இ – முதல் சொற்கள் பகுதி 3- சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

இவர்க்கு 10
இவர்க்கும் 1
இவர்க 1
இவர்கல்லாது 1
இவர்கள் 8
இவர்கள்தாம் 1
இவர்களின் 1
இவர்களோ 1
இவர்கின்ற 3
இவர்கின்றது 1
இவர்தரல் 1
இவர்தரும் 1
இவர்தலும் 1
இவர்தாமே 1
இவர்ந்த 10
இவர்ந்தனையன 1
இவர்ந்து 8
இவர்பு 2
இவர்வது 1
இவர 2
இவரா 1
இவரால் 5
இவரின் 1
இவரினும் 1
இவருக்கு 1
இவருடன் 1
இவரும் 11
இவரே 3
இவரை 6
இவரையும் 1
இவள் 223
இவள்-கண் 1
இவள்-கொல் 1
இவள்-தனால் 1
இவள்-மன்னோ 1
இவள்-வயின் 1
இவளால் 1
இவளின் 2
இவளினும் 4
இவளும் 7
இவளும்-மார் 1
இவளே 9
இவளை 18
இவளையும் 1
இவளொடு 3
இவளொடும் 1
இவளோடு 1
இவளோடும் 1
இவற்கு 17
இவற்கே 2
இவற்றால் 1
இவற்றிடை 1
இவற்றில் 1
இவற்றின் 3
இவற்று 2
இவற்றை 1
இவறி 2
இவறினன் 1
இவறு 1
இவன் 223
இவன்-கொல் 1
இவன்-கொலாம் 2
இவன்-தன்னை 5
இவன்-தனை 3
இவன்-வயின் 3
இவனது 1
இவனால் 2
இவனாலே 1
இவனின் 5
இவனுக்கு 6
இவனும் 3
இவனுமே 2
இவனே 8
இவனை 42
இவனையும் 1
இவனொடு 1
இவனொடும் 1
இவனோடு 3
இவனோதான் 1
இவுளி 11
இவுளியர் 1
இவுளியின் 1
இவுளியும் 2
இவுளியொடு 3
இவுளியோ 1
இவை 177
இவை-கொலாம் 1
இவைகள் 1
இவையும் 1
இவையே 2
இழக்க 1
இழக்கவும் 1
இழக்கின்றாய் 1
இழக்கும் 1
இழக்குவென் 1
இழத்தல் 1
இழத்தி 1
இழத்திர் 1
இழந்த 65
இழந்த-பின் 1
இழந்ததனினும் 2
இழந்தது 4
இழந்ததை 1
இழந்தவர் 1
இழந்தவரின் 1
இழந்தவள் 1
இழந்தவன் 1
இழந்தவே 1
இழந்தன்று 1
இழந்தன 22
இழந்தனமே 1
இழந்தனர் 3
இழந்தனரும் 2
இழந்தனவே 4
இழந்தனள் 2
இழந்தனன் 1
இழந்தனன்-என்னினும் 1
இழந்தனனோ 1
இழந்தனென் 1
இழந்தனை 1
இழந்தனையே 1
இழந்தார் 4
இழந்தார்களும் 1
இழந்தாள் 2
இழந்தான் 7
இழந்திட 1
இழந்திருந்த 1
இழந்திலள் 1
இழந்திலன் 6
இழந்திலேன்-மன்னோ 1
இழந்து 45
இழந்தும் 12
இழந்தே 2
இழந்தேன் 1
இழந்தோரே 1
இழந்தோள் 1
இழப்ப 3
இழப்பது 1
இழப்பது-கொல்லோ 1
இழப்பதும் 1
இழப்பதுவே 1
இழப்பதை 1
இழப்பர் 1
இழப்பவும் 2
இழப்பாளை 1
இழப்பித்தவர் 1
இழப்பு 1
இழப்பென் 2
இழப்பே 1
இழப்பேன் 1
இழப்போரே 1
இழவா-கால் 1
இழவாதீர் 1
இழவு 2
இழவும் 2
இழாய் 37
இழாஅய் 1
இழி 52
இழி-மின் 1
இழிகின்ற 2
இழிகுற்ற 1
இழிச்சும் 1
இழிச்சுவார் 1
இழிசின 1
இழிசினன் 2
இழித்தி 2
இழித்து 5
இழிதகவு 1
இழிதந்து 2
இழிதர 5
இழிதரு 10
இழிதரும் 44
இழிதரூஉம் 1
இழிந்த 18
இழிந்த-போல் 1
இழிந்தது 6
இழிந்ததே 1
இழிந்ததோ 2
இழிந்தன்று 2
இழிந்தன்றும் 1
இழிந்தன 3
இழிந்தனர் 2
இழிந்தனன் 2
இழிந்தாங்கு 1
இழிந்தார் 2
இழிந்தால் 1
இழிந்தாள் 1
இழிந்திட 1
இழிந்து 37
இழிந்து-என 1
இழிந்துழி 1
இழிந்துளதாம் 1
இழிந்துளார்க்கும் 1
இழிந்துளோர் 1
இழிந்தோர் 1
இழிந்தோர்களும் 1
இழிப்பு 1
இழிபிறப்பாளன் 1
இழிபிறப்பினோன் 1
இழிபு 12
இழிய 10
இழியா 2
இழியினும் 1
இழியும் 2
இழிவ 2
இழிவதற்கு 1
இழிவது 5
இழிவர் 2
இழிவன 1
இழிவாம் 1
இழிவார் 1
இழிவான 1
இழிவு 7
இழிவுற்றார் 1
இழிவோ 1
இழுக்க 1
இழுக்கம் 7
இழுக்கம்-மன்னோ 1
இழுக்கல் 1
இழுக்கலில் 1
இழுக்கி 2
இழுக்கிய 2
இழுக்கிற்று 1
இழுக்கினர் 1
இழுக்கினாலே 1
இழுக்கினே 1
இழுக்கு 5
இழுக்கு_இல் 1
இழுக்கும் 7
இழுக்குவது 1
இழுக்குவர் 1
இழுக்குவார் 1
இழுக்குற்றாளோ 1
இழுக 2
இழுகி 4
இழுகிய 1
இழுகு 1
இழுகுற 1
இழுதின் 3
இழுது 11
இழுதும் 1
இழுதை 4
இழுதை-பாலதால் 1
இழுதை_சொல் 1
இழுதையர் 1
இழுதையர்கள் 1
இழுமென் 3
இழுமென 12
இழை 333
இழை-தன் 2
இழை-தன்னை 4
இழை-திறத்தினால் 1
இழை_மகள் 1
இழைக்க 2
இழைக்கிலேன் 1
இழைக்கின்ற 1
இழைக்கு 3
இழைக்கும் 8
இழைக்குவது 1
இழைகளும் 3
இழைகளோடு 1
இழைத்த 49
இழைத்தது 3
இழைத்ததும் 3
இழைத்தல் 1
இழைத்தலால் 1
இழைத்தவர் 1
இழைத்தவற்கு 1
இழைத்தவாறு 1
இழைத்தவாறோ 1
இழைத்தன 1
இழைத்தனள் 1
இழைத்தனன் 1
இழைத்தனை 1
இழைத்தனையே 1
இழைத்தார் 3
இழைத்தால் 1
இழைத்தாலும் 1
இழைத்தாள் 2
இழைத்தான் 1
இழைத்தி 2
இழைத்திட 1
இழைத்திடுவென் 1
இழைத்திலது 1
இழைத்திலர் 1
இழைத்து 11
இழைத்துடைமையால் 1
இழைத்தும் 1
இழைத்துளவன் 1
இழைத்தேன் 3
இழைந்த 3
இழைப்ப 2
இழைப்பது 1
இழைப்பரோ 1
இழைப்பல் 1
இழைப்பவர்கட்கு 1
இழைப்பன 1
இழைய 1
இழையர் 3
இழையவர் 1
இழையவரை 1
இழையவரோடு 1
இழையா 2
இழையாய் 1
இழையார் 3
இழையாரை 1
இழையாள் 1
இழையாளை 1
இழையிடை 1
இழையியர் 1
இழையில் 1
இழையின் 1
இழையினை 1
இழையீர் 1
இழையும் 6
இழையேல் 1
இழையேன் 1
இழையை 4
இழையொடு 1
இழையோளே 2
இழைவாள் 1
இள 148
இள_நாள் 1
இள_வஞ்சி 1
இளக்க 2
இளக்க_அரு 1
இளக்க_அரும் 1
இளக்கம் 2
இளக்கர் 1
இளக்கும் 1
இளக்குவார் 1
இளக 1
இளகா 1
இளகாது 1
இளகினன் 1
இளங்கிளையோன் 1
இளங்கோ 2
இளங்கோக்கு 1
இளங்கோவே 1
இளங்கோவோடு 1
இளங்கோன் 1
இளநீர் 6
இளநீர்களும் 1
இளநீரும் 1
இளநீரை 1
இளம் 111
இளம்_காலினும் 1
இளமை 14
இளமைக்கு 1
இளமையால் 1
இளமையான் 2
இளமையின் 2
இளமையும் 9
இளவரசு 1
இளவல் 28
இளவல்-தன்-மேல் 1
இளவல்-தன்னை 1
இளவல்-பின் 1
இளவல்-மேல் 2
இளவலார் 1
இளவலும் 15
இளவலே 2
இளவலை 18
இளவலொடு 2
இளவலோடு 2
இளவலோடும் 4
இளவற்கு 5
இளவற்கும் 1
இளவேனில் 7
இளவேனிலும் 1
இளி 4
இளிக்கு 1
இளித்து 1
இளிவரல் 1
இளிவரவு 2
இளிவரும் 1
இளிவு 2
இளிவே 1
இளை 5
இளைக்கலாத 1
இளைக்கும் 2
இளைஞர் 7
இளைஞரின் 1
இளைஞரும் 2
இளைஞருமே 1
இளைஞற்கு 1
இளைத்த 1
இளைத்தன 1
இளைத்தாள் 1
இளைத்திருந்தார் 1
இளைத்து 1
இளைத்தே 1
இளைப்ப 2
இளைப்ப_அரும் 1
இளைப்பட்ட 4
இளைப்படூஉம் 1
இளைப்பன 1
இளைப்பு 3
இளைப்பு_அரும் 1
இளைப்புறும் 1
இளைய 53
இளைய_கோவும் 1
இளையது 1
இளையம் 1
இளையர் 36
இளையர்க்கு 1
இளையர்கள் 1
இளையரும் 13
இளையரொடு 7
இளையவ 1
இளையவட்கு 1
இளையவர் 8
இளையவர்-தம்மின் 1
இளையவரொடு 1
இளையவள் 2
இளையவள்-தன்னை 1
இளையவற்கு 5
இளையவற்கும் 1
இளையவன் 53
இளையவன்-தனை 1
இளையவன்தான் 1
இளையவனே 2
இளையவனொடும் 2
இளையள் 3
இளையன் 6
இளையாதவன் 1
இளையார் 4
இளையார்க்கு 1
இளையாரும் 1
இளையாள் 1
இளையாளும் 1
இளையான் 15
இளையானுக்கு 1
இளையானே 2
இளையானை 1
இளையானொடு 2
இளையானொடும் 1
இளையானோ 1
இளையீர் 1
இளையை 1
இளையோய் 9
இளையோர் 10
இளையோர்க்கு 1
இளையோரும் 3
இளையோள் 7
இளையோற்கு 2
இளையோன் 18
இளையோனால் 1
இளையோனும் 1
இளையோனை 1
இளையோனையும் 1
இற்கணார் 1
இற்கிழத்தி 1
இற்செறிந்து 1
இற்ற 24
இற்ற-பின் 1
இற்றது 19
இற்றது-போல் 1
இற்றதே 1
இற்றதோ 1
இற்றவர் 1
இற்றவன் 1
இற்றவால் 1
இற்றவாறு 1
இற்றவை 1
இற்றன 18
இற்றனம் 1
இற்றனர் 1
இற்றனவோ 1
இற்றனன் 1
இற்றா 1
இற்றாய் 2
இற்றால் 3
இற்றான் 2
இற்றி 5
இற்றிது 1
இற்றிதுவே 1
இற்றிதுவோ 1
இற்றில 1
இற்றிலது 1
இற்றிலர் 1
இற்றிலாதன 1
இற்றீக 1
இற்றீர் 1
இற்று 41
இற்றே 2
இற்றை 12
இற்றை_நாள் 1
இற்றையில் 1
இற 31
இறக்க 1
இறக்கம் 4
இறக்கலாதேன் 1
இறக்கி 1
இறக்கிய 1
இறக்கின் 1
இறக்கின்றாள் 1
இறக்கும் 7
இறக்குமாறு 1
இறக்குவை 1
இறக்கை 1
இறக்கையும் 1
இறகிடை 1
இறகின் 1
இறகு 7
இறங்க 1
இறங்காத 1
இறங்கி 2
இறங்கிய 1
இறங்கின 1
இறங்கினை 1
இறங்கு 12
இறங்கு-போதும் 1
இறங்கும் 2
இறங்குவ 1
இறடி 2
இறத்தல் 4
இறத்தல்-தானும் 1
இறத்தலும் 3
இறத்தலே 1
இறத்தி 5
இறத்திரால் 1
இறத்தும் 3
இறந்த 40
இறந்த-பின் 1
இறந்ததனை 1
இறந்தது 5
இறந்தமை 1
இறந்தவர் 6
இறந்தவர்க்கு 1
இறந்தவன் 4
இறந்தவால் 1
இறந்தன்றே 1
இறந்தன 9
இறந்தனம் 1
இறந்தனர் 15
இறந்தனரே 3
இறந்தனரோ 2
இறந்தனள் 6
இறந்தனன் 7
இறந்தனை 3
இறந்தனையால் 1
இறந்தனையே 1
இறந்தனையோ 1
இறந்தாய் 1
இறந்தார் 4
இறந்தார்களோ 1
இறந்தாரும் 1
இறந்தாரை 1
இறந்தாள் 1
இறந்தான் 9
இறந்தான்-கொல்லோ 2
இறந்திசினோரே 1
இறந்திசினோளே 1
இறந்திலம் 1
இறந்திலர் 1
இறந்திலள் 1
இறந்திலன் 3
இறந்திலன்-கொலாம் 1
இறந்திலாதது 1
இறந்தீவாய் 2
இறந்து 82
இறந்துபாடு 1
இறந்துபோகினும் 1
இறந்தும் 2
இறந்துளது 1
இறந்துளார் 1
இறந்துளான்-மேல் 1
இறந்தே 4
இறந்தேற்கே 1
இறந்தோர் 14
இறந்தோர்க்கு 3
இறந்தோரே 43
இறந்தோளே 3
இறந்தோன் 1
இறப்ப 10
இறப்பது 1
இறப்பதே 1
இறப்பம் 1
இறப்பர்-கொல் 1
இறப்பரால் 1
இறப்பல் 1
இறப்பாய் 1
இறப்பின் 4
இறப்பினும் 6
இறப்பு 5
இறப்பும் 2
இறப்புறுவென் 1
இறப்பென் 3
இறப்பொடு 1
இறப்போர் 1
இறப்போன் 1
இறல் 4
இறலி 1
இறவா 1
இறவாத 1
இறவாதிருக்கை 1
இறவாது 4
இறவாமை 1
இறவின் 9
இறவினின் 1
இறவு 14
இறவேனேல் 1
இறவொடு 3
இறா 11
இறா-வகையில் 1
இறாதவர் 1
இறாயினிர் 1
இறால் 3
இறாலின் 1
இறாலொடு 1
இறானோ 1
இறாஅ 1
இறாஅல் 7
இறாஅலியரோ 1
இறினும் 1
இறீஇயர் 5
இறீஇயரோ 1
இறு 6
இறுக்க 2
இறுக்கல் 1
இறுக்கி 4
இறுக்கிய 2
இறுக்கியது 1
இறுக்கின 1
இறுக்கினான் 1
இறுக்கும் 19
இறுக்குவென் 1
இறுக்குறும் 1
இறுக 6
இறுகலா 1
இறுகிறுக்கி 1
இறுகிறுக 2
இறுகின 1
இறுகு 4
இறுகுற 3
இறுங்கு 1
இறுங்கும் 1
இறுத்த 54
இறுத்ததால் 1
இறுத்தது 11
இறுத்ததும் 1
இறுத்தந்த 4
இறுத்தந்தது 1
இறுத்தருளினான் 1
இறுத்தலின் 1
இறுத்தலும் 2
இறுத்தவன் 4
இறுத்தவனும் 1
இறுத்தன்று 1
இறுத்தன 5
இறுத்தனர் 2
இறுத்தனன் 3
இறுத்தாய் 1
இறுத்தார் 4
இறுத்தால் 1
இறுத்தான் 12
இறுத்தில 1
இறுத்து 26
இறுதல் 3
இறுதலும் 1
இறுதி 65
இறுதி-கண் 1
இறுதி-கணின் 1
இறுதி-காறும் 1
இறுதிக்கு 1
இறுதிசெல்லா 2
இறுதிய 1
இறுதியா 1
இறுதியாய் 1
இறுதியில் 6
இறுதியின் 11
இறுதியின்-கண் 1
இறுதியும் 5
இறுதியே 3
இறுதியை 1
இறுப்ப 5
இறுப்பதன் 1
இறுப்பினும் 2
இறுப்பென் 1
இறுப்போரும் 1
இறுப்போன் 1
இறுபவர் 1
இறுபு 12
இறும் 11
இறும்-மார் 1
இறும்பில் 8
இறும்பின் 11
இறும்பு 3
இறும்பூதால் 2
இறும்பூது 6
இறுவது 2
இறுவதே 1
இறுவர் 1
இறுவரை 7
இறுவன 1
இறுவாரை 1
இறுவான் 1
இறுவித்தார் 1
இறை 205
இறை_பொழுது 1
இறை_மகற்கு 1
இறை_மகன் 2
இறை_இறை 1
இறைக்கின்றாரும் 1
இறைகூடி 1
இறைகூடிய 1
இறைகூர்தலின் 1
இறைகூர்ந்த 1
இறைகூரும் 1
இறைகொண்ட 9
இறைகொண்டன்று 1
இறைகொண்டனவே 1
இறைகொண்டனன் 1
இறைகொண்டு 1
இறைகொள்பு 1
இறைகொள்ளும் 4
இறைகொள 4
இறைச்சியாய் 2
இறைஞ்ச 6
இறைஞ்சலும் 2
இறைஞ்சவும் 1
இறைஞ்சா 2
இறைஞ்சி 48
இறைஞ்சிய 11
இறைஞ்சியோளே 3
இறைஞ்சியோனே 1
இறைஞ்சின 1
இறைஞ்சினர் 4
இறைஞ்சினள் 2
இறைஞ்சினளே 1
இறைஞ்சினன் 7
இறைஞ்சினார் 1
இறைஞ்சினாள் 1
இறைஞ்சினான் 7
இறைஞ்சினானை 1
இறைஞ்சினெம் 1
இறைஞ்சு 1
இறைஞ்சுக 1
இறைஞ்சுகின்றனர் 1
இறைஞ்சுகின்றான் 1
இறைஞ்சுபு 1
இறைஞ்சும் 6
இறைஞ்சுவார் 1
இறைத்து 1
இறைப்பேன் 1
இறைப்பொழுதில் 1
இறைமை 1
இறைய 2
இறையவன் 4
இறையார் 1
இறையிடை 1
இறையில் 1
இறையும் 18
இறையே 1
இறையேனும் 1
இறையை 2
இறையைத்தான் 1
இறையையும் 1
இறையொடு 1
இறையோய் 2
இறையோரை 1
இறையோற்கு 1
இறையோன் 2
இறைவ 14
இறைவர் 9
இறைவர்க்கும் 1
இறைவர்கள் 1
இறைவரின் 1
இறைவரை 1
இறைவற்கு 1
இறைவன் 51
இறைவனுக்கு 1
இறைவனும் 4
இறைவனே 1
இறைவனை 6
இறைவா 2
இறைவி 4
இறைவிக்கும் 1
இறைவியும் 1
இறைவியோடு 1
இன் 533
இன்_சொலார் 2
இன்_நகை 2
இன்_ஆங்கு 1
இன்_இயம் 2
இன்_இயமா 1
இன்சொல் 1
இன்ப 11
இன்பத்தின் 1
இன்பத்து 2
இன்பத்துள் 2
இன்பத்தை 4
இன்பம் 34
இன்பம்-கொலாம் 1
இன்பமால் 1
இன்பமும் 15
இன்பமே 1
இன்புற்றனெம் 1
இன்புற்றார்க்கு 1
இன்புற்று 2
இன்புற 10
இன்புறாமை 1
இன்புறாய் 1
இன்புறாஅர் 1
இன்புறு 7
இன்புறுக 1
இன்புறுத்தன்று 1
இன்புறுத்தினை 1
இன்புறும் 1
இன்புறூஉம் 2
இன்புறேஎம் 1
இன்முகம் 2
இன்மை 54
இன்மைக்கும் 1
இன்மையது 1
இன்மையாய் 1
இன்மையால் 19
இன்மையாலோ 1
இன்மையாள் 1
இன்மையான் 1
இன்மையின் 46
இன்மையினால் 2
இன்மையும் 6
இன்மையே 1
இன்மையேனும் 1
இன்மையை 1
இன்றாக 3
இன்றாகுமால் 1
இன்றாம் 1
இன்றாம்-அரோ 2
இன்றாமே 1
இன்றாய் 2
இன்றாயது 2
இன்றால் 8
இன்றி 173
இன்றிய 2
இன்றியான் 1
இன்றியும் 4
இன்றியே 17
இன்றியேயும் 2
இன்றின் 2
இன்று 389
இன்று-காறு 1
இன்று-காறும் 9
இன்று-கொல் 4
இன்று-கொல்லோ 1
இன்று-அளவுமே 1
இன்று-ஆயினும் 1
இன்றுதான் 2
இன்றும் 16
இன்றே 57
இன்றேல் 3
இன்றை 2
இன்றொடு 8
இன்றொடும் 4
இன்றோ 1
இன்றோடு 3
இன்றோடே 1
இன்ன 71
இன்னகை-பால் 1
இன்னணம் 11
இன்னதாம் 1
இன்னதின் 1
இன்னது 40
இன்னது-மன்னோ 1
இன்னதூஉம் 1
இன்னதே 3
இன்னதை 1
இன்னம் 43
இன்னமால் 1
இன்னமும் 16
இன்னர் 5
இன்னரொடு 1
இன்னல் 34
இன்னல 1
இன்னலர் 1
இன்னலள் 1
இன்னலன் 1
இன்னலால் 2
இன்னலில் 1
இன்னலின் 4
இன்னலினோர் 1
இன்னலுக்கு 1
இன்னலும் 5
இன்னலுற்று 1
இன்னலை 1
இன்னலோடு 1
இன்னவர் 2
இன்னவர்கள் 1
இன்னவன் 5
இன்னவா 1
இன்னவாறு 3
இன்னவும் 1
இன்னவை 1
இன்னள் 7
இன்னன் 4
இன்னன்-கொல் 2
இன்னன 22
இன்னா 49
இன்னாத 1
இன்னாதன 1
இன்னாதா 1
இன்னாது 21
இன்னாதே 11
இன்னாதோ 1
இன்னாமைத்தே 1
இன்னாமையினும் 1
இன்னாய் 1
இன்னாயே 1
இன்னார் 2
இன்னாரே 2
இன்னாவேனும் 1
இன்னான் 3
இன்னினியோரும் 1
இன்னும் 100
இன்னுரை 1
இன்னே 35
இன்னேம் 3
இன்னை 5
இன்னோர் 4
இன்னோர்க்கு 1
இன்னோரன்ன 1
இன்னோன் 1
இன 112
இனங்கட்கு 1
இனங்களும் 1
இனங்களை 1
இனத்த 3
இனத்தலை 1
இனத்தவர் 1
இனத்தவரும் 1
இனத்தவரொடும் 1
இனத்தவன் 1
இனத்தார் 1
இனத்தார்க்கும் 1
இனத்தானே 1
இனத்திடை 1
இனத்தின் 5
இனத்து 27
இனத்துக்கு 1
இனத்தை 1
இனத்தையும் 1
இனத்தொடு 2
இனத்தொடும் 2
இனத்தோடு 1
இனப்படு 1
இனம் 254
இனம்-அவை 1
இனமா 1
இனமால் 1
இனமும் 5
இனயை 1
இனன் 7
இனனொடு 2
இனாதன 1
இனி 602
இனி-வயின் 1
இனி_இனி 1
இனிதா 1
இனிதாம்-கொல்லோ 1
இனிதாய் 1
இனிதால் 4
இனிதின் 29
இனிதினின் 4
இனிது 230
இனிது-கொல் 3
இனிது-மன் 2
இனிதே 12
இனிதோ 3
இனிமேல் 4
இனிமை 2
இனிய 104
இனியதாய் 1
இனியது 13
இனியதும் 1
இனியர் 6
இனியர்-கொல்லோ 1
இனியரும் 1
இனியவர் 2
இனியவள்-தன்னை 1
இனியவள்தான் 1
இனியவன் 1
இனியவாறு 1
இனியவும் 3
இனியவை 1
இனியவோ 2
இனியன் 6
இனியன 10
இனியனால் 1
இனியாய் 1
இனியார்-பால் 1
இனியாள் 2
இனியாளே 1
இனியாளை 1
இனியிர் 1
இனியீர் 1
இனியே 45
இனியை 5
இனியோய் 1
இனியோள் 2
இனியோன் 1
இனும் 5
இனை 6
இனை-மதி 1
இனைஇ 1
இனைகுவள் 1
இனைகூஉ 1
இனைத்து 3
இனைதல் 5
இனைதியோ 1
இனைந்தனர் 1
இனைந்து 3
இனைப்ப 1
இனைபவள் 2
இனைபு 7
இனைமை 1
இனைய 109
இனையது 12
இனையம் 2
இனையர் 13
இனையராய் 2
இனையல் 13
இனையவர் 1
இனையவள் 1
இனையவும் 2
இனையவேயும் 1
இனையவை 1
இனையள் 6
இனையன் 2
இனையன 47
இனையா 1
இனையும் 4
இனையுமே 2
இனையேன் 1
இனையை 3
இனையையாய் 2
இனையையால் 3
இனையையோ 1
இனையோர் 1
இனையோன் 1
இனைவதன் 1
இனைவது 1
இனைவரும் 1
இனைவித்தல் 1
இனைவோள் 1

முழு நூல்களைக் காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்

கம்பராமாயணம்

1. பாலகாண்டம்
2. பாலகாண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
3. அயோத்தியா காண்டம்
4. அயோத்தியா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
5. ஆரணிய காண்டம்
6. ஆரணிய காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
7. கிட்கிந்தா காண்டம்
8. கிட்கிந்தா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
9. சுந்தர காண்டம்
10. சுந்தர காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
11. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி
12. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
13. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி
14. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
15. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி
16. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
17. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி
18. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்

சங்க இலக்கியம்

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு


இவர்க்கு (10)

நீர் அணி நீத்தம் இவர்க்கு அணி-கொல் என – பரி 22/33
தந்தை நீ தனி தாயும் நீ இவர்க்கு
எந்தை தந்தனென் இயைந்த செய்க என்றான் – கம்.பால:6 18/3,4
உறுதியில் ஒன்று இவர்க்கு உணர்வு என்று உன்னலாம் – கம்.அயோ:1 10/2
இறந்துபாடு இவர்க்கு உறும் இதனின் இ வழி – கம்.ஆரண்:12 18/2
யாவர் ஒப்பவர் உலகில் யாது இவர்க்கு அரிய பொருள் – கம்.கிட்:2 5/3
யாவது எ உலகத்தினின் இங்கு இவர்க்கு இயற்றல் – கம்.கிட்:12 38/1
ஏறு கொற்ற தலைவர் இவர்க்கு முன் – கம்.கிட்:13 3/2
அண்ணல் கேள் இவர்க்கு உவமையும் அளவும் ஒன்று உளதோ – கம்.யுத்1:11 34/1
கண் ஆர் நுதல் பெருமான் இவர்க்கு அரிதோ என கடை பார்த்து – கம்.யுத்3:27 139/3
வேலையை கலக்க கண்டேன் இவர்க்கு உள மிடுக்கும் உண்டோ – கம்.யுத்3:31 52/4

மேல்


இவர்க்கும் (1)

இன்னும் நாடுதும் இங்கு இவர்க்கும் வலி – கம்.கிட்:11 7/1

மேல்


இவர்க (1)

தொடி தோள் இவர்க எவ்வமும் தீர்க – அகம் 269/1

மேல்


இவர்கல்லாது (1)

விசும்பு இவர்கல்லாது தாங்குபு புணரி – குறு 287/6

மேல்


இவர்கள் (8)

இரு மருங்கினும் நெடிது துருவுகின்றனர் இவர்கள் – கம்.கிட்:2 7/4
இதம் எனும் பொருள் அலது ஓர் இயல்பு உணர்ந்திலர் இவர்கள்
சதமன் அஞ்சுறு நிலையர் தருமன் அஞ்சுறு சரிதர் – கம்.கிட்:2 8/2,3
மயில் முதல் பறவை எல்லாம் மணி நிறத்து இவர்கள் மேனி – கம்.கிட்:2 11/1
ஆறு கொள் சடிலத்தானும் அயனும் என்று இவர்கள் ஆதி – கம்.கிட்:3 19/3
தேவ மற்று இவர்கள் செய்கை கேள் என தெரிய சொன்னார் – கம்.யுத்3:20 2/4
இலவ தீவினின் உறைபவர் இவர்கள் பண்டு இமையா – கம்.யுத்3:30 12/1
இறலி அ பெரும் தீவிடை உறைபவர் இவர்கள் – கம்.யுத்3:30 18/4
எய்த கணை எய்துவதன் முன்பு இடை அறுந்து இவர்கள் ஏழ் உலகமும் – கம்.யுத்3:31 150/1

மேல்


இவர்கள்தாம் (1)

தந்தை தாயர் என்று இவர்கள்தாம் அலால் – கம்.அயோ:14 105/3

மேல்


இவர்களின் (1)

இரு வினை துணிதரும் இவர்களின் இவண் நின்று – கம்.பால:5 124/3

மேல்


இவர்களோ (1)

சாய்வு உறும் தொழுவ போல் இங்கு இவர்களோ தருமம் ஆவார் – கம்.கிட்:2 12/4

மேல்


இவர்கின்ற (3)

பொன் தோடு இவர்கின்ற பொலம் குழையாள்-தன் – கம்.ஆரண்:14 70/1
என நினைந்து இனைய எண்ணி இவர்கின்ற காதல் ஓத – கம்.கிட்:3 20/1
எல்லைக்கும் அப்பால் இவர்கின்ற இரண்டினோடும் – கம்.கிட்:7 37/2

மேல்


இவர்கின்றது (1)

என்பு எனக்கு உருகுகின்றது இவர்கின்றது அளவு_இல் காதல் – கம்.கிட்:2 13/3

மேல்


இவர்தரல் (1)

நில் ஆங்கு நில் ஆங்கு இவர்தரல் எல்லா நீ – கலி 95/1

மேல்


இவர்தரும் (1)

குண கடற்கு இவர்தரும் குரூஉ புனல் உந்தி – மது 245

மேல்


இவர்தலும் (1)

இவர்தலும் குருதி பட்டு இசை-தொறும் திசை-தொறும் – கம்.கிட்:5 12/2

மேல்


இவர்தாமே (1)

தகை புலத்தோர் தந்தை தாய் தம்பியர்கள் தனயர் இவர்தாமே அன்றோ – கம்.யுத்1:4 101/3

மேல்


இவர்ந்த (10)

சேய் விசும்பு இவர்ந்த செழும் கதிர் மண்டிலம் – நற் 67/1
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை – குறு 240/1
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
உயர் பதுக்கு இவர்ந்த ததர் கொடி அதிரல் – அகம் 289/2
இரு விசும்பு இவர்ந்த கருவி மா மழை – அகம் 304/1
தோடு இவர்ந்த தார் சம்பரன் தொலைவுற்ற வேலை – கம்.அயோ:2 88/2
தோடு இவர்ந்த பூம் சுரி குழலாள்-தனை காணான் – கம்.ஆரண்:13 71/2
இளை புரந்து அளித்தல் மேல் இவர்ந்த காதலன் – கம்.ஆரண்:15 25/2
தோடு இவர்ந்த தார் கிரி புரை துமிந்தனும் தொடர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 15/4
எல்லை_இல் உவகையால் இவர்ந்த தோளினன் – கம்.சுந்:12 27/1

மேல்


இவர்ந்தனையன (1)

குழவி ஞாயிறு குன்று இவர்ந்தனையன குரு மணி நெடு மோலி – கம்.சுந்:2 205/1

மேல்


இவர்ந்து (8)

குண கடல் இவர்ந்து குரூஉ கதிர் பரப்பி – நற் 215/1
நுதல் பசப்பு இவர்ந்து திதலை வாடி – குறு 185/1
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
கொதித்து உராய் குன்று இவர்ந்து கொடி கொண்ட கோடையால் – கலி 150/15
கூந்தல் வாரி நுசுப்பு இவர்ந்து ஓம்பிய – அகம் 195/9
விரி கதிர் ஞாயிறு விசும்பு இவர்ந்து அன்ன – புறம் 228/8
இ கரை நின்று இவர்ந்து உ கரை கொளலே – புறம் 357/8
இந்திர தனுவின் தோன்றும் தோரணம் இவர்ந்து நின்றான் – கம்.சுந்:8 15/4

மேல்


இவர்பு (2)

விடு கணை வில்லொடு பற்றி கோடு இவர்பு
வருநர் பார்க்கும் வன்கண் ஆடவர் – குறு 274/3,4
பீர் இவர்பு பரந்த நீர் அறு நிறை முதல் – பதி 15/10

மேல்


இவர்வது (1)

அரு வரை இவர்வது ஆங்கு ஓர் அரி_அரசு அனையன் ஆனான் – கம்.யுத்1:10 2/4

மேல்


இவர (2)

இகல் மிகு நேமியான் நிறம் போல இருள் இவர
நிலவு காண்பது போல அணி மதி ஏர்தர – கலி 119/3,4
குன்றின் நின்று இவர ஓர் சுடு சுரம் குறுகினார் – கம்.பால:7 4/4

மேல்


இவரா (1)

தேரின் கடிது இவரா முழு விழியின் பொறி சிதறா – கம்.யுத்2:15 173/2

மேல்


இவரால் (5)

ஈங்கு இவரால் என் வேள்விக்கு இடையூறு கடிது இயற்றும் – கம்.பால:12 27/1
ஈசன் என்று இனைய தன்மை இளிவரும் இவரால் அன்றி – கம்.யுத்2:16 31/2
இசையும் செல்வமும் இருக்கையும் இழந்தது இங்கு இவரால்
விசையம்தாம் என நிற்பவர் இவர் நெடு விறலோய் – கம்.யுத்3:30 11/3,4
ஏற்ற மா நுதல் விழியிடை தோன்றினர் இவரால்
கூற்றம் ஆகிய கொம்பின் ஐம்பாலிடை கொடுமைக்கு – கம்.யுத்3:30 25/2,3
ஏற்றம் ஆக பண்டு உதித்துளோர் என்பவர் இவரால் – கம்.யுத்3:30 25/4

மேல்


இவரின் (1)

விளங்கும் மாதர் கற்பினார் இவரின் யாரோ என நின்றார் – கம்.அயோ:6 24/2

மேல்


இவரினும் (1)

இரதமும் இவுளியும் இவரினும் மறைநூல் – கம்.பால:5 126/2

மேல்


இவருக்கு (1)

ஆயினும் இவருக்கு இல்லை அழிவு எனும் அதனால் ஆவி – கம்.யுத்3:24 5/1

மேல்


இவருடன் (1)

பித்தரை போல நீயும் இவருடன் பெயர்ந்த தன்மை – கம்.யுத்3:31 49/3

மேல்


இவரும் (11)

இரை தேர்ந்து இவரும் கொடும் தாள் முதலையொடு – மலை 90
பெண்ணை இவரும் ஆங்கண் – நற் 38/9
துஞ்சு களிறு இவரும் குன்ற நாடன் – குறு 36/2
குருகும் இரு விசும்பு இவரும் புதலும் – குறு 260/1
மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/8
இரும் கடற்கு ஊங்கு இவரும் யாறு என தங்கான் – பரி 16/27
நுதலும் நுண் பசப்பு இவரும் தோளும் – அகம் 171/1
குன்றிடை இவரும் மேக குழுவிடை குதிக்கும் கூட – கம்.ஆரண்:11 72/1
எழுந்து வான் முகடு இடித்து அகப்படுப்பல் என்று இவரும்
உழுந்து பேரு முன் திசை திரிந்து ஒறுப்பல் என்று உதைக்கும் – கம்.கிட்:7 67/1,2
மஞ்சு இவரும் நெடும் கிரியும் வள நாடும் பிற்பட போய் வழி-மேல் சென்றால் – கம்.கிட்:13 25/2
நஞ்சு இவரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிர்து நனி கொடுத்து ஆயை கலுழன் நல்கும் – கம்.கிட்:13 25/3

மேல்


இவரே (3)

இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி – புறம் 46/3
இவரே பூ தலை அறாஅ புனை கொடி முல்லை – புறம் 200/9
இவர் யார் என்குவை ஆயின் இவரே
ஊருடன் இரவலர்க்கு அருளி தேருடன் – புறம் 201/1,2

மேல்


இவரை (6)

யான் தர இவரை கொண்-மதி வான் கவித்து – புறம் 201/16
மறை ஓதுவித்து இவரை வளர்த்தானும் வசிட்டன்-காண் – கம்.பால:12 26/4
மூவர் மற்று இவர் இருவர் மூரி வில் கரர் இவரை
யாவர் ஒப்பவர் உலகில் யாது இவர்க்கு அரிய பொருள் – கம்.கிட்:2 5/2,3
என் கன்றுகின்றது எண்ணி பற்பல இவரை அம்மா – கம்.கிட்:2 10/4
மற்றையர் வரும் பரிசு இவரை வல் விரைந்து – கம்.சுந்:9 31/3
குரக்கின் முதல் நாயகனை ஆளுடைய கோள் உழுவை கொல்லும் இவரை – கம்.யுத்3:31 152/4

மேல்


இவரையும் (1)

காலன் மால் சிவன் குமரன் என்று இவரையும் கடப்பார் – கம்.யுத்3:31 11/4

மேல்


இவள் (223)

ஈரிய கலுழும் இவள் பெரு மதர் மழை கண் – குறி 248
யார் மகள்-கொல் இவள் தந்தை வாழியர் – நற் 8/4
தன் திறம் பெறுக இவள் ஈன்ற தாயே – நற் 8/10
துறை கெழு மாந்தை அன்ன இவள் நலம் – நற் 35/7
காமம்-கொல் இவள் கண் பசந்ததுவே – நற் 35/12
ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து – நற் 37/8
மணம் கமழ் நாற்றம் மரீஇ யாம் இவள்
சுணங்கு அணி ஆகம் அடைய முயங்கி – நற் 52/3,4
முனியாது ஆட பெறின் இவள்
பனியும் தீர்குவள் செல்க என்றோளே – நற் 53/10,11
உறு பகை பேணாது இரவின் வந்து இவள்
பொறி கிளர் ஆகம் புல்ல தோள் சேர்பு – நற் 55/3,4
ஏதிலாட்டி இவள் என – நற் 56/9
அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள்
விரி ஒலி கூந்தல் விட்டு அமைகலனே – நற் 141/11,12
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள்
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/9,10
பன்மையது எவனோ இவள் வன்மை தலைப்படினே – நற் 170/9
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/13
குவளை உண்கண் இவள் ஈண்டு ஒழிய – நற் 205/6
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/11
இவள் தன் காமம் பெருமையின் காலை என்னாள் நின் – நற் 223/1
இ நீர ஆகலோ இனிதால் எனின் இவள்
அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/4,5
திரு மணி வரன்றும் குன்றம் கொண்டு இவள்
வரு முலை ஆகம் வழங்கினோ நன்றே – நற் 234/3,4
மருங்கூர் பட்டினத்து அன்ன இவள்
நெருங்கு ஏர் எல் வளை ஓடுவ கண்டே – நற் 258/10,11
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள்
ஒலி மென் கூந்தல் நம்-வயினானே – நற் 265/8,9
பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே – நற் 291/9
பெரும் பல் குன்றம் உள்ளியும் மற்று இவள்
கரும்பு உடை பணை தோள் நோக்கியும் ஒரு திறம் – நற் 298/6,7
பாவை அன்ன வனப்பினள் இவள் என – நற் 301/6
யான் செய்தன்று இவள் துயர் என அன்பின் – நற் 309/3
அம் சில் ஓதி இவள் உறும் – நற் 324/8
ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள்
பூ போல் உண்கண் புது நலம் சிதைய – நற் 325/6,7
மலர் என மரீஇ வரூஉம் இவள் கண்ணே – நற் 326/10
இளமை தீர்ந்தனள் இவள் என வள மனை – நற் 351/1
அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள்
பசந்தனள் என்பது உணராய் பல் நாள் – நற் 351/2,3
சிறு கோட்டு பெரும் பழம் தூங்கி ஆங்கு இவள்
உயிர் தவ சிறிது காமமோ பெரிதே – குறு 18/4,5
பெரும் பெயல் தலைய வீந்து ஆங்கு இவள்
இரும் பல் கூந்தல் இயல் அணி கண்டே – குறு 165/4,5
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள்
இடை முலை கிடந்தும் நடுங்கல் ஆனீர் – குறு 178/3,4
கலி மயில் கலாவத்து அன்ன இவள்
ஒலி மென் கூந்தல் உரியவால் நினக்கே – குறு 225/6,7
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள்
பழி தீர் மாண் நலம் தொலைவன கண்டே – குறு 258/7,8
பேஎய் கொளீஇயள் இவள் எனப்படுதல் – குறு 263/5
பஞ்சாய் பள்ளம் சூழ்ந்தும் மற்று இவள்
உருத்து எழு வன முலை ஒளி பெற எழுதிய – குறு 276/2,3
நயன் உடைமையின் வருதி இவள் தன் – குறு 324/4
குவளை தண் தழை இவள் ஈண்டு வருந்த – குறு 342/5
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல – குறு 345/4
ஒன்று மணம் செய்தனள் இவள் எனின் – குறு 347/5
சிறு மறி கொன்று இவள் நறு நுதல் நீவி – குறு 362/4
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின் – ஐங் 28/1
இரும் பூ உறைக்கும் ஊரற்கு இவள்
பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 30/3,4
மலர்ந்த மார்பு இவள் வயாஅ நோய்க்கே – ஐங் 51/4
தேனூர் அன்ன இவள் தெரி வளை நெகிழ – ஐங் 54/3
தேர் வண் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள்
நல் அணி நயந்து நீ துறத்தலின் – ஐங் 55/2,3
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள்
நலம் பெறு சுடர் நுதல் தேம்ப – ஐங் 56/2,3
இவள் நலம் புலம்ப பிரிய – ஐங் 57/3
இவள் அணங்கு உற்றனை போறி – ஐங் 58/3
அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4
யார் மகள் இவள் என பற்றிய மகிழ்ந – ஐங் 79/2
கழனி ஊரன் மகள் இவள்
பழன வெதிரின் கொடி பிணையலளே – ஐங் 91/3,4
தாது உண் வெறுக்கைய ஆகி இவள்
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/4,5
கழனி ஊரன் மகள் இவள்
பழன ஊரன் பாயல் இன் துணையே – ஐங் 96/3,4
பொய்கை ஊரன் மகள் இவள்
பொய்கை பூவினும் நறும் தண்ணியளே – ஐங் 97/3,4
பூ கஞல் ஊரன் மகள் இவள்
நோய்க்கு மருந்து ஆகிய பணை தோளோளே – ஐங் 99/3,4
யாணர் ஊரன் மகள் இவள்
பாணர் நரம்பினும் இன் கிளவியளே – ஐங் 100/3,4
தனக்கு அமைந்தன்று இவள் மாமை கவினே – ஐங் 103/4
தண் கடல் வளையினும் இலங்கும் இவள்
அம் கலிழ் ஆகம் கண்டிசின் நினைந்தே – ஐங் 106/3,4
முனிவு செய்த இவள் தட மென் தோளே – ஐங் 143/3
தந்தனை சென்மோ கொண்ட இவள் நலனே – ஐங் 159/5
நின் அலது இல்லா இவள் சிறு நுதலே – ஐங் 179/4
துறை கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – ஐங் 180/4
பெரும் துறை கண்டு இவள் அணங்கியோனே – ஐங் 182/4
மணி நிற மால் வரை மறை-தொறு இவள்
அறை மலர் நெடும் கண் ஆர்ந்தன பனியே – ஐங் 208/4,5
கானக நாடன் வரவும் இவள்
மேனி பசப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 217/3,4
முயங்காது கழிந்த நாள் இவள்
மயங்கு இதழ் மழை கண் கலிழும் அன்னாய் – ஐங் 220/4,5
மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ – ஐங் 238/5
அது மனம் கொள்குவை அனை இவள்
புது மலர் மழை கண் புலம்பிய நோய்க்கே – ஐங் 243/3,4
கெழுதகை-கொல் இவள் அணங்கியோற்கே – ஐங் 245/4
நன்றால் அம்ம நின்ற இவள் நலனே – ஐங் 248/4
ஆண்டகை விறல் வேள் அல்லன் இவள்
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/4,5
பயப்ப நீத்தல் என் இவள்
கயத்து வளர் குவளையின் அமர்த்த கண்ணே – ஐங் 277/4,5
யாங்கு வல்லுநையோ ஈங்கு இவள் துறந்தே – ஐங் 285/5
நன் மனை வதுவை அயர இவள்
பின் இரும் கூந்தல் மலர் அணிந்தோயே – ஐங் 294/4,5
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள்
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/4,5
மெல்லம்புலம்ப இவள் அழ பிரிந்தே – ஐங் 302/4
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
பேரொடு புணர்ந்தன்று அன்னை இவள் உயிரே – ஐங் 367/5
ஈன்றாட்கு ஒரு பெண் இவள்
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/58,59
இவள் செரீஇ நான்கு விழி படைத்தாள் என்று – பரி 11/98
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50
நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க – பரி 20/35
மறப்ப அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய – கலி 2/9
என இவள்
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல் – கலி 2/23,24
பொறை நில்லா நோயோடு புல்லென்ற நுதல் இவள்
விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/4,5
உடை இவள் உயிர் வாழாள் நீ நீப்பின் என பல – கலி 3/6
வல்லை நீ துறப்பாயேல் வகை வாடும் இவள் என – கலி 3/10
பிணிபு நீ விடல் சூழின் பிறழ்தரும் இவள் என – கலி 3/14
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/20
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
தன் நலம் கடைகொளப்படுதலின் மற்று இவள்
இன் உயிர் தருதலும் ஆற்றுமோ – கலி 7/19,20
வினை வெஃகி நீ செலின் விடும் இவள் உயிர் என – கலி 10/21
வளமையோ வைகலும் செயல் ஆகும் மற்று இவள்
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த – கலி 15/24,25
தொல் எழில் தொலைபு இவள் துயர் உழப்ப துறந்து நீ – கலி 17/5
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/12
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
இலங்கு ஏர் எல் வளை இவள் உடை நோயே – கலி 46/27
போது எழில் மலர் உண்கண் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/10
இன்புற அளித்தனை இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/14
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் இவள் மாட்டு நீ இன்ன – கலி 49/18
பகலும் பெறுவை இவள் தட மென் தோளே – கலி 49/25
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
விலங்கு ஓரார் மெய் ஓர்ப்பின் இவள் வாழாள் இவள் அன்றி – கலி 52/20
புதுவை போலும் நின் வரவும் இவள்
வதுவை நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவல் யானே – கலி 52/24,25
பனி இவள் படர் என பரவாமை ஒல்லும்-மன் – கலி 53/13
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
இன்னது செய்தாள் இவள் என – கலி 54/19
ஈங்கே வருவாள் இவள் யார்-கொல் ஆங்கே ஓர் – கலி 56/6
சொல்லின் மறாதீவாள்-மன்னோ இவள்
செறாஅது ஈதல் இரந்தார்க்கு ஒன்று ஆற்றாது வாழ்தலின் – கலி 61/10,11
இவள் தந்தை காதலின் யார்க்கும் கொடுக்கும் விழு பொருள் – கலி 61/13
துணிந்தது பிறிது ஆக துணிவு இலள் இவள் என – கலி 69/10
நெஞ்சத்த பிற ஆக நிறை இலள் இவள் என – கலி 69/14
தருக்கிய பிற ஆக தன் இலள் இவள் என – கலி 69/18
நாம் கொண்ட குறிப்பு இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/12
தொடர் நீப்பின் தொகும் இவள் நலம் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/16
செலின் நந்தி செறின் சாம்பும் இவள் என்னும் தகையோ தான் – கலி 78/20
புற நிழல் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/9
செய் தொழில் கீழ்ப்பட்டாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/12
ஏமத்து இகந்தாளோ இவள் இவண் காண்டிகா – கலி 99/15
மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/7
ஓஒ இவள் பொரு புகல் நல் ஏறு கொள்பவர் அல்லால் – கலி 102/9
கொல் ஏறு கொண்டான் இவள் கேள்வன் என்று ஊரார் – கலி 106/43
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/13
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21
மணி குரல் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/7
தார் நாற்றம் என இவள் மதிக்கும்-மன் மதித்து ஆங்கே – கலி 126/11
இறை வளை நெகிழ்ந்த எவ்வ நோய் இவள் தீர – கலி 127/19
ஈண்டுக இவள் நலம் ஏறுக தேரே – கலி 136/21
மல்லல் ஊர் மறுகின் கண் இவள் பாடும் இஃது ஒத்தன் – கலி 138/10
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
பயன் இன்று மன்று அம்ம காமம் இவள் மன்னும் – கலி 142/5
நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் – கலி 146/18
வளம் கெழு தொண்டி அன்ன இவள் நலனே – அகம் 10/13
சாயல் இன் துணை இவள் பிரிந்து உறையின் – அகம் 13/14
நெடுவேள் பேண தணிகுவள் இவள் என – அகம் 22/6
சிறு கிளி கடிதல் தேற்றாள் இவள் என – அகம் 28/12
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
தேம் கமழ் புது மலர் நாறும் இவள் நுதலே – அகம் 78/24
நொதுமல் விருந்தினம் போல இவள்
புது நாண் ஒடுக்கமும் காண்குவம் யாமே – அகம் 112/18,19
வருந்துவள் இவள் என திருந்துபு நோக்கி – அகம் 119/3
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி – அகம் 132/2
எதிர் மலர் பிணையல் அன்ன இவள்
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 149/18,19
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் – அகம் 158/11
அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18
பனியொடு கலுழும் இவள் கண்ணே அதனால் – அகம் 182/12
நாணுவள் இவள் என நனி கரந்து உறையும் – அகம் 203/6
என் ஆகுவள்-கொல் இவள் என பல் மாண் – அகம் 227/3
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/10
துஞ்சாது உறைவி இவள் உவந்ததுவே – அகம் 298/23
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது – அகம் 300/10
ஈங்கு இவள் உழக்கும் என்னாது வினை நயந்து – அகம் 307/5
பெண் துணை சான்றனள் இவள் என பன் மாண் – அகம் 315/3
பல் பூ கானல் பவத்திரி அன இவள்
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/7,8
ஏந்து எழில் மழை கண் இவள் குறை ஆக – அகம் 350/8
வந்த மாலை பெயரின் மற்று இவள்
பெரும் புலம்பினளே தெய்ய அதனால் – அகம் 360/9,10
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள்
மறப்பு அரும் பல் குணம் நிறத்து வந்து உறுதர – அகம் 379/21,22
கெடுக சிந்தை கடிது இவள் துணிவே – புறம் 279/1
மேல் நாள் உற்ற செருவிற்கு இவள் தன்னை – புறம் 279/3
நெருநல் உற்ற செருவிற்கு இவள் கொழுநன் – புறம் 279/5
கடவன கழிப்பு இவள் தந்தையும் செய்யான் – புறம் 336/2
ஏனோர் மகள்-கொல் இவள் என விதுப்பு உற்று – புறம் 342/3
திரு நய_தக்க பண்பின் இவள் நலனே – புறம் 342/5
தண் பணை கிழவன் இவள் தந்தையும் வேந்தரும் – புறம் 342/11
மாட்சியவர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 342/15
புரையர் அல்லோர் வரையலள் இவள் என – புறம் 343/12
அளியர் தாமே இவள் தன்னைமாரே – புறம் 345/12
புன் தலை பெரும் பாழ் செயும் இவள் நலனே – புறம் 346/7
இவள் நலம் தாராது அமைகுவர் அல்லர் – புறம் 351/7
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
விடாஅதோர் இவள் விடப்பட்டோரே – புறம் 358/7
தோண்மையே இவள் பேர் சொல தோற்குமேல் – கம்.பால:7 38/3
மந்தரம் இவள் தோள் எனின் மைந்தரோடு – கம்.பால:7 39/3
பின்னும் தாழ் குழல் பேதைமை பெண் இவள்
என்னும் தன்மை எளிமையின் பாலதே – கம்.பால:7 42/3,4
ஈறு இல் நல் அறம் பார்த்து இசைத்தேன் இவள்
சீறி நின்று இது செப்புகின்றேன் அலேன் – கம்.பால:7 43/1,2
பெரும் தேன் இன் சொல் பெண் இவள் ஒப்பாள் ஒரு பெண்ணை – கம்.பால:10 27/1
இம்பர் நாட்டின் தரம் அல்லள் ஈங்கு இவள்
உம்பர் கோமகற்கு என்கின்றது ஒக்குமால் – கம்.பால:14 40/1,2
காரிகை இவள் அவள் கருத்தை நோக்கி ஓர் – கம்.பால:19 42/3
வல்லியை உயிர்த்த நில_மங்கை இவள் பாதம் – கம்.பால:22 24/1
மங்கை இவள் ஆம் என வசிட்டன் மகிழ்வுற்றான் – கம்.பால:22 32/4
நச்சு உடை வடி கண் மலர் நங்கை இவள் என்றால் – கம்.பால:22 36/3
பொலிவது மற்று இவள் பொற்பு என்றால் இவள் – கம்.பால:23 81/2
பொலிவது மற்று இவள் பொற்பு என்றால் இவள்
மலிதரு மணம் படு திருவை வாயினால் – கம்.பால:23 81/2,3
நல் மகனுக்கு இவள் நல் அணி என்றார் – கம்.பால:23 95/4
சொன்னேன் இன்றே இவள் என் தாரம் அல்லள் துறந்தேன் – கம்.அயோ:4 49/2
எள்ளூறு தீ கருமம் நேர்ந்தாள் இவள் என்னா – கம்.அயோ:4 105/2
போதாதோ என் தாய் இவள் கொண்ட பொருள் அம்மா – கம்.அயோ:11 78/4
வரும் இவள் மாயம் வல்லள் வஞ்சனை அரக்கி நெஞ்சம் – கம்.ஆரண்:6 56/1
வீர விரைந்தனை இவள் தன் விடு காதும் கொடி மூக்கும் – கம்.ஆரண்:6 112/2
ஈர நினைந்து இவள் இழைத்த பிழை என் என்று இறை வினவ – கம்.ஆரண்:6 112/3
ஓட்டந்தாள் அரிதின் இவள் உயிர் கவர்ந்தான் என வந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 113/4
தேவர்க்கும் வலியான் தன் திரு தங்கையாள் இவள் ஈண்டு – கம்.ஆரண்:6 119/3
உன்னவே ஒண்ணுமோ ஒருவரால் இவள்
தன்னையே அரிந்தனள் தான் என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 30/3,4
கற்பு இறந்தாள் என கரன்-கொலாம் இவள்
பொற்பு அறையாக்கினன் போல் என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 32/3,4
வண்டு ஏறு கோதை மடவாள் இவள் ஆகும் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 145/4
தளை அவிழ் குழல் இவள் கண்டு தந்த என் – கம்.ஆரண்:12 32/3
ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:14 49/4
நெய் அடை தீ எதிர் நிறுவி நிற்கு இவள்
கையடை என்ற அ சனகன் கட்டுரை – கம்.கிட்:10 91/1,2
தாய் இவள் மனைவி என்னும் தெளிவு இன்றேல் தருமம் என் ஆம் – கம்.கிட்:11 89/2
தின்றாள் ஒருத்தி இவள் என்பது தெரிந்தான் – கம்.சுந்:1 66/4
பிடியா என்னே பெண் இவள் கொல்லின் பிழை என்னா – கம்.சுந்:2 89/2
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ – கம்.சுந்:2 197/3
கற்பு நீங்கிய கனம்_குழை இவள் எனின் காகுத்தன் புகழோடும் – கம்.சுந்:2 198/3
மானுயர் திரு வடிவினள் அவள் இவள் மாறு கொண்டனள் கூறின் – கம்.சுந்:2 199/1
அலக்கண் எய்துவது அணியது உண்டு என்று எடுத்து அறைகுவது இவள் யாக்கை – கம்.சுந்:2 200/2
உலக்கும் இங்கு இவள் கணவனும் அழிவும் இ வியன் நகர்க்கு உளது என்றான் – கம்.சுந்:2 200/4
தேவனே அவன் இவள் கமல_செல்வியே – கம்.சுந்:3 62/4
மாண நோற்று ஈண்டு இவள் இருந்தவாறு எலாம் – கம்.சுந்:3 69/3
இருந்தவள் இவள் என ஏச நிற்பெனோ – கம்.சுந்:4 19/4
புண்டரிகை போலும் இவள் இன்னல் புரிகின்றாள் – கம்.சுந்:5 1/2
மாண்டனள் அவள் இவள் மாண்ட வார்த்தையை – கம்.சுந்:14 18/1
வந்து இவள் காரணம் ஆக மலைந்தீர் – கம்.யுத்3:26 30/1
எந்தை இகழ்ந்தனன் யான் இவள் ஆவி – கம்.யுத்3:26 30/2
கண்டவளே இவள் என்பது கண்டான் – கம்.யுத்3:26 31/1
அன்று எரியில் விழு வேதவதி இவள் காண் உலகுக்கு ஓர் அன்னை என்று – கம்.யுத்4:38 6/1
உய்யுமே உலகு இவள் உணர்வு சீறினால் – கம்.யுத்4:40 82/3
இறக்கும் பல் உயிர் இறைவ நீ இவள் திறத்து இகழ்ச்சி – கம்.யுத்4:40 100/3

மேல்


இவள்-கண் (1)

கனிந்த துவர் வாயவளும் என்னை இவள்-கண் ஆய் – கம்.கிட்:14 60/2

மேல்


இவள்-கொல் (1)

தெரிந்து உணர்தி மற்று இவள்-கொல் தேவி எனலோடும் – கம்.கிட்:14 48/4

மேல்


இவள்-தனால் (1)

வெல்லவும் அரிது நாசம் இவள்-தனால் விளைந்தது என்னா – கம்.யுத்3:26 60/3

மேல்


இவள்-மன்னோ (1)

சிலம்பு ஆர்ப்ப இயலியாள் இவள்-மன்னோ இனி மன்னும் – கலி 147/4

மேல்


இவள்-வயின் (1)

சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின்
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் – அகம் 319/10,11

மேல்


இவளால் (1)

அடி நாள் செந்தாமரை ஒதுங்கும் அன்னம் இவளால் யான் அடைந்த – கம்.ஆரண்:14 30/3

மேல்


இவளின் (2)

இவளின் தீர்ந்தும் ஆள்வினை வலிப்ப – நற் 262/8
இவளின் மேவினம் ஆகி குவளை – குறு 270/6

மேல்


இவளினும் (4)

பெரும் தோள் செல்வத்து இவளினும் எல்லா – நற் 270/6
ஒண் தொடி மட_மகள் இவளினும்
நுந்தையும் யாயும் துடியரோ நின்னே – ஐங் 98/3,4
இவளினும் சிறந்தன்று ஈதல் நமக்கு என – அகம் 131/5
பேர் அமர் உண்கண் இவளினும் பிரிக – புறம் 71/6

மேல்


இவளும் (7)

ஆனா சிறுமையள் இவளும் தேம்பும் – குறி 26
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை – அகம் 2/13
நெடு மென் பணை தோள் இவளும் யானும் – அகம் 92/6
குவளை உண்கண் இவளும் யானும் – அகம் 156/8
குவளை உண்கண் இவளும் நம்மொடு – அகம் 285/13
இவளும் பெரும் பேது உற்றனள் ஓரும் – அகம் 310/6
கள்ள வல் அரக்கி போலாம் இவளும் நீ காண்டி என்னா – கம்.ஆரண்:6 57/3

மேல்


இவளும்-மார் (1)

நெஞ்சம் பெற்ற இவளும்-மார் அழுமே – ஐங் 50/4

மேல்


இவளே (9)

நினைத்-தொறும் கலுழுமால் இவளே கங்குல் – குறி 251
செலீஇய சேறி ஆயின் இவளே
வருவை ஆகிய சில் நாள் – நற் 19/7,8
இவளே கானல் நண்ணிய காமர் சிறுகுடி – நற் 45/1
இவளே
நின் சொல் கொண்ட என் சொல் தேறி – குறு 81/1,2
கனவில் காணும் இவளே
நனவில் காணாள் நின் மார்பே தெய்யோ – ஐங் 234/3,4
நெடிது உள்ளல் ஓம்புதல் வேண்டும் இவளே
பல் கோள் பலவின் பயிர்ப்பு உறு தீம் கனி – கலி 50/11,12
மதர் எழில் மழை கண் கலுழ இவளே
பெரு நாண் அணிந்த சிறு மென் சாயல் – அகம் 120/6,7
கானல் அம் பெரும் துறை நோக்கி இவளே
கொய் சுவல் புரவி கைவண் கோமான் – அகம் 270/7,8
துறந்தாள் துயரம் தன்னை துறவாது ஒழிவாள் இவளே
பிறந்தார் பெயரும் தன்மை பிறரால் அறிதற்கு எளிதோ – கம்.அயோ:4 35/3,4

மேல்


இவளை (18)

கடிது இவளை காவார் விடுதல் கொடி இயல் – கலி 56/10
இவளை சொல்லாடி காண்பேன் தகைத்து – கலி 56/13
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
இடும்பையோடு இனைபு ஏங்க இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/9
செறி வளை தோள் ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/13
வாள் நுதல் பசப்பு ஊர இவளை நீ துறந்ததை – கலி 127/17
குவளை உண்கண் இவளை தாயே – புறம் 348/6
ஏற்றும் விண் என்பது அன்றி இவளை போல் – கம்.பால:7 41/2
பிணங்குவன அழகு இவளை தவம் செய்து பெற்றது-காண் – கம்.பால:13 18/2
போதிர் மாது இவளை உந்தி இனிது என்று புகல – கம்.ஆரண்:1 21/4
என்னை போல் இடையே வந்தாள் இகழ்விப்பென் இவளை என்னா – கம்.ஆரண்:6 55/4
தெரிந்தான் இன்று இளையானே இவளை நெடும் செவியொடு மூக்கு – கம்.ஆரண்:6 108/3
பின் இவளை அயல் ஒருவர் பாரார் என்றே அரிந்தீர் பிழை செய்தீரோ – கம்.ஆரண்:6 125/3
என்றவள் மேல் இளையவன் தான் இலங்கு இலை வேல் கடைக்கணியா இவளை ஈண்டு – கம்.ஆரண்:6 134/1
மங்கையர் இவளை ஒப்பார் மற்று உளார் இல்லை என்னும் – கம்.கிட்:13 66/1
அளந்த தோளினன் அனல் சொரி கண்ணினன் இவளை
பிளந்து தின்பென் என்று உடன்றனன் பெயர்ந்தனன் பெயரான் – கம்.சுந்:3 134/2,3
இன்று நீ இவளை வாளால் எறிந்தனை இராமன்-தன்னை – கம்.யுத்3:29 60/1
இழிப்பு இல சொல்லி நீ இவளை யாதும் ஓர் – கம்.யுத்4:40 84/2

மேல்


இவளையும் (1)

தாங்குவாள் அல்லள் துன்பம் இவளையும் தாங்கி தானும் – கம்.யுத்2:17 48/3

மேல்


இவளொடு (3)

மின் நேர் ஓதி இவளொடு நாளை – நற் 339/9
குவளை உண்கண் இவளொடு செலற்கு என – அகம் 129/16
அன்னம் உள பொன் இவளொடு அன்பின் விளையாட – கம்.ஆரண்:3 58/4

மேல்


இவளொடும் (1)

இவளொடும் செலினோ நன்றே குவளை – நற் 37/4

மேல்


இவளோடு (1)

வேய் உறழ் பணை தோள் இவளோடு
ஆயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே – பதி 21/37,38

மேல்


இவளோடும் (1)

ஒருங்கு இலா இவளோடும் உறைவெனோ என்பானேல் இறைவ ஒன்றும் – கம்.ஆரண்:6 133/3

மேல்


இவற்கு (17)

தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு
ஒத்தவை ஆராய்ந்து அணிந்தார் பிறன் பெண்டிர் – கலி 84/16,17
இஃது ஒன்று என் ஒத்து காண்க பிறரும் இவற்கு என்னும் – கலி 84/33
நீயும் தாயை இவற்கு என யான் தன் – அகம் 16/13
இவற்கு ஈக என்னும் அதுவும் அன்றிசினே – புறம் 289/7
இவற்கு ஈந்து உண்-மதி கள்ளே சின போர் – புறம் 290/1
ஈந்தேனும் மனம் உட்க இவற்கு ஏவல் செய்குனவால் – கம்.பால:12 30/4
யார் உளர் அறிபவர் இவற்கு தோன்றிய – கம்.பால:13 15/3
வெங்கண் எங்கண் விளைந்தது இவற்கு என்றாள் – கம்.பால:21 38/4
ஒருவனோ இவற்கு இ ஊர் உறவு என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 187/4
தேவிமாரை இவற்கு உரிமை செய்யும் நாளில் செம் தீயின் – கம்.அயோ:6 28/1
முன் இவற்கு இது என்று எண்ணல் ஆவது ஓர் மூலம் இல்லான் – கம்.ஆரண்:16 2/4
உருமை என்று இவற்கு உரிய தாரம் ஆம் – கம்.கிட்:3 69/1
உன் உயிர்க்கு உறுதி செய்தி இவற்கு அமர் உற்றது உண்டேல் – கம்.கிட்:7 154/2
இறுகு திண் புயம் இருபதும் இவற்கு இலை என்னா – கம்.சுந்:2 129/2
நன்று நீ இவற்கு உதவுதி மறை என நவின்றான் – கம்.யுத்1:3 21/2
ஏலும் இங்கு இவற்கு இனி இறுதி என்று உனை – கம்.யுத்1:4 91/3
எண்மரும் இவற்கு ஏவல் செய்கின்ற அ – கம்.யுத்1:9 50/3

மேல்


இவற்கே (2)

ஒத்தன்று மாதோ இவற்கே செற்றிய – புறம் 275/3
பாதி முழுதும் இவற்கே பணி கேட்ப-மன்னோ – கம்.பால:4 2/4

மேல்


இவற்றால் (1)

சரங்கள் இங்கு இவற்றால் பண்டு தானுடை – கம்.யுத்1:9 64/1

மேல்


இவற்றிடை (1)

மரணம் தோற்றம் என்று இவற்றிடை மயங்குப அவர்க்கு உன் – கம்.யுத்4:40 93/3

மேல்


இவற்றில் (1)

தாடைகள் சந்து மார்பு தலை எனும் இவற்றில் தாக்கி – கம்.யுத்2:16 47/2

மேல்


இவற்றின் (3)

எண்_இல் பூதங்கள் நிற்பன திரிவன இவற்றின்
உள் நிறைந்துள கரணத்தின் ஊங்கு உள உணர்வும் – கம்.யுத்1:3 43/2,3
அருமையும் இவற்றின் இல்லை காலமும் அடுத்தது ஐயா – கம்.யுத்2:16 144/4
இன்ன தன்மைய யானை தேர் இவுளி என்று இவற்றின்
பன்னு பல்லணம் பருமம் மற்று உறுப்பொடு பலவும் – கம்.யுத்3:31 14/1,2

மேல்


இவற்று (2)

யாம் இவன் வரவு இவற்று என் என்று உன்னுவாம் – கம்.யுத்1:4 80/4
ஏறு கோள் உறு பதாதியும் இவற்று இரட்டி – கம்.யுத்4:32 3/3

மேல்


இவற்றை (1)

எண் திசை இறுதி ஆன உலகங்கள் இவற்றை இன்னே – கம்.ஆரண்:13 117/3

மேல்


இவறி (2)

இம்மை பொய் உரைத்து இவறி எந்தையார் – கம்.அயோ:14 108/1
எள்ளுதிர் நீரே மூக்கை என்று கொண்டு இவறி என்றும் – கம்.கிட்:13 47/3

மேல்


இவறினன் (1)

எண்ணலம் முனிவினின் இவறினன் எனவே – கம்.யுத்4:37 88/4

மேல்


இவறு (1)

இவறு திரை திளைக்கும் இடு மணல் நெடும் கோட்டு – ஐங் 177/2

மேல்


இவன் (223)

தழையும் தாரும் தந்தனன் இவன் என – நற் 80/5
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன்
பொய் பொதி கொடும் சொல் ஓம்பு-மின் எனவே – நற் 200/10,11
நல்லோள் கணவன் இவன் என – குறு 14/5
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன் – குறு 33/1
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன் – குறு 229/1
இவன் இவள் ஐம்பால் பற்றவும் இவள் இவன்
புன் தலை ஓரி வாங்குநள் பரியவும் – குறு 229/1,2
கல்லா வாய்மையன் இவன் என தத்தம் – பதி 48/7
கன்றிடின் காமம் கெடூஉம் மகள் இவன்
அல்லா நெஞ்சம் உற பூட்ட காய்ந்தே – பரி 6/98,99
இரதி காமன் இவள் இவன் எனாஅ – பரி 19/48
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன்
சென்ற கவுதமன் சினன் உற கல் உரு – பரி 19/50,51
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/14
அன்னாய் இவன் ஒருவன் செய்தது காண் என்றேனா – கலி 51/11
மருளி யான் மருள்-உற இவன் உற்றது எவன் என்னும் – கலி 59/10
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
ஒண்_தொடீ நாண் இலன் மன்ற இவன்
ஆயின் ஏஎ – கலி 61/20,21
வேய் மென் தோள் வேய்த்திறம் சேர்த்தலும் மற்று இவன்
வாய் உள்ளின் போகான் அரோ – கலி 81/20,21
ஈரம் இலாத இவன் தந்தை பெண்டிருள் – கலி 84/8
இவன் மன்ற யான் நோவ உள்ளம் கொண்டு உள்ளா – கலி 84/12
செறியா பரத்தை இவன் தந்தை மார்பில் – கலி 84/25
தந்தை இறை தொடி மற்று இவன் தன் கை-கண் – கலி 84/31
மேல் நின்றும் எள்ளி இது இவன் கை தந்தாள் – கலி 84/39
யார் இவன் எம் கூந்தல் கொள்வான் இதுவும் ஓர் – கலி 89/1
யார் இவன் என்னை விலக்குவான் நீர் உளர் – கலி 112/1
செய்தான் இவன் என உற்றது இது என – கலி 142/20
நல்கிய கேள்வன் இவன் மன்ற மெல்ல – கலி 142/62
அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன்
மகனே தோழி என்றனள் – அகம் 48/24,25
படுத்தனென் ஆகுதல் நாணி இடித்து இவன்
கலக்கினன் போலும் இ கொடியோன் என சென்று – அகம் 66/19,20
இவன் யார் என்குவை ஆயின் இவனே – புறம் 13/1
பெறல் கூடும் இவன் நெஞ்சு உற பெறின் எனவும் – புறம் 17/26
இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன்
உடன்று நோக்கினன் பெரிது எனவும் – புறம் 17/29,30
இளையன் இவன் என உளைய கூறி – புறம் 72/2
வெலீஇயோன் இவன் என – புறம் 125/11
தொலைஇயோன் இவன் என – புறம் 125/17
கொலைவன் யார்-கொலோ கொலைவன் மற்று இவன்
விலைவன் போலான் வெறுக்கை நன்கு உடையன் – புறம் 152/8,9
பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை – புறம் 173/2
வள்ளியை ஆதலின் வணங்குவன் இவன் என – புறம் 211/8
நுந்தை தந்தைக்கு இவன் தந்தை தந்தை – புறம் 290/3
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை – புறம் 376/12
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவன்
விடுவர் மாதோ நெடிதோ நில்லா – புறம் 387/31,32
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என – புறம் 391/12
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என – புறம் 397/12
செய்யாத யாகம் இவன் செய்து மறந்த மாதோ – கம்.பால:4 3/4
படையூற்றம் இலன் சிறியன் இவன் பெரியோய் பணி இதுவேல் பனி நீர் கங்கை – கம்.பால:6 13/2
என்னின் இவன் துணை யாவர் உயர்ந்தார் – கம்.பால:8 18/4
கோதமன்-தன் பன்னிக்கு முன்னை உரு கொடுத்தது இவன்
போது வென்றது என பொலிந்த பொலம் கழல் கால் பொடி கண்டாய் – கம்.பால:12 31/1,2
ஈது இவன் தன் வரலாறும் புய வலியும் என உரைத்தான் – கம்.பால:12 31/4
மல் காக்கும் மணி புயத்து மன்னன் இவன் மழ_விடையோன் – கம்.பால:13 23/1
என்றும் இனி மணமும் இலை என்று இருந்தோம் இவன் ஏற்றின் – கம்.பால:13 24/3
பாணி இவன் படர் செம் கை படாதேல் – கம்.பால:13 28/3
புயல் இவன் மேனி என்பார் பூவையே பொருவும் என்பார் – கம்.பால:13 42/2
எண் கடந்து அலகு இலாது இன்று ஏகுறும் இவன் தேர் என்று – கம்.பால:21 7/1
ஒண்ணுமோ ஒன்று உணர்த்துகின்றேன் இவன்
கண்ணனே இது கண்டிடும் பின் என்றாள் – கம்.பால:21 25/3,4
பொருள் நயந்திலன் போகின்றதே இவன்
கருணை என்பது கண்டு அறியான் பெரும் – கம்.பால:21 34/2,3
களியால் இவன் அயர்கின்றன உளவோ கனல் உமிழும் – கம்.பால:24 20/2
இன் உயிர்_துணை இவன் என நினைக்கின்ற இராமன் – கம்.அயோ:1 37/2
என் மகன் என்பது என் நெறியின் ஈங்கு இவன்
நும் மகன் கையடை நோக்கும் ஈங்கு என்றான் – கம்.அயோ:1 84/3,4
அம் கணன் அவனி காத்தற்கு ஆம் இவன் என்னல் ஆமோ – கம்.அயோ:3 90/1
கேகயன் மடந்தை கிளர் ஞாலம் இவன் ஆள – கம்.அயோ:3 101/2
இவன் இ ஞாலம் இறந்து இரும் கானிடை – கம்.அயோ:4 27/2
கார் வான் நெடும் கான் இறை கண்டு இவன் மீள்வென் என்றான் – கம்.அயோ:4 140/4
பின்னும் பகர்வாள் மகனே இவன் பின் செல் தம்பி – கம்.அயோ:4 147/1
மன்னும் நகர்க்கே இவன் வந்திடின் வா அது அன்றேல் – கம்.அயோ:4 147/3
ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகு உடையான் – கம்.அயோ:7 1/4
என் இவன் என்னை இகழ்ந்தது இ எல்லை கடந்து அன்றோ – கம்.அயோ:13 16/3
அரும் தவம் என் துணை ஆள இவன் புவி ஆள்வானோ – கம்.அயோ:13 18/1
என்றலுமே அடியின் மிசை நெடிது வீழ்ந்து அழுவானை இவன் யார் என்று – கம்.அயோ:13 65/1
கை வீர களிறு அனைய காளை இவன் தன்னோடும் கலந்து நீவிர் – கம்.அயோ:13 66/3
இற்றதோ இவன் மனம் என்று எண்ணுவான் – கம்.அயோ:14 102/2
இ வழி இராமனை இவன் கொண்டு ஏகுமேல் – கம்.அயோ:14 128/2
போர் அறிந்திலன் இவன் தனது பொற்பும் முரணும் – கம்.ஆரண்:1 22/2
போகல் நன்று என நினைந்தனென் இவன் பொரு_இலோய் – கம்.ஆரண்:1 41/2
இம்பர் தலை மா தவர்-பால் இவன் ஆம் – கம்.ஆரண்:2 22/3
கரங்களே இவன் மணி கரம் என்று உன்னுவாள் – கம்.ஆரண்:6 7/4
பிடி தரு நடையினள் பெண்மை நன்று இவன்
அடித்தலம் தீண்டலின் அவனிக்கு அம் மயிர் – கம்.ஆரண்:6 12/2,3
இரந்து இவன் இணை அடி பொடியும் ஏற்கலா – கம்.ஆரண்:6 18/3
மரு ஒன்று கூந்தலாளை வனத்து இவன் கொண்டு வாரான் – கம்.ஆரண்:6 52/1
இன்று இவன் ஆகம் புல்லேன் எனின் உயிர் இழப்பென் என்னா – கம்.ஆரண்:6 64/2
ஏன்று வந்து எதிர்த்த வீரன் இவன் இகல் இராமன் என்றே – கம்.ஆரண்:7 65/4
வந்தான் இவன் ஆகும் அ வல் வில் இராமன் என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 149/4
ஈண்டு இவன் தன்னை பற்றி இரும் சிறை இடுதிர் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 167/4
தேவியை தீண்டா-முன்னம் இவன் தலை சரத்தின் சிந்தி – கம்.ஆரண்:11 38/1
இவன் என்பதும் தேறினான் – கம்.ஆரண்:11 78/4
சூழ்வது ஓர் பொருள் உண்டு இவன் சொல்லினால் – கம்.ஆரண்:11 81/2
அரிவையும் ஐயம் எய்தா ஆர் இவன் தான் என்று ஒன்றும் – கம்.ஆரண்:12 63/2
கொத்து ஒப்பன கொண்டு இவன் கொண்டன என்ற ஆசை – கம்.ஆரண்:13 20/3
ஆற்றான் இவன் என்று உணராது எனது ஆற்றல் காண் என்று – கம்.ஆரண்:13 32/1
இ வேலையினே இவன் இன் உயிர் உண்பென் என்னா – கம்.ஆரண்:13 41/3
மன்மதன் ஆம் இவன் என்னும் மனத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 40/4
அடைத்து இவன் வெம்மை அகற்றிய பின்னை – கம்.ஆரண்:14 57/2
கண்ணில் நின்றவன் இவன் என கருத்துற உணர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:15 39/2
பாராய் இளையவனே பட்ட இவன் வேறே ஓர் – கம்.ஆரண்:15 50/1
இல்லாத உலகத்து எங்கும் இங்கு இவன் இசைகள் கூர – கம்.கிட்:2 18/1
மாணி ஆம் படிவம் அன்று மற்று இவன் வடிவம் மைந்த – கம்.கிட்:2 19/1
கொடுத்தது உண்டு இவன் கொண்டனன்-கொலாம் – கம்.கிட்:3 56/4
உடல் கடைந்தனன் இவன் உலைந்தனன் – கம்.கிட்:3 64/4
இவன் உலைந்து உலைந்து எழு கடல் புறத்து – கம்.கிட்:3 65/1
அற்றம் ஒன்று பெற்று இவன் அகன்றனன் – கம்.கிட்:3 67/4
இந்த வெற்பின் வந்து இவன் இருந்தனன் – கம்.கிட்:3 68/3
இருமையும் துறந்து இவன் இருந்தனன் – கம்.கிட்:3 69/3
ஏவல் செய் துணைவரேம் யாங்கள் ஈங்கு இவன்
தா அரும் பெரு வலி தம்பி நம்பி நின் – கம்.கிட்:6 15/1,2
வள்ளற்கு இளையான் பகர்வான் இவன் தம்முன் வாழ்நாள் – கம்.கிட்:7 41/1
வேற்றார்கள் திறத்து இவன் தஞ்சம் என் வீர என்றான் – கம்.கிட்:7 42/4
பின்னவன் இவன் என்பதும் பேணலை – கம்.கிட்:7 104/2
முன்முனே மொழிந்தாய் அன்றே இவன் குறை முடிப்பது ஐயா – கம்.கிட்:7 133/3
பின் இவன் வினையின் செய்கை அதனையும் பிழைக்கல் ஆமோ – கம்.கிட்:7 133/4
கற்கின்றது இவன் தன் நாமம் கருதுவது இவனை கண்டாய் – கம்.கிட்:7 138/2
மன்னவர்க்கு அரசன் மைந்த மற்று இவன் சுற்றத்தோடும் – கம்.கிட்:7 143/3
சீலம் நீ உடையை ஆதல் இவன் சிறு தாதை என்னா – கம்.கிட்:9 26/3
திருவின் நாயகன் இவன் என தே மறை தெரிக்கும் – கம்.கிட்:10 41/3
யார் கொலாம் இவன் இழைத்தது என் எனா – கம்.கிட்:15 9/1
நல் தாயினும் நல்லன் எனக்கு இவன் என்று நாடி – கம்.சுந்:1 47/1
உரைத்தான் உரையால் இவன் ஊறு இலன் என்பது உன்னி – கம்.சுந்:1 48/1
துஞ்சும் கண்டால் என்னை இவன் சூழ் திரை ஆழி – கம்.சுந்:2 84/2
கோ எனா நின்ற குணம்_இலி இவன் என கொண்டான் – கம்.சுந்:2 128/2
ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் – கம்.சுந்:2 128/4
குற்றம் இல்லது ஓர் குணத்தினன் இவன் என கொண்டான் – கம்.சுந்:2 135/2
இ நிலையானுடன் துயில்வார் உளர்_அல்லர் இவன் நிலையும் – கம்.சுந்:2 222/2
இராவணன் அவன் இவன் இராமன் என்றனன் – கம்.சுந்:5 74/4
போகை நன்று இவன் என்பது புந்தியின் வைத்தாள் – கம்.சுந்:5 75/3
இவன் இவன் இவன் என நின்றார் இது என முதலி எதிர்ந்தார் – கம்.சுந்:7 22/1
இவன் இவன் இவன் என நின்றார் இது என முதலி எதிர்ந்தார் – கம்.சுந்:7 22/1
இவன் இவன் இவன் என நின்றார் இது என முதலி எதிர்ந்தார் – கம்.சுந்:7 22/1
வென்றவன் இவன் என்றாலும் வீரத்தே நின்ற வீரன் – கம்.சுந்:11 14/2
இன்றே சமையும் இவன் இந்திரசித்து என்பான் – கம்.சுந்:11 24/4
ஓய்ந்தது ஆம் இவன் வலி என அரக்கன் வந்துற்றான் – கம்.சுந்:11 58/4
அந்தரத்து அமரர்-தம் ஆணையால் இவன்
வந்தது என்று உயிர்கொள மறுகினார் பலர் – கம்.சுந்:12 4/3,4
ஏங்கலம் இவன் சிரத்து இருந்து அலால் திரு – கம்.சுந்:12 5/3
திறங்கள் என் பல சிந்திப்பது இவன் தலை சிதறி – கம்.சுந்:12 51/3
மாடு இருந்த மற்று இவன் புணர் மங்கையர் மயங்கி – கம்.சுந்:12 53/1
என்னையும் வெலற்கு அரிது இவனுக்கு ஈண்டு இவன்
தன்னையும் வெலற்கு அரிது எனக்கு தாக்கினால் – கம்.சுந்:12 57/1,2
இவன் என கூறி நின்று இரு கை கூப்பினான் – கம்.சுந்:12 62/4
களைதியேல் ஆவி நம்-பால் இவன் வந்து கண்ணின் கண்ட – கம்.சுந்:12 111/3
நல்லது உரைத்தாய் நம்பி இவன் நவையே செய்தான் ஆனாலும் – கம்.சுந்:12 112/1
வண்டு உறை ஓதியும் வலியள் மற்று இவன்
கண்டதும் உண்டு அவள் கற்பும் நன்று என – கம்.சுந்:14 23/2,3
முன்னை நாள் இவன் முனிந்திட கிளையொடும் முடிந்தார் – கம்.யுத்1:2 118/2
தந்தது தருமமே கொணர்ந்துதான் இவன்
வெம் தொழில் தீவினை பயந்த மேன்மையான் – கம்.யுத்1:4 35/1,2
இ பொருள் கேட்ட நீர் இயம்புவீர் இவன்
கைப்புகல்-பாலனோ கழியல்-பாலனோ – கம்.யுத்1:4 55/2,3
போர்க்கு உறவு அன்றியே போந்த போது இவன்
ஆர்க்கு உறவு ஆகுவன் அருளின் ஆழியாய் – கம்.யுத்1:4 63/3,4
யாம் இவன் வரவு இவற்று என் என்று உன்னுவாம் – கம்.யுத்1:4 80/4
காலம் அன்று இவன் வரு காலம் என்பரேல் – கம்.யுத்1:4 91/1
எல்லியில் நான் இவன் இரத மாளிகை – கம்.யுத்1:4 96/1
ஆதலால் இவன் வரவு நல் வரவே என உணர்ந்தேன் அடியேன் உன் தன் – கம்.யுத்1:4 102/1
கார் முகில் கமலம் பூத்தது அன்று இவன் கண்ணன் கொல்லாம் – கம்.யுத்1:4 134/3
இந்திரற்கு உரிய செல்வம் எய்தினான் இவன் என்று ஏத்தி – கம்.யுத்1:4 149/3
அம்பும் ஆயிரத்து ஆயிரம் இவன் புயத்து அழுத்தி – கம்.யுத்1:5 62/2
இன்னம் ஆர் உளர் வீரர் மற்று இவன் சுட எரிந்த – கம்.யுத்1:5 65/3
சுகன் இவன் அவனும் சாரன் என்பது தெரிய சொன்னான் – கம்.யுத்1:9 28/4
ஏனையோன் இவன் இராமன் என தன் – கம்.யுத்1:11 20/1
இங்கு இவன் படை இலங்கையர் மன்னன் – கம்.யுத்1:11 21/1
இவன் காண் கவயன் கவயாக்கனும் ஈங்கு இவன் காண் – கம்.யுத்1:11 30/2
இவன் காண் கவயன் கவயாக்கனும் ஈங்கு இவன் காண் – கம்.யுத்1:11 30/2
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் – கம்.யுத்1:11 31/4
ஏன்று நின்றவன் இடபன் மற்று இவன் தனக்கு எதிரே – கம்.யுத்1:11 32/3
முடி மணி பறித்திட்டாயோ இவன் இனி முடிக்கும் வென்றிக்கு – கம்.யுத்1:12 47/3
மாருதி இன்னம் சொல்லின் மற்று இவன் அன்றி வந்து – கம்.யுத்1:14 9/1
இன்று இவன் தன்மை எய்த நோக்கினால் எதிர்ந்த போரில் – கம்.யுத்1:14 17/1
இலக்குவன் என் கை வாளிக்கு இலக்கு இவன் இவனை இன்று – கம்.யுத்2:15 141/3
ஏற்றினன் மகுடம் என்னே இவன் ஒரு மனிசன் என்னா – கம்.யுத்2:15 143/4
வேர்த்தார் நிருதர்கள் வானரர் வியந்தார் இவன் விசயம் – கம்.யுத்2:15 178/3
வில்லினால் இவன் வெலப்படான் என சினம் வீங்க – கம்.யுத்2:15 205/1
ஆள் என உணர்கிலேன் ஆர்-கொலாம் இவன் – கம்.யுத்2:16 106/4
விழுங்கியது இருள் இவன் மெய்யினால் வெரீஇ – கம்.யுத்2:16 107/2
அழுங்கல் இல் சிந்தையாய் ஆர்-கொலாம் இவன் – கம்.யுத்2:16 107/4
இவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து இமையவர் படுவர் எந்தாய் – கம்.யுத்2:16 110/4
ஆழியாய் இவன் ஆகுவான் – கம்.யுத்2:16 111/1
முழுவதும் மாள்வர் இன்றே இவன் வலத்து அமைந்த மு சூழ் – கம்.யுத்2:16 199/2
ஏன்று மற்று இவன் இன் உயிர் குடிப்பென் என்று உலகம் – கம்.யுத்2:16 240/2
பழி அப்பால் இவன் பதாதி என்று அனுமன்-தன் படர் தோள் – கம்.யுத்2:16 241/3
இறுக்கினான் இவன் சிறிது உணர்வும் எஞ்சினான் – கம்.யுத்2:16 262/4
நண்ணினன் நடந்து எதிர் நமனை இன்று இவன்
கண்ணிடை நிறுத்துவென் என்னும் கற்பினான் – கம்.யுத்2:16 301/3,4
இனி பட்டான் என வீங்கின அரக்கரும் ஏங்கினர் இவன் அந்தோ – கம்.யுத்2:16 318/3
மற்றும் வீரர்கள் உளர் எனற்கு எளிது-அரோ மறத்தொழில் இவன் மாடு – கம்.யுத்2:16 334/1
கல்லுமா முயல்கின்றான் இவன் என்னும் கறுவுடையான் – கம்.யுத்2:16 351/2
பந்தரின் உரிமை செய்ய யான் இவன் பணியில் நிற்பேன் – கம்.யுத்2:17 52/3
வந்து இவன் தானே வேட்ட வரம் எலாம் வழங்கும் மற்றை – கம்.யுத்2:17 53/2
இரந்தனன் வேண்டிற்று அல்லால் இவன் பிழை இழைத்தது உண்டோ – கம்.யுத்2:17 72/1
ஏனோர்களும் இ உரை கேண்-மின் இவன்
தானே பொருவான் அயலே தமர் வந்து – கம்.யுத்2:18 52/2,3
கண்ணால் இவன் வில் தொழில் காணுதியால் – கம்.யுத்2:18 76/4
எய்தற்கு உளவோ இவன் இ சிலையில் – கம்.யுத்2:18 78/3
அன்றே முடிவான் இவன் அன்னவள் சொல் – கம்.யுத்2:18 79/2
இவன் அல்லன் எனில் பிறர் யார் உளரோ – கம்.யுத்2:18 82/4
கொன்றான் இவன் அல்லது கொண்டு உடனே – கம்.யுத்2:18 83/3
கொல்வானும் இவன் கொடியோரை எலாம் – கம்.யுத்2:18 84/1
வெல்வானும் இவன் அடல் விண்டு என – கம்.யுத்2:18 84/2
ஒல்வானும் இவன் உடனே ஒரு நீ – கம்.யுத்2:18 84/3
இப்போது இவன் உயிர் போம் என உரும் ஏறு என எறிந்தான் – கம்.யுத்2:18 165/2
உண்டேன் இவன் உயிர் இப்பொழுது ஒழியேன் என உரையா – கம்.யுத்2:18 170/3
உமை_ஓரு_பாகனேனும் இவன் முனிந்து உருத்த போது – கம்.யுத்2:18 177/3
கற்றது காலனோடோ கொலை இவன் ஒருவன் கற்ற – கம்.யுத்2:18 197/3
முடியும் இவன் என்பது ஓர் முன்னம் வெகுண்டான் – கம்.யுத்2:18 240/3
துயரின் தலை வைத்து இவன் கொண்டது தோற்றம் ஈதால் – கம்.யுத்2:19 16/4
யார் இவன் வருபவன் இயம்புவாய் என – கம்.யுத்2:19 28/1
ஆரிய இவன் இகல் அமரர் வேந்தனை – கம்.யுத்2:19 28/3
அனுமனை பிணித்துளன் ஆன-போது இவன்
தனு மறை வித்தகம் தடுக்கல்-பாலதோ – கம்.யுத்2:19 32/3,4
நின்று உன்னி உன்னி இவன் யாவன் என்று நினைகின்ற எல்லை நிமிர – கம்.யுத்2:19 262/3
சுடு சரம் இவன் தலை துணிக்கலாது-எனின் – கம்.யுத்3:22 41/2
பண்ணவற்கு இவன் பிழைக்குமேல் படுக்கும் நம் படையை – கம்.யுத்3:22 78/3
இன்று இவன் தன்னை விண்ணாடு ஏற்றி வாள் இலங்கை வேந்தை – கம்.யுத்3:22 127/1
போன நாட்டிடை போக வல்லனோ இவன் மு கண் புனிதன் என்றார் – கம்.யுத்3:24 37/4
தீண்டு உருவம் அல்லாத திருமாலே இவன் என்றார் தெரிய நோக்கி – கம்.யுத்3:24 38/2
என் இவன் எழுந்த தன்மை என்று உலகு ஈன்றாள் கேட்ப – கம்.யுத்3:24 45/1
இந்திரர்க்கே இவன் வலி என்று ஏசவோ – கம்.யுத்3:27 65/4
இரு வீரரும் இவன் இன்னவன் இவன் இன்னவன் என்ன – கம்.யுத்3:27 107/1
இரு வீரரும் இவன் இன்னவன் இவன் இன்னவன் என்ன – கம்.யுத்3:27 107/1
மாட்டான் இவன் மலரோன் படை முதல் போது தன்வலத்தால் – கம்.யுத்3:27 134/1
அயிரா நிலை உடையான் இவன் அவன் இ உலகு அனைத்தும் – கம்.யுத்3:27 142/2
அவன் அன்னது கண்டான் இவன் ஆரோ என அயிர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 149/1
இவன் அன்னது முதலே உடை இறையோன் என வியவா – கம்.யுத்3:27 149/2
ஆனால் இவன் உயிர் கோடலுக்கு ஐயம் இலை என்னா – கம்.யுத்3:27 151/3
நினைத்தான் இவன் உயிர் கொண்டு இவண் நிமிர்வாய் என நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 152/2
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ – கம்.யுத்3:28 22/1
தேர் உளது எனின் இவன் வலி தொலையான் எனும் அது தெரிவுற உணர் உறுவான் – கம்.யுத்3:28 27/1
எய்த வன் பகழி எல்லாம் பறித்து இவன் என்-மேல் எய்யும் – கம்.யுத்3:28 31/1
மேல் விழுந்திடினும் இவன் வீயுமால் – கம்.யுத்3:31 129/2
கண்டிலம் இவன் நெடு மாய கள்வனால் – கம்.யுத்3:31 174/4
கொன்றான் அவனே இவன் என்று கொள்வார் – கம்.யுத்3:31 208/4
பேயை என் பல துரப்பது இங்கு இவன் பிழையாமல் – கம்.யுத்4:37 109/2
சொல் உண்டாயது-போல் இவன் தோளிடை – கம்.யுத்4:37 184/2
குன்றி ஆசுற்றது அன்றே இவன் எதிர் குறித்த போரில் – கம்.யுத்4:37 206/3
என்று யாம் இடுக்கண் தீர்வது என்கின்றார் இவன் இன்று உன்னால் – கம்.யுத்4:37 214/3
எற்றையோர்க்கும் இவன் அலது இல் எனா – கம்.யுத்4:38 33/3
என்னின் பின் இவன் உளனாம் என்றே உன் அடிமை உனக்கு இருந்ததேனும் – கம்.யுத்4:41 65/3

மேல்


இவன்-கொல் (1)

நாயகன் இவன்-கொல் என்று அயிர்த்து நாட்டம் ஓர் – கம்.பால:6 3/3

மேல்


இவன்-கொலாம் (2)

இற்று இவன்-கொலாம் இலங்கை வேந்து எனா – கம்.கிட்:15 7/2
முன்பனை முன்பு நோக்கி இவன்-கொலாம் பரதன் முன்னோன் – கம்.யுத்2:19 90/3

மேல்


இவன்-தன்னை (5)

ஒன்று இவன்-தன்னை செய்ய வல்லரோ உயிர்க்கு நல்லார் – கம்.யுத்1:14 17/4
இங்கு இவன்-தன்னை யாம் இன்று எழுப்பல் ஆம் வகை ஏது என்று – கம்.யுத்2:16 46/1
தாக்க வந்தனை இவன்-தன்னை இன் உயிர் – கம்.யுத்2:16 276/3
மற்று இவன்-தன்னை வெல்ல வல்லனோ வள்ளல் தம்பி – கம்.யுத்2:18 197/2
அழைத்து இவன்-தன்னை யானே ஆர் உயிர் கொளப்படாதே – கம்.யுத்2:19 88/3

மேல்


இவன்-தனை (3)

யான் இவன்-தனை தெரிய எண்ணினேன் – கம்.கிட்:15 10/1
நம்பி இவன்-தனை காணின் கொல்லும் இறை நல்கானால் – கம்.யுத்2:16 352/2
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா – கம்.யுத்4:32 21/3

மேல்


இவன்-வயின் (3)

இ வினை இவன்-வயின் எய்தல்-பாற்றும் அன்று – கம்.அயோ:4 159/2
ஏகம் முற்றிய விஞ்சையை இவன்-வயின் ஏவி – கம்.யுத்4:32 23/3
தெவ் அடு படைகள் அஞ்சாது இவன்-வயின் செல்லின் தேவ – கம்.யுத்4:37 213/2

மேல்


இவனது (1)

இளக்கம் ஒன்று இன்றி நின்ற இயற்கை பார்த்து இவனது ஆற்றல் – கம்.யுத்2:16 198/1

மேல்


இவனால் (2)

புனிதன் போனால் இவனால் போகாது ஒழிவான் என்னா – கம்.அயோ:4 67/3
ஆதியின் இவனால் என்றும் உன் தன் மேல் அன்பினாலும் – கம்.யுத்1:9 81/2

மேல்


இவனாலே (1)

இரிந்தது இலங்கை எழுந்தது அழுகை இன்று இங்கு இவனாலே
சரிந்தது அரக்கர் வலி என்று எண்ணி அறமும் தளிர்த்ததால் – கம்.சுந்:8 49/3,4

மேல்


இவனின் (5)

இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க – கலி 130/2
கோன் இவனின் கொடியோன் இலை என்பார் – கம்.பால:13 31/2
தேற்றம் உற்று இவனின் ஊங்கு செவ்வியோர் இன்மை தேறி – கம்.கிட்:2 17/2
முந்தி வந்தனன் இவனின் மொய்ம்பினோய் – கம்.கிட்:3 49/4
பாவை நீ இவனின் வந்த பயன் பழுது ஆவது அன்றால் – கம்.யுத்2:17 54/3

மேல்


இவனுக்கு (6)

என்னையும் வெலற்கு அரிது இவனுக்கு ஈண்டு இவன் – கம்.சுந்:12 57/1
நின்ற அமரர் அனைவீரும் நேர்ந்து இவனுக்கு
ஒன்று பெருமை உரிமை புரிக என்றான் – கம்.யுத்1:3 174/3,4
இலங்கை ஊர் இவனுக்கு ஈந்து வேறு இடத்து இருந்து வாழ்வேன் – கம்.யுத்2:17 51/1
இ தொழில் இவனுக்கு அல்லால் ஈசற்கும் இயலாது என்பார் – கம்.யுத்2:18 212/2
என்னதோ இறந்துளான்-மேல் வயிர்த்தல் நீ இவனுக்கு ஈண்ட – கம்.யுத்4:37 215/3
வாழ்ந்த நீ இவனுக்கு ஏற்ற வழி கடன் வகுத்தி என்ன – கம்.யுத்4:38 2/2

மேல்


இவனும் (3)

மற புகழ் நிறைந்த மைந்தினோன் இவனும்
உறைப்பு-உழி ஓலை போல – புறம் 290/6,7
இவனும் எனது உயிரும் உனது அபயம் இனி என்றான் – கம்.பால:24 19/4
பொன்றினென் ஆகின் நன்று என்று அவன் வெள்க இவனும் போந்தான் – கம்.யுத்1:12 32/4

மேல்


இவனுமே (2)

திரிபுரம் செற்ற தேவனும் இவனுமே செருவின் – கம்.யுத்2:16 223/3
இற்றை நாள் வரை யானும் மற்று இவனுமே இருந்தோம் – கம்.யுத்3:30 44/4

மேல்


இவனே (8)

இவன் யார் என்குவை ஆயின் இவனே
புலி நிற கவசம் பூ பொறி சிதைய – புறம் 13/1,2
நீயே தண் புனல் காவிரி கிழவனை இவனே
முழு_முதல் தொலைந்த கோளி ஆலத்து – புறம் 58/1,2
அறம் துஞ்சு உறந்தை பொருநனை இவனே
நெல்லும் நீரும் எல்லார்க்கும் எளிய என – புறம் 58/9,10
அவனும் உனக்கு இளையானோ இவனே போல் அருள் இலனால் – கம்.ஆரண்:6 124/4
எல்லாம் உடன் எய்திய பின் இவனே
வில்லானொடு போர் செய வேண்டும் எனா – கம்.யுத்2:18 54/1,2
வில் கொண்டான் இவனே என்னா வெரு கொண்டார் முனிவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 116/4
செம் கண்ணவன் இவனே என திரிந்தான் கலை தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 113/4
அளந்தான் முனம் இவனே என இமையோர்களும் அயிர்த்தார் – கம்.யுத்3:22 114/4

மேல்


இவனை (42)

கடவுள் கடி நகர்-தோறும் இவனை
வலம் கொளீஇ வா என சென்றாய் விலங்கினை – கலி 84/6,7
ஈத்தை இவனை யாம் கோடற்கு சீத்தை யாம் – கலி 86/30
புறஞ்சாய்ந்து காண்டைப்பாய் நெஞ்சே உறழ்ந்து இவனை
பொய்ப்ப விடேஎம் என நெருங்கின் தப்பினேன் – கலி 89/13,14
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு – புறம் 395/30,31
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ – கம்.ஆரண்:1 43/3
ஊன் உடை இவனை யானே உண்குவென் உயிரை என்றான் – கம்.ஆரண்:7 67/4
இனைய ஆதலின் மானிடன் ஒருவன் என்று இவனை
நினையலாவது ஒன்று அன்று அது நீதியோய் நின்ற – கம்.ஆரண்:7 72/1,2
என்ன பன்னி இடர் உழவா இரவோடு இவனை கொண்டு அகற்றி – கம்.ஆரண்:10 116/1
நேர் ஆகாயத்தின் மிசை நிற்கின்றான் நீ இவனை
ஆராய் என அவனும் ஆர்-கொலோ நீ என்றான் – கம்.ஆரண்:15 50/3,4
வில்லினாய் இவனை போலாம் கவி குல குரிசில் வீரன் – கம்.கிட்:2 34/3
அழுது அழுங்குறும் இவனை அன்பினின் – கம்.கிட்:3 54/1
கற்கின்றது இவன் தன் நாமம் கருதுவது இவனை கண்டாய் – கம்.கிட்:7 138/2
இவனை இன் துணை உடைய போர் இராவணன் என்னே – கம்.சுந்:2 140/1
எடுத்து ஆழி இலங்கையினை இரும் கடல் இட்டு இன்று இவனை
முடித்தாலே யான் முடிதல் முறை மன்ற என்று உணர்வான் – கம்.சுந்:2 231/3,4
கள்ளத்து இங்கு இவனை கரை காணா – கம்.யுத்1:3 99/3
எற்றுவது அன்றியே இவனை கண்டு இறை – கம்.யுத்1:4 37/3
தீயன் என்று இவனை யான் அயிர்த்தல் செய்கிலேன் – கம்.யுத்1:4 86/3
கொல்லு-மின் இவனை என்று அரக்கன் கூறிய – கம்.யுத்1:4 94/1
பகை புலத்தோர் துணை அல்லர் என்று இவனை பற்றோமேல் அறிஞர் பார்க்கின் – கம்.யுத்1:4 101/1
காலன் என்பர் இவனை கருதாதார் – கம்.யுத்1:11 26/4
ஒட்ட உடனே அவனும் வந்து இவனை உற்றான் – கம்.யுத்1:12 15/3
சொல் உண்டே இவனை வெல்ல தோற்றும் ஓர் கூற்றம் உண்டோ – கம்.யுத்1:14 16/2
பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பவர் படிக்கண் பேழ் வாய் – கம்.யுத்1:14 18/2
பணி பறித்து எழுந்த மான கலுழனின் இவனை பற்றி – கம்.யுத்1:14 18/3
இலக்குவன் என் கை வாளிக்கு இலக்கு இவன் இவனை இன்று – கம்.யுத்2:15 141/3
நின்றவன் நிலை நோக்கிய நெடுந்தகை இவனை
கொன்றல் உன்னிலன் வெறும் கை நின்றான் என கொள்ளா – கம்.யுத்2:15 250/1,2
என்று அவன் உரைத்தலோடும் இரவி சேய் இவனை இன்று – கம்.யுத்2:16 122/1
ஈடுறும் இவனை கொண்டு எளிதின் எய்தினேன் – கம்.யுத்2:16 278/4
இடுக்கு இலை எதிர் இனி இவனை இ வழி – கம்.யுத்2:16 300/1
வில் வினை ஒருவனும் இவனை வீட்டுதற்கு – கம்.யுத்2:16 308/1
கொல்லுமால் அவன் இவனை குறிக்கோடி கோடாதாய் – கம்.யுத்2:16 351/4
சரதம் மற்று இவனை தந்தார் தவம் புரிந்து ஆற்றல் தாழ்ந்த – கம்.யுத்2:17 46/1
ஆர் உயிர் இவனை உண்ணேன் அஞ்சலை அன்னம் அன்னாய் – கம்.யுத்2:17 49/4
வேறு ஓர் சிறை இவனை வை-மின் விரைந்து என்ன – கம்.யுத்2:17 92/3
தூதன் இவனை சுளியன்-மின் எனா – கம்.யுத்2:18 46/3
இடம் ஏறு எடுத்தனம் என்று இவனை
திடமே உலகில் பல தேவரொடும் – கம்.யுத்2:18 56/2,3
செய்திலர் இவனை ஒன்றும் நீ இது தீர்ப்பின் அல்லால் – கம்.யுத்2:19 89/3
இந்திரன்_பகை எனும் இவனை என் சரம் – கம்.யுத்3:22 39/1
வில்லினால் இவனை வெல்லல் அரிது எனா நிருதன் வெய்ய – கம்.யுத்3:22 131/1
பிறை எயிற்று இவனை கோறி என்று ஒரு பிறை வாய் வாளி – கம்.யுத்3:28 51/3
மூடுதும் இவனை என்று யாவரும் மூண்டு மொய்த்தார் – கம்.யுத்3:31 223/4
இவை அனைத்தும் இவனை வெல்லா எனா – கம்.யுத்4:37 189/3

மேல்


இவனையும் (1)

என்னையும் கொல்லாய் இன்னே இவனையும் கொல்லாய் இன்னும் – கம்.யுத்2:17 71/1

மேல்


இவனொடு (1)

புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு
புக்க-வழி எல்லாம் கூறு – கலி 82/4,5

மேல்


இவனொடும் (1)

உளைய உள்ள போர் இவனொடும் உளது என உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 139/4

மேல்


இவனோடு (3)

உய்குவெம் இவனோடு யாம் உடன் உறைதலின் என்பான் – கம்.அயோ:9 29/2
வேற்றுமை இவனோடு இல்லையாம் என விளம்பலுற்றான் – கம்.கிட்:2 17/4
ஐயனும் இவனோடு எஞ்சும் ஆண்_தொழில் ஆற்றல் என்றான் – கம்.யுத்3:28 31/4

மேல்


இவனோதான் (1)

இவனோதான் அ வேத முதல் காரணன் என்றான் – கம்.யுத்4:37 135/4

மேல்


இவுளி (11)

கழி சுரம் நிவக்கும் இரும் சிறை இவுளி
திரை தரு புணரியின் கழூஉம் – நற் 63/9,10
கால் கிளர்ந்து அன்ன கடும் செலவு இவுளி
கோல் முனை கொடி இனம் விரவா வல்லோடு – பதி 92/4,5
கால் கடுப்பு அன்ன கடும் செலல் இவுளி
பால் கடை நுரையின் பரூஉ மிதப்பு அன்ன – அகம் 224/5,6
நிரை செலல் இவுளி விரைவு உடன் கடைஇ – அகம் 363/1
நீயே அலங்கு உளை பரீஇ இவுளி
பொலம் தேர் மிசை பொலிவு தோன்றி – புறம் 4/13,14
அலங்கு உளை அணி இவுளி
நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம் – புறம் 382/4,5
இளைப்பு_அரும் குரங்களால் இவுளி பாரினை – கம்.பால:3 56/1
பொரு களிறு இவுளி பொன் தேர் பொலம் கழல் குமரர் முந்நீர் – கம்.பால:14 71/1
மீளி மொய்ம்பு உடை இவுளி வீழ்கின்றன விரவி – கம்.ஆரண்:7 70/3
இன்ன தன்மைய யானை தேர் இவுளி என்று இவற்றின் – கம்.யுத்3:31 14/1
உகளும் இவுளி தலை துமிய உறு தலைகள் – கம்.யுத்3:31 155/1

மேல்


இவுளியர் (1)

தேரர் தேரின் இவுளியர் செம் முக – கம்.யுத்2:19 132/1

மேல்


இவுளியின் (1)

ஈர்த்த தேரன இவுளியின் தலையன எவர்க்கும் – கம்.யுத்2:16 209/3

மேல்


இவுளியும் (2)

யானையும் இரதமும் இவுளியும் முதலா – கம்.பால:5 123/1
இரதமும் இவுளியும் இவரினும் மறைநூல் – கம்.பால:5 126/2

மேல்


இவுளியொடு (3)

விசும்பு செல் இவுளியொடு பசும் படை தரீஇ – பெரும் 492
வளி நடந்து அன்ன வா செலல் இவுளியொடு
கொடி நுடங்கு மிசைய தேரினர் எனாஅ – புறம் 197/1,2
எழும் குரத்து இவுளியொடு இரதம் ஏறவும் – கம்.பால:3 66/2

மேல்


இவுளியோ (1)

யானையோ பிடிகளோ இரதமோ இவுளியோ
ஆன பேர் உறை இலா நிறைவை யார் அறிகுவார் – கம்.பால:20 21/1,2

மேல்


இவை (177)

இவை காண்-தோறும் நோவர் மாதோ – நற் 12/7
இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும் – நற் 166/5
இவை மகன் என்னா அளவை – நற் 267/11
கயல் ஏர் உண்கண் கனம் குழை இவை நின் – நற் 316/3
நும்மோர் அன்னோர் துன்னார் இவை என – நற் 386/7
தழலும் தட்டையும் முறியும் தந்து இவை
ஒத்தன நினக்கு என பொய்த்தன கூறி – குறு 223/4,5
இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/2
தளிர் அறிந்தாய் தாம் இவை
பணிபு ஒசி பண்ப பண்டு எல்லாம் நனி உருவத்து – பரி 6/62,63
புனை புணை ஏற தாழ்த்ததை தளிர் இவை
நீரின் துவண்ட சேஎய் குன்றம் காமர் – பரி 6/68,69
இரத்தலும் ஈதலும் இவை உள்ளீடா – பரி 9/17
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி 21/27
பல் ஊழ் இவை இவை நினைப்பின் வல்லோன் – பரி 21/27
இனைய பிறவும் இவை போல்வனவும் – பரி 23/57
பாணியும் தூக்கும் சீரும் என்று இவை
மாண் இழை அரிவை காப்ப – கலி 1/15,16
என் நீர் அறியாதீர் போல இவை கூறல் – கலி 6/7
முகை மாறு கொள்ளும் எயிற்றாய் இவை அல்ல – கலி 64/17
என் இவை ஓர் உயிர் புள்ளின் இரு தலையுள் ஒன்று – கலி 89/4
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை
தைஇயினர் மகிழ்ந்து திளைஇ விளையாடும் – கலி 102/5,6
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் – கலி 117/11,12
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் – கலி 117/12
இவனின் தோன்றிய இவை என இரங்க – கலி 130/2
மா என்று உணர்-மின் மடல் அன்று மற்று இவை
பூ அல்ல பூளை உழிஞையோடு யாத்த – கலி 140/3,4
முயங்கல் விடாஅல் இவை என மயங்கி – அகம் 26/9
இவை பாராட்டிய பருவமும் உளவே இனியே – அகம் 26/11
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த – அகம் 110/16
இவை கண்டு இனைவதன் தலையும் நினைவிலேன் – அகம் 369/9
எண் பேர் எச்சம் என்று இவை எல்லாம் – புறம் 28/4
வறிது நிலைஇய காயமும் என்று இவை
சென்று அளந்து அறிந்தார் போல என்றும் – புறம் 30/5,6
உரும் இவை என்ன தாக்கி ஊழ் உற நெருக்கி ஒன்றாய் – கம்.பால:2 17/2
அயில் முக குலிசத்து அமரர்_கோன் நகரும் அளகையும் என்று இவை அயனார் – கம்.பால:3 4/1
கனத்திடை உருமின் வெருவரும் கவண் கல் என்று இவை கணிப்பு இல உலங்கின் – கம்.பால:3 11/2
நீதி நிலையும் இவை நேமியினோர்க்கு நின்ற – கம்.பால:4 2/3
கதிர் கொண்ட சுடர் வேலான் தனை நோக்கி இவை உரைத்தான் களிப்பின் மிக்கான் – கம்.பால:5 57/4
என்று இவை பற்பல இனிமை கூறி நல் – கம்.பால:5 78/1
கொல்லும் வேலும் கூற்றமும் என்னும் இவை எல்லாம் – கம்.பால:10 32/1
என்று இவை இனையன விளம்பும் வந்து எதிர் – கம்.பால:10 60/1
நரை திரை மூப்பு இவை மாற்றி இந்திரனும் நந்தாமல் – கம்.பால:12 6/3
பயிர் கிளை வேயின் கீதம் என்று இவை பருகி விண்ணோர் – கம்.பால:13 40/3
மரா மரம் இவை என வளர்ந்த தோளினான் – கம்.பால:13 59/1
கொய்து இவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரும் – கம்.பால:16 23/4
யாவை ஆம் கணவர் கண்ணுக்கு அழகு இல இவை என்று எண்ணி – கம்.பால:17 11/2
அம்மா இவை மங்கையர் கொங்கைகள் ஆகும் என்ன – கம்.பால:17 17/2
எம் மாதர் கொங்கைக்கு இவை ஒப்பன என்று ஓர் ஏழை – கம்.பால:17 17/3
யாழ்க்கும் இன் குழற்கும் இன்பம் அளித்தன இவை ஆம் என்ன – கம்.பால:19 13/1
தான் நகு நாள்_மலர் என்று இவை தம்மால் – கம்.பால:23 88/3
முரைசின் குரல் பட வீரனது எதிர் நின்று இவை மொழிவான் – கம்.பால:24 17/4
சந்தம் இவை தா இல் மணி ஆரம் இவை யாவும் – கம்.அயோ:3 97/1
சந்தம் இவை தா இல் மணி ஆரம் இவை யாவும் – கம்.அயோ:3 97/1
சிந்துரமும் இங்கு இவை செறிந்த மத வேழ – கம்.அயோ:3 97/2
தகவும் மிகு தவமும் இவை தழுவ உயர் கொழுநர் – கம்.அயோ:5 15/1
நோயும் இன்றி நோன் கதிர் வாள் வேல் இவை இன்றி – கம்.அயோ:6 18/1
நறியன கனி காயும் நறவு இவை தர வல்லேன் – கம்.அயோ:8 36/2
காணிய எனல் ஆகும் களி மயில் இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 4/4
ஏந்தின எனல் ஆகும் இயல்பின இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 5/4
இடை இடை மலர் சிந்தும் இன மரம் இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 16/2
தாள் புரை தளிர் வைகும் தகை ஞிமிறு இவை காணாய் – கம்.அயோ:9 17/2
வடுவின் மா வகிர் இவை என பொலிந்த கண் மயிலே – கம்.அயோ:10 30/1
பாந்தள் தேர் இவை பழிபட பரந்த பேர் அல்குல் – கம்.அயோ:10 31/1
குலம் பொறை கற்பு இவை சுமந்த கோசலை – கம்.அயோ:11 93/2
என இவை அன்ன மாற்றம் இயைவன பலவும் கூறி – கம்.அயோ:13 37/1
காத்தல் உன் கடன் இவை கடமை என்றனர் – கம்.அயோ:14 129/4
முடித்தலம் இவை என முறையின் சூடினான் – கம்.அயோ:14 134/2
துன்னு தூசினொடு சந்து இவை சுமந்த சனகன் – கம்.ஆரண்:1 4/3
பாதங்கள் இவை என்னின் படிவங்கள் எப்படியோ – கம்.ஆரண்:1 47/2
என்ன மா மாயம் இவை ஏனம் ஆய் மண் இடந்தாய் – கம்.ஆரண்:1 59/4
பூ முரலும் வண்டும் இவை பூசலிடும் ஓசை – கம்.ஆரண்:6 27/2
மலை எடுத்த தனி மலையே இவை காண வாராயோ – கம்.ஆரண்:6 93/4
கரன் இருந்த வனம் அன்றோ இவை படவும் கடவேனோ – கம்.ஆரண்:6 101/3
வரை அளித்த குல மாட நகர் புகுவேம் இவை தெரிய மனக்கொள் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 128/4
தோளின் வனம் என்று இவை துவன்றி நிருத போர் – கம்.ஆரண்:9 5/2
இலங்கையில் விலங்கும் இவை எய்தல் இல என்றும் – கம்.ஆரண்:10 44/1
உதித்து எழும் ஊதை உள்ளம் என்று இவை உருவ செல்லும் – கம்.ஆரண்:11 70/3
கான் நெடு மரத்தொடு தூறு கல் இவை
மேல் நிமிர்ந்து இரு சிறை விசையின் ஏறலால் – கம்.ஆரண்:13 4/2,3
வாம மால் வரை மரன் இவை மடிதர வயவர் – கம்.ஆரண்:13 77/3
என்று இவை விளம்பிய இளவல் வாசகம் – கம்.ஆரண்:15 10/1
ஓத நீர் மண் இவை முதல ஓதிய – கம்.ஆரண்:15 15/1
எவ்வம் ஓங்கிய இறப்பொடு பிறப்பு இவை என்ன – கம்.கிட்:1 16/3
கொன்றை ஆவி புறத்து இவை கூறி யான் – கம்.கிட்:1 32/2
சென்னி-மேல் கொளூஉ அருக்கன் சேய் இவை இவை செப்பும் – கம்.கிட்:4 18/4
சென்னி-மேல் கொளூஉ அருக்கன் சேய் இவை இவை செப்பும் – கம்.கிட்:4 18/4
வீர திறலோர் இவை இன்ன விளம்பும் வேலை – கம்.கிட்:7 45/1
தூவி அன்னம் அன்னாள்-திறத்து இவை இவை சொல்லும் – கம்.கிட்:10 50/4
தூவி அன்னம் அன்னாள்-திறத்து இவை இவை சொல்லும் – கம்.கிட்:10 50/4
தரும தயா இவை தழுவும் தன்மையர் – கம்.கிட்:14 10/2
சீரியன் மல் தோள் ஆண்மை விரிப்பான் இவை செப்பும் – கம்.கிட்:17 8/4
ஏம்பல் வர தன் சிந்தை தெரிப்பான் இவை சொன்னான் – கம்.கிட்:17 20/4
தாரகை சுடர்கள் மேகம் என்று இவை தவிர தாழ்ந்து – கம்.சுந்:1 8/1
தொழும் தாள் வீரன் தூதுவன் முன் நின்று இவை சொன்னாள் – கம்.சுந்:2 90/4
துன்னும் ஆர் உயிர் உடலொடு சுடுவது ஓர் துயர் உழந்து இவை சொன்னான் – கம்.சுந்:2 197/4
அரிய மஞ்சினோடு அஞ்சனம் முதல் இவை அதிகம் – கம்.சுந்:3 7/1
என்று இவை இனையன எண்ணி வண்ண வான் – கம்.சுந்:3 73/1
விரிதளிர் முகை பூ கொம்பு அடை முதல் வேர் இவை எலாம் மணி பொனால் விரிந்த – கம்.சுந்:3 92/1
பழக நிற்புறும் பண்பு இவை காமத்தோடு – கம்.சுந்:3 105/3
நோற்ற நோன்பு உடைய வாழ் நாள் வரம் இவை நுனித்த எல்லாம் – கம்.சுந்:3 116/3
இடந்தாய் உலகை மலையோடும் எடுத்தாய் விசும்பை இவை சுமக்கும் – கம்.சுந்:4 109/1
என்றானுக்கு இவை ஏலாவோ – கம்.சுந்:5 44/4
ஏறும் என்று இவை சொல்லினள் இன் சொல் இசைப்பாள் – கம்.சுந்:5 76/4
ஈசன் வன் தனி சூலமும் என்று இவை ஒன்றும் – கம்.சுந்:9 16/3
என இவை இயம்பி ஈதி விடை என இறைஞ்சி நின்ற – கம்.சுந்:10 6/1
என்று இவை முதல ஆய எறிதரு படைகள் ஈண்டி – கம்.சுந்:10 12/1
எற்றாம் மாருதி நிலை என்பார் இனி இமையா விழியினை இவை ஒன்றோ – கம்.சுந்:10 32/3
ஈண்டு இவை நிகழ்வுழி இரவி தேர் என – கம்.சுந்:11 23/1
தூவி அன்னம் அன்னாள் இவை சொல்லினாள் – கம்.சுந்:12 30/4
பொருளும் காமமும் என்று இவை போக்கி வேறு – கம்.சுந்:12 93/1
என்றலும் இவை சொல்லியது எற்கு ஒரு – கம்.சுந்:12 102/1
தன்னது ஆய நெடு மானம் துயரம் காதல் இவை தழைப்ப – கம்.யுத்1:1 11/2
நில் நில் என்று அவன்-தனை விலக்கி நீ இவை
என் முனும் எளியர் போல் இருத்தியோ எனா – கம்.யுத்1:2 31/1,2
நின்று நின்று இவை சில விளம்ப நேர்கிலென் – கம்.யுத்1:2 41/1
கும்பகருண பெயரினான் இவை குறித்தான் – கம்.யுத்1:2 47/4
நன்று பெரிது என்று மகன் நக்கு இவை நவின்றான் – கம்.யுத்1:2 58/4
தோள் தடங்களும் குலுங்க நக்கு இவை இவை சொன்னான் – கம்.யுத்1:2 100/4
தோள் தடங்களும் குலுங்க நக்கு இவை இவை சொன்னான் – கம்.யுத்1:2 100/4
போதியாததும் இல்லை என்று இவை இவை புகன்றான் – கம்.யுத்1:3 27/4
போதியாததும் இல்லை என்று இவை இவை புகன்றான் – கம்.யுத்1:3 27/4
தருதல் காக்குதல் தவிர்த்தல் என்று இவை செய தக்கோன் – கம்.யுத்1:3 52/2
கேள்வி யாவையும் தவிர்த்தனென் இவை கிளர் பகையை – கம்.யுத்1:3 55/2
ஆங்கு இவை உணர்ந்தவர்க்கு அன்றி அன்னவன் – கம்.யுத்1:3 60/3
தந்துறு பயன் இவை முறையின் சாற்றிய – கம்.யுத்1:3 65/2
எதிரில் நின்று இவை இவை உரைத்திடுதலும் எ உலகமும் அஞ்ச – கம்.யுத்1:3 79/1
எதிரில் நின்று இவை இவை உரைத்திடுதலும் எ உலகமும் அஞ்ச – கம்.யுத்1:3 79/1
எளியவர்-திறத்து இவை எண்ணல் ஏயுமோ – கம்.யுத்1:4 94/4
நகம் பல் என்று இவை இல்லது ஓர் நரசிங்கம் அனையான் – கம்.யுத்1:5 33/3
தோள்கள் வீங்கி தன் தூதனை பார்த்து இவை சொன்னான் – கம்.யுத்1:5 69/4
துரந்து கோடலும் என்று இவை தொன்மையின் தொடர்ந்த – கம்.யுத்1:6 8/2
இவை உனக்கு அரியவோதான் எனக்கு என வலி வேறு உண்டோ – கம்.யுத்1:7 4/3
யான் உணாதன இங்கு இவை என்னவே – கம்.யுத்1:8 28/1
பாறு பொருகின்றன பருந்து இவை என போய் – கம்.யுத்1:12 18/3
சய துறை அறனும் அஃதே என்று இவை சமைய சொன்னான் – கம்.யுத்1:14 8/4
என்று இவை இயம்பி வா என்று ஏவினன் என்னை எண்ணி – கம்.யுத்1:14 37/1
தூவினான் துகைத்தான் இவை சொல்லினான் – கம்.யுத்1:14 40/4
இ போர் ஒழி பின் போர் உள இவை கேள் என இசைத்தான் – கம்.யுத்2:15 160/4
இரு கைத்தலம் உடையாய் எதிர் இவை சொற்றனை இனிமேல் – கம்.யுத்2:15 170/3
பசை_அற்றிலது ஒரு நீ எனது எதிர் நின்று இவை பகர்வாய் – கம்.யுத்2:15 171/4
பூணித்து இவை உரை-செய்தனை அதனால் உரை பொதுவே – கம்.யுத்2:15 172/1
புரவியின் தலை பூட்கையின் தலை இவை பொருத்தி – கம்.யுத்2:15 235/3
வெறுவிது உன் வீரம் என்று இவை விளம்பினான் – கம்.யுத்2:16 85/4
தார் கொடி என்று இவை தகைந்து வீங்குவ – கம்.யுத்2:16 96/2
கொற்ற நீதியும் குலமுதல் தருமமும் என்று இவை குடியாக – கம்.யுத்2:16 321/2
உழக்கினான் தசை தோல் எலும்பு எனும் இவை குருதியொடு ஒன்றாக – கம்.யுத்2:16 340/4
நிலத்த கால் கனல் புனல் விசும்பு இவை முற்றும் நிருதனது உரு ஆகி – கம்.யுத்2:16 341/1
சுந்தர பொன் தோளானை முகம் நோக்கி இவை சொன்னான் – கம்.யுத்2:16 348/4
மொழி இவை அல்ல என்பது உணர்கிலை முறைமை நோக்காய் – கம்.யுத்2:17 19/2
எல்லே இவை காணிய எய்தினனோ – கம்.யுத்2:18 30/1
சொன்னான் இவை அதிகாயனும் வட மேருவை துணிப்பன் – கம்.யுத்2:18 171/4
ஓங்கிய வெகுளி துன்பம் என்று இவை ஒன்றற்கு ஒன்று – கம்.யுத்2:18 261/2
சொல் அடா என இயம்பினான் இகல் அரக்கன் ஐயன் இவை சொல்லினான் – கம்.யுத்2:19 73/4
பெற்றி கண்டு இளைய வள்ளல் ஒள் எரி பிறந்த கண்ணன் இவை பேசினான் – கம்.யுத்2:19 87/4
துஞ்சலும் என்று இவை தொல்லைய அன்றே – கம்.யுத்3:20 8/3
இன்னது ஓர் உறுப்பு இவை இனைய தேர் பரி – கம்.யுத்3:22 50/1
அரக்கர் மானிடர் குரங்கு எனும் இவை எலாம் அல்லா – கம்.யுத்3:22 164/1
இரக்க எம்-மேல் கருணையினால் ஏயா உருவம் இவை எய்தி – கம்.யுத்3:22 220/2
கொடியேன் இவை காண்கிலேன் என் உயிர் கோள் – கம்.யுத்3:23 12/1
இங்கு இவை அளவை ஆக இடர் கடல் கடத்தி என்றாள் – கம்.யுத்3:23 29/3
வெம் திறல் அரக்கர் வேந்தன் மகன் இவை விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 10/4
தேற்றுவான் நினைந்து தம்பி இவை இவை செப்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 62/4
தேற்றுவான் நினைந்து தம்பி இவை இவை செப்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 62/4
இங்கு நின்று இவை இவை நினைவது என் இனி – கம்.யுத்3:27 64/3
இங்கு நின்று இவை இவை நினைவது என் இனி – கம்.யுத்3:27 64/3
பொடிக்கின்றன பொறி வெம் கனல் இவை கண்டனர் புலவோர் – கம்.யுத்3:27 110/4
எண்ணாது இவை பகர்ந்தீர் பொருள் கேளீர் என இசைந்தான் – கம்.யுத்3:27 139/4
ஒத்திலது என்ன சொன்னான் அவன் இவை உரைப்பதானான் – கம்.யுத்3:31 49/4
முக்கணனை உற்று அடி வணங்கி இமையோர் இவை மொழிந்தனர்களால் – கம்.யுத்3:31 148/4
என்னும் தன்மைக்கு ஏய்வன பல் வேறு இவை காணீர் – கம்.யுத்4:33 11/4
ஓம குண்டம் ஒப்பன பல் வேறு இவை காணீர் – கம்.யுத்4:33 12/4
மால் கண பரி இங்கு இவை மாறு இவை – கம்.யுத்4:33 31/3
மால் கண பரி இங்கு இவை மாறு இவை
மேற்கின் வேலை வருணனை வென்றவால் – கம்.யுத்4:33 31/3,4
ஆண்டினொடு நாள் இருது திங்கள் இவை என்று – கம்.யுத்4:36 9/1
பெரும் பகலும் நீள் இரவும் என்று இவை பிணிக்கும் – கம்.யுத்4:36 14/3
கண்ணும் மனமும் கடிய காலும் இவை கண்டால் – கம்.யுத்4:36 21/1
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து – கம்.யுத்4:37 54/3
இவை அனைத்தும் இவனை வெல்லா எனா – கம்.யுத்4:37 189/3
கணங்கு தோய் முலையாட்கு இவை சொல்லுவான் – கம்.யுத்4:40 2/4
போழ்ந்த துன்பங்கள் புறப்பட நின்று இவை புகன்றான் – கம்.யுத்4:40 103/4
நின்று மற்று இவை நிகழ்த்தினான் நிகழ்த்த அரும் புகழோன் – கம்.யுத்4:40 107/4
உம்பர் யாவரும் இராமனை பார்த்து இவை உரைத்தார் – கம்.யுத்4:40 124/4
கொண்ட கொண்டல் தன் துணைவரை பார்த்து இவை குணித்தான் – கம்.யுத்4:41 6/4
துனை பரி கரி தேர் ஊர்தி என்று இவை பிறவும் தோலின் – கம்.யுத்4:41 118/3

மேல்


இவை-கொலாம் (1)

விரதம் உற்று அறத்தில் நின்றார்க்கு இவை-கொலாம் விளைவ மேன்மேல் – கம்.யுத்2:17 46/4

மேல்


இவைகள் (1)

என்பு என்பது யாக்கை என்பது உயிர் என்பது இவைகள் எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 4/1

மேல்


இவையும் (1)

என்ன கை கடுப்போ என்பர் சிலர் சிலர் இவையும்
அன்ன மாயமோ அம்பு அல என்பர் அ அம்புக்கு – கம்.யுத்4:37 100/1,2

மேல்


இவையே (2)

நொதுமலாளர் கொள்ளார் இவையே
எம்மொடு வந்து கடல் ஆடு மகளிரும் – ஐங் 187/1,2
ஏண்-பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம் – கம்.அயோ:3 43/1

மேல்


இழக்க (1)

புற திறனாலே பின்னும் இழக்க புகுவாயோ – கம்.ஆரண்:11 10/4

மேல்


இழக்கவும் (1)

அறிந்து உயிர் இழக்கவும் ஆகுமே-கொலாம் – கம்.பால:10 59/4

மேல்


இழக்கின்றாய் (1)

இந்திர பெரும் பதம் இழக்கின்றாய் என – கம்.யுத்1:2 73/3

மேல்


இழக்கும் (1)

நின் மருகிக்கும் நாசி இழக்கும் நிலை நேர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:11 4/2

மேல்


இழக்குவென் (1)

துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/5

மேல்


இழத்தல் (1)

என் உயிர் இழத்தல் அஞ்சி இல் பிறப்பு அழிதல் உண்டோ – கம்.ஆரண்:12 68/2

மேல்


இழத்தி (1)

மன்னுயிர் இழத்தி என்று இறைஞ்சி வாழ்த்தினேன் – கம்.யுத்1:3 78/3

மேல்


இழத்திர் (1)

ஊனம் நாட்டின் இழத்திர் உயிர் என்றான் – கம்.யுத்4:34 2/4

மேல்


இழந்த (65)

நிழல் உரு இழந்த வேனில் குன்றத்து – மது 313
தொல் நலன் இழந்த என் பொன் நிறம் நோக்கி – நற் 56/8
மணம் கமழ் கானல் மாண் நலம் இழந்த
இறை ஏர் எல் வளை குறு_மகள் – நற் 167/9,10
இரீஇய ஆகலின் இன் ஒலி இழந்த
தார் அணி புரவி தண் பயிர் துமிப்ப – நற் 181/10,11
நல் கவின் இழந்த என் தோள் போல் சாஅய் – நற் 196/7
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
பிறை வனப்பு இழந்த நுதலும் யாழ நின் – நற் 263/1
தளிர் வனப்பு இழந்த என் நிறனும் நோக்கி – நற் 309/2
எவ்வி இழந்த வறுமை யாழ்_பாணர் – குறு 19/1
புது நலன் இழந்த புலம்பு-மார் உடையள் – குறு 81/4
நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/5
தாஅய் இழந்த தழு வரி குருளையொடு – ஐங் 268/1
வேய் வனப்பு இழந்த தோளும் வெயில் தெற – ஐங் 392/1
தொல் நலம் இழந்த என் தட மென் தோளே – ஐங் 455/5
மாண் நலம் இழந்த என் கண் போன்றனவே – ஐங் 458/4
வடி நலன் இழந்த என் கண்ணும் நோக்கி – ஐங் 475/2
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/18
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/10
இதழ் வனப்பு இழந்த நின் கண்ணி வந்து உரையா-கால் – கலி 73/9
தொல் நலம் இழந்த கண் துயில் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/13
வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை – கலி 99/16
அணி வனப்பு இழந்த தன் அணை மென் தோள் அல்லா-கால் – கலி 124/12
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
இன் நகை எய்தினள் இழந்த தன் நலனே – கலி 143/60
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
கவை முறி இழந்த செம் நிலை யாஅத்து – அகம் 33/3
பெருந்தகை இழந்த கண்ணினை பெரிதும் – அகம் 59/2
தகை வனப்பு இழந்த கண்ணும் வகை இல – அகம் 69/2
பெய் வனப்பு இழந்த கதுப்பும் உள்ளார் – அகம் 144/5
வெயில் கவின் இழந்த வைப்பின் பையுள் கொள – அகம் 145/4
மா மலர் வண்ணம் இழந்த கண்ணும் – அகம் 197/1
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் – அகம் 197/4
இழந்த நாடு தந்து அன்ன – அகம் 199/23
நிழல் கவின் இழந்த நீர் இல் நீள் இடை – அகம் 213/9
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த
நலம் கெழு திரு முகம் இறைஞ்சி நிலம் கிளையா – அகம் 299/12,13
மேய் மணி இழந்த பாம்பின் நீ நனி – அகம் 372/13
அன்னோனை இழந்த இ உலகம் – புறம் 217/12
பெரும் களிறு இழந்த பைதல் பாகன் – புறம் 220/2
அணங்கு இழிய பொலிவு இழந்த ஆறு ஒத்தார் வேறு உற்றார் – கம்.பால:13 18/4
இடி அடங்கின முழக்கு இழந்த பல்_இயம் – கம்.அயோ:4 198/2
அரும் துணை இழந்த அன்றில் பெடை என அரற்றலுற்றாள் – கம்.அயோ:6 15/4
நல் கலை_இல் மதி என்ன நகை இழந்த முகத்தானை – கம்.அயோ:13 29/2
இருமையும் இழந்த அ பரதன் ஏந்து தோள் – கம்.அயோ:14 29/1
செருக்கி இடையே திரு இழந்த சிறியோர் போன்ற சேதாம்பல் – கம்.ஆரண்:10 117/4
இழந்த மேனியும் எண்ணி இரங்கினான் – கம்.ஆரண்:14 26/2
மேக்கு உயர் கொடு முடி இழந்த மேரு தேர் – கம்.ஆரண்:15 19/2
இழந்த மணி புற்று அரவு எதிர்ந்தது எனல் ஆனாள் – கம்.சுந்:4 65/1
அன்று இழந்த கோடு அரிந்து இடும் அழகு உறு குழையார் – கம்.சுந்:9 18/2
பூட்டும் வல்லி மூட்டோடும் புரசை இழந்த போர் யானை – கம்.சுந்:12 114/4
இற்ற வாள் அரக்கர் நூறு_ஆயிரவரும் இழந்த தோளார் – கம்.சுந்:12 129/1
ஊர் இழந்த கதிர் என ஓடினான் – கம்.யுத்2:15 73/4
எல் இமைத்து எழு மதியமும் ஞாயிறும் இழந்த
அல்லும் ஒத்தனன் பகலும் ஒத்தனன் அமர் பொருமேல் – கம்.யுத்2:15 247/2,3
மாற்ற_அரும் தட மணி முடி இழந்த வாள் அரக்கன் – கம்.யுத்2:15 248/1
போற்ற_அரும் புகழ் இழந்த பேர் ஒருவனும் போன்றான் – கம்.யுத்2:15 248/4
மருப்பு இழந்தன களிறு எலாம் வால் செவி இழந்த
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த – கம்.யுத்2:16 210/1,2
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த
செரு புகும் கடும் காத்திரம் இழந்தன சிகரம் – கம்.யுத்2:16 210/2,3
மூக்கு இழந்த பின் மீளல் என்றால் அது முடியுமோ முடியாதாய் – கம்.யுத்2:16 322/4
இருவரும் இழந்த வில்லார் எழு முனை வயிர தண்டார் – கம்.யுத்2:19 173/1
நவை செய் வன் தலை இழந்த தம் அன்பரை நணுகி – கம்.யுத்3:20 66/1
ஆள் எலாம் இழந்த தேரும் ஆனையும் ஆடல் மாவும் – கம்.யுத்3:22 146/1
எம்பியை துணைவரை இழந்த யான் இனி – கம்.யுத்3:24 76/1
தாயினை இழந்த கன்றின் தம்பியும் தலத்தன் ஆனான் – கம்.யுத்3:26 59/4
அரி உணும் அலங்கல் மௌலி இழந்த என் மதலை யாக்கை – கம்.யுத்3:29 36/3
தோல் இழந்த தொழில் ஒன்றும் சொல்லினார்கள் இல்லை நெடும் சுரர்கள் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 101/4
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும் – கம்.யுத்4:38 25/2

மேல்


இழந்த-பின் (1)

தாதையை இழந்த-பின் சடாயு இற்ற-பின் – கம்.யுத்3:24 79/1

மேல்


இழந்ததனினும் (2)

நலம் இழந்ததனினும் நனி இன்னாதே – குறு 245/2
நாடு இழந்ததனினும் நனி இன்னாது என – புறம் 165/11

மேல்


இழந்தது (4)

தான் என் இழந்தது இ அழுங்கல் ஊரே – நற் 36/9
வாக்கு இழந்தது என்று அயர்வுறுவேன் செவி-தன்னொடு மாற்றாரால் – கம்.யுத்2:16 322/3
வீக்கு இழந்தது வீழ்ந்தது வரை சுழல் விரி சுடர் வீழ்ந்து என்ன – கம்.யுத்2:16 328/4
இசையும் செல்வமும் இருக்கையும் இழந்தது இங்கு இவரால் – கம்.யுத்3:30 11/3

மேல்


இழந்ததை (1)

மாவின தளிர் போலும் மாண் நலம் இழந்ததை
பன் மலர் நறும் பொழில் பழி இன்றி புணர்ந்த-கால் – கலி 132/11,12

மேல்


இழந்தவர் (1)

பெரும் பொருள் இழந்தவர் போலும் பெற்றியார் – கம்.அயோ:4 169/4

மேல்


இழந்தவரின் (1)

மருந்து இழந்தவரின் விம்மி மணி பிரி அரவின் மாழ்கி – கம்.அயோ:6 15/3

மேல்


இழந்தவள் (1)

இழந்தவள் இமையவர் கடைய யாவையும் – கம்.பால:10 44/3

மேல்


இழந்தவன் (1)

ஏங்குவாள் தனிமையும் இறகு இழந்தவன்
ஆங்குறு நிலைமையும் அரக்கன் நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:13 50/1,2

மேல்


இழந்தவே (1)

மிடைதலின் உலகு எலாம் வெயில் இழந்தவே – கம்.ஆரண்:7 47/4

மேல்


இழந்தன்று (1)

ஊர் இழந்தன்று தன் வீழ்வு உறு பொருளே – அகம் 189/15

மேல்


இழந்தன (22)

செய் தவம் இழந்தன திருவின் நாயக – கம்.பால:5 15/3
அட்டிலும் இழந்தன புகை அகில் புகை – கம்.அயோ:4 199/1
நெட்டிலும் இழந்தன நிறைந்த பால் கிளி – கம்.அயோ:4 199/2
வட்டிலும் இழந்தன மகளிர் வான் மணி – கம்.அயோ:4 199/3
தொட்டிலும் இழந்தன மகவும் சோரவே – கம்.அயோ:4 199/4
முகிழ்த்து அழகு இழந்தன முளரி ஈட்டமே – கம்.அயோ:5 4/4
நகை இழந்தன வாள் முகம் நாறு அகில் – கம்.அயோ:11 24/1
புகை இழந்தன மாளிகை பொங்கு அழல் – கம்.அயோ:11 24/2
சிகை இழந்தன தீவிகை தே மலர் – கம்.அயோ:11 24/3
தொகை இழந்தன தோகையர் ஓதியே – கம்.அயோ:11 24/4
எரிந்து இழுது அஃகல ஒளி இழந்தன
அரும் துறை நிரம்பிய உயிரின் அன்பரை – கம்.ஆரண்:10 123/2,3
பழம் தனம் இழந்தன படைத்தவரை ஒத்தாள் – கம்.சுந்:4 65/2
இழந்தன நெடும் கொடி இழந்தன இரும் கோடு – கம்.சுந்:8 26/1
இழந்தன நெடும் கொடி இழந்தன இரும் கோடு – கம்.சுந்:8 26/1
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள் – கம்.சுந்:8 26/2
இழந்தன நெடும் கரம் இழந்தன வியன் தாள் – கம்.சுந்:8 26/2
இழந்தன முழங்கு ஒலி இழந்தன மதம் பாடு – கம்.சுந்:8 26/3
இழந்தன முழங்கு ஒலி இழந்தன மதம் பாடு – கம்.சுந்:8 26/3
இழந்தன பெரும் கதம் இரும் கவுள் யானை – கம்.சுந்:8 26/4
மருப்பு இழந்தன களிறு எலாம் வால் செவி இழந்த – கம்.யுத்2:16 210/1
நெருப்பு உகும் கண்கள் இழந்தன நெடும் கரம் இழந்த – கம்.யுத்2:16 210/2
செரு புகும் கடும் காத்திரம் இழந்தன சிகரம் – கம்.யுத்2:16 210/3

மேல்


இழந்தனமே (1)

யாம் எம் நலன் இழந்தனமே யாமத்து – நற் 36/5

மேல்


இழந்தனர் (3)

எய்தினார் பதம் இழந்தனர் யான் தவம் இயற்றி – கம்.யுத்1:3 54/2
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் – கம்.யுத்2:15 234/4
நோக்கு இழந்தனர் வானவர் எங்களால் அ வகை நிலை நோக்கி – கம்.யுத்2:16 322/1

மேல்


இழந்தனரும் (2)

அழும்பில் அன்ன நாடு இழந்தனரும்
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும் – மது 345,346
கொழும் பல் பதிய குடி இழந்தனரும்
தொன்று கறுத்து உறையும் துப்பு தர வந்த – மது 346,347

மேல்


இழந்தனவே (4)

வாள் ஈர் வடியின் வடிவு இழந்தனவே
நுதலும் பசலை பாயின்று திதலை – நற் 133/2,3
நோக்கி_நோக்கி வாள் இழந்தனவே
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் – குறு 44/2,3
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/3,4
ஆள் இல் வரை போல் யானையும் மருப்பு இழந்தனவே
வெம் திறல் கூற்றம் பெரும் பேது உறுப்ப – புறம் 238/9,10

மேல்


இழந்தனள் (2)

இரவும் இழந்தனள் அளியள் உரவு பெயல் – அகம் 192/13
எற்பு வான் தொடர் யாக்கையால் பெறும் பயன் இழந்தனள் இது நிற்க – கம்.சுந்:2 198/1

மேல்


இழந்தனன் (1)

பாதம் கைகளோடு இழந்தனன் படியிடை இருந்து தன் பகு வாயால் – கம்.யுத்2:16 345/1

மேல்


இழந்தனன்-என்னினும் (1)

வில் இழந்தனன்-என்னினும் விழித்த வாள் முகத்தின் – கம்.ஆரண்:7 132/1

மேல்


இழந்தனனோ (1)

எரிவித்திட ஆவி இழந்தனனோ – கம்.ஆரண்:14 65/4

மேல்


இழந்தனென் (1)

கையும் கால்களும் இழந்தனென் வேறு இனி உதவல் ஆம் துணை காணேன் – கம்.யுத்2:16 347/2

மேல்


இழந்தனை (1)

ஏதியோடு எதிர் பெரும் துணை இழந்தனை எதிர் ஒரு தனி நின்றாய் – கம்.யுத்2:16 319/1

மேல்


இழந்தனையே (1)

நீ இழந்தனையே அறன் இல் கூற்றம் – புறம் 230/11

மேல்


இழந்தார் (4)

பிறை புரை எயிறும் இழந்தார் பிடரொடு தலைகள் பிளந்தார் – கம்.சுந்:7 26/2
விதைபடும் உயிரர் விழுந்தார் விளியொடு விழியும் இழந்தார்
கதையொடு முதிர மலைந்தார் கணை பொழி சிலையர் கலந்தார் – கம்.சுந்:7 28/2,3
ஏதியும் நாளும் இழந்தார் – கம்.சுந்:13 49/4
ஏவர் மற்றவர் யோகியர் உறு பதம் இழந்தார்
தேவரும் அவன் தாள் அலால் அருச்சனை செய்யார் – கம்.யுத்1:3 9/3,4

மேல்


இழந்தார்களும் (1)

கடியுண்டார்களும் கழுத்து இழந்தார்களும் கரத்தால் – கம்.சுந்:11 31/3

மேல்


இழந்தாள் (2)

நக்கு நலனும் இழந்தாள் இவள் என்னும் – கலி 146/18
இரிந்தார் இழந்தாள் துணை என்ன முனி கணங்கள் – கம்.ஆரண்:13 43/2

மேல்


இழந்தான் (7)

உடை பொதி இழந்தான் போல் உறு துயர் உழப்பவோ – கலி 136/12
கண் இலான் பெற்று இழந்தான் என உழந்தான் கடும் துயரம் காலவேலான் – கம்.பால:6 12/4
மேய மண் இழந்தான் என்றும் விம்மலள் – கம்.அயோ:4 217/2
ஏவினான் அவன் எயிறு உடை நெடும் தலை இழந்தான் – கம்.ஆரண்:8 21/4
எந்திர தடம் தேர் இழந்தான் இழந்து – கம்.ஆரண்:9 20/1
வேகமுடன் வேல இழந்தான் படை வேறு எடா-முன் – கம்.ஆரண்:13 34/1
எண்ணும் செய்கையன் அந்தகன் தன் பதம் இழந்தான் – கம்.யுத்1:5 57/4

மேல்


இழந்திட (1)

தேர் இழந்து சிலையும் இழந்திட
கார் இழிந்த உரும் என காந்துவான் – கம்.யுத்2:15 73/1,2

மேல்


இழந்திருந்த (1)

அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை – புறம் 174/6

மேல்


இழந்திலள் (1)

கண் இழந்திலள் என செயும் நீ தந்த கழலோன் – கம்.அயோ:1 35/4

மேல்


இழந்திலன் (6)

எல் இழந்திலன் இழந்திலன் வெம் கதம் இடிக்கும் – கம்.ஆரண்:7 132/2
எல் இழந்திலன் இழந்திலன் வெம் கதம் இடிக்கும் – கம்.ஆரண்:7 132/2
சொல் இழந்திலன் தோள் வலி இழந்திலன் சொரியும் – கம்.ஆரண்:7 132/3
சொல் இழந்திலன் தோள் வலி இழந்திலன் சொரியும் – கம்.ஆரண்:7 132/3
கல் இழந்திலன் இழந்திலன் கறங்கு என திரிதல் – கம்.ஆரண்:7 132/4
கல் இழந்திலன் இழந்திலன் கறங்கு என திரிதல் – கம்.ஆரண்:7 132/4

மேல்


இழந்திலேன்-மன்னோ (1)

தக்கவிர் போலும் இழந்திலேன்-மன்னோ
மிக்க என் நாணும் நலனும் என் உள்ளமும் – கலி 146/19,20

மேல்


இழந்து (45)

பழ நலம் இழந்து பசலை பாய – நற் 219/2
உழவின் ஓதை பயின்று அறிவு இழந்து
திரிநரும் ஆர்த்து நடுநரும் ஈண்டி – பரி 23/15,16
துணையாருள் தகைபெற்ற தொல் நலம் இழந்து இனி – கலி 124/11
வென்ற வேல் நுதி ஏய்க்கும் விறல் நலன் இழந்து இனி – கலி 124/15
உரு இழந்து இனையையாய் உள்ளலும் உள்ளுபவோ – கலி 150/14
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் – அகம் 165/7
காமம் கைம்மிக சிறத்தலின் நாண் இழந்து
ஆடினை என்ப மகிழ்ந அதுவே – அகம் 266/8,9
இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன் – புறம் 17/29
எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை என – புறம் 293/4
இன் தளிர் கற்பக நறும் தேன் இடை துளிக்கும் நிழல் இருக்கை இழந்து போந்து – கம்.பால:6 9/1
வஞ்சர் தீவினைகளால் மான மா மணி இழந்து
அஞ்சினார் நெஞ்சு போல் என்றும் ஆறாது-அரோ – கம்.பால:7 7/3,4
அன்னமும் சிறை இழந்து அவனி சேர்ந்தன – கம்.அயோ:4 174/2
இம்பர் நின்று ஏகினை இருக்கும் சார்பு இழந்து
உம்பர் வந்து உன் கழல் ஒதுங்கினார்களோ – கம்.அயோ:11 52/1,2
நசையாலே மூக்கு இழந்து நாணம் இலா நான் பட்ட – கம்.ஆரண்:6 102/1
வில் இழந்து அனைவரும் வெகுளி மீக்கொள – கம்.ஆரண்:7 107/1
எந்திர தடம் தேர் இழந்தான் இழந்து
அந்தரத்திடை ஆர்த்து எழுந்து அம்பு எலாம் – கம்.ஆரண்:9 20/1,2
பண்டையில் நாசி இழந்து பதைக்கும் – கம்.ஆரண்:14 49/1
ஆகையால் தகவு இழந்து அழிவு_இல் நன் பொருள் – கம்.கிட்:10 107/3
ஆன பேர் அரசு இழந்து அடவி சேர்வாய் உனக்கு – கம்.கிட்:13 71/1
பொரு_அரும் திரு இழந்து அநாயம் பொன்றுவாய் – கம்.சுந்:3 124/4
இந்திரன் இசை இழந்து ஏகுவான் இகல் – கம்.சுந்:9 20/1
நகல் மதிக்கில மறு பொலிய வாள் ஒளி இழந்து உய்தல் நண்ணும் – கம்.யுத்1:2 93/2
கூனி சூழ்ச்சியால் அரசு இழந்து உயர் வனம் குறுகி – கம்.யுத்1:2 109/2
யான் இழைத்திட இல் இழந்து உயிர் சுமந்து இருந்த – கம்.யுத்1:2 109/3
சிங்கல் இல் பெரும் பொருள் இழந்து சீறினோர் – கம்.யுத்1:4 77/4
திரண்ட மாடும் தன் திருவொடு நிதியமும் இழந்து
புரண்டு மான் திரள் புலி கண்டது ஆம் என போனான் – கம்.யுத்1:5 56/2,3
இரண்டு மானமும் இலங்கை மா நகரமும் இழந்து – கம்.யுத்1:5 56/4
மாண்ட இல் இழந்து அயரும் நான் வழி தனை வணங்கி – கம்.யுத்1:6 5/1
வை எயிற்றாலும் நேரா மணி இழந்து இரங்கலாலும் – கம்.யுத்1:13 2/1
தேர் இழந்து சிலையும் இழந்திட – கம்.யுத்2:15 73/1
தேர் இழந்து வெம் சிலைகளும் இழந்து செம் தறுகண் – கம்.யுத்2:15 234/1
தேர் இழந்து வெம் சிலைகளும் இழந்து செம் தறுகண் – கம்.யுத்2:15 234/1
கார் இழந்து வெம் கலின மா கால்களும் இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/2
கார் இழந்து வெம் கலின மா கால்களும் இழந்து
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/2,3
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/3
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து – கம்.யுத்2:15 234/3
சூர் இழந்து வன் கவசமும் இழந்து துப்பு இழந்து
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் – கம்.யுத்2:15 234/3,4
தார் இழந்து பின் இழந்தனர் நிருதர் தம் தலைகள் – கம்.யுத்2:15 234/4
தொடர்ந்து நோயொடும் துணை மருப்பு இழந்து தம் காத்திரம் துணி ஆகி – கம்.யுத்2:16 314/3
அங்கும் இ அறமே நோக்கி அரசு இழந்து அடவி எய்தி – கம்.யுத்3:26 68/1
மால் இழந்து மழை அனைய மதம் இழந்து கதம் இழந்து மலை-போல் வந்த – கம்.யுத்3:31 101/3
மால் இழந்து மழை அனைய மதம் இழந்து கதம் இழந்து மலை-போல் வந்த – கம்.யுத்3:31 101/3
மால் இழந்து மழை அனைய மதம் இழந்து கதம் இழந்து மலை-போல் வந்த – கம்.யுத்3:31 101/3
ஓடி ஓர் பக்கம் ஆக உயிர் இழந்து உலத்தலோடும் – கம்.யுத்3:31 223/2
இரு நிதி கிழவன் இழந்து ஏகின – கம்.யுத்4:33 32/1

மேல்


இழந்தும் (12)

கண்ணுள் மணி போல் மகவை இழந்தும் உயிர் காதலியா – கம்.அயோ:4 85/1
கைத்த சொல்லால் உயிர் இழந்தும் புதல்வன் பிரிந்தும் கடை ஓட – கம்.அயோ:6 25/1
ஏற்ற நெடும் கொடி மூக்கும் இரு காதும் முலை இரண்டும் இழந்தும் வாழ – கம்.ஆரண்:6 135/1
இல்லறம் துறந்திலாதோர் இயற்கையை இழந்தும் போரின் – கம்.கிட்:9 23/1
ஏக்கறவால் இன்னம் இரேனோ உனை இழந்தும் – கம்.யுத்2:17 83/4
செயிரோ இல்லா உன்னை இழந்தும் திரிகின்றேன் – கம்.யுத்3:22 206/3
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – கம்.யுத்3:31 101/1
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – கம்.யுத்3:31 101/1
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – கம்.யுத்3:31 101/1
கால் இழந்தும் வால் இழந்தும் கை இழந்தும் கழுத்து இழந்தும் பரும கட்டின் – கம்.யுத்3:31 101/1
மேல் இழந்தும் மருப்பு இழந்தும் விழுந்தன என்குநர் அல்லால் வேலை அன்ன – கம்.யுத்3:31 101/2
மேல் இழந்தும் மருப்பு இழந்தும் விழுந்தன என்குநர் அல்லால் வேலை அன்ன – கம்.யுத்3:31 101/2

மேல்


இழந்தே (2)

புல்லென்றனையால் பல் அணி இழந்தே – புறம் 261/19
பூண்டாய் பகையால் இழந்தே வனம் போதி என்றால் – கம்.அயோ:4 126/3

மேல்


இழந்தேன் (1)

ஏற்றம் என் பலவும் சொல்லி என் பதம் இழந்தேன் என்னா – கம்.யுத்2:19 55/3

மேல்


இழந்தோரே (1)

அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த – புறம் 51/8,9

மேல்


இழந்தோள் (1)

தொல் நலம் இழந்தோள் நீ துணை என புணர்ந்தவள் – கலி 100/20

மேல்


இழப்ப (3)

தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப
பயந்து எழு பருவரல் தீர – நற் 225/7,8
போது எழில் உண்கண் புகழ் நலன் இழப்ப
காதல் செய்து அருளாது துறந்தார் மாட்டு ஏது இன்றி – கலி 122/2,3
இறப்பினும் திரு எலாம் இழப்ப எய்தினும் – கம்.அயோ:5 29/3

மேல்


இழப்பது (1)

பெரும் கவின் இழப்பது எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 30/4

மேல்


இழப்பது-கொல்லோ (1)

பெரும் கவின் இழப்பது-கொல்லோ
மென் புனல் வைப்பின் இ தண் பணை ஊரே – புறம் 341/17,18

மேல்


இழப்பதும் (1)

பிறந்து இறந்து போய் பெறுவதும் இழப்பதும் புகழே – கம்.அயோ:2 73/1

மேல்


இழப்பதுவே (1)

எவனோ தோழி நாம் இழப்பதுவே – குறு 334/6

மேல்


இழப்பதை (1)

திறல் சான்ற பெரு வனப்பு இழப்பதை அருளுவார் – கலி 26/18

மேல்


இழப்பர் (1)

இம்மையே வறுமை எய்தி இருமையும் இழப்பர் அன்றே – கம்.கிட்:11 57/4

மேல்


இழப்பவும் (2)

விறல் நலன் இழப்பவும் வினை வேட்டாய் கேஎள் இனி – கலி 3/5
ஊர் கவின் இழப்பவும் வருவது-கொல்லோ – புறம் 354/7

மேல்


இழப்பாளை (1)

வேய் நலம் இழந்த தோள் கவின் வாட இழப்பாளை
ஆங்கு – கலி 99/16,17

மேல்


இழப்பித்தவர் (1)

யாணர் திருநாடு இழப்பித்தவர் ஈந்த எல்லாம் – கம்.அயோ:4 144/2

மேல்


இழப்பு (1)

யான் தவம் உடைமையும் இழப்பு இன்றாம்-அரோ – கம்.பால:5 76/4

மேல்


இழப்பென் (2)

இன்று இவன் ஆகம் புல்லேன் எனின் உயிர் இழப்பென் என்னா – கம்.ஆரண்:6 64/2
ஒன்றும் இவர் எனக்கு இரங்கார் உயிர் இழப்பென் நிற்கின் என அரக்கி உன்னா – கம்.ஆரண்:6 134/4

மேல்


இழப்பே (1)

இன்னாதோ நம் இன் உயிர் இழப்பே – குறு 349/7

மேல்


இழப்பேன் (1)

எண்ணுவென் என்னின் பின்னை என் உயிர் இழப்பேன் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 65/4

மேல்


இழப்போரே (1)

உள்ளி வருநர் நசை இழப்போரே
அனையையும் அல்லை நீயே ஒன்னார் – புறம் 203/8,9

மேல்


இழவா-கால் (1)

பீர் அலர் அணி கொண்டு பிறை வனப்பு இழவா-கால்
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/15,16

மேல்


இழவாதீர் (1)

எறிந்துழி மற்று ஓர் புன் மயிரேனும் இழவாதீர் – கம்.கிட்:17 13/4

மேல்


இழவு (2)

எளியேன் உற்றால் யாவது உனக்கு இங்கு இழவு என்றான் – கம்.சுந்:2 81/4
இழவு எனக்கு உயிர்க்கு எய்தினும் எய்துக – கம்.சுந்:3 105/1

மேல்


இழவும் (2)

பின்னும் நீ முன்னும் நீயே பேறும் நீ இழவும் நீயே – கம்.யுத்1:7 9/2
கேட்டலும் வெகுளியோடு துணுக்கமும் இழவும் கிட்டி – கம்.யுத்4:34 11/2

மேல்


இழாய் (37)

நீர் உரைசெய் நீர்மை இல் சூள் என்றி நேர்_இழாய் – பரி 8/73
தெரி_இழாய் செல்க என்றாய் எல்லா யாம் பெற்றேம் – பரி 8/83
புனை_இழாய் நின் நிலை யான் கூற பையென – கலி 10/22
புனை_இழாய் ஈங்கு நாம் புலம்பு உற பொருள் வெஃகி – கலி 16/9
ஒளி_இழாய் ஈங்கு நாம் துயர் கூர பொருள்-வயின் – கலி 16/13
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/21
சூழ்பு ஆங்கே சுட்ட_இழாய் கரப்பென்-மன் கை நீவி – கலி 29/15
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/8
வாளாதி வயங்கு_இழாய் வருந்துவள் இவள் என – கலி 31/22
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
தெரி_இழாய் நீயும் நின் கேளும் புணர – கலி 39/27
தெருள தெரி_இழாய் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 43/15
புனை_இழாய் என் பழி நினக்கு உரைக்கும் தான் என்ப – கலி 46/19
சொல்லும் சொல் கேட்டீ சுடர்_இழாய் பல் மாணும் – கலி 47/8
அடர் பொன் சிரகத்தால் வாக்கி சுடர்_இழாய் – கலி 51/7
உருள்_இழாய் ஒளி வாட இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/14
பெண் அன்று புனை_இழாய் என கூறி தொழூஉம் தொழுதே – கலி 60/7
மருந்து பிறிது யாதும் இல்லேல் திருந்து_இழாய் – கலி 60/21
திருந்து_இழாய் கேளாய் நம் ஊர்க்கு எல்லாம் சாலும் – கலி 65/1
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி – கலி 76/5
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
எல்_இழாய் சேய் நின்று நாம் கொணர்ந்த பாணன் சிதைந்து ஆங்கே – கலி 81/16
ஒள்_இழாய் யான் தீது இலேன் – கலி 83/25
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
தெரி_இழாய் செய் தவறு இல்-வழி யாங்கு சினவுவாய் – கலி 87/3
ஆய்_இழாய் நின்-கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
தெரி_இழாய் தேற்றாய் சிவந்தனை காண்பாய் நீ தீது இன்மை – கலி 91/16
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
கற்றது இலை மன்ற காண் என்றேன் முற்று_இழாய் – கலி 111/11
தெளிந்தேன் தெரி_இழாய் யான் – கலி 113/22
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8
ஏவர் ஏழையர் நின்னின் இலங்கு_இழாய் – கம்.சுந்:3 109/4
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – கம்.சுந்:4 40/4

மேல்


இழாஅய் (1)

வருவர்-கொல் வயங்கு_இழாஅய் வலிப்பல் யான் கேஎள் இனி – கலி 11/5

மேல்


இழி (52)

கல் இழி அருவியின் ஒல்லென ஒலிக்கும் – நற் 107/5
வரை இழி அருவி உண்துறை தரூஉம் – குறு 90/5
வரை இழி அருவியின் தோன்றும் நாடன் – குறு 106/2
குன்று இழி அருவியின் வெண் தேர் முடுக – குறு 189/2
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் – குறு 308/5
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி – குறு 367/5
விசும்பு இழி தோகை சீர் போன்றிசினே – ஐங் 74/1
வரை இழி அருவியின் ஒளிறு கொடி நுடங்க – பதி 25/11
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/11
மலையின் இழி அருவி மல்கு இணர் சார் சார் – பரி 16/32
வாய் இழி கடாத்த வால் மருப்பு ஒருத்தலோடு – கலி 46/3
அயம் இழி அருவிய அணி மலை நன் நாட – கலி 46/9
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
வரை இழி மயிலின் ஒல்குவனள் ஒதுங்கி – அகம் 158/5
இலங்கு நீர் காவிரி இழி புனல் வரித்த – அகம் 213/22
வரை இழி அருவி ஆரம் தீண்டி – அகம் 228/2
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற – அகம் 272/7
வரை இழி அருவி பாட்டொடு பிரசம் – அகம் 318/5
நீர் இழி மருங்கில் கல் அளை கரந்த அம் – அகம் 342/11
குன்று இழி களிற்றின் குவவு மணல் நீந்தி – அகம் 360/14
ஊர்ந்து இழி கயிற்றின் செலவர வருந்தி – அகம் 372/8
கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன் – புறம் 389/11
சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் – கம்.பால:2 9/2
மனையின் மாட்சியை அழித்து இழி மா தவன் பன்னி – கம்.பால:9 13/3
மையல் உற்று இழி மத மழை அறாமையால் – கம்.பால:14 19/3
திண்ணம் மாத்து ஒளிர் செ இளநீர் இழி
சுண்ணம் ஆத்தன தூளியும் ஆத்தவே – கம்.பால:14 49/3,4
எழுந்தனர் சிலர் முகத்து இழி கண்ணீரிடை – கம்.அயோ:4 168/2
முலை குவட்டு இழி கணீர் ஆலி மொய்த்து உக – கம்.அயோ:4 192/3
ஏவிய மொழி கேளா இழி புனல் பொழி கண்ணான் – கம்.அயோ:8 25/1
விம்மினன் இழி கண்ணீர் விழி வழி உக நின்றான் – கம்.அயோ:9 23/4
வல்லிதாம் கழை தாக்கலின் வழிந்து இழி பிரசம் – கம்.அயோ:10 13/2
இழி வரு சிறு தொழில் இயற்றி ஆண்டு தன் – கம்.அயோ:11 105/2
கொண்டு எழுந்தனன் விழுந்து இழி கொழும் குருதியான் – கம்.ஆரண்:1 35/4
செம் கையள் சோரியின் தாரை சேந்து இழி
கொங்கையள் மூக்கிலள் குழையின் காது இலள் – கம்.ஆரண்:10 24/2,3
அற்று அவன் உரைத்தலோடும் அழுது இழி அருவி கண்ணள் – கம்.ஆரண்:10 63/1
ஆண்டு அவள் அன்பின் ஏத்தி அழுது இழி அருவி கண்ணன் – கம்.ஆரண்:16 3/1
ஈறு இடல் அரிய மால் வரை நின்று ஈர்த்து இழி
ஆறு இடு விரை அகில் ஆரம் ஆதிய – கம்.கிட்:1 15/1,2
பற்கு இழி மணி படர் திரை பரதர் முன்றில் – கம்.கிட்:10 73/3
எரி சுடர் செம் மணி ஈட்ட தோடு இழி
அருவி அம் திரள்களும் அலங்கு தீயிடை – கம்.கிட்:14 13/2,3
என்பு பெறாத இழி பிறவி எய்தினும் நின் – கம்.யுத்1:3 169/3
என்பு உற கிழிந்த புண்ணின் இழி பெரும் குருதியோடும் – கம்.யுத்1:12 34/1
வீங்கும் சரம் பருவத்து இழி மழை போல்வன விலக்கா – கம்.யுத்2:15 159/2
குன்றின் வீழ் அருவியின் குதித்து கோத்து இழி
புன் தலை குருதி நீர் முகத்தை போர்த்தலும் – கம்.யுத்2:16 284/1,2
கூதிர் கால் நெடு மழை சொரிய கோத்து இழி
ஊதையோடு அருவிகள் உமிழ்வது ஒத்தனன் – கம்.யுத்2:16 291/2,3
பூத்து இழி மதமலை மிடைந்த போர் படை – கம்.யுத்2:16 309/2
கால் பிடித்து ஈர்த்து இழி குருதி கண்ண கண் – கம்.யுத்2:18 98/1
புண்தான் என புனலோடு இழி உதிரம் விழி பொழிவான் – கம்.யுத்2:18 170/2
ஆனை என்னும் மா மலைகளின் இழி மத அருவி – கம்.யுத்3:22 99/1
அம் கங்கு இழி செம்_புனல் பம்ப அலைந்து – கம்.யுத்3:27 42/3
பூதரோதரம் புக்கு என போர்த்து இழி
சீதரோத குருதி திரை ஒரீஇ – கம்.யுத்3:29 1/2,3
அப்பு மாரி அழுது இழி யாக்கையின் – கம்.யுத்3:29 31/2
ஏங்கிய பொருமலின் இழி கண்ணீரினன் – கம்.யுத்4:40 66/1

மேல்


இழி-மின் (1)

இழி-மின் என்ற நின் மொழி மருண்டிசினே – அகம் 384/8

மேல்


இழிகின்ற (2)

இழிகின்ற கொழு நிலாவை நறவு என வள்ளத்து ஏற்றாள் – கம்.பால:19 15/4
எழுகின்ற திரையிற்று ஆகி இழிகின்ற மணி நீர் யாறு – கம்.கிட்:15 28/1

மேல்


இழிகுற்ற (1)

அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் – கம்.யுத்3:27 42/2

மேல்


இழிச்சும் (1)

மென்று மென்று இழிச்சும் விண்ணில் வீசும் மேல் பிசைந்து பூசும் – கம்.யுத்2:16 173/4

மேல்


இழிச்சுவார் (1)

ஏறு தேர் என கைகள் இழிச்சுவார் – கம்.பால:14 43/4

மேல்


இழிசின (1)

எறி கோல் கொள்ளும் இழிசின
கால மாரியின் அம்பு தைப்பினும் – புறம் 287/2,3

மேல்


இழிசினன் (2)

கட்டில் நிணக்கும் இழிசினன் கையது – புறம் 82/3
மடி வாய் தண்ணுமை இழிசினன் குரலே – புறம் 289/10

மேல்


இழித்தி (2)

அங்கொடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அமைதியின் அமரர் வையத்து – கம்.அயோ:13 46/3
இங்கொடு அங்கு இழித்தி ஏற்றும் இருவினை என்னல் ஆன – கம்.அயோ:13 46/4

மேல்


இழித்து (5)

இழித்து ஆனா பல சொன்றி – மது 212
என் சிறுமையின் இழித்து நோக்கான் – புறம் 387/20
இழித்து மேல் ஏறினான் தானும் ஏறினான் – கம்.அயோ:13 63/4
தீய வல் அரக்கிமார்கள் தெழித்து இழித்து உரப்பி சிந்தை – கம்.சுந்:3 147/3
என்று தன் உரை இழித்து நீ உணர்விலி என்னா – கம்.யுத்1:2 110/1

மேல்


இழிதகவு (1)

ஏற்றம் அல்லது இழிதகவு இல்லையே – கம்.பால:2 39/4

மேல்


இழிதந்து (2)

புனல் மலி பேரியாறு இழிதந்து ஆங்கு – பதி 88/25
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து
நான்மாடக்கூடல் எதிர்கொள்ள ஆனா – பரி 23/2,3

மேல்


இழிதர (5)

புண் உமிழ் குருதி முகம் பாய்ந்து இழிதர
புள்ளி வரி நுதல் சிதைய நில்லாது – குறி 172,173
வரை வெள் அருவி மாலையின் இழிதர
கூலம் எல்லாம் புலம் புக நாளும் – நற் 93/2,3
இனம் சால் வேழம் கன்று ஊர்பு இழிதர
பள்ளி கொள்ளும் பனி சுரம் நீந்தி – அகம் 197/14,15
புண்ணிடை யாக்கை செந்நீர் இழிதர புக்கு நின்ற – கம்.யுத்3:28 1/3
மண்ணின் நீத்தம் ஒத்து இழிதர தழீஇ நின்று மைந்த – கம்.யுத்4:40 112/2

மேல்


இழிதரு (10)

அண்ணல் நெடும் கோட்டு இழிதரு தெண் நீர் – குறி 54
நெடு வரை இழிதரு நீத்தம் சால் அருவி – மலை 554
பல உறு பண்ணியம் இழிதரு நிலவு மணல் – நற் 31/9
கை ஊன்றுபு இழிதரு களிறு எறிந்தன்றே – நற் 114/12
ஆடு கழை அடுக்கத்து இழிதரு நாடன் – ஐங் 220/2
நுரையுடன் மதகு-தொறு இழிதரு புனல் கரை புரளிய செலும் மறி கடல் – பரி 24/66
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி – அகம் 205/18
வரு புனல் இழிதரு மரம் பயில் இறும்பில் – அகம் 322/9
இழிதரு குருதியொடு ஏந்திய ஒள் வாள் – புறம் 373/5
இழிதரு மனிதரோடே யான் செரு ஏற்பன் என்றால் – கம்.ஆரண்:12 83/2

மேல்


இழிதரும் (44)

இழுமென இழிதரும் அருவி – திரு 316
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 431
நாடு ஆர நன்கு இழிதரும்
ஆடு இயல் பெரு நாவாய் – மது 82,83
பல் வேறு பண்டம் இழிதரும் பட்டினத்து – மது 537
கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
மால் கடல் திரையின் இழிதரும் அருவி – நற் 17/2
மணி என இழிதரும் அருவி பொன் என – நற் 28/5
நிணம் பெய் தோணியர் இகு மணல் இழிதரும்
பெரும் கழி பாக்கம் கல்லென – நற் 111/8,9
தெண் நீர் குமிழி இழிதரும்
தண்ணீர் ததைஇ நின்ற பொழுதே – நற் 124/8,9
அருவி இழிதரும் பெரு வரை நாடன் – நற் 347/7
வாஅன் இழிதரும் வயங்கு வெள் அருவி – நற் 369/8
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும்
சிறை அடு கடும் புனல் அன்ன என் – நற் 369/9,10
கரை பொருது இழிதரும் கான்யாற்று இகு கரை – நற் 381/3
சிலம்பின் இழிதரும் இலங்கு மலை வெற்ப – குறு 78/3
மால் வரை இழிதரும் தூ வெள் அருவி – குறு 95/1
நிலம் கொள் பாம்பின் இழிதரும்
விலங்கு மலை நாடனொடு கலந்த நட்பே – குறு 134/6,7
இழிதரும் புனலும் வாரார் தோழி – குறு 200/3
கொன் நிலை குரம்பையின் இழிதரும்
இன்னாது இருந்த இ சிறுகுடியோரே – குறு 284/7,8
குன்றக சிறுகுடி இழிதரும்
மன்றம் நண்ணிய மலை கிழவோற்கே – குறு 332/5,6
குறவர் பாக்கத்து இழிதரும் நாடன் – குறு 339/3
ஒல்லென இழிதரும் அருவி நின் – ஐங் 233/3
நிவந்து கரை இழிதரும் நனம் தலை பேரியாற்று – பதி 28/10
வரை மிசை இழிதரும் அருவியின் மாடத்து – பதி 47/3
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி – பதி 70/24
இறுவரை இழிதரும் பொன் மணி அருவியின் – பரி 13/3
அயம் நந்தி அணி பெற அருவி ஆர்த்து இழிதரும்
பய மழை தலைஇய பாடு சால் விறல் வெற்ப – கலி 53/6,7
துனி சிறந்து இழிதரும் கண்ணின் நீர் அறல் வார – கலி 71/4
அணங்கு உடை நெடு வரை உச்சியின் இழிதரும்
கணம்_கொள் அருவி கான் கெழு நாடன் – அகம் 22/1,2
கல் ஊர்பு இழிதரும் புல் சாய் சிறு நெறி – அகம் 65/15
கவுள் மலிபு இழிதரும் காமர் கடாஅம் – அகம் 88/10
வயம் திகழ்பு இழிதரும் வாய் புகு கடாஅத்து – அகம் 93/17
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/8
ஒளிறுவன இழிதரும் உயர்ந்து தோன்று அருவி – அகம் 162/23
வேங்கை கண்ணியன் இழிதரும் நாடற்கு – அகம் 282/10
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/11
ஓங்கு வரை இழிதரும் வீங்கு பெயல் நீத்தம் – அகம் 312/4
கலி கெழு கொற்கை எதிர்கொள இழிதரும்
குவவு மணல் நெடும் கோட்டு ஆங்கண் – அகம் 350/13,14
பெரு வரை இழிதரும் நெடு வெள் அருவி – அகம் 358/12
சாரல் பேர் ஊர் முன்துறை இழிதரும்
வறன்-உறல் அறியா சோலை – அகம் 382/11,12
நில வரை இழிதரும் பல் யாறு போல – புறம் 42/20
மால்பு உடை நெடு வரை கோடு-தோறு இழிதரும்
நீரினும் இனிய சாயல் – புறம் 105/6,7
தண் பல இழிதரும் அருவி நின் – புறம் 154/12
இழுமென இழிதரும் அருவி – புறம் 399/33
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம் – புறம் 400/19

மேல்


இழிதரூஉம் (1)

நிறை ஆனாது இழிதரூஉம் நீர் நீந்து கண்ணாட்கு – கலி 121/10

மேல்


இழிந்த (18)

பகடு ஊர்பு இழிந்த பின்றை துகள் தப – பெரும் 238
எறி திரை தந்திட இழிந்த மீன் இன் துறை – கலி 121/20
இவை நுமக்கு உரிய அல்ல இழிந்த
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென – அகம் 110/16,17
ஏத்தினர் இமையவர் இழிந்த பூ_மழை – கம்.பால:13 61/3
எரிந்த பூண் இனமும் கொங்கை வெயர்த்த போது இழிந்த சாந்தும் – கம்.பால:21 18/2
இரதம் ஆண்டு இழிந்த பின்னர் இரு மருங்கு இரண்டு கையும் – கம்.பால:23 78/1
இழிந்த வான் துயர் கடல் கரை நின்று ஏற்றினான் – கம்.பால:24 41/4
இழிந்த தாயர் சிவிகையின் ஏற தான் – கம்.அயோ:13 71/1
இழிந்த கார் விடம் ஏறுவது என்னவே – கம்.ஆரண்:6 65/4
எண் உடை அனுமன் மேல் இழிந்த பூ மழை – கம்.சுந்:2 55/1
இழிந்த என் மரபும் இன்றே உயர்ந்தது என்று ஏம்பலுற்றான் – கம்.யுத்1:4 147/2
பொடித்து இழிந்த விழியன் அது-போழ்தின் – கம்.யுத்1:11 18/2
இழிந்த மா கடல் என்ன இழிந்ததே – கம்.யுத்2:15 31/4
கார் இழிந்த உரும் என காய்ந்து எதிர் – கம்.யுத்2:15 65/2
கார் இழிந்த உரும் என காந்துவான் – கம்.யுத்2:15 73/2
இ-வகை நெடு மலை இழிந்த மாசுணம் – கம்.யுத்2:16 252/1
இடை இடைதர விழுந்து இழிந்த பண்ணன – கம்.யுத்3:20 47/2
நளில் தீர்த்த நாகபுரம் புக்கு இழிந்த பகழி வழி நதியின் ஓடி – கம்.யுத்4:33 24/3

மேல்


இழிந்த-போல் (1)

இற்று ஒடிந்து பொடியாய் உதிர்ந்தன எழுந்து சேணிடை இழிந்த-போல்
வெற்றி வெம் கணை பட பட தலைகள் விண்ணினூடு திசை மீது போய் – கம்.யுத்2:19 63/2,3

மேல்


இழிந்தது (6)

வில்லொடும் இழிந்தது ஓர் மேகம் என்னுமால் – கம்.பால:10 53/4
மண்ணுளே இழிந்தது என்ன வந்து போன மைந்தனார் – கம்.பால:13 53/2
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் – கம்.பால:15 28/4
பொன்னின் நாடு இழிந்தது அன்ன வாலி வாழ் பொருப்பு இடம் – கம்.கிட்:7 9/3
ஏறி ஏறி இழிந்தது அல்லால் இகல் – கம்.யுத்2:19 129/1
எய்த்தில போய் திசைகள்-தொறும் இரு நிலத்தை கிழித்து இழிந்தது என்னின் அல்லால் – கம்.யுத்4:33 25/2

மேல்


இழிந்ததே (1)

இழிந்த மா கடல் என்ன இழிந்ததே – கம்.யுத்2:15 31/4

மேல்


இழிந்ததோ (2)

அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ
இ நோய் உழத்தல் எமக்கு – கலி 72/25,26
இழிந்ததோ கூனின் பிறப்பு கழிந்து ஆங்கே – கலி 94/28

மேல்


இழிந்தன்று (2)

ஈ என இரத்தல் இழிந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/1
ஈயேன் என்றல் அதனினும் இழிந்தன்று
கொள் என கொடுத்தல் உயர்ந்தன்று அதன்_எதிர் – புறம் 204/2,3

மேல்


இழிந்தன்றும் (1)

வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை – புறம் 77/10

மேல்


இழிந்தன (3)

இழிந்தன வழி நடந்து ஏற ஒணாமையே – கம்.அயோ:14 21/4
கொண்டல் வந்து இழிந்தன கோலத்தான்-தனை – கம்.ஆரண்:13 62/3
புக்கன நேமி பாட்டிற்கு இழிந்தன புவனம் என்ன – கம்.யுத்3:22 36/2

மேல்


இழிந்தனர் (2)

இழிந்தனர் வரி சிலை எடுத்த கையினர் – கம்.ஆரண்:7 105/2
அனுமன் அங்கதன் தோளின் நின்று இழிந்தனர் ஆகி – கம்.யுத்3:22 84/1

மேல்


இழிந்தனன் (2)

தாங்கு-மதி வலவ என்று இழிந்தனன் தாங்காது – அகம் 66/13
இருந்தனன் எழுந்தனன் இழிந்தனன் உயர்ந்தான் – கம்.சுந்:8 24/1

மேல்


இழிந்தாங்கு (1)

ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு
ஆழித்தலை கிடந்தால்-என நெடும் தூங்கு இருள் அடைய – கம்.யுத்3:27 154/3,4

மேல்


இழிந்தார் (2)

கோள் அரி என கரிகள் கொற்றவர் இழிந்தார்
பாளை விரி ஒத்து உலவு சாமரை பட போய் – கம்.பால:15 17/2,3
மானும் கலையும் என மால் வரை வந்து இழிந்தார் – கம்.பால:16 39/4

மேல்


இழிந்தால் (1)

கார் இழிந்தால் என கணை வழங்கினான் – கம்.ஆரண்:7 130/4

மேல்


இழிந்தாள் (1)

கூனி போன பின் குல மலர் குப்பை-நின்று இழிந்தாள்
சோனை வார் குழல் கற்றையில் சொருகிய மாலை – கம்.அயோ:3 1/1,2

மேல்


இழிந்திட (1)

வெடித்து இழிந்திட வீந்தனனாம்-அரோ – கம்.யுத்2:15 67/4

மேல்


இழிந்து (37)

அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 214
பெரும் தண்ணென்ற மர நிழல் சிறிது இழிந்து
இருந்தனை சென்மோ வழங்குக சுடர் என – நற் 146/5,6
சுனை பாய் சோர்வு இடை நோக்கி சினை இழிந்து
பைம் கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் – குறு 335/3,4
சிரம் உமிழ் புனல் பொழிபு இழிந்து உரம் – பரி 1/27
உரையோடு இழிந்து உராய் ஊர் இடை ஓடி – பரி 6/56
புன் தலை புதல்வன் ஊர்பு இழிந்து ஆங்கு – அகம் 197/12
பாளை பற்று இழிந்து ஒழிய புறம் சேர்பு – அகம் 335/15
மலையின் இழிந்து மா கடல் நோக்கி – புறம் 42/19
இழிந்து போய் இரதம் ஆண்டு இணை கொள் தாள் மலர் – கம்.பால:5 71/1
எழுகின்ற தெள் அமுதொடு எழுந்தவளும் இழிந்து ஒதுங்கி – கம்.பால:13 17/3
தையலார் இழிந்து பாரின் மகளிரை தழுவி கொண்டார் – கம்.பால:13 41/2
உய்க்கும் வாசிகள் இழிந்து இள அன்னத்தின் ஒதுங்கி – கம்.பால:15 10/1
தாள் உயர் தட கிரி இழிந்து தரை சேரும் – கம்.பால:15 17/1
எய்த அ திரு நெடும் தேர் இழிந்து இனிய தன் – கம்.பால:20 17/1
வான்-நின்று இழிந்து வரம்பு இகந்த மா பூதத்தின் வைப்பு எங்கும் – கம்.அயோ:0 1/1
இரதம்-நின்று இழிந்து பின் இராமன் இன்புறும் – கம்.அயோ:5 7/3
மண்ணிடை இழிந்து ஒரு வழி கொண்டால் என – கம்.அயோ:12 31/3
இன்னல் வேலை புக்கு இழிந்து அழுந்துவார் – கம்.அயோ:14 90/4
தரைத்தலை இழிந்து அவர் தழுவு காதலன் – கம்.ஆரண்:4 18/2
இற்றை நாள் அளவும் அன்னாய் அன்று நீ இழிந்து நீத்த – கம்.சுந்:4 35/3
மாக நெடு வானிடை இழிந்து புனல் வாரும் – கம்.சுந்:6 22/3
இறந்து இறந்து இழிந்து ஏறுவதே அலால் – கம்.சுந்:12 91/3
பொங்கிய தோளினானும் இழிந்து போய் இருக்கை புக்கான் – கம்.யுத்1:12 50/4
பொன்றாது பொன்றினான் தன் புகழ் என இழிந்து போனான் – கம்.யுத்1:12 51/4
பார் இழிந்து பரு வலி தண்டொடும் – கம்.யுத்2:15 73/3
இழிந்து காலினின் எற்றுவான் – கம்.யுத்2:16 114/4
ஒழிய பார்-மிசை இழிந்து சென்று இளவலும் உற்றான் – கம்.யுத்2:16 241/4
கூறுபட்டதும் கொழும் குருதி கோத்து இழிந்து
ஆறுபட்டதும் நிலம் அனந்தன் உச்சியும் – கம்.யுத்2:16 299/2,3
நீர் ஆழி இழிந்து நெடுந்தகையை – கம்.யுத்2:18 66/1
எரிந்தார் நெடும் தடம் தேர் இழிந்து எல்லாரும் முன் செல்ல – கம்.யுத்2:18 163/3
அது கணத்து அனுமன் தோள் நின்று ஐயனும் இழிந்து வெய்ய – கம்.யுத்2:19 188/1
உம்பர் நாடு இழிந்து வீழ்ந்த ஒளியவனேயும் ஒத்தான் – கம்.யுத்2:19 202/4
இழிந்து எழும் காளமேகம் எறி கடல் அனைய மற்றும் – கம்.யுத்2:19 217/1
என்பது சொல்லி பள்ளி சேக்கை-நின்று இழிந்து வேந்தன் – கம்.யுத்2:19 279/1
தண்டோடும் இழிந்து தலத்தினன் ஆய் – கம்.யுத்3:20 89/2
அழிந்து இழிந்து ஓட நோக்கி அண்டமும் இரிய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 181/4
புண் பிளந்து-அனைய நெஞ்சன் கோபுரத்து இழிந்து போந்தான் – கம்.யுத்4:34 24/4

மேல்


இழிந்து-என (1)

பொன்னின் நாடு வந்து இழிந்து-என புட்பகம் தாழ – கம்.யுத்4:41 36/2

மேல்


இழிந்துழி (1)

அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ – கம்.பால:5 57/2

மேல்


இழிந்துளதாம் (1)

இந்து விண் நின்று இழிந்துளதாம் என – கம்.யுத்1:14 42/3

மேல்


இழிந்துளார்க்கும் (1)

இழிந்துளார்க்கும் இராமற்கும் ஒத்ததே – கம்.பால:21 53/4

மேல்


இழிந்துளோர் (1)

இறை திறம்பினனால் என்னே இழிந்துளோர் இயற்கை என்னின் – கம்.கிட்:7 80/1

மேல்


இழிந்தோர் (1)

பந்தி அம் புரவி-நின்றும் பாரிடை இழிந்தோர் வாச – கம்.பால:14 54/1

மேல்


இழிந்தோர்களும் (1)

ஏவரும் பவத்தால் இழிந்தோர்களும்
தா அரும் தவரும் பல தன்மை சால் – கம்.கிட்:7 120/2,3

மேல்


இழிப்பு (1)

இழிப்பு இல சொல்லி நீ இவளை யாதும் ஓர் – கம்.யுத்4:40 84/2

மேல்


இழிபிறப்பாளன் (1)

இழிபிறப்பாளன் கரும் கை சிவப்ப – புறம் 170/5

மேல்


இழிபிறப்பினோன் (1)

இழிபிறப்பினோன் ஈய பெற்று – புறம் 363/14

மேல்


இழிபு (12)

இழிபு அறியா பெரும் தண் பணை – மது 154
குறியவும் நெடியவும் ஊழ் இழிபு புதுவோர் – மலை 288
மரம் பயில் இறும்பின் ஆர்ப்ப சுரன் இழிபு
மாலை நனி விருந்து அயர்-மார் – குறு 155/5,6
ஏர் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு
நெய்தல் மயக்கி வந்தன்று நின் மகள் – ஐங் 101/2,3
குலை இழிபு அறியா சாபத்து வயவர் – பதி 24/12
நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு
தலை இறுபு தாரொடு புரள – பரி 2/40,41
பிறப்பினுள் இழிபு ஆகலும் – பரி 5/20
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
இருள் தூங்கு இறுவரை ஊர்பு இழிபு ஆடும் – கலி 43/13
மேல் நிலை மிகல் இகலின் மிடை கழிபு இழிபு மேற்சென்று – கலி 104/33
பிடி மடிந்து அன்ன கல் மிசை ஊழ் இழிபு
யாறு சேர்ந்து அன்ன ஊறு நீர் படாஅர் – அகம் 178/6,7
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு
சிறுகுடி பரதவர் பெரும் கடல் மடுத்த – அகம் 330/14,15

மேல்


இழிய (10)

மாலை கட்டில் மார்பு ஊர்பு இழிய
அம் எயிறு ஒழுகிய அம் வாய் மாண் நகை – நற் 269/3,4
வரை ஆம் இழிய கோடல் நீட – ஐங் 223/2
குடுமி எழாலொடு கொண்டு கிழக்கு இழிய
நிலம் இழி நிவப்பின் நீள் நிரை பல சுமந்து – பதி 36/10,11
அலங்கும் அருவி ஆர்த்து இமிழ்பு இழிய
சிலம்பாறு அணிந்த சீர் கெழு திருவின் – பரி 15/21,22
மிடை ஊர்பு இழிய கண்டனென் இவள் என – அகம் 158/6
அணங்கு இழிய பொலிவு இழந்த ஆறு ஒத்தார் வேறு உற்றார் – கம்.பால:13 18/4
சொற்கு இழிய நல் கிளிகள் தோகையவர் தூ மென் – கம்.கிட்:10 73/2
இறுக்கி பல நெடு வாய் மடித்து எரி கண்-தொறும் இழிய
முறுக்கி பொதி நிமிர் பல் விரல் நெரிய திசை முரிய – கம்.யுத்2:15 184/2,3
இழிய பாய்ந்தனன் இரு நிலம் பிளந்து இரு கூறா – கம்.யுத்2:16 241/1
ஏ உண்ட பகு வாயோடும் குருதி நீர் இழிய நின்றான் – கம்.யுத்2:19 231/1

மேல்


இழியா (2)

அழியா விழவின் இழியா திவவின் – பதி 29/7
எல்லின் பொலி தேரிடை நின்று இழியா
சொல்லின் பிழையாதது ஓர் சூலம் அவன் – கம்.யுத்3:20 76/2,3

மேல்


இழியினும் (1)

அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும் – புறம் 102/3

மேல்


இழியும் (2)

மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும்
மலி நீர் அதர் பல கெழுவு தாழ் வரை – பரி 6/5,6
அம்பு எலாம் கதிர்கள் ஆக அழிந்து அழிந்து இழியும் ஆக – கம்.யுத்2:19 202/1

மேல்


இழிவ (2)

மின் இழிவ தன்மை இது விண் இழிவது என்ன – கம்.ஆரண்:6 25/4
இரும்பு உற செல்வன இழிவ கீழுற – கம்.யுத்1:6 47/2

மேல்


இழிவதற்கு (1)

அ உலகத்தோர் இழிவதற்கு அருத்தி புரிகின்றது அயோத்தி மா நகரம் – கம்.பால:3 1/4

மேல்


இழிவது (5)

பொன்_வரை இழிவது ஓர் புயலின் பொற்பு உற – கம்.பால:5 13/1
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – கம்.பால:22 26/4
மின் இழிவ தன்மை இது விண் இழிவது என்ன – கம்.ஆரண்:6 25/4
ஈண்டு கங்கை வந்து இழிவது என்னல் ஆம் – கம்.கிட்:15 24/2
முழங்கி வந்து இழிவது ஓர் முகிலும் போல்கின்றான் – கம்.கிட்:16 25/4

மேல்


இழிவர் (2)

அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர்
கைம்_மான் எருத்தர் கலி மட மாவினர் – பரி 6/32,33
விண்டு போய் இழிவர் மேல் நிமிர்வர் விண் படர்வர் வேர் – கம்.கிட்:14 6/1

மேல்


இழிவன (1)

கொழித்த மா மணி அருவியொடு இழிவன கோலம் – கம்.அயோ:10 21/2

மேல்


இழிவாம் (1)

எள்ளா நிலை கூர் பெருமைக்கு இழிவாம் என்றால் உரவோய் – கம்.அயோ:4 52/2

மேல்


இழிவார் (1)

பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது – பரி 7/81

மேல்


இழிவான (1)

அல்லல் ஏற்ற கானகத்தும் அழியா நடையை இழிவான
மல்லல் ஏற்றின் உளது என்றால் மத்த யானை வருந்தாதோ – கம்.சுந்:4 58/3,4

மேல்


இழிவு (7)

தொலைவு ஆகி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/11
இல் என இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/15
திடன் இன்றி இரந்தோர்க்கு ஒன்று ஈயாமை இழிவு என – கலி 2/19
இறந்தான் தந்தை ஈந்த வரத்துக்கு இழிவு என்னா – கம்.அயோ:11 76/1
ஈண்டு சடை ஆயினது என்றால் மழை என்று உரைத்தல் இழிவு அன்றோ – கம்.சுந்:4 57/4
ஏழு கடற்கும் அ புறத்தது ஆகாதிருந்தது இழிவு அன்றோ – கம்.சுந்:4 110/4
அள்ளினன் என்ன கேட்டான் அ தொழிற்கு இழிவு தோன்ற – கம்.சுந்:6 53/2

மேல்


இழிவுற்றார் (1)

இந்திரன் ஒப்பார் எத்தனையோர்தாம் இழிவுற்றார்
செம் திரு ஒப்பார் எத்தனையோர் நின் திரு உண்பார் – கம்.ஆரண்:11 12/2,3

மேல்


இழிவோ (1)

உஞ்சால் அதுதான் இழிவோ உரையீர் – கம்.ஆரண்:12 76/4

மேல்


இழுக்க (1)

ஈர்த்து எழு செம்_புனல் எக்கர் இழுக்க
தேர் துணை ஆழி அழுந்தினர் சென்றார் – கம்.சுந்:9 47/1,2

மேல்


இழுக்கம் (7)

இற்ற அன்றினும் எறி மழுவாளவன் இழுக்கம்
உற்ற அன்றினும் பெரியதோர் உவகையன் ஆனான் – கம்.அயோ:1 41/3,4
என் கையே இழுக்கம் அன்றே இயம்பினும் காந்தள் என்றல் – கம்.கிட்:13 45/2
என்றனன் இயம்பி வீதி ஏகுதல் இழுக்கம் என்னா – கம்.சுந்:2 98/1
இல் பிறப்பும் ஒழுக்கும் இழுக்கம் இல் – கம்.சுந்:5 17/3
இ தலை எய்தினானை கொல்லுதல் இழுக்கம் இன்னும் – கம்.சுந்:12 110/4
இரக்கமது இழுக்கம் என்றான் இளையவன் இனி நாம் அம்பு – கம்.யுத்1:14 3/3
இல்லை என்று உளனேல் தீயோன் பிழைக்குமோ இழுக்கம் உற்றேன் – கம்.யுத்3:26 85/4

மேல்


இழுக்கம்-மன்னோ (1)

யாம யாழ் மழலையாள்-தன் புறவடிக்கு இழுக்கம்-மன்னோ – கம்.கிட்:13 34/4

மேல்


இழுக்கல் (1)

ஆடகத்து ஓடை யானை அழி மதத்து இழுக்கல் ஆற்றில் – கம்.பால:14 52/3

மேல்


இழுக்கலில் (1)

இழுக்கலில் வழுக்கி வீழ்ந்து இடர் உற்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 188/4

மேல்


இழுக்கி (2)

இன்னா ஏற்றத்து இழுக்கி முடம் கூர்ந்து – அகம் 107/14
இன் களி மகிழ் நகை இழுக்கி யான் ஒன்றோ – புறம் 71/16

மேல்


இழுக்கிய (2)

எய் தெற இழுக்கிய கானவர் அழுகை – மலை 301
கலை தொட இழுக்கிய பூ நாறு பலவு கனி – குறு 90/4

மேல்


இழுக்கிற்று (1)

யான் பிறந்து அறத்தின்-நின்று இழுக்கிற்று என்னவோ – கம்.அயோ:5 30/3

மேல்


இழுக்கினர் (1)

இழுக்கினர் அடிகளின் இங்கும் அங்குமா – கம்.யுத்2:18 96/1

மேல்


இழுக்கினாலே (1)

செய் தொழில் இழுக்கினாலே திகைத்து இந்த சிறுமை செய்தேன் – கம்.சுந்:2 91/3

மேல்


இழுக்கினே (1)

உருண்ட-போது அழிந்த தேன் ஒழுக்கு பேர் இழுக்கினே – கம்.கிட்:7 5/4

மேல்


இழுக்கு (5)

ஈன்றவள் செய்கையில் இழுக்கு உண்டாகுமோ – கம்.அயோ:12 14/4
தேன் இழுக்கு சாரல் வாரி செல்லின் மீது செல்லும் நாள் – கம்.கிட்:7 8/1
இழுக்கு_இல் பேர் அணையின் இரு பக்கமும் – கம்.யுத்1:8 32/3
எண் பிறந்த நின் குணங்களுக்கு இனி இழுக்கு இலையால் – கம்.யுத்4:40 110/4
ஏனையோர்க்கும் இது இழுக்கு இல் வழக்கு அன்றோ – கம்.யுத்4:41 78/4

மேல்


இழுக்கு_இல் (1)

இழுக்கு_இல் பேர் அணையின் இரு பக்கமும் – கம்.யுத்1:8 32/3

மேல்


இழுக்கும் (7)

நூழிலும் இழுக்கும் ஊழ் அடி முட்டமும் – குறி 258
ஏந்து வெண் கோட்டு வய களிறு இழுக்கும்
துன் அரும் கானம் என்னாய் நீயே – நற் 205/4,5
மீன் இழுக்கும் அன்றி வான வில் இழுக்கும் வெண் மதி – கம்.கிட்:7 8/2
மீன் இழுக்கும் அன்றி வான வில் இழுக்கும் வெண் மதி – கம்.கிட்:7 8/2
கூன் இழுக்கும் மற்று உலாவு கோள் இழுக்கும் என்பரால் – கம்.கிட்:7 8/3
கூன் இழுக்கும் மற்று உலாவு கோள் இழுக்கும் என்பரால் – கம்.கிட்:7 8/3
வான் இழுக்கும் ஏல வாச மன்றல் நாறு குன்றமே – கம்.கிட்:7 8/4

மேல்


இழுக்குவது (1)

ஓடுவார் இழுக்குவது ஊடல் ஊடு உற – கம்.பால:3 55/3

மேல்


இழுக்குவர் (1)

நீடு இன்று ஆக இழுக்குவர் அதனால் – அகம் 18/12

மேல்


இழுக்குவார் (1)

இடறுவார் நறும் தேனின் இழுக்குவார் – கம்.கிட்:15 47/4

மேல்


இழுக்குற்றாளோ (1)

இந்திரன் உணர்ந்த நல்கி எய்தினாள் இழுக்குற்றாளோ
மந்திரம் இல்லை வேறு ஓர் மருந்து இல்லை மையல் நோய்க்கு – கம்.யுத்2:17 16/2,3

மேல்


இழுக (2)

ஈர தென்றல் இழுக மெலிந்து தம் – கம்.சுந்:2 172/1
எண்ணுறு படைக்கலம் இழுக எற்றிட – கம்.யுத்2:16 97/1

மேல்


இழுகி (4)

கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி – புறம் 281/3,4
இன் இளம் தென்றல் வந்து இழுகி ஏகவே – கம்.சுந்:2 122/4
எண்ணெய் பொன் முடி-தொறும் இழுகி ஈறு_இலா – கம்.சுந்:3 40/1
இரிந்தன மழை குலம் இழுகி திக்கு எலாம் – கம்.யுத்4:37 62/1

மேல்


இழுகிய (1)

இழுகிய நெய் எனும் இருள் பிழம்பினுள் – கம்.கிட்:14 26/3

மேல்


இழுகு (1)

இழுகு மா கல் இடும்-தொறு இடும்-தொறும் – கம்.யுத்2:15 11/1

மேல்


இழுகுற (1)

இடை உறு திசை திசை இழுகுற இறைவன் – கம்.யுத்4:37 87/2

மேல்


இழுதின் (3)

இழுதின் அன்ன வால் நிணம் செருக்கி – மலை 244
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/5
இழுதின் அன்ன வால் நிண கொழும் குறை – புறம் 150/9

மேல்


இழுது (11)

தண்ணென் நுண் இழுது உள்ளீடு ஆக – மலை 442
செந்நெல் அமலை வெண்மை வெள் இழுது
ஓர் இல் பிச்சை ஆர மாந்தி – குறு 277/2,3
இரும் கண் குழிசி கவிழ்ந்து இழுது பறப்ப – புறம் 65/2
கை பய பெயர்த்து மை இழுது இழுகி – புறம் 281/3
உடும்பு இழுது அறுத்த ஒடும் காழ் படலை – புறம் 325/7
எரிந்து இழுது அஃகல ஒளி இழந்தன – கம்.ஆரண்:10 123/2
மெள்ளவே இமையை நீக்கி அஞ்சன இழுது வேய்ந்த – கம்.சுந்:2 115/3
இளக்கர் இழுது எஞ்ச விழும் எண் அரு விளக்கை – கம்.சுந்:2 162/1
ஏந்து நெடு வால் கிழி சுற்றி முற்றும் தோய்த்தார் இழுது எண்ணெய் – கம்.சுந்:12 118/3
இழுது நெய் சொரிந்திட்டனர் நெருப்பு எழுந்திட்டது விசும்பு எட்ட – கம்.யுத்1:3 85/2
எங்கும் வெள்ளிடை மடுத்தலின் இழுது உடை இன மீன் – கம்.யுத்1:6 26/1

மேல்


இழுதும் (1)

எண்ணெயும் களபமும் இழுதும் நானமும் – கம்.பால:5 113/3

மேல்


இழுதை (4)

எஞ்சல்_இல் மனம் எனும் இழுதை ஏறிய – கம்.அயோ:1 18/3
இழைத்த வன் பொய் எனும் இழுதை நெஞ்சினோன் – கம்.அயோ:11 98/4
ஈசனார் கண்ணின் வெந்தான் என்னும் ஈது இழுதை_சொல் இ – கம்.ஆரண்:10 71/1
எரிவு-செய்து ஒழியும் ஈது இழுதை நீரதால் – கம்.ஆரண்:13 107/2

மேல்


இழுதை-பாலதால் (1)

எண்ணி நீ அழுங்குதல் இழுதை-பாலதால்
கண்ணின் நீர் உகுத்தலின் கண்டது இல்லை போய் – கம்.அயோ:14 77/2,3

மேல்


இழுதை_சொல் (1)

ஈசனார் கண்ணின் வெந்தான் என்னும் ஈது இழுதை_சொல் இ – கம்.ஆரண்:10 71/1

மேல்


இழுதையர் (1)

இருள் தரும் புரத்து இழுதையர் பழுது உரைக்கு எளிதோ – கம்.ஆரண்:7 87/3

மேல்


இழுதையர்கள் (1)

எரிகள் சொரியும் நெடு விழியர் இழுதையர்கள்
திரிக திரிக என உரறு தெழி குரலர் – கம்.யுத்3:31 158/2,3

மேல்


இழுமென் (3)

இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 65
இழுமென் புள்ளின் ஈண்டு கிளை தொழுதி – பெரும் 406
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ – அகம் 190/15

மேல்


இழுமென (12)

இழுமென இழிதரும் அருவி – திரு 316
இழுமென ஒலிக்கும் ஆங்கண் – குறு 345/6
ஈர் மணல் மலிர் நெறி சிதைய இழுமென
உரும் இசை புணரி உடைதரும் துறைவற்கு – குறு 351/3,4
இழுமென இழிதரும் பறை குரல் அருவி – பதி 70/24
கொழு மீன் வல்சி என்றனம் இழுமென
நெடும் கொடி நுடங்கும் நாவாய் தோன்றுவ – அகம் 110/17,18
ஆடு கொள் முரசம் இழுமென முழங்க – அகம் 334/2
ஏம முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 3/3
திண் பிணி முரசம் இழுமென முழங்க – புறம் 93/1
ஈனல் செல்லா ஏனற்கு இழுமென
கருவி வானம் தலைஇ ஆங்கும் – புறம் 159/18,19
இழுமென ஒலிக்கும் புனல் அம் புதவின் – புறம் 176/5
கடல் மண்டு புனலின் இழுமென சென்று – புறம் 237/18
இழுமென இழிதரும் அருவி – புறம் 399/33

மேல்


இழை (333)

நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை
சேண் இகந்து விளங்கும் செயிர் தீர் மேனி – திரு 18,19
இழை அணி சிறப்பின் பழையோள் குழவி – திரு 259
வேரொடு நனைந்து வேற்று இழை நுழைந்த – பொரு 80
இழை அணி வனப்பின் இன் நகை மகளிர் – பொரு 85
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 18
இழை சூழ் வட்டம் பால் கலந்தவை போல் – பெரும் 378
ஏ உறு மஞ்ஞையின் நடுங்கி இழை நெகிழ்ந்து – முல் 84
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை
அணங்கு வீழ்வு அன்ன பூ தொடி மகளிர் – மது 445,446
சூடு-உறு நன் பொன் சுடர் இழை புனைநரும் – மது 512
தண் நறும் கழுநீர் துணைப்ப இழை புனையூஉ – மது 551
ஒள் இழை மகளிர் பள்ளி அயர – மது 623
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி – மது 666
மாண் இழை மகளிர் புலந்தனர் பரிந்த – மது 680
தமனியம் வளைஇய தாவு இல் விளங்கு இழை
நிலம் விளக்கு-உறுப்ப மே தக பொலிந்து – மது 704,705
இலங்கு இழை மகளிர் பொலம் கலத்து ஏந்திய – மது 779
மடை மாண் நுண் இழை பொலிய தொடை மாண்டு – நெடு 124
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
நேர் இழை மகளிர் உணங்கு உணா கவரும் – பட் 22
வார் இரும் கூந்தல் வயங்கு_இழை ஒழிய – பட் 219
முற்று இழை மகளிர் முகிழ் முலை திளைப்பவும் – பட் 296
இழை மருங்கு அறியா நுழை நூல் கலிங்கம் – மலை 561
சீர் கெழு சிறப்பின் விளங்கு இழை அணிய – மலை 570
இன் கடும் கள்ளின் இழை அணி நெடும் தேர் – நற் 10/5
சேறும் நாம் என சொல்ல சே_இழை – நற் 24/6
மார்பு தலைக்கொண்ட மாண் இழை மகளிர் – நற் 30/5
திருந்து இழை மகளிர் விரிச்சி நிற்ப – நற் 40/4
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/7
இழை நெகிழ் பருவரல் செப்பாதோயே – நற் 70/9
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/5
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
வேய் மருள் பணை தோள் விறல் இழை நெகிழவும் – நற் 85/2
மருங்கு மறைத்த திருந்து இழை பணை தோள் – நற் 93/7
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – நற் 109/4
அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் – நற் 128/6
இழை அணி அல்குல் விழவு ஆடு மகளிர் – நற் 138/9
ஒள் இழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய் – நற் 155/1
ஒள் இழை மகளிர் இலங்கு வளை தொடூஉம் – நற் 188/3
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த – நற் 191/2
விறல் சால் விளங்கு இழை நெகிழ விம்மி – நற் 208/1
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க – நற் 221/9
இரந்தோர் உளர்-கொல் தோழி திருந்து இழை
தொய்யில் வன முலை வரி வனப்பு இழப்ப – நற் 225/6,7
இழை அணி ஆகம் வடு கொள முயங்கி – நற் 229/7
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – நற் 252/12
உள்ளினும் பனிக்கும் ஒள் இழை குறு_மகள் – நற் 253/5
உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள் – நற் 274/3
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
புனை இழை நெகிழ விம்மி நொந்து_நொந்து – நற் 286/5
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின் – நற் 286/6
வயங்கு இழை மகளிர் வண்டல் தாஅம் – நற் 299/4
இழை அணி மகளிரின் விழை_தக பூத்த – நற் 302/1
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை – நற் 321/7
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை மகளிரை – நற் 330/6
யாங்கு ஆகும்மே இலங்கு இழை செறிப்பே – நற் 332/10
திருந்து_இழை பணை தோள் பெறுநர் போலும் – நற் 333/8
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை – நற் 344/4
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு – நற் 348/7
திருந்து_இழை அல்குல் பெரும் தோள் குறு_மகள் – நற் 366/3
வாராய் பாண நகுகம் நேர்_இழை – நற் 370/1
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
வால் இழை மகளிர் சேரி தோன்றும் – நற் 380/5
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/6
ஒண் தொடி மகளிர் இழை அணி கூட்டும் – நற் 391/5
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் – நற் 394/4
சென்மோ சே_இழை என்றனம் அதன்_எதிர் – நற் 398/7
பொன் செய் புனை இழை கட்டிய மகளிர் – குறு 21/2
வால் இழை மகளிர் தழீஇய சென்ற – குறு 45/2
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1
வால் இழை நெகிழ்த்தோர் வாரார் – குறு 188/3
திருந்து இழை அல்குற்கு பெரும் தழை உதவி – குறு 214/4
பின்னு விடு கதுப்பின் மின் இழை மகளிர் – குறு 246/6
சென்றனர்-கொல்லோ சே_இழை நமரே – குறு 281/6
வருமே சே_இழை அந்தில் – குறு 293/7
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
நிரை வளை முன்கை நேர் இழை மகளிர் – குறு 335/1
இழை அணிந்து இயல்வரும் கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – குறு 345/1
காணார்-கொல்லோ மாண்_இழை நமரே – குறு 348/6
வீங்கு இழை நெகிழ விம்மி ஈங்கே – குறு 358/1
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
வால் இழை மகளிர் விழவு அணி கூட்டும் – குறு 386/3
இழை நெகிழ் செல்லல் ஆகும் அன்னாய் – ஐங் 25/4
திருந்து இழை பணை தோள் ஞெகிழ – ஐங் 39/3
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை – ஐங் 42/2
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் – ஐங் 47/4
வண்ண ஒண் தழை நுடங்க வால் இழை
ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என – ஐங் 73/1,2
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
புனல் ஆடு மகளிர் இட்ட ஒள் இழை
மணல் ஆடு சிமையத்து எருமை கிளைக்கும் – ஐங் 100/1,2
ஒள் இழை உயர் மணல் வீழ்ந்து என – ஐங் 122/2
மணம் கமழ் பொழில் குறி நல்கினள் நுணங்கு இழை
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண் – ஐங் 174/2,3
மணி புரை வயங்கு இழை நிலைபெற – ஐங் 210/4
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை – ஐங் 231/2
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 234/1
தெரி இழை தெளிர்ப்ப முயங்கி – ஐங் 235/3
கிள்ளை வாழிய பலவே ஒள் இழை
இரும் பல் கூந்தல் கொடிச்சி – ஐங் 281/2,3
இழை அணி மடந்தையின் தோன்றும் நாட – ஐங் 294/2
இலங்கு வளை மென் தோள் இழை நிலை நெகிழ – ஐங் 310/2
இழை நெகிழ் செல்லல் உறீஇ – ஐங் 315/3
வேய் மருள் பணை தோள் வில் இழை நெகிழ – ஐங் 318/2
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி – ஐங் 355/1
அணி_இழை உள்ளி யாம் வருதலின் – ஐங் 359/4
புனை இழை மகளிர் பயந்த – ஐங் 382/4
பாணர் முல்லை பாட சுடர் இழை
வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய – ஐங் 408/1,2
மின் இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 455/4
புனை இழை நெகிழ சாஅய் நொந்து_நொந்து – ஐங் 467/1
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை – ஐங் 470/3
சே இழை மாதரை உள்ளி நோய் விட – ஐங் 481/2
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக – ஐங் 482/1
நெடிய நீடினம் நேர்_இழை மறந்தே – ஐங் 484/4
வசை இல் மகளிர் வயங்கு இழை அணிய – பதி 12/23
ஒள் இழை மகளிரொடு மள்ளர் மேன – பதி 13/21
வயங்கு இழை கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 14/14
இழை பொலிந்த களிறு – பதி 22/18
பொன் செய் புனை இழை ஒலிப்ப பெரிது உவந்து – பதி 23/7
திருந்திய இயல் மொழி திருந்து இழை கணவ – பதி 24/11
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/15
மலர்ந்த வேங்கையின் வயங்கு இழை அணிந்து – பதி 40/22
ஊசல் மேவல் சே இழை மகளிர் – பதி 43/2
மின் இழை விறலியர் நின் மறம் பாட – பதி 54/6
இழை அணிந்து எழுதரும் பல் களிற்று தொழுதியொடு – பதி 62/1
அலங்கும் பாண்டில் இழை அணிந்து ஈம் என – பதி 64/10
சேண் நாறு நறு நுதல் சே_இழை கணவ – பதி 65/10
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து – பதி 81/26
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/31
சேண் நாறு நல் இசை சே_இழை கணவ – பதி 88/36
உணர்த்த உணரா ஒள் இழை மாதரை – பரி 7/36
இருள் மை ஈர் உண்கண் இலங்கு இழை ஈன்றாட்கு – பரி 8/59
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
குறுகல் என்று ஒள் இழை கோதை கோல் ஆக – பரி 9/39
எண்ணெய் கழல இழை துகள் பிசைவார் – பரி 10/91
தோள் அணி தோடு சுடர் இழை நித்திலம் – பரி 10/115
சேண் இகந்து கல் ஊர்ந்த மாண் இழை வையை – பரி 11/39
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை
ஒளி திகழ் தகை வகை செறி பொறி – பரி 11/63,64
நேர்_இழை நின்று-உழி கண் நிற்ப நீர் அவன் – பரி 11/109
மின் இழை நறு நுதல் மகள் மேம்பட்ட – பரி 11/135
மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும் – பரி 12/11
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி – பரி 16/6
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – பரி 21/24
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 21/40
ஒளி இழை ஒதுங்கிய ஒள் நுதலோரும் – பரி 23/37
அனையவை எல்லாம் இயையும் புனை இழை
பூ முடி நாகர் நகர் – பரி 23/58,59
மாண் இழை அரிவை காப்ப – கலி 1/16
ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர் – கலி 4/15
மாண் இழை மடவரல் தாயிர் நீர் போறிர் – கலி 9/11
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ – கலி 42/23
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
இழை அணி அல்குல் என் தோழியது கவினே – கலி 50/24
நுணங்கு அமை திரள் என நுண் இழை அணை என – கலி 56/19
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/15
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ – கலி 64/13
நேர் இழை நல்லாரை நெடு நகர் தந்து நின் – கலி 70/17
சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும் – கலி 75/3
புனை இழை நோக்கியும் புனல் ஆட புறம் சூழ்ந்தும் – கலி 76/1
மாண் இழை மட நல்லார் முயக்கத்தை நின் மார்பில் – கலி 79/13
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
தெரி இழை ஆர்ப்ப மயங்கி இரிவு-உற்றார் வண்டிற்கு – கலி 92/53
இழை அணி கொடி திண் தேர் இன மணி யானையாய் – கலி 99/7
மாண்_இழை ஆறு ஆக சாறு – கலி 102/14
ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி 104/20
முற்று இழை ஏஎர் மட நல்லாய் நீ ஆடும் – கலி 111/8
வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும் – கலி 119/14
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன் – கலி 122/16
வேய் நலம் இழந்த தோள் விளங்கு_இழை பொறை ஆற்றாள் – கலி 127/16
திருந்து இழை மென் தோள் மணந்தவன் செய்த – கலி 131/2
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/11
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/21
படரும் பனை ஈன்ற மாவும் சுடர் இழை
நல்கியாள் நல்கியவை – கலி 138/12,13
உரிது என் வரைத்து அன்றி ஒள்_இழை தந்த – கலி 138/20
வீங்கு இழை மாதர் திறத்து ஒன்று நீங்காது – கலி 139/12
மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது – கலி 139/22
நேர்_இழை ஈத்த இ மா – கலி 139/31
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை – கலி 146/9
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை – அகம் 3/16
இழை அணி பணை தோள் ஐயை தந்தை – அகம் 6/3
குழை மாண் ஒள்_இழை நீ வெய்யோளொடு – அகம் 6/7
வினவல் ஆனா புனை_இழை கேள் இனி – அகம் 29/14
இழை அணி நெடும் தேர் கைவண் செழியன் – அகம் 47/15
மாண் இழை நெடும் தேர் பாணி நிற்ப – அகம் 50/4
சே_இழை தெளிர்ப்ப கவைஇ நாளும் – அகம் 51/12
வரி அதள் படுத்த சேக்கை தெரி இழை
தேன் நாறு கதுப்பின் கொடிச்சியர் தந்தை – அகம் 58/4,5
நாள் இழை நெடும் சுவர் நோக்கி நோய் உழந்து – அகம் 61/4
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/11
வால் இழை மகளிர் நால்வர் கூடி – அகம் 86/12
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து_இழை ஊரே – அகம் 94/14
மாண் இழை மகளிர் பூண் உடை முலையின் – அகம் 99/4
திருந்து இழை பணை தோள் தேன் நாறு கதுப்பின் – அகம் 129/15
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
இழை அணி சிறப்பின் பெயர் வியர்ப்பு ஆற்றி – அகம் 136/17
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
ஒள் இழை மகளிர் சேரி பல் நாள் – அகம் 146/6
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை – அகம் 146/7
பொருளின் ஆகும் புனை_இழை என்று நம் – அகம் 155/3
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 169/14
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
மலர் ஏர் உண்கண் மாண் இழை முன்கை – அகம் 176/16
குவளை உண்கண் கலுழவும் திருந்து_இழை – அகம் 183/1
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை – அகம் 185/1
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/8
திருந்து இழை நெகிழ்ந்தன தட மென் தோளே – அகம் 206/16
இழை அணி யானை இயல் தேர் மிஞிலியொடு – அகம் 208/7
விறல் இழை பொலிந்த காண்பு இன் சாயல் – அகம் 218/7
விறல் இழை நெகிழ சாஅய்தும் அதுவே – அகம் 218/17
வருந்துமால் அளியள் திருந்து_இழை தானே – அகம் 224/18
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் – அகம் 237/8
இழை அணி நெடும் தேர் களிறொடு என்றும் – அகம் 238/12
ஒள் இழை மகளிர் உயர் பிறை தொழூஉம் – அகம் 239/9
வீங்கு இழை நெகிழ சாஅய் செல்லலொடு – அகம் 251/3
இழை அணி நெடும் தேர் ஆழி உறுப்ப – அகம் 254/13
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் கவின் சாய – அகம் 255/17
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/13
மதி ஏர் ஒண் நுதல் வயங்கு இழை ஒருத்தி – அகம் 306/10
தேர் தர வந்த தெரி இழை நெகிழ் தோள் – அகம் 316/8
விருந்தும் பெறுகுநள் போலும் திருந்து இழை
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை – அகம் 324/1,2
இழை அணி யானை சோழர் மறவன் – அகம் 326/9
தேர் தர வந்த நேர் இழை மகளிர் – அகம் 336/11
இழை அணி யானை பழையன்மாறன் – அகம் 346/19
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13
பொம்மல் ஓதி புனை_இழை குணனே – அகம் 353/23
திருந்து இழை பணை தோள் வருந்த நீடி – அகம் 357/11
பொழுது கழி மலரின் புனை_இழை சாஅய் – அகம் 363/4
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன – அகம் 364/4
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/5
இரும் பல் கூந்தல் சேய் இழை மடந்தை – அகம் 373/10
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18
செய்வு-உறு விளங்கு இழை பொலிந்த தோள் சேர்பு – அகம் 379/13
திருந்து இழை நெகிழ்ந்து பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 387/1
இழை நிலை நெகிழ்ந்த எவ்வம் கூர – அகம் 398/1
செயிர் தீர் கற்பின் சே_இழை கணவ – புறம் 3/6
செலியர் அத்தை நின் வெகுளி வால் இழை
மங்கையர் துனித்த வாள் முகத்து எதிரே – புறம் 6/23,24
வால் இழை மட மங்கையர் – புறம் 11/2
சீர் உடைய இழை பெற்றிசினே – புறம் 11/13
இழை பெற்ற பாடினிக்கு – புறம் 11/14
மாண் இழை மகளிர் கரு சிதைத்தோர்க்கும் – புறம் 34/2
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ – புறம் 34/7
வேற்று இழை நுழைந்த வேர் நனை சிதாஅர் – புறம் 69/3
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/10
இழை அணி பொலிந்த ஏந்து கோட்டு அல்குல் – புறம் 89/1
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி – புறம் 101/4
சே இழை பெறுகுவை வாள் நுதல் விறலி – புறம் 105/1
மகிழாது ஈத்த இழை அணி நெடும் தேர் – புறம் 123/4
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு – புறம் 127/5
இழை வலந்த பல் துன்னத்து – புறம் 136/2
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் – புறம் 138/8
மாண் இழை விறலி மாலையொடு விளங்க – புறம் 141/2
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை – புறம் 146/7
கிழவன் சேண் புலம் படரின் இழை அணிந்து – புறம் 151/3
இழை அணி யானை இரப்போர்க்கு ஈயும் – புறம் 153/2
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/28
கள்ளும் குறைபடல் ஓம்புக ஒள் இழை
பாடு வல் விறலியர் கோதையும் புனைக – புறம் 172/2,3
கடவுள் சான்ற கற்பின் சே இழை
மடவோள் பயந்த மணி மருள் அம் வாய் – புறம் 198/3,4
தெரி இழை மகளிர் பாணி பார்க்கும் – புறம் 209/17
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
மெல் இயல் மகளிரும் இழை களைந்தனரே – புறம் 224/17
இழை நிலை நெகிழ்ந்த மள்ளன் கண்டிகும் – புறம் 251/3
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
விளங்கு இழை மகளிர் கூந்தல் கொண்ட – புறம் 302/3
வள்ளி மருங்குல் வயங்கு இழை அணிய – புறம் 316/9
யார் ஆகுவர்-கொல் தாமே நேர்_இழை – புறம் 337/20
விளங்கு இழை பொலிந்த வேளா மெல் இயல் – புறம் 341/9
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது – புறம் 359/15
தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி – புறம் 376/10
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு – புறம் 378/21
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா – புறம் 383/10
அணி இழை மகளிரும் அலங்கல் வீரரும் – கம்.பால:3 32/1
நெய் குழல் உறும் இழை என நிலைதிரிவார் – கம்.பால:5 125/4
சே இழை மங்கையர் சிந்தை-தொறு எய்யா – கம்.பால:13 27/3
இழை கலித்தன இன்_இயமா எழும் – கம்.பால:14 47/3
ஏந்து இழை அரம்பை மாதர் எரி மணி கடகம் வாங்கி – கம்.பால:16 12/3
விறலிக்கு ஈவாள் ஒத்து இழை எல்லாம் விடுவாளும் – கம்.பால:17 27/4
நிதம்ப பாரத்து ஓர் நேர்_இழை காமத்தால் – கம்.பால:18 24/3
எள் ஒத்த கோல மூக்கின் ஏந்து_இழை ஒருத்தி முன்கை – கம்.பால:19 18/1
நினைப்பது ஒன்று உரைப்பது ஒன்று ஆம் ஓர் நேர்_இழை – கம்.பால:19 23/2
புனை இழை ஒரு மயில் பொய் உறங்குவாள் – கம்.பால:19 64/3
இழை உறா புண் அறாத இள முலை ஒருத்தி சோர்ந்து – கம்.பால:21 9/3
அலம்பு பார குழலி ஓர் ஆய்_இழை – கம்.பால:21 20/1
அருப்பு மென் முலையாள் அங்கு ஓர் ஆய்_இழை – கம்.பால:21 21/1
இழை குலாம் முலையினாளை இடை உவா மதியின் நோக்கி – கம்.பால:22 20/1
சுற்றும் மணி புக்க இழை மிக்கு இடை துவன்றி – கம்.பால:22 27/2
எரிந்த பூ உள இள முலை இழை இடை நுழைய – கம்.அயோ:1 55/3
தாம் இழை நெரிதலின் தகர்ந்த பொன் மழை – கம்.அயோ:2 43/3
அன்ன சொல் அனையவள் உரைப்ப ஆய்_இழை – கம்.அயோ:2 56/1
இழை ஒலித்தன புள் ஒலித்தன யாழ் ஒலித்தன எங்கணும் – கம்.அயோ:3 62/3
மெய் திறத்து விளங்கு_இழை உன்னுவாள் – கம்.அயோ:4 26/4
இழை குலம் சிதறிட ஏவுண்டு ஓய்வுறும் – கம்.அயோ:4 197/3
அணி இழை மயிலோடும் ஐயனும் இளையோனும் – கம்.அயோ:8 44/3
அகில் புனை குழல் மாதே அணி இழை எனல் ஆகும் – கம்.அயோ:9 11/1
வில் கொள் வாள் நுதல் விளங்கு இழை இளம் தளிர் கொழுந்தே – கம்.அயோ:10 17/1
நினைந்த போதினும் அமிழ்து ஒக்கும் நேர்_இழை நிறை தேன் – கம்.அயோ:10 24/1
நீளம் கொள் சிலையோன் மற்றை நேர்_இழை நெடிய நம்பி – கம்.ஆரண்:5 4/3
நேர் இழை மகளிர் கூந்தல் நிறை நறை வாசம் நீந்தி – கம்.ஆரண்:10 163/1
புனை_இழை காட்டு அது என்று போயினான் பொறாத சிந்தை – கம்.ஆரண்:11 55/2
அ வழி அனையன உரைத்த ஆய்_இழை – கம்.ஆரண்:12 40/1
சே_இழை அன்ன சொல்ல தீயவர் சேர்தல் செய்தார் – கம்.ஆரண்:12 52/1
வம்பு இழை கொங்கை வஞ்சி வனத்திடை தமியள் வைக – கம்.ஆரண்:13 124/1
கொம்பு இழை மானின் பின் போய் குல பழி கூட்டி கொண்டீர் – கம்.ஆரண்:13 124/2
அம்பு இழை வரி வில் செம் கை ஐயன்மீர் ஆயும் காலை – கம்.ஆரண்:13 124/3
இழை படர்ந்து அனைய நீர் அருவி எய்தலால் – கம்.கிட்:1 10/3
இழை பொதிந்து இட்டனள் யாங்கள் ஏற்றனம் – கம்.கிட்:6 3/4
திருந்து_இழை துயரம் நான் தீர்க்ககிற்றிலேன் – கம்.கிட்:6 23/4
அப்பு உரு கொண்ட வாள் நெடும் கண் ஆய்_இழை – கம்.கிட்:10 90/3
இ நிலை கண்ட அன்னை ஏந்து இழை ஆயத்தொடு – கம்.கிட்:11 83/3
வெள்ளிய முறுவல் செ வாய் விளங்கு இழை இளம் பொன்_கொம்பின் – கம்.கிட்:13 47/1
இழை பொரும் இடையினாள்-தன் இன் சொற்கள் இயைய செய்தான் – கம்.கிட்:13 62/3
அவிர் இழை குப்பையும் அளவு_இலாதது – கம்.கிட்:14 33/4
இழை தொடர் வில்லும் வாளும் இருளொடு மலைய யாணர் – கம்.சுந்:2 114/1
இழை தொடுத்து இலங்கும் மாடத்து இடை தடுமாற ஏறி – கம்.சுந்:2 182/3
அன்னையே அதன் குறை காண் என்று ஆய்_இழை – கம்.சுந்:3 53/3
உன்னரும் பொன்னின் மணியினின் புனைந்த இழை குலம் மழை கரும் கடை கண் – கம்.சுந்:3 85/2
இழை புரை மருங்குல் இறும் இறும் எனவும் இறுகலா வன முலை இரட்டை – கம்.சுந்:3 88/1
இழை தட மார்பத்து அண்ணல் எய்ய போய் வையம் சேர்வான் – கம்.சுந்:4 74/3
எண்தான் உழந்து இட்ட நும் ஏந்து இழை யாங்கள் காட்ட – கம்.சுந்:4 90/3
இரக்கம் என்ற ஒன்று தானே ஏந்து_இழை வடிவம் எய்தி – கம்.சுந்:14 36/3
இழை என தகைய மின்னின் எயிற்றின முழக்கம் ஏய்ந்த – கம்.யுத்1:8 21/1
பாம்பு இழை பள்ளி வள்ளல் பகைஞர் என்று உணரான் பல்லோர் – கம்.யுத்1:9 27/1
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன – கம்.யுத்1:11 8/2
இழை அஞ்சன மால் களிறு எண்_இல் அரி – கம்.யுத்2:18 21/1
இழை அணி மகளிர் சூழ்ந்தார் அனந்தரால் இடங்கள்-தோறும் – கம்.யுத்2:19 282/4
சே_இழை பாகத்து எண் தோள் ஒருவனை வணக்கம் செய்தான் – கம்.யுத்3:24 51/4
இமை இடையாக யான் போய் ஏந்து_இழை இருக்கை எய்தி – கம்.யுத்3:26 89/1
நினைத்தது முடித்து நின்றேன் நேர் இழை ஒருத்தி நீரால் – கம்.யுத்3:29 39/2
இழை தொடுத்தன அனைய வாள் உடை மணி ஆர்த்து – கம்.யுத்4:35 7/2
இருப்பு கம்மியற்கு இழை நுழை ஊசி என்று இயற்றி – கம்.யுத்4:37 121/1
ஏழை சோபனம் ஏந்து_இழை சோபனம் – கம்.யுத்4:40 3/1
என்ன சொல்லி அ ஏந்து_இழை திரு மனத்து யாதும் – கம்.யுத்4:40 111/1

மேல்


இழை-தன் (2)

என் துணை குல மங்கை ஓர் ஏந்து_இழை-தன் – கம்.ஆரண்:14 16/2
நீண்ட விழி நேர்_இழை-தன் மின்னின் நிறம் எல்லாம் – கம்.சுந்:4 68/1

மேல்


இழை-தன்னை (4)

ஆய்_இழை-தன்னை அடைந்த ஆழி மன்னன் – கம்.அயோ:3 6/4
ஏகி ஏந்து_இழை-தன்னை இருந்துழி – கம்.கிட்:13 6/1
ஏந்து_இழை-தன்னை கண்ணுற்று எதிர்ந்தவர் தம்மை எற்றி – கம்.யுத்1:14 34/1
எந்தை உவந்த இலங்கு_இழை-தன்னை – கம்.யுத்3:26 36/1

மேல்


இழை-திறத்தினால் (1)

திருந்து_இழை-திறத்தினால் தெளிந்த சிந்தை நீ – கம்.கிட்:11 130/3

மேல்


இழை_மகள் (1)

உழை படு மான் பிணை தீண்டலின் இழை_மகள்
பொன் செய் காசின் ஒண் பழம் தாஅம் – நற் 274/3,4

மேல்


இழைக்க (2)

நேர் வரை விரி அறை வியல் இடத்து இழைக்க
சோபன நிலை அது துணி பரங்குன்றத்து – பரி 19/55,56
நஞ்சு அனையான் வனத்து இழைக்க நண்ணிய – கம்.சுந்:3 35/1

மேல்


இழைக்கிலேன் (1)

ஈசற்கே கடன் யான் அஃது இழைக்கிலேன்
மாசு அற்றேன் இது காட்டுவென் மாண்டு என்றான் – கம்.யுத்4:41 79/3,4

மேல்


இழைக்கின்ற (1)

இழைக்கின்ற விதி முன் செல்ல தருமம் பின் இரங்கி ஏக – கம்.அயோ:4 1/2

மேல்


இழைக்கு (3)

இழைக்கு விளக்கு ஆகிய அம் வாங்கு உந்தி – பதி 31/26
திருந்து_இழைக்கு ஒத்த கிளவி கேட்டு ஆங்கே – கலி 141/23
இனைய யாவையும் ஏந்து_இழைக்கு இயம்பினன் காட்டி – கம்.அயோ:10 37/1

மேல்


இழைக்கும் (8)

பெரும் தேன் இழைக்கும் நாடனொடு நட்பே – குறு 3/4
அறன் ஒன்றும் திருமனத்தான் அமரர்களுக்கு இடர் இழைக்கும் அவுணர் ஆயோர் – கம்.பால:5 62/2
இழைக்கும் நுண் இடை இடைதர முகடு உயர் கொங்கை – கம்.பால:9 11/1
இழைக்கும் நுண்ணிய மருங்குலாள் இணை நெடும் கண்கள் – கம்.சுந்:3 6/3
தீது உயிர்க்கு இழைக்கும் நாளும் திங்கள் ஓர் இரண்டில் தேய்ந்தது – கம்.சுந்:3 146/2
கைதவம் கண்ணி ஈண்டு ஓர் சிறு பழி இழைக்கும் கற்பான் – கம்.சுந்:10 4/2
இன் நகை நுளைச்சியர் இழைக்கும் ஆழி சால் – கம்.யுத்1:4 27/3
எல்லா விதத்தும் உணர்வோடு நண்ணி அறனே இழைக்கும் உரவோன் – கம்.யுத்2:19 264/3

மேல்


இழைக்குவது (1)

இழைக்குவது அறிதல் தேற்றான் இலக்குவா இலக்குவா என்று – கம்.யுத்2:19 222/2

மேல்


இழைகளும் (3)

மாலையும் சாந்தும் மதமும் இழைகளும்
கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல் – பரி 10/92,93
இழைகளும் குழைகளும் இன்ன முன்னமே – கம்.பால:10 34/1
மெய் கலாபமும் குழைகளும் இழைகளும் விளங்க – கம்.பால:15 10/2

மேல்


இழைகளோடு (1)

இழைகளோடு நின்று இள வெயில் எறித்திட இரவு எனும் பெயர் வீய – கம்.சுந்:2 205/2

மேல்


இழைத்த (49)

கலி கெழு மரம் மிசை சேணோன் இழைத்த
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 40,41
பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல் – நற் 185/9
நேர் இழை மகளிர் வார் மணல் இழைத்த
வண்டல் பாவை வன முலை முற்றத்து – நற் 191/2,3
ஓவு கண்டு அன்ன இல் வரை இழைத்த
நாறு கொள் பிரசம் ஊறு நாடற்கு – நற் 268/4,5
சேணோன் இழைத்த நெடும் கால் கழுதில் – நற் 276/5
கொழு மடல் இழைத்த சிறு கோல் குடம்பை – குறு 301/2
கடல் ஆடு மகளிர் கானல் இழைத்த
சிறு_மனை புணர்ந்த நட்பே தோழி – குறு 326/2,3
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த
தூங்கு எயில் கதவம் காவல் கொண்ட – பதி 31/18,19
எரி நகை இடை இடுபு இழைத்த நறும் தார் – பரி 13/60
பூண்டதை சுருள் உடை வள்ளி இடை இடுபு இழைத்த
உருள் இணர் கடம்பின் ஒன்றுபடு கமழ் தார் – பரி 21/10,11
செய்யாட்கு இழைத்த திலகம் போல் சீர்க்கு ஒப்ப – பரி 32/1
திருந்து இழை மென் தோள் இழைத்த மற்று இஃதோ – கலி 64/13
எல்லா நல் தோள் இழைத்த கரும்புக்கு நீ கூறு – கலி 64/19
கொடும் தேன் இழைத்த கோடு உயர் நெடு வரை – அகம் 18/14
சேண் உறை புலம்பின் நாள் முறை இழைத்த
திண் சுவர் நோக்கி நினைந்து கண் பனி – அகம் 289/9,10
குரல் செய் பீலியின் இழைத்த குடம்பை – புறம் 318/6
காவு-தோறு இழைத்த வெறி அயர் களத்தின் – புறம் 366/21
இழைத்த தொல் வினையையும் கடக்க எண்ணுதல் – கம்.அயோ:1 24/1
இன்னல் செய் இராவணன் இழைத்த தீமை போல் – கம்.அயோ:2 46/3
அன்பு இழைத்த மனத்து அரசற்கு நீ – கம்.அயோ:4 12/1
முன்பு இழைத்த வறுமையின் முற்றினோர் – கம்.அயோ:4 12/3
இன்னணம் இளையவன் இழைத்த சாலையில் – கம்.அயோ:10 48/1
தீங்கு இழைத்த அதனினோ தெய்வம் சீறியோ – கம்.அயோ:11 60/3
கைகயர் கோ_மகள் இழைத்த கைதவம் – கம்.அயோ:11 94/3
இழைத்த வன் பொய் எனும் இழுதை நெஞ்சினோன் – கம்.அயோ:11 98/4
இழைத்த வான் பகழி புக்கு இருவர் மார்பிடை – கம்.அயோ:14 36/3
இரும் தவம் இழைத்த எனது இல்லிடையில் வந்து என் – கம்.ஆரண்:3 49/3
அந்தோ உன் திருமேனிக்கு அன்பு இழைத்த வன் பிழையால் – கம்.ஆரண்:6 107/3
ஈர நினைந்து இவள் இழைத்த பிழை என் என்று இறை வினவ – கம்.ஆரண்:6 112/3
நாடு அறியா துயர் இழைத்த நவை அரக்கி நின் அன்னை-தன்னை நல்கும் – கம்.ஆரண்:6 127/1
உலைவு இலா வகை இழைத்த தருமம் என நினைந்த எலாம் உதவும் தச்சன் – கம்.ஆரண்:10 2/3
நீ இடை இழைத்த குற்றம் என்னை-கொல் நின்னை இன்னே – கம்.ஆரண்:10 66/3
இழைத்த மாயையின் என் குரலால் எடுத்து – கம்.ஆரண்:11 79/2
என்று அவன் தோற்றம் ஆதி இராவணன் இழைத்த மாய – கம்.கிட்:2 29/1
இழைத்த வாலி இயல்பு அல இ துணை – கம்.கிட்:7 109/3
இழைத்த வெண் திரை கரம் எடுத்து இலங்கையாள் – கம்.கிட்:16 1/2
பொன் கொண்டு இழைத்த மணியை கொடு பொதிந்த – கம்.சுந்:2 1/1
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – கம்.சுந்:2 8/4
எரித்தலை அந்தணர் இழைத்த யானையை – கம்.சுந்:2 42/2
கொண்டு வரும் என்று இருக்கும் யான் இழைத்த கோள் இது வால் – கம்.சுந்:2 225/2
பாவி தன் உயிர் கொள்வான் இழைத்த பண்பு இதால் – கம்.சுந்:3 62/2
நரம்பு இழைத்த நின் பாடலின் நல்கிய – கம்.சுந்:12 98/2
ஏறிய நெடும் தவம் இழைத்த எல்லை நாள் – கம்.யுத்1:2 78/1
சிட்டனும் மருமகன் இழைத்த தீவினை – கம்.யுத்1:4 64/2
ஈண்ட எழுக என்றனன் இழைத்த பரிசு எல்லாம் – கம்.யுத்1:9 1/3
இழைத்த தீவினை இற்றிலது ஆகலின் யான் உனை இளையோனால் – கம்.யுத்2:16 320/1
இழைத்த பேர் யாகம் தானே யாம் செய்த தவத்தினாலே – கம்.யுத்3:27 87/1
யான் இழைத்த வினையினின் இ இடர் – கம்.யுத்4:40 22/1
முன் இழைத்த விதியின் முயற்சியால் – கம்.யுத்4:41 70/2

மேல்


இழைத்தது (3)

யார் கொலாம் இவன் இழைத்தது என் எனா – கம்.கிட்:15 9/1
இரந்தனன் வேண்டிற்று அல்லால் இவன் பிழை இழைத்தது உண்டோ – கம்.யுத்2:17 72/1
இழைத்தது பழுதே அன்றோ வீடண என்ன சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 88/4

மேல்


இழைத்ததும் (3)

மன் இழைத்ததும் மைந்தன் இழைத்ததும் – கம்.யுத்4:41 70/1
மன் இழைத்ததும் மைந்தன் இழைத்ததும்
முன் இழைத்த விதியின் முயற்சியால் – கம்.யுத்4:41 70/1,2
பின் இழைத்ததும் எண்ணில் அ பெற்றியால் – கம்.யுத்4:41 70/3

மேல்


இழைத்தல் (1)

ஒன்று ஊக்கி ஒன்று இழைத்தல் உணர்வு உடைமைக்கு உரித்து அன்றால் – கம்.சுந்:2 219/3

மேல்


இழைத்தலால் (1)

நெறி இகழ்ந்து யான் ஓர் தீமை இழைத்தலால் உணர்ச்சி நீண்டு – கம்.கிட்:9 12/2

மேல்


இழைத்தவர் (1)

பின்னும் மா தவம் தொடங்கி நோன்பு இழைத்தவர் அல்லர் – கம்.அயோ:1 67/3

மேல்


இழைத்தவற்கு (1)

இழைத்தவற்கு இயல்பு அல இயம்பி என் செய்தாய் – கம்.கிட்:7 31/3

மேல்


இழைத்தவாறு (1)

வெம் பவத்தின் வீய தவம் இழைத்தவாறு இதுவோ – கம்.அயோ:14 61/2

மேல்


இழைத்தவாறோ (1)

எள் இருக்கும் இடம் இன்றி உயிர் இருக்கும் இடம் நாடி இழைத்தவாறோ
கள் இருக்கும் மலர் கூந்தல் சானகியை மன சிறையில் கரந்த காதல் – கம்.யுத்4:38 23/2,3

மேல்


இழைத்தன (1)

இழைத்தன நெடும் திசை யாதும் யாவரும் – கம்.யுத்1:6 57/3

மேல்


இழைத்தனள் (1)

இழைத்தனள் அது அவள் இட்ட போது எலாம் – கம்.பால:19 33/2

மேல்


இழைத்தனன் (1)

வஞ்சனை இழைத்தனன் கள்ள மாயையால் – கம்.ஆரண்:13 55/4

மேல்


இழைத்தனை (1)

என் இழைத்தனை என் மகனே என்றாள் – கம்.யுத்4:41 70/4

மேல்


இழைத்தனையே (1)

வல்லே எம்மையும் வர இழைத்தனையே – ஐங் 445/5

மேல்


இழைத்தார் (3)

ஏவர் ஆக இடர் இழைத்தார் எனின் – கம்.ஆரண்:4 32/2
எக்காலமும் இல்லது ஓர் பூசல் இழைத்தார் – கம்.யுத்2:18 246/4
என்ன தீமை இவர் இழைத்தார் அவன் – கம்.யுத்4:40 21/3

மேல்


இழைத்தால் (1)

கொன்று கோள் இழைத்தால் நீ நின் உயிர் விடின் கூற்றம் கூடும் – கம்.சுந்:3 139/2

மேல்


இழைத்தாலும் (1)

தெருளேம் இது என்னோ திணி மை இழைத்தாலும் ஒவ்வா – கம்.ஆரண்:10 143/2

மேல்


இழைத்தாள் (2)

கொதிக்கும் மனம் எங்ஙனம் ஆற்றுவென் கோள் இழைத்தாள்
மதிக்கும் மதி ஆய் முதல் வானவர்க்கும் வலீஇது ஆம் – கம்.அயோ:4 130/2,3
உளம் கோடற்கு அன்பு இழைத்தாள் உளள் ஒருத்தி என்னுதியேல் நிருதரோடும் – கம்.ஆரண்:6 132/1

மேல்


இழைத்தான் (1)

ஏந்தும் மணி கற்பக சீதள கா இழைத்தான் – கம்.ஆரண்:10 157/4

மேல்


இழைத்தி (2)

இனியன இழைத்தி என்று இயம்பி என் பிரி – கம்.அயோ:5 33/3
இழைத்தி செயல் ஆய வினை என்றனர் இரந்தார் – கம்.கிட்:14 65/3

மேல்


இழைத்திட (1)

யான் இழைத்திட இல் இழந்து உயிர் சுமந்து இருந்த – கம்.யுத்1:2 109/3

மேல்


இழைத்திடுவென் (1)

கொன்று இழைத்திடுவென் என்னா ஓடினன் அரக்கர் கோமான் – கம்.யுத்3:29 54/4

மேல்


இழைத்திலது (1)

உன்னை ஒன்று இழைத்திலது ஒழிந்து நீங்கியது – கம்.யுத்3:24 84/3

மேல்


இழைத்திலர் (1)

ஏங்கி நின்றது அலால் ஒன்று இழைத்திலர்
வாங்கு சிந்தையர் செய்கை மறந்துளார் – கம்.யுத்4:37 36/3,4

மேல்


இழைத்து (11)

கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து
கல்லா சிறாஅர் நெல்லி வட்டு ஆடும் – நற் 3/3,4
ஒண் நகை தகை வகை நெறிபெற இடையிடை இழைத்து யாத்த – பரி 21/55
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் – கலி 39/10
களம் நன்கு இழைத்து கண்ணி சூட்டி – அகம் 22/8
கூடு கொள் இன் இயம் கறங்க களன் இழைத்து
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/14,15
நன்று இழைத்து அவண் நல்ல தவர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 9/3
மா தவர்க்கு வழிபாடு இழைத்து அரும் – கம்.அயோ:4 23/1
என் என்று நினைத்தது இழைத்து உளம் நம் – கம்.ஆரண்:11 53/1
விண்பாலவர் நாயகன் ஏவல் இழைத்து மீண்டால் – கம்.சுந்:1 56/3
கற்பினை எ பரிசு இழைத்து காட்டுகேன் – கம்.சுந்:4 20/4
இழைத்து அனைய வெம் கதிரின் வெம் சுடர் இராமன் – கம்.யுத்1:9 10/1

மேல்


இழைத்துடைமையால் (1)

நீ ஐயா தவம் இழைத்துடைமையால் நெடு மனம் – கம்.கிட்:3 14/3

மேல்


இழைத்தும் (1)

சிற்றில் இழைத்தும் சிறு சோறு குவைஇயும் – அகம் 110/7

மேல்


இழைத்துளவன் (1)

என்னா முனியா இது இழைத்துளவன்
பின்னானையும் இப்படி செய்து பெயர்த்து – கம்.யுத்2:18 31/1,2

மேல்


இழைத்தேன் (3)

இடர் உனக்கு இழைத்தேன் நெடு நாள் என்றான் – கம்.அயோ:10 52/4
நாய் ஒத்தேன் என்ன நலன் இழைத்தேன் நான் என்றான் – கம்.ஆரண்:15 48/4
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் – கம்.கிட்:14 62/4

மேல்


இழைந்த (3)

முளி கழை இழைந்த காடு படு தீயின் – மலை 248
இழைந்த நூல் இணை மணி குடம் சுமக்கின்றது என்ன – கம்.அயோ:10 9/1
இழைந்த நூலினும் இன் இளம்_காலினும் – கம்.சுந்:2 167/2

மேல்


இழைப்ப (2)

கூனும் சிறிய கோ_தாயும் கொடுமை இழைப்ப கோல் துறந்து – கம்.அயோ:0 1/3
இழைப்ப அரும் கொங்கையும் எதிர்வுற்று இன்னலின் – கம்.கிட்:10 84/2

மேல்


இழைப்பது (1)

இ தலை இன்னல் உற்ற வீடணன் இழைப்பது ஓரான் – கம்.யுத்2:19 208/1

மேல்


இழைப்பரோ (1)

எம்பெருமான் பின் பிறந்தார் இழைப்பரோ பிழைப்பு என்றான் – கம்.அயோ:13 30/4

மேல்


இழைப்பல் (1)

என்ன காரியத்தை சொல் அஃது இயையுமேல் இழைப்பல் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 37/4

மேல்


இழைப்பவர்கட்கு (1)

தீங்கு இழைப்பவர்கட்கு எல்லாம் சீரியன் மாய செல்வன் – கம்.யுத்2:19 184/3

மேல்


இழைப்பன (1)

சென்று இழைப்பன சிந்தனை செய்க என்றான் – கம்.கிட்:13 4/4

மேல்


இழைய (1)

வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய
பொறித்த போலும் புள்ளி எருத்தின் – பதி 39/9,10

மேல்


இழையர் (3)

இழையர் குழையர் நறும் தண் மாலையர் – பதி 46/1
நேர்_இழையர் யாவர் இவர் நேர் என நினைத்தான் – கம்.ஆரண்:6 29/4
ஆசு இல் சுனை வால் அருவி ஆய் இழையர் ஐம்பால் – கம்.கிட்:10 76/1

மேல்


இழையவர் (1)

திருந்து இழையவர் சில தினங்கள் தீர்ந்துழி – கம்.பால:5 40/1

மேல்


இழையவரை (1)

அரைசியை தருதிர் ஈண்டு என்று ஆய் இழையவரை ஏவ – கம்.பால:22 2/2

மேல்


இழையவரோடு (1)

விறல் இழையவரோடு விளையாடுவான்-மன்னோ – கலி 30/14

மேல்


இழையா (2)

வாலிதின் நூலின் இழையா நுண் மயிர் இழைய – பதி 39/9
எல் ஒளி மார்பில் வீர கவசம் இட்டு இழையா வேத – கம்.யுத்3:31 69/3

மேல்


இழையாய் (1)

நோதலே செய்யேன் நுணங்கு இழையாய் இ செவ்வி – பரி 24/38

மேல்


இழையார் (3)

நிலத்தாரும் விசும்பாரும் நேர்_இழையார் என்னை போல் – கம்.ஆரண்:6 121/3
அனையவன் குலத்து ஆய் இழையார் இடம் – கம்.சுந்:2 177/3
அ நிலையான் பெயர் உரைப்பான் ஆய் வளை கை அணி_இழையார் – கம்.சுந்:2 222/1

மேல்


இழையாரை (1)

ஏந்து இழையாரை எய்வான் யாவனோ ஒருவன் என்றாள் – கம்.பால:21 11/4

மேல்


இழையாள் (1)

மின் துன்னும் மருங்குல் விளங்கு இழையாள்
ஒன்று என் உயிர் உண்டு எனின் உண்டு இடர் யான் – கம்.சுந்:4 10/2,3

மேல்


இழையாளை (1)

என் அவற்கு உரைப்பது என்ன ஏந்து_இழையாளை விட்டு – கம்.யுத்1:14 11/1

மேல்


இழையிடை (1)

இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில் – கம்.பால:14 13/1

மேல்


இழையியர் (1)

சூல் முதிர் பேடைக்கு ஈனில் இழையியர்
தேம் பொதி கொண்ட தீம் கழை கரும்பின் – குறு 85/3,4

மேல்


இழையில் (1)

எரிந்த வெம் கனல் சுட இழையில் கோத்த நூல் – கம்.பால:10 50/3

மேல்


இழையின் (1)

இயல் புடைபெயர்வன மயில் மணி இழையின்
வெயில் புடைபெயர்வன மிளிர் முலை குழலின் – கம்.பால:2 42/1,2

மேல்


இழையினை (1)

இழையினை கை யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி – பரி 12/59

மேல்


இழையீர் (1)

கலங்கல் ஓம்பு-மின் இலங்கு இழையீர் என – குறி 233

மேல்


இழையும் (6)

வடிவு ஆர் குழையும் இழையும் பொறையா – கலி 90/8
தழையும் கோதையும் இழையும் என்று இவை – கலி 102/5
எரியினை மிகுத்திட இழையும் மாலையும் – கம்.பால:10 52/2
மாலையும் இழையும் சாந்தும் சுண்ணமும் வாச நெய்யும் – கம்.பால:13 37/1
இழையும் ஆரமும் இடையும் மின்னிட – கம்.அயோ:11 131/1
இழையும் மாலையும் ஆடையும் சாந்தமும் ஏந்தி – கம்.சுந்:2 25/1

மேல்


இழையேல் (1)

நூக்கி நொய்தினில் வெய்து இழையேல் என நுவலா – கம்.ஆரண்:6 86/2

மேல்


இழையேன் (1)

இழையேன் உணர்வு என்-வயின் இன்மையினால் – கம்.கிட்:10 55/2

மேல்


இழையை (4)

இட்டார்க்கு யாழ் ஆர்த்தும் பாணியில் எம் இழையை
தொட்டு ஆர்த்தும் இன்ப துறை பொதுவி கெட்டதை – பரி 20/57,58
ஆண்டு ஆயிடை தீயவன் ஆய்_இழையை – கம்.ஆரண்:12 72/1
திருந்து_இழையை நாடி வரு தேவர் இறை சீறி – கம்.கிட்:14 59/2
இளையவன் பிரிய மாயம் இயற்றி ஆய்_இழையை வெளவும் – கம்.யுத்1:14 33/3

மேல்


இழையொடு (1)

இடன் இல் சிறுபுறத்து இழையொடு துயல்வர – அகம் 142/19

மேல்


இழையோளே (2)

விருந்து அயர் விருப்பினள் திருந்து இழையோளே – நற் 361/9
விருந்து ஏர் பெற்றனள் திருந்து இழையோளே – அகம் 384/14

மேல்


இழைவாள் (1)

இழைவாள் நுதலாள் இடை போல் இடையே – கம்.கிட்:10 54/3

மேல்


இள (148)

குவி முகிழ் இள முலை கொட்டி விரி மலர் – திரு 35
மணம் கமழ் தெய்வத்து இள நலம் காட்டி – திரு 290
ஈர்க்கு இடை போகா ஏர் இள வன முலை – பொரு 36
தொய்யில் பொறித்த சுணங்கு எதிர் இள முலை – மது 416
பணைத்து ஏந்து இள முலை அமுதம் ஊற – மது 601
இலங்கு கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன – மது 703
வனைந்து ஏந்து இள முலை நோவ-கொல் என – நற் 29/7
எதிர்த்த தித்தி ஏர் இள வன முலை – நற் 160/4
விரி கதிர் இள வெயில் தோன்றி அன்ன நின் – நற் 192/10
ஆடிய இள மழை பின்றை – நற் 229/10
ஞாங்கர் இள வெயில் உணீஇய ஓங்கு சினை – நற் 288/2
இள நலம் இல்_கடை ஒழிய – நற் 295/8
உறு கதிர் இள வெயில் உண்ணும் நாடன் – நற் 396/7
யாணர் இள முலை நனைய – நற் 398/9
அன்னாய் இவன் ஓர் இள மாணாக்கன் – குறு 33/1
அரும்பிய சுணங்கின் அம் பகட்டு இள முலை – குறு 71/2
இன் உறல் இள முலை ஞெமுங்க – குறு 314/5
தும்பை மாலை இள முலை – ஐங் 127/2
சுணங்கு வளர் இள முலை மடந்தைக்கு – ஐங் 149/2
பூண் தாங்கு இள முலை அணங்கியோனே – ஐங் 250/5
மன்று ஆடு இள மழை மறைக்கும் நாடன் – ஐங் 252/2
பொங்கல் இள மழை புடைக்கும் நாட – ஐங் 276/3
எழில் தகை இள முலை பொலிய – ஐங் 347/2
இள மா எயிற்றிக்கு நின் நிலை அறிய – ஐங் 364/2
செய்யோள் இள முலை படீஇயர் என் கண்ணே – ஐங் 450/4
ஏந்து எழில் மழை கண் வனைந்து வரல் இள முலை – பதி 54/4
பூண் அணிந்து எழிலிய வனைந்துவரல் இள முலை – பதி 65/6
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
மன் புனல் இள வெயில் வளாவ இருள் வளர்வு என – பரி 15/27
ஆங்கு இள மகளிர் மருள பாங்கர் – பரி 19/74
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல் – பரி 19/75
காழ் விரி கவை ஆரம் மீ வரும் இள முலை – கலி 4/9
இள முலை பாராட்டினாய் மற்று எம் மார்பில் – கலி 22/16
இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும் – கலி 41/25
இள மழை ஆடும் இள மழை ஆடும் – கலி 41/25
இள மழை வைகலும் ஆடும் என் முன்கை – கலி 41/26
தொய்யில் இள முலை இனிய தைவந்து – கலி 54/12
பெயல் துளி முகிழ் என பெருத்த நின் இள முலை – கலி 56/24
கழி கவின் இள மாவின் தளிர் அன்னாய் அதன்_தலை – கலி 57/13
தகை இணர் இள வேங்கை மலர் அன்ன சுணங்கினாய் – கலி 57/17
கதவவால் தக்கதோ காழ் கொண்ட இள முலை – கலி 57/19
இள மணலுள் படல் ஓம்பு முளை நேர் – கலி 98/37
இள மாங்காய் போழ்ந்து அன்ன கண்ணினால் என் நெஞ்சம் – கலி 108/28
முதிரா இள முகை ஒப்ப எதிரிய – கலி 117/3
மகிழ் செய் தே_மொழி தொய்யில் சூழ் இள முலை – கலி 125/8
பெய் கரும்பு ஈர்க்கவும் வல்லன் இள முலை மேல் – கலி 143/32
பொலம் கலம் சுமந்த பூண் தாங்கு இள முலை – அகம் 16/9
மனை இள நொச்சி மௌவல் வால் முகை – அகம் 21/1
இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம் – அகம் 25/12
வனைந்து வரல் இள முலை ஞெமுங்க பல் ஊழ் – அகம் 58/7
நன்_நாள் பூத்த நாகு இள வேங்கை – அகம் 85/10
நல் வரல் இள முலை நனைய – அகம் 161/13
நல் வரல் இள முலை நோக்கி நெடிது நினைந்து – அகம் 180/8
இள மழை சூழ்ந்த மட மயில் போல – அகம் 198/7
விண் தவழ் இள வெயில் கொண்டு நின்று அன்ன – அகம் 212/2
மூங்கில் இள முளை திரங்க காம்பின் – அகம் 241/6
முகிழ்த்து வரல் இள முலை மூழ்க பல் ஊழ் – அகம் 242/16
நல் எழில் இள நலம் தொலையினும் நல்கார் – அகம் 249/10
மணம் கமழ் இள மணல் எக்கர் காண்வர – அகம் 250/4
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் – அகம் 271/13
முலை இடை தோன்றிய நோய் வளர் இள முளை – அகம் 273/11
சில் சுணங்கு அணிந்த செறிந்து வீங்கு இள முலை – அகம் 302/13
நல் எழில் இள நலம் தொலைய ஒல்லென – அகம் 340/8
நல் இள வன முலை அல்லியொடு அப்பியும் – அகம் 389/5
புனல் தரும் இள மணல் நிறைய பெய்ம்-மின் – புறம் 262/3
நாகு இள வளையொடு பகல் மணம் புகூஉம் – புறம் 266/5
முகை வனப்பு ஏந்திய முற்றா இள முலை – புறம் 336/10
மருப்பு இள வன முலை ஞெமுக்குவோரே – புறம் 337/22
விரி சினை துணர்ந்த நாகு இள வேங்கையின் – புறம் 352/12
சுணங்கு அணிந்து எழிலிய அணந்து ஏந்து இள முலை – புறம் 354/8
நனை சிலம்புவ நாகு இள வண்டு பூம் – கம்.பால:2 29/2
கேகயம் நவில்வன கிளர் இள வளையின் – கம்.பால:2 48/3
கோதைகள் சொரிவன குளிர் இள நறவம் – கம்.பால:2 51/1
எள்ள_அரும் கதிரவன் இள வெயில் குழாம் – கம்.பால:3 27/3
நடை இள அன்னங்கள் நளின நீர் கயல் – கம்.பால:3 53/2
பெடை இள வண்டுகள் பிரசம் மாந்திடும் – கம்.பால:3 53/3
நலம் பெய் பூண் முலை நாகு இள வஞ்சியாம் மருங்குல் – கம்.பால:9 1/2
முழக்கும் இன் இசை வெருவிய மோட்டு இள மூரி – கம்.பால:9 11/3
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில் – கம்.பால:14 13/1
பத்தியால் இள வெயில் பரப்பும் பாகினும் – கம்.பால:14 16/2
உய்க்கும் வாசிகள் இழிந்து இள அன்னத்தின் ஒதுங்கி – கம்.பால:15 10/1
நளினம் ஏறிய நாகு இள அன்னமே – கம்.பால:18 26/4
கள் உறை மலர் மென் கூந்தல் களி இள மஞ்ஞை அன்னாள் – கம்.பால:19 20/3
மங்கையர் இள நலம் மைந்தர் உண்ணவே – கம்.பால:19 63/4
இழை உறா புண் அறாத இள முலை ஒருத்தி சோர்ந்து – கம்.பால:21 9/3
இள வெயில் சுற்றி அன்ன எரி மணி கடகம் இட்டார் – கம்.பால:22 11/4
துப்பு உறழ் இள வாச சுண்ணமும் உதிர் தாதும் – கம்.பால:23 30/3
வெண்குடை இள நிலா விரிக்க மின் என – கம்.பால:23 40/1
நகை இள வெயில் என தொங்கல் நாற்றியே – கம்.பால:23 64/4
எரிந்த பூ உள இள முலை இழை இடை நுழைய – கம்.அயோ:1 55/3
பத்தியின் இள வெயில் பரப்ப நீலத்தின் – கம்.அயோ:2 40/2
கேகயற்கு இறை திருமகள் கிளர் இள வரிகள் – கம்.அயோ:2 70/3
இன மலர்_குலம் வாய் விரித்து இள வாச மாருதம் வீச முன் – கம்.அயோ:3 56/1
நாவி விரி கூழை இள நவ்வியர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 10/4
தோகை இள அன்ன நிரையின் சிலர் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 13/4
அகவும் இள மயில்கள் உயிர் அலசியன அனையார் – கம்.அயோ:5 15/3
மகவு முலை வருட இள மகளிர்கள் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 15/4
வெயில் இள நிலவே போல் விரி கதிர் இடை வீச – கம்.அயோ:9 2/1
புயல் தர இள மென் கால் பூ அளவியது எய்த – கம்.அயோ:9 2/3
பாண் இள மிஞிறு ஆக படு மழை பணை ஆக – கம்.அயோ:9 4/1
ஏந்து இள முலையாளே எழுத அரு எழிலாளே – கம்.அயோ:9 9/1
முகிழ் இள முலையாரின் மூழ்குவ பல காணாய் – கம்.அயோ:9 11/4
கொடியினொடு இள வாச கொம்புகள் குயிலே உன் – கம்.அயோ:9 16/3
தோள் புரை இள வேயின் தொகுதிகள் அவை காணாய் – கம்.அயோ:9 17/4
குழைந்த நுண் இடை குவி இள வன முலை கொம்பே – கம்.அயோ:10 9/2
ஏர் துறந்த வயல் இள மைந்தர் தோள் – கம்.அயோ:11 18/1
மணி குறு_நகை இள மங்கைமார்கள் முன் – கம்.அயோ:11 112/3
சேற்று இள மரை மலர் சிதைந்தவாம் என – கம்.அயோ:12 29/1
தோற்று இள மகளிரை சுமப்ப போன்றவே – கம்.அயோ:12 29/4
கன்னி இள வாழை கனி ஈவ கதிர் வாலின் – கம்.ஆரண்:3 58/1
குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள
மயில் தொடர் இயலி ஆய் மருவல் நன்று எனா – கம்.ஆரண்:6 22/3,4
அம் சொல் இள மஞ்ஞை என அன்னம் என மின்னும் – கம்.ஆரண்:6 24/3
அனந்தர் இள மங்கையர் அழுங்கி அயர்கின்றார் – கம்.ஆரண்:10 42/4
யானையின் இனத்தை எல்லாம் இள முயல் கொல்லும் இன்னும் – கம்.ஆரண்:12 55/3
என் சொல் கடந்து மனமும் தளர்ந்த இள வீரன் வந்த இயல்பே – கம்.ஆரண்:13 64/4
பொன் துன்னும் வில் கை இள வீரன் வந்து புனை தாள் இறைஞ்சு பொழுதில் – கம்.ஆரண்:13 65/2
எழிலை நோக்கும் இள மயிலின் இயலை நோக்கும் இயல்பு ஆனாள் – கம்.ஆரண்:14 31/2
அன்ன-காலை இள வீரன் அடியின் வணங்கி நெடியோய் அ – கம்.ஆரண்:14 32/1
வெவ் விடை-போல் இள வீரனை வீர – கம்.ஆரண்:14 38/2
ஆண்டான் இன்ன பன்னிட ஐயற்கு இள வீரன் – கம்.ஆரண்:15 26/1
ஏந்தலும் இதனை கேளா இன் இள முறுவல் நாற – கம்.கிட்:9 20/1
இயன்றன இள வெயில் ஏய்ந்த மெய்யின – கம்.கிட்:10 117/2
இள முலைச்சியர் ஏந்து அடி தைவர – கம்.கிட்:11 18/3
இலங்கு நுண் இடை ஏந்து இள மென் முலை – கம்.கிட்:11 44/2
எ நிறம் உரைக்கேன் மாவின் இள நிறம் முதிரும் மற்றை – கம்.கிட்:13 65/1
கூவும் இள மென் குயில்கள் பூவை கிளி கோல – கம்.கிட்:14 38/3
தாரை வன் தலை தண் இள ஆம்பலை – கம்.கிட்:15 43/3
நள்ளி வாங்கு கடை இள நவ்வியர் – கம்.கிட்:15 44/1
எறித்த குங்குமத்து இள முலை எழுதிய தொய்யில் – கம்.சுந்:2 30/1
இலக்கண களிறோடு இள மெல் நடை – கம்.சுந்:2 150/3
எரி சுடர் மணியின் செம் கேழ் இள வெயில் இடைவிடாது – கம்.சுந்:2 178/1
இழைகளோடு நின்று இள வெயில் எறித்திட இரவு எனும் பெயர் வீய – கம்.சுந்:2 205/2
வகைய பொன் மகுடம் இள வெயில் எறிப்ப கங்குலும் பகல்பட வந்தான் – கம்.சுந்:3 74/4
மால் நிற மணிகள் இடை உற பிறழ்ந்து வளர் கதிர் இள வெயில் பொருவ – கம்.சுந்:3 78/3
ஆறு துயர் அம் சொல் இள_வஞ்சி அடியன் தோள் – கம்.சுந்:5 10/3
அணங்கு இள மகளிரொடு அரக்கர் ஆடுறும் – கம்.சுந்:5 64/1
மான் ஆர் கண் இள மடவார் ஆயினர் முன்னே தம் குழல் வகிர்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/3
எதிர் எழுந்து அடி விழுந்து அழுது சோர் இள நலார் – கம்.சுந்:10 43/2
ஈமத்தால் மறைந்தார் இள மாதர்-பால் – கம்.சுந்:12 92/2
அருந்ததியும் வந்தனை செய் அம் சொல் இள வஞ்சி – கம்.யுத்1:9 13/3
இழை படிந்த இள வெண் நிலவு ஈன – கம்.யுத்1:11 8/2
மா அணை நீல குன்றத்து இள வெயில் வளர்ந்தது என்ன – கம்.யுத்1:13 9/1
இள வரி கவட்டிலை ஆரொடு ஏர் பெற – கம்.யுத்2:15 115/3
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே – கம்.யுத்2:18 147/4
ஒளி பிழம்பு ஒழுகும் பூணின் உமிழ் இள வெயிலும் ஒண் பொன் – கம்.யுத்3:25 5/2
முத்து அன்மை மொழியல் ஆகா முகிழ் இள முறுவல் நல்லார் – கம்.யுத்3:25 17/1
இயம்பலும் இலங்கை வேந்தன் எயிற்று இள நிலவு தோன்ற – கம்.யுத்3:28 7/1
மாருதியை நோக்கி இள வாள் அரியை நோக்கி – கம்.யுத்4:36 26/1

மேல்


இள_நாள் (1)

இகழுநர் இகழா இள_நாள் அமையம் – அகம் 25/12

மேல்


இள_வஞ்சி (1)

ஆறு துயர் அம் சொல் இள_வஞ்சி அடியன் தோள் – கம்.சுந்:5 10/3

மேல்


இளக்க (2)

இளக்க_அரு நெடு வரை ஈர்க்கும் ஆறு எலாம் – கம்.யுத்3:31 178/1
இளக்க_அரும் இலங்கை தீ இடுதும் ஈண்டு என – கம்.யுத்4:37 143/3

மேல்


இளக்க_அரு (1)

இளக்க_அரு நெடு வரை ஈர்க்கும் ஆறு எலாம் – கம்.யுத்3:31 178/1

மேல்


இளக்க_அரும் (1)

இளக்க_அரும் இலங்கை தீ இடுதும் ஈண்டு என – கம்.யுத்4:37 143/3

மேல்


இளக்கம் (2)

இளக்கம் இல் கடற்படை இருக்கையை எதிர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 69/4
இளக்கம் ஒன்று இன்றி நின்ற இயற்கை பார்த்து இவனது ஆற்றல் – கம்.யுத்2:16 198/1

மேல்


இளக்கர் (1)

இளக்கர் இழுது எஞ்ச விழும் எண் அரு விளக்கை – கம்.சுந்:2 162/1

மேல்


இளக்கும் (1)

வெளில் இளக்கும் களிறு போல – பட் 172

மேல்


இளக்குவார் (1)

இளக்குவார் அமரர் தம் சிரத்தை ஏன் முதுகு – கம்.யுத்2:18 118/3

மேல்


இளக (1)

சோறு அடு குழிசி இளக விழூஉம் – பெரும் 366

மேல்


இளகா (1)

இற்றன இற்ற என்ன இறுக்கின இளகா உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 191/3

மேல்


இளகாது (1)

மல்லால் இளகாது மலைந்தனன் மால் – கம்.யுத்2:18 67/3

மேல்


இளகினன் (1)

இளகினன் என்-வயின் ஈதல் ஏயுமால் – கம்.சுந்:12 20/4

மேல்


இளங்கிளையோன் (1)

வில்லாளன் இளங்கிளையோன் வினவ – கம்.யுத்2:18 48/2

மேல்


இளங்கோ (2)

என்னா முன்னே செல்லும் இளங்கோ இறையோற்கு – கம்.ஆரண்:15 34/1
திக்கு ஆசு அற வென்றான் மகன் இளங்கோ உடல் செறிந்தான் – கம்.யுத்3:27 119/2

மேல்


இளங்கோக்கு (1)

ஊனம் இனி இலது ஆகுக இளங்கோக்கு என உரைத்தார் – கம்.யுத்3:27 132/4

மேல்


இளங்கோவே (1)

ஐயா இளங்கோவே ஆற்றுதியோ நீ என்பார் – கம்.அயோ:4 104/3

மேல்


இளங்கோவோடு (1)

இளங்கோவோடு எனை இருத்தி இரு கோளும் சிறை வைத்தாற்கு இளையாள் என்றே – கம்.ஆரண்:6 132/4

மேல்


இளங்கோன் (1)

இலை கொள் பூண் இளங்கோன் எம்பிரானொடும் – கம்.அயோ:11 2/2

மேல்


இளநீர் (6)

இளநீர் விழு குலை உதிர தாக்கி – திரு 308
இளநீர் உதிர்க்கும் வளம் மிகு நன் நாடு – புறம் 29/16
நகிலினொடு இகலுவ நளி வளர் இளநீர்
துகிலினொடு இகலுவ சுதை புரை நுரை கார் – கம்.பால:2 45/2,3
திண்ணம் மாத்து ஒளிர் செ இளநீர் இழி – கம்.பால:14 49/3
எள் உடை பொரி விரவின உள சில இளநீர் – கம்.அயோ:1 56/4
தெங்கு இளநீர் என தெரிந்த காட்சிய – கம்.அயோ:12 37/4

மேல்


இளநீர்களும் (1)

ஏந்து இளநீர்களும் வறுமை எய்தின – கம்.அயோ:4 208/2

மேல்


இளநீரும் (1)

செப்பு என்பென் கலசம் என்பென் செ இளநீரும் தேர்வென் – கம்.கிட்:13 43/1

மேல்


இளநீரை (1)

செம்மாந்த தெங்கின் இளநீரை ஓர் செம்மல் நோக்கி – கம்.பால:17 17/1

மேல்


இளம் (111)

எய்யா இளம் சூல் செய்யோள் அம் வயிற்று – பொரு 6
விளையா இளம் கள் நாற மெல்குபு பெயரா – சிறு 45
இளம் கதிர் ஞாயிறு எள்ளும் தோற்றத்து – சிறு 243
வளர் இளம் பிள்ளை தழீஇ குறும் கால் – பெரும் 204
இளம் பல் செல்வர் வளம் தப வாங்கி – மது 572
கடந்து அடு வாய் வாள் இளம் பல் கோசர் – மது 773
இளம் கதிர் ஞாயிற்று களங்கள்-தொறும் பெறுகுவிர் – மலை 464
இளம் பிறை அன்ன விளங்கு சுடர் நேமி – குறு 189/3
முதை சுவல் கலித்த முற்றா இளம் புல் – குறு 204/3
நாகு பிடி நயந்த முளை கோட்டு இளம் களிறு – குறு 346/1
தீம் பெரும் பொய்கை யாமை இளம் பார்ப்பு – ஐங் 44/1
இளம் பிறை அன்ன கோட்ட கேழல் – ஐங் 264/1
எரி கால் இளம் தளிர் ஈனும் பொழுதே – ஐங் 349/3
இலங்கு நிலவின் இளம் பிறை போல – ஐங் 443/2
இளம் துணை புதல்வர் நல் வளம் பயந்த – பதி 57/10
இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/21
செழும் கூடு கிளைத்த இளம் துணை மகாரின் – பதி 71/7
மைந்தன் அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு என – பரி 19/73
நோனாது குத்தும் இளம் காரி தோற்றம் காண் – கலி 104/36
போர் ஆரா ஏற்றின் பொரு நாகு இளம் பாண்டில் – கலி 109/4
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் – அகம் 17/2
இளம் கள் கமழும் நெய்தல் அம் செறுவின் – அகம் 113/6
பொதி வயிற்று இளம் காய் பேடை ஊட்டி – அகம் 129/8
ஒண் சுடர் முதிரா இளம் கதிர் அமையத்து – அகம் 187/19
பல் இளம் கோசர் கண்ணி அயரும் – அகம் 216/11
இளம் துணை மகளிரொடு ஈர் அணி கலைஇ – அகம் 266/5
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10
மறு மருப்பு இளம் கோடு அதிர கூஉம் – அகம் 291/20
ஈன்ற மாத்தின் இளம் தளிர் வருட – அகம் 306/4
விளங்கு புகழ் நிறுத்த இளம் பெரும் சென்னி – அகம் 375/11
கோடு முற்று இளம் தகர் பாடு விறந்து அயல – அகம் 378/7
விளையா இளம் கள் நாற பல உடன் – அகம் 400/22
வட்கர் போகிய வளர் இளம் போந்தை – புறம் 100/3
இளம் பிடி ஒரு சூல் பத்து ஈனும்மோ – புறம் 130/2
முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று – புறம் 159/10
இளம் பல் கோசர் விளங்கு படை கன்மார் – புறம் 169/9
இருள் பகை வெரீஇய நாகு இளம் பேடை – புறம் 326/2
தினை சிலம்புவ தீம் சொல் இளம் கிளி – கம்.பால:2 29/1
ஈரும் வாளின் வால் விதிர்த்து எயிற்று இளம் பிறை குலம் – கம்.பால:3 17/1
வெள்ளி கும்பத்து இளம் கமுகின் பாளை போன்று விரிந்து உளதால் – கம்.பால:10 72/4
அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன் – கம்.பால:11 14/3
எல் ஆழி தேர் இரவி இளம் கரத்தால் அடி வருடி அனந்தல் தீர்ப்ப – கம்.பால:11 17/2
செவ்வி இளம் சிறுவர்களை தருகின்றேன் இனி தேவர் – கம்.பால:12 19/3
இரியலின் சனங்கள் சிந்த இளம் களி சிறு கண் யானை – கம்.பால:14 61/2
உதிர்த்தனர் இளம் குமரர் ஓவியரின் ஓவம் – கம்.பால:15 16/3
ஈனும் மாழை இளம் தளிர் ஏய் ஒளி – கம்.பால:16 25/1
ஈனும் மாழை இளம் தளிரே இடை – கம்.பால:16 25/2
இளம் குளிர் முளை ஆர் நல் பாலிகை இனம் எங்கும் – கம்.பால:23 25/2
இந்திரன் சசியொடும் எய்தினான் இளம்
சந்திர மௌலியும் தையலாளொடும் – கம்.பால:23 82/1,2
மொய் இளம் தளிர்களால் முளரி மேல் விழும் – கம்.அயோ:4 166/2
இறுத்து எறிந்தன வல்லிகள் இளம் தளிர் ஈன்ற – கம்.அயோ:9 40/3
உழுவையின் முலை மான் இளம் கன்றுகள் உண்ட – கம்.அயோ:9 41/4
புல் எயிற்று இளம் கன்னியர் தோள் என பொலிந்த – கம்.அயோ:9 42/4
பெருகு சூல் இளம் பிடிக்கு ஒரு பிறை மருப்பு யானை – கம்.அயோ:10 10/3
வில் கொள் வாள் நுதல் விளங்கு இழை இளம் தளிர் கொழுந்தே – கம்.அயோ:10 17/1
இடம்-தொறும் கிடந்து இமைப்பன எக்கு இளம் செக்கர் – கம்.அயோ:10 27/3
எயில் இளம் கழைகளால் இயற்றி ஆறு இடு – கம்.அயோ:10 47/3
வான் தொடர் திருவினை மறுத்தி மன் இளம்
தோன்றல்கள் யார் உளர் நின்னின் தோன்றினார் – கம்.அயோ:12 19/3,4
ஏற்று இளம் பிடி_குலம் இகலி இன் நடை – கம்.அயோ:12 29/3
பொங்கு இளம் கொங்கைகள் புதுமை வேறு இல – கம்.அயோ:12 37/3
துன்று இளம் கொடி முதல் தூறு நீங்கிய – கம்.அயோ:12 38/3
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு – கம்.அயோ:13 67/3
மறையின் கேள்வற்கு மன் இளம் தோன்றல் பின் – கம்.அயோ:14 4/1
வளர் இளம் பிறையிடை மறுவின் தோன்றவே – கம்.அயோ:14 117/4
கைகளால் தன் கதிர் இளம் கொங்கை மேல் – கம்.ஆரண்:6 71/1
இன்னவா செய்வது என்று அறியாது இளம்
பொன்னின் வார் தளிரில் புரண்டாள்-அரோ – கம்.ஆரண்:6 75/3,4
மெலியும் இடை தடிக்கும் முலை வேய் இளம் தோள் சே அரி கண் வென்றி மாதர் – கம்.ஆரண்:10 4/3
மு நாளில் இளம் பிறை ஆகி முளைத்தது என்றால் – கம்.ஆரண்:10 133/3
இல்லாதன இல்லை இளம் குமரா – கம்.ஆரண்:11 52/4
என் தேடினை வந்த இளம் களிறே – கம்.ஆரண்:14 70/4
ஈற்று இளம் கன்றினை பிரிவுற்று ஏங்கி நின்று – கம்.ஆரண்:14 83/2
இன்னவன் இளம் பதம் இயற்றும் நாள் – கம்.கிட்:3 50/2
ஆதலால் அ அரசு இளம் கோள் அரி – கம்.கிட்:11 25/1
வனை கழல் வயிர திண் தோள் மன் இளம் குமரன் சொல்வான் – கம்.கிட்:11 68/4
ஏல கோடு ஈன்ற பிண்டி இளம் தளிர் கிடக்க யாணர் – கம்.கிட்:13 46/1
வெள்ளிய முறுவல் செ வாய் விளங்கு இழை இளம் பொன்_கொம்பின் – கம்.கிட்:13 47/1
மங்கை-தன் கழுத்தை நோக்கின் வளர் இளம் கழுகும் வாரி – கம்.கிட்:13 48/3
வாழி வான் மின் இளம் கொடியின் வந்தாளை அன்று – கம்.கிட்:13 69/3
தேரை வன் தலை தெங்கு இளம் பாளையை – கம்.கிட்:15 43/1
நாரை என்று இளம் கெண்டை நடுங்குவ – கம்.கிட்:15 43/2
சேட்டு இளம் கடுவன் சிறு புன் கையில் – கம்.கிட்:15 45/1
தடறு தாங்கிய கூன் இளம் தாழையின் – கம்.கிட்:15 47/2
அரசு இளம் கோள் அரி அயரும் சிந்தையான் – கம்.கிட்:16 6/4
ஆண்தகை அரசு இளம் குமர அன்னது – கம்.கிட்:16 11/3
இன் இளம் தென்றல் வந்து இழுகி ஏகவே – கம்.சுந்:2 122/4
இழைந்த நூலினும் இன் இளம்_காலினும் – கம்.சுந்:2 167/2
மயில் இயல் குயில் மழலையாள் மான் இளம் பேடை – கம்.சுந்:3 4/3
காய் சின உழுவை தின்னிய வந்த கலை இளம் பிணை என கரைந்தாள் – கம்.சுந்:3 94/4
இளம் கொடி பவளமும் கிடக்க என் அவை – கம்.சுந்:4 40/2
இளம் கதிர் ஒக்கினும் ஒக்கும் ஏந்து_இழாய் – கம்.சுந்:4 40/4
எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் – கம்.சுந்:10 15/3
நந்தா விளக்கை நறும் தார் இளம் கொழுந்தை – கம்.யுத்1:3 164/2
சேர்க என்னின் அல்லால் இளம் தென்றலும் – கம்.யுத்1:9 40/3
நாளை வா என நல்கினன் நாகு இளம் கமுகின் – கம்.யுத்2:15 255/3
ஏறினான் இளம் கோளரி இமையவர் ஆசி – கம்.யுத்2:16 226/1
ஏறு வெம் சரம் இரண்டு இளம் குமரன்-மேல் ஏற்றி – கம்.யுத்2:16 236/2
கதிரவன் காதல் மைந்தன் கழல் இளம் பசும் காய் அன்ன – கம்.யுத்2:19 200/1
ஐயற்கு ஆங்கு இளம் கோளரி அறம் இலான் அறைந்த – கம்.யுத்3:22 70/3
இடை கலந்த பேர் எயிற்று இளம் பிறைகளும் எறிப்ப – கம்.யுத்3:22 97/2
கோ இளம் களிற்றை வந்து கூடினார் ஆடல் கொண்டார் – கம்.யுத்3:22 155/4
இளம் களிறோடும் சாய்ந்த இராமனை இடையில் கண்டான் – கம்.யுத்3:24 3/4
புக்கு ஆகமும் கழன்று ஓடிட இளம் கோளரி பொழிந்தான் – கம்.யுத்3:27 119/4
பருதிப்படி பொலிவுற்றதை இளம் கோளரி பார்த்தான் – கம்.யுத்3:27 121/2
பத்து ஏவினன் அவை பாய்தலின் இளம் கோளரி பதைத்தான் – கம்.யுத்3:27 122/4
சின வெம் திறல் இளம் கோளரி அதுவே கொடு தீர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 130/4
தீர்த்தா என அழைத்தான் அதற்கு இளம் கோளரி சிரித்தான் – கம்.யுத்3:27 156/3
என்றும் என்றும் அமைந்த இளம் பிறை – கம்.யுத்3:31 124/3
சென்று பாய்வன திங்கள் இளம் பிறை – கம்.யுத்3:31 136/2
ஐயன் ஆணையினால் இளம் கோளரி – கம்.யுத்4:39 6/3
குரக்கு வீரன் அரசு இளம் கோளரி – கம்.யுத்4:39 11/1
மணம் கொள் வேல் இளம் கோளரி மானம் மீ படர்ந்தான் – கம்.யுத்4:41 5/4

மேல்


இளம்_காலினும் (1)

இழைந்த நூலினும் இன் இளம்_காலினும்
நுழைந்து நொய்தினின் மெய் உற நோக்கினான் – கம்.சுந்:2 167/2,3

மேல்


இளமை (14)

அறு_நான்கு இரட்டி இளமை நல் யாண்டு – திரு 179
இளமை கழிந்த பின்றை வளமை – நற் 126/9
முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார் – நற் 314/1
இளமை தீர்ந்தனள் இவள் என வள மனை – நற் 351/1
இளமை பாரார் வளம் நசைஇ சென்றோர் – குறு 126/1
இனிது உடன் கழிக்கின் இளமை
இனிதால் அம்ம இனியவர் புணர்வே – ஐங் 415/3,4
வறியவன் இளமை போல் வாடிய சினையவாய் – கலி 10/1
சென்ற இளமை தரற்கு – கலி 18/12
யாறு நீர் கழிந்து அன்ன இளமை நும் நெஞ்சு என்னும் – கலி 20/13
பொருள் இல்லான் இளமை போல் புல்லென்றாள் வைகறை – கலி 38/15
இளமை சென்று தவ தொல்லஃதே – அகம் 6/21
இளமை தகைமையை வள மனை கிழத்தி – அகம் 275/4
குளித்து மணல் கொண்ட கல்லா இளமை
அளிதோ தானே யாண்டு உண்டு-கொல்லோ – புறம் 243/10,11
இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே – புறம் 247/10

மேல்


இளமைக்கு (1)

இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே – குறு 151/6

மேல்


இளமையால் (1)

இருத்தியோ இளமையால் முறைமை எண்ணலாய் – கம்.யுத்1:2 67/4

மேல்


இளமையான் (2)

இளமையான் எறி பந்தொடு இகத்தந்தாய் கேள் இனி – கலி 57/7
இளமையான் உணராதாய் நின் தவறு இல்லானும் – கலி 58/8

மேல்


இளமையின் (2)

இளமையின் இகந்தன்றும் இலனே வளமையின் – குறி 244
இளமையின் சிறந்த வளமையும் இல்லை – நற் 126/8

மேல்


இளமையும் (9)

வைகல்-தோறும் இன்பமும் இளமையும்
எய் கணை நிழலின் கழியும் இ உலகத்து – நற் 46/1,2
இளமையும் காமமும் நின் பாணி நில்லா – கலி 12/12
இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே – கலி 15/26
முகை வாய்த்த தடம் போலும் இளமையும் நிலையுமோ – கலி 17/16
இளமையும் காமமும் ஓராங்கு பெற்றார் – கலி 18/7
கல்வியும் இளமையும் கணக்கு_இல் ஆற்றலும் – கம்.அயோ:2 69/1
பழுது_அறு பெண்மையோடும் இளமையும் பயனின்று ஏக – கம்.ஆரண்:6 41/3
ஈண்டு நாளும் இளமையும் மீண்டில – கம்.சுந்:3 104/1
இறங்கினை இன்று-காறும் இளமையும் வறிதே ஏக – கம்.யுத்2:16 143/2

மேல்


இளவரசு (1)

இளவரசு இயற்ற ஏவி இனிதினின் இருந்தான் இப்பால் – கம்.கிட்:9 33/4

மேல்


இளவல் (28)

என் உயிர் அனையாய் நீ இளவல் உன் இளையான் இ – கம்.அயோ:8 40/2
உந்தியே போதல் கண்டு இளவல் ஓடி ஆர்த்து – கம்.அயோ:12 54/2
எல் ஒடுங்கிய முகத்து இளவல் நின்றனன் – கம்.அயோ:14 49/1
இறந்தனன் இருந்துளேன் யான் என் செய்கேன் இளவல் என்றான் – கம்.ஆரண்:13 130/4
அ வழி இளவல் கூற அறிவனும் அயர்வு நீங்கி – கம்.ஆரண்:13 133/1
என்று இவை விளம்பிய இளவல் வாசகம் – கம்.ஆரண்:15 10/1
உருத்தனன் பொர எதிர்ந்து இளவல் உற்றமை – கம்.கிட்:7 14/1
எடுத்து பாரிடை எற்றுவென் பற்றி என்று இளவல்
கடித்தலத்தினும் கழுத்தினும் தன் இரு கரங்கள் – கம்.கிட்:7 63/1,2
இ குரல் இளவல் கேளாது ஒழிக என இறைவன் இட்டான் – கம்.சுந்:4 75/1
வாலி இளவல் அவன் மைந்தன் மயிந்தன் துமிந்தன் வய குமுதன் – கம்.சுந்:4 116/1
ஈண்டு வைத்தது இளவல் இயற்றிய – கம்.சுந்:5 24/2
அங்கதன் தோள் மிசை இளவல் அ மலை – கம்.சுந்:5 73/1
இளவல் நம் சேனையின் நடுவண் எய்தினான் – கம்.யுத்1:4 49/4
அன்னவற்கு இளவல் தன்னை அரு மறை பரம் என்று ஓதும் – கம்.யுத்1:9 73/1
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கணை தொடுத்து இளவல் காத்தான் – கம்.யுத்2:19 109/2
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 110/2
பாரையின் தலைய கோடி பரப்பினான் இளவல் பல் கால் – கம்.யுத்2:19 110/3
ஏகுமேல் வெல்வன் என்பது இராவணற்கு இளவல் சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 180/4
இறந்தனன் இளவல் என்னா இறைவியும் இடுக்கண் எய்தும் – கம்.யுத்2:19 272/1
சாவது காண்டும் என்று இளவல் சாற்றவும் – கம்.யுத்3:24 73/2
பொன்றினர் நமர் எலாம் இளவல் போயினான் – கம்.யுத்3:24 74/3
யோகம் நீங்கினன் என இளவல் ஓங்கினான் – கம்.யுத்3:24 103/4
அனையன இளவல் கூற அருக்கன் சேய் அயர்கின்றான் ஓர் – கம்.யுத்3:26 70/1
அ இடத்து இளவல் ஐய பரதனை அமரின் ஆர்க்க – கம்.யுத்3:26 81/1
என்று உரைத்து இளவல் தன்-மேல் எழுகின்ற இயற்கை நோக்கி – கம்.யுத்3:27 99/1
பூ கிளர் பந்தர் நீழல் அனுமன்-மேல் இளவல் போனான் – கம்.யுத்3:28 59/4
மீண்டவன் இளவல் நின்ற பாணியின் விலங்கா முன்னம் – கம்.யுத்4:37 10/1
கருகும் வார் குழல் சனகியோடு இளவல் கை தொழாதே – கம்.யுத்4:41 38/1

மேல்


இளவல்-தன்-மேல் (1)

தீயவன் இளவல்-தன்-மேல் செல்வதன் முன்னம் செல்க என்று – கம்.யுத்2:19 91/1

மேல்


இளவல்-தன்னை (1)

என்று அவற்கு இயம்பி பின்னர் இருந்தனன் இளவல்-தன்னை
வன் துணை தட கை நீட்டி வாங்கினன் தழுவி மைந்த – கம்.கிட்:7 136/1,2

மேல்


இளவல்-பின் (1)

ஏனை மற்று உரைக்கிலாதான் இளவல்-பின் எழுந்து சென்றான் – கம்.யுத்3:31 66/4

மேல்


இளவல்-மேல் (2)

தூணி பொன் புறத்தான் திண் தேர் இளவல்-மேல் தூண்ட சொன்னான் – கம்.யுத்2:18 178/4
சென்றனன் இளவல்-மேல் என்னும் சிந்தையான் – கம்.யுத்2:19 33/4

மேல்


இளவலார் (1)

அளித்தவாறு நன்று இளவலார் எனா – கம்.கிட்:3 59/4

மேல்


இளவலும் (15)

ஐயனும் இளவலும் அணி நில_மகள்-தன் – கம்.பால:5 125/1
பரதனும் இளவலும் ஒரு_நொடி பகிராது – கம்.பால:5 126/1
வரதனும் இளவலும் என மருவினரே – கம்.பால:5 126/4
புடை வரும் இளவலும் என நிகர் புகல்வார் – கம்.பால:5 129/4
பரதனும் இளவலும் பதியின் நீங்கி போய் – கம்.அயோ:2 64/3
தேவியும் இளவலும் தொடர செல்வனை – கம்.அயோ:5 20/1
எஞ்சல்_இல் பொன் போர்த்து அன்ன இளவலும் இந்து என்பான் – கம்.அயோ:6 4/2
ஏழையும் இளவலும் வருக என இனிதா – கம்.ஆரண்:2 34/1
இளவலும் உரை-செய்வான் எண்ணும் நாள் இனும் – கம்.கிட்:10 95/1
கண்டிலன்-கொலாம் இளவலும் கனை கடல் நடுவண் – கம்.சுந்:3 12/1
என்றலும் இளவலும் எழுந்து வானிடை – கம்.யுத்1:4 9/1
இளவலும் இனிது உடன் இருக்க எண்ணியே – கம்.யுத்1:8 1/2
இளவலும் இறைவனும் இலங்கை வேந்தனும் – கம்.யுத்1:8 4/1
ஒழிய பார்-மிசை இழிந்து சென்று இளவலும் உற்றான் – கம்.யுத்2:16 241/4
கலக்கம் உற்றிலன் இளவலும் உள்ளத்தில் கனன்றான் – கம்.யுத்4:32 20/3

மேல்


இளவலே (2)

எண்ணி நாம் இனி செய்வது என் இளவலே என்றான் – கம்.ஆரண்:13 78/4
ஏகுதி ஈண்டு-நின்று இளவலே என்றான் – கம்.ஆரண்:15 22/4

மேல்


இளவலை (18)

ஆரியன் இளவலை நோக்கி ஐய நீ – கம்.அயோ:5 45/1
என்றனன் இளவலை நோக்கி ஏந்தலும் – கம்.அயோ:14 46/1
ஏத்து வாய்மை இராமன் இளவலை
காத்தி தையலை என்று தன் கற்பகம் – கம்.ஆரண்:7 17/1,2
கண்ணனும் இளவலை கண்ணுற்றான்-அரோ – கம்.ஆரண்:13 63/4
வென்றி வில் கை இளவலை மேல் எலாம் – கம்.ஆரண்:14 19/1
இளவலை நோக்கினன் இராமன் ஏழையை – கம்.ஆரண்:15 7/1
வாள் தொழில் இளவலை இதனை மைந்த நீ – கம்.கிட்:5 15/2
முன்னை வீரன் இளவலை மொய்ம்பினோய் – கம்.கிட்:11 1/2
என்னை நாயகன் இளவலை எண்ணலா வினையேன் – கம்.சுந்:3 14/1
என்னும் வேலையின் இராவணற்கு இளவலை இராமன் – கம்.யுத்1:12 1/1
ஊறினார் வந்து இளவலை ஒன்றினார் – கம்.யுத்2:19 145/2
பிறகின் நின்றனன் பெருந்தகை இளவலை பிரியான் – கம்.யுத்3:22 71/1
இருத்தியோ கடிது ஏகலை இளவலை இங்ஙன் – கம்.யுத்4:32 40/2
இளவலை தழுவி ஐய இரவி-தன் குலத்துக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்4:32 48/1
அடி வணங்கி இளவலை ஆண்டை அ – கம்.யுத்4:39 9/2
பின்னை செம்மல் அ இளவலை உள் அன்பு பிணிப்ப – கம்.யுத்4:40 111/3
வரம் இரண்டு அளித்து அழகனை இளவலை மலர்-மேல் – கம்.யுத்4:40 119/1
என்ன பன்னி இளவலை என்னுழை – கம்.யுத்4:41 59/1

மேல்


இளவலொடு (2)

இந்துவின் நுதலாளோடு இளவலொடு இனிது ஏறா – கம்.அயோ:8 31/4
என்றும் வாழ்தி இளவலொடு ஏகு என்றான் – கம்.யுத்1:9 48/4

மேல்


இளவலோடு (2)

பெரும் படை இளவலோடு என்ற பேச்சினால் – கம்.யுத்2:16 95/2
என்று கூறி இளவலோடு ஆரையும் – கம்.யுத்4:39 3/1

மேல்


இளவலோடும் (4)

யாண்டையான் இளவலோடும் எ வழி எய்திற்று உன்னை – கம்.சுந்:4 73/2
வென்றியும் அரக்கர் மேற்றே விடை அருள் இளவலோடும்
சென்று அவன் ஆவி உண்டு வேள்வியும் சிதைப்பென் என்றான் – கம்.யுத்3:27 2/2,3
ஏகினன் இளவலோடும் இராவணன் ஏற்ற கைம்மேல் – கம்.யுத்3:31 231/4
எழுக என விரைவின் சென்றார் இராவணற்கு இளவலோடும்
கழுகொடு பருந்தும் பாறும் பேய்களும் கணங்கள் மற்றும் – கம்.யுத்4:33 1/2,3

மேல்


இளவற்கு (5)

ஏயுமே என்னின் முன்னம் எண்ணமே இளவற்கு உண்டே – கம்.ஆரண்:11 73/2
எறி கடல் உலகு எலாம் இளவற்கு ஈந்தது ஓர் – கம்.யுத்1:4 90/3
அம் தார் இளவற்கு அயர்வு எய்தி அழும் – கம்.யுத்2:18 33/1
தொடர்ந்து சென்றது கொற்றம் அன்று இளவற்கு தோற்றான் – கம்.யுத்3:22 82/3
இந்திரசித்தே எய்தான் என்பதும் இளவற்கு ஆக – கம்.யுத்3:24 6/2

மேல்


இளவற்கும் (1)

ஐயனோடு இளவற்கும் அமுதனாளுக்கும் – கம்.அயோ:10 42/3

மேல்


இளவேனில் (7)

இன் இளவேனில் இது அன்றோ வையை நின் – பரி 6/77
நோ_தக வந்தன்றால் இளவேனில் மே தக – கலி 26/8
ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில்
நிலம் பூத்த மரம் மிசை நிமிர்பு ஆலும் குயில் எள்ள – கலி 27/8,9
மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
நயந்தார்க்கோ நல்லை-மன் இளவேனில் எம் போல – கலி 32/13
இன் அமர் இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதினான் – கலி 34/7
ஈரமும் உளது இல் என்று அறிவு அரும் இளவேனில்
ஆரியன் வரலோடும் அமுது அளவிய சீத – கம்.அயோ:9 1/2,3

மேல்


இளவேனிலும் (1)

இன் இளவேனிலும் வாரார் – அகம் 229/20

மேல்


இளி (4)

இளி பயிர் இமிரும் குறும் பரம் தூம்பொடு – மலை 7
யாழின் இளி குரல் சமம் கொள்வோரும் – பரி 19/42
இளி தேர் தீம் குரல் இசைக்கும் அத்தம் – அகம் 33/7
இன்புற புணர்ந்தும் இளி வர பணிந்தும் – அகம் 330/3

மேல்


இளிக்கு (1)

இளிக்கு அறை இன் சொல் இயைந்தன பூவை – கம்.ஆரண்:14 37/1

மேல்


இளித்து (1)

எற்ற வீழ்ந்தன எயிறு இளித்து ஓடின வானர குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 334/4

மேல்


இளிவரல் (1)

இல்லத்து நீ தனி சேறல் இளிவரல்
என ஆங்கு – பரி 11/44,45

மேல்


இளிவரவு (2)

இல்லது நோக்கி இளிவரவு கூறா முன் – பரி 10/87
வேற்றாரை வேற்றார் தொழுதல் இளிவரவு
போற்றாய் காண் அன்னை புரையோய் புரை இன்று – பரி 20/71,72

மேல்


இளிவரும் (1)

ஈசன் என்று இனைய தன்மை இளிவரும் இவரால் அன்றி – கம்.யுத்2:16 31/2

மேல்


இளிவு (2)

எய்யாமையோடு இளிவு தலைத்தரும் என – நற் 284/6
இல்லோர் வாழ்க்கை இரவினும் இளிவு என – குறு 283/2

மேல்


இளிவே (1)

அரிது மன்று அம்ம இன்மையது இளிவே – நற் 262/10

மேல்


இளை (5)

இளை இனிது தந்து விளைவு முட்டு-உறாது – பதி 28/5
இளை படு பேடை இரிய குரைத்து எழுந்து – அகம் 310/15
புல் இளை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும் – புறம் 387/33
இளை எனும் திருவினை ஏந்தினான்-அரோ – கம்.அயோ:14 117/2
இளை புரந்து அளித்தல் மேல் இவர்ந்த காதலன் – கம்.ஆரண்:15 25/2

மேல்


இளைக்கலாத (1)

இளைக்கலாத கொங்கைகாள் எழுந்து விம்மி என் செய்வீர் – கம்.பால:13 50/1

மேல்


இளைக்கும் (2)

வெயில் புலந்து இளைக்கும் வெம்மைய பயில் வரி – அகம் 285/7
இளைக்கும் இடை மங்கையரும் மைந்தர்களும் ஏற – கம்.கிட்:10 79/2

மேல்


இளைஞர் (7)

கல்லா இளைஞர் சொல்லி காட்ட – பொரு 100
கல்லா இளைஞர் கவளம் கைப்ப – முல் 36
உவலை கண்ணி வன் சொல் இளைஞர்
சிலை உடை கையர் கவலை காப்ப – மது 311,312
எருது கால் உறாஅது இளைஞர் கொன்ற – புறம் 327/1
இடம் கொள் சாயல் கண்டு இளைஞர் சிந்தை போல் – கம்.பால:2 52/1
முனைவரும் நகர மூதூர் முதிஞரும் இளைஞர் தாமும் – கம்.அயோ:3 91/2
புனை குழல் மகளிரோடு இளைஞர் போக்கினான் – கம்.யுத்1:2 7/3

மேல்


இளைஞரின் (1)

பகை புறங்கண்ட பல் வேல் இளைஞரின்
உரவு சினம் செருக்கி துன்னு-தொறும் வெகுளும் – குறி 129,130

மேல்


இளைஞரும் (2)

தானும் சூடினன் இளைஞரும் மலைந்தனர் – நற் 361/2
வீரனும் இளைஞரும் வெறி பொழில்களின்-வாய் – கம்.பால:5 127/1

மேல்


இளைஞருமே (1)

சில் ஓதி பல் இளைஞருமே
அடி வருந்த நெடிது ஏறிய – புறம் 139/2,3

மேல்


இளைஞற்கு (1)

வரதனும் இளைஞற்கு ஆங்கண் மா மணி மகுடம் சூட்டி – கம்.யுத்4:42 20/2

மேல்


இளைத்த (1)

இளைத்த நுண் மருங்குல் நங்காய் என் எதிர் எய்திற்று எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 27/3

மேல்


இளைத்தன (1)

எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இளைத்தன
செல்லல் ஐஇய உது எம் ஊரே – குறு 179/2,3

மேல்


இளைத்தாள் (1)

ஏங்கினாள் இளைத்தாள் திகைத்தாள் மனம் – கம்.அயோ:4 8/3

மேல்


இளைத்திருந்தார் (1)

இரு கால் உடையவர் யாவரும் திரிந்தார் இளைத்திருந்தார்
அருகு ஆயிரம் உயிர் கொண்டு தம் ஆறு ஏகலர் அயர்த்தார் – கம்.யுத்3:31 106/3,4

மேல்


இளைத்து (1)

இளைத்து வேறு ஒரு மா நிலம் வேண்டும் என்று இரங்க – கம்.கிட்:12 11/1

மேல்


இளைத்தே (1)

மோத இளைத்தே தாள் உலைவு உற்றேன் விறல் மொய்ம்பீர் – கம்.கிட்:17 5/4

மேல்


இளைப்ப (2)

இளைப்பன நுண் இடை இளைப்ப மென் முலை – கம்.பால:3 52/3
இளைப்ப_அரும் தலைவர் முன்னம் ஏவலின் எயிலை முற்றும் – கம்.யுத்1:13 25/3

மேல்


இளைப்ப_அரும் (1)

இளைப்ப_அரும் தலைவர் முன்னம் ஏவலின் எயிலை முற்றும் – கம்.யுத்1:13 25/3

மேல்


இளைப்பட்ட (4)

முளரி அம் குடம்பை ஈன்று இளைப்பட்ட
உயவு நடை பேடை உணீஇய மன்னர் – நற் 384/3,4
கடி உடை நனம் தலை ஈன்று இளைப்பட்ட
கொடு வாய் பேடைக்கு அல்கு_இரை தரீஇய – அகம் 3/3,4
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட
மென் புனிற்று அம் பிணவு பசித்து என பைம் கண் – அகம் 21/16,17
ஈன்று இளைப்பட்ட வயவு பிண பசித்து என – அகம் 238/2

மேல்


இளைப்படூஉம் (1)

பருந்து இளைப்படூஉம் பாறு தலை ஓமை – அகம் 21/15

மேல்


இளைப்பன (1)

இளைப்பன நுண் இடை இளைப்ப மென் முலை – கம்.பால:3 52/3

மேல்


இளைப்பு (3)

இளைப்பு_அரும் குரங்களால் இவுளி பாரினை – கம்.பால:3 56/1
மொய் கணை கோடி_கோடி மொய்க்கவும் இளைப்பு ஒன்று இல்லான் – கம்.யுத்3:28 31/3
மிக்க வானர சேனையின் இளைப்பு அற மீண்டு ஊர் – கம்.யுத்4:41 9/3

மேல்


இளைப்பு_அரும் (1)

இளைப்பு_அரும் குரங்களால் இவுளி பாரினை – கம்.பால:3 56/1

மேல்


இளைப்புறும் (1)

இளைப்புறும் மருங்குல் நோவ முலை சுமந்து இயங்கும் என்ன – கம்.யுத்2:17 6/2

மேல்


இளைய (53)

வாடா பைம் மயிர் இளைய ஆடு நடை – பதி 12/11
எருதே இளைய நுகம் உணராவே – புறம் 102/1
இளையவன் பயந்தனள் இளைய மென் கொடி – கம்.பால:5 103/4
மெய் புகழ் புனைதர இளைய வீரர்கள் – கம்.பால:5 132/2
செம்மலும் இளைய கோவும் சிறிது இடம் தீர்ந்த பின்னர் – கம்.பால:8 5/3
இராமன் என்பது பெயர் இளைய கோவொடும் – கம்.பால:13 59/3
பரதனும் இளைய கோவும் பரிந்தனர் ஏந்த பைம் தார் – கம்.பால:23 78/2
ஏறு சேவகன் தொழுது இளைய மைந்தனை – கம்.அயோ:5 41/3
கோது இல் குணத்து கோசலையும் இளைய மாதும் குழைந்து ஏங்க – கம்.அயோ:6 26/2
துன்று தாரவற்கு இளைய தோன்றலால் – கம்.அயோ:11 130/2
ஐயனும் தேவியும் இளைய ஆளியும் – கம்.அயோ:12 56/3
ஆர்ப்பு உறு வரி சிலை இளைய ஐய நீ – கம்.அயோ:14 48/2
இனி என இருந்தனன் இளைய மைந்தனும் – கம்.அயோ:14 127/2
மூரல் முறுவலன் இளைய மொய்ம்பினோன் முகம் நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 112/1
என்றனன் இளைய வீரன் இசைந்திலன் இராமன் ஏந்தும் – கம்.ஆரண்:7 63/1
இகழ்ந்தனை எனக்கு இளைய நங்கை முகம் எங்கும் – கம்.ஆரண்:11 20/2
என்று அவன் இயம்பலும் இளைய கோமகன் – கம்.ஆரண்:13 104/1
அஞ்சினன் இளைய கோவும் அயல் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ – கம்.ஆரண்:13 120/4
என்றலும் இளைய கோ அ இராமனை இறைஞ்சி யாண்டும் – கம்.ஆரண்:13 131/1
அனகனும் இளைய கோவும் அன்று அவண் உறைந்த பின்றை – கம்.ஆரண்:16 6/1
வில் ஆர் தோள் இளைய வீர விரிஞ்சனோ விடைவலானோ – கம்.கிட்:2 18/4
வார் கழல் இளைய வீரன் மரபுளி வாய்மை யாதும் – கம்.கிட்:2 25/3
வில்லியும் இளைய கோவும் வீவது திண்ணம் அ சொல் – கம்.கிட்:16 14/3
இளைய வீரனும் ஏந்தலும் இருவரும் பல நாள் – கம்.சுந்:2 139/3
கண்ட பின் இளைய வீரன் முகத்தினால் கருத்தை ஓர்ந்த – கம்.சுந்:4 76/1
வருகின்ற கவியின் வேந்தை மயிந்தனுக்கு இளைய வள்ளல் – கம்.யுத்1:4 119/1
வஞ்சனுக்கு இளைய என்னை வருக என்று அருள் செய்தானோ – கம்.யுத்1:4 123/2
வீடணன் ஒருவனும் இளைய வீரனும் – கம்.யுத்2:15 126/1
என் உனக்கு இளைய கும்பகருணனை இகழ்ந்தது எந்தாய் – கம்.யுத்2:16 40/4
இளைய வள்ளலே ஏறுதி தோள் மிசை என்றான் – கம்.யுத்2:16 225/4
தைத்தன இளைய வீரன் சரம் எனும் தாரை மாரி – கம்.யுத்2:18 183/4
என்று அவன் இறைஞ்சினன் இளைய வள்ளலும் – கம்.யுத்2:19 33/1
பெற்றி கண்டு இளைய வள்ளல் ஒள் எரி பிறந்த கண்ணன் இவை பேசினான் – கம்.யுத்2:19 87/4
உற்றனன் இளைய கோவை அனுமனும் உடன் வந்து உற்றான் – கம்.யுத்2:19 100/4
பின் கொண்டார் இளைய கோவை பியல் கொண்டான் பெரும் தோள் நின்றும் – கம்.யுத்2:19 116/2
இளைய வீரன் சுடு சரம் ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 162/4
நாயகற்கு இளைய கோவும் அன்னதே நினைந்து நக்கான் – கம்.யுத்2:19 187/3
கட்டினது என்ப மன்னோ காகுத்தற்கு இளைய காளை – கம்.யுத்2:19 189/3
சிலையவற்கு இளைய கோவை நோக்குவர் உள்ளம் தீவர் – கம்.யுத்2:19 193/4
எடுத்த போர் இலங்கை வேந்தன் மைந்தனோடு இளைய கோவுக்கு – கம்.யுத்2:19 226/1
மீட்டும் வந்து இளைய வீரன் வெற்பு அன்ன விசய தோளை – கம்.யுத்2:19 242/1
அங்கத பெயரினானும் அண்ணலும் இளைய கோவும் – கம்.யுத்3:22 15/2
ஆரியற்கு இளைய கோவும் ஏறினர் அமரர் வாழ்த்தி – கம்.யுத்3:22 17/3
இளைய மைந்தன்-மேல் இராமன்-மேல் இராவணி இகலி – கம்.யுத்3:22 68/1
ஈசனுக்கு இளைய வீரன் இரட்டிக்கும் இரட்டி சென்றான் – கம்.யுத்3:22 139/4
தூர்த்தனை இளைய வீரன் தழுவினன் இனைய சொன்னான் – கம்.யுத்3:22 149/4
எழுபது வெள்ளத்தோரும் இராமனும் இளைய கோவும் – கம்.யுத்3:24 23/1
பொழிந்தனன் இளைய வீரன் கணைகளால் துணித்து போக்க – கம்.யுத்3:28 39/2
வெவ் வழி அரக்கர்_கோமான் செய்கையும் இளைய வீரன் – கம்.யுத்3:31 232/3
இந்திரன் உலகம் ஆர்க்க எழுந்தனன் இளைய வீரன் – கம்.யுத்4:32 42/4
வானர தலைவனும் இளைய மைந்தனும் – கம்.யுத்4:37 82/1
தழுவு சீர் இளைய_கோவும் சனகன் மா மயிலும் போற்ற – கம்.யுத்4:41 18/3
ஈட்டிய உலகுக்கும் இளைய வேந்தற்கும் – கம்.யுத்4:41 87/4

மேல்


இளைய_கோவும் (1)

தழுவு சீர் இளைய_கோவும் சனகன் மா மயிலும் போற்ற – கம்.யுத்4:41 18/3

மேல்


இளையது (1)

இளையது ஆயினும் கிளை அரா எறியும் – புறம் 58/6

மேல்


இளையம் (1)

இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே – புறம் 248/2

மேல்


இளையர் (36)

கல்லா இளையர் மெல்ல தைவர – சிறு 33
இளையர் தரூஉம் வாடையொடு – நற் 5/8
விரை பரி வருந்திய வீங்கு செலல் இளையர்
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/1,2
ஏகு-மின் என்ற இளையர் வல்லே – நற் 42/6
இளையர் ஏகுவனர் பரிப்ப வளை என – நற் 161/6
நிரைய ஒள் வாள் இளையர் பெருமகன் – குறு 258/6
வல் வில் இளையர் பக்கம் போற்ற – குறு 275/6
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து – குறு 322/4
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் – ஐங் 198/2
பாணர் பைம் பூ மலைய இளையர்
இன் களி வழாஅ மென் சொல் அமர்ந்து – பதி 40/24,25
வணர் அமை நல் யாழ் இளையர் பொறுப்ப – பதி 41/2
கைவல் இளையர் கடவுள் பழிச்ச – பதி 41/6
கைவல் இளையர் நேர் கை நிரைப்ப – பதி 48/8
கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/34
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப – பதி 71/15
சேரி இளையர் செல அரு நிலையர் – பரி 6/38
முதியர் இளையர் முகை பருவத்தர் – பரி 10/19
வெள் வேல் இளையர் வீங்கு பரி முடுக – அகம் 64/6
போர் வல் இளையர் தாள் வலம் வாழ்த்த – அகம் 74/2
கல்லா இளையர் பெருமகன் புல்லி – அகம் 83/9
வென் வேல் இளையர் இன்புற வலவன் – அகம் 104/3
இலங்கு வேல் இளையர் துஞ்சின் வை எயிற்று – அகம் 122/7
வல் வில் இளையர் பெருமகன் நள்ளி – அகம் 152/15
வல் வில் இளையர் தலைவர் எல் உற – அகம் 245/7
இளையர் எய்துதல் மடக்கி கிளையொடு – அகம் 248/3
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 269/13
புனிற்று ஆன் தரவின் இளையர் பெருமகன் – அகம் 338/18
ஏவல் இளையர் தலைவன் மேவார் – அகம் 342/7
திருந்து வேல் இளையர் சுரும்பு உண மலை-மார் – அகம் 345/12
இளையர் ஏகுவனர் பரிய விரி உளை – அகம் 354/6
கல்லா இளையர் கலித்த கவலை – அகம் 375/5
இளையர் அருந்த பின்றை நீயும் – அகம் 394/7
கான் அதர் மயங்கிய இளையர் வல்லே – புறம் 150/10
வல ஆர் கண்ணி இளையர் திளைப்ப – புறம் 253/2
கல்லா இளையர் நீங்க நீங்கான் – புறம் 263/6
தன்னோர் அன்ன இளையர் இருப்ப – புறம் 286/2

மேல்


இளையர்க்கு (1)

வல் வில் இளையர்க்கு அல்கு பதம் மாற்றா – புறம் 353/10

மேல்


இளையர்கள் (1)

இளையர்கள் என அடி பரவ ஏகி நாம் – கம்.பால:5 20/3

மேல்


இளையரும் (13)

இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – பெரும் 268
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – நற் 207/7
பெயர் பட இயங்கிய இளையரும் ஒலிப்பர் – நற் 307/2
இளையரும் சூடி வந்தனர் நமரும் – நற் 367/10
இளையரும் மடவரும் உளரே – குறு 246/7
ஏர் அணி அணியின் இளையரும் இனியரும் – பரி 6/27
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் துவன்றி – அகம் 30/4
வேலும் விளங்கின இளையரும் இயன்றனர் – அகம் 259/1
இளையரும் புரவியும் இன்புற நீயும் – அகம் 300/20
இளையரும் முதியரும் கிளையுடன் குழீஇ – அகம் 348/12
இறங்கு கதிர் கழனி நின் இளையரும் கவர்க – புறம் 57/6
யான் கண்டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும் – புறம் 191/4
இளையரும் முதியரும் வேறு புலம் படர – புறம் 254/1

மேல்


இளையரொடு (7)

ஏவல்_இளையரொடு மா வழிப்பட்டு என – நற் 389/5
ஏவல் வியம் கொண்டு இளையரொடு எழுதரும் – பதி 54/15
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது – அகம் 120/12
ஒல்லென ஒலிக்கும் இளையரொடு வல் வாய் – அகம் 160/16
வீளை அம்பின் இளையரொடு மாந்தி – அகம் 182/4
கொடுஞ்சி நெடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி – அகம் 250/6
கடும் தேர் இளையரொடு நீக்கி நின்ற – அகம் 310/1

மேல்


இளையவ (1)

என் ஒக்கும் என்னல் ஆகும் இளையவ இதனை நோக்காய் – கம்.ஆரண்:11 57/1

மேல்


இளையவட்கு (1)

இளையவட்கு அளிப்பென் என் அரசு என்று எண்ணினான் – கம்.ஆரண்:12 32/4

மேல்


இளையவர் (8)

வெம் திறல் இளையவர் வேட்டு எழுந்து ஆங்கு – நற் 111/5
இளையவர் ஐம்பால் போல் எக்கர் போழ்ந்து அறல் வார – கலி 29/6
ஞெகிழ் தொடி இளையவர் இடை முலை தாது சோர்ந்து – கலி 73/8
இளையவர் தழூஉ ஆடும் எக்கர் வாய் வியன் தெருவின் – கலி 83/3
பந்தினை இளையவர் பயில் இடம் மயில் ஊர் – கம்.பால:2 48/1
கோகிலம் நவில்வன இளையவர் குதலை – கம்.பால:2 48/1
இளையவர் மிடறும் இ நிலை இசைப்ப கின்னரர் முறை நிறுத்து எடுத்த – கம்.சுந்:3 84/2
ஏழ் இ புவனமும் மிடை வாழ் உயிர்களும் எறி வேல் இளையவர் இனம் ஆக – கம்.சுந்:10 30/3

மேல்


இளையவர்-தம்மின் (1)

தனங்களின் இளையவர்-தம்மின் மும் மடி – கம்.பால:19 55/1

மேல்


இளையவரொடு (1)

வந்து இளையவரொடு வாவி ஆடி வாய் – கம்.பால:3 68/2

மேல்


இளையவள் (2)

இளையவள் பெயரினை கொழுநன் ஈதலும் – கம்.பால:19 29/2
வேந்தனுக்கு இளையவள் தாளில் வீழ்ந்தனர் – கம்.ஆரண்:10 38/4

மேல்


இளையவள்-தன்னை (1)

இளையவள்-தன்னை கொல்லாது இரு செவி மூக்கொடு ஈர்ந்து – கம்.சுந்:12 111/1

மேல்


இளையவற்கு (5)

இளையவற்கு உதவி இ தலை எழுந்தருளினான் – கம்.கிட்:3 8/4
ஏத்தும் வென்றி இளையவற்கு ஈது ஒரு – கம்.சுந்:5 31/1
எல்லை இல் இலங்கை செல்வம் இளையவற்கு ஈந்த தன்மை – கம்.யுத்1:9 33/1
இன்னவாறு இலங்கை-தன்னை இளையவற்கு இராமன் காட்டி – கம்.யுத்1:10 24/1
அன்ன வேலையின் இராமன் ஈது இளையவற்கு அறைந்தான் – கம்.யுத்3:22 87/4

மேல்


இளையவற்கும் (1)

இன் துணைவன் இராகவனுக்கு இலக்குவற்கும் இளையவற்கும் எனக்கும் மூத்தான் – கம்.அயோ:13 65/3

மேல்


இளையவன் (53)

இரவி மற்று எனது கூறு அங்கு அவர்க்கு இளையவன் என்று ஓத – கம்.பால:5 24/3
இளையவன் பயந்தனள் இளைய மென் கொடி – கம்.பால:5 103/4
ஏவின செய்து நிற்றும் இளையவன் போல என்று – கம்.பால:8 3/2
இளையவன் தன்னொடும் ஏழு நாளிடை – கம்.பால:24 49/3
மூரி வில் கை இளையவன் முன் செல – கம்.அயோ:4 228/2
இன்னணம் இளையவன் இழைத்த சாலையில் – கம்.அயோ:10 48/1
என்று சிந்தித்து இளையவன் பார்த்து இரு – கம்.அயோ:10 51/1
நொந்த சிந்தை இளையவன் நோக்கினான் – கம்.அயோ:10 53/2
எழுந்தனன் இளையவன் ஏறினான் நிலம் – கம்.அயோ:14 26/1
எழுது பாவை அனையாள் நிலை உணர்ந்து இளையவன்
தொழுது தேவி துயர் கூர விளையாடல் தொழிலோ – கம்.ஆரண்:1 40/2,3
இளையவன் முனியும் நங்கை ஏகுதி விரைவில் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 60/4
என்றவள் மேல் இளையவன் தான் இலங்கு இலை வேல் கடைக்கணியா இவளை ஈண்டு – கம்.ஆரண்:6 134/1
இளையவன் ஏகலும் இறவு பார்க்கின்ற – கம்.ஆரண்:12 20/1
இ நிலை இளையவன் செயல் இயம்பினாம் – கம்.ஆரண்:13 60/1
தூரம் போதல்-முன் தொடர்தும் என்று இளையவன் தொழலும் – கம்.ஆரண்:13 76/4
நிற்கும் நோக்கு இது என் பயத்தது என இளையவன் நேர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 79/4
இளையவன் விளம்பிநின்று இரு கை கூப்பினான் – கம்.ஆரண்:14 90/4
மெல் அடி இளையவன் வருட வீரனே – கம்.ஆரண்:14 93/4
சொற்றனன் இளையவன் தொழுது முன் நின்றான் – கம்.ஆரண்:15 8/4
அ வழி இளையவன் அமர்ந்து நோக்கியே – கம்.ஆரண்:15 21/1
எண் உறு கல்வி உள்ளத்து இளையவன் இன்னே உன்னை – கம்.கிட்:10 61/3
எந்தை கேள் அ இராமற்கு இளையவன்
சிந்தையுள் நெடும் சீற்றம் திரு முகம் – கம்.கிட்:11 23/1,2
வீரனுக்கு இளையவன் விளங்கு சேவடி – கம்.கிட்:11 122/1
என்ன வீரனை கைதொழுது இளையவன் இயம்பும் – கம்.கிட்:12 37/4
நீண்ட நூல்_வலாய் என்றனன் இளையவன் நெடியோன் – கம்.கிட்:12 40/3
சிலை எடுத்து இளையவன் நிற்க சேர்ந்திலை – கம்.சுந்:3 119/3
கை குரல் வரி வில்லானும் இளையவன் வரவு கண்டான் – கம்.சுந்:4 75/4
ஆய மான் எய்த அம்மான் இளையவன் அரக்கர் செய்த – கம்.சுந்:6 48/3
உற்றான் இந்திரசித்துக்கு இளையவன் ஒரு நாளே பலர் உயிர் உண்ண – கம்.சுந்:10 32/1
வாலி விண் பெற அரசு இளையவன் பெற – கம்.யுத்1:4 89/1
மார்க்கடம் சூழ்ந்த வைப்பின் இளையவன் மருங்கு காப்ப – கம்.யுத்1:4 129/1
பெற்றவன் அளித்த மோலி இளையவன் பெற தான் பெற்ற – கம்.யுத்1:4 133/3
இளையவன் கவித்த மோலி என்னையும் கவித்தி என்றான் – கம்.யுத்1:4 142/4
அன்னவன் தனக்கு இளையவன் அ பெயர் ஒழிந்தான் – கம்.யுத்1:5 50/3
இரக்கமது இழுக்கம் என்றான் இளையவன் இனி நாம் அம்பு – கம்.யுத்1:14 3/3
இளையவன் பிரிய மாயம் இயற்றி ஆய்_இழையை வெளவும் – கம்.யுத்1:14 33/3
வேய்ந்தது வாகை வீரற்கு இளையவன் வரி வில் வெம்பி – கம்.யுத்2:15 155/3
இளையவன் தனக்கும் ஆற்றாது என் பெரும் சேனை நம்ப – கம்.யுத்2:16 16/4
வெம்பு வெம் சினத்து இராவணற்கு இளையவன் விட்ட – கம்.யுத்2:16 233/3
இளையவன் தன்மை ஈதால் இராமனது ஆற்றல் எண்ணில் – கம்.யுத்2:19 289/1
மாற்றம் ஒன்று இளையவன் வளை வில் செம் கரத்து – கம்.யுத்3:22 37/1
படம் கொள் பாம்பு_அணை துறந்தவற்கு இளையவன் பகழி – கம்.யுத்3:22 73/1
இளையவன் நின்ற சூழல் எய்துவென் விரைவின் என்னா – கம்.யுத்3:22 141/1
வெம் கண் வானர குழுவொடும் இளையவன் விளிந்தான் – கம்.யுத்3:22 182/1
ஏழை நீ காண்டி அன்றே இளையவன் வதனம் இன்னும் – கம்.யுத்3:23 25/2
இளையவன் இறந்த-பின் எவ்வம் என் எனக்கு – கம்.யுத்3:24 77/1
மித்திரர் வதனம் நோக்கான் இளையவன் வினவ பேசான் – கம்.யுத்3:26 58/2
ஆயிடை இளையவன் விடம் அனையான் அவன் இடு கவசமும் அழிவுபட – கம்.யுத்3:28 24/1
எல்லினும் வெளி பட வருவது கண்டு இளையவன் எழு வகை முனிவர்கள்-தம் – கம்.யுத்3:28 25/3
என்று எடுத்து இலங்கை வேந்தற்கு இளையவன் இயம்ப இன்னே – கம்.யுத்3:28 33/1
ஏற்றது என்று அயோத்தி வேந்தற்கு இளையவன் இதனை செய்தான் – கம்.யுத்3:28 50/4
வீரன் மற்று அதனை கேட்ட இளையவன் விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:31 61/4
போரை கொண்டு இருந்த முன்_நாள் இளையவன் தன்னை போக்கிற்று – கம்.யுத்3:31 65/2

மேல்


இளையவன்-தனை (1)

இளையவன்-தனை அழைத்து இடுதி தீ என – கம்.யுத்4:40 65/1

மேல்


இளையவன்தான் (1)

அரும் கலாம் உற்று இருந்தான் என்னினும் ஆம் இளையவன்தான் அரிந்த நாசி – கம்.ஆரண்:6 133/2

மேல்


இளையவனே (2)

என்ன தன்மை இளையவனே என்றான் – கம்.அயோ:11 35/4
பாராய் இளையவனே பட்ட இவன் வேறே ஓர் – கம்.ஆரண்:15 50/1

மேல்


இளையவனொடும் (2)

இகல் அடு சிலை வீர இளையவனொடும் என்றான் – கம்.அயோ:9 24/4
பின் இளையவனொடும் பிறந்த துன்பொடும் – கம்.அயோ:12 52/3

மேல்


இளையள் (3)

சொல் எதிர் கொள்ளாள் இளையள் அனையோள் – நற் 201/3
இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே – ஐங் 256/4
மெல்லியள் இளையள் நனி பேர் அன்பினள் – அகம் 319/14

மேல்


இளையன் (6)

இளையன் முளை வாள் எயிற்றள் – குறு 119/3
இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும் – பரி 2/21
இளையன் இவன் என உளைய கூறி – புறம் 72/2
பொருநனும் இளையன் கொண்டியும் பெரிது என – புறம் 78/6
இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே – புறம் 104/6
காத்த மன்னனின் இளையன் அன்றோ கடல்_வண்ணன் – கம்.அயோ:2 76/2

மேல்


இளையாதவன் (1)

அடித்தலோடும் அதற்கு இளையாதவன்
எடுத்த தண்டை பறித்து எறியா இகல் – கம்.யுத்2:15 76/1,2

மேல்


இளையார் (4)

கேழ் கிளர் மதுகையர் கிளைகளும் இளையார்
வாழிய என அவர் மனன் உறு கடவுள் – கம்.பால:5 128/2,3
குஞ்சரம் அனையார் சிந்தை கொள் இளையார்
பஞ்சினை அணிவார் பால் வளை தெரிவார் – கம்.அயோ:3 68/1,2
என்பத்தை கேட்ட மைந்தன் இராமனுக்கு இளையார் என்று – கம்.அயோ:13 43/1
இலவினும் சில முத்து உள எனும் நகை இளையார்
புலவியின் கரை கண்டவர் அமுது உக புணரும் – கம்.சுந்:13 20/2,3

மேல்


இளையார்க்கு (1)

ஆய் இளையார்க்கு கண்ணுள் ஆடு இரும் பாவை ஆனான் – கம்.யுத்4:41 112/3

மேல்


இளையாரும் (1)

இளையாரும் ஏதிலவரும் உளைய யான் – கலி 138/24

மேல்


இளையாள் (1)

இளங்கோவோடு எனை இருத்தி இரு கோளும் சிறை வைத்தாற்கு இளையாள் என்றே – கம்.ஆரண்:6 132/4

மேல்


இளையாளும் (1)

இருவரையும் இ இருவர்க்கு இளையாளும் ஈன்று எடுத்தாள் – கம்.பால:12 24/4

மேல்


இளையான் (15)

இளையான் இது கூற இராமன் இயைந்த நீதி – கம்.அயோ:4 125/1
என் உயிர் அனையாய் நீ இளவல் உன் இளையான் இ – கம்.அயோ:8 40/2
ஆலை பாய் வயல் அயோத்தியர் ஆண்தகைக்கு இளையான்
மாலை மால் வரை தோள் எனும் மந்தரம் திரிய – கம்.அயோ:9 37/1,2
ஆண்டு அங்கு இளையான் உரையாடினனால் – கம்.ஆரண்:11 50/1
வள்ளற்கு இளையான் பகர்வான் இவன் தம்முன் வாழ்நாள் – கம்.கிட்:7 41/1
தூங்கும் சர நெடும் புட்டிலின் சுடர் வேலவற்கு இளையான்
வாங்கும் சரம் வாங்கா-வகை அறுத்தான் அறம் மறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 159/3,4
எடுத்த தோள்களுக்கு எழுந்திலன் இராமனுக்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 210/4
இலை கொள் தண் துழாய் இலங்கு தோள் இராமனுக்கு இளையான் – கம்.யுத்2:15 211/4
எரிந்து செல்வதை நோக்கிய இராமனுக்கு இளையான்
தெரிந்து மற்ற அது-தன்னை ஓர் தெய்வ வெம் கணையால் – கம்.யுத்2:16 235/2,3
என்றான் அ இராவணனுக்கு இளையான்
நன்று ஆகுக என்று ஒரு நாயகனும் – கம்.யுத்2:18 75/1,2
இளையான் எழுந்து தொழுவானை அன்பின் இணை ஆர மார்பின் அணையா – கம்.யுத்2:19 266/1
மீளா வினை நூறும் விடைக்கு இளையான் – கம்.யுத்3:20 82/4
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே – கம்.யுத்3:27 113/4
ஆழி தனி முதல் நாயகற்கு இளையான் அது மதித்தான் – கம்.யுத்3:27 133/4
திருமால் தனக்கு இளையான் படை உலகு ஏழையும் தீய்க்கும் – கம்.யுத்3:27 137/3

மேல்


இளையானுக்கு (1)

ஏவர்க்கும் வலியாள் என்று இளையானுக்கு இயம்பீரோ – கம்.ஆரண்:6 119/4

மேல்


இளையானே (2)

தெரிந்தான் இன்று இளையானே இவளை நெடும் செவியொடு மூக்கு – கம்.ஆரண்:6 108/3
இளையானே இது என்ன மாயமோ – கம்.கிட்:16 34/4

மேல்


இளையானை (1)

இடை பேரா இளையானை இணை ஆழி மணி நெடும் தேர் – கம்.யுத்2:16 50/1

மேல்


இளையானொடு (2)

இறைவன் இளையானொடு இயம்பினனால் – கம்.ஆரண்:11 54/2
வந்தான் இளையானொடு வான் உயர் தேரின் வைகும் – கம்.சுந்:4 89/1

மேல்


இளையானொடும் (1)

பொய்யோ எனும் இடையாளொடும் இளையானொடும் போனான் – கம்.அயோ:7 1/2

மேல்


இளையானோ (1)

அவனும் உனக்கு இளையானோ இவனே போல் அருள் இலனால் – கம்.ஆரண்:6 124/4

மேல்


இளையீர் (1)

மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த – குறி 141

மேல்


இளையை (1)

இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும் – பரி 2/21

மேல்


இளையோய் (9)

இனைதல் ஆனாள் ஆக இளையோய்
கிளையை-மன் எம் கேள் வெய்யோற்கு என – புறம் 144/6,7
எண் உடை குரிசில் எண்ணி இளையோய் இவனை இ – கம்.ஆரண்:1 43/3
நிற்றியோ இளையோய் ஒரு நீ என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 4/4
இறைவா இளையோய் என ஏங்கினளால் – கம்.ஆரண்:12 71/3
வரதா இளையோய் மறு ஏதும் இலா – கம்.ஆரண்:12 77/3
பரதா இளையோய் பழி பூணுதிரோ – கம்.ஆரண்:12 77/4
யாளி போல்பவர் பலர் உளர் பொருதனர் இளையோய் – கம்.ஆரண்:13 90/4
ஏவரின் பெற்ற வரத்தினால் இயம்புதி இளையோய் – கம்.யுத்1:2 105/4
மேதா இளையோய் விதியார் விளைவால் – கம்.யுத்3:23 19/1

மேல்


இளையோர் (10)

இளையோர் வண்டல் அயரவும் முதியோர் – பொரு 187
இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல் – நற் 68/2
ஈர்த்து இன்புறூஉம் இளையோர் போல – குறு 61/3
இளையோர் ஆடும் வரி மனை சிதைக்கும் – அகம் 90/2
விளையாடு ஆயத்து இளையோர் காண்-தொறும் – அகம் 254/7
இளையோர் செல்ப எல்லும் எல்லின்று – அகம் 370/2
எண் இல் காட்சி இளையோர் தோற்பின் – புறம் 213/15
இளையோர் சூடார் வளையோர் கொய்யார் – புறம் 242/1
உண் அமுதம் ஊட்டி இளையோர் நகர் கொணர்ந்த – கம்.பால:15 13/1
ஐயா இளையோர் அவர் வாழ்கிலரால் – கம்.யுத்3:23 15/2

மேல்


இளையோர்க்கு (1)

இளையோர்க்கு மலர்ந்த மார்பினை எனவும் – சிறு 232

மேல்


இளையோரும் (3)

முரசு அறைதலும் மான முதியவரும் இளையோரும்
விரை செறி குழலாரும் விரவினர் விரைகின்றார் – கம்.பால:23 20/1,2
எதிரெதிர் சுடர் விம்முற்று எழுதலின் இளையோரும்
மது விரி குழலாரும் மதில் உடை நெடு மாடம் – கம்.பால:23 34/2,3
இந்திரற்கு ஒரு பகைஞனும் அவற்கு இளையோரும்
தந்திர பெரும் தலைவரும் தலை தலையோரும் – கம்.யுத்4:37 112/1,2

மேல்


இளையோள் (7)

கிள்ளையும் கிளை என கூஉம் இளையோள்
வழு இலள் அம்ம தானே குழீஇ – நற் 143/5,6
இளையோள் இறந்த அனைத்தற்கு பழ விறல் – நற் 320/4
முருந்து ஏர் முறுவல் இளையோள்
பெரும் தோள் இன் துயில் கைவிடுகலனே – அகம் 193/13,14
இன் நகை இளையோள் கவவ – அகம் 314/21
குரல் அம் குன்றி கொள்ளும் இளையோள்
மா மகள் – புறம் 340/2,3
செம் பொறி சிலம்பின் இளையோள் தந்தை – புறம் 341/3
தொடி பிறழ் முன்கை இளையோள்
அணி நல் ஆகத்து அரும்பிய சுணங்கே – புறம் 350/10,11

மேல்


இளையோற்கு (2)

திரண்டு நீடு தட கை என் ஐ இளையோற்கு
இரண்டு எழுந்தனவால் பகையே ஒன்றே – புறம் 96/2,3
இரும் தவத்து இளையோற்கு இது இயம்பினான் – கம்.யுத்4:39 1/4

மேல்


இளையோன் (18)

உருவ பல் தேர் இளையோன் சிறுவன் – பொரு 130
எல் இடை நீங்கும் இளையோன் உள்ளம் – நற் 2/8
மின் ஒளிர் நெடு வேல் இளையோன் முன் உற – அகம் 203/10
இன்னன் ஆயினன் இளையோன் என்று – புறம் 254/5
கேட்டான் இளையோன் கிளர் ஞாலம் வரத்தினாலே – கம்.அயோ:4 111/1
கூவா-முன்னம் இளையோன் குறுகி நீ – கம்.அயோ:8 10/1
ஏறி ஏகுவது எங்ஙனம் என்றலும் இளையோன் – கம்.அயோ:9 35/4
மந்திரத்து இளையோன் வாய்மொழி மனத்து கொள்ளான் – கம்.ஆரண்:11 69/1
தேற்றுமால் இளையோன் என தேறினான் – கம்.ஆரண்:11 80/4
மிடல் உள் நாட்டிய தார் இளையோன் சொலை மதியா – கம்.ஆரண்:13 92/1
ஈர்ந்தான் அவள் நாசி பிடித்து இளையோன்
சோர்ந்தாள் இடு பூசல் செவி துளையில் – கம்.ஆரண்:14 77/2,3
பாரம் ஈந்தவன் பரிவு இலன் ஒருவன் தன் இளையோன்
தாரம் வௌவினன் என்ற சொல் தரிக்குமாறு உளதோ – கம்.கிட்:3 71/3,4
இறையோன் தன் இளையோன் அ ஏந்தலை – கம்.கிட்:9 5/3
கொண்ட சீற்றத்து இளையோன் குறுகினான் – கம்.கிட்:11 16/3
மானவற்கு இளையோன் வந்து உன் வாசலின் புறத்தான் சீற்றம் – கம்.கிட்:11 78/3
நூறு_ஆயிரம் படுத்தான் இது நுவல்-காலையின் இளையோன்
கூறாயின என அன்னவை கொலை வாளியின் கொன்றான் – கம்.யுத்2:18 162/2,3
இரக்கம் உற்று உனக்கு அவன் செயும் என்றனன் இளையோன் – கம்.யுத்3:22 65/4
இறுத்தான் நெடும் சரத்தால் ஒரு தனி நாயகற்கு இளையோன்
செறித்தான் உடல் சில பொன் கணை சிலை நாண் அற தெறித்தான் – கம்.யுத்3:27 126/3,4

மேல்


இளையோனால் (1)

இழைத்த தீவினை இற்றிலது ஆகலின் யான் உனை இளையோனால்
அழைத்த போதினும் வந்திலை அந்தகன் ஆணையின் வழி நின்றாய் – கம்.யுத்2:16 320/1,2

மேல்


இளையோனும் (1)

அணி இழை மயிலோடும் ஐயனும் இளையோனும்
திணி மரம் நிறை கானில் சேணுறு நெறி சென்றார் – கம்.அயோ:8 44/3,4

மேல்


இளையோனை (1)

ஏத்தினார் இளையோனை வழுத்தினார் – கம்.அயோ:4 231/2

மேல்


இளையோனையும் (1)

ஒன்று அல்லது செய்தாய் எமை இளையோனையும் உனையும் – கம்.யுத்2:18 173/2

மேல்


இற்கணார் (1)

இற்கணார் இறந்திலர் இறந்து நீங்கினார் – கம்.சுந்:3 125/4

மேல்


இற்கிழத்தி (1)

பேர் இற்கிழத்தி ஆக என தமர் தர – அகம் 86/19

மேல்


இற்செறிந்து (1)

இளையோர் இல்லிடத்து இற்செறிந்து இருத்தல் – நற் 68/2

மேல்


இற்ற (24)

இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி – நற் 329/5
இற்ற பேர் ஒலி-கொலாம் இடித்தது ஈங்கு என்றான் – கம்.பால:14 5/4
இற்ற அன்றினும் எறி மழுவாளவன் இழுக்கம் – கம்.அயோ:1 41/3
இற்ற போது துணுக்கம் உற்று ஏங்கினார் – கம்.ஆரண்:9 15/2
விராவ_அரும் கடு வெள் எயிறு இற்ற பின் – கம்.ஆரண்:9 23/1
இற்ற இரு சிறகும் இன் உயிரும் ஏழ் உலகும் – கம்.ஆரண்:13 101/3
மொக்குளே போல முரண் இற்ற அண்டங்கள் – கம்.ஆரண்:15 46/2
எண் நக பறித்து எறிதலின் எற்றலின் இற்ற
விண்ணகத்தினை மறைத்தன மறி கடல் வீழ்ந்த – கம்.கிட்:7 58/3,4
இற்ற இன்னல் இயக்கம் எய்திட வைகல் பற்பல ஏக மேல் – கம்.கிட்:10 69/2
ஏற்ற வெள்ளம் எழுபதின் இற்ற என்று – கம்.கிட்:13 2/1
உழந்த வெம் சமத்து உயர் திசை யானையின் ஒளி மருப்பு உற்று இற்ற
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற – கம்.சுந்:2 207/3,4
இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார் – கம்.சுந்:7 30/2
அரம் சுடர் வேல் தனது அனுசன் இற்ற சொல் – கம்.சுந்:11 2/1
இற்ற வாள் அரக்கர் நூறு_ஆயிரவரும் இழந்த தோளார் – கம்.சுந்:12 129/1
சுழற்றிய காலத்து இற்ற தூங்கு குண்டலங்கள் நீங்கி – கம்.யுத்1:3 151/1
இற்ற வான் சிறைய ஆகி விழுந்து மேல் எழுந்து வீங்கா – கம்.யுத்1:9 87/3
இற்ற கொய் உளை புரவிய தேர் குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 233/2
இற்ற தானையின் இரு மடி இகல் படை ஏவ – கம்.யுத்2:16 242/2
ஒத்தது சூலம் அன்று இற்ற ஓசையே – கம்.யுத்2:16 256/4
இற்ற அல்லவும் ஈர்ப்புண்ட அல்லவும் இடை இடை முறிந்து எங்கும் – கம்.யுத்2:16 313/1
இற்றன இற்ற என்ன இறுக்கின இளகா உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 191/3
ஏ எனும் மாத்திரத்து இற்ற கொற்றமும் – கம்.யுத்3:27 59/2
இடித்த வாயின் இற்ற மா மலை குலங்கள் என்னவே – கம்.யுத்3:31 92/4
எழுகிற்கில்லா செம்புனல் வெள்ளத்திடை இற்ற
பழகிற்று அல்லா பல் திரை தூங்கும் படர் வேலை – கம்.யுத்4:33 7/2,3

மேல்


இற்ற-பின் (1)

தாதையை இழந்த-பின் சடாயு இற்ற-பின்
காதலின் துணைவரும் மடிய காத்து உழல் – கம்.யுத்3:24 79/1,2

மேல்


இற்றது (19)

எடுத்தது கண்டனர் இற்றது கேட்டார் – கம்.பால:13 34/4
வரி சிலை இற்றது ஆக மற்றவன் முனிந்து மன்னோ – கம்.பால:24 29/4
இற்றது செயல் உண்டோ இனி என இடர் கொண்டான் – கம்.அயோ:9 25/3
இற்றது ஆகும் எழுது_அரு மேனியாய் – கம்.அயோ:11 3/3
இற்றது இன்றொடு இ அரக்கர் குலம் என்று பகலே – கம்.ஆரண்:1 27/1
ஏற்றி நின்று எய்த வில் இற்றது எம்பிரான் – கம்.ஆரண்:12 9/3
கங்குல் இற்றது கமலம் முகம் எடுத்தது கடலின் – கம்.கிட்:1 41/3
இடியுண்டு ஆங்கண் ஓர் ஓங்கல் இற்றது ஒத்து – கம்.கிட்:15 8/1
இற்றது நம் செயல் இனி என்று எண்ணினார் – கம்.கிட்:16 4/4
இற்றது என் பகை என எழுந்த இந்திரன் – கம்.சுந்:2 52/3
எரி படு துகிலின் நொய்தின் இற்றது கடி கா என்றார் – கம்.சுந்:6 56/4
இற்றது நூறு கூறாய் எழு முனை வயிர தண்டு – கம்.யுத்2:16 190/4
என்றானும் எனை செல ஏவலை இற்றது என்னா – கம்.யுத்2:19 7/3
மக்கள் துணை அற்றனை இற்றது உன் வாழ்க்கை மன்னோ – கம்.யுத்2:19 8/4
இற்றது குரங்கின் தானை இறந்தது என்று இரண்டு பாலும் – கம்.யுத்2:19 204/3
பாசமும் இற்றது பாதியின் மேலும் – கம்.யுத்3:20 12/1
வில் இற்றது இலக்குவன் வெம் கணையால் – கம்.யுத்3:20 71/3
இற்றது எம் வலி என விரைந்து இரிதரும் எலி போல் – கம்.யுத்3:31 27/2
இற்றது போலும் யான் இருந்து பெற்ற பேறு – கம்.யுத்4:40 59/3

மேல்


இற்றது-போல் (1)

இடையுண்ட மலை குவடு இற்றது-போல்
முடியும் எனும் எல்லையில் முந்தினனால் – கம்.யுத்3:20 90/2,3

மேல்


இற்றதே (1)

இடிப்பின் ஓசை பட கடிது இற்றதே – கம்.ஆரண்:9 14/4

மேல்


இற்றதோ (1)

இற்றதோ இவன் மனம் என்று எண்ணுவான் – கம்.அயோ:14 102/2

மேல்


இற்றவர் (1)

இற்றவர் இறாதவர் எழுந்து விண்ணினை – கம்.ஆரண்:7 117/3

மேல்


இற்றவன் (1)

இற்றவன் அன்று-தொட்டு இன்று-காறும் தான் – கம்.ஆரண்:6 6/2

மேல்


இற்றவால் (1)

பாவம் ஆம் என பற்று அழிந்து இற்றவால் – கம்.கிட்:11 35/4

மேல்


இற்றவாறு (1)

இற்றவாறு என்றும் இடிப்புண்டு பொடி பொடி ஆகி – கம்.யுத்2:15 194/2

மேல்


இற்றவை (1)

நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய – கலி 84/2

மேல்


இற்றன (18)

ஏனை தார் அணி தேரொடும் இற்றன
கானத்து ஆர் தரு அண்ணல் கடாவவே – கம்.சுந்:6 37/3,4
வாள்கள் இற்றன இற்றன வரி சிலை வயிர – கம்.சுந்:7 31/1
வாள்கள் இற்றன இற்றன வரி சிலை வயிர – கம்.சுந்:7 31/1
தோள்கள் இற்றன இற்றன சுடர் மழு சூலம் – கம்.சுந்:7 31/2
தோள்கள் இற்றன இற்றன சுடர் மழு சூலம் – கம்.சுந்:7 31/2
நாள்கள் இற்றன இற்றன நகை எயிற்று ஈட்டம் – கம்.சுந்:7 31/3
நாள்கள் இற்றன இற்றன நகை எயிற்று ஈட்டம் – கம்.சுந்:7 31/3
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – கம்.சுந்:7 31/4
தாள்கள் இற்றன இற்றன படை உடை தட கை – கம்.சுந்:7 31/4
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று – கம்.சுந்:11 29/2
ஈர தண்டு என இற்றன எல்லாம் – கம்.யுத்1:3 97/4
வெண் கோடு இற்றன மேவலர் செய்யும் – கம்.யுத்1:3 98/1
எதிர்த்த வானரம் மா கையொடு இற்றன
மதில் புறம் கண்டு மண்ணில் மறைந்தன – கம்.யுத்2:15 24/1,2
புக்கு இற்றன போகாதன புறம் உக்கன புகழின் – கம்.யுத்2:15 176/4
மொய் பெற்று உயர் முதுகு இற்றன முகம் உக்கன முரண் வெம் – கம்.யுத்2:18 139/3
சிறை அற்றன என இற்றன சினம் முற்றிய மதமா – கம்.யுத்2:18 141/4
இற்றன இற்ற என்ன இறுக்கின இளகா உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 191/3
ஏவும் வெம் சிலை நாண் இடை இற்றன
நாவும் வாயும் உலர்ந்தன நாள்_மலர் – கம்.யுத்4:37 20/2,3

மேல்


இற்றனம் (1)

இற்றனம் ஐய எல்லோம் எழுந்தனம் எழுந்தோம் என்னா – கம்.யுத்3:24 20/3

மேல்


இற்றனர் (1)

இற்றனர் அரக்கர் இ பகலுளே எனா – கம்.சுந்:9 26/1

மேல்


இற்றனவோ (1)

யானை பட்டனவோ என்றான் இரதம் இற்றனவோ என்றான் – கம்.யுத்3:22 23/1

மேல்


இற்றனன் (1)

இற்றனன் முன்னை நாள் ஈடு உண்டு ஏகினான் – கம்.கிட்:7 24/2

மேல்


இற்றா (1)

இற்றா அறியின் முயங்கலேன் மற்று என்னை – கலி 144/65

மேல்


இற்றாய் (2)

இற்றாய் நான் உனை என்று காண்கு எனோ – கம்.கிட்:8 13/4
இ கணம் இற்றாய் உன் இனம் எல்லாம் இனி வாழா – கம்.சுந்:3 151/3

மேல்


இற்றால் (3)

மற்று இவர் மறனும் இற்றால் தெற்றென – புறம் 337/19
இன் உயிர் துறந்தார் இல்லை இறுக்கிய பாசம் இற்றால்
புல் நுனை பகழிக்கு ஓயும் தரத்தரோ புலம்பி உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 233/2,3
பாசம் போய் இற்றால் போல பதுமத்தோன் படையும் இன்னே – கம்.யுத்3:24 8/1

மேல்


இற்றான் (2)

இ கணத்து இற்றான் இற்றான் என்கின்ற இமையோர் காண – கம்.யுத்3:27 178/3
இ கணத்து இற்றான் இற்றான் என்கின்ற இமையோர் காண – கம்.யுத்3:27 178/3

மேல்


இற்றி (5)

வேனில் இற்றி தோயா நெடு வீழ் – நற் 162/9
புல் வீழ் இற்றி கல் இவர் வெள் வேர் – குறு 106/1
கல் இவர் இற்றி புல்லுவன ஏறி – ஐங் 279/1
குறும் கால் இற்றி புன் தலை நெடு வீழ் – அகம் 57/6
ஒல்கு நிலை இற்றி ஒரு தனி நெடு வீழ் – அகம் 345/19

மேல்


இற்றிது (1)

இற்றிது காலம் ஆக இலங்கையர் வேந்தன் ஏவ – கம்.யுத்1:9 23/1

மேல்


இற்றிதுவே (1)

இற்றிதுவே நலம் எண்ணம் மற்று இல் என்று – கம்.யுத்1:2 46/2

மேல்


இற்றிதுவோ (1)

இற்றிதுவோ இவர் சேவகம் என்னா – கம்.யுத்3:20 4/3

மேல்


இற்றில (1)

இரியல் உற்றன இற்றில இன் உயிர் – கம்.கிட்:11 37/4

மேல்


இற்றிலது (1)

இழைத்த தீவினை இற்றிலது ஆகலின் யான் உனை இளையோனால் – கம்.யுத்2:16 320/1

மேல்


இற்றிலர் (1)

பொரு இல் மற்றவர் இற்றிலர் யாரொடும் பொருவார் – கம்.யுத்3:31 37/3

மேல்


இற்றிலாதன (1)

இற்றிலாதன எண்ணும் இலாதன – கம்.யுத்2:15 97/2

மேல்


இற்றீக (1)

எய்தான் சரம் எய்தா-வகை இற்றீக என இடையே – கம்.யுத்2:15 158/1

மேல்


இற்றீர் (1)

போய் இற்றீர் நும் புலன் வென்று போற்றிய – கம்.சுந்:12 88/1

மேல்


இற்று (41)

இற்று ஆங்கு உணர உரை-மதி தழையோர் – நற் 54/8
மேகம் அவை இற்று உக விழிந்தனள் புழுங்கா – கம்.பால:7 34/1
மாக வரை இற்று உக உதைத்தனள் மதி திண் – கம்.பால:7 34/2
இற்று இவண் இன்னது ஆக மதியொடும் எல்லி நீங்க – கம்.பால:13 44/1
இற்று ஓடிய சிலையின் திறம் அறிவென் இனி யான் உன் – கம்.பால:24 18/1
இற்று எலாம் இயம்பினான் – கம்.ஆரண்:1 61/1
இற்று வீழ்ந்தனன் என்னவும் என் அயல் – கம்.ஆரண்:12 4/3
இற்று உலகு யாவையும் ஈறுறும் அ நாள் – கம்.ஆரண்:14 44/3
இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து – கம்.கிட்:7 5/3
இற்று இவன்-கொலாம் இலங்கை வேந்து எனா – கம்.கிட்:15 7/2
இற்று சூலம் நீறு எழல் காணா எரி ஒப்பாள் – கம்.சுந்:2 87/1
ஏங்கு மாத்திரத்து இற்று இரண்டாய் விழ – கம்.சுந்:3 21/3
இற்று இடைந்து இறுதல் மெய்யே விளக்கின் முன் இருள் உண்டாமோ – கம்.சுந்:3 117/4
என் துணை கணவன் ஆற்றற்கு உரன் இலாது இற்று வீழ்ந்த – கம்.சுந்:3 118/3
இற்று உக கட்டி எட்டு திசையினும் எழுந்து பாய்ந்த – கம்.சுந்:4 30/2
இரு கையால் எதிர் வலியா-முன்னம் அது இற்று ஓடியது இவர் பொன் தோளின் – கம்.சுந்:10 35/2
வாளாலே பொரல் உற்றான் இற்று அது மண் சேரா-முனம் வயிர திண் – கம்.சுந்:10 36/1
பற்றி கொண்டவன் வடி வாள் என ஒளிர் பல் இற்று உக நிமிர் படர் கையால் – கம்.சுந்:10 37/1
முடிந்த தேர் குலம் முறிந்தன தேர் குலம் முரண் இற்று
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று – கம்.சுந்:11 29/1,2
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று
ஒடிந்த தேர் குலம் உக்கன தேர் குலம் நெக்கு – கம்.சுந்:11 29/2,3
என்று தோளிடை இறுக்கிய பாசம் இற்று ஏக – கம்.சுந்:12 55/1
இற்று இலதாகியது என்னும் வார்த்தையும் – கம்.யுத்1:2 14/2
எழுவின் நீள் கரத்து ஏற்றிட இற்று இடை – கம்.யுத்1:8 47/3
இற்று உலந்து முடிந்தவர் எண்_இலர் – கம்.யுத்2:15 47/2
இற்று மால் வரை என்ன விழுந்தனன் – கம்.யுத்2:15 78/4
இற்று அவிந்துக எரி கணை இடை அற எய்தான் – கம்.யுத்2:15 242/2
ஈடு உற துரந்தனன் அவையும் இற்று உக – கம்.யுத்2:16 303/3
இலை துறு மரம் என கொடிகள் இற்று உக – கம்.யுத்2:18 89/2
இற்று ஒடிந்து பொடியாய் உதிர்ந்தன எழுந்து சேணிடை இழிந்த-போல் – கம்.யுத்2:19 63/2
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ – கம்.யுத்2:19 87/3
இடித்தன சிலையின் நாண்கள் இரிந்தன திசைகள் இற்று
வெடித்தன மலைகள் விண்டு பிளந்தது விசும்பு மேன்மேல் – கம்.யுத்2:19 102/1,2
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே – கம்.யுத்3:22 134/4
இடை இடை பறிந்து விண் ஏற இற்று இடை – கம்.யுத்3:24 93/2
கோபுரம் இற்று விழுந்தது குன்றின் – கம்.யுத்3:26 25/4
இற்று உறின் இற்று மாள்வென் அன்று எனின் என்னை ஏவின் – கம்.யுத்3:26 53/2
இற்று உறின் இற்று மாள்வென் அன்று எனின் என்னை ஏவின் – கம்.யுத்3:26 53/2
இந்திரசித்தின் பொன் தோள் இற்று இடைவிழுந்தது என்றால் – கம்.யுத்3:28 46/3
எடுத்த வாள்களோடு தோள்கள் இற்று வீழும் மற்று உடன் – கம்.யுத்3:31 84/2
மின் ஆர் வானம் இற்று உறும் என்றே விளி சங்கம் – கம்.யுத்3:31 187/2
இ ஒலி யாவது என்று இயம்ப இற்று எனா – கம்.யுத்4:40 37/3
எது என அணங்கை நோக்கி இற்று என இராமன் சொன்னான் – கம்.யுத்4:41 25/4

மேல்


இற்றே (2)

பண்டும் இற்றே கண்டிசின் தெய்ய – நற் 35/8
இற்றே இறை எய்தினை ஏய்த்தது கோடி என்னால் – கம்.சுந்:1 47/2

மேல்


இற்றை (12)

இற்றை திங்கள் இ வெண் நிலவில் – புறம் 112/3
இற்றை நாளொடும் யாண்டு தலைப்பெயர என – புறம் 161/12
இற்றை நும் அருளும் எம் கோன் ஏவலும் இரண்டு-பாலும் – கம்.கிட்:17 24/3
இற்றை போர் பெரும் சீற்றம் என்னோடும் முடிந்திடுக – கம்.சுந்:2 221/1
இற்றை இ பகலில் நொய்தின் இருவரை ஒரு கையாலே – கம்.சுந்:3 143/3
இற்றை நாள் அளவும் அன்னாய் அன்று நீ இழிந்து நீத்த – கம்.சுந்:4 35/3
இற்றை நாள் வரை யான் உள நாள் முதல் இ பேர் – கம்.யுத்1:3 47/1
இற்றை நாள் அளவும் யாரும் இருடிகள் இமையோர் ஞானம் – கம்.யுத்1:4 151/1
இற்றை நாள் முதல் ஆயு உண்டாக என்றார் – கம்.யுத்1:9 65/4
இற்றை நாள் அளவும் நின்ற இமையவர் என்னும் தன்மை – கம்.யுத்1:9 82/2
இற்றை_நாள் வரை முதல் யான் முன் செய்தன – கம்.யுத்2:16 93/1
இற்றை நாள் வரை யானும் மற்று இவனுமே இருந்தோம் – கம்.யுத்3:30 44/4

மேல்


இற்றை_நாள் (1)

இற்றை_நாள் வரை முதல் யான் முன் செய்தன – கம்.யுத்2:16 93/1

மேல்


இற்றையில் (1)

இற்றையில் பிறர்க்கு இகல் ஏறு என – கம்.கிட்:7 94/3

மேல்


இற (31)

இற ஆர் இன குருகு ஒலிப்ப சுறவம் – நற் 27/8
இருந்தாயோ என்று ஆங்கு இற
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/9,10
எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31
ததை மணி சிந்த உந்தி தறி இற தட கை சாய்த்து – கம்.பால:1 16/3
முள் அரை முளரி வெள்ளை முளை இற முத்தும் பொன்னும் – கம்.பால:2 18/1
இடை இற மகளிர்கள் எறி புனல் மறுக – கம்.பால:2 43/1
இரண்டு மா மரம் இடை இற நடந்தது ஓர் யானை – கம்.பால:15 3/4
பொன்னின் வார் சிலை இற புயம் நிமிர்ந்து அருளினான் – கம்.பால:20 19/4
தனி நெடும் சிலை இற தவழ் தடம் கிரிகளே – கம்.பால:20 23/4
விரை கரும் குழலிக்காக வில் இற நிமிர்ந்து வீங்கும் – கம்.பால:21 5/2
இற அடுத்தது என் தெய்வதங்காள் என்னும் – கம்.அயோ:4 13/2
கொடியொடு கொடுஞ்சு இற புரவி கூட்டு அற – கம்.ஆரண்:7 116/1
தானும் மாள கிளையும் இற தடிந்து – கம்.கிட்:7 99/2
நினையும் நெஞ்சு இற உரும் என உறுக்கு உறும் நிலையன் – கம்.கிட்:12 8/2
எய்த ஐம் பெரு வாளியும் ஏன்று இற
செய் தவம் பல செய்குநர் தேவரால் – கம்.கிட்:15 35/3,4
குன்று இற தெழித்து உரப்பின குறிப்பது என் காமத்தின் – கம்.சுந்:3 133/3
இற எடுத்த இடி குரல் ஓசையும் – கம்.சுந்:6 30/2
தரன் நெரிந்தவும் முதுகு இற சாய்ந்தவும் தார் பூண் – கம்.சுந்:11 30/2
பூண்ட நாண் இற தன் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:11 36/4
தந்தி கோடு இற தகர்த்த நாள் தன்னை யான் முன்னம் – கம்.யுத்1:2 113/2
ஊன்று கோடு இற திரள் புயத்து அழுத்திய ஒண்மை – கம்.யுத்1:5 54/2
கான் இற மலை கொணர்ந்து எறிய கார் கடல் – கம்.யுத்1:8 12/2
எற்றி எங்களை ஏண் நெடும் தோள் இற
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர் – கம்.யுத்1:9 63/2,3
இற முன் அங்கு யார் உனை எடுத்து நாட்டுவார் – கம்.யுத்2:16 79/4
எய்து இற துணித்து வீழ்த்தல் இனிது அன்று என்று இனைய சொன்னேன் – கம்.யுத்2:16 166/3
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை – கம்.யுத்2:16 191/1
காலங்கள் கணக்கு இற கண் இமையா – கம்.யுத்2:18 59/1
வில்லொடு கழுத்து இற பகட்டை வீட்டுமால் – கம்.யுத்3:20 41/3
அச்சு இற செல்கில ஆடல் வாம் பரி – கம்.யுத்3:20 45/2
உயிர் இற புக்க காலை உள் நின்ற உணர்வினோடும் – கம்.யுத்3:28 55/1
வீசு வெற்பு இற துரந்த வெம் கணையது விசையின் – கம்.யுத்4:37 97/3

மேல்


இறக்க (1)

இறக்க நின்ற முகத்தினை எய்துவான் – கம்.யுத்2:16 54/4

மேல்


இறக்கம் (4)

இறக்கம் என்பதை எண்ணிலர் எண்ணும்-கால் – கம்.பால:16 35/1
இறக்கம் உற்றான் என ஏக்கம் எய்தினான் – கம்.ஆரண்:4 19/3
இறக்கம் எய்தினர் யாவரும் எய்தினர் எனின் அ – கம்.யுத்2:16 219/3
இறக்கம் கீழ் இலா பாதலத்து உறைகின்ற இகலோர் – கம்.யுத்3:30 22/2

மேல்


இறக்கலாதேன் (1)

அல்லெனோ எளியெனோ யான் அளியத்தேன் இறக்கலாதேன் – கம்.யுத்2:17 42/4

மேல்


இறக்கி (1)

நரை மூதாளர் அதிர் தலை இறக்கி
கவை மனத்து இருத்தும் வல்லு வனப்பு அழிய – அகம் 377/7,8

மேல்


இறக்கிய (1)

மூசு எரி பிறக்க மீக்கொண்டு இறக்கிய முடுக்கம் தன்னால் – கம்.யுத்1:8 25/1

மேல்


இறக்கின் (1)

ஏனையர் இறக்கின் தானும் தமியளாய் இறக்கும் அன்றே – கம்.ஆரண்:11 37/3

மேல்


இறக்கின்றாள் (1)

இறக்கின்றாள் தொழுதாள் எனும் இன்ன சொல் – கம்.சுந்:5 33/2

மேல்


இறக்கும் (7)

அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
எ திறத்தும் இறக்கும் இ நாடு எனா – கம்.அயோ:4 26/3
ஏனையர் இறக்கின் தானும் தமியளாய் இறக்கும் அன்றே – கம்.ஆரண்:11 37/3
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 72/3
எம்பியே இறக்கும் என்னில் எனக்கு இனி இலங்கை வேந்தன் – கம்.யுத்2:19 240/1
இறக்கும் பல் உயிர் இறைவ நீ இவள் திறத்து இகழ்ச்சி – கம்.யுத்4:40 100/3
இப்பொழுதே உலகு இறக்கும் யாக்கையினை முடித்து ஒழிந்தால் மகனே என்னா – கம்.யுத்4:41 67/3

மேல்


இறக்குமாறு (1)

இறக்குமாறு இது என்பான் போல் முன்னை நாள் இறந்தான் பின் நாள் – கம்.அயோ:8 22/3

மேல்


இறக்குவை (1)

அ வரை இறக்குவை ஆயின் – ஐங் 301/3

மேல்


இறக்கை (1)

ஆகாது இறக்கை அறன் அன்று எனக்கொடு இவண் வந்தது என்ன அமலன் – கம்.ஆரண்:13 67/4

மேல்


இறக்கையும் (1)

இறக்கையும் சிலர் ஏகலும் மோகத்தால் – கம்.யுத்4:41 76/1

மேல்


இறகிடை (1)

பார் பயந்தவன் அன்னத்தின் இறகிடை பறித்த – கம்.சுந்:9 17/2

மேல்


இறகின் (1)

குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும் – குறு 228/2

மேல்


இறகு (7)

ஏம இன் துணை தழீஇ இறகு உளர்ந்து – சிறு 76
இறகு எறி திவலையின் பனிக்கும் பாக்கத்து – நற் 127/2
இறகு புடைத்து இற்ற பறை புன் தூவி – நற் 329/5
ஏங்குவாள் தனிமையும் இறகு இழந்தவன் – கம்.ஆரண்:13 50/1
இல் உடையாள் காண இறகு உடையாய் எண்_இலா – கம்.ஆரண்:13 99/2
வெந்து மெய் இறகு தீந்து விழுந்தனென் விளிகிலாதேன் – கம்.கிட்:16 55/4
எண்ணிடை உற்ற காலத்து இறகு பெற்று எழுதி என்றான் – கம்.கிட்:16 56/4

மேல்


இறங்க (1)

ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் – கம்.யுத்3:25 8/2

மேல்


இறங்காத (1)

இறங்காத தாமரை கண் எம்பெருமான் இயம்புதியால் – கம்.ஆரண்:1 49/2

மேல்


இறங்கி (2)

சென்று இறங்கி மறம் தரு செம் கணாய் – கம்.சுந்:3 99/4
உடம்பு இறங்கி கிடந்து உழைத்து ஓங்கு தீ – கம்.யுத்3:29 7/3

மேல்


இறங்கிய (1)

இறங்கிய கண் முகிழ்த்து இரவும் எல்லியும் – கம்.யுத்2:16 86/3

மேல்


இறங்கின (1)

இறங்கின நிறம் கொள் பரி ஏமம் உற எங்கும் – கம்.சுந்:2 157/1

மேல்


இறங்கினை (1)

இறங்கினை இன்று-காறும் இளமையும் வறிதே ஏக – கம்.யுத்2:16 143/2

மேல்


இறங்கு (12)

முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப – குறி 36
இறங்கு குரல் பிறங்கிய ஏனல் உள்ளாள் – நற் 209/4
எக்கர் ஞாழல் இறங்கு இணர் படு சினை – ஐங் 142/1
ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து – அகம் 132/1
ஏனலும் இறங்கு பொறை உயிர்த்தன பானாள் – அகம் 192/8
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/3
இறங்கு கதிர் அலமரு கழனியும் – புறம் 49/5
இறங்கு கதிர் கழனி நின் இளையரும் கவர்க – புறம் 57/6
இறங்கு கதிர் அலம்வரு கழனி – புறம் 98/19
படு மழை உருமின் இறங்கு முரசின் – புறம் 350/4
இறங்கு கண்ணினன் எல் அழி முகத்தினன் தலையன – கம்.யுத்2:15 249/3
இறங்கு தாரவன் இன்று-காறு – கம்.யுத்2:16 116/3

மேல்


இறங்கு-போதும் (1)

இறங்கு-போதும் ஏறு-போதும் ஈறு இலாத ஓதையால் – கம்.கிட்:7 3/2

மேல்


இறங்கும் (2)

இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் – கம்.ஆரண்:8 16/4
காம்பு இறங்கும் கன வரை கைம்மலை – கம்.யுத்2:16 64/1

மேல்


இறங்குவ (1)

இறங்குவ மகர யாழ் எடுத்த இன் இசை – கம்.பால:3 47/1

மேல்


இறடி (2)

குரூஉ கண் இறடி பொம்மல் பெறுகுவிர் – மலை 169
பிறங்கு குரல் இறடி காக்கும் புறம் தாழ் – குறு 214/2

மேல்


இறத்தல் (4)

வெம்மை ஆரிடை இறத்தல் நுமக்கே – நற் 43/6
இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல்
இனிதோ பெரும இன் துணை பிரிந்தே – குறு 363/5,6
எண்ணுற பிறந்திலன் இறத்தல் நன்று என்றாள் – கம்.அயோ:2 65/4
இன்னம் இ இரவு முற்றும் இருக்கின்றேன் இறத்தல் என்-பால் – கம்.யுத்3:23 30/3

மேல்


இறத்தல்-தானும் (1)

தோன்றலும் இறத்தல்-தானும் துகள்_அற துணிந்து நோக்கின் – கம்.கிட்:7 152/1

மேல்


இறத்தலும் (3)

எம்மொடு இறத்தலும் செல்லாய் பின் நின்று – அகம் 19/6
இறத்தலும் பிறத்தலும் இயற்கை என்பதே – கம்.அயோ:14 68/3
இறத்தலும் பிறத்தல்-தானும் என்பன இரண்டும் யாண்டும் – கம்.கிட்:9 15/1

மேல்


இறத்தலே (1)

ஆதலான் இறத்தலே அறத்தின் ஆறு எனா – கம்.சுந்:4 21/1

மேல்


இறத்தி (5)

இடை கொண்டு பொருள்-வயின் இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/8
முனிவு இன்றி முயல் பொருட்கு இறத்தி நீ என கேட்பின் – கலி 10/12
பொழுது என வரைதி புறக்கொடுத்து இறத்தி
மாறி வருதி மலை மறைந்து ஒளித்தி – புறம் 8/7,8
ஏற்றவன் வாளால் வென்றாய் அன்று எனின் இறத்தி அன்றே – கம்.சுந்:3 116/2
இறத்தி யான் அது நினைக்கிலென் தனிமை கண்டு இரங்கி – கம்.யுத்2:15 251/4

மேல்


இறத்திரால் (1)

இறத்திரால் ஐய மற்று இவள் நிலைமை கேட்டீ-மின் – கலி 25/12

மேல்


இறத்தும் (3)

யாமும் இ மண் இறத்தும் என்பன போல் எழுந்தன யானையே – கம்.அயோ:3 53/4
ஏன்றது முடியேம் என்னின் இறத்தும் இ திறத்துக்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:11 74/3
இறத்தும் இங்கு இறை நிற்பின் என்று இரியலின் மயங்கி – கம்.யுத்2:16 222/2

மேல்


இறந்த (40)

எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 266
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட – பெரும் 117
வன்_புலம் இறந்த பின்றை மென் தோல் – பெரும் 206
மட மதர் மழை கண் இளையீர் இறந்த
கெடுதியும் உடையேன் என்றனன் அதன்_எதிர் – குறி 141,142
களிறு நின்று இறந்த நீர் அல் ஈரத்து – நற் 103/4
வையக வரை அளவு இறந்த
எவ்வ நோய் பிறிது உயவு துணை இன்றே – நற் 130/11,12
இளையோள் இறந்த அனைத்தற்கு பழ விறல் – நற் 320/4
இறப்பு அரும் குன்றம் இறந்த யாமே – குறு 209/3
செழும் பல் குன்றம் இறந்த என் மகளே – ஐங் 372/4
வெம் சுரம் இறந்த அம்_சில்_ஓதி – ஐங் 394/3
எண் இறந்த புகழவை எழில் மார்பினவை – பரி 1/63
இறந்த கற்பினாட்கு எவ்வம் படரன்-மின் – கலி 9/22
இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே – கலி 15/26
பல் நீரால் பாய் புனல் பரந்து ஊட்டி இறந்த பின் – கலி 34/2
ஒருத்தி இறந்த களியான் இதழ் மறைந்த கண்ணள் – கலி 92/48
விளியா நோய் செய்து இறந்த அன்பு இலவனை – கலி 144/38
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/8
உமண் சாத்து இறந்த ஒழி கல் அடுப்பில் – அகம் 119/8
உமண் உயிர்த்து இறந்த ஒழிகல் அடுப்பின் – அகம் 159/4
நாடு பல இறந்த நன்னராட்டிக்கு – அகம் 165/6
வெம் சுரம் இறந்த காதலர் நெஞ்சு உணர – அகம் 175/6
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
இரும் பேர் ஒக்கல் கோடியர் இறந்த
புன் தலை மன்றம் காணின் வழி நாள் – அகம் 301/23,24
வேய் பயில் அழுவம் இறந்த பின்னே – அகம் 327/19
நாடும் தேயமும் நனி பல இறந்த
சிறு வன்கண்ணிக்கு ஏர் தேறுவர் என – அகம் 383/4,5
புல வரை இறந்த புகழ் சால் தோன்றல் – புறம் 21/1
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி – புறம் 21/2
ஊர் நனி இறந்த பார் முதிர் பறந்தலை – புறம் 265/1
விசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்று – புறம் 376/1
இன்னவன் பல் பகல் இறந்த பின் திரு – கம்.பால:5 41/1
கங்கை இரு கரை உடையான் கணக்கு இறந்த நாவாயான் – கம்.அயோ:13 25/1
உயிர் கிடக்க உடலை விசும்பு ஏற்றினார் உணர்வு இறந்த கூற்றினாரே – கம்.ஆரண்:4 23/4
ஆண்டு இறந்த பின் அந்தரத்து இந்துவை – கம்.கிட்:13 20/1
கொன்று இறந்த பின் கூடுதியோ குழை – கம்.சுந்:3 99/3
ஏத நாள் இறந்த சால வருந்தினது இருந்த சேனை – கம்.சுந்:14 12/1
துறந்த நாள் இறந்த நாள் ஆம் துன்னினான் சூழ்ச்சியாலே – கம்.யுத்1:4 107/3
இறந்த நாள் அன்றோ என்றும் இருந்த நாள் ஆவது என்றான் – கம்.யுத்1:4 107/4
ஏது ஐயா சிந்தித்து இருக்கின்றாய் எண்_இறந்த – கம்.யுத்2:18 270/1
உய்க்கின்ற உதிர நிற களம் குளங்கள் உலப்பு இறந்த உவையும் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 22/4
எண் இல் நீக்க அரும் பிறவியும் என் நெஞ்சின் இறந்த
புண்ணும் நீக்கினை தமையனை தொடர்ந்து உடன் போந்தாய் – கம்.யுத்4:40 112/3,4

மேல்


இறந்த-பின் (1)

இளையவன் இறந்த-பின் எவ்வம் என் எனக்கு – கம்.யுத்3:24 77/1

மேல்


இறந்ததனை (1)

இரைத்த நெடும் படை அரக்கர் இறந்ததனை மறந்தனள் போர் இராமன் துங்க – கம்.ஆரண்:10 1/1

மேல்


இறந்தது (5)

பெரு மலை இறந்தது நோவேன் நோவல் – அகம் 63/3
பெரும் பகல் இறந்தது பெயர்தி நின் படை – கம்.கிட்:11 136/3
இறந்தது கிடக்க நின்ற இரிதலின் யாரும் இன்றி – கம்.யுத்2:16 202/2
இற்றது குரங்கின் தானை இறந்தது என்று இரண்டு பாலும் – கம்.யுத்2:19 204/3
இறந்தது ஓர் உயிருடன் தருமத்து ஈட்டினால் – கம்.யுத்4:37 151/1

மேல்


இறந்தமை (1)

கொண்டு இறந்தமை அறிந்திலராம் என குழையா – கம்.சுந்:3 12/3

மேல்


இறந்தவர் (6)

பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து – குறு 329/4
இரு கையின் கரி நிகர் எண்_இறந்தவர் – கம்.அயோ:4 171/1
இறந்தவர் பிறந்த பயன் எய்தினர்-கொல் என்கோ – கம்.சுந்:4 64/1
எண்_இலர் இறந்தவர் எண்ணில் ஆவரோ – கம்.யுத்1:2 26/4
எழுபது வெள்ளத்துள்ளோர் இறந்தவர் ஒழிய யாரும் – கம்.யுத்2:16 199/1
இந்தனங்களாய் இறந்தவர் விழி கனல் இலங்க – கம்.யுத்3:22 54/3

மேல்


இறந்தவர்க்கு (1)

பண்பு இறந்தவர்க்கு அரும் கலம் ஆகிய பாவாய் – கம்.யுத்4:40 110/2

மேல்


இறந்தவன் (4)

பல் மலை இறந்தவன் பணிந்து வந்து அடி சேர – கலி 143/58
செம் தாள் வஞ்சி திறத்து இறந்தவன்
மைந்தா எம்பி வரம்பு இல் சீர்த்தியோடு – கம்.கிட்:16 44/2,3
பின்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் பின் பிறந்தோயை – கம்.யுத்3:22 61/2
முன்பு இறந்தவன் ஆக்குவென் இது முடியேனேல் – கம்.யுத்3:22 61/3

மேல்


இறந்தவால் (1)

இரியலுற்றன சில இறந்தவால் சில – கம்.யுத்2:15 124/2

மேல்


இறந்தன்றே (1)

விய-தொறும் விய-தொறும் வியப்பு இறந்தன்றே
அதனால் தன் கோல் இயங்கா தேயத்து உறையும் – புறம் 217/9,10

மேல்


இறந்தன (9)

மாந்தர் அளவு இறந்தன என பல் நாள் – பதி 73/16
எத்தனை இறந்தன கடிகை ஈண்டு என்றாள் – கம்.பால:19 35/4
இன்று இறந்தன நாளை இறந்தன – கம்.சுந்:3 99/1
இன்று இறந்தன நாளை இறந்தன
என் திறம் தரும் தன்மை இதால் எனை – கம்.சுந்:3 99/1,2
எறிந்தனர் எய்தனர் எண்_இறந்தன – கம்.சுந்:9 30/1
கோது இறந்தன நின்-வயின் கூறுவாம் – கம்.சுந்:12 86/4
இறந்தன கிடந்த வெள்ளம் எழுபதின் பாதி மேலும் – கம்.யுத்2:19 98/2
இறந்தன கவிகள் எல்லாம் எழுந்தன இமையோர் ஏத்த – கம்.யுத்3:28 58/4
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி – கம்.யுத்4:32 10/3

மேல்


இறந்தனம் (1)

எவ்வம் கூர இறந்தனம் யாமே – அகம் 361/16

மேல்


இறந்தனர் (15)

ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/3
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/8
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும் – ஐங் 358/1
கவலை காதலர் இறந்தனர் என நனி – அகம் 159/11
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 197/8
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின் – அகம் 223/9
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக – அகம் 231/9
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து – அகம் 253/20
மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 295/17
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் – அகம் 357/10
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர் – அகம் 393/20
இறந்தனர் முடிவர் பின்னர் இடர் இலை உலகம் என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 54/4
இறந்தனர் இறந்து தீர இனி ஒரு பிறவி வந்து – கம்.யுத்3:26 6/1
எறி படை அரக்கர் எல்லாம் இறந்தனர் இலங்கை ஊரும் – கம்.யுத்3:26 8/2
கண்டு இறந்தனர் மடந்தையர் உயிரொடும் கலந்தார் – கம்.யுத்4:32 10/2

மேல்


இறந்தனரே (3)

காடு இறந்தனரே காதலர் – ஐங் 311/3
காடு இறந்தனரே காதலர் மாமை – அகம் 45/6
காடு இறந்தனரே காதலர் அடு போர் – அகம் 135/10

மேல்


இறந்தனரோ (2)

இறந்தனரோ நம் காதலர் – ஐங் 319/3
எல்லாரும் இறந்தனரோ என ஏங்கி நைந்தான் – கம்.யுத்2:19 5/3

மேல்


இறந்தனள் (6)

அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன் – நற் 179/9
காடு இறந்தனள் நம் காதலோளே – ஐங் 313/5
ஆரிடை இறந்தனள் என்-மின் – ஐங் 384/4
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் – அகம் 145/10
அறன் இலாளனொடு இறந்தனள் இனி என – அகம் 219/10

மேல்


இறந்தனன் (7)

உந்தையோ இறந்தனன் உம்முன் நீத்தனன் – கம்.அயோ:12 11/1
இறந்தனன் தாதையை எதிர்கண்டு என்னவே – கம்.அயோ:14 51/4
இறந்தனன் இருந்துளேன் யான் என் செய்கேன் இளவல் என்றான் – கம்.ஆரண்:13 130/4
இறந்தனன் நும்பி அம்பின் கொன்றனன் இராமன் என்றார் – கம்.யுத்2:17 75/4
ஏந்து எழில் ஆகத்து எம்முன் இறந்தனன் என்று நீ நின் – கம்.யுத்2:18 207/1
இறந்தனன் இளவல் என்னா இறைவியும் இடுக்கண் எய்தும் – கம்.யுத்2:19 272/1
கொண்டு இறந்தனன் என்பது கொண்டவன் – கம்.யுத்3:29 34/2

மேல்


இறந்தனை (3)

இறந்தனை ஆம் எனின் இறைவ நீதியை – கம்.அயோ:11 47/3
இறந்தனை நிற்றியேல் என்ன இன்னவன் – கம்.யுத்1:4 45/3
இறந்தனை என்ற போதும் இருந்து யான் அரக்கர் என்பார் – கம்.யுத்1:12 30/1

மேல்


இறந்தனையால் (1)

எந்தாயே எற்காக நீயும் இறந்தனையால்
அந்தோ வினையேன் அரும் கூற்றம் ஆனேனே – கம்.ஆரண்:13 95/3,4

மேல்


இறந்தனையே (1)

எந்தாய் இகல் வேந்தர் ஏறே இறந்தனையே
அந்தோ இனி வாய்மைக்கு ஆர் உளரே மற்று என்றான் – கம்.அயோ:14 58/3,4

மேல்


இறந்தனையோ (1)

இறந்தனையோ என இரங்கி ஏங்கினார் – கம்.யுத்4:38 20/4

மேல்


இறந்தாய் (1)

இறந்தாய் உன்னை கண்டும் இருந்தேன் எளியேனோ – கம்.யுத்3:22 210/4

மேல்


இறந்தார் (4)

இறந்தார் பிறந்தார் என இன் உயிர் பெற்ற மன்னன் – கம்.ஆரண்:10 155/1
மருண்டனர் மயங்கினர் மறிந்தனர் இறந்தார்
உருண்டனர் உலைந்தனர் உழைத்தனர் பிழைத்தார் – கம்.சுந்:8 29/2,3
காமத்தால் இறந்தார் களி வண்டு உறை – கம்.சுந்:12 92/3
மக்கள்-காறும் இ மந்திரம் மறந்தவர் இறந்தார்
புக்கு காட்டுவது அரிது இது பொதுவுற கண்டார் – கம்.யுத்1:3 44/2,3

மேல்


இறந்தார்களோ (1)

கொற்ற மா நகர் கொண்டு இறந்தார்களோ குறித்து – கம்.சுந்:3 17/2

மேல்


இறந்தாரும் (1)

ஈங்கு இதுவே பணி ஆகில் இறந்தாரும் பிறந்தாரே எம் கோற்கு யாதும் – கம்.யுத்3:24 30/1

மேல்


இறந்தாரை (1)

எல்லை_இல் ஆற்றல் மாக்கள் எண்_இறந்தாரை ஏவி – கம்.சுந்:7 2/2

மேல்


இறந்தாள் (1)

கற்பு இறந்தாள் என கரன்-கொலாம் இவள் – கம்.ஆரண்:10 32/3

மேல்


இறந்தான் (9)

இறந்தான் அல்லன் அரசன் இறவாது ஒழிவான் அல்லன் – கம்.அயோ:4 35/1
இறக்குமாறு இது என்பான் போல் முன்னை நாள் இறந்தான் பின் நாள் – கம்.அயோ:8 22/3
இறந்தான் தந்தை ஈந்த வரத்துக்கு இழிவு என்னா – கம்.அயோ:11 76/1
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு – கம்.அயோ:13 67/3
யாக்கை தேம்பிடும் எண்_அரும் பருவங்கள் இறந்தான் – கம்.ஆரண்:13 82/4
இறந்தான் என கொடு ஓர் இமைப்பு அதனின் முன்னம் – கம்.சுந்:1 70/3
என் மகன் இறந்தான் என்ன நீ எடுத்து அரற்றல் என்றாள் – கம்.யுத்2:17 59/4
எறி வரும் செருவில் தம்பி தன்-பொருட்டு இறந்தான் என்ன – கம்.யுத்2:17 77/3
எந்தை இறந்தான் என்றும் இருந்தேன் உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்3:22 202/1

மேல்


இறந்தான்-கொல்லோ (2)

கறாஅ எருமைய காடு இறந்தான்-கொல்லோ
உறாஅ தகை செய்து இ ஊர் உள்ளான்-கொல்லோ – கலி 147/38,39
இறந்தான்-கொல்லோ அரசன் என்னை இடர் உற்று அழிவாள் – கம்.அயோ:4 68/2

மேல்


இறந்திசினோரே (1)

வழங்கு அரும் கானம் இறந்திசினோரே – நற் 302/10

மேல்


இறந்திசினோளே (1)

மணல் மலி மறுகின் இறந்திசினோளே – அகம் 306/15

மேல்


இறந்திலம் (1)

இறந்திலம் இதற்கு உரியது எண்ணுகிலம் ஏதும் – கம்.கிட்:14 40/1

மேல்


இறந்திலர் (1)

இற்கணார் இறந்திலர் இறந்து நீங்கினார் – கம்.சுந்:3 125/4

மேல்


இறந்திலள் (1)

ஏழை ஆவி இறந்திலள் என்பரால் – கம்.ஆரண்:6 78/2

மேல்


இறந்திலன் (3)

இறந்திலன் செரு_களத்து இராமன் தாதைதான் – கம்.அயோ:1 27/1
இறந்திலன் இருந்தனன் என் செய்து ஆற்றுவான் – கம்.அயோ:2 63/3
ஏழைமை வேடன் இறந்திலன் என்று எனை ஏசாரோ – கம்.அயோ:13 15/4

மேல்


இறந்திலன்-கொலாம் (1)

இறந்திலன்-கொலாம் இராமன் என்று இராவணன் இசைத்தான் – கம்.யுத்3:22 183/1

மேல்


இறந்திலாதது (1)

ஏது உளது இறந்திலாதது இலங்கையுள் இருந்த சேனை – கம்.யுத்4:35 1/3

மேல்


இறந்தீவாய் (2)

யாது ஒன்றும் வாய்வாளாது இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 56/29
என்னை விட்டு இகத்தர இறந்தீவாய் கேள் இனி – கலி 59/9

மேல்


இறந்து (82)

மொய்ம்பு இறந்து திரிதரும் ஒரு பெரும் தெரியல் – மது 437
துவலை தண் துளி பேணார் பகல் இறந்து
இரு கோட்டு அறுவையர் வேண்டு-வயின் திரிதர – நெடு 34,35
மறந்து அமைகல்லா பழனும் ஊழ் இறந்து
பெரும் பயன் கழியினும் மாந்தர் துன்னார் – மலை 263,264
கலை நின்று விளிக்கும் கானம் ஊழ் இறந்து
சிலை ஒலி வெரீஇய செம் கண் மரை விடை – மலை 405,406
துனை செலல் தலைவாய் ஓவு இறந்து வரிக்கும் – மலை 475
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த – நற் 34/1
எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து
நன் வாய் அல்லா வாழ்க்கை – நற் 46/9,10
இரும் கழி ஓதம் இல் இறந்து மலிர – நற் 117/2
இறந்து செய் பொருளும் இன்பம் தரும் எனின் – நற் 126/7
மை சூழ் வெற்பின் மலை பல இறந்து
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/7,8
திறம் புரி கொள்கையொடு இறந்து செயின் அல்லது – நற் 252/3
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து – நற் 333/5
மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின் – நற் 362/2
பெரும் கடை இறந்து மன்றம் போகி – நற் 365/2
கங்கை அம் பேர் யாற்று கரை இறந்து இழிதரும் – நற் 369/9
இரவு இறந்து எல்லை தோன்றலது அலர் வாய் – நற் 378/6
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த – நற் 387/6,7
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து
இலங்கு வளை நெகிழ சாஅய் – குறு 50/3,4
பைதல் ஒரு கழை நீடிய சுரன் இறந்து
எய்தினர்-கொல்லோ பொருளே அல்குல் – குறு 180/4,5
பால் வார்பு குழவி உள்ளி நிரை இறந்து
ஊர்-வயின் பெயரும் புன்கண் மாலை – குறு 344/5,6
செவியின் கேட்பினும் சொல் இறந்து வெகுள்வோள் – ஐங் 84/1
வேனில் திங்கள் வெம் சுரம் இறந்து
செலவு அயர்ந்தனையால் நீயே நன்றும் – ஐங் 309/1,2
இறுவரை நாட நீ இறந்து செய் பொருளே – ஐங் 309/5
மட நடை பாட்டியர் தப்பி தடை இறந்து
தாம் வேண்டும் பட்டினம் எய்தி கரை சேரும் – பரி 10/37,38
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
மலை இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/12
கல் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/16
கடன் இறந்து செயல் சூழ்ந்த பொருள் பொருள் ஆகுமோ – கலி 2/20
இறந்து நீர் செய்யும் பொருளினும் யாம் நுமக்கு – கலி 5/4
வாயில் வரை இறந்து போத்தந்து தாயர் – கலி 84/14
தோள் வலி துணி பிணி துறந்து இறந்து எய்தி மெய் சாய்ந்து – கலி 104/46
இறந்து எரி நையாமல் பாஅய் முழங்கி – கலி 145/19
இறந்து தாம் எண்ணிய எய்துதல் வேட்கையால் – கலி 150/7
உறை இறந்து ஒளிரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 46/8
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் எனையதூஉம் – அகம் 69/12
இறந்து பொருள் தருதலும் ஆற்றாய் சிறந்த – அகம் 123/5
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் – அகம் 177/12
பனி துறை பெரும் கடல் இறந்து நீர் பருகி – அகம் 183/6
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/10
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/10,11
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ – அகம் 227/12
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/12
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து
உள்ளுப தில்ல தாமே பணை தோள் – அகம் 253/20,21
அறை இறந்து அவரோ சென்றனர் – அகம் 281/12
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு – அகம் 291/21
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் – அகம் 303/18,19
சுரம் இறந்து ஏகினும் நீடலர் – அகம் 311/13
மரம் நிழல் அற்ற இயவின் சுரன் இறந்து
உள்ளுவை அல்லையோ மற்றே உள்ளிய – அகம் 353/15,16
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
மெல் இறை முன்கை பற்றிய சொல் இறந்து
ஆர்வ நெஞ்சம் தலைத்தலை சிறப்ப நின் – அகம் 396/8,9
மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து – அகம் 400/2
செவி இறந்து தாழ்தரும் கவுளன் வில்லொடு – புறம் 257/4
வம்ப பெரும் பெயல் வரைந்து சொரிந்து இறந்து என – புறம் 325/2
தன் இறந்து வாராமை விலக்கலின் பெரும் கடற்கு – புறம் 330/3
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி – புறம் 399/22
பிறந்து இறந்து போய் பெறுவதும் இழப்பதும் புகழே – கம்.அயோ:2 73/1
இவன் இ ஞாலம் இறந்து இரும் கானிடை – கம்.அயோ:4 27/2
ஈட்டம் எதிர் வந்திடவே இறந்து ஏகினன் விண்ணிடையே – கம்.அயோ:4 81/4
அளவு_இறந்து உயிர்க்க விட்டு அரற்றும் தன்மையால் – கம்.அயோ:4 175/2
இறந்து போயினான் இருந்தது ஆண்டு அது – கம்.அயோ:11 125/3
நைவீர் அலீர் மைந்தீர் இனி துயரால் நாடு இறந்து காடு நோக்கி – கம்.அயோ:13 66/1
இம்மைக்கு உறவோடும் இறந்து அழியும் – கம்.ஆரண்:13 13/1
திருமுகம் நோக்கலம் இறந்து தீர்தும் என்று – கம்.கிட்:1 7/3
என்னலும் உலகம் ஏழும் ஏத்தின இறந்து வாலி – கம்.கிட்:7 157/3
இறந்து விண் சேர்வது சரதம் இ பழி – கம்.கிட்:10 88/2
ஈண்டு-நின்று இறந்து ஈர்_ஐந்து_நூறு எழில் – கம்.கிட்:13 12/1
இற்கணார் இறந்திலர் இறந்து நீங்கினார் – கம்.சுந்:3 125/4
பிறந்து இறந்து உழலும் பாச பிணக்கு உடை பிணியின் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:3 128/3
இல் இயல் அறத்தை யான் இறந்து வாழ்ந்த பின் – கம்.சுந்:4 18/3
இறந்து நீங்கினரோ இன்று என் ஆணையை இகழ்ந்து – கம்.சுந்:7 57/1
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை – கம்.சுந்:11 17/2
இறந்து உக நூறி தக்கோர் இடர் துடைத்து ஏக ஈண்டு – கம்.சுந்:12 76/3
இறந்து இறந்து இழிந்து ஏறுவதே அலால் – கம்.சுந்:12 91/3
இறந்து இறந்து இழிந்து ஏறுவதே அலால் – கம்.சுந்:12 91/3
இறந்து இது போதல் தீது என்று இரங்கினை எனினும் எண்ணின் – கம்.யுத்1:14 7/3
இறந்து வீழ்ந்தனனே பிரகத்தன் என்று – கம்.யுத்2:15 79/1
எய் கணை மாரியாலே இறந்து பாழ் முழுதும் பட்டால் – கம்.யுத்2:16 132/3
தேடினென் திரிந்தனென் நின்னை திக்கு இறந்து
ஓடியது உன் படை உம்பி ஓய்ந்து ஒரு – கம்.யுத்2:16 278/1,2
இறந்து இறந்து உய்கின்றேன் யான் யார் இது தெரியும் ஈட்டார் – கம்.யுத்2:17 15/4
இறந்து இறந்து உய்கின்றேன் யான் யார் இது தெரியும் ஈட்டார் – கம்.யுத்2:17 15/4
இல்லையேல் இறந்து தீர்தி இது அலால் இயம்பல் ஆகா – கம்.யுத்2:17 69/3
இறந்தனர் இறந்து தீர இனி ஒரு பிறவி வந்து – கம்.யுத்3:26 6/1

மேல்


இறந்துபாடு (1)

இறந்துபாடு இவர்க்கு உறும் இதனின் இ வழி – கம்.ஆரண்:12 18/2

மேல்


இறந்துபோகினும் (1)

இறந்துபோகினும் நன்று இது அல்லது – கம்.ஆரண்:3 19/3

மேல்


இறந்தும் (2)

பெரும் காடு இறந்தும் எய்த வந்தனவால் – நற் 113/4
பணை கெழு வேந்தரை இறந்தும்
இரவலர்க்கு ஈயும் வள்ளியோன் நாடே – புறம் 119/6,7

மேல்


இறந்துளது (1)

ஈடு பேர் உலகு இறந்துளது ஆம் எனற்கு எளிதோ – கம்.கிட்:7 74/2

மேல்


இறந்துளார் (1)

இறந்துளார் பிறர் யாரும் இராமனை – கம்.சுந்:12 100/3

மேல்


இறந்துளான்-மேல் (1)

என்னதோ இறந்துளான்-மேல் வயிர்த்தல் நீ இவனுக்கு ஈண்ட – கம்.யுத்4:37 215/3

மேல்


இறந்தே (4)

மொழிபெயர் தேஎத்த பன் மலை இறந்தே – அகம் 31/15
பனி படு சிமைய பல் மலை இறந்தே – அகம் 329/14
வாள் வாய் அன்ன வறும் சுரம் இறந்தே – அகம் 331/14
உற்ற பயன் மற்று இது-கொலாம் முறை இறந்தே
முற்ற உலகத்து முதல் வீரர் முடி எல்லாம் – கம்.ஆரண்:10 59/2,3

மேல்


இறந்தேற்கே (1)

கடம் முதிர் சோலைய காடு இறந்தேற்கே – ஐங் 328/4

மேல்


இறந்தோர் (14)

அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர்
தாம் வர தெளித்த பருவம் காண்வர – நற் 99/3,4
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர்
வருவர் வாழி தோழி செரு இறந்து – நற் 387/5,6
இறந்தோர் மன்ற தாமே பிறங்கு மலை – ஐங் 316/3
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து – ஐங் 317/3
வழங்குநர் மடிந்த அத்தம் இறந்தோர்
கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு – அகம் 109/10,11
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர்
நம்மினும் வலிதா தூக்கிய பொருளே – அகம் 265/22,23
ஓங்கல் வெற்பின் சுரம் பல இறந்தோர்
தாம் பழி உடையர் அல்லர் நாளும் – அகம் 267/13,14
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர்
தைஇ நின்ற தண் பெயல் கடை நாள் – அகம் 269/13,14
ஈரம் இல் வெம் சுரம் இறந்தோர் நம்-வயின் – அகம் 277/12
இன்னா வெம் சுரம் இறந்தோர் முன்னிய – அகம் 363/15
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர்
நோய் இலர் பெயர்தல் அறியின் – அகம் 375/16,17
கருதல் அரும் பெரும் குணத்தோர் இவர் முதலோர் கணக்கு இறந்தோர்
திரி புவனம் முழுது ஆண்டு சுடர் நேமி செல நின்றோர் – கம்.பால:12 7/1,2
கரை இறந்தோர் இராவணற்கு கரம் இறுக்கும் குடி என்றால் – கம்.ஆரண்:6 116/2
முன்னையோர் இறந்தோர் எல்லாம் இ பகை முடிப்பர் என்றும் – கம்.யுத்3:28 8/1

மேல்


இறந்தோர்க்கு (3)

வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/11,12
பனி படு பன் மலை இறந்தோர்க்கு
முனி_தகு பண்பு யாம் செய்தன்றோ இலமே – அகம் 101/17,18
வன் கலை தெவிட்டும் அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு
இற்றை நாளொடும் யாண்டு தலைப்பெயர என – புறம் 161/11,12

மேல்


இறந்தோரே (43)

கடு மான் புல்லிய காடு இறந்தோரே – நற் 14/11
ஒன்று இலங்கு அருவிய குன்று இறந்தோரே – நற் 18/10
கொல் களிற்று ஒருத்தல் சுரன் இறந்தோரே – நற் 92/9
அலங்கல் உலவை அம் காடு இறந்தோரே – நற் 189/10
பெரும் கல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – நற் 274/9
அம் கால் கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 16/5
நிலம் கரி கள்ளி அம் காடு இறந்தோரே – குறு 67/5
நீர் இல் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 211/7
நெடு வரை மருங்கின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 215/7
வாடா வள்ளி அம் காடு இறந்தோரே
யானே தோடு ஆர் எல் வளை ஞெகிழ நாளும் – குறு 216/2,3
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – குறு 232/6
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 253/8
புன் தாள் ஓமைய சுரன் இறந்தோரே – குறு 260/8
பார்ப்பு உடை மந்திய மலை இறந்தோரே – குறு 278/7
வான் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – குறு 285/8
இன்னா வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – குறு 314/6
கழை முதிர் சோலை காடு இறந்தோரே – ஐங் 315/4
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – ஐங் 318/5
என்றூழ் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – ஐங் 336/4
மா இரும் சோலை மலை இறந்தோரே – ஐங் 353/4
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே – ஐங் 462/5
கடல் போல் தோன்றல காடு இறந்தோரே – அகம் 1/19
கல் மிசை அருவிய காடு இறந்தோரே – அகம் 25/22
விண் தோய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 111/15
திரி மருப்பு இரலைய காடு இறந்தோரே – அகம் 133/18
வேங்கட வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 141/29
கணி வாய் பல்லிய காடு இறந்தோரே – அகம் 151/15
மரல் வாடு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 155/16
பெரும் கை எண்கின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 171/15
பொன் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 173/18
நிலை உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 185/13
வேனில் நீடிய சுரன் இறந்தோரே – அகம் 201/19
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 205/24
நன் மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 241/16
கோடு உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 247/13
கழை மாய் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 249/19
கல் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோரே – அகம் 313/17
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 347/16
சொல் பெயர் தேஎத்த சுரன் இறந்தோரே – அகம் 349/14
நெடு மர மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 389/24
என்றூழ் வைப்பின் சுரன் இறந்தோரே – அகம் 391/14
கோடு காய் கடற்ற காடு இறந்தோரே – அகம் 395/15
வாய் படு மருங்கின் மலை இறந்தோரே – அகம் 399/18

மேல்


இறந்தோளே (3)

கடுவனும் அறியா காடு இறந்தோளே – ஐங் 374/4
குன்று உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – ஐங் 387/6
வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/17

மேல்


இறந்தோன் (1)

இறந்தோன் தானே அளித்து இ உலகம் – புறம் 224/11

மேல்


இறப்ப (10)

இறப்ப எண்ணுவர் அவர் எனின் மறுத்தல் – நற் 33/8
அரும் சுரம் இறப்ப என்ப – நற் 148/11
இறப்ப எவ்வம் நலியும் நின் நிலை – நற் 338/4
எல்லா துனியும் இறப்ப தன் காதலன் – பரி 12/73
வாய்வாய் மீ போய் உம்பர் இமைபு இறப்ப
தேயா_மண்டிலம் காணுமாறு இன்று – பரி 17/31,32
இறப்ப துணிந்தனிர் கேண்-மின் மற்று ஐஇய – கலி 2/10
சொல்லாது இறப்ப துணிந்தனிர்க்கு ஒரு பொருள் – கலி 8/7
தனியே இறப்ப யான் ஒழிந்து இருத்தல் – கலி 23/4
இறப்ப எண்ணுதிர் ஆயின் அறத்தாறு – அகம் 5/16
இறப்ப எண்ணினர் என்பது சிறப்ப – அகம் 161/8

மேல்


இறப்பது (1)

பின்னேயோ இறப்பது முன் பிடித்திருந்த கருத்து அதுவும் பிடித்திலேனோ – கம்.யுத்4:38 22/2

மேல்


இறப்பதே (1)

இறப்பதே பிறப்பதே எனும் விளையாட்டு இனிது உகந்தோய் – கம்.ஆரண்:1 50/4

மேல்


இறப்பம் (1)

இரை உண்டு துயில் சென்றார் வாங்கிடின் இறப்பம் என்பார் – கம்.யுத்2:19 168/2

மேல்


இறப்பர்-கொல் (1)

இறப்பர்-கொல் வாழி தோழி நறு வடி – குறு 331/5

மேல்


இறப்பரால் (1)

இரும்பெனேல் எரியிடை இறப்பரால் இவர் – கம்.ஆரண்:12 17/1

மேல்


இறப்பல் (1)

இறப்பல் என்பது ஈண்டு இளமைக்கு முடிவே – குறு 151/6

மேல்


இறப்பாய் (1)

ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள் – கலி 58/6

மேல்


இறப்பின் (4)

பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு – நற் 171/6
வெல் போர் குருசில் நீ வியன் சுரம் இறப்பின்
பல் காழ் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 306/1,2
சிறு வரை இறப்பின் காண்குவை செறி தொடி – ஐங் 388/3
இவள் தான் வருந்த நோய் செய்து இறப்பின் அல்லால் மருந்து அல்லள் – கலி 109/21

மேல்


இறப்பினும் (6)

மொழிபெயர் பல் மலை இறப்பினும்
ஒழிதல் செல்லாது ஒண்_தொடி குணனே – ஐங் 321/4,5
குழவி இறப்பினும் ஊன் தடி பிறப்பினும் – புறம் 74/1
இறப்பினும் திரு எலாம் இழப்ப எய்தினும் – கம்.அயோ:5 29/3
ஈன்றவன் இறப்பினும் ஆவி ஈயுமால் – கம்.யுத்3:24 89/4
இகழ்வு இல் பூதங்கள் இறப்பினும் இறுதிசெல்லா தன் – கம்.யுத்4:35 17/3
இறப்பினும் நன்று என ஏக்கம் நீங்கினாள் – கம்.யுத்4:40 46/4

மேல்


இறப்பு (5)

இறப்பு அரும் குன்றம் இறந்த யாமே – குறு 209/3
பிறப்பினொடு இறப்பு என பெயரும் சிந்தையாள் – கம்.பால:19 52/2
இறப்பு எனும் மெய்ம்மையை இம்மை யாவர்க்கும் – கம்.அயோ:1 20/1
இறப்பு இலர் எண் இருநூறு கோடியே – கம்.யுத்1:5 27/4
இறப்பு எனும் பதத்தை விட்டாய் இராமன் என்பளவும் மற்று இ – கம்.யுத்2:16 128/3

மேல்


இறப்பும் (2)

ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் – கம்.சுந்:4 56/2
எனையன தொடரும் என்பது உணர்கிலேன் இறப்பும் காணேன் – கம்.யுத்3:26 77/4

மேல்


இறப்புறுவென் (1)

கொண்டு இறப்புறுவென் என்னா தலையுற குனிக்கும்-காலை – கம்.யுத்2:16 191/2

மேல்


இறப்பென் (3)

அல்லனேல் இறப்பென் என்று அகத்துள் உன்னினாள் – கம்.பால:13 63/4
எரியிடை கடிது வீழ்ந்து இறப்பென் ஈண்டு எனா – கம்.ஆரண்:12 13/4
என் இருந்து நான் இறப்பென் இ கணத்து எனை ஆளும் – கம்.யுத்4:32 38/2

மேல்


இறப்பொடு (1)

எவ்வம் ஓங்கிய இறப்பொடு பிறப்பு இவை என்ன – கம்.கிட்:1 16/3

மேல்


இறப்போர் (1)

சிறு பல் குன்றம் இறப்போர்
அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே – நற் 269/8,9

மேல்


இறப்போன் (1)

இயன்ற அணியன் இ தெரு இறப்போன்
மாண் தொழில் மா மணி கறங்க கடை கழிந்து – அகம் 66/9,10

மேல்


இறல் (4)

தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் – கலி 22/7
இறல் உறும்படி இயற்றுவர் இடையறா இன்னல் – கம்.அயோ:2 77/4
இறல் உண்டே என்னின் தீர்வான் இருந்த பேர் இடரை எல்லாம் – கம்.கிட்:11 88/3
கை வைப்பு அளவே இறல் காணுதியால் – கம்.யுத்2:18 78/4

மேல்


இறலி (1)

இறலி அ பெரும் தீவிடை உறைபவர் இவர்கள் – கம்.யுத்3:30 18/4

மேல்


இறவா (1)

என் தோள் வலி அதனால் எடுத்து யான் எற்றவும் இறவா
நின்றாய் எனின் நீ பின் எனை நின் கை தல நிரையால் – கம்.யுத்2:15 166/1,2

மேல்


இறவாத (1)

யாவரையும் கொன்று அருக்கி என்றும் இறவாத
மூவரையும் மேலை நாள் மூவா மருந்து உண்ட – கம்.யுத்2:17 90/2,3

மேல்


இறவாதிருக்கை (1)

போகாது இருக்கின் இறவாதிருக்கை புணராள் எனக்கொடு உணரா – கம்.ஆரண்:13 67/3

மேல்


இறவாது (4)

நரம்பு மீது இறவாது உடன்புணர்ந்து ஒன்றி – மலை 535
எண்ணிய நாள் வரை இறவாது காதலர் – கலி 34/22
இறந்தான் அல்லன் அரசன் இறவாது ஒழிவான் அல்லன் – கம்.அயோ:4 35/1
இன்றே இறவாது ஒழியேன் எமரோ – கம்.ஆரண்:14 71/1

மேல்


இறவாமை (1)

நன் மகன் இந்த நாடு இறவாமை நய என்றான் – கம்.அயோ:3 36/4

மேல்


இறவின் (9)

கடல் இறவின் சூடு தின்றும் – பட் 63
சுற்றிய பிணர சூழ் கழி இறவின்
கணம்_கொள் குப்பை உணங்கு திறன் நோக்கி – நற் 101/2,3
முடங்கு புற இறவின் மோவாய் ஏற்றை – நற் 211/5
பெரும் சே_இறவின் துய் தலை முடங்கல் – நற் 358/8
முள் கால் இறவின் முடங்கு புற பெரும் கிளை – குறு 109/1
இறவின் அன்ன கொடு வாய் பெடையொடு – குறு 160/2
இரும் கழி கொண்ட இறவின் வாடலொடு – குறு 320/2
சிறு வெள் இறவின் குப்பை அன்ன – அகம் 152/8
கூர் நல் இறவின் பிள்ளையொடு பெறூஉம் – புறம் 342/10

மேல்


இறவினின் (1)

இறவினின் உதவு நெடும் தார் உயர் மரம் ஒரு கை இயைந்தான் – கம்.சுந்:7 24/2

மேல்


இறவு (14)

இறவு அருந்திய இன நாரை – பொரு 204
இறவு புறத்து அன்ன பிணர் படு தடவு முதல் – நற் 19/1
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
இறவு ஆர் இன குருகு இறைகொள இருக்கும் – நற் 131/6
இறவு சினை அன்ன நளி கனி உதிர – குறு 274/2
நத்தொடு நள்ளி நடை இறவு வய வாளை – பரி 10/85
நறவு உண் மண்டை நுடக்கலின் இறவு கலித்து – அகம் 96/1
பகைவனே-கொலாம் இறவு பார்க்கின்றேன் – கம்.அயோ:14 100/4
இளையவன் ஏகலும் இறவு பார்க்கின்ற – கம்.ஆரண்:12 20/1
இறவு என் ஆம் இதின் இன்பம் யாவதோ – கம்.கிட்:16 45/4
இறவு கண்டிலர் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் – கம்.யுத்3:22 71/3
கட்டினார் காத்தார் ஒன்றும் காண்கிலார் இறவு கண்ணுற்று – கம்.யுத்3:22 133/3
இன்று ஈகிலையேல் இறவு இ இடை மான் – கம்.யுத்3:23 17/1
இறவு ஒத்தன வாவும் இன பரியே – கம்.யுத்3:31 200/4

மேல்


இறவேனேல் (1)

எரி அதனில் இன்றே புக்கு இறவேனேல் இ துயரம் மறவேன் என்றான் – கம்.ஆரண்:4 27/4

மேல்


இறவொடு (3)

துய் தலை இறவொடு தொகை மீன் பெறீஇயர் – நற் 111/2
இறவொடு வந்து கோதையொடு பெயரும் – அகம் 123/12
முடங்கு புற இறவொடு இன மீன் செறிக்கும் – அகம் 220/17

மேல்


இறா (11)

சேய் இறா எறிந்த சிறு_வெண்_காக்கை – நற் 31/2
முடி வலை முகந்த முடங்கு இறா பாவை – நற் 49/3
குளம்பினும் சே_இறா ஒடுங்கின – நற் 278/8
அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும் – ஐங் 179/2
இரும் கழி சே_இறா இன புள் ஆரும் – ஐங் 188/1
தெண் கழி சே_இறா படூஉம் – ஐங் 196/3
பெரும் கடல் பரப்பில் சே இறா நடுங்க – அகம் 60/1
வெள் இறா கனவும் நள்ளென் யாமத்து – அகம் 170/12
சே இறா துழந்த நுரை பிதிர் படு திரை – அகம் 270/5
துய் தலை முடங்கு இறா தெறிக்கும் பொற்பு உடை – அகம் 376/16
மருப்பு இறா மத களிற்று அமரர் மன்னமும் – கம்.ஆரண்:7 44/1

மேல்


இறா-வகையில் (1)

மொழிந்து இறா-வகையில் விண்ணை முட்டினான் உலகம் மூன்றும் – கம்.யுத்3:28 39/3

மேல்


இறாதவர் (1)

இற்றவர் இறாதவர் எழுந்து விண்ணினை – கம்.ஆரண்:7 117/3

மேல்


இறாயினிர் (1)

நளி புகை கமழாது இறாயினிர் மிசைந்து – மலை 249

மேல்


இறால் (3)

தண் கமழ் அலர் இறால் சிதைய நன் பல – திரு 300
தேனின் இறால் என ஏணி இழைத்து இருக்கும் – கலி 39/10
நுழைந்து போகின்ற மதி இறால் ஒப்ப நோக்காய் – கம்.அயோ:10 9/4

மேல்


இறாலின் (1)

சோலை வீழ் கனியின் தேனும் தொடை இழி இறாலின் தேனும் – கம்.பால:2 9/2

மேல்


இறாலொடு (1)

இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல் – அகம் 348/5

மேல்


இறானோ (1)

இ சிலை கிடக்க மலை ஏழையும் இறானோ – கம்.பால:22 36/4

மேல்


இறாஅ (1)

இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் – மலை 274

மேல்


இறாஅல் (7)

நல் வரி இறாஅல் புரையும் மெல் அடை – மது 624
நேமியின் செல்லும் நெய் கண் இறாஅல்
உடம்புணர்பு தழீஇய ஆசினி அனைத்தும் – மலை 525,526
பெரும் சினை தொடுத்த கொழும் கண் இறாஅல்
புள் உற்று கசிந்த தீம் தேன் கல் அளை – நற் 168/2,3
பறவை இழைத்த பல் கண் இறாஅல்
தேன் உடை நெடு வரை தெய்வம் எழுதிய – நற் 185/9,10
பெரும் தேன் இறாஅல் சிதறும் நாடன் – ஐங் 214/3
தேன் செய் இறாஅல் துளைபட போகி – கலி 41/13
வரை மிசை மேல் தொடுத்த நெய் கண் இறாஅல்
மழை நுழை திங்கள் போல் தோன்றும் இழை நெகிழ – கலி 42/22,23

மேல்


இறாஅலியரோ (1)

இறாஅலியரோ பெரும நின் தானை – பதி 40/2

மேல்


இறினும் (1)

வழி கெட வரினும் தத்தம் வாழ்க்கை தேய்ந்து இறினும் மார்பம் – கம்.யுத்2:17 66/1

மேல்


இறீஇயர் (5)

நும்மும் பெறேஎம் இறீஇயர் எம் உயிரே – குறு 169/6
தம் கடன் இறீஇயர் எண்ணி இடம்-தொறும் – குறு 255/6
முன்_நாள் போலாள் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 49/3
இன் தோள் தாராய் இறீஇயர் என் உயிர் என – அகம் 165/8
பிறன் ஆயினன்-கொல் இறீஇயர் என் உயிர் என – புறம் 210/9

மேல்


இறீஇயரோ (1)

தெற்றென இறீஇயரோ ஐய மற்று யாம் – குறு 169/2

மேல்


இறு (6)

இறு முறை என ஒன்று இன்றி – குறு 199/7
வய தணிந்து ஏகு நின் யாணர் இறு நாள் பெற – பரி 11/40
குன்ற இறு வரை கோள்_மா இவர்ந்து ஆங்கு – கலி 86/32
இறு முறை செய்யும் உருவொடு நும் இல் – கலி 93/19
முச்சு இறு வாழ்க்கையின் மூண்டுளோர் என – கம்.யுத்3:20 45/4
இறு காலையின் உலகு யாவையும் அவிப்பான் இகல் படையை – கம்.யுத்3:27 160/1

மேல்


இறுக்க (2)

இறுக்க வேண்டுவது இல்லை எண் தீர் மணி – கம்.யுத்2:15 15/1
இருவர் வேண்டுவர் ஏழ் உலகத்தையும் இறுக்க
திரிவரேல் உடன் திரிதரும் நெடு நிலம் செவ்வே – கம்.யுத்3:31 12/2,3

மேல்


இறுக்கல் (1)

இறுக்கல் வேண்டும் திறையே மறுப்பின் – புறம் 97/20

மேல்


இறுக்கி (4)

துகைத்தவன் உடல் பொறை சுறுக்கொள இறுக்கி
தகை பெரு வலத்தொடு தலத்திடை அமுக்கி – கம்.யுத்1:12 12/1,2
மேவரும் கவசம் இட்டு இறுக்கி வீக்கினன் – கம்.யுத்2:15 111/2
இறுக்கி பல நெடு வாய் மடித்து எரி கண்-தொறும் இழிய – கம்.யுத்2:15 184/2
இடித்தன உறுக்கின இறுக்கி ஏய்ந்தன – கம்.யுத்2:18 91/1

மேல்


இறுக்கிய (2)

என்று தோளிடை இறுக்கிய பாசம் இற்று ஏக – கம்.சுந்:12 55/1
இன் உயிர் துறந்தார் இல்லை இறுக்கிய பாசம் இற்றால் – கம்.யுத்2:19 233/2

மேல்


இறுக்கியது (1)

என் இனி அனுமன் தோளை இறுக்கியது இதனால் ஆண்டும் – கம்.யுத்2:19 236/3

மேல்


இறுக்கின (1)

இற்றன இற்ற என்ன இறுக்கின இளகா உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 191/3

மேல்


இறுக்கினான் (1)

இறுக்கினான் இவன் சிறிது உணர்வும் எஞ்சினான் – கம்.யுத்2:16 262/4

மேல்


இறுக்கும் (19)

வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல் – பதி 62/5
பெரும் தலை எருவையொடு பருந்து வந்து இறுக்கும்
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/7,8
பெரும் களிற்று மருப்பொடு வரி அதள் இறுக்கும்
அறன் இல் வேந்தன் ஆளும் – அகம் 109/13,14
கை செய் பாவை துறை-கண் இறுக்கும்
மகர நெற்றி வான் தோய் புரிசை – அகம் 181/19,20
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும்
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய் – அகம் 266/19,20
கரும் கால் யாத்து பருந்து வந்து இறுக்கும்
சேண் உயர்ந்து ஓங்கிய வான் உயர் நெடும் கோட்டு – அகம் 397/13,14
அந்தி அந்தணர் அரும் கடன் இறுக்கும்
முத்தீ விளக்கில் துஞ்சும் – புறம் 2/22,23
தென் புலம் வாழ்நர்க்கு அரும் கடன் இறுக்கும்
பொன் போல் புதல்வர் பெறாஅதீரும் – புறம் 9/3,4
புலம் கெட இறுக்கும் வரம்பு இல் தானை – புறம் 16/9
வேறு புலத்து இறுக்கும் தானையோடு – புறம் 22/37
பாண்_கடன் இறுக்கும் வள்ளியோய் – புறம் 203/11
துறை நணி மருதத்து இறுக்கும் ஊரொடு – புறம் 344/3
கரை இறந்தோர் இராவணற்கு கரம் இறுக்கும் குடி என்றால் – கம்.ஆரண்:6 116/2
கானமும் மலையும் நீங்கி கங்குல் வந்து இறுக்கும் காலை – கம்.ஆரண்:15 56/3
இறுக்கும் தன்மை அ மாயவற்கு அன்றியும் எளிதோ – கம்.கிட்:3 77/4
இங்கு வந்து இறுக்கும் நீ இடரும் ஐயமும் – கம்.சுந்:5 73/3
இ சிரத்தவன் உரைத்து இறுக்கும் ஏல்வையின் – கம்.யுத்1:2 28/1
கல்லினும் வலிய தோளால் கட்டியிட்டு இறுக்கும் காலை – கம்.யுத்2:18 234/2
யாண்டு வந்து இங்கு இறுக்கும் என்று எண்ணினான் – கம்.யுத்4:41 52/1

மேல்


இறுக்குவென் (1)

இ பொழிலினை கடிது இறுக்குவென் இறுத்தால் – கம்.சுந்:6 6/1

மேல்


இறுக்குறும் (1)

இறுக்குறும் இன்னே நம்மை குரங்கு என இரங்கி ஏங்கி – கம்.சுந்:9 65/1

மேல்


இறுக (6)

முதிர்கின்ற பெரும் காதல் தழைத்து ஓங்க எடுத்து இறுக முயங்கலோடும் – கம்.பால:5 57/3
இணை மலர் கைகளின் இறுக இன் உயிர் – கம்.ஆரண்:10 121/3
என்று அவன்-தன்னை மீட்டும் எடுத்து மார்பு இறுக புல்லி – கம்.யுத்2:16 162/1
என அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து மார்பு இறுக புல்லி – கம்.யுத்2:17 4/1
கடித்தது போல கோல விரல்களால் இறுக கட்டி – கம்.யுத்3:28 45/2
எழுது மார்பத்து இறுக தழுவினான் – கம்.யுத்4:41 60/2

மேல்


இறுகலா (1)

இழை புரை மருங்குல் இறும் இறும் எனவும் இறுகலா வன முலை இரட்டை – கம்.சுந்:3 88/1

மேல்


இறுகிறுக்கி (1)

இழையினை கை யாத்து இறுகிறுக்கி வாங்கி – பரி 12/59

மேல்


இறுகிறுக (2)

இறுகிறுக யாத்து புடைப்ப – பரி 9/40
ஏணிப்படுகால் இறுகிறுக தாள் இடீஇ – பரி 10/11

மேல்


இறுகின (1)

இறுகின நிதியின் கிழவன் இசை கெட அளகை எறிந்தார் – கம்.சுந்:7 16/3

மேல்


இறுகு (4)

இறுகு குலை முறுக பழுத்த பயம் புக்கு – மலை 132
இறுகு புனம் மேய்ந்த அறு கோட்டு முற்றல் – நற் 265/1
இறுகு திண் புயம் இருபதும் இவற்கு இலை என்னா – கம்.சுந்:2 129/2
இறுகு சாந்தமும் எழுதிய குறிகளும் இன் உயிர் பொறை ஈர – கம்.சுந்:2 192/3

மேல்


இறுகுற (3)

எழுத அன்பினின் இறுகுற தழுவி மாடு இருத்தி – கம்.யுத்1:3 39/2
இறுகுற பிணித்தலோடும் யாவையும் எதிர்ந்த போதும் – கம்.யுத்2:19 190/1
என்று மைந்தனை எடுத்து எடுத்து இறுகுற தழுவி – கம்.யுத்4:40 107/1

மேல்


இறுங்கு (1)

ஐவன குரல் ஏனலின் கதிர் இறுங்கு அவரை – கம்.அயோ:10 34/1

மேல்


இறுங்கும் (1)

எள்ளும் ஏனலும் இறுங்கும் சாமையும் – கம்.பால:2 53/1

மேல்


இறுத்த (54)

கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த
வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர் – பெரும் 315,316
கொடை கடன் இறுத்த கூம்பா உள்ளத்து – பெரும் 446
வெடி பட கடந்து வேண்டு புலத்து இறுத்த
பணை கெழு பெரும் திறல் பல் வேல் மன்னர் – மது 233,234
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு நயந்து இறுத்த
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 148,149
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
கொடை கடன் இறுத்த செம்மலோய் என – மலை 543
பொறுத்தல் செல்லாது இறுத்த வண் பெயல் – நற் 99/7
புலம்பு வந்து இறுத்த புன்கண் மாலை – நற் 215/3
மழை எழுந்து இறுத்த நளிர் தூங்கு சிலம்பின் – நற் 257/2
பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்த
நல் எயில் உடையோர் உடையம் என்னும் – நற் 287/2,3
சூல் பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – நற் 306/6
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த
வேல் கெழு தானை செழியன் பாசறை – நற் 387/7,8
நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம் – பதி 13/12
மூழ்த்து இறுத்த வியன் தானையொடு – பதி 33/5
வேறு புலத்து இறுத்த கட்டூர் நாப்பண் – பதி 68/2
தொல் கடன் இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 70/22
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
வேறு புலத்து இறுத்த வெல் போர் அண்ணல் – பதி 81/18
வேறு புலத்து இறுத்த விறல் வெம் தானையொடு – பதி 94/6
ஒளிறு வாள் பொருப்பன் உடல் சமத்து இறுத்த
களிறு நிரைத்தவை போல் கொண்மூ நெரிதர – பரி 22/1,2
செரு மிகு சின வேந்தன் சிவந்து இறுத்த புலம் போல – கலி 13/1
எழுதி இறுத்த பெரும் பொன் படுகம் – கலி 64/9
மாரி இறுத்த கடவுளை கண்டாயோ – கலி 93/28
இகல் வேந்தன் சேனை இறுத்த வாய் போல – கலி 108/1
சினைஇய வேந்தன் எயில் புறத்து இறுத்த
வினை வரு பருவரல் போல – கலி 149/14,15
ஈயல் புற்றத்து ஈர்ம் புறத்து இறுத்த
குரும்பி வல்சி பெரும் கை ஏற்றை – அகம் 8/1,2
குலவு பொறை இறுத்த கோல் தலை இருவி – அகம் 38/13
வெருவரு தானையொடு வேண்டு புலத்து இறுத்த
பெரு வள கரிகால் முன்னிலை செல்லார் – அகம் 125/17,18
கடிது வந்து இறுத்த கண் இல் வாடை – அகம் 243/8
அஞ்சுவர இறுத்த தானை – அகம் 264/14
வெள்ள தானையொடு வேறு புலத்து இறுத்த
கிள்ளிவளவன் நல் அமர் சாஅய் – அகம் 346/21,22
குன்றத்து இறுத்த குரீஇ இனம் போல – புறம் 19/8
அம்பு சென்று இறுத்த அறும் புண் யானை – புறம் 19/9
இடை சுரத்து இறுத்த மள்ள விளர்த்த – புறம் 254/3
அரும் கடன் இறுத்த பெருஞ்செயாளனை – புறம் 282/2
கண்கூடு இறுத்த கடல் மருள் பாசறை – புறம் 294/2
வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை – புறம் 343/14
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல் – புறம் 391/8
வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன் – புறம் 398/8
ஐயன் வில் இறுத்த ஆற்றல் காணிய அமரர் நாட்டு – கம்.பால:13 41/1
பற்றிய வளைந்த என்ன பரந்து வந்து இறுத்த சேனை – கம்.பால:16 1/2
அடைந்து அவண் இறுத்த பின்னர் அருக்கனும் உம்பர் சேர்ந்தான் – கம்.பால:17 3/1
வெள்ளத்தின் சடிலத்தான் தன் வெம் சிலை இறுத்த வீரன் – கம்.பால:22 6/1
ஊன வில் இறுத்த மொய்ம்பை நோக்குவது ஊக்கம் அன்றால் – கம்.பால:24 32/1
சிலையை நீ இறுத்த ஓசை செவி உற சீறி வந்தேன் – கம்.பால:24 34/3
இயம் கெழு தானையர் இறுத்த மா திறை – கம்.அயோ:11 53/1
இருந்து அதின் தீர்ந்து சென்றார் வேங்கடத்து இறுத்த எல்லை – கம்.கிட்:15 33/4
இடந்த மணி வேதியும் இறுத்த கடி காவும் – கம்.சுந்:6 18/1
இ நெடும் பழுவ குன்றில் பகல் எலாம் இறுத்த பின்னர் – கம்.சுந்:14 52/3
கங்குல் வந்து இறுத்த காலை கை விளக்கு எடுப்ப காவல் – கம்.யுத்1:12 50/1
பித்தன் வெம் சிலையினை இறுத்த பேர் ஒலி – கம்.யுத்2:16 256/3
இடம் பொறாமை உற்று இரிந்து போய் வட வரை இறுத்த – கம்.யுத்3:31 17/4
இறுத்த நீரின் செறிந்தன எங்கணும் – கம்.யுத்3:31 127/3
பார்_மகளை தழுவினையோ திசை யானை பணை இறுத்த பணைத்த மார்பால் – கம்.யுத்4:38 10/4

மேல்


இறுத்ததால் (1)

ஏழு பத்தின் பெரு வெள்ளம் மகர வெள்ளத்து இறுத்ததால் – கம்.யுத்1:1 1/4

மேல்


இறுத்தது (11)

ஆடு மழை இறுத்தது எம் கோடு உயர் குன்றே – நற் 156/10
சீறடி தோயா இறுத்தது அமையுமோ – கலி 90/18
தென்வரை சாந்தும் நாற சேனை சென்று இறுத்தது அன்றே – கம்.பால:14 81/4
சேமத்து ஆர் வில் இறுத்தது தேரும்-கால் – கம்.பால:21 39/2
வில் இறுத்தது இடை என மேலை_நாள் – கம்.ஆரண்:4 37/2
புல் இறுத்தது யாவும் புகன்று தன் – கம்.ஆரண்:4 37/3
சென்றது பரிதி மேல் பால் செக்கர் வந்து இறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:6 64/4
வெருவி போய் சிசிரம் நீக்கி வேனில் வந்து இறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 99/4
தீரினும் உதவற்கு ஒத்த தென்றல் வந்து இறுத்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 163/4
அந்தி வந்து இறுத்தது கறுத்தது அண்டமே – கம்.யுத்1:5 2/4
இறுத்தது இன்று உலகு என்பது ஓர் திமிலம் வந்து எய்த – கம்.யுத்2:15 192/1

மேல்


இறுத்ததும் (1)

எய்ய வில் வளைத்ததும் இறுத்ததும் உரைத்தும் – கம்.பால:22 37/1

மேல்


இறுத்தந்த (4)

மே தக இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதின் கண் – கலி 29/9
இன் அமர் இளவேனில் இறுத்தந்த பொழுதினான் – கலி 34/7
இடை நின்ற காலம் போல் இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 118/8
செல்லும் என் உயிர் புறத்து இறுத்தந்த மருள் மாலை – கலி 148/7

மேல்


இறுத்தந்தது (1)

ஏதிலான் படை போல இறுத்தந்தது இளவேனில் – கலி 27/8

மேல்


இறுத்தருளினான் (1)

வில் இறுத்தருளினான் மிதிலை புக்க அனைய நாள் – கம்.கிட்:3 7/4

மேல்


இறுத்தலின் (1)

பைம் கண் யானை வேந்து புறத்து இறுத்தலின்
களையுநர் காணாது கலங்கிய உடை மதில் – நற் 43/9,10

மேல்


இறுத்தலும் (2)

அனையது ஆகிய சேனை வந்து இறுத்தலும் அருக்கன் – கம்.கிட்:12 28/1
இறுத்தலும் எளிதாம் மண்ணில் யாவர்க்கும் இயக்கம் உண்டே – கம்.சுந்:2 37/2

மேல்


இறுத்தவன் (4)

வணங்கு வில் இறுத்தவன் என துயர் மறந்தாள் – கம்.பால:22 39/2
வஞ்சி சென்று இறுத்தவன் வாகை மீ கொள – கம்.அயோ:11 106/3
பல் இறுத்தவன் வலிக்கு அமை தியம்பகம் எனும் – கம்.கிட்:3 7/3
வரை செய் தாள் வில் இறுத்தவன் அ மா முனியொடும் – கம்.கிட்:13 68/1

மேல்


இறுத்தவனும் (1)

இறுத்தவனும் வெம் கணை தெரிந்தனன் எதிர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:9 10/4

மேல்


இறுத்தன்று (1)

ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10

மேல்


இறுத்தன (5)

நறை வலம் செய விடா இறுத்தன ஏறு – கலி 104/31
ஏனலும் இறங்கு குரல் இறுத்தன நோய் மலிந்து – அகம் 132/1
அல் இறுத்தன தாடகை ஆதியா – கம்.ஆரண்:4 37/1
மிக்கு இறுத்தன வெற்பும் இறுத்தன – கம்.கிட்:11 33/4
மிக்கு இறுத்தன வெற்பும் இறுத்தன – கம்.கிட்:11 33/4

மேல்


இறுத்தனர் (2)

அன்று அவண் இறுத்தனர் அலரி கீழ் திசை – கம்.கிட்:12 1/1
கரை-கண் வந்து இறுத்தனர் என்ற காலையில் – கம்.யுத்1:4 14/3

மேல்


இறுத்தனன் (3)

சொல் இறுத்தனன் தோன்றல்பின் தோன்றினான் – கம்.ஆரண்:4 37/4
இறுத்தனன் கடி பொழில் எண்ணிலோர் பட – கம்.சுந்:12 29/1
சிந்தி வந்து இறுத்தனன் மதனன் தீ நிறத்து – கம்.யுத்1:5 2/3

மேல்


இறுத்தாய் (1)

இறுத்தாய் தமியேன் என்னாது என்னை இ மூப்பிடையே – கம்.அயோ:4 57/3

மேல்


இறுத்தார் (4)

அடல் ஏற்று எருத்து இறுத்தார் கண்டும் மற்று இன்றும் – கலி 102/31
புனையும் நீள் கொடி புரிசையின் புறத்து வந்து இறுத்தார்
மனையின் மாட்சியை அழித்து இழி மா தவன் பன்னி – கம்.பால:9 13/2,3
ஈண்டு வந்து இறுத்தார் என்னும் ஈது அலாது உறுதி உண்டோ – கம்.யுத்1:9 68/3
இடுக்கு ஒரு பேரும் இன்றி அயோத்தி வந்து இறுத்தார் என்றால் – கம்.யுத்4:42 12/2

மேல்


இறுத்தால் (1)

இ பொழிலினை கடிது இறுக்குவென் இறுத்தால்
அ பெரிய பூசல் செவி சார்தலும் அரக்கர் – கம்.சுந்:6 6/1,2

மேல்


இறுத்தான் (12)

ஆயிரம் வில்லை அனங்கன் இறுத்தான் – கம்.பால:13 27/4
எந்தை வில் இறுத்தான் எனும் இன் சொலை – கம்.பால:14 41/3
தாளால் இறுத்தான் தழல் வண்ணன் தட கை வில்லை – கம்.ஆரண்:13 30/3
தோளால் இறுத்தான் துணை தாதை-தன் அன்பின் தோழன் – கம்.ஆரண்:13 30/4
எண்கின் ஈட்டம் கொண்டு எறுழ் வலி தூமிரன் இறுத்தான் – கம்.கிட்:12 6/4
ஏய் உரு புய சாம்பன் என்பவனும் வந்து இறுத்தான் – கம்.கிட்:12 12/4
ஓதி இறுத்தான் நாலுமுகத்தான் உதவுற்றான் – கம்.கிட்:17 6/4
கால் நிமிர் வெம் சிலை கையின் இறுத்தான்
ஆனவர் தூணியும் வாளும் அறுத்தான் – கம்.சுந்:9 59/1,2
ஏம்பல் இலார் இரு தோள்கள் இறுத்தான்
பாம்பு என நீங்கினர் பட்டனர் வீழ்ந்தார் – கம்.சுந்:9 61/2,3
இருந்த நகரின் புறன் ஒர் குன்றிடை இறுத்தான் – கம்.யுத்1:9 13/4
இறுத்தான் சில இடந்தான் சில பிளந்தான் சில எயிற்றால் – கம்.யுத்2:18 158/2
இறுத்தான் நெடும் சரத்தால் ஒரு தனி நாயகற்கு இளையோன் – கம்.யுத்3:27 126/3

மேல்


இறுத்தில (1)

இறுத்தில இராவணன் எறிந்த எய்தன – கம்.யுத்4:37 71/2

மேல்


இறுத்து (26)

ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து
அரசு பட அமர் உழக்கி – மது 127,128
யாண்டு பல கழிய வேண்டு புலத்து இறுத்து
மேம்பட மரீஇய வெல் போர் குருசில் – மது 150,151
வேற்று முனை வெம்மையின் சாத்து வந்து இறுத்து என – குறு 390/3
யாண்டு தலைப்பெயர வேண்டு புலத்து இறுத்து
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு – பதி 15/1,2
பெரு மலை யானையொடு புலம் கெட இறுத்து
தடம் தாள் நாரை படிந்து இரை கவரும் – பதி 32/11,12
ஓடா பீடர் உள்_வழி இறுத்து
முள் இடுபு அறியா ஏணி தெவ்வர் – பதி 45/14,15
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர் – பதி 53/1
கமம் சூல் மா மழை கார் பயந்து இறுத்து என – அகம் 134/2
விழவு உடை ஆங்கண் வேற்று புலத்து இறுத்து
குண கடல் பின்னது ஆக குட கடல் – புறம் 31/12,13
உரும் உரறு கருவியொடு பெயல் கடன் இறுத்து
வள மலை மாறிய என்றூழ் காலை – புறம் 161/4,5
கருப்பு வில் இறுத்து ஆட்கொண்டு கா என்றாள் – கம்.பால:21 21/4
இறுத்து எறிந்தன வல்லிகள் இளம் தளிர் ஈன்ற – கம்.அயோ:9 40/3
மா மராமரம் இறுத்து அது-கொடு எற்ற வரலும் – கம்.ஆரண்:1 30/4
விண்ட வானவர் கண் முன்னே விரி பொழில் இறுத்து வீச – கம்.சுந்:6 40/2
பெரும் கடல் உற புடைத்து இறுத்து உக பிசைந்தான் – கம்.சுந்:8 23/2
ஊன வில் இறுத்து ஓட்டை மா மரத்துள் அம்பு ஓட்டி – கம்.யுத்1:2 109/1
பூ மரன் இறுத்து அவை பொருத்துவ பொருத்தி – கம்.யுத்1:9 11/3
இறுத்து கூறும் என்றான் இசை எங்கணும் – கம்.யுத்2:15 87/2
இறுத்து வீசிய கிரிகளை எரி உக நூறி – கம்.யுத்2:15 229/3
இறுத்து நின் எதிர் எய்தினான் – கம்.யுத்2:16 120/4
இறுத்து மாற்று இது வல்லையேல் என்று கோத்து எய்தான் – கம்.யுத்2:16 234/4
எட்டினன் அது பிடித்து இறுத்து நீக்கினான் – கம்.யுத்2:16 255/3
காதம் நீளிய மலைகளை கடித்து இறுத்து எடுத்து வெம் கனல் பொங்கி – கம்.யுத்2:16 345/2
எதிரும் வல் இருள் கரி இறுத்து எழு முறை மூழ்கி – கம்.யுத்3:20 55/3
வேள்விக்கு ஏகி வில்லும் இறுத்து ஓர் விடம் அம்மா – கம்.யுத்3:22 207/1
இடை உவாவினில் சுவேலம் வந்து இறுத்து எயில் இலங்கை – கம்.யுத்4:40 125/1

மேல்


இறுதல் (3)

சூர் ஒடுங்கு அயில் துணிந்து இறுதல் கண்டு சிறிதும் – கம்.ஆரண்:1 28/1
இற்று இடைந்து இறுதல் மெய்யே விளக்கின் முன் இருள் உண்டாமோ – கம்.சுந்:3 117/4
பொய்த்த சிந்தையார் இறுதல் போக்குமால் – கம்.யுத்3:24 115/2

மேல்


இறுதலும் (1)

இறுதிய மத கரி இறுதலும் எரி உமிழ் – கம்.யுத்2:18 136/2

மேல்


இறுதி (65)

யார் கண்ணும் இகந்து செய்து இசை கெட்டான் இறுதி போல் – கலி 10/3
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும் – புறம் 397/23
உலகின் மேல் உலகோ ஊழியின் இறுதி உறையுளோ யாது என உரைப்பாம் – கம்.பால:3 2/4
என்றனன் என்றலும் முனிவோடு எழுந்தனன் மண் படைத்த முனி இறுதி காலம் – கம்.பால:6 14/1
தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணார் தலை_மகன் வெகுண்ட போதும் – கம்.அயோ:1 8/1
இறுதி எய்தி நாள் ஏழ்_இரண்டின – கம்.அயோ:11 116/2
மை உற உயிர் எலாம் இறுதி வாங்குவான் – கம்.அயோ:13 8/1
இறுதி செய் சேனையும் எல்லை தீர் நகர் – கம்.அயோ:13 62/2
ஆதிய அமைதியின் இறுதி ஐம் பெரும் – கம்.அயோ:14 118/1
இந்திரன் அருளினன் இறுதி செய் பகலா – கம்.ஆரண்:2 41/1
இம்பர்_ஆனவர்க்கும் ஓர் இறுதி ஈட்டுவாள் – கம்.ஆரண்:6 2/4
கண்டனள் தன் கிளைக்கு இறுதி காட்டுவாள் – கம்.ஆரண்:6 4/4
இன்று இறுதி வந்தது நமக்கு என இருந்தார் – கம்.ஆரண்:10 48/2
என்-வயின் இறுதி நோக்கி அச்சத்தால் இசைத்தேன் அல்லேன் – கம்.ஆரண்:11 32/2
எண் திசை இறுதி ஆன உலகங்கள் இவற்றை இன்னே – கம்.ஆரண்:13 117/3
நால் திசை பரவையும் இறுதி நாள் உற – கம்.ஆரண்:15 5/1
புன் தொழில் இறுதி ஆக புகுந்து உள பொருள்கள் எல்லாம் – கம்.கிட்:2 29/2
இந்திரன் சிறுவனுக்கு இறுதி இன்று இசை தரும் – கம்.கிட்:3 15/2
எட்டு மாதிரத்து இறுதி நாளும் உற்று – கம்.கிட்:3 40/3
இரிந்து நீங்கினர் கற்பத்தின் இறுதி என்று அயிர்த்தார் – கம்.கிட்:4 14/2
எழுந்தனன் வல் விரைந்து இறுதி ஊழியில் – கம்.கிட்:7 15/1
யான் தவம் உடைமையால் இ இறுதி வந்து இசைந்தது யார்க்கும் – கம்.கிட்:7 152/3
என் உயிர்க்கு இறுதி செய்தான் என்பதை இறையும் எண்ணாது – கம்.கிட்:7 154/1
அறத்தினது இறுதி வாழ்நாட்கு இறுதி அஃது உறுதி அன்ப – கம்.கிட்:9 15/4
அறத்தினது இறுதி வாழ்நாட்கு இறுதி அஃது உறுதி அன்ப – கம்.கிட்:9 15/4
நிரம்பினான் ஒருவன் காத்த நிறை அரசு இறுதி நின்ற – கம்.கிட்:9 29/1
எனையர் என்பது ஒர் இறுதி கண்டிலம் எழுபது என்று எனும் இயல்பினார் – கம்.கிட்:10 66/2
இறைவ அங்கு அவர் இறுதி கண்டு இனிது இசை புனைந்து இமையவர்கள்தாம் – கம்.கிட்:10 67/3
உள அல கூதிரும் இறுதி உற்றதால் – கம்.கிட்:10 95/2
இறுதி உண்டே-கொல் இ மாரிக்கு என்பது ஓர் – கம்.கிட்:10 102/2
உற்றதும் உணரார்-ஆயின் இறுதி வேறு இதனின் உண்டோ – கம்.கிட்:11 93/4
இருந்தனர் தம் உயிர்க்கு இறுதி எண்ணுவார் – கம்.கிட்:16 5/4
எல்லை நம் இறுதி யாய்க்கும் எந்தைக்கும் யாவரேனும் – கம்.கிட்:16 14/1
இலங்கையில் பொருதார் அன்றே மறைகளுக்கு இறுதி ஆவார் – கம்.சுந்:0 1/4
காத கடும் குறி கணத்து இறுதி கண்ணாள் – கம்.சுந்:1 64/1
எய் வினை இறுதி இல் செல்வம் எய்தினான் – கம்.சுந்:2 41/1
ஊழியின் இறுதி வந்துறும் என்று உன்னினேன் – கம்.சுந்:3 67/3
ஊழியின் இறுதி காலத்து உருத்திரமூர்த்தி ஒத்தான் – கம்.சுந்:6 46/4
இறுதி உற்றுளது ஆயினும் இன்னும் ஓர் – கம்.சுந்:12 87/3
மெலியவர் கடன் நமக்கு இறுதி வேண்டுவோர் – கம்.யுத்1:2 33/2
முந்து உலகினுக்கு இறுதி புக்கு உரு ஒளித்து உலைதல் செய்வார் – கம்.யுத்1:2 94/1
இந்திராதியர் சித்தர்கள் இயக்கர் நம் இறுதி
சிந்தியாதவர் யார் அவை நம்மை என் செய்த – கம்.யுத்1:2 106/3,4
ஏற்றம் என் எனக்கு இறுதி வந்து எய்தியது என்னா – கம்.யுத்1:3 34/2
ஏலும் இங்கு இவற்கு இனி இறுதி என்று உனை – கம்.யுத்1:4 91/3
ஏய்வன நலனே அன்றி இறுதி வந்து அடைவது உண்டோ – கம்.யுத்1:7 17/2
ஈது எலாம் உணர்ந்தேன் யானும் என் குலம் இறுதி உற்றது – கம்.யுத்1:9 81/1
இ நெடும் காலம் எல்லாம் இமையவர்க்கு இறுதி கண்டாய் – கம்.யுத்1:13 21/1
இறுதி எய்தும் நாள் கால் பொர மந்தரம் இடையிட்டு – கம்.யுத்2:15 240/3
என் மக்கள் ஆகி உள்ளார் இ குடிக்கு இறுதி சூழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 146/2
ஈசனே முதலா மற்றை மானிடர் இறுதி ஆக – கம்.யுத்2:17 13/1
உள் நின்று அலை கடல் நீர் உக இறுதி கடை உறு கால் – கம்.யுத்2:18 140/1
புண்டரீகற்கும் உண்டோ இறுதி இ புலையர்க்கு அல்லால் – கம்.யுத்3:23 24/4
ஏம கூடத்தின் உம்பர் எய்தினன் இறுதி இல்லா – கம்.யுத்3:24 46/2
காப்பு உறு படை கை கள்வ நிருதர்க்கு ஓர் இறுதி காட்டி – கம்.யுத்3:25 15/3
படை பெரும் தலைவர் நின்றார் அல்லவர் இறுதி பற்றும் – கம்.யுத்3:27 89/1
இன்று உளார் நாளை மாள்வர் புகழுக்கும் இறுதி உண்டோ – கம்.யுத்3:28 10/4
ஊழி இறுதி கடுகு மாருதமும் ஒத்தனன் இராமன் உடனே – கம்.யுத்3:31 141/1
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் – கம்.யுத்3:31 142/1
ஏவர் அறிவுறுவர் இறுதி முதல் அறிவின் – கம்.யுத்3:31 165/2
கொண்டது ஓர் உருவம் தன்னால் இறுதி நாள் வந்து கூட – கம்.யுத்3:31 230/2
அ உரைக்கு இறுதி நோக்கி வீடணன் அருவி கண்ணன் – கம்.யுத்4:37 209/1
ஏவர்க்கும் வலியானுக்கு என்று உண்டாம் இறுதி என ஏமாப்புற்றேன் – கம்.யுத்4:38 26/2
ஊழியின் இறுதி காணும் வலியினது உயர் பொன் தேரின் – கம்.யுத்4:42 2/1
தொடுக்குறு கவியால் மற்றை துழனியை இறுதி தோன்ற – கம்.யுத்4:42 12/3
ஊழியின் இறுதி செல்லும் தாதையின் உலாவி அன்றே – கம்.யுத்4:42 14/3

மேல்


இறுதி-கண் (1)

முன் ஒன்று தமக்கு ஆற்றி முயன்றவர் இறுதி-கண்
பின் ஒன்று பெயர்த்து ஆற்றும் பீடு உடையாளர் போல் – கலி 34/4,5

மேல்


இறுதி-கணின் (1)

ஏழ் உலகும் உற்று உயிர்கள் யாவையும் முருக்கி இறுதி-கணின் எழும் – கம்.யுத்3:31 141/3

மேல்


இறுதி-காறும் (1)

மாதிரத்து இறுதி-காறும் தன் மனத்து எழுந்த மையல் – கம்.ஆரண்:10 101/1

மேல்


இறுதிக்கு (1)

எம்பிக்கும் என் அன்னை-தனக்கும் இறுதிக்கு ஓர் – கம்.ஆரண்:11 17/1

மேல்


இறுதிசெல்லா (2)

துன்று இரும் தூளி பொங்கி துறுதலால் இறுதிசெல்லா
பொன் திணி உலகம் எல்லாம் பூதலம் ஆய மாதோ – கம்.சுந்:10 12/3,4
இகழ்வு இல் பூதங்கள் இறப்பினும் இறுதிசெல்லா தன் – கம்.யுத்4:35 17/3

மேல்


இறுதிய (1)

இறுதிய மத கரி இறுதலும் எரி உமிழ் – கம்.யுத்2:18 136/2

மேல்


இறுதியா (1)

சென்றது முதலா வந்தது இறுதியா செப்பல்-பாலை – கம்.சுந்:14 8/3

மேல்


இறுதியாய் (1)

வித்தக தூதன் மீண்டது இறுதியாய் விளைந்த தன்மை – கம்.சுந்:14 13/2

மேல்


இறுதியில் (6)

எண் தவ நெடிது எனின் இறுதியில் அவனை – கம்.ஆரண்:2 44/3
ஆர்த்து எழுந்தது இறுதியில் ஆர் கலி – கம்.ஆரண்:7 25/3
செறுத்து இறுதியில் புவனி தீய எழு தீயின் – கம்.ஆரண்:9 10/1
இறுதியில் தான் என இருந்த ஏந்தலை – கம்.கிட்:11 125/2
சன்னவீரத்த கோவை வெண் தரளம் ஊழியின் இறுதியில் தனித்த – கம்.சுந்:3 81/1
மாட்டுவன் ஒருவன் அன்றே இறுதியில் மனத்தால் என்றான் – கம்.யுத்4:34 13/4

மேல்


இறுதியின் (11)

முடிவு உற முகப்ப ஊழி இறுதியின் மொய்ப்ப போல – கம்.அயோ:13 49/2
அனையவன் இறுதியின் அமைவு நோக்கலின் – கம்.ஆரண்:3 1/1
எதிர் இலாதவர் இறுதியின் நிமித்தமா எழுந்து ஆண்டு – கம்.ஆரண்:6 89/3
விண் தலம் துறந்து இறுதியின் விரி கதிர் வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:13 89/2
ஊழியின் இறுதியின் உரும் எறிந்து என – கம்.சுந்:5 54/1
ஏறிய தேரர் சூழ்ந்தார் இறுதியின் யாவும் உண்பான் – கம்.சுந்:10 9/3
விரவி போய் கதிரோன் ஊழி இறுதியின் வெய்யன் ஆனான் – கம்.சுந்:10 27/3
இறுதியின் உயிர் தந்து ஈயும் மருந்து ஒத்தது அனையது எந்தாய் – கம்.சுந்:14 41/4
ஏது எனக்கு அரியது என்றான் இறுதியின் எல்லை கண்டான் – கம்.யுத்1:14 26/4
ஒத்த கையினர் ஊழியின் இறுதியின் உலகை – கம்.யுத்2:15 188/1
வாம் புனல் பரவை ஏழும் இறுதியின் வளர்ந்தது என்னா – கம்.யுத்3:30 2/3

மேல்


இறுதியின்-கண் (1)

என்று அவன் விலக்க மீண்டு ஆண்டு இருந்தது ஓர் இறுதியின்-கண்
குன்று என நீண்ட கும்பகருணனை இராமன் கொல்ல – கம்.யுத்2:17 73/1,2

மேல்


இறுதியும் (5)

நாயகர் இறுதியும் நவிலல்-பாலதோ – கம்.கிட்:16 17/4
வாலி-தன் இறுதியும் மரத்துக்கு உற்றதும் – கம்.சுந்:12 22/1
இறுதியும் காவலும் இயற்றும் ஈசரும் – கம்.யுத்3:22 43/3
மொய் குலத்து இறுதியும் முனிவர் கண்டவர் – கம்.யுத்3:27 60/3
என்னை காட்டுதி இறுதியும் காட்டுதி எனக்கும் – கம்.யுத்4:40 95/3

மேல்


இறுதியே (3)

இங்கு நின்றார்கட்கு எல்லாம் இறுதியே என்பது உன்னி – கம்.யுத்1:14 28/3
இறுதியே இயைவது ஆனால் இடை ஒன்றால் தடை உண்டாமோ – கம்.யுத்2:16 42/4
இந்திரசித்தனார்க்கும் இறுதியே இயைவது என்றான் – கம்.யுத்2:18 206/4

மேல்


இறுதியை (1)

இறுதியை தன்-வயின் இயற்ற எய்தினான் – கம்.ஆரண்:4 10/1

மேல்


இறுப்ப (5)

கழி நாரை வரை இறுப்ப
தண் வைப்பின் நால் நாடு குழீஇ – பொரு 225,226
பனியின் வாடையொடு முனிவு வந்து இறுப்ப
இன்ன சில் நாள் கழியின் பல் நாள் – நற் 364/4,5
புண் தோள் ஆடவர் போர்முகத்து இறுப்ப
காய்த்த கரந்தை மா கொடி விளை வயல் – பதி 40/4,5
முனை கொல் தானையொடு முன் வந்து இறுப்ப
தன் வரம்பு ஆகிய மன் எயில் இருக்கை – அகம் 392/22,23
தாய் தன் செம்மல் கண்டு கடன் இறுப்ப
முழவு முகம் புலரா விழவு உடை வியன் நகர் – அகம் 397/2,3

மேல்


இறுப்பதன் (1)

ஏயவன் வல் வில் இறுப்பதன் முன்னம் – கம்.பால:13 27/2

மேல்


இறுப்பினும் (2)

அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து – பதி 81/8
இறுப்பினும் ஆவது இரப்பது என்று எழுந்தான் – கம்.அயோ:3 28/4

மேல்


இறுப்பென் (1)

இறுப்பென் என்று கொண்டு எழுந்தனன் மேருவை இறுப்போன் – கம்.கிட்:7 76/2

மேல்


இறுப்போரும் (1)

விரகியர் வினவ வினா இறுப்போரும்
இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/49,50

மேல்


இறுப்போன் (1)

இறுப்பென் என்று கொண்டு எழுந்தனன் மேருவை இறுப்போன்
முறிப்பென் என்னினும் முறிவது அன்று ஆம் என மொழியா – கம்.கிட்:7 76/2,3

மேல்


இறுபவர் (1)

இரு தொடை புரசையொடு இறுபவர் எறி படை – கம்.யுத்2:18 129/2

மேல்


இறுபு (12)

ஆட்டு ஒழி பந்தின் கோட்டு மூக்கு இறுபு
கம்பலத்து அன்ன பைம் பயிர் தாஅம் – நற் 24/3,4
வள் இதழ் நெய்தல் வருந்த மூக்கு இறுபு
அள்ளல் இரும் சேற்று ஆழ பட்டு என – நற் 372/3,4
நறு வடி மாஅத்து மூக்கு இறுபு உதிர்த்த – ஐங் 213/1
கொடி அறுபு இறுபு செவி செவிடு படுபு – பரி 2/38
தலை இறுபு தாரொடு புரள – பரி 2/41
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53
தடி குறை இறுபு இறுபு தாயின கிடப்ப – கலி 104/53
இணர் இறுபு உடையும் நெஞ்சமொடு புணர்வு வேட்டு – அகம் 217/18
குருத்து இறுபு உக்க வருத்தம் சொலாது – அகம் 333/9
மாடம் மயங்கு எரி மண்டி கோடு இறுபு
உரும் எறி மலையின் இரு நிலம் சேர – புறம் 373/20,21

மேல்


இறும் (11)

பாசடை கமலத்தோன் படைத்த வில் இறும்
ஓசையின் பெரியது ஓர் உவகை எய்தி அ – கம்.பால:13 64/2,3
சோனை வார் குழல் சுமை பொறாது இறும் இடை தோகாய் – கம்.அயோ:10 19/2
இழை புரை மருங்குல் இறும் இறும் எனவும் இறுகலா வன முலை இரட்டை – கம்.சுந்:3 88/1
இழை புரை மருங்குல் இறும் இறும் எனவும் இறுகலா வன முலை இரட்டை – கம்.சுந்:3 88/1
வெருவரு முழக்கும் ஈசன் வில் இறும் ஒலியும் என்ன – கம்.சுந்:7 1/2
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும்
பாய் பரி குலம் படும் பாகர் பொன்றுவர் – கம்.யுத்3:22 48/1,2
அடி அறும் தேர் முரண் ஆழி அச்சு இறும்
கடி நெடும் சிலை அறும் கவச மார்பு இறும் – கம்.யுத்3:22 49/1,2
கடி நெடும் சிலை அறும் கவச மார்பு இறும்
கொடி அறும் குடை அறும் கொற்ற வீரர்-தம் – கம்.யுத்3:22 49/2,3
இறும் திறம் அவனுக்கு இல்லை நாடுதும் ஏகி என்றான் – கம்.யுத்3:24 15/4
ஊழிக்கடை இறும் அத்தலை உலகு யாவையும் உண்ணும் – கம்.யுத்3:27 133/1
இறும் சிறப்பு அல்லால் அப்பால் எங்கு இனி போவது என்னா – கம்.யுத்3:27 177/2

மேல்


இறும்-மார் (1)

அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/5

மேல்


இறும்பில் (8)

அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை – மலை 205
மஞ்சு தவழ் இறும்பில் களிறு வலம் படுத்த – நற் 154/4
வேய் பயில் இறும்