குண்டலகேசி – தொடரடைவு

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

அகம் 1
அகை 1
அசிப்ப 1
அடிஇடுதல் 1
அண்ணல் 1
அதுவே 1
அரக்கர் 1
அரசன் 1
அரவினம் 1
அரியவாய் 1
அல்ல 1
அவன் 1
அவிக்கல் 1
அவித்தும் 1
அவைகளும் 1
அழல் 1
அழலுள் 1
அழாதது 1
அழிதல் 2
அழுக்கு 1
அழுகி 1
அழுங்கார் 1
அழுதும் 1
அழுவம்-தன்னை 1
அறம் 1
அறிவது 1
அறிவார் 1
அறுத்தான் 1
அன்று 2
அன்றே 2
அனல் 1
ஆக்குவான் 1
ஆகா 3
ஆகி 3
ஆதல் 1
ஆதலால் 1
ஆமேல் 1
ஆமோ 2
ஆயுவினை 1
ஆவது 1
ஆவி 1
ஆளி 1
ஆற்றுதல் 1
இ 5
இங்கு 1
இடு 1
இதன்-கண் 1
இது 1
இயல் 1
இயல்பும் 1
இரங்க 1
இருந்த 1
இல் 1
இல்லா 1
இல்லாத 1
இவற்றால் 1
இவை 1
இழக்கும் 1
இழப்ப 1
இழுப்ப 1
இளமை 1
இறந்த 1
இறைவன் 1
இன்ப 1
இன்பத்துக்கு 1
இன்புறல் 1
இன்றி 1
இன்னே 1
இனைய 1
உடம்பினை 1
உடம்பு 2
உடன் 1
உடன்கூடி 1
உடை 1
உடையார் 1
உண்டோ 1
உணர்வினான் 1
உய்தும் 1
உயிர் 1
உயிர்க்கின்றதேனும் 1
உயிர்த்த 1
உரைப்பது 1
உவர்ப்பு 1
உவவார் 1
உழந்தான் 1
உள் 1
உள்ளான் 1
உள 3
உற்ற 3
உற்றார் 1
உறுதிக்கு 1
உறுப்பு 1
உறுப்புக்கள் 1
உறும் 1
உறுவது 1
உறைந்த 1
ஊதியம் 1
எய்தற்கு 1
எய்து-காறும் 1
எல்லாம் 3
எவ்வகையால் 1
எழ 1
எழில் 1
எழு 1
எழும் 1
என் 1
என்பார் 4
என்ற 1
என்றான் 1
என்று 6
என்றும் 5
என்ன 1
என்னல் 1
என்னார் 1
என்னோ 2
என 2
எனது 2
எனும் 1
ஏறிய 1
ஒத்த 1
ஒத்தான் 1
ஒருபொழுது 1
ஒழுகல் 1
ஒழுகும் 1
ஒன்பது 1
ஒன்றாய் 1
ஒன்றானும் 2
ஓர் 1
ஓரார் 1
-ஆயின் 2
-கண் 2
-காறும் 1
-தன் 1
-தன்னால் 2
-தன்னை 1
-தொறும் 1
-தோறும் 1
-மாட்டு 1
-வாய் 1
கடையற 1
கண் 1
கண்டம் 1
கண்ணுளான் 1
கமழ் 1
களையல் 1
கறை 1
கறையை 1
கனம் 1
கனலினை 1
காண்டும் 1
காதல் 1
காதல்-தன்னால் 1
காதலால் 1
காம 1
காமத்தை 1
காமுற்றது-ஆயின் 1
காமுற 1
காமுறும் 1
காய்ந்து 1
காலத்துள் 1
காளையாம் 1
கிடந்த 1
குஞ்சி 1
குணமே 1
குளித்து 1
குற்றம் 2
குற்றமே 1
குறித்து 1
குறைத்தன 1
குறைந்து 2
கூர்த்த 1
கூற்றம் 1
கூற்றின் 2
கூறுவேற்கு 1
கொடுக்க 1
கொண்ட 1
கொலை 1
கொலைக்களம் 1
கொள் 1
கொள்வர் 1
கொள்ளலாமே 1
கோல் 1
கோள் 1
சடை 1
சரண் 1
சாகின்றாமால் 1
சார்த்தர் 1
சார்வாய் 1
சாவாம் 1
சிந்தனையும் 1
சிந்தித்தலால் 1
சிறிது 1
சிறியவும் 1
சீ 1
சீற்றம் 1
சுவை 1
சூழ்ந்த 1
செங்கோலினால் 1
செத்தும் 4
செய் 1
செல்கின்றோம் 1
செற்றுப்போய் 1
சென்றே 1
சொரிய 2
சொல் 1
சொல்லின் 1
தசை-தன்-மாட்டு 1
தடுமாற்றத்து 1
தம்மால் 1
தம்மை 3
தலை 2
தலையர் 1
தவம் 1
தன் 2
தன்மை 3
தன்னையும் 1
தனக்கு 1
தாம் 1
தார் 1
தாரித்தல் 1
தாள் 1
தான் 1
திங்கள் 1
திசை-தொறும் 1
திறத்தும் 1
திறத்தே 1
திறந்துளி 1
தின்பது 1
தினை 1
தீக்கு 1
தீமை 1
தீய 1
தீயவினை 1
துகள் 1
துடைத்தும் 1
துணை 1
துப்புரவும் 1
துய்த்து 1
தூயவனை 1
தேறிட 1
தொகை 1
தோள்கள் 2
தோற்றம் 1
தோன்றினான் 1
தோன்றும் 1
நங்கட்கு 1
நண்ணினார் 1
நம் 1
நமக்கு 1
நயக்கின்றது-ஆயின் 1
நல் 1
நல்ல 1
நவின்றான் 1
நற்குணம் 1
நன் 1
நன்று 1
நன்றே 1
நனி 1
நாங்களே 1
நாம் 1
நாய்கள் 1
நாயும் 1
நாவாய் 1
நாள் 2
நாளும் 1
நாற்றம் 1
நாறும் 1
நிற்பார் 1
நிற்றல் 1
நிற 1
நின்றான் 2
நின்று 1
நினைந்தான் 1
நினைப்பில் 1
நினைவிலா 1
நீக்கி 1
நீக்குதல் 1
நீக்குதும் 1
நீரார் 1
நீரால் 1
நுகரவும் 1
நுனைய 1
நெய்யினால் 1
நெற்றி 1
நோக்ககில்லார் 1

நோக்கி 3
நோக்கும் 1
நோய்க்கு 1
பட்ட 1
பயன் 1
பருகும் 1
பற்றிய 1
பறிப்பறி 1
பனி 1
பாரித்தது 1
பாலனாம் 1
பாவி 1
பாளையாம் 1
பாறொடு 1
பிச்சையர் 1
பிரிவிலம் 1
பில்கு 1
பிறந்த 1
பிறர்க்கே 1
பின்னும் 1
புக 1
புகழ் 2
புகழ்தற்கு 1
புகை 1
புணர்ச்சி-தன்னால் 1
புழுக்குலம் 1
புன்கத்தை 1
புனலினாலே 1
புனலினை 1
பூசல் 1
பூரித்தல் 1
பெய்த 1
பெரும் 1
பெருமை-கண் 1
பெற்று 1
பெறுப 1
பெறும் 1
பேணியே 1
பை 1
பொடி 1
பொத்தி 1
பொருள் 1
பொருள்களுக்கு 1
பொலிவு 1
பொழுதின் 1
போகாமை 1
போதர 1
போய் 1
போல் 2
போல்வார் 1
போல 1
போழ்தின் 2
போழ்தும் 1
போழ்ந்த 1
போற்றல் 1
மடிந்து 1
மண்ணுளார் 1
மணி 1
மத 1
மந்தரம் 1
மயக்குவதேல் 1
மரகத 1
மருந்தின் 1
மருவினால் 1
மலிர்ப 1
மலிரும் 1
மற்று 1
மற்றோர் 1
மறிப 1
மறியும் 1
மறைப்பில் 1
மாட்டா 1
மாட்டாதே 1
மாண்ட 1
மாந்தர் 1
மாலை 1
மாற்றமே 1
மாறுகொள் 1
மிக்க 1
மீட்சி 1
மீள 1
மீளினும் 1
மீளும் 1
முடிவு 1
மும் 1
முன் 1
மூத்தவும் 1
மூப்பும் 1
மூர்த்தி 1
மூன்றும் 1
மெய் 1
மேல் 1
மேல்வரு 1
மொழிந்தான் 1
யாம் 1
யார் 2
யாவர் 1
யான் 1
யானையான் 1
வகை 1
வகையால் 1
வய 1
வரம்பில் 1
வல்லான் 1
வலைப்பட்டு 1
வழு 1
வழுவும் 1
வாடுதல் 1
வாய்க்கு 1
வாய்மை 1
வாயில்கள்-தோறும் 1
வாயுவினை 1
வார்த்தை 1
வாழ்க்கை 1
வாழ்கின்றோமா 1
வாழவும் 1
வாளின்-வாய் 1
விகற்பிக்கின்ற 1
விடுக 1
விண்ணுளார் 1
விழுமியோன் 1
விழைவிற்கு 1
வினையின் 1
வீங்கு 1
வெண்குடை 1
வெறுப்பில் 1
வேண்டப்படுவதும் 1
வேண்டா 1
வேரி 1
வைப்பாக்கு 1
வைப்பார் 1

நூலில் அடி வரும் முழுப்பாடலையும் காண, தொடரடைவு அடியில் அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள எண்ணைச் சொடுக்கவும்.


அகம் (1)

அனல் என நினைப்பில் பொத்தி அகம் தலை கொண்ட காம – குண்டல:6/1

TOP


அகை (1)

அகை அழல் அழுவம்-தன்னை நெய்யினால் அவிக்கல் ஆமோ – குண்டல:5/4

TOP


அசிப்ப (1)

பாறொடு நாய்கள் அசிப்ப பறிப்பறி பற்றிய போழ்தின் – குண்டல:12/3

TOP


அடிஇடுதல் (1)

நாள் அடிஇடுதல் தோன்றும் நம் உயிர் பருகும் கூற்றின் – குண்டல:10/3

TOP


அண்ணல் (1)

அறம் கொள் கோல் அண்ணல் மும் மத யானையான் – குண்டல:15/4

TOP


அதுவே (1)

ஆயுவினை நோக்கி உள வாழ்க்கை அதுவே போல் – குண்டல:3/2

TOP


அரக்கர் (1)

அரவினம் அரக்கர் ஆளி அவைகளும் சிறிது தம்மை – குண்டல:8/1

TOP


அரசன் (1)

வேரி கமழ் தார் அரசன் விடுக என்ற போழ்தும் – குண்டல:19/1

TOP


அரவினம் (1)

அரவினம் அரக்கர் ஆளி அவைகளும் சிறிது தம்மை – குண்டல:8/1

TOP


அரியவாய் (1)

இறந்த நற்குணம் எய்தற்கு அரியவாய்
உறைந்த தம்மை எல்லாம் உடன் ஆக்குவான் – குண்டல:15/1,2

TOP


அல்ல (1)

வாய்க்கு உற்ற சொல்லின் வழுவும் வழு அல்ல அன்றே – குண்டல:2/4

TOP


அவன் (1)

அன்றே இறைவன் அவன் தாள் சரண் நாங்களே – குண்டல:1/4

TOP


அவிக்கல் (1)

அகை அழல் அழுவம்-தன்னை நெய்யினால் அவிக்கல் ஆமோ – குண்டல:5/4

TOP


அவித்தும் (1)

கனலினை உவர்ப்பு நீரால் கடையற அவித்தும் என்னார் – குண்டல:6/2

TOP


அவைகளும் (1)

அரவினம் அரக்கர் ஆளி அவைகளும் சிறிது தம்மை – குண்டல:8/1

TOP


அழல் (1)

அகை அழல் அழுவம்-தன்னை நெய்யினால் அவிக்கல் ஆமோ – குண்டல:5/4

TOP


அழலுள் (1)

கூர்த்த பனி ஆற்றுதல் குளித்து அழலுள் நிற்றல் – குண்டல:4/2

TOP


அழாதது (1)

நாளும் நாள் சாகின்றாமால் நமக்கு நாம் அழாதது என்னோ – குண்டல:9/4

TOP


அழிதல் (2)

ஆதலால் அழிதல் மாலை பொருள்களுக்கு அழிதல் வேண்டா – குண்டல:7/3
ஆதலால் அழிதல் மாலை பொருள்களுக்கு அழிதல் வேண்டா – குண்டல:7/3

TOP


அழுக்கு (1)

ஒன்பது வாயில்கள்-தோறும் உள் நின்று அழுக்கு சொரிய – குண்டல:11/2

TOP


அழுகி (1)

குறைத்தன போல் அழுகி குறைந்து குறைந்து சொரிய – குண்டல:13/3

TOP


அழுங்கார் (1)

அறிவது அறிவார் அழுங்கார் உவவார் – குண்டல:18/3

TOP


அழுதும் (1)

காதலால் அழுதும் என்பார் கண் நனி களையல் உற்றார் – குண்டல:7/4

TOP


அழுவம்-தன்னை (1)

அகை அழல் அழுவம்-தன்னை நெய்யினால் அவிக்கல் ஆமோ – குண்டல:5/4

TOP


அறம் (1)

அறம் கொள் கோல் அண்ணல் மும் மத யானையான் – குண்டல:15/4

TOP


அறிவது (1)

அறிவது அறிவார் அழுங்கார் உவவார் – குண்டல:18/3

TOP


அறிவார் (1)

அறிவது அறிவார் அழுங்கார் உவவார் – குண்டல:18/3

TOP


அறுத்தான் (1)

போய் குற்றம் மூன்றும் அறுத்தான் புகழ் கூறுவேற்கு என் – குண்டல:2/3

TOP


அன்று (2)

மண்ணுளார் தம்மை போல்வார் மாட்டாதே அன்று வாய்மை – குண்டல:17/1
கண்ணுளான் கண்டம் தன் மேல் கறையை யார் கறை அன்று என்பார் – குண்டல:17/4

TOP


அன்றே (2)

அன்றே இறைவன் அவன் தாள் சரண் நாங்களே – குண்டல:1/4
வாய்க்கு உற்ற சொல்லின் வழுவும் வழு அல்ல அன்றே – குண்டல:2/4

TOP


அனல் (1)

அனல் என நினைப்பில் பொத்தி அகம் தலை கொண்ட காம – குண்டல:6/1

TOP


ஆக்குவான் (1)

உறைந்த தம்மை எல்லாம் உடன் ஆக்குவான்
பிறந்த மூர்த்தி ஒத்தான் திங்கள் வெண்குடை – குண்டல:15/2,3

TOP


ஆகா (3)

மருவினால் தீய ஆகா வரம்பில் காலத்துள் என்றும் – குண்டல:8/2
நண்ணினார் திறத்தும் குற்றம் குற்றமே நல்ல ஆகா
விண்ணுளார் புகழ்தற்கு ஒத்த விழுமியோன் நெற்றி போழ்ந்த – குண்டல:17/2,3
தாரித்தல் ஆகா வகையால் கொலை சூழ்ந்த பின்னும் – குண்டல:19/2

TOP


ஆகி (3)

பிரிவிலம் ஆகி தன் சொல் பேணியே ஒழுகும் நங்கட்கு – குண்டல:8/3
மீளும் இ இயல்பும் இன்னே மேல்வரு மூப்பும் ஆகி
நாளும் நாள் சாகின்றாமால் நமக்கு நாம் அழாதது என்னோ – குண்டல:9/3,4
தினை பெய்த புன்கத்தை போல சிறியவும் மூத்தவும் ஆகி
நுனைய புழுக்குலம் தம்மால் நுகரவும் வாழவும் பட்ட – குண்டல:14/2,3

TOP


ஆதல் (1)

சார்த்தர் இடு பிச்சையர் சடை தலையர் ஆதல்
வார்த்தை இவை செய் தவம் மடிந்து ஒழுகல் என்றான் – குண்டல:4/3,4

TOP


ஆதலால் (1)

ஆதலால் அழிதல் மாலை பொருள்களுக்கு அழிதல் வேண்டா – குண்டல:7/3

TOP


ஆமேல் (1)

எனது என சிந்தித்தலால் மற்று இ உடம்பு இன்பத்துக்கு ஆமேல்
தினை பெய்த புன்கத்தை போல சிறியவும் மூத்தவும் ஆகி – குண்டல:14/1,2

TOP


ஆமோ (2)

அகை அழல் அழுவம்-தன்னை நெய்யினால் அவிக்கல் ஆமோ – குண்டல:5/4
இனைய உடம்பினை பாவி யான் எனது என்னல் ஆமோ – குண்டல:14/4

TOP


ஆயுவினை (1)

ஆயுவினை நோக்கி உள வாழ்க்கை அதுவே போல் – குண்டல:3/2

TOP


ஆவது (1)

ஏறிய இ தசை-தன்-மாட்டு இன்புறல் ஆவது இங்கு என்னோ – குண்டல:12/4

TOP


ஆவி (1)

போதர உயிர்த்த ஆவி புக உயிர்க்கின்றதேனும் – குண்டல:7/1

TOP


ஆளி (1)

அரவினம் அரக்கர் ஆளி அவைகளும் சிறிது தம்மை – குண்டல:8/1

TOP


ஆற்றுதல் (1)

கூர்த்த பனி ஆற்றுதல் குளித்து அழலுள் நிற்றல் – குண்டல:4/2

TOP


இ (5)

மீளும் இ இயல்பும் இன்னே மேல்வரு மூப்பும் ஆகி – குண்டல:9/3
நன் கனம் நாறும் இது என்று இ உடம்பு நயக்கின்றது-ஆயின் – குண்டல:11/1
ஏறிய இ தசை-தன்-மாட்டு இன்புறல் ஆவது இங்கு என்னோ – குண்டல:12/4
மறைப்பில் விழைவிற்கு சார்வாய் மயக்குவதேல் இ உறுப்பு – குண்டல:13/2
எனது என சிந்தித்தலால் மற்று இ உடம்பு இன்பத்துக்கு ஆமேல் – குண்டல:14/1

TOP


இங்கு (1)

ஏறிய இ தசை-தன்-மாட்டு இன்புறல் ஆவது இங்கு என்னோ – குண்டல:12/4

TOP


இடு (1)

சார்த்தர் இடு பிச்சையர் சடை தலையர் ஆதல் – குண்டல:4/3

TOP


இதன்-கண் (1)

இன்ப நல் நாற்றம் இதன்-கண் எவ்வகையால் கொள்ளலாமே – குண்டல:11/4

TOP


இது (1)

நன் கனம் நாறும் இது என்று இ உடம்பு நயக்கின்றது-ஆயின் – குண்டல:11/1

TOP


இயல் (1)

தீயவினை நோக்கும் இயல் சிந்தனையும் இல்லாத – குண்டல:3/3

TOP


இயல்பும் (1)

மீளும் இ இயல்பும் இன்னே மேல்வரு மூப்பும் ஆகி – குண்டல:9/3

TOP


இரங்க (1)

ஒருபொழுது இரங்க மாட்டா கூற்றின் யார் உய்தும் என்பார் – குண்டல:8/4

TOP


இருந்த (1)

உறுப்புக்கள் தாம் உடன்கூடி ஒன்றாய் இருந்த பெரும் பை – குண்டல:13/1

TOP


இல் (1)

புகழ் எழ விகற்பிக்கின்ற பொருள் இல் காமத்தை மற்றோர் – குண்டல:5/2

TOP


இல்லா (1)

மீளினும் மீள காண்டும் மீட்சி ஒன்றானும் இல்லா
நாள் அடிஇடுதல் தோன்றும் நம் உயிர் பருகும் கூற்றின் – குண்டல:10/2,3

TOP


இல்லாத (1)

தீயவினை நோக்கும் இயல் சிந்தனையும் இல்லாத
தூயவனை நோக்கி உள துப்புரவும் எல்லாம் – குண்டல:3/3,4

TOP


இவற்றால் (1)

பூரித்தல் வாடுதல் என்று இவற்றால் பொலிவு இன்றி நின்றான் – குண்டல:19/3

TOP


இவை (1)

வார்த்தை இவை செய் தவம் மடிந்து ஒழுகல் என்றான் – குண்டல:4/4

TOP


இழக்கும் (1)

பெறுப பெறும் பெற்று இழப்ப இழக்கும்
அறிவது அறிவார் அழுங்கார் உவவார் – குண்டல:18/2,3

TOP


இழப்ப (1)

பெறுப பெறும் பெற்று இழப்ப இழக்கும் – குண்டல:18/2

TOP


இழுப்ப (1)

தின்பது ஓர் நாயும் இழுப்ப திசை-தொறும் சீ பில்கு போழ்தின் – குண்டல:11/3

TOP


இளமை (1)

காளையாம் தன்மை செத்தும் காமுறும் இளமை செத்தும் – குண்டல:9/2

TOP


இறந்த (1)

இறந்த நற்குணம் எய்தற்கு அரியவாய் – குண்டல:15/1

TOP


இறைவன் (1)

அன்றே இறைவன் அவன் தாள் சரண் நாங்களே – குண்டல:1/4

TOP


இன்ப (1)

இன்ப நல் நாற்றம் இதன்-கண் எவ்வகையால் கொள்ளலாமே – குண்டல:11/4

TOP


இன்பத்துக்கு (1)

எனது என சிந்தித்தலால் மற்று இ உடம்பு இன்பத்துக்கு ஆமேல் – குண்டல:14/1

TOP


இன்புறல் (1)

ஏறிய இ தசை-தன்-மாட்டு இன்புறல் ஆவது இங்கு என்னோ – குண்டல:12/4

TOP


இன்றி (1)

பூரித்தல் வாடுதல் என்று இவற்றால் பொலிவு இன்றி நின்றான் – குண்டல:19/3

TOP


இன்னே (1)

மீளும் இ இயல்பும் இன்னே மேல்வரு மூப்பும் ஆகி – குண்டல:9/3

TOP


இனைய (1)

இனைய உடம்பினை பாவி யான் எனது என்னல் ஆமோ – குண்டல:14/4

TOP


உடம்பினை (1)

இனைய உடம்பினை பாவி யான் எனது என்னல் ஆமோ – குண்டல:14/4

TOP


உடம்பு (2)

நன் கனம் நாறும் இது என்று இ உடம்பு நயக்கின்றது-ஆயின் – குண்டல:11/1
எனது என சிந்தித்தலால் மற்று இ உடம்பு இன்பத்துக்கு ஆமேல் – குண்டல:14/1

TOP


உடன் (1)

உறைந்த தம்மை எல்லாம் உடன் ஆக்குவான் – குண்டல:15/2

TOP


உடன்கூடி (1)

உறுப்புக்கள் தாம் உடன்கூடி ஒன்றாய் இருந்த பெரும் பை – குண்டல:13/1

TOP


உடை (1)

போற்றல் உடை நீக்குதல் பொடி துகள் மெய் பூசல் – குண்டல:4/1

TOP


உடையார் (1)

தீக்கு உற்ற காதல் உடையார் புகை தீமை ஓரார் – குண்டல:2/2

TOP


உண்டோ (1)

வெறுப்பில் கிடந்த பொழுதின் வேண்டப்படுவதும் உண்டோ – குண்டல:13/4

TOP


உணர்வினான் (1)

ஊதியம் என்று கொள்வர் உணர்வினான் மிக்க நீரார் – குண்டல:7/2

TOP


உய்தும் (1)

ஒருபொழுது இரங்க மாட்டா கூற்றின் யார் உய்தும் என்பார் – குண்டல:8/4

TOP


உயிர் (1)

நாள் அடிஇடுதல் தோன்றும் நம் உயிர் பருகும் கூற்றின் – குண்டல:10/3

TOP


உயிர்க்கின்றதேனும் (1)

போதர உயிர்த்த ஆவி புக உயிர்க்கின்றதேனும்
ஊதியம் என்று கொள்வர் உணர்வினான் மிக்க நீரார் – குண்டல:7/1,2

TOP


உயிர்த்த (1)

போதர உயிர்த்த ஆவி புக உயிர்க்கின்றதேனும் – குண்டல:7/1

TOP


உரைப்பது (1)

உறுவது உறும் என்று உரைப்பது நன்று – குண்டல:18/4

TOP


உவர்ப்பு (1)

கனலினை உவர்ப்பு நீரால் கடையற அவித்தும் என்னார் – குண்டல:6/2

TOP


உவவார் (1)

அறிவது அறிவார் அழுங்கார் உவவார்
உறுவது உறும் என்று உரைப்பது நன்று – குண்டல:18/3,4

TOP


உழந்தான் (1)

ஒன்றானும் உள்ளான் பிறர்க்கே உறுதிக்கு உழந்தான்
அன்றே இறைவன் அவன் தாள் சரண் நாங்களே – குண்டல:1/3,4

TOP


உள் (1)

ஒன்பது வாயில்கள்-தோறும் உள் நின்று அழுக்கு சொரிய – குண்டல:11/2

TOP


உள்ளான் (1)

ஒன்றானும் உள்ளான் பிறர்க்கே உறுதிக்கு உழந்தான் – குண்டல:1/3

TOP


உள (3)

வாயுவினை நோக்கி உள மாண்ட வய நாவாய் – குண்டல:3/1
ஆயுவினை நோக்கி உள வாழ்க்கை அதுவே போல் – குண்டல:3/2
தூயவனை நோக்கி உள துப்புரவும் எல்லாம் – குண்டல:3/4

TOP


உற்ற (3)

நோய்க்கு உற்ற மாந்தர் மருந்தின் சுவை நோக்ககில்லார் – குண்டல:2/1
தீக்கு உற்ற காதல் உடையார் புகை தீமை ஓரார் – குண்டல:2/2
வாய்க்கு உற்ற சொல்லின் வழுவும் வழு அல்ல அன்றே – குண்டல:2/4

TOP


உற்றார் (1)

காதலால் அழுதும் என்பார் கண் நனி களையல் உற்றார் – குண்டல:7/4

TOP


உறுதிக்கு (1)

ஒன்றானும் உள்ளான் பிறர்க்கே உறுதிக்கு உழந்தான் – குண்டல:1/3

TOP


உறுப்பு (1)

மறைப்பில் விழைவிற்கு சார்வாய் மயக்குவதேல் இ உறுப்பு
குறைத்தன போல் அழுகி குறைந்து குறைந்து சொரிய – குண்டல:13/2,3

TOP


உறுப்புக்கள் (1)

உறுப்புக்கள் தாம் உடன்கூடி ஒன்றாய் இருந்த பெரும் பை – குண்டல:13/1

TOP


உறும் (1)

உறுவது உறும் என்று உரைப்பது நன்று – குண்டல:18/4

TOP


உறுவது (1)

உறுவது உறும் என்று உரைப்பது நன்று – குண்டல:18/4

TOP


உறைந்த (1)

உறைந்த தம்மை எல்லாம் உடன் ஆக்குவான் – குண்டல:15/2

TOP


ஊதியம் (1)

ஊதியம் என்று கொள்வர் உணர்வினான் மிக்க நீரார் – குண்டல:7/2

TOP


எய்தற்கு (1)

இறந்த நற்குணம் எய்தற்கு அரியவாய் – குண்டல:15/1

TOP


எய்து-காறும் (1)

முன் தான் பெருமை-கண் நின்றான் முடிவு எய்து-காறும்
நன்றே நினைந்தான் குணமே மொழிந்தான் தனக்கு என்று – குண்டல:1/1,2

TOP


எல்லாம் (3)

தூயவனை நோக்கி உள துப்புரவும் எல்லாம் – குண்டல:3/4
உறைந்த தம்மை எல்லாம் உடன் ஆக்குவான் – குண்டல:15/2
பாரித்தது எல்லாம் வினையின் பயன் என்ன வல்லான் – குண்டல:19/4

TOP


எவ்வகையால் (1)

இன்ப நல் நாற்றம் இதன்-கண் எவ்வகையால் கொள்ளலாமே – குண்டல:11/4

TOP


எழ (1)

புகழ் எழ விகற்பிக்கின்ற பொருள் இல் காமத்தை மற்றோர் – குண்டல:5/2

TOP


எழில் (1)

வகை எழில் தோள்கள் என்றும் மணி நிற குஞ்சி என்றும் – குண்டல:5/1

TOP


எழு (1)

மாறுகொள் மந்தரம் என்றும் மரகத வீங்கு எழு என்றும் – குண்டல:12/1

TOP


எழும் (1)

தொகை எழும் காதல்-தன்னால் துய்த்து யாம் துடைத்தும் என்பார் – குண்டல:5/3

TOP


என் (1)

போய் குற்றம் மூன்றும் அறுத்தான் புகழ் கூறுவேற்கு என்
வாய்க்கு உற்ற சொல்லின் வழுவும் வழு அல்ல அன்றே – குண்டல:2/3,4

TOP


என்பார் (4)

தொகை எழும் காதல்-தன்னால் துய்த்து யாம் துடைத்தும் என்பார்
அகை அழல் அழுவம்-தன்னை நெய்யினால் அவிக்கல் ஆமோ – குண்டல:5/3,4
காதலால் அழுதும் என்பார் கண் நனி களையல் உற்றார் – குண்டல:7/4
ஒருபொழுது இரங்க மாட்டா கூற்றின் யார் உய்தும் என்பார் – குண்டல:8/4
கண்ணுளான் கண்டம் தன் மேல் கறையை யார் கறை அன்று என்பார் – குண்டல:17/4

TOP


என்ற (1)

வேரி கமழ் தார் அரசன் விடுக என்ற போழ்தும் – குண்டல:19/1

TOP


என்றான் (1)

வார்த்தை இவை செய் தவம் மடிந்து ஒழுகல் என்றான் – குண்டல:4/4

TOP


என்று (6)

நன்றே நினைந்தான் குணமே மொழிந்தான் தனக்கு என்று
ஒன்றானும் உள்ளான் பிறர்க்கே உறுதிக்கு உழந்தான் – குண்டல:1/2,3
நினைவிலா புணர்ச்சி-தன்னால் நீக்குதும் என்று நிற்பார் – குண்டல:6/3
ஊதியம் என்று கொள்வர் உணர்வினான் மிக்க நீரார் – குண்டல:7/2
நன் கனம் நாறும் இது என்று இ உடம்பு நயக்கின்றது-ஆயின் – குண்டல:11/1
உறுவது உறும் என்று உரைப்பது நன்று – குண்டல:18/4
பூரித்தல் வாடுதல் என்று இவற்றால் பொலிவு இன்றி நின்றான் – குண்டல:19/3

TOP


என்றும் (5)

வகை எழில் தோள்கள் என்றும் மணி நிற குஞ்சி என்றும் – குண்டல:5/1
வகை எழில் தோள்கள் என்றும் மணி நிற குஞ்சி என்றும்
புகழ் எழ விகற்பிக்கின்ற பொருள் இல் காமத்தை மற்றோர் – குண்டல:5/1,2
மருவினால் தீய ஆகா வரம்பில் காலத்துள் என்றும்
பிரிவிலம் ஆகி தன் சொல் பேணியே ஒழுகும் நங்கட்கு – குண்டல:8/2,3
மாறுகொள் மந்தரம் என்றும் மரகத வீங்கு எழு என்றும் – குண்டல:12/1
மாறுகொள் மந்தரம் என்றும் மரகத வீங்கு எழு என்றும்
தேறிட தோள்கள் திறத்தே திறந்துளி காமுற்றது-ஆயின் – குண்டல:12/1,2

TOP


என்ன (1)

பாரித்தது எல்லாம் வினையின் பயன் என்ன வல்லான் – குண்டல:19/4

TOP


என்னல் (1)

இனைய உடம்பினை பாவி யான் எனது என்னல் ஆமோ – குண்டல:14/4

TOP


என்னார் (1)

கனலினை உவர்ப்பு நீரால் கடையற அவித்தும் என்னார்
நினைவிலா புணர்ச்சி-தன்னால் நீக்குதும் என்று நிற்பார் – குண்டல:6/2,3

TOP


என்னோ (2)

நாளும் நாள் சாகின்றாமால் நமக்கு நாம் அழாதது என்னோ – குண்டல:9/4
ஏறிய இ தசை-தன்-மாட்டு இன்புறல் ஆவது இங்கு என்னோ – குண்டல:12/4

TOP


என (2)

அனல் என நினைப்பில் பொத்தி அகம் தலை கொண்ட காம – குண்டல:6/1
எனது என சிந்தித்தலால் மற்று இ உடம்பு இன்பத்துக்கு ஆமேல் – குண்டல:14/1

TOP


எனது (2)

எனது என சிந்தித்தலால் மற்று இ உடம்பு இன்பத்துக்கு ஆமேல் – குண்டல:14/1
இனைய உடம்பினை பாவி யான் எனது என்னல் ஆமோ – குண்டல:14/4

TOP


எனும் (1)

கூற்றம் காய்ந்து கொடுக்க எனும் துணை – குண்டல:16/2

TOP


ஏறிய (1)

ஏறிய இ தசை-தன்-மாட்டு இன்புறல் ஆவது இங்கு என்னோ – குண்டல:12/4

TOP


ஒத்த (1)

விண்ணுளார் புகழ்தற்கு ஒத்த விழுமியோன் நெற்றி போழ்ந்த – குண்டல:17/3

TOP


ஒத்தான் (1)

பிறந்த மூர்த்தி ஒத்தான் திங்கள் வெண்குடை – குண்டல:15/3

TOP


ஒருபொழுது (1)

ஒருபொழுது இரங்க மாட்டா கூற்றின் யார் உய்தும் என்பார் – குண்டல:8/4

TOP


ஒழுகல் (1)

வார்த்தை இவை செய் தவம் மடிந்து ஒழுகல் என்றான் – குண்டல:4/4

TOP


ஒழுகும் (1)

பிரிவிலம் ஆகி தன் சொல் பேணியே ஒழுகும் நங்கட்கு – குண்டல:8/3

TOP


ஒன்பது (1)

ஒன்பது வாயில்கள்-தோறும் உள் நின்று அழுக்கு சொரிய – குண்டல:11/2

TOP


ஒன்றாய் (1)

உறுப்புக்கள் தாம் உடன்கூடி ஒன்றாய் இருந்த பெரும் பை – குண்டல:13/1

TOP


ஒன்றானும் (2)

ஒன்றானும் உள்ளான் பிறர்க்கே உறுதிக்கு உழந்தான் – குண்டல:1/3
மீளினும் மீள காண்டும் மீட்சி ஒன்றானும் இல்லா – குண்டல:10/2

TOP


ஓர் (1)

தின்பது ஓர் நாயும் இழுப்ப திசை-தொறும் சீ பில்கு போழ்தின் – குண்டல:11/3

TOP


ஓரார் (1)

தீக்கு உற்ற காதல் உடையார் புகை தீமை ஓரார்
போய் குற்றம் மூன்றும் அறுத்தான் புகழ் கூறுவேற்கு என் – குண்டல:2/2,3

TOP


-ஆயின் (2)

நன் கனம் நாறும் இது என்று இ உடம்பு நயக்கின்றது-ஆயின்
ஒன்பது வாயில்கள்-தோறும் உள் நின்று அழுக்கு சொரிய – குண்டல:11/1,2
தேறிட தோள்கள் திறத்தே திறந்துளி காமுற்றது-ஆயின்
பாறொடு நாய்கள் அசிப்ப பறிப்பறி பற்றிய போழ்தின் – குண்டல:12/2,3

TOP


-கண் (2)

முன் தான் பெருமை-கண் நின்றான் முடிவு எய்து-காறும் – குண்டல:1/1
இன்ப நல் நாற்றம் இதன்-கண் எவ்வகையால் கொள்ளலாமே – குண்டல:11/4

TOP


-காறும் (1)

முன் தான் பெருமை-கண் நின்றான் முடிவு எய்து-காறும்
நன்றே நினைந்தான் குணமே மொழிந்தான் தனக்கு என்று – குண்டல:1/1,2

TOP


-தன் (1)

ஏறிய இ தசை-தன்-மாட்டு இன்புறல் ஆவது இங்கு என்னோ – குண்டல:12/4

TOP


-தன்னால் (2)

தொகை எழும் காதல்-தன்னால் துய்த்து யாம் துடைத்தும் என்பார் – குண்டல:5/3
நினைவிலா புணர்ச்சி-தன்னால் நீக்குதும் என்று நிற்பார் – குண்டல:6/3

TOP


-தன்னை (1)

அகை அழல் அழுவம்-தன்னை நெய்யினால் அவிக்கல் ஆமோ – குண்டல:5/4

TOP


-தொறும் (1)

தின்பது ஓர் நாயும் இழுப்ப திசை-தொறும் சீ பில்கு போழ்தின் – குண்டல:11/3

TOP


-தோறும் (1)

ஒன்பது வாயில்கள்-தோறும் உள் நின்று அழுக்கு சொரிய – குண்டல:11/2

TOP


-மாட்டு (1)

ஏறிய இ தசை-தன்-மாட்டு இன்புறல் ஆவது இங்கு என்னோ – குண்டல:12/4

TOP


-வாய் (1)

வாளின்-வாய் தலை வைப்பாக்கு செல்கின்றோம் வாழ்கின்றோமா – குண்டல:10/4

TOP


கடையற (1)

கனலினை உவர்ப்பு நீரால் கடையற அவித்தும் என்னார் – குண்டல:6/2

TOP


கண் (1)

காதலால் அழுதும் என்பார் கண் நனி களையல் உற்றார் – குண்டல:7/4

TOP


கண்டம் (1)

கண்ணுளான் கண்டம் தன் மேல் கறையை யார் கறை அன்று என்பார் – குண்டல:17/4

TOP


கண்ணுளான் (1)

கண்ணுளான் கண்டம் தன் மேல் கறையை யார் கறை அன்று என்பார் – குண்டல:17/4

TOP


கமழ் (1)

வேரி கமழ் தார் அரசன் விடுக என்ற போழ்தும் – குண்டல:19/1

TOP


களையல் (1)

காதலால் அழுதும் என்பார் கண் நனி களையல் உற்றார் – குண்டல:7/4

TOP


கறை (1)

கண்ணுளான் கண்டம் தன் மேல் கறையை யார் கறை அன்று என்பார் – குண்டல:17/4

TOP


கறையை (1)

கண்ணுளான் கண்டம் தன் மேல் கறையை யார் கறை அன்று என்பார் – குண்டல:17/4

TOP


கனம் (1)

நன் கனம் நாறும் இது என்று இ உடம்பு நயக்கின்றது-ஆயின் – குண்டல:11/1

TOP


கனலினை (1)

கனலினை உவர்ப்பு நீரால் கடையற அவித்தும் என்னார் – குண்டல:6/2

TOP


காண்டும் (1)

மீளினும் மீள காண்டும் மீட்சி ஒன்றானும் இல்லா – குண்டல:10/2

TOP


காதல் (1)

தீக்கு உற்ற காதல் உடையார் புகை தீமை ஓரார் – குண்டல:2/2

TOP


காதல்-தன்னால் (1)

தொகை எழும் காதல்-தன்னால் துய்த்து யாம் துடைத்தும் என்பார் – குண்டல:5/3

TOP


காதலால் (1)

காதலால் அழுதும் என்பார் கண் நனி களையல் உற்றார் – குண்டல:7/4

TOP


காம (1)

அனல் என நினைப்பில் பொத்தி அகம் தலை கொண்ட காம
கனலினை உவர்ப்பு நீரால் கடையற அவித்தும் என்னார் – குண்டல:6/1,2

TOP


காமத்தை (1)

புகழ் எழ விகற்பிக்கின்ற பொருள் இல் காமத்தை மற்றோர் – குண்டல:5/2

TOP


காமுற்றது-ஆயின் (1)

தேறிட தோள்கள் திறத்தே திறந்துளி காமுற்றது-ஆயின்
பாறொடு நாய்கள் அசிப்ப பறிப்பறி பற்றிய போழ்தின் – குண்டல:12/2,3

TOP


காமுற (1)

தோற்றம் தன்னையும் காமுற தோன்றினான் – குண்டல:16/4

TOP


காமுறும் (1)

காளையாம் தன்மை செத்தும் காமுறும் இளமை செத்தும் – குண்டல:9/2

TOP


காய்ந்து (1)

கூற்றம் காய்ந்து கொடுக்க எனும் துணை – குண்டல:16/2

TOP


காலத்துள் (1)

மருவினால் தீய ஆகா வரம்பில் காலத்துள் என்றும் – குண்டல:8/2

TOP


காளையாம் (1)

காளையாம் தன்மை செத்தும் காமுறும் இளமை செத்தும் – குண்டல:9/2

TOP


கிடந்த (1)

வெறுப்பில் கிடந்த பொழுதின் வேண்டப்படுவதும் உண்டோ – குண்டல:13/4

TOP


குஞ்சி (1)

வகை எழில் தோள்கள் என்றும் மணி நிற குஞ்சி என்றும் – குண்டல:5/1

TOP


குணமே (1)

நன்றே நினைந்தான் குணமே மொழிந்தான் தனக்கு என்று – குண்டல:1/2

TOP


குளித்து (1)

கூர்த்த பனி ஆற்றுதல் குளித்து அழலுள் நிற்றல் – குண்டல:4/2

TOP


குற்றம் (2)

போய் குற்றம் மூன்றும் அறுத்தான் புகழ் கூறுவேற்கு என் – குண்டல:2/3
நண்ணினார் திறத்தும் குற்றம் குற்றமே நல்ல ஆகா – குண்டல:17/2

TOP


குற்றமே (1)

நண்ணினார் திறத்தும் குற்றம் குற்றமே நல்ல ஆகா – குண்டல:17/2

TOP


குறித்து (1)

கோள் வலைப்பட்டு சாவாம் கொலைக்களம் குறித்து சென்றே – குண்டல:10/1

TOP


குறைத்தன (1)

குறைத்தன போல் அழுகி குறைந்து குறைந்து சொரிய – குண்டல:13/3

TOP


குறைந்து (2)

குறைத்தன போல் அழுகி குறைந்து குறைந்து சொரிய – குண்டல:13/3
குறைத்தன போல் அழுகி குறைந்து குறைந்து சொரிய – குண்டல:13/3

TOP


கூர்த்த (1)

கூர்த்த பனி ஆற்றுதல் குளித்து அழலுள் நிற்றல் – குண்டல:4/2

TOP


கூற்றம் (1)

கூற்றம் காய்ந்து கொடுக்க எனும் துணை – குண்டல:16/2

TOP


கூற்றின் (2)

ஒருபொழுது இரங்க மாட்டா கூற்றின் யார் உய்தும் என்பார் – குண்டல:8/4
நாள் அடிஇடுதல் தோன்றும் நம் உயிர் பருகும் கூற்றின்
வாளின்-வாய் தலை வைப்பாக்கு செல்கின்றோம் வாழ்கின்றோமா – குண்டல:10/3,4

TOP


கூறுவேற்கு (1)

போய் குற்றம் மூன்றும் அறுத்தான் புகழ் கூறுவேற்கு என் – குண்டல:2/3

TOP


கொடுக்க (1)

கூற்றம் காய்ந்து கொடுக்க எனும் துணை – குண்டல:16/2

TOP


கொண்ட (1)

அனல் என நினைப்பில் பொத்தி அகம் தலை கொண்ட காம – குண்டல:6/1

TOP


கொலை (1)

தாரித்தல் ஆகா வகையால் கொலை சூழ்ந்த பின்னும் – குண்டல:19/2

TOP


கொலைக்களம் (1)

கோள் வலைப்பட்டு சாவாம் கொலைக்களம் குறித்து சென்றே – குண்டல:10/1

TOP


கொள் (1)

அறம் கொள் கோல் அண்ணல் மும் மத யானையான் – குண்டல:15/4

TOP


கொள்வர் (1)

ஊதியம் என்று கொள்வர் உணர்வினான் மிக்க நீரார் – குண்டல:7/2

TOP


கொள்ளலாமே (1)

இன்ப நல் நாற்றம் இதன்-கண் எவ்வகையால் கொள்ளலாமே – குண்டல:11/4

TOP


கோல் (1)

அறம் கொள் கோல் அண்ணல் மும் மத யானையான் – குண்டல:15/4

TOP


கோள் (1)

கோள் வலைப்பட்டு சாவாம் கொலைக்களம் குறித்து சென்றே – குண்டல:10/1

TOP


சடை (1)

சார்த்தர் இடு பிச்சையர் சடை தலையர் ஆதல் – குண்டல:4/3

TOP


சரண் (1)

அன்றே இறைவன் அவன் தாள் சரண் நாங்களே – குண்டல:1/4

TOP


சாகின்றாமால் (1)

நாளும் நாள் சாகின்றாமால் நமக்கு நாம் அழாதது என்னோ – குண்டல:9/4

TOP


சார்த்தர் (1)

சார்த்தர் இடு பிச்சையர் சடை தலையர் ஆதல் – குண்டல:4/3

TOP


சார்வாய் (1)

மறைப்பில் விழைவிற்கு சார்வாய் மயக்குவதேல் இ உறுப்பு – குண்டல:13/2

TOP


சாவாம் (1)

கோள் வலைப்பட்டு சாவாம் கொலைக்களம் குறித்து சென்றே – குண்டல:10/1

TOP


சிந்தனையும் (1)

தீயவினை நோக்கும் இயல் சிந்தனையும் இல்லாத – குண்டல:3/3

TOP


சிந்தித்தலால் (1)

எனது என சிந்தித்தலால் மற்று இ உடம்பு இன்பத்துக்கு ஆமேல் – குண்டல:14/1

TOP


சிறிது (1)

அரவினம் அரக்கர் ஆளி அவைகளும் சிறிது தம்மை – குண்டல:8/1

TOP


சிறியவும் (1)

தினை பெய்த புன்கத்தை போல சிறியவும் மூத்தவும் ஆகி – குண்டல:14/2

TOP


சீ (1)

தின்பது ஓர் நாயும் இழுப்ப திசை-தொறும் சீ பில்கு போழ்தின் – குண்டல:11/3

TOP


சீற்றம் (1)

சீற்றம் செற்றுப்போய் நீக்கி செங்கோலினால் – குண்டல:16/1

TOP


சுவை (1)

நோய்க்கு உற்ற மாந்தர் மருந்தின் சுவை நோக்ககில்லார் – குண்டல:2/1

TOP


சூழ்ந்த (1)

தாரித்தல் ஆகா வகையால் கொலை சூழ்ந்த பின்னும் – குண்டல:19/2

TOP


செங்கோலினால் (1)

சீற்றம் செற்றுப்போய் நீக்கி செங்கோலினால்
கூற்றம் காய்ந்து கொடுக்க எனும் துணை – குண்டல:16/1,2

TOP


செத்தும் (4)

பாளையாம் தன்மை செத்தும் பாலனாம் தன்மை செத்தும் – குண்டல:9/1
பாளையாம் தன்மை செத்தும் பாலனாம் தன்மை செத்தும்
காளையாம் தன்மை செத்தும் காமுறும் இளமை செத்தும் – குண்டல:9/1,2
காளையாம் தன்மை செத்தும் காமுறும் இளமை செத்தும் – குண்டல:9/2
காளையாம் தன்மை செத்தும் காமுறும் இளமை செத்தும்
மீளும் இ இயல்பும் இன்னே மேல்வரு மூப்பும் ஆகி – குண்டல:9/2,3

TOP


செய் (1)

வார்த்தை இவை செய் தவம் மடிந்து ஒழுகல் என்றான் – குண்டல:4/4

TOP


செல்கின்றோம் (1)

வாளின்-வாய் தலை வைப்பாக்கு செல்கின்றோம் வாழ்கின்றோமா – குண்டல:10/4

TOP


செற்றுப்போய் (1)

சீற்றம் செற்றுப்போய் நீக்கி செங்கோலினால் – குண்டல:16/1

TOP


சென்றே (1)

கோள் வலைப்பட்டு சாவாம் கொலைக்களம் குறித்து சென்றே
மீளினும் மீள காண்டும் மீட்சி ஒன்றானும் இல்லா – குண்டல:10/1,2

TOP


சொரிய (2)

ஒன்பது வாயில்கள்-தோறும் உள் நின்று அழுக்கு சொரிய
தின்பது ஓர் நாயும் இழுப்ப திசை-தொறும் சீ பில்கு போழ்தின் – குண்டல:11/2,3
குறைத்தன போல் அழுகி குறைந்து குறைந்து சொரிய
வெறுப்பில் கிடந்த பொழுதின் வேண்டப்படுவதும் உண்டோ – குண்டல:13/3,4

TOP


சொல் (1)

பிரிவிலம் ஆகி தன் சொல் பேணியே ஒழுகும் நங்கட்கு – குண்டல:8/3

TOP


சொல்லின் (1)

வாய்க்கு உற்ற சொல்லின் வழுவும் வழு அல்ல அன்றே – குண்டல:2/4

TOP


தசை-தன்-மாட்டு (1)

ஏறிய இ தசை-தன்-மாட்டு இன்புறல் ஆவது இங்கு என்னோ – குண்டல:12/4

TOP


தடுமாற்றத்து (1)

மாற்றமே நவின்றான் தடுமாற்றத்து
தோற்றம் தன்னையும் காமுற தோன்றினான் – குண்டல:16/3,4

TOP


தம்மால் (1)

நுனைய புழுக்குலம் தம்மால் நுகரவும் வாழவும் பட்ட – குண்டல:14/3

TOP


தம்மை (3)

அரவினம் அரக்கர் ஆளி அவைகளும் சிறிது தம்மை
மருவினால் தீய ஆகா வரம்பில் காலத்துள் என்றும் – குண்டல:8/1,2
உறைந்த தம்மை எல்லாம் உடன் ஆக்குவான் – குண்டல:15/2
மண்ணுளார் தம்மை போல்வார் மாட்டாதே அன்று வாய்மை – குண்டல:17/1

TOP


தலை (2)

அனல் என நினைப்பில் பொத்தி அகம் தலை கொண்ட காம – குண்டல:6/1
வாளின்-வாய் தலை வைப்பாக்கு செல்கின்றோம் வாழ்கின்றோமா – குண்டல:10/4

TOP


தலையர் (1)

சார்த்தர் இடு பிச்சையர் சடை தலையர் ஆதல் – குண்டல:4/3

TOP


தவம் (1)

வார்த்தை இவை செய் தவம் மடிந்து ஒழுகல் என்றான் – குண்டல:4/4

TOP


தன் (2)

பிரிவிலம் ஆகி தன் சொல் பேணியே ஒழுகும் நங்கட்கு – குண்டல:8/3
கண்ணுளான் கண்டம் தன் மேல் கறையை யார் கறை அன்று என்பார் – குண்டல:17/4

TOP


தன்மை (3)

பாளையாம் தன்மை செத்தும் பாலனாம் தன்மை செத்தும் – குண்டல:9/1
பாளையாம் தன்மை செத்தும் பாலனாம் தன்மை செத்தும் – குண்டல:9/1
காளையாம் தன்மை செத்தும் காமுறும் இளமை செத்தும் – குண்டல:9/2

TOP


தன்னையும் (1)

தோற்றம் தன்னையும் காமுற தோன்றினான் – குண்டல:16/4

TOP


தனக்கு (1)

நன்றே நினைந்தான் குணமே மொழிந்தான் தனக்கு என்று – குண்டல:1/2

TOP


தாம் (1)

உறுப்புக்கள் தாம் உடன்கூடி ஒன்றாய் இருந்த பெரும் பை – குண்டல:13/1

TOP


தார் (1)

வேரி கமழ் தார் அரசன் விடுக என்ற போழ்தும் – குண்டல:19/1

TOP


தாரித்தல் (1)

தாரித்தல் ஆகா வகையால் கொலை சூழ்ந்த பின்னும் – குண்டல:19/2

TOP


தாள் (1)

அன்றே இறைவன் அவன் தாள் சரண் நாங்களே – குண்டல:1/4

TOP


தான் (1)

முன் தான் பெருமை-கண் நின்றான் முடிவு எய்து-காறும் – குண்டல:1/1

TOP


திங்கள் (1)

பிறந்த மூர்த்தி ஒத்தான் திங்கள் வெண்குடை – குண்டல:15/3

TOP


திசை-தொறும் (1)

தின்பது ஓர் நாயும் இழுப்ப திசை-தொறும் சீ பில்கு போழ்தின் – குண்டல:11/3

TOP


திறத்தும் (1)

நண்ணினார் திறத்தும் குற்றம் குற்றமே நல்ல ஆகா – குண்டல:17/2

TOP


திறத்தே (1)

தேறிட தோள்கள் திறத்தே திறந்துளி காமுற்றது-ஆயின் – குண்டல:12/2

TOP


திறந்துளி (1)

தேறிட தோள்கள் திறத்தே திறந்துளி காமுற்றது-ஆயின் – குண்டல:12/2

TOP


தின்பது (1)

தின்பது ஓர் நாயும் இழுப்ப திசை-தொறும் சீ பில்கு போழ்தின் – குண்டல:11/3

TOP


தினை (1)

தினை பெய்த புன்கத்தை போல சிறியவும் மூத்தவும் ஆகி – குண்டல:14/2

TOP


தீக்கு (1)

தீக்கு உற்ற காதல் உடையார் புகை தீமை ஓரார் – குண்டல:2/2

TOP


தீமை (1)

தீக்கு உற்ற காதல் உடையார் புகை தீமை ஓரார் – குண்டல:2/2

TOP


தீய (1)

மருவினால் தீய ஆகா வரம்பில் காலத்துள் என்றும் – குண்டல:8/2

TOP


தீயவினை (1)

தீயவினை நோக்கும் இயல் சிந்தனையும் இல்லாத – குண்டல:3/3

TOP


துகள் (1)

போற்றல் உடை நீக்குதல் பொடி துகள் மெய் பூசல் – குண்டல:4/1

TOP


துடைத்தும் (1)

தொகை எழும் காதல்-தன்னால் துய்த்து யாம் துடைத்தும் என்பார் – குண்டல:5/3

TOP


துணை (1)

கூற்றம் காய்ந்து கொடுக்க எனும் துணை
மாற்றமே நவின்றான் தடுமாற்றத்து – குண்டல:16/2,3

TOP


துப்புரவும் (1)

தூயவனை நோக்கி உள துப்புரவும் எல்லாம் – குண்டல:3/4

TOP


துய்த்து (1)

தொகை எழும் காதல்-தன்னால் துய்த்து யாம் துடைத்தும் என்பார் – குண்டல:5/3

TOP


தூயவனை (1)

தூயவனை நோக்கி உள துப்புரவும் எல்லாம் – குண்டல:3/4

TOP


தேறிட (1)

தேறிட தோள்கள் திறத்தே திறந்துளி காமுற்றது-ஆயின் – குண்டல:12/2

TOP


தொகை (1)

தொகை எழும் காதல்-தன்னால் துய்த்து யாம் துடைத்தும் என்பார் – குண்டல:5/3

TOP


தோள்கள் (2)

வகை எழில் தோள்கள் என்றும் மணி நிற குஞ்சி என்றும் – குண்டல:5/1
தேறிட தோள்கள் திறத்தே திறந்துளி காமுற்றது-ஆயின் – குண்டல:12/2

TOP


தோற்றம் (1)

தோற்றம் தன்னையும் காமுற தோன்றினான் – குண்டல:16/4

TOP


தோன்றினான் (1)

தோற்றம் தன்னையும் காமுற தோன்றினான் – குண்டல:16/4

TOP


தோன்றும் (1)

நாள் அடிஇடுதல் தோன்றும் நம் உயிர் பருகும் கூற்றின் – குண்டல:10/3

TOP


நங்கட்கு (1)

பிரிவிலம் ஆகி தன் சொல் பேணியே ஒழுகும் நங்கட்கு
ஒருபொழுது இரங்க மாட்டா கூற்றின் யார் உய்தும் என்பார் – குண்டல:8/3,4

TOP


நண்ணினார் (1)

நண்ணினார் திறத்தும் குற்றம் குற்றமே நல்ல ஆகா – குண்டல:17/2

TOP


நம் (1)

நாள் அடிஇடுதல் தோன்றும் நம் உயிர் பருகும் கூற்றின் – குண்டல:10/3

TOP


நமக்கு (1)

நாளும் நாள் சாகின்றாமால் நமக்கு நாம் அழாதது என்னோ – குண்டல:9/4

TOP


நயக்கின்றது-ஆயின் (1)

நன் கனம் நாறும் இது என்று இ உடம்பு நயக்கின்றது-ஆயின்
ஒன்பது வாயில்கள்-தோறும் உள் நின்று அழுக்கு சொரிய – குண்டல:11/1,2

TOP


நல் (1)

இன்ப நல் நாற்றம் இதன்-கண் எவ்வகையால் கொள்ளலாமே – குண்டல:11/4

TOP


நல்ல (1)

நண்ணினார் திறத்தும் குற்றம் குற்றமே நல்ல ஆகா – குண்டல:17/2

TOP


நவின்றான் (1)

மாற்றமே நவின்றான் தடுமாற்றத்து – குண்டல:16/3

TOP


நற்குணம் (1)

இறந்த நற்குணம் எய்தற்கு அரியவாய் – குண்டல:15/1

TOP


நன் (1)

நன் கனம் நாறும் இது என்று இ உடம்பு நயக்கின்றது-ஆயின் – குண்டல:11/1

TOP


நன்று (1)

உறுவது உறும் என்று உரைப்பது நன்று – குண்டல:18/4

TOP


நன்றே (1)

நன்றே நினைந்தான் குணமே மொழிந்தான் தனக்கு என்று – குண்டல:1/2

TOP


நனி (1)

காதலால் அழுதும் என்பார் கண் நனி களையல் உற்றார் – குண்டல:7/4

TOP


நாங்களே (1)

அன்றே இறைவன் அவன் தாள் சரண் நாங்களே – குண்டல:1/4

TOP


நாம் (1)

நாளும் நாள் சாகின்றாமால் நமக்கு நாம் அழாதது என்னோ – குண்டல:9/4

TOP


நாய்கள் (1)

பாறொடு நாய்கள் அசிப்ப பறிப்பறி பற்றிய போழ்தின் – குண்டல:12/3

TOP


நாயும் (1)

தின்பது ஓர் நாயும் இழுப்ப திசை-தொறும் சீ பில்கு போழ்தின் – குண்டல:11/3

TOP


நாவாய் (1)

வாயுவினை நோக்கி உள மாண்ட வய நாவாய்
ஆயுவினை நோக்கி உள வாழ்க்கை அதுவே போல் – குண்டல:3/1,2

TOP


நாள் (2)

நாளும் நாள் சாகின்றாமால் நமக்கு நாம் அழாதது என்னோ – குண்டல:9/4
நாள் அடிஇடுதல் தோன்றும் நம் உயிர் பருகும் கூற்றின் – குண்டல:10/3

TOP


நாளும் (1)

நாளும் நாள் சாகின்றாமால் நமக்கு நாம் அழாதது என்னோ – குண்டல:9/4

TOP


நாற்றம் (1)

இன்ப நல் நாற்றம் இதன்-கண் எவ்வகையால் கொள்ளலாமே – குண்டல:11/4

TOP


நாறும் (1)

நன் கனம் நாறும் இது என்று இ உடம்பு நயக்கின்றது-ஆயின் – குண்டல:11/1

TOP


நிற்பார் (1)

நினைவிலா புணர்ச்சி-தன்னால் நீக்குதும் என்று நிற்பார்
புனலினை புனலினாலே யாவர் போகாமை வைப்பார் – குண்டல:6/3,4

TOP


நிற்றல் (1)

கூர்த்த பனி ஆற்றுதல் குளித்து அழலுள் நிற்றல்
சார்த்தர் இடு பிச்சையர் சடை தலையர் ஆதல் – குண்டல:4/2,3

TOP


நிற (1)

வகை எழில் தோள்கள் என்றும் மணி நிற குஞ்சி என்றும் – குண்டல:5/1

TOP


நின்றான் (2)

முன் தான் பெருமை-கண் நின்றான் முடிவு எய்து-காறும் – குண்டல:1/1
பூரித்தல் வாடுதல் என்று இவற்றால் பொலிவு இன்றி நின்றான் – குண்டல:19/3

TOP


நின்று (1)

ஒன்பது வாயில்கள்-தோறும் உள் நின்று அழுக்கு சொரிய – குண்டல:11/2

TOP


நினைந்தான் (1)

நன்றே நினைந்தான் குணமே மொழிந்தான் தனக்கு என்று – குண்டல:1/2

TOP


நினைப்பில் (1)

அனல் என நினைப்பில் பொத்தி அகம் தலை கொண்ட காம – குண்டல:6/1

TOP


நினைவிலா (1)

நினைவிலா புணர்ச்சி-தன்னால் நீக்குதும் என்று நிற்பார் – குண்டல:6/3

TOP


நீக்கி (1)

சீற்றம் செற்றுப்போய் நீக்கி செங்கோலினால் – குண்டல:16/1

TOP


நீக்குதல் (1)

போற்றல் உடை நீக்குதல் பொடி துகள் மெய் பூசல் – குண்டல:4/1

TOP


நீக்குதும் (1)

நினைவிலா புணர்ச்சி-தன்னால் நீக்குதும் என்று நிற்பார் – குண்டல:6/3

TOP


நீரார் (1)

ஊதியம் என்று கொள்வர் உணர்வினான் மிக்க நீரார்
ஆதலால் அழிதல் மாலை பொருள்களுக்கு அழிதல் வேண்டா – குண்டல:7/2,3

TOP


நீரால் (1)

கனலினை உவர்ப்பு நீரால் கடையற அவித்தும் என்னார் – குண்டல:6/2

TOP


நுகரவும் (1)

நுனைய புழுக்குலம் தம்மால் நுகரவும் வாழவும் பட்ட – குண்டல:14/3

TOP


நுனைய (1)

நுனைய புழுக்குலம் தம்மால் நுகரவும் வாழவும் பட்ட – குண்டல:14/3

TOP


நெய்யினால் (1)

அகை அழல் அழுவம்-தன்னை நெய்யினால் அவிக்கல் ஆமோ – குண்டல:5/4

TOP


நெற்றி (1)

விண்ணுளார் புகழ்தற்கு ஒத்த விழுமியோன் நெற்றி போழ்ந்த – குண்டல:17/3

TOP


நோக்ககில்லார் (1)

நோய்க்கு உற்ற மாந்தர் மருந்தின் சுவை நோக்ககில்லார்
தீக்கு உற்ற காதல் உடையார் புகை தீமை ஓரார் – குண்டல:2/1,2

TOP


நோக்கி (3)

வாயுவினை நோக்கி உள மாண்ட வய நாவாய் – குண்டல:3/1
ஆயுவினை நோக்கி உள வாழ்க்கை அதுவே போல் – குண்டல:3/2
தூயவனை நோக்கி உள துப்புரவும் எல்லாம் – குண்டல:3/4

TOP


நோக்கும் (1)

தீயவினை நோக்கும் இயல் சிந்தனையும் இல்லாத – குண்டல:3/3

TOP


நோய்க்கு (1)

நோய்க்கு உற்ற மாந்தர் மருந்தின் சுவை நோக்ககில்லார் – குண்டல:2/1

TOP


பட்ட (1)

நுனைய புழுக்குலம் தம்மால் நுகரவும் வாழவும் பட்ட
இனைய உடம்பினை பாவி யான் எனது என்னல் ஆமோ – குண்டல:14/3,4

TOP


பயன் (1)

பாரித்தது எல்லாம் வினையின் பயன் என்ன வல்லான் – குண்டல:19/4

TOP


பருகும் (1)

நாள் அடிஇடுதல் தோன்றும் நம் உயிர் பருகும் கூற்றின் – குண்டல:10/3

TOP


பற்றிய (1)

பாறொடு நாய்கள் அசிப்ப பறிப்பறி பற்றிய போழ்தின் – குண்டல:12/3

TOP


பறிப்பறி (1)

பாறொடு நாய்கள் அசிப்ப பறிப்பறி பற்றிய போழ்தின் – குண்டல:12/3

TOP


பனி (1)

கூர்த்த பனி ஆற்றுதல் குளித்து அழலுள் நிற்றல் – குண்டல:4/2

TOP


பாரித்தது (1)

பாரித்தது எல்லாம் வினையின் பயன் என்ன வல்லான் – குண்டல:19/4

TOP


பாலனாம் (1)

பாளையாம் தன்மை செத்தும் பாலனாம் தன்மை செத்தும் – குண்டல:9/1

TOP


பாவி (1)

இனைய உடம்பினை பாவி யான் எனது என்னல் ஆமோ – குண்டல:14/4

TOP


பாளையாம் (1)

பாளையாம் தன்மை செத்தும் பாலனாம் தன்மை செத்தும் – குண்டல:9/1

TOP


பாறொடு (1)

பாறொடு நாய்கள் அசிப்ப பறிப்பறி பற்றிய போழ்தின் – குண்டல:12/3

TOP


பிச்சையர் (1)

சார்த்தர் இடு பிச்சையர் சடை தலையர் ஆதல் – குண்டல:4/3

TOP


பிரிவிலம் (1)

பிரிவிலம் ஆகி தன் சொல் பேணியே ஒழுகும் நங்கட்கு – குண்டல:8/3

TOP


பில்கு (1)

தின்பது ஓர் நாயும் இழுப்ப திசை-தொறும் சீ பில்கு போழ்தின் – குண்டல:11/3

TOP


பிறந்த (1)

பிறந்த மூர்த்தி ஒத்தான் திங்கள் வெண்குடை – குண்டல:15/3

TOP


பிறர்க்கே (1)

ஒன்றானும் உள்ளான் பிறர்க்கே உறுதிக்கு உழந்தான் – குண்டல:1/3

TOP


பின்னும் (1)

தாரித்தல் ஆகா வகையால் கொலை சூழ்ந்த பின்னும்
பூரித்தல் வாடுதல் என்று இவற்றால் பொலிவு இன்றி நின்றான் – குண்டல:19/2,3

TOP


புக (1)

போதர உயிர்த்த ஆவி புக உயிர்க்கின்றதேனும் – குண்டல:7/1

TOP


புகழ் (2)

போய் குற்றம் மூன்றும் அறுத்தான் புகழ் கூறுவேற்கு என் – குண்டல:2/3
புகழ் எழ விகற்பிக்கின்ற பொருள் இல் காமத்தை மற்றோர் – குண்டல:5/2

TOP


புகழ்தற்கு (1)

விண்ணுளார் புகழ்தற்கு ஒத்த விழுமியோன் நெற்றி போழ்ந்த – குண்டல:17/3

TOP


புகை (1)

தீக்கு உற்ற காதல் உடையார் புகை தீமை ஓரார் – குண்டல:2/2

TOP


புணர்ச்சி-தன்னால் (1)

நினைவிலா புணர்ச்சி-தன்னால் நீக்குதும் என்று நிற்பார் – குண்டல:6/3

TOP


புழுக்குலம் (1)

நுனைய புழுக்குலம் தம்மால் நுகரவும் வாழவும் பட்ட – குண்டல:14/3

TOP


புன்கத்தை (1)

தினை பெய்த புன்கத்தை போல சிறியவும் மூத்தவும் ஆகி – குண்டல:14/2

TOP


புனலினாலே (1)

புனலினை புனலினாலே யாவர் போகாமை வைப்பார் – குண்டல:6/4

TOP


புனலினை (1)

புனலினை புனலினாலே யாவர் போகாமை வைப்பார் – குண்டல:6/4

TOP


பூசல் (1)

போற்றல் உடை நீக்குதல் பொடி துகள் மெய் பூசல்
கூர்த்த பனி ஆற்றுதல் குளித்து அழலுள் நிற்றல் – குண்டல:4/1,2

TOP


பூரித்தல் (1)

பூரித்தல் வாடுதல் என்று இவற்றால் பொலிவு இன்றி நின்றான் – குண்டல:19/3

TOP


பெய்த (1)

தினை பெய்த புன்கத்தை போல சிறியவும் மூத்தவும் ஆகி – குண்டல:14/2

TOP


பெரும் (1)

உறுப்புக்கள் தாம் உடன்கூடி ஒன்றாய் இருந்த பெரும் பை – குண்டல:13/1

TOP


பெருமை-கண் (1)

முன் தான் பெருமை-கண் நின்றான் முடிவு எய்து-காறும் – குண்டல:1/1

TOP


பெற்று (1)

பெறுப பெறும் பெற்று இழப்ப இழக்கும் – குண்டல:18/2

TOP


பெறுப (1)

பெறுப பெறும் பெற்று இழப்ப இழக்கும் – குண்டல:18/2

TOP


பெறும் (1)

பெறுப பெறும் பெற்று இழப்ப இழக்கும் – குண்டல:18/2

TOP


பேணியே (1)

பிரிவிலம் ஆகி தன் சொல் பேணியே ஒழுகும் நங்கட்கு – குண்டல:8/3

TOP


பை (1)

உறுப்புக்கள் தாம் உடன்கூடி ஒன்றாய் இருந்த பெரும் பை
மறைப்பில் விழைவிற்கு சார்வாய் மயக்குவதேல் இ உறுப்பு – குண்டல:13/1,2

TOP


பொடி (1)

போற்றல் உடை நீக்குதல் பொடி துகள் மெய் பூசல் – குண்டல:4/1

TOP


பொத்தி (1)

அனல் என நினைப்பில் பொத்தி அகம் தலை கொண்ட காம – குண்டல:6/1

TOP


பொருள் (1)

புகழ் எழ விகற்பிக்கின்ற பொருள் இல் காமத்தை மற்றோர் – குண்டல:5/2

TOP


பொருள்களுக்கு (1)

ஆதலால் அழிதல் மாலை பொருள்களுக்கு அழிதல் வேண்டா – குண்டல:7/3

TOP


பொலிவு (1)

பூரித்தல் வாடுதல் என்று இவற்றால் பொலிவு இன்றி நின்றான் – குண்டல:19/3

TOP


பொழுதின் (1)

வெறுப்பில் கிடந்த பொழுதின் வேண்டப்படுவதும் உண்டோ – குண்டல:13/4

TOP


போகாமை (1)

புனலினை புனலினாலே யாவர் போகாமை வைப்பார் – குண்டல:6/4

TOP


போதர (1)

போதர உயிர்த்த ஆவி புக உயிர்க்கின்றதேனும் – குண்டல:7/1

TOP


போய் (1)

போய் குற்றம் மூன்றும் அறுத்தான் புகழ் கூறுவேற்கு என் – குண்டல:2/3

TOP


போல் (2)

ஆயுவினை நோக்கி உள வாழ்க்கை அதுவே போல்
தீயவினை நோக்கும் இயல் சிந்தனையும் இல்லாத – குண்டல:3/2,3
குறைத்தன போல் அழுகி குறைந்து குறைந்து சொரிய – குண்டல:13/3

TOP


போல்வார் (1)

மண்ணுளார் தம்மை போல்வார் மாட்டாதே அன்று வாய்மை – குண்டல:17/1

TOP


போல (1)

தினை பெய்த புன்கத்தை போல சிறியவும் மூத்தவும் ஆகி – குண்டல:14/2

TOP


போழ்தின் (2)

தின்பது ஓர் நாயும் இழுப்ப திசை-தொறும் சீ பில்கு போழ்தின்
இன்ப நல் நாற்றம் இதன்-கண் எவ்வகையால் கொள்ளலாமே – குண்டல:11/3,4
பாறொடு நாய்கள் அசிப்ப பறிப்பறி பற்றிய போழ்தின்
ஏறிய இ தசை-தன்-மாட்டு இன்புறல் ஆவது இங்கு என்னோ – குண்டல:12/3,4

TOP


போழ்தும் (1)

வேரி கமழ் தார் அரசன் விடுக என்ற போழ்தும்
தாரித்தல் ஆகா வகையால் கொலை சூழ்ந்த பின்னும் – குண்டல:19/1,2

TOP


போழ்ந்த (1)

விண்ணுளார் புகழ்தற்கு ஒத்த விழுமியோன் நெற்றி போழ்ந்த
கண்ணுளான் கண்டம் தன் மேல் கறையை யார் கறை அன்று என்பார் – குண்டல:17/3,4

TOP


போற்றல் (1)

போற்றல் உடை நீக்குதல் பொடி துகள் மெய் பூசல் – குண்டல:4/1

TOP


மடிந்து (1)

வார்த்தை இவை செய் தவம் மடிந்து ஒழுகல் என்றான் – குண்டல:4/4

TOP


மண்ணுளார் (1)

மண்ணுளார் தம்மை போல்வார் மாட்டாதே அன்று வாய்மை – குண்டல:17/1

TOP


மணி (1)

வகை எழில் தோள்கள் என்றும் மணி நிற குஞ்சி என்றும் – குண்டல:5/1

TOP


மத (1)

அறம் கொள் கோல் அண்ணல் மும் மத யானையான் – குண்டல:15/4

TOP


மந்தரம் (1)

மாறுகொள் மந்தரம் என்றும் மரகத வீங்கு எழு என்றும் – குண்டல:12/1

TOP


மயக்குவதேல் (1)

மறைப்பில் விழைவிற்கு சார்வாய் மயக்குவதேல் இ உறுப்பு – குண்டல:13/2

TOP


மரகத (1)

மாறுகொள் மந்தரம் என்றும் மரகத வீங்கு எழு என்றும் – குண்டல:12/1

TOP


மருந்தின் (1)

நோய்க்கு உற்ற மாந்தர் மருந்தின் சுவை நோக்ககில்லார் – குண்டல:2/1

TOP


மருவினால் (1)

மருவினால் தீய ஆகா வரம்பில் காலத்துள் என்றும் – குண்டல:8/2

TOP


மலிர்ப (1)

மறிப மறியும் மலிர்ப மலிரும் – குண்டல:18/1

TOP


மலிரும் (1)

மறிப மறியும் மலிர்ப மலிரும்
பெறுப பெறும் பெற்று இழப்ப இழக்கும் – குண்டல:18/1,2

TOP


மற்று (1)

எனது என சிந்தித்தலால் மற்று இ உடம்பு இன்பத்துக்கு ஆமேல் – குண்டல:14/1

TOP


மற்றோர் (1)

புகழ் எழ விகற்பிக்கின்ற பொருள் இல் காமத்தை மற்றோர்
தொகை எழும் காதல்-தன்னால் துய்த்து யாம் துடைத்தும் என்பார் – குண்டல:5/2,3

TOP


மறிப (1)

மறிப மறியும் மலிர்ப மலிரும் – குண்டல:18/1

TOP


மறியும் (1)

மறிப மறியும் மலிர்ப மலிரும் – குண்டல:18/1

TOP


மறைப்பில் (1)

மறைப்பில் விழைவிற்கு சார்வாய் மயக்குவதேல் இ உறுப்பு – குண்டல:13/2

TOP


மாட்டா (1)

ஒருபொழுது இரங்க மாட்டா கூற்றின் யார் உய்தும் என்பார் – குண்டல:8/4

TOP


மாட்டாதே (1)

மண்ணுளார் தம்மை போல்வார் மாட்டாதே அன்று வாய்மை – குண்டல:17/1

TOP


மாண்ட (1)

வாயுவினை நோக்கி உள மாண்ட வய நாவாய் – குண்டல:3/1

TOP


மாந்தர் (1)

நோய்க்கு உற்ற மாந்தர் மருந்தின் சுவை நோக்ககில்லார் – குண்டல:2/1

TOP


மாலை (1)

ஆதலால் அழிதல் மாலை பொருள்களுக்கு அழிதல் வேண்டா – குண்டல:7/3

TOP


மாற்றமே (1)

மாற்றமே நவின்றான் தடுமாற்றத்து – குண்டல:16/3

TOP


மாறுகொள் (1)

மாறுகொள் மந்தரம் என்றும் மரகத வீங்கு எழு என்றும் – குண்டல:12/1

TOP


மிக்க (1)

ஊதியம் என்று கொள்வர் உணர்வினான் மிக்க நீரார் – குண்டல:7/2

TOP


மீட்சி (1)

மீளினும் மீள காண்டும் மீட்சி ஒன்றானும் இல்லா – குண்டல:10/2

TOP


மீள (1)

மீளினும் மீள காண்டும் மீட்சி ஒன்றானும் இல்லா – குண்டல:10/2

TOP


மீளினும் (1)

மீளினும் மீள காண்டும் மீட்சி ஒன்றானும் இல்லா – குண்டல:10/2

TOP


மீளும் (1)

மீளும் இ இயல்பும் இன்னே மேல்வரு மூப்பும் ஆகி – குண்டல:9/3

TOP


முடிவு (1)

முன் தான் பெருமை-கண் நின்றான் முடிவு எய்து-காறும் – குண்டல:1/1

TOP


மும் (1)

அறம் கொள் கோல் அண்ணல் மும் மத யானையான் – குண்டல:15/4

TOP


முன் (1)

முன் தான் பெருமை-கண் நின்றான் முடிவு எய்து-காறும் – குண்டல:1/1

TOP


மூத்தவும் (1)

தினை பெய்த புன்கத்தை போல சிறியவும் மூத்தவும் ஆகி – குண்டல:14/2

TOP


மூப்பும் (1)

மீளும் இ இயல்பும் இன்னே மேல்வரு மூப்பும் ஆகி – குண்டல:9/3

TOP


மூர்த்தி (1)

பிறந்த மூர்த்தி ஒத்தான் திங்கள் வெண்குடை – குண்டல:15/3

TOP


மூன்றும் (1)

போய் குற்றம் மூன்றும் அறுத்தான் புகழ் கூறுவேற்கு என் – குண்டல:2/3

TOP


மெய் (1)

போற்றல் உடை நீக்குதல் பொடி துகள் மெய் பூசல் – குண்டல:4/1

TOP


மேல் (1)

கண்ணுளான் கண்டம் தன் மேல் கறையை யார் கறை அன்று என்பார் – குண்டல:17/4

TOP


மேல்வரு (1)

மீளும் இ இயல்பும் இன்னே மேல்வரு மூப்பும் ஆகி – குண்டல:9/3

TOP


மொழிந்தான் (1)

நன்றே நினைந்தான் குணமே மொழிந்தான் தனக்கு என்று – குண்டல:1/2

TOP


யாம் (1)

தொகை எழும் காதல்-தன்னால் துய்த்து யாம் துடைத்தும் என்பார் – குண்டல:5/3

TOP


யார் (2)

ஒருபொழுது இரங்க மாட்டா கூற்றின் யார் உய்தும் என்பார் – குண்டல:8/4
கண்ணுளான் கண்டம் தன் மேல் கறையை யார் கறை அன்று என்பார் – குண்டல:17/4

TOP


யாவர் (1)

புனலினை புனலினாலே யாவர் போகாமை வைப்பார் – குண்டல:6/4

TOP


யான் (1)

இனைய உடம்பினை பாவி யான் எனது என்னல் ஆமோ – குண்டல:14/4

TOP


யானையான் (1)

அறம் கொள் கோல் அண்ணல் மும் மத யானையான் – குண்டல:15/4

TOP


வகை (1)

வகை எழில் தோள்கள் என்றும் மணி நிற குஞ்சி என்றும் – குண்டல:5/1

TOP


வகையால் (1)

தாரித்தல் ஆகா வகையால் கொலை சூழ்ந்த பின்னும் – குண்டல:19/2

TOP


வய (1)

வாயுவினை நோக்கி உள மாண்ட வய நாவாய் – குண்டல:3/1

TOP


வரம்பில் (1)

மருவினால் தீய ஆகா வரம்பில் காலத்துள் என்றும் – குண்டல:8/2

TOP


வல்லான் (1)

TOP


வலைப்பட்டு (1)

கோள் வலைப்பட்டு சாவாம் கொலைக்களம் குறித்து சென்றே – குண்டல:10/1

TOP


வழு (1)

வாய்க்கு உற்ற சொல்லின் வழுவும் வழு அல்ல அன்றே – குண்டல:2/4

TOP


வழுவும் (1)

வாய்க்கு உற்ற சொல்லின் வழுவும் வழு அல்ல அன்றே – குண்டல:2/4

TOP


வாடுதல் (1)

பூரித்தல் வாடுதல் என்று இவற்றால் பொலிவு இன்றி நின்றான் – குண்டல:19/3

TOP


வாய்க்கு (1)

வாய்க்கு உற்ற சொல்லின் வழுவும் வழு அல்ல அன்றே – குண்டல:2/4

TOP


வாய்மை (1)

மண்ணுளார் தம்மை போல்வார் மாட்டாதே அன்று வாய்மை
நண்ணினார் திறத்தும் குற்றம் குற்றமே நல்ல ஆகா – குண்டல:17/1,2

TOP


வாயில்கள்-தோறும் (1)

ஒன்பது வாயில்கள்-தோறும் உள் நின்று அழுக்கு சொரிய – குண்டல:11/2

TOP


வாயுவினை (1)

வாயுவினை நோக்கி உள மாண்ட வய நாவாய் – குண்டல:3/1

TOP


வார்த்தை (1)

வார்த்தை இவை செய் தவம் மடிந்து ஒழுகல் என்றான் – குண்டல:4/4

TOP


வாழ்க்கை (1)

ஆயுவினை நோக்கி உள வாழ்க்கை அதுவே போல் – குண்டல:3/2

TOP


வாழ்கின்றோமா (1)

வாளின்-வாய் தலை வைப்பாக்கு செல்கின்றோம் வாழ்கின்றோமா – குண்டல:10/4

TOP


வாழவும் (1)

நுனைய புழுக்குலம் தம்மால் நுகரவும் வாழவும் பட்ட – குண்டல:14/3

TOP


வாளின்-வாய் (1)

வாளின்-வாய் தலை வைப்பாக்கு செல்கின்றோம் வாழ்கின்றோமா – குண்டல:10/4

TOP


விகற்பிக்கின்ற (1)

புகழ் எழ விகற்பிக்கின்ற பொருள் இல் காமத்தை மற்றோர் – குண்டல:5/2

TOP


விடுக (1)

வேரி கமழ் தார் அரசன் விடுக என்ற போழ்தும் – குண்டல:19/1

TOP


விண்ணுளார் (1)

விண்ணுளார் புகழ்தற்கு ஒத்த விழுமியோன் நெற்றி போழ்ந்த – குண்டல:17/3

TOP


விழுமியோன் (1)

விண்ணுளார் புகழ்தற்கு ஒத்த விழுமியோன் நெற்றி போழ்ந்த – குண்டல:17/3

TOP


விழைவிற்கு (1)

மறைப்பில் விழைவிற்கு சார்வாய் மயக்குவதேல் இ உறுப்பு – குண்டல:13/2

TOP


வினையின் (1)

பாரித்தது எல்லாம் வினையின் பயன் என்ன வல்லான் – குண்டல:19/4

TOP


வீங்கு (1)

மாறுகொள் மந்தரம் என்றும் மரகத வீங்கு எழு என்றும் – குண்டல:12/1

TOP


வெண்குடை (1)

பிறந்த மூர்த்தி ஒத்தான் திங்கள் வெண்குடை
அறம் கொள் கோல் அண்ணல் மும் மத யானையான் – குண்டல:15/3,4

TOP


வெறுப்பில் (1)

வெறுப்பில் கிடந்த பொழுதின் வேண்டப்படுவதும் உண்டோ – குண்டல:13/4

TOP


வேண்டப்படுவதும் (1)

வெறுப்பில் கிடந்த பொழுதின் வேண்டப்படுவதும் உண்டோ – குண்டல:13/4

TOP


வேண்டா (1)

ஆதலால் அழிதல் மாலை பொருள்களுக்கு அழிதல் வேண்டா
காதலால் அழுதும் என்பார் கண் நனி களையல் உற்றார் – குண்டல:7/3,4

TOP


வேரி (1)

வேரி கமழ் தார் அரசன் விடுக என்ற போழ்தும் – குண்டல:19/1

TOP


வைப்பாக்கு (1)

வாளின்-வாய் தலை வைப்பாக்கு செல்கின்றோம் வாழ்கின்றோமா – குண்டல:10/4

TOP


வைப்பார் (1)

புனலினை புனலினாலே யாவர் போகாமை வைப்பார் – குண்டல:6/4

TOP