பே – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

பேச்சு (1)

பெரும் திரள் கண்ணுள் பேச்சு நின்று ஓர்ந்து – கல்லாடம்:2 15/10

மேல்

பேச (1)

பேச நீண்ட பல் மீன் நிலைஇய – கல்லாடம்:2 19/5

மேல்

பேசா (2)

நிறைய பேசா குறையினர் போலவும் – கல்லாடம்:2 20/40
பேசா கீழிசை ஒருபுறமொட்டல் – கல்லாடம்:2 21/46

மேல்

பேசி (1)

வேலன் பேசி மறி செகுத்து ஓம்பிய – கல்லாடம்:2 42/20

மேல்

பேசிய (1)

ஓம் எனும் எழுத்தின் பிரமம் பேசிய
நான்மறை விதியை நடுங்கு சிறை வைத்து – கல்லாடம்:1 2/43,44

மேல்

பேசுவிர் (1)

ஒருங்கும் உண்டேல் பேசுவிர் எமக்கே – கல்லாடம்:2 35/18

மேல்

பேசுறு (1)

பேசுறு குற்றம் அசைவொடும் மாற்றி – கல்லாடம்:2 21/49

மேல்

பேணா (1)

பேணா உள்ளம் காணாது நடந்து – கல்லாடம்:2 22/44

மேல்

பேணி (2)

உடைமையன் பொன் கழல் பேணி
அடையலர் போல மருள் மனம் திரிந்தே – கல்லாடம்:2 66/30,31
நாணா நவ பொய் பேணி உள் புணர்த்தி – கல்லாடம்:2 80/31

மேல்

பேணிய (1)

பெரும் கவின் முன் நாள் பேணிய அரும் தவம் – கல்லாடம்:2 10/9

மேல்

பேதத்து (1)

பிறவி பேதத்து உறையது போல – கல்லாடம்:2 82/9

மேல்

பேதை (1)

பேதை கொள்ளாது ஒழி மனம் கடுத்தே – கல்லாடம்:2 82/52

மேல்

பேதைமை (1)

பழங்கண் எய்தியது பேதைமை அறிவே – கல்லாடம்:2 17/58

மேல்

பேதையும் (2)

குஞ்சர கோதையும் குறமகள் பேதையும்
இருந்தன இரு புறத்து எந்தை என் அமுதம் – கல்லாடம்:2 73/9,10
நீல போதும் பேதையும் விழித்த – கல்லாடம்:2 81/34

மேல்

பேதையை (1)

தெய்வ பிறை இருந்த திரு நுதல் பேதையை
கண்டுகண்டு அரவம் மயில் என கலங்க – கல்லாடம்:2 55/4,5

மேல்

பேய் (6)

குழி கண் கரும் பேய் மகவு கண் முகிழ்ப்ப – கல்லாடம்:2 7/26
பூதம் துள்ள பேய் கை மறிப்ப – கல்லாடம்:2 21/58
மகிழ் நடம் பேய் பெறும் வடவன காட்டினும் – கல்லாடம்:2 76/16
சூல் பேய் ஏற்ப இடாகினி கரப்ப – கல்லாடம்:2 79/9
நெட்டு உகிர் கரும் கால் தோல் முலை பெரும் பேய்
அமர் பெற்று ஒன்னலர் அறிவுற படர – கல்லாடம்:2 88/15,16
அம்மை பெயர் பெறும் அருள் பேய் குனிப்ப – கல்லாடம்:2 99/40

மேல்

பேய்த்தேர்க்கு (1)

இவ் அணங்கு அவ் அதர் பேய்த்தேர்க்கு இடைந்தனள் – கல்லாடம்:2 96/2

மேல்

பேயும் (1)

பூதமும் கூளியும் பேயும் நடிப்ப – கல்லாடம்:2 99/41

மேல்

பேர் (26)

அழியா பேர் அளி உமை கண் நின்று – கல்லாடம்:1 2/13
பேர் அருள் நாயகன் சீர் அருள் போல – கல்லாடம்:2 2/14
பேர் அருள் விளையா சீரிலர் போல – கல்லாடம்:2 5/21
பேர் அழல் கானினும் நாடும் என் உளத்தினும் – கல்லாடம்:2 7/31
கார் வான் தந்த பேர் கொள் செக்கரில் – கல்லாடம்:2 17/35
பேர் அழல் வாடை ஆருயிர் தடவ – கல்லாடம்:2 20/15
செம் சரம் பேர் உருள் அருக்கன் மதி ஆக – கல்லாடம்:2 25/22
பேர் அருள் கூடல் பெரும் பதி நிறைந்த – கல்லாடம்:2 38/26
பேர் அருள் குன்றம் ஒரு-பால் பொலிந்த – கல்லாடம்:2 48/12
பேர் அன்பு உருவ பசு காவலனை – கல்லாடம்:2 55/19
பேர் அருள் கொடுத்த கூடல் அம் பதியோன் – கல்லாடம்:2 58/34
பிறை சடை முடியினன் பேர் அருள் அடியவர்க்கு – கல்லாடம்:2 61/13
ஆக தனது பேர் அருள் மேனியில் – கல்லாடம்:2 64/20
பேர் ஒளி இணையா கூடல் மா மணி – கல்லாடம்:2 66/19
பேர் அருள் அளித்த மா தவர் போல – கல்லாடம்:2 70/10
பேர் ஒளி மேனியன் பார் உயிர்க்கு ஓர் உயிர் – கல்லாடம்:2 73/6
பிறவா பேர் ஊர் பழ நகரிடத்தும் – கல்லாடம்:2 76/15
ஆரா இன்ப பேர் அமுது அருந்தி – கல்லாடம்:2 80/7
பேர் ஒளி நாயகன் கார் ஒளி மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 80/10
பேர் இதழ் தாமரை பெருகலானும் – கல்லாடம்:2 81/7
பேர் அணி உடுத்த பெரு நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 81/15
பேர் இருள் மாயை பெண் மகவு இரக்க – கல்லாடம்:2 81/18
பேர் அருள் திருநூல் பெரும் துறவு எங்கும் – கல்லாடம்:2 86/32
சேர துடைக்கும் பேர் அருள் நாளின் – கல்லாடம்:2 87/32
பேர் எறுழ் சகரர் ஏழ் என பறித்த – கல்லாடம்:2 89/22
பெரும் தேன் அருந்தி எ பேர் இசை அனைத்தினும் – கல்லாடம்:2 95/17

மேல்

பேரணி (3)

மணம்கொள் பேரணி பெரும் கவின் மறைத்தது என்று – கல்லாடம்:2 18/16
பல தலை அரக்கர் பேரணி போல – கல்லாடம்:2 21/19
வேனில் கிழவன் பேரணி மகிழ – கல்லாடம்:2 23/16

மேல்

பேரா (2)

பேரா வாய்மை ஊரன் – கல்லாடம்:2 37/23
பேரா வாய்மை நின் ஊரனை கடந்தது – கல்லாடம்:2 62/12

மேல்

பேரியாழ் (2)

ஆரிய பதம் கொள் நாரத பேரியாழ்
நன்னர் கொள் அன்பால் நனி முகம் புலம்ப – கல்லாடம்:2 82/10,11
கீசக பேரியாழ் கிளையுடன் முரல – கல்லாடம்:2 82/21

மேல்

பேழ் (15)

துணை விளக்கு எரியும் நிலை விழி பேழ் வாய் – கல்லாடம்:2 6/9
நெட்டு உடல் பேழ் வாய் பெரும் சுறவு தடியும் – கல்லாடம்:2 15/21
வெள் உடல் பேழ் வாய் தழல் விழி மடங்கல் – கல்லாடம்:2 26/11
பேழ் வாய் ஒளிப்ப வேட்டுவ பெயர் அளி – கல்லாடம்:2 27/21
முன்பின் ஈன்ற பேழ் வாய் புலியினை – கல்லாடம்:2 33/15
வற்றிய நரம்பின் நெடும் குரல் பேழ் வாய் – கல்லாடம்:2 34/1
முள் உடை பேழ் வாய் செம் கண் வரால் இனம் – கல்லாடம்:2 37/16
தழல் விழி பேழ் வாய் தரக்கின் துளி முலை – கல்லாடம்:2 40/19
நெட்டு உடல் பேழ் வாய் கழுதும் உறங்க – கல்லாடம்:2 43/7
பேழ் வாய் புலி உகிர் சிறு குரல் விளங்க – கல்லாடம்:2 50/7
சொரி எயிற்று பேழ் வாய் வாளைகள் துவைப்ப – கல்லாடம்:2 54/29
பேழ் வாய் கொய் உளை அரி சுமந்து எடுத்த – கல்லாடம்:2 75/4
பேழ் வாய் தழல் விழி தரக்கு அடித்து அவிந்த – கல்லாடம்:2 87/21
பேழ் வாய் இடாகினி கால் தொழுது ஏத்தி – கல்லாடம்:2 88/17
குருத்து அயில் பேழ் வாய் பல் படை சீயம் – கல்லாடம்:2 96/5

மேல்

பேற்று (1)

தமக்கும் படைக்க விதி பேற்று அடியவர் – கல்லாடம்:2 86/35

மேல்

பேறினுக்கு (1)

அவள் தர இவள் பெறும் அரந்தை அம் பேறினுக்கு
ஒன்றிய உவமம் இன்று இவண் உளவால் – கல்லாடம்:2 73/27,28

மேல்

பேறு (2)

பேறு ஆங்கு ஒழிக பெரு நாண் கற்பினர் – கல்லாடம்:2 36/13
நூறு உடை மகத்தில் பேறு கொண்டு இருந்த – கல்லாடம்:2 81/12

மேல்

பேறுடையர் (1)

என் பேறுடையர் ஆயில் – கல்லாடம்:2 36/14

மேல்

பேறே (1)

பெறுகுவது என் பால் இன்று நின் பேறே – கல்லாடம்:2 56/29

மேல்