பத்துப்பாட்டு எட்டுத்தொகை

பத்துப்பாட்டு


1.திருமுருகாற்றுப்படை
2.பொருநராற்றுப்படை
3.சிறுபாணாற்றுப்படை
4.பெரும்பாணாற்றுப்படை
5.முல்லைப்பாட்டு
6.மதுரைக்காஞ்சி
7.நெடுநல்வாடை
8.குறிஞ்சிப்பாட்டு
9.பட்டினப்பாலை
10.மலைபடுகடாம்

எட்டுத்தொகை

1.0 நற்றிணை
1.1 நற்றிணை 1-50
1.2 நற்றிணை 51-100
1.3 நற்றிணை 101-150
1.4 நற்றிணை 151-200
1.5 நற்றிணை 201-250
1.6 நற்றிணை 251-300
1.7 நற்றிணை 301-350
1.8 நற்றிணை 351-400

2.0 குறுந்தொகை
2.1 குறுந்தொகை 1-50
2.2 குறுந்தொகை 51-100
2.3 குறுந்தொகை 101-150
2.4 குறுந்தொகை 151-200
2.5 குறுந்தொகை 201-250
2.6 குறுந்தொகை 251-300
2.7 குறுந்தொகை 301-350
2.8 குறுந்தொகை 351-401

3.0 ஐங்குறுநூறு
3.1 ஐங்குறுநூறு 1-50
3.2 ஐங்குறுநூறு 51-100
3.3 ஐங்குறுநூறு 101-150
3.4 ஐங்குறுநூறு 151-200
3.5 ஐங்குறுநூறு 201-250
3.6 ஐங்குறுநூறு 251-300
3.7 ஐங்குறுநூறு 301-350
3.8 ஐங்குறுநூறு 351-401
3.9 ஐங்குறுநூறு 401-450
3.10 ஐங்குறுநூறு 451-500

4.0 பதிற்றுப்பத்து
4.1 பதிற்றுப்பத்து 1-50
4.2 பதிற்றுப்பத்து 51-94

5.0 பரிபாடல்
5.1 பரிபாடல் 1-5
5.2 பரிபாடல் 6-10
5.3 பரிபாடல் 11-15
5.4 பரிபாடல் 16-20
5.5 பரிபாடல் 21-24
5.6 பரிபாடல் 25.3-35.13

6.0 கலித்தொகை

0. கடவுள் வாழ்த்து – 1
1. பாலை ( 2 – 36)
2. குறிஞ்சி (37 – 65)
3. மருதம் ( 66 – 100)
4. முல்லை ( 101 – 117)
5. நெய்தல் ( 118 – 150)

7.0 அகநானூறு

7.1 அகநானூறு 0 – 10
7.2 அகநானூறு 11 – 20
7.3 அகநானூறு 21 – 30
7.4 அகநானூறு 31 – 40
7.5 அகநானூறு 41 – 50
7.6 அகநானூறு 51 – 60
7.7 அகநானூறு 61 – 70
7.8 அகநானூறு 71 – 80
7.9 அகநானூறு 81 – 90
7.10 அகநானூறு 91 – 100
7.11 அகநானூறு 101 – 110
7.12 அகநானூறு 111 – 120
7.13 அகநானூறு 121 – 130
7.14 அகநானூறு 131 – 140
7.15 அகநானூறு 141 – 150
7.16 அகநானூறு 151 – 160
7.17 அகநானூறு 161 – 170
7.18 அகநானூறு 171 – 180
7.19 அகநானூறு 181 – 190
7.20 அகநானூறு 191 – 200
7.21 அகநானூறு 201 – 210
7.22 அகநானூறு 211 – 220
7.23 அகநானூறு 221 – 230
7.24 அகநானூறு 231 – 240
7.25 அகநானூறு 241 – 250
7.26 அகநானூறு 251 – 260
7.27 அகநானூறு 261 – 270
7.28 அகநானூறு 271 – 280
7.29 அகநானூறு 281 – 290
7.30 அகநானூறு 291 – 300
7.31 அகநானூறு 301 – 310
7.32 அகநானூறு 311 – 320
7.33 அகநானூறு 321 – 330
7.34 அகநானூறு 331 – 340
7.35 அகநானூறு 341 – 350
7.36 அகநானூறு 351 – 360
7.37 அகநானூறு 361 – 370
7.38 அகநானூறு 371 – 380
7.39 அகநானூறு 381 – 390
7.40 அகநானூறு 391 – 400

 

8 புறநானூறு

8.1 புறநானூறு 1 – 10
8.2 புறநானூறு 11 – 20
8.3 புறநானூறு 21 – 30
8.4 புறநானூறு 31 – 40
8.5 புறநானூறு 41 – 50
8.6 புறநானூறு 51 – 60
8.7 புறநானூறு 61 – 70
8.8 புறநானூறு 71 – 80
8.9 புறநானூறு 81 – 90
8.10 புறநானூறு 91 – 100
8.11 புறநானூறு 101 – 110
8.12 புறநானூறு 111 – 120
8.13 புறநானூறு 121 – 130
8.14 புறநானூறு 131 – 140
8.15 புறநானூறு 141 – 150
8.16 புறநானூறு 151 – 160
8.17 புறநானூறு 161 – 170
8.18 புறநானூறு 171 – 180
8.19 புறநானூறு 181 – 190
8.20 புறநானூறு 191 – 200
8.21 புறநானூறு 201 – 210
8.22 புறநானூறு 211 – 220
8.23 புறநானூறு 221 – 230
8.24 புறநானூறு 231 – 240
8.25 புறநானூறு 241 – 250
8.26 புறநானூறு 251 – 260
8.27 புறநானூறு 261 – 270
8.28 புறநானூறு 271 – 280
8.29 புறநானூறு 281 – 290
8.30 புறநானூறு 291 – 300
8.31 புறநானூறு 301 – 310
8.32 புறநானூறு 311 – 320
8.33 புறநானூறு 321 – 330
8.34 புறநானூறு 331 – 340
8.35 புறநானூறு 341 – 350
8.36 புறநானூறு 351 – 360
8.37 புறநானூறு 361 – 370
8.38 புறநானூறு 371 – 380
8.39 புறநானூறு 381 – 390
8.40 புறநானூறு 391 – 400