அ – முதல் சொற்கள் பகுதி 1 – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

அ – முதல் சொற்கள் – சங்க இலக்கியம், கம்பராமாயாணம் கூட்டுத் தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அ 1297
அ-கால் 3
அ-வயின் 17
அஃக 1
அஃகல் 1
அஃகல்_இல் 1
அஃகல 1
அஃகி 1
அஃகிய 1
அஃகியோனே 1
அஃகினவால் 1
அஃதலால் 1
அஃதால் 1
அஃதான்று 3
அஃது 88
அஃதும் 1
அஃதே 21
அஃதை 3
அக்க 1
அக்கட 1
அக்கன் 3
அக்கனை 3
அக்காலை 2
அக்கிரீவனை 1
அக்கு 1
அக்குரன் 1
அக்குரோணி 2
அக்குரோணிகள் 1
அக்குளுத்து 1
அக 39
அக-வயின் 1
அக_நகர் 1
அகங்களை 1
அகட்டில் 1
அகட்டு 2
அகடு 9
அகண்டமும் 1
அகணி 2
அகத்த 1
அகத்தது 3
அகத்தர் 1
அகத்தரா 1
அகத்தவா 1
அகத்தன் 1
அகத்தார் 2
அகத்தால் 1
அகத்திடை 1
அகத்தியன் 4
அகத்தின் 4
அகத்தினும் 1
அகத்து 77
அகத்துடைய 1
அகத்தும் 4
அகத்துள் 4
அகத்துளார் 1
அகத்தை 4
அகத்தோர் 1
அகநாடர் 1
அகப்பட்ட 3
அகப்பட்டது 2
அகப்பட்டானை 1
அகப்பட்டு 1
அகப்பட 4
அகப்படின் 1
அகப்படுத்த 5
அகப்படுத்து 3
அகப்படுத்தே 1
அகப்படுப்ப 1
அகப்படுப்பல் 1
அகப்படுப்பேன் 1
அகப்படேஎன் 1
அகப்பா 2
அகப்பொருள் 1
அகம் 130
அகம்-தொறும் 2
அகம்-தோறு 1
அகம்-தோறும் 1
அகம்_அணை 1
அகம்பன் 3
அகம்பனும் 2
அகம்பனே 1
அகம்பனை 1
அகம்பாடு 1
அகரு 2
அகருவும் 1
அகல் 215
அகல்-மதி 1
அகல்-மேல் 1
அகல்_இல் 1
அகல்க 1
அகல்கிலம் 1
அகல்கின்றன 1
அகல்தல் 1
அகல்தி 1
அகல்பு 1
அகல்வதே 1
அகல்வர் 1
அகல்வர்-மன்னோ 1
அகல்வரேனும் 1
அகல்வாம் 1
அகல்வாய் 1
அகல்வான் 4
அகல்வித்தான் 1
அகல்வு 3
அகல்வுற்றனள் 1
அகல்வுற்றீர் 1
அகல்வென் 2
அகல 53
அகலங்கள் 1
அகலத்தது 1
அகலத்தவனை 1
அகலத்தன 1
அகலத்தான் 1
அகலத்தின் 1
அகலத்து 14
அகலத்துக்கு 1
அகலத்துள் 1
அகலத்தொடும் 1
அகலத்தோன் 1
அகலம் 35
அகலமும் 5
அகலா 9
அகலா-முன் 2
அகலா-வண்ணம் 1
அகலாத 1
அகலாது 6
அகலான் 3
அகலிகை 4
அகலிகைக்கு 1
அகலிடம் 3
அகலிது 1
அகலின் 2
அகலினும் 2
அகலும் 8
அகலும்படி 1
அகலுமோ 1
அகலுள் 7
அகலேன் 1
அகலேன்-மன்னே 1
அகவ 10
அகவர் 1
அகவர்க்கு 1
அகவரும் 1
அகவலன் 1
அகவன் 4
அகவன்_மகளிர் 1
அகவன்_மகளே 3
அகவாவே 1
அகவினம் 2
அகவு 1
அகவுநர் 6
அகவும் 17
அகவுவம் 2
அகழ் 16
அகழ்-நின்றும் 1
அகழ்க்குவனே 1
அகழ்ந்த 4
அகழ்ந்ததும் 1
அகழ்ந்தன 1
அகழ்ந்து 2
அகழ்ந்தோர் 1
அகழ்வோன் 1
அகழது 1
அகழி 12
அகழி-தானும் 1
அகழிக்கும் 1
அகழிய 2
அகழியை 8
அகழில் 1
அகழின் 2
அகழும் 3
அகளத்து 2
அகற்ற 5
அகற்றல் 1
அகற்றலின் 1
அகற்றவும் 1
அகற்றவோ 1
அகற்றாநின்ற 1
அகற்றி 15
அகற்றிய 6
அகற்றினான் 2
அகற்றுதிர் 1
அகற்றும் 10
அகற்றுவது 1
அகற்றுவான் 3
அகற்றுவென் 1
அகறல் 9
அகறலோ 1
அகறி 1
அகறியால் 1
அகறிர் 2
அகறிரோ 1
அகன் 147
அகன்-மின் 1
அகன்மோ 1
அகன்ற 29
அகன்ற-காலை 1
அகன்றதன் 1
அகன்றது 6
அகன்றது-கொல் 1
அகன்றவர் 4
அகன்றன 4
அகன்றனர் 7
அகன்றனன் 1
அகன்றார் 5
அகன்றாரை 2
அகன்றாரையும் 1
அகன்றாள் 1
அகன்றான் 4
அகன்றானோ 1
அகன்றிசினோர்க்கே 1
அகன்றிசினோரே 1
அகன்றில 1
அகன்றிலர் 1
அகன்றிலள் 1
அகன்றிலை 1
அகன்று 27
அகன்றோர் 4
அகன்றோரே 3
அகில் 42
அகில்களும் 1
அகிலம் 1
அகிலமும் 2
அகிலின் 1
அகிலும் 12
அகிலொடு 2
அகிலோடு 1
அகுதை 3
அகுதை-கண் 1
அகை 6
அகை_இல் 1
அகைத்த 2
அகைந்து 9
அகைப்ப 3
அகைபு 1
அகைய 4
அங்க 5
அங்க_நாடு 1
அங்கங்கு 1
அங்கங்கே 1
அங்கண் 5
அங்கணத்து 1
அங்கணன் 1
அங்கணாளனை 1
அங்கத்து 1
அங்கத 4
அங்கதங்களும் 1
அங்கதம் 2
அங்கதர் 1
அங்கதற்கு 1
அங்கதன் 41
அங்கதன்-தன்-மேல் 1
அங்கதன்-மேல் 1
அங்கதன்-அவனும் 1
அங்கதனும் 1
அங்கதனே 1
அங்கதனோடும் 2
அங்கம் 13
அங்கமும் 4
அங்கவலயங்களும் 1
அங்கனம் 1
அங்காடி 5
அங்காரதாரை 1
அங்கி 13
அங்கிகள் 1
அங்கியின் 5
அங்கியும் 1
அங்கு 145
அங்குச 2
அங்குசத்து 1
அங்குசம் 6
அங்கும் 12
அங்குமா 1
அங்குரம் 1
அங்குரம்-கொல் 1
அங்கே 6
அங்கை 25
அங்கை-நின்று 1
அங்கைகள் 2
அங்கையர் 1
அங்கையன் 2
அங்கையால் 6
அங்கையில் 3
அங்கையின் 8
அங்கையினார் 1
அங்கையினால் 2
அங்கையினின் 1
அங்கையும் 3
அங்கையோடு 2
அங்கொடு 1
அங்கோடு 1
அங்ஙனம் 1
அச்ச 2
அச்சத்தால் 2
அச்சத்தான் 1
அச்சத்தின் 1
அச்சது 1
அச்சம் 26
அச்சமுண்டார்களும் 1
அச்சமும் 4
அச்சமோ 2
அச்சமோடு 1
அச்சாக 1
அச்சிரக்கால் 1
அச்சிரம் 1
அச்சின் 1
அச்சின 1
அச்சினை 1
அச்சினோடு 1
அச்சு 12
அச்சு-உற 1
அச்சும் 3
அச்சென 1
அச்சொடு 1
அச்சொடும் 2
அச்சோடு 1
அசங்க 1
அசங்கிட 1
அசஞ்சல 1
அசட்டர்கள் 1
அசத்த 1
அசத்தினில் 1
அசதி 1
அசந 1
அசனி 38
அசனி_ஏறு 3
அசனிகள் 1
அசனியின் 4
அசனியும் 2
அசனியை 1
அசனியோடும் 1
அசா 3
அசாந்து 1
அசாவா 3
அசாவாது 1
அசாவிடவே 1
அசாவிடூஉம் 1
அசாஅ 2
அசாஅம் 2
அசிக்கும் 1
அசுண 1
அசுணம் 4
அசுணமா 1
அசும்பில் 1
அசும்பின் 2
அசும்பு 13
அசும்பும் 1
அசும்புறு 1
அசுரர் 1
அசுரர்கள் 1
அசுரர்கள்-தம் 1
அசுரரே 1
அசுரரை 3
அசை 39
அசை-வழி 1
அசை_தொழில் 1
அசைகின்ற 1
அசைத்த 12
அசைத்தல் 1
அசைத்தலாலும் 1
அசைத்தலும் 1
அசைத்து 3
அசைத்தே 1
அசைத்தோனே 1
அசைதல் 1
அசைதலும் 1
அசைந்த 3
அசைந்தனர் 1
அசைந்தார் 1
அசைந்து 2
அசைப்ப 1
அசைப்பார் 1
அசைபு 2
அசைய 5
அசையல் 1
அசையா 3
அசையாத 2
அசையாது 1
அசையின் 1
அசையின-கொல்லோ 1
அசையினம் 1
அசையினள் 1
அசையினன் 1
அசையினிர் 3
அசையினை 1
அசையுநர் 2
அசையும் 4
அசைவந்து 1
அசைவர 1
அசைவரல் 1
அசைவரூஉம் 1
அசைவிட 1
அசைவிடூஉம் 1
அசைவினான் 1
அசைவு 20
அசைவு-உழி 2
அசைவு_இல் 2
அசைவுடன் 1
அசைவுறு 1
அசைஇ 44
அசைஇய 14
அசைஇயது 1
அசைஇயும் 1
அசோகம் 1
அசோகுகள் 1
அஞ்ச 36
அஞ்சல் 40
அஞ்சலம் 1
அஞ்சலர் 1
அஞ்சலரே 1
அஞ்சலள் 1
அஞ்சலன் 3
அஞ்சலால் 1
அஞ்சலி 2
அஞ்சலித்த 1
அஞ்சலித்து 3
அஞ்சலியாதவர் 1
அஞ்சலிர் 1
அஞ்சலும் 1
அஞ்சலை 8
அஞ்சலையே 2
அஞ்சவும் 1
அஞ்சவே 4
அஞ்சன்-மின் 5
அஞ்சன 41
அஞ்சன_மணி 1
அஞ்சன_வண்ண 2
அஞ்சன_வண்ணனே 1
அஞ்சனத்தில் 1
அஞ்சனம் 10
அஞ்சனை 11
அஞ்சனைக்கு 2
அஞ்சா 16
அஞ்சாதவர் 1
அஞ்சாதவன் 1
அஞ்சாதி 1
அஞ்சாது 12
அஞ்சாதே 1
அஞ்சாய் 5
அஞ்சாயோ 1
அஞ்சார் 8
அஞ்சான் 8
அஞ்சி 155
அஞ்சி-கொல் 1
அஞ்சிட 2
அஞ்சிய 8
அஞ்சியது 1
அஞ்சியவன் 1
அஞ்சியொடு 1
அஞ்சியோ 1
அஞ்சில் 1
அஞ்சிறை 1
அஞ்சின் 1
அஞ்சின 15
அஞ்சினது 1
அஞ்சினம் 3
அஞ்சினர் 9
அஞ்சினர்க்கு 1
அஞ்சினரால் 1
அஞ்சினரே 1
அஞ்சினவாம் 1
அஞ்சினள் 2
அஞ்சினன் 6
அஞ்சினன்-கொல்லோ 1
அஞ்சினாம் 1
அஞ்சினார் 9
அஞ்சினார்-மேல் 1
அஞ்சினார்_அலர் 1
அஞ்சினால் 2
அஞ்சினாள் 3
அஞ்சினான் 4
அஞ்சினான்-கொல் 1
அஞ்சினிர் 2
அஞ்சினென் 2
அஞ்சினேன் 12
அஞ்சினை 4
அஞ்சினையோ 1
அஞ்சினொடு 1
அஞ்சினோடு 1
அஞ்சு 30
அஞ்சு-வழி 1
அஞ்சு_தக 1
அஞ்சு_தகவு 2
அஞ்சு_நூற்றின் 1
அஞ்சுக 3
அஞ்சுகின்றார் 1
அஞ்சுகின்றிலர்கள் 1
அஞ்சுகின்றேன் 1
அஞ்சுதல் 1
அஞ்சுதி 2
அஞ்சுதும் 5
அஞ்சுதுமே 2
அஞ்சுபு 1
அஞ்சும் 23
அஞ்சும்-மன் 1
அஞ்சும்மே 1
அஞ்சுமால் 2
அஞ்சுவது 5
அஞ்சுவந்த 1
அஞ்சுவம் 1
அஞ்சுவர் 4
அஞ்சுவர 15
அஞ்சுவர_தகுந 1
அஞ்சுவரு 24
அஞ்சுவரும் 1
அஞ்சுவல் 12
அஞ்சுவலே 4
அஞ்சுவள் 1
அஞ்சுவார் 1
அஞ்சுவாற்கு 1
அஞ்சுவான் 2
அஞ்சுவானை 1
அஞ்சுவென் 1
அஞ்சுற்று 1
அஞ்சுற 2
அஞ்சுறு 5
அஞ்சுறும் 1
அஞ்சேல் 1
அஞ்சேன் 2
அஞ்சொடு 2
அஞ்ஞை 1
அஞ்ஞையை 1
அஞர் 33
அட்ட 30
அட்டது 1
அட்டதை 1
அட்டவாயில் 1
அட்டவை 1
அட்டன 2
அட்டனனே 1
அட்டாலையும் 1
அட்டான் 3
அட்டி 6
அட்டிய 2
அட்டியும் 1
அட்டில் 8
அட்டிலன் 1
அட்டிலில் 1
அட்டிலும் 1
அட்டிலோளே 1
அட்டு 30
அட 28
அடக்க 2
அடக்க_அரும் 1
அடக்கம் 2
அடக்கமும் 2
அடக்கலும் 1
அடக்கவும் 2
அடக்கி 13
அடக்கிய 10
அடக்கும் 9
அடக்குவம்-மன்னோ 1
அடக்குவாய் 1
அடக்குறும் 1
அடகின் 1
அடகு 5
அடகும் 1
அடங்க 41
அடங்கல் 3
அடங்கல 1
அடங்கலர் 1
அடங்கலவே 1
அடங்கலளே 1
அடங்கலின் 1
அடங்கலும் 18
அடங்கவும் 1
அடங்கா 10
அடங்காதார் 1
அடங்காது 1
அடங்காதோரே 1
அடங்காமையே 1
அடங்கார் 1
அடங்காரோ 1
அடங்கான் 2
அடங்கி 12
அடங்கிட 2
அடங்கிய 19
அடங்கியது 4
அடங்கியும் 1
அடங்கிற்று 3
அடங்கின 14
அடங்கினர் 5
அடங்கினர்கள் 1
அடங்கினரே 1
அடங்கினன் 2
அடங்கினார் 1
அடங்கினான் 1
அடங்கினேன் 1
அடங்கினை 1
அடங்கு 18
அடங்குதி 1
அடங்கும் 9
அடங்குமே 1
அடங்குமோ 1
அடங்குவது 2
அடங்குவான் 1
அடங்குவானோ 1
அடர் 19
அடர்க்க 1
அடர்கிற்பீர் 1
அடர்த்ததை 1
அடர்த்தலும் 1
அடர்த்தனர் 1
அடர்த்தான் 1
அடர்த்திட 1
அடர்த்து 2
அடர்ந்த 7
அடர்ந்தன 2
அடர்ந்தார் 4
அடர்ந்தான் 1
அடர்ந்து 8
அடர்ப்பர் 1
அடர்ப்பினும் 1
அடர்ப்பென் 1
அடர்வார் 2
அடர்வான் 1
அடரா 1
அடரும் 4
அடல் 60
அடலின் 1
அடலே 1
அடலோர் 1
அடவி 4
அடா 25
அடாத 2
அடாதது 1
அடாதன 2
அடாது 1
அடாநின்ற 1
அடாரும் 1
அடாஅ 2
அடாஅர் 2
அடி 305
அடி-மேல் 1
அடி_வழி 2
அடி_அகத்து 1
அடி_இணை_முடியினோடும் 1
அடிக்கின்ற 1
அடிக்கின்றது 1
அடிக்கு 6
அடிக்கும் 4
அடிக்கொடு 2
அடிகள் 8
அடிகளின் 1
அடிசில் 13
அடிசிலும் 1
அடித்த 5
அடித்தது 1
அடித்தலங்கள் 1
அடித்தலத்து 2
அடித்தலம் 4
அடித்தலும் 2
அடித்தலோடும் 1
அடித்தவன் 1
அடித்தன 2
அடித்தனன் 1
அடித்தார் 1
அடித்தாள் 2
அடித்தான் 4
அடித்து 9
அடிதொழுதாள் 1
அடிதொழுது 1
அடிப்ப 2
அடிப்பட 2
அடிப்படுத்த 1
அடிப்படுத்ததை 1
அடிப்படுத்தலின் 1
அடிப்பது 1
அடிப்பர் 1
அடிப்பின் 1
அடிமுறை 1
அடிமை 14
அடிமைதான் 1
அடிமையாய் 1
அடிமையில் 1
அடிமையின் 3
அடிமையும் 2
அடிய 2
அடியது 1
அடியம் 1
அடியர் 4
அடியரின் 1
அடியருக்கு 1
அடியரும் 1
அடியரோ 1
அடியவர் 2
அடியவர்க்கு 1
அடியவருக்கு 1
அடியவே 1
அடியன் 4
அடியனே 1
அடியனேற்கு 3
அடியனேன் 12
அடியனேனுக்கு 1
அடியனேனும் 1
அடியா-முன்னம் 1
அடியார் 3
அடியாரினில் 1
அடியால் 2
அடியாள் 2
அடியான் 1
அடியில் 11
அடியின் 14
அடியினார் 1
அடியினால் 1
அடியினாளும் 1
அடியினும் 1
அடியினை 1
அடியுண்ட 1
அடியுண்டவன் 1
அடியுண்டார்களும் 1
அடியுண்டான் 1
அடியுண்டு 1
அடியும் 3
அடியுறை 12
அடியுறை_மகளிர் 1
அடியுறையாக 2
அடியுறையார் 1
அடியென் 3
அடியே 2
அடியேம் 2
அடியேற்கு 4
அடியேற்கும் 1
அடியேன் 19
அடியேன்-தன்னை 2
அடியேனாய் 1
அடியை 1
அடியொடு 1
அடியொடும் 1
அடியோடு 1
அடியோம் 1
அடியோமை 1
அடியோர் 1
அடிவீழ்ந்தான் 1
அடிவைத்தாள்-அரோ 1
அடீ 1
அடீஇ 1
அடு 124
அடு-தொறும் 2
அடு-மின் 1
அடு_களத்து 2
அடு_களத்தே 1
அடு_களம் 2
அடு_மகள் 1
அடு_மான் 1
அடுக்க 3
அடுக்கத்த 6
அடுக்கத்ததுவே 1
அடுக்கத்தானும் 1
அடுக்கத்து 56
அடுக்கம் 14
அடுக்கல் 9
அடுக்கலின் 3
அடுக்கி 9
அடுக்கிய 17
அடுக்கியது 1
அடுக்கின 3
அடுக்கினர் 1
அடுக்கினன் 1
அடுக்கினார் 1
அடுக்கினேம் 1
அடுக்கினை 1
அடுக்கு 3
அடுக்கும் 8
அடுக்குற்றன 1
அடுக 1
அடுகிலேன் 1
அடுகின்றான் 1
அடுத்த 39
அடுத்தடுத்து 3
அடுத்தது 16
அடுத்ததே 1
அடுத்தபோது 1
அடுத்தலின் 1
அடுத்தவாறு 3
அடுத்தவும் 1
அடுத்தனம் 1
அடுத்தாய் 1
அடுத்தான் 1
அடுத்து 17
அடுத்துளோரும் 1
அடுத்துற 1
அடுத்தே 1
அடுதல் 1
அடுதலும் 2
அடுநனை 1
அடுநை 1
அடுப்ப 1
அடுப்பது 8
அடுப்பதே 1
அடுப்பல் 1
அடுப்பில் 2
அடுப்பின் 5
அடுப்பு 4
அடுப்பே 1
அடும் 14
அடும்பின் 8
அடும்பு 13
அடுமா 1
அடுவல் 1
அடுவாரும் 1
அடுவெனே 1
அடூஉ 4
அடூஉம் 5
அடை 63
அடைக்க 3
அடைக்கல 2
அடைக்கலம் 12
அடைக்கலாம் 1
அடைக்கின்றாரை 1
அடைகரை 34
அடைகரை-தோறும் 1
அடைகலை 1
அடைகில்லா 1
அடைகில்லார் 1
அடைகின்றார் 1
அடைகின்றார்களை 1
அடைச்சி 9
அடைச்சிய 6
அடைத்த 14
அடைத்த-கண்ணும் 1
அடைத்தது 2
அடைத்தர 1
அடைத்தலானும் 1
அடைத்தவர் 1
அடைத்தவால் 1
அடைத்தவாறும் 1
அடைத்தன 3
அடைத்தனர் 2
அடைத்தனன் 1
அடைத்தாய் 2
அடைத்தான் 1
அடைத்து 12
அடைத்துழி 2
அடைத்தேன் 1
அடைதந்தோளே 2
அடைதர 1
அடைதரும் 1
அடைதரும்-தோறும் 1
அடைதல் 2
அடைதலின் 1
அடைதலை 1
அடைதற்கு 1
அடைதிர் 1
அடைதிர்-மாதோ 1
அடைதும் 1
அடைந்த 39
அடைந்த-கண்ணும் 1
அடைந்த-காலை 1
அடைந்ததற்கு 1
அடைந்தது 10
அடைந்தமை 2
அடைந்தவர் 1
அடைந்தவர்-தம்மை 1
அடைந்தவர்க்கு 2
அடைந்தவற்கு 1
அடைந்தன்றே 1
அடைந்தன 1
அடைந்தனர் 1
அடைந்தனள் 1
அடைந்தனன் 4
அடைந்தனன்-கொல் 1
அடைந்தனென் 2
அடைந்தாய் 1
அடைந்தார் 9
அடைந்தால் 1
அடைந்தாள் 2
அடைந்தாற்கு 1
அடைந்தான் 14
அடைந்திசினோரே 1
அடைந்திருந்த 1
அடைந்திலன் 1
அடைந்திலாதார் 1
அடைந்து 22
அடைந்துழி 1
அடைந்துளோர் 1
அடைந்தேன் 1
அடைந்தோர் 1
அடைந்தோர்-தம்மை 1
அடைந்தோர்க்கு 1
அடைந்தோரை 1
அடைப்ப 4
அடைப்ப_அரும் 1
அடைப்பர் 2
அடைப்பவும் 1
அடைப்பாய் 1
அடைப்பார் 1
அடைப்பென் 1
அடைப்பேம் 1
அடைபு 3
அடைய 34
அடையல் 1
அடையலர் 1
அடையா 7
அடையா-முனம் 1
அடையாது 2
அடையாள் 2
அடையாள 1
அடையாளத்தின் 1
அடையாளத்தொடும் 1
அடையாளம் 7
அடையின் 4
அடையீர் 1
அடையும் 2
அடையுற்று 1
அடையுறு 1
அடையூ 1
அடையேல் 1
அடையொடு 2
அடையோ 1
அடைவ 1
அடைவது 2
அடைவாய் 4
அடைவான் 1
அடைவு 6
அடைவு_அரும் 1
அடைவே 1
அடைஇய 2
அண்கணாளனை 1
அண்ட 21
அண்ட_கோளம் 3
அண்டங்கள் 9
அண்டச 1
அண்டசத்து 1
அண்டத்தில் 2
அண்டத்தின் 10
அண்டத்தினுக்கு 1
அண்டத்தினை 1
அண்டத்து 9
அண்டத்துக்கு 1
அண்டத்தும் 4
அண்டத்துள்ளே 1
அண்டத்தை 7
அண்டத்தையும் 1
அண்டத்தோடும் 1
அண்டத்தோர் 1
அண்டத்தோர்க்கு 1
அண்டது 1
அண்டம் 45
அண்டம்-தோறும் 1
அண்டமும் 18
அண்டமூலத்து 1
அண்டமே 5
அண்டமேயும் 1
அண்டமேல் 1
அண்டர் 20
அண்டர்-தம் 2
அண்டர்_கோன் 1
அண்டர்_நாடு 1
அண்டர்_நாயகன் 2
அண்டர்கள் 3
அண்டரும் 1
அண்டரை 2
அண்டா 1
அண்டிரன் 6
அண்ண 1
அண்ணல் 186
அண்ணல்-தன் 8
அண்ணல்-தன்-பால் 1
அண்ணல்-தன்னை 1
அண்ணல்-தானும் 1
அண்ணல்தான் 1
அண்ணலது 1
அண்ணலவரோடு 1
அண்ணலுக்கு 2
அண்ணலும் 21
அண்ணலே 11
அண்ணலை 9
அண்ணலையே 1
அண்ணலோ 1
அண்ணலோடு 2
அண்ணற்கு 5
அண்ணாந்து 5
அண்ணாப்ப 1
அண்ணால் 1
அண்ணாவோ 4
அண்ணியர் 1
அண்நா 1
அண்ம 2
அண்மி 6
அண்மியது 1
அண்மின 1
அண்மினார் 3
அண்மினான் 1
அண்மினை 1
அண்மும் 1
அண்மையவே 1
அண்மையால் 1
அணங்க 1
அணங்கல் 1
அணங்கலின் 1
அணங்கனாளே 1
அணங்கான் 1
அணங்கி 3
அணங்கிய 9
அணங்கியோய் 1
அணங்கியோளே 4
அணங்கியோற்கே 1
அணங்கியோனே 2
அணங்கிற்று 1
அணங்கின் 5
அணங்கின்-மேல் 1
அணங்கினவே 1
அணங்கினளே 2
அணங்கினான் 1
அணங்கினுக்கு 1
அணங்கினும் 1
அணங்கினை 6
அணங்கு 141
அணங்கு-மார் 1
அணங்கு_அனாரும் 1
அணங்கு_அனாள் 1
அணங்கு_அனையவள் 1
அணங்கு_அனையார் 1
அணங்கு_அனையாள் 1
அணங்கு_ஆகி 1
அணங்குக 2
அணங்குடை 1
அணங்குதல் 1
அணங்குதான் 1
அணங்கும் 12
அணங்கே 1
அணங்கை 5
அணங்கொடு 1
அணங்கோ 1
அணந்த 1
அணந்து 6
அணர் 3
அணல் 14
அணல 1
அணலோனே 1
அணவ 1
அணவந்து 1
அணவர 1
அணவரும் 1
அணவி 1
அணவு 1
அணவும் 1
அணா 1

அ (1297)

ஆங்கு அ மூவிரு முகனும் முறை நவின்று ஒழுகலின் – திரு 103
ஆங்கு அ பன்னிரு கையும் பாற்பட இயற்றி – திரு 118
அருவி மா மலை நிழத்தவும் மற்று அ
கருவி வானம் கடல் கோள் மறப்பவும் – பொரு 235,236
முந்நீர் வண்ணன் பிறங்கடை அ நீர் – பெரும் 30
நின் நிலை தெரியா அளவை அ நிலை – பெரும் 464
அ நிலை அணுகல் வேண்டி நின் அரை – பெரும் 467
அ இதழ் அவிழ் பதம் கமழ பொழுது அறிந்து – நெடு 41
ஆசு அறு காட்சி ஐயர்க்கும் அ நிலை – குறி 17
என் முகம் நோக்கி நக்கனன் அ நிலை – குறி 183
ஆகம் அடைய முயங்கலின் அ வழி – குறி 186
பூ மலி சோலை அ பகல் கழிப்பி – குறி 214
அ நிலை புகுதலின் மெய் வருத்து-உறாஅ – நற் 42/10
பெரும் தண் கானலும் நினைந்த அ பகலே – நற் 87/9
குற குறு_மாக்கள் தாளம் கொட்டும் அ
குன்றகத்ததுவே குழு மிளை சீறூர் – நற் 95/6,7
துனைதரும் வம்பலர் காணாது அ சினம் – நற் 126/5
அ வாய் தட்டையொடு அவணை ஆக என – நற் 134/5
அ மலை கிழவோன் செய்தனன் இது எனின் – நற் 173/7
செம் வாய் பாசினம் கவரும் என்று அ வாய் – நற் 206/4
செ வாய் பைம் கிளி ஓப்பி அ வாய் – நற் 259/4
அ நிலை அல்ல ஆயினும் சான்றோர் – நற் 327/4
அ மடல் பட்ட அருவி தீம் நீர் – நற் 355/4
கடுவனும் அறியும் அ கொடியோனையே – குறு 26/8
செய்_வினை கைம்மிக எண்ணுதி அ வினைக்கு – குறு 63/2
இ வழி படுதலும் ஒல்லாள் அ வழி – குறு 144/4
வினை நலம் படீஇ வருதும் அ வரை – குறு 256/4
பணை எழில் மென் தோள் அணைஇய அ நாள் – குறு 318/6
துணங்கை நாளும் வந்தன அ வரை – குறு 364/6
உவ காண் தோழி அ வந்திசினே – குறு 367/3
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
வேலன் தந்தாள் ஆயின் அ வேலன் – ஐங் 241/2
என் பயம் செய்யுமோ வேலற்கு அ வெறியே – ஐங் 244/4
அ வரை இறக்குவை ஆயின் – ஐங் 301/3
ஆறே அ அனைத்து அன்றியும் ஞாலத்து – பதி 13/22
அ வினை மேவலை ஆகலின் – பதி 19/10
கொல் களிற்று உரவு திரை பிறழ அ வில் பிசிர – பதி 50/8
நித்தில மதாணி அ தகு மதி மறு – பரி 2/30
பாடும் வகையே எம் பாடல் தாம் அ
பாடுவார் பாடும் வகை – பரி 3/29,30
உடன் பெய்தோரே அழல் வேட்டு அ அவி – பரி 5/41
அறுவர் மற்றையோரும் அ நிலை அயின்றனர் – பரி 5/45
பாண் ஆதரித்து பல பாட அ பாட்டு – பரி 7/66
இகலின் இகந்தாளை அ வேள் தலை கண்ணி – பரி 9/36
கோலம் கொள நீர்க்கு கூட்டுவார் அ புனல் – பரி 10/93
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
தாய் அ திறம் அறியாள் தாங்கி தனி சேறல் – பரி 11/112
அ தக அரிவையர் அளத்தல் காண்-மின் – பரி 12/44
ஏஎ ஓஒ என்று ஏலா அ விளி – பரி 19/62
அ இசை முழை ஏற்று அழைப்ப அழைத்து-உழி – பரி 19/63
அ வரை உடைத்தோய் நீ இ வரை மருங்கில் – பரி 19/103
அ சொல் நல்லவை நாணாமல் – பரி 20/74
சீறு அரும் கணிச்சியோன் சினவலின் அ எயில் – கலி 2/6
துணிபு நீ செல கண்ட ஆற்று இடை அ மரத்து – கலி 3/16
அ நாள் கொண்டு இறக்கும் இவள் அரும் பெறல் உயிரே – கலி 5/19
கடியவே கனம்_குழாஅய் காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/7
துன்புறூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/11
துன் அரூஉம் தகையவே காடு என்றார் அ காட்டுள் – கலி 11/15
கல் உறின் அ அடி கறுக்குந அல்லவோ – கலி 13/13
வளி உறின் அ எழில் வாடுவை அல்லையோ – கலி 13/21
செம்மையின் இகந்து ஒரீஇ பொருள் செய்வார்க்கு அ பொருள் – கலி 14/14
செயலை அம் தளிர் ஏய்க்கும் எழில் நலம் அ நலம் – கலி 15/12
பைய முயங்கிய அ ஞான்று அவை எல்லாம் – கலி 19/2
பொருந்திய கேண்மையின் மறை உணர்ந்து அ மறை – கலி 25/23
மடி இலான் செல்வம் போல் மரன் நந்த அ செல்வம் – கலி 35/1
மாயவள் மேனி போல் தளிர் ஈன அ மேனி – கலி 35/3
தொடி பொலி தட கையின் கீழ் புகுத்து அ மலை – கலி 38/4
கார் பெற்ற புலமே போல் கவின் பெறும் அ கவின் – கலி 38/12
அருள் வல்லான் ஆக்கம் போல் அணி பெறும் அ அணி – கலி 38/16
திறம் சேர்ந்தான் ஆக்கம் போல் திரு தகும் அ திரு – கலி 38/20
வான் ஊர் மதியம் வரை சேரின் அ வரை – கலி 39/9
மணம் நயந்தனன் அ மலை கிழவோற்கே – கலி 41/44
பேணா முன்பின் தன் சினம் தணிந்து அ மரம் – கலி 49/7
செய்தான் அ கள்வன் மகன் – கலி 51/16
அணி முகம் மதி ஏய்ப்ப அ மதியை நனி ஏய்க்கும் – கலி 64/1
ஆங்கு ஆக அ திறம் அல்லா-கால் வேங்கை வீ – கலி 64/26
புலப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/8
ஊடுவென் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/12
துனிப்பென் யான் என்பேன்-மன் அ நிலையே அவன் காணின் – கலி 67/16
கதுமென காணாது கலங்கி அ மட பெடை – கலி 70/3
அமர் கண் மகளிர் அலப்பிய அ நோய் – கலி 75/7
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
மிக நனி சேர்ந்த அ முகை மிசை அ மலர் – கலி 77/6
இறை பகை தணிப்ப அ குடி பதி பெயர்ந்து ஆங்கு – கலி 78/8
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
நிறை புனல் நீங்க வந்து அ தும்பி அ மலர் – கலி 78/9
ஆய்_இழை ஆர்க்கும் ஒலி கேளா அ எதிர் – கலி 90/13
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/14
கண்டது உடன் அமர் ஆயமொடு அ விசும்பு ஆயும் – கலி 92/16
முனை அரண் போல உடைந்தன்று அ காவில் – கலி 92/28
மற்று ஆங்கே நேர் இணர் மூசிய வண்டு எல்லாம் அ வழி – கலி 92/30
அவருள் எ கடவுள் மற்று அ கடவுளை செப்பீ-மன் – கலி 93/10
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
அ கடவுள் மற்று அ கடவுள் அது ஒக்கும் – கலி 93/13
உரு அழிக்கும் அ குதிரை ஊரல் நீ ஊரின் பரத்தை – கலி 96/37
பரி ஆக வாதுவனாய் என்றும் மற்று அ சார் – கலி 96/38
அ வழி என்றும் யான் காணேன் திரிதர – கலி 97/4
அ யானை வனப்பு உடைத்து ஆகலும் கேட்டேன் – கலி 97/9
அ யானை தான் சுண்ண நீறு ஆடி நறு நறா நீர் உண்டு – கலி 97/10
விடாஅது நீ எம் இல் வந்தாய் அ யானை – கலி 97/30
நாணு சிறை அழித்து நன் பகல் வந்த அ
யாணர் புது புனல் ஆடினாய் முன் மாலை – கலி 98/17,18
ஆனாது அளித்து அமர் காதலோடு அ புனல் ஆடி – கலி 98/20
அறன் நிழல் என கொண்டாய் ஆய் குடை அ குடை – கலி 99/8
பொய்யாமை நுவலும் நின் செங்கோல் அ செங்கோலின் – கலி 99/11
ஏமம் என்று இரங்கும் நின் எறி முரசம் அ முரசின் – கலி 99/14
அ வழி முழக்கு என இடி என முன் சமத்து ஆர்ப்ப – கலி 101/10
வருத்தினான் மன்ற அ ஏறு – கலி 102/27
ஆடி நின்று அ குடர் வாங்குவான் பீடு காண் – கலி 103/29
செம் நூல் கழி ஒருவன் கை பற்ற அ நூலை – கலி 103/30
வேல் வல்லான் நிறனே போல் வெரு வந்த சேயும் ஆங்கு அ
பொரு வரும் பண்பினவ்வையும் பிறவும் – கலி 104/14,15
அ வழி முள் எயிற்று ஏஎர் இவளை பெறும் இது ஓர் – கலி 104/18
அ வழி பறை எழுந்து இசைப்ப பல்லவர் ஆர்ப்ப – கலி 104/29
அ ஏற்றின் – கலி 104/32
அ வழி – கலி 105/23
அ வழி – கலி 106/6
அ ஏற்றை – கலி 106/15
ஏழை இரும் புகர் பொங்க அ பூ வந்து என் – கலி 107/8
தெய்வ மால் காட்டிற்று இவட்கு என நின்னை அ
பொய் இல் பொதுவற்கு அடை சூழ்ந்தார் தந்தையோடு – கலி 107/32,33
அளை மாறி பெயர்தருவாய் அறிதியோ அ ஞான்று – கலி 108/26
ஒருங்கு விளையாட அ வழி வந்த – கலி 111/6
அன்னை முன் வீழ்ந்தன்று அ பூ – கலி 115/9
தான் ஊக்கினன் அ ஊசலை வந்தே – கலி 131/46
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
அ திறத்து நீ நீங்க அணி வாடி அ ஆயம் – கலி 136/7
அறிவித்து நீ நீங்க கருதியாய்க்கு அ பொருள் – கலி 136/15
அறம் பொருள் இன்பம் என்று அ மூன்றின் ஒன்றன் – கலி 141/3
நீர் அலர் நீலம் என அவர்க்கு அ ஞான்று – கலி 143/50
அளி புறம்மாறி அருளான் துறந்த அ
காதலன் செய்த கலக்கு-உறு நோய்க்கு ஏதிலார் – கலி 145/48,49
பேர் அமர் உண்கண் நிறை மல்க அ நீர் தன் – கலி 146/7
நீர் உள்ளும் தோன்றுதி ஞாயிறே அ வழி – கலி 147/31
வேலும் உண்டு அ தோலாதோற்கே – அகம் 0/6
செ வான் அன்ன மேனி அ வான் – அகம் 0/8
சென்றோன் மன்ற அ குன்று கிழவோனே – அகம் 48/22
பெட்டு ஆங்கு மொழிப என்ப அ அலர் – அகம் 216/6
மெய் மலி உவகையன் அ நிலை கண்டு – அகம் 272/12
இன்று இவண் விரும்பாதீமோ சென்று அ
பூ விரி புன்னை மீது தோன்று பெண்ணை – அகம் 310/11,12
உயிர் இயைந்து அன்ன நட்பின் அ உயிர் – அகம் 339/12
கூர் உளி குயின்ற கோடு மாய் எழுத்து அ
ஆறு செல் வம்பலர் வேறு பயம் படுக்கும் – அகம் 343/7,8
நும் மனை சேர்ந்த ஞான்றை அ மனை – அகம் 346/17
சீர் கெழு கொடியும் அ ஏறு என்ப – புறம் 1/4
கறை மிடறு அணியலும் அணிந்தன்று அ கறை – புறம் 1/5
பெண் உரு ஒரு திறம் ஆகின்று அ உரு – புறம் 1/7
பிறை நுதல் வண்ணம் ஆகின்று அ பிறை – புறம் 1/9
அ எயில் கொண்ட செய்வு-உறு நன் கலம் – புறம் 6/15
ஒப்ப நாடி அ தக ஒறுத்தி – புறம் 10/4
திறன் அறி வயவரொடு தெவ்வர் தேய அ
பிறர் மண் உண்ணும் செம்மல் நின் நாட்டு – புறம் 20/12,13
அ ஞாயிற்று பரிப்பும் – புறம் 30/2
அற்றை திங்கள் அ வெண் நிலவில் – புறம் 112/1
பொலம் தரு நாவாய் ஓட்டிய அ வழி – புறம் 126/15
மதி மருள் வெண்குடை காட்டி அ குடை – புறம் 174/15
அ வழி நல்லை வாழிய நிலனே – புறம் 187/4
படைத்தோன் மன்ற அ பண்பிலாளன் – புறம் 194/5
பெரும் கடல் நீரினும் அ கடல் மணலினும் – புறம் 198/19
எ திசை செலினும் அ திசை சோறே – புறம் 206/13
அனையன் என்னாது அ தக்கோனை – புறம் 221/7
அ வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
காய்தலும் உண்டு அ கள் வெய்யோனே – புறம் 258/11
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை – புறம் 379/15,16
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி – புறம் 383/16
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை – புறம் 388/5
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும் – புறம் 395/16
உள்ளி உள்ள எலாம் உவந்து ஈயும் அ
வள்ளியோரின் வழங்கின மேகமே – கம்.பால:1 4/3,4
விலையின்_மாதரை ஒத்தது அ வெள்ளமே – கம்.பால:1 6/4
வணிக மாக்களை ஒத்தது அ வாரியே – கம்.பால:1 7/4
வான வில்லை நிகர்த்தது அ வாரியே – கம்.பால:1 8/4
நிலை உடை கவி நீத்தம் அ நீத்தமே – கம்.பால:1 9/4
அ உலகத்தோர் இழிவதற்கு அருத்தி புரிகின்றது அயோத்தி மா நகரம் – கம்.பால:3 1/4
தளிந்த கல் தலத்தொடு அ சலத்தினை தனித்துற – கம்.பால:3 19/3
என்னலாம் இறும்பு சூழ்_கிடந்த சோலை எண்ணில் அ
பொன்னின் மா மதிட்கு உடுத்த நீல ஆடை போலுமே – கம்.பால:3 20/3,4
சேண் மதி தேய்வது அ கொடிகள் தேய்க்கவே – கம்.பால:3 37/4
துன்னிய தமனிய தொழில் தழைத்த அ
கன்னி நல் நகர் நிழல் கதுவலால்-அரோ – கம்.பால:3 39/2,3
பொன்னுலகு ஆயது அ புலவர் வானமே – கம்.பால:3 39/4
சுண்ணம் அ குழிகளை தொடர்ந்து தூர்ப்பன – கம்.பால:3 43/4
நிறம் கிளர் பாடலான் நிமிர்வ அ வழி – கம்.பால:3 47/2
பொழுது உணர்வு அரிய அ பொரு_இல் மா நகர் – கம்.பால:3 49/1
மதங்கியர் அ சதி வகுத்து காட்டுவ – கம்.பால:3 51/3
சூடுவார் இகழ்ந்த அ தொங்கல் மாலைகள் – கம்.பால:3 55/2
கிளைப்பன அ வழி கிளர்ந்த தூளியின் – கம்.பால:3 56/2
கோவை இ நகரொடு எண் குறிக்கலாத அ
தேவர்-தம் நகரியை செப்புகின்றது என் – கம்.பால:3 58/1,2
சூடவும் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ தொல் நகர் – கம்.பால:3 65/4
தெரிதலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ சேண் நகர் – கம்.பால:3 67/4
உந்தலின் பொழுது போம் சிலர்க்கு அ ஒள் நகர் – கம்.பால:3 68/4
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்னும் அ
திரு_இலி வலிக்கு ஒரு செயல் இன்று எங்களால் – கம்.பால:5 8/1,2
செழும் தவிசு உவந்த அ தேவும் சென்று எதிர் – கம்.பால:5 11/2
காமமும் வெகுளியும் களிப்பும் கைத்த அ
கோமுனி இவண் அடைந்தனன்-கொல் கொவ்வை வாய் – கம்.பால:5 45/1,2
உறு துயர் தவிர்ந்தது அ உலகம் வேந்து அருள் – கம்.பால:5 53/2
அ வரம் தந்தனம் இனி தேர் கொணர்தி என அரும் தவத்தோன் அறைதலோடும் – கம்.பால:5 63/1
தூதுவர் அ வழி அயோத்தி துன்னினார் – கம்.பால:5 66/1
முடி உடை வேந்தன் அ முனிவனோடும் ஓர் – கம்.பால:5 73/2
தகவு உடை முனியும் அ தழலின் நாப்பணே – கம்.பால:5 83/3
வைத்தது தரை மிசை மறித்தும் அ வழி – கம்.பால:5 85/1
தைத்தது பூதம் அ தவனும் வேந்தனை – கம்.பால:5 85/2
அ தகு மரபில்-நின்று அளித்தியால் என்றான் – கம்.பால:5 85/4
கைகயன் தனையை-தன் கரத்தும் அ முறை – கம்.பால:5 87/1
பின்னும் அ பெருந்தகை பிதிர்ந்து வீழ்ந்தது – கம்.பால:5 89/1
அரா அணையில் துயில்வோய் என அ நாள் – கம்.பால:5 115/2
ஏனைய பிறவும் அ இயல்பினில் அடையுற்று – கம்.பால:5 123/2
திருவும் அ நகர் உறை செனமும் நம் இடரோடு – கம்.பால:5 124/2
அ நகரும் கற்பக நாட்டு அணி நகரும் மணி மாட அயோத்தி என்னும் – கம்.பால:6 8/3
ஆரணத்து உறையுளாய் அங்க_நாடு இதுவும் அ
காரண குறி உடை காமன் ஆச்சிரமமே – கம்.பால:7 2/3,4
என்று அ அந்தணன் இயம்பலும் வியந்து அ-வயின் – கம்.பால:7 4/1
ஏய்ந்த அ கனலிடை எழுந்த கானல் தேர் – கம்.பால:7 14/1
காய்ந்த அ கடு வனம் காக்கும் வேனிலின் – கம்.பால:7 14/2
ஆக்கின விஞ்சைகள் இரண்டும் அ வழி – கம்.பால:7 18/3
தாடகை என்பது அ சழக்கி நாமமே – கம்.பால:7 23/4
அங்கு உறுவன் அ பரிசு உரைப்ப அது கேளா – கம்.பால:7 27/1
கங்கை தீம் புனல் நாடன் கருத்தை அ
மங்கை தீ அனையாளும் மனக்கொளா – கம்.பால:7 45/1,2
மாலும் அ கணம் வாளியை தொட்டதும் – கம்.பால:7 47/1
காலனை பறித்து அ கடியாள் விட்ட – கம்.பால:7 47/3
முடி உடை அரக்கற்கு அ நாள் முந்தி உற்பாதம் ஆக – கம்.பால:7 51/3
ஆன்ற அ கானம் எல்லாம் பரந்ததால் அந்தி மாலை – கம்.பால:7 52/3
அ முனி புகல கேளா அதிசயம் மிகவும் தோன்ற – கம்.பால:8 5/2
ஆனவன் இங்கு உறைகின்ற அ நாள்-வாய் – கம்.பால:8 8/1
ஆயது அறிந்தனர் வானவர் அ நாள் – கம்.பால:8 10/1
ஆண்தகை அ உரை கூற அறிந்தோன் – கம்.பால:8 14/1
அலகு இலாது அ அடிக்கு அன்பன் மெய்யதாம் – கம்.பால:8 26/2
ஈண்ட அ குமாரனும் கடை கண் தீ உக – கம்.பால:8 37/1
ஓம வெம் கனல் இடை உகும் என்று உன்னி அ
தாமரை கண்ணனும் சரங்களே கொடு – கம்.பால:8 38/2,3
முனியும் அ வழி வேள்வியை முறைமையின் முற்றி – கம்.பால:8 45/3
என்று கூறிய பின்னர் அ எழில் மலர் கானத்து – கம்.பால:8 47/1
கங்கை என்னும் அ கரை பொரு திரு நதி கண்டார் – கம்.பால:9 5/4
அ உரை இராமன் கூற அறிவனும் அவனை நோக்கி – கம்.பால:9 17/1
அ பெண் தானே ஆயின போது இங்கு அயல் வேறு ஓர் – கம்.பால:10 24/3
அன்று அ மாடத்து உம்பர் அளிக்கும் அமுது ஒத்தாள் – கம்.பால:10 26/4
எறிந்த அ குமரனை இன்னும் கண்ணிற் கண்டு – கம்.பால:10 59/3
பூக்கள் பட்டது அ பூவையும் பட்டனள் – கம்.பால:10 79/4
தனியும் தானும் அ தையலும் ஆயினான் – கம்.பால:11 2/4
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய் – கம்.பால:12 19/1
அ உரை கேட்டு அ முனியும் அருள் சுரந்த உவகையன் ஆய் – கம்.பால:12 19/1
என்றனன் ஏன்று தன் எதிர் நின்றாரை அ
குன்று உறழ் வரி சிலை கொணர்-மின் ஈண்டு என – கம்.பால:13 2/1,2
சங்கொடு சக்கரம் தரித்த செங்கை அ
சிங்க ஏறு அல்லனேல் இதனை தீண்டுவான் – கம்.பால:13 5/1,2
செய்தது அ திசைமுகன் தீண்டி அன்று தன் – கம்.பால:13 6/2
போதகம் அனையவன் பொலிவை நோக்கி அ
வேதனை தருகின்ற வில்லை நோக்கி தன் – கம்.பால:13 11/1,2
அ திருவை அமரர் குலம் ஆதரித்தார் என அறிஞர் – கம்.பால:13 19/3
வனைந்து அனைய திரு மேனி வள்ளலும் அ மா தவத்தோன் – கம்.பால:13 25/3
சொல்லிய குறியின் அ தோன்றலே அவன் – கம்.பால:13 63/3
ஓசையின் பெரியது ஓர் உவகை எய்தி அ
கோசிகற்கு ஒரு மொழி சனகன் கூறுவான் – கம்.பால:13 64/3,4
முரசு எறிந்து அதிர் கழல் முழங்கு தானை அ
அரசையும் இ வழி அழைத்தல் வேட்கையோ – கம்.பால:13 65/3,4
மல் வலான் அ உரை பகர மா தவன் – கம்.பால:13 66/1
வேனில் வேள் இருந்த அ மிதிலை நோக்கி நம் – கம்.பால:14 7/2
இழையிடை இள வெயில் எறிக்கும் அ வெயில் – கம்.பால:14 13/1
தழையிடை நிழல் கெட தவழும் அ தழை – கம்.பால:14 13/2
அணை என பொலிந்தது அ கடல் செல் ஆறு-அரோ – கம்.பால:14 15/4
உலவை நீள் வனத்து ஊதமே ஒத்த அ ஊத – கம்.பால:15 7/3
ஆயவரை அ நிலை அறிந்தனர் துறந்து ஆங்கு – கம்.பால:15 20/2
முகில் படு நெடும் கடலை ஒத்து உளது அ மூதூர் – கம்.பால:15 27/4
அமரர் நாடு இழிந்தது என்ன பொலிந்தது அ அனீக வெள்ளம் – கம்.பால:15 28/4
அ புறத்தேயும் காண்பார் அரம்பையர் அழகு மாதோ – கம்.பால:16 5/4
அமர மா தரை ஒத்தது அ வானமே – கம்.பால:16 26/4
எங்கும் மாதரும் மைந்தரும் ஈண்டி அ
துங்க மால் வரை சூழல்கள் யாவையும் – கம்.பால:16 34/2,3
மணியால் இயன்ற மலை ஒத்தது அ மை இல் குன்றம் – கம்.பால:16 37/4
அண்ணல் கரியோன்-தனை ஒத்தது அ ஆசு இல் குன்றம் – கம்.பால:16 38/4
அனகரும் அணங்கு_அனாரும் அ மலர் சோலை நின்று – கம்.பால:18 1/3
செக்கர் வானகம் ஒத்தது அ தீம் புனல் – கம்.பால:18 21/4
சித்திரம் போன்ற அ செயல் ஓர் தோன்றற்கு – கம்.பால:19 45/3
அருத்தியும் அ துணை ஆய நீரினார் – கம்.பால:19 48/2
பொரு_அரு மதனன் போல்வான் ஒருவனும் பூவின் மேல் அ
திருவினுக்கு உவமை சால்வாள் ஒருத்தியும் சேக்கை போரில் – கம்.பால:19 58/1,2
மருங்குல் போல் தேய்ந்தது அ மாலை கங்குலே – கம்.பால:19 66/4
ஆழியான் உலகு அளந்த அன்று தாள் சென்ற அ
பூழை ஊடே பொடித்து அப்புறம் போயதே – கம்.பால:20 10/3,4
சென்று வந்து உலவும் அ சிதைவு இலா நிழலின் நேர் – கம்.பால:20 14/2
தந்தையே அனைய அ தகவினான் முன்பு தன் – கம்.பால:20 16/3
எய்த அ திரு நெடும் தேர் இழிந்து இனிய தன் – கம்.பால:20 17/1
இன்னவாறு இருவரும் இனியவாறு ஏக அ
துன்னு மா நகரின் நின்று எதிர்வர துன்னினான் – கம்.பால:20 19/1,2
தம்பியும் தானும் அ தானை மன்னவன் நகர் – கம்.பால:20 20/1
தன்னை அ தாதை முன் தழுவினான் என்னவே – கம்.பால:20 24/4
பெரியவன் தம்பி என்று இனையது ஓர் பெருமை அ
பொரு_அரும் குமரர் தம் புனை நறும் குஞ்சியால் – கம்.பால:20 25/2,3
கோதை சூழ் குஞ்சி அ குமரர் வந்து எய்தலும் – கம்.பால:20 28/3
தாதையோடு ஒத்தது அ தானையின் தன்மையே – கம்.பால:20 28/4
வரிந்த பூம் தொடையும் அன்றி வெள்ளிடை அரிது அ வீதி – கம்.பால:21 18/4
கருத்தும் அ வழி கண்டது உண்டோ என்றாள் – கம்.பால:21 37/3
அண்ணல் மரபின் சுடர் அருத்தியொடு தான் அ
விண் இழிவது ஒப்பது ஓர் விதான நிழல் வந்தாள் – கம்.பால:22 26/3,4
சமைத்தவரை இன்மை மறை-தானும் எனலாம் அ
சமை திரள் முலை தெரிவை தூய் வடிவு கண்டார் – கம்.பால:22 29/1,2
அம் கண் அரசு ஆதலின் அ அல்லி மலர் புல்லும் – கம்.பால:22 32/3
ஆடக வளை குயிலும் அ நிலையள் ஆனாள் – கம்.பால:23 2/4
பொன் மலை ஒத்தது அ பொரு_இல் கூடமே – கம்.பால:23 44/4
வெய்ய கனல்-தலை வீரனும் அ நாள் – கம்.பால:23 89/1
வேந்தனும் அ நகர் வைகினன் மெள்ள – கம்.பால:23 102/3
நானா விதம் உறு போகமும் நுகர்கின்ற அ நாள்-வாய் – கம்.பால:24 1/2
அ போதினில் முடி மன்னவன் அணி மா நகர் செலவே – கம்.பால:24 2/1
சையம் புக நிமிர் அ கடல் தழுவும்படி சமைவான் – கம்.பால:24 15/1
தான் அ நிலை உறுவான் உறு வினை உண்டது தவிரான் – கம்.பால:24 25/2
ஆனம் முடை உமை அண்ணலை அ நாள் உறு சிலைதான் – கம்.பால:24 25/3
வென்றியது யாவது என்று விரிஞ்சனை வினவ அ நாள் – கம்.பால:24 27/4
வென்றி வில் தருக என்ன கொடுத்தனன் வீரன் கொண்டு அ
துன்று இரும் சடையோன் அஞ்ச தோள் உற வாங்கி சொல்லும் – கம்.பால:24 35/3,4
பரிவு அறு சிந்தை அ பரசுராமன் கை – கம்.பால:24 43/1
அண்ணல் அ பரதனை நோக்கி ஆண்தகை – கம்.பால:24 46/3
அரும் சிறப்பு அமைவரும் துறவும் அ வழி – கம்.அயோ:1 21/1
நனி வரும் பெரும் பகை நவையின் நீங்கி அ
தனி அரசாட்சியில் தாழும் உள்ளமே – கம்.அயோ:1 22/3,4
பரிந்த சிந்தை அ மன்னவன் கருதிய பயனும் – கம்.அயோ:1 33/2
திறத்து மூவரும் திருந்திட திருத்தும் அ திறலோன் – கம்.அயோ:1 36/4
பெற்ற அன்றினும் பிஞ்ஞகன் பிடிக்கும் அ பெரு வில் – கம்.அயோ:1 41/2
வந்தது அ அருள் எனக்கும் என்று உரை-செய்து மகிழ்ந்தான் – கம்.அயோ:1 43/4
ஆயது அ வழி நிகழ்தர ஆடவர் எல்லாம் – கம்.அயோ:1 57/1
தூய தம்பியும் தானும் அ சுமந்திரன் தேர் மேல் – கம்.அயோ:1 57/3
வருத்தம் நீங்கி அ வரம்பு அறு திருவினை மருவும் – கம்.அயோ:1 65/3
தாதை அ பரிசு உரை-செய தாமரை_கண்ணன் – கம்.அயோ:1 69/1
நீதி எற்கு என நினைந்தும் அ பணி தலைநின்றான் – கம்.அயோ:1 69/4
ஆண்டை அ நிலை ஆக அறிந்தவர் – கம்.அயோ:2 1/1
என்று இறைஞ்சி அ இந்திரை கேள்வனுக்கு – கம்.அயோ:2 9/1
நல் இயல் மங்கல நாளும் நாளை அ
வில் இயல் தோள் அவற்கு ஈண்டு வேண்டுவ – கம்.அயோ:2 11/1,2
அனையர் ஆதலின் ஐய அ வெய்ய தீ – கம்.அயோ:2 17/1
ஆளும் அ அரசே அரசு அன்னது – கம்.அயோ:2 22/3
வையம் மன் உயிர் ஆக அ மன் உயிர் – கம்.அயோ:2 25/1
கவி அமை கீர்த்தி அ காளை நாளையே – கம்.அயோ:2 34/1
அவி அமுது ஆனது அ நகர் உளார்க்கு எலாம் – கம்.அயோ:2 34/4
தேரொடு நடக்கும் அ தெரிவைமாரினே – கம்.அயோ:2 44/4
அ நகர் அணிவுறும் அமலை வானவர் – கம்.அயோ:2 46/1
எய்தி அ கேகயன் மடந்தை ஏடு அவிழ் – கம்.அயோ:2 50/1
தீண்டலும் உணர்ந்த அ தெய்வ கற்பினாள் – கம்.அயோ:2 51/1
குழித்தனள் நிலத்தை அ கொடிய கூனியே – கம்.அயோ:2 60/4
தனக்கு நல்லையும் அல்லை அ தருமமே நோக்கின் – கம்.அயோ:2 72/2
அஞ்சி மந்தரை அகன்றிலள் அ மொழி கேட்டும் – கம்.அயோ:2 75/1
காதல் உன் பெரும் கணவனை அஞ்சி அ கனி வாய் – கம்.அயோ:2 81/1
ஆன்றவன் அ உரை கூற அன்னம் அன்னாள் – கம்.அயோ:3 12/1
இந்த நெடும் சொல் அ ஏழை கூறு முன்னே – கம்.அயோ:3 24/1
அ சொல் கேளா ஆவி புழுங்கா அயர்கின்றான் – கம்.அயோ:3 35/1
ஆழ்ந்தான் ஆழா அ கடலுக்கு ஓர் கரை காணான் – கம்.அயோ:3 40/2
சிரித்த பங்கயம் ஒத்த செம் கண் இராமனை திருமாலை அ
கரி கரம் பொரு கைத்தலத்து உயர் காப்பு நாண் அணிதற்கு முன் – கம்.அயோ:3 54/1,2
தாம் ஒலித்தன பேரி அ ஒலி சாரல் மாரி தழங்கலால் – கம்.அயோ:3 55/3
போய் அடங்க நெடும் கொடும் பழி கொண்டு அரும் புகழ் சிந்தும் அ
தீ அடங்கிய சிந்தையாள் செயல் கண்டு சீரிய நங்கைமார் – கம்.அயோ:3 57/2,3
வையம் ஏழும் ஓர் ஏழும் ஆருயிரோடு கூட வழங்கும் அ
மெய்யன் வீரருள் வீரன் மா மகன் மேல் விளைந்து எழு காதலால் – கம்.அயோ:3 63/1,2
சீதையை ஒத்தார் அன்னாள் திருவினை ஒத்தாள் அ ஊர் – கம்.அயோ:3 70/3
வளைக்கலாம் என்று அ வானோர் கண்ணையும் மறைத்த அன்றே – கம்.அயோ:3 79/4
சிற்றவை-தானும் ஆங்கே கொணர்க என செப்பினாள் அ
பொன் தட மகுடம் சூட போகுதி விரைவின் என்றான் – கம்.அயோ:3 85/3,4
ஐயனும் அ சொல் கேளா ஆயிரம் மௌலி யானை – கம்.அயோ:3 86/1
ஈகையில் உவந்த அ இயற்கை இது என்றால் – கம்.அயோ:3 101/3
ஒப்பதே முன்பு பின்பு அ வாசகம் உணர கேட்ட – கம்.அயோ:3 112/3
அ பொழுது அலர்ந்த செந்தாமரையினை வென்றது அம்மா – கம்.அயோ:3 112/4
அருள் உடை ஒருவன் நீக்க அ பிணி அவிழ்ந்தது ஒத்தான் – கம்.அயோ:3 113/4
தன் துணை தாதை பாதம் அ திசை நோக்கி தாழ்ந்து – கம்.அயோ:3 115/2
மங்கை அ மொழி கூறலும் மானவன் – கம்.அயோ:4 3/1
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் – கம்.அயோ:4 6/2
ஆங்கு அ வாசகம் என்னும் அனல் குழை – கம்.அயோ:4 8/1
பொருள் அற்றிட முற்றுறும் அ பகலில் புகுதற்கு என்றோ – கம்.அயோ:4 31/3
அ ஆறு அறிவாய் என்ன வந்தான் முனிவன் அவனும் – கம்.அயோ:4 34/3
என்ற அ முனிவன்-தன்னை நினையா வினையேன் இனி யான் – கம்.அயோ:4 40/1
மன்னே ஆவான் வரும் அ பரதன்-தனையும் மகன் என்று – கம்.அயோ:4 49/3
அ நாள் உற்றது எல்லாம் அவளுக்கு அரசன் அறைவான் – கம்.அயோ:4 72/4
அ கை கரியின் குரலே அன்று ஈது என்ன வெருவா – கம்.அயோ:4 75/3
கண் உற்ற வாரி கடல் உற்றது அ நிலையே – கம்.அயோ:4 93/3
மாவும் அழுத அ மன்னவனை மானவே – கம்.அயோ:4 98/4
நெய் ஆர் அழல் உற்றது உற்றார் அ நீள் நகரார் – கம்.அயோ:4 104/4
ஞாலத்தவர் கோ_மகன் அ நகரத்து நாப்பண் – கம்.அயோ:4 119/2
வல கார்முகம் என் கையது ஆக அ வானுளோரும் – கம்.அயோ:4 124/1
ஆய்தந்து அவன் அ உரை கூறலும் ஐய நின்-தன் – கம்.அயோ:4 131/1
ஆகாதது அன்றால் உனக்கு அ வனம் இ அயோத்தி – கம்.அயோ:4 146/1
ஆண்தகை அ மொழி பகர அன்பனும் – கம்.அயோ:4 151/1
அ அரம் பொருத வேல் அரசன் ஆய்கிலாது – கம்.அயோ:4 162/3
துன் நெடும் சீரையும் சுற்றி மீண்டும் அ
பொன் நெடும் தெருவிடை போதல் மேயினான் – கம்.அயோ:4 181/3,4
ஆவி நீக்கின்றது ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகரம் – கம்.அயோ:4 211/4
உயங்கி அ நகர் உலைவு உற ஒருங்கு உழைச்சுற்றம் – கம்.அயோ:4 212/1
காரை ஒத்தவன் போம்படி கண்ட அ
ஊரை உற்றது உணர்த்தவும் ஒண்ணுமோ – கம்.அயோ:4 228/3,4
மா இயல் தானை அ மன்னை நீங்கலா – கம்.அயோ:5 1/2
தெய்வ மீன் ஒத்தது அ செம்பொன் தேர்-அரோ – கம்.அயோ:5 2/4
மேல் நிகழ்வது உண்டு அ உரை கேள் என விளம்பும் – கம்.அயோ:5 17/4
செவ்விய குரிசில் கூற தேர் வலான் செப்புவான் அ
வெவ்விய தாயின் தீய விதியினின் மேலன் போலாம் – கம்.அயோ:5 19/1,2
அ அருள் அவன்-வயின் அருளுக என்றியால் – கம்.அயோ:5 34/4
தேர் வலான் அ உரை கேட்டு தீங்கு உறின் – கம்.அயோ:5 40/1
ஆறினன் போல் சிறிது அவலம் அ வழி – கம்.அயோ:5 41/1
பூட்டினன் புரவி அ புரவி போம் நெறி – கம்.அயோ:5 46/2
அ காலத்தே அகலுமோ அவதி என்று ஒன்று உளதானால் – கம்.அயோ:6 36/4
சுற்றம் அ புறம் நிற்க சுடு கணை – கம்.அயோ:8 9/1
வெண் நிற நகை-செய்தான் வீர நின்னுழை யாம் அ
புண்ணிய நதி ஆடி புனிதரை வழிபாடு உற்று – கம்.அயோ:8 30/2,3
அ திசை உற்று ஐயன் அன்பனை முகம் நோக்கி – கம்.அயோ:8 35/1
வட திசை வரும் அ நாள் நின்னுழை வருகின்றேன் – கம்.அயோ:8 42/4
தூவியின் மணம் நாற துணை பிரி பெடை தான் அ
சேவலொடு உற ஊடி திரிவதன் இயல் காணாய் – கம்.அயோ:9 7/3,4
சென்றது குட-பால் அ திரு மலை இது அன்றோ – கம்.அயோ:9 19/3
அ முனி வரலோடும் அழகனும் அலர் தூவி – கம்.அயோ:9 23/1
மு முறை தொழுதான் அ முதல்வனும் எதிர் புல்லி – கம்.அயோ:9 23/2
வைகினர் இனிது அன்னார் அ வழி மறையோனும் – கம்.அயோ:9 29/1
பூண்ட மா தவன் அ மொழி விரும்பினன் புகல – கம்.அயோ:9 32/1
காவத பொழிற்கு அ புறம் கழிந்த பின் காண்டி – கம்.அயோ:9 33/2
அனையர் அ புனல் ஏறினர் அ கரை அணைந்தார் – கம்.அயோ:9 38/1
அனையர் அ புனல் ஏறினர் அ கரை அணைந்தார் – கம்.அயோ:9 38/1
கந்த ஓதியர் சிந்தையின் கொதிப்பது அ கழலோர் – கம்.அயோ:9 46/3
வந்த போது அவர் மனம் என குளிர்ந்தது அ வனமே – கம்.அயோ:9 46/4
களிறு நீட்டும் அ சித்திரகூடத்தை கண்டார் – கம்.அயோ:9 47/4
அருவி நீர் கொடு வீச தான் அ புறத்து ஏறி – கம்.அயோ:10 14/3
செக்கர் அ தீயவன் வாயின் தீர்ந்து வேறு – கம்.அயோ:10 39/3
மீண்டும் ஏகி அ மெய் எனும் நல் அணி – கம்.அயோ:11 28/1
பின்னை அ பெரியோர் தம் பெருந்தகை – கம்.அயோ:11 35/2
அனைய வேலையில் அ கடை தோரண – கம்.அயோ:11 38/1
ஆய காலையில் ஐயனை தந்த அ
தூய தாயை தொழல் உறுவான்-தனை – கம்.அயோ:11 40/1,2
தானவர் வலி தவ நிமிர்ந்த தானை அ
தேன் அமர் தெரியலான் தேவர் கைதொழ – கம்.அயோ:11 43/2,3
அ வழி உலகினும் உளர்-கொலோ ஐயா – கம்.அயோ:11 50/4
சம்பரன் அனைய அ தானை தானவர் – கம்.அயோ:11 52/3
அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என – கம்.அயோ:11 58/1
ஏங்கினன் விம்மலோடு இருந்த ஏந்தல் அ
பூம் கழல் காலவன் வனத்து போயது – கம்.அயோ:11 60/1,2
அருக்கனே அனைய அ அரசர் கோ_மகன் – கம்.அயோ:11 62/3
இரதம் ஒன்று ஊர்ந்து பார் இருளை நீக்கும் அ
வரதனில் ஒளி பெற மலர்ந்த தொல் குலம் – கம்.அயோ:11 91/1,2
தாள் தொடு தட கை அ தருமமே அனான் – கம்.அயோ:11 92/4
தாள் உறு குரிசில் அ தாய் சொல் கேட்டலும் – கம்.அயோ:11 95/1
நாயகன் பட நடந்தவனும் நண்ணும் அ
தீ எரி நரகத்து கடிது செல்க யான் – கம்.அயோ:11 99/3,4
ஏறும் அ கதியிடை யானும் ஏறவே – கம்.அயோ:11 103/4
ஆற்றினன் உழற்றும் ஓர் ஆதன் எய்தும் அ
கூற்று உறு நரகின் ஓர் கூறு கொள்க யான் – கம்.அயோ:11 111/3,4
தன்னை நல்கி அ தருமம் நல்கினான் – கம்.அயோ:11 117/3
என்று கூறி நொந்து இடரின் மூழ்கும் அ
துன்று தாரவற்கு இளைய தோன்றலால் – கம்.அயோ:11 130/1,2
ஒல்லென இரைத்ததால் உயிர்_இல் யாக்கை அ
சொல் எனும் அமிழ்தினால் துளிர்த்தது என்னவே – கம்.அயோ:12 22/3,4
ஆசையின் நிமிர்ந்தது அ அனிக ராசியே – கம்.அயோ:12 27/4
கொடியொடு நடந்த அ கொண்டல் ஆம் என – கம்.அயோ:12 28/3
ஆம் என நிகழ்ந்தது அ அளவு_இல் சேனையை – கம்.அயோ:12 42/4
தலைவனை நிகர்த்தது அ தயங்கு தானையே – கம்.அயோ:12 44/4
மறி கடல் ஒத்தது அ அயோத்தி மா நகர் – கம்.அயோ:12 45/4
அரும் தெரு ஒத்தது அ படை செல் ஆறு-அரோ – கம்.அயோ:12 46/4
வார் கடாம் அல்லது அ மன்னன் சேனையே – கம்.அயோ:12 47/4
ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற அ கடல் – கம்.அயோ:12 48/1
பத்தியை நிகர்த்தது அ படையின் ஈட்டமே – கம்.அயோ:12 49/4
வேலையே மடுத்தது அ கங்கை வெள்ளமே – கம்.அயோ:13 4/4
தோன்றலை அ வழி தொடர்ந்து சென்றன – கம்.அயோ:13 5/2
அ படை கங்கையை அடைந்த ஆயிடை – கம்.அயோ:13 6/1
அ வழி அவனை நோக்கி அருள் தரு வாரி அன்ன – கம்.அயோ:13 38/1
தூண்தர நிவந்த தோளான் பின்னரும் சொல்லுவான் அ
நீண்டவன் துயின்ற சூழல் இது எனின் நிமிர்ந்த நேயம் – கம்.அயோ:13 41/1,2
அ இடை அண்ணல்-தானும் அன்று அரும் பொடியின் வைகி – கம்.அயோ:13 44/1
குரிசிலது ஏவலால் அ குரகத தேர் வலானும் – கம்.அயோ:13 48/1
அ கரை அடைய வீசி வறியன அணுகும் நாவாய் – கம்.அயோ:13 57/2
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா – கம்.அயோ:13 57/4
என்ன கேட்டு அ இரக்கம் இலாளையும் – கம்.அயோ:13 70/1
வந்த மா தவத்தோனை அ மைந்தனும் – கம்.அயோ:14 1/1
அன்ன காயும் கிழங்கும் உண்டு அ பகல் – கம்.அயோ:14 17/3
செழும் திரை பரவையை சிறுமை செய்த அ
கழுந்து உடை வரி சிலை கடலை நோக்கினான் – கம்.அயோ:14 26/3,4
இருமையும் இழந்த அ பரதன் ஏந்து தோள் – கம்.அயோ:14 29/1
கார் பொரு மேனி அ கண்ணன் காட்டினான் – கம்.அயோ:14 48/1
பிரிவு எனும் பிணியினால் என்னை பெற்ற அ
கரியவள் வரம் எனும் காலனால் தனக்கு – கம்.அயோ:14 55/2,3
அ உலகத்தினும் நரகின் ஆழ்ந்து பின் – கம்.அயோ:14 74/2
சானகி இருந்த அ சாலை எய்தினான் – கம்.அயோ:14 80/4
ஐயன் அ பரதன் வீழ்ந்து அரற்றினான்-அரோ – கம்.அயோ:14 81/4
சிந்திய குரிசில் அ செம்மல் சேந்த கண் – கம்.அயோ:14 82/3
அ நெடும் துயர் உறும் அரிய வீரனை – கம்.அயோ:14 83/1
தேன் தரும் தெரியல் அ செம்மல் நால்வரை – கம்.அயோ:14 87/1
பின்னர் வீரரை பெற்ற பெற்றி அ
பொன் அனார்களும் சனகன் பூவையை – கம்.அயோ:14 90/1,2
நாதன் அ அகன் புனல் நல்கி நண்ண அரும் – கம்.அயோ:14 118/3
ஊற்றும் அ கடவுள்-தன் உந்தி உந்திய – கம்.அயோ:14 119/2
ஏன்றபின் அ உரை மறுக்கும் ஈட்டதோ – கம்.அயோ:14 124/4
தீய அ புலையனின் செய்கை தேர்கிலா – கம்.அயோ:14 125/3
அ வழி இமையவர் அறிந்து கூடினார் – கம்.அயோ:14 128/1
ஆத்த ஆண்டு ஏழினொடு ஏழும் அ நிலம் – கம்.அயோ:14 129/3
முத்து இருத்தி அ இருந்தனைய மொய் நகையொடும் – கம்.ஆரண்:1 1/1
வீர வெம் சிலையினோர் எதிர் விராதன் எனும் அ
கோர வெம் கண் உரும் ஏறு அன கொடும் தொழிலினான் – கம்.ஆரண்:1 18/3,4
ஓம் அ ராமரை ஒருங்கும் உணர்வோர் உணர்வுறும் – கம்.ஆரண்:1 30/1
தைத்த அ கணை தெறிப்ப மெய் சிலிர்த்து உதறவே – கம்.ஆரண்:1 32/4
அ வேலையின் எய்தினன் ஆயிரமாம் – கம்.ஆரண்:2 2/2
அ நான்முகன் நின்னை அழைத்தனனால் – கம்.ஆரண்:2 15/3
மானே அனையாளொடு மைந்தனை அ
பூ நேர் பொழிலின் புறமே நிறுவா – கம்.ஆரண்:2 23/1,2
தானே அ அகன் பொழில் சாருதலும் – கம்.ஆரண்:2 23/4
ஆய்ந்த உணர்வின் உணர்வே பகையால் அலைப்புண்டு அடியேம் அடி போற்ற அ நாள் – கம்.ஆரண்:2 27/3
சென்று ஆசறும் காலத்து அ நிலையது ஆகி திறத்து உலகம்தான் ஆகி செஞ்செவே நின்ற – கம்.ஆரண்:2 30/2
எல்லை வலயங்கள் நின்னுழை என்று அ நாள் எரியோனை தீண்டி எழுவர் என நின்ற – கம்.ஆரண்:2 31/3
போவது கருதும் அ அரு நெறி புக்கான் – கம்.ஆரண்:2 43/4
முண்டரும் மோனரும் முதலினோர்கள் அ
தண்டக வனத்து உறை தவத்துளோர் எலாம் – கம்.ஆரண்:3 3/2,3
கொழுந்து என நின்ற அ குரிசல் வீரனை – கம்.ஆரண்:3 9/2
சுடரும் மேனி சுதீக்கணன் என்னும் அ
இடர் இலான் உறை சோலை சென்று எய்தினார் – கம்.ஆரண்:3 27/3,4
அருக்கன் அன்ன முனிவனை அ வழி – கம்.ஆரண்:3 28/1
எறுழ் வலி கலுழனே என்ன உன்னி அ
செறி கழல் வீரரும் செயிர்த்து நோக்கினார் – கம்.ஆரண்:4 10/3,4
நிரந்தரம் நோக்குவென் நேமியானும் அ
வரம் தரும் இறைவனும் மழுவலாளனும் – கம்.ஆரண்:4 12/2,3
தயிர் உடைக்கும் மத்து என்ன உலகை நலி சம்பரனை தடிந்த அ நாள் – கம்.ஆரண்:4 23/1
மீண்டனன் வந்தான் அவனை கண்டனரே ஒத்தனர் அ விலங்கல் தோளார் – கம்.ஆரண்:4 26/4
பின்னரும் அ பெரியவன் பெய் வளை – கம்.ஆரண்:4 36/1
துறையுள் உண்டு ஒரு குழல் அ சூழல் புக்கு – கம்.ஆரண்:4 39/3
பெரிதும் நன்று அ பெரும் துறை வைகி நீர் – கம்.ஆரண்:4 40/1
தூய சிந்தை அ தோம்_இல் குணத்தினான் – கம்.ஆரண்:4 41/2
ஏற்ப சிந்தனையிட்டு அ அரக்கர்-தம் – கம்.ஆரண்:4 42/2
அழுவதும் ஒத்ததால் அ அலங்கு நீர் ஆறு மன்னோ – கம்.ஆரண்:5 3/4
வைகலும் தமியள் அ வனத்து வைகுவாள் – கம்.ஆரண்:6 3/2
நல் தவம் இயற்றி அ அனங்கன் நல் உரு – கம்.ஆரண்:6 6/3
கோ மகனும் அ திசை குறித்து எதிர் விழித்தான் – கம்.ஆரண்:6 27/4
அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் – கம்.ஆரண்:6 30/1
அ உரை கேட்ட வீரன் ஐயுறு மனத்தான் செய்கை – கம்.ஆரண்:6 33/1
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ
சீரியர்_அல்லார்-மாட்டு சேர்கிலென் தேவர்-பாலும் – கம்.ஆரண்:6 36/1,2
பராவினின் நீங்கினேன் அ பழிபடு பிறவி என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 45/4
பொன்னொடும் புனிதன் போய் அ பூம் பொழில் சாலை புக்கான் – கம்.ஆரண்:6 62/4
சோரும் வெள்கும் துணுக்கெனும் அ உரு – கம்.ஆரண்:6 76/3
போக கண்டு புலம்பும் அ புன்மையாள் – கம்.ஆரண்:6 77/3
ஊழி வெம் கனல் உற்றனள் ஒத்தும் அ
ஏழை ஆவி இறந்திலள் என்பரால் – கம்.ஆரண்:6 78/1,2
அ கணத்து அவள் வாய் திறந்து அரற்றிய அமலை – கம்.ஆரண்:6 87/1
கொலை துமித்து உயர் கொடும் கதிர் வாளின் அ கொடியாள் – கம்.ஆரண்:6 88/1
அ உரை கேட்டு அடல் அரக்கி அறியாயோ நீ என்னை – கம்.ஆரண்:6 109/1
யான் காப்பென் அல்லால் அ இராவணனார் உளர் என்றாள் – கம்.ஆரண்:6 118/4
அ பழியால் உலகு அனைத்தும் நும் பொருட்டால் அழிந்தன ஆம் அறத்தை நோக்கி – கம்.ஆரண்:6 126/2
குளம் கோடும் அன்றே அ கொடிய திறல் வீரர்-தமை கொன்ற பின்னர் – கம்.ஆரண்:6 132/3
நிமல பாத நினைவில் இருந்த அ
கமலக்கண்ணனை கையினில் காட்டினாள் – கம்.ஆரண்:7 15/3,4
தாங்கி தாமரை கண்ணன் அ சாலையை – கம்.ஆரண்:7 18/2
கூறின ஒரு படை குறித்த அ படை – கம்.ஆரண்:7 38/2
அ உரை கேட்டு வந்தான் அகம்பன் என்று அமைந்த கல்வி – கம்.ஆரண்:7 68/1
வளைந்த-காலையில் வளைந்தது அ இராமன் கை வரி வில் – கம்.ஆரண்:7 75/1
அ தலை தானையன் அளவு_இல் ஆற்றலன் – கம்.ஆரண்:7 112/1
இலங்கையின் உற்ற அ குருதி ஆறு-அரோ – கம்.ஆரண்:7 125/4
சான்று என நின்ற அ தரும மன்னவன் – கம்.ஆரண்:7 127/3
அன்றியும் அ கணத்து அமரர் ஆர்த்து எழ – கம்.ஆரண்:7 129/1
தேர் அழிந்து அ வழி திரிசிரா எனும் – கம்.ஆரண்:7 130/1
தச்சு நின்றன கண்டனர் அ வழி தவிர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:7 139/4
ஆக்கும் வெம் சமத்து ஆண்மை அ அமரர்க்கும் அரிதா – கம்.ஆரண்:8 6/2
கூடி நின்ற அ குரை கடல் வறள்பட குறைத்தான் – கம்.ஆரண்:8 12/4
இறங்கும் ஏறும் அ தேர் பட்டது யாது என இசைப்பாம் – கம்.ஆரண்:8 16/4
என்ற காலத்து அ வெய்யவன் பகழி மூன்று எய்தான் – கம்.ஆரண்:8 18/4
அடங்கல் இல் கொடும் தொழில் அரக்கர் அ அனந்தன் – கம்.ஆரண்:9 3/1
அண்டர் நாதன் தட கையில் அ துணை – கம்.ஆரண்:9 17/2
கொடுத்த வில்லை அ கொண்டல் நிறத்தினான் – கம்.ஆரண்:9 18/1
ஆக்கினேன் மனத்து ஆசை அ ஆசை என் – கம்.ஆரண்:9 30/1
தங்கையும் அ வழி தலையில் தாங்கிய – கம்.ஆரண்:10 24/1
அ புறத்து அண்டத்தோர் ஆர் என்றார் சிலர் – கம்.ஆரண்:10 29/4
அழு குரல் பிறந்தது அ இலங்கைக்கு அன்று-அரோ – கம்.ஆரண்:10 36/4
ஆசையால் அழிந்து தேய்ந்தான் அனங்கன் அ உருவம் அம்மா – கம்.ஆரண்:10 71/4
அ உலகத்தும் காண்டி அலை கடல் உலகில் காண்டி – கம்.ஆரண்:10 72/2
என்னை அ இராமன் தம்பி இடை புகுந்து இலங்கு வாளால் – கம்.ஆரண்:10 81/2
அயில் உடை அரக்கன் உள்ளம் அ வழி மெல்ல மெல்ல – கம்.ஆரண்:10 85/3
சஞ்சலம் துறந்துதான் அ சந்திரன் உதிக்கலுற்றான் – கம்.ஆரண்:10 106/4
அனைய அ திங்களே ஆகுமால் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 130/4
அ நாளில் நிரம்பிய அம் மதி ஆண்டு ஓர் வேலை – கம்.ஆரண்:10 133/2
ஆண்டு அ பிறை நீங்கலும் எய்தியது அந்தகாரம் – கம்.ஆரண்:10 138/1
அருள் தீர்ந்த நெஞ்சின் கரிது என்பது அ அந்தகாரம் – கம்.ஆரண்:10 139/4
வந்தான் இவன் ஆகும் அ வல் வில் இராமன் என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 149/4
நின்னால் அ இராமனை காண்குறும் நீர் என் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 152/2
அ நாள்-முதல் யானும் அயர்த்திலென் ஆகும் என்றாள் – கம்.ஆரண்:10 152/4
என்றாள் அகன்றாள் அ அரக்கனும் ஈடழிந்தான் – கம்.ஆரண்:10 154/1
சேண் உற்ற இருள் சீப்ப அ தெய்வ மடந்தைமார்கள் – கம்.ஆரண்:10 158/2
அ வழி உழையர் ஓடி ஆண்டு அவர் கொணர்தலோடும் – கம்.ஆரண்:10 166/1
அ காலமும் வேள்வியின் அன்று தொடர்ந்து – கம்.ஆரண்:11 42/1
புக்கான் அ இராகவன் வைகு புனம் – கம்.ஆரண்:11 42/4
வாழ்நாள் அ இராவணன் மாளுதலால் – கம்.ஆரண்:11 47/3
தகை உடை தம்பிக்கு அ நாள் சதுமுகன் தாதை சொன்னான் – கம்.ஆரண்:11 64/4
சுந்தர தோளினான் அ மானினை தொடரலுற்றான் – கம்.ஆரண்:11 69/4
காட்டினான் அன்றி அன்று அ கடுமை யார் கணிக்கல்-பாலார் – கம்.ஆரண்:11 71/4
அ கணத்தினில் ஐயனும் வெய்ய தன் – கம்.ஆரண்:11 75/1
ஆசை நீளத்து அரற்றினன் வீழ்ந்த அ
நீசன் மேனியை நின்று உற நோக்கினான் – கம்.ஆரண்:11 78/1,2
மற்று அ வாள் அரக்கன் புரி மாயையால் – கம்.ஆரண்:12 4/2
கார் என கரிய அ கமலக்கண்ணனை – கம்.ஆரண்:12 7/3
அரக்கன் அ உரை எடுத்து அரற்றினான் அதற்கு – கம்.ஆரண்:12 11/3
ஆவது காக்கும் என்று அறிவித்து அ வழி – கம்.ஆரண்:12 19/3
தோகையும் அ வழி தோம்_இல் சிந்தனை – கம்.ஆரண்:12 25/1
அ வழி அனையன உரைத்த ஆய்_இழை – கம்.ஆரண்:12 40/1
ஆண்டையான் அரசு வீற்றிருந்த அ நகர் – கம்.ஆரண்:12 48/1
திறம் தெரி வஞ்சன் அ சொல் செப்பலும் செப்பம் மிக்காள் – கம்.ஆரண்:12 54/1
சீறினன் உரை-செய்வான் அ சிறு வலி புல்லியோர்கட்கு – கம்.ஆரண்:12 59/1
தேறுதி நாளையே அ இருபது திண் தோள் வாடை – கம்.ஆரண்:12 59/3
உன் துணை கணவன் அம்பு அ உயர் திசை சுமந்த ஓங்கல் – கம்.ஆரண்:12 69/2
கொன்று உன்னை மீட்பர்-கொல் அ மானிடர் கொள்க என்னா – கம்.ஆரண்:12 80/3
என்னும் அ வேலையின்-கண் எங்கு அடா போவது என்னா – கம்.ஆரண்:13 1/1
ஆண்டு உற்ற அ அணங்கினை அஞ்சல் எனா – கம்.ஆரண்:13 7/1
அ தேவர் இ மானிடர் ஆதலினால் – கம்.ஆரண்:13 14/2
அ காலை அரக்கன் அரக்கு உருக்கு அன்ன கண்ணன் – கம்.ஆரண்:13 22/1
மென் நோக்கியர் நோக்கமும் ஆம் என மீண்டது அ வேல் – கம்.ஆரண்:13 33/4
தீய்ந்து ஆசு_அற வீசி அ திண் திறல் துண்ட வாளால் – கம்.ஆரண்:13 38/3
அ வேலையினே முனிந்தான் முனிந்து ஆற்றலன் அ – கம்.ஆரண்:13 41/1
அ வேலையினே முனிந்தான் முனிந்து ஆற்றலன் அ
வெவ் வேல் அரக்கன் விடல் ஆம் படை வேறு காணான் – கம்.ஆரண்:13 41/1,2
திரு நகர் செல்லும் அ பரதன் செய்கையான் – கம்.ஆரண்:13 61/4
துண்ணெனும் அ உரை தொடர தோகையும் – கம்.ஆரண்:13 63/1
உள் நிறை சோரும் என்று ஊசலாடும் அ
கண்ணனும் இளவலை கண்ணுற்றான்-அரோ – கம்.ஆரண்:13 63/3,4
எண் சுழன்றது சுழன்ற அ எறி கடல் ஏழும் – கம்.ஆரண்:13 73/2
நீல மேனி அ நெடியவன் மன நிலை திரிய – கம்.ஆரண்:13 75/1
தெற்கு நோக்கியது எனும் பொருள் தெரிந்தது அ திண் தேர் – கம்.ஆரண்:13 79/1
ஆகும் அன்னதே கருமம் என்று அ திசை நோக்கி – கம்.ஆரண்:13 80/1
கண்டு கண்டகரோடும் அ காரிகை பொருட்டால் – கம்.ஆரண்:13 81/1
தன் நேர் இலாதானும் தம்பியும் அ தன்மையனாய் – கம்.ஆரண்:13 100/2
ஆற்றலோன் அ உரை அறைய ஆணையால் – கம்.ஆரண்:13 105/1
ஏற்று உணர்ந்து எண்ணி அ எருவை_வேந்தனும் – கம்.ஆரண்:13 105/2
பண்டு உலகு அளந்தோன் நல்க பாற்கடல் அமுதம் அ நாள் – கம்.ஆரண்:13 123/3
புயல் நிற வண்ணன் ஆண்டு அ புண்ணியன் புகன்ற சொல்லை – கம்.ஆரண்:13 126/1
போயது அ அரக்கன் எங்கே புகல் என புள்ளின் வேந்தன் – கம்.ஆரண்:13 127/3
என்றலும் இளைய கோ அ இராமனை இறைஞ்சி யாண்டும் – கம்.ஆரண்:13 131/1
நின்று இனி நினைவது என்னே நெருக்கி அ அரக்கர்-தம்மை – கம்.ஆரண்:13 131/3
அ வழி இளவல் கூற அறிவனும் அயர்வு நீங்கி – கம்.ஆரண்:13 133/1
பூட்டிய கைகளால் அ புள்ளினுக்கு அரசை கொள்க என்று – கம்.ஆரண்:13 137/3
அந்தி வந்து அணுகும்-வேலை அ வழி அவரும் நீங்கி – கம்.ஆரண்:14 1/1
குழலை நோக்கி கொங்கை இணை குவட்டை நோக்கி அ குவட்டின் – கம்.ஆரண்:14 31/3
அன்ன-காலை இள வீரன் அடியின் வணங்கி நெடியோய் அ
பொன்னை நாடாது ஈண்டு இருத்தல் புகழோ என்ன புகழோனும் – கம்.ஆரண்:14 32/1,2
அங்கு அ வனத்துள் அயோமுகி என்னும் – கம்.ஆரண்:14 39/3
இற்று உலகு யாவையும் ஈறுறும் அ நாள் – கம்.ஆரண்:14 44/3
மற்று அவன் அ உரை செப்ப மனத்தால் – கம்.ஆரண்:14 54/1
பொங்கு இருள் அ புறத்து உலகம் புக்கது – கம்.ஆரண்:14 79/3
அ புடை அலங்கு மீன் அலர்ந்ததாம் என – கம்.ஆரண்:14 99/1
நின்று என இருந்த அ கவந்தன் நேர் சென்றார் – கம்.ஆரண்:15 10/4
ஆக்கையின் இருந்தவன் தன்னை அ வழி – கம்.ஆரண்:15 19/3
அ வழி இளையவன் அமர்ந்து நோக்கியே – கம்.ஆரண்:15 21/1
வல்லி அ அரக்கர்-தம் மனை உளாள் என – கம்.ஆரண்:15 24/2
ஓதுங்கால் அ பல் பொருள் முற்றுற்று ஒருவாத – கம்.ஆரண்:15 31/1
மானவ குமரர் தாமும் அ திசை வழி கொண்டு ஏகி – கம்.ஆரண்:15 56/2
துனை பரி தேரோன் மைந்தன் இருந்த அ துளக்கு_இல் குன்றம் – கம்.ஆரண்:16 6/3
தன் உடல் துறந்து தான் அ தனிமையின் இனிது சார்ந்தாள் – கம்.ஆரண்:16 8/2
கற்பகம் அனைய அ கவிஞர் நாட்டிய – கம்.கிட்:1 5/3
தருவாய் அ வாய் இன் அமுதும் தண்ணென் மொழியும் தாராயோ – கம்.கிட்:1 29/4
ஆண்டு அ வள்ளலை அன்பு எனும் ஆர் அணி – கம்.கிட்:1 34/1
அரைசும் அ வழி நின்று அரிது எய்தி அ – கம்.கிட்:1 35/1
அரைசும் அ வழி நின்று அரிது எய்தி அ
திரை செய் தீர்த்தம் முன் செய் தவம் உண்மையால் – கம்.கிட்:1 35/1,2
தோய்த்த தண் புனல் ஒத்தது அ தோயமே – கம்.கிட்:1 36/4
அ இடத்து அவர் மறுகி அஞ்சி நெஞ்சு அழி அமைதி – கம்.கிட்:2 3/1
இ வகை எண்ணி ஆண்டு அ இருவரும் எய்தலோடும் – கம்.கிட்:2 14/1
அ வழி அவனை காணும் அருத்தியால் அணுக வந்தேம் – கம்.கிட்:2 20/2
நின்ற அ காலின் மைந்தன் நெடிது உவந்து அடியில் தாழ்ந்தான் – கம்.கிட்:2 29/4
குன்று உறழ் தோளினாரை நோக்கி அ குரக்கு சீயம் – கம்.கிட்:2 35/2
கோலி அ கொடுமையாள் புதல்வனை கொன்று தன் – கம்.கிட்:3 6/2
அ இராமனையும் மா வலி தொலை தருளினான் – கம்.கிட்:3 9/2
அ விராதனை இரா-வகை துடைத்தருளினான் – கம்.கிட்:3 9/4
அ கவந்தனும் நினைந்து அமரர் தாழ் சவரி போல் – கம்.கிட்:3 12/4
அனகனை குறுகினான் அ அண்ணலும் அருத்தி கூர – கம்.கிட்:3 20/3
என்ற அ குரக்கு_வேந்தை இராமனும் இரங்கி நோக்கி – கம்.கிட்:3 26/1
எய்து காலை அ பிலனுள் எய்தி யான் – கம்.கிட்:3 52/1
என்று தானும் அ வழி இரும் பிலம் – கம்.கிட்:3 55/1
அன்ன நாளில் மாயாவி அ பிலத்து – கம்.கிட்:3 57/1
சேமம் அ வழி செய்து செம் கதிர் – கம்.கிட்:3 58/1
கடல் கடைந்த அ கரதலங்களால் – கம்.கிட்:3 64/3
சக்கர பொருப்பின் தலைக்கும் அ
பக்கம் உற்று அவன் கடிது பற்றினான் – கம்.கிட்:3 66/3,4
அழுந்து துன்பினுக்கு அ கரை கண்டனன் அனையான் – கம்.கிட்:3 73/2
தனையன் அ வழி சமீரணன் மகன் உரை-தருவான் – கம்.கிட்:3 74/4
செம் கண் வில் கரத்து இராமன் அ திரு நெடு மாலே – கம்.கிட்:3 76/3
இறுக்கும் தன்மை அ மாயவற்கு அன்றியும் எளிதோ – கம்.கிட்:3 77/4
திக்கும் வானமும் செறிந்த அ தரு நிழல் சீதம் – கம்.கிட்:4 5/3
புக்கு அயன் பதி சலிப்பு அற ஒலித்தது அ பொரு வில் – கம்.கிட்:4 13/4
ஏழ் இலாமையால் மீண்டது அ இராகவன் பகழி – கம்.கிட்:4 16/3
செய்ய தீ அனைய அ தேவும் நீ நாயினேன் – கம்.கிட்:4 19/3
கங்கையின் கணவன் அ கறை மிடற்று இறைவனே – கம்.கிட்:5 4/3
கடிது சென்று அவனும் அ கடவுள்-தன் கயிலையை – கம்.கிட்:5 5/1
புல்கிய பூணும் அ கொங்கை போன்றன – கம்.கிட்:6 6/2
பல் கலன் பிறவும் அ படிவம் ஆனவே – கம்.கிட்:6 6/4
அட்டன உயிரை அ அணிகள் என்கு எனோ – கம்.கிட்:6 7/2
பூம் துகில் ஆய அ பூவை பூண்களே – கம்.கிட்:6 8/4
தீர்த்தனை அ வழி யாது செப்புகேன் – கம்.கிட்:6 9/4
தாங்கினன் இருத்தி அ துயரம் தாங்கலாது – கம்.கிட்:6 11/1
அயன் உடை அண்டத்தின் அ புறத்தையும் – கம்.கிட்:6 12/1
திருமகள் அனைய அ தெய்வ கற்பினாள் – கம்.கிட்:6 13/1
தேண்டி அ அரக்கனை திருகி தேவியை – கம்.கிட்:6 14/3
முளரி-மேல் வைகுவான் முருகன் தந்த அ
தளிரியல் பாகத்தான் தட கை ஆழியான் – கம்.கிட்:6 17/1,2
வவ்வுவர் அ வழி மகிழ்ந்த யாவையும் – கம்.கிட்:6 31/2
சாது ஆம் என்ற அ தனுவின் செல்வனும் – கம்.கிட்:6 34/3
அ இடத்து இராமன் நீ அழைத்து வாலி ஆனது ஓர் – கம்.கிட்:7 10/1
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து – கம்.கிட்:7 14/3
சிரித்தனன் அ ஒலி திசையின் அ புறத்து – கம்.கிட்:7 14/3
இரித்தது அ உலகம் ஓர் ஏழொடு ஏழையும் – கம்.கிட்:7 14/4
அழுந்தியது அ கிரி அருகில் மால் வரை – கம்.கிட்:7 15/3
மூலமும் முற்றிட முடிவில் தீக்கும் அ
காலமும் ஒத்தனன் கடலில் தான் கடை – கம்.கிட்:7 21/2,3
கலக்கி அ கடல் கடைந்து அமுது கண்டு என – கம்.கிட்:7 23/2
அ வேலை இராமனும் அன்பு உடை தம்பிக்கு ஐய – கம்.கிட்:7 40/1
அ வாய் எழு சோரி அது ஆசைகள்-தோறும் வீச – கம்.கிட்:7 53/2
பாரும் சார் வலி படைத்தவன் உரத்தை அ பகழி – கம்.கிட்:7 64/4
அலங்கு தோள் வலி அழிந்த அ தம்பியை அருளான் – கம்.கிட்:7 65/1
தேவரோ என அயிர்க்கும் அ தேவர் இ செயலுக்கு – கம்.கிட்:7 69/1
கல்லி ஆர்ப்பொடும் பறிக்கும் அ பகழியை கண்டான் – கம்.கிட்:7 71/4
வாங்கினான் மற்று அ வாளியை ஆளி போல் வாலி – கம்.கிட்:7 73/2
காடு மா நெடு விலங்கல்கள் கடந்தது அ கடலின் – கம்.கிட்:7 74/3
பாசத்தால் பிணிப்புண்ட அ தம்பியும் பசும் கண் – கம்.கிட்:7 75/3
புயலை பற்றும் அ பொங்கு அரி போக்கி ஓர் – கம்.கிட்:7 92/3
அன்று அ வாலி அனையன விளம்பினான் – கம்.கிட்:7 97/3
ஐய நுங்கள் அரும் குல கற்பின் அ
பொய் இல் மங்கையர்க்கு ஏய்ந்த புணர்ச்சி போல் – கம்.கிட்:7 110/1,2
புக்கவேல் அ விலங்கும் புத்தேளிரே – கம்.கிட்:7 118/4
அ உரை அமைய கேட்ட அரி_குலத்து_அரசும் மாண்ட – கம்.கிட்:7 122/1
நினைதி ஓர் துணைவர் இன்னோர் அனையவர் இலை நீ ஈண்டு அ
வனிதையை நாடி கோடி வானினும் உயர்ந்த தோளாய் – கம்.கிட்:7 135/3,4
அ தலை அவனை ஏவி அழைத்தலின் அணைந்தான் என்ப – கம்.கிட்:7 144/3
அ நிலை துறந்து வானுக்கு அ புறத்து உலகன் ஆனான் – கம்.கிட்:7 157/4
அ நிலை துறந்து வானுக்கு அ புறத்து உலகன் ஆனான் – கம்.கிட்:7 157/4
நின்றாள் அ நிலை நோக்கி நீதி சால் – கம்.கிட்:8 17/3
மடவாரால் அ மடந்தை முன்னர் வாழ் – கம்.கிட்:8 18/1
இறையோன் தன் இளையோன் அ ஏந்தலை – கம்.கிட்:9 5/3
பொன் அடி வணங்கி மற்று அ புகழ் உடை குரிசில் போனான் – கம்.கிட்:9 27/2
போன்ற நீ யானே வேண்ட அ தலை போதி என்றான் – கம்.கிட்:9 30/4
அளவு_இல் கார் எனும் அ பெரும் பருவம் வந்து அணைந்தால் – கம்.கிட்:10 49/1
அ பாதக வஞ்ச அரக்கரையே – கம்.கிட்:10 52/3
கையடை என்ற அ சனகன் கட்டுரை – கம்.கிட்:10 91/2
திரை-செய் அ திண் கடல் அமிழ்தம் செம் கணான் – கம்.கிட்:10 96/1
உரை-செய தரினும் அ தொழில் உவந்திலன் – கம்.கிட்:10 96/2
அறுதியை அடைந்தது அ பருவம் ஆண்டு போய் – கம்.கிட்:10 102/4
அ நெறி பருவம் வந்து நணுகிற்று ஆதலால் – கம்.கிட்:10 110/2
எந்தை கேள் அ இராமற்கு இளையவன் – கம்.கிட்:11 23/1
ஆதலால் அ அரசு இளம் கோள் அரி – கம்.கிட்:11 25/1
தேவி நீங்க அ தேவரின் சீரியோன் – கம்.கிட்:11 30/1
நூக்கினான் அ கதவினை நொய்தினின் – கம்.கிட்:11 34/4
கான் ஒருங்கு படர அ கார் வரை – கம்.கிட்:11 39/2
நினையும் வீரன் அ நீள் நெறி நோக்கலன் – கம்.கிட்:11 41/3
புரசை யானை அன்னான் புகலோடும் அ
விரை செய் வார் குழல் தாரை விலக்கினாள் – கம்.கிட்:11 43/3,4
பார்க்கவும் அஞ்சினான் அ பனையினும் உயர்ந்த தோளன் – கம்.கிட்:11 46/4
வினவினாட்கு எதிர் ஓர் மாற்றம் விளம்பவும் வேண்டும் என்று அ
புனை குழலாட்கு வந்த காரியம் புகல்வது ஆனான் – கம்.கிட்:11 52/3,4
வேறுவேறு உலகம் எங்கும் தூதரை விடுத்து அ வேலை – கம்.கிட்:11 54/3
அ நிலை கண்ட திண் தோள் அரி_குலத்து அனிகம் அம்மா – கம்.கிட்:11 83/1
கேட்டனென் நறவால் கேடு வரும் என கிடைத்த அ சொல் – கம்.கிட்:11 95/1
ஆயிரம் மைந்தர் வந்தார் உளர் என பொலிந்தது அ ஊர் – கம்.கிட்:11 99/4
ஏற்று எதிர் நோக்கினன் எழுந்தது அ வழி – கம்.கிட்:11 104/2
குன்று என உயர்ந்த அ கோயில் குட்டிம – கம்.கிட்:11 108/3
பொருள் உடை அ உரை கேட்ட போழ்து வான் – கம்.கிட்:11 128/1
தரும் தகை அமைந்தும் அ தன்மை செய்திலேன் – கம்.கிட்:11 130/2
நாள் தர குறித்ததும் இன்று நாளை அ
ஆடல் அம் தானையோடு அவனும் எய்துமால் – கம்.கிட்:11 134/3,4
நின் பெரும் சேனை அ நெடிய சேனைக்கு – கம்.கிட்:11 135/2
மங்கையும் அ வழி அன்று வைகினான் – கம்.கிட்:11 137/4
தானையோடும் அ சதவலி என்பவன் சார்ந்தான் – கம்.கிட்:12 2/4
அளக்கரோடும் அ கயன் என்பவனும் வந்து அடைந்தான் – கம்.கிட்:12 11/4
கை நஞ்சு ஆயுதம் உடைய அ கடவுளை கண்டும் – கம்.கிட்:12 20/1
சூழும் வானர படையொடு அ தலைவரும் துவன்றி – கம்.கிட்:12 27/2
வெய்யவன் மகன் பெயர்த்தும் அ சேனையின் மீண்டான் – கம்.கிட்:12 29/4
தேடி அ வரை தீர்ந்த பின் தேவரும் – கம்.கிட்:13 13/1
நொய்தின் அ மலை நீங்கி நுமரொடும் – கம்.கிட்:13 15/1
அயனம் இல்லை அருக்கனுக்கு அ வழி – கம்.கிட்:13 19/2
அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா – கம்.கிட்:13 21/4
அ ஆறு கடந்து அப்பால் அறத்து ஆறே என தெளிந்த அருளின் ஆறும் – கம்.கிட்:13 22/1
வீடு உறுதிர் ஆதலினால் விலங்குதிர் அ புறத்து நீர் மேவு தொண்டை – கம்.கிட்:13 29/2
மறக்கம் உற்றார் அதன் அயலே மறைந்து உறைவர் அ வழி நீர் வல்லை ஏகி – கம்.கிட்:13 30/2
என்றும் அவண் உறைவிடம் ஆம் ஆதலினால் அ மலையை இறைஞ்சி ஏகி – கம்.கிட்:13 31/2
ஆண்டு கடந்து அ புறத்தும் இ புறத்தும் ஒரு திங்கள் அவதி ஆக – கம்.கிட்:13 32/1
மண்டலம் வதனம் என்று வைத்தனன் விதியே நீ அ
புண்டரிகத்தை உற்ற பொழுது அது பொருந்தி தேர்வாய் – கம்.கிட்:13 58/3,4
கொங்கை அ குயிலுக்கு ஒன்றும் குறைவு இலை குறியும் அஃதே – கம்.கிட்:13 61/4
அன்னம் ஆடும் துறைக்கு அருகு நின்றாளை அ
கன்னிமாடத்திடை கண்டதும் கழறுவாய் – கம்.கிட்:13 67/3,4
வரை செய் தாள் வில் இறுத்தவன் அ மா முனியொடும் – கம்.கிட்:13 68/1
அ நெடும் குன்றமோடு அவிர் மணி சிகரமும் – கம்.கிட்:14 4/1
மல்லல் மா ஞாலம் ஓர் மறு உறா-வகையின் அ
சில்_அல்_ஓதியை இருந்த உறைவிடம் தேடுவார் – கம்.கிட்:14 5/1,2
நாம கூடு அ பெரும் திசையை நல்கிய – கம்.கிட்:14 11/2
இ மலை காணுதும் ஏழை மானை அ
செம்மலை நீக்குதும் சிந்தை தீது என – கம்.கிட்:14 16/1,2
அ மலை ஏறினார் அச்சம் நீங்கினார் – கம்.கிட்:14 16/4
நீர் எனும் பெயரும் அ நெறியின் நீங்கலால் – கம்.கிட்:14 19/3
வெள்ளிடை அல்லது ஒன்று அரிது அ வெம் சுரம் – கம்.கிட்:14 20/4
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் – கம்.கிட்:14 25/1
அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் – கம்.கிட்:14 25/1
ஐயன் அ கணத்தினில் அகலும் நீள் நெறி – கம்.கிட்:14 28/3
அன்ன பொழுதின்-கண் அ அணங்கும் அறிவுற்றாள் – கம்.கிட்:14 50/1
அ உழை நிகழ்ந்தனை ஆதியினொடு அந்தம் – கம்.கிட்:14 53/3
நல் நுதலினாள் முலை நயந்தனன் அ நல்லாள் – கம்.கிட்:14 57/2
வன் திறல் அ வானரம் இராமன் அருள் வந்தால் – கம்.கிட்:14 61/3
மற்று அ மைந்தனும் உறக்கம் மாறினான் – கம்.கிட்:15 7/1
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ – கம்.கிட்:15 16/2
அன்ன தன்மையால் அறிஞர் நாடி அ
செந்நெல் வேலி சூழ் திரு நல் நாடு ஒரீஇ – கம்.கிட்:15 18/1,2
தன்னை எண்ணும் அ தகை புகுந்துளார் – கம்.கிட்:15 18/3
பாண்டு அ மலை படர் விசும்பினை – கம்.கிட்:15 24/3
அ நதி முழுதும் நாடி ஆய் வளை மயிலை யாண்டும் – கம்.கிட்:15 30/1
அலங்கு தாள் இணை தாங்கிய அ மலை – கம்.கிட்:15 36/2
சூடி ஆண்டு அ சுரி குழல் தோகையை – கம்.கிட்:15 38/1
அ திரு தகு நாட்டினை அண்டர்_நாடு – கம்.கிட்:15 51/1
அழைப்பதே கடுக்கும் அ ஆழி நோக்கினார் – கம்.கிட்:16 1/4
சிந்தனை வருந்தும் அ செய்கை காண்குறேன் – கம்.கிட்:16 9/2
வில்லியும் இளைய கோவும் வீவது திண்ணம் அ சொல் – கம்.கிட்:16 14/3
ஏகு நீ அ வழி எய்தி இ வழி – கம்.கிட்:16 18/1
நாடுதலே நலம் இன்னும் நாடி அ
தோடு அலர் குழலி-தன் துயரின் சென்று அமர் – கம்.கிட்:16 21/1,2
ஐயன் அ மாருதி அழலும் கண்ணினான் – கம்.கிட்:16 27/2
அ உரை கேட்டலும் அசனி ஏற்றினால் – கம்.கிட்:16 33/1
இடு அ நாள் வந்து இருவேமும் எய்தி யான் – கம்.கிட்:16 36/2
நின்றானே அ அரக்கன் நின்னையும் – கம்.கிட்:16 37/3
எம் கோலான் அ இராமன் இல் உளாள் – கம்.கிட்:16 40/1
எல்லீரும் அ இராம நாமமே – கம்.கிட்:16 48/1
நல்லீர் அ பயன் நண்ணும் நல்ல சொல் – கம்.கிட்:16 48/3
புன் தொழில் அரக்கன் மற்று அ தேவியை கொண்டு போந்தான் – கம்.கிட்:16 57/2
ஓசனை ஒரு நூறு உண்டால் ஒலி கடல் இலங்கை அ ஊர் – கம்.கிட்:16 59/1
நீசன் அ அரக்கன் சீற்றம் நெருப்புக்கும் நெருப்பு நீங்கள் – கம்.கிட்:16 59/3
எல்லீரும் சேறல் என்பது எளிது அன்று அ இலங்கை மூதூர் – கம்.கிட்:16 61/1
காக்குநர் இன்மையால் அ கழுகு_இனம் முழுதும் கன்றி – கம்.கிட்:16 62/1
மீது கடந்து அ தீயவர் உட்கும் வினையோடும் – கம்.கிட்:17 6/2
குப்புறின் அண்டத்து அ புறமேயும் குதி-கொள்வீர் – கம்.கிட்:17 10/4
அண்ணல் அ மைந்தர்க்கு அன்பு சிறந்தீர் அதனாலே – கம்.கிட்:17 16/1
ஆண்தகை ஆண்டு அ வானோர் துறக்க நாடு அருகில் கண்டான் – கம்.சுந்:1 1/1
ஒடுக்குறு காலை வன் காற்று அடியொடும் ஒடித்த அ நாள் – கம்.சுந்:1 23/3
புட்பக விமானம்தான் அ இலங்கை-மேல் போவது ஒத்தான் – கம்.சுந்:1 24/4
பேர்வுறுகின்றவாறும் ஒத்தது அ பிறங்கு பேழ் வால் – கம்.சுந்:1 34/4
இருவரும் முன்னர் சென்றால் ஒத்த அ இரண்டு பாலும் – கம்.சுந்:1 38/4
கைம் நாகம் அ நாள் கடல் வந்தது ஓர் காட்சி தோன்ற – கம்.சுந்:1 39/3
சிரித்தான் அளவே சிறிது அ திசை செல்ல நோக்கி – கம்.சுந்:1 48/3
வெம் கார் நிற புணரி வேறேயும் ஒன்று அ
பொங்கு ஆர்கலி புனல் தர பொலிவதே போல் – கம்.சுந்:1 63/1,2
மனையின் மாட்சிய என்னின் அ சொல்லும் மாசுண்ணும் – கம்.சுந்:2 7/2
துணிவின் வந்தனன் தொட்டு அழகு இழைத்த அ தொழில்கள் – கம்.சுந்:2 8/4
மீனும் தானும் ஓர் வெறி மணம் கமழும் அ வேலை – கம்.சுந்:2 16/4
காயம் என்னும் அ கணக்கு_அறு பதத்தையும் கடக்க – கம்.சுந்:2 20/3
தன் தகை அனைய மேனி சுருக்கி அ சரள சாரல் – கம்.சுந்:2 40/3
அ வழி அ இருள் பரந்த ஆயிடை – கம்.சுந்:2 45/1
அ வழி அ இருள் பரந்த ஆயிடை – கம்.சுந்:2 45/1
எல்லியின் நிமிர் இருள் குறையும் அ இருள் – கம்.சுந்:2 56/1
அ வழி அனுமனும் அணுகலாம் வகை – கம்.சுந்:2 59/1
நல்லாள் அ ஊர் வைகு உறை ஒக்கும் நயனத்தாள் – கம்.சுந்:2 79/2
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்து உற வணங்கி ஆண்டு அ
பூரியர் இலங்கை மூதூர் பொன் மதில் தாவி புக்கான் – கம்.சுந்:2 94/2,3
மின்மினி அல்லனோ அ வெயில் கதிர் வேந்தன் அம்மா – கம்.சுந்:2 96/4
ஆய பொழுது அ மதில் அகத்து அரசர் வைகும் – கம்.சுந்:2 164/1
பின்று சிந்தையன் பெயர்ந்தனன் அ மனை பிற்பட பெரு மேரு – கம்.சுந்:2 201/2
அ நிலையான் பெயர் உரைப்பான் ஆய் வளை கை அணி_இழையார் – கம்.சுந்:2 222/1
எருவைக்கு முதல் ஆய சம்பாதி இலங்கையில் அ
திருவை கண்டனென் என்றான் அவன் உரையும் சிதைந்ததால் – கம்.சுந்:2 230/1,2
அன்று அ வாள் அரக்கன் சிறை அ வழி வைத்த – கம்.சுந்:3 2/3
அன்று அ வாள் அரக்கன் சிறை அ வழி வைத்த – கம்.சுந்:3 2/3
சொற்ற ஆண்டு எலாம் உறைந்தன்றி அ நகர் துன்னான் – கம்.சுந்:3 17/3
ஏக வாளி அ இந்திரன் காதல் மேல் – கம்.சுந்:3 28/1
அ இராமனை உன்னி தன் ஆர் உயிர் – கம்.சுந்:3 29/3
அண்ணல் அ இராவணன் அரத்த ஆடையன் – கம்.சுந்:3 40/3
புக்கனர் அ புலம் போந்தது இல்லையால் – கம்.சுந்:3 41/2
ஆண்தகை இராவணன் வளர்க்கும் அ அனல் – கம்.சுந்:3 42/1
மன்னவன் தேவி அ மயன் மடந்தை-தன் – கம்.சுந்:3 49/1
உரம் பொருத மத கரி உறையும் அ வனம் – கம்.சுந்:3 51/1
பொன் மனை புக்க அ பொரு_இல் போதினில் – கம்.சுந்:3 53/1
இ இடை அண்ணல் அ இராமன் ஏவிய – கம்.சுந்:3 54/1
அ இடை எய்தினன் அரிதின் நோக்குவான் – கம்.சுந்:3 54/3
எள் அரும் உருவின் அ இலக்கணங்களும் – கம்.சுந்:3 61/1
கள்ள வாள் அரக்கன் அ கமலக்கண்ணனார் – கம்.சுந்:3 61/3
நின்றனன் அ வழி நிகழ்ந்தது என் எனின் – கம்.சுந்:3 73/3
அ இடத்து அருகு எய்தி அரக்கன்தான் – கம்.சுந்:3 97/1
ஆசைப்பாடும் அ நானும் அடர்த்திட – கம்.சுந்:3 98/3
அ பெரும் செல்வம் துய்ப்பான் நின்று மா தவத்தின் அன்றே – கம்.சுந்:3 127/2
ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான் – கம்.சுந்:3 137/1
சிறை இருந்தேனை அ புனிதன் தீண்டுமோ – கம்.சுந்:4 11/4
அ பொழுதே உயிர் துறக்கும் ஆணையேன் – கம்.சுந்:4 15/2
அ புறம் போயும் தேட அவதியின் அமைந்து போன – கம்.சுந்:4 33/4
பிரிவு_அற நோற்றனள் என்னின் பின்னை அ
திருவினின் திரு உளார் யாவர் தெய்வமே – கம்.சுந்:4 46/3,4
இன்ன மொழிய அ மொழி கேட்டு எரியின் இட்ட மெழுகு என்ன – கம்.சுந்:4 59/1
அடுத்த பணி செய்து இவண் இருத்தி என அ சொற்கு – கம்.சுந்:4 60/2
அழைத்தது அ ஓசை உன்னை மயக்கியது அரக்கன் சொல்லால் – கம்.சுந்:4 74/4
பூண்ட மெய் உயிரே போக அ பொய் உயிர் போயே நின்ற – கம்.சுந்:4 77/2
அ நிலை ஆய அண்ணல் ஆண்டு நின்று அன்னை நின்னை – கம்.சுந்:4 78/1
அ வழி நின்னை காணாது அயர்த்தவர் அரிதின் தேறி – கம்.சுந்:4 83/1
அயர்வு உற்று அரிதின் தெளிந்து அம் மலைக்கு அ புறத்து ஓர் – கம்.சுந்:4 92/1
துயர்வு உற்று அ இராவணன் வாலிடை பண்டு தூங்க – கம்.சுந்:4 92/3
தூயான்-வயின் அ அரசு ஈந்தவன் சுற்று சேனை – கம்.சுந்:4 93/2
அ வழித்து அன்று எனின் அனுமன்-பாலதோ – கம்.சுந்:4 100/3
குண்டலம் இரண்டும் அ கோளின் மா சுடர் – கம்.சுந்:4 102/3
ஏழு கடற்கும் அ புறத்தது ஆகாதிருந்தது இழிவு அன்றோ – கம்.சுந்:4 110/4
போதல் காரியம் என்றனள் பூவை அ
கோது இலானும் இனையன கூறினான் – கம்.சுந்:5 26/3,4
போய் வான் அ நகர் புக்கு அன்றோ – கம்.சுந்:5 40/3
அ புறத்து அரக்கரும் அவிய காண்டியால் – கம்.சுந்:5 65/4
அங்கதன் தோள் மிசை இளவல் அ மலை – கம்.சுந்:5 73/1
அன்னை-தன் பெயர் ஆக என அன்பினொடு அ நாள் – கம்.சுந்:5 78/3
வென்றது அ சுடர் மேலொடு கீழ் உற மெய்யால் – கம்.சுந்:5 79/4
ஏங்கினாள் அ அனுமனும் என்-கொல் இது என்னா – கம்.சுந்:5 80/2
அ பெரிய பூசல் செவி சார்தலும் அரக்கர் – கம்.சுந்:6 6/2
அண்ணல் அனுமான் அடல் இராவணனது அ நாள் – கம்.சுந்:6 20/3
காமர் அ கடல் பூ கடல் கண்டவே – கம்.சுந்:6 33/4
சிந்து அ வானம் திரிந்து உக செம் மணி – கம்.சுந்:6 35/3
விம்முறும் உள்ளத்து அன்னம் இருக்கும் அ விருக்கம் ஒன்றும் – கம்.சுந்:6 44/2
அள்ளினன் என்ன கேட்டான் அ தொழிற்கு இழிவு தோன்ற – கம்.சுந்:6 53/2
ஏவம் அ குரங்கை ஐய காணுதி இன்னே என்றார் – கம்.சுந்:6 59/4
இருபது செவியினூடும் நுழைந்தது அ எழுந்த ஓசை – கம்.சுந்:7 1/4
நானிலம்-அதனில் உண்டு போர் என நவிலின் அ சொல் – கம்.சுந்:7 4/1
ஆறு போல் வரும் குருதி அ அனுமனால் அலைப்புண்டு – கம்.சுந்:7 39/3
ஈறு இல் வாய்-தொறும் உமிழ்வதே ஒத்தது அ இலங்கை – கம்.சுந்:7 39/4
உண்டது அ குரங்கு இனம் ஒழிவது அன்று என்றார் – கம்.சுந்:7 61/4
ஆயிரம் ஐந்தொடு ஐந்து ஆம் ஆழி அம் தடம் தேர் அ தேர்க்கு – கம்.சுந்:8 10/1
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற – கம்.சுந்:8 14/1
அ வழி அரக்கர் எல்லாம் அலை நெடும் கடலின் ஆர்த்தார் – கம்.சுந்:8 19/1
அண்ணல் அ அரியினுக்கு அடியவர் அவன் சீர் – கம்.சுந்:8 36/1
ஆறு செய்தன ஆனையின் மதங்கள் அ ஆற்றை – கம்.சுந்:9 9/1
சேறு செய்தன தேர்களின் சில்லி அ சேற்றை – கம்.சுந்:9 9/2
நீறு செய்தன புரவியின் குரம் மற்று அ நீற்றை – கம்.சுந்:9 9/3
வீறு செய்தன அ பரி கலின மா விலாழி – கம்.சுந்:9 9/4
வாயில்-நின்று அ வழி கொணர்ந்து வைத்த மா – கம்.சுந்:9 28/2
தேர் பட புடைக்கும் அ தேரின் சில்லியால் – கம்.சுந்:9 33/2
வீரரை உருட்டும் அ வீரர் வாளினால் – கம்.சுந்:9 33/3
அலந்தலை உற்றது அ ஆழி இலங்கை – கம்.சுந்:9 46/2
அறிந்த மனத்தவன் அ எழுவே கொடு – கம்.சுந்:9 50/3
விழுந்தன சோரி அ வீரன் மணி தோள் – கம்.சுந்:9 51/4
தீயவர் அ சிலையை பொடிசெய்தார் – கம்.சுந்:9 52/4
நெய் தலை உற்ற வேல் கை நிருதர் அ செருவில் நேர்ந்தார் – கம்.சுந்:9 64/1
ஏனையர் இன்மை சோம்பி இருந்தது அ குரங்கும் என்றார் – கம்.சுந்:9 66/4
அண்டத்தை கடந்து போகி அ புறத்து அகலின் என்-பால் – கம்.சுந்:10 5/3
இந்திரசித்தோ மற்று அ இராவணனேயோ என்னா – கம்.சுந்:10 18/1
விடம் திரண்டு அனைய மெய்யான் அ உரை விளம்ப கேளா – கம்.சுந்:10 23/1
தேரில் சென்று எதிர் கோல் கொள்வான் உயிர் தின்றான் அ பொரு செறி திண் தேர் – கம்.சுந்:10 34/1
அண்டம் உற்றுளது அ ஊர் அழுத பேர் அமலையே – கம்.சுந்:10 42/4
அதி நலம் கோதை சேர் ஓதியோடு அன்று அ ஊர் – கம்.சுந்:10 43/3
அ வழி அ உரை கேட்ட ஆண்தகை – கம்.சுந்:11 1/1
அ வழி அ உரை கேட்ட ஆண்தகை – கம்.சுந்:11 1/1
அ உலகத்து உளாரும் அஞ்சுவர் ஒளிக்க ஐயா – கம்.சுந்:11 21/3
பட்டால் அதுவே அ இராவணன் பாடும் ஆகும் – கம்.சுந்:11 25/2
வென்றேன் அ இராவணன் தன்னையும் வேரொடு என்றான் – கம்.சுந்:11 26/4
அ காலை அரக்கரும் யானையும் தேரும் மாவும் – கம்.சுந்:11 27/1
அ சிரத்தினும் மார்பினும் அழுத்தலும் அனுமன் – கம்.சுந்:11 39/4
பாழி தோளவன் அ தடம் தேர் மிசை பாய்ந்தான் – கம்.சுந்:11 43/2
அ தடம் பெரும் தேரொடும் எடுத்து எறிந்து ஆர்த்தான் – கம்.சுந்:11 50/4
பிணித்தது அ பெரு மாருதி தோள்களை பிறங்க – கம்.சுந்:11 56/4
இந்திரன் பிணிப்புண்ட நாள் ஒத்தது அ இலங்கை – கம்.சுந்:11 62/4
அ உரை தூதரும் ஆணையால் வரும் – கம்.சுந்:12 28/1
இருந்த அ பெரும் கோயில் சென்று எய்தினான் – கம்.சுந்:12 36/4
சொல்லிய அனைவரும் அல்லென் சொன்ன அ
புல்லிய வலியினோர் ஏவல் பூண்டிலென் – கம்.சுந்:12 69/1,2
என்னுடை ஈட்டினான் அ வாலியை எறுழ் வாய் அம்பால் – கம்.சுந்:12 80/1
அ தலை நம்மை நோனா அமரர்க்கும் நகையிற்றாமால் – கம்.சுந்:12 110/2
குளிர்ந்தது அ குரிசில் வால் என்பு கூரவே – கம்.சுந்:12 123/4
அற்றை அ இரவில் தான் தன் அறிவினால் முழுதும் உன்ன – கம்.சுந்:12 127/1
கோன் அ வானவர் பதி கொண்ட நாள் என குலைந்தார் – கம்.சுந்:13 33/4
வினை இலாமையின் வெந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை – கம்.சுந்:13 37/4
ஆவது அ அண்ணல் உள்ளத்து அரும் துயர் ஆற்றலே ஆம் – கம்.சுந்:14 11/3
அ தலை அறிந்த எல்லாம் அறைந்தனம் ஆழியான்-மாட்டு – கம்.சுந்:14 13/3
பொன் பொழி தட கை அ பொரு_இல் வீரனும் – கம்.சுந்:14 21/3
தருக்கு உயர் சிறை உற்று அன்ன தகையள் அ தமியள் அம்மா – கம்.சுந்:14 36/4
அ நெறி நெடிது செல்ல அரி_குலத்து அரசனோடும் – கம்.சுந்:14 52/1
அ வழி ஆயிரம் ஆயிரம் நிரை – கம்.யுத்1:2 5/1
அ எழில் மண்டபத்து அரிகள் ஏந்திய – கம்.யுத்1:2 5/3
அ சிரத்தைக்கு ஒரு பொருள் அன்று என்றனன் – கம்.யுத்1:2 28/3
தீயிடை குளித்த அ தெய்வ கற்பினாள் – கம்.யுத்1:2 81/1
கோசிக பெயர் உடை குல முனி தலைவன் அ குளிர் மலர் பேர் – கம்.யுத்1:2 86/1
மேவு தீ விடம் உயிர்ப்பன வெயில் பொழி எயிற்றன அ வீரர் – கம்.யுத்1:2 88/2
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் – கம்.யுத்1:2 99/3
தாங்கும் யானையை தள்ளி அ தழல் நிறத்தவனை – கம்.யுத்1:2 102/3
வாலி-தன்னை அ மனிதனும் மறைந்து நின்று எய்தான் – கம்.யுத்1:2 108/4
அ சொல் கேட்டு அவன் ஆழியான் என்றனை ஆயின் – கம்.யுத்1:2 112/1
முச்சு அற்றான்-கொல் அ முழுமுதலோன் என முனிந்தான் – கம்.யுத்1:2 112/4
புவனம் மூன்றும் யான் ஆண்டுளது ஆண்ட அ பொரு_இல் – கம்.யுத்1:2 114/3
ஆயிரம் பெரும் தோள்களும் அ துணை தலையும் – கம்.யுத்1:2 115/1
அண்டத்தை பொதுத்து அ புறத்து அப்பினால் ஆடும் – கம்.யுத்1:3 4/4
தலனுள் நீடிய அவற்றின் அ தலைவரை மாற்றி – கம்.யுத்1:3 7/2
வேத பாரகன் அ உரை விளம்பலும் விமலன் – கம்.யுத்1:3 27/1
போதத்தானும் அ புறத்துள எ பொருளானும் – கம்.யுத்1:3 30/2
யாவது அ உரை இயம்புதி இயம்புதி என்றான் – கம்.யுத்1:3 41/4
காமம் யாவையும் தருவதும் அ பதம் கடந்தால் – கம்.யுத்1:3 42/1
தோற்றம் என்னும் அ தொல் வினை தொடு கடல் சுழி நின்று – கம்.யுத்1:3 45/1
அளவையான் அளப்ப_அரிது அறிவின் அ புறத்து – கம்.யுத்1:3 62/1
தாயின் மன்னுயிர்க்கு அன்பினன்-தன்னை அ தவம் எனும் தகவு இல்லோர் – கம்.யுத்1:3 82/1
தூயவன்-தனை துணை என உடைய அ ஒருவனை துன்னாதார் – கம்.யுத்1:3 82/3
தள்ளு-மின் என உரைத்தனன் வயவரும் அ தொழில் தலைநின்றார் – கம்.யுத்1:3 84/4
கூலம் ஆம் என என்புற குளிர்ந்தது அ குரு மணி திரு மேனி – கம்.யுத்1:3 86/4
கட்டி தீயையும் கடும் சிறை இடு-மின் அ கள்வனை கவர்ந்து உண்ண – கம்.யுத்1:3 87/3
ஒன்னார் அ திறம் எய்தி உரைத்தார் – கம்.யுத்1:3 94/4
ஓது அ பெரு நூல்கள் உலப்பு இலவால் – கம்.யுத்1:3 110/2
அ தன்மை அறிந்த அரும் திறலோன் – கம்.யுத்1:3 114/1
அளந்தது அ புறத்து செய்கை யார் அறிந்து அறையகிற்பார் – கம்.யுத்1:3 130/3
முடங்கு வால் உளை அ அண்டம் முழுவதும் முடிவில் உண்ணும் – கம்.யுத்1:3 134/1
மடங்கலின் உயிர்ப்பும் மற்று அ காற்றினை மாற்றும் ஆனால் – கம்.யுத்1:3 134/3
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா – கம்.யுத்1:3 134/4
வயிற்றின் வந்து அ நாள் இ நாள் வாழும் மன்னுயிர்கள் மன்னோ – கம்.யுத்1:3 135/4
அன்வயித்து ஓரும் தீய அவுணர் அல்லாரை அ நாள் – கம்.யுத்1:3 136/3
தன் வயிற்றகத்து வைத்து தந்தது அ சீயம் தாயின் – கம்.யுத்1:3 136/4
அ புறத்து அண்டம்-தோறும் தடவின சில கை அம்மா – கம்.யுத்1:3 142/4
நினைவதன்-முன்னம் கொன்று நின்றது அ நெடும் கண் சீயம் – கம்.யுத்1:3 143/3
வனை கழலவனும் மற்று அ மடங்கலின் வரவு நோக்கி – கம்.யுத்1:3 143/4
கேட்டனன் இருந்தும் அ கேள்வி தேர்கலா – கம்.யுத்1:4 1/1
உத்தமன் அ நகர் ஒழிய போயினான் – கம்.யுத்1:4 12/4
பொருள் உற உணர்ந்த அ புலன் கொள் கேள்வியார் – கம்.யுத்1:4 23/2
அ புறத்து இராமன் அ அலங்கு வேலையை – கம்.யுத்1:4 24/1
அ புறத்து இராமன் அ அலங்கு வேலையை – கம்.யுத்1:4 24/1
இருபது கரம் தலை ஈர்_ஐந்து என்பர் அ
திருவிலிக்கு அன்னவை சிதைந்தவோ என்பார் – கம்.யுத்1:4 36/1,2
மயிந்தனும் அ உரை மனத்து வைத்து நீ – கம்.யுத்1:4 46/1
அ பொழுது இராமனும் அருகில் நண்பரை – கம்.யுத்1:4 55/1
ஆதி அம் பரமே யான் உன் அபயம் என்று அழைத்த அ நாள் – கம்.யுத்1:4 110/2
அஞ்சினேன் அபயம் என்ற அந்தணற்கு ஆகி அ நாள் – கம்.யுத்1:4 112/3
காதையை குறித்து நின்ற அ உரை கடக்கல் ஆமோ – கம்.யுத்1:4 115/4
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு – கம்.யுத்1:4 122/3
கடலினை நோக்கும் அ கள்வன் வைகுறும் – கம்.யுத்1:5 11/3
ஆர்கலி இலங்கையின் அரணும் அ வழி – கம்.யுத்1:5 15/1
கோள் இரண்டையும் கொடும் சிறை வைத்த அ குமரன் – கம்.யுத்1:5 49/1
அன்னவன் தனக்கு இளையவன் அ பெயர் ஒழிந்தான் – கம்.யுத்1:5 50/3
தோன்றும் என்னவே துணுக்கமுற்று இரிவர் அ தொகுதி – கம்.யுத்1:5 54/3
உண்ணும் செய்கை அ தசமுக கூற்றம் தன் உயிர்-மேல் – கம்.யுத்1:5 57/2
காய்த்த அ கணத்து அரக்கர்-தம் உடல் உகு கறை தோல் – கம்.யுத்1:5 64/1
தேய்த்த அ குழம்பு உலர்ந்தில இலங்கையின் தெருவில் – கம்.யுத்1:5 64/4
அன்ன மா நகர் அவிந்தது அ குருதியால் அன்று – கம்.யுத்1:5 65/4
கலங்களோடும் அ சாத்திய துகிலொடும் கதிர் வாள் – கம்.யுத்1:5 66/3
பதுமத்து அண்ணலே பண்டு போல் அ நகர் படைத்தான் – கம்.யுத்1:5 67/4
வேந்தும் என்று இவர் விளிந்தவா கேட்டு அன்று அ இலங்கை – கம்.யுத்1:5 68/2
என்னது ஆக்கிய வலியொடு அ இராவணன் வலியும் – கம்.யுத்1:5 72/1
நின்ற வானர தலைவரும் அரசும் அ நெடியோன் – கம்.யுத்1:5 73/3
ஆழி மால் வரைக்கு அ புறத்து இருளையும் அவித்த – கம்.யுத்1:6 17/4
அந்தி வானகம் கடுத்தது அ அளப்ப_அரும் அளக்கர் – கம்.யுத்1:6 23/2
பாரை உண்பது படர் புனல் அ பெரும் பரவை – கம்.யுத்1:6 31/3
நீரை உண்பது நெருப்பு எனும் அ பொருள் நிறுத்தான் – கம்.யுத்1:6 31/4
கங்குலும் பகலும் அ கடலுள் வைகுவார் – கம்.யுத்1:6 32/2
அரும் புறத்து அண்டமும் உருவி அ புறம் – கம்.யுத்1:6 47/3
கடல் திறந்து எங்கணும் வற்ற அ கடல் – கம்.யுத்1:6 48/3
ஆழியின் பொலிந்தது அ ஆழி அன்ன நாள் – கம்.யுத்1:6 54/4
பாடி நூறாக நூறி மீண்டது அ பகழி தெய்வம் – கம்.யுத்1:7 16/4
எடுக்கினும் அ மலை ஒரு கை ஏந்தியிட்டு – கம்.யுத்1:8 8/2
அ கரும் கடல் தூர அயல் கடல் – கம்.யுத்1:8 57/3
அ புற கடலும் சுவை அற்றன – கம்.யுத்1:8 60/2
கொண்டல் என வந்து அ அணையை குறுகி நின்றான் – கம்.யுத்1:9 2/2
நூல் வரை வழி செய்தானுக்கு அ நிலை நொய்தின் சொன்னான் – கம்.யுத்1:9 14/4
உப்பு நீர் அகத்து தோய்ந்த ஒளி நிறம் விளங்க அ பால் – கம்.யுத்1:9 18/3
கூற்றினும் வெம்மை காட்டி கொதித்தது அ குளிர் வெண் திங்கள் – கம்.யுத்1:9 20/4
அ நெடும் கரும் கண் தீயை அணுகினால் தணிவது உண்டோ – கம்.யுத்1:9 22/4
ஆன காலை அடியின் இறைஞ்சி அ
சேனை நாதன் இனையன செப்பினான் – கம்.யுத்1:9 49/3,4
கண்மை இ நகர் வேலை கடந்த அ
திண்மை ஒன்றும் அலால் திசை காவலர் – கம்.யுத்1:9 50/1,2
எண்மரும் இவற்கு ஏவல் செய்கின்ற அ
உண்மை ஒன்றும் உணர்ந்திலையோ ஐயா – கம்.யுத்1:9 50/3,4
வெள்ள வாரி விரிவொடு அ வீடண – கம்.யுத்1:9 56/1
அடியம் அ நெடும் சேனையை ஆசையால் – கம்.யுத்1:9 57/1
குரங்கு அலாமை தெரிந்தும் அ கொற்றவன் – கம்.யுத்1:9 64/3
மற்றும் யாவையும் வாய்மை அ மானவன் – கம்.யுத்1:9 65/1
அ பதம் அவனுக்கு ஈந்தான் அரக்கர் வேர் அறுப்பதாக – கம்.யுத்1:9 76/1
பூதல வரைப்பின் நாகர் புரத்தின் அ புறத்தது ஆக – கம்.யுத்1:9 83/2
மாசு_அற துடைத்து அ வானம் விளக்குவ போல்வ மாதோ – கம்.யுத்1:10 13/4
ஆரணத்து அமுதை அ மறை தேடும் – கம்.யுத்1:11 17/3
அ காலம் உள்ளான் கரடிக்கு அரசு ஆகி நின்றான் – கம்.யுத்1:11 28/3
கல்லினும் வலிய தோளாய் நின்னை அ கருணை_இல்லோன் – கம்.யுத்1:12 36/1
கேட்டிலேன் அல்லேன் இன்று கண்டும் அ கிளி_அனாளை – கம்.யுத்1:12 39/3
ஒன்று ஒழித்து ஒன்று ஆம் என்று அ அரக்கனுக்கு ஒளிப்பான் போல – கம்.யுத்1:12 49/3
படைக்கலம் உடைய நாம் அ படை இலா படையை ஈண்ட – கம்.யுத்1:13 16/3
ஏற்றம் என் சொல்லின் என்-பால் இந்திரன்_பகைஞ அ நாள் – கம்.யுத்1:13 20/1
அ நெடு மூலத்தானை அதனொடும் அமைச்சரோடும் – கம்.யுத்1:13 21/3
பாற்கடல் அழுவத்து உள்ளது ஒத்தது அ பதகன் மூதூர் – கம்.யுத்1:13 27/4
அ நரர் இன்று நாளை அழிவதற்கு ஐயம் இல்லை – கம்.யுத்1:14 27/1
மடங்கல் அன்ன அ வானர மா படை – கம்.யுத்2:15 4/2
கல் கொடும் சென்றது அ கவியின் கடல் – கம்.யுத்2:15 19/2
ஒன்று நூறு உதிர்வுற்றது அ குன்றமே – கம்.யுத்2:15 71/4
பொன்றினான் அ சுபாரிசன் போயினார் – கம்.யுத்2:15 84/3
நெற்றி மேல் மற்று அ நீலன் நெடும் கையால் – கம்.யுத்2:15 88/3
ஓட நோக்கி உயர் படையான் மற்று அ
கோடு கொண்டு பொருத குரங்கினால் – கம்.யுத்2:15 90/2,3
காந்திய உருமின் விட்டான் கவி_குலத்து அரசன் அ கல் – கம்.யுத்2:15 128/2
அ கிரிதனையும் ஆங்கு ஓர் அம்பினால் அறுத்து மாற்றி – கம்.யுத்2:15 131/1
காய்ந்தது அ இலங்கை வேந்தன் மனம் எனும் கால செம் தீ – கம்.யுத்2:15 155/4
திசை அத்தனையையும் வென்றது சிதைய புகழ் தெறும் அ
வசை மற்று இனி உளதே எனது உயிர் போல் வரும் மகனை – கம்.யுத்2:15 171/1,2
அனைய காலையின் அரி குல தலைவர் அ வழியோர் – கம்.யுத்2:15 187/1
அந்தி வானகம் ஒத்தது அ அமர் களம் உதிரம் – கம்.யுத்2:15 198/1
ஏறு சேவகன் தம்பி அ இராவணன் எடுத்த – கம்.யுத்2:15 201/3
கானின் அன்று இகல் கரன் படை படுத்த அ கரியோன் – கம்.யுத்2:15 204/1
இடுக்கில் நின்ற அ மாருதி புகுந்து எடுத்து ஏந்தி – கம்.யுத்2:15 212/3
உண்ணும் காலத்து அ உருத்திரன் ஆர்ப்பு ஒத்தது ஓதை – கம்.யுத்2:15 224/4
ஆளி மொய்ம்பின் அ அரக்கனும் ஐ_இரண்டு அம்பு – கம்.யுத்2:15 228/2
மறிந்து வீழ்ந்ததும் ஒத்தது அ அரக்கன்-தன் மகுடம் – கம்.யுத்2:15 245/4
கொண்டு போக போய் குரை கடல் குளித்த அ கொள்கை – கம்.யுத்2:15 246/2
தாது அவிழ் கூந்தல் மாதர் தனித்தனி நோக்க தான் அ
பூதலம் என்னும் நங்கை-தன்னையே நோக்கி புக்கான் – கம்.யுத்2:16 3/3,4
சீர்த்த வீரியராய் உள்ளார் செம் கண் மால் எனினும் யான் அ
கார்த்தவீரியனை நேர்வார் உளர் என கருதல் ஆற்றேன் – கம்.யுத்2:16 25/1,2
பார்த்த போது அவனும் மற்று அ தாபதன் தம்பி பாதத்து – கம்.யுத்2:16 25/3
ஆயவன் உரைத்தலோடும் அ புறத்து இருந்தான் ஆன்ற – கம்.யுத்2:16 34/1
உறக்கம் அ வழி நீங்கி உண தகும் – கம்.யுத்2:16 54/1
மானிடர் இருவரை வணங்கி மற்றும் அ
கூன் உடை குரங்கையும் கும்பிட்டு உய் தொழில் – கம்.யுத்2:16 87/1,2
பின்னை நின்று எண்ணுதல் பிழை அ பெய்_வளை-தன்னை – கம்.யுத்2:16 92/3
அ வழி இராவணன் அனைத்து நாட்டமும் – கம்.யுத்2:16 94/1
அரக்கன் அ உரு ஒழித்து அரியின் சேனையை – கம்.யுத்2:16 108/1
என்றும் அ எண்_இலார் – கம்.யுத்2:16 118/3
வாளொடும் குழம்பு பட்டார் வாள் எயிற்று அரக்கர் மற்று அ
ஆள் அழி குருதி வெள்ளத்து அழுந்தின கவிகள் அம் பொன் – கம்.யுத்2:16 169/2,3
பிடித்தது சுழற்றி மற்று அ பெரு வலி அரக்கன்-தன்னை – கம்.யுத்2:16 185/1
தண்டு இற தட கை ஓச்சி தழுவி அ தறுகணானை – கம்.யுத்2:16 191/1
இறக்கம் எய்தினர் யாவரும் எய்தினர் எனின் அ
துறக்கம் என்பதின் பெரியது ஒன்று உளது என சொல்லேம் – கம்.யுத்2:16 219/3,4
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் – கம்.யுத்2:16 226/4
பார வெம் சிலை அழிந்து என துமிந்தது அ பரு வில் – கம்.யுத்2:16 238/4
புரிந்த அ நெடும் சேனை அம் கரும் கடல் புக்கான் – கம்.யுத்2:16 243/4
அ மலை நின்று வந்து அவனி எய்திய – கம்.யுத்2:16 251/1
அ வகை மலையினை ஏற்று ஓர் அங்கையால் – கம்.யுத்2:16 252/3
கரும் கடல் கடந்த அ காலன் காலன் வாழ் – கம்.யுத்2:16 268/3
அ திசை போயினன் அல்லது ஒண்ணுமோ – கம்.யுத்2:16 289/4
அ கணத்து அறிவு வந்து அணுக அங்கை-நின்று – கம்.யுத்2:16 290/1
ஆடவர்க்கு அரசனும் தொடர அ வழி – கம்.யுத்2:16 303/1
அ நெடு வாளையும் துணித்த ஆண்தகை – கம்.யுத்2:16 306/1
அந்தரம் அன்னது நிகழும் அ வழி – கம்.யுத்2:16 307/1
பனி பட்டால் என கதிர் வர படுவது பட்டது அ படை பற்றார் – கம்.யுத்2:16 318/1
நோக்கு இழந்தனர் வானவர் எங்களால் அ வகை நிலை நோக்கி – கம்.யுத்2:16 322/1
இலக்கை அற்றது அ இலங்கைக்கும் இராவணன் தனக்கும் என்று எழுந்து ஓடி – கம்.யுத்2:16 333/4
அந்தரத்தவர் அலை கடல் அமுது எழ கடைவுறும் அ நாளில் – கம்.யுத்2:16 338/2
உவண அண்ணலை ஒத்தது மந்தரம் ஒத்தது அ உயர் பொன் தோள் – கம்.யுத்2:16 339/4
தம்பி என நினைந்து இரங்கி தவிரான் அ தகவு இல்லான் – கம்.யுத்2:16 352/1
வாசவன் மலரின் மேலான் மழுவலான் மைந்தன் மற்று அ
கேசவன் சிறுவர் என்ற இந்த தன்மையோர்-தம்மை கேளாய் – கம்.யுத்2:17 21/1,2
அ தலை அன்ன செய்ய சிறியரோ வலியர் அம்மா – கம்.யுத்2:17 30/2
அரும்பு இயல் துளவ பைம் தார் அனுமன் வந்து அளித்த அ நாள் – கம்.யுத்2:17 58/4
அ உரை கேட்ட நங்கை செவிகளை அமைய பொத்தி – கம்.யுத்2:17 64/1
அ கணத்து மந்திரியர் ஆற்ற சிறிது ஆறி – கம்.யுத்2:17 91/1
கூறோம் இனி நாம் அ கும்பகருணனார் – கம்.யுத்2:17 92/1
கிட்டி பொருது அ கிளர் சேனை எலாம் – கம்.யுத்2:18 12/1
பின் நாள் அ இராமன் எனும் பெயரான் – கம்.யுத்2:18 14/3
கண்டான் அ இராமன் எனும் களி மா – கம்.யுத்2:18 27/1
போ நீ அ இலக்குவனில் புகல்வாய் – கம்.யுத்2:18 32/2
வேறே அ இலக்குவன் என்ன விளம்பு – கம்.யுத்2:18 38/1
என்றான் அ இராவணனுக்கு இளையான் – கம்.யுத்2:18 75/1
அ காலை இலக்குவன் ஆரியனை – கம்.யுத்2:18 85/1
அ துணை இலக்குவன் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று – கம்.யுத்2:18 100/1
நான்மறை ஆர்ப்பு என நடந்தது அ ஒலி – கம்.யுத்2:18 101/4
பரந்தன குருதி அ பள்ள வெள்ளத்தின் – கம்.யுத்2:18 102/4
அ படை அனைத்தையும் அறுத்து வீழ்த்து அவர் – கம்.யுத்2:18 127/1
அ தொழில் நோக்கி ஆங்கு வானர தலைவர் ஆர்த்தார் – கம்.யுத்2:18 183/1
மன்னவன் தம்பி மற்று அ இராவணன் மகனை நோக்கி – கம்.யுத்2:18 186/1
அ நின்ற நிலையின் ஆற்றல் குறைந்திலன் ஆவி நீங்கான் – கம்.யுத்2:18 202/3
குன்றினும் உயர்ந்த தோளான் தலையினை கொண்டு அ வாளி – கம்.யுத்2:18 204/3
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் – கம்.யுத்2:18 211/1
அ தொழில் கண்ட வானோர் ஆவலம் கொட்டி ஆர்த்தார் – கம்.யுத்2:18 212/1
ஆறு இரண்டு அம்பினால் அ நெடு மரம் அறுத்து வீழ்த்தான் – கம்.யுத்2:18 218/2
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி – கம்.யுத்2:18 219/3
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ
தசும்பு உடை கொடும் தேர்-தன்னை தட கையால் எடுத்து வீச – கம்.யுத்2:18 232/1,2
நின்று அ பெரியோன் நினையாத-முன் நீலன் – கம்.யுத்2:18 238/3
அ தண்டு கொடுத்தது கைக்கொடு அடைந்தான் – கம்.யுத்2:18 239/1
அ நின்ற நிலத்து அவன் ஆக்கையை நீக்கி அல்லால் – கம்.யுத்2:19 9/3
இருந்தேன்-எனின் நான் அ இராவணி அல்லென் என்றான் – கம்.யுத்2:19 13/4
உயர் வெம் சிலை அ சிலை பண்டு அவன்-தன்னை ஓட்டி – கம்.யுத்2:19 16/3
அ தேரினை ஏறியது ஒப்பன ஆயிரம் தேர் – கம்.யுத்2:19 23/1
மாபக்கனும் அ நெடும் தேர் மணி ஆழி காக்க – கம்.யுத்2:19 25/2
அத்தனை வீரரும் ஆர்த்த அ ஒலி – கம்.யுத்2:19 38/2
கண்ட வானரம் அனந்த கோடி முறை கண்டமானபடி கண்ட அ
கண்டன் மாறு ஒருவர் இன்மை கண்டு கணை மாறினான் விடுதல் இன்மையாய் – கம்.யுத்2:19 69/1,2
அ கணத்து அனுமன் ஆலகாலம் எனலாயது ஓர் வெகுளி ஆயினான் – கம்.யுத்2:19 72/1
உக்கது அ கிரி சொரிந்த வாளிகளின் ஊழ் இலாத சிறு பூழியாய் – கம்.யுத்2:19 72/4
எங்கு நின்றனன் இலக்குவ பெயர் அ ஏழை எம்பி அதிகாயனாம் – கம்.யுத்2:19 76/1
இற்று அவிந்தன பெரும் பதாதி உயிர் உள்ள எங்கணும் இரிந்த அ
பெற்றி கண்டு இளைய வள்ளல் ஒள் எரி பிறந்த கண்ணன் இவை பேசினான் – கம்.யுத்2:19 87/3,4
அ நரன் அல்லன் ஆகின் நாரணன் அனையன் அன்றேல் – கம்.யுத்2:19 120/1
அ திறத்தினில் அனகனும் ஆயிரம் – கம்.யுத்2:19 123/1
மற்று அ வன் தொழிலோன் மணி மார்பிடை – கம்.யுத்2:19 125/3
அ கணத்தின் ஓர் ஆயிரம் ஆயிரம் – கம்.யுத்2:19 131/1
மிக்க வெம் கண் அரக்கர் அ வீரனோடு – கம்.யுத்2:19 131/2
அ இடத்தினில் ஆய் மருந்தால் அழல் – கம்.யுத்2:19 144/1
தெவ் அடங்கும் அ வலியவர் தேறினார் – கம்.யுத்2:19 144/4
அழிந்த தேரின்-நின்று அந்தரத்து அ கணத்து – கம்.யுத்2:19 150/1
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் – கம்.யுத்2:19 172/3
அ பாசம் வீச ஆற்றாது அழிந்த நல் அறிவு போன்றான் – கம்.யுத்2:19 201/4
அ தலை கொடியன் என்னை அட்டிலன் அளியத்தேன் நான் – கம்.யுத்2:19 208/3
அ தலைக்கு அல்லேன் யான் ஈண்டு அபயம் என்று அடைந்து நின்ற – கம்.யுத்2:19 212/3
போயினன் அனலன் போய் அ புண்ணியவன் பொலன் கொள் பாதம் – கம்.யுத்2:19 214/2
சூரியன் உச்சி உற்றால்-ஒத்தது அ உலகின் சூழல் – கம்.யுத்2:19 218/4
அ உரை அருள கேட்டான் அழுகின்ற அரக்கன் தம்பி – கம்.யுத்2:19 227/1
போய் அ தானுடைய வஞ்ச வரத்தினால் ஒளிந்து பொய்யின் – கம்.யுத்2:19 232/2
அ தன்மை கண்டு புடை நின்ற அண்ணல் கலுழன் தன் அன்பின் மிகையால் – கம்.யுத்2:19 243/3
எல்லை குயிற்றி எரிகின்ற மோலி இடை நின்ற மேரு எனும் அ
தொல்லை பொருப்பின் மிசையே விளங்கு சுடரோனின் மும்மை சுடர – கம்.யுத்2:19 246/3,4
அ நொப்பமே-கொல் பிறிதே-கொல் ஆர் இ அதிரேக மாயை அறிவார் – கம்.யுத்2:19 253/4
கருமத்தின் நின்ற கவி சேனை வெள்ளம் மலர்-மேல் அ வள்ளல் கடை நாள் – கம்.யுத்2:19 265/3
உறவு உள தன்மை எல்லாம் உணர்த்துவென் அரக்கனோடு அ
மற வினை முடித்த பின்னர் வருவென் என்று உணர்த்தி மாய – கம்.யுத்2:19 270/2,3
பேதையும் அன்றி அ ஊர் யார் உளர் துயில் பெறாதார் – கம்.யுத்2:19 275/4
கொன்றது குரக்கு வீரர்-தம்மொடு அ கொற்றத்தோனை – கம்.யுத்2:19 290/2
வார் கழல் கால மற்று அ இலக்குவன் வயிர வில்லின் – கம்.யுத்2:19 291/1
சரங்களும் நிற்கவே-கொல் வந்தது அ அருணன் தம்பி – கம்.யுத்2:19 298/4
அ கணனே அயில் வாளினர் நேரா – கம்.யுத்3:20 7/1
புக்கனர் அ பொழுதில் புகழ் தக்கோய் – கம்.யுத்3:20 7/3
தூது நடந்தவனை தொழுது அ நாள் – கம்.யுத்3:20 14/1
சூரியன் பகைஞன் அ சுடர் பொன் தேரினன் – கம்.யுத்3:20 34/1
ஆர்த்து எதிர் நடந்தது அ அரியின் ஆர்கலி – கம்.யுத்3:20 36/1
கால் பிடித்து அடிக்கும் அ கரியினை கவி – கம்.யுத்3:20 43/2
வேல் பிடித்து எறிவர் அ முசுவை வெம் கணார் – கம்.யுத்3:20 43/4
அயிர்ப்பர் தம் கணவரை அணுகி அ நலார் – கம்.யுத்3:20 48/4
போர் யாக்கைகள் நாடி அ பொரு களம் புகுந்தார் – கம்.யுத்3:20 67/2
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே – கம்.யுத்3:20 81/1
அற்று அ தொழில் எய்தலும் அ கணனே – கம்.யுத்3:20 81/1
அ உரை மகரக்கண்ணன் அறைதலும் அரக்கன் ஐய – கம்.யுத்3:21 7/1
அ துணை அரக்கன் நோக்கி அந்தர வானம் எல்லாம் – கம்.யுத்3:21 28/1
மலைகளை நோக்கும் மற்று அ வான் உற குவிந்த வன் கண் – கம்.யுத்3:22 26/1
அ கணத்து ஆர்த்து மண்டி ஆயிரம்_கோடி தேரும் – கம்.யுத்3:22 36/1
வல்லவன் அ உரை வழங்கும் ஏல்வையுள் – கம்.யுத்3:22 42/1
வளையும் மண்டல பிறை என நின்றது அ வரி வில் – கம்.யுத்3:22 68/4
அ நல் போர் அவர் அறிவுறாவகை மறைந்து அயன்-தன் – கம்.யுத்3:22 90/3
தொடுக்கின்றேன் என்பது உணர்வரேல் அ படை தொடுத்தே – கம்.யுத்3:22 91/1
தடுப்பர் காண்பரேல் கொல்லவும் வல்லர் அ தவத்தோர் – கம்.யுத்3:22 91/2
என்ன மீட்டு உமிழ் தமிழ்_முனி ஒத்தது அ இலங்கை – கம்.யுத்3:22 101/4
கையொடும் இற்று மற்று அ கதை களம் கண்டது அன்றே – கம்.யுத்3:22 134/4
மீட்டும் அ கையால் வீசி செவி தலத்து எற்ற வீழ்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 137/1
அ கணத்து எரிந்து வீழ்ந்தது அரக்கர்-தம் சேனை ஆழி – கம்.யுத்3:22 154/3
அனையன் நின்றனன் அ வழி மகோதரன் அறிந்து ஓர் – கம்.யுத்3:22 163/1
அனகன் ஆயின சங்கனும் அ கணத்து அயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 174/2
பவள காடுடை பாற்கடல் ஒத்தது அ பரவை – கம்.யுத்3:22 178/4
அயிரா நெஞ்சும் ஆவியும் ஒன்றே எனும் அ சொல் – கம்.யுத்3:22 206/1
கண்ட அ கனவும் பெற்ற நிமித்தமும் நினது கற்பும் – கம்.யுத்3:23 24/1
செம் மலை அ மலைக்கும் அளவு அத்தனையே அது கடந்தால் சென்று காண்டி – கம்.யுத்3:24 25/2
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் – கம்.யுத்3:24 25/3
தோல் மயிர் குந்தளம் சிலிர்ப்ப விசைத்து எழுந்தான் அ இலங்கை துளங்கி சூழ்ந்த – கம்.யுத்3:24 32/3
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் – கம்.யுத்3:24 54/1
அ தடம் கிரியை நீங்கி அ தலை அடைந்த வள்ளல் – கம்.யுத்3:24 54/1
அல் குன்ற அலங்கு சோதி அ மலை அகல போனான் – கம்.யுத்3:24 60/1
பாய்ந்தனன் பாய்தலோடும் அ மலை பாதலத்து – கம்.யுத்3:24 61/1
தோட்டனன் அனுமன் மற்று அ குன்றினை வயிர தோளால் – கம்.யுத்3:24 62/4
அ தலை அன்னவன் அனையன் ஆயினான் – கம்.யுத்3:24 65/1
நன்று அரசாளும் அ அரசும் நன்று-அரோ – கம்.யுத்3:24 80/4
குன்று தாங்கி அ குரிசில் போயினான் – கம்.யுத்3:24 116/4
காத்தன கூந்தல் கற்றை அற்றம் அ தன்மை கண்டு – கம்.யுத்3:25 9/2
அ தன்மை அரியின் சேனை ஆர்கலி ஆர்த்த ஓசை – கம்.யுத்3:25 17/3
பத்து வாள் மதிக்கும் அ நாள் பகல் ஒத்தது இரவும் பண்பால் – கம்.யுத்3:25 20/4
மறந்தனம் எனினும் இன்னம் சனகியை மரபின் ஈந்து அ
அறம் தரு சிந்தையோரை அடைக்கலம் புகுதும் ஐய – கம்.யுத்3:26 6/3,4
சிந்தினென் மனித்தரோடு அ குரங்கினை தீர்ப்பென் என்றான் – கம்.யுத்3:26 10/3
அ தலை தம்பிமாரும் தாயரும் அடுத்துளோரும் – கம்.யுத்3:26 16/2
அ தொழில் புரிதல் நன்று என்று அண்ணலும் அமைய எண்ணி – கம்.யுத்3:26 19/1
உறை அரவம் செவி உற்றுளது அ ஊர் – கம்.யுத்3:26 27/2
சாக மற்று இலங்கை போரும் தவிர்க அ சழக்கன் கண்கள் – கம்.யுத்3:26 80/3
அ இடத்து இளவல் ஐய பரதனை அமரின் ஆர்க்க – கம்.யுத்3:26 81/1
அ கணத்து அனுமன் நின்றான் ஐய என் தோளின் ஆதல் – கம்.யுத்3:26 83/1
அ திறம் ஆனதேனும் அயோத்தி-மேல் போன வார்த்தை – கம்.யுத்3:26 88/3
பேர்ப்பன செம் சொலாள் அ திரிசடை பேச பேர்ந்தாள் – கம்.யுத்3:26 91/2
கண்டார் அ அரக்கர் கரும் கடலை – கம்.யுத்3:27 16/4
அ காலை இலக்குவன் அ படையுள் – கம்.யுத்3:27 30/1
அ காலை இலக்குவன் அ படையுள் – கம்.யுத்3:27 30/1
உக்கார் அ அரக்கரும் ஊர் ஒழிய – கம்.யுத்3:27 30/3
அ கணத்து அடு களத்து அப்பு மாரியால் – கம்.யுத்3:27 58/1
கூனுடை குரங்கினோடு மனிதரை கொன்று சென்று அ
வானினும் தொடர்ந்து கொல்வென் மருந்தினும் உய்யமாட்டீர் – கம்.யுத்3:27 82/3,4
கூசின உலகம் எல்லாம் குலைந்தது அ அரக்கர் கூட்டம் – கம்.யுத்3:27 92/4
தனு உளதன்றோ தோளின் அ வலி தவிர்ந்தது உண்டோ – கம்.யுத்3:27 98/2
அ அம்பினை அ அம்பினின் அறுத்தான் இகல் அரக்கன் – கம்.யுத்3:27 104/1
அ அம்பினை அ அம்பினின் அறுத்தான் இகல் அரக்கன் – கம்.யுத்3:27 104/1
தீயோனும் அ கணத்து ஆயிரம் நெடும் சாரிகை திரிந்தான் – கம்.யுத்3:27 105/4
அ காலையின் அயில் வெம் கணை ஐ_ஐந்து புக்கு அழுந்த – கம்.யுத்3:27 119/1
அ தேர் அழிந்தது நோக்கிய இமையோர் எடுத்து ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:27 122/1
கவசத்தையும் நெடு மார்பையும் கழன்று அ கணை கழிய – கம்.யுத்3:27 124/1
அ தன்மையை அறிந்தான் அவன் சிறுதாதையும் அணுகா – கம்.யுத்3:27 128/1
கூற்றின்படி கொதிக்கின்ற அ கொலை வாள் எயிற்று அரக்கன் – கம்.யுத்3:27 129/1
ஏழிற்கும் அ புறத்தாய் உள பெரும் போர் கடல் இழிந்தாங்கு – கம்.யுத்3:27 154/3
அ பொன் படை மனத்தால் நினைந்து அர்ச்சித்து அதை அழிப்பாய் – கம்.யுத்3:27 158/1
அ உரை அமைய கேட்ட வீடணன் அலங்கல் மோலி – கம்.யுத்3:27 171/1
அ கணை அசனி என்ன அனல் என்ன ஆலம் உண்ட – கம்.யுத்3:27 178/1
கை கணை ஒன்றால் வள்ளல் அ கணை கண்டம் கண்டான் – கம்.யுத்3:27 178/4
ஆதலால் அஞ்சினேன் என்று அருளலை ஆசைதான் அ
சீதை-பால் விடுதி-ஆயின் அனையவர் சீற்றம் தீர்வர் – கம்.யுத்3:28 6/1,2
நின்றுளென் அன்றோ மற்று அ இராமன் பேர் நிற்கும் ஆயின் – கம்.யுத்3:28 10/2
படம் மறுகிட எதிர் விரவியது அ இருள் பகல் உற வரு பகை இரதம் – கம்.யுத்3:28 19/4
சூடலை துறு மலர் வாகை என தொழுதனன் அவ்வளவில் அழகனும் அ
கோடு அணை வரி சிலை உலகு உலைய குல வரை பிதிர்பட நிலவரையில் – கம்.யுத்3:28 21/2,3
ஆயிர அளவின அயில் முக வாய் அடு கணை அவன் விட இவன் விட அ
தீயினும் எரிவன உயிர் பருக சிதறின கவிகளொடு இன நிருதர் – கம்.யுத்3:28 22/1,2
பொய் வினை மகளிர் கற்பும் போன்றது அ பொலம் பொன் திண் தேர் – கம்.யுத்3:28 28/4
போரினை கடந்து மாயம் புணர்க்கினும் புணர்க்கும் போய் அ
காரினை கடந்து வஞ்சம் கருதினும் கருதும் காண்டி – கம்.யுத்3:28 32/2,3
சிலை அறாது எனினும் மற்று அ திண்ணியோன் திரண்ட தோளாம் – கம்.யுத்3:28 43/1
மொய் அற மூர்த்தி அன்ன மொய்ம்பினான் அம்பினால் அ
பொய் அற சிறிது என்று எண்ணும் பெருமையான் புதல்வன் பூத்த – கம்.யுத்3:28 47/1,2
பூ மழை வானோர் சிந்த பொலிந்தது அ பகழி புத்தேள் – கம்.யுத்3:28 52/4
செல்லாது அ இலங்கை வேந்தற்கு அரசு என களித்த தேவர் – கம்.யுத்3:28 56/2
பறந்தலை அதனில் மற்று அ பாதக அரக்கன் கொல்ல – கம்.யுத்3:28 58/3
அ புமான் உற்றது யாவர் உற்றார்-அரோ – கம்.யுத்3:29 31/4
கண்டிலன் தலை காந்தி அ மானிடன் – கம்.யுத்3:29 34/1
அஞ்சினேன் அஞ்சினேன் அ சீதை என்று அமுதால் செய்த – கம்.யுத்3:29 53/3
அ தொழில் அவரும் செய்தார் ஆயிடை அனைத்து திக்கும் – கம்.யுத்3:30 1/1
இறலி அ பெரும் தீவிடை உறைபவர் இவர்கள் – கம்.யுத்3:30 18/4
இட அ தீயிடை எழுந்தவர் இவர் கண மழையை – கம்.யுத்3:30 27/2
ஒருவரே சென்று அ உறு திறல் குரங்கையும் உரவோர் – கம்.யுத்3:30 29/1
அ திறத்தினை அறைதிர் என்று உரை-செய அவர்கள் – கம்.யுத்3:30 30/2
இலைகள் கோதும் அ குரங்கின்-மேல் ஏவ-கொல் எம்மை – கம்.யுத்3:30 37/4
மற்று அ வாசகம் கேட்டலும் மாலியவான் வந்து – கம்.யுத்3:30 39/1
கங்கை_சூடி-தன் கடும் சிலை ஒடித்த அ காலம் – கம்.யுத்3:30 42/3
தீயின் வெய்ய போர் அரக்கர்-தம் சேனை அ சேனை – கம்.யுத்3:30 43/2
விதி விளைத்தது அ வில்லியர் வெல்க நீர் வெல்க – கம்.யுத்3:30 48/3
கட்டம் அ தொழில் செரு தொழில் இனி செயும் கடமை – கம்.யுத்3:30 51/4
ஏவி அ பெரும் தானையை தானும் வேட்டு எழுந்தான் – கம்.யுத்3:31 3/1
தழுவி விண்ணையும் திசையையும் தடவும் அ தானை – கம்.யுத்3:31 4/4
அடங்கும் மன் உயிர் அனைத்தும் அ வரைப்பிடை அவை போல் – கம்.யுத்3:31 5/2
அடங்குமே மற்று அ பெரும் படை அரக்கர்-தம் யாக்கை – கம்.யுத்3:31 5/3
நிலையும் அ புறத்து உலகங்கள் யாவையும் நிரம்ப – கம்.யுத்3:31 16/2
விசும்பின் சேறலின் கிடந்தது அ விலங்கல்-மேல் இலங்கை – கம்.யுத்3:31 21/4
கொன்று நீக்கும் அ கொற்றவன் இ குலம் எல்லாம் – கம்.யுத்3:31 26/3
ஆழி வேறு இனி அ புறத்து இல்லை வாள் அரக்கர் – கம்.யுத்3:31 32/4
ஒன்றும் கேட்கிலம் என்றது அ குரக்கு_இனம் உரையால் – கம்.யுத்3:31 35/3
புரம் கடந்த அ புனிதனே முதலிய புலவோர் – கம்.யுத்3:31 38/1
கரந்து அடங்கினர் இனி மற்று அ அரக்கரை கடப்பார் – கம்.யுத்3:31 38/3
காணத்தான் நிற்கத்தான் அ கறை மிடற்றவற்கும் ஆமே – கம்.யுத்3:31 50/3
அ புறத்து அமைந்த சூழ்ச்சி அறிந்திவன் அயலே வந்து – கம்.யுத்3:31 60/2
அ நிமித்தம் உற்ற-போது அரக்கர் கண் அரங்க மேல் – கம்.யுத்3:31 79/3
வரு காலனும் அவன் தூதரும் நமன்-தானும் அ வரைப்பின் – கம்.யுத்3:31 106/2
சுட்டு ஆசு அறுத்து உலகு உண்ணும் அ சுடரோன் என பொலிந்தான் – கம்.யுத்3:31 108/3
தப்பிற்று அ உரை இன்று ஓர் தனுவினால் – கம்.யுத்3:31 135/4
அன்று போல் எனல் ஆகியது அ சிலை – கம்.யுத்3:31 136/3
ஆசைகளை உற்று உருவும் அ புறமும் ஓடும் அதன் இ புறம் உளார் – கம்.யுத்3:31 139/3
காலம் எனல் ஆயினன் இராமன் அ அரக்கர் கடைநாளில் விளியும் – கம்.யுத்3:31 142/2
வெள்ளம் ஒரு நூறு படும் வேலையின் அ வேலையும் இலங்கை நகரும் – கம்.யுத்3:31 144/1
வெம் மின் என வெம் பகழி வேலை என ஏயினன் அ வெய்ய வினையோர் – கம்.யுத்3:31 147/3
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய – கம்.யுத்3:31 148/1
அ கணையை அ கணம் அறுத்தனர் செறுத்து இகல் அரக்கர் அடைய – கம்.யுத்3:31 148/1
அரக்கர் உளர் ஆர் சிலர் அ வீடணன் அலாது உலகின் ஆவி உடையார் – கம்.யுத்3:31 152/1
ஆர்த்தால் ஒத்தது அ ஒலி எல்லா உலகுக்கும் – கம்.யுத்3:31 188/4
மூன்று வைப்பினும் அ புறத்து உலகினும் முனையின் – கம்.யுத்4:32 4/1
நூழில் வெம் சமம் நோக்கி அ இராவணன் நுவன்றான் – கம்.யுத்4:32 11/3
சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை – கம்.யுத்4:32 12/3
குழலும் நூலும் போல் அனுமனும் தானும் அ குமரன் – கம்.யுத்4:32 13/4
பூளை போன்றது அ பொரு சினத்து அரிகள்-தம் புணரி – கம்.யுத்4:32 17/4
என்பது உன்னி அ விஞ்சையை மனத்திடை எண்ணி – கம்.யுத்4:32 24/1
கருத்தை உன்னி அ மாருதி உலகு எலாம் கடந்தான் – கம்.யுத்4:32 40/4
விழுந்திலன் அன்றோ மற்று அ வீடணன் என்று விம்மி – கம்.யுத்4:32 43/2
அரிய அ பரி ஆயிரம் ஆயிரம் – கம்.யுத்4:33 32/2
மீண்டது அ அளவின் ஆவி மாருதி மருந்து மெய்யில் – கம்.யுத்4:34 18/2
தீண்டவும் தாழ்த்தது இல்லை யாரும் அ செங்கணானை – கம்.யுத்4:34 18/3
அன்று இது என்றிடின் மயன் மகள் அ தொழில் உறுதல் – கம்.யுத்4:35 26/3
அழுந்து பணி-மீது அமளி அஞ்சல் என அ நாள் – கம்.யுத்4:36 1/3
அ பகல் இயற்றி உளது ஆயிரம் அருக்கர்க்கு – கம்.யுத்4:36 19/2
கண்ணனை ஒழிய அ பால் செல்வதே கருமம் என்றான் – கம்.யுத்4:37 11/4
சென்றது அ இராமன் திண் தேர் விளைந்தது திமில திண் போர் – கம்.யுத்4:37 12/4
அடல் வலி அரக்கற்கு அ போழ்து அண்டங்கள் அழுந்த மண்டும் – கம்.யுத்4:37 18/1
எவன் அ ஈசன் என்பார் தொழ ஏற்று எதிர் – கம்.யுத்4:37 27/2
அவனும் அ சிவனும் எனல் ஆயினார் – கம்.யுத்4:37 27/4
அரக்கன் அன்று எடுத்து ஆர்க்கின்ற ஆர்ப்பும் அ
பொருப்பு மெய் வில் தெழிப்பும் உண்டு என்ப-போல் – கம்.யுத்4:37 40/1,2
தந்த அ பொருப்பு என புரங்கள் தாம் என – கம்.யுத்4:37 58/2
அந்தரத்து எழுந்தது அ அரக்கன் தேர்-அரோ – கம்.யுத்4:37 58/4
ஏனை அ தலைவனை காண்கிலேம் என – கம்.யுத்4:37 82/2
தூணுடை நிரை புரை கரம் அவை-தொறும் அ
கோணுடை மலை நிகர் சிலை இடை குறைய – கம்.யுத்4:37 84/1,2
ஏயினன் இருள் உறு தாமதம் எனும் அ
தீவினை தரு படை தெறு தொழில் மறவோன் – கம்.யுத்4:37 89/3,4
அன்ன மாயமோ அம்பு அல என்பர் அ அம்புக்கு – கம்.யுத்4:37 100/2
அடைத்த ஊர்திகள் அனைத்தும் வந்து அ வழி அடைய – கம்.யுத்4:37 113/4
கருப்பு கார் மழை வண்ண அ கடும் திசை களிற்றின் – கம்.யுத்4:37 121/3
மறத்தலால் தந்த மாயையின் மாய்ந்தது அ மாயை – கம்.யுத்4:37 124/4
கண் தா குலம் முற்றும் சுடும் என்று அ கழல் வெய்யோன் – கம்.யுத்4:37 126/3
நின்றான் அ நாள் வீடணனார் சொல் நினைவுற்றான் – கம்.யுத்4:37 134/4
இவனோதான் அ வேத முதல் காரணன் என்றான் – கம்.யுத்4:37 135/4
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் – கம்.யுத்4:37 146/1
பிறந்துளதாம் என பெயர்த்தும் அ தலை – கம்.யுத்4:37 151/2
எய்த வந்து அ கணத்து எழுந்தது ஓர் சிரம் – கம்.யுத்4:37 152/2
மாண்டது அ கணம் என்று இடர் மாற்றுவான் – கம்.யுத்4:37 180/3
சென்று எதிர்ந்தது தேரும் அ தேர்-மிசை – கம்.யுத்4:37 182/3
அ கணத்தின் அயன் படை ஆண்தகை – கம்.யுத்4:37 196/1
புக்கது அ கொடியோன் உரம் பூமியும் – கம்.யுத்4:37 196/3
மு மடங்கு பொலிந்தன அ முறை துறந்தான் உயிர் துறந்த முகங்கள் அம்மா – கம்.யுத்4:37 200/4
மாதலி பேரவன் கடவ மண் தலத்தின் அ பொழுதே வருதலோடும் – கம்.யுத்4:37 201/2
அ உரைக்கு இறுதி நோக்கி வீடணன் அருவி கண்ணன் – கம்.யுத்4:37 209/1
அ பணை அனைத்தும் மார்புக்கு அணி என கிடந்த வீர – கம்.யுத்4:37 212/1
அ வடு அன்றி இந்த அண்டத்தும் புறத்தும் ஆன்ற – கம்.யுத்4:37 213/1
அ விட நாகம் எல்லாம் அணுகினும் அணுகல் ஆற்றா – கம்.யுத்4:37 213/4
அ வகை அருளி வள்ளல் அனைத்து உலகங்களோடும் – கம்.யுத்4:38 1/1
ஏந்து புயத்து இராவணனார் காதலும் அ சூர்ப்பணகை இழந்த மூக்கும் – கம்.யுத்4:38 25/2
வான மங்கையர் விஞ்சையர் மற்றும் அ
தான மங்கையரும் தவ பாலவர் – கம்.யுத்4:38 30/1,2
அடி வணங்கி இளவலை ஆண்டை அ
நெடிய காதலினோர்க்கு உயர் நீர்மை செய்து – கம்.யுத்4:39 9/2,3
பொருக்கென புகல் புக்கவன் புல்லி அ
திரு கொள் மார்பன் இனையன செப்பினான் – கம்.யுத்4:39 11/3,4
அ புறத்ததை உன்னி அனுமனை – கம்.யுத்4:40 1/2
போன அ பொருள் போற்றலை புந்தியோய் – கம்.யுத்4:40 22/4
உன்னும் காலை கொணர்வென் என்று ஓத அ
பொன்னின் கால் தளிர் சூடினன் போற்றினான் – கம்.யுத்4:40 25/3,4
கோனும் அ முனிவர்-தங்கள் கூட்டமும் குலத்துக்கு ஏற்ற – கம்.யுத்4:40 27/2
அ வழி இராமனும் அலர்ந்த தாமரை – கம்.யுத்4:40 37/1
அற்பின் அ தலைவனும் அமைய நோக்கினான் – கம்.யுத்4:40 47/4
தீந்தது அ எரி அவள் கற்பின் தீயினால் – கம்.யுத்4:40 72/4
புகுதி யாவர்க்கும் அரிய அ புருடனும் நீ இ – கம்.யுத்4:40 87/3
தன்னை தான் அறியாமையின் சலிப்ப அ சலம் தீர்ந்து – கம்.யுத்4:40 90/3
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக – கம்.யுத்4:40 93/2
பொன்னை தீயிடை பெய்வது அ பொன்னுடை தூய்மை – கம்.யுத்4:40 109/1
என்ன சொல்லி அ ஏந்து_இழை திரு மனத்து யாதும் – கம்.யுத்4:40 111/1
பின்னை செம்மல் அ இளவலை உள் அன்பு பிணிப்ப – கம்.யுத்4:40 111/3
எ வரங்களும் கடந்தவன் அ பொருள் இசைப்ப – கம்.யுத்4:40 118/1
அ வரங்களும் இரண்டு அவை ஆற்றினாற்கு ஈந்த – கம்.யுத்4:40 118/3
போலும் வீரனை நோக்கி மற்று அ மொழி புகன்றான் – கம்.யுத்4:41 10/4
ஐயன் அ மொழி புகன்றிட துணுக்கமோடு அவர்கள் – கம்.யுத்4:41 11/1
முன்பு நான் நினைந்திருந்தது அ பரிசு நும் முயற்சி – கம்.யுத்4:41 13/3
அ மொழி இரவி மைந்தற்கு அண்ணல்தான் உரைப்ப அன்னான் – கம்.யுத்4:41 28/1
மின்னை நோக்கி அ வீரன் ஈது இயம்பிடும் வேலை – கம்.யுத்4:41 33/1
சென்று தீது இன்மை செப்பி அ தீமையும் விலக்கி – கம்.யுத்4:41 43/2
சிந்தை பின் வர செல்பவன் குகற்கும் அ சேயோன் – கம்.யுத்4:41 44/3
நனைந்த தண்டலை நாட்டு இருந்தேயும் அ
கனைந்த மூலமும் காயும் கனியும் அ – கம்.யுத்4:41 48/2,3
கனைந்த மூலமும் காயும் கனியும் அ
வனைந்த அல்ல அருந்தல்_இல் வாழ்க்கையான் – கம்.யுத்4:41 48/3,4
சென்ற போதத்தது அ உரை செல்வத்தை – கம்.யுத்4:41 53/2
தனை பயந்தவள் துன்பமும் தாங்கி அ
வனத்து வைகல் செய்யான் வந்து அடுத்தது ஓர் – கம்.யுத்4:41 55/2,3
அழுது வேண்டுவது உண்டு ஐய அ வரம் – கம்.யுத்4:41 60/3
என்னது ஆகும்-கொல் அ வரம் என்றியேல் – கம்.யுத்4:41 61/1
அ திருக்கும் கெடும் உடனே புகுந்து ஆளும் அரசு எரி போய் அமைக்க என்றான் – கம்.யுத்4:41 66/4
அப்பொழுதின் அ உரை சென்று அயோத்தியினின் இசைத்தலுமே அரியை ஈன்ற – கம்.யுத்4:41 67/1
பின் இழைத்ததும் எண்ணில் அ பெற்றியால் – கம்.யுத்4:41 70/3
விழும் அழிந்து ஏங்கும் போய் வீங்கும் வேர்க்கும் அ
குழுவொடும் குனிக்கும் தன் தட கை கொட்டுமால் – கம்.யுத்4:41 91/3,4
அ திறத்து ஆண்தகை அனுமன்-தன்னை நீ – கம்.யுத்4:41 95/1
ஈங்கு நின்று யாம் உனக்கு இசைத்த மாற்றம் அ
தூங்கு இரும் குண்டல செவியில் சூழ்வர – கம்.யுத்4:41 100/1,2
அ நகர் ஆர்த்த பேர் ஆர்ப்பு இராவணன் – கம்.யுத்4:41 106/3
தென் நகர்க்கு அ புறத்து அளவும் சென்றதால் – கம்.யுத்4:41 106/4
காட்டினன் மாருதி கண்ணின் கண்ட அ
தோட்டு அலர் தெரியலான் நிலைமை சொல்லும்-கால் – கம்.யுத்4:41 110/1,2
தன் இணை தோள்கள் ஆர தழுவி அ தம்பிமாருக்கு – கம்.யுத்4:41 119/2
ஐயம் இல் சிந்தையான் அ சுமந்திரன் அமைச்சரோடும் – கம்.யுத்4:42 15/2
தம்தம் உச்சியின் மேல் வைத்தது ஒத்தது அ தாம மோலி – கம்.யுத்4:42 18/4

மேல்


அ-கால் (3)

அ-கால் வருவர் எம் காதலோரே – குறு 277/8
திகழ் ஒளி முந்நீர் கடைந்த அ-கால் வெற்பு – பரி 23/70
அ-கால் அவன் உழை ஆங்கே ஒழிந்தன – கலி 146/21

மேல்


அ-வயின் (17)

செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ-வயின்
அரும் திறல் கடவுள் வாழ்த்தி சிறிது நும் – பெரும் 390,391
நல்கினம் விட்டது என் நலத்தோன் அ-வயின்
சால்பின் அளித்தல் அறியாது அவட்கு அவள் – நற் 176/2,3
நல் அரை முழு_முதல் அ-வயின் தொடுத்த – நற் 354/6
ஆனா கொள்கையை ஆதலின் அ-வயின்
மா இரு விசும்பில் பல் மீன் ஒளி கெட – பதி 64/11,12
எ-வயின் உலகத்தும் தோன்றி அ-வயின்
மன்பது மறுக்க துன்பம் களைவோன் – பரி 15/51,52
என்று அ அந்தணன் இயம்பலும் வியந்து அ-வயின்
சென்று வந்து எதிர் தொழும் செம் நெறி செல்வரோடு – கம்.பால:7 4/1,2
அ-வயின் அரசவை அகன்று நெஞ்சகத்து – கம்.அயோ:4 156/1
அ-வயின் அனைய காண்டற்கு அமைதலால் அளியன் என்றான் – கம்.அயோ:5 19/4
பற்றி அ-வயின் பரிவின் வாங்கினார் – கம்.அயோ:11 119/1
உண்டு எழுந்த உணர்வு அ-வயின் உணர்ந்து முடுகி – கம்.ஆரண்:1 35/1
அ-வயின் அழகனும் வைகினன் அறிஞன் – கம்.ஆரண்:2 35/1
ஆண்தகையர் அ-வயின் அடைந்தமை அறிந்தான் – கம்.ஆரண்:3 36/1
ஏகி இனி அ-வயின் இருந்து உறை-மின் என்றான் – கம்.ஆரண்:3 59/1
அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் – கம்.ஆரண்:6 30/1
அந்தியாள் வந்து தான் அணுகவே அ-வயின்
சந்த வார் கொங்கையாள் தனிமைதான் நாயகன் – கம்.கிட்:1 38/1,2
யாவரும் அ-வயின் எளிதின் எய்தினார் – கம்.கிட்:16 3/1
அ-வயின் அரக்கியர் அறிவுற்று அம்மவோ – கம்.சுந்:3 55/1

மேல்


அஃக (1)

ஆர்-கொலோ உரை செய்தார் என்று அருள் வர சீற்றம் அஃக
பார் குலாம் முழு வெண் திங்கள் பகல் வந்த படிவம் போலும் – கம்.கிட்:11 50/1,2

மேல்


அஃகல் (1)

அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள் – கம்.அயோ:11 104/3

மேல்


அஃகல்_இல் (1)

அஃகல்_இல் அற நெறி ஆக்கியோன் பொருள் – கம்.அயோ:11 104/3

மேல்


அஃகல (1)

எரிந்து இழுது அஃகல ஒளி இழந்தன – கம்.ஆரண்:10 123/2

மேல்


அஃகி (1)

என்று என்று ஏங்கும் விம்மும் உயிர்க்கும் இடை அஃகி
சென்று ஒன்று ஒன்றோடு இந்தியம் எல்லாம் சிதைவு எய்த – கம்.யுத்3:22 217/1,2

மேல்


அஃகிய (1)

அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து – மலை 551

மேல்


அஃகியோனே (1)

சொல்லவும் ஆகாது அஃகியோனே – குறு 346/8

மேல்


அஃகினவால் (1)

அல் ஆயிரம் ஆயிரம் அஃகினவால் – கம்.யுத்2:18 67/4

மேல்


அஃதலால் (1)

தாயினும் நல்ல நீரே தணிதிரால் தருமம் அஃதலால்
தீயன செய்யார்-ஆயின் யாவரே செறுநர் ஆவார் – கம்.கிட்:11 55/3,4

மேல்


அஃதால் (1)

ஏதி ஒன்றால் தேரும் அஃதால் எளியோர் உயிர் கோடல் – கம்.சுந்:8 43/1

மேல்


அஃதான்று (3)

அஃதான்று அடை பொருள் கருதுவிர் ஆயின் குடையொடு – நற் 234/5
அலர் ஆகாமையோ அரிதே அஃதான்று
அறிவர் உறுவிய அல்லல் கண்டு அருளி – அகம் 98/25,26
தொடுத்து உண கிடப்பினும் கிடக்கும் அஃதான்று
நிறை அரும் தானை வேந்தரை – புறம் 156/4,5

மேல்


அஃது (88)

யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1
யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது
அறிந்தனள்-கொல்லோ அருளினள்-கொல்லோ – நற் 53/1,2
மெல்லிய இனிய கூறலின் யான் அஃது
ஒல்லேன் போல உரையாடுவலே – நற் 134/9,10
மன் எயில் உடையோர் போல அஃது யாம் – நற் 150/5
அற்றும் ஆகும் அஃது அறியாதோர்க்கே – நற் 174/8
அறிந்தனள்-கொல் அஃது அறிகலென் யானே – நற் 206/11
ஆயமும் அழுங்கின்று யாயும் அஃது அறிந்தனள் – நற் 295/3
உடுக்கும் தழை தந்தனனே யாம் அஃது
உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் – நற் 359/4,5
யார் அஃது அறிந்திசினோரே சாரல் – குறு 18/3
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது – குறு 80/3
யாம் அஃது அயர்கம் சேறும் தான் அஃது
அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/3,4
புலவி அஃது எவனோ அன்பு இலம்-கடையே – குறு 93/4
பலரும் கூறுக அஃது அறியாதோரே – குறு 170/1
அமைந்து ஆங்கு அமைக அம்பல் அஃது எவனே – குறு 175/7
கை பிணி நெகிழின் அஃது எவனோ நன்றும் – குறு 237/3
பொய்ம்மொழி கூறல் அஃது எவனோ – குறு 259/7
காமம் தாங்கு-மதி என்போர் தாம் அஃது
அறியலர்-கொல்லோ அனை மதுகையர்-கொல் – குறு 290/1,2
நினக்கே அன்று அஃது எமக்கும்-மார் இனிதே – ஐங் 46/1
அன்னாய் வாழி வேண்டு அன்னை அஃது எவன்-கொல் – ஐங் 204/1
உரைத்தனென் அல்லனோ அஃது என் யாய்க்கே – ஐங் 280/5
பொருது இழிவார் புனல் பொற்பு அஃது
உரும் இடி சேர்ந்த முழக்கம் புரையும் – பரி 7/81,82
உள்ளியது உணர்ந்தேன் அஃது உரை இனி நீ எம்மை – பரி 18/9
பண்டும் இ உலகத்து இயற்கை அஃது இன்றும் – கலி 22/3
மேவினும் மேவா_கடையும் அஃது எல்லாம் – கலி 62/3
நீ அறிதி யான் அஃது அறிகல்லேன் பூ அமன்ற – கலி 62/4
வதுவை நாளால் வைகலும் அஃது யான் – கலி 75/11
ஓஒ அஃது அறும் ஆறு – கலி 107/18
அஃது அவலம் அன்று மன – கலி 108/8
அவலம் மெய் கொண்டது போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/14
இடும்பை நோய்க்கு இகுவன போலும் அஃது எவன்-கொலோ – கலி 134/18
எச்சத்துள் ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/7
வாள் வாய் நன்று ஆயினும் அஃது எறியாது விடாதே காண் – கலி 149/11
முதுமை எள்ளல் அஃது அமைகும் தில்ல – அகம் 6/15
வதுவை அயர்ந்தனை என்ப அஃது யாம் – அகம் 46/10
ஆ கொள் வய புலி ஆகும் அஃது என தம் – அகம் 52/6
இ மனை அன்று அஃது உம் மனை என்ற – அகம் 56/14
பின்னும் கேட்டியோ எனவும் அஃது அறியாள் – அகம் 68/8
அறியேன் யான் அஃது அறிந்தனென் ஆயின் – அகம் 172/15
அஃது அறிகிற்பினோ நன்று-மன் தில்ல – அகம் 195/11
துன்னலம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 258/4
கவ்வை ஆகின்றால் பெரிதே இனி அஃது
அவலம் அன்று-மன் எமக்கே அயல – அகம் 266/15,16
அறியார் அம்ம அஃது உடலுமோரே – அகம் 316/17
பொருள் இல்லோர்க்கு அஃது இயையாது ஆகுதல் – அகம் 335/3
வருந்தினம் மாதோ எனினும் அஃது ஒல்லாய் – அகம் 372/6
அஃது எம் ஊரே அவன் எம் இறைவன் – புறம் 48/5
இறும்பூது அன்று அஃது அறிந்து ஆடு-மினே – புறம் 97/25
இஃது யாம் இரந்த பரிசில் அஃது இருளின் – புறம் 145/8
நின்னை வியக்கும் இ உலகம் அஃது
என்னோ பெரும உரைத்திசின் எமக்கே – புறம் 167/11,12
அஃது ஐய நினை எமது அரசு என உடையேம் – கம்.பால:5 131/1
மாற்றம் அஃது உரை-செய மங்கை உள்ளமும் – கம்.அயோ:2 58/1
வீரன் அஃது உரைத்தலோடும் மெய்_இலாள் விமல யான் அ – கம்.ஆரண்:6 36/1
என்ன காரியத்தை சொல் அஃது இயையுமேல் இழைப்பல் என்றான் – கம்.ஆரண்:6 37/4
ஆன்ற காதல் அஃது உற எய்துழி – கம்.ஆரண்:6 81/1
அரக்கன் அஃது உரைத்தலோடும் அறிந்தனன் அடங்கி நெஞ்சம் – கம்.ஆரண்:11 31/1
ஐய நுண் மருங்குல் நங்கை அஃது உரை-செய்ய ஐயன் – கம்.ஆரண்:11 61/1
மங்கை அஃது உரைத்தல் கேட்ட வரம்பு_இலான் மறுவின் தீர்ந்தார் – கம்.ஆரண்:12 51/1
ஆறிய சிந்தையள் அஃது உரை-செய்ய – கம்.ஆரண்:14 53/1
அன்னவன் அஃது எலாம் அறிய கூறலும் – கம்.ஆரண்:14 85/2
ஒண்ணும் என்னின் அஃது உதவாது உலோவினாரும் உயர்ந்தாரோ – கம்.கிட்:1 24/4
மாற்றம் அஃது உரைத்தலோடும் வரி சிலை குரிசில் மைந்தன் – கம்.கிட்:2 17/1
அறிதி என்னின் உண்டு உபாயமும் அஃது அரு மரங்கள் – கம்.கிட்:3 80/2
ஒன்று உனக்கு என இராமனும் உரைத்தி அஃது என்றான் – கம்.கிட்:3 81/4
ஒன்று உனக்கு உரைப்பது உண்டால் உறுதி அஃது உணர்ந்து கோடி – கம்.கிட்:7 136/3
தேவரும் வெஃகற்கு ஒத்த செயிர்_அறு செல்வம் அஃது உன் – கம்.கிட்:9 10/1
அறத்தினது இறுதி வாழ்நாட்கு இறுதி அஃது உறுதி அன்ப – கம்.கிட்:9 15/4
தோன்றல் அஃது உரைத்தலோடும் மாருதி தொழுது தொல்லை – கம்.கிட்:11 74/1
உணர்த்தினேன் முன்னர் நீ அஃது உணர்ந்திலை உணர்வின் தீர்ந்தாய் – கம்.கிட்:11 87/1
உரை-செய்தாள் அஃது எலாம் உணர நீ உரை-செய்வாய் – கம்.கிட்:13 68/4
சொல்லினாள் அஃது எலாம் உணர நீ சொல்லுவாய் – கம்.கிட்:13 72/4
வீரனும் விரும்பி நோக்கி மெய்ம்மையே விளைவும் அஃது என்று – கம்.சுந்:2 94/1
காட்டினார் விதியார் அஃது காண்கிற்பார் காண்-மின் அம்மா – கம்.சுந்:2 101/2
ஒருங்கு உடன் புணர அஃது உரைக்கல்-பாலதோ – கம்.சுந்:4 42/4
எல்லை ஏற்ற நெடும் செல்வம் எதிர்ந்த ஞான்றும் அஃது இன்றி – கம்.சுந்:4 58/2
எற்றினன் அஃது அவன் வில்லினில் ஏற்றான் – கம்.சுந்:9 49/4
அரக்கரை கொன்றது அஃது உரையாய் என்றான் – கம்.சுந்:12 103/4
தற்பயன் தான் திரி தருமம் இல்லை அஃது
அற்புத மாயையால் அறிகிலார் பலர் – கம்.யுத்1:3 66/3,4
உண்டு-எனின் அஃது அவர்க்கு ஒளிக்க ஒண்ணுமோ – கம்.யுத்1:4 87/3
வார்த்தை அஃது உரைத்தலோடும் தனி தனி வாழ்ந்தேம் என்ன – கம்.யுத்1:4 140/3
வீணை என்று உணரின் அஃது அன்று விண் தொடும் – கம்.யுத்2:16 105/1
மாற்றம் அஃது உரைப்ப கேளா மலை முழை திறந்தது என்ன – கம்.யுத்2:16 196/1
மனக்கு இனிது ஆகி நிற்கும் அஃது அன்றி வரம்பு இலாதாய் – கம்.யுத்2:17 24/4
ஆர் அழிய அண்ணலும் அஃது இசையா – கம்.யுத்2:18 66/3
சொன்னான் பிறர் யார் அஃது உணர்ந்து தொகுக்க வல்லார் – கம்.யுத்2:19 24/4
உம்பரும் உலகும் எல்லாம் விளியும் அஃது ஒழிதி என்றான் – கம்.யுத்3:27 3/4
அன்னதேல் இனி அமையும் எம் கடமை அஃது என்றான் – கம்.யுத்3:30 49/4
அடுத்ததே அஃது நிற்க அன்றியும் ஒன்று கூற – கம்.யுத்3:31 55/3
சத்துருக்கன் அஃது உரைப்ப அவன் இங்கு தாழ்க்கின்ற தன்மை யான் இங்கு – கம்.யுத்4:41 66/2
ஈசற்கே கடன் யான் அஃது இழைக்கிலேன் – கம்.யுத்4:41 79/3

மேல்


அஃதும் (1)

அயில் கர அணிகள் நீல அவிர் ஒளி பருக அஃதும்
எயிற்று இளம் பிறைகள் ஈன்ற இலங்கு ஒளி ஒதுங்க யாணர் – கம்.சுந்:10 15/2,3

மேல்


அஃதே (21)

அஃதே நினைந்த நெஞ்சமொடு – நற் 128/10
தாள் கண்டார் தாளே கண்டார் தட கை கண்டாரும் அஃதே
வாள் கொண்ட கண்ணார் யாரே வடிவினை முடிய கண்டார் – கம்.பால:21 19/2,3
கண் பிற பொருளில் செல்லா கருத்து எனின் அஃதே கண்ட – கம்.ஆரண்:6 53/3
தன்னை ஈன்றவற்கு அடிமை செய் தவம் உனக்கு அஃதே
உன்னை ஈன்ற எற்கு உறு பதம் உளது என உரைத்தான் – கம்.கிட்:3 78/2,3
ஆழியான் அனைய கூற ஆணை ஈது-ஆயின் அஃதே
வாழியாய் புரிவென் என்று வணங்கி மாருதியும் போனான் – கம்.கிட்:9 31/1,2
உறுதி அஃதே என உணர்ந்த ஊழியான் – கம்.கிட்:10 102/1
குவளை உண் கண்ணி வண்ண வாய் அது குறியும் அஃதே – கம்.கிட்:13 49/4
கொங்கை அ குயிலுக்கு ஒன்றும் குறைவு இலை குறியும் அஃதே – கம்.கிட்:13 61/4
வீவாய் நீ இவண் மெய் அஃதே
ஓய்வான் இன் உயிர் உய்வானாம் – கம்.சுந்:5 40/1,2
ஆழி தேர் தொகை ஐம்பதினாயிரம் அஃதே
சூழி பூட்கைக்கு தொகை அவற்று இரட்டியின் தொகைய – கம்.சுந்:9 11/1,2
ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே – கம்.சுந்:11 6/4
காதுதல் கடன் என்று உள்ளம் கருதியது அறனும் அஃதே
நீதியும் அஃதே என்றான் கருணையின் நிலயம் அன்னான் – கம்.யுத்1:14 2/3,4
நீதியும் அஃதே என்றான் கருணையின் நிலயம் அன்னான் – கம்.யுத்1:14 2/4
அயர்த்திலென் முடிவும் அஃதே ஆயினும் அறிஞர் ஆய்ந்த – கம்.யுத்1:14 8/1
சய துறை அறனும் அஃதே என்று இவை சமைய சொன்னான் – கம்.யுத்1:14 8/4
நின்றவர் தாழ்வர் தாழ்ந்தோர் உயர்குவர் நெறியும் அஃதே
என்றனர் அறிஞர் அன்றே ஆற்றலுக்கு எல்லை உண்டோ – கம்.யுத்2:16 37/2,3
அறைந்தன பகழி வையம் அதிர்ந்தது விண்ணும் அஃதே
நிறைந்தன பொறியின் குப்பை நிமிர்ந்தன நெருப்பின் கற்றை – கம்.யுத்2:18 196/3,4
வேள்வியும் மெய்யும் தெய்வ வேதியர் விழைவும் அஃதே
ஆழி அம் கமல கையான் ஆதி அம் பரமன் என்னா – கம்.யுத்2:19 179/2,3
தொல்லோன் சொல்லே நன்று என அஃதே துணிவுற்றார் – கம்.யுத்3:31 186/4
விண்ணும் நிலனும் என விசேடம் இலது அஃதே
எண்ணும் நெடு நீரினும் நெருப்பிடையும் எந்தாய் – கம்.யுத்4:36 21/3,4
வெம்பு இகல் அரக்கன் அஃதே செய்வென் என்று அவனின் மீண்டான் – கம்.யுத்4:37 9/4

மேல்


அஃதை (3)

இன் கடும் கள்ளின் அஃதை களிற்றொடு – அகம் 76/3
அம் கலுழ் மாமை அஃதை தந்தை – அகம் 96/12
மா வீசு வண் மகிழ் அஃதை போற்றி – அகம் 113/4

மேல்


அக்க (1)

அக்க பெயரோனை நிலத்தொடு அரைத்துளானை – கம்.யுத்2:19 8/1

மேல்


அக்கட (1)

அக்கட இராவணற்கு அமைந்த ஆற்றலே – கம்.யுத்1:2 32/4

மேல்


அக்கன் (3)

அக்கன் மாளிகை கடந்து போய் மேல் அதிகாயன் – கம்.சுந்:2 142/1
அந்த நகரும் கடி காவும் அழிவித்து அக்கன் முதலாயோர் – கம்.சுந்:12 120/1
அக்கன் உலந்தான் அதிகாயன் தான் பட்டான் – கம்.யுத்2:18 269/1

மேல்


அக்கனை (3)

அக்கனை கொன்று நின்ற குரங்கினை ஆற்றல் காட்டி – கம்.சுந்:11 11/3
வாய்த்த அக்கனை வரி சிலை மலையொடும் வாங்கி – கம்.யுத்1:5 64/3
திருகு வெம் சினத்து அக்கனை நிலத்தொடும் தேய்த்து – கம்.யுத்3:30 46/2

மேல்


அக்காலை (2)

அக்காலை அரக்கியும் அண்டம் அனந்தம் ஆக – கம்.சுந்:1 58/1
அக்காலை நிகும்பன் அனல் சொரி கண்ணன் – கம்.யுத்2:18 246/1

மேல்


அக்கிரீவனை (1)

அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த – கம்.யுத்4:41 9/2

மேல்


அக்கு (1)

அக்கு வடம் முத்த மணி ஆரம் அதன் நேர் நின்று – கம்.கிட்:14 49/3

மேல்


அக்குரன் (1)

அக்குரன் அனைய கைவண்மையையே – பதி 14/7

மேல்


அக்குரோணி (2)

அறுபதினாயிரம் அக்குரோணி என்று – கம்.அயோ:13 62/1
உள்ளது அக்குரோணி ஈர்_ஐந்தொடு ஓயுமால் – கம்.யுத்3:27 62/2

மேல்


அக்குரோணிகள் (1)

ஆன்றவர் உணர்த்திய அக்குரோணிகள்
மூன்று_பத்து ஆயிரத்து இரட்டி முற்றுமே – கம்.அயோ:13 5/3,4

மேல்


அக்குளுத்து (1)

அக்குளுத்து புல்லலும் ஆற்றேன் அருளீமோ – கலி 94/20

மேல்


அக (39)

கதுப்பு விரித்து அன்ன காழ் அக நுணங்கு அறல் – சிறு 6
அக நாடு புக்கு அவர் அருப்பம் வௌவி – மது 149
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ – குறி 220
நல் அக வன முலை கரை சேர்பு – நற் 33/11
கல்_அக வெற்பன் சொல்லின் தேறி – நற் 36/4
வகை அமர் நல் இல் அக இறை உறையும் – நற் 71/7
கல்_அக வரைப்பில் கான் கெழு சிறுகுடி – நற் 122/3
வரை_அக நாடன் வரூஉம் என்பது – நற் 122/6
வரு குறி செய்த வரை_அக சிறுதினை – நற் 134/3
அக மடல் பொதுளிய முகை முதிர் வான் பூ – நற் 203/3
கலையொடு திளைக்கும் வரை_அக நாடன் – நற் 334/5
பூண் அக வன் முலை நனைத்தலும் – குறு 348/5
வில் அக விரலின் பொருந்தி அவன் – குறு 370/4
தண் அக மண் அளை செல்லும் ஊரற்கு – ஐங் 27/2
தண் அக மண் அளை நிறைய நெல்லின் – ஐங் 30/2
வரை_அக நாடன் வந்த மாறே – ஐங் 498/5
கடல்_அக வரைப்பின் இ பொழில் முழுது ஆண்ட நின் – பதி 14/19
அலர்ந்த ஆம்பல் அக மடிவையர் – பதி 27/3
அக வயல் இள நெல் அரி கால் சூடு – பரி 7/27
அக இதழ் தண் பனி உறைத்தரும் ஊர கேள் – கலி 77/7
அக மடல் சேக்கும் துறைவன் – அகம் 40/16
மரை கடிந்து ஊட்டும் வரை_அக சீறூர் – அகம் 107/18
வான்_அக மீனின் விளங்கி தோன்றும் – அகம் 114/11
கல்_அக சிலம்பில் கை எடுத்து உயிர்ப்பின் – அகம் 202/4
வரை_அக வெற்பன் மணந்த மார்பே – அகம் 242/22
எக்கர் பெண்ணை அக மடல் சேர – அகம் 260/7
நல் அக வன முலை அடைய புல்லு-தொறும் – அகம் 367/14
ஆடு_களம் கடுக்கும் அக நாட்டையே – புறம் 28/14
நீர் அக இருக்கை ஆழி சூட்டிய – புறம் 99/3
தூம்பு அக சிறு முழா தூங்க தூக்கி – புறம் 103/2
கழை மிசை துஞ்சும் கல்_அக வெற்ப – புறம் 200/5
அக விரை நறு மலர் தூவி ஆர்த்து எழ – கம்.பால:5 83/2
அனைய வேலை அக மனை எய்தினள் – கம்.அயோ:4 223/1
அன்ன தன்மை அக_நகர் நோக்கினான் – கம்.அயோ:11 35/1
போனவன் அக நிலை புலமையின் உணர்வான் – கம்.ஆரண்:2 33/1
அவி அக துறைகள் தாங்கி ஐந்திணை நெறி அளாவி – கம்.ஆரண்:5 1/2
கண்டு அக துயர் தீர்வது காண்டிரால் – கம்.கிட்:13 17/3
தேன் அக திரு திலோத்தமை செ வாய் – கம்.யுத்1:11 6/2
தன் அக வசத்து உலகு தங்க ஒரு தன்னின் – கம்.யுத்4:36 3/1

மேல்


அக-வயின் (1)

அன்ன வெண் மணற்று அக-வயின் வேட்ட – நற் 372/6

மேல்


அக_நகர் (1)

அன்ன தன்மை அக_நகர் நோக்கினான் – கம்.அயோ:11 35/1

மேல்


அகங்களை (1)

அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் – கம்.யுத்2:15 145/3

மேல்


அகட்டில் (1)

பன் மாண் அகட்டில் குவளை ஒற்றி – நற் 370/8

மேல்


அகட்டு (2)

குருகு உடைத்து உண்ட வெள் அகட்டு யாமை – ஐங் 81/1
பளிங்கு பொன் தலத்து அகட்டு அடுத்துற படுத்தலின் – கம்.பால:3 19/2

மேல்


அகடு (9)

அகடு சேர்பு பொருந்தி அளவினில் திரியாது – மலை 33
பால் வீ தோல் முலை அகடு நிலம் சேர்த்தி – நற் 103/5
திகை முழுது கமழ முகில் அகடு கழி மதியின் – பரி 10/74
போதர் அகடு ஆர புல்லி முயங்குவேம் – கலி 94/41
வெள் அகடு கண்டு அன்ன – புறம் 387/2
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – புறம் 390/21
கல் அளை கிடந்து அகடு வெந்து அயர்கின்ற கதழ் பாம்பு – கம்.அயோ:9 42/1
அழலும் கோள் அரா அகடு தீ விட – கம்.கிட்:3 38/3
பொய்து அகடு ஒன்று பொருந்தி நெடும் தேர் – கம்.சுந்:9 48/3

மேல்


அகண்டமும் (1)

அண்டமும் முற்றும் அகண்டமும் மேல்_நாள் – கம்.பால:8 16/3

மேல்


அகணி (2)

அ கணத்து அ பிலத்து அகணி எய்தினார் – கம்.கிட்:14 25/1
அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ – கம்.கிட்:15 16/2

மேல்


அகத்த (1)

தேன் அகத்த மலர் பல சிந்திய – கம்.சுந்:13 4/3

மேல்


அகத்தது (3)

கல் அகத்தது எம் ஊரே செல்லாது – நற் 276/7
கல் அகத்தது எம் ஊரே – ஐங் 279/4
அடங்கலும் பகு வாய் யாக்கை அ புறத்து அகத்தது அம்மா – கம்.யுத்1:3 134/4

மேல்


அகத்தர் (1)

அடைத்தது திசைகள் எல்லாம் அன்னவர் அகத்தர் ஆனார் – கம்.யுத்3:22 16/4

மேல்


அகத்தரா (1)

ஐவர் என்று உலகு ஏத்தும் அரசர்கள் அகத்தரா
கை புனை அரக்கு இல்லை கதழ் எரி சூழ்ந்து ஆங்கு – கலி 25/3,4

மேல்


அகத்தவா (1)

களி திகழ் கடாஅத்த கடும் களிறு அகத்தவா
முளி கழை உயர் மலை முற்றிய முழங்கு அழல் – கலி 25/5,6

மேல்


அகத்தன் (1)

ஆரியன் அருளின் போய் தன் அகல் மலை அகத்தன் ஆன – கம்.கிட்:9 32/1

மேல்


அகத்தார் (2)

ஆராயினும் தெரியாதது ஒர் நெடு மாயையின் அகத்தார்
பாராயண மறை நான்கையும் கடந்தார் இவர் பழையோர் – கம்.யுத்3:27 140/3,4
புறத்தார் புகுந்து அகத்தார் என புகுந்து அன்னது புரப்பார் – கம்.யுத்3:27 141/2

மேல்


அகத்தால் (1)

வளி பொரு சேண் சிமை வரை_அகத்தால் – பரி 8/90

மேல்


அகத்திடை (1)

ஐவரை அகத்திடை அடைத்த முனி ஐய – கம்.பால:7 28/2

மேல்


அகத்தியன் (4)

சிந்தை எண்ணி அகத்தியன் சேர்க என – கம்.ஆரண்:3 26/3
அறைவது ஈண்டு ஒன்று அகத்தியன் காண்பது ஓர் – கம்.ஆரண்:3 32/3
இறைவ எண்ணி அகத்தியன் ஈந்துளது – கம்.ஆரண்:4 39/1
பண்டு அகத்தியன் வைகியதா பகர் – கம்.கிட்:13 17/1

மேல்


அகத்தின் (4)

ஆஆ அலக்கண் உறுவாள் உரைத்த பொருளோ அகத்தின் அடையாள் – கம்.ஆரண்:13 68/2
அறம் புகாது இந்த அணி மதில் கிடக்கை-நின்று அகத்தின் – கம்.சுந்:2 21/4
முன்னே உளன் பின்னே உளன் முகத்தே உளன் அகத்தின்
தன்னே உளன் மருங்கே உளன் தலை-மேல் உளன் மலை-மேல் – கம்.யுத்3:31 113/1,2
தன்னை நேர் இலா முனிவரன் உணர்ந்து தன் அகத்தின்
என்னை ஆளுடை நாயகன் எய்தினன் என்னா – கம்.யுத்4:41 33/2,3

மேல்


அகத்தினும் (1)

ஆரியன் கமல பாதம் அகத்தினும் புறத்தும் ஆக – கம்.யுத்3:27 12/3

மேல்


அகத்து (77)

பூண் அகத்து ஒடுங்கிய வெம் முலை முலை என – சிறு 26
வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி – சிறு 58
அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி – பெரும் 108
பல் வேறு தாரமொடு கல்_அகத்து ஈண்டி – மது 290
இலங்கு வெள் அருவியொடு சிலம்பு_அகத்து இரட்ட – மது 299
பிறர் பிணி_அகத்து இருந்து பீடு காழ் முற்றி – பட் 222
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய – நற் 0/5
நெடு வரை விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 14/10
கண்_அகத்து எழுதிய குரீஇ போல – நற் 58/3
அம் வெள் அருவி குட வரை_அகத்து – நற் 201/7
அழுந்துபட விடர்_அகத்து இயம்பும் – நற் 228/8
சொல்லாள் மெல்_இயல் சிலவே நல் அகத்து
யாணர் இள முலை நனைய – நற் 398/8,9
விடர்_அகத்து இயம்பும் நாட எம் – குறு 42/3
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் – குறு 241/6
உள் அகத்து அன்ன சிறு வெம்மையளே – குறு 376/6
வாயடை அமிர்தம் நின் மனத்து அகத்து அடைத்தர – பரி 2/69
வரை_அகத்து இயைக்கும் வரையா நுகர்ச்சி – பரி 8/41
ஊடினார் வையை அகத்து
சிந்திக்க தீரும் பிணியாள் செறேற்க – பரி 20/67,68
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
இதழ்_அகத்து அனைய தெருவம் இதழ்_அகத்து – பரி 30/3
யானும் நின் அகத்து அனையேன் ஆனாது – கலி 23/15
மாயம் மருள்வார் அகத்து
ஆய்_இழாய் நின்-கண் பெறின் அல்லால் இன் உயிர் வாழ்கல்லா – கலி 88/7,8
கரை அணி காவின் அகத்து
உரை இனி தண்டா தீம் சாயல் நெடுந்தகாய் அ வழி – கலி 92/13,14
பெரு மலை விடர்_அகத்து ஒருங்கு உடன் குழீஇ – கலி 103/19
ஆர்பு உடன் பாய்ந்தார் அகத்து
மருப்பில் கொண்டும் மார்பு உற தழீஇயும் – கலி 105/29,30
பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய – கலி 105/70
இல் ஆகின்றால் இருள் அகத்து ஒளித்தே – கலி 120/25
எய்த உரைக்கும் உரன் அகத்து உண்டு ஆயின் – கலி 142/21
எம் கேள் இதன் அகத்து உள்-வழி காட்டீமோ – கலி 144/19
நல் எழில் மார்பன் அகத்து – கலி 147/71
வறிது அகத்து எழுந்த வாய் அல் முறுவலள் – அகம் 5/5
விண் தோய் விடர்_அகத்து இயம்பும் அவர் நாட்டு – அகம் 8/12
இரும் கல் விடர்_அகத்து ஈன்று இளைப்பட்ட – அகம் 21/16
புல்லி பெரும செல் இனி அகத்து என – அகம் 66/15
என் அகத்து இடும்பை களை-மார் நின்னொடு – அகம் 107/3
அரமிய வியல் அகத்து இயம்பும் – அகம் 124/15
பெரும் களிறு மிதித்த அடி_அகத்து இரும் புலி – அகம் 155/11
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த – அகம் 155/14
காஞ்சியின் அகத்து கரும்பு அருத்தி யாக்கும் – அகம் 156/6
பழம் தூங்கு விடர்_அகத்து எழுந்த காம்பின் – அகம் 271/14
விசித்து வாங்கு பறையின் விடர்_அகத்து இயம்ப – அகம் 321/3
ஆங்க வென்றி எல்லாம் வென்று அகத்து அடக்கிய – புறம் 6/25
பெரு மலை விடர்_அகத்து உரும் எறிந்து ஆங்கு – புறம் 37/4
வம்பு அணி யானை வேந்து அகத்து உண்மையின் – புறம் 37/12
பெரு மலை விடர்_அகத்து அரு மிசை கொண்ட – புறம் 91/8
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி – புறம் 91/10
இறை உறு விழுமம் தாங்கி அமர்_அகத்து – புறம் 180/3
மழு உடை காட்டு_அகத்து அற்றே – புறம் 206/12
புல்_அகத்து இட்ட சில் அவிழ் வல்சி – புறம் 360/18
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல் – புறம் 382/19
அந்த மா மதில் புறத்து அகத்து எழுந்து அலர்ந்த நீள் – கம்.பால:3 15/1
அசட்டர்கள் ஐவரை அகத்து அடக்கிய – கம்.பால:5 74/2
தான் அகத்து எழுதலால் தலை கொண்டு ஓடிப்போய் – கம்.பால:7 13/2
நல் நுதல் ஒருத்தி தன்-பால் அகத்து உள நாணும் நீத்தாள் – கம்.பால:19 57/2
ஐயனை அகத்து வடிவே அல புறத்தும் – கம்.பால:22 37/3
பொருந்த அமலன் பொழில்_அகத்து இனிது புக்கான் – கம்.ஆரண்:3 49/1
அருத்தியள் அனைய கூற அகத்து உறு நகையின் வெள்ளை – கம்.ஆரண்:6 44/1
அயிர்த்தனள் ஆகும் என்று ஓர் ஐயுறவு அகத்து கொண்டான் – கம்.ஆரண்:12 53/1
அணங்கினுக்கு அணங்கனாளே ஆசை நோய் அகத்து பொங்க – கம்.ஆரண்:12 70/1
அளிந்து அகத்து எரியும் தீயை நெய்யினால் அவிக்கின்றாரின் – கம்.கிட்:11 90/4
ஆரியன் கமல பாதம் அகத்து உற வணங்கி ஆண்டு அ – கம்.சுந்:2 94/2
அரியன் ஆய் எளியன் ஆய் தன் அகத்து உறை அழகனே போல் – கம்.சுந்:2 100/4
ஆய பொழுது அ மதில் அகத்து அரசர் வைகும் – கம்.சுந்:2 164/1
அன்னள் ஆகிய சானகி இவள் என அயிர்த்து அகத்து எழு வெம் தீ – கம்.சுந்:2 197/3
ஆண்டு அ வாள் அரக்கன் அகத்து அண்டத்தை அழிப்பான் – கம்.சுந்:3 137/1
போது அரி கண்ணினாளை அகத்து வைத்து உரப்பி போனான் – கம்.சுந்:3 146/4
மனன் அகத்து உடையர் ஆய வஞ்சகர் மாற்றம் அல்லன் – கம்.சுந்:4 28/2
ஈரம்தான் அகத்து இல்லை என்றாலும் தன் – கம்.சுந்:5 30/3
துண்ட தூண் அகத்து தோன்றும் கோளரி சுடர் வெண் கோட்டு – கம்.சுந்:10 5/1
உண்டு உயிர் அகத்து என ஒறுக்கவும் உளன் – கம்.சுந்:14 15/3
அழிந்தது பிறவி என்னும் அகத்து இயல் முகத்து காட்ட – கம்.யுத்1:4 138/1
உப்பு நீர் அகத்து தோய்ந்த ஒளி நிறம் விளங்க அ பால் – கம்.யுத்1:9 18/3
ஓதம் ஒத்தனன் மாருதி அதன் அகத்து உறையும் – கம்.யுத்2:15 220/1
மீது மீது தன் அகத்து எழு காற்றினால் விசை-கொடு திசை செல்ல – கம்.யுத்2:16 345/3
அடங்கும் வேலைகள் அண்டத்தின் அகத்து அகல் மலையும் – கம்.யுத்3:31 5/1
நட்பு அகத்து இலா அரக்கரை நருக்கி மா மேரு – கம்.யுத்4:41 35/2
விட்பு அகத்து உறை கோள் அரி என பொலி வீரன் – கம்.யுத்4:41 35/3

மேல்


அகத்துடைய (1)

அ-வயின் அ ஆசை தன் அகத்துடைய அன்னாள் – கம்.ஆரண்:6 30/1

மேல்


அகத்தும் (4)

தெளிய விசும்பினும் ஞாலத்து_அகத்தும் – கலி 144/39
நல் நெடும் திசைமுகன் அகத்தும் நம்மனோர்க்கு – கம்.அயோ:10 48/3
பொங்கி பரந்த பெரும் சேனை புறத்தும் அகத்தும் புடை சுற்ற – கம்.யுத்1:1 2/1
அண்டம் பலவும் அனைத்து உயிரும் அகத்தும் புறத்தும் உள ஆக்கி – கம்.யுத்3:22 222/1

மேல்


அகத்துள் (4)

அல்லனேல் இறப்பென் என்று அகத்துள் உன்னினாள் – கம்.பால:13 63/4
ஆய்வுறு பெரும் கடல் அகத்துள் ஏயவன் – கம்.ஆரண்:14 86/1
வெய்ய மார்பு அகத்துள் தங்காது உருவி மேக்கு உயர மீ போய் – கம்.கிட்:7 158/2
அரும் தவம் உடையர் அம்மா அரக்கர் என்று அகத்துள் கொண்டான் – கம்.யுத்1:4 136/4

மேல்


அகத்துளார் (1)

உண்டு அகத்துளார் உறையும் ஐம்_பொறி – கம்.கிட்:15 19/1

மேல்


அகத்தை (4)

அரும் துயர் வருத்தும் என் அகத்தை என்றனன் – கம்.பால:5 4/4
அன்னவர் முகத்தினோடு அகத்தை நோக்கினான் – கம்.அயோ:4 157/1
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு – கம்.யுத்1:4 122/3
முழை உறு சீயம் அன்னான் முகத்தினால் அகத்தை நோக்கி – கம்.யுத்1:13 4/3

மேல்


அகத்தோர் (1)

புறஞ்சிறை மாக்கட்கு அறம் குறித்து அகத்தோர்
புய்த்து எறி கரும்பின் விடு கழை தாமரை – புறம் 28/11,12

மேல்


அகநாடர் (1)

ஆலை ஏய் துழனி அகநாடர் ஆர்கலி அமுது – கம்.கிட்:1 42/3

மேல்


அகப்பட்ட (3)

தொழுதி போக வலிந்து அகப்பட்ட
மட நடை ஆமான் கயமுனி குழவி – மலை 499,500
நீடு குழி அகப்பட்ட
பீடு உடைய எறுழ் முன்பின் – புறம் 17/15,16
கழை தின் யானை கால் அகப்பட்ட
வன் திணி நீள் முளை போல சென்று அவண் – புறம் 73/9,10

மேல்


அகப்பட்டது (2)

வலை அகப்பட்டது என் நெஞ்சு – கலி 147/21
அயில் எயிற்று வெம் புலி குழாத்து அகப்பட்டது அன்னாள் – கம்.சுந்:3 4/4

மேல்


அகப்பட்டானை (1)

வாள் அகப்பட்டானை ஒவ்வான் என பெயரும் – கலி 104/49

மேல்


அகப்பட்டு (1)

காம கடல் அகப்பட்டு
உய்யா அரு நோய்க்கு உயவு ஆகும் மையல் – கலி 139/17,18

மேல்


அகப்பட (4)

கணையன் அகப்பட கழுமலம் தந்த – அகம் 44/13
நெய் கனி வீழ் குழல் அகப்பட தைஇ – அகம் 73/2
முழவன் போல அகப்பட தழீஇ – அகம் 352/6
அலகு_இலா அரக்கன் சேனை அகப்பட அரியின் தானை – கம்.யுத்1:13 28/1

மேல்


அகப்படின் (1)

வேறுபட்டு ஆங்கே கலுழ்தி அகப்படின்
மாறுபட்டு ஆங்கே மயங்குதி யாது ஒன்றும் – கலி 91/19,20

மேல்


அகப்படுத்த (5)

களிறு அகப்படுத்த பெரும் சின மாசுணம் – நற் 261/6
ஆ கெழு கொங்கர் நாடு அகப்படுத்த
வேல் கெழு தானை வெருவரு தோன்றல் – பதி 22/15,16
தமிழ் அகப்படுத்த இமிழ் இசை முரசின் – அகம் 227/14
பொருள் அகப்படுத்த புகல் மலி நெஞ்சமொடு – அகம் 351/3
ஒருங்கு அகப்படுத்த முரவு வாய் ஞாயில் – அகம் 373/17

மேல்


அகப்படுத்து (3)

பிழையா விளையுள் நாடு அகப்படுத்து
வையா மாலையர் வசையுநர் கறுத்த – பதி 32/14,15
ஆள் மலி மருங்கின் நாடு அகப்படுத்து
நல் இசை நனம் தலை இரிய ஒன்னார் – பதி 50/14,15
முரைசொடு வெண்குடை அகப்படுத்து உரை செல – அகம் 36/21

மேல்


அகப்படுத்தே (1)

மனை ஆங்கு பெயர்ந்தாள் என் அறிவு அகப்படுத்தே – கலி 57/24

மேல்


அகப்படுப்ப (1)

கொலை வெம் கொள்கையொடு நாய் அகப்படுப்ப
வலைவர்க்கு அமர்ந்த மட மான் போல – கலி 23/16,17

மேல்


அகப்படுப்பல் (1)

எழுந்து வான் முகடு இடித்து அகப்படுப்பல் என்று இவரும் – கம்.கிட்:7 67/1

மேல்


அகப்படுப்பேன் (1)

ஆடையான் மூஉய் அகப்படுப்பேன் சூடிய – கலி 142/26

மேல்


அகப்படேஎன் (1)

ஒருங்கு அகப்படேஎன் ஆயின் பொருந்திய – புறம் 72/9

மேல்


அகப்பா (2)

அகப்பா அழிய நூறி செம்பியன் – நற் 14/4
அண்ணல் அம் பெரும் கோட்டு அகப்பா எறிந்த – பதி 22/26

மேல்


அகப்பொருள் (1)

அவி கொள் நான்மறை அகப்பொருள் புறப்பொருள் அறிவார் – கம்.யுத்1:3 32/2

மேல்


அகம் (130)

சீர் திகழ் சிலம்பு_அகம் சிலம்ப பாடி – திரு 40
நுரை தலை குரை புனல் வரைப்பு_அகம் புகு-தொறும் – பொரு 240
விரி கடல் வேலி வியல்_அகம் விளங்க – சிறு 114
புனை இரும் கதுப்பு_அகம் பொலிய பொன்னின் – பெரும் 485
நெடும் காழ் கண்டம் கோலி அகம் நேர்பு – முல் 44
கமம் சூழ் கோடை விடர்_அகம் முகந்து – மது 308
பழையன் மோகூர் அவை_அகம் விளங்க – மது 508
குழு மலை விடர்_அகம் உடையவால் எனவே – குறி 261
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
அகம் மலி உவகை ஆர்வமொடு அளைஇ – மலை 184
கூவல் அன்ன விடர்_அகம் புகு-மின் – மலை 366
விழு நீர் வியல்_அகம் தூணி ஆக – நற் 16/7
மா இரும் பரப்பு_அகம் துணிய நோக்கி – நற் 31/1
காம்பு உடை விடர்_அகம் சிலம்ப பாம்பு உடன்று – நற் 51/2
கதிர் காய்ந்து எழுந்து அகம் கனலி ஞாயிற்று – நற் 163/10
இவை காண்-தோறும் அகம் மலிந்து யானும் – நற் 166/5
மா மலை விடர்_அகம் கவைஇ காண்வர – நற் 202/7
மெல்ல வந்து நல் அகம் பெற்றமை – நற் 297/9
என்றூழ் விடர் அகம் சிலம்ப – நற் 318/8
பெரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப இரும் புலி – நற் 344/9
மா மலை விடர்_அகம் விளங்க மின்னி – நற் 371/2
வியல் இரு விசும்பு அகம் புதைய பாஅய் – நற் 371/4
மெல் இயல் அரிவை நின் நல் அகம் புலம்ப – குறு 137/1
மை அணி மருங்கின் மலை_அகம் சேரவும் – குறு 319/4
நல் அகம் நயந்து தான் உயங்கி – குறு 346/7
நல் அகம் சேரின் ஒரு மருங்கினமே – குறு 370/5
துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2
உடல்_அகம் கொள்வோர் இன்மையின் – ஐங் 187/4
தேம் கமழ் சிலம்பின் வரை_அகம் கமழும் – ஐங் 253/2
முடி அகம் புகா கூந்தலள் – ஐங் 374/3
நீல் நிற வியல்_அகம் கவைஇய – ஐங் 401/4
எண்ணிய நாள் அகம் வருதல் பெண் இயல் – ஐங் 466/3
வயங்கு கதிர் விரிந்து வான்_அகம் சுடர்வர – பதி 24/23
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் ஆண்டு இனிது கழிந்த – பதி 44/21
துளங்கு நீர் வியல்_அகம் கலங்க கால் பொர – பதி 51/1
ஒள் இதழ் அவிழ் அகம் கடுக்கும் சீறடி – பதி 52/19
வரை_அகம் நண்ணி குறும் பொறை நாடி – பதி 74/7
தூம்பு அகம் பழுனிய தீம் பிழி மாந்தி – பதி 81/21
பாய் தேரான் வையை அகம்
நீர் அணி வெறி செறி மலர் உறு கமழ் தண் – பரி 11/61,62
புயல் புரை கதுப்பு_அகம் உளரிய வளியும் – பரி 21/49
தண் தமிழ் வேலி தமிழ்நாட்டு_அகம் எல்லாம் – பரி 31/1
தோள் அதிர்பு அகம் சேர துவற்றும் இ சில் மழை – கலி 31/16
நீடு இரு விடர் அகம் சிலம்ப கூய் தன் – கலி 38/8
வேய் நரல் விடர்_அகம் நீ ஒன்று பாடித்தை – கலி 40/10
வீ அகம் புலம்ப வேட்டம் போகிய – கலி 46/1
படு மழை ஆடும் வரை_அகம் போலும் – கலி 103/20
பொங்கு இரு முந்நீர் அகம் எல்லாம் நோக்கினை – கலி 144/17
காட்டாயேல் மண்_அகம் எல்லாம் ஒருங்கு சுடுவேன் என் – கலி 144/43
கரி காய்ந்த கவலைத்தாய் கல் காய்ந்த காட்டு_அகம் – கலி 150/11
பிடி கை அன்ன பின்_அகம் தீண்டி – அகம் 9/22
மா கண் அடைய மார்பு_அகம் பொருந்தி – அகம் 26/8
ஒளிறு நீர் அடுக்கத்து வியல்_அகம் பொற்ப – அகம் 62/14
திரு நகர் வரைப்பு_அகம் புலம்ப அவனொடு – அகம் 63/2
மணி புரை செ வாய் மார்பு_அகம் சிவண – அகம் 66/14
புணர் திரை பரப்பு_அகம் துழைஇ தந்த – அகம் 80/5
அகம் மலி உவகையள் ஆகி முகன் இகுத்து – அகம் 86/28
புல் சாய் விடர்_அகம் புலம்ப வரைய – அகம் 89/4
நல் அகம் வடு கொள முயங்கி நீ வந்து – அகம் 100/3
சில்_ஐம்_கூந்தல் நல் அகம் பொருந்தி – அகம் 123/6
வேங்கை சேர்ந்த வெற்பு_அகம் பொலிய – அகம் 162/20
கல் முகை விடர்_அகம் சிலம்ப வீழும் – அகம் 172/4
மை படு விடர்_அகம் துழைஇ ஒய்யென – அகம் 192/10
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
பெரு மலை விடர்_அகம் வர அரிது என்னாய் – அகம் 218/12
இரும் கல் விடர்_அகம் சிலம்ப பெயரும் – அகம் 232/4
கழை நரல் வியல்_அகம் வெம்ப மழை மறந்து – அகம் 241/7
பெரு மலை விடர்_அகம் நீடிய சிறியிலை – அகம் 242/19
பல் இதழ் மழை கண் நல்_அகம் சிவப்ப – அகம் 244/9
மெல் இயல் குறு_மகள் நல் அகம் நசைஇ – அகம் 258/9
அணங்கு உடை வரைப்பு_அகம் பொலிய வந்து இறுக்கும் – அகம் 266/19
புள்ளி நுண் துவலை பூ அகம் நிறைய – அகம் 294/3
வீழ் இதழ் அலரி மெல் அகம் சேர்த்தி – அகம் 353/20
வலம் படு வென்றியொடு சிலம்பு_அகம் சிலம்ப – அகம் 389/22
நிலவு கடல் வரைப்பின் மண்_அகம் நிழற்ற – புறம் 3/2
முலை பொலி அகம் உருப்ப நூறி – புறம் 25/10
தன் அகம் புக்க குறு நடை புறவின் – புறம் 43/6
அணங்கு உடை நெடும் கோட்டு அளை_அகம் முனைஇ – புறம் 52/1
வல்லின் நல் அகம் நிறைய பல் பொறி – புறம் 52/15
மார்பு_அகம் பொருந்தி ஆங்கு அமைந்தன்றே – புறம் 62/15
வயல்_அகம் நிறைய புதல் பூ மலர – புறம் 117/3
முலை_அகம் நனைப்ப விம்மி – புறம் 143/14
கலுழ்ந்து வார் அரி பனி பூண் அகம் நனைப்ப – புறம் 144/5
பெரு மலை விடர்_அகம் புலம்ப வேட்டு எழுந்து – புறம் 190/8
தண் தமிழ் வரைப்பு_அகம் கொண்டி ஆக – புறம் 198/12
அகம் நக வாரா முகன் அழி பரிசில் – புறம் 207/4
பெரு மலை விடர்_அகம் சிலம்ப முன்னி – புறம் 209/8
கரையவர் மருள திரை_அகம் பிதிர – புறம் 243/8
வரல்-தோறு அகம் மலர – புறம் 337/4
பொழில்_அகம் பரந்த பெரும் செய் ஆடவர் – புறம் 362/4
முந்நீர் வரைப்பு_அகம் முழுது உடன் துறந்தே – புறம் 363/18
அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி – புறம் 394/10
புண்டரிகம் முகம் மலர அகம் மலர்ந்து பொலிந்தன பூம் பொய்கை எல்லாம் – கம்.பால:11 15/4
கங்குல் வந்த திங்கள் அன்று அகம் களங்கம் இல்லையே – கம்.பால:13 51/4
ஐயனும் முகம் மலர்ந்து அகம் உற தழுவினான் – கம்.பால:20 17/4
போய் அகம் குளிர் புரவலன் இருந்துழி புக்கான் – கம்.அயோ:1 57/4
ஏடு அகம் பொதி தார் பொருந்திட யாமம் பேரி இசைத்தலால் – கம்.அயோ:3 61/2
பூ அகம் நிறைந்த புளின திரள்கள்-தோறும் – கம்.அயோ:5 12/1
அண்ணலும் அது கேளா அகம் நிறை அருள் மிக்கான் – கம்.அயோ:8 30/1
அருத்தியின் அகம் விம்மும் அன்பினன் நெடு நாளில் – கம்.அயோ:9 20/1
ஆறு கண்டனர் அகம் மகிழ்ந்து இறைஞ்சினர் அறிந்து – கம்.அயோ:9 35/1
படி-கண் வீழ்ந்து அகம் பதைக்கும் நெஞ்சினான் – கம்.அயோ:11 126/2
அலை நெடும் புனல் அற குடித்தலால் அகம்
நிலை பெற நிலை நெறி நிறுத்தலால் நெடு – கம்.அயோ:12 44/1,2
அருமையின் உயிர் வர அயா_உயிர்த்து அகம்
பொருமினன் பல் முறை புலம்பினான்-அரோ – கம்.அயோ:14 57/3,4
புறம் காண அகம் காண பொது முகத்தின் அருள் நோக்கம் – கம்.ஆரண்:1 49/1
திரு இங்கு வருவாள்-கொல்லோ என்று அகம் திகைத்து நின்றாள் – கம்.ஆரண்:6 52/4
தோற்றாய் அதனால் அகம் கரிந்தாய் மெலிந்தாய் வெதும்ப தொடங்கினாய் – கம்.ஆரண்:10 115/3
பொற்பு அகம் மான நீர் இலங்கை பொன் நகர் – கம்.ஆரண்:12 43/4
போகுதல் கண்டு அகம் புலர்ந்து சொல்லுவான் – கம்.ஆரண்:13 52/4
என்று அகம் உவந்து கோல முகம் மலர்ந்து இனிதின் நின்ற – கம்.கிட்:2 35/1
அகம் வேரற்று உக வீசு அருக்கனார் – கம்.கிட்:8 19/1
யான் அகம் மெலிகுவென் எயிற்று அரா என – கம்.கிட்:10 87/2
ஐயனும் உவந்து அகம் என முகம் மலர்ந்தருளி – கம்.கிட்:12 29/1
ஆணியின் கிடந்த காதல் அகம் சுட அருவி உண் கண் – கம்.சுந்:2 185/1
நஞ்சு அனையான் அகம் புகுந்த நங்கை யான் – கம்.சுந்:4 17/3
பொதும்பர் வைகு தேன் புக்கு அருந்துதற்கு அகம் புலரும் – கம்.சுந்:12 47/1
வெதும்புவார் அகம் வெந்து அழிவார் நகில் விழி நீர் – கம்.சுந்:12 47/3
எல்லை கண்டவன் அகம் புகுந்து இடம்கொண்டது என் உள் – கம்.யுத்1:3 28/2
திரிகின்ற உள்ளத்தானும் அகம் மலர்ந்து அவன் முன் சென்றான் – கம்.யுத்1:4 119/4
ஏந்தலை அகம் மகிழ்ந்து எய்த நோக்கிய – கம்.யுத்2:16 288/2
உளைத்தன குரங்கு பல்-கால் என்று அகம் உவந்தது உண்டேல் – கம்.யுத்2:17 27/2
வார்த்தையும் கேட்கல் ஆகும் என்று அகம் மகிழ்ந்து வள்ளல் – கம்.யுத்3:22 149/2
பொருமினான் அகம் பொங்கினான் உயிர் முற்றும் புகைந்தான் – கம்.யுத்3:22 195/1
விண்ணை உற்றனன் மீள்கிலன் என்று அகம் வெதும்பி – கம்.யுத்3:22 201/3
வெல்லும் தரம் இல்லாமையும் அறிந்தான் அகம் மெலிந்தான் – கம்.யுத்3:27 127/4
தெறு காலனின் கொடியோனும் மற்று அது கண்டு அகம் திகைத்தான் – கம்.யுத்3:27 160/3
புல்லிய வடுவும் போகாது என்று அகம் புலம்புகின்றேன் – கம்.யுத்3:28 61/2
பாழி மார்பு அகம் பிய்த்து உயிர் குடித்தது ஓர் பகழி – கம்.யுத்3:30 41/4
கேடு அகம் கிளர்கின்ற களத்த நன்கு – கம்.யுத்3:31 120/3
மகளிர் வன முலைகள் தழுவி அகம் மகிழ – கம்.யுத்3:31 155/4
பண்டு இறந்தன பழம் புணர்வு அகம் புக பன்னி – கம்.யுத்4:32 10/3

மேல்


அகம்-தொறும் (2)

நீலத்து அன்ன பாசிலை அகம்-தொறும்
வெள்ளி அன்ன விளங்கு இணர் நாப்பண் – நற் 249/2,3
எருவை நீடிய பெரு வரை_அகம்-தொறும் – நற் 294/4

மேல்


அகம்-தோறு (1)

செப்பு அடர் அன்ன செம் குழை அகம்-தோறு
இழுதின் அன்ன தீம் புழல் துய் வாய் – அகம் 9/4,5

மேல்


அகம்-தோறும் (1)

கானே பூ மலர் கஞலிய பொழில் அகம்-தோறும்
தாம் அமர் துணையொடு வண்டு இமிரும்மே – நற் 348/5,6

மேல்


அகம்_அணை (1)

துறை படி அம்பி அகம்_அணை ஈனும் – ஐங் 168/2

மேல்


அகம்பன் (3)

அ உரை கேட்டு வந்தான் அகம்பன் என்று அமைந்த கல்வி – கம்.ஆரண்:7 68/1
அகம்பன் என்று உளன் அலை கடல் பருகவும் அமைவான் – கம்.யுத்1:5 33/4
சென்றனன் அகம்பன் நன்று வருக என அனுமன் சேர்ந்தான் – கம்.யுத்3:22 127/4

மேல்


அகம்பனும் (2)

அம் பொன் கழல் வீரன் அகம்பனும் உன் – கம்.யுத்2:18 16/2
அகம்பனும் காண காண ஐ_இரு_கோடி கைம்மா – கம்.யுத்3:22 126/1

மேல்


அகம்பனே (1)

அள் இலை படை அகம்பனே முதலிய அரக்கர் – கம்.யுத்3:22 93/2

மேல்


அகம்பனை (1)

அகம்பனை கண்டான் தண்டால் அரக்கரை அரைக்கும் கையான் – கம்.யுத்3:22 120/4

மேல்


அகம்பாடு (1)

அணங்கு உறும் அவிச்சை கெட விச்சையின் அகம்பாடு
உணர்ந்து அறிவு முற்று பயன் உற்றவரை ஒத்தாள் – கம்.பால:22 39/3,4

மேல்


அகரு (2)

அகரு வழை ஞெமை ஆரம் இனைய – பரி 12/5
அகரு தூமத்தின் அழுந்தின முகில் குலம் அனைத்தும் – கம்.சுந்:2 27/4

மேல்


அகருவும் (1)

அகருவும் நறும் சாந்தமும் முதலிய அனேகம் – கம்.சுந்:13 23/1

மேல்


அகல் (215)

இரும் சேற்று அகல் வயல் விரிந்து வாய் அவிழ்ந்த – திரு 72
அகல் இரு விசும்பில் பாய் இருள் பருகி – பெரும் 1
அகல் இரு வானத்து குறை_வில் ஏய்ப்ப – பெரும் 292
கார் அகல் கூவியர் பாகொடு பிடித்த – பெரும் 377
கான்யாறு தழீஇய அகல் நெடும் புறவில் – முல் 24
அகல் வானத்து வெயில் கரப்பவும் – மது 50
வழங்கும் அகல் ஆம்பியின் – மது 91
அணங்கு வழங்கும் அகல் ஆங்கண் – மது 164
அகல் விசும்பின் ஆர்ப்பு இமிழ – மது 182
அகல் இரு வானத்து இமிழ்ந்து இனிது இசைப்ப – மது 267
முழவு இமிழும் அகல் ஆங்கண் – மது 327
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – மது 359
அகல் இரு விசும்பில் துவலை கற்ப – நெடு 20
அம் கண் அகல் வயல் ஆர் பெயல் கலித்த – நெடு 21
ஆறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நெடு 30
கை ஏந்து ஐ அகல் நிறைய நெய் சொரிந்து – நெடு 102
அகல் இரு வானத்து வீசு வளி கலாவலின் – குறி 48
வான் கண் கழீஇய அகல் அறை குவைஇ – குறி 98
அகல் நகர் வியல் முற்றத்து – பட் 20
மா கண் அகல் அறை அதிர்வன முழங்க – பட் 237
அகல் இரு விசும்பின் ஆஅல் போல – மலை 100
ஊழ்-உற்று அலமரு உந்தூழ் அகல் அறை – மலை 133
அகல் மலை இறும்பில் துவன்றிய யானை – மலை 205
அகல் வாய் பைம் சுனை பயிர் கால்யாப்ப – நற் 5/2
துயரம் உறீஇயினள் எம்மே அகல் வயல் – நற் 8/5
அகல் இரும் கானத்து அல்கு அணி நோக்கி – நற் 17/3
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/6
அகல் இலை காந்தள் அலங்கு குலை பாய்ந்து – நற் 185/8
யாறு கிடந்து அன்ன அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 200/3
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் இவன் – நற் 200/10
அரிகால் மாறிய அம் கண் அகல் வயல் – நற் 210/1
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
அகல் வரி சிறு_மனை அணியும் துறைவ – நற் 283/3
கொழு மடல் அகல் இலை தளி தலை கலாவும் – நற் 309/5
மணல் மலி மூதூர் அகல் நெடும் தெருவில் – நற் 319/3
அம் கண் அறைய அகல் வாய் பைம் சுனை – நற் 357/7
அகல் வயல் படப்பை அவன் ஊர் வினவி – நற் 365/4
அகல் இரு விசும்பின் அரவு குறைபடுத்த – நற் 377/6
பசும் கதிர் மதியத்து அகல் நிலா போல – நற் 377/7
ஐது அகல் அல்குல் அணி பெற தைஇ – நற் 390/5
அகல் இரு விசும்பின் மீனினும் – குறு 44/3
அதலை குன்றத்து அகல் வாய் குண்டு சுனை – குறு 59/2
ஞாயிறு பட்ட அகல் வாய் வானத்து – குறு 92/1
கவலை கெண்டிய அகல் வாய் சிறு குழி – குறு 233/1
துத்தி பாந்தள் பைத்து அகல் அல்குல் – குறு 294/5
அகல் இலை பலவின் சாரல் முன்னி – குறு 352/3
தேர் அகல் அல்குல் அம் வரி வாட – ஐங் 316/2
அகல் இரு விசும்பில் பகல் இடம் தரீஇயர் – பதி 52/28
அகல் இரு விசும்பின் ஆகத்து அதிர – பதி 68/4
அகல் இரு விசும்பின் அதிர் சினம் சிறந்து – பதி 81/3
அகல் வையத்து பகல் ஆற்றி – பதி 90/9
மலர் அகல் மார்பின் மை படி குடுமிய – பரி 15/9
அகல் அல்கும் வையை துறை – பரி 24/33
கொடுகொட்டி ஆடும்-கால் கோடு உயர் அகல் அல்குல் – கலி 1/6
அகல் நகர் கொள்ளா அலர் தலைத்தந்து – கலி 19/4
பல் பயம் உதவிய பசுமை தீர் அகல் ஞாலம் – கலி 29/3
சில் நீரால் அறல் வார அகல் யாறு கவின் பெற – கலி 34/3
கான் அகல் நாடன் மகன் – கலி 39/11
குன்று அகல் நன் நாடன் வாய்மையில் பொய் தோன்றின் – கலி 41/23
விடியல் வெம் கதிர் காயும் வேய் அமல் அகல் அறை – கலி 45/1
அகல் மலை அடுக்கத்த அமை ஏய்க்கும் என்பதோ – கலி 45/13
அகல் அறை வரிக்கும் சாரல் – கலி 49/24
ஐது அகல் அல்குலாள் செய் குறி நீ வரின் – கலி 52/16
கோடு எழில் அகல் அல்குல் கொடி அன்னார் முலை மூழ்கி – கலி 67/10
அணி மிகு சேவலை அகல் அடை மறைத்து என – கலி 70/2
புள் இமிழ் அகல் வயல் ஒலி செந்நெல் இடை பூத்த – கலி 79/1
புல்லல் எம் புதல்வனை புகல் அகல் நின் மார்பில் – கலி 79/11
பெரும் திரு நிலைஇய வீங்கு சோற்று அகல் மனை – கலி 83/1
அகல் நகர் மீள்தருவான் ஆக புரி ஞெகிழ்பு – கலி 83/11
மகன் அல்லான் பெற்ற மகன் என்று அகல் நகர் – கலி 84/13
ஒருத்தி வரி ஆர் அகல் அல்குல் காழகம் – கலி 92/37
அகல் அல்குல் தோள் கண் என மூ வழி பெருகி – கலி 108/2
அகல் ஆங்கண் அளை மாறி அலமந்து பெயரும்-கால் – கலி 108/5
கண்ணி எடுக்கல்லா கோடு ஏந்து அகல் அல்குல் – கலி 109/10
அல்கல் அகல் அறை ஆயமொடு ஆடி – கலி 113/24
நினக்கு ஒரூஉம் மற்று என்று அகல் அகலும் நீடு இன்று – கலி 114/9
அகல் ஆங்கண் இருள் நீங்கி அணி நிலா திகழ்ந்த பின் – கலி 143/1
பகல் நீ வரினும் புணர்குவை அகல் மலை – அகம் 18/16
அடர் செய் ஆய் அகல் சுடர் துணை ஆக – அகம் 19/17
ஐது இலங்கு அகல் இலை நெய் கனி நோன் காழ் – அகம் 64/5
அகல் வாய் பாந்தள் படாஅர் – அகம் 68/20
அகல் இரு வானம் அம் மஞ்சு ஈன – அகம் 71/8
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றி தோன்றும் – அகம் 79/8
உச்சி குடத்தர் புத்து அகல் மண்டையர் – அகம் 86/8
அருவி ஆம்பல் அகல் அடை துடக்கி – அகம் 96/5
அறல் அவிர் வார் மணல் அகல் யாற்று அடைகரை – அகம் 97/18
அகல் இரு விசும்பிற்கு ஓடம் போல – அகம் 101/12
அகல் அறை மலர்ந்த அரும்பு முதிர் வேங்கை – அகம் 105/1
புகர் அரை தேக்கின் அகல் இலை மாந்தும் – அகம் 107/10
இன் உயிர் செகாஅர் விட்டு அகல் தப்பற்கு – அகம் 109/12
நெய்தல் உருவின் ஐது இலங்கு அகல் இலை – அகம் 119/11
அகல் வாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே – அகம் 122/11
அறு_மீன் சேரும் அகல் இருள் நடுநாள் – அகம் 141/8
வாடு பல் அகல் இலை கோடைக்கு ஒய்யும் – அகம் 143/4
அகல் அறை நெடும் சுனை துவலையின் மலர்ந்த – அகம் 143/14
அகல் மலை இறும்பின் ஆய்ந்து கொண்டு அறுத்த – அகம் 171/2
நீலத்து அன்ன அகல் இலை சேம்பின் – அகம் 178/4
நீர் மிசை நிவந்த நெடும் தாள் அகல் இலை – அகம் 186/4
ஆம்பல் அகல் இலை அமலை வெம் சோறு – அகம் 196/5
அகல் இரு விசும்பு_அகம் புதைய பாஅய் – அகம் 214/1
துவலை தூவல் கழிய அகல் வயல் – அகம் 217/3
அகல் வாய் வானத்து ஆழி போழ்ந்து என – அகம் 229/2
களவன் மண் அளை செறிய அகல் வயல் – அகம் 235/11
மலி நீர் அகல் வயல் யாணர் ஊர – அகம் 246/4
தாது ஆர் காஞ்சி தண் பொழில் அகல் யாறு – அகம் 246/6
அம் தூம்பு அகல் அமை கமம் செல பெய்த – அகம் 253/15
அகல் இடம் குயின்ற பல் பெயர் மண்ணி – அகம் 269/8
ஐது அகல் அல்குல் தழை அணி கூட்டும் – அகம் 275/16
அவரை பைம் பூ பயில அகல் வயல் – அகம் 294/9
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/11
அகல் இடம் குழித்த அகல் வாய் கூவல் – அகம் 295/11
அகல் இடம் செல்லுநர் அறிவு கெட தாஅய் – அகம் 299/8
கவலை கரக்கும் காடு அகல் அத்தம் – அகம் 299/9
அகல் எழில் அல்குல் அம் வரி வாட – அகம் 307/2
புலவு புழுக்கு உண்ட வான் கண் அகல் அறை – அகம் 309/6
அரும் கடி காப்பின் அகல் நகர் ஒரு சிறை – அகம் 311/2
அகல் இலை கவித்த புதல் போல் குரம்பை – அகம் 315/16
களர் கால் யாத்த கண் அகல் பரப்பின் – அகம் 327/11
குழல் கால் சேம்பின் கொழு மடல் அகல் இலை – அகம் 336/1
அகல் இரும் கானத்து கொல்லி போல – அகம் 338/14
அகல் இரு விசும்பில் பகல் செல சென்று – அகம் 363/2
அகல் வாய் வானம் ஆல் இருள் பரப்ப – அகம் 365/1
அகல் இலை புன்னை புகர் இல் நீழல் – அகம் 370/3
அகல் இலை நாவல் உண்துறை உதிர்த்த – அகம் 380/4
அகல் அமை அல்குல் பற்றி கூந்தல் – அகம் 385/13
ஐது அகல் அல்குல் கவின் பெற புனைந்த – அகம் 390/6
மல்கு அகல் வட்டியர் கொள்வு இடம் பெறாஅர் – அகம் 391/3
அகல் இரு விசும்பினானும் – புறம் 8/9
அகல் வயல் மலை வேலி – புறம் 17/10
இமிழ் கடல் வளைஇய ஈண்டு அகல் கிடக்கை – புறம் 19/1
அழுந்த பற்றி அகல் விசும்பு ஆர்ப்பு எழ – புறம் 77/11
அறு குளத்து உகுத்தும் அகல் வயல் பொழிந்தும் – புறம் 142/1
சிறு நுதல் பேர் அகல் அல்குல் – புறம் 166/15
செழும் கோள் வாழை அகல் இலை பகுக்கும் – புறம் 168/13
கூழை தாங்கிய அகல் யாற்று – புறம் 169/4
இகலினர் எறிந்த அகல் இலை முருக்கின் – புறம் 169/10
அகல் அடை அரியல் மாந்தி தெண் கடல் – புறம் 209/4
அகல் இரு விசும்பின் ஊன்றும் சூளை – புறம் 228/3
அரும் தலை இரும் பாணர் அகல் மண்டை துளை உரீஇ – புறம் 235/10
அகல் நாட்டு அண்ணல் புகாவே நெருநை – புறம் 249/7
அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/2
புழல் கால் ஆம்பல் அகல் அடை நீழல் – புறம் 266/3
புத்து அகல் கொண்ட புலி கண் வெப்பர் – புறம் 269/4
மெல் இழை மகளிர் ஐது அகல் அல்குல் – புறம் 271/3
அகல் பெய் குன்றியின் சுழலும் கண்ணன் – புறம் 300/4
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர் – புறம் 389/16
அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து – புறம் 395/15
காம்பு கால் பொர கண் அகல் மால் வரை – கம்.பால:2 35/3
ஆண்டு அங்கு அனையாள் இனைய நினைந்து அழுங்கும் ஏல்வை அகல் வானம் – கம்.பால:10 69/1
அணைக்க நங்கைக்கு அகல் இடம் இல் என்றான் – கம்.பால:14 32/4
கலை கடந்து அகல் அல்குல் கடம் படு – கம்.பால:18 18/2
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் – கம்.பால:19 56/3
அந்தம்_இல் ஒளி முத்தின் அகல் நிரை ஒளி நாறி – கம்.பால:23 26/2
கண் அகல் நாடு உயர் காசொடு தூசும் – கம்.பால:23 97/3
கண் அகல் முரசின் அதை கண்டவர் செவிகள் தூர்த்த – கம்.அயோ:3 78/3
ஆண்டு ஒர் ஏழினோடு ஏழ் அகல் கானிடை – கம்.அயோ:4 7/2
அள்ளல் பள்ளம் புனல் சூழ் அகல் மா நிலமும் அரசும் – கம்.அயோ:4 61/1
கல் தடம் காணுதி என்னின் கண் அகல்
மல் தடம் தானையான் வாழ்கிலான் என்றான் – கம்.அயோ:4 160/3,4
அகல் மதில் நெடு மனை அரத்த ஆம்பல்கள் – கம்.அயோ:4 176/3
தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 12/4
அகல் இடம் நெடிது ஆளும் அமைதியை அது தீர – கம்.அயோ:9 24/1
ஆறும் கானும் அகல் மலையும் கடந்து – கம்.அயோ:11 17/1
அ கணத்து உவரி மீளும் அகல் மழை நிகர்த்த அம்மா – கம்.அயோ:13 57/4
ஐவீரும் ஒருவீர் ஆய் அகல் இடத்தை நெடும் காலம் அளித்திர் என்றாள் – கம்.அயோ:13 66/4
விசை கட்டழி தானவர் விட்டு அகல் பேர் – கம்.ஆரண்:2 8/3
வழியும் கூறி வரம்பு அகல் ஆசிகள் – கம்.ஆரண்:3 35/1
அருக்கன் இ அகல் இடத்து அலங்கு திக்கு எல்லாம் – கம்.ஆரண்:4 2/2
கால் நிற சே ஒளி கதுவ கண் அகல்
நீல் நிற வரையினில் பவள நீள் கொடி – கம்.ஆரண்:4 4/2,3
மாறு அகல் முழு மணிக்கு அரசின் மாட்சிதான் – கம்.ஆரண்:6 17/3
பிடித்த திண் சிலை பேர் அகல் வானிடை – கம்.ஆரண்:9 14/3
பேர் அகல் வானம் எங்கும் பிறங்கு எரி பிறக்குமாறும் – கம்.ஆரண்:13 118/2
துமிப்பதன் முன்பு அகல் என்பது சொல்ல – கம்.ஆரண்:14 56/3
கல் அகல் வெள்ளிடை கானின் நுண் மணல் – கம்.ஆரண்:14 93/1
ஆரியன் அருளின் போய் தன் அகல் மலை அகத்தன் ஆன – கம்.கிட்:9 32/1
பாசிழை அரம்பையர் பழிப்பு_இல் அகல் அல்குல் – கம்.கிட்:10 71/1
வரம்பு அகல் நறும் பிரசம் வைகல் பல வைகும் – கம்.கிட்:10 82/3
சிதைவு அகல் காதல் தாயை தந்தையை குருவை தெய்வ – கம்.கிட்:11 61/1
அவண் அவை நீத்து ஏகிய பின் அகல் நாடு பல கடந்தால் அனந்தன் என்பான் – கம்.கிட்:13 23/3
கண்டார் பொய்கை கண் அகல் நல் நீர் கரை தாம் உற்று – கம்.கிட்:15 1/1
அகல் இரும் பரவை நாண அரற்று உறு குரல ஆகி – கம்.சுந்:1 4/3
பொன்_தார் அகல் மார்ப தம் இல்லுழை வந்த-போதே – கம்.சுந்:1 47/3
ஆகாயம் அஞ்ச அகல் மேருவை அனுக்கும் – கம்.சுந்:2 2/3
அலைந்தன கடல் திரை அரக்கர் அகல் மாடம் – கம்.சுந்:6 12/1
மறிதர மழை அகல் விண் போல் வடிவு அழி பொழிலை வளைந்தார் – கம்.சுந்:7 19/4
விசையின் மான் தேர்களும் களிறும் விட்டு அகல்
திசையும் ஆகாயமும் செறிய சிந்துமால் – கம்.சுந்:9 37/1,2
அகல் மதிக்கு உவமை ஆயின தபோதனர் உளார் வதனம் அம்மா – கம்.யுத்1:2 93/4
கை கலந்து எரி கரும் கடல் கார் அகல் கடுப்ப – கம்.யுத்1:6 24/3
ஆசு_அற குயின்ற வெள்ளி அகல் மனை அன்னம் ஆக – கம்.யுத்1:10 10/3
என்ன என்ன எயிற்று அகல் வாய்களை – கம்.யுத்2:15 89/3
அயிறலை தொடர் அங்கு அகல் வாயினான் – கம்.யுத்2:16 61/4
கண்ணுறு பொறிகளும் கதுவ கண் அகல்
விண்ணுறு மழை எலாம் கரிந்து வீழ்ந்தவால் – கம்.யுத்2:16 97/3,4
பேழை ஒத்து அகல் வாயன பேய் கணம் முகக்கும் – கம்.யுத்2:16 213/1
சேட்டு அகல் நெற்றியின் இரண்டு சேர்த்தினான் – கம்.யுத்2:16 282/4
பறப்ப ஆயிரம் படுவன ஆயிரம் பகட்டு எழில் அகல் மார்பம் – கம்.யுத்2:16 330/1
அந்தி வந்து என அகல் நெடு வாய் விரித்து அடி ஒன்று கடிது ஓட்டி – கம்.யுத்2:16 342/3
கால் மறைந்து ஒளிப்பு இலா கடையின் கண் அகல்
நான்மறை ஆர்ப்பு என நடந்தது அ ஒலி – கம்.யுத்2:18 101/3,4
கண் அகல் நெடும் தலை விசையின் கார் என – கம்.யுத்2:18 121/2
ஆலாலம் உண்டவனே என அகல் வாயின் இட்டு அதுக்கும் – கம்.யுத்2:18 160/3
சாந்து அகல் மார்பு திண் தோள் நோக்கி நின் தனுவை நோக்கி – கம்.யுத்2:18 207/2
கார் செலா இருள் கீறிய கண் அகல்
தேர் செலாது விசும்பிடை செல்வது ஓர் – கம்.யுத்2:19 156/2,3
அல்லை சுருட்டி வெயிலை பரப்பி அகல் ஆசை எங்கும் அழியா – கம்.யுத்2:19 246/1
செப்பு அகல் வெண்ணெயின் நோன்மை தெரிந்தோய் – கம்.யுத்3:20 18/4
புடைத்தான் அகல் மார்பு பொடி சிதற – கம்.யுத்3:20 91/4
ஏந்து அகல் அல்குல் தேரை இகந்துபோய் இறங்க யாணர் – கம்.யுத்3:25 8/2
கை அகல் இஞ்சி காவல் கலங்க – கம்.யுத்3:26 23/1
கண்டனன் திசை-தொறும் நோக்கி கண் அகல்
மண் தலம் மறி கடல் அன்ன மா படை – கம்.யுத்3:27 53/1,2
ஏந்து அகல் ஞாலம் எல்லாம் இனிது உறைந்து இயற்கை தாங்கும் – கம்.யுத்3:27 71/1
அரும் கல சும்மை தாங்க அகல் அல்குல் அன்றி சற்றே – கம்.யுத்3:29 44/3
அடங்கும் வேலைகள் அண்டத்தின் அகத்து அகல் மலையும் – கம்.யுத்3:31 5/1
கோத்து அகல் மார்பிடை அணியும் கொள்கையார் – கம்.யுத்3:31 184/2
அச்சின் திண் தேர் ஆனையின் மா-மேல் அகல் வானில் – கம்.யுத்4:33 18/1
ஐயன் இது கேட்டு இகல் அரக்கர் அகல் மாய – கம்.யுத்4:36 24/1
அவ்வாறு உற்ற ஆடு அரவம் தன் அகல் வாயால் – கம்.யுத்4:37 141/1
கை துறந்த படையினன் கண் அகல்
மெய் துறந்த உணர்வினன் வீழ்தலும் – கம்.யுத்4:37 172/1,2
ஆரம் போர் திரு மார்பை அகல் முழைகள் என திறந்து இ உலகுக்கு அப்பால் – கம்.யுத்4:38 24/1

மேல்


அகல்-மதி (1)

சுவல் மிசை தாதொடு தாழ அகல்-மதி
தீம் கதிர் விட்டது போல முகன் அமர்ந்து – கலி 56/4,5

மேல்


அகல்-மேல் (1)

சூட்டு அகல்-மேல் எழு பொரியின் துள்ளினார் – கம்.கிட்:14 22/4

மேல்


அகல்_இல் (1)

தூ அகல்_இல் குந்தம் மறம் மைந்தர்கள் துயின்றார் – கம்.அயோ:5 12/4

மேல்


அகல்க (1)

பொருக்க அகல்க என்னினும் அது இன்று புரிகின்றேன் – கம்.சுந்:5 8/4

மேல்


அகல்கிலம் (1)

ஒரு பொழுது அகல்கிலம் உறை என உறுவார் – கம்.பால:5 124/4

மேல்


அகல்கின்றன (1)

விலங்கி அகல்கின்றன விரைந்து என வியந்தான் – கம்.சுந்:2 61/4

மேல்


அகல்தல் (1)

சிறு தொழில் முடித்து அகல்தல் தீது எனல் தெரிந்தான் – கம்.சுந்:6 1/3

மேல்


அகல்தி (1)

மீள்தி எங்கு அகல்தி என்பது விளம்ப அவனும் – கம்.ஆரண்:1 20/4

மேல்


அகல்பு (1)

நிரம்பு அகல்பு அறியா ஏறா_ஏணி – பதி 43/33

மேல்


அகல்வதே (1)

கொண்டு அகல்வதே கருமம் என்று உணர்வுகொண்டான் – கம்.சுந்:5 1/4

மேல்


அகல்வர் (1)

அகல்வர் ஆடவர் அது அதன் பண்பே – நற் 24/9

மேல்


அகல்வர்-மன்னோ (1)

வந்து நம் நகரமும் வாழ்வையும் கண்டு உவந்து அகல்வர்-மன்னோ – கம்.யுத்1:2 94/4

மேல்


அகல்வரேனும் (1)

அகல்வரேனும் என் அம்பொடு வீழ்வரால் – கம்.ஆரண்:3 17/2

மேல்


அகல்வாம் (1)

ஆள்வினைக்கு அகல்வாம் எனினும் – நற் 103/10

மேல்


அகல்வாய் (1)

அயிராது உடனே அகல்வாய் அலையோ – கம்.கிட்:10 56/3

மேல்


அகல்வான் (4)

அரு மா மகனே புனல் கொண்டு அகல்வான் வருமாறு அறியேன் – கம்.அயோ:4 74/3
பருகும் புனல் கொண்டு அகல்வான் படர்ந்தேன் பழுது ஆயினதால் – கம்.அயோ:4 77/2
போவாய் அகல்வான் என்னா பொன்_நாட்டிடை போயினரால் – கம்.அயோ:4 86/4
அருந்தி அகல்வான் சிந்தினவோ ஆவி உரைத்தி ஆம் அன்றே – கம்.கிட்:1 25/4

மேல்


அகல்வித்தான் (1)

எய்த எய்த பகழி எல்லாம் எழுவால் அகல்வித்தான் – கம்.சுந்:8 45/4

மேல்


அகல்வு (3)

சிறிய நெஞ்சத்து அகல்வு அறியானே – நற் 388/10
அறவற்கு எவனோ நாம் அகல்வு அன்னாய் – ஐங் 212/3
கரணம் அ அறிவை கடந்து அகல்வு அரிது ஆக – கம்.யுத்4:40 93/2

மேல்


அகல்வுற்றனள் (1)

என் மான் அகல்வுற்றனள் இப்பொழுது என்கண் என்னா – கம்.சுந்:4 87/2

மேல்


அகல்வுற்றீர் (1)

ஆண்தகையது உண்மை இனி அச்சம் அகல்வுற்றீர்
பூண்ட மணி ஆழி வய மா நிமிர் பொலம் தேர் – கம்.யுத்4:36 5/2,3

மேல்


அகல்வென் (2)

அறம் கொள் கொம்பினை மீட்டு உடன் அகல்வென் என்று அமைந்தான் – கம்.சுந்:12 51/4
எஞ்சு இல் யாக்கையை எடுத்துக்கொண்டு அகல்வென் என்று எண்ணி – கம்.யுத்2:15 208/3

மேல்


அகல (53)

ஆறு செல் வருத்தம் அகல நீக்கி – பொரு 93
சேண் புலம்பு அகல இனிய கூறி – மலை 167
புலம்பு சேண் அகல புதுவிர் ஆகுவிர் – மலை 412
பருவரல் நெஞ்சமொடு பல் படர் அகல
வருவர் வாழி தோழி மூவன் – நற் 18/1,2
அகல் இலை அகல வீசி அகலாது – நற் 89/6
பகல் வந்தீமோ பல் படர் அகல
எருவை நீடிய பெரு வரை சிறுகுடி – நற் 156/6,7
சில வித்து அகல இட்டு என பல விளைந்து – நற் 209/3
புலம்பு சேண் அகல நீக்கி – நற் 217/8
அரும் படர் அகல நீக்கி – நற் 361/8
காதலர் அகல கல்லென்றவ்வே – குறு 24/6
தழை தாழ் அல்குல் இவள் புலம்பு அகல
தாழை தைஇய தயங்கு திரை கொடும் கழி – குறு 345/4,5
இனம் தோடு அகல ஊர் உடன் எழுந்து – பதி 19/16
மணி நிற மை இருள் அகல நிலா விரிபு – பதி 31/11
புல் இருள் விடிய புலம்பு சேண் அகல
பாய் இருள் நீங்க பல் கதிர் பரப்பி – பதி 59/4,5
விசும்பு மெய் அகல பெயல் புரவு எதிர – பதி 69/15
இமை இருள் அகல முறு கிறுகு புரி ஒரு புரி நாள்_மலர் – பரி 1/22
அகல நீ துறத்தலின் அழுது ஓவா உண்கண் எம் – கலி 70/11
ஏழையை என்று அகல நக்கு வந்தீயாய் நீ – கலி 114/5
மருள் உறு நோயொடு மம்மர் அகல
இருள் உறு கூந்தலாள் என்னை – கலி 140/32,33
துன்னி அகல துறந்த அணியளாய் – கலி 146/5
ஆய் இழை மடவரல் அவலம் அகல
பாய் இருள் பரப்பினை பகல் களைந்தது போல – கலி 148/21,22
தோள் புலம்பு அகல துஞ்சி நம்மொடு – அகம் 187/1
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல
வேந்து உறு தொழிலொடு வேறு புலத்து அல்கி – அகம் 254/9,10
கழியாமையே அழி படர் அகல
வருவர்-மன்னால் தோழி தண் பணை – அகம் 255/8,9
முனி படர் அகல மூழ்குவம்-கொல்லோ – அகம் 278/12
எவ்வம் இகந்து சேண் அகல வை எயிற்று – அகம் 285/3
அருள் இலாளர் பொருள்-வயின் அகல
எவ்வம் தாங்கிய இடும்பை நெஞ்சத்து – அகம் 305/9,10
துனி கண் அகல வளைஇ கங்குலின் – அகம் 328/6
நெடும் தேர் அகல நீக்கி பையென – அகம் 360/13
கானல் அல்கிய நம் களவு அகல
பல் புரிந்து இயறல் உற்ற நல் வினை – அகம் 400/3,4
மீன் திகழ் விசும்பில் பாய் இருள் அகல
ஈண்டு செலல் மரபின் தன் இயல் வழாஅது – புறம் 25/1,2
பிணி அரங்க வினை அகல பெரும் காலம் தவம் பேணி – கம்.பால:12 4/1
அருக்கனில் ஒளிரும் மேனி ஆடவர் அகல போவார் – கம்.பால:14 56/4
நிறை அகல் அல்குல் புல்கும் கலன் கழித்து அகல நீத்தார் – கம்.பால:19 56/3
அல்லல் காண்கில்லேன் என்னா ஆங்கு நின்று அகல போனான் – கம்.அயோ:6 11/4
வீடி-போகாதே இ மெய் வனத்தை விட்டு அகல
ஓடி போ என்று உரைத்த உரைகள் தந்தாற்கு அவள் உரைப்பாள் – கம்.ஆரண்:6 115/3,4
போடு அகல புல் ஒழுக்கை வல் அரக்கி என்று இறைவன் புகலும் பின்னும் – கம்.ஆரண்:6 127/4
காவா நிலத்தின் வரும் ஏதம் மற்று அது ஒழியாது கைக்கொடு அகல
போவார் பிரிக்க முயல்வார் புணர்ந்த பொருள் ஆம் இது என்று தெருளா – கம்.ஆரண்:13 68/3,4
பல் உடையாய் உன்னை படை உடையான் கொன்று அகல
வில் உடையேன் நின்றேன் விறல் உடையேன் அல்லேனோ – கம்.ஆரண்:13 99/3,4
ஆயிடை அரக்கன் அரம்பையர் குழுவும் அல்லவும் வேறு அயல் அகல
மேயினன் பெண்ணின் விளக்கு எனும் தகையாள் இருந்துழி ஆண்டு அவள் வெருவி – கம்.சுந்:3 94/1,2
சேய காலம் பிரிந்து அகல திரிந்தான் மீண்டும் சேக்கையின்-பால் – கம்.யுத்1:1 3/1
ஆவத்தின் வந்து அபயம் என்றானை அயிர்த்து அகல விடுதி ஆயின் – கம்.யுத்1:4 100/3
யானை கால் குலைந்து ஆழி ஓர் ஏழும் விட்டு அகல
ஏனை வானவர் இருக்கை விட்டு இரியலுற்று அலைய – கம்.யுத்1:5 47/2,3
வீங்கினாள் கொங்கை மெலிந்த மெலிவு அகல
ஓங்கினாள் உள்ளம் உவந்தாள் உயிர் புகுந்தாள் – கம்.யுத்2:17 88/1,2
பூ புண் தர ஆவி புறத்து அகல
கோப்புண்டன வானர வெம் குழுவே – கம்.யுத்3:20 97/3,4
நின்றவன் நெடியது ஆங்கு ஓர் தருவினால் அகல நீக்கி – கம்.யுத்3:21 33/3
வால் விசைத்து கை நிமிர்த்து வாயினையும் சிறிது அகல வகுத்து மான – கம்.யுத்3:24 32/1
அல் குன்ற அலங்கு சோதி அ மலை அகல போனான் – கம்.யுத்3:24 60/1
அணி கண்டிகை கவசம் கழல் திலகம் முதல் அகல
துணியுண்டவர் உடல் சிந்தின சுடர்கின்றன தொடரும் – கம்.யுத்3:31 112/2,3
ஆழி படை அம்பொடும் அற்று அகல
பாழி கடை நாள் விடு பல் மழை போல் – கம்.யுத்3:31 195/2,3
தாம சுடர் வாளி தடிந்து அகல
பாம குருதி படிகின்ற படை – கம்.யுத்3:31 201/1,2
வாம் போர் நெடு வாடை மலைந்து அகல
கூம்போடு உயர் பாய்கள் குறைந்தன-போல் – கம்.யுத்3:31 202/3,4
கண் பிளந்து அகல நோக்கும் வானவர் களிப்பும் கண்டான் – கம்.யுத்4:34 24/3

மேல்


அகலங்கள் (1)

தாரோடு அகலங்கள் தடிந்திடலும் – கம்.யுத்3:31 196/2

மேல்


அகலத்தது (1)

அஞ்சொடு ஐ_இரண்டு யோசனை அகலத்தது ஆகி – கம்.கிட்:12 30/1

மேல்


அகலத்தவனை (1)

வரை அகலத்தவனை வானவன் மகள் – பரி 9/58

மேல்


அகலத்தன (1)

ஏம தடம் கவசத்து இகல் அகலத்தன இருவோர் – கம்.யுத்3:27 115/1

மேல்


அகலத்தான் (1)

வடு படு மான்_மத_சாந்து ஆர் அகலத்தான்
எடுத்த வேய் எக்கி நூக்கு உயர்பு தாக்க – பரி 16/44,45

மேல்


அகலத்தின் (1)

அண்டச மணி சயனம் ஒப்பது அகலத்தின் – கம்.யுத்4:36 12/4

மேல்


அகலத்து (14)

மண்டு அமர் கடந்த நின் வென்று ஆடு அகலத்து
பரிசிலர் தாங்கும் உரு கெழு நெடு வேஎள் – திரு 272,273
நறும் சாந்து நீவிய கேழ் கிளர் அகலத்து
ஆவுதி மண்ணி அவிர் துகில் முடித்து – மது 493,494
மைந்து இறைகொண்ட மலர்ந்து ஏந்து அகலத்து
தொன்றுபடு நறும் தார் பூணொடு பொலிய – குறி 121,122
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து
நோன் புரி தட கை சான்றோர் மெய்ம்மறை – பதி 14/11,12
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து
புரையோர் உண்கண் துயில் இன் பாயல் – பதி 16/17,18
வண்டு ஊது பொலி தார் திரு ஞெமர் அகலத்து
கண் பொரு திகிரி கமழ் குரல் துழாஅய் – பதி 31/7,8
எழு முடி கெழீஇய திரு ஞெமர் அகலத்து
பொன் அம் கண்ணி பொலம் தேர் நன்னன் – பதி 40/13,14
அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா – பரி 8/43
தார் வரை அகலத்து அ ஏர் அணி நேர் இழை – பரி 11/63
செய்யவள் அணி அகலத்து ஆரமொடு அணி கொள்பு – கலி 28/5
அணி கிளர் நெடு வரை அலைக்கும் நின் அகலத்து
மணி கிளர் ஆரம் தாரொடு துயல்வர – கலி 135/17,18
தேம் கமழ் அகலத்து புலர்ந்த சாந்தின் – அகம் 36/18
புகழ் குறி கொண்ட பொலம் தார் அகலத்து
தண் கமழ் சாந்தம் நுண் துகள் அணிய – அகம் 354/9,10
தார் அகலத்து அண்ணல் தனி கோயில் தாசரதி – கம்.யுத்2:18 274/1

மேல்


அகலத்துக்கு (1)

நல் தார் அகலத்துக்கு ஓர் சார மேவிய – கலி 93/34

மேல்


அகலத்துள் (1)

அண்டர்_நாயகன் வரை புரை அகலத்துள் அலங்கல் – கம்.அயோ:1 54/2

மேல்


அகலத்தொடும் (1)

அம் தார் அகலத்தொடும் அஞ்சன குன்றம் என்ன – கம்.ஆரண்:10 149/3

மேல்


அகலத்தோன் (1)

மல்லரை மறம் சாய்த்த மலர் தண் தார் அகலத்தோன்
ஒல்லாதார் உடன்று ஓட உருத்து உடன் எறிதலின் – கலி 134/1,2

மேல்


அகலம் (35)

தண் தார் அகலம் வண்டு இமிர்பு ஊத – நற் 235/8
ஓங்கு மலை நாடன் சாந்து புலர் அகலம்
உள்ளின் உள் நோய் மல்கும் – குறு 150/3,4
தண் தார் அகலம் தலைத்தலை கொளவே – ஐங் 33/4
சுடர் பூண் விளங்கும் ஏந்து எழில் அகலம்
நீ இனிது முயங்க வந்தனர் – ஐங் 353/2,3
மயங்கு மலர் அகலம் நீ இனிது முயங்க – ஐங் 465/3
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம்
மகளிர்க்கு அல்லது மலர்ப்பு அறியலையே – பதி 63/4,5
செய்யோள் சேர்ந்த நின் மாசு இல் அகலம்
வளர் திரை மண்ணிய கிளர் பொறி நாப்பண் – பரி 2/31,32
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
திரு வரை அகலம் தொழுவோர்க்கு – பரி 13/12
அகலம் கடிகுவேம் என்பவை யார்க்கானும் – பரி 20/92
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம்
வரு முலை புணர்ந்தன என்பதனால் என் தோழி – கலி 39/4,5
மணி புரை செம் வாய் நின் மார்பு அகலம் நனைப்பதால் – கலி 79/8
தண் தார் அகலம் புகும் – கலி 92/41
புக்கு அகலம் புல்லின் நெஞ்சு ஊன்றும் புறம் புல்லின் – கலி 94/19
நறும் சாந்து அணிந்த கேழ் கிளர் அகலம்
வீங்க முயங்கல் யாம் வேண்டினமே – அகம் 26/14,15
தண் துறை ஊரன் திண் தார் அகலம்
வதுவை நாள் அணி புதுவோர் புணரிய – அகம் 56/8,9
உயங்கு படர் அகலம் முயங்கி தோள் மணந்து – அகம் 102/14
போர் அடங்கு அகலம் பொருந்திய தார் போல் – அகம் 175/15
சாந்து புலர் அகலம் மறுப்ப காண்_தக – அகம் 224/9
தோள் முற்றுக நின் சாந்து புலர் அகலம் ஆங்க – புறம் 29/7
சிலை தார் அகலம் மலைக்குநர் உளர் எனின் – புறம் 61/14
மலைப்பு அரும் அகலம் மதியார் சிலைத்து எழுந்து – புறம் 78/4
தண் தார் அகலம் நோக்கின மலர்ந்தே – புறம் 155/8
பல் பொறி கொண்ட ஏந்து எழில் அகலம்
மாண் இழை மகளிர் புல்லு-தொறும் புகல – புறம் 161/27,28
வரு படை தாங்கிய கிளர் தார் அகலம்
அரும் கடன் இறும்-மார் வயவர் எறிய – புறம் 282/4,5
சார்ந்து ஆர் அகலம் உளம் கழிந்தன்றே – புறம் 308/7
வள்ள தார் அகலம் தன்னை மலர்க்கையால் புதைப்ப நோக்கி – கம்.பால:19 59/2
ஏழு_நூறு யோசனை அகலம் இட்ட கீழ் – கம்.யுத்1:5 18/1
ஆழமும் அகலம் தானும் அளப்ப_அரிது எனக்கும் ஐய – கம்.யுத்1:7 20/1
ஐ இரண்டின் அகலம் அமைந்திட – கம்.யுத்1:8 71/2
எல் சிந்திய எரி சிந்தின இகலோன் மணி அகலம் – கம்.யுத்2:15 175/4
ஊர் அகலம் எல்லாம் அரந்தை உவா உற்ற – கம்.யுத்2:18 274/3
வாழ்வு இத்தனை என்று அவன் மார்பு அகலம்
போழ்வித்தனன் ஆர் உயிர் போயினனால் – கம்.யுத்3:20 85/3,4
எ மலைக்கும் அரசு ஆய வட_மலையை அ மலையின் அகலம் எண்ணின் – கம்.யுத்3:24 25/3
தோளோடு தோள் அகலம் ஆயிரம் யோசனை எனவும் சொல்ல ஒண்ணா – கம்.யுத்3:24 31/2

மேல்


அகலமும் (5)

ஒண் தார் அகலமும் உண்ணுமோ பலியே – குறு 362/7
நின் தோற்றமும் அகலமும் நீரின் உள – பரி 4/30
சாந்து ஆர் அகலமும் தகையும் மிக நயந்து – அகம் 388/16
போற்றார் பொறுத்தலும் சூழ்ச்சியது அகலமும்
வலியும் தெறலும் அளியும் உடையோய் – புறம் 2/7,8
வியன் ஞாலத்து அகலமும்
வளி வழங்கு திசையும் – புறம் 20/2,3

மேல்


அகலா (9)

அகலா மீனின் அவிர்வன இமைப்ப – திரு 88
அகலா காதலொடு பகல் விளையாடி – பட் 103
காமர் நெஞ்சமொடு அகலா
தேடூஉ நின்ற இரலை ஏறே – நற் 242/9,10
அடியோர் மைந்தர் அகலத்து அகலா
அலர் ஞெமல் மகன்றில் நன்னர் புணர்ச்சி – பரி 8/43,44
அகலா அம் துளை கோடை முகத்தலின் – அகம் 225/6
அகலா செல்வம் முழுவதும் செய்தோன் – புறம் 34/15
உள் நோவு ஒழியா உயிரோ அகலா
கண்ணோ துயிலா இதுவோ கடனே – கம்.பால:23 10/3,4
ஆண்ட நகர் ஆரையொடு வாயில் அகலா முன் – கம்.சுந்:4 61/3
வெப்பு அகலா எரி வெம் தழல் வெந்த – கம்.யுத்3:20 18/3

மேல்


அகலா-முன் (2)

ஆங்கு அது கண்டு அவர் போய் அகலா-முன்
ஓங்கினன் மாருதி ஒல்லையின் உற்றான் – கம்.சுந்:9 58/3,4
உற்று அகலா-முன்
செற்ற குரங்கை – கம்.சுந்:13 42/1,2

மேல்


அகலா-வண்ணம் (1)

வல்லையின் அகலா-வண்ணம் வானையும் வழியை மாற்றி – கம்.சுந்:7 2/3

மேல்


அகலாத (1)

தூ அகலாத வை வாய் எஃகு உற தொளை கை யானை – கம்.யுத்2:16 9/3

மேல்


அகலாது (6)

அகல் இலை அகல வீசி அகலாது
அல்கலும் அலைக்கும் நல்கா வாடை – நற் 89/6,7
உழவன் யாத்த குழவியின் அகலாது
பாஅல் பைம் பயிர் ஆரும் ஊரன் – குறு 181/4,5
அகலினும் அகலாது ஆகி – குறு 257/5
வருந்துவள் பெரிது என அரும் தொழிற்கு அகலாது
வந்தனரால் நம் காதலர் – ஐங் 499/3,4
பகலினும் அகலாது ஆகி யாமம் – அகம் 305/1
என் ஆர் உயிரோ அகலாது ஒழியாது இது கோசலை கேள் – கம்.அயோ:4 72/2

மேல்


அகலான் (3)

அயலோர் அம்பலின் அகலான்
பகலின் வரூஉம் எறி புனத்தானே – நற் 285/10,11
வரைபவன் என்னின் அகலான் அவனை – கலி 146/27
பகலும் நம்-வயின் அகலான் ஆகி – அகம் 50/5

மேல்


அகலிகை (4)

இந்திரன் பூசை இவள் அகலிகை இவன் – பரி 19/50
ஆயிரம் அளித்தோன் பன்னி அகலிகை ஆகும் என்றான் – கம்.பால:9 15/4
அந்தரம் உற்றான் அகலிகை பொற்பால் அழிவுற்றான் – கம்.ஆரண்:11 12/1
அந்தரம் உணரின் மேல்_நாள் அகலிகை என்பாள் காதல் – கம்.யுத்2:17 16/1

மேல்


அகலிகைக்கு (1)

அரத்தம் உண்டனையே மேனி அகலிகைக்கு அளித்த தாளும் – கம்.பால:21 5/1

மேல்


அகலிடம் (3)

ஆலமே அனைய மெய்யர் அகலிடம் அழிவு செய்யும் – கம்.சுந்:7 3/3
அனைவரும் அமரின் உயர்ந்தார் அகலிடம் நெளிய நடந்தார் – கம்.சுந்:7 15/2
ஆழி அம் செல்வ பண்டு இ அகலிடம் அளித்த அண்ணல் – கம்.யுத்2:19 235/1

மேல்


அகலிது (1)

அகலிது ஆக வனைமோ – புறம் 256/6

மேல்


அகலின் (2)

சுடர் கொள் அகலின் சுருங்கு பிணி அவிழ – அகம் 235/8
அண்டத்தை கடந்து போகி அ புறத்து அகலின் என்-பால் – கம்.சுந்:10 5/3

மேல்


அகலினும் (2)

அகலினும் அகலாது ஆகி – குறு 257/5
வரைவு நன்று என்னாது அகலினும் அவர் வறிது – அகம் 119/4

மேல்


அகலும் (8)

நினக்கு ஒரூஉம் மற்று என்று அகல் அகலும் நீடு இன்று – கலி 114/9
விரிப்பின் அகலும் தொகுப்பின் எஞ்சும் – புறம் 53/6
அம்ம ஈது இது என அகலும் நீள் நெறி – கம்.பால:5 42/2
கண்டு மனம் களி சிறப்ப ஒளி சிறந்து மெலிவு அகலும் கற்பினார் போல் – கம்.பால:11 15/3
சென்றிடின் அகலும் தாழின் தீண்டல் ஆம் தகைமைத்து ஆகும் – கம்.ஆரண்:11 72/2
அன்ன காலம் அகலும் அளவினில் – கம்.கிட்:11 1/1
ஐயன் அ கணத்தினில் அகலும் நீள் நெறி – கம்.கிட்:14 28/3
காண்டும் என இமைப்பதன்-முன் கட்புலமும் கடந்து அகலும் இன்னும் காண்-மின் – கம்.யுத்3:24 38/3

மேல்


அகலும்படி (1)

நொய்து அகலும்படி கைகளின் நூறா – கம்.சுந்:9 48/2

மேல்


அகலுமோ (1)

அ காலத்தே அகலுமோ அவதி என்று ஒன்று உளதானால் – கம்.அயோ:6 36/4

மேல்


அகலுள் (7)

அகலுள் ஆங்கண் அறியுநர் வினாயும் – குறி 4
அகலுள் ஆங்கண் கழி மிடைந்து இயற்றிய – மலை 438
அகலுள் ஆங்கண் சீறூரேமே – நற் 266/4
அகலுள் ஆங்கண் அம் பகை மடிவை – அகம் 226/3
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
அகலுள் ஆங்கண் சீறூர் மறப்ப – புறம் 65/5
பகலும் கூவும் அகலுள் ஆங்கண் – புறம் 362/18

மேல்


அகலேன் (1)

ஆதி நான்முகன் வரத்தின் எனது ஆவி அகலேன்
ஏதி யாவதுவும் இன்றி உலகு யாவும் இகலின் – கம்.ஆரண்:1 21/1,2

மேல்


அகலேன்-மன்னே (1)

ஆடுவழி_ஆடுவழி அகலேன்-மன்னே – அகம் 49/18

மேல்


அகவ (10)

பல் பொறி மஞ்ஞை வெல் கொடி அகவ
விசும்பு ஆறு ஆக விரை செலல் முன்னி – திரு 122,123
அரந்தை பெண்டிர் இனைந்தனர் அகவ
கொழும் பதிய குடி தேம்பி – மது 166,167
அன்னம் கரைய அணி மயில் அகவ
பிடி புணர் பெரும் களிறு முழங்க முழு வலி – மது 675,676
ஓங்கு இரும் பெண்ணை அக மடல் அகவ
பாம்பு மணி உமிழ பல்-வயின் கோவலர் – குறி 220,221
குழல் அகவ யாழ் முரல – பட் 156
தீம் குரல் அகவ கேட்டும் நீங்கிய – குறு 191/4
கரும் கண் காக்கையொடு கழுகு விசும்பு அகவ
சிறு கண் யானை ஆள் வீழ்த்து திரிதரும் – ஐங் 314/2,3
குயில் பெடை இன் குரல் அகவ
அயிர் கேழ் நுண் அறல் நுடங்கும் பொழுதே – ஐங் 341/2,3
மலைய இனம் கலங்க மலைய மயில் அகவ
மலை மாசு கழிய கதழும் அருவி இழியும் – பரி 6/4,5
மணி மருள் நன் நீர் சினை மட மயில் அகவ
குருகு இலை உதிர குயில்_இனம் கூவ – பரி 15/40,41

மேல்


அகவர் (1)

கானவர் மருதம் பாட அகவர்
நீல் நிற முல்லை பல் திணை நுவல – பொரு 220,221

மேல்


அகவர்க்கு (1)

நாள் ஈண்டிய நல் அகவர்க்கு
தேரொடு மா சிதறி – மது 223,224

மேல்


அகவரும் (1)

அகவரும் பாண்டியும் அத்திரியும் ஆய் மா – பரி 10/16

மேல்


அகவலன் (1)

அகவலன் பெறுக மாவே என்றும் – பதி 43/28

மேல்


அகவன் (4)

அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3
வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர் – குறு 298/6

மேல்


அகவன்_மகளிர் (1)

வெண் கடை சிறு கோல் அகவன்_மகளிர்
மட பிடி பரிசில் மான – குறு 298/6,7

மேல்


அகவன்_மகளே (3)

அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே – குறு 23/1
அகவன்_மகளே அகவன்_மகளே
மனவு கோப்பு அன்ன நன் நெடும் கூந்தல் – குறு 23/1,2
அகவன்_மகளே பாடுக பாட்டே – குறு 23/3

மேல்


அகவாவே (1)

இன் துணை அன்றில் இரவின் அகவாவே
அன்று தான் ஈர்த்த கரும்பு அணி வாட என் – கலி 131/28,29

மேல்


அகவினம் (2)

அகவினம் பாடுவாம் தோழி அமர் கண் – கலி 40/1
அகவினம் பாடுவாம் நாம் – கலி 40/7

மேல்


அகவு (1)

அகவு காதலால் ஆண்தகை ஆயினும் அனுமன் – கம்.யுத்2:15 213/3

மேல்


அகவுநர் (6)

பகர் குழல் பாண்டில் இயம்ப அகவுநர்
நா நவில் பாடல் முழவு எதிர்ந்த அன்ன – பரி 15/42,43
அகவுநர் புரந்த அன்பின் கழல் தொடி – அகம் 97/11
புன் தலை மட பிடி அகவுநர் பெருமகன் – அகம் 113/3
நுண் கோல் அகவுநர் புரந்த பேர் இசை – அகம் 152/4
நுண் கோல் அகவுநர் வேண்டின் வெண் கோட்டு – அகம் 208/3
இன் குரல் அகவுநர் இரப்பின் நாள்-தொறும் – அகம் 249/4

மேல்


அகவும் (17)

மயில் அகவும் மலி பொங்கர் – மது 333
கலி மயில் அகவும் வயிர் மருள் இன் இசை – நெடு 99
குழல் இசை குரல குறும் பல அகவும்
குன்று கெழு சிறு நெறி அரிய என்னாது – குறு 151/3,4
இன மயில் அகவும் மரம் பயில் கானத்து – குறு 249/1
ஆடு மயில் அகவும் நாடன் நம்மொடு – குறு 264/3
வயவு பெடை அகவும் பானாள் கங்குல் – குறு 301/4
பழன கம்புள் பயிர் பெடை அகவும்
கழனி ஊர நின் மொழிவல் என்றும் – ஐங் 60/1,2
புன் தலை பேடை வரி நிழல் அகவும்
இ ஊர் மங்கையர் தொகுத்து இனி – ஐங் 62/2,3
ஆனாது அகவும் பொழுதினான் மேவர – கலி 92/64
துணை பயிர்ந்து அகவும் துணைதரு தண் கார் – அகம் 85/13
நுகர் குயில் அகவும் குரல் கேட்போர்க்கே – அகம் 97/23
அன்றில் அகவும் ஆங்கண் – அகம் 120/15
பல் காய் அம் சினை அகவும் அத்தம் – அகம் 271/8
மணி நிற மஞ்ஞை அகவும்
அணி மலை நாடனொடு அமைந்த நம் தொடர்பே – அகம் 272/18,19
இன மயில் அகவும் கார் கொள் வியன் புனத்து – அகம் 334/13
அகவும் இள மயில்கள் உயிர் அலசியன அனையார் – கம்.அயோ:5 15/3
தெழிக்குமேல் அகவும் நாவ சிந்தையின் உன்னுமேல் சிகரம் யாவையும் – கம்.யுத்2:19 67/3

மேல்


அகவுவம் (2)

வள்ளை அகவுவம் வா இகுளை நாம் – கலி 42/8
வள்ளை அகவுவம் வா – கலி 42/9

மேல்


அகழ் (16)

அகழ் சூழ் பயம்பின் அகத்து ஒளித்து ஒடுங்கி – பெரும் 108
நிலன் அகழ் உளியர் கலன் நசைஇ கொட்கும் – மது 641
திரை பட குழிந்த கல் அகழ் கிடங்கின் – மலை 91
அகழ் இழிந்து அன்ன கான்யாற்று நடவை – மலை 214
கிழங்கு அகழ் நெடும் குழி மல்க வேங்கை – ஐங் 208/2
கிழங்கு அகழ் கேழல் உழுத சிலம்பில் – ஐங் 270/1
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 13/33
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே – புறம் 379/18
அம் பொன் கோயில் பொன் மதில் சுற்றும் அகழ் கண்டார் – கம்.பால:10 22/4
கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா – கம்.பால:16 31/2
ஆதலின் இ பேர் ஆர்கலி குப்புற்று அகழ் இஞ்சி – கம்.கிட்:17 6/1
அகழ் புகுந்து அரண் புகுந்து இலங்கை அன்னவன் – கம்.சுந்:2 58/3
ஆழி அகழ் ஆக அருகா அமரர் வாழும் – கம்.சுந்:2 60/1
தீயவன் இருக்கை அயல் செய்த அகழ் இஞ்சி – கம்.சுந்:2 164/3
அந்தர அருக்கன் மகன் ஆழி அகழ் ஆக – கம்.யுத்1:12 17/1
தொன்மை பேர் அகழ் வானரம் தூர்த்ததால் – கம்.யுத்2:15 12/2

மேல்


அகழ்-நின்றும் (1)

ஏறு பேர் அகழ்-நின்றும் எனை பல – கம்.யுத்2:15 10/3

மேல்


அகழ்க்குவனே (1)

மலை அகழ்க்குவனே கடல் தூர்க்குவனே – பட் 271

மேல்


அகழ்ந்த (4)

சேணோன் அகழ்ந்த மடி வாய் பயம்பின் – மது 294
பழம் குழி அகழ்ந்த கானவன் கிழங்கினொடு – குறு 379/2
இகழ்ந்து இயங்கு இயவின் அகழ்ந்த குழி செத்து – அகம் 21/25
அகழ்ந்த வரை ஒப்பு உற அமைத்தவரை ஐயா – கம்.ஆரண்:11 20/3

மேல்


அகழ்ந்ததும் (1)

பாரினோடு கொண்டு அகழ்ந்ததும் பார்த்தனம் பயன் இன்று – கம்.ஆரண்:13 76/2

மேல்


அகழ்ந்தன (1)

கரிய மா கிழங்கு அகழ்ந்தன கொணர்வன காணாய் – கம்.அயோ:10 33/4

மேல்


அகழ்ந்து (2)

உடும்பு கொலீஇ வரி நுணல் அகழ்ந்து
நெடும் கோட்டு புற்றத்து ஈயல் கெண்டி – நற் 59/1,2
ஆண்டு-நின்றும் அரக்கன் அகழ்ந்து கொண்டு – கம்.சுந்:5 24/1

மேல்


அகழ்ந்தோர் (1)

ஆர்கலி அகழ்ந்தோர் கங்கை அவனியில் கொணர்ந்தோர் முந்தை – கம்.அயோ:3 96/1

மேல்


அகழ்வோன் (1)

நீர் திகழ் சிலம்பின் நன் பொன் அகழ்வோன்
கண் பொருது இமைக்கும் திண் மணி கிளர்ப்ப – அகம் 282/4,5

மேல்


அகழது (1)

கரும் கடல் அகழது நீரும் காண்டிரால் – கம்.யுத்1:5 19/4

மேல்


அகழி (12)

தெண் கடல் குண்டு அகழி
சீர் சான்ற உயர் நெல்லின் – மது 86,87
கோள் வல் முதலைய குண்டு கண் அகழி
வான் உற ஓங்கிய வளைந்து செய் புரிசை – பதி 53/8,9
பார் உடைத்த குண்டு அகழி
நீர் அழுவ நிவப்பு குறித்து – புறம் 14/5,6
குரூஉ கெடிற்ற குண்டு அகழி
வான் உட்கும் வடி நீள் மதில் – புறம் 18/10,11
நில வரை இறந்த குண்டு கண் அகழி
வான் தோய்வு அன்ன புரிசை விசும்பின் – புறம் 21/2,3
கராஅம் கலித்த குண்டு கண் அகழி
இடம் கரும் குட்டத்து உடன் தொக்கு ஓடி – புறம் 37/7,8
அன்ன மா மதிலுக்கு ஆழி மால் வரையை அலை_கடல் சூழ்ந்தன அகழி
பொன் விலை மகளிர் மனம் என கீழ் போய் புன் கவி என தெளிவு இன்றி – கம்.பால:3 13/1,2
திரை பரவை பேர் அகழி திண் நகரில் கடிது ஓடி சீதை தன்மை – கம்.ஆரண்:10 1/3
ஆர்கலி அகழி அரு வரை இலங்கை அடி பெயர்த்து இடு-தொறும் அழுந்த – கம்.சுந்:3 90/1
மீன் உடை அகழி வேலை விலங்கல்-மேல் இலங்கை வேந்தன் – கம்.யுத்1:9 78/2
எரித்தவனை ஒத்தவன் எடுத்து அகழி இட்டான் – கம்.யுத்1:12 14/4
அகழி அற வலிய தலைகள் அறு தலைவர் – கம்.யுத்3:31 155/2

மேல்


அகழி-தானும் (1)

அகழி-தானும் அழுவது போன்றதே – கம்.யுத்2:15 7/4

மேல்


அகழிக்கும் (1)

வேலை பள்ள குண்டு அகழிக்கும் விராதற்கும் – கம்.யுத்3:22 212/1

மேல்


அகழிய (2)

குண்டு கண் அகழிய மதில் பல கடந்து – பதி 45/7
குண்டு கண் அகழிய குறும் தாள் ஞாயில் – பதி 71/12

மேல்


அகழியை (8)

சொன்ன மூன்றினுள் நடுவணது அகழியை தொடர்ந்தான் – கம்.சுந்:2 143/4
கனிக்கு அடல் கதிர் தொடர்ந்தவன் அகழியை கண்டான் – கம்.சுந்:2 144/4
ஆயது ஆகிய அகன் புனல் அகழியை அடைந்தான் – கம்.சுந்:2 146/1
ஆக்கினான் படை அன்ன அகழியை
வாக்கினால் உரை-வைக்கலும் ஆகுமோ – கம்.சுந்:2 147/3,4
அன்ன வேலை அகழியை ஆர்கலி – கம்.சுந்:2 154/1
சுற்றும் நின்ற அகழியை தூர்த்திரால் – கம்.யுத்2:15 2/4
தொடங்கி வேலை அகழியை தூர்த்ததால் – கம்.யுத்2:15 4/4
ஆய வெள்ளத்து அகழியை தூர்த்தலும் – கம்.யுத்2:15 5/2

மேல்


அகழில் (1)

இட்டவனை இட்ட அகழில் கடிதின் இட்டான் – கம்.யுத்1:12 15/1

மேல்


அகழின் (2)

செ வாய் எஃகம் வளைஇய அகழின்
கார் இடி உருமின் உரறு முரசின் – பதி 33/9,10
விட்டிலர் புரண்டு இருவர் ஓர் அகழின் வீழ்ந்தார் – கம்.யுத்1:12 15/4

மேல்


அகழும் (3)

ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அகழும்
நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/4,5
இரை தேர் எண்கு_இனம் அகழும்
வரை சேர் சிறு நெறி வாராதீமே – நற் 336/10,11
அகழும் வேலையை காலத்தை அளக்கர் நுண் மணலை – கம்.யுத்4:35 17/1

மேல்


அகளத்து (2)

வயிறு சேர்பு ஒழுகிய வகை அமை அகளத்து
கான குமிழின் கனி நிறம் கடுப்ப – சிறு 224,225
அகளத்து அன்ன நிறை சுனை புறவின் – மலை 104

மேல்


அகற்ற (5)

குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை – புறம் 376/8,9
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி – புறம் 377/4
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன – புறம் 390/20,21
கோல் மேற்கொண்டும் குற்றம் அகற்ற குறிக்கொண்டார் – கம்.அயோ:3 29/1
அலகு_இல் எ உலகத்தினும் வயங்கு இருள் அகற்ற – கம்.யுத்4:35 15/4

மேல்


அகற்றல் (1)

இலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடு – புறம் 381/15

மேல்


அகற்றலின் (1)

அருகுவித்து ஒருவரை அகற்றலின் தெரிவார்-கண் – கலி 142/2

மேல்


அகற்றவும் (1)

களிறு சென்று களன் அகற்றவும்
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் – புறம் 26/3,4

மேல்


அகற்றவோ (1)

அம்மையின் இரு வினை அகற்றவோ அன்றேல் – கம்.அயோ:4 167/2

மேல்


அகற்றாநின்ற (1)

மொய்ம் மணி மாட மூதூர் முழுது இருள் அகற்றாநின்ற
மெய்ம்மையை உணர்ந்து நாணா மிகை என விலங்கி போனான் – கம்.சுந்:2 96/1,2

மேல்


அகற்றி (15)

திறல் சால் வென்றியொடு தெவ்வு புலம் அகற்றி
விறல் வேல் மன்னர் மன் எயில் முருக்கி – சிறு 246,247
அரிய தந்து குடி அகற்றி
பெரிய கற்று இசை விளக்கி – மது 766,767
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி
மின் ஒளிர் எஃகம் செல் நெறி விளக்க – அகம் 272/4,5
வாடு புலம் புக்கு என கோடு துவைத்து அகற்றி
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ – அகம் 399/9,10
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி
மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று – புறம் 387/13,14
ஐந்தொடு ஆகிய மு பகை மருங்கு அற அகற்றி
உய்ந்து போயினர் ஊழி-நின்று எண்ணினும் உலவார் – கம்.அயோ:1 63/3,4
அரிந்து போந்தன சிந்திட திசைதிசை அகற்றி
நெரிந்து பார்_மகள் நெளிவு உற வனம் முற்றும் நிறைய – கம்.ஆரண்:7 85/2,3
என்ன பன்னி இடர் உழவா இரவோடு இவனை கொண்டு அகற்றி
முன்னை பகலும் பகலோனும் வருக என்றான் மொழியா-முன் – கம்.ஆரண்:10 116/1,2
ஆலத்தினும் வெய்யன் அகற்றி அரற்றுகின்ற – கம்.ஆரண்:10 132/2
அச்சம் அகற்றி செற்ற மனத்தோடு அறைகின்றான் – கம்.ஆரண்:11 7/4
அரும் கடகம் அம் கையில் அகற்றி அயர்வோடும் – கம்.யுத்1:9 12/1
கொய்தனன் அகற்றி ஆர்க்கும் அரக்கனை குரிசில் கோபம் – கம்.யுத்2:18 192/2
அரிந்தனன் அகற்றி மற்றை ஆண்தகை அலங்கல் ஆகத்து – கம்.யுத்3:21 20/2
அனுமன் வாள் முகம் நோக்கினன் ஆழியை அகற்றி
தனு வலம் கொண்ட தாமரை_கண்ணவன் தம்பி – கம்.யுத்3:22 166/1,2
கொய்தனன் அகற்றி வெம் கோலின் கோவையால் – கம்.யுத்4:37 83/2

மேல்


அகற்றிய (6)

மலர் தலை காரான் அகற்றிய தண்ணடை – நற் 391/4
உலகு இருள் அகற்றிய பதின்மரும் இருவரும் – பரி 8/4
நாடு கண் அகற்றிய உதியஞ்சேரல் – அகம் 65/5
களன் அகற்றிய வியல் ஆங்கண் – புறம் 26/4
அடைத்து இவன் வெம்மை அகற்றிய பின்னை – கம்.ஆரண்:14 57/2
புண் தொடர்வு அகற்றிய புயத்தினொடு புக்கேன் – கம்.சுந்:5 7/1

மேல்


அகற்றினான் (2)

அந்தி_வண்ணனும் அம்பின் அகற்றினான் – கம்.யுத்2:19 135/4
அந்தம்_இல் இடர் பாரம் அகற்றினான் – கம்.யுத்4:38 34/4

மேல்


அகற்றுதிர் (1)

முன்னை கதிர் நன்று இது அகற்றுதிர் மொய்ம்பு சான்ற – கம்.ஆரண்:10 137/2

மேல்


அகற்றும் (10)

பாய் இருள் அகற்றும் பயம் கெழு பண்பின் – பதி 22/33
திறன் இகந்து வரூஉம் அவர் உயிர் அகற்றும்
விறல் மிகு வலி ஒலி பொலிபு அகழ் புழுதியின் – பரி 13/32,33
அமை கண் விடு நொடி கண கலை அகற்றும்
வெம் முனை அரும் சுரம் நீந்தி கைம்மிக்கு – அகம் 47/7,8
ஐ அறிவு அகற்றும் கையறு படரோடு – அகம் 71/7
அம் கண் விசும்பின் ஆர் இருள் அகற்றும்
வெம்_கதிர்_செல்வன் போலவும் குட திசை – புறம் 56/22,23
ஒளி திகழ் திருந்து மணி நளி இருள் அகற்றும்
வன்_புல நாடன் வய_மான் பிட்டன் – புறம் 172/7,8
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை – புறம் 397/7
யாதும் இங்கு இருது ஆகாது யாவையும் அகற்றும் என்றான் – கம்.ஆரண்:10 102/4
அரு மைந்து அற்றம் அகற்றும் வில்லியார் – கம்.கிட்:8 16/1
சூது அகற்றும் திரு மறையோர் துறை ஆடும் நிறை ஆறும் சுருதி தொல் நூல் – கம்.கிட்:13 28/1

மேல்


அகற்றுவது (1)

சல்லியம் அகற்றுவது ஒன்று சந்துகள் – கம்.யுத்3:24 90/1

மேல்


அகற்றுவான் (3)

சொன்னது உண்டு துணுக்கம் அகற்றுவான் – கம்.சுந்:5 22/4
பாதியால் அனைய துன்பம் அகற்றுவான் பாவித்தேற்கு – கம்.யுத்3:24 55/2
ஆரியன் அவன் ஆவி அகற்றுவான் – கம்.யுத்4:37 191/4

மேல்


அகற்றுவென் (1)

நூற்று இதழ் கமலக்கண்ணன் அகற்றுவென் நொடியில் என்றான் – கம்.யுத்3:21 26/4

மேல்


அகறல் (9)

சென்று சேண் அகறல் வல்லிய நீயே – நற் 137/10
அகறல் ஓம்பு-மின் அறிவுடையீர் என – நற் 243/6
அணங்கு வளர்த்து அகறல் வல்லாதீமோ – ஐங் 149/3
அதனால் அகறல் அறியா அணி இழை நல்லார் – பரி 9/23
புன்கண் கொண்டு இனையவும் பொருள்-வயின் அகறல்
அன்பு அன்று என்று யான் கூற அன்பு உற்று – கலி 2/24,25
அகறல் ஆய்ந்தனர் ஆயினும் பகல் செல – அகம் 213/11
பிரிந்தனிர் அகறல் சூழின் அரும் பொருள் – அகம் 319/11
நன்று புறமாறி அகறல் யாழ நின் – அகம் 398/9
ஆய்ந்து மற்று இதன் ஆணையை அவமதித்து அகறல்
ஏய்ந்தது அன்று என எண்ணினன் கண் முகிழ்த்து இருந்தான் – கம்.சுந்:11 58/2,3

மேல்


அகறலோ (1)

அழி படர் அலைப்ப அகறலோ கொடிதே – கலி 132/24

மேல்


அகறி (1)

ஆள்வினைக்கு அகறி ஆயின் இன்றொடு – நற் 205/7

மேல்


அகறியால் (1)

ஆம் தினை பொழுதினில் அகறியால் என – கம்.யுத்1:4 54/3

மேல்


அகறிர் (2)

அன்பு இலிர் அகறிர் ஆயின் என் பரம் – நற் 37/7
எம் விட்டு அகறிர் ஆயின் கொன் ஒன்று – நற் 266/6

மேல்


அகறிரோ (1)

அகறிரோ எம் ஆயம் விட்டு என – பொரு 123

மேல்


அகன் (147)

அறாஅ யாணர் அகன் தலை பேர் ஊர் – பொரு 1
கை கசடு இருந்த என் கண் அகன் தடாரி – பொரு 70
கரை சூழ்ந்த அகன் கிடக்கை – பொரு 179
அவிழ் தளவின் அகன் தோன்றி – பொரு 199
கரு வில் ஓச்சிய கண் அகன் எறுழ் தோள் – பெரும் 74
கார் ஏறு பொருத கண் அகன் செறுவின் – பெரும் 210
கழுநீர் பொலிந்த கண் அகன் பொய்கை – மது 171
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில் – பட் 43
வரி மணல் அகன் திட்டை – பட் 60
கராஅம் கலித்த கண் அகன் பொய்கை – பட் 242
கடு கலித்து எழுந்த கண் அகன் சிலம்பில் – மலை 14
கயம் கண்டு அன்ன அகன் பை அம் கண் – மலை 259
அகன் கண் பாறை துவன்றி கல்லென – மலை 276
அகன் துறை ஊரனும் வந்தனன் – நற் 40/11
பூம் பொறி பொலிந்த அழல் உமிழ் அகன் பை – நற் 75/2
அகன் தொடி செறித்த முன்கை ஒண் நுதல் – நற் 77/10
வேட்ட சீறூர் அகன் கண் கேணி – நற் 92/5
நிலம் கண்டு அன்ன அகன் கண் பாசறை – நற் 125/10
இடு பலி நுவலும் அகன் தலை மன்றத்து – நற் 293/3
கண் அகன் விசும்பின் மதி என உணர்ந்த நின் – நற் 316/5
அணி மிகு கானத்து அகன் புறம் பரந்த – நற் 362/4
கண் அகன் வைப்பின் நாடும் ஊரும் – நற் 377/2
அகன் உற தழீஇ கேட்குநர் பெறினே – குறு 29/7
உமணர் சேர்ந்து கழிந்த மருங்கின் அகன் தலை – குறு 124/1
புலவு நாறு அகன் துறை வலவன் தாங்கவும் – குறு 311/2
கண் அகன் தூ மணி பெறூஉம் நாடன் – குறு 379/3
அகன் பெரு வட்டி நிறைய மனையோள் – ஐங் 47/2
எக்கர் ஞாழல் புள் இமிழ் அகன் துறை – ஐங் 143/1
அலங்கு மழை பொழிந்த அகன் கண் அருவி – ஐங் 220/1
உயர் கரை கான்யாற்று அவிர் மணல் அகன் துறை – ஐங் 361/1
அகன் பெரும் சிறப்பின் தந்தை_பெயரன் – ஐங் 403/3
தொல் கவின் அழிந்த கண் அகன் வைப்பின் – பதி 15/8
துஞ்சு_மரம் துவன்றிய மலர் அகன் பறந்தலை – பதி 22/21
அறாஅ யாணர் அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 23/25
முனை அகன் பெரும் பாழ் ஆக மன்னிய – பதி 25/9
நெடும் தேர் ஓட்டிய பிறர் அகன் தலை நாடே – பதி 25/13
வெம்மை அரிது நின் அகன் தலை நாடே – பதி 28/14
அகன் கண் வைப்பின் நாடு-மன் அளிய – பதி 29/10
விழுமியோர் துவன்றிய அகன் கண் நாட்பின் – பதி 45/5
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 58/19
பாடல் சான்ற அவர் அகன் தலை நாடே – பதி 62/19
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோனே – பதி 66/20
அறாஅ யாணர் அகன் கண் செறுவின் – பதி 71/1
அகன் கண் வைப்பின் நாடு கிழவோயே – பதி 76/15
பூண் ஆகம் உற தழீஇ போத்தந்தான் அகன் அகலம் – கலி 39/4
அகன் துறை அணி பெற புதலொடு தாழ்ந்த – கலி 73/1
கண் அகன் இரு விசும்பில் கதழ் பெயல் கலந்து ஏற்ற – கலி 102/1
அவன் கண் அடை சூழ்ந்தார் நின்னை அகன் கண் – கலி 115/18
அகன் ஞாலம் விளக்கும் தன் பல் கதிர் வாய் ஆக – கலி 119/1
புல் இலை மராஅத்த அகன் சேண் அத்தம் – அகம் 3/11
நிரம்பு அகன் செறுவில் வரம்பு அணையா துயல்வர – அகம் 13/20
அவிர் அறல் கொண்ட விரவு மணல் அகன் துறை – அகம் 25/2
வரு புனல் வையை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 36/9
ஆலங்கானத்து அகன் தலை சிவப்ப – அகம் 36/14
கோடை நீடிய அகன் பெரும் குன்றத்து – அகம் 45/3
அகன் சுடர் கல் சேர்பு மறைய மனை-வயின் – அகம் 47/9
வண் புனல் தொழுநை வார் மணல் அகன் துறை – அகம் 59/4
ஆடு அணி அயர்ந்த அகன் பெரும் பந்தர் – அகம் 98/15
கார் கதம்பட்ட கண் அகன் விசும்பின் – அகம் 108/6
புன்கு அவிழ் அகன் துறை பொலிய ஒண் நுதல் – அகம் 116/6
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 176/1
கான் புலந்து கழியும் கண் அகன் பரப்பின் – அகம் 179/6
பூ விரி அகன் துறை கணை விசை கடு நீர் – அகம் 181/11
கோடு உயர் திணி மணல் அகன் துறை நீகான் – அகம் 255/5
நொடி விடு கல்லின் போகி அகன் துறை – அகம் 256/3
தேன் இமிர் அகன் கரை பகுக்கும் – அகம் 280/13
அகன் கண் பாறை செம்-வயின் தெறீஇ – அகம் 393/7
பயன் திகழ் வைப்பின் பிறர் அகன் தலை நாடே – புறம் 7/13
வித்தி வான் நோக்கும் புன்_புலம் கண் அகன்
வைப்பு-உற்று ஆயினும் நண்ணி ஆளும் – புறம் 18/24,25
இரத்தி நீடிய அகன் தலை மன்றத்து – புறம் 34/12
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 35/23
காவலர் பழிக்கும் இ கண் அகன் ஞாலம் – புறம் 35/29
காமர் கிடக்கை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 63/15
களிற்று கணம் பொருத கண் அகன் பறந்தலை – புறம் 64/3
பொருநரும் உளரோ நும் அகன் தலை நாட்டு என – புறம் 89/3
பெரும் புனல் படப்பை அவர் அகன் தலை நாடே – புறம் 98/20
கரி புனம் மயக்கிய அகன் கண் கொல்லை – புறம் 159/16
அன்னோர் கவிக்கும் கண் அகன் தாழி – புறம் 228/12
வியல் மலர் அகன் பொழில் ஈம தாழி – புறம் 256/5
கடல் கண்டு அன்ன கண் அகன் தானை – புறம் 351/4
காயம் கனிந்த கண் அகன் கொழும் குறை – புறம் 364/5
கணை துளி பொழிந்த கண் அகன் கிடக்கை – புறம் 369/9
அகன் கண் தடாரி தெளிர்ப்ப ஒற்றி – புறம் 370/18
அகன் தலை வையத்து புரவலர் காணாது – புறம் 371/1
அகன் கண் அதிர ஆகுளி தொடாலின் – புறம் 371/18
கணை காற்று எடுத்த கண் அகன் பாசறை – புறம் 373/4
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி – புறம் 385/4
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை – புறம் 387/17
அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் – புறம் 395/33
அம்பின் ஆற்றுதும் என்று அகன் குன்றின் மேல் – கம்.பால:1 3/3
நாகம் ஒன்று அகன் கிடங்கை நாம வேலை ஆம் எனா – கம்.பால:3 14/2
அன்ன நீள் அகன் கிடங்கு சூழ்_கிடந்த ஆழியை – கம்.பால:3 20/1
ஆடவும் அகன் புனல் ஆடி அம் மலர் – கம்.பால:3 65/3
கண் அகன் திரு நகர் களிப்பு கைம்மிகுந்து – கம்.பால:5 113/2
அன்று உறைந்து அலர் கதிர் பரிதி மண்டிலம் அகன்
குன்றின் நின்று இவர ஓர் சுடு சுரம் குறுகினார் – கம்.பால:7 4/3,4
அள்ளி நாண் உறும் அகன் பணை மிதிலை நாடு அணைந்தார் – கம்.பால:9 6/4
ஆர்த்தது விசும்பை முட்டி மீண்டு அகன் திசைகள் எங்கும் – கம்.பால:14 76/1
அன்னங்கள் புகுந்த என்ன அகன் சுனை குடைகின்றாரும் – கம்.பால:16 24/4
கடி உலாம் கமல வேலி கண் அகன் கான யாற்று – கம்.பால:18 13/3
அப்பு உடை அனீக வேலை அகன் புனல் முகந்து மாந்த – கம்.பால:20 2/3
ஆண்டு நின்று எழுந்து போகி அகன் பணை மிதிலை என்னும் – கம்.பால:20 3/1
கண் அகன் தட மார்பு எனும் கல்லினன் – கம்.அயோ:8 6/3
அறை கழல் சிலை குன்றவர் அகன் புனம் காவல் – கம்.அயோ:10 22/1
ஆடல் நீத்த அரங்கொடு அகன் புனல் – கம்.அயோ:11 23/2
அலர்ந்த பைம் கூழ் அகன் குள கீழன – கம்.அயோ:11 25/1
கண் அகன் பெரும் புனல் கங்கை எங்கணும் – கம்.அயோ:13 2/2
கிளர் அகன் புனலுள் நின்று அரி ஒர் கேழல் ஆய் – கம்.அயோ:14 117/1
நாதன் அ அகன் புனல் நல்கி நண்ண அரும் – கம்.அயோ:14 118/3
தானே அ அகன் பொழில் சாருதலும் – கம்.ஆரண்:2 23/4
அறையும் நல் மணி ஆற்றின் அகன் கரை – கம்.ஆரண்:4 39/2
நள்ளா இருள் வந்து அகன் ஞாலம் விழுங்கலோடும் – கம்.ஆரண்:10 140/2
கண் அகன் புனலும் காலும் கதிரொடும் திரிய காவல் – கம்.ஆரண்:13 115/2
களம் நவில் அன்னமே முதல கண் அகன்
தள மலர் புள் ஒலி தழங்க இன்னது ஓர் – கம்.கிட்:1 6/1,2
அன்னது ஆகிய அகன் புனல் பொய்கையை அணுகி – கம்.கிட்:1 22/1
கார் இயல் கருணை அன்ன கண் அகன் கவிகை மன்னன் – கம்.கிட்:2 26/4
அரசர் வீதி கடந்து அகன் கோயிலை – கம்.கிட்:11 43/2
கண் அகன் கவரி கற்றை கால் உற கலை வெண் திங்கள் – கம்.கிட்:11 101/2
அ தீர்த்தம் அகன் கோதாவரி என்பர் அம் மலையின் அருகிற்று அம்மா – கம்.கிட்:13 21/4
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் – கம்.கிட்:13 25/1
பிறக்கம் உற்ற மலை நாடு நாடி அகன் தமிழ்நாட்டில் பெயர்திர் மாதோ – கம்.கிட்:13 30/4
தென் தமிழ்நாட்டு அகன் பொதியில் திரு முனிவன் தமிழ் சங்கம் சேர்கிற்பீரேல் – கம்.கிட்:13 31/1
அன்ன தொண்டை நல் நாடு கடந்து அகன்
பொன்னி நாடு பொரு இலர் எய்தினார் – கம்.கிட்:15 46/1,2
ஒழுகு சாறு அகன் கூனையின் ஊழ்முறை – கம்.கிட்:15 48/3
அனைய பொன்னி அகன் புனல் நாடு ஒரீஇ – கம்.கிட்:15 50/1
தூர்த்தான் அகன் கயிலையில் தொலைவு இலோனும் – கம்.சுந்:1 73/3
போந்த புண்ணியன் கண் அகன் கோயிலுள் புக்கான் – கம்.சுந்:2 133/4
கன்னி மா நகர்ப்புறத்து அகன் கரந்துறை காண்பான் – கம்.சுந்:2 143/3
ஆயது ஆகிய அகன் புனல் அகழியை அடைந்தான் – கம்.சுந்:2 146/1
சேட்டு அகன் பரிதி மார்பன் சீறியும் தீண்டல்-தன்னால் – கம்.சுந்:6 43/3
அடுத்து அகன் மார்பின் அழுந்தி அகன்ற – கம்.சுந்:9 53/2
கண் அகன் கமலத்து அண்ணல் கருத்திலாள் தொடுத்தல் கண்ணின் – கம்.சுந்:14 32/3
அகன் அமர் காதல் ஐய நின்னொடும் எழுவர் ஆனேம் – கம்.யுத்1:4 143/3
தாள் துணை பிடித்து அகன் தரையின் எற்றுவார் – கம்.யுத்1:5 23/4
அன்றியும் அவன் அகன் கோயில் ஆய் மணி – கம்.யுத்1:5 29/1
அந்தரத்து எழு முகில் ஆடையா அகன்
பந்தர் ஒத்தது நெடும் பருதி வானமே – கம்.யுத்1:8 13/3,4
கரத்தின் ஏந்திய கார் வரை கண் அகன்
சிரத்தின் மேற்கொண்டு நீந்தின சென்றவால் – கம்.யுத்1:8 49/3,4
அகன் உற பொலிந்த வள்ளல் கருணையால் அழுத கண்ணன் – கம்.யுத்1:9 28/1
ஆறாத-முன்னம் அகன் வேலையை ஆறு செய்தான் – கம்.யுத்1:11 27/4
கண் அகன் தேர் குலம் மறிந்த காட்சிய – கம்.யுத்2:18 108/2
சுட்டான் இ அகன் பதியை தொடு வேலையோடும் – கம்.யுத்2:19 2/3
கண் அகன் பெரும் படை தலைவர் காத்திட – கம்.யுத்2:19 29/2
கல்லுதி தருமம் என்னும் கண் அகன் கருத்தை கண்டு – கம்.யுத்3:27 5/2
புளின திட்டின் கண் அகன் வாரி கடல் பூத்த – கம்.யுத்4:33 6/3
கண் அகன் உலகினை வலம்வரு கலுழன் – கம்.யுத்4:37 88/2
பாந்தள் பல் தலை பரப்பு அகன் புவியிடை பயிலும் – கம்.யுத்4:37 104/1
கடித்தே தீரும் கண் அகன் ஞாலம் கடலோடும் – கம்.யுத்4:37 140/1
அவை அனைத்தும் அறுத்து அகன் வேலையில் – கம்.யுத்4:37 189/1

மேல்


அகன்-மின் (1)

நாடு காண் நனம் தலை மென்மெல அகன்-மின்
மா நிழல் பட்ட மரம் பயில் இறும்பின் – மலை 270,271

மேல்


அகன்மோ (1)

பெரும் பெயர் மகிழ்ந பேணாது அகன்மோ
பரந்த பொய்கை பிரம்பொடு நீடிய – அகம் 306/1,2

மேல்


அகன்ற (29)

ஒட்டாது அகன்ற ஒன்னா தெவ்வர் – மலை 397
அகன்ற தாயத்து அஃகிய நுட்பத்து – மலை 551
அகன்ற அல்குல் ஐது அமை நுசுப்பின் – நற் 101/7
செய்_பொருட்கு அகன்ற செயிர் தீர் காதலர் – நற் 214/8
ஒழுகு நுண் நுசுப்பின் அகன்ற அல்குல் – நற் 245/5
ஐது ஏய்ந்து அகன்ற அல்குல் மை கூர்ந்து – நற் 252/8
அரும் பொருட்கு அகன்ற காதலர் முயக்கு எதிர்ந்து – நற் 333/7
அலப்பென் தோழி அவர் அகன்ற ஞான்றே – குறு 41/6
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 135/2
ஐது அமைந்து அகன்ற அல்குல் – ஐங் 176/3
நினக்கு விரிந்து அகன்ற கேள்வி அனைத்தினும் – பரி 3/48
கடை அழிய நீண்டு அகன்ற கண்ணாளை காளை – பரி 11/46
அலர் முலை ஆகத்து அகன்ற அல்குல் – கலி 14/5
ஆறு இன்றி பொருள் வெஃகி அகன்ற நாட்டு உறைபவர் – கலி 26/20
அம் வயிற்று அகன்ற அல்குல் தைஇ – அகம் 21/3
எம் விட்டு அகன்ற சில் நாள் சிறிதும் – அகம் 78/13
கனை இருள் அகன்ற கவின் பெறு காலை – அகம் 86/5
விலங்கு அகன்ற வியன் மார்ப – புறம் 3/16
அ வயிற்று அகன்ற மார்பின் பைம் கண் – புறம் 257/2
அள்ளிக்கொண்டு அகன்ற காளை அல்லன்-கொல் ஆம்-கொல் என்பாள் – கம்.பால:22 6/3
மாலை வந்து அகன்ற பின் மருங்கு இலாளொடும் – கம்.அயோ:10 43/1
ஆள் உலாம் கடலினும் அகன்ற அ கடல் – கம்.அயோ:12 48/1
சேண் உற்று அகன்ற நெறியூடு சென்று சிலை வாளி அன்ன விசை போய் – கம்.ஆரண்:13 70/3
அங்கு அவன் அலங்கல் மார்பில் புரண்டனள் அகன்ற செக்கர் – கம்.கிட்:8 2/3
அன்னமும் திசை திசை அகன்ற விண்ணின்-வாய் – கம்.கிட்:10 110/4
ஆரமும் அகிலும் நீவி அகன்ற தோள் அமலன் செ வாய் – கம்.சுந்:4 52/1
அடுத்து அகன் மார்பின் அழுந்தி அகன்ற
மிடல் தொழிலான் விடு தேரொடு நொய்தின் – கம்.சுந்:9 53/2,3
ஆழம் காணுதற்கு அரியவாய் அகன்ற பேர் ஆழி – கம்.யுத்1:3 3/3
பாசம் கலந்த பசி-போல் அகன்ற பதகன் துரந்த உரகம் – கம்.யுத்2:19 263/4

மேல்


அகன்ற-காலை (1)

செய்_வினைக்கு அகன்ற-காலை எஃகு உற்று – அகம் 29/5

மேல்


அகன்றதன் (1)

மன்னர்_பிரான் அகன்றதன் பின் வய வேந்தன் அரு மறை நூல் வடிவம் கொண்டது – கம்.பால:5 61/1

மேல்


அகன்றது (6)

சிங்க ஏறு அகன்றது என்று உணர்த்த செல்கெனோ – கம்.அயோ:5 24/2
அவ்வளவு அகன்றது அரண் அண்டம் இடை ஆக – கம்.சுந்:2 62/2
அன்னானை தொழுது அஞ்சி அகன்றது
ஒன்னார் அ திறம் எய்தி உரைத்தார் – கம்.யுத்1:3 94/3,4
ஆறு தேரினும் அகன்றது அ அனுமன்-தன் தடம் தோள் – கம்.யுத்2:16 226/4
ஓய்வு அகன்றது ஒரு தலை நூறு உற – கம்.யுத்4:37 161/1
கொன்று நீங்கலது இப்பொழுது அகன்றது உன் குல பூண் – கம்.யுத்4:40 104/3

மேல்


அகன்றது-கொல் (1)

நலம் கையில் அகன்றது-கொல் நம்மின் என நைந்தார் – கம்.ஆரண்:10 44/3

மேல்


அகன்றவர் (4)

ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
மாலை நீ உள்ளம் கொண்டு அகன்றவர் துணை தாரா பொழுதின்-கண் – கலி 120/10
வெரு வந்த ஆறு என்னார் விழு பொருட்கு அகன்றவர்
உருவ ஏற்று ஊர்தியான் ஒள் அணி நக்கு அன்ன நின் – கலி 150/12,13
ஒதுக்கு அரிய நெறி என்னார் ஒண் பொருட்கு அகன்றவர்
புது_திங்கள் கண்ணியான் பொன் பூண் ஞான்று அன்ன நின் – கலி 150/16,17

மேல்


அகன்றன (4)

தீபம் முற்றவும் விட்டு அகன்றன சேயது ஆருயிர் தேய வெம் – கம்.அயோ:3 65/2
குன்றினுக்கு உயர்ந்து அகன்றன ஒன்றினும் குறுகா – கம்.கிட்:4 11/3
அணியும் காசினுக்கு அகன்றன உள எனல் அரிதால் – கம்.சுந்:2 8/2
மீது நின்று அகன்றன விசும்பு தூர்த்தலால் – கம்.யுத்2:16 272/4

மேல்


அகன்றனர் (7)

செய்_பொருட்கு அகன்றனர் ஆயினும் பொய்யலர் – நற் 246/6
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் எனையதூஉம் – அகம் 69/12
அரும் பொருள் வேட்கையின் அகன்றனர் ஆயினும் – அகம் 91/8
அறை இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிறை இறந்து – அகம் 209/10
பல இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் நிலைஇ – அகம் 227/12
சுரன் இறந்து அகன்றனர் ஆயினும் மிக நனி – அகம் 233/12
பொருள் புரிந்து அகன்றனர் ஆயினும் அருள் புரிந்து – அகம் 313/9

மேல்


அகன்றனன் (1)

அற்றம் ஒன்று பெற்று இவன் அகன்றனன் – கம்.கிட்:3 67/4

மேல்


அகன்றார் (5)

அல் காக்கை கூகையை கண்டு அஞ்சினவாம் என அகன்றார் – கம்.பால:13 23/4
வானே புக்கான் அரும் புதல்வன் மக்கள் அகன்றார் வரும் அளவும் – கம்.அயோ:6 30/3
அழுந்தினர் அழுந்திலர் அகன்றிலர் அகன்றார்
எழுந்தனர் எழுந்திலர் எதிர்ந்தனர் முதிர்ந்தார் – கம்.யுத்1:12 16/2,3
ஆவி ஒன்றிட தழுவினர் பிரிவு நோய் அகன்றார் – கம்.யுத்3:22 108/4
ஆர் அணா உன் உயிரை அஞ்சாதே கொண்டு அகன்றார் அது எலாம் நிற்க – கம்.யுத்4:38 8/3

மேல்


அகன்றாரை (2)

காதல் செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/11
இனிய செய்து அகன்றாரை உடையையோ நீ – கலி 129/19

மேல்


அகன்றாரையும் (1)

நொந்து உளாரையும் நோவு அகன்றாரையும்
மைந்த எண்ண வரம்பும் உண்டாம்-கொலோ – கம்.அயோ:2 16/3,4

மேல்


அகன்றாள் (1)

என்றாள் அகன்றாள் அ அரக்கனும் ஈடழிந்தான் – கம்.ஆரண்:10 154/1

மேல்


அகன்றான் (4)

அன்று முடிவு ஆகும் இடர் என்று அவன் அகன்றான் – கம்.கிட்:14 61/4
அன்னதின் மாயை இயற்றி அகன்றான்
இ நகர் எய்தினன் உய்ந்தனன் எந்தாய் – கம்.யுத்3:20 17/3,4
அஞ்சினான் மறைந்தான் அகன்றான் என ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:22 81/3
அண்டத்தினை அளந்தான் என கிளர்ந்தான் நிமிர்ந்து அகன்றான் – கம்.யுத்3:31 117/4

மேல்


அகன்றானோ (1)

பூமியில் வளர்த்தும் கள்வன் போய் அகன்றானோ என்னும் – கம்.யுத்2:19 223/4

மேல்


அகன்றிசினோர்க்கே (1)

கள்வர் போல்வர் நீ அகன்றிசினோர்க்கே – குறு 127/6

மேல்


அகன்றிசினோரே (1)

அருள் மொழி தேற்றி நம் அகன்றிசினோரே – அகம் 311/14

மேல்


அகன்றில (1)

அல்லவும் சிறிது குற்றம் அகன்றில அன்னம் அன்ன – கம்.கிட்:13 60/3

மேல்


அகன்றிலர் (1)

அழுந்தினர் அழுந்திலர் அகன்றிலர் அகன்றார் – கம்.யுத்1:12 16/2

மேல்


அகன்றிலள் (1)

அஞ்சி மந்தரை அகன்றிலள் அ மொழி கேட்டும் – கம்.அயோ:2 75/1

மேல்


அகன்றிலை (1)

ஆண்தகை நெஞ்சில் நின்றும் அகன்றிலை அழிவு உண்டாமோ – கம்.சுந்:4 77/3

மேல்


அகன்று (27)

அவண் முனையின் அகன்று மாறி – பொரு 198
காதலர் அகன்று என கலங்கி பேது உற்று – நற் 109/2
பல் ஆ நெடு நெறிக்கு அகன்று வந்து என – குறு 64/1
ஞாயிறு பட்ட அகன்று வரு கூட்டத்து – பதி 72/12
திணி நிலம் கடந்த-கால் திரிந்து அயர்ந்து அகன்று ஓடி – பரி 3/54
அளி ஒரீஇ காதலர் அகன்று ஏகும் ஆரிடை – கலி 16/14
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
அயலதை அலர் ஆயின் அகன்று உள்ளார் அவர் ஆயின் – கலி 28/13
இனிய செய்து அகன்று நீ இன்னாதா துறத்தலின் – கலி 53/12
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
வாய்வாளேன் நிற்ப கடிது அகன்று கைமாறி – கலி 65/15
அது கைவிட்டு அகன்று ஒரீஇ காக்கிற்பான் குடை நீழல் – கலி 78/5
ஐய சேறிரோ அகன்று செய்பொருட்கே – அகம் 81/15
அகன்று உறை மகளிர் அணி துறந்து நடுங்க – அகம் 217/12
மான் கண் மகளிர் கான் தேர் அகன்று உவா – புறம் 374/10
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும் – புறம் 393/18
எழும் இடத்து அகன்று இடை ஒன்றி எல் படு – கம்.பால:3 40/1
அன்னம் அரிதின் பிரிய அண்ணலும் அகன்று ஓர் – கம்.பால:22 43/1
அ-வயின் அரசவை அகன்று நெஞ்சகத்து – கம்.அயோ:4 156/1
ஐம்பதிற்று இரட்டி காவதத்தினால் அகன்று
உம்பரை தொடுவது ஒத்து உயர்வின் ஓங்கிய – கம்.கிட்:14 17/1,2
ஆதியை அகன்று செல்வார் அரக்கனால் வஞ்சி புண்ட – கம்.கிட்:15 27/2
ஓசனை ஏழ் அகன்று உயர்ந்தது உம்பரின் – கம்.சுந்:2 120/1
அருமையின் அகன்று நீண்ட விஞ்சையுள் அடங்கி தாமும் – கம்.யுத்1:9 25/2
ஈர்த்த தேரொடும் கடிது சென்றான் அகன்று இரவி – கம்.யுத்3:22 85/2
ஆயிரம் யோசனை அகன்று மீ உயர்ந்து – கம்.யுத்3:24 64/1
அந்தணன் படையும் நின்று அகன்று போயதால் – கம்.யுத்3:24 107/4
போய் அகன்று புரள பொரு கணை – கம்.யுத்4:37 161/2

மேல்


அகன்றோர் (4)

ஆள்வினைக்கு அகன்றோர் சென்ற நாட்டும் – நற் 69/10
அகன்றோர் மன்ற நம் மறந்திசினோர் என – நற் 118/5
செறி வளை நெகிழ செய்_பொருட்கு அகன்றோர்
அறிவர்-கொல் வாழி தோழி பொறி வரி – குறு 190/2,3
காடு இறந்து அகன்றோர் நீடினர் ஆயினும் – அகம் 177/12

மேல்


அகன்றோரே (3)

முன் வரல் ஏமம் செய்து அகன்றோரே – குறு 200/7
ஒருங்கு இவண் உறைதல் தெளிந்து அகன்றோரே – ஐங் 456/5
கல்லென் கம்பலை செய்து அகன்றோரே – அகம் 227/22

மேல்


அகில் (42)

வேறு பல் துகிலின் நுடங்கி அகில் சுமந்து – திரு 296
அகில் உண விரித்த அம் மென் கூந்தலின் – சிறு 263
காழ் அகில் அம் புகை கொளீஇ யாழ் இசை – குறி 110
அகில் சுடு கானவன் உவல் சுடு கமழ் புகை – நற் 282/7
அமிழ்தம் ஊறும் செம் வாய் கமழ் அகில்
ஆரம் நாறும் அறல் போல் கூந்தல் – குறு 286/2,3
நறை அகில் வயங்கிய நளி புன நறும் புகை – குறு 339/1
பங்கம் செய் அகில் பல பளிதம் – பரி 10/82
அகில் கெழு சாந்தம் மாற்றி ஆற்ற – பரி 12/13
ஆவி உண்ணும் அகில் கெழு கமழ் புகை – பரி 17/30
ஏனல் இதணத்து அகில் புகை உண்டு இயங்கும் – கலி 39/8
அகில் ஆர் நறும் புகை ஐது சென்று அடங்கிய – புறம் 337/10
ஆறு அணிந்து சென்று ஆர்கலி மேய்ந்து அகில்
சேறு அணிந்த முலை திருமங்கை-தன் – கம்.பால:1 2/2,3
அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை – கம்.பால:2 41/1
அகில் இடு கொழும் புகை அளாய் மயங்கின – கம்.பால:3 35/1
வேய்ந்த கார் அகில் புகை உண்ட மேகம் போய் – கம்.பால:3 41/2
அலம்பும் மா மணி ஆரத்தோடு அகில் அளை புளின – கம்.பால:9 1/1
அகில் புகை கதுவும்-தோறும் புலர்வன ஆட கண்டார் – கம்.பால:10 3/4
அகில் இடு கொழும் புகை அழுங்கலின் முழங்கா – கம்.பால:15 27/3
அணியும் முலையார் அகில் ஆவி புலர்த்தும் நல்லார் – கம்.பால:16 45/2
தேனும் நாவியும் தேக்கு அகில் ஆவியும் – கம்.பால:18 20/3
தாமமும் நானமும் ததைந்த தண் அகில்
தூமம் உண் குழலியர் உண்ட தூ நறை – கம்.பால:19 9/1,2
செறி அகில் தேய்வையும் மான் மதத்து எக்கரும் – கம்.பால:20 13/2
சந்தனம் அகில் நாறும் சாந்தொடு தெரு எங்கும் – கம்.பால:23 24/1
எயிலினில் நடுவாரும் எரி அகில் இடுவாரும் – கம்.பால:23 27/4
மஞ்சு என அகில் புகை வழங்கும் மாளிகை – கம்.அயோ:4 193/1
அட்டிலும் இழந்தன புகை அகில் புகை – கம்.அயோ:4 199/1
அகில் புனை குழல் மாதே அணி இழை எனல் ஆகும் – கம்.அயோ:9 11/1
பரிய கால் அகில் சுட நிமிர் பசும் புகை படலம் – கம்.அயோ:10 18/2
நானம் நாள்_மலர் நறை அகில் நாவி தேன் நாறும் – கம்.அயோ:10 19/1
நகை இழந்தன வாள் முகம் நாறு அகில்
புகை இழந்தன மாளிகை பொங்கு அழல் – கம்.அயோ:11 24/1,2
தங்கு தண் சாந்து அகில் கலவை சார்கில – கம்.அயோ:12 37/1
அகில் இடு தூபம் அன்ன ஆய் மயில் பீலி ஆர்த்த – கம்.அயோ:13 58/1
இந்தனம் எனைய என்ன கார் அகில் ஈட்டத்தோடும் – கம்.ஆரண்:13 134/1
ஆறு இடு விரை அகில் ஆரம் ஆதிய – கம்.கிட்:1 15/2
இருண்ட காழ் அகில் தடத்தொடு இற்று வீழ்ந்த சந்து வந்து – கம்.கிட்:7 5/3
அந்தி இடு அகில் புகை நுழைந்த குளிர் அன்னம் – கம்.கிட்:10 75/2
விளக்கு ஒளி அகில் புகை விழுங்கு அமளி மென் கொம்பு – கம்.கிட்:10 79/1
சிந்துவார தரு நறை தேக்கு அகில்
சந்தம் மா மயில் சாயலர் தாழ் குழல் – கம்.கிட்:11 19/1,2
தாங்கும் ஆர் அகில் தண் நறும் சந்தனம் – கம்.கிட்:13 16/1
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் – கம்.கிட்:13 25/1
நலத்த மாதர் நறை அகில் நாவியும் – கம்.சுந்:2 150/1
தோகையர் இட்ட தூமத்து அகில் புகை முழுதும் சுற்ற – கம்.யுத்1:10 20/2

மேல்


அகில்களும் (1)

தாய் பிளந்து உக்க கார் அகில்களும் தழை இலா – கம்.பால:7 8/2

மேல்


அகிலம் (1)

அரசர்-தம் பெருமகன் அகிலம் யாவையும் – கம்.பால:6 1/1

மேல்


அகிலமும் (2)

அண்டமும் அகிலமும் அறிவு அரு நெறியால் – கம்.ஆரண்:2 44/1
அண்டமும் அகிலமும் அடைய அன்று அனலிடை – கம்.கிட்:5 1/1

மேல்


அகிலின் (1)

கனல் பொருத அகிலின் ஆவி கா எழ – பரி 10/72

மேல்


அகிலும் (12)

நறையும் நரந்தமும் அகிலும் ஆரமும் – பொரு 238
நறு வீ நாகமும் அகிலும் ஆரமும் – சிறு 116
குட மலை பிறந்த ஆரமும் அகிலும்
தென் கடல் முத்தும் குண கடல் துகிரும் – பட் 188,189
அணியும் ஆனை வெண்கோடும் அகிலும் தண் – கம்.பால:1 7/2
சுரத்து இடை அகிலும் மஞ்ஞை தோகையும் தும்பி கொம்பும் – கம்.பால:10 10/2
அகிலும் ஆரமும் ஆர அங்கு ஓங்குமே – கம்.பால:16 28/3
அகிலும் ஆரமும் மாரவம் கோங்குமே – கம்.பால:16 28/4
ஆரமும் அகிலும் துன்றி அவிர் பளிக்கு அறை அளாவி – கம்.கிட்:3 31/1
ஆரமும் அகிலும் நீவி அகன்ற தோள் அமலன் செ வாய் – கம்.சுந்:4 52/1
பூவும் ஆரமும் அகிலும் என்று இனையன புகைய – கம்.சுந்:13 34/2
ஆறுகின்றில தழல் அகிலும் நாவியும் – கம்.யுத்1:2 13/2
அசும்பு பாய் தேனும் பூவும் ஆரமும் அகிலும் மற்றும் – கம்.யுத்1:8 17/1

மேல்


அகிலொடு (2)

இரும் காழ் அகிலொடு வெள் அயிர் புகைப்ப – நெடு 56
அடுக்கலின் அளிந்த செந்தேன் அகிலொடு நாறும் அன்றே – கம்.பால:1 13/4

மேல்


அகிலோடு (1)

எரி உருகு அகிலோடு ஆரமும் கமழும் – பரி 18/53

மேல்


அகுதை (3)

இன் கடும் கள்ளின் அகுதை தந்தை – குறு 298/5
அகுதை கிளைதந்து ஆங்கு மிகு பெயல் – அகம் 208/18
மணம் நாறு மார்பின் மற போர் அகுதை
குண்டு நீர் வரைப்பின் கூடல் அன்ன – புறம் 347/5,6

மேல்


அகுதை-கண் (1)

சீர் கெழு நோன் தாள் அகுதை-கண் தோன்றிய – புறம் 233/3

மேல்


அகை (6)

பொன் அகை தகை வகிர் வகை நெறி வயங்கிட்டு – கலி 55/2
கொய் குழை அகை காஞ்சி துறை அணி நல் ஊர – கலி 74/5
அகை எரி ஆனாது என் ஆர் உயிர் எஞ்சும் – கலி 139/26
கொய் அகை முல்லை காலொடு மயங்கி – அகம் 43/9
கண் அகை இளம் குழை கால் முதல் கவினி – அகம் 283/10
அகை_இல் பேழ் வாய் மடுத்து அருந்துவான் என – கம்.சுந்:2 126/2

மேல்


அகை_இல் (1)

அகை_இல் பேழ் வாய் மடுத்து அருந்துவான் என – கம்.சுந்:2 126/2

மேல்


அகைத்த (2)

உம்பல் அகைத்த ஒண் முறி யாவும் – மலை 429
குப்பை கீரை கொய் கண் அகைத்த
முற்றா இளம் தளிர் கொய்துகொண்டு உப்பு இன்று – புறம் 159/9,10

மேல்


அகைந்து (9)

எரி அகைந்து அன்ன ஏடு இல் தாமரை – பொரு 159
எரி அகைந்து அன்ன வீ ததை இணர – நற் 379/3
எரி அகைந்து அன்ன அவிர்ந்து விளங்கு புரி சடை – அகம் 0/10
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை பழனத்து – அகம் 106/1
பொரி அகைந்து அன்ன பொங்கு பல் சிறு மீன் – அகம் 106/2
எரி அகைந்து அன்ன தாமரை இடையிடை – அகம் 116/1
அழல் அகைந்து அன்ன அலங்கு சினை ஒண் பூ – அகம் 245/15
அழல் அகைந்து அன்ன காமர் துதை மயிர் – அகம் 277/14
அழல் அகைந்து அன்ன அம் குழை பொதும்பில் – அகம் 351/7

மேல்


அகைப்ப (3)

நறும் காழ் ஆரம் சுற்றுவன அகைப்ப
பெரும் பெயல் பொழிந்த தொழில எழிலி – நற் 5/4,5
கடும் பரி கதழ் சிறகு அகைப்ப நீ – பதி 25/12
மா முறி ஈன்று மர கொம்பு அகைப்ப
உறை கழிந்து உலந்த பின்றை பொறைய – அகம் 345/13,14

மேல்


அகைபு (1)

வள் இதழ் நீலம் நோக்கி உள் அகைபு
அழுத கண்ணள் ஆகி – குறு 366/5,6

மேல்


அகைய (4)

கயன் அகைய வயல் நிறைக்கும் – மது 92
மறந்தனம் துறந்த காழ் முளை அகைய
நெய் பெய் தீம் பால் பெய்து இனிது வளர்ப்ப – நற் 172/2,3
குன்று கோடு அகைய கடும் கதிர் தெறுதலின் – அகம் 295/2
கவை படு நெஞ்சம் கண்_கண் அகைய
இரு தலை கொள்ளி இடை நின்று வருந்தி – அகம் 339/8,9

மேல்


அங்க (5)

ஆரணத்து உறையுளாய் அங்க_நாடு இதுவும் அ – கம்.பால:7 2/3
அலங்கல் முகிலே அவள் இ அங்க நிலம் எங்கும் – கம்.பால:7 25/3
அங்க ராசர் குலிந்தர் அவந்திகர் – கம்.பால:21 46/3
அங்க இருக்கினில் ஆயிர நாம – கம்.பால:23 99/2
செம் கண் அங்க அரவின் பொரு இல் செம் மணி விராய் – கம்.ஆரண்:1 15/1

மேல்


அங்க_நாடு (1)

ஆரணத்து உறையுளாய் அங்க_நாடு இதுவும் அ – கம்.பால:7 2/3

மேல்


அங்கங்கு (1)

ஆயிரம்_கோடி வெள்ளத்து அயில் எயிற்று அவுணர்க்கு அங்கங்கு
ஏயின ஒருவர்க்கு ஓர் ஓர் திருமுகம் இரட்டி பொன் தோள் – கம்.யுத்1:3 133/1,2

மேல்


அங்கங்கே (1)

சொரியும் மா நிழல் அங்கங்கே சுற்றலால் காலின் தோன்றல் – கம்.சுந்:2 100/2

மேல்


அங்கண் (5)

அங்கண் உடையன் அவன் – கலி 37/22
புரி தலை தளை அவிழ்ந்த பூ அங்கண் புணர்ந்து ஆடி – கலி 71/2
இரவு அங்கண் உறும் பொழுது எய்தினரால் – கம்.ஆரண்:2 1/2
அங்கண் மா ஞாலமும் விசும்பும் அஞ்ச வாழ் – கம்.சுந்:3 122/1
பேரி அங்கண் முருடு ஆகுளி பெட்கும் – கம்.யுத்1:11 12/3

மேல்


அங்கணத்து (1)

அரியொடும் வாழ்ந்த பேடை அங்கணத்து அழுக்கு தின்னும் – கம்.யுத்2:17 68/3

மேல்


அங்கணன் (1)

அளியின் பொங்கும் அங்கணன் ஏவும் அயில் வாளி – கம்.யுத்4:33 6/1

மேல்


அங்கணாளனை (1)

அறன் அறிந்து ஒழுகும் அங்கணாளனை
திறன் இலார் எடுத்த தீ மொழி எல்லாம் – கலி 144/70,71

மேல்


அங்கத்து (1)

மந்தி துயில் உற்ற முழை வன் கடுவன் அங்கத்து
இந்தியம் அவித்த தனி யோகியின் இருந்த – கம்.கிட்:10 75/3,4

மேல்


அங்கத (4)

அங்கத குரிசிலோடு அடு சினத்து உழவர் ஆம் – கம்.கிட்:13 74/1
அங்கத ஆதியர் அனுங்க வானவர்கள் அஞ்ச வெம் சின அனந்தன் மா – கம்.யுத்2:19 62/2
அங்கத பெயரினானும் அண்ணலும் இளைய கோவும் – கம்.யுத்3:22 15/2
கடைக்கண் தீ உக அங்கத களிற்றினை கண்டான் – கம்.யுத்3:22 193/2

மேல்


அங்கதங்களும் (1)

அங்கதங்களும் அம்பும் இலங்கிட – கம்.யுத்3:29 28/2

மேல்


அங்கதம் (2)

ஆற்றல் நல் நெடும் கவிஞன் ஓர் அங்கதம் உரைப்ப – கம்.யுத்2:15 248/3
அங்கதம் களத்து அற்று அழி தாரொடும் – கம்.யுத்3:31 121/1

மேல்


அங்கதர் (1)

அங்கதர் அனந்த கோடி உளர் எனும் அனுமன் என்பாற்கு – கம்.யுத்3:22 30/1

மேல்


அங்கதற்கு (1)

அங்கதற்கு இனியன அருளி ஐய போய் – கம்.கிட்:11 137/1

மேல்


அங்கதன் (41)

அளவு_இலா ஆற்றல் ஆண்மை அங்கதன் அறம் கொள் செல்வத்து – கம்.கிட்:9 33/3
அனுமன் என்பவன் அளவு அறிந்தனம் அறிஞ அங்கதன் ஆதியோர் – கம்.கிட்:10 66/1
அங்கதன் பெயர்த்தும் வந்து ஆண்டு அடி இணை தொழுதான் ஐய – கம்.கிட்:11 100/1
அங்கதன் உடன் செல அரிகள் முன் செல – கம்.கிட்:11 118/1
ஐய வில் குமரனும் தானும் அங்கதன்
கை தொடர்ந்து அயல் செல காதல் முன் செல – கம்.கிட்:11 123/3,4
ஐயன் அங்கதன் அலங்கல் மார்பினில் – கம்.கிட்:15 6/3
ஆயவன் தன்மை நிற்க அங்கதன் வாலி மைந்தன் – கம்.சுந்:4 36/1
அங்கதன் தோள் மிசை இளவல் அ மலை – கம்.சுந்:5 73/1
அன்னவன் தேவி-தன்னை அங்கதன் நாடலுற்ற – கம்.சுந்:12 80/3
ஆர் இனி ஏக தக்கார் அங்கதன் அமையும் ஒன்னார் – கம்.யுத்1:14 9/3
அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி – கம்.யுத்1:14 28/1
மல் குலாவு வய புயத்து அங்கதன்
நிற்கவே எதிர் நின்றிலர் ஓடினார் – கம்.யுத்2:15 80/2,3
ஆலம் அன்னது ஓர் சரத்தொடும் அங்கதன் அயர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 199/3
ஆண்டு அது நோக்கி நின்ற அங்கதன் ஆண்டு சால – கம்.யுத்2:16 182/1
ஆம் என அமலன் தம்பி அங்கதன் அலங்கல் தோள்-மேல் – கம்.யுத்2:18 181/1
அங்கதன் நெற்றி-மேலும் தோளினும் ஆகத்துள்ளும் – கம்.யுத்2:18 198/1
பாசியின் ஒதுங்க வந்தான் அங்கதன் அதனை பார்த்தான் – கம்.யுத்2:18 209/4
அ இடை வெறும் கை நின்ற அங்கதன் ஆண்மை அன்றால் – கம்.யுத்2:18 211/1
மிக்கான் எதிர் அங்கதன் உற்று வெகுண்டான் – கம்.யுத்2:18 246/3
ஆலத்தினும் வெய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓர் – கம்.யுத்2:18 247/2
முறிவான் இகல் அங்கதன் என்பதன் முன்னே – கம்.யுத்2:18 248/2
அங்கதன் முன்னரே ஆண்டையான் அயல் – கம்.யுத்2:19 35/1
அங்கதன் மரம் கொண்டு எற்ற அளறுபட்டு அழிந்த தானை – கம்.யுத்2:19 51/4
அங்கதன் குமுதன் நீலன் சாம்பவன் அருக்கன் மைந்தன் – கம்.யுத்2:19 176/1
கது வலி சிலையை வென்றி அங்கதன் கையது ஆக்கி – கம்.யுத்2:19 188/2
ஆறு போல் ஒழுக அண்ணல் அங்கதன் அனந்த வாளி – கம்.யுத்2:19 199/3
அங்கதன் அவனும் ஆர்த்தான் அந்தரம் ஆர்க்கின்றானும் – கம்.யுத்2:19 278/1
தாமத்து அங்கதன் மாபெரும்பக்கனை தடுத்தான் – கம்.யுத்3:20 49/2
ஐம்பத்தொரு வெம் கணை அங்கதன் மா – கம்.யுத்3:20 74/1
அடையின் மேருவையும் சாய்க்கும் அனுமன் அங்கதன் என்று இன்னார் – கம்.யுத்3:22 18/3
அங்கதன் ஆர்த்தனன் அசனி ஏறு என – கம்.யுத்3:22 45/1
அற்ற தேர்-மிசை நின்று போர் அங்கதன் அலங்கல் – கம்.யுத்3:22 75/1
அனுமன் அங்கதன் தோளின் நின்று இழிந்தனர் ஆகி – கம்.யுத்3:22 84/1
அரி குல மன்னன் நீலன் அங்கதன் குமுதன் சாம்பன் – கம்.யுத்3:22 119/1
யோசனை ஏழு சென்றான் அங்கதன் அதனுக்கு அப்பால் – கம்.யுத்3:22 139/2
பிரிவு உனை செய்தது எவ்வாறு அங்கதன் பெயர்ந்தது எங்கே – கம்.யுத்3:22 150/2
அங்கதன் பதினாயிரம் அயில் கணை அழுந்த – கம்.யுத்3:22 171/1
ஆயவன் அயர்தலோடும் அங்கதன் முதல்வர் ஆனோர் – கம்.யுத்3:27 96/1
மீட்டி-கொல் என அங்கதன் ஓடினன் விரைந்தான் – கம்.யுத்3:31 34/4
விலக்கி அங்கதன் மேற்செலும் அவனையும் விலக்கி – கம்.யுத்4:32 31/2
அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடை வாள் ஏந்த – கம்.யுத்4:42 16/1

மேல்


அங்கதன்-தன்-மேல் (1)

அங்கதன்-தன்-மேல் ஆயிரம் அவற்றினுக்கு இரட்டி – கம்.யுத்3:22 67/1

மேல்


அங்கதன்-மேல் (1)

விடையே நிகர் அங்கதன்-மேல் விடுவானை – கம்.யுத்2:18 249/2

மேல்


அங்கதன்-அவனும் (1)

அரியின் வேந்தனும் அனுமனும் அங்கதன்-அவனும்
பிரியகிற்றிலர் இறைவனை நின்றனர் பின்றார் – கம்.யுத்3:31 30/1,2

மேல்


அங்கதனும் (1)

மாபக்கனும் அங்கதனும் மலைவார் – கம்.யுத்3:20 73/1

மேல்


அங்கதனே (1)

அளந்தான் வலி நன்று என அங்கதனே – கம்.யுத்3:20 78/4

மேல்


அங்கதனோடும் (2)

ஆல் இலை பள்ளியானும் அங்கதனோடும் போனான் – கம்.கிட்:8 1/3
மீண்டனர் தலைவர் எல்லாம் அங்கதனோடும் வீரன் – கம்.யுத்3:31 57/3

மேல்


அங்கம் (13)

அங்கம் வெந்து அன்று தொட்டு அனங்கனே ஆயினான் – கம்.பால:7 1/4
ஈரம் அற்று அங்கம் இங்கு உகுதலால் இவண் எலாம் – கம்.பால:7 2/2
அணி ஆர் ஒளி வந்து நிரம்பலின் அங்கம் எங்கும் – கம்.பால:16 37/3
வில்லில் கோதை நாண் உற மிக்கோன் இகல் அங்கம்
புல்லி கொண்ட தாமரை மென் பூ மலர் தாங்கி – கம்.பால:17 32/1,2
எ உலகத்தாள் அங்கம் யாவர்க்கும் எழுத_ஒணாதால் – கம்.ஆரண்:10 72/4
அங்கம் நொந்து அலசிய விலையின் ஆய் வளை – கம்.கிட்:1 11/3
வீரனை நோக்கி அங்கம் மென் மயிர் சிலிர்ப்ப கண்ணீர் – கம்.யுத்1:4 134/1
அங்கம் வெந்து பேர் அளற்றிடை அடுக்கிய கிடந்த – கம்.யுத்1:6 26/3
அங்கம் வெந்திலர் அவன் அடிகள் எண்ணலால் – கம்.யுத்1:6 32/3
அங்கம் வந்து உற்றது ஆக அமரர் வந்து உற்றார் அன்றே – கம்.யுத்2:16 15/2
அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆணை கடக்கலாத – கம்.யுத்2:19 10/3
அழன்றில குளிர்ந்தன அங்கம் செம் கண்கள் – கம்.யுத்3:24 102/2
அங்கம் கிழிய துணி பட்டதனால் – கம்.யுத்3:27 42/1

மேல்


அங்கமும் (4)

மென் மருங்குல் போல் வேறு உள அங்கமும் மெலிந்தாள் – கம்.சுந்:3 3/4
அங்கமும் மனம் அது என்ன குளிர்ந்தது அ அகத்தை மிக்கு – கம்.யுத்1:4 122/3
உடரும் அங்கமும் கண்டு கொண்டு ஒரு வழி உய்ப்பாள் – கம்.யுத்3:20 62/2
அங்கமும் மனமும் கண்ணும் ஆவியும் அலக்கணுற்றான் – கம்.யுத்3:26 54/2

மேல்


அங்கவலயங்களும் (1)

வெம் கண் அங்கவலயங்களும் இலங்க விரவி – கம்.ஆரண்:1 15/2

மேல்


அங்கனம் (1)

வேதம் எங்கனம் அங்கனம் அவை சொன்ன விதியால் – கம்.யுத்1:3 53/2

மேல்


அங்காடி (5)

நாள்_அங்காடி நனம் தலை கம்பலை – மது 430
அல்_அங்காடி அழிதரு கம்பலை – மது 544
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
நீர் அணி கொண்ட நிறை அணி அங்காடி
ஏர் அணி கொண்டார் இயல் – பரி 24/9,10
நாள்_அங்காடி நாறும் நறு நுதல் – அகம் 93/10

மேல்


அங்காரதாரை (1)

அங்காரதாரை பெரிது ஆலாலம் அன்னாள் – கம்.சுந்:1 63/4

மேல்


அங்கி (13)

அவிர் சடை முனிவர் அங்கி வேட்கும் – பட் 54
அங்கி உயர் நிற்ப அந்தணன் பங்குவின் – பரி 11/7
மங்கல அங்கி வசிட்டன் வகுத்தான் – கம்.பால:23 99/4
அங்கி மேல் வேள்வி செய்து அரிதின் பெற்ற நின் – கம்.அயோ:5 24/1
அங்கி நீரினும் குளிர அம்புய – கம்.அயோ:11 132/1
அண்டமும் கடந்தான் அங்கை அனலியும் குளிர்ந்தது அங்கி
குண்டமும் குளிர்ந்த மேகத்து உரும் எலாம் குளிர்ந்த கொற்ற – கம்.சுந்:12 125/1,2
ஐயனுக்கு அங்கி முன்னர் அங்கையால் பற்றும் நங்கை – கம்.சுந்:14 47/3
அ நெடும் கோப யானை அமரரும் வெயர்ப்ப அங்கி
தன் நெடு மகனை பற்றி பிடித்தது தட கை நீட்டி – கம்.யுத்2:18 219/3,4
அங்கி தன் நெடும் படை தொடுத்து இராகவன் அறுத்தான் – கம்.யுத்4:37 98/4
எழுந்தனன் அங்கி வெந்து எரியும் மேனியான் – கம்.யுத்4:40 73/2
அநிந்தனை அங்கி நீ அயர்வு இல் என்னையும் – கம்.யுத்4:40 76/3
அங்கி யான் என்னை இ அன்னை கற்பு எனும் – கம்.யுத்4:40 78/1
அங்கி புக்கிடு என்று உணர்த்திய அது மனத்து அடையேல் – கம்.யுத்4:40 108/2

மேல்


அங்கிகள் (1)

மிக்கு அடங்கிய வெம் கதிர் அங்கிகள்
புக்கு அடங்கிய மேரு புழை என – கம்.யுத்2:16 63/2,3

மேல்


அங்கியின் (5)

அங்கியின் வினையிற்கு ஏற்ற யாவையும் அமைத்து வீர – கம்.அயோ:3 81/3
அங்கியின் நெடும் படை வாங்கி அங்கு அது – கம்.ஆரண்:14 79/1
கூனை அங்கியின் குண்டம் ஒத்தது கடல் குட்டம் – கம்.யுத்1:6 16/4
கற்று அங்கியின் நெடு வாயுவின் நிலை கண்டவர் கதியால் – கம்.யுத்2:15 179/1
அன்பு அடை உள்ளத்து அண்ணல் அங்கியின் புதல்வன் ஆழி – கம்.யுத்2:18 217/2

மேல்


அங்கியும் (1)

அங்கியும் தன் ஒளி அடங்கிற்று ஆர்கலி – கம்.யுத்4:37 80/1

மேல்


அங்கு (145)

மால் அங்கு உடையம் மலிவனம் மறுகி – குறி 97
திகழ் ஒளி முத்து அங்கு அரும்பு ஆக தைஇ – கலி 80/4
ஆர் உயிர் எஞ்சும்-மன் அங்கு நீ சென்றீ – கலி 145/46
அங்கு நின்ற என் காணூஉ – புறம் 377/13
ஆளை நின்று முனிந்திடும் அங்கு ஓர்-பால் – கம்.பால:2 24/2
கமை பெரும் செல்வ கடவுளும் உவமை கண்டிலர் அங்கு அது காண்பான் – கம்.பால:3 3/2
இரவி மற்று எனது கூறு அங்கு அவர்க்கு இளையவன் என்று ஓத – கம்.பால:5 24/3
அங்கு உறுவன் அ பரிசு உரைப்ப அது கேளா – கம்.பால:7 27/1
ஐயன் அங்கு அது கேட்டு அறன் அல்லவும் – கம்.பால:7 44/1
இருவரில் ஒருவனை கடலில் இட்டது அங்கு
ஒருவனை அந்தகபுரத்தின் உய்த்ததே – கம்.பால:8 41/3,4
அங்கு நின்று எழுந்து அயன் முதல் மூவரும் அனையார் – கம்.பால:9 5/1
கை வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் – கம்.பால:9 24/4
அன்னம் ஆடும் முன் துறை கண்டு அங்கு அயல் நின்றாள் – கம்.பால:10 23/4
ஆண்டு அங்கு அனையாள் இனைய நினைந்து அழுங்கும் ஏல்வை அகல் வானம் – கம்.பால:10 69/1
நீண்ட சோதி நெய் விளக்கம் வெய்ய என்று அங்கு அவை நீக்கி – கம்.பால:10 69/3
கொல் ஆழி நீத்து அங்கு ஓர் குனி வயிர சிலை தட கை கொண்ட கொண்டல் – கம்.பால:11 17/1
மக்களில் அங்கு ஒருவன் போய் வான் புக்கான் மற்றையவன் – கம்.பால:12 29/3
அங்கு இயன்று அனங்கன் எய்த அம்பின் வந்த சிந்தை நோய் – கம்.பால:13 51/2
போர்த்தது அங்கு ஒருவர் தம்மை ஒருவர் கட்புலம் கொளாமை – கம்.பால:14 76/2
அகிலும் ஆரமும் ஆர அங்கு ஓங்குமே – கம்.பால:16 28/3
கல்லி அங்கு அகழ் காமர் கிழங்கு எடா – கம்.பால:16 31/2
வெம் சாயை உடை கதிர் அங்கு அதன் மீது பாயும் – கம்.பால:16 36/2
தன் நேர் இல்லாள் அங்கு ஒரு கொய்யல் தழை மூழ்கி – கம்.பால:17 31/2
அங்கு அவர் பண்ணை நல் நீராடுவான் அமைந்த தோற்றம் – கம்.பால:18 2/1
அங்கு இடை உற்ற குற்றம் யாவது என்று அறிதல் தேற்றாம் – கம்.பால:18 10/1
தானும் அங்கு அவர்கள் பின் தமியள் ஏகினாள் – கம்.பால:19 26/4
கொள்ளை போர் வாள்_கணாள் அங்கு ஒருத்தி ஓர் குமரன்_அன்னான் – கம்.பால:19 59/1
அருப்பு மென் முலையாள் அங்கு ஓர் ஆய்_இழை – கம்.பால:21 21/1
ஒருத்தி மற்று அங்கு ஒருத்தியை நோக்கி என் – கம்.பால:21 37/2
நங்கை அங்கு ஒரு பொன் நயந்தார் உய்ய – கம்.பால:21 38/1
அங்கு அங்கே தோன்றலாலும் அருந்ததி அனைய கற்பின் – கம்.பால:22 21/3
ஆவி அங்கு அவன் அலது இல்லை ஆதலான் – கம்.பால:24 48/3
அங்கு அவர் கழுத்து என கமுகம் ஆர்ந்தன – கம்.அயோ:2 37/2
அங்கு உள கிளை காவற்கு அமைதியின் உளன் உம்பி – கம்.அயோ:8 43/1
இங்கொடு அங்கு இழித்தி ஏற்றும் இருவினை என்னல் ஆன – கம்.அயோ:13 46/4
அங்கு அரக்கர் அவிந்து அழிந்தார் என – கம்.ஆரண்:7 22/1
நொய்தின் அங்கு அவன் நொறில் பரி தேர் பட நூறி – கம்.ஆரண்:8 20/3
இராமன் அங்கு ஓர் தனி கணை ஏவினான் – கம்.ஆரண்:9 23/4
அன்ன காலை அங்கு நின்று எழுந்து அழுங்கு சிந்தையான் – கம்.ஆரண்:10 95/1
பொன்னனார் எடுக்க அங்கு ஓர் சோலையூடு போயினான் – கம்.ஆரண்:10 95/4
பின்னை சிலர் உய்வர் என்று அங்கு ஒரு பேச்சும் உண்டோ – கம்.ஆரண்:10 137/4
வன்மை தரித்தோர் மானிடர் மற்று அங்கு அவர் வாளால் – கம்.ஆரண்:11 4/1
ஆண்டு அங்கு இளையான் உரையாடினனால் – கம்.ஆரண்:11 50/1
அங்கு அடுத்த நிலைமை அறைந்தனம் – கம்.ஆரண்:12 1/2
துரக்க அங்கு அது பட தொலைந்து சோர்கின்ற – கம்.ஆரண்:12 11/2
தீயும் அங்கு அவை தீய்தலும் செ இருந்து – கம்.ஆரண்:14 17/2
அங்கு அ வனத்துள் அயோமுகி என்னும் – கம்.ஆரண்:14 39/3
அங்கியின் நெடும் படை வாங்கி அங்கு அது – கம்.ஆரண்:14 79/1
அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய – கம்.கிட்:1 20/1
நொய்தின் அங்கு அவன் கொணர்வென் நோன்மையாய் – கம்.கிட்:3 52/2
ஆதி அண்டம் முன்பு அளித்தவன் உலகின் அங்கு அவன் ஊர் – கம்.கிட்:4 7/3
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை – கம்.கிட்:4 13/1
அங்கு வந்து அரி எதிர்ந்து அமைதி என் என்றலும் – கம்.கிட்:5 4/1
அறங்கள் நாறும் மேனியார் அரி கணங்களோடும் அங்கு
இறங்கு-போதும் ஏறு-போதும் ஈறு இலாத ஓதையால் – கம்.கிட்:7 3/1,2
துடிப்ப அங்கு உறங்கு வாலி திண் செவி துளைக்கணே – கம்.கிட்:7 12/4
அங்கு அவன் அலங்கல் மார்பில் புரண்டனள் அகன்ற செக்கர் – கம்.கிட்:8 2/3
புகை உடைத்து என்னின் உண்டு பொங்கு அனல் அங்கு என்று உன்னும் – கம்.கிட்:9 9/1
அங்கு அவர் திறத்தினானே அல்லலும் பழியும் ஆதல் – கம்.கிட்:9 13/3
இறைவ அங்கு அவர் இறுதி கண்டு இனிது இசை புனைந்து இமையவர்கள்தாம் – கம்.கிட்:10 67/3
சீற்றம் அங்கு அது-தனை தெளிந்த சிந்தையால் – கம்.கிட்:11 104/3
எய்தினான் அங்கு ஓர் நெடு வரை சிகரத்தின் இருக்கை – கம்.கிட்:12 29/3
கரு வினையது இ பிறவிக்கு என்று உணர்ந்து அங்கு அது களையும் கடை_இல் ஞானத்து – கம்.கிட்:13 27/3
அங்கு அவள் உந்தி ஒக்கும் சுழி என கணித்தது உண்டால் – கம்.கிட்:13 40/3
அங்கு அவள் நிலைமை எல்லாம் அளந்து அறிந்து அருகு சார்ந்து – கம்.கிட்:13 66/3
ஆயினார் அவரும் அங்கு அன்ன நாள் அவதியில் – கம்.கிட்:14 1/3
சென்று அங்கு ஆடுதல் செய்து தீர்ந்த பின் – கம்.கிட்:16 46/2
மூவர்-தம்முளும் ஒருவன் அங்கு உழையனா முயலும் – கம்.சுந்:2 10/3
வன் மருங்குல் வாள் அரக்கியர் நெருக்க அங்கு இருந்தாள் – கம்.சுந்:3 3/1
என்-கொல் எண்ணுவேன் என்னும் அங்கு இரா பகல் இல்லாள் – கம்.சுந்:3 16/4
ஈண்டு நீ இருந்தாய் ஆண்டு அங்கு எ உயிர் விடும் இராமன் – கம்.சுந்:4 77/4
அன்னை நோய்க்கும் பரதன் அங்கு ஆற்றுறும் – கம்.சுந்:5 37/2
இன்னல் நோய்க்கும் அங்கு ஏகுவது அன்றியே – கம்.சுந்:5 37/3
ஆயது அங்கு ஓர் குறள் உரு ஆய் அடி – கம்.சுந்:13 7/1
சோலை அங்கு அதனில் உம்பி புல்லினால் தொடுத்த தூய – கம்.சுந்:14 31/3
அங்கு உள தன்மை எல்லாம் அடியனேற்கு அறிய சொன்னாள் – கம்.சுந்:14 45/2
மடு ஒத்து அங்கு அதின் வங்கமும் அன்றாய் – கம்.யுத்1:3 101/3
உலைவு இலா உயிர்கள்-தோறும் அங்கு அங்கே உறைகின்றானும் – கம்.யுத்1:3 120/2
அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு
உயிர் உடை மேரு என்ன வாய் மடித்து உருத்து நின்றான் – கம்.யுத்1:3 144/3,4
போர்த்தது வானத்து அன்று அங்கு எழுந்தது துழனி பொம்மல் – கம்.யுத்1:4 146/4
ஊட்டினாய் எரி ஊர் முற்றும் இனி அங்கு ஒன்று உண்டோ – கம்.யுத்1:5 70/2
அங்கு அரக்கர் சதகோடி அமைந்தோர் – கம்.யுத்1:11 10/3
சொல்லில் அங்கு ஓர் சதகோடி தொடர்ந்தோர் – கம்.யுத்1:11 11/3
அங்கு அவர் நிலைமை நிற்க மனிசனுக்காக அஞ்சாது – கம்.யுத்1:14 23/3
அந்தரத்தில் நெருங்கலின் அங்கு ஒரு – கம்.யுத்2:15 28/2
ஏய்ந்தது அங்கு ஒர் மராமரம் ஏந்தினான் – கம்.யுத்2:15 43/4
மீட்டும் அங்கு ஓர் மராமரம் வேரொடும் – கம்.யுத்2:15 72/1
ஆற்றல் சால் துன்முகனும் அங்கு ஆர்த்து எழ – கம்.யுத்2:15 81/2
ஏந்திய சிகரம் ஒன்று அங்கு இந்திரன் குலிசம் என்ன – கம்.யுத்2:15 128/1
மாருதி பின்னும் அங்கு ஓர் மராமரம் கையின் வாங்கி – கம்.யுத்2:15 137/2
மற்று அங்கு ஒரு வடிவு உற்று அது மாறாடுறு காலை – கம்.யுத்2:15 179/2
பற்று அங்கு அருமையின் அன்னது பயில்கின்றது ஒர் செயலால் – கம்.யுத்2:15 179/3
உற்று அங்கு அது புறம் போய் உடல் புகுந்தால் என உணர்ந்தான் – கம்.யுத்2:15 179/4
தோள் ஒத்த துணை மென் கொங்கை நோக்கு அங்கு தொடர்கிலாமை – கம்.யுத்2:16 4/4
உய்யலாம் வகைகள் என்று அங்கு எழுப்பல் ஆம் வகையே செய்தும் – கம்.யுத்2:16 49/2
பொன்றினவன் எழுந்தால்-போல் புடைபெயர்ந்து அங்கு எழுந்திருந்தான் – கம்.யுத்2:16 51/4
அயிறலை தொடர் அங்கு அகல் வாயினான் – கம்.யுத்2:16 61/4
நிறம் உனக்கு அளித்தது அங்கு அதனை நீக்கி நீ – கம்.யுத்2:16 79/3
இற முன் அங்கு யார் உனை எடுத்து நாட்டுவார் – கம்.யுத்2:16 79/4
போர் கோலம் செய்து விட்டாற்கு உயிர் கொடாது அங்கு போகேன் – கம்.யுத்2:16 150/2
இருவரும் நிற்க மற்று அங்கு யார் உளர் அவரை எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 158/3
ஒருவரை கரம் ஒருவரை சிரம் மற்று அங்கு ஒருவர் – கம்.யுத்2:16 220/1
ஆக்கி அங்கு அவன் அடு படை தொடுத்து விட்டு அறுத்தனன் அது சிந்தி – கம்.யுத்2:16 328/3
ஏந்து வல் நெடும் தோள் புடைத்து ஆர்த்து அங்கு ஓர் எழு முனை வயிர போர் – கம்.யுத்2:16 329/2
என்று உரைத்து எழுந்து சென்று அங்கு இருபது என்று உரைக்கும் நீல – கம்.யுத்2:17 17/1
அங்கு நின்று இயற்றியது அறைகவாம்-அரோ – கம்.யுத்2:17 95/4
வேல் அங்கு எறிய கொடு விட்டது நீள் – கம்.யுத்2:18 59/3
ஆர்த்து அங்கு அனல் விழியா முதிர் மத யானையை அனையான் – கம்.யுத்2:18 155/1
உமையனே காக்க மற்று அங்கு உமை ஒரு கூறன் காக்க – கம்.யுத்2:18 188/1
ஆறினான் அது-காலத்து அங்கு அவனுடை அனிகம் எல்லாம் – கம்.யுத்2:18 193/3
கண்டு அங்கு அது மா மரமே கொடு காத்தான் – கம்.யுத்2:18 237/3
விண்டு அங்கு அது தீர்ந்தது மன்னன் வெகுண்டான் – கம்.யுத்2:18 237/4
ஆலத்தினும் வெய்யவன் அங்கதன் அங்கு ஓர் – கம்.யுத்2:18 247/2
அங்கு அவன்-தனை மலைந்து கொன்று முனிவு ஆற வந்தனென் அது அன்றியும் – கம்.யுத்2:19 76/3
அங்கு அவர் ஆவியோடும் தம் உயிர் போக்கி அற்றார் – கம்.யுத்2:19 165/4
கொல்வித்தான் உடனே நின்று அங்கு என்பரோ கொண்டு போனான் – கம்.யுத்2:19 210/1
அங்கு அமர்க்களத்து ஒருவரோடு ஒருவர் சென்று அடர்ந்தார் – கம்.யுத்3:20 51/3
தோள் வித்தகன் அங்கு ஓர் சுடர் கணையால் – கம்.யுத்3:20 85/2
பட அங்கு ஒரு குன்று படர்த்தினனால் – கம்.யுத்3:20 88/4
அங்கு அவன் உலத்தலோடும் அழல் கொழுந்து ஒழுகும் கண்ணான் – கம்.யுத்3:21 36/1
பாய்ந்தனன் அங்கு அப்பொழுதே பரு வரைகள் எனை பலவும் படர ஆர்த்து – கம்.யுத்3:24 34/1
இமய மால் வரையை உற்றான் அங்கு உள இமைப்பிலோரும் – கம்.யுத்3:24 43/1
அங்கு அது வேரொடும் அங்கை தாங்கினான் – கம்.யுத்3:24 63/3
மனை பொடி பட்டது அங்கு மாண்டது தாரம் ஈண்டும் – கம்.யுத்3:26 77/3
கொற்ற மாருதி அங்கு இல்லை யார் உயிர் கொடுக்கல்-பாலார் – கம்.யுத்3:26 79/4
அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் – கம்.யுத்3:27 42/2
அங்கு அங்கு இழிகுற்ற அமர் தலைவர் – கம்.யுத்3:27 42/2
அங்கு அடங்கலும் படர் குருதி ஆழியின் – கம்.யுத்3:27 48/3
அங்கு அடங்கினர் தொடர் பகழி அஞ்சினார் – கம்.யுத்3:27 48/4
அங்கு உடல் தம்பியை தழுவி அண்மினார் – கம்.யுத்3:27 50/3
அங்கு அது கிடக்க நான் மனிதர்க்கு ஆற்றலென் – கம்.யுத்3:27 64/1
படை அங்கு அது படரா-வகை பகலோன் குல மருமான் – கம்.யுத்3:27 138/1
போய்த்து அங்கு அது கனல் மாண்டது புகை வீய்ந்தது பொதுவே – கம்.யுத்3:27 147/4
செய்வெனே அரசு என்னும் அங்கு ஓர் தலை – கம்.யுத்3:29 16/2
உய்வெனே என்று உரைக்கும் அங்கு ஓர் தலை – கம்.யுத்3:29 16/4
அஞ்சினேன் என்று அரற்றும் அங்கு ஓர் தலை – கம்.யுத்3:29 19/4
ஆற்றலாய் என்று உரைக்கும் அங்கு ஓர் தலை – கம்.யுத்3:29 22/4
குவளை கண்ணி அங்கு இராக்கத கன்னியை கூட – கம்.யுத்3:30 14/2
வினயம் மேவினர் இனிதின் அங்கு இருந்தது ஒர் வேலை – கம்.யுத்3:30 33/2
அங்கு வெந்திலதோ சிறிது அறிந்ததும் இலிரோ – கம்.யுத்3:30 42/2
ஆரை கொண்டு உன்னால் அன்றே வென்றது அங்கு அவனை இன்னம் – கம்.யுத்3:31 65/3
அங்கு அ வெம் கடும் கணை அயிலின் வாய்-தொறும் – கம்.யுத்4:37 146/1
அங்கு அவர் வைத்து பெண்மைக்கு அரசியை தொழுது சூழ – கம்.யுத்4:41 30/2
அனைத்தில் அங்கு ஒன்றும் ஆயினும் ஆகுக – கம்.யுத்4:41 58/1
அங்கு வைகினன் அல்லது தாழ்க்குமோ – கம்.யுத்4:41 85/3
ஆவி அங்கு அவன் அலால் மற்று இன்மையால் அனையன் நீங்க – கம்.யுத்4:41 114/1

மேல்


அங்குச (2)

சுரிபடை தொழிலும் மற்றை அங்குச தொழிலும் தொக்கார் – கம்.சுந்:8 12/2
மேக்கு உயர் அங்குச கைய வெம் கரி – கம்.யுத்2:18 112/3

மேல்


அங்குசத்து (1)

அரிந்த அங்குசத்து அங்கையின் கல்வியின் அமைவால் – கம்.யுத்2:16 215/2

மேல்


அங்குசம் (6)

அங்குசம் கடாவ ஒரு கை இரு கை – திரு 110
நிறை எனும் அங்குசம் நிமிர்ந்து போயதே – கம்.பால:10 40/4
அருவி பெய் வரையின் பொங்கி அங்குசம் நிமிர எங்கும் – கம்.பால:14 61/1
காத்த அங்குசம் நிமிர்ந்திட கால் பிடித்து ஓடி – கம்.பால:15 6/2
அங்குசம் நெடும் கவண் அடுத்து உடல் வசிக்கும் – கம்.சுந்:2 68/1
கேடகத்தோடு மழு எழு சூலம் அங்குசம் கப்பணம் கிடுகோடு – கம்.சுந்:3 91/1

மேல்


அங்கும் (12)

ஆடினர் பாடினர் அங்கும் இங்குமாய் – கம்.பால:5 12/1
அன்று என ஆம் என இமையோர் அயிர்த்தனர் மேல் வெயில் கரந்தது அங்கும் இங்கும் – கம்.பால:6 14/2
இயங்கு உறு புலன்கள் அங்கும் இங்கும் கொண்டு ஏக ஏகி – கம்.பால:10 19/1
அலங்கு நீர் வெள்ளம் தள்ளி அழிதர அங்கும் இங்கும் – கம்.அயோ:13 55/3
ஆடினார் பாடினார் அங்கும் இங்கும் களித்து – கம்.கிட்:4 21/1
நூக்குறுத்து அங்கும் இங்கும் தள்ளுற நுடங்கும் நோன்மை – கம்.சுந்:1 78/2
ஐயன் அங்கும் இங்கும் காலால் அழியும் மழை என்ன – கம்.சுந்:8 45/3
ஈர்கின்றது அன்றே என்றன் உள்ளத்தை இங்கும் அங்கும்
பேர்கின்றது ஆவி யாக்கை பெயர்கின்றது இல்லை பின்னை – கம்.யுத்1:12 35/1,2
அங்கும் இங்கும் நின்று ஆடினவாம்-அரோ – கம்.யுத்2:15 29/4
மீன் என அங்கும் இங்கும் படைக்கலம் மிளிர வீசும் – கம்.யுத்3:22 142/3
அங்கும் இ அறமே நோக்கி அரசு இழந்து அடவி எய்தி – கம்.யுத்3:26 68/1
ஒற்றும் என்ன அங்கும் இங்கும் விண்ணுளோர் ஒதுங்குவார் – கம்.யுத்3:31 95/2

மேல்


அங்குமா (1)

இழுக்கினர் அடிகளின் இங்கும் அங்குமா
மழுக்களும் அயில்களும் வாளும் தோள்களும் – கம்.யுத்2:18 96/1,2

மேல்


அங்குரம் (1)

எந்தை காண்டி இடரினுக்கு அங்குரம்
முந்து வந்து முளைத்தது அன்றோ என்றான் – கம்.அயோ:10 53/3,4

மேல்


அங்குரம்-கொல் (1)

வித்து முளைத்த அங்குரம்-கொல் வேறே சில-கொல் மெய்ம் முகிழ்த்த – கம்.சுந்:4 53/3

மேல்


அங்கே (6)

அங்கு அங்கே தோன்றலாலும் அருந்ததி அனைய கற்பின் – கம்.பால:22 21/3
தூண்டினை மீள்வது ஆக்கின் சுவட்டை ஓர்ந்து என்னை அங்கே
மீண்டனன் என்ன மீள்வர் இது நின்னை வேண்டிற்று என்றான் – கம்.அயோ:5 18/3,4
ஒக்க நின்றது எ உலகமும் அங்கு அங்கே ஓசை – கம்.கிட்:4 13/1
கொல்லோம் எம் உயிர் கொண்டு அங்கே
எல்லோமும் செல எம் கோனும் – கம்.சுந்:5 42/2,3
உலைவு இலா உயிர்கள்-தோறும் அங்கு அங்கே உறைகின்றானும் – கம்.யுத்1:3 120/2
அங்கே உணர்கின்ற அலந்தலை-வாய் – கம்.யுத்3:31 209/2

மேல்


அங்கை (25)

ஐவருள் ஒருவன் அங்கை ஏற்ப – திரு 254
ஆசு இல் அங்கை அரக்கு தோய்ந்து அன்ன – சிறு 74
கோடல் குவி முகை அங்கை அவிழ – முல் 95
அங்கை நிறைய ஞெமிடி கொண்டு தன் – நற் 22/4
புலவு வில் இளையர் அங்கை விடுப்ப – பதி 71/15
தலை அங்கை கொண்டு நீ காபாலம் ஆடும்-கால் – கலி 1/12
மாசு இல் அங்கை மணி மருள் அம் வாய் – அகம் 16/3
ஐது படு கொள்ளி அங்கை காய – அகம் 94/7
நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன் – புறம் 380/10
ஆயர் மங்கையர் அங்கை வருந்துவார் – கம்.பால:2 28/4
ஐய பொன் கலத்தொடு அங்கை விட்டு இருந்த ஆதர் போல் – கம்.பால:13 54/2
அங்கை அணையில் பொலிவு அழுங்க முகம் எல்லாம் – கம்.அயோ:5 16/3
ஆயவள்-தன்னை நேர்ந்து அங்கை ஏந்தினர் – கம்.அயோ:14 86/1
அன்றியும் அண்ணல் ஆணை மறுக்கிலன் அங்கை கூப்பி – கம்.ஆரண்:7 63/3
அவித்து நின்று எவன் ஆயினும் ஆக என்று அங்கை
கவித்து நீங்கிட சில பகல் என்பது கருதா – கம்.சுந்:2 130/1,2
அண்டமும் கடந்தான் அங்கை அனலியும் குளிர்ந்தது அங்கி – கம்.சுந்:12 125/1
அங்கை வாள்-கொடு அவள் ஆகம் விளங்கும் – கம்.யுத்1:11 21/3
அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி – கம்.யுத்1:14 28/1
ஆயிரம் கோடி பேய் அங்கை ஆயுதம் – கம்.யுத்2:15 105/1
வாசவன் மாயன் மற்றை மலருளோன் மழு வாள் அங்கை
ஈசன் என்று இனைய தன்மை இளிவரும் இவரால் அன்றி – கம்.யுத்2:16 31/1,2
வில் ஒன்று எடுத்தி சரம் ஒன்று எடுத்தி மிளிர் சங்கம் அங்கை உடையாய் – கம்.யுத்2:19 257/2
அங்கையோடு அங்கை கொட்டி அலங்கல் தோள் குலுங்க நக்கான் – கம்.யுத்2:19 276/4
சுந்தர மகளிர் அங்கை சாமரை தென்றல் தூற்ற – கம்.யுத்3:24 52/2
அங்கு அது வேரொடும் அங்கை தாங்கினான் – கம்.யுத்3:24 63/3
ஆடி அங்கை இரண்டும் அலங்குற – கம்.யுத்4:40 4/3

மேல்


அங்கை-நின்று (1)

அ கணத்து அறிவு வந்து அணுக அங்கை-நின்று
உக்கனன் கவி அரசு என்னும் உண்மையும் – கம்.யுத்2:16 290/1,2

மேல்


அங்கைகள் (2)

அங்கைகள் கூப்ப நின்ற அருந்ததிக்கு அருகர் ஆனார் – கம்.கிட்:15 32/4
அங்கைகள் தீண்ட அஞ்சி ஆழ் செவி-அதனினூடு – கம்.யுத்2:16 46/3

மேல்


அங்கையர் (1)

அரக்கியர் அயில் முதல் ஏந்தும் அங்கையர்
நெருக்கிய குழுவினர் துயிலும் நீங்கினர் – கம்.சுந்:3 58/1,2

மேல்


அங்கையன் (2)

ஆய சொல் தலை-மேல் கொண்ட அங்கையன் அன்னை நின்னை – கம்.சுந்:4 29/1
அயில் தலை தொடர் அங்கையன் சிங்க ஊன் – கம்.யுத்2:16 61/3

மேல்


அங்கையால் (6)

அலைக்கும் ஆழி அடங்கிட அங்கையால்
மலை குலங்களின் தூர்க்கும் மனத்தினாள் – கம்.ஆரண்:6 68/1,2
ஐயனுக்கு அங்கி முன்னர் அங்கையால் பற்றும் நங்கை – கம்.சுந்:14 47/3
ஆனிற கண்ணன் என்று ஒருவன் அங்கையால்
கான் இற மலை கொணர்ந்து எறிய கார் கடல் – கம்.யுத்1:8 12/1,2
அ வகை மலையினை ஏற்று ஓர் அங்கையால்
வவ்வினன் அரக்கன் வாள் அவுணர் வாழ்த்தினார் – கம்.யுத்2:16 252/3,4
மலையை வேரொடும் வாங்க அன்று அங்கையால் வாரி – கம்.யுத்3:30 37/2
அழுந்தின நங்கையை அங்கையால் சுமந்து – கம்.யுத்4:40 73/1

மேல்


அங்கையில் (3)

அரவு செறி உவவு மதி என அங்கையில் தாங்கி – பரி 10/76
நான நெய் விளக்கு நால்_இரு கோடி நங்கையர் அங்கையில் ஏந்த – கம்.சுந்:3 76/1
பார்த்த மாருதி தாரு ஒன்று அங்கையில் பற்றி – கம்.சுந்:11 47/2

மேல்


அங்கையின் (8)

அங்கையின் ஆய மந்திரத்தை ஆய்ந்தனள் – கம்.ஆரண்:6 23/2
அங்கையின் அரன் கயிலை கொண்ட திறல் ஐயன் – கம்.ஆரண்:10 43/1
அங்கையின் எடுத்த எனது ஆடு எழில் மணி தோள் – கம்.ஆரண்:11 19/2
அங்கையின் வாங்குநர் எவரும் இன்றியே – கம்.சுந்:3 48/2
பற்றும் அங்கையின் படிகாரன் இன்று – கம்.யுத்1:9 53/3
அரிந்த அங்குசத்து அங்கையின் கல்வியின் அமைவால் – கம்.யுத்2:16 215/2
அட்டில் எனலாய் அமலன் அங்கையின் அடங்க – கம்.யுத்4:36 4/2
அங்கையின் நெல்லி போல் அனைத்தும் நோக்கினும் – கம்.யுத்4:40 63/3

மேல்


அங்கையினார் (1)

ஆனார் நிமிர் கொள்ளி கொள் அங்கையினார்
கான் ஆர் நெறியும் மலையும் கழிய – கம்.யுத்3:27 15/2,3

மேல்


அங்கையினால் (2)

அங்கையினால் எனை அஞ்சலை என்றால் – கம்.ஆரண்:14 55/3
ஆழி கிரி தள்ளும் ஓர் அங்கையினால் – கம்.யுத்2:18 58/4

மேல்


அங்கையினின் (1)

ஆகாய கங்கையினை அங்கையினின் அள்ளி – கம்.சுந்:2 3/3

மேல்


அங்கையும் (3)

அங்கையும் உள்ளமும் குவிந்த ஆக்கையர் – கம்.ஆரண்:10 9/3
அங்கையும் அடியும் கண்டால் அரவிந்தம் நினையுமா-போல் – கம்.கிட்:13 48/1
அயர்த்தனன்-கொல் என்று அஞ்சினர் அங்கையும் தாளும் – கம்.யுத்3:22 196/3

மேல்


அங்கையோடு (2)

அங்கதன் அதனை கேளா அங்கையோடு அங்கை தாக்கி – கம்.யுத்1:14 28/1
அங்கையோடு அங்கை கொட்டி அலங்கல் தோள் குலுங்க நக்கான் – கம்.யுத்2:19 276/4

மேல்


அங்கொடு (1)

அங்கொடு இங்கு இழித்தி ஏற்றும் அமைதியின் அமரர் வையத்து – கம்.அயோ:13 46/3

மேல்


அங்கோடு (1)

ஆர்த்தார் அண்டத்து அப்புறத்தும் அறிவிப்பார் போல் அங்கோடு இங்கு – கம்.சுந்:12 121/1

மேல்


அங்ஙனம் (1)

தேவர் செய்கையன் அங்ஙனம் உரை-செய தீயோன் – கம்.யுத்1:3 41/1

மேல்


அச்ச (2)

அச்ச நுண் மருங்குலாள் ஓர் அணங்கு_அனாள் அளகபந்தி – கம்.பால:19 11/1
நீர் இடு துகிலர் அச்ச நெருப்பு இடு நெஞ்சர் நெக்கு – கம்.சுந்:6 55/1

மேல்


அச்சத்தால் (2)

அஞ்சினர் வானவர் அவுணர் அச்சத்தால்
துஞ்சினர் எனை பலர் சொரி மத தொளை – கம்.அயோ:11 68/1,2
என்-வயின் இறுதி நோக்கி அச்சத்தால் இசைத்தேன் அல்லேன் – கம்.ஆரண்:11 32/2

மேல்


அச்சத்தான் (1)

அச்சத்தான் மாறி அசைவினான் போத்தந்து – கலி 110/8

மேல்


அச்சத்தின் (1)

கேட்டும் இ மாயம் செய்தது அச்சத்தின் கிளர்ச்சி அன்றோ – கம்.ஆரண்:12 82/4

மேல்


அச்சது (1)

பொன் திரள் அச்சது வெள்ளி சில்லி புக்கு – கம்.பால:23 70/1

மேல்


அச்சம் (26)

அச்சம் அறியாது ஏமம் ஆகிய – மது 652
நன் மொழிக்கு அச்சம் இல்லை அவர் நாட்டு – குறு 392/2
அச்சம் பொய் சொல் அன்பு மிக உடைமை – பதி 22/2
புதுமை ஆதலின் அவற்கு அச்சம் பூத்ததே – கம்.பால:19 49/4
ஏண்-பால் ஓவா நாண் மடம் அச்சம் இவையே தம் – கம்.அயோ:3 43/1
அச்சம் என்பது ஒன்று உருவு கொண்டால் என அழிவார் – கம்.ஆரண்:7 139/2
அச்சம் என்னும் ஈது ஆர் உயிர்க்கு அரும் துணை ஆமோ – கம்.ஆரண்:8 2/4
அச்சம் அகற்றி செற்ற மனத்தோடு அறைகின்றான் – கம்.ஆரண்:11 7/4
அல்லி அம் கமலம் அன்ன அடி பணிந்து அச்சம் தீர்ந்தான் – கம்.கிட்:11 77/2
அ மலை ஏறினார் அச்சம் நீங்கினார் – கம்.கிட்:14 16/4
ஆராநின்றாள் நூபுரம் அச்சம் தரு தாளாள் – கம்.சுந்:2 75/3
அன்னை ஈது என்னை மேனி யார்-கொல் என்று அச்சம் உற்றார் – கம்.சுந்:6 47/3
அ நெடும் தானை சுற்ற அமரரை அச்சம் சுற்ற – கம்.சுந்:8 14/1
கொல் இயல் அரக்கர் நெஞ்சில் குடி புக அச்சம் வீரன் – கம்.சுந்:8 17/3
நெருக்கினர் காப்ப நின்-பால் நேயமே அச்சம் நீக்க – கம்.சுந்:14 36/2
அடிமையின் சிறந்தேன் என்னா அயிர்ப்பொடும் அச்சம் நீங்கி – கம்.யுத்1:4 144/3
அரக்கரும் அனையது ஓர் அச்சம் எய்தினார் – கம்.யுத்2:15 125/4
பெயர்ந்து ஒரு சிகரம் தேடின் அச்சம் ஆம் பிறர்க்கும் என்னா – கம்.யுத்2:16 180/1
ஆர்ப்பித்தீர் என்னை இன்னல் அறிவித்தீர் அமரர் அச்சம்
தீர்ப்பித்தீர் இன்னம் என் என் செய்வித்து தீர்திர் அம்மா – கம்.யுத்2:17 11/3,4
கொண்டனன் எறிந்து நம்மை கொல்லும் என்று அச்சம் கொண்டார் – கம்.யுத்2:19 174/3
இந்திரன் பகைஞனே-கொல் என்பது ஓர் அச்சம் எய்தி – கம்.யுத்3:21 16/1
அச்சம் உற்றனர் கண் புதைத்து அடங்கினர் அமரர் – கம்.யுத்3:22 69/4
உத்தம நகரும் மாளும் என்பது ஓர் அச்சம் ஊன்ற – கம்.யுத்3:26 16/3
ஆண்தகையது உண்மை இனி அச்சம் அகல்வுற்றீர் – கம்.யுத்4:36 5/2
ஆற்றல் சால் அமரரும் அச்சம் எய்தினார் – கம்.யுத்4:37 79/2
ஆண்டு உறைந்து அடங்கினை அச்சம் தீர்ந்து இவண் – கம்.யுத்4:40 49/3

மேல்


அச்சமுண்டார்களும் (1)

அடியுண்டார்களும் அச்சமுண்டார்களும் அரக்கர் – கம்.சுந்:11 31/4

மேல்


அச்சமும் (4)

அச்சமும் அவலமும் ஆர்வமும் நீக்கி – மது 489
அரவ மா கடல் அஞ்சிய அச்சமும்
உரவு நல் அணை ஓட்டிய ஊற்றமும் – கம்.யுத்1:9 39/1,2
கூற்றுக்கு ஐயமும் அச்சமும் கெட நெடும் கொற்றவன் கொலை அம்பால் – கம்.யுத்2:16 337/3
ஆர்ப்பார் ஆனார் அச்சமும் அற்றார் அலர் மாரி – கம்.யுத்4:37 133/1

மேல்


அச்சமோ (2)

அச்சமோ அவர்க்கு அன்பினோ யாவதோ ஐயா – கம்.யுத்1:2 101/4
ஆயது தெரிந்தோ தங்கள் அச்சமோ அறிவோ யார்க்கும் – கம்.யுத்1:9 77/1

மேல்


அச்சமோடு (1)

இரு பேர் அச்சமோடு யானும் ஆற்றலென் – குறி 29

மேல்


அச்சாக (1)

நகை அச்சாக நல் அமிர்து கலந்த – பரி 3/33

மேல்


அச்சிரக்கால் (1)

அச்சிரக்கால் ஆர்த்து அணி மழை கோலின்றே – பரி 18/38

மேல்


அச்சிரம் (1)

தண் பனி வடந்தை அச்சிரம்
முந்து வந்தனர் நம் காதலோரே – ஐங் 223/4,5

மேல்


அச்சின் (1)

அச்சின் திண் தேர் ஆனையின் மா-மேல் அகல் வானில் – கம்.யுத்4:33 18/1

மேல்


அச்சின (1)

அற்ற ஆழிய அறுப்புண்ட அச்சின அம்போடு – கம்.யுத்2:15 233/1

மேல்


அச்சினை (1)

அகங்களை கழன்று தேரின் அச்சினை உருவி அப்பால் – கம்.யுத்2:15 145/3

மேல்


அச்சினோடு (1)

அச்சினோடு ஆழி வெவ்வேறு ஆக்கினான் ஆணி நீக்கி – கம்.யுத்3:28 37/4

மேல்


அச்சு (12)

அச்சு அற்று ஏமம் ஆகி இருள் தீர்ந்து – பதி 90/2
அச்சு ஆறு ஆக உணரிய வருபவன் – கலி 75/20
அகலுள் ஆண்மை அச்சு அற கூறிய – அகம் 281/2
கீழ்_மரத்து யாத்த சேம அச்சு அன்ன – புறம் 102/5
அச்சு உடை சாகாட்டு ஆரம் பொருந்திய – புறம் 256/2
நச்சுவர் கையின் நிரப்பல் ஓம்பு-மதி அச்சு வர – புறம் 360/14
அச்சு என நினைத்த முதல் அந்தணன் நினைந்தான் – கம்.பால:22 36/1
இடிந்த தேர் குலம் இற்றன தேர் குலம் அச்சு இற்று – கம்.சுந்:11 29/2
ஆரியன் வாகை வில்லும் அச்சு உடை தேரும் அ தேர் – கம்.யுத்2:19 172/3
அச்சு இற செல்கில ஆடல் வாம் பரி – கம்.யுத்3:20 45/2
ஆயிரம் தேர் ஒரு தொடையின் அச்சு இறும் – கம்.யுத்3:22 48/1
அடி அறும் தேர் முரண் ஆழி அச்சு இறும் – கம்.யுத்3:22 49/1

மேல்


அச்சு-உற (1)

ஒரு நிலையே நடுக்கு-உற்று இ உலகு எலாம் அச்சு-உற
இரு நிலம் பெயர்ப்பு அன்ன எவ்வம் கூர் மருள் மாலை – கலி 134/9,10

மேல்


அச்சும் (3)

கொடிஞ்சொடு தட்டும் அச்சும் ஆழியும் கோத்த மொட்டும் – கம்.அயோ:13 52/1
தேர் இரண்டு அருகு பூண்ட கழுதையும் அச்சும் சிந்த – கம்.யுத்3:22 130/3
அலைக்கும் உயர் பாரின் வலி ஆழியினின் அச்சும்
கலக்கு அற வகுத்தது கதத்து அரவம் எட்டின் – கம்.யுத்4:36 8/2,3

மேல்


அச்சென (1)

அச்சென கேட்டாய் அன்றே ஆயிரம் மௌலி அண்ணல் – கம்.யுத்3:27 9/2

மேல்


அச்சொடு (1)

அச்சொடு தாக்கி பார் உற்று இயங்கிய – புறம் 90/6

மேல்


அச்சொடும் (2)

போழ்ந்த பல் நெடும் புரவிய முறை முறை அச்சொடும் பொறி அற்று – கம்.யுத்2:16 315/2
புதையும் நல் மணி பொன் உருள் அச்சொடும்
சிதைய ஆயிரம் பாய் பரி சிந்திட – கம்.யுத்2:19 127/1,2

மேல்


அச்சோடு (1)

அடி துணிந்தன கட களிறு அச்சோடு நெடும் தேர் – கம்.ஆரண்:7 77/2

மேல்


அசங்க (1)

விண்டு அசங்க தொல் அண்டம் வெடித்திட – கம்.யுத்4:37 28/2

மேல்


அசங்கிட (1)

வேர்த்து அசங்கிட அண்டம் வெடித்திட – கம்.யுத்2:15 99/3

மேல்


அசஞ்சல (1)

அசஞ்சல படை ஐ_இரு கோடியன் அமரின் – கம்.யுத்1:5 41/1

மேல்


அசட்டர்கள் (1)

அசட்டர்கள் ஐவரை அகத்து அடக்கிய – கம்.பால:5 74/2

மேல்


அசத்த (1)

பின்னக அசத்த பொருள் இல்லை பெரியோனை – கம்.யுத்4:36 3/2

மேல்


அசத்தினில் (1)

தாம் அசத்தினில் செல்கிலா சதுமுகத்தவற்கும் – கம்.யுத்4:37 117/2

மேல்


அசதி (1)

அலை குழல் சோர்தர அசதி ஆடலால் – கம்.பால:19 24/3

மேல்


அசந (1)

அசந அ புலத்து அகணி நாடு ஒரீஇ – கம்.கிட்:15 16/2

மேல்


அசனி (38)

மருவலர்க்கு அசனி அன்ன வாலியும் மகனும் என்ன – கம்.பால:5 24/2
ஆர்த்தனர் இடித்தனர் அசனி அஞ்சவே – கம்.பால:8 32/4
ஆரும் அஞ்சல் ஐயன் போய் அயோத்தி அடைந்தான் என அசனி
காரும் கடலும் ஒருவழி கொண்டு ஆர்த்த என்ன கடிது ஆர்த்தார் – கம்.அயோ:6 33/3,4
அறிந்திலன் உயிர்த்திலன் அசனி ஏற்றினால் – கம்.அயோ:11 44/3
அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என – கம்.அயோ:11 58/1
அடித்தன ஒன்றொடு ஒன்று அசனி அஞ்சவே – கம்.அயோ:11 66/4
அரும் கடையுகம்-தனில் அசனி மா மழை – கம்.அயோ:13 11/3
அரக்கரும் இரைந்தனர் அசனி ஆம் என – கம்.ஆரண்:10 27/2
ஆயிடை அரி_குலம் அசனி அஞ்சிட – கம்.கிட்:6 1/1
அரிந்தன ஆம் என அசனி நா என – கம்.கிட்:10 10/3
அ உரை கேட்டலும் அசனி ஏற்றினால் – கம்.கிட்:16 33/1
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச – கம்.சுந்:11 4/1
அற்று அவன் உரைத்தலோடும் அனல் விழித்து அசனி குன்றத்து – கம்.யுத்2:16 190/1
ஆறினோடு ஏழு கோல் அசனி ஏறு என – கம்.யுத்2:16 302/1
அருகு ஓடுவ வர உந்தினர் அசனி படி கணை கால் – கம்.யுத்2:18 147/3
ஆயிரம் புரவி பூண்ட அதிர் குரல் அசனி திண் தேர் – கம்.யுத்2:18 182/1
அடர்ந்தன கிரிகளை அசனி ஏறு என – கம்.யுத்2:19 47/1
அதிர்ந்தன உலகம் ஏழும் அனல் பொறி அசனி என்ன – கம்.யுத்2:19 93/1
அத்தனையோரும் குன்றம் அளப்பு_இல அசனி ஏற்றோடு – கம்.யுத்2:19 177/1
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை – கம்.யுத்2:19 276/1
இடிக்கின்ற அசனி என்ன இரைக்கின்றது இராமன் போர் வில் – கம்.யுத்2:19 277/1
அடங்கலும் அசனி கேட்ட அளை உறை அரவம் ஒத்தார் – கம்.யுத்2:19 284/4
ஐய வெம் பாசம்-தன்னால் ஆர்ப்புண்டார் அசனி என்ன – கம்.யுத்2:19 292/1
ஆய்ந்தன அசனி போல ஐ_இரண்டு அழுந்த எய்தான் – கம்.யுத்3:21 37/2
மருள் முறை எய்திற்று என்பர் சிலை வழங்கு அசனி மாரி – கம்.யுத்3:22 21/4
ஆர் இடை அனுமன் ஆர்த்த ஆர்ப்பு ஒலி அசனி கேளா – கம்.யுத்3:22 34/1
அங்கதன் ஆர்த்தனன் அசனி ஏறு என – கம்.யுத்3:22 45/1
தெரிந்தன அசனி போல தெறு பொறி பிதிர்வ திக்கின் – கம்.யுத்3:22 129/2
அடித்தவன் தன்னை நோக்கி அசனி ஏறு அனைய தண்டு – கம்.யுத்3:22 136/1
ஆர்க்கின்ற குரலும் கேளான் இலக்குவன் அசனி ஏற்றை – கம்.யுத்3:22 138/1
அழிந்தன வானவர் மானம் ஆகாயத்திடையினில் பேர் அசனி என்ன – கம்.யுத்3:24 33/3
அண்டமும் குலுங்க ஆர்த்து மாருதி அசனி அஞ்ச – கம்.யுத்3:27 93/2
ஆலங்களும் அரவங்களும் அசனி குலம் எவையும் – கம்.யுத்3:27 153/2
அ கணை அசனி என்ன அனல் என்ன ஆலம் உண்ட – கம்.யுத்3:27 178/1
ஆன்ற பேரியும் அதிர் குரல் சங்கமும் அசனி
ஈன்ற காளமும் ஏழொடு ஏழ் உலகினும் இசைப்ப – கம்.யுத்4:32 4/3,4
அசனி_ஏறு இருந்த கொற்ற கொடியின்-மேல் அரவ தேர்-மேல் – கம்.யுத்4:37 14/1
பிதிர வீழ்ந்தது அசனி ஒளி பெறா – கம்.யுத்4:37 19/3
அழுத்தினன் அசனி ஏறு அயிர்க்கும் ஆர்ப்பினான் – கம்.யுத்4:37 154/4

மேல்


அசனி_ஏறு (3)

அ உரை கேட்டலும் அசனி_ஏறு என – கம்.அயோ:11 58/1
சிங்க_ஏறு அசனி_ஏறு கேட்டலும் சீற்ற சேனை – கம்.யுத்2:19 276/1
அசனி_ஏறு இருந்த கொற்ற கொடியின்-மேல் அரவ தேர்-மேல் – கம்.யுத்4:37 14/1

மேல்


அசனிகள் (1)

ஆர்த்து வீழ்ந்த அசனிகள் வீழ்ந்து-என – கம்.யுத்4:37 162/4

மேல்


அசனியின் (4)

அரு வரை முழையில் முட்டும் அசனியின் இடிப்பும் ஆழி – கம்.சுந்:7 1/1
அனைவரும் வரனின் அமைந்தார் அசனியின் அணிகள் அணிந்தார் – கம்.சுந்:7 15/3
அறைந்தன அசனியின் விசையின் ஆசைகள் – கம்.யுத்2:18 126/2
அறைந்து கற்ற மா தண்டினர் அசனியின் ஆர்ப்பர் – கம்.யுத்3:31 10/4

மேல்


அசனியும் (2)

அரு வரை நெரிய விழும் பேர் அசனியும் அசைய அறைந்தான் – கம்.சுந்:7 25/4
ஆலமும் அசனியும் அனையன அடு கரி – கம்.யுத்2:18 133/2

மேல்


அசனியை (1)

அனைய குன்று எனும் அசனியை யாவர்க்கும் அறிவு அரும் தனி மேனி – கம்.யுத்2:16 326/1

மேல்


அசனியோடும் (1)

மின்னொடும் அசனியோடும் வீழ்வதே போல வீழ்ந்தாள் – கம்.பால:7 50/4

மேல்


அசா (3)

நோய் அசா வீட முயங்குகம் பலவே – அகம் 47/19
மட மான் அசா இனம் திரங்கு மரல் சுவைக்கும் – அகம் 49/12
நோய் அசா வீட முயங்கினள் வாய்மொழி – அகம் 162/16

மேல்


அசாந்து (1)

பல் கால் அலவன் கொண்ட கோட்கு அசாந்து
கொள்ளா நரம்பின் இமிரும் பூசல் – நற் 35/4,5

மேல்


அசாவா (3)

சென்ற நெஞ்சம் செய்_வினைக்கு அசாவா
ஒருங்கு வரல் நசையொடு வருந்தும்-கொல்லோ – நற் 56/5,6
உறு வினைக்கு அசாவா உலைவு இல் கம்மியன் – நற் 363/4
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல் – புறம் 399/27

மேல்


அசாவாது (1)

சேய் ஆறு சென்று துனை பரி அசாவாது
உசாவுநர் பெறினே நன்று-மன் தில்ல – குறு 269/1,2

மேல்


அசாவிடவே (1)

நலம் கேழ் அரிவை புலம்பு அசாவிடவே – குறு 338/8

மேல்


அசாவிடூஉம் (1)

இரை தேர்ந்து உண்டு அசாவிடூஉம் புள்_இனம் இறைகொள – கலி 132/3

மேல்


அசாஅ (2)

கவணை அன்ன பூட்டு பொருது அசாஅ
உமண் எருத்து ஒழுகை தோடு நிரைத்து அன்ன – குறு 388/3,4
புறம் நிறை பண்டத்து பொறை அசாஅ களைந்த – அகம் 343/13

மேல்


அசாஅம் (2)

வாய் பறை அசாஅம் வலி முந்து கூகை – நற் 83/4
கைதை அம் படு சினை எவ்வமொடு அசாஅம்
கடல்_சிறு_காக்கை காமர் பெடையொடு – அகம் 170/9,10

மேல்


அசிக்கும் (1)

இரும்பு அசிக்கும் அருந்தும் எயிற்றினான் – கம்.யுத்2:16 59/2

மேல்


அசுண (1)

நறை அடுத்த அசுண நல் மா செவி – கம்.பால:0 6/3

மேல்


அசுணம் (4)

மணம் நாறு சிலம்பின் அசுணம் ஓர்க்கும் – நற் 244/4
அசுணம் கொல்பவர் கை போல் நன்றும் – நற் 304/8
இரும் கல் விடர் அளை அசுணம் ஓர்க்கும் – அகம் 88/12
தூம மேனி அசுணம் துயில்வு உறும் – கம்.கிட்:13 14/3

மேல்


அசுணமா (1)

கனிந்த பாடல் கேட்டு அசுணமா வருவன காணாய் – கம்.அயோ:10 24/4

மேல்


அசும்பில் (1)

வாழை ஓங்கிய தாழ் கண் அசும்பில்
படு கடும் களிற்றின் வருத்தம் சொலிய – அகம் 8/9,10

மேல்


அசும்பின் (2)

பசந்தன்று காண்டிசின் நுதலே அசும்பின்
அம் தூம்பு வள்ளை அழல் கொடி மயக்கி – அகம் 376/13,14
அசும்பின் சேறு பட்டு அளறு பட்டு அமிழுமால் அடங்க – கம்.யுத்3:31 21/3

மேல்


அசும்பு (13)

நெறி நீர் அருவி அசும்பு உறு செல்வம் – பரி 8/128
வார் அசும்பு ஒழுகும் முன்றில் – புறம் 114/5
அசும்பு பாய் வரை அரும் தவம் முடித்தவர் துணை கண் – கம்.அயோ:10 36/1
அசும்பு உடை பிரச தெய்வ கற்பக நாட்டை அண்மி – கம்.சுந்:1 77/2
பழம் தழும்பினுக்கு இடைஇடையே சில பசும் புண்கள் அசும்பு ஊற – கம்.சுந்:2 207/4
அசும்பு அற வறந்தன வான ஆறு எலாம் – கம்.யுத்1:6 41/3
அசும்பு பாய் தேனும் பூவும் ஆரமும் அகிலும் மற்றும் – கம்.யுத்1:8 17/1
அசும்பு உற உருகிய உலகம் ஆர்த்து எழ – கம்.யுத்2:18 87/2
அசும்பு உடை குருதி பாயும் ஆகத்தான் வேகத்தால் அ – கம்.யுத்2:18 232/1
அசும்பு விண்ணிடை அடங்கினன் முனிவரும் அறியா – கம்.யுத்3:22 162/3
வீங்கின பெரும் பிணம் விசும்பு உற அசும்பு படு சோரி விரிவுற்று – கம்.யுத்3:31 145/2
அசும்பு சிந்தி நொந்து உலைவுற தோள் புடைத்து ஆர்த்தான் – கம்.யுத்4:35 28/4
அசும்பு பாய்கின்றது அருக்கனின் ஒளிர்கின்றது அண்டம் – கம்.யுத்4:37 107/2

மேல்


அசும்பும் (1)

அசும்பும் அருவி அரு விடர் பரந்த – பரி 21/52

மேல்


அசும்புறு (1)

அசும்புறு மத கரி புரவி ஆடக – கம்.ஆரண்:7 52/1

மேல்


அசுரர் (1)

ஆக்கிய செருவை நோக்கி அமரரோடு அசுரர் போரை – கம்.யுத்2:19 52/3

மேல்


அசுரர்கள் (1)

அவன் உணர்ந்து எழுந்த காலத்து அசுரர்கள் படுவது எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 110/3

மேல்


அசுரர்கள்-தம் (1)

அண்ணாவோ அண்ணாவோ அசுரர்கள்-தம் பிரளயமே அமரர் கூற்றே – கம்.யுத்4:38 4/4

மேல்


அசுரரே (1)

தோன்றினான் வந்து சுரர்களோடு அசுரரே தொடங்கி – கம்.யுத்4:35 31/1

மேல்


அசுரரை (3)

போர் கெழு புலவர்க்கு ஆகி அசுரரை பொருது வென்றோர் – கம்.அயோ:3 96/2
ஆரியன் அமரர்க்காக அசுரரை ஆவி உண்ட – கம்.கிட்:2 26/2
அனைவரும் அமரரை வென்றார் அசுரரை உயிரை அயின்றார் – கம்.சுந்:7 15/4

மேல்


அசை (39)

முக்கோல் அசை நிலை கடுப்ப நல் போர் – முல் 38
சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52
தெண் கடல் திரையின் அசை வளி புடைப்ப – மது 450
அசை மென் சாயல் அம் வாங்கு உந்தி – குறி 140
கொண்டல் அசை வளி தூக்கு-தொறும் குருகின் – நற் 74/8
அகல் அங்காடி அசை நிழல் குவித்த – நற் 258/7
அலமரல் அசை வளி அலைப்ப என் – குறு 28/4
கலிழ் கவின் அசை நடை பேதை – குறு 182/6
தைவரல் அசை வளி மெய் பாய்ந்து ஊர்தர – குறு 195/5
அம் சில் ஓதி அசை இயல் கொடிச்சி – குறு 214/3
பெரும் காடு உளரும் அசை வளி போல – குறு 273/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை பாண்_மகள் – ஐங் 49/1
அணி மயில் அன்ன அசை நடை கொடிச்சியை – ஐங் 258/2
அடுக்கல் நல் ஊர் அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 298/2
அம் சில் ஓதி அசை நடை கொடிச்சி – ஐங் 299/3
முழங்கு அழல் அசை வளி எடுப்ப வானத்து – ஐங் 320/2
சேண் புலம் முன்னிய அசை நடை அந்தணிர் – ஐங் 384/1
சுடர் நுதல் அசை நடை உள்ளலும் உரியள் – பதி 16/13
அமிழ்து பொதி துவர் வாய் அசை நடை விறலியர் – பதி 51/21
வயங்கு இழை தண்ணென வந்த இ அசை வாடை – கலி 31/12
அம் சீர் அசை இயல் கூந்தல் கை நீட்டியான் – கலி 101/18
ஆர் இருள் துணை ஆகி அசை வளி அலைக்குமே – கலி 121/12
அலர் பதத்து அசை வளி வந்து ஒல்க கழி பூத்த – கலி 126/12
ஆடு கோட்டு இருந்த அசை நடை நாரை – கலி 128/3
அசை வரல் ஊசல் சீர் அழித்து ஒன்று பாடித்தை – கலி 131/34
அசை வண்டு ஆர்க்கும் அல்கு-உறு-காலை – அகம் 40/5
தாம்பு அசை குழவி வீங்கு சுரை மடிய – அகம் 54/7
ஐது வரல் அசை வளி ஆற்ற கை பெயரா – அகம் 102/4
பனி மயங்கு அசை வளி அலைப்ப தந்தை – அகம் 162/8
கண்படு பாயல் கை ஒடுங்கு அசை நிலை – அகம் 187/20
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர – அகம் 272/9
ஆறு செல் வம்பலர் அசை விட ஊறும் – அகம் 295/12
தண் துளி அசை வளி தைவரும் நாட – அகம் 298/6
அலங்கல் அம் தோடு அசை வளி உறு-தொறும் – அகம் 302/2
தண் கடல் அசை வளி எறி-தொறும் வினை விட்டு – அகம் 340/22
மதவு உடை நாக்கொடு அசை வீட பருகி – அகம் 341/8
அசை நுகம் படாஅ ஆண்தகை உள்ளத்து – புறம் 179/9
மடலை மாண் நிழல் அசை விட கோவலர் – புறம் 339/2
அசை_தொழில் அஞ்சின சித்திரத்தினே – கம்.யுத்1:2 10/4

மேல்


அசை-வழி (1)

அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4

மேல்


அசை_தொழில் (1)

அசை_தொழில் அஞ்சின சித்திரத்தினே – கம்.யுத்1:2 10/4

மேல்


அசைகின்ற (1)

அருகில் நின்று அசைகின்ற ஆலவட்ட கால் – கம்.பால:10 52/1

மேல்


அசைத்த (12)

நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையள் கைய – முல் 14
திருந்து இழை துயல்வு கோட்டு அசைத்த பசும் குழை – குறு 294/6
வெண் தோட்டு அசைத்த ஒண் பூ குவளையர் – பதி 58/2
விடை அரை அசைத்த வேலன் கடி_மரம் – பரி 17/3
உரவு வில் மேல் அசைத்த கையை ஓராங்கு – கலி 50/7
களையா நின் குறி வந்து எம் கதவம் சேர்ந்து அசைத்த கை – கலி 68/8
சுவல் மிசை கோல் அசைத்த கையன் அயலது – கலி 101/40
ஆடு இயல் யானை அணி முகத்து அசைத்த
ஓடை ஒண் சுடர் ஒப்ப தோன்றும் – அகம் 100/9,10
மண் ஆர் முழவின் கண்_அகத்து அசைத்த
விரல் ஊன்று வடுவின் தோன்றும் – அகம் 155/14,15
தலை புணர்த்து அசைத்த பல் தொகை கலப்பையர் – அகம் 301/22
கயிற்றின் அசைத்த முலை குழி கண்ணாள் – கம்.ஆரண்:14 43/4
கால் வரை பெரும் பாம்பு கொண்டு அசைத்த பைம் கழலார் – கம்.யுத்3:31 8/2

மேல்


அசைத்தல் (1)

வான் மருப்பு அசைத்தல் செல்லாது யானை தன் – அகம் 391/11

மேல்


அசைத்தலாலும் (1)

காற்று வந்து அசைத்தலாலும் காலம் அல்லாமையாலும் – கம்.யுத்2:19 175/1

மேல்


அசைத்தலும் (1)

காற்று வந்து அசைத்தலும் கடவுள் நாட்டவர் – கம்.யுத்3:24 100/1

மேல்


அசைத்து (3)

துடியின் அடி பெயர்த்து தோள் அசைத்து தூக்கி – பரி 21/19
திருந்து இழை முன்கை அணல் அசைத்து ஊன்றி – அகம் 351/13
நின்று அசைத்து உயிர் கவர் நீல காலனோ – கம்.சுந்:12 66/1

மேல்


அசைத்தே (1)

அஞ்சினொடு அஞ்சு தலை தோள் உற அசைத்தே
வெம் சிறையில் வைத்தும்_இலென் வென்றும்_இலென் என்றால் – கம்.சுந்:6 3/2,3

மேல்


அசைத்தோனே (1)

கமழ் பூ தும்பை நுதல் அசைத்தோனே – புறம் 283/13

மேல்


அசைதல் (1)

அல் சேர்ந்து அல்கி அசைதல் ஓம்பி – மலை 256

மேல்


அசைதலும் (1)

ஆவினன்குடி அசைதலும் உரியன் அதாஅன்று – திரு 176

மேல்


அசைந்த (3)

எல் இடை அசைந்த கல்லென் சீறூர் – ஐங் 382/3
அசைந்த எந்தையார் அருள அன்று நான் – கம்.அயோ:14 112/3
அக்கிரீவனை தடிந்து வெம் படையினால் அசைந்த
மிக்க வானர சேனையின் இளைப்பு அற மீண்டு ஊர் – கம்.யுத்4:41 9/2,3

மேல்


அசைந்தனர் (1)

அல்கு வெயில் நீழல் அசைந்தனர் செலவே – அகம் 345/21

மேல்


அசைந்தார் (1)

அம் பவள வல்லிகள் என சிலர் அசைந்தார் – கம்.அயோ:5 14/4

மேல்


அசைந்து (2)

எறி வளி சுழற்றும் அத்தம் சிறிது அசைந்து
ஏகுவர்-கொல்லோ தாமே பாய் கொள்பு – அகம் 329/8,9
விரி அமைத்த நெடு வேணி புறத்து அசைந்து வீழ்ந்து ஒசிய மேனி தள்ள – கம்.யுத்4:41 69/1

மேல்


அசைப்ப (1)

ஆற்றினன் அரவு கொண்டு அசைப்ப ஆர் அமர் – கம்.யுத்3:22 37/3

மேல்


அசைப்பார் (1)

வம்பு அணி பூ கயிறு வாங்கி மரன் அசைப்பார்
வண் தார் புரவி வழி நீங்க வாங்குவார் – பரி 19/31,32

மேல்


அசைபு (2)

அணை மென் தோள் அசைபு ஒத்தார் – பரி 17/34
பறை தபு முது சிரல் அசைபு வந்து இருக்கும் – அகம் 106/4

மேல்


அசைய (5)

ததை இலை வாழை முழு_முதல் அசைய
இன்னா வாடையும் அலைக்கும் – ஐங் 460/3,4
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும் – பரி 21/62
அரு வரை நெரிய விழும் பேர் அசனியும் அசைய அறைந்தான் – கம்.சுந்:7 25/4
அசைய தரை அரைவித்தனை அழி செம்_புனல் அதுவோ – கம்.யுத்2:15 171/3

மேல்


அசையல் (1)

அம்_சில்_ஓதி அசையல் யாவதும் – குறி 180

மேல்


அசையா (3)

புகன்று புகழ்ந்து அசையா நல் இசை – பதி 82/15
பகை வெம்மையின் அசையா ஊக்கலை – பதி 94/5
அசையா நாற்றம் அசை வளி பகர – அகம் 272/9

மேல்


அசையாத (2)

அசையாத நெடு வரையின் முகடு-தொறும் இளம் கதிர் சென்று அளைந்து வெய்யோன் – கம்.பால:11 14/3
அசையாத சிந்தை அரவால் அனுங்க அழியாத உள்ளம் அழிவான் – கம்.யுத்2:19 244/1

மேல்


அசையாது (1)

நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது
ஆண்டோர் மன்ற இ மண் கெழு ஞாலம் – பதி 69/11,12

மேல்


அசையின் (1)

பட்டின மருங்கின் அசையின் முட்டு இல் – பெரும் 336

மேல்


அசையின-கொல்லோ (1)

அதர் உழந்து அசையின-கொல்லோ ததர்_வாய் – நற் 279/9

மேல்


அசையினம் (1)

அல்கு-உறு வரி நிழல் அசையினம் நோக்க – அகம் 287/12

மேல்


அசையினள் (1)

அசையினள் இருந்த ஆய் தொடி குறு_மகள் – அகம் 280/4

மேல்


அசையினன் (1)

வீழா கதவம் அசையினன் புகுதந்து – அகம் 102/13

மேல்


அசையினிர் (3)

அலர் தாய வரி நிழல் அசையினிர் இருப்பின் – மலை 290
அசையினிர் சேப்பின் அல்கலும் பெறுகுவிர் – மலை 443
மருதம் பண்ணி அசையினிர் கழி-மின் – மலை 470

மேல்


அசையினை (1)

ஆதி கொளீஇ அசையினை ஆகுவை – கலி 96/20

மேல்


அசையுநர் (2)

அசையுநர் இருந்தோர்க்கு அரும் புணர்வு ஈன்ம் என – நற் 214/2
ஆறு செல் வம்பலர் அசையுநர் இருக்கும் – அகம் 277/11

மேல்


அசையும் (4)

ஆற்றின் அளவும் அசையும் நன் புலமும் – மலை 67
சூடி அசையும் சுவல் மிசை தானையின் – பரி 19/25
ஆடை அசைய அணி அசைய தான் அசையும்
வாடை உளர் கொம்பர் போன்ம் – பரி 21/62,63
அசையும் ஆலம் என அன்ன அயில் மின்னி வரலும் – கம்.ஆரண்:1 26/2

மேல்


அசைவந்து (1)

சிதர் வரல் அசை வளிக்கு அசைவந்து ஆங்கு – முல் 52

மேல்


அசைவர (1)

துளங்கு இயல் அசைவர கலிங்கம் துயல்வர – நற் 20/4

மேல்


அசைவரல் (1)

அசைவரல் வாடை தூக்கலின் ஊதுலை – அகம் 96/6

மேல்


அசைவரூஉம் (1)

தென்றல் அசைவரூஉம் செம்மற்றே அம்ம நின் – பரி 8/27

மேல்


அசைவிட (1)

பொறை தவிர்பு அசைவிட பொழிந்தன்று வானம் – பரி 6/2

மேல்


அசைவிடூஉம் (1)

பறை தவிர்பு அசைவிடூஉம் பாய் புனல் நல் ஊர – கலி 78/10

மேல்


அசைவினான் (1)

அச்சத்தான் மாறி அசைவினான் போத்தந்து – கலி 110/8

மேல்


அசைவு (20)

அசைவு இலர் எழுந்து நயம் வந்து வழங்கலின் – மது 650
வைகல்-தொறும் அசைவு இன்றி – பட் 124
குவளை அம் பைம் சுனை அசைவு விட பருகி – மலை 251
ஆல நீழல் அசைவு நீக்கி – நற் 76/3
ஆதி போகிய அசைவு இல் நோன் தாள் – நற் 81/2
அசைவு இல் நோன் பறை போல செலவர – நற் 356/6
நின் போல் அசைவு இல் கொள்கையர் ஆகலின் அசையாது – பதி 69/11
தொடங்கு வினை தவிரா அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 29/1
எல்லும் எல்லின்று அசைவு மிக உடையேன் – அகம் 110/11
அரும் சுரம் இவர்ந்த அசைவு இல் நோன் தாள் – அகம் 191/6
ஆசை உள்ளம் அசைவு இன்று துரப்ப – அகம் 199/15
இரவும் எல்லையும் அசைவு இன்று ஆகி – அகம் 255/3
அசைவு உடை நெஞ்சத்து உயவு திரள் நீடி – அகம் 273/12
ஆள்வினைக்கு எழுந்த அசைவு இல் உள்ளத்து – அகம் 339/6
அசைவு இல் நோன் தாள் நசை வளன் ஏத்தி – புறம் 148/2
ஆர்கலி ஆர்ப்பின் உட்கி அசைவு உற அரக்கர் சேனை – கம்.ஆரண்:7 56/3
அசைவு உற புரந்தரன் அடர்ந்த தோள்களின் – கம்.ஆரண்:10 12/3
அசைவு_இல் இ இலங்கை மூதூர் ஆர் இருள் இன்மையாலோ – கம்.சுந்:2 97/3
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் – கம்.யுத்1:2 99/3
அசைவு இல வேலைகள் ஆர்க்க அஞ்சின – கம்.யுத்4:37 81/2

மேல்


அசைவு-உழி (2)

அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி – பெரும் 44
அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403

மேல்


அசைவு_இல் (2)

அசைவு_இல் இ இலங்கை மூதூர் ஆர் இருள் இன்மையாலோ – கம்.சுந்:2 97/3
அசைவு_இல் கற்பின் அ அணங்கை விட்டருளுதி அதன் மேல் – கம்.யுத்1:2 99/3

மேல்


அசைவுடன் (1)

இயைபுடன் நோக்கல் செல்லாது அசைவுடன்
ஆறு செல் வம்பலர் விட்டனர் கழியும் – அகம் 297/9,10

மேல்


அசைவுறு (1)

அசைவுறு சிறு துளி அப்பு மாரியின் – கம்.கிட்:10 23/2

மேல்


அசைஇ (44)

சுரன் முதல் மராஅத்த வரி நிழல் அசைஇ
ஐது வீழ் இகு பெயல் அழகு கொண்டு அருளி – சிறு 12,13
உயங்கு நாய் நாவின் நல் எழில் அசைஇ
வயங்கு இழை உலறிய அடியின் அடி தொடர்ந்து – சிறு 17,18
அசைவு-உழி அசைஇ நசைவு-உழி தங்கி – பெரும் 44
வேள்வி தூணத்து அசைஇ யவனர் – பெரும் 316
வான் தோய் மாடத்து வரி பந்து அசைஇ
கை புனை குறும் தொடி தத்த பைபய – பெரும் 333,334
செவ்வி கொள்பவரோடு அசைஇ அ-வயின் – பெரும் 390
தவ்வென்று அசைஇ தா துளி மறைப்ப – நெடு 185
கணம்_கொள் கூளியொடு கதுப்பு இகுத்து அசைஇ
பிணம் தின் யாக்கை பேய்_மகள் துவன்றவும் – பட் 259,260
கணம்_கொள் தோகையின் கதுப்பு இகுத்து அசைஇ
விலங்கு மலைத்து அமர்ந்த சே அரி நாட்டத்து – மலை 44,45
அன்று அவண் அசைஇ அல் சேர்ந்து அல்கி – மலை 158
அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403
நீல் நிற புன்னை கொழு நிழல் அசைஇ
தண் பெரும் பரப்பின் ஒண் பதம் நோக்கி – நற் 4/2,3
அரை செறி கச்சை யாப்பு அழித்து அசைஇ
வேண்டு அமர் நடையர் மென்மெல வருக – நற் 21/2,3
கிளை மலி சிறுதினை கிளி கடிந்து அசைஇ
சொல்_இடம் பெறாஅன் பெயர்ந்தனன் பெயர்ந்தது – நற் 25/6,7
அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ
வருந்தாது ஏகு-மதி வால் இழை குறு_மகள் – நற் 76/4,5
அசைஇ உள் ஒழிந்த வசை தீர் குறு_மகட்கு – நற் 106/4
முந்நால் திங்கள் நிறை பொறுத்து அசைஇ
ஒதுங்கல் செல்லா பசும் புளி வேட்கை – குறு 287/3,4
அரி மட பிணையோடு அல்கு நிழல் அசைஇ
வீ ததை வியல் அரில் துஞ்சி பொழுது செல – குறு 338/2,3
வரை மருள் நெடு மணல் தவிர்த்தனிர் அசைஇ
தங்கினிர் ஆயின் தவறோ தகைய – குறு 345/2,3
கரும் கோட்டு எருமை கயிறு பரிந்து அசைஇ
நெடும் கதிர் நெல்லின் நாள் மேயல் ஆரும் – ஐங் 95/1,2
கொலை உழுவை தோல் அசைஇ கொன்றை தார் சுவல் புரள – கலி 1/11
நெறிப்பட சுவல் அசைஇ வேறு ஓரா நெஞ்சத்து – கலி 9/3
துணை புணர் அன்னத்தின் தூவி மெல் அணை அசைஇ
சேடு இயல் வள்ளத்து பெய்த பால் சில காட்டி – கலி 72/2,3
பூ கரை நீலம் புடை தாழ மெய் அசைஇ பாங்கரும் – கலி 111/3
உயங்கின்று அன்னை என் மெய் என்று அசைஇ
மயங்கு வியர் பொறித்த நுதலள் தண்ணென – அகம் 17/3,4
எக்கர் புன்னை இன் நிழல் அசைஇ
செக்கர் ஞெண்டின் குண்டு அளை கெண்டி – அகம் 20/3,4
வறன் நிழல் அசைஇ வான் புலந்து வருந்திய – அகம் 49/11
ஊது உலை குருகின் உள் உயிர்த்து அசைஇ
வேவது போலும் வெய்ய நெஞ்சமொடு – அகம் 55/7,8
கல்லென் சீறூர் எல்லியின் அசைஇ
முதுவாய் பெண்டின் செது கால் குரம்பை – அகம் 63/13,14
முகை பிணி அவிழ்ந்த கோங்கமொடு அசைஇ நனை – அகம் 99/5
நெடு நீர் இரும் கழி பரி மெலிந்து அசைஇ
வல் வில் இளையரொடு எல்லி செல்லாது – அகம் 120/11,12
அல்கு-உறு வரி நிழல் அசைஇ நம்மொடு – அகம் 121/9
தடவு நிலை நொச்சி வரி நிழல் அசைஇ
தாழி குவளை வாடு மலர் சூட்டி – அகம் 165/10,11
இழுமென் கானல் விழு மணல் அசைஇ
ஆய்ந்த பரியன் வந்து இவண் – அகம் 190/15,16
அலங்கல் உலவை அரி நிழல் அசைஇ
திரங்கு மரல் கவ்விய கையறு தொகுநிலை – அகம் 199/6,7
பல் பூ கானத்து அல்கு நிழல் அசைஇ
தோகை தூவி தொடை தார் மழவர் – அகம் 249/11,12
ஐ மென் தூவி அணை சேர்பு அசைஇ
மையல் கொண்ட மதன் அழி இருக்கையள் – அகம் 289/13,14
உயங்கு பகடு உயிர்ப்ப அசைஇ முரம்பு இடித்து – அகம் 295/10
படர் மலி வருத்தமொடு பல புலந்து அசைஇ
மென் தோள் நெகிழ சாஅய் கொன்றை – அகம் 398/2,3
அழல் சினை வேங்கை நிழல் தவிர்ந்து அசைஇ
மாரி புறந்தர நந்தி ஆரியர் – அகம் 398/17,18
ஒல்கு நிலை கடுக்கை அல்கு நிழல் அசைஇ
பல் ஆன் கோவலர் கல்லாது ஊதும் – அகம் 399/10,11
உயர் நிலை மாடத்து குறும்_பறை அசைஇ
வாயில் விடாது கோயில் புக்கு எம் – புறம் 67/9,10
கடும் பரி நெடும் தேர் பூட்டு விட்டு அசைஇ
ஊரீர் போல சுரத்து இடை இருந்தனிர் – புறம் 141/3,4
அல்குல் தாங்கா அசைஇ மெல்லென – புறம் 361/17

மேல்


அசைஇய (14)

நடை மெலிந்து அசைஇய நன் மென் சீறடி – சிறு 32
விருந்து அயர் விருப்பொடு வருந்தினள் அசைஇய
முறுவல் இன் நகை காண்கம் – நற் 81/8,9
காடு தேர்ந்து அசைஇய வய_மான் வேட்டு – நற் 276/2
கழி தேர்ந்து அசைஇய கரும் கால் வெண்_குருகு – குறு 303/1
அம் கலிழ் மேனி அசைஇய எமக்கே – ஐங் 174/4
அன்பு கொள் மட பெடை அசைஇய வருத்தத்தை – கலி 11/12
பாடு இமிழ் பரப்பு_அகத்து அரவணை அசைஇய
ஆடு கொள் நேமியால் பரவுதும் நாடு கொண்டு – கலி 105/70,71
தண் வரல் அசைஇய பண்பு இல் வாடை – அகம் 58/11
திரை உழந்து அசைஇய நிரை வளை ஆயமொடு – அகம் 190/1
அரும் சுர கவலை அசைஇய கோடியர் – அகம் 359/8
சுவல் மிசை அசைஇய நிலை தயங்கு உறு முடி – அகம் 379/11
அசைஇய பொழுதில் பசைஇய வந்து இவள் – அகம் 379/21
களன் உழந்து அசைஇய மறு குளம்பினவே – புறம் 97/13
செலவு அசைஇய மறு குளம்பின் நின் – புறம் 98/6

மேல்


அசைஇயது (1)

நலம் பெறு கலிங்கத்து குறங்கின் மிசை அசைஇயது ஒரு கை – திரு 109

மேல்


அசைஇயும் (1)

அழல் ஏர் செயலை அம் தழை அசைஇயும்
குற_மகள் காக்கும் ஏனல் – அகம் 188/12,13

மேல்


அசோகம் (1)

பொழி பெயல் வண்மையான் அசோகம் தண் காவினுள் – கலி 57/12

மேல்


அசோகுகள் (1)

அரும்பு நாள்_மலர் அசோகுகள் அலர் விளக்கு எடுப்ப – கம்.பால:9 7/2

மேல்


அஞ்ச (36)

நெஞ்சம் கொண்டமை விடுமோ அஞ்ச
கண் உடை சிறு கோல் பற்றி – நற் 150/9,10
அமிழ்து பொதி செம் நா அஞ்ச வந்த – குறு 14/1
அந்தரதலத்து இரவி அஞ்ச ஒளி விஞ்ச – கம்.பால:6 5/2
அடங்கலும் நடுங்க உரும் அஞ்ச நனி ஆர்த்தாள் – கம்.பால:7 31/4
ஆர்த்து அவரை நோக்கி நகை-செய்து எவரும் அஞ்ச
கூர்த்த நுதி மு தலை அயில் கொடிய கூற்றை – கம்.பால:7 32/1,2
பின்ற மான பேர் கயல் அஞ்ச பிறழ் கண்ணாள் – கம்.பால:10 26/2
துன்று இரும் சடையோன் அஞ்ச தோள் உற வாங்கி சொல்லும் – கம்.பால:24 35/4
முழையின் வாள் அரி அஞ்ச முழங்குவான் – கம்.ஆரண்:7 23/4
அந்தகனுக்கும் அஞ்ச அடுக்கும் அரசு ஆள்வாய் – கம்.ஆரண்:11 2/2
நீர் தரங்க வேலை அஞ்ச நீல மேகம் நாணவே – கம்.கிட்:7 11/2
நின்றான் எதிர் யாவரும் நெஞ்சு நடுங்கி அஞ்ச
தன் தோள் வலியால் தகை மால் வரை சாலும் வாலி – கம்.கிட்:7 38/1,2
ஆகாயம் அஞ்ச அகல் மேருவை அனுக்கும் – கம்.சுந்:2 2/3
அயில் எயிற்று அரியின் சுவடு தன் கரத்தால் அளைந்த மாக்கரியின் நின்று அஞ்ச – கம்.சுந்:3 82/4
அங்கண் மா ஞாலமும் விசும்பும் அஞ்ச வாழ் – கம்.சுந்:3 122/1
அரண் தரு விண் உறைவார்களும் அஞ்ச
முரண் தரு தேர் அவை ஆண்டு ஒருமூன்றினில் – கம்.சுந்:9 57/2,3
ஆர்த்தன கழலும் தாரும் பேரியும் அசனி அஞ்ச
வேர்த்து உயிர் குலைய மேனி வெதும்பினன் அமரர் வேந்தன் – கம்.சுந்:11 4/1,2
அரக்கியர் அளவு_அற்றார்கள் அலகையின் குழுவும் அஞ்ச
நெருக்கினர் காப்ப நின்-பால் நேயமே அச்சம் நீக்க – கம்.சுந்:14 36/1,2
எதிரில் நின்று இவை இவை உரைத்திடுதலும் எ உலகமும் அஞ்ச
முதிரும் வெம் கத மொழிகொடு மூண்டது முது கடல் கடு ஏய்ப்ப – கம்.யுத்1:3 79/1,2
அயிர் படர் வேலை ஏழும் மலைகளும் அஞ்ச ஆர்த்து அங்கு – கம்.யுத்1:3 144/3
எண்ணின் நால்_இரு கோடியன் எரி அஞ்ச விழிக்கும் – கம்.யுத்1:5 38/3
அவ்வழி இராவணன் அமரர் அஞ்ச தன் – கம்.யுத்2:15 123/1
உற்றன கூற்றும் அஞ்ச ஒளிர்வன ஒன்று நூறு ஆய் – கம்.யுத்2:15 153/3
எங்குற்றார் எங்குற்றார் என்று எடுத்து அழைத்து இமையோர் அஞ்ச
துங்க தோள் கொட்டி ஆர்த்தான் கூற்றையும் துணுக்கம் கொண்டான் – கம்.யுத்2:16 201/3,4
மின் அஞ்சும் வேலோய் விழி அஞ்ச வாழ்கின்றார் – கம்.யுத்2:17 80/3
முழை அஞ்ச முழங்கின மு முறை நீர் – கம்.யுத்2:18 21/2
குழை அஞ்ச முழங்கின நாண் ஒலி கோள் – கம்.யுத்2:18 21/3
மழை அஞ்ச முழங்கின மா முரசே – கம்.யுத்2:18 21/4
ஆர்க்கின்றான் உலகை எல்லாம் அதிர்க்கின்றான் உருமும் அஞ்ச
பார்க்கின்றான் பொன்றினாரை பழிக்கின்றான் பகழி மாரி – கம்.யுத்2:18 228/1,2
கூற்றமும் குலுங்கி அஞ்ச வெம் கத குமுதன் கொன்றான் – கம்.யுத்2:19 55/4
அங்கத ஆதியர் அனுங்க வானவர்கள் அஞ்ச வெம் சின அனந்தன் மா – கம்.யுத்2:19 62/2
பார்க்கும் அஞ்ச உறுக்கும் பகட்டினால் – கம்.யுத்2:19 141/1
சிரம் பொதிர்ந்து அமரர் அஞ்ச ஊதினான் திசைகள் சிந்த – கம்.யுத்3:22 12/4
அண்டமும் குலுங்க ஆர்த்து மாருதி அசனி அஞ்ச
விண் தலத்து எறிந்த குன்றம் வெறும் துகள் ஆகி வீழ – கம்.யுத்3:27 93/2,3
பிறந்தான் நின்றான் வந்தது சூலம் பிறர் அஞ்ச – கம்.யுத்4:37 131/4
வையம் துஞ்சும் வன் பிடர் நாகம் மனம் அஞ்ச
பெய்யும் கோடி பல் தலையோடும் அளவு இல்லா – கம்.யுத்4:37 138/1,2
தேவர் அஞ்ச இராவணன் தேறினான் – கம்.யுத்4:37 175/4

மேல்


அஞ்சல் (40)

அஞ்சல் ஓம்பு-மதி அறிவல் நின் வரவு என – திரு 291
அஞ்சல் ஓம்பு நின் அணி நலம் நுகர்கு என – குறி 181
அஞ்சல் என்ற இறை கைவிட்டு என – நற் 43/8
அஞ்சல் ஓம்பி ஆர் பதம் கொண்டு – நற் 102/2
நொந்தும் நம் அருளார் நீத்தோர்க்கு அஞ்சல்
எஞ்சினம் வாழி தோழி எஞ்சாது – குறு 211/2,3
நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே – குறு 300/5
அஞ்சல் என்மரும் இல்லை அந்தில் – குறு 395/6
நின்னின் பிரியலன் அஞ்சல் ஓம்பு என்னும் – கலி 21/7
அஞ்சல் ஓம்பு என்றாரை பொய்த்தற்கு உரியனோ – கலி 41/22
அஞ்சல் என்று அகன்று நீ அருளாது துறத்தலின் – கலி 53/16
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/17
நன்_நுதால் அஞ்சல் ஓம்பு என்றதன் பயன் அன்றோ – கலி 132/9
அஞ்சல் என்றாலும் உயிர்ப்பு உண்டாம் அம் சீர் – கலி 140/26
இனி பிறிது உண்டோ அஞ்சல் ஓம்பு என – அகம் 313/1
அஞ்சல் என்ற ஆஅய் எயினன் – அகம் 396/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்கிலாத ஆண்மை என்ன ஆண்மையே – கம்.பால:13 49/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்கிலாத ஆண்மை என்ன ஆண்மையே – கம்.பால:13 49/4
ஒளித்தனை அஞ்சல் என்று ஆங்கு இனியன உணர்த்துகின்றாள் – கம்.பால:19 14/4
இன்றே வந்து ஈண்டு அஞ்சல் எனாது எம் மகன் என்பான் – கம்.அயோ:6 17/3
ஆரும் அஞ்சல் ஐயன் போய் அயோத்தி அடைந்தான் என அசனி – கம்.அயோ:6 33/3
ஆண்டு உற்ற அ அணங்கினை அஞ்சல் எனா – கம்.ஆரண்:13 7/1
அல்லல் உற்றேனை வந்து அஞ்சல் என்ற இ – கம்.ஆரண்:13 46/1
இ இடத்து இனிது இரு-மின் அஞ்சல் என்று இடை உதவி – கம்.கிட்:2 3/4
கொன்று எழுதும் அஞ்சல் என மாருதி கொதித்தான் – கம்.கிட்:14 42/4
அஞ்சல் என்று இரங்குவாய் அடுப்பது யாது என்றாள் – கம்.சுந்:3 35/4
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அருகு இருந்தவர் முகம் நோக்கி – கம்.யுத்1:2 117/3
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று அருகு இருந்தவர் முகம் நோக்கி – கம்.யுத்1:2 117/3
அரண் உனக்கு ஆவென் வஞ்சி அஞ்சல் என்று அருளின் எய்தி – கம்.யுத்1:4 113/2
ஆறினாம் அஞ்சல் உன்-பால் அளித்தனம் அபயம் அன்பால் – கம்.யுத்1:7 12/1
என்-கொலாம் தெரிய எல்லாம் இயம்புதிர் அஞ்சல் என்றான் – கம்.யுத்1:9 31/4
ஆக்குவது இல்லை-ஆயின் அஞ்சல் என்று அவரை ஐயன் – கம்.யுத்1:9 38/2
அ துணை இலக்குவன் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று – கம்.யுத்2:18 100/1
அ துணை இலக்குவன் அஞ்சல் அஞ்சல் என்று – கம்.யுத்2:18 100/1
ஆவலிப்பு எய்துகின்றார் அயர்த்திலர் அஞ்சல் அன்னை – கம்.யுத்3:23 28/3
அவயம் உனக்கு அவயம் எனும் அனைவோரையும் அஞ்சல்
அவயம் உமக்கு அளித்தோம் என தன் கை தலத்து அமைத்தான் – கம்.யுத்3:27 157/1,2
ஒன்றும் நீர் அஞ்சல் ஐய யாம் எலாம் ஒருங்கே சென்று – கம்.யுத்3:31 56/1
விரிந்த சேனை கண்டு யாதும் அஞ்சல் இன்றி வெம் சரம் – கம்.யுத்3:31 73/2
அஞ்சல் இனி ஆங்கு அவர்கள் எத்தனைவர் ஆயிடினும் அத்தனைவரும் – கம்.யுத்3:31 151/1
அறிந்து போக்குவல் அஞ்சல் நீ என்று இடை அணைந்தான் – கம்.யுத்4:32 28/4
அழுந்து பணி-மீது அமளி அஞ்சல் என அ நாள் – கம்.யுத்4:36 1/3

மேல்


அஞ்சலம் (1)

என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல் – புறம் 397/25

மேல்


அஞ்சலர் (1)

பாதம் அஞ்சலர் செஞ்செவே படர்வர் என் படைஞர் – கம்.யுத்1:6 10/4

மேல்


அஞ்சலரே (1)

அறன் அஞ்சலரே ஆய்_இழை நமர் என – அகம் 144/7

மேல்


அஞ்சலள் (1)

அஞ்சலள் ஐயனது அல்லல் கண்டும் உள்ளம் – கம்.அயோ:3 21/1

மேல்


அஞ்சலன் (3)

நின் வரவு அஞ்சலன் மாதோ நன் பல – புறம் 361/3
பற்றி அஞ்சலன் பழியின் வெம் சினம் – கம்.கிட்:3 67/1
அஞ்சலன் என வெம் கண் அரக்கர் அயிர்த்தார் – கம்.சுந்:5 81/2

மேல்


அஞ்சலால் (1)

விழைவிடத்தின்-மேல் விளிவை அஞ்சலால் – கம்.கிட்:3 47/4

மேல்


அஞ்சலி (2)

அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 113/1
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து அவை அறுத்தான் ஐயன் – கம்.யுத்2:19 113/2

மேல்


அஞ்சலித்த (1)

ஆண்டு அவன் ஈது உரை-செய்ய அஞ்சலித்த மலர்_கையார் அன்பினோடும் – கம்.ஆரண்:4 26/1

மேல்


அஞ்சலித்து (3)

அஞ்சலித்து அறியா செம் கை ஆணையாய் அமரர் யாரும் – கம்.கிட்:7 150/2
அன்னானை கடிது அஞ்சலித்து நீ – கம்.கிட்:16 52/1
பூதம் அஞ்சும் வந்து அஞ்சலித்து உயிர்கொண்டு பொரும – கம்.யுத்1:6 10/3

மேல்


அஞ்சலியாதவர் (1)

ஏவர் அஞ்சலியாதவர் எண்ணுடை – கம்.யுத்4:37 175/3

மேல்


அஞ்சலிர் (1)

ஒன்றும் அஞ்சலிர் வஞ்சனை அரக்கரை ஒருங்கே – கம்.யுத்3:31 26/2

மேல்


அஞ்சலும் (1)

ஆங்கு போர் ஏற்று அரும் தலை அஞ்சலும் ஆய்ச்சியர் – கலி 106/40

மேல்


அஞ்சலை (8)

அஞ்சலை வருதி நின்னை அழைத்தனன் அரசன் என்ன – கம்.ஆரண்:10 106/3
அழுந்தேல் அவலத்திடை அஞ்சலை அன்னம் என்னா – கம்.ஆரண்:13 37/2
அங்கையினால் எனை அஞ்சலை என்றால் – கம்.ஆரண்:14 55/3
ஆகா செய்தாய் அஞ்சலை போலும் அறிவு_இல்லாய் – கம்.சுந்:2 80/1
அஞ்சலை அரக்க பார் விட்டு அந்தரம் அடைந்தான் அன்றே – கம்.சுந்:12 79/1
நும்மினை கொல்லாம் நெஞ்சம் அஞ்சலை நுவல்தி என்றான் – கம்.சுந்:12 84/4
ஆர் உயிர் இவனை உண்ணேன் அஞ்சலை அன்னம் அன்னாய் – கம்.யுத்2:17 49/4
ஆய மா மாயம் ஒன்றும் அஞ்சலை அன்னம் அன்னாய் – கம்.யுத்3:23 23/4

மேல்


அஞ்சலையே (2)

நீயே அஞ்சல் என்ற என் சொல் அஞ்சலையே
யானே குறும் கால் அன்னம் குவவு மணல் சேக்கும் – குறு 300/5,6
நட்டோர்க்கு அல்லது கண் அஞ்சலையே
வணங்கு சிலை பொருத நின் மணம் கமழ் அகலம் – பதி 63/3,4

மேல்


அஞ்சவும் (1)

விருந்து எதிர்கொள்ளவும் பொய் சூள் அஞ்சவும்
அரும் பெறல் புதல்வனை முயங்க காணவும் – கலி 75/27,28

மேல்


அஞ்சவே (4)

ஆர்த்தனர் இடித்தனர் அசனி அஞ்சவே – கம்.பால:8 32/4
அடித்தன ஒன்றொடு ஒன்று அசனி அஞ்சவே – கம்.அயோ:11 66/4
ஆலமும் ஒத்தனன் எவரும் அஞ்சவே – கம்.கிட்:7 21/4
ஆர்த்த ஆர்கலி காரொடும் அஞ்சவே – கம்.யுத்2:15 13/4

மேல்


அஞ்சன்-மின் (5)

அஞ்சன்-மின் என்னா அருள் சுரந்த நோக்கினால் – கம்.யுத்1:3 162/3
அரிகள் அஞ்சன்-மின் அஞ்சன்-மின் என்று அருள் வழங்கி – கம்.யுத்4:32 18/2
அரிகள் அஞ்சன்-மின் அஞ்சன்-மின் என்று அருள் வழங்கி – கம்.யுத்4:32 18/2
அன்னை அஞ்சன்-மின் அஞ்சன்-மின் நீர் எனா – கம்.யுத்4:40 21/1
அன்னை அஞ்சன்-மின் அஞ்சன்-மின் நீர் எனா – கம்.யுத்4:40 21/1

மேல்


அஞ்சன (41)

அஞ்சன உருவன் தந்து நிறுத்து ஆங்கு – புறம் 174/5
அரு மறைக்கு உணர்வு_அரும் அவனை அஞ்சன
கரு முகில் கொழுந்து எழில் காட்டும் சோதியை – கம்.பால:5 101/2,3
அஞ்சன_வண்ண நின் அபயம் யாம் என்றார் – கம்.பால:8 39/4
அஞ்சன கிரியின் அன்ன அழி கவுள் யானை கொன்ற – கம்.பால:16 8/1
ஆடவர் ஆவி சோர அஞ்சன வாரி சோர – கம்.பால:16 11/1
அஞ்சன நோக்கம் போர்க்க இருண்டதோ அறிகிலேமால் – கம்.பால:21 10/4
அஞ்சன நிறமோ அண்ணல் வண்ணமோ அறிதல் தேற்றாம் – கம்.பால:22 15/4
அஞ்சன ஒளியானும் அலர் மிசை உறைவாளும் – கம்.பால:23 21/1
அஞ்சன மேனி இ அழகற்கு எய்திய – கம்.அயோ:4 183/1
அஞ்சன கண்ணின் நீர் அருவி சோர்தர – கம்.அயோ:4 193/3
அஞ்சன குன்றம் அன்ன அழகனும் அழகன் தன்னை – கம்.அயோ:6 4/1
அஞ்சன ஞாயிறு அன்ன ஐயனை நோக்கி செய்ய – கம்.அயோ:8 23/3
அஞ்சன வண்ணன் என் ஆருயிர் நாயகன் ஆளாமே – கம்.அயோ:13 14/1
அஞ்சன கிரி அனான் எதிர் அரக்கன் அழலா – கம்.ஆரண்:1 24/4
ஆக கொங்கையின் ஐயன் என்று அஞ்சன
மேகத்தை தழுவும் அவை வெந்தன – கம்.ஆரண்:6 77/1,2
அஞ்சன கிரியே அருளாய் எனும் – கம்.ஆரண்:6 79/3
அம் தார் அகலத்தொடும் அஞ்சன குன்றம் என்ன – கம்.ஆரண்:10 149/3
அனையவள் கருத்தை உன்னா அஞ்சன குன்றம் அன்னான் – கம்.ஆரண்:11 55/1
அஞ்சன_வண்ணனே இராமன் ஆதலால் – கம்.ஆரண்:13 55/2
வெள்ளி ஓங்கலில் அஞ்சன மலை என வீழ்ந்தான் – கம்.ஆரண்:13 93/4
அரண்டு அருகும் செறி அஞ்சன புஞ்சம் – கம்.ஆரண்:14 36/1
அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய – கம்.கிட்:1 20/1
அஞ்சனைக்கு ஒரு சிறுவன் அஞ்சன கிரி அனைய – கம்.கிட்:2 4/1
அஞ்சன நயனத்தின் அவிழ்ந்த கூந்தலின் – கம்.கிட்:10 4/2
அஞ்சன கண் என பிறழ்ந்த ஆடல் மீன் – கம்.கிட்:10 112/4
அஞ்சன வண்ணனுக்கு அனுசன் கூறுவான் – கம்.கிட்:11 110/4
மெள்ளவே இமையை நீக்கி அஞ்சன இழுது வேய்ந்த – கம்.சுந்:2 115/3
அழிவு இல் ஒண் குமாரன் யாரோ அஞ்சன குன்றம் அன்னான் – கம்.சுந்:10 20/4
அஞ்சன மேனியான்-தன் அடு கணை ஒன்றால் மாழ்கி – கம்.சுந்:12 79/3
அஞ்சன கண்ணின் அருவி நீர் முலை முன்றில் அலைப்ப – கம்.சுந்:13 21/2
அஞ்சன வண்ணத்தான்-தன் பெயர் உரைத்து அளியை என்பால் – கம்.சுந்:14 40/2
அஞ்சன_வண்ண என்று அறிய கூறினான் – கம்.யுத்1:4 68/4
வார நெஞ்சு உருகி செம் கண் அஞ்சன மலை அன்று ஆகின் – கம்.யுத்1:4 134/2
அஞ்சன மேனியானை அழகனும் அருளின் நோக்கி – கம்.யுத்1:4 141/2
புழுங்கு வெம் சினத்து அஞ்சன பொறி வரி அரவம் – கம்.யுத்1:6 1/3
அண்ணல் அஞ்சன வண்ணனும் அமர் குறித்து அமைந்தான் – கம்.யுத்2:15 224/1
இழை அஞ்சன மால் களிறு எண்_இல் அரி – கம்.யுத்2:18 21/1
மொய் அஞ்சன மேகம் முனிந்து-அனையான் – கம்.யுத்3:20 69/4
அஞ்சன வண்ணன் ஆழியில் ஏவும் – கம்.யுத்3:26 22/3
அருவி அஞ்சன குன்றிடை ஆயிரம் அருக்கர் – கம்.யுத்4:35 4/1
அஞ்சன குன்றின் நின்று ஆடும் பாடுமால் – கம்.யுத்4:41 93/4

மேல்


அஞ்சன_மணி (1)

அங்கு ஒர் பாகத்தில் அஞ்சன_மணி நிழல் அடைய – கம்.கிட்:1 20/1

மேல்


அஞ்சன_வண்ண (2)

அஞ்சன_வண்ண நின் அபயம் யாம் என்றார் – கம்.பால:8 39/4
அஞ்சன_வண்ண என்று அறிய கூறினான் – கம்.யுத்1:4 68/4

மேல்


அஞ்சன_வண்ணனே (1)

அஞ்சன_வண்ணனே இராமன் ஆதலால் – கம்.ஆரண்:13 55/2

மேல்


அஞ்சனத்தில் (1)

காலன் நிறத்தை அஞ்சனத்தில் கலந்து குழைத்து காயத்தின் – கம்.பால:10 67/3

மேல்


அஞ்சனம் (10)

செறி இலை காயா அஞ்சனம் மலர – முல் 93
சிறு தொழு_மகளிர் அஞ்சனம் பெய்யும் – ஐங் 16/2
காண்டலும் நோக்கிய கடைக்கண் அஞ்சனம்
ஆண்தகைக்கு இனியது ஓர் அமுதம் ஆயதே – கம்.பால:14 25/3,4
காவி உண்ட கண் அஞ்சனம் கான்றிட கலுழா – கம்.அயோ:3 3/3
அஞ்சனம் என வாள் அம்புகள் இடையே – கம்.அயோ:3 68/3
திவளும் அஞ்சனம் என்று ஏய்ந்த நஞ்சினை தெரிய தீட்டி – கம்.அயோ:3 74/2
ஆறா கனல் ஆற்றும் ஓர் அஞ்சனம் மேகம் என்ன – கம்.அயோ:4 121/4
துறை அற அஞ்சனம் துறந்த நாட்டங்கள் – கம்.அயோ:12 39/2
அற்புத வடி கண் வாளிக்கு அஞ்சனம் எழுதி அம் பொன் – கம்.சுந்:2 107/3
அரிய மஞ்சினோடு அஞ்சனம் முதல் இவை அதிகம் – கம்.சுந்:3 7/1

மேல்


அஞ்சனை (11)

அஞ்சனை வயிற்றில் வந்தேன் நாமமும் அனுமன் என்பேன் – கம்.கிட்:2 15/4
ஆர்த்தது குரக்கு சேனை அஞ்சனை சிறுவன் மேனி – கம்.கிட்:3 28/1
ஆண்டு எழுந்து அடியில் தாழ்ந்த அஞ்சனை சிங்கம் வாழி – கம்.கிட்:3 29/1
அனையது ஓர் தன்மை அஞ்சனை சிறுவன் கண்டனன் அமைவு உற நோக்கி – கம்.சுந்:3 93/2
தூர்த்தனர் அஞ்சனை தோன்றலும் நின்றான் – கம்.சுந்:9 47/4
திரண்டு உயர் தோள் இணை அஞ்சனை சிங்கம் – கம்.சுந்:9 57/1
ஆர் இது தீர்க்க வல்லார் அஞ்சனை பயந்த வள்ளல் – கம்.யுத்2:19 195/1
தீ எரி சிதறும் செம் கண் அஞ்சனை சிங்கம் தெய்வ – கம்.யுத்2:19 198/3
மெய் அஞ்சனை கான்முளை மேனியின்-மேல் – கம்.யுத்3:20 69/2
அளப்ப_அரும் தோளை கொட்டி அஞ்சனை மதலை ஆர்த்தான் – கம்.யுத்3:22 33/4
அஞ்சினது அஞ்சனை சிறுவன் ஆக்கையால் – கம்.யுத்4:41 99/4

மேல்


அஞ்சனைக்கு (2)

அஞ்சனைக்கு ஒரு சிறுவன் அஞ்சன கிரி அனைய – கம்.கிட்:2 4/1
ஆர்த்து எழுந்து அரக்கர் சேனை அஞ்சனைக்கு உரிய குன்றை – கம்.சுந்:10 24/1

மேல்


அஞ்சா (16)

துஞ்சா கண்ணர் அஞ்சா கொள்கையர் – மது 644
துறுகல் மீமிசை உறுகண் அஞ்சா
குற குறு_மாக்கள் புகற்சியின் எறிந்த – நற் 104/3,4
களிற்று துப்பு அஞ்சா புலி அதள் இதணத்து – நற் 351/7
பார்வல் கொக்கின் பரிவேட்பு அஞ்சா
சீர் உடை தேஎத்த முனை கெட விலங்கிய – பதி 21/27,28
ஆர் இறை அஞ்சா வெருவரு கட்டூர் – பதி 82/2
கழிந்தோர் உடற்றும் கடும் தூ அஞ்சா
ஒளிறு வாள் வய வேந்தர் – பதி 90/5,6
கொன்று உணல் அஞ்சா கொடு வினை கொல் தகை – பரி 5/6
கொலை அஞ்சா வினைவரால் கோல் கோடியவன் நிழல் – கலி 10/6
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
தளர்_இயால் என் அறிதல் வேண்டின் பகை அஞ்சா
புல்_இனத்து ஆயர்_மகனேன் மற்று யான் – கலி 113/6,7
அஞ்சா அழாஅ அரற்றா இஃது ஒத்தி – கலி 143/8
கணையோர் அஞ்சா கடுங்கண் காளையொடு – அகம் 321/12
எறி கோல் அஞ்சா அரவின் அன்ன – புறம் 89/5
அஞ்சா மறவர் ஆள் போர்பு அழித்து – புறம் 373/25
அஞ்சா நின்றாள் பல் நெடு நாளும் அழிவுற்றாள் – கம்.சுந்:4 2/3
வெருவரும் தோற்றத்து அஞ்சா வெம் சின அவுணன் மேரு – கம்.யுத்1:3 148/3

மேல்


அஞ்சாதவர் (1)

பிரிவு அஞ்சாதவர் தீமை மறைப்பென்-மன் மறைப்பவும் – கலி 34/9

மேல்


அஞ்சாதவன் (1)

மெய் அஞ்சாதவன் மாதிரம் சிறிது என விரிந்த – கம்.கிட்:12 20/2

மேல்


அஞ்சாதி (1)

அஞ்சாதி நீயும் தவறு இலை நின் கை இது தந்த – கலி 84/36

மேல்


அஞ்சாது (12)

அசைவு-உழி அசைஇ அஞ்சாது கழி-மின் – மலை 403
வடி நவில் அம்பின் வினையர் அஞ்சாது
அமர் இடை உறுதர நீக்கி நீர் – நற் 48/7,8
அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4
வாங்கு சிலை மறவர் வீங்கு நிலை அஞ்சாது
கல் அளை செறிந்த வள் உகிர் பிணவின் – நற் 148/6,7
விடர் அளை பள்ளி வேங்கை அஞ்சாது
கழை வளர் சாரல் துஞ்சும் நாடன் – நற் 386/4,5
ஆடு எழில் அழிவு அஞ்சாது அகன்றவர் திறத்து இனி – கலி 16/3
சொல் பழுது ஆகும் என்றும் அஞ்சாது
ஒல்கு இயல் மட மயில் ஒழித்த பீலி – அகம் 281/3,4
உறு துப்பு அஞ்சாது உடல் சினம் செருக்கி – புறம் 72/6
நிகழ்ந்ததை நினைத்திலை என் நெஞ்சின் நிலை அஞ்சாது
இகழ்ந்தனை எனக்கு இளைய நங்கை முகம் எங்கும் – கம்.ஆரண்:11 20/1,2
வந்ததே அன்றோ அஞ்சாது ஆர் அதன் வலியை தீர்ப்பார் – கம்.கிட்:7 147/4
அங்கு அவர் நிலைமை நிற்க மனிசனுக்காக அஞ்சாது
இங்கு வந்து இதனை சொன்ன தூதன் நீ யாவன் என்றான் – கம்.யுத்1:14 23/3,4
தெவ் அடு படைகள் அஞ்சாது இவன்-வயின் செல்லின் தேவ – கம்.யுத்4:37 213/2

மேல்


அஞ்சாதே (1)

ஆர் அணா உன் உயிரை அஞ்சாதே கொண்டு அகன்றார் அது எலாம் நிற்க – கம்.யுத்4:38 8/3

மேல்


அஞ்சாய் (5)

இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
ஆரிடை என்னாய் நீ அரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/10
இருள் இடை என்னாய் நீ இரவு அஞ்சாய் வந்த-கால் – கலி 38/14
கொண்டு பலர் தூற்றும் கௌவை அஞ்சாய்
தீண்டற்கு அருளி திறன் அறிந்து எழீஇ – கலி 136/18,19
சாதல் அஞ்சாய் நீயே ஆயிடை – புறம் 139/12

மேல்


அஞ்சாயோ (1)

அஞ்சாயோ இவள் தந்தை கை வேலே – ஐங் 60/4

மேல்


அஞ்சார் (8)

இகல் பெருமையின் படை கோள் அஞ்சார்
சூழாது துணிதல் அல்லது வறிது உடன் – பதி 72/1,2
அஞ்சார் கொலை ஏறு கொள்பவர் அல்லதை – கலி 103/65
ஆளியின் அணி என அன்றேல் அலை கடல் விடம் என அஞ்சார்
வாளியின் விசை கொடு திண் கார் வரை வருவன என வந்தார் – கம்.சுந்:7 18/3,4
அந்தகன் முதலினோர் அமரரும் முனிவரும் பிறரும் அஞ்சார்
வந்து நம் நகரமும் வாழ்வையும் கண்டு உவந்து அகல்வர்-மன்னோ – கம்.யுத்1:2 94/3,4
செருவிடை அஞ்சார் வந்து என் கண் எதிர் சேர்வர்-ஆகின் – கம்.யுத்2:16 158/1
அவ்வழி வாலி சேயை அரி_குல வீரர் அஞ்சார்
வவ்வினர் கொண்டு போனார் மாருதி வானை முற்றும் – கம்.யுத்2:16 194/1,2
ஆடக தோளை நோக்கி நகை செய்வர் விழுவர் அஞ்சார் – கம்.யுத்2:19 194/4
அரிந்தமன் வெல்லும் என்றற்கு ஐயுறவு இல் என்று அஞ்சார்
திரிந்தனர் மரமும் கல்லும் சிந்தினர் திசையோடு அண்டம் – கம்.யுத்4:37 4/2,3

மேல்


அஞ்சான் (8)

நாம முதலை நடுங்கு பகை அஞ்சான்
காமம் பெருமையின் வந்த ஞான்றை – நற் 287/6,7
நோக்கு அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சா குத்தி – கலி 101/16
கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவனை சாடி – கலி 101/28
காரி கதன் அஞ்சான் கொள்பவன் ஈர் அரி – கலி 104/21
சேஎய் சினன் அஞ்சான் சார்பவன் என்று ஆங்கு – கலி 104/25
வேல் நுதி புரை விறல் திறன் நுதி மருப்பின் மாறு அஞ்சான்
பால் நிற வெள்ளை எருத்தத்து பாய்ந்தானை – கலி 104/34,35
காரி கதன் அஞ்சான் பாய்ந்த பொதுவற்கே – கலி 104/74
தனியன் வருதல் அவனும் அஞ்சான்
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட – அகம் 252/6,7

மேல்


அஞ்சி (155)

பகைவர்க்கு அஞ்சி பணிந்து ஒழுகலையே – மது 201
இன் உயிர் அஞ்சி இன்னா வெய்து_உயிர்த்து – மது 403
அலமரல் ஆயிடை வெரூஉதல் அஞ்சி
மெல்லிய இனிய மேவர கிளந்து எம் – குறி 137,138
வடு அஞ்சி வாய் மொழிந்து – பட் 208
விளை புனம் நிழத்தலின் கேழல் அஞ்சி
புழை-தொறும் மாட்டிய இரும் கல் அடாஅர் – மலை 193,194
நறு நுதல் பசத்தல் அஞ்சி
சிறுமை உறுபவோ செய்பு அறியலரே – நற் 1/8,9
அறியாமையின் அன்னை அஞ்சி
குழையன் கோதையன் குறும் பைம் தொடியன் – நற் 50/1,2
குறு வரி இரும் புலி அஞ்சி குறு நடை – நற் 85/4
முறி ஆர் பெரும் கிளை அறிதல் அஞ்சி
கறி வளர் அடுக்கத்து களவினில் புணர்ந்த – நற் 151/6,7
உலைந்து ஆங்கு நோதல் அஞ்சி அடைந்ததற்கு – நற் 372/9
கடும் பகட்டு யானை நெடுமான்_அஞ்சி – நற் 381/7
கடும் பகட்டு யானை நெடும் தேர் அஞ்சி
கொன் முனை இரவு ஊர் போல – குறு 91/6,7
புலப்பினும் பிரிவு ஆங்கு அஞ்சி
தணப்பு அரும் காமம் தண்டியோரே – குறு 177/6,7
இடுக்கண் அஞ்சி இரந்தோர் வேண்டிய – குறு 349/5
வெம் வாய் பெண்டிர் கௌவை அஞ்சி
கேடு எவன் உடைத்தோ தோழி நீடு மயிர் – குறு 373/3,4
ஓரை_மகளிர் அஞ்சி ஈர் ஞெண்டு – குறு 401/3
பொறி வரி தட கை வேதல் அஞ்சி
சிறு கண் யானை நிலம் தொடல் செல்லா – ஐங் 327/1,2
கடவுள் அஞ்சி வானத்து இழைத்த – பதி 31/18
தொன் மருங்கு அறுத்தல் அஞ்சி அரண் கொண்டு – பதி 81/35
நின் அஞ்சி கடல் பாய்ந்த பிணி நெகிழ்பு அவிழ் தண் தார் – பரி 3/55
ஒன்றியும் உடம்பாடு ஒலி எழுதற்கு அஞ்சி
நின்ற நிகழ்ச்சியும் போன்ம் – பரி 10/61,62
ஊர் மன்னும் அஞ்சி ஒளிப்பார் அவர் நிலை – பரி 10/64
கள்ளின் களி எழ காத்த ஆங்கு அலர் அஞ்சி
உள்ளம் உளை எழ ஊக்கத்தான் உள்_உள் – பரி 10/65,66
அஞ்சி கழியாமோ அன்பு உற்றால் என்மரும் – பரி 12/54
மல் ஆர் அகலம் வடு அஞ்சி மம்மர் கூர்ந்து – பரி 12/72
தொல் கவின் தொலைதல் அஞ்சி என் – கலி 2/28
துனி செய்து நீடினும் துறப்பு அஞ்சி கலுழ்பவள் – கலி 10/15
ஊறு அஞ்சி நிழல் சேர்ந்தார்க்கு உலையாது காத்து ஓம்பி – கலி 26/19
தாமரை கண்புதைத்து அஞ்சி தளர்ந்து அதனோடு ஒழுகலான் – கலி 39/2
பொய் சூள் அஞ்சி புலவேன் ஆகுவல் – கலி 75/21
தார் மயங்கி வந்த தவறு அஞ்சி போர் மயங்கி – கலி 88/19
வெளிப்படு கவ்வையை யான் அறிதல் அஞ்சி
குளித்து ஒழுகினாய் எனவும் கேட்டேன் குளித்து ஆங்கே – கலி 98/21,22
தாது-உண்_பறவை பேது உறல் அஞ்சி
மணி நா ஆர்த்த மாண் வினை தேரன் – அகம் 4/11,12
தன் சிதைவு அறிதல் அஞ்சி இன் சிலை – அகம் 7/9
உள் அவன் அறிதல் அஞ்சி உள் இல் – அகம் 32/11
இல்லவர் அறிதல் அஞ்சி மெல்லென – அகம் 34/16
நனம் தலை கானத்து ஆளி அஞ்சி
இனம் தலைத்தரூஉம் எறுழ் கிளர் முன்பின் – அகம் 78/1,2
சினம் மிகு முன்பின் வாம் மான் அஞ்சி
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/14,15
பலர் அறிவுறுதல் அஞ்சி பைப்பய – அகம் 142/15
மூதா தின்றல் அஞ்சி காவலர் – அகம் 156/4
முள் உறின் சிறத்தல் அஞ்சி மெல்ல – அகம் 160/9
இரை தேர் வெண்_குருகு அஞ்சி அயலது – அகம் 176/9
பாடு இன் தெண் கிணை பாடு கேட்டு அஞ்சி
போர் அடு தானை கட்டி – அகம் 226/15,16
அடி அறிவுறுதல் அஞ்சி பைபய – அகம் 276/3
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி பானாள் – அகம் 298/17
இடை பிறர் அறிதல் அஞ்சி மறை கரந்து – அகம் 303/1
யாய் அறிவுறுதல் அஞ்சி
வேய் உயர் பிறங்கல் மலை இறந்தோளே – அகம் 321/16,17
அடி நிலன் உறுதல் அஞ்சி பைய – அகம் 323/5
கடும் பரி புரவி நெடும் தேர் அஞ்சி
நல் இசை நிறுத்த நயம் வரு பனுவல் – அகம் 352/12,13
நெடு நெறி குதிரை கூர் வேல் அஞ்சி
கடு முனை அலைத்த கொடு வில் ஆடவர் – அகம் 372/9,10
நின்னொடு புலத்தல் அஞ்சி அவர் மலை – அகம் 398/12
தபுதி அஞ்சி சீரை புக்க – புறம் 43/7
இவரே புலன் உழுது உண்-மார் புன்கண் அஞ்சி
தமது பகுத்து உண்ணும் தண் நிழல் வாழ்நர் – புறம் 46/3,4
போர் அடு திருவின் பொலம் தார் அஞ்சி
பால் புரை பிறை நுதல் பொலிந்த சென்னி – புறம் 91/4,5
நெடுமான்_அஞ்சி நீ அருளல் மாறே – புறம் 92/6
இழை அணி யானை இயல் தேர் அஞ்சி
அதியமான் பரிசில் பெறூஉம் காலம் – புறம் 101/4,5
பகை புலத்தோனே பல் வேல் அஞ்சி
பொழுது இடைப்படாஅ புலரா மண்டை – புறம் 103/8,9
அஞ்சி நீங்கும்-காலை – புறம் 178/10
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி
புகழ் எனின் உயிரும் கொடுக்குவர் பழி எனின் – புறம் 182/4,5
கடு மான் தோன்றல் நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 206/6
மடவர் மகிழ் துணை நெடுமான்_அஞ்சி – புறம் 315/3
கணவன் எழுதலும் அஞ்சி கலையே – புறம் 320/7
பிணை-வயின் தீர்தலும் அஞ்சி யாவதும் – புறம் 320/8
இடம் சிறிது ஒதுங்கல் அஞ்சி
உடம்பொடும் செல்-மார் உயர்ந்தோர் நாட்டே – புறம் 362/21,22
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி
துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து – புறம் 381/7,8
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது – புறம் 394/12,13
சலம் புக அனல் தறுகண் அந்தகனும் அஞ்சி
பிலம் புக நில கிரிகள் பின் தொடர வந்தாள் – கம்.பால:7 29/3,4
கூசி வாள் அரக்கர்-தங்கள் குலத்து உயிர் குடிக்க அஞ்சி
ஆசையால் உழலும் கூற்றும் சுவை சிறிது அறிந்தது அன்றே – கம்.பால:7 53/3,4
பை அரவு இது என்று அஞ்சி படை கண்கள் புதைக்கின்றாரும் – கம்.பால:16 23/2
தோகைக்கு அஞ்சி கொம்பின் ஒதுங்கி துணர் ஈன்ற – கம்.பால:17 30/3
வாளை_மீன் உகள அஞ்சி மைந்தரை தழுவுவாரும் – கம்.பால:18 4/4
அளித்தனென் அபயம் வானத்து அரவினை அஞ்சி நீ வந்து – கம்.பால:19 14/3
மெல்லிய உறைக்கும் என அஞ்சி வெளி எங்கும் – கம்.பால:22 24/2
அஞ்சி மந்தரை அகன்றிலள் அ மொழி கேட்டும் – கம்.அயோ:2 75/1
காதல் உன் பெரும் கணவனை அஞ்சி அ கனி வாய் – கம்.அயோ:2 81/1
அன்னது கண்ட அலங்கல் மன்னன் அஞ்சி
என்னை நிகழ்ந்தது இ ஏழு ஞாலம் வாழ்வார் – கம்.அயோ:3 9/1,2
ஆடகம் தரு பூண் முயங்கிட அஞ்சி அஞ்சி அனந்தரால் – கம்.அயோ:3 61/1
ஆடகம் தரு பூண் முயங்கிட அஞ்சி அஞ்சி அனந்தரால் – கம்.அயோ:3 61/1
தெருள் உடை மனத்து மன்னன் ஏவலின் திறம்ப அஞ்சி
இருள் உடை உலகம் தாங்கும் இன்னலுக்கு இயைந்து நின்றான் – கம்.அயோ:3 113/1,2
நின்று உயர் பழியை அஞ்சி நேர்ந்திலன் தடுக்க வள்ளல் – கம்.அயோ:6 8/1
அஞ்சி அழுங்கி விழுந்திலரால் அன்பின் தறுகண் பிறிது உண்டோ – கம்.அயோ:6 23/3
உன்னற்கு அரிய பழிக்கு அஞ்சி அன்றோ ஒழிந்தது யான் என்று – கம்.அயோ:6 37/3
வெள்ளத்திடை வாழ் வட அனலை அஞ்சி வேலை கடவாத – கம்.அயோ:6 38/1
அஞ்சி அன்னம் ஒதுங்க அடி அன்ன – கம்.அயோ:7 20/2
நெடியவன் முனியும் என்று அஞ்சி நின்றனன் – கம்.அயோ:11 69/3
என்ன யான் இயைந்தது அன்னான் ஏயது மறுக்க அஞ்சி
அன்னது நினைந்தும் நீ என் ஆணையை மறுக்கலாமோ – கம்.அயோ:14 115/2,3
அஞ்சினாள் அஞ்சி அன்னம் மின் இடை அலச ஓடி – கம்.ஆரண்:6 59/1
துயரும் அஞ்சி முன் தொடர்ந்திலா தொல் குடி பிறந்தாள் – கம்.ஆரண்:6 90/4
வார் சிலை ஒலியின் அஞ்சி உரும் எலாம் மறுக்கம்-கொள்ள – கம்.ஆரண்:7 56/2
ஆளியும் அரியும் அஞ்சி இரிதரும் அமலை நோக்கி – கம்.ஆரண்:7 58/3
அம்பு இடை அறுக்க சிந்தி அற்றன படும் என்று அஞ்சி
உம்பரும் இரியல்போனார் உலகு எலாம் உலைந்து சாய்ந்த – கம்.ஆரண்:7 111/2,3
அவ்வழி சிலதர் அஞ்சி ஆதியாய் அருள் இல்லாரை – கம்.ஆரண்:10 112/1
அன்னை உயிர் செற்றவனை அஞ்சி உறைகின்றாய் – கம்.ஆரண்:11 27/3
தூண்டிய சரங்கள் பாய துணைவர் பட்டு உருள அஞ்சி
மீண்ட யான் சென்று செய்யும் வினை என்-கொல் விளம்புக என்றான் – கம்.ஆரண்:11 34/3,4
என் உயிர் இழத்தல் அஞ்சி இல் பிறப்பு அழிதல் உண்டோ – கம்.ஆரண்:12 68/2
செறித்தான் தட மார்பில் செறித்தலும் தேவர் அஞ்சி
வெறித்தார் வெறியா-முன் இராவணன் வில்லை மூக்கால் – கம்.ஆரண்:13 28/2,3
மா கானகத்தினிடை ஓடலோடும் மனம் அஞ்சி வஞ்ச வினையேன் – கம்.ஆரண்:13 67/2
தேரின் ஆழியும் தெரிந்தனம் தீண்டுதல் அஞ்சி
பாரினோடு கொண்டு அகழ்ந்ததும் பார்த்தனம் பயன் இன்று – கம்.ஆரண்:13 76/1,2
குறித்த வெம் கோபம் யார் மேல் கோளுறும்-கொல் என்று அஞ்சி
வெறித்து நின்று உலகம் எல்லாம் விம்முறுகின்ற வேலை – கம்.ஆரண்:13 116/1,2
அ இடத்து அவர் மறுகி அஞ்சி நெஞ்சு அழி அமைதி – கம்.கிட்:2 3/1
ஒட்ட அஞ்சி நெஞ்சு உலைய ஓடினான் – கம்.கிட்:3 51/2
ஆணை அஞ்சி இ அரசை எய்தி வாழ் – கம்.கிட்:3 63/1
அடல் கடந்த தோள் அவனை அஞ்சி வெம் – கம்.கிட்:3 64/1
தருமம் என்ற ஒரு பொருள்-தன்னை அஞ்சி யான் – கம்.கிட்:10 94/1
அல்லி ஊன்றிடும் என்று அஞ்சி அரவிந்தம் துறந்தாட்கு அம் பொன் – கம்.கிட்:13 42/1
எக்கிய கதிரவற்கு அஞ்சி ஏமுற – கம்.கிட்:14 25/3
சான்றவர் பழி உரைக்கு அஞ்சி தன் உயிர் – கம்.கிட்:16 13/1
எய்தினான் ஆம் என்று அஞ்சி மறுக்கம் உற்று இரியல்போனார் – கம்.சுந்:1 21/4
புறத்து உறல் அஞ்சி வேறு ஓர் அரணம் புக்கு உறைதல் நோக்கி – கம்.சுந்:1 29/1
அண்ணல் வாள் அரக்கனை அஞ்சி ஆய் கதிர் – கம்.சுந்:2 55/3
அலங்கல் அயில் வஞ்சகனை அஞ்சி எனின் அன்றால் – கம்.சுந்:2 61/2
ஆழி வெம் சினத்து அரக்கனை அஞ்சி ஆழ் கடல்கள் – கம்.சுந்:2 145/3
கோடு உழுத மார்பானை கொலை உழுத வடி வேலின் கொற்றம் அஞ்சி
தாள் தொழுத பகை வேந்தர் முடி உழுத தழும்பு இருந்த சரணத்தானை – கம்.சுந்:2 215/3,4
அரிது போகவோ விதி வலி கடத்தல் என்று அஞ்சி
பரிதிவானவன் குலத்தையும் பழியையும் பாரா – கம்.சுந்:3 9/1,2
பிறிந்தார் சீற்றம் மன்னனை அஞ்சி பிறிகில்லார் – கம்.சுந்:3 153/2
கதி துப்பு அழிந்து கழிந்தார் பெருமை கண்டு களத்து அஞ்சி
உதித்து புலர்ந்த தோல் போல் உருவத்து அமரர் ஓடினார் – கம்.சுந்:8 48/3,4
அரசன் அன்னவை உரை-செய்ய அந்தணன் அஞ்சி
சிரதலம் கரம் சேர்ந்திடா செவி தொளை சேர்ந்த – கம்.யுத்1:3 37/1,2
அன்னானை தொழுது அஞ்சி அகன்றது – கம்.யுத்1:3 94/3
ஆர் அடா சிரித்தாய் சொன்ன அரி-கொலோ அஞ்சி புக்க – கம்.யுத்1:3 129/1
தான் ஒடுங்காது என்று அஞ்சி தருமமும் சலித்தது அம்மா – கம்.யுத்1:3 139/4
பூண்டுழி அஞ்சி வெம் செருவில் புக்கு உடன் – கம்.யுத்1:4 61/2
போரிடை புறங்கொடுத்து அஞ்சி போந்தவர் – கம்.யுத்1:4 78/2
ஏதம் அஞ்சி நான் இரந்ததே எளிது என இகழ்ந்த – கம்.யுத்1:6 10/1
அழுது அழி கண்ணன் அன்பால் உருகிய நெஞ்சன் அஞ்சி
தொழுது எழு கையன் நொய்தின் தோன்றினன் வழுத்தும் சொல்லான் – கம்.யுத்1:7 1/3,4
அந்தரின் அலமந்து அஞ்சி துயர் உழந்து அலக்கண் உற்றான் – கம்.யுத்1:7 3/4
அறிகிலை போலும் ஐய அமர் எனக்கு அஞ்சி போன – கம்.யுத்1:9 86/1
இன்னது ஓர் தன்மைத்து ஆம் என்று எட்டியும் பார்க்க அஞ்சி
பொன் மதில் புறத்து நாளும் போகின்றான் போர் மேற்கொண்டு – கம்.யுத்1:9 89/1,2
அளி தகவு இல்லா ஆற்றல் அமைந்தவன் கொடுமை அஞ்சி
வெளிப்படல் அரிது என்று உன்னி வேதனை உழக்கும் வேலை – கம்.யுத்1:13 24/1,2
அழுகின்ற கண்ணர் ஆகி அனுமன்-கொல் என்ன அஞ்சி
தொழுகின்ற சுற்றம் சுற்ற சொல்லிய துறைகள்-தோறும் – கம்.யுத்1:14 15/1,2
பாவியை அமருக்கு அஞ்சி அரண் புக்கு பதுங்கினானை – கம்.யுத்1:14 31/2
அங்கைகள் தீண்ட அஞ்சி ஆழ் செவி-அதனினூடு – கம்.யுத்2:16 46/3
அறம் உனக்கு அஞ்சி இன்று ஒளித்ததால் அதன் – கம்.யுத்2:16 79/1
ஆலம் கண்டு அஞ்சி ஓடும் அமரர் போல் அரிகள் ஓட – கம்.யுத்2:16 157/1
பறைந்தனர் அமரர் அஞ்சி பல் பெரும் பிணத்தின் பம்மல் – கம்.யுத்2:16 175/1
ஆசையின் கனியை கண்ணின் கண்டிலை போலும் அஞ்சி – கம்.யுத்2:17 21/4
ஏம் உடை கொடும் சிலை இடிப்பும் அஞ்சி தம் – கம்.யுத்2:18 88/3
அங்கம் தர அஞ்சி என் ஆணை கடக்கலாத – கம்.யுத்2:19 10/3
என்-கொலாம் என்ன அஞ்சி வானவர் இரியல்போனார் – கம்.யுத்2:19 183/4
ஆயின காலத்து ஆர்த்தார் அமர்_தொழில் அஞ்சி அப்பால் – கம்.யுத்2:19 187/1
இ தன்மை எய்தும் அளவின்-கண் நின்ற இமையோர்கள் அஞ்சி இது போய் – கம்.யுத்2:19 243/1
அழகிது என்று அண்ணல் கூற ஆர்த்தனர் கடல்கள் அஞ்சி
குழைவுற அனந்தன் உச்சி குன்றின்-நின்று அண்ட_கோளம் – கம்.யுத்2:19 273/1,2
அம் சமம் அஞ்சி அழிந்துளர் ஆனோர் – கம்.யுத்3:20 8/1
ஓது நெடும் செரு அஞ்சி உடைந்தார் – கம்.யுத்3:20 14/2
வேண்டாவோ நான் நல் அறம் அஞ்சி மெலிவுற்றால் – கம்.யுத்3:22 209/4
அந்தம்_இல் மாருதி அஞ்சி அயர்ந்தான் – கம்.யுத்3:26 30/4
விட்டிலன் உலகை அஞ்சி ஆதலால் வென்று மீண்டேன் – கம்.யுத்3:28 5/2
மயங்கினை மனமும் அஞ்சி வருந்தினை வருந்தல் ஐய – கம்.யுத்3:28 7/3
சூடுகின்றான் என்று அஞ்சி மகோதரன் துணிந்த நெஞ்சன் – கம்.யுத்3:29 55/2
அலரியும் முந்து செல்லும் ஆறு நீத்து அஞ்சி அப்பால் – கம்.யுத்3:30 5/4
ஆகினும் ஐயம் வேண்டா அழகிது அன்று அமரின் அஞ்சி
சாகினும் பெயர்ந்த தன்மை பழி தரும் நரகில் தள்ளும் – கம்.யுத்3:31 54/1,2
அழுந்துகின்றது நம் பலம் அமரரும் அஞ்சி
விழுந்து சிந்தினர் என்றனன் வீடணன் விரைவான் – கம்.யுத்4:35 35/3,4
அல்லா நெடும் பெரும் தேவரும் மறை வாணரும் அஞ்சி
எல்லார்களும் கரம் கொண்டு இரு விழி பொத்தினர் இருந்தார் – கம்.யுத்4:37 51/1,2
அறம்தான் அஞ்சி கால் குலைய தான் அறியாதே – கம்.யுத்4:37 131/3
இந்திரற்கு அஞ்சி மேல்_நாள் இரும் கடல் புக்கு நீங்கா – கம்.யுத்4:41 21/1
சொல் நிற்கும் என்று அஞ்சி புறத்து இருந்தும் அரும் தவமே தொடங்கினாயே – கம்.யுத்4:41 65/2

மேல்


அஞ்சி-கொல் (1)

எந்தை அறிதல் அஞ்சி-கொல்
அதுவே மன்ற வாராமையே – ஐங் 261/3,4

மேல்


அஞ்சிட (2)

ஆயிடை அரி_குலம் அசனி அஞ்சிட
வாய் திறந்து ஆர்த்தது வள்ளல் ஓங்கிய – கம்.கிட்:6 1/1,2
அந்தகனும் அஞ்சிட நிலத்திடை அரைத்தான் – கம்.யுத்1:12 23/2

மேல்


அஞ்சிய (8)

பார்வல் அஞ்சிய பருவரல் ஈர் ஞெண்டு – குறு 117/2
சிறந்தோர் அஞ்சிய சீர் உடையோயே – பரி 14/26
நின் இவண் ஒழிதல் அஞ்சிய என்னினும் – அகம் 283/2
வைத்த மேல் இருந்து அஞ்சிய மங்கைமார் – கம்.பால:14 38/2
அடைய அஞ்சிய அந்தணர் முந்தினார் – கம்.பால:14 42/4
யாழ் இசை அஞ்சிய அம் சொல் ஏழை கோயில் – கம்.அயோ:3 5/2
புகர்_இல் வானரம் அஞ்சிய பூசலால் – கம்.கிட்:11 38/2
அரவ மா கடல் அஞ்சிய அச்சமும் – கம்.யுத்1:9 39/1

மேல்


அஞ்சியது (1)

அஞ்சியது ஆங்கே அணங்கு ஆகும் என்னும் சொல் – கலி 24/2

மேல்


அஞ்சியவன் (1)

அழி போர் இறைவன் பட அஞ்சியவன்
பழி போல வளர்ந்தது பாய் இருளே – கம்.பால:23 15/3,4

மேல்


அஞ்சியொடு (1)

செறாஅது ஓச்சிய சிறு கோல் அஞ்சியொடு
உயவொடு வருந்தும்-மன்னே இனியே – புறம் 310/2,3

மேல்


அஞ்சியோ (1)

அள்ளல் வெம் சர மாரனை அஞ்சியோ
மெள்ள இன் கனவின் பயன் வேண்டியோ – கம்.சுந்:2 169/1,2

மேல்


அஞ்சில் (1)

அஞ்சில் ஐம்பதில் ஒன்று அறியாதவன் – கம்.கிட்:11 5/3

மேல்


அஞ்சிறை (1)

அஞ்சிறை அறுபதம் அடைந்த கீடத்தை – கம்.ஆரண்:7 124/1

மேல்


அஞ்சின் (1)

கௌவை அஞ்சின் காமம் எய்க்கும் – குறு 112/1

மேல்


அஞ்சின (15)

அஞ்சின மன்னவன் ஆக யானுமே – கம்.அயோ:11 106/4
அடங்கின பறவையும் விலங்கும் அஞ்சின
படம் குறைந்து ஒதுங்கின பாம்பும் பாதக – கம்.ஆரண்:12 35/2,3
ஆலும் மீன் கணம் அஞ்சின அலம்வர வஞ்சி – கம்.கிட்:1 19/3
அஞ்சின மிதிலை நாட்டு அன்னம் என்னவே – கம்.கிட்:10 111/4
மஞ்சின் அஞ்சின நிறம் மறைத்து அரக்கியர் வடித்த – கம்.சுந்:2 4/3
அசை_தொழில் அஞ்சின சித்திரத்தினே – கம்.யுத்1:2 10/4
ஆயத்தின் இடி இது என்றே அஞ்சின உலகம் யானை – கம்.யுத்2:15 142/3
உள்ள கையினும் அற்ற வெம் கரத்தையே அஞ்சின உலகு எல்லாம் – கம்.யுத்2:16 335/4
மலை அஞ்சின மழை அஞ்சின வனம் அஞ்சின பிறவும் – கம்.யுத்2:18 152/1
மலை அஞ்சின மழை அஞ்சின வனம் அஞ்சின பிறவும் – கம்.யுத்2:18 152/1
மலை அஞ்சின மழை அஞ்சின வனம் அஞ்சின பிறவும் – கம்.யுத்2:18 152/1
நிலை அஞ்சின திசை வெம் கரி நிமிர்கின்றன கடலில் – கம்.யுத்2:18 152/2
அலை அஞ்சின பிறிது என் சில தனி ஐம் கர கரியும் – கம்.யுத்2:18 152/3
அலை கொள் வேலைகள் அஞ்சின சலிக்கின்ற அயர்வும் – கம்.யுத்4:35 32/3
அசைவு இல வேலைகள் ஆர்க்க அஞ்சின
விசை கொடு விசாகத்தை நெருக்கி ஏறினன் – கம்.யுத்4:37 81/2,3

மேல்


அஞ்சினது (1)

அஞ்சினது அஞ்சனை சிறுவன் ஆக்கையால் – கம்.யுத்4:41 99/4

மேல்


அஞ்சினம் (3)

ஐய அஞ்சினம் அளியம் யாமே – நற் 368/10
அஞ்சினம் எழு நாள் வந்தன்று இன்றே – புறம் 229/17
ஆறு மனம் அஞ்சினம் அரக்கரை என சென்று – கம்.ஆரண்:10 56/1

மேல்


அஞ்சினர் (9)

அஞ்சினர் வானவர் அவுணர் அச்சத்தால் – கம்.அயோ:11 68/1
விழுந்தான் என அஞ்சினர் விண்ணவர் வெய்து உயிர்த்தார் – கம்.ஆரண்:13 25/4
ஆர்ப்பு உற அஞ்சினர் அடங்கினார் பலர் – கம்.சுந்:12 9/1
அஞ்சினர் தொழில் என அறிவித்தேன் அது – கம்.யுத்1:2 16/3
தோல் ஆயின உலகு எங்கணும் என அஞ்சினர் துகளே – கம்.யுத்2:18 149/3
சாற்று-மின் அஞ்சினர் என்று உரைதந்தே – கம்.யுத்3:20 6/4
அயர்த்தனன்-கொல் என்று அஞ்சினர் அங்கையும் தாளும் – கம்.யுத்3:22 196/3
அஞ்சினர் சிலர் சிலர் அடைகின்றார் சிலர் – கம்.யுத்3:27 56/2
போவர் அஞ்சினர் அன்னது ஓர் போழ்தினின் – கம்.யுத்4:37 175/2

மேல்


அஞ்சினர்க்கு (1)

அஞ்சினர்க்கு அளித்தலும் வெம் சினம் இன்மையும் – சிறு 210

மேல்


அஞ்சினரால் (1)

ஆறும் திறல் உம்பரும் அஞ்சினரால் – கம்.யுத்3:20 98/4

மேல்


அஞ்சினரே (1)

தீம் பால் படுதல் தாம் அஞ்சினரே ஆயிடை – அகம் 26/16

மேல்


அஞ்சினவாம் (1)

அல் காக்கை கூகையை கண்டு அஞ்சினவாம் என அகன்றார் – கம்.பால:13 23/4

மேல்


அஞ்சினள் (2)

அஞ்சினள் உயிர்த்த-காலை யாழ நின் – அகம் 86/24
அம் சிலம்பு ஒடுக்கி அஞ்சினள் வந்து – அகம் 198/10

மேல்


அஞ்சினன் (6)

முது பார்ப்பான் அஞ்சினன் ஆதல் அறிந்து யான் எஞ்சாது – கலி 65/20
கோள் உற அஞ்சினன் கொடுத்த பேதையும் – கம்.அயோ:11 100/2
அஞ்சினன் அயர்ந்தனன் அருவி கண்ணினான் – கம்.அயோ:12 12/4
அஞ்சினன் இளைய கோவும் அயல் உளோர்க்கு அவதி உண்டோ – கம்.ஆரண்:13 120/4
இந்திரன் அஞ்சினன் எண்ணுதி அன்றே – கம்.யுத்3:20 9/4
நம்ப உன் தாதை ஆணைக்கு அஞ்சினன் மருங்கு நண்ண – கம்.யுத்3:29 50/2

மேல்


அஞ்சினன்-கொல்லோ (1)

அலர் அதற்கு அஞ்சினன்-கொல்லோ பலர் உடன் – குறு 302/6

மேல்


அஞ்சினாம் (1)

அஞ்சினாம் பழியும் பூண்டாம் அம் புவி யாண்டும் ஆவி – கம்.யுத்3:31 47/1

மேல்


அஞ்சினார் (9)

அஞ்சினார் நெஞ்சு போல் என்றும் ஆறாது-அரோ – கம்.பால:7 7/4
அடைத்தனர் திசைகளை அமரர் அஞ்சினார் – கம்.ஆரண்:7 109/4
அற்றதால் எம் வலி என அஞ்சினார் – கம்.ஆரண்:9 15/4
அலந்திலர் செரு_களத்து அஞ்சினார்_அலர் – கம்.சுந்:7 58/2
அணை இன்றி உயர்ந்த வென்றி அஞ்சினார் நகையது ஆக – கம்.யுத்2:16 154/1
அங்கு அடங்கினர் தொடர் பகழி அஞ்சினார் – கம்.யுத்3:27 48/4
அழைத்தது விதியே-கொல் என்று அஞ்சினார் அம்பினோடும் – கம்.யுத்3:27 87/3
ஆறினார்களும் அஞ்சினார் உலகு எலாம் அனுங்க – கம்.யுத்4:35 25/4
ஆற்றினான் செரு கண்டவர் அஞ்சினார் – கம்.யுத்4:37 183/4

மேல்


அஞ்சினார்-மேல் (1)

வில்லும் வெம் கணையும் வீரர் வெம் சமத்து அஞ்சினார்-மேல்
புல்லுவ அல்ல ஆற்றல் போற்றலர் குறித்தல் போலாம் – கம்.கிட்:10 62/1,2

மேல்


அஞ்சினார்_அலர் (1)

அலந்திலர் செரு_களத்து அஞ்சினார்_அலர்
புலம் தெரி பொய் கரி புகலும் புன்கணார் – கம்.சுந்:7 58/2,3

மேல்


அஞ்சினால் (2)

பாவகர் உளரோ கூற்றை அஞ்சினால் பழியும் உண்டோ – கம்.யுத்3:31 51/4
பழித்துமோ நம்மை நாம் படுவது அஞ்சினால்
அழித்தும் ஓர் பிறப்பு உறா நெறி சென்று அண்ம யாம் – கம்.யுத்3:31 176/2,3

மேல்


அஞ்சினாள் (3)

அஞ்சினாள் அஞ்சி அன்னம் மின் இடை அலச ஓடி – கம்.ஆரண்:6 59/1
அளிக்கும் மெய் உயிர் காந்து அழல் அஞ்சினாள்
குளிக்கும் நீரும் கொதித்து எழ கூசுமால் – கம்.ஆரண்:6 72/1,2
விரை குழல் பின் உரை விளம்ப அஞ்சினாள் – கம்.கிட்:7 36/4

மேல்


அஞ்சினான் (4)

பார்க்கவும் அஞ்சினான் அ பனையினும் உயர்ந்த தோளன் – கம்.கிட்:11 46/4
ஆருடை நெருப்பு என வருணன் அஞ்சினான் – கம்.யுத்1:8 11/4
அஞ்சினான் அலன் அயன் தந்த வேலினும் ஆவி – கம்.யுத்2:15 208/1
அஞ்சினான் மறைந்தான் அகன்றான் என ஆர்த்தார் – கம்.யுத்3:22 81/3

மேல்


அஞ்சினான்-கொல் (1)

அஞ்சினான்-கொல் என்று ஐயுறுமால் என்பான் – கம்.ஆரண்:14 12/4

மேல்


அஞ்சினிர் (2)

அஞ்சினிர் போ-மின் இன்று ஓர் ஆர்ப்பு ஒலிக்கு அழியல்-பாலிர் – கம்.யுத்3:22 35/1
மைந்தன் என் மற்றையோர் என் அஞ்சினிர் வாழ்க்கை வேட்டீர் – கம்.யுத்3:26 10/1

மேல்


அஞ்சினென் (2)

யான் அஃது அஞ்சினென் கரப்பவும் தான் அஃது – நற் 53/1
யான் அஞ்சினென் என்றும் இயம்புவதோ – கம்.யுத்2:18 8/4

மேல்


அஞ்சினேன் (12)

ஆயவன் முனியும் என்று அஞ்சினேன் அலால் – கம்.அயோ:11 71/3
அரைசே யான் இது காண அஞ்சினேன் – கம்.கிட்:8 4/4
ஐய நான் அஞ்சினேன் இ நறவினின் அரிய கேடு – கம்.கிட்:11 96/1
அஞ்சினேன் இ உரு அடக்குவாய் என்றாள் – கம்.சுந்:4 106/4
அஞ்சினேன் அபயம் என்ற அந்தணற்கு ஆகி அ நாள் – கம்.யுத்1:4 112/3
அஞ்சினேன் அடியனேன் நும் அடைக்கலம் அமுதின் வந்தீர் – கம்.யுத்2:17 10/4
நான் அஞ்சினேன் என்று உனை நாணுக போர் – கம்.யுத்2:18 8/3
ஆதலால் அஞ்சினேன் என்று அருளலை ஆசைதான் அ – கம்.யுத்3:28 6/1
அஞ்சினேன் என்று அரற்றும் அங்கு ஓர் தலை – கம்.யுத்3:29 19/4
அஞ்சினேன் அஞ்சினேன் அ சீதை என்று அமுதால் செய்த – கம்.யுத்3:29 53/3
அஞ்சினேன் அஞ்சினேன் அ சீதை என்று அமுதால் செய்த – கம்.யுத்3:29 53/3
அஞ்சினேன் என செய்தனை ஆதலால் – கம்.யுத்4:37 178/3

மேல்


அஞ்சினை (4)

அஞ்சினை ஆதலான் அன்று ஆரியன் அற்றம் நோக்கி – கம்.சுந்:3 114/1
அஞ்சினை ஆதலின் அமர்க்கும் ஆள் அலை – கம்.யுத்1:4 7/1
அறிவு உடை அமைச்சன் நீ அல்லை அஞ்சினை
வெறுவிது உன் வீரம் என்று இவை விளம்பினான் – கம்.யுத்2:16 85/3,4
ஆற்றுவாய் அல்லை நீயும் அஞ்சினை போலும் ஆவி – கம்.யுத்3:31 46/2

மேல்


அஞ்சினையோ (1)

அடல் ஏய் மதனன் சரம் அஞ்சினையோ
உடல் ஓய்வு உற நாளும் உறங்கலையால் – கம்.பால:23 11/2,3

மேல்


அஞ்சினொடு (1)

அஞ்சினொடு அஞ்சு தலை தோள் உற அசைத்தே – கம்.சுந்:6 3/2

மேல்


அஞ்சினோடு (1)

ஓதம் அஞ்சினோடு இரண்டும் வெந்து ஒரு பொடி ஆக – கம்.யுத்1:6 10/2

மேல்


அஞ்சு (30)

புலி அஞ்சு இதணம் ஏறி அவண – குறி 41
துஞ்சா துயரத்து அஞ்சு பிடி பூசல் – நற் 14/9
அஞ்சு வர கடும் குரல் பயிற்றாதீமே – நற் 83/9
அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6
அரும் கடி காப்பின் அஞ்சு வரு மூதூர் – அகம் 114/12
ஊட்டு அரு மரபின் அஞ்சு வரு பேஎய் – அகம் 142/10
அஞ்சு வரு நெறி இடை தமியர் செல்-மார் – அகம் 157/9
அஞ்சு வரு விடர் முகை ஆர் இருள் அகற்றி – அகம் 272/4
அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16
அஞ்சு வந்தன்று இ மஞ்சு படு முதுகாடு – புறம் 356/4
அஞ்சு தேர் வெல்லும் ஈது அருமை ஆவதோ – கம்.அயோ:1 18/4
அஞ்சு அம்பையும் ஐயன் தனது அலகு அம்பையும் அளவா – கம்.அயோ:7 3/1
அஞ்சு அடுத்த அமளி அலத்தக – கம்.அயோ:14 11/1
ஐ_அஞ்சு ஆயிர கோடி கொண்டு அனுமன் வந்து அடைந்தான் – கம்.கிட்:12 20/4
அஞ்சு வரும் வெம் சுரனும் ஆறும் அகன் பெரும் சுனையும் அகில் ஓங்கு ஆரம் – கம்.கிட்:13 25/1
அஞ்சு வணத்தின் ஆடை உடுத்தாள் அரவு எல்லாம் – கம்.சுந்:2 77/1
அஞ்சு உவணத்தின் வேகம் மிகுத்தாள் அருள்_இல்லாள் – கம்.சுந்:2 77/2
அஞ்சினொடு அஞ்சு தலை தோள் உற அசைத்தே – கம்.சுந்:6 3/2
அஞ்சு எனும் புலன்கள் ஒத்தார் அவனும் நல் அறிவை ஒத்தான் – கம்.சுந்:9 63/4
ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே – கம்.சுந்:11 6/4
அஞ்சு முகத்தவன் அஞ்சுக மேல் – கம்.யுத்2:18 8/2
நெற்றியின் தலை இரண்டு மார்பிடை ஓர் அஞ்சு நஞ்சு என நிறுத்தினான் – கம்.யுத்2:19 71/3
ஆகம் எங்கும் வெளி ஆக வெம் குருதி ஆறு பாய அனல் அஞ்சு வாய் – கம்.யுத்2:19 84/3
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து இகல் அரக்கன் எய்தான் – கம்.யுத்2:19 113/1
அஞ்சலி அஞ்சு கோடி தொடுத்து அவை அறுத்தான் ஐயன் – கம்.யுத்2:19 113/2
ஐ_அஞ்சு அழல் வாளி அழற்கொடியோன் – கம்.யுத்3:20 69/1
நால்_அஞ்சு ஆகிய கரங்களில் நனம் தலை அனந்தன் – கம்.யுத்4:35 9/1
ஐ_அஞ்சு ஆகிய தத்துவம் தெரிந்து அறிந்து அவற்றின் – கம்.யுத்4:40 91/1
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த – கம்.யுத்4:40 126/3

மேல்


அஞ்சு-வழி (1)

அஞ்சு-வழி அஞ்சாது அசை-வழி அசைஇ – நற் 76/4

மேல்


அஞ்சு_தக (1)

அஞ்சு_தக உரறும் ஓசை கேளாது – நற் 154/6

மேல்


அஞ்சு_தகவு (2)

அரவும் புலியும் அஞ்சு_தகவு உடைய – அகம் 318/3
அஞ்சு_தகவு உடையர் இவள் தன்னைமாரே – புறம் 353/16

மேல்


அஞ்சு_நூற்றின் (1)

ஆறு இரண்டு அஞ்சு_நூற்றின் இரட்டி தேர் தொகையும் அஃதே – கம்.சுந்:11 6/4

மேல்


அஞ்சுக (3)

வான் அஞ்சுக வையகம் அஞ்சுக மாலான் – கம்.யுத்2:18 8/1
வான் அஞ்சுக வையகம் அஞ்சுக மாலான் – கம்.யுத்2:18 8/1
அஞ்சு முகத்தவன் அஞ்சுக மேல் – கம்.யுத்2:18 8/2

மேல்


அஞ்சுகின்றார் (1)

ஆறினர் அஞ்சுகின்றார் அன்பரை தழுவி உம்பர் – கம்.சுந்:1 12/3

மேல்


அஞ்சுகின்றிலர்கள் (1)

அஞ்சுகின்றிலர்கள் நின் அருள் அலால் சரண் இலா அமரர் அம்மா – கம்.யுத்1:2 92/4

மேல்


அஞ்சுகின்றேன் (1)

அஞ்சுகின்றேன் இதற்கு அறனும் சான்று-அரோ – கம்.சுந்:3 121/4

மேல்


அஞ்சுதல் (1)

கொலை அஞ்சுதல் புரிகின்றது கரியின் படி கொளலால் – கம்.யுத்2:18 152/4

மேல்


அஞ்சுதி (2)

ஞாயையும் அஞ்சுதி ஆயின் அரிது அரோ – கலி 107/25
ஒழியின் வறுமை அஞ்சுதி அழி_தகவு – அகம் 123/7

மேல்


அஞ்சுதும் (5)

நடுநாள் வருதல் அஞ்சுதும் யாம் என – நற் 125/5
பெரும்பிறிது ஆகல் அதனினும் அஞ்சுதும்
அன்னோ இன்னும் நன் மலை நாடன் – குறு 302/3,4
பகல் வரின் கவ்வை அஞ்சுதும் இகல் கொள – அகம் 118/6
தனியை வருதல் அதனினும் அஞ்சுதும்
என் ஆகுவள்-கொல் தானே பல் நாள் – அகம் 118/10,11
ஏறல் அஞ்சுதும் என இன்ப துன்பங்கள் – கம்.சுந்:14 20/2

மேல்


அஞ்சுதுமே (2)

உடுப்பின் யாய் அஞ்சுதுமே கொடுப்பின் – நற் 359/5
கேள் உடை கேடு அஞ்சுதுமே ஆயிடை – நற் 359/6

மேல்


அஞ்சுபு (1)

கருவி மா மழையின் அரவம் அஞ்சுபு
போது ஏர் உண்கண் கலுழவும் ஏது இல் – நற் 144/2,3

மேல்


அஞ்சும் (23)

தம்மொடும் அஞ்சும் நம் இவண் ஒழிய – நற் 73/5
புன்கண் அஞ்சும் பண்பின் – நற் 210/8
பழியும் அஞ்சும் பய மலை நாடன் – குறு 143/2
நனி நாண் உடையள் நின்னும் அஞ்சும்
ஒலி வெள் அருவி ஓங்கு மலை நாடன் – ஐங் 205/2,3
இரவலர் புன்கண் அஞ்சும்
புரவு எதிர்கொள்வனை கண்டனம் வரற்கே – பதி 57/14,15
சிறு நனி நீ துஞ்சி ஏற்பினும் அஞ்சும்
நறு_நுதல் நீத்து பொருள்-வயின் செல்வோய் – கலி 12/8,9
நளி வாய் மருப்பு அஞ்சும் நெஞ்சினார் தோய்தற்கு – கலி 103/69
பகலும் அஞ்சும் பனி கடும் சுரனே – அகம் 68/21
உகு மண் ஊறு அஞ்சும் ஒரு கால் பட்டத்து – அகம் 107/13
நல்கின் நா அஞ்சும் முள் எயிற்று மகளிர் – புறம் 361/16
அஞ்சும் அஞ்சும் என் ஆருயிர் அஞ்சுமால் – கம்.அயோ:4 9/4
அஞ்சும் அஞ்சும் என் ஆருயிர் அஞ்சுமால் – கம்.அயோ:4 9/4
ஆதியாய் அஞ்சும் அன்றே அருள் அலது இயற்ற என்ன – கம்.ஆரண்:10 102/3
கரும் கழல் காலன் அஞ்சும் காவலன் கறுத்து நோக்கி – கம்.ஆரண்:10 111/1
அஞ்சும் எனது ஆர் உயிர் அறிந்து அருகு நின்றார் – கம்.ஆரண்:11 24/3
அளித்தவர் அஞ்சும் நெஞ்சின் அடைத்தவர் அறிவில் மூழ்கி – கம்.கிட்:11 92/1
பாச வெம் கரத்து கூற்றும் கட்புலன் பரப்ப அஞ்சும்
நீசன் அ அரக்கன் சீற்றம் நெருப்புக்கும் நெருப்பு நீங்கள் – கம்.கிட்:16 59/2,3
காலனும் அஞ்சும் காய் சின மொய்ம்பீர் கடன் நின்றீர் – கம்.கிட்:17 9/3
பூதம் அஞ்சும் வந்து அஞ்சலித்து உயிர்கொண்டு பொரும – கம்.யுத்1:6 10/3
நஞ்சும் அஞ்சும் விழி நாரியர் நாகர் – கம்.யுத்1:11 13/1
வஞ்சி அஞ்சும் இடை மங்கையர் வானத்து – கம்.யுத்1:11 13/2
மின் அஞ்சும் வேலோய் விழி அஞ்ச வாழ்கின்றார் – கம்.யுத்2:17 80/3
ஆர் அனார் உலகு இயற்கை அறிதக்கார் அவை ஏழும் ஏழும் அஞ்சும்
வீரனார் உடல் துறந்து விண் புக்கார் கண் புக்க வேழ வில்லால் – கம்.யுத்4:38 28/1,2

மேல்


அஞ்சும்-மன் (1)

அஞ்சும்-மன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே – குறு 153/3

மேல்


அஞ்சும்மே (1)

மன் உயிர் எல்லாம் நின் அஞ்சும்மே – புறம் 20/21

மேல்


அஞ்சுமால் (2)

அஞ்சும் அஞ்சும் என் ஆருயிர் அஞ்சுமால் – கம்.அயோ:4 9/4
தீரும் என் சிறுவனும் தீண்ட அஞ்சுமால்
ஆரியன் தேவியை அரக்கன் நல் மலர் – கம்.ஆரண்:13 56/2,3

மேல்


அஞ்சுவது (5)

அஞ்சுவது உடையள் ஆயின் வெம் போர் – குறு 80/4
அஞ்சுவது அறியாது அமர் துணை தழீஇய – குறு 237/1
அஞ்சுவது அஞ்சா அறன் இலி அல்லன் என் – கலி 42/26
ஈங்கு எவன் அஞ்சுவது
அஞ்சல் அவன் கண்ணி நீ புனைந்தாய் ஆயின் நமரும் – கலி 115/16,17
துஞ்சலும் இலர் பிறர் அஞ்சுவது அஞ்சி – புறம் 182/4

மேல்


அஞ்சுவந்த (1)

அஞ்சுவந்த போர்_களத்தான் – மது 28

மேல்


அஞ்சுவம் (1)

அஞ்சுவம் தமியம் என்னாது மஞ்சு சுமந்து – அகம் 72/10

மேல்


அஞ்சுவர் (4)

அணங்கு என அஞ்சுவர் சிறுகுடியோரே – கலி 52/10
அன்னாரேனும் அஞ்சுவர் எய்தற்கு அளி உற்றால் – கம்.சுந்:2 82/3
அ உலகத்து உளாரும் அஞ்சுவர் ஒளிக்க ஐயா – கம்.சுந்:11 21/3
அனையர் அஞ்சுவர் மைந்த நீ யாரிடை அறிந்தாய் – கம்.யுத்1:3 48/4

மேல்


அஞ்சுவர (15)

அறு வேறு வகையின் அஞ்சுவர மண்டி – திரு 58
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்து – மது 127
அஞ்சுவர தட்கும் அணங்கு உடை துப்பின் – மது 140
அழல் வாய் ஓரி அஞ்சுவர கதிர்ப்பவும் – பட் 257
அஞ்சுவர பனிக்கும் வெம் சுரம் இறந்தோர் – நற் 99/3
ஆர் இரும் சதுக்கத்து அஞ்சுவர குழறும் – நற் 319/5
ஆலங்கானத்து அஞ்சுவர இறுத்த – நற் 387/7
வானத்து அஞ்சுவர நல் இசை வீழ – குறு 323/3
கதிர் மருங்கு அறியாது அஞ்சுவர பாஅய் – அகம் 43/7
அஞ்சுவர தகுந கானம் நீந்தி – அகம் 63/9
செம் செவி எருவை அஞ்சுவர இகுக்கும் – அகம் 77/11
அஞ்சுவர இறுத்த தானை – அகம் 264/14
அஞ்சுவர தகுந ஆங்கண் மஞ்சு தப – அகம் 381/4
அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7
அருவி மாறி அஞ்சுவர கருகி – புறம் 224/12

மேல்


அஞ்சுவர_தகுந (1)

அஞ்சுவர_தகுந புள்ளு குரல் இயம்பவும் – புறம் 41/7

மேல்


அஞ்சுவரு (24)

உரு கெழு செலவின் அஞ்சுவரு பேய்_மகள் – திரு 51
அழல் என உயிர்க்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – திரு 149
அழல் திகழ்ந்து இமைக்கும் அஞ்சுவரு நெடு வேல் – சிறு 94
நீர் அகம் பனிக்கும் அஞ்சுவரு கடும் திறல் – மலை 81
அதர் பார்த்து அல்கும் அஞ்சுவரு நெறி இடை – நற் 33/7
ஆர் இருள் கடுகிய அஞ்சுவரு சிறு நெறி – நற் 85/6
அரும் சுர கவலை அஞ்சுவரு நனம் தலை – நற் 298/5
வம்பலர் தொலைந்த அஞ்சுவரு கவலை – நற் 352/3
அஞ்சுவரு சிறு நெறி வருதலானே – நற் 353/11
அஞ்சுவரு பொழுதினானும் என் கண் – குறு 261/5
மடை எதிர்கொள்ளா அஞ்சுவரு மரபின் – பதி 79/17
அஞ்சுவரு நோயொடு துஞ்சாதேனே – அகம் 45/19
ஆள் கோள் பிழையா அஞ்சுவரு தட கை – அகம் 93/19
அழியா விழவின் அஞ்சுவரு மூதூர் – அகம் 115/1
இனம் கொண்டு ஒளிக்கும் அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 115/15
வம்பலர் செகுத்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 161/4
வெம் சுரம் போழ்ந்த அஞ்சுவரு கவலை – அகம் 207/7
ஆள் அழித்து உயர்த்த அஞ்சுவரு பதுக்கை – அகம் 215/11
அரவு இரை தேரும் அஞ்சுவரு சிறு நெறி – அகம் 258/10
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சுரம் இறந்தோர் – அகம் 375/16
அஞ்சுவரு மரபின் வெம் சின புயல்_ஏறு – புறம் 211/1
அஞ்சுவரு குராஅல் குரலும் தூற்றும் – புறம் 280/5
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 370/27
அஞ்சுவரு கிடக்கைய களம் கிழவோயே – புறம் 373/39

மேல்


அஞ்சுவரும் (1)

கனை இருள் புதைத்த அஞ்சுவரும் இயவில் – நற் 383/7

மேல்


அஞ்சுவல் (12)

யான் யாய் அஞ்சுவல் எனினும் தான் என் – நற் 72/6
அஞ்சுவல் தோழி என் நெஞ்சத்தானே – நற் 72/11
உருகி உகுதல் அஞ்சுவல் உது காண் – நற் 88/5
பொரு திரை நிவப்பின் வரும் யாறு அஞ்சுவல்
ஈர் குரல் உருமின் ஆர் கலி நல் ஏறு – நற் 114/8,9
இரவின் அஞ்சாய் அஞ்சுவல் அரவின் – நற் 336/8
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7
இரவு நீ வருதலின் ஊறும் அஞ்சுவல்
யாங்கு செய்வாம் என் இடும்பை நோய்க்கு என – குறு 217/2,3
அஞ்சுவல் பெரும என் நெஞ்சத்தானே – குறு 324/7
அஞ்சுவல் அம்ம அ முறை வரினே – ஐங் 54/6
பூ கண்படுதலும் அஞ்சுவல் தாங்கிய – கலி 48/22
பிறிது ஒன்று ஆகலும் அஞ்சுவல் அதனால் – அகம் 300/12
மனையோள் வவ்வலும் அஞ்சுவல் சினைஇ – அகம் 396/15

மேல்


அஞ்சுவலே (4)

செல்-மின் என்றல் யான் அஞ்சுவலே
செல்லாதீம் என செப்பின் பல்லோர் – நற் 229/2,3
நிறத்து எறி புன் சொலின் திறத்து அஞ்சுவலே
அதனால் செல்-மின் சென்று வினை முடி-மின் சென்று ஆங்கு – நற் 229/4,5
தொடி கழித்திடுதல் யான் யாய் அஞ்சுவலே
அடு தோள் முயங்கல் அவை நாணுவலே – புறம் 83/2,3
ஐயோ எனின் யான் புலி அஞ்சுவலே
அணைத்தனன் கொளினே அகல் மார்பு எடுக்க அல்லேன் – புறம் 255/1,2

மேல்


அஞ்சுவள் (1)

அஞ்சுவள் அல்லளோ இவள் இது செயலே – அகம் 158/18

மேல்


அஞ்சுவார் (1)

அஞ்சுவார் கணீர் அருவி ஆறு-அரோ – கம்.கிட்:15 21/4

மேல்


அஞ்சுவாற்கு (1)

சினவல் நின் உண்கண் சிவப்பு அஞ்சுவாற்கு
துனி நீங்கி ஆடல் தொடங்கு துனி நனி – பரி 6/96,97

மேல்


அஞ்சுவான் (2)

செஞ்செவே திரு உரு தீண்ட அஞ்சுவான்
நஞ்சு இயல் அரக்கியர் நடுவண் ஆயிடை – கம்.ஆரண்:13 59/2,3
புண்ணிய மேனி தீண்ட அஞ்சுவான் உலகம் பூத்த – கம்.சுந்:14 32/2

மேல்


அஞ்சுவானை (1)

கொல் ஏற்று கோடு அஞ்சுவானை மறுமையும் – கலி 103/63

மேல்


அஞ்சுவென் (1)

அஞ்சுவென் மறுக்கிலென் அவலம் தீர்ந்து இனி – கம்.ஆரண்:12 15/2

மேல்


அஞ்சுற்று (1)

அஞ்சுற்று மறுக்குறும் ஆழ் குழி நீர் – கம்.ஆரண்:11 41/2

மேல்


அஞ்சுற (2)

அஞ்சுற கனல் புரை மிகத்தர் ஆர்கலி – கம்.ஆரண்:7 45/3
ஏறினான் அவன் எவரும் அஞ்சுற
சீறினான் நெடும் சிகரம் எய்தினான் – கம்.கிட்:3 61/1,2

மேல்


அஞ்சுறு (5)

கருடன் அஞ்சுறு கண் மணி காகமும் கவர்ந்த – கம்.ஆரண்:7 87/2
சதமன் அஞ்சுறு நிலையர் தருமன் அஞ்சுறு சரிதர் – கம்.கிட்:2 8/3
சதமன் அஞ்சுறு நிலையர் தருமன் அஞ்சுறு சரிதர் – கம்.கிட்:2 8/3
மதனன் அஞ்சுறு வடிவர் மறலி அஞ்சுறு விறலர் – கம்.கிட்:2 8/4
மதனன் அஞ்சுறு வடிவர் மறலி அஞ்சுறு விறலர் – கம்.கிட்:2 8/4

மேல்


அஞ்சுறும் (1)

ஆதியின் அருக்கனும் அனலும் அஞ்சுறும்
சோதிய சோரியும் தூவும் துன்னிய – கம்.ஆரண்:7 36/1,2

மேல்


அஞ்சேல் (1)

அஞ்சேல் என நல்குதிரேல் அடியேன் – கம்.ஆரண்:12 76/3

மேல்


அஞ்சேன் (2)

அமர் வரின் அஞ்சேன் பெயர்க்குவென் – நற் 362/9
சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவின் – நற் 397/7

மேல்


அஞ்சொடு (2)

அஞ்சொடு ஐ_இரண்டு யோசனை அகலத்தது ஆகி – கம்.கிட்:12 30/1
அஞ்சொடு அஞ்சு நான்கு என்று எணும் ஆண்டு போய் முடிந்த – கம்.யுத்4:40 126/3

மேல்


அஞ்ஞை (1)

மென் தோள் அஞ்ஞை சென்ற ஆறே – அகம் 15/19

மேல்


அஞ்ஞையை (1)

அமர் கண் அஞ்ஞையை அலைத்த கையே – அகம் 145/22

மேல்


அஞர் (33)

ஆர உண்டு பேர் அஞர் போக்கி – பொரு 88
வல் அஞர் பொத்திய மனம் மகிழ் சிறப்ப – பொரு 99
வாங்க_வாங்க நின்று ஊங்கு அஞர் நிலையே – நற் 30/10
நன்னராளன் நடுங்கு அஞர் நிலையே – நற் 100/12
அறிவு அஞர் உறுவி ஆய் மட நிலையே – நற் 106/9
கலங்கு அஞர் உறுவோள் புலம்பு கொள் நோக்கே – நற் 113/12
எவன் செய்தனள் இ பேர் அஞர் உறுவி என்று – நற் 130/9
பேர் அஞர் பொருத புகர் படு நெஞ்சம் – நற் 154/8
பேர் அஞர் உறுவியை வருத்தாதீமே – நற் 193/9
இலங்கு வளை நெகிழ்த்த கலங்கு அஞர் எள்ளி – நற் 214/10
பேர் அஞர் உள்ளம் நடுங்கல் காணியர் – நற் 248/5
கடும் பனி அற்சிரம் நடுங்கு அஞர் உறவே – குறு 76/6
கடும் புனல் தொடுத்த நடுங்கு அஞர் அள்ளல் – குறு 103/1
வந்து அஞர் களைதலை அவர் ஆற்றலரே – குறு 305/4
நடுங்கு அஞர் எவ்வம் களைந்த எம்மே – குறு 354/6
அரும் துயர் ஆர் அஞர் தீர்க்கும் – கலி 44/20
நனவினால் நலம் வாட நலிதந்த நடுங்கு அஞர்
கனவினால் அழிவு-உற்று கங்குலும் அரற்றா-கால் – கலி 53/18,19
ஆர் அஞர் எவ்வம் உயிர் வாங்கும் – கலி 60/17
கலங்கு அஞர் உற்று நின் கமழ் மார்பு நசைஇயாள் – கலி 100/13
நடுங்கு அஞர் உற்றது என் நெஞ்சு – கலி 110/15
ஆர் அஞர் உற்றாரை அணங்கிய வந்தாயோ – கலி 120/15
அறிவு அஞர் உழந்து ஏங்கி ஆய் நலம் வறிது ஆக – கலி 127/12
பேர் அஞர் செய்த என் கண் – கலி 143/51
கடலொடு புலம்புவோள் கலங்கு அஞர் தீர – கலி 144/68
இகு பெயல் மண்ணின் ஞெகிழ்பு அஞர் உற்ற என் – அகம் 32/10
நடுங்கு அஞர் தீர முயங்கி நெருநல் – அகம் 62/11
ஆர் அஞர் உறுநர் அரு நிறம் சுட்டி – அகம் 71/11
கலங்கு அஞர் உழந்து நாம் இவண் ஒழிய – அகம் 127/2
ஆர் அஞர் அரு படர் நீந்துவோரே – அகம் 202/15
அறிவு அஞர் நோக்கமும் புலவியும் நினைந்தே – அகம் 225/17
புலம்பொடு வதியும் கலங்கு அஞர் அகல – அகம் 254/9
ஆர் அஞர் உற்ற நெஞ்சமொடு ஒராங்கு – புறம் 238/15
பேர் அஞர் கண்ணள் பெரும் காடு நோக்கி – புறம் 247/6

மேல்


அட்ட (30)

எயிற்றியர் அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – சிறு 175
வாராது அட்ட வாடூன் புழுக்கல் – பெரும் 100
வளை கை மகடூஉ வயின் அறிந்து அட்ட
சுடர் கடை பறவை பெயர் படு வத்தம் – பெரும் 304,305
வல்லோன் அட்ட பல் ஊன் கொழும் குறை – பெரும் 472
வீழ் முக கேழல் அட்ட பூசல் – மது 295
கிளர் இழை அரிவை நெய் துழந்து அட்ட
விளர் ஊன் அம் புகை எறிந்த நெற்றி – நற் 41/7,8
அட்ட மள்ளர் ஆர்ப்பு இசை வெரூஉம் – குறு 34/6
தான் துழந்து அட்ட தீம் புளி பாகர் – குறு 167/4
வளி பாய்ந்து அட்ட துளங்கு இரும் கமம் சூல் – பதி 11/2
எள்ளுநர் கடந்து அட்ட இகல் நேமியவை – பரி 1/61
ஒன்னார் உடை புலம் புக்கற்றால் மாறு அட்ட
தானையான் வையை வனப்பு – பரி 7/49,50
அன்னையோ மண்டு அமர் அட்ட களிறு அன்னான் தன்னை ஒரு – கலி 61/18
வரி புனை வல் வில் ஐவர் அட்ட
பொரு_களம் போலும் தொழூஉ – கலி 104/58,59
கேழல் அட்ட பேழ் வாய் ஏற்றை – அகம் 8/6
இரும் களிறு அட்ட பெரும் சின உழுவை – அகம் 72/13
ஆன் நிலை பள்ளி அளை பெய்து அட்ட
வால் நிணம் உருக்கிய வாஅல் வெண் சோறு – அகம் 107/8,9
அத்த கேழல் அட்ட நல் கோள் – அகம் 111/10
அமர் ஓர்த்து அட்ட செல்வம் – அகம் 144/18
ஈயல் பெய்து அட்ட இன் புளி வெம் சோறு – அகம் 394/5
ஆலங்கானத்து அமர் கடந்து அட்ட
கால முன்ப நின் கண்டனென் வருவல் – புறம் 23/16,17
மண்டு அமர் அட்ட மதன் உடை நோன் தாள் – புறம் 213/1
ஆய்_மகள் அட்ட அம் புளி மிதவை – புறம் 215/4
அட்ட குழிசி அழல் பயந்து ஆஅங்கு – புறம் 237/7
வெள் என் சாந்தொடு புளி பெய்து அட்ட
வேளை வெந்ததை வல்சி ஆக – புறம் 246/7,8
பேர் ஊர் அட்ட கள்ளிற்கு – புறம் 300/5
வேலின் அட்ட களிறு பெயர்த்து எண்ணின் – புறம் 302/9
ஈனா வேண்மாள் இடம் துழந்து அட்ட
மா மறி பிண்டம் வாலுவன் ஏந்த – புறம் 372/8,9
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ் – புறம் 399/16
அட்ட திக்கினும் அப்புறமும் புக – கம்.ஆரண்:11 76/3
அட்ட மூர்த்தி தாள் பணியும் ஆற்றலான் – கம்.கிட்:3 40/4

மேல்


அட்டது (1)

ஆலம் மிடற்றான் புரம் அட்டது ஓர் அம்பு போலும் – கம்.ஆரண்:13 31/3

மேல்


அட்டதை (1)

கவிந்து நிலம் சேர அட்டதை
மகிழ்ந்தன்றும் மலிந்தன்றும் அதனினும் இலனே – புறம் 77/12,13

மேல்


அட்டவாயில் (1)

நெடும் கொடி நுடங்கும் அட்டவாயில்
இரும் கதிர் கழனி பெரும் கவின் அன்ன – அகம் 326/5,6

மேல்


அட்டவை (1)

மாறு அமர் அட்டவை மற வேல் பெயர்ப்பவை – பரி 21/66

மேல்


அட்டன (2)

அட்டன உயிரை அ அணிகள் என்கு எனோ – கம்.கிட்:6 7/2
அட்டன கூற்றம் என்ன அடர்ந்தன அனந்தம் அம்மா – கம்.யுத்2:19 94/4

மேல்


அட்டனனே (1)

தெண் கிணை கறங்க சென்று ஆண்டு அட்டனனே – புறம் 78/12

மேல்


அட்டாலையும் (1)

கதன வாயிலும் கட்டும் அட்டாலையும்
முதல யாவையும் புக்குற்று முற்றின – கம்.யுத்2:15 32/2,3

மேல்


அட்டான் (3)

கடந்து அட்டான் கேழ் இருங்குன்று – பரி 15/45
மாறு அட்டான் குன்றம் உடைத்து – பரி 17/21
சொன்னாயே நீ யாவன் அடா தொல் புரம் அட்டான்
அன்னாரேனும் அஞ்சுவர் எய்தற்கு அளி உற்றால் – கம்.சுந்:2 82/2,3

மேல்


அட்டி (6)

உளை பூ மருதின் ஒள் இணர் அட்டி
கிளை கவின்று எழுதரு கீழ் நீர் செ அரும்பு – திரு 28,29
அவரை வான் புழுக்கு அட்டி பயில்வு-உற்று – பெரும் 195
மீன் நெய் அட்டி கிளிஞ்சில் பொத்திய – நற் 175/3
முற்றா நறு நறா மொய் புனல் அட்டி
காரிகை நீர் ஏர் வயல் காம களி நாஞ்சில் – பரி 20/52,53
அட்டி செம்மிய நிறை குடம் ஒத்தது இ அண்டம் – கம்.கிட்:12 32/4
அட்டி வைத்தன பாலிகை நிகர்த்தன அழிந்து – கம்.யுத்2:16 214/2

மேல்


அட்டிய (2)

ஆழியின் புனல் அற மணிகள் அட்டிய
பேழையின் பொலிந்தன பரவை பேர்வு_அற – கம்.யுத்1:6 49/1,2
வஞ்சன் மேனியை வார் கணை அட்டிய
பஞ்சரம் எனல் ஆம் படி பண்ணினான் – கம்.யுத்4:37 167/3,4

மேல்


அட்டியும் (1)

பண்ணியம் அட்டியும் பசும் பதம் கொடுத்தும் – பட் 203

மேல்


அட்டில் (8)

புனிற்று நாய் குரைக்கும் புல்லென் அட்டில்
காழ் சோர் முது சுவர் கண சிதல் அரித்த – சிறு 132,133
அறம் நிலைஇய அகன் அட்டில்
சோறு வாக்கிய கொழும் கஞ்சி – பட் 43,44
விருந்து உண்டு ஆனா பெரும் சோற்று அட்டில்
ஒண் சுவர் நல் இல் உயர் திணை இருந்து – பட் 262,263
அட்டில் ஓலை தொட்டனை நின்மே – நற் 300/12
உதியன் அட்டில் போல ஒலி எழுந்து – அகம் 168/7
முட்டு_இல் அட்டில் முழங்குற வாக்கிய – கம்.பால:2 26/1
அகில் இடும் புகை அட்டில் இடும் புகை – கம்.பால:2 41/1
அட்டில் எனலாய் அமலன் அங்கையின் அடங்க – கம்.யுத்4:36 4/2

மேல்


அட்டிலன் (1)

அ தலை கொடியன் என்னை அட்டிலன் அளியத்தேன் நான் – கம்.யுத்2:19 208/3

மேல்


அட்டிலில் (1)

பகல் இடைய அட்டிலில் மடுத்து எரி பரப்பும் – கம்.பால:15 27/2

மேல்


அட்டிலும் (1)

அட்டிலும் இழந்தன புகை அகில் புகை – கம்.அயோ:4 199/1

மேல்


அட்டிலோளே (1)

அட்டிலோளே அம் மா அரிவை – நற் 120/9

மேல்


அட்டு (30)

தலை கோள் வேட்டம் களிறு அட்டு ஆங்கு – பொரு 142
பீடு அழிய கடந்து அட்டு அவர் – மது 186
பெரும் களிறு உழுவை அட்டு என இரும் பிடி – நற் 47/1
சுரும்பு இமிர் அடுக்கம் புலம்ப களிறு அட்டு
உரும்பு இல் உள்ளத்து அரிமா வழங்கும் – நற் 112/3,4
அட்டு அரக்கு உருவின் வட்டு முகை ஈங்கை – நற் 193/1
புகர் முகம் சிதைய தாக்கி களிறு அட்டு
உரும் இசை உரறும் உட்குவரு நடுநாள் – நற் 383/4,5
பூண் மணி கறங்க எறி நாண் அட்டு
பழி படர் உள் நோய் வழிவழி சிறப்ப – குறு 173/3,4
காணா கழிப-மன்னே நாண் அட்டு
நல் அறிவு இழந்த காமம் – குறு 231/4,5
மன்ற மரையா இரிய ஏறு அட்டு
செம் கண் இரும் புலி குழுமும் அதனால் – குறு 321/5,6
அடாஅ அடு புகை அட்டு மலர் மார்பன் – பதி 20/20
அட்டு ஆனானே குட்டுவன் அடு-தொறும் – பதி 47/1
மயங்கு அமர் மாறு அட்டு மண் வௌவி வருபவர் – கலி 31/9
தாளின் கடந்து அட்டு தந்தையை_கொன்றானை – கலி 101/31
ஊற்று_களத்தே அடங்க கொண்டு அட்டு அதன் – கலி 103/41
அரைசு பட கடந்து அட்டு ஆற்றின் தந்த – கலி 105/1
நுதலது இமையா நாட்டம் இகல் அட்டு
கையது கணிச்சியொடு மழுவே மூவாய் – அகம் 0/4,5
நீர் இல் ஆர் ஆற்று நிவப்பன களிறு அட்டு
ஆள் இல் அத்தத்து உழுவை உகளும் – அகம் 45/4,5
ஒளிறு ஏந்து மருப்பின் களிறு அட்டு குழுமும் – அகம் 112/6
களிறு அட்டு குழுமும் ஓசையும் களி பட்டு – அகம் 261/13
தாம் அட்டு உண்டு தமியர் ஆகி – அகம் 316/14
அமிழ்து அட்டு ஆனா கமழ் குய் அடிசில் – புறம் 10/7
ஓம்பாது கடந்து அட்டு அவர் – புறம் 40/2
தாள் படு சின்னீர் களிறு அட்டு வீழ்க்கும் – புறம் 104/3
அட்டு ஆன்று ஆனா கொழும் துவை ஊன்_சோறும் – புறம் 113/2
நறு நெய் கடலை விசைப்ப சோறு அட்டு
பெரும் தோள் தாலம் பூசல் மேவர – புறம் 120/14,15
கடந்து அட்டு வென்றோனும் நின் கூறும்மே – புறம் 125/10
விரகு இன்மையின் வித்து அட்டு உண்டனை – புறம் 227/2
நாளும் ஆனான் கடந்து அட்டு என்றும் நின் – புறம் 227/6
புகர் நிறம் கொண்ட களிறு அட்டு ஆனான் – புறம் 310/4
கொய் குரல் அரிசியொடு நெய் பெய்து அட்டு
துடுப்பொடு சிவணிய களி கொள் வெண் சோறு – புறம் 328/10,11

மேல்


அட (28)

நாண் அட சாய்ந்த நலம் கிளர் எருத்தின் – பொரு 31
காமம் படர் அட வருந்திய – நற் 64/12
பூண் தாழ் ஆகம் நாண் அட வருந்திய – நற் 93/9
பசி அட முடங்கிய பைம் கண் செந்நாய் – நற் 103/6
ஆனா நோய் அட வருந்தி இன்னும் – நற் 218/9
துஞ்சா கண்ணள் துயர் அட சாஅய் – நற் 303/6
பாழ்படு நெஞ்சம் படர் அட கலங்க – ஐங் 313/3
துறந்ததன் கொண்டு துயர் அட சாஅய் – ஐங் 393/1
ஆற்றல் நோய் அட இவள் அணி வாட அகன்று நீ – கலி 17/9
நோய் அட வருந்தியும் நீ செய்த அருள் இன்மை – கலி 44/14
நாண் அட பெயர்த்தல் நமக்கும் ஆங்கு ஒல்லாது – கலி 47/20
பல் நாளும் படர் அட பசலையால் உணப்பட்டாள் – கலி 48/16
நெஞ்சு அழி துயர் அட நிறுப்பவும் இயையும்-மன் – கலி 53/17
நாண் அட பெயர்த்த நயவரவு இன்றே – கலி 60/31
பனி வார் கண்ணேன் ஆகி நோய் அட
எமியேன் இருத்தலை யானும் ஆற்றேன் – அகம் 252/7,8
இரவும் எல்லையும் படர் அட வருந்தி – அகம் 313/6
பயப்பு உறு படர் அட வருந்திய – அகம் 344/12
பசந்த மேனியொடு படர் அட வருந்தி – புறம் 159/6
அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின் – புறம் 399/10
நஞ்சு அட எழுதலும் நடுங்கி நாள்_மதி – கம்.பால:8 39/1
குளிறு கோப வெம் கோள் அரிமா அட
களிறு எலாம் பட கை தலை மேல் உற – கம்.ஆரண்:7 21/2,3
அட வாள் உருவிக்கொடு தோன்றியது ஆகும் அன்றே – கம்.ஆரண்:10 134/4
எழுந்தான் உயிர்த்தான் அட எங்கு இனி போவது என்னா – கம்.ஆரண்:13 37/3
மருங்கு அட வளர்ந்த முலை மங்கை மணம் முன்னா – கம்.யுத்1:9 12/2
அட கரும் கவந்தம் நின்று ஆடுகின்றன – கம்.யுத்2:18 109/1
புக்கான் இனி எங்கு அட போகுவது என்னா – கம்.யுத்2:18 246/2
அண்ணல் கரியான் அனல்_அம்பு அட வெம் – கம்.யுத்3:27 20/3
வம்-மின் அட வம்-மின் எதிர் வந்து நுமது ஆர் உயிர் வரங்கள் பிறவும் – கம்.யுத்3:31 147/1

மேல்


அடக்க (2)

நல் திரை கடல்களோடு மழைகளை நா அடக்க – கம்.சுந்:7 12/4
அடக்க_அரும் வலத்து ஐம்பது வெள்ளமும் – கம்.யுத்2:15 83/3

மேல்


அடக்க_அரும் (1)

அடக்க_அரும் வலத்து ஐம்பது வெள்ளமும் – கம்.யுத்2:15 83/3

மேல்


அடக்கம் (2)

ஆன்றவர் அடக்கம் போல் அலர் செல்லா சினையொடும் – கலி 32/8
அடக்கம் இல் போழ்தின்-கண் தந்தை காமுற்ற – கலி 82/10

மேல்


அடக்கமும் (2)

நல்லார்-கண் தோன்றும் அடக்கமும் உடையன் – கலி 47/4
அறிவும் நம் அறிவு ஆய்ந்த அடக்கமும் நாணொடு – கலி 138/3

மேல்


அடக்கலும் (1)

வாள் போழ்ந்து அடக்கலும் உய்ந்தனர் மாதோ – புறம் 93/11

மேல்


அடக்கவும் (2)

யான் தன் அடக்கவும் தான் அடங்கலளே – ஐங் 68/4
நயம் புரி நன் மொழி அடக்கவும் அடங்கான் – அகம் 126/14

மேல்


அடக்கி (13)

வாள் வாய் எருந்தின் வயிற்று அகத்து அடக்கி
தோள் புறம் மறைக்கும் நல்கூர் நுசுப்பின் – சிறு 58,59
நன்றும் தீதும் கண்டு ஆய்ந்து அடக்கி
அன்பும் அறனும் ஒழியாது காத்து – மது 496,497
முள் நுனை தோன்றாமை முறுவல் கொண்டு அடக்கி தன் – கலி 142/7
தன்னுள் அடக்கி கரக்கினும் கரக்கும் – புறம் 1/8
ஆதல் நின் அகத்து அடக்கி
சாதல் நீங்க எமக்கு ஈத்தனையே – புறம் 91/10,11
உலகு எலாம் உள்ளடி அடக்கி ஓர் அடிக்கு – கம்.பால:8 26/1
ஆக்கி மற்றவை அனைத்தையும் அணி வயிற்று அடக்கி
காக்கும் நீ ஒரு வேள்வி காத்தனை எனும் கருத்தே – கம்.பால:8 46/3,4
ஆவன கடன்கள் நேர்ந்தேன் அரும் சினம் அடக்கி நின்றேன் – கம்.பால:24 33/4
இந்தியம் அடக்கி நின்ற மாரீசன் இருக்கை சேர்ந்தான் – கம்.ஆரண்:10 170/4
அடக்கி ஐம் புலன்கள் வென்ற தவ பயன் அறுதலோடும் – கம்.சுந்:1 28/2
மிகை புலன் அடக்கி மெய்ம்மை விளம்புதல் விரதம் பூண்ட – கம்.சுந்:12 109/2
தன் இரு தாள் உள் அடக்கி பொலி போழ்தின் யான் முரசம் சாற்றும் வேலை – கம்.யுத்3:24 28/3
அரமும் கல்லும் வேல் முதலிய அயில் படை அடக்கி
சிரமும் கல் என சிந்தலின் சிதைந்தது அ சேனை – கம்.யுத்4:32 12/2,3

மேல்


அடக்கிய (10)

ஆறெழுத்து அடக்கிய அரு மறை கேள்வி – திரு 186
நுண் புல் அடக்கிய வெண் பல் எயிற்றியர் – பெரும் 94
களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின் – பெரும் 396
துய் மயிர் அடக்கிய சேக்கை அன்ன – மலை 418
இயன்ற எல்லாம் பயின்று அகத்து அடக்கிய
வேத முதல்வன் எ