இ – முதல் சொற்கள் பகுதி 3- சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இவர்க்கு 10
இவர்க்கும் 1
இவர்க 1
இவர்கல்லாது 1
இவர்கள் 8
இவர்கள்தாம் 1
இவர்களின் 1
இவர்களோ 1
இவர்கின்ற 3
இவர்கின்றது 1
இவர்தரல் 1
இவர்தரும் 1
இவர்தலும் 1
இவர்தாமே 1
இவர்ந்த 10
இவர்ந்தனையன 1
இவர்ந்து 8
இவர்பு 2
இவர்வது 1
இவர 2
இவரா 1
இவரால் 5
இவரின் 1
இவரினும் 1
இவருக்கு 1
இவருடன் 1
இவரும் 11
இவரே 3
இவரை 6
இவரையும் 1
இவள் 223
இவள்-கண் 1
இவள்-கொல் 1
இவள்-தனால் 1
இவள்-மன்னோ 1
இவள்-வயின் 1
இவளால் 1
இவளின் 2
இவளினும் 4
இவளும் 7
இவளும்-மார் 1
இவளே 9
இவளை 18
இவளையும் 1
இவளொடு 3
இவளொடும் 1
இவளோடு 1
இவளோடும் 1
இவற்கு 17
இவற்கே 2
இவற்றால் 1
இவற்றிடை 1
இவற்றில் 1
இவற்றின் 3
இவற்று 2
இவற்றை 1
இவறி 2
இவறினன் 1
இவறு 1
இவன் 223
இவன்-கொல் 1
இவன்-கொலாம் 2
இவன்-தன்னை 5
இவன்-தனை 3
இவன்-வயின் 3
இவனது 1
இவனால் 2
இவனாலே 1
இவனின் 5
இவனுக்கு 6
இவனும் 3
இவனுமே 2
இவனே 8
இவனை 42
இவனையும் 1
இவனொடு 1
இவனொடும் 1
இவனோடு 3
இவனோதான் 1
இவுளி 11
இவுளியர் 1
இவுளியின் 1
இவுளியும் 2
இவுளியொடு 3
இவுளியோ 1
இவை 177
இவை-கொலாம் 1
இவைகள் 1
இவையும் 1
இவையே 2
இழக்க 1
இழக்கவும் 1
இழக்கின்றாய் 1
இழக்கும் 1
இழக்குவென் 1
இழத்தல் 1
இழத்தி 1
இழத்திர் 1
இழந்த 65
இழந்த-பின் 1
இழந்ததனினும் 2
இழந்தது 4
இழந்ததை 1
இழந்தவர் 1
இழந்தவரின் 1
இழந்தவள் 1
இழந்தவன் 1
இழந்தவே 1
இழந்தன்று 1
இழந்தன 22
இழந்தனமே 1
இழந்தனர் 3
இழந்தனரும் 2
இழந்தனவே 4
இழந்தனள் 2
இழந்தனன் 1
இழந்தனன்-என்னினும் 1
இழந்தனனோ 1
இழந்தனென் 1
இழந்தனை 1
இழந்தனையே 1
இழந்தார் 4
இழந்தார்களும் 1
இழந்தாள் 2
இழந்தான் 7
இழந்திட 1
இழந்திருந்த 1
இழந்திலள் 1
இழந்திலன் 6
இழந்திலேன்-மன்னோ 1
இழந்து 45
இழந்தும் 12
இழந்தே 2
இழந்தேன் 1
இழந்தோரே 1
இழந்தோள் 1
இழப்ப 3
இழப்பது 1
இழப்பது-கொல்லோ 1
இழப்பதும் 1
இழப்பதுவே 1
இழப்பதை 1
இழப்பர் 1
இழப்பவும் 2
இழப்பாளை 1
இழப்பித்தவர் 1
இழப்பு 1
இழப்பென் 2
இழப்பே 1
இழப்பேன் 1
இழப்போரே 1
இழவா-கால் 1
இழவாதீர் 1
இழவு 2
இழவும் 2
இழாய் 37
இழாஅய் 1
இழி 52
இழி-மின் 1
இழிகின்ற 2
இழிகுற்ற 1
இழிச்சும் 1
இழிச்சுவார் 1
இழிசின 1
இழிசினன் 2
இழித்தி 2
இழித்து 5
இழிதகவு 1
இழிதந்து 2
இழிதர 5
இழிதரு 10
இழிதரும் 44
இழிதரூஉம் 1
இழிந்த 18
இழிந்த-போல் 1
இழிந்தது 6
இழிந்ததே 1
இழிந்ததோ 2
இழிந்தன்று 2
இழிந்தன்றும் 1
இழிந்தன 3
இழிந்தனர் 2
இழிந்தனன் 2
இழிந்தாங்கு 1
இழிந்தார் 2
இழிந்தால் 1
இழிந்தாள் 1
இழிந்திட 1
இழிந்து 37
இழிந்து-என 1
இழிந்துழி 1
இழிந்துளதாம் 1
இழிந்துளார்க்கும் 1
இழிந்துளோர் 1
இழிந்தோர் 1
இழிந்தோர்களும் 1
இழிப்பு 1
இழிபிறப்பாளன் 1
இழிபிறப்பினோன் 1
இழிபு 12
இழிய 10
இழியா 2
இழியினும் 1
இழியும் 2
இழிவ 2
இழிவதற்கு 1
இழிவது 5
இழிவர் 2
இழிவன 1
இழிவாம் 1
இழிவார் 1
இழிவான 1
இழிவு 7
இழிவுற்றார் 1
இழிவோ 1
இழுக்க 1
இழுக்கம் 7
இழுக்கம்-மன்னோ 1
இழுக்கல் 1
இழுக்கலில் 1
இழுக்கி 2
இழுக்கிய 2
இழுக்கிற்று 1
இழுக்கினர் 1
இழுக்கினாலே 1
இழுக்கினே 1
இழுக்கு 5
இழுக்கு_இல் 1
இழுக்கும் 7
இழுக்குவது 1
இழுக்குவர் 1
இழுக்குவார் 1
இழுக்குற்றாளோ 1
இழுக 2
இழுகி 4
இழுகிய 1
இழுகு 1
இழுகுற 1
இழுதின் 3
இழுது 11
இழுதும் 1
இழுதை 4
இழுதை-பாலதால் 1
இழுதை_சொல் 1
இழுதையர் 1
இழுதையர்கள் 1
இழுமென் 3
இழுமென 12
இழை 333
இழை-தன் 2
இழை-தன்னை 4
இழை-திறத்தினால் 1
இழை_மகள் 1
இழைக்க 2
இழைக்கிலேன் 1
இழைக்கின்ற 1
இழைக்கு 3
இழைக்கும் 8
இழைக்குவது 1
இழைகளும் 3
இழைகளோடு 1
இழைத்த 49
இழைத்தது 3
இழைத்ததும் 3
இழைத்தல் 1
இழைத்தலால் 1
இழைத்தவர் 1
இழைத்தவற்கு 1
இழைத்தவாறு 1
இழைத்தவாறோ 1
இழைத்தன 1
இழைத்தனள் 1
இழைத்தனன் 1
இழைத்தனை 1
இழைத்தனையே 1
இழைத்தார் 3
இழைத்தால் 1
இழைத்தாலும் 1
இழைத்தாள் 2
இழைத்தான் 1
இழைத்தி 2
இழைத்திட 1
இழைத்திடுவென் 1
இழைத்திலது 1
இழைத்திலர் 1
இழைத்து 11
இழைத்துடைமையால் 1
இழைத்தும் 1
இழைத்துளவன் 1
இழைத்தேன் 3
இழைந்த 3
இழைப்ப 2
இழைப்பது 1
இழைப்பரோ 1
இழைப்பல் 1
இழைப்பவர்கட்கு 1
இழைப்பன 1
இழைய 1
இழையர் 3
இழையவர் 1
இழையவரை 1
இழையவரோடு 1
இழையா 2
இழையாய் 1
இழையார் 3
இழையாரை 1
இழையாள் 1
இழையாளை 1
இழையிடை 1
இழையியர் 1
இழையில் 1
இழையின் 1
இழையினை 1
இழையீர் 1
இழையும் 6
இழையேல் 1
இழையேன் 1
இழையை 4
இழையொடு 1
இழையோளே 2
இழைவாள் 1
இள 148
இள_நாள் 1
இள_வஞ்சி 1
இளக்க 2
இளக்க_அரு 1
இளக்க_அரும் 1
இளக்கம் 2
இளக்கர் 1
இளக்கும் 1
இளக்குவார் 1
இளக 1
இளகா 1
இளகாது 1
இளகினன் 1
இளங்கிளையோன் 1
இளங்கோ 2
இளங்கோக்கு 1
இளங்கோவே 1
இளங்கோவோடு 1
இளங்கோன் 1
இளநீர் 6
இளநீர்களும் 1
இளநீரும் 1
இளநீரை 1
இளம் 111
இளம்_காலினும் 1
இளமை 14
இளமைக்கு 1
இளமையால் 1
இளமையான் 2
இளமையின் 2
இளமையும் 9
இளவரசு 1
இளவல் 28
இளவல்-தன்-மேல் 1
இளவல்-தன்னை 1
இளவல்-பின் 1
இளவல்-மேல் 2
இளவலார் 1
இளவலும் 15
இளவலே 2
இளவலை 18
இளவலொடு 2
இளவலோடு 2
இளவலோடும் 4
இளவற்கு 5
இளவற்கும் 1
இளவேனில் 7
இளவேனிலும் 1
இளி 4
இளிக்கு 1
இளித்து 1
இளிவரல் 1
இளிவரவு 2
இளிவரும் 1
இளிவு 2
இளிவே 1
இளை 5
இளைக்கலாத 1
இளைக்கும் 2
இளைஞர் 7
இளைஞரின் 1
இளைஞரும் 2
இளைஞருமே 1
இளைஞற்கு 1
இளைத்த 1
இளைத்தன 1
இளைத்தாள் 1
இளைத்திருந்தார் 1
இளைத்து 1
இளைத்தே 1
இளைப்ப 2
இளைப்ப_அரும் 1
இளைப்பட்ட 4
இளைப்படூஉம் 1
இளைப்பன 1
இளைப்பு 3
இளைப்பு_அரும் 1
இளைப்புறும் 1
இளைய 53
இளைய_கோவும் 1
இளையது 1
இளையம் 1
இளையர் 36
இளையர்க்கு 1
இளையர்கள் 1
இளையரும் 13
இளையரொடு 7
இளையவ 1
இளையவட்கு 1
இளையவர் 8
இளையவர்-தம்மின் 1
இளையவரொடு 1
இளையவள் 2
இளையவள்-தன்னை 1
இளையவற்கு 5
இளையவற்கும் 1
இளையவன் 53
இளையவன்-தனை 1
இளையவன்தான் 1
இளையவனே 2
இளையவனொடும் 2
இளையள் 3
இளையன் 6
இளையாதவன் 1
இளையார் 4
இளையார்க்கு 1
இளையாரும் 1
இளையாள் 1
இளையாளும் 1
இளையான் 15
இளையானுக்கு 1
இளையானே 2
இளையானை 1
இளையானொடு 2
இளையானொடும் 1
இளையானோ 1
இளையீர் 1
இளையை 1
இளையோய் 9
இளையோர் 10
இளையோர்க்கு 1
இளையோரும் 3
இளையோள் 7
இளையோற்கு 2
இளையோன் 18
இளையோனால் 1
இளையோனும் 1
இளையோனை 1
இளையோனையும் 1
இற்கணார் 1
இற்கிழத்தி 1
இற்செறிந்து 1
இற்ற 24
இற்ற-பின் 1
இற்றது 19
இற்றது-போல் 1
இற்றதே 1
இற்றதோ 1
இற்றவர் 1
இற்றவன் 1
இற்றவால் 1
இற்றவாறு 1
இற்றவை 1
இற்றன 18
இற்றனம் 1
இற்றனர் 1
இற்றனவோ 1
இற்றனன் 1
இற்றா 1
இற்றாய் 2
இற்றால் 3
இற்றான் 2
இற்றி 5
இற்றிது 1
இற்றிதுவே 1
இற்றிதுவோ 1
இற்றில 1
இற்றிலது 1
இற்றிலர் 1
இற்றிலாதன 1
இற்றீக 1
இற்றீர் 1
இற்று 41
இற்றே 2
இற்றை 12
இற்றை_நாள் 1
இற்றையில் 1
இற 31
இறக்க 1
இறக்கம் 4
இறக்கலாதேன் 1
இறக்கி 1
இறக்கிய 1
இறக்கின் 1
இறக்கின்றாள் 1
இறக்கும் 7
இறக்குமாறு 1
இறக்குவை 1
இறக்கை 1
இறக்கையும் 1
இறகிடை 1
இறகின் 1
இறகு 7
இறங்க 1
இறங்காத 1
இறங்கி 2
இறங்கிய 1
இறங்கின 1
இறங்கினை 1
இறங்கு 12
இறங்கு-போதும் 1
இறங்கும் 2
இறங்குவ 1
இறடி 2
இறத்தல் 4
இறத்தல்-தானும் 1
இறத்தலும் 3
இறத்தலே 1
இறத்தி 5
இறத்திரால் 1
இறத்தும் 3
இறந்த 40
இறந்த-பின் 1
இறந்ததனை 1
இறந்தது 5
இறந்தமை 1
இறந்தவர் 6
இறந்தவர்க்கு 1
இறந்தவன் 4
இறந்தவால் 1
இறந்தன்றே 1
இறந்தன 9
இறந்தனம் 1
இறந்தனர் 15
இறந்தனரே 3
இறந்தனரோ 2
இறந்தனள் 6
இறந்தனன் 7
இறந்தனை 3
இறந்தனையால் 1
இறந்தனையே 1
இறந்தனையோ 1
இறந்தாய் 1
இறந்தார் 4
இறந்தார்களோ 1
இறந்தாரும் 1
இறந்தாரை 1
இறந்தாள் 1
இறந்தான் 9
இறந்தான்-கொல்லோ 2
இறந்திசினோரே 1
இறந்திசினோளே 1
இறந்திலம் 1
இறந்திலர் 1
இறந்திலள் 1
இறந்திலன் 3
இறந்திலன்-கொலாம் 1
இறந்திலாதது 1
இறந்தீவாய் 2
இறந்து 82
இறந்துபாடு 1
இறந்துபோகினும் 1
இறந்தும் 2
இறந்துளது 1
இறந்துளார் 1
இறந்துளான்-மேல் 1
இறந்தே 4
இறந்தேற்கே 1
இறந்தோர் 14
இறந்தோர்க்கு 3
இறந்தோரே 43
இறந்தோளே 3
இறந்தோன் 1
இறப்ப 10
இறப்பது 1
இறப்பதே 1
இறப்பம் 1
இறப்பர்-கொல் 1
இறப்பரால் 1
இறப்பல் 1
இறப்பாய் 1
இறப்பின் 4
இறப்பினும் 6
இறப்பு 5
இறப்பும் 2
இறப்புறுவென் 1
இறப்பென் 3
இறப்பொடு 1
இறப்போர் 1
இறப்போன் 1
இறல் 4
இறலி 1
இறவா 1
இறவாத 1
இறவாதிருக்கை 1
இறவாது 4
இறவாமை 1
இறவின் 9
இறவினின் 1
இறவு 14
இறவேனேல் 1
இறவொடு 3
இறா 11
இறா-வகையில் 1
இறாதவர் 1
இறாயினிர் 1
இறால் 3
இறாலின் 1
இறாலொடு 1
இறானோ 1
இறாஅ 1
இறாஅல் 7
இறாஅலியரோ 1
இறினும் 1
இறீஇயர் 5
இறீஇயரோ 1
இறு 6
இறுக்க 2
இறுக்கல் 1
இறுக்கி 4
இறுக்கிய 2
இறுக்கியது 1
இறுக்கின 1
இறுக்கினான் 1
இறுக்கும் 19
இறுக்குவென் 1
இறுக்குறும் 1
இறுக 6
இறுகலா 1
இறுகிறுக்கி 1
இறுகிறுக 2
இறுகின 1
இறுகு 4
இறுகுற 3
இறுங்கு 1
இறுங்கும் 1
இறுத்த 54
இறுத்ததால் 1
இறுத்தது 11
இறுத்ததும் 1
இறுத்தந்த 4
இறுத்தந்தது 1
இறுத்தருளினான் 1
இறுத்தலின் 1
இறுத்தலும் 2
இறுத்தவன் 4
இறுத்தவனும் 1
இறுத்தன்று 1
இறுத்தன 5
இறுத்தனர் 2
இறுத்தனன் 3
இறுத்தாய் 1
இறுத்தார் 4
இறுத்தால் 1
இறுத்தான் 12
இறுத்தில 1
இறுத்து 26
இறுதல் 3
இறுதலும் 1
இறுதி 65
இறுதி-கண் 1
இறுதி-கணின் 1
இறுதி-காறும் 1
இறுதிக்கு 1
இறுதிசெல்லா 2
இறுதிய 1
இறுதியா 1
இறுதியாய் 1
இறுதியில் 6
இறுதியின் 11
இறுதியின்-கண் 1
இறுதியும் 5
இறுதியே 3
இறுதியை 1
இறுப்ப 5
இறுப்பதன் 1
இறுப்பினும் 2
இறுப்பென் 1
இறுப்போரும் 1
இறுப்போன் 1
இறுபவர் 1
இறுபு 12
இறும் 11
இறும்-மார் 1
இறும்பில் 8
இறும்பின் 11
இறும்பு 3
இறும்பூதால் 2
இறும்பூது 6
இறுவது 2
இறுவதே 1
இறுவர் 1
இறுவரை 7
இறுவன 1
இறுவாரை 1
இறுவான் 1
இறுவித்தார் 1
இறை 205
இறை_பொழுது 1
இறை_மகற்கு 1
இறை_மகன் 2
இறை_இறை 1
இறைக்கின்றாரும் 1
இறைகூடி 1
இறைகூடிய 1
இறைகூர்தலின் 1
இறைகூர்ந்த 1
இறைகூரும் 1
இறைகொண்ட 9
இறைகொண்டன்று 1
இறைகொண்டனவே 1
இறைகொண்டனன் 1
இறைகொண்டு 1
இறைகொள்பு 1
இறைகொள்ளும் 4
இறைகொள 4
இறைச்சியாய் 2
இறைஞ்ச 6
இறைஞ்சலும் 2
இறைஞ்சவும் 1
இறைஞ்சா 2
இறைஞ்சி 48
இறைஞ்சிய 11
இறைஞ்சியோளே 3
இறைஞ்சியோனே 1
இறைஞ்சின 1
இறைஞ்சினர் 4
இறைஞ்சினள் 2
இறைஞ்சினளே 1
இறைஞ்சினன் 7
இறைஞ்சினார் 1
இறைஞ்சினாள் 1
இறைஞ்சினான் 7
இறைஞ்சினானை 1
இறைஞ்சினெம் 1
இறைஞ்சு 1
இறைஞ்சுக 1
இறைஞ்சுகின்றனர் 1
இறைஞ்சுகின்றான் 1
இறைஞ்சுபு 1
இறைஞ்சும் 6
இறைஞ்சுவார் 1
இறைத்து 1
இறைப்பேன் 1
இறைப்பொழுதில் 1
இறைமை 1
இறைய 2
இறையவன் 4
இறையார் 1
இறையிடை 1
இறையில் 1
இறையும் 18
இறையே 1
இறையேனும் 1
இறையை 2
இறையைத்தான் 1
இறையையும் 1
இறையொடு 1
இறையோய் 2
இறையோரை 1
இறையோற்கு 1
இறையோன் 2
இறைவ 14
இறைவர் 9
இறைவர்க்கும் 1
இறைவர்கள் 1
இறைவரின் 1
இறைவரை 1
இறைவற்கு 1
இறைவன் 51
இறைவனுக்கு 1
இறைவனும் 4
இறைவனே 1
இறைவனை 6
இறைவா 2
இறைவி 4
இறைவிக்கும் 1
இறைவியும் 1
இறைவியோடு 1
இன் 533
இன்_சொலார் 2
இன்_நகை 2
இன்_ஆங்கு 1
இன்_இயம் 2
இன்_இயமா 1
இன்சொல் 1
இன்ப 11
இன்பத்தின் 1
இன்பத்து 2
இன்பத்துள் 2
இன்பத்தை 4
இன்பம் 34
இன்பம்-கொலாம் 1
இன்பமால் 1
இன்பமும் 15
இன்பமே 1
இன்புற்றனெம் 1
இன்புற்றார்க்கு 1
இன்புற்று 2
இன்புற 10
இன்புறாமை 1
இன்புறாய் 1
இன்புறாஅர் 1
இன்புறு 7
இன்புறுக 1
இன்புறுத்தன்று 1
இன்புறுத்தினை 1
இன்புறும் 1
இன்புறூஉம் 2
இன்புறேஎம் 1
இன்முகம் 2
இன்மை 54
இன்மைக்கும் 1
இன்மையது 1
இன்மையாய் 1
இன்மையால் 19
இன்மையாலோ 1
இன்மையாள் 1
இன்மையான் 1
இன்மையின் 46
இன்மையினால் 2
இன்மையும் 6
இன்மையே 1
இன்மையேனும் 1
இன்மையை 1
இன்றாக 3
இன்றாகுமால் 1
இன்றாம் 1
இன்றாம்-அரோ 2
இன்றாமே 1
இன்றாய் 2
இன்றாயது 2
இன்றால் 8
இன்றி 173
இன்றிய 2
இன்றியான் 1
இன்றியும் 4
இன்றியே 17
இன்றியேயும் 2
இன்றின் 2
இன்று 389
இன்று-காறு 1
இன்று-காறும் 9
இன்று-கொல் 4
இன்று-கொல்லோ 1
இன்று-அளவுமே 1
இன்று-ஆயினும் 1
இன்றுதான் 2
இன்றும் 16
இன்றே 57
இன்றேல் 3
இன்றை 2
இன்றொடு 8
இன்றொடும் 4
இன்றோ 1
இன்றோடு 3
இன்றோடே 1
இன்ன 71
இன்னகை-பால் 1
இன்னணம் 11
இன்னதாம் 1
இன்னதின் 1
இன்னது 40
இன்னது-மன்னோ 1
இன்னதூஉம் 1
இன்னதே 3
இன்னதை 1
இன்னம் 43
இன்னமால் 1
இன்னமும் 16
இன்னர் 5
இன்னரொடு 1
இன்னல் 34
இன்னல 1
இன்னலர் 1
இன்னலள் 1
இன்னலன் 1
இன்னலால் 2
இன்னலில் 1
இன்னலின் 4
இன்னலினோர் 1
இன்னலுக்கு 1
இன்னலும் 5
இன்னலுற்று 1
இன்னலை 1
இன்னலோடு 1
இன்னவர் 2
இன்னவர்கள் 1
இன்னவன் 5
இன்னவா 1
இன்னவாறு 3
இன்னவும் 1
இன்னவை 1
இன்னள் 7
இன்னன் 4
இன்னன்-கொல் 2
இன்னன 22
இன்னா 49
இன்னாத 1
இன்னாதன 1
இன்னாதா 1
இன்னாது 21
இன்னாதே 11
இன்னாதோ 1
இன்னாமைத்தே 1
இன்னாமையினும் 1
இன்னாய் 1
இன்னாயே 1
இன்னார் 2
இன்னாரே 2
இன்னாவேனும் 1
இன்னான் 3
இன்னினியோரும் 1
இன்னும் 100
இன்னுரை 1
இன்னே 35
இன்னேம் 3
இன்னை 5
இன்னோர் 4
இன்னோர்க்கு 1
இன்னோரன்ன 1
இன்னோன் 1
இன 112
இனங்கட்கு 1
இனங்களும் 1
இனங்களை 1
இனத்த 3
இனத்தலை 1
இனத்தவர் 1
இனத்தவரும் 1
இனத்தவரொடும் 1
இனத்தவன் 1
இனத்தார் 1
இனத்தார்க்கும் 1
இனத்தானே 1
இனத்திடை 1
இனத்தின் 5
இனத்து 27
இனத்துக்கு 1
இனத்தை 1
இனத்தையும் 1
இனத்தொடு 2
இனத்தொடும் 2
இனத்தோடு 1
இனப்படு 1
இனம் 254
இனம்-அவை 1
இனமா 1
இனமால் 1
இனமும் 5
இனயை 1
இனன் 7
இனனொடு 2
இனாதன 1
இனி 602
இனி-வயின் 1
இனி_இனி 1
இனிதா 1
இனிதாம்-கொல்லோ 1
இனிதாய் 1
இனிதால் 4
இனிதின் 29
இனிதினின் 4
இனிது 230
இனிது-கொல் 3
இனிது-மன் 2
இனிதே 12
இனிதோ 3
இனிமேல் 4
இனிமை 2
இனிய 104
இனியதாய் 1
இனியது 13
இனியதும் 1
இனியர் 6
இனியர்-கொல்லோ 1
இனியரும் 1
இனியவர் 2
இனியவள்-தன்னை 1
இனியவள்தான் 1
இனியவன் 1
இனியவாறு 1
இனியவும் 3
இனியவை 1
இனியவோ 2
இனியன் 6
இனியன 10
இனியனால் 1
இனியாய் 1
இனியார்-பால் 1
இனியாள் 2
இனியாளே 1
இனியாளை 1
இனியிர் 1
இனியீர் 1
இனியே 45
இனியை 5
இனியோய் 1
இனியோள் 2
இனியோன் 1
இனும் 5
இனை 6
இனை-மதி 1
இனைஇ 1
இனைகுவள் 1
இனைகூஉ 1
இனைத்து 3
இனைதல் 5
இனைதியோ 1
இனைந்தனர் 1
இனைந்து 3
இனைப்ப 1
இனைபவள் 2
இனைபு 7
இனைமை 1
இனைய 109
இனையது 12
இனையம் 2
இனையர் 13
இனையராய் 2
இனையல் 13
இனையவர் 1
இனையவள் 1
இனையவும் 2
இனையவேயும் 1
இனையவை 1
இனையள் 6
இனையன் 2
இனையன 47
இனையா 1
இனையும் 4
இனையுமே 2
இனையேன் 1
இனையை 3
இனையையாய் 2
இனையையால் 3
இனையையோ 1
இனையோர் 1
இனையோன் 1
இனைவதன் 1
இனைவது 1
இனைவரும் 1
இனைவித்தல் 1
இனைவோள் 1


இவர்க்கு (10)

நீர் அணி நீத்தம் இவர்க்கு அணி-கொல் என – பரி 22/33
தந்தை நீ தனி தாயும் நீ இவர்க்கு
எந்தை தந்தனென் இயைந்த செய்க என்றான் – கம்.பால:6 18/3,4
உறுதியில் ஒன்று இவர்க்கு உணர்வு என்று உன்னலாம் – கம்.அயோ:1 10/2
இறந்துபாடு இவர்க்கு உறும் இதனின் இ வழி – கம்.ஆரண்:12 18/2
யாவர் ஒப்பவர் உலகில் யாது இவர்க்கு அரிய பொருள் – கம்.கிட்:2 5/3
யாவது எ உலகத்தினின் இங்கு இவர்க்கு இயற்றல் – கம்.கிட்:12 38/1
ஏறு கொற்ற தலைவர் இவர்க்கு முன் – கம்.கிட்:13 3/2
அண்ணல் கேள் இவர்க்கு உவமையும் அளவும் ஒன்று உளதோ – கம்.யுத்1:11 34/1
கண் ஆர் நுதல் பெருமான் இவர்க்கு அரிதோ என கடை பார்த்து – கம்.யுத்3:27 139/3
வேலையை கலக்க கண்டேன் இவர்க்கு உள மிடுக்கும் உண்டோ – கம்.யுத்3:31 52/4

மேல்


இவர்க்கும் (1)

இன்னும் நாடுதும் இங்கு இவர்க்கும் வலி – கம்.கிட்:11 7/1

மேல்


இவர்க (1)

தொடி தோள் இவர்க எவ்வமும் தீர்க – அகம் 269/1

மேல்


இவர்கல்லாது (1)

விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி – குறு 287/6

மேல்


இவர்கள் (8)

இரு மருங்கினும் நெடிது துருவுகின்றனர் இவர்கள் – கம்.கிட்:2 7/4
இதம் எனும் பொருள் அலது ஓர் இயல்பு உணர்ந்திலர் இவர்கள்
சதமன் அஞ்சுறு நிலையர் தருமன் அஞ்சுறு சரிதர் – கம்.கிட்:2 8/2,3
மயில் முதல் பறவை எல்லாம் மணி நிறத்து இவர்கள் மேனி – கம்.கிட்:2 11/1
ஆறு கொள் சடிலத்தானும் அயனும் என்று இவர்கள் ஆதி – கம்.கிட்:3 19/3
தேவ மற்று இவர்கள் செய்கை கேள் என தெரிய சொன்னார் – கம்.யுத்3:20 2/4
இலவ தீவினின் உறைபவர் இவர்கள் பண்டு இமையா – கம்.யுத்3:30 12/1
இறலி அ பெரும் தீவிடை உறைபவர் இவர்கள் – கம்.யுத்3:30 18/4
எய்த கணை எய்துவதன் முன்பு இடை அறுந்து இவர்கள் ஏழ் உலகமும் – கம்.யுத்3:31 150/1

மேல்


இவர்கள்தாம் (1)

தந்தை தாயர் என்று இவர்கள்தாம் அலால் – கம்.அயோ:14 105/3

மேல்


இவர்களின் (1)

இரு வினை துணிதரும் இவர்களின் இவண் நின்று – கம்.பால:5 124/3

மேல்


இவர்களோ (1)

சாய்வு உறும் தொழுவ போல் இங்கு இவர்களோ தருமம் ஆவார் – கம்.கிட்:2 12/4

மேல்


இவர்கின்ற (3)

பொன் தோடு இவர்கின்ற பொலம் குழையாள்-தன் – கம்.ஆரண்:14 70/1
என நினைந்து இனைய எண்ணி இவர்கின்ற காதல் ஓத – கம்.கிட்:3 20/1
எல்லைக்கும் அப்பால் இவர்கின்ற இரண்டினோடும் – கம்.கிட்:7 37/2

மேல்


இவர்கின்றது (1)

என்பு எனக்கு உருகுகின்றது இவர்கின்றது அளவு_இல் காதல் – கம்.கிட்:2 13/3

மேல்


இவர்தரல் (1)

நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1

மேல்


இவர்தரும் (1)

குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 245

மேல்


இவர்தலும் (1)

இவர்தலும் குருதி பட்டு இசை-தொறும் திசை-தொறும் – கம்.கிட்:5 12/2

மேல்


இவர்தாமே (1)

தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ – கம்.யுத்1:4 101/3

மேல்


இவர்ந்த (10)

சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம் – நற் 67/1
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை – குறு 240/1
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா மழை – அகம் 304/1
தோடு இவர்ந்த தார் சம்பரன் தொலைவுற்ற வேலை – கம்.அயோ:2 88/2
தோடு இவர்ந்த பூம் சுரி குழலாள்-தனை காணான் – கம்.ஆரண்:13 71/2
இளை புரந்து அளித்தல் மேல் இவர்ந்த காதலன் – கம்.ஆரண்:15 25/2
தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 15/4
எல்லை_இல் உவகையால் இவர்ந்த தோளினன் – கம்.சுந்:12 27/1

மேல்


இவர்ந்தனையன (1)

குழவி ஞாயிறு குன்று இவர்ந்தனையன குரு மணி நெடு மோலி – கம்.சுந்:2 205/1

மேல்


இவர்ந்து (8)

குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி – குறு 185/1
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/15
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய – அகம் 195/9
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/8
இ கரை நின்று இவர்ந்து உ கரை கொளலே – புறம் 357/8
இந்திர தனுவின் தோன்றும் தோரணம் இவர்ந்து நின்றான் – கம்.சுந்:8 15/4

மேல்


இவர்பு (2)

விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு
வருநர் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர் – குறு 274/3,4
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் – பதி 15/10

மேல்


இவர்வது (1)

அரு வரை இவர்வது ஆங்கு ஓர் அரி_அரசு அனையன் ஆனான் – கம்.யுத்1:10 2/4

மேல்


இவர (2)

இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/3,4
குன்றின் நின்று இவர ஓர் சுடு சுரம் குறுகினார் – கம்.பால:7 4/4

மேல்


இவரா (1)

தேரின் கடிது இவரா முழு விழியின் பொறி சிதறா – கம்.யுத்2:15 173/2

மேல்


இவரால் (5)

ஈங்கு இவரால் என் வேள்விக்கு இடையூறு கடிது இயற்றும் – கம்.பால:12 27/1
ஈசன் என்று இனைய தன்மை இளிவரும் இவரால் அன்றி – கம்.யுத்2:16 31/2
இசையும் செல்வமும் இருக்கையும் இழந்தது இங்கு இவரால்
விசையம்தாம் என நிற்பவர் இவர் நெடு விறலோய் – கம்.யுத்3:30 11/3,4
ஏற்ற மா நுதல் விழியிடை தோன்றினர் இவரால்
கூற்றம் ஆகிய கொம்பின் ஐம்பாலிடை கொடுமைக்கு – கம்.யுத்3:30 25/2,3
ஏற்றம் ஆக பண்டு உதித்துளோர் என்பவர் இவரால் – கம்.யுத்3:30 25/4

மேல்


இவரின் (1)

விளங்கும் மாதர் கற்பினார் இவரின் யாரோ என நின்றார் – கம்.அயோ:6 24/2

மேல்


இவரினும் (1)

இரதமும் இவுளியும் இவரினும் மறைநூல் – கம்.பால:5 126/2

மேல்


இவருக்கு (1)

ஆயினும் இவருக்கு இல்லை அழிவு எனும் அதனால் ஆவி – கம்.யுத்3:24 5/1

மேல்


இவருடன் (1)

பித்தரை போல நீயும் இவருடன் பெயர்ந்த தன்மை – கம்.யுத்3:31 49/3

மேல்


இவரும் (11)

இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 90
பெண்ணை இவரும் ஆங்கண் – நற் 38/9
துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன் – குறு 36/2
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும் – குறு 260/1
மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/8
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் – பரி 16/27
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும் – அகம் 171/1
குன்றிடை இவரும் மேக குழுவிடை குதிக்கும் கூட – கம்.ஆரண்:11 72/1
எழுந்து வான் முகடு இடித்து அகப்படுப்பல் என்று இவரும்
உழுந்து பேரு முன் திசை திரிந்து ஒறுப்பல் என்று உதைக்கும் – கம்.கிட்:7 67/1,2
மஞ்சு இவரும் நெடும் கிரியும் வள நாடும் பிற்பட போய் வழி-மேல் சென்றால் – கம்.கிட்:13 25/2
நஞ்சு இவரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிர்து நனி கொடுத்து ஆயை கலுழன் நல்கும் – கம்.கிட்:13 25/3

மேல்


இவரே (3)

இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி – புறம் 46/3
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/9
இவர் யார் என்குவை ஆயின் இவரே
ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் – புறம் 201/1,2

மேல்


இவரை (6)

யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து – புறம் 201/16
மறை ஓதுவித்து இவரை வளர்த்தானும் வசிட்டன்-காண் – கம்.பால:12 26/4
மூவர் மற்று இவர் இருவர் மூரி வில் கரர் இவரை
யாவர் ஒப்பவர் உலகில் யாது இவர்க்கு அரிய பொருள் – கம்.கிட்:2 5/2,3
என் கன்றுகின்றது எண்ணி பற்பல இவரை அம்மா – கம்.கிட்:2 10/4
மற்றையர் வரும் பரிசு இவரை வல் விரைந்து – கம்.சுந்:9 31/3
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – கம்.யுத்3:31 152/4

மேல்


இவரையும் (1)

காலன் மால் சிவன் குமரன் என்று இவரையும் கடப்பார் – கம்.யுத்3:31 11/4

மேல்


இவள் (223)

ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் – குறி 248
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/4
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே – நற் 8/10
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் – நற் 35/7
காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12
ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து – நற் 37/8
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள்
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/3,4
முனியாது ஆட பெறின் இவள்
பனியும் தீர்குவள் செல்க என்றோளே – நற் 53/10,11
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள்
பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு – நற் 55/3,4
ஏதிலாட்டி இவள் என – நற் 56/9
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள்
விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/11,12
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள்
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/9,10
பன்மையது எவனோ இவள் வன்மை தலைப்படினே – நற் 170/9
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/13
குவளை உண்கண் இவள் ஈண்டு ஒழிய – நற் 205/6
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/11
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின் – நற் 223/1
இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள்
அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/4,5
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள்
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே – நற் 234/3,4
மருங்கூர் பட்டினத்து அன்ன இவள்
நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – நற் 258/10,11
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள்
ஒலி மென் கூந்தல் நம்-வயினானே – நற் 265/8,9
பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே – நற் 291/9
பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள்
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம் – நற் 298/6,7
பாவை அன்ன வனப்பினள் இவள் என – நற் 301/6
யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின் – நற் 309/3
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் – நற் 324/8
ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள்
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/6,7
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே – நற் 326/10
இளமை தீர்ந்தனள் இவள் என வள மனை – நற் 351/1
அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள்
பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் – நற் 351/2,3
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள்
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/4,5
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள்
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/4,5
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள்
இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் – குறு 178/3,4
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள்
ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கே – குறு 225/6,7
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள்
பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே – குறு 258/7,8
பேஎய் கொளீஇயள் இவள் எனப்படுதல் – குறு 263/5
பஞ்சாய் பள்ளம் சூழ்ந்தும் மற்று இவள்
உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய – குறு 276/2,3
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் – குறு 324/4
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த – குறு 342/5
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/4
ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – குறு 347/5
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி – குறு 362/4
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள்
பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 30/3,4
மலர்ந்த மார்பு இவள் வயாஅ நோய்க்கே – ஐங் 51/4
தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ – ஐங் 54/3
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள்
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் – ஐங் 55/2,3
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள்
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப – ஐங் 56/2,3
இவள் நலம் புலம்ப பிரிய – ஐங் 57/3
இவள் அணங்கு உற்றனை போறி – ஐங் 58/3
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந – ஐங் 79/2
கழனி ஊரன் மகள் இவள்
பழன வெதிரின் கொடி பிணையலளே – ஐங் 91/3,4
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள்
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/4,5
கழனி ஊரன் மகள் இவள்
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே – ஐங் 96/3,4
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள்
பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே – ஐங் 97/3,4
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள்
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய பணை தோளோளே – ஐங் 99/3,4
யாணர் ஊரன் மகள் இவள்
பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே – ஐங் 100/3,4
தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே – ஐங் 103/4
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள்
அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே – ஐங் 106/3,4
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/5
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/4
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – ஐங் 180/4
பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/4
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள்
அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே – ஐங் 208/4,5
கானக நாடன் வரவும் இவள்
மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/3,4
முயங்காது கழிந்த நாள் இவள்
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/4,5
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ – ஐங் 238/5
அது மனம் கொள்குவை அனை இவள்
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே – ஐங் 243/3,4
கெழுதகை-கொல் இவள் அணங்கியோற்கே – ஐங் 245/4
நன்றால் அம்ம நின்ற இவள் நலனே – ஐங் 248/4
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள்
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/4,5
பயப்ப நீத்தல் என் இவள்
கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே – ஐங் 277/4,5
யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே – ஐங் 285/5
நன் மனை வதுவை அயர இவள்
பின் இரும் கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே – ஐங் 294/4,5
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள்
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/4,5
மெல்லம்புலம்ப இவள் அழ பிரிந்தே – ஐங் 302/4
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/5
ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள்
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/58,59
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – பரி 11/98
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50
நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க – பரி 20/35
மறப்ப அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய – கலி 2/9
என இவள்
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல் – கலி 2/23,24
பொறை நில்லா நோயோடு புல்லென்ற நுதல் இவள்
விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/4,5
உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல – கலி 3/6
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/10
பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என – கலி 3/14
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/20
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
தன் நலம் கடைகொளப்படுதலின் மற்று இவள்
இன் உயிர் தருதலும் ஆற்றுமோ – கலி 7/19,20
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
வளமையோ வைகலும் செயல் ஆகும் மற்று இவள்
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த – கலி 15/24,25
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/12
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே – கலி 46/27
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/10
இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/14
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/18
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள்
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே – கலி 52/24,25
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் – கலி 53/13
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
இன்னது செய்தாள் இவள் என – கலி 54/19
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் – கலி 56/6
சொல்லின் மறாதீவாள்-மன்னோ இவள்
செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின் – கலி 61/10,11
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/10
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என – கலி 69/14
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என – கலி 69/18
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/12
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/9
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/15
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/7
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் – கலி 106/43
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/7
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/11
இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர – கலி 127/19
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே – கலி 136/21
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் – கலி 138/10
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி 142/5
நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் – கலி 146/18
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/13
சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின் – அகம் 13/14
நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என – அகம் 22/6
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/24
நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள்
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே – அகம் 112/18,19
வருந்துவள் இவள் என திருந்துபு நோக்கி – அகம் 119/3
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி – அகம் 132/2
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள்
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 149/18,19
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் – அகம் 158/11
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால் – அகம் 182/12
நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும் – அகம் 203/6
என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண் – அகம் 227/3
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/10
துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே – அகம் 298/23
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது – அகம் 300/10
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து – அகம் 307/5
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண் – அகம் 315/3
பல் பூ கானல் பவத்திரி அன இவள்
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/7,8
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக – அகம் 350/8
வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள்
பெரும் புலம்பினளே தெய்ய அதனால் – அகம் 360/9,10
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள்
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/21,22
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே – புறம் 279/1
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன் – புறம் 279/5
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/2
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
மாட்சியவர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 342/15
புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என – புறம் 343/12
அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே – புறம் 345/12
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/7
இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர் – புறம் 351/7
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே – புறம் 358/7
தோண்மையே இவள் பேர் சொல தோற்குமேல் – கம்.பால:7 38/3
மந்தரம் இவள் தோள் எனின் மைந்தரோடு – கம்.பால:7 39/3
பின்னும் தாழ் குழல் பேதைமை பெண் இவள்
என்னும் தன்மை எளிமையின் பாலதே – கம்.பால:7 42/3,4
ஈறு இல் நல் அறம் பார்த்து இசைத்தேன் இவள்
சீறி நின்று இது செப்புகின்றேன் அலேன் – கம்.பால:7 43/1,2
பெரும் தேன் இன் சொல் பெண் இவள் ஒப்பாள் ஒரு பெண்ணை – கம்.பால:10 27/1
இம்பர் நாட்டின் தரம் அல்லள் ஈங்கு இவள்
உம்பர் கோமகற்கு என்கின்றது ஒக்குமால் – கம்.பால:14 40/1,2
காரிகை இவள் அவள் கருத்தை நோக்கி ஓர் – கம்.பால:19 42/3
வல்லியை உயிர்த்த நில_மங்கை இவள் பாதம் – கம்.பால:22 24/1
மங்கை இவள் ஆம் என வசிட்டன் மகிழ்வுற்றான் – கம்.பால:22 32/4
நச்சு உடை வடி கண் மலர் நங்கை இவள் என்றால் – கம்.பால:22 36/3
பொலிவது மற்று இவள் பொற்பு என்றால் இவள் – கம்.பால:23 81/2
பொலிவது மற்று இவள் பொற்பு என்றால் இவள்
மலிதரு மணம் படு திருவை வாயினால் – கம்.பால:23 81/2,3
நல் மகனுக்கு இவள் நல் அணி என்றார் – கம்.பால:23 95/4
சொன்னேன் இன்றே இவள் என் தாரம் அல்லள் துறந்தேன் – கம்.அயோ:4 49/2
எள்ளூறு தீ கருமம் நேர்ந்தாள் இவள் என்னா – கம்.அயோ:4 105/2
போதாதோ என் தாய் இவள் கொண்ட பொருள் அம்மா – கம்.அயோ:11 78/4
வரும் இவள் மாயம் வல்லள் வஞ்சனை அரக்கி நெஞ்சம் – கம்.ஆரண்:6 56/1
வீர விரைந்தனை இவள் தன் விடு காதும் கொடி மூக்கும் – கம்.ஆரண்:6 112/2
ஈர நினைந்து இவள் இழைத்த பிழை என் என்று இறை வினவ – கம்.ஆரண்:6 112/3
ஓட்டந்தாள் அரிதின் இவள் உயிர் கவர்ந்தான் என வந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 113/4
தேவர்க்கும் வலியான் தன் திரு தங்கையாள் இவள் ஈண்டு – கம்.ஆரண்:6 119/3
உன்னவே ஒண்ணுமோ ஒருவரால் இவள்
தன்னையே அரிந்தனள் தான் என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 30/3,4
கற்பு இறந்தாள் என கரன்-கொலாம் இவள்
பொற்பு அறையாக்கினன் போல் என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 32/3,4
வண்டு ஏறு கோதை மடவாள் இவள் ஆகும் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 145/4
தளை அவிழ் குழல் இவள் கண்டு தந்த என் – கம்.ஆரண்:12 32/3
ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:14 49/4
நெய் அடை தீ எதிர் நிறுவி நிற்கு இவள்
கையடை என்ற அ சனகன் கட்டுரை – கம்.கிட்:10 91/1,2
தாய் இவள் மனைவி என்னும் தெளிவு இன்றேல் தருமம் என் ஆம் – கம்.கிட்:11 89/2
தின்றாள் ஒருத்தி இவள் என்பது தெரிந்தான் – கம்.சுந்:1 66/4
பிடியா என்னே பெண் இவள் கொல்லின் பிழை என்னா – கம்.சுந்:2 89/2
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ – கம்.சுந்:2 197/3
கற்பு நீங்கிய கனம்_குழை இவள் எனின் காகுத்தன் புகழோடும் – கம்.சுந்:2 198/3
மானுயர் திரு வடிவினள் அவள் இவள் மாறு கொண்டனள் கூறின் – கம்.சுந்:2 199/1
அலக்கண் எய்துவது அணியது உண்டு என்று எடுத்து அறைகுவது இவள் யாக்கை – கம்.சுந்:2 200/2
உலக்கும் இங்கு இவள் கணவனும் அழிவும் இ வியன் நகர்க்கு உளது என்றான் – கம்.சுந்:2 200/4
தேவனே அவன் இவள் கமல_செல்வியே – கம்.சுந்:3 62/4
மாண நோற்று ஈண்டு இவள் இருந்தவாறு எலாம் – கம்.சுந்:3 69/3
இருந்தவள் இவள் என ஏச நிற்பெனோ – கம்.சுந்:4 19/4
புண்டரிகை போலும் இவள் இன்னல் புரிகின்றாள் – கம்.சுந்:5 1/2
மாண்டனள் அவள் இவள் மாண்ட வார்த்தையை – கம்.சுந்:14 18/1
வந்து இவள் காரணம் ஆக மலைந்தீர் – கம்.யுத்3:26 30/1
எந்தை இகழ்ந்தனன் யான் இவள் ஆவி – கம்.யுத்3:26 30/2
கண்டவளே இவள் என்பது கண்டான் – கம்.யுத்3:26 31/1
அன்று எரியில் விழு வேதவதி இவள் காண் உலகுக்கு ஓர் அன்னை என்று – கம்.யுத்4:38 6/1
உய்யுமே உலகு இவள் உணர்வு சீறினால் – கம்.யுத்4:40 82/3
இறக்கும் பல் உயிர் இறைவ நீ இவள் திறத்து இகழ்ச்சி – கம்.யுத்4:40 100/3

மேல்


இவள்-கண் (1)

கனிந்த துவர் வாயவளும் என்னை இவள்-கண் ஆய் – கம்.கிட்:14 60/2

மேல்


இவள்-கொல் (1)

தெரிந்து உணர்தி மற்று இவள்-கொல் தேவி எனலோடும் – கம்.கிட்:14 48/4

மேல்


இவள்-தனால் (1)

வெல்லவும் அரிது நாசம் இவள்-தனால் விளைந்தது என்னா – கம்.யுத்3:26 60/3

மேல்


இவள்-மன்னோ (1)

சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் – கலி 147/4

மேல்


இவள்-வயின் (1)

சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின்
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் – அகம் 319/10,11

மேல்


இவளால் (1)

அடி நாள் செந்தாமரை ஒதுங்கும் அன்னம் இவளால் யான் அடைந்த – கம்.ஆரண்:14 30/3

மேல்


இவளின் (2)

இவளின் தீர்ந்தும் ஆள்வினை வலிப்ப – நற் 262/8
இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை – குறு 270/6

மேல்


இவளினும் (4)

பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா – நற் 270/6
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும்
நுந்தையும் யாயும் துடியரோ நின்னே – ஐங் 98/3,4
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என – அகம் 131/5
பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக – புறம் 71/6

மேல்


இவளும் (7)

ஆனா சிறுமையள் இவளும் தேம்பும் – குறி 26
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை – அகம் 2/13
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் – அகம் 92/6
குவளை உண்கண் இவளும் யானும் – அகம் 156/8
குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு – அகம் 285/13
இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும் – அகம் 310/6
கள்ள வல் அரக்கி போலாம் இவளும் நீ காண்டி என்னா – கம்.ஆரண்:6 57/3

மேல்


இவளும்-மார் (1)

நெஞ்சம் பெற்ற இவளும்-மார் அழுமே – ஐங் 50/4

மேல்


இவளே (9)

நினைத்-தொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல் – குறி 251
செலீஇய சேறி ஆயின் இவளே
வருவை ஆகிய சில் நாள் – நற் 19/7,8
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி – நற் 45/1
இவளே
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி – குறு 81/1,2
கனவில் காணும் இவளே
நனவில் காணாள் நின் மார்பே தெய்யோ – ஐங் 234/3,4
நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே
பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி – கலி 50/11,12
மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் – அகம் 120/6,7
கானல் அம் பெரும் துறை நோக்கி இவளே
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் – அகம் 270/7,8
துறந்தாள் துயரம் தன்னை துறவாது ஒழிவாள் இவளே
பிறந்தார் பெயரும் தன்மை பிறரால் அறிதற்கு எளிதோ – கம்.அயோ:4 35/3,4

மேல்


இவளை (18)

கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து – கலி 56/13
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/9
செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/13
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/17
குவளை உண்கண் இவளை தாயே – புறம் 348/6
ஏற்றும் விண் என்பது அன்றி இவளை போல் – கம்.பால:7 41/2
பிணங்குவன அழகு இவளை தவம் செய்து பெற்றது-காண் – கம்.பால:13 18/2
போதிர் மாது இவளை உந்தி இனிது என்று புகல – கம்.ஆரண்:1 21/4
என்னை போல் இடையே வந்தாள் இகழ்விப்பென் இவளை என்னா – கம்.ஆரண்:6 55/4
தெரிந்தான் இன்று இளையானே இவளை நெடும் செவியொடு மூக்கு – கம்.ஆரண்:6 108/3
பின் இவளை அயல் ஒருவர் பாரார் என்றே அரிந்தீர் பிழை செய்தீரோ – கம்.ஆரண்:6 125/3
என்றவள் மேல் இளையவன் தான் இலங்கு இலை வேல் கடைக்கணியா இவளை ஈண்டு – கம்.ஆரண்:6 134/1
மங்கையர் இவளை ஒப்பார் மற்று உளார் இல்லை என்னும் – கம்.கிட்:13 66/1
அளந்த தோளினன் அனல் சொரி கண்ணினன் இவளை
பிளந்து தின்பென் என்று உடன்றனன் பெயர்ந்தனன் பெயரான் – கம்.சுந்:3 134/2,3
இன்று நீ இவளை வாளால் எறிந்தனை இராமன்-தன்னை – கம்.யுத்3:29 60/1
இழிப்பு இல சொல்லி நீ இவளை யாதும் ஓர் – கம்.யுத்4:40 84/2

மேல்


இவளையும் (1)

தாங்குவாள் அல்லள் துன்பம் இவளையும் தாங்கி தானும் – கம்.யுத்2:17 48/3

மேல்


இவளொடு (3)

மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை – நற் 339/9
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என – அகம் 129/16
அன்னம் உள பொன் இவளொடு அன்பின் விளையாட – கம்.ஆரண்:3 58/4

மேல்


இவளொடும் (1)

இவளொடும் செலினோ நன்றே குவளை – நற் 37/4

மேல்


இவளோடு (1)

வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு
ஆயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே – பதி 21/37,38

மேல்


இவளோடும் (1)

ஒருங்கு இலா இவளோடும் உறைவெனோ என்பானேல் இறைவ ஒன்றும் – கம்.ஆரண்:6 133/3

மேல்


இவற்கு (17)

தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு
ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் பிறன் பெண்டிர் – கலி 84/16,17
இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/33
நீயும் தாயை இவற்கு என யான் தன் – அகம் 16/13
இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே – புறம் 289/7
இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர் – புறம் 290/1
ஈந்தேனும் மனம் உட்க இவற்கு ஏவல் செய்குனவால் – கம்.பால:12 30/4
யார் உளர் அறிபவர் இவற்கு தோன்றிய – கம்.பால:13 15/3
வெங்கண் எங்கண் விளைந்தது இவற்கு என்றாள் – கம்.பால:21 38/4
ஒருவனோ இவற்கு இ ஊர் உறவு என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 187/4
தேவிமாரை இவற்கு உரிமை செய்யும் நாளில் செம் தீயின் – கம்.அயோ:6 28/1
முன் இவற்கு இது என்று எண்ணல் ஆவது ஓர் மூலம் இல்லான் – கம்.ஆரண்:16 2/4
உருமை என்று இவற்கு உரிய தாரம் ஆம் – கம்.கிட்:3 69/1
உன் உயிர்க்கு உறுதி செய்தி இவற்கு அமர் உற்றது உண்டேல் – கம்.கிட்:7 154/2
இறுகு திண் புயம் இருபதும் இவற்கு இலை என்னா – கம்.சுந்:2 129/2
நன்று நீ இவற்கு உதவுதி மறை என நவின்றான் – கம்.யுத்1:3 21/2
ஏலும் இங்கு இவற்கு இனி இறுதி என்று உனை – கம்.யுத்1:4 91/3
எண்மரும் இவற்கு ஏவல் செய்கின்ற அ – கம்.யுத்1:9 50/3

மேல்


இவற்கே (2)

ஒத்தன்று மாதோ இவற்கே செற்றிய – புறம் 275/3
பாதி முழுதும் இவற்கே பணி கேட்ப-மன்னோ – கம்.பால:4 2/4

மேல்


இவற்றால் (1)

சரங்கள் இங்கு இவற்றால் பண்டு தானுடை – கம்.யுத்1:9 64/1

மேல்


இவற்றிடை (1)

மரணம் தோற்றம் என்று இவற்றிடை மயங்குப அவர்க்கு உன் – கம்.யுத்4:40 93/3

மேல்


இவற்றில் (1)

தாடைகள் சந்து மார்பு தலை எனும் இவற்றில் தாக்கி – கம்.யுத்2:16 47/2

மேல்


இவற்றின் (3)

எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின்
உள் நிறைந்துள கரணத்தின் ஊங்கு உள உணர்வும் – கம்.யுத்1:3 43/2,3
அருமையும் இவற்றின் இல்லை காலமும் அடுத்தது ஐயா – கம்.யுத்2:16 144/4
இன்ன தன்மைய யானை தேர் இவுளி என்று இவற்றின்
பன்னு பல்லணம் பருமம் மற்று உறுப்பொடு பலவும் – கம்.யுத்3:31 14/1,2

மேல்


இவற்று (2)

யாம் இவன் வரவு இவற்று என் என்று உன்னுவாம் – கம்.யுத்1:4 80/4
ஏறு கோள் உறு பதாதியும் இவற்று இரட்டி – கம்.யுத்4:32 3/3

மேல்


இவற்றை (1)

எண் திசை இறுதி ஆன உலகங்கள் இவற்றை இன்னே – கம்.ஆரண்:13 117/3

மேல்


இவறி (2)

இம்மை பொய் உரைத்து இவறி எந்தையார் – கம்.அயோ:14 108/1
எள்ளுதிர் நீரே மூக்கை என்று கொண்டு இவறி என்றும் – கம்.கிட்:13 47/3

மேல்


இவறினன் (1)

எண்ணலம் முனிவினின் இவறினன் எனவே – கம்.யுத்4:37 88/4

மேல்


இவறு (1)

இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2

மேல்


இவன் (223)

தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என – நற் 80/5
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன்
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே – நற் 200/10,11
நல்லோள் கணவன் இவன் என – குறு 14/5
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன் – குறு 33/1
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன்
புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் – குறு 229/1,2
கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம் – பதி 48/7
கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன்
அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே – பரி 6/98,99
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன்
சென்ற கவுதமன் சினன் உற கல் உரு – பரி 19/50,51
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/14
அன்னாய் இவன் ஒருவன் செய்தது காண் என்றேனா – கலி 51/11
மருளி யான் மருள்-உற இவன் உற்றது எவன் என்னும் – கலி 59/10
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன்
ஆயின் ஏஎ – கலி 61/20,21
வேய் மென் தோள் வேய்த்திறம் சேர்த்தலும் மற்று இவன்
வாய் உள்ளின் போகான் அரோ – கலி 81/20,21
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி 84/8
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா – கலி 84/12
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் – கலி 84/25
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் – கலி 84/31
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் – கலி 89/1
யார் இவன் என்னை விலக்குவான் நீர் உளர் – கலி 112/1
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
நல்கிய கேள்வன் இவன் மன்ற மெல்ல – கலி 142/62
அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன்
மகனே தோழி என்றனள் – அகம் 48/24,25
படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன்
கலக்கினன் போலும் இ கொடியோன் என சென்று – அகம் 66/19,20
இவன் யார் என்குவை ஆயின் இவனே – புறம் 13/1
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் – புறம் 17/26
இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன்
உடன்று நோக்கினன் பெரிது எனவும் – புறம் 17/29,30
இளையன் இவன் என உளைய கூறி – புறம் 72/2
வெலீஇயோன் இவன் என – புறம் 125/11
தொலைஇயோன் இவன் என – புறம் 125/17
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன்
விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் – புறம் 152/8,9
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 173/2
வள்ளியை ஆதலின் வணங்குவன் இவன் என – புறம் 211/8
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/3
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை – புறம் 376/12
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவன்
விடுவர் மாதோ நெடிதோ நில்லா – புறம் 387/31,32
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என – புறம் 391/12
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என – புறம் 397/12
செய்யாத யாகம் இவன் செய்து மறந்த மாதோ – கம்.பால:4 3/4
படையூற்றம் இலன் சிறியன் இவன் பெரியோய் பணி இதுவேல் பனி நீர் கங்கை – கம்.பால:6 13/2
என்னின் இவன் துணை யாவர் உயர்ந்தார் – கம்.பால:8 18/4
கோதமன்-தன் பன்னிக்கு முன்னை உரு கொடுத்தது இவன்
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் – கம்.பால:12 31/1,2
ஈது இவன் தன் வரலாறும் புய வலியும் என உரைத்தான் – கம்.பால:12 31/4
மல் காக்கும் மணி புயத்து மன்னன் இவன் மழ_விடையோன் – கம்.பால:13 23/1
என்றும் இனி மணமும் இலை என்று இருந்தோம் இவன் ஏற்றின் – கம்.பால:13 24/3
பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல் – கம்.பால:13 28/3
புயல் இவன் மேனி என்பார் பூவையே பொருவும் என்பார் – கம்.பால:13 42/2
எண் கடந்து அலகு இலாது இன்று ஏகுறும் இவன் தேர் என்று – கம்.பால:21 7/1
ஒண்ணுமோ ஒன்று உணர்த்துகின்றேன் இவன்
கண்ணனே இது கண்டிடும் பின் என்றாள் – கம்.பால:21 25/3,4
பொருள் நயந்திலன் போகின்றதே இவன்
கருணை என்பது கண்டு அறியான் பெரும் – கம்.பால:21 34/2,3
களியால் இவன் அயர்கின்றன உளவோ கனல் உமிழும் – கம்.பால:24 20/2
இன் உயிர்_துணை இவன் என நினைக்கின்ற இராமன் – கம்.அயோ:1 37/2
என் மகன் என்பது என் நெறியின் ஈங்கு இவன்
நும் மகன் கையடை நோக்கும் ஈங்கு என்றான் – கம்.அயோ:1 84/3,4
அம் கணன் அவனி காத்தற்கு ஆம் இவன் என்னல் ஆமோ – கம்.அயோ:3 90/1
கேகயன் மடந்தை கிளர் ஞாலம் இவன் ஆள – கம்.அயோ:3 101/2
இவன் இ ஞாலம் இறந்து இரும் கானிடை – கம்.அயோ:4 27/2
கார் வான் நெடும் கான் இறை கண்டு இவன் மீள்வென் என்றான் – கம்.அயோ:4 140/4
பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி – கம்.அயோ:4 147/1
மன்னும் நகர்க்கே இவன் வந்திடின் வா அது அன்றேல் – கம்.அயோ:4 147/3
ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகு உடையான் – கம்.அயோ:7 1/4
என் இவன் என்னை இகழ்ந்தது இ எல்லை கடந்து அன்றோ – கம்.அயோ:13 16/3
அரும் தவம் என் துணை ஆள இவன் புவி ஆள்வானோ – கம்.அயோ:13 18/1
என்றலுமே அடியின் மிசை நெடிது வீழ்ந்து அழுவானை இவன் யார் என்று – கம்.அயோ:13 65/1
கை வீர களிறு அனைய காளை இவன் தன்னோடும் கலந்து நீவிர் – கம்.அயோ:13 66/3
இற்றதோ இவன் மனம் என்று எண்ணுவான் – கம்.அயோ:14 102/2
இ வழி இராமனை இவன் கொண்டு ஏகுமேல் – கம்.அயோ:14 128/2
போர் அறிந்திலன் இவன் தனது பொற்பும் முரணும் – கம்.ஆரண்:1 22/2
போகல் நன்று என நினைந்தனென் இவன் பொரு_இலோய் – கம்.ஆரண்:1 41/2
இம்பர் தலை மா தவர்-பால் இவன் ஆம் – கம்.ஆரண்:2 22/3
கரங்களே இவன் மணி கரம் என்று உன்னுவாள் – கம்.ஆரண்:6 7/4
பிடி தரு நடையினள் பெண்மை நன்று இவன்
அடித்தலம் தீண்டலின் அவனிக்கு அம் மயிர் – கம்.ஆரண்:6 12/2,3
இரந்து இவன் இணை அடி பொடியும் ஏற்கலா – கம்.ஆரண்:6 18/3
மரு ஒன்று கூந்தலாளை வனத்து இவன் கொண்டு வாரான் – கம்.ஆரண்:6 52/1
இன்று இவன் ஆகம் புல்லேன் எனின் உயிர் இழப்பென் என்னா – கம்.ஆரண்:6 64/2
ஏன்று வந்து எதிர்த்த வீரன் இவன் இகல் இராமன் என்றே – கம்.ஆரண்:7 65/4
வந்தான் இவன் ஆகும் அ வல் வில் இராமன் என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 149/4
ஈண்டு இவன் தன்னை பற்றி இரும் சிறை இடுதிர் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 167/4
தேவியை தீண்டா-முன்னம் இவன் தலை சரத்தின் சிந்தி – கம்.ஆரண்:11 38/1
இவன் என்பதும் தேறினான் – கம்.ஆரண்:11 78/4
சூழ்வது ஓர் பொருள் உண்டு இவன் சொல்லினால் – கம்.ஆரண்:11 81/2
அரிவையும் ஐயம் எய்தா ஆர் இவன் தான் என்று ஒன்றும் – கம்.ஆரண்:12 63/2
கொத்து ஒப்பன கொண்டு இவன் கொண்டன என்ற ஆசை – கம்.ஆரண்:13 20/3
ஆற்றான் இவன் என்று உணராது எனது ஆற்றல் காண் என்று – கம்.ஆரண்:13 32/1
இ வேலையினே இவன் இன் உயிர் உண்பென் என்னா – கம்.ஆரண்:13 41/3
மன்மதன் ஆம் இவன் என்னும் மனத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 40/4
அடைத்து இவன் வெம்மை அகற்றிய பின்னை – கம்.ஆரண்:14 57/2
கண்ணில் நின்றவன் இவன் என கருத்துற உணர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:15 39/2
பாராய் இளையவனே பட்ட இவன் வேறே ஓர் – கம்.ஆரண்:15 50/1
இல்லாத உலகத்து எங்கும் இங்கு இவன் இசைகள் கூர – கம்.கிட்:2 18/1
மாணி ஆம் படிவம் அன்று மற்று இவன் வடிவம் மைந்த – கம்.கிட்:2 19/1
கொடுத்தது உண்டு இவன் கொண்டனன்-கொலாம் – கம்.கிட்:3 56/4
உடல் கடைந்தனன் இவன் உலைந்தனன் – கம்.கிட்:3 64/4
இவன் உலைந்து உலைந்து எழு கடல் புறத்து – கம்.கிட்:3 65/1
அற்றம் ஒன்று பெற்று இவன் அகன்றனன் – கம்.கிட்:3 67/4
இந்த வெற்பின் வந்து இவன் இருந்தனன் – கம்.கிட்:3 68/3
இருமையும் துறந்து இவன் இருந்தனன் – கம்.கிட்:3 69/3
ஏவல் செய் துணைவரேம் யாங்கள் ஈங்கு இவன்
தா அரும் பெரு வலி தம்பி நம்பி நின் – கம்.கிட்:6 15/1,2
வள்ளற்கு இளையான் பகர்வான் இவன் தம்முன் வாழ்நாள் – கம்.கிட்:7 41/1
வேற்றார்கள் திறத்து இவன் தஞ்சம் என் வீர என்றான் – கம்.கிட்:7 42/4
பின்னவன் இவன் என்பதும் பேணலை – கம்.கிட்:7 104/2
முன்முனே மொழிந்தாய் அன்றே இவன் குறை முடிப்பது ஐயா – கம்.கிட்:7 133/3
பின் இவன் வினையின் செய்கை அதனையும் பிழைக்கல் ஆமோ – கம்.கிட்:7 133/4
கற்கின்றது இவன் தன் நாமம் கருதுவது இவனை கண்டாய் – கம்.கிட்:7 138/2
மன்னவர்க்கு அரசன் மைந்த மற்று இவன் சுற்றத்தோடும் – கம்.கிட்:7 143/3
சீலம் நீ உடையை ஆதல் இவன் சிறு தாதை என்னா – கம்.கிட்:9 26/3
திருவின் நாயகன் இவன் என தே மறை தெரிக்கும் – கம்.கிட்:10 41/3
யார் கொலாம் இவன் இழைத்தது என் எனா – கம்.கிட்:15 9/1
நல் தாயினும் நல்லன் எனக்கு இவன் என்று நாடி – கம்.சுந்:1 47/1
உரைத்தான் உரையால் இவன் ஊறு இலன் என்பது உன்னி – கம்.சுந்:1 48/1
துஞ்சும் கண்டால் என்னை இவன் சூழ் திரை ஆழி – கம்.சுந்:2 84/2
கோ எனா நின்ற குணம்_இலி இவன் என கொண்டான் – கம்.சுந்:2 128/2
ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் – கம்.சுந்:2 128/4
குற்றம் இல்லது ஓர் குணத்தினன் இவன் என கொண்டான் – கம்.சுந்:2 135/2
இ நிலையானுடன் துயில்வார் உளர்_அல்லர் இவன் நிலையும் – கம்.சுந்:2 222/2
இராவணன் அவன் இவன் இராமன் என்றனன் – கம்.சுந்:5 74/4
போகை நன்று இவன் என்பது புந்தியின் வைத்தாள் – கம்.சுந்:5 75/3
இவன் இவன் இவன் என நின்றார் இது என முதலி எதிர்ந்தார் – கம்.சுந்:7 22/1
இவன் இவன் இவன் என நின்றார் இது என முதலி எதிர்ந்தார் – கம்.சுந்:7 22/1
இவன் இவன் இவன் என நின்றார் இது என முதலி எதிர்ந்தார் – கம்.சுந்:7 22/1
வென்றவன் இவன் என்றாலும் வீரத்தே நின்ற வீரன் – கம்.சுந்:11 14/2
இன்றே சமையும் இவன் இந்திரசித்து என்பான் – கம்.சுந்:11 24/4
ஓய்ந்தது ஆம் இவன் வலி என அரக்கன் வந்துற்றான் – கம்.சுந்:11 58/4
அந்தரத்து அமரர்-தம் ஆணையால் இவன்
வந்தது என்று உயிர்கொள மறுகினார் பலர் – கம்.சுந்:12 4/3,4
ஏங்கலம் இவன் சிரத்து இருந்து அலால் திரு – கம்.சுந்:12 5/3
திறங்கள் என் பல சிந்திப்பது இவன் தலை சிதறி – கம்.சுந்:12 51/3
மாடு இருந்த மற்று இவன் புணர் மங்கையர் மயங்கி – கம்.சுந்:12 53/1
என்னையும் வெலற்கு அரிது இவனுக்கு ஈண்டு இவன்
தன்னையும் வெலற்கு அரிது எனக்கு தாக்கினால் – கம்.சுந்:12 57/1,2
இவன் என கூறி நின்று இரு கை கூப்பினான் – கம்.சுந்:12 62/4
களைதியேல் ஆவி நம்-பால் இவன் வந்து கண்ணின் கண்ட – கம்.சுந்:12 111/3
நல்லது உரைத்தாய் நம்பி இவன் நவையே செய்தான் ஆனாலும் – கம்.சுந்:12 112/1
வண்டு உறை ஓதியும் வலியள் மற்று இவன்
கண்டதும் உண்டு அவள் கற்பும் நன்று என – கம்.சுந்:14 23/2,3
முன்னை நாள் இவன் முனிந்திட கிளையொடும் முடிந்தார் – கம்.யுத்1:2 118/2
தந்தது தருமமே கொணர்ந்துதான் இவன்
வெம் தொழில் தீவினை பயந்த மேன்மையான் – கம்.யுத்1:4 35/1,2
இ பொருள் கேட்ட நீர் இயம்புவீர் இவன்
கைப்புகல்-பாலனோ கழியல்-பாலனோ – கம்.யுத்1:4 55/2,3
போர்க்கு உறவு அன்றியே போந்த போது இவன்
ஆர்க்கு உறவு ஆகுவன் அருளின் ஆழியாய் – கம்.யுத்1:4 63/3,4
யாம் இவன் வரவு இவற்று என் என்று உன்னுவாம் – கம்.யுத்1:4 80/4
காலம் அன்று இவன் வரு காலம் என்பரேல் – கம்.யுத்1:4 91/1
எல்லியில் நான் இவன் இரத மாளிகை – கம்.யுத்1:4 96/1
ஆதலால் இவன் வரவு நல் வரவே என உணர்ந்தேன் அடியேன் உன் தன் – கம்.யுத்1:4 102/1
கார் முகில் கமலம் பூத்தது அன்று இவன் கண்ணன் கொல்லாம் – கம்.யுத்1:4 134/3
இந்திரற்கு உரிய செல்வம் எய்தினான் இவன் என்று ஏத்தி – கம்.யுத்1:4 149/3
அம்பும் ஆயிரத்து ஆயிரம் இவன் புயத்து அழுத்தி – கம்.யுத்1:5 62/2
இன்னம் ஆர் உளர் வீரர் மற்று இவன் சுட எரிந்த – கம்.யுத்1:5 65/3
சுகன் இவன் அவனும் சாரன் என்பது தெரிய சொன்னான் – கம்.யுத்1:9 28/4
ஏனையோன் இவன் இராமன் என தன் – கம்.யுத்1:11 20/1
இங்கு இவன் படை இலங்கையர் மன்னன் – கம்.யுத்1:11 21/1
இவன் காண் கவயன் கவயாக்கனும் ஈங்கு இவன் காண் – கம்.யுத்1:11 30/2
இவன் காண் கவயன் கவயாக்கனும் ஈங்கு இவன் காண் – கம்.யுத்1:11 30/2
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் – கம்.யுத்1:11 31/4
ஏன்று நின்றவன் இடபன் மற்று இவன் தனக்கு எதிரே – கம்.யுத்1:11 32/3
முடி மணி பறித்திட்டாயோ இவன் இனி முடிக்கும் வென்றிக்கு – கம்.யுத்1:12 47/3
மாருதி இன்னம் சொல்லின் மற்று இவன் அன்றி வந்து – கம்.யுத்1:14 9/1
இன்று இவன் தன்மை எய்த நோக்கினால் எதிர்ந்த போரில் – கம்.யுத்1:14 17/1
இலக்குவன் என் கை வாளிக்கு இலக்கு இவன் இவனை இன்று – கம்.யுத்2:15 141/3
ஏற்றினன் மகுடம் என்னே இவன் ஒரு மனிசன் என்னா – கம்.யுத்2:15 143/4
வேர்த்தார் நிருதர்கள் வானரர் வியந்தார் இவன் விசயம் – கம்.யுத்2:15 178/3
வில்லினால் இவன் வெலப்படான் என சினம் வீங்க – கம்.யுத்2:15 205/1
ஆள் என உணர்கிலேன் ஆர்-கொலாம் இவன் – கம்.யுத்2:16 106/4
விழுங்கியது இருள் இவன் மெய்யினால் வெரீஇ – கம்.யுத்2:16 107/2
அழுங்கல் இல் சிந்தையாய் ஆர்-கொலாம் இவன் – கம்.யுத்2:16 107/4
இவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து இமையவர் படுவர் எந்தாய் – கம்.யுத்2:16 110/4
ஆழியாய் இவன் ஆகுவான் – கம்.யுத்2:16 111/1
முழுவதும் மாள்வர் இன்றே இவன் வலத்து அமைந்த மு சூழ் – கம்.யுத்2:16 199/2
ஏன்று மற்று இவன் இன் உயிர் குடிப்பென் என்று உலகம் – கம்.யுத்2:16 240/2
பழி அப்பால் இவன் பதாதி என்று அனுமன்-தன் படர் தோள் – கம்.யுத்2:16 241/3
இறுக்கினான் இவன் சிறிது உணர்வும் எஞ்சினான் – கம்.யுத்2:16 262/4
நண்ணினன் நடந்து எதிர் நமனை இன்று இவன்
கண்ணிடை நிறுத்துவென் என்னும் கற்பினான் – கம்.யுத்2:16 301/3,4
இனி பட்டான் என வீங்கின அரக்கரும் ஏங்கினர் இவன் அந்தோ – கம்.யுத்2:16 318/3
மற்றும் வீரர்கள் உளர் எனற்கு எளிது-அரோ மறத்தொழில் இவன் மாடு – கம்.யுத்2:16 334/1
கல்லுமா முயல்கின்றான் இவன் என்னும் கறுவுடையான் – கம்.யுத்2:16 351/2
பந்தரின் உரிமை செய்ய யான் இவன் பணியில் நிற்பேன் – கம்.யுத்2:17 52/3
வந்து இவன் தானே வேட்ட வரம் எலாம் வழங்கும் மற்றை – கம்.யுத்2:17 53/2
இரந்தனன் வேண்டிற்று அல்லால் இவன் பிழை இழைத்தது உண்டோ – கம்.யுத்2:17 72/1
ஏனோர்களும் இ உரை கேண்-மின் இவன்
தானே பொருவான் அயலே தமர் வந்து – கம்.யுத்2:18 52/2,3
கண்ணால் இவன் வில் தொழில் காணுதியால் – கம்.யுத்2:18 76/4
எய்தற்கு உளவோ இவன் இ சிலையில் – கம்.யுத்2:18 78/3
அன்றே முடிவான் இவன் அன்னவள் சொல் – கம்.யுத்2:18 79/2
இவன் அல்லன் எனில் பிறர் யார் உளரோ – கம்.யுத்2:18 82/4
கொன்றான் இவன் அல்லது கொண்டு உடனே – கம்.யுத்2:18 83/3
கொல்வானும் இவன் கொடியோரை எலாம் – கம்.யுத்2:18 84/1
வெல்வானும் இவன் அடல் விண்டு என – கம்.யுத்2:18 84/2
ஒல்வானும் இவன் உடனே ஒரு நீ – கம்.யுத்2:18 84/3
இப்போது இவன் உயிர் போம் என உரும் ஏறு என எறிந்தான் – கம்.யுத்2:18 165/2
உண்டேன் இவன் உயிர் இப்பொழுது ஒழியேன் என உரையா – கம்.யுத்2:18 170/3
உமை_ஓரு_பாகனேனும் இவன் முனிந்து உருத்த போது – கம்.யுத்2:18 177/3
கற்றது காலனோடோ கொலை இவன் ஒருவன் கற்ற – கம்.யுத்2:18 197/3
முடியும் இவன் என்பது ஓர் முன்னம் வெகுண்டான் – கம்.யுத்2:18 240/3
துயரின் தலை வைத்து இவன் கொண்டது தோற்றம் ஈதால் – கம்.யுத்2:19 16/4
யார் இவன் வருபவன் இயம்புவாய் என – கம்.யுத்2:19 28/1
ஆரிய இவன் இகல் அமரர் வேந்தனை – கம்.யுத்2:19 28/3
அனுமனை பிணித்துளன் ஆன-போது இவன்
தனு மறை வித்தகம் தடுக்கல்-பாலதோ – கம்.யுத்2:19 32/3,4
நின்று உன்னி உன்னி இவன் யாவன் என்று நினைகின்ற எல்லை நிமிர – கம்.யுத்2:19 262/3
சுடு சரம் இவன் தலை துணிக்கலாது-எனின் – கம்.யுத்3:22 41/2
பண்ணவற்கு இவன் பிழைக்குமேல் படுக்கும் நம் படையை – கம்.யுத்3:22 78/3
இன்று இவன் தன்னை விண்ணாடு ஏற்றி வாள் இலங்கை வேந்தை – கம்.யுத்3:22 127/1
போன நாட்டிடை போக வல்லனோ இவன் மு கண் புனிதன் என்றார் – கம்.யுத்3:24 37/4
தீண்டு உருவம் அல்லாத திருமாலே இவன் என்றார் தெரிய நோக்கி – கம்.யுத்3:24 38/2
என் இவன் எழுந்த தன்மை என்று உலகு ஈன்றாள் கேட்ப – கம்.யுத்3:24 45/1
இந்திரர்க்கே இவன் வலி என்று ஏசவோ – கம்.யுத்3:27 65/4
இரு வீரரும் இவன் இன்னவன் இவன் இன்னவன் என்ன – கம்.யுத்3:27 107/1
இரு வீரரும் இவன் இன்னவன் இவன் இன்னவன் என்ன – கம்.யுத்3:27 107/1
மாட்டான் இவன் மலரோன் படை முதல் போது தன்வலத்தால் – கம்.யுத்3:27 134/1
அயிரா நிலை உடையான் இவன் அவன் இ உலகு அனைத்தும் – கம்.யுத்3:27 142/2
அவன் அன்னது கண்டான் இவன் ஆரோ என அயிர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 149/1
இவன் அன்னது முதலே உடை இறையோன் என வியவா – கம்.யுத்3:27 149/2
ஆனால் இவன் உயிர் கோடலுக்கு ஐயம் இலை என்னா – கம்.யுத்3:27 151/3
நினைத்தான் இவன் உயிர் கொண்டு இவண் நிமிர்வாய் என நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 152/2
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ – கம்.யுத்3:28 22/1
தேர் உளது எனின் இவன் வலி தொலையான் எனும் அது தெரிவுற உணர் உறுவான் – கம்.யுத்3:28 27/1
எய்த வன் பகழி எல்லாம் பறித்து இவன் என்-மேல் எய்யும் – கம்.யுத்3:28 31/1
மேல் விழுந்திடினும் இவன் வீயுமால் – கம்.யுத்3:31 129/2
கண்டிலம் இவன் நெடு மாய கள்வனால் – கம்.யுத்3:31 174/4
கொன்றான் அவனே இவன் என்று கொள்வார் – கம்.யுத்3:31 208/4
பேயை என் பல துரப்பது இங்கு இவன் பிழையாமல் – கம்.யுத்4:37 109/2
சொல் உண்டாயது-போல் இவன் தோளிடை – கம்.யுத்4:37 184/2
குன்றி ஆசுற்றது அன்றே இவன் எதிர் குறித்த போரில் – கம்.யுத்4:37 206/3
என்று யாம் இடுக்கண் தீர்வது என்கின்றார் இவன் இன்று உன்னால் – கம்.யுத்4:37 214/3
எற்றையோர்க்கும் இவன் அலது இல் எனா – கம்.யுத்4:38 33/3
என்னின் பின் இவன் உளனாம் என்றே உன் அடிமை உனக்கு இருந்ததேனும் – கம்.யுத்4:41 65/3

மேல்


இவன்-கொல் (1)

நாயகன் இவன்-கொல் என்று அயிர்த்து நாட்டம் ஓர் – கம்.பால:6 3/3

மேல்


இவன்-கொலாம் (2)

இற்று இவன்-கொலாம் இலங்கை வேந்து எனா – கம்.கிட்:15 7/2
முன்பனை முன்பு நோக்கி இவன்-கொலாம் பரதன் முன்னோன் – கம்.யுத்2:19 90/3

மேல்


இவன்-தன்னை (5)

ஒன்று இவன்-தன்னை செய்ய வல்லரோ உயிர்க்கு நல்லார் – கம்.யுத்1:14 17/4
இங்கு இவன்-தன்னை யாம் இன்று எழுப்பல் ஆம் வகை ஏது என்று – கம்.யுத்2:16 46/1
தாக்க வந்தனை இவன்-தன்னை இன் உயிர் – கம்.யுத்2:16 276/3
மற்று இவன்-தன்னை வெல்ல வல்லனோ வள்ளல் தம்பி – கம்.யுத்2:18 197/2
அழைத்து இவன்-தன்னை யானே ஆர் உயிர் கொளப்படாதே – கம்.யுத்2:19 88/3

மேல்


இவன்-தனை (3)

யான் இவன்-தனை தெரிய எண்ணினேன் – கம்.கிட்:15 10/1
நம்பி இவன்-தனை காணின் கொல்லும் இறை நல்கானால் – கம்.யுத்2:16 352/2
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா – கம்.யுத்4:32 21/3

மேல்


இவன்-வயின் (3)

இ வினை இவன்-வயின் எய்தல்-பாற்றும் அன்று – கம்.அயோ:4 159/2
ஏகம் முற்றிய விஞ்சையை இவன்-வயின் ஏவி – கம்.யுத்4:32 23/3
தெவ் அடு படைகள் அஞ்சாது இவன்-வயின் செல்லின் தேவ – கம்.யுத்4:37 213/2

மேல்


இவனது (1)

இளக்கம் ஒன்று இன்றி நின்ற இயற்கை பார்த்து இவனது ஆற்றல் – கம்.யுத்2:16 198/1

மேல்


இவனால் (2)

புனிதன் போனால் இவனால் போகாது ஒழிவான் என்னா – கம்.அயோ:4 67/3
ஆதியின் இவனால் என்றும் உன் தன் மேல் அன்பினாலும் – கம்.யுத்1:9 81/2

மேல்


இவனாலே (1)

இரிந்தது இலங்கை எழுந்தது அழுகை இன்று இங்கு இவனாலே
சரிந்தது அரக்கர் வலி என்று எண்ணி அறமும் தளிர்த்ததால் – கம்.சுந்:8 49/3,4

மேல்


இவனின் (5)

இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க – கலி 130/2
கோன் இவனின் கொடியோன் இலை என்பார் – கம்.பால:13 31/2
தேற்றம் உற்று இவனின் ஊங்கு செவ்வியோர் இன்மை தேறி – கம்.கிட்:2 17/2
முந்தி வந்தனன் இவனின் மொய்ம்பினோய் – கம்.கிட்:3 49/4
பாவை நீ இவனின் வந்த பயன் பழுது ஆவது அன்றால் – கம்.யுத்2:17 54/3

மேல்


இவனுக்கு (6)

என்னையும் வெலற்கு அரிது இவனுக்கு ஈண்டு இவன் – கம்.சுந்:12 57/1
நின்ற அமரர் அனைவீரும் நேர்ந்து இவனுக்கு
ஒன்று பெருமை உரிமை புரிக என்றான் – கம்.யுத்1:3 174/3,4
இலங்கை ஊர் இவனுக்கு ஈந்து வேறு இடத்து இருந்து வாழ்வேன் – கம்.யுத்2:17 51/1
இ தொழில் இவனுக்கு அல்லால் ஈசற்கும் இயலாது என்பார் – கம்.யுத்2:18 212/2
என்னதோ இறந்துளான்-மேல் வயிர்த்தல் நீ இவனுக்கு ஈண்ட – கம்.யுத்4:37 215/3
வாழ்ந்த நீ இவனுக்கு ஏற்ற வழி கடன் வகுத்தி என்ன – கம்.யுத்4:38 2/2

மேல்


இவனும் (3)

மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும்
உறைப்பு-உழி ஓலை போல – புறம் 290/6,7
இவனும் எனது உயிரும் உனது அபயம் இனி என்றான் – கம்.பால:24 19/4
பொன்றினென் ஆகின் நன்று என்று அவன் வெள்க இவனும் போந்தான் – கம்.யுத்1:12 32/4

மேல்


இவனுமே (2)

திரிபுரம் செற்ற தேவனும் இவனுமே செருவின் – கம்.யுத்2:16 223/3
இற்றை நாள் வரை யானும் மற்று இவனுமே இருந்தோம் – கம்.யுத்3:30 44/4

மேல்


இவனே (8)

இவன் யார் என்குவை ஆயின் இவனே
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய – புறம் 13/1,2
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/1,2
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே
நெல்லும் நீரும் எல்லார்க்கும் எளிய என – புறம் 58/9,10
அவனும் உனக்கு இளையானோ இவனே போல் அருள் இலனால் – கம்.ஆரண்:6 124/4
எல்லாம் உடன் எய்திய பின் இவனே
வில்லானொடு போர் செய வேண்டும் எனா – கம்.யுத்2:18 54/1,2
வில் கொண்டான் இவனே என்னா வெரு கொண்டார் முனிவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 116/4
செம் கண்ணவன் இவனே என திரிந்தான் கலை தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 113/4
அளந்தான் முனம் இவனே என இமையோர்களும் அயிர்த்தார் – கம்.யுத்3:22 114/4

மேல்


இவனை (42)

கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை
வலம் கொளீஇ வா என சென்றாய் விலங்கினை – கலி 84/6,7
ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் – கலி 86/30
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை
பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன் – கலி 89/13,14
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு – புறம் 395/30,31
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ – கம்.ஆரண்:1 43/3
ஊன் உடை இவனை யானே உண்குவென் உயிரை என்றான் – கம்.ஆரண்:7 67/4
இனைய ஆதலின் மானிடன் ஒருவன் என்று இவனை
நினையலாவது ஒன்று அன்று அது நீதியோய் நின்ற – கம்.ஆரண்:7 72/1,2
என்ன பன்னி இடர் உழவா இரவோடு இவனை கொண்டு அகற்றி – கம்.ஆரண்:10 116/1
நேர் ஆகாயத்தின் மிசை நிற்கின்றான் நீ இவனை
ஆராய் என அவனும் ஆர்-கொலோ நீ என்றான் – கம்.ஆரண்:15 50/3,4
வில்லினாய் இவனை போலாம் கவி குல குரிசில் வீரன் – கம்.கிட்:2 34/3
அழுது அழுங்குறும் இவனை அன்பினின் – கம்.கிட்:3 54/1
கற்கின்றது இவன் தன் நாமம் கருதுவது இவனை கண்டாய் – கம்.கிட்:7 138/2
இவனை இன் துணை உடைய போர் இராவணன் என்னே – கம்.சுந்:2 140/1
எடுத்து ஆழி இலங்கையினை இரும் கடல் இட்டு இன்று இவனை
முடித்தாலே யான் முடிதல் முறை மன்ற என்று உணர்வான் – கம்.சுந்:2 231/3,4
கள்ளத்து இங்கு இவனை கரை காணா – கம்.யுத்1:3 99/3
எற்றுவது அன்றியே இவனை கண்டு இறை – கம்.யுத்1:4 37/3
தீயன் என்று இவனை யான் அயிர்த்தல் செய்கிலேன் – கம்.யுத்1:4 86/3
கொல்லு-மின் இவனை என்று அரக்கன் கூறிய – கம்.யுத்1:4 94/1
பகை புலத்தோர் துணை அல்லர் என்று இவனை பற்றோமேல் அறிஞர் பார்க்கின் – கம்.யுத்1:4 101/1
காலன் என்பர் இவனை கருதாதார் – கம்.யுத்1:11 26/4
ஒட்ட உடனே அவனும் வந்து இவனை உற்றான் – கம்.யுத்1:12 15/3
சொல் உண்டே இவனை வெல்ல தோற்றும் ஓர் கூற்றம் உண்டோ – கம்.யுத்1:14 16/2
பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் – கம்.யுத்1:14 18/2
பணி பறித்து எழுந்த மான கலுழனின் இவனை பற்றி – கம்.யுத்1:14 18/3
இலக்குவன் என் கை வாளிக்கு இலக்கு இவன் இவனை இன்று – கம்.யுத்2:15 141/3
நின்றவன் நிலை நோக்கிய நெடுந்தகை இவனை
கொன்றல் உன்னிலன் வெறும் கை நின்றான் என கொள்ளா – கம்.யுத்2:15 250/1,2
என்று அவன் உரைத்தலோடும் இரவி சேய் இவனை இன்று – கம்.யுத்2:16 122/1
ஈடுறும் இவனை கொண்டு எளிதின் எய்தினேன் – கம்.யுத்2:16 278/4
இடுக்கு இலை எதிர் இனி இவனை இ வழி – கம்.யுத்2:16 300/1
வில் வினை ஒருவனும் இவனை வீட்டுதற்கு – கம்.யுத்2:16 308/1
கொல்லுமால் அவன் இவனை குறிக்கோடி கோடாதாய் – கம்.யுத்2:16 351/4
சரதம் மற்று இவனை தந்தார் தவம் புரிந்து ஆற்றல் தாழ்ந்த – கம்.யுத்2:17 46/1
ஆர் உயிர் இவனை உண்ணேன் அஞ்சலை அன்னம் அன்னாய் – கம்.யுத்2:17 49/4
வேறு ஓர் சிறை இவனை வை-மின் விரைந்து என்ன – கம்.யுத்2:17 92/3
தூதன் இவனை சுளியன்-மின் எனா – கம்.யுத்2:18 46/3
இடம் ஏறு எடுத்தனம் என்று இவனை
திடமே உலகில் பல தேவரொடும் – கம்.யுத்2:18 56/2,3
செய்திலர் இவனை ஒன்றும் நீ இது தீர்ப்பின் அல்லால் – கம்.யுத்2:19 89/3
இந்திரன்_பகை எனும் இவனை என் சரம் – கம்.யுத்3:22 39/1
வில்லினால் இவனை வெல்லல் அரிது எனா நிருதன் வெய்ய – கம்.யுத்3:22 131/1
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி – கம்.யுத்3:28 51/3
மூடுதும் இவனை என்று யாவரும் மூண்டு மொய்த்தார் – கம்.யுத்3:31 223/4
இவை அனைத்தும் இவனை வெல்லா எனா – கம்.யுத்4:37 189/3

மேல்


இவனையும் (1)

என்னையும் கொல்லாய் இன்னே இவனையும் கொல்லாய் இன்னும் – கம்.யுத்2:17 71/1

மேல்


இவனொடு (1)

புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு
புக்க-வழி எல்லாம் கூறு – கலி 82/4,5

மேல்


இவனொடும் (1)

உளைய உள்ள போர் இவனொடும் உளது என உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 139/4

மேல்


இவனோடு (3)

உய்குவெம் இவனோடு யாம் உடன் உறைதலின் என்பான் – கம்.அயோ:9 29/2
வேற்றுமை இவனோடு இல்லையாம் என விளம்பலுற்றான் – கம்.கிட்:2 17/4
ஐயனும் இவனோடு எஞ்சும் ஆண்_தொழில் ஆற்றல் என்றான் – கம்.யுத்3:28 31/4

மேல்


இவனோதான் (1)

இவனோதான் அ வேத முதல் காரணன் என்றான் – கம்.யுத்4:37 135/4

மேல்


இவுளி (11)

கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி
திரை தரு புணரியின் கழூஉம் – நற் 63/9,10
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/4,5
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – அகம் 224/5,6
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ – அகம் 363/1
நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி
பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி – புறம் 4/13,14
அலங்கு உளை அணி இவுளி
நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம் – புறம் 382/4,5
இளைப்பு_அரும் குரங்களால் இவுளி பாரினை – கம்.பால:3 56/1
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் – கம்.பால:14 71/1
மீளி மொய்ம்பு உடை இவுளி வீழ்கின்றன விரவி – கம்.ஆரண்:7 70/3
இன்ன தன்மைய யானை தேர் இவுளி என்று இவற்றின் – கம்.யுத்3:31 14/1
உகளும் இவுளி தலை துமிய உறு தலைகள் – கம்.யுத்3:31 155/1

மேல்


இவுளியர் (1)

தேரர் தேரின் இவுளியர் செம் முக – கம்.யுத்2:19 132/1

மேல்


இவுளியின் (1)

ஈர்த்த தேரன இவுளியின் தலையன எவர்க்கும் – கம்.யுத்2:16 209/3

மேல்


இவுளியும் (2)

யானையும் இரதமும் இவுளியும் முதலா – கம்.பால:5 123/1
இரதமும் இவுளியும் இவரினும் மறைநூல் – கம்.பால:5 126/2

மேல்


இவுளியொடு (3)

விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
வளி நடந்து அன்ன வா செலல் இவுளியொடு
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ – புறம் 197/1,2
எழும் குரத்து இவுளியொடு இரதம் ஏறவும் – கம்.பால:3 66/2

மேல்


இவுளியோ (1)

யானையோ பிடிகளோ இரதமோ இவுளியோ
ஆன பேர் உறை இலா நிறைவை யார் அறிகுவார் – கம்.பால:20 21/1,2

மேல்


இவை (177)

இவை காண்-தோறும் நோவர் மாதோ – நற் 12/7
இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும் – நற் 166/5
இவை மகன் என்னா அளவை – நற் 267/11
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/3
நும்மோர் அன்னோர் துன்னார் இவை என – நற் 386/7
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை
ஒத்தன நினக்கு என பொய்த்தன கூறி – குறு 223/4,5
இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/2
தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை
பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து – பரி 6/62,63
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை
நீரின் துவண்ட சேஎய் குன்றம் காமர் – பரி 6/68,69
இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா – பரி 9/17
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி 21/27
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி 21/27
இனைய பிறவும் இவை போல்வனவும் – பரி 23/57
பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இவை
மாண் இழை அரிவை காப்ப – கலி 1/15,16
என் நீர் அறியாதீர் போல இவை கூறல் – கலி 6/7
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல – கலி 64/17
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை
தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் – கலி 102/5,6
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் – கலி 117/11,12
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் – கலி 117/12
இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க – கலி 130/2
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை
பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/3,4
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி – அகம் 26/9
இவை பாராட்டிய பருவமும் உளவே இனியே – அகம் 26/11
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த – அகம் 110/16
இவை கண்டு இனைவதன் தலையும் நினைவிலேன் – அகம் 369/9
எண் பேர் எச்சம் என்று இவை எல்லாம் – புறம் 28/4
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை
சென்று அளந்து அறிந்தார் போல என்றும் – புறம் 30/5,6
உரும் இவை என்ன தாக்கி ஊழ் உற நெருக்கி ஒன்றாய் – கம்.பால:2 17/2
அயில் முக குலிசத்து அமரர்_கோன் நகரும் அளகையும் என்று இவை அயனார் – கம்.பால:3 4/1
கனத்திடை உருமின் வெருவரும் கவண் கல் என்று இவை கணிப்பு இல உலங்கின் – கம்.பால:3 11/2
நீதி நிலையும் இவை நேமியினோர்க்கு நின்ற – கம்.பால:4 2/3
கதிர் கொண்ட சுடர் வேலான் தனை நோக்கி இவை உரைத்தான் களிப்பின் மிக்கான் – கம்.பால:5 57/4
என்று இவை பற்பல இனிமை கூறி நல் – கம்.பால:5 78/1
கொல்லும் வேலும் கூற்றமும் என்னும் இவை எல்லாம் – கம்.பால:10 32/1
என்று இவை இனையன விளம்பும் வந்து எதிர் – கம்.பால:10 60/1
நரை திரை மூப்பு இவை மாற்றி இந்திரனும் நந்தாமல் – கம்.பால:12 6/3
பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர் – கம்.பால:13 40/3
மரா மரம் இவை என வளர்ந்த தோளினான் – கம்.பால:13 59/1
கொய்து இவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரும் – கம்.பால:16 23/4
யாவை ஆம் கணவர் கண்ணுக்கு அழகு இல இவை என்று எண்ணி – கம்.பால:17 11/2
அம்மா இவை மங்கையர் கொங்கைகள் ஆகும் என்ன – கம்.பால:17 17/2
எம் மாதர் கொங்கைக்கு இவை ஒப்பன என்று ஓர் ஏழை – கம்.பால:17 17/3
யாழ்க்கும் இன் குழற்கும் இன்பம் அளித்தன இவை ஆம் என்ன – கம்.பால:19 13/1
தான் நகு நாள்_மலர் என்று இவை தம்மால் – கம்.பால:23 88/3
முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் – கம்.பால:24 17/4
சந்தம் இவை தா இல் மணி ஆரம் இவை யாவும் – கம்.அயோ:3 97/1
சந்தம் இவை தா இல் மணி ஆரம் இவை யாவும் – கம்.அயோ:3 97/1
சிந்துரமும் இங்கு இவை செறிந்த மத வேழ – கம்.அயோ:3 97/2
தகவும் மிகு தவமும் இவை தழுவ உயர் கொழுநர் – கம்.அயோ:5 15/1
நோயும் இன்றி நோன் கதிர் வாள் வேல் இவை இன்றி – கம்.அயோ:6 18/1
நறியன கனி காயும் நறவு இவை தர வல்லேன் – கம்.அயோ:8 36/2
காணிய எனல் ஆகும் களி மயில் இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 4/4
ஏந்தின எனல் ஆகும் இயல்பின இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 5/4
இடை இடை மலர் சிந்தும் இன மரம் இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 16/2
தாள் புரை தளிர் வைகும் தகை ஞிமிறு இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 17/2
வடுவின் மா வகிர் இவை என பொலிந்த கண் மயிலே – கம்.அயோ:10 30/1
பாந்தள் தேர் இவை பழிபட பரந்த பேர் அல்குல் – கம்.அயோ:10 31/1
குலம் பொறை கற்பு இவை சுமந்த கோசலை – கம்.அயோ:11 93/2
என இவை அன்ன மாற்றம் இயைவன பலவும் கூறி – கம்.அயோ:13 37/1
காத்தல் உன் கடன் இவை கடமை என்றனர் – கம்.அயோ:14 129/4
முடித்தலம் இவை என முறையின் சூடினான் – கம்.அயோ:14 134/2
துன்னு தூசினொடு சந்து இவை சுமந்த சனகன் – கம்.ஆரண்:1 4/3
பாதங்கள் இவை என்னின் படிவங்கள் எப்படியோ – கம்.ஆரண்:1 47/2
என்ன மா மாயம் இவை ஏனம் ஆய் மண் இடந்தாய் – கம்.ஆரண்:1 59/4
பூ முரலும் வண்டும் இவை பூசலிடும் ஓசை – கம்.ஆரண்:6 27/2
மலை எடுத்த தனி மலையே இவை காண வாராயோ – கம்.ஆரண்:6 93/4
கரன் இருந்த வனம் அன்றோ இவை படவும் கடவேனோ – கம்.ஆரண்:6 101/3
வரை அளித்த குல மாட நகர் புகுவேம் இவை தெரிய மனக்கொள் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 128/4
தோளின் வனம் என்று இவை துவன்றி நிருத போர் – கம்.ஆரண்:9 5/2
இலங்கையில் விலங்கும் இவை எய்தல் இல என்றும் – கம்.ஆரண்:10 44/1
உதித்து எழும் ஊதை உள்ளம் என்று இவை உருவ செல்லும் – கம்.ஆரண்:11 70/3
கான் நெடு மரத்தொடு தூறு கல் இவை
மேல் நிமிர்ந்து இரு சிறை விசையின் ஏறலால் – கம்.ஆரண்:13 4/2,3
வாம மால் வரை மரன் இவை மடிதர வயவர் – கம்.ஆரண்:13 77/3
என்று இவை விளம்பிய இளவல் வாசகம் – கம்.ஆரண்:15 10/1
ஓத நீர் மண் இவை முதல ஓதிய – கம்.ஆரண்:15 15/1
எவ்வம் ஓங்கிய இறப்பொடு பிறப்பு இவை என்ன – கம்.கிட்:1 16/3
கொன்றை ஆவி புறத்து இவை கூறி யான் – கம்.கிட்:1 32/2
சென்னி-மேல் கொளூஉ அருக்கன் சேய் இவை இவை செப்பும் – கம்.கிட்:4 18/4
சென்னி-மேல் கொளூஉ அருக்கன் சேய் இவை இவை செப்பும் – கம்.கிட்:4 18/4
வீர திறலோர் இவை இன்ன விளம்பும் வேலை – கம்.கிட்:7 45/1
தூவி அன்னம் அன்னாள்-திறத்து இவை இவை சொல்லும் – கம்.கிட்:10 50/4
தூவி அன்னம் அன்னாள்-திறத்து இவை இவை சொல்லும் – கம்.கிட்:10 50/4
தரும தயா இவை தழுவும் தன்மையர் – கம்.கிட்:14 10/2
சீரியன் மல் தோள் ஆண்மை விரிப்பான் இவை செப்பும் – கம்.கிட்:17 8/4
ஏம்பல் வர தன் சிந்தை தெரிப்பான் இவை சொன்னான் – கம்.கிட்:17 20/4
தாரகை சுடர்கள் மேகம் என்று இவை தவிர தாழ்ந்து – கம்.சுந்:1 8/1
தொழும் தாள் வீரன் தூதுவன் முன் நின்று இவை சொன்னாள் – கம்.சுந்:2 90/4
துன்னும் ஆர் உயிர் உடலொடு சுடுவது ஓர் துயர் உழந்து இவை சொன்னான் – கம்.சுந்:2 197/4
அரிய மஞ்சினோடு அஞ்சனம் முதல் இவை அதிகம் – கம்.சுந்:3 7/1
என்று இவை இனையன எண்ணி வண்ண வான் – கம்.சுந்:3 73/1
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த – கம்.சுந்:3 92/1
பழக நிற்புறும் பண்பு இவை காமத்தோடு – கம்.சுந்:3 105/3
நோற்ற நோன்பு உடைய வாழ் நாள் வரம் இவை நுனித்த எல்லாம் – கம்.சுந்:3 116/3
இடந்தாய் உலகை மலையோடும் எடுத்தாய் விசும்பை இவை சுமக்கும் – கம்.சுந்:4 109/1
என்றானுக்கு இவை ஏலாவோ – கம்.சுந்:5 44/4
ஏறும் என்று இவை சொல்லினள் இன் சொல் இசைப்பாள் – கம்.சுந்:5 76/4
ஈசன் வன் தனி சூலமும் என்று இவை ஒன்றும் – கம்.சுந்:9 16/3
என இவை இயம்பி ஈதி விடை என இறைஞ்சி நின்ற – கம்.சுந்:10 6/1
என்று இவை முதல ஆய எறிதரு படைகள் ஈண்டி – கம்.சுந்:10 12/1
எற்றாம் மாருதி நிலை என்பார் இனி இமையா விழியினை இவை ஒன்றோ – கம்.சுந்:10 32/3
ஈண்டு இவை நிகழ்வுழி இரவி தேர் என – கம்.சுந்:11 23/1
தூவி அன்னம் அன்னாள் இவை சொல்லினாள் – கம்.சுந்:12 30/4
பொருளும் காமமும் என்று இவை போக்கி வேறு – கம்.சுந்:12 93/1
என்றலும் இவை சொல்லியது எற்கு ஒரு – கம்.சுந்:12 102/1
தன்னது ஆய நெடு மானம் துயரம் காதல் இவை தழைப்ப – கம்.யுத்1:1 11/2
நில் நில் என்று அவன்-தனை விலக்கி நீ இவை
என் முனும் எளியர் போல் இருத்தியோ எனா – கம்.யுத்1:2 31/1,2
நின்று நின்று இவை சில விளம்ப நேர்கிலென் – கம்.யுத்1:2 41/1
கும்பகருண பெயரினான் இவை குறித்தான் – கம்.யுத்1:2 47/4
நன்று பெரிது என்று மகன் நக்கு இவை நவின்றான் – கம்.யுத்1:2 58/4
தோள் தடங்களும் குலுங்க நக்கு இவை இவை சொன்னான் – கம்.யுத்1:2 100/4
தோள் தடங்களும் குலுங்க நக்கு இவை இவை சொன்னான் – கம்.யுத்1:2 100/4
போதியாததும் இல்லை என்று இவை இவை புகன்றான் – கம்.யுத்1:3 27/4
போதியாததும் இல்லை என்று இவை இவை புகன்றான் – கம்.யுத்1:3 27/4
தருதல் காக்குதல் தவிர்த்தல் என்று இவை செய தக்கோன் – கம்.யுத்1:3 52/2
கேள்வி யாவையும் தவிர்த்தனென் இவை கிளர் பகையை – கம்.யுத்1:3 55/2
ஆங்கு இவை உணர்ந்தவர்க்கு அன்றி அன்னவன் – கம்.யுத்1:3 60/3
தந்துறு பயன் இவை முறையின் சாற்றிய – கம்.யுத்1:3 65/2
எதிரில் நின்று இவை இவை உரைத்திடுதலும் எ உலகமும் அஞ்ச – கம்.யுத்1:3 79/1
எதிரில் நின்று இவை இவை உரைத்திடுதலும் எ உலகமும் அஞ்ச – கம்.யுத்1:3 79/1
எளியவர்-திறத்து இவை எண்ணல் ஏயுமோ – கம்.யுத்1:4 94/4
நகம் பல் என்று இவை இல்லது ஓர் நரசிங்கம் அனையான் – கம்.யுத்1:5 33/3
தோள்கள் வீங்கி தன் தூதனை பார்த்து இவை சொன்னான் – கம்.யுத்1:5 69/4
துரந்து கோடலும் என்று இவை தொன்மையின் தொடர்ந்த – கம்.யுத்1:6 8/2
இவை உனக்கு அரியவோதான் எனக்கு என வலி வேறு உண்டோ – கம்.யுத்1:7 4/3
யான் உணாதன இங்கு இவை என்னவே – கம்.யுத்1:8 28/1
பாறு பொருகின்றன பருந்து இவை என போய் – கம்.யுத்1:12 18/3
சய துறை அறனும் அஃதே என்று இவை சமைய சொன்னான் – கம்.யுத்1:14 8/4
என்று இவை இயம்பி வா என்று ஏவினன் என்னை எண்ணி – கம்.யுத்1:14 37/1
தூவினான் துகைத்தான் இவை சொல்லினான் – கம்.யுத்1:14 40/4
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் – கம்.யுத்2:15 160/4
இரு கைத்தலம் உடையாய் எதிர் இவை சொற்றனை இனிமேல் – கம்.யுத்2:15 170/3
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – கம்.யுத்2:15 171/4
பூணித்து இவை உரை-செய்தனை அதனால் உரை பொதுவே – கம்.யுத்2:15 172/1
புரவியின் தலை பூட்கையின் தலை இவை பொருத்தி – கம்.யுத்2:15 235/3
வெறுவிது உன் வீரம் என்று இவை விளம்பினான் – கம்.யுத்2:16 85/4
தார் கொடி என்று இவை தகைந்து வீங்குவ – கம்.யுத்2:16 96/2
கொற்ற நீதியும் குலமுதல் தருமமும் என்று இவை குடியாக – கம்.யுத்2:16 321/2
உழக்கினான் தசை தோல் எலும்பு எனும் இவை குருதியொடு ஒன்றாக – கம்.யுத்2:16 340/4
நிலத்த கால் கனல் புனல் விசும்பு இவை முற்றும் நிருதனது உரு ஆகி – கம்.யுத்2:16 341/1
சுந்தர பொன் தோளானை முகம் நோக்கி இவை சொன்னான் – கம்.யுத்2:16 348/4
மொழி இவை அல்ல என்பது உணர்கிலை முறைமை நோக்காய் – கம்.யுத்2:17 19/2
எல்லே இவை காணிய எய்தினனோ – கம்.யுத்2:18 30/1
சொன்னான் இவை அதிகாயனும் வட மேருவை துணிப்பன் – கம்.யுத்2:18 171/4
ஓங்கிய வெகுளி துன்பம் என்று இவை ஒன்றற்கு ஒன்று – கம்.யுத்2:18 261/2
சொல் அடா என இயம்பினான் இகல் அரக்கன் ஐயன் இவை சொல்லினான் – கம்.யுத்2:19 73/4
பெற்றி கண்டு இளைய வள்ளல் ஒள் எரி பிறந்த கண்ணன் இவை பேசினான் – கம்.யுத்2:19 87/4
துஞ்சலும் என்று இவை தொல்லைய அன்றே – கம்.யுத்3:20 8/3
இன்னது ஓர் உறுப்பு இவை இனைய தேர் பரி – கம்.யுத்3:22 50/1
அரக்கர் மானிடர் குரங்கு எனும் இவை எலாம் அல்லா – கம்.யுத்3:22 164/1
இரக்க எம்-மேல் கருணையினால் ஏயா உருவம் இவை எய்தி – கம்.யுத்3:22 220/2
கொடியேன் இவை காண்கிலேன் என் உயிர் கோள் – கம்.யுத்3:23 12/1
இங்கு இவை அளவை ஆக இடர் கடல் கடத்தி என்றாள் – கம்.யுத்3:23 29/3
வெம் திறல் அரக்கர் வேந்தன் மகன் இவை விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 10/4
தேற்றுவான் நினைந்து தம்பி இவை இவை செப்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 62/4
தேற்றுவான் நினைந்து தம்பி இவை இவை செப்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 62/4
இங்கு நின்று இவை இவை நினைவது என் இனி – கம்.யுத்3:27 64/3
இங்கு நின்று இவை இவை நினைவது என் இனி – கம்.யுத்3:27 64/3
பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் – கம்.யுத்3:27 110/4
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் – கம்.யுத்3:27 139/4
ஒத்திலது என்ன சொன்னான் அவன் இவை உரைப்பதானான் – கம்.யுத்3:31 49/4
முக்கணனை உற்று அடி வணங்கி இமையோர் இவை மொழிந்தனர்களால் – கம்.யுத்3:31 148/4
என்னும் தன்மைக்கு ஏய்வன பல் வேறு இவை காணீர் – கம்.யுத்4:33 11/4
ஓம குண்டம் ஒப்பன பல் வேறு இவை காணீர் – கம்.யுத்4:33 12/4
மால் கண பரி இங்கு இவை மாறு இவை – கம்.யுத்4:33 31/3
மால் கண பரி இங்கு இவை மாறு இவை
மேற்கின் வேலை வருணனை வென்றவால் – கம்.யுத்4:33 31/3,4
ஆண்டினொடு நாள் இருது திங்கள் இவை என்று – கம்.யுத்4:36 9/1
பெரும் பகலும் நீள் இரவும் என்று இவை பிணிக்கும் – கம்.யுத்4:36 14/3
கண்ணும் மனமும் கடிய காலும் இவை கண்டால் – கம்.யுத்4:36 21/1
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து – கம்.யுத்4:37 54/3
இவை அனைத்தும் இவனை வெல்லா எனா – கம்.யுத்4:37 189/3
கணங்கு தோய் முலையாட்கு இவை சொல்லுவான் – கம்.யுத்4:40 2/4
போழ்ந்த துன்பங்கள் புறப்பட நின்று இவை புகன்றான் – கம்.யுத்4:40 103/4
நின்று மற்று இவை நிகழ்த்தினான் நிகழ்த்த அரும் புகழோன் – கம்.யுத்4:40 107/4
உம்பர் யாவரும் இராமனை பார்த்து இவை உரைத்தார் – கம்.யுத்4:40 124/4
கொண்ட கொண்டல் தன் துணைவரை பார்த்து இவை குணித்தான் – கம்.யுத்4:41 6/4
துனை பரி கரி தேர் ஊர்தி என்று இவை பிறவும் தோலின் – கம்.யுத்4:41 118/3

மேல்


இவை-கொலாம் (1)

விரதம் உற்று அறத்தில் நின்றார்க்கு இவை-கொலாம் விளைவ மேன்மேல் – கம்.யுத்2:17 46/4

மேல்


இவைகள் (1)

என்பு என்பது யாக்கை என்பது உயிர் என்பது இவைகள் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 4/1

மேல்


இவையும் (1)

என்ன கை கடுப்போ என்பர் சிலர் சிலர் இவையும்
அன்ன மாயமோ அம்பு அல என்பர் அ அம்புக்கு – கம்.யுத்4:37 100/1,2

மேல்


இவையே (2)

நொதுமலாளர் கொள்ளார் இவையே
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/1,2
ஏண்-பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம் – கம்.அயோ:3 43/1

மேல்


இழக்க (1)

புற திறனாலே பின்னும் இழக்க புகுவாயோ – கம்.ஆரண்:11 10/4

மேல்


இழக்கவும் (1)

அறிந்து உயிர் இழக்கவும் ஆகுமே-கொலாம் – கம்.பால:10 59/4

மேல்


இழக்கின்றாய் (1)

இந்திர பெரும் பதம் இழக்கின்றாய் என – கம்.யுத்1:2 73/3

மேல்


இழக்கும் (1)

நின் மருகிக்கும் நாசி இழக்கும் நிலை நேர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:11 4/2

மேல்


இழக்குவென் (1)

துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/5

மேல்


இழத்தல் (1)

என் உயிர் இழத்தல் அஞ்சி இல் பிறப்பு அழிதல் உண்டோ – கம்.ஆரண்:12 68/2

மேல்


இழத்தி (1)

மன்னுயிர் இழத்தி என்று இறைஞ்சி வாழ்த்தினேன் – கம்.யுத்1:3 78/3

மேல்


இழத்திர் (1)

ஊனம் நாட்டின் இழத்திர் உயிர் என்றான் – கம்.யுத்4:34 2/4

மேல்


இழந்த (65)

நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து – மது 313
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/8
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/9,10
இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/10,11
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/7
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
பிறை வனப்பு இழந்த நுதலும் யாழ நின் – நற் 263/1
தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி – நற் 309/2
எவ்வி இழந்த வறுமை யாழ்_பாணர் – குறு 19/1
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் – குறு 81/4
நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/5
தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு – ஐங் 268/1
வேய் வனப்பு இழந்த தோளும் வெயில் தெற – ஐங் 392/1
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – ஐங் 458/4
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி – ஐங் 475/2
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/18
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/10
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால் – கலி 73/9
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/13
வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை – கலி 99/16
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால் – கலி 124/12
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே – கலி 143/60
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து – அகம் 33/3
பெருந்தகை இழந்த கண்ணினை பெரிதும் – அகம் 59/2
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார் – அகம் 144/5
வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள – அகம் 145/4
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் – அகம் 197/1
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் – அகம் 197/4
இழந்த நாடு தந்து அன்ன – அகம் 199/23
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 213/9
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/12,13
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி – அகம் 372/13
அன்னோனை இழந்த இ உலகம் – புறம் 217/12
பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன் – புறம் 220/2
அணங்கு இழிய பொலிவு இழந்த ஆறு ஒத்தார் வேறு உற்றார் – கம்.பால:13 18/4
இடி அடங்கின முழக்கு இழந்த பல்_இயம் – கம்.அயோ:4 198/2
அரும் துணை இழந்த அன்றில் பெடை என அரற்றலுற்றாள் – கம்.அயோ:6 15/4
நல் கலை_இல் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை – கம்.அயோ:13 29/2
இருமையும் இழந்த அ பரதன் ஏந்து தோள் – கம்.அயோ:14 29/1
செருக்கி இடையே திரு இழந்த சிறியோர் போன்ற சேதாம்பல் – கம்.ஆரண்:10 117/4
இழந்த மேனியும் எண்ணி இரங்கினான் – கம்.ஆரண்:14 26/2
மேக்கு உயர் கொடு முடி இழந்த மேரு தேர் – கம்.ஆரண்:15 19/2
இழந்த மணி புற்று அரவு எதிர்ந்தது எனல் ஆனாள் – கம்.சுந்:4 65/1
அன்று இழந்த கோடு அரிந்து இடும் அழகு உறு குழையார் – கம்.சுந்:9 18/2
பூட்டும் வல்லி மூட்டோடும் புரசை இழந்த போர் யானை – கம்.சுந்:12 114/4
இற்ற வாள் அரக்கர் நூறு_ஆயிரவரும் இழந்த தோளார் – கம்.சுந்:12 129/1
ஊர் இழந்த கதிர் என ஓடினான் – கம்.யுத்2:15 73/4
எல் இமைத்து எழு மதியமும் ஞாயிறும் இழந்த
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் – கம்.யுத்2:15 247/2,3
மாற்ற_அரும் தட மணி முடி இழந்த வாள் அரக்கன் – கம்.யுத்2:15 248/1
போற்ற_அரும் புகழ் இழந்த பேர் ஒருவனும் போன்றான் – கம்.யுத்2:15 248/4
மருப்பு இழந்தன களிறு எலாம் வால் செவி இழந்த
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த – கம்.யுத்2:16 210/1,2
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த
செரு புகும் கடும் காத்திரம் இழந்தன சிகரம் – கம்.யுத்2:16 210/2,3
மூக்கு இழந்த பின் மீளல் என்றால் அது முடியுமோ முடியாதாய் – கம்.யுத்2:16 322/4
இருவரும் இழந்த வில்லார் எழு முனை வயிர தண்டார் – கம்.யுத்2:19 173/1
நவை செய் வன் தலை இழந்த தம் அன்பரை நணுகி – கம்.யுத்3:20 66/1
ஆள் எலாம் இழந்த தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் – கம்.யுத்3:22 146/1
எம்பியை துணைவரை இழந்த யான் இனி – கம்.யுத்3:24 76/1
தாயினை இழந்த கன்றின் தம்பியும் தலத்தன் ஆனான் – கம்.யுத்3:26 59/4
அரி உணும் அலங்கல் மௌலி இழந்த என் மதலை யாக்கை – கம்.யுத்3:29 36/3
தோல் இழந்த தொழில் ஒன்றும் சொல்லினார்கள் இல்லை நெடும் சுரர்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 101/4
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும் – கம்.யுத்4:38 25/2

மேல்


இழந்த-பின் (1)

தாதையை இழந்த-பின் சடாயு இற்ற-பின் – கம்.யுத்3:24 79/1

மேல்


இழந்ததனினும் (2)

நலம் இழந்ததனினும் நனி இன்னாதே – குறு 245/2
நாடு இழந்ததனினும் நனி இன்னாது என – புறம் 165/11

மேல்


இழந்தது (4)

தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
வாக்கு இழந்தது என்று அயர்வுறுவேன் செவி-தன்னொடு மாற்றாரால் – கம்.யுத்2:16 322/3
வீக்கு இழந்தது வீழ்ந்தது வரை சுழல் விரி சுடர் வீழ்ந்து என்ன – கம்.யுத்2:16 328/4
இசையும் செல்வமும் இருக்கையும் இழந்தது இங்கு இவரால் – கம்.யுத்3:30 11/3

மேல்


இழந்ததை (1)

மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை
பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த-கால் – கலி 132/11,12

மேல்


இழந்தவர் (1)

பெரும் பொருள் இழந்தவர் போலும் பெற்றியார் – கம்.அயோ:4 169/4

மேல்


இழந்தவரின் (1)

மருந்து இழந்தவரின் விம்மி மணி பிரி அரவின் மாழ்கி – கம்.அயோ:6 15/3

மேல்


இழந்தவள் (1)

இழந்தவள் இமையவர் கடைய யாவையும் – கம்.பால:10 44/3

மேல்


இழந்தவன் (1)

ஏங்குவாள் தனிமையும் இறகு இழந்தவன்
ஆங்குறு நிலைமையும் அரக்கன் நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:13 50/1,2

மேல்


இழந்தவே (1)

மிடைதலின் உலகு எலாம் வெயில் இழந்தவே – கம்.ஆரண்:7 47/4

மேல்


இழந்தன்று (1)

ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/15

மேல்


இழந்தன (22)

செய் தவம் இழந்தன திருவின் நாயக – கம்.பால:5 15/3
அட்டிலும் இழந்தன புகை அகில் புகை – கம்.அயோ:4 199/1
நெட்டிலும் இழந்தன நிறைந்த பால் கிளி – கம்.அயோ:4 199/2
வட்டிலும் இழந்தன மகளிர் வான் மணி – கம்.அயோ:4 199/3
தொட்டிலும் இழந்தன மகவும் சோரவே – கம்.அயோ:4 199/4
முகிழ்த்து அழகு இழந்தன முளரி ஈட்டமே – கம்.அயோ:5 4/4
நகை இழந்தன வாள் முகம் நாறு அகில் – கம்.அயோ:11 24/1
புகை இழந்தன மாளிகை பொங்கு அழல் – கம்.அயோ:11 24/2
சிகை இழந்தன தீவிகை தே மலர் – கம்.அயோ:11 24/3
தொகை இழந்தன தோகையர் ஓதியே – கம்.அயோ:11 24/4
எரிந்து இழுது அஃகல ஒளி இழந்தன
அரும் துறை நிரம்பிய உயிரின் அன்பரை – கம்.ஆரண்:10 123/2,3
பழம் தனம் இழந்தன படைத்தவரை ஒத்தாள் – கம்.சுந்:4 65/2
இழந்தன நெடும் கொடி இழந்தன இரும் கோடு – கம்.சுந்:8 26/1
இழந்தன நெடும் கொடி இழந்தன இரும் கோடு – கம்.சுந்:8 26/1
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள் – கம்.சுந்:8 26/2
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள் – கம்.சுந்:8 26/2
இழந்தன முழங்கு ஒலி இழந்தன மதம் பாடு – கம்.சுந்:8 26/3
இழந்தன முழங்கு ஒலி இழந்தன மதம் பாடு – கம்.சுந்:8 26/3
இழந்தன பெரும் கதம் இரும் கவுள் யானை – கம்.சுந்:8 26/4
மருப்பு இழந்தன களிறு எலாம் வால் செவி இழந்த – கம்.யுத்2:16 210/1
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த – கம்.யுத்2:16 210/2
செரு புகும் கடும் காத்திரம் இழந்தன சிகரம் – கம்.யுத்2:16 210/3

மேல்


இழந்தனமே (1)

யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து – நற் 36/5

மேல்


இழந்தனர் (3)

எய்தினார் பதம் இழந்தனர் யான் தவம் இயற்றி – கம்.யுத்1:3 54/2
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் – கம்.யுத்2:15 234/4
நோக்கு இழந்தனர் வானவர் எங்களால் அ வகை நிலை நோக்கி – கம்.யுத்2:16 322/1

மேல்


இழந்தனரும் (2)

அழும்பில் அன்ன நாடு இழந்தனரும்
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும் – மது 345,346
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும்
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த – மது 346,347

மேல்


இழந்தனவே (4)

வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே
நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை – நற் 133/2,3
நோக்கி_நோக்கி வாள் இழந்தனவே
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் – குறு 44/2,3
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/3,4
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப – புறம் 238/9,10

மேல்


இழந்தனள் (2)

இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/13
எற்பு வான் தொடர் யாக்கையால் பெறும் பயன் இழந்தனள் இது நிற்க – கம்.சுந்:2 198/1

மேல்


இழந்தனன் (1)

பாதம் கைகளோடு இழந்தனன் படியிடை இருந்து தன் பகு வாயால் – கம்.யுத்2:16 345/1

மேல்


இழந்தனன்-என்னினும் (1)

வில் இழந்தனன்-என்னினும் விழித்த வாள் முகத்தின் – கம்.ஆரண்:7 132/1

மேல்


இழந்தனனோ (1)

எரிவித்திட ஆவி இழந்தனனோ – கம்.ஆரண்:14 65/4

மேல்


இழந்தனென் (1)

கையும் கால்களும் இழந்தனென் வேறு இனி உதவல் ஆம் துணை காணேன் – கம்.யுத்2:16 347/2

மேல்


இழந்தனை (1)

ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் – கம்.யுத்2:16 319/1

மேல்


இழந்தனையே (1)

நீ இழந்தனையே அறன் இல் கூற்றம் – புறம் 230/11

மேல்


இழந்தார் (4)

பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார் – கம்.சுந்:7 26/2
விதைபடும் உயிரர் விழுந்தார் விளியொடு விழியும் இழந்தார்
கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார் – கம்.சுந்:7 28/2,3
ஏதியும் நாளும் இழந்தார் – கம்.சுந்:13 49/4
ஏவர் மற்றவர் யோகியர் உறு பதம் இழந்தார்
தேவரும் அவன் தாள் அலால் அருச்சனை செய்யார் – கம்.யுத்1:3 9/3,4

மேல்


இழந்தார்களும் (1)

கடியுண்டார்களும் கழுத்து இழந்தார்களும் கரத்தால் – கம்.சுந்:11 31/3

மேல்


இழந்தாள் (2)

நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் – கலி 146/18
இரிந்தார் இழந்தாள் துணை என்ன முனி கணங்கள் – கம்.ஆரண்:13 43/2

மேல்


இழந்தான் (7)

உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
கண் இலான் பெற்று இழந்தான் என உழந்தான் கடும் துயரம் காலவேலான் – கம்.பால:6 12/4
மேய மண் இழந்தான் என்றும் விம்மலள் – கம்.அயோ:4 217/2
ஏவினான் அவன் எயிறு உடை நெடும் தலை இழந்தான் – கம்.ஆரண்:8 21/4
எந்திர தடம் தேர் இழந்தான் இழந்து – கம்.ஆரண்:9 20/1
வேகமுடன் வேல இழந்தான் படை வேறு எடா-முன் – கம்.ஆரண்:13 34/1
எண்ணும் செய்கையன் அந்தகன் தன் பதம் இழந்தான் – கம்.யுத்1:5 57/4

மேல்


இழந்திட (1)

தேர் இழந்து சிலையும் இழந்திட
கார் இழிந்த உரும் என காந்துவான் – கம்.யுத்2:15 73/1,2

மேல்


இழந்திருந்த (1)

அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை – புறம் 174/6

மேல்


இழந்திலள் (1)

கண் இழந்திலள் என செயும் நீ தந்த கழலோன் – கம்.அயோ:1 35/4

மேல்


இழந்திலன் (6)

எல் இழந்திலன் இழந்திலன் வெம் கதம் இடிக்கும் – கம்.ஆரண்:7 132/2
எல் இழந்திலன் இழந்திலன் வெம் கதம் இடிக்கும் – கம்.ஆரண்:7 132/2
சொல் இழந்திலன் தோள் வலி இழந்திலன் சொரியும் – கம்.ஆரண்:7 132/3
சொல் இழந்திலன் தோள் வலி இழந்திலன் சொரியும் – கம்.ஆரண்:7 132/3
கல் இழந்திலன் இழந்திலன் கறங்கு என திரிதல் – கம்.ஆரண்:7 132/4
கல் இழந்திலன் இழந்திலன் கறங்கு என திரிதல் – கம்.ஆரண்:7 132/4

மேல்


இழந்திலேன்-மன்னோ (1)

தக்கவிர் போலும் இழந்திலேன்-மன்னோ
மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும் – கலி 146/19,20

மேல்


இழந்து (45)

பழ நலம் இழந்து பசலை பாய – நற் 219/2
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து
திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி – பரி 23/15,16
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி – கலி 124/15
உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ – கலி 150/14
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் – அகம் 165/7
காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே – அகம் 266/8,9
இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன் – புறம் 17/29
எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை என – புறம் 293/4
இன் தளிர் கற்பக நறும் தேன் இடை துளிக்கும் நிழல் இருக்கை இழந்து போந்து – கம்.பால:6 9/1
வஞ்சர் தீவினைகளால் மான மா மணி இழந்து
அஞ்சினார் நெஞ்சு போல் என்றும் ஆறாது-அரோ – கம்.பால:7 7/3,4
அன்னமும் சிறை இழந்து அவனி சேர்ந்தன – கம்.அயோ:4 174/2
இம்பர் நின்று ஏகினை இருக்கும் சார்பு இழந்து
உம்பர் வந்து உன் கழல் ஒதுங்கினார்களோ – கம்.அயோ:11 52/1,2
நசையாலே மூக்கு இழந்து நாணம் இலா நான் பட்ட – கம்.ஆரண்:6 102/1
வில் இழந்து அனைவரும் வெகுளி மீக்கொள – கம்.ஆரண்:7 107/1
எந்திர தடம் தேர் இழந்தான் இழந்து
அந்தரத்திடை ஆர்த்து எழுந்து அம்பு எலாம் – கம்.ஆரண்:9 20/1,2
பண்டையில் நாசி இழந்து பதைக்கும் – கம்.ஆரண்:14 49/1
ஆகையால் தகவு இழந்து அழிவு_இல் நன் பொருள் – கம்.கிட்:10 107/3
ஆன பேர் அரசு இழந்து அடவி சேர்வாய் உனக்கு – கம்.கிட்:13 71/1
பொரு_அரும் திரு இழந்து அநாயம் பொன்றுவாய் – கம்.சுந்:3 124/4
இந்திரன் இசை இழந்து ஏகுவான் இகல் – கம்.சுந்:9 20/1
நகல் மதிக்கில மறு பொலிய வாள் ஒளி இழந்து உய்தல் நண்ணும் – கம்.யுத்1:2 93/2
கூனி சூழ்ச்சியால் அரசு இழந்து உயர் வனம் குறுகி – கம்.யுத்1:2 109/2
யான் இழைத்திட இல் இழந்து உயிர் சுமந்து இருந்த – கம்.யுத்1:2 109/3
சிங்கல் இல் பெரும் பொருள் இழந்து சீறினோர் – கம்.யுத்1:4 77/4
திரண்ட மாடும் தன் திருவொடு நிதியமும் இழந்து
புரண்டு மான் திரள் புலி கண்டது ஆம் என போனான் – கம்.யுத்1:5 56/2,3
இரண்டு மானமும் இலங்கை மா நகரமும் இழந்து – கம்.யுத்1:5 56/4
மாண்ட இல் இழந்து அயரும் நான் வழி தனை வணங்கி – கம்.யுத்1:6 5/1
வை எயிற்றாலும் நேரா மணி இழந்து இரங்கலாலும் – கம்.யுத்1:13 2/1
தேர் இழந்து சிலையும் இழந்திட – கம்.யுத்2:15 73/1
தேர் இழந்து வெம் சிலைகளும் இழந்து செம் தறுகண் – கம்.யுத்2:15 234/1
தேர் இழந்து வெம் சிலைகளும் இழந்து செம் தறுகண் – கம்.யுத்2:15 234/1
கார் இழந்து வெம் கலின மா கால்களும் இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/2
கார் இழந்து வெம் கலின மா கால்களும் இழந்து
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/2,3
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/3
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/3
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் – கம்.யுத்2:15 234/3,4
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் – கம்.யுத்2:15 234/4
தொடர்ந்து நோயொடும் துணை மருப்பு இழந்து தம் காத்திரம் துணி ஆகி – கம்.யுத்2:16 314/3
அங்கும் இ அறமே நோக்கி அரசு இழந்து அடவி எய்தி – கம்.யுத்3:26 68/1
மால் இழந்து மழை அனைய மதம் இழந்து கதம் இழந்து மலை-போல் வந்த – கம்.யுத்3:31 101/3
மால் இழந்து மழை அனைய மதம் இழந்து கதம் இழந்து மலை-போல் வந்த – கம்.யுத்3:31 101/3
மால் இழந்து மழை அனைய மதம் இழந்து கதம் இழந்து மலை-போல் வந்த – கம்.யுத்3:31 101/3
ஓடி ஓர் பக்கம் ஆக உயிர் இழந்து உலத்தலோடும் – கம்.யுத்3:31 223/2
இரு நிதி கிழவன் இழந்து ஏகின – கம்.யுத்4:33 32/1

மேல்


இழந்தும் (12)

கண்ணுள் மணி போல் மகவை இழந்தும் உயிர் காதலியா – கம்.அயோ:4 85/1
கைத்த சொல்லால் உயிர் இழந்தும் புதல்வன் பிரிந்தும் கடை ஓட – கம்.அயோ:6 25/1
ஏற்ற நெடும் கொடி மூக்கும் இரு காதும் முலை இரண்டும் இழந்தும் வாழ – கம்.ஆரண்:6 135/1
இல்லறம் துறந்திலாதோர் இயற்கையை இழந்தும் போரின் – கம்.கிட்:9 23/1
ஏக்கறவால் இன்னம் இரேனோ உனை இழந்தும் – கம்.யுத்2:17 83/4
செயிரோ இல்லா உன்னை இழந்தும் திரிகின்றேன் – கம்.யுத்3:22 206/3
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – கம்.யுத்3:31 101/1
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – கம்.யுத்3:31 101/1
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – கம்.யுத்3:31 101/1
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – கம்.யுத்3:31 101/1
மேல் இழந்தும் மருப்பு இழந்தும் விழுந்தன என்குநர் அல்லால் வேலை அன்ன – கம்.யுத்3:31 101/2
மேல் இழந்தும் மருப்பு இழந்தும் விழுந்தன என்குநர் அல்லால் வேலை அன்ன – கம்.யுத்3:31 101/2

மேல்


இழந்தே (2)

புல்லென்றனையால் பல் அணி இழந்தே – புறம் 261/19
பூண்டாய் பகையால் இழந்தே வனம் போதி என்றால் – கம்.அயோ:4 126/3

மேல்


இழந்தேன் (1)

ஏற்றம் என் பலவும் சொல்லி என் பதம் இழந்தேன் என்னா – கம்.யுத்2:19 55/3

மேல்


இழந்தோரே (1)

அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த – புறம் 51/8,9

மேல்


இழந்தோள் (1)

தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 100/20

மேல்


இழப்ப (3)

தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப
பயந்து எழு பருவரல் தீர – நற் 225/7,8
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/2,3
இறப்பினும் திரு எலாம் இழப்ப எய்தினும் – கம்.அயோ:5 29/3

மேல்


இழப்பது (1)

பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 30/4

மேல்


இழப்பது-கொல்லோ (1)

பெரும் கவின் இழப்பது-கொல்லோ
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/17,18

மேல்


இழப்பதும் (1)

பிறந்து இறந்து போய் பெறுவதும் இழப்பதும் புகழே – கம்.அயோ:2 73/1

மேல்


இழப்பதுவே (1)

எவனோ தோழி நாம் இழப்பதுவே – குறு 334/6

மேல்


இழப்பதை (1)

திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் – கலி 26/18

மேல்


இழப்பர் (1)

இம்மையே வறுமை எய்தி இருமையும் இழப்பர் அன்றே – கம்.கிட்:11 57/4

மேல்


இழப்பவும் (2)

விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/5
ஊர் கவின் இழப்பவும் வருவது-கொல்லோ – புறம் 354/7

மேல்


இழப்பாளை (1)

வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை
ஆங்கு – கலி 99/16,17

மேல்


இழப்பித்தவர் (1)

யாணர் திருநாடு இழப்பித்தவர் ஈந்த எல்லாம் – கம்.அயோ:4 144/2

மேல்


இழப்பு (1)

யான் தவம் உடைமையும் இழப்பு இன்றாம்-அரோ – கம்.பால:5 76/4

மேல்


இழப்பென் (2)

இன்று இவன் ஆகம் புல்லேன் எனின் உயிர் இழப்பென் என்னா – கம்.ஆரண்:6 64/2
ஒன்றும் இவர் எனக்கு இரங்கார் உயிர் இழப்பென் நிற்கின் என அரக்கி உன்னா – கம்.ஆரண்:6 134/4

மேல்


இழப்பே (1)

இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே – குறு 349/7

மேல்


இழப்பேன் (1)

எண்ணுவென் என்னின் பின்னை என் உயிர் இழப்பேன் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 65/4

மேல்


இழப்போரே (1)

உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே
அனையையும் அல்லை நீயே ஒன்னார் – புறம் 203/8,9

மேல்


இழவா-கால் (1)

பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால்
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/15,16

மேல்


இழவாதீர் (1)

எறிந்துழி மற்று ஓர் புன் மயிரேனும் இழவாதீர் – கம்.கிட்:17 13/4

மேல்


இழவு (2)

எளியேன் உற்றால் யாவது உனக்கு இங்கு இழவு என்றான் – கம்.சுந்:2 81/4
இழவு எனக்கு உயிர்க்கு எய்தினும் எய்துக – கம்.சுந்:3 105/1

மேல்


இழவும் (2)

பின்னும் நீ முன்னும் நீயே பேறும் நீ இழவும் நீயே – கம்.யுத்1:7 9/2
கேட்டலும் வெகுளியோடு துணுக்கமும் இழவும் கிட்டி – கம்.யுத்4:34 11/2

மேல்


இழாய் (37)

நீர் உரைசெய் நீர்மை இல் சூள் என்றி நேர்_இழாய் – பரி 8/73
தெரி_இழாய் செல்க என்றாய் எல்லா யாம் பெற்றேம் – பரி 8/83
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென – கலி 10/22
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி – கலி 16/9
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின் – கலி 16/13
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/21
சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/8
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர – கலி 39/27
தெருள தெரி_இழாய் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 43/15
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப – கலி 46/19
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே – கலி 60/7
மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் – கலி 60/21
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி – கலி 76/5
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/16
ஒள்_இழாய் யான் தீது இலேன் – கலி 83/25
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் – கலி 87/3
ஆய்_இழாய் நின்-கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/16
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
கற்றது இலை மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய் – கலி 111/11
தெளிந்தேன் தெரி_இழாய் யான் – கலி 113/22
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8
ஏவர் ஏழையர் நின்னின் இலங்கு_இழாய் – கம்.சுந்:3 109/4
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – கம்.சுந்:4 40/4

மேல்


இழாஅய் (1)

வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5

மேல்


இழி (52)

கல் இழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும் – நற் 107/5
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம் – குறு 90/5
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் – குறு 106/2
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் – குறு 308/5
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி – குறு 367/5
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே – ஐங் 74/1
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க – பதி 25/11
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/11
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் – பரி 16/32
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு – கலி 46/3
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட – கலி 46/9
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி – அகம் 158/5
இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த – அகம் 213/22
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டி – அகம் 228/2
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற – அகம் 272/7
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் – அகம் 318/5
நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம் – அகம் 342/11
குன்று இழி களிற்றின் குவவு மணல் நீந்தி – அகம் 360/14
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி – அகம் 372/8
கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன் – புறம் 389/11
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் – கம்.பால:2 9/2
மனையின் மாட்சியை அழித்து இழி மா தவன் பன்னி – கம்.பால:9 13/3
மையல் உற்று இழி மத மழை அறாமையால் – கம்.பால:14 19/3
திண்ணம் மாத்து ஒளிர் செ இளநீர் இழி
சுண்ணம் ஆத்தன தூளியும் ஆத்தவே – கம்.பால:14 49/3,4
எழுந்தனர் சிலர் முகத்து இழி கண்ணீரிடை – கம்.அயோ:4 168/2
முலை குவட்டு இழி கணீர் ஆலி மொய்த்து உக – கம்.அயோ:4 192/3
ஏவிய மொழி கேளா இழி புனல் பொழி கண்ணான் – கம்.அயோ:8 25/1
விம்மினன் இழி கண்ணீர் விழி வழி உக நின்றான் – கம்.அயோ:9 23/4
வல்லிதாம் கழை தாக்கலின் வழிந்து இழி பிரசம் – கம்.அயோ:10 13/2
இழி வரு சிறு தொழில் இயற்றி ஆண்டு தன் – கம்.அயோ:11 105/2
கொண்டு எழுந்தனன் விழுந்து இழி கொழும் குருதியான் – கம்.ஆரண்:1 35/4
செம் கையள் சோரியின் தாரை சேந்து இழி
கொங்கையள் மூக்கிலள் குழையின் காது இலள் – கம்.ஆரண்:10 24/2,3
அற்று அவன் உரைத்தலோடும் அழுது இழி அருவி கண்ணள் – கம்.ஆரண்:10 63/1
ஆண்டு அவள் அன்பின் ஏத்தி அழுது இழி அருவி கண்ணன் – கம்.ஆரண்:16 3/1
ஈறு இடல் அரிய மால் வரை நின்று ஈர்த்து இழி
ஆறு இடு விரை அகில் ஆரம் ஆதிய – கம்.கிட்:1 15/1,2
பற்கு இழி மணி படர் திரை பரதர் முன்றில் – கம்.கிட்:10 73/3
எரி சுடர் செம் மணி ஈட்ட தோடு இழி
அருவி அம் திரள்களும் அலங்கு தீயிடை – கம்.கிட்:14 13/2,3
என்பு பெறாத இழி பிறவி எய்தினும் நின் – கம்.யுத்1:3 169/3
என்பு உற கிழிந்த புண்ணின் இழி பெரும் குருதியோடும் – கம்.யுத்1:12 34/1
வீங்கும் சரம் பருவத்து இழி மழை போல்வன விலக்கா – கம்.யுத்2:15 159/2
குன்றின் வீழ் அருவியின் குதித்து கோத்து இழி
புன் தலை குருதி நீர் முகத்தை போர்த்தலும் – கம்.யுத்2:16 284/1,2
கூதிர் கால் நெடு மழை சொரிய கோத்து இழி
ஊதையோடு அருவிகள் உமிழ்வது ஒத்தனன் – கம்.யுத்2:16 291/2,3
பூத்து இழி மதமலை மிடைந்த போர் படை – கம்.யுத்2:16 309/2
கால் பிடித்து ஈர்த்து இழி குருதி கண்ண கண் – கம்.யுத்2:18 98/1
புண்தான் என புனலோடு இழி உதிரம் விழி பொழிவான் – கம்.யுத்2:18 170/2
ஆனை என்னும் மா மலைகளின் இழி மத அருவி – கம்.யுத்3:22 99/1
அம் கங்கு இழி செம்_புனல் பம்ப அலைந்து – கம்.யுத்3:27 42/3
பூதரோதரம் புக்கு என போர்த்து இழி
சீதரோத குருதி திரை ஒரீஇ – கம்.யுத்3:29 1/2,3
அப்பு மாரி அழுது இழி யாக்கையின் – கம்.யுத்3:29 31/2
ஏங்கிய பொருமலின் இழி கண்ணீரினன் – கம்.யுத்4:40 66/1

மேல்


இழி-மின் (1)

இழி-மின் என்ற நின் மொழி மருண்டிசினே – அகம் 384/8

மேல்


இழிகின்ற (2)

இழிகின்ற கொழு நிலாவை நறவு என வள்ளத்து ஏற்றாள் – கம்.பால:19 15/4
எழுகின்ற திரையிற்று ஆகி இழிகின்ற மணி நீர் யாறு – கம்.கிட்:15 28/1

மேல்


இழிகுற்ற (1)

அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் – கம்.யுத்3:27 42/2

மேல்


இழிச்சும் (1)

மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் – கம்.யுத்2:16 173/4

மேல்


இழிச்சுவார் (1)

ஏறு தேர் என கைகள் இழிச்சுவார் – கம்.பால:14 43/4

மேல்


இழிசின (1)

எறி கோல் கொள்ளும் இழிசின
கால மாரியின் அம்பு தைப்பினும் – புறம் 287/2,3

மேல்


இழிசினன் (2)

கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது – புறம் 82/3
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10

மேல்


இழித்தி (2)

அங்கொடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அமைதியின் அமரர் வையத்து – கம்.அயோ:13 46/3
இங்கொடு அங்கு இழித்தி ஏற்றும் இருவினை என்னல் ஆன – கம்.அயோ:13 46/4

மேல்


இழித்து (5)

இழித்து ஆனா பல சொன்றி – மது 212
என் சிறுமையின் இழித்து நோக்கான் – புறம் 387/20
இழித்து மேல் ஏறினான் தானும் ஏறினான் – கம்.அயோ:13 63/4
தீய வல் அரக்கிமார்கள் தெழித்து இழித்து உரப்பி சிந்தை – கம்.சுந்:3 147/3
என்று தன் உரை இழித்து நீ உணர்விலி என்னா – கம்.யுத்1:2 110/1

மேல்


இழிதகவு (1)

ஏற்றம் அல்லது இழிதகவு இல்லையே – கம்.பால:2 39/4

மேல்


இழிதந்து (2)

புனல் மலி பேரியாறு இழிதந்து ஆங்கு – பதி 88/25
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து
நான்மாடக்கூடல் எதிர்கொள்ள ஆனா – பரி 23/2,3

மேல்


இழிதர (5)

புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது – குறி 172,173
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர
கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும் – நற் 93/2,3
இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர
பள்ளி கொள்ளும் பனி சுரம் நீந்தி – அகம் 197/14,15
புண்ணிடை யாக்கை செந்நீர் இழிதர புக்கு நின்ற – கம்.யுத்3:28 1/3
மண்ணின் நீத்தம் ஒத்து இழிதர தழீஇ நின்று மைந்த – கம்.யுத்4:40 112/2

மேல்


இழிதரு (10)

அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர் – குறி 54
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி – மலை 554
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/9
கை ஊன்றுபு இழிதரு களிறு எறிந்தன்றே – நற் 114/12
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/2
நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் – பரி 24/66
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி – அகம் 205/18
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 322/9
இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள் – புறம் 373/5
இழிதரு மனிதரோடே யான் செரு ஏற்பன் என்றால் – கம்.ஆரண்:12 83/2

மேல்


இழிதரும் (44)

இழுமென இழிதரும் அருவி – திரு 316
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 431
நாடு ஆர நன்கு இழிதரும்
ஆடு இயல் பெரு நாவாய் – மது 82,83
பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து – மது 537
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி – நற் 17/2
மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என – நற் 28/5
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும்
பெரும் கழி பாக்கம் கல்லென – நற் 111/8,9
தெண் நீர் குமிழி இழிதரும்
தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/8,9
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன் – நற் 347/7
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – நற் 369/8
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும்
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/9,10
கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை – நற் 381/3
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப – குறு 78/3
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி – குறு 95/1
நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும்
விலங்கு மலை நாடனொடு கலந்த நட்பே – குறு 134/6,7
இழிதரும் புனலும் வாரார் தோழி – குறு 200/3
கொன் நிலை குரம்பையின் இழிதரும்
இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே – குறு 284/7,8
குன்றக சிறுகுடி இழிதரும்
மன்றம் நண்ணிய மலை கிழவோற்கே – குறு 332/5,6
குறவர் பாக்கத்து இழிதரும் நாடன் – குறு 339/3
ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின் – ஐங் 233/3
நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று – பதி 28/10
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து – பதி 47/3
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி – பதி 70/24
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் – பரி 13/3
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும்
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப – கலி 53/6,7
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார – கலி 71/4
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும்
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/1,2
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 65/15
கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம் – அகம் 88/10
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/8
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி – அகம் 162/23
வேங்கை கண்ணியன் இழிதரும் நாடற்கு – அகம் 282/10
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/11
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் – அகம் 312/4
கலி கெழு கொற்கை எதிர்கொள இழிதரும்
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் – அகம் 350/13,14
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி – அகம் 358/12
சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும்
வறன்-உறல் அறியா சோலை – அகம் 382/11,12
நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல – புறம் 42/20
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும்
நீரினும் இனிய சாயல் – புறம் 105/6,7
தண் பல இழிதரும் அருவி நின் – புறம் 154/12
இழுமென இழிதரும் அருவி – புறம் 399/33
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம் – புறம் 400/19

மேல்


இழிதரூஉம் (1)

நிறை ஆனாது இழிதரூஉம் நீர் நீந்து கண்ணாட்கு – கலி 121/10

மேல்


இழிந்த (18)

பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 238
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென – அகம் 110/16,17
ஏத்தினர் இமையவர் இழிந்த பூ_மழை – கம்.பால:13 61/3
எரிந்த பூண் இனமும் கொங்கை வெயர்த்த போது இழிந்த சாந்தும் – கம்.பால:21 18/2
இரதம் ஆண்டு இழிந்த பின்னர் இரு மருங்கு இரண்டு கையும் – கம்.பால:23 78/1
இழிந்த வான் துயர் கடல் கரை நின்று ஏற்றினான் – கம்.பால:24 41/4
இழிந்த தாயர் சிவிகையின் ஏற தான் – கம்.அயோ:13 71/1
இழிந்த கார் விடம் ஏறுவது என்னவே – கம்.ஆரண்:6 65/4
எண் உடை அனுமன் மேல் இழிந்த பூ மழை – கம்.சுந்:2 55/1
இழிந்த என் மரபும் இன்றே உயர்ந்தது என்று ஏம்பலுற்றான் – கம்.யுத்1:4 147/2
பொடித்து இழிந்த விழியன் அது-போழ்தின் – கம்.யுத்1:11 18/2
இழிந்த மா கடல் என்ன இழிந்ததே – கம்.யுத்2:15 31/4
கார் இழிந்த உரும் என காய்ந்து எதிர் – கம்.யுத்2:15 65/2
கார் இழிந்த உரும் என காந்துவான் – கம்.யுத்2:15 73/2
இ-வகை நெடு மலை இழிந்த மாசுணம் – கம்.யுத்2:16 252/1
இடை இடைதர விழுந்து இழிந்த பண்ணன – கம்.யுத்3:20 47/2
நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி – கம்.யுத்4:33 24/3

மேல்


இழிந்த-போல் (1)

இற்று ஒடிந்து பொடியாய் உதிர்ந்தன எழுந்து சேணிடை இழிந்த-போல்
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – கம்.யுத்2:19 63/2,3

மேல்


இழிந்தது (6)

வில்லொடும் இழிந்தது ஓர் மேகம் என்னுமால் – கம்.பால:10 53/4
மண்ணுளே இழிந்தது என்ன வந்து போன மைந்தனார் – கம்.பால:13 53/2
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் – கம்.பால:15 28/4
பொன்னின் நாடு இழிந்தது அன்ன வாலி வாழ் பொருப்பு இடம் – கம்.கிட்:7 9/3
ஏறி ஏறி இழிந்தது அல்லால் இகல் – கம்.யுத்2:19 129/1
எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால் – கம்.யுத்4:33 25/2

மேல்


இழிந்ததே (1)

இழிந்த மா கடல் என்ன இழிந்ததே – கம்.யுத்2:15 31/4

மேல்


இழிந்ததோ (2)

அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ
இ நோய் உழத்தல் எமக்கு – கலி 72/25,26
இழிந்ததோ கூனின் பிறப்பு கழிந்து ஆங்கே – கலி 94/28

மேல்


இழிந்தன்று (2)

ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/2,3

மேல்


இழிந்தன்றும் (1)

வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை – புறம் 77/10

மேல்


இழிந்தன (3)

இழிந்தன வழி நடந்து ஏற ஒணாமையே – கம்.அயோ:14 21/4
கொண்டல் வந்து இழிந்தன கோலத்தான்-தனை – கம்.ஆரண்:13 62/3
புக்கன நேமி பாட்டிற்கு இழிந்தன புவனம் என்ன – கம்.யுத்3:22 36/2

மேல்


இழிந்தனர் (2)

இழிந்தனர் வரி சிலை எடுத்த கையினர் – கம்.ஆரண்:7 105/2
அனுமன் அங்கதன் தோளின் நின்று இழிந்தனர் ஆகி – கம்.யுத்3:22 84/1

மேல்


இழிந்தனன் (2)

தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது – அகம் 66/13
இருந்தனன் எழுந்தனன் இழிந்தனன் உயர்ந்தான் – கம்.சுந்:8 24/1

மேல்


இழிந்தாங்கு (1)

ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு
ஆழித்தலை கிடந்தால்-என நெடும் தூங்கு இருள் அடைய – கம்.யுத்3:27 154/3,4

மேல்


இழிந்தார் (2)

கோள் அரி என கரிகள் கொற்றவர் இழிந்தார்
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய் – கம்.பால:15 17/2,3
மானும் கலையும் என மால் வரை வந்து இழிந்தார் – கம்.பால:16 39/4

மேல்


இழிந்தால் (1)

கார் இழிந்தால் என கணை வழங்கினான் – கம்.ஆரண்:7 130/4

மேல்


இழிந்தாள் (1)

கூனி போன பின் குல மலர் குப்பை-நின்று இழிந்தாள்
சோனை வார் குழல் கற்றையில் சொருகிய மாலை – கம்.அயோ:3 1/1,2

மேல்


இழிந்திட (1)

வெடித்து இழிந்திட வீந்தனனாம்-அரோ – கம்.யுத்2:15 67/4

மேல்


இழிந்து (37)

அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 214
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து
இருந்தனை சென்மோ வழங்குக சுடர் என – நற் 146/5,6
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் – குறு 335/3,4
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் – பரி 1/27
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி – பரி 6/56
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு – அகம் 197/12
பாளை பற்று இழிந்து ஒழிய புறம் சேர்பு – அகம் 335/15
மலையின் இழிந்து மா கடல் நோக்கி – புறம் 42/19
இழிந்து போய் இரதம் ஆண்டு இணை கொள் தாள் மலர் – கம்.பால:5 71/1
எழுகின்ற தெள் அமுதொடு எழுந்தவளும் இழிந்து ஒதுங்கி – கம்.பால:13 17/3
தையலார் இழிந்து பாரின் மகளிரை தழுவி கொண்டார் – கம்.பால:13 41/2
உய்க்கும் வாசிகள் இழிந்து இள அன்னத்தின் ஒதுங்கி – கம்.பால:15 10/1
தாள் உயர் தட கிரி இழிந்து தரை சேரும் – கம்.பால:15 17/1
எய்த அ திரு நெடும் தேர் இழிந்து இனிய தன் – கம்.பால:20 17/1
வான்-நின்று இழிந்து வரம்பு இகந்த மா பூதத்தின் வைப்பு எங்கும் – கம்.அயோ:0 1/1
இரதம்-நின்று இழிந்து பின் இராமன் இன்புறும் – கம்.அயோ:5 7/3
மண்ணிடை இழிந்து ஒரு வழி கொண்டால் என – கம்.அயோ:12 31/3
இன்னல் வேலை புக்கு இழிந்து அழுந்துவார் – கம்.அயோ:14 90/4
தரைத்தலை இழிந்து அவர் தழுவு காதலன் – கம்.ஆரண்:4 18/2
இற்றை நாள் அளவும் அன்னாய் அன்று நீ இழிந்து நீத்த – கம்.சுந்:4 35/3
மாக நெடு வானிடை இழிந்து புனல் வாரும் – கம்.சுந்:6 22/3
இறந்து இறந்து இழிந்து ஏறுவதே அலால் – கம்.சுந்:12 91/3
பொங்கிய தோளினானும் இழிந்து போய் இருக்கை புக்கான் – கம்.யுத்1:12 50/4
பொன்றாது பொன்றினான் தன் புகழ் என இழிந்து போனான் – கம்.யுத்1:12 51/4
பார் இழிந்து பரு வலி தண்டொடும் – கம்.யுத்2:15 73/3
இழிந்து காலினின் எற்றுவான் – கம்.யுத்2:16 114/4
ஒழிய பார்-மிசை இழிந்து சென்று இளவலும் உற்றான் – கம்.யுத்2:16 241/4
கூறுபட்டதும் கொழும் குருதி கோத்து இழிந்து
ஆறுபட்டதும் நிலம் அனந்தன் உச்சியும் – கம்.யுத்2:16 299/2,3
நீர் ஆழி இழிந்து நெடுந்தகையை – கம்.யுத்2:18 66/1
எரிந்தார் நெடும் தடம் தேர் இழிந்து எல்லாரும் முன் செல்ல – கம்.யுத்2:18 163/3
அது கணத்து அனுமன் தோள் நின்று ஐயனும் இழிந்து வெய்ய – கம்.யுத்2:19 188/1
உம்பர் நாடு இழிந்து வீழ்ந்த ஒளியவனேயும் ஒத்தான் – கம்.யுத்2:19 202/4
இழிந்து எழும் காளமேகம் எறி கடல் அனைய மற்றும் – கம்.யுத்2:19 217/1
என்பது சொல்லி பள்ளி சேக்கை-நின்று இழிந்து வேந்தன் – கம்.யுத்2:19 279/1
தண்டோடும் இழிந்து தலத்தினன் ஆய் – கம்.யுத்3:20 89/2
அழிந்து இழிந்து ஓட நோக்கி அண்டமும் இரிய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 181/4
புண் பிளந்து-அனைய நெஞ்சன் கோபுரத்து இழிந்து போந்தான் – கம்.யுத்4:34 24/4

மேல்


இழிந்து-என (1)

பொன்னின் நாடு வந்து இழிந்து-என புட்பகம் தாழ – கம்.யுத்4:41 36/2

மேல்


இழிந்துழி (1)

அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ – கம்.பால:5 57/2

மேல்


இழிந்துளதாம் (1)

இந்து விண் நின்று இழிந்துளதாம் என – கம்.யுத்1:14 42/3

மேல்


இழிந்துளார்க்கும் (1)

இழிந்துளார்க்கும் இராமற்கும் ஒத்ததே – கம்.பால:21 53/4

மேல்


இழிந்துளோர் (1)

இறை திறம்பினனால் என்னே இழிந்துளோர் இயற்கை என்னின் – கம்.கிட்:7 80/1

மேல்


இழிந்தோர் (1)

பந்தி அம் புரவி-நின்றும் பாரிடை இழிந்தோர் வாச – கம்.பால:14 54/1

மேல்


இழிந்தோர்களும் (1)

ஏவரும் பவத்தால் இழிந்தோர்களும்
தா அரும் தவரும் பல தன்மை சால் – கம்.கிட்:7 120/2,3

மேல்


இழிப்பு (1)

இழிப்பு இல சொல்லி நீ இவளை யாதும் ஓர் – கம்.யுத்4:40 84/2

மேல்


இழிபிறப்பாளன் (1)

இழிபிறப்பாளன் கரும் கை சிவப்ப – புறம் 170/5

மேல்


இழிபிறப்பினோன் (1)

இழிபிறப்பினோன் ஈய பெற்று – புறம் 363/14

மேல்


இழிபு (12)

இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 154
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர் – மலை 288
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு
மாலை நனி விருந்து அயர்-மார் – குறு 155/5,6
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் – ஐங் 101/2,3
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் – பதி 24/12
நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு
தலை இறுபு தாரொடு புரள – பரி 2/40,41
பிறப்பினுள் இழிபு ஆகலும் – பரி 5/20
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி 43/13
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு
யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர் – அகம் 178/6,7
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த – அகம் 330/14,15

மேல்


இழிய (10)

மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை – நற் 269/3,4
வரை ஆம் இழிய கோடல் நீட – ஐங் 223/2
குடுமி எழாலொடு கொண்டு கிழக்கு இழிய
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/10,11
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் – பரி 15/21,22
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
அணங்கு இழிய பொலிவு இழந்த ஆறு ஒத்தார் வேறு உற்றார் – கம்.பால:13 18/4
சொற்கு இழிய நல் கிளிகள் தோகையவர் தூ மென் – கம்.கிட்:10 73/2
இறுக்கி பல நெடு வாய் மடித்து எரி கண்-தொறும் இழிய
முறுக்கி பொதி நிமிர் பல் விரல் நெரிய திசை முரிய – கம்.யுத்2:15 184/2,3
இழிய பாய்ந்தனன் இரு நிலம் பிளந்து இரு கூறா – கம்.யுத்2:16 241/1
ஏ உண்ட பகு வாயோடும் குருதி நீர் இழிய நின்றான் – கம்.யுத்2:19 231/1

மேல்


இழியா (2)

அழியா விழவின் இழியா திவவின் – பதி 29/7
எல்லின் பொலி தேரிடை நின்று இழியா
சொல்லின் பிழையாதது ஓர் சூலம் அவன் – கம்.யுத்3:20 76/2,3

மேல்


இழியினும் (1)

அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும் – புறம் 102/3

மேல்


இழியும் (2)

மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும்
மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை – பரி 6/5,6
அம்பு எலாம் கதிர்கள் ஆக அழிந்து அழிந்து இழியும் ஆக – கம்.யுத்2:19 202/1

மேல்


இழிவ (2)

மின் இழிவ தன்மை இது விண் இழிவது என்ன – கம்.ஆரண்:6 25/4
இரும்பு உற செல்வன இழிவ கீழுற – கம்.யுத்1:6 47/2

மேல்


இழிவதற்கு (1)

அ உலகத்தோர் இழிவதற்கு அருத்தி புரிகின்றது அயோத்தி மா நகரம் – கம்.பால:3 1/4

மேல்


இழிவது (5)

பொன்_வரை இழிவது ஓர் புயலின் பொற்பு உற – கம்.பால:5 13/1
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – கம்.பால:22 26/4
மின் இழிவ தன்மை இது விண் இழிவது என்ன – கம்.ஆரண்:6 25/4
ஈண்டு கங்கை வந்து இழிவது என்னல் ஆம் – கம்.கிட்:15 24/2
முழங்கி வந்து இழிவது ஓர் முகிலும் போல்கின்றான் – கம்.கிட்:16 25/4

மேல்


இழிவர் (2)

அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர்
கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/32,33
விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கம்.கிட்:14 6/1

மேல்


இழிவன (1)

கொழித்த மா மணி அருவியொடு இழிவன கோலம் – கம்.அயோ:10 21/2

மேல்


இழிவாம் (1)

எள்ளா நிலை கூர் பெருமைக்கு இழிவாம் என்றால் உரவோய் – கம்.அயோ:4 52/2

மேல்


இழிவார் (1)

பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது – பரி 7/81

மேல்


இழிவான (1)

அல்லல் ஏற்ற கானகத்தும் அழியா நடையை இழிவான
மல்லல் ஏற்றின் உளது என்றால் மத்த யானை வருந்தாதோ – கம்.சுந்:4 58/3,4

மேல்


இழிவு (7)

தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/11
இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/15
திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/19
இறந்தான் தந்தை ஈந்த வரத்துக்கு இழிவு என்னா – கம்.அயோ:11 76/1
ஈண்டு சடை ஆயினது என்றால் மழை என்று உரைத்தல் இழிவு அன்றோ – கம்.சுந்:4 57/4
ஏழு கடற்கும் அ புறத்தது ஆகாதிருந்தது இழிவு அன்றோ – கம்.சுந்:4 110/4
அள்ளினன் என்ன கேட்டான் அ தொழிற்கு இழிவு தோன்ற – கம்.சுந்:6 53/2

மேல்


இழிவுற்றார் (1)

இந்திரன் ஒப்பார் எத்தனையோர்தாம் இழிவுற்றார்
செம் திரு ஒப்பார் எத்தனையோர் நின் திரு உண்பார் – கம்.ஆரண்:11 12/2,3

மேல்


இழிவோ (1)

உஞ்சால் அதுதான் இழிவோ உரையீர் – கம்.ஆரண்:12 76/4

மேல்


இழுக்க (1)

ஈர்த்து எழு செம்_புனல் எக்கர் இழுக்க
தேர் துணை ஆழி அழுந்தினர் சென்றார் – கம்.சுந்:9 47/1,2

மேல்


இழுக்கம் (7)

இற்ற அன்றினும் எறி மழுவாளவன் இழுக்கம்
உற்ற அன்றினும் பெரியதோர் உவகையன் ஆனான் – கம்.அயோ:1 41/3,4
என் கையே இழுக்கம் அன்றே இயம்பினும் காந்தள் என்றல் – கம்.கிட்:13 45/2
என்றனன் இயம்பி வீதி ஏகுதல் இழுக்கம் என்னா – கம்.சுந்:2 98/1
இல் பிறப்பும் ஒழுக்கும் இழுக்கம் இல் – கம்.சுந்:5 17/3
இ தலை எய்தினானை கொல்லுதல் இழுக்கம் இன்னும் – கம்.சுந்:12 110/4
இரக்கமது இழுக்கம் என்றான் இளையவன் இனி நாம் அம்பு – கம்.யுத்1:14 3/3
இல்லை என்று உளனேல் தீயோன் பிழைக்குமோ இழுக்கம் உற்றேன் – கம்.யுத்3:26 85/4

மேல்


இழுக்கம்-மன்னோ (1)

யாம யாழ் மழலையாள்-தன் புறவடிக்கு இழுக்கம்-மன்னோ – கம்.கிட்:13 34/4

மேல்


இழுக்கல் (1)

ஆடகத்து ஓடை யானை அழி மதத்து இழுக்கல் ஆற்றில் – கம்.பால:14 52/3

மேல்


இழுக்கலில் (1)

இழுக்கலில் வழுக்கி வீழ்ந்து இடர் உற்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 188/4

மேல்


இழுக்கி (2)

இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/14
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ – புறம் 71/16

மேல்


இழுக்கிய (2)

எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை – மலை 301
கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி – குறு 90/4

மேல்


இழுக்கிற்று (1)

யான் பிறந்து அறத்தின்-நின்று இழுக்கிற்று என்னவோ – கம்.அயோ:5 30/3

மேல்


இழுக்கினர் (1)

இழுக்கினர் அடிகளின் இங்கும் அங்குமா – கம்.யுத்2:18 96/1

மேல்


இழுக்கினாலே (1)

செய் தொழில் இழுக்கினாலே திகைத்து இந்த சிறுமை செய்தேன் – கம்.சுந்:2 91/3

மேல்


இழுக்கினே (1)

உருண்ட-போது அழிந்த தேன் ஒழுக்கு பேர் இழுக்கினே – கம்.கிட்:7 5/4

மேல்


இழுக்கு (5)

ஈன்றவள் செய்கையில் இழுக்கு உண்டாகுமோ – கம்.அயோ:12 14/4
தேன் இழுக்கு சாரல் வாரி செல்லின் மீது செல்லும் நாள் – கம்.கிட்:7 8/1
இழுக்கு_இல் பேர் அணையின் இரு பக்கமும் – கம்.யுத்1:8 32/3
எண் பிறந்த நின் குணங்களுக்கு இனி இழுக்கு இலையால் – கம்.யுத்4:40 110/4
ஏனையோர்க்கும் இது இழுக்கு இல் வழக்கு அன்றோ – கம்.யுத்4:41 78/4

மேல்


இழுக்கு_இல் (1)

இழுக்கு_இல் பேர் அணையின் இரு பக்கமும் – கம்.யுத்1:8 32/3

மேல்


இழுக்கும் (7)

நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் – குறி 258
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும்
துன் அரும் கானம் என்னாய் நீயே – நற் 205/4,5
மீன் இழுக்கும் அன்றி வான வில் இழுக்கும் வெண் மதி – கம்.கிட்:7 8/2
மீன் இழுக்கும் அன்றி வான வில் இழுக்கும் வெண் மதி – கம்.கிட்:7 8/2
கூன் இழுக்கும் மற்று உலாவு கோள் இழுக்கும் என்பரால் – கம்.கிட்:7 8/3
கூன் இழுக்கும் மற்று உலாவு கோள் இழுக்கும் என்பரால் – கம்.கிட்:7 8/3
வான் இழுக்கும் ஏல வாச மன்றல் நாறு குன்றமே – கம்.கிட்:7 8/4

மேல்


இழுக்குவது (1)

ஓடுவார் இழுக்குவது ஊடல் ஊடு உற – கம்.பால:3 55/3

மேல்


இழுக்குவர் (1)

நீடு இன்று ஆக இழுக்குவர் அதனால் – அகம் 18/12

மேல்


இழுக்குவார் (1)

இடறுவார் நறும் தேனின் இழுக்குவார் – கம்.கிட்:15 47/4

மேல்


இழுக்குற்றாளோ (1)

இந்திரன் உணர்ந்த நல்கி எய்தினாள் இழுக்குற்றாளோ
மந்திரம் இல்லை வேறு ஓர் மருந்து இல்லை மையல் நோய்க்கு – கம்.யுத்2:17 16/2,3

மேல்


இழுக (2)

ஈர தென்றல் இழுக மெலிந்து தம் – கம்.சுந்:2 172/1
எண்ணுறு படைக்கலம் இழுக எற்றிட – கம்.யுத்2:16 97/1

மேல்


இழுகி (4)

கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி – புறம் 281/3,4
இன் இளம் தென்றல் வந்து இழுகி ஏகவே – கம்.சுந்:2 122/4
எண்ணெய் பொன் முடி-தொறும் இழுகி ஈறு_இலா – கம்.சுந்:3 40/1
இரிந்தன மழை குலம் இழுகி திக்கு எலாம் – கம்.யுத்4:37 62/1

மேல்


இழுகிய (1)

இழுகிய நெய் எனும் இருள் பிழம்பினுள் – கம்.கிட்:14 26/3

மேல்


இழுகு (1)

இழுகு மா கல் இடும்-தொறு இடும்-தொறும் – கம்.யுத்2:15 11/1

மேல்


இழுகுற (1)

இடை உறு திசை திசை இழுகுற இறைவன் – கம்.யுத்4:37 87/2

மேல்


இழுதின் (3)

இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி – மலை 244
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/5
இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை – புறம் 150/9

மேல்


இழுது (11)

தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 442
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது
ஓர் இல் பிச்சை ஆர மாந்தி – குறு 277/2,3
இரும் கண் குழிசி கவிழ்ந்து இழுது பறப்ப – புறம் 65/2
கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி – புறம் 281/3
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை – புறம் 325/7
எரிந்து இழுது அஃகல ஒளி இழந்தன – கம்.ஆரண்:10 123/2
மெள்ளவே இமையை நீக்கி அஞ்சன இழுது வேய்ந்த – கம்.சுந்:2 115/3
இளக்கர் இழுது எஞ்ச விழும் எண் அரு விளக்கை – கம்.சுந்:2 162/1
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய் – கம்.சுந்:12 118/3
இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட – கம்.யுத்1:3 85/2
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன் – கம்.யுத்1:6 26/1

மேல்


இழுதும் (1)

எண்ணெயும் களபமும் இழுதும் நானமும் – கம்.பால:5 113/3

மேல்


இழுதை (4)

எஞ்சல்_இல் மனம் எனும் இழுதை ஏறிய – கம்.அயோ:1 18/3
இழைத்த வன் பொய் எனும் இழுதை நெஞ்சினோன் – கம்.அயோ:11 98/4
ஈசனார் கண்ணின் வெந்தான் என்னும் ஈது இழுதை_சொல் இ – கம்.ஆரண்:10 71/1
எரிவு-செய்து ஒழியும் ஈது இழுதை நீரதால் – கம்.ஆரண்:13 107/2

மேல்


இழுதை-பாலதால் (1)

எண்ணி நீ அழுங்குதல் இழுதை-பாலதால்
கண்ணின் நீர் உகுத்தலின் கண்டது இல்லை போய் – கம்.அயோ:14 77/2,3

மேல்


இழுதை_சொல் (1)

ஈசனார் கண்ணின் வெந்தான் என்னும் ஈது இழுதை_சொல் இ – கம்.ஆரண்:10 71/1

மேல்


இழுதையர் (1)

இருள் தரும் புரத்து இழுதையர் பழுது உரைக்கு எளிதோ – கம்.ஆரண்:7 87/3

மேல்


இழுதையர்கள் (1)

எரிகள் சொரியும் நெடு விழியர் இழுதையர்கள்
திரிக திரிக என உரறு தெழி குரலர் – கம்.யுத்3:31 158/2,3

மேல்


இழுமென் (3)

இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 65
இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி – பெரும் 406
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ – அகம் 190/15

மேல்


இழுமென (12)

இழுமென இழிதரும் அருவி – திரு 316
இழுமென ஒலிக்கும் ஆங்கண் – குறு 345/6
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/3,4
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி – பதி 70/24
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென
நெடும் கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ – அகம் 110/17,18
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க – அகம் 334/2
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 3/3
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 93/1
ஈனல் செல்லா ஏனற்கு இழுமென
கருவி வானம் தலைஇ ஆங்கும் – புறம் 159/18,19
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின் – புறம் 176/5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/18
இழுமென இழிதரும் அருவி – புறம் 399/33

மேல்


இழை (333)

நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை
சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி – திரு 18,19
இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி – திரு 259
வேரொடு நனைந்து வேற்று இழை நுழைந்த – பொரு 80
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் – பொரு 85
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் – பெரும் 378
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 445,446
சூடு-உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும் – மது 512
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 551
ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர – மது 623
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி – மது 666
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 680
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை
நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 704,705
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 779
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் – பட் 22
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 219
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
இழை மருங்கு அறியா நுழை நூல் கலிங்கம் – மலை 561
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – மலை 570
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
சேறும் நாம் என சொல்ல சே_இழை – நற் 24/6
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர் – நற் 30/5
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/4
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/7
இழை நெகிழ் பருவரல் செப்பாதோயே – நற் 70/9
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் – நற் 85/2
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் – நற் 93/7
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – நற் 109/4
அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் – நற் 128/6
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய் – நற் 155/1
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/2
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி – நற் 208/1
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க – நற் 221/9
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப – நற் 225/6,7
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி – நற் 229/7
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – நற் 252/12
உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் – நற் 253/5
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து_நொந்து – நற் 286/5
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின் – நற் 286/6
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை – நற் 321/7
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை – நற் 330/6
யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே – நற் 332/10
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/8
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை – நற் 344/4
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு – நற் 348/7
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை – நற் 370/1
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும் – நற் 380/5
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/6
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் – நற் 394/4
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர் – நற் 398/7
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் – குறு 21/2
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற – குறு 45/2
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1
வால் இழை நெகிழ்த்தோர் வாரார் – குறு 188/3
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி – குறு 214/4
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் – குறு 246/6
சென்றனர்-கொல்லோ சே_இழை நமரே – குறு 281/6
வருமே சே_இழை அந்தில் – குறு 293/7
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர் – குறு 335/1
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே – குறு 348/6
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே – குறு 358/1
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய் – ஐங் 25/4
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 39/3
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை – ஐங் 42/2
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் – ஐங் 47/4
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை
ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என – ஐங் 73/1,2
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் – ஐங் 100/1,2
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என – ஐங் 122/2
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண் – ஐங் 174/2,3
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற – ஐங் 210/4
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை – ஐங் 231/2
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 234/1
தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கி – ஐங் 235/3
கிள்ளை வாழிய பலவே ஒள் இழை
இரும் பல் கூந்தல் கொடிச்சி – ஐங் 281/2,3
இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/2
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/2
இழை நெகிழ் செல்லல் உறீஇ – ஐங் 315/3
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இழை நெகிழ – ஐங் 318/2
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி – ஐங் 355/1
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
புனை இழை மகளிர் பயந்த – ஐங் 382/4
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை
வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய – ஐங் 408/1,2
மின் இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 455/4
புனை இழை நெகிழ சாஅய் நொந்து_நொந்து – ஐங் 467/1
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை – ஐங் 470/3
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட – ஐங் 481/2
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக – ஐங் 482/1
நெடிய நீடினம் நேர்_இழை மறந்தே – ஐங் 484/4
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன – பதி 13/21
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
இழை பொலிந்த களிறு – பதி 22/18
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து – பதி 23/7
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/15
மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து – பதி 40/22
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர் – பதி 43/2
மின் இழை விறலியர் நின் மறம் பாட – பதி 54/6
இழை அணிந்து எழுதரும் பல் களிற்று தொழுதியொடு – பதி 62/1
அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/10
சேண் நாறு நறு நுதல் சே_இழை கணவ – பதி 65/10
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/26
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/31
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ – பதி 88/36
உணர்த்த உணரா ஒள் இழை மாதரை – பரி 7/36
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக – பரி 9/39
எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார் – பரி 10/91
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் – பரி 10/115
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை – பரி 11/39
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/63,64
நேர்_இழை நின்று-உழி கண் நிற்ப நீர் அவன் – பரி 11/109
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட – பரி 11/135
மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும் – பரி 12/11
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி – பரி 16/6
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – பரி 21/24
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 21/40
ஒளி இழை ஒதுங்கிய ஒள் நுதலோரும் – பரி 23/37
அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை
பூ முடி நாகர் நகர் – பரி 23/58,59
மாண் இழை அரிவை காப்ப – கலி 1/16
ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/15
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் – கலி 9/11
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ – கலி 42/23
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என – கலி 56/19
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/15
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ – கலி 64/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/17
சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும் – கலி 75/3
புனை இழை நோக்கியும் புனல் ஆட புறம் சூழ்ந்தும் – கலி 76/1
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு – கலி 92/53
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு – கலி 102/14
ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி 104/20
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் – கலி 111/8
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/16
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த – கலி 131/2
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/11
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/21
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை
நல்கியாள் நல்கியவை – கலி 138/12,13
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த – கலி 138/20
வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது – கலி 139/12
மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது – கலி 139/22
நேர்_இழை ஈத்த இ மா – கலி 139/31
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை – கலி 146/9
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை – அகம் 3/16
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
குழை மாண் ஒள்_இழை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 6/7
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – அகம் 29/14
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/15
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப – அகம் 50/4
சே_இழை தெளிர்ப்ப கவைஇ நாளும் – அகம் 51/12
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை – அகம் 58/4,5
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து – அகம் 61/4
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/11
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி – அகம் 86/12
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே – அகம் 94/14
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/15
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் – அகம் 146/6
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை – அகம் 146/7
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் – அகம் 155/3
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை – அகம் 176/16
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை – அகம் 183/1
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை – அகம் 185/1
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/8
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் – அகம் 218/7
விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே – அகம் 218/17
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் – அகம் 237/8
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/12
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/9
வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 251/3
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/13
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய – அகம் 255/17
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/13
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/10
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/1,2
இழை அணி யானை சோழர் மறவன் – அகம் 326/9
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/11
இழை அணி யானை பழையன்மாறன் – அகம் 346/19
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – அகம் 353/23
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி – அகம் 357/11
பொழுது கழி மலரின் புனை_இழை சாஅய் – அகம் 363/4
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன – அகம் 364/4
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/5
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை – அகம் 373/10
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18
செய்வு-உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு – அகம் 379/13
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 387/1
இழை நிலை நெகிழ்ந்த எவ்வம் கூர – அகம் 398/1
செயிர் தீர் கற்பின் சே_இழை கணவ – புறம் 3/6
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/23,24
வால் இழை மட மங்கையர் – புறம் 11/2
சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே – புறம் 11/13
இழை பெற்ற பாடினிக்கு – புறம் 11/14
மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் – புறம் 34/2
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ – புறம் 34/7
வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர் – புறம் 69/3
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/10
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் – புறம் 89/1
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
சே இழை பெறுகுவை வாள் நுதல் விறலி – புறம் 105/1
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு – புறம் 127/5
இழை வலந்த பல் துன்னத்து – புறம் 136/2
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் – புறம் 138/8
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க – புறம் 141/2
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து – புறம் 151/3
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 153/2
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/28
கள்ளும் குறைபடல் ஓம்புக ஒள் இழை
பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக – புறம் 172/2,3
கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/3,4
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் – புறம் 209/17
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/17
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் – புறம் 251/3
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட – புறம் 302/3
வள்ளி மருங்குல் வயங்கு இழை அணிய – புறம் 316/9
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை – புறம் 337/20
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் – புறம் 341/9
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/15
தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி – புறம் 376/10
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/10
அணி இழை மகளிரும் அலங்கல் வீரரும் – கம்.பால:3 32/1
நெய் குழல் உறும் இழை என நிலைதிரிவார் – கம்.பால:5 125/4
சே இழை மங்கையர் சிந்தை-தொறு எய்யா – கம்.பால:13 27/3
இழை கலித்தன இன்_இயமா எழும் – கம்.பால:14 47/3
ஏந்து இழை அரம்பை மாதர் எரி மணி கடகம் வாங்கி – கம்.பால:16 12/3
விறலிக்கு ஈவாள் ஒத்து இழை எல்லாம் விடுவாளும் – கம்.பால:17 27/4
நிதம்ப பாரத்து ஓர் நேர்_இழை காமத்தால் – கம்.பால:18 24/3
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை – கம்.பால:19 18/1
நினைப்பது ஒன்று உரைப்பது ஒன்று ஆம் ஓர் நேர்_இழை – கம்.பால:19 23/2
புனை இழை ஒரு மயில் பொய் உறங்குவாள் – கம்.பால:19 64/3
இழை உறா புண் அறாத இள முலை ஒருத்தி சோர்ந்து – கம்.பால:21 9/3
அலம்பு பார குழலி ஓர் ஆய்_இழை – கம்.பால:21 20/1
அருப்பு மென் முலையாள் அங்கு ஓர் ஆய்_இழை – கம்.பால:21 21/1
இழை குலாம் முலையினாளை இடை உவா மதியின் நோக்கி – கம்.பால:22 20/1
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி – கம்.பால:22 27/2
எரிந்த பூ உள இள முலை இழை இடை நுழைய – கம்.அயோ:1 55/3
தாம் இழை நெரிதலின் தகர்ந்த பொன் மழை – கம்.அயோ:2 43/3
அன்ன சொல் அனையவள் உரைப்ப ஆய்_இழை – கம்.அயோ:2 56/1
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும் – கம்.அயோ:3 62/3
மெய் திறத்து விளங்கு_இழை உன்னுவாள் – கம்.அயோ:4 26/4
இழை குலம் சிதறிட ஏவுண்டு ஓய்வுறும் – கம்.அயோ:4 197/3
அணி இழை மயிலோடும் ஐயனும் இளையோனும் – கம்.அயோ:8 44/3
அகில் புனை குழல் மாதே அணி இழை எனல் ஆகும் – கம்.அயோ:9 11/1
வில் கொள் வாள் நுதல் விளங்கு இழை இளம் தளிர் கொழுந்தே – கம்.அயோ:10 17/1
நினைந்த போதினும் அமிழ்து ஒக்கும் நேர்_இழை நிறை தேன் – கம்.அயோ:10 24/1
நீளம் கொள் சிலையோன் மற்றை நேர்_இழை நெடிய நம்பி – கம்.ஆரண்:5 4/3
நேர் இழை மகளிர் கூந்தல் நிறை நறை வாசம் நீந்தி – கம்.ஆரண்:10 163/1
புனை_இழை காட்டு அது என்று போயினான் பொறாத சிந்தை – கம்.ஆரண்:11 55/2
அ வழி அனையன உரைத்த ஆய்_இழை – கம்.ஆரண்:12 40/1
சே_இழை அன்ன சொல்ல தீயவர் சேர்தல் செய்தார் – கம்.ஆரண்:12 52/1
வம்பு இழை கொங்கை வஞ்சி வனத்திடை தமியள் வைக – கம்.ஆரண்:13 124/1
கொம்பு இழை மானின் பின் போய் குல பழி கூட்டி கொண்டீர் – கம்.ஆரண்:13 124/2
அம்பு இழை வரி வில் செம் கை ஐயன்மீர் ஆயும் காலை – கம்.ஆரண்:13 124/3
இழை படர்ந்து அனைய நீர் அருவி எய்தலால் – கம்.கிட்:1 10/3
இழை பொதிந்து இட்டனள் யாங்கள் ஏற்றனம் – கம்.கிட்:6 3/4
திருந்து_இழை துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் – கம்.கிட்:6 23/4
அப்பு உரு கொண்ட வாள் நெடும் கண் ஆய்_இழை – கம்.கிட்:10 90/3
இ நிலை கண்ட அன்னை ஏந்து இழை ஆயத்தொடு – கம்.கிட்:11 83/3
வெள்ளிய முறுவல் செ வாய் விளங்கு இழை இளம் பொன்_கொம்பின் – கம்.கிட்:13 47/1
இழை பொரும் இடையினாள்-தன் இன் சொற்கள் இயைய செய்தான் – கம்.கிட்:13 62/3
அவிர் இழை குப்பையும் அளவு_இலாதது – கம்.கிட்:14 33/4
இழை தொடர் வில்லும் வாளும் இருளொடு மலைய யாணர் – கம்.சுந்:2 114/1
இழை தொடுத்து இலங்கும் மாடத்து இடை தடுமாற ஏறி – கம்.சுந்:2 182/3
அன்னையே அதன் குறை காண் என்று ஆய்_இழை – கம்.சுந்:3 53/3
உன்னரும் பொன்னின் மணியினின் புனைந்த இழை குலம் மழை கரும் கடை கண் – கம்.சுந்:3 85/2
இழை புரை மருங்குல் இறும் இறும் எனவும் இறுகலா வன முலை இரட்டை – கம்.சுந்:3 88/1
இழை தட மார்பத்து அண்ணல் எய்ய போய் வையம் சேர்வான் – கம்.சுந்:4 74/3
எண்தான் உழந்து இட்ட நும் ஏந்து இழை யாங்கள் காட்ட – கம்.சுந்:4 90/3
இரக்கம் என்ற ஒன்று தானே ஏந்து_இழை வடிவம் எய்தி – கம்.சுந்:14 36/3
இழை என தகைய மின்னின் எயிற்றின முழக்கம் ஏய்ந்த – கம்.யுத்1:8 21/1
பாம்பு இழை பள்ளி வள்ளல் பகைஞர் என்று உணரான் பல்லோர் – கம்.யுத்1:9 27/1
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன – கம்.யுத்1:11 8/2
இழை அஞ்சன மால் களிறு எண்_இல் அரி – கம்.யுத்2:18 21/1
இழை அணி மகளிர் சூழ்ந்தார் அனந்தரால் இடங்கள்-தோறும் – கம்.யுத்2:19 282/4
சே_இழை பாகத்து எண் தோள் ஒருவனை வணக்கம் செய்தான் – கம்.யுத்3:24 51/4
இமை இடையாக யான் போய் ஏந்து_இழை இருக்கை எய்தி – கம்.யுத்3:26 89/1
நினைத்தது முடித்து நின்றேன் நேர் இழை ஒருத்தி நீரால் – கம்.யுத்3:29 39/2
இழை தொடுத்தன அனைய வாள் உடை மணி ஆர்த்து – கம்.யுத்4:35 7/2
இருப்பு கம்மியற்கு இழை நுழை ஊசி என்று இயற்றி – கம்.யுத்4:37 121/1
ஏழை சோபனம் ஏந்து_இழை சோபனம் – கம்.யுத்4:40 3/1
என்ன சொல்லி அ ஏந்து_இழை திரு மனத்து யாதும் – கம்.யுத்4:40 111/1

மேல்


இழை-தன் (2)

என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன் – கம்.ஆரண்:14 16/2
நீண்ட விழி நேர்_இழை-தன் மின்னின் நிறம் எல்லாம் – கம்.சுந்:4 68/1

மேல்


இழை-தன்னை (4)

ஆய்_இழை-தன்னை அடைந்த ஆழி மன்னன் – கம்.அயோ:3 6/4
ஏகி ஏந்து_இழை-தன்னை இருந்துழி – கம்.கிட்:13 6/1
ஏந்து_இழை-தன்னை கண்ணுற்று எதிர்ந்தவர் தம்மை எற்றி – கம்.யுத்1:14 34/1
எந்தை உவந்த இலங்கு_இழை-தன்னை – கம்.யுத்3:26 36/1

மேல்


இழை-திறத்தினால் (1)

திருந்து_இழை-திறத்தினால் தெளிந்த சிந்தை நீ – கம்.கிட்:11 130/3

மேல்


இழை_மகள் (1)

உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள்
பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம் – நற் 274/3,4

மேல்


இழைக்க (2)

நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க
சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து – பரி 19/55,56
நஞ்சு அனையான் வனத்து இழைக்க நண்ணிய – கம்.சுந்:3 35/1

மேல்


இழைக்கிலேன் (1)

ஈசற்கே கடன் யான் அஃது இழைக்கிலேன்
மாசு அற்றேன் இது காட்டுவென் மாண்டு என்றான் – கம்.யுத்4:41 79/3,4

மேல்


இழைக்கின்ற (1)

இழைக்கின்ற விதி முன் செல்ல தருமம் பின் இரங்கி ஏக – கம்.அயோ:4 1/2

மேல்


இழைக்கு (3)

இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி – பதி 31/26
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே – கலி 141/23
இனைய யாவையும் ஏந்து_இழைக்கு இயம்பினன் காட்டி – கம்.அயோ:10 37/1

மேல்


இழைக்கும் (8)

பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே – குறு 3/4
அறன் ஒன்றும் திருமனத்தான் அமரர்களுக்கு இடர் இழைக்கும் அவுணர் ஆயோர் – கம்.பால:5 62/2
இழைக்கும் நுண் இடை இடைதர முகடு உயர் கொங்கை – கம்.பால:9 11/1
இழைக்கும் நுண்ணிய மருங்குலாள் இணை நெடும் கண்கள் – கம்.சுந்:3 6/3
தீது உயிர்க்கு இழைக்கும் நாளும் திங்கள் ஓர் இரண்டில் தேய்ந்தது – கம்.சுந்:3 146/2
கைதவம் கண்ணி ஈண்டு ஓர் சிறு பழி இழைக்கும் கற்பான் – கம்.சுந்:10 4/2
இன் நகை நுளைச்சியர் இழைக்கும் ஆழி சால் – கம்.யுத்1:4 27/3
எல்லா விதத்தும் உணர்வோடு நண்ணி அறனே இழைக்கும் உரவோன் – கம்.யுத்2:19 264/3

மேல்


இழைக்குவது (1)

இழைக்குவது அறிதல் தேற்றான் இலக்குவா இலக்குவா என்று – கம்.யுத்2:19 222/2

மேல்


இழைகளும் (3)

மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும்
கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல் – பரி 10/92,93
இழைகளும் குழைகளும் இன்ன முன்னமே – கம்.பால:10 34/1
மெய் கலாபமும் குழைகளும் இழைகளும் விளங்க – கம்.பால:15 10/2

மேல்


இழைகளோடு (1)

இழைகளோடு நின்று இள வெயில் எறித்திட இரவு எனும் பெயர் வீய – கம்.சுந்:2 205/2

மேல்


இழைத்த (49)

கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 40,41
பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல் – நற் 185/9
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து – நற் 191/2,3
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த
நாறு கொள் பிரசம் ஊறு நாடற்கு – நற் 268/4,5
சேணோன் இழைத்த நெடும் கால் கழுதில் – நற் 276/5
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி – குறு 326/2,3
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த
தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட – பதி 31/18,19
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் – பரி 13/60
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் – பரி 21/10,11
செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப – பரி 32/1
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ – கலி 64/13
எல்லா நல் தோள் இழைத்த கரும்புக்கு நீ கூறு – கலி 64/19
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த
திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி – அகம் 289/9,10
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/6
காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் – புறம் 366/21
இழைத்த தொல் வினையையும் கடக்க எண்ணுதல் – கம்.அயோ:1 24/1
இன்னல் செய் இராவணன் இழைத்த தீமை போல் – கம்.அயோ:2 46/3
அன்பு இழைத்த மனத்து அரசற்கு நீ – கம்.அயோ:4 12/1
முன்பு இழைத்த வறுமையின் முற்றினோர் – கம்.அயோ:4 12/3
இன்னணம் இளையவன் இழைத்த சாலையில் – கம்.அயோ:10 48/1
தீங்கு இழைத்த அதனினோ தெய்வம் சீறியோ – கம்.அயோ:11 60/3
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம் – கம்.அயோ:11 94/3
இழைத்த வன் பொய் எனும் இழுதை நெஞ்சினோன் – கம்.அயோ:11 98/4
இழைத்த வான் பகழி புக்கு இருவர் மார்பிடை – கம்.அயோ:14 36/3
இரும் தவம் இழைத்த எனது இல்லிடையில் வந்து என் – கம்.ஆரண்:3 49/3
அந்தோ உன் திருமேனிக்கு அன்பு இழைத்த வன் பிழையால் – கம்.ஆரண்:6 107/3
ஈர நினைந்து இவள் இழைத்த பிழை என் என்று இறை வினவ – கம்.ஆரண்:6 112/3
நாடு அறியா துயர் இழைத்த நவை அரக்கி நின் அன்னை-தன்னை நல்கும் – கம்.ஆரண்:6 127/1
உலைவு இலா வகை இழைத்த தருமம் என நினைந்த எலாம் உதவும் தச்சன் – கம்.ஆரண்:10 2/3
நீ இடை இழைத்த குற்றம் என்னை-கொல் நின்னை இன்னே – கம்.ஆரண்:10 66/3
இழைத்த மாயையின் என் குரலால் எடுத்து – கம்.ஆரண்:11 79/2
என்று அவன் தோற்றம் ஆதி இராவணன் இழைத்த மாய – கம்.கிட்:2 29/1
இழைத்த வாலி இயல்பு அல இ துணை – கம்.கிட்:7 109/3
இழைத்த வெண் திரை கரம் எடுத்து இலங்கையாள் – கம்.கிட்:16 1/2
பொன் கொண்டு இழைத்த மணியை கொடு பொதிந்த – கம்.சுந்:2 1/1
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – கம்.சுந்:2 8/4
எரித்தலை அந்தணர் இழைத்த யானையை – கம்.சுந்:2 42/2
கொண்டு வரும் என்று இருக்கும் யான் இழைத்த கோள் இது வால் – கம்.சுந்:2 225/2
பாவி தன் உயிர் கொள்வான் இழைத்த பண்பு இதால் – கம்.சுந்:3 62/2
நரம்பு இழைத்த நின் பாடலின் நல்கிய – கம்.சுந்:12 98/2
ஏறிய நெடும் தவம் இழைத்த எல்லை நாள் – கம்.யுத்1:2 78/1
சிட்டனும் மருமகன் இழைத்த தீவினை – கம்.யுத்1:4 64/2
ஈண்ட எழுக என்றனன் இழைத்த பரிசு எல்லாம் – கம்.யுத்1:9 1/3
இழைத்த தீவினை இற்றிலது ஆகலின் யான் உனை இளையோனால் – கம்.யுத்2:16 320/1
இழைத்த பேர் யாகம் தானே யாம் செய்த தவத்தினாலே – கம்.யுத்3:27 87/1
யான் இழைத்த வினையினின் இ இடர் – கம்.யுத்4:40 22/1
முன் இழைத்த விதியின் முயற்சியால் – கம்.யுத்4:41 70/2

மேல்


இழைத்தது (3)

யார் கொலாம் இவன் இழைத்தது என் எனா – கம்.கிட்:15 9/1
இரந்தனன் வேண்டிற்று அல்லால் இவன் பிழை இழைத்தது உண்டோ – கம்.யுத்2:17 72/1
இழைத்தது பழுதே அன்றோ வீடண என்ன சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 88/4

மேல்


இழைத்ததும் (3)

மன் இழைத்ததும் மைந்தன் இழைத்ததும் – கம்.யுத்4:41 70/1
மன் இழைத்ததும் மைந்தன் இழைத்ததும்
முன் இழைத்த விதியின் முயற்சியால் – கம்.யுத்4:41 70/1,2
பின் இழைத்ததும் எண்ணில் அ பெற்றியால் – கம்.யுத்4:41 70/3

மேல்


இழைத்தல் (1)

ஒன்று ஊக்கி ஒன்று இழைத்தல் உணர்வு உடைமைக்கு உரித்து அன்றால் – கம்.சுந்:2 219/3

மேல்


இழைத்தலால் (1)

நெறி இகழ்ந்து யான் ஓர் தீமை இழைத்தலால் உணர்ச்சி நீண்டு – கம்.கிட்:9 12/2

மேல்


இழைத்தவர் (1)

பின்னும் மா தவம் தொடங்கி நோன்பு இழைத்தவர் அல்லர் – கம்.அயோ:1 67/3

மேல்


இழைத்தவற்கு (1)

இழைத்தவற்கு இயல்பு அல இயம்பி என் செய்தாய் – கம்.கிட்:7 31/3

மேல்


இழைத்தவாறு (1)

வெம் பவத்தின் வீய தவம் இழைத்தவாறு இதுவோ – கம்.அயோ:14 61/2

மேல்


இழைத்தவாறோ (1)

எள் இருக்கும் இடம் இன்றி உயிர் இருக்கும் இடம் நாடி இழைத்தவாறோ
கள் இருக்கும் மலர் கூந்தல் சானகியை மன சிறையில் கரந்த காதல் – கம்.யுத்4:38 23/2,3

மேல்


இழைத்தன (1)

இழைத்தன நெடும் திசை யாதும் யாவரும் – கம்.யுத்1:6 57/3

மேல்


இழைத்தனள் (1)

இழைத்தனள் அது அவள் இட்ட போது எலாம் – கம்.பால:19 33/2

மேல்


இழைத்தனன் (1)

வஞ்சனை இழைத்தனன் கள்ள மாயையால் – கம்.ஆரண்:13 55/4

மேல்


இழைத்தனை (1)

என் இழைத்தனை என் மகனே என்றாள் – கம்.யுத்4:41 70/4

மேல்


இழைத்தனையே (1)

வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே – ஐங் 445/5

மேல்


இழைத்தார் (3)

ஏவர் ஆக இடர் இழைத்தார் எனின் – கம்.ஆரண்:4 32/2
எக்காலமும் இல்லது ஓர் பூசல் இழைத்தார் – கம்.யுத்2:18 246/4
என்ன தீமை இவர் இழைத்தார் அவன் – கம்.யுத்4:40 21/3

மேல்


இழைத்தால் (1)

கொன்று கோள் இழைத்தால் நீ நின் உயிர் விடின் கூற்றம் கூடும் – கம்.சுந்:3 139/2

மேல்


இழைத்தாலும் (1)

தெருளேம் இது என்னோ திணி மை இழைத்தாலும் ஒவ்வா – கம்.ஆரண்:10 143/2

மேல்


இழைத்தாள் (2)

கொதிக்கும் மனம் எங்ஙனம் ஆற்றுவென் கோள் இழைத்தாள்
மதிக்கும் மதி ஆய் முதல் வானவர்க்கும் வலீஇது ஆம் – கம்.அயோ:4 130/2,3
உளம் கோடற்கு அன்பு இழைத்தாள் உளள் ஒருத்தி என்னுதியேல் நிருதரோடும் – கம்.ஆரண்:6 132/1

மேல்


இழைத்தான் (1)

ஏந்தும் மணி கற்பக சீதள கா இழைத்தான் – கம்.ஆரண்:10 157/4

மேல்


இழைத்தி (2)

இனியன இழைத்தி என்று இயம்பி என் பிரி – கம்.அயோ:5 33/3
இழைத்தி செயல் ஆய வினை என்றனர் இரந்தார் – கம்.கிட்:14 65/3

மேல்


இழைத்திட (1)

யான் இழைத்திட இல் இழந்து உயிர் சுமந்து இருந்த – கம்.யுத்1:2 109/3

மேல்


இழைத்திடுவென் (1)

கொன்று இழைத்திடுவென் என்னா ஓடினன் அரக்கர் கோமான் – கம்.யுத்3:29 54/4

மேல்


இழைத்திலது (1)

உன்னை ஒன்று இழைத்திலது ஒழிந்து நீங்கியது – கம்.யுத்3:24 84/3

மேல்


இழைத்திலர் (1)

ஏங்கி நின்றது அலால் ஒன்று இழைத்திலர்
வாங்கு சிந்தையர் செய்கை மறந்துளார் – கம்.யுத்4:37 36/3,4

மேல்


இழைத்து (11)

கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும் – நற் 3/3,4
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் – கலி 39/10
களம் நன்கு இழைத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 22/8
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க களன் இழைத்து
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/14,15
நன்று இழைத்து அவண் நல்ல தவர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 9/3
மா தவர்க்கு வழிபாடு இழைத்து அரும் – கம்.அயோ:4 23/1
என் என்று நினைத்தது இழைத்து உளம் நம் – கம்.ஆரண்:11 53/1
விண்பாலவர் நாயகன் ஏவல் இழைத்து மீண்டால் – கம்.சுந்:1 56/3
கற்பினை எ பரிசு இழைத்து காட்டுகேன் – கம்.சுந்:4 20/4
இழைத்து அனைய வெம் கதிரின் வெம் சுடர் இராமன் – கம்.யுத்1:9 10/1

மேல்


இழைத்துடைமையால் (1)

நீ ஐயா தவம் இழைத்துடைமையால் நெடு மனம் – கம்.கிட்:3 14/3

மேல்


இழைத்தும் (1)

சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் – அகம் 110/7

மேல்


இழைத்துளவன் (1)

என்னா முனியா இது இழைத்துளவன்
பின்னானையும் இப்படி செய்து பெயர்த்து – கம்.யுத்2:18 31/1,2

மேல்


இழைத்தேன் (3)

இடர் உனக்கு இழைத்தேன் நெடு நாள் என்றான் – கம்.அயோ:10 52/4
நாய் ஒத்தேன் என்ன நலன் இழைத்தேன் நான் என்றான் – கம்.ஆரண்:15 48/4
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் – கம்.கிட்:14 62/4

மேல்


இழைந்த (3)

முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் – மலை 248
இழைந்த நூல் இணை மணி குடம் சுமக்கின்றது என்ன – கம்.அயோ:10 9/1
இழைந்த நூலினும் இன் இளம்_காலினும் – கம்.சுந்:2 167/2

மேல்


இழைப்ப (2)

கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து – கம்.அயோ:0 1/3
இழைப்ப அரும் கொங்கையும் எதிர்வுற்று இன்னலின் – கம்.கிட்:10 84/2

மேல்


இழைப்பது (1)

இ தலை இன்னல் உற்ற வீடணன் இழைப்பது ஓரான் – கம்.யுத்2:19 208/1

மேல்


இழைப்பரோ (1)

எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான் – கம்.அயோ:13 30/4

மேல்


இழைப்பல் (1)

என்ன காரியத்தை சொல் அஃது இயையுமேல் இழைப்பல் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 37/4

மேல்


இழைப்பவர்கட்கு (1)

தீங்கு இழைப்பவர்கட்கு எல்லாம் சீரியன் மாய செல்வன் – கம்.யுத்2:19 184/3

மேல்


இழைப்பன (1)

சென்று இழைப்பன சிந்தனை செய்க என்றான் – கம்.கிட்:13 4/4

மேல்


இழைய (1)

வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் – பதி 39/9,10

மேல்


இழையர் (3)

இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர் – பதி 46/1
நேர்_இழையர் யாவர் இவர் நேர் என நினைத்தான் – கம்.ஆரண்:6 29/4
ஆசு இல் சுனை வால் அருவி ஆய் இழையர் ஐம்பால் – கம்.கிட்:10 76/1

மேல்


இழையவர் (1)

திருந்து இழையவர் சில தினங்கள் தீர்ந்துழி – கம்.பால:5 40/1

மேல்


இழையவரை (1)

அரைசியை தருதிர் ஈண்டு என்று ஆய் இழையவரை ஏவ – கம்.பால:22 2/2

மேல்


இழையவரோடு (1)

விறல் இழையவரோடு விளையாடுவான்-மன்னோ – கலி 30/14

மேல்


இழையா (2)

வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய – பதி 39/9
எல் ஒளி மார்பில் வீர கவசம் இட்டு இழையா வேத – கம்.யுத்3:31 69/3

மேல்


இழையாய் (1)

நோதலே செய்யேன் நுணங்கு இழையாய் இ செவ்வி – பரி 24/38

மேல்


இழையார் (3)

நிலத்தாரும் விசும்பாரும் நேர்_இழையார் என்னை போல் – கம்.ஆரண்:6 121/3
அனையவன் குலத்து ஆய் இழையார் இடம் – கம்.சுந்:2 177/3
அ நிலையான் பெயர் உரைப்பான் ஆய் வளை கை அணி_இழையார் – கம்.சுந்:2 222/1

மேல்


இழையாரை (1)

ஏந்து இழையாரை எய்வான் யாவனோ ஒருவன் என்றாள் – கம்.பால:21 11/4

மேல்


இழையாள் (1)

மின் துன்னும் மருங்குல் விளங்கு இழையாள்
ஒன்று என் உயிர் உண்டு எனின் உண்டு இடர் யான் – கம்.சுந்:4 10/2,3

மேல்


இழையாளை (1)

என் அவற்கு உரைப்பது என்ன ஏந்து_இழையாளை விட்டு – கம்.யுத்1:14 11/1

மேல்


இழையிடை (1)

இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில் – கம்.பால:14 13/1

மேல்


இழையியர் (1)

சூல் முதிர் பேடைக்கு ஈனில் இழையியர்
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் – குறு 85/3,4

மேல்


இழையில் (1)

எரிந்த வெம் கனல் சுட இழையில் கோத்த நூல் – கம்.பால:10 50/3

மேல்


இழையின் (1)

இயல் புடைபெயர்வன மயில் மணி இழையின்
வெயில் புடைபெயர்வன மிளிர் முலை குழலின் – கம்.பால:2 42/1,2

மேல்


இழையினை (1)

இழையினை கை யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி – பரி 12/59

மேல்


இழையீர் (1)

கலங்கல் ஓம்பு-மின் இலங்கு இழையீர் என – குறி 233

மேல்


இழையும் (6)

வடிவு ஆர் குழையும் இழையும் பொறையா – கலி 90/8
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை – கலி 102/5
எரியினை மிகுத்திட இழையும் மாலையும் – கம்.பால:10 52/2
மாலையும் இழையும் சாந்தும் சுண்ணமும் வாச நெய்யும் – கம்.பால:13 37/1
இழையும் ஆரமும் இடையும் மின்னிட – கம்.அயோ:11 131/1
இழையும் மாலையும் ஆடையும் சாந்தமும் ஏந்தி – கம்.சுந்:2 25/1

மேல்


இழையேல் (1)

நூக்கி நொய்தினில் வெய்து இழையேல் என நுவலா – கம்.ஆரண்:6 86/2

மேல்


இழையேன் (1)

இழையேன் உணர்வு என்-வயின் இன்மையினால் – கம்.கிட்:10 55/2

மேல்


இழையை (4)

இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை
தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை – பரி 20/57,58
ஆண்டு ஆயிடை தீயவன் ஆய்_இழையை – கம்.ஆரண்:12 72/1
திருந்து_இழையை நாடி வரு தேவர் இறை சீறி – கம்.கிட்:14 59/2
இளையவன் பிரிய மாயம் இயற்றி ஆய்_இழையை வெளவும் – கம்.யுத்1:14 33/3

மேல்


இழையொடு (1)

இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர – அகம் 142/19

மேல்


இழையோளே (2)

விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே – நற் 361/9
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே – அகம் 384/14

மேல்


இழைவாள் (1)

இழைவாள் நுதலாள் இடை போல் இடையே – கம்.கிட்:10 54/3

மேல்


இள (148)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி – திரு 290
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை – பொரு 36
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை – மது 416
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 601
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 703
வனைந்து ஏந்து இள முலை நோவ-கொல் என – நற் 29/7
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை – நற் 160/4
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/10
ஆடிய இள மழை பின்றை – நற் 229/10
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை – நற் 288/2
இள நலம் இல்_கடை ஒழிய – நற் 295/8
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் – நற் 396/7
யாணர் இள முலை நனைய – நற் 398/9
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன் – குறு 33/1
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க – குறு 314/5
தும்பை மாலை இள முலை – ஐங் 127/2
சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு – ஐங் 149/2
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/5
மன்று ஆடு இள மழை மறைக்கும் நாடன் – ஐங் 252/2
பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட – ஐங் 276/3
எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/2
இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய – ஐங் 364/2
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/4
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை – பதி 65/6
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
மன் புனல் இள வெயில் வளாவ இருள் வளர்வு என – பரி 15/27
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர் – பரி 19/74
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/75
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை – கலி 4/9
இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் – கலி 22/16
இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும் – கலி 41/25
இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும் – கலி 41/25
இள மழை வைகலும் ஆடும் என் முன்கை – கலி 41/26
தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து – கலி 54/12
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை – கலி 56/24
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை – கலி 57/13
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/17
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை – கலி 57/19
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/37
இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம் – கலி 108/28
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய – கலி 117/3
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் – கலி 143/32
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை – அகம் 16/9
மனை இள நொச்சி மௌவல் வால் முகை – அகம் 21/1
இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம் – அகம் 25/12
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் – அகம் 58/7
நன்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை – அகம் 85/10
நல் வரல் இள முலை நனைய – அகம் 161/13
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 180/8
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல – அகம் 198/7
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன – அகம் 212/2
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின் – அகம் 241/6
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/16
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் – அகம் 249/10
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/4
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் – அகம் 271/13
முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை – அகம் 273/11
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/13
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/8
நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/5
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் – புறம் 262/3
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் – புறம் 266/5
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை – புறம் 336/10
மருப்பு இள வன முலை ஞெமுக்குவோரே – புறம் 337/22
விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் – புறம் 352/12
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
நனை சிலம்புவ நாகு இள வண்டு பூம் – கம்.பால:2 29/2
கேகயம் நவில்வன கிளர் இள வளையின் – கம்.பால:2 48/3
கோதைகள் சொரிவன குளிர் இள நறவம் – கம்.பால:2 51/1
எள்ள_அரும் கதிரவன் இள வெயில் குழாம் – கம்.பால:3 27/3
நடை இள அன்னங்கள் நளின நீர் கயல் – கம்.பால:3 53/2
பெடை இள வண்டுகள் பிரசம் மாந்திடும் – கம்.பால:3 53/3
நலம் பெய் பூண் முலை நாகு இள வஞ்சியாம் மருங்குல் – கம்.பால:9 1/2
முழக்கும் இன் இசை வெருவிய மோட்டு இள மூரி – கம்.பால:9 11/3
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில் – கம்.பால:14 13/1
பத்தியால் இள வெயில் பரப்பும் பாகினும் – கம்.பால:14 16/2
உய்க்கும் வாசிகள் இழிந்து இள அன்னத்தின் ஒதுங்கி – கம்.பால:15 10/1
நளினம் ஏறிய நாகு இள அன்னமே – கம்.பால:18 26/4
கள் உறை மலர் மென் கூந்தல் களி இள மஞ்ஞை அன்னாள் – கம்.பால:19 20/3
மங்கையர் இள நலம் மைந்தர் உண்ணவே – கம்.பால:19 63/4
இழை உறா புண் அறாத இள முலை ஒருத்தி சோர்ந்து – கம்.பால:21 9/3
இள வெயில் சுற்றி அன்ன எரி மணி கடகம் இட்டார் – கம்.பால:22 11/4
துப்பு உறழ் இள வாச சுண்ணமும் உதிர் தாதும் – கம்.பால:23 30/3
வெண்குடை இள நிலா விரிக்க மின் என – கம்.பால:23 40/1
நகை இள வெயில் என தொங்கல் நாற்றியே – கம்.பால:23 64/4
எரிந்த பூ உள இள முலை இழை இடை நுழைய – கம்.அயோ:1 55/3
பத்தியின் இள வெயில் பரப்ப நீலத்தின் – கம்.அயோ:2 40/2
கேகயற்கு இறை திருமகள் கிளர் இள வரிகள் – கம்.அயோ:2 70/3
இன மலர்_குலம் வாய் விரித்து இள வாச மாருதம் வீச முன் – கம்.அயோ:3 56/1
நாவி விரி கூழை இள நவ்வியர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 10/4
தோகை இள அன்ன நிரையின் சிலர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 13/4
அகவும் இள மயில்கள் உயிர் அலசியன அனையார் – கம்.அயோ:5 15/3
மகவு முலை வருட இள மகளிர்கள் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 15/4
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச – கம்.அயோ:9 2/1
புயல் தர இள மென் கால் பூ அளவியது எய்த – கம்.அயோ:9 2/3
பாண் இள மிஞிறு ஆக படு மழை பணை ஆக – கம்.அயோ:9 4/1
ஏந்து இள முலையாளே எழுத அரு எழிலாளே – கம்.அயோ:9 9/1
முகிழ் இள முலையாரின் மூழ்குவ பல காணாய் – கம்.அயோ:9 11/4
கொடியினொடு இள வாச கொம்புகள் குயிலே உன் – கம்.அயோ:9 16/3
தோள் புரை இள வேயின் தொகுதிகள் அவை காணாய் – கம்.அயோ:9 17/4
குழைந்த நுண் இடை குவி இள வன முலை கொம்பே – கம்.அயோ:10 9/2
ஏர் துறந்த வயல் இள மைந்தர் தோள் – கம்.அயோ:11 18/1
மணி குறு_நகை இள மங்கைமார்கள் முன் – கம்.அயோ:11 112/3
சேற்று இள மரை மலர் சிதைந்தவாம் என – கம்.அயோ:12 29/1
தோற்று இள மகளிரை சுமப்ப போன்றவே – கம்.அயோ:12 29/4
கன்னி இள வாழை கனி ஈவ கதிர் வாலின் – கம்.ஆரண்:3 58/1
குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள
மயில் தொடர் இயலி ஆய் மருவல் நன்று எனா – கம்.ஆரண்:6 22/3,4
அம் சொல் இள மஞ்ஞை என அன்னம் என மின்னும் – கம்.ஆரண்:6 24/3
அனந்தர் இள மங்கையர் அழுங்கி அயர்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 42/4
யானையின் இனத்தை எல்லாம் இள முயல் கொல்லும் இன்னும் – கம்.ஆரண்:12 55/3
என் சொல் கடந்து மனமும் தளர்ந்த இள வீரன் வந்த இயல்பே – கம்.ஆரண்:13 64/4
பொன் துன்னும் வில் கை இள வீரன் வந்து புனை தாள் இறைஞ்சு பொழுதில் – கம்.ஆரண்:13 65/2
எழிலை நோக்கும் இள மயிலின் இயலை நோக்கும் இயல்பு ஆனாள் – கம்.ஆரண்:14 31/2
அன்ன-காலை இள வீரன் அடியின் வணங்கி நெடியோய் அ – கம்.ஆரண்:14 32/1
வெவ் விடை-போல் இள வீரனை வீர – கம்.ஆரண்:14 38/2
ஆண்டான் இன்ன பன்னிட ஐயற்கு இள வீரன் – கம்.ஆரண்:15 26/1
ஏந்தலும் இதனை கேளா இன் இள முறுவல் நாற – கம்.கிட்:9 20/1
இயன்றன இள வெயில் ஏய்ந்த மெய்யின – கம்.கிட்:10 117/2
இள முலைச்சியர் ஏந்து அடி தைவர – கம்.கிட்:11 18/3
இலங்கு நுண் இடை ஏந்து இள மென் முலை – கம்.கிட்:11 44/2
எ நிறம் உரைக்கேன் மாவின் இள நிறம் முதிரும் மற்றை – கம்.கிட்:13 65/1
கூவும் இள மென் குயில்கள் பூவை கிளி கோல – கம்.கிட்:14 38/3
தாரை வன் தலை தண் இள ஆம்பலை – கம்.கிட்:15 43/3
நள்ளி வாங்கு கடை இள நவ்வியர் – கம்.கிட்:15 44/1
எறித்த குங்குமத்து இள முலை எழுதிய தொய்யில் – கம்.சுந்:2 30/1
இலக்கண களிறோடு இள மெல் நடை – கம்.சுந்:2 150/3
எரி சுடர் மணியின் செம் கேழ் இள வெயில் இடைவிடாது – கம்.சுந்:2 178/1
இழைகளோடு நின்று இள வெயில் எறித்திட இரவு எனும் பெயர் வீய – கம்.சுந்:2 205/2
வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் – கம்.சுந்:3 74/4
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ – கம்.சுந்:3 78/3
ஆறு துயர் அம் சொல் இள_வஞ்சி அடியன் தோள் – கம்.சுந்:5 10/3
அணங்கு இள மகளிரொடு அரக்கர் ஆடுறும் – கம்.சுந்:5 64/1
மான் ஆர் கண் இள மடவார் ஆயினர் முன்னே தம் குழல் வகிர்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/3
எதிர் எழுந்து அடி விழுந்து அழுது சோர் இள நலார் – கம்.சுந்:10 43/2
ஈமத்தால் மறைந்தார் இள மாதர்-பால் – கம்.சுந்:12 92/2
அருந்ததியும் வந்தனை செய் அம் சொல் இள வஞ்சி – கம்.யுத்1:9 13/3
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன – கம்.யுத்1:11 8/2
மா அணை நீல குன்றத்து இள வெயில் வளர்ந்தது என்ன – கம்.யுத்1:13 9/1
இள வரி கவட்டிலை ஆரொடு ஏர் பெற – கம்.யுத்2:15 115/3
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே – கம்.யுத்2:18 147/4
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் – கம்.யுத்3:25 5/2
முத்து அன்மை மொழியல் ஆகா முகிழ் இள முறுவல் நல்லார் – கம்.யுத்3:25 17/1
இயம்பலும் இலங்கை வேந்தன் எயிற்று இள நிலவு தோன்ற – கம்.யுத்3:28 7/1
மாருதியை நோக்கி இள வாள் அரியை நோக்கி – கம்.யுத்4:36 26/1

மேல்


இள_நாள் (1)

இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம் – அகம் 25/12

மேல்


இள_வஞ்சி (1)

ஆறு துயர் அம் சொல் இள_வஞ்சி அடியன் தோள் – கம்.சுந்:5 10/3

மேல்


இளக்க (2)

இளக்க_அரு நெடு வரை ஈர்க்கும் ஆறு எலாம் – கம்.யுத்3:31 178/1
இளக்க_அரும் இலங்கை தீ இடுதும் ஈண்டு என – கம்.யுத்4:37 143/3

மேல்


இளக்க_அரு (1)

இளக்க_அரு நெடு வரை ஈர்க்கும் ஆறு எலாம் – கம்.யுத்3:31 178/1

மேல்


இளக்க_அரும் (1)

இளக்க_அரும் இலங்கை தீ இடுதும் ஈண்டு என – கம்.யுத்4:37 143/3

மேல்


இளக்கம் (2)

இளக்கம் இல் கடற்படை இருக்கையை எதிர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 69/4
இளக்கம் ஒன்று இன்றி நின்ற இயற்கை பார்த்து இவனது ஆற்றல் – கம்.யுத்2:16 198/1

மேல்


இளக்கர் (1)

இளக்கர் இழுது எஞ்ச விழும் எண் அரு விளக்கை – கம்.சுந்:2 162/1

மேல்


இளக்கும் (1)

வெளில் இளக்கும் களிறு போல – பட் 172

மேல்


இளக்குவார் (1)

இளக்குவார் அமரர் தம் சிரத்தை ஏன் முதுகு – கம்.யுத்2:18 118/3

மேல்


இளக (1)

சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம் – பெரும் 366

மேல்


இளகா (1)

இற்றன இற்ற என்ன இறுக்கின இளகா உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 191/3

மேல்


இளகாது (1)

மல்லால் இளகாது மலைந்தனன் மால் – கம்.யுத்2:18 67/3

மேல்


இளகினன் (1)

இளகினன் என்-வயின் ஈதல் ஏயுமால் – கம்.சுந்:12 20/4

மேல்


இளங்கிளையோன் (1)

வில்லாளன் இளங்கிளையோன் வினவ – கம்.யுத்2:18 48/2

மேல்


இளங்கோ (2)

என்னா முன்னே செல்லும் இளங்கோ இறையோற்கு – கம்.ஆரண்:15 34/1
திக்கு ஆசு அற வென்றான் மகன் இளங்கோ உடல் செறிந்தான் – கம்.யுத்3:27 119/2

மேல்


இளங்கோக்கு (1)

ஊனம் இனி இலது ஆகுக இளங்கோக்கு என உரைத்தார் – கம்.யுத்3:27 132/4

மேல்


இளங்கோவே (1)

ஐயா இளங்கோவே ஆற்றுதியோ நீ என்பார் – கம்.அயோ:4 104/3

மேல்


இளங்கோவோடு (1)

இளங்கோவோடு எனை இருத்தி இரு கோளும் சிறை வைத்தாற்கு இளையாள் என்றே – கம்.ஆரண்:6 132/4

மேல்


இளங்கோன் (1)

இலை கொள் பூண் இளங்கோன் எம்பிரானொடும் – கம்.அயோ:11 2/2

மேல்


இளநீர் (6)

இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி – திரு 308
இளநீர் உதிர்க்கும் வளம் மிகு நன் நாடு – புறம் 29/16
நகிலினொடு இகலுவ நளி வளர் இளநீர்
துகிலினொடு இகலுவ சுதை புரை நுரை கார் – கம்.பால:2 45/2,3
திண்ணம் மாத்து ஒளிர் செ இளநீர் இழி – கம்.பால:14 49/3
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் – கம்.அயோ:1 56/4
தெங்கு இளநீர் என தெரிந்த காட்சிய – கம்.அயோ:12 37/4

மேல்


இளநீர்களும் (1)

ஏந்து இளநீர்களும் வறுமை எய்தின – கம்.அயோ:4 208/2

மேல்


இளநீரும் (1)

செப்பு என்பென் கலசம் என்பென் செ இளநீரும் தேர்வென் – கம்.கிட்:13 43/1

மேல்


இளநீரை (1)

செம்மாந்த தெங்கின் இளநீரை ஓர் செம்மல் நோக்கி – கம்.பால:17 17/1

மேல்


இளம் (111)

எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 6
விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா – சிறு 45
இளம் கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து – சிறு 243
வளர் இளம் பிள்ளை தழீஇ குறும் கால் – பெரும் 204
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி – மது 572
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 773
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 464
இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி – குறு 189/3
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் – குறு 204/3
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு – குறு 346/1
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்பு – ஐங் 44/1
இளம் பிறை அன்ன கோட்ட கேழல் – ஐங் 264/1
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே – ஐங் 349/3
இலங்கு நிலவின் இளம் பிறை போல – ஐங் 443/2
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த – பதி 57/10
இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/21
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் – பதி 71/7
மைந்தன் அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு என – பரி 19/73
நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண் – கலி 104/36
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் – கலி 109/4
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் – அகம் 17/2
இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின் – அகம் 113/6
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி – அகம் 129/8
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து – அகம் 187/19
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் – அகம் 216/11
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10
மறு மருப்பு இளம் கோடு அதிர கூஉம் – அகம் 291/20
ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் வருட – அகம் 306/4
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி – அகம் 375/11
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/7
விளையா இளம் கள் நாற பல உடன் – அகம் 400/22
வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை – புறம் 100/3
இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ – புறம் 130/2
முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று – புறம் 159/10
இளம் பல் கோசர் விளங்கு படை கன்மார் – புறம் 169/9
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை – புறம் 326/2
தினை சிலம்புவ தீம் சொல் இளம் கிளி – கம்.பால:2 29/1
ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம் – கம்.பால:3 17/1
வெள்ளி கும்பத்து இளம் கமுகின் பாளை போன்று விரிந்து உளதால் – கம்.பால:10 72/4
அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன் – கம்.பால:11 14/3
எல் ஆழி தேர் இரவி இளம் கரத்தால் அடி வருடி அனந்தல் தீர்ப்ப – கம்.பால:11 17/2
செவ்வி இளம் சிறுவர்களை தருகின்றேன் இனி தேவர் – கம்.பால:12 19/3
இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை – கம்.பால:14 61/2
உதிர்த்தனர் இளம் குமரர் ஓவியரின் ஓவம் – கம்.பால:15 16/3
ஈனும் மாழை இளம் தளிர் ஏய் ஒளி – கம்.பால:16 25/1
ஈனும் மாழை இளம் தளிரே இடை – கம்.பால:16 25/2
இளம் குளிர் முளை ஆர் நல் பாலிகை இனம் எங்கும் – கம்.பால:23 25/2
இந்திரன் சசியொடும் எய்தினான் இளம்
சந்திர மௌலியும் தையலாளொடும் – கம்.பால:23 82/1,2
மொய் இளம் தளிர்களால் முளரி மேல் விழும் – கம்.அயோ:4 166/2
இறுத்து எறிந்தன வல்லிகள் இளம் தளிர் ஈன்ற – கம்.அயோ:9 40/3
உழுவையின் முலை மான் இளம் கன்றுகள் உண்ட – கம்.அயோ:9 41/4
புல் எயிற்று இளம் கன்னியர் தோள் என பொலிந்த – கம்.அயோ:9 42/4
பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை – கம்.அயோ:10 10/3
வில் கொள் வாள் நுதல் விளங்கு இழை இளம் தளிர் கொழுந்தே – கம்.அயோ:10 17/1
இடம்-தொறும் கிடந்து இமைப்பன எக்கு இளம் செக்கர் – கம்.அயோ:10 27/3
எயில் இளம் கழைகளால் இயற்றி ஆறு இடு – கம்.அயோ:10 47/3
வான் தொடர் திருவினை மறுத்தி மன் இளம்
தோன்றல்கள் யார் உளர் நின்னின் தோன்றினார் – கம்.அயோ:12 19/3,4
ஏற்று இளம் பிடி_குலம் இகலி இன் நடை – கம்.அயோ:12 29/3
பொங்கு இளம் கொங்கைகள் புதுமை வேறு இல – கம்.அயோ:12 37/3
துன்று இளம் கொடி முதல் தூறு நீங்கிய – கம்.அயோ:12 38/3
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு – கம்.அயோ:13 67/3
மறையின் கேள்வற்கு மன் இளம் தோன்றல் பின் – கம்.அயோ:14 4/1
வளர் இளம் பிறையிடை மறுவின் தோன்றவே – கம்.அயோ:14 117/4
கைகளால் தன் கதிர் இளம் கொங்கை மேல் – கம்.ஆரண்:6 71/1
இன்னவா செய்வது என்று அறியாது இளம்
பொன்னின் வார் தளிரில் புரண்டாள்-அரோ – கம்.ஆரண்:6 75/3,4
மெலியும் இடை தடிக்கும் முலை வேய் இளம் தோள் சே அரி கண் வென்றி மாதர் – கம்.ஆரண்:10 4/3
மு நாளில் இளம் பிறை ஆகி முளைத்தது என்றால் – கம்.ஆரண்:10 133/3
இல்லாதன இல்லை இளம் குமரா – கம்.ஆரண்:11 52/4
என் தேடினை வந்த இளம் களிறே – கம்.ஆரண்:14 70/4
ஈற்று இளம் கன்றினை பிரிவுற்று ஏங்கி நின்று – கம்.ஆரண்:14 83/2
இன்னவன் இளம் பதம் இயற்றும் நாள் – கம்.கிட்:3 50/2
ஆதலால் அ அரசு இளம் கோள் அரி – கம்.கிட்:11 25/1
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மன் இளம் குமரன் சொல்வான் – கம்.கிட்:11 68/4
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர் – கம்.கிட்:13 46/1
வெள்ளிய முறுவல் செ வாய் விளங்கு இழை இளம் பொன்_கொம்பின் – கம்.கிட்:13 47/1
மங்கை-தன் கழுத்தை நோக்கின் வளர் இளம் கழுகும் வாரி – கம்.கிட்:13 48/3
வாழி வான் மின் இளம் கொடியின் வந்தாளை அன்று – கம்.கிட்:13 69/3
தேரை வன் தலை தெங்கு இளம் பாளையை – கம்.கிட்:15 43/1
நாரை என்று இளம் கெண்டை நடுங்குவ – கம்.கிட்:15 43/2
சேட்டு இளம் கடுவன் சிறு புன் கையில் – கம்.கிட்:15 45/1
தடறு தாங்கிய கூன் இளம் தாழையின் – கம்.கிட்:15 47/2
அரசு இளம் கோள் அரி அயரும் சிந்தையான் – கம்.கிட்:16 6/4
ஆண்தகை அரசு இளம் குமர அன்னது – கம்.கிட்:16 11/3
இன் இளம் தென்றல் வந்து இழுகி ஏகவே – கம்.சுந்:2 122/4
இழைந்த நூலினும் இன் இளம்_காலினும் – கம்.சுந்:2 167/2
மயில் இயல் குயில் மழலையாள் மான் இளம் பேடை – கம்.சுந்:3 4/3
காய் சின உழுவை தின்னிய வந்த கலை இளம் பிணை என கரைந்தாள் – கம்.சுந்:3 94/4
இளம் கொடி பவளமும் கிடக்க என் அவை – கம்.சுந்:4 40/2
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – கம்.சுந்:4 40/4
எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் – கம்.சுந்:10 15/3
நந்தா விளக்கை நறும் தார் இளம் கொழுந்தை – கம்.யுத்1:3 164/2
சேர்க என்னின் அல்லால் இளம் தென்றலும் – கம்.யுத்1:9 40/3
நாளை வா என நல்கினன் நாகு இளம் கமுகின் – கம்.யுத்2:15 255/3
ஏறினான் இளம் கோளரி இமையவர் ஆசி – கம்.யுத்2:16 226/1
ஏறு வெம் சரம் இரண்டு இளம் குமரன்-மேல் ஏற்றி – கம்.யுத்2:16 236/2
கதிரவன் காதல் மைந்தன் கழல் இளம் பசும் காய் அன்ன – கம்.யுத்2:19 200/1
ஐயற்கு ஆங்கு இளம் கோளரி அறம் இலான் அறைந்த – கம்.யுத்3:22 70/3
இடை கலந்த பேர் எயிற்று இளம் பிறைகளும் எறிப்ப – கம்.யுத்3:22 97/2
கோ இளம் களிற்றை வந்து கூடினார் ஆடல் கொண்டார் – கம்.யுத்3:22 155/4
இளம் களிறோடும் சாய்ந்த இராமனை இடையில் கண்டான் – கம்.யுத்3:24 3/4
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 119/4
பருதிப்படி பொலிவுற்றதை இளம் கோளரி பார்த்தான் – கம்.யுத்3:27 121/2
பத்து ஏவினன் அவை பாய்தலின் இளம் கோளரி பதைத்தான் – கம்.யுத்3:27 122/4
சின வெம் திறல் இளம் கோளரி அதுவே கொடு தீர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 130/4
தீர்த்தா என அழைத்தான் அதற்கு இளம் கோளரி சிரித்தான் – கம்.யுத்3:27 156/3
என்றும் என்றும் அமைந்த இளம் பிறை – கம்.யுத்3:31 124/3
சென்று பாய்வன திங்கள் இளம் பிறை – கம்.யுத்3:31 136/2
ஐயன் ஆணையினால் இளம் கோளரி – கம்.யுத்4:39 6/3
குரக்கு வீரன் அரசு இளம் கோளரி – கம்.யுத்4:39 11/1
மணம் கொள் வேல் இளம் கோளரி மானம் மீ படர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 5/4

மேல்


இளம்_காலினும் (1)

இழைந்த நூலினும் இன் இளம்_காலினும்
நுழைந்து நொய்தினின் மெய் உற நோக்கினான் – கம்.சுந்:2 167/2,3

மேல்


இளமை (14)

அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 179
இளமை கழிந்த பின்றை வளமை – நற் 126/9
முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார் – நற் 314/1
இளமை தீர்ந்தனள் இவள் என வள மனை – நற் 351/1
இளமை பாரார் வளம் நசைஇ சென்றோர் – குறு 126/1
இனிது உடன் கழிக்கின் இளமை
இனிதால் அம்ம இனியவர் புணர்வே – ஐங் 415/3,4
வறியவன் இளமை போல் வாடிய சினையவாய் – கலி 10/1
சென்ற இளமை தரற்கு – கலி 18/12
யாறு நீர் கழிந்து அன்ன இளமை நும் நெஞ்சு என்னும் – கலி 20/13
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/15
இளமை சென்று தவ தொல்லஃதே – அகம் 6/21
இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி – அகம் 275/4
குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை
அளிதோ தானே யாண்டு உண்டு-கொல்லோ – புறம் 243/10,11
இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே – புறம் 247/10

மேல்


இளமைக்கு (1)

இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே – குறு 151/6

மேல்


இளமையால் (1)

இருத்தியோ இளமையால் முறைமை எண்ணலாய் – கம்.யுத்1:2 67/4

மேல்


இளமையான் (2)

இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 57/7
இளமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/8

மேல்


இளமையின் (2)

இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே வளமையின் – குறி 244
இளமையின் சிறந்த வளமையும் இல்லை – நற் 126/8

மேல்


இளமையும் (9)

வைகல்-தோறும் இன்பமும் இளமையும்
எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து – நற் 46/1,2
இளமையும் காமமும் நின் பாணி நில்லா – கலி 12/12
இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே – கலி 15/26
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார் – கலி 18/7
கல்வியும் இளமையும் கணக்கு_இல் ஆற்றலும் – கம்.அயோ:2 69/1
பழுது_அறு பெண்மையோடும் இளமையும் பயனின்று ஏக – கம்.ஆரண்:6 41/3
ஈண்டு நாளும் இளமையும் மீண்டில – கம்.சுந்:3 104/1
இறங்கினை இன்று-காறும் இளமையும் வறிதே ஏக – கம்.யுத்2:16 143/2

மேல்


இளவரசு (1)

இளவரசு இயற்ற ஏவி இனிதினின் இருந்தான் இப்பால் – கம்.கிட்:9 33/4

மேல்


இளவல் (28)

என் உயிர் அனையாய் நீ இளவல் உன் இளையான் இ – கம்.அயோ:8 40/2
உந்தியே போதல் கண்டு இளவல் ஓடி ஆர்த்து – கம்.அயோ:12 54/2
எல் ஒடுங்கிய முகத்து இளவல் நின்றனன் – கம்.அயோ:14 49/1
இறந்தனன் இருந்துளேன் யான் என் செய்கேன் இளவல் என்றான் – கம்.ஆரண்:13 130/4
அ வழி இளவல் கூற அறிவனும் அயர்வு நீங்கி – கம்.ஆரண்:13 133/1
என்று இவை விளம்பிய இளவல் வாசகம் – கம்.ஆரண்:15 10/1
உருத்தனன் பொர எதிர்ந்து இளவல் உற்றமை – கம்.கிட்:7 14/1
எடுத்து பாரிடை எற்றுவென் பற்றி என்று இளவல்
கடித்தலத்தினும் கழுத்தினும் தன் இரு கரங்கள் – கம்.கிட்:7 63/1,2
இ குரல் இளவல் கேளாது ஒழிக என இறைவன் இட்டான் – கம்.சுந்:4 75/1
வாலி இளவல் அவன் மைந்தன் மயிந்தன் துமிந்தன் வய குமுதன் – கம்.சுந்:4 116/1
ஈண்டு வைத்தது இளவல் இயற்றிய – கம்.சுந்:5 24/2
அங்கதன் தோள் மிசை இளவல் அ மலை – கம்.சுந்:5 73/1
இளவல் நம் சேனையின் நடுவண் எய்தினான் – கம்.யுத்1:4 49/4
அன்னவற்கு இளவல் தன்னை அரு மறை பரம் என்று ஓதும் – கம்.யுத்1:9 73/1
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கணை தொடுத்து இளவல் காத்தான் – கம்.யுத்2:19 109/2
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 110/2
பாரையின் தலைய கோடி பரப்பினான் இளவல் பல் கால் – கம்.யுத்2:19 110/3
ஏகுமேல் வெல்வன் என்பது இராவணற்கு இளவல் சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 180/4
இறந்தனன் இளவல் என்னா இறைவியும் இடுக்கண் எய்தும் – கம்.யுத்2:19 272/1
சாவது காண்டும் என்று இளவல் சாற்றவும் – கம்.யுத்3:24 73/2
பொன்றினர் நமர் எலாம் இளவல் போயினான் – கம்.யுத்3:24 74/3
யோகம் நீங்கினன் என இளவல் ஓங்கினான் – கம்.யுத்3:24 103/4
அனையன இளவல் கூற அருக்கன் சேய் அயர்கின்றான் ஓர் – கம்.யுத்3:26 70/1
அ இடத்து இளவல் ஐய பரதனை அமரின் ஆர்க்க – கம்.யுத்3:26 81/1
என்று உரைத்து இளவல் தன்-மேல் எழுகின்ற இயற்கை நோக்கி – கம்.யுத்3:27 99/1
பூ கிளர் பந்தர் நீழல் அனுமன்-மேல் இளவல் போனான் – கம்.யுத்3:28 59/4
மீண்டவன் இளவல் நின்ற பாணியின் விலங்கா முன்னம் – கம்.யுத்4:37 10/1
கருகும் வார் குழல் சனகியோடு இளவல் கை தொழாதே – கம்.யுத்4:41 38/1

மேல்


இளவல்-தன்-மேல் (1)

தீயவன் இளவல்-தன்-மேல் செல்வதன் முன்னம் செல்க என்று – கம்.யுத்2:19 91/1

மேல்


இளவல்-தன்னை (1)

என்று அவற்கு இயம்பி பின்னர் இருந்தனன் இளவல்-தன்னை
வன் துணை தட கை நீட்டி வாங்கினன் தழுவி மைந்த – கம்.கிட்:7 136/1,2

மேல்


இளவல்-பின் (1)

ஏனை மற்று உரைக்கிலாதான் இளவல்-பின் எழுந்து சென்றான் – கம்.யுத்3:31 66/4

மேல்


இளவல்-மேல் (2)

தூணி பொன் புறத்தான் திண் தேர் இளவல்-மேல் தூண்ட சொன்னான் – கம்.யுத்2:18 178/4
சென்றனன் இளவல்-மேல் என்னும் சிந்தையான் – கம்.யுத்2:19 33/4

மேல்


இளவலார் (1)

அளித்தவாறு நன்று இளவலார் எனா – கம்.கிட்:3 59/4

மேல்


இளவலும் (15)

ஐயனும் இளவலும் அணி நில_மகள்-தன் – கம்.பால:5 125/1
பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது – கம்.பால:5 126/1
வரதனும் இளவலும் என மருவினரே – கம்.பால:5 126/4
புடை வரும் இளவலும் என நிகர் புகல்வார் – கம்.பால:5 129/4
பரதனும் இளவலும் பதியின் நீங்கி போய் – கம்.அயோ:2 64/3
தேவியும் இளவலும் தொடர செல்வனை – கம்.அயோ:5 20/1
எஞ்சல்_இல் பொன் போர்த்து அன்ன இளவலும் இந்து என்பான் – கம்.அயோ:6 4/2
ஏழையும் இளவலும் வருக என இனிதா – கம்.ஆரண்:2 34/1
இளவலும் உரை-செய்வான் எண்ணும் நாள் இனும் – கம்.கிட்:10 95/1
கண்டிலன்-கொலாம் இளவலும் கனை கடல் நடுவண் – கம்.சுந்:3 12/1
என்றலும் இளவலும் எழுந்து வானிடை – கம்.யுத்1:4 9/1
இளவலும் இனிது உடன் இருக்க எண்ணியே – கம்.யுத்1:8 1/2
இளவலும் இறைவனும் இலங்கை வேந்தனும் – கம்.யுத்1:8 4/1
ஒழிய பார்-மிசை இழிந்து சென்று இளவலும் உற்றான் – கம்.யுத்2:16 241/4
கலக்கம் உற்றிலன் இளவலும் உள்ளத்தில் கனன்றான் – கம்.யுத்4:32 20/3

மேல்


இளவலே (2)

எண்ணி நாம் இனி செய்வது என் இளவலே என்றான் – கம்.ஆரண்:13 78/4
ஏகுதி ஈண்டு-நின்று இளவலே என்றான் – கம்.ஆரண்:15 22/4

மேல்


இளவலை (18)

ஆரியன் இளவலை நோக்கி ஐய நீ – கம்.அயோ:5 45/1
என்றனன் இளவலை நோக்கி ஏந்தலும் – கம்.அயோ:14 46/1
ஏத்து வாய்மை இராமன் இளவலை
காத்தி தையலை என்று தன் கற்பகம் – கம்.ஆரண்:7 17/1,2
கண்ணனும் இளவலை கண்ணுற்றான்-அரோ – கம்.ஆரண்:13 63/4
வென்றி வில் கை இளவலை மேல் எலாம் – கம்.ஆரண்:14 19/1
இளவலை நோக்கினன் இராமன் ஏழையை – கம்.ஆரண்:15 7/1
வாள் தொழில் இளவலை இதனை மைந்த நீ – கம்.கிட்:5 15/2
முன்னை வீரன் இளவலை மொய்ம்பினோய் – கம்.கிட்:11 1/2
என்னை நாயகன் இளவலை எண்ணலா வினையேன் – கம்.சுந்:3 14/1
என்னும் வேலையின் இராவணற்கு இளவலை இராமன் – கம்.யுத்1:12 1/1
ஊறினார் வந்து இளவலை ஒன்றினார் – கம்.யுத்2:19 145/2
பிறகின் நின்றனன் பெருந்தகை இளவலை பிரியான் – கம்.யுத்3:22 71/1
இருத்தியோ கடிது ஏகலை இளவலை இங்ஙன் – கம்.யுத்4:32 40/2
இளவலை தழுவி ஐய இரவி-தன் குலத்துக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்4:32 48/1
அடி வணங்கி இளவலை ஆண்டை அ – கம்.யுத்4:39 9/2
பின்னை செம்மல் அ இளவலை உள் அன்பு பிணிப்ப – கம்.யுத்4:40 111/3
வரம் இரண்டு அளித்து அழகனை இளவலை மலர்-மேல் – கம்.யுத்4:40 119/1
என்ன பன்னி இளவலை என்னுழை – கம்.யுத்4:41 59/1

மேல்


இளவலொடு (2)

இந்துவின் நுதலாளோடு இளவலொடு இனிது ஏறா – கம்.அயோ:8 31/4
என்றும் வாழ்தி இளவலொடு ஏகு என்றான் – கம்.யுத்1:9 48/4

மேல்


இளவலோடு (2)

பெரும் படை இளவலோடு என்ற பேச்சினால் – கம்.யுத்2:16 95/2
என்று கூறி இளவலோடு ஆரையும் – கம்.யுத்4:39 3/1

மேல்


இளவலோடும் (4)

யாண்டையான் இளவலோடும் எ வழி எய்திற்று உன்னை – கம்.சுந்:4 73/2
வென்றியும் அரக்கர் மேற்றே விடை அருள் இளவலோடும்
சென்று அவன் ஆவி உண்டு வேள்வியும் சிதைப்பென் என்றான் – கம்.யுத்3:27 2/2,3
ஏகினன் இளவலோடும் இராவணன் ஏற்ற கைம்மேல் – கம்.யுத்3:31 231/4
எழுக என விரைவின் சென்றார் இராவணற்கு இளவலோடும்
கழுகொடு பருந்தும் பாறும் பேய்களும் கணங்கள் மற்றும் – கம்.யுத்4:33 1/2,3

மேல்


இளவற்கு (5)

ஏயுமே என்னின் முன்னம் எண்ணமே இளவற்கு உண்டே – கம்.ஆரண்:11 73/2
எறி கடல் உலகு எலாம் இளவற்கு ஈந்தது ஓர் – கம்.யுத்1:4 90/3
அம் தார் இளவற்கு அயர்வு எய்தி அழும் – கம்.யுத்2:18 33/1
தொடர்ந்து சென்றது கொற்றம் அன்று இளவற்கு தோற்றான் – கம்.யுத்3:22 82/3
இந்திரசித்தே எய்தான் என்பதும் இளவற்கு ஆக – கம்.யுத்3:24 6/2

மேல்


இளவற்கும் (1)

ஐயனோடு இளவற்கும் அமுதனாளுக்கும் – கம்.அயோ:10 42/3

மேல்


இளவேனில் (7)

இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் – பரி 6/77
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில்
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/8,9
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல – கலி 32/13
இன் அமர் இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதினான் – கலி 34/7
ஈரமும் உளது இல் என்று அறிவு அரும் இளவேனில்
ஆரியன் வரலோடும் அமுது அளவிய சீத – கம்.அயோ:9 1/2,3

மேல்


இளவேனிலும் (1)

இன் இளவேனிலும் வாரார் – அகம் 229/20

மேல்


இளி (4)

இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு – மலை 7
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் – பரி 19/42
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/7
இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் – அகம் 330/3

மேல்


இளிக்கு (1)

இளிக்கு அறை இன் சொல் இயைந்தன பூவை – கம்.ஆரண்:14 37/1

மேல்


இளித்து (1)

எற்ற வீழ்ந்தன எயிறு இளித்து ஓடின வானர குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 334/4

மேல்


இளிவரல் (1)

இல்லத்து நீ தனி சேறல் இளிவரல்
என ஆங்கு – பரி 11/44,45

மேல்


இளிவரவு (2)

இல்லது நோக்கி இளிவரவு கூறா முன் – பரி 10/87
வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு
போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று – பரி 20/71,72

மேல்


இளிவரும் (1)

ஈசன் என்று இனைய தன்மை இளிவரும் இவரால் அன்றி – கம்.யுத்2:16 31/2

மேல்


இளிவு (2)

எய்யாமையோடு இளிவு தலைத்தரும் என – நற் 284/6
இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு என – குறு 283/2

மேல்


இளிவே (1)

அரிது மன்று அம்ம இன்மையது இளிவே – நற் 262/10

மேல்


இளை (5)

இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு-உறாது – பதி 28/5
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/15
புல் இளை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/33
இளை எனும் திருவினை ஏந்தினான்-அரோ – கம்.அயோ:14 117/2
இளை புரந்து அளித்தல் மேல் இவர்ந்த காதலன் – கம்.ஆரண்:15 25/2

மேல்


இளைக்கலாத (1)

இளைக்கலாத கொங்கைகாள் எழுந்து விம்மி என் செய்வீர் – கம்.பால:13 50/1

மேல்


இளைக்கும் (2)

வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி – அகம் 285/7
இளைக்கும் இடை மங்கையரும் மைந்தர்களும் ஏற – கம்.கிட்:10 79/2

மேல்


இளைஞர் (7)

கல்லா இளைஞர் சொல்லி காட்ட – பொரு 100
கல்லா இளைஞர் கவளம் கைப்ப – முல் 36
உவலை கண்ணி வன் சொல் இளைஞர்
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப – மது 311,312
எருது கால் உறாஅது இளைஞர் கொன்ற – புறம் 327/1
இடம் கொள் சாயல் கண்டு இளைஞர் சிந்தை போல் – கம்.பால:2 52/1
முனைவரும் நகர மூதூர் முதிஞரும் இளைஞர் தாமும் – கம்.அயோ:3 91/2
புனை குழல் மகளிரோடு இளைஞர் போக்கினான் – கம்.யுத்1:2 7/3

மேல்


இளைஞரின் (1)

பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின்
உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும் – குறி 129,130

மேல்


இளைஞரும் (2)

தானும் சூடினன் இளைஞரும் மலைந்தனர் – நற் 361/2
வீரனும் இளைஞரும் வெறி பொழில்களின்-வாய் – கம்.பால:5 127/1

மேல்


இளைஞருமே (1)

சில் ஓதி பல் இளைஞருமே
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய – புறம் 139/2,3

மேல்


இளைஞற்கு (1)

வரதனும் இளைஞற்கு ஆங்கண் மா மணி மகுடம் சூட்டி – கம்.யுத்4:42 20/2

மேல்


இளைத்த (1)

இளைத்த நுண் மருங்குல் நங்காய் என் எதிர் எய்திற்று எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 27/3

மேல்


இளைத்தன (1)

எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இளைத்தன
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே – குறு 179/2,3

மேல்


இளைத்தாள் (1)

ஏங்கினாள் இளைத்தாள் திகைத்தாள் மனம் – கம்.அயோ:4 8/3

மேல்


இளைத்திருந்தார் (1)

இரு கால் உடையவர் யாவரும் திரிந்தார் இளைத்திருந்தார்
அருகு ஆயிரம் உயிர் கொண்டு தம் ஆறு ஏகலர் அயர்த்தார் – கம்.யுத்3:31 106/3,4

மேல்


இளைத்து (1)

இளைத்து வேறு ஒரு மா நிலம் வேண்டும் என்று இரங்க – கம்.கிட்:12 11/1

மேல்


இளைத்தே (1)

மோத இளைத்தே தாள் உலைவு உற்றேன் விறல் மொய்ம்பீர் – கம்.கிட்:17 5/4

மேல்


இளைப்ப (2)

இளைப்பன நுண் இடை இளைப்ப மென் முலை – கம்.பால:3 52/3
இளைப்ப_அரும் தலைவர் முன்னம் ஏவலின் எயிலை முற்றும் – கம்.யுத்1:13 25/3

மேல்


இளைப்ப_அரும் (1)

இளைப்ப_அரும் தலைவர் முன்னம் ஏவலின் எயிலை முற்றும் – கம்.யுத்1:13 25/3

மேல்


இளைப்பட்ட (4)

முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட
உயவு நடை பேடை உணீஇய மன்னர் – நற் 384/3,4
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/3,4
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் – அகம் 21/16,17
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/2

மேல்


இளைப்படூஉம் (1)

பருந்து இளைப்படூஉம் பாறு தலை ஓமை – அகம் 21/15

மேல்


இளைப்பன (1)

இளைப்பன நுண் இடை இளைப்ப மென் முலை – கம்.பால:3 52/3

மேல்


இளைப்பு (3)

இளைப்பு_அரும் குரங்களால் இவுளி பாரினை – கம்.பால:3 56/1
மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – கம்.யுத்3:28 31/3
மிக்க வானர சேனையின் இளைப்பு அற மீண்டு ஊர் – கம்.யுத்4:41 9/3

மேல்


இளைப்பு_அரும் (1)

இளைப்பு_அரும் குரங்களால் இவுளி பாரினை – கம்.பால:3 56/1

மேல்


இளைப்புறும் (1)

இளைப்புறும் மருங்குல் நோவ முலை சுமந்து இயங்கும் என்ன – கம்.யுத்2:17 6/2

மேல்


இளைய (53)

வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை – பதி 12/11
எருதே இளைய நுகம் உணராவே – புறம் 102/1
இளையவன் பயந்தனள் இளைய மென் கொடி – கம்.பால:5 103/4
மெய் புகழ் புனைதர இளைய வீரர்கள் – கம்.பால:5 132/2
செம்மலும் இளைய கோவும் சிறிது இடம் தீர்ந்த பின்னர் – கம்.பால:8 5/3
இராமன் என்பது பெயர் இளைய கோவொடும் – கம்.பால:13 59/3
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் – கம்.பால:23 78/2
ஏறு சேவகன் தொழுது இளைய மைந்தனை – கம்.அயோ:5 41/3
கோது இல் குணத்து கோசலையும் இளைய மாதும் குழைந்து ஏங்க – கம்.அயோ:6 26/2
துன்று தாரவற்கு இளைய தோன்றலால் – கம்.அயோ:11 130/2
ஐயனும் தேவியும் இளைய ஆளியும் – கம்.அயோ:12 56/3
ஆர்ப்பு உறு வரி சிலை இளைய ஐய நீ – கம்.அயோ:14 48/2
இனி என இருந்தனன் இளைய மைந்தனும் – கம்.அயோ:14 127/2
மூரல் முறுவலன் இளைய மொய்ம்பினோன் முகம் நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 112/1
என்றனன் இளைய வீரன் இசைந்திலன் இராமன் ஏந்தும் – கம்.ஆரண்:7 63/1
இகழ்ந்தனை எனக்கு இளைய நங்கை முகம் எங்கும் – கம்.ஆரண்:11 20/2
என்று அவன் இயம்பலும் இளைய கோமகன் – கம்.ஆரண்:13 104/1
அஞ்சினன் இளைய கோவும் அயல் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ – கம்.ஆரண்:13 120/4
என்றலும் இளைய கோ அ இராமனை இறைஞ்சி யாண்டும் – கம்.ஆரண்:13 131/1
அனகனும் இளைய கோவும் அன்று அவண் உறைந்த பின்றை – கம்.ஆரண்:16 6/1
வில் ஆர் தோள் இளைய வீர விரிஞ்சனோ விடைவலானோ – கம்.கிட்:2 18/4
வார் கழல் இளைய வீரன் மரபுளி வாய்மை யாதும் – கம்.கிட்:2 25/3
வில்லியும் இளைய கோவும் வீவது திண்ணம் அ சொல் – கம்.கிட்:16 14/3
இளைய வீரனும் ஏந்தலும் இருவரும் பல நாள் – கம்.சுந்:2 139/3
கண்ட பின் இளைய வீரன் முகத்தினால் கருத்தை ஓர்ந்த – கம்.சுந்:4 76/1
வருகின்ற கவியின் வேந்தை மயிந்தனுக்கு இளைய வள்ளல் – கம்.யுத்1:4 119/1
வஞ்சனுக்கு இளைய என்னை வருக என்று அருள் செய்தானோ – கம்.யுத்1:4 123/2
வீடணன் ஒருவனும் இளைய வீரனும் – கம்.யுத்2:15 126/1
என் உனக்கு இளைய கும்பகருணனை இகழ்ந்தது எந்தாய் – கம்.யுத்2:16 40/4
இளைய வள்ளலே ஏறுதி தோள் மிசை என்றான் – கம்.யுத்2:16 225/4
தைத்தன இளைய வீரன் சரம் எனும் தாரை மாரி – கம்.யுத்2:18 183/4
என்று அவன் இறைஞ்சினன் இளைய வள்ளலும் – கம்.யுத்2:19 33/1
பெற்றி கண்டு இளைய வள்ளல் ஒள் எரி பிறந்த கண்ணன் இவை பேசினான் – கம்.யுத்2:19 87/4
உற்றனன் இளைய கோவை அனுமனும் உடன் வந்து உற்றான் – கம்.யுத்2:19 100/4
பின் கொண்டார் இளைய கோவை பியல் கொண்டான் பெரும் தோள் நின்றும் – கம்.யுத்2:19 116/2
இளைய வீரன் சுடு சரம் ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 162/4
நாயகற்கு இளைய கோவும் அன்னதே நினைந்து நக்கான் – கம்.யுத்2:19 187/3
கட்டினது என்ப மன்னோ காகுத்தற்கு இளைய காளை – கம்.யுத்2:19 189/3
சிலையவற்கு இளைய கோவை நோக்குவர் உள்ளம் தீவர் – கம்.யுத்2:19 193/4
எடுத்த போர் இலங்கை வேந்தன் மைந்தனோடு இளைய கோவுக்கு – கம்.யுத்2:19 226/1
மீட்டும் வந்து இளைய வீரன் வெற்பு அன்ன விசய தோளை – கம்.யுத்2:19 242/1
அங்கத பெயரினானும் அண்ணலும் இளைய கோவும் – கம்.யுத்3:22 15/2
ஆரியற்கு இளைய கோவும் ஏறினர் அமரர் வாழ்த்தி – கம்.யுத்3:22 17/3
இளைய மைந்தன்-மேல் இராமன்-மேல் இராவணி இகலி – கம்.யுத்3:22 68/1
ஈசனுக்கு இளைய வீரன் இரட்டிக்கும் இரட்டி சென்றான் – கம்.யுத்3:22 139/4
தூர்த்தனை இளைய வீரன் தழுவினன் இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்3:22 149/4
எழுபது வெள்ளத்தோரும் இராமனும் இளைய கோவும் – கம்.யுத்3:24 23/1
பொழிந்தனன் இளைய வீரன் கணைகளால் துணித்து போக்க – கம்.யுத்3:28 39/2
வெவ் வழி அரக்கர்_கோமான் செய்கையும் இளைய வீரன் – கம்.யுத்3:31 232/3
இந்திரன் உலகம் ஆர்க்க எழுந்தனன் இளைய வீரன் – கம்.யுத்4:32 42/4
வானர தலைவனும் இளைய மைந்தனும் – கம்.யுத்4:37 82/1
தழுவு சீர் இளைய_கோவும் சனகன் மா மயிலும் போற்ற – கம்.யுத்4:41 18/3
ஈட்டிய உலகுக்கும் இளைய வேந்தற்கும் – கம்.யுத்4:41 87/4

மேல்


இளைய_கோவும் (1)

தழுவு சீர் இளைய_கோவும் சனகன் மா மயிலும் போற்ற – கம்.யுத்4:41 18/3

மேல்


இளையது (1)

இளையது ஆயினும் கிளை அரா எறியும் – புறம் 58/6

மேல்


இளையம் (1)

இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே – புறம் 248/2

மேல்


இளையர் (36)

கல்லா இளையர் மெல்ல தைவர – சிறு 33
இளையர் தரூஉம் வாடையொடு – நற் 5/8
விரை பரி வருந்திய வீங்கு செலல் இளையர்
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/1,2
ஏகு-மின் என்ற இளையர் வல்லே – நற் 42/6
இளையர் ஏகுவனர் பரிப்ப வளை என – நற் 161/6
நிரைய ஒள் வாள் இளையர் பெருமகன் – குறு 258/6
வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/6
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து – குறு 322/4
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் – ஐங் 198/2
பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர்
இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து – பதி 40/24,25
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப – பதி 41/2
கைவல் இளையர் கடவுள் பழிச்ச – பதி 41/6
கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப – பதி 48/8
கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/34
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப – பதி 71/15
சேரி இளையர் செல அரு நிலையர் – பரி 6/38
முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் – பரி 10/19
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக – அகம் 64/6
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த – அகம் 74/2
கல்லா இளையர் பெருமகன் புல்லி – அகம் 83/9
வென் வேல் இளையர் இன்புற வலவன் – அகம் 104/3
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று – அகம் 122/7
வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி – அகம் 152/15
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற – அகம் 245/7
இளையர் எய்துதல் மடக்கி கிளையொடு – அகம் 248/3
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 269/13
புனிற்று ஆன் தரவின் இளையர் பெருமகன் – அகம் 338/18
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார் – அகம் 342/7
திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/12
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை – அகம் 354/6
கல்லா இளையர் கலித்த கவலை – அகம் 375/5
இளையர் அருந்த பின்றை நீயும் – அகம் 394/7
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே – புறம் 150/10
வல ஆர் கண்ணி இளையர் திளைப்ப – புறம் 253/2
கல்லா இளையர் நீங்க நீங்கான் – புறம் 263/6
தன்னோர் அன்ன இளையர் இருப்ப – புறம் 286/2

மேல்


இளையர்க்கு (1)

வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/10

மேல்


இளையர்கள் (1)

இளையர்கள் என அடி பரவ ஏகி நாம் – கம்.பால:5 20/3

மேல்


இளையரும் (13)

இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – பெரும் 268
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – நற் 207/7
பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/2
இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும் – நற் 367/10
இளையரும் மடவரும் உளரே – குறு 246/7
ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – பரி 6/27
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – அகம் 30/4
வேலும் விளங்கின இளையரும் இயன்றனர் – அகம் 259/1
இளையரும் புரவியும் இன்புற நீயும் – அகம் 300/20
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – அகம் 348/12
இறங்கு கதிர் கழனி நின் இளையரும் கவர்க – புறம் 57/6
யான் கண்டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும் – புறம் 191/4
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர – புறம் 254/1

மேல்


இளையரொடு (7)

ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என – நற் 389/5
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/15
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது – அகம் 120/12
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல் வாய் – அகம் 160/16
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி – அகம் 182/4
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி – அகம் 250/6
கடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற – அகம் 310/1

மேல்


இளையவ (1)

என் ஒக்கும் என்னல் ஆகும் இளையவ இதனை நோக்காய் – கம்.ஆரண்:11 57/1

மேல்


இளையவட்கு (1)

இளையவட்கு அளிப்பென் என் அரசு என்று எண்ணினான் – கம்.ஆரண்:12 32/4

மேல்


இளையவர் (8)

வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/5
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/8
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் – கலி 83/3
பந்தினை இளையவர் பயில் இடம் மயில் ஊர் – கம்.பால:2 48/1
கோகிலம் நவில்வன இளையவர் குதலை – கம்.பால:2 48/1
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த – கம்.சுந்:3 84/2
ஏழ் இ புவனமும் மிடை வாழ் உயிர்களும் எறி வேல் இளையவர் இனம் ஆக – கம்.சுந்:10 30/3

மேல்


இளையவர்-தம்மின் (1)

தனங்களின் இளையவர்-தம்மின் மும் மடி – கம்.பால:19 55/1

மேல்


இளையவரொடு (1)

வந்து இளையவரொடு வாவி ஆடி வாய் – கம்.பால:3 68/2

மேல்


இளையவள் (2)

இளையவள் பெயரினை கொழுநன் ஈதலும் – கம்.பால:19 29/2
வேந்தனுக்கு இளையவள் தாளில் வீழ்ந்தனர் – கம்.ஆரண்:10 38/4

மேல்


இளையவள்-தன்னை (1)

இளையவள்-தன்னை கொல்லாது இரு செவி மூக்கொடு ஈர்ந்து – கம்.சுந்:12 111/1

மேல்


இளையவற்கு (5)

இளையவற்கு உதவி இ தலை எழுந்தருளினான் – கம்.கிட்:3 8/4
ஏத்தும் வென்றி இளையவற்கு ஈது ஒரு – கம்.சுந்:5 31/1
எல்லை இல் இலங்கை செல்வம் இளையவற்கு ஈந்த தன்மை – கம்.யுத்1:9 33/1
இன்னவாறு இலங்கை-தன்னை இளையவற்கு இராமன் காட்டி – கம்.யுத்1:10 24/1
அன்ன வேலையின் இராமன் ஈது இளையவற்கு அறைந்தான் – கம்.யுத்3:22 87/4

மேல்


இளையவற்கும் (1)

இன் துணைவன் இராகவனுக்கு இலக்குவற்கும் இளையவற்கும் எனக்கும் மூத்தான் – கம்.அயோ:13 65/3

மேல்


இளையவன் (53)

இரவி மற்று எனது கூறு அங்கு அவர்க்கு இளையவன் என்று ஓத – கம்.பால:5 24/3
இளையவன் பயந்தனள் இளைய மென் கொடி – கம்.பால:5 103/4
ஏவின செய்து நிற்றும் இளையவன் போல என்று – கம்.பால:8 3/2
இளையவன் தன்னொடும் ஏழு நாளிடை – கம்.பால:24 49/3
மூரி வில் கை இளையவன் முன் செல – கம்.அயோ:4 228/2
இன்னணம் இளையவன் இழைத்த சாலையில் – கம்.அயோ:10 48/1
என்று சிந்தித்து இளையவன் பார்த்து இரு – கம்.அயோ:10 51/1
நொந்த சிந்தை இளையவன் நோக்கினான் – கம்.அயோ:10 53/2
எழுந்தனன் இளையவன் ஏறினான் நிலம் – கம்.அயோ:14 26/1
எழுது பாவை அனையாள் நிலை உணர்ந்து இளையவன்
தொழுது தேவி துயர் கூர விளையாடல் தொழிலோ – கம்.ஆரண்:1 40/2,3
இளையவன் முனியும் நங்கை ஏகுதி விரைவில் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 60/4
என்றவள் மேல் இளையவன் தான் இலங்கு இலை வேல் கடைக்கணியா இவளை ஈண்டு – கம்.ஆரண்:6 134/1
இளையவன் ஏகலும் இறவு பார்க்கின்ற – கம்.ஆரண்:12 20/1
இ நிலை இளையவன் செயல் இயம்பினாம் – கம்.ஆரண்:13 60/1
தூரம் போதல்-முன் தொடர்தும் என்று இளையவன் தொழலும் – கம்.ஆரண்:13 76/4
நிற்கும் நோக்கு இது என் பயத்தது என இளையவன் நேர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 79/4
இளையவன் விளம்பிநின்று இரு கை கூப்பினான் – கம்.ஆரண்:14 90/4
மெல் அடி இளையவன் வருட வீரனே – கம்.ஆரண்:14 93/4
சொற்றனன் இளையவன் தொழுது முன் நின்றான் – கம்.ஆரண்:15 8/4
அ வழி இளையவன் அமர்ந்து நோக்கியே – கம்.ஆரண்:15 21/1
எண் உறு கல்வி உள்ளத்து இளையவன் இன்னே உன்னை – கம்.கிட்:10 61/3
எந்தை கேள் அ இராமற்கு இளையவன்
சிந்தையுள் நெடும் சீற்றம் திரு முகம் – கம்.கிட்:11 23/1,2
வீரனுக்கு இளையவன் விளங்கு சேவடி – கம்.கிட்:11 122/1
என்ன வீரனை கைதொழுது இளையவன் இயம்பும் – கம்.கிட்:12 37/4
நீண்ட நூல்_வலாய் என்றனன் இளையவன் நெடியோன் – கம்.கிட்:12 40/3
சிலை எடுத்து இளையவன் நிற்க சேர்ந்திலை – கம்.சுந்:3 119/3
கை குரல் வரி வில்லானும் இளையவன் வரவு கண்டான் – கம்.சுந்:4 75/4
ஆய மான் எய்த அம்மான் இளையவன் அரக்கர் செய்த – கம்.சுந்:6 48/3
உற்றான் இந்திரசித்துக்கு இளையவன் ஒரு நாளே பலர் உயிர் உண்ண – கம்.சுந்:10 32/1
வாலி விண் பெற அரசு இளையவன் பெற – கம்.யுத்1:4 89/1
மார்க்கடம் சூழ்ந்த வைப்பின் இளையவன் மருங்கு காப்ப – கம்.யுத்1:4 129/1
பெற்றவன் அளித்த மோலி இளையவன் பெற தான் பெற்ற – கம்.யுத்1:4 133/3
இளையவன் கவித்த மோலி என்னையும் கவித்தி என்றான் – கம்.யுத்1:4 142/4
அன்னவன் தனக்கு இளையவன் அ பெயர் ஒழிந்தான் – கம்.யுத்1:5 50/3
இரக்கமது இழுக்கம் என்றான் இளையவன் இனி நாம் அம்பு – கம்.யுத்1:14 3/3
இளையவன் பிரிய மாயம் இயற்றி ஆய்_இழையை வெளவும் – கம்.யுத்1:14 33/3
வேய்ந்தது வாகை வீரற்கு இளையவன் வரி வில் வெம்பி – கம்.யுத்2:15 155/3
இளையவன் தனக்கும் ஆற்றாது என் பெரும் சேனை நம்ப – கம்.யுத்2:16 16/4
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணற்கு இளையவன் விட்ட – கம்.யுத்2:16 233/3
இளையவன் தன்மை ஈதால் இராமனது ஆற்றல் எண்ணில் – கம்.யுத்2:19 289/1
மாற்றம் ஒன்று இளையவன் வளை வில் செம் கரத்து – கம்.யுத்3:22 37/1
படம் கொள் பாம்பு_அணை துறந்தவற்கு இளையவன் பகழி – கம்.யுத்3:22 73/1
இளையவன் நின்ற சூழல் எய்துவென் விரைவின் என்னா – கம்.யுத்3:22 141/1
வெம் கண் வானர குழுவொடும் இளையவன் விளிந்தான் – கம்.யுத்3:22 182/1
ஏழை நீ காண்டி அன்றே இளையவன் வதனம் இன்னும் – கம்.யுத்3:23 25/2
இளையவன் இறந்த-பின் எவ்வம் என் எனக்கு – கம்.யுத்3:24 77/1
மித்திரர் வதனம் நோக்கான் இளையவன் வினவ பேசான் – கம்.யுத்3:26 58/2
ஆயிடை இளையவன் விடம் அனையான் அவன் இடு கவசமும் அழிவுபட – கம்.யுத்3:28 24/1
எல்லினும் வெளி பட வருவது கண்டு இளையவன் எழு வகை முனிவர்கள்-தம் – கம்.யுத்3:28 25/3
என்று எடுத்து இலங்கை வேந்தற்கு இளையவன் இயம்ப இன்னே – கம்.யுத்3:28 33/1
ஏற்றது என்று அயோத்தி வேந்தற்கு இளையவன் இதனை செய்தான் – கம்.யுத்3:28 50/4
வீரன் மற்று அதனை கேட்ட இளையவன் விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:31 61/4
போரை கொண்டு இருந்த முன்_நாள் இளையவன் தன்னை போக்கிற்று – கம்.யுத்3:31 65/2

மேல்


இளையவன்-தனை (1)

இளையவன்-தனை அழைத்து இடுதி தீ என – கம்.யுத்4:40 65/1

மேல்


இளையவன்தான் (1)

அரும் கலாம் உற்று இருந்தான் என்னினும் ஆம் இளையவன்தான் அரிந்த நாசி – கம்.ஆரண்:6 133/2

மேல்


இளையவனே (2)

என்ன தன்மை இளையவனே என்றான் – கம்.அயோ:11 35/4
பாராய் இளையவனே பட்ட இவன் வேறே ஓர் – கம்.ஆரண்:15 50/1

மேல்


இளையவனொடும் (2)

இகல் அடு சிலை வீர இளையவனொடும் என்றான் – கம்.அயோ:9 24/4
பின் இளையவனொடும் பிறந்த துன்பொடும் – கம்.அயோ:12 52/3

மேல்


இளையள் (3)

சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் – நற் 201/3
இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே – ஐங் 256/4
மெல்லியள் இளையள் நனி பேர் அன்பினள் – அகம் 319/14

மேல்


இளையன் (6)

இளையன் முளை வாள் எயிற்றள் – குறு 119/3
இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும் – பரி 2/21
இளையன் இவன் என உளைய கூறி – புறம் 72/2
பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என – புறம் 78/6
இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே – புறம் 104/6
காத்த மன்னனின் இளையன் அன்றோ கடல்_வண்ணன் – கம்.அயோ:2 76/2

மேல்


இளையாதவன் (1)

அடித்தலோடும் அதற்கு இளையாதவன்
எடுத்த தண்டை பறித்து எறியா இகல் – கம்.யுத்2:15 76/1,2

மேல்


இளையார் (4)

கேழ் கிளர் மதுகையர் கிளைகளும் இளையார்
வாழிய என அவர் மனன் உறு கடவுள் – கம்.பால:5 128/2,3
குஞ்சரம் அனையார் சிந்தை கொள் இளையார்
பஞ்சினை அணிவார் பால் வளை தெரிவார் – கம்.அயோ:3 68/1,2
என்பத்தை கேட்ட மைந்தன் இராமனுக்கு இளையார் என்று – கம்.அயோ:13 43/1
இலவினும் சில முத்து உள எனும் நகை இளையார்
புலவியின் கரை கண்டவர் அமுது உக புணரும் – கம்.சுந்:13 20/2,3

மேல்


இளையார்க்கு (1)

ஆய் இளையார்க்கு கண்ணுள் ஆடு இரும் பாவை ஆனான் – கம்.யுத்4:41 112/3

மேல்


இளையாரும் (1)

இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான் – கலி 138/24

மேல்


இளையாள் (1)

இளங்கோவோடு எனை இருத்தி இரு கோளும் சிறை வைத்தாற்கு இளையாள் என்றே – கம்.ஆரண்:6 132/4

மேல்


இளையாளும் (1)

இருவரையும் இ இருவர்க்கு இளையாளும் ஈன்று எடுத்தாள் – கம்.பால:12 24/4

மேல்


இளையான் (15)

இளையான் இது கூற இராமன் இயைந்த நீதி – கம்.அயோ:4 125/1
என் உயிர் அனையாய் நீ இளவல் உன் இளையான் இ – கம்.அயோ:8 40/2
ஆலை பாய் வயல் அயோத்தியர் ஆண்தகைக்கு இளையான்
மாலை மால் வரை தோள் எனும் மந்தரம் திரிய – கம்.அயோ:9 37/1,2
ஆண்டு அங்கு இளையான் உரையாடினனால் – கம்.ஆரண்:11 50/1
வள்ளற்கு இளையான் பகர்வான் இவன் தம்முன் வாழ்நாள் – கம்.கிட்:7 41/1
தூங்கும் சர நெடும் புட்டிலின் சுடர் வேலவற்கு இளையான்
வாங்கும் சரம் வாங்கா-வகை அறுத்தான் அறம் மறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 159/3,4
எடுத்த தோள்களுக்கு எழுந்திலன் இராமனுக்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 210/4
இலை கொள் தண் துழாய் இலங்கு தோள் இராமனுக்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 211/4
எரிந்து செல்வதை நோக்கிய இராமனுக்கு இளையான்
தெரிந்து மற்ற அது-தன்னை ஓர் தெய்வ வெம் கணையால் – கம்.யுத்2:16 235/2,3
என்றான் அ இராவணனுக்கு இளையான்
நன்று ஆகுக என்று ஒரு நாயகனும் – கம்.யுத்2:18 75/1,2
இளையான் எழுந்து தொழுவானை அன்பின் இணை ஆர மார்பின் அணையா – கம்.யுத்2:19 266/1
மீளா வினை நூறும் விடைக்கு இளையான் – கம்.யுத்3:20 82/4
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே – கம்.யுத்3:27 113/4
ஆழி தனி முதல் நாயகற்கு இளையான் அது மதித்தான் – கம்.யுத்3:27 133/4
திருமால் தனக்கு இளையான் படை உலகு ஏழையும் தீய்க்கும் – கம்.யுத்3:27 137/3

மேல்


இளையானுக்கு (1)

ஏவர்க்கும் வலியாள் என்று இளையானுக்கு இயம்பீரோ – கம்.ஆரண்:6 119/4

மேல்


இளையானே (2)

தெரிந்தான் இன்று இளையானே இவளை நெடும் செவியொடு மூக்கு – கம்.ஆரண்:6 108/3
இளையானே இது என்ன மாயமோ – கம்.கிட்:16 34/4

மேல்


இளையானை (1)

இடை பேரா இளையானை இணை ஆழி மணி நெடும் தேர் – கம்.யுத்2:16 50/1

மேல்


இளையானொடு (2)

இறைவன் இளையானொடு இயம்பினனால் – கம்.ஆரண்:11 54/2
வந்தான் இளையானொடு வான் உயர் தேரின் வைகும் – கம்.சுந்:4 89/1

மேல்


இளையானொடும் (1)

பொய்யோ எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும் போனான் – கம்.அயோ:7 1/2

மேல்


இளையானோ (1)

அவனும் உனக்கு இளையானோ இவனே போல் அருள் இலனால் – கம்.ஆரண்:6 124/4

மேல்


இளையீர் (1)

மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 141

மேல்


இளையை (1)

இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும் – பரி 2/21

மேல்


இளையோய் (9)

இனைதல் ஆனாள் ஆக இளையோய்
கிளையை-மன் எம் கேள் வெய்யோற்கு என – புறம் 144/6,7
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ – கம்.ஆரண்:1 43/3
நிற்றியோ இளையோய் ஒரு நீ என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 4/4
இறைவா இளையோய் என ஏங்கினளால் – கம்.ஆரண்:12 71/3
வரதா இளையோய் மறு ஏதும் இலா – கம்.ஆரண்:12 77/3
பரதா இளையோய் பழி பூணுதிரோ – கம்.ஆரண்:12 77/4
யாளி போல்பவர் பலர் உளர் பொருதனர் இளையோய் – கம்.ஆரண்:13 90/4
ஏவரின் பெற்ற வரத்தினால் இயம்புதி இளையோய் – கம்.யுத்1:2 105/4
மேதா இளையோய் விதியார் விளைவால் – கம்.யுத்3:23 19/1

மேல்


இளையோர் (10)

இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் – பொரு 187
இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல் – நற் 68/2
ஈர்த்து இன்புறூஉம் இளையோர் போல – குறு 61/3
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் – அகம் 90/2
விளையாடு ஆயத்து இளையோர் காண்-தொறும் – அகம் 254/7
இளையோர் செல்ப எல்லும் எல்லின்று – அகம் 370/2
எண் இல் காட்சி இளையோர் தோற்பின் – புறம் 213/15
இளையோர் சூடார் வளையோர் கொய்யார் – புறம் 242/1
உண் அமுதம் ஊட்டி இளையோர் நகர் கொணர்ந்த – கம்.பால:15 13/1
ஐயா இளையோர் அவர் வாழ்கிலரால் – கம்.யுத்3:23 15/2

மேல்


இளையோர்க்கு (1)

இளையோர்க்கு மலர்ந்த மார்பினை எனவும் – சிறு 232

மேல்


இளையோரும் (3)

முரசு அறைதலும் மான முதியவரும் இளையோரும்
விரை செறி குழலாரும் விரவினர் விரைகின்றார் – கம்.பால:23 20/1,2
எதிரெதிர் சுடர் விம்முற்று எழுதலின் இளையோரும்
மது விரி குழலாரும் மதில் உடை நெடு மாடம் – கம்.பால:23 34/2,3
இந்திரற்கு ஒரு பகைஞனும் அவற்கு இளையோரும்
தந்திர பெரும் தலைவரும் தலை தலையோரும் – கம்.யுத்4:37 112/1,2

மேல்


இளையோள் (7)

கிள்ளையும் கிளை என கூஉம் இளையோள்
வழு இலள் அம்ம தானே குழீஇ – நற் 143/5,6
இளையோள் இறந்த அனைத்தற்கு பழ விறல் – நற் 320/4
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள்
பெரும் தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே – அகம் 193/13,14
இன் நகை இளையோள் கவவ – அகம் 314/21
குரல் அம் குன்றி கொள்ளும் இளையோள்
மா மகள் – புறம் 340/2,3
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை – புறம் 341/3
தொடி பிறழ் முன்கை இளையோள்
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/10,11

மேல்


இளையோற்கு (2)

திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு
இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே – புறம் 96/2,3
இரும் தவத்து இளையோற்கு இது இயம்பினான் – கம்.யுத்4:39 1/4

மேல்


இளையோன் (18)

உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன் – பொரு 130
எல் இடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம் – நற் 2/8
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற – அகம் 203/10
இன்னன் ஆயினன் இளையோன் என்று – புறம் 254/5
கேட்டான் இளையோன் கிளர் ஞாலம் வரத்தினாலே – கம்.அயோ:4 111/1
கூவா-முன்னம் இளையோன் குறுகி நீ – கம்.அயோ:8 10/1
ஏறி ஏகுவது எங்ஙனம் என்றலும் இளையோன் – கம்.அயோ:9 35/4
மந்திரத்து இளையோன் வாய்மொழி மனத்து கொள்ளான் – கம்.ஆரண்:11 69/1
தேற்றுமால் இளையோன் என தேறினான் – கம்.ஆரண்:11 80/4
மிடல் உள் நாட்டிய தார் இளையோன் சொலை மதியா – கம்.ஆரண்:13 92/1
ஈர்ந்தான் அவள் நாசி பிடித்து இளையோன்
சோர்ந்தாள் இடு பூசல் செவி துளையில் – கம்.ஆரண்:14 77/2,3
பாரம் ஈந்தவன் பரிவு இலன் ஒருவன் தன் இளையோன்
தாரம் வௌவினன் என்ற சொல் தரிக்குமாறு உளதோ – கம்.கிட்:3 71/3,4
இறையோன் தன் இளையோன் அ ஏந்தலை – கம்.கிட்:9 5/3
கொண்ட சீற்றத்து இளையோன் குறுகினான் – கம்.கிட்:11 16/3
மானவற்கு இளையோன் வந்து உன் வாசலின் புறத்தான் சீற்றம் – கம்.கிட்:11 78/3
நூறு_ஆயிரம் படுத்தான் இது நுவல்-காலையின் இளையோன்
கூறாயின என அன்னவை கொலை வாளியின் கொன்றான் – கம்.யுத்2:18 162/2,3
இரக்கம் உற்று உனக்கு அவன் செயும் என்றனன் இளையோன் – கம்.யுத்3:22 65/4
இறுத்தான் நெடும் சரத்தால் ஒரு தனி நாயகற்கு இளையோன்
செறித்தான் உடல் சில பொன் கணை சிலை நாண் அற தெறித்தான் – கம்.யுத்3:27 126/3,4

மேல்


இளையோனால் (1)

இழைத்த தீவினை இற்றிலது ஆகலின் யான் உனை இளையோனால்
அழைத்த போதினும் வந்திலை அந்தகன் ஆணையின் வழி நின்றாய் – கம்.யுத்2:16 320/1,2

மேல்


இளையோனும் (1)

அணி இழை மயிலோடும் ஐயனும் இளையோனும்
திணி மரம் நிறை கானில் சேணுறு நெறி சென்றார் – கம்.அயோ:8 44/3,4

மேல்


இளையோனை (1)

ஏத்தினார் இளையோனை வழுத்தினார் – கம்.அயோ:4 231/2

மேல்


இளையோனையும் (1)

ஒன்று அல்லது செய்தாய் எமை இளையோனையும் உனையும் – கம்.யுத்2:18 173/2

மேல்


இற்கணார் (1)

இற்கணார் இறந்திலர் இறந்து நீங்கினார் – கம்.சுந்:3 125/4

மேல்


இற்கிழத்தி (1)

பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர – அகம் 86/19

மேல்


இற்செறிந்து (1)

இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல் – நற் 68/2

மேல்


இற்ற (24)

இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி – நற் 329/5
இற்ற பேர் ஒலி-கொலாம் இடித்தது ஈங்கு என்றான் – கம்.பால:14 5/4
இற்ற அன்றினும் எறி மழுவாளவன் இழுக்கம் – கம்.அயோ:1 41/3
இற்ற போது துணுக்கம் உற்று ஏங்கினார் – கம்.ஆரண்:9 15/2
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின் – கம்.ஆரண்:9 23/1
இற்ற இரு சிறகும் இன் உயிரும் ஏழ் உலகும் – கம்.ஆரண்:13 101/3
மொக்குளே போல முரண் இற்ற அண்டங்கள் – கம்.ஆரண்:15 46/2
எண் நக பறித்து எறிதலின் எற்றலின் இற்ற
விண்ணகத்தினை மறைத்தன மறி கடல் வீழ்ந்த – கம்.கிட்:7 58/3,4
இற்ற இன்னல் இயக்கம் எய்திட வைகல் பற்பல ஏக மேல் – கம்.கிட்:10 69/2
ஏற்ற வெள்ளம் எழுபதின் இற்ற என்று – கம்.கிட்:13 2/1
உழந்த வெம் சமத்து உயர் திசை யானையின் ஒளி மருப்பு உற்று இற்ற
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற – கம்.சுந்:2 207/3,4
இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார் – கம்.சுந்:7 30/2
அரம் சுடர் வேல் தனது அனுசன் இற்ற சொல் – கம்.சுந்:11 2/1
இற்ற வாள் அரக்கர் நூறு_ஆயிரவரும் இழந்த தோளார் – கம்.சுந்:12 129/1
சுழற்றிய காலத்து இற்ற தூங்கு குண்டலங்கள் நீங்கி – கம்.யுத்1:3 151/1
இற்ற வான் சிறைய ஆகி விழுந்து மேல் எழுந்து வீங்கா – கம்.யுத்1:9 87/3
இற்ற கொய் உளை புரவிய தேர் குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 233/2
இற்ற தானையின் இரு மடி இகல் படை ஏவ – கம்.யுத்2:16 242/2
ஒத்தது சூலம் அன்று இற்ற ஓசையே – கம்.யுத்2:16 256/4
இற்ற அல்லவும் ஈர்ப்புண்ட அல்லவும் இடை இடை முறிந்து எங்கும் – கம்.யுத்2:16 313/1
இற்றன இற்ற என்ன இறுக்கின இளகா உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 191/3
ஏ எனும் மாத்திரத்து இற்ற கொற்றமும் – கம்.யுத்3:27 59/2
இடித்த வாயின் இற்ற மா மலை குலங்கள் என்னவே – கம்.யுத்3:31 92/4
எழுகிற்கில்லா செம்புனல் வெள்ளத்திடை இற்ற
பழகிற்று அல்லா பல் திரை தூங்கும் படர் வேலை – கம்.யுத்4:33 7/2,3

மேல்


இற்ற-பின் (1)

தாதையை இழந்த-பின் சடாயு இற்ற-பின்
காதலின் துணைவரும் மடிய காத்து உழல் – கம்.யுத்3:24 79/1,2

மேல்


இற்றது (19)

எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டார் – கம்.பால:13 34/4
வரி சிலை இற்றது ஆக மற்றவன் முனிந்து மன்னோ – கம்.பால:24 29/4
இற்றது செயல் உண்டோ இனி என இடர் கொண்டான் – கம்.அயோ:9 25/3
இற்றது ஆகும் எழுது_அரு மேனியாய் – கம்.அயோ:11 3/3
இற்றது இன்றொடு இ அரக்கர் குலம் என்று பகலே – கம்.ஆரண்:1 27/1
ஏற்றி நின்று எய்த வில் இற்றது எம்பிரான் – கம்.ஆரண்:12 9/3
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் – கம்.கிட்:1 41/3
இடியுண்டு ஆங்கண் ஓர் ஓங்கல் இற்றது ஒத்து – கம்.கிட்:15 8/1
இற்றது நம் செயல் இனி என்று எண்ணினார் – கம்.கிட்:16 4/4
இற்றது என் பகை என எழுந்த இந்திரன் – கம்.சுந்:2 52/3
எரி படு துகிலின் நொய்தின் இற்றது கடி கா என்றார் – கம்.சுந்:6 56/4
இற்றது நூறு கூறாய் எழு முனை வயிர தண்டு – கம்.யுத்2:16 190/4
என்றானும் எனை செல ஏவலை இற்றது என்னா – கம்.யுத்2:19 7/3
மக்கள் துணை அற்றனை இற்றது உன் வாழ்க்கை மன்னோ – கம்.யுத்2:19 8/4
இற்றது குரங்கின் தானை இறந்தது என்று இரண்டு பாலும் – கம்.யுத்2:19 204/3
பாசமும் இற்றது பாதியின் மேலும் – கம்.யுத்3:20 12/1
வில் இற்றது இலக்குவன் வெம் கணையால் – கம்.யுத்3:20 71/3
இற்றது எம் வலி என விரைந்து இரிதரும் எலி போல் – கம்.யுத்3:31 27/2
இற்றது போலும் யான் இருந்து பெற்ற பேறு – கம்.யுத்4:40 59/3

மேல்


இற்றது-போல் (1)

இடையுண்ட மலை குவடு இற்றது-போல்
முடியும் எனும் எல்லையில் முந்தினனால் – கம்.யுத்3:20 90/2,3

மேல்


இற்றதே (1)

இடிப்பின் ஓசை பட கடிது இற்றதே – கம்.ஆரண்:9 14/4

மேல்


இற்றதோ (1)

இற்றதோ இவன் மனம் என்று எண்ணுவான் – கம்.அயோ:14 102/2

மேல்


இற்றவர் (1)

இற்றவர் இறாதவர் எழுந்து விண்ணினை – கம்.ஆரண்:7 117/3

மேல்


இற்றவன் (1)

இற்றவன் அன்று-தொட்டு இன்று-காறும் தான் – கம்.ஆரண்:6 6/2

மேல்


இற்றவால் (1)

பாவம் ஆம் என பற்று அழிந்து இற்றவால் – கம்.கிட்:11 35/4

மேல்


இற்றவாறு (1)

இற்றவாறு என்றும் இடிப்புண்டு பொடி பொடி ஆகி – கம்.யுத்2:15 194/2

மேல்


இற்றவை (1)

நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய – கலி 84/2

மேல்


இற்றன (18)

ஏனை தார் அணி தேரொடும் இற்றன
கானத்து ஆர் தரு அண்ணல் கடாவவே – கம்.சுந்:6 37/3,4
வாள்கள் இற்றன இற்றன வரி சிலை வயிர – கம்.சுந்:7 31/1
வாள்கள் இற்றன இற்றன வரி சிலை வயிர – கம்.சுந்:7 31/1
தோள்கள் இற்றன இற்றன சுடர் மழு சூலம் – கம்.சுந்:7 31/2
தோள்கள் இற்றன இற்றன சுடர் மழு சூலம் – கம்.சுந்:7 31/2
நாள்கள் இற்றன இற்றன நகை எயிற்று ஈட்டம் – கம்.சுந்:7 31/3
நாள்கள் இற்றன இற்றன நகை எயிற்று ஈட்டம் – கம்.சுந்:7 31/3
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – கம்.சுந்:7 31/4
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – கம்.சுந்:7 31/4
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று – கம்.சுந்:11 29/2
ஈர தண்டு என இற்றன எல்லாம் – கம்.யுத்1:3 97/4
வெண் கோடு இற்றன மேவலர் செய்யும் – கம்.யுத்1:3 98/1
எதிர்த்த வானரம் மா கையொடு இற்றன
மதில் புறம் கண்டு மண்ணில் மறைந்தன – கம்.யுத்2:15 24/1,2
புக்கு இற்றன போகாதன புறம் உக்கன புகழின் – கம்.யுத்2:15 176/4
மொய் பெற்று உயர் முதுகு இற்றன முகம் உக்கன முரண் வெம் – கம்.யுத்2:18 139/3
சிறை அற்றன என இற்றன சினம் முற்றிய மதமா – கம்.யுத்2:18 141/4
இற்றன இற்ற என்ன இறுக்கின இளகா உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 191/3
ஏவும் வெம் சிலை நாண் இடை இற்றன
நாவும் வாயும் உலர்ந்தன நாள்_மலர் – கம்.யுத்4:37 20/2,3

மேல்


இற்றனம் (1)

இற்றனம் ஐய எல்லோம் எழுந்தனம் எழுந்தோம் என்னா – கம்.யுத்3:24 20/3

மேல்


இற்றனர் (1)

இற்றனர் அரக்கர் இ பகலுளே எனா – கம்.சுந்:9 26/1

மேல்


இற்றனவோ (1)

யானை பட்டனவோ என்றான் இரதம் இற்றனவோ என்றான் – கம்.யுத்3:22 23/1

மேல்


இற்றனன் (1)

இற்றனன் முன்னை நாள் ஈடு உண்டு ஏகினான் – கம்.கிட்:7 24/2

மேல்


இற்றா (1)

இற்றா அறியின் முயங்கலேன் மற்று என்னை – கலி 144/65

மேல்


இற்றாய் (2)

இற்றாய் நான் உனை என்று காண்கு எனோ – கம்.கிட்:8 13/4
இ கணம் இற்றாய் உன் இனம் எல்லாம் இனி வாழா – கம்.சுந்:3 151/3

மேல்


இற்றால் (3)

மற்று இவர் மறனும் இற்றால் தெற்றென – புறம் 337/19
இன் உயிர் துறந்தார் இல்லை இறுக்கிய பாசம் இற்றால்
புல் நுனை பகழிக்கு ஓயும் தரத்தரோ புலம்பி உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 233/2,3
பாசம் போய் இற்றால் போல பதுமத்தோன் படையும் இன்னே – கம்.யுத்3:24 8/1

மேல்


இற்றான் (2)

இ கணத்து இற்றான் இற்றான் என்கின்ற இமையோர் காண – கம்.யுத்3:27 178/3
இ கணத்து இற்றான் இற்றான் என்கின்ற இமையோர் காண – கம்.யுத்3:27 178/3

மேல்


இற்றி (5)

வேனில் இற்றி தோயா நெடு வீழ் – நற் 162/9
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர் – குறு 106/1
கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறி – ஐங் 279/1
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் – அகம் 57/6
ஒல்கு நிலை இற்றி ஒரு தனி நெடு வீழ் – அகம் 345/19

மேல்


இற்றிது (1)

இற்றிது காலம் ஆக இலங்கையர் வேந்தன் ஏவ – கம்.யுத்1:9 23/1

மேல்


இற்றிதுவே (1)

இற்றிதுவே நலம் எண்ணம் மற்று இல் என்று – கம்.யுத்1:2 46/2

மேல்


இற்றிதுவோ (1)

இற்றிதுவோ இவர் சேவகம் என்னா – கம்.யுத்3:20 4/3

மேல்


இற்றில (1)

இரியல் உற்றன இற்றில இன் உயிர் – கம்.கிட்:11 37/4

மேல்


இற்றிலது (1)

இழைத்த தீவினை இற்றிலது ஆகலின் யான் உனை இளையோனால் – கம்.யுத்2:16 320/1

மேல்


இற்றிலர் (1)

பொரு இல் மற்றவர் இற்றிலர் யாரொடும் பொருவார் – கம்.யுத்3:31 37/3

மேல்


இற்றிலாதன (1)

இற்றிலாதன எண்ணும் இலாதன – கம்.யுத்2:15 97/2

மேல்


இற்றீக (1)

எய்தான் சரம் எய்தா-வகை இற்றீக என இடையே – கம்.யுத்2:15 158/1

மேல்


இற்றீர் (1)

போய் இற்றீர் நும் புலன் வென்று போற்றிய – கம்.சுந்:12 88/1

மேல்


இற்று (41)

இற்று ஆங்கு உணர உரை-மதி தழையோர் – நற் 54/8
மேகம் அவை இற்று உக விழிந்தனள் புழுங்கா – கம்.பால:7 34/1
மாக வரை இற்று உக உதைத்தனள் மதி திண் – கம்.பால:7 34/2
இற்று இவண் இன்னது ஆக மதியொடும் எல்லி நீங்க – கம்.பால:13 44/1
இற்று ஓடிய சிலையின் திறம் அறிவென் இனி யான் உன் – கம்.பால:24 18/1
இற்று எலாம் இயம்பினான் – கம்.ஆரண்:1 61/1
இற்று வீழ்ந்தனன் என்னவும் என் அயல் – கம்.ஆரண்:12 4/3
இற்று உலகு யாவையும் ஈறுறும் அ நாள் – கம்.ஆரண்:14 44/3
இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து – கம்.கிட்:7 5/3
இற்று இவன்-கொலாம் இலங்கை வேந்து எனா – கம்.கிட்:15 7/2
இற்று சூலம் நீறு எழல் காணா எரி ஒப்பாள் – கம்.சுந்:2 87/1
ஏங்கு மாத்திரத்து இற்று இரண்டாய் விழ – கம்.சுந்:3 21/3
இற்று இடைந்து இறுதல் மெய்யே விளக்கின் முன் இருள் உண்டாமோ – கம்.சுந்:3 117/4
என் துணை கணவன் ஆற்றற்கு உரன் இலாது இற்று வீழ்ந்த – கம்.சுந்:3 118/3
இற்று உக கட்டி எட்டு திசையினும் எழுந்து பாய்ந்த – கம்.சுந்:4 30/2
இரு கையால் எதிர் வலியா-முன்னம் அது இற்று ஓடியது இவர் பொன் தோளின் – கம்.சுந்:10 35/2
வாளாலே பொரல் உற்றான் இற்று அது மண் சேரா-முனம் வயிர திண் – கம்.சுந்:10 36/1
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் – கம்.சுந்:10 37/1
முடிந்த தேர் குலம் முறிந்தன தேர் குலம் முரண் இற்று
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று – கம்.சுந்:11 29/1,2
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று
ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு – கம்.சுந்:11 29/2,3
என்று தோளிடை இறுக்கிய பாசம் இற்று ஏக – கம்.சுந்:12 55/1
இற்று இலதாகியது என்னும் வார்த்தையும் – கம்.யுத்1:2 14/2
எழுவின் நீள் கரத்து ஏற்றிட இற்று இடை – கம்.யுத்1:8 47/3
இற்று உலந்து முடிந்தவர் எண்_இலர் – கம்.யுத்2:15 47/2
இற்று மால் வரை என்ன விழுந்தனன் – கம்.யுத்2:15 78/4
இற்று அவிந்துக எரி கணை இடை அற எய்தான் – கம்.யுத்2:15 242/2
ஈடு உற துரந்தனன் அவையும் இற்று உக – கம்.யுத்2:16 303/3
இலை துறு மரம் என கொடிகள் இற்று உக – கம்.யுத்2:18 89/2
இற்று ஒடிந்து பொடியாய் உதிர்ந்தன எழுந்து சேணிடை இழிந்த-போல் – கம்.யுத்2:19 63/2
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ – கம்.யுத்2:19 87/3
இடித்தன சிலையின் நாண்கள் இரிந்தன திசைகள் இற்று
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் – கம்.யுத்2:19 102/1,2
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே – கம்.யுத்3:22 134/4
இடை இடை பறிந்து விண் ஏற இற்று இடை – கம்.யுத்3:24 93/2
கோபுரம் இற்று விழுந்தது குன்றின் – கம்.யுத்3:26 25/4
இற்று உறின் இற்று மாள்வென் அன்று எனின் என்னை ஏவின் – கம்.யுத்3:26 53/2
இற்று உறின் இற்று மாள்வென் அன்று எனின் என்னை ஏவின் – கம்.யுத்3:26 53/2
இந்திரசித்தின் பொன் தோள் இற்று இடைவிழுந்தது என்றால் – கம்.யுத்3:28 46/3
எடுத்த வாள்களோடு தோள்கள் இற்று வீழும் மற்று உடன் – கம்.யுத்3:31 84/2
மின் ஆர் வானம் இற்று உறும் என்றே விளி சங்கம் – கம்.யுத்3:31 187/2
இ ஒலி யாவது என்று இயம்ப இற்று எனா – கம்.யுத்4:40 37/3
எது என அணங்கை நோக்கி இற்று என இராமன் சொன்னான் – கம்.யுத்4:41 25/4

மேல்


இற்றே (2)

பண்டும் இற்றே கண்டிசின் தெய்ய – நற் 35/8
இற்றே இறை எய்தினை ஏய்த்தது கோடி என்னால் – கம்.சுந்:1 47/2

மேல்


இற்றை (12)

இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் – புறம் 112/3
இற்றை நாளொடும் யாண்டு தலைப்பெயர என – புறம் 161/12
இற்றை நும் அருளும் எம் கோன் ஏவலும் இரண்டு-பாலும் – கம்.கிட்:17 24/3
இற்றை போர் பெரும் சீற்றம் என்னோடும் முடிந்திடுக – கம்.சுந்:2 221/1
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே – கம்.சுந்:3 143/3
இற்றை நாள் அளவும் அன்னாய் அன்று நீ இழிந்து நீத்த – கம்.சுந்:4 35/3
இற்றை நாள் வரை யான் உள நாள் முதல் இ பேர் – கம்.யுத்1:3 47/1
இற்றை நாள் அளவும் யாரும் இருடிகள் இமையோர் ஞானம் – கம்.யுத்1:4 151/1
இற்றை நாள் முதல் ஆயு உண்டாக என்றார் – கம்.யுத்1:9 65/4
இற்றை நாள் அளவும் நின்ற இமையவர் என்னும் தன்மை – கம்.யுத்1:9 82/2
இற்றை_நாள் வரை முதல் யான் முன் செய்தன – கம்.யுத்2:16 93/1
இற்றை நாள் வரை யானும் மற்று இவனுமே இருந்தோம் – கம்.யுத்3:30 44/4

மேல்


இற்றை_நாள் (1)

இற்றை_நாள் வரை முதல் யான் முன் செய்தன – கம்.யுத்2:16 93/1

மேல்


இற்றையில் (1)

இற்றையில் பிறர்க்கு இகல் ஏறு என – கம்.கிட்:7 94/3

மேல்


இற (31)

இற ஆர் இன குருகு ஒலிப்ப சுறவம் – நற் 27/8
இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/9,10
எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31
ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து – கம்.பால:1 16/3
முள் அரை முளரி வெள்ளை முளை இற முத்தும் பொன்னும் – கம்.பால:2 18/1
இடை இற மகளிர்கள் எறி புனல் மறுக – கம்.பால:2 43/1
இரண்டு மா மரம் இடை இற நடந்தது ஓர் யானை – கம்.பால:15 3/4
பொன்னின் வார் சிலை இற புயம் நிமிர்ந்து அருளினான் – கம்.பால:20 19/4
தனி நெடும் சிலை இற தவழ் தடம் கிரிகளே – கம்.பால:20 23/4
விரை கரும் குழலிக்காக வில் இற நிமிர்ந்து வீங்கும் – கம்.பால:21 5/2
இற அடுத்தது என் தெய்வதங்காள் என்னும் – கம்.அயோ:4 13/2
கொடியொடு கொடுஞ்சு இற புரவி கூட்டு அற – கம்.ஆரண்:7 116/1
தானும் மாள கிளையும் இற தடிந்து – கம்.கிட்:7 99/2
நினையும் நெஞ்சு இற உரும் என உறுக்கு உறும் நிலையன் – கம்.கிட்:12 8/2
எய்த ஐம் பெரு வாளியும் ஏன்று இற
செய் தவம் பல செய்குநர் தேவரால் – கம்.கிட்:15 35/3,4
குன்று இற தெழித்து உரப்பின குறிப்பது என் காமத்தின் – கம்.சுந்:3 133/3
இற எடுத்த இடி குரல் ஓசையும் – கம்.சுந்:6 30/2
தரன் நெரிந்தவும் முதுகு இற சாய்ந்தவும் தார் பூண் – கம்.சுந்:11 30/2
பூண்ட நாண் இற தன் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:11 36/4
தந்தி கோடு இற தகர்த்த நாள் தன்னை யான் முன்னம் – கம்.யுத்1:2 113/2
ஊன்று கோடு இற திரள் புயத்து அழுத்திய ஒண்மை – கம்.யுத்1:5 54/2
கான் இற மலை கொணர்ந்து எறிய கார் கடல் – கம்.யுத்1:8 12/2
எற்றி எங்களை ஏண் நெடும் தோள் இற
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர் – கம்.யுத்1:9 63/2,3
இற முன் அங்கு யார் உனை எடுத்து நாட்டுவார் – கம்.யுத்2:16 79/4
எய்து இற துணித்து வீழ்த்தல் இனிது அன்று என்று இனைய சொன்னேன் – கம்.யுத்2:16 166/3
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை – கம்.யுத்2:16 191/1
காலங்கள் கணக்கு இற கண் இமையா – கம்.யுத்2:18 59/1
வில்லொடு கழுத்து இற பகட்டை வீட்டுமால் – கம்.யுத்3:20 41/3
அச்சு இற செல்கில ஆடல் வாம் பரி – கம்.யுத்3:20 45/2
உயிர் இற புக்க காலை உள் நின்ற உணர்வினோடும் – கம்.யுத்3:28 55/1
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின் – கம்.யுத்4:37 97/3

மேல்


இறக்க (1)

இறக்க நின்ற முகத்தினை எய்துவான் – கம்.யுத்2:16 54/4

மேல்


இறக்கம் (4)

இறக்கம் என்பதை எண்ணிலர் எண்ணும்-கால் – கம்.பால:16 35/1
இறக்கம் உற்றான் என ஏக்கம் எய்தினான் – கம்.ஆரண்:4 19/3
இறக்கம் எய்தினர் யாவரும் எய்தினர் எனின் அ – கம்.யுத்2:16 219/3
இறக்கம் கீழ் இலா பாதலத்து உறைகின்ற இகலோர் – கம்.யுத்3:30 22/2

மேல்


இறக்கலாதேன் (1)

அல்லெனோ எளியெனோ யான் அளியத்தேன் இறக்கலாதேன் – கம்.யுத்2:17 42/4

மேல்


இறக்கி (1)

நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி
கவை மனத்து இருத்தும் வல்லு வனப்பு அழிய – அகம் 377/7,8

மேல்


இறக்கிய (1)

மூசு எரி பிறக்க மீக்கொண்டு இறக்கிய முடுக்கம் தன்னால் – கம்.யுத்1:8 25/1

மேல்


இறக்கின் (1)

ஏனையர் இறக்கின் தானும் தமியளாய் இறக்கும் அன்றே – கம்.ஆரண்:11 37/3

மேல்


இறக்கின்றாள் (1)

இறக்கின்றாள் தொழுதாள் எனும் இன்ன சொல் – கம்.சுந்:5 33/2

மேல்


இறக்கும் (7)

அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
எ திறத்தும் இறக்கும் இ நாடு எனா – கம்.அயோ:4 26/3
ஏனையர் இறக்கின் தானும் தமியளாய் இறக்கும் அன்றே – கம்.ஆரண்:11 37/3
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 72/3
எம்பியே இறக்கும் என்னில் எனக்கு இனி இலங்கை வேந்தன் – கம்.யுத்2:19 240/1
இறக்கும் பல் உயிர் இறைவ நீ இவள் திறத்து இகழ்ச்சி – கம்.யுத்4:40 100/3
இப்பொழுதே உலகு இறக்கும் யாக்கையினை முடித்து ஒழிந்தால் மகனே என்னா – கம்.யுத்4:41 67/3

மேல்


இறக்குமாறு (1)

இறக்குமாறு இது என்பான் போல் முன்னை நாள் இறந்தான் பின் நாள் – கம்.அயோ:8 22/3

மேல்


இறக்குவை (1)

அ வரை இறக்குவை ஆயின் – ஐங் 301/3

மேல்


இறக்கை (1)

ஆகாது இறக்கை அறன் அன்று எனக்கொடு இவண் வந்தது என்ன அமலன் – கம்.ஆரண்:13 67/4

மேல்


இறக்கையும் (1)

இறக்கையும் சிலர் ஏகலும் மோகத்தால் – கம்.யுத்4:41 76/1

மேல்


இறகிடை (1)

பார் பயந்தவன் அன்னத்தின் இறகிடை பறித்த – கம்.சுந்:9 17/2

மேல்


இறகின் (1)

குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/2

மேல்


இறகு (7)

ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து – சிறு 76
இறகு எறி திவலையின் பனிக்கும் பாக்கத்து – நற் 127/2
இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி – நற் 329/5
ஏங்குவாள் தனிமையும் இறகு இழந்தவன் – கம்.ஆரண்:13 50/1
இல் உடையாள் காண இறகு உடையாய் எண்_இலா – கம்.ஆரண்:13 99/2
வெந்து மெய் இறகு தீந்து விழுந்தனென் விளிகிலாதேன் – கம்.கிட்:16 55/4
எண்ணிடை உற்ற காலத்து இறகு பெற்று எழுதி என்றான் – கம்.கிட்:16 56/4

மேல்


இறங்க (1)

ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் – கம்.யுத்3:25 8/2

மேல்


இறங்காத (1)

இறங்காத தாமரை கண் எம்பெருமான் இயம்புதியால் – கம்.ஆரண்:1 49/2

மேல்


இறங்கி (2)

சென்று இறங்கி மறம் தரு செம் கணாய் – கம்.சுந்:3 99/4
உடம்பு இறங்கி கிடந்து உழைத்து ஓங்கு தீ – கம்.யுத்3:29 7/3

மேல்


இறங்கிய (1)

இறங்கிய கண் முகிழ்த்து இரவும் எல்லியும் – கம்.யுத்2:16 86/3

மேல்


இறங்கின (1)

இறங்கின நிறம் கொள் பரி ஏமம் உற எங்கும் – கம்.சுந்:2 157/1

மேல்


இறங்கினை (1)

இறங்கினை இன்று-காறும் இளமையும் வறிதே ஏக – கம்.யுத்2:16 143/2

மேல்


இறங்கு (12)

முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப – குறி 36
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள் – நற் 209/4
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை – ஐங் 142/1
ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து – அகம் 132/1
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள் – அகம் 192/8
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/3
இறங்கு கதிர் அலமரு கழனியும் – புறம் 49/5
இறங்கு கதிர் கழனி நின் இளையரும் கவர்க – புறம் 57/6
இறங்கு கதிர் அலம்வரு கழனி – புறம் 98/19
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின் – புறம் 350/4
இறங்கு கண்ணினன் எல் அழி முகத்தினன் தலையன – கம்.யுத்2:15 249/3
இறங்கு தாரவன் இன்று-காறு – கம்.யுத்2:16 116/3

மேல்


இறங்கு-போதும் (1)

இறங்கு-போதும் ஏறு-போதும் ஈறு இலாத ஓதையால் – கம்.கிட்:7 3/2

மேல்


இறங்கும் (2)

இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் – கம்.ஆரண்:8 16/4
காம்பு இறங்கும் கன வரை கைம்மலை – கம்.யுத்2:16 64/1

மேல்


இறங்குவ (1)

இறங்குவ மகர யாழ் எடுத்த இன் இசை – கம்.பால:3 47/1

மேல்


இறடி (2)

குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர் – மலை 169
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் – குறு 214/2

மேல்


இறத்தல் (4)

வெம்மை ஆரிடை இறத்தல் நுமக்கே – நற் 43/6
இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல்
இனிதோ பெரும இன் துணை பிரிந்தே – குறு 363/5,6
எண்ணுற பிறந்திலன் இறத்தல் நன்று என்றாள் – கம்.அயோ:2 65/4
இன்னம் இ இரவு முற்றும் இருக்கின்றேன் இறத்தல் என்-பால் – கம்.யுத்3:23 30/3

மேல்


இறத்தல்-தானும் (1)

தோன்றலும் இறத்தல்-தானும் துகள்_அற துணிந்து நோக்கின் – கம்.கிட்:7 152/1

மேல்


இறத்தலும் (3)

எம்மொடு இறத்தலும் செல்லாய் பின் நின்று – அகம் 19/6
இறத்தலும் பிறத்தலும் இயற்கை என்பதே – கம்.அயோ:14 68/3
இறத்தலும் பிறத்தல்-தானும் என்பன இரண்டும் யாண்டும் – கம்.கிட்:9 15/1

மேல்


இறத்தலே (1)

ஆதலான் இறத்தலே அறத்தின் ஆறு எனா – கம்.சுந்:4 21/1

மேல்


இறத்தி (5)

இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/8
முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/12
பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி
மாறி வருதி மலை மறைந்து ஒளித்தி – புறம் 8/7,8
ஏற்றவன் வாளால் வென்றாய் அன்று எனின் இறத்தி அன்றே – கம்.சுந்:3 116/2
இறத்தி யான் அது நினைக்கிலென் தனிமை கண்டு இரங்கி – கம்.யுத்2:15 251/4

மேல்


இறத்திரால் (1)

இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/12

மேல்


இறத்தும் (3)

யாமும் இ மண் இறத்தும் என்பன போல் எழுந்தன யானையே – கம்.அயோ:3 53/4
ஏன்றது முடியேம் என்னின் இறத்தும் இ திறத்துக்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:11 74/3
இறத்தும் இங்கு இறை நிற்பின் என்று இரியலின் மயங்கி – கம்.யுத்2:16 222/2

மேல்


இறந்த (40)

எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 266
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட – பெரும் 117
வன்_புலம் இறந்த பின்றை மென் தோல் – பெரும் 206
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த
கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர் – குறி 141,142
களிறு நின்று இறந்த நீர் அல் ஈரத்து – நற் 103/4
வையக வரை அளவு இறந்த
எவ்வ நோய் பிறிது உயவு துணை இன்றே – நற் 130/11,12
இளையோள் இறந்த அனைத்தற்கு பழ விறல் – நற் 320/4
இறப்பு அரும் குன்றம் இறந்த யாமே – குறு 209/3
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே – ஐங் 372/4
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை – பரி 1/63
இறந்த கற்பினாட்கு எவ்வம் படரன்-மின் – கலி 9/22
இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே – கலி 15/26
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் – கலி 34/2
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் – கலி 92/48
விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை – கலி 144/38
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/8
உமண் சாத்து இறந்த ஒழி கல் அடுப்பில் – அகம் 119/8
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின் – அகம் 159/4
நாடு பல இறந்த நன்னராட்டிக்கு – அகம் 165/6
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர – அகம் 175/6
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
இரும் பேர் ஒக்கல் கோடியர் இறந்த
புன் தலை மன்றம் காணின் வழி நாள் – அகம் 301/23,24
வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே – அகம் 327/19
நாடும் தேயமும் நனி பல இறந்த
சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என – அகம் 383/4,5
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் – புறம் 21/1
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 21/2
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை – புறம் 265/1
விசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்று – புறம் 376/1
இன்னவன் பல் பகல் இறந்த பின் திரு – கம்.பால:5 41/1
கங்கை இரு கரை உடையான் கணக்கு இறந்த நாவாயான் – கம்.அயோ:13 25/1
உயிர் கிடக்க உடலை விசும்பு ஏற்றினார் உணர்வு இறந்த கூற்றினாரே – கம்.ஆரண்:4 23/4
ஆண்டு இறந்த பின் அந்தரத்து இந்துவை – கம்.கிட்:13 20/1
கொன்று இறந்த பின் கூடுதியோ குழை – கம்.சுந்:3 99/3
ஏத நாள் இறந்த சால வருந்தினது இருந்த சேனை – கம்.சுந்:14 12/1
துறந்த நாள் இறந்த நாள் ஆம் துன்னினான் சூழ்ச்சியாலே – கம்.யுத்1:4 107/3
இறந்த நாள் அன்றோ என்றும் இருந்த நாள் ஆவது என்றான் – கம்.யுத்1:4 107/4
ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த – கம்.யுத்2:18 270/1
உய்க்கின்ற உதிர நிற களம் குளங்கள் உலப்பு இறந்த உவையும் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 22/4
எண் இல் நீக்க அரும் பிறவியும் என் நெஞ்சின் இறந்த
புண்ணும் நீக்கினை தமையனை தொடர்ந்து உடன் போந்தாய் – கம்.யுத்4:40 112/3,4

மேல்


இறந்த-பின் (1)

இளையவன் இறந்த-பின் எவ்வம் என் எனக்கு – கம்.யுத்3:24 77/1

மேல்


இறந்ததனை (1)

இரைத்த நெடும் படை அரக்கர் இறந்ததனை மறந்தனள் போர் இராமன் துங்க – கம்.ஆரண்:10 1/1

மேல்


இறந்தது (5)

பெரு மலை இறந்தது நோவேன் நோவல் – அகம் 63/3
பெரும் பகல் இறந்தது பெயர்தி நின் படை – கம்.கிட்:11 136/3
இறந்தது கிடக்க நின்ற இரிதலின் யாரும் இன்றி – கம்.யுத்2:16 202/2
இற்றது குரங்கின் தானை இறந்தது என்று இரண்டு பாலும் – கம்.யுத்2:19 204/3
இறந்தது ஓர் உயிருடன் தருமத்து ஈட்டினால் – கம்.யுத்4:37 151/1

மேல்


இறந்தமை (1)

கொண்டு இறந்தமை அறிந்திலராம் என குழையா – கம்.சுந்:3 12/3

மேல்


இறந்தவர் (6)

பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து – குறு 329/4
இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர் – கம்.அயோ:4 171/1
இறந்தவர் பிறந்த பயன் எய்தினர்-கொல் என்கோ – கம்.சுந்:4 64/1
எண்_இலர் இறந்தவர் எண்ணில் ஆவரோ – கம்.யுத்1:2 26/4
எழுபது வெள்ளத்துள்ளோர் இறந்தவர் ஒழிய யாரும் – கம்.யுத்2:16 199/1
இந்தனங்களாய் இறந்தவர் விழி கனல் இலங்க – கம்.யுத்3:22 54/3

மேல்


இறந்தவர்க்கு (1)

பண்பு இறந்தவர்க்கு அரும் கலம் ஆகிய பாவாய் – கம்.யுத்4:40 110/2

மேல்


இறந்தவன் (4)

பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர – கலி 143/58
செம் தாள் வஞ்சி திறத்து இறந்தவன்
மைந்தா எம்பி வரம்பு இல் சீர்த்தியோடு – கம்.கிட்:16 44/2,3
பின்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் பின் பிறந்தோயை – கம்.யுத்3:22 61/2
முன்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் இது முடியேனேல் – கம்.யுத்3:22 61/3

மேல்


இறந்தவால் (1)

இரியலுற்றன சில இறந்தவால் சில – கம்.யுத்2:15 124/2

மேல்


இறந்தன்றே (1)

விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/9,10

மேல்


இறந்தன (9)

மாந்தர் அளவு இறந்தன என பல் நாள் – பதி 73/16
எத்தனை இறந்தன கடிகை ஈண்டு என்றாள் – கம்.பால:19 35/4
இன்று இறந்தன நாளை இறந்தன – கம்.சுந்:3 99/1
இன்று இறந்தன நாளை இறந்தன
என் திறம் தரும் தன்மை இதால் எனை – கம்.சுந்:3 99/1,2
எறிந்தனர் எய்தனர் எண்_இறந்தன – கம்.சுந்:9 30/1
கோது இறந்தன நின்-வயின் கூறுவாம் – கம்.சுந்:12 86/4
இறந்தன கிடந்த வெள்ளம் எழுபதின் பாதி மேலும் – கம்.யுத்2:19 98/2
இறந்தன கவிகள் எல்லாம் எழுந்தன இமையோர் ஏத்த – கம்.யுத்3:28 58/4
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி – கம்.யுத்4:32 10/3

மேல்


இறந்தனம் (1)

எவ்வம் கூர இறந்தனம் யாமே – அகம் 361/16

மேல்


இறந்தனர் (15)

ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/3
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/8
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும் – ஐங் 358/1
கவலை காதலர் இறந்தனர் என நனி – அகம் 159/11
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 197/8
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின் – அகம் 223/9
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக – அகம் 231/9
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து – அகம் 253/20
மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 295/17
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் – அகம் 357/10
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர் – அகம் 393/20
இறந்தனர் முடிவர் பின்னர் இடர் இலை உலகம் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 54/4
இறந்தனர் இறந்து தீர இனி ஒரு பிறவி வந்து – கம்.யுத்3:26 6/1
எறி படை அரக்கர் எல்லாம் இறந்தனர் இலங்கை ஊரும் – கம்.யுத்3:26 8/2
கண்டு இறந்தனர் மடந்தையர் உயிரொடும் கலந்தார் – கம்.யுத்4:32 10/2

மேல்


இறந்தனரே (3)

காடு இறந்தனரே காதலர் – ஐங் 311/3
காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை – அகம் 45/6
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/10

மேல்


இறந்தனரோ (2)

இறந்தனரோ நம் காதலர் – ஐங் 319/3
எல்லாரும் இறந்தனரோ என ஏங்கி நைந்தான் – கம்.யுத்2:19 5/3

மேல்


இறந்தனள் (6)

அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன் – நற் 179/9
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே – ஐங் 313/5
ஆரிடை இறந்தனள் என்-மின் – ஐங் 384/4
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் – அகம் 145/10
அறன் இலாளனொடு இறந்தனள் இனி என – அகம் 219/10

மேல்


இறந்தனன் (7)

உந்தையோ இறந்தனன் உம்முன் நீத்தனன் – கம்.அயோ:12 11/1
இறந்தனன் தாதையை எதிர்கண்டு என்னவே – கம்.அயோ:14 51/4
இறந்தனன் இருந்துளேன் யான் என் செய்கேன் இளவல் என்றான் – கம்.ஆரண்:13 130/4
இறந்தனன் நும்பி அம்பின் கொன்றனன் இராமன் என்றார் – கம்.யுத்2:17 75/4
ஏந்து எழில் ஆகத்து எம்முன் இறந்தனன் என்று நீ நின் – கம்.யுத்2:18 207/1
இறந்தனன் இளவல் என்னா இறைவியும் இடுக்கண் எய்தும் – கம்.யுத்2:19 272/1
கொண்டு இறந்தனன் என்பது கொண்டவன் – கம்.யுத்3:29 34/2

மேல்


இறந்தனை (3)

இறந்தனை ஆம் எனின் இறைவ நீதியை – கம்.அயோ:11 47/3
இறந்தனை நிற்றியேல் என்ன இன்னவன் – கம்.யுத்1:4 45/3
இறந்தனை என்ற போதும் இருந்து யான் அரக்கர் என்பார் – கம்.யுத்1:12 30/1

மேல்


இறந்தனையால் (1)

எந்தாயே எற்காக நீயும் இறந்தனையால்
அந்தோ வினையேன் அரும் கூற்றம் ஆனேனே – கம்.ஆரண்:13 95/3,4

மேல்


இறந்தனையே (1)

எந்தாய் இகல் வேந்தர் ஏறே இறந்தனையே
அந்தோ இனி வாய்மைக்கு ஆர் உளரே மற்று என்றான் – கம்.அயோ:14 58/3,4

மேல்


இறந்தனையோ (1)

இறந்தனையோ என இரங்கி ஏங்கினார் – கம்.யுத்4:38 20/4

மேல்


இறந்தாய் (1)

இறந்தாய் உன்னை கண்டும் இருந்தேன் எளியேனோ – கம்.யுத்3:22 210/4

மேல்


இறந்தார் (4)

இறந்தார் பிறந்தார் என இன் உயிர் பெற்ற மன்னன் – கம்.ஆரண்:10 155/1
மருண்டனர் மயங்கினர் மறிந்தனர் இறந்தார்
உருண்டனர் உலைந்தனர் உழைத்தனர் பிழைத்தார் – கம்.சுந்:8 29/2,3
காமத்தால் இறந்தார் களி வண்டு உறை – கம்.சுந்:12 92/3
மக்கள்-காறும் இ மந்திரம் மறந்தவர் இறந்தார்
புக்கு காட்டுவது அரிது இது பொதுவுற கண்டார் – கம்.யுத்1:3 44/2,3

மேல்


இறந்தார்களோ (1)

கொற்ற மா நகர் கொண்டு இறந்தார்களோ குறித்து – கம்.சுந்:3 17/2

மேல்


இறந்தாரும் (1)

ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும் – கம்.யுத்3:24 30/1

மேல்


இறந்தாரை (1)

எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி – கம்.சுந்:7 2/2

மேல்


இறந்தாள் (1)

கற்பு இறந்தாள் என கரன்-கொலாம் இவள் – கம்.ஆரண்:10 32/3

மேல்


இறந்தான் (9)

இறந்தான் அல்லன் அரசன் இறவாது ஒழிவான் அல்லன் – கம்.அயோ:4 35/1
இறக்குமாறு இது என்பான் போல் முன்னை நாள் இறந்தான் பின் நாள் – கம்.அயோ:8 22/3
இறந்தான் தந்தை ஈந்த வரத்துக்கு இழிவு என்னா – கம்.அயோ:11 76/1
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு – கம்.அயோ:13 67/3
யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் – கம்.ஆரண்:13 82/4
இறந்தான் என கொடு ஓர் இமைப்பு அதனின் முன்னம் – கம்.சுந்:1 70/3
என் மகன் இறந்தான் என்ன நீ எடுத்து அரற்றல் என்றாள் – கம்.யுத்2:17 59/4
எறி வரும் செருவில் தம்பி தன்-பொருட்டு இறந்தான் என்ன – கம்.யுத்2:17 77/3
எந்தை இறந்தான் என்றும் இருந்தேன் உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்3:22 202/1

மேல்


இறந்தான்-கொல்லோ (2)

கறாஅ எருமைய காடு இறந்தான்-கொல்லோ
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/38,39
இறந்தான்-கொல்லோ அரசன் என்னை இடர் உற்று அழிவாள் – கம்.அயோ:4 68/2

மேல்


இறந்திசினோரே (1)

வழங்கு அரும் கானம் இறந்திசினோரே – நற் 302/10

மேல்


இறந்திசினோளே (1)

மணல் மலி மறுகின் இறந்திசினோளே – அகம் 306/15

மேல்


இறந்திலம் (1)

இறந்திலம் இதற்கு உரியது எண்ணுகிலம் ஏதும் – கம்.கிட்:14 40/1

மேல்


இறந்திலர் (1)

இற்கணார் இறந்திலர் இறந்து நீங்கினார் – கம்.சுந்:3 125/4

மேல்


இறந்திலள் (1)

ஏழை ஆவி இறந்திலள் என்பரால் – கம்.ஆரண்:6 78/2

மேல்


இறந்திலன் (3)

இறந்திலன் செரு_களத்து இராமன் தாதைதான் – கம்.அயோ:1 27/1
இறந்திலன் இருந்தனன் என் செய்து ஆற்றுவான் – கம்.அயோ:2 63/3
ஏழைமை வேடன் இறந்திலன் என்று எனை ஏசாரோ – கம்.அயோ:13 15/4

மேல்


இறந்திலன்-கொலாம் (1)

இறந்திலன்-கொலாம் இராமன் என்று இராவணன் இசைத்தான் – கம்.யுத்3:22 183/1

மேல்


இறந்திலாதது (1)

ஏது உளது இறந்திலாதது இலங்கையுள் இருந்த சேனை – கம்.யுத்4:35 1/3

மேல்


இறந்தீவாய் (2)

யாது ஒன்றும் வாய்வாளாது இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 56/29
என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 59/9

மேல்


இறந்து (82)

மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 437
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு-வயின் திரிதர – நெடு 34,35
மறந்து அமைகல்லா பழனும் ஊழ் இறந்து
பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார் – மலை 263,264
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 405,406
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் – மலை 475
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த – நற் 34/1
எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து
நன் வாய் அல்லா வாழ்க்கை – நற் 46/9,10
இரும் கழி ஓதம் இல் இறந்து மலிர – நற் 117/2
இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/7
மை சூழ் வெற்பின் மலை பல இறந்து
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/7,8
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/3
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து – நற் 333/5
மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின் – நற் 362/2
பெரும் கடை இறந்து மன்றம் போகி – நற் 365/2
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் – நற் 369/9
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் – நற் 378/6
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த – நற் 387/6,7
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் – குறு 50/3,4
பைதல் ஒரு கழை நீடிய சுரன் இறந்து
எய்தினர்-கொல்லோ பொருளே அல்குல் – குறு 180/4,5
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து
ஊர்-வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை – குறு 344/5,6
செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள் – ஐங் 84/1
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து
செலவு அயர்ந்தனையால் நீயே நன்றும் – ஐங் 309/1,2
இறுவரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே – ஐங் 309/5
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் – பரி 10/37,38
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/12
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/16
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/20
இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு – கலி 5/4
வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர் – கலி 84/14
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து – கலி 104/46
இறந்து எரி நையாமல் பாஅய் முழங்கி – கலி 145/19
இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால் – கலி 150/7
உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 46/8
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் எனையதூஉம் – அகம் 69/12
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த – அகம் 123/5
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் – அகம் 177/12
பனி துறை பெரும் கடல் இறந்து நீர் பருகி – அகம் 183/6
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/10
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/10,11
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ – அகம் 227/12
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/12
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து
உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் – அகம் 253/20,21
அறை இறந்து அவரோ சென்றனர் – அகம் 281/12
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு – அகம் 291/21
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் – அகம் 303/18,19
சுரம் இறந்து ஏகினும் நீடலர் – அகம் 311/13
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து
உள்ளுவை அல்லையோ மற்றே உள்ளிய – அகம் 353/15,16
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து
ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின் – அகம் 396/8,9
மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து – அகம் 400/2
செவி இறந்து தாழ்தரும் கவுளன் வில்லொடு – புறம் 257/4
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என – புறம் 325/2
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு – புறம் 330/3
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி – புறம் 399/22
பிறந்து இறந்து போய் பெறுவதும் இழப்பதும் புகழே – கம்.அயோ:2 73/1
இவன் இ ஞாலம் இறந்து இரும் கானிடை – கம்.அயோ:4 27/2
ஈட்டம் எதிர் வந்திடவே இறந்து ஏகினன் விண்ணிடையே – கம்.அயோ:4 81/4
அளவு_இறந்து உயிர்க்க விட்டு அரற்றும் தன்மையால் – கம்.அயோ:4 175/2
இறந்து போயினான் இருந்தது ஆண்டு அது – கம்.அயோ:11 125/3
நைவீர் அலீர் மைந்தீர் இனி துயரால் நாடு இறந்து காடு நோக்கி – கம்.அயோ:13 66/1
இம்மைக்கு உறவோடும் இறந்து அழியும் – கம்.ஆரண்:13 13/1
திருமுகம் நோக்கலம் இறந்து தீர்தும் என்று – கம்.கிட்:1 7/3
என்னலும் உலகம் ஏழும் ஏத்தின இறந்து வாலி – கம்.கிட்:7 157/3
இறந்து விண் சேர்வது சரதம் இ பழி – கம்.கிட்:10 88/2
ஈண்டு-நின்று இறந்து ஈர்_ஐந்து_நூறு எழில் – கம்.கிட்:13 12/1
இற்கணார் இறந்திலர் இறந்து நீங்கினார் – கம்.சுந்:3 125/4
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:3 128/3
இல் இயல் அறத்தை யான் இறந்து வாழ்ந்த பின் – கம்.சுந்:4 18/3
இறந்து நீங்கினரோ இன்று என் ஆணையை இகழ்ந்து – கம்.சுந்:7 57/1
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை – கம்.சுந்:11 17/2
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு – கம்.சுந்:12 76/3
இறந்து இறந்து இழிந்து ஏறுவதே அலால் – கம்.சுந்:12 91/3
இறந்து இறந்து இழிந்து ஏறுவதே அலால் – கம்.சுந்:12 91/3
இறந்து இது போதல் தீது என்று இரங்கினை எனினும் எண்ணின் – கம்.யுத்1:14 7/3
இறந்து வீழ்ந்தனனே பிரகத்தன் என்று – கம்.யுத்2:15 79/1
எய் கணை மாரியாலே இறந்து பாழ் முழுதும் பட்டால் – கம்.யுத்2:16 132/3
தேடினென் திரிந்தனென் நின்னை திக்கு இறந்து
ஓடியது உன் படை உம்பி ஓய்ந்து ஒரு – கம்.யுத்2:16 278/1,2
இறந்து இறந்து உய்கின்றேன் யான் யார் இது தெரியும் ஈட்டார் – கம்.யுத்2:17 15/4
இறந்து இறந்து உய்கின்றேன் யான் யார் இது தெரியும் ஈட்டார் – கம்.யுத்2:17 15/4
இல்லையேல் இறந்து தீர்தி இது அலால் இயம்பல் ஆகா – கம்.யுத்2:17 69/3
இறந்தனர் இறந்து தீர இனி ஒரு பிறவி வந்து – கம்.யுத்3:26 6/1

மேல்


இறந்துபாடு (1)

இறந்துபாடு இவர்க்கு உறும் இதனின் இ வழி – கம்.ஆரண்:12 18/2

மேல்


இறந்துபோகினும் (1)

இறந்துபோகினும் நன்று இது அல்லது – கம்.ஆரண்:3 19/3

மேல்


இறந்தும் (2)

பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் – நற் 113/4
பணை கெழு வேந்தரை இறந்தும்
இரவலர்க்கு ஈயும் வள்ளியோன் நாடே – புறம் 119/6,7

மேல்


இறந்துளது (1)

ஈடு பேர் உலகு இறந்துளது ஆம் எனற்கு எளிதோ – கம்.கிட்:7 74/2

மேல்


இறந்துளார் (1)

இறந்துளார் பிறர் யாரும் இராமனை – கம்.சுந்:12 100/3

மேல்


இறந்துளான்-மேல் (1)

என்னதோ இறந்துளான்-மேல் வயிர்த்தல் நீ இவனுக்கு ஈண்ட – கம்.யுத்4:37 215/3

மேல்


இறந்தே (4)

மொழிபெயர் தேஎத்த பன் மலை இறந்தே – அகம் 31/15
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே – அகம் 329/14
வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்தே – அகம் 331/14
உற்ற பயன் மற்று இது-கொலாம் முறை இறந்தே
முற்ற உலகத்து முதல் வீரர் முடி எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 59/2,3

மேல்


இறந்தேற்கே (1)

கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே – ஐங் 328/4

மேல்


இறந்தோர் (14)

அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர்
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர – நற் 99/3,4
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர்
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து – நற் 387/5,6
இறந்தோர் மன்ற தாமே பிறங்கு மலை – ஐங் 316/3
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து – ஐங் 317/3
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர்
கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு – அகம் 109/10,11
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர்
நம்மினும் வலிதா தூக்கிய பொருளே – அகம் 265/22,23
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர்
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் – அகம் 267/13,14
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர்
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/13,14
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் – அகம் 277/12
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய – அகம் 363/15
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர்
நோய் இலர் பெயர்தல் அறியின் – அகம் 375/16,17
கருதல் அரும் பெரும் குணத்தோர் இவர் முதலோர் கணக்கு இறந்தோர்
திரி புவனம் முழுது ஆண்டு சுடர் நேமி செல நின்றோர் – கம்.பால:12 7/1,2
கரை இறந்தோர் இராவணற்கு கரம் இறுக்கும் குடி என்றால் – கம்.ஆரண்:6 116/2
முன்னையோர் இறந்தோர் எல்லாம் இ பகை முடிப்பர் என்றும் – கம்.யுத்3:28 8/1

மேல்


இறந்தோர்க்கு (3)

வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/11,12
பனி படு பன் மலை இறந்தோர்க்கு
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/17,18
வன் கலை தெவிட்டும் அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு
இற்றை நாளொடும் யாண்டு தலைப்பெயர என – புறம் 161/11,12

மேல்


இறந்தோரே (43)

கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/11
ஒன்று இலங்கு அருவிய குன்று இறந்தோரே – நற் 18/10
கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே – நற் 92/9
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/10
பெரும் கல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – நற் 274/9
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/5
நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/5
நீர் இல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 211/7
நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 215/7
வாடா வள்ளி அம் காடு இறந்தோரே
யானே தோடு ஆர் எல் வளை ஞெகிழ நாளும் – குறு 216/2,3
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – குறு 232/6
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 253/8
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே – குறு 260/8
பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே – குறு 278/7
வான் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 285/8
இன்னா வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 314/6
கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே – ஐங் 315/4
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – ஐங் 318/5
என்றூழ் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – ஐங் 336/4
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – ஐங் 353/4
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே – ஐங் 462/5
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/19
கல் மிசை அருவிய காடு இறந்தோரே – அகம் 25/22
விண் தோய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 111/15
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – அகம் 133/18
வேங்கட வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 141/29
கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே – அகம் 151/15
மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 155/16
பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 171/15
பொன் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 173/18
நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 185/13
வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – அகம் 201/19
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/24
நன் மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 241/16
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 247/13
கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 249/19
கல் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 313/17
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 347/16
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 349/14
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 389/24
என்றூழ் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 391/14
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/15
வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 399/18

மேல்


இறந்தோளே (3)

கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே – ஐங் 374/4
குன்று உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – ஐங் 387/6
வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/17

மேல்


இறந்தோன் (1)

இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/11

மேல்


இறப்ப (10)

இறப்ப எண்ணுவர் அவர் எனின் மறுத்தல் – நற் 33/8
அரும் சுரம் இறப்ப என்ப – நற் 148/11
இறப்ப எவ்வம் நலியும் நின் நிலை – நற் 338/4
எல்லா துனியும் இறப்ப தன் காதலன் – பரி 12/73
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/31,32
இறப்ப துணிந்தனிர் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 2/10
சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் – கலி 8/7
தனியே இறப்ப யான் ஒழிந்து இருத்தல் – கலி 23/4
இறப்ப எண்ணுதிர் ஆயின் அறத்தாறு – அகம் 5/16
இறப்ப எண்ணினர் என்பது சிறப்ப – அகம் 161/8

மேல்


இறப்பது (1)

பின்னேயோ இறப்பது முன் பிடித்திருந்த கருத்து அதுவும் பிடித்திலேனோ – கம்.யுத்4:38 22/2

மேல்


இறப்பதே (1)

இறப்பதே பிறப்பதே எனும் விளையாட்டு இனிது உகந்தோய் – கம்.ஆரண்:1 50/4

மேல்


இறப்பம் (1)

இரை உண்டு துயில் சென்றார் வாங்கிடின் இறப்பம் என்பார் – கம்.யுத்2:19 168/2

மேல்


இறப்பர்-கொல் (1)

இறப்பர்-கொல் வாழி தோழி நறு வடி – குறு 331/5

மேல்


இறப்பரால் (1)

இரும்பெனேல் எரியிடை இறப்பரால் இவர் – கம்.ஆரண்:12 17/1

மேல்


இறப்பல் (1)

இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே – குறு 151/6

மேல்


இறப்பாய் (1)

ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள் – கலி 58/6

மேல்


இறப்பின் (4)

பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு – நற் 171/6
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின்
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 306/1,2
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி – ஐங் 388/3
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21

மேல்


இறப்பினும் (6)

மொழிபெயர் பல் மலை இறப்பினும்
ஒழிதல் செல்லாது ஒண்_தொடி குணனே – ஐங் 321/4,5
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும் – புறம் 74/1
இறப்பினும் திரு எலாம் இழப்ப எய்தினும் – கம்.அயோ:5 29/3
ஈன்றவன் இறப்பினும் ஆவி ஈயுமால் – கம்.யுத்3:24 89/4
இகழ்வு இல் பூதங்கள் இறப்பினும் இறுதிசெல்லா தன் – கம்.யுத்4:35 17/3
இறப்பினும் நன்று என ஏக்கம் நீங்கினாள் – கம்.யுத்4:40 46/4

மேல்


இறப்பு (5)

இறப்பு அரும் குன்றம் இறந்த யாமே – குறு 209/3
பிறப்பினொடு இறப்பு என பெயரும் சிந்தையாள் – கம்.பால:19 52/2
இறப்பு எனும் மெய்ம்மையை இம்மை யாவர்க்கும் – கம்.அயோ:1 20/1
இறப்பு இலர் எண் இருநூறு கோடியே – கம்.யுத்1:5 27/4
இறப்பு எனும் பதத்தை விட்டாய் இராமன் என்பளவும் மற்று இ – கம்.யுத்2:16 128/3

மேல்


இறப்பும் (2)

ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் – கம்.சுந்:4 56/2
எனையன தொடரும் என்பது உணர்கிலேன் இறப்பும் காணேன் – கம்.யுத்3:26 77/4

மேல்


இறப்புறுவென் (1)

கொண்டு இறப்புறுவென் என்னா தலையுற குனிக்கும்-காலை – கம்.யுத்2:16 191/2

மேல்


இறப்பென் (3)

அல்லனேல் இறப்பென் என்று அகத்துள் உன்னினாள் – கம்.பால:13 63/4
எரியிடை கடிது வீழ்ந்து இறப்பென் ஈண்டு எனா – கம்.ஆரண்:12 13/4
என் இருந்து நான் இறப்பென் இ கணத்து எனை ஆளும் – கம்.யுத்4:32 38/2

மேல்


இறப்பொடு (1)

எவ்வம் ஓங்கிய இறப்பொடு பிறப்பு இவை என்ன – கம்.கிட்:1 16/3

மேல்


இறப்போர் (1)

சிறு பல் குன்றம் இறப்போர்
அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே – நற் 269/8,9

மேல்


இறப்போன் (1)

இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன்
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து – அகம் 66/9,10

மேல்


இறல் (4)

தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் – கலி 22/7
இறல் உறும்படி இயற்றுவர் இடையறா இன்னல் – கம்.அயோ:2 77/4
இறல் உண்டே என்னின் தீர்வான் இருந்த பேர் இடரை எல்லாம் – கம்.கிட்:11 88/3
கை வைப்பு அளவே இறல் காணுதியால் – கம்.யுத்2:18 78/4

மேல்


இறலி (1)

இறலி அ பெரும் தீவிடை உறைபவர் இவர்கள் – கம்.யுத்3:30 18/4

மேல்


இறவா (1)

என் தோள் வலி அதனால் எடுத்து யான் எற்றவும் இறவா
நின்றாய் எனின் நீ பின் எனை நின் கை தல நிரையால் – கம்.யுத்2:15 166/1,2

மேல்


இறவாத (1)

யாவரையும் கொன்று அருக்கி என்றும் இறவாத
மூவரையும் மேலை நாள் மூவா மருந்து உண்ட – கம்.யுத்2:17 90/2,3

மேல்


இறவாதிருக்கை (1)

போகாது இருக்கின் இறவாதிருக்கை புணராள் எனக்கொடு உணரா – கம்.ஆரண்:13 67/3

மேல்


இறவாது (4)

நரம்பு மீது இறவாது உடன்புணர்ந்து ஒன்றி – மலை 535
எண்ணிய நாள் வரை இறவாது காதலர் – கலி 34/22
இறந்தான் அல்லன் அரசன் இறவாது ஒழிவான் அல்லன் – கம்.அயோ:4 35/1
இன்றே இறவாது ஒழியேன் எமரோ – கம்.ஆரண்:14 71/1

மேல்


இறவாமை (1)

நன் மகன் இந்த நாடு இறவாமை நய என்றான் – கம்.அயோ:3 36/4

மேல்


இறவின் (9)

கடல் இறவின் சூடு தின்றும் – பட் 63
சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின்
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/2,3
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை – நற் 211/5
பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல் – நற் 358/8
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை – குறு 109/1
இறவின் அன்ன கொடு வாய் பெடையொடு – குறு 160/2
இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு – குறு 320/2
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன – அகம் 152/8
கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம் – புறம் 342/10

மேல்


இறவினின் (1)

இறவினின் உதவு நெடும் தார் உயர் மரம் ஒரு கை இயைந்தான் – கம்.சுந்:7 24/2

மேல்


இறவு (14)

இறவு அருந்திய இன நாரை – பொரு 204
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 19/1
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
இறவு ஆர் இன குருகு இறைகொள இருக்கும் – நற் 131/6
இறவு சினை அன்ன நளி கனி உதிர – குறு 274/2
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/85
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து – அகம் 96/1
பகைவனே-கொலாம் இறவு பார்க்கின்றேன் – கம்.அயோ:14 100/4
இளையவன் ஏகலும் இறவு பார்க்கின்ற – கம்.ஆரண்:12 20/1
இறவு என் ஆம் இதின் இன்பம் யாவதோ – கம்.கிட்:16 45/4
இறவு கண்டிலர் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் – கம்.யுத்3:22 71/3
கட்டினார் காத்தார் ஒன்றும் காண்கிலார் இறவு கண்ணுற்று – கம்.யுத்3:22 133/3
இன்று ஈகிலையேல் இறவு இ இடை மான் – கம்.யுத்3:23 17/1
இறவு ஒத்தன வாவும் இன பரியே – கம்.யுத்3:31 200/4

மேல்


இறவேனேல் (1)

எரி அதனில் இன்றே புக்கு இறவேனேல் இ துயரம் மறவேன் என்றான் – கம்.ஆரண்:4 27/4

மேல்


இறவொடு (3)

துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் – நற் 111/2
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் – அகம் 123/12
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் – அகம் 220/17

மேல்


இறா (11)

சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை – நற் 31/2
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/3
குளம்பினும் சே_இறா ஒடுங்கின – நற் 278/8
அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும் – ஐங் 179/2
இரும் கழி சே_இறா இன புள் ஆரும் – ஐங் 188/1
தெண் கழி சே_இறா படூஉம் – ஐங் 196/3
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க – அகம் 60/1
வெள் இறா கனவும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 170/12
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை – அகம் 270/5
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/16
மருப்பு இறா மத களிற்று அமரர் மன்னமும் – கம்.ஆரண்:7 44/1

மேல்


இறா-வகையில் (1)

மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும் – கம்.யுத்3:28 39/3

மேல்


இறாதவர் (1)

இற்றவர் இறாதவர் எழுந்து விண்ணினை – கம்.ஆரண்:7 117/3

மேல்


இறாயினிர் (1)

நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து – மலை 249

மேல்


இறால் (3)

தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் – கலி 39/10
நுழைந்து போகின்ற மதி இறால் ஒப்ப நோக்காய் – கம்.அயோ:10 9/4

மேல்


இறாலின் (1)

சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் – கம்.பால:2 9/2

மேல்


இறாலொடு (1)

இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல் – அகம் 348/5

மேல்


இறானோ (1)

இ சிலை கிடக்க மலை ஏழையும் இறானோ – கம்.பால:22 36/4

மேல்


இறாஅ (1)

இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் – மலை 274

மேல்


இறாஅல் (7)

நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 624
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல்
உடம்புணர்பு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும் – மலை 525,526
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல்
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/2,3
பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல்
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய – நற் 185/9,10
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் – ஐங் 214/3
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/13
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல்
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ – கலி 42/22,23

மேல்


இறாஅலியரோ (1)

இறாஅலியரோ பெரும நின் தானை – பதி 40/2

மேல்


இறினும் (1)

வழி கெட வரினும் தத்தம் வாழ்க்கை தேய்ந்து இறினும் மார்பம் – கம்.யுத்2:17 66/1

மேல்


இறீஇயர் (5)

நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே – குறு 169/6
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/6
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/3
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/8
பிறன் ஆயினன்-கொல் இறீஇயர் என் உயிர் என – புறம் 210/9

மேல்


இறீஇயரோ (1)

தெற்றென இறீஇயரோ ஐய மற்று யாம் – குறு 169/2

மேல்


இறு (6)

இறு முறை என ஒன்று இன்றி – குறு 199/7
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் – கலி 93/19
முச்சு இறு வாழ்க்கையின் மூண்டுளோர் என – கம்.யுத்3:20 45/4
இறு காலையின் உலகு யாவையும் அவிப்பான் இகல் படையை – கம்.யுத்3:27 160/1

மேல்


இறுக்க (2)

இறுக்க வேண்டுவது இல்லை எண் தீர் மணி – கம்.யுத்2:15 15/1
இருவர் வேண்டுவர் ஏழ் உலகத்தையும் இறுக்க
திரிவரேல் உடன் திரிதரும் நெடு நிலம் செவ்வே – கம்.யுத்3:31 12/2,3

மேல்


இறுக்கல் (1)

இறுக்கல் வேண்டும் திறையே மறுப்பின் – புறம் 97/20

மேல்


இறுக்கி (4)

துகைத்தவன் உடல் பொறை சுறுக்கொள இறுக்கி
தகை பெரு வலத்தொடு தலத்திடை அமுக்கி – கம்.யுத்1:12 12/1,2
மேவரும் கவசம் இட்டு இறுக்கி வீக்கினன் – கம்.யுத்2:15 111/2
இறுக்கி பல நெடு வாய் மடித்து எரி கண்-தொறும் இழிய – கம்.யுத்2:15 184/2
இடித்தன உறுக்கின இறுக்கி ஏய்ந்தன – கம்.யுத்2:18 91/1

மேல்


இறுக்கிய (2)

என்று தோளிடை இறுக்கிய பாசம் இற்று ஏக – கம்.சுந்:12 55/1
இன் உயிர் துறந்தார் இல்லை இறுக்கிய பாசம் இற்றால் – கம்.யுத்2:19 233/2

மேல்


இறுக்கியது (1)

என் இனி அனுமன் தோளை இறுக்கியது இதனால் ஆண்டும் – கம்.யுத்2:19 236/3

மேல்


இறுக்கின (1)

இற்றன இற்ற என்ன இறுக்கின இளகா உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 191/3

மேல்


இறுக்கினான் (1)

இறுக்கினான் இவன் சிறிது உணர்வும் எஞ்சினான் – கம்.யுத்2:16 262/4

மேல்


இறுக்கும் (19)

வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் – பதி 62/5
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும்
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/7,8
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும்
அறன் இல் வேந்தன் ஆளும் – அகம் 109/13,14
கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும்
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை – அகம் 181/19,20
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும்
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் – அகம் 266/19,20
கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும்
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/13,14
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும்
முத்தீ விளக்கில் துஞ்சும் – புறம் 2/22,23
தென் புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும்
பொன் போல் புதல்வர் பெறாஅதீரும் – புறம் 9/3,4
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை – புறம் 16/9
வேறு புலத்து இறுக்கும் தானையோடு – புறம் 22/37
பாண்_கடன் இறுக்கும் வள்ளியோய் – புறம் 203/11
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு – புறம் 344/3
கரை இறந்தோர் இராவணற்கு கரம் இறுக்கும் குடி என்றால் – கம்.ஆரண்:6 116/2
கானமும் மலையும் நீங்கி கங்குல் வந்து இறுக்கும் காலை – கம்.ஆரண்:15 56/3
இறுக்கும் தன்மை அ மாயவற்கு அன்றியும் எளிதோ – கம்.கிட்:3 77/4
இங்கு வந்து இறுக்கும் நீ இடரும் ஐயமும் – கம்.சுந்:5 73/3
இ சிரத்தவன் உரைத்து இறுக்கும் ஏல்வையின் – கம்.யுத்1:2 28/1
கல்லினும் வலிய தோளால் கட்டியிட்டு இறுக்கும் காலை – கம்.யுத்2:18 234/2
யாண்டு வந்து இங்கு இறுக்கும் என்று எண்ணினான் – கம்.யுத்4:41 52/1

மேல்


இறுக்குவென் (1)

இ பொழிலினை கடிது இறுக்குவென் இறுத்தால் – கம்.சுந்:6 6/1

மேல்


இறுக்குறும் (1)

இறுக்குறும் இன்னே நம்மை குரங்கு என இரங்கி ஏங்கி – கம்.சுந்:9 65/1

மேல்


இறுக (6)

முதிர்கின்ற பெரும் காதல் தழைத்து ஓங்க எடுத்து இறுக முயங்கலோடும் – கம்.பால:5 57/3
இணை மலர் கைகளின் இறுக இன் உயிர் – கம்.ஆரண்:10 121/3
என்று அவன்-தன்னை மீட்டும் எடுத்து மார்பு இறுக புல்லி – கம்.யுத்2:16 162/1
என அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து மார்பு இறுக புல்லி – கம்.யுத்2:17 4/1
கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி – கம்.யுத்3:28 45/2
எழுது மார்பத்து இறுக தழுவினான் – கம்.யுத்4:41 60/2

மேல்


இறுகலா (1)

இழை புரை மருங்குல் இறும் இறும் எனவும் இறுகலா வன முலை இரட்டை – கம்.சுந்:3 88/1

மேல்


இறுகிறுக்கி (1)

இழையினை கை யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி – பரி 12/59

மேல்


இறுகிறுக (2)

இறுகிறுக யாத்து புடைப்ப – பரி 9/40
ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ – பரி 10/11

மேல்


இறுகின (1)

இறுகின நிதியின் கிழவன் இசை கெட அளகை எறிந்தார் – கம்.சுந்:7 16/3

மேல்


இறுகு (4)

இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு – மலை 132
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல் – நற் 265/1
இறுகு திண் புயம் இருபதும் இவற்கு இலை என்னா – கம்.சுந்:2 129/2
இறுகு சாந்தமும் எழுதிய குறிகளும் இன் உயிர் பொறை ஈர – கம்.சுந்:2 192/3

மேல்


இறுகுற (3)

எழுத அன்பினின் இறுகுற தழுவி மாடு இருத்தி – கம்.யுத்1:3 39/2
இறுகுற பிணித்தலோடும் யாவையும் எதிர்ந்த போதும் – கம்.யுத்2:19 190/1
என்று மைந்தனை எடுத்து எடுத்து இறுகுற தழுவி – கம்.யுத்4:40 107/1

மேல்


இறுங்கு (1)

ஐவன குரல் ஏனலின் கதிர் இறுங்கு அவரை – கம்.அயோ:10 34/1

மேல்


இறுங்கும் (1)

எள்ளும் ஏனலும் இறுங்கும் சாமையும் – கம்.பால:2 53/1

மேல்


இறுத்த (54)

கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த
வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர் – பெரும் 315,316
கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து – பெரும் 446
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் – மது 233,234
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 148,149
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என – மலை 543
பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண் பெயல் – நற் 99/7
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை – நற் 215/3
மழை எழுந்து இறுத்த நளிர் தூங்கு சிலம்பின் – நற் 257/2
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த
நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் – நற் 287/2,3
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – நற் 306/6
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த
வேல் கெழு தானை செழியன் பாசறை – நற் 387/7,8
நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம் – பதி 13/12
மூழ்த்து இறுத்த வியன் தானையொடு – பதி 33/5
வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் – பதி 68/2
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/22
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 81/18
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு – பதி 94/6
ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த
களிறு நிரைத்தவை போல் கொண்மூ நெரிதர – பரி 22/1,2
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம் – கலி 64/9
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/28
இகல் வேந்தன் சேனை இறுத்த வாய் போல – கலி 108/1
சினைஇய வேந்தன் எயில் புறத்து இறுத்த
வினை வரு பருவரல் போல – கலி 149/14,15
ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 8/1,2
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – அகம் 38/13
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த
பெரு வள கரிகால் முன்னிலை செல்லார் – அகம் 125/17,18
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை – அகம் 243/8
அஞ்சுவர இறுத்த தானை – அகம் 264/14
வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த
கிள்ளிவளவன் நல் அமர் சாஅய் – அகம் 346/21,22
குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இனம் போல – புறம் 19/8
அம்பு சென்று இறுத்த அறும் புண் யானை – புறம் 19/9
இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த – புறம் 254/3
அரும் கடன் இறுத்த பெருஞ்செயாளனை – புறம் 282/2
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை – புறம் 294/2
வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை – புறம் 343/14
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 391/8
வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன் – புறம் 398/8
ஐயன் வில் இறுத்த ஆற்றல் காணிய அமரர் நாட்டு – கம்.பால:13 41/1
பற்றிய வளைந்த என்ன பரந்து வந்து இறுத்த சேனை – கம்.பால:16 1/2
அடைந்து அவண் இறுத்த பின்னர் அருக்கனும் உம்பர் சேர்ந்தான் – கம்.பால:17 3/1
வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன் – கம்.பால:22 6/1
ஊன வில் இறுத்த மொய்ம்பை நோக்குவது ஊக்கம் அன்றால் – கம்.பால:24 32/1
சிலையை நீ இறுத்த ஓசை செவி உற சீறி வந்தேன் – கம்.பால:24 34/3
இயம் கெழு தானையர் இறுத்த மா திறை – கம்.அயோ:11 53/1
இருந்து அதின் தீர்ந்து சென்றார் வேங்கடத்து இறுத்த எல்லை – கம்.கிட்:15 33/4
இடந்த மணி வேதியும் இறுத்த கடி காவும் – கம்.சுந்:6 18/1
இ நெடும் பழுவ குன்றில் பகல் எலாம் இறுத்த பின்னர் – கம்.சுந்:14 52/3
கங்குல் வந்து இறுத்த காலை கை விளக்கு எடுப்ப காவல் – கம்.யுத்1:12 50/1
பித்தன் வெம் சிலையினை இறுத்த பேர் ஒலி – கம்.யுத்2:16 256/3
இடம் பொறாமை உற்று இரிந்து போய் வட வரை இறுத்த – கம்.யுத்3:31 17/4
இறுத்த நீரின் செறிந்தன எங்கணும் – கம்.யுத்3:31 127/3
பார்_மகளை தழுவினையோ திசை யானை பணை இறுத்த பணைத்த மார்பால் – கம்.யுத்4:38 10/4

மேல்


இறுத்ததால் (1)

ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் – கம்.யுத்1:1 1/4

மேல்


இறுத்தது (11)

ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/10
சீறடி தோயா இறுத்தது அமையுமோ – கலி 90/18
தென்வரை சாந்தும் நாற சேனை சென்று இறுத்தது அன்றே – கம்.பால:14 81/4
சேமத்து ஆர் வில் இறுத்தது தேரும்-கால் – கம்.பால:21 39/2
வில் இறுத்தது இடை என மேலை_நாள் – கம்.ஆரண்:4 37/2
புல் இறுத்தது யாவும் புகன்று தன் – கம்.ஆரண்:4 37/3
சென்றது பரிதி மேல் பால் செக்கர் வந்து இறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:6 64/4
வெருவி போய் சிசிரம் நீக்கி வேனில் வந்து இறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 99/4
தீரினும் உதவற்கு ஒத்த தென்றல் வந்து இறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 163/4
அந்தி வந்து இறுத்தது கறுத்தது அண்டமே – கம்.யுத்1:5 2/4
இறுத்தது இன்று உலகு என்பது ஓர் திமிலம் வந்து எய்த – கம்.யுத்2:15 192/1

மேல்


இறுத்ததும் (1)

எய்ய வில் வளைத்ததும் இறுத்ததும் உரைத்தும் – கம்.பால:22 37/1

மேல்


இறுத்தந்த (4)

மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
இன் அமர் இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதினான் – கலி 34/7
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 118/8
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 148/7

மேல்


இறுத்தந்தது (1)

ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் – கலி 27/8

மேல்


இறுத்தருளினான் (1)

வில் இறுத்தருளினான் மிதிலை புக்க அனைய நாள் – கம்.கிட்:3 7/4

மேல்


இறுத்தலின் (1)

பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின்
களையுநர் காணாது கலங்கிய உடை மதில் – நற் 43/9,10

மேல்


இறுத்தலும் (2)

அனையது ஆகிய சேனை வந்து இறுத்தலும் அருக்கன் – கம்.கிட்:12 28/1
இறுத்தலும் எளிதாம் மண்ணில் யாவர்க்கும் இயக்கம் உண்டே – கம்.சுந்:2 37/2

மேல்


இறுத்தவன் (4)

வணங்கு வில் இறுத்தவன் என துயர் மறந்தாள் – கம்.பால:22 39/2
வஞ்சி சென்று இறுத்தவன் வாகை மீ கொள – கம்.அயோ:11 106/3
பல் இறுத்தவன் வலிக்கு அமை தியம்பகம் எனும் – கம்.கிட்:3 7/3
வரை செய் தாள் வில் இறுத்தவன் அ மா முனியொடும் – கம்.கிட்:13 68/1

மேல்


இறுத்தவனும் (1)

இறுத்தவனும் வெம் கணை தெரிந்தனன் எதிர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:9 10/4

மேல்


இறுத்தன்று (1)

ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10

மேல்


இறுத்தன (5)

நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு – கலி 104/31
ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து – அகம் 132/1
அல் இறுத்தன தாடகை ஆதியா – கம்.ஆரண்:4 37/1
மிக்கு இறுத்தன வெற்பும் இறுத்தன – கம்.கிட்:11 33/4
மிக்கு இறுத்தன வெற்பும் இறுத்தன – கம்.கிட்:11 33/4

மேல்


இறுத்தனர் (2)

அன்று அவண் இறுத்தனர் அலரி கீழ் திசை – கம்.கிட்:12 1/1
கரை-கண் வந்து இறுத்தனர் என்ற காலையில் – கம்.யுத்1:4 14/3

மேல்


இறுத்தனன் (3)

சொல் இறுத்தனன் தோன்றல்பின் தோன்றினான் – கம்.ஆரண்:4 37/4
இறுத்தனன் கடி பொழில் எண்ணிலோர் பட – கம்.சுந்:12 29/1
சிந்தி வந்து இறுத்தனன் மதனன் தீ நிறத்து – கம்.யுத்1:5 2/3

மேல்


இறுத்தாய் (1)

இறுத்தாய் தமியேன் என்னாது என்னை இ மூப்பிடையே – கம்.அயோ:4 57/3

மேல்


இறுத்தார் (4)

அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/31
புனையும் நீள் கொடி புரிசையின் புறத்து வந்து இறுத்தார்
மனையின் மாட்சியை அழித்து இழி மா தவன் பன்னி – கம்.பால:9 13/2,3
ஈண்டு வந்து இறுத்தார் என்னும் ஈது அலாது உறுதி உண்டோ – கம்.யுத்1:9 68/3
இடுக்கு ஒரு பேரும் இன்றி அயோத்தி வந்து இறுத்தார் என்றால் – கம்.யுத்4:42 12/2

மேல்


இறுத்தால் (1)

இ பொழிலினை கடிது இறுக்குவென் இறுத்தால்
அ பெரிய பூசல் செவி சார்தலும் அரக்கர் – கம்.சுந்:6 6/1,2

மேல்


இறுத்தான் (12)

ஆயிரம் வில்லை அனங்கன் இறுத்தான் – கம்.பால:13 27/4
எந்தை வில் இறுத்தான் எனும் இன் சொலை – கம்.பால:14 41/3
தாளால் இறுத்தான் தழல் வண்ணன் தட கை வில்லை – கம்.ஆரண்:13 30/3
தோளால் இறுத்தான் துணை தாதை-தன் அன்பின் தோழன் – கம்.ஆரண்:13 30/4
எண்கின் ஈட்டம் கொண்டு எறுழ் வலி தூமிரன் இறுத்தான் – கம்.கிட்:12 6/4
ஏய் உரு புய சாம்பன் என்பவனும் வந்து இறுத்தான் – கம்.கிட்:12 12/4
ஓதி இறுத்தான் நாலுமுகத்தான் உதவுற்றான் – கம்.கிட்:17 6/4
கால் நிமிர் வெம் சிலை கையின் இறுத்தான்
ஆனவர் தூணியும் வாளும் அறுத்தான் – கம்.சுந்:9 59/1,2
ஏம்பல் இலார் இரு தோள்கள் இறுத்தான்
பாம்பு என நீங்கினர் பட்டனர் வீழ்ந்தார் – கம்.சுந்:9 61/2,3
இருந்த நகரின் புறன் ஒர் குன்றிடை இறுத்தான் – கம்.யுத்1:9 13/4
இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் – கம்.யுத்2:18 158/2
இறுத்தான் நெடும் சரத்தால் ஒரு தனி நாயகற்கு இளையோன் – கம்.யுத்3:27 126/3

மேல்


இறுத்தில (1)

இறுத்தில இராவணன் எறிந்த எய்தன – கம்.யுத்4:37 71/2

மேல்


இறுத்து (26)

ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து
அரசு பட அமர் உழக்கி – மது 127,128
யாண்டு பல கழிய வேண்டு புலத்து இறுத்து
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில் – மது 150,151
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/3
யாண்டு தலைப்பெயர வேண்டு புலத்து இறுத்து
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு – பதி 15/1,2
பெரு மலை யானையொடு புலம் கெட இறுத்து
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/11,12
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து
முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் – பதி 45/14,15
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர் – பதி 53/1
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என – அகம் 134/2
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் – புறம் 31/12,13
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து
வள மலை மாறிய என்றூழ் காலை – புறம் 161/4,5
கருப்பு வில் இறுத்து ஆட்கொண்டு கா என்றாள் – கம்.பால:21 21/4
இறுத்து எறிந்தன வல்லிகள் இளம் தளிர் ஈன்ற – கம்.அயோ:9 40/3
மா மராமரம் இறுத்து அது-கொடு எற்ற வரலும் – கம்.ஆரண்:1 30/4
விண்ட வானவர் கண் முன்னே விரி பொழில் இறுத்து வீச – கம்.சுந்:6 40/2
பெரும் கடல் உற புடைத்து இறுத்து உக பிசைந்தான் – கம்.சுந்:8 23/2
ஊன வில் இறுத்து ஓட்டை மா மரத்துள் அம்பு ஓட்டி – கம்.யுத்1:2 109/1
பூ மரன் இறுத்து அவை பொருத்துவ பொருத்தி – கம்.யுத்1:9 11/3
இறுத்து கூறும் என்றான் இசை எங்கணும் – கம்.யுத்2:15 87/2
இறுத்து வீசிய கிரிகளை எரி உக நூறி – கம்.யுத்2:15 229/3
இறுத்து நின் எதிர் எய்தினான் – கம்.யுத்2:16 120/4
இறுத்து மாற்று இது வல்லையேல் என்று கோத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 234/4
எட்டினன் அது பிடித்து இறுத்து நீக்கினான் – கம்.யுத்2:16 255/3
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி – கம்.யுத்2:16 345/2
எதிரும் வல் இருள் கரி இறுத்து எழு முறை மூழ்கி – கம்.யுத்3:20 55/3
வேள்விக்கு ஏகி வில்லும் இறுத்து ஓர் விடம் அம்மா – கம்.யுத்3:22 207/1
இடை உவாவினில் சுவேலம் வந்து இறுத்து எயில் இலங்கை – கம்.யுத்4:40 125/1

மேல்


இறுதல் (3)

சூர் ஒடுங்கு அயில் துணிந்து இறுதல் கண்டு சிறிதும் – கம்.ஆரண்:1 28/1
இற்று இடைந்து இறுதல் மெய்யே விளக்கின் முன் இருள் உண்டாமோ – கம்.சுந்:3 117/4
பொய்த்த சிந்தையார் இறுதல் போக்குமால் – கம்.யுத்3:24 115/2

மேல்


இறுதலும் (1)

இறுதிய மத கரி இறுதலும் எரி உமிழ் – கம்.யுத்2:18 136/2

மேல்


இறுதி (65)

யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் – புறம் 397/23
உலகின் மேல் உலகோ ஊழியின் இறுதி உறையுளோ யாது என உரைப்பாம் – கம்.பால:3 2/4
என்றனன் என்றலும் முனிவோடு எழுந்தனன் மண் படைத்த முனி இறுதி காலம் – கம்.பால:6 14/1
தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும் – கம்.அயோ:1 8/1
இறுதி எய்தி நாள் ஏழ்_இரண்டின – கம்.அயோ:11 116/2
மை உற உயிர் எலாம் இறுதி வாங்குவான் – கம்.அயோ:13 8/1
இறுதி செய் சேனையும் எல்லை தீர் நகர் – கம்.அயோ:13 62/2
ஆதிய அமைதியின் இறுதி ஐம் பெரும் – கம்.அயோ:14 118/1
இந்திரன் அருளினன் இறுதி செய் பகலா – கம்.ஆரண்:2 41/1
இம்பர்_ஆனவர்க்கும் ஓர் இறுதி ஈட்டுவாள் – கம்.ஆரண்:6 2/4
கண்டனள் தன் கிளைக்கு இறுதி காட்டுவாள் – கம்.ஆரண்:6 4/4
இன்று இறுதி வந்தது நமக்கு என இருந்தார் – கம்.ஆரண்:10 48/2
என்-வயின் இறுதி நோக்கி அச்சத்தால் இசைத்தேன் அல்லேன் – கம்.ஆரண்:11 32/2
எண் திசை இறுதி ஆன உலகங்கள் இவற்றை இன்னே – கம்.ஆரண்:13 117/3
நால் திசை பரவையும் இறுதி நாள் உற – கம்.ஆரண்:15 5/1
புன் தொழில் இறுதி ஆக புகுந்து உள பொருள்கள் எல்லாம் – கம்.கிட்:2 29/2
இந்திரன் சிறுவனுக்கு இறுதி இன்று இசை தரும் – கம்.கிட்:3 15/2
எட்டு மாதிரத்து இறுதி நாளும் உற்று – கம்.கிட்:3 40/3
இரிந்து நீங்கினர் கற்பத்தின் இறுதி என்று அயிர்த்தார் – கம்.கிட்:4 14/2
எழுந்தனன் வல் விரைந்து இறுதி ஊழியில் – கம்.கிட்:7 15/1
யான் தவம் உடைமையால் இ இறுதி வந்து இசைந்தது யார்க்கும் – கம்.கிட்:7 152/3
என் உயிர்க்கு இறுதி செய்தான் என்பதை இறையும் எண்ணாது – கம்.கிட்:7 154/1
அறத்தினது இறுதி வாழ்நாட்கு இறுதி அஃது உறுதி அன்ப – கம்.கிட்:9 15/4
அறத்தினது இறுதி வாழ்நாட்கு இறுதி அஃது உறுதி அன்ப – கம்.கிட்:9 15/4
நிரம்பினான் ஒருவன் காத்த நிறை அரசு இறுதி நின்ற – கம்.கிட்:9 29/1
எனையர் என்பது ஒர் இறுதி கண்டிலம் எழுபது என்று எனும் இயல்பினார் – கம்.கிட்:10 66/2
இறைவ அங்கு அவர் இறுதி கண்டு இனிது இசை புனைந்து இமையவர்கள்தாம் – கம்.கிட்:10 67/3
உள அல கூதிரும் இறுதி உற்றதால் – கம்.கிட்:10 95/2
இறுதி உண்டே-கொல் இ மாரிக்கு என்பது ஓர் – கம்.கிட்:10 102/2
உற்றதும் உணரார்-ஆயின் இறுதி வேறு இதனின் உண்டோ – கம்.கிட்:11 93/4
இருந்தனர் தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணுவார் – கம்.கிட்:16 5/4
எல்லை நம் இறுதி யாய்க்கும் எந்தைக்கும் யாவரேனும் – கம்.கிட்:16 14/1
இலங்கையில் பொருதார் அன்றே மறைகளுக்கு இறுதி ஆவார் – கம்.சுந்:0 1/4
காத கடும் குறி கணத்து இறுதி கண்ணாள் – கம்.சுந்:1 64/1
எய் வினை இறுதி இல் செல்வம் எய்தினான் – கம்.சுந்:2 41/1
ஊழியின் இறுதி வந்துறும் என்று உன்னினேன் – கம்.சுந்:3 67/3
ஊழியின் இறுதி காலத்து உருத்திரமூர்த்தி ஒத்தான் – கம்.சுந்:6 46/4
இறுதி உற்றுளது ஆயினும் இன்னும் ஓர் – கம்.சுந்:12 87/3
மெலியவர் கடன் நமக்கு இறுதி வேண்டுவோர் – கம்.யுத்1:2 33/2
முந்து உலகினுக்கு இறுதி புக்கு உரு ஒளித்து உலைதல் செய்வார் – கம்.யுத்1:2 94/1
இந்திராதியர் சித்தர்கள் இயக்கர் நம் இறுதி
சிந்தியாதவர் யார் அவை நம்மை என் செய்த – கம்.யுத்1:2 106/3,4
ஏற்றம் என் எனக்கு இறுதி வந்து எய்தியது என்னா – கம்.யுத்1:3 34/2
ஏலும் இங்கு இவற்கு இனி இறுதி என்று உனை – கம்.யுத்1:4 91/3
ஏய்வன நலனே அன்றி இறுதி வந்து அடைவது உண்டோ – கம்.யுத்1:7 17/2
ஈது எலாம் உணர்ந்தேன் யானும் என் குலம் இறுதி உற்றது – கம்.யுத்1:9 81/1
இ நெடும் காலம் எல்லாம் இமையவர்க்கு இறுதி கண்டாய் – கம்.யுத்1:13 21/1
இறுதி எய்தும் நாள் கால் பொர மந்தரம் இடையிட்டு – கம்.யுத்2:15 240/3
என் மக்கள் ஆகி உள்ளார் இ குடிக்கு இறுதி சூழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 146/2
ஈசனே முதலா மற்றை மானிடர் இறுதி ஆக – கம்.யுத்2:17 13/1
உள் நின்று அலை கடல் நீர் உக இறுதி கடை உறு கால் – கம்.யுத்2:18 140/1
புண்டரீகற்கும் உண்டோ இறுதி இ புலையர்க்கு அல்லால் – கம்.யுத்3:23 24/4
ஏம கூடத்தின் உம்பர் எய்தினன் இறுதி இல்லா – கம்.யுத்3:24 46/2
காப்பு உறு படை கை கள்வ நிருதர்க்கு ஓர் இறுதி காட்டி – கம்.யுத்3:25 15/3
படை பெரும் தலைவர் நின்றார் அல்லவர் இறுதி பற்றும் – கம்.யுத்3:27 89/1
இன்று உளார் நாளை மாள்வர் புகழுக்கும் இறுதி உண்டோ – கம்.யுத்3:28 10/4
ஊழி இறுதி கடுகு மாருதமும் ஒத்தனன் இராமன் உடனே – கம்.யுத்3:31 141/1
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் – கம்.யுத்3:31 142/1
ஏவர் அறிவுறுவர் இறுதி முதல் அறிவின் – கம்.யுத்3:31 165/2
கொண்டது ஓர் உருவம் தன்னால் இறுதி நாள் வந்து கூட – கம்.யுத்3:31 230/2
அ உரைக்கு இறுதி நோக்கி வீடணன் அருவி கண்ணன் – கம்.யுத்4:37 209/1
ஏவர்க்கும் வலியானுக்கு என்று உண்டாம் இறுதி என ஏமாப்புற்றேன் – கம்.யுத்4:38 26/2
ஊழியின் இறுதி காணும் வலியினது உயர் பொன் தேரின் – கம்.யுத்4:42 2/1
தொடுக்குறு கவியால் மற்றை துழனியை இறுதி தோன்ற – கம்.யுத்4:42 12/3
ஊழியின் இறுதி செல்லும் தாதையின் உலாவி அன்றே – கம்.யுத்4:42 14/3

மேல்


இறுதி-கண் (1)

முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி-கண்
பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல் – கலி 34/4,5

மேல்


இறுதி-கணின் (1)

ஏழ் உலகும் உற்று உயிர்கள் யாவையும் முருக்கி இறுதி-கணின் எழும் – கம்.யுத்3:31 141/3

மேல்


இறுதி-காறும் (1)

மாதிரத்து இறுதி-காறும் தன் மனத்து எழுந்த மையல் – கம்.ஆரண்:10 101/1

மேல்


இறுதிக்கு (1)

எம்பிக்கும் என் அன்னை-தனக்கும் இறுதிக்கு ஓர் – கம்.ஆரண்:11 17/1

மேல்


இறுதிசெல்லா (2)

துன்று இரும் தூளி பொங்கி துறுதலால் இறுதிசெல்லா
பொன் திணி உலகம் எல்லாம் பூதலம் ஆய மாதோ – கம்.சுந்:10 12/3,4
இகழ்வு இல் பூதங்கள் இறப்பினும் இறுதிசெல்லா தன் – கம்.யுத்4:35 17/3

மேல்


இறுதிய (1)

இறுதிய மத கரி இறுதலும் எரி உமிழ் – கம்.யுத்2:18 136/2

மேல்


இறுதியா (1)

சென்றது முதலா வந்தது இறுதியா செப்பல்-பாலை – கம்.சுந்:14 8/3

மேல்


இறுதியாய் (1)

வித்தக தூதன் மீண்டது இறுதியாய் விளைந்த தன்மை – கம்.சுந்:14 13/2

மேல்


இறுதியில் (6)

எண் தவ நெடிது எனின் இறுதியில் அவனை – கம்.ஆரண்:2 44/3
ஆர்த்து எழுந்தது இறுதியில் ஆர் கலி – கம்.ஆரண்:7 25/3
செறுத்து இறுதியில் புவனி தீய எழு தீயின் – கம்.ஆரண்:9 10/1
இறுதியில் தான் என இருந்த ஏந்தலை – கம்.கிட்:11 125/2
சன்னவீரத்த கோவை வெண் தரளம் ஊழியின் இறுதியில் தனித்த – கம்.சுந்:3 81/1
மாட்டுவன் ஒருவன் அன்றே இறுதியில் மனத்தால் என்றான் – கம்.யுத்4:34 13/4

மேல்


இறுதியின் (11)

முடிவு உற முகப்ப ஊழி இறுதியின் மொய்ப்ப போல – கம்.அயோ:13 49/2
அனையவன் இறுதியின் அமைவு நோக்கலின் – கம்.ஆரண்:3 1/1
எதிர் இலாதவர் இறுதியின் நிமித்தமா எழுந்து ஆண்டு – கம்.ஆரண்:6 89/3
விண் தலம் துறந்து இறுதியின் விரி கதிர் வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:13 89/2
ஊழியின் இறுதியின் உரும் எறிந்து என – கம்.சுந்:5 54/1
ஏறிய தேரர் சூழ்ந்தார் இறுதியின் யாவும் உண்பான் – கம்.சுந்:10 9/3
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் – கம்.சுந்:10 27/3
இறுதியின் உயிர் தந்து ஈயும் மருந்து ஒத்தது அனையது எந்தாய் – கம்.சுந்:14 41/4
ஏது எனக்கு அரியது என்றான் இறுதியின் எல்லை கண்டான் – கம்.யுத்1:14 26/4
ஒத்த கையினர் ஊழியின் இறுதியின் உலகை – கம்.யுத்2:15 188/1
வாம் புனல் பரவை ஏழும் இறுதியின் வளர்ந்தது என்னா – கம்.யுத்3:30 2/3

மேல்


இறுதியின்-கண் (1)

என்று அவன் விலக்க மீண்டு ஆண்டு இருந்தது ஓர் இறுதியின்-கண்
குன்று என நீண்ட கும்பகருணனை இராமன் கொல்ல – கம்.யுத்2:17 73/1,2

மேல்


இறுதியும் (5)

நாயகர் இறுதியும் நவிலல்-பாலதோ – கம்.கிட்:16 17/4
வாலி-தன் இறுதியும் மரத்துக்கு உற்றதும் – கம்.சுந்:12 22/1
இறுதியும் காவலும் இயற்றும் ஈசரும் – கம்.யுத்3:22 43/3
மொய் குலத்து இறுதியும் முனிவர் கண்டவர் – கம்.யுத்3:27 60/3
என்னை காட்டுதி இறுதியும் காட்டுதி எனக்கும் – கம்.யுத்4:40 95/3

மேல்


இறுதியே (3)

இங்கு நின்றார்கட்கு எல்லாம் இறுதியே என்பது உன்னி – கம்.யுத்1:14 28/3
இறுதியே இயைவது ஆனால் இடை ஒன்றால் தடை உண்டாமோ – கம்.யுத்2:16 42/4
இந்திரசித்தனார்க்கும் இறுதியே இயைவது என்றான் – கம்.யுத்2:18 206/4

மேல்


இறுதியை (1)

இறுதியை தன்-வயின் இயற்ற எய்தினான் – கம்.ஆரண்:4 10/1

மேல்


இறுப்ப (5)

கழி நாரை வரை இறுப்ப
தண் வைப்பின் நால் நாடு குழீஇ – பொரு 225,226
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப
இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள் – நற் 364/4,5
புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் – பதி 40/4,5
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை – அகம் 392/22,23
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/2,3

மேல்


இறுப்பதன் (1)

ஏயவன் வல் வில் இறுப்பதன் முன்னம் – கம்.பால:13 27/2

மேல்


இறுப்பினும் (2)

அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து – பதி 81/8
இறுப்பினும் ஆவது இரப்பது என்று எழுந்தான் – கம்.அயோ:3 28/4

மேல்


இறுப்பென் (1)

இறுப்பென் என்று கொண்டு எழுந்தனன் மேருவை இறுப்போன் – கம்.கிட்:7 76/2

மேல்


இறுப்போரும் (1)

விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும்
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/49,50

மேல்


இறுப்போன் (1)

இறுப்பென் என்று கொண்டு எழுந்தனன் மேருவை இறுப்போன்
முறிப்பென் என்னினும் முறிவது அன்று ஆம் என மொழியா – கம்.கிட்:7 76/2,3

மேல்


இறுபவர் (1)

இரு தொடை புரசையொடு இறுபவர் எறி படை – கம்.யுத்2:18 129/2

மேல்


இறுபு (12)

ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு
கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம் – நற் 24/3,4
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு
அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என – நற் 372/3,4
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த – ஐங் 213/1
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு – பரி 2/38
தலை இறுபு தாரொடு புரள – பரி 2/41
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/18
குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது – அகம் 333/9
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு
உரும் எறி மலையின் இரு நிலம் சேர – புறம் 373/20,21

மேல்


இறும் (11)

பாசடை கமலத்தோன் படைத்த வில் இறும்
ஓசையின் பெரியது ஓர் உவகை எய்தி அ – கம்.பால:13 64/2,3
சோனை வார் குழல் சுமை பொறாது இறும் இடை தோகாய் – கம்.அயோ:10 19/2
இழை புரை மருங்குல் இறும் இறும் எனவும் இறுகலா வன முலை இரட்டை – கம்.சுந்:3 88/1
இழை புரை மருங்குல் இறும் இறும் எனவும் இறுகலா வன முலை இரட்டை – கம்.சுந்:3 88/1
வெருவரு முழக்கும் ஈசன் வில் இறும் ஒலியும் என்ன – கம்.சுந்:7 1/2
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும்
பாய் பரி குலம் படும் பாகர் பொன்றுவர் – கம்.யுத்3:22 48/1,2
அடி அறும் தேர் முரண் ஆழி அச்சு இறும்
கடி நெடும் சிலை அறும் கவச மார்பு இறும் – கம்.யுத்3:22 49/1,2
கடி நெடும் சிலை அறும் கவச மார்பு இறும்
கொடி அறும் குடை அறும் கொற்ற வீரர்-தம் – கம்.யுத்3:22 49/2,3
இறும் திறம் அவனுக்கு இல்லை நாடுதும் ஏகி என்றான் – கம்.யுத்3:24 15/4
ஊழிக்கடை இறும் அத்தலை உலகு யாவையும் உண்ணும் – கம்.யுத்3:27 133/1
இறும் சிறப்பு அல்லால் அப்பால் எங்கு இனி போவது என்னா – கம்.யுத்3:27 177/2

மேல்


இறும்-மார் (1)

அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/5

மேல்


இறும்பில் (8)

அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை – மலை 205
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த – நற் 154/4
வேய் பயில் இறும்பில் கோவலர் யாத்த – நற் 264/7
காம்பு அமல் இறும்பில் பாம்பு பட துவன்றி – அகம் 88/13
வீ இலை அமன்ற மரம் பயில் இறும்பில்
தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – அகம் 137/10,11
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில்
பிறை உறழ் மருப்பின் கடுங்கண் பன்றி – அகம் 322/9,10
கை கறித்து உரறும் மை தூங்கு இறும்பில்
புலி புக்கு ஈனும் வறும் சுனை – அகம் 329/12,13
குரங்கு அறிவாரா மரம் பயில் இறும்பில்
கடி சுனை தெளிந்த மணி மருள் தீம் நீர் – அகம் 368/9,10

மேல்


இறும்பின் (11)

மஞ்ஞை ஆலும் மரம் பயில் இறும்பின்
கலை பாய்ந்து உதிர்த்த மலர் வீழ் புறவின் – பெரும் 495,496
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின்
ஞாயிறு தெறாஅ மாக நனம் தலை – மலை 271,272
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் – நற் 213/5
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு – குறு 155/5
வில் பயில் இறும்பின் தகடூர் நூறி – பதி 78/9
மந்தியும் அறியா மரம் பயில் இறும்பின்
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/8,9
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 97/9
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 171/2
மான்றமை அறியா மரம் பயில் இறும்பின்
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/1,2
வான் முகை இறும்பின் வயவொடு வதிந்த – அகம் 357/2
துயில் மடிந்து அன்ன தூங்கு இருள் இறும்பின்
பறை இசை அருவி முள்ளூர் பொருந – புறம் 126/7,8

மேல்


இறும்பு (3)

தலை இறும்பு கதழும் நாறு கொடி புறவின் – மலை 407
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/8
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ – கம்.பால:3 20/3

மேல்


இறும்பூதால் (2)

சினவாய் ஆகுதல் இறும்பூதால் பெரிதே – பதி 32/17
இறும்பூதால் பெரிதே கொடி தேர் அண்ணல் – பதி 33/1

மேல்


இறும்பூது (6)

இறும்பூது சான்ற நறும் பூ சேக்கையும் – மது 487
இறும்பூது கஞலிய இன் குரல் விறலியர் – மலை 358
எறும்பும் மூசா இறும்பூது மரபின் – பதி 30/38
இறும்பூது அன்மை நற்கு அறிந்தேம் ஆயினும் – பரி 4/4
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி – அகம் 152/18
இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/25

மேல்


இறுவது (2)

இறுவது கண்டு அவற்கு இரங்கல் வேண்டுமோ – கம்.அயோ:14 70/4
இறுவது ஆக்கிய இரண்டு வில்லினரும் கண்டு இரங்க – கம்.யுத்3:22 63/2

மேல்


இறுவதே (1)

வேதியா இறுவதே அன்றி வெண்மதி – கம்.பால:24 37/3

மேல்


இறுவர் (1)

சிகரம் அனைய உடல் சிதறி இறுவர் உயிர் – கம்.யுத்3:31 154/2

மேல்


இறுவரை (7)

இரும் கல் இகுப்பத்து இறுவரை சேராது – மலை 367
இறுவரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே – ஐங் 309/5
இறுவரை புரையுமாறு இரு கரை ஏமத்து – பரி 7/40
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் – பரி 13/3
இறுவரை வேங்கையின் ஒள் வீ சிதறி – கலி 41/11
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி 43/13
இறுவரை வீழ்நரின் நடுங்கி தெறுவர – அகம் 322/4

மேல்


இறுவன (1)

இறுவன கொடியவை எரிவன இடை இடை – கம்.யுத்2:18 131/1

மேல்


இறுவாரை (1)

ஏது ஆனாரோ என்று தளர்ந்தே இறுவாரை
தாதாய் காண சால நினைந்தேன் தளர்கின்றேன் – கம்.யுத்3:22 214/2,3

மேல்


இறுவான் (1)

பரிந்தார் இது பழுது ஆகிலது இறுவான் எனும் பயத்தால் – கம்.யுத்3:27 155/2

மேல்


இறுவித்தார் (1)

இந்து ஆர் எயிறுகள் இறுவித்தார் சிலர் எரி போல் குஞ்சியை இருள்வித்தார் – கம்.சுந்:10 41/4

மேல்


இறை (205)

குறி இறை குரம்பை பறி உடை முன்றில் – பெரும் 265
இறை உறை புறவின் செம் கால் சேவல் – பெரும் 439
முடங்கு இறை சொரிதரும் மா திரள் அருவி – முல் 87
வார்ந்த வாயர் வணங்கு இறை பணை தோள் – மது 414
வெள்ளி வள்ளி வீங்கு இறை பணை தோள் – நெடு 36
செம் பொறிக்கு ஏற்ற வீங்கு இறை தட கையின் – குறி 123
நேர் இறை முன்கை பற்றி நுமர் தர – குறி 231
திருந்து வேல் அண்ணற்கு விருந்து இறை சான்ம் என – மலை 319
விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகி – மலை 496
அஞ்சல் என்ற இறை கைவிட்டு என – நற் 43/8
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
உழை அணந்து உண்ட இறை வாங்கு உயர் சினை – நற் 113/1
மெல் இறை பணை தோள் துயில் அமர்வோயே – நற் 121/12
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/10
இறை படு நீழல் பிறவும்-மார் உளவே – நற் 172/10
உள் இறை குரீஇ கார் அணல் சேவல் – நற் 181/1
முண்டகம் வேய்ந்த குறி இறை குரம்பை – நற் 207/2
இறை வரை நில்லா வளையும் மறையாது – நற் 263/2
இறை பட வாங்கிய முழவு முதல் புன்னை – நற் 307/6
இல் இறை பள்ளி தம் பிள்ளையொடு வதியும் – குறு 46/5
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/3
பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே – குறு 52/5
பரிந்தனென் அல்லெனோ இறை_இறை யானே – குறு 52/5
நேர் இறை முன்கை பற்றி – குறு 53/6
இறை உற ஓங்கிய நெறி அயல் மராஅத்த – குறு 92/3
புனல் புணை அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – குறு 168/5
திருந்து இறை பணை தோள் உள்ளாதோரே – குறு 279/8
இறை வளை நெகிழ்த்த எவ்வ நோயொடு – குறு 289/2
வணங்கு இறை பணை தோள் எல் வளை மகளிர் – குறு 364/5
குறி இறை புதல்வரொடு மறுவந்து ஓடி – குறு 394/3
இறை ஏர் எல் வளை நெகிழ்பு ஓடும்மே – ஐங் 20/5
இறை கேழ் எல் வளை நீங்கிய நிலையே – ஐங் 140/3
புள் இறை கூரும் துறைவனை – ஐங் 142/2
இறை ஏர் முன்கை நீங்கிய வளையே – ஐங் 163/4
இறை ஏர் எல் வளை கொண்டு நின்றதுவே – ஐங் 165/4
நெய்தல் உண்கண் ஏர் இறை பணை தோள் – ஐங் 181/1
நேர் இறை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 239/4
நேர் இறை முன்கை என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 384/5
மெல் இறை பணை தோள் பசலை தீர – ஐங் 459/1
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக – ஐங் 468/3
சாய் இறை பணை தோள் அம் வரி அல்குல் – ஐங் 481/1
நேர்_இறை_முன்கை நின் உள்ளி யாம் வரவே – ஐங் 493/4
வீங்கு இறை தடைஇய அமை மருள் பணை தோள் – பதி 54/3
நில்லா தானை இறை கிழவோயே – பதி 54/17
வேய் புரைபு எழிலிய விளங்கு இறை பணை தோள் – பதி 65/8
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/2
பெரு நல் யானை இறை கிழவோயே – பதி 90/57
சுடும் இறை ஆற்றிசின் அடி சேர்ந்து சாற்றுமின் – பரி 8/79
எரி மலர் தாமரை இறை வீழ்த்த பெரு வாரி – பரி 9/4
பொலம் சொரி வழுதியின் புனல் இறை பரப்பி – பரி 10/127
இல்ல துணைக்கு உப்பால் எய்த இறை யமன் – பரி 11/8
பாகர் இறை வழை மது நுகர்பு களி பரந்து – பரி 11/66
நித்தம் திகழும் நேர் இறை முன்கையால் – பரி 12/43
நேர் இறை முன்கை நல்லவள் கேள் காண்-மின் – பரி 12/92
இது என உரைத்தலின் எம் உள் அமர்ந்து இசைத்து இறை
இருங்குன்றத்து அடியுறை இயைக என – பரி 15/64,65
இறை நில்லா வளை ஓட இதழ் சோர்பு பனி மல்க – கலி 3/3
இலங்கு ஏர் எல் வளை இறை ஊரும்மே – கலி 7/16
வாடுபு வனப்பு ஓடி வணங்கு இறை வளை ஊர – கலி 16/2
ஈங்கு நீர் அளிக்கும்-கால் இறை சிறந்து ஒரு நாள் நீர் – கலி 25/17
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
வீங்கு இறை பணை தோள் வரைந்தனன் கொளற்கே – கலி 38/26
இறை வளை நெகிழ்பு ஓட ஏற்பவும் ஒல்லும்-மன் – கலி 53/9
வணங்கு இறை வால் எயிற்று அம் நல்லாய் நின் கண்டார்க்கு – கலி 56/21
வார்-உறு வணர் ஐம்பால் வணங்கு இறை நெடு மென் தோள் – கலி 58/1
வணங்கு இறை வரி முன்கை வரி ஆர்ந்த அல்குலாய் – கலி 60/4
வீங்கு இறை வடு கொள வீழுநர் புணர்ந்தவர் – கலி 66/5
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் – கலி 84/31
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/14
நல் இறை தோன்ற கெட்டு ஆங்கு – கலி 120/24
இதழ் சோரும் குலை போல இறை நீவு வளையாட்கு – கலி 121/14
இறை வரை நில்லா வளையள் இவட்கு இனி – கலி 125/22
இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர – கலி 127/19
நீடு இறை நெடு மென் தோள் நிரை வளை நெகிழ்ந்ததை – கலி 132/15
இறை இறை பொத்திற்று தீ – கலி 145/58
இறை இறை பொத்திற்று தீ – கலி 145/58
சில் வளை சொரிந்த மெல் இறை முன்கை – அகம் 19/15
சாய் இறை பணை தோள் கிழமை தனக்கே – அகம் 32/18
நுணங்கு அமை புரையும் வணங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 33/15
வீங்கு இறை பணை தோள் நெகிழ சேய் நாட்டு – அகம் 59/16
வாரல் வாழியர் ஐய நேர் இறை
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் – அகம் 92/5,6
நுணங்கு கண் சிறு கோல் வணங்கு இறை மகளிரொடு – அகம் 97/10
இறை நிழல் ஒரு சிறை புலம்பு அயா உயிர்க்கும் – அகம் 103/9
போர் மடி நல் இறை பொதியிலானே – அகம் 167/20
குறி இறை குரம்பை கொலை வெம் பரதவர் – அகம் 210/1
வேய் ஒழுக்கு அன்ன சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 213/16
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 220/20
நெகிழ்ந்த முன்கை நேர் இறை பணை தோள் – அகம் 242/14
இறை வளை நெகிழ்ந்த நம்மொடு – அகம் 250/13
மெல் இறை பணை தோள் விளங்க வீசி – அகம் 257/11
குறி இறை குரம்பை நம் மனை-வயின் புகுதரும் – அகம் 272/11
சாய் இறை திரண்ட தோள் பாராட்டி – அகம் 282/14
நல் இறை மெல் விரல் கூப்பி – அகம் 282/17
மெல் இறை பணை தோள் விளங்கும் மாண் கவினே – அகம் 291/25
வணங்கு இறை மகளிர் அயர்ந்தனர் ஆடும் – அகம் 334/7
நீடு வெயில் உழந்த குறி இறை கணை கால் – அகம் 335/12
நேர் இறை முன்கை வீங்கிய வளையே – அகம் 336/23
வாங்கு அமை புரையும் வீங்கு இறை பணை தோள் – அகம் 343/1
நகை நன்று அம்ம தானே இறை மிசை – அகம் 346/1
எம் இறை அணங்கலின் வந்தன்று இ நோய் – அகம் 388/20
வேட்டம் செல்லுமோ நும் இறை எனவே – அகம் 388/26
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து – அகம் 396/8
ஏந்து கொடி இறை புரிசை – புறம் 17/27
வண்ணம் நீவிய வணங்கு இறை பணை தோள் – புறம் 32/3
கொடியன் எம் இறை என கண்ணீர் பரப்பி – புறம் 72/11
குறி இறை குரம்பை குறவர் மாக்கள் – புறம் 129/1
நீயே பேர் எண்ணலையே நின் இறை
மாறி வா என மொழியலன் மாதோ – புறம் 138/6,7
தான் வேண்டி ஆங்கு தன் இறை உவப்ப – புறம் 171/6
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை
மா வள் ஈகை கோதையும் – புறம் 172/9,10
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
சிறையும் தானே தன் இறை விழுமுறினே – புறம் 314/7
இல் இறை செரீஇய ஞெலி_கோல் போல – புறம் 315/4
வீங்கு இறை பணை தோள் மடந்தை – புறம் 354/9
விரிந்து இறை நல்கும் நாடன் எம் கோன் – புறம் 374/15
விருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்து – புறம் 392/19
நிலை நிலாது இறை நின்றது போலவே – கம்.பால:1 6/2
இறை அறிந்து உயிர்க்கு நல்கும் இசை கெழு வேந்தன் காக்க – கம்.பால:2 19/2
புள்ளி அம் புறவு இறை பொருந்தும் மாளிகை – கம்.பால:3 27/1
இ மாண் கதைக்கு ஓர் இறை ஆய இராமன் என்னும் – கம்.பால:4 1/3
இறை தவிர்ந்திடுக பார் யாண்டு ஓர் ஏழ் நிதி – கம்.பால:5 108/1
இறை கடை துடித்த புருவத்தள் எயிறு என்னும் – கம்.பால:7 30/1
இறை எலாம் வணங்க போனான் எழுந்து உடன் சேனை வெள்ளம் – கம்.பால:17 2/2
பயில்வாள் இறை பண்டு பிரிந்து அறியாள் பதைத்தாள் – கம்.பால:17 15/3
எழுதி நீட்டிய இங்கிதம் இறை_மகற்கு ஏற்க – கம்.அயோ:1 44/3
இறை கழன்ற சங்கு ஆர்ந்திட இமையவர் எங்கள் – கம்.அயோ:1 51/2
கேகயற்கு இறை திருமகள் கிளர் இள வரிகள் – கம்.அயோ:2 70/3
நடந்த கோசலை கேகய நாட்டு இறை
மடந்தை கோயிலை எய்தினள் மன்னவன் – கம்.அயோ:4 29/1,2
போர் வாள் அரசர்க்கு இறை பொய்த்தனன் ஆக்ககில்லேன் – கம்.அயோ:4 140/3
கார் வான் நெடும் கான் இறை கண்டு இவன் மீள்வென் என்றான் – கம்.அயோ:4 140/4
இறை_மகன் திருமனம் இரும்பு என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 190/4
சூழி வெம் களிற்று இறை தனக்கு சோர்வு இலா – கம்.அயோ:5 36/3
இறை_மகன் துயர் துடைத்து இருத்தி மாடு என்றான் – கம்.அயோ:5 37/3
எற்று நீர் கங்கை நாவாய்க்கு இறை குகன் ஒருவன் என்றான் – கம்.அயோ:8 11/4
கோ முனிய தகும் என்று மனத்து இறை கொள்ளாதே – கம்.அயோ:13 23/2
இரு நிலம் சேர்ந்தனன் இறை உயிர்த்திலன் – கம்.அயோ:14 57/1
கண்டான் இமையோர் இறை காசினியின் – கம்.ஆரண்:2 24/3
நவ்வியின் ஒதுங்கி இறை நாணி அயல் நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 30/4
ஈர நினைந்து இவள் இழைத்த பிழை என் என்று இறை வினவ – கம்.ஆரண்:6 112/3
முற்றுவாம் இறை சொல் முறையால் எனா – கம்.ஆரண்:7 16/3
என்று தானும் தன் எறி கடல் சேனையும் இறை நீர் – கம்.ஆரண்:8 8/1
நன்று நன்று நின் நிலை என அருள் இறை நயந்தான் – கம்.ஆரண்:8 18/3
சொன்னான் நிருதர்க்கு இறை அம் மொழி சொல்லலோடும் – கம்.ஆரண்:10 133/1
ஏயும் இறை மெய் அல என்ற அளவே – கம்.ஆரண்:11 51/4
கேட்டான் நிருதர்க்கு_இறை கேழ் கிளர் தன் – கம்.ஆரண்:13 17/1
பறித்தான் பறவைக்கு இறை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப – கம்.ஆரண்:13 28/4
ஏற்றான் எருவைக்கு இறை முத்தலை எஃகம் மார்பில் – கம்.ஆரண்:13 32/2
மறிந்தான் எருவைக்கு இறை மால் வரை போல மண் மேல் – கம்.ஆரண்:13 35/4
பருஞ்சு இறை இன்னன பன்னி உன்னுவான் – கம்.ஆரண்:13 57/1
மானவன் மெய் இறை மறக்கலாமையின் – கம்.ஆரண்:14 95/1
இருத்தி நீ இறை இவண் இமைப்பு இல் காலையில் – கம்.கிட்:7 36/1
இறை திறம்பினனால் என்னே இழிந்துளோர் இயற்கை என்னின் – கம்.கிட்:7 80/1
இறை ஒரு சங்கை இன்றி எண்ணுதி எண்ணம் மிக்கோய் – கம்.கிட்:7 137/4
இறை துளங்குறு புருவ வெம் சிலை இடை துளங்குற இசையுமோ – கம்.கிட்:10 65/4
ஆணை சூடி அடி தொழுது ஆண்டு இறை
பாணியாது படர் வெரிந் பாழ்படா – கம்.கிட்:11 9/1,2
ஏர் குலாம் முகத்தினாளை இறை முகம் எடுத்து நோக்கி – கம்.கிட்:11 50/3
இன்று இறை தாழ்த்தலும் இனிது அன்றாம் என்றான் – கம்.கிட்:11 114/4
எ நாளும் வளராது என்னின் இறை ஒக்கும் இயல்பிற்று ஆமே – கம்.கிட்:13 56/4
ஒதுங்கல் ஆம் நிழல் இறை காண்கிலாது உயிர் – கம்.கிட்:14 23/1
திருந்து_இழையை நாடி வரு தேவர் இறை சீறி – கம்.கிட்:14 59/2
எந்தையும் முனியும் எம் இறை இராமனும் – கம்.கிட்:16 9/1
இறை உடை குலிசவேல் எறிதலால் முனம் – கம்.கிட்:16 23/3
பொன் ஆர் சிகரத்து இறை ஆறினை போதி என்னா – கம்.சுந்:1 45/3
இற்றே இறை எய்தினை ஏய்த்தது கோடி என்னால் – கம்.சுந்:1 47/2
தெவ் அளவு இலாத இறை தேறல் அரிது அம்மா – கம்.சுந்:2 62/1
பெரும் கடல் கடப்பது அரிது எண்ணம் இறை பேரின் – கம்.சுந்:2 71/2
காலம் பார்த்து இறை வேலை கடவாத கடல் ஒத்தான் – கம்.சுந்:2 220/4
கருத்தின் ஆசை கரை இன்மை கண்டு இறை
சிரித்த செய்கை நினைந்து அழு செய்கையாள் – கம்.சுந்:3 26/3,4
கேழ்_இலாள் நிறை இறை கீண்டதாம் எனின் – கம்.சுந்:3 67/1
ஈசற்கு ஆயினும் ஈடு அழிவுற்று இறை
வாசிப்பாடு அழியாத மனத்தினான் – கம்.சுந்:3 98/1,2
இன் துயில் விளைக்க ஓர் இமைப்பின் இறை வைகும் – கம்.சுந்:5 3/3
தேய்த்தான் ஊழியின் உலகு ஏழ் தேயினும் ஒரு தன் புகழ் இறை தேயாதான் – கம்.சுந்:10 38/4
இன்று வீந்தது நாளை சிறிது இறை
நின்று வீந்தது அலால் நிறை நிற்குமோ – கம்.சுந்:12 89/1,2
குறுமுனி பெயரினான் நிறை தவர்க்கு இறை தர கொண்டு நின்றார் – கம்.யுத்1:2 87/4
சிந்தையால் இறை நினைத்தற்கும் அடாதன செப்பி – கம்.யுத்1:3 35/2
வானவர்க்கும் நீயே இறை தொல் மறை வல்லோய் – கம்.யுத்1:3 172/4
எற்றுவது அன்றியே இவனை கண்டு இறை
நிற்றல் என் பிறிது என நெருக்கி நேர்குவார் – கம்.யுத்1:4 37/3,4
என்னை உன் கருத்து என இறை வினாயினான் – கம்.யுத்1:4 69/3
தன்னையும் தெறும் தருமம் என்று இறை மனம் தாழான் – கம்.யுத்1:5 50/1
நேத்திரத்தர் இறை நின்றுழி நில்லா – கம்.யுத்1:11 16/2
கை குத்து அது படலும் கழல் நிருதர்க்கு இறை கறை நீர் – கம்.யுத்2:15 176/1
சலி என்று எதிர் மலரோன் உரைதந்தால் இறை சலியேன் – கம்.யுத்2:15 181/3
பெண் இறை கொண்ட நெஞ்சில் நாண் நிறை கொண்ட பின்னர் – கம்.யுத்2:16 10/2
கண் இறை கோடல் செய்யான் கையறு கவலை சுற்ற – கம்.யுத்2:16 10/3
இனி இறை தாழ்த்தி-ஆயின் இலங்கையும் யாமும் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 39/1
அருமை இன்றியே தின்று இறை ஆறினான் – கம்.யுத்2:16 56/2
ஏற்றனென் ஏற்ற காலத்து இறை அதற்கு ஒற்கம் எய்தின் – கம்.யுத்2:16 196/3
இறத்தும் இங்கு இறை நிற்பின் என்று இரியலின் மயங்கி – கம்.யுத்2:16 222/2
நம்பி இவன்-தனை காணின் கொல்லும் இறை நல்கானால் – கம்.யுத்2:16 352/2
இறை உடை இருக்கை மூதூர் என்றும் வந்து இருக்கலாதீர் – கம்.யுத்2:17 37/2
இறை அற்றைய முனிவில் படை எறிய புடை எழு பொன் – கம்.யுத்2:18 141/3
கண்டான் இறை ஆறிய நெஞ்சினன் கைகள் கூப்பி – கம்.யுத்2:19 4/1
பொழுது இறை தாழாது என் சொல் நெறி தர கடிது போதி – கம்.யுத்3:24 23/4
மருந்து இறை பொழுதினில் கொணர்குவாய் என – கம்.யுத்3:24 85/3
தாழ்வும் ஈங்கு இறை_பொழுது தக்கதே – கம்.யுத்3:24 112/1
இறை அரவ_குலம் ஒத்தது இலங்கை – கம்.யுத்3:26 27/4
பித்தரும் இறை பொறாத பேர் அபிமானம் என்னும் – கம்.யுத்3:26 58/3
புறம் கிடந்து உழைப்பது என் இப்பொழுது இறை புவனம் மூன்றும் – கம்.யுத்3:26 72/2
பொழுது இறை தாழ்ப்பது என்னோ புட்பகம் போதல் முன்னம் – கம்.யுத்3:26 84/3
யாவரும் காண நின்றார்