புறநானூறு 376-400

  
# 376 புறத்திணை நன்னாகனார்# 376 புறத்திணை நன்னாகனார்
விசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்றுவிசும்பு நீத்தம் இறந்த ஞாயிற்று
பசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்திபசும் கதிர் மழுகிய சிவந்து வாங்கு அந்தி
சிறு நனி பிறந்த பின்றை செறி பிணிசிறு நனி பிறந்த பின்றை செறி பிணி
சிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇசிதாஅர் வள்பின் என் தடாரி தழீஇ
பாணர் ஆரும் அளவை யான் தன்பாணர் ஆரும் அளவை யான் தன்
யாணர் நன் மனை கூட்டு முதல் நின்றனென்யாணர் நன் மனை கூட்டு முதல் நின்றனென்
இமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரெனஇமைத்தோர் விழித்த மாத்திரை ஞெரேரென
குணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்றகுணக்கு எழு திங்கள் கனை இருள் அகற்ற
பண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரைபண்டு அறி வாரா உருவோடு என் அரை
தொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகிதொன்றுபடு துளையொடு பரு இழை போகி
நைந்து கரை பறைந்த என் உடையும் நோக்கிநைந்து கரை பறைந்த என் உடையும் நோக்கி
விருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகைவிருந்தினன் அளியன் இவன் என பெருந்தகை
நின்ற முரற்கை நீக்கி நன்றும்நின்ற முரற்கை நீக்கி நன்றும்
அரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபுஅரவு வெகுண்டு அன்ன தேறலொடு சூடு தருபு
நிரயத்து அன்ன என் வறன் களைந்தன்றேநிரயத்து அன்ன என் வறன் களைந்தன்றே
இரவினானே ஈத்தோன் எந்தைஇரவினானே ஈத்தோன் எந்தை
அன்றை ஞான்றினோடு இன்றின் ஊங்கும்அன்றை ஞான்றினோடு இன்றின் ஊங்கும்
இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின்இரப்ப சிந்தியேன் நிரப்பு அடு புணையின்
உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன்உளத்தின் அளக்கும் மிளிர்ந்த தகையேன்
நிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகிநிறை குள புதவின் மகிழ்ந்தனென் ஆகி
ஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலைஒரு நாள் இரவலர் வரையா வள்ளியோர் கடை தலை
ஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றிஞாங்கர் நெடுமொழி பயிற்றி
தோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலேதோன்றல் செல்லாது என் சிறு கிணை குரலே
  
# 377 உலோச்சனார்# 377 உலோச்சனார்
பனி பழுநிய பல் யாமத்துபனி பழுநிய பல் யாமத்து
பாறு தலை மயிர் நனையபாறு தலை மயிர் நனைய
இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின்இனிது துஞ்சும் திரு நகர் வரைப்பின்
இனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகிஇனையல் அகற்ற என் கிணை தொடா குறுகி
அவி உணவினோர் புறம்காப்பஅவி உணவினோர் புறம்காப்ப
அற நெஞ்சத்தோன் வாழ நாள் என்றுஅற நெஞ்சத்தோன் வாழ நாள் என்று
அதன் கொண்டு வரல் ஏத்திஅதன் கொண்டு வரல் ஏத்தி
கரவு இல்லா கவி வண் கையான்கரவு இல்லா கவி வண் கையான்
வாழ்க என பெயர் பெற்றோர்வாழ்க என பெயர் பெற்றோர்
பிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லதுபிறர்க்கு உவமம் தான் அல்லது
தனக்கு உவமம் பிறர் இல் எனதனக்கு உவமம் பிறர் இல் என
அது நினைத்து மதி மழுகிஅது நினைத்து மதி மழுகி
அங்கு நின்ற என் காணூஉஅங்கு நின்ற என் காணூஉ
சேய் நாட்டு செல் கிணைஞனைசேய் நாட்டு செல் கிணைஞனை
நீ புரவலை எமக்கு என்னநீ புரவலை எமக்கு என்ன
மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும்மலை பயந்த மணியும் கடறு பயந்த பொன்னும்
கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும்கடல் பயந்த கதிர் முத்தமும்
வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும்வேறு பட்ட உடையும் சேறுபட்ட தசும்பும்
கனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்பகனவில் கண்டு ஆங்கு வருந்தாது நிற்ப
நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல்நனவின் நல்கியோன் நகை சால் தோன்றல்
நாடு என மொழிவோர் அவன் நாடு என மொழிவோர்நாடு என மொழிவோர் அவன் நாடு என மொழிவோர்
வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர்வேந்து என மொழிவோர் அவன் வேந்து என மொழிவோர்
புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர்புகர் நுதல் அவிர் பொன் கோட்டு யானையர்
கவர் பரி கச்சை நன் மான்கவர் பரி கச்சை நன் மான்
வடி மணி வாங்கு உருளவடி மணி வாங்கு உருள
கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர்கொடி மிசை நல் தேர் குழுவினர்
கதழ் இசை வன்கணினர்கதழ் இசை வன்கணினர்
வாளின் வாழ்நர் ஆர்வமொடு ஈண்டிவாளின் வாழ்நர் ஆர்வமொடு ஈண்டி
கடல் ஒலி கொண்ட தானைகடல் ஒலி கொண்ட தானை
அடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதேஅடல் வெம் குருசில் மன்னிய நெடிதே
  
# 378 ஊன்பொதி பசுங்குடையார்# 378 ஊன்பொதி பசுங்குடையார்
தென் பரதவர் மிடல் சாயதென் பரதவர் மிடல் சாய
வட வடுகர் வாள் ஓட்டியவட வடுகர் வாள் ஓட்டிய
தொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கைதொடை அமை கண்ணி திருந்து வேல் தட கை
கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின்கடு மா கடைஇய விடு பரி வடிம்பின்
நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில்நல் தார் கள்ளின் சோழன் கோயில்
புது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்துபுது பிறை அன்ன சுதை செய் மாடத்து
பனி கயத்து அன்ன நீள் நகர் நின்று என்பனி கயத்து அன்ன நீள் நகர் நின்று என்
அரி கூடு மா கிணை இரிய ஒற்றிஅரி கூடு மா கிணை இரிய ஒற்றி
எஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாடஎஞ்சா மரபின் வஞ்சி பாட
எமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பலஎமக்கு என வகுத்த அல்ல மிக பல
மேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கைமேம்படு சிறப்பின் அரும் கல வெறுக்கை
தாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டுதாங்காது பொழிதந்தோனே அது கண்டு
இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல்இலம்பாடு உழந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல்
விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும்விரல் செறி மரபின செவி தொடக்குநரும்
செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும்செவி தொடர் மரபின விரல் செறிக்குநரும்
அரைக்கு அமை மரபின மிடற்று யாக்குநரும்அரைக்கு அமை மரபின மிடற்று யாக்குநரும்
மிடற்று அமை மரபின அரைக்கு யாக்குநரும்மிடற்று அமை மரபின அரைக்கு யாக்குநரும்
கடும் தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையைகடும் தெறல் இராமன் உடன்புணர் சீதையை
வலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றைவலி தகை அரக்கன் வௌவிய ஞான்றை
நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின்நிலம் சேர் மதர் அணி கண்ட குரங்கின்
செம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்குசெம் முக பெரும் கிளை இழை பொலிந்து ஆஅங்கு
அறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமேஅறாஅ அரு நகை இனிது பெற்றிகுமே
இரும் கிளை தலைமை எய்திஇரும் கிளை தலைமை எய்தி
அரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையேஅரும் படர் எவ்வம் உழந்ததன் தலையே
  
# 379 புறத்திணை நன்னாகனார்# 379 புறத்திணை நன்னாகனார்
யானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கையானே பெறுக அவன் தாள் நிழல் வாழ்க்கை
அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல்அவனே பெறுக என் நா இசை நுவறல்
நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின்நெல் அரி தொழுவர் கூர் வாள் மழுங்கின்
பின்னை மறத்தோடு அரிய கல் செத்துபின்னை மறத்தோடு அரிய கல் செத்து
அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும்அள்ளல் யாமை கூன் புறத்து உரிஞ்சும்
நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன்நெல் அமல் புரவின் இலங்கை கிழவோன்
வில்லியாதன் கிணையேம் பெருமவில்லியாதன் கிணையேம் பெரும
குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர்குறும் தாள் ஏற்றை கொளும் கண் அம் விளர்
நறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயாநறு நெய் உருக்கி நாள்_சோறு ஈயா
வல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் எனவல்லன் எந்தை பசி தீர்த்தல் என
கொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூறகொன் வரல் வாழ்க்கை நின் கிணைவன் கூற
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாதுகேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது
விண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்படவிண் தோய் தலைய குன்றம் பிற்பட
வந்தனென் யானேவந்தனென் யானே
தாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அதாய் இல் தூவா குழவி போல ஆங்கு அ
திரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகைதிரு உடை திரு மனை ஐது தோன்று கமழ் புகை
வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும்வரு மழை மங்குலின் மறுகு உடன் மறைக்கும்
குறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரேகுறும்பு அடு குண்டு அகழ் நீள் மதில் ஊரே
  
# 380# 380
தென் பவ்வத்து முத்து பூண்டுதென் பவ்வத்து முத்து பூண்டு
வட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇவட_குன்றத்து சாந்தம் உரீஇ
கடல் தானைகடல் தானை
இன் இசைய விறல் வென்றிஇன் இசைய விறல் வென்றி
தென்னவர் வய மறவன்தென்னவர் வய மறவன்
மிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்துமிசை பெய்த நீர் கடல் பரந்து முத்து ஆகுந்து
நாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழையநாறு இதழ் குளவியொடு கூதளம் குழைய
தீம் சுளை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன்தீம் சுளை பலவின் நாஞ்சில் பொருநன்
துப்பு எதிர்ந்தோர்க்கே உள்ளா சேய்மையன்துப்பு எதிர்ந்தோர்க்கே உள்ளா சேய்மையன்
நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன்நட்பு எதிர்ந்தோர்க்கே அங்கை நண்மையன்
வல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்லவல் வேல் கந்தன் நல் இசை அல்ல
சிலத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர்சிலத்தார் பிள்ளை அம் சிறாஅர்
அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம்அன்னன் ஆகன் மாறே இ நிலம்
இலம்படு காலை ஆயினும்இலம்படு காலை ஆயினும்
புலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பேபுலம்பல் போயின்று பூத்த என் கடும்பே
  
# 381 புறத்திணை நன்னகனாரி# 381 புறத்திணை நன்னகனாரி
ஊனும் ஊணும் முனையின் இனிது எனஊனும் ஊணும் முனையின் இனிது என
பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவும்பாலின் பெய்தவும் பாகின் கொண்டவும்
அளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகிஅளவுபு கலந்து மெல்லிது பருகி
விருந்து_உறுத்து ஆற்ற இருந்தெனம் ஆகவிருந்து_உறுத்து ஆற்ற இருந்தெனம் ஆக
சென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு எனசென்மோ பெரும எம் விழவு உடை நாட்டு என
யாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிதுயாம் தன் அறியுநம் ஆக தான் பெரிது
அன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சிஅன்பு உடைமையின் எம் பிரிவு அஞ்சி
துணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்துதுணரியது கொளாஅ ஆகி பழம் ஊழ்த்து
பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ்பயம் பகர்வு அறியா மயங்கு அரில் முது பாழ்
பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண்பெயல் பெய்து அன்ன செல்வத்து ஆங்கண்
ஈயா மன்னர் புறங்கடை தோன்றிஈயா மன்னர் புறங்கடை தோன்றி
சிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரிசிதாஅர் வள்பின் சிதர் புற தடாரி
ஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றிஊன் சுகிர் வலந்த தெண் கண் ஒற்றி
விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின்விரல் விசை தவிர்க்கும் அரலை இல் பாணியின்
இலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடுஇலம்பாடு அகற்றல் யாவது புலம்பொடு
தெருமரல் உயக்கமும் தீர்க்குவெம் அதனால்தெருமரல் உயக்கமும் தீர்க்குவெம் அதனால்
இரு நிலம் கூலம் பாற கோடைஇரு நிலம் கூலம் பாற கோடை
வரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றைவரு மழை முழக்கு இசைக்கு ஓடிய பின்றை
சேயை ஆயினும் இவணை ஆயினும்சேயை ஆயினும் இவணை ஆயினும்
இதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவஇதன் கொண்டு அறிநை வாழியோ கிணைவ
சிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தைசிறு நனி ஒரு வழி படர்க என்றோனே எந்தை
ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன்ஒலி வெள் அருவி வேங்கட நாடன்
உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும்உறுவரும் சிறுவரும் ஊழ் மாறு உய்க்கும்
அறத்துறை அம்பியின் மான மறப்பு இன்றுஅறத்துறை அம்பியின் மான மறப்பு இன்று
இரும் கோள் ஈரா பூட்கைஇரும் கோள் ஈரா பூட்கை
கரும்பனூரன் காதல் மகனேகரும்பனூரன் காதல் மகனே
  
# 382 கோவூர் கிழார்# 382 கோவூர் கிழார்
கடல் படை அடல் கொண்டிகடல் படை அடல் கொண்டி
மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள்மண்டு உற்ற மலிர் நோன் தாள்
தண் சோழ நாட்டு பொருநன்தண் சோழ நாட்டு பொருநன்
அலங்கு உளை அணி இவுளிஅலங்கு உளை அணி இவுளி
நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம்நலங்கிள்ளி நசை பொருநரேம்
பிறர் பாடி பெறல் வேண்டேம்பிறர் பாடி பெறல் வேண்டேம்
அவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய எனஅவன் பாடுதும் அவன் தாள் வாழிய என
நெய் குய்ய ஊன் நவின்றநெய் குய்ய ஊன் நவின்ற
பல் சோற்றான் இன் சுவையபல் சோற்றான் இன் சுவைய
நல்குரவின் பசி துன்பின் நின்நல்குரவின் பசி துன்பின் நின்
முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும்முன்_நாள் விட்ட மூது அறி சிறாஅரும்
யானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தியானும் ஏழ் மணி அம் கேழ் அணி உத்தி
கண் கேள்வி சுவை நாவின்கண் கேள்வி சுவை நாவின்
நிறன் உற்ற அராஅ போலும்நிறன் உற்ற அராஅ போலும்
வறன் ஒரீஇ வழங்கு வாய்ப்பவறன் ஒரீஇ வழங்கு வாய்ப்ப
விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல்விடு-மதி அத்தை கடு மான் தோன்றல்
நினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறியநினதே முந்நீர் உடுத்த இ வியன் உலகு அறிய
எனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணைஎனதே கிடை காழ் அன்ன தெண் கண் மா கிணை
கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல்கண்_அகத்து யாத்த நுண் அரி சிறு கோல்
எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர்எறி-தொறும் நுடங்கி ஆங்கு நின் பகைஞர்
கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென்கேள்-தொறும் நடுங்க ஏத்துவென்
வென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானேவென்ற தேர் பிறர் வேத்தவையானே
  
# 383 மாறோக்கத்து நப்பசலையார்# 383 மாறோக்கத்து நப்பசலையார்
ஒண் பொறி சேவல் எடுப்ப ஏற்றெழுந்துஒண் பொறி சேவல் எடுப்ப ஏற்றெழுந்து
தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர்தண் பனி உறைக்கும் புலரா ஞாங்கர்
நுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றிநுண் கோல் சிறு கிணை சிலம்ப ஒற்றி
நெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்திநெடும் கடை நின்று பகடு பல வாழ்த்தி
தன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக ஊன் புலந்துதன் புகழ் ஏத்தினென் ஆக ஊன் புலந்து
அரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டிஅரும் கடி வியன் நகர் குறுகல் வேண்டி
கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல்கூம்பு விடு மென் பிணி அவிழ்த்த ஆம்பல்
தேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உளதேம் பாய் உள்ள தம் கமழ் மடர் உள
பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின்பாம்பு உரி அன்ன வடிவின காம்பின்
கழை படு சொலியின் இழை அணி வாராகழை படு சொலியின் இழை அணி வாரா
ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண்ஒண் பூ கலிங்கம் உடீஇ நுண் பூண்
வசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்திவசிந்து வாங்கு நுசுப்பின் அம் வாங்கு உந்தி
கற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்லகற்பு உடை மடந்தை தன் புறம் புல்ல
என் பெயர்ந்த நோக்கிஎன் பெயர்ந்த நோக்கி
கல் கொண்டுகல் கொண்டு
அழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழிஅழித்து பிறந்தனென் ஆகி அ வழி
பிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனேபிறர் பாடு புகழ் பாடி படர்பு அறியேனே
குறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறிகுறு முலைக்கு அலமரும் பால் ஆர் வெண்மறி
நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல்நரை முக ஊகமொடு உகளும் வரை அமல்
குன்று பல கெழீஇயகுன்று பல கெழீஇய
கான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் எனகான் கெழு நாடன் கடும் தேர் அவியன் என
ஒருவனை உடையேன்-மன்னே யானேஒருவனை உடையேன்-மன்னே யானே
அறான் எவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையேஅறான் எவன் பரிகோ வெள்ளியது நிலையே
  
# 384 புறத்திணை நன்னாகனார்# 384 புறத்திணை நன்னாகனார்
மென்_பாலான் உடன் அணைஇமென்_பாலான் உடன் அணைஇ
வஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரைவஞ்சி கோட்டு உறங்கும் நாரை
அறை கரும்பின் பூ அருந்தும்அறை கரும்பின் பூ அருந்தும்
வன்_பாலான் கரும் கால் வரகின்வன்_பாலான் கரும் கால் வரகின்
அம் கண் குறு முயல் வெருவ அயலஅம் கண் குறு முயல் வெருவ அயல
கரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்துகரும் கோட்டு இருப்பை பூ உறைக்குந்து
விழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டைவிழவு இன்று ஆயினும் உழவர் மண்டை
இரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்துஇரும் கெடிற்று மிசையொடு பூ கள் வைகுந்து
கரும்பனூரன் கிணையேம் பெருமகரும்பனூரன் கிணையேம் பெரும
நெல் என்னா பொன் என்னாம்நெல் என்னா பொன் என்னாம்
கனற்ற கொண்ட நறவு என்னும்கனற்ற கொண்ட நறவு என்னும்
மனை என்னா அவை பலவும்மனை என்னா அவை பலவும்
யான் தண்டவும் தான் தண்டான்யான் தண்டவும் தான் தண்டான்
நிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடைநிணம் பெருத்த கொழும் சோற்று இடை
மண் நாண புகழ் வேட்டுமண் நாண புகழ் வேட்டு
நீர் நாண நெய் வழங்கிநீர் நாண நெய் வழங்கி
புரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதைபுரந்தோன் எந்தை யாம் எவன் தொலைவதை
அன்னோனை உடையேம் என்ப இனி வறட்குஅன்னோனை உடையேம் என்ப இனி வறட்கு
யாண்டு நிற்க வெள்ளி மாண்டயாண்டு நிற்க வெள்ளி மாண்ட
உண்ட நன் கலம் பெய்து நுடக்கவும்உண்ட நன் கலம் பெய்து நுடக்கவும்
தின்ற நன் பல் ஊன் தோண்டவும்தின்ற நன் பல் ஊன் தோண்டவும்
வந்த வைகல் அல்லதுவந்த வைகல் அல்லது
சென்ற எல்லை செலவு அறியேனேசென்ற எல்லை செலவு அறியேனே
  
# 385 கல்லாடனார்# 385 கல்லாடனார்
வெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்பவெள்ளி தோன்ற புள்ளு குரல் இயம்ப
புலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்திபுலரி விடியல் பகடு பல வாழ்த்தி
தன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடைதன் கடை தோன்றினும் இலனே பிறன் கடை
அகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளிஅகன் கண் தடாரி பாடு கேட்டு அருளி
வறன் யான் நீங்கல் வேண்டி என் அரைவறன் யான் நீங்கல் வேண்டி என் அரை
நிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்துநிலம் தின சிதைந்த சிதாஅர் களைந்து
வெளியது உடீஇ என் பசி களைந்தோனேவெளியது உடீஇ என் பசி களைந்தோனே
காவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பைகாவிரி அணையும் தாழ் நீர் படப்பை
நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன்நெல் விளை கழனி அம்பர் கிழவோன்
நல் அருவந்தை வாழியர் புல்லியநல் அருவந்தை வாழியர் புல்லிய
வேங்கட விறல் வரைப்பட்டவேங்கட விறல் வரைப்பட்ட
ஓங்கல் வானத்து உறையினும் பலவேஓங்கல் வானத்து உறையினும் பலவே
  
# 386 கோவூர் கிழார்# 386 கோவூர் கிழார்
நெடு நீர நிறை கயத்துநெடு நீர நிறை கயத்து
படு மாரி துளி போலபடு மாரி துளி போல
நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும்நெய் துள்ளிய வறை முகக்கவும்
சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும்சூடு கிழித்து வாடூன் மிசையவும்
ஊன் கொண்ட வெண் மண்டைஊன் கொண்ட வெண் மண்டை
ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும்ஆன் பயத்தான் முற்று அழிப்பவும்
வெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லதுவெய்து உண்ட வியர்ப்பு அல்லது
செய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமைசெய் தொழிலான் வியர்ப்பு அறியாமை
ஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆகஈத்தோன் எந்தை இசை தனது ஆக
வயலே நெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின்வயலே நெல்லின் வேலி நீடிய கரும்பின்
பாத்தி பன் மலர் பூ ததும்பினபாத்தி பன் மலர் பூ ததும்பின
புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான்புறவே புல் அருந்து பல் ஆயத்தான்
வில் இருந்த வெம் குறும்பின்றுவில் இருந்த வெம் குறும்பின்று
கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர்கடலே கால் தந்த கலம் எண்ணுவோர்
கானல் புன்னை சினை நிலைக்குந்துகானல் புன்னை சினை நிலைக்குந்து
கழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றிகழியே சிறு வெள் உப்பின் கொள்ளை சாற்றி
பெரும் கல் நன் நாட்டு உமண் ஒலிக்குந்துபெரும் கல் நன் நாட்டு உமண் ஒலிக்குந்து
அன்ன நன் நாட்டு பொருநம் யாமேஅன்ன நன் நாட்டு பொருநம் யாமே
பொராஅ பொருநரேம்பொராஅ பொருநரேம்
குண திசை நின்று குட முதல் செலினும்குண திசை நின்று குட முதல் செலினும்
குட திசை நின்று குண முதல் செலினும்குட திசை நின்று குண முதல் செலினும்
வட திசை நின்று தென்_வயின் செலினும்வட திசை நின்று தென்_வயின் செலினும்
தென் திசை நின்று குறுகாது நீடினும்தென் திசை நின்று குறுகாது நீடினும்
யாண்டும் நிற்க வெள்ளி யாம்யாண்டும் நிற்க வெள்ளி யாம்
வேண்டியது உணர்ந்தோன் தாள் வாழியவேவேண்டியது உணர்ந்தோன் தாள் வாழியவே
  
# 387 குண்டுகட் பாலியாதனார்# 387 குண்டுகட் பாலியாதனார்
வள் உகிர வயல் ஆமைவள் உகிர வயல் ஆமை
வெள் அகடு கண்டு அன்னவெள் அகடு கண்டு அன்ன
வீங்கு விசி புது போர்வைவீங்கு விசி புது போர்வை
தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும்தெண் கண் மா கிணை இயக்கி என்றும்
மாறுகொண்டோர் மதில் இடறிமாறுகொண்டோர் மதில் இடறி
நீறு ஆடிய நறும் கவுளநீறு ஆடிய நறும் கவுள
பூம் பொறி பணை எருத்தினபூம் பொறி பணை எருத்தின
வேறு_வேறு பரந்து இயங்கிவேறு_வேறு பரந்து இயங்கி
வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும்வேந்து உடை மிளை அயல் பரக்கும்
ஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கைஏந்து கோட்டு இரும் பிணர் தட கை
திருந்து தொழில் பல பகடுதிருந்து தொழில் பல பகடு
பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின்பகை புல மன்னர் பணி திறை தந்து நின்
நகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றிநகை_புல_வாணர் நல்குரவு அகற்றி
மிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்றுமிக பொலியர் தன் சேவடி அத்தை என்று
யாஅன் இசைப்பின் நனி நன்று எனாயாஅன் இசைப்பின் நனி நன்று எனா
பல பிற வாழ்த்த இருந்தோர்_தம் கோன்பல பிற வாழ்த்த இருந்தோர்_தம் கோன்
மருவ இன் நகர் அகன் கடை தலைமருவ இன் நகர் அகன் கடை தலை
திருந்து கழல் சேவடி குறுகல் வேண்டிதிருந்து கழல் சேவடி குறுகல் வேண்டி
வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன்வென்று இரங்கும் விறல் முரசினோன்
என் சிறுமையின் இழித்து நோக்கான்என் சிறுமையின் இழித்து நோக்கான்
தன் பெருமையின் தகவு நோக்கிதன் பெருமையின் தகவு நோக்கி
குன்று உறழ்ந்த களிறு என்கோகுன்று உறழ்ந்த களிறு என்கோ
கொய் உளைய மா என்கோகொய் உளைய மா என்கோ
மன்று நிறையும் நிரை என்கோமன்று நிறையும் நிரை என்கோ
மனை களமரொடு களம் என்கோமனை களமரொடு களம் என்கோ
ஆங்கு அவை கனவு என மருள வல்லே நனவின்ஆங்கு அவை கனவு என மருள வல்லே நனவின்
நல்கியோனே நகை சால் தோன்றல்நல்கியோனே நகை சால் தோன்றல்
ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன்ஊழி வாழி பூழியர் பெருமகன்
பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள்பிணர் மருப்பு யானை செரு மிகு நோன் தாள்
செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன்செல்வக்கடுங்கோ வாழியாதன்
ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவன்ஒன்னா தெவ்வர் உயர் குடை பணித்து இவன்
விடுவர் மாதோ நெடிதோ நில்லாவிடுவர் மாதோ நெடிதோ நில்லா
புல் இளை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும்புல் இளை வஞ்சி புற மதில் அலைக்கும்
கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண்கல்லென் பொருநை மணலினும் ஆங்கண்
பல் ஊர் சுற்றிய கழனிபல் ஊர் சுற்றிய கழனி
எல்லாம் விளையும் நெல்லினும் பலவேஎல்லாம் விளையும் நெல்லினும் பலவே
  
# 388 மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார்# 388 மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார்
வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல்வெள்ளி தென் புலத்து உறைய விளை வயல்
பள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலைபள்ளம் வாடிய பயன் இல் காலை
இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர்இரும் பறை கிணை_மகன் சென்றவன் பெரும் பெயர்
சிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்திசிறுகுடி கிழான் பண்ணன் பொருந்தி
தன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலைதன் நிலை அறியுநன் ஆக அ நிலை
இடுக்கண் இரியல்_போக உடையஇடுக்கண் இரியல்_போக உடைய
கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல்கொடுத்தோன் எந்தை கொடை மேம் தோன்றல்
நுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆகநுண் நூல் தட கையின் நா மருப்பு ஆக
வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம்வெல்லும் வாய்மொழி புல் உடை விளை நிலம்
பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன்பெயர்க்கும் பண்ணன் கேட்டிரோ அவன்
வினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடாவினை பகடு ஏற்ற மேழி கிணை தொடா
நாள்-தொறும் பாடேன் ஆயின் ஆனாநாள்-தொறும் பாடேன் ஆயின் ஆனா
மணி கிளர் முன்றில் தென்னவன் மருகன்மணி கிளர் முன்றில் தென்னவன் மருகன்
பிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானைபிணி முரசு இரங்கும் பீடு கெழு தானை
அண்ணல் யானை வழுதிஅண்ணல் யானை வழுதி
கண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவேகண்மாறு இலியர் என் பெரும் கிளை புரவே
  
# 389 கள்ளில் ஆத்திரையனாரி# 389 கள்ளில் ஆத்திரையனாரி
நீர் நுங்கின் கண் வலிப்பநீர் நுங்கின் கண் வலிப்ப
கான வேம்பின் காய் திரங்ககான வேம்பின் காய் திரங்க
கயம் களியும் கோடை ஆயினும்கயம் களியும் கோடை ஆயினும்
ஏலா வெண்பொன் போகு_உறு_காலைஏலா வெண்பொன் போகு_உறு_காலை
எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன்எம்மும் உள்ளுமோ பிள்ளை அம் பொருநன்
என்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகைஎன்று ஈத்தனனே இசை சால் நெடுந்தகை
இன்று சென்று எய்தும் வழியனும் அல்லன்இன்று சென்று எய்தும் வழியனும் அல்லன்
செலினே காணா வழியனும் அல்லன்செலினே காணா வழியனும் அல்லன்
புன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்துபுன் தலை மட பிடி இனைய கன்று தந்து
குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும்குன்றக நல் ஊர் மன்றத்து பிணிக்கும்
கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன்கல் இழி அருவி வேங்கடம் கிழவோன்
செல்வு_உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன்செல்வு_உழி எழாஅ நல் ஏர் முதியன்
ஆதனுங்கன் போல நீயும்ஆதனுங்கன் போல நீயும்
பசித்த ஒக்கல் பழங்கண் வீடபசித்த ஒக்கல் பழங்கண் வீட
வீறு சால் நன் கலம் நல்கு-மதி பெருமவீறு சால் நன் கலம் நல்கு-மதி பெரும
ஐது அகல் அல்குல் மகளிர்ஐது அகல் அல்குல் மகளிர்
நெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானேநெய்தல் கேளல்-மார் நெடும் கடையானே
  
# 390 ஔவையார்# 390 ஔவையார்
அறவை நெஞ்சத்து ஆயர் வளரும்அறவை நெஞ்சத்து ஆயர் வளரும்
மறவை நெஞ்சத்து ஆய் இலாளர்மறவை நெஞ்சத்து ஆய் இலாளர்
அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ்அரும்பு அலர் செருந்தி நெடும் கான் மலர் கமழ்
விழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்துவிழவு அணி வியன் களம் அன்ன முற்றத்து
ஆர்வலர் குறுகின் அல்லது காவலர்ஆர்வலர் குறுகின் அல்லது காவலர்
கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர்கனவினும் குறுகா கடி உடை வியன் நகர்
மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என்மலை கணத்து அன்ன மாடம் சிலம்ப என்
அரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றிஅரி குரல் தடாரி இரிய ஒற்றி
பாடி நின்ற பன் நாள் அன்றியும்பாடி நின்ற பன் நாள் அன்றியும்
சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின்சென்ற ஞான்றை சென்று படர் இரவின்
வந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்றவந்ததன் கொண்டு நெடும் கடை நின்ற
புன் தலை பொருநன் அளியன் தான் எனபுன் தலை பொருநன் அளியன் தான் என
தன் உழை குறுகல் வேண்டி என் அரைதன் உழை குறுகல் வேண்டி என் அரை
முது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்துமுது நீர் பாசி அன்ன உடை களைந்து
திரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇதிரு மலர் அன்ன புது மடி கொளீஇ
மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும்மகிழ் தரல் மரபின் மட்டே அன்றியும்
அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில்அமிழ்து அன மரபின் ஊன் துவை அடிசில்
வெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றிவெள்ளி வெண் கலத்து ஊட்டல் அன்றி
முன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடைமுன் ஊர் பொதியில் சேர்ந்த மென் நடை
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்றஇரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு அகற்ற
அகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்னஅகடு நனை வேங்கை வீ கண்டு அன்ன
பகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கிபகடு தரு செந்நெல் போரொடு நல்கி
கொண்டி பெறுக என்றோனே உண்துறைகொண்டி பெறுக என்றோனே உண்துறை
மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன்மலை அலர் அணியும் தலை நீர் நாடன்
கண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்திகண்டால் கொண்டு மனை திருந்து அடி வாழ்த்தி
வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல்வான் அறியல என் பாடு பசி போக்கல்
அண்ணல் யானை வேந்தர்அண்ணல் யானை வேந்தர்
உண்மையோ அறியலர் காண்பு அறியலரேஉண்மையோ அறியலர் காண்பு அறியலரே
  
# 391 கல்லாடனார்# 391 கல்லாடனார்
தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும்தண் துளி பல பொழிந்து எழிலி இசைக்கும்
விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல்விண்டு அனைய விண் தோய் பிறங்கல்
முகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வரமுகடு உற உயர்ந்த நெல்லின் மகிழ் வர
பகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்றபகடு தரு பெரு வளம் வாழ்த்தி பெற்ற
திருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டிதிருந்தா மூரி பரந்து பட கெண்டி
அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும்அரியல் ஆர்கையர் உண்டு இனிது உவக்கும்
வேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து எனவேங்கட வரைப்பின் வட புலம் பசித்து என
ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல்ஈங்கு வந்து இறுத்த என் இரும் பேர் ஒக்கல்
தீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடிதீர்கை விடுக்கும் பண்பின முதுகுடி
நனம் தலை மூதூர் வினவலின்நனம் தலை மூதூர் வினவலின்
முன்னும் வந்தோன் மருங்கிலன் இன்னும்முன்னும் வந்தோன் மருங்கிலன் இன்னும்
அளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் எனஅளியன் ஆகலின் பொருநன் இவன் என
நின் உணர்ந்து அறியுநர் என் உணர்ந்து கூறநின் உணர்ந்து அறியுநர் என் உணர்ந்து கூற
காண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தககாண்கு வந்திசின் பெரும மாண் தக
இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும்இரு நீர் பெரும் கழி நுழை மீன் அருந்தும்
துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும்துதைந்த தூவி அம் புதாஅம் சேக்கும்
ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின்ததைந்த புன்னை செழு நகர் வரைப்பின்
நெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடுநெஞ்சு அமர் காதல் நின் வெய்யோளொடு
இன் துயில் பெறுக தில் நீயே வளம் சால்இன் துயில் பெறுக தில் நீயே வளம் சால்
துளி பதன் அறிந்து பொழியதுளி பதன் அறிந்து பொழிய
வேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலேவேலி ஆயிரம் விளைக நின் வயலே
  
# 392 ஔவையார்# 392 ஔவையார்
மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான்மதி ஏர் வெண்குடை அதியர் கோமான்
கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான்கொடும் பூண் எழினி நெடும் கடை நின்று யான்
பசலை நிலவின் பனி படு விடியல்பசலை நிலவின் பனி படு விடியல்
பொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கைபொரு களிற்று அடி வழி அன்ன என் கை
ஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅஒரு கண் மா கிணை ஒற்றுபு கொடாஅ
உரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்துஉரு கெழு மன்னர் ஆர் எயில் கடந்து
நிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்துநிணம் படு குருதி பெரும் பாட்டு ஈரத்து
அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும்அணங்கு உடை மரபின் இரும் களம்-தோறும்
வெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டிவெள் வாய் கழுதை புல்_இனம் பூட்டி
வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும்வெள்ளை வரகும் கொள்ளும் வித்தும்
வைகல் உழவ வாழிய பெரிது எனவைகல் உழவ வாழிய பெரிது என
சென்று யான் நின்றனென் ஆக அன்றேசென்று யான் நின்றனென் ஆக அன்றே
ஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசிஊர் உண் கேணி பகட்டு இலை பாசி
வேர் புரை சிதாஅர் நீக்கி நேர் கரைவேர் புரை சிதாஅர் நீக்கி நேர் கரை
நுண் நூல் கலிங்கம் உடீஇ உண்ம் எனநுண் நூல் கலிங்கம் உடீஇ உண்ம் என
தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல்தேள் கடுப்பு அன்ன நாட்படு தேறல்
கோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇகோள்_மீன் அன்ன பொலம் கலத்து அளைஇ
ஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறைஊண் முறை ஈத்தல் அன்றியும் கோள் முறை
விருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்துவிருந்து இறை நல்கியோனே அந்தரத்து
அரும் பெறல் அமிழ்தம் அன்னஅரும் பெறல் அமிழ்தம் அன்ன
கரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையேகரும்பு இவண் தந்தோன் பெரும் பிறங்கடையே
  
# 393 நல்லிறையனார்# 393 நல்லிறையனார்
பதி முதல் பழகா பழங்கண் வாழ்க்கைபதி முதல் பழகா பழங்கண் வாழ்க்கை
குறு நெடும் துணையொடும் கூமை வீதலின்குறு நெடும் துணையொடும் கூமை வீதலின்
குடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்திகுடி முறை பாடி ஒய்யென வருந்தி
அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும்அடல் நசை மறந்த எம் குழிசி மலர்க்கும்
கடன் அறியாளர் பிற நாட்டு இன்மையின்கடன் அறியாளர் பிற நாட்டு இன்மையின்
வள்ளன்மையின் எம் வரைவோர் யார் எனவள்ளன்மையின் எம் வரைவோர் யார் என
உள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையாஉள்ளிய உள்ளமொடு உலை நசை துணையா
உலகம் எல்லாம் ஒரு_பால் பட்டு எனஉலகம் எல்லாம் ஒரு_பால் பட்டு என
மலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளிமலர் தார் அண்ணல் நின் நல் இசை உள்ளி
ஈர்ம் கை மறந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல்ஈர்ம் கை மறந்த என் இரும் பேர் ஒக்கல்
கூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்பகூர்ந்த எவ்வம் விட கொழு நிணம் கிழிப்ப
கோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்தகோடை பருத்தி வீடு நிறை பெய்த
மூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்னமூடை பண்டம் மிடை நிறைந்து அன்ன
வெண் நிண மூரி அருள நாள் உறவெண் நிண மூரி அருள நாள் உற
ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என்ஈன்ற அரவின் நா உரு கடுக்கும் என்
தொன்றுபடு சிதாஅர் துவர நீக்கிதொன்றுபடு சிதாஅர் துவர நீக்கி
போது விரி பகன்றை புது மலர் அன்னபோது விரி பகன்றை புது மலர் அன்ன
அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும்அகன்று மடி கலிங்கம் உடீஇ செல்வமும்
கேடு இன்று நல்கு-மதி பெரும மாசு இல்கேடு இன்று நல்கு-மதி பெரும மாசு இல்
மதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றிமதி புரை மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி
ஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடிஆடு_மகள் அல்குல் ஒப்ப வாடி
கோடை ஆயினும் கோடிகோடை ஆயினும் கோடி
காவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருநகாவிரி புரக்கும் நன் நாட்டு பொருந
வாய் வாள் வளவன் வாழ்க எனவாய் வாள் வளவன் வாழ்க என
பீடு கெழு நோன் தாள் பாடுகம் பலவேபீடு கெழு நோன் தாள் பாடுகம் பலவே
  
# 394 கோனாட்டு எறிச்சலூர் மாடலன் மதுரை குமரனார்# 394 கோனாட்டு எறிச்சலூர் மாடலன் மதுரை குமரனார்
சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின்சிலை உலாய் நிமிர்ந்த சாந்து படு மார்பின்
ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன்ஒலி கதிர் கழனி வெண்குடை கிழவோன்
வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன்வலி துஞ்சு தட கை வாய் வாள் குட்டுவன்
வள்ளியன் ஆதல் வையகம் புகழினும்வள்ளியன் ஆதல் வையகம் புகழினும்
உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர்உள்ளல் ஓம்பு-மின் உயர் மொழி புலவீர்
யானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறையானும் இருள் நிலா கழிந்த பகல் செய் வைகறை
ஒரு கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றிஒரு கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி
பாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தைபாடு இமிழ் முரசின் இயல் தேர் தந்தை
வாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆகவாடா வஞ்சி பாடினேன் ஆக
அகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டிஅகம் மலி உவகையொடு அணுகல் வேண்டி
கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின்கொன்று சினம் தணியா புலவு நாறு மருப்பின்
வெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சிவெம் சின வேழம் நல்கினன் அஞ்சி
யான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அதுயான் அது பெயர்த்தனென் ஆக தான் அது
சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர்சிறிது என உணர்ந்தமை நாணி பிறிதும் ஓர்
பெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டுபெரும் களிறு நல்கியோனே அதன் கொண்டு
இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும்இரும் பேர் ஒக்கல் பெரும் புலம்பு உறினும்
துன் அரும் பரிசில் தரும் எனதுன் அரும் பரிசில் தரும் என
என்றும் செல்லேன் அவன் குன்று கெழு நாட்டேஎன்றும் செல்லேன் அவன் குன்று கெழு நாட்டே
  
# 395 மதுரை நக்கீரர்# 395 மதுரை நக்கீரர்
மென்_புலத்து வயல் உழவர்மென்_புலத்து வயல் உழவர்
வன்_புலத்து பகடு விட்டுவன்_புலத்து பகடு விட்டு
குறு முயலின் குழை சூட்டொடுகுறு முயலின் குழை சூட்டொடு
நெடு வாளை பல் உவியல்நெடு வாளை பல் உவியல்
பழம் சோற்று புக வருந்திபழம் சோற்று புக வருந்தி
புதல் தளவின் பூ சூடிபுதல் தளவின் பூ சூடி
அரி_பறையால் புள் ஓப்பிஅரி_பறையால் புள் ஓப்பி
அவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்துஅவிழ் நெல்லின் அரியல் ஆருந்து
மனை கோழி பைம் பயிரின்னேமனை கோழி பைம் பயிரின்னே
கான கோழி கவர் குரலொடுகான கோழி கவர் குரலொடு
நீர்க்கோழி கூய் பெயர்க்குந்துநீர்க்கோழி கூய் பெயர்க்குந்து
வேய் அன்ன மென் தோளால்வேய் அன்ன மென் தோளால்
மயில் அன்ன மென் சாயலார்மயில் அன்ன மென் சாயலார்
கிளி கடியின்னேகிளி கடியின்னே
அகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்துஅகல் அள்ளல் புள் இரீஇயுந்து
ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும்ஆங்கு அ பல நல்ல புலன் அணியும்
சீர் சான்ற விழு சிறப்பின்சீர் சான்ற விழு சிறப்பின்
சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன்சிறு கண் யானை பெறல் அரும் தித்தன்
செல்லா நல் இசை உறந்தை குணாதுசெல்லா நல் இசை உறந்தை குணாது
நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர்நெடும் கை வேண்மான் அரும் கடி பிடவூர்
அற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெருமஅற பெயர் சாத்தன் கிளையேம் பெரும
முன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்திமுன்_நாள் நண்பகல் சுரன் உழந்து வருந்தி
கதிர் நனி சென்ற கனை இருள் மாலைகதிர் நனி சென்ற கனை இருள் மாலை
தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின்தன் கடை தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின்
தீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடுதீம் குரல் அரி குரல் தடாரியொடு
ஆங்கு நின்ற என் கண்டுஆங்கு நின்ற என் கண்டு
சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான்சிறிதும் நில்லான் பெரிதும் கூறான்
அரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டிஅரும் கலம் வரவே அருளினன் வேண்டி
ஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனைஐயென உரைத்தன்றி நல்கி தன் மனை
பொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனைபொன் போல் மடந்தையை காட்டி இவனை
என் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டுஎன் போல் போற்று என்றோனே அதன் கொண்டு
அவன் மறவலேனே பிறர் உள்ளலேனேஅவன் மறவலேனே பிறர் உள்ளலேனே
அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும்அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும்
மிக வானுள் எரி தோன்றினும்மிக வானுள் எரி தோன்றினும்
குள_மீனோடும் தாள் புகையினும்குள_மீனோடும் தாள் புகையினும்
பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல்பெரும் செய் நெல்லின் கொக்கு உகிர் நிமிரல்
பசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்திபசும் கண் கருனை சூட்டொடு மாந்தி
விளைவு ஒன்றோ வெள்ளம் கொள்க எனவிளைவு ஒன்றோ வெள்ளம் கொள்க என
உள்ளதும் இல்லதும் அறியாதுஉள்ளதும் இல்லதும் அறியாது
ஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளேஆங்கு அமைந்தன்றால் வாழ்க அவன் தாளே
  
# 396 மாங்குடி கிழார்# 396 மாங்குடி கிழார்
கீழ் நீரால் மீன் வழங்குந்துகீழ் நீரால் மீன் வழங்குந்து
மீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்துமீ நீரான் கண் அன்ன மலர் பூக்குந்து
கழி சுற்றிய விளை கழனிகழி சுற்றிய விளை கழனி
அரி_பறையான் புள் ஓப்புந்துஅரி_பறையான் புள் ஓப்புந்து
நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கான்நெடு நீர் கூஉம் மணல் தண் கான்
மென் பறையான் புள் இரியுந்துமென் பறையான் புள் இரியுந்து
நனை கள்ளின் மனை கோசர்நனை கள்ளின் மனை கோசர்
தீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்துதீம் தேறல் நறவு மகிழ்ந்து
தீம் குரவை கொளை தாங்குந்துதீம் குரவை கொளை தாங்குந்து
உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன்உள் இலோர்க்கு வலி ஆகுவன்
கேள் இலோர்க்கு கேள் ஆகுவன்கேள் இலோர்க்கு கேள் ஆகுவன்
கழுமிய வென் வேல் வேளேகழுமிய வென் வேல் வேளே
வள நீர் வாட்டாற்று எழினியாதன்வள நீர் வாட்டாற்று எழினியாதன்
கிணையேம் பெருமகிணையேம் பெரும
கொழும் தடிய சூடு என்கோகொழும் தடிய சூடு என்கோ
வள நனையின் மட்டு என்கோவள நனையின் மட்டு என்கோ
குறு முயலின் நிணம் பெய்தந்தகுறு முயலின் நிணம் பெய்தந்த
நறு நெய்ய சோறு என்கோநறு நெய்ய சோறு என்கோ
திறந்து மறந்து கூட்டு முதல்திறந்து மறந்து கூட்டு முதல்
முகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோமுகந்து கொள்ளும் உணவு என்கோ
அன்னவை பல_பலஅன்னவை பல_பல
வருந்தியவருந்திய
இரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சியஇரும் பேர் ஒக்கல் அருந்தி எஞ்சிய
அளித்து உவப்ப ஈத்தோன் எந்தைஅளித்து உவப்ப ஈத்தோன் எந்தை
எம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டேஎம்மோர் ஆக்க கங்கு உண்டே
மாரி வானத்து மீன் நாப்பண்மாரி வானத்து மீன் நாப்பண்
விரி கதிர வெண் திங்களின்விரி கதிர வெண் திங்களின்
விளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசைவிளங்கி தோன்றுக அவன் கலங்கா நல் இசை
யாமும் பிறரும் வாழ்த்த நாளும்யாமும் பிறரும் வாழ்த்த நாளும்
நிரை சால் நன் கலன் நல்கிநிரை சால் நன் கலன் நல்கி
உரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனேஉரை செல சுரக்க அவன் பாடல் சால் வளனே
  
# 397# 397
வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும்வெள்ளியும் இரு விசும்பு ஏர்தரும் புள்ளும்
உயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவேஉயர் சினை குடம்பை குரல் தோற்றினவே
பொய்கையும் போடு கண் விழித்தன பைபயபொய்கையும் போடு கண் விழித்தன பைபய
சுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்துசுடரும் சுருங்கின்று ஒளியே பாடு எழுந்து
இரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்பஇரங்கு குரல் முரசமொடு வலம்புரி ஆர்ப்ப
இரவு புறங்கண்ட காலை தோன்றிஇரவு புறங்கண்ட காலை தோன்றி
எஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறைஎஃகு இருள் அகற்றும் ஏம பாசறை
வைகறை அரவம் கேளியர் பல கோள்வைகறை அரவம் கேளியர் பல கோள்
செய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் எனசெய் தார் மார்ப எழு-மதி துயில் என
தெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றிதெண் கண் மா கிணை தெளிர்ப்ப ஒற்றி
நெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்துநெடும் கடை தோன்றியேனே அது நயந்து
உள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் எனஉள்ளி வந்த பரிசிலன் இவன் என
நெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடுநெய் உற பொரித்த குய் உடை நெடும் சூடு
மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல்மணி கலன் நிறைந்த மணம் நாறு தேறல்
பாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடுபாம்பு உரித்து அன்ன வான் பூ கலிங்கமொடு
மாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்துமாரி அன்ன வண்மையின் சொரிந்து
வேனில் அன்ன என் வெப்பு நீங்கவேனில் அன்ன என் வெப்பு நீங்க
அரும் கலம் நல்கியோனே என்றும்அரும் கலம் நல்கியோனே என்றும்
செறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரைசெறுவில் பூத்த சே இதழ் தாமரை
அறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்தஅறு தொழில் அந்தணர் அறம் புரிந்து எடுத்த
தீயொடு விளங்கும் நாடன் வாய் வாள்தீயொடு விளங்கும் நாடன் வாய் வாள்
வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன்வலம் படு தீவின் பொலம் பூண் வளவன்
எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும்எறி திரை பெரும் கடல் இறுதி கண் செலினும்
தெறு கதிர் கனலி தென் திசை தோன்றினும்தெறு கதிர் கனலி தென் திசை தோன்றினும்
என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல்என் என்று அஞ்சலம் யாமே வென் வெல்
அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன்அரும் சமம் கடக்கும் ஆற்றல் அவன்
திருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமேதிருந்து கழல் நோன் தாள் தண் நிழலேமே
  
# 398 திருத்தாமனார்# 398 திருத்தாமனார்
மதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தரமதி நிலா கரப்ப வெள்ளி ஏர்தர
வகை மாண் நல் இல்வகை மாண் நல் இல்
பொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்பபொறி மயிர் வாரணம் பொழுது அறிந்து இயம்ப
பொய்கை பூ முகை மலர பாணர்பொய்கை பூ முகை மலர பாணர்
கைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்ககைவல் சீறியாழ் கடன் அறிந்து இயக்க
இரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறைஇரவு புறம்பெற்ற ஏம வைகறை
பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர்பரிசிலர் வரையா விரை செய் பந்தர்
வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன்வரிசையின் இறுத்த வாய்மொழி வஞ்சன்
நகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்குநகைவர் குறுகின் அல்லது பகைவர்க்கு
புலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போலபுலி_இனம் மடிந்த கல் அளை போல
துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர்துன்னல் போகிய பெரும் பெயர் மூதூர்
மதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரிமதியத்து அன்ன என் அரி குரல் தடாரி
இரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்துஇரவுரை நெடுவார் அரிப்ப வட்டித்து
உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய்உள்ளி வருநர் கொள்கலம் நிறைப்போய்
தள்ளா நிலையை ஆகியர் எமக்கு எனதள்ளா நிலையை ஆகியர் எமக்கு என
என் வரவு அறீஇஎன் வரவு அறீஇ
சிறிதிற்கு பெரிது உவந்துசிறிதிற்கு பெரிது உவந்து
விரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரைவிரும்பிய முகத்தன் ஆகி என் அரை
துரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரைதுரும்பு படு சிதாஅர் நீக்கி தன் அரை
புகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇபுகை விரிந்து அன்ன பொங்கு துகில் உடீஇ
அழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டைஅழல் கான்று அன்ன அரும் பெறல் மண்டை
நிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கிநிழல் காண் தேறல் நிறைய வாக்கி
யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண்யான் உண அருளல் அன்றியும் தான் உண்
மண்டைய கண்ட மான் வறை கருனைமண்டைய கண்ட மான் வறை கருனை
கொக்கு உகிர் நிமிரல் ஒக்கல் ஆரகொக்கு உகிர் நிமிரல் ஒக்கல் ஆர
வரை உறழ் மார்பின் வையகம் விளக்கும்வரை உறழ் மார்பின் வையகம் விளக்கும்
விரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடுவிரவு மணி ஒளிர்வரும் அரவு உறழ் ஆரமொடு
புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம்புரையோன் மேனி பூ துகில் கலிங்கம்
உரை செல அருளியோனேஉரை செல அருளியோனே
பறை இசை அருவி பாயல் கோவேபறை இசை அருவி பாயல் கோவே
  
# 399 ஐயூர் முடவனார்# 399 ஐயூர் முடவனார்
அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல்அடு_மகள் முகந்த அளவா வெண்ணெல்
தொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசிதொடி மாண் உலக்கை பரூஉ குற்று அரிசி
காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல்காடி வெள் உலை கொளீஇ நீழல்
ஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளிஓங்கு சினை மாவின் தீம் கனி நறும் புளி
மோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறைமோட்டு இரு வராஅல் கோட்டு_மீன் கொழும் குறை
செறுவின் வள்ளை சிறு கொடி பாகல்செறுவின் வள்ளை சிறு கொடி பாகல்
பாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்னபாதிரி ஊழ் முகை அவிழ் விடுத்து அன்ன
மெய் களைந்து இனனொடு விரைஇமெய் களைந்து இனனொடு விரைஇ
மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல்மூழ்ப்ப பெய்த முழு அவிழ் புழுக்கல்
அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின்அழிகளின் படுநர் களி அட வைகின்
பழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பைபழம் சோறு அயிலும் முழங்கு நீர் படப்பை
காவிரி கிழவன் மாயா நல் இசைகாவிரி கிழவன் மாயா நல் இசை
கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும்கிள்ளிவளவன் உள்ளி அவன் படர்தும்
செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன்செல்லேன் செல்லேன் பிறர் முகம் நோக்கேன்
நெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்துநெடும் கழை தூண்டில் விடு மீன் நொடுத்து
கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ்கிணை_மகள் அட்ட பாவல் புளிங்கூழ்
பொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டுபொழுது மறுத்து உண்ணும் உண்டியேன் அழிவு கொண்டு
ஒரு சிறை இருந்தேன் என்னே இனியேஒரு சிறை இருந்தேன் என்னே இனியே
அறவர் அறவன் மறவர் மறவன்அறவர் அறவன் மறவர் மறவன்
மள்ளர் மள்ளன் தொல்லோர் மருகன்மள்ளர் மள்ளன் தொல்லோர் மருகன்
இசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க எனஇசையின் கொண்டான் நசை அமுது உண்க என
மீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணிமீ படர்ந்து இறந்து வன் கோல் மண்ணி
வள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணைவள் பரிந்து கிடந்த என் தெண் கண் மா கிணை
விசிப்பு_உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வைவிசிப்பு_உறுத்து அமைந்த புது காழ் போர்வை
அலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்துஅலகின் மாலை ஆர்ப்ப வட்டித்து
கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன்கடியும் உணவு என்ன கடவுட்கும் தொடேன்
கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல்கடும் தேர் அள்ளற்கு அசாவா நோன் சுவல்
பகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது எனபகடே அத்தை யான் வேண்டி வந்தது என
ஒன்று யான் பெட்டா அளவை அன்றேஒன்று யான் பெட்டா அளவை அன்றே
ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின்ஆன்று விட்டனன் அத்தை விசும்பின்
மீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரைமீன் பூத்து அன்ன உருவ பன் நிரை
ஊர்தியொடு நல்கியோனே சீர் கொளஊர்தியொடு நல்கியோனே சீர் கொள
இழுமென இழிதரும் அருவிஇழுமென இழிதரும் அருவி
வான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவேவான் தோய் உயர் சிமை தோன்றி கோவே
  
# 400 கோவூர் கிழார்# 400 கோவூர் கிழார்
மாக விசும்பின் வெண் திங்கள்மாக விசும்பின் வெண் திங்கள்
மூ_ஐந்தால் முறை முற்றமூ_ஐந்தால் முறை முற்ற
கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என்கடல் நடுவண் கண்டு அன்ன என்
இயம் இசையா மரபு ஏத்திஇயம் இசையா மரபு ஏத்தி
கடை தோன்றிய கடை கங்குலான்கடை தோன்றிய கடை கங்குலான்
பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான்பலர் துஞ்சவும் தான் துஞ்சான்
உலகு காக்கும் உயர் கொள்கைஉலகு காக்கும் உயர் கொள்கை
கேட்டோன் எந்தை என் தெண் கிணை குரலேகேட்டோன் எந்தை என் தெண் கிணை குரலே
கேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாதுகேட்டதன் கொண்டும் வேட்கை தண்டாது
தொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கிதொன்றுபடு சிதாஅர் மருங்கு நீக்கி
மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நன் கலம்மிக பெரும் சிறப்பின் வீறு சால் நன் கலம்
கலிங்கம் அளித்திட்டு என் அரை நோக்கிகலிங்கம் அளித்திட்டு என் அரை நோக்கி
நார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்துநார் அரி நறவின் நாள்_மகிழ் தூங்குந்து
போது அறியேன் பதி பழகவும்போது அறியேன் பதி பழகவும்
தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர்தன் பகை கடிதல் அன்றியும் சேர்ந்தோர்
பசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோபசி பகை கடிதலும் வல்லன் மாதோ
மறவர் மலிந்த தன்மறவர் மலிந்த தன்
கேள்வி மலிந்த வேள்வி தூணத்துகேள்வி மலிந்த வேள்வி தூணத்து
இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம்இரும் கழி இழிதரும் ஆர்கலி வங்கம்
தேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்துதேறு நீர் பரப்பின் யாறு சீத்து உய்த்து
துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர்துறை-தொறும் பிணிக்கும் நல் ஊர்
உறைவு இன் யாணர் நாடு கிழவோனேஉறைவு இன் யாணர் நாடு கிழவோனே