ஆ – முதல் சொற்கள் பகுதி 2- சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

ஆண்டாற்கும் 1
ஆண்டான் 7
ஆண்டிசினோர்க்கும் 1
ஆண்டில் 1
ஆண்டிலை 1
ஆண்டின் 1
ஆண்டினொடு 1
ஆண்டு 177
ஆண்டு-நின்று 1
ஆண்டு-நின்றும் 1
ஆண்டு_ஆண்டு 5
ஆண்டுகள் 2
ஆண்டும் 10
ஆண்டுளது 1
ஆண்டே 1
ஆண்டை 7
ஆண்டையான் 5
ஆண்டையில் 1
ஆண்டையின் 1
ஆண்டையோர் 1
ஆண்டோர் 3
ஆண்தகை 43
ஆண்தகை-தன் 3
ஆண்தகைக்கு 4
ஆண்தகையது 1
ஆண்தகையர் 1
ஆண்தகையன்னே 1
ஆண்தகையும் 1
ஆண்தகையோடும் 1
ஆண்பாலாரே 1
ஆண்பாலோ 1
ஆண்மகற்கு 1
ஆண்மை 48
ஆண்மை-தானும் 1
ஆண்மைதான் 1
ஆண்மையர் 1
ஆண்மையால் 1
ஆண்மையாலே 1
ஆண்மையான் 2
ஆண்மையினுடனே 1
ஆண்மையும் 9
ஆண்மையே 2
ஆண்மையோன் 1
ஆணம் 1
ஆணவம் 1
ஆணி 14
ஆணிக்கு 2
ஆணிப்பொன் 1
ஆணியா 1
ஆணியாய் 1
ஆணியின் 3
ஆணியை 4
ஆணினில் 1
ஆணு 1
ஆணை 35
ஆணை-செய் 1
ஆணைக்கு 1
ஆணையாய் 2
ஆணையார் 1
ஆணையால் 23
ஆணையாலே 1
ஆணையான் 3
ஆணையில் 1
ஆணையின் 10
ஆணையினால் 1
ஆணையும் 4
ஆணையே 2
ஆணையேன் 1
ஆணையை 3
ஆத்த 2
ஆத்தவே 1
ஆத்தன 1
ஆத்தி 1
ஆத்திரை 1
ஆத்து 1
ஆத 1
ஆதபத்திரம் 1
ஆதர் 1
ஆதர 1
ஆதரத்தோடும் 1
ஆதரம் 3
ஆதரிக்க 2
ஆதரிக்கின்ற 1
ஆதரித்தார் 1
ஆதரித்து 6
ஆதரிப்பார் 1
ஆதரிப்பான் 1
ஆதரை 1
ஆதல் 53
ஆதல்தான் 1
ஆதலால் 43
ஆதலாலே 1
ஆதலான் 14
ஆதலானும் 1
ஆதலானே 3
ஆதலின் 64
ஆதலினால் 4
ஆதலினோ 1
ஆதலும் 5
ஆதலோ 2
ஆதவன் 1
ஆதவனும் 1
ஆதன் 13
ஆதனத்தின் 1
ஆதனம் 2
ஆதன்அழிசியும் 1
ஆதனுங்க 1
ஆதனுங்கன் 1
ஆதன்எழினி 1
ஆதனேன் 1
ஆதாரம் 1
ஆதால் 1
ஆதி 78
ஆதித்தன் 1
ஆதிமந்தி 4
ஆதிமந்தியின் 1
ஆதிய 5
ஆதியர் 7
ஆதியர்க்கு 1
ஆதியன் 1
ஆதியா 3
ஆதியாக 2
ஆதியாம் 5
ஆதியாய் 5
ஆதியான் 2
ஆதியில் 1
ஆதியின் 6
ஆதியினொடு 1
ஆதியேல் 1
ஆதியை 1
ஆதியொடு 1
ஆதியோர் 2
ஆதிரை 2
ஆதிரையான் 1
ஆதும் 4
ஆதுமால் 1
ஆந்தை 1
ஆந்தையும் 1
ஆநியம் 2
ஆப்பி 1
ஆப்புண்டவன் 1
ஆப 1
ஆப-மன் 1
ஆம் 541
ஆம்-கொல் 5
ஆம்-கொல்லோ 1
ஆம்-கொலாம் 1
ஆம்-கொலோ 3
ஆம்-வகை 2
ஆம்-அரோ 5
ஆம்-எனின் 1
ஆம்பல் 80
ஆம்பல்கள் 1
ஆம்பலின் 1
ஆம்பலும் 3
ஆம்பலை 1
ஆம்பலொடு 6
ஆம்பி 2
ஆம்பிகள் 1
ஆம்பியின் 1
ஆமா 3
ஆமால் 5
ஆமாறு 1
ஆமான் 11
ஆமிடம் 2
ஆமூர் 4
ஆமே 17
ஆமேல் 1
ஆமை 11
ஆமையின் 1
ஆமோ 36
ஆய் 403
ஆய்-இழை 1
ஆய்_தொடி 4
ஆய்_நுதல் 1
ஆய்_மகள் 7
ஆய்_வளை 2
ஆய்_இழாய் 8
ஆய்_இழை 28
ஆய்_இழை-தன்னை 1
ஆய்_இழையை 2
ஆய்கிலாது 1
ஆய்ச்சியர் 5
ஆய்த்தியேம் 1
ஆய்த்து 2
ஆய்தந்து 1
ஆய்தர 1
ஆய்தல் 1
ஆய்திறத்தவன் 1
ஆய்ந்த 21
ஆய்ந்தவன் 1
ஆய்ந்தவை 1
ஆய்ந்தன 1
ஆய்ந்தனர் 2
ஆய்ந்தனர்-கொல் 1
ஆய்ந்தனள் 1
ஆய்ந்தார் 1
ஆய்ந்திசினால் 1
ஆய்ந்திருப்பார் 1
ஆய்ந்து 20
ஆய்ந்தே 2
ஆய்ப்புண்டவனும் 1
ஆய்பு 3
ஆய்மையின் 1
ஆய்வது 1
ஆய்வந்திலார் 1
ஆய்வன 1
ஆய்விட்டன 1
ஆய்வினால் 1
ஆய்வினை 2
ஆய்வு 3
ஆய்வுறு 2
ஆய 173
ஆய-காலையில் 1
ஆய_மகள் 6
ஆயத்தம் 1
ஆயத்தவருள் 1
ஆயத்தார் 6
ஆயத்தாரோடு 1
ஆயத்தான் 1
ஆயத்தில் 1
ஆயத்தின் 1
ஆயத்து 8
ஆயத்துடன் 1
ஆயத்துள் 1
ஆயத்துள்ளும் 1
ஆயத்தொடு 1
ஆயத்தோர் 1
ஆயத்தோர்க்கே 2
ஆயத்தோரே 1
ஆயதற்கு 1
ஆயதன் 2
ஆயதாலே-கொலாம் 1
ஆயது 44
ஆயது_இல்லை 1
ஆயதே 6
ஆயதோ 2
ஆயம் 33
ஆயமும் 13
ஆயமொடு 37
ஆயமோடு 8
ஆயர் 28
ஆயர்_மகள் 2
ஆயர்_மகளிர் 1
ஆயர்_மகளிர்க்கு 1
ஆயர்_மகளிரோடு 1
ஆயர்_மகன் 6
ஆயர்_மகனேன் 1
ஆயர்_மகனையும் 1
ஆயர்_மகனொடு 1
ஆயரும் 2
ஆயவர் 3
ஆயவரை 1
ஆயவள் 4
ஆயவள்-தன்னை 1
ஆயவற்கு 1
ஆயவன் 13
ஆயவன்-தன்னை 1
ஆயவே 2
ஆயவை 1
ஆயற்கு 1
ஆயன் 1
ஆயன 2
ஆயனை 2
ஆயா 2
ஆயாத 1
ஆயானை 1
ஆயிடினும் 1
ஆயிடை 53
ஆயிர 69
ஆயிர_கோடி 3
ஆயிர_கோடியும் 1
ஆயிரகோடி 1
ஆயிரங்கள் 1
ஆயிரத்தால் 1
ஆயிரத்தின் 2
ஆயிரத்து 12
ஆயிரத்து_இரட்டி 3
ஆயிரம் 236
ஆயிரம்_கோடி 5
ஆயிரம்_ஆயிரம் 2
ஆயிரமாம் 1
ஆயிரமும் 7
ஆயிரமே 1
ஆயிரர் 5
ஆயிரரை 1
ஆயிரவர் 1
ஆயிரவரும் 1
ஆயில் 1
ஆயிற்றால் 1
ஆயிற்று 8
ஆயிற்றே 1
ஆயின் 360
ஆயின்று 1
ஆயின 58
ஆயினதாம் 1
ஆயினதால் 1
ஆயினது 1
ஆயினம் 2
ஆயினர் 7
ஆயினர்களால் 1
ஆயினரே 1
ஆயினவால் 1
ஆயினவாறு 2
ஆயினவே 6
ஆயினவோ 1
ஆயினள் 10
ஆயினள்-கொல் 1
ஆயினன் 8
ஆயினன்-கொல் 1
ஆயினனே 1
ஆயினார் 20
ஆயினார்க்கு 1
ஆயினாரே 1
ஆயினால் 1
ஆயினாள் 5
ஆயினான் 31
ஆயினும் 319
ஆயினெம் 1
ஆயினேம்-மன்னே 1
ஆயினேன் 6
ஆயினை 10
ஆயினையே 2
ஆயினோ 6
ஆயினோம் 1
ஆயினோர் 1
ஆயு 3
ஆயுதங்கள் 2
ஆயுதம் 9
ஆயும் 11
ஆயுமேல் 1
ஆயுவும் 1
ஆயுள் 4
ஆயுளர் 1
ஆயுளார் 1
ஆயுளான் 1
ஆயுளை 1
ஆயே 1
ஆயை 2
ஆயோர் 4
ஆயோன் 1
ஆர் 579
ஆர்-கொல் 3
ஆர்-கொலாம் 5
ஆர்-கொலோ 2
ஆர்-தொறும் 1
ஆர்-மின் 1
ஆர்-மேல்-கொல் 1
ஆர்க்க 4
ஆர்க்கவும் 1
ஆர்க்கவே 1
ஆர்க்காட்டு 1
ஆர்க்காடு 2
ஆர்க்கில 2
ஆர்க்கிலா 1
ஆர்க்கின்ற 5
ஆர்க்கின்றது 3
ஆர்க்கின்றாரும் 1
ஆர்க்கின்றாருழை 1
ஆர்க்கின்றான் 2
ஆர்க்கின்றானும் 1
ஆர்க்கு 3
ஆர்க்கும் 60
ஆர்க 2
ஆர்கலி 36
ஆர்கலிக்கு 1
ஆர்கலிகள் 1
ஆர்கலியே 1
ஆர்குவிர் 1
ஆர்குவை-மன்னோ 1
ஆர்கை 8
ஆர்கைய 1
ஆர்கையர் 3
ஆர்கையை 1
ஆர்த்த 37
ஆர்த்தது 22
ஆர்த்ததே 1
ஆர்த்தலின் 3
ஆர்த்தலும் 2
ஆர்த்தவன் 2
ஆர்த்தவால் 1
ஆர்த்தவும் 1
ஆர்த்தவே 1
ஆர்த்தன்றே 1
ஆர்த்தன 40
ஆர்த்தனர் 21
ஆர்த்தனரோ 1
ஆர்த்தனள் 1
ஆர்த்தனன் 6
ஆர்த்தார் 24
ஆர்த்தார்கள் 1
ஆர்த்தால் 1
ஆர்த்தாள் 1
ஆர்த்தான் 32


ஆண்டாற்கும் (1)

குடை_நிழல் ஆண்டாற்கும் ஆளிய வருவாற்கும் – கலி 118/7

மேல்


ஆண்டான் (7)

ஒரு துறையில் நீர் உண்ண உலகு ஆண்டான் உளன் ஒருவன் – கம்.பால:12 7/4
பிறந்தான் ஆண்டான் என்னும் இது என்னால் பெறலாமே – கம்.அயோ:11 76/4
ஆணை செல்ல நிலை அழிந்த அரசர் போன்றான் அல் ஆண்டான் – கம்.ஆரண்:10 118/4
ஆண்டான் இன்ன பன்னிட ஐயற்கு இள வீரன் – கம்.ஆரண்:15 26/1
ஆண்டான் அடிமை தொழில் ஆற்றி என் ஆற்றல் கொண்டே – கம்.சுந்:1 51/2
ஆண்டான் வலன் என்று அலர் தூஉய் நெடிது ஆசி சொன்னார் – கம்.சுந்:1 59/4
ஆண்டான் அல்லன் நானிலம் அந்தோ பரதன் தான் – கம்.யுத்3:22 209/2

மேல்


ஆண்டிசினோர்க்கும் (1)

பொதுமை இன்றி ஆண்டிசினோர்க்கும்
மாண்ட அன்றே ஆண்டுகள் துணையே – புறம் 357/3,4

மேல்


ஆண்டில் (1)

ஆம் எனில் ஏழ் இரண்டு ஆண்டில் ஐய நீ – கம்.அயோ:14 131/1

மேல்


ஆண்டிலை (1)

அடுத்த பேர் அரசு ஆண்டிலை ஐய நீ – கம்.அயோ:14 2/2

மேல்


ஆண்டின் (1)

ஏழ்_இரண்டு ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் – கம்.அயோ:3 111/4

மேல்


ஆண்டினொடு (1)

ஆண்டினொடு நாள் இருது திங்கள் இவை என்று – கம்.யுத்4:36 9/1

மேல்


ஆண்டு (177)

ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
மலர் தலை உலகம் ஆண்டு கழிந்தோரே – மது 237
கதழ் பரி நெடும் தேர் வரவு ஆண்டு அழுங்க – நற் 203/9
நிரைய நெஞ்சத்து அன்னைக்கு உய்த்து ஆண்டு
உரை இனி வாழி தோழி புரை இல் – நற் 236/5,6
பிரிந்து ஆண்டு உறைதல் வல்லியோரே – நற் 358/12
கானக நாடனொடு ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – குறு 54/5
ஆண்டு ஒழிந்தன்றே மாண் தகை நெஞ்சம் – குறு 184/4
மறந்து ஆண்டு அமைதல் வல்லியோர் மாட்டே – குறு 218/7
தேர் மணி-கொல் ஆண்டு இயம்பிய உளவே – குறு 275/8
ஈண்டு நீ அருளாது ஆண்டு உறைதல்லே – ஐங் 46/4
ஆண்டு செய் குறியோடு ஈண்டு நீ வரலே – ஐங் 48/5
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
ஆண்டு நீர் பெற்ற தாரம் ஈண்டு இவர் – பதி 48/5
இனி மன்னும் ஏதிலர் நாறுதி ஆண்டு
பனி மலர் கண்ணாரோடு ஆட நகை மலர் – பரி 8/47,48
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு – பரி 17/29
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு – பரி 17/29
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12
துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது – கலி 36/21
துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது – கலி 36/21
பகல் ஆண்டு அல்கினை பரத்த என்று யான் – கலி 75/22
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது – கலி 92/4
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது – கலி 92/4
கேட்டை விரையல் நீ மற்று வெகுள்வாய் உரை ஆண்டு
இது ஆகும் இன் நகை நல்லாய் பொது ஆக – கலி 92/23,24
அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே – அகம் 23/13
உடம்பு ஆண்டு ஒழிந்தமை அல்லதை – அகம் 29/22
கனவு ஆண்டு மருட்டலும் உண்டே இவள் தான் – அகம் 158/11
ஆண்டு அமைந்து உறையுநர் அல்லர் நின் – அகம் 159/20
ஆண்டு அமைந்து உறைநர் அல்லர் முனாஅது – அகம் 201/14
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு – அகம் 244/7
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர் – அகம் 393/20
ஆற்றார் ஆயினும் ஆண்டு வாழ்வோரே – புறம் 26/18
ஆண்டு செய் நுகர்ச்சி ஈண்டும் கூடலின் – புறம் 38/16
பொருது ஆண்டு ஒழிந்த மைந்தர் புண் தொட்டு – புறம் 62/2
மற தகை மைந்தரொடு ஆண்டு பட்டனவே – புறம் 63/4
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/9
தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே – புறம் 78/12
ஈண்டு செய் நல் வினை ஆண்டு சென்று உணீஇயர் – புறம் 174/19
உவரா ஈகை துவரை ஆண்டு
நாற்பத்தொன்பது வழிமுறை வந்த – புறம் 201/10,11
ஆசு ஆகு எந்தை ஆண்டு உளன்-கொல்லோ – புறம் 235/16
அம்பொடு துளங்கி ஆண்டு ஒழிந்தன்றே – புறம் 260/24
பெரு நிரை விலங்கி ஆண்டு பட்டனனே – புறம் 279/6
ஆண்டு நீ பெயர்ந்த பின்னும் – புறம் 359/17
செம் கண் மால் பிறந்து ஆண்டு அளப்ப_அரும் காலம் திருவின் வீற்றிருந்தமை தெளிந்தால் – கம்.பால:3 6/3
அறிஞன் ஆண்டு இருக்குநன் அரச என்றனன் – கம்.பால:5 53/4
இழிந்து போய் இரதம் ஆண்டு இணை கொள் தாள் மலர் – கம்.பால:5 71/1
உலப்பு இல் பல் ஆண்டு எலாம் உறுகண் இன்றியே – கம்.பால:5 79/1
அனையவர் கேட்க ஆண்டு ஓர் அரவம் வந்து அணுகி தோன்ற – கம்.பால:8 4/2
ஆண்டு அங்கு அனையாள் இனைய நினைந்து அழுங்கும் ஏல்வை அகல் வானம் – கம்.பால:10 69/1
திரி புவனம் முழுது ஆண்டு சுடர் நேமி செல நின்றோர் – கம்.பால:12 7/2
தடம் புயம் பொலிய ஆண்டு ஓர் தார் கெழு வேந்தன் நின்றான் – கம்.பால:18 12/2
ஆண்டு நின்று எழுந்து போகி அகன் பணை மிதிலை என்னும் – கம்.பால:20 3/1
ஆக்கிய பாவை அன்னாள் ஒருத்தி ஆண்டு அமலன் மேனி – கம்.பால:21 15/3
நெருங்கின மறைப்ப ஆண்டு ஓர் நீக்கு_இடம் பெறாது விம்மும் – கம்.பால:21 17/2
உன் உயிர் நிலைப்பது ஓர் அருத்தியொடு உழைத்து ஆண்டு
இன் அமிழ்து எழ களி கொள் இந்திரனை ஒத்தான் – கம்.பால:22 30/3,4
இரதம் ஆண்டு இழிந்த பின்னர் இரு மருங்கு இரண்டு கையும் – கம்.பால:23 78/1
அண்ணல் ஆண்டு இருந்தான் அழகு_அரு நறவு என தன் – கம்.அயோ:1 49/3
ஆண்டு தன் மருங்கு இரீஇ உவந்து அன்புற நோக்கி – கம்.அயோ:1 60/1
ஆண்டு இனையராய் இனைய கூற அடல் வீரன் – கம்.அயோ:3 103/1
ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை – கம்.அயோ:4 7/2
முரசம் முழங்க முடி சூட்ட மொய்த்து ஆண்டு
அரசர் இனிது இருந்த நல் அவையின் ஆயினான் – கம்.அயோ:4 88/3,4
நன் சொற்கள் தந்து ஆண்டு எனை நாளும் வளர்த்த தாதை – கம்.அயோ:4 136/1
எந்தையை அவனொடும் எய்தி ஆண்டு என – கம்.அயோ:5 32/3
அனையர் வந்துற ஆண்டு எதிர்ந்தார்கள் போல் – கம்.அயோ:7 13/3
இரு கண் நீர் அருவி சோர குகனும் ஆண்டு இருந்தான் என்னே – கம்.அயோ:8 18/3
இழி வரு சிறு தொழில் இயற்றி ஆண்டு தன் – கம்.அயோ:11 105/2
இறந்து போயினான் இருந்தது ஆண்டு அது – கம்.அயோ:11 125/3
ஆண்டு நின்று ஆண்தகை அடியின் ஏகினான் – கம்.அயோ:12 58/1
அல்லை ஆண்டு அமைந்த மேனி அழகனும் அவளும் துஞ்ச – கம்.அயோ:13 42/1
கல்லை ஆண்டு உயர்ந்த தோளாய் கண்கள் நீர் சொரிய கங்குல் – கம்.அயோ:13 42/3
அருத்தி கூர அணுகினன் ஆண்டு அவன் – கம்.அயோ:13 72/3
ஆண்டு வருவது இனி யார் முகத்தே நோக்கவோ – கம்.அயோ:14 62/4
சென்று சூழ ஆண்டு இருந்த செம்மல்தான் – கம்.அயோ:14 93/4
இசைந்த ஆண்டு எலாம் இன்றொடு ஏறுமோ – கம்.அயோ:14 112/4
எந்தை ஏவ ஆண்டு ஏழொடு ஏழ் எனா – கம்.அயோ:14 114/1
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் – கம்.அயோ:14 129/3
ஆண்டு உறை அரக்கரால் அலைப்புண்டார்-அரோ – கம்.ஆரண்:3 8/4
அன்னது ஆகலின் ஏயின ஆண்டு எலாம் – கம்.ஆரண்:3 25/1
ஐந்தும் ஐந்தும் அமைதியின் ஆண்டு அவண் – கம்.ஆரண்:3 26/1
செல்தி ஆண்டு அவன் சேருதி சேர்ந்த பின் – கம்.ஆரண்:3 33/3
ஆண்டு அவன் ஈது உரை-செய்ய அஞ்சலித்த மலர்_கையார் அன்பினோடும் – கம்.ஆரண்:4 26/1
மாது_அவள்-தானும் ஆண்டு வந்து நீர் உண்டு மீளும் – கம்.ஆரண்:5 5/3
எதிர் இலாதவர் இறுதியின் நிமித்தமா எழுந்து ஆண்டு
உதிர மாரி பெய் கார் நிற மேகம் ஒத்து உயர்ந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 89/3,4
அன்னவன் அமைச்சரை நோக்கி ஆண்டு ஒரு – கம்.ஆரண்:10 10/1
எழுந்தனன் இருக்கை-நின்று ஆண்டு ஏழ்_உலகத்துள்ளோரும் – கம்.ஆரண்:10 88/1
செயிர் உற்ற அரசன் ஆண்டு ஓர் தேய்வு வந்துற்ற போழ்தில் – கம்.ஆரண்:10 107/2
அ நாளில் நிரம்பிய அம் மதி ஆண்டு ஓர் வேலை – கம்.ஆரண்:10 133/2
ஆண்டு அ பிறை நீங்கலும் எய்தியது அந்தகாரம் – கம்.ஆரண்:10 138/1
வாழ் மனை புகுந்தது ஆண்டு ஓர் மாசுணம் வர கண்டு அன்ன – கம்.ஆரண்:10 164/3
அ வழி உழையர் ஓடி ஆண்டு அவர் கொணர்தலோடும் – கம்.ஆரண்:10 166/1
அந்தரம் செல்வது ஆண்டு ஓர் விமானத்தில் ஆரும் இன்றி – கம்.ஆரண்:10 170/3
ஆண்டு அங்கு இளையான் உரையாடினனால் – கம்.ஆரண்:11 50/1
ஈசன் ஆண்டு இருந்த பேர் இலங்கு மால் வரை – கம்.ஆரண்:12 42/1
ஆற்ற வெம் துயரத்து அன்னாள் ஆண்டு உற்ற அலக்கண் நோக்கின் – கம்.ஆரண்:12 64/1
ஆண்டு ஆயிடை தீயவன் ஆய்_இழையை – கம்.ஆரண்:12 72/1
ஆண்டு உற்ற அ அணங்கினை அஞ்சல் எனா – கம்.ஆரண்:13 7/1
ஒன்றும் ஆண்டு உறு பொருள் ஒழிவுறா-வகை – கம்.ஆரண்:13 104/2
புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை – கம்.ஆரண்:13 126/1
கண்டனென் என்று வீரற்கு ஆண்டு ஒரு காதல் காட்ட – கம்.ஆரண்:14 6/2
விடி நாள் கண்டும் கிளி மிழற்றும் மென் சொல் கேளா வீரற்கு ஆண்டு
அடி நாள் செந்தாமரை ஒதுங்கும் அன்னம் இவளால் யான் அடைந்த – கம்.ஆரண்:14 30/2,3
கழுவினன் ஆண்டு அவன் கனக மேனியை – கம்.ஆரண்:14 84/2
ஆண்டு அவள் அன்பின் ஏத்தி அழுது இழி அருவி கண்ணன் – கம்.ஆரண்:16 3/1
ஆண்டு அ வள்ளலை அன்பு எனும் ஆர் அணி – கம்.கிட்:1 34/1
இ வகை எண்ணி ஆண்டு அ இருவரும் எய்தலோடும் – கம்.கிட்:2 14/1
ஒன்றும் ஆண்டு ஒழிவுறாமல் உணர்த்தினன் உணர்த்த கேட்டு – கம்.கிட்:2 29/3
ஆண்டு எழுந்து அடியில் தாழ்ந்த அஞ்சனை சிங்கம் வாழி – கம்.கிட்:3 29/1
அனைய ஆண்டு உரைத்து அனுமனே முதலிய அமைச்சர் – கம்.கிட்:3 74/1
ஏழும் ஆண்டு சென்று ஒரு வழி நின்று என இயைந்த – கம்.கிட்:4 3/4
ஒருவர்க்கு ஆண்டு அமர் ஒருவரும் தோற்றிலர் உடன்று – கம்.கிட்:7 59/2
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டு யான் போந்து எரி வனத்து இருக்க ஏன்றேன் – கம்.கிட்:9 21/1
வாலி காதலனும் ஆண்டு மலர் அடி வணங்கினானை – கம்.கிட்:9 26/1
அறுதியை அடைந்தது அ பருவம் ஆண்டு போய் – கம்.கிட்:10 102/4
ஆணை சூடி அடி தொழுது ஆண்டு இறை – கம்.கிட்:11 9/1
ஆண்டு போர் வாலி ஆற்றல் மாற்றியது அம்பு ஒன்று-ஆயின் – கம்.கிட்:11 58/1
அங்கதன் பெயர்த்தும் வந்து ஆண்டு அடி இணை தொழுதான் ஐய – கம்.கிட்:11 100/1
அழிந்து அயர் சிந்தையன் அனுமற்கு ஆண்டு ஒன்று – கம்.கிட்:11 116/3
ஆண்டு இருந்தனன் ஆர்த்து உருத்து எழுந்ததையன்றே – கம்.கிட்:12 31/3
ஆண்டு இறந்த பின் அந்தரத்து இந்துவை – கம்.கிட்:13 20/1
அரு வினையின் பெரும் பகைஞர் ஆண்டு உளர் ஈண்டு இருந்தும் அடி வணங்கல்-பாலார் – கம்.கிட்:13 27/4
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக – கம்.கிட்:13 32/1
அருந்ததிக்கு அருகு சென்று ஆண்டு அழகினுக்கு அழகு செய்தாள் – கம்.கிட்:15 33/1
சூடி ஆண்டு அ சுரி குழல் தோகையை – கம்.கிட்:15 38/1
ஆண்டு அவர் உவந்து வாழ்த்த அலர் மழை அமரர் தூவ – கம்.கிட்:17 25/3
ஆண்தகை ஆண்டு அ வானோர் துறக்க நாடு அருகில் கண்டான் – கம்.சுந்:1 1/1
வந்து ஓங்கி ஆண்டு ஓர் சிறு மானிட வேடம் ஆகி – கம்.சுந்:1 43/3
அணங்கு அரா அரசர் கோன் அளவு_இல் ஆண்டு எலாம் – கம்.சுந்:2 43/1
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்து உற வணங்கி ஆண்டு அ – கம்.சுந்:2 94/2
விண் அடைதும் என்றாரை ஆண்டு இருத்தி விரைந்த யான் – கம்.சுந்:2 226/2
இருந்த மா நிலம் செல் அரித்து எழவும் ஆண்டு எழாதாள் – கம்.சுந்:3 15/4
சொற்ற ஆண்டு எலாம் உறைந்தன்றி அ நகர் துன்னான் – கம்.சுந்:3 17/3
இனியன துடித்தன ஈண்டும் ஆண்டு என் – கம்.சுந்:3 33/3
மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி – கம்.சுந்:3 94/2
ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான் – கம்.சுந்:3 137/1
பள்ள நீர் அயோத்தி நண்ணி பரதனே முதலினோர் ஆண்டு
உள்ளவர்-தம்மை எல்லாம் உயிர் குடித்து ஊழி தீயின் – கம்.சுந்:3 145/1,2
கொற்றவற்கு ஆண்டு காட்டி கொடுத்த போது அடுத்த தன்மை – கம்.சுந்:4 35/1
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் – கம்.சுந்:4 77/4
அ நிலை ஆய அண்ணல் ஆண்டு நின்று அன்னை நின்னை – கம்.சுந்:4 78/1
அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி ஆண்_தொழில் தாதைக்கு ஆண்டு
செய தகு கடன்மை யாவும் தேவரும் மருள செய்தார் – கம்.சுந்:4 82/1,2
சிறக்கும் மாமியர் மூவர்க்கும் சீதை ஆண்டு
இறக்கின்றாள் தொழுதாள் எனும் இன்ன சொல் – கம்.சுந்:5 33/1,2
தூற்றினின் எழுப்பி ஆண்டு தொகுத்து என கழல் பைம் கண்ண – கம்.சுந்:8 5/3
ஆண்டு நின்று அரக்கன் வெவ்வேறு அணி வகுத்து அனிகம்-தன்னை – கம்.சுந்:8 20/1
விரிந்தன பொறி குலம் நெருப்பு என வெகுண்டு ஆண்டு
இருந்தவன் கிடந்தது ஓர் எழு தெரிந்து எடுத்தான் – கம்.சுந்:8 23/3,4
முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில் – கம்.சுந்:9 57/3
ஆயவன் தன்னொடு ஆண்டு திங்கள் ஓர் நான்கும் வைகி – கம்.சுந்:12 82/1
ஆண்டு எழுந்து நின்று அண்ணல் அரக்கனை – கம்.சுந்:12 106/1
பெற்றிலன் எனினும் ஆண்டு ஒன்று உள்ளது பிழை உறாமே – கம்.சுந்:12 127/2
அலை நெடும் கடல் அன்றியும் ஆண்டு தம் – கம்.யுத்1:8 48/3
ஆண்டு சென்று அரிகளோடும் மனிதரை அமரில் கொன்று – கம்.யுத்1:9 68/1
விமல திண் சிலையன் ஆண்டு ஓர் வெற்பினை மேய வீரன் – கம்.யுத்1:10 4/2
ஆண்டு ஒரு செம்பொன் பீடத்து இருந்து தன் வருத்தம் ஆறி – கம்.யுத்2:16 6/1
உம்பரும் பிறரும் போற்ற ஒருவன் மூ_உலகை ஆண்டு
தம்பியை இன்றி மாண்டு கிடப்பனோ தமையன் மண்-மேல் – கம்.யுத்2:16 153/3,4
ஆண்டு அது நோக்கி நின்ற அங்கதன் ஆண்டு சால – கம்.யுத்2:16 182/1
ஆண்டு அது நோக்கி நின்ற அங்கதன் ஆண்டு சால – கம்.யுத்2:16 182/1
என்று அவன் விலக்க மீண்டு ஆண்டு இருந்தது ஓர் இறுதியின்-கண் – கம்.யுத்2:17 73/1
ஆண்டு அதிகாயன்-தன் சேனை ஆடவர் – கம்.யுத்2:18 124/1
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் – கம்.யுத்2:18 222/3
கும்பகன்னன் ஆண்டு இட்டது வயிர வான் குன்றின் – கம்.யுத்3:22 111/1
ஆண்டு ஏகி கொணர்தி என அடையாளத்தொடும் உரைத்தான் அறிவின் மிக்கான் – கம்.யுத்3:24 27/4
வட குண திசையில் தோன்றும் மழுவலான் ஆண்டு வைகும் – கம்.யுத்3:24 44/1
என்று சாம்பன் ஆண்டு இயம்ப ஈது-அரோ – கம்.யுத்3:24 116/1
நல் மகன் உம்பி கூற நண்ணலார் ஆண்டு நண்ணி – கம்.யுத்3:26 14/2
போகலர் என்ற போதும் அனுமனை ஆண்டு போக்கி – கம்.யுத்3:26 17/1
கிடைத்த பேர் அனுமன் ஆண்டு ஓர் நெடும் கிரி கிழித்து கொண்டான் – கம்.யுத்3:27 89/4
ஆண்டு உள குரங்கும் ஒன்றும் அமர் களத்து ஆரும் இன்னும் – கம்.யுத்3:29 37/3
இருபதிற்றிரண்டு ஆண்டு நின்று அமர் செய்தால் என் ஆம் – கம்.யுத்3:31 25/2
மீண்டு வேலையின் வட கரை ஆண்டு ஒரு வெற்பின் – கம்.யுத்3:31 36/1
எத்தனை அரக்கரேனும் தருமம் ஆண்டு இல்லை அன்றே – கம்.யுத்3:31 49/1
இ புறத்து இனைய சேனை ஏவி ஆண்டு இருந்த தீயோன் – கம்.யுத்3:31 60/1
ஆண்டு அது கண்டு நின்ற தூதுவர் ஐய மெய்யே – கம்.யுத்4:34 18/1
ஆண்_தொழில் துணிவு ஓய்ந்தனை ஆண்டு இறை – கம்.யுத்4:37 180/1
வென்றியாய் பிறிதும் உண்டோ வேலை சூழ் ஞாலம் ஆண்டு ஓர் – கம்.யுத்4:37 214/1
ஆண்டு உறைந்து அடங்கினை அச்சம் தீர்ந்து இவண் – கம்.யுத்4:40 49/3
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த – கம்.யுத்4:40 126/3
ஆண்டு பத்தொடு நாலும் இன்றோடு அறும்-ஆயின் – கம்.யுத்4:41 1/1
கோடையில் வறந்த மேக குலம் என பதினால் ஆண்டு
பாடு உறு மதம் செய்யாத பணை முக பரும யானை – கம்.யுத்4:42 4/1,2

மேல்


ஆண்டு-நின்று (1)

அன்னது ஆம் இருக்கை நண்ணி ஆண்டு-நின்று அளவு_இல் காலம் – கம்.ஆரண்:16 2/1

மேல்


ஆண்டு-நின்றும் (1)

ஆண்டு-நின்றும் அரக்கன் அகழ்ந்து கொண்டு – கம்.சுந்:5 24/1

மேல்


ஆண்டு_ஆண்டு (5)

ஆண்டு_ஆண்டு உறைதலும் அறிந்த ஆறே – திரு 249
ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
திசை நாறிய குன்று அமர்ந்து ஆண்டு_ஆண்டு
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை – பரி 17/29,30
துறந்தவர் ஆண்டு_ஆண்டு உறைகுவர்-கொல்லோ யாவது – கலி 36/21
மயங்கி மற்று ஆண்டு_ஆண்டு சேறலும் செல்லாது – கலி 92/4

மேல்


ஆண்டுகள் (2)

மாண்ட அன்றே ஆண்டுகள் துணையே – புறம் 357/4
எத்தனைக்கு உள ஆண்டுகள் ஈண்டு அவை – கம்.அயோ:4 21/3

மேல்


ஆண்டும் (10)

ஆண்டும் வருகுவள் பெரும் பேதையே – குறு 113/6
ஆண்டும் வருகுவள் போலும் மாண்ட – குறு 222/4
ஆண்டும் நிற்கும் ஆண்தகையன்னே – புறம் 292/8
அறுபதினாயிரம் ஆண்டும் மாண்டு உற – கம்.பால:5 3/1
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் நீத்து ஈண்ட வந்து உனை – கம்.அயோ:5 36/1
அறுபதினாயிரம் ஆண்டும் ஆண்டவன் – கம்.அயோ:14 70/3
அருமை உண்டு அளப்ப அரும் ஆண்டும் வேண்டுமால் – கம்.கிட்:6 32/4
ஆடினன் பாடினன் ஆண்டும் ஈண்டும் பாய்ந்து – கம்.சுந்:3 63/3
என் இனி அனுமன் தோளை இறுக்கியது இதனால் ஆண்டும்
பொன்னுலகு ஆளும் செல்வம் துறந்தது புலவர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 236/3,4
இறை பெரும் செல்வம் நீத்த ஏழ்_இரண்டு ஆண்டும் யாரும் – கம்.யுத்4:42 9/1

மேல்


ஆண்டுளது (1)

புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் – கம்.யுத்1:2 114/3

மேல்


ஆண்டே (1)

புலந்தனை ஆகுவை புரந்த ஆண்டே
பெரும் தகு சிறப்பின் நட்பிற்கு ஒல்லாது – புறம் 236/5,6

மேல்


ஆண்டை (7)

துலங்கு மான் மேல் ஊர்தி துயில் ஏற்பாய் மற்று ஆண்டை
விலங்கு மான் குரல் கேட்பின் வெருவுவை அல்லையோ – கலி 13/16,17
மாண் நிழல் இல ஆண்டை மரம் என கூறுவீர் – கலி 20/16
வருவேம் என்ற பருவம் ஆண்டை
இல்லை-கொல் என மெல்ல நோக்கி – அகம் 317/17,18
அலகு இல் மா தவங்கள் செய்து ஓர் அரு வரை இருந்தேன் ஆண்டை
சிலையை நீ இறுத்த ஓசை செவி உற சீறி வந்தேன் – கம்.பால:24 34/2,3
ஆண்டை அ நிலை ஆக அறிந்தவர் – கம்.அயோ:2 1/1
அந்தரம் புகுந்தது உண்டு என முனிவுற்று அரும் துயில் நீங்கினான் ஆண்டை
சந்திர வதனத்து அருந்ததி இருந்த தண் நறும் சோலையின் தனையோ – கம்.சுந்:3 77/1,2
அடி வணங்கி இளவலை ஆண்டை அ – கம்.யுத்4:39 9/2

மேல்


ஆண்டையான் (5)

அரு மறை முனிவனும் ஆண்டையான் என – கம்.அயோ:12 1/2
ஆண்டையான் அனைய கூற அரக்கர் ஓர் இருவரோடும் – கம்.ஆரண்:11 34/1
ஆண்டையான் அனையன உன்னி ஆசை மேல் – கம்.ஆரண்:12 33/1
ஆண்டையான் அரசு வீற்றிருந்த அ நகர் – கம்.ஆரண்:12 48/1
அங்கதன் முன்னரே ஆண்டையான் அயல் – கம்.யுத்2:19 35/1

மேல்


ஆண்டையில் (1)

அன்னவர் அருள் அமைந்து இருந்த ஆண்டையில்
மன்னனும் அவர் முகம் மரபின் நோக்கினான் – கம்.அயோ:1 12/1,2

மேல்


ஆண்டையின் (1)

ஆண்டையின் அருக்கன் மைந்தன் ஐய கேள் அரிவை நம்-பால் – கம்.சுந்:14 49/1

மேல்


ஆண்டையோர் (1)

வேனில் மதனை மதன் அழித்தான் மீண்டான் என்ன ஆண்டையோர் – கம்.அயோ:6 34/4

மேல்


ஆண்டோர் (3)

ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/12
முழுது ஆண்டோர் வழி காவல – புறம் 17/8
ஏமம் ஆக இ நிலம் ஆண்டோர்
சிலரே பெரும கேள் இனி நாளும் – புறம் 360/8,9

மேல்


ஆண்தகை (43)

அன்னான் ஒருவன் தன் ஆண்தகை விட்டு என்னை – கலி 47/7
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/9
ஆண்தகை அ உரை கூற அறிந்தோன் – கம்.பால:8 14/1
ஆணையின் அடைந்த வில் அதனை ஆண்தகை
நாண் இனிது ஏற்றினான் நடுங்கிற்று உம்பரே – கம்.பால:13 60/3,4
அண்ணல் அ பரதனை நோக்கி ஆண்தகை
எண்ண அரும் தகையது ஓர் பொருள் இயம்புவான் – கம்.பால:24 46/3,4
ஏற்றிட ஆண்தகை இனிது இருந்துழி – கம்.அயோ:2 32/1
ஆண்தகை அ மொழி பகர அன்பனும் – கம்.அயோ:4 151/1
ஆண்தகை வேந்தனை அவலம் ஆற்றி பின் – கம்.அயோ:5 35/4
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 42/3
ஆண்தகை கோசலை அருகர் எய்தினன் – கம்.அயோ:11 87/1
ஆண்டு நின்று ஆண்தகை அடியின் ஏகினான் – கம்.அயோ:12 58/1
அன்னவன் சிறுவனால் இ ஆண்தகை அன்னை ஏவ – கம்.கிட்:2 28/1
அன்ன காலையில் ஆண்தகை ஆளியும் – கம்.கிட்:11 40/1
ஆண்தகை ஆளி மொய்ம்பின் ஐய நீர் அளித்த செல்வம் – கம்.கிட்:11 66/3
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அம் மலர் கமல தாளால் – கம்.கிட்:11 82/1
ஆண்தகை அரசு இளம் குமர அன்னது – கம்.கிட்:16 11/3
ஆண்தகை ஆண்டு அ வானோர் துறக்க நாடு அருகில் கண்டான் – கம்.சுந்:1 1/1
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அரவினுக்கு அரசன் வாழ்வும் – கம்.சுந்:1 20/3
ஆண்தகை மாரி வந்து அளிக்க ஆயிடை – கம்.சுந்:2 50/3
ஆண்தகை இராவணன் வளர்க்கும் அ அனல் – கம்.சுந்:3 42/1
ஆண்தகை அறிந்திலன் அதற்கு காரணம் – கம்.சுந்:4 24/2
ஆண்தகை அடியேன் தன்மை யார் சொல அறிந்தது என்றாள் – கம்.சுந்:4 73/3
ஆண்தகை நெஞ்சில் நின்றும் அகன்றிலை அழிவு உண்டாமோ – கம்.சுந்:4 77/3
ஆண்தகை அனுமனும் அருளது ஆம் எனா – கம்.சுந்:4 108/1
ஆண்தகை இனி ஒரு பொழுதும் ஆற்றுமோ – கம்.சுந்:5 66/4
அ வழி அ உரை கேட்ட ஆண்தகை
வெவ் விழி எரி உக வெகுளி வீங்கினான் – கம்.சுந்:11 1/1,2
ஆண்தகை வனை கழல் அனுமன் நோக்கினான் – கம்.சுந்:11 23/4
தவனை உற்று அரி உருவான ஆண்தகை
சிவன் என செம் கணான் என செய் சேவகன் – கம்.சுந்:12 62/2,3
ஆண்தகை தேவி உள்ளத்து அரும் தவம் அமைய சொல்லி – கம்.சுந்:14 9/1
கேட்ட ஆண்தகை கரத்தொடு கரதலம் கிடைப்ப – கம்.யுத்1:2 100/1
அன்று அவன் அருள பெற்ற ஆண்தகை அலங்கல் பொன் தோள் – கம்.யுத்1:14 10/3
அகவு காதலால் ஆண்தகை ஆயினும் அனுமன் – கம்.யுத்2:15 213/3
அ நெடு வாளையும் துணித்த ஆண்தகை
பொன் நெடும் கேடகம் புரட்டி போர்த்தது ஓர் – கம்.யுத்2:16 306/1,2
அத்தனை வீரர் மேலும் ஆண்தகை அனுமன் மேலும் – கம்.யுத்2:19 181/1
ஆண்தகை நீயே இன்னும் ஆற்றுதி அருமை போர்கள் – கம்.யுத்2:19 299/3
ஆண்தகை கவி_குல வீரர் ஆக்கையை – கம்.யுத்3:20 40/1
அரிந்தனன் அகற்றி மற்றை ஆண்தகை அலங்கல் ஆகத்து – கம்.யுத்3:21 20/2
அருள்முறை அவரும் நின்றார் ஆண்தகை வீரர் ஆழி – கம்.யுத்3:22 21/1
ஆண்தகை அன்பரை அமரர் நாட்டிடை – கம்.யுத்3:24 75/3
ஆண்தகை தெய்வ திண் தேர் அணுகியது அணுகும்-காலை – கம்.யுத்4:37 10/2
அனைய சிந்திட ஆண்தகை வீரனும் – கம்.யுத்4:37 166/1
அ கணத்தின் அயன் படை ஆண்தகை
சக்கர படையோடும் தழீஇ சென்று – கம்.யுத்4:37 196/1,2
அ திறத்து ஆண்தகை அனுமன்-தன்னை நீ – கம்.யுத்4:41 95/1

மேல்


ஆண்தகை-தன் (3)

அலை உருவ கடல் உருவத்து ஆண்தகை-தன் நீண்டு உயர்ந்த – கம்.பால:12 28/1
ஆண்தகை-தன் மோதிரம் அடுத்த பொருள் எல்லாம் – கம்.சுந்:4 68/3
ஆழி நெடும் கை ஆண்தகை-தன் அருளும் புகழும் அழிவு இன்றி – கம்.சுந்:4 110/1

மேல்


ஆண்தகைக்கு (4)

ஆண்தகைக்கு இனியது ஓர் அமுதம் ஆயதே – கம்.பால:14 25/4
அறுபதினாயிரர் எனினும் ஆண்தகைக்கு
உறுதியில் ஒன்று இவர்க்கு உணர்வு என்று உன்னலாம் – கம்.அயோ:1 10/1,2
ஆலை பாய் வயல் அயோத்தியர் ஆண்தகைக்கு இளையான் – கம்.அயோ:9 37/1
ஆண்தகைக்கு இன்று அவதி என்றார்-அரோ – கம்.யுத்4:41 52/4

மேல்


ஆண்தகையது (1)

ஆண்தகையது உண்மை இனி அச்சம் அகல்வுற்றீர் – கம்.யுத்4:36 5/2

மேல்


ஆண்தகையர் (1)

ஆண்தகையர் அ-வயின் அடைந்தமை அறிந்தான் – கம்.ஆரண்:3 36/1

மேல்


ஆண்தகையன்னே (1)

ஆண்டும் நிற்கும் ஆண்தகையன்னே – புறம் 292/8

மேல்


ஆண்தகையும் (1)

ஆண்தகையும் அன்பினொடு காதல்-அது கூர – கம்.யுத்1:9 1/1

மேல்


ஆண்தகையோடும் (1)

ஆண்தகையோடும் ஏற்றான் ஆயிரம் மடங்கல்_தேரான் – கம்.யுத்2:19 229/4

மேல்


ஆண்பாலாரே (1)

ஆண்பாலாரே பெண்பால் ஆரோடு அடைவு அம்மா – கம்.அயோ:3 43/4

மேல்


ஆண்பாலோ (1)

ஆண்பாலோ பெண்பாலோ அப்பாலோ எப்பாலோ – கம்.ஆரண்:15 42/4

மேல்


ஆண்மகற்கு (1)

காமம் செப்பல் ஆண்மகற்கு அமையும் – நற் 94/2

மேல்


ஆண்மை (48)

படியோர் தேய்த்த பணிவு இல் ஆண்மை
கொடியோள் கணவன் படர்ந்திகும் எனினே – மலை 423,424
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் – குறு 43/3
கண்ணிய ஆண்மை கடவது அன்று என – குறு 341/5
துப்பு துறைபோகிய துணிவு உடை ஆண்மை
அக்குரன் அனைய கைவண்மையையே – பதி 14/6,7
பகுத்தூண் தொகுத்த ஆண்மை
பிறர்க்கு என வாழ்தி நீ ஆகல் மாறே – பதி 38/15,16
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை
முனை சுடு கனை எரி எரித்தலின் பெரிதும் – பதி 48/9,10
பொருது சினம் தணிந்த செரு புகல் ஆண்மை
தாங்குநர் தகைத்த ஒள் வாள் – பதி 55/19,20
வணங்கிய சாயல் வணங்கா ஆண்மை
இளம் துணை புதல்வரின் முதியர் பேணி – பதி 70/20,21
படியோர் தேய்த்த ஆண்மை தொடியோர் – பதி 79/6
விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை
காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும – பதி 90/38,39
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
ஆண்மை வாங்க காமம் தட்ப – அகம் 339/7
குடி புரவு இரக்கும் கூர் இல் ஆண்மை
சிறியோன் பெறின் அது சிறந்தன்று-மன்னே – புறம் 75/4,5
எறி படைக்கு ஓடா ஆண்மை அறுவை – புறம் 154/10
ஆண்மை தோன்ற ஆடவர் கடந்த – புறம் 242/4
பண்பு இல் ஆண்மை தருதல் ஒன்றோ – புறம் 344/6
பகைவர் புகழ்ந்த ஆண்மை நகைவர்க்கு – புறம் 373/35
ஆண்மை என்னும் அது ஆரிடை வைகுமே – கம்.பால:7 38/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்கிலாத ஆண்மை என்ன ஆண்மையே – கம்.பால:13 49/4
வேந்தர் கோன் ஆணை நோக்கான் வீரன் வில் ஆண்மை பாரான் – கம்.பால:21 11/3
ஆடவர் நகை உற ஆண்மை மாசு உற – கம்.அயோ:2 57/1
வெவ்வியர் ஆதல் நன்றே வீரரில் ஆண்மை வீர – கம்.ஆரண்:7 68/3
ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா – கம்.ஆரண்:8 6/2
தம்பிக்கும் என் ஆண்மை தவிர்ந்தே தளர்வுற்றேன் – கம்.ஆரண்:11 17/3
அறம்-தலை நின்றிலாத அரக்கனின் ஆண்மை தீர்ந்தேன் – கம்.ஆரண்:13 130/1
பழிப்பு அறு நிலைமை ஆண்மை பகர்வது என் பதும பீடத்து – கம்.ஆரண்:15 53/1
அறை கழல் அலங்கல் வீரர் ஆயவர் புரிவது ஆண்மை
துறை எனல் ஆயிற்று அன்றே தொன்மையின் நல் நூற்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:7 88/1,2
அளவு_இலா ஆற்றல் ஆண்மை அங்கதன் அறம் கொள் செல்வத்து – கம்.கிட்:9 33/3
சீரியன் மல் தோள் ஆண்மை விரிப்பான் இவை செப்பும் – கம்.கிட்:17 8/4
ஆய மா தானைதான் வந்து அண்மியது அண்ம ஆண்மை
தீய வாள் நிருதர் வேந்தர் சேர்ந்தவர் சேர தேரின் – கம்.சுந்:11 7/1,2
ஆனவரும் மானுடர் நம் ஆண்மை அழகு அன்றோ – கம்.யுத்1:2 63/4
அடைந்தவர்க்கு அருளான் ஆயின் அறம் என் ஆம் ஆண்மை என் ஆம் – கம்.யுத்1:4 108/4
அற துறை அன்று வீரர்க்கு அழகும் அன்று ஆண்மை அன்று – கம்.யுத்1:14 12/1
அரிந்த நாள் வந்திலாதான் இனி செய்யும் ஆண்மை உண்டோ – கம்.யுத்1:14 32/4
அடைத்துழி வந்திலாதான் இனி செயும் ஆண்மை உண்டோ – கம்.யுத்1:14 35/4
அரக்கனும் நன்று நின் ஆண்மை ஆயினும் – கம்.யுத்2:16 260/1
சுந்தர பொன் கிரி ஆண்மை களிறு அனையான் கண் நின்ற – கம்.யுத்2:16 348/3
அவ்வழி கருணன் செய்த பேர் எழில் ஆண்மை எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 1/1
பெற்றான் நெடிது ஆண்மை பிறந்துடையான் – கம்.யுத்2:18 62/4
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் – கம்.யுத்2:18 211/1
வில் எடாமை நினது ஆண்மை பேசி உயிரோடு நின்று விளையாடினாய் – கம்.யுத்2:19 73/2
அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை
சிலையவற்கு இளைய கோவை நோக்குவர் உள்ளம் தீவர் – கம்.யுத்2:19 193/3,4
தஞ்சு என ஆர் உளர் ஆண்மை தகைந்தார் – கம்.யுத்3:20 8/4
ஏற்றும் சிலை ஆண்மை இலக்குவன் வெம் – கம்.யுத்3:20 99/3
அளவு_அறு சீர்த்தி என் அறன் என் ஆண்மை என் – கம்.யுத்3:24 77/2
அரக்கரை வென்று நின்று ஆண்மை ஆள்வெனேல் – கம்.யுத்3:24 78/2
அனையது வேறு நிற்க அன்னது பகர்தல் ஆண்மை
வினையன அன்று நின்று வீழ்ந்தது வீழ்க வீர – கம்.யுத்3:26 13/1,2
யாரேனும் தான் ஆகுக யான் என் தனி ஆண்மை
பேரேன் இன்றே வென்றி முடிப்பென் பெயர்கில்லேன் – கம்.யுத்4:37 136/1,2

மேல்


ஆண்மை-தானும் (1)

பெருமையும் வண்மை-தானும் பேர் எழில் ஆண்மை-தானும்
ஒருமையின் உணர நோக்கின் பொறையினது ஊற்றம் அன்றே – கம்.யுத்1:12 37/1,2

மேல்


ஆண்மைதான் (1)

ஆசை நோய் கொன்றது என்றால் ஆண்மைதான் மாசுணாதோ – கம்.யுத்2:17 13/4

மேல்


ஆண்மையர் (1)

அறிந்தோர் புகழ்ந்த ஆண்மையர் செறிந்த – மது 645

மேல்


ஆண்மையால் (1)

அம்பின் முந்தி உனது ஆவி உண்ணும் இது கா அடா சிலை வல் ஆண்மையால் – கம்.யுத்2:19 79/4

மேல்


ஆண்மையாலே (1)

போக்கினான் ஆண்மையாலே புதுக்கினான் புகழை அம்மா – கம்.யுத்2:16 200/4

மேல்


ஆண்மையான் (2)

அன்ன சாவம் உளது என ஆண்மையான்
மின்னும் மௌலியன் மெய்ம்மையன் வீடணன் – கம்.சுந்:5 22/1,2
ஆலமும் வித்தும் ஒத்து அடங்கும் ஆண்மையான் – கம்.யுத்1:3 74/4

மேல்


ஆண்மையினுடனே (1)

நீள் ஆண்மையினுடனே எதிர் நின்றாய் இஃது ஒன்றோ – கம்.யுத்2:15 164/1

மேல்


ஆண்மையும் (9)

வளனும் ஆண்மையும் கைவண்மையும் – பதி 73/15
உறும் இடத்து உவக்கும் உதவி ஆண்மையும்
இல் இருந்து அமைவோர்க்கு இல் என்று எண்ணி – அகம் 231/2,3
ஞாயிற்று அன்ன வெம் திறல் ஆண்மையும்
திங்கள் அன்ன தண் பெரும் சாயலும் – புறம் 55/15,16
அறம் கெடுத்தவட்கு ஆண்மையும் வேண்டுமோ – கம்.பால:7 40/4
வினையும் நல் ஆண்மையும் விளம்ப வேண்டுமோ – கம்.கிட்:11 131/3
கொச்சை ஆண்மையும் சீர்மையில் கூடுமோ – கம்.சுந்:12 94/4
வாள் ஆண்மையும் உலகு ஏழினொடு உடனே உடை வலியும் – கம்.யுத்2:15 164/2
தாளாண்மையும் நிகர் ஆரும் இல் தனி ஆண்மையும் இனி நின் – கம்.யுத்2:15 164/3
வரி வில் ஆண்மையும் நோக்கிய புலத்தியன் மருமான் – கம்.யுத்2:16 223/2

மேல்


ஆண்மையே (2)

அந்தரம் இனி யாது-கொல் ஆண்மையே – கம்.பால:7 39/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்கிலாத ஆண்மை என்ன ஆண்மையே – கம்.பால:13 49/4

மேல்


ஆண்மையோன் (1)

வாள் மிசை கிடந்த ஆண்மையோன் திறத்தே – புறம் 270/13

மேல்


ஆணம் (1)

ஆணம் இல் பொருள் எமக்கு அமர்ந்தனை ஆடி – கலி 1/17

மேல்


ஆணவம் (1)

ஆணவம் துணை யார் உளர் ஆவரோ – கம்.யுத்4:37 38/4

மேல்


ஆணி (14)

துளை வாய் தூர்ந்த துரப்பு அமை ஆணி
எண் நாள் திங்கள் வடிவிற்று ஆகி – பொரு 10,11
இலங்கு துளை செறிய ஆணி முடுக்கி – மலை 27
உலகிற்கு ஆணி ஆக பலர் தொழ – நற் 139/1
அற்கு ஆணி கண்டு அனைய அழகு அமைந்த மேனியான் – கம்.அயோ:13 26/2
ஆணி பொன் வேங்கை கோங்கம் அரவிந்தராகம் பூகம் – கம்.ஆரண்:10 96/2
ஆணி பொனின் ஆகியது ஆய் கதிரால் – கம்.ஆரண்:11 49/1
ஆணி பசும்பொன் அனையாள் இருந்த அவிர் சோலை வல்லை அணுகா – கம்.ஆரண்:13 70/4
ஆணி ஆய பழி வர அன்னது – கம்.ஆரண்:14 21/2
ஆணி இ உலகுக்கு எல்லாம் என்னலாம் ஆற்றற்கு ஏற்ற – கம்.கிட்:2 19/2
ஆணி ஆய் உலகுக்கு எல்லாம் அறம் பொருள் நிரப்பும் அண்ணல் – கம்.சுந்:1 26/2
ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் செல கடாயது என்ன – கம்.சுந்:11 22/4
ஆண்_தொழில் உலகினுக்கு ஆணி ஆம் அன்றே – கம்.யுத்1:4 61/4
ஆணி இ உலகுக்கு ஆன ஆழியான் புறத்தின் ஆர்த்த – கம்.யுத்3:27 10/1
அச்சினோடு ஆழி வெவ்வேறு ஆக்கினான் ஆணி நீக்கி – கம்.யுத்3:28 37/4

மேல்


ஆணிக்கு (2)

ஆணிக்கு அமை பொன் கை மணி சுடர் ஆர் விளக்கம் – கம்.ஆரண்:10 158/1
ஏற்றம் சால் ஆணிக்கு ஆணி எதிர் செல கடாயது என்ன – கம்.சுந்:11 22/4

மேல்


ஆணிப்பொன் (1)

ஆணிப்பொன் ஆனான்-தன்னை பின்னும் கண்டு அறிவென் என்னா – கம்.யுத்2:18 178/3

மேல்


ஆணியா (1)

அடைப்பர் ஐம் புலன்களை ஒழுக்கம் ஆணியா
சடை பரம் புனைந்து ஒளிர் தகையின் மா தவம் – கம்.யுத்4:40 54/1,2

மேல்


ஆணியாய் (1)

ஆணியாய் உணர் மாருதி அதிசயம் உற்றான் – கம்.யுத்2:15 219/2

மேல்


ஆணியின் (3)

ஆணியின் கிடந்த காதல் அகம் சுட அருவி உண் கண் – கம்.சுந்:2 185/1
ஆணியின் அழிந்த பாடல் நவின்றனர் அனங்க வேடன் – கம்.யுத்3:25 10/3
ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் – கம்.யுத்3:28 26/1

மேல்


ஆணியை (4)

ஆணியை அன்னது நினைக்கல் ஆகுமோ – கம்.அயோ:14 45/2
ஆணியை உந்தையர்க்கு அமைந்த அன்பனை – கம்.ஆரண்:13 47/3
ஆணியை அனுமனை அமைய நோக்குவான் – கம்.சுந்:4 103/2
ஆணியை அமிழ்தின் வந்த அமிழ்தினை அறத்தின் தாயை – கம்.யுத்4:40 30/2

மேல்


ஆணினில் (1)

பெண்ணில் பேர் எழில் ஆணினில் அலியினில் பிறிதும் – கம்.யுத்1:3 14/1

மேல்


ஆணு (1)

வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5

மேல்


ஆணை (35)

தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – மது 761
தொல் ஆணை நல் ஆசிரியர் – பட் 170
குறவன்_மகள் ஆணை கூறு ஏலா கூறேல் – பரி 8/69
ஆணை கடக்கிற்பார் யார் – கலி 81/28
வேந்தர் கோன் ஆணை நோக்கான் வீரன் வில் ஆண்மை பாரான் – கம்.பால:21 11/3
அரசவை விடுத்த பின் ஆணை மன்னவன் – கம்.அயோ:1 85/1
வள்ளல் இராமன் உன் மைந்தன் ஆணை என்றான் – கம்.அயோ:3 11/4
உன் நிலை சொல் எனது ஆணை உண்மை என்றான் – கம்.அயோ:3 22/4
ஏவினான் மன்னவன் ஆணை எழுது முடங்கல் கொடுத்தோரை – கம்.அயோ:6 28/4
ஐ_இருபத்தோடு ஐந்து ஆயிரர் உளர் ஆணை
செய்குநர் சிலை வேடர் தேவரின் வலியாரால் – கம்.அயோ:8 29/1,2
அன்று எனாது இன்று எனது ஆணை ஐய நீ – கம்.அயோ:14 122/3
சாம் இது சரதம் நின் ஆணை சாற்றினேன் – கம்.அயோ:14 131/4
அன்றியும் அண்ணல் ஆணை மறுக்கிலன் அங்கை கூப்பி – கம்.ஆரண்:7 63/3
ஆணை செல்ல நிலை அழிந்த அரசர் போன்றான் அல் ஆண்டான் – கம்.ஆரண்:10 118/4
ஏவல் செயகிற்றி எனது ஆணை வழி எண்ணி – கம்.ஆரண்:11 29/3
ஆகின்றது அரசன் தன் ஆணை நீர் மறுத்து – கம்.ஆரண்:12 16/2
ஆணை அஞ்சி இ அரசை எய்தி வாழ் – கம்.கிட்:3 63/1
ஆழியான் அனைய கூற ஆணை ஈது-ஆயின் அஃதே – கம்.கிட்:9 31/1
கிளைஞரின் உதவ ஆணை கிளர் திசை அளப்ப கேளோடு – கம்.கிட்:9 33/2
அளவியது அயர்வது என் ஆணை ஆழியாய் – கம்.கிட்:10 95/4
ஆணை சூடி அடி தொழுது ஆண்டு இறை – கம்.கிட்:11 9/1
ஆயிர கோடி தூதர் அரி_கணம் அழைக்க ஆணை
போயினர் புகுதும் நாளும் புகுந்தது புகல் புக்கோர்க்கு – கம்.கிட்:11 55/1,2
ஆர்ந்தே பசி தீர்வென் இது ஆணை என்று அன்னள் சொன்னாள் – கம்.சுந்:1 57/2
அடங்கு அரிய தானை அயில் அந்தகனது ஆணை
கடும் திசையின் வாய் அனைய வாயில் எதிர் கண்டான் – கம்.சுந்:2 63/3,4
அழுது செய்வது என் ஆணை அரக்கனை – கம்.சுந்:2 170/3
மன்னன் ஆணை இதனை மன கொள் நீ – கம்.சுந்:5 29/4
அம் கண் நாயகன்-தனது ஆணை கூறிய – கம்.சுந்:12 59/2
கடவுள் படையை கடந்து அறத்தின் ஆணை கடந்தேன் ஆகாமே – கம்.சுந்:12 116/1
ஒற்றை ஆணை மற்று யார் உனக்கு இ பெயர் உரைத்தார் – கம்.யுத்1:3 47/3
அயிந்திரம் நிறைந்தவன் ஆணை ஏவலால் – கம்.யுத்1:4 39/3
தீர்த்த நின் ஆணை ஏழாம் செறி திரை கடலில் மீனின் – கம்.யுத்1:7 13/3
அடைய செயகிற்றி அது ஆணை எனா – கம்.யுத்2:18 71/3
அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆணை கடக்கலாத – கம்.யுத்2:19 10/3
தாழ்வு உறு சிந்தையோற்கு தவத்தினால் அளித்தது ஆணை
ஊழியின் நிமிர்ந்த காலத்து உருமினது ஊற்றம் ஈதால் – கம்.யுத்2:19 235/3,4
வீர இது ஆணை என்றான் வீடணன் விளைவது ஓர்வான் – கம்.யுத்3:28 36/4

மேல்


ஆணை-செய் (1)

காவலின் ஆணை-செய் கடவுள் ஆம் என – கம்.அயோ:1 4/2

மேல்


ஆணைக்கு (1)

நம்ப உன் தாதை ஆணைக்கு அஞ்சினன் மருங்கு நண்ண – கம்.யுத்3:29 50/2

மேல்


ஆணையாய் (2)

அடும் படை அரக்கர்-தம் இருக்கை ஆணையாய் – கம்.கிட்:6 29/4
அஞ்சலித்து அறியா செம் கை ஆணையாய் அமரர் யாரும் – கம்.கிட்:7 150/2

மேல்


ஆணையார் (1)

அந்தகன் அடி தொழுது அடங்கும் ஆணையார்
வெம் தழல் உருவு கொண்டனைய மேனியார் – கம்.ஆரண்:7 41/3,4

மேல்


ஆணையால் (23)

ஆணையால் வந்த படை – கலி 139/23
அரிய நல் தவம் உடை வசிட்டன் ஆணையால்
இரலை நல் சிருங்க மா இறைவன் தாள் தொழா – கம்.பால:5 95/1,2
ஆக்கிய பொலம் கழல் அரசன் ஆணையால்
தேக்கு உயர் கல் அதர் கடிது சேணிடை – கம்.அயோ:2 66/2,3
ஆகின் ஐய அரசன்-தன் ஆணையால்
ஏகல் என்பது யானும் உரைக்கிலென் – கம்.அயோ:4 18/1,2
அடரும் செல்வம் அளித்தவன் ஆணையால்
படரும் நல் அறம் பாலித்து இரவியின் – கம்.அயோ:10 52/1,2
வரதன் துஞ்சினான் வையம் ஆணையால்
சரதம் நின்னதே மகுடம் தாங்கலாய் – கம்.அயோ:14 94/1,2
அந்த நாள் எலாம் ஆள் என் ஆணையால் – கம்.அயோ:14 114/4
யான் உனை இரந்தனென் இனி என் ஆணையால்
ஆனது ஓர் அமைதியின் அளித்தி பார் எனா – கம்.அயோ:14 130/2,3
கொண்டல்-தன் ஆணையால் குகனும் போயினான் – கம்.அயோ:14 136/4
அழுங்கு நாள் இது என்று அந்தகன் ஆணையால்
தழங்கு பேரி என தனித்து ஏங்குவாள் – கம்.ஆரண்:7 2/1,2
ஆற்றலோன் அ உரை அறைய ஆணையால்
ஏற்று உணர்ந்து எண்ணி அ எருவை_வேந்தனும் – கம்.ஆரண்:13 105/1,2
அடுத்த காவலும் அரிகள் ஆணையால்
கொடுத்தது உண்டு இவன் கொண்டனன்-கொலாம் – கம்.கிட்:3 56/3,4
அடைந்தனென் அடியனேன் இராமன் ஆணையால்
குடைந்து உலகு அனைத்தையும் நாடும் கொட்பினால் – கம்.சுந்:4 23/1,2
அம் கை பத்து இரட்டியான்-தன் ஆணையால் அழகு மாண – கம்.சுந்:6 51/3
அந்தரத்து அமரர்-தம் ஆணையால் இவன் – கம்.சுந்:12 4/3
அளவுறு முதியரும் அறிய ஆணையால்
விளைவினை விளம்பினால் மிதிலை நாடியை – கம்.சுந்:12 20/2,3
ஒல்லையின் ஓடி நீர் உரைத்து என் ஆணையால்
கொல்லலை தருக என கூறுவீர் என்றான் – கம்.சுந்:12 27/3,4
அ உரை தூதரும் ஆணையால் வரும் – கம்.சுந்:12 28/1
ஆர் உனை விடுத்தவர் அறிய ஆணையால்
சோர்விலை சொல்லுதி என்ன சொல்லினான் – கம்.சுந்:12 68/2,3
அரியன தச்சற்கும் உதவி ஆணையால் – கம்.யுத்1:2 4/4
கொண்டு உடன் இருந்தனன் கொற்ற ஆணையால்
வண்டொடு காலையும் வரவு மாற்றினான் – கம்.யுத்1:2 8/3,4
ஆறிய பெரும் குணத்து அறிவன் ஆணையால்
கூறிய மனிதர்-பால் கொற்றம் கொள்ளலை – கம்.யுத்1:2 78/2,3
அடுத்த நாட்டு அரசியல் உடைய ஆணையால்
படுத்தவர் நட்டவர் பகைஞரோடு ஒரு – கம்.யுத்1:4 79/1,2

மேல்


ஆணையாலே (1)

நால் தெண் திரை வேலையின் நம்பி தன் ஆணையாலே
ஏற்றம் தொடங்கா கடலின் தணிவு எய்தி நின்றான் – கம்.அயோ:4 137/3,4

மேல்


ஆணையான் (3)

அந்தரத்து அளவும் நின்று அளிக்கும் ஆணையான்
இந்திரற்கு இமையவர் குருவை ஏய்ந்த தன் – கம்.அயோ:1 3/2,3
அந்தகன் தனக்கு அரிய ஆணையான்
முந்தி வந்தனன் இவனின் மொய்ம்பினோய் – கம்.கிட்:3 49/3,4
எனைவரும் தவிர்க என ஏய ஆணையான்
புனை குழல் மகளிரோடு இளைஞர் போக்கினான் – கம்.யுத்1:2 7/2,3

மேல்


ஆணையில் (1)

அலகு இல் செல்வத்து அரசியல் ஆணையில்
திலகமே உன் திறத்து அனங்கன் தரு – கம்.சுந்:3 100/2,3

மேல்


ஆணையின் (10)

ஆணையின் அடைந்த வில் அதனை ஆண்தகை – கம்.பால:13 60/3
ஆணையின் நினது மூதாதை ஐய நின் – கம்.பால:24 47/1
ஆள்வினை ஆணையின் திறம்பல் அன்று எனா – கம்.அயோ:5 38/1
ஆற்றல் மா தவன் ஆணையின் போனவர் – கம்.அயோ:10 56/3
ஆணையின் திறக்கலா அலரில் பாய்வன – கம்.ஆரண்:10 127/2
ஆறு சென்றிலன் ஆணையின் ஏகுவான் – கம்.கிட்:11 10/4
அந்தணர் வேள்வியின் ஆக்கி ஆணையின்
வந்துற விடுத்தது ஓர் வய வெம் பூதமோ – கம்.சுந்:12 67/1,2
அழைத்த போதினும் வந்திலை அந்தகன் ஆணையின் வழி நின்றாய் – கம்.யுத்2:16 320/2
மன்னன் ஆணையின் போயினன் மகோதரன் வந்தான் – கம்.யுத்3:22 184/3
அண்ணல் ஆணையின் வீடணனும் மற – கம்.யுத்4:40 6/1

மேல்


ஆணையினால் (1)

ஐயன் ஆணையினால் இளம் கோளரி – கம்.யுத்4:39 6/3

மேல்


ஆணையும் (4)

ஆணையும் காக்கும் ஆயினும் நகருக்கு அணி என இயற்றியது அன்றே – கம்.பால:3 12/4
இருவர் ஆணையும் ஏந்தினென் இன்று போய் – கம்.அயோ:4 216/2
அயல் இனிது இருத்தி நின் அரசும் ஆணையும்
இயல்பினின் இயைந்தவே இனிதின் வைகுமே – கம்.கிட்:11 127/1,2
கொற்றவன் ஆணையும் குறித்து நின்றனம் – கம்.கிட்:16 4/3

மேல்


ஆணையே (2)

அம்பும் உண்டு என்று சொல்லு நம் ஆணையே – கம்.கிட்:11 4/4
அன்னவன் தன்னை கண்டால் ஆணையே அரக்கர்க்கு எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 16/1

மேல்


ஆணையேன் (1)

அ பொழுதே உயிர் துறக்கும் ஆணையேன்
ஒப்பு அரும் பெரு மறு உலகம் ஓத யான் – கம்.சுந்:4 15/2,3

மேல்


ஆணையை (3)

அன்னது நினைந்தும் நீ என் ஆணையை மறுக்கலாமோ – கம்.அயோ:14 115/3
இறந்து நீங்கினரோ இன்று என் ஆணையை இகழ்ந்து – கம்.சுந்:7 57/1
ஆய்ந்து மற்று இதன் ஆணையை அவமதித்து அகறல் – கம்.சுந்:11 58/2

மேல்


ஆத்த (2)

ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் – கம்.அயோ:14 129/3
ஆத்த நாணின் அரு வரை வாங்கினான் – கம்.ஆரண்:7 17/4

மேல்


ஆத்தவே (1)

சுண்ணம் ஆத்தன தூளியும் ஆத்தவே – கம்.பால:14 49/4

மேல்


ஆத்தன (1)

சுண்ணம் ஆத்தன தூளியும் ஆத்தவே – கம்.பால:14 49/4

மேல்


ஆத்தி (1)

அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை – குறி 87

மேல்


ஆத்திரை (1)

கள்ளின் கேளிர் ஆத்திரை உள்ளூர் – குறு 293/1

மேல்


ஆத்து (1)

அன்பு தன் தம்பி-மேல் ஆத்து அறிவினை மயக்க ஐயன் – கம்.யுத்3:24 14/1

மேல்


ஆத (1)

வாழி ஆத வாழிய பலவே – பதி 63/21

மேல்


ஆதபத்திரம் (1)

ஆதபத்திரம் குண்டிகை ஒரு கையின் அணைத்து – கம்.யுத்4:41 34/1

மேல்


ஆதர் (1)

ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல் – கம்.பால:13 54/2

மேல்


ஆதர (1)

அடுக்கிய உலகம் மூன்றும் ஆதர தூதர் கூற – கம்.யுத்4:42 12/1

மேல்


ஆதரத்தோடும் (1)

அன்னான் அவர் தந்தன ஆதரத்தோடும் ஏந்தி – கம்.அயோ:4 145/1

மேல்


ஆதரம் (3)

அரிவையர் மைந்தர் யாரே ஆதரம் கூர்கிலாதார் – கம்.ஆரண்:11 58/2
தூய வார் கணை துரப்பது ஓர் ஆதரம் தோன்ற – கம்.கிட்:4 12/2
ஆதரம் பெறுவதற்கு ஆக்கையோ எனா – கம்.யுத்4:41 89/2

மேல்


ஆதரிக்க (2)

கண்டு ஆதரிக்க திரிவான் மதம் கவ்வி உண்ண – கம்.பால:17 21/3
வண்டு ஆதரிக்க திரி மா மத யானை ஒத்தான் – கம்.பால:17 21/4

மேல்


ஆதரிக்கின்ற (1)

எ உலகத்தோர் யாவரும் தவம் செய்து ஏறுவான் ஆதரிக்கின்ற
அ உலகத்தோர் இழிவதற்கு அருத்தி புரிகின்றது அயோத்தி மா நகரம் – கம்.பால:3 1/3,4

மேல்


ஆதரித்தார் (1)

அ திருவை அமரர் குலம் ஆதரித்தார் என அறிஞர் – கம்.பால:13 19/3

மேல்


ஆதரித்து (6)

பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு – பரி 7/66
எட்ட ஆதரித்து உழல்பவர் இதயங்கள் கொதிப்ப – கம்.பால:9 8/2
ஆதரித்து அமுதில் கோல் தோய்த்து அவயவம் அமைக்கும் தன்மை – கம்.பால:10 4/1
அன்றியும் நின் வரவினை ஆதரித்து
இன்று-காறும் நின்று ஏமுறுமால் அவன் – கம்.ஆரண்:3 34/1,2
ஆதரித்து அவனை காண்டற்கு அணுகினிர் என்னின் அன்னான் – கம்.கிட்:2 21/3
அன்னதே என அரக்கனும் ஆதரித்து அமைந்தான் – கம்.யுத்3:22 184/1

மேல்


ஆதரிப்பார் (1)

சின்னம் ஆனவர் கணக்கு_இலர் யாவரே ஆதரிப்பார்
இன்னம் ஆர் உளர் வீரர் மற்று இவன் சுட எரிந்த – கம்.யுத்1:5 65/2,3

மேல்


ஆதரிப்பான் (1)

பற்ற ஆதரிப்பான் தனை நோக்கினன் பரிவான் – கம்.ஆரண்:7 134/3

மேல்


ஆதரை (1)

ஆதரை கோறலும் அழிவு செய்யினும் – கம்.யுத்1:4 95/2

மேல்


ஆதல் (53)

வாழாள் ஆதல் நற்கு அறிந்தனை சென்மே – நற் 19/9
வாழாள் ஆதல் சூழாதோயே – நற் 183/11
சான்றோன் ஆதல் நன்கு அறிந்தனை தெளிமே – நற் 233/9
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே – நற் 330/11
மெய் பிறிது ஆதல் எவன்-கொல் அன்னாய் – ஐங் 216/6
வலியை ஆதல் நற்கு அறிந்தனர் ஆயினும் – பதி 84/10
வணங்கார் ஆதல் யாவதோ மற்றே – பதி 91/3
பொய் ஆதல் உண்டோ மதுரை புனை தேரான் – பரி 32/3
சிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின் – கலி 5/5
பொய் ஆதல் யான் யாங்கு அறிகோ மற்று ஐய – கலி 19/3
முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20
தவறு ஆதல் சாலாவோ கூறு – கலி 88/14
கண்டேன் நின் மாயம் களவு ஆதல் பொய் நகா – கலி 90/1
பாட்டு ஆதல் சான்ற நின் மாய பரத்தைமை – கலி 98/6
யார்க்கும் அணங்கு ஆதல் சான்றாள் என்று ஊர் பெண்டிர் – கலி 109/22
மெல்லிய ஆதல் அறியினும் மெல்_இயால் – கலி 113/16
மாலை நீ கந்து ஆதல் சான்றவர் களைதாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/16
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/9
தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/13
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/17
அலந்தவர்க்கு அணங்கு ஆதல் தக்கதோ நினக்கு – கலி 148/15
மகன் தாய் ஆதல் புரைவது ஆங்கு எனவே – அகம் 16/19
வினை நன்று ஆதல் வெறுப்ப காட்டி – அகம் 33/1
ஆடினர் ஆதல் நன்றோ நீடு – அகம் 138/13
செல்வேம் ஆதல் அறியாள் முல்லை – அகம் 174/5
மனை வலித்து ஒழியும் மதுகையள் ஆதல்
நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீங்கி – அகம் 245/3,4
சூடாய் ஆதல் அதனினும் இலையே – புறம் 69/21
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி – புறம் 91/10
மூதின் மகளிர் ஆதல் தகுமே – புறம் 279/2
வள்ளியன் ஆதல் வையகம் புகழினும் – புறம் 394/4
வெள்ளியை ஆதல் விளம்பினை மேலோர் – கம்.பால:8 19/1
அனங்கனும் அருந்தினான் ஆதல் வேண்டுமே – கம்.பால:19 55/4
மின் உடை நேமியன் ஆதல் மெய்ம்மையால் – கம்.பால:24 38/2
பின்னம் ஆய் ஒன்று ஆதல் பிரிந்தேயோ பிரியாதோ – கம்.ஆரண்:1 59/3
வெவ்வியர் ஆதல் நன்றே வீரரில் ஆண்மை வீர – கம்.ஆரண்:7 68/3
பித்தேறினை ஆதல் பிழைத்தனையால் – கம்.ஆரண்:13 14/4
ஒத்தால் பரதன் பெரிது உத்தமன் ஆதல் உண்டோ – கம்.கிட்:7 43/4
அங்கு அவர் திறத்தினானே அல்லலும் பழியும் ஆதல்
எங்களின் காண்டி அன்றே இதற்கு வேறு உவமை உண்டோ – கம்.கிட்:9 13/3,4
குறிப்பு அறிந்து ஒழுகல் மாதோ கோது_இலர் ஆதல் என்னா – கம்.கிட்:9 25/2
சீலம் நீ உடையை ஆதல் இவன் சிறு தாதை என்னா – கம்.கிட்:9 26/3
வேதனைக்கு இடம் ஆதல் வீரதை அன்று மேதமை ஆம்-அரோ – கம்.கிட்:10 68/2
குறுமுனி குடித்த வேலை குப்புறம் கொள்கைத்து ஆதல்
வெறுவிது விசயம் வைகும் விலங்கல்_தோள் அலங்கல் வீர – கம்.சுந்:1 14/1,2
செப்பின் மேலவர் சீறினும் அது சிறப்பு ஆதல்
தப்புமே அது கண்டனம் உவரியில் தணியா – கம்.யுத்1:6 30/1,2
தத்துறு தட நீர் வேலை-தனின் ஒரு சிறையிற்று ஆதல்
ஒத்து உற உணர்ந்திலாமை உயிரொடும் உறவினோடும் – கம்.யுத்1:9 34/2,3
நிந்தனை இதன்-மேல் உண்டோ நீ அவன் தூதன் ஆதல்
தந்தனென் நினக்கு யானே வானர தலைமை தாழா – கம்.யுத்1:14 25/2,3
செல்லா நிலத்தின் இருள் ஆதல் செல்ல உடல் நின்ற வாளி சிதறுற்று – கம்.யுத்2:19 264/2
அம்புயத்து அயன் படை ஆதல் தேறினென் – கம்.யுத்3:24 83/1
அலங்கல் அம் தடம் தோள் அண்ணல் அனுமனே ஆதல் வேண்டும் – கம்.யுத்3:26 3/3
கூய்க்கொண்டு குத்துண்டு அன்னான் குலத்தொடு நிலத்தன் ஆதல்
போய் கண்டு கோடி அன்றே என்றனன் புழுங்குகின்றான் – கம்.யுத்3:26 82/3,4
அ கணத்து அனுமன் நின்றான் ஐய என் தோளின் ஆதல்
கை துணை தலத்தே ஆதல் ஏறுதிர் காற்றும் தாழ – கம்.யுத்3:26 83/1,2
கை துணை தலத்தே ஆதல் ஏறுதிர் காற்றும் தாழ – கம்.யுத்3:26 83/2
போயினன் ஆதல் வேண்டும் புரிந்திலன் ஒன்றும் என்பான் – கம்.யுத்3:28 17/3
இன்றுதான் உணர்ந்தனையே இராமனார் யாவர்க்கும் இறைவன் ஆதல் – கம்.யுத்4:38 7/4

மேல்


ஆதல்தான் (1)

புனைதலோ ஐய புதல்வர் ஆதல்தான் – கம்.அயோ:14 107/4

மேல்


ஆதலால் (43)

மால் வரை குலத்து இனி யாவையும் இல்லை ஆதலால் உவமை மற்று இல்லை – கம்.பால:3 7/2
ஆதலால் அரு வினை அறுக்கும் ஆரிய – கம்.பால:8 28/1
பிறக்கும் என்பது ஓர் பீழையது ஆதலால்
துறக்கம் எய்திய தூயவரே என – கம்.பால:16 35/2,3
ஐயன் பொற்புக்கு அளவு இலை ஆதலால்
எய்யும் பொன் சிலை மாரனும் என் செய்வான் – கம்.பால:21 32/2,3
அண்டரும் பிறரும் புக்கு அடங்கிற்று ஆதலால்
மண்டபம் வையமும் வானும் வாய் மடுத்து – கம்.பால:23 46/2,3
காணிய விழைவது ஓர் கருத்தன் ஆதலால்
கேணியில் வளை முரல் கேகயம் புக – கம்.பால:24 47/2,3
வானவர் செய்த மா தவம் உண்டு ஆதலால்
மேல் நிகழ் பொருள் இனி விளம்புவாம்-அரோ – கம்.பால:24 50/3,4
ஆதலால் இராமனுக்கு அரசை நல்கி இ – கம்.அயோ:1 30/1
அந்தம்_இல் பெரும் குணத்து இராமன் ஆதலால்
வந்தனை அவன் கழல் வைத்தபோது அலால் – கம்.அயோ:11 57/2,3
சான்றவர் உரை-செய தருமம் ஆதலால்
ஈன்றவள் செய்கையில் இழுக்கு உண்டாகுமோ – கம்.அயோ:12 14/3,4
இடம் செய் தொல் குலத்து இறைவன் ஆதலால்
தடம் செய் தேரினான் தானும் நீரினால் – கம்.அயோ:14 92/2,3
தனை கொன்றாள் தரும் தனையன் ஆதலால்
எனக்கு ஒன்றா தவம் அடுப்பது எண்ணினால் – கம்.அயோ:14 96/3,4
உரனின் நீ பிறந்து உரிமை ஆதலால்
அரசு நின்னதே ஆள்க என்னவே – கம்.அயோ:14 109/3,4
பொன்_மலை ஆதலால் பொருவலாது என்பாள் – கம்.ஆரண்:6 8/4
வயிறு உடையாள் என மறுக்கும் ஆதலால்
குயில் தொடர் குதலை ஓர் கொவ்வை வாய் இள – கம்.ஆரண்:6 22/2,3
தனியை நீ ஆதலால் மற்று அவரொடும் தழுவற்கு ஒத்த – கம்.ஆரண்:6 48/2
ஆயுமேல் உறுதல் செல்லாம் ஆதலால் அரக்கர் செய்த – கம்.ஆரண்:11 73/3
ஆற்றல் தேரும் அறிவினன் ஆதலால்
தேற்றுமால் இளையோன் என தேறினான் – கம்.ஆரண்:11 80/3,4
அஞ்சன_வண்ணனே இராமன் ஆதலால்
வெம் சின அரக்கனால் வெல்லல்-பாலனோ – கம்.ஆரண்:13 55/2,3
ஆதலால் முனிவாய் அல்லை அருந்ததி அனைய கற்பின் – கம்.ஆரண்:13 125/1
தொழுது இரந்து நின் தொழில் இது ஆதலால்
எழுது வென்றியாய் அரசு கொள்க என – கம்.கிட்:3 54/2,3
ஆதலால் அன்னதே அமைவது ஆம் என – கம்.கிட்:6 34/1
விலங்கு அலாமை விளங்கியது ஆதலால்
அலங்கலார்க்கு ஈது அடுப்பது அன்று ஆம்-அரோ – கம்.கிட்:7 113/3,4
சான்றவர் நின்னின் இல்லை ஆதலால் தருமம்-தானே – கம்.கிட்:9 30/3
அ நெறி பருவம் வந்து நணுகிற்று ஆதலால்
பொன்னினை நாடிய போதும் என்ப போல் – கம்.கிட்:10 110/2,3
வஞ்சம் அன்று மனு வழக்கு ஆதலால்
அஞ்சில் ஐம்பதில் ஒன்று அறியாதவன் – கம்.கிட்:11 5/2,3
ஆதலால் அ அரசு இளம் கோள் அரி – கம்.கிட்:11 25/1
ஆதலால் தன் அரும்_பெறல் செல்வமும் – கம்.சுந்:12 101/1
பொன் திருத்தியது ஆதலால் இராவணன் புரை தீர் – கம்.சுந்:13 36/1
ஆதலால் விரைவின் செல்லல் ஆவது_அன்று அளியம் எம்மை – கம்.சுந்:14 12/2
மெள்ள தம் முகங்களே விளம்பும் ஆதலால்
கள்ளத்தின் விளைவு எலாம் கருத்து இலா இருள் – கம்.யுத்1:4 88/2,3
ஆதலால் இவன் வரவு நல் வரவே என உணர்ந்தேன் அடியேன் உன் தன் – கம்.யுத்1:4 102/1
உறங்கலர் உண் பதம் உலவை ஆதலால்
கறங்கு என திரிபவர் கணக்கு வேண்டுமேல் – கம்.யுத்1:5 25/2,3
மறந்தனன் வலியன் என்பார் ஆதலால் அதுவும் மாட்டேன் – கம்.யுத்1:12 30/4
உன்னை வென்று உயருதல் உண்மை ஆதலால்
பின்னை நின்று எண்ணுதல் பிழை அ பெய்_வளை-தன்னை – கம்.யுத்2:16 92/2,3
ஆதலால் உளதாம் ஆவி அநாயமே உகுத்து என் ஐய – கம்.யுத்2:16 136/3
ஆதலால் அவனை காண அறத்தொடும் திறம்பாது ஐய – கம்.யுத்2:16 148/3
அம்பு இயல் சிலையினாய் புகழ் அன்று ஆதலால் – கம்.யுத்2:16 277/4
விட்டிலன் உலகை அஞ்சி ஆதலால் வென்று மீண்டேன் – கம்.யுத்3:28 5/2
ஆதலால் அஞ்சினேன் என்று அருளலை ஆசைதான் அ – கம்.யுத்3:28 6/1
குன்று காணினும் கோள் இலது ஆதலால்
நின்று காணுதும் நேமியினானுழை – கம்.யுத்4:33 33/2,3
அஞ்சினேன் என செய்தனை ஆதலால்
உஞ்சு போதி-கொலாம் என்று உருத்து எழா – கம்.யுத்4:37 178/3,4
அழிப்பு இல சான்று நீ உலகுக்கு ஆதலால்
இழிப்பு இல சொல்லி நீ இவளை யாதும் ஓர் – கம்.யுத்4:40 84/1,2

மேல்


ஆதலாலே (1)

மானவள் ஆதலாலே மாயையின் வலித்தும் என்றான் – கம்.ஆரண்:11 37/4

மேல்


ஆதலான் (14)

அண்ணல்-தன் குடை மதி அமையும் ஆதலான்
விண்ணிடை மதியினை மிகை இது என்பவே – கம்.பால:4 9/3,4
ஆவி அங்கு அவன் அலது இல்லை ஆதலான்
ஓவல் இல் உயிர் பிரிந்து உடல் சென்று என்னவே – கம்.பால:24 48/3,4
நுன் துணை கோ_மகன் நுகர்வது ஆதலான்
இன்று இறை தாழ்த்தலும் இனிது அன்றாம் என்றான் – கம்.கிட்:11 114/3,4
அஞ்சினை ஆதலான் அன்று ஆரியன் அற்றம் நோக்கி – கம்.சுந்:3 114/1
ஆதலான் இறத்தலே அறத்தின் ஆறு எனா – கம்.சுந்:4 21/1
ஆதலான் அது காரியம் அன்று ஐய – கம்.சுந்:5 26/1
அறிகுறியாக விட்டாள் ஆதலான் வறியள் அந்தோ – கம்.சுந்:6 45/2
ஆதலான் அரக்கனை எய்தி ஆற்றலும் – கம்.சுந்:12 23/1
அன்னவே காலங்கள் கழியும் ஆதலான்
துன்ன அரும் செரு தொழில் தொடங்கல் தூயதோ – கம்.சுந்:12 57/3,4
ஆதலான் அமர்_தொழில் அழகிற்று அன்று அரும் – கம்.சுந்:12 60/1
ஆதலான் அபயம் என்ற பொழுதத்தே அபய தானம் – கம்.யுத்1:4 117/1
மொழி உனக்கு அபயம் என்றாய் ஆதலான் முனிவு தீர்ந்தேன் – கம்.யுத்1:7 19/1
ஆதலான் ஒன்று உதவுதல் ஆற்றலேன் – கம்.யுத்4:40 16/1
ஆதலான் அரக்கர்_கோவே அடுப்பது அன்று உனக்கும் இன்னே – கம்.யுத்4:40 41/1

மேல்


ஆதலானும் (1)

ஆதலானும் அவன் எனக்கு ஆர் உயிர் – கம்.கிட்:7 108/1

மேல்


ஆதலானே (3)

அன்னை நீ உரைத்தது ஒன்றும் அழிந்திலது ஆதலானே
உன்னையே தெய்வமா கொண்டு இத்தனை காலம் உய்ந்தேன் – கம்.யுத்3:23 30/1,2
தேறிலன் ஆதலானே மறுகுறு சிந்தை தேற – கம்.யுத்4:34 19/1
உறைப்பு இலர் ஆதலானே வேறு இருந்து ஒழிந்த மின்னார் – கம்.யுத்4:42 9/2

மேல்


ஆதலின் (64)

சொல்லேம் ஆதலின் அல்லாந்து கலங்கி – குறி 143
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து – நற் 56/7
சால்பும் செம்மையும் உடையை ஆதலின்
நின் கரந்து உறையும் உலகம் இன்மையின் – நற் 196/4,5
செய்யாய் ஆதலின் கொடியை தோழி – நற் 244/8
அன்பு இலை ஆதலின் தன் புலன் நயந்த – நற் 375/4
பொழுது அன்று ஆதலின் தமியை வருதி – நற் 385/6
பணிந்து திறை பகர கொள்ளுநை ஆதலின்
துளங்கு பிசிர் உடைய மா கடல் நீக்கி – பதி 17/3,4
நாடு கெழு தண் பணை சீறினை ஆதலின்
குட திசை மாய்ந்து குணம் முதல் தோன்றி – பதி 22/31,32
உருப்பு அற நிரப்பினை ஆதலின் சாந்து புலர்பு – பதி 50/16
ஆனா கொள்கையை ஆதலின் அ-வயின் – பதி 64/11
மன் உயிர் முதல்வனை ஆதலின்
நின்னோர் அனையை நின் புகழோடும் பொலிந்தே – பரி 1/56,57
அனைத்தும் நீ அனைத்தின் உட்பொருளும் நீ ஆதலின்
உறையும் உறைவதும் இலையே உண்மையும் – பரி 3/68,69
நீயே வரம்பிற்று இ உலகம் ஆதலின்
சிறப்போய் சிறப்பு இன்றி பெயர்குவை – பரி 5/17,18
அரிது என மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின்
எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு – பரி 5/33,34
சேர்வார் ஆதலின் யாஅம் இரப்பவை – பரி 5/78
ஒளித்த துப்பினை ஆதலின் வெளிப்பட – புறம் 30/10
அரைசு தலை பனிக்கும் ஆற்றலை ஆதலின்
புரை தீர்ந்தன்று அது புதுவதோ அன்றே – புறம் 42/5,6
ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது – புறம் 108/2
மரன் அணி பெரும் குரல் அனையன் ஆதலின்
நின்னை வருதல் அறிந்தனர் யாரே – புறம் 138/10,11
உற்றனென் ஆதலின் உள்ளி வந்தனனே – புறம் 154/7
வேல் கெழு குருசில் கண்டேன் ஆதலின்
விடுத்தனென் வாழ்க நின் கண்ணி தொடுத்த – புறம் 198/10,11
வள்ளியை ஆதலின் வணங்குவன் இவன் என – புறம் 211/8
தேவர்_உலகம் எய்தினன் ஆதலின்
அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி – புறம் 228/11,12
இனையை ஆதலின் நினக்கு மற்று யான் – புறம் 236/8
புதுமை ஆதலின் அவற்கு அச்சம் பூத்ததே – கம்.பால:19 49/4
அம் கண் அரசு ஆதலின் அ அல்லி மலர் புல்லும் – கம்.பால:22 32/3
ஆதலின் கொல்லல் ஆகாது அம்பு இது பிழைப்பது அன்றால் – கம்.பால:24 36/3
அனையது ஆதலின் அரச நிற்கு உறு பொருள் அறியின் – கம்.அயோ:1 40/3
அனையது ஆதலின் அரும் துயர் பெரும் பரம் அரசன் – கம்.அயோ:1 68/1
அனையர் ஆதலின் ஐய அ வெய்ய தீ – கம்.அயோ:2 17/1
ஆதி ஆதலின் அறிவு_இலி அடங்குதி என்றாள் – கம்.அயோ:2 74/4
அல்லை போத அமைந்தனை ஆதலின்
எல்லை_அற்ற இடர் தருவாய் என்றான் – கம்.அயோ:4 226/3,4
சங்கம் ஆதலின் பிரியலென் தாமரை வடித்த – கம்.அயோ:9 31/2
ஆதலின் இது பெற அருள் என உரையா – கம்.ஆரண்:2 42/1
ஆதலின் அந்தணரேயும் ஆகிலேம் – கம்.ஆரண்:3 14/4
இனைய ஆதலின் மானிடன் ஒருவன் என்று இவனை – கம்.ஆரண்:7 72/1
நகை உடைத்து ஆகும் அன்றே ஆதலின் நன்று இது என்னா – கம்.ஆரண்:11 64/3
ஆயவள் அறிதல் தேற்றாள் ஆதலின் அயல் ஒன்று எண்ணாள் – கம்.ஆரண்:12 52/4
பெற்றிலது ஆதலின் பிறிது ஒன்று ஆம் என – கம்.ஆரண்:15 8/3
விளைதல் நன்று ஆதலின் விளிதல் நன்று என்றான் – கம்.ஆரண்:15 25/4
கிளவி என்று அறிவு அரும் கிளர்ச்சித்து ஆதலின்
வள நகர் கூலமே போலும் மாண்பது – கம்.கிட்:1 6/3,4
முடியின்-மேல் சென்ற முடியன ஆதலின் முடியா – கம்.கிட்:4 9/2
இனையது ஆதலின் எ குலத்து யாவர்க்கும் – கம்.கிட்:7 121/1
அரும்புவ நலனும் தீங்கும் ஆதலின் ஐய நின் போல் – கம்.கிட்:9 29/3
நீயின் அன்னவள் குதலையிர் ஆதலின் நேடி – கம்.கிட்:10 45/1
ஆதலின் இ பேர் ஆர்கலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி – கம்.கிட்:17 6/1
அன்னான் அரும் காதலன் ஆதலின் அன்பு தூண்ட – கம்.சுந்:1 45/1
துயில்_இலை ஆதலின் கனவு தோன்றல – கம்.சுந்:3 39/1
ஆதலின் பின்னை நீயே அறிந்தவாறு அறிதி என்னா – கம்.சுந்:3 146/3
நொந்தனென் ஆதலின் நுவல்வது ஆயினேன் – கம்.யுத்1:2 73/4
அஞ்சினை ஆதலின் அமர்க்கும் ஆள் அலை – கம்.யுத்1:4 7/1
ஏயினது ஆதலின் அறிவிற்கு ஏற்றன – கம்.யுத்1:4 58/2
தோம் உற நீங்குதல் துணிவர் ஆதலின்
யாம் இவன் வரவு இவற்று என் என்று உன்னுவாம் – கம்.யுத்1:4 80/3,4
நெறி அலது ஆதலின் நிலைக்கலாமையும் – கம்.யுத்1:4 90/2
தாரம் நீங்கிய தன்மையன் ஆதலின் தகை-சால் – கம்.யுத்1:6 7/2
ஐது ஆதலின் அறுத்தாய் இனி அறுப்பாய் என அழி கார் – கம்.யுத்2:15 158/3
சிரமும் அன்னவை ஆதலின் வேற்றுமை தெரியா – கம்.யுத்2:15 235/2
நீதியோனுடன் பிறந்தனை ஆதலின் நின் உயிர் நினக்கு ஈவென் – கம்.யுத்2:16 319/2
தேவர் ஆதலின் அவரொடும் விசும்பிடை திரிந்தார் – கம்.யுத்3:22 108/2
ஞான நாயகன் உருவமே ஆதலின் நடுங்கி – கம்.யுத்3:22 199/4
ஐயன்மீர் நம் குலத்து அழிவு இது ஆதலின்
செய்வகை பிறிது இலை உயிரின் தீர்ந்தவர் – கம்.யுத்3:24 69/1,2
ஏன்றிலது ஆதலின் அனுமன் எய்தினான் – கம்.யுத்3:24 99/4
ஆதலின் புறத்து இனி யாருக்காக என் – கம்.யுத்4:40 64/1
ஓங்கல ஆதலின் உலப்பு இல் யாக்கையை – கம்.யுத்4:41 100/3

மேல்


ஆதலினால் (4)

விலங்கு ஆனேன் ஆதலினால் விலங்கினேன் இன்னும் உயிர் விட்டிலேனால் – கம்.ஆரண்:4 22/4
அ தேவர் இ மானிடர் ஆதலினால்
எ தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இலாய் – கம்.ஆரண்:13 14/2,3
வீடு உறுதிர் ஆதலினால் விலங்குதிர் அ புறத்து நீர் மேவு தொண்டை – கம்.கிட்:13 29/2
என்றும் அவண் உறைவிடம் ஆம் ஆதலினால் அ மலையை இறைஞ்சி ஏகி – கம்.கிட்:13 31/2

மேல்


ஆதலினோ (1)

ஐது ஆதலினோ அயல் ஒன்று உளதோ – கம்.ஆரண்:14 62/2

மேல்


ஆதலும் (5)

இன் முகம் உடைமையும் இனியன் ஆதலும்
செறிந்து விளங்கு சிறப்பின் அறிந்தோர் ஏத்த – சிறு 208,209
விடுநள் ஆதலும் உரியள் விடினே – நற் 71/4
இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும்
புதை இருள் உடுக்கை பொலம் பனைக்கொடியோற்கு – பரி 2/21,22
மாசு இன்று ஆதலும் அறியான் ஏசற்று – அகம் 32/19
அதனால் அன்னது ஆதலும் அறிவோய் நன்றும் – புறம் 213/12

மேல்


ஆதலோ (2)

பழகுவர் ஆதலோ அரிதே முனாஅது – அகம் 61/14
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/11

மேல்


ஆதவன் (1)

வேறு இல் ஆதவன் புதல்வன் மெய்ம்மை ஆம் – கம்.கிட்:3 61/3

மேல்


ஆதவனும் (1)

மின்னு சுடர் ஆதவனும் மேருவில் மறைந்தான் – கம்.பால:22 43/4

மேல்


ஆதன் (13)

வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 1/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 2/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 3/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 4/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 5/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 6/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 7/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 8/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 9/1
வாழி ஆதன் வாழி அவினி – ஐங் 10/1
அடு போர் ஆனா ஆதன் ஓரி – புறம் 153/4
நெடுவேள் ஆதன் போந்தை அன்ன – புறம் 338/4
ஆற்றினன் உழற்றும் ஓர் ஆதன் எய்தும் அ – கம்.அயோ:11 111/3

மேல்


ஆதனத்தின் (1)

மடங்கல் ஆதனத்தின் மேல் முனியை வைத்தனன் – கம்.பால:5 51/4

மேல்


ஆதனம் (2)

அந்தணாளர்கள் ஆசியொடு ஆதனம்
இந்திரன் முகம் நாண் உற ஏறினான் – கம்.பால:21 45/3,4
புனை மணி ஆதனம் பொலிய தோன்றினான் – கம்.பால:23 43/2

மேல்


ஆதன்அழிசியும் (1)

அந்துவன்சாத்தனும் ஆதன்அழிசியும்
வெம் சின இயக்கனும் உளப்பட பிறரும் – புறம் 71/13,14

மேல்


ஆதனுங்க (1)

எந்தை வாழி ஆதனுங்க என் – புறம் 175/1

மேல்


ஆதனுங்கன் (1)

ஆதனுங்கன் போல நீயும் – புறம் 389/13

மேல்


ஆதன்எழினி (1)

ஆதன்எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய – அகம் 216/14

மேல்


ஆதனேன் (1)

அறுத்த உன்னை ஆதனேன்
ஒறுத்த தன்மை ஊழியாய் – கம்.ஆரண்:1 68/2,3

மேல்


ஆதாரம் (1)

ஆதாரம் நினக்கு இனி யார் உளரோ – கம்.ஆரண்:13 9/4

மேல்


ஆதால் (1)

தருதல் தகை ஆதால் மற்று – கலி 92/9

மேல்


ஆதி (78)

அடி படு மண்டிலத்து ஆதி போகிய – மது 390
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள் – நற் 81/2
ஆதி அருமன் மூதூர் அன்ன – குறு 293/4
ஆதி அந்தணன் அறிந்து பரி கொளுவ – பரி 5/22
ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை – கலி 96/20
வாதத்தான் வந்த வளி குதிரை ஆதி
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/36,37
முந்நீர் மண்டிலம் ஆதி ஆற்றா – அகம் 104/5
ஆதி போகிய பாய் பரி நன் மா – அகம் 122/20
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு – புறம் 177/12
ஆதி அந்தம் அரி என யாவையும் – கம்.பால:0 3/1
ஆதி மதியும் அருளும் அறனும் அமைவும் – கம்.பால:4 2/1
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய – கம்.பால:5 36/1
கல் இயல் ஆதி என்றான் கருங்கல் ஆய் மருங்கு வீழ்வாள் – கம்.பால:9 22/4
வினையோர் மேவும் மேனகை ஆதி மிளிர் வேல் கண் – கம்.பால:10 28/2
ஆதி வானவர்_பிரான் அணுகலால் அணி கொள் கார் – கம்.பால:20 32/3
ஆதி வானம் கவித்த அவனி வாழ் – கம்.பால:21 48/3
கடம் படு களிற்று அரசர் ஆதி இடை கண்டோர் – கம்.பால:23 1/2
ஆதி அம் சோதியை அடி வணங்கினான் – கம்.பால:23 49/2
ஆதி யான் அறிந்தனென் அலங்கல் நேமியாய் – கம்.பால:24 37/2
கள்ளரின் கரந்து உறை காமம் ஆதி ஆம் – கம்.அயோ:1 17/3
ஆதி ஆதலின் அறிவு_இலி அடங்குதி என்றாள் – கம்.அயோ:2 74/4
ஆதி அரசன் அரும் கேகயன் மகள் மேல் – கம்.அயோ:4 103/1
ஆதி மன்னனை ஆற்று-மின் நீர் என்றான் – கம்.அயோ:4 230/3
அடி இணை தொழுதான் ஆதி முனிவனை அவனும் உற்ற – கம்.அயோ:6 7/2
துறந்தாய் ஆகின் தூயையும் ஆதி உலகத்தே – கம்.அயோ:11 85/3
பிறந்தாய் ஆதி ஈது அலது இல்லை பிறிது என்றான் – கம்.அயோ:11 85/4
பூவில் நான்முகன் புதல்வன் ஆதி ஆம் – கம்.அயோ:11 128/1
அறிஞரும் சிறியரும் ஆதி அந்தமா – கம்.அயோ:12 45/1
வேந்தர் ஆதி சிவிகையின் வீங்கு தோள் – கம்.அயோ:14 12/3
பன்ன_அரிய நோன்பின் பரத்துவனே ஆதி ஆம் – கம்.அயோ:14 66/1
அறையும் மேன்மையோடு அறனும் ஆதி ஆம் – கம்.அயோ:14 103/2
ஆதி தேவர் அவர் எம் அறிவினுக்கு அறிவு-அரோ – கம்.ஆரண்:0 1/4
ஆதி நான்முகன் வரத்தின் எனது ஆவி அகலேன் – கம்.ஆரண்:1 21/1
நீ ஆதி முதல் தாதை நெறி முறையால் ஈன்று எடுத்த – கம்.ஆரண்:1 52/3
நீ ஆதி பரம்பரமும் நின்னவே உலகங்கள் – கம்.ஆரண்:1 53/1
அல்லை இறையவன் நீ ஆதி என பேதுற்று அலமருவேம் முன்னை அற பயன் உண்டாக – கம்.ஆரண்:2 31/2
ஆதி பிரமனும் நீ ஆதி பரமனும் நீ – கம்.ஆரண்:15 43/1
ஆதி பிரமனும் நீ ஆதி பரமனும் நீ – கம்.ஆரண்:15 43/1
ஆதி எனும் பொருளுக்கு அப்பால் உண்டாகிலும் நீ – கம்.ஆரண்:15 43/2
என்று அவன் தோற்றம் ஆதி இராவணன் இழைத்த மாய – கம்.கிட்:2 29/1
ஆறு கொள் சடிலத்தானும் அயனும் என்று இவர்கள் ஆதி
வேறு உள குழுவை எல்லாம் மானுடம் வென்றது அன்றே – கம்.கிட்:3 19/3,4
ஆதி அண்டம் முன்பு அளித்தவன் உலகின் அங்கு அவன் ஊர் – கம்.கிட்:4 7/3
நீதி ஆதி நிகழ்த்தினை நின்று அது – கம்.கிட்:11 8/1
போதி ஆதி என்றான் புகழ் பூணினான் – கம்.கிட்:11 8/4
ஆதி அயன் தானே என யாரும் அறைகின்றீர் – கம்.கிட்:17 15/4
அரும் தவன் சுரபியே ஆதி வான் மிசை – கம்.சுந்:2 54/1
நீ தா தருகிற்றிலையேல் நெருப்பு ஆதி என்னா – கம்.சுந்:4 85/3
அந்தரத்து அரம்பைமாரில் தோன்றினர் ஆதி ஆனோர் – கம்.சுந்:10 10/3
அளவு உரையாமல் செய்தி ஆதி என்று அமைய சொன்னான் – கம்.சுந்:12 111/4
ஆதி நாயகன் பெயர் அன்றி யான் பிறிது அறியேன் – கம்.யுத்1:3 27/2
ஆதி அந்தங்கள் இதனின் மற்று இல்லை பேர் உலகின் – கம்.யுத்1:3 53/1
ஆதி பண்ணவன் ஆயிர நாமம் – கம்.யுத்1:3 103/3
ஆதி பரம் ஆம் எனில் அன்று எனலாம் – கம்.யுத்1:3 110/1
நன்மையின் தொடர்ந்தார்க்கு உண்டோ கேடு நான்முகத்தோன் ஆதி
தொன்மையின் தொடர்ந்த வாய்மை அறத்தொடும் துறந்திலோரை – கம்.யுத்1:3 136/1,2
ஆதி அம் பரமனுக்கு அன்பும் நல் அறம் – கம்.யுத்1:4 21/1
அற நிலை வழாமையும் ஆதி மூர்த்தி-பால் – கம்.யுத்1:4 43/1
ஆயவன் தருமமும் ஆதி மூர்த்தி-பால் – கம்.யுத்1:4 52/1
ஆதி அம் பரமே யான் உன் அபயம் என்று அழைத்த அ நாள் – கம்.யுத்1:4 110/2
பண்டை நான்முகனே ஆதி சராசரத்து உள்ள பள்ள – கம்.யுத்1:7 7/3
நம் திரு நகரே ஆதி வேறு உள நகர்கட்கு எல்லாம் – கம்.யுத்1:10 7/1
ஆதி அம் கடவுளாலே அரும் தவம் ஆற்றி பெற்றாய் – கம்.யுத்2:16 130/2
ஆதி நூல் மரபினாலே கடன்களும் ஆற்றி ஏற்றி – கம்.யுத்2:16 160/3
கொன்றனை ஆதி என்னா இனையன கூறலுற்றான் – கம்.யுத்2:17 61/4
தோளின்-மேல் ஆதி ஐய என்று அடி தொழுது நின்றான் – கம்.யுத்2:19 101/1
ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா – கம்.யுத்2:19 179/3
ஆண் ஆகி மற்றும் அலி ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 254/4
சொல் ஒன்று உரைத்தி பொருள் ஆதி தூய மறையும் துறந்து திரிவாய் – கம்.யுத்2:19 257/1
அல் என்று நிற்றி பகல் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 257/4
அறிந்தார் அறிந்த பொருள் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 260/4
கூர் ஆழி அம் கை உடையாய் திரண்டு ஓர் உரு ஆதி கோடல் உரி-போல் – கம்.யுத்2:19 261/3
அற்ற வேலும் வாளும் ஆதி ஆயுதங்கள் மீது எழுந்து – கம்.யுத்3:31 90/1
விண்டுவின் படையே ஆதி வெய்யவன் படை ஈறாக – கம்.யுத்3:31 224/1
அரைசர் ஆதி அடியவர் அந்தமா – கம்.யுத்4:34 6/1
ஆதி நாயகன் ஆக்கிய நூல் முறை – கம்.யுத்4:39 2/3
முன்னை ஆதி ஆம் மூர்த்தி நீ மூ-வகை உலகின் – கம்.யுத்4:40 99/3
ஆதி நான்மறை கிழவன் நின் குலம் என அமைந்தாய் – கம்.யுத்4:41 8/2
மன்னன் ஆதி என் சொல்லை மறாது என்றான் – கம்.யுத்4:41 61/4
ஆதி வெம் துயர் அலால் அருந்தல் இன்மையால் – கம்.யுத்4:41 90/1

மேல்


ஆதித்தன் (1)

ஆதித்தன் குல முதல்வன் மனுவினை யார் அறியாதார் – கம்.பால:12 3/1

மேல்


ஆதிமந்தி (4)

ஆதிமந்தி போல பேது உற்று – அகம் 45/14
ஆதிமந்தி பேது உற்று இனைய – அகம் 76/10
ஆதிமந்தி காதலன் காட்டி – அகம் 222/10
ஆதிமந்தி போல – அகம் 236/20

மேல்


ஆதிமந்தியின் (1)

ஆதிமந்தியின் அறிவு பிறிது ஆகி – அகம் 135/5

மேல்


ஆதிய (5)

சால் பெரும் செவ்விய தருமம் ஆதிய
நாலையும் அனையன புரவி நான்கு ஒரு – கம்.பால:23 71/2,3
ஆதிய அமைதியின் இறுதி ஐம் பெரும் – கம்.அயோ:14 118/1
ஆறு இடு விரை அகில் ஆரம் ஆதிய
ஊறிட ஒள் நகர் உரைத்த ஒண் தள – கம்.கிட்:1 15/2,3
வேள்வி ஆதிய புண்ணியம் தவத்தொடும் விலக்கி – கம்.யுத்1:3 55/1
நீலன் ஆதிய நெடும் படை தலைவரை நெடிய – கம்.யுத்4:41 10/2

மேல்


ஆதியர் (7)

ஆதியர் நின்-வயின் அடைந்த காரியம் – கம்.அயோ:12 5/2
தூடணன் திரிசிரா தோன்றல் ஆதியர்
கோடணை முரசு_இனம் குளிறு சேனையர் – கம்.ஆரண்:7 50/1,2
அரம்பை மேனகை திலோத்தமை உருப்பசி ஆதியர் மலர் காமன் – கம்.சுந்:2 195/1
அன்ன ஓர் வெகுளியன் அமரர் ஆதியர்
துன்னிய துன்னலர் துணுக்கம் சுற்றுற – கம்.சுந்:12 64/1,2
பணியும் தானவர் ஆதியர் பல் முடி – கம்.யுத்1:9 42/3
தேவாசுரர் ஆதியர் செய் செருவில் – கம்.யுத்2:18 55/2
அங்கத ஆதியர் அனுங்க வானவர்கள் அஞ்ச வெம் சின அனந்தன் மா – கம்.யுத்2:19 62/2

மேல்


ஆதியர்க்கு (1)

அண்டர் ஆதியர்க்கு ஆர் அமர் விளைந்தது என்று அயிர்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 81/2

மேல்


ஆதியன் (1)

ஆதியன் அணுகிய அற்றம் நோக்கினான் – கம்.யுத்4:37 148/2

மேல்


ஆதியா (3)

அல் இறுத்தன தாடகை ஆதியா
வில் இறுத்தது இடை என மேலை_நாள் – கம்.ஆரண்:4 37/1,2
வன் திறல் மாய மான் வந்தது ஆதியா
நின்றதும் நிகழ்ந்ததும் நிரப்பினான்-அரோ – கம்.ஆரண்:13 104/3,4
தேரும் மாவும் யானையோடு சீயம் யாளி ஆதியா
மேரு மானும் மெய்யர் நின்ற வேலை ஏழின் மேலவால் – கம்.யுத்3:31 75/1,2

மேல்


ஆதியாக (2)

அழிந்து-நின்று ஆவது என்னே அலர் உளோன் ஆதியாக
ஒழிந்த வேறு உயிர்கள் எல்லாம் அரக்கருக்கு உறையும் போதா – கம்.சுந்:2 32/3,4
பூவிலோன் ஆதியாக புலன்கள் போம் நெறியில் போகா – கம்.சுந்:3 126/1

மேல்


ஆதியாம் (5)

ஐ_இரு தலையினோன் அனுசர் ஆதியாம்
மெய் வலி அரக்கரால் விண்ணும் மண்ணுமே – கம்.பால:5 15/1,2
அன்ன பூம் சதுக்கம் சாமரை உக்கம் ஆதியாம் வரிசையின் அமைந்த – கம்.சுந்:3 85/1
ஆயவர் நிற்க மற்று அவுணர் ஆதியாம்
தீயவர் அறத்தினால் தேவர் ஆயது – கம்.யுத்1:2 68/2,3
ஆங்கு நின்ற அனுமனை ஆதியாம்
வீங்கு வெம் சின வீரர் விழுந்தனர் – கம்.யுத்4:37 36/1,2
தனயன் ஆதியாம் படை பெரும் தலைவர்கள் தம்மை – கம்.யுத்4:41 15/2

மேல்


ஆதியாய் (5)

அவித்த ஐம்புலத்தவர் ஆதியாய் உள – கம்.அயோ:12 23/1
அன்று மூலம் ஆதியாய்
இன்று-காறும் ஏழையேன் – கம்.ஆரண்:1 66/1,2
ஆதியாய் அஞ்சும் அன்றே அருள் அலது இயற்ற என்ன – கம்.ஆரண்:10 102/3
அவ்வழி சிலதர் அஞ்சி ஆதியாய் அருள் இல்லாரை – கம்.ஆரண்:10 112/1
ஆதியாய் உனை அடைந்தான் அரசர் உருக்கொண்டு அமைந்த – கம்.யுத்2:16 350/3

மேல்


ஆதியான் (2)

ஆதியான் உணரா-முன்னம் அரு மருந்து உதவி அல்லின் – கம்.யுத்3:24 55/1
ஆதியான் பணி அருள் பெற்ற அரசருக்கு அரசன் – கம்.யுத்4:40 102/1

மேல்


ஆதியில் (1)

அனகன் இ நகர் எய்தியது ஆதியில்
சனகன் செய்த தவ பயனால் என்றாள் – கம்.பால:21 26/3,4

மேல்


ஆதியின் (6)

அண்ணல் பெரியோன் தனது ஆதியின் மூர்த்தி ஒத்தான் – கம்.அயோ:4 112/4
ஆதியின் அருக்கனும் அனலும் அஞ்சுறும் – கம்.ஆரண்:7 36/1
அந்தணன் உலகம் மூன்றும் ஆதியின் அறத்தின் ஆற்றல் – கம்.சுந்:12 107/1
ஆதியின் இவனால் என்றும் உன் தன் மேல் அன்பினாலும் – கம்.யுத்1:9 81/2
காரணத்தினின் ஆதியின் பயந்த பைம் கழலோர் – கம்.யுத்3:30 21/2
ஆதியின் தலை செயத்தக்கது இனி செயல் அழிவால் – கம்.யுத்3:30 50/3

மேல்


ஆதியினொடு (1)

அ உழை நிகழ்ந்தனை ஆதியினொடு அந்தம் – கம்.கிட்:14 53/3

மேல்


ஆதியேல் (1)

சால நாள் போர் செய்வாய் ஆதியேல் சாரல் போர் – கம்.கிட்:5 6/3

மேல்


ஆதியை (1)

ஆதியை அகன்று செல்வார் அரக்கனால் வஞ்சி புண்ட – கம்.கிட்:15 27/2

மேல்


ஆதியொடு (1)

அன்னான்-தனை ஐயனும் ஆதியொடு அந்தம் என்று – கம்.அயோ:4 138/1

மேல்


ஆதியோர் (2)

ஆய்வு அரும் பெரு வலி அரக்கர் ஆதியோர்
நாயகர் நளிர் மணி மகுடம் நண்ணலால் – கம்.ஆரண்:10 6/1,2
அனுமன் என்பவன் அளவு அறிந்தனம் அறிஞ அங்கதன் ஆதியோர்
எனையர் என்பது ஒர் இறுதி கண்டிலம் எழுபது என்று எனும் இயல்பினார் – கம்.கிட்:10 66/1,2

மேல்


ஆதிரை (2)

ஆதிரை முதல்வனின் கிளந்த – பரி 8/6
மா இரும் திங்கள் மறு நிறை ஆதிரை
விரி நூல் அந்தணர் விழவு தொடங்க – பரி 11/77,78

மேல்


ஆதிரையான் (1)

அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த – கலி 150/20

மேல்


ஆதும் (4)

காய் சினத்தவரை கொன்று உடன் கழித்தோமும் ஆதும்
தூயதேல் பற்றி கோடும் சொல்லிய இரண்டின் ஒன்று – கம்.ஆரண்:11 62/2,3
விட்டிடுதுமேல் எளியம் ஆதும் அவர் வெல்ல – கம்.யுத்1:2 53/3
பெற்றிலம் ஆதும் அன்றே இன்றொடும் பெறுவது ஆமே – கம்.யுத்2:16 176/2
புன் தொழில் குலம் ஆதும் என்று உரைத்தனர் போனார் – கம்.யுத்3:30 52/4

மேல்


ஆதுமால் (1)

அல்லது செய்துமேல் அரக்கர் ஆதுமால்
எல்லை_இல் பெரும் குணத்து இராமன் தாள் இணை – கம்.யுத்1:4 19/2,3

மேல்


ஆந்தை (1)

ஆந்தை அடியுறை எனினே மாண்ட நின் – புறம் 67/12

மேல்


ஆந்தையும் (1)

மாவனும் மன் எயில் ஆந்தையும் உரை சால் – புறம் 71/12

மேல்


ஆநியம் (2)

பயம் கெழு பொழுதோடு ஆநியம் நிற்ப – பதி 24/25
பயம் கெழு வெள்ளி ஆநியம் நிற்ப – பதி 69/14

மேல்


ஆப்பி (1)

மெழுகும் ஆப்பி கண் கலுழ் நீரானே – புறம் 249/14

மேல்


ஆப்புண்டவன் (1)

ஆப்புண்டவன் ஒத்தவன் ஆர் அயிலால் – கம்.யுத்3:20 97/2

மேல்


ஆப (1)

சான்றோர்-பாலர் ஆப
சாலார் சாலார்-பாலர் ஆகுபவே – புறம் 218/6,7

மேல்


ஆப-மன் (1)

ஆப-மன் வாழி தோழி கால் விரிபு – அகம் 151/5

மேல்


ஆம் (541)

நோய் மலி நெஞ்சிற்கு ஏமம் ஆம் சிறிதே – நற் 133/11
வேய் பயில் இறும்பின் ஆம் அறல் பருகும் – நற் 213/5
சொல்லின் எவன் ஆம் தோழி பல் வரி – குறு 185/4
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் – குறு 308/5
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/8
கானமும் இனிய ஆம் நும்மொடு வரினே – குறு 388/7
வரை ஆம் இழிய கோடல் நீட – ஐங் 223/2
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/71
ஆம் ஆம் அது ஒக்கும் காதல் அம் காமம் – பரி 6/71
ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31
ஆம் இழி அணி மலை அலர் வேங்கை தகை போல – கலி 48/1
அறு நீர் பைம் சுனை ஆம் அற புலர்தலின் – அகம் 1/12
அண்ணல் நெடு வரை ஆம் அற புலர்ந்த – அகம் 75/8
ஆம் ஊர்பு இழிதரு காமர் சென்னி – அகம் 205/18
இம்மை செய்தது மறுமைக்கு ஆம் எனும் – புறம் 134/1
மிக பல ஆயினும் என் ஆம் எனைத்தும் – புறம் 257/11
ஆம் இருந்த அடை நல்கி – புறம் 362/13
உருவ உண் கணை ஒண் பெடை ஆம் என – கம்.பால:2 23/2
மேட்டு இமைப்பன மின்மினி ஆம் என – கம்.பால:2 27/3
சந்தன வனம் அல சண்பக வனம் ஆம்
நந்தன வனம் அல நறை விரி புறவம் – கம்.பால:2 48/3,4
ஆறும் ஆறும் வந்து எதிர்ந்த ஆம் என – கம்.பால:2 56/3
இமைப்பு இலர் திரிவர் இது அலால் அதனுக்கு இயம்பல் ஆம் ஏது மற்று யாதோ – கம்.பால:3 3/4
நாகம் ஒன்று அகன் கிடங்கை நாம வேலை ஆம் எனா – கம்.பால:3 14/2
சாந்தனால் வேள்வி முற்றின் தனையர்கள் உளர் ஆம் என்றான் – கம்.பால:5 31/4
ஆம் புரை ஆகுதி பிறவும் அந்தணன் – கம்.பால:5 90/2
புண்ணில் ஆம் பெரும் புழையில் கனல் நுழைந்தால் என செவியில் புகுதலோடும் – கம்.பால:6 12/2
அன்று என ஆம் என இமையோர் அயிர்த்தனர் மேல் வெயில் கரந்தது அங்கும் இங்கும் – கம்.பால:6 14/2
அன்ன தம்பியும் தானும் ஐயன் ஆம்
மன்னன் இன் உயிர் வழி கொண்டால் என – கம்.பால:6 21/1,2
உண்டவன் ஆம் இது உணர்ந்துகொள் என்றான் – கம்.பால:8 16/4
சிலம்பு சூழும் கால் சோணை ஆம் தெரிவையை சேர்ந்தார் – கம்.பால:9 1/4
விரி மலர் தென்றல் ஆம் வீசு பாசமும் – கம்.பால:10 62/1
மீது அறை பறவை ஆம் பறையும் கீழ் விளி – கம்.பால:10 63/1
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – கம்.பால:10 74/2
ஈசன் ஆம் மதி ஏகலும் சோகத்தால் – கம்.பால:11 12/2
நயந்து உரைத்து கரை ஏறல் நான்முகற்கும் அரிது ஆம் பல் – கம்.பால:12 15/3
திறையோடும் அரசு இறைஞ்சும் செறி கழல் கால் தசரதன் ஆம்
பொறையோடும் தொடர் மனத்தான் புதல்வர் எனும் பெயரே-காண் – கம்.பால:12 26/1,2
முன்னை ஊழ்வினையினால் முடிக்கில் ஆம் என்பார் – கம்.பால:13 8/3
சிற்சிலர் விதி செய்த தீமை ஆம் என்பார் – கம்.பால:13 9/4
கொம்பினை காணும்-தோறும் குரிசிற்கும் அன்னதே ஆம்
தம்பியை காண்-மின் என்பார் தவம் உடைத்து உலகம் என்பார் – கம்.பால:13 43/2,3
ஆம் அவனே-கொல் என்று ஐயம் நீங்கினாள் – கம்.பால:13 62/3
ஆம் பரிசு உலகு எலாம் அளந்துகொண்ட நாள் – கம்.பால:14 8/3
கடம் கலுழ் சேனையை கடல் இது ஆம் என – கம்.பால:14 12/2
அள்ளல் நீர் மருத வைப்பு அதனில் அன்னம் ஆம்
புள்ளும் மென் தாமரை பூவும் நோக்கினான் – கம்.பால:14 26/2,3
புக்க மங்கையர் பூத்த கொம்பு ஆம் என பொலிந்தார் – கம்.பால:15 10/4
பொங்கு தேன் நுகர் பூ மிஞிறு ஆம் என – கம்.பால:16 34/1
கொம்புகள் தாழும் என்றல் கூறல் ஆம் தகைமைத்து ஒன்றோ – கம்.பால:17 8/4
யாவை ஆம் கணவர் கண்ணுக்கு அழகு இல இவை என்று எண்ணி – கம்.பால:17 11/2
ஆக கண்டு ஓர் ஆடு அரவு ஆம் என்று அயல் நண்ணும் – கம்.பால:17 30/2
நான் நக நகுகின்றாள் இ நல் நுதல் தோழி ஆம் என்று – கம்.பால:18 8/3
ஒளி கொள் சீறடி ஒத்தன ஆம் என – கம்.பால:18 26/2
யாழ்க்கும் இன் குழற்கும் இன்பம் அளித்தன இவை ஆம் என்ன – கம்.பால:19 13/1
சீற்றம் ஆம் அவிநயம் தெரிக்கின்றாரினே – கம்.பால:19 21/4
நினைப்பது ஒன்று உரைப்பது ஒன்று ஆம் ஓர் நேர்_இழை – கம்.பால:19 23/2
கரை செயா ஆசை ஆம் கடல் உளான் ஒரு – கம்.பால:19 27/2
பொருத்துவர் ஆம் என புல்லினார்-அரோ – கம்.பால:19 48/4
திங்கள் தங்கள் குல கொடி சீதை ஆம்
மங்கை மா மணம் காணிய வந்து அருள் – கம்.பால:21 51/2,3
ஊடு பேர்வு_இடம் இன்றி ஒன்று ஆம் வகை – கம்.பால:21 52/1
நாணில் ஆம் நகையில் நின்ற நளிர் நிலா தவழ்ந்தது என்கோ – கம்.பால:22 8/3
அமை உற அமைவது உண்டு ஆம் ஆகின் ஒப்பு ஆகும் அன்றே – கம்.பால:22 10/4
ஐய ஆம் அனிச்ச போதின் அதிகமும் நொய்ய ஆடல் – கம்.பால:22 14/1
அன்னவளை அல்லள் என ஆம் என அயிர்ப்பான் – கம்.பால:22 30/1
மங்கை இவள் ஆம் என வசிட்டன் மகிழ்வுற்றான் – கம்.பால:22 32/4
வல்லி பொரு சிற்றிடை மடந்தை மண நாள் ஆம்
எல்லை_இல் நலத்த பகல் என்று உரை-செய்க என்றான் – கம்.பால:22 40/3,4
அயில் வேல் அனல் கால்வன ஆம் நிழல் ஆய் – கம்.பால:23 6/1
சொல் ஆர் அமுதின் சுவையோடு இனிது ஆம்
மெல் ஓதியர் தாம் விளையாடு இடமே – கம்.பால:23 18/3,4
பொங்கு இரும் கரும் கடல் பூத்தது ஆம் என – கம்.பால:23 51/2
சக்கரத்து அயல் வரும் சங்கம் ஆம் என – கம்.பால:23 54/1
மூ-வகை உலகிற்கும் முதல்வன் ஆம் என – கம்.பால:23 56/3
ஈண்டு தன் கொம்பிடை ஈன்றது ஆம் என – கம்.பால:23 57/3
தண் நிற பாற்கடல் தழீஇயது ஆம் என – கம்.பால:23 62/3
உயிர் உற்றது ஓர் மரம் ஆம் என ஓர் ஆயிரம் உயர் தோள் – கம்.பால:24 12/3
அமையத்து உயர் பறவைக்கு இனிது ஆறு ஆம் வகை சீறா – கம்.பால:24 14/3
ஒரு கால் வரு கதிர் ஆம் என ஒளி கால்வன உலையா – கம்.பால:24 26/1
யாரினும் உயர்ந்த மூலத்து ஒருவர் ஆம் இருவர் தம்மை – கம்.பால:24 28/3
காவலின் ஆணை-செய் கடவுள் ஆம் என – கம்.அயோ:1 4/2
மூவரின் நால்வர் ஆம் முனி வந்து எய்தினான் – கம்.அயோ:1 4/4
கள்ளரின் கரந்து உறை காமம் ஆதி ஆம்
உள் உறை பகைஞருக்கு ஒதுங்கி வாழ்வெனோ – கம்.அயோ:1 17/3,4
பெருமகன் என்-வயின் பிறக்க சீதை ஆம்
திருமகள் மணவினை தெரிய கண்ட யான் – கம்.அயோ:1 28/1,2
பெண்ணினும் நல்லள் பெரும் புகழ் சனகி ஆம் நல்லள் – கம்.அயோ:1 39/2
வாரொடு தொடர் கழல் மைந்தர் ஆம் என – கம்.அயோ:2 44/2
பெறல்_அரும் திரு பெற்ற பின் சிந்தனை பிறிது ஆம்
மறம் நினைந்து உமை வலிகிலர் ஆயினும் மனத்தால் – கம்.அயோ:2 77/2,3
அன்றது ஆம் எனில் அரசன் முன் ஆருயிர் துறந்து – கம்.அயோ:2 91/3
கவ்வை கூர்தர சனகி ஆம் கடி கமழ் கமலத்து – கம்.அயோ:3 4/2
தவ்வை ஆம் என கிடந்தனள் கேகயன் தனையை – கம்.அயோ:3 4/4
போல் மேல் உற்றது உண்டு எனின் நன்று ஆம் பொறை என்னா – கம்.அயோ:3 29/2
பரிந்தால் என் ஆம் என்றனள் பாயும் கனலே போல் – கம்.அயோ:3 47/3
ஏறு ஆம் என்னும் வன் துயர் ஆகத்து இடை மூழ்க – கம்.அயோ:3 49/2
விரித்த பந்தர் பிரித்தது ஆம் என மீன் ஒளித்தது வானமே – கம்.அயோ:3 54/4
தழை ஒலித்தன வண்டு ஒலித்தன தார் ஒலித்தன பேரி ஆம்
முழவு ஒலித்தன தேர் ஒலித்தன முத்து ஒலித்தன மல்கு பேர் – கம்.அயோ:3 62/1,2
அன்ன மா நகர் மைந்தன் மா முடி சூடும் வைகல் இது ஆம் எனா – கம்.அயோ:3 67/2
துன்னு காதல் துரப்ப வந்தவை சொல்லல் ஆம் வகை எம்மனோர்க்கு – கம்.அயோ:3 67/3
அம் கணன் அவனி காத்தற்கு ஆம் இவன் என்னல் ஆமோ – கம்.அயோ:3 90/1
அன்னையே அறம் பார்க்கிலை ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:4 19/4
அருமை நோன்புகள் ஆற்றுதி ஆம் அன்றே – கம்.அயோ:4 20/4
வெவ் வாள் அரசன் நிலை கண்டு என் ஆம் விளைவு என்று உன்னா – கம்.அயோ:4 34/4
பழி நின்று உயரும் எனவும் பாவம் உளது ஆம் எனவும் – கம்.அயோ:4 43/2
மண்ணோடு உன்னோடு என் ஆம் வசையோ வலிதே என்றான் – கம்.அயோ:4 44/4
கழுத்தின் நாண் உன் மகற்கு காப்பின் நாண் ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:4 48/4
மாற்றாள் செயல் ஆம் என்றும் கணவன் வரம் ஈந்து உள்ளம் – கம்.அயோ:4 51/1
ஆ ஆ உயர் கோசலை ஆம் அன்னம் என் உற்றனளே – கம்.அயோ:4 53/4
புணரான் நிலமே வனமே போவானே ஆம் என்னா – கம்.அயோ:4 54/2
ஒரு மா முனிவன் மனையோடு ஒளி ஒன்றில ஆம் நயனம் – கம்.அயோ:4 74/1
ஆ ஆ அரசன் அருள் இலனே ஆம் என்பார் – கம்.அயோ:4 95/1
போது ஆம் பல் தோன்ற புணர் முலை மேல் பூம் தரளம் – கம்.அயோ:4 97/2
காதல் முதிர கருத்து அழிந்தான் ஆம் என்பார் – கம்.அயோ:4 103/2
புற்று ஆம் என ஓங்கிய தோளொடு மார்பு போர்க்க – கம்.அயோ:4 114/4
மதிக்கும் மதி ஆய் முதல் வானவர்க்கும் வலீஇது ஆம்
விதிக்கும் விதி ஆகும் என் வில்_தொழில் காண்டி என்றான் – கம்.அயோ:4 130/3,4
சொன்னால் அதுவே துணை ஆம் என தூய நங்கை – கம்.அயோ:4 145/3
மாந்தர்-தம் மொய்ம்பினின் மகளிர் கொங்கை ஆம்
ஏந்து இளநீர்களும் வறுமை எய்தின – கம்.அயோ:4 208/1,2
பித்த மயக்கு ஆம் சுறவு எறியும் பிறவி பெரிய கடல் கடக்க – கம்.அயோ:6 25/3
மருப்பு ஏந்திய எனல் ஆம் முலை மழை ஏந்திய குழலாள் – கம்.அயோ:7 6/2
தேன் உள திணை உண்டால் தேவரும் நுகர்தற்கு ஆம்
ஊன் உள துணை நாயேம் உயிர் உள விளையாட – கம்.அயோ:8 27/1,2
விசும்பு தூர்ப்பன ஆம் என வெயில் உக விளங்கும் – கம்.அயோ:10 36/3
மா இயல் உதயம் ஆம் துளப வானவன் – கம்.அயோ:10 38/1
வேலை வந்து உறைவிடம் மேயது ஆம் என – கம்.அயோ:10 43/2
தூய பாற்கடல் வைகுந்தம் சொல்லல் ஆம்
ஆய சாலை அரும் பெறல் அன்பினன் – கம்.அயோ:10 49/2,3
ஊன் அளைந்த உடற்கு உயிர் ஆம் என – கம்.அயோ:11 15/1
ஏய்ந்த காலம் இது இதற்கு ஆம் என – கம்.அயோ:11 20/1
சென்று கேட்பது ஓர் தீங்கு உளது ஆம் எனா – கம்.அயோ:11 27/3
திரு நகர் திரு தீர்ந்தனன் ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:11 37/4
அந்தம்_இல் குணத்தானும் அது ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:11 41/4
இறந்தனை ஆம் எனின் இறைவ நீதியை – கம்.அயோ:11 47/3
மங்குல் தோய் நகர் மகளிர் ஆம் என – கம்.அயோ:11 121/3
இடி-கண் வாள் அரா இடைவது ஆம் எனா – கம்.அயோ:11 126/1
பூவில் நான்முகன் புதல்வன் ஆதி ஆம்
தா_இல் மன்னர் தம் தரும நீதியால் – கம்.அயோ:11 128/1,2
ஐந்தும் ஐந்தும் நாள் ஊழி ஆம் என – கம்.அயோ:11 134/1
காக்குதி உலகம் நின் கடன் அது ஆம் என – கம்.அயோ:12 4/3
செடியொடு தொடர் வனம் நோக்கி சீதை ஆம்
கொடியொடு நடந்த அ கொண்டல் ஆம் என – கம்.அயோ:12 28/2,3
கொடியொடு நடந்த அ கொண்டல் ஆம் என – கம்.அயோ:12 28/3
ஆம் என நிகழ்ந்தது அ அளவு_இல் சேனையை – கம்.அயோ:12 42/4
திருத்தல் இல் அயோத்தி ஆம் தெய்வ மா நகர் – கம்.அயோ:12 46/3
மாலை ஏய் நெடு முடி மன்னன் சேனை ஆம்
வேலையே மடுத்தது அ கங்கை வெள்ளமே – கம்.அயோ:13 4/3,4
ஆன்ற பேர் அரசு நீர் அமைதிர் ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:13 12/4
மெய் வீரர் பெயர்ந்ததுவும் நலம் ஆயிற்று ஆம் அன்றே விலங்கல் திண் தோள் – கம்.அயோ:13 66/2
இறந்தான் தன் இளம் தேவி யாவர்க்கும் தொழு குலம் ஆம் இராமன் பின்பு – கம்.அயோ:13 67/3
தந்தை ஆம் என தாழ்ந்து வணங்கினான் – கம்.அயோ:14 1/2
இறைவன் கொள்கிலன் ஆம் எனின் யாண்டு எலாம் – கம்.அயோ:14 4/3
நந்தல் இல் அறம் நந்தினர் ஆம் என – கம்.அயோ:14 8/1
ஏந்து செல்வத்து இமையவர் ஆம் என – கம்.அயோ:14 12/1
வன் தெறு பாலையை மருதம் ஆம் என – கம்.அயோ:14 24/1
பன்ன_அரிய நோன்பின் பரத்துவனே ஆதி ஆம்
பின்னு சடையோரும் பேர் உலகம் ஓர் ஏழின் – கம்.அயோ:14 66/1,2
புண்ணிய நறு நெயில் பொரு_இல் காலம் ஆம்
திண்ணிய திரியினில் விதி என் தீயினில் – கம்.அயோ:14 73/1,2
அறையும் மேன்மையோடு அறனும் ஆதி ஆம்
துறையுள் யாவையும் சுருதி நூல் விடா – கம்.அயோ:14 103/2,3
சோதி ஆம் தன்மையின் துயிறல் மேயினான் – கம்.அயோ:14 118/4
ஆம் எனில் ஏழ் இரண்டு ஆண்டில் ஐய நீ – கம்.அயோ:14 131/1
கை குறும் கண் மலை போல் குமரர் காமம் முதல் ஆம்
மு குறும்பு அற எறிந்த வினை வால் முனிவனை – கம்.ஆரண்:1 2/2,3
மலைகள் நீடு தலம் நாகர் பிலம் வானம் முதல் ஆம்
உலகம் ஏழும் உரும் ஏறு என ஒலித்து உரறவே – கம்.ஆரண்:1 23/3,4
நாமர் ஆம் அவரை நல் அறம் நிறுத்த நணுகி – கம்.ஆரண்:1 30/2
பன்னல் ஆம் என்று உலகம் பலபலவும் நினையுமால் – கம்.ஆரண்:1 55/1
அன்ன ஊர்தியை முதல் ஆம் அந்தணர்-மாட்டு அரும் தெய்வம் – கம்.ஆரண்:1 55/3
இம்பர் தலை மா தவர்-பால் இவன் ஆம்
உம்பர்க்கு அரசு எய்தினன் என்று உணரா – கம்.ஆரண்:2 22/3,4
ஏனை உயிர் ஆம் உலவை யாவும் இடை வேவித்து – கம்.ஆரண்:3 45/1
ஆய்மையின் மந்திரத்து அறிஞன் ஆம் என – கம்.ஆரண்:4 5/3
அறிவு இலி அரக்கன் ஆம் அல்லனாம் எனின் – கம்.ஆரண்:4 10/2
ஆம் என அறிகிலென் ஆர்-கொலாம் இவர் – கம்.ஆரண்:4 13/4
பிரியவும் தான் பிரியாதே இனிது இருக்கும் உடல் பொறை ஆம் பீழை பாராது – கம்.ஆரண்:4 27/3
கதிர் மதி ஆம் எனின் கலைகள் தேயும் அம் – கம்.ஆரண்:6 10/3
தொடை அமை நெடு மழை தொங்கல் ஆம் என – கம்.ஆரண்:6 16/1
காவலோன் பின்னை காமவல்லி ஆம் கன்னி என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 32/4
ஆம் எனல் ஆவது அன்றால் அரும் குல மகளிர்க்கு அம்மா – கம்.ஆரண்:6 38/2
எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்லை இல்லை ஆம் என்று நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 53/2
விளைவன தீமையே ஆம் என்பதை உணர்ந்து வீரன் – கம்.ஆரண்:6 60/2
உக்கது ஆம் உயிரள் ஒன்றும் உயிர்த்திலள் ஒடுங்கி நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 63/2
ஒளிக்கல் ஆம் இடம் யாது என உன்னுமால் – கம்.ஆரண்:6 72/4
மூன்று உலோகமும் மூடும் அரக்கர் ஆம்
ஏன்ற கார் இருள் நீக்க இராகவன் – கம்.ஆரண்:6 81/2,3
வில் எடாது அவள் வயங்கு எரி ஆம் என விரிந்த – கம்.ஆரண்:6 85/2
ஆவல் பேர் அன்பினால் அறைகின்றேன் ஆம் அன்றோ – கம்.ஆரண்:6 119/2
அ பழியால் உலகு அனைத்தும் நும் பொருட்டால் அழிந்தன ஆம் அறத்தை நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 126/2
ஆம் பொறி_இல் அடல் அரக்கர் அவரோடே செரு செய்வான் அமைந்தீர் ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 131/2
அரும் கலாம் உற்று இருந்தான் என்னினும் ஆம் இளையவன்தான் அரிந்த நாசி – கம்.ஆரண்:6 133/2
நன்று அதுவே ஆம் அன்றோ போகாளேல் ஆக என நாதன் கூற – கம்.ஆரண்:6 134/3
எழுவரோடு எழுவர் ஆம் உலகம் ஏழொடு ஏழ் – கம்.ஆரண்:7 48/1
யானுடை வென்றி என் ஆம் யாவரும் கண்டு நிற்றிர் – கம்.ஆரண்:7 67/3
இ-வயின் உள ஆம் தீய நிமித்தம் என்று இயம்பலுற்றான் – கம்.ஆரண்:7 68/4
வினை எலாம் செய்து வெல்லல் ஆம் தன்மையன் அல்லன் – கம்.ஆரண்:7 72/3
அரைத்த அம்மி ஆம் அலங்கு எழில் தோள் அமர் வேண்டி – கம்.ஆரண்:7 73/3
தூய தாரைகள் சொரிவன ஆம் என சொரிந்தார் – கம்.ஆரண்:7 84/4
வில்லாளனை முனியா வெயில் அயில் ஆம் என விழியா – கம்.ஆரண்:7 88/2
அலந்தார் நிசிசரர் ஆம் என இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – கம்.ஆரண்:7 92/4
கடைந்தார் வெருவுற மீது எழு கடு ஆம் என கொடியார் – கம்.ஆரண்:7 95/4
வைதார் பலர் தெழித்தார் பலர் மலை ஆம் என வளைத்தார் – கம்.ஆரண்:7 97/4
வச்சை ஆம் எனும் பயம் மனத்து உண்டு என வாழும் – கம்.ஆரண்:8 2/1
மீன் உருவும் மேருவை விரைந்து உருவும் மேல் ஆம்
வான் உருவும் மண் உருவும் வாள் உருவி வந்தார் – கம்.ஆரண்:9 6/2,3
தங்களை ஆம் என தாழும் சென்னியர் – கம்.ஆரண்:10 9/2
நரகினர் ஆம் என நடுங்கும் நாவினர் – கம்.ஆரண்:10 11/3
அரக்கரும் இரைந்தனர் அசனி ஆம் என – கம்.ஆரண்:10 27/2
தே மலர் நிறைந்த கூந்தல் தேவர்க்கும் அணங்கு ஆம் என்ன – கம்.ஆரண்:10 69/2
தாமரை இருந்த தையல் சேடி ஆம் தரமும் அல்லள் – கம்.ஆரண்:10 69/3
பேசல் ஆம் தகைமைத்து அல்லா பெரும் பிணி பிணிப்ப நீண்ட – கம்.ஆரண்:10 71/3
சொல் ஒக்கும் பொருள் ஒவ்வாதால் சொல்லல் ஆம் உவமை உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 74/3
தீபம் ஒன்று ஒன்றை உற்றால் என்னல் ஆம் செயலின் புக்க – கம்.ஆரண்:10 82/3
மற்றொரு மனமும் உண்டோ மறக்கல் ஆம் வழி மற்று யாதோ – கம்.ஆரண்:10 84/3
எயில் உடை இலங்கை நாதன் இதயம் ஆம் சிறையில் வைத்தான் – கம்.ஆரண்:10 85/2
அன்பு எனும் விடம் உண்டாரை ஆற்றல் ஆம் மருந்தும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 100/3
கூதிர் ஆம் பருவம் தன்னை கொணருதிர் விரைவின் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 101/4
இவ்வழி தருதும் என்பது இயம்பல் ஆம் இயல்பிற்று அன்றால் – கம்.ஆரண்:10 112/2
ஈதும் கடு ஆம் என எண்ணிய எண்ணம் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 135/4
ஆன்றும் உளது ஆம் நெடிது ஆசை கனற்ற நின்றாய்க்கு – கம்.ஆரண்:10 151/2
ஆம் ஆம் அது அடுக்கும் என் ஆக்கையொடு ஆவி நைய – கம்.ஆரண்:10 153/1
ஆம் ஆம் அது அடுக்கும் என் ஆக்கையொடு ஆவி நைய – கம்.ஆரண்:10 153/1
நல்லார் முகம் ஆம் நளிர் வால் நிலவு ஈன்ற நாம – கம்.ஆரண்:10 159/2
ஆம் வகை ஆயிற்று இல்லை ஆர் விதி விளைவை ஓர்வார் – கம்.ஆரண்:11 38/3
பொய் ஆம் என ஓது புறஞ்சொலினால் – கம்.ஆரண்:11 45/1
சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் – கம்.ஆரண்:11 72/2
உளைவுறு துயர் முகத்து ஒளி இது ஆம் எனின் – கம்.ஆரண்:12 32/1
இயற்கையின் நிற்பது அல்லால் இயற்றல் ஆம் நெறி என் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 53/4
தூண்தான் எனல் ஆம் உயர் தோள் வலியால் – கம்.ஆரண்:12 72/3
கூட்டம் ஆம் அரக்கர்-தம்மை கொன்று உங்கை கொங்கை மூக்கும் – கம்.ஆரண்:12 82/2
ஆவது கற்பினாரை வஞ்சிக்கும் ஆற்றலே ஆம்
ஏவம் என் பழிதான் என்னே இரக்கம் இல் அரக்கர்க்கு என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 84/3,4
மாக வெம் கலுழன் ஆம் வருகின்றான் என – கம்.ஆரண்:13 3/3
மு தேவரின் மூல முதல் பொருள் ஆம்
அ தேவர் இ மானிடர் ஆதலினால் – கம்.ஆரண்:13 14/1,2
மென் நோக்கியர் நோக்கமும் ஆம் என மீண்டது அ வேல் – கம்.ஆரண்:13 33/4
வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் – கம்.ஆரண்:13 41/2
அரும் சிறை உற்றனள் ஆம் எனா மனம் – கம்.ஆரண்:13 57/2
போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா – கம்.ஆரண்:13 68/4
தேடி வந்து அது கண்டிலது ஆம் என நின்றான் – கம்.ஆரண்:13 71/4
காலம் ஆம் என கடையிடு கணிக்க அரும் பொருள்கள் – கம்.ஆரண்:13 75/3
ஆம் அதே இனி அமைவது என்று அமலனும் மெய்யில் – கம்.ஆரண்:13 77/1
சென்று கூடல் ஆம் பொழுது எலாம் தடுப்பது திடனால் – கம்.ஆரண்:13 83/2
தொடர்வதே நலம் ஆம் என படி மிசை சுற்றி – கம்.ஆரண்:13 84/1
ஒருவனே அவன் இராவணன் ஆம் என உரைத்தான் – கம்.ஆரண்:13 91/4
கையறவு உறுகின்றாரால் காணல் ஆம் கரையிற்று அன்றே – கம்.ஆரண்:14 3/4
வீங்கும் வேலை விரி திரை ஆம் என – கம்.ஆரண்:14 10/3
காலம் ஆம் என கங்குல் கழிந்ததே – கம்.ஆரண்:14 27/4
மன்மதன் ஆம் இவன் என்னும் மனத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 40/4
ஒண்_தொடி ஆம் இவள் என்பது உணர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:14 49/4
பாவியர் ஆம் இவர் பண்பு இலர் நம்-பால் – கம்.ஆரண்:14 50/1
என் ஆம் எனும் என் தனி நாயகனே – கம்.ஆரண்:14 73/4
ஆம் எனல் ஆய கை மதிட்குள் ஆயினார் – கம்.ஆரண்:15 6/4
கிளர் பெரும் துயரமும் கீண்டது ஆம் என – கம்.ஆரண்:15 7/4
பெற்றிலது ஆதலின் பிறிது ஒன்று ஆம் என – கம்.ஆரண்:15 8/3
மீண்டே போதற்கு ஆம் எனின் நன்று என் வினை என்றான் – கம்.ஆரண்:15 26/4
கண்ணிய தருதற்கு ஒத்த கற்பக தரு ஆம் என்ன – கம்.ஆரண்:16 1/1
அன்னது ஆம் இருக்கை நண்ணி ஆண்டு-நின்று அளவு_இல் காலம் – கம்.ஆரண்:16 2/1
புண்ணியம் உருகிற்று அன்ன பம்பை ஆம் பொய்கை புக்கார் – கம்.ஆரண்:16 9/4
மூன்று உரு என குணம் மும்மை ஆம் முதல் – கம்.கிட்:0 1/1
சொல் பொருள் ஆம் என தோன்றல் சான்றது – கம்.கிட்:1 5/4
ஆசு அடை நல் உணர்வு அனையது ஆம் என – கம்.கிட்:1 8/3
பூரியர் ஒரு வழி புகுந்தது ஆம் என – கம்.கிட்:1 13/2
அருந்தி அகல்வான் சிந்தினவோ ஆவி உரைத்தி ஆம் அன்றே – கம்.கிட்:1 25/4
செய்வது ஓர்கிலன் அனையர் தெவ்வர் ஆம் என வெருவி – கம்.கிட்:2 1/3
தேவருக்கு ஒரு தலைவர் ஆம் முதல் தேவர் எனின் – கம்.கிட்:2 5/1
மாணி ஆம் படிவம் அன்று மற்று இவன் வடிவம் மைந்த – கம்.கிட்:2 19/1
பின் உரு கொண்டது என்னும் பெருமை ஆம் பொருளும் தாழ – கம்.கிட்:2 31/2
கால் இயல் பொடியினால் நெடிய கல் படிவம் ஆம்
ஆலிகைக்கு அரிய பேர் உரு அளித்தருளினான் – கம்.கிட்:3 6/3,4
இ இராகவன் வெகுண்டு எழும் இரா அனையன் ஆம்
அ விராதனை இரா-வகை துடைத்தருளினான் – கம்.கிட்:3 9/3,4
பரமுக பகை துமித்து அருளுவான் பரமர் ஆம்
அரன் முதல் தலைவருக்கு அதிசய திறலினான் – கம்.கிட்:3 10/3,4
நீ அம் மான் நேர்தியால் நேர் இல் மாரீசன் ஆம்
மாய மான் ஆயினான் மா யமான் ஆயினான் – கம்.கிட்:3 11/3,4
தந்திருந்தனர் அருள் தகை நெடும் பகைஞன் ஆம்
இந்திரன் சிறுவனுக்கு இறுதி இன்று இசை தரும் – கம்.கிட்:3 15/1,2
அன்ன ஆம் உரை எலாம் அறிவினால் உணர்குவான் – கம்.கிட்:3 16/1
தேறினன் அமரர்க்கு எல்லாம் தேவர் ஆம் தேவர் அன்றே – கம்.கிட்:3 19/1
நாயகம் உலகுக்கு எல்லாம் என்னல் ஆம் நலம் மிக்கோயை – கம்.கிட்:3 23/3
ஏய அன்னது ஆம் இனிய சோலை-வாய் – கம்.கிட்:3 33/1
நாலு வேதம் ஆம் நவை இல் ஆர்கலி – கம்.கிட்:3 37/1
வேறு இல் ஆதவன் புதல்வன் மெய்ம்மை ஆம்
ஆறினானும் வந்து அடி வணங்கினான் – கம்.கிட்:3 61/3,4
உருமை என்று இவற்கு உரிய தாரம் ஆம்
அரு மருந்தையும் அவன் விரும்பினான் – கம்.கிட்:3 69/1,2
ஆதலால் அன்னதே அமைவது ஆம் என – கம்.கிட்:6 34/1
சாது ஆம் என்ற அ தனுவின் செல்வனும் – கம்.கிட்:6 34/3
ஏழ் ஒத்து உடன் ஆம் திசை எட்டொடு இரண்டும் முட்டும் – கம்.கிட்:7 52/1
மூவரோடும் ஒப்பான் செயல் ஆம் என மொழியும் – கம்.கிட்:7 69/4
ஆம் இது ஆம்-கொலோ அன்று எனின் குன்று உருவு அயிலும் – கம்.கிட்:7 70/2
ஈடு பேர் உலகு இறந்துளது ஆம் எனற்கு எளிதோ – கம்.கிட்:7 74/2
முறிப்பென் என்னினும் முறிவது அன்று ஆம் என மொழியா – கம்.கிட்:7 76/3
செய்தவர் பெறுவது ஐயா செப்பல் ஆம் சீர்மைத்து ஆமோ – கம்.கிட்:7 139/4
நறிது ஆம் நல் அமிழ்து உண்ண நல்கலின் – கம்.கிட்:8 6/1
நீறு ஆம் மேருவும் நீ நெருக்கினால் – கம்.கிட்:8 14/1
ஒப்பு ஆம் யாவையும் என்று உணர்த்தலும் – கம்.கிட்:9 3/4
குறியது ஆம் மேனி ஆய கூனியால் குவவு தோளாய் – கம்.கிட்:9 12/3
கரும் தடம் கண்ணினாளை நாடல் ஆம் காலம்-காறும் – கம்.கிட்:9 19/3
உரை-செயற்கு எளிதும் ஆகி அரிதும் ஆம் ஒழுக்கில் நின்றான் – கம்.கிட்:9 24/4
மூலமே தந்த நுந்தை ஆம் என முறையின் நிற்றி – கம்.கிட்:9 26/4
கண்ணுதல் கண்டத்தின் காட்சி ஆம் என – கம்.கிட்:10 3/2
அரிந்தன ஆம் என அசனி நா என – கம்.கிட்:10 10/3
மாண்டனன் என்றது மாட்சி-பாலது ஆம் – கம்.கிட்:10 89/4
ஒளித்தன ஆம் என ஒடுங்கு கண்ணன – கம்.கிட்:10 119/3
வாரும் வாரலிர் ஆம் எனின் வானர – கம்.கிட்:11 6/3
அருக்கன் மா உதயத்தின் நின்று அத்தம் ஆம்
பருப்பதத்தினை எய்திய பண்பு போல் – கம்.கிட்:11 14/3,4
பாவம் ஆம் என பற்று அழிந்து இற்றவால் – கம்.கிட்:11 35/4
ஆர்க்கும் நூபுரங்கள் பேரி அல்குல் ஆம் தடம் தேர் சுற்ற – கம்.கிட்:11 46/1
மாமியர் குழுவின் வந்தான் ஆம் என மைந்தன் நிற்ப – கம்.கிட்:11 47/2
இந்திரன் முதலினோரால் எய்தல் ஆம் இயல்பிற்று அன்றே – கம்.கிட்:11 48/2
இனையர் ஆம் என்னை ஈன்ற இருவரும் என்ன வந்த – கம்.கிட்:11 52/1
வதை புரிகுநர்க்கும் உண்டாம் மாற்றல் ஆம் ஆற்றல் மாயா – கம்.கிட்:11 61/3
தாய் இவள் மனைவி என்னும் தெளிவு இன்றேல் தருமம் என் ஆம்
தீவினை ஐந்தின் ஒன்று ஆம் அன்றியும் திருக்கு நீங்கா – கம்.கிட்:11 89/2,3
தீவினை ஐந்தின் ஒன்று ஆம் அன்றியும் திருக்கு நீங்கா – கம்.கிட்:11 89/3
வெய்யது ஆம் மதுவை இன்னம் விரும்பினேன் என்னின் வீரன் – கம்.கிட்:11 96/3
ஆனது குரக்கு_இனத்து எமர்கட்கு ஆம் எனா – கம்.கிட்:11 115/3
முனியும் ஆம் எனின் அருக்கனை முரண் அற முருக்கும் – கம்.கிட்:12 7/1
தோயின் ஆழி ஓர் ஏழும் நீர் சுவறி வெண் துகள் ஆம்
சாயின் அண்டமும் மேருவும் ஒருங்குடன் சாயும் – கம்.கிட்:12 23/1,2
தையலாள் வர கண்டனன் ஆம் என தளிர்ப்பான் – கம்.கிட்:12 29/2
வரன் அதிகம் தரும் தகைய அருந்ததி ஆம் நெடு மலையை வணங்கி அப்பால் – கம்.கிட்:13 24/4
என்றும் அவண் உறைவிடம் ஆம் ஆதலினால் அ மலையை இறைஞ்சி ஏகி – கம்.கிட்:13 31/2
ஆமை ஆம் என்ற போது அல்லன சொல்லினாலும் – கம்.கிட்:13 34/3
சொல்லி ஊன்றிய ஆம் வெற்றி வரை என தோன்றும் அன்றே – கம்.கிட்:13 42/4
பிள்ளைகள் உரைத்த ஒப்பை பெரியவர் உரைக்கின் பித்து ஆம்
வெள்ளி வெண் தோடு செய்த விழு தவம் விளைந்தது என்றே – கம்.கிட்:13 53/2,3
புனை மணி அளகம் என்றும் புதுமை ஆம் உவமை பூணா – கம்.கிட்:13 57/4
அங்கத குரிசிலோடு அடு சினத்து உழவர் ஆம்
வெம் கத தலைவரும் விரி கடல் படையொடும் – கம்.கிட்:13 74/1,2
பல் நெடும் காலம் ஆம் என்ன ஓர் பகலிடை – கம்.கிட்:14 4/4
நருமதை ஆம் எனும் நதியை நீங்கினார் – கம்.கிட்:14 10/4
தாம கூட திரை தீர்த்த சங்கம் ஆம்
நாம கூடு அ பெரும் திசையை நல்கிய – கம்.கிட்:14 11/1,2
ஒதுங்கல் ஆம் நிழல் இறை காண்கிலாது உயிர் – கம்.கிட்:14 23/1
பிதுங்கல் ஆம் உடலினர் முடிவு_இல் பீழையர் – கம்.கிட்:14 23/2
வழி உளது ஆம் எனும் உணர்வு மாற்றினார் – கம்.கிட்:14 26/2
இ நகரம் ஆம் இகல் இராவணனது ஊர் என்று – கம்.கிட்:14 36/2
ஈண்டு கங்கை வந்து இழிவது என்னல் ஆம்
பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை – கம்.கிட்:15 24/2,3
அழுகின்ற கலுழி மாரி ஆம் என பொலிந்தது அன்றே – கம்.கிட்:15 28/4
அரும் துணை கவிகள் ஆம் அளவு_இல் சேனையும் – கம்.கிட்:16 2/3
புந்தியின் உற்றது புகல்விர் ஆம் என்றான் – கம்.கிட்:16 9/4
பாடவம் அல்லது பழியிற்று ஆம் என்றான் – கம்.கிட்:16 21/4
தன்னை ஆம் தன்மையை சாற்றல் மேவினான் – கம்.கிட்:16 30/4
வீறிய வாளிடை விளிந்தது ஆம் என்றான் – கம்.கிட்:16 32/4
இறவு என் ஆம் இதின் இன்பம் யாவதோ – கம்.கிட்:16 45/4
நன்று ஆம் நாமம் நவின்று நல்கினார் – கம்.கிட்:16 49/3
முறை பெற்று ஆம் உலகு எங்கும் மூடினான் – கம்.கிட்:16 50/2
உறை பெற்றால் எனல் ஆம் உறுப்பினான் – கம்.கிட்:16 50/4
எய்தினான் ஆம் என்று அஞ்சி மறுக்கம் உற்று இரியல்போனார் – கம்.சுந்:1 21/4
இடுக்கு உறு பொருள்கள் என் ஆம் எண் திசை சுமந்த யானை – கம்.சுந்:1 23/1
மாணி ஆம் வேடம் தாங்கி மலர் அயற்கு அறிவு மாண்டு ஓர் – கம்.சுந்:1 26/1
திக்கு ஆர் அவள் வாய் சிறிது ஆம் வகை சேணில் நீண்டான் – கம்.சுந்:1 58/4
அனையது ஆம் எனின் அரக்கர்-தம் திருவுக்கும் அளவை – கம்.சுந்:2 7/3
சொன்ன வானவர் தச்சன் ஆம் இ நகர் துதிப்பான் – கம்.சுந்:2 26/4
எந்தையே இந்திரன் ஆம் என்று ஏமுறா – கம்.சுந்:2 51/2
சொரிந்ததே ஆம் என துள்ளும் மீனொடும் – கம்.சுந்:2 53/3
அரும் கடன் முடிப்பது அரிது ஆம் அமர் கிடைக்கின் – கம்.சுந்:2 71/3
தூண் ஆம் என்னும் தோள் உடையானை சுடரோனை – கம்.சுந்:2 73/3
சாகா மூலம் தின்று உழல்வார்-மேல் சலம் என் ஆம்
பாகு ஆர் இஞ்சி பொன் மதில் தாவி பகையாதே – கம்.சுந்:2 80/2,3
உக்கால் ஏது ஆம் ஓடலை என்றாள் இனி இ ஊர் – கம்.சுந்:2 83/3
தடித்து ஆம் என்ன தன் எதிர் செல்லும் தழல் வேலை – கம்.சுந்:2 86/1
துன் இருள் ஒருவழி தொக்கது ஆம் என – கம்.சுந்:2 121/3
ஏவனோ இவன் மூவரின் ஒருவன் ஆம் ஈட்டான் – கம்.சுந்:2 128/4
சிவனை நான்முகத்து ஒருவனை திரு நெடுமால் ஆம்
அவனை அல்லவர் நிகர்ப்பவர் என்பதும் அறிவோ – கம்.சுந்:2 140/3,4
இன்னர் ஆம் இரும் பெரும் படை தலைவர்கள் இருக்கை – கம்.சுந்:2 143/1
பித்தரும் உறங்கினர் இனி பிறரிது என ஆம் – கம்.சுந்:2 163/4
நாரியர்க்கு உறைவு ஆம் இடம் நண்ணினான் – கம்.சுந்:2 165/4
இன் உயிர் கணவன் ஈந்தான் ஆம் என இருத்தி விஞ்சை – கம்.சுந்:2 183/2
சிறுகு காலங்கள் ஊழிகள் ஆம் வகை திரிந்து சிந்தனை சிந்த – கம்.சுந்:2 192/1
தோள் ஆற்றல் என் ஆகும் மேல் நிற்கும் சொல் என் ஆம்
வாள் ஆற்று கண்ணாளை வஞ்சித்தான் மணி முடி என் – கம்.சுந்:2 217/1,2
கரன் எதிர்ந்தது கண்டனள் ஆம் என கவல்வாள் – கம்.சுந்:3 18/4
தம் மடந்தை உன் தம்பியது ஆம் என – கம்.சுந்:3 19/2
தூய நீ கேட்டி என் துணைவி ஆம் எனா – கம்.சுந்:3 31/3
ஏழை நின் ஒளித்துறை இன்னது ஆம் என – கம்.சுந்:3 120/1
ஆம் கணைக்கு ஆவமோ ஆவது அன்னையே – கம்.சுந்:4 43/4
அண்ணல்-தன் திரு முகம் கமலம் ஆம் எனின் – கம்.சுந்:4 51/1
தண் மதி ஆம் என உரைக்க தக்கதோ – கம்.சுந்:4 51/3
மும்மை ஆம் உலகம் தந்த முதல்வற்கும் முதல்வன் தூது ஆய் – கம்.சுந்:4 71/1
ஆண்தகை அனுமனும் அருளது ஆம் எனா – கம்.சுந்:4 108/1
நடந்தாய் இடையே என்றாலும் நாண் ஆம் நினக்கு நளிர் கடலை – கம்.சுந்:4 109/3
இருந்தனள் என பகரின் என் அடிமை என் ஆம் – கம்.சுந்:5 6/4
வினை உடை அரக்கர் ஆம் இருந்தை வெந்து உக – கம்.சுந்:5 59/1
விண்ணினும் ஓர் சோலை உளது ஆம் என விதித்தான் – கம்.சுந்:6 20/4
பேணல் ஆம் மணியின் பத்தி பிடர் எலாம் ஒளிகள் விம்ம – கம்.சுந்:6 52/2
அண்டமும் பிளந்து விண்டது ஆம் என அனுமன் ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:6 60/4
இரு குறும்பு எறிந்து நின்ற இசையினார் வசை ஆம் ஈது ஒர் – கம்.சுந்:7 5/2
இற்ற வெம் சிறை வெற்பு_இனம் ஆம் என கிடந்தார் – கம்.சுந்:7 30/2
சுற்றி வீசலின் பம்பரம் ஆம் என சுழன்றார் – கம்.சுந்:7 30/4
நிருதர் எந்திரத்து இடு கரும்பு ஆம் என நெரிவார் – கம்.சுந்:7 40/3
மோகம் உற்றனர் ஆம் என முறைமுறை முனிந்தார் – கம்.சுந்:7 46/2
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு – கம்.சுந்:8 10/1
தொக்கது ஆம் படை சுரி குழல் மடந்தையர் தொடி கை – கம்.சுந்:9 13/1
முற்றி குண்டலம் முதல் ஆம் மணி உக முழை நால் அரவு இவர் குடர் நால – கம்.சுந்:10 37/3
எண்ணல் ஆம் தகைமை இல்லார் இறந்து எதிர் கிடந்தார் தம்மை – கம்.சுந்:11 17/2
ஓய்ந்தது ஆம் இவன் வலி என அரக்கன் வந்துற்றான் – கம்.சுந்:11 58/4
பொங்கு கைகள் ஆம் தாமரைக்கு இந்துவே போன்று – கம்.சுந்:12 49/4
பூழியில் புரட்டல் என் பூணிப்பு ஆம் என – கம்.சுந்:12 58/3
தூதன் ஆம் தன்மையே தூய்து என்று உன்னினான் – கம்.சுந்:12 60/2
வேறும் இன்னும் நகை ஆம் வினை தொழில் – கம்.சுந்:12 99/3
ஆவது அ அண்ணல் உள்ளத்து அரும் துயர் ஆற்றலே ஆம்
போவது புலமை என்ன பொருக்கென எழுந்து போனார் – கம்.சுந்:14 11/3,4
ஆர் உயிர் ஆயிரம் உடையன் ஆம் எனா – கம்.சுந்:14 14/3
ஆங்கு அவன் செய்கையே அளவை ஆம் எனா – கம்.சுந்:14 24/1
சாலையில் இருந்தாள் ஐய தவம் செய்த தவம் ஆம் தையல் – கம்.சுந்:14 31/4
ஒன்றே என்னின் ஒன்றே ஆம் பல என்று உரைக்கின் பலவே ஆம் – கம்.யுத்1:0 1/1
ஒன்றே என்னின் ஒன்றே ஆம் பல என்று உரைக்கின் பலவே ஆம்
அன்றே என்னின் அன்றே ஆம் ஆமே என்று உரைக்கின் ஆமே ஆம் – கம்.யுத்1:0 1/1,2
அன்றே என்னின் அன்றே ஆம் ஆமே என்று உரைக்கின் ஆமே ஆம் – கம்.யுத்1:0 1/2
அன்றே என்னின் அன்றே ஆம் ஆமே என்று உரைக்கின் ஆமே ஆம்
இன்றே என்னின் இன்றே ஆம் உளது என்று உரைக்கின் உளதே ஆம் – கம்.யுத்1:0 1/2,3
இன்றே என்னின் இன்றே ஆம் உளது என்று உரைக்கின் உளதே ஆம் – கம்.யுத்1:0 1/3
இன்றே என்னின் இன்றே ஆம் உளது என்று உரைக்கின் உளதே ஆம்
நன்றே நம்பி குடி வாழ்க்கை நமக்கு இங்கு என்னோ பிழைப்பு அம்மா – கம்.யுத்1:0 1/3,4
சங்கின் பொலிந்த தகையாளை பிரிந்த பின்பு தமக்கு இனம் ஆம்
கொங்கின் பொலிந்த தாமரையின் குழுவும் துயில்வுற்று இதழ் குவிக்கும் – கம்.யுத்1:1 2/2,3
மக்களும் குரங்குமே வலியர் ஆம் எனின் – கம்.யுத்1:2 32/3
ஒன்றிடுவர் தேவர் உலகு ஏழும் உடன் ஒன்று ஆம் – கம்.யுத்1:2 55/4
மேயினை ஆம் இனி விளம்ப வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:2 79/4
ஆவம் ஆம் அரிய புற்று உறைவ முற்று அறிவருக்கு அழிவு செய்யும் – கம்.யுத்1:2 88/3
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய – கம்.யுத்1:2 92/2
பகல் மதிக்கு உவமை ஆம் விபுதராம் இரவு கால் பருவ நாளின் – கம்.யுத்1:2 93/3
இந்த மானிடவராம் இருவரோடு எண்ணல் ஆம் ஒருவர் யாரே – கம்.யுத்1:2 97/4
மன்னும் நம் பகைஞர் ஆம் வானுளோர் அவரொடும் மாறுகோடல் – கம்.யுத்1:2 98/3
உனக்கு மானிடர் வலியர் ஆம் தகைமையும் உளதோ – கம்.யுத்1:2 103/4
அந்தம்_இல் வேள்வி-மாட்டு அவிசும் ஆம் அவன் – கம்.யுத்1:3 65/4
ஆம் அவன் அறிவினுக்கு அறிவும் ஆயினான் – கம்.யுத்1:3 76/2
கூலம் ஆம் என என்புற குளிர்ந்தது அ குரு மணி திரு மேனி – கம்.யுத்1:3 86/4
ஆதி பரம் ஆம் எனில் அன்று எனலாம் – கம்.யுத்1:3 110/1
திக்கண் ஆம் தேவரோடு முனிவரும் பிறரும் தேடி – கம்.யுத்1:3 154/2
முன்னை தொழும்புக்கே ஆம் அன்றோ மூ_உலகும் – கம்.யுத்1:3 171/2
எற்பு உடை குன்றம் ஆம் இலங்கை ஏழை நின் – கம்.யுத்1:4 53/2
ஆம் தினை பொழுதினில் அகறியால் என – கம்.யுத்1:4 54/3
ஆண்_தொழில் உலகினுக்கு ஆணி ஆம் அன்றே – கம்.யுத்1:4 61/4
பகைவரை துணை என பற்றல்-பால ஆம்
வகை உள அன்னவை வரம்பு_இல் கேள்வியாய் – கம்.யுத்1:4 76/1,2
துறந்த நாள் இறந்த நாள் ஆம் துன்னினான் சூழ்ச்சியாலே – கம்.யுத்1:4 107/3
அடைந்தவர்க்கு அருளான் ஆயின் அறம் என் ஆம் ஆண்மை என் ஆம் – கம்.யுத்1:4 108/4
அடைந்தவர்க்கு அருளான் ஆயின் அறம் என் ஆம் ஆண்மை என் ஆம் – கம்.யுத்1:4 108/4
கற்றை வெண் நிலவு நீங்க கருணை ஆம் அமிழ்தம் காலும் – கம்.யுத்1:4 133/1
மூவர் ஆம் தகை முதல்வர் ஆம் தலைவரும் முனையின் – கம்.யுத்1:5 51/2
மூவர் ஆம் தகை முதல்வர் ஆம் தலைவரும் முனையின் – கம்.யுத்1:5 51/2
புரண்டு மான் திரள் புலி கண்டது ஆம் என போனான் – கம்.யுத்1:5 56/3
ஈரம் நீங்கியது எறி கடல் ஆம் என இசைத்தான் – கம்.யுத்1:6 7/4
வைவு இது ஆம் என பிழைப்பு இல மனத்தினும் கடுக – கம்.யுத்1:6 29/2
அறிந்திருந்து அறிந்திலர் அனையர் ஆம் என – கம்.யுத்1:6 34/2
வருவன ஆம் என வந்த வானரம் – கம்.யுத்1:8 5/4
ஐயன் வேண்டின் அது இது ஆம் அன்றே – கம்.யுத்1:8 27/1
வேரின் ஆம் என வெம் முழையின்னுழை – கம்.யுத்1:8 34/3
மெய்யின் ஈட்டத்து இலங்கை ஆம் மென் மகள் – கம்.யுத்1:8 67/1
ஆம் அரசன் மைந்தர் திரு மேனி அலசாமே – கம்.யுத்1:9 11/2
வெள்ளி போன்று இருந்த செம்பும் ஆம் என வேறுபட்டார் – கம்.யுத்1:9 30/4
மேலும் ஒன்று உரைத்தார் அன்னான் விரிஞ்சன் ஆம் இனிமேல் என்றார் – கம்.யுத்1:9 75/4
கானிடை வந்ததேயும் வானவர் கடாவவே ஆம்
மீன் உடை அகழி வேலை விலங்கல்-மேல் இலங்கை வேந்தன் – கம்.யுத்1:9 78/1,2
இன்னது ஓர் தன்மைத்து ஆம் என்று எட்டியும் பார்க்க அஞ்சி – கம்.யுத்1:9 89/1
மேனகை குல அரம்பையர் மேல் ஆம்
சானகிக்கு அழகு தந்து அயல் சார – கம்.யுத்1:11 6/3,4
நீர் அணைத்த முகில் ஆம் என நின்றான் – கம்.யுத்1:11 17/2
பருதி-மேல் பண்டு பாய்ந்தவன் ஆம் என பாய்ந்தான் – கம்.யுத்1:12 3/4
ஒன்று ஒழித்து ஒன்று ஆம் என்று அ அரக்கனுக்கு ஒளிப்பான் போல – கம்.யுத்1:12 49/3
சொன்ன சொல் என் ஆம் முன்னம் சூளுறவு என் ஆம் தோன்றால் – கம்.யுத்1:14 6/4
சொன்ன சொல் என் ஆம் முன்னம் சூளுறவு என் ஆம் தோன்றால் – கம்.யுத்1:14 6/4
தூய வெள்ளம் துணை செய்வது ஆம் என – கம்.யுத்2:15 5/3
வங்கம் ஆம் என வந்து எதிர் தாக்கினான் – கம்.யுத்2:15 52/4
ஆம் குஞ்சரம் அனையான் விடும் அயில் வாளிகள் அவைதாம் – கம்.யுத்2:15 159/1
நில்லாய் என நிகழ்த்தா நெடு நெருப்பு ஆம் என உயிர்ப்பான் – கம்.யுத்2:15 163/4
தள்ள தளர் வெள்ளி பெரும் கிரி ஆம் என சலித்தான் – கம்.யுத்2:15 185/4
அறுவது ஆம் என இராவணன் சிலையினை அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 240/4
இங்கு இவன்-தன்னை யாம் இன்று எழுப்பல் ஆம் வகை ஏது என்று – கம்.யுத்2:16 46/1
உய்யலாம் வகைகள் என்று அங்கு எழுப்பல் ஆம் வகையே செய்தும் – கம்.யுத்2:16 49/2
மருள் உறு பிறவி நோய்க்கு மருந்தும் ஆம் மாறி செல்லும் – கம்.யுத்2:16 134/3
கரு வரை கனக குன்றம் என்னல் ஆம் காட்சி தந்த – கம்.யுத்2:16 158/2
பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா – கம்.யுத்2:16 180/1
தடுக்கல் ஆம் தரத்தது அல்லா வலியது தருக்கின் வாங்கி – கம்.யுத்2:16 184/2
புக்கதும் புறத்தும் ஆம் மதியும் போன்றனன் – கம்.யுத்2:16 267/4
மா கவந்தனும் வலி தொலைந்த வாலி ஆம்
பூ கவர்ந்து உண்ணியும் போலும் என்று எனை – கம்.யுத்2:16 276/1,2
பெற்று நீங்கினர் ஆம் எனின் அல்லது பேர் எழில் தோளோடும் – கம்.யுத்2:16 334/2
சூறை மாருதம் ஆம் என சுழித்து மேல் தொடர்கின்ற தொழிலானை – கம்.யுத்2:16 343/2
கையும் கால்களும் இழந்தனென் வேறு இனி உதவல் ஆம் துணை காணேன் – கம்.யுத்2:16 347/2
எண்களால் அளவு ஆம் மான குணம் தொகுத்து இயற்றினாளை – கம்.யுத்2:17 7/3
அழிகிலை என்ற-போது என் கற்பு என் ஆம் அறம்தான் என் ஆம் – கம்.யுத்2:17 19/4
அழிகிலை என்ற-போது என் கற்பு என் ஆம் அறம்தான் என் ஆம் – கம்.யுத்2:17 19/4
தம்பியோ வானவர் ஆம் தாமரையின் காடு உழக்கும் – கம்.யுத்2:17 78/1
தீங்கு இலா கற்பின் திருமடந்தை சேடி ஆம்
பாங்கினாள் உற்றதனை யாரே பகர்கிற்பார் – கம்.யுத்2:17 88/3,4
அந்தம் இல் கொடும் தொழில் அரக்கன் ஆம் எனா – கம்.யுத்2:17 94/3
ஆம் அத்தனை மா உடை அத்தனை தேர் – கம்.யுத்2:18 18/1
ஈது என்று அறம் மன் நெறி ஆம் என நீ – கம்.யுத்2:18 35/2
ஒன்றாயிர வெள்ளம் ஒருங்கு உள ஆம்
வன் தானையர் வந்து வளைந்த எலாம் – கம்.யுத்2:18 83/1,2
ஆம் இடி குமுறலும் ஆர்ப்பின் ஓதையும் – கம்.யுத்2:18 88/2
வான யாறு ஆம் என கடல் மடுத்தவே – கம்.யுத்2:18 111/4
பண்ணின் படர் தலையில் பட மடிகின்றன பல ஆம்
மண்ணின் தலை உருள்கின்றன மழை ஒத்து உயர் மதமா – கம்.யுத்2:18 140/3,4
சுடர் தோமரம் எறிந்து ஆர்த்தலும் கனல் ஆம் என சுளித்தான் – கம்.யுத்2:18 168/1
கண்டான் எதிர் அதிகாயனும் கனல் ஆம் என கனன்றான் – கம்.யுத்2:18 170/1
மழை ஆம் என சிரித்தான் வட_மலை ஆம் எனும் நிலையான் – கம்.யுத்2:18 174/2
மழை ஆம் என சிரித்தான் வட_மலை ஆம் எனும் நிலையான் – கம்.யுத்2:18 174/2
ஆம் ஆம் என தலை மூன்றுடையவன் ஆர்த்து வந்து அடர்ந்தான் – கம்.யுத்2:18 175/1
ஆம் ஆம் என தலை மூன்றுடையவன் ஆர்த்து வந்து அடர்ந்தான் – கம்.யுத்2:18 175/1
போர்-மேல் திசை நெடு வாயிலின் உளது ஆம் என போனான் – கம்.யுத்2:18 176/4
ஆம் என அமலன் தம்பி அங்கதன் அலங்கல் தோள்-மேல் – கம்.யுத்2:18 181/1
தேறல் ஆம் துணையும் தெய்வ சிலை நெடும் தேரின் ஊன்றி – கம்.யுத்2:18 193/2
காற்று அன்றேல் கடுமை என் ஆம் கடல் அன்றேல் முழக்கம் என் ஆம் – கம்.யுத்2:18 214/1
காற்று அன்றேல் கடுமை என் ஆம் கடல் அன்றேல் முழக்கம் என் ஆம்
கூற்று அன்றேல் கொலை மற்று என் ஆம் உரும் அன்றேல் கொடுமை என் ஆம் – கம்.யுத்2:18 214/1,2
கூற்று அன்றேல் கொலை மற்று என் ஆம் உரும் அன்றேல் கொடுமை என் ஆம் – கம்.யுத்2:18 214/2
கூற்று அன்றேல் கொலை மற்று என் ஆம் உரும் அன்றேல் கொடுமை என் ஆம்
சீற்றம் தான் அன்றேல் சீற்றம் வேறு ஒன்று தெரிப்பது எங்கே – கம்.யுத்2:18 214/2,3
பாகர் கால் சிலையின் தூண்டும் உண்டை ஆம் எனவும் பற்றா – கம்.யுத்2:18 215/2
ஆகினும் ஆம் அது அன்றேல் கரும்பு என்றே அறையலாமால் – கம்.யுத்2:18 215/4
தன் பெரும் தம்பி என்றான் ஆம் என சாரன் சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 90/4
தேறல் ஆம் துணையும் சிலை ஊன்றியே – கம்.யுத்2:19 126/3
சீர் அழித்தவன் ஆம் என தேவர்கள் – கம்.யுத்2:19 148/2
கல்வித்து ஆம் வார்த்தை என்று கரைவித்தான் உயிரை கண்-போல் – கம்.யுத்2:19 210/4
விட்டிலை சீதையை ஆம் எனின் வீரர் – கம்.யுத்3:20 15/1
ஏரி கலித்தன ஆம் என யானை – கம்.யுத்3:20 25/2
உதிர வெள்ளத்துள் எழுந்தவன் ஆம் என உதித்தான் – கம்.யுத்3:20 55/4
அரக்கர் என்ற பேர் இருளினை இராமன் ஆம் அருக்கன் – கம்.யுத்3:20 56/1
மலர்ந்தது ஆம் என பொலிந்தன உலந்தவர் வதனம் – கம்.யுத்3:20 58/4
கலவியின் குறி காண்டும் என்று ஆம் என கனன்றார் – கம்.யுத்3:20 65/4
காயத்தால் இனையன் என்று நினையல் ஆம் கருத்தன் அல்லன் – கம்.யுத்3:21 29/3
மஞ்சின் மா மழை போயினது ஆம் என மாற – கம்.யுத்3:22 81/2
அடைந்தது ஆம் என வந்து இரைந்து ஆர்த்து எழுந்து ஆடி – கம்.யுத்3:22 82/2
சீற்றம் தனி உருவாய் இடை தேறாதது ஓர் மாறு ஆம்
கூற்றம் கொடு முனை வந்து என கொன்றான் இகல் வென்றான் – கம்.யுத்3:22 112/3,4
களம்தான் ஒரு குழம்பு ஆம் வகை அரைத்தான் இரு கரத்தால் – கம்.யுத்3:22 114/2
ஆறாய் நெடும் கடும் சோரியின் அளறு ஆம் வகை அரைப்பான் – கம்.யுத்3:22 117/2
யான் தடேன்-என்னின் மற்று இ எழு திரை வளாகம் என் ஆம்
வான் தடாது அரக்கர் என்னும் பெயரையும் மாய்க்கும் என்னா – கம்.யுத்3:22 123/1,2
பன்னல் ஆம் தரம் அல்லன சுடர் கணை பாய்ந்த – கம்.யுத்3:22 167/4
முருக்கின் கானகம் ஆம் என குருதி நீர் மூட – கம்.யுத்3:22 170/2
மூன்று ஆம் உலகம் துயர் தீர்த்தி என்னும் ஆசை முயல்கின்றோம் – கம்.யுத்3:22 221/2
இன்ப விளையாட்டு ஆம் எனினும் அறியாதோருக்கு இடர் உறுமால் – கம்.யுத்3:22 223/2
தீய்ந்துறும் இரவி பின்னும் திரியுமோ தெய்வம் என் ஆம்
வீய்ந்துறும் விரிஞ்சன் முன்னா உயிர் எலாம் வெருவல் அன்னை – கம்.யுத்3:23 26/2,3
என் எனில் இமையவர் எண்ணுக்கு ஈனம் ஆம்
பின்னரே தெரிகுதி தெரிவு இல் பெற்றியோய் – கம்.யுத்3:24 82/3,4
நின் வயம் ஆம் உலகு யாவையும் நீ நின் – கம்.யுத்3:26 35/2
ஆம் எனில் இன்னும் அயோத்தியை அண்மி – கம்.யுத்3:26 37/2
வேய் உற்ற நெடும் கிரி மீ வெயில் ஆம்
தீ உற்றன ஒத்த சின கரியே – கம்.யுத்3:27 39/3,4
அலைய வெம் கால் பொர அழிந்த ஆம் என – கம்.யுத்3:27 44/2
தண்டலை ஆம் என கிடந்த தன்மையை – கம்.யுத்3:27 53/4
எரிந்து ஏறின திசை யாவையும் இடி ஆம் என பொடியாய் – கம்.யுத்3:27 109/1
ஆகின்றது ஒர் அழி_காலம் இது ஆம் அன்று என அயிர்த்தார் – கம்.யுத்3:27 117/3
அறத்தாறு அழிவு உளது ஆம் என அறிவும் தொடர்ந்து அணுகா – கம்.யுத்3:27 141/1
தயிர் தோய் பிரை எனல் ஆம் வகை கலந்து ஏறிய தலைவன் – கம்.யுத்3:27 142/3
ஆம் இ தொழில் பிறர் யாவரும் அடைந்தார் பழுது அடையா – கம்.யுத்3:27 146/2
இடும் சுடர் விளக்கம் என்ன அரக்கர் ஆம் இருளும் வீய – கம்.யுத்3:28 35/2
அன்றில் அம் கரும் பேடைகள் ஆம் என – கம்.யுத்3:29 2/1
உற்ற தன்மையும் மனிதரது ஊற்றமும் உடன் ஆம்
கொற்ற வானர தலைவர்-தம் தகைமையும் கூற – கம்.யுத்3:30 39/2,3
இருபதிற்றிரண்டு ஆண்டு நின்று அமர் செய்தால் என் ஆம்
நிருதரை கொல்வது இடம் பெற்று ஓர் இடையில் நின்று அன்றோ – கம்.யுத்3:31 25/2,3
போற்றுவாய் என்ற போது புகழ் என் ஆம் புலமை என் ஆம் – கம்.யுத்3:31 46/3
போற்றுவாய் என்ற போது புகழ் என் ஆம் புலமை என் ஆம்
கூற்றின்-வாய் உற்றால் வீரம் குறைவரே இறைமை கொண்டார் – கம்.யுத்3:31 46/3,4
நின்று நிலை ஆறினர்கள் வானவரும் மானவனும் நேமி எனல் ஆம்
துன்று நெடு வாளி மழை மாரியினும் மேலன துரந்து விரைவின் – கம்.யுத்3:31 153/2,3
என் ஆம் வையம் என்படும் வானம் திசை ஏதாம் – கம்.யுத்3:31 187/4
பொய் ஒரு முகத்தன் ஆகி மனிதன் ஆம் புணர்ப்பு இது அன்றால் – கம்.யுத்3:31 218/1
ஐ_இருநூறும் அல்ல அனந்தம் ஆம் முகங்கள் அம்மா – கம்.யுத்3:31 218/4
பிண்டத்தில் கரு ஆம் தன் பேர் உருக்களை பிரமன் தந்த – கம்.யுத்3:31 222/3
முற்றும் வையகம் போர் களம் ஆம் என முயன்ற – கம்.யுத்4:32 8/4
பிறிந்து செய்யல் ஆம் பொருள் இலை என்றலும் பெரியோன் – கம்.யுத்4:32 28/3
உருவினோடும் வந்து உதித்தனர் ஆம் என ஒளிர – கம்.யுத்4:35 4/2
கோள் வலந்தன குவிந்தன ஆம் எனும் கொள்கை – கம்.யுத்4:35 5/3
காலை உற்றனர் ஆம் என கதிர் குலம் காலும் – கம்.யுத்4:35 12/2
உண்மை ஆம் என பெரியது வென்றியின் உறையுள் – கம்.யுத்4:35 23/4
உலகு அளந்தவன் வளர்ந்தனன் ஆம் என உயர்ந்தான் – கம்.யுத்4:35 27/4
குத்து கொடு நெடும் கோல் படு களிறு ஆம் என கொதித்தான் – கம்.யுத்4:37 56/4
தோய்ந்த நீர் ஆம் என சுருங்கிற்று ஆழியே – கம்.யுத்4:37 75/4
ஒன்று ஆம் உங்காரத்திடை உக்கு ஓடுதல் காணா – கம்.யுத்4:37 134/3
பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் – கம்.யுத்4:37 167/4
வில் உண்டாகின் வெலற்கு அரிது ஆம் எனா – கம்.யுத்4:37 184/3
பரக்கழி ஆம் என பரந்து நீண்டதால் – கம்.யுத்4:38 13/3
ஆ புரந்தரன் பகை அற்றது ஆம் எனா – கம்.யுத்4:38 14/3
முந்தை எய்தும் முறைமை இது ஆம் எனா – கம்.யுத்4:38 34/3
தான் அது கவர்வுறும் தன்மைத்து ஆம் எனல் – கம்.யுத்4:40 45/3
பேர்க்கல் ஆம் சிந்தையள் அல்லள் பேதையேன் – கம்.யுத்4:40 62/2
தீர்க்கல் ஆம் தகையது தெய்வம் தேறுமோ – கம்.யுத்4:40 62/4
முனிந்தனை ஆம் என முறையிட்டான்-அரோ – கம்.யுத்4:40 76/4
அளவையால் அளந்து ஆம் அன்று என்று அறிவுறும் அமைதி – கம்.யுத்4:40 92/1
ஆற்றல் சால் முதல் பகுதி மற்று அதனுள் ஆம் பண்பால் – கம்.யுத்4:40 94/2
ஓங்கார பொருள் ஆம் அன்று என்று ஊழி சென்றாலும் – கம்.யுத்4:40 97/3
முன்னை ஆதி ஆம் மூர்த்தி நீ மூ-வகை உலகின் – கம்.யுத்4:40 99/3
அன்னை சீதை ஆம் மாது நின் மார்பின் வந்து அமைந்தாள் – கம்.யுத்4:40 99/4
மன்றல் ஆகம் ஆம் காத்த மா மணி இன்று வாங்க – கம்.யுத்4:40 104/4
பைம் துகள்களும் ஒக்கிலர் ஆம் என படைத்தாய் – கம்.யுத்4:40 105/3
தாயும் தம்பியும் ஆம் வரம் தருக என தாழ்ந்தான் – கம்.யுத்4:40 115/3
விண்டது ஆம் என விசும்பிடை திசை எலாம் விளங்க – கம்.யுத்4:41 3/2
அன்பு உரு கொண்டது ஆம் எனல் ஆகுவான் – கம்.யுத்4:41 47/4
வானவர் திரு நகர் வருவது ஆம் என – கம்.யுத்4:41 111/2
கண்ண ஆம் புனலும் ஓடி கடலையும் கடந்த அன்றே – கம்.யுத்4:41 115/4
ஆழ் திரை ஆற்றின் நீரோடு அமைத்தி இன்று என்ன ஆம் என்று – கம்.யுத்4:42 14/2

மேல்


ஆம்-கொல் (5)

பழி எவன் ஆம்-கொல் நோய் தரு பாலே – அகம் 325/22
என்ன ஆம்-கொல் தாமே தெண் நீர் – அகம் 371/11
கண் உள ஆம்-கொல் என்று கணவரை வினவுவாரும் – கம்.பால:18 7/4
அள்ளிக்கொண்டு அகன்ற காளை அல்லன்-கொல் ஆம்-கொல் என்பாள் – கம்.பால:22 6/3
இ நின்றவள் ஆம்-கொல் இயம்பிய சீதை என்றான் – கம்.ஆரண்:10 148/4

மேல்


ஆம்-கொல்லோ (1)

என் ஆம்-கொல்லோ தோழி மயங்கிய – அகம் 98/21

மேல்


ஆம்-கொலாம் (1)

மறந்து வேறு ஒரு மைந்தன் ஆம்-கொலாம் – கம்.அயோ:11 125/4

மேல்


ஆம்-கொலோ (3)

எங்கள் நாயகற்கு இனி யாவது ஆம்-கொலோ – கம்.பால:10 33/4
சிந்தினர் மேல் இனி செயல் என் ஆம்-கொலோ – கம்.ஆரண்:13 53/4
ஆம் இது ஆம்-கொலோ அன்று எனின் குன்று உருவு அயிலும் – கம்.கிட்:7 70/2

மேல்


ஆம்-வகை (2)

சானகி ஆம்-வகை கொண்டு சமைத்த – கம்.யுத்3:26 29/1
குத்தான் அழி குழம்பு ஆம்-வகை வழுவா சர குழுவால் – கம்.யுத்3:31 110/4

மேல்


ஆம்-அரோ (5)

அனந்தரின் நெடும் கணோடு ஒத்த ஆம்-அரோ – கம்.ஆரண்:10 124/4
அலங்கலார்க்கு ஈது அடுப்பது அன்று ஆம்-அரோ – கம்.கிட்:7 113/4
வேதனைக்கு இடம் ஆதல் வீரதை அன்று மேதமை ஆம்-அரோ
போது பிற்படல் உண்டு இது ஓர் பொருள் அன்று நின்று புணர்த்தியேல் – கம்.கிட்:10 68/2,3
ஆரிய வேள்வியின் பகைஞன் ஆம்-அரோ
சோரியும் கனலியும் சொரியும் கண்ணினான் – கம்.யுத்3:20 34/3,4
என்னுடை அடிமையும் இசையிற்று ஆம்-அரோ – கம்.யுத்3:22 40/4

மேல்


ஆம்-எனின் (1)

அறிவென் நீ அடுவல் என்று அமைதி ஆம்-எனின்
இறுதியும் காவலும் இயற்றும் ஈசரும் – கம்.யுத்3:22 43/2,3

மேல்


ஆம்பல் (80)

ஒண் செம்_காந்தள் ஆம்பல் அனிச்சம் – குறி 62
ஆம்பல் அம் தீம் குழல் தெள் விளி பயிற்ற – குறி 222
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 223
புனல் ஆம்பல் பூ சூடியும் – பட் 66
நீர் வளர் ஆம்பல் தூம்பு உடை திரள் கால் – நற் 6/1
குண்டு நீர் ஆம்பல் தண் துறை ஊரன் – நற் 100/3
ஆம்பல் அம் குழலின் ஏங்கி – நற் 113/11
ஆம்பல் அமன்ற தீம் பெரும் பழனத்து – நற் 200/6
கணை கால் ஆம்பல் அமிழ்து நாறு தண் போது – நற் 230/3
கூம்பு நிலை அன்ன முகைய ஆம்பல்
தூங்கு நீர் குட்டத்து துடுமென வீழும் – நற் 280/2,3
வயல் வெள் ஆம்பல் சூடு தரு புது பூ – நற் 290/1
உறு கால் ஒற்ற ஒல்கி ஆம்பல்
தாமரைக்கு இறைஞ்சும் தண் துறை ஊரன் – நற் 300/3,4
உறு கால் தூக்க தூங்கி ஆம்பல்
சிறு_வெண்_காக்கை ஆவித்து அன்ன – நற் 345/3,4
வயல் வெள் ஆம்பல் உருவ நெறி தழை – நற் 390/4
ஆம்பல் பூவின் சாம்பல் அன்ன – குறு 46/1
கூந்தல் ஆம்பல் முழு_நெறி அடைச்சி – குறு 80/1
ஆம்பல் மலரினும் தான் தண்ணியளே – குறு 84/5
மாரி ஆம்பல் அன்ன கொக்கின் – குறு 117/1
ஆம்பல் குறுநர் நீர் வேட்டு ஆங்கு இவள் – குறு 178/3
ஆம்பல் நாறும் தேம் பொதி துவர் வாய் – குறு 300/2
நெடு நீர் ஆம்பல் அடை புறத்து அன்ன – குறு 352/1
பொய்கை ஆம்பல் அணி நிற கொழு முகை – குறு 370/1
புள்ளி களவன் ஆம்பல் அறுக்கும் – ஐங் 21/2
பொய்கை பூத்த புழை கால் ஆம்பல்
தாது ஏர் வண்ணம் கொண்டன – ஐங் 34/2,3
பொய்கை ஆம்பல் நார் உரி மென் கால் – ஐங் 35/2
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே – ஐங் 40/5
ஆம்பல் அம் செறுவின் தேனூர் அன்ன – ஐங் 57/2
கரும்பு நடு பாத்தியில் கலித்த ஆம்பல்
சுரும்பு பசி களையும் பெரும் புனல் ஊர – ஐங் 65/1,2
கன்னி விடியல் கணை கால் ஆம்பல்
தாமரை போல மலரும் ஊர – ஐங் 68/1,2
வயல் மலர் ஆம்பல் கயில் அமை நுடங்கு தழை – ஐங் 72/1
வெறி மலர் பொய்கை ஆம்பல் மயக்கும் – ஐங் 91/2
பசு மோரோடமோடு ஆம்பல் ஒல்லா – ஐங் 93/2
வளை தலை மூதா ஆம்பல் ஆர்நவும் – பதி 13/6
குறாஅது மலர்ந்த ஆம்பல்
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/24,25
அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/3
அருவி ஆம்பல் மலைந்த சென்னியர் – பதி 62/17
அடை அடுப்பு அறியா அருவி ஆம்பல்
ஆயிர வெள்ள ஊழி – பதி 63/19,20
அருவி ஆம்பல் நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 71/2
அனைத்தும் அல்ல பல அடுக்கல் ஆம்பல்
இனைத்து என எண் வரம்பு அறியா யாக்கையை – பரி 3/44,45
செ வாய் ஆம்பல் செல் நீர் தாமரை – பரி 8/116
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல்
குல்லை வகுளம் குருக்கத்தி பாதிரி – பரி 12/78,79
பசும்பிடி இள முகிழ் நெகிழ்ந்த வாய் ஆம்பல்
கை போல் பூத்த கமழ் குலை காந்தள் – பரி 19/75,76
மதி நோக்கி அலர் வீத்த ஆம்பல் வால் மலர் நண்ணி – கலி 72/6
நேர் இதழ் ஆம்பல் நிரை இதழ் கொள்-மார் – கலி 75/2
ஆம்பல் குழலால் பயிர்_பயிர் எம் படப்பை – கலி 108/62
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை – அகம் 6/1
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 36/3
ஆம்பல் மெல் அடை கிழிய குவளை – அகம் 56/4
தடம் தாள் ஆம்பல் மலரொடு கூட்டி – அகம் 78/18
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/5
பொன் செய் பாவை வயிரமொடு ஆம்பல்
ஒன்று வாய் நிறைய குவைஇ அன்று அவண் – அகம் 127/8,9
பரூஉ பகை ஆம்பல் குரூஉ தொடை நீவி – அகம் 136/27
கழனி ஆம்பல் முழு_நெறி பைம் தழை – அகம் 156/9
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/5
ஆம்பல் மெல் அடை ஒடுங்கும் ஊர – அகம் 256/7
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு – அகம் 316/2
அருவி ஆம்பல் கலித்த முன்துறை – அகம் 356/18
மயங்கு வள்ளை மலர் ஆம்பல்
பனி பகன்றை கனி பாகல் – புறம் 16/13,14
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் – புறம் 63/12
சிறு வெள் ஆம்பல் ஞாங்கர் ஊதும் – புறம் 70/12
தேன் நாறு ஆம்பல் கிழங்கொடு பெறூஉம் – புறம் 176/4
கூம்பு விடு மெய் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல்
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/3,4
அளிய தாமே சிறு வெள் ஆம்பல்
இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே – புறம் 248/1,2
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் – புறம் 266/3
சிறு வெள் ஆம்பல் அல்லி உண்ணும் – புறம் 280/13
ஐயவி சிதறி ஆம்பல் ஊதி – புறம் 281/4
ஆம்பல் வள்ளி தொடி கை மகளிர் – புறம் 352/5
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல்
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள – புறம் 383/7,8
பங்கயம் குவளை ஆம்பல் படர் கொடி வள்ளை நீலம் – கம்.பால:10 18/1
அரைசன் ஒதுங்க தலை எடுத்த குறும்பு போன்றது அரக்கு ஆம்பல் – கம்.பால:10 75/4
ஆம்பல் ஒத்து அமுது ஊறு செ வாய்ச்சியர் – கம்.பால:21 30/1
மீன் என விளங்கிய வெள்ளி ஆம்பல் வீ – கம்.அயோ:10 40/3
செய்ய தாமரை ஆம்பல் அம் போது என சிவந்த – கம்.கிட்:3 70/4
கொண்டலின் குழவி ஆம்பல் குனி சிலை வள்ளை கொற்ற – கம்.கிட்:13 58/1
உண்ண ஆம்பல் இன் அமிழ்தம் ஊறு வாய் – கம்.கிட்:15 12/2
ஆம்பல் விரிந்தால் அன்ன சிரிப்பன் அறிவாளன் – கம்.கிட்:17 20/2
ஆம்பல் நெடும் பகை போல் அவன் நின்றான் – கம்.சுந்:9 61/4
ஆம்பல் அம் பகைஞன் தன்னோடு அயிந்தரம் அமைந்தோன் அன்னாய் – கம்.யுத்3:31 45/4
ஆம்பல் வாயும் முகமும் அலர்ந்திட – கம்.யுத்4:40 8/1

மேல்


ஆம்பல்கள் (1)

அகல் மதில் நெடு மனை அரத்த ஆம்பல்கள்
பகலிடை மலர்ந்தது ஓர் பழனம் போன்றவே – கம்.அயோ:4 176/3,4

மேல்


ஆம்பலின் (1)

தீம் குழல் ஆம்பலின் இனிய இமிரும் – ஐங் 215/4

மேல்


ஆம்பலும் (3)

குண்டு நீர் ஆம்பலும் கூம்பின இனியே – குறு 122/2
நெய்தலும் குவளையும் ஆம்பலும் சங்கமும் – பரி 2/13
ஆம்பலும் என்ற-போது நின்ற போது அலர்வது உண்டோ – கம்.அயோ:6 3/4

மேல்


ஆம்பலை (1)

தாரை வன் தலை தண் இள ஆம்பலை
சேரை என்று புலம்புவ தேரையே – கம்.கிட்:15 43/3,4

மேல்


ஆம்பலொடு (6)

மெல் இலை அரி ஆம்பலொடு
வண்டு இறைகொண்ட கமழ் பூ பொய்கை – மது 252,253
மணி நிற நெய்தல் ஆம்பலொடு கலிக்கும் – ஐங் 96/2
அழல் மலி தாமரை ஆம்பலொடு மலர்ந்து – பதி 19/20
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ – அகம் 176/14
ஆ பெயர் கோவலர் ஆம்பலொடு அளைஇ – அகம் 214/12
சிறு மாண் நெய்தல் ஆம்பலொடு கட்கும் – புறம் 61/2

மேல்


ஆம்பி (2)

ஆம்பி வான் முகை அன்ன கூம்பு முகிழ் – பெரும் 157
ஆம்பி பூப்ப தேம்பு பசி உழவா – புறம் 164/2

மேல்


ஆம்பிகள் (1)

எழுந்த ஆம்பிகள் இடறின செறி தயிர் – கம்.கிட்:10 46/2

மேல்


ஆம்பியின் (1)

வழங்கும் அகல் ஆம்பியின்
கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் – மது 91,92

மேல்


ஆமா (3)

ஆமா நல் ஏறு சிலைப்ப சேணின்று – திரு 315
ஆமா கடியும் கானவர் பூசல் – மது 293
ஆமா நெடு வரை நன் புல் ஆர – புறம் 117/5

மேல்


ஆமால் (5)

நஞ்சிலள் நாண் இலள் என்ன நாணம் ஆமால்
வஞ்சனை பண்டு மடந்தை வேடம் என்றே – கம்.அயோ:3 21/2,3
வேண்டலர் அறிவரேனும் கேண்மை தீர் வினையிற்று ஆமால்
ஆண்தகை ஆளி மொய்ம்பின் ஐய நீர் அளித்த செல்வம் – கம்.கிட்:11 66/2,3
பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால்
சுர நதியின் அயலது வான் தோய் குடுமி சுடர் தொகைய தொழுதோர்க்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:13 24/2,3
பொங்கு பொன் துளை என்றாலும் புல்லிது பொறுமைத்து ஆமால்
அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் – கம்.கிட்:13 40/2,3
போழ்ந்து-என அரக்கன் செய்த புன் தொழில் பொறையிற்று ஆமால்
வாழ்ந்த நீ இவனுக்கு ஏற்ற வழி கடன் வகுத்தி என்ன – கம்.யுத்4:38 2/1,2

மேல்


ஆமாறு (1)

ஆமாறு மலைந்தனர் அன்று இமையோர் – கம்.யுத்3:20 79/3

மேல்


ஆமான் (11)

ஆமான் சூட்டின் அமைவர பெறுகுவிர் – சிறு 177
புழல் கோட்டு ஆமான் புகல்வியும் களிறும் – குறி 253
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 500
தடம் கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மா நிரை – நற் 57/1
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது – நற் 165/1
அமர் கண் ஆமான் அம் செவி குழவி – குறு 322/1
செம் கோட்டு ஆமான் ஊனொடு காட்ட – பதி 30/10
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற – அகம் 238/6
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/7
கொடும் கோட்டு ஆமான் நடுங்கு தலை குழவி – புறம் 319/10
புலி-பால் பட்ட ஆமான் குழவிக்கு – புறம் 323/1

மேல்


ஆமிடம் (2)

ஆகலின் யான் இனி இதனுக்கு ஆமிடம்
ஏகுதி ஈண்டு-நின்று இளவலே என்றான் – கம்.ஆரண்:15 22/3,4
வாழ்வாய் எனக்கு ஆமிடம் ஆய் வருவாய்-கொல் என்னா – கம்.சுந்:1 54/3

மேல்


ஆமூர் (4)

அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
வெல் போர் சோழர் ஆமூர் அன்ன இவள் – ஐங் 56/2
சேண் விளங்கு சிறப்பின் ஆமூர் எய்தினும் – அகம் 159/19
இன் கடும் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண் – புறம் 80/1

மேல்


ஆமே (17)

உன் வயம் ஆமே ஆளுதி தந்தேன் உரை குன்றேன் – கம்.அயோ:3 36/2
அற்ற பொழுதத்து இது பொருந்தும் எனல் ஆமே – கம்.ஆரண்:10 59/4
ஆவது ஆகுவது அரியது ஒன்று உளது எனல் ஆமே
தேவ தேவியை தேடுவது என்பது சிறிதால் – கம்.கிட்:12 38/2,3
கேள் ஒக்கும் அன்றி ஒன்று கிளத்தினால் கீழ்மைத்து ஆமே
கோள் ஒக்கும் என்னின் அல்லால் குறி ஒக்க கூறலாமே – கம்.கிட்:13 55/1,2
எ நாளும் வளராது என்னின் இறை ஒக்கும் இயல்பிற்று ஆமே – கம்.கிட்:13 56/4
என்பின் சிறந்தாயது ஓர் ஊற்றம் உண்டு என்னல் ஆமே
அன்பின் சிறந்தாயது ஓர் பூசனை யார்-கண் உண்டே – கம்.சுந்:1 50/3,4
ஏங்கினள் உயிர்த்தனள் இது இன்னது எனல் ஆமே – கம்.சுந்:4 66/4
சங்கரன் அயன் மால் என்பார்தாம் எனும் தகையது ஆமே – கம்.சுந்:11 10/4
அன்றே என்னின் அன்றே ஆம் ஆமே என்று உரைக்கின் ஆமே ஆம் – கம்.யுத்1:0 1/2
அன்றே என்னின் அன்றே ஆம் ஆமே என்று உரைக்கின் ஆமே ஆம் – கம்.யுத்1:0 1/2
ஆமே பிறர் நின் அலது ஆர் உளரே – கம்.யுத்1:3 109/4
பெற்றிலம் ஆதும் அன்றே இன்றொடும் பெறுவது ஆமே
அற்றன தீங்கும் என்னா அரி குல தலைவர் பற்றி – கம்.யுத்2:16 176/2,3
நம்பியே என்னை சேர்ந்த நண்பரின் நல்ல ஆமே
உம்பரும் உலகத்து உள்ள உயிர்களும் உதவி பார்த்தால் – கம்.யுத்2:19 240/3,4
நின்னுடைத்து ஆயது ஆமே இன்று அது நிமிர்வது என்றான் – கம்.யுத்3:21 17/3
பெண்டிரின் திறம்பினாரை துறந்தது பிழையிற்று ஆமே – கம்.யுத்3:27 173/4
பேரர் என்பார்கள் ஆகும் பெற்றியின் பெற்றித்து ஆமே
சூரர் என்று உரைக்கல்-பாலார் துஞ்சும் போது உணர்வின் சோரா – கம்.யுத்3:28 30/2,3
காணத்தான் நிற்கத்தான் அ கறை மிடற்றவற்கும் ஆமே
கோணல் பூ உண்ணும் வாழ்க்கை குரங்கின்-மேல் குற்றம் உண்டோ – கம்.யுத்3:31 50/3,4

மேல்


ஆமேல் (1)

வாழி இ இலங்கை நெடு வன் திசையது ஆமேல்
ஏழு கடலும் கடிது அடைப்பர் இவர் என்றான் – கம்.யுத்1:9 4/3,4

மேல்


ஆமை (11)

வயல் ஆமை புழுக்கு உண்டும் – பட் 64
வள் உகிர வயல் ஆமை
வெள் அகடு கண்டு அன்ன – புறம் 387/1,2
தூரிடை உறங்கும் ஆமை துறையிடை உறங்கும் இப்பி – கம்.பால:2 6/3
துள்ளி மீன் துடிப்ப ஆமை தலை புடை கரிப்ப தூம்பின் – கம்.பால:2 18/3
ஆமை மேல் வரும் தேரையின் ஆங்கு-அரோ – கம்.பால:14 39/4
தரங்கம் கெண்டை வரால் ஆமை என்று இத்தகைய-தமை நோக்கி – கம்.கிட்:1 25/2
நீர் கடைந்த பேர் ஆமை நேர் உளான் – கம்.கிட்:3 43/2
ஆமை ஆம் என்ற போது அல்லன சொல்லினாலும் – கம்.கிட்:13 34/3
உள்ளி ஆமை முதுகின் உடைப்பரால் – கம்.கிட்:15 44/4
மக ஆமை முதுகில் தோன்றும் மந்தரம் எனலும் ஆனான் – கம்.கிட்:17 28/4
ஆமை குலம் எத்தனை அத்தனையால் – கம்.யுத்3:31 201/4

மேல்


ஆமையின் (1)

ஆமையின் இருக்கையன் வளைந்த ஆக்கையன் – கம்.ஆரண்:12 23/2

மேல்


ஆமோ (36)

செய்வது நன்று ஆமோ மற்று – கலி 62/8
தோல் ஆமோ நின் பொய் மருண்டு – கலி 73/22
பேய் தந்தீயும் நீ இது தந்தால் பிழை ஆமோ – கம்.அயோ:3 33/4
உரம்தான் அல்லால் நல் அறம் ஆமோ உரை என்றாள் – கம்.அயோ:3 38/4
அம் கணன் அவனி காத்தற்கு ஆம் இவன் என்னல் ஆமோ
நம்-கண் அன்பு இலன் என்று உள்ளம் தள்ளுற நடுங்கி நைவார் – கம்.அயோ:3 90/1,2
உன் கிளை எனது அன்றோ உறு துயர் உறல் ஆமோ
என் கிளை இது கா என் ஏவலின் இனிது என்றான் – கம்.அயோ:8 43/3,4
அச்சம் என்னும் ஈது ஆர் உயிர்க்கு அரும் துணை ஆமோ – கம்.ஆரண்:8 2/4
கற்றவர் ஞானம் இன்றேல் காமத்தை கடக்கல் ஆமோ – கம்.ஆரண்:10 84/4
மாற்றார் செல்வம் கண்டு அழிந்தால் வெற்றி ஆக வற்று ஆமோ – கம்.ஆரண்:10 115/4
எ நாளும் அரும் தவம் அன்றி இயற்றல் ஆமோ – கம்.ஆரண்:10 133/4
பெற்றனை செல்வம் பின் அது இகழ்ந்தால் பெறல் ஆமோ – கம்.ஆரண்:11 9/4
பிரியாது இருந்தேற்கு ஒரு மாற்றம் பேசின் பூசல் பெரிது ஆமோ – கம்.கிட்:1 23/4
பித்து ஆய விலங்கின் ஒழுக்கினை பேசல் ஆமோ
எ தாயர் வயிற்றினும் பின் பிறந்தார்கள் எல்லாம் – கம்.கிட்:7 43/2,3
தீமைதான் பிறரை காத்து தான் செய்தால் தீங்கு அன்று ஆமோ
தாய்மையும் அன்றி நட்பும் தருமமும் தழுவி நின்றாய் – கம்.கிட்:7 82/3,4
தருமமோ பிறிது ஒன்று ஆமோ தக்கிலது என்னும் பக்கம் – கம்.கிட்:7 89/4
பின் இவன் வினையின் செய்கை அதனையும் பிழைக்கல் ஆமோ – கம்.கிட்:7 133/4
செய்தவர் பெறுவது ஐயா செப்பல் ஆம் சீர்மைத்து ஆமோ – கம்.கிட்:7 139/4
செல்லும் என்று எளிவந்தோர்-மேல் செலுத்தலும் சீர்மைத்து ஆமோ – கம்.கிட்:10 62/4
வரம்பையும் கடந்த-போது மற்று உரை வகுக்கல் ஆமோ
நரம்பையும் அமிழ்த நாறும் நறவையும் நல் நீர் பண்ணை – கம்.கிட்:13 36/2,3
நன் கையாள் தட கைக்கு ஆமோ நலத்தின்-மேல் நலம் உண்டாமோ – கம்.கிட்:13 45/4
உவந்த-போது உவந்த வண்ணம் உரைத்த-போது உரைத்தது ஆமோ – கம்.கிட்:13 50/4
தென் திசை சேறி என்றான் அவன் அருள் சிதைவது ஆமோ – கம்.சுந்:4 34/4
கொள்ளா வள்ளல் திரு மூக்கிற்கு உவமை பின்னும் குணிப்பு ஆமோ – கம்.சுந்:4 54/4
உள்ள துணையும் உளது ஆவது அறிந்த பின்னும் உளது ஆமோ – கம்.சுந்:4 115/4
இன்னதாம் என்னல் ஆமோ உலகியல் இகழல் அம்மா – கம்.சுந்:10 22/2
புக்கு இனி வென்றும் என்றால் புலம்பு அன்றி புலமைத்து ஆமோ – கம்.சுந்:11 11/4
பண்ணினும் உளை நீ நின்னை பிரிந்தமை பொருந்திற்று ஆமோ – கம்.சுந்:14 30/4
நாரும் மூரியும் அறா நம்முடை சிலைகள் போல் நலிவ ஆமோ
தாருமோ வேணுமோ தாணுவாய் உலகினை தழுவி நிற்கும் – கம்.யுத்1:2 89/2,3
என்னை படைத்தாய் நீ எனும் இதுவும் ஏத்து ஆமோ – கம்.யுத்1:3 157/4
மரணம் என் தாதை பெற்றது என்-வயின் வழக்கு அன்று ஆமோ – கம்.யுத்1:4 113/4
காதையை குறித்து நின்ற அ உரை கடக்கல் ஆமோ – கம்.யுத்1:4 115/4
மேருவை கொணர்ந்து இ ஊர்-மேல் விடும் எனின் விலக்கல் ஆமோ – கம்.யுத்3:26 4/4
ஒல்லொலி ஐய செய்யும் ஓமத்துக்கு உறுப்பு ஒன்று ஆமோ – கம்.யுத்3:27 77/4
அலக்கண் அன்னதை இன்னது என்று உரை செயல் ஆமோ – கம்.யுத்4:32 31/4
கேட்டு அயல் இருந்த மாலி ஈது ஒரு கிழமைத்து ஆமோ
ஓட்டு உறு தூதர் பொய்யே உரைப்பரோ உலகம் யாவும் – கம்.யுத்4:34 13/1,2
முளைத்த பேர் இராமன் என்ற வீடணன் மொழி பொய்த்து ஆமோ – கம்.யுத்4:34 14/4

மேல்


ஆய் (403)

மாயோள் முன்கை ஆய் தொடி கடுக்கும் – பொரு 14
ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன – பொரு 16
குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள் – பெரும் 162
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள் – முல் 13
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 445
காதல் இன் துணை புணர்-மார் ஆய் இதழ் – மது 550
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – மது 563
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் – மது 579
பேயும் அணங்கும் உருவு கொண்டு ஆய் கோல் – மது 632
ஆய் தொடி மகளிர் நறும் தோள் புணர்ந்து – மது 712
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி – குறி 117
ஐம்பால் ஆய் கவின் ஏத்தி ஒண் தொடி – குறி 139
ஆம்பல் ஆய் இதழ் கூம்பு விட வள மனை – குறி 223
ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே – நற் 60/11
ஆய் மலர் மழை கண் தெண் பனி உறைப்பவும் – நற் 85/1
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் – நற் 128/6
உய்ந்தன்று ஆகும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – நற் 181/13
ஆய் நலம் உள்ளி வரின் எமக்கு – நற் 192/11
ஆய் நிறம் புரையும் இவள் மாமை கவினே – நற் 205/11
விசும்பு ஆடு ஆய் மயில் கடுப்ப யான் இன்று – நற் 222/4
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் – நற் 239/6
அணி மலர் முண்டகத்து ஆய் பூங்கோதை – நற் 245/2
கொழு முதல் ஆய் கனி மந்தி கவரும் – நற் 251/3
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி – நற் 286/2
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின் – நற் 286/6
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை – நற் 308/2
பாவை அன்ன பலர் ஆய் வனப்பின் – நற் 319/7
காவல் செறிய மாட்டி ஆய் தொடி – நற் 320/8
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை – நற் 344/4
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய – நற் 358/11
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
வாய் ஆகின்றே தோழி ஆய் கழல் – குறு 15/4
குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே – குறு 34/8
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1
அம்_சில்_ஓதி ஆய் வளை நெகிழ – குறு 211/1
அன்னை ஓம்பிய ஆய் நலம் – குறு 223/6
ஆய் கதிர் நெல்லின் வரம்பு அணை துயிற்றி – குறு 238/2
கணக்கு ஆய் வகையின் வருந்தி என் – குறு 261/7
ஆய் வளை ஞெகிழவும் அயர்வு மெய் நிறுப்பவும் – குறு 316/1
எறி கண் பேது உறல் ஆய் கோடு இட்டு – குறு 358/2
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
அடும்பின் ஆய் மலர் விரைஇ நெய்தல் – குறு 401/1
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 196/2
இலங்கு வீங்கு எல் வளை ஆய் நுதல் கவின – ஐங் 200/1
பாவை அன்ன என் ஆய் கவின் தொலைய – ஐங் 221/2
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி – ஐங் 233/2
ஆய் மலர் உண்கண் பசப்ப – ஐங் 242/4
ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ – ஐங் 257/3
ஆய் நலம் வாடுமோ அருளுதி எனினே – ஐங் 275/5
ஆய் தழை நுடங்கும் அல்குல் – ஐங் 291/3
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
அழுத கண்ணள் ஆய் நலம் சிதைய – ஐங் 330/3
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
யாய் நயந்து எடுத்த ஆய் நலம் கவின – ஐங் 384/3
பாவை அன்ன என் ஆய் தொடி மடந்தை – ஐங் 389/3
ஆய் கவின் தொலைந்த நுதலும் நோக்கி – ஐங் 392/2
காதல் புணர்ந்தனள் ஆகி ஆய் கழல் – ஐங் 400/4
வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே – ஐங் 420/5
ஆய் மலர் உண்கணும் நீர் நிறைந்தனவே – ஐங் 423/4
மென் தோள் ஆய் கவின் மறைய – ஐங் 452/4
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
ஆய் மணி நெடும் தேர் கடவு-மதி விரைந்தே – ஐங் 490/4
அம்_தீம்_கிளவி நின் ஆய் நலம் கொண்டே – ஐங் 499/5
ஆய் மயிர் கவரி பாய்_மா மேல்கொண்டு – பதி 90/36
கோள் இருள் இருக்கை ஆய் மணி மேனி – பரி 4/57
துனைந்து ஆடுவார் ஆய் கோதையர் – பரி 7/43
ஆய் இதழ் உண்கண் அலர் முக தாமரை – பரி 8/113
அகவரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16
பாய் திரை உந்தி தருதலான் ஆய் கோல் – பரி 11/24
அம்பா ஆடலின் ஆய் தொடி கன்னியர் – பரி 11/81
ஆய் தேரான் குன்ற இயல்பு – பரி 18/14
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/12
பாயல் கொண்டு என் தோள் கனவுவார் ஆய் கோல் – கலி 24/7
செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய் – கலி 24/12
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/21
ஆய் இதழ் பன் மலர் ஐய கொங்கு உறைத்தர – கலி 29/8
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/8
ஆய் நுதல் அணி கூந்தல் அம் பணை தட மென் தோள் – கலி 40/8
ஆய் இழை மேனி பசப்பு – கலி 42/32
ஆய் பொறி உழுவை தாக்கிய பொழுதின் – கலி 46/4
அயல் அலர் தூற்றலின் ஆய் நலன் இழந்த கண் – கலி 53/10
அளி பெற நந்தும் இவள் ஆய் நுதல் கவினே – கலி 53/24
ஆய் தூவி அனம் என அணி மயில் பெடை என – கலி 56/15
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
ஆய் சிலம்பு எழுந்து ஆர்ப்ப அம் சில இயலும் நின் – கலி 59/7
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
அலர் முலை ஆய் இழை நல்லாய் கதுமென – கலி 60/15
ஆய் தூவி அன்னம் தன் அணி நடை பெடையொடு – கலி 69/6
அலமரல் உண்கண்ணார் ஆய் கோதை குழைத்த நின் – கலி 73/12
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
நீருள் அடை மறை ஆய் இதழ் போது போல் கொண்ட – கலி 84/10
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி 85/15
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
ஆய்_இழாய் நின்-கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/36
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
ஆய் சுதை மாடத்து அணி நிலாமுற்றத்துள் – கலி 96/19
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள் – கலி 110/9
ஆய் இதழ் உண்கண் பசப்ப தட மென் தோள் – கலி 112/24
வன்கண்ணள் ஆய் வரல் ஓம்பு – கலி 116/9
ஆய் சிறை வண்டு ஆர்ப்ப சினை பூ போல் தளைவிட்ட – கலி 118/11
அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர – கலி 124/19
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
ஆய் மலர் புன்னை கீழ் அணி நலம் தோற்றாளை – கலி 135/9
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/11
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/16
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை – கலி 137/21
ஆய் இதழ் மல்க அழும் – கலி 142/12
ஆய் இதழ் உள்ளே கரப்பன் கரந்து ஆங்கே – கலி 142/52
ஆய் பூ அடும்பின் அலர் கொண்டு உது காண் எம் – கலி 144/30
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை – கலி 146/9
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8
அம் தீம் கிளவி ஆய் இழை மடந்தை – அகம் 3/16
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
அம் தூம்பு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 6/17
ஆய் சுளை பலவின் மேய் கலை உதிர்த்த – அகம் 7/20
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
ஆர்வ நெஞ்சமொடு ஆய் நலன் அளைஇ தன் – அகம் 35/12
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 36/5
ஆய் நலம் மறப்பெனோ மற்றே சேண் இகந்து – அகம் 39/5
ஒண் செங்கழுநீர் கண் போல் ஆய் இதழ் – அகம் 48/8
ஐவகை வகுத்த கூந்தல் ஆய் நுதல் – அகம் 48/17
ஆய் மலர் உண்கண் பசலை – அகம் 52/14
பெரு நல் ஆய் கவின் ஒரீஇ சிறு பீர் – அகம் 57/12
ஆனாது அழுவோள் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 57/19
ஆய் நலம் தொலைந்த மேனியும் மா மலர் – அகம் 69/1
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/11
முந்தூழ் ஆய் மலர் உதிர காந்தள் – அகம் 78/8
பாவை அன்ன பலர் ஆய் மாண் கவின் – அகம் 98/12
ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல் – அகம் 104/16
ஆய் நலம் தொலையினும் தொலைக என்றும் – அகம் 115/6
நன்னர் ஆய் கவின் தொலைய சேய் நாட்டு – அகம் 115/16
ஆய் கரும்பு அடுக்கும் பாய் புனல் ஊர – அகம் 116/4
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
ஆய் கவின் தொலைந்த இவள் நுதலும் நோக்கி – அகம் 132/2
அம் பணை மென் தோள் ஆய் இதழ் மழை கண் – அகம் 132/6
சுரும்பு இமிர் ஆய் மலர் வேய்ந்த – அகம் 136/28
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
தாய் ஓம்பு ஆய் நலம் வேண்டாதோளே – அகம் 146/13
இறும்பூது கஞலிய ஆய் மலர் நாறி – அகம் 152/18
பாகல் ஆய் கொடி பகன்றையொடு பரீஇ – அகம் 156/5
அம் மா மேனி ஆய் இழை குறு_மகள் – அகம் 161/11
இலங்கு கோல் ஆய் தொடி நெகிழ பொருள் புரிந்து – அகம் 171/6
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/16
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை – அகம் 185/1
அம் மா மேனி ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 206/8
மேனி ஆய் நலம் தொலைதலின் மொழிவென் – அகம் 222/3
ஆய் குழல் பாணியின் ஐது வந்து இசைக்கும் – அகம் 225/8
வாடையொடு நிவந்த ஆய் இதழ் தோன்றி – அகம் 235/7
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் – அகம் 237/8
அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின – அகம் 243/1
அரும்பு அற மலர்ந்த ஆய் பூ மராஅத்து – அகம் 257/6
திருந்து கோல் ஆய் தொடி ஞெகிழின் – அகம் 271/16
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/13
மணி மருள் மேனி ஆய் நலம் தொலைய – அகம் 278/13
அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4
அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/8
துகில் ஆய் செய்கை பா விரிந்து அன்ன – அகம் 293/4
ஆய் இதழ் மழை கண் நோய் உற நோக்கி – அகம் 306/12
ஆய் கொடி பாசடும்பு பரிய ஊர்பு இழிபு – அகம் 330/14
ஒலி பல் கூந்தல் ஆய் சிறு நுதலே – அகம் 334/17
ஆய் இதழ் மழை கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 357/16
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 358/2
அணி வளை முன்கை ஆய் இதழ் மடந்தை – அகம் 361/4
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன – அகம் 364/4
அம்_சில்_ஓதி ஆய் மட_தகையே – அகம் 365/15
ஆய் சுனை நிகர் மலர் போன்ம் என நசைஇ – அகம் 371/12
ஆய் இதழ் மழை கண் மல்க நோய் கூர்ந்து – அகம் 373/13
காமர் பீலி ஆய் மயில் தோகை – அகம் 378/5
ஆய் மட கண்ணள் தாய் முகம் நோக்கி – அகம் 383/11
ஆய் கரும்பின் கொடி கூரை – புறம் 22/15
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள் – புறம் 33/2
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ – புறம் 34/7
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/10
ஆஅங்கு எனை பகையும் அறியுநன் ஆய்
என கருதி பெயர் ஏத்தி – புறம் 136/15,16
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் – புறம் 138/8
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
அறவோர் புகழ்ந்த ஆய் கோலன்னே – புறம் 221/3
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை – புறம் 249/10
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
ஞாயிற்று அன்ன ஆய் மணி மிடைந்த – புறம் 362/1
அம் கள் தேறல் ஆய் கலத்து உகுப்ப – புறம் 366/15
மறவை நெஞ்சத்து ஆய் இலாளர் – புறம் 390/2
வான் உளோர் அனைவரும் வானரங்கள் ஆய்
கானினும் வரையினும் கடி தடத்தினும் – கம்.பால:5 18/1,2
அந்தர துந்துமி முழக்கி ஆய் மலர் – கம்.பால:5 65/1
தீ எரி பங்கியும் சிவந்த கண்ணும் ஆய்
ஏயென பூதம் ஒன்று எழுந்தது ஏந்தியே – கம்.பால:5 84/3,4
மறை கடை அரக்கி வடவை கனல் இரண்டு ஆய்
நிறை கடல் முளைத்து என நெருப்பு எழ விழித்தாள் – கம்.பால:7 30/3,4
வால் அறிவற்கு அதிதிக்கு ஒரு மகவு ஆய்
நீல நிறத்து நெடுந்தகை வந்து ஓர் – கம்.பால:8 11/2,3
புரந்தரன் நடுங்கி ஆங்கு ஓர் பூசை ஆய் போகலுற்றான் – கம்.பால:9 20/4
கல் இயல் ஆதி என்றான் கருங்கல் ஆய் மருங்கு வீழ்வாள் – கம்.பால:9 22/4
ஆறும் ஆய் கலின மா விலாழியால் அழிந்து ஓர் ஆறு ஆய் – கம்.பால:10 6/2
ஆறும் ஆய் கலின மா விலாழியால் அழிந்து ஓர் ஆறு ஆய்
சேறும் ஆய் தேர்கள் ஓட துகளும் ஆய் ஒன்றோடு ஒன்று – கம்.பால:10 6/2,3
சேறும் ஆய் தேர்கள் ஓட துகளும் ஆய் ஒன்றோடு ஒன்று – கம்.பால:10 6/3
சேறும் ஆய் தேர்கள் ஓட துகளும் ஆய் ஒன்றோடு ஒன்று – கம்.பால:10 6/3
வெம் களி விழிக்கு ஒரு விழவும் ஆய் அவர் – கம்.பால:10 33/1
வண்டு ஆய் அயன் நான்மறை பாட மலர்ந்தது ஒரு தாமரை போது – கம்.பால:10 71/1
ஏன்று எடுத்த சிலையினன் ஆய் இகல் புரிந்த இவர் குலத்து ஓர் – கம்.பால:12 5/3
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய்
இ உலகம் அன்றியே எ உலகும் இனிது அளிக்கும் – கம்.பால:12 19/1,2
அரு வலிய திறலினர் ஆய் அறம் கெடுக்கும் விறல் அரக்கர் – கம்.பால:12 24/1
தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய்
சிலை ஆயும் தனு வேதம் தெவ்வரை போல் பணி செய்ய – கம்.பால:12 25/1,2
தீங்கு உடைய கொடியோரை கொல்விக்கும் சிந்தையன் ஆய்
பூம் கழலார் கொண்டுபோய் வனம் புக்கேன் புகா முன்னம் – கம்.பால:12 27/2,3
ஐ_இருநூறு சூழ ஆய் மணி சிவிகை-தன் மேல் – கம்.பால:14 63/3
வளம் கொள் மாலை வண்டு அலமர வழி வருந்தினர் ஆய்
விளங்கு தம் உரு பளிங்கிடை வெளிப்பட வேறு ஓர் – கம்.பால:15 11/2,3
கலந்தவர்க்கு இனியது ஓர் கள்ளும் ஆய் பிரிந்து – கம்.பால:19 2/1
உலந்தவர்க்கு உயிர் சுடு விடமும் ஆய் உடன் – கம்.பால:19 2/2
புலந்தவர்க்கு உதவி செய் புதிய தூதும் ஆய்
மலர்ந்தது நெடு நிலா மதனன் வேண்டவே – கம்.பால:19 2/3,4
கனம்கனம் இடைஇடை களிக்கும் கள்வன் ஆய்
மனங்களில் நுழைந்து அவர் மாந்து தேறலை – கம்.பால:19 55/2,3
அலம்பு பார குழலி ஓர் ஆய்_இழை – கம்.பால:21 20/1
அருப்பு மென் முலையாள் அங்கு ஓர் ஆய்_இழை – கம்.பால:21 21/1
அரைசியை தருதிர் ஈண்டு என்று ஆய் இழையவரை ஏவ – கம்.பால:22 2/2
ஐயவி நுதலில் சேர்த்தி ஆய் நிற அயினி சுற்றி – கம்.பால:22 18/3
அயில் வேல் அனல் கால்வன ஆம் நிழல் ஆய்
வெயிலே என நீ விரிவாய் நிலவே – கம்.பால:23 6/1,2
தெரிஞ்சு உறவு என மிகும் தெளிவும் ஆய் வரும் – கம்.அயோ:1 21/2
பேதைமைத்து ஆய் வரும் பிறப்பை நீக்குறும் – கம்.அயோ:1 30/2
அன்ன சொல் அனையவள் உரைப்ப ஆய்_இழை – கம்.அயோ:2 56/1
ஆய்_இழை-தன்னை அடைந்த ஆழி மன்னன் – கம்.அயோ:3 6/4
மூவர் ஆய் முதல் ஆகி மூலம் அது ஆகி ஞாலமும் ஆகிய – கம்.அயோ:3 66/1
மூலம் ஆய் முடிவு இலாத மூர்த்தி இ முன்பன் என்பார் – கம்.அயோ:3 95/4
வரி வில் எம்பி இ மண் அரசு ஆய் அவற்கு – கம்.அயோ:4 20/1
தரு மா மகனே துணை ஆய் தவமே புரி போழ்தினின்-வாய் – கம்.அயோ:4 74/2
அம் தண் புனல் கொண்டு அணுக ஐயா இது-போது அளவு ஆய்
வந்து இங்கு அணுகாய் என்னோ வந்தது என்றே நொந்தேம் – கம்.அயோ:4 79/2,3
வாட்டம் தரும் நெஞ்சினன் ஆய் நின் தாள் வணங்கா வானோர் – கம்.அயோ:4 81/3
மதிக்கும் மதி ஆய் முதல் வானவர்க்கும் வலீஇது ஆம் – கம்.அயோ:4 130/3
நீர் ஆய் உக கண்ணினும் நெஞ்சு அழிகின்ற நீரார் – கம்.அயோ:4 143/2
அலம்பு வார் குழல் ஆய் மயில் பெண் அரும் கலமே – கம்.அயோ:10 32/1
ஆய் மலர் நயனங்கள் அருவி சோர்தர – கம்.அயோ:11 45/2
மூன்று உலகினுக்கும் ஓர் முதல்வன் ஆய் முதல் – கம்.அயோ:12 14/1
அண்ணல் வெம் கதிரவன் அளவு_இல் மூர்த்தி ஆய்
மண்ணிடை இழிந்து ஒரு வழி கொண்டால் என – கம்.அயோ:12 31/2,3
அகில் இடு தூபம் அன்ன ஆய் மயில் பீலி ஆர்த்த – கம்.அயோ:13 58/1
ஐவீரும் ஒருவீர் ஆய் அகல் இடத்தை நெடும் காலம் அளித்திர் என்றாள் – கம்.அயோ:13 66/4
அன்ன பேடை சிறை இலது ஆய் கரை – கம்.அயோ:13 70/3
கண்ணொடு மனம் சுழல் கறங்கு போல ஆய்
மண்ணிடை விழுந்தனன் வானின் உம்பரான் – கம்.அயோ:14 56/3,4
ஆய் மெய்யாக வேறு அறையல் ஆவதே – கம்.அயோ:14 113/4
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய்
இளை எனும் திருவினை ஏந்தினான்-அரோ – கம்.அயோ:14 117/1,2
அதவம் ஆய் நறு நெய் உண்டு உலகில் அன்பர் கருதிற்று – கம்.ஆரண்:1 44/3
அன்னம் ஆய் அரு மறைகள் அறைந்தாய் நீ அவை உன்னை – கம்.ஆரண்:1 59/1
பின்னம் ஆய் ஒன்று ஆதல் பிரிந்தேயோ பிரியாதோ – கம்.ஆரண்:1 59/3
என்ன மா மாயம் இவை ஏனம் ஆய் மண் இடந்தாய் – கம்.ஆரண்:1 59/4
வான் நின்ற பெரும் பதம் வந்து உரு ஆய்
மேல் நின்று என நின்று ஒளிர் வெண்குடையான் – கம்.ஆரண்:2 7/3,4
எல்லாம் உடன் ஆய் எழலால் ஒரு தன் – கம்.ஆரண்:2 11/3
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா – கம்.ஆரண்:2 26/3
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா – கம்.ஆரண்:2 26/3
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா – கம்.ஆரண்:2 26/3
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா – கம்.ஆரண்:2 26/3
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா – கம்.ஆரண்:2 26/3
அவசம் ஆய் சிந்தை அழிந்து அயலே நின்றான் அறியாதான் போல அறிந்த எலாம் சொல்வான் – கம்.ஆரண்:2 26/4
ஆய் வரும் பெரு வலி அரக்கர் நாமமே – கம்.ஆரண்:3 5/1
ஈசன் நிகர் ஆய் உலகு சீர் பெற இருந்தான் – கம்.ஆரண்:3 40/4
புவியினுக்கு அணி ஆய் ஆன்ற பொருள் தந்து புலத்திற்று ஆகி – கம்.ஆரண்:5 1/1
மயில் தொடர் இயலி ஆய் மருவல் நன்று எனா – கம்.ஆரண்:6 22/4
இனியர் ஆய் அன்னர் வந்து உன் ஏவலின் நிற்பர் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 48/4
முன்னின் மும் மடி ஆய் முலை வெந்து உக – கம்.ஆரண்:6 75/2
ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய – கம்.ஆரண்:6 98/3
உடைந்தார்களை நகைசெய்தனர் உருள் தேரினர் உடன் ஆய்
அடைந்தார் படை தலைவீரர்கள் பதினால்வரும் அயில் வாள் – கம்.ஆரண்:7 95/1,2
திண் திறல் வளை எயிற்று அரக்கர் தேவர் ஆய்
வண்டு உழல் புரி குழல் மடந்தைமாரொடும் – கம்.ஆரண்:7 120/2,3
ஆய் வளை மகளிரொடு அமரர் ஈட்டத்தர் – கம்.ஆரண்:7 121/1
மண்டலங்கள் பன்னிரண்டும் நால்_ஐந்து ஆய் பொலிந்த என வயங்க மன்னோ – கம்.ஆரண்:10 3/4
ஆய் மணி பொலன் கழல் அடி நின்று ஆர்ப்பவே – கம்.ஆரண்:10 6/4
உற்று இரண்டு ஒன்று ஆய் நின்றால் ஒன்று ஒழித்து ஒன்றை உன்ன – கம்.ஆரண்:10 84/2
நூக்கல் ஆகலாத காதல் நூறு_நூறு கோடி ஆய்
பூக்க வாச வாடை வீச சீத நீர் பொதிந்த மென் – கம்.ஆரண்:10 90/1,2
நாணி-நின்ற ஒளி மழுங்கி நடுங்காநின்ற உடம்பினன் ஆய்
சேணில் நின்று புறம் சாய்ந்து கங்குல் தாரம் பின்செல்ல – கம்.ஆரண்:10 118/1,2
அளி இனம் கடம்-தொறும் ஆர்ப்ப ஆய் கதிர் – கம்.ஆரண்:10 122/1
தீண்டற்கு எளிது ஆய் பல தேய்ப்பன தேய்க்கல் ஆகி – கம்.ஆரண்:10 138/2
மட மங்கையர் ஆய் என் மனத்தவர் ஆயினாரே – கம்.ஆரண்:10 144/4
எல்லாம் உடன் ஆய் இருள் ஓட இரித்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 159/4
பொற்பு உற்றன ஆய் மணி ஒன்பதும் பூவில் நின்ற – கம்.ஆரண்:10 160/1
மற திறனாலோ சொல்லுதி சொல் ஆய் மறை வல்லோய் – கம்.ஆரண்:11 10/2
மாதுலனும் ஆய் மரபின் முந்தை உற வந்தேன் – கம்.ஆரண்:11 26/3
ஆணி பொனின் ஆகியது ஆய் கதிரால் – கம்.ஆரண்:11 49/1
அ வழி அனையன உரைத்த ஆய்_இழை – கம்.ஆரண்:12 40/1
ஆண்டு ஆயிடை தீயவன் ஆய்_இழையை – கம்.ஆரண்:12 72/1
அம் கண் மா ஞாலத்தை விளக்கும் ஆய் கதிர் – கம்.ஆரண்:13 109/3
தள்ளா வினையேன் தனி ஆர் உயிர் ஆய்
உள்ளாய் ஒரு நீயும் ஒளித்தனையோ – கம்.ஆரண்:14 67/1,2
அற பால் உளதேல் அவன் முன்னவன் ஆய்
பிறப்பான் உறில் வந்து பிறக்க எனா – கம்.ஆரண்:14 76/1,2
மூன்று கவடு ஆய் முளைத்து எழுந்த மூலமோ – கம்.ஆரண்:15 40/3
தன் தாயை கண்ணுற்ற கன்று அனைய தன்மையன் ஆய்
நின்றானை கண்டான் நெறி நின்றார் நேர் நின்றான் – கம்.ஆரண்:15 49/3,4
அங்கம் நொந்து அலசிய விலையின் ஆய் வளை – கம்.கிட்:1 11/3
ஆடினான் அன்னம் ஆய் அரு மறைகள் பாடினான் – கம்.கிட்:1 37/1
மேக்கு உயர் தடம் தோள் பெற்று வீரர் ஆய் விளைந்த என்பான் – கம்.கிட்:3 18/4
உருகினன் என்கிலம் உயிருக்கு ஊற்றம் ஆய்
பருகினன் என்கிலம் பகர்வது என்-கொல் யாம் – கம்.கிட்:6 5/3,4
சாந்தமும் ஆய் ஒளி தழுவ போர்த்தலால் – கம்.கிட்:6 8/3
யாவரும் எவையும் ஆய் இருதுவும் பயனும் ஆய் – கம்.கிட்:7 129/1
யாவரும் எவையும் ஆய் இருதுவும் பயனும் ஆய்
பூவும் நல் வெறியும் ஒத்து ஒருவ அரும் பொதுமையாய் – கம்.கிட்:7 129/1,2
உடன் ஆய் உற்றது எலாம் உணர்த்தலும் – கம்.கிட்:8 18/4
ஆர்த்து என ஆர்த்தன மேகம் ஆய் மலர் – கம்.கிட்:10 18/3
கூய ஆய் குரல் குறைந்த போல் குறைந்தன குயில்கள் – கம்.கிட்:10 45/4
வாடை ஆய் கூற்றினாரும் உருவினை மாற்றி வந்தார் – கம்.கிட்:10 59/3
ஆசு இல் சுனை வால் அருவி ஆய் இழையர் ஐம்பால் – கம்.கிட்:10 76/1
அப்பு உரு கொண்ட வாள் நெடும் கண் ஆய்_இழை – கம்.கிட்:10 90/3
ஆற்றுவேன் நான் உளனாக ஆய்_வளை – கம்.கிட்:10 92/2
ஆய் வினை மெய்யுணர்வு அணுக ஆசு அறும் – கம்.கிட்:10 104/3
அனையன் உள்ளமும் ஆய்_வளை ஆய் அலர் – கம்.கிட்:11 41/1
அனையன் உள்ளமும் ஆய்_வளை ஆய் அலர் – கம்.கிட்:11 41/1
இடை சொற்ற பொருட்கு எல்லாம் எல்லை ஆய் நல் அறிவுக்கு ஈறு ஆய் வேறு – கம்.கிட்:13 26/2
இடை சொற்ற பொருட்கு எல்லாம் எல்லை ஆய் நல் அறிவுக்கு ஈறு ஆய் வேறு – கம்.கிட்:13 26/2
செயிர் இல் சிற்றிடை ஆய் உற்ற சிறு கொடி நுடக்கம் தீர – கம்.கிட்:13 41/3
பெரிய ஆய் பரவை ஒவ்வா பிறிது ஒன்று நினைந்து பேச – கம்.கிட்:13 54/1
உரிய ஆய் ஒருவர் உள்ளத்து ஒடுங்குவ அல்ல உண்மை – கம்.கிட்:13 54/2
கரிய ஆய் வெளிய ஆகும் வாள் தடம் கண்கள் அம்மா – கம்.கிட்:13 54/4
இன்பம் ஆய் ஆர் உயிர்க்கு இனியை ஆயினை இனி – கம்.கிட்:13 70/3
துன்பம் ஆய் முடிதியோ என்றதும் சொல்லுவாய் – கம்.கிட்:13 70/4
முழுகிய மெய்யர் ஆய் உயிர்ப்பு முட்டினார் – கம்.கிட்:14 26/4
கனிந்த துவர் வாயவளும் என்னை இவள்-கண் ஆய்
வனைந்து முடிவுற்றது என மன்னனும் இது எல்லாம் – கம்.கிட்:14 60/2,3
அ நதி முழுதும் நாடி ஆய் வளை மயிலை யாண்டும் – கம்.கிட்:15 30/1
ஆய் கதிர் கடவுள் தேர் ஊர் அருணனுக்கு அமைந்த மைந்தர் – கம்.கிட்:16 53/4
ஆய் உயர் உம்பர் நாடு காண்டும் என்று அறிவு தள்ள – கம்.கிட்:16 54/1
ஆணி ஆய் உலகுக்கு எல்லாம் அறம் பொருள் நிரப்பும் அண்ணல் – கம்.சுந்:1 26/2
வாழ்வாய் எனக்கு ஆமிடம் ஆய் வருவாய்-கொல் என்னா – கம்.சுந்:1 54/3
அண்ணல் வாள் அரக்கனை அஞ்சி ஆய் கதிர் – கம்.சுந்:2 55/3
கரியன் ஆய் வெளியன் ஆகி செய்யன் ஆய் காட்டும் காண்டற்கு – கம்.சுந்:2 100/3
கரியன் ஆய் வெளியன் ஆகி செய்யன் ஆய் காட்டும் காண்டற்கு – கம்.சுந்:2 100/3
அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் – கம்.சுந்:2 100/4
அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் – கம்.சுந்:2 100/4
ஆனனம் கண்ட மண்டபத்துள் ஆய் கதிர் – கம்.சுந்:2 123/2
தூக்கினால் அன்ன தோயத்தது ஆய் துயர் – கம்.சுந்:2 147/2
நித்தம் நியம தொழிலர் ஆய் நிறையும் ஞானத்து – கம்.சுந்:2 163/1
அனையவன் குலத்து ஆய் இழையார் இடம் – கம்.சுந்:2 177/3
அரிவையர் குழுவும் நீங்க ஆசையும் தாமுமே ஆய்
ஒரு சிறை இருந்து போன உள்ளத்தோடு ஊடுவாரும் – கம்.சுந்:2 178/3,4
ஆய பொன்_தலத்து ஆய் வளை அரம்பையர் ஆயிரர் அணி நின்று – கம்.சுந்:2 206/1
எழுவான் என்ன மின் இமைக்கும் ஆரம் புரளும் இயல்பிற்று ஆய்
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர் – கம்.சுந்:2 214/2,3
முழு வானவர் ஆய் உலகம் ஒரு மூன்றும் காக்கும் முதல் தேவர் – கம்.சுந்:2 214/3
அ நிலையான் பெயர் உரைப்பான் ஆய் வளை கை அணி_இழையார் – கம்.சுந்:2 222/1
வடித்து ஆய் பூம் குழலாளை வான் அறிய மண் அறிய – கம்.சுந்:2 231/1
அன்னையே அதன் குறை காண் என்று ஆய்_இழை – கம்.சுந்:3 53/3
திண்மையும் முதல் யாவையும் செய்ய ஆய்
கண்மையும் பொருந்தி கருணை படா – கம்.சுந்:3 106/2,3
அன்பு அழி சிந்தையர் ஆய் ஆடவர் – கம்.சுந்:4 16/1
மும்மை ஆம் உலகம் தந்த முதல்வற்கும் முதல்வன் தூது ஆய்
செம்மையால் உயிர் தந்தாய்க்கு செயல் என்னால் எளியது உண்டே – கம்.சுந்:4 71/1,2
அம்மை ஆய் அப்பன் ஆய அத்தனே அருளின் வாழ்வே – கம்.சுந்:4 71/3
அரசு வீற்றிருந்து ஆளவும் ஆய் மணி – கம்.சுந்:5 36/1
நன்று ஆய் நல்வினை நல்லோரை – கம்.சுந்:5 44/1
மூளையும் உதிரமும் முழங்கு இரும் குழம்பு ஆய்
மீள் இரும் குழைபட கரி விழுந்து அழுந்த – கம்.சுந்:8 31/1,2
ஆய் பெரும் கொடியன கடலின் ஆழ்வன – கம்.சுந்:9 38/3
ஆய் பெரும் திரை கடல் அழுவத்து ஆழ்வன – கம்.சுந்:9 40/2
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் – கம்.சுந்:10 30/1
நீத்து ஆய் ஓடின உதிர பெரு நதி நீராக சிலை பாராக – கம்.சுந்:10 38/1
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/1
மீன் ஆய் வேலையை உற்றார் சிலர் சிலர் பசு ஆய் வழி-தொறும் மேய்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/1
அயில் எயிற்று ஒரு குரங்கு ஆய் என்பார் பலர் – கம்.சுந்:12 15/4
சிறந்துளார் மற்றும் தேவர்க்கும் தேவர் ஆய்
இறந்துளார் பிறர் யாரும் இராமனை – கம்.சுந்:12 100/2,3
விளைவு உரை என்று விட்டார் வீரர் ஆய் மெய்ம்மை ஓர்வார் – கம்.சுந்:12 111/2
பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார் – கம்.சுந்:12 119/2
ஆயது அங்கு ஓர் குறள் உரு ஆய் அடி – கம்.சுந்:13 7/1
பூ கரிந்து முறி பொறி ஆய் அடை – கம்.சுந்:13 16/1
நா கரிந்து சினை நறும் சாம்பர் ஆய்
மீ கரிந்து நெடும் பணை வேர் உற – கம்.சுந்:13 16/2,3
நென்னல் கண்ட திருமேனி இன்று பிறிது ஆய் நிலை தளர்வான் – கம்.யுத்1:1 5/1
நினைவு_அரும் தகையர் நம் வினையினால் மனிதர் ஆய் எளிது நின்றார் – கம்.யுத்1:2 85/4
நிலனும் நீரும் வெம் கனலொடு காலும் ஆய் நிமிர்ந்த – கம்.யுத்1:3 7/1
உலவும் காற்றொடு கடவுளர் பிறரும் ஆய் உலகின் – கம்.யுத்1:3 7/3
மூ-வகை உலகும் ஆய் குணங்கள் மூன்றும் ஆய் – கம்.யுத்1:3 63/1
மூ-வகை உலகும் ஆய் குணங்கள் மூன்றும் ஆய்
யாவையும் எவரும் ஆய் எண் இல் வேறுபட்டு – கம்.யுத்1:3 63/1,2
யாவையும் எவரும் ஆய் எண் இல் வேறுபட்டு – கம்.யுத்1:3 63/2
நந்தல்_இல் தெய்வம் ஆய் நல்கும் நான்மறை – கம்.யுத்1:3 65/3
காலமும் கருவியும் இடனும் ஆய் கடை – கம்.யுத்1:3 74/1
பால் அமை பயனும் ஆய் பயன் துய்ப்பானும் ஆய் – கம்.யுத்1:3 74/2
பால் அமை பயனும் ஆய் பயன் துய்ப்பானும் ஆய்
சீலமும் அவை தரும் திருவும் ஆய் உளன் – கம்.யுத்1:3 74/2,3
சீலமும் அவை தரும் திருவும் ஆய் உளன் – கம்.யுத்1:3 74/3
தாமே தனி நாயகர் ஆய் எவையும் – கம்.யுத்1:3 109/1
இருவரும் பொருந்த பற்றி எ உலகுக்கும் மேல் ஆய்
ஒருவரும் காணா வண்ணம் உயர்ந்ததற்கு உவமை கூறின் – கம்.யுத்1:3 148/1,2
அன்னானை நோக்கி அருள் சுரந்த நெஞ்சினன் ஆய்
என் ஆனை வல்லன் என மகிழ்ந்த பேர் ஈசன் – கம்.யுத்1:3 170/1,2
தீது ஆய் விளைதல் நனி திண்ணம் என செப்பினான் – கம்.யுத்1:3 176/3
சீர்க்கு உறவு ஆய் இடை செறுநர் சீறிய – கம்.யுத்1:4 63/2
அன்றியும் அவன் அகன் கோயில் ஆய் மணி – கம்.யுத்1:5 29/1
துள்ளியின் இரதம் தோய்ந்து தொல் நிறம் கரந்து வேறு ஆய்
வெள்ளி போன்று இருந்த செம்பும் ஆம் என வேறுபட்டார் – கம்.யுத்1:9 30/3,4
இளையவன் பிரிய மாயம் இயற்றி ஆய்_இழையை வெளவும் – கம்.யுத்1:14 33/3
உற்றன கூற்றும் அஞ்ச ஒளிர்வன ஒன்று நூறு ஆய்
அற்றன அன்றி ஒன்றும் அறாதன இல்லை அன்றே – கம்.யுத்2:15 153/3,4
ஆய் வினை உடையை அன்றே அறத்தினை நோக்கி ஈன்ற – கம்.யுத்2:16 139/3
வல்லார் உரு ஆயிரம் ஆய் வரினும் – கம்.யுத்2:18 67/1
பேதை ஆய் காமம் பிடிப்பாய் பிழைப்பாயோ – கம்.யுத்2:18 270/3
ஆசி கூறினர் ஆர்த்தனர் ஆய் மலர் – கம்.யுத்2:19 130/1
அ இடத்தினில் ஆய் மருந்தால் அழல் – கம்.யுத்2:19 144/1
ஊண் ஆய் உயிர்க்கும் உயிர் ஆகி நிற்றி உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய் – கம்.யுத்2:19 254/3
ஊண் ஆய் உயிர்க்கும் உயிர் ஆகி நிற்றி உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய்
ஆண் ஆகி மற்றும் அலி ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 254/3,4
அல் ஒன்றிய வாளொடு தேரினன் ஆய்
நில் என்று இடை சென்று நெருக்கினனால் – கம்.யுத்3:20 80/3,4
தண்டோடும் இழிந்து தலத்தினன் ஆய்
உண்டோ உயிர் என்ன உருத்து உருமோடு – கம்.யுத்3:20 89/2,3
வெம் தொழில் செய்கையன் விருந்தும் ஆய் நெடு – கம்.யுத்3:22 39/3
அருளுடை குரிசில் வாளி அந்தரம் எங்கும் தாம் ஆய்
தெருள் உற தொடர்ந்து வீசி செல்வன தேவர் காண – கம்.யுத்3:22 144/1,2
மூன்று ஆய் நின்ற பேர் உலகு ஒன்றாய் முடியாவேல் – கம்.யுத்3:22 211/3
கரு ஆய் அளிக்கும் களைகண்ணே நீயே இடரை காவாயேல் – கம்.யுத்3:22 224/3
பொய்யார் தூதர் என்பதனால் பொங்கி எழுந்த உவகையன் ஆய்
மெய் ஆர் நிதியின் பெரு வெறுக்கை வெறுக்க வீசி விளைந்தபடி – கம்.யுத்3:23 1/1,2
முன்பனை நோக்கி ஐய மூ-வகை உலகும் தான் ஆய்
தன் பெரும் தன்மை தானும் அறிகிலா ஒருவன் தாங்கும் – கம்.யுத்3:27 8/2,3
கூறு ஆய் உக ஆவி குறைத்தனனால் – கம்.யுத்3:27 31/4
சாலங்களும் நிமிர்கின்றன உலகு எங்கணும் தான் ஆய் – கம்.யுத்3:27 153/4
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் – கம்.யுத்3:31 142/1
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் – கம்.யுத்3:31 142/1
மூல முதல் ஆய் இடையும் ஆய் இறுதி ஆய் எவையும் முற்றும் முயலும் – கம்.யுத்3:31 142/1
அன்று எனின் பதுமம் மேற்று ஆகில் வெள்ளம் ஆய்
நின்றது நின்று இனி நினைவது என் பெற – கம்.யுத்3:31 175/2,3
இரியாநிற்கும் எ உலகும் தன் ஒளியே ஆய்
விரியா நிற்கும் நிற்கிலது ஆர்க்கும் விழி செல்லா – கம்.யுத்4:37 127/3,4
பச்சிலை வண்ணமும் பவள வாயும் ஆய்
கை சிலை ஏந்தி நின்றானை கண்ணுற்றாள் – கம்.யுத்4:40 44/3,4
பித்து எனல் ஆய் அறம் பிழைத்ததாம் அன்றே – கம்.யுத்4:40 61/3
துளவை ஆய் முடியாய் உளை நீ என துணியும் – கம்.யுத்4:40 92/4
என்பு உருக்கும் தகைமையின் இட்டது ஆய்
முன்பு உரு கொண்டு ஒரு வழி முற்றுறா – கம்.யுத்4:41 47/2,3
ஆக்கி மற்று அவன் ஆய் மலர் தாள்களை – கம்.யுத்4:41 82/1
ஆய் இளையார்க்கு கண்ணுள் ஆடு இரும் பாவை ஆனான் – கம்.யுத்4:41 112/3

மேல்


ஆய்-இழை (1)

அளி மாறு பொழுதின் இ ஆய்-இழை கவினே – கலி 25/29

மேல்


ஆய்_தொடி (4)

அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
ஆய்_தொடி ஐது உயிர்த்து இவன் உள் நோய் யாது என்னும் – கலி 59/18
நிலவு உமிழ் வான் திங்காள் ஆய்_தொடி கொட்ப – கலி 145/47

மேல்


ஆய்_நுதல் (1)

குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே – குறு 34/8

மேல்


ஆய்_மகள் (7)

குறு நெறி கொண்ட கூந்தல் ஆய்_மகள்
அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி – பெரும் 162,163
உறு துயர் அலமரல் நோக்கி ஆய்_மகள்
நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய – முல் 13,14
நிச்சம் தடுமாறும் மெல் இயல் ஆய்_மகள்
மத்தம் பிணித்த கயிறு போல் நின் நலம் – கலி 110/9,10
மான் தசை சொரிந்த வட்டியும் ஆய்_மகள்
தயிர் கொடு வந்த தசும்பும் நிறைய – புறம் 33/2,3
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
மட பால் ஆய்_மகள் வள் உகிர் தெறித்த – புறம் 276/4
ஆழி பொரு படை நிருத பெரு வலி அடலோர் ஆய்_மகள் அடு பேழ் வாய் – கம்.சுந்:10 30/1

மேல்


ஆய்_வளை (2)

ஆற்றுவேன் நான் உளனாக ஆய்_வளை
தோற்றுவாள் அல்லள் இ துன்பம் ஆர் இனி – கம்.கிட்:10 92/2,3
அனையன் உள்ளமும் ஆய்_வளை ஆய் அலர் – கம்.கிட்:11 41/1

மேல்


ஆய்_இழாய் (8)

செய்_பொருள் முற்றும் அளவு என்றார் ஆய்_இழாய்
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/12,13
ஆய்_இழாய் ஆங்கனம் உரையாதி சேயார்க்கு – கலி 28/21
பொய்யேம் என்று ஆய்_இழாய் புணர்ந்தவர் உரைத்ததை – கலி 31/8
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
ஆய்_இழாய் தாவாத எற்கு தவறு உண்டோ காவாது ஈங்கு – கலி 86/29
ஆய்_இழாய் நின்-கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/8
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
அறம் துறந்து ஆய்_இழாய் ஆக்கத்தில் பிரிந்தவர் – கலி 150/8

மேல்


ஆய்_இழை (28)

அழுதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை ஒலி குரல் – நற் 128/6
பிறர் உழை கழிந்த என் ஆய்_இழை அடியே – நற் 279/11
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை நினையின் – நற் 286/6
மலர் ஏர் உண்கண் பனி வர ஆய்_இழை
யாம் தன் கரையவும் நாணினள் வருவோள் – நற் 308/2,3
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை
நம் நிலை இடை தெரிந்து உணரான் தன் மலை – நற் 344/4,5
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1
பழுது அன்று அம்ம இ ஆய்_இழை துணிவே – குறு 366/7
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
வில்லினான் எய்தலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/11,12
பகைமையின் நலிதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/16,17
தீயினால் சுடுதலோ இலர்-மன் ஆய்_இழை
தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் – கலி 137/21,22
ஆய்_இழை உற்ற துயர் – கலி 145/66
தேர் வழி நின்று தெருமரும் ஆய்_இழை
கூறுப கேளாமோ சென்று – கலி 146/9,10
அல்லல் தீர்ந்தன்று ஆய்_இழை பண்பே – கலி 146/55
அம் சில் ஓதி ஆய்_இழை நமக்கே – அகம் 129/18
அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7
எல் வளை ஞெகிழ சாஅய் ஆய்_இழை
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய – அகம் 185/1,2
இனைதல் ஆன்றிசின் ஆய்_இழை கனை திறல் – அகம் 237/8
வாரா அளவை ஆய்_இழை கூர் வாய் – அகம் 277/13
அறம் பாடின்றே ஆய்_இழை கணவ – புறம் 34/7
ஒலி இரும் கதுப்பின் ஆய்_இழை கணவன் – புறம் 138/8
அலம்பு பார குழலி ஓர் ஆய்_இழை
சிலம்பும் மேகலையும் ஒலி செய்திட – கம்.பால:21 20/1,2
அருப்பு மென் முலையாள் அங்கு ஓர் ஆய்_இழை
இருப்பு நெஞ்சினையேனும் ஓர் ஏழைக்கா – கம்.பால:21 21/1,2
அன்ன சொல் அனையவள் உரைப்ப ஆய்_இழை
மன்னவர்_மன்னனேல் கணவன் மைந்தனேல் – கம்.அயோ:2 56/1,2
அ வழி அனையன உரைத்த ஆய்_இழை
வெவ் வழி வருந்தினிர் விளைந்த மூப்பினிர் – கம்.ஆரண்:12 40/1,2
அப்பு உரு கொண்ட வாள் நெடும் கண் ஆய்_இழை
துப்பு உரு குமுத வாய் அமுதம் துய்த்த யான் – கம்.கிட்:10 90/3,4
அன்னையே அதன் குறை காண் என்று ஆய்_இழை
இன்னமும் துயில்க என இரு கை கூப்பினாள் – கம்.சுந்:3 53/3,4

மேல்


ஆய்_இழை-தன்னை (1)

ஆய்_இழை-தன்னை அடைந்த ஆழி மன்னன் – கம்.அயோ:3 6/4

மேல்


ஆய்_இழையை (2)

ஆண்டு ஆயிடை தீயவன் ஆய்_இழையை
தீண்டான் அயன் மேல் உரை சிந்தை-செயா – கம்.ஆரண்:12 72/1,2
இளையவன் பிரிய மாயம் இயற்றி ஆய்_இழையை வெளவும் – கம்.யுத்1:14 33/3

மேல்


ஆய்கிலாது (1)

அ அரம் பொருத வேல் அரசன் ஆய்கிலாது
இ வரம் தருவென் என்று ஏன்றது உண்டு என்றான் – கம்.அயோ:4 162/3,4

மேல்


ஆய்ச்சியர் (5)

அன்பு உறு காதலர் கை பிணைந்து ஆய்ச்சியர்
இன்புற்று அயர்வர் தழூஉ – கலி 106/32,33
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர்
காரிகை தோள் காமுறுதலும் இ இரண்டும் – கலி 106/40,41
மொழிந்த தேன் உடை முகிழ் முலை ஆய்ச்சியர் முழவில் – கம்.கிட்:10 46/3
ஓங்கு நாள்_முல்லை நாறின ஆய்ச்சியர் ஓதி – கம்.கிட்:10 47/3
அருகு உறங்கும் வயல் மருங்கு ஆய்ச்சியர்
இரு குறங்கின் பிறங்கிய வாழையில் – கம்.கிட்:15 41/2,3

மேல்


ஆய்த்தியேம் (1)

ஆயர் எமர் ஆனால் ஆய்த்தியேம் யாம் மிக – கலி 108/9

மேல்


ஆய்த்து (2)

காணாது ஒழிந்தேன் என்றால் நன்று ஆய்த்து அன்றோ கருமம் – கம்.அயோ:4 65/4
ஆய்த்து ஆயது முடிவு இன்று உனக்கு அணித்தாக வந்து அடுத்தாய் – கம்.யுத்2:18 172/4

மேல்


ஆய்தந்து (1)

ஆய்தந்து அவன் அ உரை கூறலும் ஐய நின்-தன் – கம்.அயோ:4 131/1

மேல்


ஆய்தர (1)

ஆய்தர தக்கது அன்றோ தூது வந்து அரசது ஆள்கை – கம்.யுத்1:14 29/2

மேல்


ஆய்தல் (1)

ஒன்றும் இனி ஆய்தல் பழுது ஒன்னலரை எல்லாம் – கம்.யுத்1:2 57/2

மேல்


ஆய்திறத்தவன் (1)

அன்று ஆய்திறத்தவன் அறத்தை அருளோடும் – கம்.சுந்:1 66/3

மேல்


ஆய்ந்த (21)

துணையோர் ஆய்ந்த இணை ஈர் ஓதி – திரு 20
இருவேம் ஆய்ந்த மன்றல் இது என – குறி 21
வல்லோர் ஆய்ந்த தொல் கவின் தொலைய – நற் 283/4
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் – குறு 245/1
ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி – குறு 316/6
பாய்ந்து ஆய்ந்த மா – பதி 69/7
வடு இல் கொள்கையின் உயர்ந்தோர் ஆய்ந்த
கெடு இல் கேள்வியுள் நடு ஆகுதலும் – பரி 2/24,25
முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த
இளமையும் தருவதோ இறந்த பின்னே – கலி 15/25,26
பாய்ந்து ஆய்ந்த தானை பரிந்து ஆனா மைந்தினை – கலி 96/2
அம் துவர் ஆடை பொதுவனோடு ஆய்ந்த
முறுவலாள் மென் தோள் பாராட்டி சிறுகுடி – கலி 102/37,38
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3
வலவன் ஆய்ந்த வண் பரி – அகம் 20/15
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண் – அகம் 190/16
நன்னர் மாக்கள் விழைவனர் ஆய்ந்த
தொல் நலம் இழந்த துயரமொடு என்னதூஉம் – அகம் 197/3,4
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 220/20
நன்று ஆய்ந்த நீள் நிமிர் சடை – புறம் 166/1
ஆய்ந்த மேகலையவர் அம் பொன் மாளிகை – கம்.பால:3 41/1
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் – கம்.ஆரண்:2 27/3
ஆய்ந்த கங்கபத்திரங்கள் புக்கு அரக்கர்-தம் ஆவி – கம்.ஆரண்:8 11/1
அயர்த்திலென் முடிவும் அஃதே ஆயினும் அறிஞர் ஆய்ந்த
நய துறை நூலின் நீதி நாம் துறந்து அமைதல் நன்றோ – கம்.யுத்1:14 8/1,2
மந்திரம் உளதால் ஐய உணர்த்துவென் மறைநூல் ஆய்ந்த
சிந்தையின் உணர்ந்து செய்யல்-பாற்று எனின் செய்தி தெவ்வர் – கம்.யுத்3:22 152/1,2

மேல்


ஆய்ந்தவன் (1)

ஆய்ந்தவன் உற்றது எல்லாம் அவற்றினுக்கு அறிய சொன்னான் – கம்.யுத்3:24 61/4

மேல்


ஆய்ந்தவை (1)

ஆய்ந்தவை உள்ள போதே அவர் உளர் அறமும் உண்டால் – கம்.யுத்3:23 26/4

மேல்


ஆய்ந்தன (1)

ஆய்ந்தன அசனி போல ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் – கம்.யுத்3:21 37/2

மேல்


ஆய்ந்தனர் (2)

அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல – அகம் 213/11
ஆய்ந்தனர் பெருகவும் அமரர் இம்பரில் – கம்.அயோ:2 45/3

மேல்


ஆய்ந்தனர்-கொல் (1)

எவன் ஆய்ந்தனர்-கொல் தோழி ஞெமன்ன் – அகம் 349/3

மேல்


ஆய்ந்தனள் (1)

அங்கையின் ஆய மந்திரத்தை ஆய்ந்தனள்
திங்களின் சிறந்து ஒளிர் முகத்தள் செவ்வியள் – கம்.ஆரண்:6 23/2,3

மேல்


ஆய்ந்தார் (1)

சால்பு ஆய்ந்தார் சாய விடல் – கலி 86/20

மேல்


ஆய்ந்திசினால் (1)

உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு – குறு 262/5

மேல்


ஆய்ந்திருப்பார் (1)

ஏனை நாகியர் அரு நட கிரியை ஆய்ந்திருப்பார் – கம்.சுந்:2 24/4

மேல்


ஆய்ந்து (20)

நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி – மது 496
வலவன் வள்பு ஆய்ந்து ஊர – நற் 11/8
மருந்து ஆய்ந்து கொடுத்த அறவோன் போல – நற் 136/3
ஆய்ந்து தெரிந்த புகல் மறவரொடு – பதி 69/8
ஆய்ந்து அளவா ஓசை அறையூஉ பறை அறைய – பரி 10/7
மலர் ஆய்ந்து வயின்_வயின் விளிப்ப போல் மரன் ஊழ்ப்ப – கலி 36/7
இரும் கழை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 97/9
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 171/2
மாலை மால் கொள நோக்கி பண் ஆய்ந்து
வலவன் வண் தேர் இயக்க நீயும் – அகம் 340/3,4
வயக்கு-உறு கொடிஞ்சி பொலிய வள்பு ஆய்ந்து
இயக்கு-மதி வாழியோ கை உடை வலவ – அகம் 344/10,11
சிலை ஆய்ந்து திரிதரும் நாடன் – அகம் 348/13
ஆய்ந்து ஏற உணர் ஐய அயற்கேயும் அறிவு அரிய – கம்.பால:12 30/1
ஆய்ந்து உணர் கேள்வி அரும் தவரோடும் – கம்.பால:23 102/2
ஆய்ந்து மள்ளர் அரிகுநர் இன்மையால் – கம்.அயோ:11 20/2
நனி துடிக்கின்றன ஆய்ந்து நல்குவாய் – கம்.சுந்:3 33/4
ஆய்ந்து மற்று இதன் ஆணையை அவமதித்து அகறல் – கம்.சுந்:11 58/2
ஆய்ந்து கொள்ளும் அறிஞரின் ஆழ் கடல் – கம்.யுத்1:8 36/2
ஆய்ந்து நீளம் அரிது சுமந்தன – கம்.யுத்1:8 50/1
அல்லால் புரியாதன யாவையும் ஆய்ந்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:19 18/4
களவை ஆய்ந்து உற தெளிந்திலது ஆயினும் கண்ணால் – கம்.யுத்4:40 92/3

மேல்


ஆய்ந்தே (2)

முல்லை மாலை நகர் புகல் ஆய்ந்தே – அகம் 324/15
ஆய்ந்தே கடந்தான் அறிவு என்னும் அளக்கர் வாளால் – கம்.பால:4 5/2

மேல்


ஆய்ப்புண்டவனும் (1)

ஆய்ப்புண்டவனும் அவர் சொல் வலதால் – கம்.யுத்2:18 10/3

மேல்


ஆய்பு (3)

வண்ணவண்ணத்த மலர் ஆய்பு விரைஇய – குறி 114
புலவர் ஆய்பு உரைத்த புனை நெடும் குன்றம் – பரி 15/4
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் – கலி 105/8

மேல்


ஆய்மையின் (1)

ஆய்மையின் மந்திரத்து அறிஞன் ஆம் என – கம்.ஆரண்:4 5/3

மேல்


ஆய்வது (1)

அம் சாய் கூந்தல் ஆய்வது கண்டே – ஐங் 383/6

மேல்


ஆய்வந்திலார் (1)

தள்ளா பொருள் இயல்பின் தண் தமிழ் ஆய்வந்திலார்
கொள்ளார் இ குன்று பயன் – பரி 9/25,26

மேல்


ஆய்வன (1)

கைகளின் திசை நிலை களிற்றை ஆய்வன
மையல் உற்று இழி மத மழை அறாமையால் – கம்.பால:14 19/2,3

மேல்


ஆய்விட்டன (1)

ஈரம் ஆய்விட்டன புண் – கலி 95/18

மேல்


ஆய்வினால் (1)

அறம் கொள் சிந்தையார் நெறி செல் ஆய்வினால்
உறங்குவாரை வந்து ஒல்லை எய்தினான் – கம்.கிட்:15 5/3,4

மேல்


ஆய்வினை (2)

ஆய்வினை மனத்து இலான் அறிஞர் சொல் கொளான் – கம்.சுந்:2 41/2
ஆய்வினை உடையர் ஆகி அறம் பிழையாதார்க்கு எல்லாம் – கம்.யுத்1:7 17/1

மேல்


ஆய்வு (3)

ஆய்வு அரும் புலத்து அறிவு மேவினாய் – கம்.அயோ:14 106/4
ஆய்வு உறு மனத்தேன் ஆகி அறம் தலைநிற்பது ஆனேன் – கம்.ஆரண்:6 34/3
ஆய்வு அரும் பெரு வலி அரக்கர் ஆதியோர் – கம்.ஆரண்:10 6/1

மேல்


ஆய்வுறு (2)

ஆய்வுறு பெரும் கடல் அகத்துள் ஏயவன் – கம்.ஆரண்:14 86/1
ஆரியன் தன்மை ஈது ஆயின் ஆய்வுறு
காரியம் ஈது எனின் கண்ட ஆற்றினால் – கம்.யுத்1:2 43/1,2

மேல்


ஆய (173)

பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அரும் கவலை – ஐங் 362/1
அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும் – கலி 11/1
பெரிது ஆய பகை வென்று பேணாரை தெறுதலும் – கலி 11/2
கூடியார் புனல் ஆட புணை ஆய மார்பினில் – கலி 72/15
ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/38
புல்லாளே ஆய_மகள் – கலி 103/64
நைவாரா ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/67
எளியவோ ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/70
பாடு இல ஆய_மகள் கண் – கலி 105/52
ஒன்றி புகர் இனத்து ஆய மகற்கு ஒள்_இழாய் – கலி 105/66
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
எல்லைக்கு வரம்பு ஆய இடும்பை கூர் மருள் மாலை – கலி 129/7
துன்பத்தில் துணை ஆய மடல் இனி இவள் பெற – கலி 138/28
பதுக்கைத்து ஆய செதுக்கை நீழல் – அகம் 151/11
ஆய வெள் வளை வாய்விட்டு அரற்றவும் – கம்.பால:2 28/2
இ மாண் கதைக்கு ஓர் இறை ஆய இராமன் என்னும் – கம்.பால:4 1/3
மெய் ஆய வேத துறை வேந்தருக்கு ஏய்த்த யாரும் – கம்.பால:4 3/3
ஆய புகும்-கால் அறிவு ஒக்கும் எவர்க்கும் அன்னான் – கம்.பால:4 4/4
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய
பாங்கு உள மற்றவை அருளி பனி பிறையை பழித்த நுதல் பணைத்த வேய் தோள் – கம்.பால:5 36/1,2
துன்று கழல் முடி_வேந்தர் அடி போற்ற சுமந்திரனே முதல்வர் ஆய
வன் திறல் சேர் அமைச்சர் தொழ மா மணி தேர் ஏறுதலும் வானோர் வாழ்த்தி – கம்.பால:5 54/2,3
தலை ஆய பேர் உணர்வின் கலை_மகட்கு தலைவர் ஆய் – கம்.பால:12 25/1
ஆறு எலாம் கங்கையே ஆய ஆழிதாம் – கம்.பால:19 3/1
அருத்தியும் அ துணை ஆய நீரினார் – கம்.பால:19 48/2
ஆய தன் அன்னை அடி துணை சூடி – கம்.பால:23 94/3
வேத வித்து ஆய மேலோன் மைந்தன் நீ விரதம் பூண்டாய் – கம்.பால:24 36/2
ஆய பேர் அன்பு எனும் அளக்கர் ஆர்த்து எழ – கம்.அயோ:2 59/1
ஆய அந்தணர் இயற்றிய அரும் தவத்தாலும் – கம்.அயோ:2 84/4
கங்கையே முதல ஆக கன்னி ஈறு ஆய தீர்த்தம் – கம்.அயோ:3 81/1
வந்தது என் தவத்தின் ஆய வரு பயன் மற்று ஒன்று உண்டோ – கம்.அயோ:3 110/3
வலம் கடிந்து ஏழையர் ஆய மன்னரை – கம்.அயோ:4 186/1
ஆய மன்னிய அன்பினர் என்று இவர் – கம்.அயோ:4 225/2
ஆய கங்கை அரும் புனல் ஆடினை – கம்.அயோ:7 15/3
ஆய காலையின் ஆயிரம் அம்பிக்கு – கம்.அயோ:8 1/1
துறக்கமே முதல ஆய தூயன யாவையேனும் – கம்.அயோ:8 22/1
ஆய சாலை அரும் பெறல் அன்பினன் – கம்.அயோ:10 49/3
ஆய காலையில் ஐயனை தந்த அ – கம்.அயோ:11 40/1
ஆய காதலால் அழுது புல்லினாள் – கம்.அயோ:11 114/4
ஆய மந்திரியரும் அளவு_இல் சுற்றமும் – கம்.அயோ:12 53/2
நால்_இரண்டு ஆய கோடி நவை_இல் நாவாய்கள் மீதா – கம்.அயோ:13 53/1
சேல் திரண்டு அனைய ஆய கதியொடும் நிமிர சென்ற – கம்.அயோ:13 53/2
ஆய காதலோடு ஐயனை கொண்டு தன் – கம்.அயோ:14 6/1
ஆய சேனையும் அணங்கு அனார்களும் – கம்.அயோ:14 89/3
நன்று ஆய ஞான தனி கொழுந்தே எங்கள் நவை தீர்க்கும் நாயகமே நல் வினையே நோக்கி – கம்.ஆரண்:2 30/3
ஆய அதனால் அமரும் மெய் உடையன் அன்னான் – கம்.ஆரண்:3 38/2
பொன்னி எனல் ஆய புனல் ஆறும் உள போதா – கம்.ஆரண்:3 58/3
ஆய சூழல் அறிய உணர்த்திய – கம்.ஆரண்:4 41/1
அங்கையின் ஆய மந்திரத்தை ஆய்ந்தனள் – கம்.ஆரண்:6 23/2
ஊன் உடைய உடம்பினர் ஆய் எம் குலத்தோர்க்கு உணவு ஆய
மானுடர் மருங்கே புக்கு ஒடுங்கினதோ வலி அம்மா – கம்.ஆரண்:6 98/3,4
விரிந்து ஆய கூந்தலாள் வெய்ய வினை யாதானும் – கம்.ஆரண்:6 108/1
மூளும் உளது ஆய பழி என்-வயின் முடித்தோர் – கம்.ஆரண்:10 60/1
தும்பு மழை-கொண்டு அயல் ஒப்பு அரிது ஆய துப்பின் – கம்.ஆரண்:10 142/2
வேறு ஆய பிறப்பிடை வேட்கை விசித்தது ஈர்ப்ப – கம்.ஆரண்:10 161/3
ஆய பின் அமலன்-தானும் ஐய நீ அமைதி என்ன – கம்.ஆரண்:13 127/1
வெம் துயர்க்கு ஊற்றம் ஆய விரி இருள் வீங்கிற்று அன்றே – கம்.ஆரண்:14 1/4
விடம் பரந்து அனையது ஆய வெண் நிலா வெதுப்ப வீரன் – கம்.ஆரண்:14 8/2
ஆணி ஆய பழி வர அன்னது – கம்.ஆரண்:14 21/2
கண்டகர் ஆய அரக்கர் கணத்து ஓர் – கம்.ஆரண்:14 49/3
ஆம் எனல் ஆய கை மதிட்குள் ஆயினார் – கம்.ஆரண்:15 6/4
அண்ட பெரும் கோயிற்கு எல்லாம் அழகு ஆய
மண்டலங்கள் மூன்றின் மேல் என்றும் மலராத – கம்.ஆரண்:15 44/2,3
ஆசு அறு தவத்திற்கு எல்லை அணுகியது இராமற்கு ஆய
பூசனை விரும்பி எம்-பால் போதுதி என்று போனார் – கம்.ஆரண்:16 4/3,4
ஆய மால் நாகர் தாழ் ஆழியானே அலால் – கம்.கிட்:3 11/1
ஆய அன்பினோடு அளவளாவுவார் – கம்.கிட்:3 33/4
ஆய மா மரம் அனைத்தையும் நோக்கி நின்று அமலன் – கம்.கிட்:4 12/1
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே – கம்.கிட்:6 8/4
அன்னது ஆய குன்றின் ஆறு சென்ற வீரர் ஐந்தொடு ஐந்து – கம்.கிட்:7 9/1
என்னல் ஆய யோசனைக்கும் உம்பர் ஏறி இம்பரில் – கம்.கிட்:7 9/2
பித்து ஆய விலங்கின் ஒழுக்கினை பேசல் ஆமோ – கம்.கிட்:7 43/2
என்ன இ தகைய ஆய உறுதிகள் யாவும் ஏங்கும் – கம்.கிட்:7 143/1
என்றனன் இனைய ஆய உறுதிகள் யாவும் சொல்லி – கம்.கிட்:7 155/1
குறியது ஆம் மேனி ஆய கூனியால் குவவு தோளாய் – கம்.கிட்:9 12/3
ஆக்கமும் கேடும் தாம் செய் அறத்தொடு பாவம் ஆய
போக்கி வேறு உண்மை தேறார் பொரு_அரும் புலமை நூலோர் – கம்.கிட்:9 16/1,2
ஆன்றவற்கு உரியது ஆய அரசினை நிறுவி அப்பால் – கம்.கிட்:9 30/1
ஐம்பது ஆய நூறு_ஆயிர கோடி எண் அமைந்த – கம்.கிட்:12 5/1
ஆய நகரத்தின் இயல்பு உள் உற அறிந்தார் – கம்.கிட்:14 39/1
இழைத்தி செயல் ஆய வினை என்றனர் இரந்தார் – கம்.கிட்:14 65/3
இனைய ஆய ஒண் துறையை எய்தினார் – கம்.கிட்:15 23/1
ஆய குன்றினை எய்தி அரும் தவம் – கம்.கிட்:15 37/1
தரிப்பு இலாது உரைத்த மாற்றம் தடுப்ப_அரும் தகைத்தது ஆய
நெருப்பையே விளைத்த போல நெஞ்சமும் மறுக கேட்டு – கம்.கிட்:16 16/2,3
தீயே எனல் ஆய பசி_பிணி தீர்த்தல் செய்வாய் – கம்.சுந்:1 55/1
பாகு ஆய செம் சொலவர் வீசுபடு காரம் – கம்.சுந்:2 3/4
ஆய பொழுது அ மதில் அகத்து அரசர் வைகும் – கம்.சுந்:2 164/1
ஆய விஞ்சையர் மடந்தையர் உறைவிடம் ஆறு_இரண்டு அமை கோடி – கம்.சுந்:2 193/1
ஆய பொன்_தலத்து ஆய் வளை அரம்பையர் ஆயிரர் அணி நின்று – கம்.சுந்:2 206/1
எருவைக்கு முதல் ஆய சம்பாதி இலங்கையில் அ – கம்.சுந்:2 230/1
செறிந்தார் ஆய தீவினை அன்னார் தெறல் எண்ணார் – கம்.சுந்:3 153/3
மனன் அகத்து உடையர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன் – கம்.சுந்:4 28/2
ஆய சொல் தலை-மேல் கொண்ட அங்கையன் அன்னை நின்னை – கம்.சுந்:4 29/1
அம்மை ஆய் அப்பன் ஆய அத்தனே அருளின் வாழ்வே – கம்.சுந்:4 71/3
அ நிலை ஆய அண்ணல் ஆண்டு நின்று அன்னை நின்னை – கம்.சுந்:4 78/1
ஆறுற்ற நெஞ்சின் தனது ஆர் உயிர் ஆய தம்பி – கம்.சுந்:4 88/2
ஆய தன்மை அரியது அன்றால் என – கம்.சுந்:5 11/3
ஆவி எனல் ஆய திரை ஆர்கலிகள் அம்மா – கம்.சுந்:6 17/4
தானவர்கள் மாளிகை தகர்ந்து பொடி ஆய
வான் இடியால் ஒடியும் மால் வரைகள் மான – கம்.சுந்:6 19/3,4
மேகம் எனல் ஆய நெடு மா கடலின் வீழ்வ – கம்.சுந்:6 22/4
காசு அறு மணியும் பொன்னும் காந்தமும் கஞல்வது ஆய
மாசு அறு மரங்கள் ஆக குயிற்றிய மதன சோலை – கம்.சுந்:6 41/1,2
ஆய மான் எய்த அம்மான் இளையவன் அரக்கர் செய்த – கம்.சுந்:6 48/3
சலம் தலைக்கொண்டனர் ஆய தன்மையார் – கம்.சுந்:7 58/1
அன்னவன் சேனை செல்ல ஆர்கலி இலங்கை ஆய
பொன் நகர் தகர்ந்து பொங்கி ஆர்த்து எழு தூளி போர்ப்ப – கம்.சுந்:8 9/3,4
என்று இவை முதல ஆய எறிதரு படைகள் ஈண்டி – கம்.சுந்:10 12/1
பொன் திணி உலகம் எல்லாம் பூதலம் ஆய மாதோ – கம்.சுந்:10 12/4
சீர்த்தது போரும் என்னா தேவர்க்கும் தேவர் ஆய
மூர்த்திகள்-தாமும் தம்தம் யோகத்தின் முயற்சி விட்டார் – கம்.சுந்:11 4/3,4
ஆய மா தானைதான் வந்து அண்மியது அண்ம ஆண்மை – கம்.சுந்:11 7/1
ஈர்ப்புண்டற்கு அரிய ஆய பிண குவடு இடறி செல்வான் – கம்.சுந்:11 19/2
மூலமும் நடுவும் ஈறும் இல்லது ஓர் மும்மைத்து ஆய
காலமும் கணக்கும் நீத்த காரணன் கை வில் ஏந்தி – கம்.சுந்:12 75/1,2
வன் திறல் ஆய வாலி வலியன்-கொல் அரசின் வாழ்க்கை – கம்.சுந்:12 78/3
ஆய காலத்து அயன் படையோடு இருப்ப ஆகாது அனல் இடுதல் – கம்.சுந்:12 113/1
மணியின் ஆய வயங்கு ஒளி மாளிகை – கம்.சுந்:13 3/1
உன் குலம் உன்னது ஆக்கி உயர் புகழ்க்கு ஒருத்தி ஆய
தன் குலம் தன்னது ஆக்கி தன்னை இ தனிமை செய்தான் – கம்.சுந்:14 28/1,2
நல் பெரும் தவத்தள் ஆய நங்கையை கண்டேன் அல்லேன் – கம்.சுந்:14 29/2
சோகத்தாள் ஆய நங்கை கற்பினால் தொழுதற்கு ஒத்த – கம்.சுந்:14 34/1
கலங்கு தெண் திரையிற்று ஆய கண்ணின் நீர் கடலில் கண்டேன் – கம்.சுந்:14 35/4
இன்னது ஆய கரும் கடலை எய்தி இதனுக்கு எழு மடங்கு – கம்.யுத்1:1 11/1
தன்னது ஆய நெடு மானம் துயரம் காதல் இவை தழைப்ப – கம்.யுத்1:1 11/2
பின்னது ஆய காரியமும் நிகழ்ந்த பொருளும் பேசுவாம் – கம்.யுத்1:1 11/4
ஆசனம் உவந்தவன் அளித்தனவும் ஆய
பாசம் முதல் வெம் படை சுமந்து பலர் நின்றார் – கம்.யுத்1:2 59/2,3
நெஞ்சு நின்று அயரும் இ நிருதர் பேர் சனகி ஆம் நெடியது ஆய
நஞ்சு தின்றனர்கள்தாம் நண்ணுவார் நரகம் என்று எண்ணி நம்மை – கம்.யுத்1:2 92/2,3
இன்னம் ஒன்று உரை செய்கேன் இனிது கேள் எம்பிரான் இருவர் ஆய
அன்னவர் தம்மொடும் வானர தலைவராய் அணுகி நின்றார் – கம்.யுத்1:2 98/1,2
ஆய பெறும் நல் நெறி தம் அறிவு என்று – கம்.யுத்1:3 108/1
நகை புலத்ததாம் அன்றே நல் தாயம் உளது ஆய பற்றால் மிக்க – கம்.யுத்1:4 101/2
முற்றுறு கலையிற்று ஆய முழுமதி முகத்தினானை – கம்.யுத்1:4 133/2
ஆய தேர் படை ஐ_இரு கோடி கொண்டு அமைந்தான் – கம்.யுத்1:5 36/2
என்னை நீ இகழ்ந்தது என்றது எங்ஙனே ஈசன் ஆய
உன்னை நீ உணராய் நாயேன் எங்ஙனம் உணர்வேன் உன்னை – கம்.யுத்1:7 9/3,4
கோடி நூறு ஆய தீய அவுணரை குலங்களோடும் – கம்.யுத்1:7 16/2
பொன்றின சிறிய ஆய புண்ணியம் புரிந்தோர் போல – கம்.யுத்1:8 22/1
பப்பு நீர் ஆய வீரர் பரு வரை கடலில் பாய்ச்ச – கம்.யுத்1:9 18/1
துப்பு நீர் ஆய தூய சுடர்களும் கறுக்க வந்திட்டு – கம்.யுத்1:9 18/2
எழுத_அரும் தகைய ஆய மாளிகை இசைய செய்த – கம்.யுத்1:10 8/3
கோல் படு மனைகள் ஆய குல மணி எவையும் கூட்டி – கம்.யுத்1:10 14/2
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் – கம்.யுத்1:11 31/4
ஒன்றிய உணர்வே ஆய ஓர் உயிர் துணைவ நின்னை – கம்.யுத்1:12 27/1
இன்று ஆய பழியும் நிற்க நெடும் செரு களத்தின் என்னை – கம்.யுத்1:12 29/3
புறந்தரு பண்பின் ஆய உயிரொடும் பொருந்தினானை – கம்.யுத்1:12 30/3
அன்று ஆய மகளிர் நோக்கம் ஆடவர் நோக்கம் ஆக – கம்.யுத்1:12 51/3
பொய் என பளிங்கின் ஆய இருக்கையின் புறத்தை சுற்றி – கம்.யுத்1:13 10/3
ஐ_இரண்டு ஆய கோடி பேய் கணம் காப்பது ஆக்கி – கம்.யுத்1:13 10/4
நூற்றுஇரண்டு ஆய வெள்ள நுன் பெரும் படைஞர் சுற்ற – கம்.யுத்1:13 20/3
நூல் கடல் புலவராலும் நுனிப்ப_அரும் வலத்தது ஆய
வேல் கடல் தானை ஆன விரி கடல் விழுங்கிற்றேனும் – கம்.யுத்1:13 27/1,2
ஆய வெள்ளத்து அகழியை தூர்த்தலும் – கம்.யுத்2:15 5/2
இகழும் தன்மையன் ஆய இராவணன் – கம்.யுத்2:15 7/1
ஆய காலை அனைத்து உலகும் தரும் – கம்.யுத்2:15 36/1
கொற்ற வாள் கொலை வேல் சூலம் கொடும் சிலை முதல ஆய
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு – கம்.யுத்2:15 153/1,2
மலை உற பெரியர் ஆய வாள் எயிற்று அரக்கர் தானை – கம்.யுத்2:16 18/1
பூவுளான் புணரி மேலான் பொருப்பினான் முதல்வர் ஆய
யாவரும் துணுக்குற்று ஏங்க எளிதினின் எழுந்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:16 52/3,4
பெண் உடை தன்மையன் ஆய பீடையால் – கம்.யுத்2:16 292/2
ஆக்கிய போரின் ஐய அதிகாயன் முதல்வர் ஆய
கோ குல குமரர் எல்லாம் கொடுத்தனர் ஆவி என்றார் – கம்.யுத்2:18 260/3,4
ஆய வீரரும் ஐய அமர்த்தலை – கம்.யுத்2:19 158/1
வெற்றியன் ஆய வீரன் மீண்டிலன் இலங்கை மேல்_நாள் – கம்.யுத்2:19 228/2
தான் விடின் விடும் இது ஒன்றே சதுமுகன் முதல்வர் ஆய
வான் விடின் விடாது மற்று இ மண்ணினை எண்ணி என்னே – கம்.யுத்2:19 237/1,2
ஊண் ஆய் உயிர்க்கும் உயிர் ஆகி நிற்றி உணர்வு ஆய பெண்ணின் உரு ஆய் – கம்.யுத்2:19 254/3
செறிந்தாரின் உண்மை எனல் ஆய தன்மை தெரிகின்றது உன்னது இடையே – கம்.யுத்2:19 260/2
குழிப்ப அரிது ஆய மார்பை மன்மதன் கொற்ற வாளி – கம்.யுத்2:19 274/3
அன்றிலின் உருவம் ஆய அணி வகுத்து அமைந்து நின்றான் – கம்.யுத்3:22 11/4
அறுபது வெள்ளம் ஆய அரக்கர்-தம் ஆற்றற்கு ஏற்ற – கம்.யுத்3:22 28/1
பேன வெண் குடைய ஆய குருதி பேர் ஆறு கண்டான் – கம்.யுத்3:22 142/4
ஆய மா மாயம் ஒன்றும் அஞ்சலை அன்னம் அன்னாய் – கம்.யுத்3:23 23/4
சங்கையள் ஆய தையல் சிறிது உயிர் தரிப்பதானாள் – கம்.யுத்3:23 29/4
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் – கம்.யுத்3:24 25/3
நல் நெடு நகரம் நோக்கி அதன் நடு நாப்பண் ஆய
பொன் மலர் பீடம்-தன்-மேல் நான்முகன் பொலிய தோன்றும் – கம்.யுத்3:24 49/2,3
ஆய காலையின் அமரர் ஆர்த்து எழ – கம்.யுத்3:24 108/1
தாதைக்கும் சடாயுவான தாதைக்கும் தமியள் ஆய
சீதைக்கும் கூற்றம் காட்டி தீர்ந்திலது ஒருவன் தீமை – கம்.யுத்3:26 78/1,2
மாருதி முதல்வர் ஆய வானரர் தலைவரோடும் – கம்.யுத்3:27 12/1
அணி நெடும் புரவி எல்லாம் ஆற்றல ஆய அன்றே – கம்.யுத்3:28 38/2
புரந்தரன் முதல்வர் ஆய நான்மறை புலவர் பாரில் – கம்.யுத்3:28 57/2
ஆவியின் இனிய காதல் அரக்கியர் முதல்வர் ஆய
தேவியர் குழாங்கள் சுற்றி சிரத்தின் மேல் தளிர் கை சேர்த்தி – கம்.யுத்3:29 43/1,2
முனிவரே முதல்வர் ஆய அற துறை முற்றினோர்கள் – கம்.யுத்3:31 72/1
ஆய பின் கவியின் வேந்தும் அளப்ப_அரும் தானையோடும் – கம்.யுத்4:32 51/1
ஆய தன் பெரும் படையொடும் அடு களத்து அவிய – கம்.யுத்4:37 109/3
தனக்கு வாழ்விடம் ஆய சழக்கியர் – கம்.யுத்4:40 23/2
மட்கும்தான் ஆய வெள்ள மகளிர் இன்று ஆகி வானோர் – கம்.யுத்4:41 27/2
இன்று இசைக்கு இடம் ஆய இராகவன் – கம்.யுத்4:41 45/1
அனையன் ஆய பரதன் அலங்கலின் – கம்.யுத்4:41 51/1
இந்திரனே முதல் ஆய இமையவரும் முனிவரரும் இறைஞ்சி ஏத்த – கம்.யுத்4:41 68/3
சொரிவு அமைப்பது அரிது ஆய மழை கண்ணாள் தொடருதலும் துணுக்கம் எய்தா – கம்.யுத்4:41 69/3

மேல்


ஆய-காலையில் (1)

ஆய-காலையில் அனல் விழித்து ஆர்த்து இகல் அரக்கர் – கம்.ஆரண்:7 84/1

மேல்


ஆய_மகள் (6)

ஈன்றன ஆய_மகள் தோள் – கலி 101/38
புல்லாளே ஆய_மகள்
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/64,65
நைவாரா ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/67
எளியவோ ஆய_மகள் தோள் – கலி 103/70
பாடு இல ஆய_மகள் கண் – கலி 105/52
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19

மேல்


ஆயத்தம் (1)

அன்ன காலையின் ஆயத்தம் யாவையும் – கம்.யுத்2:16 72/1

மேல்


ஆயத்தவருள் (1)

மட மொழி ஆயத்தவருள் இவள் யார் உடம்போடு – கலி 102/7

மேல்


ஆயத்தார் (6)

கருங்கையின் ஆயத்தார் சுற்றும் எறிந்து – பரி 16/20
புரிபு நம் ஆயத்தார் பொய்யாக எடுத்த சொல் – கலி 76/16
திரு நுதல் ஆயத்தார் தம்முள் புணர்ந்த – கலி 114/16
ஒண்_நுதல் ஆயத்தார் ஓராங்கு திளைப்பினும் – கலி 142/6
ஆயத்தார் வரத்தின் தன்மை அளவு அற்றார் அறிதல் தேற்றா – கம்.சுந்:2 33/2
ஆயத்தார் பாசம் வீசி அயர்வித்தான் அம்பின் வெம்பும் – கம்.யுத்2:19 232/3

மேல்


ஆயத்தாரோடு (1)

இன் நகை ஆயத்தாரோடு
இன்னும் அற்றோ இ அழுங்கல் ஊரே – குறு 351/7,8

மேல்


ஆயத்தான் (1)

புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான்
வில் இருந்த வெம் குறும்பின்று – புறம் 386/12,13

மேல்


ஆயத்தில் (1)

ஆயத்தில் கூடு என்று அரற்றெடுப்ப தாக்கிற்றே – பரி 11/113

மேல்


ஆயத்தின் (1)

ஆயத்தின் இடி இது என்றே அஞ்சின உலகம் யானை – கம்.யுத்2:15 142/3

மேல்


ஆயத்து (8)

உணங்கு ஊண் ஆயத்து ஓர் ஆன் தெண் மணி – நற் 37/2
மின் உமிழ்ந்து அன்ன சுடர் இழை ஆயத்து
தன் நிறம் கரந்த வண்டு படு கதுப்பின் – பதி 81/26,27
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் – பரி 20/48
கழங்கு ஆடு ஆயத்து அன்று நம் அருளிய – அகம் 66/24
விளையாடு ஆயத்து இளையோர் காண்-தொறும் – அகம் 254/7
ஏறு உடை ஆயத்து இனம் பசி தெறுப்ப – அகம் 291/3
ஓரை ஆயத்து ஒண் தொடி மகளிர் – புறம் 176/1
பசித்த ஆயத்து பயன் நிரை தரும்-மார் – புறம் 224/14

மேல்


ஆயத்துடன் (1)

ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ – பரி 11/111

மேல்


ஆயத்துள் (1)

முளை நிரை முறுவலார் ஆயத்துள் எடுத்து ஆய்ந்த – கலி 15/25

மேல்


ஆயத்துள்ளும் (1)

ஒண் தொடி ஆயத்துள்ளும் நீ நயந்து – அகம் 96/9

மேல்


ஆயத்தொடு (1)

இ நிலை கண்ட அன்னை ஏந்து இழை ஆயத்தொடு
மின் நிலை வில்லினானை வழி எதிர் விலக்கி நின்றாள் – கம்.கிட்:11 83/3,4

மேல்


ஆயத்தோர் (1)

அளியரோ அளியர் என் ஆயத்தோர் என – நற் 12/8

மேல்


ஆயத்தோர்க்கே (2)

நேர் இறை முன்கை என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 384/5
இன் நகை முறுவல் என் ஆயத்தோர்க்கே – ஐங் 397/5

மேல்


ஆயத்தோரே (1)

கொடுத்தோர் மன்ற அவள் ஆயத்தோரே – ஐங் 380/5

மேல்


ஆயதற்கு (1)

ஆயதற்கு உரியன கலப்பை யாவையும் – கம்.பால:5 81/1

மேல்


ஆயதன் (2)

ஆயதன் முன்னரோ அருளுவீர் என்றான் – கம்.அயோ:11 61/4
ஆயதன் வட கீழ் பாகத்து ஆயிரம் அருக்கர் ஆன்ற – கம்.யுத்3:24 51/1

மேல்


ஆயதாலே-கொலாம் (1)

ஆவி ஒன்று உடல் இரண்டு ஆயதாலே-கொலாம் – கம்.சுந்:10 44/4

மேல்


ஆயது (44)

பொன்னுலகு ஆயது அ புலவர் வானமே – கம்.பால:3 39/4
ஆயது அறிந்தனர் வானவர் அ நாள் – கம்.பால:8 10/1
ஆயது அ வழி நிகழ்தர ஆடவர் எல்லாம் – கம்.அயோ:1 57/1
மெய்யது ஆயது வியல் இட பெரும் பரம் விசித்த – கம்.அயோ:1 61/2
ஆயது ஓர் அமைதியின்-கண் ஐயனை மகுடம் சூட்டற்கு – கம்.அயோ:3 80/1
ஆடவர்க்கு அரும் பெரும் கவசம் ஆயது
காடு உறை வாழ்க்கையை கண்ணன் நண்ணவே – கம்.அயோ:12 50/3,4
கவந்தமும் உலகம் நின் கையது ஆயது என்று – கம்.அயோ:14 33/3
வங்கம் எனல் ஆயது ஒரு தேரின் மிசை வந்தான் – கம்.ஆரண்:9 9/4
சீலத்தால் அவிவது அன்றி செய்யத்தான் ஆயது உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 104/4
சக்கரத்தின் தகைவு அரிது ஆயது ஓர் – கம்.ஆரண்:11 75/2
ஆயது செய்கை என்பது அற துறை நெறியின் எண்ணி – கம்.ஆரண்:15 54/1
ஆயது ஓர் அவதியின்-கண் அருக்கன்_சேய் அரசை நோக்கி – கம்.கிட்:3 23/1
ஆயது தன்மையேனும் அற வரம்பு இகவா-வண்ணம் – கம்.கிட்:9 14/3
குன்று அனையது ஆயது ஒரு பேர் உவகை கொண்டாள் – கம்.கிட்:14 52/2
ஆயது கருதினம் அன்னது அன்று எனின் – கம்.கிட்:16 17/3
என்னால் உனக்கு ஈண்டு செயற்கு உரித்து ஆயது இன்மை – கம்.சுந்:1 45/2
ஆயது ஆகிய அகன் புனல் அகழியை அடைந்தான் – கம்.சுந்:2 146/1
ஆயது தேரின் உன் ஆவி நாயகன் – கம்.சுந்:3 38/1
ஆயது உண்மையின் நானும் அது அன்று எனின் – கம்.சுந்:5 23/1
ஆயது அங்கு ஓர் குறள் உரு ஆய் அடி – கம்.சுந்:13 7/1
முற்றி மூன்று உலகுக்கும் முதல்வன் ஆயது
வெற்றியோ பொறை-கொலோ விளம்ப வேண்டுமால் – கம்.யுத்1:2 19/3,4
தீயவர் அறத்தினால் தேவர் ஆயது
மாயமோ வஞ்சமோ வன்மையே-கொலோ – கம்.யுத்1:2 68/3,4
குடுவை தன்மையது ஆயது குன்றம் – கம்.யுத்1:3 101/4
ஆயது பயப்பது ஓர் அமைதி ஆயது – கம்.யுத்1:4 22/1
ஆயது பயப்பது ஓர் அமைதி ஆயது
தூயது நினைந்தது தொல்லை யாவர்க்கும் – கம்.யுத்1:4 22/1,2
ஆயது ஓர் அளவையின் அருக்கன் மைந்தன் நீ – கம்.யுத்1:5 13/1
ஆயது நெருங்க அடி இட்டு அடி இடாமல் – கம்.யுத்1:9 8/1
ஆயது தெரிந்தோ தங்கள் அச்சமோ அறிவோ யார்க்கும் – கம்.யுத்1:9 77/1
என்னல் ஆயது ஓர் விசையினின் சென்று அவன் தலையில் – கம்.யுத்2:15 244/3
விண் இரண்டு கூறு ஆயது பிளந்தது வெற்பு – கம்.யுத்2:16 232/1
ஆயது ஓர் காலத்து ஆங்கண் மருத்தனை சனகன் ஆக்கி – கம்.யுத்2:17 31/1
போர் தண்டினும் வலிது ஆயது கொண்டான் புகழ் கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 155/4
ஆய்த்து ஆயது முடிவு இன்று உனக்கு அணித்தாக வந்து அடுத்தாய் – கம்.யுத்2:18 172/4
நின்னுடைத்து ஆயது ஆமே இன்று அது நிமிர்வது என்றான் – கம்.யுத்3:21 17/3
ஆயது கடனே அன்றோ ஆண் பிறந்து அமைந்தார்க்கு ஐய – கம்.யுத்3:21 18/3
ஆயினார் ஆயது ஒன்றும் அறிந்திலென் ஐய யாரும் – கம்.யுத்3:22 151/2
ஆயது இ பழியுடை மரணம் அன்பினீர் – கம்.யுத்3:24 71/4
பின்னமே ஆயது_இல்லை என்னும் பேர் ஆற்றல் பேர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 43/4
பெரும் கடல் கோட்டம் தேய்த்தது ஆயது என் அடிமை பெற்றி – கம்.யுத்3:26 50/4
எனைத்து ஆயது ஒர் பொருளால் இடை தடை இல்லதை விட்டான் – கம்.யுத்3:27 152/4
ஆயது ஒர் அமைதியின் அறிவினின் அமைவான் – கம்.யுத்4:37 89/1
பைம்_தொடி அடைத்த சேது பாவனம் ஆயது என்றான் – கம்.யுத்4:41 21/4
ஏதிலன் ஒருவன்-கொல் என்னல் ஆயது
மாதிரம் வளர்ந்தன வயிர தோள்களே – கம்.யுத்4:41 90/3,4
ஆயது ஓர் அளவில் செல்வத்து அண்ணலும் அயோத்தி நண்ணி – கம்.யுத்4:42 6/1

மேல்


ஆயது_இல்லை (1)

பின்னமே ஆயது_இல்லை என்னும் பேர் ஆற்றல் பேர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 43/4

மேல்


ஆயதே (6)

எரி கதிர்க்கு இனிது புக்கு இயங்கல் ஆயதே – கம்.பால:7 16/4
ஆண்தகைக்கு இனியது ஓர் அமுதம் ஆயதே – கம்.பால:14 25/4
நாடு எலாம் ஒரு நல் நகர் ஆயதே – கம்.பால:21 52/4
ஆவி நீத்த உடல் எனல் ஆயதே – கம்.அயோ:11 26/4
உண்ணவும் குடையவும் உரித்து அன்று ஆயதே – கம்.அயோ:13 2/4
மாயமே ஆயதே நான் வருந்தியது என்றான் வள்ளல் – கம்.ஆரண்:11 73/4

மேல்


ஆயதோ (2)

அமைவு_அரு மேனியான் அழகின் ஆயதோ
கமை உறு மனத்தினால் கருத வந்ததோ – கம்.பால:23 73/1,2
தத்தினை கடல் அது தவத்தின் ஆயதோ
சித்தியின் இயன்றதோ செப்புவாய் என்றாள் – கம்.சுந்:4 98/2,3

மேல்


ஆயம் (33)

அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என – பொரு 123
கலி கொள் சும்மை ஒலி கொள் ஆயம்
ததைந்த கோதை தாரொடு பொலிய – மது 264,265
கானல் ஆயம் அறியினும் ஆனாது – நற் 72/8
பூ கண் ஆயம் ஊக்க ஊங்காள் – நற் 90/7
அயர்ந்த ஆயம் கண் இனிது படீஇயர் – நற் 115/2
பெரும் கண் ஆயம் உவப்ப தந்தை – நற் 140/5
செய் போழ் வெட்டிய பொய்தல் ஆயம்
மாலை விரி நிலவில் பெயர்பு புறங்காண்டற்கு – நற் 271/9,10
பூ கண் ஆயம் காண்-தொறும் எம் போல் – நற் 293/5
மட தகை ஆயம் கைதொழுது ஆஅங்கு – நற் 300/2
ஓரை ஆயம் கூற கேட்டும் – குறு 48/3
பிரிவு இல் ஆயம் உரியது ஒன்று அயர – குறு 144/3
கடல் அம் கானல் ஆயம் ஆய்ந்த என் – குறு 245/1
ஆயம் எல்லாம் உடன் கண்டன்றே – குறு 311/7
பூசல் ஆயம் புகன்று இழி அருவி – குறு 367/5
மாண் இழை ஆயம் அறியும் நின் – ஐங் 47/4
ஒண் நுதல் ஆயம் ஆர்ப்ப – ஐங் 123/2
சிறை கொள் பூசலின் புகன்ற ஆயம்
முழவு இமிழ் மூதூர் விழவு காணூஉ பெயரும் – பதி 30/19,20
தீம் புனல் ஆயம் ஆடும் – பதி 48/17
கன்று உடை ஆயம் தரீஇ புகல் சிறந்து – பதி 71/14
முத்து உறழ் மணல் எக்கர் அளித்த-கால் முன் ஆயம்
பத்து உருவம் பெற்றவன் மனம் போல நந்தியாள் – கலி 136/5,6
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம்
வித்தத்தால் தோற்றான் போல் வெய் துயர் உழப்பவோ – கலி 136/7,8
கலி கொள் ஆயம் மலிபு தொகுபு எடுத்த – அகம் 11/4
படு மணி மிடற்ற பய நிரை ஆயம்
கொடு மடி உடையர் கோல் கை கோவலர் – அகம் 54/9,10
படு மணி ஆயம் நீர்க்கு நிமிர்ந்து செல்லும் – அகம் 79/6
ஆயம் ஆய்ந்த சாய் இறை பணை தோள் – அகம் 220/20
பரத்தை ஆயம் கரப்பவும் ஒல்லாது – அகம் 256/12
தன் துணை ஆயம் மறந்தனன்-கொல்லோ – புறம் 229/24
கன்று அமர் ஆயம் கானத்து அல்கவும் – புறம் 230/1
நிறுத்த ஆயம் தலைச்சென்று உண்டு – புறம் 258/3
வல்லி ஆயம் வலத்தினில் வந்ததே – கம்.கிட்:11 45/4
குழை முகத்து ஆயம் தந்த புனல் குளிர்ப்பு இல என்று ஊடி – கம்.சுந்:2 182/2
மாட்டும் புரவி ஆயம் எலாம் மருவி வாங்கும் தொடை அழிந்த – கம்.சுந்:12 114/3
ஆயம் உற்று எழுந்தார் என ஆர்த்தனர் அமரில் – கம்.யுத்4:37 111/3

மேல்


ஆயமும் (13)

ஊர் சுடு விளக்கின் தந்த ஆயமும்
நாடு உடை நல் எயில் அணங்கு உடை தோட்டி – மது 692,693
ஓரை ஆயமும் நொச்சியும் காண்-தொறும் – நற் 143/3
ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள் – நற் 295/3
ஆயமும் யானும் அறியாது அவண – நற் 323/3
ஒண் தொடி முன்கை ஆயமும்
தண் துறை ஊரன் பெண்டு எனப்படற்கே – ஐங் 83/3,4
ஆயமும் மறைத்தாள் என் தோழி அது கேட்டு – கலி 44/15
கோதை ஆயமும் அன்னையும் அறிவுற – கலி 122/1
அம் வரி அல்குல் ஆயமும் உள்ளாள் – அகம் 117/2
ஆயமும் அயலும் மருள – அகம் 146/12
ஆயமும் அணி இழந்து அழுங்கின்று தாயும் – அகம் 165/7
சே இழை மகளிர் ஆயமும் அயரா – அகம் 369/5
தன் ஓர் அன்ன ஆயமும் மயில் இயல் – அகம் 385/1
பண்ணையும் ஆயமும் திரளும் பாங்கரும் – கம்.பால:5 113/1

மேல்


ஆயமொடு (37)

தேமா மேனி சில் வளை ஆயமொடு
ஆமான் சூட்டின் அமைவர பெறுகுவிர் – சிறு 176,177
வண்டல் ஆயமொடு உண்துறை தலைஇ – பெரும் 311
இரு பெயர் பேர் ஆயமொடு
இலங்கு மருப்பின் களிறு கொடுத்தும் – மது 101,102
பல் ஆயமொடு பதி பழகி – பட் 213
விளையாடு ஆயமொடு ஓரை ஆடாது – நற் 68/1
இழை அணி ஆயமொடு தகு நாண் தடைஇ – நற் 80/6
கானல் ஆயமொடு காலை குற்ற – நற் 123/5
வண்டல் ஆயமொடு பண்டு தான் ஆடிய – நற் 127/6
விளையாடு ஆயமொடு வெண் மணல் அழுத்தி – நற் 172/1
ஆயமொடு குற்ற குவளை – நற் 317/9
மட நோக்கு ஆயமொடு உடன் ஊர்பு ஏறி – நற் 331/5
தொடலை ஆயமொடு தழூஉ_அணி அயர்ந்தும் – குறு 294/2
தழை அணி பொலிந்த ஆயமொடு துவன்றி – குறு 295/2
விளையாடு ஆயமொடு அயர்வோள் இனியே – குறு 396/2
தன் அமர் ஆயமொடு நன் மண நுகர்ச்சியின் – ஐங் 379/1
ஒருங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினர் தொழவே – பரி 10/131
உடங்கு அமர் ஆயமொடு ஏத்தினம் தொழுதே – பரி 19/105
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி – கலி 113/24
அலமரல் ஆயமொடு யாங்கணும் படாஅல் – அகம் 7/3
இளம் துணை ஆயமொடு கழங்கு உடன் ஆடினும் – அகம் 17/2
வெண் தலை புணரி ஆயமொடு ஆடி – அகம் 20/8
கோதை ஆயமொடு ஓரை தழீஇ – அகம் 49/16
கோதை ஆயமொடு வண்டல் தைஇ – அகம் 60/10
தொடலை ஆயமொடு கடல் உடன் ஆடியும் – அகம் 110/6
அம் தீம் கிளவி ஆயமொடு கெழீஇ – அகம் 153/2
கோதை ஆயமொடு குவவு மணல் ஏறி – அகம் 180/2
பொலிந்த ஆயமொடு காண்_தக இயலி – அகம் 188/10
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு
உப்பின் குப்பை ஏறி எல் பட – அகம் 190/1,2
ஓரை ஆயமொடு பந்து சிறிது எறியினும் – அகம் 219/2
விளையாட்டு ஆயமொடு வெண் மணல் உதிர்த்த – அகம் 230/6
கணம்_கொள் ஆயமொடு புணர்ந்து விளையாட – அகம் 250/5
நீடு நீர் நெடும் சுனை ஆயமொடு ஆடாய் – அகம் 358/7
சிறு தலை ஆயமொடு குறுகல் செல்லா – புறம் 54/12
துணை புணர் ஆயமொடு தசும்பு உடன் தொலைச்சி – புறம் 224/2
பேஎய் ஆயமொடு பெட்டு ஆங்கு வழங்கும் – புறம் 238/4
மறை எனல் அறியா மாயம் இல் ஆயமொடு
உயர் சினை மருத துறை உற தாழ்ந்து – புறம் 243/5,6

மேல்


ஆயமோடு (8)

இன் நகை ஆயமோடு இருந்தோன் குறுகி – சிறு 220
வடி கொள் கூழை ஆயமோடு ஆடலின் – நற் 23/2
பொரு இல் ஆயமோடு அருவி ஆடி – நற் 44/1
உடன் ஆடு ஆயமோடு உற்ற சூளே – ஐங் 31/4
அலமரல் ஆயமோடு அமர் துணை தழீஇ – ஐங் 64/1
நன்று அமர் ஆயமோடு ஒருங்கு நின் அடியுறை – பரி 21/68
தைஇய மகளிர் தம் ஆயமோடு அமர்ந்து ஆடும் – கலி 27/19
யாயும் ஆயமோடு அயரும் நீயும் – அகம் 240/9

மேல்


ஆயர் (28)

அணி மாலை கேள்வல் தரூஉம்-மார் ஆயர்
மணி மாலை ஊதும் குழல் – கலி 101/34,35
மடவரே நல் ஆயர் மக்கள் நெருநை – கலி 102/30
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/37
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர் – கலி 103/71
நல் இனத்து ஆயர் ஒருங்கு தொக்கு எல்லாரும் – கலி 104/6
அறைவனர் நல்லாரை ஆயர் முறையினால் – கலி 104/26
உற்றீயாள் ஆயர்_மகள் – கலி 104/68
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன் – கலி 104/72
கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக – கலி 107/24
ஆயர் எமர் ஆனால் ஆய்த்தியேம் யாம் மிக – கலி 108/9
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர்
வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை – கலி 108/58,59
கண்ணளோ ஆயர்_மகள் – கலி 109/12
கடி கொள் இரும் காப்பில் புல் இனத்து ஆயர்
குடி-தொறும் நல்லாரை வேண்டுதி எல்லா – கலி 110/1,2
புல் இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/5
ஆயர் மகளிர் இயல்பு உரைத்து எந்தையும் – கலி 111/22
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7
நல்_இனத்து ஆயர் எமர் – கலி 113/10
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு – கலி 114/20
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4
அறவை நெஞ்சத்து ஆயர் வளரும் – புறம் 390/1
மறி விழி ஆயர் மாதர் வனை துகில் வாரும் நீரால் – கம்.பால:1 15/3
ஆயர் மங்கையர் அங்கை வருந்துவார் – கம்.பால:2 28/4
அயிரும் தேனும் இன் பாகும் ஆயர் ஊர் – கம்.பால:2 55/3
முத்து ஈர்த்து பொன் திரட்டி மணி உருட்டி முது நீத்தம் முன்றில் ஆயர்
மத்து ஈர்த்து மரன் ஈர்த்து மலை ஈர்த்து மான் ஈர்த்து வருவது யார்க்கும் – கம்.கிட்:13 21/1,2

மேல்


ஆயர்_மகள் (2)

உற்றீயாள் ஆயர்_மகள்
தொழீஇஇ ஒருக்கு நாம் ஆடும் குரவையுள் நம்மை – கலி 104/68,69
கண்ணளோ ஆயர்_மகள்
இவள் தான் திருத்தா சுமட்டினள் ஏனை தோள் வீசி – கலி 109/12,13

மேல்


ஆயர்_மகளிர் (1)

விலை வேண்டார் எம் இனத்து ஆயர்_மகளிர்
கொலை ஏற்று கோட்டு இடை தாம் வீழ்வார் மார்பின் – கலி 103/71,72

மேல்


ஆயர்_மகளிர்க்கு (1)

அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு
இரு மணம் கூடுதல் இல் இயல்பு அன்றே – கலி 114/20,21

மேல்


ஆயர்_மகளிரோடு (1)

புல் இனத்து ஆயர்_மகளிரோடு எல்லாம் – கலி 111/5

மேல்


ஆயர்_மகன் (6)

கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே மீட்டு ஒரான் – கலி 103/33
கோ இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே ஓவான் – கலி 103/37
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் அன்றே புள்ளி – கலி 103/47
தருக்கு அன்றோ ஆயர்_மகன்
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/72,73
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
புல் இனத்து ஆயர்_மகன் சூடி வந்தது ஓர் – கலி 115/4

மேல்


ஆயர்_மகனேன் (1)

புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/7

மேல்


ஆயர்_மகனையும் (1)

ஆயர்_மகனையும் காதலை கைம்மிக – கலி 107/24

மேல்


ஆயர்_மகனொடு (1)

கோட்டு_இனத்து ஆயர்_மகனொடு யாம் பட்டதற்கு – கலி 105/58

மேல்


ஆயரும் (2)

ஆங்கு ஏறும் வருந்தின ஆயரும் புண் கூர்ந்தார் – கலி 101/47
வீவு இல் குடி பின் இரும் குடி ஆயரும்
தா இல் உள்ளமொடு துவன்றி ஆய்பு உடன் – கலி 105/7,8

மேல்


ஆயவர் (3)

நள்ளென் கங்குல் நடுங்கு துணை ஆயவர்
நின் மறந்து உறைதல் யாவது புல் மறைந்து – அகம் 129/2,3
அறை கழல் அலங்கல் வீரர் ஆயவர் புரிவது ஆண்மை – கம்.கிட்:7 88/1
ஆயவர் நிற்க மற்று அவுணர் ஆதியாம் – கம்.யுத்1:2 68/2

மேல்


ஆயவரை (1)

ஆயவரை அ நிலை அறிந்தனர் துறந்து ஆங்கு – கம்.பால:15 20/2

மேல்


ஆயவள் (4)

மங்கையர்க்கு இனியது ஓர் மருந்தும் ஆயவள்
எங்கள் நாயகற்கு இனி யாவது ஆம்-கொலோ – கம்.பால:10 33/3,4
அன்னம் இன்னணம் ஆயினள் ஆயவள்
மின்னின் மின்னிய மேனி கண்டான் என – கம்.பால:10 82/2,3
ஆயவள் அறிதல் தேற்றாள் ஆதலின் அயல் ஒன்று எண்ணாள் – கம்.ஆரண்:12 52/4
ஆயவள் சீதை பண்டு அமுதின் தோன்றினாள் – கம்.யுத்1:2 81/4

மேல்


ஆயவள்-தன்னை (1)

ஆயவள்-தன்னை நேர்ந்து அங்கை ஏந்தினர் – கம்.அயோ:14 86/1

மேல்


ஆயவற்கு (1)

அன்னது கேட்டவள் அரச ஆயவற்கு
இன் உயிர் நட்பு அமைந்து இராமன் என்பவன் – கம்.கிட்:7 30/1,2

மேல்


ஆயவன் (13)

ஆயவன் ஒரு பகல் அயனையே நிகர் – கம்.பால:5 1/1
ஆவியும் அறிவும் முதல் ஆயவன்
வாவி மா மலர் பாதம் வணங்கினாள் – கம்.அயோ:2 7/3,4
ஆயவன் முனியும் என்று அஞ்சினேன் அலால் – கம்.அயோ:11 71/3
ஆயவன் அனைய கூற அரக்கர் கோன் ஐய நொய்து உன் – கம்.ஆரண்:11 35/1
ஆயவன் எழுதலோடும் அரும் பணை மரங்கள் யாவும் – கம்.சுந்:1 17/1
ஆயவன் தன்மை நிற்க அங்கதன் வாலி மைந்தன் – கம்.சுந்:4 36/1
ஆயவன் வணங்கி ஐய அளப்ப_அரும் அரக்கர் முன்னர் – கம்.சுந்:8 2/1
ஆயவன் தன்னொடு ஆண்டு திங்கள் ஓர் நான்கும் வைகி – கம்.சுந்:12 82/1
ஆயவன் தனக்கு அரு மகன் அறிஞரின் அறிஞன் – கம்.யுத்1:3 19/1
ஆயவன் வளர்ந்த தன் தாதை யாக்கையை – கம்.யுத்1:4 3/1
ஆயவன் தருமமும் ஆதி மூர்த்தி-பால் – கம்.யுத்1:4 52/1
ஆயவன் உரைத்தலோடும் அ புறத்து இருந்தான் ஆன்ற – கம்.யுத்2:16 34/1
ஆயவன் அயர்தலோடும் அங்கதன் முதல்வர் ஆனோர் – கம்.யுத்3:27 96/1

மேல்


ஆயவன்-தன்னை (1)

ஆயவன்-தன்னை மாயன் அந்தியின் அவன் பொன் கோயில் – கம்.யுத்1:3 153/1

மேல்


ஆயவே (2)

பொருள் எலாம் அவள் பொன் உரு ஆயவே – கம்.பால:11 5/4
பூட்டும் தேரும் பொடி துகள் ஆயவே – கம்.யுத்2:15 72/4

மேல்


ஆயவை (1)

இந்தியம் பகை ஆயவை ஐந்தும் ஒத்து இயைந்தார் – கம்.சுந்:9 15/4

மேல்


ஆயற்கு (1)

நினைவு அரிது ஆயற்கு ஒத்த நெறி எலாம் நினைந்து சொன்னாள் – கம்.ஆரண்:16 6/4

மேல்


ஆயன் (1)

கோலை கொண்ட மன்மத ஆயன் குறி உய்ப்ப – கம்.பால:17 34/2

மேல்


ஆயன (2)

ஆயன நிகழும் வேலை அண்ணலும் அயர்ந்து தேறா – கம்.அயோ:3 107/1
ஆயன பலவும் பன்னி அழுங்கினன் புழுங்கி நோக்கி – கம்.கிட்:7 151/1

மேல்


ஆயனை (2)

ஆயனை அல்லை பிறவோ அமரருள் – கலி 108/12
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு – கலி 113/9

மேல்


ஆயா (2)

ஆயா காதலொடு அதர் பட தெளித்தோர் – நற் 218/5
அன்னம் அனையாரோடு ஆயா நடை கரி மேல் – பரி 10/44

மேல்


ஆயாத (1)

ஆயாத சமயமும் நின் அடியவே அயல் இல்லை – கம்.ஆரண்:1 53/2

மேல்


ஆயானை (1)

ஆயானை ஓர் அம்பினில் ஆர் உயிர் வாங்கி அன்பின் – கம்.சுந்:4 93/1

மேல்


ஆயிடினும் (1)

அஞ்சல் இனி ஆங்கு அவர்கள் எத்தனைவர் ஆயிடினும் அத்தனைவரும் – கம்.யுத்3:31 151/1

மேல்


ஆயிடை (53)

அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி – குறி 137
பிரியின் புணராது புணர்வே ஆயிடை
செல்லினும் செல்லாய் ஆயினும் நல்லதற்கு – நற் 16/2,3
துணை சுறா வழங்கலும் வழங்கும் ஆயிடை
எல் இமிழ் பனி கடல் மல்கு சுடர் கொளீஇ – நற் 67/7,8
சிறிது நனி விரையல் என்னும் ஆயிடை
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு மாறு பற்றிய – நற் 284/8,9
கார் செய்து என் உழையதுவே ஆயிடை
கொல்லை கோவலர் எல்லி மாட்டிய – நற் 289/6,7
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை
வாடல-கொல்லோ தாமே அவன் மலை – நற் 359/6,7
ஆயிடை இரு பேர் ஆண்மை செய்த பூசல் – குறு 43/3
அது என உணரும் ஆயின் ஆயிடை
கூடை இரும் பிடி கை கரந்து அன்ன – குறு 111/3,4
ஒரு பால் படுதல் செல்லாது ஆயிடை
அழுவம் நின்ற அலர் வேய் கண்டல் – குறு 340/3,4
தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை
மன் மீக்கூறுநர் மறம் தப கடந்தே – பதி 11/24,25
தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை அரசர் – பதி 43/8
குண குட கடலோடு ஆயிடை மணந்த – பதி 51/15
நாவல் அம் தண் பொழில் வட பொழில் ஆயிடை
குருகொடு பெயர் பெற்ற மால் வரை உடைத்து – பரி 5/8,9
பேணாது ஒருத்தி பேது உற ஆயிடை
என்னை வருவது எனக்கு என்று இனையா – பரி 7/67,68
ஆயிடை மா இதழ் கொண்டு ஓர் மட மாதர் நோக்கினாள் – பரி 11/93
சேயேன்-மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடை
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின் – கலி 37/7,8
மெய் அறியாதேன் போல் கிடந்தேன்-மன் ஆயிடை
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென – கலி 37/19,20
இ சுரம் படர்தந்தோளே ஆயிடை
அத்த கள்வர் ஆ தொழு அறுத்து என – அகம் 7/13,14
தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை
கவவு கை நெகிழ்ந்தமை போற்றி மதவு நடை – அகம் 26/16,17
யாம் முந்துறுதல் செல்லேம் ஆயிடை
அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி – அகம் 261/11,12
கடி கொள வழங்கார் ஆறே ஆயிடை
எல்லிற்று என்னான் வென் வேல் ஏந்தி – அகம் 362/6,7
ஆயிடை உடன்றோர் உய்தல் யாவது தடம் தாள் – புறம் 97/17
சாதல் அஞ்சாய் நீயே ஆயிடை
இரு நிலம் மிளிர்ந்திசின் ஆஅங்கு ஒரு நாள் – புறம் 139/12,13
படை தொட்டனனே குருசில் ஆயிடை
களிறு பொர கலங்கிய தண் கயம் போல – புறம் 341/15,16
வாய்ப்பட இறுத்த ஏணி ஆயிடை
வருந்தின்று-கொல்லோ தானே பருந்து உயிர்த்து – புறம் 343/14,15
அரசனும் முனிவரும் அடைந்த ஆயிடை
வர முனி வஞ்சம் என்று உணர்ந்த மாலைவாய் – கம்.பால:5 48/1,2
ஆயிடை கனலின் நின்று அம் பொன் தட்டினில் – கம்.பால:5 84/1
ஆயிடை பருவம் வந்து அடைந்த எல்லையின் – கம்.பால:5 99/1
பிடி புக்கு ஆயிடை மின்னொடும் பிறங்கிய மேகம் – கம்.பால:15 12/1
துடி புக்கு ஆயிடை திருமகள் தாமரை துறந்து – கம்.பால:15 12/3
அ படை கங்கையை அடைந்த ஆயிடை
துப்பு உடை கடலின் நீர் சுமந்த மேகத்தை – கம்.அயோ:13 6/1,2
ஆயிடை அறிஞனும் அவன் எதிர் அழுவ – கம்.ஆரண்:2 37/1
ஆயிடை அமுதின் வந்த அருந்ததி கற்பின் அம் சொல் – கம்.ஆரண்:6 58/1
ஆயிடை எழுந்த சீற்றத்து அழுந்திய துன்பம் மாறி – கம்.ஆரண்:10 66/1
ஆயிடை அன்னம் அன்னாள் அமுது உகுத்து-அனைய செய்ய – கம்.ஆரண்:11 66/1
ஆண்டு ஆயிடை தீயவன் ஆய்_இழையை – கம்.ஆரண்:12 72/1
நஞ்சு இயல் அரக்கியர் நடுவண் ஆயிடை
சிஞ்சுப வனத்திடை சிறைவைத்தான்-அரோ – கம்.ஆரண்:13 59/3,4
ஒளி படாது ஆயிடை ஒளிக்கும் மீனது – கம்.கிட்:1 9/4
ஆயிடை அரி_குலம் அசனி அஞ்சிட – கம்.கிட்:6 1/1
ஆயிடை தாரை என்று அமிழ்தின் தோன்றிய – கம்.கிட்:7 22/1
அ வழி அ இருள் பரந்த ஆயிடை
எ வழி மருங்கினும் அரக்கர் எய்தினார் – கம்.சுந்:2 45/1,2
ஆண்தகை மாரி வந்து அளிக்க ஆயிடை
ஈண்டு அறம் முளைத்து என முளைத்தது இந்துவே – கம்.சுந்:2 50/3,4
ஆயிடை திரிசடை என்னும் அன்பினால் – கம்.சுந்:3 31/1
ஆயிடை உரை அவிந்து அழகன் தேவியும் – கம்.சுந்:3 57/1
ஆயிடை அரக்கன் அரம்பையர் குழுவும் அல்லவும் வேறு அயல் அகல – கம்.சுந்:3 94/1
ஆயிடை அனுமனும் அமரர்_கோன் நகர் – கம்.சுந்:9 28/1
ஆயிடை வீரனும் உள்ளம் அழன்றான் – கம்.சுந்:9 52/1
ஆயிடை அணங்கின் கற்பும் ஐய நின் அருளும் செய்ய – கம்.சுந்:14 38/1
பிறப்ப ஆயிடை தெழித்துற திரிந்தனன் கறங்கு என பெரும் சாரி – கம்.யுத்2:16 330/4
நின்றனர் ஆயிடை நீல நிறத்தான் – கம்.யுத்3:20 5/3
ஆயிடை இளையவன் விடம் அனையான் அவன் இடு கவசமும் அழிவுபட – கம்.யுத்3:28 24/1
அ தொழில் அவரும் செய்தார் ஆயிடை அனைத்து திக்கும் – கம்.யுத்3:30 1/1
ஆயிடை அரக்கனும் அழன்ற நெஞ்சினன் – கம்.யுத்4:37 145/1

மேல்


ஆயிர (69)

ஆயிர வெள்ளம் வாழிய பலவே – பதி 21/38
ஆயிர வெள்ள ஊழி – பதி 63/20
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட – பரி 3/59
அல் ஆழி கரை கண்டான் ஆயிர வாய் மணி விளக்கம் அழலும் சேக்கை – கம்.பால:11 17/3
அங்க இருக்கினில் ஆயிர நாம – கம்.பால:23 99/2
ஆயிர முகம் உள தவம் அயர்குவென் யான் – கம்.ஆரண்:2 40/1
அல் ஆயிர_கோடி அடுக்கியது ஒத்ததேனும் – கம்.ஆரண்:10 159/1
பல் ஆயிர_கோடி பனி சுடர் ஈன்ற திங்கள் – கம்.ஆரண்:10 159/3
பல் ஆயிர_கோடி பரந்துளவால் – கம்.ஆரண்:11 52/3
ஆயிர கோடி தூதர் அரி_கணம் அழைக்க ஆணை – கம்.கிட்:11 55/1
கூனல் மா குரங்கு ஐ_இரண்டு ஆயிர கோடி – கம்.கிட்:12 2/3
ஆன்ற பத்து நூறு ஆயிர கோடியோடு அமைய – கம்.கிட்:12 3/3
ஆறு எண் ஆயிர கோடி அது உடன் வர அமிழ்தம் – கம்.கிட்:12 4/3
ஐம்பது ஆய நூறு_ஆயிர கோடி எண் அமைந்த – கம்.கிட்:12 5/1
கண் கொள் ஆயிர கோடியின் இரட்டியின் கணித்த – கம்.கிட்:12 6/3
இனிய மா குரங்கு ஈர்_இரண்டு ஆயிர கோடி – கம்.கிட்:12 7/3
பனசன் என்பவன் பன்னிரண்டு ஆயிர கோடி – கம்.கிட்:12 8/3
பகுத்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்தினின் இரட்டி – கம்.கிட்:12 13/3
இயைந்த பத்து நூறு_ஆயிர பத்து எனும் கோடி – கம்.கிட்:12 14/1
ஏழின் ஏழு நூறு_ஆயிர கோடி என்று இசைந்த – கம்.கிட்:12 17/1
ஐ_அஞ்சு ஆயிர கோடி கொண்டு அனுமன் வந்து அடைந்தான் – கம்.கிட்:12 20/4
தெரிய ஆயிர கால் நோக்கின் தேவர்க்கும் தேவன் என்ன – கம்.கிட்:13 54/3
பொன்னின் மாளிகை ஆயிர_கோடியும் புக்கான் – கம்.சுந்:2 143/2
ஓர் ஆயிர கோடி இடர்க்கு உடையேன் – கம்.சுந்:4 6/2
ஆயிர கோடி தூதர் உளர்-கொலோ நமனுக்கு அம்மா – கம்.சுந்:10 26/4
அயரும் வாள் எயிற்று ஆயிர நனம் தலை அனந்தன் – கம்.யுத்1:3 13/2
ஆதி பண்ணவன் ஆயிர நாமம் – கம்.யுத்1:3 103/3
பல் ஆயிர கோடி அண்டம் பனி கடலுள் – கம்.யுத்1:3 158/1
ஆயிர வெள்ளம் என்று அறிந்தது ஆழியாய் – கம்.யுத்1:5 31/4
நூறும் ஆயிர கோடியும் கடும் கணை நுழைய – கம்.யுத்1:6 21/2
ஆயிர நாமத்து ஐயா சரணம் என்று அடியில் வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்1:7 10/4
ஆர ஆயிர யோசனை ஆழமும் – கம்.யுத்1:8 45/1
தழுவி ஆயிர கோடியர் தாங்கிய – கம்.யுத்1:8 47/1
அழுவ நீர் வேலை அன்னது ஆயிர வெள்ளம் அன்றே – கம்.யுத்1:13 12/3
ஒன்றின் ஒன்று அதிகம் ஆக ஆயிர கோடி உய்த்தான் – கம்.யுத்2:15 140/3
அறுத்து நீக்கினன் ஆயிர கோடி மேல் அம்பால் – கம்.யுத்2:15 192/4
நூறு கோடிய நூறு நூறு_ஆயிர கோடி – கம்.யுத்2:15 201/1
ஆயிர நாமத்து ஆழி அரியினுக்கு அடிமை செய்வேன் – கம்.யுத்2:17 67/3
பல் ஆயிர கோடி படை கடல் முன் – கம்.யுத்2:18 48/3
ஆயிர ஆயிர கோடியாய் வரும் – கம்.யுத்2:18 117/1
ஆயிர ஆயிர கோடியாய் வரும் – கம்.யுத்2:18 117/1
அடி ஆயிர கோடியின் மேலும் அடித்தார் – கம்.யுத்2:18 242/1
தேர் ஆயிரம் ஆயிர கோடி தன் மாடு செல்ல – கம்.யுத்2:19 26/1
ஐய ஈது அன்னதேயால் ஆயிர கோடி தேவர் – கம்.யுத்2:19 89/1
ஆயிர கோடி பல்லம் அயில் எயிற்று அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 107/1
ஆயிர கோடி பல்லத்து அவை துணித்து அறுத்தான் ஐயன் – கம்.யுத்2:19 107/2
ஆயிர கோடி நாக கணை தொடுத்து அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 107/3
ஆயிர கோடி நாக கணைகளால் அறுத்தான் அண்ணல் – கம்.யுத்2:19 107/4
கூச ஆயிர கோடி கொலை கணை – கம்.யுத்2:19 122/3
ஆயிர கோடி மேலும் அம்பு தன் ஆகத்தூடு – கம்.யுத்2:19 198/1
ஆர் இருள் அன்னது ஆக ஆயிர நாமத்து அண்ணல் – கம்.யுத்2:19 218/1
நூறு_ஆயிர கோடி-கொல் அன்று-கொல் என்று – கம்.யுத்3:20 95/1
ஆயிர கோடி திண் தேர் அமரர்_கோன் நகரம் என்ன – கம்.யுத்3:22 10/1
அன்னது புரிவென் என்னா ஆயிர நாமத்து அண்ணல் – கம்.யுத்3:22 153/1
ஆயிர கோடி யானை பெரும் பிணத்து அமளி மேலான் – கம்.யுத்3:24 10/3
தார் ஆயிர கோடி தழீஇயது தான் – கம்.யுத்3:27 18/2
நூறு_ஆயிர கோடியின் நூழில்பட – கம்.யுத்3:27 31/2
நூறு நூறு_ஆயிர கோடி நோன் கழல் – கம்.யுத்3:27 55/1
அழிந்த தேர்-மீது நின்றான் ஆயிர கோடி அம்பு – கம்.யுத்3:27 181/1
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ – கம்.யுத்3:28 22/1
ஊழி ஆயிர கோடி நின்று உருத்திரனோடும் – கம்.யுத்3:31 39/1
நூறு_ஆயிர மத யானையின் வலியோர் என நுவல்வோர் – கம்.யுத்3:31 104/1
ஆயிர வெள்ளம் உண்டு ஒருவர் ஆழி சூழ் – கம்.யுத்3:31 172/1
பல் ஆயிர கோடியர் பல் படை நூல் – கம்.யுத்3:31 189/1
ஆயிர வெள்ளத்தோரும் அடு களத்து அவிந்து வீழ்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 226/1
ஆன வர்க்கம் ஒர் ஆயிர கோடியும் – கம்.யுத்4:33 30/2
வென்றியாய் ஏவ சென்ற ஆயிர வெள்ள சேனை – கம்.யுத்4:34 9/2
கண்டை ஆயிர கோடியின் தொகையது கதிரோன் – கம்.யுத்4:35 21/2
கண்டை ஆயிர கோடிகள் மழை என கலிப்ப – கம்.யுத்4:41 3/3

மேல்


ஆயிர_கோடி (3)

அல் ஆயிர_கோடி அடுக்கியது ஒத்ததேனும் – கம்.ஆரண்:10 159/1
பல் ஆயிர_கோடி பனி சுடர் ஈன்ற திங்கள் – கம்.ஆரண்:10 159/3
பல் ஆயிர_கோடி பரந்துளவால் – கம்.ஆரண்:11 52/3

மேல்


ஆயிர_கோடியும் (1)

பொன்னின் மாளிகை ஆயிர_கோடியும் புக்கான் – கம்.சுந்:2 143/2

மேல்


ஆயிரகோடி (1)

நொய்தின் கூடிய சேனை நூறு_ஆயிரகோடி – கம்.கிட்:12 21/1

மேல்


ஆயிரங்கள் (1)

பேர் ஆயிரங்கள் உடையாய் பிறந்த பொருள்-தோறும் நிற்றி பிரியாய் – கம்.யுத்2:19 261/1

மேல்


ஆயிரத்தால் (1)

அம் தாம நெடும் தறி ஆயிரத்தால் அமைத்த – கம்.ஆரண்:10 156/3

மேல்


ஆயிரத்தின் (2)

ஆயிரத்தின் இரட்டி அடுக்கினார் – கம்.பால:10 81/4
கண்டம் ஆயிரத்தின் மேலும் உள என கண்டம் கண்டான் – கம்.யுத்2:15 130/2

மேல்


ஆயிரத்து (12)

அரி மலர் தடம் கண் நல்லார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ – கம்.பால:14 64/2
அவி கையின் அளிக்கும் நீரார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ – கம்.பால:14 70/2
ஐ_இரண்டு_ஆயிரத்து ஆறு தாங்கினேன் – கம்.அயோ:1 13/4
மூன்று_பத்து ஆயிரத்து இரட்டி முற்றுமே – கம்.அயோ:13 5/4
அமல தொல் பெயர் ஆயிரத்து ஆழியான் – கம்.ஆரண்:7 15/2
ஆனை ஆயிரம் ஆயிரத்து எறுழ் வலி அமைந்த – கம்.கிட்:12 2/1
ஆயிரத்து அறுநூறு கோடியின் கடை அமைந்த – கம்.கிட்:12 12/1
அன்று போவது என்று ஆயிரம் ஆயிரத்து அடங்கா – கம்.சுந்:2 141/2
அம்பும் ஆயிரத்து ஆயிரம் இவன் புயத்து அழுத்தி – கம்.யுத்1:5 62/2
ஏயின ஆயிரத்து_இரட்டி எய்தவே – கம்.யுத்2:15 105/4
அனைய பேர் உகம் ஆயிரத்து அளவினும் அடங்கா – கம்.யுத்3:30 28/4
அண்டர் நாயகன் ஆயிரத்து அளவினும் அடங்கா – கம்.யுத்4:37 108/2

மேல்


ஆயிரத்து_இரட்டி (3)

அரி மலர் தடம் கண் நல்லார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ – கம்.பால:14 64/2
அவி கையின் அளிக்கும் நீரார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ – கம்.பால:14 70/2
ஏயின ஆயிரத்து_இரட்டி எய்தவே – கம்.யுத்2:15 105/4

மேல்


ஆயிரம் (236)

ஆயிரம் விளையுட்டு ஆக – பொரு 247
தொடுப்பின் ஆயிரம் வித்தியது விளைய – மது 11
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை – பரி 1/1
மாசு இல் ஆயிரம் கதிர் ஞாயிறும் தொகூஉம் – பரி 3/22
ஆயிரம் விரித்த கைம் மாய மள்ள – பரி 3/41
நூறு_ஆயிரம் கை ஆறு அறி கடவுள் – பரி 3/43
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த – பரி 13/28
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/85
அந்தர வான் யாற்று ஆயிரம் கண்ணினான் – பரி 24/96
அணங்கு உடை வச்சிரத்தோன் ஆயிரம் கண் ஏய்க்கும் – கலி 105/15
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே – புறம் 391/21
ஆயிரம் இல்லை என்று ஐயம் நீங்கினார் – கம்.பால:6 3/4
ஆயிரம் அளித்தோன் பன்னி அகலிகை ஆகும் என்றான் – கம்.பால:9 15/4
ஆயிரம் மாதர்க்கு உள்ள அறிகுறி உனக்கு உண்டாக என்று – கம்.பால:9 21/3
ஆயிரம் வில்லை அனங்கன் இறுத்தான் – கம்.பால:13 27/4
நம்பியை காண நங்கைக்கு ஆயிரம் நயனம் வேண்டும் – கம்.பால:13 43/1
முப்பதிற்று_இரட்டி கொண்ட ஆயிரம் முகிழ் மென் கொங்கை – கம்.பால:14 69/3
கான் உடை கதிர்கள் என்னும் ஆயிரம் கரங்கள் ஓச்சி – கம்.பால:17 1/2
அம் தார் ஆகத்து ஐம் கணை நூறு_ஆயிரம் ஆக – கம்.பால:17 25/1
உயிர் உற்றது ஓர் மரம் ஆம் என ஓர் ஆயிரம் உயர் தோள் – கம்.பால:24 12/3
ஆனவன்னொடும் ஆயிரம் மௌலியான் – கம்.அயோ:2 30/3
ஐயனும் அ சொல் கேளா ஆயிரம் மௌலி யானை – கம்.அயோ:3 86/1
ஆய காலையின் ஆயிரம் அம்பிக்கு – கம்.அயோ:8 1/1
அனகன் அம் கணன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமலன் – கம்.அயோ:10 1/2
ஐ_ஐ நூறு_ஆயிரம் உருவம் ஆயின – கம்.அயோ:13 8/3
ஆயிரம் இராமர் நின் கேழ் ஆவரோ தெரியின் அம்மா – கம்.அயோ:13 35/4
பல் ஆயிரம் மா மணி பாடமுறும் – கம்.ஆரண்:2 11/1
இந்திரற்கு ஆயிரம் நயனம் ஈசற்கு – கம்.ஆரண்:6 5/2
ஆயிரம்_ஆயிரம் களிற்றின் ஆற்றலர் – கம்.ஆரண்:7 37/1
ஆயிரம்_ஆயிரம் களிற்றின் ஆற்றலர் – கம்.ஆரண்:7 37/1
ஆறினோடு ஆயிரம் அமைந்த ஆயிரம் – கம்.ஆரண்:7 38/1
ஆறினோடு ஆயிரம் அமைந்த ஆயிரம்
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை – கம்.ஆரண்:7 38/1,2
ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் கோடி என்று உணரா – கம்.ஆரண்:7 79/1
பல் ஆயிரம் இருள் கீறிய பகலோன் என ஒளிரும் – கம்.ஆரண்:7 88/1
ஆயிரம் வடி கணை அரக்கர்_பதி எய்தான் – கம்.ஆரண்:9 11/2
ஆயிரம் வடி கணை இராமனும் அறுத்தான் – கம்.ஆரண்:9 11/4
ஆயிரம் இல்லை என்று அல்லல் எய்தினான் – கம்.ஆரண்:12 29/4
மீளா நிறத்து ஆயிரம் கண்ணவன் விண்ணின் ஓட – கம்.ஆரண்:13 30/1
பொருந்த ஆயிரம் கற்பங்கள் போக்குவான் – கம்.ஆரண்:14 18/3
ஆடா-நின்றாய் ஆயிரம் கண் உடையாய்க்கு ஒளிக்குமாறு உண்டோ – கம்.கிட்:1 26/4
ஐயன் ஆயிரம் பெயர் உடை அமரர்க்கும் அமரன் – கம்.கிட்:3 70/2
மாரற்கு எண்_இல் பல் ஆயிரம் மலர் கணை வகுத்த – கம்.கிட்:10 48/3
ஆயிரம் மைந்தர் வந்தார் உளர் என பொலிந்தது அ ஊர் – கம்.கிட்:11 99/4
கோடி ஓர் ஆயிரம் குறித்த கோது_இல் தூது – கம்.கிட்:11 134/1
ஆனை ஆயிரம் ஆயிரத்து எறுழ் வலி அமைந்த – கம்.கிட்:12 2/1
கோடி கோடி நூறு_ஆயிரம் எண் என குவிந்த – கம்.கிட்:12 15/1
மீ ஓங்கு செம்பொன் முடி ஆயிரம் மின் இமைப்ப – கம்.சுந்:1 40/1
ஓதில் ஆயிரம் ஆயிரம் உறு வலி அரக்கர் – கம்.சுந்:2 137/3
ஓதில் ஆயிரம் ஆயிரம் உறு வலி அரக்கர் – கம்.சுந்:2 137/3
அன்று போவது என்று ஆயிரம் ஆயிரத்து அடங்கா – கம்.சுந்:2 141/2
தெருவு மும்மை நூறு_ஆயிரம் தேடினான் – கம்.சுந்:2 155/4
மனை ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் வாயில் போய் – கம்.சுந்:2 177/2
மனை ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் வாயில் போய் – கம்.சுந்:2 177/2
ஆயிரம் திருவிளக்கு அமைய மாட்டிய – கம்.சுந்:3 52/1
ஆயிரம் தட கையால் நின் ஐ_நான்கு கரமும் பற்றி – கம்.சுந்:3 131/1
ஐயன் வேதம் ஆயிரம் வல்லோன் அறிவாளன் – கம்.சுந்:3 149/2
உந்த ஆயிரம் பிண குவை-மேல் விழுந்து உளைவார் – கம்.சுந்:7 55/4
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு – கம்.சுந்:8 10/1
ஆயிரம் தேர் பட அரைக்குமால் அழித்து – கம்.சுந்:9 35/2
ஆயிரம் களிற்றை ஓர் மரத்தினால் அடித்து – கம்.சுந்:9 35/3
ஆர்த்தனர் ஆயிரம் ஆயிரம் அம்பால் – கம்.சுந்:9 47/3
ஆர்த்தனர் ஆயிரம் ஆயிரம் அம்பால் – கம்.சுந்:9 47/3
ஆறு இரண்டு அடுத்த எண்ணின் ஆயிரம் குமரர் ஆவி – கம்.சுந்:10 9/1
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் பகழி கோத்து உய்த்தான் – கம்.சுந்:11 49/4
தழுவினன் இரண்டு_நூறு_ஆயிரம் புய தட கை தாம்போடு – கம்.சுந்:12 128/3
ஆர் உயிர் ஆயிரம் உடையன் ஆம் எனா – கம்.சுந்:14 14/3
ஆகத்தாள் அல்லள் மாயன் ஆயிரம் மௌலி மேலாள் – கம்.சுந்:14 34/4
ஆங்கு உயர் மழை கண் நீரால் ஆயிரம் கலசம் ஆட்டி – கம்.சுந்:14 43/2
அ வழி ஆயிரம் ஆயிரம் நிரை – கம்.யுத்1:2 5/1
அ வழி ஆயிரம் ஆயிரம் நிரை – கம்.யுத்1:2 5/1
ஆயிரம் மறை பொருள் உணர்ந்து அறிவு அமைந்தாய் – கம்.யுத்1:2 48/2
ஆயிரம் தோளவற்கு ஆற்றல் தோற்றனை – கம்.யுத்1:2 79/3
ஆயிரம் பெரும் தோள்களும் அ துணை தலையும் – கம்.யுத்1:2 115/1
ஒன்று போல்வன ஆயிரம் மீது எடுத்து ஓச்சினர் உயிரோடும் – கம்.யுத்1:3 81/2
கை ஆயிரம் அல்ல கணக்கு இல என்று – கம்.யுத்1:3 116/3
ஆயிரம்_கோடி வெள்ளத்து அயில் எயிற்று அவுணர்க்கு அங்கங்கு – கம்.யுத்1:3 133/1
முக்கணான் எண்கணானும் முளரி ஆயிரம் கணானும் – கம்.யுத்1:3 154/1
பல்லொடு பல்லுக்கு எல்லை ஆயிரம் காதம் பத்தி – கம்.யுத்1:3 156/1
அயிரா இமைப்பினை ஓர் ஆயிரம் கூறு இட்ட – கம்.யுத்1:3 167/1
அம்பும் ஆயிரத்து ஆயிரம் இவன் புயத்து அழுத்தி – கம்.யுத்1:5 62/2
நின்று நூறு_ஆயிரம் பகழி நீட்டலால் – கம்.யுத்1:6 50/1
குன்று நூறு_ஆயிரம் கோடி ஆயின – கம்.யுத்1:6 50/2
ஆயிரம் வெள்ளம் ஆன அரக்கர்-தம் தானை ஐய – கம்.யுத்1:9 69/1
ஆயிரம் உற்பாதங்கள் ஈங்கு வந்து அடுத்த என்றார் – கம்.யுத்1:9 79/1
ஆயிரம் பரி பூண்டது அதிர் குரல் – கம்.யுத்2:15 95/1
ஆயிரம் கோடி பேய் அங்கை ஆயுதம் – கம்.யுத்2:15 105/1
ஆயிரம் கூறு செய்தான் அமரரை அலக்கண் செய்தான் – கம்.யுத்2:15 134/4
உற்றவாறு என்றும் ஒன்று நூறு ஆயிரம் உருவா – கம்.யுத்2:15 194/1
ஐ_இரண்டு கார்முகத்தினும் ஆயிரம் பகழி – கம்.யுத்2:15 197/1
ஒன்று நூற்றினோடு ஆயிரம் கொடும் தலை உருட்டி – கம்.யுத்2:15 237/1
ஆயிரம் தோளும் அன்னான் விரல் ஒன்றின் ஆற்றல் ஆற்றா – கம்.யுத்2:16 24/4
கட்டுறு கவன மா ஓர் ஆயிரம் கடிதின் வந்து – கம்.யுத்2:16 48/1
ஆயிரம் கோள் அரி ஆளி ஆயிரம் – கம்.யுத்2:16 99/1
ஆயிரம் கோள் அரி ஆளி ஆயிரம்
ஆயிரம் மத கரி பூதம் ஆயிரம் – கம்.யுத்2:16 99/1,2
ஆயிரம் மத கரி பூதம் ஆயிரம் – கம்.யுத்2:16 99/2
ஆயிரம் மத கரி பூதம் ஆயிரம்
மா இரு ஞாலத்தை சுமப்ப வாங்குவது – கம்.யுத்2:16 99/2,3
குறைவு_இல் நல் சகடம் ஓர் ஆயிரம் கொடு – கம்.யுத்2:16 101/2
ஒரு விலாளர் என்று ஆயிரம் கால் எடுத்து உரைத்தான் – கம்.யுத்2:16 223/4
ஒறுத்தது ஆயிரம் உருவது திசைமுகன் உதவ – கம்.யுத்2:16 234/2
அரிந்து வீழ்த்தலும் ஆயிரம் உரு சரம் அற்ற – கம்.யுத்2:16 235/4
ஆயிரம் பெயரவன் அடியில் வீழ்ந்தனர் – கம்.யுத்2:16 269/1
ஆயிரம் பேய் சுமந்து அளித்தது ஆங்கு ஒரு – கம்.யுத்2:16 295/1
அதிர்த்தனன் ஆர்த்தனன் ஆயிரம் பெரும் – கம்.யுத்2:16 296/3
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் – கம்.யுத்2:16 330/1
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் – கம்.யுத்2:16 330/1
திறப்ப ஆயிரம் திரிவன ஆயிரம் சென்று புக்கு உருவாது – கம்.யுத்2:16 330/2
திறப்ப ஆயிரம் திரிவன ஆயிரம் சென்று புக்கு உருவாது – கம்.யுத்2:16 330/2
மறைப்ப ஆயிரம் வருவன ஆயிரம் வடி கணை என்றாலும் – கம்.யுத்2:16 330/3
மறைப்ப ஆயிரம் வருவன ஆயிரம் வடி கணை என்றாலும் – கம்.யுத்2:16 330/3
மெய் இரண்டு நூறு_ஆயிரம் பகழியால் வெரிந் உற தொளை போன – கம்.யுத்2:16 344/2
அய்யன் வில் தொழிற்கு ஆயிரம் இராவணர் அமைவிலர் அந்தோ யான் – கம்.யுத்2:16 347/1
ஆயிரம் அல்ல போன ஐ_இரண்டு என்பர் பொய்யே – கம்.யுத்2:17 14/4
வார் ஏறு வய பரி ஆயிரம் வன் – கம்.யுத்2:18 17/2
நூறு_ஆயிரம் ஆயினும் நுந்துவெனால் – கம்.யுத்2:18 41/4
அதிகம் சகடு ஆயிரம் ஈகுவெனால் – கம்.யுத்2:18 43/4
வல்லார் உரு ஆயிரம் ஆய் வரினும் – கம்.யுத்2:18 67/1
அல் ஆயிரம் ஆயிரம் அஃகினவால் – கம்.யுத்2:18 67/4
அல் ஆயிரம் ஆயிரம் அஃகினவால் – கம்.யுத்2:18 67/4
அன்னவர் எய்தன எறிந்த ஆயிரம்
துன்ன_அரும் படைக்கலம் துணித்து தூவினன் – கம்.யுத்2:18 123/1,2
அறுபதின் முதல் இடை நால் ஒழி ஆயிரம்
இறுதிய மத கரி இறுதலும் எரி உமிழ் – கம்.யுத்2:18 136/1,2
ஓர் ஆயிரம் அயில் வெம் கணை ஒரு கால் விடு தொடையின் – கம்.யுத்2:18 144/1
கார் ஆயிரம் விடு தாரையின் நிமிர்கின்றன கதுவுற்று – கம்.யுத்2:18 144/2
நூறு_ஆயிரம் மத வெம் கரி ஒரு நாழிகை நுவல – கம்.யுத்2:18 146/1
தோல் ஆயிரம் இமைப்போதினின் அரி_ஏறு என தொலைக்கும் – கம்.யுத்2:18 160/4
நொய்தின் கடிது எதிர் உற்றன நூறு_ஆயிரம் மாறா – கம்.யுத்2:18 161/2
நூறு_ஆயிரம் படுத்தான் இது நுவல்-காலையின் இளையோன் – கம்.யுத்2:18 162/2
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர் – கம்.யுத்2:18 182/1
அரம் ஒன்று வயிர வாளால் ஆயிரம் கண்டம் கண்டான் – கம்.யுத்2:18 210/4
அரங்கினுக்கு அழகு செய்ய ஆயிரம் சாரி போந்தார் – கம்.யுத்2:18 235/2
நூறு_ஆயிரம் யாளியின் நோன்மை தெரிந்த சீயத்து – கம்.யுத்2:19 19/1
ஏறாம் அவை அன்னவை ஆயிரம் பூண்டது என்ப – கம்.யுத்2:19 19/2
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர் – கம்.யுத்2:19 23/1
தேர் ஆயிரம் ஆயிர கோடி தன் மாடு செல்ல – கம்.யுத்2:19 26/1
அலங்கல் மார்பும் உயர் தோளும் ஊடுருவ ஆயிரம் சரம் அழுத்தினான் – கம்.யுத்2:19 81/4
சூழ் எழு அனைய தோள்-மேல் ஆயிரம் பகழி தூவி – கம்.யுத்2:19 115/2
ஆயிரம் புரவி பூண்ட ஆழி அம் தேரன் ஆனான் – கம்.யுத்2:19 121/4
அ திறத்தினில் அனகனும் ஆயிரம்
பத்தி பத்தியின் எய்குவ பல் கணை – கம்.யுத்2:19 123/1,2
புத்திரற்கும் ஓர் ஆயிரம் போக்கினான் – கம்.யுத்2:19 123/4
ஆயிரம் கணை பாய்தலும் ஆற்ற அரும் – கம்.யுத்2:19 124/1
சிதைய ஆயிரம் பாய் பரி சிந்திட – கம்.யுத்2:19 127/2
பேய் ஓர் ஆயிரம் பூண்டது பெய் மணி – கம்.யுத்2:19 128/1
அ கணத்தின் ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் – கம்.யுத்2:19 131/1
அ கணத்தின் ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம்
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு – கம்.யுத்2:19 131/1,2
அற்று உதிர்ந்தன ஆயிரம் வன் தலை – கம்.யுத்2:19 136/3
ஆர்க்கும் ஆயிரம் தேர் பிடித்து அம் கையால் – கம்.யுத்2:19 141/3
இரதம் ஆயிரம் ஏ எனும் மாத்திரை – கம்.யுத்2:19 143/2
அனைய காலையில் ஆயிரம் ஆயிரம் – கம்.யுத்2:19 153/1
அனைய காலையில் ஆயிரம் ஆயிரம்
வினைய வெம் கண் அரக்கரை விண்ணவர் – கம்.யுத்2:19 153/1,2
அந்தி_வண்ணனும் ஆயிரம்_ஆயிரம் – கம்.யுத்2:19 159/2
அந்தி_வண்ணனும் ஆயிரம்_ஆயிரம் – கம்.யுத்2:19 159/2
ஆயிரம் பெயரினானும் அரும் துயர் கடலுள் ஆழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:19 214/4
ஆண்தகையோடும் ஏற்றான் ஆயிரம் மடங்கல்_தேரான் – கம்.யுத்2:19 229/4
அனுமன்-மேல் நின்ற ஐயன் ஆயிரம் தேரும் மாய – கம்.யுத்2:19 230/1
அன்னதன் ஆற்றல் அன்றே ஆயிரம் கண்ணினானை – கம்.யுத்2:19 236/1
தூவுண்ட வயிர வாளி ஆயிரம் தூவி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:21 21/4
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் – கம்.யுத்3:21 25/3
வலம்கொண்டு வணங்கி வான் செல் ஆயிரம் மடங்கல் பூண்ட – கம்.யுத்3:22 4/1
ஆயிரம் தேரை ஆடல் ஆனையை அலங்கல் மாவை – கம்.யுத்3:22 27/1
ஆயிரம் தலையை ஆழி படைகளை அறுத்தும் அப்பால் – கம்.யுத்3:22 27/2
ஆயிரம்_கோடி தேரும் அரக்கரும் ஒழிய வல்ல – கம்.யுத்3:22 32/1
அளப்ப_அரும் தேரின் உள்ள ஆயிரம்_கோடி ஆக – கம்.யுத்3:22 33/2
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும் – கம்.யுத்3:22 36/1
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும் – கம்.யுத்3:22 48/1
அங்கதன்-தன்-மேல் ஆயிரம் அவற்றினுக்கு இரட்டி – கம்.யுத்3:22 67/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் ஆயிரம் குறித்த – கம்.யுத்3:22 96/1
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் ஆயிரம் குறித்த – கம்.யுத்3:22 96/1
நூறு_ஆயிரம் மத மால் கரி ஒரு நாழிகை நுவல்-போது – கம்.யுத்3:22 117/1
ஏறு ஆயிரம் எனலாய் வரும் வய வீரரை இடறி – கம்.யுத்3:22 117/3
கோடி_கோடி நூறு_ஆயிரம் கொடும் கணை குழாங்கள் – கம்.யுத்3:22 168/1
தனுவின் ஆயிரம் கோடி வெம் கடும் கணை தைக்க – கம்.யுத்3:22 169/3
நீலன் ஆயிரம் வடி கணை நிறம் புக்கு நெருங்க – கம்.யுத்3:22 172/1
வேலை தட்டவன் ஆயிரம் பகழியால் வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 173/1
கனகன் ஆயிரம் கணை பட விண்ணிடை கலந்தான் – கம்.யுத்3:22 174/1
ஒற்றை வான் கணை ஆயிரம் குரங்கினை உருட்ட – கம்.யுத்3:22 176/4
மொய்ம் மலைந்த திண் தோளாய் முப்பத்து ஈராயிரம் ஆயிரம் யோசனையின் முற்றும் – கம்.யுத்3:24 25/4
தோளோடு தோள் அகலம் ஆயிரம் யோசனை எனவும் சொல்ல ஒண்ணா – கம்.யுத்3:24 31/2
நாம யோசனைகள் கொண்டது ஆயிரம் நடுவு நீங்கி – கம்.யுத்3:24 46/1
ஆயதன் வட கீழ் பாகத்து ஆயிரம் அருக்கர் ஆன்ற – கம்.யுத்3:24 51/1
ஆயிரம் யோசனை அகன்று மீ உயர்ந்து – கம்.யுத்3:24 64/1
ஆயிரம் யோசனை ஆழ்ந்தது அம் மலை – கம்.யுத்3:24 64/2
அச்சென கேட்டாய் அன்றே ஆயிரம் மௌலி அண்ணல் – கம்.யுத்3:27 9/2
ஓர் ஆயிரம் யோசனை உள்ளதனை – கம்.யுத்3:27 18/4
சுற்று ஆயிரம் ஊடு சுலாயதனை – கம்.யுத்3:27 19/4
ஆயிரம் மலருடை ஆழி மா படை – கம்.யுத்3:27 59/1
ஆசையின் நிமிர்ந்து செல்ல ஆயிரம் உரு ஒன்றாக – கம்.யுத்3:27 92/2
கார் ஆயிரம் உடன் ஆகியது எனல் ஆகிய கரியோன் – கம்.யுத்3:27 102/1
ஓர் ஆயிரம் பரி பூண்டது ஒர் உயர் தேர்-மிசை உயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 102/2
பேர் ஆயிரம் உடையான் என திசை எங்கணும் பெயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:27 102/4
தீயோனும் அ கணத்து ஆயிரம் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 105/4
மறித்து ஆயிரம் வடி வெம் கணை மருமத்தினை மதியா – கம்.யுத்3:27 126/1
குறித்து ஆயிரம் பரி தேரவன் விடுத்தான் அவை குறி பார்த்து – கம்.யுத்3:27 126/2
ஆயிரம் புரவி பூண்ட தேரின் பேர் அரவம் கேட்டான் – கம்.யுத்3:28 17/4
ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் – கம்.யுத்3:28 26/1
அம்பு என உற்ற கொற்றத்து ஆயிரம் கதிர்களாலும் – கம்.யுத்3:28 34/2
அற கண் துஞ்சிலன் ஆயிரம் பணம் தலை அனந்தன் – கம்.யுத்3:30 22/3
ஒத்த வெள்ளம் ஓர் ஆயிரம் உளது என உரைத்தார் – கம்.யுத்3:30 30/3
ஆயிரம் பெரு வெள்ளம் உண்டு இலங்கையின் அளவில் – கம்.யுத்3:30 43/1
ஒருவரை கொல்ல ஆயிரம் இராமர் வந்து ஒருங்கே – கம்.யுத்3:31 25/1
ஆயிரம் தலை அதற்கு இரட்டி கையர் ஐயா – கம்.யுத்3:31 41/3
பேர ஒல்வது அன்று பேரின் ஆயிரம் பெரும் சரம் – கம்.யுத்3:31 86/2
ஆறு ஆயிரம் உளவாகுதல் அழி செம்_புனல் அவை புக்கு – கம்.யுத்3:31 104/3
அருகு ஆயிரம் உயிர் கொண்டு தம் ஆறு ஏகலர் அயர்த்தார் – கம்.யுத்3:31 106/4
ஆயிரம் பெரு வெள்ளம் அரைபட – கம்.யுத்3:31 130/1
தொடுப்பது சுடர் பகழி ஆயிரம் நிரைத்தவை துரந்த துறை போய் – கம்.யுத்3:31 138/1
ஆனை ஆயிரம் தேர் பதினாயிரம் அடல் பரி ஒரு கோடி – கம்.யுத்3:31 215/1
சேனை காவலர் ஆயிரம் பேர் படின் கவந்தம் ஒன்று எழுந்தாடும் – கம்.யுத்3:31 215/2
கானம் ஆயிரம் கவந்தம் நின்று ஆடிடின் கவின் மணி கணில் என்னும் – கம்.யுத்3:31 215/3
ஆயிரம் கைகள் செய்த செய்தன அமலன் செம் கை – கம்.யுத்3:31 217/3
ஆயிரம் கையும் கூடி இரண்டு கை ஆனது அன்றே – கம்.யுத்3:31 217/4
மெய்யுற உணர்ந்தோம் வெள்ளம் ஆயிரம் மிடைந்த சேனை – கம்.யுத்3:31 218/2
சில்லி ஆயிரம் சில் உளை பரியொடும் சேர்ந்த – கம்.யுத்4:32 2/1
ஆயிரம் சரம் அனுமன் தன் உடலினில் அழுத்தி – கம்.யுத்4:32 34/3
ஆயிரம் பருவம் கண்டும் காட்சிக்கு ஓர் அளவிற்று அன்றால் – கம்.யுத்4:33 3/1
ஆர்த்து எழுந்தன ஆயிரம் ஆயிரம் – கம்.யுத்4:33 31/2
ஆர்த்து எழுந்தன ஆயிரம் ஆயிரம்
மால் கண பரி இங்கு இவை மாறு இவை – கம்.யுத்4:33 31/2,3
அரிய அ பரி ஆயிரம் ஆயிரம் – கம்.யுத்4:33 32/2
அரிய அ பரி ஆயிரம் ஆயிரம்
விரி சினத்து இகல் விஞ்சையர் வேந்தனை – கம்.யுத்4:33 32/2,3
அருவி அஞ்சன குன்றிடை ஆயிரம் அருக்கர் – கம்.யுத்4:35 4/1
ஆயிரம் பரி அமுதொடு வந்தவும் அருக்கன் – கம்.யுத்4:35 19/1
அ பகல் இயற்றி உளது ஆயிரம் அருக்கர்க்கு – கம்.யுத்4:36 19/2
சிரம் ஒர் ஆயிரம் தாங்கிய சேடனும் – கம்.யுத்4:37 25/1
செல் ஆயிரம் விழுங்கால் உகும் விலங்கு ஒத்தது சேனை – கம்.யுத்4:37 51/3
நூறு_ஆயிரம் வடி வெம் கணை நொடி ஒன்றினின் விடுவான் – கம்.யுத்4:37 53/1
வேல் ஆயிரம் மழு ஆயிரம் எழு ஆயிரம் விசிக – கம்.யுத்4:37 55/1
வேல் ஆயிரம் மழு ஆயிரம் எழு ஆயிரம் விசிக – கம்.யுத்4:37 55/1
வேல் ஆயிரம் மழு ஆயிரம் எழு ஆயிரம் விசிக – கம்.யுத்4:37 55/1
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – கம்.யுத்4:37 55/2
கோல் ஆயிரம் பிற ஆயிரம் ஒரு கோல் பட குறைவ – கம்.யுத்4:37 55/2
ஆயிரம் பெரு வெள்ளம் என்று அறிஞரே அறைந்த – கம்.யுத்4:37 114/1
கண்டா குலம் முற்று ஆயிரம் ஆர்க்கின்றது கண்ணில் – கம்.யுத்4:37 126/1
ஆயிரம் தொடுத்தான் அறிவின் தனி – கம்.யுத்4:37 161/3
அயன் படைத்த வில் ஆயிரம் பேரினான் – கம்.யுத்4:37 186/1
ஆயிரம் தோளினானும் வாலியும் அரிதின் ஐய – கம்.யுத்4:37 210/1
அனந்தம் நூறு_ஆயிரம் அரக்கர் மங்கைமார் – கம்.யுத்4:38 12/1
அண்ட கோடிகள் அனந்தம் ஒத்து ஆயிரம் அருக்கர் – கம்.யுத்4:41 3/1
அன்னது ஓர் அளவையின் விசும்பின் ஆயிரம்
துன் இரும் கதிரவர் தோன்றினார் என – கம்.யுத்4:41 103/1,2

மேல்


ஆயிரம்_கோடி (5)

ஆயிரம்_கோடி வெள்ளத்து அயில் எயிற்று அவுணர்க்கு அங்கங்கு – கம்.யுத்1:3 133/1
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் – கம்.யுத்3:21 25/3
ஆயிரம்_கோடி தேரும் அரக்கரும் ஒழிய வல்ல – கம்.யுத்3:22 32/1
அளப்ப_அரும் தேரின் உள்ள ஆயிரம்_கோடி ஆக – கம்.யுத்3:22 33/2
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும் – கம்.யுத்3:22 36/1

மேல்


ஆயிரம்_ஆயிரம் (2)

ஆயிரம்_ஆயிரம் களிற்றின் ஆற்றலர் – கம்.ஆரண்:7 37/1
அந்தி_வண்ணனும் ஆயிரம்_ஆயிரம்
சிந்தினான் கணை தேவரை வென்றவன் – கம்.யுத்2:19 159/2,3

மேல்


ஆயிரமாம் (1)

அ வேலையின் எய்தினன் ஆயிரமாம்
தவ்வாது இரவும் பொலி தாமரையின் – கம்.ஆரண்:2 2/2,3

மேல்


ஆயிரமும் (7)

கண்தாம் அவை ஆயிரமும் கதுவ – கம்.ஆரண்:2 24/1
ஒன்று பத்து நூறு நூறு_ஆயிரமும் உதைப்பித்தான் – கம்.சுந்:8 44/4
விழிகள் ஆயிரமும் கொண்ட வேந்தை வென்றானும் அல்லன் – கம்.சுந்:10 20/2
நூறும் ஆயிரமும் கணை நொய்தினின் – கம்.யுத்2:15 70/1
நூறும் ஆயிரமும் கொடு நூறினார் – கம்.யுத்2:19 145/4
நூறும் ஆயிரமும் கணை நூக்கி வந்து – கம்.யுத்2:19 160/2
நூறும் ஆயிரமும் வாளி உடலிடை நுழைய சோரி – கம்.யுத்2:19 199/2

மேல்


ஆயிரமே (1)

ஒருவன் படை வெள்ளம் ஓர் ஆயிரமே
ஒருவன் ஒருவன் உயிர் உண்டது அலால் – கம்.யுத்3:31 211/2,3

மேல்


ஆயிரர் (5)

ஐ_இருபத்தோடு ஐந்து ஆயிரர் உளர் ஆணை – கம்.அயோ:8 29/1
வானராதிபர் ஆயிரர் உடன் வர வகுத்த – கம்.கிட்:12 2/2
ஆய பொன்_தலத்து ஆய் வளை அரம்பையர் ஆயிரர் அணி நின்று – கம்.சுந்:2 206/1
இன்ன தன்மையர் எத்தனை ஆயிரர் என்கேன் – கம்.யுத்1:5 46/1
வினை அறி தொழிலர் முன்னா ஆயிரர் விரவினாரை – கம்.யுத்2:16 7/2

மேல்


ஆயிரரை (1)

படுப்பது வய பகைஞர் ஆயிரரை அன்று பதினாயிரவரை – கம்.யுத்3:31 138/2

மேல்


ஆயிரவர் (1)

பக்கம் பக்கம் இரு கூறு ஆய் நூறு_ஆயிரவர் பற்றினார் – கம்.சுந்:12 119/2

மேல்


ஆயிரவரும் (1)

இற்ற வாள் அரக்கர் நூறு_ஆயிரவரும் இழந்த தோளார் – கம்.சுந்:12 129/1

மேல்


ஆயில் (1)

ஆயில் அவர் வைத்த வழி ஏகல் அழகு அன்றால் – கம்.சுந்:2 72/2

மேல்


ஆயிற்றால் (1)

அம் மன்னர் சேனை தமது ஆசை போல் ஆயிற்றால் – கம்.பால:13 22/4

மேல்


ஆயிற்று (8)

இனி விழவு ஆயிற்று என்னும் இ ஊரே – குறு 295/6
பெரும் குளம் ஆயிற்று என் இடை முலை நிறைந்தே – குறு 325/6
வித்து இடு புலம் மேடு ஆயிற்று என – பரி 7/35
மெய் வீரர் பெயர்ந்ததுவும் நலம் ஆயிற்று ஆம் அன்றே விலங்கல் திண் தோள் – கம்.அயோ:13 66/2
ஆம் வகை ஆயிற்று இல்லை ஆர் விதி விளைவை ஓர்வார் – கம்.ஆரண்:11 38/3
துறை எனல் ஆயிற்று அன்றே தொன்மையின் நல் நூற்கு எல்லாம் – கம்.கிட்:7 88/2
ஆர் கலி அழுவத்து ஆழும் கலம் எனல் ஆயிற்று அன்றே – கம்.சுந்:1 8/4
கை எனல் ஆயிற்று அன்றே கை புக்க மணியின் காட்சி – கம்.சுந்:14 47/4

மேல்


ஆயிற்றே (1)

செம்மை புது புனல் சென்று இருள் ஆயிற்றே
வையை பெருக்கு வடிவு – பரி 7/59,60

மேல்


ஆயின் (360)

செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் பல உடன் – திரு 64
தொழுது முன் நிற்குவிர் ஆயின் பழுது இன்று – பொரு 150
செலவு கடைக்கூட்டுதிர் ஆயின் பல புலந்து – பொரு 175
செம்மல் உள்ளமொடு செல்குவிர் ஆயின்
அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும் – சிறு 145,146
பல் வேல் திரையன் படர்குவிர் ஆயின்
கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம் – பெரும் 37,38
கெடுதியும் விடீஇர் ஆயின் எம்மொடு – குறி 144
உள்ளினிர் சேறிர் ஆயின் பொழுது எதிர்ந்த – மலை 65
செலீஇய சேறி ஆயின் இவளே – நற் 19/7
யானும் இனையேன் ஆயின் ஆனாது – நற் 31/7
அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் – நற் 37/7
நடுநரொடு சேறி ஆயின் அவண – நற் 60/8
பன் மாண் இரத்திர் ஆயின் சென்ம் என – நற் 71/3
நின் கிளை மருங்கின் சேறி ஆயின்
அம் மலை கிழவோற்கு உரை-மதி இ மலை – நற் 102/6,7
வரைந்து வரல் இரக்குவம் ஆயின் நம் மலை – நற் 125/6
பிரிய சூழ்ந்தனை ஆயின் அரியது ஒன்று – நற் 137/3
எல்லை கழிப்பினம் ஆயின் மெல்ல – நற் 159/5
முன்னியது முடித்தனம் ஆயின் நன்_நுதல் – நற் 169/1
எம் நயந்து உறைவி ஆயின் யாம் நயந்து – நற் 176/1
காணவும் நல்காய் ஆயின் பாணர் – நற் 185/3
அன்று நற்கு அறிந்தனள் ஆயின் குன்றத்து – நற் 188/7
மணி பூ முண்டகம் கொய்யேன் ஆயின்
அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/9,10
ஆள்வினைக்கு அகறி ஆயின் இன்றொடு – நற் 205/7
தவிரும் காலை ஆயின் என் – நற் 209/8
சொல்லவும் சொல்லீர் ஆயின் கல்லென – நற் 213/7
பெரும் கல் நாடனை அருளினை ஆயின்
இனி என கொள்ளலை-மன்னே கொன் ஒன்று – நற் 233/4,5
அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு – நற் 234/5
பிரிவல் நெஞ்சு என்னும் ஆயின்
அரிது மன்று அம்ம இன்மையது இளிவே – நற் 262/9,10
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று – நற் 266/6
வயவர் மகளிர் என்றி ஆயின்
குறவர் மகளிரேம் குன்று கெழு கொடிச்சியேம் – நற் 276/3,4
கட்டின் கேட்கும் ஆயின் வெற்பில் – நற் 288/7
தொடர்பு நீ வெஃகினை ஆயின் என் சொல் – நற் 290/4
தவறும் நன்கு அறியாய் ஆயின் எம் போல் – நற் 315/10
அன்னை அறிகுவள் ஆயின் பனி கலந்து – நற் 317/6
எவன் குறித்தனள்-கொல் என்றி ஆயின்
தழை அணிந்து அலமரும் அல்குல் தெருவின் – நற் 320/2,3
ஆங்கனம் தணிகுவது ஆயின் யாங்கும் – நற் 322/1
காவல் கண்ணினம் ஆயின் ஆய்_இழை – நற் 344/4
நீடு இன்று விரும்பார் ஆயின்
வாழ்தல் மற்று எவனோ தேய்கமா தெளிவே – நற் 345/9,10
விடேஎன் விடுக்குவென் ஆயின் கடைஇ – நற் 350/6
மனை வரை இறந்து வந்தனை ஆயின்
தலை நாட்கு எதிரிய தண் பத எழிலி – நற் 362/2,3
வியம் கொண்டு ஏகினை ஆயின் எனையதூஉம் – நற் 363/3
இன்றும் வருவது ஆயின் நன்றும் – நற் 369/5
யாணர் ஊரன் காணுநன் ஆயின்
வரையாமையோ அரிதே வரையின் – நற் 390/7,8
நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன் – நற் 393/10
பிறப்பு பிறிது ஆகுவது ஆயின்
மறக்குவேன்-கொல் என் காதலன் எனவே – நற் 397/8,9
நின் இன்று அமைகுவென் ஆயின் இவண் நின்று – நற் 400/5
பொருள்-வயின் பிரிவோர் உரவோர் ஆயின்
உரவோர் உரவோர் ஆக – குறு 20/2,3
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
தண் துறை ஊரன் பெண்டினை ஆயின்
பல ஆகுக நின் நெஞ்சில் படரே – குறு 91/3,4
நகை என உணரேன் ஆயின்
என் ஆகுவை-கொல் நன்_நுதல் நீயே – குறு 96/3,4
அது என உணரும் ஆயின் ஆயிடை – குறு 111/3
இன்னா என்றிர் ஆயின்
இனியவோ பெரும தமியோர்க்கு மனையே – குறு 124/3,4
பிரிவு இன்று ஆயின் நன்று-மன் தில்ல – குறு 134/2
நின் துறந்து அமைகுவென் ஆயின் என் துறந்து – குறு 137/2
கார் அன்று என்றி ஆயின்
கனவோ மற்று இது வினவுவல் யானே – குறு 148/5,6
பொருள்-வயின் பிரிவார் ஆயின் இ உலகத்து – குறு 174/5
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின்
உடன் உறைவு அரிதே காமம் – குறு 206/3,4
நன்றி மறந்து அமையாய் ஆயின் மென் சீர் – குறு 225/5
நேர்ந்தனை ஆயின் தந்தனை சென்மோ – குறு 236/2
நொந்தன ஆயின் கண்டது மொழிவல் – குறு 273/4
யாம் எம் காதலர் காணேம் ஆயின்
செறி துனி பெருகிய நெஞ்சமொடு பெரு_நீர் – குறு 290/3,4
இன்னும் வாரார் ஆயின்
என் ஆம் தோழி நம் இன் உயிர் நிலையே – குறு 319/7,8
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய – குறு 345/3
தாமே செல்ப ஆயின் கானத்து – குறு 348/1
சொல்லினம் ஆயின் செல்வர்-கொல்லோ – குறு 350/3
தணந்தனை ஆயின் எம் இல் உய்த்து கொடுமோ – குறு 354/3
வணங்கினை கொடுத்தி ஆயின் அணங்கிய – குறு 362/5
கார் இது பருவம் ஆயின்
வாராரோ நம் காதலோரே – குறு 382/5,6
நலன் உண்டு துறத்தி ஆயின்
மிக நன்று அம்ம மகிழ்ந நின் சூளே – குறு 384/3,4
உயிர் வரம்பு ஆக நீந்தினம் ஆயின்
எவன்-கொல் வாழி தோழி – குறு 387/3,4
அண்ணல் நெடு வரை சேறி ஆயின்
கடவை மிடைந்த துடவை அம் சிறுதினை – குறு 392/3,4
சேய் ஆறு செல்வாம் ஆயின் இடர் இன்று – குறு 400/1
உண்துறை_அணங்கு இவள் உறை நோய் ஆயின்
தண் சேறு களவன் வரிக்கும் ஊரற்கு – ஐங் 28/1,2
நம் மறந்து அமைகுவன் ஆயின் நாம் மறந்து – ஐங் 36/2
கூதிர் ஆயின் தண் கலிழ் தந்து – ஐங் 45/1
வேனில் ஆயின் மணி நிறம் கொள்ளும் – ஐங் 45/2
எம் தோள் துறந்தனன் ஆயின்
எவன்-கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே – ஐங் 108/3,4
நல்லன் என்றி ஆயின்
பல் இதழ் உண்கண் பசத்தல் மற்று எவனோ – ஐங் 170/3,4
எமக்கு நயந்து அருளினை ஆயின் பணை தோள் – ஐங் 175/1
ஆய் தொடி மடவரல் வேண்டுதி ஆயின்
தெண் கழி சே_இறா படூஉம் – ஐங் 196/2,3
யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின்
கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன – ஐங் 209/2,3
யாம் வந்து காண்பது ஓர் பருவம் ஆயின்
ஓங்கி தோன்றும் உயர் வரைக்கு – ஐங் 237/2,3
வாராய் ஆயின் வாழேம் தெய்யோ – ஐங் 239/5
வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் – ஐங் 241/2
குன்றம் பாடான் ஆயின்
என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/3,4
முருகு என மொழியும் ஆயின்
கெழுதகை-கொல் இவள் அணங்கியோற்கே – ஐங் 245/3,4
முருகு என மொழியும் ஆயின்
அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே – ஐங் 247/3,4
பெரு வரை நாடன் வரையும் ஆயின்
கொடுத்தனெம் ஆயினோம் நன்றே – ஐங் 258/3,4
அ வரை இறக்குவை ஆயின்
மை வரை நாட வருந்துவள் பெரிதே – ஐங் 301/3,4
பிரிதல் வல்லுவை ஆயின்
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/3,4
கொன்னே கடவுதி ஆயின் என்னதூஉம் – ஐங் 366/3
உள்ளார் காதலர் ஆயின் ஒள்_இழை – ஐங் 470/3
செலவு நீ நயந்தனை ஆயின் மன்ற – ஐங் 473/2
சிறு வரை தங்குவை ஆயின்
காண்குவை-மன்னால் பாண எம் தேரே – ஐங் 477/4,5
மண்ணா ஆயின் மணம் கமழ் கொண்டு – பதி 21/32
தொல் புகழ் மூதூர் செல்குவை ஆயின்
செம் பொறி சிலம்பொடு அணி தழை தூங்கும் – பதி 53/5,6
இன்று இனிது நுகர்ந்தனம் ஆயின் நாளை – பதி 58/5
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின்
சினம் செல தணியுமோ வாழ்க நின் கண்ணி – பதி 59/12,13
பணிந்து திறை தருப நின் பகைவர் ஆயின்
புல் உடை வியன் புலம் பல் ஆ பரப்பி – பதி 62/12,13
அறிந்தனை அருளாய் ஆயின்
யார் இவண் நெடுந்தகை வாழுமோரே – பதி 71/26,27
நின் வழிப்படார் ஆயின் நெல் மிக்கு – பதி 75/5
என்றனிர் ஆயின் ஆறு செல் வம்பலீர் – பதி 77/2
சில் வளை விறலி செல்குவை ஆயின்
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து – பதி 78/3,4
முலை ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/14
புல் ஆகம் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/18
தட மென் தோள் பிரியாமை பொருள் ஆயின் அல்லதை – கலி 2/22
சிறந்தனம் ஆதல் அறிந்தனிர் ஆயின்
நீள் இரு முந்நீர் வளி கலன் வௌவலின் – கலி 5/5,6
தாம் இடை கொண்டது அது ஆயின் தம் இன்றி – கலி 24/13
யாம் உயிர் வாழும் மதுகை இலேம் ஆயின்
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின் – கலி 24/14,15
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின் – கலி 27/23
நாம் இல்லா புலம்பு ஆயின் நடுக்கம் செய் பொழுது ஆயின்
காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என – கலி 27/23,24
காமவேள் விழவு ஆயின் கலங்குவள் பெரிது என – கலி 27/24
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின் – கலி 28/8
விரிந்து ஆனா மலர் ஆயின் விளித்து ஆலும் குயில் ஆயின்
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/8,9
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின்
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/9,10
வருந்த நோய் மிகும் ஆயின் வணங்கு இறை அளி என்னோ – கலி 28/11
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின் – கலி 28/12
புதலவை மலர் ஆயின் பொங்கர் இன வண்டு ஆயின்
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/12,13
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின்
மதலை இல் நெஞ்சொடு மதன் இலள் என்னாது – கலி 28/13,14
நுதல் ஊரும் பசப்பு ஆயின் நுணங்கு_இறை அளி என்னோ – கலி 28/15
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் – கலி 28/16
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின்
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/16,17
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/17
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின்
பூ எழில் இழந்த கண் புலம்பு கொண்டு அமையாது – கலி 28/17,18
பாயல் நோய் மிகும் ஆயின் பைம்_தொடி அளி என்னோ – கலி 28/19
குயில் ஆலும் பொழுது என கூறுநர் உளர் ஆயின்
பானாள் யாம் படர் கூர பணை எழில் அணை மென் தோள் – கலி 30/8,9
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின்
உறல் யாம் ஒளி வாட உயர்ந்தவன் விழவினுள் – கலி 30/12,13
அறல் வாரும் வையை என்று அறையுநர் உளர் ஆயின்
என ஆங்கு – கலி 30/16,17
எரி பொத்தி என் நெஞ்சம் சுடும் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/11
பொறை தளர்பு பனி வாரும் கண் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/15
வளை ஆனா நெகிழ்பு ஓடும் தோள் ஆயின் எவன் செய்கோ – கலி 34/19
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின்
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் – கலி 37/8,9
பெண் அன்று உரைத்தல் நமக்கு ஆயின் இன்னதூஉம் – கலி 37/9
மெய் அறிந்து ஏற்று எழுவேன் ஆயின் மற்று ஒய்யென – கலி 37/20
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் – கலி 42/6
புலந்தாயும் நீ ஆயின் பொய்யானே வெல்குவை – கலி 46/24
நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின்
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – கலி 47/9,10
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின்
என் உற்ற பிறர்க்கும் ஆங்கு உள-கொல்லோ நறு_நுதால் – கலி 47/10,11
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின்
தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் – கலி 47/12,13
தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின்
அளியரோ எம் போல ஈங்கு இவன் வலைப்பட்டார் – கலி 47/13,14
வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் அவன் ஆயின்
ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின் – கலி 47/15,16
ஏழையர் என பலர் கூறும் சொல் பழி ஆயின்
சூழும்-கால் நினைப்பது ஒன்று அறிகலேன் வருந்துவல் – கலி 47/16,17
கடிதல் மறப்பித்தாய் ஆயின் இனி நீ – கலி 50/10
பொறுக்கலாம் வரைத்து அன்றி பெரிது ஆயின் பொலம் குழாய் – கலி 58/21
இனைய நீ செய்தது உதவாய் ஆயின் சே-இழாய் – கலி 59/24
ஆயின் ஏஎ – கலி 61/21
வேட்டார்க்கு இனிது ஆயின் அல்லது நீர்க்கு இனிது என்று – கலி 62/10
அறனும் அது கண்டு அற்று ஆயின் திறன் இன்றி – கலி 62/16
புதுவோர் புணர்தல் வெய்யன் ஆயின்
வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான் – கலி 75/10,11
சொல்லாது இருப்பேன் ஆயின் ஒல்லென – கலி 75/15
ஊடி இருப்பேன் ஆயின் நீடாது – கலி 75/19
இகலி இருப்பேன் ஆயின் தான் தன் – கலி 75/23
வினவுதி ஆயின் விளங்கு_இழாய் கேள் இனி – கலி 76/5
தான் நயந்து இருந்தது இ ஊர் ஆயின் எவன்-கொலோ – கலி 76/21
யாதொன்றும் எம் கண் மறுத்தரவு இல் ஆயின்
மே தக்க எந்தை பெயரனை யாம் கொள்வேம் – கலி 81/34,35
நாண் இலன் ஆயின் நலிதந்து அவன்-வயின் – கலி 87/12
காணின் நெகிழும் என் நெஞ்சு ஆயின் என் உற்றாய் – கலி 91/23
நன்றும் தடைஇய மென் தோளாய் கேட்டு ஈவாய் ஆயின்
உடன் உறை வாழ்க்கைக்கு உதவி உறையும் – கலி 93/5,6
ஆயின் ஆய்_இழாய் அன்னவை யான் ஆங்கு அறியாமை – கலி 95/23
விடாஅது நீ கொள்குவை ஆயின் படாஅகை – கலி 101/37
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின் – கலி 107/19
ஆயர்_மகன் ஆயின் ஆய_மகள் நீ ஆயின்
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் – கலி 107/19,20
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் – கலி 107/20
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின்
அன்னை நோ_தக்கதோ இல்லை-மன் நின் நெஞ்சம் – கலி 107/20,21
ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/25
மருந்து இன்று யான் உற்ற துயர் ஆயின் எல்லா – கலி 107/27
அண்ண அணித்து ஊராயின் நண்பகல் போழ்து ஆயின்
கண் நோக்கு ஒழிக்கும் கவின் பெறு பெண் நீர்மை – கலி 108/36,37
ஆங்கு உணரார் நேர்ப அது பொய்ப்பாய் நீ ஆயின்
தேம் கொள் பொருப்பன் சிறுகுடி எம் ஆயர் – கலி 108/57,58
வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின் – கலி 112/22
வாய் ஆவது ஆயின் தலைப்பட்டாம் பொய் ஆயின்
சாயல் இன் மார்பில் கமழ் தார் குழைத்த நின் – கலி 112/22,23
புல்_இனத்து ஆயனை நீ ஆயின் குடம் சுட்டு – கலி 113/9
ஒரு மணம் தான் அறியும் ஆயின் எனைத்தும் – கலி 114/17
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
முல்லை இவை ஆயின் முற்றிய கூழையாய் – கலி 117/12
எல்லிற்று போழ்து ஆயின் ஈதோளி கண்டேனால் – கலி 117/13
தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின்
நாம் உயிர் வாழ்தலோ நகை நனி உடைத்தே – கலி 122/23,24
புதுவது கவினினை என்றி ஆயின்
நனவின் வாரா நயன் இலாளனை – கலி 128/7,8
ஆங்கு அதை அறிந்தனிர் ஆயின் என் தோழி – கலி 133/15
சொல்ல கேட்டனை ஆயின் வல்லே – கலி 135/16
கொடை தக்காய் நீ ஆயின் நெறி அல்லா கதி ஓடி – கலி 136/11
இன் உயிர் போத்தரும் மருத்துவர் ஆயின்
யாங்கு ஆவது-கொல் தோழி எனையதூஉம் – கலி 137/25,26
தாங்குதல் வலித்தன்று ஆயின்
நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே – கலி 137/27,28
அறிந்தனிர் ஆயின் சான்றவிர் தான் தவம் – கலி 139/33
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின்
பைதல ஆகி பசக்குவ-மன்னோ என் – கலி 142/21,22
கதிர் பகா ஞாயிறே கல் சேர்தி ஆயின்
அவரை நினைத்து நிறுத்து என் கை நீட்டி – கலி 142/37,38
தருகுவை ஆயின் தவிரும் என் நெஞ்சத்து – கலி 142/39
மை இல் சுடரே மலை சேர்தி நீ ஆயின்
பௌவ நீர் தோன்றி பகல் செய்யும் மாத்திரை – கலி 142/41,42
ஈண்டு நீர் ஞாலத்துள் எம் கேள்வர் இல் ஆயின்
மாண்ட மனம் பெற்றார் மாசு இல் துறக்கத்து – கலி 143/44,45
காட்டீயாய் ஆயின் கத நாய் கொளுவுவேன் – கலி 144/20
பேணான் துறந்தானை நாடும் இடம் விடாய் ஆயின்
பிறங்கு இரு முந்நீர் வெறு மணல் ஆக – கலி 144/45,46
துறந்தானை நாடி தருகிற்பாய் ஆயின் நினக்கு ஒன்று – கலி 144/49
யாமம் தலைவந்தன்று ஆயின் அதற்கு என் நோய் – கலி 146/34
செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை – கலி 147/40
கனவினான் காணிய கண்படா ஆயின்
நனவினான் ஞாயிறே காட்டாய் நீ ஆயின் – கலி 147/57,58
நனவினான் ஞாயிறே காட்டாய் நீ ஆயின்
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் – கலி 147/58,59
இவளும் இனையள் ஆயின் தந்தை – அகம் 2/13
இறப்ப எண்ணுதிர் ஆயின் அறத்தாறு – அகம் 5/16
பிரிதல் எண்ணினை ஆயின் நன்றும் – அகம் 10/6
எம்மொடு கழிந்தனர் ஆயின் கம்மென – அகம் 11/7
மாலையும் உள்ளார் ஆயின் காலை – அகம் 14/12
எம் வெம் காமம் இயைவது ஆயின்
மெய்ம் மலி பெரும் பூண் செம்மல் கோசர் – அகம் 15/1,2
ஒழிய சூழ்ந்தனை ஆயின் தவிராது – அகம் 19/7
வினை நயந்து அமைந்தனை ஆயின் மனை நக – அகம் 21/7
ஆங்காங்கு ஒழுகாய் ஆயின் அன்னை – அகம் 28/11
பிறர் தந்து நிறுக்குவள் ஆயின்
உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 28/13,14
ஒழிய சூழ்ந்தனை ஆயின் முனாஅது – அகம் 33/13
பிரியாய் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 33/17
வந்தனன் ஆயின் அம் தளிர் செயலை – அகம் 38/6
வினை இவண் முடித்தனம் ஆயின் வல் விரைந்து – அகம் 47/2
பிரியின் புணர்வது ஆயின் பிரியாது – அகம் 51/10
வருகுவை ஆயின் தருகுவென் பால் என – அகம் 54/19
செலவு நாம் அயர்ந்தனம் ஆயின் பெயல – அகம் 64/7
வருவர் ஆயின் பருவம் இது என – அகம் 68/11
கல் நெறி படர்குவர் ஆயின் நன் நுதல் – அகம் 75/9
பின்னின்று சூழ்ந்தனை ஆயின் நன்று இன்னா – அகம் 77/3
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின்
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – அகம் 93/7,8
பண்டையின் சிறவாது ஆயின் இ மறை – அகம் 98/24
சென்றீக என்ப ஆயின் வேந்தனும் – அகம் 124/3
கண்டனிர் ஆயின் கழறலிர்-மன்னோ – அகம் 130/2
வருக என்னுதி ஆயின்
வாரேன் நெஞ்சம் வாய்க்க நின் வினையே – அகம் 131/14,15
ஒல்கு இயல் கொடிச்சியை நல்கினை ஆயின்
கொண்டனை சென்மோ நுண் பூண் மார்ப – அகம் 132/7,8
இன்னும் வாரார் ஆயின் நன்_நுதல் – அகம் 139/16
இயங்கல் ஆனாது ஆயின் வயங்கு_இழை – அகம் 146/7
அனையேன் ஆயின் அணங்குக என் என – அகம் 166/9
மனையோள் தேற்றும் மகிழ்நன் ஆயின்
யார்-கொல் வாழி தோழி நெருநல் – அகம் 166/10,11
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின்
அணி இழை உண்கண் ஆய் இதழ் குறு_மகள் – அகம் 172/15,16
நன் மாண் எல் வளை திருத்தினர் ஆயின்
வருவர் வாழி தோழி பல புரி – அகம் 173/7,8
சுரம் செல விரும்பினிர் ஆயின் இன் நகை – அகம் 179/10
பின் நின்று பெயர சூழ்ந்தனை ஆயின்
என் நிலை உரைமோ நெஞ்சே ஒன்னார் – அகம் 181/2,3
சென்று வினை எண்ணுதி ஆயின் நன்றும் – அகம் 191/12
செல்வேம் ஆயின் எம் செலவு நன்று என்னும் – அகம் 199/14
சேந்தனிர் செல்குவிர் ஆயின் யாமும் – அகம் 200/12
சென்று வினை முடித்தனம் ஆயின் இன்றே – அகம் 204/4
கடுத்தது பிழைக்குவது ஆயின் தொடுத்த – அகம் 215/7
பட்டனம் ஆயின் இனி எவன் ஆகியர் – அகம் 216/7
அடைய முயங்கேம் ஆயின் யாமும் – அகம் 218/16
என் பாடு உண்டனை ஆயின் ஒரு கால் – அகம் 219/6
நெடும் புறநிலையினை வருந்தினை ஆயின்
முழங்கு கடல் ஓதம் காலை கொட்கும் – அகம் 220/11,12
மனை புறந்தருதி ஆயின் எனையதூஉம் – அகம் 230/8
பெரும் கல் நாட பிரிதி ஆயின்
மருந்தும் உடையையோ மற்றே இரப்போர்க்கு – அகம் 238/10,11
இன் துயில் அமர்ந்தனை ஆயின் வண்டு பட – அகம் 240/12
அறியுநம் ஆயின் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 243/12
நீ நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீங்கி – அகம் 245/4
வந்து வினை முடித்தனம் ஆயின் நீயும் – அகம் 254/11
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ – அகம் 263/10
மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு-உற்று – அகம் 276/12
பெரு மலை மீமிசை முற்றின ஆயின்
வாள் இலங்கு அருவி தாஅய் நாளை – அகம் 278/6,7
பெறல் அரும்-குரையள் ஆயின் அறம் தெரிந்து – அகம் 280/6
தூங்கும் ஆயின் அதூஉம் நாணுவல் – அகம் 292/6
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது – அகம் 300/10
வரைய கருதும் ஆயின் பெரிது உவந்து – அகம் 312/3
இ நிலை வாரார் ஆயின் தம் நிலை – அகம் 314/13
உள என உணர்ந்தனை ஆயின் ஒரூஉம் – அகம் 327/4
நீ செல வலித்தனை ஆயின் யாவதும் – அகம் 327/7
தெற்று ஆகுதல் நற்கு அறிந்தனம் ஆயின்
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/8,9
வாழ்தல் வல்லுநர் ஆயின் காதலர் – அகம் 329/3
நாடு திறை கொண்டனம் ஆயின் பாக – அகம் 334/3
என்னொடு திரியான் ஆயின் வென் வேல் – அகம் 336/19
தானே வந்தன்று ஆயின் ஆனாது – அகம் 355/9
அன்னை வினவினள் ஆயின் அன்னோ – அகம் 358/10
நோயொடு வைகுதி ஆயின் நுந்தை – அகம் 370/6
வாழலென் என்றி ஆயின் ஞாழல் – அகம் 370/9
நினையினை ஆயின் எனவ கேள்-மதி – அகம் 379/5
செலவு வலியுறுத்தனை ஆயின் காலொடு – அகம் 379/18
நாம் எதிர்கொள்ளாம் ஆயின் தான் அது – அகம் 380/10
சிறிய தெற்றுவது ஆயின் பெரிய – அகம் 387/17
தணி மருந்து அறிவல் என்னும் ஆயின்
வினவின் எவனோ மற்றே கனல் சின – அகம் 388/21,22
என்னும் தண்டும் ஆயின் மற்று அவன் – அகம் 392/9
உரிது அல் பண்பின் பிரியுநன் ஆயின்
வினை தவ பெயர்ந்த வென் வேல் வேந்தன் – அகம் 392/20,21
இவன் யார் என்குவை ஆயின் இவனே – புறம் 13/1
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடேன் ஆயின்
படுபு அறியலனே பல்_கதிர்_செல்வன் – புறம் 34/17,18
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின் நீயும் – புறம் 35/30
குடி புறந்தருகுவை ஆயின் நின் – புறம் 35/33
அறவை ஆயின் நினது என திறத்தல் – புறம் 44/11
மறவை ஆயின் போரொடு திறத்தல் – புறம் 44/12
கெட்டனை ஆயின் நீ வேட்டது செய்ம்மே – புறம் 46/8
அன்னோன் படர்தி ஆயின் நீயும் – புறம் 48/6
கொண்டி வேண்டுவன் ஆயின் கொள்க என – புறம் 51/6
இது நீ கண்ணியது ஆயின் இரு நிலத்து – புறம் 52/7
இன்று உளன் ஆயின் நன்று-மன் என்ற நின் – புறம் 53/13
உடன் நிலை திரியீர் ஆயின் இமிழ் திரை – புறம் 58/21
வட_மலை பெயர்குவை ஆயின் இடையது – புறம் 67/7
என்னை வினவுதி ஆயின் மன்னர் – புறம் 69/8
கிள்ளிவளவன் படர்குவை ஆயின்
நெடும் கடை நிற்றலும் இலையே கடும் பகல் – புறம் 69/16,17
செல்வை ஆயின் செல்வை ஆகுவை – புறம் 70/16
அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த – புறம் 71/5
ஒருங்கு அகப்படேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 72/9
ஈ என இரக்குவர் ஆயின் சீர் உடை – புறம் 73/2
வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 73/11
எய்தினம் ஆயின் எய்தினம் சிறப்பு என – புறம் 75/3
விழுமியோன் பெறுகுவன் ஆயின் தாழ் நீர் – புறம் 75/7
உண்டு ஆயின் பதம் கொடுத்து – புறம் 95/6
இல் ஆயின் உடன் உண்ணும் – புறம் 95/7
சொல்லவும் தேறீர் ஆயின் மெல் இயல் – புறம் 97/22
செல்வை ஆயின் சேணோன் அல்லன் – புறம் 103/5
அது நற்கு அறிந்தனை ஆயின்
பொதுநோக்கு ஒழி-மதி புலவர் மாட்டே – புறம் 121/5,6
வல் வேல் மலையன் அல்லன் ஆயின்
நல் அமர் கடத்தல் எளிது-மன் நமக்கு என – புறம் 125/14,15
நின்-வயின் கிளக்குவம் ஆயின் கங்குல் – புறம் 126/6
தென் திசை ஆஅய் குடி இன்று ஆயின்
பிறழ்வது-மன்னோ இ மலர் தலை உலகே – புறம் 132/8,9
காண்டல் வேண்டினை ஆயின் மாண்ட நின் – புறம் 133/3
தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என – புறம் 135/17
அரும் சமம் வருகுவது ஆயின்
வருந்தலும் உண்டு என் பைதல் அம் கடும்பே – புறம் 139/14,15
பரிசில் நல்குவை ஆயின் குரிசில் நீ – புறம் 146/5
இன்புற விடுதி ஆயின் சிறிது – புறம் 159/24
செல்குவை ஆயின் நல்குவை பெரிது என – புறம் 160/14
என் நிலை அறிந்தனை ஆயின் இ நிலை – புறம் 164/9
உய்த்தல் தேற்றான் ஆயின் வைகலும் – புறம் 185/4
யாங்கு ஆகியர் என வினவுதிர் ஆயின்
மாண்ட என் மனைவியோடு மக்களும் நிரம்பினர் – புறம் 191/2,3
இவர் யார் என்குவை ஆயின் இவரே – புறம் 201/1
நும்மனோரும் மற்று இனையர் ஆயின்
எம்மனோர் இவண் பிறவலர் மாதோ – புறம் 210/3,4
உயிர் சிறிது உடையள் ஆயின் எம் வயின் – புறம் 210/6
இனையோன் கொண்டனை ஆயின்
இனி யார் மற்று நின் பசி தீர்ப்போரே – புறம் 227/10,11
வனைதல் வேட்டனை ஆயின் எனையதூஉம் – புறம் 228/13
நோய் இலன் ஆயின் நன்று-மன் தில் என – புறம் 229/15
ஒருவன் ஆர் உயிர் உண்ணாய் ஆயின்
நேரார் பல் உயிர் பருகி – புறம் 230/14,15
நின் உரை செல்லும் ஆயின் மற்று – புறம் 254/6
இரும் பறை இரவல சேறி ஆயின்
தொழாதனை கழிதல் ஓம்பு-மதி வழாது – புறம் 263/2,3
மண்டு அமர்க்கு உடைந்தனன் ஆயின் உண்ட என் – புறம் 278/4
யாண்டு உளனோ என வினவுதி ஆயின்
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம் – புறம் 282/3,4
ஈண்டே போல வேண்டுவன் ஆயின்
என் முறை வருக என்னான் கம்மென – புறம் 292/5,6
நாண் உடை மாக்கட்கு இரங்கும் ஆயின்
எம்மினும் பேர் எழில் இழந்து வினை என – புறம் 293/3,4
உடையன் ஆயின் உண்ணவும் வல்லன் – புறம் 315/1
வெள் வேல் ஆவம் ஆயின் ஒள் வாள் – புறம் 323/4
தந்தையும் கொடாஅன் ஆயின் வந்தோர் – புறம் 343/13
ஈனாள் ஆயினள் ஆயின் ஆனாது – புறம் 348/7
இஃது இவர் படிவம் ஆயின் வை எயிற்று – புறம் 349/4
கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென – புறம் 359/16
நாள்-தொறும் பாடேன் ஆயின் ஆனா – புறம் 388/12
இரும் களிறு இ சிலை ஏற்றிலன் ஆயின்
நரந்த நறை குழல் நங்கையும் நாமும் – கம்.பால:13 29/2,3
வரி சிலை இது நீ நொய்தின் வாங்குதி ஆயின் மைந்த – கம்.பால:24 31/2
இ இடை கங்கை ஆற்றின் ஏற்றினை ஆயின் எம்மை – கம்.அயோ:13 44/3
வெவ் உரு அமைந்தோன் தங்கை என்றது மெய்ம்மை ஆயின்
இ உரு இயைந்த தன்மை இயம்புதி இயல்பின் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 33/3,4
அமைதியின் உலகம் மூன்றும் ஆள்பவன் தங்கை ஆயின்
சுமை உறு செல்வத்தோடும் தோன்றலை துணையும் இன்றி – கம்.ஆரண்:6 35/2,3
காரணம் இதுவே ஆயின் என் உயிர் காண்பென் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 43/4
பல் எலாம் உற தோன்றும் பகு வாயள் என்னாது பார்த்தி ஆயின்
நெல் எலாம் சுரந்து அளிக்கும் நீர் நாட கேள் என்று நிருதி கூறும் – கம்.ஆரண்:6 130/3,4
ஆம் பொறி_இல் அடல் அரக்கர் அவரோடே செரு செய்வான் அமைந்தீர் ஆயின்
தாம் பொறியின் பல மாயம் தரும் பொறிகள் அறிந்து அவற்றை தடுப்பென் அன்றே – கம்.ஆரண்:6 131/2,3
பற்றினை தருதி ஆயின் பதியிடை அவதி எய்த – கம்.ஆரண்:11 60/3
படுக்குவென் அது அன்று ஆயின் பற்றினென் கொணர்வென் என்றான் – கம்.ஆரண்:11 65/4
காக்குமா காண்டி ஆயின் கடவல் உன் தேரை என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 81/4
உய்தி என்று அளித்தி ஆயின் உணர்த்துவல் உண்மை என்றாள் – கம்.சுந்:2 91/4
உஞ்சனை போதி ஆயின் விடுதி உன் குலத்துக்கு எல்லாம் – கம்.சுந்:3 114/3
ஆரியன் தன்மை ஈது ஆயின் ஆய்வுறு – கம்.யுத்1:2 43/1
அ சொல் கேட்டு அவன் ஆழியான் என்றனை ஆயின்
கொச்சை துன்மதி எத்தனை போரிடை குறைந்தான் – கம்.யுத்1:2 112/1,2
சொன்னவன் தொட்ட தொட்ட இடம்-தொறும் தோன்றான் ஆயின்
என் உயிர் யானே மாய்ப்பல் பின்னும் வாழ்வு உகப்பல் என்னின் – கம்.யுத்1:3 126/2,3
ஆவத்தின் வந்து அபயம் என்றானை அயிர்த்து அகல விடுதி ஆயின்
கூவத்தின் சிறு புனலை கடல் அயிர்த்தது ஒவ்வாதோ கொற்ற வேந்தே – கம்.யுத்1:4 100/3,4
உடைந்தவர்க்கு உதவான் ஆயின் உள்ளது ஒன்று ஈயான் ஆயின் – கம்.யுத்1:4 108/3
உடைந்தவர்க்கு உதவான் ஆயின் உள்ளது ஒன்று ஈயான் ஆயின்
அடைந்தவர்க்கு அருளான் ஆயின் அறம் என் ஆம் ஆண்மை என் ஆம் – கம்.யுத்1:4 108/3,4
அடைந்தவர்க்கு அருளான் ஆயின் அறம் என் ஆம் ஆண்மை என் ஆம் – கம்.யுத்1:4 108/4
அருள் இது ஆயின் கெட்டேன் பிழைப்பரோ அரக்கர் ஆனோர் – கம்.யுத்1:4 124/4
அளவு_அறு பெருமை செல்வம் அளித்தனை ஆயின் ஐய – கம்.யுத்1:4 142/2
இ நிலை விரைவின் எய்தாது இ துணை தாழ்த்தி ஆயின்
நல் நுதல் சீதையால் என் ஞாலத்தால் பயன் என் நம்பீ – கம்.யுத்1:12 38/1,2
அடைத்து வைத்தன திறந்துகொண்டு ஆற்றுதி ஆயின்
கிடைத்தி அல்லையேல் ஒளித்தியால் சிறு தொழில் கீழோய் – கம்.யுத்2:15 252/3,4
வளை அமை வரி வில் வாளி மெய் உற வழங்கும் ஆயின்
இளையவன் தனக்கும் ஆற்றாது என் பெரும் சேனை நம்ப – கம்.யுத்2:16 16/3,4
உன் நிலைமை ஈது ஆயின் ஓடை களிறு உந்தி – கம்.யுத்2:17 79/3
மந்திரசித்தி அன்ன சிலை தொழில் வலி இது ஆயின்
இந்திரசித்தனார்க்கும் இறுதியே இயைவது என்றான் – கம்.யுத்2:18 206/3,4
தெருளினை உடையர் ஆயின் செயல் அரும் கருணை செல்வ – கம்.யுத்2:19 268/2
வெம் படை தொடுக்கும் ஆயின் விலக்குமது அன்றி வீர – கம்.யுத்3:27 3/2
நின்றுளென் அன்றோ மற்று அ இராமன் பேர் நிற்கும் ஆயின்
பொன்றுதல் ஒரு காலத்து தவிருமோ பொதுமைத்து அன்றோ – கம்.யுத்3:28 10/2,3
கொன்று போர் கடக்கும் ஆயின் கொள்ளுதும் வென்றி அன்றேல் – கம்.யுத்3:31 56/3

மேல்


ஆயின்று (1)

அன்னையும் அறிந்தனள் அலரும் ஆயின்று
நன் மனை நெடு நகர் புலம்பு கொள உறுதரும் – ஐங் 236/1,2

மேல்


ஆயின (58)

பாழ் ஆயின நின் பகைவர் தேஎம் – மது 176
நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் – நற் 352/10
நல்ல ஆயின அளிய மென் தோளே – ஐங் 120/2
நல்ல ஆயின நல்லோள் கண்ணே – ஐங் 166/4
நல்லன ஆயின தோழி என் கண்ணே – ஐங் 189/4
தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழை ஆயின
பொன் வீ மணி அரும்பினவே – ஐங் 201/2,3
வெய்ய ஆயின முன்னே இனியே – ஐங் 322/3
தண்ணிய ஆயின சுரத்து இடை யாறே – ஐங் 322/5
தவ நனி நெடிய ஆயின இனியே – ஐங் 359/3
நணிய ஆயின சுரத்து இடை ஆறே – ஐங் 359/5
ஐய ஆயின செய்யோள் கிளவி – ஐங் 441/1
புலம்பு தீர்ந்து இனிய ஆயின புறவே – ஐங் 495/2
அன்ன ஆயின பழனம்-தோறும் – பதி 19/19
விண் உயர் வைப்பின காடு ஆயின நின் – பதி 23/15
அ பெண் தானே ஆயின போது இங்கு அயல் வேறு ஓர் – கம்.பால:10 24/3
ஐ_ஐ நூறு_ஆயிரம் உருவம் ஆயின
மெய் உறு தானையான் வில்லின் கல்வியான் – கம்.அயோ:13 8/3,4
கலைமான் முதல் ஆயின கண்ட எலாம் – கம்.ஆரண்:11 44/1
அல்குலின் அணிகளும் அல்குல் ஆயின
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே – கம்.கிட்:6 6/3,4
போது ஆயின போது உன் தண் புனல் ஆடல் பொய்யோ – கம்.சுந்:4 85/1
அற்ற நாணினர் ஆயின போது அன்றி – கம்.சுந்:5 16/3
அகல் மதிக்கு உவமை ஆயின தபோதனர் உளார் வதனம் அம்மா – கம்.யுத்1:2 93/4
முறிந்து நுண் பொடி ஆயின முடிந்தன முனிவு இலான் முழு மேனி – கம்.யுத்1:3 83/2
சொறிந்த தன்மையும் செய்தில ஆயின தூயவன் துணிவு ஒன்றா – கம்.யுத்1:3 83/3
குன்று நூறு_ஆயிரம் கோடி ஆயின
சென்று தேய்வு உறுவரோ புலவர் சீறினால் – கம்.யுத்1:6 50/2,3
ஒன்று நூறு ஆயின உவரி முத்து எல்லாம் – கம்.யுத்1:6 50/4
வற்கம் ஆயின மா படையோடும் சென்று – கம்.யுத்2:15 93/2
வைதால் என ஐது ஆயின வடி வாளியின் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 158/2
சாம்பர் ஆயின தட வரை சுடு கணை தடிய – கம்.யுத்2:15 193/4
பூளை ஆயின கண்டனை இன்று போய் போர்க்கு – கம்.யுத்2:15 255/2
விரவலர் பெறா வெறுமைய ஆயின வெவ்வேறு – கம்.யுத்2:16 220/3
வெற்ற வெம் பொடி ஆயின அல்லவும் வேறு ஒன்று நூறு ஆகி – கம்.யுத்2:16 313/3
கூறு ஆயின பயமுற்று ஒரு குலைவு ஆயின உலகம் – கம்.யுத்2:18 146/2
கூறு ஆயின பயமுற்று ஒரு குலைவு ஆயின உலகம் – கம்.யுத்2:18 146/2
வேறு ஆயின அவை யாவையும் உடனே வர விட்டான் – கம்.யுத்2:18 146/4
மால் ஆயின மத வெம் கரி திரிகின்றன வரலும் – கம்.யுத்2:18 149/2
தோல் ஆயின உலகு எங்கணும் என அஞ்சினர் துகளே – கம்.யுத்2:18 149/3
போல் ஆயின வய வானமும் ஆறானது புவியே – கம்.யுத்2:18 149/4
ஒருங்கு ஆயின உயிர் மாய்ந்தன பிறிது என் பல உரையால் – கம்.யுத்2:18 156/2
ஆயின காலத்து ஆர்த்தார் அமர்_தொழில் அஞ்சி அப்பால் – கம்.யுத்2:19 187/1
விளைவன செருவில் பல் வேறு ஆயின குறிகள் மேய – கம்.யுத்3:22 141/4
அனகன் ஆயின சங்கனும் அ கணத்து அயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 174/2
ஆயின ஆக்கி தான் வந்து அமர் பெரும் களத்தன் ஆனான் – கம்.யுத்3:24 1/4
காசம் ஆயின எல்லாம் கரந்த தனது உருவிடையே கனக தோள்கள் – கம்.யுத்3:24 40/2
ஆயின கருமம் மீள அழிவுற்ற அதனை பார்த்தும் – கம்.யுத்3:26 59/2
கார் ஆயின வெம் கரி தேர் கலி மா – கம்.யுத்3:27 18/1
நூறு ஆயின யோசனை நூழில்கள் சால் – கம்.யுத்3:31 207/3
அருந்துதற்கு அமைவு ஆயின ஆக்குவான் – கம்.யுத்4:34 1/3
முந்து ஈந்தது ஒர் உணவின் பயன் எனல் ஆயின முதல்வன் – கம்.யுத்4:37 52/2
கூறு ஆயின கனல் சிந்துவ குடிக்க புனல் குறுகி – கம்.யுத்4:37 53/3
சேறு ஆயின பொடி ஆயின திடர் ஆயின கடலும் – கம்.யுத்4:37 53/4
சேறு ஆயின பொடி ஆயின திடர் ஆயின கடலும் – கம்.யுத்4:37 53/4
சேறு ஆயின பொடி ஆயின திடர் ஆயின கடலும் – கம்.யுத்4:37 53/4
கால் ஆயின கனல் ஆயின உரும் ஆயின கதிய – கம்.யுத்4:37 55/3
கால் ஆயின கனல் ஆயின உரும் ஆயின கதிய – கம்.யுத்4:37 55/3
கால் ஆயின கனல் ஆயின உரும் ஆயின கதிய – கம்.யுத்4:37 55/3
சூல் ஆயின மழை அன்னவன் தொடை பல் வகை தொடுக்க – கம்.யுத்4:37 55/4
கூசிம் மயிர் பொடிப்பு அற்றன அனல் ஆயின கொடிய – கம்.யுத்4:37 57/4
உவண புள்ளே ஆயின வானோர் உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்4:37 142/4

மேல்


ஆயினதாம் (1)

தன்னின் பிறிது ஆயினதாம் எனினும் – கம்.யுத்1:3 112/2

மேல்


ஆயினதால் (1)

பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால்
இரு குன்று அனைய புயத்தாய் இபம் என்று உணராது எய்தாய் – கம்.அயோ:4 77/2,3

மேல்


ஆயினது (1)

ஈண்டு சடை ஆயினது என்றால் மழை என்று உரைத்தல் இழிவு அன்றோ – கம்.சுந்:4 57/4

மேல்


ஆயினம் (2)

ஒழி என அல்லம் ஆயினம் யாமத்து – நற் 159/9
அனையேம் மகிழ்நற்கு யாம் ஆயினம் எனினே – குறு 164/6

மேல்


ஆயினர் (7)

நாடு படு செலவினர் ஆயினர் இனியே – புறம் 240/14
மான் ஆர் கண் இள மடவார் ஆயினர் முன்னே தம் குழல் வகிர்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/3
உடல் படைத்து அவுணர் ஆயினர் எலாம் மடிய வாள் உருவினானும் – கம்.யுத்1:2 83/2
தேவர் ஆயினர் ஏவரும் சேணிடை திரியும் – கம்.யுத்1:3 15/1
யாவர் ஈங்கு இகல் வானரம் ஆயினர் எவரும் – கம்.யுத்3:22 108/1
நேர் ஆயினர் இருவோர்களும் நெடு மாருதி நிமிரும் – கம்.யுத்3:27 102/3
மாறு ஆயினர் ஒரு கோல் பட மலை-போல் உடல் மறிவார் – கம்.யுத்3:31 104/2

மேல்


ஆயினர்களால் (1)

ஆலம் எனலாயினன் இராமன் அவர் மீனம் எனல் ஆயினர்களால் – கம்.யுத்3:31 142/4

மேல்


ஆயினரே (1)

தம் திறை கொடுத்து தமர் ஆயினரே
முரண் செறிந்து இருந்த தானை இரண்டும் – அகம் 44/2,3

மேல்


ஆயினவால் (1)

ஈங்கு ஆயினவால் என்றிசின் யானே – நற் 55/12

மேல்


ஆயினவாறு (2)

ஊழி ஆயினவாறு எனா உயர் போதின் மேல் உறை பேதையும் – கம்.அயோ:3 59/2
வாலிக்கும்மே ஆயினவாறு என் வலி அம்மா – கம்.யுத்3:22 212/4

மேல்


ஆயினவே (6)

துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே – குறு 316/8
துறைவன் சொல்லோ பிற ஆயினவே – ஐங் 162/4
உள்ளுநர் பனிக்கும் பாழ் ஆயினவே
காடே கடவுள் மேன புறவே – பதி 13/19,20
ஓதம் மல்கலின் மாறு ஆயினவே
எல்லின்று தோன்றல் செல்லாதீம் என – அகம் 300/17,18
இளையம் ஆக தழை ஆயினவே இனியே – புறம் 248/2
அல்லி படூஉம் புல் ஆயினவே – புறம் 248/5

மேல்


ஆயினவோ (1)

உன்னின் பிறிது ஆயினவோ உலகம் – கம்.யுத்1:3 112/3

மேல்


ஆயினள் (10)

ஏனல் காவல் ஆயினள் எனவே – நற் 102/9
இன்னள் ஆயினள் நன்_நுதல் என்று அவர் – குறு 98/1
புனல் ஆடு புணர் துணை ஆயினள் எமக்கே – ஐங் 72/5
மனைக்கு விளக்கு ஆயினள் மன்ற கனை பெயல் – ஐங் 405/2
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து – அகம் 35/11
தீம் ஆயினள் இவள் ஆயின் தாங்காது – அகம் 300/10
ஈனாள் ஆயினள் ஆயின் ஆனாது – புறம் 348/7
அணங்கு ஆயினள் தான் பிறந்த ஊர்க்கே – புறம் 349/7
அன்னம் இன்னணம் ஆயினள் ஆயவள் – கம்.பால:10 82/2
ஆசையுற்று அயர்பவள் இன்னள் ஆயினள்
பாசடை கமலத்தோன் படைத்த வில் இறும் – கம்.பால:13 64/1,2

மேல்


ஆயினள்-கொல் (1)

என் ஆயினள்-கொல் என்னாதோரே – குறு 110/8

மேல்


ஆயினன் (8)

நடுகல் ஆயினன் புரவலன் எனவே – புறம் 221/13
சொல் வலை வேட்டுவன் ஆயினன் முன்னே – புறம் 252/5
இன்னன் ஆயினன் இளையோன் என்று – புறம் 254/5
பொன்றாது உளன் ஆயினன் அத்துணை-போலும் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 154/4
தானும் தேருமே ஆயினன் இராவணன் தனயன் – கம்.யுத்3:22 57/4
அந்தாக என்று உவந்து ஐயனும் அமைவு ஆயினன் இமையோர் – கம்.யுத்3:27 101/3
இல்லை ஆயினன் உன் மகன் இன்று என – கம்.யுத்3:29 3/3
காலம் எனல் ஆயினன் இராமன் அ அரக்கர் கடைநாளில் விளியும் – கம்.யுத்3:31 142/2

மேல்


ஆயினன்-கொல் (1)

பிறன் ஆயினன்-கொல் இறீஇயர் என் உயிர் என – புறம் 210/9

மேல்


ஆயினனே (1)

படைக்கு நோய் எல்லாம் தான் ஆயினனே – புறம் 276/6

மேல்


ஆயினார் (20)

ஒருங்கிய இரண்டு உடற்கு உயிர் ஒன்று ஆயினார்
கருங்கடல் பள்ளியில் கலவி நீங்கி போய் – கம்.பால:10 38/2,3
ஆன தன் பாங்கியர் ஆயினார் எலாம் – கம்.பால:19 26/2
இமையவர் ஆயினார் இங்கு உளாருமே – கம்.பால:23 73/4
மேனீயும் இன்றி வெறு நீரே ஆயினார் – கம்.அயோ:4 99/4
தேவர் ஆயினார் சிறுவன் ஆகியே – கம்.அயோ:11 128/3
தேறி முந்தை தம் சிந்தையர் ஆயினார்
மாறி வந்து பிறந்து அன்ன மாட்சியார் – கம்.அயோ:14 19/3,4
தனையர் ஆயினார் தந்தை தாயரை – கம்.அயோ:14 107/1
அன்னர் பின் படர்வார் என ஆயினார்
மன்னன் காதலர் வைகு இடம் நண்ணினார் – கம்.ஆரண்:7 14/3,4
ஆம் எனல் ஆய கை மதிட்குள் ஆயினார் – கம்.ஆரண்:15 6/4
ஆயினார் அவரும் அங்கு அன்ன நாள் அவதியில் – கம்.கிட்:14 1/3
கண்டகர்க்கு அரும் காலன் ஆயினார்
தண்டகத்தையும் தடவி ஏகினார் – கம்.கிட்:15 19/2,3
படை உளர் ஆயினார் பாரில் யார் எனா – கம்.கிட்:16 24/2
நிசிசரர் ஆயினார் இ நெடு நகர் நிருதர் எல்லாம் – கம்.சுந்:2 97/4
அரும் திறல் மந்தரம் அனையர் ஆயினார் – கம்.சுந்:9 41/4
அறம் திறம்பினர் ஆர் உளர் ஆயினார் – கம்.சுந்:12 91/4
உற்றன உற்றன உரைப்பது ஆயினார்
புற்று உறை அரவு என புழுங்கு நெஞ்சினார் – கம்.யுத்1:2 46/3,4
ஆன வர்க்கம் எல்லாம் நினக்கு அன்பர் ஆயினார்
தானவர்க்கு வேந்தன் நீ என்னும் தரத்தாயோ – கம்.யுத்1:3 172/2,3
ஆயினார் ஆயது ஒன்றும் அறிந்திலென் ஐய யாரும் – கம்.யுத்3:22 151/2
இரவும் நண்பகலும் எனல் ஆயினார் – கம்.யுத்4:37 25/4
அவனும் அ சிவனும் எனல் ஆயினார் – கம்.யுத்4:37 27/4

மேல்


ஆயினார்க்கு (1)

அல்லதூஉம் அவனுடை துணைவர் ஆயினார்க்கு
எல்லையும் தெரிவுறும் எண்ணும் தேறலாம் – கம்.சுந்:12 21/1,2

மேல்


ஆயினாரே (1)

மட மங்கையர் ஆய் என் மனத்தவர் ஆயினாரே – கம்.ஆரண்:10 144/4

மேல்


ஆயினால் (1)

ஆளவும் உளன் ஒரு பரதன் ஆயினால்
கோள் இல அறநெறி குறை உண்டாகுமோ – கம்.அயோ:11 72/3,4

மேல்


ஆயினாள் (5)

எம் முனாள் நங்கை இந்த இரு நதி ஆயினாள் என்று – கம்.பால:8 5/1
வழங்கிய கடல் என வறியள் ஆயினாள் – கம்.பால:10 44/4
பிறந்த பின்பும் பிரியலள் ஆயினாள் – கம்.அயோ:4 218/4
அழுவத்து அன்று எழுவாள் எனல் ஆயினாள் – கம்.அயோ:7 24/4
நுனித்தது ஒன்று நுவல்வது ஒன்று ஆயினாள்
கனித்த இன் களி கள்ளினின் காட்டுமோ – கம்.யுத்4:40 10/3,4

மேல்


ஆயினான் (31)

உயிர் எலாம் உறைவது ஓர் உடம்பும் ஆயினான் – கம்.பால:4 10/4
கொழுந்து மேல் படர் தர கொழுகொம்பு ஆயினான் – கம்.பால:5 71/4
அங்கம் வெந்து அன்று தொட்டு அனங்கனே ஆயினான் – கம்.பால:7 1/4
தனியும் தானும் அ தையலும் ஆயினான் – கம்.பால:11 2/4
அழுந்திய உயிர்க்கும் எலாம் அருள் கொம்பு ஆயினான்
எழுந்திலன் எழுந்து இடை படரும் சேனையின் – கம்.பால:14 23/2,3
சக்கரத்தவன் என தமியன் ஆயினான் – கம்.அயோ:1 2/4
அரசர் இனிது இருந்த நல் அவையின் ஆயினான் – கம்.அயோ:4 88/4
பாந்தள்-மிசை கிடந்த பார் அளிப்பான் ஆயினான்
ஏந்து தடம் தோள் இராமன் திரு மடந்தை – கம்.அயோ:4 91/2,3
காந்தன் ஒரு முறை போய் காடு உறைவான் ஆயினான் – கம்.அயோ:4 91/4
அறிஞர் காதற்கு அமை விருந்து ஆயினான் – கம்.அயோ:7 26/4
நியாயம் அத்தனைக்கும் ஓர் நிலயம் ஆயினான்
தயா முதல் அறத்தினை தழீஇயது என்னவே – கம்.அயோ:14 53/3,4
ஆக்கை தேய உள்ளம் நைய ஆவி வேவது ஆயினான் – கம்.ஆரண்:10 90/4
ஆவி சால நொந்து நொந்து அழுங்குவானும் ஆயினான் – கம்.ஆரண்:10 92/4
தென்றல் வந்து எதிர்ந்த போது சீறுவானும் ஆயினான் – கம்.ஆரண்:10 94/4
சான்று உரு உணர்வினுக்கு உணர்வும் ஆயினான் – கம்.கிட்:0 1/4
பேர் அளிக்கு பிறந்த இல் ஆயினான் – கம்.கிட்:1 33/4
காயமான் ஆயினான் ஆவனே காவலா – கம்.கிட்:3 11/2
மாய மான் ஆயினான் மா யமான் ஆயினான் – கம்.கிட்:3 11/4
மாய மான் ஆயினான் மா யமான் ஆயினான் – கம்.கிட்:3 11/4
இனிது இருந்து நல் விருந்தும் ஆயினான் – கம்.கிட்:3 34/4
ஒருவகை உணர்வு வந்து உரைப்பது ஆயினான் – கம்.கிட்:6 19/4
ஓடுகின்றதும் ஒத்துளன் ஆயினான் – கம்.கிட்:11 13/4
அன்ன நடையாய் கேட்க என அறிவன் அறைவான் ஆயினான் – கம்.சுந்:4 59/4
தென் புறத்து உளன் என தெரிவது ஆயினான்
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – கம்.சுந்:14 21/2,3
முந்த மான் ஆயினான் வாலியே முதலினோர் முடிவு கண்டால் – கம்.யுத்1:2 97/2
ஆம் அவன் அறிவினுக்கு அறிவும் ஆயினான்
தாம மூ_உலகமும் தழுவி சார்தலால் – கம்.யுத்1:3 76/2,3
அனசன தொழில் மேற்கொள்வது ஆயினான் – கம்.யுத்1:8 43/4
அழுங்கல் இல் கோள் முகத்து அரவம் ஆயினான்
எழும் கதிர் இரவி-தன் புதல்வன் எண்ணுற – கம்.யுத்2:16 266/2,3
அ கணத்து அனுமன் ஆலகாலம் எனலாயது ஓர் வெகுளி ஆயினான்
புக்கு அனைத்து உலகமும் குலுங்க நிமிர் தோள் புடைத்து உருமு-போல் உறா – கம்.யுத்2:19 72/1,2
சென்று உன்னும் முன்னர் உடன் ஆயினான் இ உலகு ஏழும் மூடு சிறையான் – கம்.யுத்2:19 262/4
அ தலை அன்னவன் அனையன் ஆயினான்
இ தலை இருவரும் இசைய எய்தினார் – கம்.யுத்3:24 65/1,2

மேல்


ஆயினும் (319)

ஆண்டு_ஆண்டு ஆயினும் ஆக காண்_தக – திரு 250
பொருநர்க்கு ஆயினும் புலவர்க்கு ஆயினும் – சிறு 203
பொருநர்க்கு ஆயினும் புலவர்க்கு ஆயினும்
அரு மறை நாவின் அந்தணர்க்கு ஆயினும் – சிறு 203,204
அரு மறை நாவின் அந்தணர்க்கு ஆயினும்
கடவுள் மால் வரை கண்விடுத்து அன்ன – சிறு 204,205
ஆற்றின் வாரார் ஆயினும் ஆற்ற – குறி 23
வல்லார் ஆயினும் புறம் மறைத்து சென்றோரை – மலை 78
இகந்தன ஆயினும் தெவ்வர் தேஎம் – மலை 86
தேஎம் மருளும் அமையம் ஆயினும்
இறாஅ வன் சிலையர் மா தேர்பு கொட்கும் – மலை 273,274
நல்கார் நீத்தனர் ஆயினும் நல்குவர் – நற் 14/2
அலர் எழ சென்றனர் ஆயினும் மலர் கவிழ்ந்து – நற் 14/6
செல்லினும் செல்லாய் ஆயினும் நல்லதற்கு – நற் 16/3
கடவுள் ஆயினும் ஆக – நற் 34/10
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு – நற் 38/4
கைவளம் இயைவது ஆயினும்
ஐது ஏகு அம்ம இயைந்து செய் பொருளே – நற் 52/10,11
வா பறை விரும்பினை ஆயினும் தூ சிறை – நற் 54/2
என்னர் ஆயினும் இனி நினைவு ஒழிக – நற் 64/1
நயந்த காதலன் புணர்ந்தனள் ஆயினும்
சிவந்து ஒளி மழுங்கி அமர்த்தன-கொல்லோ – நற் 66/6,7
அம்பல் மூதூர் அரவம் ஆயினும்
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/3,4
தவ சேய் நாட்டர் ஆயினும் மிக பேர் – நற் 115/8
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை – நற் 119/4
எனை விருப்பு உடையர் ஆயினும் நினைவு இலர் – நற் 130/6
அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து – நற் 140/8
அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் – நற் 142/9
அரியல் ஆர்ந்தவர் ஆயினும் பெரியர் – நற் 156/8
சென்றனர் ஆயினும் நன்று செய்தனர் என – நற் 164/4
இன்னும் வாரார் ஆயினும் சென்னியர் – நற் 189/2
முடியாது ஆயினும் வருவர் அதன்_தலை – நற் 208/10
துனி தீர் கூட்டமொடு துன்னார் ஆயினும்
இனிதே காணுநர் காண்பு-உழி வாழ்தல் – நற் 216/1,2
நம் உறு துயரம் களையார் ஆயினும்
இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே – நற் 216/4,5
கேட்டோர் அனையர் ஆயினும்
வேட்டோர் அல்லது பிறர் இன்னாரே – நற் 216/10,11
நனி பெரிது இனியன் ஆயினும் துனி படர்ந்து – நற் 217/6
இன் உயிர் பெரும்பிறிது ஆயினும் என்னதூஉம் – நற் 219/3
மெய் கவின் சிதைய பெயர்ந்தனன் ஆயினும்
குன்றின் தோன்றும் குவவு மணல் ஏறி – நற் 235/5,6
துயில் இடைப்படூஉம் தன்மையது ஆயினும்
வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் – நற் 240/5,6
செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் – நற் 246/6
நல்காய் ஆயினும் நயன் இல செய்யினும் – நற் 247/6
உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/4
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் கூறிய – நற் 289/2
காடு கவின் பூத்து ஆயினும் நன்றும் – நற் 302/3
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர் – நற் 327/4
அத்தம் இறந்தனர் ஆயினும் நம் துறந்து – நற் 329/8
அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் – நற் 351/2
காமம் கனிவது ஆயினும் யாமத்து – நற் 353/8
நெஞ்சின் இன்புறாய் ஆயினும் அது நீ – நற் 355/9
என்னொடு நிலையாது ஆயினும் என்றும் – நற் 357/2
நின்னொடு தெளித்தனர் ஆயினும் என்னதூஉம் – நற் 358/4
கருவி வானம் பெய்யாது ஆயினும்
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – நற் 365/6,7
எழாஅல் வல்லை ஆயினும் தொழாஅல் – நற் 380/8
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/6
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும்
வழிபடல் சூழ்ந்திசின் அவர்-உடை நாட்டே – குறு 11/7,8
காமம் ஒழிவது ஆயினும் யாமத்து – குறு 42/1
இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும்
நீ ஆகியர் எம் கணவனை – குறு 49/3,4
நல்கார் நயவார் ஆயினும்
பல் கால் காண்டலும் உள்ளத்துக்கு இனிதே – குறு 60/5,6
ஊர்ந்து இன்புறாஅர் ஆயினும் கையின் – குறு 61/2
உற்று இன்புறேஎம் ஆயினும் நல் தேர் – குறு 61/4
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு – குறு 110/1
ஒரு நன்று உடையள் ஆயினும் புரி மாண்டு – குறு 115/2
பெறுவது இயையாது ஆயினும் உறுவது ஒன்று – குறு 199/1
நெடும் சேண் நாட்டார் ஆயினும்
நெஞ்சிற்கு அணியரோ தண் கடல் நாட்டே – குறு 228/5,6
நெஞ்சு நம் பிரிந்தன்று ஆயினும் எஞ்சிய – குறு 237/2
விழுமிது கழிவது ஆயினும் நெகிழ் நூல் – குறு 253/2
ஒல்வை ஆயினும் கொல்வை ஆயினும் – குறு 259/5
ஒல்வை ஆயினும் கொல்வை ஆயினும்
நீ அளந்து அறிவை நின் புரைமை வாய் போல் – குறு 259/5,6
நமக்கு ஒன்று உரையார் ஆயினும் தமக்கு ஒன்று – குறு 266/1
ஒருங்கு உடன் இயைவது ஆயினும் கரும்பின் – குறு 267/2
அறவன் ஆயினும் அல்லன் ஆயினும் – குறு 284/4
அறவன் ஆயினும் அல்லன் ஆயினும்
நம் ஏசுவரோ தம் இலர்-கொல்லோ – குறு 284/4,5
வாராது ஆயினும் வருவது போல – குறு 301/6
குறியான் ஆயினும் குறிப்பினும் பிறிது ஒன்று – குறு 318/4
பேணார் ஆயினும் பெரியோர் நெஞ்சத்து – குறு 341/4
கொடியோர் நல்கார் ஆயினும் யாழ நின் – குறு 367/1
களையார் ஆயினும் கண் இனிது படீஇயர் – குறு 395/5
ஊரன் ஆயினும் ஊரன் அல்லன்னே – ஐங் 15/4
பிரிந்தனன் ஆயினும் பிரியலன்-மன்னே – ஐங் 39/4
வேனில் ஆயினும் தண் புனல் ஒழுகும் – ஐங் 54/2
எம் நலம் தொலைவது ஆயினும்
துன்னலம் பெரும பிறர் தோய்ந்த மார்பே – ஐங் 63/3,4
யார் மகள் ஆயினும் அறியாய் – ஐங் 79/3
மணந்தனை அருளாய் ஆயினும் பைபய – ஐங் 83/1
நேரேம் ஆயினும் செல்குவம்-கொல்லோ – ஐங் 114/2
நல்கான் ஆயினும் தொல் கேளன்னே – ஐங் 167/4
தவறு இலர் ஆயினும் பனிப்ப மன்ற – ஐங் 177/1
இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே – ஐங் 256/4
நயவாய் ஆயினும் வரைந்தனை சென்மோ – ஐங் 276/4
தான் எம் அருளாள் ஆயினும்
யாம் தன் உள்ளுபு மறந்தறியேமே – ஐங் 298/3,4
பிரியாய் ஆயினும் நன்றே விரி இணர் – ஐங் 308/2
வறன் உண்ட ஆயினும் அறம் சாலியரோ – ஐங் 312/2
தண்ணிய ஆயினும் வெய்ய மன்ற – ஐங் 328/2
வந்தனம் ஆயினும் ஒழிக இனி செலவே – ஐங் 330/2
கோடு உயர் பன் மலை இறந்தனர் ஆயினும்
நீட விடுமோ மற்றே நீடு நினைந்து – ஐங் 358/1,2
அரிய ஆயினும் எளிய அன்றே – ஐங் 360/2
எம்மின் உணரார் ஆயினும் தம்-வயின் – ஐங் 472/3
பெரிய தப்புநர் ஆயினும் பகைவர் – பதி 17/2
மாரி பொய்க்குவது ஆயினும்
சேரலாதன் பொய்யலன் நசையே – பதி 18/11,12
எமர்க்கும் பிறர்க்கும் யாவர் ஆயினும்
பரிசில்_மாக்கள் வல்லார் ஆயினும் – பதி 20/21,22
பரிசில்_மாக்கள் வல்லார் ஆயினும்
கொடை கடன் அமர்ந்த கோடா நெஞ்சினன் – பதி 20/22,23
தண் இயல் எழிலி தலையாது ஆயினும்
வயிறு பசி கூர ஈயலன் – பதி 20/25,26
பகைவர் தேஎத்து ஆயினும்
சினவாய் ஆகுதல் இறும்பூதால் பெரிதே – பதி 32/16,17
பெரிய ஆயினும் அமர் கடந்து பெற்ற – பதி 44/3
சேணன் ஆயினும் கேள் என மொழிந்து – பதி 44/11
வாரார் ஆயினும் இரவலர் வேண்டி – பதி 55/10
நிலம் திறம் பெயரும் காலை ஆயினும்
கிளந்த சொல் நீ பொய்ப்பு அறியலையே – பதி 63/6,7
வலியை ஆதல் நற்கு அறிந்தனர் ஆயினும்
வார் முகில் முழக்கின் மழ களிறு மிகீஇ தன் – பதி 84/10,11
கழை நிலை பெறாஅ குட்டத்து ஆயினும்
புனல் பாய் மகளிர் ஆட ஒழிந்த – பதி 86/9,10
பேணு_தகு சிறப்பின் பெண் இயல்பு ஆயினும்
என்னொடு புரையுநள் அல்லள் – பதி 93/1,2
இறும்பூது அன்மை நற்கு அறிந்தேம் ஆயினும்
நகுதலும் தகுதி ஈங்கு ஊங்கு நின் கிளப்ப – பரி 4/4,5
நணி_நணித்து ஆயினும் சேஎய் சேய்த்து – பரி 17/25
கொள்ளும் பொருள் இலர் ஆயினும் வம்பலர் – கலி 4/4
புடைபெயர்வாய் ஆயினும் புலம்பு கொண்டு இனைபவள் – கலி 10/11
ஒன்றன் கூறு ஆடை உடுப்பவரே ஆயினும்
ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை அரிது அரோ – கலி 18/10,11
திங்கள் அரவு உறின் தீர்க்கலார் ஆயினும்
தம் காதல் காட்டுவர் சான்றவர் இன் சாயல் – கலி 140/17,18
யாங்கு உளன் ஆயினும் காட்டீமோ காட்டாயேல் – கலி 147/28
எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/7
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/11
விழுமிது நிகழ்வது ஆயினும் தெற்கு ஏர்பு – அகம் 13/12
தகைப்ப தங்கலர் ஆயினும் இகப்ப – அகம் 27/11
எய்யாய் ஆயினும் உரைப்பல் தோழி – அகம் 28/2
கிடந்து உயிர் மறுகுவது ஆயினும் இடம் படின் – அகம் 29/2
அன்று நம் அறியாய் ஆயினும் இன்று நம் – அகம் 33/18
துணிந்து பிறள் ஆயினள் ஆயினும் அணிந்து_அணிந்து – அகம் 35/11
மறந்து அவண் அமையார் ஆயினும் கறங்கு இசை – அகம் 37/1
துயரம் செய்து நம் அருளார் ஆயினும்
அறாஅலியரோ அவர் உடை கேண்மை – அகம் 40/9,10
இன் உயிர் கழிவது ஆயினும் நின் மகள் – அகம் 52/13
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் எனையதூஉம் – அகம் 69/12
கரும் கண் கோசர் நியமம் ஆயினும்
உறும் என கொள்குநர் அல்லர் – அகம் 90/12,13
அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும்
பெரும் பேர் அன்பினர் தோழி இரும் கேழ் – அகம் 91/8,9
செய்யாம் ஆயினும் உய்யாமையின் – அகம் 106/7
கைப்பொருள் இல்லை ஆயினும் மெய் கொண்டு – அகம் 109/11
கழிய காதலர் ஆயினும் சான்றோர் – அகம் 112/11
இகந்தனர் ஆயினும் இடம் பார்த்து பகைவர் – அகம் 113/12
பழி இலர் ஆயினும் பலர் புறங்கூறும் – அகம் 115/2
விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சாது ஆகும் – அகம் 122/2
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும்
பழி தீர் காதலர் சென்ற நாட்டே – அகம் 127/17,18
சென்று சேர்பு ஒல்லார் ஆயினும் நினக்கே – அகம் 137/4
வல்லினும் வல்லார் ஆயினும் சென்றோர்க்கு – அகம் 152/19
சேய ஆயினும் நடுங்கு துயர் தருமே – அகம் 152/24
பந்து வழி படர்குவள் ஆயினும் நொந்து நனி – அகம் 153/3
நோய் நாம் உழக்குவம் ஆயினும் தாம் தம் – அகம் 155/5
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும்
வல்லே வருவர் போலும் வெண் வேல் – அகம் 177/12,13
சென்று சேண் இடையர் ஆயினும் நன்றும் – அகம் 183/4
ஈன்ற நட்பிற்கு அருளான் ஆயினும்
இன் நகை முறுவல் ஏழையை பல் நாள் – அகம் 195/7,8
தேம் முது குன்றம் இறந்தனர் ஆயினும்
நீடலர் யாழ நின் நிரை வளை நெகிழ – அகம் 197/8,9
இன்னா உறையுட்டு ஆயினும் இன்பம் – அகம் 200/4
உவக்குநள் ஆயினும் உடலுநள் ஆயினும் – அகம் 203/1
உவக்குநள் ஆயினும் உடலுநள் ஆயினும்
யாய் அறிந்து உணர்க என்னார் தீ வாய் – அகம் 203/1,2
நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே – அகம் 205/7
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/10
மொழிபெயர் தேஎத்தர் ஆயினும் நல்குவர் – அகம் 211/8
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல – அகம் 213/11
இறந்தனர் ஆயினும் காதலர் நம்-வயின் – அகம் 223/9
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ – அகம் 227/12
செல்வர் ஆயினும் நன்று-மன் தில்ல – அகம் 228/7
நம் இன்று ஆயினும் முடிக வல்லென – அகம் 229/9
வெம் சுரம் இறந்தனர் ஆயினும் நெஞ்சு உருக – அகம் 231/9
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/12
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு – அகம் 244/7
அயிரி யாறு இறந்தனர் ஆயினும் மயர் இறந்து – அகம் 253/20
நம் நிலை அறியார் ஆயினும் தம் நிலை – அகம் 264/11
விழையா உள்ளம் விழையும் ஆயினும்
என்றும் கேட்டவை தோட்டி ஆக மீட்டு ஆங்கு – அகம் 286/8,9
மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும்
பழி தீர் மாண் நலம் தருகுவர் மாதோ – அகம் 295/17,18
பதி மறந்து உறைதல் வல்லுநம் ஆயினும்
அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே – அகம் 299/3,4
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து – அகம் 313/9
வயங்காது ஆயினும் பயம் கெட தூக்கி – அகம் 333/7
மலை சேண் இகந்தனர் ஆயினும் நிலைபெயர்ந்து – அகம் 333/13
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் – அகம் 333/18
அருள் நன்கு உடையர் ஆயினும் ஈதல் – அகம் 335/2
முயங்கல் இயையாது ஆயினும் என்றும் – அகம் 338/10
நம்மொடு பொய்த்தனர் ஆயினும் தம்மொடு – அகம் 345/11
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே – அகம் 347/8
இ நிலை அறியாய் ஆயினும் செம் நிலை – அகம் 353/6
கொன்றனன் ஆயினும் கொலை பழுது அன்றே – அகம் 356/17
பெரும் காடு இறந்தனர் ஆயினும் யாழ நின் – அகம் 357/10
கலன் இலர் ஆயினும் கொன்று புள் ஊட்டும் – அகம் 375/4
உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு – அகம் 378/19
நனவின் இயன்றது ஆயினும் கங்குல் – அகம் 379/8
ஓடை யானை உயர்ந்தோர் ஆயினும்
நின்று ஆங்கு பெயரும் கானம் – அகம் 387/18,19
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர் – அகம் 393/20
வைப்பு-உற்று ஆயினும் நண்ணி ஆளும் – புறம் 18/25
ஆற்றார் ஆயினும் ஆண்டு வாழ்வோரே – புறம் 26/18
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் – புறம் 27/15
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும்
வருந்தி வந்தோர் மருங்கு நோக்கி – புறம் 27/15,16
நிலம் புடைபெயர்வது ஆயினும் ஒருவன் – புறம் 34/5
அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும் – புறம் 36/1
அடுநை ஆயினும் விடுநை ஆயினும்
நீ அளந்து அறிதி நின் புரைமை வார் கோல் – புறம் 36/1,2
நான்கு உடன் மாண்டது ஆயினும் மாண்ட – புறம் 55/11
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும் – புறம் 57/1
வல்லார் ஆயினும் வல்லுநர் ஆயினும்
புகழ்தல் உற்றோர்க்கு மாயோன் அன்ன – புறம் 57/1,2
இளையது ஆயினும் கிளை அரா எறியும் – புறம் 58/6
இன் உயிர் ஆயினும் கொடுக்குவென் இ நிலத்து – புறம் 73/4
நல்கினும் நல்கான் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 80/5
யாண்டு உளன் ஆயினும் அறியேன் ஓரும் – புறம் 86/3
யாவிர் ஆயினும் கூழை தார் கொண்டு – புறம் 88/1
பொருள் அறிவாரா ஆயினும் தந்தையர்க்கு – புறம் 92/2
விழவின்று ஆயினும் படு பதம் பிழையாது – புறம் 96/6
நீட்டினும் நீட்டாது ஆயினும் யானை தன் – புறம் 101/6
அலத்தல் காலை ஆயினும்
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 103/11,12
பெய்யினும் பெய்யாது ஆயினும் அருவி – புறம் 105/4
புல் இலை எருக்கம் ஆயினும் உடையவை – புறம் 106/2
மரம்-தொறும் பிணித்த களிற்றினிர் ஆயினும்
புலம்-தொறும் பரப்பிய தேரினிர் ஆயினும் – புறம் 109/11,12
புலம்-தொறும் பரப்பிய தேரினிர் ஆயினும்
தாளின் கொள்ளலிர் வாளின் தாரலன் – புறம் 109/12,13
உடன்றனிர் ஆயினும் பறம்பு கொளற்கு அரிதே – புறம் 110/2
வல்லேம் அல்லேம் ஆயினும் வல்லே – புறம் 126/5
எ துணை ஆயினும் ஈதல் நன்று என – புறம் 141/13
நல்கினும் நல்காய் ஆயினும் வெல் போர் – புறம் 154/9
வல்லினும் வல்லேன் ஆயினும் வல்லே – புறம் 161/23
உண்ணார் ஆயினும் தன்னொடு சூள்-உற்று – புறம் 178/4
அமிழ்தம் இயைவது ஆயினும் இனிது என – புறம் 182/2
நூறு செறு ஆயினும் தமித்து புக்கு உணினே – புறம் 184/3
உடை பெரும் செல்வர் ஆயினும் இடை பட – புறம் 188/2
நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும்
அல்லது செய்தல் ஓம்பு-மின் அது தான் – புறம் 195/6,7
சீறூர் மன்னர் ஆயினும் எம்-வயின் – புறம் 197/13
நா தழும்பு இருப்ப பாடாது ஆயினும்
கறங்கு மணி நெடும் தேர் கொள்க என கொடுத்த – புறம் 200/10,11
சேற்றோடு பட்ட சிறுமைத்து ஆயினும்
உண் நீர் மருங்கின் அதர் பல ஆகும் – புறம் 204/8,9
முற்றிய திருவின் மூவர் ஆயினும்
பெட்பு இன்றி ஈதல் யாம் வேண்டலமே – புறம் 205/1,2
தினை அனைத்து ஆயினும் இனிது அவர் – புறம் 208/8
ஈயாய் ஆயினும் இரங்குவென் அல்லேன் – புறம் 209/13
நாணாய் ஆயினும் நாண கூறி என் – புறம் 211/13
மாறி பிறவார் ஆயினும் இமயத்து – புறம் 214/11
வழு இன்று பழகிய கிழமையர் ஆயினும்
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று – புறம் 216/3,4
இடைபட சேய ஆயினும் தொடை புணர்ந்து – புறம் 218/3
செற்றன்று ஆயினும் செயிர்த்தன்று ஆயினும் – புறம் 226/1
செற்றன்று ஆயினும் செயிர்த்தன்று ஆயினும்
உற்றன்று ஆயினும் உய்வு இன்று மாதோ – புறம் 226/1,2
உற்றன்று ஆயினும் உய்வு இன்று மாதோ – புறம் 226/2
மேயினேன் அன்மையானே ஆயினும்
இம்மை போல காட்டி உம்மை – புறம் 236/9,10
யாங்கு பெரிது ஆயினும் நோய் அளவு எனைத்தே – புறம் 245/1
சிறு நனி தமியள் ஆயினும்
இன் உயிர் நடுங்கும் தன் இளமை புறங்கொடுத்தே – புறம் 247/9,10
மிக பல ஆயினும் என் ஆம் எனைத்தும் – புறம் 257/11
புரவு தொடுத்து உண்குவை ஆயினும் இரவு எழுந்து – புறம் 260/9
எவ்வம் கொள்வை ஆயினும் இரண்டும் – புறம் 260/10
கயம் களி முளியும் கோடை ஆயினும்
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் – புறம் 266/2,3
ஈர செவ்வி உதவின ஆயினும்
பல் எருத்துள்ளும் நல் எருது நோக்கி – புறம் 289/1,2
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும் – புறம் 317/3
அதள் உண்டு ஆயினும் பாய் உண்டு ஆயினும்
யாது உண்டு ஆயினும் கொடு-மின் வல்லே – புறம் 317/3,4
யாது உண்டு ஆயினும் கொடு-மின் வல்லே – புறம் 317/4
முயல் சுட்ட ஆயினும் தருகுவேம் புகுதந்து – புறம் 319/8
அன்னன் ஆயினும் பாண நன்றும் – புறம் 328/6
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று – புறம் 329/5
நனி நல்கூர்ந்தனன் ஆயினும் பனி மிக – புறம் 331/3
தவ சிறிது ஆயினும் மிக பலர் என்னாள் – புறம் 331/7
உண்க என உணரா உயவிற்று ஆயினும்
தங்கினிர் சென்மோ புலவீர் நன்றும் – புறம் 333/6,7
கவி கை மண் ஆள் செல்வர் ஆயினும்
வாள் வலத்து ஒழிய பாடி சென்றாஅர் – புறம் 337/2,3
இன்ன மறவர்த்து ஆயினும் அன்னோ – புறம் 345/18
விளங்கு உறு பராரைய ஆயினும் வேந்தர் – புறம் 347/9
தமவே ஆயினும் தம்மொடு செல்லா – புறம் 367/2
வேற்றோர் ஆயினும் நோற்றோர்க்கு ஒழியும் – புறம் 367/3
முற்றிலென் ஆயினும் காதலின் ஏத்தி – புறம் 373/32
இலம்படு காலை ஆயினும்
புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே – புறம் 380/14,15
சேயை ஆயினும் இவணை ஆயினும் – புறம் 381/19
சேயை ஆயினும் இவணை ஆயினும்
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ – புறம் 381/19,20
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை – புறம் 384/7
கயம் களியும் கோடை ஆயினும்
ஏலா வெண்பொன் போகு-உறு-காலை – புறம் 389/3,4
கோடை ஆயினும் கோடி – புறம் 393/22
ஆணையும் காக்கும் ஆயினும் நகருக்கு அணி என இயற்றியது அன்றே – கம்.பால:3 12/4
பொருந்தினர் ஆயினும் பூவின் மெல்லியர் – கம்.பால:7 17/3
தாரொடும் சதியொடும் தாவும் ஆயினும்
பாரிடை மிதிக்கில பரியின் பந்தியே – கம்.பால:14 20/3,4
ஊறு ஞானத்து உயர்ந்தவர் ஆயினும்
வீறு சேர் முலை மாதரை வெல்வரோ – கம்.பால:17 36/3,4
எல்லாம் உள ஆயினும் என் மனமோ – கம்.பால:23 18/2
மற்று அது வினையின் வந்தது ஆயினும் மாற்றல் ஆற்றும் – கம்.அயோ:1 6/2
அன்னர் ஆயினும் அரசனுக்கு அது அலது உறுதி – கம்.அயோ:1 32/1
நீதி மைந்த நினைக்கிலை ஆயினும்
ஏதம் என்பன யாவையும் எய்துதற்கு – கம்.அயோ:2 20/2,3
சமைத்த தோள் வலி தாங்கினர் ஆயினும்
அமைச்சர் சொல்_வழி ஆற்றுதல் ஆற்றலே – கம்.அயோ:2 23/3,4
மறம் நினைந்து உமை வலிகிலர் ஆயினும் மனத்தால் – கம்.அயோ:2 77/3
விண் தலத்து உறையும் நல் வேந்தற்கு ஆயினும்
உண்டு இடர் உற்ற போது என் உறாதன – கம்.அயோ:4 178/3,4
ஒளித்து நின்றுளர் ஆயினும் உரு தெரிகின்ற – கம்.அயோ:10 11/3
மூலம் வந்து உதவிய மூவர்க்கு ஆயினும்
காலம் என்று ஒரு வலை கடக்கல் ஆகுமோ – கம்.அயோ:14 71/3,4
பூண்டுளர் ஆயினும் பொறையின் ஆற்றலால் – கம்.ஆரண்:3 8/2
ஆவுக்கு ஆயினும் அந்தணர்க்கு ஆயினும் – கம்.ஆரண்:3 21/1
ஆவுக்கு ஆயினும் அந்தணர்க்கு ஆயினும்
யாவர்க்கு ஆயினும் எளியவர்க்கு ஆயினும் – கம்.ஆரண்:3 21/1,2
யாவர்க்கு ஆயினும் எளியவர்க்கு ஆயினும் – கம்.ஆரண்:3 21/2
யாவர்க்கு ஆயினும் எளியவர்க்கு ஆயினும்
சாவப்பெற்றவரே தகை வான் உறை – கம்.ஆரண்:3 21/2,3
உரு பொடியா மன்மதனை ஒத்துளரே ஆயினும் உன் – கம்.ஆரண்:6 97/1
கறங்கு போன்று உளது ஆயினும் பிண பெரும் காட்டில் – கம்.ஆரண்:8 16/3
அடும் என்பது உணர்ந்திலை ஆயினும் வன் – கம்.ஆரண்:13 11/3
கற்பு அழியாமை என் கடமை ஆயினும்
பொற்பு அழியா வலம் பொருந்தும் போர்வலான் – கம்.ஆரண்:13 48/1,2
காசு அடை விளக்கிய காட்சித்து ஆயினும்
மாசு அடை பேதைமை இடை மயக்கலால் – கம்.கிட்:1 8/1,2
கண் உளார் ஆயினும் பகை உளார் கழி நெடும் – கம்.கிட்:3 3/3
அன்னது ஆயினும் அறத்தினுக்கு ஆர் உயிர் துணைவன் – கம்.கிட்:4 18/1
பெருமையோர் ஆயினும் பெருமை பேசலார் – கம்.கிட்:6 16/1
பின்னுடைத்து ஆயினும் ஆக பேதுறும் – கம்.கிட்:6 18/2
நினைப்பினன் ஆயினும் நேமியோன் நெடும் – கம்.கிட்:10 97/2
ஆயினும் என்னை யானே ஆற்றி நின்று ஆவி உற்று – கம்.கிட்:11 70/1
அருத்தி உண்டு ஆயினும் அவலம்தான் தழீஇ – கம்.கிட்:11 111/3
அந்தரத்து அவிர் சுடர் அவை இன்று ஆயினும்
உந்த_அரும் இருள் துரந்து ஒளிர நிற்பது – கம்.கிட்:14 32/3,4
அவித்து நின்று எவன் ஆயினும் ஆக என்று அங்கை – கம்.சுந்:2 130/1
விழைவு நீங்கிய மேன்மையர் ஆயினும் கீழ்மையர் வெகுள்வு உற்றால் – கம்.சுந்:2 196/1
எ குலங்களின் யாவரே ஆயினும் இருவினை எல்லோர்க்கும் – கம்.சுந்:2 203/3
ஈசற்கு ஆயினும் ஈடு அழிவுற்று இறை – கம்.சுந்:3 98/1
மண் தொத்த நிமிர்ந்த பன்றி ஆயினும் மலைதல் ஆற்றா – கம்.சுந்:10 5/2
ஆயினும் ஐய நொய்தின் ஆண்_தொழில் குரங்கை யானே – கம்.சுந்:11 12/1
இறுதி உற்றுளது ஆயினும் இன்னும் ஓர் – கம்.சுந்:12 87/3
மற்று இலது ஆயினும் மலைந்த வானரம் – கம்.யுத்1:2 14/1
ஆயினும் விளம்புவென் அருளின் ஆழியாய் – கம்.யுத்1:4 58/1
அறிஞரே ஆயினும் அரிய தெவ்வரை – கம்.யுத்1:4 70/1
மட_கொடி பயந்தவர் மைந்தர் ஆயினும்
உடன் கொள தகையர் நம்முழை வந்து ஒன்றினால் – கம்.யுத்1:4 79/3,4
ஆயினும் ஒரு பொருள் உரைப்பென் ஆழியாய் – கம்.யுத்1:4 86/2
தாயை ஆயினும் சலித்திடு வஞ்சனை தவிரா – கம்.யுத்1:5 36/3
ஒன்றும் வேண்டலர் ஆயினும் ஒருவர்-பால் ஒருவர் – கம்.யுத்1:6 6/1
அலமரும் துயர் எய்திய ஆயினும்
வல மரங்களை விட்டில மாசு இலா – கம்.யுத்1:8 59/2,3
மூன்று கண் இலன் ஆயினும் மூன்று எயில் எரித்தோன் – கம்.யுத்1:11 32/1
அயர்த்திலென் முடிவும் அஃதே ஆயினும் அறிஞர் ஆய்ந்த – கம்.யுத்1:14 8/1
அகவு காதலால் ஆண்தகை ஆயினும் அனுமன் – கம்.யுத்2:15 213/3
அரக்கனும் நன்று நின் ஆண்மை ஆயினும்
தருக்கு இனி இன்றொடும் சமையும் தான் எனா – கம்.யுத்2:16 260/1,2
ஒருத்தன் நீ தனி உலகு ஒரு மூன்றிற்கும் ஆயினும் பழி ஓரும் – கம்.யுத்2:16 324/1
எண்ணாயிரம் ஆயினும் ஈகுவெனால் – கம்.யுத்2:18 39/4
நூறு_ஆயிரம் ஆயினும் நுந்துவெனால் – கம்.யுத்2:18 41/4
பயிற்றியர் ஆயினும் தெரிக்கும் பண்பு இலார் – கம்.யுத்3:20 48/3
ஆயினும் இவருக்கு இல்லை அழிவு எனும் அதனால் ஆவி – கம்.யுத்3:24 5/1
போந்ததோ உயிரும் கொண்டே ஆயினும் புதுமை அன்றே – கம்.யுத்3:27 71/4
விட்டம் ஆயினும் மாதினை வெம் சமம் விரும்பி – கம்.யுத்3:30 51/1
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும் – கம்.யுத்4:32 27/2
உச்சி சென்றான் ஆயினும் வெய்யோன் உதயத்தின் – கம்.யுத்4:33 18/3
மாறும் ஆயினும் மா மதமாய் வரும் – கம்.யுத்4:33 27/3
வரத்தின் ஆயினும் மாயையின் ஆயினும் வலியோர் – கம்.யுத்4:37 123/1
வரத்தின் ஆயினும் மாயையின் ஆயினும் வலியோர் – கம்.யுத்4:37 123/1
உரத்தின் ஆயினும் உண்மையின் ஆயினும் ஓட – கம்.யுத்4:37 123/2
உரத்தின் ஆயினும் உண்மையின் ஆயினும் ஓட – கம்.யுத்4:37 123/2
களவை ஆய்ந்து உற தெளிந்திலது ஆயினும் கண்ணால் – கம்.யுத்4:40 92/3
ஆயினும் உனக்கு அமைந்தது ஒன்று உரை என அழகன் – கம்.யுத்4:40 115/1
அனைத்தில் அங்கு ஒன்றும் ஆயினும் ஆகுக – கம்.யுத்4:41 58/1
துஞ்சிலது ஆயினும் சேனை துண்ணென – கம்.யுத்4:41 99/3

மேல்


ஆயினெம் (1)

ஆனா உவகையேம் ஆயினெம் பூ மலிந்து – அகம் 262/13

மேல்


ஆயினேம்-மன்னே (1)

இன்னேம் ஆயினேம்-மன்னே என்றும் – புறம் 141/9

மேல்


ஆயினேன் (6)

அரசு செய்யவோ ஆவது ஆயினேன் – கம்.அயோ:11 127/4
பன்னு வான் குலை பதடி ஆயினேன்
என்னை என்னையே ஈன்று காத்த என் – கம்.அயோ:11 129/2,3
அரக்கன் மைந்தன் ஆயினேன் – கம்.ஆரண்:1 64/4
துயர்க்கு தகவு இலென் ஆயினேன்
நன்று நன்று என் வலி என நாணுமால் – கம்.ஆரண்:14 16/3,4
நொந்தனென் ஆதலின் நுவல்வது ஆயினேன் – கம்.யுத்1:2 73/4
ஆயினேன் அறிந்திலேன் என்று அண்ணலுக்கு அயிர்ப்பு நீங்க – கம்.யுத்1:7 2/2

மேல்


ஆயினை (10)

எனக்கு நீ உரையாயாய் ஆயினை நினக்கு யான் – நற் 128/3
பாஅல் வல்லாய் ஆயினை பாஅல் – பதி 52/26
இடை கொண்டு யாம் இரப்பவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை
கடைஇய ஆற்று இடை நீர் நீத்த வறும் சுனை – கலி 3/7,8
ஒல் ஆங்கு யாம் இரப்பவும் உணர்ந்தீயாய் ஆயினை
செல்லு நீள் ஆற்று இடை சேர்ந்து எழுந்த மரம் வாட – கலி 3/11,12
பணிபு வந்து இரப்பவும் பல சூழ்வாய் ஆயினை
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து – கலி 3/15,16
யாம் நின் கூறவும் எம கொள்ளாய் ஆயினை
ஆனாது இவள் போல் அருள் வந்தவை காட்டி – கலி 3/19,20
பாலொடு வீங்க தவ நெடிது ஆயினை
புத்தேளிர் கோட்டம் வலம் செய்து இவனொடு – கலி 82/3,4
ஒரு நீ ஆயினை பெரும பெரு மழைக்கு – புறம் 125/18
இன்பம் ஆய் ஆர் உயிர்க்கு இனியை ஆயினை இனி – கம்.கிட்:13 70/3
உழைத்து வீடுவது ஆயினை என் உனக்கு உறுவது ஒன்று உரை என்றான் – கம்.யுத்2:16 320/4

மேல்


ஆயினையே (2)

மார்பு தருகல்லாய் பிறன் ஆயினையே
இனி யான் விடுக்குவென் அல்லென் மந்தி – அகம் 396/10,11
கல் ஆயினையே கடு மான் தோன்றல் – புறம் 265/5

மேல்


ஆயினோ (6)

வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் – நற் 154/10
வாரார் ஆயினோ நன்று-மன் தில்ல – நற் 255/7
வருவை ஆயினோ நன்றே பெரும் கடல் – நற் 375/6
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் – குறு 375/2
செல்லாய் ஆயினோ நன்றே – ஐங் 302/3
வருவர் ஆயினோ நன்றே வாராது – அகம் 333/17

மேல்


ஆயினோம் (1)

கொடுத்தனெம் ஆயினோம் நன்றே – ஐங் 258/4

மேல்


ஆயினோர் (1)

பாங்கர் ஆயினோர் யாவரும் பட்டனர் பட்ட – கம்.யுத்3:22 197/3

மேல்


ஆயு (3)

இற்றை நாள் முதல் ஆயு உண்டாக என்றார் – கம்.யுத்1:9 65/4
வேதியர் தேவன் சொல்லால் விளிவு இலா ஆயு பெற்றாய் – கம்.யுத்2:16 130/3
அரை கடை இட்டு அமைவுற்ற கோடி மூன்று ஆயு பேர் அறிஞர்க்கேயும் – கம்.யுத்4:38 27/1

மேல்


ஆயுதங்கள் (2)

கழித்த ஆயுதங்கள் ஒன்று செய்தது இல்லை கண்டதே – கம்.யுத்3:31 83/4
அற்ற வேலும் வாளும் ஆதி ஆயுதங்கள் மீது எழுந்து – கம்.யுத்3:31 90/1

மேல்


ஆயுதம் (9)

ஆர்வம் மன்னவர்க்கு ஆயுதம் ஆவதே – கம்.அயோ:2 28/4
கை நஞ்சு ஆயுதம் உடைய அ கடவுளை கண்டும் – கம்.கிட்:12 20/1
பாலம் முதல் ஆயுதம் வலத்தினர் பரித்தார் – கம்.சுந்:2 67/4
உற்று கையால் ஆயுதம் எல்லாம் ஒழியாமல் – கம்.சுந்:2 87/3
ஆடக சுடர் வாள் அயில் சிலை குலிசம் முதலிய ஆயுதம் அனைத்தும் – கம்.சுந்:3 91/2
ஆயிரம் கோடி பேய் அங்கை ஆயுதம்
தூயன சுமந்து பின் தொடர சுற்று ஒளிர் – கம்.யுத்2:15 105/1,2
வில் ஆயுதம் முதல் ஆகிய வய வெம் படை மிடலோடு – கம்.யுத்2:15 163/1
ஒன்று ஆயுதம் உடையாய் அலை ஒரு நீ எனது உறவும் – கம்.யுத்2:15 168/1
அற்றது காலையில் அரக்கன் ஆயுதம்
பெற்றிலன் பெயர்ந்திலன் அனைய பெற்றியில் – கம்.யுத்2:16 259/1,2

மேல்


ஆயும் (11)

ஆர்வ நன் மொழி ஆயும் மால் வரை – சிறு 99
பூவும் புகையும் ஆயும் மாக்களும் – மது 515
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும்
மட நடை மா இனம் அந்தி அமையத்து – கலி 92/16,17
மோசி பாடிய ஆயும் ஆர்வம்-உற்று – புறம் 158/13
வீறு_வீறு ஆயும் உழவன் போல – புறம் 289/3
சிலை ஆயும் தனு வேதம் தெவ்வரை போல் பணி செய்ய – கம்.பால:12 25/2
ஆயும் அறியும் உலகின் தாய் ஆகி ஐய – கம்.ஆரண்:1 54/2
அம்பு இழை வரி வில் செம் கை ஐயன்மீர் ஆயும் காலை – கம்.ஆரண்:13 124/3
ஆயும் ஆவி புழுங்க அழுங்குமால் – கம்.ஆரண்:14 17/3
ஆயும் இது எம்-வயின் அயிர்ப்பு உண்டாம்-கொலோ – கம்.யுத்1:2 29/4
அறம் தரு தவத்தை ஆயும் அறிவினால் அவற்றை முற்றும் – கம்.யுத்1:14 7/1

மேல்


ஆயுமேல் (1)

ஆயுமேல் உறுதல் செல்லாம் ஆதலால் அரக்கர் செய்த – கம்.ஆரண்:11 73/3

மேல்


ஆயுவும் (1)

அரை கடை இட்ட முக்கோடி ஆயுவும்
புரை தபு தவத்தின் யான் படைத்த போதுமே – கம்.ஆரண்:12 30/1,2

மேல்


ஆயுள் (4)

இனிது ஆகின்றால் சிறக்க நின் ஆயுள்
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – அகம் 184/4,5
பெருமைத்து ஆக நின் ஆயுள் தானே – புறம் 18/6
யானே பிழைத்தனென் சிறக்க நின் ஆயுள்
மிக்கு வரும் இன் நீர் காவிரி – புறம் 43/21,22
இருவரே தோன்றி என்றும் ஈறு_இலா ஆயுள் எய்தி – கம்.யுத்3:24 57/1

மேல்


ஆயுளர் (1)

தேய்ந்த ஆயுளர் ஆனவர் செம் புண்ணீர் – கம்.யுத்2:15 51/2

மேல்


ஆயுளார் (1)

பெற்ற ஆயுளார் பிறந்த காதலார் – கம்.யுத்3:24 114/2

மேல்


ஆயுளான் (1)

ஊழியும் கடந்து உயர்கின்ற ஆயுளான் உலகம் – கம்.யுத்1:3 20/3

மேல்


ஆயுளை (1)

அற்று இடையூறு செல்லா ஆயுளை ஆக என்றான் – கம்.யுத்4:32 46/4

மேல்


ஆயே (1)

ஆயே விரைவுற்று எனை அண்மினை வண்மையாள – கம்.சுந்:1 55/2

மேல்


ஆயை (2)

தேர் வேள் ஆயை காணிய சென்மே – புறம் 133/7
நஞ்சு இவரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிர்து நனி கொடுத்து ஆயை கலுழன் நல்கும் – கம்.கிட்:13 25/3

மேல்


ஆயோர் (4)

அறன் ஒன்றும் திருமனத்தான் அமரர்களுக்கு இடர் இழைக்கும் அவுணர் ஆயோர்
திறல் உண்ட வடிவேலான் தசரதன் என்று உயர் கீர்த்தி செங்கோல் வேந்தன் – கம்.பால:5 62/2,3
அன்னவர் சதகோடிக்கும் மேல் உளார் அவுணர் ஆயோர்
தின்னவே உலகம் எல்லாம் தீந்தன எனக்கும் தீயார் – கம்.யுத்1:7 15/2,3
வள்ளியர் ஆயோர் செல்வம் மன்னுயிர்க்கு உதவும் அன்றே – கம்.யுத்1:8 24/2
தம்பியர் தம்மொடு தாயரும் ஆயோர்
உம்பர் விலக்கிடினும் இனி உய்யார் – கம்.யுத்3:26 38/1,2

மேல்


ஆயோன் (1)

ஆயோன் நெடும் குருவி குலம் என்னும் சில அம்பால் – கம்.யுத்3:27 105/1

மேல்


ஆர் (579)

கண் ஆர் கண்ணி கரிகால்வளவன் – பொரு 148
கண் ஆர் கண்ணி கடும் தேர் செழியன் – சிறு 65
துறு நீர் கடம்பின் துணை ஆர் கோதை – சிறு 69
ஒன்று அமர் உடுக்கை கூழ் ஆர் இடையன் – பெரும் 175
புல் ஆர் வியன் புலம் போகி முள் உடுத்து – பெரும் 184
புள் ஆர் பெண்ணை புலம்பு மடல் செல்லாது – பெரும் 314
தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப – முல் 96
குண முதல் தோன்றிய ஆர் இருள் மதியின் – மது 195
கள் ஆர் களமர் பெயர்க்கும் ஆர்ப்பே – மது 260
வேறு பல் பெயர ஆர் எயில் கொள_கொள – மது 367
கள் ஆர் களமர் இரும் செரு மயக்கமும் – மது 393
வண்டு பட பழுநிய தேன் ஆர் தோற்றத்து – மது 475
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் புகல் மறவர் – மது 596
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
முத்து ஆர் மருப்பின் இறங்கு கை கடுப்ப – குறி 36
புள் ஆர் இயத்த விலங்கு மலை சிலம்பின் – குறி 99
பைம் கிளி மிழற்றும் பால் ஆர் செழு நகர் – பட் 264
தேனினர் கிழங்கினர் ஊன் ஆர் வட்டியர் – மலை 152
செரு மிக்கு புகலும் திரு ஆர் மார்பன் – மலை 356
குன்று இடம்பட்ட ஆர் இடர் அழுவத்து – மலை 368
மண் ஆர் முழவின் கண்ணும் ஓம்பி – மலை 382
இற ஆர் இன குருகு ஒலிப்ப சுறவம் – நற் 27/8
ஆர் கலி நல் ஏறு திரிதரும் – நற் 37/10
ஆர் கலி யாணர்த்து ஆயினும் தேர் கெழு – நற் 38/4
ஆர் கலி வானம் தலைஇ நடுநாள் – நற் 53/5
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
மண் ஆர் கண்ணின் அதிரும் – நற் 100/11
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு – நற் 102/2
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு நயந்து உறையும் – நற் 104/7
மலை அயல் கலித்த மை ஆர் ஏனல் – நற் 108/1
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/9
ஆர் தர வந்தனன் ஆயினும் படப்பை – நற் 119/4
இரை ஆர் குருகின் நிரை பறை தொழுதி – நற் 123/2
இறவு ஆர் இன குருகு இறைகொள இருக்கும் – நற் 131/6
மண் ஆர் கண்ணின் இம்மென இமிரும் – நற் 139/6
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி – நற் 151/6
விலங்கு மலை ஆர் ஆறு உள்ளு-தொறும் – நற் 154/11
நீயே அடி அறிந்து ஒதுங்கா ஆர் இருள் வந்து எம் – நற் 156/1
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 168/8
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/2
குருகு ஆர் கழனியின் இதணத்து ஆங்கண் – நற் 216/7
பால் ஆர் துவர் வாய் பைம் பூண் புதல்வன் – நற் 269/2
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 285/1
ஏனல் செந்தினை பால் ஆர் கொழும் குரல் – நற் 288/8
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/5
கிளைமை கொண்ட வளை ஆர் முன்கை – நற் 323/5
ஆர் இருள் வருதல் காண்பேற்கு – நற் 332/9
மாரி நின்ற ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 334/6
மணி ஏர் தோட்ட மை ஆர் ஏனல் – நற் 344/2
ஆர் கலி வானம் நீர் பொதிந்து இயங்க – நற் 364/3
வரி ஆர் சிறு_மனை சிதைஇ வந்து – நற் 378/9
ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/6
பால் ஆர் பசும் புனிறு தீரிய களி சிறந்து – நற் 393/3
நீரினும் ஆர் அளவு இன்றே சாரல் – குறு 3/2
ஆர் களிறு மிதித்த நீர் திகழ் சிலம்பில் – குறு 52/1
நறும் தண் நீரள் ஆர் அணங்கினளே – குறு 70/2
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக – குறு 83/1
அயிரை ஆர் இரைக்கு அணவந்து ஆங்கு – குறு 128/3
ஆர் இருள் நடுநாள் வருதி – குறு 141/7
ஆர் இருள் கங்குல் அவர்-வயின் – குறு 153/4
முதை புனம் கொன்ற ஆர் கலி உழவர் – குறு 155/1
ஆர் அளி இலையோ நீயே பேர் இசை – குறு 158/4
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – குறு 163/3
ஆர் கலி ஏற்றொடு கார் தலைமணந்த – குறு 186/1
யானே தோடு ஆர் எல் வளை ஞெகிழ நாளும் – குறு 216/3
பேர் ஊர் கொண்ட ஆர் கலி விழவில் – குறு 223/1
ஆர் துயில் இயம்பும் நாடன் – குறு 247/6
ஆர் கலி வெற்பன் வரு-தொறும் வரூஉம் – குறு 257/4
புல் ஆர் நல் ஆன் பூண் மணி-கொல்லோ – குறு 275/4
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – குறு 281/4
ஆர் கழல்பு உகுவ போல – குறு 282/7
சுனை பூ குவளை சுரும்பு ஆர் கண்ணியன் – குறு 321/2
வளி பொரு நெடும் சினை உகுத்தலின் ஆர் கழல்பு – குறு 329/2
ஆர் கலி வெற்பன் மார்பு புணை ஆக – குறு 353/1
அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப – குறு 369/2
பலவில் சேர்ந்த பழம் ஆர் இன கலை – குறு 385/1
ஆர் பதம் பெறுக தோழி அத்தை – குறு 389/2
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் – ஐங் 9/4
சூது ஆர் குறும் தொடி சூர் அமை நுடக்கத்து – ஐங் 71/1
மலர் ஆர் மலிர் நிறை வந்து என – ஐங் 72/4
போது ஆர் கூந்தல் இருந்தன எனவே – ஐங் 82/4
போது ஆர் கூந்தல் இயல் அணி அழுங்க – ஐங் 232/1
இளையள் ஆயினும் ஆர் அணங்கினளே – ஐங் 256/4
ஆர் இருள் பெருகின வாரல் – ஐங் 282/4
தாது ஆர் பிரசம் ஊதும் – ஐங் 406/3
போது ஆர் புறவின் நாடு கிழவோனே – ஐங் 406/4
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி – ஐங் 411/1
போது ஆர் நறும் துகள் கவினி புறவில் – ஐங் 416/1
தாது ஆர் பிரசம் மொய்ப்ப – ஐங் 417/3
போது ஆர் கூந்தல் முயங்கினள் எம்மே – ஐங் 417/4
ஆர் கலி எழிலி சோர் தொடங்கின்றே – ஐங் 428/2
ஆர் குரல் எழிலி கார் தொடங்கின்றே – ஐங் 455/2
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை – ஐங் 459/3
நேர் இறை பணை தோட்கு ஆர் விருந்து ஆக – ஐங் 468/3
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/19
ஆர் வளம் பழுனிய ஐயம் தீர் சிறப்பின் – பதி 21/16
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/4
அமர் கோள் நேர் இகந்து ஆர் எயில் கடக்கும் – பதி 29/13
கால் வழங்கு ஆர் எயில் கருதின் – பதி 33/11
அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் – பதி 39/7
ஆர் கலி வானம் தளி சொரிந்து ஆங்கு – பதி 43/18
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
மைந்து உடை ஆர் எயில் புடை பட வளைஇ – பதி 62/4
ஆர் பதம் நல்கும் என்ப கறுத்தோர் – பதி 66/9
ஆர் எயில் தோட்டி வௌவினை ஏறொடு – பதி 71/13
சுரும்பு ஆர் சோலை பெரும் பெயல் கொல்லி – பதி 81/24
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/2
கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் எண்ணு வரம்பு அறியா – பதி 84/8
ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை – பதி 88/18
வண்டு ஆர் கூந்தல் ஒண்_தொடி கணவ – பதி 90/50
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் – பதி 92/13
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு – பரி 2/10
பூண் அணி கவைஇய ஆர் அணி நித்தில – பரி 2/29
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
ஆரா காமம் ஆர் பொழில் பாயல் – பரி 8/40
சகடமும் தண்டு ஆர் சிவிகையும் பண்ணி – பரி 10/17
மண் ஆர் மணியின் வணர் குரல் வண்டு ஆர்ப்ப – பரி 10/89
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
தோகை ஆர் குரல் மணந்து தணந்தோரை – பரி 14/8
வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான் – பரி 16/44
ஒருதிறம் கண் ஆர் குழலின் கரைபு எழ – பரி 17/11
ஒருதிறம் பண் ஆர் தும்பி பரந்து இசை ஊத – பரி 17/12
ஒருதிறம் மண் ஆர் முழவின் இசை எழ – பரி 17/13
ஆர் ததும்பும் அயில் அம்பு நிறை நாழி – பரி 18/30
ஆர் வேலை யாத்திரை செல் யாறு – பரி 19/18
வண்டு ஆர் பிறங்கல் மைந்தர் நீவிய – பரி 21/46
போன நிலம் எல்லாம் போர் ஆர் வயல் புகுத – பரி 22/11
தார் ஆர் முடியர் தகை கெழு மார்பினர் – பரி 22/23
வான் ஆர் எழிலி மழை வளம் நந்த – பரி 23/1
தேன் ஆர் சிமைய மலையின் இழிதந்து – பரி 23/2
போவார் ஆர் புத்தேள்-உலகு – பரி 34/4
கடு நவை ஆர் ஆற்று அறு சுனை முற்றி – கலி 12/3
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/18
முகை வளர் சாந்து உரல் முத்து ஆர் மருப்பின் – கலி 40/4
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/20
ஆர் உயிர் வௌவிக்கொண்டு அறிந்தீயாது இறப்பாய் கேள் – கலி 58/6
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும் – கலி 60/17
நீர் ஆர் செறுவில் நெய்தலொடு நீடிய – கலி 75/1
சீர் ஆர் சேய் இழை ஒலிப்ப ஓடும் – கலி 75/3
நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய – கலி 84/2
சுரும்பு ஆர் கண்ணிக்கு சூழ் நூலாக – கலி 85/14
ஆர் உயிர் நிற்கும் ஆறு யாது – கலி 89/6
வடிவு ஆர் குழையும் இழையும் பொறையா – கலி 90/8
சீர் ஆர் ஞெகிழம் சிலம்ப சிவந்து நின் – கலி 90/11
போர் ஆர் கதவம் மிதித்தது அமையுமோ – கலி 90/12
ஒருத்தி இயல் ஆர் செருவில் தொடியொடு தட்ப – கலி 92/34
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/37
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப – கலி 92/38
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் – கலி 101/30
சீற்றமொடு ஆர் உயிர் கொண்ட ஞான்று இன்னன்-கொல் – கலி 103/44
ஆர் கலி உவகையர் ஒருங்கு உடன் கூடி – கலி 105/5
நீர் ஆர் நிழல குடம் சுட்டு_இனத்து உள்ளும் – கலி 109/3
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/15
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி 121/12
அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் – கலி 139/26
அறை கொன்று மற்று அதன் ஆர் உயிர் எஞ்ச – கலி 143/11
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ – கலி 145/46
ஆர் இருள் நீக்கும் விசும்பின் மதி போல – கலி 147/30
சூரல் அம் கடு வளி எடுப்ப ஆர் உற்று – அகம் 1/17
உழுது காண் துளைய ஆகி ஆர் கழல்பு – அகம் 9/6
கல் பொருது இரங்கும் பல் ஆர் நேமி – அகம் 14/19
அத்த இருப்பை ஆர் கழல் புது பூ – அகம் 15/13
சிறு முதுக்குறைவி சிலம்பு ஆர் சீறடி – அகம் 17/9
வல் வாய் கணிச்சி கூழ் ஆர் கோவலர் – அகம் 21/22
மீன் ஆர் குருகின் மென் பறை தொழுதி – அகம் 40/3
நீர் இல் ஆர் ஆற்று நிவப்பன களிறு அட்டு – அகம் 45/4
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 82/16
சுரி ஆர் உளை தலை பொலிய சூடி – அகம் 83/2
கள் ஆர் வினைஞர் களம்-தொறும் மறுகும் – அகம் 84/13
தண்ணடை தழீஇய கொடி நுடங்கு ஆர் எயில் – அகம் 84/14
முருகன் ஆர் அணங்கு என்றலின் அது செத்து – அகம் 98/10
சிதர் ஆர் செம்மல் தாஅய் மதர் எழில் – அகம் 99/3
ஆர் உயிர் துப்பின் கோள் மா வழங்கும் – அகம் 108/9
அடு புலி வழங்கும் ஆர் இருள் நடுநாள் – அகம் 118/9
ஆர் தளி பொழிந்த வார் பெயல் கடை நாள் – அகம் 139/5
தார் ஆர் மார்ப நீ தணந்த ஞான்றே – அகம் 150/14
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ – அகம் 176/14
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
அத்தம் ஆர் அழுவம் நம் துறந்து அருளார் – அகம் 183/3
ஆர் கழல் புது பூ உயிர்ப்பின் நீக்கி – அகம் 184/10
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
மிஞிறு ஆர் கடாஅம் கரந்து விடு கவுள – அகம் 207/8
ஆர் உயிர் அணங்கும் தெள் இசை – அகம் 214/14
மண் ஆர் கூந்தல் மரீஇய துயிலே – அகம் 223/16
சூரல் மிளைஇய சாரல் ஆர் ஆற்று – அகம் 228/9
தோடு ஆர் கூந்தல் மரீஇயோரே – அகம் 231/15
ஆர் கலி விழவு_களம் கடுப்ப நாளும் – அகம் 232/11
புல் ஆர் புரவி வல் விரைந்து பூட்டி – அகம் 244/12
போது ஆர் கூந்தல் நீ வெய்யோளொடு – அகம் 246/5
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
ஆர் இருள் நடுநாள் ஏர் ஆ ஒய்ய – அகம் 253/10
முறி ஆர் பெரும் கிளை செறிய பற்றி – அகம் 256/19
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப – அகம் 257/3
அம்பு கொண்டு அறுத்த ஆர் நார் உரிவையின் – அகம் 269/10
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
நீர் இழி மருங்கின் ஆர் இடத்து அமன்ற – அகம் 272/7
அத்தம் ஆர் அழுவத்து ஆங்கண் நனம் தலை – அகம் 277/9
பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும் – அகம் 295/16
ஆர் இருள் துமிய வெள் வேல் ஏந்தி – அகம் 298/11
மீன் ஆர் குருகின் கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 300/4
ஆர் குருகு உறங்கும் நீர் சூழ் வள வயல் – அகம் 306/5
ஆர் பெயல் உதவிய கார் செய் காலை – அகம் 314/7
சுரும்பு ஆர் கூந்தல் பெரும் தோள் இவள்-வயின் – அகம் 319/10
குறை ஆர் கொடு_வரி குழுமும் சாரல் – அகம் 322/11
நாடு ஆர் காவிரி கோடு தோய் மலிர் நிறை – அகம் 341/4
கள் ஆர் உவகை கலி மகிழ் உழவர் – அகம் 346/5
மண் ஆர் முழவின் கண் அதிர்ந்து இயம்ப – அகம் 346/14
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி – அகம் 366/3
போது ஆர் கூந்தல் நம் காதலி கண்ணே – அகம் 371/14
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/16
சாந்து ஆர் கூந்தல் உளரி போது அணிந்து – அகம் 389/2
பாசவல் படப்பை ஆர் எயில் பல தந்து – புறம் 6/14
ஆர் அணங்கு ஆகிய மார்பின் பொருநர்க்கு – புறம் 14/17
கயல் ஆர் நாரை போர்வில் சேக்கும் – புறம் 24/20
கண் ஆர் கண்ணி கலி_மான் வளவ – புறம் 39/12
ஆர் புனை தெரியல் நின் முன்னோர் எல்லாம் – புறம் 43/13
நின்ன கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே நின்னொடு – புறம் 45/3
பொருவோன் கண்ணியும் ஆர் மிடைந்தன்றே – புறம் 45/4
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும் – புறம் 56/22
சுரும்பு ஆர் தேறல் சுற்றம் மறப்ப – புறம் 65/3
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/4
யார்-கொல் அளியர் தாமே ஆர் நார் – புறம் 81/3
ஆர் புனை தெரியல் நெடுந்தகை போரே – புறம் 82/6
பூ ஆர் காவின் புனிற்று புலால் நெடு வேல் – புறம் 99/6
மட்டு ஆர் மறுகின் முதிரத்தோனே – புறம் 160/13
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை – புறம் 172/9
சுரும்பு ஆர் கண்ணி பெரும் பெயர் நும் முன் – புறம் 174/18
நீர் வழிப்படூஉம் புணை போல் ஆர் உயிர் – புறம் 192/9
நல் ஆற்று படூஉம் நெறியும் ஆர் அதுவே – புறம் 195/9
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என – புறம் 203/10
ஆர் கலி யாணர் தரீஇய கால்வீழ்த்து – புறம் 205/10
வாய் ஆர் பெரு நகை வைகலும் நக்கே – புறம் 212/10
ஐயம் கொள்ளன்-மின் ஆர் அறிவாளிர் – புறம் 216/5
ஆர் இருள் அரை இரவில் – புறம் 229/2
ஒருவன் ஆர் உயிர் உண்ணாய் ஆயின் – புறம் 230/14
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு – புறம் 238/15
வல ஆர் கண்ணி இளையர் திளைப்ப – புறம் 253/2
புள் ஆர் யாணர்த்து அற்றே என் மகன் – புறம் 254/8
கரும் குரல் நொச்சி கண் ஆர் குரூஉ தழை – புறம் 271/2
நீல கச்சை பூ ஆர் ஆடை – புறம் 274/1
ஆர் சூழ் குறட்டின் வேல் நிறத்து இங்க – புறம் 283/8
ஆர் அமர் மயங்கிய ஞாட்பின் தெறுவர – புறம் 288/5
நேரார் ஆர் எயில் முற்றி – புறம் 298/4
சார்ந்து ஆர் அகலம் உளம் கழிந்தன்றே – புறம் 308/7
கலி ஆர் வரகின் பிறங்கு பீள் ஒளிக்கும் – புறம் 321/6
ஆர் கலியினனே சோணாட்டு அண்ணல் – புறம் 337/1
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/10
ஆர் அமர் உழப்பதும் அமரியள் ஆகி – புறம் 339/11
ஆர் அமர் உழக்கிய மறம் கிளர் முன்பின் – புறம் 341/12
கயல் ஆர் நாரை உகைத்த வாளை – புறம் 354/5
கண் ஆர் கண்ணி கடு மான் கிள்ளி – புறம் 355/5
ஆர் உயிர்க்கு அலமரும் ஆரா கூற்றம் – புறம் 361/2
நாகத்து அன்ன பாகு ஆர் மண்டிலம் – புறம் 367/1
ஆர் பதம் கண் என மாதிரம் துழைஇ – புறம் 370/4
குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி – புறம் 383/18
உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து – புறம் 392/6
கடுக்கை ஆர் வேங்கை கோங்கு பச்சிலை கண்டில் வெண்ணெய் – கம்.பால:1 13/3
கை ஆர் புனலால் நனையாதன கையும் இல்லை – கம்.பால:4 3/2
உள் நிலாவிய துயரம் பிடித்து உந்த ஆர் உயிர் நின்று ஊசலாட – கம்.பால:6 12/3
ஆர் என்பான் அமல மூர்த்தி கருதியது அறிதல் தேற்றாம் – கம்.பால:8 7/3
அன்னே தேனே ஆர் அமிழ்தே என்று அடி போற்றி – கம்.பால:10 30/2
ஆர் அணங்கு அனைய மாதர் அடி முறை காத்து போனார் – கம்.பால:14 67/4
கோவை ஆர் வட கொழும் குவடு ஒடிதர நிவந்த – கம்.பால:15 1/1
மஞ்சு ஆர் மலை வாரணம் ஒத்தது வானின் ஓடும் – கம்.பால:16 36/1
திணி ஆர் சினை மா மரம் யாவையும் செக்கர் பாய – கம்.பால:16 37/1
அணி ஆர் ஒளி வந்து நிரம்பலின் அங்கம் எங்கும் – கம்.பால:16 37/3
பெண் ஆர் அமுதம் அனையார் மனத்து ஊடல் பேர்த்தும் – கம்.பால:16 47/2
ஆர் என்னலோடும் அனல் என்ன அயிர்த்து உயிர்த்தாள் – கம்.பால:17 18/4
ஊற்று ஆர் நறை நாள்_மலர் மாதர் ஒருங்கு வாச – கம்.பால:17 19/1
சந்து ஆர் கொங்கை தாழ் குழலாள்-பால் தளர்வானும் – கம்.பால:17 25/4
உள்ளத்து ஆர் உயிர்_அன்னாள் மேல் உதைபடும் என்று நீர் நும் – கம்.பால:19 59/3
ஏதி ஆர் மார_வேள் ஏவ வந்து எய்தினார் – கம்.பால:20 32/2
சேமத்து ஆர் வில் இறுத்தது தேரும்-கால் – கம்.பால:21 39/2
தூமத்து ஆர் குழல் தூ மொழி தோகை-பால் – கம்.பால:21 39/3
அன்னமும் அரம்பையரும் ஆர் அமிழ்தும் நாண – கம்.பால:22 28/3
அரும் கலன் அணங்கு அரசி ஆர் அமிழ்து அனைத்தும் – கம்.பால:22 38/3
கருள் ஆர் கடலோ கரை காண்பு அரிதால் – கம்.பால:23 9/3
கல் ஆர் மலர் சூழ் கழி வார் பொழிலோடு – கம்.பால:23 18/1
சொல் ஆர் அமுதின் சுவையோடு இனிது ஆம் – கம்.பால:23 18/3
இளம் குளிர் முளை ஆர் நல் பாலிகை இனம் எங்கும் – கம்.பால:23 25/2
பொன் ஆர் கலை அணிவான் எதிர் புகுவான் நிலை உணரா – கம்.பால:24 24/2
ஒன்றா நின்ற ஆர் உயிரோடும் உயர் கேள்வர் – கம்.அயோ:3 41/1
வரிந்து ஆர் வில்லாய் வாய்மை வளர்ப்பான் வரம் நல்கி – கம்.அயோ:3 47/2
திரை ஆர் கடல் சூழ் உலகின் தவமே திருவின் திருவே – கம்.அயோ:4 32/1
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே – கம்.அயோ:4 32/2
நிரை ஆர் கலையின் கடலே நெறி ஆர் மறையின் நிலையே – கம்.அயோ:4 32/2
இணர் ஆர் தரு தார் அரசன் இடரால் அயர்வான் வினையேன் – கம்.அயோ:4 54/3
ஒலி ஆர் கடல் சூழ் உலகத்து உயர் வானிடை நாகரினும் – கம்.அயோ:4 62/1
மெய் ஆர் தவமே செய்து உன் மிடல் மார்பு அரிதின் பெற்ற – கம்.அயோ:4 64/1
பூண் ஆர் அணியும் முடியும் பொன் ஆசனமும் குடையும் – கம்.அயோ:4 65/1
பொன் ஆர் வலய தோளான் கானோ புகுதல் தவிரான் – கம்.அயோ:4 72/1
என் ஆர் உயிரோ அகலாது ஒழியாது இது கோசலை கேள் – கம்.அயோ:4 72/2
மை ஆர் களபம் துருவி மறைந்தே வதிந்தேன் இருள்-வாய் – கம்.அயோ:4 80/2
கை ஆர் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் – கம்.அயோ:4 80/4
வார் ஆர் முலையாரும் மற்றுள்ள மாந்தர்களும் – கம்.அயோ:4 92/1
மாளாத நம்மின் மனம் வலியார் ஆர் என்பார் – கம்.அயோ:4 102/4
நெய் ஆர் அழல் உற்றது உற்றார் அ நீள் நகரார் – கம்.அயோ:4 104/4
பொன் ஆர் அடி மேல் பணிந்தான் அவளும் புகல்வாள் – கம்.அயோ:4 145/4
ஆர் உளர் எனின் உளம் அருளுவாய் என்றான் – கம்.அயோ:4 152/4
ஆனா அறிவின் அரும் தவனும் அறம் ஆர் பள்ளி அது சேர்ந்தான் – கம்.அயோ:6 29/2
அழிவு_இல் அன்பு எனும் ஆர் அமிழ்து ஊட்டினர் – கம்.அயோ:7 14/3
கை ஆர் கல்லை புல் அடகு உண்ண கலம் ஏந்தி – கம்.அயோ:11 79/2
வில் ஆர் தோளான் மேவினன் வெம் கானகம் என்ன – கம்.அயோ:11 80/1
ஆரோடு எண்ணிற்று ஆர் உரைதந்தார் அறம் எல்லாம் – கம்.அயோ:11 81/3
போவது சேனையும் ஆர் உயிரும் கொடு போய் அன்றோ – கம்.அயோ:13 17/4
அனையவற்கு அமைவின் செய்தான் ஆர் அவற்கு அன்பு இலாதார் – கம்.அயோ:13 37/3
கொற்ற தார் குரிசில் இவர் ஆர் என்று குகன் வினவ கோக்கள் வைகும் – கம்.அயோ:13 64/2
கடுமை ஆர் கானகத்து கருணை ஆர்கலி ஏக கழல் கால் மாயன் – கம்.அயோ:13 68/2
கொடுமையால் அளந்தாளை ஆர் இவர் என்று உரை என்ன குரிசில் கூறும் – கம்.அயோ:13 68/4
அந்தோ இனி வாய்மைக்கு ஆர் உளரே மற்று என்றான் – கம்.அயோ:14 58/4
அந்த நல் பெரும் குரவர் ஆர் என – கம்.அயோ:14 105/1
அழுது வாய் குழறி ஆர் உயிர் அழுங்கி அலையா – கம்.ஆரண்:1 40/1
முன்னம் ஆர் ஓதுவித்தார் எல்லாரும் முடிந்தாரோ – கம்.ஆரண்:1 59/2
தொல் ஆர் அணி கால் சுடரின் தொகை-தாம் – கம்.ஆரண்:2 11/2
பொன் ஆர் சடை மாதவ போதுதியால் – கம்.ஆரண்:2 15/4
துவசம் ஆர் தொல் அமருள் துன்னாரை செற்றும் சுருதி பெரும் கடலின் சொல் பொருள் கற்பித்தும் – கம்.ஆரண்:2 26/1
திவசம் ஆர் நல் அறத்தின் செந்நெறியின் உய்த்தும் திரு அளித்தும் வீடு அளித்தும் சிங்காமை தங்கள் – கம்.ஆரண்:2 26/2
கவசம் ஆய் ஆர் உயிர் ஆய் கண் ஆய் மெய் தவம் ஆய் கடை இலா ஞானம் ஆய் காப்பானை காணா – கம்.ஆரண்:2 26/3
ஆர் அறத்தினொடு அன்றி நின்றார் அவர் – கம்.ஆரண்:3 22/3
காயம் இனிது உண்டு உலகின் ஆர் இடர் களைந்தான் – கம்.ஆரண்:3 38/4
ஒள்ளிது உன் உணர்வு மின்னே உன்னை ஆர் ஒளிக்கும் ஈட்டார் – கம்.ஆரண்:6 57/1
புணர ஆர் உயிர் வெந்து புழுங்குமால் – கம்.ஆரண்:6 70/4
அயரும் கை குலைத்து அலமரும் ஆர் உயிர் சோரும் – கம்.ஆரண்:6 90/2
ஆர்த்து எழுந்தது இறுதியில் ஆர் கலி – கம்.ஆரண்:7 25/3
கல் ஆர் மழை கண மா முகில் கடை நாள் விழுவன போல் – கம்.ஆரண்:7 88/3
அச்சம் என்னும் ஈது ஆர் உயிர்க்கு அரும் துணை ஆமோ – கம்.ஆரண்:8 2/4
அனிக வெம் சமத்து ஆர் உயிர் போக தான் – கம்.ஆரண்:9 26/3
அ புறத்து அண்டத்தோர் ஆர் என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 29/4
ஆர் உலாம் நேமியான் ஆற்றல் தோற்றுப்போய் – கம்.ஆரண்:10 31/2
அந்தம் இல் தவ தொழிலர் ஆர் அவரை ஒப்பார் – கம்.ஆரண்:10 53/4
ஆர் ஒருவர் அன்னவரை ஒப்பவர்கள் ஐயா – கம்.ஆரண்:10 55/3
ஆளும் உளதாம் அவரது ஆர் உயிரும் உண்டாம் – கம்.ஆரண்:10 60/2
ஆர் அவள் என்னலோடும் அரக்கியும் ஐய ஆழி – கம்.ஆரண்:10 68/1
தாபமும் காம_நோயும் ஆர் உயிர் கலந்த அன்றே – கம்.ஆரண்:10 82/4
தேன் உகு சோலை நாப்பண் செம்பொன் மண்டபத்துள் ஆங்கு ஆர்
பால் நிற அமளி சேர்ந்தான் பையுள் உற்று உயங்கி நைவான் – கம்.ஆரண்:10 97/3,4
கூலத்து ஆர் உலகம் எல்லாம் குளிர்ப்பொடு வெதுப்பும் நீங்க – கம்.ஆரண்:10 104/1
நீலத்து ஆர் அரக்கன் மேனி நெய் இன்றி எரிந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 104/2
அரும் கதிர் அருக்கன் தன்னை ஆர் அழைத்தீர்கள் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 111/4
ஆற்றார் ஆகின் தம்மை கொண்டு அடங்காரோ என் ஆர் உயிர்க்கு – கம்.ஆரண்:10 115/1
சந்து ஆர் தடம் தோளோடும் தாழ் தட கைகளோடும் – கம்.ஆரண்:10 149/2
சிறந்து ஆர் மணி மண்டபம் செய்க என செப்புக என்றான் – கம்.ஆரண்:10 155/4
சந்து ஆர் மணி மண்டபம் தாமரையோனும் நாண – கம்.ஆரண்:10 156/4
ஆணிக்கு அமை பொன் கை மணி சுடர் ஆர் விளக்கம் – கம்.ஆரண்:10 158/1
ஆர் கலி அழுவம் தந்த அமிழ்து என ஒருவர் ஆவி – கம்.ஆரண்:10 163/3
ஈண்டார் ஈண்டு ஆர் நின்றவர் எல்லாம் இலர் அன்றோ – கம்.ஆரண்:11 16/4
அஞ்சும் எனது ஆர் உயிர் அறிந்து அருகு நின்றார் – கம்.ஆரண்:11 24/3
செருக்குநர் தீர்த்தும் என்பார்-தம்மின் ஆர் செருக்கர் என்னா – கம்.ஆரண்:11 31/3
தாயை ஆர் உயிர் உண்டானை யான் கொல சமைந்து நின்றேன் – கம்.ஆரண்:11 35/2
ஆம் வகை ஆயிற்று இல்லை ஆர் விதி விளைவை ஓர்வார் – கம்.ஆரண்:11 38/3
ஐயன் வல்லன் என் ஆர் உயிர் வல்லன் நான் – கம்.ஆரண்:11 77/3
எண்மை ஆர் உலகினில் இராமற்கு ஏற்றம் ஓர் – கம்.ஆரண்:12 5/1
அருப்பம்_இல் கேடு வந்து அடையும் ஆர் உயிர் – கம்.ஆரண்:12 17/3
அரிவையும் ஐயம் எய்தா ஆர் இவன் தான் என்று ஒன்றும் – கம்.ஆரண்:12 63/2
கண்டாள் தனது ஆர் உயிர் கண்டிலளால் – கம்.ஆரண்:12 73/2
ஆக்கினாய் ஆக்கி உன்னை ஆர் உயிர் உண்ணும் கூற்றை – கம்.ஆரண்:12 81/2
உய்யாமல் மலைந்து உமர் ஆர் உயிரை – கம்.ஆரண்:13 10/1
எய்ந்து ஆர் கதி தேர் பரி எட்டினொடு எட்டும் எஞ்சி – கம்.ஆரண்:13 38/2
மண்டு ஆர் அமர்தான் வழங்காமையின் வச்சை_மாக்கள் – கம்.ஆரண்:13 39/3
விரிந்து ஆர் சிறை கீழ் உற வீழ்ந்தனன் மண்ணின் விண்ணோர் – கம்.ஆரண்:13 43/1
கூடு தன்னுடையது பிரிந்து ஆர் உயிர் குறியா – கம்.ஆரண்:13 71/3
அண்டர் ஆதியர்க்கு ஆர் அமர் விளைந்தது என்று அயிர்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 81/2
கண்டு அலங்கு தம் கைத்தலம் விதிர்த்தனர் கவின் ஆர்
விண் தலம் துறந்து இறுதியின் விரி கதிர் வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:13 89/1,2
தூண்ட நின்று இடை தோமுறும் ஆர் உயிர் – கம்.ஆரண்:14 13/2
வரி வில் கை என் ஆர் உயிர் வந்திலனால் – கம்.ஆரண்:14 65/1
தள்ளா வினையேன் தனி ஆர் உயிர் ஆய் – கம்.ஆரண்:14 67/1
ஓலம் ஆர் கடல் என முழங்கும் ஓதையான் – கம்.ஆரண்:15 18/1
மூண்டால் முன்னே ஆர் உயிரொடும் முடியாதே – கம்.ஆரண்:15 26/3
சொல் பெற்றால் மற்று ஆர் உயிர் பேணி துறவேமால் – கம்.ஆரண்:15 30/4
பண்பு ஆர் அறிவார் பகராய் பரமேட்டி – கம்.ஆரண்:15 45/4
வரி ஆர் மணி கால் வாளமே மட அன்னங்காள் எனை நீங்க – கம்.கிட்:1 23/1
எரியாநின்ற ஆர் உயிருக்கு இரங்கினால் ஈது இசை அன்றோ – கம்.கிட்:1 23/3
ஆண்டு அ வள்ளலை அன்பு எனும் ஆர் அணி – கம்.கிட்:1 34/1
வில் ஆர் தோள் இளைய வீர விரிஞ்சனோ விடைவலானோ – கம்.கிட்:2 18/4
புண் உளார் ஆர் உயிர்க்கு அமுதமே போல் உளார் – கம்.கிட்:3 3/4
அரண் உடைத்து ஆகி உய்ந்தேன் ஆர் உயிர் துறக்கலாற்றேன் – கம்.கிட்:3 25/3
அன்னது ஆயினும் அறத்தினுக்கு ஆர் உயிர் துணைவன் – கம்.கிட்:4 18/1
தங்கு சாலம் மூலம் ஆர் தமாலம் ஏலம் மாலை போல் – கம்.கிட்:7 1/3
இருவி ஆர் தடங்கள்-தோறும் ஏறு பாயுமாறு போல் – கம்.கிட்:7 7/2
கூற்றும் என் பெயர் சொல குலையும் ஆர் இனி – கம்.கிட்:7 28/3
ஆழி கிளர் ஆர் கலிக்கு ஐம்-மடங்கு ஆர்ப்பின் ஓசை – கம்.கிட்:7 52/2
ஊற்றம் உற்று உடையான் உனக்கு ஆர் அமர் – கம்.கிட்:7 103/1
அருமை உம்பி-தன் ஆர் உயிர் தேவியை – கம்.கிட்:7 107/3
ஆதலானும் அவன் எனக்கு ஆர் உயிர் – கம்.கிட்:7 108/1
வந்ததே அன்றோ அஞ்சாது ஆர் அதன் வலியை தீர்ப்பார் – கம்.கிட்:7 147/4
அலை கடல் கடைய வேண்டின் ஆர் இனி கடைவர் ஐயா – கம்.கிட்:7 149/4
உரை சேர் ஆர் உயிரே என் உள்ளமே – கம்.கிட்:8 4/3
அணங்கு ஆர் பாகனை ஆசை-தோறும் உற்று – கம்.கிட்:8 7/1
வரை ஆர் தோள் பொடி ஆட வைகுவாய் – கம்.கிட்:8 8/1
செரு ஆர் தோள நின் சிந்தை உளேன் என்னின் – கம்.கிட்:8 10/1
நிறைந்து ஆர் கங்குலின் வேலை நீந்தினான் – கம்.கிட்:8 20/4
வெப்பு ஆர் நெடு மின்னின் எயிற்றை வெகுண்டு – கம்.கிட்:10 52/1
அயில் ஏய் விழியார் விளை ஆர் அமுதின் – கம்.கிட்:10 53/1
தோற்றுவாள் அல்லள் இ துன்பம் ஆர் இனி – கம்.கிட்:10 92/3
வாலி ஆர் உயிர் காலனும் வாங்க வில் – கம்.கிட்:11 29/1
ஆறுவாய் நீ அலால் மற்று ஆர் உளர் அயர்ந்தான் அல்லன் – கம்.கிட்:11 54/2
காட்டினை எனின் எமை கடலின் ஆர் அமிர்து – கம்.கிட்:11 112/3
தாங்கும் ஆர் அகில் தண் நறும் சந்தனம் – கம்.கிட்:13 16/1
இன்பம் ஆய் ஆர் உயிர்க்கு இனியை ஆயினை இனி – கம்.கிட்:13 70/3
நிலை ஆர் கற்பமும் நின்றது இன்று நீ – கம்.கிட்:16 35/3
வண்டு ஆர் கோதையை வைத்து நீங்கு எனா – கம்.கிட்:16 41/3
ஆளும் நலத்தீர் ஆளு-மின் எம் ஆர் உயிர் அம்மா – கம்.கிட்:17 3/4
யாம் இனி இப்போது ஆர் இடர் துய்த்து இங்கு இனி யாரை – கம்.கிட்:17 7/1
ஆர் கலி அழுவத்து ஆழும் கலம் எனல் ஆயிற்று அன்றே – கம்.சுந்:1 8/4
நொய்தின் ஆர் அமுதம் கொண்ட நோன்மையே நுவலும் நாகர் – கம்.சுந்:1 21/2
பொன் ஆர் சிகரத்து இறை ஆறினை போதி என்னா – கம்.சுந்:1 45/3
திக்கு ஆர் அவள் வாய் சிறிது ஆம் வகை சேணில் நீண்டான் – கம்.சுந்:1 58/4
இங்கு ஆர் கடத்திர் எனை என்னா எழுந்தாள் – கம்.சுந்:1 63/3
பாகு ஆர் மருங்கு துயில்வு என்ன உயர் பண்பு – கம்.சுந்:2 2/2
சகர வேலையின் ஆர் கலி திசைமுகம் தடவும் – கம்.சுந்:2 27/2
பாகு ஆர் இஞ்சி பொன் மதில் தாவி பகையாதே – கம்.சுந்:2 80/3
நக்காய் நீ யார் ஆர் சொல வந்தாய் உனது ஆவி – கம்.சுந்:2 83/2
அசைவு_இல் இ இலங்கை மூதூர் ஆர் இருள் இன்மையாலோ – கம்.சுந்:2 97/3
அயர்க்கும் வாள் முகத்து ஆர் அமுது அன்னவர் – கம்.சுந்:2 166/2
துன்னும் ஆர் உயிர் உடலொடு சுடுவது ஓர் துயர் உழந்து இவை சொன்னான் – கம்.சுந்:2 197/4
பன்னி வாய் புலர்ந்து உணர்வு தேய்ந்து ஆர் உயிர் பதைப்பாள் – கம்.சுந்:3 14/4
அருந்தும் மெல் அடகு ஆர் இட அருந்தும் என்று அழுங்கும் – கம்.சுந்:3 15/1
அ இராமனை உன்னி தன் ஆர் உயிர் – கம்.சுந்:3 29/3
நற்கண் ஆர் நல் அறம் துறந்த நாளினும் – கம்.சுந்:3 125/3
என்தன் ஆர் உயிரும் நீங்கும் என்பதை இயைய எண்ணி – கம்.சுந்:3 139/3
அன்று நான் வஞ்சம் செய்தது ஆர் எனக்கு அமரில் நேர்வார் – கம்.சுந்:3 139/4
நெறிந்து ஆர் ஓதி பேதையும் ஆவி நிலை நின்றாள் – கம்.சுந்:3 153/4
தருமே தமியேன் எனது ஆர் உயிர் தான் – கம்.சுந்:4 3/2
ஆறுற்ற நெஞ்சின் தனது ஆர் உயிர் ஆய தம்பி – கம்.சுந்:4 88/2
சந்து ஆர் தடம் குன்றினில் தன் உயிர் காதலோனும் – கம்.சுந்:4 89/3
ஆயானை ஓர் அம்பினில் ஆர் உயிர் வாங்கி அன்பின் – கம்.சுந்:4 93/1
சாவம் உண்டு எனது ஆர் உயிர் தந்ததால் – கம்.சுந்:5 21/4
சோரும் ஆர் உயிர் காக்கும் துணிவினால் – கம்.சுந்:5 25/4
ஆவி உண்டு என்னும் ஈது உண்டு உன் ஆர் உயிர் – கம்.சுந்:5 67/1
கானத்து ஆர் தரு அண்ணல் கடாவவே – கம்.சுந்:6 37/4
கைதானே பொரு படை ஆக தொடர் கால் ஆர் தேர் அதன் மேல் ஆனான் – கம்.சுந்:10 33/4
நீள் ஆர் அயில் என மயிர் தைத்திட மணி நெடு வால் அவன் உடல் நிமிர்வுற்று – கம்.சுந்:10 36/3
ஊன் ஆர் பறவையின் வடிவு ஆனார் சிலர் சிலர் நான்மறையவர் உரு ஆனார் – கம்.சுந்:10 40/2
மான் ஆர் கண் இள மடவார் ஆயினர் முன்னே தம் குழல் வகிர்வுற்றார் – கம்.சுந்:10 40/3
இந்து ஆர் எயிறுகள் இறுவித்தார் சிலர் எரி போல் குஞ்சியை இருள்வித்தார் – கம்.சுந்:10 41/4
கூட்டி நின் ஆர் உயிர் துணைவன் எம் கோனை நீ – கம்.சுந்:10 46/3
ஆழி காட்டி என் ஆர் உயிர் காட்டினாய்க்கு – கம்.சுந்:12 33/1
தண்டினாய் எனக்கு ஆர் உயிர் தந்த நீ – கம்.சுந்:12 34/4
காட்டினன் அனுமனை கடலின் ஆர் அமுது – கம்.சுந்:12 61/3
ஆர் உனை விடுத்தவர் அறிய ஆணையால் – கம்.சுந்:12 68/2
அறம் திறம்பினர் ஆர் உளர் ஆயினார் – கம்.சுந்:12 91/4
போத நீதியர் ஆர் உளர் போயினார் – கம்.சுந்:12 95/2
விண்ணினை வேலை விளிம்பு ஆர்
மண்ணினை ஓடி வளைந்தார் – கம்.சுந்:13 46/1,2
ஆர் உயிர் ஆயிரம் உடையன் ஆம் எனா – கம்.சுந்:14 14/3
அன்னது ஓர் பொழுதில் நங்கை ஆர் உயிர் துறப்பதாக – கம்.சுந்:14 39/1
கொலை மேற்கொண்டு ஆர் உயிர் குடிக்கும் கூற்றம்-கொல்லோ கொடி பவளம் – கம்.யுத்1:1 6/4
கொள்ள சாகிலன் ஆர் இனி அவன் உயிர் கொள்வார் – கம்.யுத்1:3 17/4
உறங்குவான் பெயர் உறுதி என்று ஆர் உனக்கு உரைத்தார் – கம்.யுத்1:3 49/4
கிளவி ஆர் பொருள்களான் கிளக்குறாதவன் – கம்.யுத்1:3 62/3
பொன் ஆர் ஓடை பொருந்த நிலத்தின் – கம்.யுத்1:3 94/2
மோதுற்று ஆர் திரை வேலையில் மூழ்கான் – கம்.யுத்1:3 103/1
மீதுற்ற ஆர் சிலை மீது கிடந்தான் – கம்.யுத்1:3 103/2
ஆமே பிறர் நின் அலது ஆர் உளரே – கம்.யுத்1:3 109/4
கட்டு ஆர் கடு மத்திகை கண் கொடியோன் – கம்.யுத்1:3 115/3
ஆர் அடா சிரித்தாய் சொன்ன அரி-கொலோ அஞ்சி புக்க – கம்.யுத்1:3 129/1
ஆர் உயிர் கொடுத்து காத்தார் எண்_இலா அரசர் அம்மா – கம்.யுத்1:4 116/4
ஆர் அருள் சுரக்கும் நீதி அற நிறம் கரிதோ என்றான் – கம்.யுத்1:4 134/4
பெற்றது ஆர் பெற்றார் என்று வியந்தனர் பெரியோர் எல்லாம் – கம்.யுத்1:4 151/4
இன்னம் ஆர் உளர் வீரர் மற்று இவன் சுட எரிந்த – கம்.யுத்1:5 65/3
ஏனை யாறு இனி யான் அலது ஆர் என – கம்.யுத்1:8 68/3
அது கொடு என் சில ஆர் அமர் மேல் இனி – கம்.யுத்1:9 52/1
கள்ளம் ஆர் மகளிர் சோர நேமிப்புள் கவற்சி நீங்க – கம்.யுத்1:9 88/2
சீதை சீதை என ஆர் உயிர் தேய – கம்.யுத்1:11 9/2
பன்றி அன்று ஆகின் ஈது ஆர் இயற்றுவார் பரிவின் என்னா – கம்.யுத்1:12 48/3
ஆர் இனி ஏக தக்கார் அங்கதன் அமையும் ஒன்னார் – கம்.யுத்1:14 9/3
சென்று தீயவர் ஆர் உயிர் சிந்தின – கம்.யுத்2:15 23/3
அருக்கன் மா மகன் ஆர் அமர் ஆசையால் – கம்.யுத்2:15 42/3
மறித்தும் ஆர் அவன் ஆர் உயிர் வவ்வினான் – கம்.யுத்2:15 87/1
மறித்தும் ஆர் அவன் ஆர் உயிர் வவ்வினான் – கம்.யுத்2:15 87/1
அருப்பம் என்று பகையையும் ஆர் அழல் – கம்.யுத்2:15 92/3
கூற்றினாரையும் ஆர் உயிர் கொண்டதே – கம்.யுத்2:15 96/4
பணை ஆர் புயம் உடையானிடை சில இ மொழி பகர்வான் – கம்.யுத்2:15 180/4
அல்லையாம் எனின் ஆர் அமர் ஏற்று நின்று ஆற்ற – கம்.யுத்2:15 254/1
தெரிகிலர் அமரரேயும் ஆர் அவன் செய்கை தேர்வார் – கம்.யுத்2:16 21/2
ஆர்த்தது ஓர் துகளுக்கு ஒவ்வான் ஆர் அவற்கு ஆற்றகிற்பார் – கம்.யுத்2:16 25/4
துறப்பது துணியார் தங்கள் ஆர் உயிர் துறந்த போதும் – கம்.யுத்2:16 128/2
சங்கத்து ஆர் குரங்கு சாய தாபதர் என்ன தக்கார் – கம்.யுத்2:16 201/1
அன்னைமீர் ஐயன்மீர் என் ஆர் உயிர் தங்கைமீரே – கம்.யுத்2:17 44/1
ஆர் உமக்கு அறையல்-பாலார் அனுமனும் உளனோ நும்-பால் – கம்.யுத்2:17 45/4
ஆர் உயிர் இவனை உண்ணேன் அஞ்சலை அன்னம் அன்னாய் – கம்.யுத்2:17 49/4
அல்லதும் உண்டு உமக்கு உரைப்பது ஆர் அமர் – கம்.யுத்2:18 6/1
தன் ஆர் உயிர் கொண்டு சமைக்குவெனால் – கம்.யுத்2:18 14/4
கா ஆர் கரி தேர் பரி காவலின் என்று – கம்.யுத்2:18 15/3
உந்து ஆர் துயரோடும் உருத்து எரிவான் – கம்.யுத்2:18 33/3
பெண் ஆர் அமுது அன்னவர் பெய்து எவரும் – கம்.யுத்2:18 39/2
ஆலாலமும் ஆர் அமிழ்தும் அமைய – கம்.யுத்2:18 57/3
ஆலம் கொள் மிடற்றவன் ஆர் அழல்வாய் – கம்.யுத்2:18 59/2
மிகை ஆர் உயிர் உண் என வீசிய வெம் – கம்.யுத்2:18 60/3
திறன் அல்லது ஓர் ஆர் உயிரும் சிதையான் – கம்.யுத்2:18 63/3
ஆர் அழிய அண்ணலும் அஃது இசையா – கம்.யுத்2:18 66/3
கை வாய் வழி சென்று அவன் ஆர் உயிர் கக்க – கம்.யுத்2:18 245/3
விண்-மேல் நெடிது ஓடினர் ஆர் உயிர் விட்டார் – கம்.யுத்2:18 253/1
கோதை ஆர் வேல் அரக்கர் பட்டாரை கூவாயோ – கம்.யுத்2:18 270/2
ஆர் கொன்றவர் என்றலுமே அதிகாயன் என்னும் – கம்.யுத்2:19 6/1
ஊற்று ஆர் குருதி புனல் பார்_மகள் உண்டிலாளேல் – கம்.யுத்2:19 11/2
மருந்தே நிகர் எம்பி-தன் ஆர் உயிர் வவ்வினானை – கம்.யுத்2:19 13/1
தார் ஆர் புரவி கடல் பின் செல தானை வீர – கம்.யுத்2:19 26/3
அழைத்து இவன்-தன்னை யானே ஆர் உயிர் கொளப்படாதே – கம்.யுத்2:19 88/3
கல் கொண்டு ஆர் கிரியின் நாலும் அருவி-போல் குருதி கண்டார் – கம்.யுத்2:19 116/3
நினையும் மாத்திரத்து ஆர் உயிர் நீக்கினான் – கம்.யுத்2:19 153/3
ஆனையும் தடம் தேரும் தன் ஆர் உயிர் – கம்.யுத்2:19 154/1
நெறி கொளும் கூற்றை நோக்கி ஆர் உயிர் நெடிது நீத்தார் – கம்.யுத்2:19 166/4
ஆர் இது தீர்க்க வல்லார் அஞ்சனை பயந்த வள்ளல் – கம்.யுத்2:19 195/1
ஆர் உறவு ஆக தக்கேன் அளியத்தேன் அழுந்துகின்றேன் – கம்.யுத்2:19 211/4
ஆர் இருள் அன்னது ஆக ஆயிர நாமத்து அண்ணல் – கம்.யுத்2:19 218/1
ஆ ஆ வருந்தி அழிவாய்-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 251/4
அழுவாய் ஒருத்தன் உளை-போலும் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 252/4
அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 253/4
ஆண் ஆகி மற்றும் அலி ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 254/4
ஆனந்தம் என்னும் அயல் என்னும் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 255/4
ஆளாயும் வாழ்தி அரசாள்தி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 256/4
அல் என்று நிற்றி பகல் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 257/4
அறம்தான் நிறுத்தல் அரிது ஆக ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 258/4
அனைவர்க்கும் ஒத்தி அறியாமை ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 259/4
அறிந்தார் அறிந்த பொருள் ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 260/4
ஆராயின் ஏதும் இலையாதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 261/4
ஆரியன் அவனை நோக்கி ஆர் உயிர் உதவி யாதும் – கம்.யுத்2:19 271/1
அற்று அவர் கூறலும் ஆர் அழலிற்றாய் – கம்.யுத்3:20 4/1
தஞ்சு என ஆர் உளர் ஆண்மை தகைந்தார் – கம்.யுத்3:20 8/4
ஒட்டிய போரினில் ஆர் உளர் ஓடார் – கம்.யுத்3:20 15/2
தொடர ஆற்றலள் நெடிது உயிர்த்து ஆர் உயிர் துறந்தாள் – கம்.யுத்3:20 62/4
கவசம் நீக்கினர் கண்டு கண்டு ஆர் உயிர் கழிந்தார் – கம்.யுத்3:20 66/4
தாள் ஆர் மரம் நீலன் எறிந்ததனை – கம்.யுத்3:20 82/1
போழ்வித்தனன் ஆர் உயிர் போயினனால் – கம்.யுத்3:20 85/4
ஆப்புண்டவன் ஒத்தவன் ஆர் அயிலால் – கம்.யுத்3:20 97/2
அந்தோ உயிர் உண்டவன் ஆர் உயிர்-மேல் – கம்.யுத்3:21 4/2
ஆர் இடை அனுமன் ஆர்த்த ஆர்ப்பு ஒலி அசனி கேளா – கம்.யுத்3:22 34/1
ஆற்றினன் அரவு கொண்டு அசைப்ப ஆர் அமர் – கம்.யுத்3:22 37/3
ஆக்கவும் கற்றிலன் அமரில் ஆர் உயிர் – கம்.யுத்3:22 38/3
உங்கள் ஆர் உயிர் எம் உயிர் உடல் பிறிது உற்றீர் – கம்.யுத்3:22 181/2
அள்ளி நுங்கலாம் ஆர் இருள் பிழம்பினை அழித்தான் – கம்.யுத்3:22 186/2
என்னை போல்பவர் ஆர் உளர் ஒருவர் என்று இசைத்தான் – கம்.யுத்3:22 190/4
மெய் ஆர் நிதியின் பெரு வெறுக்கை வெறுக்க வீசி விளைந்தபடி – கம்.யுத்3:23 1/2
கை ஆர் வரை-மேல் முரசு இயற்றி நகரம் எங்கும் களி கூர – கம்.யுத்3:23 1/3
நெய் ஆர் ஆடல் கொள்க என்று நிகழ்த்துக என்றான் நெறி இல்லான் – கம்.யுத்3:23 1/4
நெய் ஆர் பெரு வேள்வி நிரப்பி நெடும் – கம்.யுத்3:23 18/1
செய் ஆர் புனல் நாடு திருத்துதியால் – கம்.யுத்3:23 18/2
ஆர் உயிர் நீங்கல் நின்-பால் கற்புக்கும் அழிவு உண்டாமே – கம்.யுத்3:23 27/2
மங்கலம் நீங்கினாரை ஆர் உயிர் வாங்கினாரை – கம்.யுத்3:23 29/1
அரிகின்ற துன்பத்தாலும் ஆர் உயிர்ப்பு அடங்கி ஒன்றும் – கம்.யுத்3:24 17/2
மண்டு அமர் புரிந்தனென் வலியின் ஆர் உயிர் – கம்.யுத்3:24 72/2
பாரினில் கிழிய வீசின் ஆர் உளர் பிழைக்கல்-பாலார் – கம்.யுத்3:26 4/2
ஆர்ப்பு ஒலி அமுதம் ஆக ஆர் உயிர் ஆற்றினாளை – கம்.யுத்3:26 91/4
கான் ஆர் நெறியும் மலையும் கழிய – கம்.யுத்3:27 15/3
பல் ஆர் படை நின்றது பல் பிறை வெண் – கம்.யுத்3:27 29/2
ஆர் படை நின்றது பல் படையே – கம்.யுத்3:27 29/4
சேறு ஆர் குருதி கடலில் திடராய் – கம்.யுத்3:27 31/3
மின் ஆர் கணை தாள் அற வீச விழுந்து – கம்.யுத்3:27 36/1
பொன் ஆர் சிலை இரு கால்களும் ஒரு-கால் பொறை உயிரா – கம்.யுத்3:27 116/3
கண் ஆர் நுதல் பெருமான் இவர்க்கு அரிதோ என கடை பார்த்து – கம்.யுத்3:27 139/3
நீயே இது தடுப்பாய் எனின் நினக்கு ஆர் எதிர் நிற்பார் – கம்.யுத்3:27 145/2
சிவன் நன் படை தொடுத்து ஆர் உயிர் முடிப்பேன் என தெரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 149/4
ஆர் உளர் அரக்கர் நிற்பார் அரசு வீற்றிருக்க ஐயா – கம்.யுத்3:27 165/4
ஆர் அழியாத குலத்து அந்தணன் அருளின் ஈந்த – கம்.யுத்3:28 36/1
தலையும் ஆர் உயிரும் கொண்டார் அவர் உடலோடும் தங்க – கம்.யுத்3:29 35/3
கட்டு ஆர் சிலை கரு ஞாயிறு புரைவான் கடையுகநாள் – கம்.யுத்3:31 108/2
வஞ்ச வினை செய்து நெடு மன்றில் வளம் உண்டு கரி பொய்க்கும் மறம் ஆர்
நெஞ்சம் உடையோர்கள் குலம் ஒத்தனர் அரக்கர் அறம் ஒக்கும் நெடியோன் – கம்.யுத்3:31 143/1,2
வம்-மின் அட வம்-மின் எதிர் வந்து நுமது ஆர் உயிர் வரங்கள் பிறவும் – கம்.யுத்3:31 147/1
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார் – கம்.யுத்3:31 152/1
அளக்கரின் பாய்ந்து-என பதங்கம் ஆர் அழல் – கம்.யுத்3:31 178/2
மின் ஆர் வானம் இற்று உறும் என்றே விளி சங்கம் – கம்.யுத்3:31 187/2
போர் ஆர் சிலை நாணி புடைப்பு ஒலியும் – கம்.யுத்3:31 193/3
அரக்கன் சேனையும் ஆர் உயிர் வழங்குவான் அமைந்த – கம்.யுத்4:32 7/1
அனுமன் நிற்க நாம் ஆர் உயிர்க்கு இரங்குவது அறிவோ – கம்.யுத்4:32 39/1
கோ ஆர் விண்-வாய் வெண் கொடி திண் பாயொடு கூட – கம்.யுத்4:33 8/2
பொன்னின் ஒளிர் தேர் இது கொடு ஆர் புகல என்றான் – கம்.யுத்4:36 18/3
தொல் ஆர் மிடல் வளை சக்கரம் சூலம் இவை தொடக்கத்து – கம்.யுத்4:37 54/3
நீலம் கொண்டு ஆர் கண்டனும் நேமி படையோனும் – கம்.யுத்4:37 125/1
சங்காரத்து ஆர் கண்டை ஒலிப்ப தழல் சிந்த – கம்.யுத்4:37 132/1
அளக்க_அரும் புள்_இனம் அடைய ஆர் அழல் – கம்.யுத்4:37 143/1
மா மரத்து ஆர் கையால் வருந்துவானை ஓர் – கம்.யுத்4:37 159/1
ஆர் அணங்கை இரு துணி ஆக்கினான் – கம்.யுத்4:37 185/4
ஆர் அணா உன் உயிரை அஞ்சாதே கொண்டு அகன்றார் அது எலாம் நிற்க – கம்.யுத்4:38 8/3
ஆர் அனார் உலகு இயற்கை அறிதக்கார் அவை ஏழும் ஏழும் அஞ்சும் – கம்.யுத்4:38 28/1
அன்னது ஆர் சொல்ல ஈது அறைதியால் என்றான் – கம்.யுத்4:40 77/4
கள் கொந்து ஆர் குழலினாரை ஏற்றுதல் கடன்மைத்து என்றாள் – கம்.யுத்4:41 27/4
சூது ஆர் முலை தோகையை நோக்கி முன் தோன்று சூழல் – கம்.யுத்4:41 31/2
பருகும் ஆர் அமிழ்து ஒத்து உளம் களித்தனன் பரிவால் – கம்.யுத்4:41 38/4

மேல்


ஆர்-கொல் (3)

ஆக்கி போனவர் ஆர்-கொல் என்றான் அவள் – கம்.ஆரண்:7 3/3
அற்றார் நவை என்றலுக்கு ஆகுநர் ஆர்-கொல் என்றான் – கம்.கிட்:7 44/4
அழுந்தும் இ சரம் எய்தவன் ஆர்-கொல் என்று அயிர்க்கும் – கம்.கிட்:7 67/4

மேல்


ஆர்-கொலாம் (5)

ஆண் அலன் பெண் அலன் ஆர்-கொலாம் என – கம்.அயோ:11 108/2
ஆம் என அறிகிலென் ஆர்-கொலாம் இவர் – கம்.ஆரண்:4 13/4
ஆர்-கொலாம் ஈது என அறைகின்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 31/4
ஆள் என உணர்கிலேன் ஆர்-கொலாம் இவன் – கம்.யுத்2:16 106/4
அழுங்கல் இல் சிந்தையாய் ஆர்-கொலாம் இவன் – கம்.யுத்2:16 107/4

மேல்


ஆர்-கொலோ (2)

ஆராய் என அவனும் ஆர்-கொலோ நீ என்றான் – கம்.ஆரண்:15 50/4
ஆர்-கொலோ உரை செய்தார் என்று அருள் வர சீற்றம் அஃக – கம்.கிட்:11 50/1

மேல்


ஆர்-தொறும் (1)

ஏனல் அம் காவலர் ஆனாது ஆர்-தொறும்
கிளி விளி பயிற்றும் வெளில் ஆடு பெரும் சினை – அகம் 12/6,7

மேல்


ஆர்-மின் (1)

அண்டம் உண்ட தன் வாயினால் ஆர்-மின் என்று அருள – கம்.யுத்3:22 77/3

மேல்


ஆர்-மேல்-கொல் (1)

ஆர்-மேல்-கொல் என்று எண்ணி அருக்கனும் ஐயம் உற்றான் – கம்.சுந்:1 52/4

மேல்


ஆர்க்க (4)

ஆர்க்க பட்டனர் சிலர் சிலர் அடியுண்டு பட்டார் – கம்.சுந்:7 35/3
அ இடத்து இளவல் ஐய பரதனை அமரின் ஆர்க்க
எ விடற்கு உரியான் போன இந்திரசித்தே அன்று – கம்.யுத்3:26 81/1,2
இந்திரன் உலகம் ஆர்க்க எழுந்தனன் இளைய வீரன் – கம்.யுத்4:32 42/4
அசைவு இல வேலைகள் ஆர்க்க அஞ்சின – கம்.யுத்4:37 81/2

மேல்


ஆர்க்கவும் (1)

மறுகின் ஆர்க்கவும் படுப – குறு 17/3

மேல்


ஆர்க்கவே (1)

அறுத்தது கலுழனின் அமரர் ஆர்க்கவே – கம்.யுத்2:16 304/4

மேல்


ஆர்க்காட்டு (1)

கொடி நுடங்கு மறுகின் ஆர்க்காட்டு ஆங்கண் – நற் 227/6

மேல்


ஆர்க்காடு (2)

அரியல் அம் கழனி ஆர்க்காடு அன்ன – நற் 190/6
அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள் – குறு 258/7

மேல்


ஆர்க்கில (2)

விரி மணி மேகலை விரவி ஆர்க்கில
தெரிவையர் அல்குல் தார் ஒலி இல் தேர் என – கம்.அயோ:12 40/1,2
பரிபுரம் ஆர்க்கில பவள சீறடி – கம்.அயோ:12 40/3

மேல்


ஆர்க்கிலா (1)

அரி இனம் ஆர்க்கிலா கமலம் என்னவே – கம்.அயோ:12 40/4

மேல்


ஆர்க்கின்ற (5)

ஆர்க்கின்ற பின்னோன் தனை நோக்கினன் தானும் ஆர்த்தான் – கம்.கிட்:7 39/1
ஆர்க்கின்ற அமரர்-தம்மை நோக்கும் ஆங்கு அவர்கள் அள்ளி – கம்.யுத்3:22 31/1
ஆர்க்கின்ற குரலும் கேளான் இலக்குவன் அசனி ஏற்றை – கம்.யுத்3:22 138/1
அரக்கன் அன்று எடுத்து ஆர்க்கின்ற ஆர்ப்பும் அ – கம்.யுத்4:37 40/1
ஆர்க்கின்ற வானவரும் அந்தணரும் முனிவர்களும் ஆசி கூறி – கம்.யுத்4:37 198/1

மேல்


ஆர்க்கின்றது (3)

ஆடல்கொண்டு நின்று ஆர்க்கின்றது அது கொடிது அம்மா – கம்.சுந்:12 53/3
அடல் வயம் கொள் வெம் சீயம் நின்று ஆர்க்கின்றது அம் பொன் – கம்.யுத்2:16 224/3
கண்டா குலம் முற்று ஆயிரம் ஆர்க்கின்றது கண்ணில் – கம்.யுத்4:37 126/1

மேல்


ஆர்க்கின்றாரும் (1)

அரி இனம் குஞ்சி ஆர்ப்ப மஞ்சு உற ஆர்க்கின்றாரும் – கம்.பால:2 17/4

மேல்


ஆர்க்கின்றாருழை (1)

அண்டர்கள் விசும்பினின்று ஆர்க்கின்றாருழை
கண்டிலம் இவன் நெடு மாய கள்வனால் – கம்.யுத்3:31 174/3,4

மேல்


ஆர்க்கின்றான் (2)

ஆழ்ந்த தேர் அம்பரத்து ஓட்டி ஆர்க்கின்றான் – கம்.ஆரண்:7 126/4
ஆர்க்கின்றான் உலகை எல்லாம் அதிர்க்கின்றான் உருமும் அஞ்ச – கம்.யுத்2:18 228/1

மேல்


ஆர்க்கின்றானும் (1)

அங்கதன் அவனும் ஆர்த்தான் அந்தரம் ஆர்க்கின்றானும்
வெம் கத நீலன் மற்றை வீரரும் வேறுவேறு – கம்.யுத்2:19 278/1,2

மேல்


ஆர்க்கு (3)

சீலம் ஆர்க்கு உண்டு கெட்டேன் தேவரின் அடங்குவானோ – கம்.அயோ:3 95/2
ஆர்க்கு உறவு ஆகுவன் அருளின் ஆழியாய் – கம்.யுத்1:4 63/4
ஆர்க்கு எலாம் கண்ணவன் அன்று என்றால் அது – கம்.யுத்4:40 62/3

மேல்


ஆர்க்கும் (60)

விளியர் புறக்குடி ஆர்க்கும் நாட – நற் 108/5
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நாடனை – நற் 147/6
படு வண்டு ஆர்க்கும் பைம் தார் மார்பின் – நற் 173/8
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து – நற் 205/1
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை நண்ணி – நற் 213/1
அருவி ஆர்க்கும் அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு – நற் 288/1
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – நற் 365/7
பெய்ம் மணி ஆர்க்கும் இழை கிளர் நெடும் தேர் – நற் 394/4
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை அடுக்கத்து – நற் 399/1
நெற்று விளை உழிஞ்சில் வற்றல் ஆர்க்கும்
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம் – குறு 39/2,3
சுரும்பு ஆர்க்கும் சூர் நறா ஏந்தினாள் கண் நெய்தல் – பரி 7/62
கால் திரிய ஆர்க்கும் புகை – பரி 10/125
வரை ஆர்க்கும் புயல் கரை – பரி 16/48
திரை ஆர்க்கும் இ தீம் புனல் – பரி 16/49
மீன் ஏற்று கொடியோன் போல் மிஞிறு ஆர்க்கும் காஞ்சியும் – கலி 26/3
திசை_திசை தேன் ஆர்க்கும் திருமருத முன்துறை – கலி 26/13
தோயின அறல் ஆயின் சுரும்பு ஆர்க்கும் சினை ஆயின் – கலி 28/16
புரிந்து ஆர்க்கும் வண்டொடு புலம்பு தீர்ந்து எ வாயும் – கலி 30/3
தேன் ஆர்க்கும் பொழுது என தெளிக்குநர் உளர் ஆயின் – கலி 30/12
வல்லவர் யாழ் போல வண்டு ஆர்க்கும் புதலொடும் – கலி 32/9
வீ சேர்ந்து வண்டு ஆர்க்கும் கவின் பெறல் வேண்டேன்-மன் – கலி 77/17
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
ஆர்க்கும் ஞெகிழத்தான் நன் நீர் நடை தட்ப – கலி 98/24
அமை வரல் அருவி ஆர்க்கும்
இமையத்து உம்பரும் விளங்குக எனவே – கலி 105/73,74
சுரும்பு ஆர்க்கும் குரலினோடு இரும் தும்பி இயைபு ஊத – கலி 123/2
அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு-உறு-காலை – அகம் 40/5
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாத்து – அகம் 78/3
இன வண்டு ஆர்க்கும் தண் நறும் புறவின் – அகம் 104/2
தேர் மணி இசையின் சிள்வீடு ஆர்க்கும்
வற்றல் மரத்த பொன் தலை ஓதி – அகம் 145/2,3
தேம் பாய்ந்து ஆர்க்கும் தெரி இணர் கோங்கின் – அகம் 153/16
அருவி ஆர்க்கும் பெரு வரை சிலம்பின் – அகம் 168/8
குழல் இசை தும்பி ஆர்க்கும் ஆங்கண் – அகம் 245/16
அருவி ஆர்க்கும் அயம் திகழ் சிலம்பின் – அகம் 262/14
பிழி ஆர் மகிழர் கலி சிறந்து ஆர்க்கும்
மொழிபெயர் தேஎம் இறந்தனர் ஆயினும் – அகம் 295/16,17
நறு வீ வேங்கை இன வண்டு ஆர்க்கும்
வெறி கமழ் சோலை நயந்து விளையாடலும் – அகம் 302/6,7
கண நிரை மணியின் ஆர்க்கும் சுரன் இறந்து – அகம் 303/18
மிஞிறு ஆர்க்கும் கமழ் கடாஅத்து – புறம் 22/6
வரி ஞிமிறு ஆர்க்கும் வாய் புகு கடாஅத்து – புறம் 93/12
அருவி ஆர்க்கும் கழை பயில் நனம் தலை – புறம் 168/1
படு வண்டு ஆர்க்கும் பன் மலர் காவின் – புறம் 338/3
இரை முரசு ஆர்க்கும் உரை சால் பாசறை – புறம் 371/12
போக கண்டு வண்டு_இனம் ஆர்க்கும் பொழில் கண்டார் – கம்.பால:10 21/4
தெவ் இடைதர நின்று ஆர்க்கும் செறி கழல் புளிஞர்_கோமாஅன் – கம்.அயோ:13 44/2
ஆர்க்கும் நூபுரங்கள் பேரி அல்குல் ஆம் தடம் தேர் சுற்ற – கம்.கிட்:11 46/1
ஆர்க்கும் எண்ண_அரும் கோடி கொண்டு அண்டமும் புறமும் – கம்.கிட்:12 19/3
குழல் உலாம் களி வண்டு ஆர்க்கும் குஞ்சியால் பஞ்சி குன்றா – கம்.சுந்:2 34/3
ஆர்க்கும் விண்ணவர் அமலையே உயர்ந்தது அன்று அமரில் – கம்.சுந்:7 51/4
அண்டம் உற்றது நெடிது ஆர்க்கும் ஆர்ப்பு-அது – கம்.சுந்:12 6/2
புடைக்கை வன் திரை எடுத்து ஆர்க்கும் போர் கடல் – கம்.யுத்1:5 7/1
கன கரு மேகம் ஒன்று கார்முகம் தாங்கி ஆர்க்கும்
மனக்கு இனிது ஆகி நிற்கும் அஃது அன்றி வரம்பு இலாதாய் – கம்.யுத்2:17 24/3,4
மொழிகொடு வாழ்வது அல்லால் முறை கெட புறம் நின்று ஆர்க்கும்
பழி பட வாழ்கிற்பாரும் பார்த்திவர் உளரோ பாவம் – கம்.யுத்2:17 66/3,4
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் – கம்.யுத்2:18 192/2
அந்தர சித்தர் ஆர்க்கும் அமலையும் கேட்டான் ஐயன் – கம்.யுத்2:18 206/2
ஆர்க்கும் ஆயிரம் தேர் பிடித்து அம் கையால் – கம்.யுத்2:19 141/3
வில் ஒலி வயவர் ஆர்க்கும் விளி ஒலி தெழிப்பின் ஓங்கும் – கம்.யுத்3:22 8/1
அழித்து ஒழி காலத்து ஆர்க்கும் ஆர்கலிக்கு இரட்டி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 148/4
ஒன்றிய கடல்கள் ஏழும் ஒருங்கு எழுந்து ஆர்க்கும் ஓதை – கம்.யுத்3:26 95/2
ஆள்வினை ஆற்றல்-தன்னால் அமர் தொழில் தொடங்கி ஆர்க்கும்
தாழ்வு இலா படைகள் மூன்றும் தொடுத்தனென் தடுத்துவிட்டான் – கம்.யுத்3:28 3/3,4
அடல் கொள் சேனையும் அரக்கனும் தேரும் வந்து ஆர்க்கும்
கடல் கொள் பேர் ஒலி கம்பலை என்பதும் கண்டார் – கம்.யுத்4:35 34/3,4
விரியா நிற்கும் நிற்கிலது ஆர்க்கும் விழி செல்லா – கம்.யுத்4:37 127/4

மேல்


ஆர்க (2)

பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக – ஐங் 4/2
அளியர் தாமே ஆர்க என்னா – புறம் 237/8

மேல்


ஆர்கலி (36)

ஆர்கலி முனைஇய கொடும் கோல் கோவலர் – நெடு 3
காரும் ஆர்கலி தலையின்று தேரும் – அகம் 54/3
ஆர்கலி நறவின் வெண்ணிவாயில் – அகம் 246/9
ஆர்கலி வள-வயின் போதொடு பரப்ப – அகம் 273/3
ஆர்கலி நறவின் அதியர் கோமான் – புறம் 91/3
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம் – புறம் 400/19
ஆறு அணிந்து சென்று ஆர்கலி மேய்ந்து அகில் – கம்.பால:1 2/2
மொய் ஆர்கலி சூழ் முது பாரில் முகந்து தான – கம்.பால:4 3/1
நீல ஆர்கலி தேரொடு நிறை கதிர் கடவுள் – கம்.பால:9 4/2
ஆர்கலி நிரைத்த என ஆவணம் நிரைத்தார் – கம்.பால:15 14/2
ஆர்கலி அகழ்ந்தோர் கங்கை அவனியில் கொணர்ந்தோர் முந்தை – கம்.அயோ:3 96/1
அடியில் சுடர் பொன் கழல் ஆர்கலி நாண ஆர்ப்ப – கம்.அயோ:4 115/1
கடுமை ஆர் கானகத்து கருணை ஆர்கலி ஏக கழல் கால் மாயன் – கம்.அயோ:13 68/2
அஞ்சுற கனல் புரை மிகத்தர் ஆர்கலி
நஞ்சு தொக்கு என புரை நயனத்தார்களும் – கம்.ஆரண்:7 45/3,4
ஆன்று அமை எறி படை அழுவத்து ஆர்கலி
வான் தொடர் மேருவை வளைத்ததாம் என – கம்.ஆரண்:7 51/1,2
ஆர்கலி ஆர்ப்பின் உட்கி அசைவு உற அரக்கர் சேனை – கம்.ஆரண்:7 56/3
ஆலை ஏய் துழனி அகநாடர் ஆர்கலி அமுது – கம்.கிட்:1 42/3
நாலு வேதம் ஆம் நவை இல் ஆர்கலி
வேலி அன்னவன் மலையின்-மேல் உளான் – கம்.கிட்:3 37/1,2
ஆதலின் இ பேர் ஆர்கலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி – கம்.கிட்:17 6/1
பொங்கு ஆர்கலி புனல் தர பொலிவதே போல் – கம்.சுந்:1 63/2
அன்ன வேலை அகழியை ஆர்கலி
என்னவே கடந்து இஞ்சியும் பிற்பட – கம்.சுந்:2 154/1,2
ஆர்கலி அகழி அரு வரை இலங்கை அடி பெயர்த்து இடு-தொறும் அழுந்த – கம்.சுந்:3 90/1
அன்னவன் சேனை செல்ல ஆர்கலி இலங்கை ஆய – கம்.சுந்:8 9/3
ஆர்கலி அமரர் உய்ய அமுது பண்டு அளித்தது அன்றே – கம்.யுத்1:4 125/4
ஆர்கலி இலங்கையின் அரணும் அ வழி – கம்.யுத்1:5 15/1
கூலம் இட்டிய ஆர்கலி கோத்ததால் – கம்.யுத்1:8 38/3
அந்தரத்தர் அமுது ஆர்கலி காண – கம்.யுத்1:11 24/2
ஆறு சென்றன ஆர்கலி மீது-அரோ – கம்.யுத்2:15 10/4
ஆர்த்த ஆர்கலி காரொடும் அஞ்சவே – கம்.யுத்2:15 13/4
ஆழி வெம் பெரும் படை மிடைந்த ஆர்கலி
ஏழ் இரு கோடி வந்து எய்திற்று என்பரால் – கம்.யுத்2:16 310/2,3
ஆர்த்து எதிர் நடந்தது அ அரியின் ஆர்கலி
தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஒத்து இரண்டு சேனையும் – கம்.யுத்3:20 36/1,2
அப்பொடு ஒத்தன கடுத்தில ஆர்கலி முழுதும் – கம்.யுத்3:20 53/2
ஆர்கலி கடைந்த நாள் அமுதின் வந்தன – கம்.யுத்3:24 88/1
அ தன்மை அரியின் சேனை ஆர்கலி ஆர்த்த ஓசை – கம்.யுத்3:25 17/3
அன்னார்-தாமும் ஆர்கலி ஏழும் என ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:31 187/1
அங்கியும் தன் ஒளி அடங்கிற்று ஆர்கலி
பொங்கில திமிர்த்தன விசும்பில் போக்கு இல – கம்.யுத்4:37 80/1,2

மேல்


ஆர்கலிக்கு (1)

அழித்து ஒழி காலத்து ஆர்க்கும் ஆர்கலிக்கு இரட்டி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 148/4

மேல்


ஆர்கலிகள் (1)

ஆவி எனல் ஆய திரை ஆர்கலிகள் அம்மா – கம்.சுந்:6 17/4

மேல்


ஆர்கலியே (1)

ஆர்கலியே ஒத்தது அழுத குரல் ஓசை – கம்.யுத்2:18 274/4

மேல்


ஆர்குவிர் (1)

முளை புற முதிர் கிழங்கு ஆர்குவிர் பகல் பெயல் – பெரும் 362

மேல்


ஆர்குவை-மன்னோ (1)

ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16

மேல்


ஆர்கை (8)

கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் நிறைந்த – நற் 127/4
கொழு மீன் ஆர்கை செழு நகர் செலீஇய – நற் 159/7
இன மீன் ஆர்கை ஈண்டு புள் ஒலி குரல் – நற் 267/10
பலி கள் ஆர்கை பார் முது குயவன் – நற் 293/2
அரியல் ஆர்கை வன் கை வினைஞர் – பதி 62/16
ஆரல் ஆர்கை அம் சிறை தொழுதி – கலி 75/5
பாகல் ஆர்கை பறை கண் பீலி – அகம் 15/4
நெய்ம்மிதி முனைஇய கொழும் சோற்று ஆர்கை
நிரல் இயைந்து ஒன்றிய செலவின் செந்தினை – அகம் 400/7,8

மேல்


ஆர்கைய (1)

கொழு மீன் ஆர்கைய மரம்-தொறும் குழாஅலின் – பதி 29/5

மேல்


ஆர்கையர் (3)

அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர் – பதி 27/5
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க – அகம் 184/14
அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும் – புறம் 391/6

மேல்


ஆர்கையை (1)

சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி – நற் 70/5

மேல்


ஆர்த்த (37)

அமர்பு மெய் ஆர்த்த சுற்றமொடு – பதி 12/24
ஏமம் ஆர்த்த நின் பிரிந்து – பரி 4/34
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் – அகம் 4/12
பாம மா கடல்கள் எல்லாம் பல் மணி தூவி ஆர்த்த
கோ முனி கணங்கள் எல்லாம் கூறின ஆசி கொற்ற – கம்.பால:13 36/2,3
காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் – கம்.அயோ:6 33/4
துடியன் நாயினன் தோல் செருப்பு ஆர்த்த பேர் – கம்.அயோ:8 2/1
கச்சொடு ஆர்த்த கறை கதிர் வாளினன் – கம்.அயோ:8 7/1
அகில் இடு தூபம் அன்ன ஆய் மயில் பீலி ஆர்த்த
முகிழ் உடை முரண் மா தண்டு கூம்பு என முகிலின் வண்ண – கம்.அயோ:13 58/1,2
ஆர்த்த ஓசை ஈசன் உண்ட அண்டம் முற்றும் உண்டதே – கம்.கிட்:7 11/4
ஆர்த்த வானவர் ஆகுலம் கொண்டு அறிவு அழிந்தார் – கம்.சுந்:11 47/1
அள்ளி விண் தொட எடுத்து ஆர்த்த ஆற்றலாய் – கம்.யுத்1:2 25/2
ஆர்த்தன பரவை ஏழும் ஆர்த்தன மேகம் ஆர்த்த
வார் தொழில் புணரும் தெய்வ மங்கல முரசும் சங்கும் – கம்.யுத்1:4 146/1,2
ஆர்த்த ஆர்கலி காரொடும் அஞ்சவே – கம்.யுத்2:15 13/4
ஆர்த்த சங்கம் அறைந்த முரசமே – கம்.யுத்2:15 99/4
ஆர்த்த வாயன கையன ஆனையின் கழுத்த – கம்.யுத்2:16 209/2
வன் திறல் குரங்கின் தானை வான் உற ஆர்த்த ஓதை – கம்.யுத்2:17 73/3
அத்தனை வீரரும் ஆர்த்த அ ஒலி – கம்.யுத்2:19 38/2
அடித்தன அரைத்தன ஆர்த்த வானரம் – கம்.யுத்2:19 43/4
ஆளியின் துப்பின வீரர் பொரு களத்து ஆர்த்த ஆழி – கம்.யுத்2:19 96/3
ஆர்த்த ஓதையும் அம்பொடு வெம் படை – கம்.யுத்2:19 133/3
ஆர்த்த தம் பெரும் சேனை கொண்டு அண்டமேல் – கம்.யுத்2:19 155/3
பொங்கினர் ஆர்த்த ஓசை அண்டத்தும் புறத்தும் போன – கம்.யுத்2:19 278/3
கார் ஒலி மடங்க வேலை கம்பிக்க களத்தின் ஆர்த்த
போர் ஒலி ஒன்றும் ஐய அறிந்திலை போலும் என்றான் – கம்.யுத்2:19 291/3,4
அம்பலி கணுவை ஊமை சகடையோடு ஆர்த்த அன்றே – கம்.யுத்3:22 5/4
ஆர் இடை அனுமன் ஆர்த்த ஆர்ப்பு ஒலி அசனி கேளா – கம்.யுத்3:22 34/1
ஆர்த்த சேனையின் அமலை போய் விசும்பினை அலைக்க – கம்.யுத்3:22 85/1
அடி குழீஇயிடும் இடம்-தொறும் அதிர்ந்து எழுந்து ஆர்த்த
பொடி குழீஇ அண்டம் படைத்தவன் கண்ணையும் புதைத்த – கம்.யுத்3:22 98/3,4
ஆர்த்த பேர் அமலை கேளா அணுகினன் அனுமன் எல்லா – கம்.யுத்3:22 149/1
உழுவையின் சினத்தவன் ஆர்த்த ஓசையே – கம்.யுத்3:24 96/4
யாவரும் எழுந்தனர் ஆர்த்த ஏழ் கடல் – கம்.யுத்3:24 103/1
அ தன்மை அரியின் சேனை ஆர்கலி ஆர்த்த ஓசை – கம்.யுத்3:25 17/3
ஆணி இ உலகுக்கு ஆன ஆழியான் புறத்தின் ஆர்த்த
தூணியும் கொடுத்து மற்றும் உறுதிகள் பலவும் சொல்லி – கம்.யுத்3:27 10/1,2
ஆர்த்தார் எதிர் ஆர்த்த அரக்கர்_குலம் – கம்.யுத்3:27 23/1
எல்லாரும் தூசு நீக்கி ஏறிட ஆர்த்த போது – கம்.யுத்3:28 56/3
ஆர்த்த ஓசையோ அலங்கு தேர் ஆழியின் அதிர்ப்போ – கம்.யுத்3:31 19/1
விண் பிளந்து ஒல்க ஆர்த்த வானரர் வீக்கம் கண்டான் – கம்.யுத்4:34 24/1
அ நகர் ஆர்த்த பேர் ஆர்ப்பு இராவணன் – கம்.யுத்4:41 106/3

மேல்


ஆர்த்தது (22)

ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும் – கம்.பால:14 76/1
ஆர்த்தது குரக்கு சேனை அஞ்சனை சிறுவன் மேனி – கம்.கிட்:3 28/1
வாய் திறந்து ஆர்த்தது வள்ளல் ஓங்கிய – கம்.கிட்:6 1/2
ஆர்த்தது கேட்டு உவந்து இருத்தி அன்னை நீ – கம்.சுந்:5 71/4
அம் கை திரள்கள் எடுத்து ஓடி ஆர்த்தது ஒத்தது அணி ஆழி – கம்.யுத்1:1 10/4
ஆர்த்தது ஓர் துகளுக்கு ஒவ்வான் ஆர் அவற்கு ஆற்றகிற்பார் – கம்.யுத்2:16 25/4
தனி நெடும் தூளி ஆர்த்தது ஆர்த்தில பரவை தள்ளி – கம்.யுத்2:16 167/4
கூறினார் எடுத்து ஆர்த்தது வானர குழுவும் – கம்.யுத்2:16 226/2
சுற்றி ஆர்த்தது சுமித்திரை சிங்கத்தை தொடர்ந்து – கம்.யுத்2:16 242/4
விண்ணிடை ஆர்த்தது விரைவில் மெய் உயிர் – கம்.யுத்2:18 121/3
நல் அறம் ஆர்த்தது நமனும் ஆர்த்தனன் – கம்.யுத்3:22 42/4
விண் ஆர்த்தது மண் ஆர்த்தது மேலோர் மணி முரசின் – கம்.யுத்3:27 159/1
விண் ஆர்த்தது மண் ஆர்த்தது மேலோர் மணி முரசின் – கம்.யுத்3:27 159/1
கண் ஆர்த்தது கடல் ஆர்த்தது மழை ஆர்த்தது கலையோர் – கம்.யுத்3:27 159/2
கண் ஆர்த்தது கடல் ஆர்த்தது மழை ஆர்த்தது கலையோர் – கம்.யுத்3:27 159/2
கண் ஆர்த்தது கடல் ஆர்த்தது மழை ஆர்த்தது கலையோர் – கம்.யுத்3:27 159/2
எண் ஆர்த்தது மறை ஆர்த்தது விசயம் என இயம்பும் – கம்.யுத்3:27 159/3
எண் ஆர்த்தது மறை ஆர்த்தது விசயம் என இயம்பும் – கம்.யுத்3:27 159/3
பெண் ஆர்த்தனள் அறம் ஆர்த்தது புறம் ஆர்த்தது பெரிதால் – கம்.யுத்3:27 159/4
பெண் ஆர்த்தனள் அறம் ஆர்த்தது புறம் ஆர்த்தது பெரிதால் – கம்.யுத்3:27 159/4
ஆர்த்தது நிருதர்-தம் அனிகம் உடன் அமரரும் வெருவினர் கவி_குலமும் – கம்.யுத்3:28 20/1
கிடந்ததும் ஆர்த்தது மழையின் கேழது – கம்.யுத்4:37 153/4

மேல்


ஆர்த்ததே (1)

வானவரோடு நின்று அறமும் ஆர்த்ததே – கம்.யுத்2:16 287/4

மேல்


ஆர்த்தலின் (3)

அணி வகுத்து என ஈர்த்து இரைத்து ஆர்த்தலின்
மணி உடை கொடி தோன்ற வந்து ஊன்றலால் – கம்.பால:1 11/2,3
அடல் அரக்கரும் ஆர்த்தலின் அலைத்தலின் அயர – கம்.சுந்:7 47/1
ஆர்த்தலின் யாரும் பார் வீழ்ந்து அடங்கினர் இருவர் ஆடல் – கம்.யுத்4:37 5/3

மேல்


ஆர்த்தலும் (2)

அரிந்த-மன் சிலை நாண் நெடிது ஆர்த்தலும் அமரர் – கம்.கிட்:4 14/1
சுடர் தோமரம் எறிந்து ஆர்த்தலும் கனல் ஆம் என சுளித்தான் – கம்.யுத்2:18 168/1

மேல்


ஆர்த்தவன் (2)

போய் ஆர்த்தவன் வந்தனன் வந்தனன் என்று பூசல் – கம்.யுத்2:19 21/3
ஆர்த்தவன் அனைய போழ்தின் அழிவு இலா தேர் கொண்டு அன்றி – கம்.யுத்3:27 182/1

மேல்


ஆர்த்தவால் (1)

பொழியும் வெம் படை போர் கடல் ஆர்த்தவால்
ஒழியும் காலத்து உலகு ஒரு மூன்றும் ஒத்து – கம்.யுத்2:15 34/2,3

மேல்


ஆர்த்தவும் (1)

பாணர் ஆர்த்தவும் பரிசிலர் ஓம்பவும் – புறம் 334/6

மேல்


ஆர்த்தவே (1)

அலை கிளர்ந்து என வானரம் ஆர்த்தவே – கம்.யுத்2:15 55/4

மேல்


ஆர்த்தன்றே (1)

ஆடு துவன்று விழவின் நாடு ஆர்த்தன்றே
மாடம் பிறங்கிய மலி புகழ் கூடல் – மது 428,429

மேல்


ஆர்த்தன (40)

மொழிந்தன பல்_இயம் முரசம் ஆர்த்தன
விழுந்தன தீவினை வேரினோடுமே – கம்.பால:5 67/3,4
முருடொடு பல்_இயம் முழங்கி ஆர்த்தன
இருள் தரும் உலகமும் இடரின் நீங்கின – கம்.பால:5 91/1,2
அந்தர துந்துமி முகிலின் ஆர்த்தன
இந்திரன் முதலிய அமரர் ஈண்டினார் – கம்.பால:8 44/2,3
சங்கு_இனம் ஆர்த்தன கலையும் சாறின – கம்.பால:19 63/2
மங்கல முரசு_இனம் மழையின் ஆர்த்தன
சங்குகள் முரன்றன தாரை பேரிகை – கம்.பால:23 41/1,2
ஆர்த்தன பேரிகள் ஆர்த்தன சங்கம் – கம்.பால:23 93/1
ஆர்த்தன பேரிகள் ஆர்த்தன சங்கம் – கம்.பால:23 93/1
ஆர்த்தன நான்மறை ஆர்த்தனர் வானோர் – கம்.பால:23 93/2
ஆர்த்தன பல் கலை ஆர்த்தன பல்லாண்டு – கம்.பால:23 93/3
ஆர்த்தன பல் கலை ஆர்த்தன பல்லாண்டு – கம்.பால:23 93/3
ஆர்த்தன வண்டு இனம் ஆர்த்தன வேலை – கம்.பால:23 93/4
ஆர்த்தன வண்டு இனம் ஆர்த்தன வேலை – கம்.பால:23 93/4
ஏற்று_இனம் ஆர்த்தன ஏனம் ஆர்த்தன – கம்.ஆரண்:7 32/1
ஏற்று_இனம் ஆர்த்தன ஏனம் ஆர்த்தன
காற்று_இனம் ஆர்த்தன கழுதை ஆர்த்தன – கம்.ஆரண்:7 32/1,2
காற்று_இனம் ஆர்த்தன கழுதை ஆர்த்தன – கம்.ஆரண்:7 32/2
காற்று_இனம் ஆர்த்தன கழுதை ஆர்த்தன
தோற்றின மாத்திரத்து உலகு சூழ்வரும் – கம்.ஆரண்:7 32/2,3
பாற்று_இனம் ஆர்த்தன பணிலம் ஆர்த்தன – கம்.ஆரண்:7 32/4
பாற்று_இனம் ஆர்த்தன பணிலம் ஆர்த்தன – கம்.ஆரண்:7 32/4
ஆர்த்து என ஆர்த்தன மேகம் ஆய் மலர் – கம்.கிட்:10 18/3
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச – கம்.சுந்:11 4/1
ஆர்த்தன உலகில் உள்ள சராசரம் அனைத்தும் அம்மா – கம்.யுத்1:4 140/4
ஆர்த்தன பரவை ஏழும் ஆர்த்தன மேகம் ஆர்த்த – கம்.யுத்1:4 146/1
ஆர்த்தன பரவை ஏழும் ஆர்த்தன மேகம் ஆர்த்த – கம்.யுத்1:4 146/1
ஆர்த்தன சில சில ஆடி பாடின – கம்.யுத்1:8 6/4
வானரம் ஆர்த்தன மறையும் ஆர்த்தன – கம்.யுத்2:16 287/1
வானரம் ஆர்த்தன மறையும் ஆர்த்தன
தான் அர_மகளிரும் தமரும் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்2:16 287/1,2
மீன் நரல் வேலையும் வெற்பும் ஆர்த்தன
வானவரோடு நின்று அறமும் ஆர்த்ததே – கம்.யுத்2:16 287/3,4
ஆளி ஆர்த்தன வாள் அரி ஆர்த்தன – கம்.யுத்2:19 134/1
ஆளி ஆர்த்தன வாள் அரி ஆர்த்தன
கூளி ஆர்த்தன குஞ்சரம் ஆர்த்தன – கம்.யுத்2:19 134/1,2
கூளி ஆர்த்தன குஞ்சரம் ஆர்த்தன – கம்.யுத்2:19 134/2
கூளி ஆர்த்தன குஞ்சரம் ஆர்த்தன
வாளி ஆர்த்தன தேர் இவர் மண்தலம் – கம்.யுத்2:19 134/2,3
வாளி ஆர்த்தன தேர் இவர் மண்தலம் – கம்.யுத்2:19 134/3
எல்லை இல் உலகமும் யாவும் ஆர்த்தன
நல் அறம் ஆர்த்தது நமனும் ஆர்த்தனன் – கம்.யுத்3:22 42/3,4
ஒக்க ஆர்த்தன உறுக்கின தெழித்தன உருமின் – கம்.யுத்3:22 103/3
வேதம் நின்று ஆர்த்தன வேத வேதியர் – கம்.யுத்3:24 106/1
போதம் நின்று ஆர்த்தன புகழும் ஆர்த்தன – கம்.யுத்3:24 106/2
போதம் நின்று ஆர்த்தன புகழும் ஆர்த்தன
ஓதம் நின்று ஆர்த்தன ஓத வேலையின் – கம்.யுத்3:24 106/2,3
ஓதம் நின்று ஆர்த்தன ஓத வேலையின் – கம்.யுத்3:24 106/3
சீதம் நின்று ஆர்த்தன தேவர் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்3:24 106/4
வாய் திறந்து எழுந்து ஆர்த்தன உயிர் எலாம் வழுத்தி – கம்.யுத்4:40 115/4

மேல்


ஆர்த்தனர் (21)

ஆர்த்தனர் முறைமுறை அன்பினால் உடல் – கம்.பால:5 112/1
ஆர்த்தனர் இடித்தனர் அசனி அஞ்சவே – கம்.பால:8 32/4
ஆர்த்தன நான்மறை ஆர்த்தனர் வானோர் – கம்.பால:23 93/2
ஆர்த்தனர் ஆயிரம் ஆயிரம் அம்பால் – கம்.சுந்:9 47/3
பற்றி ஈர்த்தனர் ஆர்த்தனர் தெழித்தனர் பலரால் – கம்.சுந்:11 59/4
அழுதனர் சிலவர் முன் நின்று ஆர்த்தனர் சிலவர் அண்மி – கம்.சுந்:14 4/1
விரி திரை கடற்கு இரட்டி கொண்டு ஆர்த்தனர் விரவார் – கம்.யுத்2:15 207/3
வானுளோர் கணம் ஆர்த்தனர் தூர்த்தனர் மலர் மேல் – கம்.யுத்2:15 215/3
அரற்றின கவி குலம் அரக்கர் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்2:16 264/4
தான் அர_மகளிரும் தமரும் ஆர்த்தனர்
மீன் நரல் வேலையும் வெற்பும் ஆர்த்தன – கம்.யுத்2:16 287/2,3
ஆசி கூறினர் ஆர்த்தனர் ஆய் மலர் – கம்.யுத்2:19 130/1
அழகிது என்று அண்ணல் கூற ஆர்த்தனர் கடல்கள் அஞ்சி – கம்.யுத்2:19 273/1
அல்லல் நீங்கினம் என அமரர் ஆர்த்தனர்
எல்லை இல் உலகமும் யாவும் ஆர்த்தன – கம்.யுத்3:22 42/2,3
விண்டது அண்டது என்று உலைந்திட ஆர்த்தனர் வீரர் – கம்.யுத்3:22 77/4
பனி மலர் பொழிந்து ஆர்த்தனர் வாழ்த்தினர் பல்-கால் – கம்.யுத்3:22 84/4
சீதம் நின்று ஆர்த்தன தேவர் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்3:24 106/4
மெலியாதவர் ஆர்த்தனர் விண் கிழிய – கம்.யுத்3:27 22/4
அழுக பேர் அரக்கிமார் என்று ஆர்த்தனர் அமரர் ஆழி – கம்.யுத்4:37 2/3
வேற்றவர் ஆர்த்தனர் மேலும் கீழுமாய் – கம்.யுத்4:37 79/3
ஆயம் உற்று எழுந்தார் என ஆர்த்தனர் அமரில் – கம்.யுத்4:37 111/3
புனை மலர் சொரிந்து ஆர்த்தனர் ஆசிகள் புகன்றே – கம்.யுத்4:41 4/4

மேல்


ஆர்த்தனரோ (1)

அரந்தை வானவர் ஆர்த்தனரோ எனும் – கம்.யுத்3:29 11/2

மேல்


ஆர்த்தனள் (1)

பெண் ஆர்த்தனள் அறம் ஆர்த்தது புறம் ஆர்த்தது பெரிதால் – கம்.யுத்3:27 159/4

மேல்


ஆர்த்தனன் (6)

அளவு_அறு செம் சுடர் பட்டம் ஆர்த்தனன்
இள வரி கவட்டிலை ஆரொடு ஏர் பெற – கம்.யுத்2:15 115/2,3
அதிர்த்தனன் ஆர்த்தனன் ஆயிரம் பெரும் – கம்.யுத்2:16 296/3
நல் அறம் ஆர்த்தது நமனும் ஆர்த்தனன் – கம்.யுத்3:22 42/4
அங்கதன் ஆர்த்தனன் அசனி ஏறு என – கம்.யுத்3:22 45/1
ஆர்த்தனன் அனையவர் அரந்தை ஆற்றுவான் – கம்.யுத்3:24 95/4
உள்ளுற பகழி தூவி ஆர்த்தனன் எவரும் உட்க – கம்.யுத்3:28 29/4

மேல்


ஆர்த்தார் (24)

அழிந்தது வில் என விண்ணவர் ஆர்த்தார்
மொழிந்தனர் ஆசிகள் முப்பகை வென்றார் – கம்.பால:13 26/3,4
காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் – கம்.அயோ:6 33/4
அலந்தார் நிசிசரர் ஆம் என இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – கம்.ஆரண்:7 92/4
தோற்றாது நின்றார் தம் தோள் புடைகொட்டி ஆர்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 32/4
அ வழி அரக்கர் எல்லாம் அலை நெடும் கடலின் ஆர்த்தார்
செ வழி சேறல் ஆற்றார் பிண பெரும் குன்றம் தெற்றி – கம்.சுந்:8 19/1,2
காந்து கடும் தீ கொளுத்தினார் ஆர்த்தார் அண்டம் கடி கலங்க – கம்.சுந்:12 118/4
ஆர்த்தார் அண்டத்து அப்புறத்தும் அறிவிப்பார் போல் அங்கோடு இங்கு – கம்.சுந்:12 121/1
ஆர்த்தார் விசும்பு உறைவோர் நெடிது அனுமான் மிசை அதிகம் – கம்.யுத்2:15 178/1
ஆர்த்தார் நெடு வானம் நடுங்க அடி – கம்.யுத்2:18 22/1
அ தொழில் நோக்கி ஆங்கு வானர தலைவர் ஆர்த்தார்
இ தொழில் கலுழற்கேயும் அரிது என இமையோர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 183/1,2
அ தொழில் கண்ட வானோர் ஆவலம் கொட்டி ஆர்த்தார்
இ தொழில் இவனுக்கு அல்லால் ஈசற்கும் இயலாது என்பார் – கம்.யுத்2:18 212/1,2
சாம்பவன் கொல்ல சாம்பும் என்று கொண்டு அமரர் ஆர்த்தார் – கம்.யுத்2:19 57/4
ஆளி-போல் மொய்ம்பினானும் ஏறினன் அமரர் ஆர்த்தார்
காளியே அனைய காலன் கொலையன கனலின் வெய்ய – கம்.யுத்2:19 101/2,3
ஆயின காலத்து ஆர்த்தார் அமர்_தொழில் அஞ்சி அப்பால் – கம்.யுத்2:19 187/1
தழங்கின வயவர் ஆர்த்தார் என்பதோர் முறைமை தள்ள – கம்.யுத்3:21 11/2
சிரத்தினில் குதித்தான் தேவர் திசைமுகம் கிழிய ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:21 34/4
அஞ்சினான் மறைந்தான் அகன்றான் என ஆர்த்தார்
வெம் சினம் தரு களிப்பினர் வானர வீரர் – கம்.யுத்3:22 81/3,4
அயர்த்திலன் இராம நாமம் வாழ்த்தினன் அமரர் ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:24 12/4
ஆர்த்தார் எதிர் ஆர்த்த அரக்கர்_குலம் – கம்.யுத்3:27 23/1
அ தேர் அழிந்தது நோக்கிய இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார்
மு தேவரும் உவந்தார் அவன் உரும் ஏறு என முனிந்தார் – கம்.யுத்3:27 122/1,2
அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார்
திவசத்து எழு கதிரோன் என தெரிகின்றது ஓர் கணையால் – கம்.யுத்3:27 124/2,3
அன்னார்-தாமும் ஆர்கலி ஏழும் என ஆர்த்தார்
மின் ஆர் வானம் இற்று உறும் என்றே விளி சங்கம் – கம்.யுத்3:31 187/1,2
ஆர்த்தார் அன்னார் அன்ன கணத்தே அவர் ஆற்றல் – கம்.யுத்3:31 188/1
அண்ட கோடிகள் அடுக்கு அழிந்து உலைவுற ஆர்த்தார்
மண்டு போரிடை மடிவதே நலம் என மதித்தார் – கம்.யுத்4:32 6/3,4

மேல்


ஆர்த்தார்கள் (1)

ஆர்த்தார்கள் வானவர்கள் தானவர் அழுங்கா – கம்.சுந்:1 73/1

மேல்


ஆர்த்தால் (1)

ஆர்த்தால் ஒத்தது அ ஒலி எல்லா உலகுக்கும் – கம்.யுத்3:31 188/4

மேல்


ஆர்த்தாள் (1)

அடங்கலும் நடுங்க உரும் அஞ்ச நனி ஆர்த்தாள் – கம்.பால:7 31/4

மேல்


ஆர்த்தான் (32)

உரம் படர் தோளில் மீளா கவசம் இட்டு உடைவாள் ஆர்த்தான் – கம்.ஆரண்:7 61/4
ஆர்க்கின்ற பின்னோன் தனை நோக்கினன் தானும் ஆர்த்தான்
வேர்க்கின்ற வானத்து உரும் ஏறு வெறித்து வீழ – கம்.கிட்:7 39/1,2
ஆழியின் எறிந்து அனுமன் ஆழி என ஆர்த்தான் – கம்.கிட்:14 69/4
அண்டமும் திசைகள் எட்டும் அதிர தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:1 2/4
அண்டமும் பிளந்து விண்டது ஆம் என அனுமன் ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:6 60/4
வில் என இடிக்க விண்ணோர் நடுக்கு உற வீரன் ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:8 17/4
குன்றமும் பிளக்க வீரன் புயத்திடை கொட்டி ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:8 18/4
பூண்ட நாண் இற தன் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:11 36/4
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:11 50/4
செறித்து என சுரிக்க வீசி தீர்த்தனை வாழ்த்தி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:16 192/4
குலை உறு பொறிகள் சிந்த வீசி தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:16 193/4
துங்க தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் கூற்றையும் துணுக்கம் கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 201/4
அதிர கடல் நெடும் தேரினன் மழை_ஏறு என ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 164/4
அப்போதினின் அனுமானும் ஓர் மரம் ஓச்சி நின்று ஆர்த்தான்
இப்போது இவன் உயிர் போம் என உரும் ஏறு என எறிந்தான் – கம்.யுத்2:18 165/1,2
அடல் தோமரம் பறித்தான் திரிந்து உரும் ஏறு என ஆர்த்தான்
புடைத்தான் அவன் தடம் தேரொடு நெடும் சாரதி புரண்டான் – கம்.யுத்2:18 168/2,3
அமை உரு கொண்ட கூற்றை நாண் எறிந்து உருமின் ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 188/4
திட்டியின் விடத்து நாகம் அனையன சிந்தி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 190/4
சங்கமும் ஊதி விண்ணோர் தலை பொதிரெறிய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 198/4
ஒத்து இரு கூறாய் வீழ வீசி வான் உலைய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்2:18 212/4
தாம் வர துரந்து முந்தி தசமுகன் தனயன் ஆர்த்தான்
தாமரை தலைய வாளி தாமரை கணக்கின் சார்ந்த – கம்.யுத்2:19 111/2,3
அங்கதன் அவனும் ஆர்த்தான் அந்தரம் ஆர்க்கின்றானும் – கம்.யுத்2:19 278/1
தூவுண்ட வயிர வாளி ஆயிரம் தூவி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:21 21/4
பங்கத்தன் மலை வில் அன்ன சிலை ஒலி பரப்பி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 13/4
அளப்ப_அரும் தோளை கொட்டி அஞ்சனை மதலை ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 33/4
அடித்தான் உயிர் குடித்தான் எடுத்து ஆர்த்தான் பகை தீர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 116/4
அழித்து ஒழி காலத்து ஆர்க்கும் ஆர்கலிக்கு இரட்டி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 148/4
அறை அரவ கழல் மாருதி ஆர்த்தான்
உறை அரவம் செவி உற்றுளது அ ஊர் – கம்.யுத்3:26 27/1,2
அழிந்து இழிந்து ஓட நோக்கி அண்டமும் இரிய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 181/4
கிழிந்தன என்ன ஆர்த்தான் கண்டிலர் ஓசை கேட்டார் – கம்.யுத்3:28 39/4
அசும்பு சிந்தி நொந்து உலைவுற தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – கம்.யுத்4:35 28/4
திசைகளும் கிழிய ஆர்த்தான் தீர்த்தனும் முறுவல் செய்தான் – கம்.யுத்4:37 14/4
அரிந்தமன் திரு மேனி-மேல் அழுத்தி நின்று ஆர்த்தான் – கம்.யுத்4:37 95/4

மேல்