வௌ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

வௌவலின் 1
வௌவி 1

வௌவலின் (1)

மா உயிர் வௌவலின் தீ விழி கூற்றும் – கல்லாடம்:2 56/4

மேல்

வௌவி (1)

அ கடல் வயிறடைத்து அரக்கன் உயிர் வௌவி
இலங்கை அவ் அரக்கற்கு இளையோன் பெறுக என – கல்லாடம்:2 95/36,37

மேல்