4)

வல்லி மூன்று உளவால் கோல வயிற்றில் மற்று அவையும் மார – கம்.கிட்:13 42/2
சொன்ன குறி உண்டு அடையாள சொல்லும் உளவால் அவை தோகை – கம்.சுந்:4 59/3
உதிரத்தொடும் ஒழுகி கடல் நடு உற்றவும் உளவால் – கம்.யுத்2:18 142/4
உள் நின்று அலை நிருத கடல் உலறிட்டன உளவால் – கம்.யுத்2:18 143/4

மேல்


உளவும் (1)

சீத மதி மண்டலமும் ஏனை உளவும் திண் – கம்.யுத்4:36 7/3

மேல்


உளவே (7)

கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்பு-மார் உளவே
குறி கொண்டு மரம் கொட்டி நோக்கி – மலை 199,200
இறை படு நீழல் பிறவும்-மார் உளவே – நற் 172/10
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
வேலன் ஏத்தும் வெறியும் உளவே
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல – பரி 5/15,16
இவை பாராட்டிய பருவமும் உளவே இனியே – அகம் 26/11
நீரும் உளவே அவை ஒர் ஏழு நிமிர்கிற்கும் – கம்.யுத்4:36 22/1
பாரும் உளவே அதின் இரட்டி அவை பண்பின் – கம்.யுத்4:36 22/2

மேல்


உளவேனும் (1)

வெள்ள நெடு வாரி அற வீசி உளவேனும்
கிள்ள எழுகின்ற புனல் கேளிரின் விரும்பி – கம்.பால:15 23/1,2

மேல்


உளவை (1)

உளவை யாவையும் உனக்கு இல்லை உபநிடத்து உனது – கம்.யுத்4:40 92/2

மேல்


உளவோ (14)

நறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே – குறு 2/5
மருவின் இனியவும் உளவோ
செல்வாம் தோழி ஒல்வாங்கு நடந்தே – குறு 322/6,7
பொய்யும் உளவோ என்றனன் பையென – அகம் 48/19
அரியவும் உளவோ நினக்கே அதனால் – புறம் 56/16
இ நீர் ஆகலின் இனியவும் உளவோ
இன்னும் கேள்-மின் நும் இசை வாழியவே – புறம் 58/18,19
மற புலி உடலின் மான் கணம் உளவோ
மருளின விசும்பின் மாதிரத்து ஈண்டிய – புறம் 90/3,4
களியால் இவன் அயர்கின்றன உளவோ கனல் உமிழும் – கம்.பால:24 20/2
உள்ளம் தெரியாத உனக்கு உளவோ
துள்ளும் பொறியின் நிலை சோதனைதான் – கம்.யுத்1:3 105/2,3
பேருக்கு உலகு அளவே இனி உளவோ பிற என்றான் – கம்.யுத்2:15 167/4
எய்தற்கு உளவோ இவன் இ சிலையில் – கம்.யுத்2:18 78/3
ஆகாதனவும் உளவோ அவர்க்கு ஆற்றலாமே – கம்.யுத்2:19 14/2
அருளினை என்னின் எய்த அரியன உளவோ ஐய – கம்.யுத்2:19 268/4
ஒண்ணாதன உளவோ என மனம் தேறினர் உவந்தார் – கம்.யுத்3:27 139/2
விருந்து உளவோ உரை வெறுமை நீங்கினாய் – கம்.யுத்4:40 51/4

மேல்


உளள் (2)

உளம் கோடற்கு அன்பு இழைத்தாள் உளள் ஒருத்தி என்னுதியேல் நிருதரோடும் – கம்.ஆரண்:6 132/1
நல் நிலையின் உளள் என்னும் நலன் எனக்கு நல்குமால் – கம்.சுந்:2 222/4

மேல்


உளன் (79)

யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல் – கலி 147/28
செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை – கலி 147/40
இன்று உளன் ஆயின் நன்று-மன் என்ற நின் – புறம் 53/13
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் – புறம் 86/3
எம்முளும் உளன் ஒரு பொருநன் வைகல் – புறம் 87/2
உளன் என வெரூஉம் ஓர் ஒளி – புறம் 309/6
உத்தானபாதன் அருள் உரோமபதன் என்று உளன் இ உலகை ஆள்வோன் – கம்.பால:5 33/4
ஒரு துறையில் நீர் உண்ண உலகு ஆண்டான் உளன் ஒருவன் – கம்.பால:12 7/4
எங்கு உளன் ஒருவன் இன்று ஏற்றின் இ சிலை – கம்.பால:13 5/3
அருகா வினை புரிவான் உளன் அவனால் அமைவன-தாம் – கம்.பால:24 26/3
ஊனும் உயிரும் உணர்வும் போல் உள்ளும் புறத்தும் உளன் என்ப – கம்.அயோ:0 1/2
மைந்தன் உளன் என்றதனால் மகிழ்வோடு இவண் வந்தனெனால் – கம்.அயோ:4 87/2
படர் உற உளன் உம்பி கான் உறை பகல் எல்லாம் – கம்.அயோ:8 42/1
அங்கு உள கிளை காவற்கு அமைதியின் உளன் உம்பி – கம்.அயோ:8 43/1
மாளவும் உளன் ஒரு மன்னன் வன் சொலால் – கம்.அயோ:11 72/1
மீளவும் உளன் ஒரு வீரன் மேய பார் – கம்.அயோ:11 72/2
ஆளவும் உளன் ஒரு பரதன் ஆயினால் – கம்.அயோ:11 72/3
பிறந்தானும் உளன் என்ன பிரியாதான் தனை பயந்த பெரியாள் என்றான் – கம்.அயோ:13 67/4
சிந்தையுள்ளும் விழியுள்ளும் உளன் என்ற திறலோன் – கம்.ஆரண்:1 16/4
வலம் கையில் இலங்கும் அயில் மன்னன் உளன் என்னா – கம்.ஆரண்:10 44/2
பொன்றாது உளன் ஆயினன் அத்துணை-போலும் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 154/4
நின் தானைக்கு மேல் உளன் என்னும் நிலை அம்மா – கம்.ஆரண்:11 14/2
வன் துணை உளன் என வந்த மன்னனும் – கம்.ஆரண்:13 45/1
உளன் என உரைத்தலின் உம்பரான் என – கம்.ஆரண்:15 25/3
தான் ஒருவன் உளன் ஆக உரை-செய்யும் தருக்கு இலரால் – கம்.சுந்:2 229/2
நாயகன் சுக்கிரீவன் என்று உளன் நவையின் தீர்ந்தான் – கம்.சுந்:4 29/4
உயர் பொன் கிரி உற்று உளன் வாலி என்று ஓங்கல் ஒப்பான் – கம்.சுந்:4 92/2
ஒன்று அல பல உள உயிர் உண்பான் உளன்
அன்றினர் பலர் உளர் ஐயன் கை உள – கம்.சுந்:9 44/2,3
உண்டு உயிர் அகத்து என ஒறுக்கவும் உளன்
திண் திறல் அனுமனை நினையும் சிந்தையான் – கம்.சுந்:14 15/3,4
தென் புறத்து உளன் என தெரிவது ஆயினான் – கம்.சுந்:14 21/2
எற்றை நாளினும் உளன் எனும் இறைவனும் அயனும் – கம்.யுத்1:3 2/1
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன் உளன் ஒரு தக்கோன் – கம்.யுத்1:3 19/4
இந்தியம்-தொறும் உளன் உற்றது எண்ணினால் – கம்.யுத்1:3 72/2
சீலமும் அவை தரும் திருவும் ஆய் உளன்
ஆலமும் வித்தும் ஒத்து அடங்கும் ஆண்மையான் – கம்.யுத்1:3 74/3,4
உள் உளன் புறத்து உளன் ஒன்றும் நண்ணலான் – கம்.யுத்1:3 75/3
உள் உளன் புறத்து உளன் ஒன்றும் நண்ணலான் – கம்.யுத்1:3 75/3
என் கணால் நோக்கி காண்டற்கு எங்கணும் உளன் காண் எந்தை – கம்.யுத்1:3 121/1
சாணிலும் உளன் ஓர் தன்மை அணுவினை சத கூறு இட்ட – கம்.யுத்1:3 124/1
கோணினும் உளன் மா மேரு குன்றினும் உளன் இ நின்ற – கம்.யுத்1:3 124/2
கோணினும் உளன் மா மேரு குன்றினும் உளன் இ நின்ற – கம்.யுத்1:3 124/2
தூணினும் உளன் நீ சொன்ன சொல்லினும் உளன் இ தன்மை – கம்.யுத்1:3 124/3
தூணினும் உளன் நீ சொன்ன சொல்லினும் உளன் இ தன்மை – கம்.யுத்1:3 124/3
அகம்பன் என்று உளன் அலை கடல் பருகவும் அமைவான் – கம்.யுத்1:5 33/4
நெருப்பை வென்றவன் நிகும்பன் என்று உளன் ஒரு நெடியோன் – கம்.யுத்1:5 34/4
கும்பன் என்று உளன் ஊழி வெம் கதிரினும் கொடியான் – கம்.யுத்1:5 35/4
மாயையான் உளன் மகோதரன் என்று ஒரு மறவோன் – கம்.யுத்1:5 36/4
வென்றுளான் உளன் வேள்வியின் பகைஞன் ஓர் வெய்யோன் – கம்.யுத்1:5 36/4
கண்ணினான் உளன் சூரியன் பகை என்று ஒர் கழலான் – கம்.யுத்1:5 38/4
மாபெரும்பக்கன் என்று உளன் குன்றினும் வலியான் – கம்.யுத்1:5 39/4
வச்சிரத்து_எயிற்றவன் உளன் கூற்றுவன் மாற்றான் – கம்.யுத்1:5 40/4
பிசைந்து மோந்தவன் பிசாசன் என்று உளன் ஒரு பித்தன் – கம்.யுத்1:5 41/4
விலங்கு நாட்டத்தன் என்று உளன் வெயில் உக விழிப்பான் – கம்.யுத்1:5 43/4
தூம நாட்டத்தன் என்று உளன் தேவரை துரந்தான் – கம்.யுத்1:5 44/4
கும்பகன்னன் என்று உளன் பண்டு தேவரை குமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 48/4
புன் சிறை பிறவி தீர்ப்பான் உளன் என புலவர் நின்றார் – கம்.யுத்2:17 38/2
வந்தவன் மருத்தன் என்று உளன் ஓர் மாயையான் – கம்.யுத்2:17 94/2
நின்றான் உளன் ஆகி நெடும் தகையாய் – கம்.யுத்2:18 79/4
தாருகன் என்று உளன் ஒருவன் தான் நெடு – கம்.யுத்2:18 119/1
இரைத்திலன் உளன் என்று எண்ண இருந்தனன் விம்மி ஏங்கி – கம்.யுத்2:19 215/4
புரக்கும் நன் கடன் செய உளன் வீடணன் போந்தான் – கம்.யுத்3:22 65/2
எங்கும் உளன் ஒருவன் என இரு நான் மறை தெரிக்கும் – கம்.யுத்3:22 113/3
பிறிந்திலன் உளன் என்று ஒன்றும் தெரிந்திலென் பெயர்ந்தேன் என்று – கம்.யுத்3:24 15/2
மாருதி உளன் நாம் செய்த தவம் உண்டு வலியும் உண்டால் – கம்.யுத்3:27 1/4
கும்பகன்னன் என்று உளன் மற்று இங்கு ஒருவன் கை கொண்ட – கம்.யுத்3:31 42/1
முன்னே உளன் பின்னே உளன் முகத்தே உளன் அகத்தின் – கம்.யுத்3:31 113/1
முன்னே உளன் பின்னே உளன் முகத்தே உளன் அகத்தின் – கம்.யுத்3:31 113/1
முன்னே உளன் பின்னே உளன் முகத்தே உளன் அகத்தின் – கம்.யுத்3:31 113/1
தன்னே உளன் மருங்கே உளன் தலை-மேல் உளன் மலை-மேல் – கம்.யுத்3:31 113/2
தன்னே உளன் மருங்கே உளன் தலை-மேல் உளன் மலை-மேல் – கம்.யுத்3:31 113/2
தன்னே உளன் மருங்கே உளன் தலை-மேல் உளன் மலை-மேல் – கம்.யுத்3:31 113/2
கொன்னே உளன் நிலத்தே உளன் விசும்பே உளன் கொடியோர் – கம்.யுத்3:31 113/3
கொன்னே உளன் நிலத்தே உளன் விசும்பே உளன் கொடியோர் – கம்.யுத்3:31 113/3
கொன்னே உளன் நிலத்தே உளன் விசும்பே உளன் கொடியோர் – கம்.யுத்3:31 113/3
அடைத்தனர் தெழித்தனர் அழித்தனர் தனித்து உளன் இராமன் அவரோ – கம்.யுத்3:31 149/3
இங்கே உளன் இங்கு உளன் இங்கு உளன் என்று – கம்.யுத்3:31 209/1
இங்கே உளன் இங்கு உளன் இங்கு உளன் என்று – கம்.யுத்3:31 209/1
இங்கே உளன் இங்கு உளன் இங்கு உளன் என்று – கம்.யுத்3:31 209/1
ஆளி போன்று உளன் எதிர்ந்த போது அமர் களத்து அடைந்த – கம்.யுத்4:32 17/1
காவற்கும் வலியான் ஓர் மானுடவன் உளன் என்ன கருதினேனோ – கம்.யுத்4:38 26/4

மேல்


உளன்-கொல்லோ (4)

ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ
வேறு புல நன் நாட்டு பெய்த – குறு 176/5,6
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ
கரும் கால் வெண்_குருகு மேயும் – குறு 325/4,5
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ
இனி பாடுநரும் இல்லை பாடுநர்க்கு ஒன்று ஈகுநரும் இல்லை – புறம் 235/16,17
ஆசு ஆகு எந்தை யாண்டு உளன்-கொல்லோ
குன்றத்து அன்ன களிற்றொடு பட்டோன் – புறம் 307/1,2

மேல்


உளனா (1)

உளனா என் உயிரை உண்டு உயவு நோய் கைம்மிக – கலி 58/7

மேல்


உளனாக (1)

ஆற்றுவேன் நான் உளனாக ஆய்_வளை – கம்.கிட்:10 92/2

மேல்


உளனாம் (2)

உள் அன்றியும் புறத்தேயும் உற்று உளனாம் என உற்றான் – கம்.யுத்3:31 115/4
என்னின் பின் இவன் உளனாம் என்றே உன் அடிமை உனக்கு இருந்ததேனும் – கம்.யுத்4:41 65/3

மேல்


உளனாய் (2)

எள் உறையும் ஒழியாமல் யாண்டையுளும் உளனாய் தன் – கம்.சுந்:2 232/1
இன்றியான் உளனாய் நின்று ஒன்று இயற்றுவது இயைவது அன்றால் – கம்.யுத்1:12 27/2

மேல்


உளனே (2)

உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு – அகம் 378/19
அது போர் என்னும் என் ஐயும் உளனே – புறம் 89/9

மேல்


உளனேல் (1)

இல்லை என்று உளனேல் தீயோன் பிழைக்குமோ இழுக்கம் உற்றேன் – கம்.யுத்3:26 85/4

மேல்


உளனேனும் (1)

என்றும் உலகு ஏழும் அரசு எய்தி உளனேனும்
இன்று திரு எய்தியது இது என்ன வயம் என்றான் – கம்.பால:22 33/3,4

மேல்


உளனோ (4)

யான் எவன் உளனோ தோழி தானே – அகம் 305/11
யாண்டு உளனோ என வினவுதி என் மகன் – புறம் 86/2
யாண்டு உளனோ என வினவுதி ஆயின் – புறம் 282/3
ஆர் உமக்கு அறையல்-பாலார் அனுமனும் உளனோ நும்-பால் – கம்.யுத்2:17 45/4

மேல்


உளாய் (3)

புனல் உளாய் என வந்த பூசலின் பெரிது அன்றோ – கலி 66/14
நார் உள தனு உளாய் நானும் சீதையும் – கம்.அயோ:4 152/3
வினவிய காரணம் விதிக்கும் மேல் உளாய் – கம்.யுத்1:4 57/4

மேல்


உளார் (40)

எங்கள் நீள் வரங்களால் அரக்கர் என்று உளார்
பொங்கு மூ_உலகையும் புடைத்து அழித்தனர் – கம்.பால:5 16/1,2
தார் அணி புரவி மேலார் தலத்து உளார் கதித்த சொல்லார் – கம்.பால:14 67/3
என் நோக்கினும் நெஞ்சினும் என்றும் உளார்
மென் நோக்கினதே கடு வல் விடமே – கம்.பால:23 17/3,4
விட்டவர் அல்லரேல் யாவர் வீடு உளார் – கம்.அயோ:1 19/4
தாங்கிய செம் கை தம் தலையின் மேல் உளார் – கம்.அயோ:4 191/4
கைவிடின் பினை யார் களைகண் உளார் – கம்.ஆரண்:4 28/4
மண் உளார் விண் உளார் மாறு உளார் வேறு உளார் – கம்.கிட்:3 3/1
மண் உளார் விண் உளார் மாறு உளார் வேறு உளார் – கம்.கிட்:3 3/1
மண் உளார் விண் உளார் மாறு உளார் வேறு உளார் – கம்.கிட்:3 3/1
மண் உளார் விண் உளார் மாறு உளார் வேறு உளார்
எண் உளார் இயல் உளார் இசை உளார் திசை உளார் – கம்.கிட்:3 3/1,2
எண் உளார் இயல் உளார் இசை உளார் திசை உளார் – கம்.கிட்:3 3/2
எண் உளார் இயல் உளார் இசை உளார் திசை உளார் – கம்.கிட்:3 3/2
எண் உளார் இயல் உளார் இசை உளார் திசை உளார் – கம்.கிட்:3 3/2
எண் உளார் இயல் உளார் இசை உளார் திசை உளார்
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும் – கம்.கிட்:3 3/2,3
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும் – கம்.கிட்:3 3/3
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும் – கம்.கிட்:3 3/3
புண் உளார் ஆர் உயிர்க்கு அமுதமே போல் உளார் – கம்.கிட்:3 3/4
புண் உளார் ஆர் உயிர்க்கு அமுதமே போல் உளார் – கம்.கிட்:3 3/4
சிரம் உக சிலை குனித்து உதவுவான் திசை உளார்
பரமுக பகை துமித்து அருளுவான் பரமர் ஆம் – கம்.கிட்:3 10/2,3
வேறு உளார் வலி செயின் விலக்கி வெம் சமத்து – கம்.கிட்:6 22/2
மங்கையர் இவளை ஒப்பார் மற்று உளார் இல்லை என்னும் – கம்.கிட்:13 66/1
ஆன்ற பேர் உலகு உளார் அறைதல் முன்னம் யான் – கம்.கிட்:16 13/3
வில் கொள் நாண் பொருத தோள் அவுணர் வேறு உளார்
நற்கண் ஆர் நல் அறம் துறந்த நாளினும் – கம்.சுந்:3 125/2,3
திருவினின் திரு உளார் யாவர் தெய்வமே – கம்.சுந்:4 46/4
உய்ந்து தம் உயிர்கொடு இ உலகத்துள் உளார் – கம்.யுத்1:2 36/4
அகல் மதிக்கு உவமை ஆயின தபோதனர் உளார் வதனம் அம்மா – கம்.யுத்1:2 93/4
இன்று உளார் பினை நாளை இலார் என எயிற்றால் – கம்.யுத்1:5 36/2
அன்னவர் சதகோடிக்கும் மேல் உளார் அவுணர் ஆயோர் – கம்.யுத்1:7 15/2
புலையின் வாழ்க்கை அரக்கர் பொருப்பு உளார்
தலையின் மேல் வைத்த கையினர் சாற்றுவார் – கம்.யுத்1:8 31/1,2
இனத்து உளார் உலகத்து உள்ளார் இமையவர் முதலினார் என் – கம்.யுத்2:17 26/1
சினத்து உளார் யாவர் தீர்ந்தார் தயரதன் சிறுவன்-தன்னை – கம்.யுத்2:17 26/2
இன்று உளார் நாளை மாள்வர் புகழுக்கும் இறுதி உண்டோ – கம்.யுத்3:28 10/4
தாம் உளார் அலரே புகழ் திருவொடும் தரிப்பார் – கம்.யுத்3:31 44/1
ஆசைகளை உற்று உருவும் அ புறமும் ஓடும் அதன் இ புறம் உளார்
ஈசன் எதிர் உற்று உகுவது அல்லது இகல் முற்றுவது ஓர் கொற்றம் எவனோ – கம்.யுத்3:31 139/3,4
போல் உயர் கயிடனை மதுவை போன்று உளார்
சாலிகை யாக்கையர் தணப்பு இல் வெம் சர – கம்.யுத்3:31 169/2,3
ஒலி கடல் உலகத்து இல்லை ஊர் உளார் உளரே உள்ளார் – கம்.யுத்4:34 10/4
மேல் கடலார் என்பர் கிழக்கு உளார் என்பர் – கம்.யுத்4:37 67/3
மீன் என கலங்கினார் வீரர் வேறு உளார் – கம்.யுத்4:37 82/4
நினைவு_அரு மகளிரும் நிருதர் என்று உளார்
எனைவரும் வானரத்து எவரும் வேறு உளார் – கம்.யுத்4:40 56/2,3
எனைவரும் வானரத்து எவரும் வேறு உளார்
அனைவரும் வாய் திறந்து அரற்றினார்-அரோ – கம்.யுத்4:40 56/3,4

மேல்


உளார்க்கு (2)

அவி அமுது ஆனது அ நகர் உளார்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 34/4
விரசுறின் விலக்குவாரோ வேறு உளார்க்கு என்-கொல் வீர – கம்.யுத்4:40 40/4

மேல்


உளாரும் (1)

அ உலகத்து உளாரும் அஞ்சுவர் ஒளிக்க ஐயா – கம்.சுந்:11 21/3

மேல்


உளாருமே (1)

இமையவர் ஆயினார் இங்கு உளாருமே – கம்.பால:23 73/4

மேல்


உளாரையும் (2)

நொந்து உளாரையும் நோவு அகன்றாரையும் – கம்.அயோ:2 16/3
மண் உளாரையும் வானில் உள்ளாரையும் வகுத்தால் – கம்.யுத்1:5 38/1

மேல்


உளாள் (5)

ஆகம் ஆலையம் ஆக உளாள் பொலி – கம்.பால:16 33/1
வல்லி அ அரக்கர்-தம் மனை உளாள் என – கம்.ஆரண்:15 24/2
கவ்வையின் அரற்றினள் கழிந்த சேண் உளாள் – கம்.கிட்:6 2/4
எம் கோலான் அ இராமன் இல் உளாள்
செங்கோலான் மகள் சீதை செவ்வியாள் – கம்.கிட்:16 40/1,2
கடக்க_அரும் அரக்கியர் காவல் சுற்று உளாள்
மட கொடி சீதையாம் மாதரே-கொலாம் – கம்.சுந்:3 60/1,2

மேல்


உளாளோ (6)

கொடி உளாளோ தனி குடை உளாளோ குல – கம்.பால:20 8/1
கொடி உளாளோ தனி குடை உளாளோ குல – கம்.பால:20 8/1
படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர் – கம்.பால:20 8/2
படி உளாளோ கடற்படை உளாளோ பகர் – கம்.பால:20 8/2
மடி இலா அரசினான் மார்பு உளாளோ வளர் – கம்.பால:20 8/3
முடி உளாளோ தெரிந்து உணர்கிலாம் முளரியாள் – கம்.பால:20 8/4

மேல்


உளான் (20)

புனத்து உளான் என் ஐக்கு புகா உய்த்து கொடுப்பதோ – கலி 108/31
இனத்து உளான் எந்தைக்கு கலத்தொடு செல்வதோ – கலி 108/32
உரை-செயின் தேவர்-தம் உலகு உளான் அலன் – கம்.பால:10 58/1
கரை செயா ஆசை ஆம் கடல் உளான் ஒரு – கம்.பால:19 27/2
உம்பரும் இம்பரும் உரகரும் தொழ உளான் – கம்.பால:20 20/4
எந்தை எ உலகு உளான் எம்முன் யாண்டையான் – கம்.அயோ:11 88/1
மை அறு மனத்து ஒரு மாசு உளான் அலன் – கம்.அயோ:11 94/1
தாள் உடை மலர் உளான் தந்த அந்தம்_இல் – கம்.ஆரண்:12 45/1
வேலி அன்னவன் மலையின்-மேல் உளான்
சூலி-தன் அருள் துறையின் முற்றினான் – கம்.கிட்:3 37/2,3
வாலி என்று உளான் வரம்பு_இல் ஆற்றலான் – கம்.கிட்:3 37/4
நீர் கடைந்த பேர் ஆமை நேர் உளான்
மார்பு இடந்த மா எனினும் மற்றவன் – கம்.கிட்:3 43/2,3
வாலி-பால் ஏகு எனா வான் உளோர் வான் உளான் – கம்.கிட்:5 6/4
ஏயா வந்த இராமன் என்று உளான்
வாயால் ஏயினன் என்னின் வாழ்வு எலாம் – கம்.கிட்:8 12/2,3
அறிவனை நோக்கினான் அறிவின் மேல் உளான் – கம்.யுத்1:4 83/4
மனத்து உளான் எனினும் கொல்வென் வாழுதி பின்னை மன்னோ – கம்.யுத்2:17 26/4
மக்கள் இனி நின்று உளான் மண்டோ தரி மகனே – கம்.யுத்2:18 269/3
வந்திலன் இராமன் வேறு ஓர் மலை உளான் உந்தை மாய – கம்.யுத்3:22 158/1
பெருந்தகை துன்ப வெள்ள துயில் உளான் பெரும என்றான் – கம்.யுத்3:24 21/4
ஏக்குற்று ஏக்குற்று இரவி குலத்து உளான்
வாக்கில் பொய்யான் வரும் வரும் என்று உயிர் – கம்.யுத்4:41 49/2,3
முன்னர் சென்றனன் மூவர்க்கும் பின் உளான் – கம்.யுத்4:41 59/4

மேல்


உளானே (1)

நா நவில் புலவர் வாய் உளானே – புறம் 282/11

மேல்


உளி (9)

அறை வாய் குறும் துணி அயில் உளி பொருத – சிறு 52
கூர் உளி பொருத வடு ஆழ் நோன் குறட்டு – சிறு 252
உளி வாய் சுரையின் மிளிர மிண்டி – பெரும் 92
கூர் உளி குயின்ற ஈர் இலை இடை இடுபு – நெடு 119
உலறு தலை பருந்தின் உளி வாய் பேடை – ஐங் 321/1
தெளியா நோக்கம் உள்ளினை உளி வாய் – அகம் 33/10
உளி முக வெம் பரல் அடி வருத்து-உறாலின் – அகம் 55/3
கூர் உளி கடு விசை மாட்டலின் பாய்பு உடன் – அகம் 340/20
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ – அகம் 343/7

மேல்


உளியம் (3)

குரூஉ மயிர் யாக்கை குடா அடி உளியம்
பெரும் கல் விடர் அளை செறிய கரும் கோட்டு – திரு 313,314
நாள் உலா எழுந்த கோள் வல் உளியம்
ஓங்கு சினை இருப்பை தீம் பழம் முனையின் – அகம் 81/1,2
கொடு விரல் உளியம் கெண்டும் – அகம் 88/14

மேல்


உளியமும் (1)

அளை செறி உழுவையும் ஆளியும் உளியமும்
புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் – குறி 252,253

மேல்


உளியர் (1)

நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 641

மேல்


உளில் (1)

உன்னம் நாரை மகன்றில் புதா உளில்
அன்னம் கோழி வண்டானங்கள் ஆழிப்புள் – கம்.சுந்:2 149/1,2

மேல்


உளீர் (1)

வெம்பிய வேடர் உளீர் துறை ஓடம் விலக்கீரோ – கம்.அயோ:13 19/3

மேல்


உளீரோ (1)

வருவீர் உளீரோ எனவும் – குறு 118/4

மேல்


உளுக்கவும் (1)

விண் முதுகு உளுக்கவும் வேலை ஆடையின் – கம்.அயோ:14 32/3

மேல்


உளுக்கி (1)

உய்த்தனர் நிலம் முதுகு உளுக்கி கீழ் உற – கம்.பால:13 10/2

மேல்


உளுக்கியது (1)

உவந்த வன் கழுது உயிர் சுமந்து உளுக்கியது உம்பர் – கம்.ஆரண்:7 86/4

மேல்


உளுக்கினன் (1)

நெஞ்சு உளுக்கினன் என சிறிது நின்று நினையா – கம்.ஆரண்:1 24/3

மேல்


உளுக்குவாள் (1)

உளுக்குவாள் நில_மகள் பிணத்தின் ஓங்கலால் – கம்.யுத்2:18 118/4

மேல்


உளுக்குற்றனள் (1)

மூரி நீர் ஆடை இரு நில மடந்தை முதுகு உளுக்குற்றனள் முரல – கம்.சுந்:3 90/4

மேல்


உளெம் (1)

முன்பு உளெம் ஒரு நால்வேம் முடிவு உளது என உன்னா – கம்.அயோ:8 41/3

மேல்


உளெமோ (1)

இம்பர் மேல் இனி யாம் உளெமோ என்றார் – கம்.ஆரண்:7 12/4

மேல்


உளென் (7)

வில் இனம் உளென் ஒன்றும் வெருவலென் ஒருபோதும் – கம்.அயோ:8 38/3
நாளும் உள தோளும் உள நானும் உளென் அன்றோ – கம்.ஆரண்:10 60/4
தன்னை பிரிவேன் உளென் ஆவதுதான் – கம்.ஆரண்:14 69/3
உருவை கொண்டு இன்னமும் நான் உளென் ஆகி உழல்கேனோ – கம்.சுந்:2 230/4
உண்ட-போது அன்றி யான் உளென் ஆவெனோ – கம்.சுந்:5 15/4
ஏச உழல்வேன் ஒருவன் யானும் உளென் அன்றோ – கம்.யுத்1:2 59/4
யான் உளென் கேட்க என்றால் என் சொலாய் யாது செய்யாய் – கம்.யுத்2:17 20/4

மேல்


உளெனே (5)

உளெனே வாழி தோழி வளை நீர் – நற் 199/5
உளெனே வாழி தோழி சாரல் – குறு 125/2
உரம் செத்தும் உளெனே தோழி என் – குறு 133/4
இன்னும் உளெனே தோழி இ நிலை – குறு 310/5
உந்தினேன் உனை நான் உளெனே எனும் – கம்.யுத்3:29 10/3

மேல்


உளெனோ (2)

உளெனோ வாழி தோழி விளியாது – குறு 316/3
ஒடியா வலி யான் உடையேன் உளெனோ
கொடியாய் குறியாய் குணம் ஏதும் இலாய் – கம்.யுத்1:3 104/2,3

மேல்


உளே (4)

தம் உளே புணர்ந்த தாம் அறி புணர்ச்சியர் – கலி 9/7
கை உளே மாய்ந்தான் கரந்து – கலி 142/36
தடுக்கல் ஆகலா துயரம் தன் உளே
துடிக்க விம்மி நின்று அழுது சொல்லுவான் – கம்.அயோ:11 126/3,4
சங்கையும் இல்லா-வண்ணம் தன் உளே தழுவி கூற்றம் – கம்.யுத்2:19 51/2

மேல்


உளேம் (2)

நாம் உளேம் ஆக பிரியலன் தெளிமே – குறு 273/8
கோல் உள யாம் உளேம் குறை உண்டாகுமோ – கம்.யுத்2:16 81/4

மேல்


உளேன் (3)

எந்தை மற்று அவனின் வந்து உதித்த யான் உளேன்
வெம் துயர் கொடும் பழி வில்லின் தாங்கினேன் – கம்.கிட்:6 24/3,4
செரு ஆர் தோள நின் சிந்தை உளேன் என்னின் – கம்.கிட்:8 10/1
இன் துணை எம்பியை இன்றி யான் உளேன்
நன்று அரசாளும் அ அரசும் நன்று-அரோ – கம்.யுத்3:24 80/3,4

மேல்


உளேன்-அரோ (1)

அம்பரத்து உளேன்-அரோ – கம்.ஆரண்:1 63/4

மேல்


உளேனே (1)

ஆங்கு உணர்ந்தமையின் ஈங்கு ஏகும்-மார் உளேனே – குறு 173/7

மேல்


உளை (94)

உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி – திரு 28
ஊட்டு உளை துயல்வர ஓரி நுடங்க – பொரு 164
வால் உளை புரவியொடு வையகம் மருள – சிறு 92
வால் உளை புரவியொடு வய களிறு முகந்துகொண்டு – பெரும் 27
வால் உளை புரவியொடு வட வளம் தரூஉம் – பெரும் 320
வளை கண்டு அன்ன வால் உளை புரவி – பெரும் 488
பணை நிலை முனைஇய பல் உளை புரவி – நெடு 93
விரி உளை பொலிந்த வீங்கு செலல் கலி_மா – நற் 121/8
வால் உளை பொலிந்த புரவி – நற் 135/8
பரிசில் பெற்ற விரி உளை நன் மான் – நற் 185/4
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – நற் 270/8
விரி உளை நன் மா கடைஇ – நற் 367/11
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – குறு 281/4
உளை பூ மருதத்து கிளை குருகு இருக்கும் – ஐங் 7/4
பரி உடை நன் மான் பொங்கு உளை அன்ன – ஐங் 13/1
வேழ வெண் பூ வெள் உளை சீக்கும் – ஐங் 19/3
விரி உளை நன் மா பூட்டி – ஐங் 488/3
விரி உளை மாவும் களிறும் தேரும் – பதி 20/15
உளை பொலிந்த மா – பதி 22/17
செ உளை கலி_மா ஈகை வான் கழல் – பதி 38/7
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை – பதி 41/25
கால் உளை கடும் பிசிர் உடைய வால் உளை
கடும் பரி புரவி ஊர்ந்த நின் – பதி 41/25,26
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/15
பரி உடை நன் மா விரி உளை சூட்டி – பதி 65/2
வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில் – பதி 88/15
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/3
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/66
கொய் உளை மான் தேர் கொடி தேரான் கூடற்கும் – பரி 17/45
விரி உளை கலி_மான் தேரொடு வந்த – கலி 75/16
மேல் விரித்து யாத்த சிகழிகை செ உளை
நீல மணி கடிகை வல்லிகை யாப்பின் கீழ் – கலி 96/9,10
புரி உளை கலி_மான் தேர் கடவுபு – கலி 124/20
குரங்கு உளை பொலிந்த கொய் சுவல் புரவி – அகம் 4/8
களையும் இடனால் பாக உளை அணி – அகம் 64/1
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – அகம் 83/2
உளை மான் துப்பின் ஓங்கு தினை பெரும் புனத்து – அகம் 102/1
புல் உளை சிறாஅர் வில்லின் நீக்கி – அகம் 107/17
விரி உளை பொலிந்த பரி உடை நன் மான் – அகம் 125/16
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பயந்து – அகம் 176/19
விரி உளை நன் மான் கடைஇ – அகம் 194/18
புல் உளை கலி_மா மெல்லிதின் கொளீஇய – அகம் 234/4
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை
கடு நடை புரவி வழிவாய் ஓட – அகம் 354/6,7
குரங்கு உளை புரவி குட்டுவன் – அகம் 376/17
உளை குரல் சிறுதினை கவர்தலின் கிளை அமல் – அகம் 388/4
அலங்கு உளை புரவி ஐவரோடு சினைஇ – புறம் 2/13
நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி – புறம் 4/13
வெள் உளை கலி_மான் கவி குளம்பு உகள – புறம் 15/5
புல் உளை குடுமி புதல்வன் பன் மாண் – புறம் 160/18
புல் உளை குடுமி புதல்வன் தந்த – புறம் 273/3
மான் உளை அன்ன குடுமி – புறம் 310/7
உளை அணி புரவி வாழ்க என – புறம் 373/14
அலங்கு உளை அணி இவுளி – புறம் 382/4
வரி சிலை முதலிய வழங்கி வால் உளை
புரவியில் பொரு_இல் செண்டு ஆடி போர் கலை – கம்.பால:3 67/2,3
கோல் மாய் கதிர் புல் உளை கொல் சின கோள் அரி_மா – கம்.பால:16 40/2
உளை விரி புரவி தேர் உதயசித்து எனும் – கம்.பால:24 49/1
அன்னம் துயில் வதி தண்டலை அயல் நந்து உளை புளினம் – கம்.அயோ:7 7/2
உளை முகத்தின் உம்பரின் ஏகிட – கம்.அயோ:11 11/2
மின்னும் வால் உளை மடங்கலை முனிந்தன வேழம் – கம்.ஆரண்:7 74/3
அரிதின் எய்தினன் ஐ_ஐந்து கொய் உளை பரியால் – கம்.ஆரண்:8 17/1
பொங்கு உளை பச்சை அம் புரவி தேரதால் – கம்.ஆரண்:10 131/2
ஏவரே கடப்பவர் எம்பி நீ உளை
ஆவதே வலி இனி அரணும் வேண்டுமோ – கம்.ஆரண்:14 87/3,4
உளை வய புரவியான் உதவ உற்று ஒரு சொலால் – கம்.கிட்:3 8/1
ஒருவேனுள் உளை ஆகின் உய்தியால் – கம்.கிட்:8 10/3
பொன் துளங்கு உளை சீயமும் போன்றனன் – கம்.கிட்:11 15/4
புகல்_அரும் முழையுள் துஞ்சும் பொங்கு உளை சீயம் பொங்கி – கம்.சுந்:1 4/1
ஊழி பலவும் நிலைநிறுத்தற்கு ஒருவன் நீயே உளை ஆனாய் – கம்.சுந்:4 110/2
ஓங்கு இரும் தடம் தேர் பூண்ட உளை வய புரவி ஒல்கி – கம்.சுந்:10 16/1
ஊசலிட்டு என ஓடி உலைந்து உளை
பூசலிட்ட இயல் புரம் எலாம் – கம்.சுந்:13 2/3,4
உளை கொளுத்த உலந்து உலைவு உற்றன – கம்.சுந்:13 17/3
கண்ணினும் உளை நீ தையல் கருத்தினும் உளை நீ வாயின் – கம்.சுந்:14 30/1
கண்ணினும் உளை நீ தையல் கருத்தினும் உளை நீ வாயின் – கம்.சுந்:14 30/1
எண்ணினும் உளை நீ கொங்கை இணை குவை தன்னின் ஓவாது – கம்.சுந்:14 30/2
பண்ணினும் உளை நீ நின்னை பிரிந்தமை பொருந்திற்று ஆமோ – கம்.சுந்:14 30/4
முடங்கு வால் உளை அ அண்டம் முழுவதும் முடிவில் உண்ணும் – கம்.யுத்1:3 134/1
உன் நாள் உலவாய் நீ என் போல் உளை என்றான் – கம்.யுத்1:3 170/4
இன்றும் உளை என்றும் உளை இலை ஓர் பகை என்றான் – கம்.யுத்2:15 182/4
இன்றும் உளை என்றும் உளை இலை ஓர் பகை என்றான் – கம்.யுத்2:15 182/4
இற்ற கொய் உளை புரவிய தேர் குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 233/2
ஆற்று கொய் உளை புரவியின் சிரங்களும் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 241/4
கரம் குடைந்தன தொடர்ந்து போய் கொய் உளை கடு மா – கம்.யுத்2:16 217/1
கொய் உளை கடும் கோள் அரி முதலிய குழுவை – கம்.யுத்2:16 239/2
ஒரு தனி உளை இதற்கு உவமை யாது என்றான் – கம்.யுத்2:16 257/4
பனி வென்ற பதாகை என்றும் பல் உளை பரிமா என்றும் – கம்.யுத்2:19 50/1
நூறு நூறு ஏவி வெய்தின் நுடங்கு உளை மடங்கல் மாவும் – கம்.யுத்2:19 117/2
உளை அது அன்று என்ன சொன்னான் உற்றுளது உணர்ந்திலாதான் – கம்.யுத்2:19 289/4
வால் உளை புரவியன் மடித்த வாயினான் – கம்.யுத்3:20 33/2
உண்டும் உமிழ்ந்தும் அளந்து இடந்தும் உள்ளும் புறத்தும் உளை ஆகி – கம்.யுத்3:22 222/2
தீர்வது பொருளோ துன்பம் நீ உளை தெய்வம் உண்டு – கம்.யுத்3:27 1/3
ஊர் உளது ஒருவன் நின்றாய் நீ உளை உறைய நின்னோடு – கம்.யுத்3:27 165/3
பெரிய திண் புயன் நீ உளை தவ வரம் பெரிதால் – கம்.யுத்3:30 34/1
சில்லி ஆயிரம் சில் உளை பரியொடும் சேர்ந்த – கம்.யுத்4:32 2/1
மொய் உளை வய பரி மொழிந்த முது வேதம் – கம்.யுத்4:36 24/4
தாம் மடங்கலும் முடங்கு உளை யாளியும் தகுவார் – கம்.யுத்4:37 119/1
துளவை ஆய் முடியாய் உளை நீ என துணியும் – கம்.யுத்4:40 92/4

மேல்


உளை-போலும் (1)

அழுவாய் ஒருத்தன் உளை-போலும் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 252/4

மேல்


உளைக்கின்ற (1)

ஞாளியோடு நின்று உளைக்கின்ற நரி குலம் பலவால் – கம்.ஆரண்:7 70/4

மேல்


உளைக்கும் (2)

ஊன்றிய வெகுளியாள் உளைக்கும் உள்ளத்தாள் – கம்.அயோ:2 47/2
கண்ணில் தீயார் விம்மி உளைக்கும் படி காணீர் – கம்.யுத்4:33 17/4

மேல்


உளைகிலன் (1)

உருவின உலப்பு இலாத உளைகிலன் ஆற்றல் ஓயான் – கம்.யுத்2:18 201/3

மேல்


உளைகின்றது (1)

உலத்தினை திரிய வந்தாய் உளைகின்றது உள்ளம் அந்தோ – கம்.யுத்2:16 127/4

மேல்


உளைகின்றாரும் (1)

பொன் ஒத்த முலையின் வந்து பூ ஒற்ற உளைகின்றாரும் – கம்.பால:18 6/4

மேல்


உளைத்த (1)

புடைத்து நின்று உளைத்த பூசல் புக்கது என்ப மிக்கு இடம் – கம்.கிட்:7 12/3

மேல்


உளைத்தன (1)

உளைத்தன குரங்கு பல்-கால் என்று அகம் உவந்தது உண்டேல் – கம்.யுத்2:17 27/2

மேல்


உளைத்தனர் (1)

ஊர் இடு பூசல் ஆர உளைத்தனர் ஓடி உற்றார் – கம்.சுந்:6 55/3

மேல்


உளைத்தார் (1)

உளைத்தார் உரும் ஏறு என ஒன்று அல போர் – கம்.யுத்3:31 191/3

மேல்


உளைந்த (1)

உளைந்த மால் வரை உரும் இடி பட ஒடிந்து என்ன – கம்.ஆரண்:7 75/4

மேல்


உளைந்தனம் (1)

உளைந்தனம் என்ன எண்ணி என் செயற்கு உரிய என்றான் – கம்.யுத்1:13 11/4

மேல்


உளைந்தனர் (1)

உரம் சுட உளைந்தனர் பிரிந்துளோர் எலாம் – கம்.கிட்:10 20/4

மேல்


உளைந்தனள் (1)

உடைத்தது விதியே என்று என்று உளைந்தனள் உணர்வு தீர்வாள் – கம்.யுத்2:17 47/4

மேல்


உளைந்தாய் (1)

ஓவியம் அமைந்த நகர் தீ உண உளைந்தாய்
கோ இயல் அழிந்தது என வேறு ஒரு குலத்தோன் – கம்.யுத்1:2 49/1,2

மேல்


உளைந்தாள்-அரோ (1)

ஓட உட்கி உயிர் உளைந்தாள்-அரோ – கம்.ஆரண்:6 66/4

மேல்


உளைந்தான் (1)

உயங்கினான் உளைந்தான் வாயால் உதிர நீர் உமிழாநின்றான் – கம்.யுத்2:19 203/4

மேல்


உளைந்தீயாய் (1)

ஊரவர் கவ்வை உளைந்தீயாய் அல்கல் நின் – கலி 95/14

மேல்


உளைந்து (6)

ஊனும் உயிரும் உடையார்கள் உளைந்து ஒதுங்க – கம்.அயோ:4 116/4
உருவி புக்கு ஒளித்த புண்ணில் குளித்தலும் உளைந்து விம்மி – கம்.ஆரண்:10 99/2
ஓடும் பெயர் சொல்லி உளைந்து உயிர் போய் – கம்.ஆரண்:14 74/2
ஊழ் கொள நோக்கிநோக்கி உயிர் உக உளைந்து உயிர்த்தார் – கம்.சுந்:14 6/4
உளைந்து உளைந்து உயிர்த்தான் ஆவி உண்டு இலை என்ன ஓய்ந்தான் – கம்.யுத்3:24 3/2
உளைந்து உளைந்து உயிர்த்தான் ஆவி உண்டு இலை என்ன ஓய்ந்தான் – கம்.யுத்3:24 3/2

மேல்


உளைந்துஉளைந்து (1)

உரம் குடைந்து நொந்துநொந்து உளைந்துஉளைந்து ஒடுங்கினான் – கம்.ஆரண்:10 93/4

மேல்


உளைப்பதும் (1)

கடல் உளைப்பதும் கால் சலிப்பதும் – கம்.கிட்:3 45/1

மேல்


உளைப்புறும் (1)

உளைப்புறும் ஓத வேலை ஓங்கு அலை ஒடுங்க தூர்ப்ப – கம்.யுத்1:13 25/1

மேல்


உளைய (12)

செ உளைய மா ஊர்ந்து – பதி 34/4
இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான் – கலி 138/24
மிசை அலங்கு உளைய பனை போழ் செரீஇ – புறம் 22/21
இளையன் இவன் என உளைய கூறி – புறம் 72/2
கொய் உளைய மா என்கோ – புறம் 387/23
ஒருவனை தந்திடுதி என உயிர் இரக்கும் கொடும் கூற்றின் உளைய சொன்னான் – கம்.பால:6 11/4
உளைய உள்ள போர் இவனொடும் உளது என உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 139/4
ஊரிலே பட்டாய் என்றால் பழி என உளைய சொன்னான் – கம்.யுத்1:14 38/4
ஒறுத்து வானவர் புகழுண்ட பார வில் உளைய
அறுத்து நீக்கினன் ஆயிர கோடி மேல் அம்பால் – கம்.யுத்2:15 192/3,4
உறங்குதி போய் என உளைய கூறினான் – கம்.யுத்2:16 86/4
செவ்வுரை அன்று இது என்னா சீறினள் உளைய செப்பும் – கம்.யுத்2:17 64/4
வட்ட வான் வயிர திண் தோள் மலைகளை உளைய வாங்கி – கம்.யுத்2:19 189/4

மேல்


உளையகிற்றி (1)

ஒன்று நீ உறுதி ஓராய் உற்றிருந்து உளையகிற்றி
வன் திறல் குரங்கின் ஆற்றல் மரபுளி உணர்ந்தும் அன்னோ – கம்.சுந்:11 9/1,2

மேல்


உளையவும் (1)

அனையவை உளையவும் யான் நினக்கு உரைத்ததை – கலி 59/23

மேல்


உளையா (1)

உளையா அறம் வற்றிட ஊழ் வழு உற்ற சீற்றம் – கம்.அயோ:4 125/3

மேல்


உளையாக (1)

தேற்றுவாய் நீ உளையாக தேறி நின்று – கம்.கிட்:10 92/1

மேல்


உளையாய் (1)

எழுவாய் எவர்க்கும் முதல் ஆகி ஈறொடு இடை ஆகி எங்கும் உளையாய்
வழுவாது எவர்க்கும் வரம் ஈய வல்லை அவரால் வரங்கள் பெறுவாய் – கம்.யுத்2:19 252/1,2

மேல்


உளையின் (1)

பெயினே விடு மான் உளையின் வெறுப்ப தோன்றி – நற் 311/1

மேல்


உளையும் (3)

சிறு கோல் உளையும் புரவியொடு – புறம் 352/15
ஊசல் ஆடி உளையும் உளத்தினான் – கம்.சுந்:3 95/4
உளையும் வெம் சரம் சொரிந்தனன் நாழிகை ஒன்று – கம்.யுத்3:22 68/3

மேல்


உளைவன (2)

உளைவன இயற்றல் ஒல்லை உன் நிலை உணருமாகில் – கம்.ஆரண்:6 60/3
உளைவன எனினும் மெய்ம்மை உற்றவர் முற்றும் ஓர்ந்தார் – கம்.யுத்2:16 33/1

மேல்


உளைவார் (1)

உந்த ஆயிரம் பிண குவை-மேல் விழுந்து உளைவார் – கம்.சுந்:7 55/4

மேல்


உளைவாள் (1)

என இன்னன பன்னி இருந்து உளைவாள்
துனி உன்னி நலம் கொடு சோர்வு உறு-கால் – கம்.பால:23 12/1,2

மேல்


உளைவு (6)

உளைவு இலை ஊட்டலென் தீம் பால் பெருகும் அளவு எல்லாம் – கலி 83/5
உளைவு அரும் பெருமை ஓர் எயிற்றின் உள்புரை – கம்.அயோ:14 117/3
மோகம் படைத்தான் உளைவு எய்த முகத்து எறிந்தான் – கம்.ஆரண்:13 34/4
உளைவு செய் இராவணன் உறையும் ஊரும் இ – கம்.ஆரண்:15 7/2
உளைவு தோன்ற இராவணி ஒல்கினான் – கம்.யுத்2:19 162/1
உளைவு வந்து உள்ளம் தூண்ட ஊழி வெம் காலின் செல்வான் – கம்.யுத்3:22 141/2

மேல்


உளைவுறு (2)

உளைவுறு துயர் முகத்து ஒளி இது ஆம் எனின் – கம்.ஆரண்:12 32/1
உளைவுறு மனத்தவன் உலகம் யாவுக்கும் – கம்.யுத்4:40 65/3

மேல்


உளைவை (1)

நொய்தினின் சென்று கூடி இராவணி உளைவை நோக்கி – கம்.யுத்2:19 170/1

மேல்


உளோம் (1)

யாம் உளோம் எனின் எம் கிளை உள்ளது எம் பெரும – கம்.யுத்3:31 44/2

மேல்


உளோர் (20)

வான் உளோர் அனைவரும் வானரங்கள் ஆய் – கம்.பால:5 18/1
திருகலை உடைய இந்த செகத்து உளோர் தன்மை தேரா – கம்.பால:5 30/3
முக_மலர் ஒளிதர மொய்த்து வான் உளோர்
அக விரை நறு மலர் தூவி ஆர்த்து எழ – கம்.பால:5 83/1,2
உந்த ஓத அரியது ஓர் தன்மையோடு உலகு உளோர்
தந்தையே அனைய அ தகவினான் முன்பு தன் – கம்.பால:20 16/2,3
குற்றம் ஒன்று இல்லையேல் கொதித்து வேறு உளோர்
செற்றதும் இல்லையேல் தெய்வத்தால் அன்றேல் – கம்.அயோ:11 63/1,2
தஞ்சு என ஒதுங்கினர் தனது பார் உளோர்
எஞ்சல்_இல் மறுக்கினோடு இரியல் போயுற – கம்.அயோ:11 106/1,2
அன்றி யாவரே அறத்து உளோர் அதில் – கம்.அயோ:14 95/3
வாலி-பால் ஏகு எனா வான் உளோர் வான் உளான் – கம்.கிட்:5 6/4
புயல் கடந்து இரவி-தன் புகல் கடந்து அயல் உளோர்
இயலும் மண்டிலம் இகந்து எனையவும் தவிர மேல் – கம்.கிட்:5 13/1,2
வேர்த்து மண் உளோர் இரிந்து விண் உளோர்கள் விம்ம மேல் – கம்.கிட்:7 11/3
வந்தாரோ எதிர் வான் உளோர் எலாம் – கம்.கிட்:8 11/4
மள்கல் இல் பெரும் கொடை மருவி மண் உளோர்
உள்கிய பொருள் எலாம் உதவி அற்ற போது – கம்.கிட்:10 103/1,2
வேந்தர் வேதியர் மேல் உளோர் கீழ் உளோர் விரும்ப – கம்.சுந்:2 133/3
வேந்தர் வேதியர் மேல் உளோர் கீழ் உளோர் விரும்ப – கம்.சுந்:2 133/3
கற்பு உடை மடந்தையர் கதையில் தான் உளோர்
இல் பிரிந்து உய்ந்தவர் யாவர் யான் அலால் – கம்.சுந்:4 13/3,4
சே இதழ் தாமரை என்று சேண் உளோர்
ஏயினர் அதன் துணை எளியது இல்லையால் – கம்.சுந்:4 39/1,2
வெள்ள வெம் சேனை சூழ விண் உளோர் வெருவி விம்ம – கம்.சுந்:10 17/1
நகை எழுந்தன குளிர்ந்தன வான் உளோர் நாட்டம் – கம்.சுந்:11 33/4
சூலம் உண்டு அது சூர் உளோர்
காலம் உண்டது கை கொள்வான் – கம்.யுத்2:16 117/1,2
உக்கவர் ஒழிதர உயிர் உளோர் எலாம் – கம்.யுத்3:27 58/2

மேல்


உளோர்க்கு (2)

தாய் செயல் அல்லவோ தலத்து உளோர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:11 61/2
அஞ்சினன் இளைய கோவும் அயல் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ – கம்.ஆரண்:13 120/4

மேல்


உளோர்கள் (2)

வேர்த்து மண் உளோர் இரிந்து விண் உளோர்கள் விம்ம மேல் – கம்.கிட்:7 11/3
வேத்தவை கீழ் உளோர்கள் கீழ்மையே விளைத்தார் மேலாம் – கம்.யுத்3:25 9/3

மேல்


உளோரும் (2)

சேய் உயர் விசும்பு உளோரும் தீர்ந்தது எம் சிறுமை என்றார் – கம்.பால:5 22/3
எற்றும் என்று பார் உளோரும் ஏங்குவார் இரங்குவார் – கம்.யுத்3:31 95/4

மேல்


உளோரை (1)

வலி கடன் வான் உளோரை கொண்டு நீ வகுத்த போகம் – கம்.யுத்4:34 10/1

மேல்


உளோன் (1)

அழிந்து-நின்று ஆவது என்னே அலர் உளோன் ஆதியாக – கம்.சுந்:2 32/3

மேல்


உளோனும் (3)

தூய மா மலர் உளோனும் சுடர் மதி சூடினோனும் – கம்.பால:5 22/2
அருள் தரும் கமலக்கண்ணன் அருள் முறை அலர் உளோனும்
இருள் தரும் மிடற்றினோனும் அமரரும் இனையர் ஆகி – கம்.பால:5 26/1,2
பூம் தவிசு உகந்து உளோனும் புராரியும் புகழ்தற்கு ஒத்த – கம்.பால:5 31/3

மேல்


உற்கம் (1)

திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும் – புறம் 41/4

மேல்


உற்கவும் (1)

திசை இரு_நான்கும் உற்கம் உற்கவும்
பெரு மரத்து இலை இல் நெடும் கோடு வற்றல் பற்றவும் – புறம் 41/4,5

மேல்


உற்கு (1)

உற்கு அலையர் உன்னை ஓர் துகள் துணையும் உன்னார் – கம்.ஆரண்:10 54/3

மேல்


உற்பத்தி (1)

உற்பத்தி அயனே ஒக்கும் ஓடும்-போது அரியே ஒக்கும் – கம்.யுத்2:16 27/1

மேல்


உற்பலம் (1)

ஞாங்கர் உற்பலம் உழத்தியர் பித்திகை நாற – கம்.கிட்:10 47/4

மேல்


உற்பாதங்கள் (1)

ஆயிரம் உற்பாதங்கள் ஈங்கு வந்து அடுத்த என்றார் – கம்.யுத்1:9 79/1

மேல்


உற்பாதம் (1)

முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக – கம்.பால:7 51/3

மேல்


உற்ற (243)

பகல் உரு உற்ற இரவு வர நயந்தோர் – மது 549
மாறாது உற்ற வடு படு நெற்றி – மது 595
பழம் செருக்கு உற்ற நும் அனந்தல் தீர – மலை 173
சிறுமை உற்ற களையா பூசல் – மலை 314
பெரும் புலம்பு உற்ற நெஞ்சமொடு பல நினைந்து – நற் 31/6
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல் – நற் 61/8
உறாஅ நோக்கம் உற்ற என் – நற் 75/9
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/4
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 80/9
வேய் வனப்பு உற்ற தோளை நீயே – நற் 82/2
இஃது ஆகின்று யான் உற்ற நோயே – நற் 128/11
மருந்து பிறிது இல்லை யான் உற்ற நோய்க்கே – நற் 140/11
மரம் தீ உற்ற வறும் தலை அம் காட்டு – நற் 177/2
பிறை வனப்பு உற்ற மாசு அறு திரு நுதல் – நற் 250/7
தகை வனப்பு உற்ற கண்ணழி கட்டழித்து – நற் 313/3
உற்ற நின் விழுமம் உவப்பென் – நற் 360/10
சூர் அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7
நெஞ்சு புண் உற்ற விழுமத்தானே – குறு 261/8
களைவோர் இலை யான் உற்ற நோயே – குறு 305/8
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே – ஐங் 31/4
தேற்றான் உற்ற சூள் வாய்த்தல்லே – ஐங் 37/4
துறை எவன் அணங்கும் யாம் உற்ற நோயே – ஐங் 53/1
பழன ஊர நீ உற்ற சூளே – ஐங் 53/4
தொடலைக்கு உற்ற சில பூவினரே – ஐங் 187/5
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5
விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே – ஐங் 227/5
வாள் வனப்பு உற்ற அருவி – ஐங் 312/3
சேஎர் உற்ற செல் படை மறவர் – பதி 41/11
வண்ணம் நீவி வகை வனப்பு உற்ற
வரி ஞிமிறு இமிரும் மார்பு பிணி மகளிர் – பதி 50/17,18
இதழ் வனப்பு உற்ற தோற்றமொடு உயர்ந்த – பதி 64/17
கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை – பரி 3/20
பூ மேம்பாடு உற்ற புனை சுரும்பின் சேம – பரி 10/36
களிறு போர் உற்ற களம் போல நாளும் – பரி 10/110
சேய் உற்ற கார் நீர் வரவு – பரி 11/114
கிளைக்கு உற்ற உழை சுரும்பின் கேழ் கெழு பாலை இசை ஓர்-மின் – பரி 11/127
பேது உற்ற இதனை கண்டு யான் நோக்க நீ எம்மை – பரி 18/12
புணர்ந்தவர் முயக்கம் போல் புரிவு உற்ற கொடியொடும் – கலி 32/12
முன்னத்தின் காட்டுதல் அல்லது தான் உற்ற
நோய் உரைக்கல்லான் பெயரும்-மன் பல் நாளும் – கலி 37/4,5
தோள் நெகிழ்பு உற்ற துயரால் துணிதந்து ஓர் – கலி 37/11
ஒடுங்கா எழில் வேழம் வீழ் பிடிக்கு உற்ற
கடும் சூல் வயாவிற்கு அமர்ந்து நெடும் சினை – கலி 40/26,27
வானின் இலங்கும் அருவித்தே தான் உற்ற
சூள் பேணான் பொய்த்தான் மலை – கலி 41/19,20
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் – கலி 47/11
முற்று எழில் நீல மலர் என உற்ற
இரும்பு ஈர் வடி அன்ன உண்கட்கும் எல்லாம் – கலி 64/20,21
எடுத்து சூள் பல உற்ற பாணன் வந்தீயான்-கொல் – கலி 71/14
முடி உற்ற கோதை போல் யாம் வாட ஏதிலார் – கலி 78/21
தொடி உற்ற வடு காட்டி ஈங்கு எம் இல் வருவதை – கலி 78/22
ஒரூஉ கொடி இயல் நல்லார் குரல் நாற்றத்து உற்ற
முடி உதிர் பூ தாது மொய்ம்பின ஆக – கலி 88/1,2
செறி தொடி உற்ற வடுவும் குறி பொய்த்தார் – கலி 91/10
நெடிது சேண் இகந்தவை காணினும் தான் உற்ற
வடு காட்ட கண் காணாது அற்று ஆக என் தோழி – கலி 99/18,19
நீ உற்ற நோய்க்கு மருந்து – கலி 107/26
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா – கலி 107/27
யாயும் அறிய உரைத்தீயின் யான் உற்ற
நோயும் களைகுவை-மன் – கலி 111/23,24
கவறு உற்ற வடு ஏய்க்கும் காமரு பூ கடல் சேர்ப்ப – கலி 136/4
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற
உப்பு இயல் பாவை உறை உற்றது போல – கலி 138/15,16
நல்ல நகாஅலிர்-மன்-கொலோ யான் உற்ற
அல்லல் உறீஇயான் மாய மலர் மார்பு – கலி 142/16,17
நின் உற்ற அல்லல் உரை என என்னை – கலி 144/10
குரல்_கூந்தால் என் உற்ற எவ்வம் நினக்கு யான் – கலி 144/12
எல்லிய காலை இரா முனிவேன் யான் உற்ற
அல்லல் களைவார் இலேன் – கலி 144/53,54
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
யான் உற்ற எவ்வம் உரைப்பின் பலர் துயிற்றும் – கலி 146/36
கேளிர்கள் நெஞ்சு அழுங்க கெழு உற்ற செல்வங்கள் – கலி 149/8
கவ்வை நல் அணங்கு உற்ற இ ஊர் – அகம் 20/11
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
செறி தொடி உற்ற செல்லலும் பிறிது என – அகம் 98/28
சேயர் என்றலின் சிறுமை உற்ற என் – அகம் 113/21
பெரும் புழுக்கு உற்ற நின் பிறை நுதல் பொறி வியர் – அகம் 136/21
புலி கேழ் உற்ற பூ இடை பெரும் சினை – அகம் 141/25
நண்பகல் உற்ற செருவில் புண் கூர்ந்து – அகம் 208/8
பெரு விதுப்பு உற்ற பல் வேள் மகளிர் – அகம் 208/15
செலல் மாண்பு உற்ற நும்-வயின் வல்லே – அகம் 215/5
செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/21
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/4
வல்லோன் தைஇய வரி வனப்பு உற்ற
அல்லி பாவை ஆடு வனப்பு ஏய்ப்ப – புறம் 33/16,17
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து – புறம் 62/6
விருந்து உற்ற நின் திருந்து ஏந்து நிலை – புறம் 166/25
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு – புறம் 238/15
இன்னாது உற்ற அறன் இல் கூற்றே – புறம் 255/4
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன் – புறம் 279/5
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள் – புறம் 382/2
நிறன் உற்ற அராஅ போலும் – புறம் 382/14
ஊனம்_இல் அறநெறி உற்ற எண்_இலா – கம்.பால:3 33/3
உற்ற வானவன் இருந்து யோகு செய்தனன் எனின் – கம்.பால:7 3/3
உய்யலாம் உறுதி நாடி உழல்பவன் ஒரு நாள் உற்ற
மையலால் அறிவு நீங்கி மா முனிக்கு அற்றம் செய்து – கம்.பால:9 18/2,3
பாரிடை உற்ற தன்மை பகர்வது என் பாரை தாங்கி – கம்.பால:13 35/3
நீந்த அரு நெறியின் உற்ற நெருக்கினால் சுருக்கு உண்டு அற்று – கம்.பால:14 57/1
அங்கு இடை உற்ற குற்றம் யாவது என்று அறிதல் தேற்றாம் – கம்.பால:18 10/1
ஊறு பேர் உவகையான் அனிகம் வந்து உற்ற போது – கம்.பால:20 15/2
ஆர்த்தி உற்ற மடந்தையர் ஆரையும் – கம்.பால:21 31/2
அருத்தி உற்ற பின் நாணம் உண்டாகுமோ – கம்.பால:21 37/4
தெய்வம் என உற்ற உடல் சிந்தை வசம் அன்றோ – கம்.பால:22 34/4
கல்வி கரை உற்ற முனி கௌசிகனை மேலோய் – கம்.பால:22 40/2
நாளை என உற்ற பகல் நல் தவன் உரைத்தான் – கம்.பால:22 41/4
உற்றது வயிரத்தின் உற்ற தட்டது – கம்.பால:23 70/2
ஒல்லை வந்து உறுவன உற்ற பெற்றியின் – கம்.அயோ:1 9/3
உற்ற அன்றினும் பெரியதோர் உவகையன் ஆனான் – கம்.அயோ:1 41/4
தத்தமக்கு உற்ற அரசு என தழைக்கின்ற மனத்தர் – கம்.அயோ:1 75/2
அலந்தலை உற்ற அரும் புலன்கள் ஐந்தும் – கம்.அயோ:3 17/4
உன்னல் ஆவன அல்ல என்னினும் உற்ற பெற்றி உணர்த்துவாம் – கம்.அயோ:3 67/4
உரிமை மா நிலம் உற்ற பின் கொற்றவன் – கம்.அயோ:4 20/2
ஓட்டந்து எதிரா நீ யார் என உற்ற எலாம் உரையா – கம்.அயோ:4 81/2
புண் உற்ற தீயின் புகை உற்று உயிர் பதைப்ப – கம்.அயோ:4 93/1
கண் உற்ற வாரி கடல் உற்றது அ நிலையே – கம்.அயோ:4 93/3
உளையா அறம் வற்றிட ஊழ் வழு உற்ற சீற்றம் – கம்.அயோ:4 125/3
உண்டு இடர் உற்ற போது என் உறாதன – கம்.அயோ:4 178/4
பொன்னை உற்ற பொலம் கழலோய் புகழ் – கம்.அயோ:4 215/1
மின்னை உற்ற நடுக்கத்து மேனியாள் – கம்.அயோ:4 215/4
பிறத்தல் ஒன்று உற்ற பின் பெறுவ யாவையும் – கம்.அயோ:5 27/1
அடி இணை தொழுதான் ஆதி முனிவனை அவனும் உற்ற
படி எலாம் கேட்டு நெஞ்சில் பருவரல் உழந்தான் முன்னே – கம்.அயோ:6 7/2,3
வான் நீர் சுண்டி மண் அற வற்றி மறுகு உற்ற
மீனே என்ன மெய் தடுமாறி விழுகின்றாள் – கம்.அயோ:6 16/3,4
வல்லை உற்ற வேய் புற்றொடும் எரிவன மணி வாழ் – கம்.அயோ:9 42/3
உற்ற தன்மை வினாவி உவந்த பின் – கம்.அயோ:11 3/2
செக்கர் வான் மழை நிகர்க்க எதிர் உற்ற செருவத்து – கம்.ஆரண்:1 8/3
கும்பம் உற்ற உயர் நெற்றியின் விசித்து ஒளி குலாம் – கம்.ஆரண்:1 12/2
இலங்கையின் உற்ற அ குருதி ஆறு-அரோ – கம்.ஆரண்:7 125/4
உற்ற பயன் மற்று இது-கொலாம் முறை இறந்தே – கம்.ஆரண்:10 59/2
என்-வயின் உற்ற குற்றம் யாவர்க்கும் எழுத ஒணாத – கம்.ஆரண்:10 67/1
வெவ் உலை உற்ற வேலை வாளினை வென்ற கண்ணாள் – கம்.ஆரண்:10 72/3
உரனையும் மறந்தான் உற்ற பழியையும் மறந்தான் வெற்றி – கம்.ஆரண்:10 83/2
வெயில் உடை நாளில் உற்ற வெண்ணெய் போல் வெதும்பிற்று அன்றே – கம்.ஆரண்:10 85/4
செயிர் உற்ற அரசன் ஆண்டு ஓர் தேய்வு வந்துற்ற போழ்தில் – கம்.ஆரண்:10 107/2
சேண் உற்ற இருள் சீப்ப அ தெய்வ மடந்தைமார்கள் – கம்.ஆரண்:10 158/2
ஒடித்த மலை அண்ட முகடு உற்ற மலை அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 22/4
உருக்கிய செம்பின் உற்ற நீர் என உரைக்கலுற்றான் – கம்.ஆரண்:11 31/4
வரி சிலை மறை வலோனே மான் இதன் வடிவை உற்ற
அரிவையர் மைந்தர் யாரே ஆதரம் கூர்கிலாதார் – கம்.ஆரண்:11 58/1,2
உற்ற வேதத்தின் உம்பரின் ஓங்கினான் – கம்.ஆரண்:11 74/4
ஆற்ற வெம் துயரத்து அன்னாள் ஆண்டு உற்ற அலக்கண் நோக்கின் – கம்.ஆரண்:12 64/1
கூற்றம் வந்து உற்ற காலத்து உயிர் என குலைவு-கொண்டாள் – கம்.ஆரண்:12 64/4
ஆண்டு உற்ற அ அணங்கினை அஞ்சல் எனா – கம்.ஆரண்:13 7/1
பிள்ளை சொல் கிளி_அனாளை பிரிவுறல் உற்ற பெற்றி – கம்.ஆரண்:13 112/1
இ வழி நின்னை உற்ற எமக்கு நீ இன்று சொன்ன – கம்.கிட்:2 20/3
எய்தினை இருந்த தன்மை இயம்பினள் யாங்கள் உற்ற
கையறு துயரம் நின்னால் கடப்பது கருதி வந்தேம் – கம்.கிட்:3 24/2,3
போர்க்கின்றது எல்லா உலகும் பொதிர்வு உற்ற பூசல் – கம்.கிட்:7 39/3
வலம் கொள் பாரிடை எற்றுவான் உற்ற போர் வாலி – கம்.கிட்:7 65/2
உற்ற என்னை ஒளித்து உயிர் உண்ட நீ – கம்.கிட்:7 94/2
பூ இயல் நறவம் மாந்தி புந்தி வேறு உற்ற போழ்தில் – கம்.கிட்:7 132/2
மந்தி துயில் உற்ற முழை வன் கடுவன் அங்கத்து – கம்.கிட்:10 75/3
துளை துயில் உவந்து துயில்வு உற்ற குளிர் தும்பி – கம்.கிட்:10 79/4
உன்னை கண்டு உம் கோன் தன்னை உற்ற இடத்து உதவும் பெற்றி – கம்.கிட்:11 71/1
பிறிவு உற்ற மயக்கத்தால் முந்து உற்றது ஓர் பெற்றி ஓரான் – கம்.கிட்:11 79/2
கறுவு உற்ற பொருளுக்கு என்னோ காரணம் கண்டது என்றான் – கம்.கிட்:11 79/4
பிறக்கம் உற்ற மலை நாடு நாடி அகன் தமிழ்நாட்டில் பெயர்திர் மாதோ – கம்.கிட்:13 30/4
செயிர் இல் சிற்றிடை ஆய் உற்ற சிறு கொடி நுடக்கம் தீர – கம்.கிட்:13 41/3
புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் – கம்.கிட்:13 58/4
காமம் முதல் உற்ற பகை கால் தளர ஆசை – கம்.கிட்:14 46/3
முனிந்து அவளை உற்ற செயல் முற்றும் மொழிக என்ன – கம்.கிட்:14 60/1
உருண்டான் உற்ற பயத்தை உன்னினார் – கம்.கிட்:16 51/2
கண்ணிடை நோக்கி உற்ற கருணையான் சனகன் காதல் – கம்.கிட்:16 56/2
எண்ணிடை உற்ற காலத்து இறகு பெற்று எழுதி என்றான் – கம்.கிட்:16 56/4
ஆரியன் முன்னர் போதுற உற்ற அதனாலும் – கம்.கிட்:17 8/1
விலங்கிய விகார பாட்டின் வேறுபாடு உற்ற வீக்கம் – கம்.சுந்:0 1/2
ஊறிய நறவும் உற்ற குற்றமும் உணர்வை உண்ண – கம்.சுந்:1 12/1
ஒன்றோடு ஒன்று உடைய தாக்கி மா கடல் உற்ற மாதோ – கம்.சுந்:1 35/4
ஆசையை உற்ற வேலை கலங்க அன்று அண்ணல் யாக்கை – கம்.சுந்:1 37/3
மூன்று உற்ற தலத்திடை முற்றிய துன்பம் வீப்பான் – கம்.சுந்:1 53/1
ஆகாயம் உற்ற கதலிக்கு உவமை ஆனான் – கம்.சுந்:1 72/4
எந்தை நீ உற்ற தன்மை இயம்பு என இலங்கை வேந்தன் – கம்.சுந்:4 79/2
செவ்வியோய் கூறுக என்ன செப்புவான் உற்ற செவ்வி – கம்.சுந்:4 81/2
வெவ் அழல் உற்ற மெல்லென் மெழுகு என அழியும் மெய்யன் – கம்.சுந்:4 83/3
மயர்வு உற்ற பொருப்பொடு மால் கடல் தாவி வந்தான் – கம்.சுந்:4 92/4
மானம் உற்ற தம் பகையினால் முனிவுற்று வளைந்த – கம்.சுந்:7 49/1
உற்ற பகழி உறாது முறியா உதிர்கின்றதை உன்னா – கம்.சுந்:8 46/2
நெய் தலை உற்ற வேல் கை நிருதர் அ செருவில் நேர்ந்தார் – கம்.சுந்:9 64/1
பொர உற்ற பொழுது வீரன் மு மடங்கு ஆற்றல் பொங்க – கம்.சுந்:10 27/2
கானிடை அத்தைக்கு உற்ற குற்றமும் கரனார் பாடும் – கம்.சுந்:11 18/1
உற்ற வாளிகள் உரத்து அடங்கின உக உதறா – கம்.சுந்:11 44/1
உற்ற காலையின் உயிர்கொடு திசை-தொறும் ஒதுங்கி – கம்.சுந்:11 59/1
முந்தி உற்ற பேர் உவகைக்கு ஓர் கரை இலை மொழியின் – கம்.சுந்:11 62/3
கோசிக துகில் உற்ற கொழும் கனல் – கம்.சுந்:13 19/1
கொங்கை குயிலை துயர் நீக்க இமையோர்க்கு உற்ற குறை முற்ற – கம்.யுத்1:1 10/1
பேர் அபிமானங்கள் உற்ற பெற்றியோர் – கம்.யுத்1:4 78/1
ஒல்லை வந்து உணர்வும் ஒன்ற இருவரும் ஒரு நாள் உற்ற
எல்லியும் பகலும் போல தழுவினர் எழுவின் தோளார் – கம்.யுத்1:4 120/3,4
பார்த்தனில் பொறையின் மிக்க பத்தினிக்கு உற்ற பண்பு – கம்.யுத்1:7 13/1
தழைத்த நிழல் உற்ற குளிர் சந்தனம் உயர்ந்த – கம்.யுத்1:9 10/3
உற்ற வான் கழுத்தவான ஒட்டகம் அவற்றது உம்பர் – கம்.யுத்1:10 19/2
ஊறு படு செம்_புனல் உடைத்த கரை உற்ற
ஆறு படர்கின்றன என படர அன்னார் – கம்.யுத்1:12 18/1,2
எழுபது வெள்ளத்து உற்ற குரக்கு_இனம் எயிலை முற்றும் – கம்.யுத்1:13 12/1
உற்ற போது அவன் உள்ள கருத்து எலாம் – கம்.யுத்1:14 43/1
ஊழி நாளினும் வெற்றி கொண்டு உற்ற நின் – கம்.யுத்2:15 85/2
உற்ற போதின் இருவரும் ஒன்று அல – கம்.யுத்2:15 88/1
கலக்கிய அரக்கன் வில்லின் கல்வியும் கவிகள் உற்ற
அலக்கணும் தலைவர் செய்த தன்மையும் அமைய கண்டான் – கம்.யுத்2:15 141/1,2
வீற்று வீற்று ஆகி உற்ற தன்மையும் வீரன் தம்பி – கம்.யுத்2:15 143/2
பெரும் தவம் உடைய ஐயா என் உற்ற பெற்றி என்றான் – கம்.யுத்2:16 13/4
சங்கம் வந்து உற்ற கொற்ற தாபதர்-தம்மோடு எம்மோடு – கம்.யுத்2:16 15/1
கங்கம் வந்து உற்ற செய்ய களத்து நம் குலத்துக்கு ஒவ்வா – கம்.யுத்2:16 15/3
நாசம் வந்து உற்ற போதும் நல்லது ஓர் பகையை பெற்றேன் – கம்.யுத்2:16 31/3
ஊற்றம் ஏது எமக்கு என்று எண்ணி உடைந்தது குமரன் உற்ற
சீற்றமும் தானும் நின்றான் பெயர்ந்திலன் சென்று பாதம் – கம்.யுத்2:16 183/3,4
உற்ற காலையின் இராவணன் தம்பி மாடு உதவ – கம்.யுத்2:16 242/1
புகுந்துளது உண்டு என்று உள்ளம் பொருமல் வந்து உற்ற போழ்தின் – கம்.யுத்2:17 74/4
நாள் உற்ற இருக்கையில் யான் ஒருவன் – கம்.யுத்2:18 34/2
தன் படை உற்ற தன்மை நோக்கினான் தரிக்கிலாமை – கம்.யுத்2:18 217/1
மத்தன் வயிர மார்பின் உரும் ஒத்த கரம் சென்று உற்ற
வன்மத்தை கண்டும் மாண்ட மத மத்தமலையை பார்த்தும் – கம்.யுத்2:18 226/1,2
ஊர் அகலம் எல்லாம் அரந்தை உவா உற்ற
ஆர்கலியே ஒத்தது அழுத குரல் ஓசை – கம்.யுத்2:18 274/3,4
ஊர் கொன்றவனால் பிறரால் என உற்ற எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 6/3
பின் சென்றது அல்லது ஒரு பெரும் சிறப்பு உற்ற போதும் – கம்.யுத்2:19 20/3
உற்ற செம் குருதி வெள்ளம் உள்ள திரை ஓத வேலையொடும் ஒத்ததால் – கம்.யுத்2:19 66/4
மருப்பை உற்ற திரள் தோள் இராவணன் மகன்-தன் மார்பின் நெடு வச்சிர – கம்.யுத்2:19 80/2
உலக்கின்றார் உலக்கின்றாரை எண்ணுவான் உற்ற விண்ணோர் – கம்.யுத்2:19 95/1
உற்ற போதினும் யாதும் ஒன்று உற்றிலன் – கம்.யுத்2:19 125/2
விகடம் உற்ற மரனொடு வெற்பு இனம் – கம்.யுத்2:19 146/1
புகட உற்ற பொறுத்தன போவன – கம்.யுத்2:19 146/2
தந்தை தந்தை பண்டு உற்ற சழக்கு எலாம் – கம்.யுத்2:19 149/3
முன் சென்ற முதுகில் பாய பின் சென்ற மார்பம் உற்ற – கம்.யுத்2:19 196/4
நாயகன் தம்பிக்கு உற்ற துயர் சுட நடுங்குகின்றான் – கம்.யுத்2:19 198/4
இ தலை இன்னல் உற்ற வீடணன் இழைப்பது ஓரான் – கம்.யுத்2:19 208/1
மேயினன் வணங்கி உற்ற வினை எலாம் இயம்பி நின்றான் – கம்.யுத்2:19 214/3
உரங்களில் முதுகில் தோளில் உறையுறு சிறையில் உற்ற
சரங்களும் நிற்கவே-கொல் வந்தது அ அருணன் தம்பி – கம்.யுத்2:19 298/3,4
வெய்தினின் உற்ற தானை முறை விடா நூழில் வெம் போர் – கம்.யுத்3:21 12/1
எங்கு உற்ற என்னா-வண்ணம் இரிந்தது ஈது அன்றி ஏழை – கம்.யுத்3:22 13/3
ஓடு தேர் குலம் உலப்பு இல ஓடி வந்து உற்ற
கேடு இல் வாம் பரி கணக்கையும் கடந்தன கிளர்ந்த – கம்.யுத்3:22 96/3,4
உதிரம் உற்ற பேர் ஆறுகள் திசை திசை ஓட – கம்.யுத்3:22 107/3
கையொடு தண்டு நீங்க கடல் என கலக்கம் உற்ற
மெய்யொடு நின்ற வெய்யோன் மிடலுடை இட கை ஓச்சி – கம்.யுத்3:22 135/1,2
உடல்களும் உதிர நீரும் ஒளிர் படைக்கலமும் உற்ற
கடல்களும் நெடிய கானும் கார் தவழ் மலையும் கண்டான் – கம்.யுத்3:22 147/3,4
தெய்வ மானத்திடை ஏற்றி மனிதர்க்கு உற்ற செயல் எல்லாம் – கம்.யுத்3:23 3/1
பெண் தான் உற்ற பெரும் பீழை உலகுக்கு எல்லாம் பெரிது அன்றோ – கம்.யுத்3:23 4/4
அழுகையோடு உவகை உற்ற வீடணன் ஆர்வம் கூர – கம்.யுத்3:24 13/1
உற்ற பேர் உவகையாலே ஓங்கினான் ஊற்றம் மிக்கான் – கம்.யுத்3:24 20/4
பேதையேன் சிறுமையால் உற்ற பெற்றியை – கம்.யுத்3:24 70/2
சங்கை இல் பெரும் பண் உற்ற துறை-தொறும் திறம்ப தள்ளி – கம்.யுத்3:25 11/2
உயிர்ப்புறத்து உற்ற தன்மை உணர்த்தினார் உள்ளத்து உள்ளது – கம்.யுத்3:25 14/1
ஊதினார் வேய்கள் வண்டின் உருவினார் உற்ற எல்லாம் – கம்.யுத்3:25 21/2
பால் முகம் உற்ற பெரும் பழி அன்றோ – கம்.யுத்3:26 33/3
மன்னன் இங்கு உற்ற தன்மை உணர்கிலன் வருவது ஓரேன் – கம்.யுத்3:26 52/3
நல் பெரு வாடை உற்ற மரங்களின் நடுக்கம் எய்தா – கம்.யுத்3:26 57/2
சித்திர தன்மை உற்ற சேவகன் உணர்வு தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 58/1
நாயகன் தன்மை கண்டும் தமக்கு உற்ற நாணம் பார்த்தும் – கம்.யுத்3:26 59/1
வேய் உற்ற நெடும் கிரி மீ வெயில் ஆம் – கம்.யுத்3:27 39/3
அம்பு என உற்ற கொற்றத்து ஆயிரம் கதிர்களாலும் – கம்.யுத்3:28 34/2
காற்று என உரும் ஏறு என்ன கனல் என கடை நாள் உற்ற
கூற்றம் ஓர் சூலம் கொண்டு குறுகியது என்ன கொல்வான் – கம்.யுத்3:28 50/1,2
எல்லி வான் மதியின் உற்ற கறை என என் மேல் வந்து – கம்.யுத்3:28 61/1
அரக்கனது இலங்கை உற்ற அண்டங்கள் அனைத்தின் உள்ள – கம்.யுத்3:30 7/3
உற்ற தன்மையும் மனிதரது ஊற்றமும் உடன் ஆம் – கம்.யுத்3:30 39/2
படுத்தலும் வீர வாழ்க்கை பற்றினர்க்கு உற்ற மேல்_நாள் – கம்.யுத்3:31 55/2
உற்ற வேகம் உந்த ஓடி ஓத வேலை ஊடுற – கம்.யுத்3:31 90/2
கண்டத்தின் கீழும் மேலும் கபாலத்தும் கடக்கல் உற்ற
சண்ட போர் அரக்கர்-தம்மை தொடர்ந்து கொன்று அமைந்த தன்மை – கம்.யுத்3:31 222/1,2
ஆங்கு அவர் உற்ற தன்மை யார் அறிந்து அறையகிற்பார் – கம்.யுத்4:33 2/4
உலக்குமால் இராமன் பின்னர் உயிர் பொறை உகவான் உற்ற
மலக்கம் உண்டாகின் ஆக வாகை என் வயத்தது என்றான் – கம்.யுத்4:34 17/3,4
செய்தலை உற்ற ஓசை செயலதும் செவியின் கேட்டான் – கம்.யுத்4:34 20/4
உள்ளமும் மிகையும் உற்ற குற்றமும் உறுதி-தானும் – கம்.யுத்4:37 7/2
அவ்வாறு உற்ற ஆடு அரவம் தன் அகல் வாயால் – கம்.யுத்4:37 141/1
ஓராதே ஒருவன்-தன் உயிர் ஆசை குல_மகள்-மேல் உற்ற காதல் – கம்.யுத்4:38 5/1
உற்ற தீ கொடுத்து உண்குறு நீர் உகுத்து – கம்.யுத்4:38 33/2
பருகல் உற்ற அமுது பயந்த நாள் – கம்.யுத்4:40 7/4

மேல்


உற்ற-பின் (1)

கருத்து வேறு உற்ற-பின் அமிர்தும் கைக்குமால் – கம்.கிட்:11 111/4

மேல்


உற்ற-போது (2)

நன்மையும் தீமை அன்றே நாசம் வந்து உற்ற-போது
புன்மையின் நின்ற நீராய் செய்வது புகல்தி என்றான் – கம்.ஆரண்:11 32/3,4
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல் – கம்.யுத்3:31 79/3

மேல்


உற்ற-போதே (1)

ஊறுதான் உற்ற-போதே உயிர்-தனை – கம்.யுத்4:37 173/2

மேல்


உற்றதனை (3)

ஊடு போதல் உற்றதனை ஒத்து உயர்ந்து உளது உதிரம் – கம்.கிட்:7 74/4
வந்த குரங்கிற்கு உற்றதனை வம்-மின் காண வம் என்று – கம்.சுந்:12 120/3
பாங்கினாள் உற்றதனை யாரே பகர்கிற்பார் – கம்.யுத்2:17 88/4

மேல்


உற்றதாம் (1)

துளை எயிற்று ஊறல் உற்றதாம் என சுட்டது அன்றே – கம்.ஆரண்:14 7/4

மேல்


உற்றதால் (7)

உள அல கூதிரும் இறுதி உற்றதால்
களவு செய்தவன