வ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வகுத்து 1
வகை 8
வச்சிர 1
வஞ்சகர் 1
வஞ்சமும் 1
வஞ்சனை 1
வட்கு 1
வட்ட 2
வட்டணை 1
வட்டத்து 1
வட்டம் 3
வட்டை 1
வட 4
வட-பால் 1
வடகால் 1
வடசொல் 1
வடந்தை 1
வடம் 2
வடமீன் 2
வடமொழி 1
வடவன 1
வடவனத்து 1
வடவை 2
வடவையின் 4
வடவையும் 1
வடி 2
வடிவம் 1
வடிவினள் 1
வடிவு 3
வடிவொடு 1
வடு 2
வடுத்து 2
வண் 1
வண்டின் 1
வண்டு 13
வண்டும் 4
வண்டொடு 3
வண்டொடும் 2
வண்ணம் 1
வண்ணன் 1
வணக்கம் 1
வணக்கி 1
வணக்கும் 1
வணங்கார் 3
வணங்கி 2
வணங்கியும் 1
வணங்கு 1
வணங்கு-மின் 1
வணங்குதும் 1
வணங்குதுமே 1
வணங்கும் 4
வணிகன் 3
வதிந்து 1
வதிபெறும் 1
வதிய 1
வதுவை 1
வந்த 2
வந்தது 1
வந்தருளிய 1
வந்தனை 2
வந்திருந்த 1
வந்து 8
வயக்கி 1
வயங்கு 1
வயல் 9
வயாவு 1
வயிரமும் 1
வயிற்றில் 1
வயிற்றினள் 1
வயிற்று 2
வயிற்றுள் 2
வயிறடைத்து 1
வயிறளவு 1
வயிறு 10
வயின் 1
வர 5
வரத்த 1
வரத்தால் 3
வரத்தினர்க்கு 1
வரத்து 2
வரநதி 1
வரப்பெறு 1
வரம் 1
வரம்சொலி 1
வரம்பு 2
வரல் 1
வரலால் 1
வரவர 1
வரவழைத்து 1
வரவினுக்கு 1
வரவு 5
வரற்கு 1
வரன்முறை 1
வரால் 4
வரி 11
வரிந்த 2
வரு 6
வருடம் 1
வருடை 1
வருத்தமது 1
வருத்தி 1
வருத்தியும் 1
வருதலும் 1
வருந்தாது 1
வருந்தி 4
வருந்தியும் 1
வரும் 9
வருமோ 1
வருவது 1
வருவதும் 1
வருவன 3
வரை 21
வரை_அரமகளிர்க்கு 1
வரை_அரமாதர் 1
வரைந்த 1
வரைந்து 1
வரைப்பகை 2
வரையற 1
வரையறுத்து 1
வரையா 1
வரையாது 1
வரையுடன் 1
வல் 6
வல்லியை 1
வல்லோரே 1
வலம் 2
வலம்புரி 2
வலவன் 1
வலவை 1
வலன் 1
வலி 8
வலி_முகம் 1
வலிக்கு 1
வலிகொண்டு 1
வலிது 1
வலை 3
வவ்விய 2
வவ்வினரிடத்தும் 1
வவ்வுறு 1
வழக்கில் 1
வழக்கிற்கு 1
வழக்கினை 1
வழக்கு 5
வழக்குடன் 1
வழக்கும் 1
வழங்காது 1
வழங்கு 1
வழங்கும் 1
வழங்குறு 1
வழி 29
வழியும் 2
வழிவிட 1
வழு 1
வழுத்தலும் 1
வழுத்தார் 1
வழுத்திய 1
வழுத்தினர் 1
வழுத்தும் 2
வழுதி 1
வழுவா 1
வழுவாது 1
வள் 6
வள்ளம் 2
வள்ளமும் 1
வள்ளி 4
வள்ளியும் 1
வள்ளியோர் 1
வள்ளுவன்-தனக்கு 1
வள்ளை 1
வள்ளையில் 2
வள்ளையும் 1
வளம் 4
வளம்-வயின் 1
வளர் 22
வளர்செய்த 1
வளர்த்த 4
வளர்த்தலும் 1
வளர்த்து 1
வளர்த்தும் 1
வளர்ந்த 3
வளர்ந்தே 1
வளர 1
வளரும் 1
வளன் 1
வளனில் 1
வளனும் 1
வளி 7
வளிமகனை 1
வளை 34
வளைக்கும் 1
வளைத்த 7
வளைத்து 3
வளைந்த 3
வளைந்து 6
வளைப்ப 1
வளையுடன் 1
வற்றா 2
வற்றிய 1
வறந்த 2
வறள் 1
வறு 1
வன்மீன் 1
வன்னி 1
வன்னியர் 1
வன்னியும் 1
வன 3
வனத்து 1
வனப்பு 1
வனப்பும் 1
வனமும் 1

வகுத்து (1)

வனமும் பிதாவும் பாணியில் வகுத்து
வட்டம் கொடுக்கும் இந்திரை பணிக்கு – கல்லாடம்:2 99/20,21

மேல்

வகை (8)

செறி பிறப்பு இறப்பு என இரு வகை திரியும் – கல்லாடம்:2 13/15
புகர் மலை இயங்கா வகை அரி சூழ்ந்தன – கல்லாடம்:2 26/10
மூன்று வகை அடுத்த தேன் தரு கொழு மலர் – கல்லாடம்:2 35/3
இவ் வகை பிறவும் எதிர் அமர் ஏறி – கல்லாடம்:2 49/15
வரையறுத்து அமைந்த வகை நான்கு ஆக – கல்லாடம்:2 52/2
புள் பெயர் குன்றமும் எழு வகை பொருப்பும் – கல்லாடம்:2 70/1
கோதை வகை பரிந்தும் மணி கலன் கொண்டு – கல்லாடம்:2 87/10
இரு வகை ஏழ் எனும் திரு உலகு அனைத்தும் – கல்லாடம்:2 94/34

மேல்

வச்சிர (1)

வச்சிர தட கை வரைப்பகை சுமந்த – கல்லாடம்:2 35/8

மேல்

வஞ்சகர் (1)

நெஞ்சு இருத்தாத வஞ்சகர் போல – கல்லாடம்:2 42/30

மேல்

வஞ்சமும் (1)

அனைத்து உள வஞ்சமும் அழித்து நிரை மீட்சி – கல்லாடம்:2 93/19

மேல்

வஞ்சனை (1)

வஞ்சனை தூங்கி ஆரல் உண்ணும் – கல்லாடம்:2 36/3

மேல்

வட்கு (1)

வட்கு உடை மையல் அகற்றி அன்பு ஒருகால் – கல்லாடம்:2 92/18

மேல்

வட்ட (2)

தீ வளர் வட்ட குண்டம் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/31
ஒப்புடைத்தாய வட்ட வாய் தொண்டகம் – கல்லாடம்:2 24/14

மேல்

வட்டணை (1)

மண்ணவர் காண வட்டணை வாள் எடுத்து – கல்லாடம்:2 49/8

மேல்

வட்டத்து (1)

நிறைமதி வட்டத்து முயல் உரி விசித்து – கல்லாடம்:2 82/22

மேல்

வட்டம் (3)

வளைத்த வில் வட்டம் கிடைத்தது கண்டு – கல்லாடம்:2 25/26
வட்டம் முக்கோணம் சதுரம் கார் முகம் – கல்லாடம்:2 77/10
வட்டம் கொடுக்கும் இந்திரை பணிக்கு – கல்லாடம்:2 99/21

மேல்

வட்டை (1)

வட்டை வந்தனை என வழங்கும் மொழி நிற்க – கல்லாடம்:2 40/13

மேல்

வட (4)

வட புல விஞ்சையன் வைகு இடத்து அகன் கடை – கல்லாடம்:2 43/25
வீழ் சுற்று ஒழுக்கிய பராரை திரு வட
குளிர் நிழல் இருந்து குண செயல் மூன்றும் – கல்லாடம்:2 53/10,11
வட திருஆலவாய் திருநடுவூர் – கல்லாடம்:2 59/22
தென் தமிழ் வட கலை சில கொடுத்து எனவும் – கல்லாடம்:2 73/22

மேல்

வட-பால் (1)

வட-பால் பரிந்த பலி மண கோட்டமும் – கல்லாடம்:2 41/20

மேல்

வடகால் (1)

தென்கால் திகைப்ப வடகால் வளர – கல்லாடம்:2 94/7

மேல்

வடசொல் (1)

வடசொல் மயக்கமும் வருவன புணர்த்தி – கல்லாடம்:2 63/18

மேல்

வடந்தை (1)

விடையா வடந்தை செய் வெள்ளி அம் சிலம்பினும் – கல்லாடம்:2 52/10

மேல்

வடம் (2)

நடம்செய தரள வடம் தெறு நகரோய் – கல்லாடம்:2 51/18
அரி அயன் அமரர் மலை வடம் பூட்டி – கல்லாடம்:2 66/7

மேல்

வடமீன் (2)

வடமீன் காட்டி விளக்கு அணி எடுத்து – கல்லாடம்:2 18/32
வடமீன் கற்பின் எம் பீடு கெழு மடந்தை – கல்லாடம்:2 37/1

மேல்

வடமொழி (1)

வடமொழி விதித்த இசை நூல் வழக்குடன் – கல்லாடம்:2 82/1

மேல்

வடவன (1)

மகிழ் நடம் பேய் பெறும் வடவன காட்டினும் – கல்லாடம்:2 76/16

மேல்

வடவனத்து (1)

வடவனத்து ஒருநாள் மாறுபட்டு எதிர்ந்து – கல்லாடம்:2 99/1

மேல்

வடவை (2)

வடவை நெடு நாக்கின் கிளைகள் விரிந்து என்ன – கல்லாடம்:1 2/5
கடல் மகள் உள் வைத்து வடவை மெய் காயவும் – கல்லாடம்:2 76/1

மேல்

வடவையின் (4)

கிடந்து எரி வடவையின் தளிர் முகம் ஈன்று – கல்லாடம்:1 2/7
கவை துகிர் வடவையின் திரள் சிகை பரப்பி – கல்லாடம்:2 43/1
பவள மின் கவை கொடி வடவையின் கொழுந்து என – கல்லாடம்:2 72/24
மற்று அவன்-தன்னால் வடவையின் கொழுந்து சுட்டு – கல்லாடம்:2 75/13

மேல்

வடவையும் (1)

கலி திரை பரவையும் கனன்று எழு வடவையும்
அடியினும் முடியினும் அணைந்தன போல – கல்லாடம்:2 73/2,3

மேல்

வடி (2)

வடி விழி சிற்றிடை பெரு முலை மடவீர் – கல்லாடம்:2 10/1
குவளை வடி பூத்த கண் தவள வாள் நகை – கல்லாடம்:2 89/2

மேல்

வடிவம் (1)

வடிவம் எட்டினுள் மகிழ்ந்த ஒன்றும் – கல்லாடம்:2 29/26

மேல்

வடிவினள் (1)

நுனி கவின் நிறைந்த திரு பெரு வடிவினள்
உயிர் வைத்து உடலம் உழன்றன போல – கல்லாடம்:2 53/1,2

மேல்

வடிவு (3)

திருவடிவு எட்டனுள் ஒரு வடிவு ஆகியும் – கல்லாடம்:2 13/3
வளை விலை மாக்கள் வடிவு எடுத்தருளி – கல்லாடம்:2 45/15
இரு வடிவு ஆகி பழ மறை வேதியன் – கல்லாடம்:2 90/7

மேல்

வடிவொடு (1)

மரகதம் உடற்றிய வடிவொடு மயங்க – கல்லாடம்:2 41/17

மேல்

வடு (2)

மதிஞரின் பழித்த வடு இரு_மூன்றும் – கல்லாடம்:2 53/15
நீர் வடு பொருவ நிறுத்திட படரினும் – கல்லாடம்:2 61/20

மேல்

வடுத்து (2)

வடுத்து எழு கொலை முலை பொடித்தன அன்றே – கல்லாடம்:2 5/30
கொடும் கொலை வடுத்து கடும் பழி சடை அலைந்து – கல்லாடம்:2 83/3

மேல்

வண் (1)

விண் விரித்து ஒடுக்கும் இரவி வண் கவிகைக்கு – கல்லாடம்:2 81/31

மேல்

வண்டின் (1)

வண்டின் தாரியும் கஞ்ச நாதமும் – கல்லாடம்:2 21/50

மேல்

வண்டு (13)

வண்டு இனம் புரளும் வயங்கு புகர் முகத்த – கல்லாடம்:1 1/4
முல்லை யாழொடு சுருதி வண்டு அலம்ப – கல்லாடம்:2 14/15
வண்டு மருவி உண்டு களியாது – கல்லாடம்:2 18/18
தண்டா மயல் கொடு வண்டு பரந்து அரற்ற – கல்லாடம்:2 20/6
முயல் எனும் வண்டு உண அமுத நறவு ஒழுக்கி – கல்லாடம்:2 21/9
வண்டு கிளை முரற்றிய பாசிலை துளவும் – கல்லாடம்:2 41/16
வருவன வாரி வண்டு இனம் தொடர – கல்லாடம்:2 42/22
பசி மயல் பிணித்த பிள்ளை வண்டு அரற்ற – கல்லாடம்:2 46/1
பொருத்தம் காண்டி வண்டு ஆரும் – கல்லாடம்:2 50/34
வண்டு இனம் படிந்து மது கவர்ந்து உண்டு – கல்லாடம்:2 51/7
நிரை இதழ் திறந்து மது வண்டு அருந்தும் – கல்லாடம்:2 58/1
வண்டு எழுந்து ஆர்ப்ப மணி எடுத்து அலம்பி – கல்லாடம்:2 68/25
தாது உடல் துதைந்த மென் தழை சிறை வண்டு இனம் – கல்லாடம்:2 95/19

மேல்

வண்டும் (4)

பிரசமும் வண்டும் இரவி தெறு மணியும் – கல்லாடம்:2 28/21
வண்டும் தேனும் மருள் கிளை முரற்றி – கல்லாடம்:2 41/40
கந்தி விரி படிந்த மென் சிறை வண்டும்
சந்தன பொங்கர் தழை சிறை மயிலும் – கல்லாடம்:2 50/22,23
வண்டும் தேனும் ஞிமிறும் சுரும்பும் – கல்லாடம்:2 54/5

மேல்

வண்டொடு (3)

வண்டொடு மலர்ந்த வண்ணம் போல – கல்லாடம்:2 29/21
வண்டொடு குமுதம் மலர்ந்து இதழ் விரிப்ப – கல்லாடம்:2 64/27
வண்டொடு மகிழ்ந்து அவிழ் தோட்டு அலர் சூட்டி – கல்லாடம்:2 87/15

மேல்

வண்டொடும் (2)

பூவொடும் வண்டொடும் பொங்கரும் உறங்க – கல்லாடம்:2 43/13
தேனொடும் வண்டொடும் திருவொடும் கெழுமி – கல்லாடம்:2 68/8

மேல்

வண்ணம் (1)

வண்டொடு மலர்ந்த வண்ணம் போல – கல்லாடம்:2 29/21

மேல்

வண்ணன் (1)

கரும் கடல் வண்ணன் செம் கரும் கரத்து – கல்லாடம்:2 27/7

மேல்

வணக்கம் (1)

அருச்சனை வணக்கம் பர உயிர்க்கு அன்பு அகம் – கல்லாடம்:2 86/31

மேல்

வணக்கி (1)

பாகல் கோட்டில் படர் கறி வணக்கி
கல்லென்று இழிந்து கொல்லையில் பரக்கும் – கல்லாடம்:2 39/19,20

மேல்

வணக்கும் (1)

அறுபத்திரண்டு இசை அனைத்து உயிர் வணக்கும்
மருத்துவ பெயர்பெறும் வான கருவி – கல்லாடம்:2 82/27,28

மேல்

வணங்கார் (3)

வணங்கார் இனம் என மாழ்கி – கல்லாடம்:2 15/30
முக்கண் கடவுள் முதல்வனை வணங்கார்
தொக்க தீ பெருவினை சூழ்ந்தன போலவும் – கல்லாடம்:2 38/27,28
முன்னவன் கூடல் முறை வணங்கார் என – கல்லாடம்:2 82/35

மேல்

வணங்கி (2)

வணங்கி நின்று ஏத்த குரு மொழி வைத்தோய் – கல்லாடம்:1 2/42
நிரைநிரை வணங்கி மதகு எதிர்கொள்ள – கல்லாடம்:2 42/26

மேல்

வணங்கியும் (1)

ஊடியும் வணங்கியும் உவந்து அளி கூறியும் – கல்லாடம்:2 48/20

மேல்

வணங்கு (1)

மை புற கூந்தல் கொடி வணங்கு இடையே – கல்லாடம்:2 52/27

மேல்

வணங்கு-மின் (1)

தொழு-மின் வணங்கு-மின் சூழ்-மின் தொடர்-மின் – கல்லாடம்:2 10/2

மேல்

வணங்குதும் (1)

ஆரணம் போற்றும் நின் கால் உற வணங்குதும்
கால் முகம் ஏற்ற துளை கொள் வாய் கறங்கும் – கல்லாடம்:1 1/32,33

மேல்

வணங்குதுமே (1)

எண்தக போற்றி நின் கால் வணங்குதுமே – கல்லாடம்:2 21/66

மேல்

வணங்கும் (4)

அடிக்கடி வணங்கும் சாரல் நாட – கல்லாடம்:2 25/8
அ நிலத்தவர் என அடிக்கடி வணங்கும்
வெள்ளி அம் குன்றகம் உள்ளுற புகுந்து ஒரு – கல்லாடம்:2 78/14,15
இறையோன் திருவடி நிறையுடன் வணங்கும்
பெரும் புனல் ஊர எம் இல்லம் – கல்லாடம்:2 87/40,41
மண்ணுளர் வணங்கும் தன்னுடை தகைமையும் – கல்லாடம்:2 88/6

மேல்

வணிகன் (3)

வளர் குறி மயங்கா வணிகன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 9/15
முன் ஒரு வணிகன் மகப்பேறு இன்மையின் – கல்லாடம்:2 44/14
மாநிலம் தோய்ந்தோர் வணிகன் ஆகி – கல்லாடம்:2 98/3

மேல்

வதிந்து (1)

தோள் கால் வதிந்து தொழிற்பட தோன்றும் – கல்லாடம்:2 82/17

மேல்

வதிபெறும் (1)

மற்ற தன் சேக்கையுள் வதிபெறும் செம் கால் – கல்லாடம்:2 74/12

மேல்

வதிய (1)

பொறி விழி பாந்தள் புற்று அளை வதிய
வரி உடல் ஈயல் வாய்-தொறும் எதிர்ப்ப – கல்லாடம்:2 94/8,9

மேல்

வதுவை (1)

திரு பெரு வதுவை பொருந்திய அ நாள் – கல்லாடம்:2 10/18

மேல்

வந்த (2)

மறலி விடுக்க வந்த தூதுவர் – கல்லாடம்:2 26/8
திருவறம் வந்த ஒருவன் தூதுகள் – கல்லாடம்:2 100/30

மேல்

வந்தது (1)

வீதி வந்தது வரலால் நம்தம் – கல்லாடம்:2 10/27

மேல்

வந்தருளிய (1)

விஞ்சை வந்தருளிய நஞ்சு அணி மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 52/22

மேல்

வந்தனை (2)

வட்டை வந்தனை என வழங்கும் மொழி நிற்க – கல்லாடம்:2 40/13
வந்தனை என்னில் வரு குறி கண்டிலன் – கல்லாடம்:2 71/34

மேல்

வந்திருந்த (1)

மறி உயிர் உண்ண குறுகி வந்திருந்த
தெய்வம் கற்ற அறிவை – கல்லாடம்:2 16/39,40

மேல்

வந்து (8)

ஒருங்கு வந்து இமையா அரும் கடன் முற்றிய – கல்லாடம்:2 7/13
தந்த எம் குரிசில் தனி வந்து எமது – கல்லாடம்:2 13/18
கந்தி தண்டலை வந்து வீற்றிருந்து – கல்லாடம்:2 17/30
மூதூர் கூடல் வந்து அருள் முக்கணன் – கல்லாடம்:2 17/37
அறிவு ஒளி நிறைவே ஓர் உரு தரிந்து வந்து
அருள் வழக்கு ஏறி அவர் வழக்கு உடைத்த – கல்லாடம்:2 44/25,26
அவ் வழி கூறின் அ தழை வந்து
கண் மலர் கவர்ந்தும் கை மலர் குவித்தும் – கல்லாடம்:2 48/17,18
முளரி அம் கோயில் தளைவிட வந்து
நல் அறம் பூத்த முல்லை அம் திருவினள் – கல்லாடம்:2 50/31,32
கொண்டல் வந்து உலவும் நீல குவட்டினும் – கல்லாடம்:2 52/12

மேல்

வயக்கி (1)

மான் தலை கரத்தினில் கூடை வயக்கி
தூக்கல் வளையுடன் தொடர் பதம் எறிந்து – கல்லாடம்:2 99/4,5

மேல்

வயங்கு (1)

வண்டு இனம் புரளும் வயங்கு புகர் முகத்த – கல்லாடம்:1 1/4

மேல்

வயல் (9)

கொள்வோர்க்கு அன்றி அவ் வயல் சாயா – கல்லாடம்:2 17/27
விளை வயல் ஒடுங்கும் உதிர் நெல் உணவினும் – கல்லாடம்:2 20/22
நாளும் விளைக்கும் பெரு வயல் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/23
மிடைந்து வயல் திரிந்து முதுகு சரிந்து உடைந்து – கல்லாடம்:2 54/33
வயல் வளை கக்கிய மணி நிரை பரப்பே – கல்லாடம்:2 59/7
கழுநீர் மலையும் வயல் மாதினரே – கல்லாடம்:2 59/11
செம் கண் பகடு தங்கும் வயல் ஊரர்க்கு – கல்லாடம்:2 63/15
மலர் மலர் துவட்டும் வயல் அணி ஊர – கல்லாடம்:2 78/5
மணி முடி சுமந்த நம் வயல் அணி ஊரர் பின் – கல்லாடம்:2 89/12

மேல்

வயாவு (1)

பீரம் மலர்ந்த வயாவு நோய் நிலையாது – கல்லாடம்:2 5/5

மேல்

வயிரமும் (1)

வயிரமும் பொன்னும் நிரைநிரை கொழித்து – கல்லாடம்:2 28/22

மேல்

வயிற்றில் (1)

வயிற்றில் இருந்து வாய் முளைத்து என்ன – கல்லாடம்:2 17/50

மேல்

வயிற்றினள் (1)

உறை சூர் பகையினன் பெறு திரு வயிற்றினள்
ஒரு பால் பொலிந்த உயர் நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 79/13,14

மேல்

வயிற்று (2)

சுழல் விழி சிறுநகை குட வயிற்று இரு குழை – கல்லாடம்:2 34/6
வாய் வலம் கொண்ட வயிற்று எழு தழலுக்கு – கல்லாடம்:2 91/1

மேல்

வயிற்றுள் (2)

தலை மதில் வயிற்றுள் படும் அவர் உயிர் கணம் – கல்லாடம்:2 77/18
வயிற்றுள் அடக்கி வளை கிடைகிடக்கும் – கல்லாடம்:2 83/24

மேல்

வயிறடைத்து (1)

அ கடல் வயிறடைத்து அரக்கன் உயிர் வௌவி – கல்லாடம்:2 95/36

மேல்

வயிறளவு (1)

பெரு முகில் வயிறளவு ஊட்டி – கல்லாடம்:2 65/30

மேல்

வயிறு (10)

செறி திரை பாற்கடல் வயிறு நொந்து ஈன்ற – கல்லாடம்:2 17/9
சூல் வயிறு உளைந்து வளை கிடந்து முரலும் – கல்லாடம்:2 21/15
வயிறு குழிவாங்கி அழு முகம் காட்டாது – கல்லாடம்:2 21/44
மறி திரை பரவை புடை வயிறு குழம்ப – கல்லாடம்:2 29/12
மந்திர தழல் குழி தொட்டு வயிறு வருந்தி – கல்லாடம்:2 33/14
பெரும் கடல் முகந்து வயிறு நிறை நெடும் கார் – கல்லாடம்:2 37/2
வாய்விட்டு அலறி வயிறு நொந்து ஈன்ற – கல்லாடம்:2 65/6
பெரும் கடல் வயிறு கிடங்கு எழ கடைந்த – கல்லாடம்:2 66/8
வேலை குண்டு அகழ் வயிறு அலைத்து எழுந்த – கல்லாடம்:2 81/24
வயிறு வாய்த்து அழகு குழவி அம் கிழவோன் – கல்லாடம்:2 86/22

மேல்

வயின் (1)

மாண் இழை மகளிர் வயின் வைகுதலால் – கல்லாடம்:2 37/8

மேல்

வர (5)

முலை என சொல் என வர வர வைத்து – கல்லாடம்:2 33/6
முலை என சொல் என வர வர வைத்து – கல்லாடம்:2 33/6
ஆருயிர் வாழ அருள் வர நிறுத்திய – கல்லாடம்:2 38/25
பிள்ளையும் பெடையும் பறை வர தழீஇ – கல்லாடம்:2 43/8
பெண் வர சனகன் மிதிலையில் கொடுமரம் – கல்லாடம்:2 95/27

மேல்

வரத்த (1)

மாயா வரத்த பெரும் குருகு அடித்து – கல்லாடம்:2 67/22

மேல்

வரத்தால் (3)

ஞாட்பினுள் மறைந்து நடுவுறு வரத்தால்
வடவை நெடு நாக்கின் கிளைகள் விரிந்து என்ன – கல்லாடம்:1 2/4,5
வீதி கூறி விதித்த முன் வரத்தால்
கரு முகில் விளர்ப்ப அறல் நீர் குளிப்ப – கல்லாடம்:2 45/17,18
இரந்தன வரத்தால் ஒரு சடை இருத்திய – கல்லாடம்:2 57/25

மேல்

வரத்தினர்க்கு (1)

இரு புறம் போற்ற ஒரு தேர் வரத்தினர்க்கு
ஒன்னலர் முற்றி ஒருங்குபு படர – கல்லாடம்:2 94/36,37

மேல்

வரத்து (2)

மாயா பெரு வரத்து ஒரு மயில் ஆகி – கல்லாடம்:1 2/18
முதுக்குறை பெண்டிர் வரத்து இயல் குறிப்ப – கல்லாடம்:2 93/1

மேல்

வரநதி (1)

வான் வரநதி கரை மருள் மகம் எடுத்த – கல்லாடம்:2 60/14

மேல்

வரப்பெறு (1)

வரப்பெறு மா தவம் பெரிது உடையேமே – கல்லாடம்:2 80/34

மேல்

வரம் (1)

மகவினை பெறலாம் வரம் வேண்டினளே – கல்லாடம்:2 76/26

மேல்

வரம்சொலி (1)

மத்தியந்தணன் வரம்சொலி விடுப்ப – கல்லாடம்:2 41/4

மேல்

வரம்பு (2)

கட்டிய கரை வரம்பு உட்புக அழித்து – கல்லாடம்:2 9/5
வாய் எனும் குடத்தில் வரம்பு அற எடுத்த – கல்லாடம்:2 14/29

மேல்

வரல் (1)

நின் வரற்கு ஏவர் நல்குநர் நின் வரல்
கண்டு உடல் இடைந்தன காட்டுவல் காண்-மதி – கல்லாடம்:2 71/23,24

மேல்

வரலால் (1)

வீதி வந்தது வரலால் நம்தம் – கல்லாடம்:2 10/27

மேல்

வரவர (1)

வரி வளை முன்கை வரவர இறப்ப – கல்லாடம்:2 14/20

மேல்

வரவழைத்து (1)

மறி திரை பெரு நதி வரவழைத்து அருளிய – கல்லாடம்:2 10/22

மேல்

வரவினுக்கு (1)

மன்னுக வேந்தன் வரவினுக்கு எழுந்தே – கல்லாடம்:2 99/58

மேல்

வரவு (5)

ஆதலின் நின் வரவு எனக்கே – கல்லாடம்:2 71/38
அரி வினைக்கு அடங்கிய மலை இனம் வரவு என – கல்லாடம்:2 72/30
உடல் உயிர் தழைக்கும் அருள் வரவு உணர்த்த – கல்லாடம்:2 84/15
அற்புத கோப திரு வரவு அதற்கே – கல்லாடம்:2 84/22
கொடு வழி இவ் வரவு என்றும் – கல்லாடம்:2 97/25

மேல்

வரற்கு (1)

நின் வரற்கு ஏவர் நல்குநர் நின் வரல் – கல்லாடம்:2 71/23

மேல்

வரன்முறை (1)

வரன்முறை செய்த கூன் மதி கோவும் – கல்லாடம்:2 100/6

மேல்

வரால் (4)

முள் உடை பேழ் வாய் செம் கண் வரால் இனம் – கல்லாடம்:2 37/16
கரு வரி செம் கண் வரால் இனம் கலக்க – கல்லாடம்:2 54/25
வரி உடல் செம் கண் வரால் உடன் மயங்க – கல்லாடம்:2 57/4
வரி உடல் செம் கண் வரால் இனம் எதிர்ப்ப – கல்லாடம்:2 69/5

மேல்

வரி (11)

வரி உடல் சூழ குடம்பை நூல் தெற்றி – கல்லாடம்:1 1/26
வரி புற அணில் வால் கரும் தினை வளை குரல் – கல்லாடம்:2 4/23
வரி கொடு மதர்த்த கண் குழியாது – கல்லாடம்:2 5/13
வரி வளை முன்கை வரவர இறப்ப – கல்லாடம்:2 14/20
செம்பொன் செய்த வரி பந்து துரந்தும் – கல்லாடம்:2 28/31
வளை வாய் கிள்ளையும் வரி புனை பந்தும் – கல்லாடம்:2 29/2
கரு வரி செம் கண் வரால் இனம் கலக்க – கல்லாடம்:2 54/25
வரி உடல் செம் கண் வரால் உடன் மயங்க – கல்லாடம்:2 57/4
வரி உடல் செம் கண் வரால் இனம் எதிர்ப்ப – கல்லாடம்:2 69/5
மஞ்சு அடை கிளைத்த வரி குறு முள் தாள் – கல்லாடம்:2 89/5
வரி உடல் ஈயல் வாய்-தொறும் எதிர்ப்ப – கல்லாடம்:2 94/9

மேல்

வரிந்த (2)

நடு உடல் வரிந்த கொடி காய் பத்தர் – கல்லாடம்:2 40/3
வரிந்த இந்தன சுமை மதி அரவு இதழி – கல்லாடம்:2 43/17

மேல்

வரு (6)

திருகு புரி கோட்டு தகர் வரு மதியோய் – கல்லாடம்:1 2/34
நரகொடு துறக்கத்து உழல் வரு பீழையும் – கல்லாடம்:1 2/63
அயரா வெறியில் தண்டா வரு நோய் – கல்லாடம்:2 30/5
மண் அகழ்ந்து எடுத்து வரு புனல் வையை – கல்லாடம்:2 47/22
திரு மருங்கு அணைந்து வரு புனல் வையை – கல்லாடம்:2 54/10
வந்தனை என்னில் வரு குறி கண்டிலன் – கல்லாடம்:2 71/34

மேல்

வருடம் (1)

முன்னுறும் உழு-வயின் பன்னிரு வருடம்
கண்டீரவத்தொடு கறையடி வளரும் – கல்லாடம்:2 93/16,17

மேல்

வருடை (1)

உடை நறவு உண்டு வருடை வெறுப்ப – கல்லாடம்:2 94/20

மேல்

வருத்தமது (1)

மனன் எழு வருத்தமது உடையை ஆதலின் – கல்லாடம்:2 65/7

மேல்

வருத்தி (1)

மற்றவன்-தன்னை நெடும் துயில் வருத்தி
இறையவன் குலத்து முறையர் இன்மையினால் – கல்லாடம்:2 55/15,16

மேல்

வருத்தியும் (1)

மானின் குழவியொடு கெடவரல் வருத்தியும்
பந்து பயிற்றியும் பொன் கழங்கு உந்தவும் – கல்லாடம்:2 17/3,4

மேல்

வருதலும் (1)

வழுத்தலும் வருதலும் தவிர்தி – கல்லாடம்:2 5/32

மேல்

வருந்தாது (1)

வருந்தாது வளர்த்தும் குடங்கை துயிற்றியும் – கல்லாடம்:2 17/2

மேல்

வருந்தி (4)

பொதிய பொருப்பும் நெடு முதுகு வருந்தி
பெற்று வளர்த்த கல் புடை ஆரம் – கல்லாடம்:2 17/18,19
வருந்தி ஈன்றெடுத்த செந்திரு மட மகள் – கல்லாடம்:2 24/17
மந்திர தழல் குழி தொட்டு வயிறு வருந்தி
முன்பின் ஈன்ற பேழ் வாய் புலியினை – கல்லாடம்:2 33/14,15
அளவா நோன்மையில் நெடுநாள் வருந்தி
கண்ணினில் காணாது உளத்தினில் புணராது – கல்லாடம்:2 58/22,23

மேல்

வருந்தியும் (1)

பொன் அடி வருந்தியும் கூடி – கல்லாடம்:2 40/24

மேல்

வரும் (9)

மலை வரும் காட்சிக்கு உரிய ஆகலின் – கல்லாடம்:2 2/3
கோளொடு குறித்து வரும் வழி கூறிய – கல்லாடம்:2 15/4
உடல் தொடு குறியின் வரும் வழி குறித்த – கல்லாடம்:2 15/8
வரும் தொழில் அனைத்தும் வளர் பெரும் பகலே – கல்லாடம்:2 64/22
பொய் வரும் ஊரன் புகல் அரும் இல் புக – கல்லாடம்:2 79/16
உடையோர் திமிர்ப்ப வரும் உயிர்ப்பு ஒடுக்கி – கல்லாடம்:2 90/19
கூடல் பதி வரும் ஆடல் பரியோன் – கல்லாடம்:2 96/13
கூடல் பதி வரும் குண பெரும் குன்றினன் – கல்லாடம்:2 97/17
வினை உடல் புணர வரும் உயிர் பற்றி – கல்லாடம்:2 99/46

மேல்

வருமோ (1)

அன்றியும் நெடுநாள் அமைந்து உடன் வருமோ
யாது என நிலைக்கிலன் மாதோ – கல்லாடம்:2 82/50,51

மேல்

வருவது (1)

வரை உலகு அனைத்தும் வருவது போல – கல்லாடம்:2 86/3

மேல்

வருவதும் (1)

நீங்கினர் போக்கும் ஈங்குழி வருவதும்
கண்டு அது கூறுதியாயின் – கல்லாடம்:2 21/64,65

மேல்

வருவன (3)

வளனில் காத்து வருவன அருளும் – கல்லாடம்:2 41/23
வருவன வாரி வண்டு இனம் தொடர – கல்லாடம்:2 42/22
வடசொல் மயக்கமும் வருவன புணர்த்தி – கல்லாடம்:2 63/18

மேல்

வரை (21)

திருமலர் எழுதிய வரை இருபத்தைந்து – கல்லாடம்:2 8/23
கல் உயர் வரை தோள் செம் மன குரிசிலும் – கல்லாடம்:2 15/1
வரை நிரை கிடந்த திரை உவர் புகுந்து – கல்லாடம்:2 15/22
வரை_அரமாதர் குழுவுடன் அருந்த – கல்லாடம்:2 22/17
மனவு அணி முதியோள் வரை அணங்கு அயர்ந்து – கல்லாடம்:2 24/7
தேர் வரை வையம் ஆக திருத்தி – கல்லாடம்:2 25/23
வரை பொரும் மருமத்து ஒரு திறன் நீயும் – கல்லாடம்:2 27/10
நிறை கிடை பொற்றை வரை கடந்து இறந்தால் – கல்லாடம்:2 27/12
காலம் கோடா வரை வளர் பண்டம் – கல்லாடம்:2 42/21
வரை பறை அரிந்த வாசவன் தொழுது – கல்லாடம்:2 47/13
வரை என நிறுத்திய திரு உறை பெரும் தோள் – கல்லாடம்:2 52/6
வரை புரண்டு என்ன திரை நிரை துறையகத்து – கல்லாடம்:2 54/11
வானக மங்கையும் தேன் வரை வள்ளியும் – கல்லாடம்:2 56/10
நெடு வரை பொங்கர் புனம் எரி காழ் அகில் – கல்லாடம்:2 59/1
வரை_அரமகளிர்க்கு அணி அணி கொடுத்து – கல்லாடம்:2 68/23
நிலம் பெற்று இமைத்து நெடு வரை இறும்பிடை – கல்லாடம்:2 78/12
அறுவாய்க்கு ஆ இரண்டு அணைத்து வரை கட்டி – கல்லாடம்:2 82/16
வரை உலகு அனைத்தும் வருவது போல – கல்லாடம்:2 86/3
விண்ணகம் புடைத்து நெடு வரை கரக்கும் – கல்லாடம்:2 86/18
கான்யாறு உந்தும் கல் வரை நாட – கல்லாடம்:2 97/4
தகரம் கமழும் நெடு வரை காட்சி – கல்லாடம்:2 98/56

மேல்

வரை_அரமகளிர்க்கு (1)

வரை_அரமகளிர்க்கு அணி அணி கொடுத்து – கல்லாடம்:2 68/23

மேல்

வரை_அரமாதர் (1)

வரை_அரமாதர் குழுவுடன் அருந்த – கல்லாடம்:2 22/17

மேல்

வரைந்த (1)

நெருப்பு உருத்து அன்ன செரு திறல் வரைந்த
வாசகம் கண்டு மகிழ்ந்ததும் இவணே – கல்லாடம்:2 6/7,8

மேல்

வரைந்து (1)

வழி முதல் தெய்வதம் வரைந்து மற்று அதற்கு – கல்லாடம்:2 93/2

மேல்

வரைப்பகை (2)

நான்கு எயிற்று ஒருத்தல் பிடர்ப்பு ஒலி வரைப்பகை
அறுகால் குளிக்கும் மது தொடை ஏந்த – கல்லாடம்:2 30/8,9
வச்சிர தட கை வரைப்பகை சுமந்த – கல்லாடம்:2 35/8

மேல்

வரையற (1)

மருமமும் தோளினும் வரையற புல்லி – கல்லாடம்:2 55/29

மேல்

வரையறுத்து (1)

வரையறுத்து அமைந்த வகை நான்கு ஆக – கல்லாடம்:2 52/2

மேல்

வரையா (1)

வரையா கற்புடன் நான்கு என பெயர்பெற்று – கல்லாடம்:2 98/5

மேல்

வரையாது (1)

வள்ளியோர் ஈதல் வரையாது போல – கல்லாடம்:2 26/1

மேல்

வரையுடன் (1)

வரையுடன் நிறைய மாலையிட்டாங்கு – கல்லாடம்:2 68/28

மேல்

வல் (6)

நெஞ்சினும் கிடந்து நீண்ட வல் இரவில் – கல்லாடம்:2 8/31
கொலையினர் நெஞ்சம் கூண்ட வல் இருள் எனும் – கல்லாடம்:2 14/44
மருந்து பகுத்து உண்டு வல் உயிர் தாங்கும் – கல்லாடம்:2 40/12
கிடைப்பல் வல் யானே நும்மை தழைத்து எழு – கல்லாடம்:2 64/14
கிடந்த வல் இரவில் கிளர் மழை கான்ற – கல்லாடம்:2 83/15
மாய வல் அரக்கர் தட்டி – கல்லாடம்:2 83/32

மேல்

வல்லியை (1)

வல்லியை பரியும் பகடு விடு குரலும் – கல்லாடம்:2 39/12

மேல்

வல்லோரே (1)

அருத்தி மீட்பர் நிலை வல்லோரே – கல்லாடம்:2 33/30

மேல்

வலம் (2)

இடம் கொள் ஞாலத்து வலம் கொளும் பதத்த – கல்லாடம்:1 1/22
வாய் வலம் கொண்ட வயிற்று எழு தழலுக்கு – கல்லாடம்:2 91/1

மேல்

வலம்புரி (2)

வலம்புரி சத்தமும் வெருகின் புணர்ச்சியும் – கல்லாடம்:2 21/53
வலம்புரி கூட்டமும் சலஞ்சல புஞ்சமும் – கல்லாடம்:2 60/18

மேல்

வலவன் (1)

ஆழி வலவன் அடர்த்தன போல – கல்லாடம்:2 57/2

மேல்

வலவை (1)

வலவை இடாகினி மண் இருந்து எடுத்த – கல்லாடம்:2 99/23

மேல்

வலன் (1)

சுத்தி அமர் நீறுடன் தோள் வலன் பூண்டு – கல்லாடம்:2 40/4

மேல்

வலி (8)

நீட்டி வலி தள்ளிய நெடும் கயிற்று ஊசலும் – கல்லாடம்:1 1/35
தங்குவன கண்டும் வலி மனம் கூடி – கல்லாடம்:2 4/14
அடுக்கு நிலை சுமந்த வலி தட பொன்மலை – கல்லாடம்:2 25/18
வலி உடை கற்பின் நெடு வளி சுழற்றி – கல்லாடம்:2 36/10
வலி அழி பகடு வாய் நீர் செந்நாய் – கல்லாடம்:2 59/18
இரு நிலம் தாங்கிய வலி கெழு நோன்மை – கல்லாடம்:2 65/1
மயில் சிறை ஆல வலி_முகம் பனிப்ப – கல்லாடம்:2 68/26
போர் வலி அவுணர் புக பொருது உடற்றிய – கல்லாடம்:2 88/30

மேல்

வலி_முகம் (1)

மயில் சிறை ஆல வலி_முகம் பனிப்ப – கல்லாடம்:2 68/26

மேல்

வலிக்கு (1)

பகல் வலிக்கு ஒதுங்கிய தோற்றம் போல – கல்லாடம்:2 32/2

மேல்

வலிகொண்டு (1)

சுருதியை தண்டி வலிகொண்டு அமைப்ப – கல்லாடம்:2 99/33

மேல்

வலிது (1)

வாலுகம் பரப்பி வலை வலிது ஒற்றினர்க்கு – கல்லாடம்:2 67/6

மேல்

வலை (3)

பொன் தலை புணர் வலை கொடும் கரம் ஆக்கி – கல்லாடம்:2 15/27
விரி வலை நுளையர் நெய்தல் ஏந்தி – கல்லாடம்:2 38/14
வாலுகம் பரப்பி வலை வலிது ஒற்றினர்க்கு – கல்லாடம்:2 67/6

மேல்

வவ்விய (2)

தொடர்ந்து உயிர் வவ்விய விடம் கெழு மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 8/9
மதுரை வவ்விய கருநடர் வேந்தன் – கல்லாடம்:2 55/13

மேல்

வவ்வினரிடத்தும் (1)

வவ்வினரிடத்தும் அவ் வழி ஆன – கல்லாடம்:2 17/13

மேல்

வவ்வுறு (1)

மற்று அவன் தாயம் வவ்வுறு மாக்கள் – கல்லாடம்:2 44/19

மேல்

வழக்கில் (1)

புலன் நெறி வழக்கில் புணர் உலகவர்க்கும் – கல்லாடம்:2 63/22

மேல்

வழக்கிற்கு (1)

மூ அடி வழக்கிற்கு ஓர் அடி மண் கொண்டு – கல்லாடம்:2 27/5

மேல்

வழக்கினை (1)

பகையுடன் கிடந்த நிலைபிரி வழக்கினை
பொருத்தலும் பிரித்தலும் பொரு பகை காட்டலும் – கல்லாடம்:2 3/1,2

மேல்

வழக்கு (5)

வையகத்து உயிர்கள் வழக்கு அறல் கருதி – கல்லாடம்:2 26/18
நிரைத்து கிளை கொள் நெடு வழக்கு உய்த்தலும் – கல்லாடம்:2 44/21
அருள் வழக்கு ஏறி அவர் வழக்கு உடைத்த – கல்லாடம்:2 44/26
அருள் வழக்கு ஏறி அவர் வழக்கு உடைத்த – கல்லாடம்:2 44/26
அறுத்திடும் வழக்கு கிடக்க ஒருகால் – கல்லாடம்:2 60/13

மேல்

வழக்குடன் (1)

வடமொழி விதித்த இசை நூல் வழக்குடன்
அடுத்தன எண்_நான்கு அங்குலி அகத்தினும் – கல்லாடம்:2 82/1,2

மேல்

வழக்கும் (1)

அரு மறை விதியும் உலகியல் வழக்கும்
கருத்து உறை பொருளும் விதிப்பட நினைந்து – கல்லாடம்:2 63/16,17

மேல்

வழங்காது (1)

புறன் வழங்காது நெஞ்சொடு கொதித்தனள் – கல்லாடம்:2 2/23

மேல்

வழங்கு (1)

பழம் கொள் தத்தை வழங்கு சொல் போலும் – கல்லாடம்:2 50/9

மேல்

வழங்கும் (1)

வட்டை வந்தனை என வழங்கும் மொழி நிற்க – கல்லாடம்:2 40/13

மேல்

வழங்குறு (1)

வழங்குறு கிளவியின் திசை என மாழ்கியும் – கல்லாடம்:2 44/6

மேல்

வழி (29)

போக்கு வழி படையாது உள் உயிர் விடுத்தலின் – கல்லாடம்:1 1/27
கதிர் உடல் வழி போய் கல் உழை நின்றோர் – கல்லாடம்:2 6/6
மறை வழி ஒழுகா மன்னவன் வாழும் – கல்லாடம்:2 8/34
அருள் வழி காட்டலின் இரு விழி ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/20
சமய கணக்கர் மதி வழி கூறாது – கல்லாடம்:2 13/20
கோளொடு குறித்து வரும் வழி கூறிய – கல்லாடம்:2 15/4
உடல் தொடு குறியின் வரும் வழி குறித்த – கல்லாடம்:2 15/8
வவ்வினரிடத்தும் அவ் வழி ஆன – கல்லாடம்:2 17/13
நல்வழி மான புல் வழி புரண்டது – கல்லாடம்:2 26/6
பொருள் செயல் அருத்தியின் எண் வழி தடைந்து – கல்லாடம்:2 31/1
சுருங்கை வழி அடைக்கும் பெரும் கழி பழன – கல்லாடம்:2 37/20
ஈன்ற செம் சூழல் கவர் வழி பிழைத்த – கல்லாடம்:2 42/1
நிரைநிரை விளம்பி வழி முடி நடுநரும் – கல்லாடம்:2 47/14
அவ் வழி கூறின் அ தழை வந்து – கல்லாடம்:2 48/17
ஒரு வழி அளிக்கும் இரும் கதிர் சிறுவனை – கல்லாடம்:2 50/11
கரு வழி நீக்கலின் உயர் நிலை குருவும் – கல்லாடம்:2 56/7
ஆயிரம் எடுத்து வான் வழி படர்ந்து – கல்லாடம்:2 57/21
போம் வழி எனும் கடும் சுரம் மருதம் – கல்லாடம்:2 59/35
மலருடன் நிறைந்து வான் வழி கடக்கும் – கல்லாடம்:2 62/28
வழி எதிர் கிடந்த உலமுடன் தாக்கி – கல்லாடம்:2 68/21
ஆற்றாது அகன்று தேக்கு வழி கண்ட – கல்லாடம்:2 74/15
கால் வழி இறந்து பாசடை பூத்த – கல்லாடம்:2 74/16
பொய் வழி கதியகம் மெய் என புகாத – கல்லாடம்:2 92/3
வழி முதல் தெய்வதம் வரைந்து மற்று அதற்கு – கல்லாடம்:2 93/2
இருள் உடை பெரு முகில் வழி தெரிந்து ஏகன்-மின் – கல்லாடம்:2 93/9
மணந்து உடன் போகுநர்க்கு உயங்கு வழி மறுப்ப – கல்லாடம்:2 94/23
உடல் முனி செருவினர் உடல் வழி நடப்ப – கல்லாடம்:2 95/8
கொடு வழி இவ் வரவு என்றும் – கல்லாடம்:2 97/25
வழி நடம் தனது மரக்கால் அன்றி – கல்லாடம்:2 99/2

மேல்

வழியும் (2)

ஆசை செருநர்க்கு அடைந்து செல் வழியும்
அருளும் பொருளும் ஆகி – கல்லாடம்:2 29/29,30
காவல் காட்டிய வழியும்
தேவர் காட்டும் பாசறையினுமே – கல்லாடம்:2 77/21,22

மேல்

வழிவிட (1)

குறத்தியர் குடத்தியர் வழிவிட நடந்து – கல்லாடம்:2 42/24

மேல்

வழு (1)

வழு அறு திரு மறை ஓசைகள் அனைத்தும் – கல்லாடம்:2 20/28

மேல்

வழுத்தலும் (1)

வழுத்தலும் வருதலும் தவிர்தி – கல்லாடம்:2 5/32

மேல்

வழுத்தார் (1)

இணை அடி வழுத்தார் அணை தொழில் என்ன – கல்லாடம்:2 9/20

மேல்

வழுத்திய (1)

மறை அடி வழுத்திய மறைவனத்து ஒருநாள் – கல்லாடம்:2 94/32

மேல்

வழுத்தினர் (1)

கொடுத்தவன் கூடல் வழுத்தினர் போல – கல்லாடம்:2 94/35

மேல்

வழுத்தும் (2)

மா தவர் வழுத்தும் கூடற்கு இறைவன் – கல்லாடம்:2 11/30
மலர் கழல் வழுத்தும் நம் காதலர் பாசறை – கல்லாடம்:2 71/15

மேல்

வழுதி (1)

வழுதி ஆகி முழுது உலகு அளிக்கும் – கல்லாடம்:2 2/13

மேல்

வழுவா (1)

வழுவா விதியும் எழுதா மறையும் – கல்லாடம்:2 24/26

மேல்

வழுவாது (1)

ஐந்திணை வழுவாது அகப்பொருள் அமுதினை – கல்லாடம்:2 63/19

மேல்

வள் (6)

எள்ளினர் உட்க வள் இனம் மடக்கி முன் – கல்லாடம்:2 14/23
கோடல் வளைந்த வள் அலர் உகுப்ப – கல்லாடம்:2 20/11
உள் வளை உறங்கும் வள் வாய் கூடல் – கல்லாடம்:2 24/33
புள்ளி பரந்த வள் உகிர் தரக்கின் – கல்லாடம்:2 26/13
வள் உறை கழித்து துளக்கு வேல் மகனும் – கல்லாடம்:2 30/1
கொள்ளம் புகுந்து வள் உறை வானத்து – கல்லாடம்:2 74/17

மேல்

வள்ளம் (2)

அ மலர் வள்ளம் ஆக நின்று உதவுதல் – கல்லாடம்:2 49/19
வள்ளம் பிணைத்த செம் கரடிகை மல்க – கல்லாடம்:2 85/31

மேல்

வள்ளமும் (1)

ஆக்கி இடம் பதித்த வள்ளமும் ஆகி – கல்லாடம்:2 22/18

மேல்

வள்ளி (4)

பைம் கொடி வள்ளி படர்ந்த புய மலையோய் – கல்லாடம்:1 2/38
வள்ளி துணை கேள்வன் புள்ளுடன் மகிழ்ந்த – கல்லாடம்:2 1/7
குஞ்சர கொடியொடும் வள்ளி அம் கொழுந்தொடும் – கல்லாடம்:2 70/6
குன்று அமர் வள்ளி அம் கொடியொடு துவக்கி – கல்லாடம்:2 83/10

மேல்

வள்ளியும் (1)

வானக மங்கையும் தேன் வரை வள்ளியும்
இரு புறம் தழைத்த திரு நிழல் இருக்கும் – கல்லாடம்:2 56/10,11

மேல்

வள்ளியோர் (1)

வள்ளியோர் ஈதல் வரையாது போல – கல்லாடம்:2 26/1

மேல்

வள்ளுவன்-தனக்கு (1)

வள்ளுவன்-தனக்கு வளர் கவி புலவர் முன் – கல்லாடம்:2 13/22

மேல்

வள்ளை (1)

வள்ளை செங்கமலம் கள் அவிழ் ஆம்பல் – கல்லாடம்:2 7/37

மேல்

வள்ளையில் (2)

வள்ளையில் கருவியில் பெரும் புகழ் விளைப்ப – கல்லாடம்:2 30/17
மங்கையர் குழை பெறு வள்ளையில் தடைகொண்டு – கல்லாடம்:2 74/9

மேல்

வள்ளையும் (1)

குமுதமும் வள்ளையும் நீலமும் குமிழும் – கல்லாடம்:2 39/2

மேல்

வளம் (4)

வளம் தரும் உங்கள் தொல் குடி சீறூர்க்கு – கல்லாடம்:2 26/32
கண் இவர் கூடல் பெரு வளம் பதியே – கல்லாடம்:2 27/32
வீதியும் கவலையும் மிக வளம் புகன்று – கல்லாடம்:2 43/19
பல் நெறி வளம் நிற பூட்சியின் புல்லும் – கல்லாடம்:2 92/9

மேல்

வளம்-வயின் (1)

நந்து இன குழுவும் வளம்-வயின் நந்தி – கல்லாடம்:2 60/19

மேல்

வளர் (22)

கை வளர் கொழுந்து மெய் பொடியாகு என – கல்லாடம்:2 6/20
வளர் குறி மயங்கா வணிகன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 9/15
வள்ளுவன்-தனக்கு வளர் கவி புலவர் முன் – கல்லாடம்:2 13/22
சோதி வளர் பாகம் ஈந்து அருள் நித்தன் – கல்லாடம்:2 18/6
தீ வளர் வட்ட குண்டம் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/31
மற்றது வேலிகொள வளைத்து வளர் ஏனல் – கல்லாடம்:2 28/15
வளர் முலை இன்பு எனின் மறித்து நோக்கு-மதி – கல்லாடம்:2 31/15
காலம் கோடா வரை வளர் பண்டம் – கல்லாடம்:2 42/21
ஒளி வளர் நோக்கம் உற்றனையாயின் – கல்லாடம்:2 49/5
மாயா நல் அறம் வளர் நாட்டினையே – கல்லாடம்:2 51/14
வால் உழை எருக்கில் வளர் உழை பாடியும் – கல்லாடம்:2 54/2
வரும் தொழில் அனைத்தும் வளர் பெரும் பகலே – கல்லாடம்:2 64/22
குரு வளர் மரகத பறை தழை பரப்பி – கல்லாடம்:2 71/5
மரு வளர் குவளை மலர்ந்து முத்து அரும்பி – கல்லாடம்:2 77/1
பிறை நுதல் நாட்டி கடு வளர் கண்டி – கல்லாடம்:2 79/11
மணி வேல் குமரன் திரு வளர் குன்றம் – கல்லாடம்:2 81/14
குன்றம் புடை வளர் கூடல் – கல்லாடம்:2 89/7
வளர் மறி தகர் என திரிதரும் பாண்மகன் – கல்லாடம்:2 89/13
மற்று அவர் மகத்துள் வளர் அவி மாந்த – கல்லாடம்:2 95/2
மாங்கி சகந்தி வளர் காஞ்சு உண்டை என்று – கல்லாடம்:2 98/43
குளவன் வீற்றிருந்த வளர் புகழ் குன்றமும் – கல்லாடம்:2 100/4
ஐந்தினில் பங்குசெய்து இன்பு வளர் குடியும் – கல்லாடம்:2 100/8

மேல்

வளர்செய்த (1)

தாமரை ஒன்றில் தடைந்து வளர்செய்த
முளரி நிறை செம்மகள் முன்னி ஆடுக – கல்லாடம்:2 39/3,4

மேல்

வளர்த்த (4)

செம் கண் குறவர் கரும் காட்டு வளர்த்த
பைம் கொடி வள்ளி படர்ந்த புய மலையோய் – கல்லாடம்:1 2/37,38
பெற்று வளர்த்த கல் புடை ஆரம் – கல்லாடம்:2 17/19
வளர்த்த சேண் மலை உள துயர் கொண்டு – கல்லாடம்:2 17/43
எழுதிய கழை கரும்பு எறிந்தும் நூல் வளர்த்த
கோதை வகை பரிந்தும் மணி கலன் கொண்டு – கல்லாடம்:2 87/9,10

மேல்

வளர்த்தலும் (1)

ஒரு தொழிற்கு இரு பகை தீராது வளர்த்தலும்
செய்யா அமைச்சுடன் சேரா அரசன் – கல்லாடம்:2 3/4,5

மேல்

வளர்த்து (1)

நுனி தலை அந்தணர் கதழ் எரி வளர்த்து
சிவந்த வாய்-தொறும் வெண் பொரி சிதற – கல்லாடம்:2 18/22,23

மேல்

வளர்த்தும் (1)

வருந்தாது வளர்த்தும் குடங்கை துயிற்றியும் – கல்லாடம்:2 17/2

மேல்

வளர்ந்த (3)

உயிரொடும் வளர்ந்த பெரு நாண் தறியினை – கல்லாடம்:2 36/8
பிரியா கற்பு எனும் நிறையுடன் வளர்ந்த
நெடும் கயல் எறி விழி குறும் தொடி திருவினள் – கல்லாடம்:2 61/15,16
ஓருழி வளர்ந்த நீர இவ் அன்னம் – கல்லாடம்:2 92/21

மேல்

வளர்ந்தே (1)

மயங்கிய துறை இனம் ஒருங்குழி வளர்ந்தே – கல்லாடம்:2 72/33

மேல்

வளர (1)

தென்கால் திகைப்ப வடகால் வளர
பொறி விழி பாந்தள் புற்று அளை வதிய – கல்லாடம்:2 94/7,8

மேல்

வளரும் (1)

கண்டீரவத்தொடு கறையடி வளரும்
குளிர் நிழல் அடவி இறைகொண்டு அகன்ற பின் – கல்லாடம்:2 93/17,18

மேல்

வளன் (1)

பொருப்பு வளன் வேண்டி மழை கண்திறப்ப – கல்லாடம்:2 24/1

மேல்

வளனில் (1)

வளனில் காத்து வருவன அருளும் – கல்லாடம்:2 41/23

மேல்

வளனும் (1)

இளமையும் இன்பமும் வளனும் காட்சியும் – கல்லாடம்:2 20/42

மேல்

வளி (7)

நெடு வளி உயிர்த்து மழை மதம் ஒழுக்கி – கல்லாடம்:2 19/1
பகல் இரவு ஒடுங்கா விடு வளி ஆக – கல்லாடம்:2 20/31
இடை வளி போகாது நெருங்கு முலை கொடிச்சியர் – கல்லாடம்:2 22/19
மாதவன் அங்கி வளி குதை எழு நுனி – கல்லாடம்:2 25/21
பெரு வளி மலக்க செயல் மறு மறந்தாங்கு – கல்லாடம்:2 29/6
வலி உடை கற்பின் நெடு வளி சுழற்றி – கல்லாடம்:2 36/10
வளி சுழல் விசும்பின் கிளர் முகடு அணவி – கல்லாடம்:2 51/27

மேல்

வளிமகனை (1)

எறி வளிமகனை நட்டு ஏழு மரத்தினுக்கு – கல்லாடம்:2 95/34

மேல்

வளை (34)

பெரு நீர் வையை வளை நீர் கூடல் – கல்லாடம்:2 2/7
வரி புற அணில் வால் கரும் தினை வளை குரல் – கல்லாடம்:2 4/23
வளை காய் விட்ட புளி அருந்தாது – கல்லாடம்:2 5/6
வளை வாய் கரும் பருந்து இடை பறித்து உண்ண – கல்லாடம்:2 6/27
வளை கண் கூகையும் மயங்கி வாய் குழற – கல்லாடம்:2 7/23
அதிர் வளை தடியும் அளக்கர் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/10
வரி வளை முன்கை வரவர இறப்ப – கல்லாடம்:2 14/20
இறை இருந்து உதவா நிறை வளை குலனும் – கல்லாடம்:2 14/40
சுரி முக செவ் வாய் சூல் வளை தெறிப்ப – கல்லாடம்:2 15/16
இறை வளை நில்லாது என்பன நிலைக்க – கல்லாடம்:2 20/10
சூல் வயிறு உளைந்து வளை கிடந்து முரலும் – கல்லாடம்:2 21/15
உள் வளை உறங்கும் வள் வாய் கூடல் – கல்லாடம்:2 24/33
வளை வாய் கிள்ளையும் வரி புனை பந்தும் – கல்லாடம்:2 29/2
வளை வாய் தூண்டில் கரும் கயிறு பரிந்து – கல்லாடம்:2 37/17
வளை விலை மாக்கள் வடிவு எடுத்தருளி – கல்லாடம்:2 45/15
குருகும் அன்னமும் வால் வளை குப்பையை – கல்லாடம்:2 45/23
சூல் நிறைந்து உளையும் சுரி வளை சாற்றும் – கல்லாடம்:2 47/11
வயல் வளை கக்கிய மணி நிரை பரப்பே – கல்லாடம்:2 59/7
வளை உமிழ் ஆரமும் சுரி முக சங்கும் – கல்லாடம்:2 60/17
சுரி வளை சாத்து நிறைமதி தவழும் – கல்லாடம்:2 64/32
தாமரை நிதியும் வால் வளை தனமும் – கல்லாடம்:2 66/5
நிரை வளை ஈட்டமும் தரள குப்பையும் – கல்லாடம்:2 67/1
சுரி முக குழு வளை நிலவு எழ சொரிந்த – கல்லாடம்:2 69/15
வளை கரம் கொடு கண் புதைப்ப அவ்வுழியே – கல்லாடம்:2 69/28
வளை கண் கூர் உகிர் கூக்குரல் மொத்தையை – கல்லாடம்:2 71/18
சுரி வளை குளிக்குநர் கலனிடை செறிந்தும் – கல்லாடம்:2 72/25
எழில் மதி காட்டி நிறை வளை சூல் உளைந்து – கல்லாடம்:2 74/18
உமிழ்வன போல சுரி முக சூல் வளை
தரளம் சொரியும் பழன கூடல் – கல்லாடம்:2 74/22,23
விளர்த்துநின்று அணங்கி வளை குலம் முழங்கும் – கல்லாடம்:2 75/15
மணி புறம் கான்ற புரி வளை விம்மி – கல்லாடம்:2 77/4
நவத்தலை தாமரை வளை வாய் பருந்து என – கல்லாடம்:2 77/11
திரை விழி பருந்து இனம் வளை உகிர் படையால் – கல்லாடம்:2 79/3
கிளை வாய் கிளைத்த வளை வாய் கிளியே – கல்லாடம்:2 81/37
வயிற்றுள் அடக்கி வளை கிடைகிடக்கும் – கல்லாடம்:2 83/24

மேல்

வளைக்கும் (1)

நிறை நீர் வளைக்கும் புகழ் நீர் கூடல் – கல்லாடம்:2 26/26

மேல்

வளைத்த (7)

மாணிக்கத்தின் வளைத்த சுவர் என – கல்லாடம்:2 16/12
இழைத்து வளைத்த கருப்பு வில்லானும் – கல்லாடம்:2 19/11
வளைத்த நெடும் கார் புனத்து இருவீரும் – கல்லாடம்:2 22/31
முழக்கமொடு வளைத்த அமர் களம் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/27
வளைத்த வில் வட்டம் கிடைத்தது கண்டு – கல்லாடம்:2 25/26
வளைத்த ஞான்று நெடு விண் தடைய – கல்லாடம்:2 33/23
நால் கடல் வளைத்த நால் நிலத்து உயிரினை – கல்லாடம்:2 84/1

மேல்

வளைத்து (3)

பொன் சிலை வளைத்து வாயில் போக்கி – கல்லாடம்:2 14/4
மற்றது வேலிகொள வளைத்து வளர் ஏனல் – கல்லாடம்:2 28/15
மனம் கடந்து ஏறா மதில் வளைத்து எங்கும் – கல்லாடம்:2 71/21

மேல்

வளைந்த (3)

கோடல் வளைந்த வள் அலர் உகுப்ப – கல்லாடம்:2 20/11
என் உயிர் வளைந்த தோற்றம் போல – கல்லாடம்:2 38/32
ஏழ் கடல் வளைந்த பெரும் கடல் நாப்பண் – கல்லாடம்:2 61/1

மேல்

வளைந்து (6)

உயிர்-தொறும் வளைந்து என உயிர் சுமந்து உழலும் – கல்லாடம்:2 26/9
இவளே தொண்டகம் துவைப்ப தொழில் புனம் வளைந்து
பகட்டு இனம் கொல்லும் பழிநாட்டவளே – கல்லாடம்:2 51/15,16
கரு முகில் வளைந்து பெருகிய போல – கல்லாடம்:2 51/28
போக்கு அற வளைந்து புணர் இருள் நாளும் – கல்லாடம்:2 77/20
பசும் கடல் வளைந்து பருக கொதித்த – கல்லாடம்:2 86/16
வளைந்து நின்று உடற்றும் மலி குளிர்க்கு உடைந்து – கல்லாடம்:2 100/1

மேல்

வளைப்ப (1)

ஒரு கால் முன் வைத்து இரு கால் வளைப்ப
வளைத்த வில் வட்டம் கிடைத்தது கண்டு – கல்லாடம்:2 25/25,26

மேல்

வளையுடன் (1)

தூக்கல் வளையுடன் தொடர் பதம் எறிந்து – கல்லாடம்:2 99/5

மேல்

வற்றா (2)

வற்றா மேனி வெள்ளத்துள் மறிய – கல்லாடம்:2 18/21
வற்றா காதலில் கொண்ட மதி அன்றி – கல்லாடம்:2 20/3

மேல்

வற்றிய (1)

வற்றிய நரம்பின் நெடும் குரல் பேழ் வாய் – கல்லாடம்:2 34/1

மேல்

வறந்த (2)

சேர வறந்த திரு தகு நாளில் – கல்லாடம்:2 64/4
அளி தார் பாடும் குரல் நீர் வறந்த
மலை புள் போல நிலை குரல் அணைந்து ஆங்கு – கல்லாடம்:2 91/11,12

மேல்

வறள் (1)

வறள் பால் இன்ன எம்முழை உள அயின்று – கல்லாடம்:2 96/22

மேல்

வறு (1)

வறு நீர் மலர் என மாழ்கலை விடு-மதி – கல்லாடம்:2 94/31

மேல்

வன்மீன் (1)

வன்மீன் நெடும் கயல் பொது வினையகத்து – கல்லாடம்:2 69/18

மேல்

வன்னி (1)

வன்னி மாதுளம் பூவிதை என்ன – கல்லாடம்:2 98/29

மேல்

வன்னியர் (1)

நால் படை வன்னியர் ஆக்கிய பெருமான் – கல்லாடம்:2 37/15

மேல்

வன்னியும் (1)

கரந்தையும் வன்னியும் மிடைந்த செம் சடையில் – கல்லாடம்:2 19/27

மேல்

வன (3)

அண்ணாந்த வன முலை சுண்ணமும் அளறும் – கல்லாடம்:2 26/20
உந்தி ஒழுக்கு ஏந்திய வன முலையாட்டியும் – கல்லாடம்:2 27/9
அண்ணாந்து எடுத்த அணிவுறு வன முலை – கல்லாடம்:2 41/43

மேல்

வனத்து (1)

மா குகன் நதி விட ஊக்கி வனத்து
கராதி மாரீசன் கவந்தன் உயிர் மடித்து – கல்லாடம்:2 95/31,32

மேல்

வனப்பு (1)

வனப்பு உடை அனிச்சம் புகை மூழ்கியது என – கல்லாடம்:2 96/1

மேல்

வனப்பும் (1)

எங்கும் சிதறி பொங்கி எழு வனப்பும்
பல தலைவைத்து முடியாது பாயும் – கல்லாடம்:2 21/5,6

மேல்

வனமும் (1)

வனமும் பிதாவும் பாணியில் வகுத்து – கல்லாடம்:2 99/20

மேல்