மௌ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மௌவல் 1
மௌவலும் 1

மௌவல் (1)

மௌவல் இதழ் விரிந்து மணம் சூழ் பந்தர் செய் – கல்லாடம்:2 80/26

மேல்

மௌவலும் (1)

முல்லையும் மௌவலும் முருகு உயிர்த்து அவிழ – கல்லாடம்:2 38/7

மேல்