பை – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பைங்கூழ் 1
பைம் 9
பையுளை 1

பைங்கூழ் (1)

கருவொடு வாடும் பைங்கூழ் போல – கல்லாடம்:2 37/4

மேல்

பைம் (9)

பைம் கொடி வள்ளி படர்ந்த புய மலையோய் – கல்லாடம்:1 2/38
களையாது உடுக்கும் பைம் துகில் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/15
சிஞ்சை இடங்கரை பைம் சிலை சேலை – கல்லாடம்:2 26/24
பைம் குவளை துய்க்கும் செம் கண் கவரி – கல்லாடம்:2 27/27
பைம் காடு நகைத்த எண் மலர் கொய்தும் – கல்லாடம்:2 28/29
பைம் கண் புல்வாய் பால் உண கண்ட – கல்லாடம்:2 40/20
வெடி வால் பைம் கண் குறுநரி இனத்தினை – கல்லாடம்:2 42/13
பைம் கால் தடவி செம் கயல் துரந்து உண்டு – கல்லாடம்:2 78/2
கார் உடல் அனுங்கிய பைம் கண் கறையடி – கல்லாடம்:2 96/23

மேல்

பையுளை (1)

கண் துளி துளிக்கும் சாயா பையுளை
கூறுபட நாடி ஆசையொடு மயங்கி – கல்லாடம்:2 20/12,13

மேல்