அ – முதல் சொற்கள் பகுதி 4 – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அலர்க 3
அலர்குவது 1
அலர்த்து 1
அலர்தரு 1
அலர்ந்த 18
அலர்ந்ததாம் 1
அலர்ந்தன்று 1
அலர்ந்தன்று-மன்னே 1
அலர்ந்தன 1
அலர்ந்தால் 1
அலர்ந்திட 1
அலர்ந்து 4
அலர்வது 2
அலர 1
அலரா 1
அலரி 29
அலரியும் 1
அலரியொடு 1
அலரியோன் 1
அலரில் 1
அலரின் 6
அலரின்-மேல் 1
அலரும் 4
அலரே 14
அலவ 1
அலவலை 1
அலவன் 25
அலவனும் 1
அலவனொடு 2
அலவால் 2
அலவு-உற்று 3
அலவு-உற 1
அலவும் 1
அலவோ 2
அலள் 1
அலளேனும் 1
அலற 15
அலறவும் 1
அலறி 12
அலறிய 3
அலறு 1
அலறும் 2
அலன் 15
அலா 7
அலாதன 3
அலாதார் 1
அலாதிருக்கலாவது 1
அலாது 19
அலாமை 2
அலார் 1
அலால் 64
அலி 2
அலியினில் 1
அலிர் 2
அலீர் 2
அலீரோ 1
அலென் 2
அலேன் 4
அலை 81
அலை-கொள் 1
அலை-மிசை 1
அலை_கடல் 4
அலை_கடலும் 1
அலை_புனல் 1
அலை_ஆழி 1
அலைக்க 5
அலைக்கல் 1
அலைக்கின்ற 1
அலைக்கு 1
அலைக்கும் 22
அலைக்கும்-காலையும் 1
அலைக்குமே 1
அலைகள் 1
அலைகளை 1
அலைகளோடும் 1
அலைத்த 15
அலைத்த-கால் 1
அலைத்ததற்கு 1
அலைத்தரும் 1
அலைத்தரூஉம் 3
அலைத்தல் 1
அலைத்தலின் 4
அலைத்தன்றே 1
அலைத்தாள் 1
அலைத்தி 1
அலைத்தீவாயோ 1
அலைத்து 25
அலைந்த 1
அலைந்தன 1
அலைந்து 2
அலைப்ப 20
அலைப்பவும் 3
அலைப்பாள் 1
அலைப்புண்டது 1
அலைப்புண்டார்-அரோ 1
அலைப்புண்டு 2
அலைப்பேன் 1
அலைபெற்ற 1
அலைய 3
அலையது 1
அலையர் 1
அலையல் 2
அலையா 3
அலையாமல் 1
அலையில் 1
அலையின் 1
அலையும் 1
அலையோ 2
அலைவாய் 2
அலைவு 1
அலைஇயர் 1
அவ்வவ் 1
அவ்வவர் 2
அவ்வவர்க்கு 3
அவ்வவை 1
அவ்வழி 11
அவ்வளவில் 1
அவ்வளவு 2
அவ்வாறு 1
அவ்விடை 1
அவ்வியம் 2
அவ்வும் 3
அவ்வே 5
அவ்வை 1
அவச 1
அவசத்தை 1
அவசம் 2
அவசன் 1
அவட்கு 6
அவட்கோ 1
அவண் 53
அவண்-நின்றும் 2
அவண 8
அவணது 3
அவணர் 2
அவணிர் 1
அவணை 1
அவத்தன் 1
அவதரித்தனை 1
அவதரித்தான் 1
அவதரித்திடும்-மின் 2
அவதரித்தீர் 1
அவதரித்து 1
அவதி 17
அவதியில் 1
அவதியின் 1
அவதியின்-கண் 1
அவதியை 1
அவந்தனாய் 1
அவந்திகர் 1
அவம் 6
அவமதித்து 1
அவயம் 6
அவயமும் 1
அவயவங்கள் 1
அவயவம் 2
அவர் 345
அவர்-தம் 8
அவர்-தம்-மேல் 1
அவர்-பால் 2
அவர்-மேல் 1
அவர்-வயின் 10
அவர்-உடை 1
அவர்_காண் 1
அவர்க்கு 31
அவர்க்கே 2
அவர்கள் 9
அவர்களால் 1
அவர்களே 1
அவர்களை 1
அவர 1
அவரது 1
அவரவர் 5
அவரால் 2
அவரிடை 1
அவரின் 1
அவரினும் 3
அவருடன் 1
அவருடை 1
அவரும் 14
அவருழை 1
அவருள் 6
அவரே 6
அவரை 43
அவரையும் 2
அவரையே 1
அவரையொடு 1
அவரொடு 6
அவரொடும் 5
அவரோ 14
அவரோடு 1
அவரோடே 1
அவல் 17
அவல்-தொறும் 1
அவல்-தோறு 1
அவல 11
அவலத்திடை 1
அவலத்து 1
அவலம் 34
அவலம்தான் 1
அவலமும் 3
அவலமொடு 4
அவலவும் 1
அவலாக 1
அவலித்திலர் 1
அவலிப்பாய் 1
அவலும் 1
அவவு 3
அவள் 90
அவள்-தன் 1
அவள்-தன்னையும் 1
அவள்-தானும் 1
அவள்-வயின் 2
அவளாக 1
அவளின் 1
அவளுக்கு 2
அவளுக்கே 1
அவளும் 14
அவளே 3
அவளை 10
அவளொடு 3
அவளோடும் 1
அவற்கு 28
அவற்றது 1
அவற்றால் 1
அவற்றிற்கும் 1
அவற்றின் 9
அவற்றினால் 2
அவற்றினுக்கு 5
அவற்றினை 1
அவற்று 7
அவற்றுக்கு 2
அவற்றுடனே 1
அவற்றுள் 5
அவற்றை 7
அவற்றையும் 2
அவற்றொடு 1
அவற்றொடும் 2
அவற்றோடு 1
அவன் 564
அவன்-கண் 1
அவன்-தன் 4
அவன்-தன்னை 3
அவன்-தனாலே 1
அவன்-தனை 4
அவன்-நின்றும் 1
அவன்-பால் 2
அவன்-மேல் 2
அவன்-மேலே 1
அவன்-வயின் 5
அவன்தான் 1
அவனது 1
அவனால் 1
அவனி 17
அவனி-நின்றும் 1
அவனிக்கு 1
அவனிடை 2
அவனியில் 5
அவனியும் 1
அவனியை 2
அவனில் 1
அவனிலும் 1
அவனின் 3
அவனினும் 1
அவனுக்கு 4
அவனுடை 3
அவனும் 36
அவனுழை 1
அவனே 8
அவனே-கொல் 1
அவனை 57
அவனை-தானும் 1
அவனையும் 1
அவனையே 2
அவனொடு 16
அவனொடும் 3
அவனோ 2
அவனோடு 3
அவனோடும் 2
அவா 3
அவா-உற்றனை 1
அவா-உற்று 1
அவாம் 8
அவாவதுவோ 1
அவாவினால் 2
அவாவு 1
அவாவும் 2
அவாவுற 1
அவாவுறு 1
அவாவுறும் 1
அவாவை 1
அவாவொடு 1
அவாஅம் 1
அவி 13
அவிக்க 1
அவிக்கின்றாரின் 1
அவிக்கும் 2
அவிக 1
அவிச்சை 1
அவிசும் 1
அவிஞ்சை 1
அவிஞ்சையர் 1
அவிஞ்சையும் 1
அவித்த 5
அவித்தவர் 2
அவித்தன்றே 1
அவித்தான் 1
அவித்து 9
அவிதர 1
அவிந்த 7
அவிந்தது 4
அவிந்தவர் 1
அவிந்தன்று 1
அவிந்தன 5
அவிந்தனர் 2
அவிந்தார் 2
அவிந்திருப்ப 1
அவிந்து 20
அவிந்துக 1
அவிந்துளது 1
அவிநயம் 1
அவிப்ப 4
அவிப்பதற்கு 1
அவிப்பான் 2
அவிப்பானும் 1
அவிய 14
அவியன் 2
அவியா 3
அவியும் 1
அவியுறு 1
அவியை 1
அவிர் 118
அவிர்-தொறும் 1
அவிர்தலான் 1
அவிர்ந்து 2
அவிர்பு 2
அவிர்வர 2
அவிர்வரும் 2
அவிர்வன 1
அவிவதற்கு 1
அவிவது 1
அவிழ் 118
அவிழ்க்கும் 2
அவிழ்த்த 3
அவிழ்த்தற்கு 1
அவிழ்த்து 1
அவிழ்ந்த 44
அவிழ்ந்தது 1
அவிழ்ந்தன 1
அவிழ்ந்தனர் 1
அவிழ்ந்து 11
அவிழ்ப்ப 2
அவிழ்பு 2
அவிழ 19
அவிழவும் 1
அவிழா 3
அவிழினும் 1
அவிழும் 3
அவினி 10
அவுணத்தேர் 1
அவுணர் 32
அவுணர்-தம் 1
அவுணர்-தாமும் 1
அவுணர்-தாமோ 1
அவுணர்க்கு 1
அவுணர்க்கும் 1
அவுணர்கள் 1
அவுணர்கள்தாம் 1
அவுணரும் 7
அவுணரேதான் 1
அவுணரை 3
அவுணரோடு 1
அவுணன் 8
அவுணனால் 1
அவை 220
அவை-தம்மை 1
அவை-தொறும் 1
அவை_களத்தானும் 1
அவை_அகம் 1
அவை_அவை 4
அவைதாம் 1
அவைப்பு 2
அவைப்பு-உறு 1
அவையத்தார் 1
அவையத்து 11
அவையல் 1
அவையா 1
அவையில் 1
அவையிற்று 1
அவையின் 1
அவையும் 8
அவையுள் 1
அவையே 4
அழ 26
அழக 1
அழகற்கு 3
அழகன் 5
அழகனும் 6
அழகனே 2
அழகனை 2
அழகிது 8
அழகிய 1
அழகியாளும் 1
அழகிற்கு 2
அழகிற்று 4
அழகிற்றே 1
அழகின் 4
அழகினார் 1
அழகினாள் 1
அழகினாளை 1
அழகினுக்கு 3
அழகினை 2
அழகு 39
அழகு-செய்ய 1
அழகு_அரு 1
அழகுக்கு 1
அழகும் 6
அழகுற 1
அழகை 5
அழகொடு 1
அழகோ 1
அழல் 117
அழல்கின்றார் 1
அழல்தரும் 1
அழல்பட 1
அழல்வாய் 1
அழல்வீர் 1
அழல 4
அழலா 1
அழலாதோ 1
அழலால் 1
அழலிற்றாய் 1
அழலின் 2
அழலும் 9
அழலே 1
அழலோடும் 1
அழவும் 1
அழற்கொடியோன் 1
அழன்ற 3
அழன்றது 1
அழன்றார் 1
அழன்றாள் 1
அழன்றான் 3
அழன்றில 1
அழன்று 7
அழாஅ 1
அழாஅதீமோ 1
அழாஅம் 1
அழாஅல் 4
அழாஅற்கோ 1
அழி 125
அழி_காலம் 1
அழி_தக்கன்றால் 1
அழி_தக்கன்றே 1
அழி_தக்காள் 1
அழி_தக 6
அழி_தகவு 1
அழிக்கின்றான் 1
அழிக்குநரும் 1
அழிக்கும் 10
அழிக்கும்-ஆயின் 1
அழிக்குமாறு 1
அழிகளின் 1
அழிகிலை 1
அழிகிற்றே 1
அழிகின்ற 3
அழிகின்றேன் 1
அழிசி 3
அழித்த 11
அழித்ததன் 1
அழித்தது 2
அழித்தரும் 1
அழித்தலின் 2
அழித்தலும் 1
அழித்தவன் 1
அழித்தனர் 3
அழித்தனரே 1
அழித்தனள் 1
அழித்தனனால் 1
அழித்தனை 1
அழித்தால் 1
அழித்தாள் 1
அழித்தான் 3
அழித்து 32
அழித்தும் 1
அழிதர 8
அழிதரு 2
அழிதல் 2
அழிந்த 32
அழிந்ததனினும் 1
அழிந்தது 14
அழிந்ததேனும் 1
அழிந்ததோ 1
அழிந்தன்றோ 1
அழிந்தன 6
அழிந்தனர் 1
அழிந்தனள் 1
அழிந்தனன் 2
அழிந்தார் 5
அழிந்தால் 1
அழிந்தான் 2
அழிந்தான்-கொல் 1
அழிந்தான்-அரோ 1
அழிந்திட 3
அழிந்திடல் 1
அழிந்திடா 1
அழிந்திலது 1
அழிந்து 82
அழிந்து-நின்று 1
அழிந்தும் 1
அழிந்துளர் 1
அழிந்துளார் 1
அழிந்தேயும் 1
அழிந்தோர் 2
அழிந்தோர்க்கு 1
அழிப்ப 3
அழிப்படுத்த 1
அழிப்பதற்கு 1
அழிப்பதனை 1
அழிப்பது 1
அழிப்பர் 2
அழிப்பவும் 1
அழிப்பாய் 1
அழிப்பான் 1
அழிப்பு 1
அழிபட 1
அழிபடு 1
அழிபவள் 1
அழிபு 4
அழிய 41
அழியரோ 1
அழியல் 2
அழியல்-பாலிர் 1
அழியலள்-மன்னே 1
அழியா 11
அழியாத 6
அழியாது 4
அழியாதோ 1
அழியாநின்ற 1
அழியாமை 2
அழியான் 1
அழியானோ 1
அழியினும் 2
அழியுநர் 1
அழியும் 13
அழியும்-கால் 1
அழியேல் 1
அழிவதற்கு 2
அழிவதற்கும் 1
அழிவதின் 1
அழிவது 6
அழிவதும் 1
அழிவர் 1
அழிவர 1
அழிவராம் 1
அழிவலோ 1
அழிவாய்-கொல் 1
அழிவார் 2
அழிவால் 1
அழிவாள் 5
அழிவான் 4
அழிவானை 1
அழிவானையும் 1
அழிவித்து 1
அழிவின் 2
அழிவினை 1
அழிவு 40
அழிவு-உற்று 1
அழிவு-உற 1
அழிவு_இல் 4
அழிவுபட 1
அழிவும் 3
அழிவுற்ற 2
அழிவுற்றவால் 1
அழிவுற்றாள் 1
அழிவுற்றான் 1
அழிவுற்றிலாதான் 1
அழிவுற்று 1
அழிவுற 1
அழிவுறு 1
அழிவேனோ 1
அழிவொடு 2
அழீஇ 2
அழு 8
அழுக்கின் 1
அழுக்கு 2
அழுக 1
அழுகல் 1
அழுகின்ற 4
அழுகின்றேன் 1
அழுகுவர் 1
அழுகை 3
அழுகையோடு 1
அழுங்க 19
அழுங்கல் 30
அழுங்கலின் 1
அழுங்கலோ 1
அழுங்கன்-மின் 1
அழுங்கா 3
அழுங்கி 7
அழுங்கிய 4
அழுங்கின் 1
அழுங்கின்று 2
அழுங்கினன் 2
அழுங்கினனே 1
அழுங்கினான் 2
அழுங்கினை 2
அழுங்கு 3
அழுங்குக 1
அழுங்குதல் 1
அழுங்கும் 3
அழுங்குமால் 1
அழுங்குவர் 2
அழுங்குவல் 1
அழுங்குவார் 1
அழுங்குவான் 1
அழுங்குவானும் 1
அழுங்குவேன் 1
அழுங்குறு 1
அழுங்குறும் 1
அழுத்த 2
அழுத்தலால் 1
அழுத்தலின் 2
அழுத்தலும் 1
அழுத்தலோடும் 1
அழுத்தி 10
அழுத்திய 12
அழுத்தியாள் 1
அழுத்தியும் 1
அழுத்தினன் 2
அழுத்தினான் 2
அழுத்து-மின் 1
அழுத 29
அழுதல் 6
அழுதலும் 2
அழுதவால் 1
அழுதன 1
அழுதனர் 6
அழுதனள் 7
அழுதனன் 1
அழுதனை 2
அழுதார் 3
அழுதாரால் 1
அழுதாள் 8
அழுதான் 4
அழுதி 1
அழுதியோ 1
அழுதிலர் 1
அழுது 39
அழுதுமோ 1
அழுந்த 21
அழுந்தா 1
அழுந்தா-முன்னம் 1
அழுந்தா-முனம் 1
அழுந்தாதவனை 1
அழுந்தாது 1
அழுந்தி 3
அழுந்திட 2
அழுந்திய 7
அழுந்தியது 2
அழுந்திலர் 1
அழுந்தின 6
அழுந்தினர் 7
அழுந்தினன் 1
அழுந்து 8
அழுந்துகின்ற 2
அழுந்துகின்றது 1
அழுந்துகின்றன 1
அழுந்துகின்றேன் 2
அழுந்துதலால் 1
அழுந்துபட்டு 2
அழுந்துபட 4
அழுந்துபடு 1
அழுந்தும் 5
அழுந்துவார் 1
அழுந்துற 4
அழுந்தூர் 1
அழுந்தேல் 1
அழுந்தை 1
அழுப 1
அழும் 11
அழும்பில் 2
அழும்பு 1
அழுமே 4
அழுவ 6
அழுவத்தான் 1
அழுவத்து 27
அழுவத்துள் 3
அழுவது 1
அழுவதும் 1
அழுவதே 3
அழுவம் 12
அழுவம்-தன்னுள் 1
அழுவவாம் 1
அழுவாய் 1
அழுவாள் 3
அழுவானை 1
அழுவேன் 2
அழுவோள் 1
அழூஉம் 4
அழை 2
அழைக்க 2
அழைக்கின்ற 1
அழைக்கின்றாரும் 1
அழைக்கும் 3
அழைக்குமாம் 1
அழைக்குமே 1
அழைத்த 6
அழைத்தது 6
அழைத்தல் 2
அழைத்தலின் 1
அழைத்தலும் 1
அழைத்தவன் 1
அழைத்தனள் 1
அழைத்தனன் 2
அழைத்தனனால் 1
அழைத்தார் 2
அழைத்தாள் 1
அழைத்தான் 1
அழைத்தி 1
அழைத்திட 1
அழைத்திலை 1
அழைத்தீர்கள் 1
அழைத்து 17
அழைத்து-உழி 1
அழைப்ப 4
அழைப்பது 1
அழைப்பதே 1
அழைப்பன 1
அழைப்பு 1
அழையா 1
அழையாய் 1
அள் 6
அள்ள 1
அள்ளப்பட்டு 1
அள்ளல் 27
அள்ளற்கு 1
அள்ளனை 1
அள்ளி 25
அள்ளிக்கொண்டு 1
அள்ளியே 1
அள்ளின 3
அள்ளினர் 1
அள்ளினள் 1
அள்ளினன் 2
அள்ளூர் 1
அளக்க 5
அளக்க_அரிய 1
அளக்க_அரும் 2
அளக்கர் 15
அளக்கரின் 1
அளக்கரை 1
அளக்கரொடு 1
அளக்கரோடும் 1
அளக்கவும் 1
அளக்கின்ற 1
அளக்கும் 3
அளக்குறல்-பாலும் 1
அளக 12
அளகத்து 1
அளகபந்தி 1
அளகம் 3
அளகின் 1
அளகு 1
அளகை 4
அளகையின் 1
அளகையும் 1
அளத்தல் 1
அளத்தலின் 1
அளத்தற்கு 1
அளத்து 1
அளந்த 14
அளந்தது 2
அளந்தவர்-வயின் 1
அளந்தவன் 4
அளந்தவன்-தன் 1
அளந்தன 1
அளந்தால் 1
அளந்தாளை 1
அளந்தான் 9
அளந்து 34
அளந்துகொண்ட 1
அளந்தோன் 1
அளப்ப 32
அளப்ப_அரிது 2
அளப்ப_அரிய 2
அளப்ப_அரும் 17
அளப்பது 1
அளப்பன 1
அளப்பு 12
அளப்பு_அரிதால் 1
அளப்பு_இல 2
அளப்பு_இலாத 1
அளம் 3
அளவது 2
அளவதோ 1
அளவல் 1
அளவளாய் 3
அளவளாவுதல் 1
அளவளாவுவார் 1
அளவா 4
அளவால் 1
அளவி 6
அளவிட 1
அளவிடல் 4
அளவிடல்_அரு 1
அளவிடல்_அரும் 1
அளவிடற்கு 3
அளவிடு 1
அளவிய 3
அளவியது 2
அளவில் 23
அளவிற்று 2
அளவிற்றேனும் 1
அளவின் 8
அளவின்-கண் 2
அளவின்று 1
அளவின 1
அளவினம் 1
அளவினில் 6
அளவினும் 4
அளவினோ 1
அளவு 92
அளவு-உறு 1
அளவு_அளவு 1
அளவு_அற்றன 1
அளவு_அற்றார்கள் 1
அளவு_அறு 5
அளவு_அறும் 1
அளவு_இல் 22
அளவு_இலா 3
அளவு_இலாத 2
அளவு_இலாதது 1
அளவு_இலாதன 1
அளவு_இறந்து 1
அளவுபு 1
அளவும் 21
அளவுறு 1
அளவே 9
அளவை 45
அளவைக்கு 1
அளவைத்து 1
அளவையது 1
அளவையாய் 1
அளவையால் 1
அளவையான் 1
அளவையில் 5
அளவையின் 14
அளவையும் 3
அளவையுள் 1
அளவையோ 1
அளற்றிடை 1
அளற்று 3
அளறது 1
அளறு 11
அளறுபட்டு 1
அளா 1
அளாம் 1
அளாய் 2
அளாய 2
அளாயது 1
அளாயின 1
அளாவி 4
அளாவிய 8
அளாவியும் 2
அளாவுற 1
அளி 41
அளி-மதி 3
அளி_குலம் 1
அளிக்க 5
அளிக்கல்-பாலை 1
அளிக்கின்ற 1
அளிக்கின்றது 1
அளிக்கின்றான் 1
அளிக்கு 1
அளிக்கும் 41
அளிக்கும்-கால் 2
அளிக்கும்மே 1
அளிக்குவை 1
அளிகள் 2
அளித்த 27
அளித்த-கால் 6
அளித்த_கால் 1
அளித்தது 7
அளித்ததுவும் 1
அளித்தருள் 1
அளித்தருளினான் 1
அளித்தல் 4
அளித்தலின் 2
அளித்தலும் 5
அளித்தவர் 1
அளித்தவன் 4
அளித்தவாறு 1
அளித்தற்கு 1
அளித்தன 3
அளித்தனம் 1
அளித்தனர் 1
அளித்தனவும் 1
அளித்தனன் 4
அளித்தனென் 1
அளித்தனை 3
அளித்தாய் 1
அளித்தார் 1
அளித்தாள் 1
அளித்தாற்கு 1
அளித்தான் 2
அளித்தானே 1
அளித்தி 9
அளித்திட்டு 1
அளித்தியால் 1
அளித்திர் 1
அளித்து 24
அளித்தும் 2
அளித்துளது 2
அளித்தே 1
அளித்தோம் 1
அளித்தோன் 1
அளிதோ 12
அளிந்த 1
அளிந்த-போது 1
அளிந்தவை 1
அளிந்து 1
அளிப்ப 7
அளிப்பதற்கு 1
அளிப்பது 4
அளிப்பரேல் 1
அளிப்பவர் 1
அளிப்பன 1
அளிப்பனன் 1
அளிப்பாய் 2
அளிப்பார் 1
அளிப்பாளை 1
அளிப்பான் 7
அளிப்பினும் 1
அளிப்பு 1
அளிப்பென் 2
அளிப்போரும் 1
அளிமே 1
அளிய 14
அளியத்தாய் 1
அளியத்தேன் 4
அளியத்தேனுக்கு 1
அளியதாம் 1
அளியது 1
அளியம் 2
அளியர் 11
அளியர்தாம் 1
அளியரோ 4
அளியவோ 1
அளியள் 25
அளியளோ 1
அளியன் 6
அளியன்தானே 1
அளியன 1
அளியாது 1
அளியால் 1
அளியிர் 1
அளியின் 3
அளியும் 5
அளியென் 4
அளியே 1
அளியேன் 4
அளியை 6
அளியொடு 1
அளை 59
அளை-வயின் 2
அளை_அகம் 1
அளைக்கு 1
அளைந்த 4
அளைந்தது 1
அளைந்தாள் 1
அளைந்து 5
அளைய 2
அளையில் 1
அளையின் 1
அளைஇ 18
அளைஇய 6
அற்கமொடு 1
அற்கள் 1
அற்கு 3
அற்சிர 5
அற்சிரத்து 2
அற்சிரம் 14
அற்பம் 1
அற்பின் 4
அற்பு 2
அற்புடை 1
அற்புத 3
அற்புதம் 2
அற்புதரே 1
அற்புதன் 3
அற்ற 55
அற்ற-கால் 1
அற்ற-போது 1
அற்றத்து 2
அற்றதால் 2
அற்றது 18
அற்றதே 1
அற்றதேல் 1
அற்றம் 19
அற்றம்தான் 2
அற்றவர் 1
அற்றவன் 1
அற்றவாம் 1
அற்றவாறு 1
அற்றன்று 1
அற்றன 41
அற்றனரே 1
அற்றனை 1
அற்றா 5
அற்றாய் 3
அற்றார் 16
அற்றார்கள் 1
அற்றாராம் 1
அற்றால் 4
அற்றாள் 1
அற்றான் 2
அற்றான்-கொல் 1
அற்றானும் 1
அற்றிட 3
அற்றில 1
அற்றிலது 1
அற்றீர் 1
அற்று 83
அற்றும் 1
அற்றே 18
அற்றேன் 4
அற்றை 4
அற்றை_நாள் 1
அற்றைய 1
அற்றோ 3
அற்றோர் 1
அற 353
அற_மூர்த்தி 1
அறக்கண் 1
அறங்கள் 4
அறங்கூறவையமும் 1
அறத்தகை 1
அறத்தவரே 1
அறத்தவரை 1
அறத்தாலும் 1
அறத்தாறு 3
அறத்தாறுதான் 1
அறத்தில் 1
அறத்தில்-நின்று 1
அறத்தின் 24
அறத்தின்-நின்று 1
அறத்தின்-ஊங்கு 1
அறத்தினது 2
அறத்தினால் 3
அறத்தினில் 1
அறத்தினுக்கு 1
அறத்தினும் 1
அறத்தினுள் 1
அறத்தினை 5
அறத்தினொடு 1
அறத்து 9
அறத்துக்கு 3
அறத்துறை 2
அறத்தை 17
அறத்தொடு 6
அறத்தொடும் 6
அறத்தோர் 2
அறந்தான் 1
அறநிலை 1
அறநெறி 4
அறம் 186
அறம்-தலை 2

முழு நூல்களைக் காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்

கம்பராமாயணம்

1. பாலகாண்டம்
2. பாலகாண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
3. அயோத்தியா காண்டம்
4. அயோத்தியா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
5. ஆரணிய காண்டம்
6. ஆரணிய காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
7. கிட்கிந்தா காண்டம்
8. கிட்கிந்தா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
9. சுந்தர காண்டம்
10. சுந்தர காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
11. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி
12. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
13. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி
14. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
15. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி
16. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
17. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி
18. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்

சங்க இலக்கியம்

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு


அலர்க (3)

நாணும் விட்டேம் அலர்க இ ஊரே – நற் 15/10
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
ஆற்றேன் தெய்ய அலர்க இ ஊரே – அகம் 370/16

மேல்


அலர்குவது (1)

அந்தர நெடு வான் மீன் அவண் அலர்குவது என்ன – கம்.பால:23 26/3

மேல்


அலர்த்து (1)

மினல் மணி குலம் துவன்றி வில் அலர்த்து விண் குலாய் – கம்.கிட்:7 6/1

மேல்


அலர்தரு (1)

ஆம் நாள் நிறை மதி அலர்தரு பக்கம் போல் – பரி 11/31

மேல்


அலர்ந்த (18)

அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/3
அலர்ந்த புகழோன் தாதை ஆகலின் – பரி 4/14
பாலோடு அலர்ந்த முலை மறந்து முற்றத்து – கலி 81/7
தெருமரல் கைவிட்டு இருக்கோ அலர்ந்த
விரி நீர் உடுக்கை உலகம் பெறினும் – கலி 114/18,19
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த
தண் கமழ் புது மலர் நாறும் நறு நுதற்கே – அகம் 238/17,18
அந்த மா மதில் புறத்து அகத்து எழுந்து அலர்ந்த நீள் – கம்.பால:3 15/1
செயிர் இன்றி அலர்ந்த பொற்பும் சிந்தையும் உணர்வும் தேசும் – கம்.பால:21 8/2
ஆளகத்தினோடு அரமிய தலத்தினும் அலர்ந்த
வாள் அரத்த வேல் வண்டொடு கொண்டைகள் மயங்க – கம்.அயோ:1 53/2,3
அ பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றது அம்மா – கம்.அயோ:3 112/4
ஆவும் அழுத அதன் கன்று அழுத அன்று அலர்ந்த
பூவும் அழுத புனல் புள் அழுத கள் ஒழுகும் – கம்.அயோ:4 98/1,2
அலர்ந்த பைம் கூழ் அகன் குள கீழன – கம்.அயோ:11 25/1
கஞ்சம் ஒத்து அலர்ந்த செய்ய கண்ண யான் காற்றின் வேந்தற்கு – கம்.கிட்:2 15/3
தழை உலாவு சந்து அலர்ந்த சாரல் சாரல் அல்லவேல் – கம்.கிட்:7 2/2
சித்திரத்தின் அலர்ந்த செந்தாமரை – கம்.சுந்:3 20/3
நாரம் உண்டு அலர்ந்த செம் கேழ் நளினம் என்று உரைக்க நாணும் – கம்.சுந்:4 52/2
அருக்கன் மா மகன் ஆடக குன்றின்-மேல் அலர்ந்த
முருக்கின் கானகம் ஆம் என குருதி நீர் மூட – கம்.யுத்3:22 170/1,2
அ வழி இராமனும் அலர்ந்த தாமரை – கம்.யுத்4:40 37/1
அண்ணலே காண்டியால் அலர்ந்த தாமரை – கம்.யுத்4:41 104/1

மேல்


அலர்ந்ததாம் (1)

அ புடை அலங்கு மீன் அலர்ந்ததாம் என – கம்.ஆரண்:14 99/1

மேல்


அலர்ந்தன்று (1)

களவும் கைம்மிக அலர்ந்தன்று அன்னையும் – அகம் 325/4

மேல்


அலர்ந்தன்று-மன்னே (1)

முயங்கினன் செலினே அலர்ந்தன்று-மன்னே
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் – குறு 294/4,5

மேல்


அலர்ந்தன (1)

புதியன அலர்ந்தன புதவ ராசியே – கம்.அயோ:2 38/4

மேல்


அலர்ந்தால் (1)

முத்து உரு கொண்டு செம் முளரி அலர்ந்தால்
ஒத்திருக்கும் எழில் உடைய இ ஒளியால் – கம்.பால:5 118/1,2

மேல்


அலர்ந்திட (1)

ஆம்பல் வாயும் முகமும் அலர்ந்திட
தேம்பும் நுண் இடை நோவ திரள் முலை – கம்.யுத்4:40 8/1,2

மேல்


அலர்ந்து (4)

அம்பல் மூதூர் அலர்ந்து
நோய் ஆகின்று அது நோயினும் பெரிதே – நற் 272/9,10
அம் சினை பாதிரி அலர்ந்து என – ஐங் 346/2
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி – ஐங் 412/2
ஆடுவார் நெஞ்சத்து அலர்ந்து அமைந்த காமம் – பரி 6/105

மேல்


அலர்வது (2)

அலர்வது அன்று-கொல் இது என்று நன்றும் – நற் 339/2
ஆம்பலும் என்ற-போது நின்ற போது அலர்வது உண்டோ – கம்.அயோ:6 3/4

மேல்


அலர (1)

கள் கமழ் அலர தண் நறும் காவி – நற் 123/6

மேல்


அலரா (1)

கடல் தரு முகில் ஒளிர் கமலம் அது அலரா
வட வரையுடன் வரு செயல் என மறையும் – கம்.பால:5 129/1,2

மேல்


அலரி (29)

அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது – முல் 10
பைம் கால் பித்திகத்து ஆய் இதழ் அலரி
அம் தொடை ஒரு காழ் வளைஇ செம் தீ – குறி 117,118
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 149
தண் கமழ் அலரி தாஅய் நன் பல – குறி 197
அலரி விரிந்த விடியல் வைகினிர் கழி-மின் – மலை 196
வால் இதழ் அலரி வண்டு பட ஏந்தி – நற் 118/9
மா கொடி அடும்பின் மா இதழ் அலரி
கூந்தல் மகளிர் கோதை கூட்டும் – நற் 145/2,3
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
கூதிர் கூதளத்து அலரி நாறும் – நற் 244/2
அத்த குமிழின் ஆய் இதழ் அலரி
கல் அறை வரிக்கும் புல்லென் குன்றம் – நற் 286/2,3
மாரி பித்திகத்து ஈர் இதழ் அலரி
நறும் காழ் ஆரமொடு மிடைந்த மார்பில் – நற் 314/3,4
கான முல்லை கய வாய் அலரி
பார்ப்பன மகளிர் சாரல் புறத்து அணிய – நற் 321/3,4
சிறு வீ முல்லை பெரிது கமழ் அலரி
தானும் சூடினன் இளைஞரும் மலைந்தனர் – நற் 361/1,2
கூதிர் முல்லை குறும் கால் அலரி
மாதர் வண்டொடு சுரும்பு பட முடித்த – நற் 366/5,6
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/9
விரி நுண் நூல் சுற்றிய ஈர் இதழ் அலரி
அரவு கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/3,4
நீரொடு சொரிந்த ஈர் இதழ் அலரி
பல் இரும் கதுப்பின் நெல்லொடு தயங்க – அகம் 86/15,16
குறும் புதல் பிடவின் நெடும் கால் அலரி
செம் நில மருங்கின் நுண் அயிர் வரிப்ப – அகம் 154/4,5
அலங்கு குலை அலரி தீண்டி தாது உக – அகம் 178/10
கமழ் இதழ் அலரி தாஅய் வேலன் – அகம் 182/16
குளிர் கொள் பிடவின் கூர் முகை அலரி
வண்டு வாய் திறக்கும் தண்டா நாற்றம் – அகம் 183/11,12
கொய் குழை அதிரல் வைகு புலர் அலரி
சுரி இரும் பித்தை சுரும்பு பட சூடி – அகம் 213/4,5
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17
சுரும்பு சூழ் அலரி தைஇ வேய்ந்த நின் – அகம் 257/7
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து – புறம் 371/3
அன்று அவண் இறுத்தனர் அலரி கீழ் திசை – கம்.கிட்:12 1/1
அலரி தனி ஆழி புனை தேர் இது எனில் அன்றால் – கம்.யுத்4:36 17/1
சூடு உறும் மேனிய அலரி தோகையை – கம்.யுத்4:40 83/3

மேல்


அலரியும் (1)

அலரியும் முந்து செல்லும் ஆறு நீத்து அஞ்சி அப்பால் – கம்.யுத்3:30 5/4

மேல்


அலரியொடு (1)

எரி இதழ் அலரியொடு இடைப்பட விரைஇ – அகம் 191/2

மேல்


அலரியோன் (1)

அம் கய தடம் தாமரைக்கு அலரியோன் ஆகி – கம்.சுந்:12 49/2

மேல்


அலரில் (1)

ஆணையின் திறக்கலா அலரில் பாய்வன – கம்.ஆரண்:10 127/2

மேல்


அலரின் (6)

அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/5
சிறிது ஆங்கே மாணா ஊர் அம்பல் அலரின் அலர்க என – கலி 60/27
போது அவிழ் அலரின் நாறும் – அகம் 4/16
தலை நாள் அலரின் நாறும் நின் – அகம் 69/19
நூற்று இதழ் அலரின் நிறை கண்டு அன்ன – புறம் 27/2
சிவன் உணர்ந்து அலரின் மேலை திசைமுகன் உணரும் தேவன் – கம்.யுத்2:16 110/2

மேல்


அலரின்-மேல் (1)

அன்னவன் தனி மகள் அலரின்-மேல் அயன் – கம்.யுத்1:4 98/1

மேல்


அலரும் (4)

அன்னையும் அறிந்தனள் அலரும் ஆயின்று – ஐங் 236/1
மாலையும் அலரும் நோனாது எம்-வயின் – கலி 118/22
அலரும் மன்று பட்டன்றே அன்னையும் – அகம் 201/10
கொங்கு அலரும் நறும் தண் தார் குகன் என்னும் குறி உடையான் – கம்.அயோ:13 25/4

மேல்


அலரே (14)

அலரே அன்னை அறியின் இவண் உறை வாழ்க்கை – நற் 4/5
இன்னும் ஓவார் என் திறத்து அலரே – நற் 116/12
மடலே காமம் தந்தது அலரே
மிடை பூ எருக்கின் அலர் தந்தன்றே – நற் 152/1,2
நல்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே
வில் கெழு தானை விச்சியர் பெருமகன் – குறு 328/4,5
முயங்கிய நாள் தவ சிலவே அலரே
கூகை கோழி வாகை பறந்தலை – குறு 393/2,3
ஆடினை என்ப புனலே அலரே
மறைத்தல் ஒல்லுமோ மகிழ்ந – ஐங் 71/3,4
குறி நீ செய்தனை என்ப அலரே
குரவ நீள் சினை உறையும் – ஐங் 369/3,4
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அலரே
கொய் சுவல் புரவி கொடி தேர் செழியன் – அகம் 36/12,13
எழில் மலர் புரைதல் வேண்டும் அலரே
அன்னி குறுக்கை பறந்தலை திதியன் – அகம் 45/8,9
அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே
பொன் அணி நெடும் தேர் தென்னர் கோமான் – அகம் 209/2,3
ஆடினை என்ப நெருநை அலரே
காய் சின மொய்ம்பின் பெரும் பெயர் கரிகால் – அகம் 246/7,8
அன்னையும் அமரா முகத்தினள் அலரே
வாடா பூவின் கொங்கர் ஓட்டி – அகம் 253/3,4
தாம் உளார் அலரே புகழ் திருவொடும் தரிப்பார் – கம்.யுத்3:31 44/1
கூனியின் கொடியார் அலரே இவர் – கம்.யுத்4:40 22/3

மேல்


அலவ (1)

சொல்லல் வேண்டுமால் அலவ பல் கால் – அகம் 170/8

மேல்


அலவலை (1)

அலவலை உடையை என்றி தோழீ – கலி 122/6

மேல்


அலவன் (25)

அளை வாழ் அலவன் கண் கண்டு அன்ன – பொரு 9
கவை தாள் அலவன் கலவையொடு பெறுகுவிர் – சிறு 195
கவை தாள் அலவன் அளற்று அளை சிதைய – பெரும் 208
அலவன் ஆட்டியும் உரவு திரை உழக்கியும் – பட் 101
ஆழி மருங்கின் அலவன் ஓம்பி – நற் 11/7
பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து – நற் 35/4
ஆடு வரி அலவன் ஓடு-வயின் ஆற்றாது – நற் 106/3
சேர்ப்பு ஏர் ஈர் அளை அலவன் பார்க்கும் – நற் 123/10
அலவன் ஆடிய புலவு மணல் முன்றில் – நற் 239/4
அலவன் ஆட்டுவோள் சிலம்பு ஞெமிர்ந்து எனவே – நற் 363/10
பொன் வரி அலவன் ஆட்டிய ஞான்றே – குறு 303/7
ஆய்ந்த அலவன் துன்புறு துனை பரி – குறு 316/6
அலவன் சிறு_மனை சிதைய புணரி – குறு 328/2
அளை வாழ் அலவன் கூர் உகிர் வரித்த – குறு 351/2
அலவன் தாக்க துறை இறா பிறழும் – ஐங் 179/2
இலங்கு வளை தெளிர்ப்ப அலவன் ஆட்டி – ஐங் 197/1
அடும்பு அமல் அடைகரை அலவன் ஆடிய – பதி 51/7
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
ஆனா பரிய அலவன் அளை புகூஉம் – கலி 131/18
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/2
கரை ஆடு அலவன் அளை-வயின் செறிய – அகம் 260/5
திணி மணல் அடைகரை அலவன் ஆட்டி – அகம் 280/3
இரும் சேற்று ஈர் அளை அலவன் நீப்ப – அகம் 350/4
அலவன் காட்டி நல் பாற்று இது என – அகம் 380/7
அளை புகும் அரவினோடு அலவன் வாழ்வு உற – கம்.பால:5 103/3

மேல்


அலவனும் (1)

அலவனும் அளை-வயின் செறிந்தன கொடும் கழி – நற் 385/3

மேல்


அலவனொடு (2)

அலவனொடு பெயரும் புலவு திரை நளி கடல் – நற் 219/5
செக்கர் அம் புள்ளி திகிரி அலவனொடு யான் – கலி 146/23

மேல்


அலவால் (2)

பாயும் உருவோடு இது பண்பு அலவால்
மாயம் எனல் அன்றி மன கொளவே – கம்.ஆரண்:11 51/2,3
உன்னா உணர்வு ஓய்வுறும் ஒன்று அலவால்
மின்னாது இடியாது இருள்-வாய் விளைவு ஈது – கம்.ஆரண்:14 73/2,3

மேல்


அலவு-உற்று (3)

நறையும் விரையும் ஓச்சியும் அலவு-உற்று
எய்யா மையலை நீயும் வருந்துதி – குறி 7,8
அலவு-உற்று குடி கூவ ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி – கலி 10/5
ஒருத்தி புலவியால் புல்லாது இருந்தாள் அலவு-உற்று
வண்டு_இனம் ஆர்ப்ப இடை விட்டு காதலன் – கலி 92/39,40

மேல்


அலவு-உற (1)

அல்லாந்தார் அலவு-உற ஈன்றவள் கிடக்கை போல் – கலி 29/2

மேல்


அலவும் (1)

அலவும் நுண் துளி அருவி நீர் அரம்பையர் ஆட – கம்.அயோ:10 25/2

மேல்


அலவோ (2)

பத்தும் நாலும் பகல் அலவோ என்றான் – கம்.அயோ:4 21/4
உன்னை பிரியாத உயிர்ப்பு அலவோ – கம்.ஆரண்:14 69/4

மேல்


அலள் (1)

யாமத்தும் துயில் அலள் அலமரும் என் தோழி – கலி 45/18

மேல்


அலளேனும் (1)

தாரம்தான் அலளேனும் தயா எனும் – கம்.சுந்:5 30/2

மேல்


அலற (15)

அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 39
வேரல் வேலி சிறுகுடி அலற
செம் கால் பலவின் தீம் பழம் மிசையும் – நற் 232/4,5
கடாஅ யானை கண நிரை அலற
வியல் இரும் பரப்பின் மா நிலம் கடந்து – பதி 20/12,13
கறுத்த தெவ்வர் கடி முனை அலற
எடுத்து எறிந்து இரங்கும் ஏவல் வியன் பணை – பதி 39/4,5
புன் புற புறவின் கண நிரை அலற
அலந்தலை வேலத்து உலவை அம் சினை – பதி 39/11,12
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற
நீடு வரை அடுக்கத்த நாடு கைக்கொண்டு – பதி 55/17,18
கறை அடி மட பிடி கானத்து அலற
களிற்று கன்று ஒழித்த உவகையர் கலி சிறந்து – அகம் 83/3,4
இரவு குறும்பு அலற நூறி நிரை பகுத்து – அகம் 97/4
மட கண் ஆமான் மாதிரத்து அலற
தட கோட்டு ஆமான் அண்ணல் ஏஎறு – அகம் 238/6,7
காடு தேர் மட பிணை அலற கலையின் – அகம் 285/5
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பிரிந்து அலற
கொலை வெம்மையின் நிலை பெயர்ந்து உறையும் – அகம் 389/18,19
ஆரியர் அலற தாக்கி பேர் இசை – அகம் 396/16
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/4
திணி நிலை அலற கூவை போழ்ந்து தன் – புறம் 275/4
நூபுர மடந்தையர் கிடந்து அலற நோனார் – கம்.யுத்1:12 21/1

மேல்


அலறவும் (1)

பால் இல் குழவி அலறவும் மகளிர் – புறம் 44/6

மேல்


அலறி (12)

அன்னை அலறி படர்தர தன்னை யான் – கலி 51/12
வேறு_வேறு கவலைய ஆறு பரிந்து அலறி
உழைமான் இன நிரை ஓடும் – அகம் 249/17,18
பொரு மா கணை விட்டிடலும் புவி மீது அலறி புரள – கம்.அயோ:4 74/4
மண்ணின் மேல் விழுந்து அலறி மாழ்குவான் – கம்.அயோ:11 118/1
அடியுண்டான் தளர்ந்து அலறி வீழ்தலும் – கம்.கிட்:15 8/2
மயன் மகள் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்கினாள் – கம்.சுந்:10 48/4
வாள் இணை நெடும் கண் மாதர் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்க – கம்.சுந்:11 8/3
அயக்கலின் முகில் குலம் அலறி ஓடின – கம்.யுத்1:8 10/3
தாம் அழைத்து அலறி எங்கும் இரிந்தனர் அரக்கர் தள்ளி – கம்.யுத்2:18 205/2
இரியலிட்டு அலறி ஓயா பூசலிட்டு ஏங்கி வந்தாள் – கம்.யுத்2:18 264/4
உள்ளும் மதிலும் புறமும் ஒன்றும் அறியாது அலறி ஓடினர்களால் – கம்.யுத்3:31 144/3
அலம்வரல் உற்றன அலறி ஐய இ – கம்.யுத்4:40 68/3

மேல்


அலறிய (3)

அதர் கெடுத்து அலறிய சாத்தொடு ஒராங்கு – அகம் 39/10
வளி முனை பூளையின் ஒய்யென்று அலறிய
கெடு மான்_இன நிரை தரீஇய கலையே – அகம் 199/10,11
வீட்டும் காலத்து அலறிய மெய் குரல் – கம்.சுந்:3 107/1

மேல்


அலறு (1)

அலறு தலை ஓமை அம் கவட்டு ஏறி – ஐங் 321/2

மேல்


அலறும் (2)

கை சுமந்து அலறும் பூசல் மாதிரத்து – பதி 31/3
வீட்டுண்டு அலறும் குரலால் வேழ குரல் அன்று எனவே – கம்.அயோ:4 81/1

மேல்


அலன் (15)

கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் – கலி 68/10
உரை-செயின் தேவர்-தம் உலகு உளான் அலன்
விரை செறி தாமரை இமைக்கும் மெய்ம்மையால் – கம்.பால:10 58/1,2
வெம் வரம்பை_இல் சுரம் விரவு என்றான் அலன்
தெவ்வர் அம்பு அனைய சொல் தீட்டினாள் தனக்கு – கம்.அயோ:4 162/1,2
மை அறு மனத்து ஒரு மாசு உளான் அலன்
செய்யனே என்பது தேறும் சிந்தையாள் – கம்.அயோ:11 94/1,2
ஆண் அலன் பெண் அலன் ஆர்-கொலாம் என – கம்.அயோ:11 108/2
ஆண் அலன் பெண் அலன் ஆர்-கொலாம் என – கம்.அயோ:11 108/2
நாண் அலன் நரகம் உண்டு என்னும் நல் உரை – கம்.அயோ:11 108/3
மாள்வதே பொருள் ஆக வந்தான் அலன்
சூழ்வது ஓர் பொருள் உண்டு இவன் சொல்லினால் – கம்.ஆரண்:11 81/1,2
விட்டிட்டான் அலன் என்று விரைந்தார் – கம்.யுத்1:3 100/2
தஞ்சு என நம்-வயின் சார்ந்துளான் அலன்
நஞ்சினின் கொடியனை நயந்து கோடியோ – கம்.யுத்1:4 68/2,3
அஞ்சினான் அலன் அயன் தந்த வேலினும் ஆவி – கம்.யுத்2:15 208/1
துஞ்சினான் அலன் துளங்கினான் என்பது துணியா – கம்.யுத்2:15 208/2
காற்று அலன் புனலோ அல்லன் கனல் அல்லன் இரண்டு கையால் – கம்.யுத்2:19 55/1
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் – கம்.யுத்3:27 134/2
மீட்டான்_அலன் தடுத்தான்_அலன் முடிந்தான் என விட்டான் – கம்.யுத்3:27 134/2

மேல்


அலா (7)

ஒன்று அலா முழுமதி ஊரும் மானம் போல் – கம்.பால:14 18/3
நெருக்கவும் யாம் படர் நெறி அலா நெறி – கம்.ஆரண்:3 12/3
வஞ்சமும் களவும் வெஃகி வழி அலா வழி-மேல் ஓடி – கம்.சுந்:9 63/1
பின்னும் வீடணன் ஐய நின் தரம் அலா பெரியோர் – கம்.யுத்1:2 118/1
வாசவன் திருவும் கொண்டான் வழி_அலா வழி-மேல் செல்வான் – கம்.யுத்1:14 4/4
உலகில் நாம் அலா உரு எலாம் இராக்கத உருவா – கம்.யுத்3:31 23/1
உரை அலா உரை உன்னை உரைத்து உராய் – கம்.யுத்4:40 19/1

மேல்


அலாதன (3)

ஒன்று அலாதன பல உதவிற்று உண்மையால் – கம்.அயோ:14 122/2
யான் அலாதன எலாம் இனியவோ இனி எனா – கம்.கிட்:13 71/2
ஒன்று அலாதன உடைய முடியோடும் பொடி ஆகி உதிர்ந்து போன – கம்.யுத்4:38 7/2

மேல்


அலாதார் (1)

நொந்தனென் யான் அலாதார் யார் அவை நோற்ககிற்பார் – கம்.யுத்2:16 23/4

மேல்


அலாதிருக்கலாவது (1)

என்றுதான் அனங்க வாளிக்கு இலக்கு அலாதிருக்கலாவது
என்று தான் உற்றது எல்லாம் இயம்புவான் எடுத்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:17 9/3,4

மேல்


அலாது (19)

ஈது அலாது இல்லை வேறு இருக்கற்பாலதே – கம்.பால:8 28/4
மைந்தன் அலாது உயிர் வேறு இலாத மன்னன் – கம்.அயோ:3 24/4
இறையும் ஈது அலாது இனியது ஓர் இடம் அரிது இன்னும் – கம்.அயோ:9 30/4
தன் அலாது ஒரு பொருள் தனக்கு மேல் இலான் – கம்.ஆரண்:14 85/4
பஞ்சின் மெல் அடியாள் பங்கன் பாதுகம் அலாது யாதும் – கம்.கிட்:7 150/1
காது கொற்றம் நினக்கு அலாது பிறர்க்கு எவ்வாறு கலக்குமோ – கம்.கிட்:10 68/1
இனியவள்தான் அலாது யாரும் இல்லையால் – கம்.சுந்:3 70/2
ஈது அலாது இடமும் வேறு இல்லை என்று ஒரு – கம்.சுந்:4 21/3
பாவ காரியர் உயிர் பதம் அலாது இரை பெறா பகழி நாகம் – கம்.யுத்1:2 88/4
மானுடன் வலி நீ அலாது யார் உளர் மதித்தார் – கம்.யுத்1:2 109/4
ஈண்டு வந்து இறுத்தார் என்னும் ஈது அலாது உறுதி உண்டோ – கம்.யுத்1:9 68/3
கறங்கு அலாது கணக்கு_இலான் – கம்.யுத்2:16 116/2
தன்னின் நேர் பிறர் தான் அலாது இல்லவன் தோள் மேல் – கம்.யுத்2:16 227/1
ஏயின பின்னை மீள்வார் நீ அலாது யாவர் என்னா – கம்.யுத்3:22 2/3
ஒண்ணுமே நீ அலாது ஓர் ஒருவர்க்கு இ படை-மேல் ஊன்ற – கம்.யுத்3:31 71/3
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார் – கம்.யுத்3:31 152/1
அறத்து அலாது செல்லாது நல் அறிவு வந்து அணுக – கம்.யுத்4:37 124/2
பெண் அலாது பிழைத்துளதாகும் என்று – கம்.யுத்4:40 6/3
நின் அலாது இல்லை நின்னின் வேறு உளது இலை நெடியோய் – கம்.யுத்4:40 86/4

மேல்


அலாமை (2)

விலங்கு அலாமை விளங்கியது ஆதலால் – கம்.கிட்:7 113/3
குரங்கு அலாமை தெரிந்தும் அ கொற்றவன் – கம்.யுத்1:9 64/3

மேல்


அலார் (1)

முனைவன் முது தேவரில் மூவர் அலார்
புனையும் முடி துன்று பொலம் கழலான் – கம்.ஆரண்:2 5/3,4

மேல்


அலால் (64)

கண் கை கால் முகம் வாய் ஒக்கும் களை அலால் களை இலாமை – கம்.பால:2 10/2
இமைப்பு இலர் திரிவர் இது அலால் அதனுக்கு இயம்பல் ஆம் ஏது மற்று யாதோ – கம்.பால:3 3/4
வார் சடை அரன் நிகர் வரத நீ அலால்
யார் உளர் அறிபவர் இவற்கு தோன்றிய – கம்.பால:13 15/2,3
நான வார் குழல் நாரியரோடு அலால்
வேனில்_வேளொடு மேல் உறைவார்களோடு – கம்.பால:21 33/1,2
கைக்கண் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் – கம்.அயோ:4 75/2
கை ஆர் கணை சென்றது அலால் கண்ணின் தெரிய காணேன் – கம்.அயோ:4 80/4
மறு தான் இல்லான் வனம் மொண்டிடும் ஓதையின் எய்தது அலால்
பொறுத்தே அருள்வாய் என்னா இரு தாள் சென்னி புனைந்தேன் – கம்.அயோ:4 82/3,4
வந்தனை அவன் கழல் வைத்தபோது அலால்
சிந்தை வெம் கொடும் துயர் தீர்கலாது என்றான் – கம்.அயோ:11 57/3,4
ஆயவன் முனியும் என்று அஞ்சினேன் அலால்
தாய் எனும் பெயர் எனை தடுக்கல்-பாலதோ – கம்.அயோ:11 71/3,4
தா_அரு நாண் முதல் அணி அலால் தகை – கம்.அயோ:12 34/1
என்னை இன்று என் ஐயன் துறக்கும் என்று அலால்
அன்னை என்று உணர்ந்திலென் ஐய நான் என்றான் – கம்.அயோ:12 55/3,4
தந்தை தாயர் என்று இவர்கள்தாம் அலால்
எந்தை கூற வேறு எவரும் இல்லையால் – கம்.அயோ:14 105/3,4
உன் அலால் பெரும் தெய்வம் உயர்ந்துளோர் ஒழுக்கு அன்றே – கம்.ஆரண்:1 55/2
நின் அலால் இல்லாமை நெறிநின்றார் நினையாரோ – கம்.ஆரண்:1 55/4
அனக மா நெறி படர் அடிகள் நும் அலால்
நினைவது ஓர் தெய்வம் வேறு இலாத நெஞ்சினான் – கம்.ஆரண்:12 39/1,2
புல்வாய் புலி கண்டது போல்வர் அலால்
வில்லாளனை வெல்லும் மிடுக்கு உளரோ – கம்.ஆரண்:13 12/3,4
தோன்றலின் என் உயிர் துறந்த-போது அலால்
ஊன்றிய பெரும் படர் துடைக்க ஒண்ணுமோ – கம்.ஆரண்:15 23/3,4
ஆய மால் நாகர் தாழ் ஆழியானே அலால்
காயமான் ஆயினான் ஆவனே காவலா – கம்.கிட்:3 11/1,2
தொடர மற்றவன் சுளியும் என்று அலால்
அடலின் வெற்றியாய் அயலின் ஆவவோ – கம்.கிட்:3 45/3,4
என் எனக்கு அரியது எ பொருளும் எற்கு எளிது அலால்
உன்னை இ தலை விடுத்து உதவினார் விதியினார் – கம்.கிட்:4 20/1,2
வென்றி வெம் சிலை அலால் பிறிது வேண்டுமோ – கம்.கிட்:7 34/2
உணர்வு சென்றுழி செல்லும் ஒழுக்கு அலால்
நிணமும் நெய்யும் இணங்கிய நேமியாய் – கம்.கிட்:7 111/3,4
சரம் அலால் பிறிது வேறு உளது-அரோ தருமமே – கம்.கிட்:7 128/4
நின் அலால் பிறர் இன்மை நிகழ்த்துவாய் – கம்.கிட்:11 7/4
ஆறுவாய் நீ அலால் மற்று ஆர் உளர் அயர்ந்தான் அல்லன் – கம்.கிட்:11 54/2
ஏயின இது அலால் மற்று ஏழைமை-பாலது என்னோ – கம்.கிட்:11 89/1
வன் திசைக்கு இனி மாருதி நீ அலால்
வென்று இசைக்கு உரியார் பிறர் வேண்டுமோ – கம்.கிட்:13 7/3,4
ஒக்க உறைவோர் உருவம் ஓவியம் அலால் மற்று – கம்.கிட்:14 37/3
ஆனவர்க்கு அலால் அவனொடு ஆட வேறு – கம்.கிட்:15 4/3
களிக்கின்றார் அலால் கவல்கின்றார் ஒருவரை காணேன் – கம்.சுந்:2 28/4
ஈட்டுவார் தவம் அலால் மற்று ஈட்டினால் இயைவது இன்மை – கம்.சுந்:2 101/1
இல் பிரிந்து உய்ந்தவர் யாவர் யான் அலால் – கம்.சுந்:4 13/4
மாண்டில ஈது அலால் மாறு வேறு உண்டோ – கம்.சுந்:4 24/4
ஏங்கலம் இவன் சிரத்து இருந்து அலால் திரு – கம்.சுந்:12 5/3
நின்று வீந்தது அலால் நிறை நிற்குமோ – கம்.சுந்:12 89/2
இறந்து இறந்து இழிந்து ஏறுவதே அலால்
அறம் திறம்பினர் ஆர் உளர் ஆயினார் – கம்.சுந்:12 91/3,4
பெற்றிலம் பிறந்திலம் என்னும் பேர் அலால்
முற்றுவது என் இனி பழியின் மூழ்கினாம் – கம்.யுத்1:2 14/3,4
பரம் ஒருங்குவது அலால் பிறிது ஒருங்காதது ஓர் பகையும் உண்டோ – கம்.யுத்1:2 90/4
அஞ்சுகின்றிலர்கள் நின் அருள் அலால் சரண் இலா அமரர் அம்மா – கம்.யுத்1:2 92/4
தேவரும் அவன் தாள் அலால் அருச்சனை செய்யார் – கம்.யுத்1:3 9/4
சூலையின் திருக்கு அலால் சொல்லுவோர்க்கு எலாம் – கம்.யுத்1:3 77/3
அடியார் அடியேன் எனும் ஆர்வம் அலால்
ஒடியா வலி யான் உடையேன் உளெனோ – கம்.யுத்1:3 104/1,2
மறந்தும் நன் புகழ் அலால் வாழ்வு வேண்டலென் – கம்.யுத்1:4 17/2
சமைப்பது கொலை அலால் தக்கது யாவதோ – கம்.யுத்1:4 38/3
வஞ்சனை இயற்றிட வந்தவாறு அலால்
தஞ்சு என நம்-வயின் சார்ந்துளான் அலன் – கம்.யுத்1:4 68/1,2
சுகம் பல் போர் அலால் வேறு இலன் பொரு படை தொகையான் – கம்.யுத்1:5 33/2
திண்மை ஒன்றும் அலால் திசை காவலர் – கம்.யுத்1:9 50/2
சுந்தர குமுத செ வாய் அமுது அலால் அமுத சொல்லீர் – கம்.யுத்2:17 16/4
இல்லையேல் இறந்து தீர்தி இது அலால் இயம்பல் ஆகா – கம்.யுத்2:17 69/3
பித்து ஏறினன் என்ன நடந்தனன் பின்பு அலால் மற்று – கம்.யுத்2:19 23/3
வீங்கு வான் தோளை வீக்கி வீழ்த்து அலால் மீள்கிலாத – கம்.யுத்2:19 186/3
முதியோர் உணர் வேதம் மொழிந்த அலால்
கதி ஏதும் இலார் துயர் காணுதியோ – கம்.யுத்3:23 11/1,2
யான் அலால் எந்தையாய் உலகை ஈன்றுளான் – கம்.யுத்3:24 87/1
தான் அலால் சிவன் அலால் நேமி தாங்கிய – கம்.யுத்3:24 87/2
தான் அலால் சிவன் அலால் நேமி தாங்கிய – கம்.யுத்3:24 87/2
கோன் அலால் எனைவரும் உணரும் கோள் இலர் – கம்.யுத்3:24 87/3
தூர ஒன்று நூறு கூறுபட்டு உகும் துயக்கு அலால்
தேர்கள் என்று வந்த பாவி என்ன செய்கை செய்யுமே – கம்.யுத்3:31 86/3,4
ஒருவன் ஒருவன் உயிர் உண்டது அலால்
ஒருவன் உயிர் உண்டதும் உள்ளதுவோ – கம்.யுத்3:31 211/3,4
தேரும் உளதே இது அலால் உலகு செய்தோய் – கம்.யுத்4:36 22/4
ஏங்கி நின்றது அலால் ஒன்று இழைத்திலர் – கம்.யுத்4:37 36/3
சிறந்தது தவம் அலால் செயல் உண்டாகுமோ – கம்.யுத்4:37 151/4
பொங்கு நீர் நதிகள் யாவும் படிந்து அலால் புன்மை போகா – கம்.யுத்4:41 22/2
ஆதி வெம் துயர் அலால் அருந்தல் இன்மையால் – கம்.யுத்4:41 90/1
ஆவி அங்கு அவன் அலால் மற்று இன்மையால் அனையன் நீங்க – கம்.யுத்4:41 114/1

மேல்


அலி (2)

அலி என்பவர் புறம் நின்றவர் உலகு ஏழினும் அடைத்தாய் – கம்.யுத்2:15 181/2
ஆண் ஆகி மற்றும் அலி ஆதி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 254/4

மேல்


அலியினில் (1)

பெண்ணில் பேர் எழில் ஆணினில் அலியினில் பிறிதும் – கம்.யுத்1:3 14/1

மேல்


அலிர் (2)

ஆழ்வித்தீர் அலிர் துன்ப ஆழிவாய் – கம்.கிட்:16 47/2
காணும் துணையும் கழிவீர்_அலிர் நான் – கம்.சுந்:4 8/3

மேல்


அலீர் (2)

நைவீர் அலீர் மைந்தீர் இனி துயரால் நாடு இறந்து காடு நோக்கி – கம்.அயோ:13 66/1
நீர் பட கடவீர் அலீர் வரி சிலை நெடியோன் – கம்.யுத்3:22 180/2

மேல்


அலீரோ (1)

இனும் முனை நீர் அலீரோ எ வலி ஈட்டி வந்தீர் – கம்.யுத்3:27 98/3

மேல்


அலென் (2)

தன்-உடன் பிறந்திலென் தம்பி முன் அலென்
என்-உடன் பிறந்த யான் வலியன் என்றியால் – கம்.அயோ:5 44/3,4
வேற்று புலத்தோன் அலென் ஐய விலங்கல் எல்லாம் – கம்.சுந்:1 44/1

மேல்


அலேன் (4)

தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள் – கலி 90/17
சீறி நின்று இது செப்புகின்றேன் அலேன்
ஆறி நின்றது அருள் அன்று அரக்கியை – கம்.பால:7 43/2,3
சாவது ஓர்கிலேன் தவம் செய்வேன் அலேன்
யாவன் ஆகி இ பழி-நின்று ஏறுவேன் – கம்.அயோ:14 97/3,4
அன்வயம் இல்லை என்று அயிர்க்கின்றேன் அலேன்
என்னலும் விசும்பிடை எழுந்தது ஈட்டு ஒலி – கம்.யுத்3:24 92/3,4

மேல்


அலை (81)

அலை நீர் தாழை அன்னம் பூப்பவும் – சிறு 146
வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
காழ் மண்டு எஃகமொடு கணை அலை கலங்கி – மது 739
நீடு இதழ் கண்ணி நீர் அலை கலாவ – நெடு 6
கழை மாய் நீத்தம் காடு அலை ஆர்ப்ப – நற் 7/4
நீர் அலை சிவந்த பேர் அமர் மழை கண் – நற் 44/2
கலங்கும் பாசி நீர் அலை கலாவ – நற் 65/3
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/9
நோய் அலை கலங்கிய மதன் அழி பொழுதில் – நற் 94/1
வெம் சின வேந்தன் பகை அலை கலங்கி – நற் 153/8
நீர் அலை தோற்றம் போல – நற் 195/8
தோடு அலை கொண்டன ஏனல் என்று – நற் 206/2
நீர் அலை கலைஇய ஈர் இதழ் தொடையல் – நற் 339/7
நீர் அலை கலைஇய கண்ணி – நற் 357/9
நீர் அலை கலைஇய கூழை வடியா – நற் 398/3
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி – குறு 86/2
வெள் வீ தாழை திரை அலை
நள்ளென் கங்குலும் கேட்கும் நின் குரலே – குறு 163/4,5
பேர் ஊர் அலர் எழ நீர் அலை கலங்கி – ஐங் 77/2
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/3
பல் இதழ் உண்கண் பனி அலை கலங்க – ஐங் 471/2
கைவல் இளையர் கை அலை அழுங்க – பதி 51/34
பெயல் அலை கலங்கிய மலை பூ கோதை – அகம் 142/23
பனி அலை கலங்கிய நெஞ்சமொடு – அகம் 183/14
தனியன் வந்து பனி அலை முனியான் – அகம் 272/6
சுழல் மரம் சொலித்த சுளகு அலை வெண் காழ் – அகம் 393/10
அலை_கடல் தலை அன்று அணை வேண்டிய – கம்.பால:1 9/3
அன்ன மா மதிலுக்கு ஆழி மால் வரையை அலை_கடல் சூழ்ந்தன அகழி – கம்.பால:3 13/1
அலை_கடல் நடுவண் ஓர் அனந்தன் மீமிசை – கம்.பால:5 6/1
கரை எறியாது அலை_கடலும் போன்றனன் – கம்.பால:5 48/4
அலை_ஆழி என வளர்த்தார் மறை நான்கும் அனையார்கள் – கம்.பால:12 25/4
அலை உருவ கடல் உருவத்து ஆண்தகை-தன் நீண்டு உயர்ந்த – கம்.பால:12 28/1
பெரும் களிறு அலை_புனல் கலக்குவன பெட்கும் – கம்.பால:15 25/3
தள்ளி ஓடி அலை தடுமாறலால் – கம்.பால:18 29/1
அலை குழல் சோர்தர அசதி ஆடலால் – கம்.பால:19 24/3
அலை_கடல் பிறந்து பின்னை அவனியில் தோன்றி மீள – கம்.பால:23 79/3
கம்பித்து அலை எறி நீர் உறு கலம் ஒத்து உலகு உலைய – கம்.பால:24 8/1
இருபத்தொரு படிகால் இமிழ் கடல் ஒத்து அலை எறியும் – கம்.பால:24 13/3
அல்லல் உற்றில அலை புனல் கிடந்தன அனைய – கம்.அயோ:9 42/2
அலை நெடும் புனல் அற குடித்தலால் அகம் – கம்.அயோ:12 44/1
புக்கு அலை ஆழி நல் நீர் பொறுத்தன போக்கி போக்கி – கம்.அயோ:13 57/3
ஐய நீ யாது ஒன்றும் அவலிப்பாய் அலை
உய் திறம் அவற்கு இனி இதனின் ஊங்கு உண்டோ – கம்.அயோ:14 76/1,2
அலை புனல் நதிகளும் அருவி சாரலும் – கம்.ஆரண்:3 2/2
அலை மிதந்தன குருதியின் பெரும் கடல் அரக்கர் – கம்.ஆரண்:7 83/1
அ உலகத்தும் காண்டி அலை கடல் உலகில் காண்டி – கம்.ஆரண்:10 72/2
அலை மானுறும் ஆசையின் வந்தனவால் – கம்.ஆரண்:11 44/2
ஆற்றின் வீழ்ந்து போய் அலை கடல் பாய்தரும் இயல்ப – கம்.கிட்:4 8/4
வாலியை படுத்தாய் அலை மன் அற – கம்.கிட்:7 95/3
அலை கடல் கடைய வேண்டின் ஆர் இனி கடைவர் ஐயா – கம்.கிட்:7 149/4
நின்றாள் நிமிர்ந்து அலை நெடும் கடலின் நீர் தன் – கம்.சுந்:1 66/1
அம் சுவணத்தின் உத்தரியத்தாள் அலை ஆரும் – கம்.சுந்:2 77/3
ஆளியின் அணி என அன்றேல் அலை கடல் விடம் என அஞ்சார் – கம்.சுந்:7 18/3
அ வழி அரக்கர் எல்லாம் அலை நெடும் கடலின் ஆர்த்தார் – கம்.சுந்:8 19/1
தெண் திரை அலை கடல் இலங்கை தென் நகர் – கம்.சுந்:14 25/2
அஞ்சினை ஆதலின் அமர்க்கும் ஆள் அலை
தஞ்சு என மனிதர்-பால் வைத்த சார்பினை – கம்.யுத்1:4 7/1,2
அலை கடல் இட்டனன் அனுமன் தாதையே – கம்.யுத்1:5 17/4
அகம்பன் என்று உளன் அலை கடல் பருகவும் அமைவான் – கம்.யுத்1:5 33/4
அலை நெடும் கடல் அன்றியும் ஆண்டு தம் – கம்.யுத்1:8 48/3
உளைப்புறும் ஓத வேலை ஓங்கு அலை ஒடுங்க தூர்ப்ப – கம்.யுத்1:13 25/1
அலை கிளர்ந்து என வானரம் ஆர்த்தவே – கம்.யுத்2:15 55/4
ஒன்று ஆயுதம் உடையாய் அலை ஒரு நீ எனது உறவும் – கம்.யுத்2:15 168/1
அலை கிடந்த இலங்கையர் அண்ணலை – கம்.யுத்2:16 66/2
அலை புடைத்த வாள் அரக்கரை சில கழுத்து அரிவ – கம்.யுத்2:16 206/1
அண்ணல் வில் கொடும் கால் விசைத்து உகைத்தன அலை கடல் வறளாக – கம்.யுத்2:16 327/1
அந்தரத்தவர் அலை கடல் அமுது எழ கடைவுறும் அ நாளில் – கம்.யுத்2:16 338/2
உள் நின்று அலை கடல் நீர் உக இறுதி கடை உறு கால் – கம்.யுத்2:18 140/1
உள் நின்று அலை நிருத கடல் உலறிட்டன உளவால் – கம்.யுத்2:18 143/4
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் – கம்.யுத்2:18 152/3
அடர்த்து அலை நெடு மரம் அற்ற கையன – கம்.யுத்2:19 46/2
அலை கிளர் வாலால் பாரின் அடிப்பர் வாய் மடிப்பர் ஆண்மை – கம்.யுத்2:19 193/3
சீதம் கொள் வேலை அலை சிந்த ஞாலம் இருள் சிந்த வந்த சிறையான் – கம்.யுத்2:19 245/3
அலை கொள் வேலையும் அரும் பிண குன்றமும் அணவி – கம்.யுத்3:20 57/4
வானகத்தோடும் ஆழி அலை என வளர்ந்த அன்றே – கம்.யுத்3:22 6/4
அலை வேலை அரக்கரை எண்கின் உகிர் – கம்.யுத்3:27 40/1
ஊறுகள் சொரிந்த பேர் உதிரத்து ஓங்கு அலை
யாறுகள் எழும் கனல் அவிய சென்றவால் – கம்.யுத்3:27 46/3,4
நாறு அலை குடலினர் பலரும் நண்ணினார் – கம்.யுத்3:27 49/4
உடலும் வன் தலைகளும் உதிரத்து ஓங்கு அலை
கடலும் அல்லாது இடை ஒன்றும் கண்டிலன் – கம்.யுத்3:27 54/3,4
ஊறும் மாரியும் ஓங்கு அலை ஓதமும் – கம்.யுத்4:33 27/2
அலை கொள் வேலைகள் அஞ்சின சலிக்கின்ற அயர்வும் – கம்.யுத்4:35 32/3
ஆசையும் விசும்பும் அலை ஆழியும் – கம்.யுத்4:37 31/1
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் – கம்.யுத்4:37 203/1
அலை கிடந்து-என ஆழி கிடந்தன – கம்.யுத்4:40 5/3

மேல்


அலை-கொள் (1)

அலை-கொள் வேலையை குடிக்க அன்று அழைத்தது மலரோடு – கம்.யுத்3:30 37/3

மேல்


அலை-மிசை (1)

அலை-மிசை கடலின் வீழ் அன்னம்-போல் அவன் – கம்.யுத்4:38 16/3

மேல்


அலை_கடல் (4)

அலை_கடல் தலை அன்று அணை வேண்டிய – கம்.பால:1 9/3
அன்ன மா மதிலுக்கு ஆழி மால் வரையை அலை_கடல் சூழ்ந்தன அகழி – கம்.பால:3 13/1
அலை_கடல் நடுவண் ஓர் அனந்தன் மீமிசை – கம்.பால:5 6/1
அலை_கடல் பிறந்து பின்னை அவனியில் தோன்றி மீள – கம்.பால:23 79/3

மேல்


அலை_கடலும் (1)

கரை எறியாது அலை_கடலும் போன்றனன் – கம்.பால:5 48/4

மேல்


அலை_புனல் (1)

பெரும் களிறு அலை_புனல் கலக்குவன பெட்கும் – கம்.பால:15 25/3

மேல்


அலை_ஆழி (1)

அலை_ஆழி என வளர்த்தார் மறை நான்கும் அனையார்கள் – கம்.பால:12 25/4

மேல்


அலைக்க (5)

பக்கம் இனம் ஒத்து அயல் அலைக்க நனி பாரா – கம்.பால:15 26/2
அதிசயம் எய்தி புக்கு வீழ்ந்தன அலைக்க போகா – கம்.பால:17 9/3
ஊறு கொண்டு அலைக்க தன் உயிர் கொண்டு ஓடினோன் – கம்.அயோ:11 103/2
அளப்ப_அரும் தூளி சுண்ணம் ஆசைகள் அலைக்க பூசல் – கம்.யுத்1:13 25/2
ஆர்த்த சேனையின் அமலை போய் விசும்பினை அலைக்க
ஈர்த்த தேரொடும் கடிது சென்றான் அகன்று இரவி – கம்.யுத்3:22 85/1,2

மேல்


அலைக்கல் (1)

ஆசையின் நிலைகெட அலைக்கல் ஆன்றது – கம்.சுந்:2 120/4

மேல்


அலைக்கின்ற (1)

ஆசைகள்-தோறும் சுற்றி அலைக்கின்ற அரக்கர்-தம்-மேல் – கம்.யுத்3:22 143/1

மேல்


அலைக்கு (1)

புல தகை புத்தேள் இல் புக்கான் அலைக்கு ஒரு – கலி 82/24

மேல்


அலைக்கும் (22)

பெரு முலை அலைக்கும் காதின் பிணர் மோட்டு – திரு 50
அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/7
இன்னாது அலைக்கும் ஊதையொடு ஓரும் – நற் 183/7
ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி – நற் 382/3
ஓரும் அலைக்கும் அன்னை பிறரும் – குறு 246/5
ஆனாது அலைக்கும் அறன் இல் அன்னை – குறு 262/2
இன்னா வாடையும் அலைக்கும்
என் ஆகுவன்-கொல் அளியென் யானே – ஐங் 460/4,5
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து – கலி 135/17
அலைக்கும் கோலொடு குறுக தலைக்கொண்டு – அகம் 66/21
எல் வளி அலைக்கும் இருள் கூர் மாலை – அகம் 77/14
பெரும் களிற்று செவியின் அலைக்கும் ஊரனொடு – அகம் 186/6
அறன் இன்று அலைக்கும் ஆனா வாடை – அகம் 255/15
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை – அகம் 287/13
வெண் தலை புணரி அலைக்கும் செந்தில் – புறம் 55/20
பசி அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/9
பரந்து அலைக்கும் பகை ஒன்று என்கோ – புறம் 136/14
புல் இளை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும்
கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண் – புறம் 387/33,34
அயில் முக கணையும் வில்லும் வாரி கொண்டு அலைக்கும் நீரால் – கம்.பால:1 14/3
அலைக்கும் ஆழி அடங்கிட அங்கையால் – கம்.ஆரண்:6 68/1
கொன்று களையேம் என்றால் நெடிது அலைக்கும் அருள் என்-கொல் கோவே என்ன – கம்.ஆரண்:6 134/2
ஆழியையும் ஒத்தனன் அம் மன்னுயிரும் ஒத்தனர் அலைக்கும் நிருதர் – கம்.யுத்3:31 141/4
அலைக்கும் உயர் பாரின் வலி ஆழியினின் அச்சும் – கம்.யுத்4:36 8/2

மேல்


அலைக்கும்-காலையும் (1)

தாய் உடன்று அலைக்கும்-காலையும் வாய்விட்டு – குறு 397/4

மேல்


அலைக்குமே (1)

ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே
கமழ் தண் தாது உதிர்ந்து உக ஊழ்-உற்ற கோடல் வீ – கலி 121/12,13

மேல்


அலைகள் (1)

அலைகள் ஒத்தன அதில் எழும் இரவியை ஒத்தான் – கம்.யுத்2:15 211/3

மேல்


அலைகளை (1)

அலைகளை நகும் நெடும் தோளர் அந்தகன் – கம்.சுந்:9 22/2

மேல்


அலைகளோடும் (1)

கொண்டு எழும் அலைகளோடும் குரக்கு_இன பிணத்தின் குப்பை – கம்.யுத்2:19 49/3

மேல்


அலைத்த (15)

பரி புலம்பு அலைத்த நும் வருத்தம் வீட – மலை 497
நெடும் கடல் அலைத்த கொடும் திமில் பரதவர் – நற் 175/1
அம் வயிறு அலைத்த என் செய்வினை குறு_மகள் – நற் 179/3
நனி புலம்பு அலைத்த எல்லை நீங்க – நற் 230/7
பெரு மட மான் பிணை அலைத்த
சிறு நுதல் குறு_மகள் காட்டிய வம்மே – ஐங் 394/4,5
கல் அலைத்த தோள் – பதி 70/4
வில் அலைத்த நல் வலத்து – பதி 70/5
ஆர் எயில் அலைத்த கல் கால் கவணை – பதி 88/18
அலைத்த புண் வடு காட்டி அன்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/7
மராஅம் அலைத்த மண வாய் தென்றல் – அகம் 21/12
அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 159/8
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/10
எயிறு அலைத்த கரதலத்து எற்றினான் – கம்.யுத்2:16 61/2
மீது அலைத்த பெரும் தாரை விசும்பு அளப்ப கிடந்தான் தன் மேனி முற்றும் – கம்.யுத்4:37 201/3

மேல்


அலைத்த-கால் (1)

இவர் திமில் எறி திரை ஈண்டி வந்து அலைத்த-கால்
உவறு நீர் உயர் எக்கர் அலவன் ஆடு அளை வரி – கலி 136/1,2

மேல்


அலைத்ததற்கு (1)

கண் உடை கோலள் அலைத்ததற்கு என்னை – கலி 105/63

மேல்


அலைத்தரும் (1)

இடன் இன்று அலைத்தரும் இன்னா செய் மாலை – கலி 120/20

மேல்


அலைத்தரூஉம் (3)

நோய் சேர்ந்த வைகலான் வாடை வந்து அலைத்தரூஉம்
போழ்து உள்ளார் துறந்தார் கண் புரி வாடும் கொள்கையை – கலி 29/13,14
யாழ் கொண்ட இமிழ் இசை இயல் மாலை அலைத்தரூஉம்
தொடி நிலை நெகிழ்த்தார் கண் தோயும் என் ஆர் உயிர் – கலி 29/17,18
கடி மலர் கமழ் நாற்றம் கங்குல் வந்து அலைத்தரூஉம்
என ஆங்கு – கலி 29/21,22

மேல்


அலைத்தல் (1)

கூர் எஃகு எறிஞரின் அலைத்தல் ஆனாது – அகம் 71/12

மேல்


அலைத்தலின் (4)

பார் துறை புணரி அலைத்தலின் புடை கொண்டு – நற் 315/2
அன்பு இல் ஆடவர் அலைத்தலின் பலருடன் – நற் 352/2
பாஅய் அம் வயிறு அலைத்தலின் ஆனாது – நற் 379/10
அடல் அரக்கரும் ஆர்த்தலின் அலைத்தலின் அயர – கம்.சுந்:7 47/1

மேல்


அலைத்தன்றே (1)

சாயல் மார்பு நனி அலைத்தன்றே – பதி 16/20

மேல்


அலைத்தாள் (1)

அடித்தாள் முலை-மேல் வயிறு அலைத்தாள் அழுதாள் தொழுதாள் அனல் வீழ்ந்த – கம்.யுத்3:23 8/1

மேல்


அலைத்தி (1)

முனிய அலைத்தி முரண் இல் காலை – அகம் 125/13

மேல்


அலைத்தீவாயோ (1)

வஞ்சத்தான் வந்து ஈங்கு வலி அலைத்தீவாயோ
இணர் ததை தண் காவின் இயன்ற நின் குறி வந்தாள் – கலி 69/15,16

மேல்


அலைத்து (25)

கல் அலைத்து இழிதரும் கடு வரல் கான்யாற்று – நற் 7/3
வில் அலைத்து உண்ணும் வல் ஆண் வாழ்க்கை – அகம் 31/13
அரும்பு அலைத்து இயற்றிய சுரும்பு ஆர் கண்ணி – அகம் 180/6
கல் அலைத்து ஒழுகும்-மன்னே பல் வேல் – புறம் 115/4
கறங்கு வெள் அருவி கல் அலைத்து ஒழுகும் – புறம் 158/3
வயின்வயின் எயிற்றி மாதர் வயிறு அலைத்து ஓட ஓடி – கம்.பால:1 14/2
வந்தானை முகம் நோக்கி வயிறு அலைத்து மழை கண்ணீர் – கம்.ஆரண்:6 107/1
ஏன்று எதிர் வயிறு அலைத்து இரங்கி ஏங்கினார் – கம்.ஆரண்:10 26/2
எயிறு அலைத்து முழை திறந்து ஏங்கிய – கம்.ஆரண்:12 2/1
வயிறு அலைத்து விழுந்து மயங்கினாள் – கம்.ஆரண்:12 2/4
சூல் இரும் பெரு வயிறு அலைத்து சோர்வுறும் – கம்.சுந்:5 55/1
என்றனள் அரக்கிமார்கள் வயிறு அலைத்து இரியல்போகி – கம்.சுந்:6 49/1
வண்டு அலைத்து எழு குழல் கற்றை கால் வருடவே – கம்.சுந்:10 42/2
மயன் மகள் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்கினாள் – கம்.சுந்:10 48/4
வாள் இணை நெடும் கண் மாதர் வயிறு அலைத்து அலறி மாழ்க – கம்.சுந்:11 8/3
முயிறு அலைத்து எழு முது மரத்தின் மொய்ம்பு தோள் – கம்.சுந்:12 8/1
எயிறு அலைத்து எழும் இதழ் அரக்கர் ஏழையர் – கம்.சுந்:12 8/3
வயிறு அலைத்து இரியலின் மயங்கினார் பலர் – கம்.சுந்:12 8/4
சுற்றி ஈர்த்து அலைத்து சுடர் போல் ஒளிர் – கம்.யுத்1:9 63/3
சாரித்து அலைத்து உருட்டும் நெடும் தலத்தில் படுத்து அரைக்கும் – கம்.யுத்2:18 159/2
ஒத்து அலைத்து ஒக்க வீடி உய்வினும் உய்வித்து உள்ளம் – கம்.யுத்2:19 212/1
வயிறு அலைத்து ஓடி வந்து கொழுநர்-மேல் மகளிர் மாழ்கி – கம்.யுத்3:22 29/1
எயிறு அலைத்து இடிக்கும் பேழ் வாய் தலை இலா ஆக்கை ஈட்டம் – கம்.யுத்3:22 29/3
வான நாடியர் வயிறு அலைத்து அழுது கண் மழை நீர் – கம்.யுத்3:22 199/1
வென்று அலைத்து என்னை ஆர்த்து போர் தொழில் கடந்த வெய்யோன் – கம்.யுத்3:28 62/2

மேல்


அலைந்த (1)

வீழி வெம் குருதியால் அலைந்த வேலைகள் – கம்.அயோ:14 34/3

மேல்


அலைந்தன (1)

அலைந்தன கடல் திரை அரக்கர் அகல் மாடம் – கம்.சுந்:6 12/1

மேல்


அலைந்து (2)

ஐந்தும் தலை பத்தும் அலைந்து உலைய – கம்.ஆரண்:12 79/3
அம் கங்கு இழி செம்_புனல் பம்ப அலைந்து
அம் கங்கள் நிரம்பி அலம்பியதால் – கம்.யுத்3:27 42/3,4

மேல்


அலைப்ப (20)

அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி – குறி 120
கோல் கொண்டு அலைப்ப படீஇயர் மாதோ – நற் 58/4
சிறு கோல் வலந்தனள் அன்னை அலைப்ப
அலந்தனென் வாழி தோழி கானல் – நற் 149/4,5
வேறு புல வாடை அலைப்ப
துணை இலேம் தமியேம் பாசறையேமே – நற் 341/9,10
காழின் குத்தி கசிந்தவர் அலைப்ப
கை இடை வைத்தது மெய் இடை திமிரும் – நற் 360/7,8
சாஅய் அம் வயிறு அலைப்ப உடன் இயைந்து – நற் 398/4
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என் – குறு 28/4
தித்தி குறங்கின் ஊழ் மாறு அலைப்ப
வருமே சே_இழை அந்தில் – குறு 293/6,7
மா மலை புலம்ப கார் கலித்து அலைப்ப
பேர் அமர் கண்ணி நின் பிரிந்து உறைநர் – ஐங் 496/2,3
பல் சில கிண்கிணி சிறு பரடு அலைப்ப
கொல் புனல் தளிரின் நடுங்குவனள் நின்று நின் – பதி 52/20,21
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
யாமத்தும் எல்லையும் எவ்வ திரை அலைப்ப
மா மேலேன் என்று மடல் புணையா நீந்துவேன் – கலி 139/14,15
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை – அகம் 162/8
ஆரா காமம் அடூஉ நின்று அலைப்ப
இறுவரை வீழ்நரின் நடுங்கி தெறுவர – அகம் 322/3,4
இலங்கு வளை நெகிழ பரந்து படர் அலைப்ப யாம் – அகம் 328/9
வெண் தலை புணரி நின் மான் குளம்பு அலைப்ப
வல முறை வருதலும் உண்டு என்று அலமந்து – புறம் 31/14,15
வெம் புண் அறிநர் கண்டு கண் அலைப்ப
வஞ்சி முற்றம் வய களன் ஆக – புறம் 373/23,24
வெய்ய அரக்கர் புறத்து அலைப்ப வீடும் உணர்ந்தே விரைவு இல்லா – கம்.சுந்:12 117/2
அஞ்சன கண்ணின் அருவி நீர் முலை முன்றில் அலைப்ப
குஞ்சரத்து அன கொழுநரை தழுவுறும் கொதிப்பால் – கம்.சுந்:13 21/2,3
கலையில் படு கம்மியர் கூடம் அலைப்ப
உலையில் படு இரும்பு என வன்மை ஒடுங்க – கம்.யுத்2:18 244/2,3

மேல்


அலைப்பவும் (3)

புள் பிறர் அறியவும் புலம்பு வந்து அலைப்பவும்
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 10,11
அளவு-உறு தீம் பால் அலைப்பவும் உண்ணாள் – அகம் 89/20
பொங்கு வரல் ஊதையொடு புணரி அலைப்பவும்
உழை கடல் வழங்கலும் உரியன் அதன்_தலை – அகம் 190/9,10

மேல்


அலைப்பாள் (1)

சினத்தின் அலைப்பாள் என கண்ணை சிதைய கையால் மோதினாள் – கம்.யுத்3:23 7/4

மேல்


அலைப்புண்டது (1)

கயிறு அலைப்புண்டது கண்டும் காண்கிலாது – கம்.சுந்:12 8/2

மேல்


அலைப்புண்டார்-அரோ (1)

ஆண்டு உறை அரக்கரால் அலைப்புண்டார்-அரோ – கம்.ஆரண்:3 8/4

மேல்


அலைப்புண்டு (2)

ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் – கம்.ஆரண்:2 27/3
ஆறு போல் வரும் குருதி அ அனுமனால் அலைப்புண்டு
ஈறு இல் வாய்-தொறும் உமிழ்வதே ஒத்தது அ இலங்கை – கம்.சுந்:7 39/3,4

மேல்


அலைப்பேன் (1)

ஊதை அம் சேர்ப்பனை அலைப்பேன் போலவும் – கலி 128/19

மேல்


அலைபெற்ற (1)

ஆள்பவர் கலக்கு-உற அலைபெற்ற நாடு போல் – கலி 5/12

மேல்


அலைய (3)

ஏனை வானவர் இருக்கை விட்டு இரியலுற்று அலைய
சோனை மாரியின் சுடு கணை பல முறை துரந்தான் – கம்.யுத்1:5 47/3,4
அலைய திருகி பகு வாய் அனல் கால் – கம்.யுத்3:20 72/3
அலைய வெம் கால் பொர அழிந்த ஆம் என – கம்.யுத்3:27 44/2

மேல்


அலையது (1)

நீத்தம் ஆன்று அலையது ஆகி நிமிர்ந்து பார் கிழிய நீண்டு – கம்.பால:1 18/3

மேல்


அலையர் (1)

உற்கு அலையர் உன்னை ஓர் துகள் துணையும் உன்னார் – கம்.ஆரண்:10 54/3

மேல்


அலையல் (2)

அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை நம் படப்பை – அகம் 158/7
அலையல் வாழி வேண்டு அன்னை உயர் சிமை – அகம் 190/6

மேல்


அலையா (3)

அலையா உலவை ஓச்சி சில கிளையா – நற் 341/4
அலையா தாயரொடு நற்பாலோரே – குறு 246/8
அழுது வாய் குழறி ஆர் உயிர் அழுங்கி அலையா
எழுது பாவை அனையாள் நிலை உணர்ந்து இளையவன் – கம்.ஆரண்:1 40/1,2

மேல்


அலையாமல் (1)

புத்து ஈர்த்திட்டு அலையாமல் புலவர் நாடு உதவுவது புனிதம் ஆன – கம்.கிட்:13 21/3

மேல்


அலையில் (1)

வித்தி அலையில் விளைக பொலிக என்பார் – பரி 10/86

மேல்


அலையின் (1)

அலையின் வேலை சூழ் கிடந்த ஆழி மா – கம்.கிட்:3 39/3

மேல்


அலையும் (1)

அலையும் அரியது ஒரு திசையும் இலது அணுக – கம்.யுத்3:31 156/4

மேல்


அலையோ (2)

அயிராது உடனே அகல்வாய் அலையோ
உயிரே கெடுவாய் உறவு ஓர்கிலையோ – கம்.கிட்:10 56/3,4
வென்றாய் அலையோ உன் உயிர் வீடாது உரை செய்தாய் – கம்.யுத்2:15 183/2

மேல்


அலைவாய் (2)

அலைவாய் சேறலும் நிலைஇய பண்பே அதாஅன்று – திரு 125
திரு மணி விளக்கின் அலைவாய்
செரு மிகு சேஎயொடு உற்ற சூளே – அகம் 266/20,21

மேல்


அலைவு (1)

அலைவு இல் வெள் எயிற்றால் இதழ் மறைந்துளது அயலாள் – கம்.யுத்3:20 65/3

மேல்


அலைஇயர் (1)

தண்ணுமை கண்ணின் அலைஇயர் தன் வயிறே – அகம் 106/13

மேல்


அவ்வவ் (1)

அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30

மேல்


அவ்வவர் (2)

அவ்வவர் துறை-தொறும் அறம் திறம்பவர் – கம்.அயோ:2 53/3
அவ்வவர் உறைவிடம் அறியல்-பாலதோ – கம்.கிட்:6 31/4

மேல்


அவ்வவர்க்கு (3)

அவ்வவர்க்கு அவ்வவர்க்கு அமைந்தவாறு உறும் – கம்.அயோ:1 79/3
அவ்வவர்க்கு அவ்வவர்க்கு அமைந்தவாறு உறும் – கம்.அயோ:1 79/3
அவ்வவர்க்கு அமைந்த வில்லும் குல வரை அவற்றின் ஆன்ற – கம்.யுத்1:9 74/1

மேல்


அவ்வவை (1)

அவ்வவை மேவிய வேறு_வேறு பெயரோய் – பரி 4/69

மேல்


அவ்வழி (11)

அவ்வழி சிலதர் அஞ்சி ஆதியாய் அருள் இல்லாரை – கம்.ஆரண்:10 112/1
அலங்கு தண் சோலை புக்கேன் அவ்வழி அணங்கு அனாளை – கம்.சுந்:14 35/3
அந்தம் இலாதது ஓர் உறையுள் அவ்வழி
தந்தனன் விடுத்த பின் இரவி தன் கதிர் – கம்.யுத்1:5 1/2,3
அவ்வழி உணர்வு வந்து அயர்வு நீங்கினான் – கம்.யுத்1:5 14/1
அது மற்று அவ்வழி அரணமும் பெருமையும் அறைந்தேன் – கம்.யுத்1:5 67/2
இது மற்று அவ்வழி எய்தியது இராவணன் விரைவினின் ஏவ – கம்.யுத்1:5 67/3
அருந்ததி அனைய நங்கை அவ்வழி இருந்தாள் என்று – கம்.யுத்1:10 1/1
ஆக ராகவனை அவ்வழி கண்டான் – கம்.யுத்1:11 19/1
அவ்வழி இராவணன் அமரர் அஞ்ச தன் – கம்.யுத்2:15 123/1
அவ்வழி வாலி சேயை அரி_குல வீரர் அஞ்சார் – கம்.யுத்2:16 194/1
அவ்வழி கருணன் செய்த பேர் எழில் ஆண்மை எல்லாம் – கம்.யுத்2:17 1/1

மேல்


அவ்வளவில் (1)

சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ – கம்.யுத்3:28 21/2

மேல்


அவ்வளவு (2)

அவ்வளவு என்றார் ஆண்டு செய்பொருளே – அகம் 23/13
அவ்வளவு அகன்றது அரண் அண்டம் இடை ஆக – கம்.சுந்:2 62/2

மேல்


அவ்வாறு (1)

அவ்வாறு உற்ற ஆடு அரவம் தன் அகல் வாயால் – கம்.யுத்4:37 141/1

மேல்


அவ்விடை (1)

அவ்விடை எய்திய அண்ணல் இராமன் – கம்.ஆரண்:14 38/1

மேல்


அவ்வியம் (2)

அவ்வியம் நீத்து உயர்ந்த மனத்து அரும் தவனை கொணர்ந்து ஆங்கண் விடுப்பென் ஆன்ற – கம்.பால:5 60/3
அவ்வியம் அவித்த சிந்தை முனிவனை அற்றம் நோக்கி – கம்.பால:9 17/3

மேல்


அவ்வும் (3)

அவ்வும் பிறவும் ஒத்தனை உவ்வும் – பரி 2/58
அதனால் இவ்வும் உவ்வும் அவ்வும் பிறவும் – பரி 4/33
ஆங்க அவ்வும் பிறவும் அணிக்கு அணி ஆக நின் – கலி 85/17

மேல்


அவ்வே (5)

என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே – ஐங் 201/4
பெரும் தோள் காவல் காட்டிய அவ்வே – ஐங் 281/4
செல்லல் ஐய என்னாது அவ்வே – ஐங் 332/5
யாங்கு பிரிந்து உறைதி என்னாது அவ்வே – ஐங் 333/5
கடி உடை வியன் நகரவ்வே அவ்வே
பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து – புறம் 95/3,4

மேல்


அவ்வை (1)

அவ்வை நீங்கும் என்று அயோத்தி வந்து அடைந்த அம் மடந்தை – கம்.அயோ:3 4/3

மேல்


அவச (1)

அவச தொழில் அடைந்தான் அதற்கு இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:27 124/2

மேல்


அவசத்தை (1)

அவசத்தை அடைந்த வீரன் அறிவுறும் துணையின் வீர – கம்.யுத்2:19 171/2

மேல்


அவசம் (2)

அவசம் ஆய் சிந்தை அழிந்து அயலே நின்றான் அறியாதான் போல அறிந்த எலாம் சொல்வான் – கம்.ஆரண்:2 26/4
அவசம் எய்திட மடந்தையர் உரு தெரிந்து அறியார் – கம்.யுத்3:20 66/2

மேல்


அவசன் (1)

அறிவு அழிந்து அவசன் ஆகி அரற்றினன் அண்டம் முற்ற – கம்.யுத்2:17 77/4

மேல்


அவட்கு (6)

சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/3
நீரும் அவட்கு துணை கண்ணின் நீர் விட்டோய் – பரி 24/44
நீயும் அவட்கு துணை – பரி 24/45
அவட்கு இனிது ஆகி விடுத்தனன் போகி – கலி 82/22
என் இதன் மேல் அவட்கு எய்தும் வாழ்வு என்றாள் – கம்.அயோ:2 56/4
கொண்டாள் வரம் இரண்டு கேகயர்_கோன் கொம்பு அவட்கு
தண்டாத செங்கோல் தயரதனும்தான் அளித்தான் – கம்.அயோ:4 90/1,2

மேல்


அவட்கோ (1)

போகிய அவட்கோ நோவேன் தே_மொழி – ஐங் 378/3

மேல்


அவண் (53)

அவண் முனையின் அகன்று மாறி – பொரு 198
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 158
சேய் உயர் பெரு வரை சென்று அவண் மறைய – நற் 69/2
எ வாய் சென்றனை அவண் என கூறி – நற் 147/4
நீ அவண் வருதல் ஆற்றாய் என தாம் – நற் 148/2
அவண் உறை முனிந்த ஒக்கலொடு புலம் பெயர்ந்து – நற் 183/4
அவண் நீடாதல் ஓம்பு-மின் யாமத்து – நற் 229/6
என் நிலை உரையாய் சென்று அவண் வரவே – நற் 277/12
வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே – நற் 323/11
இளையர் ஓம்ப மரீஇ அவண் நயந்து – குறு 322/4
வாராது அவண் உறை நீடின் நேர் வளை – ஐங் 269/3
அவண் உறை மேவலின் அமைவது-கொல்லோ – ஐங் 295/2
வந்து அவண் நிறுத்த இரும் பேர் ஒக்கல் – பதி 12/14
தாழ் நீர் இமிழ் சுனை நாப்பண் குளித்து அவண்
மீ நீர் நிவந்த விறல்_இழை கேள்வனை – பரி 21/39,40
அன்று அவண் ஒழிந்தன்றும் இலையே வந்து நனி – அகம் 19/1
மறந்து அவண் அமையார் ஆயினும் கறங்கு இசை – அகம் 37/1
அளி இன்மையின் அவண் உறை முனைஇ – அகம் 40/11
செறி தொடி தெளிர்ப்ப வீசி சிறிது அவண்
உலமந்து வருகம் சென்மோ தோழி – அகம் 106/8,9
ஒன்று வாய் நிறைய குவைஇ அன்று அவண்
நிலம் தின துறந்த நிதியத்து அன்ன – அகம் 127/9,10
நந்தன் வெறுக்கை எய்தினும் மற்று அவண்
தங்கலர் வாழி தோழி வெல் கொடி – அகம் 251/5,6
நம் அவண் விடுநள் போலாள் கைம்மிக – அகம் 302/12
யான் அவண் வாராமாறே வரினே வான் இடை – அகம் 336/17
திருகுபு முயங்கல் இன்றி அவண் நீடார் – அகம் 399/5
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண்
வருந்த பொரேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 73/10,11
அன்று அவண் உண்ணாது ஆகி வழி நாள் – புறம் 190/7
அடைந்து அவண் இறுத்த பின்னர் அருக்கனும் உம்பர் சேர்ந்தான் – கம்.பால:17 3/1
அந்தர நெடு வான் மீன் அவண் அலர்குவது என்ன – கம்.பால:23 26/3
கை அவண் நெகிழ்தலும் கணையும் சென்று அவன் – கம்.பால:24 39/3
நன்று இழைத்து அவண் நல்ல தவர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 9/3
அடைந்து அவண் நோக்கி அரந்தை என்-கொல் வந்து – கம்.அயோ:3 7/1
மக்கள் குரல் என்று அயர்வென் மனம் நொந்து அவண் வந்தனெனால் – கம்.அயோ:4 75/4
கார் உறு குறி மான காட்டியது அவண் எங்கும் – கம்.அயோ:9 1/4
எண்ணினும் நெடிது அவண் எழுந்த சேனையே – கம்.அயோ:12 43/4
ஓங்கல்கள் தலைகள் தோன்ற ஒளித்து அவண் உயர்ந்த கும்பம் – கம்.அயோ:13 51/3
அன்ன மா முனியொடு அன்று அவண் உறைந்து அவன் அரும் – கம்.ஆரண்:1 4/1
ஐந்தும் ஐந்தும் அமைதியின் ஆண்டு அவண்
மைந்தர் தீது இலர் வைகினர் மா தவர் – கம்.ஆரண்:3 26/1,2
மறம் தான் உணர்ந்தான் அவண் மாடு நின்றாரை நோக்கி – கம்.ஆரண்:10 155/2
நானே அவண் உய்ப்பென் இ நன்_நுதலை – கம்.ஆரண்:13 16/3
அனகனும் இளைய கோவும் அன்று அவண் உறைந்த பின்றை – கம்.ஆரண்:16 6/1
கை அவண் நெகிழ்தலோடும் கடும் கணை கால வாலி – கம்.கிட்:7 158/1
போந்து அவண் இருப்பின் எம்மை போற்றவே பொழுது போமால் – கம்.கிட்:9 20/3
பயின்று உடல் குளிர்ப்பவும் பாணி நீத்து அவண்
இயன்றன இள வெயில் ஏய்ந்த மெய்யின – கம்.கிட்:10 117/1,2
வேதியாத பொழுது வெகுண்டு அவண்
சாதியாது அவர் சொல் தர தக்கனை – கம்.கிட்:11 8/2,3
அன்று அவண் இறுத்தனர் அலரி கீழ் திசை – கம்.கிட்:12 1/1
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் – கம்.கிட்:13 23/3
என்றும் அவண் உறைவிடம் ஆம் ஆதலினால் அ மலையை இறைஞ்சி ஏகி – கம்.கிட்:13 31/2
வல்லீரேல் ஒருவர் ஏகி மறைந்து அவண் ஒழுகி வாய்மை – கம்.கிட்:16 61/2
பொன் திணி நெடு மர பொதும்பர் புக்கு அவண்
நின்றனன் அ வழி நிகழ்ந்தது என் எனின் – கம்.சுந்:3 73/2,3
ஊழி காற்று அன்ன ஒரு பரி தேர் அவண் உதவ – கம்.சுந்:11 43/1
மாற்று தேர் அவண் வந்தன வந்தன வாரா – கம்.யுத்2:15 243/1
யாது அவண் நிகழ்ந்தது என்ன இராவணன் இயம்ப ஈறு இன்று – கம்.யுத்2:19 293/3
வந்து அவண் நின்று குன்றின் வார்ந்து வீழ் அருவி மான – கம்.யுத்3:24 19/1
ஏகிய கருமம் முற்றி யான் அவண் விரைவின் எய்தி – கம்.யுத்3:26 17/3

மேல்


அவண்-நின்றும் (2)

யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – சிறு 143
யாம் அவண்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – மலை 53

மேல்


அவண (8)

கொடும் கால் மா மலர் கொய்து கொண்டு அவண
பஞ்சாய் கோரை பல்லின் சவட்டி – பெரும் 216,217
புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண
சாரல் சூரல் தகைபெற வலந்த – குறி 41,42
நடுநரொடு சேறி ஆயின் அவண
சாயும் நெய்தலும் ஓம்பு-மதி எம் இல் – நற் 60/8,9
வரி மரல் நுகும்பின் வாடி அவண
வறன் பொருந்து குன்றத்து உச்சி கவாஅன் – நற் 92/3,4
ஆயமும் யானும் அறியாது அவண
மாய நட்பின் மாண் நலம் ஒழிந்து நின் – நற் 323/3,4
வல்லா-கொல்லோ தாமே அவண
கல் உடை நன் நாட்டு புள் இன பெரும் தோடு – ஐங் 333/2,3
அவண விண்ணிடை நிமிர்ந்து படர்கின்றவன் அறம் – கம்.ஆரண்:1 37/2
அவண அண்ணலது ஏவலின் இயற்றிய அமைவினும் அயில் வாளி – கம்.யுத்2:16 339/3

மேல்


அவணது (3)

அவணது ஆக பொருள் என்று உமணர் – அகம் 337/5
இவண் இசை உடையோர்க்கு அல்லது அவணது
உயர்_நிலை_உலகத்து உறையுள் இன்மை – புறம் 50/14,15
அவணது அறியுநர் யார் என உமணர் – புறம் 102/4

மேல்


அவணர் (2)

அவணர் ஆகுக காதலர் இவண் நம் – நற் 64/11
அவணர் காதலர் ஆயினும் இவண் நம் – அகம் 333/18

மேல்


அவணிர் (1)

சென்று நீர் அவணிர் ஆகி நின்று தரு – அகம் 271/9

மேல்


அவணை (1)

அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5

மேல்


அவத்தன் (1)

ஆவ நான் பிறந்து அவத்தன் ஆனவா – கம்.அயோ:11 128/4

மேல்


அவதரித்தனை (1)

மன்னர் தொல் குலத்து அவதரித்தனை ஒரு மனிதன் – கம்.யுத்4:40 86/1

மேல்


அவதரித்தான் (1)

அறத்தின் மூர்த்தி வந்து அவதரித்தான் என்பது அல்லால் – கம்.அயோ:1 36/2

மேல்


அவதரித்திடும்-மின் (2)

சேனையோடு அவதரித்திடும்-மின் சென்று என – கம்.பால:5 18/3
அன்னவாறு எவரும் நீர் போய் அவதரித்திடும்-மின் என்றான் – கம்.பால:5 23/4

மேல்


அவதரித்தீர் (1)

அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர்
கொல் ஈரும் படை கும்பகருணனை போல் குவலயத்துள் – கம்.ஆரண்:6 105/2,3

மேல்


அவதரித்து (1)

அன்ன மானுடன் ஆகி வந்து அவதரித்து அமைந்தான் – கம்.யுத்1:2 111/2

மேல்


அவதி (17)

சேய் என புகன்றான் மற்றை திசையுளோர்க்கு அவதி உண்டோ – கம்.பால:5 25/4
அ காலத்தே அகலுமோ அவதி என்று ஒன்று உளதானால் – கம்.அயோ:6 36/4
ஆருழை அடங்கும் அழகிற்கு அவதி உண்டோ – கம்.ஆரண்:6 29/3
பற்றினை தருதி ஆயின் பதியிடை அவதி எய்த – கம்.ஆரண்:11 60/3
அஞ்சினன் இளைய கோவும் அயல் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ – கம்.ஆரண்:13 120/4
அன்பினுக்கு அவதி இல்லை அடைவு என்-கொல் அறிதல் தேற்றேன் – கம்.கிட்:2 13/4
நன்கு உறும் அவதி நாள் நாளை நண்ணிய – கம்.கிட்:11 135/3
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக – கம்.கிட்:13 32/1
அற்றது நாள் வரை அவதி காட்சியும் – கம்.கிட்:16 4/1
அருத்தியும் அரசின் மேற்றே அறிவினுக்கு அவதி இல்லை – கம்.யுத்1:4 104/2
கால் வலி காட்டி போந்தேன் கை வலிக்கு அவதி உண்டோ – கம்.யுத்1:12 42/4
அறிதியே என்-பால் வைத்த அன்பினுக்கு அவதி உண்டோ – கம்.யுத்2:16 42/2
மாண்பு ஒரு வகையிற்று அன்று வலிக்கு இலை அவதி வானம் – கம்.யுத்2:19 106/2
பேருறும் அவதி உண்டோ எம்பியர் பிழைக்கின்றாரோ – கம்.யுத்3:26 76/4
ஆகம் எத்தனை அத்தனை அவன் படை அவதி – கம்.யுத்3:31 13/4
ஆண்தகைக்கு இன்று அவதி என்றார்-அரோ – கம்.யுத்4:41 52/4
போனானும் ஒரு தம்பி போனவன் தான் வரும் அவதி போயிற்று என்னா – கம்.யுத்4:41 64/2

மேல்


அவதியில் (1)

ஆயினார் அவரும் அங்கு அன்ன நாள் அவதியில்
தாயினார் உலகினை தகை நெடும் தானையார் – கம்.கிட்:14 1/3,4

மேல்


அவதியின் (1)

அ புறம் போயும் தேட அவதியின் அமைந்து போன – கம்.சுந்:4 33/4

மேல்


அவதியின்-கண் (1)

ஆயது ஓர் அவதியின்-கண் அருக்கன்_சேய் அரசை நோக்கி – கம்.கிட்:3 23/1

மேல்


அவதியை (1)

சொன்ன நாள் அவதியை இறைவன் சொல்லுமே – கம்.கிட்:16 20/4

மேல்


அவந்தனாய் (1)

அவந்தனாய் வெறு நிலத்து இருக்கல் ஆன போது – கம்.அயோ:2 62/3

மேல்


அவந்திகர் (1)

அங்க ராசர் குலிந்தர் அவந்திகர்
வங்கர் மாளவர் சோளர் மராடரே – கம்.பால:21 46/3,4

மேல்


அவம் (6)

அன்றே மக்கள் பெற்று உயிர் வாழ்வார்க்கு அவம் உண்டே – கம்.அயோ:6 17/2
அவம் இலா விருந்து ஆகி என்னால் அமை – கம்.ஆரண்:3 31/3
அவம் செய திரு உடம்பு அலச நோற்கின்றான் – கம்.ஆரண்:6 11/2
திக்கு அவம் தர நெடும் திரள் கரம் சினவு தோள் – கம்.கிட்:3 12/3
வென்று அவம் உம்மை எல்லாம் விளிப்பெனோ விரிஞ்சன் தானே – கம்.யுத்2:18 229/2
உற்றதால் இன்று அவம் என்று என்று ஓதுவாள் – கம்.யுத்4:40 59/4

மேல்


அவமதித்து (1)

ஆய்ந்து மற்று இதன் ஆணையை அவமதித்து அகறல் – கம்.சுந்:11 58/2

மேல்


அவயம் (6)

அவயம் நின் அவயம் என்னா அடுத்தடுத்து அரற்றுகின்றான் – கம்.யுத்1:7 4/4
அவயம் நின் அவயம் என்னா அடுத்தடுத்து அரற்றுகின்றான் – கம்.யுத்1:7 4/4
அவயம் நீ பெற்றவாறும் அமரரும் பெறுதல் ஆற்றா – கம்.யுத்2:16 126/1
அவயம் உனக்கு அவயம் எனும் அனைவோரையும் அஞ்சல் – கம்.யுத்3:27 157/1
அவயம் உனக்கு அவயம் எனும் அனைவோரையும் அஞ்சல் – கம்.யுத்3:27 157/1
அவயம் உமக்கு அளித்தோம் என தன் கை தலத்து அமைத்தான் – கம்.யுத்3:27 157/2

மேல்


அவயமும் (1)

அருளும் நீ சேரின் ஒன்றோ அவயமும் அளிக்கும் அன்றி – கம்.யுத்2:16 134/2

மேல்


அவயவங்கள் (1)

மருந்தின் அனையாள் அவயவங்கள் அவை நின் கண்டேன் வல் அரக்கன் – கம்.கிட்:1 25/3

மேல்


அவயவம் (2)

ஆதரித்து அமுதில் கோல் தோய்த்து அவயவம் அமைக்கும் தன்மை – கம்.பால:10 4/1
தங்கள் வேறு உவமை இல்லா அவயவம் தழுவி சாலும் – கம்.பால:10 18/3

மேல்


அவர் (345)

அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
உறு செறுநர் புலம் புக்கு அவர்
கடி காவின் நிலை தொலைச்சி – மது 152,153
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர்
நாடு அழிய எயில் வௌவி – மது 186,187
வழுவின் வழாஅ விழுமம் அவர்
குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 260,261
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ – மலை 71
ஊறு நிரம்பிய ஆறு அவர் முந்துற – மலை 284
மெய் சாயினை அவர் செய் குறி பிழைப்ப – நற் 11/2
இறப்ப எண்ணுவர் அவர் எனின் மறுத்தல் – நற் 33/8
வறிதால் இகுளை என் யாக்கை இனி அவர்
வரினும் நோய் மருந்து அல்லர் வாராது – நற் 64/9,10
ஆடு மழை இறுத்தன்று அவர் கோடு உயர் குன்றே – நற் 68/10
சினை கெளிற்று ஆர்கையை அவர் ஊர் பெயர்தி – நற் 70/5
பெரும் துடி கறங்க பிற புலம் புக்கு அவர்
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/2,3
அது கழிந்தன்றே தோழி அவர் நாட்டு – நற் 87/5
அழுமே தோழி அவர் பழம் முதிர் குன்றே – நற் 88/9
பல் கோள் பலவின் சாரல் அவர் நாட்டு – நற் 102/5
அம்ம வாழி அவர் தேர் மணி குரலே – நற் 145/11
வருந்தேன் தோழி வாய்க்க அவர் செலவே – நற் 148/12
நீர் அடு நெருப்பின் தணிய இன்று அவர்
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் – நற் 154/9,10
விளிந்தன்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – நற் 178/10
நறும் பூ கானல் வந்து அவர்
வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/11,12
செல் மழை தவழும் அவர் நன் மலை நாட்டே – நற் 197/12
நோன்-மார் அல்லர் நோயே மற்று அவர்
கொன்னும் நம்பும்-குரையர் தாமே – நற் 208/6,7
இன்னாது அன்றே அவர் இல் ஊரே – நற் 216/5
பெரும் களிறு பிளிறும் சோலை அவர்
சேண் நெடும் குன்றம் காணிய நீயே – நற் 222/9,10
அவர் நிலை அறியுமோ ஈங்கு என வருதல் – நற் 238/6
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர்
வருதும் என்ற பருவமோ இதுவே – நற் 246/9,10
மென் தோள் நெகிழ்ந்து நாம் வருந்தினும் இன்று அவர்
வாரார் ஆயினோ நன்று-மன் தில்ல – நற் 255/6,7
அறிவார் யார் அவர் முன்னியவ்வே – நற் 269/9
அன்றோ தோழி அவர் சென்ற திறமே – நற் 286/9
காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண் – நற் 299/5
தேறுவன்-மன் யான் அவர் உடை நட்பே – நற் 309/9
இரும் களி பிரசம் ஊத அவர்
நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/10,11
அடும்பு கொடி துமிய ஆழி போழ்ந்து அவர்
நெடும் தேர் இன் ஒலி இரவும் தோன்றா – நற் 338/2,3
வதுவை என்று அவர் வந்த ஞான்றே – நற் 386/10
கவலைத்து என்ப அவர் தேர் சென்ற ஆறே – குறு 12/4
யானோ தேறேன் அவர் பொய் வழங்கலரே – குறு 21/5
இன்னும் பாடுக பாட்டே அவர்
நன் நெடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே – குறு 23/4,5
அன்பின தோழி அவர் சென்ற ஆறே – குறு 37/4
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6
ஒல்வாள் அல்லள் என்று அவர் இகழ்ந்தனரே – குறு 43/2
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 46/7
துறை அணிந்தன்று அவர் ஊரே இறை இறந்து – குறு 50/3
புலம்பு அணிந்தன்று அவர் மணந்த தோளே – குறு 50/5
மருந்து பிறிது இல்லை அவர் மணந்த மார்பே – குறு 68/4
இன் உயிர் கழியினும் உரையல் அவர் நமக்கு – குறு 93/2
இன்னள் ஆயினள் நன்_நுதல் என்று அவர்
துன்ன சென்று செப்புநர் பெறினே – குறு 98/1,2
வாரார் ஆயினும் வரினும் அவர் நமக்கு – குறு 110/1
கண்டிசின் தோழி அவர் உண்ட என் நலனே – குறு 112/5
அன்றிலும் பையென நரலும் இன்று அவர்
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நாம் நக – குறு 177/4,5
ஈங்கே வருவர் இனையல் அவர் என – குறு 192/1
என்றூழ் மா மலை மறையும் இன்று அவர்
வருவர்-கொல் வாழி தோழி நீர் இல் – குறு 215/2,3
பயப்பு என் மேனியதுவே நயப்பு அவர்
நார் இல் நெஞ்சத்து ஆரிடையதுவே – குறு 219/1,2
மாலை மறையும் அவர் மணி நெடும் குன்றே – குறு 240/7
படு மழை பொழிந்த சாரல் அவர் நாட்டு – குறு 249/3
துயில் இன் கங்குல் துயில் அவர் மறந்தனர் – குறு 254/4
அவர் திறத்து இரங்கும் நம்மினும் – குறு 289/7
உணர்ந்தேன் மன்ற அவர் உணரா ஊங்கே – குறு 297/7
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாட்டே – குறு 330/7
நாம் அவர் புலம்பின் நம்மோடு ஆகி – குறு 340/2
வருந்தும் தோழி அவர் இருந்த என் நெஞ்சே – குறு 340/7
அறிவேன் தோழி அவர் காணா ஊங்கே – குறு 352/6
உயர்_நிலை_உலகமும் சிறிதால் அவர் மலை – குறு 361/2
கண் பொர மற்று அதன்-கண் அவர்
மணம் கொளற்கு இவரும் மள்ளர் போரே – குறு 364/7,8
தொய்யல் மா மழை தொடங்கலின் அவர் நாட்டு – குறு 367/4
அம்ம வாழி தோழி இன்று அவர்
வாரார் ஆயினோ நன்றே சாரல் – குறு 375/1,2
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/2
அவர் தினை புனம் மேய்ந்து ஆங்கு – குறு 394/5
பகை ஆகின்று அவர் நகை விளையாட்டே – குறு 394/6
ஆங்கு அவர் வதி-வயின் நீங்கப்படினே – குறு 395/8
இன்புற இசைக்கும் அவர் தேர் மணி குரலே – ஐங் 102/4
அன்னை வாழி வேண்டு அன்னை அவர் நாட்டு – ஐங் 106/1
அலர் ஆகின்று அவர் அருளும் ஆறே – ஐங் 132/3
கடல் அணிந்தன்று அவர் ஊரே – ஐங் 184/3
கடலினும் பெரிது எமக்கு அவர் உடை நட்பே – ஐங் 184/4
என்ன மரம்-கொல் அவர் சாரல் அவ்வே – ஐங் 201/4
தேன் மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு – ஐங் 203/2
மழை தலைவைத்து அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 207/4
பொன் மலி புது வீ தாஅம் அவர் நாட்டு – ஐங் 208/3
யான் அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின் – ஐங் 209/2
தோன்றல் ஆனாது அவர் மணி நெடும் குன்றே – ஐங் 209/5
புலவு சேர் துறுகல் ஏறி அவர் நாட்டு – ஐங் 210/2
விட்டனையோ அவர் உற்ற சூளே – ஐங் 227/5
இன்னாது என்ப அவர் சென்ற ஆறே – ஐங் 331/5
இன்று-கொல் தோழி அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 339/4
தேம் படு கிளவி அவர் தெளிக்கும் பொழுதே – ஐங் 350/3
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி – ஐங் 401/3
இனிது மன்ற அவர் கிடக்கை – ஐங் 409/3
நீர் தொடங்கினவால் நெடும் கண் அவர்
தேர் தொடங்கு இன்றால் நம் வயினானே – ஐங் 453/4,5
கார் நயந்து எய்தும் முல்லை அவர்
தேர் நயந்து உறையும் என் மாமை கவினே – ஐங் 454/3,4
இன்னும் வருதி என் அவர் தகவே – ஐங் 471/5
அன்பு இல் பாண அவர் சென்ற நாடே – ஐங் 476/5
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/25
வென்று கலம் தரீஇயர் வேண்டு புலத்து இறுத்து அவர்
வாடா யாணர் நாடு திறை கொடுப்ப – பதி 53/1,2
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/19
வெல் போர் வேந்தர் முரசு கண் போழ்ந்து அவர்
அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/12,13
மா மலையின் கணம்_கொண்டு அவர்
எடுத்து எறிந்த விறல் முரசம் – பதி 80/2,3
சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி – பரி 5/40
தூது ஏய வண்டின் தொழுதி முரல்வு அவர்
காதல் மூதூர் மதில் கம்பலைத்தன்று – பரி 8/36,37
ஆடல் நவின்றோர் அவர் போர் செறுப்பவும் – பரி 9/72
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை – பரி 10/64
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர் – பரி 11/89
பொய் ஆடல் ஆடும் புணர்ப்பின் அவர் அவர்
தீ எரி பாலும் செறி தவம் முன் பற்றியோ – பரி 11/89,90
புனல் என மூதூர் மலிந்தன்று அவர் உரை – பரி 12/94
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும் – பரி 13/32
தாழ் கதுப்பு அணிகுவர் காதலர் மற்று அவர்
சூழ்வதை எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/11,12
ஒள் இழை திருத்துவர் காதலர் மற்று அவர்
உள்ளுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/15,16
ஒண் நுதல் நீவுவர் காதலர் மற்று அவர்
எண்ணுவது எவன்-கொல் அறியேன் என்னும் – கலி 4/19,20
அறன் ஓடி விலங்கின்று அவர் ஆள்வினை திறத்தே – கலி 16/22
தொய்யில் துறந்தார் அவர் என தம்-வயின் – கலி 24/15
சிறப்பு செய்து உழையரா புகழ்பு ஏத்தி மற்று அவர்
புறக்கொடையே பழி தூற்றும் புல்லியார் தொடர்பு போல் – கலி 25/15,16
செல்வத்துள் சேர்ந்தவர் வளன் உண்டு மற்று அவர்
ஒல்கத்து நல்கிலா உணர்வு இலார் தொடர்பு போல் – கலி 25/19,20
வரும் என வந்தன்று அவர் வாய்மொழி தூதே – கலி 26/25
பிரிந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் பேது உறூஉம் பொழுது ஆயின் – கலி 28/9
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
மாவின தளிர் ஆயின் மறந்து உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/17
தூது அவர் விடுதரார் துறப்பார்-கொல் நோ_தக – கலி 33/24
துறந்து உள்ளார் அவர் என துனி கொள்ளல் எல்லா நீ – கலி 35/8
ஒண்_நுதால் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/12
மல்கிய துருத்தியுள் மகிழ் துணை புணர்ந்து அவர்
வில்லவன் விழவினுள் விளையாடும் பொழுது அன்றோ – கலி 35/13,14
ஒளி_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/16
சுடர்_இழாய் நமக்கு அவர் வருதும் என்று உரைத்ததை – கலி 35/20
கூடி அவர் திறம் பாட என் தோழிக்கு – கலி 43/29
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் – கலி 45/23
உறை வரைந்தனர் அவர் உவக்கும் நாளே – கலி 45/24
தெருவில் தவிர்ப்ப தவிர்ந்தனன் மற்று அவர்
தத்தம் கலங்களுள் கையுறை என்று இவற்கு – கலி 84/15,16
நின்னை நின் பெண்டிர் புலந்தனவும் நீ அவர்
முன் அடி ஒல்கி உணர்த்தினவும் பன் மாண் – கலி 92/55,56
அவர் மிடை கொள – கலி 103/10
கடாஅயார் நல்லாரை காணின் விலக்கி நயந்து அவர்
பல் இதழ் உண்கண்ணும் தோளும் புகழ் பாட – கலி 112/8,9
நன்று அறை கொன்றனர் அவர் என கலங்கிய – கலி 129/13
விடு-வழி விடு-வழி சென்று ஆங்கு அவர்
தொடு-வழி தொடு-வழி நீங்கின்றால் பசப்பே – கலி 130/20,21
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே – கலி 137/7
சொல்லினான் எய்தமை அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/9
வில்லினும் கடிது அவர் சொல்லினுள் பிறந்த நோய் – கலி 137/12
தகைமையின் நலிதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/14
பகைமையின் கடிது அவர் தகைமையின் நலியும் நோய் – கலி 137/17
சாயலின் சுடுதல் அல்லது அவர் நம்மை – கலி 137/19
தீயினும் கடிது அவர் சாயலின் கனலும் நோய் – கலி 137/22
அன்னர் காதலர் ஆக அவர் நமக்கு – கலி 137/24
நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே – கலி 137/28
உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர்
உயர்_நிலை_உலகம் உறீஇ ஆங்கு என் – கலி 139/35,36
போய் அவர் மண் வௌவி வந்தனர் – கலி 148/23
பெரும் தண் சண்பகம் போல ஒருங்கு அவர்
பொய்யார் ஆகுதல் தெளிந்தனம் – கலி 150/21,22
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
அவர் திறம் செல்வேன் கண்டனென் யானே – அகம் 14/17
அறாஅலியரோ அவர் உடை கேண்மை – அகம் 40/10
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/10
இமிழ் கண் முழவின் இன் சீர் அவர் மனை – அகம் 66/22
விடு பொறி சுடரின் மின்னி அவர்
சென்ற தேஎத்து நின்றதால் மழையே – அகம் 73/16,17
அறவர் அல்லர் அவர் என பல புலந்து – அகம் 85/4
துனி இல் கொள்கையொடு அவர் நமக்கு உவந்த – அகம் 98/2
மெய் இவண் ஒழிய போகி அவர்
செய்_வினை மருங்கில் செலீஇயர் என் உயிரே – அகம் 113/26,27
சிறு புன் மாலையும் உள்ளார் அவர் என – அகம் 114/6
இரங்கு இசை முரசம் ஒழிய பரந்து அவர்
ஓடு புறம் கண்ட ஞான்றை – அகம் 116/17,18
வரைவு நன்று என்னாது அகலினும் அவர் வறிது – அகம் 119/4
நில்லா நெஞ்சத்து அவர் வாரலரே அதனால் – அகம் 122/18
இருள் இடை மிதிப்பு-உழி நோக்கி அவர்
தளர் அடி தாங்கிய சென்றது இன்றே – அகம் 128/14,15
கலங்கின்று மாது அவர் தெளிந்த என் நெஞ்சே – அகம் 135/14
யாது-கொல் மற்று அவர் நிலையே காதலர் – அகம் 139/17
பருவம் அன்று அவர் வருதும் என்றதுவே – அகம் 139/19
எவன்-கொல் மற்று அவர் நிலை என மயங்கி – அகம் 164/8
நினைவல் மாது அவர் பண்பு என்று ஓவாது – அகம் 171/4
திருந்து பகட்டு இயம்பும் கொடு மணி புரிந்து அவர்
மடி விடு வீளையொடு கடிது எதிர் ஓடி – அகம் 191/7,8
வருதும் என்று அவர் தெளித்த போழ்தே – அகம் 194/19
வருந்துப மாது அவர் சேரி யாம் செலினே – அகம் 216/16
இனியர் அம்ம அவர் என முனியாது – அகம் 241/2
நம் வலத்து அன்மை கூறி அவர் நிலை – அகம் 243/11
நன்று புரி காட்சியர் சென்றனர் அவர் என – அகம் 245/2
செரு இயல் நன் மான் திதியற்கு உரைத்து அவர்
இன் உயிர் செகுப்ப கண்டு சினம் மாறிய – அகம் 262/10,11
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர்
வழி நடை சேறல் வலித்திசின் யானே – அகம் 303/19,20
குன்று விலங்கு இயவின் அவர் சென்ற நாட்டே – அகம் 309/17
இனிதின் இயைந்த நண்பு அவர் முனிதல் – அகம் 328/7
உதுவ காண் அவர் ஊர்ந்த தேரே – அகம் 330/11
உள்ளார் ஆயினும் உளனே அவர் நாட்டு – அகம் 378/19
வேங்கடம் இறந்தனர் ஆயினும் ஆண்டு அவர்
நீடலர் வாழி தோழி தோடு கொள் – அகம் 393/20,21
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/12
வாங்கு அமை கழையின் நரலும் அவர்
ஓங்கு மலை நாட்டின் வரூஉவோயே – அகம் 398/24,25
முன்னம் முகத்தின் உணர்ந்து அவர்
இன்மை தீர்த்தல் வன்மையானே – புறம் 3/25,26
பாழ் செய்தனை அவர் நனம் தலை நல் எயில் – புறம் 15/3
முனை முருங்க தலைச்சென்று அவர்
விளை வயல் கவர்பு ஊட்டி – புறம் 16/3,4
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர்
முடி புனைந்த பசும்_பொன் நின் – புறம் 40/2,3
நீயே பிறர் நாடு கொள்ளும்-காலை அவர் நாட்டு – புறம் 57/5
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
அவர் புறங்காணேன் ஆயின் சிறந்த – புறம் 71/5
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர் – புறம் 78/9
ஈண்டு அவர் அடுதலும் ஒல்லான் ஆண்டு அவர்
மாண் இழை மகளிர் நாணினர் கழிய – புறம் 78/9,10
காதல் மறந்து அவர் தீது மருங்கு அறும்-மார் – புறம் 93/6
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர்
நறும் கள்ளின் நாடு நைத்தலின் – புறம் 97/4,5
களிறே எழூஉ தாங்கிய கதவம் மலைத்து அவர்
குழூஉ களிற்று குறும்பு உடைத்தலின் – புறம் 97/8,9
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
வாரேன் என்னான் அவர் வரையன்னே – புறம் 108/6
பாணர் படுநர் பரிசிலர் ஆங்கு அவர்
தமது என தொடுக்குவர் ஆயின் எமது என – புறம் 135/16,17
நீயே அமர் காணின் அமர் கடந்து அவர்
படை விலக்கி எதிர் நிற்றலின் – புறம் 167/1,2
நும் படை செல்லும்-காலை அவர் படை – புறம் 169/1
அவர் படை வரூஉம்-காலை நும் படை – புறம் 169/3
உடைமை ஆகும் அவர் உடைமை – புறம் 199/6
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/7
அவர் இன்மை ஆகும் அவர் இன்மையே – புறம் 199/7
ஆர் எயில் அவர் கட்டு ஆகவும் நுமது என – புறம் 203/10
தினை அனைத்து ஆயினும் இனிது அவர்
துணை அளவு அறிந்து நல்கினர் விடினே – புறம் 208/8,9
கரை பொரு முந்நீர் திமிலின் போழ்ந்து அவர்
கயம் தலை மட பிடி புலம்ப – புறம் 303/7,8
அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர்
தலைவர் அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே – கம்.பால:0 1/3,4
முற்குணத்தவரே முதலோர் அவர்
நல் குண கடல் ஆடுதல் நன்று-அரோ – கம்.பால:0 2/3,4
வெறியவும் அவர் மென் மலர் கூந்தலே – கம்.பால:2 40/4
புயல் புடைபெயர்வன பொழில் அவர் விழியின் – கம்.பால:2 42/3
கதியினை நகுவன அவர் நடை கமல – கம்.பால:2 44/2
பாகு இயல் கிளவிகள் அவர் பயில் நடமே – கம்.பால:2 48/2
அரங்கிடை மடந்தையர் ஆடுவார் அவர்
கரும் கடைக்கண் அயில் காமர் நெஞ்சினை – கம்.பால:3 45/1,2
உருங்குவ மற்று அவர் உயிர்கள் அன்னவர் – கம்.பால:3 45/3
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய – கம்.பால:5 36/1
வாழிய என அவர் மனன் உறு கடவுள் – கம்.பால:5 128/3
நோக்கினன் அவர் முகம் நோக்க நோக்கு உடை – கம்.பால:7 18/1
ஊக்கினன் அவை அவர் உள்ளத்து உள்ளினார் – கம்.பால:7 18/4
அண்டர் நாயக இனி காண்டி ஈண்டு அவர்
துண்டம் வீழ்வன என தொழுது சொல்லினான் – கம்.பால:8 37/3,4
நதிக்கு வந்து அவர் எய்தலும் அருணன் தன் நயன – கம்.பால:9 2/1
வெம் களி விழிக்கு ஒரு விழவும் ஆய் அவர்
கண்களின் காணவே களிப்பு நல்கலால் – கம்.பால:10 33/1,2
பெரும் தகைமை தயரதன் தன் புதல்வர் என அவர் தகைமை பேசலுற்றான் – கம்.பால:12 2/4
நாள் உடைமையின் அவர் நடுக்கம் நோக்கி இ – கம்.பால:13 14/2
அம் கண் ஞாலத்து அரசு மிடைந்து அவர்
பொங்கு வெண்குடை சாமரை போர்த்தலால் – கம்.பால:14 27/1,2
அங்கு அவர் பண்ணை நல் நீராடுவான் அமைந்த தோற்றம் – கம்.பால:18 2/1
மனங்களில் நுழைந்து அவர் மாந்து தேறலை – கம்.பால:19 55/3
வேட்டு அவர் வேட்ட-பின் வேந்தனும் மேல்_நாள் – கம்.பால:23 101/1
மன்னனும் அவர் முகம் மரபின் நோக்கினான் – கம்.அயோ:1 12/2
அந்தணாளர் முனியவும் ஆங்கு அவர்
சிந்தையால் அருள் செய்யவும் தேவருள் – கம்.அயோ:2 16/1,2
ஆவதற்கும் அழிவதற்கும் அவர்
ஏவ நிற்கும் விதியும் என்றால் இனி – கம்.அயோ:2 18/1,2
அங்கு அவர் கழுத்து என கமுகம் ஆர்ந்தன – கம்.அயோ:2 37/2
மாயையும் அவர் பெற்ற நல் வரம் உண்மையாலும் – கம்.அயோ:2 84/3
இன்னம் நன்று அவர் ஏயின செய்தலே – கம்.அயோ:4 22/4
விலக்கார் அவர் வந்து விலக்கினும் என் கை வாளிக்கு – கம்.அயோ:4 124/2
தாய் தந்தை என்றால் அவர் மேல் சலிக்கின்றது என்னோ – கம்.அயோ:4 131/4
அன்னான் அவர் தந்தன ஆதரத்தோடும் ஏந்தி – கம்.அயோ:4 145/1
முகமும் அவர் அருளும் நுகர்கிலர்கள் துயர் முடுக – கம்.அயோ:5 15/2
வந்த போது அவர் மனம் என குளிர்ந்தது அ வனமே – கம்.அயோ:9 46/4
போதுக ஈங்கு என புக்கு அவர் கைதொழ – கம்.அயோ:11 1/3
வலியன் என்று அவர் கூற மகிழ்ந்தனன் – கம்.அயோ:11 2/1
தோழமை என்று அவர் சொல்லிய சொல் ஒரு சொல் அன்றோ – கம்.அயோ:13 15/3
ஆதி தேவர் அவர் எம் அறிவினுக்கு அறிவு-அரோ – கம்.ஆரண்:0 1/4
மறப்பரோ நின் தன்மை அது ஆகின் மற்று அவர் போய் – கம்.ஆரண்:1 50/2
ஆர் அறத்தினொடு அன்றி நின்றார் அவர்
வேர் அறுப்பென் வெருவன்-மின் நீர் என்றான் – கம்.ஆரண்:3 22/3,4
வருக்க மறையோய் அவர் வரும் திசையில் முந்துற்று – கம்.ஆரண்:3 54/3
ஆங்கு அவர் அணுகினர் அயிர்க்கும் சிந்தையார் – கம்.ஆரண்:4 9/4
தரைத்தலை இழிந்து அவர் தழுவு காதலன் – கம்.ஆரண்:4 18/2
தெரிவுறுத்துவென் என்று அவர் திண் சிறை – கம்.ஆரண்:4 40/3
வெல்லலாம் அவர் இயற்றும் வினை எல்லாம் கடக்கலாம் மேல் வாய் நீங்கி – கம்.ஆரண்:6 130/2
விண்டு மேல் எழுந்தேனை வெகுண்டு அவர்
துண்டம் ஆக்கினர் மூக்கு என சொல்லினாள் – கம்.ஆரண்:7 7/3,4
கொன்று சோரி குடித்து அவர் கொள்கையை – கம்.ஆரண்:7 13/3
அழிந்தன தேர் அவர் அவனி கீண்டு உக – கம்.ஆரண்:7 105/1
ஈறுசெய்து அவர் சிலை ஏழொடு ஏழையும் – கம்.ஆரண்:7 106/2
வாயிடை இதழும் மூக்கும் வலிந்து அவர் கொய்ய என்றான் – கம்.ஆரண்:10 66/4
அ வழி உழையர் ஓடி ஆண்டு அவர் கொணர்தலோடும் – கம்.ஆரண்:10 166/1
வன்மை தரித்தோர் மானிடர் மற்று அங்கு அவர் வாளால் – கம்.ஆரண்:11 4/1
புக்கு அவர் இருக்கை புகைவித்து உலகம் யாவும் – கம்.ஆரண்:11 28/2
மேல்_நாள் அவர் வில் வலி கண்டமையால் – கம்.ஆரண்:11 40/1
நினைத்து அவர் உருகவும் உதவ நேர்கிலன் – கம்.ஆரண்:12 47/3
ஆனாள் என்னே என்றவர் முன்னே அவர் இன்றி – கம்.ஆரண்:15 28/3
அ இடத்து அவர் மறுகி அஞ்சி நெஞ்சு அழி அமைதி – கம்.கிட்:2 3/1
புரிந்த தன்மையை உரை-செயின் பழி அவர் புணரும் – கம்.கிட்:4 14/4
வாடினார் தோள் எலாம் வளர மற்று அவர் எலாம் – கம்.கிட்:4 21/4
ஏதிலாரும் எளியர் என்றால் அவர்
தீது தீர்ப்பது என் சிந்தை கருத்து-அரோ – கம்.கிட்:7 108/3,4
அங்கு அவர் திறத்தினானே அல்லலும் பழியும் ஆதல் – கம்.கிட்:9 13/3
தள்ளுற தலைவர்-தம்மை பிரிந்து அவர் தழீஇய தூம – கம்.கிட்:10 28/2
உழையே அவர் எ உழையார் உரையாய் – கம்.கிட்:10 55/4
இறைவ அங்கு அவர் இறுதி கண்டு இனிது இசை புனைந்து இமையவர்கள்தாம் – கம்.கிட்:10 67/3
சாதியாது அவர் சொல் தர தக்கனை – கம்.கிட்:11 8/3
வானவர்க்கும் மற்று அவர் வலிக்கு நேர் – கம்.கிட்:15 4/1
குன்று என நடந்து அவர் குறுகல் மேயினான் – கம்.கிட்:16 22/4
ஆண்டு அவர் உவந்து வாழ்த்த அலர் மழை அமரர் தூவ – கம்.கிட்:17 25/3
கலங்குவது எவரை கண்டால் அவர் என்பர் கை வில் ஏந்தி – கம்.சுந்:0 1/3
தீயோர் உளர் ஆகிய-கால் அவர் தீமை தீர்ப்பான் – கம்.சுந்:1 40/3
கூறல் மாந்தினர் அனையவர் தொழுது அவர் கோபத்து – கம்.சுந்:2 29/3
ஆயில் அவர் வைத்த வழி ஏகல் அழகு அன்றால் – கம்.சுந்:2 72/2
வெளித்து வைகுதல் அரிது என அவர் உரு மேவி – கம்.சுந்:2 134/3
செல்வமோ அது அவர் தீமையோ இது – கம்.சுந்:3 72/1
அன்னே நன்று என்றாள் அவர் எல்லாம் அமைவுற்றார் – கம்.சுந்:3 152/4
உன்னினர் பிறர் என உணர்ந்தும் உய்ந்து அவர்
சொன்னன சொன்னன செவியில் தூங்கவும் – கம்.சுந்:4 12/1,2
எடுத்து அரக்கரை எறிதலும் அவர் உடல் எற்ற – கம்.சுந்:7 41/1
கூடினார்க்கு அவர் உயிர் என சிலவரை கொடுத்தான் – கம்.சுந்:7 43/3
ஊடினார்க்கு அவர் மனை-தொறும் சிலவரை உய்த்தான் – கம்.சுந்:7 43/4
மீட்டு அவர் உரைத்திலர் பயத்தின் விம்முவார் – கம்.சுந்:7 60/1
சாதி அன்றேல் பிறிது என் செய்தி அவர் பின் தனி நின்றாய் – கம்.சுந்:8 43/3
ஐயனும் அவர் நிலை அமைய நோக்கினான் – கம்.சுந்:9 24/4
ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன் – கம்.சுந்:9 58/3
கூறின நாள் அவர் இருக்கை கூடலம் – கம்.சுந்:14 20/1
ஏயினன் அவர் எலாம் என் மந்திரத்து உறங்கியிற்றார் – கம்.சுந்:14 38/4
விட்டிடுதுமேல் எளியம் ஆதும் அவர் வெல்ல – கம்.யுத்1:2 53/3
மறம் துறந்து அவர் தரும் வரத்தின் வன்மையால் – கம்.யுத்1:2 69/4
விட்டான் அவன் மேல் அவர் வீசினரால் – கம்.யுத்1:3 115/4
உன் புகல் அவர் பிறிது உரைக்க வேண்டுமோ – கம்.யுத்1:4 5/4
மிகை புலம் தருமமே வேட்ட போது அவர்
தொகை குலம் துறந்து போய் துறத்தல் இன்றியே – கம்.யுத்1:4 62/1,2
சுருக்கம் உண்டு அவர் வலிக்கு என்று தோன்றுமால் – கம்.யுத்1:4 66/4
மண்ணிடை வானவர் வருவர் என்று அவர்
கண் இலர் கரை இலர் கரந்து போயினார் – கம்.யுத்1:5 24/3,4
சென்று வேண்டுவரேல் அவர் சிறுமையின் தீரார் – கம்.யுத்1:6 6/2
போர் தூளி துடைப்பென் நாளை அவர் உடல் பொறையின் நின்றும் – கம்.யுத்1:13 8/3
அங்கு அவர் நிலைமை நிற்க மனிசனுக்காக அஞ்சாது – கம்.யுத்1:14 23/3
அந்தரத்திடை ஆர்த்து எழுந்தான் அவர்
சிந்து ரத்தம் துதைந்து எழும் செச்சையான் – கம்.யுத்1:14 42/1,2
உறைந்தது ஆங்கு அவர் போர்க்கு எழும் ஓதையே – கம்.யுத்2:15 16/4
கருதலாத முன் குத்தலும் கைத்து அவர்
பொருத பூசல் புகல ஒண்ணாததே – கம்.யுத்2:15 77/3,4
ஒறுத்து மற்று அவர் தலைகளால் சில மலை உயர்த்தான் – கம்.யுத்2:15 229/4
தான் உடை சரத்தால் அவர் தலைமலை தடிந்தான் – கம்.யுத்2:15 230/4
தாழ்வு இலிர் கொணர்திர் என்றான் அவர் அது தலைமேல் கொண்டார் – கம்.யுத்2:16 8/4
கூயினன் நும் முன் என்று அவர் கூறலும் – கம்.யுத்2:16 65/1
ஏனை உற்றனர் நீ அவர் இன் உயிர் – கம்.யுத்2:16 73/3
தஞ்சமும் தருமமும் தகவுமே அவர்
நெஞ்சமும் கருமமும் உரையுமே நெடு – கம்.யுத்2:16 80/1,2
சாகர தானையும் தழுவ சார்ந்து அவர்
வேக வெம் சிலை தொழில் விலக்கி மீள்கிலீர் – கம்.யுத்2:18 2/3,4
ஆற்றலம் என்றிரேல் என்-மின் யான் அவர்
தோற்று அலம்வந்து உக துரந்து தொல் நெடும் – கம்.யுத்2:18 5/1,2
ஆய்ப்புண்டவனும் அவர் சொல் வலதால் – கம்.யுத்2:18 10/3
சொல்லும்படி என்று அவர் சொல்லுதலும் – கம்.யுத்2:18 70/2
வால் பட புரண்டனர் நிருதர் மற்று அவர்
வேல் பட புரண்டனர் கவியின் வீரரே – கம்.யுத்2:18 93/3,4
அ படை அனைத்தையும் அறுத்து வீழ்த்து அவர்
துப்பு உடை தட கைகள் துணித்து சுற்றிய – கம்.யுத்2:18 127/1,2
பிறியும் அவர் எண்_இலர் தம் மனை பெற்றார் – கம்.யுத்2:18 254/3
பொங்கு பூம் பள்ளி புக்கார் அவர் உடல் பொருந்த புல்லி – கம்.யுத்2:19 165/3
அங்கு அவர் ஆவியோடும் தம் உயிர் போக்கி அற்றார் – கம்.யுத்2:19 165/4
குறிக்கொளும் என்று கூறி அவர் முகம் குழைய நோக்கி – கம்.யுத்2:19 166/3
பாய்ந்து அவர் சுற்றம் முற்றும் படுப்பெனோ இயன்ற பண்போடு – கம்.யுத்2:19 238/3
ஏவுதி எம்மை என்றான் அவர் முகம் இனிதின் நோக்கி – கம்.யுத்3:20 2/2
அற்று அவர் கூறலும் ஆர் அழலிற்றாய் – கம்.யுத்3:20 4/1
சொன்னார் அவர் சொல் செவியில் தொடர்வோன் – கம்.யுத்3:21 3/1
துஞ்சினிர் போலும் அன்றோ என்று அவர் சுளித்து நோக்கி – கம்.யுத்3:22 35/3
அ நல் போர் அவர் அறிவுறாவகை மறைந்து அயன்-தன் – கம்.யுத்3:22 90/3
முடிப்பேன் இன்று அவர் வாழ்வை ஓர் கணத்து என மொழிந்தான் – கம்.யுத்3:22 91/4
போய் உருத்து அவர் உயிர் குடித்து உதவு என புகன்றான் – கம்.யுத்3:22 94/4
சங்கம் தரு படை வீரர்கள் உடல்-மேல் அவர் தலை-மேல் – கம்.யுத்3:22 113/2
அந்த நெறியை அவர் செய்ய அரக்கன் மருத்தன்-தனை கூவி – கம்.யுத்3:23 2/1
ஐயா இளையோர் அவர் வாழ்கிலரால் – கம்.யுத்3:23 15/2
ஆய்ந்தவை உள்ள போதே அவர் உளர் அறமும் உண்டால் – கம்.யுத்3:23 26/4
என் அவர் எய்தா-வண்ணம் இயற்றலாம் உறுதி என்றான் – கம்.யுத்3:26 14/4
தப்புவரே அவர் சங்கை இலா என் – கம்.யுத்3:26 39/3
நீர் தாரையின் அம்பு அவர் நீட்டினரால் – கம்.யுத்3:27 23/4
பின்னையோர் நின்றோர் எல்லாம் வென்று அவர் பெயர்வர் என்றும் – கம்.யுத்3:28 8/2
தலையும் ஆர் உயிரும் கொண்டார் அவர் உடலோடும் தங்க – கம்.யுத்3:29 35/3
திரிசிரா அவர் திரை கடல் அன பெரும் சேனை – கம்.யுத்3:30 40/3
உடைத்து போதுமால் அவர் தொடராமல் என்று உரைத்த – கம்.யுத்3:31 29/2
தைத்தான் அவர் கழல் திண் பசும் காய் ஒத்தனர் சரத்தால் – கம்.யுத்3:31 110/2
மறித்த வாசி துணித்து அவர் மா படை – கம்.யுத்3:31 132/3
ஆலம் எனலாயினன் இராமன் அவர் மீனம் எனல் ஆயினர்களால் – கம்.யுத்3:31 142/4
யாப்புறு காதலர் இராவணற்கு அவர் – கம்.யுத்3:31 183/4
ஆர்த்தார் அன்னார் அன்ன கணத்தே அவர் ஆற்றல் – கம்.யுத்3:31 188/1
வல்லார் அவர் மெய்ம்மை வழங்க வலார் – கம்.யுத்3:31 189/2
கண் திறந்தனர் கணவர்-தம் முகத்த அவர் முறுவல் – கம்.யுத்4:32 10/1
ஆங்கு அவர் உற்ற தன்மை யார் அறிந்து அறையகிற்பார் – கம்.யுத்4:33 2/4
ஆரியனை வணங்கி அவர் ஐயம் இலை ஐயா – கம்.யுத்4:36 26/3
செவ்வையின் அவர் முன் சென்றான் வீடணன் இதனை செய்தான் – கம்.யுத்4:38 1/4
அன்றுதான் உணர்ந்திலையே ஆனாலும் அவர் நாட்டை அணுகாநின்ற – கம்.யுத்4:38 7/3
அன்பினால் அவர் மொழிந்த வாசகங்களும் அவர்கள் – கம்.யுத்4:41 13/1
அங்கு அவர் வைத்து பெண்மைக்கு அரசியை தொழுது சூழ – கம்.யுத்4:41 30/2

மேல்


அவர்-தம் (8)

எம் மனை தந்து நீ தழீஇயினும் அவர்-தம்
புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும் – நற் 330/7,8
தீர்த்தன் என்று அறிந்ததோ அவர்-தம் சிந்தையே – கம்.பால:5 112/4
ஆலம் உலகில் பரந்ததுவோ ஆழி கிளர்ந்ததோ அவர்-தம்
நீல நிறத்தை எல்லோரும் நினைக்க அதுவாய் நிரம்பியதோ – கம்.பால:10 67/1,2
தெருண்ட மேலவர் சிறியவர் சேரினும் அவர்-தம்
மருண்ட புன்மையை மாற்றுவர் எனும் இது வழக்கே – கம்.பால:15 8/1,2
எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம்
பண்ணைக்கு ஒருவன் என போந்தேன் ஏவல் கூவல் பணி செய்வேன் – கம்.சுந்:4 114/3,4
தாவினான் அவர்-தம் தலை போய் அற – கம்.யுத்1:14 40/2
அயிர் ஒப்பன நுண் துகள்-செய்து அவர்-தம்
வயிர படை தள்ளிய வாளியினான் – கம்.யுத்2:18 61/3,4
காந்தையருக்கு அணி அனைய சானகியார் பேர் அழகும் அவர்-தம் கற்பும் – கம்.யுத்4:38 25/1

மேல்


அவர்-தம்-மேல் (1)

வென்றிடுவர் மானுடவரேனும் அவர்-தம்-மேல்
நின்று இடைவிடாது நெறி சென்று உற நெருக்கி – கம்.யுத்1:2 55/1,2

மேல்


அவர்-பால் (2)

தான் அவர்-பால் பட்டது ஆயின் – கலி 122/23
விண் மீது அடைவான் தொழுதான் எனவும் அவர்-பால் விளம்பு என்று – கம்.அயோ:4 78/3

மேல்


அவர்-மேல் (1)

தார் தனி வீரன் தானும் தனிமையும் அவர்-மேல் சார்ந்தான் – கம்.சுந்:10 24/4

மேல்


அவர்-வயின் (10)

அறிவும் உள்ளமும் அவர்-வயின் சென்று என – நற் 64/8
நெஞ்சம் அவர்-வயின் சென்று என ஈண்டு ஒழிந்து – நற் 153/6
ஆர் இருள் கங்குல் அவர்-வயின்
சாரல் நீள் இடை செலவு ஆனாதே – குறு 153/4,5
பால் வரைந்து அமைத்தல் அல்லது அவர்-வயின்
சால்பு அளந்து அறிதற்கு யாஅம் யாரோ – குறு 366/1,2
ஊடியார் நலம் தேம்ப ஒடியெறிந்து அவர்-வயின்
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/12,13
ஆங்கே அவர்-வயின் சென்றீ அணி சிதைப்பான் – கலி 79/22
அழிவு பெரிது உடையை ஆகி அவர்-வயின்
பழி தலைத்தருதல் வேண்டுதி மொழி கொண்டு – அகம் 333/3,4
சென்று நீடுநர் அல்லர் அவர்-வயின்
இனைதல் ஆனாய் என்றிசின் இகுளை – அகம் 375/1,2
வேறு இனி அவர்-வயின் வென்றி யாவதோ – கம்.யுத்1:2 78/4
துன்னு போர் படை முடிவு இலாது அவர்-வயின் தூண்டின் – கம்.யுத்3:22 92/2

மேல்


அவர்-உடை (1)

வழிபடல் சூழ்ந்திசின் அவர்-உடை நாட்டே – குறு 11/8

மேல்


அவர்_காண் (1)

காமர் சிறுகுடி புலம்பினும் அவர்_காண்
நாம் இலம் ஆகுதல் அறிதும்-மன்னோ – நற் 299/5,6

மேல்


அவர்க்கு (31)

எளிய-மன்னால் அவர்க்கு இனி – ஐங் 224/4
இனிது புறந்தந்து அவர்க்கு இன் மகிழ் சுரத்தலின் – பதி 46/7
தேரின் தந்து அவர்க்கு ஆர் பதம் நல்கும் – பதி 55/11
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/50
வரினும் வாரார் ஆயினும் ஆண்டு அவர்க்கு
இனிது-கொல் வாழி தோழி என தன் – அகம் 244/7,8
நினையும்-காலை நீயும் மற்று அவர்க்கு
அனையை அல்லை அடு_மான் தோன்றல் – புறம் 213/7,8
ஒழித்த தாயும் அவர்க்கு உரித்தன்றே – புறம் 213/11
அமர் வெம் செல்வ நீ அவர்க்கு உலையின் – புறம் 213/17
இரவி மற்று எனது கூறு அங்கு அவர்க்கு இளையவன் என்று ஓத – கம்.பால:5 24/3
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய – கம்.பால:5 36/1
அந்தரம் பார்க்கின் நன்மை அவர்க்கு இலை உனக்கே ஐயா – கம்.ஆரண்:10 75/4
அன்று அவர்க்கு அடுத்தது உன்னி மழை கண் நீர் அருவி சோர்வாள் – கம்.ஆரண்:12 56/4
தயிர் என கடைந்து அவர்க்கு அமுதம் தந்தது – கம்.கிட்:7 27/3
ஆவரோ அவர்க்கு ஆற்றல் உண்டோ எனும் அயலோர் – கம்.கிட்:7 69/2
மாயத்தார் அவர்க்கு எங்கேனும் வரம்பும் உண்டாமோ மற்று ஓர் – கம்.சுந்:2 33/3
சிதைவுறல் அவர்க்கு வேண்டின் செய் திறன் நேர்ந்தது எண்ணின் – கம்.சுந்:3 144/3
மொழியின் மற்று அவர்க்கு மேலான் முரண் தொழில் முருகன் அல்லன் – கம்.சுந்:10 20/3
பிறித்து அவர்க்கு உற்றுளது என்னை பெற்றியோய் – கம்.சுந்:14 17/4
மீண்டு அவர்க்கு உரைத்தலின் விளிதல் நன்று எனா – கம்.சுந்:14 18/2
வேறு அவர்க்கு உற்றது என் விளம்புவாய் என்றான் – கம்.சுந்:14 20/4
வலியினர் எனில் அவர்க்கு ஒதுங்கி வாழ்துமோ – கம்.யுத்1:2 33/3
அச்சமோ அவர்க்கு அன்பினோ யாவதோ ஐயா – கம்.யுத்1:2 101/4
யாமே பரம் என்றனர் என்ற அவர்க்கு
ஆமே பிறர் நின் அலது ஆர் உளரே – கம்.யுத்1:3 109/3,4
சூழ்வினை முற்றி யான் அவர்க்கு தோற்ற பின் – கம்.யுத்1:4 4/2
உண்டு-எனின் அஃது அவர்க்கு ஒளிக்க ஒண்ணுமோ – கம்.யுத்1:4 87/3
ஏற்றமும் உள அவர்க்கு இரண்டு கோடி மேல் – கம்.யுத்1:5 21/2
ஆகாதனவும் உளவோ அவர்க்கு ஆற்றலாமே – கம்.யுத்2:19 14/2
கிடைத்து நான் அவர்க்கு உற்றுள பொருள் எலாம் கிளத்தி – கம்.யுத்3:30 31/2
அன்னது ஓர் நரர் வலியர் என்றே அவர்க்கு அறைந்தான் – கம்.யுத்3:30 38/4
கிடைத்தனர் அவர்க்கு ஒரு கணக்கு இலை வளைத்தனர் கிளைத்து உலகு எலாம் – கம்.யுத்3:31 149/2
மரணம் தோற்றம் என்று இவற்றிடை மயங்குப அவர்க்கு உன் – கம்.யுத்4:40 93/3

மேல்


அவர்க்கே (2)

நாடு உடன் ஆள்தல் யாவணது அவர்க்கே – பதி 75/14
சென்றனர் ஆயினும் செய்_வினை அவர்க்கே
வாய்க்க தில் வாழி தோழி வாயாது – அகம் 347/8,9

மேல்


அவர்கள் (9)

தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் – கம்.பால:19 26/4
இரு கண்களும் இன்றிய தாய் தந்தைக்கும் ஈங்கு அவர்கள்
பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் – கம்.அயோ:4 77/1,2
உண்டு அவர்கள் பின் உமிழ்க என்றலும் உமிழ்ந்தான் – கம்.ஆரண்:3 37/4
ஆர்க்கின்ற அமரர்-தம்மை நோக்கும் ஆங்கு அவர்கள் அள்ளி – கம்.யுத்3:22 31/1
சின்னமும் அவர்கள் தத்தம் சிரமும் கொண்டு அன்றி சேர்கேன் – கம்.யுத்3:29 61/3
அ திறத்தினை அறைதிர் என்று உரை-செய அவர்கள்
ஒத்த வெள்ளம் ஓர் ஆயிரம் உளது என உரைத்தார் – கம்.யுத்3:30 30/2,3
அஞ்சல் இனி ஆங்கு அவர்கள் எத்தனைவர் ஆயிடினும் அத்தனைவரும் – கம்.யுத்3:31 151/1
ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள்
மெய்யும் ஆவியும் குலைதர விழிகள் நீர் ததும்ப – கம்.யுத்4:41 11/1,2
அன்பினால் அவர் மொழிந்த வாசகங்களும் அவர்கள்
துன்பம் எய்திய நடுக்கமும் நோக்கி நீர் துளங்கல் – கம்.யுத்4:41 13/1,2

மேல்


அவர்களால் (1)

பேருமோ ஒருவரால் அவர்களால் அல்லது இ பெரியவேனும் – கம்.யுத்1:2 89/1

மேல்


அவர்களே (1)

காய்த்தவர் அவர்களே கையுற்றார் நமக்கு – கம்.யுத்1:4 92/3

மேல்


அவர்களை (1)

எதிர் வரும் அவர்களை எமை உடை இறைவன் – கம்.பால:5 130/1

மேல்


அவர (1)

ஒளிறு மருப்பின் களிறு அவர
காப்பு உடைய கயம் படியினை – புறம் 15/9,10

மேல்


அவரது (1)

ஆளும் உளதாம் அவரது ஆர் உயிரும் உண்டாம் – கம்.ஆரண்:10 60/2

மேல்


அவரவர் (5)

விருந்து இறை அவரவர் எதிர்கொள குறுகி – மலை 496
அவரவர் ஏவலாளனும் நீயே – பரி 4/72
அவரவர் செய் பொருட்கு அரணமும் நீயே – பரி 4/73
கமழ் நறும் சாந்தின் அவரவர் திளைப்ப – பரி 17/24
ஆங்காங்கு அவரவர் ஒத்தலின் யாங்கும் – புறம் 56/15

மேல்


அவரால் (2)

பெறல் உண்டே அவரால் ஈண்டு யான் பெற்ற பேர் உதவி உற்றது – கம்.கிட்:11 88/2
வழுவாது எவர்க்கும் வரம் ஈய வல்லை அவரால் வரங்கள் பெறுவாய் – கம்.யுத்2:19 252/2

மேல்


அவரிடை (1)

பொருக்கென அவரிடை பொருந்த நோக்கினான் – கம்.சுந்:3 58/4

மேல்


அவரின் (1)

வீரர் உளரே அவரின் வில் அதனின் வல்லார் – கம்.ஆரண்:10 55/2

மேல்


அவரினும் (3)

தொல் எழில் தோய்ந்தார் தொலையின் அவரினும்
அல்லல்படுவான் மலை – கலி 40/17,18
பாடுவார் பலர் என்னின் மற்று அவரினும் பலரால் – கம்.சுந்:2 23/1
ஆடுவார்கள் மற்று அவரினும் பலர் உளர் அமைதி – கம்.சுந்:2 23/2

மேல்


அவருடன் (1)

நமர் கொடை நேர்ந்தனர் ஆயின் அவருடன்
நேர்வர்-கொல் வாழி தோழி நம் காதலர் – நற் 393/10,11

மேல்


அவருடை (1)

மறைந்துபோய் நின்ற வஞ்சனும் அவருடை மனத்தை – கம்.யுத்3:22 80/1

மேல்


அவரும் (14)

தாமும் அவரும் ஓராங்கு விளங்க – மது 464
அவரும் பிறரும் துவன்றி – மது 777
புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும்
பைம் தொடி மகளிரொடு சிறுவர் பயந்து – நற் 330/8,9
ஆஅங்கு அவரும் பிறரும் அமர்ந்து படை அளித்த – பரி 5/63
அவரும் தெரி கணை நோக்கி சிலை நோக்கி கண் சேந்து – கலி 39/23
அவரும் பெறுகுவர்-மன்னே நயவர – அகம் 11/11
அதனால் நீயும் ஒன்று இனியை அவரும் ஒன்று இனியர் – புறம் 167/8
தொண்டை வாய் மடந்தைமாரின் சொல்ல மற்று அவரும் சொல்ல – கம்.அயோ:3 83/3
போனார் அவரும் கேகயர்_கோன் பொன் மா நகரம் புக எய்த – கம்.அயோ:6 29/1
அந்தி வந்து அணுகும்-வேலை அ வழி அவரும் நீங்கி – கம்.ஆரண்:14 1/1
ஆயினார் அவரும் அங்கு அன்ன நாள் அவதியில் – கம்.கிட்:14 1/3
ஆன புன் தொழிலோர் என இகழ்கின்ற அவரும்
ஏனை நின்றவர் இருடியர் சிலர் ஒழிந்து யாரும் – கம்.சுந்:12 45/2,3
அருள்முறை அவரும் நின்றார் ஆண்தகை வீரர் ஆழி – கம்.யுத்3:22 21/1
அ தொழில் அவரும் செய்தார் ஆயிடை அனைத்து திக்கும் – கம்.யுத்3:30 1/1

மேல்


அவருழை (1)

செல்வது ஆங்கு அவருழை சென்று தீர்ந்து அற – கம்.யுத்1:2 37/3

மேல்


அவருள் (6)

அமைந்தன ஆங்கண் அவருள் ஒருத்தி – பரி 7/53
அவருள்
ஒருத்தி செயல் அமை கோதை நகை – கலி 92/32,33
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
அவருள் மலர் மலி புகல் எழ அலர் மலி மணி புரை நிமிர் தோள் பிணைஇ – கலி 102/25
பலர் தில் வாழி தோழி அவருள்
ஆர் இருள் கங்குல் அணையொடு பொருந்தி – அகம் 82/15,16
மூத்தோன் வருக என்னாது அவருள்
அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் – புறம் 183/6,7

மேல்


அவரே (6)

அவரே கேடு இல் விழு பொருள் தரும்-மார் பாசிலை – குறு 216/1
நெஞ்சே நிறை ஒல்லாதே அவரே
அன்பு இன்மையின் அருள் பொருள் என்னார் – குறு 395/1,2
உவ இனி வாழி தோழி அவரே
பொம்மல் ஓதி நம்மொடு ஒராங்கு – அகம் 65/7,8
ஆழல் வாழி தோழி அவரே
மாஅல் யானை மற போர் புல்லி – அகம் 209/7,8
எவன் கையற்றனை இகுளை அவரே
வானவரம்பன் வெளியத்து அன்ன நம் – அகம் 359/5,6
அவரே நின் காணின் புறங்கொடுத்தலின் – புறம் 167/5

மேல்


அவரை (43)

பைம் நனை அவரை பவழம் கோப்பவும் – சிறு 164
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று – பெரும் 195
பொருது அவரை செரு வென்றும் – மது 56
மணி பூ அவரை குரூஉ தளிர் மேயும் – மது 292
அடும்பு அமர் ஆத்தி நெடும் கொடி அவரை
பகன்றை பலாசம் பல் பூ பிண்டி – குறி 87,88
குளிர் புரை கொடும் காய் கொண்டன அவரை
மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின் – மலை 110,111
சுவல் விளை நெல்லின் அவரை அம் புளிங்கூழ் – மலை 436
கொழும் கொடி அவரை பூக்கும் – குறு 82/5
பனி புதல் இவர்ந்த பைம் கொடி அவரை
கிளி வாய் ஒப்பின் ஒளி விடு பன் மலர் – குறு 240/1,2
கொண்டல் அவரை பூவின் அன்ன – ஐங் 209/3
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர் – ஐங் 271/1
காய்த்த அவரை படு கிளி கடியும் – ஐங் 286/2
அவரை கழல உழக்கி எதிர் சென்று சாடி – கலி 106/20
அவரை நினைத்து நிறுத்து என் கை நீட்டி – கலி 142/38
பூ கொடி அவரை பொய் அதள் அன்ன – அகம் 104/8
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ – அகம் 217/9
அவரை ஆய் மலர் உதிர துவரின – அகம் 243/1
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9
என்னொடு பொருதும் என்ப அவரை
ஆர் அமர் அலற தாக்கி தேரோடு – புறம் 71/3,4
வியந்தன்றும் இழிந்தன்றும் இலனே அவரை
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/10,11
தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை
கொழும் கொடி விளர் காய் கோள் பதம் ஆக – புறம் 120/10,11
அனையர் வாழியோ இரவலர் அவரை
புரவு எதிர்கொள்ளும் பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 199/4,5
அவரை கொய்யுநர் ஆர மாந்தும் – புறம் 215/5
ஆர்த்து அவரை நோக்கி நகை-செய்து எவரும் அஞ்ச – கம்.பால:7 32/1
ஐவன குரல் ஏனலின் கதிர் இறுங்கு அவரை
மெய் வணக்கு உறு வேய்_இனம் ஈன்ற மெல் அரிசி – கம்.அயோ:10 34/1,2
நாமர் ஆம் அவரை நல் அறம் நிறுத்த நணுகி – கம்.ஆரண்:1 30/2
அழுவதே யான் என்னா அறிவுற்றான் என எழுந்து ஆங்கு அவரை நோக்கி – கம்.ஆரண்:4 24/3
அந்தம் இல் தவ தொழிலர் ஆர் அவரை ஒப்பார் – கம்.ஆரண்:10 53/4
ஆனவன் உரைக்க நக்க அரக்கர்_கோன் அவரை வெல்ல – கம்.ஆரண்:11 37/1
ஆன மாதரோடு ஆடுவர் இயக்கியவர் அவரை
சோனை வார் குழல் அரக்கியர் தொடர்குவார் தொடர்ந்தால் – கம்.சுந்:2 24/2,3
ஆ இயல் மனிதர்-தம்மை அடுகிலேன் அவரை ஈண்டு – கம்.சுந்:3 142/3
சொல்லிய என் பழி அவரை சுற்றுமோ – கம்.சுந்:4 18/4
அம்பின் உதவும் படை தலைவர் அவரை நோக்கின் இ அரக்கர் – கம்.சுந்:4 117/3
கொல்லல் பழுதே போய் அவரை கூறி கொணர்தி கடிது என்னா – கம்.சுந்:12 112/2
அனையவன் சிறுவர் எம் பெரும உன் பகைஞரால் அவரை அம்மா – கம்.யுத்1:2 85/1
கொல்வர் என்று உணர்தலால் அவரை வந்து அணைவது ஓர் இயைபு கொண்டார் – கம்.யுத்1:2 91/4
நீண்ட கையினால் அவரை நெஞ்சினொடு புல்லி – கம்.யுத்1:9 1/2
ஆக்குவது இல்லை-ஆயின் அஞ்சல் என்று அவரை ஐயன் – கம்.யுத்1:9 38/2
இருவரும் நிற்க மற்று அங்கு யார் உளர் அவரை எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 158/3
தீங்கு இடையூறு எய்தாமல் தெருட்டுதிர் போய் என சொல்லி அவரை தீர்ந்தான் – கம்.யுத்3:24 30/2
உன்னை நீ அவரை வென்று தருதி என்று உணர்ந்தும் அன்றால் – கம்.யுத்3:28 8/3
கரந்திலர் அவரை யாக்கை கண்டன குரங்கும் கண்ணால் – கம்.யுத்3:28 57/4
ஆண்ட நாயக கண்டிலை போலும் நீ அவரை
மாண்டு செய்வது என் என்று உரை கூறினர் மறுப்பார் – கம்.யுத்3:31 36/3,4

மேல்


அவரையும் (2)

புரிந்து நீ எள்ளும் குயிலையும் அவரையும் புலவாதி – கலி 33/27
என்னை நீ பொருது வெல்லின் அவரையும் வென்றி என்னா – கம்.யுத்2:18 189/3

மேல்


அவரையே (1)

இரக்கம்_இல் அவரையே துணை கொண்டேம் எனின் – கம்.யுத்1:4 66/3

மேல்


அவரையொடு (1)

சிறு கொடி கொள்ளே பொறி கிளர் அவரையொடு
இ நான்கு அல்லது உணாவும் இல்லை – புறம் 335/5,6

மேல்


அவரொடு (6)

உணல் ஆய்ந்திசினால் அவரொடு சேய் நாட்டு – குறு 262/5
என்பு உற நலியினும் அவரொடு பேணி – குறு 305/2
காண் இனி தோட்டார் கதுப்பின் என் தோழி அவரொடு
காட்டு சார் கொய்த சிறு முல்லை மற்று இவை – கலி 117/10,11
அன்னவர் தொழுதலும் அவரொடு ஏகினான் – கம்.பால:5 41/4
சிவண அன்ன சிறைமுன் அவரொடு ஏகு செலவித்து – கம்.ஆரண்:1 37/3
ஆண்_தொழில் அனுமனும் அவரொடு ஏகினான் – கம்.சுந்:12 18/1

மேல்


அவரொடும் (5)

வாழிய அவரொடும் வள்ளலும் மகிழ்வால் – கம்.ஆரண்:2 34/2
தனியை நீ ஆதலால் மற்று அவரொடும் தழுவற்கு ஒத்த – கம்.ஆரண்:6 48/2
மன்னும் நம் பகைஞர் ஆம் வானுளோர் அவரொடும் மாறுகோடல் – கம்.யுத்1:2 98/3
கேட்கிற்பாய்-ஆகின் எய்தி அவரொடும் கெழீஇய நட்பை – கம்.யுத்2:16 159/2
தேவர் ஆதலின் அவரொடும் விசும்பிடை திரிந்தார் – கம்.யுத்3:22 108/2

மேல்


அவரோ (14)

அவரோ வாரார் முல்லையும் பூத்தன – குறு 221/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 341/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 342/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 343/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 344/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 345/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 346/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 347/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 348/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 349/1
அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே – ஐங் 350/1
அறை இறந்து அவரோ சென்றனர் – அகம் 281/12
கொன்றார் அவரோ கொலை சூழ்க என நீ கொடுத்தாய் – கம்.யுத்2:19 7/1
அடைத்தனர் தெழித்தனர் அழித்தனர் தனித்து உளன் இராமன் அவரோ
துடைத்தனர் எம் வெற்றி என உற்றனர் இனி செயல் பணித்தி சுடரோய் – கம்.யுத்3:31 149/3,4

மேல்


அவரோடு (1)

நடை நீர் அழிய செய்தாரே நடு இலாதார் நனி அவரோடு
உடையீர் பகைதான் உமை நோக்கி உவக்கின்றேனை முனிவீரோ – கம்.கிட்:1 27/3,4

மேல்


அவரோடே (1)

ஆம் பொறி_இல் அடல் அரக்கர் அவரோடே செரு செய்வான் அமைந்தீர் ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 131/2

மேல்


அவல் (17)

தீம் கரும்போடு அவல் வகுத்தோர் – பொரு 216
அவல் எறி உலக்கை பாடு விறந்து அயல – பெரும் 226
துணி நீர் மெல் அவல் தொய்யிலொடு மலர – மது 283
அவல் பதம் கொண்டன அம் பொதி தோரை – மலை 121
முரம்பு கண் உடைந்த பரல் அவல் போழ்வில் – மலை 198
மெல் அவல் இருந்த ஊர்-தொறும் நல் யாழ் – மலை 450
சிரல் வாய் உற்ற தளவின் பரல் அவல்
கான் கெழு நாடன் படர்ந்தோர்க்கு – நற் 61/8,9
மெல் அவல் மருங்கின் மௌவலும் அரும்பின – நற் 122/4
வெயில் வெய்து-உற்ற பரல் அவல் ஒதுக்கில் – நற் 240/6
பரல் அவல் ஊறல் சிறு நீர் மருங்கின் – நற் 333/3
பரல் அவல் படு நீர் மாந்தி துணையோடு – குறு 250/1
மெல் அவல் மருங்கின் முல்லை பூப்ப – ஐங் 448/3
அவல் எறி உலக்கை வாழை சேர்த்தி – பதி 29/1
மழை நாள் புனலின் அவல் பரந்து ஒழுக – பதி 49/12
பரல் அவல் அடைய இரலை தெறிப்ப – அகம் 4/4
அவல் இழியினும் மிசை ஏறினும் – புறம் 102/3
அவல் வகுத்த பசும் குடையான் – புறம் 352/3

மேல்


அவல்-தொறும் (1)

அவல்-தொறும் தேரை தெவிட்ட மிசை-தொறும் – ஐங் 453/1

மேல்


அவல்-தோறு (1)

ஏறு உடை பெரு மழை பொழிந்து என அவல்-தோறு
ஆடு_கள பறையின் வரி நுணல் கறங்க – அகம் 364/2,3

மேல்


அவல (11)

பழ மழை பொழிந்த புது நீர் அவல
நா நவில் பல் கிளை கறங்க மாண் வினை – நற் 42/3,4
அவல நெஞ்சினம் பெயர உயர் திரை – நற் 58/9
அவல நெஞ்சமொடு உசாவா – குறு 159/6
கவலை யாத்த அவல நீள் இடை – குறு 224/1
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/10
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
காடே கம்மென்றன்றே அவல
கோடு உடைந்து அன்ன கோடல் பைம் பயிர் – அகம் 23/5,6
நெடு நீர் அவல பகு வாய் தேரை – அகம் 154/2
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
அவல நெஞ்சமொடு செல்வல் நின் கறுத்தோர் – புறம் 210/13
அவல மறு சுழி மறுகலின் – புறம் 238/18

மேல்


அவலத்திடை (1)

அழுந்தேல் அவலத்திடை அஞ்சலை அன்னம் என்னா – கம்.ஆரண்:13 37/2

மேல்


அவலத்து (1)

ஆட்டவும் அவலத்து அழிந்தான்-அரோ – கம்.யுத்4:41 54/4

மேல்


அவலம் (34)

கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம்
அத்தம் செல்வோர் அலற தாக்கி – பெரும் 38,39
கேட்டிசின் வாழி கெடுக நின் அவலம்
கெடாது நிலைஇயர் நின் சேண் விளங்கு நல் இசை – மது 208,209
நும்மின் நெஞ்சத்து அவலம் வீட – மலை 285
ஆகுவது அன்று இவள் அவலம் நாகத்து – நற் 37/8
அரும் துயர் அவலம் தீர்க்கும் – நற் 140/10
இனியே தாங்கு நின் அவலம் என்றிர் அது மற்று – நற் 184/4
நீங்குக மாதோ நின் அவலம் ஓங்கு மிசை – நற் 333/9
உலகமொடு பொரும்-கொல் என் அவலம் உறு நெஞ்சே – நற் 348/10
அது மற்று அவலம் கொள்ளாது – குறு 12/5
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/19
அவலம் படுதலும் உண்டு – கலி 19/13
அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ – கலி 20/10
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் – கலி 48/23
அஃது அவலம் அன்று மன – கலி 108/8
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/14
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல – கலி 148/21
அவலம் கொள்ளல் மா காதல் அம் தோழி – அகம் 159/12
அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல – அகம் 266/16
நின் திறத்து அவலம் வீட இன்று இவண் – அகம் 340/12
நெஞ்சு நடுங்கு அவலம் பாய – புறம் 31/16
கவலை நெஞ்சத்து அவலம் தீர – புறம் 174/22
என் திறத்து அவலம் கொள்ளல் இனியே – புறம் 253/1
தோன்றிய பேர் அவலம் துடைத்தல் உண்டேல் – கம்.அயோ:3 12/2
காணா ஐயா இனி நீ ஒழிவாய் கழி பேர் அவலம்
ஆண் நாயகனே இனி நாடு ஆள்வான் இடையூறு உளதோ – கம்.அயோ:4 39/1,2
அறத்தினை மறத்தியோ அவலம் உண்டு எனா – கம்.அயோ:5 27/4
ஆண்தகை வேந்தனை அவலம் ஆற்றி பின் – கம்.அயோ:5 35/4
ஆறினன் போல் சிறிது அவலம் அ வழி – கம்.அயோ:5 41/1
அழுது அழி கண்ணினன் அவலம் ஈது என – கம்.அயோ:14 47/2
அஞ்சுவென் மறுக்கிலென் அவலம் தீர்ந்து இனி – கம்.ஆரண்:12 15/2
அளித்தனன் அரக்கர் செற்ற சீற்றத்தான் அவலம் தீர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 136/4
அயில்விலன் ஒரு பொருள் அவலம் எய்தலால் – கம்.ஆரண்:14 94/2
அருமை ஏது உனக்கு நின்று அவலம் கூர்தியோ – கம்.கிட்:6 16/4
அவலம் எய்தி அடைத்துழி ஆர்த்து எழும் – கம்.யுத்1:9 58/3

மேல்


அவலம்தான் (1)

அருத்தி உண்டு ஆயினும் அவலம்தான் தழீஇ – கம்.கிட்:11 111/3

மேல்


அவலமும் (3)

அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி – மது 489
பலரும் அறிய திகழ்தரும் அவலமும்
உயிர் கொடு கழியின் அல்லதை நினையின் – அகம் 95/3,4
இரக்கமும் அவலமும் துளக்கும் எய்தினார் – கம்.சுந்:9 25/4

மேல்


அவலமொடு (4)

நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல் – நற் 324/2
யானே புனை இழை ஞெகிழ்த்த புலம்பு கொள் அவலமொடு
கனை இரும் கங்குலும் கண்படை இலெனே – நற் 348/7,8
உறு துயர் அவலமொடு உயிர் செல சாஅய் – ஐங் 313/2
புலம்பு கொள் அவலமொடு புது கவின் இழந்த – அகம் 299/12

மேல்


அவலவும் (1)

அவலவும் மிசையவும் துவன்றி பல உடன் – மலை 346

மேல்


அவலாக (1)

அவலாக ஒன்றோ மிசையாக ஒன்றோ – புறம் 187/2

மேல்


அவலித்திலர் (1)

ஆரும் பின்னர் அழுது அவலித்திலர்
சோரும் சிந்தையர் யாவரும் சூழ்ந்தனர் – கம்.அயோ:4 229/1,2

மேல்


அவலிப்பாய் (1)

ஐய நீ யாது ஒன்றும் அவலிப்பாய் அலை – கம்.அயோ:14 76/1

மேல்


அவலும் (1)

அவலும் மிசையும் நீர் திரள்பு ஈண்டி – மது 240

மேல்


அவவு (3)

அவவு கொள் மனத்தேம் ஆகிய நமக்கே – நற் 212/10
அவவு உறு நெஞ்சம் கவவு நனி விரும்பி – ஐங் 360/3
அவவு கைவிடுதல் அது மனும் பொருளே – கலி 14/19

மேல்


அவள் (90)

சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள்
காதலள் என்னுமோ உரைத்திசின் தோழி – நற் 176/3,4
இனையள் என்று அவள் புனை அளவு அறியேன் – குறு 70/3
அவள் பழி நுவலும் இ ஊர் – குறு 173/6
கிளி அவள் விளி என விழல் ஒல்லாவே – குறு 291/4
ஒன்பதிற்று_ஒன்பது களிற்றொடு அவள் நிறை – குறு 292/3
யார் அவள் மகிழ்ந தானே தேரொடு – ஐங் 66/2
பெண்டு என விரும்பின்று அவள் தன் பண்பே – ஐங் 89/4
தணிதற்கும் உரித்து அவள் உற்ற நோயே – ஐங் 210/5
நோக்கவும் படும் அவள் ஒப்பவும் படுமே – ஐங் 290/4
கொடுத்தோர் மன்ற அவள் ஆயத்தோரே – ஐங் 380/5
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
ஒன்றினவோ அவள் அம் சிலம்பு அடியே – ஐங் 389/5
தான் அவள் சிறுபுறம் கவையினன் நன்றும் – ஐங் 404/2
யாம் உறு துயரம் அவள் அறியினோ நன்றே – ஐங் 441/4
காண்குவெம் தில்ல அவள் கவின் பெறு சுடர் நுதல் – ஐங் 443/3
நெஞ்சம் அவள் வாங்க நீடு புணை வாங்க – பரி 11/108
நொந்து அவள் மாற்றாள் இவள் என நோக்க – பரி 20/35
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – பரி 21/43
விட்டு அவள் வரல் நோக்கி விருந்து ஏற்றுக்கொள நின்றாய் – கலி 69/13
முன் பகல் தலைக்கூடி நன் பகல் அவள் நீத்து – கலி 74/10
கோல் தா நினக்கு அவள் யார் ஆகும் எல்லா – கலி 82/25
மாறாள் சினைஇ அவள் ஆங்கே நின் மார்பில் – கலி 90/15
தேறு நீ தீயேன் அலேன் என்று மற்று அவள்
சீறடி தோயா இறுத்தது அமையுமோ – கலி 90/17,18
முகிழ் செய முள்கிய தொடர்பு அவள் உண்கண் – கலி 125/9
நலம் செல நல்கிய தொடர்பு அவள் சாஅய் – கலி 125/13
இல் ஆகின்று அவள் ஆய் நுதல் பசப்பே – கலி 144/73
மாயவன் மார்பில் திரு போல் அவள் சேர – கலி 145/64
செலவு அரும்-குரைய என்னாது சென்று அவள்
மலர் பாடு ஆன்ற மை எழில் மழை கண் – அகம் 33/8,9
தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள்
ஆடுவழி_ஆடுவழி அகலேன்-மன்னே – அகம் 49/17,18
அவள் துணிவு அறிந்தனென் ஆயின் அன்னோ – அகம் 263/10
பிழையல கண் அவள் நோக்கியோர் திறத்தே – அகம் 326/13
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும் – கம்.பால:7 25/3
இ வரை இருப்பது அவள் என்பதனின் முன்பு ஓர் – கம்.பால:7 28/3
பொருள் எலாம் அவள் பொன் உரு ஆயவே – கம்.பால:11 5/4
உண்டு கோபம் என்று உள்ளத்து உணர்ந்து அவள்
தொண்டை வாயில் துடிப்பு ஒன்று சொல்லவே – கம்.பால:17 38/3,4
இழைத்தனள் அது அவள் இட்ட போது எலாம் – கம்.பால:19 33/2
காரிகை இவள் அவள் கருத்தை நோக்கி ஓர் – கம்.பால:19 42/3
ஏற்று அவள் இருதயத்து இருக்கவே-கொலாம் – கம்.அயோ:2 58/4
உரியது என் அவள் உதவிய ஒரு பொருள் அல்லால் – கம்.அயோ:2 78/4
தோகை அவள் பேர் உவகை சொல்லல் அரிது என்பார் – கம்.அயோ:3 101/4
சரதம் உடையான் அவள் என் தனி தாதை செப்ப – கம்.அயோ:4 133/2
வனத்தினன் என்று அவள் இசைத்த மாற்றத்தை – கம்.அயோ:11 59/1
வேத முதல் பேதை அவள் தன் நிலை விரிப்பாள் – கம்.ஆரண்:6 31/4
வெருவுவென் நங்கை என்றான் மீட்டு அவள் இனைய சொன்னாள் – கம்.ஆரண்:6 46/4
கடிதின் ஓடினென் எடுத்து ஒல்லை கரந்து அவள் காதல் – கம்.ஆரண்:6 82/3
வில் எடாது அவள் வயங்கு எரி ஆம் என விரிந்த – கம்.ஆரண்:6 85/2
அ கணத்து அவள் வாய் திறந்து அரற்றிய அமலை – கம்.ஆரண்:6 87/1
ஓடி போ என்று உரைத்த உரைகள் தந்தாற்கு அவள் உரைப்பாள் – கம்.ஆரண்:6 115/4
ஆக்கி போனவர் ஆர்-கொல் என்றான் அவள்
மூக்கின் சோரி முழீஇ கொண்ட கண்ணினான் – கம்.ஆரண்:7 3/3,4
ஆர் அவள் என்னலோடும் அரக்கியும் ஐய ஆழி – கம்.ஆரண்:10 68/1
தேர் அவள் அல்குல் கொங்கை செம்பொன் செய் குலிக செப்பு – கம்.ஆரண்:10 68/2
பார் அவள் பாதம் தீண்ட பாக்கியம் படைத்தது அம்மா – கம்.ஆரண்:10 68/3
பேர் அவள் சீதை என்று வடிவு எலாம் பேசலுற்றாள் – கம்.ஆரண்:10 68/4
என்று அவள் உரைத்தலோடும் எரிந்தன நயனம் திக்கில் – கம்.ஆரண்:12 62/1
என்று அவள் உரைக்க நின்ற இரக்கம் இல் அரக்கன் எய்த – கம்.ஆரண்:12 69/1
நில் நில் என்று நெருங்கிய-போது அவள்
என் நினைந்தனளோ என எண்ணுமால் – கம்.ஆரண்:14 11/3,4
சுமித்திரை சேய் அவள் சொற்றன சொல்லை – கம்.ஆரண்:14 56/1
ஆங்கு அவள் மார்பொடு கையின் அடங்கி – கம்.ஆரண்:14 60/1
ஈர்ந்தான் அவள் நாசி பிடித்து இளையோன் – கம்.ஆரண்:14 77/2
அரற்றிய குரல் அவள் அரக்கியாம் எனா – கம்.ஆரண்:14 78/4
உண்டனென் ஈண்டு அவள் உழையள் அல்லளால் – கம்.ஆரண்:14 97/3
ஆண்டு அவள் அன்பின் ஏத்தி அழுது இழி அருவி கண்ணன் – கம்.ஆரண்:16 3/1
பின் அவள் உழந்து பெற்ற யோகத்தின் பெற்றியாலே – கம்.ஆரண்:16 8/1
தீய கான் நெறியின் உய்த்தனன் அவள் தேடுவார் – கம்.கிட்:3 14/2
இலங்கு வில் கரத்திலும் இருக்கவே அவள்
கலன் கழித்தனள் இது கற்பு மேவிய – கம்.கிட்:6 20/2,3
என்று அவள் உரைத்த மாற்றம் யாவையும் இனிது கேட்டு – கம்.கிட்:11 59/1
அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் – கம்.கிட்:13 40/3
அங்கு அவள் நிலைமை எல்லாம் அளந்து அறிந்து அருகு சார்ந்து – கம்.கிட்:13 66/3
செ உழை நெடும் கண் அவள் செப்பிடுதலோடும் – கம்.கிட்:14 53/2
மாருதியும் மற்று அவள் மலர்_சரண் வணங்கி – கம்.கிட்:14 55/1
மன்னு புலன் வென்று வரு மாது அவள் மலர்த்தாள் – கம்.கிட்:14 64/2
திக்கு ஆர் அவள் வாய் சிறிது ஆம் வகை சேணில் நீண்டான் – கம்.சுந்:1 58/4
ஆழ்வான் அணுக்கன் அவள் ஆழ் பில வயிற்றை – கம்.சுந்:1 67/3
திறந்தாள் எயிற்றை அவள் அண்ணல் இடை சென்றான் – கம்.சுந்:1 70/1
மாண்டாள் அரக்கி அவள் வாய் வயிறு-காறும் – கம்.சுந்:1 74/1
பொன் நகர் புகுதி என்னா புகழ்ந்து அவள் இறைஞ்சி போனாள் – கம்.சுந்:2 93/4
மானுயர் திரு வடிவினள் அவள் இவள் மாறு கொண்டனள் கூறின் – கம்.சுந்:2 199/1
மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி – கம்.சுந்:3 94/2
மாண்டனள் அவள் இவள் மாண்ட வார்த்தையை – கம்.சுந்:14 18/1
கண்டதும் உண்டு அவள் கற்பும் நன்று என – கம்.சுந்:14 23/3
நோய் உனக்கு யான் என நுவன்றுளாள் அவள்
ஆயவள் சீதை பண்டு அமுதின் தோன்றினாள் – கம்.யுத்1:2 81/3,4
தாய் அவள் உலகுக்கு எல்லாம் என்பதும் சாற்றுகின்றார் – கம்.யுத்1:9 77/4
அவள் துயக்கின் மலர் அம்பு உற வெம்பும் – கம்.யுத்1:11 1/2
அங்கை வாள்-கொடு அவள் ஆகம் விளங்கும் – கம்.யுத்1:11 21/3
கொய்த கொற்றவ மற்று அவள் கூந்தல் தொட்டு ஈர்த்த – கம்.யுத்2:16 230/3
தையலோ தருமமேயோ யார் அவள் தன்மை தேர்வார் – கம்.யுத்2:17 33/4
நங்கையும் அவள் உரை நாளும் தேறுவாள் – கம்.யுத்2:17 95/1
சானகி உருவமாக சமைத்து அவள் தன்மை கண்ட – கம்.யுத்3:26 15/1
தீந்தது அ எரி அவள் கற்பின் தீயினால் – கம்.யுத்4:40 72/4
பரிவு அமைத்த திரு மனத்தான் அடி தொழுதான் அவள் புகுந்து பற்றிக்கொண்டாள் – கம்.யுத்4:41 69/4

மேல்


அவள்-தன் (1)

மாற்றவள் ஏவ மற்று அவள்-தன் மைந்தனுக்கு – கம்.கிட்:7 33/2

மேல்


அவள்-தன்னையும் (1)

ஆகம் மற்று அவள்-தன்னையும் ஆற்றி இ – கம்.அயோ:4 28/2

மேல்


அவள்-தானும் (1)

மாது_அவள்-தானும் ஆண்டு வந்து நீர் உண்டு மீளும் – கம்.ஆரண்:5 5/3

மேல்


அவள்-வயின் (2)

அன்ன பிறவும் பெருமான் அவள்-வயின்
துன்னுதல் ஓம்பி திறவது இல் முன்னி நீ – கலி 82/31,32
தவாஅலியரோ நட்பே அவள்-வயின்
அறாஅலியரோ தூதே பொறாஅர் – அகம் 338/15,16

மேல்


அவளாக (1)

அருந்ததி என தகைய சீதை அவளாக
பரிந்தனர் பதைத்தனர் பணித்த குறி பண்பின் – கம்.கிட்:14 48/2,3

மேல்


அவளின் (1)

அவளின் தோன்றினர் ஐ_இரு கோடியர் நொய்தின் – கம்.யுத்3:30 14/3

மேல்


அவளுக்கு (2)

அ நாள் உற்றது எல்லாம் அவளுக்கு அரசன் அறைவான் – கம்.அயோ:4 72/4
பெற்றுடைய மண் அவளுக்கு ஈந்து பிறந்து உலகம் – கம்.அயோ:4 107/1

மேல்


அவளுக்கே (1)

கொள்ளை மா நிதியம் எல்லாம் அவளுக்கே கொடுத்தி ஐய – கம்.ஆரண்:10 77/2

மேல்


அவளும் (14)

எழு எனின் அவளும் ஒல்லாள் யாமும் – நற் 159/8
ஒரு மகள் உடையேன்-மன்னே அவளும்
செரு மிகு மொய்ம்பின் கூர் வேல் காளையொடு – நற் 184/1,2
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
தொடக்கத்து தாய் உழை புக்காற்கு அவளும்
மருப்பு பூண் கையுறை ஆக அணிந்து – கலி 82/11,12
வழிமுறை தாய் உழை புக்காற்கு அவளும்
மயங்கு நோய் தாங்கி மகன் எதிர்வந்து – கலி 82/15,16
பூ எழில் உண்கண் அவளும் தவறு இலள் – கலி 84/37
அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் – கம்.பால:10 35/4
ஆற்றாது அயர்ந்தான் என்றும் அறிந்தாள் அவளும் அவனை – கம்.அயோ:4 51/2
பொன் ஆர் அடி மேல் பணிந்தான் அவளும் புகல்வாள் – கம்.அயோ:4 145/4
அல்லை ஆண்டு அமைந்த மேனி அழகனும் அவளும் துஞ்ச – கம்.அயோ:13 42/1
கேட்டு அவளும் என்னுடைய கேடு_இல் தவம் இன்னே – கம்.கிட்:14 54/1
புணர்ந்து அவளும் அன்னவனும் அன்றில் விழை போகத்து – கம்.கிட்:14 58/1
பார்த்தார் ஓடி சானகிக்கும் பகர்ந்தார் அவளும் உயிர் பதைத்தாள் – கம்.சுந்:12 121/3
செந்திரு நீர் அல்லீரேல் அவளும் வந்து ஏவல் செய்யும் – கம்.யுத்2:17 53/4

மேல்


அவளே (3)

சில் வளை பல் கூந்தலளே அவளே
மை அணல் எருத்தின் முன்பின் தட கை – நற் 198/8,9
வளர வேண்டும் அவளே என்றும் – புறம் 339/10
கற்றாய் அயரேல் அவளே தரும் நின் காதற்கு அரசை – கம்.அயோ:4 37/3

மேல்


அவளை (10)

கண்டனெம் அம்ம சுரத்து இடை அவளை
இன் துணை இனிது பாராட்ட – ஐங் 387/4,5
பரிந்து அவளை கை பிணை நீக்குவான் பாய்வாள் – பரி 7/57
ஆயத்து ஒருத்தி அவளை அமர் காமம் – பரி 20/48
அறிவு உடை அந்தணன் அவளை காட்டு என்றானோ – கலி 72/18
ஈண்டு வந்து உனை இரந்தவர்க்கு இரு நிதி அவளை
வேண்டி ஈதியோ வெள்குதியோ விம்மல் நோயால் – கம்.அயோ:2 79/2,3
அரிந்தான் என்பதும் உணர்ந்தான் அவளை நீ யார் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 108/4
மாயையால் வஞ்சித்து அன்றோ வவ்வுதல் அவளை என்றான் – கம்.ஆரண்:11 35/4
என் உயிர் அனாள் அவளை யான் அவன் இரப்ப – கம்.கிட்:14 57/3
முனிந்து அவளை உற்ற செயல் முற்றும் மொழிக என்ன – கம்.கிட்:14 60/1
சீதையும் அவளை உன்னி சிந்தனை தீர்ந்தும் தீரா – கம்.யுத்2:19 275/3

மேல்


அவளொடு (3)

பெரு நீர் வையை அவளொடு ஆடி – அகம் 296/5
சுணங்கு அணி வன முலை அவளொடு நாளை – புறம் 341/10
காதலி அவளொடு கதழ் எரி முழுகி – கம்.ஆரண்:2 42/2

மேல்


அவளோடும் (1)

புக்கு அவளோடும் காம புது மண மதுவின் தேறல் – கம்.பால:9 19/1

மேல்


அவற்கு (28)

உரை அவற்கு உரையாம் ஆயினும் இரை வேட்டு – நற் 263/4
நன்கு அவற்கு அறிய உரை-மின் பிற்றை – நற் 376/9
வருந்தல் என அவற்கு மார்பு அளிப்பாளை – பரி 9/38
யாமும் காதலம் அவற்கு என சாஅய் – அகம் 26/22
தூங்குதல் புரிந்தனர் நமர் என ஆங்கு அவற்கு
அறிய கூறல் வேண்டும் தோழி – அகம் 382/7,8
நுமக்கு உரித்து ஆகல் வேண்டின் சென்று அவற்கு
இறுக்கல் வேண்டும் திறையே மறுப்பின் – புறம் 97/19,20
இன்னே வருகுவன் ஒழிக்க அவற்கு இடமே – புறம் 216/12
புதுமை ஆதலின் அவற்கு அச்சம் பூத்ததே – கம்.பால:19 49/4
தனியன் நானிலம் தாங்கியது அவற்கு இது தகாதோ – கம்.அயோ:1 42/4
எனையவாறு அன்பினன் இராமன் ஈண்டு அவற்கு
அனையவாறு அன்பின அவையும் என்றனர் – கம்.அயோ:1 82/3,4
வில் இயல் தோள் அவற்கு ஈண்டு வேண்டுவ – கம்.அயோ:2 11/2
வரி வில் எம்பி இ மண் அரசு ஆய் அவற்கு
உரிமை மா நிலம் உற்ற பின் கொற்றவன் – கம்.அயோ:4 20/1,2
ஆழியை இனி அவற்கு அளிக்க எண்ணியோ – கம்.அயோ:11 54/4
அனையவற்கு அமைவின் செய்தான் ஆர் அவற்கு அன்பு இலாதார் – கம்.அயோ:13 37/3
இறுவது கண்டு அவற்கு இரங்கல் வேண்டுமோ – கம்.அயோ:14 70/4
உய் திறம் அவற்கு இனி இதனின் ஊங்கு உண்டோ – கம்.அயோ:14 76/2
நனி உறை என்று அவற்கு அமைய நல்கி தாம் – கம்.ஆரண்:3 10/2
ஐயனும் அவற்கு அன்பினன் கூறுவான் – கம்.ஆரண்:3 29/4
இ வழி இருந்த-காலை தடை அவற்கு இல்லை என்றார் – கம்.ஆரண்:10 166/4
கொல்லல் உற்றனை உம்பியை கோது அவற்கு
இல்லை என்பது உணர்ந்தும் இரங்கலை – கம்.கிட்:7 102/1,2
என்று அவற்கு இயம்பி பின்னர் இருந்தனன் இளவல்-தன்னை – கம்.கிட்:7 136/1
பொன்றும் தன்மை புகுந்தபோது அவற்கு
ஒன்றும் சொல் கொடு உணர்ச்சி நல்கினான் – கம்.கிட்:16 38/2,3
அரணியன் என்று அவற்கு அன்பு பூண்டனை – கம்.யுத்1:4 2/3
என் அவற்கு உரைப்பது என்ன ஏந்து_இழையாளை விட்டு – கம்.யுத்1:14 11/1
இறையில் வைத்து அவற்கு ஏவல் செய்து இருத்தியேல் இன்னும் – கம்.யுத்2:15 253/3
ஆர்த்தது ஓர் துகளுக்கு ஒவ்வான் ஆர் அவற்கு ஆற்றகிற்பார் – கம்.யுத்2:16 25/4
எ மலை உள அவற்கு எடுக்க ஒணாதன – கம்.யுத்2:16 251/4
இந்திரற்கு ஒரு பகைஞனும் அவற்கு இளையோரும் – கம்.யுத்4:37 112/1

மேல்


அவற்றது (1)

உற்ற வான் கழுத்தவான ஒட்டகம் அவற்றது உம்பர் – கம்.யுத்1:10 19/2

மேல்


அவற்றால் (1)

கண்டு ஒரு முறுவல் காட்டி அவற்றினை அவற்றால் காத்தான் – கம்.யுத்3:31 224/4

மேல்


அவற்றிற்கும் (1)

மீண்டும் பீடு உயர்பு ஈண்டி அவற்றிற்கும்
உள்ளீடு ஆகிய இரு நிலத்து ஊழியும் – பரி 2/11,12

மேல்


அவற்றின் (9)

மை இல் செம் துகிர் கோவை அவற்றின் மேல் – கலி 85/4
தலனுள் நீடிய அவற்றின் அ தலைவரை மாற்றி – கம்.யுத்1:3 7/2
அவ்வவர்க்கு அமைந்த வில்லும் குல வரை அவற்றின் ஆன்ற – கம்.யுத்1:9 74/1
ஆருமே அவற்றின் ஆற்றல் ஆற்றுமேல் அனந்தகோடி – கம்.யுத்2:16 20/3
போர் ஆனை புறத்தின் அவற்றின் இரட்டி போத – கம்.யுத்2:19 26/2
ஆன்ற பேர் அண்ணலே அவற்றின் ஆற்றல் கேள் – கம்.யுத்3:24 89/2
ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய – கம்.யுத்3:27 4/2
வெள்ளம் ஈர்_ஐந்து நூறே விடு கணை அவற்றின் மெய்யே – கம்.யுத்3:31 220/1
ஐ_அஞ்சு ஆகிய தத்துவம் தெரிந்து அறிந்து அவற்றின்
மெய் எஞ்சா-வகை மேல் நின்ற நினக்குமேல் யாதும் – கம்.யுத்4:40 91/1,2

மேல்


அவற்றினால் (2)

ஆளும் நாயகன் அவற்றையும் அவற்றினால் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 228/4
மறைத்த வாளிகள் எவற்றையும் அவற்றினால் மாற்றி – கம்.யுத்2:16 237/1

மேல்


அவற்றினுக்கு (5)

ஊழி காற்று அன்ன புரவி மற்று அவற்றினுக்கு இரட்டி – கம்.சுந்:9 11/3
கார்வரை அவற்றினுக்கு இரட்டி கால் வயத்து – கம்.யுத்1:5 30/2
ஊர் பரி அவற்றினுக்கு இரட்டி ஒட்டகம் – கம்.யுத்1:5 30/3
அங்கதன்-தன்-மேல் ஆயிரம் அவற்றினுக்கு இரட்டி – கம்.யுத்3:22 67/1
ஆய்ந்தவன் உற்றது எல்லாம் அவற்றினுக்கு அறிய சொன்னான் – கம்.யுத்3:24 61/4

மேல்


அவற்றினை (1)

கண்டு ஒரு முறுவல் காட்டி அவற்றினை அவற்றால் காத்தான் – கம்.யுத்3:31 224/4

மேல்


அவற்று (7)

அவற்று ஓர் அன்ன சின போர் வழுதி – புறம் 51/4
நோதலும் தணிதலும் அவற்று ஓர் அன்ன – புறம் 192/3
சூழ் சுடர் வடி கணை அவற்று எதிர் தொடுத்தே – கம்.ஆரண்:9 12/3
சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய – கம்.சுந்:9 11/2
ஊழி நீ உலகும் நீயே அவற்று உறை உயிரும் நீயே – கம்.யுத்1:7 5/2
ஏந்து மால் வரை வைத்து அவற்று ஈண்டு தேன் – கம்.யுத்1:8 50/3
அன்னவை கண்டு உயாவுதலும் தொல் முனிவர் அவற்று இயல் எற்கு அறிவித்தாரால் – கம்.யுத்3:24 28/4

மேல்


அவற்றுக்கு (2)

சொல் உள அவற்றுக்கு எல்லாம் காரணம் தெரிய சொல்லின் – கம்.சுந்:3 138/2
காய் கதிர் செல்வன் மைந்தன் கவி_குலம் அவற்றுக்கு எல்லாம் – கம்.சுந்:4 29/3

மேல்


அவற்றுடனே (1)

நெய்ம் மருங்கு படரகில்லா நெடு நேமி படையும் அவற்றுடனே நிற்கும் – கம்.யுத்3:24 29/2

மேல்


அவற்றுள் (5)

பெரும் கை மத_மா புகுதரின் அவற்றுள்
விருந்தின் வீழ் பிடி எண்ணு முறை பெறாஅ – பதி 43/4,5
சேவடி தொழாரும் உளரோ அவற்றுள்
கீழ் ஏழ் உலகமும் உற்ற அடியினை – பரி 3/19,20
அவற்றுள் யாவோ வாயின மாஅல் மகனே – கலி 21/9
அவற்றுள் நறா இதழ் கண்டு அன்ன செம் விரற்கு ஏற்ப – கலி 84/22
தன்னுள்ளே நின்று தான் அவற்றுள் தங்குவான் – கம்.யுத்1:3 59/2

மேல்


அவற்றை (7)

அடு புனலது செல அவற்றை இழிவர் – பரி 6/32
சில மழை போல் தாழ்ந்து இருண்ட கூந்தல் அவற்றை
விலை வளம் மாற அறியாது ஒருவன் – கலி 147/19,20
தாம் பொறியின் பல மாயம் தரும் பொறிகள் அறிந்து அவற்றை தடுப்பென் அன்றே – கம்.ஆரண்:6 131/3
அறம் தரு தவத்தை ஆயும் அறிவினால் அவற்றை முற்றும் – கம்.யுத்1:14 7/1
வரம்-தனின் வளர்வன அவற்றை வள்ளலும் – கம்.யுத்2:18 120/3
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் – கம்.யுத்2:18 222/3
விடுப்பன அவற்றை நோக்கி விடுதியால் விரகின் மிக்காய் – கம்.யுத்3:27 7/4

மேல்


அவற்றையும் (2)

ஆளும் நாயகன் அவற்றையும் அவற்றினால் அறுத்தான் – கம்.யுத்2:15 228/4
ஒக்கவே விடுமே விட்டால் அவற்றையும் அவற்றின் ஓய – கம்.யுத்3:27 4/2

மேல்


அவற்றொடு (1)

செவ்விய தீவிய சொல்லி அவற்றொடு
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/1,2

மேல்


அவற்றொடும் (2)

கோள் அரவு என்ன பின்னி அவற்றொடும் குழைந்து சாய்ந்த – கம்.கிட்:10 27/4
ஆடுகின்றன கவந்தமும் அவற்றொடும் ஆடி – கம்.யுத்2:15 232/1

மேல்


அவற்றோடு (1)

அலகு இல் ஆனைகள் அநேகமும் அவற்றோடு மிடைந்த – கம்.பால:15 7/1

மேல்


அவன் (564)

பழு மரம் உள்ளிய பறவையின் யானும் அவன்
இழுமென் சும்மை இடன் உடை வரைப்பின் – பொரு 64,65
செருக்கொடு நின்ற காலை மற்று அவன்
திரு கிளர் கோயில் ஒரு சிறை தங்கி – பொரு 89,90
அம் தண் கிடங்கின் அவன் ஆமூர் எய்தின் – சிறு 188
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 201
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் மென் தோள் – சிறு 261
கேள் அவன் நிலையே கெடுக நின் அவலம் – பெரும் 38
கொடியோர் இன்று அவன் கடி உடை வியன் புலம் – பெரும் 41
அன்றே விடுக்கும் அவன் பரிசில் இன் சீர் – பெரும் 493
விதுப்பு உறு மனத்தேம் விரைந்து அவன் பொருந்தி – குறி 168
வேலினும் வெய்ய கானம் அவன்
கோலினும் தண்ணிய தட மென் தோளே – பட் 300,301
வீற்று வளம் சுரக்கும் அவன் நாடு படு வல்சியும் – மலை 68
புலவோர்க்கு சுரக்கும் அவன் ஈகை மாரியும் – மலை 72
வீயாது சுரக்கும் அவன் நாள்_மகிழ் இருக்கையும் – மலை 76
நல்லிதின் இயக்கும் அவன் சுற்றத்து ஒழுக்கமும் – மலை 80
ஞாயிறு அன்ன அவன் வசை இல் சிறப்பும் – மலை 85
கொடை கடன் இறுத்த அவன் தொல்லோர் வரவும் – மலை 89
உரை செல வெறுத்த அவன் மூதூர் மாலையும் – மலை 93
அனையது அன்று அவன் மலை மிசை நாடே – மலை 188
மாரி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே – மலை 233
விழவின் அற்று அவன் வியன் கண் வெற்பே – மலை 351
உரை செல வெறுத்த அவன் நீங்கா சுற்றமொடு – மலை 376
மேம்பட வெறுத்த அவன் தொல் திணை மூதூர் – மலை 401
நன் பல உடைத்து அவன் தண் பணை நாடே – மலை 453
நனி சேய்த்து அன்று அவன் பழ விறல் மூதூர் – மலை 487
வண்டு ஓர் அன்ன அவன் தண்டா காட்சி – நற் 25/10
புலர்வது-கொல் அவன் நட்பு எனா – நற் 72/10
கண்டல் வேலிய ஊர் அவன்
பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே – நற் 74/10,11
நன் மலை நாடனை நயவா யாம் அவன்
நனி பேர் அன்பின் நின் குரல் ஓப்பி – நற் 251/4,5
நெஞ்சு நடுக்கு-உறூஉம் அவன் பண்பு தரு படரே – நற் 273/10
வாடல-கொல்லோ தாமே அவன் மலை – நற் 359/7
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
நல்_தோள் மணந்த ஞான்றை மற்று அவன்
தாவா வஞ்சினம் உரைத்தது – குறு 36/4,5
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
கடவுள் கற்பின் அவன் எதிர் பேணி – குறு 252/4
வைகல்-தோறும் நிறம் பெயர்ந்து உறையும் அவன்
பைதல் நோக்கம் நினையாய் தோழி – குறு 298/3,4
பிறிது ஒன்று குறித்தது அவன் நெடும் புறநிலையே – குறு 298/8
கண்டன-மன் எம் கண்ணே அவன் சொல் – குறு 299/5
கேட்டன-மன் எம் செவியே மற்று அவன்
மணப்பின் மாண் நலம் எய்தி – குறு 299/6,7
புதல்வன் தாய் அவன் புறம் கவைஇயினளே – குறு 359/6
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன்
நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே – குறு 370/4,5
பெரும் கல் நாடன் வரைந்து என அவன் எதிர் – குறு 389/3
பிள்ளை தின்னும் முதலைத்து அவன் ஊர் – ஐங் 24/2
அழுப என்ப அவன் பெண்டிர் – ஐங் 32/3
வெண் பூ பொய்கைத்து அவன் ஊர் என்ப அதனால் – ஐங் 41/2
எம்மொடு புலக்கும் அவன் புதல்வன் தாயே – ஐங் 90/4
எவன்-கொல் மற்று அவன் நயந்த தோளே – ஐங் 108/4
பல் நாள் வரும் அவன் அளித்த போழ்தே – ஐங் 109/4
மடல் அம் பெண்ணை அவன் உடை நாட்டே – ஐங் 114/4
முருகு என மொழியும் வேலன் மற்று அவன்
வாழிய இலங்கும் அருவி – ஐங் 249/2,3
மருந்தும் அறியும்-கொல் தோழி அவன் விருப்பே – ஐங் 262/4
வாரான் அவன் என செலவு அழுங்கினனே – ஐங் 427/4
நெடுஞ்சேரலாதன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 20/5
வயிறு மாசு இலீயர் அவன் ஈன்ற தாயே – பதி 20/27
நெடுமொழி பணித்து அவன் வேம்பு முதல் தடிந்து – பதி 44/15
தொல் நகர் வரைப்பின் அவன் உரை ஆனாவே – பதி 47/8
வல்லான் அல்லன் வாழ்க அவன் கண்ணி – பதி 56/3
யானை காண்பல் அவன் தானையானே – பதி 77/12
நீயே வளையொடு புரையும் வாலியோற்கு அவன்
இளையன் என்போர்க்கு இளையை ஆதலும் – பரி 2/20,21
நன்றா நட்ட அவன் நன் மார்பு முயங்கி – பரி 4/16
அவன் மடி மேல் வலந்தது பாம்பு – பரி 4/43
எரி கனன்று ஆனா குடாரி கொண்டு அவன் உருவு – பரி 5/34
மலர் மிசை முதல்வனும் மற்று அவன் இடை தோன்றி – பரி 8/3
நேர்_இழை நின்று-உழி கண் நிற்ப நீர் அவன்
தாழ்வு-உழி உய்யாது தான் வேண்டும் ஆறு உய்ப்ப – பரி 11/109,110
ஆயத்துடன் நில்லாள் ஆங்கு அவன் பின் தொடரூஉ – பரி 11/111
எள்ளுதல் மறைத்தல் ஓம்பு என்பாளை பெயர்த்து அவன்
காதலாய் நின் இயல் களவு எண்ணி களி மகிழ் – பரி 18/10,11
கதுவாய் அவன் கள்வன் கள்வி நான் அல்லேன் – பரி 20/82
கண் ஒளிர் எஃகின் கடிய மின்னி அவன்
வண்மை போல் வானம் பொழிந்த நீர் மண் மிசை – பரி 22/7,8
ஆனாது வந்து தொகுபு ஈண்டி மற்று அவன்
தானையின் ஊழி தா ஊக்கத்தின் – பரி 22/9,10
கண் நின்று கூறுதல் ஆற்றான் அவன் ஆயின் – கலி 37/8
தையால் நன்று என்று அவன் ஊக்க கை நெகிழ்பு – கலி 37/16
பொய்யாக வீழ்ந்தேன் அவன் மார்பின் வாயா செத்து – கலி 37/17
அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/22
சிறந்தமை நாம் நன்கு அறிந்தனம் ஆயின் அவன் திறம் – கலி 42/6
நின் இன்றி அமையலேன் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/9
அறியாய் நீ வருந்துவல் யான் என்னும் அவன் ஆயின் – கலி 47/12
வாழலேன் யான் என்னும் நீ நீப்பின் அவன் ஆயின் – கலி 47/15
பேணினர் எனப்படுதல் பெண்மையும் அன்று அவன்
வௌவினன் முயங்கும் மாத்திரம் வா என – கலி 47/21,22
மற்று அவன் மேஎ-வழி மேவாய் நெஞ்சே – கலி 47/24
தொழூஉம் தொடூஉம் அவன் தன்மை – கலி 55/21
ஏந்து கோட்டு எழில் யானை ஒன்னாதார்க்கு அவன் வேலின் – கலி 57/10
பணை அமை பாய் மான் தேர் அவன் செற்றார் நிறம் பாய்ந்த – கலி 57/14
மத வலி மிகு கடாஅத்து அவன் யானை மருப்பினும் – கலி 57/18
பூ குழாய் செல்லல் அவன் உழை கூஉய்_கூஉய் – கலி 63/6
அவன் நின் திருந்து அடி மேல் வீழ்ந்து இரக்கும் நோய் தீர்க்கும் – கலி 63/10
என்னொடு நிற்றல் எளிது அன்றோ மற்று அவன்
தன்னொடு நின்று விடு – கலி 63/16,17
தோழி நீ போற்றுதி என்றி அவன் ஆங்கே – கலி 65/9
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/8
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/12
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/16
கேள் அலன் நமக்கு அவன் குறுகன்-மின் என மற்று எம் – கலி 68/10
மால் தீர்க்கும் அவன் மார்பு என்று எழுந்த சொல் நோவேமோ – கலி 68/13
ஒரு நீ பிறர் இல்லை அவன் பெண்டிர் என உரைத்து – கலி 71/9
மடுத்து அவன் புகு-வழி மறையேன் என்று யாழொடும் – கலி 71/13
செம் விரல் சிவப்பு ஊர சேண் சென்றாய் என்று அவன்
பௌவ நீர் சாய் கொழுதி பாவை தந்தனைத்தற்கோ – கலி 76/6,7
ஒடுங்கி யாம் புகல் ஒல்லேம் பெயர்தர அவன் கண்டு – கலி 76/10
வரி தேற்றாய் நீ என வணங்கு இறை அவன் பற்றி – கலி 76/14
கேளாளன் ஆகாமை இல்லை அவன் கண்டு – கலி 101/45
ஊர்வான் போல் தோன்றும் அவன்
தொழீஇஇ காற்று போல வந்த கதழ் விடை காரியை – கலி 103/39,40
ஒல்லாது உடன்று எமர் செய்தார் அவன் கொண்ட – கலி 105/55
இன்று எவன் என்னை எமர் கொடுப்பது அன்று அவன்
மிக்கு தன் மேற்சென்ற செம் காரி கோட்டு இடை – கலி 105/67,68
அவன் கண்ணி அன்றோ அது – கலி 107/13
நின் வெய்யன் ஆயின் அவன் வெய்யை நீ ஆயின் – கலி 107/20
மண்ணி மாசு அற்ற நின் கூழையுள் ஏறு அவன்
கண்ணி தந்திட்டது என கேட்டு திண்ணிதா – கலி 107/30,31
தோழி அவன் உழை சென்று – கலி 114/6
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
ஆனாது கலுழ் கொண்ட உலகத்து மற்று அவன்
ஏனையான் அளிப்பான் போல் இகல் இருள் மதி சீப்ப – கலி 118/5,6
மாண் எழில் மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன்
காணும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/8,9
பேணி அவன் சிறிது அளித்த_கால் என் – கலி 122/10
இருள் உறழ் இரும் கூந்தல் மகளிரோடு அமைந்து அவன்
தெருளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/12,13
அருளி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/14
ஒள் இழை மாதர் மகளிரோடு அமைந்து அவன்
உள்ளும் பண்பு இலன் ஆதல் அறிவேன்-மன் அறியினும் – கலி 122/16,17
புல்லி அவன் சிறிது அளித்த-கால் என் – கலி 122/18
தூ அற துறந்தனன் துறைவன் என்று அவன் திறம் – கலி 129/9
மென் தோள் நெகிழ்த்தானை மேஎய் அவன் ஆங்கண் – கலி 143/15
எங்கும் தெரிந்து அது கொள்வேன் அவன் உள்-வழி – கலி 144/16
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/21
பனை ஈன்ற மா ஊர்ந்து அவன் வர காமன் – கலி 147/59
ஒற்கத்துள் உதவியார்க்கு உதவாதான் மற்று அவன்
எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/6,7
சூள் வாய்த்த மனத்தவன் வினை பொய்ப்பின் மற்று அவன்
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/10,11
மண் போல் நெகிழ்ந்து அவன் கலுழ்ந்தே – அகம் 26/25
உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 28/14
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
வினவி நிற்றந்தோனே அவன் கண்டு – அகம் 48/14
அவன் மறை தேஎம் நோக்கி மற்று இவன் – அகம் 48/24
கழறுப என்ப அவன் பெண்டிர் அந்தில் – அகம் 76/6
இன்று எவன்-கொல்லோ கண்டிகும் மற்று அவன்
நல்காமையின் அம்பல் ஆகி – அகம் 102/16,17
என மொழிந்தனனே ஒருவன் அவன் கண்டு – அகம் 110/14
தன் மனை உய்க்குமோ யாது அவன் குறிப்பே – அகம் 195/19
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண – அகம் 276/8
தோள் கந்து ஆக கூந்தலின் பிணித்து அவன்
மார்பு கடி கொள்ளேன் ஆயின் ஆர்வு-உற்று – அகம் 276/11,12
அன்னாய் என்றனென் அவன் கை விட்டனனே – அகம் 356/7
என்னும் தண்டும் ஆயின் மற்று அவன்
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/9,10
பசு மண் குரூஉ திரள் போல அவன்
கொண்ட குடுமித்து இ தண் பணை நாடே – புறம் 32/9,10
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
அளியரோ அளியர் அவன் அளி இழந்தோரே – புறம் 51/8
வலி துஞ்சு தட கை அவன் உடை நாடே – புறம் 54/14
தாம் அறிகுவர் தமக்கு உறுதி யாம் அவன்
எழு உறழ் திணி தோள் வழு இன்றி மலைந்தோர் – புறம் 61/15,16
நீ அவன் கண்ட பின்றை பூவின் – புறம் 69/19
தலைப்பாடு அன்று அவன் ஈகை – புறம் 70/18
நினைக்க வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 70/19
யார்-கொல் வாழ்க அவன் கண்ணி தார் பூண்டு – புறம் 77/6
ஆர்ப்பு எழு கடலினும் பெரிது அவன் களிறே – புறம் 81/1
யான் கண்டனன் அவன் ஆடு ஆகுதலே – புறம் 85/8
உறையுள் முனியும் அவன் செல்லும் ஊரே – புறம் 96/9
அவன் தானும் நிலம் திரைக்கும் கடல் தானை – புறம் 97/14
வருந்த வேண்டா வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 101/10
புரத்தல் வல்லன் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 103/12
வான் கண் அற்று அவன் மலையே வானத்து – புறம் 109/9
ஆங்கு பட்டன்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 134/4
பிறர் வறுமை நோக்கின்று அவன் கைவண்மையே – புறம் 141/15
யாம் அவன் கிளைஞரேம் அல்லேம் கேள் இனி – புறம் 144/10
நளி மலை நாடன் நள்ளி அவன் எனவே – புறம் 150/28
வாழ்வோர் வாழ அவன் தாள் வாழியவே – புறம் 171/15
ஆர் அமர் கடக்கும் வேலும் அவன் இறை – புறம் 172/9
வழி நாட்கு இரங்கும் என் நெஞ்சம் அவன்
கழி மென் சாயல் காண்-தொறும் நினைந்தே – புறம் 176/12,13
இன்னே செல்-மதி நீயே சென்று அவன்
பகை புலம் படரா அளவை நின் – புறம் 181/8,9
மேல்-பால் ஒருவனும் அவன் கண் படுமே – புறம் 183/10
ஆர்குவை-மன்னோ அவன் அமர் அடு_களத்தே – புறம் 230/16
சென்று வீழ்ந்தன்று அவன்
அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே – புறம் 235/14,15
உயர்_நிலை_உலகம் அவன் புக வார – புறம் 249/11
உலந்தன்று-கொல் அவன் மலைந்த மாவே – புறம் 273/7
மணி மருள் மாலை சூட்டி அவன் தலை – புறம் 291/7
அறிந்தோர் யார் அவன் கண்ணிய பொருளே – புறம் 301/10
இரண்டு ஆகாது அவன் கூறியது எனவே – புறம் 304/11
எள் அமைவு இன்று அவன் உள்ளிய பொருளே – புறம் 313/7
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் – புறம் 316/4
அவன் எம் இறைவன் யாம் அவன் பாணர் – புறம் 316/4
தூவவும் வல்லன் அவன் தூவும்-காலே – புறம் 331/13
நாடு என மொழிவோர் அவன் நாடு என மொழிவோர் – புறம் 377/21
வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர் – புறம் 377/22
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை – புறம் 379/1
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என – புறம் 382/7
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என – புறம் 382/7
பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன்
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா – புறம் 388/10,11
என்றும் செல்லேன் அவன் குன்று கெழு நாட்டே – புறம் 394/18
அவன் மறவலேனே பிறர் உள்ளலேனே – புறம் 395/32
ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே – புறம் 395/40
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை – புறம் 396/28
உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே – புறம் 396/31
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன்
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே – புறம் 397/26,27
கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும் – புறம் 399/13
ஆங்கு அவன் புகழ்ந்த நாட்டை அன்பு எனும் நறவம் மாந்தி – கம்.பால:2 1/3
எண்_அரும் குணத்தின் அவன் இனிது இருந்து இ ஏழ் உலகு ஆள் இடம் என்றால் – கம்.பால:3 5/3
என்று அவன் உரைத்தபோது எழுந்து துள்ளினார் – கம்.பால:5 21/1
உரை-செய்யும் அளவில் அவன் முகம் நோக்கி உள்ளத்துள் ஒருவராலும் – கம்.பால:6 10/1
பொறுத்தி என்று அவன் புகன்று நின் மகற்கு – கம்.பால:6 15/2
பேர் என்ப அவன் செய் மாய பெரும் பிணக்கு ஒருங்கு தேர்வார் – கம்.பால:8 7/2
அன்று அவன் வந்தது அறிந்து உலகு எல்லாம் – கம்.பால:8 13/1
கருப்பு வில் அன்று அவன் காமன் அல்லனே – கம்.பால:10 54/4
ஏகி மன்னனை கண்டு எதிர்கொண்டு அவன்
ஓகையோடும் இனிது கொண்டு உய்த்திட – கம்.பால:11 1/1,2
அரைசன் அவன் பின்னோரை என்னாலும் அளப்பு அரிதால் – கம்.பால:12 6/1
அயன் புதல்வன் தயரதனை அறியாதார் இல்லை அவன்
பயந்த குல குமரர் இவர் தமக்கு உள்ள பரிசு எல்லாம் – கம்.பால:12 15/1,2
சொல்லிய குறியின் அ தோன்றலே அவன்
அல்லனேல் இறப்பென் என்று அகத்துள் உன்னினாள் – கம்.பால:13 63/3,4
இலை முக படத்து அவன் எழுதி காட்டிய – கம்.பால:14 4/1
விதங்களால் அவன் மெல்லென மெல்லென விளம்பும் – கம்.பால:15 4/3
ஆழத்து உள்ளும் கள்ளம் நினைப்பாள் அவன் நிற்கும் – கம்.பால:17 24/3
கூடுகெனோ அவன் குணங்கள் வீணையில் – கம்.பால:19 31/3
தழுவி நின்று அவன் இரும் கிளையையும் தமரையும் – கம்.பால:20 18/1
அவன் அன்னது பகரும் அளவையின் மன்னவன் அயர்வான் – கம்.பால:24 19/1
கை அவண் நெகிழ்தலும் கணையும் சென்று அவன்
மை அறு தவம் எலாம் வாரி மீண்டதே – கம்.பால:24 39/3,4
அழிந்து அவன் போன பின் அமலன் ஐ உணர்வு – கம்.பால:24 41/1
ஆவி அங்கு அவன் அலது இல்லை ஆதலான் – கம்.பால:24 48/3
அலங்கல் மன்னனை அடிதொழுது அவன் மனம் அனையான் – கம்.அயோ:1 48/1
கொண்டல் போல் அவன் கொடி நெடும் தேர் மிசை கொண்டான் – கம்.அயோ:1 50/4
ஆற்றல்-சால் அரசனுக்கு அறிவித்தான் அவன்
சாற்றுக நகர் அணி சமைக்க என்றனன் – கம்.அயோ:2 32/3,4
மாதுலன் அவன் நுந்தைக்கு வாழ்வு இனி உண்டோ – கம்.அயோ:2 81/3
கொடுத்த பேர் அரசு அவன் குல கோ_மைந்தர்-தமக்கும் – கம்.அயோ:2 83/3
ஆய்தந்து அவன் அ உரை கூறலும் ஐய நின்-தன் – கம்.அயோ:4 131/1
என்னது கடன் அவன் இடரை நீக்குதல் – கம்.அயோ:4 161/2
தட கையால் எடுத்து அவன் தழுவி கண்ண நீர் – கம்.அயோ:5 26/1
வந்தனை அவன் கழல் வைத்தபோது அலால் – கம்.அயோ:11 57/3
இருக்கவே வனத்து அவன் ஏகினான் என்றாள் – கம்.அயோ:11 62/4
ஆக்கினேன் அவன் அது பொறுக்கலாமையால் – கம்.அயோ:11 64/3
என்றும் நீரே வாழ உவந்தீர் அவன் ஏக – கம்.அயோ:11 75/3
தீதா நின்ற சிந்தனை செய்தான் அவன் என்ன – கம்.அயோ:11 78/3
கொடி நகர் தரும் அவன் கொணர சேனையும் – கம்.அயோ:12 24/2
தன் முன்னே அவன் தன்மை தந்தை துணை முந்து உரைத்த – கம்.அயோ:13 27/1
என் முன்னே அவன் காண்பென் யானே சென்று என எழுந்தான் – கம்.அயோ:13 27/4
அந்தணனும் தனை வணங்கும் அவனும் அவன் அடிவீழ்ந்தான் – கம்.அயோ:13 32/2
துன்பத்துக்கு ஏது ஆனேன் அவன் அது துடைக்க நின்றான் – கம்.அயோ:13 43/3
அருத்தி கூர அணுகினன் ஆண்டு அவன்
விருத்தி வேதியரோடு எதிர் மேவினான் – கம்.அயோ:13 72/3,4
புண்டரீகம் பொழி புனல் அவன் சடா – கம்.அயோ:14 52/3
புல்லினன் நின்று அவன் புனைந்த வேடத்தை – கம்.அயோ:14 54/1
அன்று அவன் உலகினை அளிக்க ஆகியது – கம்.அயோ:14 120/1
தான் அவன் துணை மலர் தட கை பற்றினான் – கம்.அயோ:14 130/4
அன்ன மா முனியொடு அன்று அவண் உறைந்து அவன் அரும் – கம்.ஆரண்:1 4/1
விட்ட விட்ட மலை மீள அவன் மெய்யில் விசையால் – கம்.ஆரண்:1 29/3
தூண் ஆகிய தோள்-கொடு அவன் தொழுவான் – கம்.ஆரண்:2 25/4
ஆயிடை அறிஞனும் அவன் எதிர் அழுவ – கம்.ஆரண்:2 37/1
பொழிந்து எழு காதலின் பொருந்தினார் அவன்
தொழும்-தொறும் தொழும்-தொறும் ஆசி சொல்லுவார் – கம்.ஆரண்:3 9/3,4
இந்திரன் எனின் அவன் அரக்கர் ஏயின – கம்.ஆரண்:3 15/1
செல்தி ஆண்டு அவன் சேருதி சேர்ந்த பின் – கம்.ஆரண்:3 33/3
இன்று-காறும் நின்று ஏமுறுமால் அவன்
சென்று சேருதி சேருதல் செவ்வியோய் – கம்.ஆரண்:3 34/2,3
விருந்து அவன் அமைத்த பின் விரும்பினன் விரும்பி – கம்.ஆரண்:3 49/2
மறக்க முற்றாத தன் வாய்மை காத்து அவன்
துறக்கம் உற்றான் என இராமன் சொல்லலும் – கம்.ஆரண்:4 19/1,2
அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி – கம்.ஆரண்:4 25/1
ஆண்டு அவன் ஈது உரை-செய்ய அஞ்சலித்த மலர்_கையார் அன்பினோடும் – கம்.ஆரண்:4 26/1
சென்ற பின் அவன் சேர்குவென் யான் என்றான் – கம்.ஆரண்:4 30/4
படி இலாள் மருங்கு உள்ள அளவு எனை அவன் பாரான் – கம்.ஆரண்:6 82/2
ஆங்கு அவன் அணிக்கு எதிர் அணிகள் ஆக தேர் – கம்.ஆரண்:7 114/3
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி – கம்.ஆரண்:8 20/3
ஏவினான் அவன் எயிறு உடை நெடும் தலை இழந்தான் – கம்.ஆரண்:8 21/4
ஆற்றினான் அவன் ஆழி அம் தேர் சரம் – கம்.ஆரண்:9 19/3
விராவ_அரு வனத்து அவன் விளம்ப உறைகின்றார் – கம்.ஆரண்:10 57/3
அற்று அவன் உரைத்தலோடும் அழுது இழி அருவி கண்ணள் – கம்.ஆரண்:10 63/1
உணர்ந்தான் உணர்வுற்று அவன் மேல் இட்டு உயிர்தந்து உய்க்க உரை-செய்வான் – கம்.ஆரண்:10 113/4
எந்நாள் அவன் என்னை இ தீர்வு அரும் இன்னல் செய்தான் – கம்.ஆரண்:10 152/3
ஐயோ போனான் அம்பொடும் உம்பர்க்கு அவன் என்றால் – கம்.ஆரண்:11 15/2
கம்பிக்கும் என் நெஞ்சு அவன் என்றே கவல்கின்றேன் – கம்.ஆரண்:11 17/4
அற்று அவன் பகரா-முன்னம் அழகனை அழகியாளும் – கம்.ஆரண்:11 60/1
மீள்வதே நலன் என்று அவன் மீண்டனன் – கம்.ஆரண்:11 81/4
பேர் எனைத்து அவை அவன் முனியின் பேருமால் – கம்.ஆரண்:12 7/2
என்று அவன் இயம்பலும் எடுத்த சீற்றத்தள் – கம்.ஆரண்:12 12/1
இனம் என களித்துளது என்பது என் அவன்
மனம் என களித்தது கண்ணின் மாலையே – கம்.ஆரண்:12 28/3,4
சொல் பகும் மற்று அவன் பெருமை சொல்லும்-கால் – கம்.ஆரண்:12 43/2
எ நகரத்தினும் இனிய ஈண்டு அவன்
நல் நகரத்தன நவை இலாதன – கம்.ஆரண்:12 44/3,4
எனை பலர் அவன் தனது அருளின் இச்சையோர் – கம்.ஆரண்:12 47/2
நீண்டனென் இருந்து அவன் பிரியும் நெஞ்சிலேன் – கம்.ஆரண்:12 48/3
தறைவாய் அவன் வந்து அடி தாழுதலும் – கம்.ஆரண்:12 71/1
ஒத்தான் உடனே உயிர்த்தான் உருத்தான் அவன் தோள் – கம்.ஆரண்:13 27/1
சொல் இட்டு அவன் தோள் வலி யார் உளர் சொல்ல வல்லார் – கம்.ஆரண்:13 29/4
விழுந்தான் அவன் தேர் மிசை விண்ணவர் பண்ணை ஆர்ப்ப – கம்.ஆரண்:13 37/4
பாய்ந்தான் அவன் பல் மணி தண்டு பறித்து எறிந்தான் – கம்.ஆரண்:13 38/1
திண் தேர் அழித்து ஆங்கு அவன் திண் புறம் சேர்ந்த தூணி – கம்.ஆரண்:13 39/1
பூமி மேல் அவன் தேர் சென்ற நெடு நெறி போனார் – கம்.ஆரண்:13 77/4
மண்ணின் மேல் அவன் தேர் சென்ற சுவடு எலாம் மாய்ந்து – கம்.ஆரண்:13 78/1
ஒருவனே அவன் இராவணன் ஆம் என உரைத்தான் – கம்.ஆரண்:13 91/4
என்று அவன் இயம்பலும் இளைய கோமகன் – கம்.ஆரண்:13 104/1
வீடு அவன் எய்தும் வேலை விரிஞ்சனே முதல மேலோர் – கம்.ஆரண்:13 129/1
மற்று அவன் அ உரை செப்ப மனத்தால் – கம்.ஆரண்:14 54/1
அற பால் உளதேல் அவன் முன்னவன் ஆய் – கம்.ஆரண்:14 76/1
கழுவினன் ஆண்டு அவன் கனக மேனியை – கம்.ஆரண்:14 84/2
என்று அவன் தோற்றம் ஆதி இராவணன் இழைத்த மாய – கம்.கிட்:2 29/1
சொல்லினால் ஏவல் செய்வான் அவன் நிலை சொல்லல்-பாற்றோ – கம்.கிட்:2 34/4
சென்று அவன் தன்னை இன்னே கொணர்கின்றேன் சிறிது போழ்தில் – கம்.கிட்:2 35/3
கால் செலாது அவன் முன்னர் கந்த வேள் – கம்.கிட்:3 41/1
வேல் செலாது அவன் மார்பில் வென்றியான் – கம்.கிட்:3 41/2
கோல் செலாது அவன் குடை செலாது-அரோ – கம்.கிட்:3 41/4
பேருமே அவன் பேருமேல் நெடும் – கம்.கிட்:3 42/2
தூருமே அவன் பெரிய தோள்களால் – கம்.கிட்:3 42/4
வள்ளலே அவன் வலியின் வன்மையால் – கம்.கிட்:3 46/4
தழை துடிப்புற சார்வு உறாது அவன்
விழைவிடத்தின்-மேல் விளிவை அஞ்சலால் – கம்.கிட்:3 47/3,4
முட்டி நின்று அவன் முரண் உரத்தின் நேர் – கம்.கிட்:3 51/1
நொய்தின் அங்கு அவன் கொணர்வென் நோன்மையாய் – கம்.கிட்:3 52/2
சென்று முன்னவன் தேடுவேன் அவன்
கொன்றுளான் தனை கொல_ஒணாது எனின் – கம்.கிட்:3 55/2,3
கால் விசைத்து அவன் கடிதின் எற்றலும் – கம்.கிட்:3 60/2
ஏறினான் அவன் எவரும் அஞ்சுற – கம்.கிட்:3 61/1
பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் – கம்.கிட்:3 66/4
எந்தை மற்று அவன் எயிறு அதுக்கு-மேல் – கம்.கிட்:3 68/1
அரு மருந்தையும் அவன் விரும்பினான் – கம்.கிட்:3 69/2
உலகம் ஏழினோடு ஏழும் வந்து அவன் உயிர்க்கு உதவி – கம்.கிட்:3 72/1
புலமையோய் அவன் உறைவிடம் காட்டு என்று புகன்றான் – கம்.கிட்:3 72/4
இன்ன தோன்றலே அவன் இதற்கு ஏது உண்டு இறையோய் – கம்.கிட்:3 78/4
முறுவல் செய்து அவன் முன்னிய முயற்சியை உன்னி – கம்.கிட்:4 2/2
ஆதி அண்டம் முன்பு அளித்தவன் உலகின் அங்கு அவன் ஊர் – கம்.கிட்:4 7/3
அன்பு உலப்பு அரிய நீ உரை-செய்வாய் என அவன் – கம்.கிட்:5 2/4
கொற்ற வாலியும் அவன் குலவு தோள் வலியொடும் – கம்.கிட்:5 10/2
வயிர வன் கரதலத்து அவன் வலித்து எறிய அன்று – கம்.கிட்:5 13/3
ஓட்டு என அவன் கழல் விரலின் உந்தினான் – கம்.கிட்:5 15/3
பொன் மலைக்கு அவன் நண்ணலின் போகலை – கம்.கிட்:7 104/4
ஆதலானும் அவன் எனக்கு ஆர் உயிர் – கம்.கிட்:7 108/1
வேல் விழி தாரை கேட்டாள் வந்து அவன் மேனி வீழ்ந்தாள் – கம்.கிட்:8 1/4
அங்கு அவன் அலங்கல் மார்பில் புரண்டனள் அகன்ற செக்கர் – கம்.கிட்:8 2/3
என்ன மற்று இனைய கூறி ஏகு அவன் தொடர என்றான் – கம்.கிட்:9 27/1
பூவையும் பொருவான் அவன் புலம்பினன் தளர்வான் – கம்.கிட்:10 50/2
கண்ணுறும்-ஆயின் பின்னை யார் அவன் சீற்றம் காப்பார் – கம்.கிட்:10 61/4
சென்று மற்று அவன் சிந்தையை தேர்குவாய் – கம்.கிட்:11 3/4
போன பின் தாதை கோயில் புக்கு அவன் பொலம் கொள் பாதம் – கம்.கிட்:11 78/1
என்று அவன் உரைத்தலும் இரவி காதலன் – கம்.கிட்:11 108/1
சூரியன் கான்முளை தோன்றுமால் அவன்
நீர் அரும் பரவையின் நெடிது சேனையான் – கம்.கிட்:11 133/3,4
சாம்பன் அவன் ஒன்று உரை-செய்வான் எழு சலத்தால் – கம்.கிட்:14 41/1
என் உயிர் அனாள் அவளை யான் அவன் இரப்ப – கம்.கிட்:14 57/3
அன்று முடிவு ஆகும் இடர் என்று அவன் அகன்றான் – கம்.கிட்:14 61/4
எற்றினானை நேர் எற்றினான் அவன்
முற்றினான் உயிர் உலந்து மூர்ச்சியா – கம்.கிட்:15 7/3,4
என்று அவன் உரைத்தலும் இருந்த வாலி சேய் – கம்.கிட்:16 12/1
அவன் அவை உரைத்த பின் அனுமன் சொல்லுவான் – கம்.கிட்:16 19/1
வந்தனென் மறைத்தலோடும் மற்று அவன் மறைய போனான் – கம்.கிட்:16 55/3
பூண்டான் அவன் கட்புலம் பின்பட முன்பு போனான் – கம்.சுந்:1 51/4
தன் மேனியளாய் அவன் தாயினும் அன்பு தாழ – கம்.சுந்:1 60/2
குறுகி நோக்கி மற்று அவன் தலை ஒருபதும் குறித்த – கம்.சுந்:2 129/1
நுணுகும் வீங்கும் மற்று அவன் நிலை யாவரே நுவல்வார் – கம்.சுந்:2 132/3
உற்று நின்று அவன் உணர்வை தன் உணர்வினால் உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 135/1
திருவை கண்டனென் என்றான் அவன் உரையும் சிதைந்ததால் – கம்.சுந்:2 230/2
அருத்தி வேதியற்கு ஆன் குலம் ஈந்து அவன்
கருத்தின் ஆசை கரை இன்மை கண்டு இறை – கம்.சுந்:3 26/2,3
தேவனே அவன் இவள் கமல_செல்வியே – கம்.சுந்:3 62/4
காண நோற்றில அவன் கமலக்கண்களே – கம்.சுந்:3 69/4
புறன் அலர் அவன் உற போது போக்கி யான் – கம்.சுந்:4 14/3
என்று அவன் இறைஞ்ச நோக்கி இரக்கமும் முனிவும் எய்தி – கம்.சுந்:4 26/1
மற்று அவன் முன்னோன் வாலி இராவணன் வலி தன் வாலின் – கம்.சுந்:4 30/1
தென் திசை சேறி என்றான் அவன் அருள் சிதைவது ஆமோ – கம்.சுந்:4 34/4
எய்து அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து பேர் உவகை ஏற – கம்.சுந்:4 37/1
பெரு நாள் நிற்பின் அவன் நெற்றி பெற்றித்து ஆக பெறும் மன்னோ – கம்.சுந்:4 56/4
வந்து அவன் மேனி நோக்கி வான் உயர் துயரின் வைகி – கம்.சுந்:4 79/1
வாலி இளவல் அவன் மைந்தன் மயிந்தன் துமிந்தன் வய குமுதன் – கம்.சுந்:4 116/1
இராவணன் அவன் இவன் இராமன் என்றனன் – கம்.சுந்:5 74/4
மீட்டு அவன் கருணை-செய்தால் பெறும் பதம் விளம்பலாமோ – கம்.சுந்:6 43/4
அண்ணல் அ அரியினுக்கு அடியவர் அவன் சீர் – கம்.சுந்:8 36/1
எற்றினன் அஃது அவன் வில்லினில் ஏற்றான் – கம்.சுந்:9 49/4
ஆம்பல் நெடும் பகை போல் அவன் நின்றான் – கம்.சுந்:9 61/4
பொன்றி அவன் புவி தேரொடு புக்கான் – கம்.சுந்:9 62/4
ஒக்க ஊர் பறவை அன்றேல் அவன் துயில் உரகம் அன்றேல் – கம்.சுந்:10 2/2
நின்றார் நின்றிலர் தனி நின்றான் ஒரு நேமி தேரொடும் அவன் நேரே – கம்.சுந்:10 31/3
பாரில் சென்றது பரி பட்டன அவன் வரி வில் சிந்திய பகழி கோல் – கம்.சுந்:10 34/2
நேரில் சென்று அவன் வயிர குனி சிலை பற்றி கொண்டு எதிர் உற நின்றான் – கம்.சுந்:10 34/4
ஒரு கையால் அவன் வயிர திண் சிலை உற்று பற்றலும் உரவோனும் – கம்.சுந்:10 35/1
சுரிகையால் அவன் உருவி குத்தலும் அதனை சொல் கொடு வரு தூதன் – கம்.சுந்:10 35/3
நீள் ஆர் அயில் என மயிர் தைத்திட மணி நெடு வால் அவன் உடல் நிமிர்வுற்று – கம்.சுந்:10 36/3
நீண்ட மாதிரம் வெடிபட அவன் நெடும் சிலையில் – கம்.சுந்:11 36/3
மீண்டு போய் விழ வீசி ஆங்கு அவன் மிடல் தடம் தேர் – கம்.சுந்:11 42/3
எழுந்து மா விசும்பு எய்தினன் இடை அவன் படையில் – கம்.சுந்:11 52/2
வீக்கிய அவன் உடல் விசித்த பாம்பினே – கம்.சுந்:12 63/4
என் இவண் வரவு நீ யாரை என்று அவன்
தன்மையை வினாயினான் கூற்றின் தன்மையான் – கம்.சுந்:12 64/3,4
யாது அவன் நினைந்தான் அன்ன பயத்தன ஏது வேண்டின் – கம்.சுந்:12 73/3
திண் திறல் அவன் செயல் தெரிய நோக்கினான் – கம்.சுந்:14 23/1
ஆங்கு அவன் செய்கையே அளவை ஆம் எனா – கம்.சுந்:14 24/1
என்று அவன் இயம்பலும் எழுந்து இறைஞ்சினான் – கம்.யுத்1:2 15/1
மற்று அவன் பின்னுற மகோதர பெயர் – கம்.யுத்1:2 22/1
மற்று அவன் பின்னுற மற்றையோர்களும் – கம்.யுத்1:2 46/1
என்று அவன் இயம்பிடும் எல்லையினில் வல்லே – கம்.யுத்1:2 58/1
சால அன்னது நினைந்து அவன் எதிர் செலல் தவிர்ந்து – கம்.யுத்1:2 108/3
அ சொல் கேட்டு அவன் ஆழியான் என்றனை ஆயின் – கம்.யுத்1:2 112/1
தேவரும் அவன் தாள் அலால் அருச்சனை செய்யார் – கம்.யுத்1:3 9/4
குருக்களோடு கற்று ஓதுவது அவன் பெரும் கொற்றம் – கம்.யுத்1:3 10/2
கொள்ள சாகிலன் ஆர் இனி அவன் உயிர் கொள்வார் – கம்.யுத்1:3 17/4
ஈது அவன் நிலை எ உலகங்கட்கும் இறைவன் – கம்.யுத்1:3 18/4
சென்று மற்று அவன் தன்னொடும் ஒரு சிறை சேர்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 21/3
ஓத புக்க அவன் உந்தை பேர் உரை எனலோடும் – கம்.யுத்1:3 22/1
உந்தை மற்று அவன் திருப்பெயர் உரை-செயற்கு உரிய – கம்.யுத்1:3 26/2
அன்ன கேட்டு அவன் அந்தண அந்தணர்க்கு அடாத – கம்.யுத்1:3 36/1
என்ன சொல் அவன் இயம்பியது இயம்புதி என்றான் – கம்.யுத்1:3 36/4
குரவர் நம் குலத்து உள்ளவர் அவன் கொல குறைந்தார் – கம்.யுத்1:3 50/2
தத்துவம் அவன் அது தம்மை தாம் உணர் – கம்.யுத்1:3 61/2
அந்தம்_இல் வேள்வி-மாட்டு அவிசும் ஆம் அவன் – கம்.யுத்1:3 65/4
பிற்பய பயன் தரும் பின்பு போல் அவன்
தற்பயன் தான் திரி தருமம் இல்லை அஃது – கம்.யுத்1:3 66/2,3
நாமமும் அவன் பிற நலி கொடா நெடும் – கம்.யுத்1:3 73/3
ஆம் அவன் அறிவினுக்கு அறிவும் ஆயினான் – கம்.யுத்1:3 76/2
அறிந்த நாயகன் சேவடி மறந்திலன் அயர்த்திலன் அவன் நாமம் – கம்.யுத்1:3 83/4
விட்டான் அவன் மேல் அவர் வீசினரால் – கம்.யுத்1:3 115/4
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று – கம்.யுத்1:3 122/1
மூன்று அவன் குணங்கள் செய்கை மூன்று அவன் உருவம் மூன்று – கம்.யுத்1:3 122/1
மூன்று கண் சுடர் கொள் சோதி மூன்று அவன் உலகம் மூன்று – கம்.யுத்1:3 122/2
சான்று அவன் இதுவே வேத முடிவு இது சரதம் என்றான் – கம்.யுத்1:3 122/4
அன்று அவன் உந்தி வந்தானாம் என தோன்றினானால் – கம்.யுத்1:3 131/4
ஆயவன்-தன்னை மாயன் அந்தியின் அவன் பொன் கோயில் – கம்.யுத்1:3 153/1
அல்லி அம் கமலத்து அண்ணல் அவன் புகழ் விரிப்பதானான் – கம்.யுத்1:3 156/4
என்பு உற குளிரும் நெஞ்சு உருகுமேல் அவன்
புன் புற பிறவியின் பகைஞன் போலுமால் – கம்.யுத்1:4 20/3,4
புகல் அவன் கழல் அடைந்து உய்ய போந்தனன் – கம்.யுத்1:4 42/2
திரிகின்ற உள்ளத்தானும் அகம் மலர்ந்து அவன் முன் சென்றான் – கம்.யுத்1:4 119/4
வழுவல்_இல் அபயம் நின்-பால் வழங்கினன் அவன் பொன் பாதம் – கம்.யுத்1:4 121/3
சிறப்பு அவன் செய்திட செல்வம் எய்தினார் – கம்.யுத்1:5 27/1
அன்றியும் அவன் அகன் கோயில் ஆய் மணி – கம்.யுத்1:5 29/1
பேயனேன் என் பல பிதற்றி பேர்த்து அவன்
மா இரு ஞாலத்து வைத்த மா படை – கம்.யுத்1:5 31/1,2
அங்கம் வெந்திலர் அவன் அடிகள் எண்ணலால் – கம்.யுத்1:6 32/3
போய் அவன் புகல புகுந்தார்-அரோ – கம்.யுத்1:9 54/4
மனை-கண் வந்து அவன் பாதம் வணங்கினார் – கம்.யுத்1:9 55/1
கை அவன் தொட அமைந்த கரத்தான் – கம்.யுத்1:11 23/1
உவன் காண் குமுதன் குமுதாக்கனும் ஊங்கு அவன் காண் – கம்.யுத்1:11 30/1
அவன் காண் நெடும் கேசரி என்பவன் ஆற்றல் மிக்கான் – கம்.யுத்1:11 30/4
சரபன் அவன் இவன் சதவலி ஆய தக்கோன் – கம்.யுத்1:11 31/4
ததிமுகன் அவன் சங்கன் என்று உரைக்கின்ற சிங்கம் – கம்.யுத்1:11 33/4
எந்திரம் என கடிது எடுத்து அவன் எறிந்தான் – கம்.யுத்1:12 23/3
என்று அவன் இரங்கும் காலத்து இருவரும் ஒருவர்-தம்மின் – கம்.யுத்1:12 32/1
பொன்றினென் ஆகின் நன்று என்று அவன் வெள்க இவனும் போந்தான் – கம்.யுத்1:12 32/4
பின் பழி எய்த நின்றான் அவன் பின்னை பேச்சு விட்டான் – கம்.யுத்1:13 17/4
அன்று அவன் அருள பெற்ற ஆண்தகை அலங்கல் பொன் தோள் – கம்.யுத்1:14 10/3
நிந்தனை இதன்-மேல் உண்டோ நீ அவன் தூதன் ஆதல் – கம்.யுத்1:14 25/2
கூவினான் அவன் கோபுர வாயிலில் – கம்.யுத்1:14 40/3
உற்ற போது அவன் உள்ள கருத்து எலாம் – கம்.யுத்1:14 43/1
தூக்கு தூணியும் வில்லும் தொலைத்து அவன்
யாக்கையும் சிதைத்துவிட்டு எழுந்து ஏகினான் – கம்.யுத்2:15 54/3,4
கொண்டு சீறி அவன் எதிர் குப்புறா – கம்.யுத்2:15 63/4
சென்று எறிந்து அவன் சேனை சிதைத்தலும் – கம்.யுத்2:15 71/2
மறித்தும் ஆர் அவன் ஆர் உயிர் வவ்வினான் – கம்.யுத்2:15 87/1
ஆங்கு அவன் அமர் தொழிற்கு அணுகினான் என – கம்.யுத்2:15 108/1
நீங்கியது யாவது நினைக்கிலோம் அவன்
வாங்கிய வரி சிலை மற்றொன்றே-கொலாம் – கம்.யுத்2:15 116/3,4
ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் அவன் அவை ஆற்றி நின்றான் – கம்.யுத்2:15 136/4
கை போதகம் என முந்து அவன் கடும் தேர் எதிர் நடந்தான் – கம்.யுத்2:15 160/3
நின்றான் அவன் எதிரே உலகு அளந்தான் என நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 161/4
ஆரத்தொடு கவசத்து உடல் பொடி பட்டு உக அவன் மா – கம்.யுத்2:15 173/3
இணை ஆரும் இல் அவன் நேர் வரவு எய்தா வலி செய்தாய் – கம்.யுத்2:15 180/2
எடுக்கல் உற்று அவன் மேனியை ஏந்துதற்கு ஏற்ற – கம்.யுத்2:15 212/1
அறுத்து மற்று அவன் அயல் நின்ற அளப்ப_அரும் அரக்கர் – கம்.யுத்2:15 229/1
என்னல் ஆயது ஓர் விசையினின் சென்று அவன் தலையில் – கம்.யுத்2:15 244/3
போய பின் அவன் கை வாளி உலகு எலாம் புகுவது அல்லால் – கம்.யுத்2:16 19/1
தெரிகிலர் அமரரேயும் ஆர் அவன் செய்கை தேர்வார் – கம்.யுத்2:16 21/2
வாங்கும் என்று இனைய சொன்னான் அவன் அது மனத்து கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 41/4
தையலை விட்டு அவன் சரணம் தாழ்ந்து நின் – கம்.யுத்2:16 83/1
அன்னது கண்டு அவன் தம்பியானவன் – கம்.யுத்2:16 89/1
கூரிய சூலத்தான் என்று அவன் நிலை கூறலுற்றான் – கம்.யுத்2:16 109/4
அவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து அசுரர்கள் படுவது எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 110/3
என்று அவன் உரைத்தலோடும் இரவி சேய் இவனை இன்று – கம்.யுத்2:16 122/1
எனக்கு அவன் தந்த செல்வத்து இலங்கையும் அரசும் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 135/1
வென்றி வெம் திறலினானும் அவன் அடித்தலத்து வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 162/4
அன்று அவன் மகனோ எம் ஊர் அனல் மடுத்து அரக்கர்-தம்மை – கம்.யுத்2:16 186/3
அற்று அவன் உரைத்தலோடும் அனல் விழித்து அசனி குன்றத்து – கம்.யுத்2:16 190/1
மறித்து அவன் அவனை தன் கை வயிர வான் சூலம் மார்பில் – கம்.யுத்2:16 192/1
பறித்து அவன் நெற்றி முற்ற பரப்பிடை பாகம் உள்ளே – கம்.யுத்2:16 192/3
திற திறம் பட துணித்து அவன் தேரையும் சிதைத்தான் – கம்.யுத்2:16 237/4
பெரும் கரம் பிசைந்து அவன் பின்பு சென்றனன் – கம்.யுத்2:16 268/4
மீட்டு அவன் சரங்களால் விலங்கலானையே – கம்.யுத்2:16 282/1
அண்ணலும் தானையின் அழிவும் ஆங்கு அவன்
திண் நெடும் கொற்றமும் வலியும் சிந்தியா – கம்.யுத்2:16 301/1,2
மறித்து ஒரு வடி கணை தொடுக்க மற்று அவன்
ஒறுத்து ஒளிர் வாள் எனும் உரவு நாகத்தை – கம்.யுத்2:16 304/2,3
தனி பட்டான் என அவன் முகம் நோக்கி ஒன்று உரைத்தனன் தனி நாதன் – கம்.யுத்2:16 318/4
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி – கம்.யுத்2:16 328/3
அற்று வீழ்ந்த கை அறாத வெம் கையினால் எடுத்து அவன் ஆர்த்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 334/3
மந்தரத்தையும் கடுத்தது மற்று அவன் மணி அணி வயிர தோள் – கம்.யுத்2:16 338/4
கொல்லுமால் அவன் இவனை குறிக்கோடி கோடாதாய் – கம்.யுத்2:16 351/4
என அவன் உரைத்தலோடும் எழுந்து மார்பு இறுக புல்லி – கம்.யுத்2:17 4/1
என்று அவன் உரைத்த-காலை என்னை இ மாயம் செய்தாற்கு – கம்.யுத்2:17 29/1
நன் மகன் வாளி நக்க நாய் அவன் உடலை நக்க – கம்.யுத்2:17 59/3
அன்று அவன் விலக்க மீண்டான் ஆசனத்து இருக்க ஆவி – கம்.யுத்2:17 61/1
என்று அவன் விலக்க மீண்டு ஆண்டு இருந்தது ஓர் இறுதியின்-கண் – கம்.யுத்2:17 73/1
நல் மேருவின் நின்றனன் நாடி அவன்
தன் மேல் எதிரும் வலி தக்குளையேல் – கம்.யுத்2:18 49/2,3
அவன் அல்லன் எனில் புவி தந்தருளும் – கம்.யுத்2:18 82/2
புக்கான் அவன் வந்து புகுந்த களம் – கம்.யுத்2:18 85/4
அண்ணல்-தன் வடி கணை துணிப்ப அற்று அவன்
கண் அகல் நெடும் தலை விசையின் கார் என – கம்.யுத்2:18 121/1,2
எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன்
விட்டன விட்டன விடு கணை படு-தொறும் – கம்.யுத்2:18 135/2,3
கறுவினர் அவன் எதிர் கடவினர் கடல் என – கம்.யுத்2:18 136/4
ஆராய்வது என் அவன் வில் தொழில் அமரேசரும் அறியார் – கம்.யுத்2:18 144/4
தவ்வேலென வந்தான் அவன் தனி வேல் என தகையான் – கம்.யுத்2:18 154/4
பாறு ஆங்கு என புக பாய்ந்து அவன் நெடு வில்லினை பறித்தான் – கம்.யுத்2:18 166/4
முறித்தான் அவன் வலி கண்டு உயர் தேவாந்தகன் முனிந்தான் – கம்.யுத்2:18 167/2
செறித்தான் அவன் இட தோள் மிசை இமையோர்களும் திகைத்தார் – கம்.யுத்2:18 167/4
புடைத்தான் அவன் தடம் தேரொடு நெடும் சாரதி புரண்டான் – கம்.யுத்2:18 168/3
காலற்கு இரு கண்ணான் தன கையால் அவன் கதுப்பின் – கம்.யுத்2:18 169/3
திண் தேரினை கடிது ஏவு என சென்றான் அவன் நின்றான் – கம்.யுத்2:18 170/4
பார்-மேல் படுத்து அரைத்தான் அவன் பழி மேற்பட படுத்தான் – கம்.யுத்2:18 176/3
சில்லி அம் தேரின் மேலான் அவன் அமர் செவ்விது அன்றால் – கம்.யுத்2:18 180/2
ஆர்த்து அவன் எய்த வாளி அனைத்தையும் அறுத்து மாற்றி – கம்.யுத்2:18 191/1
நொய்து அவன் கவசம் கீறி நுழைவன பிழைப்பு இலாத – கம்.யுத்2:18 192/4
குத்து ஒழித்து அவன் கைவாள் தன் கூர் உகிர் தட கை கொண்டான் – கம்.யுத்2:18 212/3
ஆங்கு அவன் அவற்றை ஆண்டு ஓர் அம்பினால் அறுத்து ஓர் அம்பால் – கம்.யுத்2:18 222/3
செய்வாய் இகல் என்று அவன் நின்று சிரித்தான் – கம்.யுத்2:18 245/1
கை வாய் வழி சென்று அவன் ஆர் உயிர் கக்க – கம்.யுத்2:18 245/3
அ நின்ற நிலத்து அவன் ஆக்கையை நீக்கி அல்லால் – கம்.யுத்2:19 9/3
தேறாதது மற்று அவன் ஏறிய தெய்வ மா தேர் – கம்.யுத்2:19 19/4
அன்று அவன் அல்லனேல் அமரர் வேந்தனை – கம்.யுத்2:19 27/3
என்று அவன் இறைஞ்சினன் இளைய வள்ளலும் – கம்.யுத்2:19 33/1
பழிக்கும் மேனிய குரங்கின்-மேல் அவன் விடும் கொடும் பகழி பாயவே – கம்.யுத்2:19 67/4
வெற்றி கண்டு வலி நன்று நன்று என வியந்து வெம் கணை தெரிந்து அவன்
நெற்றியின் தலை இரண்டு மார்பிடை ஓர் அஞ்சு நஞ்சு என நிறுத்தினான் – கம்.யுத்2:19 71/2,3
இ கணத்து அவன் இறக்கும் என்பது ஒரு குன்று எடுத்து மிசை ஏவினான் – கம்.யுத்2:19 72/3
உதையினால் அவன் தேரை உருட்டினான் – கம்.யுத்2:19 127/4
தண்டு அவன் கையது ஆன தன்மையை தறுகணாளர் – கம்.யுத்2:19 174/1
போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால் – கம்.யுத்2:19 211/1
இ வழி அவன் வந்து ஏற்பது அறிந்திலம் எதிர்ந்த-போதும் – கம்.யுத்2:19 227/2
சொல்லின் பிழையாதது ஓர் சூலம் அவன்
மல்லின் பொலி மார்பின் வழங்கினனால் – கம்.யுத்3:20 76/3,4
கல் ஒன்று கடாவிய காலை அவன்
வில் ஒன்று இரு கூறின் விழுந்திடலும் – கம்.யுத்3:20 80/1,2
வாழ்வு இத்தனை என்று அவன் மார்பு அகலம் – கம்.யுத்3:20 85/3
அன்று அவன் நாம வில் நாண் அலங்கல் தோள் இலங்க வாங்கி – கம்.யுத்3:21 33/1
அங்கு அவன் உலத்தலோடும் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் கண்ணான் – கம்.யுத்3:21 36/1
பாரிடை வீழ்தலோடும் அவன் சிரம் பறித்து மாயா – கம்.யுத்3:21 38/3
இரக்கம் உற்று உனக்கு அவன் செயும் என்றனன் இளையோன் – கம்.யுத்3:22 65/4
விடம் கொள் வெள்ளத்தின்-மேல் அவன் விடுவன விலக்கி – கம்.யுத்3:22 73/2
மல் கொள் தோளவர் உணர்ந்திலர் அவன் தொழில் மறந்தார் – கம்.யுத்3:22 83/4
தீர்த்தன்-மேல் அவன் திசைமுகன் படைக்கலம் செலுத்த – கம்.யுத்3:22 85/3
மறந்து நிற்குமோ மற்று அவன் திறன் என்றான் மதலை – கம்.யுத்3:22 183/4
ஏன்றும் மறந்தோம் அவன் அல்லன் மனிதன் என்றே இ மாயம் – கம்.யுத்3:22 221/3
உந்த அவன் போய் அரக்கர் உடல் அடங்க கடலினுள் இட்டான் – கம்.யுத்3:23 2/4
விழுவேன் அவன் மேனியின் மீதில் எனா – கம்.யுத்3:23 21/3
போய் அவன் மாறி நிகும்பலை புக்கான் – கம்.யுத்3:26 42/1
வெற்றி வெம் பாசம் வீசி விசித்து அவன் கொன்று வீழ்ந்தால் – கம்.யுத்3:26 79/2
சென்று அவன் ஆவி உண்டு வேள்வியும் சிதைப்பென் என்றான் – கம்.யுத்3:27 2/3
பதைத்து அவன் வெம்மை ஓடி பல் பெரும் பகழி மாரி – கம்.யுத்3:27 6/1
வாம மந்திர தொழில் மறந்து மற்று அவன்
தூம வெம் கனல் என பொலிந்து தோன்றினான் – கம்.யுத்3:27 57/3,4
என்று அவன் பகர்கின்ற எல்லை வல் விசை – கம்.யுத்3:27 66/1
இடுகின்ற வேள்வி மாண்டது இனி அவன் பிழைப்புறாமே – கம்.யுத்3:27 100/3
சிந்தாகுலம் துறந்தார் அவன் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 101/4
ஒரு திக்கிலும் பெயரா-வகை அவன் தேரினை உதிர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 121/3
மு தேவரும் உவந்தார் அவன் உரும் ஏறு என முனிந்தார் – கம்.யுத்3:27 122/2
விதைத்தான் அவன் விலக்காத-முன் விடை-மேல் வரு விமலன் – கம்.யுத்3:27 123/2
உதைத்தால்-என தனித்து ஓர் கணை அவன் மார்பிடை உய்த்தான் – கம்.யுத்3:27 123/4
துவசத்தையும் துணித்தே அவன் மணி தோளையும் துளைத்தான் – கம்.யுத்3:27 124/4
அ தன்மையை அறிந்தான் அவன் சிறுதாதையும் அணுகா – கம்.யுத்3:27 128/1
காற்றின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு காத்தான் – கம்.யுத்3:27 129/4
அனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு தடுத்தான் – கம்.யுத்3:27 130/1
புனலின் படை தொடுத்தான் அவன் அதுவே கொடு பொறுத்தான் – கம்.யுத்3:27 130/2
நின்றான் அது துரந்தான் அவன் நலம் வானவர் நினைந்தார் – கம்.யுத்3:27 135/4
அயிரா நிலை உடையான் இவன் அவன் இ உலகு அனைத்தும் – கம்.யுத்3:27 142/2
அறிந்தே இருந்து அறியேம் அவன் நெடு மாயையின் அயர்ப்போம் – கம்.யுத்3:27 144/1
அவன் அன்னது கண்டான் இவன் ஆரோ என அயிர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 149/1
போர்த்தார் அடர் கவி வீரரும் அவன் தாள் நிழல் புகுந்தார் – கம்.யுத்3:27 156/4
பொழிந்தது அவன் தோளின்-மேலும் இலக்குவன் புயத்தின்-மேலும் – கம்.யுத்3:27 181/2
தீர்த்தனும் அவன் எதிர் முடுகி நெடும் திசை செவிடு எறிதர விசை கெழு திண் – கம்.யுத்3:28 20/3
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ – கம்.யுத்3:28 22/1
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – கம்.யுத்3:28 23/2
புற்றிடை அரவு என நுழைய நெடும் பொரு சரம் அவன் அவை உணர்கிலனால் – கம்.யுத்3:28 23/4
ஆயிடை இளையவன் விடம் அனையான் அவன் இடு கவசமும் அழிவுபட – கம்.யுத்3:28 24/1
தீ முகம் கதுவ ஓடி சென்று அவன் சிரத்தை தள்ளி – கம்.யுத்3:28 52/3
அரியது என் எமக்கு என்றனர் அவன் கருத்து அறிவார் – கம்.யுத்3:30 34/4
ஆகம் எத்தனை அத்தனை அவன் படை அவதி – கம்.யுத்3:31 13/4
வாழி மற்று அவன் மூல மா தானை முன் வருவ – கம்.யுத்3:31 32/3
தூண்டுகின்றது என்று அடி மலர் தொழுது அவன் சொன்னான் – கம்.யுத்3:31 33/4
அம்பு தாங்கவும் மிடுக்கு இலம் அவன் செய்தது அறிதி – கம்.யுத்3:31 42/2
ஒத்திலது என்ன சொன்னான் அவன் இவை உரைப்பதானான் – கம்.யுத்3:31 49/4
என்று அவன் ஏகலுற்ற-காலையின் அனுமன் எந்தாய் – கம்.யுத்3:31 63/1
கேடு உளது ஆகும் என்றான் அவன் அது கேட்பதானான் – கம்.யுத்3:31 67/4
வரு காலனும் அவன் தூதரும் நமன்-தானும் அ வரைப்பின் – கம்.யுத்3:31 106/2
பட்ட போது அவன் நான்முகன் ஆயினும் படுக்கும் – கம்.யுத்4:32 27/2
பாய் கடும் கணை பத்து அவன் உடல் புக பாய்ச்சி – கம்.யுத்4:32 34/2
ஆரியன் தொழுது ஆங்கு அவன் பாங்கரும் – கம்.யுத்4:33 34/1
சிட்டது செய்தி என்றான் அதற்கு அவன் சீற்றம் செய்தான் – கம்.யுத்4:34 16/4
மெய் அவன் உரைத்தது என வேண்டி இடை பூண்ட – கம்.யுத்4:36 24/3
நுனி படா நின்ற வீரன் அவன் ஒன்று நோக்கா-வண்ணம் – கம்.யுத்4:37 17/3
கருதி தன்-பால் வந்தது அவன் கைக்கொடு காலன் – கம்.யுத்4:37 137/2
வாள் கடைக்கணித்து ஓச்சலும் வந்து அவன்
தாள் கடைக்கு அணியா தலை தாழ்வுறா – கம்.யுத்4:37 179/1,2
கோள் கடை கணித்து என்று அவன் கூறுவான் – கம்.யுத்4:37 179/4
ஆரியன் அவன் ஆவி அகற்றுவான் – கம்.யுத்4:37 191/4
அலை-மிசை கடலின் வீழ் அன்னம்-போல் அவன்
மலை-மிசை தோள்கள்-மேல் வீழ்ந்து மாழ்கினார் – கம்.யுத்4:38 16/3,4
என்று அழைத்தனள் ஏங்கி எழுந்து அவன்
பொன் தழைத்த பொரு_அரு மார்பினை – கம்.யுத்4:38 29/1,2
என்ன தீமை இவர் இழைத்தார் அவன்
சொன்ன சொல்லினது அல்லது தூய்மையோய் – கம்.யுத்4:40 21/3,4
சோரும் என் நிலை அவன் தூதும் அல்லனோ – கம்.யுத்4:40 60/4
களைகணை தொழ அவன் கண்ணின் கூறினான் – கம்.யுத்4:40 65/4
வேத வேந்தனும் அவன் மலர் தாள் மிசை விழுந்தான் – கம்.யுத்4:40 102/4
கண்ணின் நீர் பெரும் தாரை மற்று அவன் சடை கற்றை – கம்.யுத்4:40 112/1
தான் பிழைத்தது உண்டோ என்றான் அவன் சலம் தவிர்ந்தான் – கம்.யுத்4:40 117/4
பொன்றுமால் அவன் எரியிடை அன்னது போக்க – கம்.யுத்4:40 127/2
நன்று எனா அவன் மோதிரம் கை கொடு நடந்தான் – கம்.யுத்4:41 43/4
மனையின் வந்து அவன் எய்த மதித்த நாள் – கம்.யுத்4:41 51/4
அன்னன் ஆகின் அவன் அது கொள்க என்று – கம்.யுத்4:41 57/2
சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு – கம்.யுத்4:41 66/2
உய்யுமே அவன் என்று உரைத்து உள் புகா – கம்.யுத்4:41 81/3
ஆக்கி மற்று அவன் ஆய் மலர் தாள்களை – கம்.யுத்4:41 82/1
ஆவி அங்கு அவன் அலால் மற்று இன்மையால் அனையன் நீங்க – கம்.யுத்4:41 114/1

மேல்


அவன்-கண் (1)

அருகாது ஆகி அவன்-கண் நெஞ்சம் – நற் 287/8

மேல்


அவன்-தன் (4)

மகன் அவன்-தன் தூதன் வந்தனென் தனியேன் என்றான் – கம்.சுந்:12 77/4
தாய் அடுத்து அவன்-தன் கையின் தண்டொடும் – கம்.யுத்2:15 74/3
ஆங்கு அவன்-தன் மூதாதை ஆகிய மூப்பின் யாக்கை – கம்.யுத்2:16 12/1
என் முகம் காண்பதன் முன்னம் யான் அவன்-தன்
முகம் காண்பது சரதம்தான் என – கம்.யுத்2:16 294/1,2

மேல்


அவன்-தன்னை (3)

ஆங்கு அவன்-தன்னை கூவி ஏவுதி-என்னின் ஐய – கம்.யுத்2:16 41/1
என்று அவன்-தன்னை மீட்டும் எடுத்து மார்பு இறுக புல்லி – கம்.யுத்2:16 162/1
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி – கம்.யுத்2:19 16/3

மேல்


அவன்-தனாலே (1)

அறம் என நின்ற நம்பற்கு அடிமை பெற்று அவன்-தனாலே
மறம் என நின்ற மூன்றும் மருங்கு அற மாற்றி மற்றும் – கம்.யுத்2:16 129/1,2

மேல்


அவன்-தனை (4)

நில் நில் என்று அவன்-தனை விலக்கி நீ இவை – கம்.யுத்1:2 31/1
வாழியான் அவன்-தனை கண்டு மனம் மகிழ்ந்து உருகி – கம்.யுத்1:3 20/1
முரணியன் அவன்-தனை முருக்கி முற்றினான் – கம்.யுத்1:4 2/2
அங்கு அவன்-தனை மலைந்து கொன்று முனிவு ஆற வந்தனென் அது அன்றியும் – கம்.யுத்2:19 76/3

மேல்


அவன்-நின்றும் (1)

யாம் அவன்-நின்றும் வருதும் நீயிரும் – பெரும் 28

மேல்


அவன்-பால் (2)

தள்ள தம் இடைகள் நோவ தமை வலித்து அவன்-பால் செல்லும் – கம்.பால:21 3/3
அருவி அம் குன்றில் என்னோடு இருந்தனன் அவன்-பால் செல்வம் – கம்.கிட்:2 22/3

மேல்


அவன்-மேல் (2)

ஐயன்தான் அவன்-மேல் வீழ்ந்தான் அழுந்துற மார்பின் புல்லி – கம்.யுத்2:19 221/1
வீழ்ந்தனன் அவன்-மேல் வீழ்ந்த மலையின்-மேல் மலை வீழ்ந்து-என்ன – கம்.யுத்4:38 2/4

மேல்


அவன்-மேலே (1)

எழுந்து அவன்-மேலே பாய எண்ணும் பேர் இடரில் தள்ளி – கம்.யுத்3:26 44/1

மேல்


அவன்-வயின் (5)

பாயல் பெறேஎன் படர் கூர்ந்து அவன்-வயின்
சேயேன்-மன் யானும் துயர் உழப்பேன் ஆயிடை – கலி 37/6,7
நாண் இலன் ஆயின் நலிதந்து அவன்-வயின்
ஊடுதல் என்னோ இனி – கலி 87/12,13
அ அருள் அவன்-வயின் அருளுக என்றியால் – கம்.அயோ:5 34/4
இரங்கி யான் நிற்ப என் வலி அவன்-வயின் எய்த – கம்.யுத்1:2 107/2
ஏலும் அன்னவருடை வலி அவன்-வயின் எய்தும் – கம்.யுத்1:2 108/2

மேல்


அவன்தான் (1)

அற்றை நாள் அவன்தான் விட்ட அயில்_படை அறுத்து மாற்ற – கம்.யுத்1:9 87/2

மேல்


அவனது (1)

துன்பு இலன் அவனது துணிவை நோக்கினான் – கம்.அயோ:14 132/2

மேல்


அவனால் (1)

அருகா வினை புரிவான் உளன் அவனால் அமைவன-தாம் – கம்.பால:24 26/3

மேல்


அவனி (17)

அரு மறை முனிவரும் அமரரும் அவனி
திருவும் அ நகர் உறை செனமும் நம் இடரோடு – கம்.பால:5 124/1,2
அற்று உகு முத்தின் முன்பு அவனி சேர்ந்தன – கம்.பால:19 30/3
ஆதி வானம் கவித்த அவனி வாழ் – கம்.பால:21 48/3
அரு_மகன் நிறை குணத்து அவனி மாது எனும் – கம்.அயோ:1 28/3
ஆடல் மான் தேர் குழாம் அவனி காணிய – கம்.அயோ:2 41/1
அம் கணன் அவனி காத்தற்கு ஆம் இவன் என்னல் ஆமோ – கம்.அயோ:3 90/1
அத்திரம் நிழற்ற அருளோடு அவனி ஆள்வார் – கம்.அயோ:3 99/2
அவனி காவல் பரதனது ஆகுக – கம்.அயோ:4 27/1
அன்னமும் சிறை இழந்து அவனி சேர்ந்தன – கம்.அயோ:4 174/2
அந்தணர் அரும் தவர் அவனி காவலர் – கம்.அயோ:4 182/1
அண்ணல் ஆழியான் அவனி காவலான் – கம்.அயோ:11 118/2
அழித்து வேறு அவனி பண்டு ஆண்ட வேந்தரை – கம்.அயோ:13 63/3
அழிந்தன தேர் அவர் அவனி கீண்டு உக – கம்.ஆரண்:7 105/1
அவனி வேலை ஏழ் அரியின் வாவினான் – கம்.கிட்:3 65/4
அ மலை நின்று வந்து அவனி எய்திய – கம்.யுத்2:16 251/1
அலை மேவும் கடல் புடை சூழ் அவனி எலாம் காத்து அளிக்கும் அடல் கை வீரன் – கம்.யுத்4:37 203/1
ஆனனம் காட்டுற அவனி எய்தினாள் – கம்.யுத்4:40 45/4

மேல்


அவனி-நின்றும் (1)

இட்டவன் அவனி-நின்றும் எழுவதன் முன்னம் யானை – கம்.யுத்2:18 224/1

மேல்


அவனிக்கு (1)

அடித்தலம் தீண்டலின் அவனிக்கு அம் மயிர் – கம்.ஆரண்:6 12/3

மேல்


அவனிடை (2)

அரைசன் அவனிடை வந்து இனிது ஆராதனை புரிவான் – கம்.பால:24 17/1
வெவ் விடம் என்ன பொங்கி அவனிடை எறிந்த வீச்சு – கம்.யுத்2:18 211/3

மேல்


அவனியில் (5)

அலை_கடல் பிறந்து பின்னை அவனியில் தோன்றி மீள – கம்.பால:23 79/3
அந்தம்_இல் அரும் பெரும் புகழ் அவனியில் நிறுவி – கம்.அயோ:1 43/2
ஆர்கலி அகழ்ந்தோர் கங்கை அவனியில் கொணர்ந்தோர் முந்தை – கம்.அயோ:3 96/1
அருவி மாலையின் தேங்கினது அவனியில் அரக்கர் – கம்.ஆரண்:7 78/3
ஆழியில் பட்ட அன்றே அவனியில் பட்ட எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 172/4

மேல்


அவனியும் (1)

அவனியும் கடந்து எயில் அடைந்தனன் – கம்.கிட்:3 65/2

மேல்


அவனியை (2)

அடல் படைத்து அவனியை பெரு வளம் தருக என்று அருளினானும் – கம்.யுத்1:2 83/3
அனைய புட்பக விமானம் வந்து அவனியை அணுக – கம்.யுத்4:41 4/1

மேல்


அவனில் (1)

கனகனும் அவனில் வந்த வானவர் களைகண் ஆன – கம்.யுத்1:3 143/1

மேல்


அவனிலும் (1)

அனுமனை கண்டிலீரோ அவனிலும் வலியரோ என் – கம்.யுத்3:27 98/1

மேல்


அவனின் (3)

எதிர் எதிர் தழுவி நட்பின் இனிது அமர்ந்து அவனின் ஈண்ட – கம்.ஆரண்:15 55/2
எந்தை மற்று அவனின் வந்து உதித்த யான் உளேன் – கம்.கிட்:6 24/3
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் – கம்.யுத்4:37 9/4

மேல்


அவனினும் (1)

அன்னியும் பெரியன் அவனினும் விழுமிய – நற் 180/6

மேல்


அவனுக்கு (4)

அ பதம் அவனுக்கு ஈந்தான் அரக்கர் வேர் அறுப்பதாக – கம்.யுத்1:9 76/1
பின்றுமேல் அவனுக்கு அன்றோ பழியொடு நரகம் பின்னை – கம்.யுத்2:16 35/4
உம்பியை முனிந்திலேன் அவனுக்கு ஊர்தியாம் – கம்.யுத்2:16 277/1
இறும் திறம் அவனுக்கு இல்லை நாடுதும் ஏகி என்றான் – கம்.யுத்3:24 15/4

மேல்


அவனுடை (3)

அல்லதூஉம் அவனுடை துணைவர் ஆயினார்க்கு – கம்.சுந்:12 21/1
மாணியாய் உலகு அளந்த நாள் அவனுடை வடிவை – கம்.யுத்2:15 219/1
ஆறினான் அது-காலத்து அங்கு அவனுடை அனிகம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 193/3

மேல்


அவனும் (36)

அவனும் தான் – கலி 39/7
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான் – அகம் 252/6
தேவர்-தம் படைகள் செப்ப செவ்விது என்று அவனும் நேர – கம்.பால:8 3/3
ஒல்லையில் அவனும் வந்துறுதல் நன்று என – கம்.பால:13 66/2
அ ஆறு அறிவாய் என்ன வந்தான் முனிவன் அவனும்
வெவ் வாள் அரசன் நிலை கண்டு என் ஆம் விளைவு என்று உன்னா – கம்.அயோ:4 34/3,4
ஏவினாயோ அவனும் ஏகினானோ என்றான் – கம்.அயோ:4 46/4
உன்னேன் முனிவா அவனும் ஆகான் உரிமைக்கு என்றான் – கம்.அயோ:4 49/4
அடி இணை தொழுதான் ஆதி முனிவனை அவனும் உற்ற – கம்.அயோ:6 7/2
அந்தணனும் தனை வணங்கும் அவனும் அவன் அடிவீழ்ந்தான் – கம்.அயோ:13 32/2
மீள்தி எங்கு அகல்தி என்பது விளம்ப அவனும் – கம்.ஆரண்:1 20/4
ஆறும் ஆறும் அயில் வெம் கணை அழுத்த அவனும் – கம்.ஆரண்:1 31/4
அன்று அவனும் அன்பொடு தழீஇ அழுத கண்ணால் – கம்.ஆரண்:3 46/2
சீதை கேள்வன் அவனும் தன் சிற்றவை – கம்.ஆரண்:4 33/2
அவனும் அடுத்து ஒன்றாகி நின்று அன்ன உருவோனே – கம்.ஆரண்:6 124/2
அவனும் உனக்கு இளையானோ இவனே போல் அருள் இலனால் – கம்.ஆரண்:6 124/4
ஆராய் என அவனும் ஆர்-கொலோ நீ என்றான் – கம்.ஆரண்:15 50/4
ஆன பின் தொழுது வாழ்த்தி அந்தரத்து அவனும் போனான் – கம்.ஆரண்:15 56/1
கடிது சென்று அவனும் அ கடவுள்-தன் கயிலையை – கம்.கிட்:5 5/1
அன்னவன் விட உவந்து அவனும் வந்து அரிகள்-தம் – கம்.கிட்:5 7/1
எற்றினான் அவனும் வான் இடியின் நின்று உரறினான் – கம்.கிட்:5 10/4
துன்னுதி போதி என்றான் சுந்தரன் அவனும் சொல்வான் – கம்.கிட்:9 17/4
ஆடல் அம் தானையோடு அவனும் எய்துமால் – கம்.கிட்:11 134/4
அவனும் அண்ணல் அனுமனை ஐய நீ – கம்.கிட்:13 5/1
மாருதேயன் மற்று அவனும் வாய்மை சால் – கம்.கிட்:15 9/3
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் – கம்.சுந்:9 63/4
அவனும் மற்று உள அமரரும் உடன் உறைந்து அடங்க – கம்.யுத்1:2 114/2
தொன் முறை நெறி தெரிந்து அவனும் சொல்லுவான் – கம்.யுத்1:4 69/4
சுகன் இவன் அவனும் சாரன் என்பது தெரிய சொன்னான் – கம்.யுத்1:9 28/4
ஒட்ட உடனே அவனும் வந்து இவனை உற்றான் – கம்.யுத்1:12 15/3
பார்த்த போது அவனும் மற்று அ தாபதன் தம்பி பாதத்து – கம்.யுத்2:16 25/3
இ வழி அவனும் போய் வாயில் எய்தினான் – கம்.யுத்2:16 94/4
அங்கதன் அவனும் ஆர்த்தான் அந்தரம் ஆர்க்கின்றானும் – கம்.யுத்2:19 278/1
அமைக என்று இராமன் சொன்னான் அந்தரத்து அவனும் சென்றான் – கம்.யுத்3:26 89/4
அவனும் அமரர் குலம் எவரும் முனிவரொடு – கம்.யுத்3:31 164/2
மூ_உலகு அளித்த அவனும் முதல்வ முன் நின்று – கம்.யுத்4:36 23/2
அவனும் அ சிவனும் எனல் ஆயினார் – கம்.யுத்4:37 27/4

மேல்


அவனுழை (1)

மொழிந்தனன் அவனுழை போதல் முன்னுவான் – கம்.கிட்:11 116/4

மேல்


அவனே (8)

நீயே பெரு நலத்தையே அவனே
நெடு நீர் பொய்கை நடுநாள் எய்தி – நற் 290/6,7
குழை விளங்கு ஆய்_நுதல் கிழவனும் அவனே – குறு 34/8
புனல் ஆடு கேண்மை அனைத்தே அவனே
ஒண் தொடி மகளிர் பண்டை யாழ் பாட – அகம் 186/9,10
யாயும் அவனே என்னும் யாமும் – அகம் 282/15
குறுகல் ஓம்பு-மின் தெவ்விர் அவனே
சிறு கண் யானை வெண் கோடு பயந்த – புறம் 170/9,10
அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல் – புறம் 379/2
துன்றி வந்து அன்பு செய்யும் துணைவனும் அவனே பின்னை – கம்.யுத்1:4 106/3
கொன்றான் அவனே இவன் என்று கொள்வார் – கம்.யுத்3:31 208/4

மேல்


அவனே-கொல் (1)

ஆம் அவனே-கொல் என்று ஐயம் நீங்கினாள் – கம்.பால:13 62/3

மேல்


அவனை (57)

நாணாள் அவனை இ நாரிகை என்மரும் – பரி 12/56
அவனை
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/19,20
அல்லாந்தான் போல பெயர்ந்தான் அவனை நீ – கலி 111/21
சொல்லல் ஓம்பு என்றமை அன்றி அவனை நீ – கலி 112/18
மாணா நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/7
அல்லல் நோய் செய்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/10
செறி வளை நெகிழ்த்தான்-கண் சென்றாய் மற்று அவனை நீ – கலி 123/13
பறை அறைந்து ஆங்கு ஒருவன் நீத்தான் அவனை
அறை நவ நாட்டில் நீர் கொண்டு தரின் யானும் – கலி 143/12,13
துறந்தானை உள்ளி அழூஉம் அவனை
மறந்தாள் போல் ஆலி நகூஉம் மருளும் – கலி 145/8,9
வரைபவன் என்னின் அகலான் அவனை
திரை தரும் முந்நீர் வளாஅகம் எல்லாம் – கலி 146/27,28
செறாஅது உளன் ஆயின் கொள்வேன் அவனை
பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி – கலி 147/40,41
பெறாஅது யான் நோவேன் அவனை என் காட்டி – கலி 147/41
ஒய்யென பூசல் இடுவேன்-மன் யான் அவனை
மெய்யாக கள்வனோ என்று – கலி 147/51,52
காதலன் மன்ற அவனை வர கண்டு ஆங்கு – கலி 147/67
அரு மறைக்கு உணர்வு_அரும் அவனை அஞ்சன – கம்.பால:5 101/2
அ உரை இராமன் கூற அறிவனும் அவனை நோக்கி – கம்.பால:9 17/1
தூயவன் அவனை நின் கை சுடு சரம் அனைய சொல்லால் – கம்.பால:9 21/2
பொன்றும் அளவில் அவனை புனை மா மகுடம் புனைவித்து – கம்.அயோ:4 40/2
ஆற்றாது அயர்ந்தான் என்றும் அறிந்தாள் அவளும் அவனை
தேற்றா நின்றாள் மகனை திரிவான் என்றாள் அரசன் – கம்.அயோ:4 51/2,3
மென் தோல் மார்பின் முனிவன் வேந்தே அயரேல் அவனை
இன்று ஏகாத-வண்ணம் தகைவென் உலகோடு என்னா – கம்.அயோ:4 66/3,4
தையல் கடல்-நின்று எடுத்து அவனை தயில கடலின் தலை உய்த்தான் – கம்.அயோ:6 27/4
அண்ணலும் விரும்பி என்-பால் அழைத்தி நீ அவனை என்ன – கம்.அயோ:8 12/1
அ வழி அவனை நோக்கி அருள் தரு வாரி அன்ன – கம்.அயோ:13 38/1
எண் தவ நெடிது எனின் இறுதியில் அவனை
கண்டவர் உறு பொருள் கருதுவது எளிதோ – கம்.ஆரண்:2 44/3,4
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் – கம்.ஆரண்:4 26/4
நின்றிலள் அவனை சேரும் நெறியினை நினைந்து போனாள் – கம்.ஆரண்:6 64/1
போர் தானை இந்திரனை பொருது அவனை போர் தொலைத்து – கம்.ஆரண்:6 95/2
சூர நெடுந்தகை அவனை அடி வணங்கி சொல்லுவான் – கம்.ஆரண்:6 112/4
அ வழி அவனை காணும் அருத்தியால் அணுக வந்தேம் – கம்.கிட்:2 20/2
ஆதரித்து அவனை காண்டற்கு அணுகினிர் என்னின் அன்னான் – கம்.கிட்:2 21/3
ஆவி உண்டனன் அவனை அன்னவன் – கம்.கிட்:3 58/4
அடல் கடந்த தோள் அவனை அஞ்சி வெம் – கம்.கிட்:3 64/1
அ தலை அவனை ஏவி அழைத்தலின் அணைந்தான் என்ப – கம்.கிட்:7 144/3
தொடங்கினான் அவனை துயில் நீக்குவான் – கம்.கிட்:11 22/4
வில்லியும் அவனை நோக்கி விரைவின் என் வரவு வீர – கம்.கிட்:11 77/3
கணத்திடை அவனை நீயும் காணுதல் கருமம் என்றான் – கம்.கிட்:11 87/4
நன்று கொண்டு இன்னும் நீயே நணுகு என அவனை ஏவி – கம்.கிட்:11 97/2
விருப்பினால் அவனை நோக்கி விளம்பினன் எண்கின் வேந்தன் – கம்.கிட்:16 16/4
அவனை அல்லவர் நிகர்ப்பவர் என்பதும் அறிவோ – கம்.சுந்:2 140/4
வீட்டியிடுமேல் அவனை வேறல் வினை அன்றால் – கம்.சுந்:5 2/2
தூயேன் என்னின் தொழுகின்றேன் எரியே அவனை சுடல் என்றாள் – கம்.சுந்:12 122/4
காவலன் கண் எதிர் அவனை கை கவித்து – கம்.யுத்1:2 38/1
கரன் படை படுத்து அவனை வென்று களை கட்டான் – கம்.யுத்1:2 54/2
ஆழியான் அவனை நோக்கி அருள் சுரந்து உவகை கூர – கம்.யுத்1:4 139/1
நன்று என அவனை கூவி நம்பி நீ நண்ணலார்-பால் – கம்.யுத்1:14 10/1
ஆகின் மற்று அடியனே சென்று அறிவினால் அவனை உள்ளம் – கம்.யுத்2:16 123/2
ஆதலால் அவனை காண அறத்தொடும் திறம்பாது ஐய – கம்.யுத்2:16 148/3
மறித்து அவன் அவனை தன் கை வயிர வான் சூலம் மார்பில் – கம்.யுத்2:16 192/1
கண்களால் அரக்கன் கண்டான் அவனை ஓர் கலக்கம் காண்பான் – கம்.யுத்2:17 7/4
தம்பிக்கு உயிர் ஈறு சமைத்து அவனை
கம்பிப்பது ஓர் வன் துயர் கண்டிலனேல் – கம்.யுத்2:18 11/2,3
குறு நின்றது பறித்து எடுத்து அவனை எய்தி நொய்தின் இது கூறினான் – கம்.யுத்2:19 78/4
ஆரியன் அவனை நோக்கி ஆர் உயிர் உதவி யாதும் – கம்.யுத்2:19 271/1
தழுவினன் அவனை தானும் அன்பொடு தழுவி தக்கோய் – கம்.யுத்3:24 13/2
அறிந்திலென் அவனை யாண்டும் கண்டிலென் ஆவி யாக்கை – கம்.யுத்3:24 15/1
அழுதியோ நீயும் கூட ஆர்த்தியோ அவனை வாழ்த்தி – கம்.யுத்3:27 169/3
தப்பு அற கொன்று நீக்கில் அவனை யார் தடுக்க வல்லார் – கம்.யுத்3:31 60/3
ஆரை கொண்டு உன்னால் அன்றே வென்றது அங்கு அவனை இன்னம் – கம்.யுத்3:31 65/3

மேல்


அவனை-தானும் (1)

வெய்யவன் அவனை-தானும் மேற்கொளா வில்லினோடு – கம்.யுத்2:18 223/3

மேல்


அவனையும் (1)

விலக்கி அங்கதன் மேற்செலும் அவனையும் விலக்கி – கம்.யுத்4:32 31/2

மேல்


அவனையே (2)

உண்ணும் நீரினும் உயிரினும் அவனையே உவப்பார் – கம்.அயோ:1 39/4
தராதலத்து எவரும் பேண அவனையே சலிக்கும் நீரால் – கம்.ஆரண்:10 108/2

மேல்


அவனொடு (16)

அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழிமே – குறு 51/6
கழை திரங்கு ஆரிடை அவனொடு செலவே – குறு 396/7
அத்த நீள் இடை அவனொடு போகிய – ஐங் 380/1
வேறு அல்லம் என்பது ஒன்று உண்டால் அவனொடு
மாறு உண்டோ நெஞ்சே நமக்கு – கலி 62/18,19
செறிந்த காப்பு இகந்து அவனொடு போகி – அகம் 15/12
அரும் பெறல் உலகத்து அவனொடு செலீஇயர் – அகம் 55/14
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு
பெரு மலை இறந்தது நோவேன் நோவல் – அகம் 63/2,3
ஆள் இல் அத்தத்து அளியள் அவனொடு
வாள் வரி பொருத புண் கூர் யானை – அகம் 145/6,7
திதலை அல்குல் குறு_மகள் அவனொடு
சென்று பிறள் ஆகிய அளவை என்றும் – அகம் 189/9,10
தண் நறு முச்சி புனைய அவனொடு
கழை கவின் போகிய மழை உயர் நனம் தலை – அகம் 221/9,10
நாம் உறை தேஎம் மரூஉ பெயர்ந்து அவனொடு
இரு நீர் சேர்ப்பின் உப்பு உடன் உழுதும் – அகம் 280/7,8
அம்பல் ஊரும் அவனொடு மொழியும் – அகம் 282/13
காடும் கானமும் அவனொடு துணிந்து – அகம் 383/3
நகை நன்று அம்ம தானே அவனொடு
மனை இறந்து அல்கினும் அலர் என நயந்து – அகம் 400/1,2
சோர்_குழலும் மற்று அவனொடு உற்றபடி சொன்னாள் – கம்.கிட்:14 55/4
ஆனவர்க்கு அலால் அவனொடு ஆட வேறு – கம்.கிட்:15 4/3

மேல்


அவனொடும் (3)

எந்தையை அவனொடும் எய்தி ஆண்டு என – கம்.அயோ:5 32/3
அன்று எனின் அவனொடும் அரிய கானிடை – கம்.அயோ:12 18/1
தீவினை ஒருவன் செய்ய அவனொடும் தீங்கு இலாதோர் – கம்.யுத்2:16 139/1

மேல்


அவனோ (2)

நீயோ சொன்னாய் அவனோ நிமிர் கானிடை வெம் நெறியில் – கம்.அயோ:4 45/2
அவனோ அல்லன் மெய் வரம் எல்லாம் அடுகின்றான் – கம்.யுத்4:37 135/2

மேல்


அவனோடு (3)

வென்று எனை இராமன் உன்னை மீட்ட பின் அவனோடு ஆவி – கம்.யுத்2:17 25/3
ஏற்கின்றார் இல்லை என்னா இடபன் வந்து அவனோடு ஏற்றான் – கம்.யுத்2:18 228/4
பொன்றுதும் அவனோடு என்றான் போதலே அழகிற்று என்றான் – கம்.யுத்3:31 56/4

மேல்


அவனோடும் (2)

துறந்தான் தாயின் சூழ்ச்சியின் ஞாலம் அவனோடும்
பிறந்தான் ஆண்டான் என்னும் இது என்னால் பெறலாமே – கம்.அயோ:11 76/3,4
ஒறுத்து மற்று அவனோடும் வந்து உற்றனன் – கம்.யுத்2:15 87/4

மேல்


அவா (3)

இன்னும் ஓர் யான் அவா அறியேனே – புறம் 137/3
பற்று அவா வேரொடும் பசை அற பிறவி போய் – கம்.பால:7 3/1
அவா முதல் அறுத்த சிந்தை அனகனும் அரியின் வேந்தும் – கம்.கிட்:3 21/3

மேல்


அவா-உற்றனை (1)

அரிது அவா-உற்றனை நெஞ்சமே நன்றும் – குறு 29/4

மேல்


அவா-உற்று (1)

மாரிக்கு அவா-உற்று பீள் வாடும் நெல்லிற்கு ஆங்கு – கலி 71/24

மேல்


அவாம் (8)

மை அவாம் குவளை எல்லாம் மாதர் கண்_மலர்கள் பூத்த – கம்.பால:18 3/1
கை அவாம் உருவத்தார்-தம் கண் மலர் குவளை பூத்த – கம்.பால:18 3/2
பனை அவாம் நெடும் கர பரும யானையாய் – கம்.அயோ:1 82/1
நினை அவாம் தன்மையை நிமிர்ந்த மன் உயிர்க்கு – கம்.அயோ:1 82/2
மீனோடு கடுத்து உயர் வென்றி அவாம்
வான் நாடியார் கண் எனும் வாள் உடையான் – கம்.ஆரண்:2 12/3,4
தேன் அவாம் மலர் திசைமுகன் முதலினர் தெளிந்தோர் – கம்.கிட்:10 43/1
தேன் அவாம் விரை செழும் கழுநீர் துயில்-செய்ய – கம்.சுந்:2 5/3
நாள் அவாம் மின் தோய் மாடத்து உம்பர் ஓர் நாகர் பாவை – கம்.யுத்1:10 18/2

மேல்


அவாவதுவோ (1)

அருளான் நெறி ஓடும் அவாவதுவோ
கருள் ஆர் கடலோ கரை காண்பு அரிதால் – கம்.பால:23 9/2,3

மேல்


அவாவினால் (2)

குழீஇ அவாவினால் தேம்புவார் இல் கடை ஆறா – கலி 97/24
ஐயுறும் சுடர் மேனி யான் எழில் காண மூளும் அவாவினால்
கொய்யுறும் குல மா மலர் குவை-நின்று எழுந்தனர் கூர்மை கூர் – கம்.அயோ:3 60/1,2

மேல்


அவாவு (1)

கோள் அவாவு அரி ஏறு அன்ன குரிசிலே கொள்ள நோக்காய் – கம்.யுத்1:10 18/1

மேல்


அவாவும் (2)

வான் உரி உறையுள் வயங்கியோர் அவாவும்
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 213,214
ஆடவர் பெண்மையை அவாவும் தோளினாய் – கம்.பால:7 23/3

மேல்


அவாவுற (1)

புடை அவாவுற சேனையை வளைப்பு உற போக்கி – கம்.யுத்4:40 125/2

மேல்


அவாவுறு (1)

தேன் அவாவுறு வண்டு_இனம் அலமர சிதைத்தாள் – கம்.அயோ:3 1/4

மேல்


அவாவுறும் (1)

படை அவாவுறும் அரக்கர்-தம் குலம் முற்றும் படுத்து – கம்.யுத்4:40 125/3

மேல்


அவாவை (1)

முறை அறிந்து அவாவை நீக்கி முனிவுழி முனிந்து வெஃகும் – கம்.பால:2 19/1

மேல்


அவாவொடு (1)

பேர் அவாவொடு மாசுணம் பேர வே – கம்.பால:16 27/1

மேல்


அவாஅம் (1)

வான் நீங்கு வைப்பின் வழங்கா தேர் நீர்க்கு அவாஅம்
கானம் கடத்திர் என கேட்பின் யான் ஒன்று – கலி 7/2,3

மேல்


அவி (13)

சாலார் தானே தரிக்க என அவர் அவி
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி – பரி 5/40,41
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி
தடவு நிமிர் முத்தீ பேணிய மன் எச்சில் – பரி 5/41,42
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி – பரி 6/11
மிக ஏற்றுதும் மலர் ஊட்டுதும் அவி
கேட்டுதும் பாணி எழுதும் கிணை முருகன் – பரி 8/80,81
அவி அமர் அழல் என அரைக்குநர் – பரி 10/84
உப்பு இலாஅ அவி புழுக்கல் – புறம் 363/12
அவி உணவினோர் புறம்காப்ப – புறம் 377/5
அவி கையின் அளிக்கும் நீரார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ – கம்.பால:14 70/2
அவி அமுது ஆனது அ நகர் உளார்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 34/4
அவி அக துறைகள் தாங்கி ஐந்திணை நெறி அளாவி – கம்.ஆரண்:5 1/2
அவி கொள் நான்மறை அகப்பொருள் புறப்பொருள் அறிவார் – கம்.யுத்1:3 32/2
மனத்தால் மலர் புனல் சாந்தமொடு அவி தூபமும் வகுத்தான் – கம்.யுத்3:27 152/1
அடங்க வெம் கனலுக்கு அவி ஆக்கினான் – கம்.யுத்4:38 32/3

மேல்


அவிக்க (1)

நீரினை கலக்க வேண்டின் நெருப்பினை அவிக்க வேண்டின் – கம்.ஆரண்:12 60/2

மேல்


அவிக்கின்றாரின் (1)

அளிந்து அகத்து எரியும் தீயை நெய்யினால் அவிக்கின்றாரின் – கம்.கிட்:11 90/4

மேல்


அவிக்கும் (2)

தங்கு பேர் அருளும் தருமமும் துணையா தம் பகை புலன்கள் ஐந்து அவிக்கும்
பொங்கு மா தவமும் ஞானமும் புணர்ந்தோர் யாவர்க்கும் புகல்_இடம் ஆன – கம்.பால:3 6/1,2
கடம் கொள் வெம் கால செம் தீ அதனை வந்து அவிக்கும் கால – கம்.யுத்1:3 134/2

மேல்


அவிக (1)

ஐயம்தான் இல்லா வெள்ளம் அறுபதும் அவிக என்று – கம்.யுத்3:22 24/2

மேல்


அவிச்சை (1)

அணங்கு உறும் அவிச்சை கெட விச்சையின் அகம்பாடு – கம்.பால:22 39/3

மேல்


அவிசும் (1)

அந்தம்_இல் வேள்வி-மாட்டு அவிசும் ஆம் அவன் – கம்.யுத்1:3 65/4

மேல்


அவிஞ்சை (1)

ஐயன் விஞ்சை-தனை அறிந்தும் அறியாதான் போல் அவிஞ்சை எனும் – கம்.சுந்:12 117/3

மேல்


அவிஞ்சையர் (1)

தாம் அவிஞ்சையர் கடல் பெரும் தகையினர் தரள – கம்.யுத்4:37 118/3

மேல்


அவிஞ்சையும் (1)

அருமை சேரும் அவிஞ்சையும் விஞ்சையும் – கம்.யுத்4:37 24/2

மேல்


அவித்த (5)

வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த
பல் வீழ் ஆலம் போல – அகம் 70/15,16
அவ்வியம் அவித்த சிந்தை முனிவனை அற்றம் நோக்கி – கம்.பால:9 17/3
அவித்த ஐம்புலத்தவர் ஆதியாய் உள – கம்.அயோ:12 23/1
இந்தியம் அவித்த தனி யோகியின் இருந்த – கம்.கிட்:10 75/4
ஆழி மால் வரைக்கு அ புறத்து இருளையும் அவித்த – கம்.யுத்1:6 17/4

மேல்


அவித்தவர் (2)

அவிப்பானும் அவித்தவர் ஆக்கையை அண்ட முற்ற – கம்.அயோ:4 117/2
இந்தியம் அவித்தவர் என இருந்தனர் – கம்.கிட்:11 109/3

மேல்


அவித்தன்றே (1)

தீ ஓர் அன்ன என் உரன் அவித்தன்றே – குறு 95/5

மேல்


அவித்தான் (1)

அறிவு எனும் பெரும் பரவை அம் புனலினால் அவித்தான் – கம்.சுந்:2 129/4

மேல்


அவித்து (9)

கல்லென் சுற்ற கடும் குரல் அவித்து எம் – குறி 151
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின் – பதி 30/15
ஐந்து அவித்து அரிதின் செய்த தவம் உனக்கு ஆக என்பார் – கம்.அயோ:3 92/3
சின குறும்பு எறிந்து எழு காம தீ அவித்து
இன குறும்பு யாவையும் எற்றி யாவர்க்கும் – கம்.அயோ:11 48/1,2
இந்தியங்களை அவித்து இருத்தல் மேயினான் – கம்.அயோ:14 138/3
கான அனலை கடிது அவித்து உலகு அளிப்பான் – கம்.ஆரண்:3 45/3
தீது அவித்து அமைய செய்த செய் தவ செல்வம் நன்றே – கம்.கிட்:2 21/4
மூட்டிய பழி எனும் முருங்கு தீ அவித்து
ஆட்டினை கங்கை நீர் அரசன் தேவியை – கம்.கிட்:11 112/1,2
அவித்து நின்று எவன் ஆயினும் ஆக என்று அங்கை – கம்.சுந்:2 130/1

மேல்


அவிதர (1)

அளவு_இல் சேனை அவிதர ஆரியற்கு – கம்.யுத்2:19 162/3

மேல்


அவிந்த (7)

பாடு ஆன்று அவிந்த பனி கடல் புரைய – மது 629
நிழல் ஆன்று அவிந்த நீர் இல் ஆரிடை – குறு 356/1
திரு மணி திரை பாடு அவிந்த முந்நீர் – பரி 4/6
பெயல் ஆன்று அவிந்த தூங்கு இருள் நடுநாள் – அகம் 158/2
முனியும் என்று அவிந்த வாய மூங்கையர் போன்ற அன்றே – கம்.ஆரண்:10 98/4
மூள் அமர் தொலைவு உற முரசு அவிந்த போல் – கம்.கிட்:10 105/1
நல் அறிவாளரின் அவிந்த நா எலாம் – கம்.கிட்:10 114/4

மேல்


அவிந்தது (4)

பாம்பு பை அவிந்தது போல கூம்பி – குறு 185/5
அன்ன மா நகர் அவிந்தது அ குருதியால் அன்று – கம்.யுத்1:5 65/4
இன்று அவிந்தது போலும் உன் தீமை என்று இசையோடு – கம்.யுத்2:15 250/3
எய் எனும் மாத்திரத்து அவிந்தது என்பரால் – கம்.யுத்3:31 182/3

மேல்


அவிந்தவர் (1)

நாமத்து ஆழ் கடல் ஞாலத்து அவிந்தவர்
ஈமத்தால் மறைந்தார் இள மாதர்-பால் – கம்.சுந்:12 92/1,2

மேல்


அவிந்தன்று (1)

ஒலி அவிந்தன்று இ அழுங்கல் ஊரே – அகம் 70/17

மேல்


அவிந்தன (5)

பிடி குலங்களும் புரவியும் அவிந்தன பெரிய – கம்.சுந்:7 41/4
அவிந்தன புரவியும் ஆளும் அற்றன – கம்.யுத்2:15 120/2
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ – கம்.யுத்2:19 87/3
ஆயிரம்_கோடி மேலும் அவிந்தன கவிகள் ஐயன் – கம்.யுத்3:21 25/3
படு மத கரி பரி சிந்தின பனி வரை இரதம் அவிந்தன
விடு படை திசைகள் பிளந்தன விரி கடல் அளறது எழுந்தன – கம்.யுத்3:31 214/1,2

மேல்


அவிந்தனர் (2)

குலங்களின் அவிந்தனர் குரங்கினால் என்றார் – கம்.சுந்:7 58/4
அம்புகளோடும் அவிந்தனர் அம்மா – கம்.யுத்3:26 38/4

மேல்


அவிந்தார் (2)

யானை கால் பட்ட செல் என ஒல்லையின் அவிந்தார் – கம்.யுத்1:5 63/4
அத்தனை வெள்ளம் அரக்கர் அவிந்தார்
ஒத்து ஒரு மூவர் பிழைத்தனர் உய்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 11/2,3

மேல்


அவிந்திருப்ப (1)

இந்திரன் முதலோர் இமைப்பிலா நாட்டத்து யாவரும் உயிர்ப்பு அவிந்திருப்ப – கம்.சுந்:3 77/4

மேல்


அவிந்து (20)

பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து – மது 621
ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென – நற் 303/1
நள்ளென்றன்றே யாமம் சொல் அவிந்து
இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று – குறு 6/1,2
கடல் பாடு அவிந்து கானல் மயங்கி – குறு 177/1
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/5
மன் எயில் மறவர் ஒலி அவிந்து அடங்க – பதி 40/8
ஆங்கு அவிந்து ஒழியும் என் புலவி தாங்காது – கலி 75/29
கடல் பாடு அவிந்து தோணி நீங்கி – அகம் 50/1
பெரும் திரை முழக்கமொடு இயக்கு அவிந்து இருந்த – அகம் 100/5
மன்று பாடு அவிந்து மனை மடிந்தன்றே – அகம் 128/1
வள் உயிர் மா கிணை கண் அவிந்து ஆங்கு – அகம் 325/9
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை – புறம் 191/6
உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9
நைய நைய நல் ஐம்புலன்கள் அவிந்து அடங்கி நடுங்குவான் – கம்.அயோ:3 63/3
அங்கு அரக்கர் அவிந்து அழிந்தார் என – கம்.ஆரண்:7 22/1
நடுங்கின மலைகளும் மரனும் நா அவிந்து
அடங்கின பறவையும் விலங்கும் அஞ்சின – கம்.ஆரண்:12 35/1,2
ஆயிடை உரை அவிந்து அழகன் தேவியும் – கம்.சுந்:3 57/1
ஓம வெம் கனல் அவிந்து உழை கலப்பையும் – கம்.யுத்3:27 57/1
ஆயிர வெள்ளத்தோரும் அடு களத்து அவிந்து வீழ்ந்தார் – கம்.யுத்3:31 226/1
தாம் அவிந்து மீது எழுந்தவர்க்கு இரட்டியின் தகையர் – கம்.யுத்4:37 118/1

மேல்


அவிந்துக (1)

இற்று அவிந்துக எரி கணை இடை அற எய்தான் – கம்.யுத்2:15 242/2

மேல்


அவிந்துளது (1)

அடங்கியது அவிந்துளது அமையுமாம் அன்றே – கம்.யுத்3:27 63/2

மேல்


அவிநயம் (1)

சீற்றம் ஆம் அவிநயம் தெரிக்கின்றாரினே – கம்.பால:19 21/4

மேல்


அவிப்ப (4)

அண்ணல் யானை அருவி துகள் அவிப்ப
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 200,201
என்பு படு சுடலை வெண் நீறு அவிப்ப
எல்லார் புறனும் தான் கண்டு உலகத்து – புறம் 356/6,7
அழுந்தினன் அவிப்ப அரும் வெம்மை ஆறினான் – கம்.அயோ:14 21/2
அனல் பரப்பல் ஒப்ப மீது இமைப்ப வந்து அவிப்ப போல் – கம்.கிட்:7 6/2

மேல்


அவிப்பதற்கு (1)

அமைய நல்கினென் அடங்கலும் அவிப்பதற்கு அமைந்தேன் – கம்.யுத்3:22 192/2

மேல்


அவிப்பான் (2)

பேடி போர் வல் அரக்கர் பெரும் குலத்தை ஒருங்கு அவிப்பான்
தேடி போந்தனம் இன்று தீ மாற்றம் சில விளம்பி – கம்.ஆரண்:6 115/1,2
இறு காலையின் உலகு யாவையும் அவிப்பான் இகல் படையை – கம்.யுத்3:27 160/1

மேல்


அவிப்பானும் (1)

அவிப்பானும் அவித்தவர் ஆக்கையை அண்ட முற்ற – கம்.அயோ:4 117/2

மேல்


அவிய (14)

இரு பெரு வேந்தரும் ஒரு களத்து அவிய
வெண்ணி தாக்கிய வெருவரு நோன் தாள் – பொரு 146,147
ஈர்_ஐம்பதின்மரும் பொருது களத்து அவிய
பேர் அமர் கடந்த கொடுஞ்சி நெடும் தேர் – பெரும் 415,416
கடிது இடி உருமின் பாம்பு பை அவிய
இடியொடு மயங்கி இனிது வீழ்ந்தன்றே – குறு 391/3,4
அனற்றினை துன்பு அவிய நீ அடைந்த-கண்ணும் – பரி 6/84
திரை பாடு அவிய திமில் தொழில் மறப்ப – அகம் 260/4
முனை தெவ்வர் முரண் அவிய
பொர குறுகிய நுதி மருப்பின் நின் – புறம் 98/1,2
பொலம் இலங்கு சென்னிய பாறு மயிர் அவிய
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர் – புறம் 374/3,4
ஓத கடல் நஞ்சு அனையாள் உரை நஞ்சு ஒருவாறு அவிய
காதல் புதல்வன் பெயரே புகல்வான் உயிரும் கண்டான் – கம்.அயோ:4 38/3,4
அந்தம்_இல் அரக்கர்_குலம் அற்று அவிய நூறி – கம்.சுந்:5 9/3
அ புறத்து அரக்கரும் அவிய காண்டியால் – கம்.சுந்:5 65/4
உற்றனன் ஊழி தீ அவிய ஊதுவான் – கம்.யுத்2:16 305/4
நாயகர் ஆளொடும் அவிய நவ்வி தம் – கம்.யுத்3:20 46/3
யாறுகள் எழும் கனல் அவிய சென்றவால் – கம்.யுத்3:27 46/4
ஆய தன் பெரும் படையொடும் அடு களத்து அவிய
மாயையின் படை தொடுப்பென் என்று இராவணன் மதித்தான் – கம்.யுத்4:37 109/3,4

மேல்


அவியன் (2)

களி மலி கள்ளின் நல் தேர் அவியன்
ஆடு இயல் இள மழை சூடி தோன்றும் – அகம் 271/12,13
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என – புறம் 383/21

மேல்


அவியா (3)

யாமம் காவலர் அவியா மாறே – குறு 375/6
ஆறு செல் வளியின் அவியா விளக்கமும் – பரி 8/98
ஆள்வினை மாரியின் அவியா நாளும் – அகம் 279/8

மேல்


அவியும் (1)

பூத்த புகையும் அவியும் புலராமை – பரி 16/53

மேல்


அவியுறு (1)

அவியுறு மனத்தன் ஆகி அற திறன் அழிய செய்யான் – கம்.கிட்:7 124/2

மேல்


அவியை (1)

அவியை நாய் வேட்டது என்ன என் சொனாய் அரக்க என்னா – கம்.ஆரண்:12 67/4

மேல்


அவிர் (118)

ஓ அற இமைக்கும் சேண் விளங்கு அவிர் ஒளி – திரு 3
நாவலொடு பெயரிய பொலம் புனை அவிர் இழை – திரு 18
அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும் – திரு 144
யாணர் கோங்கின் அவிர் முகை எள்ளி – சிறு 25
உறு வெயிற்கு உலைஇய உருப்பு அவிர் குரம்பை – சிறு 174
அம் நுண் அவிர் புகை கமழ கை முயன்று – பெரும் 177
ஆவி அன்ன அவிர் நூல் கலிங்கம் – பெரும் 469
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
அவிர் அறல் வையை துறை_துறை-தோறும் – மது 340
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 445
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 494
தெண் திரை அவிர் அறல் கடுப்ப ஒண் பல் – மது 519
ஆய் கோல் அவிர் தொடி விளங்க வீசி – மது 563
ஆய் பொன் அவிர் தொடி பாசிழை மகளிர் – மது 579
ஒண் பொன் அவிர் இழை தெழிப்ப இயலி – மது 666
அம் மாசு ஊர்ந்த அவிர் நூல் கலிங்கமொடு – நெடு 146
இன்னே முடிக தில் அம்ம மின் அவிர்
ஓடையொடு பொலிந்த வினை நவில் யானை – நெடு 168,169
உரவு கதிர் தெறூஉம் உருப்பு அவிர் அமயத்து – குறி 45
அவிர் துகில் புரையும் அம் வெள் அருவி – குறி 55
எரி அவிர் உருவின் அம் குழை செயலை – குறி 105
அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் – பட் 54
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 43/1
துகில் விரித்து அன்ன வெயில் அவிர் உருப்பின் – நற் 99/2
அவிர் அறல் ஒழுகும் விரை செலல் கான்யாற்று – நற் 144/7
மின் ஒளிர் அவிர் இழை நன் நகர் விளங்க – நற் 221/9
உருப்பு அவிர் அமையத்து அமர்ப்பனள் நோக்கி – நற் 305/8
உரி நிமிர்ந்து அன்ன உருப்பு அவிர் அமையத்து – குறு 154/2
பொன் கோல் அவிர் தொடி தன் கெழு தகுவி – குறு 364/3
பசும்_பொன் அவிர் இழை பைய நிழற்ற – ஐங் 74/2
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய – ஐங் 232/3
மின் அவிர் வயங்கு இழை ஞெகிழ சாஅய் – ஐங் 234/1
அவிர் தொடி கொட்ப கழுது புகவு அயர – ஐங் 314/1
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது – ஐங் 326/1
அவிர் கோல் ஆய்_தொடி உள்ளத்து படரே – ஐங் 330/5
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
நெருப்பு அவிர் கனலி உருப்பு சினம் தணிய – ஐங் 388/1
அவிர் இழை தைஇ மின் உமிழ்பு இலங்க – பதி 39/15
காடு தலைக்கொண்ட நாடு காண் அவிர் சுடர் – பதி 40/29
உளை அவிர் கலி_மா பொழிந்தவை எண்ணின் – பதி 42/15
சுடர் நிமிர் அவிர் தொடி செறித்த முன்கை – பதி 46/2
அமர் கண் அமைந்த அவிர் நிண பரப்பின் – பதி 67/8
பொன் அவிர் புனை செயல் இலங்கும் பெரும் பூண் – பதி 85/2
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி 2/51
மின் அவிர் ஒளி இழை வேயுமோரும் – பரி 12/11
கருவி மின் அவிர் இலங்கும் பொலம் பூண் – பரி 13/10
மின் அவிர் சுடர் மணி ஆயிரம் விரித்த – பரி 13/28
பொலம் புனை அவிர் இழை கலங்கல் அம் புனல் மணி – பரி 16/6
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த – பரி 19/72
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – பரி 21/24
அவிர் நிமிர் புகழ் கூந்தல் – பரி 23/61
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை – கலி 2/8
இலங்கு மாண் அவிர் தூவி அன்ன மென் சேக்கையுள் – கலி 13/15
நீள் கதிர் அவிர் மதி நிறைவு போல் நிலையாது – கலி 17/7
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் அம் வரி வாட – கலி 22/19
வையை வார் அவிர் அறல் இடை போழும் பொழுதினான் – கலி 28/7
ஐது ஆக நெறித்து அன்ன அறல் அவிர் நீள் ஐம்பால் – கலி 32/3
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
மின் ஒளிர் அவிர் அறல் இடை போழும் பெயலே போல் – கலி 55/1
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
முளை நிமிர்ந்தவை போலும் முத்து கோல் அவிர் தொடி – கலி 59/2
பல உறு கண்ணுள் சில கோல் அவிர் தொடி – கலி 85/7
மை அற விளங்கிய ஆன் ஏற்று அவிர் பூண் – கலி 85/11
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/36
ஒண் நுதல் யாத்த திலக அவிர் ஓடை – கலி 97/11
இலங்கு கோல் அவிர் தொடி இறை ஊர காணும்-கால் – கலி 100/14
மீன் பூத்து அவிர் வரும் அந்தி வான் விசும்பு போல் – கலி 103/13
பல் கால் யாம் கான்யாற்று அவிர் மணல் தண் பொழில் – கலி 113/23
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
மின் அவிர் நுடக்கமும் கனவும் போல் மெய் காட்டி – கலி 138/5
அடர் பொன் அவிர் ஏய்க்கும் ஆவிரம் கண்ணி – கலி 140/7
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் அம் காட்டு – அகம் 11/2
தாதின் அல்லி அவிர் இதழ் புரையும் – அகம் 16/2
பழங்கண் கொண்ட கலிழ்ந்து வீழ் அவிர் அறல் – அகம் 19/13
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
நெருப்பு என சிவந்த உருப்பு அவிர் மண்டிலம் – அகம் 31/1
ஞான்று தோன்று அவிர் சுடர் மான்றால் பட்டு என – அகம் 39/13
வெயில் அவிர் உருப்பொடு வந்து கனி பெறாஅது – அகம் 57/3
அவிர் தொடி முன்கை ஆய் இழை மகளிர் – அகம் 75/11
ஆடு அமை குயின்ற அவிர் துளை மருங்கின் – அகம் 82/1
வேய் கண் உடைந்த வெயில் அவிர் நனம் தலை – அகம் 91/7
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
தீம் நீர் கான்யாற்று அவிர் அறல் போன்றே – அகம் 117/19
அவிர் எழில் நுடங்கும் அணி கிளர் ஓடை – அகம் 201/2
அவிர் கதிர் முத்தமொடு வலம்புரி சொரிந்து – அகம் 201/5
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/10
அவிர் பொறி மஞ்ஞை ஆடும் சோலை – அகம் 242/4
ஒண் சூட்டு அவிர் குழை மலைந்த நோக்கே – அகம் 253/26
ஆரா காதல் அவிர் தளிர் பரப்பி – அகம் 273/14
தண் கதிர் மண்டிலம் அவிர் அற சாஅய் – அகம் 277/1
பொன் அவிர் சுணங்கொடு செறிய வீங்கிய – அகம் 279/4
ஒண் தளிர் அவிர் வரும் ஒலி கெழு பெரும் சினை – அகம் 298/5
வெயில் அவிர் புரையும் வீ ததை மராஅத்து – அகம் 317/15
நுண் கோல் அவிர் தொடி வண் புறம் சுற்ற – அகம் 338/9
ஆய் பொன் அவிர் இழை தூக்கி அன்ன – அகம் 364/4
அவிர் அறல் கடுக்கும் அம் மென் – புறம் 25/13
அவிர் சடை முனிவரும் மருள கொடும் சிறை – புறம் 43/4
ஏற்று வலன் உயரிய எரி மருள் அவிர் சடை – புறம் 56/1
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
இலங்கு வாள் அவிர் ஒளி வலம் பட மின்னி – புறம் 372/3
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர் – புறம் 377/23
பணிந்து மணி செற்றுபு குயிற்றி அவிர் பைம் பொன் – கம்.பால:6 6/1
அரம்பையர் வெறுத்து நீத்த அவிர் மணி கோவை ஆரம் – கம்.பால:16 13/3
அலகிடல் அரிய தன் அவிர் கர நிரையால் – கம்.ஆரண்:2 36/3
மின் அவிர் மணி முடி விஞ்சை வேந்தர்கள் – கம்.ஆரண்:10 8/3
இருக்கின் மொழியார் எரிமுகத்தின் ஈந்த நெய்யின் அவிர் செம்பொன் – கம்.ஆரண்:10 117/1
ஆணி பசும்பொன் அனையாள் இருந்த அவிர் சோலை வல்லை அணுகா – கம்.ஆரண்:13 70/4
ஆரமும் அகிலும் துன்றி அவிர் பளிக்கு அறை அளாவி – கம்.கிட்:3 31/1
அ நெடும் குன்றமோடு அவிர் மணி சிகரமும் – கம்.கிட்:14 4/1
அந்தரத்து அவிர் சுடர் அவை இன்று ஆயினும் – கம்.கிட்:14 32/3
அவிர் இழை குப்பையும் அளவு_இலாதது – கம்.கிட்:14 33/4
அவிர் மதி நெற்றி ஆக அந்தி வான் ஒக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:2 180/4
மின் நிற கதிரின் சுற்றிய பசும்பொன் விரல்-தலை அவிர் ஒளி காசின் – கம்.சுந்:3 80/3
அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும் – கம்.சுந்:10 15/2
அலங்கல் வெண்குடை தண் நிழல் அவிர் ஒளி பரப்ப – கம்.சுந்:12 37/2
அள் ஆடிய கவசத்து அவிர் மணி அற்றன திசை போய் – கம்.யுத்2:15 177/1
அம்புலி அம்ம வா என்று அழைத்தலும் அவிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்3:29 50/1

மேல்


அவிர்-தொறும் (1)

அவிர் தளிர் புரையும் மேனியர் அவிர்-தொறும்
பொன் உரை கடுக்கும் திதலையர் இன் நகை – திரு 144,145

மேல்


அவிர்தலான் (1)

அந்தி வானத்தின் நின்று அவிர்தலான் அரவினோடு – கம்.கிட்:14 3/2

மேல்


அவிர்ந்து (2)

எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/10
அறல் அவிர்ந்து அன்ன தேர் நசைஇ ஓடி – அகம் 395/9

மேல்


அவிர்பு (2)

உருப்பு அவிர்பு உளரிய சுழன்று வரு கோடை – அகம் 101/14
வெயில் அவிர்பு நுடங்கும் வெவ்வெம் களரி – அகம் 293/5

மேல்


அவிர்வர (2)

புரை தோல் வரைப்பின் எஃகு மீன் அவிர்வர
விரவு பணை முழங்கு ஒலி வெரீஇய வேந்தர்க்கு – பதி 50/9,10
நெடும் தேர் நுடங்கு கொடி அவிர்வர பொலிந்து – பதி 83/4

மேல்


அவிர்வரும் (2)

வளி முனை அவிர்வரும் கொடி நுடங்கு தெருவில் – பதி 47/4
அறல் என அவிர்வரும் கூந்தல் மலர் என – அகம் 162/10

மேல்


அவிர்வன (1)

அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப – திரு 88

மேல்


அவிவதற்கு (1)

அண்ணலே அவிவதற்கு ஐயம் யாவதோ – கம்.அயோ:14 73/4

மேல்


அவிவது (1)

சீலத்தால் அவிவது அன்றி செய்யத்தான் ஆயது உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 104/4

மேல்


அவிழ் (118)

அவிழ் பதம் கொள்க என்று இரப்ப முகிழ் தகை – பொரு 112
அவிழ் தளவின் அகன் தோன்றி – பொரு 199
தளை அவிழ் தெரியல் தகையோன் பாடி – சிறு 161
சுவல் விளை நெல்லின் செ அவிழ் சொன்றி – பெரும் 131
குறும் தாள் வரகின் குறள் அவிழ் சொன்றி – பெரும் 193
அரும்பு அவிழ் அலரி தூஉய் கைதொழுது – முல் 10
வள் இதழ் அவிழ் நீலம் – மது 251
போது அவிழ் புது மலர் தெரு_உடன் கமழ – மது 564
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
போது அவிழ் குவளை புது பிடி கால் அமைத்து – நெடு 83
உரிது நாறு அவிழ் தொத்து உந்தூழ் கூவிளம் – குறி 65
தாது அவிழ் அலரி தா சினை பிளந்து – குறி 149
குற_மகள் ஆக்கிய வால் அவிழ் வல்சி – மலை 183
மகிழ்நன் மார்பில் துஞ்சி அவிழ் இணர் – நற் 20/2
அவிழ் பூ முடியினள் கவைஇய – நற் 42/11
ஏதிலாளனும் என்ப போது அவிழ்
புது மணல் கானல் புன்னை நுண் தாது – நற் 74/6,7
அரும்பு அவிழ் அலரி சுரும்பு உண் பல் போது – நற் 214/4
முகை அவிழ் கோதை வாட்டிய – நற் 260/9
குருந்து அவிழ் குறும்_பொறை பயிற்ற – நற் 321/9
தாயம் ஆகலும் உரித்தே போது அவிழ்
புன்னை ஓங்கிய கானல் – நற் 327/7,8
தளை அவிழ் அலரி தண் நறும் கோதை – நற் 367/9
தளை அவிழ் பல் போது கமழும் – குறு 209/6
இணர் அவிழ் புன்னை எக்கர் நீழல் – குறு 299/3
நக்கதோர் பழியும் இலமே போது அவிழ்
பொன் இணர் மரீஇய புள் இமிழ் பொங்கர் – குறு 320/5,6
பேர் இலை பகன்றை பொதி அவிழ் வான் பூ – குறு 330/4
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி – குறு 349/1
பல் வேறு உருவின் சில் அவிழ் மடையொடு – குறு 362/3
மகிழ்நன் மார்பின் அவிழ் இணர் நறும் தார் – ஐங் 82/2
போது அவிழ் முச்சி ஊதும் வண்டே – ஐங் 93/5
எக்கர் ஞாழல் அரும்பு முதிர் அவிழ் இணர் – ஐங் 146/1
பொன் இணர் ஞாழல் முனையின் பொதி அவிழ்
புன்னை அம் பூ சினை சேக்கும் துறைவன் – ஐங் 169/2,3
தண் நறு நெய்தல் தளை அவிழ் வான் பூ – ஐங் 190/1
இளையர் ஆடும் தளை அவிழ் கானல் – ஐங் 198/2
அம்ம வாழி தோழி அவிழ் இணர் – ஐங் 331/1
போது அவிழ் தளவொடு பிடவு அலர்ந்து கவினி – ஐங் 412/2
போது அவிழ் தாமரை அன்ன நின் – ஐங் 424/3
முகை அவிழ் புறவின் நாடு இறந்தோரே – ஐங் 462/5
போது அவிழ் கூந்தலும் பூ விரும்புகவே – ஐங் 496/5
இருள் வணர் ஒலிவரும் புரி அவிழ் ஐம்பால் – பதி 18/4
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
மண் மிசை அவிழ் துழாய் மலர் தரு செல்வத்து – பரி 8/1
நன்று அவிழ் பல் மலர் நாற நன் பனிப்ப – பரி 8/26
சோர்ந்து அவிழ் இதழின் இயங்கும் ஆறு இன்று – பரி 17/27
முரல் குரல் தும்பி அவிழ் மலர் ஊத – பரி 21/34
புரி அவிழ் நறு நீலம் புரை உண்கண் கலுழ்பு ஆனா – கலி 15/20
தகை வண்டு புதிது உண்ண தாது அவிழ் தண் போதின் – கலி 17/15
போது அவிழ் மரத்தொடு பொரு கரை கவின் பெற – கலி 26/7
தோடு அவிழ் கமழ் கண்ணி தையுபு புனைவார் கண் – கலி 28/3
ஆனா சீர் கூடலுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 30/11
தாது அவிழ் வேனிலோ வந்தன்று வாரார் நம் – கலி 33/8
தளை அவிழ் பூ சினை சுரும்பு யாழ் போல இசைப்பவும் – கலி 34/16
அதனால் பொதி அவிழ் வைகறை வந்து நீ குறைகூறி – கலி 52/22
தேம் பாய அவிழ் நீலத்து அலர் வென்ற அமர் உண்கண் – கலி 57/9
வீங்கு நீர் அவிழ் நீலம் பகர்பவர் வயல் கொண்ட – கலி 66/1
தேம் கமழ் கதுப்பினுள் அரும்பு அவிழ் நறு முல்லை – கலி 66/6
போது அவிழ் பனி பொய்கை புதுவது தளைவிட்ட – கலி 69/1
அரும்பு அவிழ் நீலத்து ஆய் இதழ் நாண – கலி 85/15
அரி நீர் அவிழ் நீலம் அல்லி அனிச்சம் – கலி 91/1
அரும்பு அவிழ் பூ சினை-தோறும் இரும் குயில் – கலி 92/63
நகை சால் அவிழ் பதம் நோக்கி நறவின் – கலி 105/41
அவிழ் பனி உறைப்பவும் நல்காது விடுவாய் – கலி 125/10
புரி அவிழ் பூவின கைதையும் செருந்தியும் – கலி 127/2
போது அவிழ் அலரின் நாறும் – அகம் 4/16
மெல் அவிழ் அம் சினை புலம்ப வல்லோன் – அகம் 21/10
கோல் வரைந்து அன்ன வால் அவிழ் மிதவை – அகம் 37/13
மின் இலை பொலிந்த விளங்கு இணர் அவிழ் பொன் – அகம் 80/11
தளை அவிழ் தாழை கானல் அம் பெரும் துறை – அகம் 90/3
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் – அகம் 116/6
வார் மணல் ஒரு சிறை பிடவு அவிழ் கொழு நிழல் – அகம் 139/11
சால் அவிழ் நெடும் குழி நிறைய வீசும் – அகம் 152/20
மட்டு அவிழ் தெரியல் மற போர் குட்டுவன் – அகம் 212/16
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து – அகம் 229/17
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/9
துய் அவிழ் பனி மலர் உதிர வீசி – அகம் 252/10
போது அவிழ் நறும் தாது அணிந்த கூந்தல் – அகம் 296/2
மகிழ்நன் பரத்தைமை பாடி அவிழ் இணர் – அகம் 336/8
மூது இலை ஒழித்த போது அவிழ் பெரும் சினை – அகம் 355/3
குடவர் புழுக்கிய பொங்கு அவிழ் புன்கம் – அகம் 393/16
பொதி அவிழ் தண் மலர் கண்டும் நன்றும் – அகம் 400/23
கூம்பு அவிழ் முழு_நெறி புரள்வரும் அல்குல் – புறம் 116/2
அவிழ் பதம் மறந்து பாசடகு மிசைந்து – புறம் 159/12
அவிழ் புகுவு அறியாது ஆகலின் வாடிய – புறம் 160/5
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி – புறம் 366/19
போது அவிழ் அலரி நாரின் தொடுத்து – புறம் 371/3
அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து – புறம் 395/8
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன – புறம் 399/7
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல் – புறம் 399/9
போது அவிழ் பொய்கை-தோறும் புது மணல் தடங்கள்-தோறும் – கம்.பால:1 20/2
தளை அவிழ் தருவு உடை சயிலகோபனும் – கம்.பால:5 103/1
யான் இன்று புகழ்ந்துரைத்தற்கு எளிதோ ஏடு அவிழ் கொன்றை – கம்.பால:12 11/2
ஏடு அவிழ் மாலை இது என்ன எடுத்தான் – கம்.பால:13 33/4
தோடு அவிழ் கோதையும் துறந்த கூந்தலர் – கம்.பால:14 21/3
கள் அவிழ் கோதை மாதர் காதொடும் உறவு செய்யும் – கம்.பால:16 10/1
தோடு அவிழ் கோதை-நின்றும் துறந்த மந்தார மாலை – கம்.பால:16 11/3
வம்பு அவிழ் அலங்கல் மார்பின் மைந்தரும் மயங்கி நின்றார் – கம்.பால:17 5/4
கதம்ப நாள் விரை கள் அவிழ் தாதொடும் – கம்.பால:18 24/1
தோடு அவிழ் கூந்தலாள் ஒருத்தி தோன்றலோடு – கம்.பால:19 31/1
தோடு அவிழ் மலர் கரம் சிவப்ப தொட்டனள் – கம்.பால:19 32/2
தலை அவிழ் கோதை ஓதி சானகி தளிர் கை என்னும் – கம்.பால:22 11/1
பூண்ட காதலர் பூட்டு அவிழ் கொங்கையர் – கம்.அயோ:2 1/2
கள் அவிழ் கோதையான் செல்வம் காணிய – கம்.அயோ:2 36/3
எய்தி அ கேகயன் மடந்தை ஏடு அவிழ்
நொய்து அலர் தாமரை நோற்ற நோன்பினால் – கம்.அயோ:2 50/1,2
கள் அவிழ் கோதை கருத்து உணராத மன்னன் – கம்.அயோ:3 11/1
பொதி அவிழ் தாமரை பூவை ஒப்பதோ – கம்.ஆரண்:6 10/2
தளை அவிழ் குழல் இவள் கண்டு தந்த என் – கம்.ஆரண்:12 32/3
தளை அவிழ் கோதையை தாங்கல் ஆற்றலன் – கம்.ஆரண்:15 25/1
என்று அயா உயிர்க்கின்றவன் ஏடு அவிழ்
கொன்றை ஆவி புறத்து இவை கூறி யான் – கம்.கிட்:1 32/1,2
கள் அவிழ் மாலை தும்பி வண்டொடும் கரிந்து சாம்ப – கம்.சுந்:2 210/3
பின் அவிழ் ஓதியும் பிறங்கி வீழ்ந்தன – கம்.சுந்:3 49/2
கள் அவிழ் அலங்கலானை காற்றின் சேய் வரவு கண்டான் – கம்.சுந்:10 17/4
மட்டு அவிழ் மலர் குழலினாளை இனி மன்னா – கம்.யுத்1:2 53/2
ஈசன் அருள் செய்தனவும் ஏடு அவிழ் மலர் பேர் – கம்.யுத்1:2 59/1
தாது அவிழ் கூந்தல் மாதர் தனித்தனி நோக்க தான் அ – கம்.யுத்2:16 3/3
இடையே தடைகொண்டு தன் ஏடு அவிழ் அம் கை – கம்.யுத்2:18 249/3
தளை அவிழ் அலங்கல் மார்ப நம்-வயின் தங்கிற்று அன்றால் – கம்.யுத்2:19 289/2
ஏடு அவிழ் அலங்கல் மார்பன் இருந்தனன் இனிதின் இப்பால் – கம்.யுத்3:28 69/4

மேல்


அவிழ்க்கும் (2)

வால் இழை மகளிர் உயிர் பொதி அவிழ்க்கும்
காலை ஆவது அறியார் – கலி 119/14,15
வண்டு போது அவிழ்க்கும் தண் கமழ் புறவில் – அகம் 74/8

மேல்


அவிழ்த்த (3)

ஊதை அவிழ்த்த உடை இதழ் ஒண் நீலம் – பரி 11/22
கூம்பு முகை அவிழ்த்த குறும் சிறை பறவை – அகம் 132/10
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல் – புறம் 383/7

மேல்


அவிழ்த்தற்கு (1)

அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5

மேல்


அவிழ்த்து (1)

கடி நாள் கமலத்து என அவிழ்த்து காட்டுவான் போல் கதிர் வெய்யோன் – கம்.ஆரண்:14 30/4

மேல்


அவிழ்ந்த (44)

இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த
முள் தாள் தாமரை துஞ்சி வைகறை – திரு 72,73
முகை வாய் அவிழ்ந்த தகை சூழ் ஆகத்து – திரு 139
விரல் உளர்ப்பு அவிழ்ந்த வேறுபடு நறும் கான் – திரு 198
குல்லை அம் புறவில் குவி முகை அவிழ்ந்த
முல்லை சான்ற கற்பின் மெல் இயல் – சிறு 29,30
திரு முகம் அவிழ்ந்த தெய்வ தாமரை – சிறு 73
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தோற்றம் போல – சிறு 255
மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும் – மது 531
ஒண் பூம் பிண்டி அவிழ்ந்த காவில் – மது 701
கொழு மடல் அவிழ்ந்த குழூஉ கொள் பெரும் குலை – நெடு 24
மா மடல் அவிழ்ந்த காந்தள் அம் சாரல் – நற் 14/7
கடவுள் கல் சுனை அடை இறந்து அவிழ்ந்த
பறியா குவளை மலரொடு காந்தள் – நற் 34/1,2
நுண் முகை அவிழ்ந்த புறவின் – நற் 59/9
பெரும் போது அவிழ்ந்த கரும் தாள் புன்னை – நற் 231/7
அரும்பு வாய் அவிழ்ந்த கரும் கால் வேங்கை – நற் 257/5
செம் புடை கொழு முகை அவிழ்ந்த காந்தள் – நற் 294/7
ததர் பிணி அவிழ்ந்த தாழை வான் பூ – நற் 299/2
கமழ் குலை அவிழ்ந்த நயவரும் சாரல் – நற் 313/7
கார் அரும்பு அவிழ்ந்த கணி வாய் வேங்கை – நற் 373/6
குறு முகை அவிழ்ந்த நறு மலர் புறவின் – குறு 220/5
முலை ஏர் மென் முகை அவிழ்ந்த கோங்கின் – குறு 254/2
இதழ் தளை அவிழ்ந்த ஏகல் வெற்பன் – குறு 265/5
பைம் கண் மா சுனை பல் பிணி அவிழ்ந்த
வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு – குறு 366/4,5
கெண்டை பாய்தர அவிழ்ந்த
வண்டு பிணி ஆம்பல் நாடு கிழவோனே – ஐங் 40/4,5
வண் பிணி அவிழ்ந்த கண் போல் நெய்தல் – பதி 51/17
அவிழ்ந்த மலர் மீது உற்று என ஒருசார் – பரி 7/24
அடை இறந்து அவிழ்ந்த வள் இதழ் தாமரை – பரி 13/51
வார் குலை அவிழ்ந்த வள் இதழ் நிரை-தொறும் – பரி 14/14
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
கரு நனை அவிழ்ந்த ஊழ்-உறு முருக்கின் – அகம் 41/2
தளவு பிணி அவிழ்ந்த தண் பத பெரு வழி – அகம் 64/4
செம் முகை அவிழ்ந்த முள் முதிர் முருக்கின் – அகம் 99/2
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/5
வண் பெயற்கு அவிழ்ந்த பைம் கொடி முல்லை – அகம் 124/11
வை வாய் வான் முகை அவிழ்ந்த கோதை – அகம் 144/4
வண் பிணி அவிழ்ந்த வெண் கூதாளத்து – அகம் 178/9
வெண் பிடவு அவிழ்ந்த வீ கமழ் புறவில் – அகம் 184/7
இறங்கு போது அவிழ்ந்த ஈர்ம் புதல் பகன்றை – அகம் 243/3
யாணர் தண் பணை போது வாய் அவிழ்ந்த
ஒண் செங்கழுநீர் அன்ன நின் – அகம் 269/23,24
மென் பிணி அவிழ்ந்த அரைநாள் இரவு இவண் – அகம் 298/13
அடை இறந்து அவிழ்ந்த தண் கமழ் நீலம் – அகம் 357/14
கூம்பு விடு மெய் பிணி அவிழ்ந்த ஆம்பல் – புறம் 209/3
வள் இதழ் அவிழ்ந்த தாமரை – புறம் 246/14
அஞ்சன நயனத்தின் அவிழ்ந்த கூந்தலின் – கம்.கிட்:10 4/2
தளை அவிழ்ந்த கொழும் தடம் தாமரை – கம்.யுத்2:15 6/3

மேல்


அவிழ்ந்தது (1)

அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் – கம்.அயோ:3 113/4

மேல்


அவிழ்ந்தன (1)

பூ பொதி அவிழ்ந்தன நடையன் பூதலம் – கம்.ஆரண்:12 22/1

மேல்


அவிழ்ந்தனர் (1)

நெஞ்சு வாய் அவிழ்ந்தனர் காதலர் – அகம் 129/17

மேல்


அவிழ்ந்து (11)

அம் கோட்டு செறிந்த அவிழ்ந்து வீங்கு திவவின் – சிறு 222
விழவு நாறு விளங்கு இணர் அவிழ்ந்து உடன் கமழும் – நற் 63/4
ஆய் மணி பொதி அவிழ்ந்து ஆங்கு நெய்தல் – நற் 239/6
முகை அவிழ்ந்து ஆனா நாறும் நறு நுதல் – குறு 259/3
எரி அவிழ்ந்து அன்ன விரி உளை சூட்டி – பதி 92/3
வதி மண வம்பு அலர் வாய் அவிழ்ந்து அன்னார் – பரி 10/20
நறாஅ அவிழ்ந்து அன்ன என் மெல் விரல் போது கொண்டு – கலி 54/9
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழ்ந்து ஆங்கண் – அகம் 92/9
மென் பிணி முகை அவிழ்ந்து அலர்ந்த – அகம் 238/17
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து
ஏந்து குவவு மொய்ம்பின் பூ சோர் மாலை – அகம் 248/11,12
முதிர்ந்து கொய்யுநர் இன்மையின் மூக்கு அவிழ்ந்து
உதிர்ந்து உலர்ந்தன ஒண் மலர் ஈட்டமே – கம்.அயோ:11 19/3,4

மேல்


அவிழ்ப்ப (2)

ஆடு சிறை வண்டு அவிழ்ப்ப
பாடு சான்ற காண்கம் வாள்_நுதலே – ஐங் 447/3,4
கவின் முகை கட்டு அவிழ்ப்ப தும்பி கட்டு யாழின் – பரி 18/36

மேல்


அவிழ்பு (2)

கண்ணின் உவந்து நெஞ்சு அவிழ்பு அறியா – பதி 20/8
முறுவல் கொள்பவை போல முகை அவிழ்பு புதல் நந்த – கலி 119/7

மேல்


அவிழ (19)

கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ
தோடு ஆர் தோன்றி குருதி பூப்ப – முல் 95,96
கோங்கம் குவி முகை அவிழ ஈங்கை – நற் 86/7
மனை நடு மௌவலொடு ஊழ் முகை அவிழ
கார் எதிர்ந்தன்றால் காலை காதலர் – நற் 115/6,7
புதல் இவர் தளவம் பூ கொடி அவிழ
பொன் என கொன்றை மலர மணி என – நற் 242/2,3
பொன் வீ கொன்றையொடு பிடவு தளை அவிழ
இன் இசை வானம் இரங்கும் அவர் – நற் 246/8,9
களவுடன் கமழ பிடவு தளை அவிழ
கார் பெயல் செய்த காமர் காலை – நற் 256/6,7
அடு மரல் மொக்குளின் அரும்பு வாய் அவிழ
பொன்னின் அன்ன தாது படு பன் மலர் – நற் 278/2,3
சோறு சொரி குடையின் கூம்பு முகை அவிழ
வளி பரந்து ஊட்டும் விளிவு இல் நாற்றமொடு – நற் 335/5,6
கனைத்த கரும்பின் கூம்பு பொதி அவிழ
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய – குறு 35/3,4
பொழுது கொள் மரபின் மென் பிணி அவிழ
எவன் பல கழியுமோ பெரும பல் நாள் – பதி 50/21,22
பைம் கால் கொன்றை மென் பிணி அவிழ
இரும்பு திரித்து அன்ன மா இரு மருப்பின் – அகம் 4/2,3
நெருங்கு குலை பிடவமொடு ஒருங்கு பிணி அவிழ
காடே கம்மென்றன்றே அவல – அகம் 23/4,5
தாது உறு குவளை போது பிணி அவிழ
படாஅ பைம் கண் பா அடி கய வாய் – அகம் 125/6,7
நனைத்த செருந்தி போது வாய் அவிழ
மாலை மணி இதழ் கூம்ப காலை – அகம் 150/9,10
தண் கமழ் கோடல் தாது பிணி அவிழ
திரி மருப்பு இரலை தெள் அறல் பருகி – அகம் 154/7,8
அயிர் இடு குப்பையின் நெஞ்சு நெகிழ்ந்து அவிழ
கொடியோர் சென்ற தேஎத்து மடியாது – அகம் 163/11,12
கோழ் இலை அவரை கொழு முகை அவிழ
ஊழ்-உறு தோன்றி ஒண் பூ தளைவிட – அகம் 217/9,10
சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ
சுரி முகிழ் முசுண்டை பொதி அவிழ் வான் பூ – அகம் 235/8,9
சுரும்பு இமிர்பு ஊத பிடவு தளை அவிழ
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/11,12

மேல்


அவிழவும் (1)

கரு நனை காயா கண மயில் அவிழவும்
கொழும் கொடி முசுண்டை கொட்டம் கொள்ளவும் – சிறு 165,166

மேல்


அவிழா (3)

ஈரம் புலர விரல் உளர்ப்பு அவிழா
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 109,110
தளை பிணி அவிழா சுரி முக பகன்றை – அகம் 24/3
ஊன் பொதி அவிழா கோட்டு உகிர் குருளை – அகம் 147/3

மேல்


அவிழினும் (1)

அவிழினும் உயவும் ஆய் மட தகுவி – அகம் 289/8

மேல்


அவிழும் (3)

அரும்பு வாய் அவிழும் பெரும் புன் மாலை – நற் 369/4
குருகு உளர் இறகின் விரிபு தோடு அவிழும்
கானல் நண்ணிய சிறுகுடி முன்றில் – குறு 228/2,3
ஒண் செம்_காந்தள் அவிழும் நாடன் – குறு 284/3

மேல்


அவினி (10)

வாழி ஆதன் வாழி அவினி
நெல் பல பொலிக பொன் பெரிது சிறக்க – ஐங் 1/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
விளைக வயலே வருக இரவலர் – ஐங் 2/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
பால் பல ஊறுக பகடு பல சிறக்க – ஐங் 3/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
பகைவர் புல் ஆர்க பார்ப்பார் ஓதுக – ஐங் 4/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
பசி இல் ஆகுக பிணி சேண் நீங்குக – ஐங் 5/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
வேந்து பகை தணிக யாண்டு பல நந்துக – ஐங் 6/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக – ஐங் 7/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக – ஐங் 8/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
நன்று பெரிது சிறக்க தீது இல் ஆகுக – ஐங் 9/1,2
வாழி ஆதன் வாழி அவினி
மாரி வாய்க்க வளம் நனி சிறக்க – ஐங் 10/1,2

மேல்


அவுணத்தேர் (1)

வெம் சினத்து அவுணத்தேர் பத்தும் வென்றுளேற்கு – கம்.அயோ:1 18/2

மேல்


அவுணர் (32)

அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 59
கணம்_கொள் அவுணர் கடந்த பொலம் தார் – மது 590
செம் களம் பட கொன்று அவுணர் தேய்த்த – குறு 1/1
அணங்கு உடை அவுணர் ஏமம் புணர்க்கும் – பதி 11/4
மாய அவுணர் மருங்கு அற தபுத்த வேல் – பரி 5/7
அணங்கு உடை அவுணர் கணம்_கொண்டு ஒளித்து என – புறம் 174/1
அறன் ஒன்றும் திருமனத்தான் அமரர்களுக்கு இடர் இழைக்கும் அவுணர் ஆயோர் – கம்.பால:5 62/2
மேவிய பகை இருள் அவுணர் வீந்து உக – கம்.அயோ:10 38/2
அஞ்சினர் வானவர் அவுணர் அச்சத்தால் – கம்.அயோ:11 68/1
பண்டு அவுணர் மூழ்கினர் படார்கள் என வானோர் – கம்.ஆரண்:3 37/1
இயக்கரின் பறித்தன அவுணர் இட்டன – கம்.ஆரண்:7 46/1
ஈண்டிய புலவரொடு அவுணர் இந்துவை – கம்.ஆரண்:15 12/1
மயல் தரும் அவுணர் யாரும் மடிதர வரி வில் கொண்ட – கம்.கிட்:2 27/2
கழறு தேவரோடு அவுணர் கண்ணின் நின்று – கம்.கிட்:3 38/1
ஆற்றல் இல் அமரரும் அவுணர் யாவரும் – கம்.கிட்:7 28/1
குடல் எலாம் அவுணர் சிந்த குன்று என குறித்து நின்ற – கம்.சுந்:1 31/2
எ அமரர் எ அவுணர் ஏவர் உளர் என்னே – கம்.சுந்:2 70/1
வில் கொள் நாண் பொருத தோள் அவுணர் வேறு உளார் – கம்.சுந்:3 125/2
ஆயவர் நிற்க மற்று அவுணர் ஆதியாம் – கம்.யுத்1:2 68/2
உடல் படைத்து அவுணர் ஆயினர் எலாம் மடிய வாள் உருவினானும் – கம்.யுத்1:2 83/2
என்றலும் அவுணர் வேந்தன் எயிற்று அரும்பு இலங்க நக்கான் – கம்.யுத்1:3 123/1
அன்வயித்து ஓரும் தீய அவுணர் அல்லாரை அ நாள் – கம்.யுத்1:3 136/3
பேர் உடை அவுணர் தம்மை பிறை எயிற்று அடக்கும் பேரா – கம்.யுத்1:3 137/1
இ புறத்து அண்டத்து யாரும் அவுணர் இல்லாமை எற்றி – கம்.யுத்1:3 142/3
அனகனும் ஒழிய பல் வேறு அவுணர் ஆனவரை எல்லாம் – கம்.யுத்1:3 143/2
தூ நெடும் குருதி வேல் அவுணர் துஞ்சினார் – கம்.யுத்1:6 40/3
அன்னவர் சதகோடிக்கும் மேல் உளார் அவுணர் ஆயோர் – கம்.யுத்1:7 15/2
வவ்வினன் அரக்கன் வாள் அவுணர் வாழ்த்தினார் – கம்.யுத்2:16 252/4
அடுத்த நான்மறைகள் ஓதி வாழ்த்தலால் அவுணர் வேந்தன் – கம்.யுத்3:24 41/2
அரம்பையர் விஞ்சை மாதர் அரக்கியர் அவுணர் மாதர் – கம்.யுத்3:25 2/1
கைகள் என அவுணர் கால்கள் கதி குலைவ – கம்.யுத்3:31 166/4
அனைய ஆகிய அரக்கர்க்கும் அரக்கனை அவுணர்
வினைய வானவர் வெவ் வினை பயத்தினை வீரர் – கம்.யுத்4:32 5/1,2

மேல்


அவுணர்-தம் (1)

அடு புலி அவுணர்-தம் மங்கையர் அலர் விழி அருவிகள் சிந்தின – கம்.யுத்3:31 214/3

மேல்


அவுணர்-தாமும் (1)

தேவரும் அவுணர்-தாமும் செரு பண்டு செய்த காலம் – கம்.யுத்3:31 51/1

மேல்


அவுணர்-தாமோ (1)

தேவரோ அவுணர்-தாமோ நிலை நின்று வினையின் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:3 126/2

மேல்


அவுணர்க்கு (1)

ஆயிரம்_கோடி வெள்ளத்து அயில் எயிற்று அவுணர்க்கு அங்கங்கு – கம்.யுத்1:3 133/1

மேல்


அவுணர்க்கும் (1)

அன்னவர் பட அல்லா அவுணர்க்கும் முதல்வன் நீ – பரி 3/56

மேல்


அவுணர்கள் (1)

மா வலி அவுணர்கள் வைகும் நாட்டினும் – கம்.அயோ:12 8/2

மேல்


அவுணர்கள்தாம் (1)

ஆழி கடைந்து அமுதம் எங்களுக்கே ஈந்தாய் அவுணர்கள்தாம் நின் அடிமை அல்லாமை உண்டோ – கம்.ஆரண்:2 29/4

மேல்


அவுணரும் (7)

யாவரும் பிறரும் அமரரும் அவுணரும்
மேவரு முதுமொழி விழு தவ முதல்வரும் – பரி 8/8,9
தேவரும் அவுணரும் முதலினோர் திசை – கம்.ஆரண்:10 7/3
தேவரும் அவுணரும் தேவிமாரொடும் – கம்.ஆரண்:12 31/1
ஆங்கு நோக்கினர் அமரரும் அவுணரும் பிறரும் – கம்.கிட்:7 73/3
தேவரும் அவுணரும் செம் கண் நாகரும் – கம்.சுந்:2 48/1
தின்று தேவரும் முனிவரும் அவுணரும் திகைப்ப – கம்.சுந்:11 49/2
வெல தகா அமரரும் அவுணரும் செருவில் விட்டன விடாத – கம்.யுத்1:2 95/2

மேல்


அவுணரேதான் (1)

அத்த நீ உணர்தி அன்றே அரக்கர்தான் அவுணரேதான்
எத்தனை உளர் என்றாலும் யான் சிலை எடுத்த-போது – கம்.யுத்3:31 58/1,2

மேல்


அவுணரை (3)

மடங்கல் போல் சினைஇ மாயம் செய் அவுணரை
கடந்து அடு முன்பொடு முக்கண்ணான் மூ எயிலும் – கலி 2/3,4
வீட்டி வாள் அவுணரை விருந்து கூற்றினை – கம்.ஆரண்:4 6/1
கோடி நூறு ஆய தீய அவுணரை குலங்களோடும் – கம்.யுத்1:7 16/2

மேல்


அவுணரோடு (1)

எறுழ் வலி பொரு இல் தோள் அவுணரோடு அமரர் பண்டு இகல் செய் காலத்து – கம்.யுத்1:2 87/1

மேல்


அவுணன் (8)

மாய_வினை வாள் அவுணன் வாதவி-தன் வன்மை – கம்.ஆரண்:3 38/3
மின் எயிற்று வாள் அவுணன் வெம்மையான் – கம்.கிட்:3 50/4
துந்துபி பெயர் உடை சுடு சினத்து அவுணன் மீது – கம்.கிட்:5 3/1
அந்தகற்கு அரிய போர் அவுணன் தேய்த்தனன் – கம்.கிட்:6 24/2
குன்றூடு வந்து உற்றனன் கோள் அவுணன் குறித்த – கம்.கிட்:7 38/3
வெருவரும் தோற்றத்து அஞ்சா வெம் சின அவுணன் மேரு – கம்.யுத்1:3 148/3
கொலை தொழில் அவுணன் பின்னை இராக்கத வேடம் கொண்டான் – கம்.யுத்3:22 121/3
தொண்டு கொண்டது மது எனும் அவுணன் முன் தொட்டது – கம்.யுத்4:37 105/2

மேல்


அவுணனால் (1)

கடை தொழில் அவுணனால் குலிசக்கையினான் – கம்.ஆரண்:13 111/2

மேல்


அவை (220)

அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய – பொரு 107
அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய – பொரு 107
அவை புகு பொழுதில் தம் பகை முரண் செலவும் – பொரு 188
அவை இருந்த பெரும் பொதியில் – மது 161
ஏங்குவனர் இருந்து அவை நீங்கிய பின்றை – மது 404
பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க – மது 508
பொற்பு விளங்கு புகழ் அவை நின் புகழ்ந்து ஏத்த – மது 778
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
வண் மகிழ் நாள்_அவை பரிசில் பெற்ற – நற் 167/3
ஆங்கு அவை நலியவும் நீங்கி யாங்கும் – நற் 378/5
இவை மொழியாம் என சொல்லினும் அவை நீ – குறு 306/2
கொடுத்து அவை தா என கூறலின் – குறு 349/6
ஐந்து உடன் போற்றி அவை துணை ஆக – பதி 21/2
ஓதல் வேட்டல் அவை பிறர் செய்தல் – பதி 24/6
பரிசிலர் வெறுக்கை பாணர் நாள்_அவை – பதி 38/9
நின் புகழ் விரித்தனர் கிளக்கும்-கால் அவை நினக்கு – பரி 4/3
அன்னோர் அல்லா வேறும் உள அவை
நின் ஓர் அன் ஓர் அந்தணர் அருமறை – பரி 4/64,65
அவை வாயும் அல்ல பொய்யும் அல்ல – பரி 5/16
அறவர் அடி தொடினும் ஆங்கு அவை சூளேல் – பரி 8/68
ஒன்று அல பல_பல உடன் எழுந்தன்று அவை
எல்லாம் தெரிய கேட்குநர் யார் அவை – பரி 12/37,38
எல்லாம் தெரிய கேட்குநர் யார் அவை
கில்லா கேள்வி கேட்டன சில_சில – பரி 12/38,39
அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே – பரி 13/16
அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே – பரி 13/16
அவை ஐந்தும் உறழும் அணி கிளர் மேனியை – பரி 13/44
அவை நான்கும் உறழும் அருள் செறல்-வயின் மொழி – பரி 13/46
முடிந்ததும் முடிவதும் முகிழ்ப்பதும் அவை மூன்றும் – பரி 13/47
கடந்து அவை அமைந்த கழலின் நிழலவை – பரி 13/48
இன்னும் இன்னும் அவை ஆகுக – பரி 14/31
பல எனின் ஆங்கு அவை பலவே பலவினும் – பரி 15/5
நின்று பெற நிகழும் குன்று அவை சிலவே – பரி 15/7
அவை யாமும் எம் சுற்றமும் பரவுதும் – பரி 17/52
அலர் முகிழ் உற அவை கிடப்ப – பரி 19/70
ஆங்கு அவை தத்தம் தொழில் மாறு கொள்ளும் – பரி 22/44
மலையுளே பிறப்பினும் மலைக்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/13
நீருளே பிறப்பினும் நீர்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/16
யாழுளே பிறப்பினும் யாழ்க்கு அவை தாம் என் செய்யும் – கலி 9/19
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/2
ஆங்கு அவை விருந்து ஆற்ற பகல் அல்கி கங்குலான் – கலி 66/4
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
ஒருத்தி கணம்_கொண்டு அவை மூச கை ஆற்றாள் பூண்ட – கலி 92/45
நறவினை வரைந்தார்க்கும் வரையார்க்கும் அவை எடுத்து – கலி 99/1
நீ மருட்டும் சொல்_கண் மருள்வார்க்கு உரை அவை
ஆ முனியா ஏறு போல் வைகல் பதின்மரை – கலி 108/47,48
உள் ஆன்ற ஒலியவாய் இருப்ப கண்டு அவை கானல் – கலி 126/8
பாம்பும் அவை படில் உய்யுமாம் பூ கண் – கலி 140/22
அவை புகு பொருநர் பறையின் ஆனாது – அகம் 76/5
மந்தி நல் அவை மருள்வன நோக்க – அகம் 82/8
அறம் கெழு நல் அவை உறந்தை அன்ன – அகம் 93/5
தித்தன்_வெளியன் உறந்தை நாள்_அவை – அகம் 226/14
நாள்_அவை இருந்த நனை மகிழ் திதியன் – அகம் 331/12
அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை – புறம் 20/5
செம்மல் நாள்_அவை அண்ணாந்து புகுதல் – புறம் 54/3
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/3
அவை பெறல் வேண்டேம் அடு போர் பேக – புறம் 146/2
சிலையின் மாற்றியோனே அவை தாம் – புறம் 257/10
வலம்புரி கோசர் அவை_களத்தானும் – புறம் 283/6
சிறு புல்லாளர் முகத்து அவை கூறி – புறம் 327/6
மனை என்னா அவை பலவும் – புறம் 384/12
ஆங்கு அவை கனவு என மருள வல்லே நனவின் – புறம் 387/26
சிந்துவ முத்து_இனம் அவை திரட்டுவார் – கம்.பால:3 44/2
ஒளிப்பன மணி அவை ஒளிர மீது தேன் – கம்.பால:3 56/3
வாளிகள் அன்னவை மலர்வ மற்று அவை
ஆளிகள் அன்னவர் நிறத்தின் ஆழ்பவே – கம்.பால:3 63/3,4
வல்லாரும் இல்லை அவை வல்லர் அல்லாரும் இல்லை – கம்.பால:3 73/2
செய்ம் முறை கடன் அவை திறம்பல் இன்றியே – கம்.பால:5 92/1
ஊக்கினன் அவை அவர் உள்ளத்து உள்ளினார் – கம்.பால:7 18/4
மேகம் அவை இற்று உக விழிந்தனள் புழுங்கா – கம்.பால:7 34/1
பெரிய காரியம் உள அவை முடிப்பது பின்னர் – கம்.பால:8 48/2
ஏயினன் அவை எலாம் வந்து இயைந்தன இமைப்பின் முன்னம் – கம்.பால:9 21/4
நீண்ட சோதி நெய் விளக்கம் வெய்ய என்று அங்கு அவை நீக்கி – கம்.பால:10 69/3
மீ தன் கரங்கள் அவை பரப்பி மிகு வெண் நிலவு ஆம் வெண் சுதையால் – கம்.பால:10 74/2
குணங்களை என் கூறுவது கொம்பினை சேர்ந்து அவை உய்ய – கம்.பால:13 18/1
கொய்து அவை தருதிர் என்று கொழுநரை தொழுகின்றாரால் – கம்.பால:14 53/4
வாள் எழ நிரைத்த படமாடம் அவை புக்கார் – கம்.பால:15 17/4
அந்தம்-தோறும் அற்று உகும் முத்தம் அவை பாரார் – கம்.பால:17 23/3
மன் அவை இருந்த மணி மண்டபம் அடைந்தாள் – கம்.பால:22 28/4
இவ்வகை உரை-செய இருந்த வேந்து_அவை – கம்.அயோ:1 79/1
ஓதும் மூலம் அவை என ஓர்தியே – கம்.அயோ:2 20/4
ஆடல் வென்றியான் அருளிய வரம் அவை இரண்டும் – கம்.அயோ:2 88/3
எத்தனைக்கு உள ஆண்டுகள் ஈண்டு அவை
பத்தும் நாலும் பகல் அலவோ என்றான் – கம்.அயோ:4 21/3,4
பூண பிறந்தானும் நின்றான் அவை போர் விலோடும் – கம்.அயோ:4 144/3
காண பிறந்தேனும் நின்றேன் அவை காட்டும் என்றான் – கம்.அயோ:4 144/4
போல் பாய் புனல் மடவார் படி நெடு நாடு அவை போனார் – கம்.அயோ:7 8/4
சுணங்கு_இனம் அவை மான துறுவன அவை காணாய் – கம்.அயோ:9 15/4
சுணங்கு_இனம் அவை மான துறுவன அவை காணாய் – கம்.அயோ:9 15/4
துடி புரை இடை நாணி துவள்வன அவை காணாய் – கம்.அயோ:9 16/4
தோள் புரை இள வேயின் தொகுதிகள் அவை காணாய் – கம்.அயோ:9 17/4
போக்கி மண் எறிந்து அவை புனலின் தீற்றியே – கம்.அயோ:10 45/4
தீயன இராமனே செய்யுமேல் அவை
தாய் செயல் அல்லவோ தலத்து உளோர்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:11 61/1,2
என்றனன் என்ற போது இருந்த பேர் அவை – கம்.அயோ:12 18/4
எனைத்து உள மறை அவை இயம்பல்-பாலன – கம்.அயோ:14 42/1
எண்ணிய விளக்கு அவை இரண்டும் எஞ்சினால் – கம்.அயோ:14 73/3
பன்னகாதிபர் பணா மணி பறித்து அவை பகுத்து – கம்.ஆரண்:1 11/1
பாத லக்கம் மதவெற்பு அவை படைத்த வலியான் – கம்.ஆரண்:1 17/4
அற்ற கண்டம் அவை ஆசையினது அந்தம் உறவே – கம்.ஆரண்:1 27/4
பூதங்கள்-தொறும் உறைந்தால் அவை உன்னை பொறுக்குமோ – கம்.ஆரண்:1 47/4
நீ அறிதி எ பொருளும் அவை உன்னை நிலை அறியா – கம்.ஆரண்:1 54/3
அன்னம் ஆய் அரு மறைகள் அறைந்தாய் நீ அவை உன்னை – கம்.ஆரண்:1 59/1
கண்தாம் அவை ஆயிரமும் கதுவ – கம்.ஆரண்:2 24/1
மேகத்தை தழுவும் அவை வெந்தன – கம்.ஆரண்:6 77/2
ஆழியும் புரவியும் ஆளும் அற்று அவை
ஊழி வெம் கால் எறி ஓங்கல் ஒத்தவே – கம்.ஆரண்:7 104/3,4
சூழும் ஏழ் மலை அவை தொடர்ந்த சூழல்-வாய் – கம்.ஆரண்:12 6/2
பேர் எனைத்து அவை அவன் முனியின் பேருமால் – கம்.ஆரண்:12 7/2
கண்ணொடு மனம் அவை சுழன்ற கற்பினாள் – கம்.ஆரண்:13 51/2
அலக்கணும் இன்பமும் அணுகும் நாள் அவை
விலக்குவம் என்பது மெய்யிற்று ஆகுமோ – கம்.ஆரண்:13 108/1,2
தீயும் அங்கு அவை தீய்தலும் செ இருந்து – கம்.ஆரண்:14 17/2
மருந்தின் அனையாள் அவயவங்கள் அவை நின் கண்டேன் வல் அரக்கன் – கம்.கிட்:1 25/3
சொன்ன கேட்டு அவை கடைப்பிடிப்பாய் என சொன்னான் – கம்.கிட்:3 75/4
தோன்றினும் தோற்று அவை தொலையும் என்றலின் – கம்.கிட்:7 25/3
அருள் உடையேற்கு அவை அரியவோ என்றான் – கம்.கிட்:11 128/4
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் – கம்.கிட்:13 23/3
சங்கமும் நினைதி-ஆயின் அவை என்று துணிதி தக்கோய் – கம்.கிட்:13 48/4
தேன் ஒன்றோ அமிழ்தம் ஒன்றோ அவை செவிக்கு இன்பம் செய்யா – கம்.கிட்:13 63/4
அந்தரத்து அவிர் சுடர் அவை இன்று ஆயினும் – கம்.கிட்:14 32/3
அண்ணல் அவை முற்றும் அற விட்டு வினை வெல்வான் – கம்.கிட்:14 62/3
அவன் அவை உரைத்த பின் அனுமன் சொல்லுவான் – கம்.கிட்:16 19/1
தேறல் இல் அரக்கர் புரி தீமை அவை தீர – கம்.சுந்:1 76/2
இளம் கொடி பவளமும் கிடக்க என் அவை
துளங்கு ஒளி விரற்கு எதிர் உதிக்கும் சூரியன் – கம்.சுந்:4 40/2,3
சொன்ன குறி உண்டு அடையாள சொல்லும் உளவால் அவை தோகை – கம்.சுந்:4 59/3
எத்தனை உள அவை எண்ணும் ஈட்டவோ – கம்.சுந்:5 69/4
முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில் – கம்.சுந்:9 57/3
எய்தான் வாளிகள் எரி வாய் உமிழ்வன ஈர்_ஏழ் எதிர் அவை பார் சேர – கம்.சுந்:10 33/1
புவனம் எத்தனை அவை அனைத்தும் போர் கடம் – கம்.சுந்:12 62/1
சீரை ஞூறு அவை சேமம் செலுத்துமோ – கம்.சுந்:12 97/4
ஆசு_இல் பர தாரம் அவை அம் சிறை அடைப்பேம் – கம்.யுத்1:2 52/1
மை உரைத்து உலவு கண் மனைவி-பால் வரம் அளித்து அவை மறாதே – கம்.யுத்1:2 84/3
வந்த சாபங்கள் எனை பல அவை செய்த வலி என் – கம்.யுத்1:2 106/2
சிந்தியாதவர் யார் அவை நம்மை என் செய்த – கம்.யுத்1:2 106/4
கொண்டல் கொண்ட நீர் குளிர்ப்பு இல என்று அவை குடையான் – கம்.யுத்1:3 4/2
தாமரை தடம் கண்ணினான் பேர் அவை தவிர – கம்.யுத்1:3 8/1
மூவரும் அவை முடிக்கிலர் பிடிக்கிலர் முறைமை – கம்.யுத்1:3 9/2
வேதம் எங்கனம் அங்கனம் அவை சொன்ன விதியால் – கம்.யுத்1:3 53/2
யாது சொல்லினன் அவை அவை இதம் என எண்ணி – கம்.யுத்1:3 56/3
யாது சொல்லினன் அவை அவை இதம் என எண்ணி – கம்.யுத்1:3 56/3
தன்னுளே உலகங்கள் எவையும் தந்து அவை
தன்னுள்ளே நின்று தான் அவற்றுள் தங்குவான் – கம்.யுத்1:3 59/1,2
சீலமும் அவை தரும் திருவும் ஆய் உளன் – கம்.யுத்1:3 74/3
பேதிப்பன நீ அவை பேர்கிலையால் – கம்.யுத்1:3 110/3
பின் செய்தோம் சில அவை இனி பீடு இன்று பெறுமோ – கம்.யுத்1:5 71/2
ஊழி சென்றன ஒப்பன ஒரு பகல் அவை ஓர் – கம்.யுத்1:6 3/3
காட்டுவாய் உலகம் காட்டி காத்து அவை கடையில் செம் தீ – கம்.யுத்1:7 6/1
ஓசை ஒண் கடல் குன்றொடு அவை புக – கம்.யுத்1:8 58/3
பூ மரன் இறுத்து அவை பொருத்துவ பொருத்தி – கம்.யுத்1:9 11/3
தக்க பூதம் அவை ஐந்தொடு துன்னிட்டு – கம்.யுத்1:11 4/1
ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் அவன் அவை ஆற்றி நின்றான் – கம்.யுத்2:15 136/4
நூறு கோல் நொய்தின் எய்தான் அவை உடல் நுழைதலோடும் – கம்.யுத்2:15 138/3
திடல் துடைத்தன தசமுகன் சரம் அவை திசை சூழ் – கம்.யுத்2:15 195/2
நொந்தனென் யான் அலாதார் யார் அவை நோற்ககிற்பார் – கம்.யுத்2:16 23/4
கண்ணெனும் அவை இரண்டும் கடல்களின் பெரிய ஆகும் – கம்.யுத்2:16 53/2
பந்தியில் பந்தியில் படையை விட்டு அவை
சிந்துதல் கண்டு நீ இருந்து தேம்புதல் – கம்.யுத்2:16 84/1,2
தாய் அவை தந்தைமார் என்று உணர்வரோ தருமம் பார்ப்பார் – கம்.யுத்2:16 137/2
நீ அவை அறிதி அன்றே நினக்கு நான் உரைப்பது என்னோ – கம்.யுத்2:16 137/3
சில சிரத்தினை துணித்து அவை திசைகொண்டு செல்வ – கம்.யுத்2:16 206/2
நினைந்து அவை நீக்குதல் அருமை இன்று என – கம்.யுத்2:16 273/3
தோற்று கையகன்று ஒழிந்தவன் நாள் அவை தொலையவும் தோன்றாத – கம்.யுத்2:16 337/2
திடரிடை சென்று அவை ஒழுக்க சேர்ந்தன – கம்.யுத்2:18 97/3
அறுவன அவை அவை கடவினர் தடி தலை – கம்.யுத்2:18 131/3
அறுவன அவை அவை கடவினர் தடி தலை – கம்.யுத்2:18 131/3
வேறு ஆயின அவை யாவையும் உடனே வர விட்டான் – கம்.யுத்2:18 146/4
உலகத்து உள மலை எத்தனை அவை அத்தனை உடனே – கம்.யுத்2:18 148/1
கரும் கார் புரை நெடும் கையன களி யானைகள் அவை சென்று – கம்.யுத்2:18 156/1
தூர்த்தனன் இராமன் தம்பி அவை எலாம் துணித்து சிந்தி – கம்.யுத்2:18 191/3
ஏறாம் அவை அன்னவை ஆயிரம் பூண்டது என்ப – கம்.யுத்2:19 19/2
இனி அவை மறையுமோ இந்திரன் புய – கம்.யுத்2:19 32/1
குன்று நின்று-அனைய வீர மாருதி-தன் மேனி-மேல் அவை குழுக்களாய் – கம்.யுத்2:19 78/2
தும்பி என்று உலகின் உள்ள யாவை அவை ஏவையும் தொகுபு துள்ளு தாள் – கம்.யுத்2:19 79/1
சேருமே அவை தனு கை நிற்க எதிர் செல்லுமே கடிது செல்லினும் – கம்.யுத்2:19 85/3
ஆயிர கோடி பல்லத்து அவை துணித்து அறுத்தான் ஐயன் – கம்.யுத்2:19 107/2
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி கொண்டு அவை தடுத்தான் வீரன் – கம்.யுத்2:19 108/4
திங்களின் பாதி கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் தீர்த்தான் – கம்.யுத்2:19 109/4
கோரையின் தலைய கோடி தொடுத்து அவை இளவல் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 110/2
வச்சிர பகழி கோடி துரந்து அவை அனகன் மாய்த்தான் – கம்.யுத்2:19 112/2
மு சிர பகழி கோடி தொடுத்து அவை தடுத்தான் முன்பன் – கம்.யுத்2:19 112/4
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து அவை அறுத்தான் ஐயன் – கம்.யுத்2:19 113/2
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 113/4
மேவாத இன்பம் அவை மேவி மேவ நெடு வீடு காட்டு அம் முடியாய் – கம்.யுத்2:19 251/3
வினை வர்க்கம் முற்றும் உடனே படைத்தி அவை எய்தி என்றும் விளையா – கம்.யுத்2:19 259/1
தீராய் பிரிந்து திரிவாய் திறம்-தொறு அவை தேறும் என்று தெளியாய் – கம்.யுத்2:19 261/2
பல்லாயிரத்தின் முடியாத பக்கம் அவை வீச வந்து படர் கால் – கம்.யுத்2:19 264/1
ஐய நான் அவை ஆற்றினென் வருவது ஓர் அளவும் – கம்.யுத்3:22 88/3
அன்பின் விளைவும் அருள் விளைவும் அறிவின் விளைவும் அவை எல்லாம் – கம்.யுத்3:22 223/3
மேயின உணவு கொண்டு மீண்டு அவை உறையுள் விட்ட – கம்.யுத்3:24 1/3
கேட்டு அவை ஐய வேண்டிற்று இயற்றி பின் கெடாமல் எம்-பால் – கம்.யுத்3:24 62/1
ஈண்டு இவண் இருந்து அவை இயம்பும் ஏழைமை – கம்.யுத்3:24 75/1
தான் அவை உருவில் தோன்றும் பாவனை தகைமை சான்றோர் – கம்.யுத்3:25 12/2
தொடுப்பதன்-முன்னம் வாளி தொடுத்து அவை துறைகள்-தோறும் – கம்.யுத்3:27 7/1
போய் ஓடிட துரந்தான் அவை பொறியோ என மறிய – கம்.யுத்3:27 105/2
தூயோனும் அத்துணை வாளிகள் தொடுத்தான் அவை தடுத்தான் – கம்.யுத்3:27 105/3
அரிந்து ஓடின எரிந்து ஓடின அவை கோத்து அடல் அரக்கன் – கம்.யுத்3:27 120/3
பத்து ஏவினன் அவை பாய்தலின் இளம் கோளரி பதைத்தான் – கம்.யுத்3:27 122/4
தொள்ளாயிரம் கடும் போர் கணை துரந்தான் அவை சுடர்-போல் – கம்.யுத்3:27 125/3
குறித்து ஆயிரம் பரி தேரவன் விடுத்தான் அவை குறி பார்த்து – கம்.யுத்3:27 126/2
புற்றிடை அரவு என நுழைய நெடும் பொரு சரம் அவன் அவை உணர்கிலனால் – கம்.யுத்3:28 23/4
அடங்கும் மன் உயிர் அனைத்தும் அ வரைப்பிடை அவை போல் – கம்.யுத்3:31 5/2
கால் செல்வன சத கோடிகள் ஒருவன் அவை கடிவான் – கம்.யுத்3:31 102/4
ஆறு ஆயிரம் உளவாகுதல் அழி செம்_புனல் அவை புக்கு – கம்.யுத்3:31 104/3
ஊசி நுழையா வகை சரத்து அணி வகுக்கும் அவை உண்ணும் உயிரை – கம்.யுத்3:31 139/2
ஊரும் அவை யாவையும் நடாயினர் கடாயினர்கள் உந்தினர்களால் – கம்.யுத்3:31 146/2
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே – கம்.யுத்3:31 225/1
கடவுள் மா படை தொடுக்கின் மற்று அவை முற்றும் கடக்க – கம்.யுத்4:32 22/1
தான் நனைய உற்று எழுமாறு அவை தெளித்த புது மழையின் துள்ளி தாங்கி – கம்.யுத்4:33 20/2
பூதம் அவை ஐந்தின் வலியின் பொலிவது அம்மா – கம்.யுத்4:36 10/4
ஓதம் அவை ஏழும் மலை ஏழும் உலகு ஏழும் – கம்.யுத்4:36 13/2
பூதம் அவை ஐந்தும் எரி மூன்றும் நனி பொய் தீர் – கம்.யுத்4:36 13/3
கொண்டு பெயரும் குறுகும் நீளும் அவை கோளுற்று – கம்.யுத்4:36 20/2
நீரும் உளவே அவை ஒர் ஏழு நிமிர்கிற்கும் – கம்.யுத்4:36 22/1
பாரும் உளவே அதின் இரட்டி அவை பண்பின் – கம்.யுத்4:36 22/2
சண்ட சர மழை கொண்டு அவை இடையே அற தடுத்தான் – கம்.யுத்4:37 48/4
தொடை ஊறிய கணை மாரிகள் தொகை தீர்த்து அவை துரந்தான் – கம்.யுத்4:37 49/3
வில்லாளனும் அது கண்டு அவை விலக்கும் தொழில் வேட்டான் – கம்.யுத்4:37 51/4
ஆறா விறல் மறவோன் அவை தனி நாயகன் அறுப்பான் – கம்.யுத்4:37 53/2
பிறை முக கடு வெம் சரம் அவை கொண்டு பிளந்தான் – கம்.யுத்4:37 101/4
பொய்யும் துய்யும் ஒத்து அவை சிந்தும் புவி தந்தான் – கம்.யுத்4:37 130/2
கவ்வா நின்ற மால் வரை முற்றும் அவை கண்டான் – கம்.யுத்4:37 141/2
அவை அனைத்தும் அறுத்து அகன் வேலையில் – கம்.யுத்4:37 189/1
ஆர் அனார் உலகு இயற்கை அறிதக்கார் அவை ஏழும் ஏழும் அஞ்சும் – கம்.யுத்4:38 28/1
விலை இலாமையும் உன்னினென் மேல் அவை
நிலை இலாமை நினைந்தனென் நின்னை என் – கம்.யுத்4:40 15/2,3
புணர்த்தும் மாயையில் பொதுவுற நின்று அவை உணரா – கம்.யுத்4:40 85/2
காற்றை முன்னுடை பூதங்கள் அவை சென்று கடைக்கால் – கம்.யுத்4:40 94/3
அ வரங்களும் இரண்டு அவை ஆற்றினாற்கு ஈந்த – கம்.யுத்4:40 118/3

மேல்


அவை-தம்மை (1)

தழுவி கொள்ள கள்ள மன பேய் அவை-தம்மை
நழுவி தள்ளி போவன காண்-மின் நமரங்காள் – கம்.யுத்4:33 10/3,4

மேல்


அவை-தொறும் (1)

தூணுடை நிரை புரை கரம் அவை-தொறும் அ – கம்.யுத்4:37 84/1

மேல்


அவை_களத்தானும் (1)

வலம்புரி கோசர் அவை_களத்தானும்
மன்றுள் என்பது கெட தானே பாங்கற்கு – புறம் 283/6,7

மேல்


அவை_அகம் (1)

பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க – மது 508

மேல்


அவை_அவை (4)

அவை_அவை முனிகுவம் எனினே சுவைய – பொரு 107
குறி அறிந்து அவை_அவை குறுகாது கழி-மின் – மலை 267
அவை_அவை கொள்ளும் கருவியும் நீயே – பரி 13/16
அவ்வவ் இடத்தான் அவை_அவை காண – கலி 75/30

மேல்


அவைதாம் (1)

ஆம் குஞ்சரம் அனையான் விடும் அயில் வாளிகள் அவைதாம்
வீங்கும் சரம் பருவத்து இழி மழை போல்வன விலக்கா – கம்.யுத்2:15 159/1,2

மேல்


அவைப்பு (2)

அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 194
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு – அகம் 394/3

மேல்


அவைப்பு-உறு (1)

கவை கதிர் வரகின் அவைப்பு-உறு வாக்கல் – புறம் 215/1

மேல்


அவையத்தார் (1)

துகள் தபு காட்சி அவையத்தார் ஓலை – கலி 94/42

மேல்


அவையத்து (11)

நல்லோர் குழீஇய நா நவில் அவையத்து
வல்லார் ஆயினும் புறம் மறைத்து சென்றோரை – மலை 77,78
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து
அறம் கெட அறியாது ஆங்கு சிறந்த – நற் 400/7,8
முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து
யான் தன் கடவின் யாங்கு ஆவது-கொல் – குறு 276/5,6
மத்திகை மாலையா மோதி அவையத்து
தொடர்ந்தேம் எருது தொழில் செய்யாது ஓட – பரி 20/61,62
வீறு சால் அவையத்து ஆர்ப்பினும் பெரிதே – அகம் 256/21
மறம் கெழு சோழர் உறந்தை அவையத்து
அறம் நின்று நிலையிற்று ஆகலின் அதனால் – புறம் 39/8,9
அறன் நிலை திரியா அன்பின் அவையத்து
திறன் இல் ஒருவனை நாட்டி முறை திரிந்து – புறம் 71/7,8
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்குபு நடத்தலும் – புறம் 157/4
அறம் அற கண்ட நெறி மாண் அவையத்து
முறை நற்கு அறியுநர் முன் உற புகழ்ந்த – புறம் 224/4,5
வேந்து உடை அவையத்து ஓங்கு புகழ் தோற்றினன் – புறம் 239/10
சான்றோர் இருந்த அவையத்து உற்றோன் – புறம் 266/8

மேல்


அவையல் (1)

ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன – பொரு 16

மேல்


அவையா (1)

அவையா அரிசி அம் களி துழவை – பெரும் 275

மேல்


அவையில் (1)

அருள் தரும் அவையில் வந்து அரசன் எய்தினான் – கம்.பால:5 91/4

மேல்


அவையிற்று (1)

தண் பெயல் தலைஇய ஊழியும் அவையிற்று
உள் முறை வெள்ளம் மூழ்கி ஆர் தருபு – பரி 2/9,10

மேல்


அவையின் (1)

அரசர் இனிது இருந்த நல் அவையின் ஆயினான் – கம்.அயோ:4 88/4

மேல்


அவையும் (8)

அவையும் நீயே அடு போர் அண்ணால் – பரி 13/15
அழகு எனும் அவையும் ஓர் அழகு பெற்றதே – கம்.பால:10 34/4
அனையவாறு அன்பின அவையும் என்றனர் – கம்.அயோ:1 82/4
மீளல அவையும் அன்ன விழைவன உணர்வு வீந்த – கம்.கிட்:10 27/3
வல்லி மூன்று உளவால் கோல வயிற்றில் மற்று அவையும் மார – கம்.கிட்:13 42/2
ஈடு உற துரந்தனன் அவையும் இற்று உக – கம்.யுத்2:16 303/3
அலகு_அற்றன சினம் முற்றிய அனல் ஒப்பன அவையும்
தலை அற்றன கரம் அற்றன தனி வில் தொழில் அதனால் – கம்.யுத்2:18 148/3,4
கை வித்தகம் அதனால் சில கணை வித்தினன் அவையும்
மொய் வித்தகன் தடம் தோளினும் நுதல் சூட்டினும் மூழ்க – கம்.யுத்3:27 161/3,4

மேல்


அவையுள் (1)

நல் அவையுள் பட கெட்டு ஆங்கு – கலி 144/72

மேல்


அவையே (4)

ஆய் வளை கூட்டும் அணியும்-மார் அவையே – நற் 60/11
பயன் இன்று அம்ம இ வேந்து உடை அவையே – நற் 90/12
இன்று பெரிது என்னும் ஆங்கணது அவையே – குறு 146/5
பிணையும் காணிரோ பிரியுமோ அவையே – கலி 20/23

மேல்


அழ (26)

நீர் சூழ் மா மலர் அன்ன கண் அழ
கலை ஒழி பிணையின் கலங்கி மாறி – நற் 37/5,6
அத்த நீள் இடை அழ பிரிந்தோரே – குறு 307/9
பொருந்து மலர் அன்ன என் கண் அழ
பிரிந்தனன் அல்லனோ பிரியலென் என்றே – ஐங் 18/3,4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்தே – ஐங் 38/4
ஒண் தொடி முன்கை யாம் அழ பிரிந்து தன் – ஐங் 40/2
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ
நீல இரும் கழி நீலம் கூம்பும் – ஐங் 116/1,2
அம்ம வாழி தோழி நாம் அழ
பல் நாள் பிரிந்த அறன் இலாளன் – ஐங் 229/1,2
இணை_ஈர்_ஓதி நீ அழ
துணை நனி இழக்குவென் மடமையானே – ஐங் 269/4,5
மெல்லம்புலம்ப இவள் அழ பிரிந்தே – ஐங் 302/4
பல் இதழ் உண்கண் அழ பிரிந்தோரே – ஐங் 334/5
பாவை சிதைத்தது என அழ ஒருசார் – பரி 7/26
கண்ணி நீ கடி கொண்டார் கனை-தொறும் யாம் அழ
பண்ணினால் களிப்பிக்கும் பாணன் காட்டு என்றானோ – கலி 72/9,10
மான் நோக்கி நீ அழ நீத்தவன் ஆனாது – கலி 87/11
புலந்து அழ புல்லாது விடுவாய் – கலி 125/14
அன்பு உற்றார் அழ நீத்த அல்லலுள் கலங்கிய – கலி 148/10
கானம் கடிய என்னார் நாம் அழ
நின்றது இல் பொருள்_பிணி சென்று இவண் தரும்-மார் – அகம் 27/3,4
தணி மருங்கு அறியாள் யாய் அழ
மணி மருள் மேனி பொன் நிறம் கொளலே – அகம் 156/16,17
நாம் அழ துறந்தனர் ஆயினும் தாமே – அகம் 205/7
அலர் நமக்கு ஒழிய அழ பிரிந்தோரே – அகம் 211/17
மூதில் பெண்டிர் கசிந்து அழ நாணி – புறம் 19/15
உள் இல் வரும் கலம் திறந்து அழ கண்டு – புறம் 160/21
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ
தொக்கு உயிர் வௌவும்-காலை – புறம் 357/6,7
அழ எழும் ஒலி அலது அரச வீதியே – கம்.அயோ:4 203/4
ஆழ்ந்தனள் புலம்பலுற்றாள் அழ கண்டும் அறிந்திலாதாள் – கம்.யுத்2:18 266/4
முன்றில் எங்கும் அரக்கியர் மொய்த்து அழ
இன்று இலங்கை அழிந்தது என்று ஏங்குவார் – கம்.யுத்3:29 2/2,3
நூபுரம் புலம்பிட சிலம்பு நொந்து அழ
கோபுரம்-தொறும் புறம் குறுகினார் சிலர் – கம்.யுத்4:38 14/1,2

மேல்


அழக (1)

அண்டமூலத்து ஓர் ஆசனத்து இருத்தினை அழக – கம்.யுத்4:40 106/4

மேல்


அழகற்கு (3)

அஞ்சன மேனி இ அழகற்கு எய்திய – கம்.அயோ:4 183/1
அல்லீரேல் என் சொல் தேறி உணர்த்து-மின் அழகற்கு அம்மா – கம்.கிட்:16 61/4
அருந்ததி உரைத்தி அழகற்கு அருகு சென்று உன் – கம்.சுந்:5 6/1

மேல்


அழகன் (5)

அஞ்சன குன்றம் அன்ன அழகனும் அழகன் தன்னை – கம்.அயோ:6 4/1
அதிகம் நின்று ஒளிரும் இ அழகன் வாள் முகம் – கம்.ஆரண்:6 10/1
ஆயிடை உரை அவிந்து அழகன் தேவியும் – கம்.சுந்:3 57/1
அழகிது அழகிது என அழகன் உவகையொடு – கம்.யுத்3:31 160/1
ஆயினும் உனக்கு அமைந்தது ஒன்று உரை என அழகன்
தீயள் என்று நீ துறந்த என் தெய்வமும் மகனும் – கம்.யுத்4:40 115/1,2

மேல்


அழகனும் (6)

அஞ்சன குன்றம் அன்ன அழகனும் அழகன் தன்னை – கம்.அயோ:6 4/1
அ முனி வரலோடும் அழகனும் அலர் தூவி – கம்.அயோ:9 23/1
அல்லை ஆண்டு அமைந்த மேனி அழகனும் அவளும் துஞ்ச – கம்.அயோ:13 42/1
அ-வயின் அழகனும் வைகினன் அறிஞன் – கம்.ஆரண்:2 35/1
அஞ்சன மேனியானை அழகனும் அருளின் நோக்கி – கம்.யுத்1:4 141/2
சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ – கம்.யுத்3:28 21/2

மேல்


அழகனே (2)

அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் – கம்.சுந்:2 100/4
ஐயனே அழகனே என் அரும் பெறல் அமிழ்தே ஆழி – கம்.யுத்3:29 48/1

மேல்


அழகனை (2)

அற்று அவன் பகரா-முன்னம் அழகனை அழகியாளும் – கம்.ஆரண்:11 60/1
வரம் இரண்டு அளித்து அழகனை இளவலை மலர்-மேல் – கம்.யுத்4:40 119/1

மேல்


அழகிது (8)

அழுவதே அழகிது எம் அன்பு என்றார் சிலர் – கம்.அயோ:4 185/4
அன்பத்துக்கு எல்லை உண்டோ அழகிது என் அடிமை என்றான் – கம்.அயோ:13 43/4
அழகிது என்று அண்ணல் கூற ஆர்த்தனர் கடல்கள் அஞ்சி – கம்.யுத்2:19 273/1
அடைக்கல பொருள் காத்தவாறு அழகிது என்று அழுதான் – கம்.யுத்3:22 193/4
அரும் சிறை மீட்ட வண்ணம் அழகிது பெரிதும் அம்மா – கம்.யுத்3:26 46/4
ஆகினும் ஐயம் வேண்டா அழகிது அன்று அமரின் அஞ்சி – கம்.யுத்3:31 54/1
அழகிது அழகிது என அழகன் உவகையொடு – கம்.யுத்3:31 160/1
அழகிது அழகிது என அழகன் உவகையொடு – கம்.யுத்3:31 160/1

மேல்


அழகிய (1)

ஆடுகின்ற மா மயிலினும் அழகிய குயிலே – கம்.அயோ:10 12/1

மேல்


அழகியாளும் (1)

அற்று அவன் பகரா-முன்னம் அழகனை அழகியாளும்
கொற்றவன் மைந்த மற்றை குழைவு உடை உழையை வல்லை – கம்.ஆரண்:11 60/1,2

மேல்


அழகிற்கு (2)

ஆருழை அடங்கும் அழகிற்கு அவதி உண்டோ – கம்.ஆரண்:6 29/3
எண் பிறங்கு அழகிற்கு எல்லை இல்லை ஆம் என்று நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 53/2

மேல்


அழகிற்று (4)

ஆதலான் அமர்_தொழில் அழகிற்று அன்று அரும் – கம்.சுந்:12 60/1
அந்தரத்திடையன் என்றார் இராவணி அழகிற்று என்றான் – கம்.யுத்3:22 158/4
பொன்றுதும் அவனோடு என்றான் போதலே அழகிற்று என்றான் – கம்.யுத்3:31 56/4
ஆண்_தொழிலோரின் பெற்ற வெற்றியும் அழகிற்று என்றான் – கம்.யுத்4:37 208/4

மேல்


அழகிற்றே (1)

அரக்கர்_கோன் அதனை கேட்டான் அழகிற்றே ஆகும் என்றான் – கம்.யுத்1:14 3/1

மேல்


அழகின் (4)

அமைவு_அரு மேனியான் அழகின் ஆயதோ – கம்.பால:23 73/1
தரங்களின் அமைந்து தாழ்ந்து அழகின் சார்பின – கம்.ஆரண்:6 7/1
அறவனும் அதனை அறிந்தான் அருகினில் அழகின் அமைந்தார் – கம்.சுந்:7 24/1
பூவில் திருவை அழகின் புனை கலத்தை – கம்.யுத்1:3 163/1

மேல்


அழகினார் (1)

ஆழியான் மைந்தர் பேர் அறிவினார் அழகினார்
ஊழியார் எளிதின் நிற்கு அரசு தந்து உதவுவார் – கம்.கிட்:3 4/3,4

மேல்


அழகினாள் (1)

ஓங்கிய அழகினாள் உருவம் காண்டலும் – கம்.ஆரண்:12 27/2

மேல்


அழகினாளை (1)

வரம்பு இல் பேர் அழகினாளை மணம் செய்வான் வருகின்றான் என்று – கம்.பால:10 2/3

மேல்


அழகினுக்கு (3)

அமிழ்தினை சுவை செய்து என்ன அழகினுக்கு அழகு செய்தார் – கம்.பால:22 3/3
அருந்ததிக்கு அருகு சென்று ஆண்டு அழகினுக்கு அழகு செய்தாள் – கம்.கிட்:15 33/1
அழகினுக்கு இனி யார் உளர் ஆவரே – கம்.சுந்:3 105/4

மேல்


அழகினை (2)

பரிந்தனர் அழகினை பருகினார்-கொலோ – கம்.பால:23 75/3
பொற்பினுக்கு அழகினை புகழின் வாழ்க்கையை – கம்.யுத்4:40 47/2

மேல்


அழகு (39)

ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 13
அமளி துஞ்சும் அழகு உடை நல் இல் – பெரும் 252
வேள்வியின் அழகு இயல் விளம்புவோரும் – பரி 19/43
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை – கலி 59/6
அழகு எனும் அவையும் ஓர் அழகு பெற்றதே – கம்.பால:10 34/4
அழகு எனும் அவையும் ஓர் அழகு பெற்றதே – கம்.பால:10 34/4
இருந்த குல குமரர்-தமை இரு கண்ணின் முகந்து அழகு பருக நோக்கி – கம்.பால:12 2/1
பிணங்குவன அழகு இவளை தவம் செய்து பெற்றது-காண் – கம்.பால:13 18/2
அ புறத்தேயும் காண்பார் அரம்பையர் அழகு மாதோ – கம்.பால:16 5/4
யாவை ஆம் கணவர் கண்ணுக்கு அழகு இல இவை என்று எண்ணி – கம்.பால:17 11/2
ஆரிடை சென்றும் கொள்ள ஒண்கிலா அழகு கொண்டாள் – கம்.பால:18 17/2
அமிழ்தினை சுவை செய்து என்ன அழகினுக்கு அழகு செய்தார் – கம்.பால:22 3/3
அழகு எலாம் ஒருங்கே கண்டால் யாவரே ஆற்றவல்லார் – கம்.பால:22 20/4
அன்றினும் இன்று உடைத்து அழகு என்றார்-அரோ – கம்.பால:23 80/4
அந்தரம் புகுந்தனன் அழகு காணவே – கம்.பால:23 82/4
அண்ணல் ஆண்டு இருந்தான் அழகு_அரு நறவு என தன் – கம்.அயோ:1 49/3
மேவு தொல் அழகு எழில் கெட விம்மல் நோய் விம்ம – கம்.அயோ:4 211/2
முகிழ்த்து அழகு இழந்தன முளரி ஈட்டமே – கம்.அயோ:5 4/4
ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகு உடையான் – கம்.அயோ:7 1/4
அன்னையார் எனக்கு அழகு செய்தவா – கம்.அயோ:11 129/4
அற்கு ஆணி கண்டு அனைய அழகு அமைந்த மேனியான் – கம்.அயோ:13 26/2
அம் கண் அரசே ஒருவர்க்கு அழியாதோ அழகு என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 111/4
ஆக்குவென் ஓர் நொடி வரையில் அழகு அமைவென் அருள்கூறும் – கம்.ஆரண்:6 122/2
அனைத்து உலகினும் அழகு அமைந்த நங்கையர் – கம்.ஆரண்:12 47/1
அண்ட பெரும் கோயிற்கு எல்லாம் அழகு ஆய – கம்.ஆரண்:15 44/2
அருந்ததிக்கு அருகு சென்று ஆண்டு அழகினுக்கு அழகு செய்தாள் – கம்.கிட்:15 33/1
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – கம்.சுந்:2 8/4
ஆயில் அவர் வைத்த வழி ஏகல் அழகு அன்றால் – கம்.சுந்:2 72/2
அம் கை பத்து இரட்டியான்-தன் ஆணையால் அழகு மாண – கம்.சுந்:6 51/3
அன்று இழந்த கோடு அரிந்து இடும் அழகு உறு குழையார் – கம்.சுந்:9 18/2
அறுப்புண்டால் அது அழகு எனல் ஆகுமே – கம்.சுந்:12 96/4
மூ-வகை உலகினும் அழகு முற்றுற – கம்.யுத்1:2 1/2
முன்னையின் அழகு உடைத்து என்று மொய் கழல் – கம்.யுத்1:2 2/3
ஆனவரும் மானுடர் நம் ஆண்மை அழகு அன்றோ – கம்.யுத்1:2 63/4
செயிர்ப்பினும் அழகு செய்யும் திரு முகத்து அணங்கை தீர்ந்து – கம்.யுத்1:9 21/1
சானகிக்கு அழகு தந்து அயல் சார – கம்.யுத்1:11 6/4
அணி பறித்து அழகு செய்யும் அணங்கின்-மேல் வைத்த காதல் – கம்.யுத்1:14 18/1
அரங்கினுக்கு அழகு செய்ய ஆயிரம் சாரி போந்தார் – கம்.யுத்2:18 235/2
அழைப்பு ஒலி முழக்கு எழ அழகு மின்னிட – கம்.யுத்4:38 15/1

மேல்


அழகு-செய்ய (1)

அயில் விழி மகளிர் ஆடும் அரங்கினுக்கு அழகு-செய்ய
பயில் சிறை அரச_அன்னம் பல் மலர் பள்ளி-நின்றும் – கம்.பால:2 14/2,3

மேல்


அழகு_அரு (1)

அண்ணல் ஆண்டு இருந்தான் அழகு_அரு நறவு என தன் – கம்.அயோ:1 49/3

மேல்


அழகுக்கு (1)

அனையன எனினும் தாம் தம் அழகுக்கு ஓர் அழிவு உண்டாகா – கம்.கிட்:13 57/2

மேல்


அழகும் (6)

ஏய்ந்து எழு செல்வமும் அழகும் இன்பமும் – கம்.அயோ:2 45/1
வில் வினை உரிமையும் அழகும் வீரமும் – கம்.அயோ:2 69/2
பெண்மையும் அழகும் பிறழா மன – கம்.சுந்:3 106/1
அற துறை அன்று வீரர்க்கு அழகும் அன்று ஆண்மை அன்று – கம்.யுத்1:14 12/1
காந்தையருக்கு அணி அனைய சானகியார் பேர் அழகும் அவர்-தம் கற்பும் – கம்.யுத்4:38 25/1
ஆர மா முடி கோலமும் செவ்வியும் அழகும்
சோர்வு இலாது யாம் காண்குறும் அளவையும் தொடர்ந்து – கம்.யுத்4:41 12/2,3

மேல்


அழகுற (1)

சேறு கொண்டு அழகுற திருத்தி திண் சுவர் – கம்.அயோ:10 46/3

மேல்


அழகை (5)

அம் சொற்கள் கிள்ளைக்கு எல்லாம் அருளினாள் அழகை மாந்தி – கம்.பால:22 19/2
எவன் செய இனிய இ அழகை எய்தினோன் – கம்.ஆரண்:6 11/1
போக்கு அரிது இ அழகை எல்லாம் புல்லிடையே உகுத்தீரே – கம்.ஆரண்:6 117/4
அருகு போகின்ற திங்களும் மறு அற்றது அழகை
பருகும் இ நகர் துன் ஒளி பாய்தலின் பசும்பொன் – கம்.சுந்:2 15/2,3
ஆன்ற பேர் இருளை சீத்து பகல் செய்த அழகை நோக்கி – கம்.சுந்:2 95/2

மேல்


அழகொடு (1)

ஏற்றமும் பெரு வலி அழகொடு எய்தினார் – கம்.யுத்3:24 100/3

மேல்


அழகோ (1)

உரையா இதுதான் அழகோ உலகு ஏழ் உடையாய் என்னும் – கம்.அயோ:4 32/4

மேல்


அழல் (117)

அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
விளக்கு அழல் உருவின் விசி-உறு பச்சை – பொரு 5
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
ஆடு வண்டு இமிரா அழல் அவிர் தாமரை – பெரும் 481
தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல்
தா அற விளங்கிய ஆய் பொன் அவிர் இழை – மது 444,445
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 257
பொரி பூ புன்கின் அழல் தகை ஒண் முறி – நற் 9/5
அழல் அவிர் நீள் இடை நிழல்_இடம் பெறாஅது – நற் 29/2
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை – நற் 75/2
காடே நிழல் கவின் இழந்த அழல் கவர் மரத்த – நற் 256/3
அழல் போல் செவிய சேவல் ஆட்டி – நற் 352/4
அழல் தொடங்கினளே ஆய்_இழை அதன்_எதிர் – நற் 371/7
அழல் அவிர் மணி பூண் நனைய – ஐங் 232/3
ஞெலி கழை முழங்கு அழல் வய_மா வெரூஉம் – ஐங் 307/1
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/2
அழல் அவிர் நனம் தலை நிழல் இடம் பெறாது – ஐங் 326/1
அழல் சென்ற மருங்கின் வெள்ளி ஓடாது – பதி 13/25
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல்
ஐந்து ஒருங்கு புணர்ந்த விளக்கத்து அனையை – பதி 14/3,4
அழல் கவர் மருங்கின் உரு அற கெடுத்து – பதி 15/7
அழல் மலி தாமரை ஆம்பலொடு மலர்ந்து – பதி 19/20
அழல் மருள் பூவின் தாமரை வளை_மகள் – பதி 23/23
பசும் பிசிர் ஒள் அழல் ஆடிய மருங்கின் – பதி 25/7
அழல் விடுபு மரீஇய மைந்தின் – பதி 40/30
வந்து புறத்து இறுக்கும் பசும் பிசிர் ஒள் அழல்
ஞாயிறு பல்கிய மாயமொடு சுடர் திகழ்பு – பதி 62/5,6
அழல் வினை அமைந்த நிழல் விடு கட்டி – பதி 81/16
பொன் ஏர்பு அவிர் அழல் நுடக்கு அதன் நிறனே – பரி 2/51
அழல் புரை குழை கொழு நிழல் தரும் பல சினை – பரி 4/66
தீ அழல் துவைப்ப திரிய விட்டெறிந்து – பரி 5/3
மூ வகை ஆர் எயில் ஓர் அழல் அம்பின் முளிய – பரி 5/25
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி – பரி 5/41
புகை பூ அவி ஆராதனை அழல் பல ஏந்தி – பரி 6/11
அவி அமர் அழல் என அரைக்குநர் – பரி 10/84
நெறி நிமிர் நுடங்கு அழல் பேணிய சிறப்பின் – பரி 11/85
அழல் புனை அவிர் இழை திருத்துவாள் குறிப்பும் – பரி 21/24
ஆறு கெட விலங்கிய அழல் அவிர் ஆரிடை – கலி 2/8
அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அழல் அன்ன வெம்மையால் – கலி 11/6
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/20
துணி கயம் துகள் பட்ட தூங்கு அழல் வெம் சுரம் – கலி 20/6
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல்
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/6,7
அழுவம் சூழ் புகை அழல் அதர்பட மிதித்து தம் – கலி 25/10
குழுவொடு புணர்ந்து போம் குன்று அழல் வெம் சுரம் – கலி 25/11
பொடி அழல் புறந்தந்த பூவா பூ பொலன் கோதை – கலி 54/2
பொடி அழல் புறந்தந்த செய்வு-உறு கிண்கிணி – கலி 85/2
அழல் வாய் மருப்பினால் குத்தி உழலை – கலி 106/21
செம் தீ செ அழல் தொடங்க வந்ததை – கலி 119/13
ஐயர் அவிர் அழல் எடுப்ப அரோ என் – கலி 130/9
அழல் அவிர் வயங்கு இழை ஒலிப்ப உலமந்து – கலி 137/5
அழல் ஆகின்று அவர் நக்கதன் பயனே – கலி 137/7
அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற – கலி 139/30
மலை பரந்து தலைக்கொண்டு முழங்கிய முழங்கு அழல்
மயங்கு அதர் மறுகலின் மலை தலைக்கொண்டு என – கலி 150/4,5
அழல் போல் வெம் கதிர் பைது அற தெறுதலின் – அகம் 1/10
அழல் நுதி அன்ன தோகை ஈன்ற – அகம் 13/18
அழல் தொடங்கினளே பெரும அதனால் – அகம் 120/9
அழல் கொடி அன்ன மின்னு வசிபு நுடங்க – அகம் 162/4
அலங்கு கதிர் வேய்ந்த அழல் திகழ் நனம் தலை – அகம் 169/2
அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும் – அகம் 188/12
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/10
அழல் எறி கோடை தூக்கலின் கோவலர் – அகம் 219/15
அழல் பொழி யானையின் ஐயென தோன்றும் – அகம் 223/7
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
இரும் கிளை எண்கின் அழல் வாய் ஏற்றை – அகம் 247/4
பனி ஊர் அழல் கொடி கடுப்ப தோன்றும் – அகம் 265/2
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/14
பொங்கு அழல் முருக்கின் ஒண் குரல் மாந்தி – அகம் 277/17
முளரி தீயின் முழம் அழல் விளக்கத்து – அகம் 301/13
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் – அகம் 351/7
அழல் எழு தித்தியம் மடுத்த யாமை – அகம் 361/11
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி – அகம் 376/14
அழல் கான்று திரிதரும் அலங்கு கதிர் மண்டிலம் – அகம் 381/5
அழல் மேய்ந்து உண்ட நிழல் மாய் இயவின் – அகம் 395/7
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ – அகம் 398/17
ஒள் அழல் புரிந்த தாமரை – புறம் 11/17
அழல் புரிந்த அடர் தாமரை – புறம் 29/1
அழல் புறந்தரூஉம் அந்தணரதுவே – புறம் 122/3
அழல் அவிர் வயங்கு இழை பொலிந்த மேனி – புறம் 222/1
ஆடு இயல் அழல் குட்டத்து – புறம் 229/1
கரி புற விறகின் ஈம ஒள் அழல்
குறுகினும் குறுகுக குறுகாது சென்று – புறம் 231/2,3
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/7
ஒள் அழல் பள்ளி பாயல் சேர்த்தி – புறம் 245/5
அழல் வாய் புக்க பின்னும் – புறம் 360/20
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை – புறம் 398/21
அழல் மணி திருத்திய அயோத்தியாளுடை – கம்.பால:3 40/3
முழங்கு அழல் மும்மையும் முடுகி ஆகுதி – கம்.பால:5 82/1
அழல் இடா மிளிர்ந்திடும் அயில் கொள் கண்ணினாள் – கம்.பால:10 43/2
நெய் ஆர் அழல் உற்றது உற்றார் அ நீள் நகரார் – கம்.அயோ:4 104/4
அழல் பிரிந்தன துணை பிரிந்த அன்றிலே – கம்.அயோ:4 201/4
அல் அரக்கின் உருக்கு அழல் காட்டு அதர் – கம்.அயோ:4 220/2
புகை இழந்தன மாளிகை பொங்கு அழல்
சிகை இழந்தன தீவிகை தே மலர் – கம்.அயோ:11 24/2,3
ஆடின உயிர்ப்பினோடு அழல் கொழுந்துகள் – கம்.அயோ:11 65/3
அரம் சுட அழல் நிமிர் அலங்கல் வேலினாய் – கம்.அயோ:14 39/1
அளிக்கும் மெய் உயிர் காந்து அழல் அஞ்சினாள் – கம்.ஆரண்:6 72/1
அன்ன காலை அழல் மிகு தென்றலும் – கம்.ஆரண்:6 75/1
அழல் உறு குஞ்சியர் அமரை வேட்டு உவந்து – கம்.ஆரண்:7 43/3
புடைத்து அடர்ந்து எதிர் அழல் புரையும் கண்ணினார் – கம்.ஆரண்:7 109/2
முடித்தனென் முதல் வாழ்வு என மொய் அழல்
கொடி படித்தது என நெடும் கோள் அரா – கம்.ஆரண்:12 3/2,3
கண்ணிய வினைகள் என்னும் கட்டு அழல் கதுவலாலே – கம்.ஆரண்:16 9/3
அல்லிடை மணி சிறந்து அழல் இயற்றல் போல் – கம்.கிட்:10 15/4
முந்திய எம்பி மேனி முருங்கு அழல் முடுகும் வேலை – கம்.கிட்:16 55/1
வன் தந்த வரி கொள் நாகம் வயங்கு அழல் உமிழும் வாய – கம்.சுந்:1 3/1
அழல் உலாம் கண்ணும் இல்லா ஆடவர் இல்லை அன்னார் – கம்.சுந்:2 34/2
போகாய் என்றாள் பொங்கு அழல் என்ன புகை கண்ணாள் – கம்.சுந்:2 80/4
வெவ் அழல் உற்ற மெல்லென் மெழுகு என அழியும் மெய்யன் – கம்.சுந்:4 83/3
அழுந்து பட்டுளர் ஒத்து அயர்ந்தார் அழல்
விழுந்து முற்றினர் கூற்றை விழுங்குவார் – கம்.சுந்:13 18/3,4
ஆழி தேரவன் அரக்கரை அழல் எழ நோக்கி – கம்.சுந்:13 38/1
அழல் தரு கதிரோன் தோன்றும் உதயத்தோடு அத்தம் ஆன – கம்.யுத்1:3 151/3
வாய் மடித்து அழல் கண்-தொறும் வந்து உக – கம்.யுத்2:15 74/1
அருப்பம் என்று பகையையும் ஆர் அழல்
நெருப்பையும் இகழ்ந்தால் அது நீதியோ – கம்.யுத்2:15 92/3,4
அப்போதையின் அயர்வு ஆறிய அனுமான் அழல் விழியா – கம்.யுத்2:15 160/1
ஆர்ப்பு அடங்கின வாய் எலாம் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் – கம்.யுத்2:15 236/1
அமைவது ஒன்று ஆற்றல் தேற்றான் அருவியோடு அழல் கால் கண்ணான் – கம்.யுத்2:18 177/2
அ இடத்தினில் ஆய் மருந்தால் அழல்
வெவ் விடத்தினை உண்டவர் மீண்டு என – கம்.யுத்2:19 144/1,2
நெய் அழல் வேள்வி நெடும் பகை நேர் விண் – கம்.யுத்3:20 21/1
ஐ_அஞ்சு அழல் வாளி அழற்கொடியோன் – கம்.யுத்3:20 69/1
அங்கு அவன் உலத்தலோடும் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் கண்ணான் – கம்.யுத்3:21 36/1
முருங்கு அழல் வேள்வி முற்றி முதல் அற முடிக்க மூண்டான் – கம்.யுத்3:26 94/4
அளக்கரின் பாய்ந்து-என பதங்கம் ஆர் அழல்
விளக்கினில் வீழ்ந்து-என விதிகொடு உந்தலால் – கம்.யுத்3:31 178/2,3
அளக்க_அரும் புள்_இனம் அடைய ஆர் அழல்
துளக்க_அரும் வாய்-தொறும் எரிய தொட்டன – கம்.யுத்4:37 143/1,2

மேல்


அழல்கின்றார் (1)

அந்தரம் இது என அழல்கின்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 28/4

மேல்


அழல்தரும் (1)

அழல்தரும் கடவுள் அன்னாய் முடிவு இதற்கு அருளுக என்ன – கம்.பால:9 23/2

மேல்


அழல்பட (1)

அந்தியில் அநங்கன் அழல்பட துரந்த அயில் முக பகழி வாய் அறுத்த – கம்.சுந்:3 87/1

மேல்


அழல்வாய் (1)

ஆலம் கொள் மிடற்றவன் ஆர் அழல்வாய்
வேல் அங்கு எறிய கொடு விட்டது நீள் – கம்.யுத்2:18 59/2,3

மேல்


அழல்வீர் (1)

அழல்வீர் எனது ஆவி அறிந்திலிரோ – கம்.சுந்:4 5/2

மேல்


அழல (4)

பாவை_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல
இடம் சிறந்து உயரிய எழு நிலை மாடத்து – முல் 85,86
பாண்டில்_விளக்கில் பரூஉ சுடர் அழல
வேம்பு தலை யாத்த நோன் காழ் எஃகமொடு – நெடு 175,176
பாண்டில் விளக்கு பரூஉ சுடர் அழல
நன் நுதல் விறலியர் ஆடும் – பதி 47/6,7
மாதிரம் அழல எய்து அமரர் வேள்வி – பரி 5/26

மேல்


அழலா (1)

அஞ்சன கிரி அனான் எதிர் அரக்கன் அழலா – கம்.ஆரண்:1 24/4

மேல்


அழலாதோ (1)

மாற்றவளை கண்ட-கால் அழலாதோ மனம் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 114/4

மேல்


அழலால் (1)

கண்ணீர் அழலால் தெளித்து – கலி 144/44

மேல்


அழலிற்றாய் (1)

அற்று அவர் கூறலும் ஆர் அழலிற்றாய்
முற்றிய கோபம் முருங்க முனிந்தான் – கம்.யுத்3:20 4/1,2

மேல்


அழலின் (2)

அந்தம்_இல் சுடர் மணி அழலின் தோன்றலால் – கம்.பால:23 55/2
நெய்த்தலை அழலின் காந்தி எரிகின்ற நீலன்-தன்னை – கம்.யுத்2:16 181/2

மேல்


அழலும் (9)

விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
அல் ஆழி கரை கண்டான் ஆயிர வாய் மணி விளக்கம் அழலும் சேக்கை – கம்.பால:11 17/3
பன்னக மணி விளக்கு அழலும் பாயலுள் – கம்.பால:23 67/3
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட – கம்.கிட்:3 38/3
ஐயன் அ மாருதி அழலும் கண்ணினான் – கம்.கிட்:16 27/2
தூண்ட_அரு மணி விளக்கு அழலும் தொல் மனை – கம்.சுந்:3 42/3
மங்கை அழலும் வான் நாட்டு மயில்கள் அழுதார் மழ விடையோன் – கம்.யுத்3:23 5/1
அழலும் கண் களிற்று அணியொடும் துணி படும் ஆவி – கம்.யுத்4:32 13/1
நெற்றியின் அழலும் செம் கண் நீறு அணி கடவுள் நீடு – கம்.யுத்4:41 23/1

மேல்


அழலே (1)

தண் வரல் வாடையும் பிரிந்திசினோர்க்கு அழலே – குறு 35/5

மேல்


அழலோடும் (1)

துன்றி நெறி பங்கிகள் துளங்க அழலோடும்
மின் திரிவ என்ன மணி ஆரம் மிளிர் மார்பர் – கம்.பால:15 24/1,2

மேல்


அழவும் (1)

திருந்து கோல் எல் வளை வேண்டி யான் அழவும்
அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது – நற் 136/1,2

மேல்


அழற்கொடியோன் (1)

ஐ_அஞ்சு அழல் வாளி அழற்கொடியோன்
மெய் அஞ்சனை கான்முளை மேனியின்-மேல் – கம்.யுத்3:20 69/1,2

மேல்


அழன்ற (3)

தேரோர்க்கு அழன்ற வேலினை எனவும் – சிறு 234
ஆலமே என இருண்டு அழன்ற ஆக்கையான் – கம்.ஆரண்:15 18/2
ஆயிடை அரக்கனும் அழன்ற நெஞ்சினன் – கம்.யுத்4:37 145/1

மேல்


அழன்றது (1)

அரா அழன்றது அனைய தன் ஆற்றலால் – கம்.ஆரண்:9 23/2

மேல்


அழன்றார் (1)

ஆகத்து எழு கனல் கண்வழி உக உற்று எதிர் அழன்றார்
மேகத்தினை நிகர் வில்லியை வளைத்தார் செரு விளைத்தார் – கம்.ஆரண்:7 96/3,4

மேல்


அழன்றாள் (1)

ஆகம் உற உய்த்து எறிவென் என்று எதிர் அழன்றாள் – கம்.பால:7 34/4

மேல்


அழன்றான் (3)

அடங்கலும் அரக்கர் அழிவு உற்றிட அழன்றான்
ஒடுங்கல் இல் நிண குருதி ஓதம் அதில் உள்ளான் – கம்.ஆரண்:9 8/2,3
அழிந்துளார் அலர் இகழ்ந்தனர் என்னை என்று அழன்றான்
பொழிந்த கோபத்தன் பொறி கனல் விழி-தொறும் பொடிப்ப – கம்.ஆரண்:15 36/1,2
ஆயிடை வீரனும் உள்ளம் அழன்றான்
மாய அரக்கர் வலத்தை உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:9 52/1,2

மேல்


அழன்றில (1)

அழன்றில குளிர்ந்தன அங்கம் செம் கண்கள் – கம்.யுத்3:24 102/2

மேல்


அழன்று (7)

அடர்ந்த வந்து அனங்கன் நெஞ்சு அழன்று சிந்தும் அம்பு எனும் – கம்.பால:13 52/1
அந்தரத்து எற்றுவான் அழன்று பற்றலும் – கம்.அயோ:12 54/3
அருள் திரண்ட அருக்கன் தன் மேல் அழன்று
இருள் திரண்டு வந்து ஈண்டியது என்னவே – கம்.ஆரண்:7 28/3,4
ஈது உரைத்து அழன்று பொங்கி எரி கதிர் வாளை நோக்கி – கம்.சுந்:3 146/1
மெய் எரிந்து அழன்று பொங்கி வெம் கணான் விம்மி மீட்டு ஓர் – கம்.யுத்2:15 136/1
கொழுந்து விட்டு அழன்று எரி மடங்கல் கூட்டு அற – கம்.யுத்2:18 1/1
ஆன காலையின் அயில் எயிற்று அரக்கன் நெஞ்சு அழன்று
வானும் வையமும் திசைகளும் யாவையும் மறைய – கம்.யுத்3:22 66/1,2

மேல்


அழாஅ (1)

அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி – கலி 143/8

மேல்


அழாஅதீமோ (1)

அழாஅதீமோ நொதுமலர் தலையே – நற் 13/2

மேல்


அழாஅம் (1)

அழாஅம் உறைதலும் உரியம் பராரை – அகம் 113/23

மேல்


அழாஅல் (4)

அழாஅல் என்று நம் அழுத கண் துடைப்பார் – குறு 82/2
அழாஅல் தோழி அழுங்குவர் செலவே – குறு 135/4
அலர் முலை நனைய அழாஅல் தோழி – அகம் 233/2
களிறு கண்டு அழூஉம் அழாஅல் மறந்த – புறம் 46/5

மேல்


அழாஅற்கோ (1)

அழாஅற்கோ இனியே நோய் நொந்து உறைவி – குறு 192/2

மேல்


அழி (125)

அழி பசி வருத்தம் வீட பொழி கவுள் – சிறு 140
ஆண் அணி புகுதலும் அழி படை தாங்கலும் – சிறு 211
நிலை துறை வழீஇய மதன் அழி மாக்கள் – மலை 280
அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/5
அழி துளி கழிப்பிய வழி பெயல் கடை நாள் – நற் 89/4
நோய் அலை கலங்கிய மதன் அழி பொழுதில் – நற் 94/1
பண் அழி பழம் பார் வெண்_குருகு ஈனும் – நற் 138/4
கொழு மீன் கொள்ளை அழி மணல் குவைஇ – நற் 175/2
ஆனா நோயோடு அழி படர் கலங்கி – நற் 185/1
நீர் அழி மருங்கின் ஈர் அயிர் தோன்ற – நற் 241/3
அழி துளி பொழிந்த இன் குரல் எழிலி – நற் 247/3
பொறி அழி பாவையின் கலங்கி நெடிது நினைந்து – நற் 308/7
நொந்து அழி அவலமொடு என் ஆகுவள்-கொல் – நற் 324/2
அழி துளி தலைஇய பொழுதில் புலையன் – நற் 347/5
அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு – நற் 372/1
நுண் உறை அழி துளி தலைஇய – குறு 35/4
நன் மா மேனி அழி படர் நிலையே – குறு 185/8
வட புல வாடைக்கு அழி மழை – குறு 317/6
சிறை அழி புது புனல் பாய்ந்து என கலங்கி – ஐங் 53/2
சிறை அழி புது புனல் ஆடுகம் – ஐங் 78/3
நுண் பல் அழி துளி பொழியும் நாட – ஐங் 251/2
ஆர் குரல் எழிலி அழி துளி சிதறி – ஐங் 411/1
அழி துளி தலைஇய புறவின் காண்வர – ஐங் 418/2
நீ சிவந்து இறுத்த நீர் அழி பாக்கம் – பதி 13/12
தாது எரு மறுத்த கலி அழி மன்றத்து – பதி 13/17
பரந்து ஆடு கழங்கு அழி மன் மருங்கு அறுப்ப – பதி 15/5
முருகு உடன்று கறுத்த கலி அழி மூதூர் – பதி 26/12
அழி தவ படிவத்து அயரியோரும் – பரி 5/75
வரை அழி வால் அருவி வா தாலாட்ட – பரி 6/52
கரை அழி வால் அருவி கால் பாராட்ட – பரி 6/53
மலை வரை மாலை அழி பெயல் காலை – பரி 10/1
மார்பு அழி சாந்தின் மணல் அளறு பட்டன்று – பரி 12/97
குருதி கோட்டு அழி கறை தெளி பெற கழீஇயின்று – பரி 20/5
அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
நிறை அழி கொல் யானை நீர்க்கு விட்டு ஆங்கு – கலி 56/32
பாடு அழி சாந்தினன் பண்பு இன்றி வரின் எல்லா – கலி 67/11
சாந்து அழி வேரை சுவல் தாழ்ந்த கண்ணியை – கலி 96/3
அழி படர் வருத்த நின் அளி வேண்டி கலங்கியாள் – கலி 100/17
நிலை அழி நெஞ்சத்தேன் அழுவேன் போலவும் – கலி 128/15
அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24
நிறை அழி காம நோய் நீந்தி அறை உற்ற – கலி 138/15
பரிசு அழி பைதல் நோய் மூழ்கி எரி பரந்த – கலி 138/21
ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
மணி உரு இழந்த அணி அழி தோற்றம் – அகம் 5/25
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
அழி கள மருங்கின் வாள் வடக்கிருந்து என – அகம் 55/12
உருமு சிவந்து எறிந்த உரன் அழி பாம்பின் – அகம் 92/11
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி – அகம் 110/22
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் – அகம் 122/14
கான யானை கவின் அழி குன்றம் – அகம் 123/4
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7
வினை அழி பாவையின் உலறி – அகம் 157/13
களிறு உயிர்த்து அன்ன கண் அழி துவலை – அகம் 163/7
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில – அகம் 190/13
பிணர் அழி பெரும் கை புரண்ட கூவல் – அகம் 207/10
பெரும் பெயல் அழி துளி பொழிதல் ஆனாது – அகம் 214/4
கழியாமையே அழி படர் அகல – அகம் 255/8
இகு பெயல் அழி துளி தலைஇ வானம் – அகம் 274/2
பகல் அழி தோற்றம் போல பையென – அகம் 277/2
அழி படர் உழக்கும் அவல நெஞ்சத்து – அகம் 285/2
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/14
கழி சேர் புன்னை அழி பூ கானல் – அகம் 290/9
ஆனா நோயொடு அழி படர் கலங்கி – அகம் 297/2
அழி நீர் மீன் பெயர்ந்து ஆங்கு அவர் – அகம் 303/19
பரூஉ பெயல் அழி துளி தலைஇ வான் நவின்று – அகம் 304/4
ஆலி அழி துளி பொழிந்த வைகறை – அகம் 308/3
ஆலி அழி துளி தலைஇ – அகம் 323/12
குருதி செம் கோட்டு அழி துளி கழாஅ – அகம் 332/5
கழை அழி நீத்தம் சாஅய வழி நாள் – அகம் 341/5
மீது அழி கடு நீர் நோக்கி பைப்பய – அகம் 346/10
இன் குரல் அழி துளி தலைஇ நன் பல – அகம் 374/9
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/10
மேய் பிணை பயிரும் மெலிந்து அழி படர் குரல் – அகம் 395/11
உயங்கு பிடி தழீஇய மதன் அழி யானை – அகம் 398/23
காய் கதிர் கடுகிய கவின் அழி பிறங்கல் – அகம் 399/16
உழுத நோன் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 125/7
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
கழி பிணம் பிறங்கு போர்பு அழி களிறு எருதா – புறம் 342/13
உழவு ஒழி பெரும் பகடு அழி தின்று ஆங்கு – புறம் 366/13
தேர் மா அழி துளி தலைஇ நாம் உற – புறம் 373/3
அம்பு அழி பொழுதில் தமர் முகம் காணா – புறம் 373/17
அறையும் மென் கரும்பு ஆட்டிய அமுதமும் அழி தேம் – கம்.பால:9 10/3
ஆடகத்து ஓடை யானை அழி மதத்து இழுக்கல் ஆற்றில் – கம்.பால:14 52/3
அஞ்சன கிரியின் அன்ன அழி கவுள் யானை கொன்ற – கம்.பால:16 8/1
அரிந்த கூர் உகிரால் அழி சாந்து போய் – கம்.பால:18 27/2
அழி போர் இறைவன் பட அஞ்சியவன் – கம்.பால:23 15/3
அழி வரு தவத்தினோடு அறத்தை ஆக்குவான் – கம்.பால:23 50/1
அம்பன் அம்பிக்கு நாதன் அழி கவுள் – கம்.அயோ:8 3/3
ஆவும் மாவும் அழி கவுள் வேழமும் – கம்.அயோ:11 32/2
கன்னியை அழி செய கருதினோன் குரு – கம்.அயோ:11 107/1
அழுது அழி கண்ணினன் அவலம் ஈது என – கம்.அயோ:14 47/2
என்று சொல்ல இருந்து அழி நெஞ்சினன் – கம்.ஆரண்:4 30/1
அருவி ஓடின என அழி குருதி ஆறு ஒழுக – கம்.ஆரண்:8 10/3
துப்பு அழி செ வாய் வஞ்சியை வௌவ துணை கொண்டிட்டு – கம்.ஆரண்:11 6/3
ஊசல் உழன்று அழி சிந்தையளும்தான் – கம்.ஆரண்:14 51/2
இன்னன இன்னன பன்னி ஈடு அழி
மன்னவர் மன்னவன் மதி மயங்கினான் – கம்.ஆரண்:14 100/1,2
அ இடத்து அவர் மறுகி அஞ்சி நெஞ்சு அழி அமைதி – கம்.கிட்:2 3/1
கரும்பு அழி சொல்லியை பகைஞன் கைக்கொள – கம்.கிட்:6 25/3
நோக்கினால் நமை நோக்கு அழி கண்ட நுண் மருங்குல் – கம்.கிட்:10 38/1
அன்பு அழி சிந்தையர் ஆய் ஆடவர் – கம்.சுந்:4 16/1
துன்பு அழி பெரும் புகழ் குலத்துள் தோன்றினேன் – கம்.சுந்:4 16/3
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் – கம்.சுந்:7 19/4
அள்ளப்பட்டு அழி குருதி பொரு புனல் ஆறாக படி சேறு ஆக – கம்.சுந்:10 28/2
ஆர மால் வரை அருவியின் அழி கொழும் குருதி – கம்.சுந்:11 48/3
சங்கரற்கு அழி முப்புரத்தவர் என சமைந்தார் – கம்.யுத்1:5 61/4
அழுது அழி கண்ணன் அன்பால் உருகிய நெஞ்சன் அஞ்சி – கம்.யுத்1:7 1/3
அன்பு அழி சிந்தை-தன்னால் அடாதன அறையல் என்றான் – கம்.யுத்1:13 17/3
யானை பட்ட அழி புனல் யாறு எலாம் – கம்.யுத்2:15 50/1
ஐது ஆதலின் அறுத்தாய் இனி அறுப்பாய் என அழி கார் – கம்.யுத்2:15 158/3
அசைய தரை அரைவித்தனை அழி செம்_புனல் அதுவோ – கம்.யுத்2:15 171/3
இறங்கு கண்ணினன் எல் அழி முகத்தினன் தலையன – கம்.யுத்2:15 249/3
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் – கம்.யுத்2:16 169/3
நெரி பட்டு அழி தேரிடையே பலர் நின்றார் – கம்.யுத்2:18 255/3
வாம கரி தான் அழி வார் குழி வன் – கம்.யுத்3:27 32/1
ஆகின்றது ஒர் அழி_காலம் இது ஆம் அன்று என அயிர்த்தார் – கம்.யுத்3:27 117/3
நெரிந்து ஆங்கு அழி குரங்கு உற்றது பகரும் துணை நெடிதே – கம்.யுத்3:27 155/3
அழி படை தாங்கல் ஆற்றும் ஆடவர் யாண்டும் வெஃகா – கம்.யுத்3:27 164/3
விழுந்து அழி கண்ணின் நீரும் உவகையும் களிப்பும் வீங்க – கம்.யுத்3:28 65/1
ஆறு ஆயிரம் உளவாகுதல் அழி செம்_புனல் அவை புக்கு – கம்.யுத்3:31 104/3
அடுக்குற்றன மத யானையும் அழி தேர்களும் பரியும் – கம்.யுத்3:31 107/1
குத்தான் அழி குழம்பு ஆம்-வகை வழுவா சர குழுவால் – கம்.யுத்3:31 110/4
அங்கதம் களத்து அற்று அழி தாரொடும் – கம்.யுத்3:31 121/1
தெவ் அழி ஆற்றல் வெற்றி சேனையின் செயலும் சென்ற – கம்.யுத்3:31 232/2

மேல்


அழி_காலம் (1)

ஆகின்றது ஒர் அழி_காலம் இது ஆம் அன்று என அயிர்த்தார் – கம்.யுத்3:27 117/3

மேல்


அழி_தக்கன்றால் (1)

அழி_தக்கன்றால் தானே கொண்கன் – நற் 72/5

மேல்


அழி_தக்கன்றே (1)

அழி_தக்கன்றே தோழி கழி சேர்பு – நற் 372/1

மேல்


அழி_தக்காள் (1)

அறம் சாரான் மூப்பே போல் அழி_தக்காள் வைகறை – கலி 38/19

மேல்


அழி_தக (6)

ஓஒ அழி_தக பாராதே அல்லல் குறுகினம் – கலி 142/13
அழி_தக மாஅம் தளிர் கொண்ட போழ்தினான் இ ஊரார் – கலி 143/27
அழி_தக வந்த கொண்டலொடு கழி படர் – அகம் 40/7
ஒழிகோ யான் என அழி_தக கூறி – அகம் 110/22
கழுது வழங்கு யாமத்து அழி_தக குழறும் – அகம் 122/14
அழி_தக பெயர்தல் நனி இன்னாதே – அகம் 392/10

மேல்


அழி_தகவு (1)

ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு
உடை-மதி வாழிய நெஞ்சே நிலவு என – அகம் 123/7,8

மேல்


அழிக்கின்றான் (1)

அளப்ப_அரும் உலகம் யாவும் அளித்து காத்து அழிக்கின்றான் தன் – கம்.யுத்4:34 14/1

மேல்


அழிக்குநரும் (1)

நீர் தரு பூசலின் அம்பு அழிக்குநரும்
ஒலி தலை விழவின் மலியும் யாணர் – பதி 22/29,30

மேல்


அழிக்கும் (10)

மைந்து மலி சினத்த களிறு மதன் அழிக்கும்
துஞ்சு_மரம் கடுக்கும் மாசுணம் விலங்கி – மலை 260,261
நுதல் கவின் அழிக்கும் பசலையும் – நற் 73/10
பாம்பு கவின் அழிக்கும் ஓங்கு வரை பொத்தி – நற் 114/10
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
பொறி கண்டு அழிக்கும் ஆவண மாக்களின் – அகம் 77/8
உள்ளம் அழிக்கும் கொட்பின் மான் மேல் – புறம் 303/2
ஈசன் இ உலகினை அழிக்கும் நாள் எழும் – கம்.அயோ:12 27/1
ஒருவன் அன்றே உலகு அழிக்கும் ஊழியான் – கம்.சுந்:3 124/2
கற்றை அம் சடை கடவுளும் காத்து அளித்து அழிக்கும்
ஒற்றை அண்டத்தின் அளவினோ அதன் புறத்து உலவா – கம்.யுத்1:3 2/2,3
அறிந்த சிந்தையன் ஐய ஈது என் உயிர் அழிக்கும்
பிறிந்து செய்யல் ஆம் பொருள் இலை என்றலும் பெரியோன் – கம்.யுத்4:32 28/2,3

மேல்


அழிக்கும்-ஆயின் (1)

அறம் துணை நுமக்கு உற்றான் தன் வாய்மையை அழிக்கும்-ஆயின்
பிறந்திலன் அன்றே ஒன்றோ நரகமும் பிழைப்பது அன்றால் – கம்.கிட்:11 64/3,4

மேல்


அழிக்குமாறு (1)

அளப்ப_அரும் குணங்களை அழிக்குமாறு போல் – கம்.பால:7 24/2

மேல்


அழிகளின் (1)

அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/10

மேல்


அழிகிலை (1)

அழிகிலை என்ற-போது என் கற்பு என் ஆம் அறம்தான் என் ஆம் – கம்.யுத்2:17 19/4

மேல்


அழிகிற்றே (1)

ஆனதே உள என் வீரம் அழிகிற்றே அம்ம என்றான் – கம்.சுந்:11 18/4

மேல்


அழிகின்ற (3)

அழிகின்ற அறிவினாலோ பேதமையாலோ ஆற்றில் – கம்.பால:19 15/1
நீர் ஆய் உக கண்ணினும் நெஞ்சு அழிகின்ற நீரார் – கம்.அயோ:4 143/2
அருவி பாய் கண்ணும் புண்ணாய் அழிகின்ற மனமும் தானும் – கம்.அயோ:6 6/3

மேல்


அழிகின்றேன் (1)

ஆறாநின்றேன் ஆவி சுமந்தேன் அழிகின்றேன்
ஏறே இன்னும் உய்யினும் உய்வேன் இரு கூறா – கம்.யுத்3:22 204/2,3

மேல்


அழிசி (3)

வெல் போர் சோழர் அழிசி அம் பெரும் காட்டு – நற் 87/3
தேம் கமழ் விரி தார் இயல் தேர் அழிசி
வண்டு மூசு நெய்தல் நெல் இடை மலரும் – நற் 190/4,5
அழிசி ஆர்க்காடு அன்ன இவள் – குறு 258/7

மேல்


அழித்த (11)

படிவ மகளிர் கொடி கொய்து அழித்த
பொம்மல் அடும்பின் வெண் மணல் ஒரு சிறை – நற் 272/2,3
போர் பீடு அழித்த செரு புகல் முன்ப – பதி 14/9
ஊனத்து அழித்த வால் நிண கொழும் குறை – பதி 21/10
சொல் பல நாட்டை தொல் கவின் அழித்த
போர் அடு தானை பொலம் தார் குட்டுவ – பதி 43/10,11
புலவு பொருது அழித்த பூ நாறு பரப்பின் – அகம் 130/8
கொய்து கட்டு அழித்த வேங்கையின் – புறம் 224/16
வேந்து பீடு அழித்த ஏந்து வேல் தானையொடு – புறம் 225/5
நாள் கடா அழித்த நனம் தலை குப்பை – புறம் 353/9
கீறி தோள்கள் கிழித்து அழித்த பின் – கம்.கிட்:16 42/2
ஊர் அழித்த உயர் வலி தோளவன் – கம்.யுத்2:19 148/3
அழித்த தேர் அழுந்தா-முன்னம் அம்பொடு கிடந்து வெம்பி – கம்.யுத்2:19 182/1

மேல்


அழித்ததன் (1)

கண் கவின் அழித்ததன் தப்பல் தெறுவர – அகம் 196/9

மேல்


அழித்தது (2)

நல் வீரத்தை அழித்தது நண்ணுற்று – கம்.யுத்1:3 95/2
ஏர் அழித்தது செய்தவன் ஈண்டு எழில் – கம்.யுத்2:19 148/1

மேல்


அழித்தரும் (1)

ஆண் எழில் முற்றி உடைத்து உள் அழித்தரும்
மாண் இழை மாதராள் ஏஎர் என காமனது – கலி 139/21,22

மேல்


அழித்தலின் (2)

உடன்றவர் காப்பு உடை மதில் அழித்தலின்
ஊன் உற மூழ்கி உரு இழந்தனவே – புறம் 97/2,3
காப்பு உடை புரிசை புக்கு மாறு அழித்தலின்
ஊர் புறங்கொடாஅ நெடுந்தகை – புறம் 272/6,7

மேல்


அழித்தலும் (1)

அடக்கும் வண்ணமும் அழித்தலும் ஒரு பொருள் அன்றால் – கம்.யுத்1:5 74/2

மேல்


அழித்தவன் (1)

சீர் அழித்தவன் ஆம் என தேவர்கள் – கம்.யுத்2:19 148/2

மேல்


அழித்தனர் (3)

பொங்கு மூ_உலகையும் புடைத்து அழித்தனர்
செம் கண் நாயக இது தீர்த்தி இல்லையேல் – கம்.பால:5 16/2,3
ஆசை மாதர் அழித்தனர் என்னவே – கம்.பால:11 12/4
அடைத்தனர் தெழித்தனர் அழித்தனர் தனித்து உளன் இராமன் அவரோ – கம்.யுத்3:31 149/3

மேல்


அழித்தனரே (1)

மாரனார் தனி இலக்கை மனித்தனார் அழித்தனரே வரத்தினாலே – கம்.யுத்4:38 28/4

மேல்


அழித்தனள் (1)

அழித்தனள் அழுதனள் அம் பொன் மாலையால் – கம்.அயோ:2 60/3

மேல்


அழித்தனனால் (1)

ஆழி பெரும் தேரை அழித்தனனால்
ஊழி பெயர் கார் நிகர் ஒண் திறலான் – கம்.யுத்3:20 70/3,4

மேல்


அழித்தனை (1)

அனைய தன்மை அறிந்தும் அழித்தனை
மனையின் மாட்சி என்றான் மனு நீதியான் – கம்.கிட்:7 121/3,4

மேல்


அழித்தால் (1)

கொங்கைகளும் குழை காதும் கொடி மூக்கும் குறைந்து அழித்தால்
அம் கண் அரசே ஒருவர்க்கு அழியாதோ அழகு என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 111/3,4

மேல்


அழித்தாள் (1)

அளக வாள் நுதல் அரும்_பெறல் திலகமும் அழித்தாள் – கம்.அயோ:3 2/4

மேல்


அழித்தான் (3)

நெற்றி சிவலை நிறை அழித்தான் நீள் மார்பில் – கலி 104/65
வேனில் மதனை மதன் அழித்தான் மீண்டான் என்ன ஆண்டையோர் – கம்.அயோ:6 34/4
அள்ளி நுங்கலாம் ஆர் இருள் பிழம்பினை அழித்தான்
வெள்ள வெம் கள பரப்பினை பொருக்கென விழித்தான் – கம்.யுத்3:22 186/2,3

மேல்


அழித்து (32)

அழித்து ஆனா கொழும் திற்றி – மது 211
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ – நற் 21/2
அம்பு உடை ஆர் எயில் உள் அழித்து உண்ட – பதி 20/19
பண்டும்_பண்டும் தாம் உள் அழித்து உண்ட – பதி 45/8
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/21
தன்னை புறம்பு அழித்து நீவ மற்று என்னை – கலி 51/14
பக்கு அழித்து கொண்டீ என தரலும் யாது ஒன்றும் – கலி 65/14
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ – கலி 98/17
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/11
நுசுப்பு அழித்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – அகம் 253/23
நீர் சூழ் வியன் களம் பொலிய போர்பு அழித்து
கள் ஆர் களமர் பகடு தலை மாற்றி – அகம் 366/2,3
குறை தலை படு பிணன் எதிர போர்பு அழித்து
யானை எருத்தின் வாள் மடல் ஓச்சி – புறம் 371/14,15
அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து
கொண்டனை பெரும குட புலத்து அதரி – புறம் 373/25,26
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி – புறம் 383/16
வள பரு மருத வைப்பு அழித்து மாற்றினாள் – கம்.பால:7 24/4
மனையின் மாட்சியை அழித்து இழி மா தவன் பன்னி – கம்.பால:9 13/3
அழித்து மேவிய அரம்பையர் அறல் புரை கூந்தல் – கம்.அயோ:10 21/3
சிறந்த நின் தண் அளி திருவை தேசு அழித்து
இறந்தனை ஆம் எனின் இறைவ நீதியை – கம்.அயோ:11 47/2,3
அழித்து வேறு அவனி பண்டு ஆண்ட வேந்தரை – கம்.அயோ:13 63/3
பூ இயல் வாளியால் பொலம் கொள் தேர் அழித்து
ஆவி வெம் பாகனை அழித்து மாற்றினான் – கம்.ஆரண்:7 128/3,4
ஆவி வெம் பாகனை அழித்து மாற்றினான் – கம்.ஆரண்:7 128/4
காற்று இடை அழித்து என கார்முகத்தையும் – கம்.ஆரண்:7 131/3
திண் தேர் அழித்து ஆங்கு அவன் திண் புறம் சேர்ந்த தூணி – கம்.ஆரண்:13 39/1
கருத்து அழித்து எய்துவென் கலங்கல் என்றனன் – கம்.கிட்:7 36/3
ஆயிரம் தேர் பட அரைக்குமால் அழித்து
ஆயிரம் களிற்றை ஓர் மரத்தினால் அடித்து – கம்.சுந்:9 35/2,3
அழித்து அழித்து ஆக்குவாற்கு அரிய உண்டாகுமோ – கம்.யுத்1:2 3/4
அழித்து அழித்து ஆக்குவாற்கு அரிய உண்டாகுமோ – கம்.யுத்1:2 3/4
தேர் அழித்து ஓர் இமைப்பிடை சென்றதால் – கம்.யுத்2:19 148/4
அழித்து ஒழி காலத்து ஆர்க்கும் ஆர்கலிக்கு இரட்டி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 148/4
அழித்து ஒடுங்கு கால மாரி அன்ன வாளி ஓளியால் – கம்.யுத்3:31 96/3
அராவ_அரும் பகழி ஒன்றால் அழித்து உலகு அளித்தாய் ஐய – கம்.யுத்4:41 42/4

மேல்


அழித்தும் (1)

அழித்தும் ஓர் பிறப்பு உறா நெறி சென்று அண்ம யாம் – கம்.யுத்3:31 176/3

மேல்


அழிதர (8)

செம் துவர் அழிதர தேறல் மாந்தி சூது – கம்.பால:3 68/3
சிலை உரு அழிதர செறிந்த மார்பில் தன் – கம்.பால:19 62/3
அலங்கு நீர் வெள்ளம் தள்ளி அழிதர அங்கும் இங்கும் – கம்.அயோ:13 55/3
தருக்கு அழிதர கடிது கொல்வது சமைந்தேன் – கம்.ஆரண்:3 54/2
ஆழியும் உலகும் ஒன்றாய் அழிதர முழுதும் வீசும் – கம்.ஆரண்:13 2/3
தெவ் அழிதர உயர் விசய சீர்த்தியான் – கம்.சுந்:11 1/4
திருதி என்பது ஒன்று அழிதர ஊழியில் சினவும் – கம்.யுத்1:6 12/1
புலவர்க்கு இந்திரன் பொன்னகர் அழிதர பொருதார் – கம்.யுத்3:30 12/2

மேல்


அழிதரு (2)

அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544
அழிதரு வெள்ளம் நீந்தும் நாளே – நற் 177/10

மேல்


அழிதல் (2)

என் உயிர் இழத்தல் அஞ்சி இல் பிறப்பு அழிதல் உண்டோ – கம்.ஆரண்:12 68/2
ஆவி போய் அழிதல் நன்றோ அமரர்க்கும் அரசன் ஆவான் – கம்.யுத்2:17 62/3

மேல்


அழிந்த (32)

பல் ஆன் கிழவரின் அழிந்த இவள் நலனே – நற் 291/9
கழை கவின் அழிந்த கல் அதர் சிறு நெறி – நற் 333/2
அழிந்த வேலி அம் குடி சீறூர் – நற் 346/4
பசும் பூண் வேந்தர் அழிந்த பாசறை – நற் 349/6
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
பெரும் கவின் அழிந்த ஆற்ற ஏறு புணர்ந்து – பதி 23/13
இதழ் கவின் அழிந்த மாலையொடு சாந்து புலர் – பதி 48/11
ஆடு பெற்று அழிந்த மள்ளர் மாறி – பதி 63/13
அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர் – பரி 10/57
அறியாமையின் அழிந்த நெஞ்சின் – அகம் 236/13
பருவரல் எவ்வமொடு அழிந்த
பெரு விதுப்பு உறுவி பேது உறு நிலையே – அகம் 299/20,21
செய்_வினை அழிந்த மையல் நெஞ்சின் – அகம் 314/16
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் – அகம் 325/10
அழிந்த நெஞ்சம் மடி உளம் பரப்ப – புறம் 229/16
ஆவியின் இனிய கொண்கர் பிரிந்து அறிவு அழிந்த விஞ்சை – கம்.பால:16 19/3
அழிந்த சிந்தையள் அன்னமும் இன்னது என்று அறியாள் – கம்.அயோ:4 214/3
அழிந்த சிந்தையளாய் அயர்வாள்-வயின் – கம்.ஆரண்:6 65/1
வாய் புலர்ந்து அழிந்த மெய்யின் வருத்தத்த வழியில் யாண்டும் – கம்.ஆரண்:7 57/1
ஆணை செல்ல நிலை அழிந்த அரசர் போன்றான் அல் ஆண்டான் – கம்.ஆரண்:10 118/4
உருண்ட-போது அழிந்த தேன் ஒழுக்கு பேர் இழுக்கினே – கம்.கிட்:7 5/4
அலங்கு தோள் வலி அழிந்த அ தம்பியை அருளான் – கம்.கிட்:7 65/1
மாட்டும் புரவி ஆயம் எலாம் மருவி வாங்கும் தொடை அழிந்த
பூட்டும் வல்லி மூட்டோடும் புரசை இழந்த போர் யானை – கம்.சுந்:12 114/3,4
மாட்சி ஓர் குரங்கினால் அழிந்த மாநகர் – கம்.யுத்1:2 11/2
அங்கதன் மரம் கொண்டு எற்ற அளறுபட்டு அழிந்த தானை – கம்.யுத்2:19 51/4
அழிந்த தேரின்-நின்று அந்தரத்து அ கணத்து – கம்.யுத்2:19 150/1
அ பாசம் வீச ஆற்றாது அழிந்த நல் அறிவு போன்றான் – கம்.யுத்2:19 201/4
அதிர் பிண பெரும் குன்றுகள் பட பட அழிந்த
உதிரம் உற்ற பேர் ஆறுகள் திசை திசை ஓட – கம்.யுத்3:22 107/2,3
ஆணியின் அழிந்த பாடல் நவின்றனர் அனங்க வேடன் – கம்.யுத்3:25 10/3
அலைய வெம் கால் பொர அழிந்த ஆம் என – கம்.யுத்3:27 44/2
அம் கடம் கிழிந்திலர் அழிந்த ஆடவர் – கம்.யுத்3:27 48/2
அழிந்த தேர்-மீது நின்றான் ஆயிர கோடி அம்பு – கம்.யுத்3:27 181/1
அழிந்த தேர் தட்டின்-நின்றும் ஆங்கு உள படைகள் அள்ளி – கம்.யுத்3:28 39/1

மேல்


அழிந்ததனினும் (1)

பேர் அழிந்ததனினும் மறம் பிழைத்திலன் – கம்.ஆரண்:7 130/2

மேல்


அழிந்தது (14)

அழிந்தது என்னவும் ஆழ்ந்தது திங்களே – கம்.பால:11 11/4
அழிந்தது வில் என விண்ணவர் ஆர்த்தார் – கம்.பால:13 26/3
அழிந்தது கேகயன் மடந்தை ஆசை போய் – கம்.அயோ:12 25/3
அரசியல் அழிந்தது என்று அயர்தி போலுமால் – கம்.யுத்1:2 17/4
கோ இயல் அழிந்தது என வேறு ஒரு குலத்தோன் – கம்.யுத்1:2 49/2
நல் நகர் அழிந்தது என நாணினை நயத்தால் – கம்.யுத்1:2 50/1
அழிந்தது பிறவி என்னும் அகத்து இயல் முகத்து காட்ட – கம்.யுத்1:4 138/1
அழிந்தது என்று அறனும் தன் வாய் ஆவலம் கொட்டிற்று அன்றே – கம்.யுத்1:4 147/4
குலத்து இயல்பு அழிந்தது கொற்றம் முற்றுமோ – கம்.யுத்2:16 77/2
தேர் அழிந்தது செம் கதிர் செல்வனை சூழ்ந்த – கம்.யுத்2:16 238/1
ஊர் அழிந்தது போல் துரந்து ஊர்பவர் உலந்தார் – கம்.யுத்2:16 238/2
பார் அழிந்தது குரங்கு எனும் பெயர் என பதைத்தார் – கம்.யுத்3:22 74/3
அ தேர் அழிந்தது நோக்கிய இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:27 122/1
இன்று இலங்கை அழிந்தது என்று ஏங்குவார் – கம்.யுத்3:29 2/3

மேல்


அழிந்ததேனும் (1)

குலத்து இயல்பு அழிந்ததேனும் குமர மற்று உன்னை கொண்டே – கம்.யுத்2:16 127/1

மேல்


அழிந்ததோ (1)

அழிந்ததோ இல் அரும் பழி என்னுமால் – கம்.ஆரண்:7 9/4

மேல்


அழிந்தன்றோ (1)

கழிந்ததற்கு அழிந்தன்றோ இலெனே ஒழிந்து யாம் – அகம் 55/6

மேல்


அழிந்தன (6)

குறி அழிந்தன குங்கும தோள்களே – கம்.பால:2 40/2
சிதர்ந்து சிந்தி அழிந்தன தேம் கனி – கம்.அயோ:11 19/2
அ பழியால் உலகு அனைத்தும் நும் பொருட்டால் அழிந்தன ஆம் அறத்தை நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 126/2
அழிந்தன தேர் அவர் அவனி கீண்டு உக – கம்.ஆரண்:7 105/1
சாய் அழிந்தன அடித்தலம் எடுத்திடுதலால் – கம்.கிட்:5 9/4
அழிந்தன வானவர் மானம் ஆகாயத்திடையினில் பேர் அசனி என்ன – கம்.யுத்3:24 33/3

மேல்


அழிந்தனர் (1)

அயர்ந்து வீழ்ந்தனர் அழிந்தனர் அரக்கராய் உள்ளார் – கம்.சுந்:7 53/3

மேல்


அழிந்தனள் (1)

என் புலந்து அழிந்தனள் ஆகி தன் தக – அகம் 369/12

மேல்


அழிந்தனன் (2)

அழிந்தனன் அரற்றினன் அரற்றி இன்னன – கம்.அயோ:11 46/3
உக நேர் சிந்தி உலந்து அழிந்தனன்
மகனே கண்டிலையோ நம் வாழ்வு எலாம் – கம்.கிட்:8 15/3,4

மேல்


அழிந்தார் (5)

தேறாது அறிவு அழிந்தார் எங்கு உலப்பார் தேர் ஓட – கம்.அயோ:4 100/1
உள் ஊறு காதல் இலள் போல் என்று உள் அழிந்தார் – கம்.அயோ:4 105/4
அங்கு அரக்கர் அவிந்து அழிந்தார் என – கம்.ஆரண்:7 22/1
அழைத்தார் சிலர் அயர்த்தார் சிலர் அழிந்தார் சிலர் கழிந்தார் – கம்.ஆரண்:7 94/1
ஆர்த்த வானவர் ஆகுலம் கொண்டு அறிவு அழிந்தார்
பார்த்த மாருதி தாரு ஒன்று அங்கையில் பற்றி – கம்.சுந்:11 47/1,2

மேல்


அழிந்தால் (1)

மாற்றார் செல்வம் கண்டு அழிந்தால் வெற்றி ஆக வற்று ஆமோ – கம்.ஆரண்:10 115/4

மேல்


அழிந்தான் (2)

காதல் முதிர கருத்து அழிந்தான் ஆம் என்பார் – கம்.அயோ:4 103/2
ஆரை கண்டு உயிர் ஆற்றுவான் உணர்வு அழிந்தான்
மாரற்கு எண்_இல் பல் ஆயிரம் மலர் கணை வகுத்த – கம்.கிட்:10 48/2,3

மேல்


அழிந்தான்-கொல் (1)

பட்டான்-கொல் அது அன்று எனின் பட்டு அழிந்தான்-கொல் பண்டு – கம்.யுத்2:19 2/2

மேல்


அழிந்தான்-அரோ (1)

ஆட்டவும் அவலத்து அழிந்தான்-அரோ – கம்.யுத்4:41 54/4

மேல்


அழிந்திட (3)

தேர் அழிந்திட சேம தேர் பிறிது இலன் செறிந்த – கம்.யுத்3:22 74/1
ஊர் அழிந்திட தனி நின்ற கதிரவன் ஒத்தான் – கம்.யுத்3:22 74/2
சூர் அழிந்திட துரந்தனன் சுடு சரம் சொரிந்தான் – கம்.யுத்3:22 74/4

மேல்


அழிந்திடல் (1)

உறையும் உம்பரும் உதவி நின்றருள் உணர்வு அழிந்திடல் உறுதியோ – கம்.கிட்:10 67/4

மேல்


அழிந்திடா (1)

நீர் அழிந்திடா நெடு மழை குழாத்திடை நிமிர்ந்த – கம்.யுத்2:16 238/3

மேல்


அழிந்திலது (1)

அன்னை நீ உரைத்தது ஒன்றும் அழிந்திலது ஆதலானே – கம்.யுத்3:23 30/1

மேல்


அழிந்து (82)

கண் விடுபு உடையூஉ தட்டை கவின் அழிந்து
அருவி ஆன்ற அணி இல் மா மலை – மது 305,306
அருளான் ஆதலின் அழிந்து இவண் வந்து – நற் 56/7
பின் இரும் கூந்தலின் மறையினள் பெரிது அழிந்து
உதியன் மண்டிய ஒலி தலை ஞாட்பின் – நற் 113/8,9
அருளினும் அருளாள் ஆயினும் பெரிது அழிந்து
பின்னிலை முனியல் மா நெஞ்சே என்னதூஉம் – நற் 140/8,9
பிரியாது ஒரு வழி உறையினும் பெரிது அழிந்து
உயங்கினை மடந்தை என்றி தோழி – நற் 174/6,7
விளிவு இல கலுழும் கண்ணொடு பெரிது அழிந்து
எவன் இனைபு வாடுதி சுடர் நுதல் குறு_மகள் – நற் 208/3,4
கண் அழிந்து உலறிய பன் மர நெடு நெறி – நற் 224/9
கழிபட வருந்திய எவ்வமொடு பெரிது அழிந்து
எனவ கேளாய் நினையினை நீ நனி – நற் 253/3,4
புறன் அழிந்து ஒலிவரும் தாழ் இரும் கூந்தல் – நற் 295/2
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து
உள் மலி நெஞ்சமொடு வண்மை வேண்டி – நற் 333/5,6
சுரனே சென்றனர் காதலர் உரன் அழிந்து
ஈங்கு யான் அழுங்கிய எவ்வம் – குறு 140/3,4
பழ மழை பொழிந்து என பதன் அழிந்து உருகிய – குறு 261/1
அணங்கு உடை இரும் தலை நீவலின் மதன் அழிந்து
மயங்கு துயர்-உற்ற மையல் வேழம் – குறு 308/2,3
இதழ் அழிந்து ஊறும் கண்பனி மதர் எழில் – குறு 348/4
போர் எதிர் வேந்தர் தார் அழிந்து ஒராலின் – பதி 23/17
நனம் தலை வேந்தர் தார் அழிந்து அலற – பதி 55/17
நெஞ்சு புகல் அழிந்து நிலை தளர்பு ஒரீஇ – பதி 92/14
நாறுபு நிகழும் யாறு கண்டு அழிந்து
வேறுபடு புனல் என விரை மண்ணு கலிழை – பரி 6/43,44
நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து
வேறு ஆகின்று இ விரி புனல் வரவு என – பரி 6/49,50
அழிந்து உகு நெஞ்சத்தேம் அல்லல் உழப்ப – கலி 72/23
அழிந்து நின் பேணி கொளலின் இழிந்ததோ – கலி 72/25
பரிசு அழிந்து யாழ நின் மேனி கண்டு யானும் – கலி 91/14
அழிந்து அயல் அறிந்த எவ்வம் மேற்பட – கலி 129/21
அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/25
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து
பானாள் கங்குலும் பகலும் – அகம் 57/17,18
மதுகை மாய்தல் வேண்டும் பெரிது அழிந்து
இது-கொல் வாழி தோழி என் உயிர் – அகம் 71/15,16
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை – அகம் 158/14
திரை பயில் அழுவம் உழக்கி உரன் அழிந்து
நிரை திமில் மருங்கில் படர்தரும் துறைவன் – அகம் 210/5,6
நெடும் கை நவியம் பாய்தலின் நிலை அழிந்து
வீ கமழ் நெடும் சினை புலம்ப காவு-தொறும் – புறம் 36/7,8
நான்கே அணி நிற ஓரி பாய்தலின் மீது அழிந்து
திணி நெடும் குன்றம் தேன் சொரியும்மே – புறம் 109/7,8
பிசைந்து தின வாடிய முலையள் பெரிது அழிந்து
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த – புறம் 159/8,9
கண் பொறி போகிய கசிவொடு உரன் அழிந்து
அரும் துயர் உழக்கும் என் பெரும் துன்புறுவி நின் – புறம் 161/13,14
படை அழிந்து மாறினன் என்று பலர் கூற – புறம் 278/3
நிறை அழிந்து எழுதரு தானைக்கு – புறம் 314/6
நெடும் பீடு அழிந்து நிலம் சேர்ந்தனவே – புறம் 368/6
ஆறும் ஆய் கலின மா விலாழியால் அழிந்து ஓர் ஆறு ஆய் – கம்.பால:10 6/2
அழிந்து மன்றல் கொண்டாடலின் அன்புதான் – கம்.பால:21 53/3
அழிந்து அவன் போன பின் அமலன் ஐ உணர்வு – கம்.பால:24 41/1
ஆகம் அடங்கலும் வெந்து அழிந்து அராவின் – கம்.அயோ:3 15/3
நெய் எரி உற்று என நெஞ்சு அழிந்து சோரும் – கம்.அயோ:3 27/3
எண்ணும் பூதம் எலாம் அழிந்து ஏகினும் – கம்.அயோ:4 17/2
அவசம் ஆய் சிந்தை அழிந்து அயலே நின்றான் அறியாதான் போல அறிந்த எலாம் சொல்வான் – கம்.ஆரண்:2 26/4
தேர் அழிந்து அ வழி திரிசிரா எனும் – கம்.ஆரண்:7 130/1
வார் அழிந்து உமிழ் சிலை வான நாட்டுழி – கம்.ஆரண்:7 130/3
ஆசையால் அழிந்து தேய்ந்தான் அனங்கன் அ உருவம் அம்மா – கம்.ஆரண்:10 71/4
அழிந்து ஒழி சிந்தையோடும் ஆடக கோயில் புக்கான் – கம்.ஆரண்:10 88/4
நின்றது உண்டு கண்டது என்று அழிந்து அழுங்கும் நீர்மையான் – கம்.ஆரண்:10 94/2
உள் நிறை உணர்வு அழிந்து ஒன்றும் ஓர்ந்திலள் – கம்.ஆரண்:13 51/3
அம் சிறை குருதி ஆறு அழிந்து சோரவும் – கம்.ஆரண்:13 58/1
ஓடாநின்ற களி மயிலே சாயற்கு ஒதுங்கி உள் அழிந்து
கூடாதாரின் திரிகின்ற நீயும் ஆகம் குளிர்ந்தாயோ – கம்.கிட்:1 26/1,2
தொள்கொடும் கிடந்தது என்ன துயர் உழந்து அழிந்து சோர்வான் – கம்.கிட்:7 79/4
பாரம் அன்று பகை அன்று பண்பு அழிந்து
ஈரம் இன்றி இது என் செய்தவாறு-அரோ – கம்.கிட்:7 90/3,4
தேரில் நல் நெடும் திசை செல செருக்கு அழிந்து ஒடுங்கும் – கம்.கிட்:10 35/1
என்ன இ தகைய பன்னி ஈடு அழிந்து இரங்குகின்ற – கம்.கிட்:10 63/1
தன்னை ஒப்பானை நோக்கி தகை அழிந்து அயர்ந்த தம்பி – கம்.கிட்:10 63/2
பாவம் ஆம் என பற்று அழிந்து இற்றவால் – கம்.கிட்:11 35/4
மேல் நிலை அழிந்து உயிர் விம்மினான்-அரோ – கம்.கிட்:11 115/4
அழிந்து அயர் சிந்தையன் அனுமற்கு ஆண்டு ஒன்று – கம்.கிட்:11 116/3
துப்பு அழிந்து உய்வது துறக்கம் துன்னவோ – கம்.சுந்:4 15/4
இ வழி இனைய பன்னி அறிவு அழிந்து இரங்கலுற்றான் – கம்.சுந்:4 83/4
மேல் உற இராவணற்கு அழிந்து வெள்கிய – கம்.சுந்:5 61/1
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி – கம்.சுந்:8 48/3
ஆற்றலன் ஆகி அன்பால் அறிவு அழிந்து அயரும் வேலை – கம்.சுந்:11 22/1
வெந்து அழிந்து உருகும் மெய்யன் விழு புகை படலம் விம்ம – கம்.யுத்1:7 3/3
தன் உணர்வு அழிந்து சிந்தை அலமந்து தளர்ந்து சாய்ந்தான் – கம்.யுத்1:12 26/4
தேர் அழிந்து சிலையும் அழிந்து உக – கம்.யுத்2:15 65/1
தேர் அழிந்து சிலையும் அழிந்து உக – கம்.யுத்2:15 65/1
அண்ணல் வாள் அரக்கன் விட்ட அம்பினால் அழிந்து சிந்தி – கம்.யுத்2:15 129/1
அழிந்து மீன் உக ஆழி நீர் – கம்.யுத்2:16 114/3
ஆகுவது ஆகும் காலத்து அழிவதும் அழிந்து சிந்தி – கம்.யுத்2:16 161/1
அட்டி வைத்தன பாலிகை நிகர்த்தன அழிந்து
நட்டவாம் என வீழ்ந்தன துடிகளின் நவை தீர் – கம்.யுத்2:16 214/2,3
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் – கம்.யுத்2:16 238/4
பொன்றினள் போலும் என்னா பொறை அழிந்து உயிர்ப்பு போவாள் – கம்.யுத்2:17 36/2
அறிவு அழிந்து அவசன் ஆகி அரற்றினன் அண்டம் முற்ற – கம்.யுத்2:17 77/4
அம்பு எலாம் கதிர்கள் ஆக அழிந்து அழிந்து இழியும் ஆக – கம்.யுத்2:19 202/1
அம்பு எலாம் கதிர்கள் ஆக அழிந்து அழிந்து இழியும் ஆக – கம்.யுத்2:19 202/1
ஊற்று வார் கண்ணீரோடும் உள் அழிந்து உற்றது எண்ணி – கம்.யுத்3:26 62/1
அழிந்து இழிந்து ஓட நோக்கி அண்டமும் இரிய ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:27 181/4
பவள குன்றினின் உறைபவர் வெள்ளி பண்பு அழிந்து ஓர் – கம்.யுத்3:30 14/1
அண்ட கோடிகள் அடுக்கு அழிந்து உலைவுற ஆர்த்தார் – கம்.யுத்4:32 6/3
ஒடுங்குகின்ற உயிர்ப்பினர் உள் அழிந்து
இடுங்குகின்ற விழியினர் ஏங்கினார் – கம்.யுத்4:34 8/2,3
விழும் அழிந்து ஏங்கும் போய் வீங்கும் வேர்க்கும் அ – கம்.யுத்4:41 91/3

மேல்


அழிந்து-நின்று (1)

அழிந்து-நின்று ஆவது என்னே அலர் உளோன் ஆதியாக – கம்.சுந்:2 32/3

மேல்


அழிந்தும் (1)

முதிர்ந்தோர் இளமை அழிந்தும் எய்தார் – நற் 314/1

மேல்


அழிந்துளர் (1)

அம் சமம் அஞ்சி அழிந்துளர் ஆனோர் – கம்.யுத்3:20 8/1

மேல்


அழிந்துளார் (1)

அழிந்துளார் அலர் இகழ்ந்தனர் என்னை என்று அழன்றான் – கம்.ஆரண்:15 36/1

மேல்


அழிந்தேயும் (1)

ஆற்றல் இன்மையினால் அழிந்தேயும் தம் – கம்.பால:18 33/1

மேல்


அழிந்தோர் (2)

ஆள்வினைக்கு அழிந்தோர் போறல் அல்லதை – கலி 5/7
அழிந்தோர் அழிய ஒழிந்தோர் ஒக்கல் – புறம் 346/5

மேல்


அழிந்தோர்க்கு (1)

எழு-மதி வாழ்க நின் உள்ளம் அழிந்தோர்க்கு
ஏமம் ஆகும் நின் தாள் நிழல் மயங்காது – புறம் 213/20,21

மேல்


அழிப்ப (3)

அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர் – பரி 10/57
வய சுறா எறிந்து என வலவன் அழிப்ப
எழில் பயம் குன்றிய சிறை அழி தொழில – அகம் 190/12,13
துன்ன அரும் பெரும் சுழி அழிப்ப சோர்வினோடு – கம்.யுத்1:4 27/2

மேல்


அழிப்படுத்த (1)

ஆள் அழிப்படுத்த வாள் ஏர் உழவ – புறம் 368/13

மேல்


அழிப்பதற்கு (1)

அழிப்பதற்கு ஒருவன் ஆன அண்ணலும் அறிதிர் அன்றே – கம்.ஆரண்:15 53/3

மேல்


அழிப்பதனை (1)

பிரை கடை இட்டு அழிப்பதனை அறிந்தேனோ தவ பயனின் பெருமை பார்ப்பேன் – கம்.யுத்4:38 27/4

மேல்


அழிப்பது (1)

ஆகம் அற்றது கொற்றமும் சிவன்-தனை அழிப்பது
ஏகம் முற்றிய விஞ்சையை இவன்-வயின் ஏவி – கம்.யுத்4:32 23/2,3

மேல்


அழிப்பர் (2)

தன் எழில் அழிப்பர் திரள் தாலின் வலி-தன்னால் – கம்.ஆரண்:10 52/2
நல் மதம் அழிப்பர் ஓர் இமைப்பின் நனி வில்லால் – கம்.ஆரண்:10 52/4

மேல்


அழிப்பவும் (1)

ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும்
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது – புறம் 386/6,7

மேல்


அழிப்பாய் (1)

அ பொன் படை மனத்தால் நினைந்து அர்ச்சித்து அதை அழிப்பாய்
இ பொன் படை-தனை மற்றொரு தொழில் செய்கிலை என்னா – கம்.யுத்3:27 158/1,2

மேல்


அழிப்பான் (1)

ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான்
மூண்ட கால வெம் தீ என முற்றிய சீற்றம் – கம்.சுந்:3 137/1,2

மேல்


அழிப்பு (1)

அழிப்பு இல சான்று நீ உலகுக்கு ஆதலால் – கம்.யுத்4:40 84/1

மேல்


அழிபட (1)

மருமமும் அழிபட நுழைவன வடி கணை – கம்.யுத்2:18 130/2

மேல்


அழிபடு (1)

ஆணியின் நிலையவன் விசிகம் நுழைந்து ஆயிரம் உடல் புக அழிபடு செம் – கம்.யுத்3:28 26/1

மேல்


அழிபவள் (1)

அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள்
என ஆங்கு – கலி 10/19,20

மேல்


அழிபு (4)

நனி முரல் வளை முடி அழிபு இழிபு – பரி 2/40
கரை உடை குளம் என கழன்று வான் வயிறு அழிபு
வரை_வரை தொடித்த வயங்கு வெள் அருவி – பரி 7/3,4
விரைபு இரை விரை துறை கரை அழிபு இழிபு ஊர ஊர்தரும் புனல் – பரி 24/64
என் அழிபு இரங்கும் நின்னொடு யானும் – அகம் 73/8

மேல்


அழிய (41)

பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
நாடு அழிய எயில் வௌவி – மது 187
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய
பெரும் பாழ் செய்தும் அமையான் மருங்கு அற – பட் 269,270
அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன் – நற் 14/4
தளிர் ஏர் மேனி தொல் கவின் அழிய
பலி பெறு கடவுள் பேணி கலி சிறந்து – நற் 251/7,8
பயந்த நுதல் அழிய சாஅய் – ஐங் 161/3
நாடு கவின் அழிய நாமம் தோற்றி – பதி 13/10
உள்ளம் அழிய ஊக்குநர் மிடல் தபுத்து – பதி 13/18
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல துளக்கி – பதி 18/8
மன் உயிர் அழிய யாண்டு பல மாறி – பதி 20/24
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/46
கிளை அழிய வாழ்பவன் ஆக்கம் போல் புல்லென்று – கலி 34/18
ஆர்வு-உற்றார் நெஞ்சம் அழிய விடுவானோ – கலி 42/13
நறு வடி ஆர் இற்றவை போல் அழிய
கரந்து யான் அரக்கவும் கை நில்லா வீங்கி – கலி 84/2,3
கோடு அழிய கொண்டானை ஆட்டி திரிபு உழக்கும் – கலி 104/41
நடுங்கு நோய் உழந்த என் நலன் அழிய மணல் நோக்கி – கலி 134/17
அழிய துறந்தானை சீறும்-கால் என்னை – கலி 143/25
கடல் பாடு அழிய இன மீன் முகந்து – அகம் 30/2
பணை எழில் அழிய வாடும் நாளும் – அகம் 171/3
காடு கவின் அழிய உரைஇ கோடை – அகம் 173/12
நல் எழில் பணை தோள் இரும் கவின் அழிய
பெரும் கையற்ற நெஞ்சமொடு நம் துறந்து – அகம் 185/2,3
விசும்பு கண் அழிய வேனில் நீடி – அகம் 189/2
கவை மனத்து இருத்தும் வல்லு வனப்பு அழிய
வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/8,9
நம் நயந்து உறைவி தொல் நலம் அழிய
தெருளாமையின் தீதொடு கெழீஇ – அகம் 379/1,2
அழிந்தோர் அழிய ஒழிந்தோர் ஒக்கல் – புறம் 346/5
படு பிண பல் போர்பு அழிய வாங்கி – புறம் 370/15
மெய் அராகம் அழிய துகில் நெக – கம்.பால:18 19/2
அந்தியில் வெயில் ஒளி அழிய வானகம் – கம்.அயோ:5 5/1
ஆள் அற அலங்கு தேர் அழிய ஆடவர் – கம்.அயோ:14 35/1
ஒப்பு அழிய செய்கலார் உயர் குலத்து தோன்றினோர் உணர்ந்து நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 126/3
அல் பற்று அழிய பகல் ஆக்கியதால் அருக்கன் – கம்.ஆரண்:10 160/3
நடை நீர் அழிய செய்தாரே நடு இலாதார் நனி அவரோடு – கம்.கிட்:1 27/3
அவியுறு மனத்தன் ஆகி அற திறன் அழிய செய்யான் – கம்.கிட்:7 124/2
நாமம் அழிய புலனும் நல் அறிவு புல்ல – கம்.கிட்:14 46/4
ஊன் அழிய நீங்காத உயிர் சுமந்த உணர்வு இல்லேன் – கம்.சுந்:2 229/4
ஆழியும் இலங்கையும் அழிய தாழுமோ – கம்.சுந்:3 120/3
ஆர் அழிய அண்ணலும் அஃது இசையா – கம்.யுத்2:18 66/3
புரங்களும் அழிய போன பொழுதில் என் சிலையின் பொங்கி – கம்.யுத்2:19 298/2
திண் தேர் அழிய சிலை விட்டு ஒரு தன் – கம்.யுத்3:20 89/1
கால் தலத்தொடு துணிந்து அழிய காய் கதிர் – கம்.யுத்3:27 49/1
ஆர்ப்பர் நல்லவர் அடைக்கலம் புகுந்தவன் அழிய
பார்ப்பது என் நெடும் பழி வந்து தொடர்வ தன் முன்னம் – கம்.யுத்4:32 30/2,3

மேல்


அழியரோ (1)

கூர் மதன் அழியரோ நெஞ்சே ஆனாது – அகம் 212/21

மேல்


அழியல் (2)

அழியல் வாழி தோழி நன்னன் – குறு 73/2
அழியல் ஆய்_இழை அன்பு பெரிது உடையன் – குறு 143/1

மேல்


அழியல்-பாலிர் (1)

அஞ்சினிர் போ-மின் இன்று ஓர் ஆர்ப்பு ஒலிக்கு அழியல்-பாலிர்
வெம் சமம் விளைப்பது என்னோ நீரும் இ வீரரோடு – கம்.யுத்3:22 35/1,2

மேல்


அழியலள்-மன்னே (1)

வேய் மருள் பணை தோள் அழியலள்-மன்னே – நற் 188/9

மேல்


அழியா (11)

அழியா மரபின் நம் மூதூர் நன்றே – நற் 311/5
அழியா விழவின் இழியா திவவின் – பதி 29/7
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் – அகம் 115/1
ஐயோ இவன் வடிவு என்பது ஓர் அழியா அழகு உடையான் – கம்.அயோ:7 1/4
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் – கம்.ஆரண்:6 126/1
பொற்பு அழியா வலம் பொருந்தும் போர்வலான் – கம்.ஆரண்:13 48/2
கொன்றானோ கற்பு அழியா குல மகளை கொடும் தொழிலால் – கம்.சுந்:2 224/1
அல்லல் ஏற்ற கானகத்தும் அழியா நடையை இழிவான – கம்.சுந்:4 58/3
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா
வில்லை செலுத்தி நிலவை திரட்டி விரிகின்ற சோதி மிளிர – கம்.யுத்2:19 246/1,2
ஓகை பொருள் இன்று என உள் அழியா
வேகத்து அடல் வீரர் விளிந்த எலாம் – கம்.யுத்3:21 2/2,3
அண்ணல் குண்டிகை கலசமும் அழியினும் அழியா
திண்மை சான்றது தேவரும் உணர்வு அரும் செய்கை – கம்.யுத்4:35 23/2,3

மேல்


அழியாத (6)

அந்தோ கெடுத்தது என உன்னி உன்னி அழியாத உள்ளம் அழிவான் – கம்.ஆரண்:13 69/4
வாசிப்பாடு அழியாத மனத்தினான் – கம்.சுந்:3 98/2
அசையாத சிந்தை அரவால் அனுங்க அழியாத உள்ளம் அழிவான் – கம்.யுத்2:19 244/1
ஆர் அழியாத குலத்து அந்தணன் அருளின் ஈந்த – கம்.யுத்3:28 36/1
தேர் அழியாத போதும் சிலை கரத்து இருந்த போதும் – கம்.யுத்3:28 36/2
போர் அழியான் இ வெய்யோன் புகழ் அழியாத பொன் தோள் – கம்.யுத்3:28 36/3

மேல்


அழியாது (4)

பிரிகுவர் என பெரிது அழியாது திரிபு உறீஇ – கலி 13/24
பணை கவின் அழியாது துணை புணர்ந்து என்றும் – அகம் 178/15
வெப்பு அழியாது என் நெஞ்சம் உலர்ந்தேன் விளிகின்றேன் – கம்.ஆரண்:11 6/1
மங்கையை வஞ்சன் பற்ற வரம்பு அழியாது வாழ்ந்தோம் – கம்.யுத்3:26 68/2

மேல்


அழியாதோ (1)

அம் கண் அரசே ஒருவர்க்கு அழியாதோ அழகு என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 111/4

மேல்


அழியாநின்ற (1)

வெம்பி வெந்து அழியாநின்ற நெஞ்சினன் விழித்த கண்ணன் – கம்.அயோ:8 21/2

மேல்


அழியாமை (2)

கற்பு அழியாமை என் கடமை ஆயினும் – கம்.ஆரண்:13 48/1
அறிந்து திறத்து ஆறு எண்ணி அறத்து ஆறு அழியாமை
மறிந்து உருள போர் வாலியை வெல்லும் மதி வல்லீர் – கம்.கிட்:17 13/1,2

மேல்


அழியான் (1)

போர் அழியான் இ வெய்யோன் புகழ் அழியாத பொன் தோள் – கம்.யுத்3:28 36/3

மேல்


அழியானோ (1)

அயிலும் அமுதும் சுவை தீர்த்த மொழியை பிரிந்தான் அழியானோ – கம்.ஆரண்:14 29/4

மேல்


அழியினும் (2)

அருள் நோக்கம் அழியினும் அவலம் கொண்டு அழிபவள் – கலி 10/19
அண்ணல் குண்டிகை கலசமும் அழியினும் அழியா – கம்.யுத்4:35 23/2

மேல்


அழியுநர் (1)

கானலொடு அழியுநர் போலாம் பானாள் – நற் 392/9

மேல்


அழியும் (13)

தோளும் அழியும் நாளும் சென்று என – நற் 397/1
பறை பண் அழியும் பாடு சால் நெடு வரை – பதி 67/21
எ வயினானும் மீது_மீது அழியும்
துறையே முத்து நேர்பு புணர் காழ் மத்தக நித்திலம் – பரி 16/4,5
பாம்பு மதன் அழியும் பானாள் கங்குலும் – அகம் 8/4
ஆழி புனல் எரி கால் நிலம் ஆகாயமும் அழியும்
ஊழி கடை முடிவில் தனி உமை கேள்வனை ஒப்பான் – கம்.பால:24 11/3,4
நாள் உலந்து அழியும் அன்றே நான் உனக்கு உரைப்பது என்னே – கம்.ஆரண்:7 62/2
விடு தேர் என வெம் கனல் வெந்து அழியும்
கொடி போல் புரள்வாள் குலைவாள் அயர்வாள் – கம்.ஆரண்:12 74/1,2
இம்மைக்கு உறவோடும் இறந்து அழியும்
வெம்மை தொழில் இங்கு இதன் மேல் இலையால் – கம்.ஆரண்:13 13/1,2
வெவ் அழல் உற்ற மெல்லென் மெழுகு என அழியும் மெய்யன் – கம்.சுந்:4 83/3
ஐயன் அங்கும் இங்கும் காலால் அழியும் மழை என்ன – கம்.சுந்:8 45/3
அழியும் மா கடல் ஆர்ப்பு எடுத்து என்னவே – கம்.யுத்2:15 34/4
சென்று சென்று அழியும் ஆவி திரிக்குமால் செருவில் செம்பொன் – கம்.யுத்2:17 23/1
வில்லை செல வீசி விழுந்து அழியும்
எல்லின் பொலி தேரிடை நின்று இழியா – கம்.யுத்3:20 76/1,2

மேல்


அழியும்-கால் (1)

அழியும்-கால் தரும் உதவிக்கு ஐயனே – கம்.யுத்3:24 111/1

மேல்


அழியேல் (1)

ஒண்ணுமோ இதற்கு உள் அழியேல் என்றான் – கம்.அயோ:4 17/4

மேல்


அழிவதற்கு (2)

அ நரர் இன்று நாளை அழிவதற்கு ஐயம் இல்லை – கம்.யுத்1:14 27/1
வலத்து இயல் அழிவதற்கு ஏது மை அறு – கம்.யுத்2:16 77/3

மேல்


அழிவதற்கும் (1)

ஆவதற்கும் அழிவதற்கும் அவர் – கம்.அயோ:2 18/1

மேல்


அழிவதின் (1)

மதி நிறைவு அழிவதின் வரவு சுருங்க – பரி 11/36

மேல்


அழிவது (6)

ஆர் உயிர் அழிவது ஆயினும் நேர்_இழை – நற் 382/6
அழிவது எவன்-கொல் இ பேதை ஊர்க்கே – குறு 89/3
அழிவது என் காரணம் அறிஞ கூறு என்றான் – கம்.பால:7 19/4
அழிவது செய்தாய் ஐய அன்பினால் அளியத்தேனுக்கு – கம்.யுத்1:12 31/1
ஆவதை இசைந்திலென் அழிவது என்-வயின் – கம்.யுத்3:24 73/3
வீடி நின்று அழிவது என்னே விண்ணவர் படைகள் வீசி – கம்.யுத்3:31 223/3

மேல்


அழிவதும் (1)

ஆகுவது ஆகும் காலத்து அழிவதும் அழிந்து சிந்தி – கம்.யுத்2:16 161/1

மேல்


அழிவர் (1)

பஞ்சி எரி உற்றது என வெந்து அழிவர் இந்த உரை பண்டும் உளதால் – கம்.யுத்3:31 151/2

மேல்


அழிவர (1)

எழுவர் மாய்ந்த பின்றை அழிவர
பாடி வருநரும் பிறரும் கூடி – புறம் 158/17,18

மேல்


அழிவராம் (1)

போவாராம் தகை அழிவராம் என தனி பொருவார் – கம்.யுத்1:5 51/3

மேல்


அழிவலோ (1)

அளி என உடையேன் யான் அவலம் கொண்டு அழிவலோ
ஊறு நீர் அமிழ்து ஏய்க்கும் எயிற்றாய் நீ உணல் வேட்பின் – கலி 20/10,11

மேல்


அழிவாய்-கொல் (1)

ஆ ஆ வருந்தி அழிவாய்-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 251/4

மேல்


அழிவார் (2)

அச்சம் என்பது ஒன்று உருவு கொண்டால் என அழிவார்
உச்ச வீரன் கை சுடு சரம் நிருதர் நெஞ்சு உருவ – கம்.ஆரண்:7 139/2,3
வெதும்புவார் அகம் வெந்து அழிவார் நகில் விழி நீர் – கம்.சுந்:12 47/3

மேல்


அழிவால் (1)

ஆதியின் தலை செயத்தக்கது இனி செயல் அழிவால்
காதல் இந்திரசித்தையும் மாய்வித்தல் கண்டும் – கம்.யுத்3:30 50/3,4

மேல்


அழிவாள் (5)

நாமத்தால் அழிவாள் ஒரு நல்_நுதல் – கம்.பால:21 39/1
என்னா உன்னா முனிவன் இடரால் அழிவாள் துயரம் – கம்.அயோ:4 36/1
காவாய் என்னாள் மகனை கணவன் புகழுக்கு அழிவாள்
ஆ ஆ உயர் கோசலை ஆம் அன்னம் என் உற்றனளே – கம்.அயோ:4 53/3,4
இறந்தான்-கொல்லோ அரசன் என்னை இடர் உற்று அழிவாள்
துறந்தான் மகன் முன் எனையும் துறந்தாய் நீயும் துணைவா – கம்.அயோ:4 68/2,3
என்று என்று உயிர் விம்மி இருந்து அழிவாள்
மின் துன்னும் மருங்குல் விளங்கு இழையாள் – கம்.சுந்:4 10/1,2

மேல்


அழிவான் (4)

அந்தோ கெடுத்தது என உன்னி உன்னி அழியாத உள்ளம் அழிவான் – கம்.ஆரண்:13 69/4
அசையாத சிந்தை அரவால் அனுங்க அழியாத உள்ளம் அழிவான்
இசையா இலங்கை அரசோடும் அண்ணல் அருள் இன்மை கண்டு நயவான் – கம்.யுத்2:19 244/1,2
அடி-மேல் விழுந்து பணியாமல் நின்ற நிலை உன்னி உன்னி அழிவான்
கொடி-மேல் இருந்து இ உலகு ஏழொடு ஏழு தொழ நின்ற கோளும் இலனாய் – கம்.யுத்2:19 249/2,3
என்று இன்ன பன்னி அழிவான் எறிந்த எரி சோதி கீற இருள் போய் – கம்.யுத்2:19 262/1

மேல்


அழிவானை (1)

நிலம் கொண்டு படர நின்று நெஞ்சு அழிவானை தம்பி – கம்.யுத்3:27 13/2

மேல்


அழிவானையும் (1)

ஆசையால் உயிர் ஆசு அழிவானையும்
காசு இல் கண் இணை சான்று என கண்டனன் – கம்.சுந்:3 95/2,3

மேல்


அழிவித்து (1)

அந்த நகரும் கடி காவும் அழிவித்து அக்கன் முதலாயோர் – கம்.சுந்:12 120/1

மேல்


அழி