அ – முதல் சொற்கள் பகுதி 2 – சங்க இலக்கியம், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு கூட்டுத்தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 224
அ-கால் 3
அ-வயின் 5
அஆ 1
அஃக 1
அஃகாமை 1
அஃகி 2
அஃகிய 1
அஃகியோனே 1
அஃகினார் 1
அஃகு 1
அஃகும் 1
அஃதால் 8
அஃதான்று 3
அஃது 106
அஃதும் 2
அஃதே 10
அஃதை 3
அக்கண்ணும் 1
அக்காரம் 5
அக்குரன் 1
அக்குளுத்து 1
அக்கே 1
அக 37
அக-வயின் 1
அகட்டில் 1
அகட்டு 1
அகடு 8
அகத்தது 3
அகத்தரா 1
அகத்தவா 1
அகத்தார் 1
அகத்தால் 2
அகத்தான் 2
அகத்து 74
அகத்தும் 2
அகத்தே 2
அகத்தோர் 1
அகப்பட்ட 4
அகப்பட்டக்கண்ணும் 1
அகப்பட்டது 1
அகப்பட்டானால் 1
அகப்பட்டானை 1
அகப்பட்டு 1
அகப்பட 3
அகப்படின் 1
அகப்படுத்த 5
அகப்படுத்தல் 1
அகப்படுத்து 4
அகப்படுத்தே 1
அகப்படுப்ப 1
அகப்படுப்பேன் 1
அகப்படுவர் 1
அகப்படேஎன் 1
அகப்பா 2
அகம் 102
அகம்-தொறும் 2
அகம்-தோறு 1
அகம்-தோறும் 1
அகம்_அணை 1
அகர 1
அகரு 1
அகல் 163
அகல்பு 1
அகல்வர் 1
அகல்வாம் 1
அகல்வு 2
அகல 32
அகலகில்லாத 1
அகலங்கள் 1
அகலத்தவனை 1
அகலத்தான் 1
அகலத்து 13
அகலத்துக்கு 1
அகலத்தோன் 1
அகலம் 35
அகலமும் 6
அகலா 7
அகலாக்கடை 1
அகலாத 1
அகலாது 6
அகலான் 3
அகலிகை 1
அகலிது 1
அகலின் 2
அகலினும் 2
அகலும் 2
அகலுள் 8
அகலேன்-மன்னே 1
அகவ 12
அகவர் 1
அகவர்க்கு 1
அகவலன் 1
அகவன் 4
அகவன்_மகளிர் 1
அகவன்_மகளே 3
அகவாவே 1
அகவி 1
அகவினம் 2
அகவு 1
அகவுநர் 6
அகவும் 17
அகவுவம் 2
அகழ் 8
அகழ்க்குவனே 1
அகழ்ந்த 3
அகழ்ந்தக்கால் 1
அகழ்ந்து 1
அகழ்வாரை 1
அகழ்வோன் 1
அகழி 6
அகழிய 2
அகழின் 2
அகழும் 2
அகளத்து 2
அகற்ற 3
அகற்றல் 1
அகற்றலின் 1
அகற்றலே 1
அகற்றவும் 1
அகற்றி 6
அகற்றிய 4
அகற்றும் 14
அகறல் 10
அகறலின் 1
அகறலோ 1
அகறி 1
அகறிர் 2
அகறிரோ 1
அகன் 94
அகன்-மின் 1
அகன்மோ 1
அகன்ற 30
அகன்ற-காலை 1
அகன்றவர் 4
அகன்றவா 1
அகன்றனர் 7
அகன்றார் 1
அகன்றாரும் 1
அகன்றாரை 2
அகன்றான் 1
அகன்றானும் 1
அகன்றிசினோர்க்கே 1
அகன்றிசினோரே 1
அகன்று 22
அகன்றோர் 4
அகன்றோரே 3
அகில் 14
அகிலின் 1
அகிலும் 4
அகிலொடு 1
அகிலோடு 1
அகுதை 3
அகுதை-கண் 1
அகை 5
அகைத்த 2
அகைந்து 9
அகைப்ப 3
அகைபு 1
அகைய 4
அங்கண் 4
அங்கண 1
அங்கணத்துள் 1
அங்கணாளனை 1
அங்காடி 6
அங்கி 2
அங்கு 6
அங்குசம் 1
அங்கை 10
அங்கையில் 1
அச்சத்தால் 1
அச்சத்தான் 1
அச்சத்தோடு 1
அச்சம் 20
அச்சமும் 2
அச்சமே 2
அச்சமோடு 1
அச்சாக 1
அச்சாணி 2
அச்சிரக்கால் 1
அச்சிரம் 1
அச்சு 11
அச்சு-உற 1
அச்சொடு 1
அசதி 1
அசனம் 2
அசா 3
அசாந்து 1
அசாவா 3
அசாவாது 1
அசாவாமை 1
அசாவிடவே 1
அசாவிடூஉம் 1
அசாஅ 3
அசாஅம் 2
அசுணம் 3
அசுணமா 1
அசும்பில் 1
அசும்பின் 1
அசும்பு 2
அசும்பும் 1
அசை 38
அசை-வழி 1
அசைத்த 10
அசைத்தல் 1
அசைத்து 2
அசைத்தோனே 1
அசைதல் 1
அசைதலும் 1
அசைந்த 3
அசைந்தனர் 1
அசைந்து 2
அசைப்பார் 1
அசைபு 2
அசைய 3
அசையல் 1
அசையா 3
அசையாத 1
அசையாது 3
அசையியற்கு 1
அசையின் 1
அசையின 1
அசையின-கொல்லோ 1
அசையினம் 1
அசையினள் 1
அசையினன் 1
அசையினிர் 3
அசையினை 1
அசையுநர் 2
அசையும் 3
அசைவந்து 1
அசைவர 1
அசைவரல் 1
அசைவரூஉம் 1
அசைவிட 1
அசைவிடத்து 1
அசைவிடூஉம் 1
அசைவினான் 1
அசைவு 17
அசைவு-உழி 2
அசைவுடன் 1
அசைஇ 45
அசைஇய 14
அசைஇயது 1
அசைஇயும் 1
அசோகம் 1
அஞ்ச 2
அஞ்சத்தக்கவை 1
அஞ்சப்படுதல் 1
அஞ்சப்படும் 4
அஞ்சல் 19
அஞ்சலம் 1
அஞ்சலராய் 1
அஞ்சலரே 1
அஞ்சலன் 1
அஞ்சலும் 1
அஞ்சலையே 2
அஞ்சவும் 1
அஞ்சற்க 1
அஞ்சற்பாற்று 1
அஞ்சன 2
அஞ்சனம் 4
அஞ்சா 21
அஞ்சாதவர் 2
அஞ்சாதாரோடு 1
அஞ்சாதி 1
அஞ்சாது 10
அஞ்சாதே 1
அஞ்சாமை 5
அஞ்சாய் 5
அஞ்சாயோ 1
அஞ்சார் 4
அஞ்சாராய் 2
அஞ்சாவிடில் 1
அஞ்சான் 21
அஞ்சி 102
அஞ்சி-கொல் 1
அஞ்சிய 3
அஞ்சியது 1
அஞ்சியொடு 1
அஞ்சில் 1
அஞ்சிவிடும் 1
அஞ்சிற்றால் 1
அஞ்சின் 1
அஞ்சினம் 2
அஞ்சினர்க்கு 1
அஞ்சினரே 1
அஞ்சினள் 2
அஞ்சினன் 1
அஞ்சினன்-கொல்லோ 1
அஞ்சினான் 1
அஞ்சினென் 1
அஞ்சு 11
அஞ்சு-வழி 1
அஞ்சு_தக 1
அஞ்சு_தகவு 2
அஞ்சுக 1
அஞ்சுதி 3
அஞ்சுதும் 5
அஞ்சுதுமே 2
அஞ்சுபவர் 2
அஞ்சுபவர்க்கு 1
அஞ்சுபு 1
அஞ்சும் 26
அஞ்சும்-மன் 1
அஞ்சும்மே 1
அஞ்சுமவன் 1
அஞ்சுமின் 1
அஞ்சுவது 9
அஞ்சுவந்த 1
அஞ்சுவம் 1
அஞ்சுவர் 2
அஞ்சுவர 15
அஞ்சுவர_தகுந 1
அஞ்சுவரு 24
அஞ்சுவரும் 1
அஞ்சுவல் 12
அஞ்சுவலே 4
அஞ்சுவள் 1
அஞ்சுவார் 1
அஞ்சுவார்க்கு 2
அஞ்சுவாற்கு 1
அஞ்சுவான் 3
அஞ்சுவானை 1
அஞ்சேன் 2
அஞ்ஞான்று 2
அஞ்ஞானம் 1
அஞ்ஞை 1
அஞ்ஞையை 1
அஞர் 35
அட்ட 64
அட்டக்கண்ணும் 1
அட்டதனை 1
அட்டது 2
அட்டதை 1
அட்டமியும் 2
அட்டவர் 1
அட்டவாயில் 1
அட்டவை 1
அட்டனனே 1
அட்டார்வாய் 1
அட்டாரை 1
அட்டான் 3
அட்டி 4
அட்டிய 2
அட்டியும் 1
அட்டில் 6
அட்டிலும் 1
அட்டிலோளே 1
அட்டிற்று 1
அட்டினேன் 1
அட்டு 38
அட்டூணோ 1
அட 22
அடக்க 1
அடக்கத்தால் 1
அடக்கத்தை 1
அடக்கம் 11
அடக்கமும் 2
அடக்கல் 3
அடக்கலும் 1
அடக்கவும் 2
அடக்கி 11
அடக்கிக்கொளல் 1
அடக்கிய 7
அடக்கில் 1
அடக்குப 1
அடக்கும் 1
அடக்குவம்-மன்னோ 1
அடக்குவான்ஆகில் 1
அடகின் 1
அடகினும் 1
அடகு 4
அடகும் 1
அடகேனும் 1
அடங்க 18
அடங்கல் 3
அடங்கலவே 1
அடங்கலளே 1
அடங்கலின் 1
அடங்கா 7
அடங்காதார் 3
அடங்காது 1
அடங்காதோரே 1
அடங்காமை 3
அடங்கார் 2
அடங்காரை 1
அடங்காரோடு 1
அடங்கான் 3
அடங்கி 5
அடங்கிய 14
அடங்கியான் 1
அடங்கியும் 1
அடங்கின 1
அடங்கினரே 1
அடங்கினான் 1
அடங்கினேன் 1
அடங்கு 15
அடங்குதல் 3
அடங்கும் 1
அடங்குவான் 1
அடர் 15
அடர்ந்த 1
அடர்ந்து 3
அடரும் 2
அடல் 18
அடல்வேண்டும் 1
அடலே 1
அடாரும் 1
அடாஅ 3
அடாஅர் 2
அடி 149
அடி_வழி 2
அடி_அகத்து 1
அடிக்கு 3
அடிசில் 14
அடிசிலே 1
அடித்து 2
அடிப்பட 1
அடிப்படின் 1
அடிப்படுத்த 1
அடிப்படுத்ததை 1
அடிப்படுத்தலின் 1
அடிப்பின் 1
அடிமை 1
அடிய 2
அடியர் 3
அடியரோ 1
அடியன் 1
அடியார் 1
அடியால் 1
அடியான் 1
அடியின் 2
அடியினான் 1
அடியினை 1
அடியும் 2
அடியுள் 1
அடியுளே 1
அடியுறை 11
அடியுறை_மகளிர் 1
அடியுறையார் 1
அடியே 2
அடியை 1
அடியொடு 1
அடியோடு 1
அடியோர் 1
அடினும் 2
அடு 93
அடு-தொறும் 2
அடு-மின் 1
அடு_களத்து 2
அடு_களத்தே 1
அடு_களம் 2
அடு_மகள் 1
அடு_மான் 1
அடுக்க 1
அடுக்கத்த 6
அடுக்கத்ததுவே 1
அடுக்கத்தானும் 1
அடுக்கத்து 56
அடுக்கம் 14
அடுக்கல் 7
அடுக்களை 1
அடுக்கி 1
அடுக்கிய 13
அடுக்கினை 1
அடுக்குபு 1
அடுக்கும் 2
அடுக 1
அடுகிற்பார்க்கும் 1
அடுகிற்பாரை 1
அடுங்கால் 1
அடுத்த 5
அடுத்தடுத்து 2
அடுத்தது 1
அடுத்தர 1
அடுத்தல் 1
அடுத்தனம் 1
அடுத்து 15
அடுதல் 1
அடுதலும் 2
அடுநனை 1
அடுநை 1
அடுப்பது 1
அடுப்பல் 1
அடுப்பில் 2
அடுப்பின் 7
அடுப்பினவர் 1
அடுப்பினுள் 2
அடுப்பு 4
அடுப்பே 1
அடுப 1
அடுபாக்கு 1
அடும் 12
அடும்பம் 1
அடும்பின் 8
அடும்பு 17
அடுவது 1
அடூஉ 4
அடூஉம் 5
அடை 33
அடைக்கலம் 4
அடைக்கலமே 1
அடைக்கும் 2
அடைகரை 36
அடைகரை-தோறும் 1
அடைகொடாதானும் 1
அடைச்சி 9
அடைச்சிய 6
அடைத்த 2
அடைத்த-கண்ணும் 1
அடைத்தர 1
அடைத்தவாம் 1
அடைத்தாள் 1
அடைத்து 5
அடைத்துவைத்து 1
அடைதந்தோளே 2
அடைதர 2
அடைதரும் 1
அடைதரும்-தோறும் 1
அடைதல் 2
அடைதலின் 1
அடைந்த 8
அடைந்த-கண்ணும் 1
அடைந்தக்கால் 2
அடைந்ததற்கு 1
அடைந்தவர்கட்கு 1
அடைந்தன்றே 1
அடைந்தார் 4
அடைந்தார்க்கு 1
அடைந்தார்க்கும் 1
அடைந்தார்க்குஆயினும் 1
அடைந்தார்கட்கு 1
அடைந்தாரின் 1
அடைந்தாரை 2
அடைந்திசினோரே 1
அடைந்திருந்த 1
அடைந்து 12
அடைப்ப 2
அடைப்பவும் 1
அடைபு 3
அடைய 23
அடையப்பட்டார் 1
அடையல் 1
அடையா 6
அடையாது 1
அடையாவாம் 2
அடையான் 1
அடையின் 2
அடையூ 1
அடையை 1
அடையொடு 2
அடைவு 1
அடைஇய 2
அண் 1
அண்கணாளனை 1
அண்டத்தான் 1
அண்டர் 4
அண்டாதே 1
அண்டிரன் 6
அண்ண 1
அண்ணல் 73
அண்ணலவரோடு 1
அண்ணலேஆயினும் 1
அண்ணலை 2
அண்ணலோடு 1
அண்ணற்கு 4
அண்ணாத்தல் 1
அண்ணாந்து 6
அண்ணாப்ப 1
அண்ணால் 1
அண்நா 1
அண்மையவே 1
அண்மையால் 1
அணங்க 1
அணங்கல் 2
அணங்கலின் 1
அணங்கா 1
அணங்கால் 1
அணங்கான் 1
அணங்கி 3
அணங்கிய 8
அணங்கியோய் 1
அணங்கியோளே 4
அணங்கியோற்கே 1
அணங்கியோனே 2
அணங்கிற்று 2
அணங்கின் 3
அணங்கினவே 1
அணங்கினளே 2
அணங்கினான் 1
அணங்கு 121
அணங்கு-மார் 1
அணங்கு_ஆகி 1
அணங்குக 2
அணங்குகொல் 1
அணங்குதல் 1
அணங்கும் 10
அணங்கே 1
அணங்கொடு 2
அணங்கோ 1
அணந்த 1
அணந்து 6
அணர் 3
அணர்த்து 1
அணல் 15
அணல 1
அணலோனே 1
அணவந்து 1
அணவர 1
அணவரும் 1
அணவும் 1
அணி 462
அணி-கொல் 1
அணி-கொல்லோ 1
அணி-மார் 1
அணி_இழை 1
அணிக்கு 3
அணிக 1
அணிகலம் 6
அணிகுவம் 1
அணிகுவர் 1
அணித்த 1
அணித்து 1
அணித்தே 1
அணித்தோ 1
அணிந்த 39
அணிந்தவர் 1
அணிந்தன்று 5
அணிந்தன 1
அணிந்தனவால் 1
அணிந்தனள் 1
அணிந்தார் 2
அணிந்தாரும் 1
அணிந்தாள் 1
அணிந்திடு 1
அணிந்து 31
அணிந்து_அணிந்து 1
அணிந்தோயே 1
அணிந்தோரும் 3
அணிப்படூஉம் 1
அணிபவ்வே 1
அணிபவர்க்கு 1
அணிபெற 5
அணிய 17
அணியர்ஆயினும் 2
அணியரோ 1
அணியலும் 1
அணியவர் 1
அணியவற்றை 1
அணியளாய் 1
அணியன் 1
அணியா 1
அணியாட்கு 1
அணியாம் 1
அணியார் 1
அணியாரே 1
அணியாள் 1
அணியாளோ 1
அணியிழாய் 1
அணியிழை 1
அணியிழையாய் 1
அணியிழையோடு 1
அணியின் 5
அணியும் 9
அணியும்-மார் 1
அணியுமாம் 1
அணியுள் 1
அணியொடு 1
அணியோ 1
அணில் 5
அணில்_வரி_கொடும்_காய் 1
அணிலொடு 1
அணிவு-உற்ற 1
அணுக 1
அணுகல் 3
அணுகாது 1
அணுகாரே 1
அணுகான் 1
அணுகுபு 1
அணை 37
அணைக்கும் 1
அணைத்த 2
அணைத்தனன் 1
அணைத்து 2
அணைதர 1
அணைந்த 1
அணைந்து 4
அணைந்தே 1
அணைப்ப 1
அணைய 4
அணையா 1
அணையா-காலே 1
அணையின் 2
அணையும் 1
அணையேமே 1
அணையொடு 2
அணைஇ 1
அணைஇய 1
அத்த 26
அத்தக 1
அத்தத்தா 2
அத்தத்து 8
அத்தத்தை 1
அத்தம் 68
அத்தனும் 2
அத்தா 1
அத்தி 3
அத்திரி 3
அத்திரியும் 1
அத்து 2
அத்துணை 1
அத்தை 25
அதர் 51
அதர்-தொறும் 3
அதர்ப்படுத்த 1
அதர்பட்ட 1
அதர்பட 1
அதர 9
அதரி 4
அதரிடை 1
அதலை 1
அதவ 1
அதவத்து 1
அதள் 11
அதளன் 1
அதளும் 1
அதளொடு 1
அதளோன் 1
அதற்கு 12
அதற்கே 2
அதற்கொண்டு 4
அதற்பட்டு 1
அதற்பட 1
அதன் 78
அதன்-கண் 1
அதன்_தலை 15
அதன்_எதிர் 11
அதன்கண் 2
அதனால் 93
அதனான் 1
அதனின் 8
அதனினும் 18
அதனை 33
அதனொடு 1
அதனொடும் 1
அதனோடு 2
அதாஅன்று 11
அதி 1
அதிகன் 3
அதிகனும் 1
அதியமான் 1
அதியர் 2
அதியன் 1
அதிர் 15
அதிர்க்கும் 7
அதிர்ந்து 8
அதிர்ந்துவிடும் 1
அதிர்ப்ப 2
அதிர்ப்பின் 4
அதிர்ப்பு 2
அதிர்பட்டு 1
அதிர்பவை 1
அதிர்பு 9
அதிர்பு_அதிர்பு 1
அதிர்வது 1
அதிர்வன 1
அதிர்வு 3
அதிர 21
அதிரதிர 1
அதிரல் 15
அதிரலொடு 2
அதிரா 2
அதிரும் 5
அது 178
அது-கொல் 1
அது-மன் 1
அதுகாண் 1
அதுதான் 1
அதுவாம் 1
அதுவால் 2
அதுவும் 2
அதுவே 37
அதுஆனால் 1
அதூஉம் 5
அதை 5
அந்தண் 1
அந்தணர் 33
அந்தணர்க்கு 4
அந்தணர்வாய் 1
அந்தணரதுவே 1
அந்தணரின் 1
அந்தணன் 9
அந்தணாளர் 1
அந்தணாளன் 1
அந்தணிர் 1
அந்தணீர் 2
அந்தர 4
அந்தர_மகளிர்க்கு 1
அந்தரத்து 3
அந்தரம் 1
அந்தி 27
அந்தியும் 2
அந்தில் 6
அந்துவன் 1
அந்துவன்சாத்தனும் 1
அந்தோ 6
அப்பம் 1
அப்பி 3
அப்பிய 1
அப்பியும் 1
அப்பு 2
அபகாரம் 1
அபரான 1
அபவித்தனொடு 1
அம் 667
அம்_சில்_ஓதி 6
அம்_சில்_ஓதியை 2
அம்_தீம்_கிளவி 2
அம்_மெல்_ஓதி 1
அம்பண 2
அம்பணத்து 1
அம்பணம் 1
அம்பர் 3
அம்பல் 22
அம்பலம் 3
அம்பலின் 1
அம்பலும் 2
அம்பலை 1
அம்பலொடு 2
அம்பா 1
அம்பாய் 1
அம்பி 8
அம்பியின் 7
அம்பின் 25
அம்பினர் 6
அம்பினவை 1
அம்பினால் 1
அம்பினான் 1
அம்பினில் 1
அம்பினின் 1
அம்பினோன் 1
அம்பு 33
அம்பும் 1
அம்புலி 2
அம்பொடு 4
அம்ம 146
அம்மனை 1
அம்மா 1
அம்மி 1
அம்மை 1
அமணர்க்கும் 1
அமயத்து 4
அமயமும் 2
அமர் 180
அமர்_அகத்து 1
அமர்க்கு 2
அமர்த்த 18
அமர்த்தன 1
அமர்த்தன-கொல்லோ 1
அமர்த்தனள் 1
அமர்ந்த 15
அமர்ந்ததை 1
அமர்ந்தன்றே 1
அமர்ந்தனர் 1
அமர்ந்தனன் 1
அமர்ந்தனை 3
அமர்ந்தான் 2
அமர்ந்து 48
அமர்ந்தோயும் 1
அமர்ந்தோயே 3
அமர்ந்தோரே 1
அமர்ந்தோளே 1
அமர்ந்தோன் 1
அமர்ப்பனள் 1
அமர்ப்பு 1
அமர்பு 2
அமர்பு-உற்ற 1
அமர்வோயே 1
அமரகத்து 2
அமரர் 9
அமரர்_செல்வன் 1
அமரர்_செல்வன்-தன் 1
அமரர்க்கா 1
அமரர்க்கு 2
அமரரும் 2
அமரருள் 2
அமரரை 2
அமரா 7
அமராது 1
அமராமை 1
அமரார் 1
அமரிய 1
அமரியள் 1
அமரின் 1
அமரும் 1
அமருவர் 1
அமருள் 3
அமரே 1
அமல் 23
அமல்பு 1
அமலை 13
அமளி 3
அமன்ற 15
அமன்றன்று 2
அமன்று 1
அமிர்த 1
அமிர்தம் 1
அமிர்து 10
அமிழ்தத்து 2
அமிழ்தம் 9
அமிழ்தின் 5
அமிழ்தினும் 1
அமிழ்து 18
அமிழ்தொடு 2
அமுதம் 3
அமுது 2
அமுதொடு 1
அமை 149
அமை-மின் 1
அமைக்கும்-காலை 1
அமைக 3
அமைகல்லா 2
அமைகல்லாது 1
அமைகல்லார் 1
அமைகல்லேன் 1
அமைகலனே 2
அமைகலா 1
அமைகும் 1
அமைகுவம் 1
அமைகுவம்-மன்னே 1
அமைகுவர் 2
அமைகுவர்-கொல் 1
அமைகுவன் 1
அமைகுவான் 1
அமைகுவான்-மன்னோ 2
அமைகுவென் 2
அமைகுவென்-மன்னோ 1
அமைகோ 1
அமைச்சர் 2
அமைச்சன் 1
அமைச்சனும் 1
அமைச்சின் 1
அமைச்சு 6
அமைத்த 5
அமைத்தல் 1
அமைத்தார் 1
அமைத்தான் 1
அமைத்தான்தான் 1
அமைத்து 16
அமைதல் 3
அமைதலும் 1
அமைதலோ 1
அமைதற்கு 1
அமைதி 1
அமைதியின் 1
அமைந்த 39
அமைந்தக்கண்ணும் 1
அமைந்தது 4
அமைந்ததே 1
அமைந்தபால் 1
அமைந்தன்றால் 1
அமைந்தன்று 3
அமைந்தன்றே 2
அமைந்தன 1
அமைந்தனனால் 1
அமைந்தனனே 1
அமைந்தனை 2
அமைந்தார் 5
அமைந்தான்கண் 1
அமைந்தின்றுகொல்லோ 1
அமைந்து 16
அமைந்து-உற்ற 2
அமைந்தேம் 1
அமைந்தோர் 1
அமைப்ப 1
அமைப்பான் 1
அமைப்போரும் 2
அமைய 5
அமையத்து 17
அமையத்தும் 1
அமையம் 3
அமையமும் 1
அமையல 1
அமையலம் 1
அமையலென் 2
அமையலேன் 1
அமையலையே 1
அமையலோ 1
அமையா 14
அமையாக்கடை 1
அமையாதவரை 1
அமையாது 6
அமையாய் 2
அமையார் 6
அமையாள் 1
அமையான் 2
அமையினும் 1
அமையும் 8
அமையும்கொல் 1
அமையுமே 1
அமையுமோ 5
அமையேன் 1
அமையொடு 1
அமைவது-கொல்லோ 1
அமைவர் 1
அமைவர 5
அமைவரல் 1
அமைவரு 2
அமைவாளோ 2
அமைவானோ 2
அமைவு 9
அமைவு-உற்ற 1
அமைவுடைய 1
அமைவோர்க்கு 1
அமைஇய 1
அய 3
அயத்து 2
அயம் 7
அயர் 23
அயர்-மதி 1
அயர்-மார் 4
அயர்கம் 3
அயர்ச்சியை 1
அயர்த்தாயோ 1
அயர்தல் 3
அயர்ந்த 6
அயர்ந்தனம் 1
அயர்ந்தனர் 2
அயர்ந்தனரால் 1
அயர்ந்தனள் 1
அயர்ந்தனென் 1
அயர்ந்தனை 3
அயர்ந்தனையால் 1
அயர்ந்தனையே 2
அயர்ந்திசினால் 2
அயர்ந்தீகம் 1
அயர்ந்து 11
அயர்ந்தும் 2
அயர்ப்பிய 1
அயர்ப 2
அயர்பு 2
அயர்வ 1
அயர்வர் 4
அயர்வாரை 1
அயர்வு 2
அயர்வு-உறீஇ 1
அயர்வும் 1
அயர்வோள் 1
அயர 28
அயரவும் 3
அயரா 2
அயரியோரும் 1
அயரினும் 1
அயரும் 31
அயரும்மே 1
அயல் 39
அயல்_அயல் 2
அயல 10
அயலது 24
அயலதை 1
அயலவர் 1
அயலார் 2
அயலார்க்கு 1
அயலும் 2
அயலோர் 3
அயறு 1
அயா 7
அயாஅ 1
அயாஅம் 1
அயிர் 19
அயிர்-கண் 1
அயிர்த்தன்று-மன்னே 1
அயிர்ப்பு 1
அயிர 1
அயிராணி 1
அயிராது 1
அயிரி 1
அயிரை 12
அயிரையின் 1
அயில் 12
அயிலாலே 1
அயிலும் 2
அயிலை 2
அயின்ற 2
அயின்றனர் 1
அயின்றனனே 1
அயின்று 2
அயினி 2
அயினிய 1
அயினியும் 1
அர 23
அர_மகள் 1
அர_மகளிர் 3
அர_மகளிர்க்கு 1
அர_மகளிரின் 2
அரக்கத்து 2
அரக்கர் 2
அரக்கவும் 1
அரக்கன் 2
அரக்கின் 2
அரக்கினை 1
அரக்கு 20
அரக்குவோரே 1
அரங்க 1
அரங்கம் 1
அரங்கா 1
அரங்கின் 3
அரங்கினுள் 2
அரங்கு 2
அரச 1
அரசர் 8
அரசர்கள் 2
அரசராய் 1
அரசருள் 1
அரசருள்ளும் 1
அரசவை 2
அரசன் 7
அரசனாய் 1
அரசனும் 2
அரசனை 1
அரசாய் 1
அரசியல் 2
அரசின் 1
அரசு 38
அரசும் 5
அரசுஉவா 1
அரசே 1
அரசோ 1
அரசோடு 2
அரண் 46
அரண்கள் 1
அரணம் 12
அரணமும் 1
அரணா 1
அரணால் 1
அரணும் 2
அரத்தம் 1
அரந்தை 2
அரம் 19
அரம்பின் 1
அரம்பு 2
அரமிய 1
அரமியம்-தோறும் 1
அரலை 6
அரவ 5
அரவணை 1
அரவத்தால் 1
அரவத்தின் 1
அரவத்து 1
அரவத்தும் 1
அரவம் 26
அரவமுடன் 1
அரவமும் 1
அரவமொடு 3
அரவர் 2
அரவிந்தம் 1
அரவின் 19
அரவினை 1
அரவு 38
அரவு-கண் 1
அரவும் 3
அரவொடு 1
அரற்ற 3
அரற்றா 1
அரற்றா-கால் 1
அரற்றி 1
அரற்றும் 10
அரற்றெடுப்ப 1
அரா 12
அராஅ 1
அரி 149
அரி_பறை 2
அரி_பறையால் 1
அரி_பறையான் 1
அரி_பறையின் 1
அரி_இனம் 2
அரிக்கும் 1
அரிகால் 7
அரிசி 18
அரிசியான் 1
அரிசியின் 1
அரிசியை 1
அரிசியொடு 3
அரிசில் 1
அரிஞர் 2
அரித்த 4
அரித்தலின் 1
அரித்து 2
அரிதரோ 1
அரிதா 1
அரிதாம் 2
அரிதாம்கொல்லோ 1
அரிதாய் 1
அரிதாரம் 1
அரிதால் 7
அரிதின் 2
அரிதினின் 2
அரிது 107
அரிது_செல்_உலகில் 1
அரிதே 39
அரிந்த 2
அரிந்து 10
அரிந்தும் 1
அரிநர் 11
அரிப்ப 3
அரிப்பன 1
அரிபு 2
அரிமணவாயில் 1
அரிமா 5
அரிமாவும் 1
அரிமான் 1
அரிமானோடு 1
அரிய 59
அரியது 4
அரியதும் 1
அரியம் 1
அரியமோ 1
அரியர் 2
அரியர்மன் 1
அரியரா 1
அரியரோ 1
அரியல் 15
அரியலாட்டியர் 1
அரியவ்வே 1
அரியவற்றால் 1
அரியவற்றுள் 1
அரியவால் 1
அரியவும் 3
அரியவை 3
அரியள் 5
அரியளோ 1
அரியன 1
அரியார் 5
அரியாரை 2
அரியின் 1
அரியும் 1
அரியை 2
அரியையே 1
அரியோள் 2
அரியோளே 2
அரில் 24
அரில 1
அரிவனர் 2
அரிவாரின் 1
அரிவாரை 1
அரிவை 64
அரிவைக்கு 3
அரிவையது 1
அரிவையர் 6
அரிவையும் 1
அரிவையை 5
அரிவையொடு 4
அரிவையோ 1
அரீஇ 1
அரு 122
அருக்கிய 1
அருக்கினான் 1
அருக்குக 1
அருக்கும் 1
அருகல் 1
அருகலது 1
அருகலான் 1
அருகா 7
அருகாது 7
அருகில் 2
அருகு 5
அருகுவித்து 1
அருகே 1
அருச்சிப்போரும் 1
அருத்த 1
அருத்தம் 2
அருத்தலும் 1
அருத்தி 6
அருத்திய 1
அருத்தியும் 2
அருத்தினை 1
அருத்தும் 2
அருந்த 9
அருந்ததி 2
அருந்தி 12
அருந்திய 7
அருந்தியது 1
அருந்தியோர் 1
அருந்தினர் 1
அருந்து 20
அருந்துபு 4
அருந்தும் 8
அருப்பத்து 1
அருப்பம் 10
அருப்பமும் 2
அருப்பு 2
அரும் 491
அரும்-குரைத்தே 3
அரும்-குரைய 3
அரும்-குரையள் 5
அரும்-குரையை 2
அரும்_பெறல்_உலகத்து 1
அரும்_பெறல்_உலகம் 1
அரும்ப 5
அரும்பி 3
அரும்பிய 17
அரும்பின் 2
அரும்பின 1
அரும்பினவே 2
அரும்பு 44
அரும்பும் 2
அரும்பே 1
அரும்பொடு 1
அருமறை 1
அருமன் 2
அருமை 16
அருமைய 1
அருமையால் 1
அருமையின் 4
அருமையுடைய 1
அருவந்தை 1
அருவாளர் 1
அருவி 206
அருவித்து 1
அருவித்தே 3
அருவிய 11
அருவியின் 16
அருவியும் 1
அருவியொடு 4
அருவியோடு 1
அருவினையும் 1
அருவு 1
அருள் 86
அருள்-உற்று 1
அருள்வர 1
அருள 4
அருளல் 5
அருளலின் 1
அருளலும் 1
அருளா 4
அருளாதவர் 1
அருளாதான் 1
அருளாது 8
அருளாதோயே 1
அருளாதோர் 1
அருளாம் 1
அருளாமை 1
அருளாய் 11
அருளார் 4
அருளாள் 2
அருளான் 8
அருளான்-கொல்லோ 1
அருளி 26
அருளிய 2
அருளியவர் 1
அருளியும் 1
அருளியோர்க்கு 1
அருளியோனே 1
அருளில் 1
அருளிற்று 1
அருளின் 2
அருளின 1
அருளின-கொல் 2
அருளினள்-கொல்லோ 1
அருளினன் 1
அருளினால் 2
அருளினான் 1
அருளினும் 1
அருளினை 7
அருளீமோ 1
அருளீயல் 1
அருளீயாய் 1
அருளுகம் 1
அருளுடைமை 1
அருளுடையீர் 1
அருளுதல் 1
அருளுதி 1
அருளும் 7
அருளும்-மார் 1
அருளுவார் 2
அருளே 3
அருளொடும் 1
அரூஉம் 1
அரை 81
அரை-உற்று 1
அரைக்கால் 1
அரைக்கு 2
அரைக்குநர் 1
அரைச 2
அரைசர் 1
அரைசனோடு 1
அரைசினும் 2
அரைசு 8
அரைநாள் 11
அரைப்ப 1
அரைப்பட்ட 1
அரைய 4
அரையத்து 2
அரையது 1
அரோ 9
அல் 25
அல்_அங்காடி 1
அல்கல் 18
அல்கலர் 1
அல்கலும் 21
அல்கவும் 1
அல்கி 19
அல்கிய 5
அல்கியும் 2
அல்கியேமே 1
அல்கின்றன்றே 1
அல்கினம் 1
அல்கினர் 1
அல்கினும் 1
அல்கினை 2
அல்கு 29
அல்கு-உறு 5
அல்கு-உறு-காலை 1
அல்கு_இரை 4
அல்குநர் 1
அல்கும் 15
அல்குல் 105
அல்குலாய் 4
அல்குலார் 2
அல்குலாள் 1
அல்குலும் 4
அல்குவது 1
அல்குவர்கொல் 2
அல்குவர 1
அல்குற்கு 1
அல்ல 66
அல்ல-மன் 2
அல்லதன்கண் 1
அல்லது 124
அல்லதை 21
அல்லம் 2
அல்லமோ 11
அல்லர் 43
அல்லராய் 1
அல்லரோ 1
அல்லல் 46
அல்லல்கண் 1
அல்லல்படுவான் 1
அல்லலுள் 1
அல்லவர் 1
அல்லவரை 2
அல்லவற்றை 1
அல்லவாம் 1
அல்லவை 16
அல்லவையுள் 1
அல்லவோ 2
அல்லள் 9
அல்லளோ 4
அல்லற்பட்டு 1
அல்லற்படுப்பதூஉம் 1
அல்லற்படுபவோ 1
அல்லற்படுவது 1
அல்லன் 27
அல்லன்-கொல்லோ 1
அல்லன்னே 1
அல்லன 1
அல்லனேல் 2
அல்லனோ 6
அல்லா 13
அல்லா-கால் 4
அல்லாக்கால் 4
அல்லாத 3
அல்லாதது 1
அல்லாதவர் 1
அல்லாதவர்க்கு 1
அல்லாதவரும் 1
அல்லாதார் 3
அல்லாதான் 1
அல்லாது 2
அல்லாதோன் 1
அல்லாந்தார் 1
அல்லாந்தான் 1
அல்லாந்து 5
அல்லாப்பின் 1
அல்லாமை 1
அல்லார் 19
அல்லார்க்கு 3
அல்லார்கண் 1
அல்லார்கண்ணும் 1
அல்லார்தம் 1
அல்லாரும் 2
அல்லாரை 4
அல்லால் 51
அல்லாவார் 1
அல்லான் 5
அல்லானும் 1
அல்லானை 1
அல்லி 10
அல்லியொடு 1
அல்லிரோ 2
அல்லில் 3
அல்லென் 2
அல்லெனோ 10
அல்லேம் 14
அல்லேன் 9
அல்லை 21
அல்லை-மன் 1
அல்லையால் 1
அல்லையோ 6
அல்லோர் 3
அல்லோர்க்கு 1
அல்லோள் 1
அல்வழி 2
அல 5
அலகா 1
அலகின் 2
அலகு 3
அலகை 3
அலகையா 1
அலங்கல் 18
அலங்கார 1
அலங்கிய 1
அலங்கு 39
அலங்குபடு 1
அலங்கும் 2
அலத்தல் 1
அலது 10
அலந்த 2
அலந்தலை 8
அலந்தவர்க்கு 2
அலந்தனர் 1
அலந்தனென் 2
அலந்தார்க்கு 1
அலந்தாரை 1
அலந்தாள் 1
அலந்து 2
அலந்தோர்க்கு 1
அலப்பிய 1
அலப்பென் 1
அலம் 4
அலம்வந்து 1
அலம்வரு 1
அலம்வரும் 2
அலமந்து 2
அலமர 2
அலமரல் 16
அலமரு 4
அலமருப 1
அலமரும் 22
அலமலக்கு-உறுமே 1
அலர் 124
அலர்க 3
அலர்தரு 1
அலர்ந்த 5
அலர்ந்தன்று 1
அலர்ந்தன்று-மன்னே 1
அலர்ந்து 4
அலர்மகளை 1
அலர்வது 1
அலர 3
அலரி 27
அலரியொடு 1
அலரின் 5
அலரும் 5
அலரே 12
அலவ 2
அலவலை 3
அலவலைத்து 1
அலவலையும் 1
அலவன் 30
அலவனும் 1
அலவனை 1
அலவனையும் 1
அலவனொடு 2
அலவு-உற்று 3
அலவு-உற 1
அலவுறினும் 1
அலள் 1
அலற்றும் 1
அலற 18
அலறவும் 1
அலறி 3
அலறிய 2
அலறினால் 1
அலறு 1
அலறும் 1
அலன் 1
அலாம் 1
அலார்க்கு 1
அலால் 1
அலி 1
அலேன் 1
அலை 34
அலைக்கு 2
அலைக்குந்து 1
அலைக்கும் 33
அலைக்கும்-காலையும் 1
அலைக்குமே 1
அலைத்த 13
அலைத்த-கால் 1
அலைத்ததற்கு 1
அலைத்தரும் 1
அலைத்தரூஉம் 3
அலைத்தல் 1
அலைத்தலின் 3
அலைத்தன்றே 1
அலைத்தி 1
அலைத்தீவாயோ 1
அலைத்து 6
அலைப்ப 17
அலைப்பவும் 3
அலைப்பான் 1
அலைப்பானும் 1
அலைப்பினும் 1
அலைப்பேன் 1
அலைபுரியான் 1
அலைபெற்ற 1
அலைய 1
அலையல் 2
அலையா 2
அலையாமை 2
அலையில் 1
அலையும் 1
அலைவாய் 2
அலைவு 1
அலைஇயர் 1
அவ்வது 1
அவ்வவ் 2
அவ்வவை 1
அவ்வளவு 1
அவ்வித்து 2
அவ்விய 1
அவ்வியம் 1
அவ்வியமும் 1
அவ்வும் 3
அவ்வே 5
அவட்கு 6
அவட்குஆயின் 1
அவட்கோ 1
அவண் 26
அவண்-நின்றும் 2
அவண 6
அவணது 3
அவணர் 2
அவணிர் 1
அவணை 1
அவத்தமே 1
அவம் 4
அவமதிப்பும் 1
அவர் 264
அவர்-தம் 1
அவர்-பால் 1
அவர்-வயின் 8
அவர்-உடை 1
அவர்_காண் 1
அவர்க்கு 17
அவர்க்குஆயினும் 1
அவர்க்கே 2
அவர்கண்ணும் 1
அவர 1
அவரவர் 8
அவரவர்க்கு 2
அவரின் 4
அவரினும் 2
அவருடன் 1
அவரும் 9
அவருள் 8
அவருள்ளும் 1
அவரே 6
அவரேயாய் 1
அவரை 37
அவரையும் 1
அவரையொடு 1
அவரொடு 7
அவரோ 12
அவரோடு 1
அவல் 17
அவல்-தொறும் 1
அவல்-தோறு 1
அவல 11
அவலம் 24
அவலமும் 2
அவலமொடு 4
அவலவும் 1
அவலாக 1
அவலும் 1
அவவு 3
அவள் 36
அவள்-வயின் 2
அவளும் 6
அவளே 2
அவளை 5
அவளொடு 2
அவற்கு 11
அவற்றிற்கும் 1
அவற்றின் 2
அவற்றினும் 1
அவற்று 4
அவற்றுள் 6
அவற்றை 4
அவற்றொடு 1
அவன் 191
அவன்-கண் 1
அவன்-நின்றும் 1
அவன்-வயின் 2
அவன்கண் 1
அவன்ஆயின் 1
அவனின் 1
அவனினும் 1
அவனும் 2
அவனே 7
அவனை 22
அவனொடு 14
அவா 22
அவா-உற்றனை 1
அவா-உற்று 1
அவாம் 2
அவாய் 3
அவாவினால் 1
அவாவினை 3
அவாவும் 1
அவாஅ 1
அவாஅம் 1
அவி 9
அவித்த 1
அவித்தன்றே 1
அவித்தான் 2
அவித்து 5
அவிதல் 1
அவிந்த 8
அவிந்தது 1
அவிந்தன்று 1
அவிந்தார் 1
அவிந்து 14
அவிப்ப 2
அவிப்பான் 1
அவிய 8
அவியன் 2
அவியா 4
அவியினும் 1
அவியும் 1
அவிர் 108
அவிர்-தொறும் 1
அவிர்ந்து 2
அவிர்பு 2
அவிர்வர 2
அவிர்வரும் 2
அவிர்வன 1
அவிழ் 96
அவிழ்க்கும் 2
அவிழ்த்த 3
அவிழ்த்தற்கு 1
அவிழ்ந்த 44
அவிழ்ந்தன 1
அவிழ்ந்தனர் 1
அவிழ்ந்து 11
அவிழ்ப்ப 2
அவிழ்பு 2
அவிழ 20
அவிழவும் 1
அவிழா 3
அவிழின் 1
அவிழினாலே 1
அவிழினும் 1
அவிழும் 4
அவினி 10
அவுணர் 6
அவுணர்க்கும் 1
அவுணரும் 1
அவுணரை 1
அவை 86
அவை_களத்தானும் 1
அவை_அகம் 1
அவை_அவை 4
அவைக்கு 1
அவைப்படின் 2
அவைப்பு 2
அவைப்பு-உறு 1
அவையகத்து 2
அவையத்தார் 1
அவையத்து 12
அவையல் 1
அவையா 1
அவையிற்று 1
அவையும் 1
அவையுள் 11
அவையே 4
அழ 26
அழகா 2
அழகு 10
அழகுடையான் 1
அழகும் 4
அழகே 1
அழகொடு 1
அழல் 93
அழல 4
அழலால் 1
அழலும் 2
அழலே 1
அழவும் 1
அழன்ற 1
அழாஅ 1
அழாஅதீமோ 1
அழாஅம் 1
அழாஅல் 4
அழாஅற்கோ 1
அழி 88
அழி_தக்கன்றால் 1
அழி_தக்கன்றே 1
அழி_தக்காள் 1
அழி_தக 6
அழி_தகவு 1
அழிக்கல் 1
அழிக்குநரும் 1
அழிக்கும் 9
அழிகளின் 1
அழிசி 3
அழித்த 9
அழித்ததன் 1
அழித்தரும் 1
அழித்தல் 1
அழித்தலின் 2
அழித்தான் 3
அழித்து 20
அழித்துவிடும் 1
அழிதரு 2
அழிதல் 1
அழிதற்கு 1
அழிந்த 15
அழிந்தக்கடை 1
அழிந்தக்கண்ணும் 1
அழிந்தன்றோ 1
அழிந்தனள் 1
அழிந்தார் 3
அழிந்தாரொடு 1
அழிந்தாளை 1
அழிந்து 45
அழிந்தும் 1
அழிந்தோர் 2
அழிந்தோர்க்கு 1
அழிப்ப 2
அழிப்படுத்த 1
அழிப்பது 1
அழிப்பதூஉம் 1
அழிப்பவும் 1
அழிப்பினும் 1
அழிபவள் 1
அழிபு 4
அழிய 30
அழியரோ 1
அழியல் 2
அழியலள்-மன்னே 1
அழியா 3
அழியாத 1
அழியாது 2
அழியாமை 2
அழியினும் 2
அழியுநர் 1
அழியும் 6
அழியுமாம் 1
அழிவதின் 1
அழிவது 2
அழிவதூஉம் 1
அழிவந்த 1
அழிவர 1
அழிவலோ 1
அழிவாய் 1
அழிவிலர் 1
அழிவின் 1
அழிவின்கண் 2
அழிவினவை 1
அழிவினால் 1
அழிவு 13
அழிவு-உற்று 1
அழிவு-உற 1
அழிவுகொல்லோ 1
அழிவொடு 2
அழீஇ 4
அழு 3
அழுக்கற்று 1
அழுக்கறுப்பான் 2
அழுக்காற்றின் 2
அழுக்காறு 9
அழுக்கு 1
அழுகல் 1
அழுகி 1
அழுகை 2
அழுங்க 25
அழுங்கல் 29
அழுங்கலோ 1
அழுங்கா 1
அழுங்கார் 1
அழுங்கி 2
அழுங்கிய 2
அழுங்கின் 1
அழுங்கின்று 2
அழுங்கினன் 1
அழுங்கினனே 1
அழுங்குக 1
அழுங்குவர் 2
அழுங்குவல் 1
அழுத்த 1
அழுத்தம் 1
அழுத்தலின் 1
அழுத்தி 7
அழுத்திய 9
அழுத்தியாள் 1
அழுத 11
அழுதல் 5
அழுதலும் 1
அழுதன 1
அழுதனள் 5
அழுதனன் 1
அழுதனை 2
அழுதாள் 3
அழுது 6
அழுதேன் 1
அழுந்த 4
அழுந்தாதவனை 1
அழுந்திய 1
அழுந்து 3
அழுந்துபட்டு 2
அழுந்துபட 4
அழுந்துபடு 1
அழுந்தும் 1
அழுந்தூர் 1
அழுந்தை 1
அழுப 1
அழும் 2
அழும்பில் 2
அழும்பிலன் 1
அழுமே 4
அழுவ 1
அழுவத்தான் 1
அழுவத்து 21
அழுவதன்கண் 1
அழுவம் 11
அழுவேன் 1
அழுவோள் 1
அழூஉம் 4
அழைத்து-உழி 1
அழைப்ப 3
அழையேல் 1
அள் 3
அள்ளல் 20
அள்ளற்கு 1
அள்ளனை 1
அள்ளி 2
அள்ளிக்கொள்வு 1
அள்ளூர் 1
அளக்கர் 1
அளக்கவும் 1
அளக்கும் 3
அளகத்தின் 1
அளகம் 1
அளகின் 1
அளகு 1
அளத்தல் 1
அளத்தற்கு 1
அளந்ததூஉம் 1
அளந்தவர்-வயின் 1
அளந்தன 1
அளந்தான் 1
அளந்து 21
அளப்ப 3
அளப்பது 1
அளப்பு 7
அளம் 1
அளவல் 1
அளவளாவு 2
அளவா 3
அளவி 1
அளவிய 2
அளவில் 2
அளவின் 1
அளவின்கண் 2
அளவினால் 3
அளவினில் 1
அளவு 42
அளவு-உறு 1
அளவு_அளவு 1
அளவுபு 1
அளவும் 7
அளவே 1
அளவை 38
அளவைக்கு 1
அளவைத்து 1
அளவையின் 6
அளவையுள் 1
அளவையோ 1
அளற்று 2
அளறு 12
அளாய் 1
அளாய 1
அளாவல் 1
அளாவிய 1
அளி 33
அளி-மதி 3
அளிக்க 2
அளிக்கண் 1
அளிக்கு 1
அளிக்கும் 8
அளிக்கும்-கால் 2
அளிக்கும்மே 1
அளிக்குமாறு 1
அளிக்குவை 1
அளித்த 5
அளித்த-கால் 7
அளித்தது 1
அளித்தரோ 1
அளித்தல் 4
அளித்தலின் 2
அளித்தலும் 4
அளித்தவன் 1
அளித்தனை 2
அளித்தாரை 1
அளித்தி 2
அளித்திட்டு 1
அளித்து 14
அளித்தே 1
அளிதோ 12
அளிந்தவை 1
அளிந்தார்கணாயினும் 1
அளிப்ப 4
அளிப்பனன் 1
அளிப்பாளை 1
அளிப்பான் 2
அளிப்பினும் 1
அளிப்பு 1
அளிப்போரும் 1
அளிமே 1
அளிய 15
அளியதாம் 1
அளியது 1
அளியம் 1
அளியர் 13
அளியர்தாம் 1
அளியரோ 4
அளியவோ 1
அளியள் 25
அளியளோ 1
அளியன் 4
அளியன்தானே 1
அளியிர் 1
அளியும் 4
அளியென் 3
அளியே 1
அளியேன் 4
அளியை 6
அளியொடு 1
அளை 54
அளை-வயின் 2
அளை_அகம் 1
அளைக்கு 1
அளையின் 1
அளைஇ 19
அளைஇய 6
அற்கமொடு 1
அற்கா 1
அற்கு 2
அற்குப 1
அற்சிர 5
அற்சிரத்து 2
அற்சிரம் 14
அற்பு 3
அற்ற 31
அற்ற-கால் 1
அற்றகண்ணும் 1
அற்றகண்ணே 3
அற்றத்தால் 1
அற்றத்து 2
அற்றதற்கு 1
அற்றதன்பால் 1
அற்றது 5
அற்றம் 12
அற்றவர் 1
அற்றவர்க்கு 1
அற்றவரை 1
அற்றன்று 1
அற்றன 1
அற்றனரே 1
அற்றா 5
அற்றாக 1
அற்றார் 12
அற்றார்க்கு 1
அற்றார்கட்கு 1
அற்றார்கண்ணும் 1
அற்றார்தம் 1
அற்றாரை 1
அற்றால் 25
அற்றான் 2
அற்றிட 1
அற்று 75
அற்றும் 1
அற்றே 36
அற்றேம் 3
அற்றை 2
அற்றோ 3
அற 137
அறங்கூறவையமும் 1
அறத்தாறு 1
அறத்தான் 1
அறத்திற்கு 1
அறத்திற்கும் 1
அறத்திற்கே 1
அறத்தின் 6
அறத்தினில் 1
அறத்தினும் 1
அறத்தினுள் 1
அறத்து 8
அறத்துறை 2
அறத்தை 1
அறத்தொடு 7
அறத்தோடு 1
அறப்பயன் 1
அறப்புறம் 1
அறம் 115
அறம்புரிந்து 1
அறமா 1
அறமும் 5
அறமேல் 1
அறல் 64
அறல்-கண் 1
அறலின் 1
அறவது 1
அறவர் 5
அறவற்கு 1
அறவன் 3
அறவினை 3
அறவு 5
அறவும் 1
அறவுழி 1
அறவே 2
அறவை 2
அறவையும் 1
அறவோர் 3
அறவோன் 2
அறற்கு 1
அறன் 74
அறனில் 1
அறனும் 14
அறனும்-மார் 2
அறனே 2
அறனை 1
அறனொடு 1
அறனோ 1
அறா 9
அறாது 1
அறார் 2
அறான் 3
அறாஅ 16
அறாஅது 2
அறாஅர் 2
அறாஅல் 1
அறாஅலியரோ 2
அறி 47
அறி-மதி 1
அறி-மார் 1
அறிக 9
அறிகரி 1
அறிகல்லா 1
அறிகல்லாதவர் 1
அறிகல்லாய் 1
அறிகல்லேன் 2
அறிகலென் 1
அறிகலேன் 1
அறிகிலர் 2
அறிகிலார் 1
அறிகிற்பார் 1
அறிகிற்பினோ 1
அறிகு 2
அறிகுநளே 1
அறிகுவது 1
அறிகுவர் 1
அறிகுவள் 1
அறிகுவன் 1
அறிகுவென்-மன்னே 1
அறிகுவேன் 1
அறிகை 1
அறிகோ 1
அறிஞர் 3
அறிஞராய் 1
அறிஞரும் 1
அறித 1
அறிதல் 21
அறிதலின் 2
அறிதலும் 6
அறிதலோ 1
அறிதற்கு 3
அறிதி 4
அறிதியோ 6
அறிதிர் 1
அறிதிரேல் 2
அறிதிரோ 4
அறிதீயே 1
அறிதும் 4
அறிதும்-மன்னோ 1
அறிதுயிலோனும் 1
அறிதொறு 1
அறிந்த 17
அறிந்தது 1
அறிந்ததூஉம் 1
அறிந்ததோ 1
அறிந்தவை 1
அறிந்தன்று 3
அறிந்தன்று-கொல் 1
அறிந்தன்றும் 1
அறிந்தன்றோ 6
அறிந்தனம் 5
அறிந்தனர் 2
அறிந்தனர்-கொல் 1
அறிந்தனர்-கொல்லோ 1
அறிந்தனர்-மன்னே 1
அறிந்தனள் 7
அறிந்தனள்-கொல் 1
அறிந்தனள்-கொல்லோ 1
அறிந்தனளே 1
அறிந்தனனோ 1
அறிந்தனிர் 4
அறிந்தனென் 3
அறிந்தனை 12
அறிந்தனையோ 1
அறிந்தாங்கு 1
அறிந்தாய் 1
அறிந்தார் 14
அறிந்தார்கட்கு 1
அறிந்தார்தம்மை 1
அறிந்தார்ஆயின் 1
அறிந்தாரும் 1
அறிந்தான் 2
அறிந்திசினே 2
அறிந்திசினோரே 2
அறிந்திலிர் 1
அறிந்திலேம் 1
அறிந்திலேன் 1
அறிந்தீயாது 1
அறிந்தீயார் 1
அறிந்து 105
அறிந்தும் 15
அறிந்துவிடும் 1
அறிந்தேம் 2
அறிந்தேன் 8
அறிந்தோர் 7
அறிந்தோன் 1
அறிந 1
அறிநர் 1
அறிநை 1
அறிப 25
அறிபவ்வே 1
அறிபவர் 3
அறிபு 1
அறிமடம் 1
அறிமின் 1
அறிய 26
அறியப்பட்ட 1
அறியப்பட்டது 1
அறியல 1
அறியலம் 2
அறியலர் 1
அறியலர்-கொல்லோ 1
அறியலரே 5
அறியலளே 1
அறியலன் 3
அறியலன்-கொல் 2
அறியலனே 4
அறியலாகா 1
அறியலாம் 1
அறியலும் 1
அறியலெம்-கொல் 1
அறியலையே 4
அறியவும் 2
அறியவும்பட்டார் 1
அறியற்க 1
அறியா 122
அறியா-மன்னோ 1
அறியாகொல் 1
அறியாத 6
அறியாதது 1
அறியாதவனும் 2
அறியாதாய் 2
அறியாதார் 5
அறியாதார்-கண் 1
அறியாதாரோ 1
அறியாதானை 1
அறியாதீர் 4
அறியாது 47
அறியாதே 2
அறியாதேற்கே 1
அறியாதேன் 3
அறியாதோயே 1
அறியாதோர்க்கே 1
அறியாதோரே 3
அறியாதோரையும் 1
அறியாதோன் 2
அறியாதோனே 2
அறியாமல் 1
அறியாமை 11
அறியாமையால் 1
அறியாமையான் 2
அறியாமையின் 6
அறியாமையோடு 1
அறியாய் 14
அறியாயோ 4
அறியார் 36
அறியார்-கொல்லோ 1
அறியார்க்கு 1
அறியார்கொல் 2
அறியார்மாட்டு 1
அறியாராம் 1
அறியாரும் 1
அறியாவே 1
அறியாள் 9
அறியாளர் 2
அறியாற்கு 1
அறியான் 21
அறியானே 3
அறியின் 10
அறியினும் 13
அறியினோ 1
அறியுநம் 2
அறியுநர் 8
அறியுநள் 1
அறியுநன் 2
அறியும் 24
அறியும்-கொல் 1
அறியுமாற்றால் 1
அறியுமேல் 1
அறியுமோ 2
அறியுமோனே 1
அறியேம் 2
அறியேன் 24
அறியேனே 4
அறிவது 9
அறிவதூஉம் 1
அறிவர் 4
அறிவர்-கொல் 1
அறிவல் 6
அறிவன் 1
அறிவனை 1
அறிவாண்மை 1
அறிவாம் 5
அறிவார் 20
அறிவாரா 4
அறிவாரின் 2
அறிவாரோ 1
அறிவாள் 1
அறிவாளர் 5
அறிவாளரை 1
அறிவாளன் 1
அறிவாளிர் 1
அறிவான் 7
அறிவானும் 2
அறிவானேல் 1
அறிவிட்டு 1
அறிவித்து 1
அறிவிப்ப 1
அறிவிப்பேம்-கொல் 1
அறிவில்லார் 2
அறிவில்லான் 1
அறிவிலா 1
அறிவிலாதார் 1
அறிவிலார் 4
அறிவிலான் 2
அறிவிலியும் 1
அறிவின் 3
அறிவின்கண் 1
அறிவின்மை 1
அறிவினர் 6
அறிவினவர் 6
அறிவினவரை 1
அறிவினார் 6
அறிவினார்க்கு 1
அறிவினார்கண் 1
அறிவினார்கண்ணும் 1
அறிவினாரை 1
அறிவினால் 3
அறிவினான் 1
அறிவினுள் 1
அறிவினேற்கே 1
அறிவினை 3
அறிவினோன் 1
அறிவு 86
அறிவுடைமை 3
அறிவுடையார் 17
அறிவுடையார்க்குஆயினும் 1
அறிவுடையாளர்கண் 1
அறிவுடையான் 2
அறிவுடையீர் 1
அறிவுடையீரே 2
அறிவுடையோன் 1
அறிவும் 10
அறிவுற்று 1
அறிவுற 2
அறிவுறல் 1
அறிவுறாலின் 1
அறிவுறாஅ 1
அறிவுறீஇ 1
அறிவுறீஇயின-கொல்லோ 1
அறிவுறுத்தவும் 1
அறிவுறுதல் 4
அறிவுறுப்பேன் 1
அறிவுறூஉம்-கொல்லோ 1
அறிவென் 2
அறிவென்-மன்னே 1
அறிவே 4
அறிவேன் 3
அறிவேன்-மன் 4
அறிவேன்-மன்னே 1
அறிவை 1
அறிவோய் 1
அறிவோர் 1
அறிவோர்க்கே 1
அறின் 5
அறினும் 1
அறீஇ 2
அறீஇய 1
அறீஇயினென் 1
அறு 88
அறு-காலை-தோறு 1
அறு_கால்_பறவை 2
அறு_நான்கு 1
அறு_மீன் 2
அறு_அறு-காலை-தோறு 1
அறுக்ககில்லாவாம் 1
அறுக்கல் 2
அறுக்கும் 15
அறுக்குமாறு 1
அறுக 1
அறுகை 4
அறுத்த 27
அறுத்தல் 4
அறுத்தலின் 1
அறுத்தான் 2
அறுத்திடுவான் 1
அறுத்திடுவென் 1
அறுத்து 24
அறுதொழிலோர் 1
அறுப்ப 10
அறுப்பன 1
அறுப்பான் 2
அறுப்பின் 2
அறுப்பினும் 1
அறுபு 2
அறும் 7
அறும்-மார் 1
அறுமே 2
அறுமோ 2
அறுவ 1
அறுவர் 4
அறுவாய் 1
அறுவை 9
அறுவையர் 2
அறூஉம் 1
அறை 87
அறை-தோறும் 1
அறை-உற்று 1
அறை-உறு 1
அறைக 2
அறைகோடலின் 1
அறைந்த 1
அறைந்தன்று 1
அறைந்தன 1
அறைந்தார் 2
அறைந்தான் 1
அறைந்து 9
அறைந்து_அறைந்து 1
அறைநர் 2
அறைப்படுத்தும் 1
அறைபோக்கும் 1
அறைபோகாது 1
அறைபோகிய 1
அறைபோய் 1
அறைய 3
அறையா 2
அறையான் 1
அறையில் 1
அறையுங்கால் 1
அறையுநர் 1
அறையும் 7
அறையுள் 2
அறையூஉ 1
அறையோ 1
அறைவனர் 2
அறைஇய 1
அன் 1
அன்பன் 3
அன்பால் 1
அன்பான் 1
அன்பிற்கு 1
அன்பிற்கும் 1
அன்பின் 15
அன்பின 1
அன்பினர் 6
அன்பினவே 1
அன்பினள் 1
அன்பினன் 2
அன்பினனே 4
அன்பினார்க்கேயும் 1
அன்பினால் 1
அன்பினேன் 1
அன்பினை 2
அன்பினையே 1
அன்பினையோ 1
அன்பு 86
அன்பு-மார் 1
அன்புடைய 1
அன்புடையர் 1
அன்புடையார் 1
அன்புடையார்க்கு 1
அன்பும் 9
அன்புற்று 2
அன்பொடு 1
அன்பொடும் 1
அன்போடு 1
அன்மை 14
அன்மையால் 1
அன்மையானும் 2
அன்மையானே 1
அன்மையின் 6
அன்மையோ 1
அன்றாம் 1
அன்றால் 8
அன்றி 36
அன்றிசினே 1
அன்றியும் 30
அன்றில் 20
அன்றிலும் 3
அன்றிற்கும் 1
அன்று 127
அன்று-கொல் 3
அன்று-மன் 1
அன்றுகொல் 2
அன்றும் 1
அன்றே 56
அன்றேல் 2
அன்றை 5
அன்றோ 61
அன்ன 1056
அன்னணம் 1
அன்னத்தின் 2
அன்னத்து 4
அன்னத்தை 1
அன்னது 11
அன்னதேல் 1
அன்னதோர் 1
அன்னம் 12
அன்னம்மே 1
அன்னமோடு 1
அன்னர் 18
அன்னரே 1
அன்னரேனும் 1
அன்னவர் 2
அன்னவை 5
அன்னவோ 2
அன்னள் 7
அன்னன் 6
அன்னன்னே 1
அன்னா 1
அன்னாட்கு 1
அன்னாய் 55
அன்னார் 22
அன்னார்க்கு 1
அன்னார்கண்ணும் 2
அன்னாள் 4
அன்னாள்தான் 1
அன்னாளே 1
அன்னாளை 1
அன்னான் 6
அன்னானை 2
அன்னி 3
அன்னிமிஞிலி 1
அன்னிமிஞிலியின் 1
அன்னியும் 1
அன்னே 1
அன்னேன் 2
அன்னை 113
அன்னைக்கு 6
அன்னையது 1
அன்னையால் 1
அன்னையும் 23
அன்னையை 1
அன்னையோ 8
அன்னோ 23
அன்னோர் 9
அன்னோள் 5
அன்னோளே 2
அன்னோன் 4
அன்னோனே 1
அன்னோனை 2
அன 6
அனந்தர் 3
அனந்தல் 2
அனம் 1
அனலன் 1
அனற்றினை 1
அனிச்ச 1
அனிச்சம் 3
அனிச்சமும் 1
அனிச்சமே 1
அனுக்கும் 1
அனுங்க 2
அனை 8
அனைக்கோ 1
அனைத்தற்கு 2
அனைத்தற்கே 1
அனைத்தா 1
அனைத்தால் 3
அனைத்தானும் 2
அனைத்திற்கு 1
அனைத்திற்கே 1
அனைத்தின் 1
அனைத்தினும் 2
அனைத்து 21
அனைத்தும் 24
அனைத்துஅரோ 2
அனைத்தே 4
அனைத்தேஆயினும் 1
அனைய 30
அனைய-கொல் 1
அனையது 4
அனையதே 1
அனையம் 4
அனையர் 24
அனையரால் 1
அனையரேனும் 1
அனையவர் 1
அனையவும் 1
அனையவை 6
அனையள் 2
அனையள்-மன்னே 1
அனையளே 3
அனையன் 4
அனையன 1
அனையார் 3
அனையார்க்கு 2
அனையார்கண் 1
அனையாரும் 1
அனையாரோடு 1
அனையாளை 1
அனையேம் 4
அனையேன் 3
அனையை 23
அனையை-மன் 1
அனையையால் 1
அனையையும் 1
அனையையோ 1
அனையோய் 1
அனையோர் 1
அனையோள் 1
அனைவரையும் 1

முழு நூல்களை காண கீழே உள்ள நூலின் பெயர் மீது சொடுக்கவும்

 1. நாலடியார்
 2. நான்மணிக்கடிகை
 3. இன்னா நாற்பது
 4. இனியவை நாற்பது
 5. கார் நாற்பது
 6. களவழி நாற்பது
 7. ஐந்திணை ஐம்பது
 8. ஐந்திணை எழுபது
 9. திணைமொழி ஐம்பது
 10. திணைமாலை நூற்றைம்பது
 11. திருக்குறள்
 12. திரிகடுகம்
 13. ஆசாரக்கோவை
 14. பழமொழி நானூறு
 15. சிறுபஞ்சமூலம்
 16. முதுமொழிக்காஞ்சி
 17. ஏலாதி
 18. கைந்நிலை

 1.திருமுருகாற்றுப்படை
 2.பொருநராற்றுப்படை
 3.சிறுபாணாற்றுப்படை
 4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
 5.முல்லைப்பாட்டு
 6.மதுரைக்காஞ்சி
 7.நெடுநல்வாடை
 8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
 9.பட்டினப்பாலை
 10.மலைபடுகடாம்
 11.நற்றிணை
 12.குறுந்தொகை
 13.ஐங்குறுநூறு
 14.பதிற்றுப்பத்து
 15.பரிபாடல்
 16.கலித்தொகை
 17.அகநானூறு
 18.புறநானூறு

முழுப்பாடலையும் காண தொடரடைவு அடிக்கு அடுத்து அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள பாடல் எண்ணின் மேல் சொடுக்கவும்

அ (224)

ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி – திரு 118
அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்று அ/கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் – பொரு 235,236
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் – பெரும் 30
நின் நிலை தெரியா அளவை அ நிலை – பெரும் 464
அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை – பெரும் 467
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை – குறி 183
ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 186
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 214
அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து-உறாஅ – நற் 42/10
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ/குன்றகத்ததுவே குழு மிளை சீறூர் – நற் 95/6,7
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் – நற் 126/5
அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5
அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/7
செம் வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் – நற் 206/4
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/4
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர் – நற் 327/4
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/8
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி – குறு 144/4
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை – குறு 256/4
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/6
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/6
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே – குறு 367/3
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் – ஐங் 241/2
என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4
அ வரை இறக்குவை ஆயின் – ஐங் 301/3
ஆறே அ அனைத்து அன்றியும் ஞாலத்து – பதி 13/22
அ வினை மேவலை ஆகலின் – பதி 19/10
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/8
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ/பாடுவார் பாடும் வகை – பரி 5/41
அறுவர் மற்றையோரும் அ நிலை அயின்றனர் – பரி 5/45
பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு – பரி 7/66
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி – பரி 9/36
கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல் – பரி 10/93
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/112
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி – பரி 19/62
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து-உழி – பரி 19/63
அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/103
அ சொல் நல்லவை நாணாமல் – பரி 20/74
சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் – கலி 2/6
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து – கலி 3/16
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/7
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/11
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15
கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ – கலி 13/13
வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ – கலி 13/21
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/2
பொருந்திய கேண்மையின் மறை உணர்ந்து அ மறை – கலி 25/23
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி – கலி 35/3
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் – கலி 38/12
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/9
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே – கலி 41/44
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 49/7
செய்தான் அ கள்வன் மகன் – கலி 51/16
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/8
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/12
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/16
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை – கலி 70/3
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/28
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/30
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
பரி ஆக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார் – கலி 96/38
அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர – கலி 97/4
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன் – கலி 97/9
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/10
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ/யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை – கலி 98/20
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் – கலி 99/11
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/10
வருத்தினான் மன்ற அ ஏறு – கலி 102/27
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் – கலி 103/29
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை – கலி 103/30
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ/பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும் – கலி 104/18
அ வழி பறை எழுந்து இசைப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப – கலி 104/29
அ ஏற்றின் – கலி 104/32
அ வழி – கலி 105/23
அ வழி – கலி 106/6
அ ஏற்றை – கலி 106/15
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ/பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு – கலி 108/26
ஒருங்கு விளையாட அ வழி வந்த – கலி 111/6
அன்னை முன் வீழ்ந்தன்று அ பூ – கலி 115/9
தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
அறிவித்து நீ நீங்க கருதியாய்க்கு அ பொருள் – கலி 136/15
அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் – கலி 141/3
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/50
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ/காதலன் செய்த கலக்கு-உறு நோய்க்கு ஏதிலார் – கலி 146/7
நீர் உள்ளும் தோன்றுதி ஞாயிறே அ வழி – கலி 147/31
வேலும் உண்டு அ தோலாதோற்கே – அகம் 0/6
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/8
சென்றோன் மன்ற அ குன்று கிழவோனே – அகம் 48/22
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர் – அகம் 216/6
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு – அகம் 272/12
இன்று இவண் விரும்பாதீமோ சென்று அ/பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை – அகம் 310/11,12
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ/ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் – அகம் 343/7,8
நும் மனை சேர்ந்த ஞான்றை அ மனை – அகம் 346/17
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப – புறம் 1/4
கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று அ கறை – புறம் 1/5
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/7
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை – புறம் 1/9
அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/15
ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி – புறம் 10/4
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ/பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/12,13
அ ஞாயிற்று பரிப்பும் – புறம் 30/2
அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் – புறம் 112/1
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி – புறம் 126/15
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை – புறம் 174/15
அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே – புறம் 187/4
படைத்தோன் மன்ற அ பண்பிலாளன் – புறம் 194/5
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/19
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/13
அனையன் என்னாது அ தக்கோனை – புறம் 221/7
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/11
அற வினை அன்றே வழு துணை அ துணை – புறம் 357/6
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ/திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/15,16
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி – புறம் 383/18
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை – புறம் 388/5
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் – புறம் 395/16
சேதனம் என்னும் அ சேறு அகத்து இன்மையால் – நாலடி:11 6/3
துக்க தொழுநோய் எழுபவே அ கால் – நாலடி:13 3/2
பொச்சாந்து ஒழுகுவர் பேதையார் அ சார்வு – நாலடி:19 2/2
பின் துற்று துற்றுவர் சான்றவர் அ துற்று – நாலடி:19 10/2
இன்புறூஉம் பெற்றி இகழ்ந்தார்க்கும் அ நிலையே – நாலடி:24 5/3
ஈயாய் எனக்கு என்று இரப்பானேல் அ நிலையே – நாலடி:31 8/3
நிலை அறியாது அ நீர் படிந்து ஆடிய அற்றே – நாலடி:34 1/2
எச்சிற்கு இமையாது பார்த்திருக்கும் அ சீர் – நாலடி:35 5/2
செய்குறா பாணி சிறிதே அ சில் மொழியார் – நாலடி:37 2/3
செந்நெல்லால் ஆய செழு முளை மற்றும் அ
செந்நெல்லே ஆகி விளைதலால் அ நெல் – நாலடி:37 7/1,2
செந்நெல்லே ஆகி விளைதலால் அ நெல் – நாலடி:37 7/2
இனியார் தம் நெஞ்சத்து நோய் உரைப்ப அ நோய் – நாலடி:37 9/1
பெற்றான் ஒருவன் பெரும் குதிரை அ நிலையே – நாலடி:40 8/3
மு கால் கடந்தால் முழு நிலம் அ காலத்து – நான்மணி:0/6
செய்வம் என்பார்க்கும் துயில் இல்லை அ பொருள் – நான்மணி:7/3
தத்துவம் ஆன நெறி படரும் அ நெறி – நான்மணி:27/3
நாவினான் ஆகும் அருள் மனம் அ மனத்தான் – நான்மணி:105/3
உருவ கடும் தேர் முருக்கி மற்று அ தேர் – கள40:4/1
செம் வரை சென்னி அரிமானோடு அ வரை – கள40:35/1
பாராய் மனை துறந்து அ சேரி செல்வதனை – ஐந்70:54/3
பூம் குன்ற நாடன் புணர்ந்த அ நாள் போலா – திணை50:3/3
உடைய இள நலம் உண்டாய் கடை அ
கதிர் முலை ஆகத்து கண் அன்னார் சேரி – திணை50:33/2,3
ஆடினாய் நீஆயின் அ நோய்க்கு என் நொந்து என்று – திணை150:40/3
கவ்வையால் காணாதும் ஆற்றாதும் அ ஆயம் – திணை150:73/2
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அ பசியை – குறள்:23 5/1
அருள் இல்லார்க்கு அ உலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு – குறள்:25 7/1
பொருள் அல்லது அ ஊன் தினல் – குறள்:26 4/2
பற்றுக பற்று அற்றான் பற்றினை அ பற்றை – குறள்:35 10/1
எ பொருள் எ தன்மைத்துஆயினும் அ பொருள் – குறள்:36 5/1
ஆரா இயற்கை அவா நீப்பின் அ நிலையே – குறள்:37 10/1
செல்வத்துள் செல்வம் செவி செல்வம் அ செல்வம் – குறள்:42 1/1
எ பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அ பொருள் – குறள்:43 3/1
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – குறள்:48 5/1
எய்தற்கு அரியது இயைந்தக்கால் அ நிலையே – குறள்:49 9/1
நா நலம் என்னும் நலன் உடைமை அ நலம் – குறள்:65 1/1
சொல்லுக சொல்லை பிறிது ஓர் சொல் அ சொல்லை – குறள்:65 5/1
சூழ்ச்சி முடிவு துணிவு எய்தல் அ துணிவு – குறள்:68 1/1
செய்வினை செய்வான் செயல் முறை அ வினை – குறள்:68 7/1
எ பொருளும் ஓரார் தொடரார் மற்று அ பொருளை – குறள்:70 5/1
ஏவவும் செய்கலான் தான் தேறான் அ உயிர் – குறள்:85 8/1
அ பால் நால் கூற்றே மருந்து – குறள்:95 10/2
ஒட்டார் பின் சென்று ஒருவன் வாழ்தலின் அ நிலையே – குறள்:97 7/1
நோய் நோக்கு ஒன்று அ நோய் மருந்து – குறள்:110 1/2
அ மா அரிவை முயக்கு – குறள்:111 7/2
புல்லி கிடந்தேன் புடைபெயர்ந்தேன் அ அளவில் – குறள்:119 7/1
அ பூமி காப்பார்க்கு உறுகண்ணும் மிக்க – ஆசாரக்:47/2
அ பெற்றியாக முயல்பவர்க்கு ஆசாரம் – ஆசாரக்:96/3
செம் நெறி மேல் நிற்ப செயல் வேண்டும் அ நெறி – பழ:8/2
மாலையும் மாலுள் மயக்குறுத்தாள் அஃதால் அ
சால்பினை சால்பு அறுக்குமாறு – பழ:12/3,4
துய்த்து வழங்கி இரு பாலும் அ தக – பழ:37/2
நால் திசையும் செல்லாத நாடு இல்லை அ நாடு – பழ:55/2
அ நீர் அவரவர்க்கு தக்கு ஆங்கு ஒழுகுபவே – பழ:90/3
நிரம்பி நிரையத்தை கண்டு அ நிரையும் – பழ:103/1
தோற்றம் பெரிய நசையினார் அ நசை – பழ:163/1
தக்கம் இல் செய்கை பொருள் பெற்றால் அ பொருள் – பழ:199/1
பொய் மேலேகொண்டு அ இறைவன் கொன்றார் குறைப்பர் – பழ:201/3
நினைத்தது இது என்று அ நீர்மையை பார்த்து – பழ:246/1
வற்கென்ற செய்கை அதுவால் அ வாயுறை – பழ:283/3
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3
அ காலத்து ஓம்பி அமிழ்து கோட்பட்டமையின் – பழ:336/3
பல் கட்டு அ பெண்டிர் மகார் – பழ:374/4
தொடி முன்கை நல்லாய் அ தொக்க பொருளை – பழ:396/1
ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில் – சிறுபஞ்:67/3
வித்தகர் கண்ட வீடு உள்ளிட்டு ஆங்கு அ தக – சிறுபஞ்:91/2
ஆய்வு இல்லா ஆர் அருளாம் அ அருள் நல் மனத்தான் – சிறுபஞ்:95/3
அவா அறுக்கல் உற்றான் தளரான் அ ஐந்தின் – ஏலாதி:11/1

மேல்


அ-கால் (3)

அ-கால் வருவர் எம் காதலோரே – குறு 277/8
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 23/70
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/21

மேல்


அ-வயின் (5)

செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ-வயின்/அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 390,391
நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின்/சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/2,3
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
ஆனா கொள்கையை ஆதலின் அ-வயின்/மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட – பதி 64/11,12
எ-வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ-வயின்/மன்பது மறுக்க துன்பம் களைவோன் – பரி மேல்


அஆ (1)

வழங்கான் பொருள் காத்து இருப்பானேல் அஆ
இழந்தான் என்று எண்ணப்படும் – நாலடி:1 9/3,4

மேல்


அஃக (1)

கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக
புற்கம் தீர்ந்து இ உலகின் கோள் உணரும் கோள் உணர்ந்தால் – நான்மணி:27/1,2

மேல்


அஃகாமை (1)

அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாது எனின் வெஃகாமை – குறள்:18 8/1

மேல்


அஃகி (2)

அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் – குறள்:18 5/1
கானம் தமியர் இயங்கார் துளி அஃகி
நல்குரவு ஆற்ற பெருகினும் செய்யாரே – ஆசாரக்:56/3,4

மேல்


அஃகிய (1)

அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து – மலை 551

மேல்


அஃகியோனே (1)

சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே – குறு 346/8

மேல்


அஃகினார் (1)

நட்புநார் அற்றன நல்லாரும் அஃகினார்
அற்பு தளையும் அவிழ்ந்தன உள் காணாய் – நாலடி:2 2/1,2

மேல்


அஃகு (1)

அஃகு நீ செய்யல் என அறிந்து ஆராய்ந்தும் – ஏலாதி:27/1

மேல்


அஃகும் (1)

கற்ப கழி மடம் அஃகும் மடம் அஃக – நான்மணி:27/1

மேல்


அஃதால் (8)

மாலையும் மாலுள் மயக்குறுத்தாள் அஃதால் அ – பழ:12/3
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால்
உருவு திரு ஊட்டுமாறு – பழ:106/3,4
கயல் புரை உண்கண் கனங்குழாய் அஃதால்
உயவு நெய்யுள் குளிக்குமாறு – பழ:163/3,4
வைதாரா கொண்டு விடுவர்மன் அஃதால்
புனல் பொய்கை ஊர விளக்கு எலி கொண்டு – பழ:189/2,3
இகந்துழி விட்டிருப்பின் அஃதால் இகந்து – பழ:263/2
அடைய அமர்த்த கண் ஆயிழாய் அஃதால்
இடையன் எறிந்த மரம் – பழ:314/3,4
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3
நிறைந்து ஆர் வளையினாய் அஃதால் எருக்கு – பழ:376/3

மேல்


அஃதான்று (3)

அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு – நற் 234/5
அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று/அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/25,26
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று/நிறை அரும் தானை வேந்தரை – புறம் 156/4,5

மேல்


அஃது (106)

யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1
யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது/அறிந்தனள்-கொல்லோ அருளினள்-கொல்லோ – நற் 53/1,2
மெல்லிய இனிய கூறலின் யான் அஃது/ஒல்லேன் போல உரையாடுவலே – நற் 134/9,10
மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம் – நற் 150/5
அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே – நற் 174/8
அறிந்தனள்-கொல் அஃது அறிகலென் யானே – நற் 206/11
ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள் – நற் 295/3
உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது/உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் – நற் 359/4,5
யார் அஃது அறிந்திசினோரே சாரல் – குறு 18/3
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது – குறு 80/3
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது/அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/3,4
புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்-கடையே – குறு 93/4
பலரும் கூறுக அஃது அறியாதோரே – குறு 170/1
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7
கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும் – குறு 237/3
பொய்ம்மொழி கூறல் அஃது எவனோ – குறு 259/7
காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது/அறியலர்-கொல்லோ அனை மதுகையர்-கொல் – குறு 290/1,2
நினக்கே அன்று அஃது எமக்கும்-மார் இனிதே – ஐங் 46/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை அஃது எவன்-கொல் – ஐங் 204/1
உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே – ஐங் 280/5
பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது/உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் – பரி 18/9
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/3
மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3
நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற – கலி 62/4
வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான் – கலி 75/11
ஓஒ அஃது அறும் ஆறு – கலி 107/18
அஃது அவலம் அன்று மன – கலி 108/8
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/14
இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/18
எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/7
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/11
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல – அகம் 6/15
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/10
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
இ மனை அன்று அஃது உம் மனை என்ற – அகம் 56/14
பின்னும் கேட்டியோ எனவும் அஃது அறியாள் – அகம் 68/8
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – அகம் 172/15
அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல – அகம் 195/11
துன்னலம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 258/4
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது/அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல – அகம் 266/15,16
அறியார் அம்ம அஃது உடலுமோரே – அகம் 316/17
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் – அகம் 335/3
வருந்தினம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 372/6
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/25
இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் – புறம் 145/8
நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது/என்னோ பெரும உரைத்திசின் எமக்கே – புறம் 167/11,12
வைகலும் வைகல் வர கண்டும் அஃது உணரார் – நாலடி:4 9/1
ஈயும் தலை மேல் இருத்தலால் அஃது அறிவார் – நாலடி:7 1/3
மறு ஆற்றும் சான்றோர் அஃது ஆற்றார் தெருமந்து – நாலடி:16 1/3
முட்டு இன்றி மூன்றும் முடியுமேல் அஃது என்ப – நாலடி:25 10/3
நுண் உணர்வு இன்மை வறுமை அஃது உடைமை – நாலடி:26 1/1
உறங்குவாம் என்று எழுந்து போமாம் அஃது அன்றி – நாலடி:35 2/3
கற்றான் அஃது ஊருமாறு – நாலடி:40 8/4
வணங்கல் அணிகலம் சான்றோர்க்கு அஃது அன்றி – நான்மணி:88/3
வீழ் நாள் படாஅமை நன்று ஆற்றின் அஃது ஒருவன் – குறள்:4 8/1
அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃது இலார்க்கு – குறள்:8 10/1
விழு பேற்றின் அஃது ஒப்பது இல்லை யார்மாட்டும் – குறள்:17 2/1
அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – குறள்:17 10/1
ஒப்புரவினால் வரும் கேடு எனின் அஃது ஒருவன் – குறள்:22 10/1
அற்றார் அழி பசி தீர்த்தல் அஃது ஒருவன் – குறள்:23 6/1
தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃது இலார் – குறள்:24 6/1
அஃது இலார் மேற்கொள்வது – குறள்:27 2/2
யாண்டும் அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:37 3/2
அவா இல்லார்க்கு இல் ஆகும் துன்பம் அஃது உண்டேல் – குறள்:37 8/1
கற்றிலன்ஆயினும் கேட்க அஃது ஒருவற்கு – குறள்:42 4/1
அஃது அறிகல்லாதவர் – குறள்:43 7/2
நுனி கொம்பர் ஏறினார் அஃது இறந்து ஊக்கின் – குறள்:48 6/1
வாயின் அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:54 6/2
மன்னர்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃது இன்றேல் – குறள்:56 6/1
கண்ணோட்டத்து உள்ளது உலகியல் அஃது இலார் – குறள்:58 2/1
கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்ணோட்டம் அஃது இன்றேல் – குறள்:58 5/1
உடையர் எனப்படுவது ஊக்கம் அஃது இலார் – குறள்:60 1/1
உரம் ஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை அஃது இல்லர் – குறள்:60 10/1
அடுத்து ஊர்வது அஃது ஒப்பது இல் – குறள்:63 1/2
அற்றால் அளவு அறிந்து உண்க அஃது உடம்பு – குறள்:95 3/1
அஃது இறந்து வாழ்தும் எனல் – குறள்:98 1/2
வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும் பொருள் அஃது உண்ணான் – குறள்:101 1/1
அணி அன்றோ நாண் உடைமை சான்றோர்க்கு அஃது இன்றேல் – குறள்:102 4/1
உழுவார் உலகத்தார்க்கு ஆணி அஃது ஆற்றாது – குறள்:104 2/1
நோக்கினாள் நோக்கி இறைஞ்சினாள் அஃது அவள் – குறள்:110 3/1
இன்பம் கடல் மற்று காமம் அஃது அடுங்கால் – குறள்:117 6/1
அஃது ஆண்டு அவள் செய்தது – குறள்:128 9/2
நோதல் எவன் மற்று நொந்தார் என்று அஃது அறியும் – குறள்:131 8/1
உரைத்தற்கு உற்ற உரையும் அஃது அன்றி – ஆசாரக்:67/2
தொழுதானும் வாய் புதைத்தானும் அஃது அன்றி – ஆசாரக்:97/1
ஈனுலகத்துஆயின் இசை பெறூஉம் அஃது இறந்து – பழ:6/1
வசை அன்று வையத்து இயற்கை அஃது அன்றி – பழ:24/2
தக்குழி நோக்கி அறம் செய்க அஃது அன்றோ – பழ:37/3
ஆற்றவும் கற்றார் அறிவுடையார் அஃது உடையார் – பழ:55/1
புள் ஒலி பொய்கை புனல் ஊர அஃது அன்றோ – பழ:98/3
பொரு அறு தன்மை கண்டு அஃது ஒழிந்தார் அஃதால் – பழ:106/3
விண்டவரோடு ஒன்றி புறன் உரைப்பின் அஃது அன்றோ – பழ:133/3
வள்ளியின் ஆடும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:140/3
முதல் விட்டு அஃது ஒழிந்தார் ஓம்பா ஒழுக்கம் – பழ:141/3
மதித்து அஞ்சி மாறும் அஃது இன்மையால் கூற்றம் – பழ:183/3
தாக்கி எதிர்ப்படுவர் தக்கவர் அஃது அன்றி – பழ:296/2
பின்னை அஃது ஆராய்ந்து கொள்குறுதல் இன் இயற்கை – பழ:325/2
கூட்டு இறப்ப கொண்டு தலையளிப்பின் அஃது அன்றோ – பழ:329/3
ஏனல்வாய் வீழும் மலை நாட அஃது அன்றோ – பழ:342/3
காம்பு அனுக்கும் மென் தோளாய் அஃது அன்றோ ஓர் அறையுள் – பழ:349/3
வேலொடு நேர் ஒக்கும் கண்ணாய் அஃது அன்றோ – பழ:356/3
வில்லொடு நேர் ஒத்த புருவத்தாய் அஃது அன்றோ – பழ:382/3
தண்டான் வழி ஒழுகல் தன் கிளை அஃது அண்டாதே – சிறுபஞ்:13/2
அஃது அன்று எனினும் அறிந்தேம் யாம் செய்தி – கைந்:41/2

மேல்


அஃதும் (2)

அறன் எனப்பட்டதே இல்வாழ்க்கை அஃதும்
பிறன் பழிப்பது இல் ஆயின் நன்று – குறள்:5 9/1,2
மன நலத்தின் ஆகும் மறுமை மற்று அஃதும்
இன நலத்தின் ஏமாப்பு உடைத்து – குறள்:46 9/1,2

மேல்


அஃதே (10)

அஃதே நினைந்த நெஞ்சமொடு – நற் 128/10
மறத்திற்கும் அஃதே துணை – குறள்:8 6/2
தேரினும் அஃதே துணை – குறள்:14 2/2
தேரினும் அஃதே துணை – குறள்:25 2/2
வெள்ளம் வருங்காலை ஈர்ப்படுக்கும் அஃதே போல் – பழ:41/1
படை மாறு கொள்ள பகை தூண்டல் அஃதே
இடை நாய்க்கு எலும்பு இடுமாறு – பழ:73/3,4
உணர்பவர் அஃதே உணர்ப உணர்வார்க்கு – பழ:78/2
கூடகாரத்திற்கு துப்பு ஆகும் அஃதே போல் – பழ:96/2
சார்வு அற ஓடி பிறப்பு அறுக்கும் அஃதே போல் – பழ:219/3
செய்த்தலை வீழும் புனல் ஊர அஃதே நன் – பழ:339/3

மேல்


அஃதை (3)

இன் கடும் கள்ளின் அஃதை களிற்றொடு – அகம் 76/3
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை – அகம் 96/12
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4

மேல்


அக்கண்ணும் (1)

கறுத்து இன்னா செய்த அக்கண்ணும் மறுத்து இன்னா – குறள்:32 2/1

மேல்


அக்காரம் (5)

எக்காலும் குன்றல் இலராவர் அக்காரம்
யாவரே தின்னினும் கையாதாம் கைக்குமாம் – நாலடி:12 2/2,3
அக்காரம் பாலொடு அமரார் கைத்து உண்டலின் – நாலடி:21 6/2
அக்காரம் அன்னார் அவர்க்கு – நாலடி:38 4/4
அக்காரம் சேர்ந்த மணல் – பழ:18/4
அக்காரம் பால் செருக்குமாறு – பழ:199/4

மேல்


அக்குரன் (1)

அக்குரன் அனைய கைவண்மையையே – பதி 14/7

மேல்


அக்குளுத்து (1)

அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ – கலி 94/20

மேல்


அக்கே (1)

அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி – நாலடி:13 3/1

மேல்


அக (37)

கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் – சிறு 6
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 220
நல் அக வன முலை கரை சேர்பு – நற் 33/11
கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி – நற் 36/4
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி – நற் 122/3
வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது – நற் 122/6
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/3
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் – நற் 334/5
பூண் அக வன் முலை நனைத்தலும் – குறு 348/5
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் – குறு 370/4
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/5
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/3
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
அக மடல் சேக்கும் துறைவன் – அகம் 40/16
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் – அகம் 107/18
வான்_அக மீனின் விளங்கி தோன்றும் – அகம் 114/11
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின் – அகம் 202/4
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/22
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர – அகம் 260/7
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/14
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே – புறம் 28/14
நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய – புறம் 99/3
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி – புறம் 103/2
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/5
அலர் மொழி சென்ற கொடி அக நாட்ட – ஐந்70:33/3
தேம் கமழ் பொய்கை அக வயல் ஊரனை – ஐந்70:47/1
புற தூய்மை நீரான் அமையும் அக தூய்மை – குறள்:30 8/1
அக பட்டி ஆவாரை காணின் அவரின் – குறள்:108 4/1
உரன் நசைஇ உள்ளம் துணை அக சென்றார் – குறள்:127 3/1
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் – திரி:105/2

மேல்


அக-வயின் (1)

அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட – நற் 372/6

மேல்


அகட்டில் (1)

பன் மாண் அகட்டில் குவளை ஒற்றி – நற் 370/8

மேல்


அகட்டு (1)

குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1

மேல்


அகடு (8)

அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது – மலை 33
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி – நற் 103/5
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74
போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் – கலி 94/41
வெள் அகடு கண்டு அன்ன – புறம் 387/2
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – புறம் 390/21
அகடு உற யார்மாட்டும் நில்லாது செல்வம் – நாலடி:1 2/3
அகடு ஆரார் அல்லல் உழப்பர் சூது என்னும் – குறள்:94 6/1

மேல்


அகத்தது (3)

கல் அகத்தது எம் ஊரே செல்லாது – நற் 276/7
கல் அகத்தது எம் ஊரே – ஐங் 279/4
ஐயப்படாஅது அகத்தது உணர்வானை – குறள்:71 2/1

மேல்


அகத்தரா (1)

ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா/கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி மேல்


அகத்தவா (1)

களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா/முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் – கலி மேல்


அகத்தார் (1)

கொளற்கு அரிதாய் கொண்ட கூழ்த்து ஆகி அகத்தார்
நிலைக்கு எளிது ஆம் நீரது அரண் – குறள்:75 5/1,2

மேல்


அகத்தால் (2)

வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால் – பரி 8/90
அகத்தால் அழிவு பெரிது ஆயக்கண்ணும் – பழ:185/1

மேல்


அகத்தான் (2)

முகத்தான் அமர்ந்து இனிது நோக்கி அகத்தான் ஆம் – குறள்:10 3/1
தாம் அகத்தான் நட்டு தமர் என்று ஒழுகியக்கால் – பழ:210/1

மேல்


அகத்து (74)

பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 58
அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி – பெரும் 108
பல் வேறு தாரமொடு கல்_அகத்து ஈண்டி – மது 290
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி – பட் 222
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய – நற் 0/5
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/10
கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/3
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/8
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து/யாணர் இள முலை நனைய – நற் 398/8,9
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/6
வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர – பரி 2/69
வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி – பரி 8/41
ஊடினார் வையை அகத்து/சிந்திக்க தீரும் பிணியாள் செறேற்க – பரி 30/3
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
யானும் நின் அகத்து அனையேன் ஆனாது – கலி 23/15
மாயம் மருள்வார் அகத்து/ஆய்_இழாய் நின் கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 92/13,14
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
ஆர்பு உடன் பாய்ந்தார் அகத்து/மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும் – கலி 105/70
இல் ஆகின்றால் இருள் அகத்து ஒளித்தே – கலி 120/25
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின் – கலி 142/21
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
நல் எழில் மார்பன் அகத்து – கலி 147/71
வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள் – அகம் 5/5
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/16
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/15
என் அகத்து இடும்பை களை-மார் நின்னொடு – அகம் 107/3
அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும் – அகம் 124/15
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு அருத்தி யாக்கும் – அகம் 156/6
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின் – அகம் 271/14
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய – புறம் 6/25
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் – புறம் 37/12
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி – புறம் 91/10
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே – புறம் 206/12
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/19
அகத்து ஆரே வாழ்வார் என்று அண்ணாந்து நோக்கி – நாலடி:4 1/1
சேதனம் என்னும் அ சேறு அகத்து இன்மையால் – நாலடி:11 6/3
சாந்து அகத்து உண்டு என்று செப்பு திறந்து ஒருவன் – நாலடி:13 6/3
புறத்து தன் இன்மை நலிய அகத்து தன் – நாலடி:31 8/1
ஆகாதுஎனினும் அகத்து நெய் உண்டாகின் – நாலடி:34 7/1
அன்பு அகத்து இல்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பால்கண் – குறள்:8 8/1
அகத்து உறுப்பு அன்பு இலவர்க்கு – குறள்:8 9/2
பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து – குறள்:20 4/2
புன்மை தெரிவார் அகத்து – குறள்:33 9/2
ஆன்ற பெரியார் அகத்து – குறள்:70 4/2
சொல் தெரிதல் வல்லார் அகத்து – குறள்:72 7/2
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்து இன்னா – குறள்:83 4/1
மென்மை பகைவர் அகத்து – குறள்:88 7/2
நாண் அகத்து இல்லார் இயக்கம் மரப்பாவை – குறள்:102 10/1
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும் – குறள்:103 7/1
நோனா உடம்பின் அகத்து – குறள்:117 3/2
அறை பறை கண்ணார் அகத்து – குறள்:118 10/2
பூ அன்ன கண்ணார் அகத்து – குறள்:131 5/2
நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்து – குறள்:133 3/2
கொள்ளார் பெரியார் அகத்து – ஆசாரக்:75/3
கிணற்று அகத்து தேரை போல் ஆகார் கணக்கினை – பழ:61/2
நாண் அகத்து தாம் இன்றி நன்கு ஒழுகார் ஆபவேல் – பழ:210/2
புறத்து அமைச்சின் நன்று அகத்து கூன் – பழ:295/4
காப்பின் அகத்து இருந்து காய்வார் மிக உரைத்தல் – பழ:296/3

மேல்


அகத்தும் (2)

தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும் – கலி 144/39
அமர் அகத்து வன்கண்ணர் போல தமர் அகத்தும்
ஆற்றுவார் மேற்றே பொறை – குறள்:103 7/1,2

மேல்


அகத்தே (2)

ஐந்தும் அகத்தே நகும் – குறள்:28 1/2
அகத்தே வாழ்வான் தக – ஏலாதி:71/4

மேல்


அகத்தோர் (1)

புறஞ்சிறை மாக்கட்கு அறம் குறித்து அகத்தோர்/புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை – புறம் 28/11,12

மேல்


அகப்பட்ட (4)

தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட/மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 499,500
நீடு குழி அகப்பட்ட/பீடு உடைய எறுழ் முன்பின் – புறம் 17/15,16
கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட/வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண் – புறம் 73/9,10
அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து – பழ:99/1

மேல்


அகப்பட்டக்கண்ணும் (1)

என் செய்து அகப்பட்டக்கண்ணும் எடுப்புபவோ – பழ:33/3

மேல்


அகப்பட்டது (1)

வலை அகப்பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 147/21

மேல்


அகப்பட்டானால் (1)

போற்றாது கொண்டு அரக்கன் போருள் அகப்பட்டானால்
நோற்ற பெருமை உடையாரும் கூற்றம் – பழ:126/2,3

மேல்


அகப்பட்டானை (1)

வாள் அகப்பட்டானை ஒவ்வான் என பெயரும் – கலி 104/49

மேல்


அகப்பட்டு (1)

காம கடல் அகப்பட்டு/உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி மேல்


அகப்பட (3)

கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த – அகம் 44/13
நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ – அகம் 73/2
முழவன் போல அகப்பட தழீஇ – அகம் 352/6

மேல்


அகப்படின் (1)

வேறுபட்டு ஆங்கே கலுழ்தி அகப்படின்/மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் – கலி மேல்


அகப்படுத்த (5)

களிறு அகப்படுத்த பெரும் சின மாசுணம் – நற் 261/6
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த/வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல் – பதி 22/15,16
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் – அகம் 227/14
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு – அகம் 351/3
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில் – அகம் 373/17

மேல்


அகப்படுத்தல் (1)

சிறையான் அகப்படுத்தல் ஆகா அறையோ – பழ:30/2

மேல்


அகப்படுத்து (4)

பிழையா விளையுள் நாடு அகப்படுத்து/வையா மாலையர் வசையுநர் கறுத்த – பதி 32/14,15
ஆள் மலி மருங்கின் நாடு அகப்படுத்து/நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் – பதி 50/14,15
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/21
அறையான் அகப்படுத்து கோடல் முறையால் – பழ:387/2

மேல்


அகப்படுத்தே (1)

மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே – கலி 57/24

மேல்


அகப்படுப்ப (1)

கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப/வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல – கலி மேல்


அகப்படுப்பேன் (1)

ஆடையான் மூஉய் அகப்படுப்பேன் சூடிய – கலி 142/26

மேல்


அகப்படுவர் (1)

அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி – பழ:154/2

மேல்


அகப்படேஎன் (1)

ஒருங்கு அகப்படேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 72/9

மேல்


அகப்பா (2)

அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன் – நற் 14/4
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/26

மேல்


அகம் (102)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் – பெரும் 485
நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு – முல் 44
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க – மது 508
குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ – மலை 184
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 366
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக – நற் 16/7
மா இரும் பரப்பு_அகம் துணிய நோக்கி – நற் 31/1
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று – நற் 163/10
இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும் – நற் 166/5
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/7
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை – நற் 297/9
என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப – நற் 318/8
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/2
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
மை அணி மருங்கின் மலை_அகம் சேரவும் – குறு 319/4
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி – குறு 346/7
நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே – குறு 370/5
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
உடல்_அகம் கொள்வோர் இன்மையின் – ஐங் 187/4
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/2
முடி அகம் புகா கூந்தலள் – ஐங் 374/3
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/4
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் – ஐங் 466/3
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி – பதி 74/7
தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி மாந்தி – பதி 81/21
பாய் தேரான் வையை அகம்/நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 21/49
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் – கலி 38/8
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
வீ அகம் புலம்ப வேட்டம் போகிய – கலி 46/1
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் – கலி 103/20
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/17
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம் – கலி 150/11
பிடி கை அன்ன பின்_அகம் தீண்டி – அகம் 9/22
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/8
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு – அகம் 63/2
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/5
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/28
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/3
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பு_அகம் பொலிய – அகம் 162/20
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/19
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய – அகம் 294/3
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/22
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி – புறம் 25/10
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் – புறம் 43/6
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி – புறம் 52/15
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே – புறம் 62/15
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி – புறம் 143/14
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/5
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8
கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர – புறம் 243/8
வரல்-தோறு அகம் மலர – புறம் 337/4
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/4
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி – புறம் 394/10
அகம் புகுமின் உண்ணுமின் என்பவர்மாட்டு அல்லால் – நாலடி:31 3/3
உய்த்து அகம் எல்லாம் நிறைப்பினும் மற்று அவற்றை – நாலடி:32 8/2
அகம் பொதிந்த தீமை மனம் உரைக்கும் முன்னம் – நான்மணி:45/3
நல் அகம் சேராமை நன்று – திணை150:129/4
புறம் குன்றி கண்டு அனையரேனும் அகம் குன்றி – குறள்:28 7/1
முகம் நோக்கி நிற்க அமையும் அகம் நோக்கி – குறள்:71 8/1
அகம் நக நட்பது நட்பு – குறள்:79 6/2
அகம் நட்பு ஒரீஇவிடல் – குறள்:83 10/2
அகம் புகுதும் என்று இரக்கும் ஆசை இரும் கடத்து – பழ:46/2
அகம் தூய்மை இல்லாரை ஆற்ற பெருக்கி – பழ:263/1
அகம் வறியோன் நண்ணல் நல்கூர்ந்தன்று – முது:9 8/1
பாடு அகம் சாராமை பாத்திலார்தாம் விழையும் – ஏலாதி:25/1

மேல்


அகம்-தொறும் (2)

நீலத்து அன்ன பாசிலை அகம்-தொறும்/வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் – நற் 249/2,3
எருவை நீடிய பெரு வரை_அகம்-தொறும் – நற் 294/4

மேல்


அகம்-தோறு (1)

செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு/இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/4,5

மேல்


அகம்-தோறும் (1)

கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும்/தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/5,6

மேல்


அகம்_அணை (1)

துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2

மேல்


அகர (1)

அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி – குறள்:1 1/1

மேல்


அகரு (1)

அகரு வழை ஞெமை ஆரம் இனைய – பரி 12/5

மேல்


அகல் (163)

இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 72
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி – பெரும் 1
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப – பெரும் 292
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த – பெரும் 377
கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில் – முல் 24
அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும் – மது 50
வழங்கும் அகல் ஆம்பியின் – மது 91
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண் – மது 164
அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ – மது 182
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப – மது 267
முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் – மது 327
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – மது 359
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப – நெடு 20
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நெடு 30
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102
அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின் – குறி 48
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ – குறி 98
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து – பட் 20
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 237
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல – மலை 100
ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 133
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை – மலை 205
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப – நற் 5/2
துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் – நற் 8/5
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/3
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/6
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 200/3
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 319/3
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த – நற் 377/6
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் – குறு 44/3
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/2
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து – குறு 92/1
கவலை கெண்டிய அகல் வாய் சிறு குழி – குறு 233/1
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் – குறு 294/5
அகல் இலை பலவின் சாரல் முன்னி – குறு 352/3
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர – பதி 68/4
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/3
அகல் வையத்து பகல் ஆற்றி – பதி 90/9
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய – பரி 15/9
அகல் அல்கும் வையை துறை – பரி 24/33
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 19/4
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற – கலி 34/3
கான் அகல் நாடன் மகன் – கலி 39/11
குன்று அகல் நன் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின் – கலி 41/23
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/13
அகல் அறை வரிக்கும் சாரல் – கலி 49/24
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல் மதி – கலி 56/4
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என – கலி 70/2
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை – கலி 83/1
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு – கலி 83/11
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/37
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி – கலி 108/2
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் – கலி 108/5
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/10
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி – கலி 113/24
நினக்கு ஒரூஉம் மற்று என்று அகல் அகலும் நீடு இன்று – கலி 114/9
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் – அகம் 64/5
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர் – அகம் 68/20
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/8
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் – அகம் 79/8
உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர் – அகம் 86/8
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/5
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல – அகம் 101/12
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை – அகம் 105/1
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/11
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/11
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள் – அகம் 141/8
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் – அகம் 143/4
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 143/14
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 171/2
நீலத்து அன்ன அகல் இலை சேம்பின் – அகம் 178/4
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/4
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/5
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல் – அகம் 217/3
அகல் வாய் வானத்து ஆழி போழ்ந்து என – அகம் 229/2
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர – அகம் 246/4
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த – அகம் 253/15
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி – அகம் 269/8
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/11
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/11
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/8
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம் – அகம் 299/9
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை – அகம் 309/6
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/16
களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் – அகம் 327/11
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை – அகம் 336/1
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல – அகம் 338/14
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப – அகம் 365/1
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் – அகம் 370/3
அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த – அகம் 380/4
அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல் – அகம் 385/13
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/6
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் – அகம் 391/3
அகல் இரு விசும்பினானும் – புறம் 8/9
அகல் வயல் மலை வேலி – புறம் 17/10
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை – புறம் 19/1
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/11
அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் – புறம் 142/1
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல் – புறம் 166/15
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் – புறம் 168/13
கூழை தாங்கிய அகல் யாற்று – புறம் 169/4
இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின் – புறம் 169/10
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/4
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/3
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/7
அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/2
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் – புறம் 266/3
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/4
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் – புறம் 300/4
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் – புறம் 389/16
அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து – புறம் 395/15
நகலின் இனிதுஆயின் காண்பாம் அகல் வானத்து – நாலடி:14 7/3
அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால் – நாலடி:15 10/3
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – நாலடி:16 1/1
கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் பெண்டிர் தம் பெண் நீர்மை – நாலடி:36 4/1
அம் கோட்டு அகல் அல்குல் ஆய் இழையாள் நம்மொடு – நாலடி:38 2/1
முகன் உரைக்கும் உள் நின்ற வேட்கை அகல் நீர் – நான்மணி:68/2
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா காண்பு இனிதே – இனிய40:9/2
யாணர் அகல் வயல் ஊரன் அருளுதல் – ஐந்50:23/1
ஐந்து அவித்தான் ஆற்றல் அகல் விசும்பு உளார் கோமான் – குறள்:3 5/1
கண் அகல் ஞாலம் அளந்ததூஉம் காமரு சீர் – திரி:0/1
அம் கண் விசும்பின் அகல் நிலா பாரிக்கும் – பழ:15/1
உண் ஓட்டு அகல் உடைப்பார் – பழ:28/4
நீடு அகல் வெற்ப நினைப்பு இன்றி தாம் இருந்த – பழ:81/3
பை ஆர் அகல் அல்குல் பைந்தொடி எக்காலும் – பழ:109/2
பட்டு ஆர் அகல் அல்குலார் படர்ந்து ஒட்டி – பழ:398/2

மேல்


அகல்பு (1)

நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி – பதி 43/33

மேல்


அகல்வர் (1)

அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9

மேல்


அகல்வாம் (1)

ஆள்வினைக்கு அகல்வாம் எனினும் – நற் 103/10

மேல்


அகல்வு (2)

சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே – நற் 388/10
அறவற்கு எவனோ நாம் அகல்வு அன்னாய் – ஐங் 212/3

மேல்


அகல (32)

ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி – பொரு 93
சேண் புலம்பு அகல இனிய கூறி – மலை 167
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர் – மலை 412
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல/வருவர் வாழி தோழி மூவன் – நற் 18/1,2
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/6
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல/எருவை நீடிய பெரு வரை சிறுகுடி – நற் 156/6,7
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து – நற் 209/3
புலம்பு சேண் அகல நீக்கி – நற் 217/8
அரும் படர் அகல நீக்கி – நற் 361/8
காதலர் அகல கல்லென்றவ்வே – குறு 24/6
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல/தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/4,5
இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/16
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல/பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி – பதி 59/4,5
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/15
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/5
மருள் உறு நோயொடு மம்மர் அகல/இருள் உறு கூந்தலாள் என்னை – கலி 146/5
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல/பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல – கலி 187/1
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல/வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி – அகம் 254/9,10
கழியாமையே அழி படர் அகல/வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை – அகம் 255/8,9
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ – அகம் 278/12
எவ்வம் இகந்து சேண் அகல வை எயிற்று – அகம் 285/3
அருள் இலாளர் பொருள்-வயின் அகல/எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து – அகம் 305/9,10
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் – அகம் 328/6
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென – அகம் 360/13
கானல் அல்கிய நம் களவு அகல/பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/3,4
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல/ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது – புறம் 25/1,2
இகலின் எதிர் நிற்றல் ஏதம் அகல போய் – பழ:384/2

மேல்


அகலகில்லாத (1)

விட்டு அகலகில்லாத வேட்கையும் கட்டிய – திரி:65/2

மேல்


அகலங்கள் (1)

குளத்து அனைய தூம்பின் அகலங்கள் தத்தம் – நான்மணி:70/3

மேல்


அகலத்தவனை (1)

வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள் – பரி 9/58

மேல்


அகலத்தான் (1)

வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான்/எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி மேல்


அகலத்து (13)

மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து/பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் – திரு 272,273
நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து/ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 493,494
மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து/தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய – குறி 121,122
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து/நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 14/11,12
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து/புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் – பதி 16/17,18
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து/கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/7,8
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து/பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் – பதி 40/13,14
அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா – பரி 8/43
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து/மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர – கலி 36/18
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து/தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய – அகம் 354/9,10

மேல்


அகலத்துக்கு (1)

நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/34

மேல்


அகலத்தோன் (1)

மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன்/ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் – கலி மேல்


அகலம் (35)

தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம்/உள்ளின் உள் நோய் மல்கும் – குறு 150/3,4
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே – ஐங் 33/4
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம்/நீ இனிது முயங்க வந்தனர் – ஐங் 353/2,3
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க – ஐங் 465/3
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம்/மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே – பதி 63/4,5
செய்யோள் சேர்ந்த நின் மாசு இல் அகலம்/வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் – பரி 12/72
திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு – பரி 13/12
அகலம் கடிகுவேம் என்பவை யார்க்கானும் – பரி 20/92
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம்/வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி – கலி 79/8
தண் தார் அகலம் புகும் – கலி 92/41
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் – கலி 94/19
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம்/வீங்க முயங்கல் யாம் வேண்டினமே – அகம் 26/14,15
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம்/வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/8,9
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/9
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/7
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் – புறம் 61/14
மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து – புறம் 78/4
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே – புறம் 155/8
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம்/மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/27,28
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம்/அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/4,5
சார்ந்து ஆர் அகலம் உளம் கழிந்தன்றே – புறம் 308/7
பொழிப்பு அகலம் நுட்பம் நூல் எச்சம் இ நான்கின் – நாலடி:32 9/1
கொழித்து அகலம் காட்டாதார் சொற்கள் பழிப்பு இல் – நாலடி:32 9/2
தாக்கி முலை பொருத தண் சாந்து அணி அகலம்
நோக்கி இருந்தேனும் யான் – நாலடி:39 9/3,4
தம் அமர் காதலர் தார் சூழ் அணி அகலம்
விம்ம முயங்கும் துணை இல்லார்க்கு இம் என – நாலடி:40 2/1,2
தாழ் கடல் தண் சேர்ப்பன் தார் அகலம் நல்குமேல் – ஐந்50:43/3
நல் வயல் ஊரன் நறும் சாந்து அணி அகலம்
புல்லி புடை பெயரா மாத்திரைக்கண் புல்லியார் – திணை150:143/1,2
உயர்வு அகலம் திண்மை அருமை இ நான்கின் – குறள்:75 3/1
அகலம் உடைய அறிவு உடையார் நாப்பண் – பழ:115/1
புரை தீர் மலை நாடன் பூண் ஏந்து அகலம்
உரையா வழங்கும் என் நெஞ்சு – கைந்:6/3,4

மேல்


அகலமும் (6)

ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே – குறு 362/7
நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள – பரி 4/30
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/16
போற்றார் பொறுத்தலும் சூழ்ச்சியது அகலமும்/வலியும் தெறலும் அளியும் உடையோய் – புறம் 2/7,8
வியன் ஞாலத்து அகலமும்/வளி வழங்கு திசையும் – புறம் 20/2,3
கல்வி அகலமும் கட்டுரை வாய்பாடும் – பழ:264/1

மேல்


அகலா (7)

அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப – திரு 88
அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி – பட் 103
காமர் நெஞ்சமொடு அகலா/தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/9,10
அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா/அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி – பரி 225/6
அகலா செல்வம் முழுவதும் செய்தோன் – புறம் 34/15
விட்டு ஆங்கு அகலா முழு மெய்யும் கொள்பவே – பழ:85/3

மேல்


அகலாக்கடை (1)

போகுஆறு அகலாக்கடை – குறள்:48 8/2

மேல்


அகலாத (1)

மாலை நோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்தது இலேன் – குறள்:123 6/1,2

மேல்


அகலாது (6)

அகல் இலை அகல வீசி அகலாது/அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/6,7
உழவன் யாத்த குழவியின் அகலாது/பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன் – குறு 181/4,5
அகலினும் அகலாது ஆகி – குறு 257/5
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது/வந்தனரால் நம் காதலர் – ஐங் 499/3,4
பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம் – அகம் 305/1
அகலாது அணுகாது தீ காய்வார் போல்க – குறள்:70 1/1

மேல்


அகலான் (3)

அயலோர் அம்பலின் அகலான்/பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே – நற் 285/10,11
வரைபவன் என்னின் அகலான் அவனை – கலி 146/27
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/5

மேல்


அகலிகை (1)

இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50

மேல்


அகலிது (1)

அகலிது ஆக வனைமோ – புறம் 256/6

மேல்


அகலின் (2)

சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 235/8
கனி கலவி காதலினும் காணேன் முனிவு அகலின்
நாணா நடுக்கும் நளி வயல் ஊரனை – திணை150:153/2,3

மேல்


அகலினும் (2)

அகலினும் அகலாது ஆகி – குறு 257/5
வரைவு நன்று என்னாது அகலினும் அவர் வறிது – அகம் 119/4

மேல்


அகலும் (2)

நினக்கு ஒரூஉம் மற்று என்று அகல் அகலும் நீடு இன்று – கலி 114/9
விரிப்பின் அகலும் தொகுப்பின் எஞ்சும் – புறம் 53/6

மேல்


அகலுள் (8)

அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும் – குறி 4
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய – மலை 438
அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே – நற் 266/4
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/3
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
அகலுள் ஆங்கண் சீறூர் மறப்ப – புறம் 65/5
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண் – புறம் 362/18
அடும்பு அலரும் சேர்ப்ப அகலுள் நீராலே – பழ:202/3

மேல்


அகலேன்-மன்னே (1)

ஆடு-வழி ஆடு-வழி அகலேன்-மன்னே – அகம் 49/18

மேல்


அகவ (12)

பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ/விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 122,123
அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ/கொழும் பதிய குடி தேம்பி – மது 166,167
அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ/பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி – மது 675,676
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ/பாம்பு மணி உமிழ பல்-வயின் கோவலர் – குறி 220,221
குழல் அகவ யாழ் முரல – பட் 156
தீம் குரல் அகவ கேட்டும் நீங்கிய – குறு 191/4
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ/சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் – ஐங் 314/2,3
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ/அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே – ஐங் 341/2,3
மலைய இனம் கலங்க மலைய மயில் அகவ/மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் – பரி 15/40,41
அணி நிற மஞ்ஞை அகவ இரங்கி – ஐந்50:2/1
மட நடை மஞ்ஞை அகவ கடல் முகந்து – ஐந்70:16/2

மேல்


அகவர் (1)

கானவர் மருதம் பாட அகவர்/நீல் நிற முல்லை பல் திணை நுவல – பொரு 220,221

மேல்


அகவர்க்கு (1)

நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு/தேரொடு மா சிதறி – மது 223,224

மேல்


அகவலன் (1)

அகவலன் பெறுக மாவே என்றும் – பதி 43/28

மேல்


அகவன் (4)

அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6

மேல்


அகவன்_மகளிர் (1)

வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர்/மட பிடி பரிசில் மான – குறு 298/6,7

மேல்


அகவன்_மகளே (3)

அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே/மனவு கோப்பு அன்ன நன் நெடும் கூந்தல் – குறு 23/1,2
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3

மேல்


அகவாவே (1)

இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே/அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் – கலி மேல்


அகவி (1)

ஆலி விருப்புற்று அகவி புறவு எல்லாம் – ஐந்70:19/1

மேல்


அகவினம் (2)

அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர் கண் – கலி 40/1
அகவினம் பாடுவாம் நாம் – கலி 40/7

மேல்


அகவு (1)

அகவு அரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16

மேல்


அகவுநர் (6)

பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர்/நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன – பரி 97/11
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் – அகம் 113/3
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை – அகம் 152/4
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு – அகம் 208/3
இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் – அகம் 249/4

மேல்


அகவும் (17)

மயில் அகவும் மலி பொங்கர் – மது 333
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 99
குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும்/குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது – குறு 151/3,4
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து – குறு 249/1
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு – குறு 264/3
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் – குறு 301/4
பழன கம்புள் பயிர் பெடை அகவும்/கழனி ஊர நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 60/1,2
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும்/இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/2,3
ஆனாது அகவும் பொழுதினான் மேவர – கலி 92/64
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே – அகம் 97/23
அன்றில் அகவும் ஆங்கண் – அகம் 120/15
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் – அகம் 271/8
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும்/அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/18,19
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து – அகம் 334/13
செம் கண் குயில் அகவும் போழ்து கண்டும் – திணை50:14/2
அன்றில் அகவும் அணி நெடும் பெண்ணைத்து எம் – திணை150:56/3

மேல்


அகவுவம் (2)

வள்ளை அகவுவம் வா இகுளை நாம் – கலி 42/8
வள்ளை அகவுவம் வா – கலி 42/9

மேல்


அகழ் (8)

அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி – பெரும் 108
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 641
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 91
அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 214
கிழங்கு அகழ் நெடும் குழி மல்க வேங்கை – ஐங் 208/2
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில் – ஐங் 270/1
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 13/33
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18

மேல்


அகழ்க்குவனே (1)

மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே – பட் 271

மேல்


அகழ்ந்த (3)

சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் – மது 294
பழம் குழி அகழ்ந்த கானவன் கிழங்கினொடு – குறு 379/2
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25

மேல்


அகழ்ந்தக்கால் (1)

அற்ற கடைத்தும் அகல் யாறு அகழ்ந்தக்கால்
தெற்றென தெள் நீர் படும் – நாலடி:15 10/3,4

மேல்


அகழ்ந்து (1)

உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து/நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி – நற் 59/1,2

மேல்


அகழ்வாரை (1)

அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை – குறள்:16 1/1

மேல்


அகழ்வோன் (1)

நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன்/கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/4,5

மேல்


அகழி (6)

தெண் கடல் குண்டு அகழி/சீர் சான்ற உயர் நெல்லின் – மது 86,87
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி/வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை – பதி 53/8,9
பார் உடைத்த குண்டு அகழி/நீர் அழுவ நிவப்பு குறித்து – புறம் 14/5,6
குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி/வான் உட்கும் வடி நீள் மதில் – புறம் 18/10,11
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி/வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின் – புறம் 21/2,3
கராஅம் கலித்த குண்டு கண் அகழி/இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி – புறம் 37/7,8

மேல்


அகழிய (2)

குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து – பதி 45/7
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/12

மேல்


அகழின் (2)

செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின்/கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் – பதி 33/9,10
தாம் பெற்றதனால் உவவார் பெரிது அகழின்
பாம்பு காண்பாரும் உடைத்து – பழ:25/3,4

மேல்


அகழும் (2)

ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும்/நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/4,5
இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும்/வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே – நற் 336/10,11

மேல்


அகளத்து (2)

வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து/கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப – சிறு 224,225
அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின் – மலை 104

மேல்


அகற்ற (3)

குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற/பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை – புறம் 376/8,9
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி – புறம் 377/4
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற/அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – புறம் 390/20,21

மேல்


அகற்றல் (1)

இலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடு – புறம் 381/15

மேல்


அகற்றலின் (1)

அருகுவித்து ஒருவரை அகற்றலின் தெரிவார்-கண் – கலி 142/2

மேல்


அகற்றலே (1)

அமராது அதனை அகற்றலே வேண்டும் – பழ:232/2

மேல்


அகற்றவும் (1)

களிறு சென்று களன் அகற்றவும்/களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் – புறம் 26/3,4

மேல்


அகற்றி (6)

திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி/விறல் வேல் மன்னர் மன் எயில் முருக்கி – சிறு 246,247
அரிய தந்து குடி அகற்றி/பெரிய கற்று இசை விளக்கி – மது 766,767
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி/மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க – அகம் 272/4,5
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி/ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/9,10
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி/மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று – புறம் 387/13,14
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி
கங்குல் நீ வாரல் பகல் வரின் மா கவ்வை ஆம் – திணை150:35/2,3

மேல்


அகற்றிய (4)

மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை – நற் 391/4
உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும் – பரி 8/4
நாடு கண் அகற்றிய உதியஞ்சேரல் – அகம் 65/5
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் – புறம் 26/4

மேல்


அகற்றும் (14)

பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின் – பதி 22/33
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும்/விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 47/7,8
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு – அகம் 71/7
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும்/வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/22,23
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும்/வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் – புறம் 172/7,8
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை – புறம் 397/7
புலால் அகற்றும் பூம் புன்னை பொங்கு நீர் சேர்ப்ப – திணை150:35/1
நிலா அகற்றும் வெண் மணல் தண் கானல் சுலா அகற்றி – திணை150:35/2
படு வாய் இருள் அகற்றும் பாத்து – திணை150:48/4
பேதை படுக்கும் இழவுஊழ் அறிவு அகற்றும்
ஆகல்ஊழ் உற்றக்கடை – குறள்:38 2/1,2
அரில் அகற்றும் கேள்வியார் நட்பும் இ மூன்றும் – திரி:1/3
தூய்மை உடைமை துணிவு ஆம் தொழில் அகற்றும்
வாய்மை உடைமை வனப்பு ஆகும் தீமை – திரி:78/1,2
அலகு இல் அக நோய் அகற்றும் நிலை கொள் – திரி:105/2

மேல்


அகறல் (10)

சென்று சேண் அகறல் வல்லிய நீயே – நற் 137/10
அகறல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீர் என – நற் 243/6
அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ – ஐங் 149/3
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல்/அன்பு அன்று என்று யான் கூற அன்பு உற்று – கலி 213/11
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் – அகம் 319/11
நன்று புறமாறி அகறல் யாழ நின் – அகம் 398/9
மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல்
எனை மாண்பும் தான் இனிது நன்கு – இனிய40:10/3,4
பெருமை உடையார் இனத்தின் அகறல்
உரிமை இல் பெண்டிரை காமுற்று வாழ்தல் – திரி:9/1,2

மேல்


அகறலின் (1)

அகறலின் ஆங்கு ஒன்று உடைத்து – குறள்:133 5/2

மேல்


அகறலோ (1)

அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24

மேல்


அகறி (1)

ஆள்வினைக்கு அகறி ஆயின் இன்றொடு – நற் 205/7

மேல்


அகறிர் (2)

அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் – நற் 37/7
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று – நற் 266/6

மேல்


அகறிரோ (1)

அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என – பொரு 123

மேல்


அகன் (94)

அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர் – பொரு 1
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
கரை சூழ்ந்த அகன் கிடக்கை – பொரு 179
அவிழ் தளவின் அகன் தோன்றி – பொரு 199
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 74
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் – பெரும் 210
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை – மது 171
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில் – பட் 43
வரி மணல் அகன் திட்டை – பட் 60
கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை – பட் 242
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – மலை 14
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் – மலை 259
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 276
அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன் – நற் 40/11
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை – நற் 75/2
அகன் தொடி செறித்த முன்கை ஒண் நுதல் – நற் 77/10
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி – நற் 92/5
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/10
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து – நற் 293/3
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த – நற் 362/4
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும் – நற் 377/2
அகன் உற தழீஇ கேட்குநர் பெறினே – குறு 29/7
உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன் தலை – குறு 124/1
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் – குறு 311/2
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் – குறு 379/3
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் – ஐங் 47/2
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை – ஐங் 143/1
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி – ஐங் 220/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/3
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை – பதி 22/21
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/25
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய – பதி 25/9
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே – பதி 25/13
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/14
அகன் கண் வைப்பின் நாடு-மன் அளிய – பதி 29/10
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/5
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 58/19
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/19
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 66/20
அறாஅ யாணர் அகன் கண் செறுவின் – பதி 71/1
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – பதி 76/15
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/4
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த – கலி 73/1
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற – கலி 102/1
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக – கலி 119/1
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம் – அகம் 3/11
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 36/9
ஆலங்கானத்து அகன் தலை சிவப்ப – அகம் 36/14
கோடை நீடிய அகன் பெரும் குன்றத்து – அகம் 45/3
அகன் சுடர் கல் சேர்பு மறைய மனை-வயின் – அகம் 47/9
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/15
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் – அகம் 108/6
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் – அகம் 116/6
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 176/1
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 179/6
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை – அகம் 256/3
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் – அகம் 280/13
அகன் கண் பாறை செம்-வயின் தெறீஇ – அகம் 393/7
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே – புறம் 7/13
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன்/வைப்பு-உற்று ஆயினும் நண்ணி ஆளும் – புறம் 18/24,25
இரத்தி நீடிய அகன் தலை மன்றத்து – புறம் 34/12
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 35/23
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் – புறம் 35/29
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 64/3
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என – புறம் 89/3
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை – புறம் 159/16
அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி – புறம் 228/12
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி – புறம் 256/5
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை – புறம் 351/4
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை – புறம் 364/5
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/9
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/18
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது – புறம் 371/1
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/18
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/4
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/4
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை – புறம் 387/17
அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் – புறம் 395/33
அகன் பணை ஊரனை தாமம் பிணித்தது – ஐந்70:44/1
இடு மணல் எக்கர் அகன் கானல் சேர்ப்பன் – ஐந்70:59/1
முருகு இயல் கானல் அகன் கரை ஆங்கண் – திணை50:46/1
அகன் அமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகன் அமர்ந்து – குறள்:9 4/1
அகன் அமர்ந்து ஈதலின் நன்றே முகன் அமர்ந்து – குறள்:10 2/1

மேல்


அகன்-மின் (1)

நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின்/மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 270,271

மேல்


அகன்மோ (1)

பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ/பரந்த பொய்கை பிரம்பொடு நீடிய – அகம் 306/1,2

மேல்


அகன்ற (30)

ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னா தெவ்வர் – மலை 397
அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து – மலை 551
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/7
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல் – நற் 245/5
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 135/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 176/3
நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும் – பரி 3/48
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/46
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் – கலி 14/5
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/20
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ – அகம் 21/3
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் – அகம் 78/13
கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை – அகம் 86/5
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப – புறம் 3/16
அம் வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
கற்றனவும் கண் அகன்ற சாயலும் இல் பிறப்பும் – நாலடி:34 10/1
வடு இடை போழ்ந்து அகன்ற கண்ணாய் வருந்தல் – கார்40:6/2
நெறி நீர் இரும் கழி சேர்ப்பன் அகன்ற
நெறி அறிதி மீன் தபு நீ – ஐந்70:68/3,4
காண் அகன்ற வழி நோக்கி பொன் போர்த்து – திணை150:74/3
அஃகி அகன்ற அறிவு என் ஆம் யார் மாட்டும் – குறள்:18 5/1
செருக்கினால் வாழும் சிறியவனும் பைத்து அகன்ற
அல்குல் விலை பகரும் ஆய்தொடியும் நல்லவர்க்கு – திரி:25/1,2
ஈயாது ஒழிந்து அகன்ற காலையும் இ மூன்றும் – திரி:44/3
அகன்ற இனம் புகுவானும் இருந்து – திரி:87/2
பூவின் பொலிந்து அகன்ற கண்ணாய் அது அன்றோ – பழ:45/3
அரி தாய் பரந்து அகன்ற கண்ணாய் அறியும் – பழ:82/3
பைத்து அகன்ற அல்குலாய் அஃதால் அ வெண்ணெய் மேல் – பழ:325/3

மேல்


அகன்ற-காலை (1)

செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5

மேல்


அகன்றவர் (4)

ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/10
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர்/உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/16,17

மேல்


அகன்றவா (1)

ஆள்வினையின் ஆற்ற அகன்றவா நன்று உணரா – ஐந்70:38/3

மேல்


அகன்றனர் (7)

செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் – நற் 246/6
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் எனையதூஉம் – அகம் 69/12
அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் – அகம் 91/8
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/10
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ – அகம் 227/12
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/12
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து – அகம் 313/9

மேல்


அகன்றார் (1)

உள்ளாது அகன்றார் என்று ஊடி யாம் பாராட்ட – கார்40:27/3

மேல்


அகன்றாரும் (1)

அழுக்கற்று அகன்றாரும் இல்லை அஃது இல்லார் – குறள்:17 10/1

மேல்


அகன்றாரை (2)

காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/11
இனிய செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/19

மேல்


அகன்றான் (1)

அணி நலம் உண்டு அகன்றான் என்கொல் எம் போல் – ஐந்70:60/2

மேல்


அகன்றானும் (1)

மூப்பின்கண் நன்மைக்கு அகன்றானும் கற்புடையாள் – திரி:17/1

மேல்


அகன்றிசினோர்க்கே (1)

கள்வர் போல்வர் நீ அகன்றிசினோர்க்கே – குறு 127/6

மேல்


அகன்றிசினோரே (1)

அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14

மேல்


அகன்று (22)

அவண் முனையின் அகன்று மாறி – பொரு 198
காதலர் அகன்று என கலங்கி பேது உற்று – நற் 109/2
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என – குறு 64/1
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து – பதி 72/12
திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/14
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின் – கலி 53/12
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி – கலி 65/15
அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் – கலி 78/5
ஐய சேறிரோ அகன்று செய்பொருட்கே – அகம் 81/15
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் – புறம் 393/18
அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே – நாலடி:17 6/3
அல்கு நிழல் போல் அகன்று அகன்று ஓடுமே – நாலடி:17 6/3
புலம்பும் அகன்று நில்லா – ஐந்50:13/4
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட – திணை150:76/3
நயந்து அகன்று ஆற்றாமை நன்று – திணை150:128/4
விடலைமை செய்ய வெருண்டு அகன்று நில்லாது – பழ:225/1

மேல்


அகன்றோர் (4)

ஆள்வினைக்கு அகன்றோர் சென்ற நாட்டும் – நற் 69/10
அகன்றோர் மன்ற நம் மறந்திசினோர் என – நற் 118/5
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர்/அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி – குறு 190/2,3
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் – அகம் 177/12

மேல்


அகன்றோரே (3)

முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
ஒருங்கு இவண் உறைதல் தெளிந்து அகன்றோரே – ஐங் 456/5
கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே – அகம் 227/22

மேல்


அகில் (14)

வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து – திரு 296
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 263
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 110
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை – நற் 282/7
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில்/ஆரம் நாறும் அறல் போல் கூந்தல் – குறு 286/2,3
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை – குறு 339/1
பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம் – பரி 10/82
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற – பரி 12/13
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை – பரி 17/30
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/8
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/10
கள்ளி வயிற்று இன் அகில் பிறக்கும் மான் வயிற்று – நான்மணி:4/1
கொல்லை புனத்த அகில் சுமந்து கல் பாய்ந்து – ஐந்70:2/1
மேகம் தோய் சாந்தம் விசை திமிசு காழ் அகில்
நாகம் தோய் நாகம் என இவற்றை போக – திணை150:28/1,2

மேல்


அகிலின் (1)

கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ – பரி 10/72

மேல்


அகிலும் (4)

நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும் – பொரு 238
நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும் – சிறு 116
குட மலை பிறந்த ஆரமும் அகிலும்/தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 188,189
கள்ளி அகிலும் கரும் காக்கை சொல்லும் போல் – பழ:87/1

மேல்


அகிலொடு (1)

இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப – நெடு 56

மேல்


அகிலோடு (1)

எரி உருகு அகிலோடு ஆரமும் கமழும் – பரி 18/53

மேல்


அகுதை (3)

இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை – குறு 298/5
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் – அகம் 208/18
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை/குண்டு நீர் வரைப்பின் கூடல் அன்ன – புறம் 347/5,6

மேல்


அகுதை-கண் (1)

சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை-கண் தோன்றிய – புறம் 233/3

மேல்


அகை (5)

பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் – கலி 139/26
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி – அகம் 43/9
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10

மேல்


அகைத்த (2)

உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும் – மலை 429
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த/முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று – புறம் 159/9,10

மேல்


அகைந்து (9)

எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை – பொரு 159
எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/3
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/10
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை பழனத்து – அகம் 106/1
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் – அகம் 106/2
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை இடையிடை – அகம் 116/1
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/14
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் – அகம் 351/7

மேல்


அகைப்ப (3)

நறும் காழ் ஆரம் சுற்றுவன அகைப்ப/பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி – நற் 5/4,5
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ – பதி 25/12
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப/உறை கழிந்து உலந்த பின்றை பொறைய – அகம் 345/13,14

மேல்


அகைபு (1)

வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு/அழுத கண்ணள் ஆகி – குறு 366/5,6

மேல்


அகைய (4)

கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் – மது 92
மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய/நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப – நற் 172/2,3
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 295/2
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய/இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி – அகம் 339/8,9

மேல்


அங்கண் (4)

அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/22
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண் – திணை150:147/2
அங்கண் கழனி பழனம் பாய்ந்து அங்கண்
குவளை அம் பூவொடு செம் கயல் மீன் சூடி – திணை150:147/2,3

மேல்


அங்கண (1)

ஊர் அங்கண நீர் உரவு நீர் சேர்ந்தக்கால் – நாலடி:18 5/1

மேல்


அங்கணத்துள் (1)

அங்கணத்துள் உக்க அமிழ்து அற்றால் தம் கணத்தர் – குறள்:72 10/1

மேல்


அங்கணாளனை (1)

அறன் அறிந்து ஒழுகும் அங்கணாளனை/திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் – கலி மேல்


அங்காடி (6)

நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை – மது 430
அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி/ஏர் அணி கொண்டார் இயல் – பரி 93/10
அழுங்கல் முது பதி அங்காடி மேயும் – பழ:108/3

மேல்


அங்கி (2)

அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் – பட் 54
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/7

மேல்


அங்கு (6)

மால் அங்கு உடையம் மலிவனம் மறுகி – குறி 97
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ – கலி 145/46
அங்கு நின்ற என் காணூஉ – புறம் 377/13
ஆன்று அவிந்த மூத்த விழுமியார்தம்மோடு அங்கு
ஓர் ஆறு செல்லும் இடத்து – ஆசாரக்:60/2,3
பண்டு ஒழுகி வந்த வளமைத்து அங்கு உண்டு அது – பழ:363/2

மேல்


அங்குசம் (1)

அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை – திரு 110

மேல்


அங்கை (10)

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப – திரு 254
ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன – சிறு 74
கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ – முல் 95
அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன் – நற் 22/4
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப – பதி 71/15
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால் – கலி 1/12
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் – அகம் 16/3
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய – அகம் 94/7
நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன் – புறம் 380/10
அக்கே போல் அங்கை ஒழிய விரல் அழுகி – நாலடி:13 3/1

மேல்


அங்கையில் (1)

அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி – பரி 10/76

மேல்


அச்சத்தால் (1)

அச்சத்தால் நாணுதல் நாண் அன்றாம் எச்சத்தின் – நாலடி:30 9/2

மேல்


அச்சத்தான் (1)

அச்சத்தான் மாறி அசைவினான் போத்தந்து – கலி 110/8

மேல்


அச்சத்தோடு (1)

அச்சத்தோடு இ நால் பொருள் – நாலடி:9 2/4

மேல்


அச்சம் (20)

அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய – மது 652
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/2
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை – பதி 22/2
அச்சம் பெரிதால் அதற்கு இன்பம் சிற்றளவால் – நாலடி:9 1/1
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம் – நாலடி:9 3/1
புக்க இடத்து அச்சம் போதரும் போது அச்சம்
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் – நாலடி:9 3/1,2
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம் – நாலடி:9 3/2
துய்க்கும் இடத்து அச்சம் தோன்றாமை காப்பு அச்சம்
எ காலும் அச்சம் தருமால் எவன்கொலோ – நாலடி:9 3/2,3
எ காலும் அச்சம் தருமால் எவன்கொலோ – நாலடி:9 3/3
ஆண் இன்மை செய்யுங்கால் அச்சம் ஆம் நீள் நிரய – நாலடி:9 4/2
கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம் – நாலடி:15 5/1
கல்லாமை அச்சம் கயவர் தொழில் அச்சம்
சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம் – நாலடி:15 5/1,2
சொல்லாமையுள்ளும் ஒரு சோர்வு அச்சம் எல்லாம் – நாலடி:15 5/2
இரப்பார்க்கு ஒன்று ஈயாமை அச்சம் மரத்தார் இ – நாலடி:15 5/3
பகை பாவம் அச்சம் பழி என நான்கும் – குறள்:15 6/1
அறம் பொருள் இன்பம் உயிர் அச்சம் நான்கின் – குறள்:51 1/1
அச்சம் உடையார்க்கு அரண் இல்லை ஆங்கு இல்லை – குறள்:54 4/1
அச்சம் அலை கடலின் தோன்றலும் ஆர்வு உற்ற – திரி:65/1
அறிவு அச்சம் ஆற்ற பெரிது – பழ:220/4
பாவம் பழி பகை சாக்காடே கேடு அச்சம்
சாபம் போல் சாரும் சலித்து – ஏலாதி:60/3,4

மேல்


அச்சமும் (2)

அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி – மது 489
கைம்மாறும் அச்சமும் காணின் பயம் இன்மை – சிறுபஞ்:104/1

மேல்


அச்சமே (2)

அச்சமே கீழ்களது ஆசாரம் எச்சம் – குறள்:108 5/1
அச்சமே ஆயுங்கால் நன்மை அறத்தொடு – சிறுபஞ்:103/1

மேல்


அச்சமோடு (1)

இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலென் – குறி 29

மேல்


அச்சாக (1)

நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த – பரி 3/33

மேல்


அச்சாணி (2)

அச்சாணி அன்னார் உடைத்து – குறள்:67 7/2
அச்சாணி தாம் கழிக்குமாறு – பழ:276/4

மேல்


அச்சிரக்கால் (1)

அச்சிரக்கால் ஆர்த்து அணி மழை கோலின்றே – பரி 18/38

மேல்


அச்சிரம் (1)

தண் பனி வடந்தை அச்சிரம்/முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/4,5

மேல்


அச்சு (11)

அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/2
அச்சு ஆறு ஆக உணரிய வருபவன் – கலி 75/20
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன – புறம் 102/5
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய – புறம் 256/2
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர – புறம் 360/14
முடை சாகாடு அச்சு இற்றுழி – நாலடி:5 8/4
கிளைஞர்மாட்டு அச்சு இன்மை கேட்டல் இனிதே – இனிய40:37/2
அச்சு பணி மொழி உண்டேனோ மேல் நாள் ஓர் – ஐந்70:50/3
பீலி பெய் சாகாடும் அச்சு இறும் அ பண்டம் – குறள்:48 5/1
அச்சு இடையிட்டு திரியின் அது அன்றோ – பழ:291/3

மேல்


அச்சு-உற (1)

ஒரு நிலையே நடுக்கு-உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு-உற/இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை – கலி மேல்


அச்சொடு (1)

அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய – புறம் 90/6

மேல்


அசதி (1)

நக்காங்கு அசதி நனி ஆடி தக்க – கைந்:55/2

மேல்


அசனம் (2)

கொடுப்பின் அசனம் கொடுக்க விடுப்பின் – நான்மணி:79/1
அன்புற்று அசனம் கொடுத்தான் துணையினோடு – ஏலாதி:50/3

மேல்


அசா (3)

நோய் அசா வீட முயங்குகம் பலவே – அகம் 47/19
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/12
நோய் அசா வீட முயங்கினள் வாய்மொழி – அகம் 162/16

மேல்


அசாந்து (1)

பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து/கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் – நற் 35/4,5

மேல்


அசாவா (3)

சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா/ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ – நற் 56/5,6
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன் – நற் 363/4
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/27

மேல்


அசாவாது (1)

சேய் ஆறு சென்று துனை பரி அசாவாது/உசாவுநர் பெறினே நன்று-மன் தில்ல – குறு 269/1,2

மேல்


அசாவாமை (1)

அருமை உடைத்து என்று அசாவாமை வேண்டும் – குறள்:62 1/1

மேல்


அசாவிடவே (1)

நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசாவிடவே – குறு 338/8

மேல்


அசாவிடூஉம் (1)

இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3

மேல்


அசாஅ (3)

கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ/உமண் எருத்து ஒழுகை தோடு நிரைத்து அன்ன – குறு 388/3,4
புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த – அகம் 343/13
அசாஅ தான் உற்ற வருத்தம் உசாஅ தன் – நாலடி:21 1/3

மேல்


அசாஅம் (2)

வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை – நற் 83/4
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம்/கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/9,10

மேல்


அசுணம் (3)

மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் – நற் 244/4
அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் – நற் 304/8
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/12

மேல்


அசுணமா (1)

பறை பட வாழா அசுணமா உள்ளம் – நான்மணி:2/1

மேல்


அசும்பில் (1)

வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில்/படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/9,10

மேல்


அசும்பின் (1)

பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின்/அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி – அகம் 376/13,14

மேல்


அசும்பு (2)

நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/128
வார் அசும்பு ஒழுகும் முன்றில் – புறம் 114/5

மேல்


அசும்பும் (1)

அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52

மேல்


அசை (38)

முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52
தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப – மது 450
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி – குறி 140
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின் – நற் 74/8
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என் – குறு 28/4
கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை – குறு 182/6
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர – குறு 195/5
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல – குறு 273/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/2
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/3
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/2
சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர் – ஐங் 384/1
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் – பதி 16/13
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/21
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/18
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி 121/12
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/3
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு-உறு-காலை – அகம் 40/5
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய – அகம் 54/7
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா – அகம் 102/4
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை – அகம் 162/8
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை – அகம் 187/20
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர – அகம் 272/9
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட – அகம் 298/6
அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும் – அகம் 302/2
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி – அகம் 341/8
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/9
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2

மேல்


அசை-வழி (1)

அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4

மேல்


அசைத்த (10)

நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய – முல் 14
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர் – பதி 58/2
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/7
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது – கலி 101/40
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த/ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும் – அகம் 100/9,10
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த/விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – அகம் 155/14,15
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் – அகம் 301/22

மேல்


அசைத்தல் (1)

வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் – அகம் 391/11

மேல்


அசைத்து (2)

துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி – பரி 21/19
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13

மேல்


அசைத்தோனே (1)

கமழ் பூ தும்பை நுதல் அசைத்தோனே – புறம் 283/13

மேல்


அசைதல் (1)

அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 256

மேல்


அசைதலும் (1)

ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 176

மேல்


அசைந்த (3)

எல் இடை அசைந்த கல்லென் சீறூர் – ஐங் 382/3
பசைந்த துணையும் பரிவு ஆம் அசைந்த
நகையேயும் வேண்டாத நல் அறிவினார்கண் – நாலடி:19 7/2,3
அழல் பட்டு அசைந்த பிடியை எழில் களிறு – ஐந்50:32/2

மேல்


அசைந்தனர் (1)

அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/21

மேல்


அசைந்து (2)

எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து/ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு – அகம் 329/8,9
அசைந்து ஒழிந்த யானை பசியால் ஆள் பார்த்து – திணை150:86/3

மேல்


அசைப்பார் (1)

வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார்/வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் – பரி மேல்


அசைபு (2)

அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார் – பரி 17/34
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4

மேல்


அசைய (3)

ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய/இன்னா வாடையும் அலைக்கும் – ஐங் 460/3,4
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62

மேல்


அசையல் (1)

அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 180

மேல்


அசையா (3)

புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை – பதி 82/15
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/5
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர – அகம் 272/9

மேல்


அசையாத (1)

அசையாத உள்ளத்தவர் – ஆசாரக்:52/3

மேல்


அசையாது (3)

நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது/ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/11,12
அசையாது நிற்பதாம் ஆண்மை இசையுங்கால் – நாலடி:20 4/2
அசையாது நிற்கும் பழி – ஆசாரக்:73/3

மேல்


அசையியற்கு (1)

அசையியற்கு உண்டு ஆண்டு ஓர் ஏஎர் யான் நோக்க – குறள்:110 8/1

மேல்


அசையின் (1)

பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 336

மேல்


அசையின (1)

தாம் பல் அசையின வாய் தாழ்ந்து – திணை150:137/4

மேல்


அசையின-கொல்லோ (1)

அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9

மேல்


அசையினம் (1)

அல்கு-உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/12

மேல்


அசையினள் (1)

அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4

மேல்


அசையினன் (1)

வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து – அகம் 102/13

மேல்


அசையினிர் (3)

அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர் – மலை 443
மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழி-மின் – மலை 470

மேல்


அசையினை (1)

ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை – கலி 96/20

மேல்


அசையுநர் (2)

அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/2
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும் – அகம் 277/11

மேல்


அசையும் (3)

ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும் – மலை 67
சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின் – பரி 19/25
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும்/வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம் – பரி மேல்


அசைவந்து (1)

சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52

மேல்


அசைவர (1)

துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர – நற் 20/4

மேல்


அசைவரல் (1)

அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை – அகம் 96/6

மேல்


அசைவரூஉம் (1)

தென்றல் அசைவரூஉம் செம்மற்றே அம்ம நின் – பரி 8/27

மேல்


அசைவிட (1)

பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம் – பரி 6/2

மேல்


அசைவிடத்து (1)

அற்று தன் சேர்ந்தார்க்கு அசைவிடத்து ஊற்று ஆவர் – நாலடி:15 10/2

மேல்


அசைவிடூஉம் (1)

பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர – கலி 78/10

மேல்


அசைவினான் (1)

அச்சத்தான் மாறி அசைவினான் போத்தந்து – கலி 110/8

மேல்


அசைவு (17)

அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 650
வைகல்-தொறும் அசைவு இன்றி – பட் 124
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
ஆல நீழல் அசைவு நீக்கி – நற் 76/3
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள் – நற் 81/2
அசைவு இல் நோன் பறை போல செலவர – நற் 356/6
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது – பதி 69/11
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 29/1
எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் – அகம் 110/11
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப – அகம் 199/15
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி – அகம் 255/3
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/12
ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து – அகம் 339/6
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி – புறம் 148/2
ஆகுஊழால் தோன்றும் அசைவு இன்மை கைப்பொருள் – குறள்:38 1/1
ஆக்கம் அதர் வினாய் செல்லும் அசைவு இலா – குறள்:60 4/1

மேல்


அசைவு-உழி (2)

அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி – பெரும் 44
அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403

மேல்


அசைவுடன் (1)

இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன்/ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/9,10

மேல்


அசைஇ (45)

சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ/ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 12,13
உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ/வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 17,18
அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி – பெரும் 44
வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர் – பெரும் 316
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ/கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய – பெரும் 333,334
செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ-வயின் – பெரும் 390
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப – நெடு 185
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ/பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் – பட் 259,260
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ/விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து – மலை 44,45
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 158
அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ/தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/2,3
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ/வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக – நற் 21/2,3
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ/சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது – நற் 25/6,7
அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ/வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/4,5
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ/ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை – குறு 287/3,4
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ/வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/2,3
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ/தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய – குறு 345/2,3
கரும் கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து அசைஇ/நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் – ஐங் 95/1,2
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி 9/3
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ/சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி – கலி 111/3
உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ/மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென – அகம் 17/3,4
எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ/செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி – அகம் 20/3,4
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய – அகம் 49/11
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ/வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு – அகம் 55/7,8
கல்லென் சீறூர் எல்லியின் அசைஇ/முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/13,14
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/5
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ/வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது – அகம் 120/11,12
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/9
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ/தாழி குவளை வாடு மலர் சூட்டி – அகம் 165/10,11
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ/ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண் – அகம் 190/15,16
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ/திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை – அகம் 199/6,7
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ/தோகை தூவி தொடை தார் மழவர் – அகம் 249/11,12
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ/மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/13,14
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ/மென் தோள் நெகிழ சாஅய் கொன்றை – அகம் 398/2,3
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ/மாரி புறந்தர நந்தி ஆரியர் – அகம் 398/17,18
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ/பல் ஆன் கோவலர் கல்லாது ஊதும் – அகம் 399/10,11
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ/வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் – புறம் 67/9,10
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ/ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் – புறம் 141/3,4
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/17
இலம் என்று அசைஇ இருப்பாரை காணின் – குறள்:104 10/1

மேல்


அசைஇய (14)

நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி – சிறு 32
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய/முறுவல் இன் நகை காண்கம் – நற் 81/8,9
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய/ஆடு கொள் நேமியான் பரவுதும் நாடு கொண்டு – கலி 58/11
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு – அகம் 190/1
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் – அகம் 359/8
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21
களன் உழந்து அசைஇய மறு குளம்பினவே – புறம் 97/13
செலவு அசைஇய மறு குளம்பின் நின் – புறம் 98/6

மேல்


அசைஇயது (1)

நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109

மேல்


அசைஇயும் (1)

அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும்/குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/12,13

மேல்


அசோகம் (1)

பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12

மேல்


அஞ்ச (2)

நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச/கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/9,10
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த – குறு 14/1

மேல்


அஞ்சத்தக்கவை (1)

நனி அஞ்சத்தக்கவை வந்தக்கால் தங்கண் – பழ:265/1

மேல்


அஞ்சப்படுதல் (1)

காதலின் சிறந்தன்று கண் அஞ்சப்படுதல் – முது:1 2/1

மேல்


அஞ்சப்படும் (4)

அவற்றினும் அஞ்சப்படும் – நாலடி:9 9/4
தீயினும் அஞ்சப்படும் – குறள்:21 2/2
வஞ்சரை அஞ்சப்படும் – குறள்:83 4/2
கள்வரின் அஞ்சப்படும் – திரி:18/4

மேல்


அஞ்சல் (19)

அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
அஞ்சல் என்ற இறை கைவிட்டு என – நற் 43/8
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு – நற் 102/2
நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல்/எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது – குறு 211/2,3
நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே – குறு 300/5
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில் – குறு 395/6
நின்னின் பிரியலன் அஞ்சல் ஓம்பு என்னும் – கலி 21/7
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/22
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
நல்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என – அகம் 313/1
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் – அகம் 396/4
அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி – திணை150:76/2
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – குறள்:43 8/2
அலர் நாண ஒல்வதோ அஞ்சல் ஓம்பு என்றார் – குறள்:115 9/1
அளித்து அஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்த சொல் – குறள்:116 4/1

மேல்


அஞ்சலம் (1)

என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல் – புறம் 397/25

மேல்


அஞ்சலராய் (1)

தேர்ந்து கண்ணோடாது தீ வினையும் அஞ்சலராய்
சேர்ந்தாரை எல்லாம் சிறிது உடைத்து தீர்ந்த – பழ:27/1,2

மேல்


அஞ்சலரே (1)

அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7

மேல்


அஞ்சலன் (1)

நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல – புறம் 361/3

மேல்


அஞ்சலும் (1)

ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40

மேல்


அஞ்சலையே (2)

நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே/யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/5,6
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே/வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/3,4

மேல்


அஞ்சவும் (1)

விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும்/அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி மேல்


அஞ்சற்க (1)

வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக – குறள்:89 2/1

மேல்


அஞ்சற்பாற்று (1)

சொல்லாடுவாரையும் அஞ்சற்பாற்று எல் அருவி – பழ:350/2

மேல்


அஞ்சன (2)

அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
அஞ்சன குன்று ஏய்க்கும் யானை அமர் உழக்கி – கள40:7/1

மேல்


அஞ்சனம் (4)

செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 93
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
கண் இயல் அஞ்சனம் தோய்ந்த போல் காயாவும் – கார்40:8/3
அஞ்சனம் காயா மலர குருகிலை – திணை50:21/1

மேல்


அஞ்சா (21)

துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் – மது 644
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா/குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/3,4
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா/சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/27,28
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/2
கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா/ஒளிறு வாள் வய வேந்தர் – பதி 90/5,6
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/6
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா/புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 143/8
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு – அகம் 321/12
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன – புறம் 89/5
அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து – புறம் 373/25
ஊக்கி எடுத்த அரவத்தின் ஆர்ப்பு அஞ்சா
குஞ்சர கும்பத்து பாய்வன குன்று இவரும் – கள40:16/2,3
கால் ஆழ் களரின் நரி அடும் கண் அஞ்சா
வேல் ஆள் முகத்த களிறு – குறள்:50 10/1,2
ஆற்றின் அளவு அறிந்து கற்க அவை அஞ்சா
மாற்றம் கொடுத்தல் பொருட்டு – குறள்:73 5/1,2
உறுப்பு அமைந்து ஊறு அஞ்சா வெல் படை வேந்தன் – குறள்:77 1/1
உலைவு இடத்து ஊறு அஞ்சா வன்கண் தொலைவு இடத்து – குறள்:77 2/1
உறின் உயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன் – குறள்:78 8/1
எ துணையும் அஞ்சா எயில் அரணும் வைத்து அமைந்த – திரி:100/2

மேல்


அஞ்சாதவர் (2)

பிரிவு அஞ்சாதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/9
அவையகத்து அஞ்சாதவர் – குறள்:73 3/2

மேல்


அஞ்சாதாரோடு (1)

நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும் – திரி:63/1

மேல்


அஞ்சாதி (1)

அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36

மேல்


அஞ்சாது (10)

அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது/அமர் இடை உறுதர நீக்கி நீர் – நற் 48/7,8
அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது/கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் – நற் 148/6,7
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது/கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன் – நற் 386/4,5
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது/ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/3,4
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
கடாஅ உருவொடு கண் அஞ்சாது யாண்டும் – குறள்:59 5/1
அஞ்சாது உடை படையுள் போந்து எறிவான் எஞ்சாதே – சிறுபஞ்:77/2

மேல்


அஞ்சாதே (1)

புன் புலால் தீர்க்கும் துறைவ மற்று அஞ்சாதே
தின்பது அழுவதன்கண் – பழ:262/3,4

மேல்


அஞ்சாமை (5)

அஞ்சாமை அஞ்சுதி ஒன்றின் தனக்கு ஒத்த – நான்மணி:25/1
அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இ நான்கும் – குறள்:39 2/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – குறள்:43 8/1
அஞ்சாமை அல்லால் துணை வேண்டா எஞ்சாமை – குறள்:50 7/1
பொருள் போகம் அஞ்சாமை பொன்றுங்கால் போர்த்த – சிறுபஞ்:57/1

மேல்


அஞ்சாய் (5)

இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/10
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/14
கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய்/தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 139/12

மேல்


அஞ்சாயோ (1)

அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4

மேல்


அஞ்சார் (4)

இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார்/சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் – பதி 72/1,2
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/65
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர் – குறள்:21 1/1
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி – பழ:265/2

மேல்


அஞ்சாராய் (2)

பாவமும் அஞ்சாராய் பற்றும் தொழில் மொழி – இனிய40:23/3
தீ பால் வினையினை தீரவும் அஞ்சாராய்
காப்பாரே போன்று உரைத்த பொய் குறளை ஏய்ப்பர் முன் – பழ:193/1,2

மேல்


அஞ்சாவிடில் (1)

அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டு கண் – பழ:238/3

மேல்


அஞ்சான் (21)

நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான்/காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – நற் 287/6,7
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி – கலி 101/16
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி – கலி 101/28
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி – கலி 104/21
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு – கலி 104/25
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான்/பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை – கலி 104/74
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான்/பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட – அகம் 252/6,7
கழறும் அவை அஞ்சான் கல்வி இனிதே – இனிய40:12/2
மனன் அஞ்சான் ஆகல் இனிது – இனிய40:14/4
சொலல் வல்லன் சோர்வு இலன் அஞ்சான் அவனை – குறள்:65 7/1
கற்று கண் அஞ்சான் செல சொல்லி காலத்தால் – குறள்:69 6/1
பழி அஞ்சான் வாழும் பசுவும் அழிவினால் – திரி:79/1
கொல்வது தான் அஞ்சான் வேண்டலும் கல்விக்கு – திரி:87/1
பெண் பெற்றான் அஞ்சான் இழவு – பழ:318/4
வாள் அஞ்சான் வன்கண்மை அஞ்சான் வனப்பு அஞ்சான் – ஏலாதி:22/1
வாள் அஞ்சான் வன்கண்மை அஞ்சான் வனப்பு அஞ்சான் – ஏலாதி:22/1
வாள் அஞ்சான் வன்கண்மை அஞ்சான் வனப்பு அஞ்சான்
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா – ஏலாதி:22/1,2
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா – ஏலாதி:22/2
ஆள் அஞ்சான் ஆய் பொருள்தான் அஞ்சான் நாள் எஞ்சா – ஏலாதி:22/2
அழ போகான் அஞ்சான் அலறினால் கேளான் – ஏலாதி:37/1

மேல்


அஞ்சி (102)

பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 201
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி/மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் – குறி 137,138
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து – பட் 208
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி/புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர் – மலை 193,194
நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி/சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/8,9
அறியாமையின் அன்னை அஞ்சி/குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன் – நற் 50/1,2
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி/கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த – நற் 151/6,7
உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு – நற் 372/9
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி/கொன் முனை இரவு ஊர் போல – குறு 91/6,7
புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி/தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/6,7
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய – குறு 349/5
வெம் வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி/கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர் – குறு 373/3,4
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி/சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/1,2
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/18
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு – பதி 81/35
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி/நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம் – பரி 10/64
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி/உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 12/54
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் – கலி 2/28
துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/15
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் – கலி 75/21
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி/குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் கேட்டேன் குளித்து ஆங்கே – கலி 4/11,12
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை – அகம் 7/9
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி மெல்லென – அகம் 34/16
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி/இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் – அகம் 78/1,2
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி/இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/14,15
பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய – அகம் 142/15
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் – அகம் 156/4
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல – அகம் 160/9
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி/போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/15,16
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய – அகம் 276/3
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள் – அகம் 298/17
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து – அகம் 303/1
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி/வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/16,17
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி/நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/12,13
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி/கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/9,10
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/12
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க – புறம் 43/7
இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி/தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/3,4
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி/பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி – புறம் 91/4,5
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி/அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம் – புறம் 101/4,5
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி/பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை – புறம் 103/8,9
அஞ்சி நீங்கும்-காலை – புறம் 178/10
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி/புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/4,5
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/6
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
கணவன் எழுதலும் அஞ்சி கலையே – புறம் 320/7
பிணை-வயின் தீர்தலும் அஞ்சி யாவதும் – புறம் 320/8
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி/உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/21,22
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி/துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து – புறம் 381/7,8
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி/யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/12,13
அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி
உறுவது உலகு உவப்ப செய்து பெறுவதனால் – நாலடி:8 4/1,2
அம்பல் அயல் எடுப்ப அஞ்சி தமர் பரீஇ – நாலடி:9 7/1
விரவாருள் நாணுப்படல் அஞ்சி யாதும் – நாலடி:9 8/3
கற்று அறிந்த நாவினார் சொல்லார் தம் சோர்வு அஞ்சி
மற்றையர் ஆவார் பகர்வர் பனையின் மேல் – நாலடி:26 6/1,2
அஞ்சி பின் வாங்கும் அடி – நாலடி:40 6/4
மன மாண்பு இலாதவரை அஞ்சி அகறல் – இனிய40:10/3
இகழுநர் சொல் அஞ்சி சென்றார் வருதல் – கார்40:5/1
அஞ்சி ஒதுங்கும் அதர் உள்ளி ஆர் இருள் – ஐந்50:16/3
எஞ்சாது நீ வருதி என்று எண்ணி அஞ்சி
திரு ஒடுங்கும் மென் சாயல் தேம் கோதை மாதர் – ஐந்50:17/2,3
கோல சிறு குருகின் குத்து அஞ்சி ஈர் வாளை – ஐந்50:24/1
கொடுவரி பாய துணை இழந்து அஞ்சி
கடு உணங்கு பாறை கடவு தெவுட்டும் – ஐந்70:39/1,2
மேற்று சிறு தாய காய்வு அஞ்சி போற்று உருவி – ஐந்70:43/2
நிலை அஞ்சி நீள் சுரத்து அல்குவர்கொல் தோழி – திணை50:19/2
பாற்றினம் சேர படு நிழல் கண்டு அஞ்சி
கூற்று அன வல் வில் விடலையோடு என் மகள் – திணை50:20/2,3
சிறிது அவள் செல்லாள் இறும் என்று அஞ்சி சிறிது அவள் – திணை150:17/2
வெம் சுடர் நீள் வேலானும் போதர கண்டு அஞ்சி
ஒரு சுடரும் இன்றி உலகு பாழாக – திணை150:71/2,3
அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி
புடை நெடும் காது உற போழ்ந்து அகன்று நீண்ட – திணை150:76/2,3
கரு உற்ற காயா கண மயில் என்று அஞ்சி
உரும் உற்ற பூம் கோடல் ஓடி உரும் உற்ற – திணை150:107/1,2
பழி அஞ்சி பாத்து ஊண் உடைத்து ஆயின் வாழ்க்கை – குறள்:5 4/1
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி – குறள்:33 5/1
நிலை அஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலை அஞ்சி
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை – குறள்:33 5/1,2
உறை சிறியார் உள் நடுங்கல் அஞ்சி குறை பெறின் – குறள்:68 10/1
உளர் எனினும் இல்லாரொடு ஒப்பர் களன் அஞ்சி
கற்ற செல சொல்லாதார் – குறள்:73 10/1,2
ஆற்றுபவர்க்கும் அரண் பொருள் அஞ்சி தன் – குறள்:75 1/1
உள் பகை அஞ்சி தன் காக்க உலைவு இடத்து – குறள்:89 3/1
கோல் அஞ்சி வாழும் குடியும் குடி தழீஇ – திரி:33/1
இல் அஞ்சி வாழும் எருதும் இவர் மூவர் – திரி:79/3
முன் ஓட்டுக்கொண்டு முரண் அஞ்சி போவாரே – பழ:28/3
ஒருத்தரை அஞ்சி உலைதலும் உண்டோ – பழ:76/2
அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி – பழ:154/2
அஞ்சி அகப்படுவர் ஆற்றாதார் அஞ்சி
இருள் புக்கு இருப்பினும் மெய்யே வெரூஉம் புள் – பழ:154/2,3
மதித்து அஞ்சி மாறும் அஃது இன்மையால் கூற்றம் – பழ:183/3
துனி அஞ்சார் செய்வது உணர்வார் பனி அஞ்சி
வேழம் பிடி தழூஉம் வேய் சூழ் மலை நாட – பழ:265/2,3
வரை புரை வேழத்த வன் பகை என்று அஞ்சி
உரையுடை மன்னருள் புக்கு ஆங்கு அவையுள் – பழ:317/1,2
வினை பயன் மெய் உறுதல் அஞ்சி எனைத்தும் – பழ:362/2
கழனி உழவர் கலி அஞ்சி ஓடி – கைந்:37/1

மேல்


அஞ்சி-கொல் (1)

எந்தை அறிதல் அஞ்சி-கொல்/அதுவே மன்ற வாராமையே – ஐங் 261/3,4

மேல்


அஞ்சிய (3)

பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு – குறு 117/2
சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே – பரி 14/26
நின் இவண் ஒழிதல் அஞ்சிய என்னினும் – அகம் 283/2

மேல்


அஞ்சியது (1)

அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2

மேல்


அஞ்சியொடு (1)

செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு/உயவொடு வருந்தும் மனனே இனியே – புறம் 310/2,3

மேல்


அஞ்சில் (1)

அஞ்சில் என் அஞ்சாவிடில் என் குருட்டு கண் – பழ:238/3

மேல்


அஞ்சிவிடும் (1)

சொல் பழி அஞ்சிவிடும் – நாலடி:30 7/4

மேல்


அஞ்சிற்றால் (1)

அஞ்சல் என ஆற்றின் அஞ்சிற்றால் அஞ்சி – திணை150:76/2

மேல்


அஞ்சின் (1)

கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும் – குறு 112/1

மேல்


அஞ்சினம் (2)

ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே – நற் 368/10
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே – புறம் 229/17

மேல்


அஞ்சினர்க்கு (1)

அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 210

மேல்


அஞ்சினரே (1)

தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/16

மேல்


அஞ்சினள் (2)

அஞ்சினள் உயிர்த்த-காலை யாழ நின் – அகம் 86/24
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/10

மேல்


அஞ்சினன் (1)

முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20

மேல்


அஞ்சினன்-கொல்லோ (1)

அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன் – குறு 302/6

மேல்


அஞ்சினான் (1)

இளையான் உயிர் இழந்தான் அஞ்சினான் உண்பான் – ஆசாரக்:100/2

மேல்


அஞ்சினென் (1)

யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1

மேல்


அஞ்சு (11)

புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 41
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் – நற் 14/9
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4

மேல்


அஞ்சு-வழி (1)

அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4

மேல்


அஞ்சு_தக (1)

அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6

மேல்


அஞ்சு_தகவு (2)

அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16

மேல்


அஞ்சுக (1)

வாள் போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள் போல் பகைவர் தொடர்பு – குறள்:89 2/1,2

மேல்


அஞ்சுதி (3)

ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/25
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7
அஞ்சாமை அஞ்சுதி ஒன்றின் தனக்கு ஒத்த – நான்மணி:25/1

மேல்


அஞ்சுதும் (5)

நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/5
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும்/அன்னோ இன்னும் நன் மலை நாடன் – குறு 302/3,4
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும்/என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் – அகம் 118/10,11
அஞ்சுதும் வேபாக்கு அறிந்து – குறள்:113 8/2

மேல்


அஞ்சுதுமே (2)

உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் – நற் 359/5
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை – நற் 359/6

மேல்


அஞ்சுபவர் (2)

ஏதப்பாடு அஞ்சுபவர் – குறள்:47 4/2
அமை ஆர் தோள் அஞ்சுபவர் – குறள்:91 6/2

மேல்


அஞ்சுபவர்க்கு (1)

நுண் அவை அஞ்சுபவர்க்கு – குறள்:73 6/2

மேல்


அஞ்சுபு (1)

கருவி மா மழையின் அரவம் அஞ்சுபு/போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/2,3

மேல்


அஞ்சும் (26)

தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5
புன்கண் அஞ்சும் பண்பின் – நற் 210/8
பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் – குறு 143/2
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும்/ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/2,3
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும்/புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/14,15
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும்/நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய் – கலி 103/69
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் – புறம் 361/16
கடை எலாம் காய் பசி அஞ்சும் மற்று ஏனை – நாலடி:30 7/1
இடை எலாம் இன்னாமை அஞ்சும் புடை உலாம் – நாலடி:30 7/2
தன் உயிர் அஞ்சும் வினை – குறள்:25 4/2
சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான் – குறள்:46 1/1
அஞ்சும் அறியான் அமைவு இலன் ஈகலான் – குறள்:87 3/1
அஞ்சும் பகைவர் பெறின் – குறள்:87 9/2
மனையாளை அஞ்சும் மறுமை இலாளன் – குறள்:91 4/1
இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 5/1
இன் கண் உடைத்து அவர் பார்வல் பிரிவு அஞ்சும்
புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு – குறள்:116 2/1,2
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும் – குறள்:130 5/1
பெறாஅமை அஞ்சும் பெறின் பிரிவு அஞ்சும்
அறாஅ இடும்பைத்து என் நெஞ்சு – குறள்:130 5/1,2
நோவு அஞ்சாதாரோடு நட்பும் விருந்து அஞ்சும்
ஈர்வளையை இல்லத்து இருத்தலும் சீர் பயவா – திரி:63/1,2
நிறை நெஞ்சு உடையானை நல்குரவு அஞ்சும்
அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும் – திரி:72/1,2
அறனை நினைப்பானை அல் பொருள் அஞ்சும்
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் – திரி:72/2,3
மறவனை எ உயிரும் அஞ்சும் இ மூன்றும் – திரி:72/3
அஞ்சும் பிணி மூப்பு அரும் கூற்றுடன் இயைந்து – பழ:137/3

மேல்


அஞ்சும்-மன் (1)

அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/3

மேல்


அஞ்சும்மே (1)

மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே – புறம் 20/21

மேல்


அஞ்சுமவன் (1)

அஞ்சுமவன் கற்ற நூல் – குறள்:73 7/2

மேல்


அஞ்சுமின் (1)

அறிமின் அற நெறி அஞ்சுமின் கூற்றம் – நாலடி:18 2/1

மேல்


அஞ்சுவது (9)

அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய – குறு 237/1
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
ஈங்கு எவன் அஞ்சுவது/அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 182/4
அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி – நாலடி:8 4/1
அஞ்சுவது ஓரும் அறனே ஒருவனை – குறள்:37 6/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது – குறள்:43 8/1
அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதைமை அஞ்சுவது
அஞ்சல் அறிவார் தொழில் – குறள்:43 8/1,2

மேல்


அஞ்சுவந்த (1)

அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான் – மது 28

மேல்


அஞ்சுவம் (1)

அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10

மேல்


அஞ்சுவர் (2)

அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே – கலி 52/10
தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை என்னும் செருக்கு – குறள்:21 1/1,2

மேல்


அஞ்சுவர (15)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 58
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து – மது 127
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 257
அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் – நற் 99/3
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/5
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த – நற் 387/7
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ – குறு 323/3
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/7
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/9
செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும் – அகம் 77/11
அஞ்சுவர இறுத்த தானை – அகம் 264/14
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
அருவி மாறி அஞ்சுவர கருகி – புறம் 224/12

மேல்


அஞ்சுவர_தகுந (1)

அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7

மேல்


அஞ்சுவரு (24)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/5
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை – நற் 352/3
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/11
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண் – குறு 261/5
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/17
அஞ்சுவரு நோயொடு துஞ்சாதேனே – அகம் 45/19
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/19
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் – அகம் 115/1
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/15
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/4
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/7
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/11
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 375/16
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
அஞ்சுவரு குராஅல் குரலும் தூற்றும் – புறம் 280/5
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 370/27
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 373/39

மேல்


அஞ்சுவரும் (1)

கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில் – நற் 383/7

மேல்


அஞ்சுவல் (12)

யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் – நற் 72/6
அஞ்சுவல் தோழி என் நெஞ்சத்தானே – நற் 72/11
உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/5
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல்/ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/8,9
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல்/யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என – குறு 217/2,3
அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே – குறு 324/7
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய – கலி 48/22
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் – அகம் 300/12
மனையோள் வவ்வலும் அஞ்சுவல் சினைஇ – அகம் 396/15

மேல்


அஞ்சுவலே (4)

செல்-மின் என்றல் யான் அஞ்சுவலே/செல்லாதீம் என செப்பின் பல்லோர் – நற் 229/2,3
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே/அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/4,5
தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே/அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/2,3
ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே/அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/1,2

மேல்


அஞ்சுவள் (1)

அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18

மேல்


அஞ்சுவார் (1)

நல்லார் அவை அஞ்சுவார் – குறள்:73 9/2

மேல்


அஞ்சுவார்க்கு (2)

அஞ்சுவார்க்கு இல்லை அரண் – பழ:254/4
மரிசாதியாய் இருந்த மன்று அஞ்சுவார்க்கு
பரிகாரம் யாது ஒன்றும் இல் – பழ:388/3,4

மேல்


அஞ்சுவாற்கு (1)

சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு/துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி – பரி மேல்


அஞ்சுவான் (3)

இல்லாளை அஞ்சுவான் அஞ்சும் மற்று எஞ்ஞான்றும் – குறள்:91 5/1
அஞ்சுவான் கற்ற அரு நூலும் இ மூன்றும் – திரி:7/3
புடை தறுகண் அஞ்சுவான் இல்லுள் வில் ஏற்றி – பழ:249/3

மேல்


அஞ்சுவானை (1)

கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் – கலி 103/63

மேல்


அஞ்சேன் (2)

அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் – நற் 362/9
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7

மேல்


அஞ்ஞான்று (2)

அஞ்ஞான்று கண்டேம் போல் நாணுதுமால் எஞ்ஞான்றும் – நாலடி:39 5/2
வாள் திறலானை வளைத்தார்கள் அஞ்ஞான்று
வீட்டிய சென்றார் விளங்கு ஒளி காட்ட – பழ:106/1,2

மேல்


அஞ்ஞானம் (1)

அஞ்ஞானம் தந்திட்டு அது ஆங்கு அற துழாய் – நாலடி:32 1/2

மேல்


அஞ்ஞை (1)

மென் தோள் அஞ்ஞை சென்ற ஆறே – அகம் 15/19

மேல்


அஞ்ஞையை (1)

அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22

மேல்


அஞர் (35)

ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி – பொரு 88
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 99
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே – நற் 100/12
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே – நற் 113/12
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே – நற் 193/9
இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி – நற் 214/10
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/5
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே – குறு 354/6
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/20
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர்/கனவினால் அழிவு-உற்று கங்குலும் அரற்றா-கால் – கலி 60/17
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/13
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு – கலி 110/15
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/15
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
பேர் அஞர் செய்த என் கண் – கலி 143/51
கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர – கலி 144/68
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் – அகம் 62/11
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/2
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே – அகம் 225/17
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/9
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு – புறம் 238/15
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/6
கொடும் புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கு அஞர்
செய்யலமன் இவள் கண் – குறள்:109 6/1,2
ஆர் அஞர் உற்றன கண் – குறள்:118 9/2

மேல்


அட்ட (64)

எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 175
வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் – பெரும் 100
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட/சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 304,305
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை – பெரும் 472
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 295
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட/விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/7,8
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம் – குறு 34/6
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/4
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/2
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை – பரி 1/61
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட/தானையான் வையை வனப்பு – பரி 61/18
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட/பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 8/6
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை – அகம் 72/13
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட/வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/8,9
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/10
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/18
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/5
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட/கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் – புறம் 23/16,17
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/7
வெள் எள் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட/வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக – புறம் 246/7,8
பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு – புறம் 300/5
வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின் – புறம் 302/9
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட/மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த – புறம் 372/8,9
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16
தப்பியார் அட்ட களத்து – கள40:1/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:2/5
பிழைத்தாரை அட்ட களத்து – கள40:3/4
புல்லாரை அட்ட களத்து – கள40:4/4
தப்பியார் அட்ட களத்து – கள40:5/4
வேந்தரை அட்ட களத்து – கள40:6/6
பொருநரை அட்ட களத்து – கள40:7/4
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:8/5
நேராரை அட்ட களத்து – கள40:9/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:10/4
செம் கண் மால் அட்ட களத்து – கள40:11/5
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:12/5
சேய் பொருது அட்ட களத்து – கள40:13/4
கொங்கரை அட்ட களத்து – கள40:14/4
வேந்தரை அட்ட களத்து – கள40:16/5
ஆர்த்து அமர் அட்ட களத்து – கள40:17/5
உடற்றியார் அட்ட களத்து – கள40:18/4
புக்கு அமர் அட்ட களத்து – கள40:19/4
நேராரை அட்ட களத்து – கள40:20/4
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:22/6
செற்றாரை அட்ட களத்து – கள40:23/5
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:24/5
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:25/4
தெவ்வாரை அட்ட களத்து – கள40:26/5
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:27/4
நண்ணாரை அட்ட களத்து – கள40:28/6
அடங்காரை அட்ட களத்து – கள40:30/4
ஒன்னாரை அட்ட களத்து – கள40:31/4
காய்ந்தாரை அட்ட களத்து – கள40:32/4
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:33/5
சேய் பொருது அட்ட களத்து – கள40:34/5
மேவாரை அட்ட களத்து – கள40:36/5
தெவ்வரை அட்ட களத்து – கள40:37/4
துன்னாரை அட்ட களத்து – கள40:38/4
வஞ்சிக்கோ அட்ட களத்து – கள40:39/4
கூடாரை அட்ட களத்து – கள40:41/5

மேல்


அட்டக்கண்ணும் (1)

பொருந்தாதவரை பொருது அட்டக்கண்ணும்
இருந்து அமையார் ஆகி இறப்ப வெகுடல் – பழ:281/1,2

மேல்


அட்டதனை (1)

அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை
உண்டி உதவாதாள் இல் வாழ் பேய் இ மூவர் – நாலடி:37 3/2,3

மேல்


அட்டது (2)

அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது – நாலடி:28 1/2
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது
அடைத்து இருந்து உண்டு ஒழுகும் ஆவது இல் மாக்கட்கு – நாலடி:28 1/2,3

மேல்


அட்டதை (1)

கவிழ்ந்து நிலம் சேர அட்டதை/மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/12,13

மேல்


அட்டமியும் (2)

அட்டமியும் ஏனை பிறந்த நாள் இ அனைத்தும் – ஆசாரக்:43/3
அட்டமியும் ஏனை உவாவும் பதினான்கும் – ஆசாரக்:47/1

மேல்


அட்டவர் (1)

செம்மாந்து செல்லும் செறுநரை அட்டவர்
தம் மேல் புகழ் பிறர் பாராட்ட தம் மேல் தாம் – பழ:131/1,2

மேல்


அட்டவாயில் (1)

நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில்/இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன – அகம் 326/5,6

மேல்


அட்டவை (1)

மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 21/66

மேல்


அட்டனனே (1)

தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே – புறம் 78/12

மேல்


அட்டார்வாய் (1)

அட்டார்வாய் பட்டது பண்பு – ஏலாதி:79/4

மேல்


அட்டாரை (1)

அட்டாரை ஒட்டா கலம் – பழ:118/4

மேல்


அட்டான் (3)

கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று – பரி 15/45
மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து – பரி 17/21
அட்டான் இட உண்டான் ஐவரினும் ஆகும் என – சிறுபஞ்:68/3

மேல்


அட்டி (4)

உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி/கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 28,29
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று – பெரும் 195
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய – நற் 175/3
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி/காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி மேல்


அட்டிய (2)

யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – குறள்:110 3/2
யாப்பினுள் அட்டிய நீர் – பழ:296/4

மேல்


அட்டியும் (1)

பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203

மேல்


அட்டில் (6)

புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில்/காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 132,133
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில்/சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி – பட் 43,44
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில்/ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 262,263
அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/12
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து – அகம் 168/7
அட்டில் புகாதாள் அரும் பிணி அட்டதனை – நாலடி:37 3/2

மேல்


அட்டிலும் (1)

உரல் களத்தும் அட்டிலும் பெண்டிர்கள் மேலும் – ஆசாரக்:99/1

மேல்


அட்டிலோளே (1)

அட்டிலோளே அம் மா அரிவை – நற் 120/9

மேல்


அட்டிற்று (1)

அட்டிற்று தின்பவர் ஆயிரவர் ஆபவே – பழ:59/2

மேல்


அட்டினேன் (1)

அட்டினேன் ஆவி அதற்கு – திணை150:103/4

மேல்


அட்டு (38)

தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு – பொரு 142
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி – நற் 47/1
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு/உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/3,4
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு/உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/4,5
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு/பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/3,4
காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு/நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/4,5
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு/செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/5,6
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
அட்டு ஆனானே குட்டுவன் அடு-தொறும் – பதி 47/1
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு/கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய் – அகம் 0/4,5
நீர் இல் ஆர் ஆற்று நிவப்பன களிறு அட்டு/ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் – அகம் 45/4,5
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும் – அகம் 112/6
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு – அகம் 261/13
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் – புறம் 10/7
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் – புறம் 40/2
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் – புறம் 104/3
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/2
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு/பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர – புறம் 120/14,15
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/10
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
நாளும் ஆனான் கடந்து அட்டு என்றும் நின் – புறம் 227/6
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு/துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/10,11
அட்டது பாத்து உண்டல் அட்டு உண்டல் அட்டது – நாலடி:28 1/2
அடகு பறித்துக்கொண்டு அட்டு குடை கலனா – நாலடி:29 9/2
குட நீர் அட்டு உண்ணும் இடுக்கண் பொழுதும் – நாலடி:39 2/1
வேந்து உவப்ப அட்டு ஆர்த்த வென்றியும் இ மூன்றும் – திரி:8/3
கான் அட்டு நாறும் கதுப்பினாய் தீற்றாதோ – பழ:14/3
எல்லாம் பொய் அட்டு ஊணே வாய் – பழ:213/4
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்ந்தார்களே இம்மையில் – சிறுபஞ்:98/3
அட்டு இட்டு உண்டு ஆற்ற வாழ்வார் – சிறுபஞ்:98/4

மேல்


அட்டூணோ (1)

அயல் அறியா அட்டூணோ இல் – பழ:237/4

மேல்


அட (22)

நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் – பொரு 31
காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/12
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/9
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும் – நற் 218/9
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/6
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/3
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் – ஐங் 393/1
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/20
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே – கலி 60/31
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட/எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் – அகம் 252/7,8
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
ஒளிறு ஒள் வாள் அட குழைந்த பைம் தும்பை – புறம் 347/3
அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/10
ஒன்னார் அட நின்ற போழ்தின் ஒரு மகன் – பழ:306/1
தொழீஇ அட உண்ணார் தோழர் இல் துஞ்சார் – சிறுபஞ்:36/1

மேல்


அடக்க (1)

அடக்க அடங்காதார் சொல் – இன்னா40:40/4

மேல்


அடக்கத்தால் (1)

நின்றக்கால் நிற்க அடக்கத்தால் என்றும் – ஆசாரக்:74/1

மேல்


அடக்கத்தை (1)

காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம் – குறள்:13 2/1

மேல்


அடக்கம் (11)

ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10
இளையான் அடக்கம் அடக்கம் கிளை பொருள் – நாலடி:7 5/1
இளையான் அடக்கம் அடக்கம் கிளை பொருள் – நாலடி:7 5/1
உரியார் உரிமை அடக்கம் தெரியுங்கால் – நாலடி:17 10/2
அணிகலம் ஆவது அடக்கம் பணிவு இல் சீர் – நாலடி:25 2/2
அடக்கம் உடையவன் மீளிமை இன்னா – இன்னா40:40/1
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை – குறள்:13 1/1
அடக்கம் இல் உள்ளத்தன் ஆகி நடக்கையின் – பழ:200/2
கற்று அறிந்தார் கண்ட அடக்கம் அறியாதார் – பழ:243/1
பேண் அடக்கம் பேணா பெரும் தகைமை பீடு உடைமை – சிறுபஞ்:43/1

மேல்


அடக்கமும் (2)

நல்லார்-கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் – கலி 47/4
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3

மேல்


அடக்கல் (3)

ஐ வாய் வேட்கை அவா அடக்கல் முன் இனிதே – இனிய40:25/1
ஒருமையுள் ஆமை போல் ஐந்து அடக்கல் ஆற்றின் – குறள்:13 6/1
நாவாய் அடக்கல் அரிது ஆகும் நாவாய் – பழ:79/2

மேல்


அடக்கலும் (1)

வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ – புறம் 93/11

மேல்


அடக்கவும் (2)

யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/14

மேல்


அடக்கி (11)

வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி/தோள் புறம் மறைக்கும் நல்கூர் நுசுப்பின் – சிறு 58,59
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி/அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து – மது 496,497
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/7
தன்னுள் அடக்கி கரக்கினும் கரக்கும் – புறம் 1/8
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி/சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே – புறம் 91/10,11
தினை துணையர் ஆகி தம் தேசு உள் அடக்கி
பனை துணையார் வைகலும் பாடு அழிந்து வாழ்வர் – நாலடி:11 5/1,2
ஆற்றும் துணையும் அறிவினை உள் அடக்கி
ஊற்றம் உடையார் உணர்வு உடையார் ஊற்றம் – நாலடி:20 6/1,2
அல்லார் எனினும் அடக்கி கொளல்வேண்டும் – நாலடி:23 1/2
ஊறு செய் நெஞ்சம் தம் உள் அடக்கி ஒண்ணுதலார் – நாலடி:38 9/1
குலைத்து அடக்கி நல் அறம் கொள்ளார் கொளுத்தல் – பழ:212/2
நன் புலத்து வை அடக்கி நாளும் நாள் ஏர் போற்றி – சிறுபஞ்:58/1

மேல்


அடக்கிக்கொளல் (1)

தம்முள் அடக்கிக்கொளல் – நாலடி:23 9/4

மேல்


அடக்கிய (7)

ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 186
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் – பெரும் 94
களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் – பெரும் 396
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – மலை 418
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய/வேத முதல்வன் என்ப – நற் 0/5,6
சிலை விசை அடக்கிய மூரி வெண் தோல் – பதி 45/16
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய/தண்டா ஈகை தகை மாண் குடுமி – புறம் 6/25,26

மேல்


அடக்கில் (1)

நார் தொடுத்து ஈர்க்கில் என் நன்று ஆய்ந்து அடக்கில் என் – நாலடி:3 6/1

மேல்


அடக்குப (1)

காத்து ஓம்பி தம்மை அடக்குப மூத்தொறூஉம் – நாலடி:36 1/2

மேல்


அடக்கும் (1)

அடங்கா மன்னரை அடக்கும்/மடங்கா விளையுள் நாடு கிழவோயே – புறம் 200/16,17

மேல்


அடக்குவம்-மன்னோ (1)

அடக்குவம்-மன்னோ தோழி மட பிடி – அகம் 328/11

மேல்


அடக்குவான்ஆகில் (1)

ஆகும் அ நான்கு ஒழித்து ஐந்து அடக்குவான்ஆகில்
வே கும்பம் வேண்டான் விடும் – சிறுபஞ்:67/3,4

மேல்


அடகின் (1)

அடகின் கண்ணுறை ஆக யாம் சில – புறம் 140/4

மேல்


அடகினும் (1)

ஆடா அடகினும் காணேன் போர் வாடா – திணை150:4/2

மேல்


அடகு (4)

குறு நறு முஞ்ஞை கொழும் கண் குற்று அடகு/புன்_புல வரகின் சொன்றியொடு பெறூஉம் – புறம் 197/11,12
கொய் அடகு வாட தரு விறகு உணங்க – புறம் 318/1
அபரான போழ்தின் அடகு இடுவரேனும் – நாலடி:21 7/3
அடகு பறித்துக்கொண்டு அட்டு குடை கலனா – நாலடி:29 9/2

மேல்


அடகும் (1)

மென் பிணி அவிழ்ந்த குறு முறி அடகும்/அமிர்து இயன்று அன்ன தீம் சேற்று கடிகையும் – மது 531,532

மேல்


அடகேனும் (1)

கழுநீருள் கார் அடகேனும் ஒருவன் – நாலடி:22 7/1

மேல்


அடங்க (18)

அவுணர் நல் வலம் அடங்க கவிழ் இணர் – திரு 59
பணிலம் கலி அவிந்து அடங்க காழ் சாய்த்து – மது 621
மன் எயில் மறவர் ஒலி அவிந்து அடங்க/ஒன்னார் தேய பூ மலைந்து உரைஇ – பதி 40/8,9
இதோ அடங்க கேள் – கலி 63/14
கையதை அலவன் கண் பெற அடங்க சுற்றிய – கலி 85/6
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
எழுவர் நல் வலம் அடங்க ஒரு பகல் – அகம் 36/20
நுண் கேழ் அடங்க வாரி பையுள் கெட – அகம் 223/13
அன்பு உரைத்து அடங்க கூறிய இன் சொல் – அகம் 332/11
யாமே நின் இகழ் பாடுவோர் எருத்து அடங்க/புகழ் பாடுவோர் பொலிவு தோன்ற – புறம் 40/6,7
புனை கழல் எழுவர் நல் வலம் அடங்க/ஒருதான் ஆகி பொருது களத்து அடலே – புறம் 76/12,13
குணன் அடங்க குற்றம் உளானும் ஒருவன் – நான்மணி:104/3
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் – நான்மணி:104/4
ஆற்றின் அடங்க பெறின் – குறள்:13 3/2
சில் எழுத்தினானே பொருள் அடங்க காலத்தால் – ஆசாரக்:76/3
நல் அவையுள் புக்கு இருந்து நா அடங்க கல்வி – பழ:326/2
குணன் அடங்க குற்றம் இலானும் ஒருவன் – சிறுபஞ்:29/3
கணன் அடங்க கற்றானும் இல் – சிறுபஞ்:29/4

மேல்


அடங்கல் (3)

அரைசு தலைவரினும் அடங்கல் ஆனா – புறம் 354/1
கதம் காத்து கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி – குறள்:13 10/1
அல்கு உண்டு அடங்கல் வழி – ஆசாரக்:29/3

மேல்


அடங்கலவே (1)

கடி மதில் பாயும் நின் களிறு அடங்கலவே/போர் எனின் புகலும் புனை கழல் மறவர் – புறம் 31/8,9

மேல்


அடங்கலளே (1)

யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4

மேல்


அடங்கலின் (1)

ஊறு நீர் அடங்கலின் உண் கயம் காணாது – கலி 13/7

மேல்


அடங்கா (7)

அடங்கா தானையோடு உடன்று மேல்வந்த – பெரும் 418
அடங்கா சொன்றி அம் பல் யாணர் – நற் 281/5
அடங்கா தானை வேந்தர் உடங்கு இயைந்து – புறம் 71/2
அடங்கா மன்னரை அடக்கும் – புறம் 200/16
ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்கு உரைத்தும் தான் அடங்கா
பேதையின் பேதையார் இல் – குறள்:84 4/1,2
அறம் நட்டான் நல்நெறிக்கண் நிற்க அடங்கா
புறம் நட்டான் புல்நெறி போகாது புறம் நட்டான் – சிறுபஞ்:26/1,2
அரம் போல் கிளை அடங்கா பெண் அவியா தொண்டு – சிறுபஞ்:60/1

மேல்


அடங்காதார் (3)

அடங்காதார் மிடல் சாய அமரர் வந்து இரத்தலின் – கலி 2/2
அடங்காதார் என்றும் அடங்கார் தடம் கண்ணாய் – நாலடி:12 6/2
அடக்க அடங்காதார் சொல் – இன்னா40:40/4

மேல்


அடங்காது (1)

உள்ளம் உள் அவிந்து அடங்காது வெள்ளென – புறம் 207/9

மேல்


அடங்காதோரே (1)

அடி புறந்தருகுவர் அடங்காதோரே – புறம் 35/34

மேல்


அடங்காமை (3)

ஆர்த்த மனைவி அடங்காமை நற்கு இன்னா – இன்னா40:2/2
அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆர் இருள் உய்த்துவிடும் – குறள்:13 1/1,2
கடும் கதத்து தண்டம் அடங்காமை காப்பின் – ஏலாதி:18/3

மேல்


அடங்கார் (2)

அடங்கார் ஆர் அரண் வாட செல்லும் – பதி 39/7
அடங்காதார் என்றும் அடங்கார் தடம் கண்ணாய் – நாலடி:12 6/2

மேல்


அடங்காரை (1)

அடங்காரை அட்ட களத்து – கள40:30/4

மேல்


அடங்காரோடு (1)

அறியா பருவத்து அடங்காரோடு ஒன்றி – நாலடி:18 1/1

மேல்


அடங்கான் (3)

நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான்/பொன் இணர் நறு மலர் புன்னை வெஃகி – அகம் 126/14,15
அழும்பிலன் அடங்கான் தகையும் என்றும் – புறம் 283/5
தந்தையேஆயினும் தான் அடங்கான் ஆகுமேல் – இனிய40:7/3

மேல்


அடங்கி (5)

ஒலி அவிந்து அடங்கி யாமம் நள்ளென – நற் 303/1
நெஞ்சு உடம்படுதலின் ஒன்று புரிந்து அடங்கி/இரவின் வரூஉம் இடும்பை நீங்க – அகம் 312/1,2
அறிவது அறிந்து அடங்கி அஞ்சுவது அஞ்சி – நாலடி:8 4/1
தானம் அழியாமை தான் அடங்கி வாழ்வு இனிதே – இனிய40:13/2
அடங்கி அகப்பட்ட ஐந்தினையும் காத்து – பழ:99/1

மேல்


அடங்கிய (14)

விளங்கு நகர் அடங்கிய கற்பின் – குறு 338/7
ஒன்றுமொழிந்து அடங்கிய கொள்கை என்றும் – பதி 15/29
ஆறிய கற்பின் அடங்கிய சாயல் – பதி 16/10
அடங்கிய புடையல் பொலன் கழல் நோன் தாள் – பதி 31/31
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய செயிர் தீர் செம்மால் – பதி 37/5
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 57/11
அடங்கிய நெஞ்சம் புகர்படுபு அறியாது – பதி 89/14
வளம் கெழு குடைச்சூல் அடங்கிய கொள்கை – பதி 90/48
திரு நகர் அடங்கிய மாசு இல் கற்பின் – அகம் 114/13
ஆன்ற கேள்வி அடங்கிய கொள்கை – புறம் 26/12
ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கை – புறம் 191/6
அடங்கிய கற்பின் ஆய் நுதல் மடந்தை – புறம் 249/10
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய/கபில நெடு நகர் கமழும் நாற்றமொடு – புறம் 337/10,11
ஒன்று புரிந்து அடங்கிய இருபிறப்பாளர் – புறம் 367/12

மேல்


அடங்கியான் (1)

நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம் – குறள்:13 4/1

மேல்


அடங்கியும் (1)

எருத்து இடை அடங்கியும் இமில் இற புல்லியும் – கலி 105/31

மேல்


அடங்கின (1)

புனமும் அடங்கின காப்பு – திணை50:2/4

மேல்


அடங்கினரே (1)

இனிது அடங்கினரே மாக்கள் முனிவு இன்று – குறு 6/2

மேல்


அடங்கினான் (1)

கற்பு உடைய பெண் அமிர்து கற்று அடங்கினான் அமிர்து – சிறுபஞ்:2/1

மேல்


அடங்கினேன் (1)

ஆங்கு ஆக சாயல் இன் மார்ப அடங்கினேன் ஏஎ – கலி 94/37

மேல்


அடங்கு (15)

பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – சிறு 34
நீறு அடங்கு தெருவின் அவன் சாறு அயர் மூதூர் – சிறு 201
அமிழ்து பொதிந்து இலிற்றும் அடங்கு புரி நரம்பின் – சிறு 227
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – பெரும் 15
ஆன்று அடங்கு அறிஞர் செறிந்தனர் நோன்-மார் – மது 481
அடங்கு மயிர் ஒழுகிய அம் வாய் கடுப்ப – மலை 32
கடாஅம் கழீஇய கதன் அடங்கு யானை – நற் 18/8
நெய் வார்ந்து அன்ன துய் அடங்கு நரம்பின் – நற் 300/8
புற்று அடங்கு அரவின் ஒடுங்கிய அம்பின் – பதி 45/2
அடங்கு அரும் தோற்றத்து அரும் தவம் முயன்றோர் தம் – கலி 138/30
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
வல்லோன் அடங்கு கயிறு அமைப்ப கொல்லன் – அகம் 224/2
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 135/5
பொன் வார்ந்து அன்ன புரி அடங்கு நரம்பின் – புறம் 308/1
ஓலை கணக்கர் ஒலி அடங்கு புன் செக்கர் – நாலடி:40 7/1

மேல்


அடங்குதல் (3)

வாயின் அடங்குதல் துப்புரவு ஆம் மாசு அற்ற – திரி:43/1
செய்கை அடங்குதல் திப்பியம் ஆம் பொய் இன்றி – திரி:43/2
நெஞ்சம் அடங்குதல் வீடு ஆகும் இ மூன்றும் – திரி:43/3

மேல்


அடங்கும் (1)

யாறு உள் அடங்கும் குளம் உள வீறு சால் – நான்மணி:51/1

மேல்


அடங்குவான் (1)

வெள் ஏற்று எருத்து அடங்குவான்/ஒள் இழை வார்-உறு கூந்தல் துயில் பெறும் வை மருப்பின் – கலி மேல்


அடர் (15)

நுண் உருக்கு-உற்ற விளங்கு அடர் பாண்டில் – மலை