மோ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மோக 1

மோக (1)

மோக புயங்க முறை துறை தூக்கி – கல்லாடம்:2 99/27

மேல்