மீ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

மீட்சி 1
மீட்பர் 1
மீளா 1
மீன் 7
மீனாம் 1
மீனும் 2

மீட்சி (1)

அனைத்து உள வஞ்சமும் அழித்து நிரை மீட்சி
முடித்து தமது முடியா பதி புக – கல்லாடம்:2 93/19,20

மேல்

மீட்பர் (1)

அருத்தி மீட்பர் நிலை வல்லோரே – கல்லாடம்:2 33/30

மேல்

மீளா (1)

மீளா காட்சி தருதி இன்று எனவே – கல்லாடம்:1 2/65

மேல்

மீன் (7)

துணை மீன் காட்சியில் விளை கரு என்ன – கல்லாடம்:2 5/27
நெடும் கடல் கலக்கும் ஒரு மீன் படுத்த – கல்லாடம்:2 15/28
மீன் புகர் நிறைந்த வான் குஞ்சர முகம் – கல்லாடம்:2 19/3
பேச நீண்ட பல் மீன் நிலைஇய – கல்லாடம்:2 19/5
மீன் பாய்ந்து மறிக்க திரையிடை மயங்கி – கல்லாடம்:2 21/14
மீன் உணவு உள்ளியிருந்த வெண் குருகு என – கல்லாடம்:2 21/17
வான்புறம் பூத்த மீன் பூ மறைய – கல்லாடம்:2 94/5

மேல்

மீனாம் (1)

இடையிடை உகளும் மீனாம் மீனும் – கல்லாடம்:2 21/3

மேல்

மீனும் (2)

மீனும் கொடியும் விரி திணை ஐந்தும் – கல்லாடம்:2 9/11
இடையிடை உகளும் மீனாம் மீனும்
செம் முகில் பழ நுரை வெண் முகில் புது நுரை – கல்லாடம்:2 21/3,4

மேல்