அ – முதல் சொற்கள் பகுதி 3- சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அயில்-போல் 1
அயில்_படை 1
அயில்_விழி 1
அயில்களும் 2
அயில்கின்றனர் 1
அயில்கின்றேனுக்கு 1
அயில்விலன் 1
அயிலாதாய் 1
அயிலால் 1
அயிலின் 3
அயிலினான் 2
அயிலுடை 1
அயிலும் 7
அயிலை 2
அயிலொடும் 1
அயிறலை 1
அயின்ற 1
அயின்ற-காலை 1
அயின்றன 1
அயின்றனர் 1
அயின்றனனே 1
அயின்றனை 1
அயின்றார் 1
அயின்றிலர் 1
அயின்று 2
அயினி 5
அயினிய 1
அயினியும் 2
அயினியை 1
அயோத்தி 36
அயோத்தி-தன்னை 1
அயோத்தி-மேல் 4
அயோத்தியர் 2
அயோத்தியர்-தம் 1
அயோத்தியாளுடை 1
அயோத்தியில் 5
அயோத்தியின் 2
அயோத்தியினின் 1
அயோத்தியை 2
அயோமுகி 2
அர்ச்சித்து 1
அர 34
அர_மகள் 1
அர_மகளிர் 5
அர_மகளிர்க்கு 2
அர_மகளிரின் 5
அர_மகளிரும் 1
அர_மகளிரோடு 1
அர_மகளோ 1
அர_மங்கையர் 2
அர_மடந்தையர் 2
அரக்க 3
அரக்கத்து 2
அரக்கர் 277
அரக்கர்-தங்கள் 1
அரக்கர்-தம் 61
அரக்கர்-தம்-மேல் 2
அரக்கர்-தம்_கோமான் 1
அரக்கர்-தம்மில் 1
அரக்கர்-தம்மை 8
அரக்கர்-தாமும் 1
அரக்கர்_குலம் 2
அரக்கர்_கோமகனோடு 1
அரக்கர்_கோமான் 1
அரக்கர்_கோவே 1
அரக்கர்_கோன் 3
அரக்கர்_கோனும் 2
அரக்கர்_பதி 2
அரக்கர்_வேந்தன் 3
அரக்கர்க்கு 8
அரக்கர்க்கும் 1
அரக்கர்கள் 9
அரக்கர்தான் 1
அரக்கராய் 2
அரக்கரால் 2
அரக்கரில் 4
அரக்கரின் 3
அரக்கருக்கு 2
அரக்கரும் 26
அரக்கரே 3
அரக்கரேனும் 1
அரக்கரை 51
அரக்கரையே 1
அரக்கரோ 1
அரக்கரோடு 3
அரக்கரோடும் 1
அரக்கவும் 1
அரக்கற்கு 3
அரக்கன் 192
அரக்கன்-தன் 3
அரக்கன்-தன்-மேல் 1
அரக்கன்-தன்னை 3
அரக்கன்-தனை 1
அரக்கன்-தானும் 1
அரக்கன்-மேல் 5
அரக்கன்தான் 1
அரக்கனது 6
அரக்கனாம் 1
அரக்கனார் 1
அரக்கனால் 3
அரக்கனிடம் 1
அரக்கனின் 1
அரக்கனுக்கு 2
அரக்கனும் 29
அரக்கனே 1
அரக்கனை 30
அரக்கனையும் 1
அரக்கனோ 2
அரக்கனோடு 2
அரக்கி 24
அரக்கிமார் 1
அரக்கிமார்கள் 6
அரக்கிமாரும் 2
அரக்கிமாரை 2
அரக்கியர் 32
அரக்கியர்-தங்களை 1
அரக்கியர்க்கு 2
அரக்கியாம் 1
அரக்கியும் 2
அரக்கியை 2
அரக்கின் 4
அரக்கினை 1
அரக்கு 19
அரக்குண்ட 1
அரக்கும் 3
அரக்குவோரே 1
அரக்குற்று 1
அரகம் 1
அரங்க 7
அரங்கம் 2
அரங்கமும் 1
அரங்கிட 1
அரங்கிடை 1
அரங்கிய 3
அரங்கில் 4
அரங்கின் 4
அரங்கின்-மாடே 1
அரங்கினில் 1
அரங்கினுக்கு 2
அரங்கு 10
அரங்குகள் 1
அரங்கும் 1
அரங்கொடு 1
அரச 19
அரச_அன்னம் 1
அரசது 1
அரசர் 35
அரசர்-தம் 3
அரசர்_கோன் 1
அரசர்_பிரான் 2
அரசர்க்கு 7
அரசர்க்கு_அரசன் 1
அரசர்க்கு_அரசன்-தன் 1
அரசர்கள் 1
அரசர்களும் 1
அரசரில் 1
அரசரின் 1
அரசருக்கு 1
அரசரும் 1
அரசருள்ளும் 1
அரசவை 6
அரசவைக்கு 1
அரசற்கு 1
அரசன் 81
அரசன்-தன் 2
அரசன்-மாட்டு 1
அரசன்-மாடு 1
அரசன்_மைந்தன் 2
அரசனது 1
அரசனுக்கு 3
அரசனும் 8
அரசனை 8
அரசனோ 1
அரசனோடு 1
அரசனோடும் 2
அரசாட்சி 2
அரசாட்சியில் 1
அரசாம் 1
அரசாள்தி 1
அரசாளுதி 1
அரசாளும் 2
அரசி 5
அரசி-தன்னை 1
அரசியல் 11
அரசியற்கு 1
அரசியை 3
அரசிருந்த 1
அரசிளங்குமரனே 1
அரசிளங்கோளரி 1
அரசின் 9
அரசினது 1
அரசினான் 1
அரசினை 4
அரசு 143
அரசு_இல் 1
அரசுக்கு 3
அரசுடை 1
அரசும் 18
அரசே 9
அரசேயோ 1
அரசை 18
அரசையும் 1
அரசொடு 1
அரசொடும் 2
அரசோ 1
அரசோடு 1
அரசோடும் 1
அரண் 40
அரண்-தனை 1
அரண்கள் 1
அரண்டு 1
அரணம் 18
அரணமும் 3
அரணால் 1
அரணியன் 1
அரணும் 5
அரத்த 8
அரத்தங்கள் 1
அரத்தம் 2
அரத்தால் 1
அரந்தை 10
அரந்தை_இல் 1
அரந்தையன் 1
அரம் 26
அரம்பின் 1
அரம்பு 2
அரம்பை 10
அரம்பைமாரில் 1
அரம்பைமாரை 1
அரம்பையர் 32
அரம்பையரும் 1
அரம்பையருள் 1
அரமிய 4
அரமியம்-தோறும் 1
அரமும் 1
அரரு 1
அரலை 6
அரவ 18
அரவ_குலம் 2
அரவங்களும் 1
அரவணை 1
அரவத்தால் 1
அரவத்து 1
அரவத்தும் 1
அரவத்தொடும் 1
அரவம் 37
அரவம்தான் 1
அரவமுடன் 1
அரவமும் 4
அரவமே 3
அரவமொடு 3
அரவமோ 1
அரவால் 2
அரவிடை 1
அரவிந்த 2
அரவிந்தம் 3
அரவிந்தராகம் 1
அரவின் 41
அரவின்-மேல் 1
அரவினது 1
அரவினால் 1
அரவினுக்கு 2
அரவினை 2
அரவினோடு 2
அரவு 66
அரவு_இனம் 1
அரவுக்கு 1
அரவும் 5
அரவே 1
அரவை 3
அரவொடு 2
அரற்ற 9
அரற்றல் 1
அரற்றலுற்றாள் 3
அரற்றலுற்றான் 1
அரற்றவும் 1
அரற்றவோ 1
அரற்றா 1
அரற்றா-கால் 1
அரற்றி 7
அரற்றிய 3
அரற்றியது 1
அரற்றின 2
அரற்றினள் 1
அரற்றினன் 3
அரற்றினார்-அரோ 1
அரற்றினாள் 1
அரற்றினாள்-அரோ 1
அரற்றினான் 5
அரற்றினான்-அரோ 2
அரற்று 3
அரற்றுகின்ற 1
அரற்றுகின்றவர் 1
அரற்றுகின்றான் 1
அரற்றும் 16
அரற்றுமால் 1
அரற்றுவது 1
அரற்றுவாளை 1
அரற்றுவான் 1
அரற்றுவானை 2
அரற்றெடுப்ப 1
அரன் 12
அரன்-கொலாம் 1
அரனும் 1
அரனே 1
அரனேயோ 1
அரனையும் 1
அரா 42
அரா_அணை 3
அராகம் 3
அராவ 1
அராவ_அரும் 1
அராவிட 1
அராவிய 1
அராவின் 3
அராவினை 1
அராவு 2
அராஅ 1
அரி 275
அரி-கொலாம் 1
அரி-கொலோ 1
அரி-தன்ன 1
அரி-போல் 1
அரி_கணம் 1
அரி_குல 2
அரி_குலத்தவனை 1
அரி_குலத்து 7
அரி_குலத்து_அரசும் 1
அரி_குலம் 1
அரி_பறை 2
அரி_பறையால் 1
அரி_பறையான் 1
அரி_பறையின் 1
அரி_மா 1
அரி_அரசு 1
அரி_அனான் 1
அரி_இனம் 4
அரி_ஏறு 8
அரி_ஏறும் 1
அரிக்கு 2
அரிக்கும் 1
அரிகள் 12
அரிகள்-தம் 2
அரிகளின் 1
அரிகளோடும் 1
அரிகால் 4
அரிகாள் 1
அரிகின்ற 1
அரிகுநர் 1
அரிசி 19
அரிசியின் 1
அரிசியும் 1
அரிசியொடு 3
அரிசில் 1
அரிஞர் 2
அரித்த 4
அரித்தலின் 1
அரித்து 3
அரிதர 1
அரிதன் 1
அரிதா 1
அரிதாக 1
அரிதாகிய 1
அரிதாம் 1
அரிதால் 12
அரிதி 1
அரிதின் 26
அரிதினின் 4
அரிது 148
அரிது-கொல் 1
அரிது_செல்_உலகில் 1
அரிதும் 1
அரிதே 37
அரிதேல் 1
அரிதேனும் 1
அரிதோ 2
அரிந்த 9
அரிந்த-மன் 1
அரிந்தம 1
அரிந்தமன் 3
அரிந்தமன்-தன்னை 1
அரிந்தவரும் 1
அரிந்தன 2
அரிந்தனர் 1
அரிந்தனள் 1
அரிந்தனன் 1
அரிந்தான் 2
அரிந்தீர் 2
அரிந்து 16
அரிந்தும் 1
அரிநர் 10
அரிப்ப 3
அரிப்பன 1
அரிபு 2
அரிமணவாயில் 1
அரிமா 4
அரிமாவும் 1
அரிமான் 1
அரிய 136
அரியணை 5
அரியதா 1
அரியதாம்-வகை 1
அரியது 21
அரியதும் 1
அரியம் 1
அரியமோ 1
அரியராய் 1
அரியல் 15
அரியலாட்டியர் 1
அரியவ்வே 1
அரியவட்கு 1
அரியவற்று 1
அரியவன் 2
அரியவாம் 1
அரியவாய் 1
அரியவாய 1
அரியவால் 1
அரியவும் 3
அரியவை 1
அரியவோ 1
அரியவோதான் 1
அரியள் 5
அரியளோ 1
அரியன் 1
அரியன 5
அரியாய் 1
அரியார் 2
அரியாள் 1
அரியான் 2
அரியின் 18
அரியினுக்கு 2
அரியினை 2
அரியுண்டாள் 1
அரியும் 7
அரியே 1
அரியேயோ 1
அரியை 6
அரியையே 1
அரியொடும் 4
அரியோள் 2
அரியோளே 2
அரில் 23
அரில 1
அரிவ 1
அரிவனர் 2
அரிவாரின் 1
அரிவான் 1
அரிவு-செய் 1
அரிவை 64
அரிவைக்கு 3
அரிவைமார்கள் 1
அரிவையது 1
அரிவையர் 11
அரிவையும் 2
அரிவையை 5
அரிவையொடு 4
அரிவையோ 1
அரீஇ 1
அரு 267
அரு_மகன் 1
அருக்கர் 4
அருக்கர்க்கு 1
அருக்கன் 31
அருக்கன்-தன் 1
அருக்கன்-தன்னை 1
அருக்கன்_சேய் 1
அருக்கனார் 1
அருக்கனில் 2
அருக்கனின் 2
அருக்கனுக்கு 1
அருக்கனும் 8
அருக்கனே 2
அருக்கனை 2
அருக்கி 1
அருக்கிய 1
அருக்கியம் 3
அருக்கினான் 1
அருக 1
அருகர் 2
அருகலான் 1
அருகா 9
அருகாது 7
அருகில் 5
அருகிற்று 1
அருகின 1
அருகினில் 1
அருகு 43
அருகும் 3
அருகுவித்து 1
அருகுற 1
அருகுறு 1
அருகே 1
அருச்சனை 5
அருச்சனைக்கு 1
அருச்சிப்போரும் 1
அருச்சியா 2
அருட்கு 2
அருண 1
அருணன் 6
அருணனது 1
அருணனுக்கு 1
அருத்த 1
அருத்தலும் 1
அருத்தி 15
அருத்திய 2
அருத்தியள் 1
அருத்தியன் 2
அருத்தியால் 1
அருத்தியின் 1
அருத்தியும் 4
அருத்தியொடு 3
அருத்தினை 1
அருத்தும் 2
அருந்த 9
அருந்ததி 19
அருந்ததிக்கு 3
அருந்ததியும் 1
அருந்ததியே 2
அருந்ததியை 1
அருந்தல் 3
அருந்தல்_இல் 1
அருந்தவத்து 1
அருந்தவர் 2
அருந்தவன் 1
அருந்தா 1
அருந்தி 14
அருந்திய 8
அருந்தியோர் 1
அருந்தின் 1
அருந்தின 1
அருந்தினர் 2
அருந்தினரை 1
அருந்தினாரின் 1
அருந்தினாரை 1
அருந்தினான் 1
அருந்தினான்-அரோ 1
அருந்தினேன் 1
அருந்தினையே 1
அருந்து 21
அருந்துதற்கு 4
அருந்துபு 4
அருந்தும் 14
அருந்துவ 1
அருந்துவன 1
அருந்துவாரை 1
அருந்துவான் 1
அருந்தேன் 1
அருப்ப 1
அருப்பத்து 1
அருப்பம் 14
அருப்பம்_இல் 1
அருப்பமும் 2
அருப்பு 4
அருப்பு_அற 1
அரும் 931
அரும்-குரைத்தே 3
அரும்-குரைய 3
அரும்-குரையள் 5
அரும்-குரையை 2
அரும்_தவம் 1
அரும்_துயர் 1
அரும்_பெறல் 6
அரும்_பெறல்_உலகத்து 1
அரும்_பெறல்_உலகம் 1
அரும்ப 3
அரும்பி 1
அரும்பிய 19
அரும்பின் 3
அரும்பின 3
அரும்பினவே 2
அரும்பு 46
அரும்பும் 2
அரும்புவ 1
அரும்பே 1
அரும்பொடு 1
அருமறை 1
அருமன் 2
அருமை 24
அருமைய 1
அருமையது 1
அருமையால் 1
அருமையான 2
அருமையின் 8
அருமையும் 3
அருமையே 2
அருமையோ 1
அருவந்தை 1
அருவாளர் 1
அருவி 234
அருவி-போல் 2
அருவிகள் 2
அருவித்து 1
அருவித்தே 3
அருவிய 11
அருவியின் 24
அருவியும் 1
அருவியே 1
அருவியை 1
அருவியொடு 5
அருவியோடு 2
அருள் 172
அருள்-செய் 1
அருள்-புரிந்து 1
அருள்-உற்று 1
அருள்_இல் 2
அருள்_இல்லாள் 1
அருள்க 2
அருள்கூறும் 1
அருள்தான் 2
அருள்தி 1
அருள்புரிவாய் 1
அருள்முறை 1
அருள்வர 2
அருள்வாய் 1
அருள 12
அருளது 1
அருளல் 5
அருளலின் 1
அருளலும் 1
அருளலை 2
அருளா 4
அருளாதவர் 1
அருளாது 8
அருளாதோயே 1
அருளாதோர் 1
அருளாமை 1
அருளாய் 16
அருளார் 4
அருளால் 6
அருளாலே 1
அருளாள் 2
அருளாளர் 3
அருளான் 10
அருளான்-கொல்லோ 1
அருளி 38
அருளிட 1
அருளிநின்று 1
அருளிய 6
அருளியதும் 1
அருளியவர் 1
அருளியும் 1
அருளியோர்க்கு 1
அருளியோனே 1
அருளில் 1
அருளிற்று 2
அருளின் 22
அருளின 1
அருளின-கொல் 2
அருளினள்-கொல்லோ 1
அருளினன் 2
அருளினாய் 1
அருளினார் 1
அருளினால் 4
அருளினாள் 1
அருளினான் 2
அருளினான்-அரோ 1
அருளினானும் 1
அருளினானே 1
அருளினும் 2
அருளினை 7
அருளீமோ 1
அருளீயல் 1
அருளு 1
அருளுக்கு 1
அருளுக்கும் 1
அருளுக 6
அருளுகம் 1
அருளுடை 2
அருளுதி 3
அருளுதியால் 1
அருளுதிர் 1
அருளும் 23
அருளும்-மார் 1
அருளுவது 1
அருளுவாய் 2
அருளுவாயேல் 1
அருளுவார் 2
அருளுவான் 1
அருளுவீர் 1
அருளே 3
அருளை 3
அருளையே 1
அருளொடும் 1
அருளோடு 1
அருளோடும் 1
அரூஉம் 1
அரை 91
அரை-உற்று 1
அரைக்கின்றானை 1
அரைக்கு 2
அரைக்குநர் 1
அரைக்கும் 3
அரைக்குமால் 1
அரைச 2
அரைசர் 3
அரைசன் 4
அரைசனோடு 1
அரைசியை 1
அரைசினும் 2
அரைசு 8
அரைசும் 1
அரைசே 1
அரைத்த 2
அரைத்தன 2
அரைத்தனன் 1
அரைத்தான் 4
அரைத்திலன் 1
அரைத்தும் 1
அரைத்துளானை 1
அரைநாள் 11
அரைப்ப 1
அரைப்பட்ட 1
அரைப்பது 1
அரைப்பான் 2
அரைப்புண்ட 1
அரைபட 1
அரைய 4
அரையத்து 2
அரையது 1
அரையும்-மின் 1
அரைவித்தனை 1
அரோ 8
அல் 46
அல்_அங்காடி 1
அல்கல் 17
அல்கலர் 1
அல்கலும் 21
அல்கவும் 1
அல்கி 18
அல்கிய 5
அல்கியும் 2
அல்கியேமே 1
அல்கின்றன்றே 1
அல்கினம் 1
அல்கினர் 1
அல்கினான் 1
அல்கினும் 1
அல்கினை 2
அல்கு 26
அல்கு-உறு 5
அல்கு-உறு-காலை 1
அல்கு_இரை 4
அல்குநர் 1
அல்கும் 15
அல்குல் 132
அல்குல்-நின்றும் 1
அல்குலாய் 1
அல்குலார் 3
அல்குலார்-தம் 1
அல்குலாரும் 1
அல்குலாள் 5
அல்குலாள்-தன் 1
அல்குலில் 2
அல்குலின் 1
அல்குலும் 5
அல்குவது 1
அல்குவர 1
அல்குற்கு 2
அல்ல 55
அல்ல-மன் 2
அல்லது 185
அல்லதும் 2
அல்லதூஉம் 2
அல்லதே 1
அல்லதேல் 1
அல்லதை 21
அல்லதோ 1
அல்லம் 3
அல்லமோ 11
அல்லர் 49
அல்லர்-கொல் 1
அல்லர்கள் 1
அல்லரால் 1
அல்லரேல் 3
அல்லரை 1
அல்லரோ 3
அல்லரோதான் 1
அல்லல் 48
அல்லல்படுவான் 1
அல்லலின் 2
அல்லலும் 2
அல்லலுள் 1
அல்லவர் 12
அல்லவரே 1
அல்லவும் 12
அல்லவே 1
அல்லவேல் 3
அல்லவேனும் 1
அல்லவை 5
அல்லவோ 5
அல்லள் 18
அல்லளால் 2
அல்லளோ 4
அல்லன் 81
அல்லன்-கொல் 1
அல்லன்-கொல்லோ 1
அல்லன்னே 1
அல்லன 19
அல்லனாகில் 1
அல்லனாம் 1
அல்லனே 1
அல்லனேல் 5
அல்லனோ 9
அல்லா 16
அல்லா-கால் 4
அல்லாத 1
அல்லாதவர் 1
அல்லாது 5
அல்லாந்தார் 1
அல்லாந்தான் 1
அல்லாந்து 5
அல்லாமை 2
அல்லாமையாலும் 1
அல்லார் 8
அல்லார்-மாட்டு 1
அல்லாரும் 2
அல்லாரை 2
அல்லாரோ 1
அல்லால் 111
அல்லான் 3
அல்லி 20
அல்லிடை 1
அல்லியொடு 1
அல்லிரோ 2
அல்லில் 2
அல்லின் 4
அல்லினால் 2
அல்லினும் 1
அல்லினை 3
அல்லீர் 4
அல்லீரேல் 2
அல்லு 1
அல்லும் 4
அல்லென் 4
அல்லெனோ 12
அல்லேம் 14
அல்லேன் 29
அல்லேனோ 2
அல்லை 43
அல்லை-மன் 1
அல்லையாம் 1
அல்லையால் 3
அல்லையே 1
அல்லையேல் 1
அல்லையோ 8
அல்லோர் 3
அல்லோர்க்கு 1
அல்லோள் 1
அல்வழி 1
அல 36
அலக்கண் 16
அலக்கணில் 1
அலக்கணும் 3
அலக்கணுற்றது 1
அலக்கணுற்றான் 2
அலக்கணே 1
அலக்கும் 1
அலகிடல் 1
அலகில் 1
அலகின் 2
அலகு 27
அலகு_அற்றன 1
அலகு_இல் 10
அலகு_இலா 1
அலகை 8
அலகைகள் 1
அலகையின் 2
அலகையும் 2
அலகையை 1
அலங்க 1
அலங்கரித்து 1
அலங்கல் 82
அலங்கல்-மீது 1
அலங்கலாய் 5
அலங்கலார்க்கு 1
அலங்கலான் 3
அலங்கலானை 1
அலங்கலில் 1
அலங்கலின் 1
அலங்கலினீர் 1
அலங்கார 1
அலங்காரம் 1
அலங்கிய 1
அலங்கு 63
அலங்குபடு 1
அலங்கும் 2
அலங்குற 1
அலச 3
அலசாமே 1
அலசிய 1
அலசியன 1
அலசினாய் 1
அலசினாயோ 1
அலசினென் 2
அலத்தக 5
அலத்தகம் 1
அலத்தல் 1
அலது 44
அலந்த 1
அலந்தலை 12
அலந்தலை-வாய் 1
அலந்தவர்க்கு 2
அலந்தனர் 1
அலந்தனென் 2
அலந்தார் 1
அலந்தாள் 1
அலந்திலர் 1
அலந்து 2
அலந்தோர்க்கு 1
அலப்பிய 1
அலப்பு 1
அலப்பென் 1
அலம் 8
அலம்ப 3
அலம்பி 1
அலம்பிடு 1
அலம்பியதால் 1
அலம்பின 6
அலம்பினும் 1
அலம்பு 8
அலம்புகின்ற 1
அலம்பும் 5
அலம்புறு 1
அலம்வந்து 2
அலம்வர 1
அலம்வரல் 1
அலம்வரலால் 1
அலம்வரு 3
அலம்வரும் 1
அலமந்த 1
அலமந்தனள் 1
அலமந்து 6
அலமர 9
அலமரல் 17
அலமரலுறுகின்றார் 1
அலமரு 4
அலமருதல் 1
அலமரும் 26
அலமருவேம் 1
அலமலக்கு-உறுமே 1
அலர் 159

முழு நூல்களைக் காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்

கம்பராமாயணம்

1. பாலகாண்டம்
2. பாலகாண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
3. அயோத்தியா காண்டம்
4. அயோத்தியா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
5. ஆரணிய காண்டம்
6. ஆரணிய காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
7. கிட்கிந்தா காண்டம்
8. கிட்கிந்தா காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
9. சுந்தர காண்டம்
10. சுந்தர காண்டம், மிகைப்பாடல்கள்
11. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி
12. யுத்த காண்டம் – முதல் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
13. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி
14. யுத்த காண்டம் – இரண்டாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
15. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி
16. யுத்த காண்டம் – மூன்றாம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்
17. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி
18. யுத்த காண்டம் – நான்காம் தொகுதி, மிகைப்பாடல்கள்

சங்க இலக்கியம்

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு


அயில்-போல் (1)

வெற்றி கணை உரும் ஒப்பன வெயில் ஒப்பன அயில்-போல்
வற்ற கடல் சுடுகிற்பன மழை ஒப்பன பொழியும் – கம்.யுத்2:18 151/2,3

மேல்


அயில்_படை (1)

அற்றை நாள் அவன்தான் விட்ட அயில்_படை அறுத்து மாற்ற – கம்.யுத்1:9 87/2

மேல்


அயில்_விழி (1)

அயில்_விழி அனைய கண் அமைந்து நோக்கினேன் – கம்.சுந்:3 39/2

மேல்


அயில்களும் (2)

மழுக்களும் அயில்களும் வயிர வாள்களும் – கம்.ஆரண்:7 34/1
மழுக்களும் அயில்களும் வாளும் தோள்களும் – கம்.யுத்2:18 96/2

மேல்


அயில்கின்றனர் (1)

இன் நரம்பு அயில்கின்றனர் ஏழைமார் – கம்.பால:16 29/4

மேல்


அயில்கின்றேனுக்கு (1)

அயில்கின்றேனுக்கு ஆவன நல்கி அயிலாதாய் – கம்.யுத்3:22 205/2

மேல்


அயில்விலன் (1)

அயில்விலன் ஒரு பொருள் அவலம் எய்தலால் – கம்.ஆரண்:14 94/2

மேல்


அயிலாதாய் (1)

அயில்கின்றேனுக்கு ஆவன நல்கி அயிலாதாய்
வெயில் என்று உன்னாய் நின்று தளர்ந்தாய் மெலிவு எய்தி – கம்.யுத்3:22 205/2,3

மேல்


அயிலால் (1)

ஆப்புண்டவன் ஒத்தவன் ஆர் அயிலால்
பூ புண் தர ஆவி புறத்து அகல – கம்.யுத்3:20 97/2,3

மேல்


அயிலின் (3)

அரம் சுட பொறி நிமிர் அயிலின் ஆடவர் – கம்.கிட்:10 20/3
மு தலை அயிலின் உச்சி முதுகு உற மூரி வால்-போல் – கம்.யுத்2:16 189/3
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் – கம்.யுத்4:37 146/1

மேல்


அயிலினான் (2)

இலை குலாவு அயிலினான் அனிகம் ஏழ் என உலாம் – கம்.பால:20 6/1
மு சிரத்து அயிலினான் மூரி தேரினான் – கம்.யுத்3:20 32/2

மேல்


அயிலுடை (1)

அயிலுடை சுரிகையால் அருகு தூக்கு அறுத்து – கம்.அயோ:10 47/2

மேல்


அயிலும் (7)

புனை தினை அயிலும் நாட சின போர் – புறம் 143/5
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை – புறம் 399/11
அயிலும் அமுதும் சுவை தீர்த்த மொழியை பிரிந்தான் அழியானோ – கம்.ஆரண்:14 29/4
ஆம் இது ஆம்-கொலோ அன்று எனின் குன்று உருவு அயிலும்
நாம இந்திரன் வச்சிர படையும் என் நடுவண் – கம்.கிட்:7 70/2,3
புள் உயர்த்தவன் திகிரியும் புரந்தரன் அயிலும்
தள்_இல் முக்கணான் கணிச்சியும் தாக்கிய தழும்பும் – கம்.சுந்:12 38/1,2
மந்திர அயிலும் மாயோன் வளை எஃகின் வரவும் கண்டேன் – கம்.யுத்2:16 23/2
பாலமும் பாசமும் அயிலும் பற்றுவார் – கம்.யுத்2:18 122/4

மேல்


அயிலை (2)

அயிலை துழந்த அம் புளி சொரிந்து – அகம் 60/5
கொழும் கண் அயிலை பகுக்கும் துறைவன் – அகம் 70/4

மேல்


அயிலொடும் (1)

வில்லொடும் அயிலொடும் விறலொடும் விளிக்கும் – கம்.சுந்:8 32/3

மேல்


அயிறலை (1)

அயிறலை தொடர் அங்கு அகல் வாயினான் – கம்.யுத்2:16 61/4

மேல்


அயின்ற (1)

நீர் செத்து அயின்ற தோகை வியல் ஊர் – குறி 191

மேல்


அயின்ற-காலை (1)

அயின்ற-காலை பயின்று இனிது இருந்து – பொரு 116

மேல்


அயின்றன (1)

அயின்றன புள்_இனம் உகிரின் அள்ளின – கம்.யுத்4:37 144/4

மேல்


அயின்றனர் (1)

அறுவர் மற்றையோரும் அ நிலை அயின்றனர்
மறு அறு கற்பின் மாதவர் மனைவியர் – பரி 5/45,46

மேல்


அயின்றனனே (1)

அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8

மேல்


அயின்றனை (1)

அயின்றனை கிழங்கும் காயும் அமுது என அரிய புல்லில் – கம்.அயோ:13 40/2

மேல்


அயின்றார் (1)

அனைவரும் அமரரை வென்றார் அசுரரை உயிரை அயின்றார் – கம்.சுந்:7 15/4

மேல்


அயின்றிலர் (1)

அயின்றிலர் துயின்றிலர் அழுது விம்மினார் – கம்.அயோ:5 9/4

மேல்


அயின்று (2)

கால் எறி கடிகை கண் அயின்று அன்ன – குறு 267/3
மருந்து ஓவா நெஞ்சிற்கு அமிழ்தம் அயின்று அற்றா – கலி 81/14

மேல்


அயினி (5)

திண் தேர் நன்னற்கும் அயினி சான்ம் என – மலை 467
அயினி மா இன்று அருந்த நீல – நற் 254/7
போதுடன் அயினி நீர் சுழற்றி போற்றினர் – கம்.பால:10 51/4
ஐயவி நுதலில் சேர்த்தி ஆய் நிற அயினி சுற்றி – கம்.பால:22 18/3
மந்திரத்து அயினி நீரால் வலம்செய்து காப்பும் இட்டார் – கம்.யுத்4:40 33/4

மேல்


அயினிய (1)

புது மண மகடூஉ அயினிய கடி நகர் – அகம் 141/14

மேல்


அயினியும் (2)

அயினியும் இன்று அயின்றனனே வயின்_வயின் – புறம் 77/8
பூவும் பூ நிற அயினியும் தீபமும் புகையும் – கம்.சுந்:11 54/1

மேல்


அயினியை (1)

அமிழ்து உறழ் அயினியை அடுத்த உண்டியும் – கம்.கிட்:14 35/1

மேல்


அயோத்தி (36)

அ உலகத்தோர் இழிவதற்கு அருத்தி புரிகின்றது அயோத்தி மா நகரம் – கம்.பால:3 1/4
அம் சொலார் பயிலும் அயோத்தி மாநகரின்அழகு உடைத்து அன்று என அறிவான் – கம்.பால:3 9/3
பூமியும் அயோத்தி மா நகரம் போலுமே – கம்.பால:4 7/4
செவ்வி முடியோய் எனலும் தேர் ஏறி சேனையொடும் அயோத்தி சேர்ந்தான் – கம்.பால:5 60/4
விறல் கொண்ட மணி மாட அயோத்தி நகர் அடைந்து இவண் நீ மீள்தல் என்றான் – கம்.பால:5 62/4
தூதுவர் அ வழி அயோத்தி துன்னினார் – கம்.பால:5 66/1
அடி குரல் முரசு அதிர் அயோத்தி மா நகர் – கம்.பால:5 73/1
அ நகரும் கற்பக நாட்டு அணி நகரும் மணி மாட அயோத்தி என்னும் – கம்.பால:6 8/3
இடி குரல் முரசு அதிர் அயோத்தி எய்தினார் – கம்.பால:14 1/2
அரா அணை துறந்து போந்து அயோத்தி எய்திய – கம்.பால:23 47/3
நாம நீர் அயோத்தி மா நகரம் நண்ணினான் – கம்.பால:24 45/4
அவ்வை நீங்கும் என்று அயோத்தி வந்து அடைந்த அம் மடந்தை – கம்.அயோ:3 4/3
ஐயா யான் ஓர் அரசன் அயோத்தி நகரத்து உள்ளேன் – கம்.அயோ:4 80/1
வான் புக்கிடினும் எனக்கு அன்னவை மாண் அயோத்தி
யான் புக்கது ஒக்கும் எனை யார் நலிகிற்கும் ஈட்டார் – கம்.அயோ:4 141/2,3
ஆகாதது அன்றால் உனக்கு அ வனம் இ அயோத்தி
மா காதல் இராமன் நம் மன்னவன் வையம் ஈந்தும் – கம்.அயோ:4 146/1,2
ஆவி நீக்கின்றது ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகரம் – கம்.அயோ:4 211/4
கடிகை ஓர் இரண்டு மூன்றில் கடி மதில் அயோத்தி கண்டான் – கம்.அயோ:6 7/1
ஆரும் அஞ்சல் ஐயன் போய் அயோத்தி அடைந்தான் என அசனி – கம்.அயோ:6 33/3
தடங்கள்-தோறும் நின்று ஆடுவ தண்டலை அயோத்தி
நுடங்கு மாளிகை துகில் கொடி நிகர்ப்பன நோக்காய் – கம்.அயோ:10 4/3,4
மறி கடல் ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகர் – கம்.அயோ:12 45/4
திருத்தல் இல் அயோத்தி ஆம் தெய்வ மா நகர் – கம்.அயோ:12 46/3
போது உகும் கடி பொழில் அயோத்தி புக்கிலன் – கம்.அயோ:14 137/3
தயரதன் கனக மாட தட மதில் அயோத்தி வேந்தன் – கம்.கிட்:2 27/4
மல்லல் நீர் அயோத்தி புக்கால் வாழ்வரோ பரதன் மற்றோர் – கம்.கிட்:16 14/4
குன்று என அயோத்தி வேந்தன் புகழ் என குலவு தோளான் – கம்.சுந்:2 98/4
பள்ள நீர் அயோத்தி நண்ணி பரதனே முதலினோர் ஆண்டு – கம்.சுந்:3 145/1
ஆலமும் மலரும் வெள்ளி_பொருப்பும் விட்டு அயோத்தி வந்தான் – கம்.சுந்:12 75/4
துயில் கடந்து அயோத்தி வந்தான் சொல் கடவாத தூதன் – கம்.யுத்1:14 14/2
ஐய நீ அயோத்தி வேந்தற்கு அடைக்கலம் ஆகி ஆங்கே – கம்.யுத்2:16 132/1
அருந்தினேன் அயோத்தி வந்த அரசர்-தம் புகழை அம்மா – கம்.யுத்2:17 41/4
இ கணத்து அயோத்தி மூதூர் எய்துவென் இடம் உண்டு என்னின் – கம்.யுத்3:26 83/3
நினைப்பின் முன் அயோத்தி எய்தி வரு நெறி பார்த்து நிற்பென் – கம்.யுத்3:26 86/2
ஏற்றது என்று அயோத்தி வேந்தற்கு இளையவன் இதனை செய்தான் – கம்.யுத்3:28 50/4
உட்கும் போர் சேனை சூழ ஒருத்தியே அயோத்தி எய்தின் – கம்.யுத்4:41 27/3
ஆயது ஓர் அளவில் செல்வத்து அண்ணலும் அயோத்தி நண்ணி – கம்.யுத்4:42 6/1
இடுக்கு ஒரு பேரும் இன்றி அயோத்தி வந்து இறுத்தார் என்றால் – கம்.யுத்4:42 12/2

மேல்


அயோத்தி-தன்னை (1)

தொடர்ந்து போய் அயோத்தி-தன்னை கிளையொடும் துணிய நூறி – கம்.யுத்3:27 70/3

மேல்


அயோத்தி-மேல் (4)

யான் நெடும் சேனையோடும் அயோத்தி-மேல் எழுந்தேன் என்ன – கம்.யுத்3:26 15/3
என்ன நின்று இரங்கி கள்வன் அயோத்தி-மேல் எழுவென் என்று – கம்.யுத்3:26 52/1
சொற்றனன் அனுமன் வஞ்சன் அயோத்தி-மேல் போன சூழ்ச்சி – கம்.யுத்3:26 73/4
அ திறம் ஆனதேனும் அயோத்தி-மேல் போன வார்த்தை – கம்.யுத்3:26 88/3

மேல்


அயோத்தியர் (2)

ஆலை பாய் வயல் அயோத்தியர் ஆண்தகைக்கு இளையான் – கம்.அயோ:9 37/1
கொற்ற வாள் அரக்கர்-தம்மை அயோத்தியர் குலத்தை முற்றும் – கம்.யுத்2:17 28/1

மேல்


அயோத்தியர்-தம் (1)

கொழுந்தா என்றாள் அயோத்தியர்-தம் கோவே என்றாள் எ உலகும் – கம்.யுத்3:23 9/3

மேல்


அயோத்தியாளுடை (1)

அழல் மணி திருத்திய அயோத்தியாளுடை
நிழல் என பொலியுமால் நேமி வான் சுடர் – கம்.பால:3 40/3,4

மேல்


அயோத்தியில் (5)

வளை மதில் அயோத்தியில் வருதும் என்றனன் – கம்.பால:5 20/4
அறம் செய் காவற்கு அயோத்தியில் தோன்றினான் – கம்.பால:21 43/4
அறம் திறம்பல் கண்டு ஐயன் அயோத்தியில்
பிறந்த பின்பும் பிரியலள் ஆயினாள் – கம்.அயோ:4 218/3,4
அன்று இசைக்கும் அரிய அயோத்தியில்
நின்று இசைத்துள தன்மை நிகழ்த்துவாம் – கம்.யுத்4:41 45/3,4
அம்பரத்து அனந்தர் நீங்கி அயோத்தியில் வந்த வள்ளல் – கம்.யுத்4:42 21/4

மேல்


அயோத்தியின் (2)

அன்று அது என்னின் அயோத்தியின் ஐயன்மீர் – கம்.ஆரண்:4 30/3
பார மா மதில் அயோத்தியின் எய்தி நின் பைம் பொன் – கம்.யுத்4:41 12/1

மேல்


அயோத்தியினின் (1)

அப்பொழுதின் அ உரை சென்று அயோத்தியினின் இசைத்தலுமே அரியை ஈன்ற – கம்.யுத்4:41 67/1

மேல்


அயோத்தியை (2)

கொன்றனென் அயோத்தியை குறுகினேன் குணத்து – கம்.யுத்3:24 80/2
ஆம் எனில் இன்னும் அயோத்தியை அண்மி – கம்.யுத்3:26 37/2

மேல்


அயோமுகி (2)

அங்கு அ வனத்துள் அயோமுகி என்னும் – கம்.ஆரண்:14 39/3
ஆசையின் வந்த அயோமுகி என்றாள் – கம்.ஆரண்:14 51/4

மேல்


அர்ச்சித்து (1)

அ பொன் படை மனத்தால் நினைந்து அர்ச்சித்து அதை அழிப்பாய் – கம்.யுத்3:27 158/1

மேல்


அர (34)

சூர்_அர_மகளிர் ஆடும் சோலை – திரு 41
வான் அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
அர வாய் வேம்பின் அம் குழை தெரியலும் – பொரு 144
வரை_அர_மகளிரின் சாஅய் விழை_தக – குறி 195
வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 190
அருவி நுகரும் வான் அர_மகளிர் – மலை 294
அர வாழ் புற்றம் ஒழிய ஒய்யென – நற் 325/4
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4
சூர் அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
வரை அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ – ஐங் 204/2
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2
வான் அர_மகளோ நீயே – ஐங் 418/3
அர வழங்கும் பெரும் தெய்வத்து – பதி 51/13
மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78
வரி மலி அர உரி வள்பு கண்டு அன்ன – பரி 21/6
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
சூர் அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அகம் 32/7
அர வாய் அன்ன அம் முள் நெடும் கொடி – அகம் 96/4
சூர் அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/25
இரு விசும்பு அதிர முழங்கி அர நலிந்து – அகம் 274/1
வரை அர_மகளிரின் அரியள் – அகம் 342/12
முழா அரை போந்தை அர வாய் மா மடல் – புறம் 375/4
தொடுத்த மாதவி சூழலில் சூர்_அர_மகளிர் – கம்.அயோ:10 23/3
வான்_அர_மகளிர்-தம் வயங்கு நூபுர – கம்.கிட்:1 14/3
வைகலும் புனல் குடைபவர் வான்_அர_மகளிர் – கம்.கிட்:1 18/2
சூர்_அர_மகளிர் ஊசல் துவன்றிய சும்மைத்து அன்றே – கம்.கிட்:3 31/4
உள் வாழ் அர கொடு எழு திண் கலுழன் ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 71/4
அர_மடந்தையர் சிலதியர் அரக்கியர்க்கு அமரர் – கம்.சுந்:2 9/2
ஆழி வந்த அர_மங்கையர் ஐஞ்ஞூற்று – கம்.யுத்1:11 7/2
தான் அர_மகளிரும் தமரும் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்2:16 287/2
ஆடினார் வானவர்கள் அர_மகளிர் அமுத இசை – கம்.யுத்2:16 356/1
குவளை கண்ணினை வான் அர_மடந்தையர் கோட்டி – கம்.யுத்3:22 178/1
கூத்து ஆடினர் அர_மங்கையர் குனித்து ஆடினர் தவத்தோர் – கம்.யுத்3:27 148/2

மேல்


அர_மகள் (1)

மதி உண் அர_மகள் என ஆம்பல் வாய் மடுப்ப – பரி 10/78

மேல்


அர_மகளிர் (5)

வரை அர_மகளிர் இருக்கை காணினும் – மலை 190
அருவி நுகரும் வான் அர_மகளிர்
வரு விசை தவிராது வாங்குபு குடை-தொறும் – மலை 294,295
வரை அர_மகளிர் புரையும் சாயலள் – ஐங் 255/2
தண் தாழ் அருவி அர_மகளிர் ஆடுபவே – கலி 40/23
ஆடினார் வானவர்கள் அர_மகளிர் அமுத இசை – கம்.யுத்2:16 356/1

மேல்


அர_மகளிர்க்கு (2)

வான் அர_மகளிர்க்கு வதுவை சூட்ட – திரு 117
வான் அர_மகளிர்க்கு மேவல் ஆகும் – நற் 356/4

மேல்


அர_மகளிரின் (5)

வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
வரை அர_மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇ – ஐங் 204/2
சூர் அர_மகளிரின் நின்ற நீ மற்று – அகம் 32/7
சூர் அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/25
வரை அர_மகளிரின் அரியள் – அகம் 342/12

மேல்


அர_மகளிரும் (1)

தான் அர_மகளிரும் தமரும் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்2:16 287/2

மேல்


அர_மகளிரோடு (1)

சூர் அர_மகளிரோடு உற்ற சூளே – குறு 53/7

மேல்


அர_மகளோ (1)

வான் அர_மகளோ நீயே – ஐங் 418/3

மேல்


அர_மங்கையர் (2)

ஆழி வந்த அர_மங்கையர் ஐஞ்ஞூற்று – கம்.யுத்1:11 7/2
கூத்து ஆடினர் அர_மங்கையர் குனித்து ஆடினர் தவத்தோர் – கம்.யுத்3:27 148/2

மேல்


அர_மடந்தையர் (2)

அர_மடந்தையர் சிலதியர் அரக்கியர்க்கு அமரர் – கம்.சுந்:2 9/2
குவளை கண்ணினை வான் அர_மடந்தையர் கோட்டி – கம்.யுத்3:22 178/1

மேல்


அரக்க (3)

அவியை நாய் வேட்டது என்ன என் சொனாய் அரக்க என்னா – கம்.ஆரண்:12 67/4
அஞ்சலை அரக்க பார் விட்டு அந்தரம் அடைந்தான் அன்றே – கம்.சுந்:12 79/1
பரிதி சேய் தேறா-முன்னம் பரு வலி அரக்க பல் போர் – கம்.யுத்2:15 133/1

மேல்


அரக்கத்து (2)

அரக்கத்து அன்ன நுண் மணல் கோடு கொண்டு – பதி 30/27
அரக்கத்து அன்ன செம் நில பெரு வழி – அகம் 14/1

மேல்


அரக்கர் (277)

ஐ_இரு தலையின் அரக்கர் கோமான் – கலி 38/3
போரில் வந்து சீறுகின்ற போர் அரக்கர் போலுமே – கம்.பால:3 17/4
வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால் – கம்.பால:5 12/3
எங்கள் நீள் வரங்களால் அரக்கர் என்று உளார் – கம்.பால:5 16/1
அண்டர்கள் துயரமும் அரக்கர் ஆற்றலும் – கம்.பால:5 70/1
வீடினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் விம்மலால் – கம்.பால:5 105/3
அரு வலிய திறலினர் ஆய் அறம் கெடுக்கும் விறல் அரக்கர்
வெருவரு திண் திறலார்கள் வில் ஏந்திம் எனில் செம்பொன் – கம்.பால:12 24/1,2
அரக்கர் பாவமும் அல்லவர் இயற்றிய அறமும் – கம்.அயோ:2 85/1
இற்றது இன்றொடு இ அரக்கர் குலம் என்று பகலே – கம்.ஆரண்:1 27/1
கனல் வரு கடும் சினத்து அரக்கர் காய ஒர் – கம்.ஆரண்:3 4/1
ஆய் வரும் பெரு வலி அரக்கர் நாமமே – கம்.ஆரண்:3 5/1
கரக்க அரும் கடும் தொழில் அரக்கர் காய்தலின் – கம்.ஆரண்:3 6/1
அரக்கர் என் கடலிடை ஆழ்கின்றார் ஒரு – கம்.ஆரண்:3 6/3
அரக்கர் என்று உளர் சிலர் அறத்தின் நீங்கினார் – கம்.ஆரண்:3 12/2
இந்திரன் எனின் அவன் அரக்கர் ஏயின – கம்.ஆரண்:3 15/1
வெம் திறல் அரக்கர் விட வேர் முதல் அறுப்பான் – கம்.ஆரண்:3 44/3
ஊன் நுகர் அரக்கர் உருமை சுடு சினத்தின் – கம்.ஆரண்:3 45/2
செருக்கு அடை அரக்கர் புரி தீமை சிதைவு எய்தி – கம்.ஆரண்:3 54/1
எண் தகும் இமையவர் அரக்கர் எங்கள் மேல் – கம்.ஆரண்:6 4/1
மீன் சுடர் விண்ணும் மண்ணும் விரிந்த போர் அரக்கர் என்னும் – கம்.ஆரண்:6 51/3
மூன்று உலோகமும் மூடும் அரக்கர் ஆம் – கம்.ஆரண்:6 81/2
உரனையோ அடல் அரக்கர் ஓய்வேயோ உற்று எதிர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:6 99/2
அல் ஈரும் சுடர் மணி பூண் அரக்கர் குலத்து அவதரித்தீர் – கம்.ஆரண்:6 105/2
தாம் இருந்த தகை அரக்கர் புகல் ஒழிய தவம் இயற்ற – கம்.ஆரண்:6 110/1
பேடி போர் வல் அரக்கர் பெரும் குலத்தை ஒருங்கு அவிப்பான் – கம்.ஆரண்:6 115/1
வெப்பு அழியா நெடு வெகுளி வேல் அரக்கர் ஈது அறிந்து வெகுண்டு நோக்கின் – கம்.ஆரண்:6 126/1
தோள் தகைய துறு மலர் தார் இகல் அரக்கர் குலம் தொலைப்பான் தோன்றி நின்றேன் – கம்.ஆரண்:6 127/3
கரை அளித்தற்கு அரிய படை கடல் அரக்கர் குலம் தொலைத்து கண்டாய் பண்டை – கம்.ஆரண்:6 128/3
வெறி தாரை வேல் அரக்கர் விறல் இயக்கர் முதலினர் நீ மிடலோர் என்று – கம்.ஆரண்:6 129/3
ஆம் பொறி_இல் அடல் அரக்கர் அவரோடே செரு செய்வான் அமைந்தீர் ஆயின் – கம்.ஆரண்:6 131/2
அங்கு அரக்கர் அவிந்து அழிந்தார் என – கம்.ஆரண்:7 22/1
தசும்புறு சயந்தனம் அரக்கர் தாள் தர – கம்.ஆரண்:7 52/2
ஆர்கலி ஆர்ப்பின் உட்கி அசைவு உற அரக்கர் சேனை – கம்.ஆரண்:7 56/3
மழை என முழங்குகின்ற வாள் எயிற்று அரக்கர் காண – கம்.ஆரண்:7 64/3
அருவி மாலையின் தேங்கினது அவனியில் அரக்கர்
திரு_இல் மார்பகம் திறந்தன துறந்தன சிரங்கள் – கம்.ஆரண்:7 78/3,4
அலை மிதந்தன குருதியின் பெரும் கடல் அரக்கர்
தலை மிதந்தன நெடும் தடி மிதந்தன தட கை_மலை – கம்.ஆரண்:7 83/1,2
ஆய-காலையில் அனல் விழித்து ஆர்த்து இகல் அரக்கர்
தீய வார் கணை முதலிய தெறு சின படைகள் – கம்.ஆரண்:7 84/1,2
மருள் தரும் களி வஞ்சனை வளை எயிற்று அரக்கர்
கருடன் அஞ்சுறு கண் மணி காகமும் கவர்ந்த – கம்.ஆரண்:7 87/1,2
பெய்தார் மழை பிதிர்த்தார் எரி பிறை வாள் எயிற்று அரக்கர்
வைதார் பலர் தெழித்தார் பலர் மலை ஆம் என வளைத்தார் – கம்.ஆரண்:7 97/3,4
முழங்கின அரக்கர் தம் முகிலின் ஆர்ப்பு-அரோ – கம்.ஆரண்:7 110/4
திண் திறல் வளை எயிற்று அரக்கர் தேவர் ஆய் – கம்.ஆரண்:7 120/2
ஆடல் கொண்டனன் அளப்ப_அரும் பெரு வலி அரக்கர்
கூடி நின்ற அ குரை கடல் வறள்பட குறைத்தான் – கம்.ஆரண்:8 12/3,4
அந்தகனும் உட்கிட அரக்கர் கடலோடும் – கம்.ஆரண்:9 2/1
அடங்கல் இல் கொடும் தொழில் அரக்கர் அ அனந்தன் – கம்.ஆரண்:9 3/1
அடங்கலும் அரக்கர் அழிவு உற்றிட அழன்றான் – கம்.ஆரண்:9 8/2
ஆயிரம் வடி கணை அரக்கர்_பதி எய்தான் – கம்.ஆரண்:9 11/2
இரைத்த நெடும் படை அரக்கர் இறந்ததனை மறந்தனள் போர் இராமன் துங்க – கம்.ஆரண்:10 1/1
ஆய்வு அரும் பெரு வலி அரக்கர் ஆதியோர் – கம்.ஆரண்:10 6/1
தோன்றலும் தொல் நகர் அரக்கர் தோகையர் – கம்.ஆரண்:10 26/1
சொன்னவனை ஏசின அரக்கர் பதி சொன்னான் – கம்.ஆரண்:11 27/2
ஆண்டையான் அனைய கூற அரக்கர் ஓர் இருவரோடும் – கம்.ஆரண்:11 34/1
ஆயவன் அனைய கூற அரக்கர் கோன் ஐய நொய்து உன் – கம்.ஆரண்:11 35/1
ஆனவன் உரைக்க நக்க அரக்கர்_கோன் அவரை வெல்ல – கம்.ஆரண்:11 37/1
மின்னு வேல் அரக்கர்_கோனும் வேறு ஒரு நெறியில் போனான் – கம்.ஆரண்:11 39/4
வெய்ய வல் அரக்கர் வஞ்சம் விரும்பினார் வினையின் செய்த – கம்.ஆரண்:11 61/3
பகை உடை அரக்கர் என்றும் பலர் என்றும் பயிலும் மாயம் – கம்.ஆரண்:11 64/1
ஆயுமேல் உறுதல் செல்லாம் ஆதலால் அரக்கர் செய்த – கம்.ஆரண்:11 73/3
வெம் கண் வாள் அரக்கர் என்ன வெருவலம் மெய்ம்மை நோக்கின் – கம்.ஆரண்:12 51/2
மாய வல் அரக்கர் வல்லர் வேண்டு உரு வரிக்க என்பது – கம்.ஆரண்:12 52/3
மறம்-தலை திரிந்த வாழ்க்கை அரக்கர் தம் வருக்கத்தோடும் – கம்.ஆரண்:12 54/3
கள்ள போர் அரக்கர் என்னும் களையினை களைந்து வாழ்தி – கம்.ஆரண்:13 112/3
அளித்தனன் அரக்கர் செற்ற சீற்றத்தான் அவலம் தீர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 136/4
கண்டகர் ஆய அரக்கர் கணத்து ஓர் – கம்.ஆரண்:14 49/3
பரல் தரு கானகத்து அரக்கர் பல் கழல் – கம்.ஆரண்:14 78/1
ஆனதோ அன்று எனின் அரக்கர் மாயமோ – கம்.ஆரண்:14 95/2
தே_மொழி திறத்தினால் அரக்கர் சேனை வந்து – கம்.ஆரண்:15 6/1
முற்றிய அரக்கர் தம் முழங்கு தானையேல் – கம்.ஆரண்:15 8/1
சூர் புகல் அரியது ஓர் அரக்கர் தொல் மதில் – கம்.ஆரண்:15 20/3
தவா வலி அரக்கர் என்னும் தகா இருள் பகையை தள்ளி – கம்.கிட்:3 21/1
மீட்டும் வாள் அரக்கர் என்னும் தீவினை வேரின் வாங்க – கம்.கிட்:3 22/3
அரக்கர் ஓர் அழிவு செய்து கழிவரேல் அதற்கு வேறு ஓர் – கம்.கிட்:7 85/1
அரு வினை அரக்கர் என்ன அந்தரம் அதனில் யாரும் – கம்.கிட்:10 60/1
நீல மேனி அரக்கர் வீரம் நினைந்து அழுங்கிய நீர்மையோ – கம்.கிட்:10 64/2
அற துறை திறம்பினர் அரக்கர் ஆற்றலர் – கம்.கிட்:10 100/1
வேதனை அரக்கர் ஒரு மாயை விளைவித்தார் – கம்.கிட்:14 51/1
களித்து புன் தொழில்-மேல் நின்ற அரக்கர் கண்ணுறுவராம் என்று – கம்.சுந்:1 33/3
தேறல் இல் அரக்கர் புரி தீமை அவை தீர – கம்.சுந்:1 76/2
ஆறல் மாந்தினர்அரக்கியர்க்கு உயிர் அன்ன அரக்கர் – கம்.சுந்:2 29/4
கள் இசை அரக்கர் மாதர் களி இடும் குரவை காண்பார் – கம்.சுந்:2 36/4
நின்றனன் அரக்கர் வந்து நேரினும் நேர்வர் என்னா – கம்.சுந்:2 40/2
எ வழி மருங்கினும் அரக்கர் எய்தினார் – கம்.சுந்:2 45/2
வெவ் வழி அரக்கர் ஊர் மேவல் மேயினான் – கம்.சுந்:2 59/4
கள்ள வினை வெவ் வலி அரக்கர் இரு கையும் – கம்.சுந்:2 66/2
ஆட்டுவார் அமரர் மாதர் ஆடுவார் அரக்கர் மாதர் – கம்.சுந்:2 101/4
ஆனை கமல போது பொலிதர அரக்கர் மாதர் – கம்.சுந்:2 102/2
ஆவது ஆகிய தன்மைய அரக்கனை அரக்கர்
கோ எனா நின்ற குணம்_இலி இவன் என கொண்டான் – கம்.சுந்:2 128/1,2
ஓதில் ஆயிரம் ஆயிரம் உறு வலி அரக்கர்
காது வெம் சின களியினர் காவலை கடந்தான் – கம்.சுந்:2 137/3,4
வன்கண் வஞ்சனை அரக்கர் இத்துணை பகல் வையார் – கம்.சுந்:3 16/1
இனையது ஓர் தன்மை எறுழ் வலி அரக்கர் ஏந்தல் வந்து எய்துகின்றானை – கம்.சுந்:3 93/1
பின்னை இ அரக்கர் சேனை பெருமையும் முனிவர் பேணி – கம்.சுந்:3 130/2
இனி கட்டழிந்தது அரக்கர் குலம் என்னும் சுருதி ஈர்_இரண்டும் – கம்.சுந்:4 55/3
துஞ்சினர் அரக்கர் என்று உவக்கும் சூழ்ச்சியாள் – கம்.சுந்:4 106/3
மின் நேர் எயிற்று வல் அரக்கர் வீக்கம் நோக்கி வீரற்கு – கம்.சுந்:4 112/1
கள்ள அரக்கர் கடி இலங்கை காணாத ஒழிந்ததால் அன்றோ – கம்.சுந்:4 115/3
அம்பின் உதவும் படை தலைவர் அவரை நோக்கின் இ அரக்கர்
வம்பின் முலையாய் உறை இடவும் போதார் கணக்கு வரம்பு உண்டோ – கம்.சுந்:4 117/3,4
அறிந்து இடை அரக்கர் தொடர்வார்கள் உளராமேல் – கம்.சுந்:5 4/1
அந்தம்_இல் அரக்கர்_குலம் அற்று அவிய நூறி – கம்.சுந்:5 9/3
புரை உறு புன் தொழில் அரக்கர் புண் மொழி – கம்.சுந்:5 58/1
வினை உடை அரக்கர் ஆம் இருந்தை வெந்து உக – கம்.சுந்:5 59/1
அணங்கு இள மகளிரொடு அரக்கர் ஆடுறும் – கம்.சுந்:5 64/1
அஞ்சலன் என வெம் கண் அரக்கர் அயிர்த்தார் – கம்.சுந்:5 81/2
அ பெரிய பூசல் செவி சார்தலும் அரக்கர்
வெப்புறு சினத்தர் எதிர் மேல்வருவர் வந்தால் – கம்.சுந்:6 6/2,3
அலைந்தன கடல் திரை அரக்கர் அகல் மாடம் – கம்.சுந்:6 12/1
பொய்ம் முறை அரக்கர் காக்கும் புள் உறை புது மென் சோலை – கம்.சுந்:6 44/1
ஆய மான் எய்த அம்மான் இளையவன் அரக்கர் செய்த – கம்.சுந்:6 48/3
ஆடக தருவின் சோலை பொடி படுத்து அரக்கர் காக்கும் – கம்.சுந்:6 58/1
கரு எலாம் உடல் காயம் எலாம் உடல் அரக்கர்
தெரு எலாம் உடல் தேயம் எலாம் உடல் சிதறி – கம்.சுந்:7 44/3,4
ஆக இ செரு விளைவுறும் அமைதியின் அரக்கர்
மோகம் உற்றனர் ஆம் என முறைமுறை முனிந்தார் – கம்.சுந்:7 46/1,2
வேர்க்க வெம் செரு விளைத்து எழும் வெள் எயிற்று அரக்கர்
போர் குழாத்து எழு பூசலின் ஐயனை புகழ்வுற்று – கம்.சுந்:7 51/2,3
ஆயவன் வணங்கி ஐய அளப்ப_அரும் அரக்கர் முன்னர் – கம்.சுந்:8 2/1
வந்திலர் அரக்கர் என்னும் மனத்தினன் வழியை நோக்கி – கம்.சுந்:8 15/2
கொல் இயல் அரக்கர் நெஞ்சில் குடி புக அச்சம் வீரன் – கம்.சுந்:8 17/3
அ வழி அரக்கர் எல்லாம் அலை நெடும் கடலின் ஆர்த்தார் – கம்.சுந்:8 19/1
செயிர் கொள் வாள் அரக்கர் சீற்றம் செருக்கினர் படைகள் சிந்தி – கம்.சுந்:8 22/3
சரிந்தது அரக்கர் வலி என்று எண்ணி அறமும் தளிர்த்ததால் – கம்.சுந்:8 49/4
அலகு_இல் தேர் பரி யானையோடு அடைந்த போர் அரக்கர்
தொலைவு இல் தானையை கதுமென வருக என சொன்னார் – கம்.சுந்:9 5/3,4
கருவி புக்கனர் அரக்கர் மா பல்லணம் கலின – கம்.சுந்:9 8/3
இற்றனர் அரக்கர் இ பகலுளே எனா – கம்.சுந்:9 26/1
பொறிந்து எழு படைக்கலம் அரக்கர் போக்கினார் – கம்.சுந்:9 30/2
எழுவினின் பொலம் கழல் அரக்கர் ஈண்டிய – கம்.சுந்:9 45/3
மாய அரக்கர் வலத்தை உணர்ந்தான் – கம்.சுந்:9 52/2
வெம் சின அரக்கர் ஐவர் ஒருவனே வெல்லப்பட்டார் – கம்.சுந்:9 63/3
கூறினர் அரக்கர் ஆசி குமுறின முரச கொண்மூ – கம்.சுந்:10 7/3
ஆர்த்து எழுந்து அரக்கர் சேனை அஞ்சனைக்கு உரிய குன்றை – கம்.சுந்:10 24/1
உரவு தோள் அரக்கர் எல்லாம் என்பு இலா உயிர்கள் ஒத்தார் – கம்.சுந்:10 27/4
இன்றே கடி கெட்டது அரக்கர் இலங்கை யானே – கம்.சுந்:11 26/3
அடியுண்டார்களும் அச்சமுண்டார்களும் அரக்கர் – கம்.சுந்:11 31/4
அற்றம் நோக்கினர் நிற்கின்ற வாள் எயிற்று அரக்கர்
சுற்றும் வந்து உடல் சுற்றிய தொளை எயிற்று அரவை – கம்.சுந்:11 59/2,3
அரக்கர் ஒத்தனர் மந்தரம் ஒத்தனன் அனுமன் – கம்.சுந்:11 60/4
எயிறு அலைத்து எழும் இதழ் அரக்கர் ஏழையர் – கம்.சுந்:12 8/3
வெய்ய அரக்கர் புறத்து அலைப்ப வீடும் உணர்ந்தே விரைவு இல்லா – கம்.சுந்:12 117/2
நாயே அனைய வல் அரக்கர் நலிய கண்டால் நல்காயோ – கம்.சுந்:12 122/2
சுற்றிலா அரக்கர் தாமே காட்டலின் தெரிய கண்டான் – கம்.சுந்:12 127/4
இற்ற வாள் அரக்கர் நூறு_ஆயிரவரும் இழந்த தோளார் – கம்.சுந்:12 129/1
இரங்குகின்ற வல் அரக்கர் ஈது இயம்பினர் இறையோய் – கம்.சுந்:13 39/2
வஞ்சனை அரக்கர் செய்கை இது என மனக்கொண்டேயும் – கம்.சுந்:14 40/1
கார் நிறத்து அரக்கர் என்போர் முதலிய கணிப்பு இலாத – கம்.சுந்:14 51/3
வெந்ததோ இலங்கையோடு அரக்கர் வெம்மையும் – கம்.யுத்1:2 39/4
ஆள்வினை நிலைமையும் அரக்கர் ஆற்றலும் – கம்.யுத்1:2 44/1
அன்று ஒழிவதாயின அரக்கர் புகழ் ஐயா – கம்.யுத்1:2 51/3
அல்லது செய்துமேல் அரக்கர் ஆதுமால் – கம்.யுத்1:4 19/2
அமைப்பது என் பிறிது இவர் அரக்கர் அல்லரோ – கம்.யுத்1:4 38/2
அருள் இது ஆயின் கெட்டேன் பிழைப்பரோ அரக்கர் ஆனோர் – கம்.யுத்1:4 124/4
அரும் தவம் உடையர் அம்மா அரக்கர் என்று அகத்துள் கொண்டான் – கம்.யுத்1:4 136/4
வாழும் நாள் அன்று-காறும் வாள் எயிற்று அரக்கர் வைகும் – கம்.யுத்1:4 139/3
வார் கெழு கனை கழல் அரக்கர் வன்மையும் – கம்.யுத்1:5 15/2
ஆடு பட்டது பட்டனர் அனுமனால் அரக்கர் – கம்.யுத்1:5 60/4
அளவு_அறும் அறிஞரோடு அரக்கர் கோமகற்கு – கம்.யுத்1:8 1/1
புலையின் வாழ்க்கை அரக்கர் பொருப்பு உளார் – கம்.யுத்1:8 31/1
நெற்றியின் அரக்கர்_பதி செல்ல நெறி நல் நூல் – கம்.யுத்1:9 5/1
அ பதம் அவனுக்கு ஈந்தான் அரக்கர் வேர் அறுப்பதாக – கம்.யுத்1:9 76/1
அம்பினுக்கு இலக்கம் ஆவார் அரசொடும் அரக்கர் என்ன – கம்.யுத்1:9 80/1
அங்கு அரக்கர் சதகோடி அமைந்தோர் – கம்.யுத்1:11 10/3
இறந்தனை என்ற போதும் இருந்து யான் அரக்கர் என்பார் – கம்.யுத்1:12 30/1
ஐயனை பிரிந்து வைகும் அனந்தனே அரக்கர்_வேந்தன் – கம்.யுத்1:13 2/4
ஈட்டிய அரக்கர் தானை இருநூறு வெள்ளம் கொண்டு – கம்.யுத்1:13 18/3
அரக்கர்_கோன் அதனை கேட்டான் அழகிற்றே ஆகும் என்றான் – கம்.யுத்1:14 3/1
அரக்கர் தொல் குலம் வேரற அல்லவர் – கம்.யுத்2:15 18/1
கதிர் கொடும் கண் அரக்கர் கரங்களால் – கம்.யுத்2:15 24/3
நிறைந்த வெம் கண் அரக்கர் நெருக்கலால் – கம்.யுத்2:15 26/3
ஆலம் அன்ன அரக்கர் அடர்த்தலும் – கம்.யுத்2:15 57/3
அரக்கர் சேனை அடு களம் பாழ்பட – கம்.யுத்2:15 62/1
வேணு உயர் நெடு வரை அரக்கர் வேலைக்கு ஓர் – கம்.யுத்2:15 102/1
விட்டு எழு புரவி மேலும் வெள் எயிற்று அரக்கர் மேலும் – கம்.யுத்2:15 144/2
ஆக்கிய அரக்கர் தானை ஐ_இரு கோடி கையொத்து – கம்.யுத்2:15 146/2
எறி படை அரக்கர் ஏற்றார் ஏற்ற கைம் மாற்றான் என்னா – கம்.யுத்2:15 147/3
அறுத்தனன் அரக்கர் எய்த எறிந்தன அறுத்து அறாத – கம்.யுத்2:15 148/1
வெற்றி வெம் படைகள் யாவும் வெம் தொழில் அரக்கர் மேற்கொண்டு – கம்.யுத்2:15 153/2
சுருக்கம் உற்றனர் அரக்கர் என்று இமையவர் சூழ்ந்தார் – கம்.யுத்2:15 189/4
ஆர்த்து வானவர் ஆவலம் கொட்டினர் அரக்கர்
வேர்த்து நெஞ்சமும் வெதும்பினார் வினை அறு முனிவர் – கம்.யுத்2:15 202/1,2
அறுத்து மற்று அவன் அயல் நின்ற அளப்ப_அரும் அரக்கர்
செறுத்து விட்டன படை எல்லாம் கணைகளால் சிந்தி – கம்.யுத்2:15 229/1,2
கனை கழல் அரக்கர் தானை கொணருதிர் கடிதின் என்றான் – கம்.யுத்2:16 7/4
ஆழி அம் கிரியின் மேலும் அரக்கர் ஆனவரை எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 8/3
எறித்த போர் அரக்கர் ஆவி எண்_இலா வெள்ளம் எஞ்ச – கம்.யுத்2:16 17/1
மலை உற பெரியர் ஆய வாள் எயிற்று அரக்கர் தானை – கம்.யுத்2:16 18/1
பொரு சினத்து அரக்கர் ஆவி போகிய போக என்று – கம்.யுத்2:16 21/3
வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ – கம்.யுத்2:16 169/2
பெய்தனர் அரக்கர் பற்றி பிசைந்தனர் அரிகள் பின்றா – கம்.யுத்2:16 170/2
அரக்கர் ஆக்கையை அரம்பையர் தழுவினர் விரும்பி – கம்.யுத்2:16 218/4
அறத்தின் இன் உயிர் அனையவன் கணை பட அரக்கர்
இறத்தும் இங்கு இறை நிற்பின் என்று இரியலின் மயங்கி – கம்.யுத்2:16 222/1,2
அரக்கர் செம் மயிர் கரும் தலை அடுக்கலின் அணைகள் – கம்.யுத்2:16 244/2
அரற்றின கவி குலம் அரக்கர் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்2:16 264/4
ஓதுகின்றது என் உம்பரும் அரக்கர் வெம் களத்து வந்து உற்றாரை – கம்.யுத்2:16 317/2
ஓடினார் அடல் அரக்கர் இராவணனுக்கு உணர்த்துவான் – கம்.யுத்2:16 356/4
இ திறம் உன்னி அரக்கர் பிரான் – கம்.யுத்2:18 13/4
ஆனையின் குருதியும் அரக்கர் சோரியும் – கம்.யுத்2:18 111/1
நூக்குவ கணிப்பு இல அரக்கர் நோன் பிணம் – கம்.யுத்2:18 112/4
தாம் அழைத்து அலறி எங்கும் இரிந்தனர் அரக்கர் தள்ளி – கம்.யுத்2:18 205/2
நடுங்கினர் அரக்கர் விண்ணோர் நன்று நன்று என்ன நக்கார் – கம்.யுத்2:18 220/4
சித்தங்கள் நடுங்கி அரக்கர் திகைத்தார் – கம்.யுத்2:18 239/4
கொன்றார் மிகு தானை அரக்கர் குறைந்தார் – கம்.யுத்2:18 250/4
உள் நின்ற அரக்கர் மலைக்க உலந்தார் – கம்.யுத்2:18 256/4
கோதை ஆர் வேல் அரக்கர் பட்டாரை கூவாயோ – கம்.யுத்2:18 270/2
அழுத்திய பெரும் சினத்து அரக்கர் ஆக்கைகள் – கம்.யுத்2:19 41/3
தண்டு கொண்டு அரக்கர் தாக்க சாய்ந்து உகு நிலைய சந்தின் – கம்.யுத்2:19 49/1
அனுமன் கை வயிர குன்றால் அரைப்புண்ட அரக்கர் தானை – கம்.யுத்2:19 50/4
படுத்தனர் அரக்கர் வேலை பட்டதும் படவும் பாரார் – கம்.யுத்2:19 53/3
வாம் பரி மதமா மான் தேர் வாள் எயிற்று அரக்கர் மான – கம்.யுத்2:19 57/1
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு – கம்.யுத்2:19 131/2
ஓடினர் அரக்கர் தண்ணீர் உண் தசை உலர்ந்த நாவர் – கம்.யுத்2:19 164/1
வேக வாள் அரக்கர் காலம் விளைந்தது விசும்பின் வஞ்சன் – கம்.யுத்2:19 180/3
ஒன்பது கோடி வாள் கை அரக்கர் வந்து உழையின் சுற்ற – கம்.யுத்2:19 279/2
இடங்கரின் வய போத்து அன்ன எறுழ் வலி அரக்கர் யாரும் – கம்.யுத்2:19 284/2
பார்த்தனன் அரக்கர் கோனும் போம் என பகரும்-காலை – கம்.யுத்3:20 1/4
அத்தனை வெள்ளம் அரக்கர் அவிந்தார் – கம்.யுத்3:20 11/2
ஆழி அரக்கர் தம் வாயில் அடைப்பார் – கம்.யுத்3:20 13/2
கல் பட களம் படும் அரக்கர் கார் கடல் – கம்.யுத்3:20 44/2
அரக்கர் என்ற பேர் இருளினை இராமன் ஆம் அருக்கன் – கம்.யுத்3:20 56/1
வானர வீரர் விட்ட மலைகளை அரக்கர் வவ்வி – கம்.யுத்3:21 13/1
மை நிற அரக்கர் வன் கை வயிர வாள் வலியின் வாங்கி – கம்.யுத்3:21 14/1
மொய் நிறத்து எறிவர் எற்றி முருக்குவர் அரக்கர் முன்பர் – கம்.யுத்3:21 14/4
அலங்கல் வாள் அரக்கர் தானை அறுபது வெள்ளம் யானை – கம்.யுத்3:22 4/3
ஏனை வாள் அரக்கர் யாரும் இல்லையோ எடுக்க என்றான் – கம்.யுத்3:22 23/3
பல் பெரும் தேரொடும் அரக்கர் பண்ணையை – கம்.யுத்3:22 44/2
விழு மழைக்கு இரட்டி விட்டு அரக்கர் வீசினார் – கம்.யுத்3:22 46/4
அரக்கர் என்பது ஓர் பெயர் படைத்தவர்க்கு எலாம் அடுத்த – கம்.யுத்3:22 65/1
அள் இலை படை அகம்பனே முதலிய அரக்கர்
எள் இல் எண்_இலர்-தம்மொடு விரைந்தனை ஏகி – கம்.யுத்3:22 93/2,3
மடித்த வாயினர் வாள் எயிற்று அரக்கர் தம் வலத்தின் – கம்.யுத்3:22 100/2
தொகும் படை அரக்கர் வெள்ளம் துறை-தொறும் அள்ளி தூவி – கம்.யுத்3:22 120/1
வான் தடாது அரக்கர் என்னும் பெயரையும் மாய்க்கும் என்னா – கம்.யுத்3:22 123/2
முகம் பயில் கலின பாய்மா முனை எயிற்று அரக்கர் மூரி – கம்.யுத்3:22 126/2
கூட்டினான் உயிரை விண்ணோர் குழாத்திடை அரக்கர் கூட்ட – கம்.யுத்3:22 137/2
அரக்கர் மானிடர் குரங்கு எனும் இவை எலாம் அல்லா – கம்.யுத்3:22 164/1
அரக்கர் குலத்தை வேரறுத்து எம் அல்லல் நீக்கியருள்வாய் என்று – கம்.யுத்3:22 220/1
முந்த நீ போய் அரக்கர் உடல் முழுதும் கடலில் முடுக்கிடு நின் – கம்.யுத்3:23 2/2
உந்த அவன் போய் அரக்கர் உடல் அடங்க கடலினுள் இட்டான் – கம்.யுத்3:23 2/4
ஐயம் நீங்காள் என்று உரைக்க அரக்கர் மகளிர் இரைத்து ஈண்டி – கம்.யுத்3:23 3/3
இனத்தின் அரக்கர் மடவார்கள் எடுத்தார் உயிர் வந்து ஏங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 7/2
தண்ட வாள் அரக்கர் பாவ செய்கையும் தருமம் தாங்கும் – கம்.யுத்3:23 24/2
அடல் முன்னே தொடங்கிய நாள் ஆழ் கடல் சூழ் இலங்கை எனும் அரக்கர் வாழும் – கம்.யுத்3:24 35/3
துறு சுவல் புரவி தூங்கி துணுக்குற அரக்கர் உட்க – கம்.யுத்3:25 19/2
எறி படை அரக்கர் எல்லாம் இறந்தனர் இலங்கை ஊரும் – கம்.யுத்3:26 8/2
பட்டனர் அரக்கர் என்னின் படைக்கலம் படைத்த எல்லாம் – கம்.யுத்3:26 9/2
வெம் திறல் அரக்கர் வேந்தன் மகன் இவை விளம்பலுற்றான் – கம்.யுத்3:26 10/4
அரக்கர் என் அமரர்தாம் என் அந்தணர்தாம் என் அந்த – கம்.யுத்3:26 65/1
எஞ்சல்_இல் அரக்கர் சேனை எழுந்து எழுந்து ஏக கண்டான் – கம்.யுத்3:26 92/4
வென்றியும் அரக்கர் மேற்றே விடை அருள் இளவலோடும் – கம்.யுத்3:27 2/2
கண்டார் அ அரக்கர் கரும் கடலை – கம்.யுத்3:27 16/4
ஆர்த்தார் எதிர் ஆர்த்த அரக்கர்_குலம் – கம்.யுத்3:27 23/1
ஆடின அறு குறை அரக்கர் ஆக்கையே – கம்.யுத்3:27 51/4
கூசின உலகம் எல்லாம் குலைந்தது அ அரக்கர் கூட்டம் – கம்.யுத்3:27 92/4
ஆர் உளர் அரக்கர் நிற்பார் அரசு வீற்றிருக்க ஐயா – கம்.யுத்3:27 165/4
இடும் சுடர் விளக்கம் என்ன அரக்கர் ஆம் இருளும் வீய – கம்.யுத்3:28 35/2
மின் எயிற்று அரக்கர் சேனை யாவரும் மீளா வண்ணம் – கம்.யுத்3:28 48/2
அயில் எயிற்று அரக்கர் உள்ளார் ஆற்றலர் ஆகி ஆன்ற – கம்.யுத்3:28 55/3
கொன்று இழைத்திடுவென் என்னா ஓடினன் அரக்கர் கோமான் – கம்.யுத்3:29 54/4
அது-பொழுது அரக்கர்_கோனும் அணிகொள் கோபுரத்தின் எய்தி – கம்.யுத்3:30 8/1
இந்த வாள் எயிற்று அரக்கர் எண் அறிந்திலம் இறைவ – கம்.யுத்3:30 15/4
ஆலகாலத்தின் அமிழ்தின் முன் பிறந்த போர் அரக்கர் – கம்.யுத்3:30 26/4
ஆழி வேறு இனி அ புறத்து இல்லை வாள் அரக்கர் – கம்.யுத்3:31 32/4
தூண் ஒத்த திரள் தோள் வீர தோன்றிய அரக்கர் தோற்றம் – கம்.யுத்3:31 50/2
தனிமையும் அரக்கர் தானை பெருமையும் தரிக்கலாதார் – கம்.யுத்3:31 72/2
பதம் புலர்ந்த வேகம் ஆக வாள் அரக்கர் பண்பு சால் – கம்.யுத்3:31 77/3
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல் – கம்.யுத்3:31 79/3
கார் பருவ மேகம் என வேக நெடும் படை அரக்கர் கணிப்பு_இலாதார் – கம்.யுத்3:31 98/4
சொல் அறுக்கும் வலி அரக்கர் தொடு கவசம் துகள் படுக்கும் துணிக்கும் யாக்கை – கம்.யுத்3:31 100/1
கானகம் நிகர்த்தனர் அரக்கர் மலை ஒத்தன களித்த மத மா – கம்.யுத்3:31 140/2
பூழி என உக்கு உதிரும் மால் வரைகள் ஒத்தனர் அரக்கர் பொருவார் – கம்.யுத்3:31 141/2
காலம் எனல் ஆயினன் இராமன் அ அரக்கர் கடைநாளில் விளியும் – கம்.யுத்3:31 142/2
நெஞ்சம் உடையோர்கள் குலம் ஒத்தனர் அரக்கர் அறம் ஒக்கும் நெடியோன் – கம்.யுத்3:31 143/2
பஞ்சம் உறு நாளில் வறியோர்களையும் ஒத்தனர் அரக்கர் படுவார் – கம்.யுத்3:31 143/4
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய – கம்.யுத்3:31 148/1
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார் – கம்.யுத்3:31 152/1
கடைபடும் அரக்கர் தம் பிறவி கட்டமால் – கம்.யுத்3:31 173/4
ஐ_இரு கோடியர் அரக்கர் வேந்தர்கள் – கம்.யுத்3:31 182/1
மற வெற்றி அரக்கர் வல கையொடும் – கம்.யுத்3:31 200/1
வெவ் வழி அரக்கர்_கோமான் செய்கையும் இளைய வீரன் – கம்.யுத்3:31 232/3
காண்டி நீ அரக்கர்_வேந்தன் தன்னொடும் களத்தை என்றான் – கம்.யுத்4:32 52/4
வென்றி செம் கண் வெம்மை அரக்கர் விசை ஊர்வ – கம்.யுத்4:33 5/1
வெளிறு ஈர்ந்த வரை புரையும் மிடல் அரக்கர் உடல் விழவும் வீரன் வில்லின் – கம்.யுத்4:33 24/1
ஐயன் இது கேட்டு இகல் அரக்கர் அகல் மாய – கம்.யுத்4:36 24/1
அரம் சுட சுடர் நெஞ்சன் அரக்கர்_கோன் – கம்.யுத்4:37 193/3
அனந்தம் நூறு_ஆயிரம் அரக்கர் மங்கைமார் – கம்.யுத்4:38 12/1
அன்னேயோ அன்னேயோ ஆ கொடியேற்கு அடுத்தவாறு அரக்கர்_வேந்தன் – கம்.யுத்4:38 22/1
அரக்கர்_கோமகனோடு அடி தாழ்தலும் – கம்.யுத்4:39 11/2
ஆதலான் அரக்கர்_கோவே அடுப்பது அன்று உனக்கும் இன்னே – கம்.யுத்4:40 41/1
மின்னை மீட்டுறு படை அரக்கர் வேரற – கம்.யுத்4:40 50/2

மேல்


அரக்கர்-தங்கள் (1)

கூசி வாள் அரக்கர்-தங்கள் குலத்து உயிர் குடிக்க அஞ்சி – கம்.பால:7 53/3

மேல்


அரக்கர்-தம் (61)

கொலை தொழில் அரக்கர்-தம் கொடுமை தீர்ப்பென் என்று – கம்.பால:5 6/3
கொதி கொள் வேல் அரக்கர்-தம் கொடுமை கூறுவார் – கம்.பால:5 14/4
தூம வேல் அரக்கர்-தம் நிணமும் சோரியும் – கம்.பால:8 38/1
குவித்தனன் அரக்கர்-தம் சிரத்தின் குன்றமே – கம்.பால:8 40/4
திரம் பயில் அரக்கர்-தம் வருக்கம் தேய்வு இன்று – கம்.பால:23 74/2
ஏற்ப சிந்தனையிட்டு அ அரக்கர்-தம்
சீர்ப்பை சிக்கு_அற தேறினன் சேக்கையில் – கம்.ஆரண்:4 42/2,3
சரங்கள் ஓடின தைக்க அரக்கர்-தம்
சிரங்கள் ஓடின தீயவள் ஓடினாள் – கம்.ஆரண்:7 20/3,4
துன்னினால் என சுடு சினத்து அரக்கர்-தம் தொகுதி – கம்.ஆரண்:7 74/4
சலம்-கொள் போர் அரக்கர்-தம் உருக்கள் தாங்கின – கம்.ஆரண்:7 125/3
ஆய்ந்த கங்கபத்திரங்கள் புக்கு அரக்கர்-தம் ஆவி – கம்.ஆரண்:8 11/1
ஒளிறு பல் படை தம் குலத்து அரக்கர்-தம் உடலம் – கம்.ஆரண்:8 15/2
பாதக அரக்கர்-தம் பதியின் வைகுதற்கு – கம்.ஆரண்:12 49/3
வெம் சினம் செய் அரக்கர்-தம் வெம்மையை – கம்.ஆரண்:14 12/3
வல்லி அ அரக்கர்-தம் மனை உளாள் என – கம்.ஆரண்:15 24/2
அடும் படை அரக்கர்-தம் இருக்கை ஆணையாய் – கம்.கிட்:6 29/4
வஞ்சனை அரக்கர்-தம் வடிவின் செய்கையின் – கம்.கிட்:10 4/3
ஈண்டு நின்று அரக்கர்-தம் இருக்கை யாம் இனி – கம்.கிட்:10 89/1
அனையது ஆம் எனின் அரக்கர்-தம் திருவுக்கும் அளவை – கம்.சுந்:2 7/3
குறித்த கோலங்கள் பொலிந்தில அரக்கர்-தம் குஞ்சி – கம்.சுந்:2 30/4
வெருவி ஓடும் அரக்கர்-தம் வெம் பதி – கம்.சுந்:2 155/2
அற்புதன் அரக்கர்-தம் வருக்கம் ஆசு அற – கம்.சுந்:4 20/1
வேண்டுமே அரக்கர்-தம் வருக்கம் வேரொடு – கம்.சுந்:4 24/3
நீல் நிற அரக்கர்-தம் குருதி நீத்தம் நீர் – கம்.சுந்:5 63/1
கரும் கடல் அரக்கர்-தம் படைக்கலம் கரத்தால் – கம்.சுந்:8 23/1
அரக்கர்-தம் ஆற்றலும் அளவு_இல் சேனையின் – கம்.சுந்:9 25/1
வேறு இலா தோழர் வென்றி அரக்கர்-தம் வேந்தர் மைந்தர் – கம்.சுந்:10 9/2
கொன்றது இ குரங்கு போலாம் அரக்கர்-தம் குழாத்தை என்றான் – கம்.சுந்:10 21/4
கொன்றனை நீயே அன்றோ அரக்கர்-தம் குழுவை எல்லாம் – கம்.சுந்:11 9/4
திண் திறல் அரக்கர்-தம் செருக்கு சிந்துவான் – கம்.சுந்:12 13/1
தூ நவின்ற வேல் அரக்கர்-தம் குழுவொடு சுற்ற – கம்.சுந்:12 45/4
செறி கழல் அரக்கர்-தம் அரசு சீரியோர் – கம்.யுத்1:4 90/1
தீ தொழில் அரக்கர்-தம் மாய செய் வினை – கம்.யுத்1:4 92/1
அரு வரை என்ன நின்ற அரக்கர்-தம் அரசை நோக்கி – கம்.யுத்1:4 145/2
காய்த்த அ கணத்து அரக்கர்-தம் உடல் உகு கறை தோல் – கம்.யுத்1:5 64/1
ஆயிரம் வெள்ளம் ஆன அரக்கர்-தம் தானை ஐய – கம்.யுத்1:9 69/1
புதைவு செய் இருளின் பொங்கும் அரக்கர்-தம் புரமும் பொற்பும் – கம்.யுத்1:10 3/2
அற்கள் ஓடும் நிறத்த அரக்கர்-தம்
விற்கள் ஓடு சரம் பட வெம் புணீர் – கம்.யுத்2:15 22/1,2
அண்ணல் வாள் அரக்கர்-தம் அரத்த பங்கிகள் – கம்.யுத்2:15 103/2
செரு பதம் பெறா அரக்கர்-தம் தலை பல சிந்தி – கம்.யுத்2:16 207/3
மான வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் படைக்கல வாரி – கம்.யுத்2:16 216/2
திரியும் தேர்களின் சில்லியும் அரக்கர்-தம் சிரமும் – கம்.யுத்2:16 245/2
கொன்று நின் தலைகள் சிந்தி அரக்கர்-தம் குலத்தை முற்றும் – கம்.யுத்2:17 23/3
மரமும் குன்றும் மடிந்த அரக்கர்-தம்
சிரமும் தேரும் புரவியும் திண் கரி – கம்.யுத்2:19 152/1,2
மின்னும் வெள் எயிற்று அரக்கர்-தம் சேனையில் வீரன் – கம்.யுத்3:20 52/2
அறுபது வெள்ளம் ஆய அரக்கர்-தம் ஆற்றற்கு ஏற்ற – கம்.யுத்3:22 28/1
வல் விலங்கல் போல் அரக்கர்-தம் குழாத்தொடு மடிய – கம்.யுத்3:22 58/2
அ கணத்து எரிந்து வீழ்ந்தது அரக்கர்-தம் சேனை ஆழி – கம்.யுத்3:22 154/3
அரக்கர்-தம் ஆக்கைகள் அழிவு_இல் ஆழியில் – கம்.யுத்3:24 101/1
வரி கழல் அரக்கர்-தம் தட கை வாளொடும் – கம்.யுத்3:27 47/2
கார் வரை அரக்கர்-தம் கடலின் வீழ்ந்தன – கம்.யுத்3:27 68/2
ஆடல் வென்றி அரக்கர்-தம் ஆக்கையும் – கம்.யுத்3:29 26/2
கந்தர்ப்பர் இயக்கர் சித்தர் அரக்கர்-தம் கன்னிமார்கள் – கம்.யுத்3:29 38/1
பஞ்சு எரி உற்றது என்ன அரக்கர்-தம் பரவை எல்லாம் – கம்.யுத்3:29 53/1
வெம்பு வெம் சினத்து அரக்கர்-தம் குழுவையும் வென்றார் – கம்.யுத்3:30 36/2
தீயின் வெய்ய போர் அரக்கர்-தம் சேனை அ சேனை – கம்.யுத்3:30 43/2
அடங்குமே மற்று அ பெரும் படை அரக்கர்-தம் யாக்கை – கம்.யுத்3:31 5/3
தசும்பின் பொங்கிய திரள் புயத்து அரக்கர்-தம் தானை – கம்.யுத்3:31 21/1
பல்லும் கூர்க்கின்ற கூர்க்கில அரக்கர்-தம் படைகள் – கம்.யுத்4:32 14/4
வனையும் வன் கழல் அரக்கர்-தம் வரத்தினோ மற்றோ – கம்.யுத்4:37 120/3
படை அவாவுறும் அரக்கர்-தம் குலம் முற்றும் படுத்து – கம்.யுத்4:40 125/3
கொண்டு அணைந்தனன் நொடியினின் அரக்கர்-தம்_கோமான் – கம்.யுத்4:41 3/4

மேல்


அரக்கர்-தம்-மேல் (2)

ஆசைகள்-தோறும் சுற்றி அலைக்கின்ற அரக்கர்-தம்-மேல்
வீசின பகழி அற்ற தலையொடும் விசும்பை முட்டி – கம்.யுத்3:22 143/1,2
மின் எயிற்று அரக்கர்-தம்-மேல் ஏவினான் வில்லின் செல்வன் – கம்.யுத்3:22 153/4

மேல்


அரக்கர்-தம்_கோமான் (1)

கொண்டு அணைந்தனன் நொடியினின் அரக்கர்-தம்_கோமான் – கம்.யுத்4:41 3/4

மேல்


அரக்கர்-தம்மில் (1)

வருத்தம் நீங்கு அரக்கர்-தம்மில் மானிடர் மணத்தல் நங்கை – கம்.ஆரண்:6 44/3

மேல்


அரக்கர்-தம்மை (8)

மானவள் உரைத்தலோடும் மானிடர் அரக்கர்-தம்மை
மீன் என மிளிரும் கண்ணாய் வேரற வெல்வர் என்னின் – கம்.ஆரண்:12 55/1,2
கூட்டம் ஆம் அரக்கர்-தம்மை கொன்று உங்கை கொங்கை மூக்கும் – கம்.ஆரண்:12 82/2
நின்று இனி நினைவது என்னே நெருக்கி அ அரக்கர்-தம்மை
கொன்ற பின் அன்றோ வெய்ய கொடும் துயர் குளிப்பது என்றான் – கம்.ஆரண்:13 131/3,4
தாழ்வித்தீர்_அல்லீர் பல் நாள் தருக்கிய அரக்கர்-தம்மை
வாழ்வித்தீர் இமையோர்க்கு இன்னல் வருவித்தீர் மரபின் தீரா – கம்.கிட்:11 73/1,2
அன்று அவன் மகனோ எம் ஊர் அனல் மடுத்து அரக்கர்-தம்மை
வென்றவன் தானோ யாரோ விளம்புதி விரைவின் என்றான் – கம்.யுத்2:16 186/3,4
கொற்ற வாள் அரக்கர்-தம்மை அயோத்தியர் குலத்தை முற்றும் – கம்.யுத்2:17 28/1
எற்றுதும் அரக்கர்-தம்மை இல்லொடும் எடுத்து என்று ஏகல் – கம்.யுத்3:26 73/2
சண்ட போர் அரக்கர்-தம்மை தொடர்ந்து கொன்று அமைந்த தன்மை – கம்.யுத்3:31 222/2

மேல்


அரக்கர்-தாமும் (1)

சுட்டன பொறிகள் வீழ துளங்கினர் அரக்கர்-தாமும்
கெட்டனர் வீரர் அம்மா பிழைப்பரோ கேடு சூழ்ந்தார் – கம்.சுந்:6 54/3,4

மேல்


அரக்கர்_குலம் (2)

அந்தம்_இல் அரக்கர்_குலம் அற்று அவிய நூறி – கம்.சுந்:5 9/3
ஆர்த்தார் எதிர் ஆர்த்த அரக்கர்_குலம்
போர் தார் முரசங்கள் புடைத்த புக – கம்.யுத்3:27 23/1,2

மேல்


அரக்கர்_கோமகனோடு (1)

அரக்கர்_கோமகனோடு அடி தாழ்தலும் – கம்.யுத்4:39 11/2

மேல்


அரக்கர்_கோமான் (1)

வெவ் வழி அரக்கர்_கோமான் செய்கையும் இளைய வீரன் – கம்.யுத்3:31 232/3

மேல்


அரக்கர்_கோவே (1)

ஆதலான் அரக்கர்_கோவே அடுப்பது அன்று உனக்கும் இன்னே – கம்.யுத்4:40 41/1

மேல்


அரக்கர்_கோன் (3)

ஆனவன் உரைக்க நக்க அரக்கர்_கோன் அவரை வெல்ல – கம்.ஆரண்:11 37/1
அரக்கர்_கோன் அதனை கேட்டான் அழகிற்றே ஆகும் என்றான் – கம்.யுத்1:14 3/1
அரம் சுட சுடர் நெஞ்சன் அரக்கர்_கோன்
உரம் சுட சுடரோன் மகன் உந்தினான் – கம்.யுத்4:37 193/3,4

மேல்


அரக்கர்_கோனும் (2)

மின்னு வேல் அரக்கர்_கோனும் வேறு ஒரு நெறியில் போனான் – கம்.ஆரண்:11 39/4
அது-பொழுது அரக்கர்_கோனும் அணிகொள் கோபுரத்தின் எய்தி – கம்.யுத்3:30 8/1

மேல்


அரக்கர்_பதி (2)

ஆயிரம் வடி கணை அரக்கர்_பதி எய்தான் – கம்.ஆரண்:9 11/2
நெற்றியின் அரக்கர்_பதி செல்ல நெறி நல் நூல் – கம்.யுத்1:9 5/1

மேல்


அரக்கர்_வேந்தன் (3)

ஐயனை பிரிந்து வைகும் அனந்தனே அரக்கர்_வேந்தன் – கம்.யுத்1:13 2/4
காண்டி நீ அரக்கர்_வேந்தன் தன்னொடும் களத்தை என்றான் – கம்.யுத்4:32 52/4
அன்னேயோ அன்னேயோ ஆ கொடியேற்கு அடுத்தவாறு அரக்கர்_வேந்தன்
பின்னேயோ இறப்பது முன் பிடித்திருந்த கருத்து அதுவும் பிடித்திலேனோ – கம்.யுத்4:38 22/1,2

மேல்


அரக்கர்க்கு (8)

துமில போர் வல் அரக்கர்க்கு சுட்டினாள் – கம்.ஆரண்:7 15/1
ஏவம் என் பழிதான் என்னே இரக்கம் இல் அரக்கர்க்கு என்றாள் – கம்.ஆரண்:12 84/4
அந்தணர்க்கு ஆகும் நாம் அரக்கர்க்கு ஆகுமோ – கம்.கிட்:10 101/3
புன் தொழில் அரக்கர்க்கு ஆற்றேம் நோற்கிலெம் புகுந்த போதே – கம்.சுந்:3 129/2
அன்றியும் துயரத்து இட்டாய் அமரரை அரக்கர்க்கு எல்லாம் – கம்.யுத்1:12 27/3
துன்ன அரும் தூதர் சென்றார் தொடு கழல் அரக்கர்க்கு எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 259/3
என் வந்தது நீர் என்று அரக்கர்க்கு இறைவன் இயம்ப எறி செருவில் – கம்.யுத்3:22 227/1
அன்னவன் தன்னை கண்டால் ஆணையே அரக்கர்க்கு எல்லாம் – கம்.யுத்3:24 16/1

மேல்


அரக்கர்க்கும் (1)

அனைய ஆகிய அரக்கர்க்கும் அரக்கனை அவுணர் – கம்.யுத்4:32 5/1

மேல்


அரக்கர்கள் (9)

கிடைத்தனர் அரக்கர்கள் கீழும் மேலும் மொய்த்து – கம்.ஆரண்:7 109/3
நிற கரும் கழல் அரக்கர்கள் நெறி-தொறும் பொறிகள் – கம்.சுந்:7 38/3
மேவும் வெம் சினத்து அரக்கர்கள் முறைமுறை விசையால் – கம்.சுந்:7 52/1
கள்ள அரக்கர்கள் கண்டால் – கம்.சுந்:13 58/2
ஆலம் அன்ன நம் அரக்கர்கள் வயங்கு எரி மடுத்தலின் அனுமன்-தன் – கம்.யுத்1:3 86/3
ஆன்ற போர் அரக்கர்கள் நெருங்கி ஆர்த்து எழ – கம்.யுத்2:15 106/2
மற கொடும் தொழில் அரக்கர்கள் மறுக்கிலா மழை-போல் – கம்.யுத்2:16 219/1
தீ மொய்த்த அரக்கர்கள் செம் மயிரின் – கம்.யுத்3:27 32/2
கேட்டியால் என அரக்கர்கள் கிளர் பெரும் செருவில் – கம்.யுத்4:40 120/3

மேல்


அரக்கர்தான் (1)

அத்த நீ உணர்தி அன்றே அரக்கர்தான் அவுணரேதான் – கம்.யுத்3:31 58/1

மேல்


அரக்கராய் (2)

அயர்ந்து வீழ்ந்தனர் அழிந்தனர் அரக்கராய் உள்ளார் – கம்.சுந்:7 53/3
உய்கிலை-என்னின் மற்று இ அரக்கராய் உள்ளோர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 132/2

மேல்


அரக்கரால் (2)

மெய் வலி அரக்கரால் விண்ணும் மண்ணுமே – கம்.பால:5 15/2
ஆண்டு உறை அரக்கரால் அலைப்புண்டார்-அரோ – கம்.ஆரண்:3 8/4

மேல்


அரக்கரில் (4)

எஞ்சினார் இல்லை அரக்கரில் வீரர் மற்று யாரே – கம்.சுந்:7 54/4
செம்மை_இல் அரக்கரில் யாவர் சீரியோர் – கம்.யுத்1:4 59/4
அன்னவன்னொடும் போன அரக்கரில்
நல் நகர்க்கு வந்தோம் ஐய நாங்களே – கம்.யுத்2:15 89/1,2
வெம் கண் வெள் எயிற்று அரக்கரில் கவி_குல வீர – கம்.யுத்3:20 51/1

மேல்


அரக்கரின் (3)

வல் அரக்கரின் மால் வரை போய் விழுந்து – கம்.அயோ:4 220/1
திண்ணிய அரக்கரின் தீரர் யாவரே – கம்.யுத்1:2 34/4
வில்லாளர் அரக்கரின் மேதகையார் – கம்.யுத்3:31 189/4

மேல்


அரக்கருக்கு (2)

ஒழிந்த வேறு உயிர்கள் எல்லாம் அரக்கருக்கு உறையும் போதா – கம்.சுந்:2 32/4
அரக்கருக்கு அன்று செல்வு அரியதாம்-வகை – கம்.யுத்3:31 168/3

மேல்


அரக்கரும் (26)

அரக்கரும் இரைந்தனர் அசனி ஆம் என – கம்.ஆரண்:10 27/2
திருகு வெம் சினத்து அரக்கரும் கரு நிறம் தீர்ந்தார் – கம்.சுந்:2 15/1
கறுத்த வாள் அரக்கிமாரும் அரக்கரும் கழித்து வீசி – கம்.சுந்:2 37/3
பொற்பும் யானும் இ இலங்கையும் அரக்கரும் பொன்றுதும் இன்று என்றான் – கம்.சுந்:2 198/4
அ புறத்து அரக்கரும் அவிய காண்டியால் – கம்.சுந்:5 65/4
அடல் அரக்கரும் ஆர்த்தலின் அலைத்தலின் அயர – கம்.சுந்:7 47/1
தீங்கு இயல் அரக்கரும் திருகினார் சினம் – கம்.சுந்:9 29/2
உற்று உடன்று அரக்கரும் உருத்து உடற்றினர் – கம்.சுந்:9 31/1
ஆழி அம் தேரும் மாவும் அரக்கரும் உருக்கும் செம் கண் – கம்.சுந்:11 13/1
விட்டு ஏகும் அது அன்றி அரக்கரும் வெம்மை தீர்வார் – கம்.சுந்:11 25/4
அ காலை அரக்கரும் யானையும் தேரும் மாவும் – கம்.சுந்:11 27/1
தேரும் யானையும் புரவியும் அரக்கரும் சிந்தி – கம்.சுந்:11 34/1
அரக்கரும் அரக்கியர் குழாமும் அல்லவர் – கம்.சுந்:12 17/1
அறிந்திலர் அரக்கரும் அமர் தொழில் அயர்ந்தார் – கம்.யுத்1:12 25/4
மன்னன் முன் புக வன் கண் அரக்கரும்
முன் உழந்த முழங்கு பெரும் செரு – கம்.யுத்2:15 46/2,3
அரக்கரும் அனையது ஓர் அச்சம் எய்தினார் – கம்.யுத்2:15 125/4
தேரும் யானையும் புரவியும் அரக்கரும் தெற்றி – கம்.யுத்2:15 238/1
இனி பட்டான் என வீங்கின அரக்கரும் ஏங்கினர் இவன் அந்தோ – கம்.யுத்2:16 318/3
ஆர்த்து எழும் ஓசை கேட்ட அரக்கரும் முரசம் ஆர்ப்ப – கம்.யுத்3:20 1/1
ஆனையும் பரியும் தேரும் அரக்கரும் அமைந்த ஆழி – கம்.யுத்3:20 3/1
ஆயிரம்_கோடி தேரும் அரக்கரும் ஒழிய வல்ல – கம்.யுத்3:22 32/1
எதிர் நடக்கில குரக்கு_இனம் அரக்கரும் இயங்கார் – கம்.யுத்3:22 107/4
இந்து வெள் எயிற்று அரக்கரும் யானையும் தேரும் – கம்.யுத்3:22 110/2
தேரொடு களிறும் மாவும் அரக்கரும் நெருங்கி தெற்ற – கம்.யுத்3:22 124/1
உக்கார் அ அரக்கரும் ஊர் ஒழிய – கம்.யுத்3:27 30/3
உண்டை வானரரும் ஒள் வாள் அரக்கரும் புறம் சூழ்ந்து ஓட – கம்.யுத்4:40 34/3

மேல்


அரக்கரே (3)

அரக்கரே அல்லர் என்னா அறிஞரும் அலக்கண் உற்றார் – கம்.யுத்1:6 59/4
ஏழு வேலையும் இடு வலை அரக்கரே இன மா – கம்.யுத்3:31 18/2
அண்டம் மா களமும் வீந்த அரக்கரே உயிரும் ஆக – கம்.யுத்3:31 230/1

மேல்


அரக்கரேனும் (1)

எத்தனை அரக்கரேனும் தருமம் ஆண்டு இல்லை அன்றே – கம்.யுத்3:31 49/1

மேல்


அரக்கரை (51)

வஞ்சனை அரக்கரை வெருவி மா தவர் – கம்.பால:8 39/3
ஓடின அரக்கரை உருமின் வெம் கணை – கம்.பால:8 43/1
பொய் வினைக்கு உதவும் வாழ்க்கை அரக்கரை பொருந்தி அன்னார் – கம்.அயோ:6 1/1
வஞ்சகத்து அரக்கரை வளைத்து வள்ளல்தான் – கம்.ஆரண்:7 124/3
அனையர் ஆகிய அரக்கரை ஆண்_தொழிற்கு அமைந்த – கம்.ஆரண்:8 1/1
போர்த்த வெம் சினத்து அரக்கரை புரட்டின புவியில் – கம்.ஆரண்:8 13/4
அலங்கல் வேல் கை அரக்கரை ஆசு அற – கம்.ஆரண்:9 31/1
ஆறு மனம் அஞ்சினம் அரக்கரை என சென்று – கம்.ஆரண்:10 56/1
வேரற அரக்கரை வென்று வெம் பழி – கம்.ஆரண்:13 56/1
அயல் இனி முனிவது என்னை அரக்கரை வருக்கம் தீர்க்கும் – கம்.ஆரண்:13 126/3
அன்று அது எனின் வஞ்சனை அரக்கரை அடங்க – கம்.கிட்:14 42/3
கள் உற கனிந்த பங்கி அரக்கரை கடுத்த காதல் – கம்.சுந்:2 35/1
வெம் சின அரக்கரை வீய்த்து வீயுமோ – கம்.சுந்:3 121/1
இ புறத்து அரக்கரை முருக்கி ஏகின – கம்.சுந்:5 65/2
ஓட்டி இ அரக்கரை உலைத்து என் வலி எல்லாம் – கம்.சுந்:6 5/2
கொற்ற வாலிடை கொடும் தொழில் அரக்கரை அடங்க – கம்.சுந்:7 30/3
எடுத்து அரக்கரை எறிதலும் அவர் உடல் எற்ற – கம்.சுந்:7 41/1
வீட்டியது அரக்கரை என்னும் வெவ் உரை – கம்.சுந்:7 60/3
தின்ற வல் அரக்கரை திருகி தின்றதால் – கம்.சுந்:9 27/3
பிசையுமால் அரக்கரை பெரும் கரங்களால் – கம்.சுந்:9 37/4
அரக்கரை கொன்றது அஃது உரையாய் என்றான் – கம்.சுந்:12 103/4
ஆழி தேரவன் அரக்கரை அழல் எழ நோக்கி – கம்.சுந்:13 38/1
கண்டனர் அரக்கரை கறுவு கைம்மிக – கம்.சுந்:14 19/1
வெம்பு இகல் அரக்கரை விலக்கி வினை தேரா – கம்.யுத்1:2 47/1
அரக்கரை ஆசு_அற கொன்று நல் அறம் – கம்.யுத்1:4 66/1
தீந்தவா கண்டும் அரக்கரை செருவிடை முருக்கி – கம்.யுத்1:5 68/3
அயில் கடந்து எரிய நோக்கும் அரக்கரை கடக்க ஆழி – கம்.யுத்1:14 14/1
இடித்த எற்றின எண்_இல் அரக்கரை
முடித்த வானரம் வெம் சினம் முற்றின – கம்.யுத்2:15 25/3,4
அலை புடைத்த வாள் அரக்கரை சில கழுத்து அரிவ – கம்.யுத்2:16 206/1
ஒடுக்கினை அரக்கரை உயர்த்தினாய் எனா – கம்.யுத்2:16 300/3
மரங்களின் அரக்கரை மலைகள் போன்று உயர் – கம்.யுத்2:19 45/1
வினைய வெம் கண் அரக்கரை விண்ணவர் – கம்.யுத்2:19 153/2
அன்று தன் அயல் நின்ற அரக்கரை
ஒன்று வாள் முகம் நோக்கி ஒரு விலான் – கம்.யுத்2:19 157/1,2
மின்னு படை கை அரக்கரை விட்டான் – கம்.யுத்3:20 20/2
உடம்பு அடும் அரக்கரை அனந்தன் உச்சியில் – கம்.யுத்3:20 38/3
தோல் பிடித்து அரக்கரை எறியும் சூர் முசு – கம்.யுத்3:20 43/3
அறுபது ஆகிய வெள்ளத்தின் அரக்கரை அம்பால் – கம்.யுத்3:22 63/1
அரக்கரை பெரும் தேவர்கள் ஆக்கின அமலன் – கம்.யுத்3:22 109/3
அகம்பனை கண்டான் தண்டால் அரக்கரை அரைக்கும் கையான் – கம்.யுத்3:22 120/4
கடல் கடந்து புக்கு அரக்கரை கருமுதல் கலக்கி – கம்.யுத்3:22 189/1
வெம்பு போர் அரக்கரை முருக்கி வேர் அறுத்து – கம்.யுத்3:24 76/2
அரக்கரை வென்று நின்று ஆண்மை ஆள்வெனேல் – கம்.யுத்3:24 78/2
வென்றனென் அரக்கரை வேரும் வீய்ந்து அற – கம்.யுத்3:24 80/1
அலை வேலை அரக்கரை எண்கின் உகிர் – கம்.யுத்3:27 40/1
மாறு இல் போர் அரக்கரை ஒருவன் வாள் கணை – கம்.யுத்3:27 55/2
மின்னும் வாள் எயிற்று அரக்கரை அம் கையால் விலக்கி – கம்.யுத்3:30 38/2
ஒன்றும் அஞ்சலிர் வஞ்சனை அரக்கரை ஒருங்கே – கம்.யுத்3:31 26/2
கரந்து அடங்கினர் இனி மற்று அ அரக்கரை கடப்பார் – கம்.யுத்3:31 38/3
நிலை கோடல் இல் வென்றி அரக்கரை நேர் – கம்.யுத்3:31 205/1
தீ மொய்த்த அனைய செம் கண் அரக்கரை முழுதும் சிந்தி – கம்.யுத்3:31 229/1
நட்பு அகத்து இலா அரக்கரை நருக்கி மா மேரு – கம்.யுத்4:41 35/2

மேல்


அரக்கரையே (1)

அ பாதக வஞ்ச அரக்கரையே
ஒப்பாய் உயிர் கொண்டு அலது ஓவலையோ – கம்.கிட்:10 52/3,4

மேல்


அரக்கரோ (1)

ஆலியின் மொக்குள் அன்ன அரக்கரோ அமரின் வெல்வார் – கம்.யுத்3:26 7/3

மேல்


அரக்கரோடு (3)

மாய வல் அரக்கரோடு வாழ்வினை மதிக்கலாதேன் – கம்.ஆரண்:6 34/2
நீண்ட வாள் அரக்கரோடு நிகழ்ந்ததும் நெருப்பு சிந்தி – கம்.சுந்:14 9/3
ஆவி சென்றிலர் நின்றிலர் அரக்கரோடு இயக்கர் – கம்.யுத்2:15 225/1

மேல்


அரக்கரோடும் (1)

பைம் கழல் அரக்கரோடும் உடன் சென்ற பகுதி சேனை – கம்.சுந்:11 10/2

மேல்


அரக்கவும் (1)

கரந்து யான் அரக்கவும் கை நில்லா வீங்கி – கலி 84/3

மேல்


அரக்கற்கு (3)

முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக – கம்.பால:7 51/3
நெரி உறு புருவ செம் கண் அரக்கற்கு நெருப்பின் நாப்பண் – கம்.ஆரண்:10 109/3
அடல் வலி அரக்கற்கு அ போழ்து அண்டங்கள் அழுந்த மண்டும் – கம்.யுத்4:37 18/1

மேல்


அரக்கன் (192)

வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை – புறம் 378/19
அஞ்சன கிரி அனான் எதிர் அரக்கன் அழலா – கம்.ஆரண்:1 24/4
அரக்கன் மைந்தன் ஆயினேன் – கம்.ஆரண்:1 64/4
அறிவு இலி அரக்கன் ஆம் அல்லனாம் எனின் – கம்.ஆரண்:4 10/2
வரம் அரக்கன் படைத்தலின் மாயையின் – கம்.ஆரண்:9 24/1
அயில் உடை அரக்கன் உள்ளம் அ வழி மெல்ல மெல்ல – கம்.ஆரண்:10 85/3
தன்மையோ அரக்கன் தன்னை அயர்த்தது ஓர் தகைமையாலோ – கம்.ஆரண்:10 87/2
நீலத்து ஆர் அரக்கன் மேனி நெய் இன்றி எரிந்தது அன்றே – கம்.ஆரண்:10 104/2
வெம் சினத்து அரக்கன் ஆண்ட வியல் நகர் மீது போதும் – கம்.ஆரண்:10 106/1
இ சொல் அனைத்தும் சொல்லி அரக்கன் எரிகின்ற – கம்.ஆரண்:11 7/1
அரக்கன் அஃது உரைத்தலோடும் அறிந்தனன் அடங்கி நெஞ்சம் – கம்.ஆரண்:11 31/1
மற்று அம் மாய அரக்கன் மனக்கொளா – கம்.ஆரண்:11 74/3
மற்று அ வாள் அரக்கன் புரி மாயையால் – கம்.ஆரண்:12 4/2
அரக்கன் அ உரை எடுத்து அரற்றினான் அதற்கு – கம்.ஆரண்:12 11/3
என்று அவள் உரைக்க நின்ற இரக்கம் இல் அரக்கன் எய்த – கம்.ஆரண்:12 69/1
அன்னம் அயர்கின்றது நோக்கி அரக்கன் ஆக்கை – கம்.ஆரண்:13 19/2
அ காலை அரக்கன் அரக்கு உருக்கு அன்ன கண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 22/1
அழுந்தாது கழன்றிட பெய்து எடுத்து ஆர்த்து அரக்கன்
பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் போர் சடாயு – கம்.ஆரண்:13 25/2,3
வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் – கம்.ஆரண்:13 41/2
வெள்கும் அரக்கன் நெடு விண் புக ஆர்த்து மிக்கான் – கம்.ஆரண்:13 44/1
ஆங்குறு நிலைமையும் அரக்கன் நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:13 50/2
ஆரியன் தேவியை அரக்கன் நல் மலர் – கம்.ஆரண்:13 56/3
புன் சொற்கள் தந்த பகு வாய் அரக்கன் உரை பொய் எனாது புலர்வாள் – கம்.ஆரண்:13 64/1
வல் வாய் அரக்கன் உரை ஆகும் என்ன மதியாள் மறுக்கம் உறுவாள் – கம்.ஆரண்:13 66/2
தாக்கி அரக்கன் மகுட தலை நிகர்த்த – கம்.ஆரண்:13 102/3
பெண் தனி ஒருத்தி-தன்னை பேதை வாள் அரக்கன் பற்றி – கம்.ஆரண்:13 117/1
போயது அ அரக்கன் எங்கே புகல் என புள்ளின் வேந்தன் – கம்.ஆரண்:13 127/3
கட்டி வாள் அரக்கன் கதிரோனையும் – கம்.ஆரண்:14 22/3
சொன்ன அரக்கன் இருக்கும் இடம் துருவி அறிதும் தொடர்ந்து என்ன – கம்.ஆரண்:14 32/3
மருந்தின் அனையாள் அவயவங்கள் அவை நின் கண்டேன் வல் அரக்கன்
அருந்தி அகல்வான் சிந்தினவோ ஆவி உரைத்தி ஆம் அன்றே – கம்.கிட்:1 25/3,4
தேவி வேறு அரக்கன் வைத்த சேமத்துள் இருப்ப தான் தன் – கம்.கிட்:9 22/1
வண்ண வில் கரதலத்து அரக்கன் வாளினன் – கம்.கிட்:10 19/1
மழை கரு மின் எயிற்று அரக்கன் வஞ்சனை – கம்.கிட்:10 84/1
கள்ள வாள் அரக்கன் செல கண்டது – கம்.கிட்:13 8/2
கை இல் போர் அரக்கன் மார்பினிடை பறித்து எருவை வேந்தன் – கம்.கிட்:15 29/3
நின்றானே அ அரக்கன் நின்னையும் – கம்.கிட்:16 37/3
புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான் – கம்.கிட்:16 57/2
பாகு ஒன்று குதலையாளை பாதக அரக்கன் பற்றி – கம்.கிட்:16 58/1
நீசன் அ அரக்கன் சீற்றம் நெருப்புக்கும் நெருப்பு நீங்கள் – கம்.கிட்:16 59/3
அயில் எயிற்று அரக்கன் அள்ள திரிந்த நாள் அணங்கு புல்ல – கம்.சுந்:1 11/3
மற தொழில் அரக்கன் வாழும் மா நகர் மனுவின் வந்த – கம்.சுந்:1 29/2
தெய்வ தச்சனை புகழ்துமோ செம் கண் வாள் அரக்கன்
மெய் ஒத்து ஆற்றிய தவத்தையே வியத்துமோ விரிஞ்சன் – கம்.சுந்:2 17/1,2
வானவரே முதலோரை வினவுவெனேல் வல் அரக்கன்
தான் ஒருவன் உளன் ஆக உரை-செய்யும் தருக்கு இலரால் – கம்.சுந்:2 229/1,2
பிடித்தான் இ அடல் அரக்கன் எனும் மாற்றம் பிழையாதால் – கம்.சுந்:2 231/2
அன்று அ வாள் அரக்கன் சிறை அ வழி வைத்த – கம்.சுந்:3 2/3
கள்ள வாள் அரக்கன் அ கமலக்கண்ணனார் – கம்.சுந்:3 61/3
துன்று பூம் சோலைவாய் அரக்கன் தோன்றினான் – கம்.சுந்:3 73/4
ஆயிடை அரக்கன் அரம்பையர் குழுவும் அல்லவும் வேறு அயல் அகல – கம்.சுந்:3 94/1
ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான் – கம்.சுந்:3 137/1
போயினன் அரக்கன் பின்னை பொங்கு அரா நுங்கி கான்ற – கம்.சுந்:3 147/1
புன் தொழில் அரக்கன் கொண்டு போந்த நாள் பொதிந்து தூசில் – கம்.சுந்:4 34/1
மழை கரு நிறத்து மாய அரக்கன் மாரீசன் என்பான் – கம்.சுந்:4 74/2
அழைத்தது அ ஓசை உன்னை மயக்கியது அரக்கன் சொல்லால் – கம்.சுந்:4 74/4
கய தொழில் அரக்கன் தன்னை நாடி நாம் காண்டும் என்னா – கம்.சுந்:4 82/3
கண்ட வாள் அரக்கன் விழி காகங்கள் – கம்.சுந்:5 15/3
ஆண்டு-நின்றும் அரக்கன் அகழ்ந்து கொண்டு – கம்.சுந்:5 24/1
கண்டனை நின்றாய் என்று காணுமேல் அரக்கன் காய்தல் – கம்.சுந்:6 40/3
வெள்ளியங்கிரியை பண்டு வெம் தொழில் அரக்கன் வேரோடு – கம்.சுந்:6 53/1
ஆண்டு நின்று அரக்கன் வெவ்வேறு அணி வகுத்து அனிகம்-தன்னை – கம்.சுந்:8 20/1
புக்கார் அமரர் பொலம் தார் அரக்கன் பொரு_இல் பெரும் கோயில் – கம்.சுந்:8 50/1
நக்கான் அரக்கன் நடுங்கல் என்றான் ஐய நமர் எல்லாம் – கம்.சுந்:8 50/3
எறிந்த அரக்கன் ஒர் வெற்பை எடுத்தான் – கம்.சுந்:9 50/2
பழி இலது உரு என்றாலும் பல் தலை அரக்கன் அல்லன் – கம்.சுந்:10 20/1
வன் தொழில் அரக்கன் நோக்கி வாள் எயிறு இலங்க நக்கான் – கம்.சுந்:10 21/3
சிரம் துளங்கிட அரக்கன் வெம் சிலையை நாண் தெறித்தான் – கம்.சுந்:11 35/4
ஓய்ந்தது ஆம் இவன் வலி என அரக்கன் வந்துற்றான் – கம்.சுந்:11 58/4
பாழி வன் புயங்களோடு அரக்கன் பல் தலை – கம்.சுந்:12 58/2
கொல்லு-மின் இவனை என்று அரக்கன் கூறிய – கம்.யுத்1:4 94/1
மற்று உடையர்தாம் உளரோ வாள் அரக்கன் அன்றியே தவத்தின் வாய்த்தார் – கம்.யுத்1:4 99/4
அற வினை இறையும் இல்லா அறிவு_இலா அரக்கன் என்னும் – கம்.யுத்1:4 126/3
களவு இயல் அரக்கன் பின்னே தோன்றிய கடமை தீர – கம்.யுத்1:4 142/3
சால்பு அடுத்து அரக்கன் மாட தனி மணி நடுவண் சார்த்தி – கம்.யுத்1:10 14/3
எந்திரம் என திரி இரக்கம்_இல் அரக்கன்
மந்தரம் என கடையும் வாலியையும் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:12 17/3,4
காரினொடு மேரு நிகர் காய் சின அரக்கன்
தார் உடைய தோள்கள் பலவும் தழுவ நின்றான் – கம்.யுத்1:12 19/2,3
மங்கல வயங்கு ஒளி மறைத்த வல் அரக்கன்
வெம் கதிர் கரந்தது ஒரு மேகம் எனல் ஆனான் – கம்.யுத்1:12 20/3,4
தின்றிடுவென் என்று எழு சின திறல் அரக்கன்
பின் தொடர வந்து இரு கர துணை பிடித்தான் – கம்.யுத்1:12 22/3,4
வன் திறல் அரக்கன் மௌலி மணிகளை வலியால் வாங்கி – கம்.யுத்1:12 32/3
புன் புலத்து அரக்கன் தன்னை தீண்டிய புன்மை போக – கம்.யுத்1:12 34/2
வெம் கழல் அரக்கன் மௌலி மிசை மணி விளக்கம் செய்ய – கம்.யுத்1:12 50/2
பிழை அற அறிந்த எல்லாம் உரைத்தி என்று அரக்கன் பேச – கம்.யுத்1:13 4/2
அலகு_இலா அரக்கன் சேனை அகப்பட அரியின் தானை – கம்.யுத்1:13 28/1
நரன்-கொலாம் உலக நாதன் என்று கொண்டு அரக்கன் நக்கான் – கம்.யுத்1:14 22/4
அடுவெனே என்ன பொங்கி ஓங்கிய அரக்கன் அந்தோ – கம்.யுத்1:14 30/1
வளை எயிற்று அரக்கன் வெம் போர்க்கு இனி எதிர் வருவது உண்டோ – கம்.யுத்1:14 33/4
வெம் கண் வாள் அரக்கன் விரை தேரினை – கம்.யுத்2:15 52/2
தீது உறு சிறு தொழில் அரக்கன் சீற்றத்தால் – கம்.யுத்2:15 107/2
அண்ணல் வாள் அரக்கன் விட்ட அம்பினால் அழிந்து சிந்தி – கம்.யுத்2:15 129/1
விண்ட வாள் அரக்கன் மீது விசும்பு எரி பறக்க விட்டான் – கம்.யுத்2:15 130/3
சீறியது அனையன் ஆன செறி கழல் அரக்கன் தெய்வ – கம்.யுத்2:15 138/2
கலக்கிய அரக்கன் வில்லின் கல்வியும் கவிகள் உற்ற – கம்.யுத்2:15 141/1
தேரில் போர் அரக்கன் செல சேவகன் தனியே – கம்.யுத்2:15 216/1
மாறு இல் பேர் அரக்கன் பொர நிலத்து நீ மலைதல் – கம்.யுத்2:15 217/2
மாற்ற_அரும் தட மணி முடி இழந்த வாள் அரக்கன்
ஏற்றம் எ உலகத்தினும் உயர்ந்துளன் எனினும் – கம்.யுத்2:15 248/1,2
பூம் கழல் அரக்கன் வந்து பொலம் கழல் இலங்கை வேந்தை – கம்.யுத்2:16 12/3
அரக்கன் அ உரு ஒழித்து அரியின் சேனையை – கம்.யுத்2:16 108/1
மாண்டனன் அரக்கன் தம்பி என்று உலகு ஏழும் வாழ்த்த – கம்.யுத்2:16 182/3
இட கையால் அரக்கன் ஆங்கு ஓர் எழு முனை வயிர தண்டு – கம்.யுத்2:16 184/1
தோற்றனென் உனக்கு என் வன்மை சுருங்கும் என்று அரக்கன் சொன்னான் – கம்.யுத்2:16 196/4
வளை கொள் வெள் எயிற்று அரக்கன் வெம் செரு தொழில் மலைய – கம்.யுத்2:16 225/2
ஆங்கு வீரனோடு அமர் செய்வான் அமைந்த வாள் அரக்கன்
தாங்கு பல் கணை புட்டிலும் தகை பெற கட்டி – கம்.யுத்2:16 228/1,2
கிழிய பாய் புனல் கிளர்ந்து என கிளர் சினத்து அரக்கன்
பழி அப்பால் இவன் பதாதி என்று அனுமன்-தன் படர் தோள் – கம்.யுத்2:16 241/2,3
நீண்ட வெள் எயிற்று அரக்கன் மற்றொரு திசை நின்றான் – கம்.யுத்2:16 249/2
முறிந்தன அரக்கன் மா முரண் திண் தோள் என – கம்.யுத்2:16 250/3
வவ்வினன் அரக்கன் வாள் அவுணர் வாழ்த்தினார் – கம்.யுத்2:16 252/4
சொன்னன புரிவல் என்று அரக்கன் சொல்லலும் – கம்.யுத்2:16 258/2
அற்றது காலையில் அரக்கன் ஆயுதம் – கம்.யுத்2:16 259/1
முறுக்கினர் முறை முறை அரக்கன் மொய்ம்பினால் – கம்.யுத்2:16 262/2
புழுங்கிய வெம் சினத்து அரக்கன் போகுவான் – கம்.யுத்2:16 266/1
போயினன் அரக்கன் என்று இசைத்த பூசலார் – கம்.யுத்2:16 269/4
காந்து இகல் அரக்கன் வெம் கரத்துள் நீங்கிய – கம்.யுத்2:16 288/1
வெல்லுமா நினைக்கின்ற வேல் அரக்கன் வேரோடும் – கம்.யுத்2:16 351/1
கண்களால் அரக்கன் கண்டான் அவனை ஓர் கலக்கம் காண்பான் – கம்.யுத்2:17 7/4
வாங்கும் வாள் அரக்கன் ஆற்ற மனம் மகிழ்ந்து இனிதின் நோக்கி – கம்.யுத்2:17 48/2
வன் திறல் அரக்கன் அன்ன வாசகம் மனத்து கொள்ளா – கம்.யுத்2:17 70/1
அந்தம் இல் கொடும் தொழில் அரக்கன் ஆம் எனா – கம்.யுத்2:17 94/3
ஆற்றல் சால் படையை விட்டான் ஆரியன் அரக்கன் அம்மா – கம்.யுத்2:18 200/3
சேறலும் களிற்றின் மேலான் திண் திறல் அரக்கன் செவ்வே – கம்.யுத்2:18 218/1
பெய் கழல் அரக்கன் சேனை ஆர்த்து எழ பிறங்கு பல் பேய் – கம்.யுத்2:18 227/3
ஆடுவென் விளையாட்டு என்னா அயில் எயிற்று அரக்கன் அம் பொன் – கம்.யுத்2:18 231/2
தண்டம் கையில் வீசிய தக்க அரக்கன்
அண்டங்கள் வெடிப்பன என்ன அடித்தான் – கம்.யுத்2:18 237/1,2
அடியுண்ட அரக்கன் அரும் கனல் மின்னா – கம்.யுத்2:18 240/1
வீழ்ந்தனள் அரக்கன் தாள்-மேல் மென்மை தோள் நிலத்தை மேவ – கம்.யுத்2:18 266/1
சரிந்தது நிருதர் தானை தாக்கினன் அரக்கன் தானே – கம்.யுத்2:19 60/4
சொல் அடா என இயம்பினான் இகல் அரக்கன் ஐயன் இவை சொல்லினான் – கம்.யுத்2:19 73/4
ஆயிர கோடி பல்லம் அயில் எயிற்று அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 107/1
ஆயிர கோடி நாக கணை தொடுத்து அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 107/3
கோட்டியின் தலைய கோடி கோடி அம்பு அரக்கன் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 108/1
மீட்டு ஒரு கோடி கோடி வெம் சினத்து அரக்கன் விட்டான் – கம்.யுத்2:19 108/3
கங்கபத்திரம் ஓர் கோடி கை விசைத்து அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 109/1
திங்களின் பாதி கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் தீர்த்தான் – கம்.யுத்2:19 109/4
கோரையின் தலைய கோடி கொடும் கணை அரக்கன் கோத்தான் – கம்.யுத்2:19 110/1
வச்சிர பகழி கோடி வளை எயிற்று அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 112/1
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 113/1
குஞ்சரக்கன்னம் கோடி தொடுத்து அவை அரக்கன் கொய்தான் – கம்.யுத்2:19 113/4
முற்கொண்டான் அரக்கன் என்னா முளரி வாள் முகங்கள் தேவர் – கம்.யுத்2:19 116/1
அரக்கன் மைந்தனை ஆரியன் அம்பினால் – கம்.யுத்2:19 139/1
மான வெம் கண் அரக்கன் மன கொளா – கம்.யுத்2:19 154/3
மணி நிறத்து அரக்கன் செய்த மாய மந்திரத்தினானும் – கம்.யுத்2:19 185/3
விட்டனன் அரக்கன் வெய்ய படையினை விடுத்தலோடும் – கம்.யுத்2:19 189/1
என் சென்ற தன்மை சொல்லி எறுழ் வலி அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 196/1
முயங்கினார் மேனி எல்லாம் மூடினான் அரக்கன் மூரி – கம்.யுத்2:19 203/2
அ உரை அருள கேட்டான் அழுகின்ற அரக்கன் தம்பி – கம்.யுத்2:19 227/1
கிழிப்புற உயிர்ப்பு வீங்கி கிடந்த வாள் அரக்கன் கேட்டான் – கம்.யுத்2:19 274/4
இன்னது நிகழ்ந்தது என்றார் அரக்கன் ஈது எடுத்து சொன்னான் – கம்.யுத்2:19 295/4
நன்று என அரக்கன் போய் தன் நளிர் மணி கோயில் புக்கான் – கம்.யுத்2:19 300/4
அ உரை மகரக்கண்ணன் அறைதலும் அரக்கன் ஐய – கம்.யுத்3:21 7/1
திண் திறல் அரக்கன் கொற்ற பொன் தடம் சில்லி தேரை – கம்.யுத்3:21 15/2
அ துணை அரக்கன் நோக்கி அந்தர வானம் எல்லாம் – கம்.யுத்3:21 28/1
அயில் படைத்து உருமின் செல்லும் அம்பொடும் அரக்கன் யாக்கை – கம்.யுத்3:21 31/1
ஆன காலையின் அயில் எயிற்று அரக்கன் நெஞ்சு அழன்று – கம்.யுத்3:22 66/1
இடங்கர் ஏறு எறுழ் வலி அரக்கன் நேர் ஈர்க்கும் – கம்.யுத்3:22 73/3
உடல் கடந்தனவோ உனை அரக்கன் வில் உதைத்த – கம்.யுத்3:22 189/3
சான்றோர் மாதை தக்க அரக்கன் சிறை தட்டால் – கம்.யுத்3:22 211/1
அந்த நெறியை அவர் செய்ய அரக்கன் மருத்தன்-தனை கூவி – கம்.யுத்3:23 2/1
அன்னது நல்லதேயால் அமைதி என்று அரக்கன் சொன்னான் – கம்.யுத்3:26 14/1
பாதக அரக்கன் தெய்வ பத்தினி தவத்துளாளை – கம்.யுத்3:26 47/1
அம் சொலாள் இருந்தாள் கண்டேன் என்ற யான் அரக்கன் கொல்ல – கம்.யுத்3:26 49/3
ஆழ்ந்து எழு துன்பத்தாளை அரக்கன் இன்று அயில் கொள் வாளால் – கம்.யுத்3:26 55/3
புக்கு இ ஊர் இமைப்பின் முன்னம் பொடிபடுத்து அரக்கன் போன – கம்.யுத்3:26 67/1
மனை உறை அரக்கன் மார்பில் குதித்தும் நாம் வம்-மின் என்றான் – கம்.யுத்3:26 70/4
அருந்ததி கற்பினாளுக்கு அழிவு உண்டோ அரக்கன் நம்மை – கம்.யுத்3:26 94/2
முடுகு என்றான் அரக்கன் தம்பி நம்பியும் சென்று மூண்டான் – கம்.யுத்3:27 100/4
அ அம்பினை அ அம்பினின் அறுத்தான் இகல் அரக்கன்
எ அம்பு இனி உலகத்து உளது என்னும்படி எய்தான் – கம்.யுத்3:27 104/1,2
வேர் ஒத்தன செரு ஒத்து இகல் அரக்கன் விடு விசிகம் – கம்.யுத்3:27 114/4
அரிந்து ஓடின எரிந்து ஓடின அவை கோத்து அடல் அரக்கன்
சொரிந்தான் உயர் நெடு மாருதி தோள் மேலினில் தோன்ற – கம்.யுத்3:27 120/3,4
கூற்றின்படி கொதிக்கின்ற அ கொலை வாள் எயிற்று அரக்கன்
ஏற்றும் சிலை நெடு நாண் ஒலி உலகு ஏழினும் எய்த – கம்.யுத்3:27 129/1,2
மாயோன் நெடும் படை வாங்கிய வளை வாள் எயிற்று அரக்கன்
நீயே இது தடுப்பாய் எனின் நினக்கு ஆர் எதிர் நிற்பார் – கம்.யுத்3:27 145/1,2
வெம்பு பொன் தேரில் தோன்றும் விசையினும் அரக்கன் மெய்யோடு – கம்.யுத்3:28 34/3
முடிந்தனன் அரக்கன் என்னா முழங்கினர் உம்பர் முற்றும் – கம்.யுத்3:28 35/4
பறந்தலை அதனில் மற்று அ பாதக அரக்கன் கொல்ல – கம்.யுத்3:28 58/3
ஆக்கையின்-நின்று வீழ்ந்த அரக்கன் செம் தலையை அம் கை – கம்.யுத்3:28 59/1
அரக்கன் சேனையும் ஆர் உயிர் வழங்குவான் அமைந்த – கம்.யுத்4:32 7/1
அரக்கன் ஏகினன் வீடணன் வாய் திறந்து அரற்றி – கம்.யுத்4:32 37/1
கொழுந்தியும் மீண்டாள் பட்டான் அரக்கன் என்று உவகை கொண்டான் – கம்.யுத்4:32 43/4
விழுக போர் அரக்கன் வெல்க வேந்தர்க்கு வேந்தன் விம்மி – கம்.யுத்4:37 2/2
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் – கம்.யுத்4:37 9/4
சொல் ஒன்றாய் செய்கை ஒன்றாய் துணிந்தனன் அரக்கன் துஞ்சி – கம்.யுத்4:37 15/4
மாதிரம் எவையும் வென்ற வன் தொழில் அரக்கன் கண்டான் – கம்.யுத்4:37 16/2
துமில வாளி அரக்கன் துரப்பன் – கம்.யுத்4:37 32/1
அரக்கன் அன்று எடுத்து ஆர்க்கின்ற ஆர்ப்பும் அ – கம்.யுத்4:37 40/1
வெம் தீவினை பயன் ஒத்தன அரக்கன் சொரி விசிகம் – கம்.யுத்4:37 52/4
அந்தரத்து எழுந்தது அ அரக்கன் தேர்-அரோ – கம்.யுத்4:37 58/4
எழும் புகழ் இராமன் தேர் அரக்கன் தேர் இது என்று – கம்.யுத்4:37 64/1
அடைக்கல பொருள் என அரக்கன் வீசிய – கம்.யுத்4:37 70/3
நேரே செல்வென்-கொல் என் அரக்கன் நிமிர்வு எய்தி – கம்.யுத்4:37 136/3
முடித்தான் அன்றோ வெம் கண் அரக்கன் முழு முற்றும் – கம்.யுத்4:37 140/3
ஆரியன் சரம் பட அரக்கன் வன் தலை – கம்.யுத்4:37 149/3
விளங்கு ஒளி வயிர வாள் அரக்கன் வீசிய – கம்.யுத்4:37 158/1
வேற்று ஓர் வாள் அரக்கன் என வெம்மையால் – கம்.யுத்4:37 183/3
போழ்ந்து-என அரக்கன் செய்த புன் தொழில் பொறையிற்று ஆமால் – கம்.யுத்4:38 2/1
நின்றான் அப்புறத்து அரக்கன் நிலை கேட்டள் மயன் பயந்த நெடும் கண் பாவை – கம்.யுத்4:38 11/4
மாண்டிலை முறை திறம்பு அரக்கன் மா நகர் – கம்.யுத்4:40 49/2

மேல்


அரக்கன்-தன் (3)

மறிந்து வீழ்ந்ததும் ஒத்தது அ அரக்கன்-தன் மகுடம் – கம்.யுத்2:15 245/4
அம்பின்-வாய் ஆறு சோரும் அரக்கன்-தன் அருள் இல் யாக்கை – கம்.யுத்3:21 30/1
ஆண்ட வில்லி-தன் வில்லும் அரக்கன்-தன்
தீண்ட வல்லர் இலாத சிலையுமே – கம்.யுத்4:37 39/3,4

மேல்


அரக்கன்-தன்-மேல் (1)

ஏற்ற வல் அரக்கன்-தன்-மேல் எரி முக கடவுள் என்பான் – கம்.யுத்2:18 200/2

மேல்


அரக்கன்-தன்னை (3)

அண்ணல் வாள் அரக்கன்-தன்னை அமுக்குவென் இன்னம் என்னா – கம்.சுந்:1 25/3
பிடித்தது சுழற்றி மற்று அ பெரு வலி அரக்கன்-தன்னை
இடித்து உரும் ஏறு குன்றத்து எரி மடுத்து இயங்குமா-போல் – கம்.யுத்2:16 185/1,2
அல்லினை தழுவி நின்ற பகல் என அரக்கன்-தன்னை
கல்லினும் வலிய தோளால் கட்டியிட்டு இறுக்கும் காலை – கம்.யுத்2:18 234/1,2

மேல்


அரக்கன்-தனை (1)

வல் அரக்கன்-தனை பற்றி வாயாறு குருதி உக – கம்.சுந்:2 228/1

மேல்


அரக்கன்-தானும் (1)

ஆற்றல் சால் அரக்கன்-தானும் அயல் நின்ற வயவர் நெஞ்சம் – கம்.யுத்2:15 143/1

மேல்


அரக்கன்-மேல் (5)

அருள் உறுத்திலா அடல் அரக்கன்-மேல்
உருள் உறுத்த திண் கயிலை ஒத்ததால் – கம்.கிட்:15 25/3,4
அத்திரம் புரை யானை அரக்கன்-மேல்
வைத்த சிந்தையர் வாங்கும் உயிர்ப்பிலர் – கம்.சுந்:2 168/1,2
வீங்கிய விசையின் நீலன் அரக்கன்-மேல் செல்ல விட்டான் – கம்.யுத்2:18 222/2
அறன் இது அன்று என அரக்கன்-மேல் சரம் தொடுத்து அருளான் – கம்.யுத்3:22 71/2
வீடி போவென் என்று அரக்கன்-மேல் வீடணன் வெகுண்டான் – கம்.யுத்4:32 35/4

மேல்


அரக்கன்தான் (1)

அ இடத்து அருகு எய்தி அரக்கன்தான்
எ இடத்து எனக்கு இன் அருள் ஈவது – கம்.சுந்:3 97/1,2

மேல்


அரக்கனது (6)

வெம் தொழில் அரக்கனது ஏவல் மேயினார் – கம்.சுந்:2 46/4
ஏதில் வாள் அரக்கனது இருக்கை எய்தினான் – கம்.சுந்:12 60/4
நொதுமல் திண் திறல் அரக்கனது இலங்கையை நுவன்றேன் – கம்.யுத்1:5 67/1
எயில் கடந்து இலங்கை எய்தி அரக்கனது இருக்கை புக்கான் – கம்.யுத்1:14 14/4
அரக்கனது இலங்கை உற்ற அண்டங்கள் அனைத்தின் உள்ள – கம்.யுத்3:30 7/3
துங்க வாள் அரக்கனது உரத்தில் தோற்றல – கம்.யுத்4:37 146/4

மேல்


அரக்கனாம் (1)

விடுகின்றது அன்றோ வென்றி அரக்கனாம் காள மேகம் – கம்.யுத்3:27 100/2

மேல்


அரக்கனார் (1)

பிடித்து வாழ் அரக்கனார் யான் கண்டும் பிழைப்பாரோ – கம்.சுந்:2 218/2

மேல்


அரக்கனால் (3)

வெம் சின அரக்கனால் வெல்லல்-பாலனோ – கம்.ஆரண்:13 55/3
ஆதியை அகன்று செல்வார் அரக்கனால் வஞ்சி புண்ட – கம்.கிட்:15 27/2
கற்றுண்டாய் ஒரு கள்ள அரக்கனால்
பற்றுண்டாய் இதுவோ அற பான்மையே – கம்.சுந்:12 31/3,4

மேல்


அரக்கனிடம் (1)

புன்கண் நிருதர் பெரும் தூதர் போனார் அரக்கனிடம் புக்கார் – கம்.யுத்3:22 226/4

மேல்


அரக்கனின் (1)

அறம்-தலை நின்றிலாத அரக்கனின் ஆண்மை தீர்ந்தேன் – கம்.ஆரண்:13 130/1

மேல்


அரக்கனுக்கு (2)

ஒன்று ஒழித்து ஒன்று ஆம் என்று அ அரக்கனுக்கு ஒளிப்பான் போல – கம்.யுத்1:12 49/3
அரக்கனுக்கு அணித்து என அணுகி அன்னவன் – கம்.யுத்3:27 69/3

மேல்


அரக்கனும் (29)

கனை கழல் அரக்கனும் கண்ணின் நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:10 130/2
அன்னாள் அது கூற அரக்கனும் அன்னது ஆக – கம்.ஆரண்:10 152/1
என்றாள் அகன்றாள் அ அரக்கனும் ஈடழிந்தான் – கம்.ஆரண்:10 154/1
அறுத்தானை அரக்கனும் ஐம்பதொடு ஐம்பது அம்பு – கம்.ஆரண்:13 28/1
ஏகினன் அரக்கனும் எருவை வேந்தனும் – கம்.ஆரண்:13 52/1
வஞ்சியை அரக்கனும் வல்லை கொண்டுபோய் – கம்.ஆரண்:13 59/1
திண் திறல் அரக்கனும் இருக்க ஓர் திறத்தின் – கம்.சுந்:6 4/2
வெம் திறல் அரக்கனும் விலக்க அரு வலத்தால் – கம்.சுந்:6 7/2
என்று கைதொழுது இறைஞ்சினர் அரக்கனும் இசைந்தான் – கம்.சுந்:9 4/4
அனைய காலையில் அரக்கனும் அரிவையர் குழுவும் – கம்.சுந்:13 37/1
அரக்கனும் ஆங்கண் ஓர் அமைச்சர் நால்வரும் – கம்.யுத்1:4 14/1
சினம் கொள் திண் திறல் அரக்கனும் சிறு நகை செய்தான் – கம்.யுத்1:11 35/1
அம்பரத்து எறிந்து ஆர்ப்ப அரக்கனும்
இம்பர் உற்று எரியின் திரு மைந்தன் மேல் – கம்.யுத்2:15 75/1,2
தூ நவின்ற வேல் அரக்கனும் தேரினை துரந்தான் – கம்.யுத்2:15 215/4
ஆளி மொய்ம்பின் அ அரக்கனும் ஐ_இரண்டு அம்பு – கம்.யுத்2:15 228/2
அறுத்த காலையின் அரக்கனும் அமரரை நெடு நாள் – கம்.யுத்2:16 234/1
அரக்கனும் நன்று நின் ஆண்மை ஆயினும் – கம்.யுத்2:16 260/1
சூலம் ஒன்று அரக்கனும் வாங்கி தோன்றினான் – கம்.யுத்2:16 311/4
கண்டம் உற்றது மற்று அது கரும் கழல் அரக்கனும் கனன்று ஆங்கு ஓர் – கம்.யுத்2:16 331/3
தூம கண் அரக்கனும் தொல் அமர் யார்க்கும் தோலா – கம்.யுத்2:19 25/1
பாரையின் தலைய கோடி அரக்கனும் பதைக்க எய்தான் – கம்.யுத்2:19 110/4
அரக்கனும் மைந்தன் வைகும் ஆடகத்து அமைந்து மாடம் – கம்.யுத்2:19 285/1
நின்ற வாள் எயிற்று அரக்கனும் உவகையின் நிமிர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 95/2
அன்னதே என அரக்கனும் ஆதரித்து அமைந்தான் – கம்.யுத்3:22 184/1
அன்னது புரிதல் நன்று என்று அரக்கனும் அமைய அம் சொல் – கம்.யுத்3:26 18/1
நூக்கினான் கணை நுறுக்கினான் அரக்கனும் நூழில் – கம்.யுத்4:32 21/2
அடல் கொள் சேனையும் அரக்கனும் தேரும் வந்து ஆர்க்கும் – கம்.யுத்4:35 34/3
அன்னது கண்ணின் கண்ட அரக்கனும் அமரர் ஈந்தார் – கம்.யுத்4:37 3/1
ஆயிடை அரக்கனும் அழன்ற நெஞ்சினன் – கம்.யுத்4:37 145/1

மேல்


அரக்கனே (1)

அரக்கனே ஆக வேறு ஓர் அமரனே ஆக அன்றி – கம்.சுந்:4 27/1

மேல்


அரக்கனை (30)

நல் நலம் தொலைந்து சோரும் அரக்கனை நாளும் தோலா – கம்.ஆரண்:10 110/3
கடும் தொழில் அரக்கனை காணும் கண்ணினே – கம்.ஆரண்:12 35/4
தேண்டி அ அரக்கனை திருகி தேவியை – கம்.கிட்:6 14/3
மற்று இலேன் எனினும் மாய அரக்கனை வாலின் பற்றி – கம்.கிட்:7 134/1
கொண்டு ஏகும் கொலை வாள் அரக்கனை
கண்டான் நும்பி அறம் கடக்கிலான் – கம்.கிட்:16 41/1,2
அண்ணல் வாள் அரக்கனை அஞ்சி ஆய் கதிர் – கம்.சுந்:2 55/3
வெவ் வள அரக்கனை மன கொள வியந்தான் – கம்.சுந்:2 62/4
ஆவது ஆகிய தன்மைய அரக்கனை அரக்கர் – கம்.சுந்:2 128/1
ஆழி வெம் சினத்து அரக்கனை அஞ்சி ஆழ் கடல்கள் – கம்.சுந்:2 145/3
அழுது செய்வது என் ஆணை அரக்கனை
எழுதலாம்-கொல் என்று எண்ணுகின்றார் சிலர் – கம்.சுந்:2 170/3,4
வளர்ந்த காதலர் மகரிகை நெடு முடி அரக்கனை வர காணார் – கம்.சுந்:2 190/1
வஞ்சனை அரக்கனை நெருக்கி நெடு வாலால் – கம்.சுந்:6 3/1
எறிந்த அரக்கனை இன் உயிர் உண்டான் – கம்.சுந்:9 50/4
வளை எயிற்று அரக்கனை உற்று மந்திரத்து – கம்.சுந்:12 20/1
ஆதலான் அரக்கனை எய்தி ஆற்றலும் – கம்.சுந்:12 23/1
மண்டு போரில் அரக்கனை மாய்த்து எனை – கம்.சுந்:12 34/2
நீண்ட வாள் எயிற்று அரக்கனை கண்களின் நேரே – கம்.சுந்:12 54/1
ஆண்டு எழுந்து நின்று அண்ணல் அரக்கனை
நீண்ட கையன் வணங்கினன் நீதியாய் – கம்.சுந்:12 106/1,2
நன்று போதி நாம் எழுக எனும் அரக்கனை நணுகி – கம்.யுத்1:2 110/2
மற்று நீலன் அரக்கனை மாடு உற – கம்.யுத்2:15 78/1
அற்றவாறு என்றும் அரக்கனை அடு சிலை கொடியோன் – கம்.யுத்2:15 194/3
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் – கம்.யுத்2:18 192/2
காலின் வந்த அரக்கனை கா இது – கம்.யுத்2:19 147/2
வென்றிலென் அரக்கனை விதியின் வெம்மையால் – கம்.யுத்3:24 74/4
தொக்கனர் அரக்கனை சூழ்ந்து சுற்றுற – கம்.யுத்3:27 58/3
கழுதும் புள்ளும் அரக்கனை காண்டலும் – கம்.யுத்3:29 25/4
அனைய ஆகிய அரக்கர்க்கும் அரக்கனை அவுணர் – கம்.யுத்4:32 5/1
அலக்கண் எய்துவித்தான் அடல் அரக்கனை அம்பால் – கம்.யுத்4:32 20/4
நொய்து என அரக்கனை நெருங்க நொந்தன – கம்.யுத்4:37 83/3
ஆழி ஆன அரக்கனை ஆரிய – கம்.யுத்4:40 3/3

மேல்


அரக்கனையும் (1)

உருக்கி எரியால் இகல் அரக்கனையும் ஒன்றா – கம்.சுந்:5 8/2

மேல்


அரக்கனோ (2)

வளையும் வாள் எயிற்று அரக்கனோ கணிச்சியான் மகனோ – கம்.சுந்:2 139/1
அரக்கனோ என்னை ஆளும் அண்ணலோ அனுமன் தானோ – கம்.யுத்3:24 18/1

மேல்


அரக்கனோடு (2)

கூற்று ஒப்பான் கொலை வாள் அரக்கனோடு
ஏற்று போர் செய்தது என் நிமித்து என – கம்.கிட்:16 39/2,3
உறவு உள தன்மை எல்லாம் உணர்த்துவென் அரக்கனோடு அ – கம்.யுத்2:19 270/2

மேல்


அரக்கி (24)

கிளப்ப_அரும் கொடுமைய அரக்கி கேடு இலா – கம்.பால:7 24/3
மறை கடை அரக்கி வடவை கனல் இரண்டு ஆய் – கம்.பால:7 30/3
மை வண்ணத்து அரக்கி போரில் மழை வண்ணத்து அண்ணலே உன் – கம்.பால:9 24/3
உக்கனவோ முடிவு இல்லை ஓர் அம்பினொடும் அரக்கி
மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் – கம்.பால:12 29/2,3
எயிறு உடை அரக்கி எ உயிரும் இட்டது ஓர் – கம்.ஆரண்:6 22/1
நிந்தனை அரக்கி நீதி நிலை இலாள் வினை மற்று எண்ணி – கம்.ஆரண்:6 42/1
வரும் இவள் மாயம் வல்லள் வஞ்சனை அரக்கி நெஞ்சம் – கம்.ஆரண்:6 56/1
கள்ள வல் அரக்கி போலாம் இவளும் நீ காண்டி என்னா – கம்.ஆரண்:6 57/3
பொற்பு உடை அரக்கி பூவில் புனலினில் பொருப்பில் வாழும் – கம்.ஆரண்:6 61/1
அதிர மா நிலத்து அடி பதைத்து அரற்றிய அரக்கி
கதிர் கொள் கால வேல் கரன் முதல் நிருதர் வெம் கத போர் – கம்.ஆரண்:6 89/1,2
என்று இன்ன பல பன்னி இகல் அரக்கி அழுது இரங்கி – கம்.ஆரண்:6 106/1
அ உரை கேட்டு அடல் அரக்கி அறியாயோ நீ என்னை – கம்.ஆரண்:6 109/1
ஏற்ற வளை வரி சிலையோன் இயம்பா முன் இகல் அரக்கி
சேற்ற வளை தன் கணவன் அருகு இருப்ப சினம் திருகி – கம்.ஆரண்:6 114/1,2
நாடு அறியா துயர் இழைத்த நவை அரக்கி நின் அன்னை-தன்னை நல்கும் – கம்.ஆரண்:6 127/1
போடு அகல புல் ஒழுக்கை வல் அரக்கி என்று இறைவன் புகலும் பின்னும் – கம்.ஆரண்:6 127/4
ஒன்றும் இவர் எனக்கு இரங்கார் உயிர் இழப்பென் நிற்கின் என அரக்கி உன்னா – கம்.ஆரண்:6 134/4
அந்தகர்க்கு அளிக்கும் நோய் போல் அரக்கி முன் ஆக அம்மா – கம்.ஆரண்:7 55/4
வெம் கண் அரக்கி விரும்பினள் கண்டாள் – கம்.ஆரண்:14 39/4
அழுந்திய சிந்தை அரக்கி அலக்கண் – கம்.ஆரண்:14 41/1
ஆன்றுற்ற வானோர் குறை நேர அரக்கி ஆகி – கம்.சுந்:1 53/3
பேழ் வாய் ஒர் அரக்கி உருக்கொடு பெட்பின் ஓங்கி – கம்.சுந்:1 54/1
கள் வாய் அரக்கி கதற குடர் கணத்தில் – கம்.சுந்:1 71/1
ஏகா அரக்கி குடர் கொண்டு உடன் எழுந்தான் – கம்.சுந்:1 72/2
மாண்டாள் அரக்கி அவள் வாய் வயிறு-காறும் – கம்.சுந்:1 74/1

மேல்


அரக்கிமார் (1)

அழுக பேர் அரக்கிமார் என்று ஆர்த்தனர் அமரர் ஆழி – கம்.யுத்4:37 2/3

மேல்


அரக்கிமார்கள் (6)

இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் நாகியர் எஞ்சு_இல் விஞ்சை – கம்.சுந்:2 119/1
இ திறத்து அரக்கிமார்கள் ஈர்_இரு கோடி ஈட்டம் – கம்.சுந்:2 189/1
தீய வல் அரக்கிமார்கள் தெழித்து இழித்து உரப்பி சிந்தை – கம்.சுந்:3 147/3
என்றனள் அரக்கிமார்கள் வயிறு அலைத்து இரியல்போகி – கம்.சுந்:6 49/1
தொண்டை வாய் அரக்கிமார்கள் சூல் வயிறு உடைந்து சோர – கம்.சுந்:6 60/3
இயக்கியர் அரக்கிமார்கள் விஞ்சையர் ஏழைமார்கள் – கம்.யுத்3:29 51/1

மேல்


அரக்கிமாரும் (2)

கறுத்த வாள் அரக்கிமாரும் அரக்கரும் கழித்து வீசி – கம்.சுந்:2 37/3
தங்கை அழுதாள் இரங்காத அரக்கிமாரும் தளர்ந்து அழுதார் – கம்.யுத்3:23 5/4

மேல்


அரக்கிமாரை (2)

போயினன் அரக்கிமாரை சொல்லு-மின் பொதுவின் என்று ஆங்கு – கம்.சுந்:14 38/3
மாடு உற வளைந்து நின்ற வளை எயிற்று அரக்கிமாரை
பாடு உற நீக்கி நின்ற பாவையை தழுவி கொண்டு – கம்.யுத்3:23 22/1,2

மேல்


அரக்கியர் (32)

நஞ்சு இயல் அரக்கியர் நடுவண் ஆயிடை – கம்.ஆரண்:13 59/3
மஞ்சின் அஞ்சின நிறம் மறைத்து அரக்கியர் வடித்த – கம்.சுந்:2 4/3
சோனை வார் குழல் அரக்கியர் தொடர்குவார் தொடர்ந்தால் – கம்.சுந்:2 24/3
வன் மருங்குல் வாள் அரக்கியர் நெருக்க அங்கு இருந்தாள் – கம்.சுந்:3 3/1
அரும் திறல் அரக்கியர் அல்லும் நள் உற – கம்.சுந்:3 30/3
அ-வயின் அரக்கியர் அறிவுற்று அம்மவோ – கம்.சுந்:3 55/1
அரக்கியர் அயில் முதல் ஏந்தும் அங்கையர் – கம்.சுந்:3 58/1
கரு நிறத்து அரக்கியர் குழுவில் கண்டனன் – கம்.சுந்:3 59/2
கடக்க_அரும் அரக்கியர் காவல் சுற்று உளாள் – கம்.சுந்:3 60/1
முனிபவர் அரக்கியர் முறையின் நீங்கினார் – கம்.சுந்:3 70/1
நங்கையர் நாக மடந்தையர் சித்த நாரியர் அரக்கியர் முதலாம் – கம்.சுந்:3 83/2
குடக தட கை சுடு சினத்து அடு போர் அரக்கியர் தலை-தொறும் சுமப்ப – கம்.சுந்:3 91/4
என்னின் வேறு அரக்கியர் யாண்டையார்-கொலோ – கம்.சுந்:4 12/4
முற்ற நாண் இல் அரக்கியர் மூக்கொடும் – கம்.சுந்:5 16/2
இன்னன நிகழும் வேலை அரக்கியர் எழுந்து பொங்கி – கம்.சுந்:6 47/1
அரக்கரும் அரக்கியர் குழாமும் அல்லவர் – கம்.சுந்:12 17/1
கரும் கடல்-தலை வீழ்ந்தனர் அரக்கியர் கதறி – கம்.சுந்:13 28/4
அரக்கியர் அளவு_அற்றார்கள் அலகையின் குழுவும் அஞ்ச – கம்.சுந்:14 36/1
அரவ நுண் இடை அரக்கியர் கணவர்-தம் அற்ற – கம்.யுத்2:15 235/1
நாண் எறிந்தனன் சிலையினை அரக்கியர் நகு பொன் – கம்.யுத்2:16 204/1
குழுமி கொலை வாள் கண் அரக்கியர் கூந்தல் தாழ – கம்.யுத்2:19 1/1
அணங்கு வெள் எயிற்று அரக்கியர் களத்து வந்து அடைந்தார் – கம்.யுத்3:20 61/2
அரம்பையர் விஞ்சை மாதர் அரக்கியர் அவுணர் மாதர் – கம்.யுத்3:25 2/1
முன்றில் எங்கும் அரக்கியர் மொய்த்து அழ – கம்.யுத்3:29 2/2
அன்பினால் மகனை தாங்கி அரக்கியர் அரற்றி வீழ – கம்.யுத்3:29 40/2
ஆவியின் இனிய காதல் அரக்கியர் முதல்வர் ஆய – கம்.யுத்3:29 43/1
பொருது தூது உரைத்து ஏகியது அரக்கியர் புலம்ப – கம்.யுத்3:30 46/3
கள்ள நெடு மான் விழி அரக்கியர் கலக்கமொடு கால்கள் குலைவார் – கம்.யுத்3:31 144/4
கண்களை சூன்று நீக்கும் அரக்கியர் குழாமும் கண்டான் – கம்.யுத்4:34 23/4
அரக்கியர் வாய் திறந்து அரற்றும் ஓதையே – கம்.யுத்4:38 13/4
இயக்கியர் அரக்கியர் உரகர் ஏழையர் – கம்.யுத்4:38 19/1
அடல் அரக்கியர் அன்னை நின் பாதமே – கம்.யுத்4:40 20/3

மேல்


அரக்கியர்-தங்களை (1)

தனை ஒழித்து இல் அரக்கியர்-தங்களை
வினையினில் சுட வேண்டுவென் யான் என்றான் – கம்.யுத்4:40 18/3,4

மேல்


அரக்கியர்க்கு (2)

அர_மடந்தையர் சிலதியர் அரக்கியர்க்கு அமரர் – கம்.சுந்:2 9/2
ஆடல் மா களிறு அனையவன் அரக்கியர்க்கு அருளி – கம்.சுந்:7 43/1

மேல்


அரக்கியாம் (1)

அரற்றிய குரல் அவள் அரக்கியாம் எனா – கம்.ஆரண்:14 78/4

மேல்


அரக்கியும் (2)

ஆர் அவள் என்னலோடும் அரக்கியும் ஐய ஆழி – கம்.ஆரண்:10 68/1
அக்காலை அரக்கியும் அண்டம் அனந்தம் ஆக – கம்.சுந்:1 58/1

மேல்


அரக்கியை (2)

ஆறி நின்றது அருள் அன்று அரக்கியை
கோறி என்று எதிர் அந்தணன் கூறினான் – கம்.பால:7 43/3,4
வன் தொழில் வீர போர் வலி அரக்கியை
வென்று போர் மீண்டனென் என விளம்பினாய் – கம்.ஆரண்:14 89/1,2

மேல்


அரக்கின் (4)

செம் பொறி அரக்கின் வட்டு நா வடிக்கும் – நற் 341/2
நெய்த்தோர் நிற அரக்கின் நீர் எக்கி யாவையும் – பரி 10/12
அல் அரக்கின் உருக்கு அழல் காட்டு அதர் – கம்.அயோ:4 220/2
மெல் அரக்கின் உருகி உக வெம் தழலால் வேய்கேனோ – கம்.சுந்:2 228/4

மேல்


அரக்கினை (1)

ஊடியார் எறிதர ஒளி விட்ட அரக்கினை
வெறிது நின் புகழ்களை வேண்டார் இல் எடுத்து ஏத்தும் – கலி 72/16,17

மேல்


அரக்கு (19)

அரக்கு உருக்கு அன்ன செம் நிலன் ஒதுங்கலின் – பொரு 43
ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன – சிறு 74
உள் அரக்கு எறிந்த உருக்கு-உறு போர்வை – சிறு 256
அரக்கு இதழ் குவளையொடு நீலம் நீடி – பெரும் 293
அரக்கு விரித்து அன்ன பரேர் அம் புழகுடன் – குறி 96
அரக்கு விரித்து அன்ன செம் நில மருங்கின் – மலை 507
அம் வளை வெரிநின் அரக்கு ஈர்த்து அன்ன – நற் 25/1
ஓவ_மாக்கள் ஒள் அரக்கு ஊட்டிய – நற் 118/7
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
அல்லி சேர் ஆய் இதழ் அரக்கு தோய்ந்தவை போல – கலி 13/12
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி 25/4
ஒள் உரு அரக்கு இல்லை வளி_மகன் உடைத்து தன் – கலி 25/7
அரக்கு நிற உருவின் ஈயல்_மூதாய் – அகம் 139/13
யாஅ ஒண் தளிர் அரக்கு விதிர்த்து அன்ன நின் – அகம் 333/1
அரைசன் ஒதுங்க தலை எடுத்த குறும்பு போன்றது அரக்கு ஆம்பல் – கம்.பால:10 75/4
அ காலை அரக்கன் அரக்கு உருக்கு அன்ன கண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 22/1
ஊட்டு அரக்கு உண்ட போலும் நயனத்தான் ஒருப்பட்டானை – கம்.சுந்:10 1/3
ஊட்டு அரக்கு ஊட்டிய அனைய ஒண் கணான் – கம்.யுத்1:4 1/4
ஊட்டு அரக்கு அனைய செம் கண் நெருப்பு உக உயிர்ப்பு வீங்க – கம்.யுத்4:34 11/3

மேல்


அரக்குண்ட (1)

சில் அரக்குண்ட சேவடி போது என்றான் – கம்.அயோ:4 220/4

மேல்


அரக்கும் (3)

கல் அரக்கும் கடுமைய அல்ல நின் – கம்.அயோ:4 220/3
கல் அரக்கும் கரதலத்தால் காட்டு என்று காண்கேனோ – கம்.சுந்:2 228/2
எல் அரக்கும் அயில் நுதி வேல் இராவணனும் இ ஊரும் – கம்.சுந்:2 228/3

மேல்


அரக்குவோரே (1)

கண் கலிழ் உகு பனி அரக்குவோரே – குறு 398/8

மேல்


அரக்குற்று (1)

அரக்குற்று எரி பொறி கண் திசை கரிக்கும் சிறிது அனுங்கா – கம்.யுத்2:15 165/2

மேல்


அரகம் (1)

அரகம் முந்தின நெடும் கவியின் ஆக்கையில் – கம்.யுத்3:20 42/3

மேல்


அரங்க (7)

பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் – பரி 8/109
பிணி அரங்க வினை அகல பெரும் காலம் தவம் பேணி – கம்.பால:12 4/1
பணி அரங்க பெரும் பாயல் பரம் சுடரை யாம் காண – கம்.பால:12 4/3
வெம் சரங்கள் நெஞ்சு அரங்க வெய்ய காமன் எய்யவே – கம்.பால:13 49/2
தாம் அரங்க அரங்கு தகர்ந்து உக – கம்.சுந்:6 27/3
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல் – கம்.யுத்3:31 79/3
அம்பு அரங்க அழுந்தின சோரியின் – கம்.யுத்3:31 119/3

மேல்


அரங்கம் (2)

தீ இல் அடுப்பின் அரங்கம் போல – அகம் 137/11
அணி அரங்கம் தந்தானை அறியாதார் அறியாதார் – கம்.பால:12 4/4

மேல்


அரங்கமும் (1)

ஆனை தானமும் ஆடல் அரங்கமும்
பான தானமும் பாய் பரி பந்தியும் – கம்.சுந்:6 37/1,2

மேல்


அரங்கிட (1)

கோடு அரங்கிட எழும் குவி தடம் கொங்கையார் – கம்.பால:20 31/3

மேல்


அரங்கிடை (1)

அரங்கிடை மடந்தையர் ஆடுவார் அவர் – கம்.பால:3 45/1

மேல்


அரங்கிய (3)

நிலம் அரங்கிய வேரொடு நேர் பறிந்து – கம்.யுத்1:8 59/1
மஞ்சு அரங்கிய மார்பினும் தோளினும் – கம்.யுத்4:37 167/1
நஞ்சு அரங்கிய கண்ணினும் நாவினும் – கம்.யுத்4:37 167/2

மேல்


அரங்கில் (4)

மண்ணும் மணி முழவு அதிர வான் அரங்கில் நடம் புரி வாள் இரவி ஆன – கம்.பால:11 16/3
சந்த பூம் பந்தர் வேய்ந்த தமனிய அரங்கில் தம்தம் – கம்.சுந்:2 104/1
அரங்கில் ஆடுவார்க்கு அன்பு பூண்டுடை வரம் அறியேன் – கம்.யுத்1:2 107/1
வாழும் மணி அரங்கில் பூம் பள்ளி வைகுவாய் – கம்.யுத்2:17 85/2

மேல்


அரங்கின் (4)

களி நாள் அரங்கின் அணி நலம் புரையும் – பரி 16/13
அவை புகழ் அரங்கின் மேல் ஆடுவாள் அணி நுதல் – கலி 79/4
அரங்கின் ஆடுவார் சிலம்பின் அன்னம் நின்று – கம்.பால:6 22/3
அரம்பையர் ஆடிய அரங்கின் ஆண்_தொழில் – கம்.சுந்:5 57/3

மேல்


அரங்கின்-மாடே (1)

வளை கையர் போன்ற மஞ்ஞை தோன்றிகள் அரங்கின்-மாடே
விளக்கு_இனம் ஒத்த காண்போர் விழி ஒத்த விளையின் மென் பூ – கம்.கிட்:10 31/3,4

மேல்


அரங்கினில் (1)

மழை கண் மங்கையர் அரங்கினில் வயிரியர் முழவம் – கம்.பால:9 11/2

மேல்


அரங்கினுக்கு (2)

அயில் விழி மகளிர் ஆடும் அரங்கினுக்கு அழகு-செய்ய – கம்.பால:2 14/2
அரங்கினுக்கு அழகு செய்ய ஆயிரம் சாரி போந்தார் – கம்.யுத்2:18 235/2

மேல்


அரங்கு (10)

கட்டளை அன்ன வட்டு அரங்கு இழைத்து – நற் 3/3
ஐய நுண் இடையார் ஆடும் ஆடக அரங்கு கண்டார் – கம்.பால:10 8/4
மணி அரங்கு நெடு முடியாய் மலர் அயனே வழிபட்டு – கம்.பால:12 4/2
பஞ்சு அரங்கு தீயின் ஆவி பற்ற நீடு கொற்ற வில் – கம்.பால:13 49/1
ஆடு அரங்கு அல்லவே அணி அரங்கு அயல் எலாம் – கம்.பால:20 31/4
ஆடு அரங்கு அல்லவே அணி அரங்கு அயல் எலாம் – கம்.பால:20 31/4
அரங்கு எழு துறக்க நாட்டுக்கு அரசு எனல் ஆகும் அன்றே – கம்.கிட்:9 18/2
தாம் அரங்க அரங்கு தகர்ந்து உக – கம்.சுந்:6 27/3
அரங்கு பட மானுடர் அலந்தலை பட பார் – கம்.யுத்1:2 61/2
அரங்கு இடந்தன அறு குறை நடிப்பன அல்ல என்று இமையோரும் – கம்.யுத்2:16 312/1

மேல்


அரங்குகள் (1)

ஆடு அரங்குகள் அம்பலம் தேவர் ஆலயங்கள் – கம்.சுந்:2 131/2

மேல்


அரங்கும் (1)

அறையும் ஆடு_அரங்கும் பட பிள்ளைகள் – கம்.பால:0 9/1

மேல்


அரங்கொடு (1)

ஆடல் நீத்த அரங்கொடு அகன் புனல் – கம்.அயோ:11 23/2

மேல்


அரச (19)

வருவர் வாழி தோழி அரச
யானை கொண்ட துகில் கொடி போல – அகம் 111/3,4
பயில் சிறை அரச_அன்னம் பல் மலர் பள்ளி-நின்றும் – கம்.பால:2 14/3
அறிஞன் ஆண்டு இருக்குநன் அரச என்றனன் – கம்.பால:5 53/4
என்றலும் அரச நீ இரங்கல் இ உலகு – கம்.பால:5 80/1
அன்று அளித்த அரசு அன்றோ புரந்தரன் இன்று ஆள்கின்றது அரச என்றான் – கம்.பால:6 9/4
புகழ்ந்தனர் அரச நின் புதல்வர் போய பின் – கம்.பால:14 2/3
எஞ்சல்_இல் உலகத்து உள்ள எறி படை அரச வெள்ளம் – கம்.பால:23 77/1
அனையது ஆதலின் அரச நிற்கு உறு பொருள் அறியின் – கம்.அயோ:1 40/3
அமிழ்து உண குழுமுகின்ற அமரரின் அரச வெள்ளம் – கம்.அயோ:3 71/4
கைதொழுது அரச வெள்ளம் கடல் என தொடர்ந்து சுற்ற – கம்.அயோ:3 86/2
அழ எழும் ஒலி அலது அரச வீதியே – கம்.அயோ:4 203/4
அரச வேலை சூழ்ந்து அழுது கைதொழ – கம்.அயோ:11 120/3
அன்று தீர்ந்த பின் அரச வேலையும் – கம்.அயோ:14 93/1
அரும் தவம் முடித்தனை அருட்கு அரச என்றான் – கம்.ஆரண்:3 49/4
மன்னவர்க்கு அரச என்று உரை-செய்தான் வசை_இலான் – கம்.கிட்:4 20/4
அன்னது கேட்டவள் அரச ஆயவற்கு – கம்.கிட்:7 30/1
அன்றியும் உனக்கு ஆள் இன்மை தோன்றுமால் அரச
வென்றி இல்லவர் மெல்லியோர்-தமை செல விட்டாய் – கம்.சுந்:9 4/1,2
வென்று பெயர்வாய் அரச நீ கொல் என வீரம் – கம்.யுத்1:2 58/3
அடி மணி இட்டாய் அன்றே அரி குலத்து அரச என்றான் – கம்.யுத்1:12 47/4

மேல்


அரச_அன்னம் (1)

பயில் சிறை அரச_அன்னம் பல் மலர் பள்ளி-நின்றும் – கம்.பால:2 14/3

மேல்


அரசது (1)

ஆய்தர தக்கது அன்றோ தூது வந்து அரசது ஆள்கை – கம்.யுத்1:14 29/2

மேல்


அரசர் (35)

தமரின் தீராள் என்மோ அரசர்
நிரை செலல் நுண் தோல் போல – குறு 392/6,7
தென்னம் குமரியொடு ஆயிடை அரசர்
முரசு உடை பெரும் சமம் ததைய ஆர்ப்பு எழ – பதி 43/8,9
அரசர் உழையர் ஆகவும் புரை தபு – புறம் 154/4
அரசர் தம் கோமகன் அனைய கூறலும் – கம்.பால:5 5/2
அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ – கம்.பால:5 57/2
கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும் – கம்.பால:5 60/2
அதிர்ந்து எழு முரசு உடை அரசர் கோமகன் – கம்.பால:5 68/2
அறை பறை என்றனன் அரசர் கோமகன் – கம்.பால:5 108/4
கலி தானை கடலோடும் கை தான களிற்று அரசர்
ஒலித்து ஆனை என வந்து மணம் மொழிந்தார்க்கு எதிர் உருத்த – கம்.பால:13 20/1,2
கொடிக்களின் உணர்ந்து அரசர் கோ நகர் அடைந்தார் – கம்.பால:15 15/4
அனிகம் வந்து அடி தொழ கடிது சென்று அரசர்_கோன் – கம்.பால:20 23/1
போதினை வெறுத்து அரசர் பொன் மனை புகுந்தாள் – கம்.பால:22 35/4
கொல் உயர் களிற்று அரசர் கோமகன் இருந்தான் – கம்.பால:22 40/1
சொற்ற பொழுதத்து அரசர் கைதொழுது எழ தன் – கம்.பால:22 42/1
கடம் படு களிற்று அரசர் ஆதி இடை கண்டோர் – கம்.பால:23 1/2
ஆனவன் போன பின் அரசர் கோமகன் – கம்.பால:24 50/1
எந்தை நீ உவந்து இதம் சொல எம் குலத்து அரசர்
அந்தம்_இல் அரும் பெரும் புகழ் அவனியில் நிறுவி – கம்.அயோ:1 43/1,2
அரசர் இல் பிறந்து பின் அரசர் இல் வளர்ந்து – கம்.அயோ:2 68/1
அரசர் இல் பிறந்து பின் அரசர் இல் வளர்ந்து – கம்.அயோ:2 68/1
அரசர் இல் புகுந்து பேர் அரசி ஆன நீ – கம்.அயோ:2 68/2
அரசர் இனிது இருந்த நல் அவையின் ஆயினான் – கம்.அயோ:4 88/4
அழுது தாயரோடு அரும் தவர் அந்தணர் அரசர்
புழுதி ஆடிய மெய்யினர் புடை வந்து பொரும – கம்.அயோ:4 213/1,2
ஆண்தகை நெடு முடி அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 42/3
அருக்கனே அனைய அ அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 62/3
அனைய மா தவன் அரசர் கோ_மகற்கு – கம்.அயோ:11 133/1
ஆணை செல்ல நிலை அழிந்த அரசர் போன்றான் அல் ஆண்டான் – கம்.ஆரண்:10 118/4
பெரும் தகை என் குலத்து அரசர் பின் ஒரு – கம்.கிட்:6 23/3
வாழியாய் அரசர் வைகும் வள நகர் வைகல் ஒல்லேன் – கம்.கிட்:9 21/2
அரசர் வீதி கடந்து அகன் கோயிலை – கம்.கிட்:11 43/2
அணங்கு அரா அரசர் கோன் அளவு_இல் ஆண்டு எலாம் – கம்.சுந்:2 43/1
ஆய பொழுது அ மதில் அகத்து அரசர் வைகும் – கம்.சுந்:2 164/1
பன்னக அரசர் செம் கேழ் பணா மணி வலிதின் பற்றி – கம்.சுந்:2 183/1
ஆர் உயிர் கொடுத்து காத்தார் எண்_இலா அரசர் அம்மா – கம்.யுத்1:4 116/4
ஆதியாய் உனை அடைந்தான் அரசர் உருக்கொண்டு அமைந்த – கம்.யுத்2:16 350/3
ஈன்றாய் இடுக்கண் துடைத்து அளிப்பான் இரங்கி அரசர் இல் பிறந்தாய் – கம்.யுத்3:22 221/1

மேல்


அரசர்-தம் (3)

அரசர்-தம் பெருமகன் அகிலம் யாவையும் – கம்.பால:6 1/1
அருந்தினேன் அயோத்தி வந்த அரசர்-தம் புகழை அம்மா – கம்.யுத்2:17 41/4
அறம் கெட வழக்கு நீங்க அரசர்-தம் மரபிற்கு ஆன்ற – கம்.யுத்2:17 65/1

மேல்


அரசர்_கோன் (1)

அனிகம் வந்து அடி தொழ கடிது சென்று அரசர்_கோன்
இனிய பைம் கழல் பணிந்து எழுதலும் தழுவினான் – கம்.பால:20 23/1,2

மேல்


அரசர்_பிரான் (2)

அதிர்கின்ற பொலம் தேர் நின்று அரசர்_பிரான் இழிந்துழி சென்று அடியில் வீழ – கம்.பால:5 57/2
கவ்வை உரைத்து அருள்தி என நிகழ்ந்த பரிசு அரசர்_பிரான் கழறலோடும் – கம்.பால:5 60/2

மேல்


அரசர்க்கு (7)

அம் மாண் நகருக்கு அரசன் அரசர்க்கு_அரசன் – கம்.பால:4 1/1
அம் தார் அரசர்க்கு_அரசன்-தன் அனீக வெள்ளம் – கம்.பால:16 41/2
அருள கருதுற்றது நீ அரசர்க்கு அரசே என்னும் – கம்.அயோ:4 31/4
சொற்றாள் சொற்றா-முன்னம் சுடர் வாள் அரசர்க்கு அரசை – கம்.அயோ:4 37/1
அறம்தான் இதுவோ ஐயா அரசர்க்கு அரசே என்றாள் – கம்.அயோ:4 68/4
போர் வாள் அரசர்க்கு இறை பொய்த்தனன் ஆக்ககில்லேன் – கம்.அயோ:4 140/3
அன்னவள் கூறுவாள் அரசர்க்கு அத்தையர்க்கு – கம்.அயோ:5 39/1

மேல்


அரசர்க்கு_அரசன் (1)

அம் மாண் நகருக்கு அரசன் அரசர்க்கு_அரசன்
செம் மாண் தனி கோல் உலகு ஏழினும் செல்ல நின்றான் – கம்.பால:4 1/1,2

மேல்


அரசர்க்கு_அரசன்-தன் (1)

அம் தார் அரசர்க்கு_அரசன்-தன் அனீக வெள்ளம் – கம்.பால:16 41/2

மேல்


அரசர்கள் (1)

ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா – கலி 25/3

மேல்


அரசர்களும் (1)

ஆராத காதல் அரசர்களும் அந்தணரும் – கம்.அயோ:4 92/2

மேல்


அரசரில் (1)

அந்தணர் பாவை நீ யான் அரசரில் வந்தேன் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 42/4

மேல்


அரசரின் (1)

வனை கழல் அரசரின் வண்மை மிக்கிடும் – கம்.சுந்:3 65/3

மேல்


அரசருக்கு (1)

ஆதியான் பணி அருள் பெற்ற அரசருக்கு அரசன் – கம்.யுத்4:40 102/1

மேல்


அரசரும் (1)

சேனையும் அரசரும் செல்க முந்து எனா – கம்.பால:14 7/3

மேல்


அரசருள்ளும் (1)

மறம் கெழு தானை அரசருள்ளும்
அறம் கடைப்பிடித்த செங்கோலுடன் அமர் – அகம் 338/2,3

மேல்


அரசவை (6)

அரசவை இருந்த தோற்றம் போல – பொரு 55
அரசவை பணிய அறம் புரிந்து வயங்கிய – பதி 85/9
அரசவை அடைந்துழி அயனும் நாண் உற – கம்.பால:5 94/3
அரசவை விடுத்த பின் ஆணை மன்னவன் – கம்.அயோ:1 85/1
அ-வயின் அரசவை அகன்று நெஞ்சகத்து – கம்.அயோ:4 156/1
ஆழியான் அரசவை கண்டதும் அறைகுவாய் – கம்.கிட்:13 69/4

மேல்


அரசவைக்கு (1)

தொடங்கினன் அரசவைக்கு உள்ளம் சொல்லுவான் – கம்.அயோ:12 13/4

மேல்


அரசற்கு (1)

அன்பு இழைத்த மனத்து அரசற்கு நீ – கம்.அயோ:4 12/1

மேல்


அரசன் (81)

முறை உடை அரசன் செங்கோல் அவையத்து – குறு 276/5
பேதையோன் வினை வாங்க பீடு இலா அரசன் நாட்டு – கலி 27/7
நல் அற நெறி நிறீஇ உலகு ஆண்ட அரசன் பின் – கலி 129/4
அம் மாண் நகருக்கு அரசன் அரசர்க்கு_அரசன் – கம்.பால:4 1/1
அம் மாண் நகருக்கு அரசன் அரசர்க்கு_அரசன் – கம்.பால:4 1/1
ஆங்கு உரை இனைய கூறும் அரும் தவர்க்கு அரசன் செய்ய – கம்.பால:5 32/1
ஆங்கு அவர் அம் மொழி உரைப்ப அரசன் மகிழ்ந்து அவர்க்கு அணி தூசு ஆதி ஆய – கம்.பால:5 36/1
அருள் தரும் அவையில் வந்து அரசன் எய்தினான் – கம்.பால:5 91/4
அரி மணி பணத்து அரா அரசன் நாட்டினும் – கம்.பால:7 16/3
இலங்கை அரசன் பணி அமைந்து ஓர் இடையூறா – கம்.பால:7 25/1
கழிந்த கங்குல் அரசன் கதிர் குடை – கம்.பால:11 11/1
திண் தேர் அரசன் ஒருவன் குல தேவிமார் தம் – கம்.பால:17 21/1
வந்தனன் அரசன் என்ன மனத்து எழும் உவகை பொங்க – கம்.பால:20 4/1
ஆவி வந்து என்ன வந்து அரசன் மாடு அணுகினான் – கம்.பால:20 22/4
ஐயன் தனை அரிதின் தரும் அரசன் அது கண்டான் – கம்.பால:24 15/3
அம் கண் அரசன் மைந்தனும் ஆரோ எனும் அளவில் – கம்.பால:24 16/4
அரசன் ஆக்கி பின் அப்புறத்து அடுத்தது புரிவாய் – கம்.அயோ:1 46/4
அனையது ஆதலின் அரும் துயர் பெரும் பரம் அரசன்
வினையின் என்-வயின் வைத்தனன் என கொளல் வேண்டா – கம்.அயோ:1 68/1,2
ஆக்கிய பொலம் கழல் அரசன் ஆணையால் – கம்.அயோ:2 66/2
அன்றது ஆம் எனில் அரசன் முன் ஆருயிர் துறந்து – கம்.அயோ:2 91/3
கேகயத்து அரசன் பயந்த விடத்தை இன்னது ஒர் கேடு சூழ் – கம்.அயோ:3 52/3
ஏழ்_இரண்டு ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் – கம்.அயோ:3 111/4
வெவ் வாள் அரசன் நிலை கண்டு என் ஆம் விளைவு என்று உன்னா – கம்.அயோ:4 34/4
இறந்தான் அல்லன் அரசன் இறவாது ஒழிவான் அல்லன் – கம்.அயோ:4 35/1
அன்னாய் உரையாய் அரசன் அயர்வான் நிலை என் என்ன – கம்.அயோ:4 36/3
விம்மா அழுவாள் அரசன் மெய்யின் திரிவான் என்னில் – கம்.அயோ:4 42/2
தேற்றா நின்றாள் மகனை திரிவான் என்றாள் அரசன்
தோற்றான் மெய் என்று உலகம் சொல்லும் பழிக்கும் சோர்வாள் – கம்.அயோ:4 51/3,4
இணர் ஆர் தரு தார் அரசன் இடரால் அயர்வான் வினையேன் – கம்.அயோ:4 54/3
ஒன்றோடு ஒன்று ஒன்று ஒவ்வா உரை தந்து அரசன் உயிரும் – கம்.அயோ:4 66/1
முனிவன் சொல்லும் அளவில் முடியும்-கொல் என்று அரசன்
தனி நின்று உழல் தன் உயிரை சிறிதே தகைவான் இந்த – கம்.அயோ:4 67/1,2
இறந்தான்-கொல்லோ அரசன் என்னை இடர் உற்று அழிவாள் – கம்.அயோ:4 68/2
என்று என்று அரசன் மெய்யும் இரு தாள் இணையும் முகனும் – கம்.அயோ:4 70/1
ஒன்றும் தெரியா மம்மர் உள்ளத்து அரசன் மெள்ள – கம்.அயோ:4 70/3
அ நாள் உற்றது எல்லாம் அவளுக்கு அரசன் அறைவான் – கம்.அயோ:4 72/4
ஐயா யான் ஓர் அரசன் அயோத்தி நகரத்து உள்ளேன் – கம்.அயோ:4 80/1
ஆ ஆ அரசன் அருள் இலனே ஆம் என்பார் – கம்.அயோ:4 95/1
ஆதி அரசன் அரும் கேகயன் மகள் மேல் – கம்.அயோ:4 103/1
அ அரம் பொருத வேல் அரசன் ஆய்கிலாது – கம்.அயோ:4 162/3
அறுபதினாயிரர் அரசன் தேவியர் – கம்.அயோ:4 173/1
சொல்லலும் அரசன் சோர்ந்தான் துயர் உறு முனிவன் நான் இ – கம்.அயோ:6 11/3
சோதி மணி தேர் சுமந்திரன் சென்று அரசன் தன்மை சொல வந்த – கம்.அயோ:6 26/3
புக்கார் அரசன் பொன்_உலகம் போனான் என்னும் பொருள் கேட்டார் – கம்.அயோ:6 36/1
அன்னை தீமையால் அரசன் நின்னையும் – கம்.அயோ:11 124/2
உம்பருக்கு அரசன் மால் கரியின் ஓடை எயிறு ஒண் – கம்.ஆரண்:1 12/3
ஆடவர்க்கு அரசன் அயில் அம்பு போல் – கம்.ஆரண்:6 66/2
நெய் நிலைய வேல் அரசன் நேருநரை இல்லான் – கம்.ஆரண்:10 41/1
அஞ்சலை வருதி நின்னை அழைத்தனன் அரசன் என்ன – கம்.ஆரண்:10 106/3
செயிர் உற்ற அரசன் ஆண்டு ஓர் தேய்வு வந்துற்ற போழ்தில் – கம்.ஆரண்:10 107/2
ஆகின்றது அரசன் தன் ஆணை நீர் மறுத்து – கம்.ஆரண்:12 16/2
எ வழி இருந்தான் சொன்ன கவி குலத்து அரசன் யாங்கள் – கம்.கிட்:2 20/1
ஐய நின் தீரும் என்ன அரி_குலத்து அரசன் சொல்வான் – கம்.கிட்:3 24/4
அன்னவன் எமக்கு அரசன் ஆகவே – கம்.கிட்:3 50/1
மன்னவர்க்கு அரசன் மைந்த மற்று இவன் சுற்றத்தோடும் – கம்.கிட்:7 143/3
குன்றினும் உயர்ந்த திண் தோள் குரக்கு_இனத்து அரசன் கொற்ற – கம்.கிட்:7 155/3
பொறிப்ப_அரும் துன்பம் முன்னா கவி குலத்து அரசன் போனான் – கம்.கிட்:9 25/4
வண்ண வில் கரத்தான் முன்னர் கவி குலத்து அரசன் வந்தான் – கம்.கிட்:11 101/4
இரு என கவி குலத்து அரசன் ஏவலும் – கம்.கிட்:11 106/2
ஆட்டினை கங்கை நீர் அரசன் தேவியை – கம்.கிட்:11 112/2
நண்ணிய கவி குலத்து அரசன் நாள்-தொறும் – கம்.கிட்:11 124/3
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அரவினுக்கு அரசன் வாழ்வும் – கம்.சுந்:1 20/3
அறத்தகை அரசன் திண் போர் ஆழியும் அனையன் ஆனான் – கம்.சுந்:1 29/4
மாண்டு போயினன் எருவைகட்கு அரசன் மற்று உளரோ – கம்.சுந்:3 13/1
அறம் கிளர் பறவையின் அரசன் ஆடு எழில் – கம்.சுந்:4 44/1
அந்தம்_இல் திரு நகர்க்கு அரசன் ஆக்கு என்பாய் – கம்.சுந்:5 38/4
அரசன் மற்றவர் அலக்கணே உரைத்திட அறிந்தான் – கம்.சுந்:7 56/4
திசாதிசை போதும் நாம் அரசன் செய் வினை – கம்.யுத்1:2 42/1
தெள்ளிய பொருள் என அரசன் செப்பினான் – கம்.யுத்1:2 72/4
அரசன் அன்னவை உரை-செய்ய அந்தணன் அஞ்சி – கம்.யுத்1:3 37/1
அலங்கல் வேல் படை ஐ_இரு கோடிக்கும் அரசன்
வலம் கொள் வாள் தொழில் விஞ்சையர் பெரும் புகழ் மறைத்தான் – கம்.யுத்1:5 43/2,3
ஆம் அரசன் மைந்தர் திரு மேனி அலசாமே – கம்.யுத்1:9 11/2
நீலனை உலகம் உண்ணும் நெருப்பினுக்கு அரசன் என்றார் – கம்.யுத்1:9 75/2
மன்னவர்க்கு அரசன் வந்தான் வலியமால் என்று தானும் – கம்.யுத்1:9 89/3
அன்றியும் பதினேழ் வெள்ளத்து அரியொடும் அரசன்_மைந்தன் – கம்.யுத்1:13 6/1
காற்றினுக்கு அரசன்_மைந்தன் கடுமை நீ கண்டது அன்றோ – கம்.யுத்1:13 20/2
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் – கம்.யுத்2:15 128/2
கண் நெடும் கடும் தீ கால கவி குலத்து அரசன் கையால் – கம்.யுத்2:15 129/3
ஆவி போய் அழிதல் நன்றோ அமரர்க்கும் அரசன் ஆவான் – கம்.யுத்2:17 62/3
முகம் தோன்ற நின்று காற்றினுக்கு அரசன் பண்டை – கம்.யுத்2:18 203/3
தேசத்தார் அரசன் மைந்தன் இடை இருள் சேர்ந்து நின்றே – கம்.யுத்2:19 294/2
ஆதியான் பணி அருள் பெற்ற அரசருக்கு அரசன்
காதல் மைந்தனை காணிய உவந்தது ஓர் கருத்தால் – கம்.யுத்4:40 102/1,2
காற்றினுக்கு அரசன் பால் கவி_குலத்தினுள் – கம்.யுத்4:41 97/1

மேல்


அரசன்-தன் (2)

அம் தார் அரசர்க்கு_அரசன்-தன் அனீக வெள்ளம் – கம்.பால:16 41/2
ஆகின் ஐய அரசன்-தன் ஆணையால் – கம்.அயோ:4 18/1

மேல்


அரசன்-மாட்டு (1)

ஓடினர் அரசன்-மாட்டு உவகை கூறி நின்று – கம்.பால:5 106/1

மேல்


அரசன்-மாடு (1)

ஆன தன் பொரு சினத்து அரசன்-மாடு அணுகினான் – கம்.கிட்:3 1/2

மேல்


அரசன்_மைந்தன் (2)

அன்றியும் பதினேழ் வெள்ளத்து அரியொடும் அரசன்_மைந்தன்
தென் திசை வாயில் செய்யும் செரு எலாம் செய்வதானான் – கம்.யுத்1:13 6/1,2
காற்றினுக்கு அரசன்_மைந்தன் கடுமை நீ கண்டது அன்றோ – கம்.யுத்1:13 20/2

மேல்


அரசனது (1)

அனுமன் ஆற்றலும் அரசனது ஆற்றலும் இருவர் – கம்.யுத்3:31 43/1

மேல்


அரசனுக்கு (3)

அருள் சுரந்து அரசனுக்கு ஆசியும் கொடுத்து – கம்.பால:5 50/1
அன்னர் ஆயினும் அரசனுக்கு அது அலது உறுதி – கம்.அயோ:1 32/1
ஆற்றல்-சால் அரசனுக்கு அறிவித்தான் அவன் – கம்.அயோ:2 32/3

மேல்


அரசனும் (8)

அரசனும் முனிவரும் அடைந்த ஆயிடை – கம்.பால:5 48/1
அரைசர் தம் அரசனும் அணுகல் மேயினான் – கம்.பால:23 39/4
ஆன்ற பேர் அரசனும் இருப்ப ஐயனும் – கம்.அயோ:12 19/1
உள்ளம் போல் செலும் கழுகினுக்கு அரசனும் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:12 5/4
ஆடவர்க்கு அரசனும் தொடர அ வழி – கம்.யுத்2:16 303/1
வேந்தருக்கு அரசனும் வில்லின் ஊக்கினான் – கம்.யுத்3:31 180/2
உரவு கொற்றத்து உவணத்து அரசனும்
பொர உடன்றனர் போல பொருந்தினர் – கம்.யுத்4:37 25/2,3
மன்னவர்க்கு அரசனும் வந்து தோன்றினார் – கம்.யுத்4:41 103/4

மேல்


அரசனை (8)

உள் இடப்பட்ட அரசனை பெயர்த்து அவர் – கலி 139/35
கோ முனிக்கு அரசனை இருத்தி கொள் கடன் – கம்.பால:5 75/3
ஆற்றின அரசனை ஐய வெய்ய என் – கம்.அயோ:5 23/3
அரவினது அரசனை ஒன்றோ தரையினொடு அரையும்-மின் என்றால் – கம்.சுந்:7 17/3
கடவுளர்க்கு அரசனை கடந்த தோன்றலும் – கம்.சுந்:12 24/1
ஏயவன் எய்தினான் என்று அரசனை இறைஞ்சி சொன்னான் – கம்.யுத்1:13 3/4
சலத்த காலனை தறுகணர்க்கு அரசனை தருக்கினின் பெரியானை – கம்.யுத்2:16 341/3
அனையது ஆகிய சேனையோடு அரசனை அனிலன் – கம்.யுத்4:41 15/1

மேல்


அரசனோ (1)

அண்ணல் வாள் அரவினுக்கு அரசனோ என்பார் – கம்.பால:13 7/3

மேல்


அரசனோடு (1)

ஆடவர்க்கு அரசனோடு தம்பியும் அழுது சோர – கம்.ஆரண்:13 129/2

மேல்


அரசனோடும் (2)

ஐய நும்மோடும் எங்கள் அரி_குலத்து அரசனோடும்
மெய் உறு கேண்மை ஆக்கி மேலை_நாள் விளைவது ஆன – கம்.கிட்:11 62/1,2
அ நெறி நெடிது செல்ல அரி_குலத்து அரசனோடும்
நல் நெறி குமரர் போக நயந்து உடன் புணர்ந்த சேனை – கம்.சுந்:14 52/1,2

மேல்


அரசாட்சி (2)

வேண்டும் திறத்தாரும் வேண்டா அரசாட்சி
பூண்டு இ உலகுக்கு இடர் கொடுத்த புல்லனேன் – கம்.அயோ:14 62/1,2
யானாம் இ அரசு ஆள்வென் என்னே இ அரசாட்சி இனிதே அம்மா – கம்.யுத்4:41 64/4

மேல்


அரசாட்சியில் (1)

தனி அரசாட்சியில் தாழும் உள்ளமே – கம்.அயோ:1 22/4

மேல்


அரசாம் (1)

மன்னர் வானவர் அல்லர் மேல் வானவர்க்கு அரசாம்
பொன்னின் வார் கழல் புரந்தரன் போலியர் அல்லர் – கம்.அயோ:1 67/1,2

மேல்


அரசாள்தி (1)

ஆளாயும் வாழ்தி அரசாள்தி ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 256/4

மேல்


அரசாளுதி (1)

இருமையே அரசாளுதி ஈறு இலா – கம்.யுத்4:39 12/3

மேல்


அரசாளும் (2)

மூவாது எ நாளும் உலகு ஏழொடு ஏழும் அரசாளும் மேன்மை முதல்வா – கம்.யுத்2:19 251/2
நன்று அரசாளும் அ அரசும் நன்று-அரோ – கம்.யுத்3:24 80/4

மேல்


அரசி (5)

தொழுகின்ற நல் நலத்து பெண் அரசி தோன்றினாள் – கம்.பால:13 17/4
அரும் கலன் அணங்கு அரசி ஆர் அமிழ்து அனைத்தும் – கம்.பால:22 38/3
அரசர் இல் புகுந்து பேர் அரசி ஆன நீ – கம்.அயோ:2 68/2
பெண்ணிடை அரசி தேவர் பெற்ற நல் வரத்தால் பின்னர் – கம்.ஆரண்:6 50/3
உன்னை காட்டினன் கற்பினுக்கு அரசி என்று உலகில் – கம்.யுத்4:40 109/3

மேல்


அரசி-தன்னை (1)

அருந்தவத்து அரசி-தன்னை அன்புற நோக்கி எங்கள் – கம்.ஆரண்:16 5/3

மேல்


அரசியல் (11)

அரசியல் பிழையாது அற நெறி காட்டி – மது 191
அரசியல் பிழையாது செரு மேந்தோன்றி – பதி 89/12
இன்னம் யான் இந்த அரசியல் இடும்பையின் நின்றால் – கம்.அயோ:1 64/3
அழிவு அரும் அரசியல் எய்தி ஆகும் என்று – கம்.அயோ:11 105/1
அரசியல் பாரம் பூரித்து அயர்ந்தனை இகழாது ஐயன் – கம்.கிட்:7 142/1
தேர்ந்து இனிது இயற்றும் உன் தன் அரசியல் தருமம் தீர்தி – கம்.கிட்:9 20/4
அலகு இல் செல்வத்து அரசியல் ஆணையில் – கம்.சுந்:3 100/2
அரசியல் அழிந்தது என்று அயர்தி போலுமால் – கம்.யுத்1:2 17/4
அடுத்த நாட்டு அரசியல் உடைய ஆணையால் – கம்.யுத்1:4 79/1
சிகை பிறக்கின்ற சொல்லன் அரசியல் இருக்கை சேர்ந்தான் – கம்.யுத்4:34 25/4
என்னை இன்னும் அரசியல் இச்சையன் – கம்.யுத்4:41 57/1

மேல்


அரசியற்கு (1)

அரசியற்கு உரிய யாவும் ஆற்றுழி ஆற்றி ஆன்ற – கம்.கிட்:9 24/1

மேல்


அரசியை (3)

கற்பினுக்கு அரசியை கண்ணின் நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:12 26/4
அரசியை ஐயனோடும் அடி இணை தொழுது நின்றார் – கம்.யுத்4:41 29/4
அங்கு அவர் வைத்து பெண்மைக்கு அரசியை தொழுது சூழ – கம்.யுத்4:41 30/2

மேல்


அரசிருந்த (1)

ஏக வெம் கனல் அரசிருந்த காட்டினில் – கம்.பால:7 12/1

மேல்


அரசிளங்குமரனே (1)

அரசிளங்குமரனே ஆகல் வேண்டுமால் – கம்.பால:10 58/4

மேல்


அரசிளங்கோளரி (1)

குரு மணி பூண் அரசிளங்கோளரி
இரு கை கூப்பி இறைஞ்சினன் எய்தியது – கம்.அயோ:11 37/1,2

மேல்


அரசின் (9)

அற நெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம் – புறம் 55/12
ஆன்ற தொல் குலம் இனி அரசின் வைகுமால் – கம்.பால:5 76/3
முறையின் நீங்கிய அரசின் முந்துமோ – கம்.அயோ:14 98/4
மாறு அகல் முழு மணிக்கு அரசின் மாட்சிதான் – கம்.ஆரண்:6 17/3
வன் திறல் ஆய வாலி வலியன்-கொல் அரசின் வாழ்க்கை – கம்.சுந்:12 78/3
உன்னினை அரசின் மேல் ஆசை ஊன்றினை – கம்.யுத்1:4 6/3
அருத்தியும் அரசின் மேற்றே அறிவினுக்கு அவதி இல்லை – கம்.யுத்1:4 104/2
தனி அரசின் புறம் தவிர சார்ந்துளன் – கம்.யுத்3:24 86/2
மாடு அணைந்தவர்க்கு இன்பமே வழங்கி நீள் அரசின்
நாடு அணைந்தவர் புகழ்ந்திட வீற்றிரு நலத்தால் – கம்.யுத்4:41 7/3,4

மேல்


அரசினது (1)

பணி குலங்களுக்கு அரசினது உருவினை பற்றி – கம்.சுந்:11 56/2

மேல்


அரசினான் (1)

மடி இலா அரசினான் மார்பு உளாளோ வளர் – கம்.பால:20 8/3

மேல்


அரசினை (4)

ஆன்றவற்கு உரியது ஆய அரசினை நிறுவி அப்பால் – கம்.கிட்:9 30/1
உறு சுடர் சூடை காசுக்கு அரசினை உயிர் ஒப்பானுக்கு – கம்.சுந்:6 45/1
புன் தொழில் புலை அரசினை வெஃகினேன் பூண்டேன் – கம்.யுத்3:22 191/1
கற்பினுக்கு அரசினை பெண்மை காப்பினை – கம்.யுத்4:40 47/1

மேல்


அரசு (143)

அரசு இருந்து பனிக்கும் முரசு முழங்கு பாசறை – முல் 79
அரசு பட அமர் உழக்கி – மது 128
செற்றவர் அரசு பெயர்க்குவை – மது 132
அரசு முழுது கொடுப்பினும் அமரா நோக்கமொடு – மலை 74
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 378
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் – நற் 346/3
அரசு முறை செய்க களவு இல் ஆகுக – ஐங் 8/2
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
அரசு பகை தணிய முரசு பட சினைஇ – ஐங் 455/1
அண்ணல் யானை அரசு விடுத்து இனியே – ஐங் 466/2
இடம் கவர் கடும்பின் அரசு தலை பனிப்ப – பதி 12/2
முரசு முழங்கு நெடு நகர் அரசு துயில் ஈயாது – பதி 12/7
முரசு உடை பெரும் சமத்து அரசு பட கடந்து – பதி 41/19
மன்பதை மருள அரசு பட கடந்து – பதி 42/16
முரசு உடை தாயத்து அரசு பல ஓட்டி – பதி 44/20
காவற்கு அமைந்த அரசு துறைபோகிய – பதி 74/20
மன்பதை பெயர அரசு களத்து ஒழிய – பதி 77/3
அரசு உவா அழைப்ப கோடு அறுத்து இயற்றிய – பதி 79/13
அரசு புறத்து இறுப்பினும் அதிர்வு இலர் திரிந்து – பதி 81/8
அரசு பட கடந்த ஆனா சீற்றத்தவன் – பரி 22/3
வேற்று அரசு பணி தொடங்கு நின் – புறம் 17/31
அரசு எனப்படுவது நினதே பெரும – புறம் 35/5
முரசு கெழு வேந்தர் அரசு கெழு திருவே – புறம் 75/12
அரசு உடன் பொருத அண்ணல் நெடு வரை – புறம் 158/2
அரசு இழந்திருந்த அல்லல் காலை – புறம் 174/6
அரசு வரின் தாங்கும் வல்லாளன்னே – புறம் 327/8
அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின் – புறம் 369/6
செய் என காத்து இனிது அரசு செய்கின்றான் – கம்.பால:4 12/4
அரும் புனல் சொரிந்து போது அரசு உணர்ந்தனன் – கம்.பால:5 44/4
அஃது ஐய நினை எமது அரசு என உடையேம் – கம்.பால:5 131/1
அன்று அளித்த அரசு அன்றோ புரந்தரன் இன்று ஆள்கின்றது அரச என்றான் – கம்.பால:6 9/4
கண் கிழித்து உமிழ் விட கனல் அரா அரசு கார் – கம்.பால:7 10/1
வேந்தனுக்கு அரசு வீற்றிருக்க செய்தது ஓர் – கம்.பால:7 14/3
அனையாள் மேனி கண்ட பின் அண்டத்து அரசு ஆளும் – கம்.பால:10 28/1
மின் சேவிக்க மின் அரசு என்னும்படி நின்றாள் – கம்.பால:10 31/4
பூத கணத்து அரசு ஏந்தி அனல் நின்றும் போந்ததால் – கம்.பால:12 20/4
திறையோடும் அரசு இறைஞ்சும் செறி கழல் கால் தசரதன் ஆம் – கம்.பால:12 26/1
அம் கண் ஞாலத்து அரசு மிடைந்து அவர் – கம்.பால:14 27/1
கையின் ஆட்டும் களிற்று அரசு என்னவே – கம்.பால:18 25/4
சுடர் மணி அரசு என இரவி தோன்றினான் – கம்.பால:19 67/4
ஓவியம் உயிர் பெற்று என்ன உவந்த அரசு இருந்த-காலை – கம்.பால:22 1/2
அம் கண் அரசு ஆதலின் அ அல்லி மலர் புல்லும் – கம்.பால:22 32/3
என்றும் உலகு ஏழும் அரசு எய்தி உளனேனும் – கம்.பால:22 33/3
ஊனம் இல் பேர் அரசு உய்க்கும் நாளிடை – கம்.பால:24 50/2
உற தகும் அரசு இராமற்கு என்று உவக்கின்ற மனத்தை – கம்.அயோ:1 45/1
தத்தமக்கு உற்ற அரசு என தழைக்கின்ற மனத்தர் – கம்.அயோ:1 75/2
ஆளும் அ அரசே அரசு அன்னது – கம்.அயோ:2 22/3
மூத்தவற்கு உரித்து அரசு எனின் முறைமையின் உலகம் – கம்.அயோ:2 76/1
புரியும் தன் மகன் அரசு எனில் பூதலம் எல்லாம் – கம்.அயோ:2 78/1
கொடுத்த பேர் அரசு அவன் குல கோ_மைந்தர்-தமக்கும் – கம்.அயோ:2 83/3
இரு வரத்தினில் ஒன்றினால் அரசு கொண்டு இராமன் – கம்.அயோ:2 89/1
சேய் அரசு ஆள்வது சீதை கேள்வன் ஒன்றால் – கம்.அயோ:3 14/2
கொள்ளான் நின் சேய் இ அரசு அன்னான் கொண்டாலும் – கம்.அயோ:3 30/1
ஏனோர் செய்கை யாரொடு நீ இ அரசு ஆள்வாய் – கம்.அயோ:3 31/2
வரி வில் எம்பி இ மண் அரசு ஆய் அவற்கு – கம்.அயோ:4 20/1
ஆளான் பரதன் அரசு என்பார் ஐயன் இனி – கம்.அயோ:4 102/1
பின் குற்றம் மன்னும் பயக்கும் அரசு என்றல் பேணேன் – கம்.அயோ:4 128/1
தன் சொல் கடந்து எற்கு அரசு ஆள்வது தக்கது அன்றால் – கம்.அயோ:4 136/2
விருந்து ஆகின்றாய் என்றனள் வேழத்து அரசு ஒன்றை – கம்.அயோ:6 20/3
அறந்தான் ஈது என்று அன்னவன் மைந்தன் அரசு எல்லாம் – கம்.அயோ:11 76/2
ஆளும் என்றே போயினன் அன்றோ அரசு ஆள்வான் – கம்.அயோ:11 77/4
அரசு செய்யவோ ஆவது ஆயினேன் – கம்.அயோ:11 127/4
வள் உறு வயிர வாள் அரசு_இல் வையகம் – கம்.அயோ:12 7/1
அந்தம்_இல் பேர் அரசு அளித்தி அன்னது – கம்.அயோ:12 11/3
ஆன்ற பேர் அரசு நீர் அமைதிர் ஆம் என்றான் – கம்.அயோ:13 12/4
வஞ்சனையால் அரசு எய்திய மன்னரும் வந்தாரே – கம்.அயோ:13 14/2
அடுத்த பேர் அரசு ஆண்டிலை ஐய நீ – கம்.அயோ:14 2/2
எம் பரத்தது ஆக்கி அரசு உரிமை இந்தியங்கள் – கம்.அயோ:14 61/1
அம்பரத்தின் நீங்கா அரசு அளித்த ஆழியாய் – கம்.அயோ:14 61/4
அறம் தின்றான் என அரசு அது ஆள்வெனோ – கம்.அயோ:14 99/4
வகை இல் வஞ்சனாய் அரசு வவ்வ யான் – கம்.அயோ:14 100/3
எந்தை நீங்க மீண்டு அரசு செய்க எனா – கம்.அயோ:14 101/3
செம்மை சேர் நிலத்து அரசு செய்வெனோ – கம்.அயோ:14 108/4
அரசு நின்னதே ஆள்க என்னவே – கம்.அயோ:14 109/4
உம்பர்க்கு அரசு எய்தினன் என்று உணரா – கம்.ஆரண்:2 22/4
சாவர் ஆக்கி தருவென் அரசு என்றான் – கம்.ஆரண்:4 32/4
ஆர்த்து ஆனைக்கு_அரசு உந்தி அமரர் கணத்தொடும் அடர்ந்த – கம்.ஆரண்:6 95/1
கொற்றம்-அது முற்றி வலியால் அரசு கொண்டேன் – கம்.ஆரண்:10 59/1
அந்தகனுக்கும் அஞ்ச அடுக்கும் அரசு ஆள்வாய் – கம்.ஆரண்:11 2/2
இளையவட்கு அளிப்பென் என் அரசு என்று எண்ணினான் – கம்.ஆரண்:12 32/4
ஆண்டையான் அரசு வீற்றிருந்த அ நகர் – கம்.ஆரண்:12 48/1
கவான் அரசு அன்னமும் பெடையும் காண்டலின் – கம்.கிட்:1 3/2
நொய்தின் ஏறினர் அதனின் நோன்மை சால் கவி அரசு
செய்வது ஓர்கிலன் அனையர் தெவ்வர் ஆம் என வெருவி – கம்.கிட்:2 1/2,3
ஊழியார் எளிதின் நிற்கு அரசு தந்து உதவுவார் – கம்.கிட்:3 4/4
எழுது வென்றியாய் அரசு கொள்க என – கம்.கிட்:3 54/3
ஆரம் வீங்கு தோள் தம்பிக்கு தன் அரசு உரிமை – கம்.கிட்:3 71/2
அலம் பொன் தாரவனே அரசு என்றலும் – கம்.கிட்:7 98/4
யானும் மாள்வென் இருந்து அரசு ஆள்கிலென் – கம்.கிட்:7 99/3
எற்றும் நும் அரசு எய்துவையாம் என – கம்.கிட்:7 100/3
தந்தது உன் அரசு என்று தருக்கு இலான் – கம்.கிட்:7 101/3
எந்தையும் எருவைக்கு அரசு அல்லனோ – கம்.கிட்:7 116/4
கவி குலத்து அரசு அன்ன கட்டுரை கருத்தில் கொண்டான் – கம்.கிட்:7 124/1
வெற்று அரசு எய்தி எம்பி வீட்டு அரசு எனக்கு விட்டான் – கம்.கிட்:7 131/4
வெற்று அரசு எய்தி எம்பி வீட்டு அரசு எனக்கு விட்டான் – கம்.கிட்:7 131/4
மன் அரசு இயற்றி என்-கண் மருவுழி மாரி காலம் – கம்.கிட்:9 17/2
அரங்கு எழு துறக்க நாட்டுக்கு அரசு எனல் ஆகும் அன்றே – கம்.கிட்:9 18/2
நிரம்பினான் ஒருவன் காத்த நிறை அரசு இறுதி நின்ற – கம்.கிட்:9 29/1
சீரியன் சொல்லே என்ன செவ்விதின் அரசு செய்தான் – கம்.கிட்:9 32/4
வள அரசு எய்தி மற்றை வானர வீரர் யாரும் – கம்.கிட்:9 33/1
ஆதலால் அ அரசு இளம் கோள் அரி – கம்.கிட்:11 25/1
வெம்மை சேர் பகையும் மாற்றி அரசு வீற்றிருக்கவிட்டீர் – கம்.கிட்:11 57/2
உய்ஞ்சனம் இனி என அரசு உரைத்தலும் – கம்.கிட்:11 110/3
ஆன பேர் அரசு இழந்து அடவி சேர்வாய் உனக்கு – கம்.கிட்:13 71/1
அரசு இளம் கோள் அரி அயரும் சிந்தையான் – கம்.கிட்:16 6/4
ஆண்தகை அரசு இளம் குமர அன்னது – கம்.கிட்:16 11/3
சே ஒளி சிறைய வேக கழுகினுக்கு அரசு செய்வேம் – கம்.கிட்:16 53/2
பொய் உரை-செய்யான் புள் அரசு என்றே புகலுற்றார் – கம்.கிட்:17 1/1
பன்னக அரசு என பரவைதான் என – கம்.சுந்:2 121/2
பின்னவற்கு அரசு நல்கி துணை என பிடித்தான் எங்கள் – கம்.சுந்:4 31/2
தூயான்-வயின் அ அரசு ஈந்தவன் சுற்று சேனை – கம்.சுந்:4 93/2
அரசு வீற்றிருந்து ஆளவும் ஆய் மணி – கம்.சுந்:5 36/1
மறத்து மாருதம் பொருத நாள் வாள் அரா அரசு
புறத்து சுற்றிய மேரு மால் வரையையும் போன்றான் – கம்.சுந்:11 61/3,4
அரும் தவ பயனால் அரசு ஆள்கின்றான் – கம்.சுந்:12 36/3
உரகர்_கோன் இனிது அரசு வீற்றிருந்தனன் ஒப்ப – கம்.சுந்:12 40/4
உம்பருக்கு இறைவனுக்கு அரசு அளித்து உதவினான் ஒருவன் நேமி – கம்.யுத்1:2 82/3
கூனி சூழ்ச்சியால் அரசு இழந்து உயர் வனம் குறுகி – கம்.யுத்1:2 109/2
மேரு மால் வரை உச்சி மேல் அரசு வீற்றிருக்கும் – கம்.யுத்1:3 6/4
ஏழும் ஏழும் வந்து அடி தொழ அரசு வீற்றிருந்தான் – கம்.யுத்1:3 20/4
வாலி விண் பெற அரசு இளையவன் பெற – கம்.யுத்1:4 89/1
மேல் அரசு எய்துவான் விரும்பி மேயினான் – கம்.யுத்1:4 89/4
செறி கழல் அரக்கர்-தம் அரசு சீரியோர் – கம்.யுத்1:4 90/1
அரு வரை இவர்வது ஆங்கு ஓர் அரி_அரசு அனையன் ஆனான் – கம்.யுத்1:10 2/4
அ காலம் உள்ளான் கரடிக்கு அரசு ஆகி நின்றான் – கம்.யுத்1:11 28/3
உன் அரசு உனக்கு தந்தேன் ஆளுதி ஊழி காலம் – கம்.யுத்1:14 27/2
நாய் தர கொள்ளும் சீயம் நல் அரசு என்று நக்கான் – கம்.யுத்1:14 29/4
ஒருமையே அரசு செய்வாய் உரிமையே உனதே ஒன்றும் – கம்.யுத்2:16 144/3
உக்கனன் கவி அரசு என்னும் உண்மையும் – கம்.யுத்2:16 290/2
அம்புக்கு இரை ஆக்கி ஆண்டாய் அரசு ஐய – கம்.யுத்2:18 271/4
ஐயனை கங்குல் மாலை அரசு என அறிந்து காலம் – கம்.யுத்3:22 145/3
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் – கம்.யுத்3:24 25/3
கிளை உறு சுற்றம் என் அரசு என் கேண்மை என் – கம்.யுத்3:24 77/3
இ தன்மை எய்த நோக்கி அரசு வீற்றிருந்த எல்லை – கம்.யுத்3:25 17/2
அங்கும் இ அறமே நோக்கி அரசு இழந்து அடவி எய்தி – கம்.யுத்3:26 68/1
ஆர் உளர் அரக்கர் நிற்பார் அரசு வீற்றிருக்க ஐயா – கம்.யுத்3:27 165/4
எந்தையார் அரசு செய்வது இ பெரும் பலம் கொண்டேயோ – கம்.யுத்3:27 166/4
செல்லாது அ இலங்கை வேந்தற்கு அரசு என களித்த தேவர் – கம்.யுத்3:28 56/2
செய்வெனே அரசு என்னும் அங்கு ஓர் தலை – கம்.யுத்3:29 16/2
பாந்தளுக்கு அரசு என பறவைக்கு ஏறு என – கம்.யுத்3:31 180/3
முழுகி தோன்றும் மீன் அரசு ஒக்கும் முறை நோக்கீர் – கம்.யுத்4:33 7/4
குரக்கு வீரன் அரசு இளம் கோளரி – கம்.யுத்4:39 11/1
யானாம் இ அரசு ஆள்வென் என்னே இ அரசாட்சி இனிதே அம்மா – கம்.யுத்4:41 64/4
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் – கம்.யுத்4:41 66/4
வான் தொடர் பேர் அரசு ஆண்ட மன்னனை – கம்.யுத்4:41 109/3

மேல்


அரசு_இல் (1)

வள் உறு வயிர வாள் அரசு_இல் வையகம் – கம்.அயோ:12 7/1

மேல்


அரசுக்கு (3)

பூண்ட பேர் அரசுக்கு ஏற்ற யாவையும் புரிந்து போரில் – கம்.கிட்:9 7/3
அன்னவன் அரசுக்கு ஏற்றது ஆற்றுதி அறிவின் என்றான் – கம்.கிட்:9 27/4
எரியிடை வீழ்ந்த விட்டில் அல்லரோ அரசுக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்2:17 68/2

மேல்


அரசுடை (1)

அரசுடை தெரிவைமாரை இன்றியே அமைவது உண்டோ – கம்.யுத்4:40 40/2

மேல்


அரசும் (18)

அறிவுடையோன் ஆறு அரசும் செல்லும் – புறம் 183/7
முரசு முழங்கு தானை நும் அரசும் ஓம்பு-மின் – புறம் 301/5
இனி உன் புதல்வற்கு அரசும் ஏனையோர்க்கு இன் உயிரும் – கம்.அயோ:4 41/2
அள்ளல் பள்ளம் புனல் சூழ் அகல் மா நிலமும் அரசும்
கொள்ள குறையா நிதியின் குவையும் முதலாம் எவையும் – கம்.அயோ:4 61/1,2
உன்னா உணர்வு சிறிது உள் முளைப்ப புள்_அரசும் – கம்.ஆரண்:13 100/3
அ உரை அமைய கேட்ட அரி_குலத்து_அரசும் மாண்ட – கம்.கிட்:7 122/1
ஊரும் ஆளும் அரசும் உம் சுற்றமும் – கம்.கிட்:11 6/1
அயல் இனிது இருத்தி நின் அரசும் ஆணையும் – கம்.கிட்:11 127/1
ஆழியின் நடுவண் நின்ற அரு வரைக்கு அரசும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:6 46/3
ஆட்சியும் அமைவும் என் அரசும் நன்று எனா – கம்.யுத்1:2 11/3
நின்ற வானர தலைவரும் அரசும் அ நெடியோன் – கம்.யுத்1:5 73/3
அளவு_அறு நம் குலத்து அரசும் அல்லவர் – கம்.யுத்1:8 4/2
கோடு அணை குரங்கினுக்கு அரசும் கொள்கையால் – கம்.யுத்2:15 126/2
எனக்கு அவன் தந்த செல்வத்து இலங்கையும் அரசும் எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 135/1
குரங்கினுக்கு அரசும் வென்றி கும்பனும் குறித்த வெம் போர் – கம்.யுத்2:18 235/1
நோக்கினன் கரடிகட்கு அரசும் நோன் புகழ் – கம்.யுத்3:24 67/1
நன்று அரசாளும் அ அரசும் நன்று-அரோ – கம்.யுத்3:24 80/4
ஐயன் வாசகம் கேட்டலும் அரி_குலத்து அரசும்
மொய் கொள் சேனையும் இலங்கையர் வேந்தனும் முதலோர் – கம்.யுத்4:41 14/1,2

மேல்


அரசே (9)

துஞ்சா கண்ண வட புலத்து அரசே – புறம் 31/17
ஆளும் அ அரசே அரசு அன்னது – கம்.அயோ:2 22/3
அறிவோ வினையோ என்னும் அரசே அரசே என்னும் – கம்.அயோ:4 30/4
அறிவோ வினையோ என்னும் அரசே அரசே என்னும் – கம்.அயோ:4 30/4
அருள கருதுற்றது நீ அரசர்க்கு அரசே என்னும் – கம்.அயோ:4 31/4
பொன் தேர் அரசே தமியேன் புகழே உயிரே உன்னை – கம்.அயோ:4 60/3
அறம்தான் இதுவோ ஐயா அரசர்க்கு அரசே என்றாள் – கம்.அயோ:4 68/4
ஐயன் வரினும் வருமால் அயரேல் அரசே என்றாள் – கம்.அயோ:4 69/4
அம் கண் அரசே ஒருவர்க்கு அழியாதோ அழகு என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 111/4

மேல்


அரசேயோ (1)

தொழும் தாள் அரசேயோ என்றாள் சோர்ந்தாள் அரற்ற தொடங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 9/4

மேல்


அரசை (18)

எழுந்து ஓடும் உவகையுடன் ஓசனை சென்றனன் அரசை எதிர்கோள் எண்ணி – கம்.பால:5 56/4
பூதலத்து அரசை எல்லாம் பொன்றுவித்தனை என்றாலும் – கம்.பால:24 36/1
அறிவனை வணங்கி தம் அரசை கைதொழுது – கம்.அயோ:1 11/2
இனியது போலும் இ அரசை எண்ணுமோ – கம்.அயோ:1 22/1
ஆதலால் இராமனுக்கு அரசை நல்கி இ – கம்.அயோ:1 30/1
சொற்றாள் சொற்றா-முன்னம் சுடர் வாள் அரசர்க்கு அரசை
பொன்_தாமரை போல் கையால் பொடி சூழ் படி-நின்று எழுவி – கம்.அயோ:4 37/1,2
கற்றாய் அயரேல் அவளே தரும் நின் காதற்கு அரசை
எற்றே செயல் இன்று ஒழி நீ என்று என்று இரவாநின்றான் – கம்.அயோ:4 37/3,4
படை மாண் அரசை பல கால் மழுவாள்-அதனால் எறிவான் – கம்.அயோ:4 56/1
ஆண்டனெனே அன்றோ அரசை ஆசையால் – கம்.அயோ:11 70/4
பூட்டிய கைகளால் அ புள்ளினுக்கு அரசை கொள்க என்று – கம்.ஆரண்:13 137/3
ஆயது ஓர் அவதியின்-கண் அருக்கன்_சேய் அரசை நோக்கி – கம்.கிட்:3 23/1
ஆணை அஞ்சி இ அரசை எய்தி வாழ் – கம்.கிட்:3 63/1
குரக்கு_இனத்து அரசை கொல்ல மனு நெறி கூறிற்று உண்டோ – கம்.கிட்:7 85/2
நாட்டு ஒரு கருமம் செய்தாய் எம்பிக்கு இ அரசை நல்கி – கம்.கிட்:7 87/3
தோற்றிய அரி_குலத்து அரசை தோன்றலும் – கம்.கிட்:11 104/1
வைத்த பின் துகிலின் வைத்த மா மணிக்கு அரசை வாங்கி – கம்.சுந்:14 46/1
அரு வரை என்ன நின்ற அரக்கர்-தம் அரசை நோக்கி – கம்.யுத்1:4 145/2
ஊன் பிழைக்கிலா உயிர் நெடிது அளிக்கும் நீள் அரசை
வான் பிழைக்கு இது முதல் எனாது ஆள்வுற மதித்து – கம்.யுத்4:40 117/1,2

மேல்


அரசையும் (1)

அரசையும் இ வழி அழைத்தல் வேட்கையோ – கம்.பால:13 65/4

மேல்


அரசொடு (1)

வேந்தர்கட்கு அரசொடு வெறுக்கை தேர் பரி – கம்.பால:5 93/1

மேல்


அரசொடும் (2)

அம்பினுக்கு இலக்கம் ஆவார் அரசொடும் அரக்கர் என்ன – கம்.யுத்1:9 80/1
என் பகை தீர்த்து என் ஆவி அரசொடும் எனக்கு தந்த – கம்.யுத்1:12 40/3

மேல்


அரசோ (1)

முரசு கெழு தாயத்து அரசோ தஞ்சம் – புறம் 73/3

மேல்


அரசோடு (1)

இணை படை தானை அரசோடு உறினும் – கலி 15/3

மேல்


அரசோடும் (1)

இசையா இலங்கை அரசோடும் அண்ணல் அருள் இன்மை கண்டு நயவான் – கம்.யுத்2:19 244/2

மேல்


அரண் (40)

நடுகல்லின் அரண் போல – பட் 79
கடி அரண் தொலைத்த கதவு கொல் மருப்பின் – பட் 229
அரண் தலை மதிலர் ஆகவும் முரசு கொண்டு – நற் 39/8
ஓம்பு அரண் கடந்த அடு போர் செழியன் – நற் 39/9
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – நற் 150/3
ஆர் அரண் கடந்த மாரி வண் மகிழ் – நற் 190/2
அரண் இல் சேய் நாட்டு அதர் இடை மலர்ந்த – நற் 384/6
விண் உயர் அரண் பல வௌவிய – ஐங் 443/4
ஆர் அரண் கடந்த சீர் கெழு தானை – ஐங் 459/3
செய் அரண் சிதைத்த செரு மிகு தானையொடு – ஐங் 474/2
மனால கலவை போல அரண் கொன்று – பதி 11/10
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/4
கடலவும் காட்டவும் அரண் வலியார் நடுங்க – பதி 30/31
அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் – பதி 39/7
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு – பதி 81/35
மீ புடை ஆர் அரண் காப்பு உடை தேஎம் – பதி 92/13
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/28
உடை மதில் ஓர் அரண் போல – அகம் 45/18
அம்பு உடை கையர் அரண் பல நூறி – அகம் 69/16
அரண் பல கடந்த முரண் கொள் தானை – அகம் 93/8
ஓம்பு அரண் கடந்த வீங்கு பெரும் தானை – அகம் 181/4
முனை அரண் கடந்த வினை வல் தானை – அகம் 381/14
எம் அம்பு கடி விடுதும் நும் அரண் சேர்-மின் என – புறம் 9/5
வெப்பு உடைய அரண் கடந்து – புறம் 11/8
கடி மதில் அரண் பல கடந்து – புறம் 92/5
வேலே குறும்பு அடைந்த அரண் கடந்து அவர் – புறம் 97/4
அரண் அடு திகிரி ஏந்திய தோளே – புறம் 99/14
அரும் கடி முனை அரண் போல – புறம் 210/14
ஊர் பெரிது இகந்தன்றும் இலனே அரண் என – புறம் 257/6
மூ-வகை பகை அரண் கடந்து முத்தியில் – கம்.பால:7 15/2
அரண் தரு திரள் தோள் சால உள எனின் ஆற்றல் உண்டோ – கம்.ஆரண்:12 61/1
அரண் உடைத்து ஆகி உய்ந்தேன் ஆர் உயிர் துறக்கலாற்றேன் – கம்.கிட்:3 25/3
ஆவது நிற்க சேரும் அரண் உண்டோ அருள் உண்டு அன்றே – கம்.கிட்:11 63/3
அகழ் புகுந்து அரண் புகுந்து இலங்கை அன்னவன் – கம்.சுந்:2 58/3
அவ்வளவு அகன்றது அரண் அண்டம் இடை ஆக – கம்.சுந்:2 62/2
அரண் தரு விண் உறைவார்களும் அஞ்ச – கம்.சுந்:9 57/2
அரண் பிறிது இல் என அருளின் வேலையை – கம்.யுத்1:4 51/3
அரண் உனக்கு ஆவென் வஞ்சி அஞ்சல் என்று அருளின் எய்தி – கம்.யுத்1:4 113/2
இலங்கையின் அரண் இது படையின் எண் இது – கம்.யுத்1:5 32/1
பாவியை அமருக்கு அஞ்சி அரண் புக்கு பதுங்கினானை – கம்.யுத்1:14 31/2

மேல்


அரண்-தனை (1)

அரண்-தனை நாடி ஓர் அருவி மால் வரை – கம்.ஆரண்:15 14/2

மேல்


அரண்கள் (1)

அரண்கள் தாவு-உறீஇ அணங்கு நிகழ்ந்து அன்ன – பதி 44/13

மேல்


அரண்டு (1)

அரண்டு அருகும் செறி அஞ்சன புஞ்சம் – கம்.ஆரண்:14 36/1

மேல்


அரணம் (18)

அடி புதை அரணம் எய்தி படம் புக்கு – பெரும் 69
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக – முல் 42
வாங்கு வில் அரணம் அரணம் ஆக – முல் 42
வெல் கொடி அரணம் முருக்கிய – ஐங் 429/3
நீள் மதில் அரணம் பாய்ந்து என தொடி பிளந்து – ஐங் 444/2
அரணம் காணாது மாதிரம் துழைஇய – பதி 17/8
நகைவர்க்கு அரணம் ஆகி பகைவர்க்கு – பதி 31/34
அரணம் ஆகிய வெருவரு புனல் தார் – பதி 50/11
மெய் புதை அரணம் எண்ணாது எஃகு சுமந்து – பதி 52/6
செல்வர் செல்வ சேர்ந்தோர்க்கு அரணம்
அறியாது எதிர்ந்து துப்பில் குறை-உற்று – பதி 59/10,11
கடி அரணம் பாயா நின் கை புனை வேழம் – கலி 86/7
நெஞ்சு அழிந்து அரணம் சேரும் அதன்_தலை – அகம் 158/14
அந்தகற்கும் ஓர் அரணம் இல்லையால் – கம்.கிட்:3 68/2
ஒன்றுமோ அரணம் இன்று இ உலகமும் பதினால் உள்ள – கம்.கிட்:11 72/1
புறத்து உறல் அஞ்சி வேறு ஓர் அரணம் புக்கு உறைதல் நோக்கி – கம்.சுந்:1 29/1
யாரும் உற்று அணுகலா அரணம் எய்தின – கம்.யுத்3:24 88/4
ஒருங்கு அரணம் மூன்றும் உழல் வாயு ஒரு பத்தும் – கம்.யுத்4:36 14/2
அரணம் என்று உளது உன்னை வந்து அறிவு காணாமல் – கம்.யுத்4:40 93/1

மேல்


அரணமும் (3)

அவரவர் செய் பொருட்கு அரணமும் நீயே – பரி 4/73
இரும் கடி அரணமும் பிறவும் எண்ணினால் – கம்.யுத்1:5 19/2
அது மற்று அவ்வழி அரணமும் பெருமையும் அறைந்தேன் – கம்.யுத்1:5 67/2

மேல்


அரணால் (1)

அம்பு துஞ்சும் கடி அரணால்
அறம் துஞ்சும் செங்கோலையே – புறம் 20/16,17

மேல்


அரணியன் (1)

அரணியன் என்று அவற்கு அன்பு பூண்டனை – கம்.யுத்1:4 2/3

மேல்


அரணும் (5)

ஆவதே வலி இனி அரணும் வேண்டுமோ – கம்.ஆரண்:14 87/4
பேர்வு இலா காவற்பாடும் பெருமையும் அரணும் கொற்ற – கம்.சுந்:14 51/2
வந்து நம் இருக்கையும் அரணும் வன்மையும் – கம்.யுத்1:2 36/1
ஆர்கலி இலங்கையின் அரணும் அ வழி – கம்.யுத்1:5 15/1
அடைக்கலம் புகுவது அல்லால் இனி புகும் அரணும் உண்டோ – கம்.யுத்1:13 16/4

மேல்


அரத்த (8)

அரத்த நோக்கினர் அல் திரள் மேனியர் – கம்.பால:14 37/1
வாள் அரத்த வேல் வண்டொடு கொண்டைகள் மயங்க – கம்.அயோ:1 53/3
அகல் மதில் நெடு மனை அரத்த ஆம்பல்கள் – கம்.அயோ:4 176/3
புக்கிலாதவும் பொழி அரத்த நீர் – கம்.கிட்:3 48/3
அண்ணல் அ இராவணன் அரத்த ஆடையன் – கம்.சுந்:3 40/3
பொங்கு அரத்த விழியோர் புடை சூழ – கம்.யுத்1:11 10/4
அண்ணல் வாள் அரக்கர்-தம் அரத்த பங்கிகள் – கம்.யுத்2:15 103/2
சேப்புற அரத்த செ வாய் செம் கிடை வெண்மை சேர – கம்.யுத்3:25 15/2

மேல்


அரத்தங்கள் (1)

நீள் அரத்தங்கள் சிந்தி நெருப்பு உக நோக்கும் நீரான் – கம்.ஆரண்:10 164/2

மேல்


அரத்தம் (2)

அரத்தம் உண்டனையே மேனி அகலிகைக்கு அளித்த தாளும் – கம்.பால:21 5/1
பொங்கு அரத்தம் விழி வழி போந்து உக – கம்.ஆரண்:7 22/2

மேல்


அரத்தால் (1)

தாம் அரத்தால் பொரா தகை கொள் வாள் படை – கம்.யுத்4:37 159/3

மேல்


அரந்தை (10)

அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ – மது 166
நனம் தலை உலகம் அரந்தை தூங்க – புறம் 221/11
அடைந்து அவண் நோக்கி அரந்தை என்-கொல் வந்து – கம்.அயோ:3 7/1
அரந்தை_இல் முனிவரன் அறைந்த சாபத்தால் – கம்.அயோ:5 6/2
அரந்தை வெம் பிறவி நோய்க்கும் அரு மருந்து அனைய ஐயா – கம்.கிட்:7 126/3
ஊர் அகலம் எல்லாம் அரந்தை உவா உற்ற – கம்.யுத்2:18 274/3
ஆர்த்தனன் அனையவர் அரந்தை ஆற்றுவான் – கம்.யுத்3:24 95/4
அரந்தை வானவர் ஆர்த்தனரோ எனும் – கம்.யுத்3:29 11/2
அரந்தை வெம் பகை துடைத்து அறம் நிறுத்தினை ஐய – கம்.யுத்4:40 113/4
அரந்தை வெம் பிறப்பு அறுக்கும் நாயக நினது அருளால் – கம்.யுத்4:40 122/3

மேல்


அரந்தை_இல் (1)

அரந்தை_இல் முனிவரன் அறைந்த சாபத்தால் – கம்.அயோ:5 6/2

மேல்


அரந்தையன் (1)

அரந்தையன் ஆகும் அன்றே தந்தையை நலிவதாயின் – கம்.யுத்2:17 72/4

மேல்


அரம் (26)

அரம் போழ்ந்து அறுத்த கண் நேர் இலங்கு வளை – மது 316
நுணங்கு அரம் நுவறிய நுண் நீர் மாமை – மலை 35
வாள் அரம் பொருத கோள் நேர் எல் வளை – நற் 77/9
அரம் போழ் அம் வளை குறு_மகள் – ஐங் 185/3
கடல் கோடு அறுத்த அரம் போழ் அம் வளை – ஐங் 194/1
அரம் போழ்கல்லா மரம் படு தீம் கனி – பதி 60/5
அரம் தின் வாய் போன்ம் போன்ம் போன்ம் – பரி 10/98
அரம் போழ் அம் வளை பொலிந்த முன்கை – அகம் 6/2
வேளா பார்ப்பான் வாள் அரம் துமித்த – அகம் 24/1
அரம் போழ் நுதிய வாளி அம்பின் – அகம் 67/5
அரம் போழ் அம் வளை தோள் நிலை நெகிழ – அகம் 125/1
அரம் தின் ஊசி திரள் நுதி அன்ன – அகம் 199/8
அரம் போழ் அம் வளை நிலை நெகிழ்த்தோரே – அகம் 251/20
அரம் போழ் அம் வளை செறிந்த முன்கை – அகம் 349/1
கரும் கை கொல்லன் அரம் செய் அம் வாய் – புறம் 36/6
வெவ் அரம் தின்று அயில் படைக்கும் சுடர் வேலோன் அடி இறைஞ்சி வேந்தர் வேந்தன் – கம்.பால:5 63/2
அ அரம் பொருத வேல் அரசன் ஆய்கிலாது – கம்.அயோ:4 162/3
அரம் சுட அழல் நிமிர் அலங்கல் வேலினாய் – கம்.அயோ:14 39/1
அரம் சுட பொறி நிமிர் அயிலின் ஆடவர் – கம்.கிட்:10 20/3
தாம் அரம் தின்ற கூர் வேல் தழல் ஒளி வட்டம் சாபம் – கம்.சுந்:8 6/2
அரம் சுடர் வேல் தனது அனுசன் இற்ற சொல் – கம்.சுந்:11 2/1
அரம் குடைந்தன அயில் நெடு வாளிகள் அம்மா – கம்.யுத்2:16 217/4
அரம் கொண்ட கரும் கடலின் அழுவத்துள் அழுத்தினான் – கம்.யுத்2:16 354/4
அரம் ஒன்று வயிர வாளால் ஆயிரம் கண்டம் கண்டான் – கம்.யுத்2:18 210/4
அரம் சுடு குலிச வேல் அமரர் வேந்தனும் – கம்.யுத்3:31 171/2
அரம் சுட சுடர் நெஞ்சன் அரக்கர்_கோன் – கம்.யுத்4:37 193/3

மேல்


அரம்பின் (1)

புல் இலை வைப்பின் புலம் சிதை அரம்பின்
அறியாமையான் மறந்து துப்பு எதிர்ந்த நின் – பதி 15/13,14

மேல்


அரம்பு (2)

அரம்பு கொள் பூசல் களையுநர் காணா – அகம் 179/9
அரம்பு வந்து அலைக்கும் மாலை – அகம் 287/13

மேல்


அரம்பை (10)

ஊடலின் சிவந்த நாட்டத்து உம்பர்-தம் அரம்பை மாதர் – கம்.பால:16 11/2
ஏந்து இழை அரம்பை மாதர் எரி மணி கடகம் வாங்கி – கம்.பால:16 12/3
துன் அரம்பை நிரம்பிய தொல் வரை – கம்.பால:16 29/1
மேல் உள அரம்பை மாதர் என்பது ஓர் விருப்பை ஈந்தாள் – கம்.பால:19 60/4
அலகு_இல் பூண் அரம்பை மாதர் அடிமுறை ஏவல் செய்ய – கம்.ஆரண்:12 66/3
அரம்பை என்று அளக மாதர் குறங்கினுக்கு அமைந்த ஒப்பின் – கம்.கிட்:13 36/1
அரம்பை மேனகை திலோத்தமை உருப்பசி ஆதியர் மலர் காமன் – கம்.சுந்:2 195/1
மேனகை இலங்கு வாள் கண் திலோத்தமை அரம்பை மெல்லென் – கம்.யுத்3:25 3/1
மேனகை அரம்பை மற்றை உருப்பசி வேறும் உள்ள – கம்.யுத்4:40 29/1
வேணியை அரம்பை மெல்ல விரல் முறை சுகிர்ந்து விட்டாள் – கம்.யுத்4:40 30/4

மேல்


அரம்பைமாரில் (1)

அந்தரத்து அரம்பைமாரில் தோன்றினர் ஆதி ஆனோர் – கம்.சுந்:10 10/3

மேல்


அரம்பைமாரை (1)

இன் நகை அரம்பைமாரை ஆடல் கண்டு இருக்கின்றாரும் – கம்.சுந்:2 184/4

மேல்


அரம்பையர் (32)

ஆடினர் அரம்பையர் அமுத ஏழ் இசை – கம்.பால:5 105/1
அரம்பையர் விசும்பின் ஆடும் ஆடலின் ஆட கண்டார் – கம்.பால:10 2/4
அ புறத்தேயும் காண்பார் அரம்பையர் அழகு மாதோ – கம்.பால:16 5/4
அரம்பையர் வெறுத்து நீத்த அவிர் மணி கோவை ஆரம் – கம்.பால:16 13/3
துன் அரம்பையர் ஊருவின் தோன்றுமால் – கம்.பால:16 29/2
ஆளி பொங்கும் அரம்பையர் ஓதியே – கம்.பால:16 32/4
புரந்தரன் கோல் கீழ் வானத்து அரம்பையர் புடைசூழ்ந்து என்ன – கம்.பால:22 22/3
அரம்பையர் குழாத்தொடும் ஆடல் மேயினார் – கம்.பால:23 74/4
அழித்து மேவிய அரம்பையர் அறல் புரை கூந்தல் – கம்.அயோ:10 21/3
அலவும் நுண் துளி அருவி நீர் அரம்பையர் ஆட – கம்.அயோ:10 25/2
அந்தரத்தின் அரம்பையர் அன்பினர் – கம்.அயோ:14 8/2
அம்பரத்தின் அரம்பையர் அன்பொடும் – கம்.அயோ:14 10/3
பாடகத்து அரம்பையர் மருள பல்வித – கம்.ஆரண்:7 118/3
பாசிழை அரம்பையர் பழிப்பு_இல் அகல் அல்குல் – கம்.கிட்:10 71/1
கொங்கு அலர் கூந்தல் செ வாய் அரம்பையர் பாணி கொட்டி – கம்.சுந்:2 113/3
முந்து அரம்பையர் முதலினர் முழுமதி முகத்து – கம்.சுந்:2 136/1
ஆய பொன்_தலத்து ஆய் வளை அரம்பையர் ஆயிரர் அணி நின்று – கம்.சுந்:2 206/1
செருப்பினை தாங்கி திலோத்தமை செல்ல அரம்பையர் குழாம் புடை சுற்ற – கம்.சுந்:3 75/2
அம் கயல் கரும் கண் இயக்கியர் துயக்கு இல் அரம்பையர் விஞ்சையர்க்கு அமைந்த – கம்.சுந்:3 83/1
அந்தர வானத்து அரம்பையர் கரும்பின் பாடலார் அருகு வந்து ஆட – கம்.சுந்:3 86/4
ஆயிடை அரக்கன் அரம்பையர் குழுவும் அல்லவும் வேறு அயல் அகல – கம்.சுந்:3 94/1
அரம்பையர் ஆடிய அரங்கின் ஆண்_தொழில் – கம்.சுந்:5 57/3
அரம்பையர் விஞ்சை நாட்டு அளக வல்லியர் – கம்.சுந்:12 16/1
அரம்பையர் கவரியோடு ஆடும் தாரினான் – கம்.யுத்1:2 6/4
மேனகை குல அரம்பையர் மேல் ஆம் – கம்.யுத்1:11 6/3
அம் சொல் இன் சுவை அரம்பையர் ஆடி – கம்.யுத்1:11 13/3
பெரிய கண்கள் பெற்று உவக்கின்ற அரம்பையர் பிறரும் – கம்.யுத்1:12 6/2
அரக்கர் ஆக்கையை அரம்பையர் தழுவினர் விரும்பி – கம்.யுத்2:16 218/4
மேவு காதலின் மெலிவுறும் அரம்பையர் விரும்பி – கம்.யுத்3:22 108/3
அரம்பையர் வாழ்த்து ஒலி அமுத ஏழ் இசை – கம்.யுத்3:24 105/1
அரம்பையர் விஞ்சை மாதர் அரக்கியர் அவுணர் மாதர் – கம்.யுத்3:25 2/1
மான-மீது அரம்பையர் சூழ வந்துளாள் – கம்.யுத்4:40 45/1

மேல்


அரம்பையரும் (1)

அன்னமும் அரம்பையரும் ஆர் அமிழ்தும் நாண – கம்.பால:22 28/3

மேல்


அரம்பையருள் (1)

அன்னது இது தானவன் அரம்பையருள் ஆங்கு ஓர் – கம்.கிட்:14 57/1

மேல்


அரமிய (4)

அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும் – அகம் 124/15
ஆளகத்தினோடு அரமிய தலத்தினும் அலர்ந்த – கம்.அயோ:1 53/2
வான யாறு தம் அரமிய தலம்-தொறும் மடுப்ப – கம்.சுந்:2 5/4
அரமிய தலம்-தொறும் அம் பொன் மாளிகை – கம்.சுந்:12 14/1

மேல்


அரமியம்-தோறும் (1)

நிரை நிலை மாடத்து அரமியம்-தோறும்
மழை மாய் மதியின் தோன்றுபு மறைய – மது 451,452

மேல்


அரமும் (1)

அரமும் கல்லும் வேல் முதலிய அயில் படை அடக்கி – கம்.யுத்4:32 12/2

மேல்


அரரு (1)

வன் திறழ் யமனையும் அரரு மாற்றுவார் – கம்.யுத்1:5 22/4

மேல்


அரலை (6)

அரலை தீர உரீஇ வரகின் – மலை 24
அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி – மலை 139
அரலை அம் காட்டு இரலையொடு வதியும் – நற் 121/4
அரலை மாலை சூட்டி – குறு 214/6
அரலை வெண் காழ் ஆலியின் தாஅம் – அகம் 309/8
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின் – புறம் 381/14

மேல்


அரவ (18)

அரவ கடல் தானை அதிகனும் கரவாது – சிறு 103
அரவ வாய் ஞமலி மகிழாது மடியின் – அகம் 122/9
அரவ சீறூர் காண – அகம் 160/17
அரவ வண்டு இனம் ஊது-தொறும் குரவத்து – அகம் 317/10
தேள் இரண்டும் நெரிய சினவு செம் கண் அரவ
கோள் இரண்டு சுடரும் தொடர்வதின் குறுகலும் – கம்.ஆரண்:1 42/3,4
நீள் அரவ சரி தாழ் கை நிரைத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 47/1
ஆள் அரவ புலி ஆரம் அணைத்தாள் – கம்.ஆரண்:14 47/2
அழைத்து அழு குரலின் வேலை அமலையின் அரவ சேனை – கம்.சுந்:10 14/2
தோல் உகுத்தால் என அரவ தொல் கடல் – கம்.யுத்1:5 8/2
அரவ மா கடல் அஞ்சிய அச்சமும் – கம்.யுத்1:9 39/1
அரவ நுண் இடை அரக்கியர் கணவர்-தம் அற்ற – கம்.யுத்2:15 235/1
அறை அரவ கழல் மாருதி ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:26 27/1
சிறை அரவ கலுழன் கொடு சீறும் – கம்.யுத்3:26 27/3
இறை அரவ_குலம் ஒத்தது இலங்கை – கம்.யுத்3:26 27/4
வெம்பு ஓடு அரவ_குலம் மேல் நிமிரும் – கம்.யுத்3:31 198/2
அசனி_ஏறு இருந்த கொற்ற கொடியின்-மேல் அரவ தேர்-மேல் – கம்.யுத்4:37 14/1
சாய்ந்த வல் உருமு போய் அரவ தாழ் கடல் – கம்.யுத்4:37 75/1
அரவ போர் மேகம் என்ன ஆலித்த மரங்கள் ஆன்ற – கம்.யுத்4:42 5/2

மேல்


அரவ_குலம் (2)

இறை அரவ_குலம் ஒத்தது இலங்கை – கம்.யுத்3:26 27/4
வெம்பு ஓடு அரவ_குலம் மேல் நிமிரும் – கம்.யுத்3:31 198/2

மேல்


அரவங்களும் (1)

ஆலங்களும் அரவங்களும் அசனி குலம் எவையும் – கம்.யுத்3:27 153/2

மேல்


அரவணை (1)

பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய – கலி 105/70

மேல்


அரவத்தால் (1)

நீர் ஊர் அரவத்தால் துயில் உணர்பு எழீஇ – பரி 20/15

மேல்


அரவத்து (1)

வேந்து ஊட்டு அரவத்து நின் பெண்டிர் காணாமை – கலி 108/59

மேல்


அரவத்தும் (1)

செல் நவை அரவத்தும் இனையவள் நீ நீப்பின் – கலி 7/18

மேல்


அரவத்தொடும் (1)

விரைசும் பல்_இயம் வில் அரவத்தொடும்
திரை செய் வேலைக்கு ஓர் ஆகுலம் செய்தவே – கம்.யுத்2:15 35/3,4

மேல்


அரவம் (37)

அம்பல் மூதூர் அரவம் ஆயினும் – நற் 85/3
மறுகு-தொறு புலாவும் சிறுகுடி அரவம்
வைகி கேட்டு பையாந்திசினே – நற் 114/3,4
கருவி மா மழையின் அரவம் அஞ்சுபு – நற் 144/2
செல விரைவு-உற்ற அரவம் போற்றி – நற் 308/1
போர் ததும்பும் அரவம் போல் – பரி 18/44
ஐம் தலை அவிர் பொறி அரவம் மூத்த – பரி 19/72
தமர் பாடும் துணங்கையுள் அரவம் வந்து எடுப்புமே – கலி 70/14
கொன்னே செய்தியோ அரவம் பொன் என – அகம் 188/8
மழை முழங்கு அரவம் கேட்ட கழை தின் – அகம் 232/2
ஊண் ஒலி அரவம் தானும் கேட்கும் – புறம் 173/4
குன்று தூவ எறியும் அரவம் போல – புறம் 211/4
உரி களை அரவம் மான தானே – புறம் 260/20
வைகறை அரவம் கேளியர் பல கோள் – புறம் 397/8
ஆறு பாய் அரவம் மள்ளர் ஆலை பாய் அமலை ஆலை – கம்.பால:2 3/1
அனையவர் கேட்க ஆண்டு ஓர் அரவம் வந்து அணுகி தோன்ற – கம்.பால:8 4/2
ஏர் முழங்கு அரவம் ஏழ் இசை முழங்கு அரவமே – கம்.பால:20 9/2
தேர் முழங்கு அரவம் வெண் திரை முழங்கு அரவமே – கம்.பால:20 9/3
கார் முழங்கு அரவம் வெம் கரி முழங்கு அரவமே – கம்.பால:20 9/4
எலி எலாம் இ படை அரவம் யான் என – கம்.அயோ:13 10/1
தெரிவு அரு நிலையளாக தீ விடத்து அரவம் தானே – கம்.ஆரண்:12 63/3
அடி தடவ பட அரவம் இசைக்கும் – கம்.ஆரண்:14 46/3
வாள் எயிற்று அரவம் போல வான் தலை தோன்ற வார்ந்த – கம்.கிட்:10 27/1
வரு நாள் தோன்றும் தனி மறுவும் வளர்வும் தேய்வும் வாள் அரவம்
ஒரு நாள் கவ்வும் உறு கோளும் இறப்பும் பிறப்பும் ஒழிவுற்றால் – கம்.சுந்:4 56/1,2
புழுங்கு வெம் சினத்து அஞ்சன பொறி வரி அரவம்
விழுங்கி நீங்கியது ஒத்தது வேலை சூழ் ஞாலம் – கம்.யுத்1:6 1/3,4
அழுங்கல் இல் கோள் முகத்து அரவம் ஆயினான் – கம்.யுத்2:16 266/2
பொன் நெடும் குன்றம் சூழ்ந்த பொறி வரி அரவம் போல – கம்.யுத்2:18 219/2
ஐ வாய் அரவம் முழை புக்கு என ஐயன் – கம்.யுத்2:18 245/2
மற்றையோர் தமையும் எல்லாம் வாள் எயிற்று அரவம் வந்து – கம்.யுத்2:19 191/1
அடங்கலும் அசனி கேட்ட அளை உறை அரவம் ஒத்தார் – கம்.யுத்2:19 284/4
பேர் ஒலி அரவம் விண்ணை பிளந்திட குரங்கு பேர்ந்த – கம்.யுத்2:19 291/2
அன்னவன் வரவு காணா அயில் எயிற்று அரவம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:19 295/1
உறை அரவம் செவி உற்றுளது அ ஊர் – கம்.யுத்3:26 27/2
படம் குறை அரவம் ஒத்தாய் உற்றது பகர்தி என்றான் – கம்.யுத்3:28 2/4
ஆயிரம் புரவி பூண்ட தேரின் பேர் அரவம் கேட்டான் – கம்.யுத்3:28 17/4
புங்க வன் கணை புற்று அரவம் பொர – கம்.யுத்3:31 121/4
கலக்கு அற வகுத்தது கதத்து அரவம் எட்டின் – கம்.யுத்4:36 8/3
அவ்வாறு உற்ற ஆடு அரவம் தன் அகல் வாயால் – கம்.யுத்4:37 141/1

மேல்


அரவம்தான் (1)

வெள் எயிற்று அரவம்தான் வேறு ஓர் நாகம்தான் – கம்.ஆரண்:15 9/2

மேல்


அரவமுடன் (1)

சீர் ததும்பும் அரவமுடன் சிறந்து – பரி 18/43

மேல்


அரவமும் (4)

உருமும் சூரும் இரை தேர் அரவமும்
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் – குறி 255,256
தழங்கு பேரியின் அரவமும் தகை நெடும் களிறு – கம்.சுந்:2 13/1
அரவமும் கரிகளும் பரியும் அல்லவும் – கம்.யுத்2:18 94/2
பிறை விரித்து அன்ன வெள் எயிற்று அரவமும் பிணித்து – கம்.யுத்4:35 6/4

மேல்


அரவமே (3)

ஏர் முழங்கு அரவம் ஏழ் இசை முழங்கு அரவமே
தேர் முழங்கு அரவம் வெண் திரை முழங்கு அரவமே – கம்.பால:20 9/2,3
தேர் முழங்கு அரவம் வெண் திரை முழங்கு அரவமே
கார் முழங்கு அரவம் வெம் கரி முழங்கு அரவமே – கம்.பால:20 9/3,4
கார் முழங்கு அரவம் வெம் கரி முழங்கு அரவமே – கம்.பால:20 9/4

மேல்


அரவமொடு (3)

விளிவு இல் அரவமொடு தளி சிறந்து உரைஇ – நற் 257/1
செவி முதல் இசைக்கும் அரவமொடு
துயில் துறந்தனவால் தோழி என் கண்ணே – குறு 301/7,8
ஊண் ஒலி அரவமொடு கைதூவாளே – புறம் 334/7

மேல்


அரவமோ (1)

போர்த்த பல்_இயத்து அரவமோ நெருக்கினால் புழுங்கி – கம்.யுத்3:31 19/3

மேல்


அரவால் (2)

அடைய வாரி அரவால் முடி அனேக வித வன் – கம்.ஆரண்:1 9/3
அசையாத சிந்தை அரவால் அனுங்க அழியாத உள்ளம் அழிவான் – கம்.யுத்2:19 244/1

மேல்


அரவிடை (1)

என்ன வானவர் விமானம் இடையிட்டு அரவிடை
துன்னு கோளினொடு தாரகை தொடுத்த துழனி – கம்.ஆரண்:1 11/2,3

மேல்


அரவிந்த (2)

அல்லின் கோதை மாதர் முக பேர் அரவிந்த
செல்வ கானில் செங்கதிர் என்ன திரிவாரும் – கம்.பால:17 32/3,4
அரவிந்த மலருள் நீங்கி அடி இணை படியில் தோய – கம்.ஆரண்:6 52/3

மேல்


அரவிந்தம் (3)

அல்லி கழுநீர் அரவிந்தம் ஆம்பல் – பரி 12/78
அல்லி ஊன்றிடும் என்று அஞ்சி அரவிந்தம் துறந்தாட்கு அம் பொன் – கம்.கிட்:13 42/1
அங்கையும் அடியும் கண்டால் அரவிந்தம் நினையுமா-போல் – கம்.கிட்:13 48/1

மேல்


அரவிந்தராகம் (1)

ஆணி பொன் வேங்கை கோங்கம் அரவிந்தராகம் பூகம் – கம்.ஆரண்:10 96/2

மேல்


அரவின் (41)

மதி சேர் அரவின் மான தோன்றும் – சிறு 185
பல் பொறி அரவின் செல் புறம் கடுப்ப – நற் 157/3
அணங்கு உடை அரவின் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 168/8
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின்
ஈர் அளை புற்றம் கார் என முற்றி – நற் 336/8,9
சிறு வெள் அரவின் அம் வரி குருளை – குறு 119/1
வெம் சின அரவின் பைம் தலை துமிய – குறு 190/4
புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின் – பதி 45/2
விடம் உடை அரவின் உடல் உயிர் உருங்கு உவணம் – பரி 4/42
அரவின் பொறியும் அணங்கும் புணர்ந்த – கலி 50/6
ஐ_வாய்_அரவின் இடைப்பட்டு நைவாரா – கலி 62/13
வாள் பொரு வானத்து அரவின் வாய் கோட்பட்டு – கலி 105/45
விரவு பொறி மஞ்ஞை வெரீஇ அரவின்
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/12,13
வெம் சின அரவின் பை அணந்து அன்ன – அகம் 154/6
உத்தி அரவின் பை தலை துமிய – அகம் 202/10
செம் வரை கொழி நீர் கடுப்ப அரவின்
அம் வரி உரிவை அணவரும் மருங்கின் – அகம் 327/12,13
அரவின் பைம் தலை இடறி பானாள் – அகம் 328/4
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன – புறம் 89/5
அணங்கு உடை அரவின் அரும் தலை துமிய – புறம் 211/2
ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என் – புறம் 393/15
பொறி வரி அரவின் ஆடும் புனிதனும் போலும் அன்றே – கம்.பால:1 15/4
தன் நோக்கு எரி கால் தகை வாள் அரவின்
பல் நோக்கினது என்பது பண்டு கொலாம் – கம்.பால:23 17/1,2
மருந்து இழந்தவரின் விம்மி மணி பிரி அரவின் மாழ்கி – கம்.அயோ:6 15/3
மானம் அரவின் வாய் தீய வளை வான் தொளை வாள் எயிற்றின்-வழி – கம்.அயோ:6 34/1
செம் கண் அங்க அரவின் பொரு இல் செம் மணி விராய் – கம்.ஆரண்:1 15/1
தோள் எலாம் படி சுமந்த விட அரவின் பட நிரையின் தோன்ற ஆன்ற – கம்.ஆரண்:10 5/2
சொல் மதியா அரவின் சுடர்கிற்பாள் – கம்.ஆரண்:14 40/2
அமைய வாயில் பெய்து உமிழ்கின்ற அயில் எயிற்று அரவின்
குமையுற திரண்டு ஒரு சடை ஆகிய குழலாள் – கம்.சுந்:3 10/3,4
ஆவதே ஐயம் இல் அரவின் நீங்கிய – கம்.சுந்:3 62/3
ஒரு மணி நேடும் பல் தலை அரவின் உழை-தொறும் உழை-தொறும் உலாவி – கம்.சுந்:3 92/4
பிழை இல பட அரவின் தோள் பிடர் உற அடி இடுகின்றார் – கம்.சுந்:7 23/3
காந்துறு கதழ் எயிற்று அரவின் கட்டு ஒரு – கம்.சுந்:12 10/1
சுற்றிய கயிற்றினோடும் தோன்றுவான் அரவின் சுற்றம் – கம்.சுந்:12 129/3
பள்ளி அரவின் பேர் உலகம் பசும் கல் ஆக பனி கற்றை – கம்.யுத்1:1 9/1
அரவின் நாட்டிடை மகளிரோடு இன் அமுது அருந்தி – கம்.யுத்1:3 5/2
அரவின் நாமத்தை எலி இருந்து ஓதினால் அதற்கு – கம்.யுத்1:3 50/3
இலங்கை வேந்தன் என்று உரைத்தலும் இடி உண்ட அரவின்
கலங்குமால் இனம் தானவர் தேவியர் கருப்பம் – கம்.யுத்1:5 55/3,4
விளக்கு ஒரு விளக்கம் தாங்கி மின் அணி அரவின் சுற்றி – கம்.யுத்2:17 6/1
ஓங்கு வாள் அரவின் நாமத்து ஒரு தனி படையை உன்னி – கம்.யுத்2:19 186/4
அடுத்தது என்று என்னை வல்லை அழைத்திலை அரவின் பாசம் – கம்.யுத்2:19 226/2
இடம் மறுகிய பொடி முடுகிடவும் இருள் உளது என எழும் இகல் அரவின்
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – கம்.யுத்3:28 19/3,4
வீக்கு வாய் அயில் வெள் எயிற்று அரவின் வெவ் விடத்தை – கம்.யுத்4:37 122/1

மேல்


அரவின்-மேல் (1)

கிளப்பது கேட்டும் அன்றே அரவின்-மேல் கிடந்து மேல்_நாள் – கம்.யுத்4:34 14/3

மேல்


அரவினது (1)

அரவினது அரசனை ஒன்றோ தரையினொடு அரையும்-மின் என்றால் – கம்.சுந்:7 17/3

மேல்


அரவினால் (1)

திரிந்தனர் செறி கயிற்று அரவினால் திரி – கம்.சுந்:9 41/3

மேல்


அரவினுக்கு (2)

அண்ணல் வாள் அரவினுக்கு அரசனோ என்பார் – கம்.பால:13 7/3
ஆண்தகை அதனை நோக்கி அரவினுக்கு அரசன் வாழ்வும் – கம்.சுந்:1 20/3

மேல்


அரவினை (2)

பால் மதி சேர்ந்த அரவினை கோள் விடுக்கும் – கலி 104/37
அளித்தனென் அபயம் வானத்து அரவினை அஞ்சி நீ வந்து – கம்.பால:19 14/3

மேல்


அரவினோடு (2)

அளை புகும் அரவினோடு அலவன் வாழ்வு உற – கம்.பால:5 103/3
அந்தி வானத்தின் நின்று அவிர்தலான் அரவினோடு
இந்து வான் ஓடலான் இறைவன் மா மௌலி போல் – கம்.கிட்:14 3/2,3

மேல்


அரவு (66)

அரவு உரி அன்ன அறுவை நல்கி – பொரு 83
யானை தாக்கினும் அரவு மேல் செலினும் – பெரும் 134
அரவு உறழ் அம் சிலை கொளீஇ நோய் மிக்கு – குறி 158
அரவு குறும்பு எறிந்த சிறு கண் தீர்வை – மலை 504
கேழ் கிளர் உத்தி அரவு தலை பனிப்ப – நற் 129/7
அரவு வாள் வாய முள் இலை தாழை – நற் 235/2
திரு மணி அரவு தேர்ந்து உழல – நற் 255/10
அரவு இரை தேரும் ஆர் இருள் நடுநாள் – நற் 285/1
அரவு கிளர்ந்து அன்ன விரவு-உறு பல் காழ் – நற் 366/1
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த – நற் 377/6
அரவு நுங்கு மதியிற்கு இவணோர் போல – குறு 395/4
அரவு உறு துயரம் எய்துப தொண்டி – ஐங் 173/2
செயிர் உடைய அரவு எறிந்து – பதி 51/26
ஆயிர அணர் தலை அரவு வாய் கொண்ட – பரி 3/59
அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி – பரி 10/76
அரவு உடன்றவை போல் விரிந்த குலை – பரி 20/99
ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/10
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
அரவு கண் அணி உறழ் ஆரல் மீன் தகை ஒப்ப – கலி 64/4
இரவு உற்றது இன்னும் கழிப்பி அரவு உற்று – கலி 113/26
பின்னொடு கெழீஇய தட அரவு அல்குல் – கலி 125/17
திங்கள் அரவு உறின் தீர்க்கலார் ஆயினும் – கலி 140/17
அரவு நுங்கு மதியின் ஐயென மறையும் – அகம் 114/5
அரவு எறி உருமோடு ஒன்றி கால்வீழ்த்து – அகம் 182/9
அருவி தந்த அரவு உமிழ் திரு மணி – அகம் 192/11
அரவு எயிற்று அன்ன அரும்பு முதிர் குரவின் – அகம் 237/3
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
அரவு நுங்கு மதியின் நுதல் ஒளி கரப்ப – அகம் 313/7
கடு ஒடுங்கு எயிற்ற அரவு தலை பனிப்ப – புறம் 17/38
அரவு எறி உருமின் முரசு எழுந்து இயம்ப – புறம் 126/19
அரவு உமிழ் மணியின் குறுகார் – புறம் 294/8
அரவு உறை புற்றத்து அற்றே நாளும் – புறம் 329/6
அரவு எறி உருமின் உரறுபு சிலைப்ப – புறம் 366/3
அரவு உறழ் ஆரம் முகக்குவம் எனவே – புறம் 368/18
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு – புறம் 376/14
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு – புறம் 398/27
சூடக அரவு உறழ் சூல கையினள் – கம்.பால:7 23/1
பை அரவு அல்குலார் தம் உள்ளமும் பளிங்கும் போல – கம்.பால:10 16/2
பை அரவு இது என்று அஞ்சி படை கண்கள் புதைக்கின்றாரும் – கம்.பால:16 23/2
ஆக கண்டு ஓர் ஆடு அரவு ஆம் என்று அயல் நண்ணும் – கம்.பால:17 30/2
பை அரவு அல்குலாள்-தன் பஞ்சு இன்றி பழுத்த பாதம் – கம்.பால:22 14/2
மின்னால் அயர்வுறும் வாள் அரவு என வெம் துயர் உற்றான் – கம்.பால:24 24/4
கறுத்த வாள் அரவு எயிற்றினூடு அமுது உக களித்த – கம்.அயோ:9 40/4
அடங்கு பேழ் வயிற்று அரவு உரி அமை-தொறும் தொடக்கி – கம்.அயோ:10 4/2
உரும் இனை அரவு என உணர்வு நீங்கினான் – கம்.அயோ:14 57/2
அரவு ஆகி சுமத்தியால் அயில் எயிற்றின் ஏந்துதியால் – கம்.ஆரண்:1 57/1
மூசு அரவு சூடு முதலோன் உரையின் மூவா – கம்.ஆரண்:3 40/1
சேக்கையின் அரவு நீங்கி பிறந்தது தேவர் செய்த – கம்.ஆரண்:11 56/3
கோள் அரவு என்ன பின்னி அவற்றொடும் குழைந்து சாய்ந்த – கம்.கிட்:10 27/4
அலங்கலில் தோன்றும் பொய்ம்மை அரவு என பூதம் ஐந்தும் – கம்.சுந்:0 1/1
அஞ்சு வணத்தின் ஆடை உடுத்தாள் அரவு எல்லாம் – கம்.சுந்:2 77/1
அளந்த பாடல் வெவ் அரவு தம் செவி புக அலமரலுறுகின்றார் – கம்.சுந்:2 190/4
இழந்த மணி புற்று அரவு எதிர்ந்தது எனல் ஆனாள் – கம்.சுந்:4 65/1
கொள்ள உருத்து அடர் கோள் அரவு ஒத்தார் – கம்.சுந்:9 60/3
முற்றி குண்டலம் முதல் ஆம் மணி உக முழை நால் அரவு இவர் குடர் நால – கம்.சுந்:10 37/3
பை தலை அரவு என கனன்று பைதலை – கம்.சுந்:12 2/2
புற்று உறை அரவு என புழுங்கு நெஞ்சினார் – கம்.யுத்1:2 46/4
பை கொடு விடத்து அரவு என பல கை பற்றி – கம்.யுத்1:12 13/2
அரவு இயல் தறுகண் வன் தாள் ஆள் விழ ஆள் மேல் வீழ்ந்த – கம்.யுத்2:15 151/1
பை அரவு அல்குலாரும் பலாண்டு இசை பரவ தங்கள் – கம்.யுத்2:19 206/3
ஆற்றினன் அரவு கொண்டு அசைப்ப ஆர் அமர் – கம்.யுத்3:22 37/3
புற்றிடை அரவு என நுழைய நெடும் பொரு சரம் அவன் அவை உணர்கிலனால் – கம்.யுத்3:28 23/4
புற்றின்-நின்று வல் அரவு_இனம் புறப்பட பொருமி – கம்.யுத்3:31 27/1
உரும் இடித்த போது அரவு உறு மறுக்கம் வான் உலகின் – கம்.யுத்4:35 8/1
வாய்முகம் வரி அரவு அனையன வருவ – கம்.யுத்4:37 90/4
பணம் கிளர் அரவு என எழுந்து பார்ப்புறா – கம்.யுத்4:40 48/4

மேல்


அரவு_இனம் (1)

புற்றின்-நின்று வல் அரவு_இனம் புறப்பட பொருமி – கம்.யுத்3:31 27/1

மேல்


அரவுக்கு (1)

நஞ்சு இவரும் மிடற்று அரவுக்கு அமிர்து நனி கொடுத்து ஆயை கலுழன் நல்கும் – கம்.கிட்:13 25/3

மேல்


அரவும் (5)

உருமும் உரறாது அரவும் தப்பா – பெரும் 42
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
மலை கொளும் அரவும் மற்றும் மதியமும் பலவும் தாங்கி – கம்.கிட்:7 149/3
அளை உறும் அரவும் அமுது வாய் உகுப்ப அண்டமும் வையமும் அளப்ப – கம்.சுந்:3 84/4
கடிக்கும் வல் அரவும் கேட்கும் மந்திரம் களிக்கின்றோயை – கம்.சுந்:3 132/1

மேல்


அரவே (1)

பை வாய் அந்தி பட அரவே என்னை வளைத்து பகைத்தியால் – கம்.பால:10 66/2

மேல்


அரவை (3)

மந்தரம் சுற்றிய அரவை மானுமே – கம்.பால:23 55/4
படம் தாழ் அரவை ஒரு கரத்தான் பறித்தாய் எனினும் பயன் இன்றால் – கம்.சுந்:4 109/2
சுற்றும் வந்து உடல் சுற்றிய தொளை எயிற்று அரவை
பற்றி ஈர்த்தனர் ஆர்த்தனர் தெழித்தனர் பலரால் – கம்.சுந்:11 59/3,4

மேல்


அரவொடு (2)

வள் எயிற்று அரவொடு வய மீன் கொட்கும் – அகம் 340/10
பூதலத்து அரவொடு மலைந்து போன நாள் – கம்.யுத்3:24 98/1

மேல்


அரற்ற (9)

ஊர் அலர் எடுத்து அரற்ற உள்ளாய் நீ துறத்தலின் – கலி 124/5
அழுங்கல் மூதூர் அலர் எடுத்து அரற்ற
நல்காது துறந்த காதலர் என்றும் – அகம் 113/8,9
உயிர் நடுக்கு-உற்று புலா விட்டு அரற்ற
சிறையும் செற்றையும் புடையுநள் எழுந்த – புறம் 326/3,4
ஒண் சிலம்பு அரற்ற மாதர் ஒதுங்கு-தோறு ஒதுங்கும் அன்னம் – கம்.பால:17 4/4
ஆழி வேந்தன் பெருந்தேவி அன்ன பன்னி அழுது அரற்ற
தோழி அன்ன சுமித்திரையும் துளங்கி ஏங்கி உயிர் சோர – கம்.அயோ:6 22/1,2
கைகயன் மகள் விழுந்து அரற்ற காண்டியால் – கம்.அயோ:14 38/4
அரும் கையால் பற்றி மற்றொரு மகவு பின் அரற்ற
நெருங்கி நீண்டிடு நெறி குழல் சுறு கொள நீங்கி – கம்.சுந்:13 28/2,3
வாய் திறந்து அரற்ற பற்றி மகோதரன் கடிதின் வந்து – கம்.யுத்2:17 31/2
தொழும் தாள் அரசேயோ என்றாள் சோர்ந்தாள் அரற்ற தொடங்கினாள் – கம்.யுத்3:23 9/4

மேல்


அரற்றல் (1)

என் மகன் இறந்தான் என்ன நீ எடுத்து அரற்றல் என்றாள் – கம்.யுத்2:17 59/4

மேல்


அரற்றலுற்றாள் (3)

அரும் துணை இழந்த அன்றில் பெடை என அரற்றலுற்றாள் – கம்.அயோ:6 15/4
அன்றில் அம் பேடை போல வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் – கம்.யுத்2:17 36/4
அயர்த்தனள் அரிதின் தேறி வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் – கம்.யுத்3:29 46/4

மேல்


அரற்றலுற்றான் (1)

வாச தார் மாலை மார்பன் வாய் திறந்து அரற்றலுற்றான் – கம்.யுத்2:19 209/4

மேல்


அரற்றவும் (1)

ஆய வெள் வளை வாய்விட்டு அரற்றவும்
தேயும் நுண் இடை சென்று வணங்கவும் – கம்.பால:2 28/2,3

மேல்


அரற்றவோ (1)

அந்து ஒக்க அரற்றவோ நான் கூற்றையும் ஆடல் கொண்டேன் – கம்.யுத்3:29 38/4

மேல்


அரற்றா (1)

அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி – கலி 143/8

மேல்


அரற்றா-கால் (1)

கனவினால் அழிவு-உற்று கங்குலும் அரற்றா-கால்
என ஆங்கு – கலி 53/19,20

மேல்


அரற்றி (7)

கடிது அரற்றி பூசல் தொடங்கினன் ஆங்கே – கலி 65/22
நா தழும்ப அரற்றி நடுங்குவார் – கம்.அயோ:4 231/4
அழிந்தனன் அரற்றினன் அரற்றி இன்னன – கம்.அயோ:11 46/3
அரற்றி எழுந்தது அடங்க இலங்கை – கம்.யுத்3:26 24/4
அன்பினால் மகனை தாங்கி அரக்கியர் அரற்றி வீழ – கம்.யுத்3:29 40/2
அரக்கன் ஏகினன் வீடணன் வாய் திறந்து அரற்றி
இரக்கம்தான் என இலக்குவன் இணை அடி தலத்தில் – கம்.யுத்4:32 37/1,2
அந்தர மங்கையர் வணங்க அழுது அரற்றி பரதனை வந்து அடைந்தாள் அன்றே – கம்.யுத்4:41 68/4

மேல்


அரற்றிய (3)

அ கணத்து அவள் வாய் திறந்து அரற்றிய அமலை – கம்.ஆரண்:6 87/1
அதிர மா நிலத்து அடி பதைத்து அரற்றிய அரக்கி – கம்.ஆரண்:6 89/1
அரற்றிய குரல் அவள் அரக்கியாம் எனா – கம்.ஆரண்:14 78/4

மேல்


அரற்றியது (1)

அறம்தான் அரற்றியது அயர்ந்து அமரர் எய்த்தார் – கம்.சுந்:1 70/2

மேல்


அரற்றின (2)

அரற்றின கவி குலம் அரக்கர் ஆர்த்தனர் – கம்.யுத்2:16 264/4
வாய் திறந்து அரற்றின மறைகள் நான்கொடும் – கம்.யுத்4:40 67/3

மேல்


அரற்றினள் (1)

கவ்வையின் அரற்றினள் கழிந்த சேண் உளாள் – கம்.கிட்:6 2/4

மேல்


அரற்றினன் (3)

அழிந்தனன் அரற்றினன் அரற்றி இன்னன – கம்.அயோ:11 46/3
ஆசை நீளத்து அரற்றினன் வீழ்ந்த அ – கம்.ஆரண்:11 78/1
அறிவு அழிந்து அவசன் ஆகி அரற்றினன் அண்டம் முற்ற – கம்.யுத்2:17 77/4

மேல்


அரற்றினார்-அரோ (1)

அனைவரும் வாய் திறந்து அரற்றினார்-அரோ – கம்.யுத்4:40 56/4

மேல்


அரற்றினாள் (1)

அளவையில் பூசலிட்டு அரற்றினாள் என – கம்.ஆரண்:14 90/3

மேல்


அரற்றினாள்-அரோ (1)

அன்றில் அம் பெடை என அரற்றினாள்-அரோ – கம்.ஆரண்:13 45/4

மேல்


அரற்றினான் (5)

அரக்கன் அ உரை எடுத்து அரற்றினான் அதற்கு – கம்.ஆரண்:12 11/3
ஆடினான் அழுதான் பாடி அரற்றினான் சிரத்தில் செம் கை – கம்.யுத்1:3 128/3
விண் திறந்திட விம்மி அரற்றினான் – கம்.யுத்3:29 34/4
ஆவலும் துயரும் தீர அரற்றினான் பகு வாய் ஆர – கம்.யுத்4:38 3/4
அழுந்து துன்பத்தினாய் என்று அரற்றினான்
கொழுந்து விட்டு நிமிர்கின்ற கோபத்தான் – கம்.யுத்4:41 63/3,4

மேல்


அரற்றினான்-அரோ (2)

ஐயன் அ பரதன் வீழ்ந்து அரற்றினான்-அரோ – கம்.அயோ:14 81/4
அழிவுறு நெஞ்சினன் அரற்றினான்-அரோ – கம்.ஆரண்:4 20/4

மேல்


அரற்று (3)

அடி இணை சிலம்பு பூண்டு அரற்று மாளிகை – கம்.பால:3 36/2
அகல் இரும் பரவை நாண அரற்று உறு குரல ஆகி – கம்.சுந்:1 4/3
புலவி மங்கையர் பூம் சிலம்பு அரற்று அடி போக்கி – கம்.யுத்4:35 15/1

மேல்


அரற்றுகின்ற (1)

ஆலத்தினும் வெய்யன் அகற்றி அரற்றுகின்ற
வேலை குரலை தவிர்க என்று விலக்கி மேலை – கம்.ஆரண்:10 132/2,3

மேல்


அரற்றுகின்றவர் (1)

அந்தர வானின்-நின்று அரற்றுகின்றவர்
செம் தளிர் கைகளால் சேயரி பெரும் – கம்.யுத்4:40 69/2,3

மேல்


அரற்றுகின்றான் (1)

அவயம் நின் அவயம் என்னா அடுத்தடுத்து அரற்றுகின்றான் – கம்.யுத்1:7 4/4

மேல்


அரற்றும் (16)

களி சுரும்பு அரற்றும் சுணங்கின் சுணங்கு பிதிர்ந்து – சிறு 24
கோள் சுரும்பு அரற்றும் நாள் சுரத்து அமன்ற – ஐங் 383/1
களி சுரும்பு அரற்றும் காமர் புதலின் – ஐங் 416/3
வண்டு அரற்றும் கூந்தலாள் வளர் தூக்கு தருவாளோ – கலி 1/10
இனையள் என்று எடுத்து அரற்றும் அயல் முன்னர் நின் சுனை – கலி 48/14
இன் நுரை செதும்பு அரற்றும் செவ்வியுள் நின் சோலை – கலி 48/18
ஆடு வண்டு அரற்றும் முச்சி – அகம் 231/14
காதல் பெறாமையின் கனவினும் அரற்றும் என் – புறம் 198/7
அளவு_இறந்து உயிர்க்க விட்டு அரற்றும் தன்மையால் – கம்.அயோ:4 175/2
பூசல் வண்டு அரற்றும் கூந்தல் பொய்_மகள் புகன்ற என்-கண் – கம்.ஆரண்:6 40/2
அழுது அரற்றும் கிளை என ஆனவால் – கம்.யுத்1:8 55/4
அழும் அரற்றும் அயர்க்கும் வியர்க்கும் போய் – கம்.யுத்3:29 15/2
அஞ்சினேன் என்று அரற்றும் அங்கு ஓர் தலை – கம்.யுத்3:29 19/4
புனைந்த பூம் குழல் விரித்து அரற்றும் பூசலார் – கம்.யுத்4:38 12/2
அரக்கியர் வாய் திறந்து அரற்றும் ஓதையே – கம்.யுத்4:38 13/4
கொழுந்தினை பூசலிட்டு அரற்றும் கொள்கையான் – கம்.யுத்4:40 73/4

மேல்


அரற்றுமால் (1)

அப்பும் மார்பில் அணைக்கும் அரற்றுமால்
அ புமான் உற்றது யாவர் உற்றார்-அரோ – கம்.யுத்3:29 31/3,4

மேல்


அரற்றுவது (1)

ஆற்றலாது அரற்றுவது அரிதின் எய்திட – கம்.ஆரண்:14 83/3

மேல்


அரற்றுவாளை (1)

என்று இன்ன பலவும் பன்னி இரியலுற்று அரற்றுவாளை
பொன் துன்னும் புணர் மென் கொங்கை பொலன்_குழை போரில் என்னை – கம்.ஆரண்:12 80/1,2

மேல்


அரற்றுவான் (1)

என்று ஏங்கி அரற்றுவான் தனை எடுத்து சாம்பவனும் எண்கின் வேந்தன் – கம்.யுத்4:38 11/1

மேல்


அரற்றுவானை (2)

அனையன பலவும் பன்னி ஆகுலித்து அரற்றுவானை
வினை உள பலவும் செய்யத்தக்கன வீர நீயும் – கம்.யுத்2:19 213/1,2
அரும் துயர் அளவு இலாது அரற்றுவானை யான் – கம்.யுத்3:24 85/2

மேல்


அரற்றெடுப்ப (1)

ஆயத்தில் கூடு என்று அரற்றெடுப்ப தாக்கிற்றே – பரி 11/113

மேல்


அரன் (12)

தவள் மதி புனை அரன் நிகர் முனி தரவே – கம்.பால:5 122/4
வார் சடை அரன் நிகர் வரத நீ அலால் – கம்.பால:13 15/2
வெப்பு உருவு பெற்ற அரன் மேரு வரை வில்லாய் – கம்.ஆரண்:3 56/3
அரன் இருந்த மலை எடுத்த அண்ணாவோ அண்ணாவோ – கம்.ஆரண்:6 101/4
அங்கையின் அரன் கயிலை கொண்ட திறல் ஐயன் – கம்.ஆரண்:10 43/1
தடுத்தனேன் ஆவது எல்லாம் தவத்து அரன் தந்த வாளால் – கம்.ஆரண்:13 113/3
அரன் முதல் தலைவருக்கு அதிசய திறலினான் – கம்.கிட்:3 10/4
அரன் அதிகன் உலகு அளந்த அரி அதிகன் என்று உரைக்கும் அறிவிலோர்க்கு – கம்.கிட்:13 24/1
அனலனும் அனிலனும் அரன் சம்பாதியும் – கம்.யுத்1:4 13/1
அள்ளி அம் கைகள் இருபதும் பற்றி பண்டு அரன் மா – கம்.யுத்2:15 209/2
பின் அரன் பிரமன் என்பார் பேசுக பிறந்து வாழும் – கம்.யுத்2:19 120/2
ஈண்ட விடுவீர் அமரில் என்று அரன் இசைத்தான் – கம்.யுத்4:36 5/4

மேல்


அரன்-கொலாம் (1)

அரன்-கொலாம் அரி-கொலாம் மற்று அயன்-கொலாம் என்பார் அன்றி – கம்.யுத்1:14 22/1

மேல்


அரனும் (1)

அம்போருகனும் அரனும் அறியார் – கம்.யுத்1:3 111/1

மேல்


அரனே (1)

கற்பத்தின் அரனே ஒக்கும் பகைஞரை கலந்த காலை – கம்.யுத்2:16 27/2

மேல்


அரனேயோ (1)

அரனேயோ அரியேயோ அயனேயோ எனும் ஆற்றல் – கம்.ஆரண்:6 99/3

மேல்


அரனையும் (1)

அரனையும் கொண்ட காமன் அம்பினால் முன்னை பெற்ற – கம்.ஆரண்:10 83/3

மேல்


அரா (42)

நல்_அரா நடுங்க உரறி கொல்லன் – நற் 125/3
நல்_அரா கதுவி ஆங்கு என் – குறு 43/4
அரா அணர் கயம் தலை தம்முன் மார்பின் – பரி 15/19
நாம நல்_அரா கதிர்பட உமிழ்ந்த – அகம் 72/14
வெள் அரா மிளிர வாங்கும் – அகம் 257/20
இளையது ஆயினும் கிளை அரா எறியும் – புறம் 58/6
பெறாஅ உறை அரா வராஅலின் மயங்கி – புறம் 283/3
நல்_அரா உறையும் புற்றம் போலவும் – புறம் 309/3
அரசு அரா பனிக்கும் அணங்கு உறு பொழுதின் – புறம் 369/6
அரா அணையில் துயில்வோய் என அ நாள் – கம்.பால:5 115/2
வேய் பிளந்து உக்க வெண் தரளமும் விட அரா
வாய் பிளந்து உக்க செம் மணியுமே வனம் எலாம் – கம்.பால:7 8/3,4
கண் கிழித்து உமிழ் விட கனல் அரா அரசு கார் – கம்.பால:7 10/1
புழுங்கு வெம் பசியொடு புரளும் பேர் அரா
விழுங்க வந்து எழுந்து எதிர் விரித்த வாயின்-வாய் – கம்.பால:7 11/1,2
அரி மணி பணத்து அரா அரசன் நாட்டினும் – கம்.பால:7 16/3
வாள் அரா நுங்கிய மதியும் போலவே – கம்.பால:10 47/4
அரா அணை அமலன் என்று அயிர்க்கும் ஆற்றலான் – கம்.பால:13 59/2
அணை அடைந்து இடியுண்ட அரா என – கம்.பால:21 29/2
அரா அணை துறந்து போந்து அயோத்தி எய்திய – கம்.பால:23 47/3
அணங்கு வாள் விட அரா அணுகும் எல்லையும் – கம்.அயோ:2 52/1
பை அரா நுழைகின்ற போன்றன பண் கனிந்து எழு பாடலே – கம்.அயோ:3 58/4
அடி உற தழுவினன் அழுங்கு பேர் அரா
இடி உற துவளுவது என்னும் இன்னலன் – கம்.அயோ:5 25/2,3
இடி-கண் வாள் அரா இடைவது ஆம் எனா – கம்.அயோ:11 126/1
தாம் அரா_அணை துறந்து தரை நின்றவரை ஓர் – கம்.ஆரண்:1 30/3
அரா_அணை அமலன் அன்னாய் அறிவித்தேன் முன்னம் தேவர் – கம்.ஆரண்:6 45/3
அரா அழன்றது அனைய தன் ஆற்றலால் – கம்.ஆரண்:9 23/2
அரா அணை துயிலும் அண்ணல் காலம் ஓர்ந்து அற்றம் நோக்கி – கம்.ஆரண்:10 108/3
கொடி படித்தது என நெடும் கோள் அரா
இடிக்கு உடைந்தது என புரண்டு ஏங்கினாள் – கம்.ஆரண்:12 3/3,4
பொங்கு வெம் கோள் அரா விசும்பு பூத்தன – கம்.ஆரண்:13 109/1
தண் தமிழ் தென்றல் என்னும் கோள் அரா தவழும் சாரல் – கம்.ஆரண்:14 6/3
வெய்ய வெம் கதிர்களை விழுங்கும் வெவ் அரா
செய் தொழில் இல துயில் செவியின் தொள்ளையான் – கம்.ஆரண்:15 16/1,2
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட – கம்.கிட்:3 38/3
யான் அகம் மெலிகுவென் எயிற்று அரா என – கம்.கிட்:10 87/2
பண்டு அரா_அணை பள்ளியான் உந்தியில் பயந்த – கம்.சுந்:2 22/3
அணங்கு அரா அரசர் கோன் அளவு_இல் ஆண்டு எலாம் – கம்.சுந்:2 43/1
போயினன் அரக்கன் பின்னை பொங்கு அரா நுங்கி கான்ற – கம்.சுந்:3 147/1
மறத்து மாருதம் பொருத நாள் வாள் அரா அரசு – கம்.சுந்:11 61/3
அரா அணை அமலனுக்கு அளிப்பரேல் அது – கம்.யுத்1:3 68/2
குடல் திறந்தன என கிடந்த கோள் அரா – கம்.யுத்1:6 48/4
உயிர்ப்பு உடை வெள்ளை பிள்ளை வாள் அரா ஊர்வ போன்ற – கம்.யுத்1:9 21/4
வாள் அரா விழுங்கி காலும் மதியினை நிகர்த்த வண்ணம் – கம்.யுத்1:10 18/4
மூரி வெம் சிலை இராவணன் அரா என முனிந்தான் – கம்.யுத்2:15 238/4
பிடித்த வாள்கள் வேல்களோடு தோள்கள் பேர் அரா என – கம்.யுத்3:31 92/1

மேல்


அரா_அணை (3)

தாம் அரா_அணை துறந்து தரை நின்றவரை ஓர் – கம்.ஆரண்:1 30/3
அரா_அணை அமலன் அன்னாய் அறிவித்தேன் முன்னம் தேவர் – கம்.ஆரண்:6 45/3
பண்டு அரா_அணை பள்ளியான் உந்தியில் பயந்த – கம்.சுந்:2 22/3

மேல்


அராகம் (3)

மெய் அராகம் அழிய துகில் நெக – கம்.பால:18 19/2
மொய் அராகம் நிரம்ப ஆசை முருங்கு தீயின் முழங்க மேல் – கம்.அயோ:3 58/1
வெம்பு அராகம் தனி விளைந்த மெய்யினாள் – கம்.ஆரண்:6 2/2

மேல்


அராவ (1)

அராவ_அரும் பகழி ஒன்றால் அழித்து உலகு அளித்தாய் ஐய – கம்.யுத்4:41 42/4

மேல்


அராவ_அரும் (1)

அராவ_அரும் பகழி ஒன்றால் அழித்து உலகு அளித்தாய் ஐய – கம்.யுத்4:41 42/4

மேல்


அராவிட (1)

மெய் அராவிட ஆவி சோர வெதும்பு மாதர்-தம் மென் செவி – கம்.அயோ:3 58/3

மேல்


அராவிய (1)

வை அராவிய மாரன் வாளியும் வான் நிலா நெடு வாடையும் – கம்.அயோ:3 58/2

மேல்


அராவின் (3)

ஆகம் அடங்கலும் வெந்து அழிந்து அராவின்
வேகம் அடங்கிய வேழம் என்ன வீழ்ந்தான் – கம்.அயோ:3 15/3,4
நச்சு அராவின் நடுக்கு உறு நோக்கினன் – கம்.அயோ:8 7/2
புற்று அடைந்த கொடு வெவ் அராவின் நெடு நாகலோகம் அது புக்கவால் – கம்.யுத்2:19 66/2

மேல்


அராவினை (1)

அணைவு இல் திங்களை நுங்க அராவினை
கொணர்வென் ஓடி என கொதித்து உன்னுவாள் – கம்.ஆரண்:6 70/1,2

மேல்


அராவு (2)

பூ அராவு பொலம் கதிர் வேலினீர் – கம்.ஆரண்:4 32/3
பூ அராவு வேல் புரந்தரனோடுதான் பொன்றா – கம்.ஆரண்:8 3/1

மேல்


அராஅ (1)

நிறன் உற்ற அராஅ போலும் – புறம் 382/14

மேல்


அரி (275)

அம் சிறை வண்டின் அரி கணம் ஒலிக்கும் – திரு 76
ஆடு அமை பணை தோள் அரி மயிர் முன்கை – பொரு 32
அறை கரும்பின் அரி நெல்லின் – பொரு 193
அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த – சிறு 215
அரி புகு பொழுதின் இரியல்_போகி – பெரும் 202
அரி செத்து உணங்கிய பெரும் செந்நெல்லின் – பெரும் 473
அரி தேர் நல்கியும் அமையான் செரு தொலைத்து – பெரும் 490
மெல் இலை அரி ஆம்பலொடு – மது 252
வன் கை வினைஞர் அரி_பறை இன் குரல் – மது 262
தெள் அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப ஒள் அழல் – மது 444
அரி கூடு இன் இயம் கறங்க நேர்நிறுத்து – மது 612
தரு மணல் முற்றத்து அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – மது 684
மா இதழ் ஏந்திய மலிந்து வீழ் அரி பனி – நெடு 164
அரி கூட்டு இன் இயம் கறங்க ஆடு_மகள் – குறி 193
ஆகத்து அரி பனி உறைப்ப நாளும் – குறி 249
நடுவு நின்று இசைக்கும் அரி குரல் தட்டை – மலை 9
விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து – மலை 45
கழை வளர் நெல்லின் அரி உலை ஊழ்த்து – மலை 180
பகர் விரவு நெல்லின் பல அரி அன்ன – மலை 413
முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
அல்கு படர் உழந்த அரி மதர் மழை கண் – நற் 8/1
அரி அமை சிலம்பு கழீஇ பன் மாண் – நற் 12/5
பகழி அன்ன சே அரி மழை கண் – நற் 13/4
கனம் குழைக்கு அமர்த்த சே அரி மழை கண் – நற் 16/9
அரி குரல் மிடற்ற அம் நுண் பல் பொறி – நற் 21/7
கவல் ஏமுற்ற வெய்து வீழ் அரி பனி – நற் 30/6
சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின் – நற் 58/2
சே அரி பரந்த மா இதழ் மழை கண் – நற் 75/8
முத்து அரி பொன் சிலம்பு ஒலிப்ப தத்து-உற்று – நற் 110/5
அரி நரை கூந்தல் செம் முது செவிலியர் – நற் 110/6
அரி மதர் மழை கண் காணா ஊங்கே – நற் 160/10
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள்-உற்று என – நற் 195/6
அரி பெய் கிண்கிணி ஆர்ப்ப தெருவில் – நற் 250/2
சிறை பனி உடைந்த சே அரி மழை கண் – குறு 86/1
கயிறு அரி எருத்தின் கதழும் துறைவன் – குறு 117/4
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ – குறு 338/2
அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப – குறு 369/2
செ விரல் சிவந்த சே அரி மழை கண் – ஐங் 52/2
அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் – ஐங் 81/2
வெண் நுதல் கம்புள் அரி குரல் பேடை – ஐங் 85/1
பொங்கு அரி பரந்த உண்கண் – ஐங் 174/3
விலங்கு அரி நெடும் கண் ஞெகிழ்-மதி – ஐங் 200/3
ஆய் அரி நெடும் கண் கலிழ – ஐங் 257/3
அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 489/1
நார் அரி நறவின் ஆர மார்பின் – பதி 11/15
அரி மான் வழங்கும் சாரல் பிற மான் – பதி 12/5
அண்ணல் மழ களிறு அரி ஞிமிறு ஓப்பும் – பதி 12/12
அரி கால் அவித்து பல பூ விழவின் – பதி 30/15
நார் அரி நறவின் கொங்கர் கோவே – பதி 88/19
நார் அரி நறவம் உகுப்ப நலன் அழிந்து – பரி 6/49
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
வரி அரி ஆணு முகிழ் விரி சினைய – பரி 10/5
ஆட்டு அயர்ந்து அரி படும் ஐ விரை மாண் பகழி – பரி 10/97
வயவர் அரி மலர் துறை என்கோ – பரி 11/25
அரி மலர் மீ போர்வை ஆரம் தாழ் மார்பின் – பரி 11/26
தத்து அரி கண்ணார் தலைத்தலை வருமே – பரி 16/10
ஒருதிறம் ஆடு சீர் மஞ்ஞை அரி குரல் தோன்ற – பரி 17/19
சுடு பொன் ஞெகிழத்து முத்து அரி சென்று ஆர்ப்ப – பரி 21/18
நீள் தாழ்பு தோகை நித்தில அரி சிலம்பு – பரி 22/49
அரி உண்ட கண்ணாரொடு ஆடவர் கூடி – பரி 23/53
பிணி நெகிழ் துளையினை தெளி ஒளி திகழ் ஞெகிழ் தெரி அரி
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/62,63
மது மகிழ்பு அரி மலர் மகிழ் உண்கண் வாள் நுதலோர் – பரி 23/63
அரி மான் இடித்து அன்ன அம் சிலை வல் வில் – கலி 15/1
தொடி செறி யாப்பு அமை அரி முன்கை அணை தோளாய் – கலி 54/3
ஆய் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப அவிர் ஒளி இழை இமைப்ப – கலி 57/3
நேர் சிலம்பு அரி ஆர்ப்ப நிரை தொடி கை வீசினை – கலி 58/5
துடுப்பு என புரையும் நின் திரண்ட நேர் அரி முன்கை – கலி 59/4
விளையாட அரி பெய்த அழகு அமை புனை வினை – கலி 59/6
தெள் அரி சிலம்பு ஆர்ப்ப தெருவின் கண் தாக்கி நின் – கலி 69/8
அரி மதர் மழை கண் நீர் அலர் முலை மேல் தெறிப்ப போல் – கலி 77/4
அரி புனை புட்டிலின் ஆங்கண் ஈர்த்து ஈங்கே – கலி 80/8
அரி பொலி கிண்கிணி ஆர்ப்பு ஓவா அடி தட்ப – கலி 81/6
ஆங்கே அரி மதர் உண்கண் பசப்ப நோய் செய்யும் – கலி 82/20
அரி நீர் அவிழ் நீலம் அல்லி அனிச்சம் – கலி 91/1
அரி மதர் உண்கண்ணார் ஆரா கவவின் – கலி 91/13
ஒருத்தி அரி மாண் அவிர் குழை ஆய் காது வாங்க – கலி 92/36
ஒருத்தி அரி ஆர் ஞெகிழத்து அணி சுறா தட்ப – கலி 92/38
ஏற்றின் அரி பரிபு அறுப்பன சுற்றி – கலி 103/24
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி
வெரூஉ பிணை மான் நோக்கின் நல்லாள் பெறூஉம் இ – கலி 104/21,22
வரி கூழ வட்டி தழீஇ அரி குழை – கலி 109/14
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார – கலி 145/5
அறாஅல் இன்று அரி முன்கை கொட்கும் – கலி 147/36
அரி பெய் சிலம்பின் ஆம்பல் அம் தொடலை – அகம் 6/1
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்த நோக்கே – அகம் 27/17
நார் அரி நறவின் எருமையூரன் – அகம் 36/17
அரி நுண் பசலை பாஅய் பீரத்து – அகம் 45/7
தோடு அமை அரி சிலம்பு ஒலிப்ப அவள் – அகம் 49/17
வெண் களர் அரி மணல் நன் பல தாஅய் – அகம் 74/7
ஆர மார்பின் அரி ஞிமிறு ஆர்ப்ப – அகம் 102/10
எறி படை கழீஇய சேய் அரி சின் நீர் – அகம் 113/19
அரி மதர் மழை கண் அமை புரை பணை தோள் – அகம் 114/14
அரி பெய் புட்டில் ஆர்ப்ப பரி சிறந்து – அகம் 122/19
அரி ஏர் உண்கண் நீரும் நில்லா – அகம் 144/2
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 149/19
அரி கோல் பறையின் ஐயென ஒலிக்கும் – அகம் 151/10
செழும் செய் நெல்லின் சேய் அரி புனிற்று கதிர் – அகம் 156/3
அரி நிற கலுழி ஆர மாந்தி – அகம் 157/3
அரி மலர் ஆம்பலொடு ஆர் தழை தைஇ – அகம் 176/14
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ – அகம் 199/6
நார் அரி நறவு உண்டு இருந்த தந்தைக்கு – அகம் 216/3
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
அரி வேய் உண்கண் பனி வரல் ஒடுக்கி – அகம் 230/14
அரி நிற கொழும் குறை வௌவினர் மாந்தி – அகம் 236/3
புன் கால் பாதிரி அரி நிற திரள் வீ – அகம் 237/1
விசி பிணித்து யாத்த அரி கோல் தெண் கிணை – அகம் 249/3
அரி ஆர் சிலம்பின் சீறடி சிவப்ப – அகம் 257/3
அரி மணல் இயவில் பரல் தேர்ந்து உண்டு – அகம் 271/3
அரி வேய் உண்கண் அவன் பெண்டிர் காண – அகம் 276/8
அரி மதர் மழை கண் மாஅயோளொடு – அகம் 296/3
நார் அரி நறவின் மகிழ் நொடை கூட்டும் – அகம் 296/9
சில் அரி கறங்கும் சிறு பல் இயத்தொடு – அகம் 301/20
அரி மதர் மழை கண் சிவப்ப நாளை – அகம் 312/6
அரி மலர் ஆம்பல் மேய்ந்த நெறி மருப்பு – அகம் 316/2
அரி பெய்து பொதிந்த தெரி சிலம்பு கழீஇ – அகம் 321/15
அலகின் அன்ன அரி நிறத்து ஆலி – அகம் 335/21
மகிழின் மகிழ்ந்த அரி மதர் மழை கண் – அகம் 343/17
விலங்கு வீழ் அரி பனி பொலம் குழை தெறிப்ப – அகம் 351/12
பெரும் தோள் நனைக்கும் கலுழ்ந்து வார் அரி பனி – அகம் 373/14
அரி மதர் மழை கண் தெண் பனி கொளவே – அகம் 381/21
அரி மதர் மழை கண் கலுழ செல்வீர் – அகம் 387/2
அரி வேய் உண்கண் அமர்த்தனள் நோக்கி – அகம் 390/13
அரி மயிர் திரள் முன்கை – புறம் 11/1
செறி அரி சிலம்பின் குறும் தொடி மகளிர் – புறம் 36/3
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/5
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 147/5
நெய்தல் அம் கழனி நெல் அரி தொழுவர் – புறம் 209/2
நடுகல் பீலி சூட்டி நார் அரி
சிறு கலத்து உகுப்பவும் கொள்வன்-கொல்லோ – புறம் 232/3,4
அரி குரல் தடாரியின் யாமை மிளிர – புறம் 249/4
மற படை நுவலும் அரி குரல் தண்ணுமை – புறம் 270/8
நூல் அரி மாலை சூடி காலின் – புறம் 284/3
கோள் இவண் வேண்டேம் புரவே நார் அரி
நனை முதிர் சாடி நறவின் வாழ்த்தி – புறம் 297/5,6
நடுங்கு பனி களைஇயர் நார் அரி பருகி – புறம் 304/2
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை – புறம் 349/5
அரி குரல் தடாரி உருப்ப ஒற்றி – புறம் 369/21
அரி கூடு மா கிணை இரிய ஒற்றி – புறம் 378/8
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின் – புறம் 379/3
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/19
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி – புறம் 390/8
அரி_பறையால் புள் ஓப்பி – புறம் 395/7
தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு – புறம் 395/25
அரி_பறையான் புள் ஓப்புந்து – புறம் 396/4
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி – புறம் 398/12
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து – புறம் 400/13
ஆதி அந்தம் அரி என யாவையும் – கம்.பால:0 3/1
ஆலை_வாய் கரும்பின் தேனும் அரி தலை பாளை தேனும் – கம்.பால:2 9/1
அரி இனம் குஞ்சி ஆர்ப்ப மஞ்சு உற ஆர்க்கின்றாரும் – கம்.பால:2 17/4
சென்னி வான் தடவும் மண்டபத்தில் சேர்ந்து அரி
துன்னு பொன் பீடம் மேல் பொலிந்து தோன்றினான் – கம்.பால:5 13/3,4
நன்றி கொள் அரி மகம் நடத்த எண்ணியோ – கம்.பால:5 78/3
அரி மணி பணத்து அரா அரசன் நாட்டினும் – கம்.பால:7 16/3
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் படுதலும் கருகி வந்து – கம்.பால:10 16/3
வீ அரி தளிர் மெல் அணை மேனியில் – கம்.பால:10 81/2
அல் என்னும் திரு நிறத்த அரி என்ன அயன் என்பான் – கம்.பால:12 14/3
மை அரி நெடும் கண் நோக்கம் இமைத்தலும் மயங்கி நின்றார் – கம்.பால:13 41/4
சிற்றிடை பெரிய கொங்கை சே அரி கரிய வாள் கண் – கம்.பால:13 44/3
அரி மலர் தடம் கண் நல்லார் ஆயிரத்து_இரட்டி சூழ – கம்.பால:14 64/2
தெள் அரி பாண்டி பாணி செயிரியர் இசை தேன் சிந்த – கம்.பால:14 65/3
கோள் அரி என கரிகள் கொற்றவர் இழிந்தார் – கம்.பால:15 17/2
வாள் அரி திரிவ என்ன திரிந்தனர் மைந்தர் எல்லாம் – கம்.பால:15 30/4
பூ அணை பலவும் கண்டார் பொன் அரி மாலை கண்டார் – கம்.பால:16 19/1
புகலும் வாள் அரி கண்ணியர் பூண் முலை – கம்.பால:16 28/2
கோல் மாய் கதிர் புல் உளை கொல் சின கோள் அரி_மா – கம்.பால:16 40/2
திண் சிலை புருவம் ஆக சே அரி கரும் கண் அம்பால் – கம்.பால:17 4/1
வம்பு இயல் அலங்கல் பங்கி வாள் அரி மருளும் கோளார் – கம்.பால:17 8/2
பாய் அரி திறலான் பசும் சாந்தினால் – கம்.பால:18 23/1
சே அரி கரும் கண்கள் சிவந்தவே – கம்.பால:18 23/4
பொன் அரி மாலை கொண்டு புரி குழல் புனையலுற்றாள் – கம்.பால:19 16/4
உழுவை முந்து அரி_அனான் எவரினும் உயரினான் – கம்.பால:20 18/4
போது அரி கண் பொலன் குழை பூண் முலை – கம்.பால:21 23/3
செஞ்செவே நீண்டு மீண்டு சே அரி சிதறி தீய – கம்.பால:22 15/2
குருதி வாள் என செ அரி பரந்த கண் குயிலே – கம்.அயோ:10 3/1
அரி இனம் ஆர்க்கிலா கமலம் என்னவே – கம்.அயோ:12 40/4
அன்பனும் நின்றனன் நின்றது கண்டு அரி_ஏறு அன்ன – கம்.அயோ:13 24/3
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய் – கம்.அயோ:14 117/1
புக்க வாள் அரி முழங்கு செவியின் பொறி உற – கம்.ஆரண்:1 8/1
ஆன்_ஏறு என ஆள் அரி_ஏறு இது என – கம்.ஆரண்:2 23/3
சேண் உற நீண்டு மீண்டு செ அரி சிதறி வெவ்வேறு – கம்.ஆரண்:6 39/1
முழையின் வாள் அரி அஞ்ச முழங்குவான் – கம்.ஆரண்:7 23/4
குஞ்சரம் குதிரை பேய் குரங்கு கோள் அரி
வெம் சின கரடி நாய் வேங்கை யாளி என்று – கம்.ஆரண்:7 45/1,2
உழுவையோடு அரி என உடற்றும் சீற்றத்தார் – கம்.ஆரண்:7 48/4
தீ ஏறு இகல் அரி ஏறு என முகில் ஏறு என செறிந்தார் – கம்.ஆரண்:7 100/4
மெலியும் இடை தடிக்கும் முலை வேய் இளம் தோள் சே அரி கண் வென்றி மாதர் – கம்.ஆரண்:10 4/3
தளை அரி தவத்தர் வடிவம் தாங்கினான் – கம்.ஆரண்:12 20/4
வாள் அரி வள்ளல் சொன்ன மான் கணம் நிருதரானார் – கம்.ஆரண்:12 57/1
பற்றிய கோள் அரி யாளி பணிக்கண் – கம்.ஆரண்:14 44/1
அரி மலர் பங்கயத்து அன்னம் எங்கணும் – கம்.கிட்:1 7/1
ஆழியாய் அடியனேனும் அரி_குலத்து ஒருவன் என்றான் – கம்.கிட்:2 30/4
ஐய நின் தீரும் என்ன அரி_குலத்து அரசன் சொல்வான் – கம்.கிட்:3 24/4
அங்கு வந்து அரி எதிர்ந்து அமைதி என் என்றலும் – கம்.கிட்:5 4/1
ஆயிடை அரி_குலம் அசனி அஞ்சிட – கம்.கிட்:6 1/1
அறங்கள் நாறும் மேனியார் அரி கணங்களோடும் அங்கு – கம்.கிட்:7 3/1
மால் பெரும் கட கரி முழக்கம் வாள் அரி
ஏற்பது செவித்தலத்து என்ன ஓங்கிய – கம்.கிட்:7 13/1,2
குன்றோடு குன்று ஒத்தனர் கோள் அரி கொற்ற வல் ஏறு – கம்.கிட்:7 46/1
சிந்து ஓடு அரி ஒண் கண் திலோத்தமை காதல் செற்ற – கம்.கிட்:7 48/3
சொன்ன தம்பியை தும்பியை அரி தொலைத்து என்ன – கம்.கிட்:7 60/3
புயலை பற்றும் அ பொங்கு அரி போக்கி ஓர் – கம்.கிட்:7 92/3
அ உரை அமைய கேட்ட அரி_குலத்து_அரசும் மாண்ட – கம்.கிட்:7 122/1
அரி பெரும் பெயரவன் முதலினோர் அணி – கம்.கிட்:10 7/1
பல் வித சிறார் என பகர்வ பல் அரி
செல் இடத்து அல்லது ஒன்று உரைத்தல் செய்கலா – கம்.கிட்:10 114/2,3
ஆதலால் அ அரசு இளம் கோள் அரி
யாதும் முன் நின்று இயற்றுவது இன்மையால் – கம்.கிட்:11 25/1,2
மெல் அரி குரல் மேகலை ஆர்த்து எழ – கம்.கிட்:11 45/2
ஆயிர கோடி தூதர் அரி_கணம் அழைக்க ஆணை – கம்.கிட்:11 55/1
ஐய நும்மோடும் எங்கள் அரி_குலத்து அரசனோடும் – கம்.கிட்:11 62/1
அனையது கருதி பின்னர் அரி_குலத்தவனை நோக்கி – கம்.கிட்:11 68/1
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா – கம்.கிட்:11 83/1
தோற்றிய அரி_குலத்து அரசை தோன்றலும் – கம்.கிட்:11 104/1
விளைத்த வெம் சினத்து அரி_இனம் வெருவுற விரிந்த – கம்.கிட்:12 11/3
நீடு வெம் சினத்து அரி_இனம் இரு புடை நெருங்க – கம்.கிட்:12 15/2
அரன் அதிகன் உலகு அளந்த அரி அதிகன் என்று உரைக்கும் அறிவிலோர்க்கு – கம்.கிட்:13 24/1
அரசு இளம் கோள் அரி அயரும் சிந்தையான் – கம்.கிட்:16 6/4
மாற்று சிறை என்று அரி வச்சிரம் மாண ஓச்ச – கம்.சுந்:1 44/2
பிறந்தான் என பெரிய கோள் அரி பெயர்ந்தான் – கம்.சுந்:1 70/4
மடங்கல் அரி_ஏறும் மத மால் களிறும் நாண – கம்.சுந்:2 63/1
அளையில் வாள் அரி அனையவன் யாவனோ அறியேன் – கம்.சுந்:2 139/2
போது அரி கண்ணினாளை அகத்து வைத்து உரப்பி போனான் – கம்.சுந்:3 146/4
அரி படு சீற்றத்தான்-தன் அருகு சென்று அடியின் வீழ்ந்தார் – கம்.சுந்:6 56/1
ஆனை ஒத்தனர் ஆள் அரி ஒத்தனன் அனுமன் – கம்.சுந்:7 49/4
கானே காவல் வேழ கணங்கள் கத வாள் அரி கொன்ற – கம்.சுந்:8 41/1
மதித்த களிற்றினில் வாள் அரி_ஏறு – கம்.சுந்:9 55/1
குன்றிடை வாவுறு கோள் அரி போல – கம்.சுந்:9 62/2
போய் தாழ் செறி தசை அரி சிந்தினபடி பொங்க பொரும் உயிர் போகா-முன் – கம்.சுந்:10 38/2
ஆனால் சிலர் சிலர் ஐயா நின் சரண் என்றார் நின்றவர் அரி என்றார் – கம்.சுந்:10 40/4
குன்றின்-மேல் எழு கோள் அரி_ஏறு என குதியின் – கம்.சுந்:12 55/2
தவனை உற்று அரி உருவான ஆண்தகை – கம்.சுந்:12 62/2
அ நெறி நெடிது செல்ல அரி_குலத்து அரசனோடும் – கம்.சுந்:14 52/1
செய்த மா தவம் உடைமையின் அரி அயன் சிவன் என்று – கம்.யுத்1:3 54/1
கன்று புல்லிய கோள் அரி குழு என கனல்கின்ற தறுகண்ணார் – கம்.யுத்1:3 81/4
அழுது நின்றவர் அயர்வுற ஐயனை பெய்தனர் அரி என்று – கம்.யுத்1:3 85/3
அலகு_இல் பல் பொருளும் பற்றி முற்றிய அரி காண் அத்தா – கம்.யுத்1:3 120/4
அள்ளி மீது உலகை வீசும் அரி_குல சேனை நாப்பண் – கம்.யுத்1:4 130/1
குழுக்களோடு அணை கோள் அரி யாளிகள் – கம்.யுத்1:8 32/2
அரு வரை இவர்வது ஆங்கு ஓர் அரி_அரசு அனையன் ஆனான் – கம்.யுத்1:10 2/4
அரி வென்ற வெற்றி ஆற்றல் மாருதி அமைத்த தீயால் – கம்.யுத்1:10 9/3
கோள் அவாவு அரி ஏறு அன்ன குரிசிலே கொள்ள நோக்காய் – கம்.யுத்1:10 18/1
அன்ன மா நகரின் வேந்தன் அரி குல பெருமை காண்பான் – கம்.யுத்1:10 24/3
மத கரியை உற்று அரி நெரித்து என மயக்கி – கம்.யுத்1:12 11/3
அடி மணி இட்டாய் அன்றே அரி குலத்து அரச என்றான் – கம்.யுத்1:12 47/4
பொன் அரி சுமந்த பீடத்து இமையவர் போற்றி செய்ய – கம்.யுத்1:14 27/3
அன்ன காலை அரி குல வீரரும் – கம்.யுத்2:15 46/1
அனைய காலையின் அரி குல தலைவர் அ வழியோர் – கம்.யுத்2:15 187/1
அடல் துடைத்தும் என்று அரி குல வீரர் அன்று எறிந்த – கம்.யுத்2:15 195/1
செய்ய வாள் அரி ஏறு அனான் சிறிதினில் தேற – கம்.யுத்2:15 214/2
யானை மேல் செலும் கோள் அரி_ஏறு அது என்ன – கம்.யுத்2:15 215/2
குன்றின் மேல் இவர் கோள் அரி_ஏறு என கூடி – கம்.யுத்2:15 218/2
ஆயிரம் கோள் அரி ஆளி ஆயிரம் – கம்.யுத்2:16 99/1
அற்றன தீங்கும் என்னா அரி குல தலைவர் பற்றி – கம்.யுத்2:16 176/3
அவ்வழி வாலி சேயை அரி_குல வீரர் அஞ்சார் – கம்.யுத்2:16 194/1
கொய் உளை கடும் கோள் அரி முதலிய குழுவை – கம்.யுத்2:16 239/2
இழை அஞ்சன மால் களிறு எண்_இல் அரி
முழை அஞ்ச முழங்கின மு முறை நீர் – கம்.யுத்2:18 21/1,2
தொழுவார் தொழு தாள் அரி சொல்லுதலும் – கம்.யுத்2:18 53/4
கொல்லும்படியால் அரி கூறுதலும் – கம்.யுத்2:18 70/4
இரு கோடு உடை மத வெம் சிலை இள வாள் அரி எதிரே – கம்.யுத்2:18 147/4
தோல் ஆயிரம் இமைப்போதினின் அரி_ஏறு என தொலைக்கும் – கம்.யுத்2:18 160/4
முழை வாள் அரி அனையானையும் எனையும் மிக முனிவாய் – கம்.யுத்2:18 174/3
புடைத்தார் பொருகின்றனர் கோள் அரி போல்வார் – கம்.யுத்2:18 236/4
அரி இனம் பூண்ட தேரும் அனுமனும் அனந்த சாரி – கம்.யுத்2:19 104/1
ஆளி ஆர்த்தன வாள் அரி ஆர்த்தன – கம்.யுத்2:19 134/1
வந்து அணைந்தது ஓர் வாள் அரி வாவு தேர் – கம்.யுத்2:19 135/1
அரி குல மன்னன் நீலன் அங்கதன் குமுதன் சாம்பன் – கம்.யுத்3:22 119/1
காட்டில் வாழ் விலங்கு மாக்கள் கோள் அரி கண்ட என்ன – கம்.யுத்3:22 137/3
ஆசையின் இரட்டி சென்றான் அரி குல மன்னன் அப்பால் – கம்.யுத்3:22 139/3
அரி குல வீரர் ஐய யாண்டையர் அருக்கன் மைந்தன் – கம்.யுத்3:22 150/1
வானக மகளிர் வந்தார் சில் அரி சதங்கை பம்ப – கம்.யுத்3:25 3/3
நேமி தனி அரி தான் என நினைந்தான் எதிர் நடந்தான் – கம்.யுத்3:27 146/4
அறு கால் வய கவி வீரரும் அரி என்பதை அறிந்தார் – கம்.யுத்3:27 160/4
அரி உணும் அலங்கல் மௌலி இழந்த என் மதலை யாக்கை – கம்.யுத்3:29 36/3
தாள் அரி சதங்கை ஆர்ப்ப தவழ்கின்ற பருவம் தன்னில் – கம்.யுத்3:29 49/1
கோள் அரி இரண்டு பற்றி கொணர்ந்தனை கொணர்ந்து கோபம் – கம்.யுத்3:29 49/2
சீறு கோள் அரி_ஏறு அனானுடன் அன்று சென்ற – கம்.யுத்4:32 3/4
தூவி அம் பெடை அரி இனம் மறிதர சூழி – கம்.யுத்4:32 9/1
ஒல்லும் கோள் அரி உரும் அன்ன குரங்கினது உகிரும் – கம்.யுத்4:32 14/3
முழை கிடந்த வல் அரி இனம் முழங்குவ போல்வ – கம்.யுத்4:35 7/3
பாழி துற்று அரி பற்றிய பீடமும் – கம்.யுத்4:39 4/3
உற்று நின்று உலகினை நோக்கி ஓடு அரி
முற்றுறு நெடும் கண் நீர் ஆலி மொய்த்து உக – கம்.யுத்4:40 59/1,2
ஐயன் வாசகம் கேட்டலும் அரி_குலத்து அரசும் – கம்.யுத்4:41 14/1
விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் – கம்.யுத்4:41 35/3

மேல்


அரி-கொலாம் (1)

அரன்-கொலாம் அரி-கொலாம் மற்று அயன்-கொலாம் என்பார் அன்றி – கம்.யுத்1:14 22/1

மேல்


அரி-கொலோ (1)

ஆர் அடா சிரித்தாய் சொன்ன அரி-கொலோ அஞ்சி புக்க – கம்.யுத்1:3 129/1

மேல்


அரி-தன்ன (1)

அன்ன சங்கை பொறாமையினால் அரி-தன்ன
வெண் சங்கு தானும் முழங்கிற்றால் – கம்.யுத்4:37 29/3,4

மேல்


அரி-போல் (1)

தீர்த்தன் கழல் பரவா முதல் அரி-போல் வரு திறலான் – கம்.யுத்2:18 155/2

மேல்


அரி_கணம் (1)

ஆயிர கோடி தூதர் அரி_கணம் அழைக்க ஆணை – கம்.கிட்:11 55/1

மேல்


அரி_குல (2)

அள்ளி மீது உலகை வீசும் அரி_குல சேனை நாப்பண் – கம்.யுத்1:4 130/1
அவ்வழி வாலி சேயை அரி_குல வீரர் அஞ்சார் – கம்.யுத்2:16 194/1

மேல்


அரி_குலத்தவனை (1)

அனையது கருதி பின்னர் அரி_குலத்தவனை நோக்கி – கம்.கிட்:11 68/1

மேல்


அரி_குலத்து (7)

ஆழியாய் அடியனேனும் அரி_குலத்து ஒருவன் என்றான் – கம்.கிட்:2 30/4
ஐய நின் தீரும் என்ன அரி_குலத்து அரசன் சொல்வான் – கம்.கிட்:3 24/4
ஐய நும்மோடும் எங்கள் அரி_குலத்து அரசனோடும் – கம்.கிட்:11 62/1
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா – கம்.கிட்:11 83/1
தோற்றிய அரி_குலத்து அரசை தோன்றலும் – கம்.கிட்:11 104/1
அ நெறி நெடிது செல்ல அரி_குலத்து அரசனோடும் – கம்.சுந்:14 52/1
ஐயன் வாசகம் கேட்டலும் அரி_குலத்து அரசும் – கம்.யுத்4:41 14/1

மேல்


அரி_குலத்து_அரசும் (1)

அ உரை அமைய கேட்ட அரி_குலத்து_அரசும் மாண்ட – கம்.கிட்:7 122/1

மேல்


அரி_குலம் (1)

ஆயிடை அரி_குலம் அசனி அஞ்சிட – கம்.கிட்:6 1/1

மேல்


அரி_பறை (2)

வன் கை வினைஞர் அரி_பறை இன் குரல் – மது 262
அரி_பறை வினைஞர் அல்கு மிசை கூட்டும் – ஐங் 81/2

மேல்


அரி_பறையால் (1)

அரி_பறையால் புள் ஓப்பி – புறம் 395/7

மேல்


அரி_பறையான் (1)

அரி_பறையான் புள் ஓப்புந்து – புறம் 396/4

மேல்


அரி_பறையின் (1)

சிறு தோள் கோத்த செ அரி_பறையின்
கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/2,3

மேல்


அரி_மா (1)

கோல் மாய் கதிர் புல் உளை கொல் சின கோள் அரி_மா
மேல்-பால் மலையில் புக வீங்கு இருள் வேறு இருந்த – கம்.பால:16 40/2,3

மேல்


அரி_அரசு (1)

அரு வரை இவர்வது ஆங்கு ஓர் அரி_அரசு அனையன் ஆனான் – கம்.யுத்1:10 2/4

மேல்


அரி_அனான் (1)

உழுவை முந்து அரி_அனான் எவரினும் உயரினான் – கம்.பால:20 18/4

மேல்


அரி_இனம் (4)

அம் சிறை வண்டின் அரி_இனம் மொய்ப்ப – ஐங் 489/1
அரி_இனம் கடுக்கும் சுரி வணர் ஐம்பால் – அகம் 223/12
விளைத்த வெம் சினத்து அரி_இனம் வெருவுற விரிந்த – கம்.கிட்:12 11/3
நீடு வெம் சினத்து அரி_இனம் இரு புடை நெருங்க – கம்.கிட்:12 15/2

மேல்


அரி_ஏறு (8)

அன்பனும் நின்றனன் நின்றது கண்டு அரி_ஏறு அன்ன – கம்.அயோ:13 24/3
ஆன்_ஏறு என ஆள் அரி_ஏறு இது என – கம்.ஆரண்:2 23/3
மதித்த களிற்றினில் வாள் அரி_ஏறு
கதித்தது பாய்வது போல் கதி கொண்டு – கம்.சுந்:9 55/1,2
குன்றின்-மேல் எழு கோள் அரி_ஏறு என குதியின் – கம்.சுந்:12 55/2
யானை மேல் செலும் கோள் அரி_ஏறு அது என்ன – கம்.யுத்2:15 215/2
குன்றின் மேல் இவர் கோள் அரி_ஏறு என கூடி – கம்.யுத்2:15 218/2
தோல் ஆயிரம் இமைப்போதினின் அரி_ஏறு என தொலைக்கும் – கம்.யுத்2:18 160/4
சீறு கோள் அரி_ஏறு அனானுடன் அன்று சென்ற – கம்.யுத்4:32 3/4

மேல்


அரி_ஏறும் (1)

மடங்கல் அரி_ஏறும் மத மால் களிறும் நாண – கம்.சுந்:2 63/1

மேல்


அரிக்கு (2)

புகலும் வாள் அரிக்கு அண்ணியர் பொன் புயம் – கம்.பால:16 28/1
சரிந்து ஓடின கரும் கோள் அரிக்கு இளையான் விடு சரமே – கம்.யுத்3:27 113/4

மேல்


அரிக்கும் (1)

கள் அரிக்கும் குயம் சிறு சின் – புறம் 348/3

மேல்


அரிகள் (12)

குன்றின் முழை-தோறும் நுழை கோள் அரிகள் ஒத்தார் – கம்.பால:15 24/4
ஐய சென்று கரியோடு அரிகள் துருவி திரிவேன் – கம்.அயோ:4 73/2
நடைய வாள் அரிகள் கோள் உழுவை நண்ணிய எலாம் – கம்.ஆரண்:1 9/2
ஆளிகள் பூண்டன அரிகள் பூண்டன – கம்.ஆரண்:7 31/1
ஏகினர் இரவி சேயும் இருவரும் அரிகள் ஏறும் – கம்.கிட்:3 30/1
அடுத்த காவலும் அரிகள் ஆணையால் – கம்.கிட்:3 56/3
அங்கதன் உடன் செல அரிகள் முன் செல – கம்.கிட்:11 118/1
அ எழில் மண்டபத்து அரிகள் ஏந்திய – கம்.யுத்1:2 5/3
ஆலம் கண்டு அஞ்சி ஓடும் அமரர் போல் அரிகள் ஓட – கம்.யுத்2:16 157/1
பெய்தனர் அரக்கர் பற்றி பிசைந்தனர் அரிகள் பின்றா – கம்.யுத்2:16 170/2
கரிகள் அரிகள் பரி கடிதின் எதிர் கடவ – கம்.யுத்3:31 158/4
அரிகள் அஞ்சன்-மின் அஞ்சன்-மின் என்று அருள் வழங்கி – கம்.யுத்4:32 18/2

மேல்


அரிகள்-தம் (2)

அன்னவன் விட உவந்து அவனும் வந்து அரிகள்-தம்
மன்னவன் வருக போர் செய்க எனா மலையினை – கம்.கிட்:5 7/1,2
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி – கம்.யுத்4:32 17/4

மேல்


அரிகளின் (1)

அல்ல மற்று அரிகளின் அனிகமோ என – கம்.ஆரண்:7 30/3

மேல்


அரிகளோடும் (1)

ஆண்டு சென்று அரிகளோடும் மனிதரை அமரில் கொன்று – கம்.யுத்1:9 68/1

மேல்


அரிகால் (4)

அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
அரிகால் பெரும் பயறு நிறைக்கும் ஊர – ஐங் 47/3
அரிகால் போழ்ந்த தெரி பகட்டு உழவர் – அகம் 41/6
புது வரகு அரிகால் கருப்பை பார்க்கும் – புறம் 322/3

மேல்


அரிகாள் (1)

முந்தும் சுனைகாள் முழை வாழ் அரிகாள்
இந்த நிலனோடும் எடுத்த கை நால் – கம்.ஆரண்:12 79/1,2

மேல்


அரிகின்ற (1)

அரிகின்ற துன்பத்தாலும் ஆர் உயிர்ப்பு அடங்கி ஒன்றும் – கம்.யுத்3:24 17/2

மேல்


அரிகுநர் (1)

ஆய்ந்து மள்ளர் அரிகுநர் இன்மையால் – கம்.அயோ:11 20/2

மேல்


அரிசி (19)

குருதியொடு விரைஇய தூ வெள் அரிசி
சில் பலி செய்து பல் பிரப்பு இரீஇ – திரு 233,234
ஆய் தினை அரிசி அவையல் அன்ன – பொரு 16
முரவை போகிய முரியா அரிசி
விரல் என நிமிர்ந்த நிரல் அமை புழுக்கல் – பொரு 113,114
அவைப்பு மாண் அரிசி அமலை வெண் சோறு – சிறு 194
அவையா அரிசி அம் களி துழவை – பெரும் 275
தெரி கொள் அரிசி திரள் நெடும் புழுக்கல் – பெரும் 474
வால் அரிசி பலி சிதறி – பட் 165
வேய் கொள் அரிசி மிதவை சொரிந்த – மலை 435
பொன் அறைந்து அன்ன நுண் நேர் அரிசி
வெண் எறிந்து இயற்றிய மா கண் அமலை – மலை 440,441
நெடு வெண்ணெல்லின் அரிசி முட்டாது – மலை 564
புகர்வை அரிசி பொம்மல் பெரும் சோறு – நற் 60/5
அரி ஆர் சிலம்பின் அரிசி ஆர்ப்ப – குறு 369/2
பண்ணை வெண் பழத்து அரிசி ஏய்ப்ப – அகம் 393/9
அரிசி வேண்டினெம் ஆக தான் பிற – புறம் 140/5
பெரும் செய் நெல்லின் அரிசி ஆர்ந்து தன் – புறம் 318/7
அரிசி இன்மையின் ஆரிடை நீந்தி – புறம் 371/9
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி
காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல் – புறம் 399/2,3
நிறை வெண் முத்தின் நிறத்து அரிசி குவை – கம்.பால:2 37/3
மெய் வணக்கு உறு வேய்_இனம் ஈன்ற மெல் அரிசி
பொய் வணக்கிய மா தவர் புரை-தொறும் புகுந்து உன் – கம்.அயோ:10 34/2,3

மேல்


அரிசியின் (1)

விரவு வெள் அரிசியின் தாஅம் ஊரன் – நற் 180/3

மேல்


அரிசியும் (1)

செம் கையில் அரிசியும் மலரும் சிந்தினர் – கம்.ஆரண்:10 21/3

மேல்


அரிசியொடு (3)

ஒலி கழை நெல்லின் அரிசியொடு ஓராங்கு – அகம் 107/7
இதை புன வரகின் அவைப்பு மாண் அரிசியொடு
கார் வாய்த்து ஒழிந்த ஈர் வாய் புற்றத்து – அகம் 394/3,4
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு – புறம் 328/10

மேல்


அரிசில் (1)

அரிசில் அம் தண் அறல் அன்ன இவள் – நற் 141/11

மேல்


அரிஞர் (2)

அரிஞர் யாத்த அலங்கு தலை பெரும் சூடு – அகம் 84/12
வெண்ணெல் அரிஞர் தண்ணுமை வெரீஇ – புறம் 348/1

மேல்


அரித்த (4)

காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த
பூழி பூத்த புழல் காளாம்பி – சிறு 133,134
நுதி வேல் நோக்கின் நுளை_மகள் அரித்த
பழம்படு தேறல் பரதவர் மடுப்ப – சிறு 158,159
பல் நாள் அரித்த கோஒய் உடைப்பின் – அகம் 166/2
களமர்க்கு அரித்த விளையல் வெம் கள் – புறம் 212/2

மேல்


அரித்தலின் (1)

வரி நிற சிதலை அரித்தலின் புல்லென்று – அகம் 377/9

மேல்


அரித்து (3)

முள் அரித்து இயற்றிய வெள் அரி வெண் சோறு – மலை 465
மீ அரித்து விளர்க்க ஓர் மெல்_இயல் – கம்.பால:18 23/3
இருந்த மா நிலம் செல் அரித்து எழவும் ஆண்டு எழாதாள் – கம்.சுந்:3 15/4

மேல்


அரிதர (1)

சென்று அரிதர மழை சிந்துவ மதமலை – கம்.யுத்2:18 128/4

மேல்


அரிதன் (1)

பண்டு அரிதன் உந்தி அயன் வந்த பழ முந்தை – கம்.யுத்4:36 12/1

மேல்


அரிதா (1)

ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா
தாக்க அரும் புயத்து உம் குல தலைமகன் தங்கை – கம்.ஆரண்:8 6/2,3

மேல்


அரிதாக (1)

பேர்வு அரிதாக செய்த சிறுமையான் என்னும் பெற்றி – கம்.கிட்:11 67/4

மேல்


அரிதாகிய (1)

வாயில் தீர்வு அரிதாகிய மா தவம் – கம்.சுந்:12 88/2

மேல்


அரிதாம் (1)

எண்ண மாத்திரமும் அரிதாம் இடை – கம்.பால:14 49/1

மேல்


அரிதால் (12)

மறத்தற்கு அரிதால் பாக பல் நாள் – நற் 42/1
கொல்லாது போதல் அரிதால் அதனொடு யான் – கலி 145/30
அரிதால் பெரும நின் செவ்வி என்றும் – புறம் 169/6
அரைசன் அவன் பின்னோரை என்னாலும் அளப்பு அரிதால்
உரை குறுக நிமிர் கீர்த்தி இவர் குலத்தோன் ஒருவன்-காண் – கம்.பால:12 6/1,2
கருள் ஆர் கடலோ கரை காண்பு அரிதால்
இருளானதுதான் எனை ஊழி-கொலாம் – கம்.பால:23 9/3,4
உக்கார் நெஞ்சம் உயிர் உகுத்தார் உற்றது எம்மால் உரைப்ப அரிதால்
தக்கான் போனான் வனம் என்னும் தகையும் உணர்ந்தார் மிகை ஆவி – கம்.அயோ:6 36/2,3
சோக பங்கம் துடைப்பு அரிதால் எனா – கம்.அயோ:10 54/4
நெஞ்சு உற்றது ஓர் பெற்றி நினைப்பு அரிதால் – கம்.ஆரண்:11 41/4
தானே வரின் நின்று தடுப்பு அரிதால்
நானே அவண் உய்ப்பென் இ நன்_நுதலை – கம்.ஆரண்:13 16/2,3
அணியும் காசினுக்கு அகன்றன உள எனல் அரிதால்
திணியும் நல் நெடும் திருநகர் தெய்வ மா தச்சன் – கம்.சுந்:2 8/2,3
ஐயன் மல் பெரும் புயத்தன புண் அளப்பு_அரிதால் – கம்.சுந்:7 50/4
திக்கின் அளவால் அயல் நின்று காண்போர்க்கு எல்லை தெரிவு அரிதால் – கம்.சுந்:12 119/4

மேல்


அரிதி (1)

ஈற்று கையையும் இ கணத்து அரிதி என்று இமையவர் தொழுது ஏத்த – கம்.யுத்2:16 337/1

மேல்


அரிதின் (26)

அரிதின் பெறு துறக்கம் மாலிருங்குன்றம் – பரி 15/17
அரிதின் அறம் செய்யா ஆன்றோர் உலகும் – கலி 92/6
பொலம் குழை மயிலை கொண்டு அரிதின் போயினார் – கம்.பால:10 45/4
சீத நீர் தெளித்த மென் பூம் சேக்கையை அரிதின் சேர்ந்தாள் – கம்.பால:13 45/4
அன்னம் அரிதின் பிரிய அண்ணலும் அகன்று ஓர் – கம்.பால:22 43/1
ஐயன் தனை அரிதின் தரும் அரசன் அது கண்டான் – கம்.பால:24 15/3
ஐந்து அவித்து அரிதின் செய்த தவம் உனக்கு ஆக என்பார் – கம்.அயோ:3 92/3
மெய் ஆர் தவமே செய்து உன் மிடல் மார்பு அரிதின் பெற்ற – கம்.அயோ:4 64/1
அன்ன தாயர் அரிதின் பிரிந்த பின் – கம்.அயோ:4 232/1
அங்கி மேல் வேள்வி செய்து அரிதின் பெற்ற நின் – கம்.அயோ:5 24/1
புனிதனது உறையுள்-நின்று அரிதின் போயினார் – கம்.ஆரண்:3 1/4
ஓட்டந்தாள் அரிதின் இவள் உயிர் கவர்ந்தான் என வந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 113/4
அரிதின் எய்தினன் ஐ_ஐந்து கொய் உளை பரியால் – கம்.ஆரண்:8 17/1
ஆற்றலாது அரற்றுவது அரிதின் எய்திட – கம்.ஆரண்:14 83/3
எய்தல் காண்டும்-கொல் இன்னம் என்று அரிதின் வந்து எய்தி – கம்.கிட்:4 15/1
குன்று ஒழித்து ஒரு மா குன்றின் அரிதின் சேர் கொள்கை போல – கம்.சுந்:2 213/2
அ இடை எய்தினன் அரிதின் நோக்குவான் – கம்.சுந்:3 54/3
அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி ஆண்_தொழில் தாதைக்கு ஆண்டு – கம்.சுந்:4 82/1
அ வழி நின்னை காணாது அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி – கம்.சுந்:4 83/1
அயர்வு உற்று அரிதின் தெளிந்து அம் மலைக்கு அ புறத்து ஓர் – கம்.சுந்:4 92/1
தெள்ளிய கடவுள் தச்சன் கை முயன்று அரிதின் செய்த – கம்.சுந்:12 132/2
தேனொடு கிழங்கும் காயும் நறியன அரிதின் தேடி – கம்.சுந்:14 5/1
எழுந்து அடி வணங்கல் ஆற்றான் இரு கையும் அரிதின் ஏற்றி – கம்.யுத்2:19 286/1
அணங்குடை நெடு வேல் பாயும் அமர் கடந்து அரிதின் போனான் – கம்.யுத்3:28 16/4
அயர்த்தனள் அரிதின் தேறி வாய் திறந்து அரற்றலுற்றாள் – கம்.யுத்3:29 46/4
ஆயிரம் தோளினானும் வாலியும் அரிதின் ஐய – கம்.யுத்4:37 210/1

மேல்


அரிதினின் (4)

அரிதினின் தோன்றிய யாக்கை புரிபு தாம் – கலி 141/1
முன் முயன்று அரிதினின் முடித்த வேள்வி – அகம் 220/6
பின்னை எய்திய நலத்தினும் அரிதினின் பெற்றேன் – கம்.அயோ:1 64/2
பன்னி நாள் பல பணி உழந்து அரிதினின் படைத்தான் – கம்.சுந்:2 26/3

மேல்


அரிது (148)

ஒரு நாள் பிரியினும் உய்வு அரிது என்னாது – நற் 203/8
அரிது மன்று அம்ம அறத்தினும் பொருளே – நற் 243/11
அரிது புணர் இன் உயிர் வவ்விய நீ என – நற் 245/7
அரிது மன்று அம்ம இன்மையது இளிவே – நற் 262/10
பண்ணல் மேவலம் ஆகி அரிது உற்று – நற் 377/4
அரிது அவா-உற்றனை நெஞ்சமே நன்றும் – குறு 29/4
பிரிவு அரிது ஆகிய தண்டா காமமொடு – குறு 57/3
அரிது பெறு சிறப்பின் புத்தேள் நாடும் – குறு 101/2
அரிது வேட்டனையால் நெஞ்சே காதலி – குறு 120/2
செப்பினம் செலினே செலவு அரிது ஆகும் என்று – குறு 207/1
அரிது வாய்விட்டு இனிய கூறி – குறு 298/2
ஆம் இழி சிலம்பின் அரிது கண்படுக்கும் – குறு 308/5
அவிழ்த்தற்கு அரிது அது முடிந்து அமைந்தன்றே – குறு 313/5
பயில் இருள் நடுநாள் துயில் அரிது ஆகி – குறு 329/5
எம் இவண் நல்குதல் அரிது
நும் மனை மடந்தையொடு தலைப்பெய்தீமே – ஐங் 86/3,4
அரிது காதலர் பொழுதே அதனால் – ஐங் 235/2
மென் தோள் கொடிச்சியை பெறற்கு அரிது தில்ல – ஐங் 260/2
கண் போல் மலர்தலும் அரிது இவள் – ஐங் 299/4
அரிது வல்லுநர் நம் காதலோரே – ஐங் 338/5
அரிது பெறு பாயல் சிறு மகிழானும் – பதி 19/12
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/14
பாடு அரிது இயைந்த சிறு துயில் இயலாது – பதி 50/24
புள்ளி நிலனும் புரைபடல் அரிது என – பரி 2/34
அரிது என மாற்றான் வாய்மையன் ஆதலின் – பரி 5/33
அரிது அமர் சிறப்பின் அமரர்_செல்வன் – பரி 5/51
இரவு இருள் பகல் ஆக இடம் அரிது செலவு என்னாது – பரி 7/5
தேருநர் தேரும்-கால் தேர்தற்கு அரிது காண் – பரி 22/34
அரிது ஆய அறன் எய்தி அருளியோர்க்கு அளித்தலும் – கலி 11/1
ஒன்றினார் வாழ்க்கையே வாழ்க்கை அரிது அரோ – கலி 18/11
அன்னான் சொல் நம்புண்டல் யார்க்கும் இங்கு அரிது ஆயின் – கலி 47/10
தமியரே துணிகிற்றல் பெண்டிர்க்கும் அரிது ஆயின் – கலி 47/13
அரிது இனி ஆய்_இழாய் அது தேற்றல் புரிபு ஒருங்கு – கலி 76/19
நேர்_இழாய் கோள் அரிது ஆக நிறுத்த கொலை ஏற்று – கலி 104/73
ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/25
அரிது என்னாள் துணிந்தவள் ஆய் நலம் பெயர்தர – கலி 124/19
நீங்க அரிது உற்றன்று அவர் உறீஇய நோயே – கலி 137/28
அரிது உற்றனையால் பெரும உரிதினின் – அகம் 10/7
உறற்கு அரிது ஆகும் அவன் மலர்ந்த மார்பே – அகம் 28/14
அரிது பெறு சிறப்பின் நின்-வயினானே – அகம் 75/23
அரிது செய் விழு பொருள் எளிதினின் பெறினும் – அகம் 149/6
அளப்பு அரிது ஆகிய குவை இரும் தோன்றல – அகம் 162/2
தண் பனி அற்சிரம் தமியோர்க்கு அரிது என – அகம் 178/19
செலவு அரிது என்னும் என்பது – அகம் 210/13
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
அது மறந்து உறைதல் அரிது ஆகின்றே – அகம் 299/4
அரிது பெறு சிறப்பின் காமத்து இயற்கையும் – அகம் 353/5
இரும்பு உண் நீரினும் மீட்டற்கு அரிது என – புறம் 21/8
நுண் பல சிதலை அரிது முயன்று எடுத்த – புறம் 51/9
இளையன் என்று இகழின் பெறல் அரிது ஆடே – புறம் 104/6
அரிது பெறு பொலம் கலம் எளிதினின் வீசி – புறம் 160/11
நுமக்கு அரிது ஆகுக தில்ல எமக்கு எம் – புறம் 246/12
அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே – புறம் 260/21
அரிது உண் கூவல் அம் குடி சீறூர் – புறம் 306/2
எற்கு உணர்த்த அரிது எண்ணிய மூன்றினுள் – கம்.பால:0 2/2
விடக்கு அரிது என கருதியோ விதிகொடு உந்த – கம்.பால:7 33/3
எண்ணுதற்கு ஆக்க அரிது இரண்டு மூன்று நாள் – கம்.பால:8 30/1
நயந்து உரைத்து கரை ஏறல் நான்முகற்கும் அரிது ஆம் பல் – கம்.பால:12 15/3
பூம் தளிர் உறைப்ப மாழ்கி போக்கு அரிது என்ன நிற்பார் – கம்.பால:14 57/4
குண்டலம் வீழ்ந்தது என்பார் குறுக அரிது இனி சென்று என்பார் – கம்.பால:14 74/2
எண்ணற்கு அரிது ஆகி இலங்கு சிரங்களாலும் – கம்.பால:16 38/2
வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி – கம்.பால:21 18/4
கரை தெரிவு_அரிது ஆகும் இரவு ஒரு கரை கண்டார் – கம்.பால:23 20/4
கண்ணுறல் அரிது என்றும் கருதுதல் அரிது அம்மா – கம்.பால:23 38/2
கண்ணுறல் அரிது என்றும் கருதுதல் அரிது அம்மா – கம்.பால:23 38/2
தோகை அவள் பேர் உவகை சொல்லல் அரிது என்பார் – கம்.அயோ:3 101/4
பூண்ட பேர் அன்பினாரை போக்குவது அரிது போக்காது – கம்.அயோ:5 18/1
இறையும் ஈது அலாது இனியது ஓர் இடம் அரிது இன்னும் – கம்.அயோ:9 30/4
ஏகல் என்பது அரிது என்றும் எண்ணினான் – கம்.அயோ:10 54/2
விலக்குவது அரிது அது விளம்பல் வேண்டுமோ – கம்.அயோ:14 40/3
இன்மையின் அரிது என எண்ணி ஏங்குவான் – கம்.அயோ:14 133/2
என்னானும் விளம்ப அரிது என்று உணர்வான் – கம்.ஆரண்:2 15/2
பொன்றுவென் போக்கு இனி அரிது போன்ம் எனா – கம்.ஆரண்:6 21/3
போக்கு அரிது இ அழகை எல்லாம் புல்லிடையே உகுத்தீரே – கம்.ஆரண்:6 117/4
மலரின் மேல் நான்முகற்கும் வகுப்பு அரிது நுனிப்பது ஒரு வரம்பு_இல் ஆற்றல் – கம்.ஆரண்:10 2/2
தும்பு மழை-கொண்டு அயல் ஒப்பு அரிது ஆய துப்பின் – கம்.ஆரண்:10 142/2
சக்கரத்தின் தகைவு அரிது ஆயது ஓர் – கம்.ஆரண்:11 75/2
யார் என கருதி சொன்னாய் இராவணற்கு அரிது என் என்றான் – கம்.ஆரண்:12 60/4
அரிவு-செய் விதியினார்க்கு அரிது உண்டாகுமோ – கம்.ஆரண்:13 107/4
புணை இலாதவற்கு வேலை போக்கு அரிது அன்னதே போல் – கம்.ஆரண்:15 52/3
நினைவு அரிது ஆயற்கு ஒத்த நெறி எலாம் நினைந்து சொன்னாள் – கம்.ஆரண்:16 6/4
அரைசும் அ வழி நின்று அரிது எய்தி அ – கம்.கிட்:1 35/1
வட்ட மண்டலத்து அரிது வாழ்வு எனா – கம்.கிட்:3 51/3
நெடும் படை கூட்டினால் அன்றி நேட அரிது
அடும் படை அரக்கர்-தம் இருக்கை ஆணையாய் – கம்.கிட்:6 29/3,4
வில்லினால் துரப்ப அரிது இ வெம் சரம் என வியக்கும் – கம்.கிட்:7 71/1
மாலை பகல் உற்றது என ஓர்வு அரிது மாதோ – கம்.கிட்:10 72/4
பிழைப்ப அரிது எனக்கும் இது என்ன பெற்றியோ – கம்.கிட்:10 84/4
பகரவேயும் அரிது பரிந்து எழும் – கம்.கிட்:11 38/1
இம்பர் நின்றவர்க்கு எண்ண_அரிது இராகவன் ஆவத்து – கம்.கிட்:12 22/3
அம்பு எனும் துணைக்கு உரிய மற்று உரைப்பு அரிது அளவே – கம்.கிட்:12 22/4
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் – கம்.கிட்:14 20/4
மீ செல அரிது இனி விளியின் அல்லது – கம்.கிட்:14 24/1
இன்று பிலன் ஈது இடையின் ஏற அரிது எனின் பார் – கம்.கிட்:14 42/1
இன்னல் செய்யும் நெறி அரிது ஏகுவார் – கம்.கிட்:15 46/4
காலனுக்கேயும் சேறல் அரிது இது காவல் தன்மை – கம்.கிட்:16 60/3
உண்பேன் ஒருத்தி அது ஒழிப்பது அரிது என்றாள் – கம்.சுந்:1 69/4
இலங்கை மதில் இங்கு இதனை ஏறல் அரிது என்றே – கம்.சுந்:2 61/3
தெவ் அளவு இலாத இறை தேறல் அரிது அம்மா – கம்.சுந்:2 62/1
அளக்க அரிது ஆகிய கணக்கொடு அயல் நிற்கும் – கம்.சுந்:2 69/1
கரும் கடல் கடப்பது அரிது அன்று நகர் காவல் – கம்.சுந்:2 71/1
பெரும் கடல் கடப்பது அரிது எண்ணம் இறை பேரின் – கம்.சுந்:2 71/2
அரும் கடன் முடிப்பது அரிது ஆம் அமர் கிடைக்கின் – கம்.சுந்:2 71/3
வாயில் வழி சேறல் அரிது அன்றியும் வலத்தோர் – கம்.சுந்:2 72/1
வெளித்து வைகுதல் அரிது என அவர் உரு மேவி – கம்.சுந்:2 134/3
இனி கடப்ப அரிது ஏழ் கடல் கிடந்தது என்று இசைத்தான் – கம்.சுந்:2 144/3
போய காலத்தும் போக்கு அரிது என்பது புகன்றான் – கம்.சுந்:2 146/3
அரிது போகவோ விதி வலி கடத்தல் என்று அஞ்சி – கம்.சுந்:3 9/1
காண்டலோ அரிது என்று என்று விம்முறும் கலங்கும் – கம்.சுந்:3 13/3
அருளும் மின் மருங்கும் அரிது ஆக்கியோ – கம்.சுந்:3 103/4
நடத்தல் அரிது ஆகும் நெறி நாள்கள் சில தாயர்க்கு – கம்.சுந்:4 60/1
கண் கொள அரிது மீது கார் கொள அரிது திண் கால் – கம்.சுந்:6 50/1
கண் கொள அரிது மீது கார் கொள அரிது திண் கால் – கம்.சுந்:6 50/1
எண் கொள அரிது இராவும் இருள் கொள அரிது மாக – கம்.சுந்:6 50/2
எண் கொள அரிது இராவும் இருள் கொள அரிது மாக – கம்.சுந்:6 50/2
புண் கொள உயர்ந்தது இ பார் பொறை கொள அரிது போலாம் – கம்.சுந்:6 50/4
என்னையும் வெலற்கு அரிது இவனுக்கு ஈண்டு இவன் – கம்.சுந்:12 57/1
தன்னையும் வெலற்கு அரிது எனக்கு தாக்கினால் – கம்.சுந்:12 57/2
புக்கு காட்டுவது அரிது இது பொதுவுற கண்டார் – கம்.யுத்1:3 44/3
அளவையான் அளப்ப_அரிது அறிவின் அ புறத்து – கம்.யுத்1:3 62/1
எண் கோடற்கு அரிது என்ன வெகுண்டான் – கம்.யுத்1:3 98/3
தெளிவுறல் அரிது இவர் மனத்தின் தீமை நாம் – கம்.யுத்1:4 94/1
ஆழமும் அகலம் தானும் அளப்ப_அரிது எனக்கும் ஐய – கம்.யுத்1:7 20/1
ஆய்ந்து நீளம் அரிது சுமந்தன – கம்.யுத்1:8 50/1
வெல்விக்கை அரிது என்று எண்ணி வினையத்தால் எம்மை எல்லாம் – கம்.யுத்1:9 29/3
வெளிப்படல் அரிது என்று உன்னி வேதனை உழக்கும் வேலை – கம்.யுத்1:13 24/2
விரவிய களத்துள் எங்கும் வெள்ளிடை அரிது வீழ – கம்.யுத்2:15 151/4
மறத்தினால் அரிது என்பது மனத்திடை வலித்தி – கம்.யுத்2:15 251/2
பார் செலற்கு அரிது என விசும்பில் பாய்ந்ததால் – கம்.யுத்2:16 98/4
போதலோ அரிது போனால் புகலிடம் இல்லை வல்லே – கம்.யுத்2:16 136/1
கருதவும் இயம்பவும் அரிது உன் கை வலி – கம்.யுத்2:16 257/2
உய்யுமாறு அரிது என்று தன் உள்ளத்தின் உணர்ந்து ஒரு துயருற்றான் – கம்.யுத்2:16 347/4
இ தொழில் கலுழற்கேயும் அரிது என இமையோர் எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 183/2
காண்பு அரிது என்று காட்சிக்கு ஐயுறவு எய்திற்று அன்னோ – கம்.யுத்2:19 106/4
அறம்தான் நிறுத்தல் அரிது ஆக ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 258/4
குழிப்ப அரிது ஆய மார்பை மன்மதன் கொற்ற வாளி – கம்.யுத்2:19 274/3
வில்லினால் இவனை வெல்லல் அரிது எனா நிருதன் வெய்ய – கம்.யுத்3:22 131/1
வெல்லவும் அரிது நாசம் இவள்-தனால் விளைந்தது என்னா – கம்.யுத்3:26 60/3
தேறுவது அரிது செய்கை மயங்கினென் திகைத்து நின்றேன் – கம்.யுத்3:26 87/3
வில்லினின் வலி தரல் அரிது எனலால் வெயிலினும் அனல் உமிழ் அயில் விரைவில் – கம்.யுத்3:28 25/1
நினையவும் குறித்து உரைக்கவும் அரிது இவர் நிறைந்த – கம்.யுத்3:30 28/2
செய்ய திருமாலொடும் உனக்கும் அரிது என்றனர் திகைத்து விழுவார் – கம்.யுத்3:31 150/4
தான் அவை தொடுத்த போது தடுப்ப அரிது உலகம் தானே – கம்.யுத்3:31 225/1
ஆக்கும் வெம் சமத்து அரிது இவன்-தனை வெல்வது அம்மா – கம்.யுத்4:32 21/3
பேர் இடம் கதுவ அரிது இனி விசும்பு என பிறந்த – கம்.யுத்4:37 116/3
தேறினால் பின்னை யாதும் செயற்கு அரிது
ஊறுதான் உற்ற-போதே உயிர்-தனை – கம்.யுத்4:37 173/1,2
வில் உண்டாகின் வெலற்கு அரிது ஆம் எனா – கம்.யுத்4:37 184/3
நோக்கி நோக்கி அரிது என நொந்துளேன் – கம்.யுத்4:40 13/3
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக – கம்.யுத்4:40 93/2
சொரிவு அமைப்பது அரிது ஆய மழை கண்ணாள் தொடருதலும் துணுக்கம் எய்தா – கம்.யுத்4:41 69/3

மேல்


அரிது-கொல் (1)

அரிது-கொல் இராக்கதர்க்கு ஆழி நீந்துதல் – கம்.யுத்1:2 35/4

மேல்


அரிது_செல்_உலகில் (1)

அரிது_செல்_உலகில் சென்றனன் உடம்பே – புறம் 260/21

மேல்


அரிதும் (1)

உரை-செயற்கு எளிதும் ஆகி அரிதும் ஆம் ஒழுக்கில் நின்றான் – கம்.கிட்:9 24/4

மேல்


அரிதே (37)

அரிதே காதலர் பிரிதல் இன்று செல – நற் 5/7
காணீர் என்றலோ அரிதே அது நனி – நற் 46/3
பெண்டு என அறிந்தன்று பெயர்த்தலோ அரிதே – நற் 74/11
அணி கவின் உண்மையோ அரிதே மணி கழி – நற் 191/10
வறும் தேர் போதல் அதனினும் அரிதே – நற் 191/12
நெடும் தேர் இன் ஒலி கேட்டலோ அரிதே – நற் 311/11
தெரி மணி கேட்டலும் அரிதே
வரும் ஆறு ஈது அவண் மறவாதீமே – நற் 323/10,11
புன் மனத்து உண்மையோ அரிதே அவரும் – நற் 330/8
எம் பாடு ஆதல் அதனினும் அரிதே – நற் 330/11
வரையாமையோ அரிதே வரையின் – நற் 390/8
பரந்தன்று இ நோய் நோன்று கொளற்கு அரிதே – குறு 58/6
உடன் உறைவு அரிதே காமம் – குறு 206/4
அது வரல் அன்மையோ அரிதே அவன் மார்பு – குறு 248/1
தன் போல் சாயல் மஞ்ஞைக்கும் அரிதே – ஐங் 299/5
அரிதே விடலை இவள் ஆய் நுதல் கவினே – ஐங் 310/4
மருள் அறு தேர்ச்சி முனைவர்க்கும் அரிதே
அன்ன மரபின் அனையோய் நின்னை – பரி 1/33,34
அரிதே தோழி நாண் நிறுப்பாம் என்று உணர்தல் – கலி 137/1
பழகுவர் ஆதலோ அரிதே முனாஅது – அகம் 61/14
அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று – அகம் 98/25
யான் உயிர்வாழ்தல் அதனினும் அரிதே – அகம் 98/30
உள்ளார் ஆதலோ அரிதே செம் வேல் – அகம் 209/11
துனைதரு போழ்தின் நீந்தலோ அரிதே – அகம் 364/14
பிரியுநன் ஆகலோ அரிதே அதாஅன்று – அகம் 392/19
வாழேம் என்றலும் அரிதே தாழாது – புறம் 53/10
உய்ந்தனன் பெயர்தலோ அரிதே மைந்து உடை – புறம் 73/8
உடன்றனிர் ஆயினும் பறம்பு கொளற்கு அரிதே
முந்நூறு ஊர்த்தே தண் பறம்பு நன் நாடு – புறம் 110/2,3
வேலின் வேறல் வேந்தர்க்கோ அரிதே
நீலத்து இணை மலர் புரையும் உண்கண் – புறம் 111/2,3
வரிசை அறிதலோ அரிதே பெரிதும் – புறம் 121/3
பீடு கெழு மன்னர் குறுகலோ அரிதே – புறம் 128/7
ஈ என இரத்தலோ அரிதே நீ அது – புறம் 154/8
உள்ளாது இருத்தலோ அரிதே அதனால் – புறம் 210/7
அரிதே தோன்றல் அதன் பட ஒழுகல் என்று – புறம் 216/4
இவண் உறை வாழ்க்கையோ அரிதே யானும் – புறம் 280/10
வழி நினைந்திருத்தல் அதனினும் அரிதே – புறம் 280/15
இரண்டினுள் ஒன்று ஆகாமையோ அரிதே
காஞ்சி பனி முறி ஆரம் கண்ணி – புறம் 344/7,8
புணை கைவிட்டோர்க்கு அரிதே துணை அழ – புறம் 357/6
பிறப்பரோ எவர்க்கும் யான் பெற்ற பதம் பெறல் அரிதே
இறப்பதே பிறப்பதே எனும் விளையாட்டு இனிது உகந்தோய் – கம்.ஆரண்:1 50/3,4

மேல்


அரிதேல் (1)

தூ நின்ற சுடர் வேலாய் அனந்தனுக்கும் சொலற்கு அரிதேல்
யான் இன்று புகழ்ந்துரைத்தற்கு எளிதோ ஏடு அவிழ் கொன்றை – கம்.பால:12 11/1,2

மேல்


அரிதேனும் (1)

என்னால் அரிதேனும் இயம்பு வான்மீகன் என்னும் – கம்.யுத்2:19 24/2

மேல்


அரிதோ (2)

நொய்தின் வெல்வது அரிதோ என்னா முறுவல் உக நக்கான் – கம்.சுந்:8 45/2
கண் ஆர் நுதல் பெருமான் இவர்க்கு அரிதோ என கடை பார்த்து – கம்.யுத்3:27 139/3

மேல்


அரிந்த (9)

பிரிபு இணை அரிந்த நிறம் சிதை கவயத்து – மது 740
பொருந்தா தெவ்வர் அரிந்த தலை அடுப்பின் – புறம் 372/5
அரிந்த கூர் உகிரால் அழி சாந்து போய் – கம்.பால:18 27/2
உரன் நெரிந்து விழ என்னை உதைத்து உருட்டி மூக்கு அரிந்த
நரன் இருந்து தோள் பார்க்க நான் கிடந்து புலம்புவதோ – கம்.ஆரண்:6 101/1,2
அரும் கலாம் உற்று இருந்தான் என்னினும் ஆம் இளையவன்தான் அரிந்த நாசி – கம்.ஆரண்:6 133/2
விரி குழல் உங்கை மூக்கு அரிந்த வீரரை – கம்.யுத்1:2 17/2
அரிந்த நாள் வந்திலாதான் இனி செய்யும் ஆண்மை உண்டோ – கம்.யுத்1:14 32/4
அரிந்த அங்குசத்து அங்கையின் கல்வியின் அமைவால் – கம்.யுத்2:16 215/2
புறவு ஒன்றின் பொருட்டா யாக்கை புண் உற அரிந்த புத்தேள் – கம்.யுத்4:32 49/1

மேல்


அரிந்த-மன் (1)

அரிந்த-மன் சிலை நாண் நெடிது ஆர்த்தலும் அமரர் – கம்.கிட்:4 14/1

மேல்


அரிந்தம (1)

அரிந்தம நின்னை அண்மி அருளுக்கும் உரியேம் ஆகி – கம்.கிட்:9 19/1

மேல்


அரிந்தமன் (3)

போர் அரிந்தமன் துரந்த புங்க வாளி பொங்கினார் – கம்.யுத்3:31 91/1
அரிந்தமன் வெல்லும் என்றற்கு ஐயுறவு இல் என்று அஞ்சார் – கம்.யுத்4:37 4/2
அரிந்தமன் திரு மேனி-மேல் அழுத்தி நின்று ஆர்த்தான் – கம்.யுத்4:37 95/4

மேல்


அரிந்தமன்-தன்னை (1)

அரிந்தமன்-தன்னை ஒன்றும் ஆற்றலது என்னும் ஆற்றல் – கம்.யுத்3:24 21/2

மேல்


அரிந்தவரும் (1)

அரிந்தவரும் மானிடர் அறிந்தும் உயிர் வாழ்வார் – கம்.ஆரண்:10 58/2

மேல்


அரிந்தன (2)

அரிந்தன ஆம் என அசனி நா என – கம்.கிட்:10 10/3
அரிந்தன வடிம்பு பொன் கொண்டு அணிந்தன வாங்கு கண்ண – கம்.யுத்3:22 129/4

மேல்


அரிந்தனர் (1)

எழுந்த தோள்களை வாள்களால் அரிந்தனர் இட்டார் – கம்.ஆரண்:15 36/4

மேல்


அரிந்தனள் (1)

தன்னையே அரிந்தனள் தான் என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 30/4

மேல்


அரிந்தனன் (1)

அரிந்தனன் அகற்றி மற்றை ஆண்தகை அலங்கல் ஆகத்து – கம்.யுத்3:21 20/2

மேல்


அரிந்தான் (2)

அரிந்தான் முன் ஓர் மன்னவன் அன்றே அரு மேனி – கம்.அயோ:3 47/1
அரிந்தான் என்பதும் உணர்ந்தான் அவளை நீ யார் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 108/4

மேல்


அரிந்தீர் (2)

மூக்கு அரிந்து நும் குலத்தை முதல் அரிந்தீர் இனி உமக்கு – கம்.ஆரண்:6 117/3
பின் இவளை அயல் ஒருவர் பாரார் என்றே அரிந்தீர் பிழை செய்தீரோ – கம்.ஆரண்:6 125/3

மேல்


அரிந்து (16)

கூனி குயத்தின் வாய் நெல் அரிந்து
சூடு கோடு ஆக பிறக்கி நாள்-தொறும் – பொரு 242,243
உண்ணுநர் தடுத்தன தேமா புண் அரிந்து
அரலை உக்கன நெடும் தாள் ஆசினி – மலை 138,139
அருவி ஆம்பல் நெய்தலொடு அரிந்து
செறு வினை மகளிர் மலிந்த வெக்கை – பதி 71/2,3
வள் இதழ் தாமரை நெய்தலொடு அரிந்து
மெல் இயல் மகளிர் ஒல்குவனர் இயலி – பதி 78/4,5
அரிந்து கால் குவித்த செந்நெல் வினைஞர் – அகம் 116/2
விளைந்த செழும் குரல் அரிந்து கால் குவித்து – புறம் 370/14
கல் அடித்து அடுக்கி வாய் பளிங்கு அரிந்து கட்டி மீது – கம்.பால:3 23/1
மூக்கு அரிந்து நும் குலத்தை முதல் அரிந்தீர் இனி உமக்கு – கம்.ஆரண்:6 117/3
அரிந்து போந்தன சிந்திட திசைதிசை அகற்றி – கம்.ஆரண்:7 85/2
முன்னை மூக்கு அரிந்து விட்டான் முடிந்தது என் வாழ்வும் உன்னின் – கம்.ஆரண்:10 81/3
வளை எயிறு இதழொடு அரிந்து மாற்றிய – கம்.ஆரண்:14 90/2
அன்று இழந்த கோடு அரிந்து இடும் அழகு உறு குழையார் – கம்.சுந்:9 18/2
அரிந்து வீழ்த்தலும் ஆயிரம் உரு சரம் அற்ற – கம்.யுத்2:16 235/4
குன்றினை அரிந்து யான் குறைக்கிலேன் எனின் – கம்.யுத்2:16 281/3
அற்ற பைம் தலை அரிந்து சென்றன அயில் கடும் கணை வெயில்கள்-போல் – கம்.யுத்2:19 66/1
அரிந்து ஓடின எரிந்து ஓடின அவை கோத்து அடல் அரக்கன் – கம்.யுத்3:27 120/3

மேல்


அரிந்தும் (1)

அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் – நற் 8/6

மேல்


அரிநர் (10)

நெல்லின் ஓதை அரிநர் கம்பலை – மது 110
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – மலை 471
செந்நெல் அரிநர் கூர் வாள் புண் உற – நற் 275/1
வெண்ணெல் அரிநர் தண்ணுமை வெரீஇ – நற் 350/1
வெண்ணெல் அரிநர் மாற்றினர் அறுக்கும் – ஐங் 190/2
அரிநர் கொய்வாள் மடங்க அறைநர் – பதி 19/22
வெண்ணெல் அரிநர் பின்றை ததும்பும் – அகம் 40/13
வெண்ணெல் அரிநர் மடி வாய் தண்ணுமை – அகம் 204/10
வெண்ணெல் அரிநர் பெயர் நிலை பின்றை – அகம் 236/4
பெரு விறல் யாணர்த்து ஆகி அரிநர்
கீழ்_மடை கொண்ட வாளையும் உழவர் – புறம் 42/12,13

மேல்


அரிப்ப (3)

களம்-தோறும் கள் அரிப்ப
மரம்-தோறும் மை வீழ்ப்ப – மது 753,754
கயல் புரை உண்கண் அரிப்ப அரி வார – கலி 145/5
இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து – புறம் 398/13

மேல்


அரிப்பன (1)

ஆடு_கள பறையின் அரிப்பன ஒலிப்ப – அகம் 45/2

மேல்


அரிபு (2)

அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40
அரிபு அரிபு இறுபு இறுபு குடர் சோர குத்தி தன் – கலி 104/40

மேல்


அரிமணவாயில் (1)

அரிமணவாயில் உறத்தூர் ஆங்கண் – அகம் 266/13

மேல்


அரிமா (4)

அரிமா அன்ன அணங்கு உடை துப்பின் – பட் 298
உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/4
எட்டொடு எட்டு மத மா கரி இரட்டி அரிமா
வட்ட வெம் கண் வரை ஆளி பதினாறு வகையின் – கம்.ஆரண்:1 5/1,2
குளிறு கோப வெம் கோள் அரிமா அட – கம்.ஆரண்:7 21/2

மேல்


அரிமாவும் (1)

அரிமாவும் பரி_மாவும் களிறும் கராமும் – கலி 103/18

மேல்


அரிமான் (1)

வியல் உளை அரிமான் மறம் கெழு குருசில் – பதி 88/15

மேல்


அரிய (136)

அரிய எல்லாம் எளிதினின் கொண்டு – மது 145
அரிய தந்து குடி அகற்றி – மது 766
அரிய ஆகும் நமக்கு என கூறின் – நற் 4/6
அரிய வாழி தோழி பெரியோர் – நற் 32/7
வெறி என உணர்ந்த அரிய அன்னையை – நற் 173/4
அரிய போல காண்பேன் விரி திரை – நற் 259/8
சுரன் இறந்து அரிய என்னார் உரன் அழிந்து – நற் 333/5
நமக்கும் அரிய ஆயின அமை தோள் – நற் 352/10
அரிய கானம் சென்றோர்க்கு – குறு 77/5
மணத்தற்கு அரிய பணை பெரும் தோளே – குறு 100/7
குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது – குறு 151/4
அத்தம் அரிய என்னார் நம் துறந்து – குறு 174/4
அரிய ஆகுதல் மருண்டனென் யானே – ஐங் 224/5
வெம் சுரம் அரிய என்னார் – ஐங் 352/4
அரிய சுரன் வந்தனரே – ஐங் 354/3
அரிய ஆயினும் எளிய அன்றே – ஐங் 360/2
அரிய என்னாது ஓம்பாது வீசி – பதி 44/4
நெஞ்சிலார் தோய்தற்கு அரிய உயிர் துறந்து – கலி 103/66
ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர் – கலி 150/16
குறித்த இன்பம் நினக்கு எவன் அரிய
வெறுத்த ஏஎர் வேய் புரை பணை தோள் – அகம் 2/10,11
அரிய அல்ல-மன் இகுளை பெரிய – அகம் 8/5
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/14
அரிய வஞ்சினம் சொல்லியும் பல் மாண் – அகம் 175/7
அரிய கானம் என்னார் பகை பட – அகம் 247/7
அரிய ஆகும் என்னாமை கரி மரம் – அகம் 283/9
அரிய பெரியோர் தெரியும்-காலை – அகம் 286/14
அரிய போலும் காதல் அம் தோழி – அகம் 302/8
அரிய அல்ல-மன் நமக்கே விரி தார் – அகம் 335/9
ஊர் இல்ல உயவு அரிய
நீர் இல்ல நீள் இடைய – புறம் 3/17,18
வாலிதின் விளைந்த புது வரகு அரிய
தினை கொய்ய கவ்வை கறுப்ப அவரை – புறம் 120/9,10
ஈகை அரிய இழை அணி மகளிரொடு – புறம் 127/5
பெறுதற்கு அரிய வீறு சால் நன் கலம் – புறம் 150/18
ஈவோர் அரிய இ உலகத்து – புறம் 171/14
அரிய ஆகலும் உரிய பெரும – புறம் 364/9
பின்னை மறத்தோடு அரிய கல் செத்து – புறம் 379/4
பிலம் சுரக்கும் பெறுதற்கு அரிய தம் – கம்.பால:2 38/3
பொழுது உணர்வு அரிய அ பொரு_இல் மா நகர் – கம்.பால:3 49/1
அரிய நல் தவம் உடை வசிட்டன் ஆணையால் – கம்.பால:5 95/1
அரிய யான் சொலின் ஐய நிற்கு அரியது ஒன்று இல்லை – கம்.பால:8 48/1
எண்ண அரிய மறையினொடு கின்னரர்கள் இசை பாட உலகம் ஏத்த – கம்.பால:11 16/1
தான் தனக்கு வெலற்கு அரிய தானவரை தலை துமித்து என் – கம்.பால:12 5/1
செயற்கு அரிய பெரு வேள்வி ஒரு நூறும் செய்து அமைத்தான் – கம்.பால:12 12/4
இரும் கடக கரதலத்து இ எழுத அரிய திருமேனி – கம்.பால:12 22/3
தள்ள_அரிய பெரு நீதி தனி ஆறு புக மண்டும் – கம்.பால:12 23/1
எள்ள_அரிய குணத்தாலும் எழிலாலும் இ இருந்த – கம்.பால:12 23/3
தாங்க_அரிய பேர் ஆற்றல் தாடகையே தலைப்பட்டாள் – கம்.பால:12 27/4
ஆய்ந்து ஏற உணர் ஐய அயற்கேயும் அறிவு அரிய
காய்ந்து ஏவின் உலகு அனைத்தும் கடலோடும் மலையோடும் – கம்.பால:12 30/1,2
பேணுதற்கு அரிய கோல குருளை அம் பிடிகள் ஈன்ற – கம்.பால:16 7/1
கரை செயற்கு அரிய காதல் கடாவிட கடிது சென்றார் – கம்.பால:22 2/3
பெற்றியர் பிறப்பின் மேன்மை பெரியவர் அரிய நூலும் – கம்.அயோ:1 6/3
போன பொழுதில் புகுந்த உயிர் பொறுத்தார் ஒத்தார் பொரு_அரிய – கம்.அயோ:6 34/3
மன்னற்கு அல்லார் வனம் போன மைந்தற்கு அல்லார் வாங்க_அரிய – கம்.அயோ:6 37/1
உன்னற்கு அரிய பழிக்கு அஞ்சி அன்றோ ஒழிந்தது யான் என்று – கம்.அயோ:6 37/3
பன்னற்கு அரிய பல நெறியும் பகர்ந்து பதைப்பை நீக்கினான் – கம்.அயோ:6 37/4
அரிய தாம் உவப்ப உள்ளத்து அன்பினால் அமைந்த காதல் – கம்.அயோ:8 14/1
அரிய வேதியர் ஆகுதி புகையொடும் அளவி – கம்.அயோ:10 18/3
அரிய மா கனி கடுவன்கள் அன்பு கொண்டு அளிப்ப – கம்.அயோ:10 33/3
அன்று எனின் அவனொடும் அரிய கானிடை – கம்.அயோ:12 18/1
அயின்றனை கிழங்கும் காயும் அமுது என அரிய புல்லில் – கம்.அயோ:13 40/2
பன்ன_அரிய நோன்பின் பரத்துவனே ஆதி ஆம் – கம்.அயோ:14 66/1
வண்மையை நோக்கிடா அரிய கூற்றின்-பால் – கம்.அயோ:14 69/3
அ நெடும் துயர் உறும் அரிய வீரனை – கம்.அயோ:14 83/1
பொரு_அரிய சமயங்கள் புகல்கின்ற புத்தேளிர் – கம்.ஆரண்:1 56/1
ஒப்பு இறையும் பெறல் அரிய ஒருவா முன் உவந்து உறையும் – கம்.ஆரண்:1 60/1
நீந்த அரிய நெடும் கருணைக்கு எல்லாம் நிலயமே வேதம் நெறி முறையின் நேடி – கம்.ஆரண்:2 27/2
அலகிடல் அரிய தன் அவிர் கர நிரையால் – கம்.ஆரண்:2 36/3
ஒப்பு வரவிற்று என உரைப்ப அரிய வாளும் – கம்.ஆரண்:3 56/2
எழுவது ஓர் இசை பெருக இப்பொழுதே ஒப்பு அரிய எரியும் தீயில் – கம்.ஆரண்:4 24/1
குப்புறற்கு அரிய மா குன்றை வென்று உயர் – கம்.ஆரண்:6 14/1
கானம்-அதினிடை இருவர் காதொடு மூக்கு உடன் அரிய
மானம்-அதால் பாவியேன் இவண் மடிய கடவேனோ – கம்.ஆரண்:6 103/1,2
புரிந்தாள் என்பது தனது பொரு அரிய திருமனத்தால் – கம்.ஆரண்:6 108/2
ஆக்க அரிய மூக்கு உங்கை அரியுண்டாள் என்றாரை – கம்.ஆரண்:6 117/1
கரை அளித்தற்கு அரிய படை கடல் அரக்கர் குலம் தொலைத்து கண்டாய் பண்டை – கம்.ஆரண்:6 128/3
உன்னற்கு அரிய உடுபதியும் இரவும் ஒழிந்த ஒரு நொடியில் – கம்.ஆரண்:10 116/3
பன்னற்கு அரிய பகலவனும் பகலும் வந்து பரந்தவால் – கம்.ஆரண்:10 116/4
கோலமோ யார்க்கும் தெரிவு அரிய கொள்கையவால் – கம்.ஆரண்:15 41/2
ஈறு இடல் அரிய மால் வரை நின்று ஈர்த்து இழி – கம்.கிட்:1 15/1
யாவர் ஒப்பவர் உலகில் யாது இவர்க்கு அரிய பொருள் – கம்.கிட்:2 5/3
ஆலிகைக்கு அரிய பேர் உரு அளித்தருளினான் – கம்.கிட்:3 6/4
எல் உறுப்பு அரிய பேர் எழு சுடர் கடவுள்-தன் – கம்.கிட்:3 7/2
அந்தகன் தனக்கு அரிய ஆணையான் – கம்.கிட்:3 49/3
அன்பு உலப்பு அரிய நீ உரை-செய்வாய் என அவன் – கம்.கிட்:5 2/4
அந்தகற்கு அரிய போர் அவுணன் தேய்த்தனன் – கம்.கிட்:6 24/2
ஆவி போல் துணைவரோடும் அளவிடற்கு அரிய இன்பம் – கம்.கிட்:9 22/2
கரை செயற்கு அரிய சேனை கடலொடும் திங்கள் நான்கின் – கம்.கிட்:9 24/2
அரிய வன் துயரொடும் யானும் வைகுவேன் – கம்.கிட்:10 86/2
கோள் உறுத்தற்கு அரிய குரக்கு_இனம் – கம்.கிட்:11 32/1
ஐய நான் அஞ்சினேன் இ நறவினின் அரிய கேடு – கம்.கிட்:11 96/1
பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால் – கம்.கிட்:13 24/2
பர கதி சென்று அடைவு அரிய பரிசே போல் புகல் அரிய பண்பிற்று ஆமால் – கம்.கிட்:13 24/2
வினைவரால் அரிய கோதை பேதை மென் கணை கால் மெய்யே – கம்.கிட்:13 35/1
நினைவரால் அரிய நன்னீர் நேர்பட புலவர் போற்றும் – கம்.கிட்:13 35/2
எல்லை தீர்வு அரிய வெம் கானம் யாதோ என – கம்.கிட்:13 72/3
புள் அடையா விலங்கு அரிய புல்லொடும் – கம்.கிட்:14 20/1
துன்ன அரிய பொன் நகரியின் உறைவீர் அல்லீர் – கம்.கிட்:14 50/3
எண்ண அரிய பல் பகல் இரும் தவம் இழைத்தேன் – கம்.கிட்:14 62/4
வழுத்த அரிய மாருதியும் அன்னது வலிப்பான் – கம்.கிட்:14 65/4
மடங்கலின் எழுந்து மழை ஏற அரிய வானத்து – கம்.கிட்:14 66/2
தானவர்க்குமே அரிய தன்மையான் – கம்.கிட்:15 4/2
கேழ் அரிய பொன் கொடு சமைத்த கிளர் வெள்ளத்து – கம்.சுந்:2 60/3
அடங்கு அரிய தானை அயில் அந்தகனது ஆணை – கம்.சுந்:2 63/3
எள் அரிய காவலினை அண்ணலும் எதிர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 66/4
அளக்கரொடு அளக்க_அரிய ஆசை உற வீசா – கம்.சுந்:2 162/3
ஒன்று ஒழித்து ஒன்றின் ஏக அரிய தோள் ஒழுக்கினானை – கம்.சுந்:2 213/4
அரிய மஞ்சினோடு அஞ்சனம் முதல் இவை அதிகம் – கம்.சுந்:3 7/1
எண்ணினுக்கு அளவிடல் அரிய ஈட்டினர் – கம்.சுந்:3 56/1
கண்ணினுக்கு அளவிடல் அரிய காட்சியர் – கம்.சுந்:3 56/2
எள் அரிய தேர் தரு சுமந்திரன் இசைப்பாய் – கம்.சுந்:4 62/1
தீட்டியது தீட்ட அரிய செய்கையது செவ்வே – கம்.சுந்:4 63/2
எண்ணற்கு_அரிய படை தலைவர் இராமற்கு அடியார் யான் அவர்-தம் – கம்.சுந்:4 114/3
அலகு_இல் வெம் படைகள் தெற்றி அளவிடற்கு அரிய ஆகி – கம்.சுந்:11 15/2
ஈர்ப்புண்டற்கு அரிய ஆய பிண குவடு இடறி செல்வான் – கம்.சுந்:11 19/2
எண்ணற்கு_அரிய ஏனையரை இகலின் பறித்த தமக்கு இயைந்த – கம்.சுந்:12 115/2
அழித்து அழித்து ஆக்குவாற்கு அரிய உண்டாகுமோ – கம்.யுத்1:2 3/4
ஆவம் ஆம் அரிய புற்று உறைவ முற்று அறிவருக்கு அழிவு செய்யும் – கம்.யுத்1:2 88/3
தொகை செயற்கு அரிய தோளால் தாள்களால் சுற்றி சூழ்ந்தான் – கம்.யுத்1:3 147/3
அறிஞரே ஆயினும் அரிய தெவ்வரை – கம்.யுத்1:4 70/1
மூவர்க்கும் முடிப்ப அரிய காரியத்தை முற்றுவிப்பான் மூண்டு நின்றாய் – கம்.யுத்1:4 100/2
காதல் நான்முகனாலும் கணிப்ப_அரிய கலை அனைத்தும் கதிரோன் முன் சென்று – கம்.யுத்1:4 102/3
இந்திரற்கும் அரிய இலங்கையே – கம்.யுத்2:15 28/4
காணினும் காலின் மேல் அரிய காட்சியன் – கம்.யுத்2:16 105/3
அண்ணல் எய்வானும் ஆக்கி ஐம் கணை அரிய தக்க – கம்.யுத்2:17 12/3
தாவ அரிய பேர் உலகத்து எம்பி சவத்தோடும் – கம்.யுத்2:17 90/1
இடைந்து சென்றவனை எய்தி எய்த அரிய காவல் பெற்று இகல் இயற்றுவான் – கம்.யுத்2:19 70/3
அரிய நொந்திலர் அலத்தக சீறடி அயர்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 63/4
எண்ணுற அரிய சேனை எய்தியது இலங்கை நோக்கி – கம்.யுத்3:30 3/4
வருவர் மற்று இனி பகர்வது என் வானவர்க்கு அரிய
நிருப என்றனர் தூதுவர் இராவணன் நிகழ்த்தும் – கம்.யுத்3:30 29/3,4
பகர அரிய பதம் விரவ அமரர் பழ – கம்.யுத்3:31 154/3
தைத்து உளதாய் நின்றது என ஒன்றேயும் காண்பு அரிய தகையும் காண்-மின் – கம்.யுத்4:33 25/4
அரிய அ பரி ஆயிரம் ஆயிரம் – கம்.யுத்4:33 32/2
உரை கடையிட்டு அளப்ப_அரிய பேர் ஆற்றல் தோள் ஆற்றற்கு உலப்போ இல்லை – கம்.யுத்4:38 27/2
திரை கடையிட்டு அளப்ப_அரிய வரம் என்னும் பாற்கடலை சீதை என்னும் – கம்.யுத்4:38 27/3
கரை செயற்கு அரிய தேவர் ஏனையோர் கலந்து காண்பான் – கம்.யுத்4:40 40/3
புகுதி யாவர்க்கும் அரிய அ புருடனும் நீ இ – கம்.யுத்4:40 87/3
கரை செயல் அரிய வண்ணம் கொணர்ந்தனன் கணத்தின் முன்னம் – கம்.யுத்4:41 29/2
அன்று இசைக்கும் அரிய அயோத்தியில் – கம்.யுத்4:41 45/3

மேல்


அரியணை (5)

தூய மெல் அரியணை பொலிந்து தோன்றினான் – கம்.பால:6 3/1
அரியணை அமைந்தது காட்டி ஐய ஈண்டு – கம்.கிட்:11 106/1
இட்ட இ அரியணை இருந்தது என் உடல் – கம்.யுத்1:2 12/4
அரியணை பொலிந்தான் தமர் ஆர்த்து எழ – கம்.யுத்4:39 7/4
அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடை வாள் ஏந்த – கம்.யுத்4:42 16/1

மேல்


அரியதா (1)

நணுகவும் அரியதா நடக்கும் ஞானத்தர் – கம்.பால:23 59/1

மேல்


அரியதாம்-வகை (1)

அரக்கருக்கு அன்று செல்வு அரியதாம்-வகை
சர கொடு நெடு மதில் சமைத்திட்டான்-அரோ – கம்.யுத்3:31 168/3,4

மேல்


அரியது (21)

பிரிய சூழ்ந்தனை ஆயின் அரியது ஒன்று – நற் 137/3
கரை செயல் அரியது ஓர் களிப்பின் வைகும் நாள் – கம்.பால:6 1/4
நினையவும் அரியது விசும்பின் நீண்டது ஓர் – கம்.பால:6 2/3
கரை செய்ய அரியது ஒரு பேர் உவகை கடல் பெருக கரங்கள் கூப்பி – கம்.பால:6 10/2
அரிய யான் சொலின் ஐய நிற்கு அரியது ஒன்று இல்லை – கம்.பால:8 48/1
உந்த ஓத அரியது ஓர் தன்மையோடு உலகு உளோர் – கம்.பால:20 16/2
கரை தெரிவு_அரியது கனகம் வேய்ந்தது – கம்.பால:23 39/1
சூர் புகல் அரியது ஓர் அரக்கர் தொல் மதில் – கம்.ஆரண்:15 20/3
புண்ணியம் பயக்கின்றுழி அரியது எ பொருளே – கம்.ஆரண்:15 39/4
உன்னையே உடைய எற்கு அரியது எ பொருள்-அரோ – கம்.கிட்:3 16/2
என் எனக்கு அரியது எ பொருளும் எற்கு எளிது அலால் – கம்.கிட்:4 20/1
ஆவது ஆகுவது அரியது ஒன்று உளது எனல் ஆமே – கம்.கிட்:12 38/2
இடை புகல் அரியது ஓரி உறக்கம் எய்தினான் – கம்.சுந்:2 127/2
யாவது இங்கு இனி செயல் அரியது எம்பிராற்கு – கம்.சுந்:3 66/3
ஆய தன்மை அரியது அன்றால் என – கம்.சுந்:5 11/3
அரியது அன்று நின் ஆற்றலுக்கு ஏற்றதே – கம்.சுந்:5 12/1
ஏது எனக்கு அரியது என்றான் இறுதியின் எல்லை கண்டான் – கம்.யுத்1:14 26/4
ஒன்றும் இங்கு அரியது இல்லை என்பது ஓர் துணுக்கம் உந்த – கம்.யுத்2:17 29/2
அரியது என் எமக்கு என்றனர் அவன் கருத்து அறிவார் – கம்.யுத்3:30 34/4
அலையும் அரியது ஒரு திசையும் இலது அணுக – கம்.யுத்3:31 156/4
பின்னை காட்டுவது அரியது என்று எண்ணி இ பெரியோன் – கம்.யுத்4:40 109/4

மேல்


அரியதும் (1)

பிரிதல் சூழ்தலின் அரியதும் உண்டோ – நற் 79/6

மேல்


அரியம் (1)

அரியம் ஆகிய-காலை – குறு 178/6

மேல்


அரியமோ (1)

நினக்கு எவன் அரியமோ யாமே எந்தை – அகம் 80/4

மேல்


அரியராய் (1)

யாவரேயும் மற்று எண்ணுதற்கு அரியராய் இயன்ற – கம்.யுத்1:3 15/2

மேல்


அரியல் (15)

வெம் நீர் அரியல் விரல் அலை நறும் பிழி – பெரும் 281
அரியல் ஆர்ந்தவர் ஆயினும் பெரியர் – நற் 156/8
அரியல் அம் கழனி ஆர்க்காடு அன்ன – நற் 190/6
அரியல் அம் புகவின் அம் தோட்டு வேட்டை – குறு 258/5
அரியல் ஆர்கையர் இனிது கூடு இயவர் – பதி 27/5
வறிது கூட்டு அரியல் இரவலர் தடுப்ப – பதி 40/18
பலா அம் பழுத்த பசும் புண் அரியல்
வாடை தூக்கும் நாடு கெழு பெரு விறல் – பதி 61/1,2
அரியல் ஆர்கை வன் கை வினைஞர் – பதி 62/16
அரியல் பெண்டிர் அல்குல் கொண்ட – அகம் 157/1
அரியல் ஆர்கையர் விளை மகிழ் தூங்க – அகம் 184/14
இறாலொடு கலந்த வண்டு மூசு அரியல்
நெடும் கண் ஆடு அமை பழுநி கடும் திறல் – அகம் 348/5,6
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/4
அரியல் வான் குழல் சுரியல் தங்க – புறம் 307/6
அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும் – புறம் 391/6
அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து – புறம் 395/8

மேல்


அரியலாட்டியர் (1)

அரியலாட்டியர் அல்கு மனை வரைப்பில் – அகம் 245/9

மேல்


அரியவ்வே (1)

கண்ணே காமம் கரப்பு அரியவ்வே – நற் 23/9

மேல்


அரியவட்கு (1)

அரியவட்கு அனல் தரும் அந்தி_மாலையாம் – கம்.பால:10 62/3

மேல்


அரியவற்று (1)

அறிவினால் அளப்ப அரியவற்று அருகு சென்று அணைந்தான் – கம்.கிட்:4 2/4

மேல்


அரியவன் (2)

அரியவன் உரை-செய பரதன் ஐய நின் – கம்.அயோ:14 55/1
அரியவன் உலகம் எல்லாம் அளந்த நாள் வளர்ந்து தோன்றும் – கம்.யுத்3:24 59/3

மேல்


அரியவாம் (1)

தம்-மின் என இன்னன மொழிந்து எதிர் பொழிந்தன தடுப்ப அரியவாம்
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – கம்.யுத்3:31 147/2,3

மேல்


அரியவாய் (1)

ஆழம் காணுதற்கு அரியவாய் அகன்ற பேர் ஆழி – கம்.யுத்1:3 3/3

மேல்


அரியவாய (1)

சாய் உரைப்ப அரியவாய தடம் தோள் – கம்.யுத்1:11 15/2

மேல்


அரியவால் (1)

அரியவால் என அழுங்கிய செலவே – அகம் 65/20

மேல்


அரியவும் (3)

அரியவும் பெரியவும் வருவன பெயர்தலின் – மது 394
அரியவும் பெரியவும் நெரிய ஈண்டி – பட் 192
அரியவும் உளவோ நினக்கே அதனால் – புறம் 56/16

மேல்


அரியவை (1)

அன்ன நாட்டத்து அளப்ப அரியவை
நின்னின் சிறந்த நின் தாள் இணையவை – பரி 4/61,62

மேல்


அரியவோ (1)

அருள் உடையேற்கு அவை அரியவோ என்றான் – கம்.கிட்:11 128/4

மேல்


அரியவோதான் (1)

இவை உனக்கு அரியவோதான் எனக்கு என வலி வேறு உண்டோ – கம்.யுத்1:7 4/3

மேல்


அரியள் (5)

அரியள் ஆகுதல் அறியாதோயே – குறு 120/4
வரை அர_மகளிரின் அரியள் என் – ஐங் 191/4
நீருள் நிழல் போல் கொளற்கு அரியள் போருள் – கலி 141/8
வரை அர_மகளிரின் அரியள்
அம் வரி அல்குல் அணையா-காலே – அகம் 342/12,13
காண்டற்கு அரியள் ஆகி மாண்ட – புறம் 337/7

மேல்


அரியளோ (1)

அரியளோ ஆவது அறிந்திலேன் ஈதா – பரி 8/60

மேல்


அரியன் (1)

அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் – கம்.சுந்:2 100/4

மேல்


அரியன (5)

கனவின் அரியன காணா நனவில் – புறம் 41/11
அரியன தச்சற்கும் உதவி ஆணையால் – கம்.யுத்1:2 4/4
எண்தலம் தொடற்கு அரியன தட வரை இரண்டும் – கம்.யுத்1:3 12/2
அரியன முடிப்பதற்கு அனைத்து நாட்டினும் – கம்.யுத்2:16 257/3
அருளினை என்னின் எய்த அரியன உளவோ ஐய – கம்.யுத்2:19 268/4

மேல்


அரியாய் (1)

துறந்தாயும் ஒத்தி துறவாயும் ஒத்தி ஒரு தன்மை சொல்ல அரியாய்
பிறந்தாயும் ஒத்தி பிறவாயும் ஒத்தி பிறவாமல் நல்கு பெரியோய் – கம்.யுத்2:19 258/2,3

மேல்


அரியார் (2)

உம்பர்க்கும் வெலற்கு அரியார் உரவோர் – கம்.யுத்2:18 16/4
தாங்கினர் படை தலைவர் நூறு சத கோடியர் தடுத்தல் அரியார் – கம்.யுத்3:31 145/4

மேல்


அரியாள் (1)

வனையவும் அரியாள் வனப்பின் தலை – கம்.பால:17 37/2

மேல்


அரியான் (2)

எத்தானும் வெலற்கு அரியான் மனுகுலத்தே வந்து உதித்தோன் இலங்கும் மோலி – கம்.பால:5 33/3
விதி காயினும் வீரம் வெலற்கு அரியான்
அதிகாயன் எனும் பெயரான் அறைவான் – கம்.யுத்2:18 7/3,4

மேல்


அரியின் (18)

பூ வீழ் அரியின் புலம்ப போகாது – பரி 11/118
எறிதரும் அரியின் சும்மை எடுத்து வான் இட்ட போர்கள் – கம்.பால:2 20/1
வெம் சினத்து அரியின் திண் கால் சுவட்டொடு விஞ்சை வேந்தர் – கம்.பால:16 8/2
அவா முதல் அறுத்த சிந்தை அனகனும் அரியின் வேந்தும் – கம்.கிட்:3 21/3
தள்ளல் ஆன தோள் அரியின் தானையான் – கம்.கிட்:3 46/2
அவனி வேலை ஏழ் அரியின் வாவினான் – கம்.கிட்:3 65/4
கோள் வாய் அரியின் குலத்தாய் கொடும் கூற்றும் உட்க – கம்.சுந்:1 54/2
அயில் எயிற்று அரியின் சுவடு தன் கரத்தால் அளைந்த மாக்கரியின் நின்று அஞ்ச – கம்.சுந்:3 82/4
கேள் இது நீயும் காண கிளர்ந்த கோள் அரியின் கேழ் இல் – கம்.யுத்1:3 146/1
அடைக்க வந்தான் எனை அரியின் தானையால் – கம்.யுத்1:5 7/3
அலகு_இலா அரக்கன் சேனை அகப்பட அரியின் தானை – கம்.யுத்1:13 28/1
அரக்கன் அ உரு ஒழித்து அரியின் சேனையை – கம்.யுத்2:16 108/1
ஆர்த்து எதிர் நடந்தது அ அரியின் ஆர்கலி – கம்.யுத்3:20 36/1
அ தன்மை அரியின் சேனை ஆர்கலி ஆர்த்த ஓசை – கம்.யுத்3:25 17/3
அற்றன அனல் விழி நிருதன் வழங்கு அடு கணை இடை இடை அடல் அரியின்
கொற்றவன் விடு கணை முடுகி அவன் உடல் பொதி குருதிகள் பருகின கொண்டு – கம்.யுத்3:28 23/1,2
அன்னது நிகழும் வேலை ஆர்த்து எழுந்து அரியின் வெள்ளம் – கம்.யுத்3:28 48/1
அரியின் வேந்தனும் அனுமனும் அங்கதன்-அவனும் – கம்.யுத்3:31 30/1
அம்புயம் அனைய கண்ணன் தன்னை யான் அரியின் ஏறு – கம்.யுத்4:37 9/1

மேல்


அரியினுக்கு (2)

அண்ணல் அ அரியினுக்கு அடியவர் அவன் சீர் – கம்.சுந்:8 36/1
ஆயிர நாமத்து ஆழி அரியினுக்கு அடிமை செய்வேன் – கம்.யுத்2:17 67/3

மேல்


அரியினை (2)

சிந்திட கரு நிறத்து அரியினை தேடுவான் – கம்.கிட்:5 3/4
இனங்களும் பல என் செயும் அரியினை என்றான் – கம்.யுத்1:11 35/4

மேல்


அரியுண்டாள் (1)

ஆக்க அரிய மூக்கு உங்கை அரியுண்டாள் என்றாரை – கம்.ஆரண்:6 117/1

மேல்


அரியும் (7)

நெல் அரியும் இரும் தொழுவர் – புறம் 24/1
அரியும் மற்று எனது கூறு நீலன் என்று அறைந்திட்டானால் – கம்.பால:5 24/4
சிவனும் அயன் அரியும் அலர் சிறு மானிடர் பொருளோ – கம்.பால:24 19/3
நாக்கு அரியும் தயமுகனார் நாகரிகர் அல்லாமை – கம்.ஆரண்:6 117/2
ஆளியும் அரியும் அஞ்சி இரிதரும் அமலை நோக்கி – கம்.ஆரண்:7 58/3
பித்தன் ஆகிய ஈசனும் அரியும் என் பெயர் கேட்டு – கம்.யுத்1:2 116/1
போர் உடை அரியும் வெய்ய புலிகளும் யாளி போத்தும் – கம்.யுத்1:8 23/2

மேல்


அரியே (1)

உற்பத்தி அயனே ஒக்கும் ஓடும்-போது அரியே ஒக்கும் – கம்.யுத்2:16 27/1

மேல்


அரியேயோ (1)

அரனேயோ அரியேயோ அயனேயோ எனும் ஆற்றல் – கம்.ஆரண்:6 99/3

மேல்


அரியை (6)

அவை அளந்து அறியினும் அளத்தற்கு அரியை
அறிவும் ஈரமும் பெரும் கணோட்டமும் – புறம் 20/5,6
அன்றும் பாடுநர்க்கு அரியை இன்றும் – புறம் 99/11
கோள் அரியை கொடு தாழ் குழை இட்டாள் – கம்.ஆரண்:14 47/4
சிலையினால் அரியை வெல்ல காண்பது ஓர் தவம் முன் செய்தேன் – கம்.யுத்3:29 47/2
மாருதியை நோக்கி இள வாள் அரியை நோக்கி – கம்.யுத்4:36 26/1
அப்பொழுதின் அ உரை சென்று அயோத்தியினின் இசைத்தலுமே அரியை ஈன்ற – கம்.யுத்4:41 67/1

மேல்


அரியையே (1)

அளப்பு அரியையே
நாள் கோள் திங்கள் ஞாயிறு கனை அழல் – பதி 14/2,3

மேல்


அரியொடும் (4)

பாழி வெம் புயத்து அரியொடும் இடபனும் படர்ந்தான் – கம்.கிட்:12 18/4
அன்றியும் பதினேழ் வெள்ளத்து அரியொடும் அரசன்_மைந்தன் – கம்.யுத்1:13 6/1
ஒன்று பத்து ஆறு வெள்ளத்து அரியொடும் துணைவரோடும் – கம்.யுத்1:13 6/3
அரியொடும் வாழ்ந்த பேடை அங்கணத்து அழுக்கு தின்னும் – கம்.யுத்2:17 68/3

மேல்


அரியோள் (2)

சேயள் அரியோள் படர்தி – குறு 128/4
அரும் கல வெறுக்கையின் அரியோள் பண்பு நினைந்து – அகம் 372/5

மேல்


அரியோளே (2)

சூர் அர_மகளிரின் பெறற்கு அரியோளே – அகம் 162/25
சாதல் அன்ன பிரிவு அரியோளே – அகம் 339/14

மேல்


அரில் (23)

நூலின் வலவா நுணங்கு அரில் மாலை – பொரு 161
ஐவன வெண்ணெலொடு அரில் கொள்பு நீடி – மது 288
பின்னி அன்ன பிணங்கு அரில் நுழை-தொறும் – மலை 379
அம் கண் அரில் வலை உணக்கும் துறைவனொடு – நற் 4/4
பிணங்கு அரில் வாடிய பழ விறல் நனம் தலை – நற் 37/1
எறிந்து செறித்து அன்ன பிணங்கு அரில் விடர் முகை – நற் 322/4
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற விளை கனி – குறு 91/1
பிணங்கு அரில் மென் கொம்பு பிணையொடு மாந்தி – குறு 256/2
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/3
அரில் பவர் பிரம்பின் வரி புற நீர்நாய் – குறு 364/1
வயவர் வீழ வாள் அரில் மயக்கி – பதி 12/1
முளி அரில் பொத்திய முழங்கு அழல் இடை போழ்ந்த – கலி 13/20
அரில் படு வள்ளை ஆய் கொடி மயக்கி – அகம் 36/5
முளி அரில் புலம்ப போகி முனாஅது – அகம் 103/5
முளி அரில் பிறந்த வளி வளர் கூர் எரி – அகம் 143/6
கிளை அரில் நாணல் கிழங்கு மணற்கு ஈன்ற – அகம் 212/4
செறி அரில் துடக்கலின் பரீஇ புரி அவிழ்ந்து – அகம் 248/11
பிணங்கு அரில் வள்ளை நீடு இலை பொதும்பில – அகம் 256/1
அரில் இவர் புற்றத்து அல்கு_இரை நசைஇ – அகம் 257/19
முதை படு பசும் காட்டு அரில் பவர் மயக்கி – அகம் 262/1
பயில் அரில் கிடந்த வேட்டு விளி வெரீஇ – அகம் 387/9
பெரும் பெயர் ஆதி பிணங்கு அரில் குட நாட்டு – புறம் 177/12
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ் – புறம் 381/9

மேல்


அரில (1)

கொடி பிணங்கு அரில இருள் கொள் நாகம் – அகம் 73/12

மேல்


அரிவ (1)

அலை புடைத்த வாள் அரக்கரை சில கழுத்து அரிவ
சில சிரத்தினை துணித்து அவை திசைகொண்டு செல்வ – கம்.யுத்2:16 206/1,2

மேல்


அரிவனர் (2)

அரிவனர் அரிந்தும் தருவனர் பெற்றும் – நற் 8/6
அரிவனர் இட்ட சூட்டு அயல் பெரிய – நற் 400/3

மேல்


அரிவாரின் (1)

இரவு அரிவாரின் தொண்டக_சிறுபறை – குறு 375/4

மேல்


அரிவான் (1)

பொன் உருவ பொரு கழலீர் புழை காண மூக்கு அரிவான் பொருள் உண்டோ – கம்.ஆரண்:6 125/1

மேல்


அரிவு-செய் (1)

அரிவு-செய் விதியினார்க்கு அரிது உண்டாகுமோ – கம்.ஆரண்:13 107/4

மேல்


அரிவை (64)

கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட – நற் 41/7
மட மா அரிவை மகிழ்ந்து அயர் நிலையே – நற் 42/12
நறு நுதல் அரிவை போற்றேன் – நற் 50/10
அழுதனள் உறையும் அம் மா அரிவை
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய – நற் 81/7,8
அட்டிலோளே அம் மா அரிவை
எமக்கே வருக தில் விருந்தே சிவப்பு ஆன்று – நற் 120/9,10
அழுதனை உறையும் அம் மா அரிவை
பயம் கெழு பலவின் கொல்லி குட வரை – நற் 192/7,8
வருந்தும்-கொல்லோ திருந்து இழை அரிவை
வல்லை கடவு-மதி தேரே சென்றிக – நற் 321/7,8
மட மா அரிவை தட மென் தோளே – நற் 346/11
மெல் இயல் அரிவை நின் பல் இரும் கதுப்பின் – நற் 367/7
திருந்து இழை அரிவை தே மொழி நிலையே – நற் 374/9
ஒண் நுதல் அரிவை நலம் பாராட்டி – நற் 377/3
செறி எயிற்று அரிவை கூந்தலின் – குறு 2/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
மண்ணிய சென்ற ஒண் நுதல் அரிவை
புனல் தரு பசும் காய் தின்றதன் தப்பற்கு – குறு 292/1,2
மடவரல் அரிவை நின் மார்பு அமர் இன் துணை – குறு 321/4
அரிவை தோள் அணை துஞ்சி – குறு 323/6
நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசாவிடவே – குறு 338/8
மட மா அரிவை போகிய சுரனே – குறு 378/5
யாணர் ஊர நின் மாண் இழை அரிவை
காவிரி மலிர் நிறை அன்ன நின் – ஐங் 42/2,3
நின் மார்பு நயந்த நன் நுதல் அரிவை
வேண்டிய குறிப்பினை ஆகி – ஐங் 46/2,3
ஒண் நுதல் அரிவை பண்ணை பாய்ந்து என – ஐங் 73/2
ஒண் நுதல் அரிவை பால் ஆரும்மே – ஐங் 168/4
ஒண் தொடி அரிவை என் நெஞ்சு கொண்டோளே – ஐங் 171/4
ஒண் தொடி அரிவை கொண்டனள் நெஞ்சே – ஐங் 172/1
இரும் பல் கூந்தல் திருந்து இழை அரிவை
திதலை மாமை தேய – ஐங் 231/2,3
பெரும் தோள் அரிவை தகைத்தற்கும் உரியள் – ஐங் 302/2
தெரி இழை அரிவை நின் பண்பு தர விரைந்தே – ஐங் 354/4
திருந்து இழை அரிவை நின் நலம் உள்ளி – ஐங் 355/1
வாள் நுதல் அரிவை மகன் முலை ஊட்ட – ஐங் 404/1
வாள் நுதல் அரிவை முல்லை மலைய – ஐங் 408/2
பேர் இயல் அரிவை நாம் நய_தகவே – ஐங் 413/4
மெல் இயல் அரிவை கண்டிகும் – ஐங் 414/3
தே மொழி அரிவை தெளிந்திசின் யானே – ஐங் 466/5
நன் நுதல் அரிவை தன் நலம் பெறவே – ஐங் 483/4
நன் நுதல் அரிவை காரினும் விரைந்தே – ஐங் 492/5
முள் எயிற்று அரிவை யாம் வந்த மாறே – ஐங் 495/5
பேர் இயல் அரிவை நின் உள்ளி – ஐங் 497/4
ஈர் இதழ் மழை கண் பேர் இயல் அரிவை
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/18,19
மாண் இழை அரிவை காணிய ஒரு நாள் – பதி 81/31
ஆடல் அறியா அரிவை போலவும் – பரி 7/17
மாண் இழை அரிவை காப்ப – கலி 1/16
ஆய் தொடி அரிவை நின் மாண் நலம் படர்ந்தே – அகம் 4/17
கூர் எயிற்று அரிவை குறுகினள் யாவரும் – அகம் 16/7
நாண் உடை அரிவை மாண் நலம் பெறவே – அகம் 34/18
ஒண் நுதல் அரிவை யான் என் செய்கோ எனவே – அகம் 50/14
நறு நுதல் அரிவை பாசிழை விலையே – அகம் 90/14
ஆய் தொடி அரிவை கூந்தல் – அகம் 104/16
அணங்கு சால் அரிவை இருந்த – அகம் 181/25
பெரும் தோள் அரிவை ஒழிய குடாஅது – அகம் 199/18
அம் மா அரிவை ஒழிய – அகம் 245/20
நம்-வயின் நினையும் நன் நுதல் அரிவை
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/8,9
அம் மா அரிவை உறைவு இன் ஊரே – அகம் 284/13
தட மென் பணை தோள் மட மொழி அரிவை
தளிர் இயல் கிள்ளை இனிதினின் எடுத்த – அகம் 324/2,3
ஒல்கு இயல் அரிவை நின்னொடு செல்கம் – அகம் 325/13
சின் மொழி அரிவை தோளே பன் மலை – அகம் 361/14
திருந்து இழை அரிவை விருந்து எதிர்கொளவே – அகம் 374/18
மெல் இயல் அரிவை இல்-வயின் நிறீஇ – அகம் 384/7
நன் நுதல் அரிவை இன் உறல் ஆகம் – அகம் 399/3
அரிவை தோள் அளவு அல்லதை – புறம் 122/9
அரும் துயர் உழக்கும் நின் திருந்து இழை அரிவை
கலி மயில் கலாவம் கால் குவித்து அன்ன – புறம் 146/7,8
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை
நெய்யொடு துறந்த மை இரும் கூந்தல் – புறம் 147/5,6
ஒலி மென் கூந்தல் ஒண் நுதல் அரிவை
நடுகல் கைதொழுது பரவும் ஒடியாது – புறம் 306/3,4
அரி மதர் மழை கண் அம் மா அரிவை
மரம் படு சிறு தீ போல – புறம் 349/5,6
ஆண்டையின் அருக்கன் மைந்தன் ஐய கேள் அரிவை நம்-பால் – கம்.சுந்:14 49/1

மேல்


அரிவைக்கு (3)

புலம்பொடு வதியும் நலம் கிளர் அரிவைக்கு
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 166,167
தெரி இழை அரிவைக்கு பெரு விருந்து ஆக – ஐங் 482/1
நாணு மலி யாக்கை வாள் நுதல் அரிவைக்கு
யார்-கொல் அளியை – பதி 19/14,15

மேல்


அரிவைமார்கள் (1)

ஆவி நீத்திர் என நீக்கி அரிவைமார்கள் இருவரையும் – கம்.அயோ:6 28/2

மேல்


அரிவையது (1)

அரிவையது தானை என்கோ கள் உண்ணூஉ – பரி 11/28

மேல்


அரிவையர் (11)

அரி ஏர் உண்கண் அரிவையர் ஏத்த – சிறு 215
அணங்கு எழில் அரிவையர் பிணிக்கும் – பதி 68/19
அரிவையர் அமிர்த பானம் – பரி 8/120
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
ஏரின்_வாழ்நர் பேர் இல் அரிவையர்
குள கீழ் விளைந்த கள கொள் வெண்ணெல் – புறம் 33/4,5
ஆய் தொடி அரிவையர் தந்தை நாடே – புறம் 117/10
ஆடவர் திரிவாரும் அரிவையர் களி கூர – கம்.பால:23 33/3
நல்கியது அரிவையர் நடுவிற்கே-கொலாம் – கம்.அயோ:12 41/2
அரிவையர் மைந்தர் யாரே ஆதரம் கூர்கிலாதார் – கம்.ஆரண்:11 58/2
அரிவையர் குழுவும் நீங்க ஆசையும் தாமுமே ஆய் – கம்.சுந்:2 178/3
அனைய காலையில் அரக்கனும் அரிவையர் குழுவும் – கம்.சுந்:13 37/1

மேல்


அரிவையும் (2)

அம் மா அரிவையும் வருமோ – குறு 63/3
அரிவையும் ஐயம் எய்தா ஆர் இவன் தான் என்று ஒன்றும் – கம்.ஆரண்:12 63/2

மேல்


அரிவையை (5)

வார்ந்து இலங்கு வை எயிற்று சின் மொழி அரிவையை
பெறுக தில் அம்ம யானே பெற்று ஆங்கு – குறு 14/2,3
ஒண் நுதல் அரிவையை உள்ளு-தொறும் – ஐங் 322/4
அணங்கு சால் அரிவையை காண்குவம் – அகம் 114/15
அம் மா அரிவையை துன்னுகம் விரைந்தே – அகம் 154/15
அணங்கு சால் அரிவையை நசைஇ பெரும் களிற்று – அகம் 212/8

மேல்


அரிவையொடு (4)

நன் நுதல் அரிவையொடு மென்மெல இயலி – ஐங் 175/2
வாள் நுதல் அரிவையொடு ஆய் நலம் படர்ந்தே – ஐங் 420/5
வாள் நுதல் அரிவையொடு காண்வர பொலிந்தே – பதி 89/20
நலம் பெறு பணை தோள் நன் நுதல் அரிவையொடு
மணம் கமழ் தண் பொழில் அல்கி நெருநை – அகம் 366/13,14

மேல்


அரிவையோ (1)

அம் மா அரிவையோ அல்லள் தெனாஅது – அகம் 198/13

மேல்


அரீஇ (1)

வீங்கு பிணி நோன் கயிறு அரீஇ இதை புடையூ – மது 376

மேல்


அரு (267)

பொருநர் தேய்த்த போர் அரு வாயில் – திரு 69
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு மொய்ம்பின் – திரு 81
ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 186
தமிழ் நிலைபெற்ற தாங்கு அரு மரபின் – சிறு 66
பொரு புனல் தரூஉம் போக்கு அரு மரபின் – சிறு 118
தாங்கு அரு மரபின் தன்னும் தந்தை – சிறு 127
அரு மறை நாவின் அந்தணர்க்கு ஆயினும் – சிறு 204
மாற்று அரு மரபின் உயர் பலி கொடும்-மார் – மது 459
எமியேம் துணிந்த ஏமம் சால் அரு வினை – குறி 32
அரு விடர் அமைந்த களிறு தரு புணர்ச்சி – குறி 212
அரு விலை நறும் பூ தூஉய் தெருவில் – பட் 252
பராவு அரு மரபின் கடவுள் காணின் – மலை 230
அரு விடர் வீழ்ந்த தன் கல்லா பார்ப்பிற்கு – மலை 312
மார்பு தர வந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 34/6
அமர் கண் ஆமான் அரு நிறம் முள்காது – நற் 165/1
நன் நுதல் சாய படர் மலி அரு நோய் – நற் 282/3
நன் நுதல் பசந்த படர் மலி அரு நோய் – நற் 322/9
வெம் பகை அரு முனை தண் பெயல் பொழிந்து என – நற் 341/7
அரசு பகை நுவலும் அரு முனை இயவின் – நற் 346/3
நின் மார்பு அணங்கிய செல்லல் அரு நோய் – நற் 396/8
பொறை அரு நோயொடு புலம்பு அலை கலங்கி – குறு 86/2
தாங்கு அரு நீர் சுரத்து எறிந்து வாங்கு விசை – குறு 304/3
படர் மலி அரு நோய் செய்தனன் எமக்கே – ஐங் 95/4
நிறை அரு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளித்தோளே – ஐங் 191/5
அரு வரை மருங்கின் ஆய் மணி வரன்றி – ஐங் 233/2
அரு வரை நாடன் பெயர்-கொலோ அதுவே – ஐங் 247/4
அரு வரை தீம் தேன் எடுப்பி அயலது – ஐங் 272/2
தவல் இல் அரு நோய் தலைத்தந்தோரே – ஐங் 320/5
அறம் புரி அரு மறை நவின்ற நாவில் – ஐங் 387/1
அல்லல் அரு நோய் ஒழித்தல் எமக்கு எளிதே – ஐங் 425/4
அரு நிறம் திறந்த புண் உமிழ் குருதியின் – பதி 11/8
பெரு மலை வயின்_வயின் விலங்கும் அரு மணி – பதி 51/12
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
அருவி அரு வரை அன்ன மார்பின் – பதி 88/35
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே – பரி 1/13
நா வல் அந்தணர் அரு மறை பொருளே – பரி 2/57
நீ என பொழியுமால் அந்தணர் அரு மறை – பரி 3/14
சேரி இளையர் செல அரு நிலையர் – பரி 6/38
அரு வரை சேரா தொழுநர் – பரி 8/102
அரு நிலை உயர் தெய்வத்து அணங்கு சால் தலை காக்கும் – பரி 9/2
அரு முனி மரபின் ஆன்றவர் நுகர்ச்சி மன் – பரி 19/3
அரு நிலை நீரின் அவள் துயர் கண்டு – பரி 21/43
அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52
ஒரு நிலையும் ஆற்ற இயையா அரு மரபின் – பரி 24/95
அறவோர் உள்ளார் அரு மறை காப்ப – பரி 25/1
ஆறு அறி அந்தணர்க்கு அரு மறை பல பகர்ந்து – கலி 1/1
விறல் மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 8/6
புயல் துளி மாறிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 13/9
விலங்கு மலை வெம்பிய போக்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 23/3
அரு மழை தரல் வேண்டின் தருகிற்கும் பெருமையளே – கலி 39/6
அரு வரை அடுக்கம் நாம் அழித்து ஒன்று பாடுவாம் – கலி 40/21
சீறு அரு முன்பினோன் கணிச்சி போல் கோடு சீஇ – கலி 101/8
அரு நெறி ஆயர்_மகளிர்க்கு – கலி 114/20
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி 139/18
அழல் மன்ற காம அரு நோய் நிழல் மன்ற – கலி 139/30
விசும்பு உற நிவந்து அழலும் விலங்கு அரு வெம் சுரம் – கலி 150/6
தெறல் அரு மரபின் கடவுள் பேணி – அகம் 13/3
ஆரம் நாற அரு விடர் ததைந்த – அகம் 22/12
கொயல் அரு நிலைஇய பெயல் ஏர் மண முகை – அகம் 42/2
அரு நிறத்து அழுத்திய அம்பினர் பலர் உடன் – அகம் 61/8
வெல் போர் இராமன் அரு மறைக்கு அவித்த – அகம் 70/15
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
ஆறே அரு மரபினவே யாறே – அகம் 72/7
புறவு அடைந்து இருந்த அரு முனை இயவின் – அகம் 84/9
வடு ஆழ் புற்றின வழக்கு அரு நெறியே – அகம் 88/15
பெறல் அரு நன் கலம் எய்தி நாடும் – அகம் 93/6
வல் ஆண் அரு முனை நீந்தி அல்லாந்து – அகம் 107/12
அறல் வார் நெடும் கயத்து அரு நிலை கலங்க – அகம் 126/6
நன் நிறம் மருளும் அரு விடர் – அகம் 138/19
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
அரு முனை அலைத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 159/8
அரு மகளே என முயங்கினள் அழுமே – அகம் 165/13
வரி நுதல் யானை அரு நிறத்து அழுத்தி – அகம் 172/8
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
இன மழை தவழும் ஏற்று அரு நெடும் கோட்டு – அகம் 213/2
ஆதன்எழினி அரு நிறத்து அழுத்திய – அகம் 216/14
அரு முனை பாக்கத்து அல்கி வைகுற – அகம் 245/13
அரு வழி விலக்கும் எம் பெரு விறல் போன்ம் என – அகம் 248/9
ஆனா அரு படர் தலைத்தந்தோயே – அகம் 258/15
அணங்கு அரு மரபின் பேஎய் போல – அகம் 265/14
அரு வரை இழிதரும் வெரு வரு படாஅர் – அகம் 288/11
தளிர் ஏர் அன்ன தாம் அரு மதுகையள் – அகம் 319/13
முயலுநர் முற்றா ஏற்று அரு நெடும் சிமை – அகம் 322/13
ஆறு செல் மாக்கள் அரு நிறத்து எறிந்த – அகம் 363/11
கெடல் அரு நல் இசை உறந்தை அன்ன – அகம் 369/14
நீ பட்ட அரு முன்பின் – புறம் 17/20
பகைவர் உண்ணா அரு மண்ணினையே – புறம் 20/15
அரு நரை உருமின் பொருநரை பொறாஅ – புறம் 58/7
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
தெறல் அரு மரபின் நின் கிளையொடும் பொலிய – புறம் 126/9
அரு விடர் சிறு நெறி ஏறலின் வருந்தி – புறம் 135/2
அரு வழி இருந்த பெரு விறல் வளவன் – புறம் 174/14
அரு விலை நன் கலம் அமைக்கும்-காலை – புறம் 218/4
அரு நிறத்து இயங்கிய வேலே – புறம் 235/15
வரை அளந்து அறியா திரை அரு நீத்தத்து – புறம் 238/17
அரு குறை ஆற்றி வீழ்ந்தான் மன்ற – புறம் 288/7
அமரின் இட்ட அரு முள் வேலி – புறம் 301/3
அரு மிளை இருக்கையதுவே வென் வேல் – புறம் 325/13
அரு மிளை இருக்கையதுவே மனைவியும் – புறம் 326/7
அரு முனை இருக்கைத்து ஆயினும் வரி மிடற்று – புறம் 329/5
கூற்றத்து அன்ன மாற்று அரு முன்பின் – புறம் 362/7
வளி இடை வழங்கா வழக்கு அரு நீத்தம் – புறம் 365/3
அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே – புறம் 378/22
சிற்குணத்தர் தெரிவு_அரு நல் நிலை – கம்.பால:0 2/1
புல்லிய நெய்தல் தன்னை பொரு_அரு மருதம் ஆக்கி – கம்.பால:1 17/2
புண்ணியம் புரிந்தோர் புகுவது துறக்கம் என்னும் ஈது அரு மறை பொருளே – கம்.பால:3 5/1
வேலொடு வாள் வில் பயிற்றலின் வெய்ய சூழ்ச்சியின் வெலற்கு_அரு வலத்தின் – கம்.பால:3 10/3
உன்ன அரும் அரு மறை ஓது மண்டபம் – கம்.பால:3 61/3
என்று எழுந்து அரு மறை முனிவர் யாரொடும் – கம்.பால:5 46/1
எள்ள_அரு முனிவனை இறைஞ்சி யாரினும் – கம்.பால:5 49/2
மாகதர்கள் அரு மறை நூல் வேதியர்கள் வாழ்த்து எடுப்ப மதுர செ வாய் – கம்.பால:5 55/2
ஏகி அரு நெறி நீங்கி உரோமபதன் திருநாட்டை எதிர்ந்தான் அன்றே – கம்.பால:5 55/4
மன்னர்_பிரான் அகன்றதன் பின் வய வேந்தன் அரு மறை நூல் வடிவம் கொண்டது – கம்.பால:5 61/1
வனிதையும் அரு மறை வடிவு போன்று ஒளிர் – கம்.பால:5 64/3
வசிட்டனும் அரு மறை வடிவு போன்று ஒளிர் – கம்.பால:5 74/3
பொரு_அரு திருமுகம் அன்றி பொற்பு நீடு – கம்.பால:5 98/3
அரு மறைக்கு உணர்வு_அரும் அவனை அஞ்சன – கம்.பால:5 101/2
விலக்க_அரு மொய்ம்பின் விளங்கு ஒளி நாமம் – கம்.பால:5 117/3
உவள் அரு மறையினொடு ஒழிவு_அறு கலையும் – கம்.பால:5 122/3
அரு மறை முனிவரும் அமரரும் அவனி – கம்.பால:5 124/1
தடவுதல் அறிவு அரு தனி முதலவனும் – கம்.பால:5 129/3
ஆதலால் அரு வினை அறுக்கும் ஆரிய – கம்.பால:8 28/1
எண்ண அரு நலத்தினாள் இனையள் நின்றுழி – கம்.பால:10 35/1
நெருக்கி உள் புகுந்து அரு நிறையும் பெண்மையும் – கம்.பால:10 54/1
அரு வலிய திறலினர் ஆய் அறம் கெடுக்கும் விறல் அரக்கர் – கம்.பால:12 24/1
தேட அரு மா மணி சீதை எனும் பொன் – கம்.பால:13 33/2
பராவ அரு முனியொடும் பதி வந்து எய்தினான் – கம்.பால:13 59/4
நீந்த அரு நெறியின் உற்ற நெருக்கினால் சுருக்கு உண்டு அற்று – கம்.பால:14 57/1
அரு வரை சூழ்ந்தது என்ன அருகு முன் பின்னும் செல்ல – கம்.பால:14 71/2
அரு மறை வருக்கம் ஓதி அறுகு நீர் தெளித்து வாழ்த்தி – கம்.பால:14 73/2
தீயவரொடு ஒன்றிய திறத்து அரு நலத்தோர் – கம்.பால:15 20/1
ஏய அரு நுண் பொடி படிந்து உடன் எழுந்து ஒண் – கம்.பால:15 20/3
புறம் எலாம் நகை-செய்து ஏச பொரு_அரு மேனி வேறு ஓர் – கம்.பால:19 12/1
அறை பறை அனைய நீரார் அரு மறைக்கு ஆவரோதான் – கம்.பால:19 56/4
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ – கம்.பால:19 58/1
அடா நெறி அறைதல்செல்லா அரு மறை அறைந்த நீதி – கம்.பால:20 1/1
பயிர் ஒன்று கலையும் சங்கும் பழிப்ப அரு நலனும் பண்பும் – கம்.பால:21 8/1
தேட அரு நலத்த புனல் ஆசை தெறல் உற்றார் – கம்.பால:23 2/1
முன் கண்டு முடிப்ப அரு வேட்கையினால் – கம்.பால:23 13/1
பன்ன அரு நிறை முத்தம் பரியன தெரிவாரும் – கம்.பால:23 23/3
சிங்கல் இல் அரு மறை தெரிந்த தீர்த்தமும் – கம்.பால:23 48/2
வேதியர்க்கு அரு மறை விதியின் நல்கியே – கம்.பால:23 49/4
எழுத_அரு வடிவு கொண்டு இருண்ட மேகத்தை – கம்.பால:23 50/3
நுனிப்ப அரு நுண் வினை சிலம்பு நோன் கழல் – கம்.பால:23 66/3
அமைவு_அரு மேனியான் அழகின் ஆயதோ – கம்.பால:23 73/1
ஒப்பு ஓத அரு தேர் மீதினில் இனிது ஏறினன் உரவோன் – கம்.பால:24 2/4
அலகு இல் மா தவங்கள் செய்து ஓர் அரு வரை இருந்தேன் ஆண்டை – கம்.பால:24 34/2
அரு_மகன் நிறை குணத்து அவனி மாது எனும் – கம்.அயோ:1 28/3
அண்ணல் ஆண்டு இருந்தான் அழகு_அரு நறவு என தன் – கம்.அயோ:1 49/3
உராவ_அரு துயரை விட்டு உறுதி காண்பரால் – கம்.அயோ:2 54/2
அரிந்தான் முன் ஓர் மன்னவன் அன்றே அரு மேனி – கம்.அயோ:3 47/1
அற்புதன் திருவை சேரும் அரு மணம் காண புக்கார் – கம்.அயோ:3 77/3
பொரு_அரு தேரில் செல்ல புறத்திடை கண்டார் போல்வார் – கம்.அயோ:3 87/4
போதம் முற்றி பொரு_அரு விஞ்சைகள் – கம்.அயோ:4 23/2
அரு மா மகனே புனல் கொண்டு அகல்வான் வருமாறு அறியேன் – கம்.அயோ:4 74/3
ஆறு ஆகி ஓடின கண்ணீர் அரு நெஞ்சம் – கம்.அயோ:4 100/3
வினைக்கு அரு மெய்ம்மையன் வனத்துள் விட்டனன் – கம்.அயோ:5 31/1
ஆன கடுவுக்கு அரு மருந்தா அருந்தும் அமுதம் பெற்று உய்ந்து – கம்.அயோ:6 34/2
பொரு_அரு மணி மார்பா போதுவென் உடன் என்றான் – கம்.அயோ:8 39/4
ஏந்து இள முலையாளே எழுத அரு எழிலாளே – கம்.அயோ:9 9/1
கடுவன் மா தவர்க்கு அரு நெறி காட்டுவ காணாய் – கம்.அயோ:10 30/4
இற்றது ஆகும் எழுது_அரு மேனியாய் – கம்.அயோ:11 3/3
நாவின் நீத்து_அரு நல் வளம் துன்னிய – கம்.அயோ:11 26/1
இரவலர் அரு நிதி எறிந்து வௌவினோன் – கம்.அயோ:11 97/4
மீள_அரு நரகிடை கடிது வீழ்க யான் – கம்.அயோ:11 100/4
அரு மறை முனிவனும் ஆண்டையான் என – கம்.அயோ:12 1/2
எண்ண_அரு மன்னவர் களிற்றின் ஏகினார் – கம்.அயோ:12 31/4
தா_அரு நாண் முதல் அணி அலால் தகை – கம்.அயோ:12 34/1
தீட்ட_அரு மேனி மைந்தன் சேவடி கமல பூவில் – கம்.அயோ:13 34/3
அரு நரகு ஆள்வது காண்டி ஆழியாய் – கம்.அயோ:14 37/4
புண்டரீக தனி முதற்கும் போக்கு_அரு – கம்.அயோ:14 75/3
அன்னம் ஆய் அரு மறைகள் அறைந்தாய் நீ அவை உன்னை – கம்.ஆரண்:1 59/1
கண்தான் அரு நான்மறையின் கனியை – கம்.ஆரண்:2 24/4
வேதமும் அறிவு அரு மிகு பொருள் உணர்வோன் – கம்.ஆரண்:2 42/4
போவது கருதும் அ அரு நெறி புக்கான் – கம்.ஆரண்:2 43/4
அண்டமும் அகிலமும் அறிவு அரு நெறியால் – கம்.ஆரண்:2 44/1
எழுத_அரு மேனியாய் ஈண்டு எய்தியது அறிந்திலாதேன் – கம்.ஆரண்:6 41/1
மண்ணில் நோக்க அரு வானினில் மற்றினில் – கம்.ஆரண்:7 6/1
ஆத்த நாணின் அரு வரை வாங்கினான் – கம்.ஆரண்:7 17/4
கண் அளவிடல்_அரு மார்பர் காலினால் – கம்.ஆரண்:7 40/2
உந்த_அரு நிலையது ஆகி உடன் உறைந்து உயிர்கள் தம்மை – கம்.ஆரண்:7 55/3
ஆர்த்து எழுந்தனர் வானவர் அரு வரை மரத்தொடு – கம்.ஆரண்:8 13/1
நாரியர் அரு நடம் நடிப்ப நோக்கியே – கம்.ஆரண்:10 22/4
பராவ_அரு நலத்து ஒருவன் மைந்தர் பழி இல்லார் – கம்.ஆரண்:10 57/2
விராவ_அரு வனத்து அவன் விளம்ப உறைகின்றார் – கம்.ஆரண்:10 57/3
அரு மணி சாளரம் அதனினூடு புக்கு – கம்.ஆரண்:10 128/1
காப்பு_அரு நடுக்குறும் காலன் கையினன் – கம்.ஆரண்:12 22/3
மந்திரத்து அரு மறை வைகும் நாவினான் – கம்.ஆரண்:12 41/4
தெரிவு அரு நிலையளாக தீ விடத்து அரவம் தானே – கம்.ஆரண்:12 63/3
அம்மைக்கு அரு மா நரகம் தருமால் – கம்.ஆரண்:13 13/3
முரற்று அரு வெம் சமம் முயல்கின்றார் எதிர் – கம்.ஆரண்:14 78/2
பறிப்பு_அரு வலையிடை பட்ட பான்மைய – கம்.ஆரண்:15 2/4
தள்ள_அரு வாலொடு தலையினால் வளைத்து – கம்.ஆரண்:15 9/3
தோன்றி அரு வினையேன் சாப துயர் துடைத்தாய் – கம்.ஆரண்:15 40/4
ஆடினான் அன்னம் ஆய் அரு மறைகள் பாடினான் – கம்.கிட்:1 37/1
அரு மருந்து அனையது இடை அழிவு வந்துளது அதனை – கம்.கிட்:2 7/3
ஆலம் உண்டவனின் நின்று அரு நடம் புரிகுவான் – கம்.கிட்:3 2/4
அரு மருந்தையும் அவன் விரும்பினான் – கம்.கிட்:3 69/2
அறிதி என்னின் உண்டு உபாயமும் அஃது அரு மரங்கள் – கம்.கிட்:3 80/2
அரந்தை வெம் பிறவி நோய்க்கும் அரு மருந்து அனைய ஐயா – கம்.கிட்:7 126/3
உய்த்தனை கொணர்தி உன்-தன் ஓங்கு_அரு மகனை என்ன – கம்.கிட்:7 144/2
அரு மைந்து அற்றம் அகற்றும் வில்லியார் – கம்.கிட்:8 16/1
அரு வினை அரக்கர் என்ன அந்தரம் அதனில் யாரும் – கம்.கிட்:10 60/1
பிறங்கு அரு நெடும் துளி பட பெயர்வு_இல் குன்றில் – கம்.கிட்:10 74/3
எள்ள_அரு மறி குருளொடு அண்டர்கள் இருந்தார் – கம்.கிட்:10 81/2
நன்றி கொன்று அரு நட்பினை நார் அறுத்து – கம்.கிட்:11 3/1
செய்திர் செய்தற்கு_அரு நெடும் தீயன – கம்.கிட்:11 27/2
அரு வினையின் பெரும் பகைஞர் ஆண்டு உளர் ஈண்டு இருந்தும் அடி வணங்கல்-பாலார் – கம்.கிட்:13 27/4
மருந்து அரு நெடும் கடு உண்டு மாய்துமோ – கம்.கிட்:16 5/2
பொரு_அரு வேலை தாவும் புந்தியான் புவனம் தாய – கம்.கிட்:17 26/1
வேண்டு அரு விண்ணாடு என்னும் மெய்ம்மை கண்டு உள்ளம் மீட்டான் – கம்.சுந்:1 1/3
நிழலும் தம்மையும் வேற்றுமை தெரிவு_அரு நிலைய – கம்.சுந்:2 6/4
ஏனை நாகியர் அரு நட கிரியை ஆய்ந்திருப்பார் – கம்.சுந்:2 24/4
அருத்திய பயிர்க்கு நீர் போல் அரு நறவு அருந்துவாரை – கம்.சுந்:2 105/4
இளக்கர் இழுது எஞ்ச விழும் எண் அரு விளக்கை – கம்.சுந்:2 162/1
வன் தொழில் கொற்ற பொன்_தோள் மணந்து அரு மயிலே அன்னார் – கம்.சுந்:2 213/3
தூண்ட_அரு மணி விளக்கு அழலும் தொல் மனை – கம்.சுந்:3 42/3
ஆர்கலி அகழி அரு வரை இலங்கை அடி பெயர்த்து இடு-தொறும் அழுந்த – கம்.சுந்:3 90/1
பொரு_அரு மரகத பொலன் கொள் மால் வரை – கம்.சுந்:4 46/1
எட்ட அரு நெடு முகடு எய்தி நீளுமேல் – கம்.சுந்:4 99/3
வாலியும் கடப்ப அரு வனப்ப வான் உயர் – கம்.சுந்:5 55/3
விராவு_அரு நெடும் சிறை மீட்கிலான்-எனின் – கம்.சுந்:5 74/2
வெம் திறல் அரக்கனும் விலக்க அரு வலத்தால் – கம்.சுந்:6 7/2
ஆழியின் நடுவண் நின்ற அரு வரைக்கு அரசும் ஒத்தான் – கம்.சுந்:6 46/3
தேட அரு வேரம் வாங்கி இலங்கையும் சிதைத்தது அம்மா – கம்.சுந்:6 58/2
அரு வரை முழையில் முட்டும் அசனியின் இடிப்பும் ஆழி – கம்.சுந்:7 1/1
புவனியும் மலையும் விசும்பும் பொரு_அரு நகரும் உடன் போர் – கம்.சுந்:7 22/3
அரு வரை நெரிய விழும் பேர் அசனியும் அசைய அறைந்தான் – கம்.சுந்:7 25/4
மானம் மாற்ற அரு மாருதி முனிய நாள் உலந்து – கம்.சுந்:9 7/2
தள்ள_அரு மனைகள்-தோறும் முறைமுறை தாவி சென்றான் – கம்.சுந்:12 132/3
ஒடுக்க அரு மனிதரை உயிர் உண்டு உன் பகை – கம்.யுத்1:2 27/3
ஆயவன் தனக்கு அரு மகன் அறிஞரின் அறிஞன் – கம்.யுத்1:3 19/1
ஆரை சொல்லுவது அந்தணர் அரு மறை அறிந்தோர் – கம்.யுத்1:3 29/1
சித்து என அரு மறை சிரத்தின் தேறிய – கம்.யுத்1:3 61/1
பராவ அரு மறை பொருள் பயனும் அன்னதால் – கம்.யுத்1:3 68/4
தள்ள_அரு மறைகளும் மருளும் தன்மையான் – கம்.யுத்1:3 75/4
அரு வரை ஒத்தான் அண்ணல் அல்லவை எல்லாம் ஒத்தான் – கம்.யுத்1:3 148/4
அரு வரை என்ன நின்ற அரக்கர்-தம் அரசை நோக்கி – கம்.யுத்1:4 145/2
மு சிரத்து அயில் தலைவற்கும் வெலற்கு_அரு மொய்ம்பன் – கம்.யுத்1:5 40/3
அன்னவற்கு இளவல் தன்னை அரு மறை பரம் என்று ஓதும் – கம்.யுத்1:9 73/1
அரு வரை இவர்வது ஆங்கு ஓர் அரி_அரசு அனையன் ஆனான் – கம்.யுத்1:10 2/4
வித்தக அரு மறை உலகை மிக்கு மேல் – கம்.யுத்2:15 110/2
சிதைவு அரு நாள் வர சிவந்த தாமரை – கம்.யுத்2:15 113/2
நீந்த_அரு நெருப்பு சிந்தி நிமிர்தலும் நிருதர்க்கும் எல்லாம் – கம்.யுத்2:15 128/3
துன்ன_அரு நெறியின் வந்து தொடர்ந்திலீர் துஞ்சினீரோ – கம்.யுத்2:17 44/4
முற்று அரு மு பகல் திங்கள் வெண் முளை – கம்.யுத்2:18 105/3
தீண்ட_அரு நெடும் தலை தழுவி சேர்ந்தன – கம்.யுத்2:18 116/2
எட்டினும் எட்ட_அரு நிலையன எவை அவன் – கம்.யுத்2:18 135/2
போர் அவன் புரிந்த போதே பொரு அரு வயிர தண்டால் – கம்.யுத்2:19 211/1
அரு என்றார் சிலர் சிலர்கள் அண்டத்தும் புறத்தும் நின்று உலகம் ஆக்கும் – கம்.யுத்3:24 39/2
பொரு அரு முனிவர் வேதம் புகழ்ந்து உரை ஓதை பொங்க – கம்.யுத்3:24 50/2
ஆதியான் உணரா-முன்னம் அரு மருந்து உதவி அல்லின் – கம்.யுத்3:24 55/1
எள்ள அரு வேள்வி நின்று இனிது இயற்றுதல் – கம்.யுத்3:27 62/3
அரு மா கனல் என நின்றது விசும்பு எங்கணும் ஆகி – கம்.யுத்3:27 137/4
அறம் துணை ஆவது அல்லால் அரு நரகு அமைய நல்கும் – கம்.யுத்3:27 172/1
மீள அரு விளையாட்டு இன்னம் காண்பெனோ விதியிலாதேன் – கம்.யுத்3:29 49/4
இளக்க_அரு நெடு வரை ஈர்க்கும் ஆறு எலாம் – கம்.யுத்3:31 178/1
காப்பு_அரு மலைகளும் பிறவும் காப்பவர் – கம்.யுத்3:31 183/3
அதிர வானம் இடித்தது அரு வரை – கம்.யுத்4:37 19/2
வழுத்த அரு மாதலி வயிர மார்பிடை – கம்.யுத்4:37 76/3
மருப்பு கல்லிய தோளவன் மீள அரு மாயம் – கம்.யுத்4:37 121/4
பொன் தழைத்த பொரு_அரு மார்பினை – கம்.யுத்4:38 29/2
நினைவு_அரு மகளிரும் நிருதர் என்று உளார் – கம்.யுத்4:40 56/2
முன்பு பின்பு இரு புடை எனும் குணிப்பு அரு முறைமை – கம்.யுத்4:40 88/1
பொய் எஞ்சா இலது என்னும் ஈது அரு மறை புகலும் – கம்.யுத்4:40 91/3
இயக்கர் வேந்தனுக்கு அரு மறை கிழவன் அன்று ஈந்த – கம்.யுத்4:41 2/1
ஆன மாதவர் குழாத்தொடும் அரு மறை புகன்றே – கம்.யுத்4:41 39/4

மேல்


அரு_மகன் (1)

அரு_மகன் நிறை குணத்து அவனி மாது எனும் – கம்.அயோ:1 28/3

மேல்


அருக்கர் (4)

மிடல் அருக்கர் தேர் மீது செல்வதும் – கம்.கிட்:3 45/2
ஆயதன் வட கீழ் பாகத்து ஆயிரம் அருக்கர் ஆன்ற – கம்.யுத்3:24 51/1
அருவி அஞ்சன குன்றிடை ஆயிரம் அருக்கர்
உருவினோடும் வந்து உதித்தனர் ஆம் என ஒளிர – கம்.யுத்4:35 4/1,2
அண்ட கோடிகள் அனந்தம் ஒத்து ஆயிரம் அருக்கர்
விண்டது ஆம் என விசும்பிடை திசை எலாம் விளங்க – கம்.யுத்4:41 3/1,2

மேல்


அருக்கர்க்கு (1)

அ பகல் இயற்றி உளது ஆயிரம் அருக்கர்க்கு
ஒப்பு உடையது ஊழி திரி நாளும் உலைவு இல்லா – கம்.யுத்4:36 19/2,3

மேல்


அருக்கன் (31)

அருக்கன் அன்ன முனிவனை அ வழி – கம்.ஆரண்:3 28/1
அருக்கன் இ அகல் இடத்து அலங்கு திக்கு எல்லாம் – கம்.ஆரண்:4 2/2
அருள் திரண்ட அருக்கன் தன் மேல் அழன்று – கம்.ஆரண்:7 28/3
அரும் கதிர் அருக்கன் தன்னை ஆர் அழைத்தீர்கள் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 111/4
அருக்கன் எய்த அமைந்து அடங்கி வாழா அடாத பொருள் எய்தி – கம்.ஆரண்:10 117/3
அல் பற்று அழிய பகல் ஆக்கியதால் அருக்கன்
நிற்ப தெரிக்கின்றது நீள் சுடர் மேன்மை அன்றோ – கம்.ஆரண்:10 160/3,4
ஆயது ஓர் அவதியின்-கண் அருக்கன்_சேய் அரசை நோக்கி – கம்.கிட்:3 23/1
சென்னி-மேல் கொளூஉ அருக்கன் சேய் இவை இவை செப்பும் – கம்.கிட்:4 18/4
மறைந்தான் மாலை அருக்கன் வள்ளியோன் – கம்.கிட்:8 20/1
அருக்கன் மா உதயத்தின் நின்று அத்தம் ஆம் – கம்.கிட்:11 14/3
மானவற்கு உரைத்த மாற்றம் மறந்தனன் அருக்கன் மைந்தன் – கம்.கிட்:11 53/2
சொற்றலும் அருக்கன் தோன்றல் சொல்லுவான் மண்ணில் விண்ணில் – கம்.கிட்:11 86/1
அனையது ஆகிய சேனை வந்து இறுத்தலும் அருக்கன்
தனையன் நொய்தினின் தயரதன் புதல்வனை சார்ந்தான் – கம்.கிட்:12 28/1,2
பூண்டான் அருக்கன் உயர் வானின் வழி போனான் – கம்.சுந்:1 74/4
ஆண்டையின் அருக்கன் மைந்தன் ஐய கேள் அரிவை நம்-பால் – கம்.சுந்:14 49/1
தருக என்றான் அதனால் நின்னை எதிர்கொளற்கு அருக்கன் தந்த – கம்.யுத்1:4 119/2
ஆயது ஓர் அளவையின் அருக்கன் மைந்தன் நீ – கம்.யுத்1:5 13/1
அந்தர அருக்கன் மகன் ஆழி அகழ் ஆக – கம்.யுத்1:12 17/1
அருக்கன் மா மகன் ஆர் அமர் ஆசையால் – கம்.யுத்2:15 42/3
அனுமனை வாலி சேயை அருக்கன் சேய்-தன்னை அம் பொன் – கம்.யுத்2:16 156/1
அங்கதன் குமுதன் நீலன் சாம்பவன் அருக்கன் மைந்தன் – கம்.யுத்2:19 176/1
சுந்தரன் அருக்கன் என்று இ தொடக்கத்தார் தொடர்ந்த போரில் – கம்.யுத்2:19 288/2
அரக்கர் என்ற பேர் இருளினை இராமன் ஆம் அருக்கன்
துரக்க வெம் சுடர் கதிரவன் புறத்து இருள் தொலைக்க – கம்.யுத்3:20 56/1,2
அரி குல வீரர் ஐய யாண்டையர் அருக்கன் மைந்தன் – கம்.யுத்3:22 150/1
அருக்கன் மா மகன் ஆடக குன்றின்-மேல் அலர்ந்த – கம்.யுத்3:22 170/1
அனையன இளவல் கூற அருக்கன் சேய் அயர்கின்றான் ஓர் – கம்.யுத்3:26 70/1
உம்பரில் செல்கின்றான் ஒத்து உதித்தனன் அருக்கன் உப்பால் – கம்.யுத்3:28 34/4
அந்தரம் அதனில் நின்ற வானவர் அருக்கன் வீழா – கம்.யுத்3:28 46/1
ஆயிரம் பரி அமுதொடு வந்தவும் அருக்கன்
பாய் வய பசும் குதிரையின் வழியவும் படர் நீர் – கம்.யுத்4:35 19/1,2
தன் உருக்கொடு துடைத்தி மற்று இது தனி அருக்கன்
முன் உருக்கொடு பகல் செயும் தரத்தது முதலாய் – கம்.யுத்4:40 96/3,4
அருக்கன் மாணாக்கனை ஐயன் மேயினன் – கம்.யுத்4:41 101/2

மேல்


அருக்கன்-தன் (1)

ஆழி அண்டத்தின் அருக்கன்-தன் அலங்கு தேர் புரவி – கம்.சுந்:2 12/3

மேல்


அருக்கன்-தன்னை (1)

மின் திரைத்து அருக்கன்-தன்னை விரித்து முன் தொகுத்த போலும் – கம்.யுத்2:17 17/3

மேல்


அருக்கன்_சேய் (1)

ஆயது ஓர் அவதியின்-கண் அருக்கன்_சேய் அரசை நோக்கி – கம்.கிட்:3 23/1

மேல்


அருக்கனார் (1)

அகம் வேரற்று உக வீசு அருக்கனார்
புகழ் மேலை கிரி புக்க போழ்தினில் – கம்.கிட்:8 19/1,2

மேல்


அருக்கனில் (2)

அருக்கனில் ஒளிரும் மேனி ஆடவர் அகல போவார் – கம்.பால:14 56/4
அருக்கனில் ஒளி விடும் ஆடக கிரி – கம்.யுத்1:6 44/1

மேல்


அருக்கனின் (2)

ஆங்கு ஒரு குடுமி குன்றை அருக்கனின் அணைந்த ஐயன் – கம்.சுந்:14 1/2
அசும்பு பாய்கின்றது அருக்கனின் ஒளிர்கின்றது அண்டம் – கம்.யுத்4:37 107/2

மேல்


அருக்கனுக்கு (1)

அயனம் இல்லை அருக்கனுக்கு அ வழி – கம்.கிட்:13 19/2

மேல்


அருக்கனும் (8)

அடைந்து அவண் இறுத்த பின்னர் அருக்கனும் உம்பர் சேர்ந்தான் – கம்.பால:17 3/1
ஒருவுகின்றனை ஊழி அருக்கனும்
எரியும் என்பது யாண்டையது ஈண்டு நின் – கம்.அயோ:4 221/2,3
ஆதியின் அருக்கனும் அனலும் அஞ்சுறும் – கம்.ஆரண்:7 36/1
ஆடின குல கிரி அருக்கனும் வெயர்த்தான் – கம்.ஆரண்:10 46/3
ஆர்-மேல்-கொல் என்று எண்ணி அருக்கனும் ஐயம் உற்றான் – கம்.சுந்:1 52/4
அப்பு நீராடுவான் போல் அருக்கனும் அத்தம் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்1:9 18/4
அருக்கனும் மறைந்தான் இருள் விழுங்கியது அண்டம் – கம்.யுத்2:15 189/3
நடந்து போய் நகரம் புக்கான் அருக்கனும் நாகம் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்2:16 2/4

மேல்


அருக்கனே (2)

அருக்கனே அனைய அ அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 62/3
ஆழியன் நடுவண் தோன்றும் அருக்கனே அனையன் ஆனான் – கம்.சுந்:8 16/4

மேல்


அருக்கனை (2)

முனியும் ஆம் எனின் அருக்கனை முரண் அற முருக்கும் – கம்.கிட்:12 7/1
ஒள்ளிய வீரன் அருக்கனை ஒத்தான் – கம்.சுந்:9 60/4

மேல்


அருக்கி (1)

யாவரையும் கொன்று அருக்கி என்றும் இறவாத – கம்.யுத்2:17 90/2

மேல்


அருக்கிய (1)

குரூஉ பூ பைம் தார் அருக்கிய பூசல் – அகம் 208/16

மேல்


அருக்கியம் (3)

அருக்கியம் முதலினோடு ஆசனம் கொடுத்து – கம்.பால:5 39/1
அருக்கியம் முதலிய கடன்கள் ஆற்றி வேறு – கம்.பால:5 52/1
அருக்கியம் முதல ஆன அருச்சனைக்கு அமைந்த யாவும் – கம்.கிட்:11 102/1

மேல்


அருக்கினான் (1)

அருக்கினான் போல் நோக்கி அல்லல் நோய் செய்தல் – கலி 104/70

மேல்


அருக (1)

நகரம் இடம் அருக அனையர் நலிவு பட – கம்.யுத்3:31 154/4

மேல்


அருகர் (2)

ஆண்தகை கோசலை அருகர் எய்தினன் – கம்.அயோ:11 87/1
அங்கைகள் கூப்ப நின்ற அருந்ததிக்கு அருகர் ஆனார் – கம்.கிட்:15 32/4

மேல்


அருகலான் (1)

மறையில் தான் மருவு-உற மணந்த நட்பு அருகலான்
பிறை புரை நுதல் அவர் பேணி நம் – கலி 45/22,23

மேல்


அருகா (9)

பருகு அன்ன அருகா நோக்கமோடு – பொரு 77
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா
வழும்பு கண் புதைத்த நுண் நீர் பாசி – மலை 220,221
தாய் அருகா நின்று தவ தை_நீராடுதல் – பரி 11/91
ஆடு இயல் யானை பாடுநர்க்கு அருகா
கேடு இல் நல் இசை வய_மான் தோன்றலை – புறம் 165/7,8
பா அடி யானை பரிசிலர்க்கு அருகா
சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை-கண் தோன்றிய – புறம் 233/2,3
பாடுநர்க்கு அருகா ஆஅய் அண்டிரன் – புறம் 240/3
அருகா வினை புரிவான் உளன் அவனால் அமைவன-தாம் – கம்.பால:24 26/3
ஆழி அகழ் ஆக அருகா அமரர் வாழும் – கம்.சுந்:2 60/1

மேல்


அருகாது (7)

அருகாது ஆகி அவன்-கண் நெஞ்சம் – நற் 287/8
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது ஈயா – புறம் 56/17
அருகாது ஈயும் வண்மை – புறம் 320/17
அருகாது ஈயும் வண்மை – புறம் 329/8
இழை கிளர் நெடும் தேர் இரவலர்க்கு அருகாது
கொள் என விடுவை ஆயின் வெள்ளென – புறம் 359/15,16
மடை வேண்டுநர்க்கு இடை அருகாது
அவிழ் வேண்டுநர்க்கு இடை அருளி – புறம் 366/18,19
இரவலர்க்கு அரும் கலம் அருகாது வீசி – புறம் 367/8

மேல்


அருகில் (5)

அருகில் கண்டும் அறியார் போல – புறம் 207/3
அருகில் நின்று அசைகின்ற ஆலவட்ட கால் – கம்.பால:10 52/1
அழுந்தியது அ கிரி அருகில் மால் வரை – கம்.கிட்:7 15/3
ஆண்தகை ஆண்டு அ வானோர் துறக்க நாடு அருகில் கண்டான் – கம்.சுந்:1 1/1
அ பொழுது இராமனும் அருகில் நண்பரை – கம்.யுத்1:4 55/1

மேல்


அருகிற்று (1)

அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா – கம்.கிட்:13 21/4

மேல்


அருகின (1)

அருகின பின்னை சால அலசினென் ஐய கண்கள் – கம்.யுத்2:19 287/3

மேல்


அருகினில் (1)

அறவனும் அதனை அறிந்தான் அருகினில் அழகின் அமைந்தார் – கம்.சுந்:7 24/1

மேல்


அருகு (43)

பொருது ஒழி நாகம் ஒழி எயிறு அருகு எறிந்து – நெடு 117
அருகு பதியாக அம்பியின் தாழ்ப்பிக்கும் – பரி 6/75
மைந்தன் அருகு ஒன்று மற்று இளம் பார்ப்பு என – பரி 19/73
பசும் கேழ் மெல் இலை அருகு நெறித்து அன்ன – அகம் 131/2
அருகு சார்ந்தனன் அறிவின் உம்பரான் – கம்.பால:6 17/4
அன்று முதல் இன்று அளவும் ஆரும் இந்த சிலை அருகு
சென்றும் இலர் போய் ஒளித்த தேர் வேந்தர் திரிந்தும் இலார் – கம்.பால:13 24/1,2
ஆடவர் உயிர் என அருகு போயினார் – கம்.பால:14 21/4
அரு வரை சூழ்ந்தது என்ன அருகு முன் பின்னும் செல்ல – கம்.பால:14 71/2
ஆன்ற இ செல்வம் இத்தனையும் மொய்த்து அருகு உற – கம்.பால:20 27/3
அறத்தின் விளைவு ஒத்து முகடு உந்தி அருகு உய்க்கும் – கம்.பால:22 31/2
தாதை அருகு இட்ட தவிசில் தனி இருந்தாள் – கம்.பால:22 35/3
அயிலுடை சுரிகையால் அருகு தூக்கு அறுத்து – கம்.அயோ:10 47/2
சேற்ற வளை தன் கணவன் அருகு இருப்ப சினம் திருகி – கம்.ஆரண்:6 114/2
அஞ்சும் எனது ஆர் உயிர் அறிந்து அருகு நின்றார் – கம்.ஆரண்:11 24/3
அறிவினால் அளப்ப அரியவற்று அருகு சென்று அணைந்தான் – கம்.கிட்:4 2/4
நீர் முகந்த மா மேகத்தின் அருகு உற நிரைத்து – கம்.கிட்:10 40/3
பருவ மேகத்தின் அருகு உற குருகு இனம் பறப்ப – கம்.கிட்:10 41/2
அருகு ஒன்றும் இல்லா-வண்ணம் வாங்கினர் அடுக்கி மற்றும் – கம்.கிட்:11 81/3
அங்கு அவள் நிலைமை எல்லாம் அளந்து அறிந்து அருகு சார்ந்து – கம்.கிட்:13 66/3
அன்னம் ஆடும் துறைக்கு அருகு நின்றாளை அ – கம்.கிட்:13 67/3
அருந்ததிக்கு அருகு சென்று ஆண்டு அழகினுக்கு அழகு செய்தாள் – கம்.கிட்:15 33/1
அருகு உறங்கும் வயல் மருங்கு ஆய்ச்சியர் – கம்.கிட்:15 41/2
அருகு போகின்ற திங்களும் மறு அற்றது அழகை – கம்.சுந்:2 15/2
அந்தர வானத்து அரம்பையர் கரும்பின் பாடலார் அருகு வந்து ஆட – கம்.சுந்:3 86/4
அ இடத்து அருகு எய்தி அரக்கன்தான் – கம்.சுந்:3 97/1
அருந்ததி உரைத்தி அழகற்கு அருகு சென்று உன் – கம்.சுந்:5 6/1
அரி படு சீற்றத்தான்-தன் அருகு சென்று அடியின் வீழ்ந்தார் – கம்.சுந்:6 56/1
பின்றா நின்றனர் உதிர பெரு நதி பெருகாநின்றன அருகு ஆரும் – கம்.சுந்:10 31/2
சேறு இரண்டு அருகு செய்யும் செறி மத சிறு கண் யானை – கம்.சுந்:11 6/3
அருகு நீடிய ஆடக தாரைகள் – கம்.சுந்:13 11/2
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அருகு இருந்தவர் முகம் நோக்கி – கம்.யுத்1:2 117/3
சல குறி இலர் என அருகு சார்ந்தனர் – கம்.யுத்1:4 40/3
வழை தரு எடுத்து அருகு வந்தனர் அநேகர் – கம்.யுத்1:9 10/4
போதுவான் அருகு செல்ல பயந்தனர் பொறி கொள் கண்ணார் – கம்.யுத்2:16 45/4
அருகு ஓடுவ வர உந்தினர் அசனி படி கணை கால் – கம்.யுத்2:18 147/3
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த – கம்.யுத்3:22 130/3
ஏக்கமுற்று அருகு இருந்து இரங்குவார்களை – கம்.யுத்3:24 67/4
வில்லி வந்து அருகு சார்ந்து உன் சேனையை முழுதும் வீட்டி – கம்.யுத்3:27 77/2
அனையர் யாவரும் அருகு சென்று அடி முறை வணங்கி – கம்.யுத்3:30 33/1
அருகு ஆயிரம் உயிர் கொண்டு தம் ஆறு ஏகலர் அயர்த்தார் – கம்.யுத்3:31 106/4
அருகு கடல் திரிய அலகு_இல் மலை குலைய – கம்.யுத்3:31 163/1
அருகு சார்தர அரும் தவன் ஆசிகள் வழங்கி – கம்.யுத்4:41 38/2
அண்ணல் நின் அருளுக்கு அருகு ஆவரோ – கம்.யுத்4:41 73/2

மேல்


அருகும் (3)

தொழுது இரண்டு அருகும் அன்பு உடைய தம்பியர் தொடர்ந்து – கம்.பால:20 29/1
அரண்டு அருகும் செறி அஞ்சன புஞ்சம் – கம்.ஆரண்:14 36/1
பின்னும் அருகும் உடலும் பிரியான் – கம்.யுத்3:31 213/3

மேல்


அருகுவித்து (1)

அருகுவித்து ஒருவரை அகற்றலின் தெரிவார்-கண் – கலி 142/2

மேல்


அருகுற (1)

தீயிடை அருகுற சென்று தேவர்க்கும் – கம்.யுத்4:40 67/1

மேல்


அருகுறு (1)

அருகுறு பாலின் வேலை அமுது எலாம் அளைந்து வாரி – கம்.ஆரண்:10 109/1

மேல்


அருகே (1)

அன்னதே கருமம் ஐய அன்றியும் அருகே நின்றால் – கம்.யுத்3:31 62/1

மேல்


அருச்சனை (5)

இணைந்த கமல சரண் அருச்சனை செய்து இன்றே – கம்.பால:6 6/3
தா இல் பாவனையால் கொடுத்து அருச்சனை சமைத்தான் – கம்.சுந்:11 54/2
தேவரும் அவன் தாள் அலால் அருச்சனை செய்யார் – கம்.யுத்1:3 9/4
அனைய தேரினை அருச்சனை வரன்முறை ஆற்றி – கம்.யுத்4:35 24/1
பன்னசாலையுள் புகுந்து நீடு அருச்சனை பலவும் – கம்.யுத்4:41 40/1

மேல்


அருச்சனைக்கு (1)

அருக்கியம் முதல ஆன அருச்சனைக்கு அமைந்த யாவும் – கம்.கிட்:11 102/1

மேல்


அருச்சிப்போரும் (1)

ஐ அமர் அடுக என அருச்சிப்போரும்
பாடுவார் பாணி சீரும் ஆடுவார் அரங்க தாளமும் – பரி 8/108,109

மேல்


அருச்சியா (2)

அந்தணன் படை வாங்கி அருச்சியா
சுந்தரன் சிலை நாணில் தொடுப்புறா – கம்.யுத்4:37 192/2,3
பந்தி அம் கழல் பாதம் அருச்சியா
இந்தியங்களை வென்றிருந்தான்-அரோ – கம்.யுத்4:41 46/3,4

மேல்


அருட்கு (2)

அரும் தவம் முடித்தனை அருட்கு அரச என்றான் – கம்.ஆரண்:3 49/4
அது காலத்தில் அருட்கு நாயகன் – கம்.கிட்:9 2/1

மேல்


அருண (1)

அருண செம் மணி குன்று அயலே சில – கம்.யுத்1:8 35/1

மேல்


அருணன் (6)

நதிக்கு வந்து அவர் எய்தலும் அருணன் தன் நயன – கம்.பால:9 2/1
அனையது ஓர் தேரினில் அருணன் நின்று என – கம்.பால:23 72/1
அல் பங்கம் உற வரும் அருணன் செம்மலை – கம்.ஆரண்:4 8/2
அருணன் தன் புதல்வன் யான் அவன் படரும் உலகு எல்லாம் படர்வேன் ஆழி – கம்.ஆரண்:4 25/1
அருணன் கண்களும் கண்டிலா இலங்கை பண்டு அமரில் – கம்.யுத்1:5 58/2
சரங்களும் நிற்கவே-கொல் வந்தது அ அருணன் தம்பி – கம்.யுத்2:19 298/4

மேல்


அருணனது (1)

உற்று எழும் அருணனது உதயம் போன்றனன் – கம்.யுத்2:16 283/4

மேல்


அருணனுக்கு (1)

ஆய் கதிர் கடவுள் தேர் ஊர் அருணனுக்கு அமைந்த மைந்தர் – கம்.கிட்:16 53/4

மேல்


அருத்த (1)

முளை தருபு ஊட்டி வேண்டு குளகு அருத்த
வாள் நிற உருவின் ஒளிறுபு மின்னி – அகம் 218/2,3

மேல்


அருத்தலும் (1)

புன் வயிறு அருத்தலும் செல்லான் வன் மான் – புறம் 304/7

மேல்


அருத்தி (15)

அளை விலை உணவின் கிளை உடன் அருத்தி
நெய் விலை கட்டி பசும்_பொன் கொள்ளாள் – பெரும் 163,164
மறி ஆடு மருங்கின் மட பிணை அருத்தி
தெள் அறல் தழீஇய வார் மணல் அடைகரை – அகம் 34/6,7
காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு அருத்தி யாக்கும் – அகம் 156/6
பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்றம் அருத்தி
ஓம்பாது உண்டு கூம்பாது வீசி – புறம் 47/4,5
பிறர்க்கு ஈவு இன்றி தம் வயிறு அருத்தி
உரை சால் ஓங்கு புகழ் ஒரீஇய – புறம் 127/8,9
பண் அமை நல் யாழ் பாண் கடும்பு அருத்தி
நசைவர்க்கு மென்மை அல்லது பகைவர்க்கு – புறம் 170/13,14
அ உலகத்தோர் இழிவதற்கு அருத்தி புரிகின்றது அயோத்தி மா நகரம் – கம்.பால:3 1/4
அருத்தி உற்ற பின் நாணம் உண்டாகுமோ – கம்.பால:21 37/4
அருத்தி உண்டு எனக்கு ஐய ஈது அருளிட வேண்டும் – கம்.அயோ:1 65/4
அணி நகர் அணிந்தனர் அருத்தி மாக்களே – கம்.அயோ:2 35/4
அருத்தி கூர அணுகினன் ஆண்டு அவன் – கம்.அயோ:13 72/3
அனகனை குறுகினான் அ அண்ணலும் அருத்தி கூர – கம்.கிட்:3 20/3
அருத்தி உண்டு ஆயினும் அவலம்தான் தழீஇ – கம்.கிட்:11 111/3
அருத்தி வேதியற்கு ஆன் குலம் ஈந்து அவன் – கம்.சுந்:3 26/2
பேணாய் உனக்கு ஓர் பொருள் வேண்டும் என்று பெறுவான் அருத்தி பிழையாய் – கம்.யுத்2:19 254/2

மேல்


அருத்திய (2)

வாடு பசி அருத்திய பழி தீர் ஆற்றல் – புறம் 227/7
அருத்திய பயிர்க்கு நீர் போல் அரு நறவு அருந்துவாரை – கம்.சுந்:2 105/4

மேல்


அருத்தியள் (1)

அருத்தியள் அனைய கூற அகத்து உறு நகையின் வெள்ளை – கம்.ஆரண்:6 44/1

மேல்


அருத்தியன் (2)

அருத்தியன் தேனும் மீனும் அமுதினுக்கு அமைவது ஆக – கம்.அயோ:8 13/2
அருத்தியன் அமலன் தாழாது ஏகுதி அறிஞ என்றான் – கம்.யுத்1:4 127/4

மேல்


அருத்தியால் (1)

அ வழி அவனை காணும் அருத்தியால் அணுக வந்தேம் – கம்.கிட்:2 20/2

மேல்


அருத்தியின் (1)

அருத்தியின் அகம் விம்மும் அன்பினன் நெடு நாளில் – கம்.அயோ:9 20/1

மேல்


அருத்தியும் (4)

அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும்
நல் ஆனொடு பகடு ஓம்பியும் – பட் 200,201
அமரர் பேணியும் ஆவுதி அருத்தியும்
அரும் பெறல் மரபின் கரும்பு இவண் தந்தும் – புறம் 99/1,2
அருத்தியும் அ துணை ஆய நீரினார் – கம்.பால:19 48/2
அருத்தியும் அரசின் மேற்றே அறிவினுக்கு அவதி இல்லை – கம்.யுத்1:4 104/2

மேல்


அருத்தியொடு (3)

அணிந்த தவிசு இட்டு இனிது அருத்தியொடு இருத்தி – கம்.பால:6 6/2
அண்ணல் மரபின் சுடர் அருத்தியொடு தான் அ – கம்.பால:22 26/3
உன் உயிர் நிலைப்பது ஓர் அருத்தியொடு உழைத்து ஆண்டு – கம்.பால:22 30/3

மேல்


அருத்தினை (1)

வேள்வியில் கடவுள் அருத்தினை கேள்வி – பதி 70/18

மேல்


அருத்தும் (2)

அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 68
ஊன்_சோற்று அமலை பாண் கடும்பு அருத்தும்
செம்மற்று அம்ம நின் வெம் முனை இருக்கை – புறம் 33/14,15

மேல்


அருந்த (9)

அயினி மா இன்று அருந்த நீல – நற் 254/7
நெய் தலை கொழு மீன் அருந்த இன குருகு – நற் 291/2
ஆரல் அருந்த வயிற்ற – குறு 114/4
புலம் பயிர் அருந்த அண்ணல் ஏற்றொடு – குறு 344/3
பழன பன் மீன் அருந்த நாரை – ஐங் 70/1
அவரை அருந்த மந்தி பகர்வர் – ஐங் 271/1
உகு வார் அருந்த பகு வாய் யாமை – அகம் 356/2
இளையர் அருந்த பின்றை நீயும் – அகம் 394/7
அருந்த ஏமாந்த நெஞ்சம் – புறம் 101/9

மேல்


அருந்ததி (19)

அருந்ததி அனைய கற்பின் – ஐங் 442/4
கவிகையின் நீழல் கற்பின் அருந்ததி கணவன் வெள்ளை – கம்.பால:14 70/3
அங்கு அங்கே தோன்றலாலும் அருந்ததி அனைய கற்பின் – கம்.பால:22 21/3
கலங்கல் இல் கற்பின் அருந்ததி கண்டார் – கம்.பால:23 91/4
கன்னி அருந்ததி காரிகை காணா – கம்.பால:23 95/3
அருந்ததி அனையாளே அமுதினும் இனியாளே – கம்.அயோ:9 8/1
ஆரண மறையோன் எந்தை அருந்ததி கற்பின் எம் மோய் – கம்.ஆரண்:6 43/1
ஆயிடை அமுதின் வந்த அருந்ததி கற்பின் அம் சொல் – கம்.ஆரண்:6 58/1
தூ மனத்து அருந்ததி இருந்த சூழல்-வாய் – கம்.ஆரண்:12 23/4
ஆதலால் முனிவாய் அல்லை அருந்ததி அனைய கற்பின் – கம்.ஆரண்:13 125/1
வரன் அதிகம் தரும் தகைய அருந்ததி ஆம் நெடு மலையை வணங்கி அப்பால் – கம்.கிட்:13 24/4
அருந்ததி என தகைய சீதை அவளாக – கம்.கிட்:14 48/2
சந்திர வதனத்து அருந்ததி இருந்த தண் நறும் சோலையின் தனையோ – கம்.சுந்:3 77/2
அன்ன காலையில் அனுமனும் அருந்ததி கற்பின் – கம்.சுந்:3 135/1
அருந்ததி உரைத்தி அழகற்கு அருகு சென்று உன் – கம்.சுந்:5 6/1
அருந்ததி அனைய நங்கை அவ்வழி இருந்தாள் என்று – கம்.யுத்1:10 1/1
அருந்ததி கற்பினாளுக்கு அழிவு உண்டோ அரக்கன் நம்மை – கம்.யுத்3:26 94/2
அருந்ததி அனைய நங்கை அமர் களம் அணுகி ஆடல் – கம்.யுத்4:40 42/1
அருந்ததி முதலிய மகளிர் ஆடுதல் – கம்.யுத்4:40 75/3

மேல்


அருந்ததிக்கு (3)

சீலம் இன்னது என்று அருந்ததிக்கு அருளிய திருவே – கம்.அயோ:10 16/1
அங்கைகள் கூப்ப நின்ற அருந்ததிக்கு அருகர் ஆனார் – கம்.கிட்:15 32/4
அருந்ததிக்கு அருகு சென்று ஆண்டு அழகினுக்கு அழகு செய்தாள் – கம்.கிட்:15 33/1

மேல்


அருந்ததியும் (1)

அருந்ததியும் வந்தனை செய் அம் சொல் இள வஞ்சி – கம்.யுத்1:9 13/3

மேல்


அருந்ததியே (2)

அண்ணல் பெரியோன் அடி வணங்கி அறிய உரைப்பான் அருந்ததியே
வண்ண கடலினிடை கிடந்த மணலின் பலரால் வானரத்தின் – கம்.சுந்:4 114/1,2
பெண் பிறந்தவர் அருந்ததியே முதல் பெருமை – கம்.யுத்4:40 110/1

மேல்


அருந்ததியை (1)

அம் சொல் மயிலை அருந்ததியை நீங்கினிரோ – கம்.ஆரண்:13 103/3

மேல்


அருந்தல் (3)

அழைத்த தீ விடத்தினை அருந்தல் ஆகுமோ – கம்.அயோ:1 24/4
வனைந்த அல்ல அருந்தல்_இல் வாழ்க்கையான் – கம்.யுத்4:41 48/4
ஆதி வெம் துயர் அலால் அருந்தல் இன்மையால் – கம்.யுத்4:41 90/1

மேல்


அருந்தல்_இல் (1)

வனைந்த அல்ல அருந்தல்_இல் வாழ்க்கையான் – கம்.யுத்4:41 48/4

மேல்


அருந்தவத்து (1)

அருந்தவத்து அரசி-தன்னை அன்புற நோக்கி எங்கள் – கம்.ஆரண்:16 5/3

மேல்


அருந்தவர் (2)

வேதியர் அருந்தவர் விருத்தர் வேந்தர்கள் – கம்.அயோ:12 5/1
ஆசி சொல்லினர் அருந்தவர் அறம் எனும் தெய்வம் – கம்.யுத்2:15 223/1

மேல்


அருந்தவன் (1)

அருந்தவன் யாவன் நீர் யாரை என்றலும் – கம்.ஆரண்:12 36/2

மேல்


அருந்தா (1)

அருந்தா அந்த தேவர் இரந்தால் அமிழ்து என்னும் – கம்.பால:10 27/3

மேல்


அருந்தி (14)

அம் தளிர் குவவு மொய்ம்பு அலைப்ப சாந்து அருந்தி
மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து – குறி 120,121
கண்டோர் மருள கடும்புடன் அருந்தி
எருது எறி களமர் ஓதையொடு நல் யாழ் – மலை 468,469
இறவு அருந்தி எழுந்த கரும் கால் வெண்_குருகு – நற் 67/3
கரும் கோட்டு புன்னை மலர் தாது அருந்தி
இரும் களி பிரசம் ஊத அவர் – நற் 311/9,10
ஆனாது அலைக்கும் கடலே மீன் அருந்தி
புள்_இனம் குடம்பை உடன் சேர்பு உள்ளார் – நற் 382/3,4
அடும்பு அவிழ் அணி மலர் சிதைஇய மீன் அருந்தி
தடம் தாள் நாரை இருக்கும் எக்கர் – குறு 349/1,2
முறம் செவி வாரணம் முன் குளகு அருந்தி
கறங்கு வெள் அருவி ஓலின் துஞ்சும் – கலி 42/2,3
சிமைய குரல சாந்து அருந்தி இருளி – அகம் 399/1
பல் கோள் நெல்லி பைம் காய் அருந்தி
மெல்கிடு மட மரை ஓர்க்கும் அத்தம் – அகம் 399/14,15
வேந்தர் நாண பெயர்வேன் சாந்து அருந்தி
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம் – புறம் 161/26,27
இரும் பேர் ஒக்கலொடு ஒருங்கு இனிது அருந்தி
தங்கினை சென்மோ பாண தங்காது – புறம் 320/14,15
இரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சிய – புறம் 396/23
அருந்தி அகல்வான் சிந்தினவோ ஆவி உரைத்தி ஆம் அன்றே – கம்.கிட்:1 25/4
அரவின் நாட்டிடை மகளிரோடு இன் அமுது அருந்தி
பரவும் இந்திரன் பதியிடை பகல் பொழுது ஆற்றி – கம்.யுத்1:3 5/2,3

மேல்


அருந்திய (8)

இறவு அருந்திய இன நாரை – பொரு 204
கொழும் சூட்டு அருந்திய திருந்து நிலை ஆரத்து – பெரும் 46
வெண்ணெல் அருந்திய வரி நுதல் யானை – நற் 7/7
உகு பலி அருந்திய தொகு விரல் காக்கை – நற் 343/5
மரல் புகா அருந்திய மா எருத்து இரலை – குறு 232/3
வராஅல் அருந்திய சிறு சிரல் மருதின் – அகம் 286/6
நெய்ம்மிதி அருந்திய கொய் சுவல் எருத்தின் – புறம் 299/4
மருந்து தேவர் அருந்திய மாலைவாய் – கம்.யுத்1:9 62/1

மேல்


அருந்தியோர் (1)

அருந்தியோர் நெஞ்சம் அழிந்து உக விடினே – கலி 129/25

மேல்


அருந்தின் (1)

எஞ்சல்_இல் இன் அமுது அருந்தின் யாம் எலாம் – கம்.கிட்:11 110/2

மேல்


அருந்தின (1)

காட்டிய உயிர்கள் எல்லாம் அருந்தின களித்த போலாம் – கம்.ஆரண்:13 137/2

மேல்


அருந்தினர் (2)

அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் – ஐங் 351/2
இறைவன் சொல் எனும் இன் நறவு அருந்தினர் யாரும் – கம்.அயோ:1 74/1

மேல்


அருந்தினரை (1)

ஒருங்குடன் அருந்தினரை ஒத்து உடல் தடித்தாள் – கம்.பால:22 38/4

மேல்


அருந்தினாரின் (1)

உண் நறவு அருந்தினாரின் சிவந்து ஒளிர் கரும் கண் மாதர் – கம்.பால:13 39/1

மேல்


அருந்தினாரை (1)

கஞ்ச மெல் அணங்கும் தீரும் கள்ளினால் அருந்தினாரை
நஞ்சமும் கொல்வது அல்லால் நரகினை நல்காது அன்றே – கம்.கிட்:11 94/3,4

மேல்


அருந்தினான் (1)

அனங்கனும் அருந்தினான் ஆதல் வேண்டுமே – கம்.பால:19 55/4

மேல்


அருந்தினான்-அரோ (1)

அரும் தவ அருந்து என அருந்தினான்-அரோ – கம்.பால:5 40/4

மேல்


அருந்தினேன் (1)

அருந்தினேன் அயோத்தி வந்த அரசர்-தம் புகழை அம்மா – கம்.யுத்2:17 41/4

மேல்


அருந்தினையே (1)

அருந்தினையே நறவு அமைய உண்டியே – கம்.யுத்4:40 51/2

மேல்


அருந்து (21)

காய் செந்நெல் கதிர் அருந்து
மோட்டு எருமை முழு_குழவி – பட் 13,14
கறி வளர் அடுக்கத்து ஆங்கண் முறி அருந்து
குரங்கு ஒருங்கு இருக்கும் பெரும் கல் நாடன் – குறு 288/1,2
எருமை நல் ஏற்று_இனம் மேயல் அருந்து என – ஐங் 93/1
பல் ஆன் நன் நிரை புல் அருந்து உகள – பதி 89/5
குரங்கு அருந்து பண்ணியம் கொடுப்போரும் – பரி 19/38
தாது தேர் பறவையின் அருந்து இறல் கொடுக்கும்-கால் – கலி 22/7
திரி மருப்பு இரலை புல் அருந்து உகள – அகம் 14/6
பதவு மேயல் அருந்து மதவு நடை நல் ஆன் – அகம் 14/9
தண் நறும் படு நீர் மாந்தி பதவு அருந்து
வெண் புறக்கு உடைய திரி மருப்பு இரலை – அகம் 139/9,10
இரும் பிடி தட கை மான நெய் அருந்து
ஒருங்கு பிணித்து இயன்ற நெறி கொள் ஐம்பால் – அகம் 177/4,5
குவவு திரை அருந்து கொள்ளைய குடக்கு ஏர்பு – அகம் 183/7
பனை வெளிறு அருந்து பைம் கண் யானை – அகம் 187/18
போது அவிழ் அலரி கொழுதி தாது அருந்து
அம் தளிர் மாஅத்து அலங்கல் மீமிசை – அகம் 229/17,18
நுகர்வார் அருந்து மகிழ்பு இயங்கு நடையொடு – அகம் 256/5
சிறு குளகு அருந்து தாய் முலை பெறாஅ – அகம் 292/3
பதவு மேயல் அருந்து துளங்கு இமில் நல் ஏறு – அகம் 341/7
இன மீன் அருந்து நாரையொடு பனை மிசை – அகம் 360/16
பருந்து அருந்து உற்ற தானையொடு செரு முனிந்து – புறம் 62/6
கண நரி திரிதரும் ஆங்கண் நிணன் அருந்து
செம் செவி எருவை குழீஇ – புறம் 373/37,38
புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான் – புறம் 386/12
அரும் தவ அருந்து என அருந்தினான்-அரோ – கம்.பால:5 40/4

மேல்


அருந்துதற்கு (4)

பொதும்பர் வைகு தேன் புக்கு அருந்துதற்கு அகம் புலரும் – கம்.சுந்:12 47/1
அருந்துதற்கு இனிய மீன் கொணர அன்பினால் – கம்.யுத்1:4 29/1
உரவு நம் படை மெலிந்துளது அருந்துதற்கு உணவு – கம்.யுத்3:22 86/2
அருந்துதற்கு அமைவு ஆயின ஆக்குவான் – கம்.யுத்4:34 1/3

மேல்


அருந்துபு (4)

வியல் இரும் பரப்பின் இரை எழுந்து அருந்துபு
புலவு நாறு சிறுகுடி மன்றத்து ஓங்கிய – நற் 338/7,8
பால் கலப்பு அன்ன தே கொக்கு அருந்துபு
நீல மென் சிறை வள் உகிர் பறவை – குறு 201/2,3
ஒண் செம் குருதி உவற்றி உண்டு அருந்துபு
புலவு புலி துறந்த கலவு கழி கடு முடை – அகம் 3/8,9
முடந்தை வரகின் வீங்கு பீள் அருந்துபு
குடந்தை அம் செவிய கோள் பவர் ஒடுங்கி – அகம் 284/3,4

மேல்


அருந்தும் (14)

இரும் புலா அருந்தும் நின் கிளையொடு சிறிது இருந்து – நற் 54/3
தே கொக்கு அருந்தும் முள் எயிற்று துவர் வாய் – குறு 26/6
செ வாய் வானம் தீண்டி மீன் அருந்தும்
பைம் கால் கொக்கு இனம் நிரை பறை உகப்ப – அகம் 120/2,3
முல்லை அருந்தும் மெல்லிய ஆகி – அகம் 191/14
கண நரி இனனொடு குழீஇ நிணன் அருந்தும்
நெய்த்தோர் ஆடிய மல்லல் மொசி விரல் – அகம் 375/6,7
ஏந்தல் வெண் கோடு வாங்கி குருகு அருந்தும்
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/3,4
அறை கரும்பின் பூ அருந்தும்
வன்-பாலான் கரும் கால் வரகின் – புறம் 384/3,4
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும்
துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும் – புறம் 391/15,16
ஆன கடுவுக்கு அரு மருந்தா அருந்தும் அமுதம் பெற்று உய்ந்து – கம்.அயோ:6 34/2
அருந்தும் நீர் என்று அமரரை ஊட்டினான் – கம்.அயோ:7 27/2
அருந்தும் மெல் அடகு ஆர் இட அருந்தும் என்று அழுங்கும் – கம்.சுந்:3 15/1
அருந்தும் மெல் அடகு ஆர் இட அருந்தும் என்று அழுங்கும் – கம்.சுந்:3 15/1
அருந்தும் அமுது ஆகியது அறத்தவரை அண்மும் – கம்.சுந்:4 69/2
இரும்பு அசிக்கும் அருந்தும் எயிற்றினான் – கம்.யுத்2:16 59/2

மேல்


அருந்துவ (1)

நுங்குவ அருந்துவ நீக்கி நோற்பவர் – கம்.சுந்:3 68/2

மேல்


அருந்துவன (1)

கோது_இல அருந்துவன கொள்ளையின் முகந்துற்று – கம்.யுத்1:9 7/2

மேல்


அருந்துவாரை (1)

அருத்திய பயிர்க்கு நீர் போல் அரு நறவு அருந்துவாரை – கம்.சுந்:2 105/4

மேல்


அருந்துவான் (1)

அகை_இல் பேழ் வாய் மடுத்து அருந்துவான் என – கம்.சுந்:2 126/2

மேல்


அருந்தேன் (1)

அருந்தேன் இனி யாதும் என் ஆசை நிரப்பி அல்லால் – கம்.சுந்:1 49/2

மேல்


அருப்ப (1)

அடி தொழில் நாயினேன் அருப்ப யாக்கையை – கம்.யுத்4:41 98/1

மேல்


அருப்பத்து (1)

நாடு கெழு தாயத்து நனம் தலை அருப்பத்து
கதவம் காக்கும் கணை எழு அன்ன – பதி 45/9,10

மேல்


அருப்பம் (14)

வேட்டு புழை அருப்பம் மாட்டி காட்ட – முல் 26
அம்பு உமிழ் அயில் அருப்பம்
தண்டாது தலைச்சென்று – மது 67,68
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
அடுக்கல் மீமிசை அருப்பம் பேணாது – மலை 19
அருப்பம் அமைஇய அமர் கடந்து உருத்த – பதி 50/13
மலையவும் நிலத்தவும் அருப்பம் வௌவி – பதி 90/22
அருப்பம் அழிப்ப அழிந்த மன கோட்டையர் – பரி 10/57
அருப்பம் உடைத்து என்னுள் எவ்வம் பொருத்தி – கலி 146/48
வீங்கு சிறை வியல் அருப்பம்
இழந்து வைகுதும் இனி நாம் இவன் – புறம் 17/28,29
அருப்பம் பேணாது அமர் கடந்ததூஉம் – புறம் 224/1
அருப்பம் அன்று இது என்று ஐயுறவு எய்தினான் – கம்.அயோ:11 39/3
அருப்பம்_இல் கேடு வந்து அடையும் ஆர் உயிர் – கம்.ஆரண்:12 17/3
எய்து அருப்பம் அத்தனையும் எய்தினார் – கம்.கிட்:15 17/2
அருப்பம் என்று பகையையும் ஆர் அழல் – கம்.யுத்2:15 92/3

மேல்


அருப்பம்_இல் (1)

அருப்பம்_இல் கேடு வந்து அடையும் ஆர் உயிர் – கம்.ஆரண்:12 17/3

மேல்


அருப்பமும் (2)

அடி நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 222
அரசு நிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய – மலை 378

மேல்


அருப்பு (4)

மண் கொள் புற்றத்து அருப்பு உழை திறப்பின் – அகம் 342/5
அருப்பு மென் முலையாள் அங்கு ஓர் ஆய்_இழை – கம்.பால:21 21/1
அருப்பு ஏந்திய கலச துணை அமுது ஏந்திய மத மா – கம்.அயோ:7 6/1
அருப்பு_அற பிறந்த கோபம் ஆறினான் ஆறா ஆற்றல் – கம்.யுத்1:7 11/3

மேல்


அருப்பு_அற (1)

அருப்பு_அற பிறந்த கோபம் ஆறினான் ஆறா ஆற்றல் – கம்.யுத்1:7 11/3

மேல்


அரும் (931)

அரும் பெறல் மரபின் பெரும் பெயர் முருக – திரு 269
பெறல் அரும் பரிசில் நல்கு-மதி பல உடன் – திரு 295
பெறல் அரும் கலத்தில் பெட்டு ஆங்கு உண்க என – பொரு 156
அரும் திறல் அணங்கின் ஆவியர் பெருமகன் – சிறு 86
நிலை அரும் குட்டம் நோக்கி நெடிது இருந்து – சிறு 180
அந்தணர் அருகா அரும் கடி வியல் நகர் – சிறு 187
அடையா வாயில் அவன் அரும் கடை குறுகி – சிறு 206
எறிந்து உரும் இறந்த ஏற்று அரும் சென்னி – சிறு 266
அரும் பொருள் அருத்தும் திருந்து தொடை நோன் தாள் – பெரும் 68
அரும் சுரம் இறந்த அம்பர் பருந்து பட – பெரும் 117
தொடர் நாய் யாத்த துன் அரும் கடி நகர் – பெரும் 125
கேள்வி அந்தணர் அரும் கடன் இறுத்த – பெரும் 315
ஏணி சாத்திய ஏற்ற அரும் சென்னி – பெரும் 347
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பெரும் 388
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 391
பொன் கொழித்து இழிதரும் போக்கு அரும் கங்கை – பெரும் 431
அரும் கடி தீம் சுவை அமுதொடு பிறவும் – பெரும் 475
அரும் கடி மூதூர் மருங்கில் போகி – முல் 7
தெறல் அரும் கடும் துப்பின் – மது 32
தென்னவன் பெயரிய துன் அரும் துப்பின் – மது 40
அரும் குழு மிளை குண்டு கிடங்கின் – மது 64
அரும் கடி மா மலை தழீஇ ஒருசார் – மது 301
அரும் கடி வேலன் முருகொடு வளைஇ – மது 611
ஊர் காப்பாளர் ஊக்கு அரும் கணையினர் – மது 647
ஆடவர் குறுகா அரும் கடி வரைப்பின் – நெடு 107
இன்னா அரும் படர் தீர விறல் தந்து – நெடு 167
விறல் இழை நெகிழ்த்த வீவு அரும் கடு நோய் – குறி 3
உள் கரந்து உறையும் உய்யா அரும் படர் – குறி 11
நெடும் தேர் எந்தை அரும் கடி நீவி – குறி 20
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – குறி 128
ஒடுங்கு இரும் குட்டத்து அரும் சுழி வழங்கும் – குறி 256
பூதம் காக்கும் புகல் அரும் கடி நகர் – பட் 57
பெறற்கு அரும் தொல் சீர் துறக்கம் ஏய்க்கும் – பட் 104
அரும் கடி பெரும் காப்பின் – பட் 133
அரும் கரை கவிய குத்தி குழி கொன்று – பட் 223
அரும் கடி வரைப்பின் ஊர் கவின் அழிய – பட் 269
எடுத்து நிறுத்து அன்ன இட்டு அரும் சிறு நெறி – மலை 16
முனை பாழ்படுக்கும் துன் அரும் துப்பின் – மலை 59
பலர் புறங்கண்டு அவர் அரும் கலம் தரீஇ – மலை 71
அரும் பொறி உடைய ஆறே நள்ளிருள் – மலை 195
அரும் குறும்பு எறிந்த கானவர் உவகை – மலை 318
அலகை தவிர்த்த எண் அரும் திறத்த – மலை 347
அரும் கடி வாயில் அயிராது புகு-மின் – மலை 491
அரும் திறல் கடவுள் பழிச்சிய பின்றை – மலை 538
தெறல் அரும் தானை பொறையன் பாசறை – நற் 18/5
அணங்கு உடை அரும் தலை உடலி வலன் ஏர்பு – நற் 37/9
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு வல்சி ஆகும் – நற் 43/5
எவ்வம் மிகூஉம் அரும் சுரம் இறந்து – நற் 46/9
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தி வைகும் – நற் 47/5
அறன் இல் அன்னை அரும் கடி படுப்ப – நற் 63/6
வெண் கோட்டு அரும் சிறை தாஅய் கரைய – நற் 67/4
சிறை அரும் களிற்றின் பரதவர் ஒய்யும் – நற் 74/4
அரும் குறும்பு எருக்கி அயா உயிர்த்து ஆஅங்கு – நற் 77/3
ஏர்தரல் உற்ற இயக்கு அரும் கவலை – நற் 79/4
போகிய நாக போக்கு அரும் கவலை – நற் 82/6
வெயில் வீற்றிருந்த வெம்பு அலை அரும் சுரம் – நற் 84/9
நோக்கு அரும் சிறு நெறி நினையுமோரே – நற் 104/12
அரும் சுர கவலைய என்னாய் நெடும் சேண் – நற் 105/6
அம்_சில்_ஓதி அரும் படர் உறவே – நற் 105/10
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி யாமே – நற் 113/5
அரும் பிணி உறுநர்க்கு வேட்டது கொடாஅது – நற் 136/2
அரும் சுரம் செல்வோர்க்கு அல்கு நிழல் ஆகும் – நற் 137/8
அரும் துயர் அவலம் தீர்க்கும் – நற் 140/10
அரும் சுரம் எளிய-மன் நினக்கே பருந்து பட – நற் 141/7
பிணவு புலி வழங்கும் அணங்கு அரும் கவலை – நற் 144/6
கரை அரும் குட்டம் தமியர் நீந்தி – நற் 144/8
அரும் சுரம் இறப்ப என்ப – நற் 148/11
கொல் முரண் இரும் புலி அரும் புழை தாக்கி – நற் 151/2
இறையும் அரும் தொழில் முடித்து என பொறைய – நற் 161/1
பன் மலை அரும் சுரம் இறப்பின் நம் விட்டு – நற் 171/6
ஒதுக்கு அரும் வெம் சுரம் இறந்தனர் மற்றவர் – நற் 177/3
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப தன் – நற் 179/9
பெரு மலை அரும் சுரம் நெருநல் சென்றனள் – நற் 184/3
தெறல் அரும் கடவுள் முன்னர் சீறியாழ் – நற் 189/3
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பிரிந்தனர் ஆக – நற் 193/7
பெறல் அரும்-குரையள் அரும் கடி காப்பினள் – நற் 201/2
துன் அரும் கானம் என்னாய் நீயே – நற் 205/5
பிரிந்த நம்மினும் இரங்கி அரும் பொருள் – நற் 208/9
அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/2
அலரின் அரும் கடிப்படுகுவள் அதனால் – நற் 223/5
வெம் முனை அரும் சுரம் முன்னியோர்க்கே – நற் 224/11
இன் உயிர் அன்ன பிரிவு அரும் காதலர் – நற் 237/3
உலகம் உவப்ப ஓது அரும்
வேறு பல் உருவின் ஏர்தரும் மழையே – நற் 237/9,10
அரும் பொருள் கூட்டம் இருந்தோர்க்கு இல் என – நற் 252/4
பெரும் கவின் எய்திய அரும் காப்பினளே – நற் 253/9
சுவை காய் நெல்லி போக்கு அரும் பொங்கர் – நற் 271/5
வெம் மலை அரும் சுரம் இறந்தோர்க்கு – நற் 277/11
கரும் கல் கான்யாற்று அரும் சுழி வழங்கும் – நற் 292/7
அரும் கடி அயர்ந்தனள் காப்பே எந்தை – நற் 295/4
பிரிந்தோர் இரங்கும் அரும் பெறல் காலையும் – நற் 296/6
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/5
வழங்கு அரும் கானம் இறந்திசினோரே – நற் 302/10
அல்லல் அரும் படர் காண்கம் நாம் சிறிதே – நற் 307/10
ஆள் இயங்கு அரும் புழை ஒற்றி வாள் வரி – நற் 322/6
ஊக்கு அரும் கவலை நீந்தி மற்று இவள் – நற் 325/6
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
கல் அதர் அரும் புழை அல்கி கானவன் – நற் 336/3
அரும் பெறல் பெரும் பயம் கொள்ளாது – நற் 337/9
அரும் பொருள் கூட்டம் வேண்டி – நற் 343/9
அரும் கடிப்படுத்தனை ஆயினும் சிறந்து இவள் – நற் 351/2
அரும் சுர கவலை வருதலின் வருந்திய – நற் 352/9
அரும் பெறல் ஆய் கவின் தொலைய – நற் 358/11
சூர் உடை அடுக்கத்த கொயற்கு அரும் தழையே – நற் 359/9
அரும் படர் அகல நீக்கி – நற் 361/8
அரும் கடி அன்னை காவல் நீவி – நற் 365/1
அரும் துயர் உழத்தலின் உண்மை சான்ம் என – நற் 381/1
அரும் துயர் உழந்த-காலை – நற் 384/10
அணங்கு உடை அரும் சூள் தருகுவென் என நீ – நற் 386/6
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் – நற் 387/5
துன் அரும் கவலை அரும் சுரம் இறந்தோர் – நற் 387/5
மலை உடை அரும் சுரம் என்ப நம் – குறு 39/3
சுரம் பல விலங்கிய அரும் பொருள் – குறு 59/5
அரும் பனி அற்சிரம் தீர்க்கும் – குறு 68/3
அரும் பனி அற்சிரம் வாராதோரே – குறு 82/6
அரும் பெறல் அமிழ்தம் ஆர் பதம் ஆக – குறு 83/1
தொன் முரண் சோரும் துன் அரும் சாரல் – குறு 88/3
மறப்பு அரும் காதலி ஒழிய – குறு 151/5
அரும் சுர வைப்பின் கானம் – குறு 154/7
தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/7
இன்னா அரும் படர் செய்யும் ஆயின் – குறு 206/3
இறப்பு அரும் குன்றம் இறந்த யாமே – குறு 209/3
மறப்பு அரும் பணை தோள் மரீஇ – குறு 266/4
அரும் துயர் உழத்தலும் ஆற்றாம் அதன்_தலை – குறு 302/2
சென்று நாம் முயங்கற்கு அரும் காட்சியமே – குறு 305/3
பிறங்கு மலை அரும் சுரம் இறந்தவர் படர்ந்து – குறு 329/4
நம்மினும் சிறந்த அரும் பொருள் தரற்கே – குறு 331/8
நோய் நீந்து அரும் படர் தீர நீ நயந்து – குறு 332/2
அரும் பெறல் பொருள்_பிணி போகி – குறு 344/7
அரும் படர் எவ்வம் இன்று நாம் உழப்பினும் – குறு 360/3
இன்னா அரும் சுரம் இறத்தல் – குறு 363/5
துன் அரும் நெடு வரை ததும்பிய அருவி – குறு 365/3
மன் உயிர் அறியா துன் அரும் பொதியில் – குறு 376/1
அரும் பெறல் காதலர் வந்து என விருந்து அயர்பு – குறு 398/6
அரும் தவம் முயறல் ஆற்றாதேமே – ஐங் 111/5
அன்னை அரும் கடி வந்து நின்றோனே – ஐங் 115/4
புணர்வின் இன்னான் அரும் புணர்வினனே – ஐங் 150/3
அரும் திறல் கடவுள் அல்லன் – ஐங் 182/3
கெடல் அரும் துயரம் நல்கி – ஐங் 195/3
அன்னையும் அரும் துயர் உழந்தனள் அதனால் – ஐங் 242/2
அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 252/4
நன் மனை அரும் கடி அயர – ஐங் 292/4
அரும் சுரம் செல்வோர் சென்னி கூட்டும் – ஐங் 301/2
அரும் பொருள் செய்_வினை தப்பற்கும் உரித்தே – ஐங் 302/1
போகில்-தனை தடுக்கும் வேனில் அரும் சுரம் – ஐங் 303/2
குன்று உடை அரும் சுரம் செலவு அயர்ந்தனையே – ஐங் 307/2
நீள் இடை அரும் சுரம் என்ப நம் – ஐங் 314/4
அரும் சுரம் இறந்தோர் தேஎத்து – ஐங் 317/3
ஆய் நலம் பசப்ப அரும் படர் நலிய – ஐங் 318/1
கவலை அரும் சுரம் போயினர் – ஐங் 320/4
வெம்பு அலை அரும் சுரம் நலியாது – ஐங் 325/3
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி நம்மொடு – ஐங் 329/2
அரும் சுரம் செல்லுநர் ஒழிந்தோர் உள்ள – ஐங் 331/3
பிரிவு அரும் காலையும் பிரிதல் – ஐங் 338/4
அரும் சுரம் செல்வோர் அருந்தினர் கழியும் – ஐங் 351/2
அரும் செயல் பொருள்_பிணி பெரும் திரு உறுக என – ஐங் 355/2
அரும் பொருள் வேட்கையம் ஆகி நின் துறந்து – ஐங் 359/1
பதுக்கைத்து ஆய ஒதுக்கு அரும் கவலை – ஐங் 362/1
திருந்து கழல் காளையொடு அரும் சுரம் கழிவோள் – ஐங் 382/2
வேறு பல் அரும் சுரம் இறந்தனள் அவள் என – ஐங் 385/3
இன்னா அரும் சுரம் தீர்ந்தனம் மென்மெல – ஐங் 395/3
அரும் பதம் கொண்ட பெரும் பத வேனில் – ஐங் 400/3
வென் வேல் வேந்தன் அரும் தொழில் துறந்து இனி – ஐங் 426/1
அரசு பட கடக்கும் அரும் சமத்தானே – ஐங் 426/4
பெரும் சின வேந்தன் அரும் தொழில் தணியின் – ஐங் 442/1
துறந்து வந்தனையே அரும் தொழில் கட்டூர் – ஐங் 445/2
பாசறை அரும் தொழில் உதவி நம் – ஐங் 446/3
முரசு மாறு இரட்டும் அரும் தொழில் பகை தணிந்து – ஐங் 450/1
மாற்று அரும் தானை நோக்கி – ஐங் 451/3
அரும் பனி அளைஇய கூதிர் – ஐங் 456/4
குருகு_இனம் நரலும் பிரிவு அரும் காலை – ஐங் 457/2
அரும் பனி அளைஇய அற்சிர காலை – ஐங் 470/2
இன்னா அரும் படர் எம்-வயின் செய்த – ஐங் 473/3
துனி மலி துயரமொடு அரும் படர் உழப்போள் – ஐங் 477/2
அரும் பனி கலந்த அருள் இல் வாடை – ஐங் 479/3
அரும் படர் அவலம் அவளும் தீர – ஐங் 485/1
அரும் படர் உழத்தல் யாவது என்றும் – ஐங் 486/2
ஆய்_தொடி அரும் படர் தீர – ஐங் 490/3
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது – ஐங் 499/3
முனை எரி பரப்பிய துன் அரும் சீற்றமொடு – பதி 15/2
ஆடுநர் பெயர்ந்து வந்து அரும் பலி தூஉய் – பதி 17/6
ஆர் அரண் கடந்த தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 24/4
அரும் திறல் மரபின் கடவுள் பேணியர் – பதி 30/34
உயர்ந்தோன் ஏந்திய அரும் பெறல் பிண்டம் – பதி 30/35
வெண் தோடு நிரைஇய வேந்து உடை அரும் சமம் – பதி 40/10
அரும் செலல் பேர் ஆற்று இரும் கரை உடைத்து – பதி 43/15
கெடல் அரும் பல் புகழ் நிலைஇ நீர் புக்கு – பதி 48/3
மாற்று அரும் சீற்றத்து மா இரும் கூற்றம் – பதி 51/35
அரும் கலம் தரீஇயர் நீர் மிசை நிவக்கும் – பதி 52/3
அந்தணர் அரும் கலம் ஏற்ப நீர் பட்டு – பதி 64/5
களிறு நிலை முணைஇய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 64/7
உறு முரண் தாங்கிய தார் அரும் தகைப்பின் – பதி 66/10
அரும் கள் நொடைமை தீர்ந்த பின் மகிழ் சிறந்து – பதி 68/11
அரும் சமத்து அரு நிலை தாங்கிய புகர் நுதல் – பதி 71/20
பெரும் களிற்று யானையொடு அரும் கலம் தராஅர் – பதி 71/21
கொடுமணம் பட்ட வினை மாண் அரும் கலம் – பதி 74/5
அரும் கடன் இறுத்த செரு புகல் முன்ப – பதி 74/22
அரும் பொறி வய_மான் அனையை பல் வேல் – பதி 75/2
அரும் பறை வினைஞர் புல் இகல் படுத்து – பதி 75/9
முரசு கடிப்பு அடைய அரும் துறை போகி – பதி 76/3
போர் அரும் கடும் சினம் எதிர்ந்து – பதி 83/8
மாற்று அரும் தெய்வத்து கூட்டம் முன்னிய – பதி 88/24
உரவு கடல் அன்ன தாங்கு அரும் தானையொடு – பதி 90/31
இரும் கண் யானையொடு அரும் கலம் தெறுத்து – பதி 91/1
எரி நிகழ்ந்து அன்ன நிறை அரும் சீற்றத்து – பதி 91/7
ஆயிரம் விரித்த அணங்கு உடை அரும் தலை – பரி 1/1
ஐம் தலை உயிரிய அணங்கு உடை அரும் திறல் – பரி 1/46
துளியின் உழந்த தோய்வு அரும் சிமை-தொறும் – பரி 7/13
அறை அணிந்த அரும் சுனையான் – பரி 9/62
புக அரும் பொங்கு உளை புள் இயல் மாவும் – பரி 10/14
அரும் கறை அறை இசை வயிரியர் உரிமை – பரி 10/130
கவை நா அரும் தலை காண்பின் சேக்கை – பரி 13/29
அணங்கு உடை அரும் தலை ஆயிரம் விரித்த – பரி 23/85
அரும் பொகுட்கு அனைத்தே அண்ணல் கோயில் – பரி 30/4
சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் – கலி 2/6
மறப்ப அரும் காதல் இவள் ஈண்டு ஒழிய – கலி 2/9
தூறு அதர்பட்ட ஆறு மயங்கு அரும் சுரம் – கலி 5/3
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
வரை ஓங்கு அரும் சுரத்து ஆரிடை செல்வோர் – கலி 6/2
தண்ணீர் பெறாஅ தடுமாற்று அரும் துயரம் – கலி 6/5
ஆண் எழில் அண்ணலோடு அரும் சுரம் முன்னிய – கலி 9/10
அரும் பொருள் வேட்கையின் உள்ளம் துரப்ப – கலி 18/1
தவல் அரும் செய்_வினை முற்றாமல் ஆண்டு ஓர் – கலி 19/12
அணை அரும் வெம்மைய காடு என கூறுவீர் – கலி 20/20
அரும் படர் அவல நோய் ஆற்றுவள் என்னாது – கலி 28/10
அரும் துயர் களைஞர் வந்தனர் – கலி 29/25
அரும் தவம் ஆற்றியார் நுகர்ச்சி போல் அணி கொள – கலி 30/1
பெறல் அரும் பொழுதோடு பிறங்கு இணர் துருத்தி சூழ்ந்து – கலி 30/15
அனை அரும் பண்பினான் நின் தீமை காத்தவள் – கலி 44/19
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/20
அரும் மணி அவிர் உத்தி அரவு நீர் உணல் செத்து – கலி 45/3
அரும் செலவு ஆரிடை அருளி வந்து அளி பெறாஅன் – கலி 46/14
அரும் துயர் அவலம் தூக்கின் – கலி 48/23
அரும் கடி நீவாமை கூறின் நன்று என – கலி 54/17
அரும் படர் கண்டாரை செய்து ஆங்கு இயலும் – கலி 64/5
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/28
ஐயம் தீர்ந்து யார்-கண்ணும் அரும் தவ முதல்வன் போல் – கலி 100/7
ஆர் இருள் என்னான் அரும் கங்குல் வந்து தன் – கலி 101/30
ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40
அரும் தலை ஏற்றொடு காதலர் பேணி – கலி 106/47
பாங்கு அரும் கானத்து ஒளித்தேன் அதற்கு எல்லா – கலி 115/15
பாங்கு அரும் பாட்டம்-கால் கன்றொடு செல்வேம் எம் – கலி 116/1
தாங்க அரும் காமத்தை தணந்து நீ புறம்மாற – கலி 121/7
அரும் பொருள் மரபின் மால் யாழ் கேளா கிடந்தான் போல் – கலி 123/4
அரும் படர் அவல நோய் செய்தான்-கண் பெறல் நசைஇ – கலி 123/17
அனை வரை நின்றது என் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 128/26
அரும் படர் நெஞ்சம் அழிவொடு கூம்பும் – கலி 130/13
அரும் துயர் நீக்குவேன் போல்-மன் பொருந்துபு – கலி 131/3
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30
பொருந்தாதார் போர் வல் வழுதிக்கு அரும் திறை – கலி 141/24
கெடல் அரும் காதலர் துனைதர பிணி நீங்கி – கலி 144/69
அரும் பெறல் ஆதிரையான் அணிபெற மலர்ந்த – கலி 150/20
அரும் கடி காவலர் சோர்_பதன் ஒற்றி – அகம் 2/14
ஒண் சுடர் நல் இல் அரும் கடி நீவி – அகம் 7/8
அணங்கு அரும் கடவுள் அன்னோள் நின் – அகம் 16/18
நெடு_மொழி தந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 17/7
அரும் சுர கவலைய அதர் படு மருங்கின் – அகம் 17/17
நாம அரும் துறை பேர்தந்து யாமத்து – அகம் 18/7
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 29/19
உப்பு ஒய் உமணர் அரும் துறை போக்கும் – அகம் 30/5
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் – அகம் 35/10
போக்கு அரும் கவலைய புலவு நாறு அரும் சுரம் – அகம் 35/10
அரும் செலவு ஆற்றா ஆரிடை ஞெரேரென – அகம் 39/15
துன் அரும் கடும் திறல் கங்கன் கட்டி – அகம் 44/8
அன்று அவர் குழீஇய அளப்பு அரும் கட்டூர் – அகம் 44/10
களிறு உடை அரும் சமம் ததைய நூறும் – அகம் 46/12
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு – அகம் 47/8
இனியே மணப்பு அரும் காமம் தணப்ப நீந்தி – அகம் 50/7
அரும் சுர கவலை நீந்தி என்றும் – அகம் 53/12
விருந்தின் மன்னர் அரும் கலம் தெறுப்ப – அகம் 54/1
அரும் பெறல் உலகத்து அவனொடு செலீஇயர் – அகம் 55/14
அரும் புண் உறுநரின் வருந்தினள் பெரிது அழிந்து – அகம் 57/17
அரும் செயல் பொருள்_பிணி முன்னி நம் – அகம் 59/17
அரும் கடி படுக்குவள் அறன் இல் யாயே – அகம் 60/15
ஆறு கடி கொள்ளும் அரும் சுரம் பணை தோள் – அகம் 65/17
வாள் நடந்து அன்ன வழக்கு அரும் கவலை – அகம் 72/16
ஆனா அரும் படர் செய்த – அகம் 72/21
துன் அரும் கானம் துன்னுதல் நன்று என – அகம் 77/2
பொருந்தா மன்னர் அரும் சமத்து உயர்த்த – அகம் 77/17
அரும் துயர் தரும் இவள் பனி வார் கண்ணே – அகம் 77/19
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி சிறந்த – அகம் 81/10
அரும் திறை கொடுப்பவும் கொள்ளான் சினம் சிறந்து – அகம் 84/15
அரும் சுரம் செல்வோர் நெஞ்சம் துண்ணென – அகம் 87/9
திருந்து வாள் வயவர் அரும் தலை துமித்த – அகம் 89/13
அரும் கலம் தெறுத்த பெரும் புகல் வலத்தர் – அகம் 89/15
அரும் திறல் கடவுள் செல்லூர் குணாஅது – அகம் 90/9
அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் – அகம் 91/8
செயல் அரும் செய்_வினை முற்றினம் ஆயின் – அகம் 93/7
அரும் சுரம் இறந்த கொடியோர்க்கு அல்கலும் – அகம் 97/8
அற்சிரம் நீங்கிய அரும் பத வேனில் – அகம் 97/17
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி தம்-வயின் – அகம் 103/10
கெடல் அரும் துப்பின் விடு தொழில் முடி-மார் – அகம் 105/11
அணங்கு உடை அரும் தலை பை விரிப்பவை போல் – அகம் 108/13
மணப்பு அரும் காமம் புணர்ந்தமை அறியார் – அகம் 112/15
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
பிணி கோள் அரும் சிறை அன்னை துஞ்சின் – அகம் 122/5
இறும்பு பட்டு இருளிய இட்டு அரும் சிலம்பில் – அகம் 128/8
இட்டு அரும் கண்ண படுகுழி இயவின் – அகம் 128/13
அரும் சுரம் அரிய அல்ல வார் கோல் – அகம் 129/14
அரும் சிமை இழிதரும் ஆர்த்து வரல் அருவியின் – அகம் 138/8
நெறி கெட வீழ்ந்த துன் அரும் கூர் இருள் – அகம் 138/16
நிறை அரும் தானை வெல் போர் மாந்தரம் – அகம் 142/4
வெம் மலை அரும் சுரம் நீந்தி ஐய – அகம் 143/8
அரும் சுரம் இறந்தனள் என்ப பெரும் சீர் – அகம் 145/10
அரும் சமம் கடந்து படிமம் வவ்விய – அகம் 149/12
அரும் கடிப்படுத்தனள் யாயே கடும் செலல் – அகம் 150/6
நெஞ்சு நடுங்கு அரும் படர் தீர வந்து – அகம் 152/1
அரும் கடி காவலர் இகழ் பதம் நோக்கி – அகம் 162/7
மை_ஈர்_ஓதி அரும் படர் உழத்தல் – அகம் 173/5
துனை எரி பரந்த துன் அரும் வியன் காட்டு – அகம் 179/3
துன் அரும் கானமும் துணிதல் ஆற்றாய் – அகம் 181/1
அரும் தொழில் முடித்த செம்மல் உள்ளமொடு – அகம் 184/5
அரும் பொருள் வலித்த நெஞ்சமொடு ஏகி – அகம் 187/4
அரும் சமத்து எதிர்ந்த பெரும் செய் ஆடவர் – அகம் 188/5
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
அரும் பொருள் நசைஇ பிரிந்து உறை வல்லி – அகம் 191/11
அரும் கவட்டு உயர் சினை பிள்ளை ஊட்ட – அகம் 193/8
அரும் சுரம் இறந்த என் பெரும் தோள் குறு_மகள் – அகம் 195/1
பன் மலை அரும் சுரம் போகிய தனக்கு யான் – அகம் 203/11
அன்னையும் அரும் துயர் உற்றனள் அலரே – அகம் 209/2
இன்னா அரும் சுரம் நீந்தி நீயே – அகம் 212/11
அழல் அவிர் அரும் சுரம் நெடிய என்னாது – அகம் 213/10
அரும் பெறல் உலகம் அமிழ்தொடு பெறினும் – அகம் 213/18
அரும் கடி நெடும் தூண் போல யாவரும் – அகம் 220/8
அரும் சுரம் சேறல் அயர்ந்தனென் யானே – அகம் 221/14
அரும் கடி வியன் நகர் நோக்கி – அகம் 224/17
தேக்கு அமல் சோலை கடறு ஓங்கு அரும் சுரத்து – அகம் 225/9
உள்ளுநர் பனிக்கும் ஊக்கு அரும் கடத்து இடை – அகம் 231/8
அரும் துயர் உடையள் இவள் என விரும்பி – அகம் 244/10
அரும் புழை முடுக்கர் ஆள் குறித்து நின்ற – அகம் 248/5
அரும் படர் எவ்வமொடு பெரும் தோள் சாஅய் – அகம் 250/10
நாம் படர் கூரும் அரும் துயர் கேட்பின் – அகம் 251/4
தொன் மூதாலத்து அரும் பணை பொதியில் – அகம் 251/8
வாயுள் தப்பிய அரும் கேழ் வய புலி – அகம் 251/16
அரும் கடி அன்னையும் துயில் மறந்தனளே – அகம் 252/14
நன்னன் உதியன் அரும் கடி பாழி – அகம் 258/1
அரும் சுரத்து அல்கியேமே இரும் புலி – அகம் 261/12
நீடு நிலை யாஅத்து கோடு கொள் அரும் சுரம் – அகம் 263/8
வெம் முனை அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 265/22
பெரும் பெயர் எந்தை அரும் கடி நீவி – அகம் 268/12
இளையர் பதி பெயரும் அரும் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 269/13
நிலை அரும் பொருள்_பிணி நினைந்தனிர் எனினே – அகம் 271/10
வெம் மலை அரும் சுரம் நம் இவண் ஒழிய – அகம் 275/13
தணிவு அரும் துயரம் செய்தோன் – அகம் 278/14
ஆர்த்து உடன் அரும் பொருள் வவ்வலின் யாவதும் – அகம் 291/14
சுடர் தெற வருந்திய அரும் சுரம் இறந்து ஆங்கு – அகம் 291/21
நடை அரும் கானம் விலங்கி நோன் சிலை – அகம் 295/14
அரும் பொறி மஞ்ஞை ஆல வரி மணல் – அகம் 304/12
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
புல்லி நன் நாட்டு உம்பர் செல் அரும்
சுரம் இறந்து ஏகினும் நீடலர் – அகம் 311/12,13
அரும் கடி வியல் நகர் சிலம்பும் கழியாள் – அகம் 315/8
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் – அகம் 319/11
புகல் அரும் பொதியில் போல – அகம் 322/14
மலை கவின் அழிந்த கனை கடற்று அரும் சுரம் – அகம் 325/10
அரும் துறை முற்றிய கரும் கோட்டு சீறியாழ் – அகம் 331/10
துன் அரும் துப்பின் வென் வேல் பொறையன் – அகம் 338/13
அரும் குறும்பு எறிந்த ஆற்றலொடு பருந்து பட – அகம் 342/8
அரும் குறும்பு எறிந்த பெரும் கல் வெறுக்கை – அகம் 349/7
பெறல் அரும் கேளிர் பின் வந்து விடுப்ப – அகம் 351/2
அரும் சுர கவலை