மை – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மை 3
மை_இல் 1
மைந்தர் 1
மைந்தனும் 1
மைந்தனை 1
மைம்மலர் 1
மையல் 1

மை (3)

மை_இல் காட்சி கொய் உளை நிற்ப – கல்லாடம்:2 17/49
மை குழைத்து அன்ன தொள்ளி அம் செறுவில் – கல்லாடம்:2 36/1
மை புற கூந்தல் கொடி வணங்கு இடையே – கல்லாடம்:2 52/27

மேல்

மை_இல் (1)

மை_இல் காட்சி கொய் உளை நிற்ப – கல்லாடம்:2 17/49

மேல்

மைந்தர் (1)

மைந்தர் கண் சென்று மாதர் உள் தடைந்த – கல்லாடம்:2 81/38

மேல்

மைந்தனும் (1)

மைந்தனும் கேளிரும் மதி முடி கடவுள் நின் – கல்லாடம்:2 44/22

மேல்

மைந்தனை (1)

காணி கைக்கொண்ட மறு நிலை மைந்தனை
நிரைத்து கிளை கொள் நெடு வழக்கு உய்த்தலும் – கல்லாடம்:2 44/20,21

மேல்

மைம்மலர் (1)

மதுரை அம் பதி நிறை மைம்மலர் களத்தினன் – கல்லாடம்:2 9/19

மேல்

மையல் (1)

வட்கு உடை மையல் அகற்றி அன்பு ஒருகால் – கல்லாடம்:2 92/18

மேல்