பத்துப்பாட்டு எட்டுத்தொகை

பத்துப்பாட்டு


1.திருமுருகாற்றுப்படை
2.பொருநராற்றுப்படை
3.சிறுபாணாற்றுப்படை
4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
5.முல்லைப்பாட்டு
6.மதுரைக்காஞ்சி
7.நெடுநல்வாடை
8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
9.பட்டினப்பாலை
10.மலைபடுகடாம்

எட்டுத்தொகை

1.0 நற்றிணை
1.1 நற்றிணை 1-50
1.2 நற்றிணை 51-100
1.3 நற்றிணை 101-150
1.4 நற்றிணை 151-200
1.5 நற்றிணை 201-250
1.6 நற்றிணை 251-300
1.7 நற்றிணை 301-350
1.8 நற்றிணை 351-400

2.0 குறுந்தொகை
2.1 குறுந்தொகை 1-50
2.2 குறுந்தொகை 51-100
2.3 குறுந்தொகை 101-150
2.4 குறுந்தொகை 151-200
2.5 குறுந்தொகை 201-250
2.6 குறுந்தொகை 251-300
2.7 குறுந்தொகை 301-350
2.8 குறுந்தொகை 351-401

3.0 ஐங்குறுநூறு
ஐங்குறுநூறு 1-50
3.1 ஐங்குறுநூறு 51-100
3.2 ஐங்குறுநூறு 101-150
3.3 ஐங்குறுநூறு 151-200
3.4 ஐங்குறுநூறு 201-250
3.5 ஐங்குறுநூறு 251-300
3.6 ஐங்குறுநூறு 301-350
3.7 ஐங்குறுநூறு 351-401
3.8 ஐங்குறுநூறு 401-450
3.9 ஐங்குறுநூறு 451-500

4.0 பதிற்றுப்பத்து
4.1 பதிற்றுப்பத்து 1-50
4.2 பதிற்றுப்பத்து 151-94

5.0 பரிபாடல்
5.1 பரிபாடல் 1-5
5.2 பரிபாடல் 6-10
5.3 பரிபாடல் 16-20
5.4 பரிபாடல் 22-24
5.5 பரிபாடல் 25.3-35.13

6.0 கலித்தொகை

7.0 அகநானூறு
7.1 அகநானூறு 1-25
7.2 அகநானூறு 26-50
7.3 அகநானூறு 51-75
7.4 அகநானூறு 76-100
7.5 அகநானூறு 101-125
7.6 அகநானூறு 126-130
7.7 அகநானூறு 151-175
7.8 அகநானூறு 176-200
7.9 அகநானூறு 226-250
7.10 அகநானூறு 251-275
7.11 அகநானூறு 276-300
7.12 அகநானூறு 301-325
7.13 அகநானூறு 326-350
7.14 அகநானூறு 351-375
7.15 அகநானூறு 376-400

8.0 புறநானூறு
8.1 புறநானூறு 1-25
8.2 புறநானூறு 26-50
8.3 புறநானூறு 51-75
8.4 புறநானூறு75-100
8.5 புறநானூறு 101-125
8.6 புறநானூறு 126-130
8.7 புறநானூறு 151-175
8.8 புறநானூறு 176-200
8.9 புறநானூறு 201-225
8.10 புறநானூறு 225-250
8.11 புறநானூறு 251-275
8.12 புறநானூறு 276-300
8.13 புறநானூறு 301-325
8.14 அகநானூறு 326-350
8.15 அகநானூறு 351-375
8.16 அகநானூறு 376-400

Related posts