பு – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

புக்க 4
புக்கது 1
புக்கன 1
புக்கு 10
புக்கும் 1
புக்குழிப்புக்குழி 1
புக 11
புகர் 10
புகர்_முக 1
புகல் 3
புகழ் 10
புகழ்ந்து 2
புகழார் 1
புகழானும் 1
புகழுநர் 2
புகழும் 1
புகழே 1
புகன்று 1
புகன்றும் 1
புகாத 1
புகாது 1
புகு 2
புகு-மதி 1
புகுத்தலின் 1
புகுத்தி 1
புகுத்திய 1
புகுத்தும் 1
புகுத 2
புகுதரில் 1
புகுந்த 3
புகுந்தனம் 1
புகுந்தால் 1
புகுந்து 17
புகுந்தும் 1
புகும் 3
புகை 9
புகைக்க 1
புகைதல் 1
புகைந்தும் 1
புகையுண்ட 1
புகையும் 1
புகைவர் 1
புங்கவம் 1
புஞ்சமும் 1
புடத்தில் 1
புடவி 1
புடாயம் 1
புடை 9
புடைக்கும் 1
புடைத்த 1
புடைத்து 4
புடைப்ப 1
புடைபுடை 1
புண் 1
புண்ணிய 7
புண்ணியம் 4
புண்ணியன் 1
புண்ணினுக்கு 1
புணர் 6
புணர்க்குவது 1
புணர்ச்சி 2
புணர்ச்சியும் 1
புணர்த்தி 3
புணர்த்தின் 1
புணர்த்தினன் 1
புணர்ந்து 5
புணர்ந்தோய் 1
புணர்ப்பது 1
புணர்வுறும்-கொல் 1
புணர 3
புணரா 1
புணராது 1
புணரி 1
புணரும் 2
புத்திரி 1
புதல் 1
புதல்வன் 1
புதல்வி 1
புதவு 2
புதாவே 1
புதிய 1
புது 10
புதுக்க 1
புதுமதி 1
புதுமையும் 1
புதுவுடன் 1
புதை 2
புதைத்த 3
புதைத்து 1
புதைப்ப 2
புதைய 2
புந்தி 1
புய 1
புயங்க 1
புயங்கம் 1
புயங்கன் 2
புயம் 1
புயல் 4
புயலும் 1
புரக்க 1
புரக்கலை 1
புரக்கும் 3
புரண்ட 1
புரண்டது 1
புரண்டு 1
புரத்து 1
புரந்தரன் 2
புரம் 4
புரமும் 1
புரவியோடு 1
புரளும் 1
புரி 3
புரிசை 1
புரிந்த 3
புரிந்து 5
புரிந்தே 2
புரியா 1
புரியும் 1
புரிவொடு 1
புருவம் 1
புரை 2
புரைசையொடு 1
புரையாது 4
புரோகம் 1
புல் 7
புல்ல 1
புல்லம் 3
புல்லமும் 1
புல்லர் 1
புல்லன் 1
புல்லி 2
புல்லிய 1
புல்லினள் 1
புல்லும் 1
புல்வாய் 1
புல 2
புலத்தினரை 1
புலத்து 1
புலம் 5
புலம்ப 1
புலர 1
புலவர் 2
புலவர்கள் 1
புலவரும் 1
புலவனும் 1
புலவி 1
புலவியில் 1
புலவு 4
புலவோன் 1
புலன் 9
புலனும் 1
புலனொடு 1
புலி 3
புலிக்கால் 1
புலிக்கால்_முனிவனும் 1
புலிக்கு 1
புலிதம் 1
புலிப்பல் 1
புலியினை 2
புலைசெய்து 1
புவனம் 1
புவி 3
புழை 4
புழை_கை 1
புள் 10
புள்-கண் 1
புள்ளி 3
புள்ளியல் 1
புள்ளுடன் 1
புள்ளும் 1
புள்ளொடு 1
புளி 1
புளினம் 1
புற்றாம் 1
புற்று 1
புற 4
புறகிட்டு 1
புறத்து 4
புறத்தும் 1
புறப்படு 1
புறம் 6
புறம்பு 2
புறம்போய 1
புறமும் 1
புறவிதழ் 1
புறவு 3
புறன் 2
புன் 2
புன்மொழி 2
புன்னை 5
புன 2
புனத்திடை 1
புனத்தினளே 1
புனத்தினும் 1
புனத்து 3
புனம் 8
புனமும் 1
புனல் 21
புனலுடன் 1
புனித 1
புனை 3
புனைக 1
புனைந்த 2
புனைந்தும் 5
புனைய 1
புனைவரும் 1

புக்க (4)

புக்க தேவர்கள் பொரு கடல் படையினை – கல்லாடம்:2 4/7
முதிர் புயல் குளிறும் எழு மலை புக்க
கட்டு உடை சூர் உடல் காமம்கொண்டு – கல்லாடம்:2 8/3,4
செக்கர் தீயொடு புக்க நல் மாலை – கல்லாடம்:2 38/31
என் உளம் சிகைவிட்டு எழும் அனல் புக்க
மது பொழி முளரியின் மாழ்கின என்றால் – கல்லாடம்:2 79/17,18

மேல்

புக்கது (1)

இரு செவி புக்கது ஒத்தன இவட்கே – கல்லாடம்:2 75/30

மேல்

புக்கன (1)

ஐம்புல கேளிரும் ஒருவாய் புக்கன
அதிர் உவர் கொக்கின் களவு உயிர் குடித்த – கல்லாடம்:2 98/53,54

மேல்

புக்கு (10)

உடல் எனும் வாயில் சிறை நடுவு புக்கு
போகர் அணங்குறும் வெள்ளறிவேமும் – கல்லாடம்:1 1/30,31
செம் துகிர் படரும் திரை கடல் புக்கு
கிடந்து எரி வடவையின் தளிர் முகம் ஈன்று – கல்லாடம்:1 2/6,7
பழம் புல் குரம்பை இடம் புக்கு இருந்தும் – கல்லாடம்:2 12/7
ஒழுக புக்கு தழுவி எடுத்தும் – கல்லாடம்:2 16/30
அன்றில் புல் சேக்கை புக்கு அலகு பெடை அணைய – கல்லாடம்:2 38/10
இவளே கடம் பெறு கரி குலம் மடங்கல் புக்கு அகழ – கல்லாடம்:2 51/19
நன்று அறி கல்வியர் நாட்டுறு மொழி புக்கு
அவ் அரண் இழந்தோர்க்கு அரு விடம் ஆயதும் – கல்லாடம்:2 75/27,28
நடந்து புக்கு உண்டும் பறந்து புக்கு அயின்றும் – கல்லாடம்:2 84/3
நடந்து புக்கு உண்டும் பறந்து புக்கு அயின்றும் – கல்லாடம்:2 84/3
நான்மறை தாபதர் முத்தழல் களம் புக்கு
அரக்கர் துய்த்து உடற்றும் அதுவே மான – கல்லாடம்:2 90/8,9

மேல்

புக்கும் (1)

நெருக்கு பொழில் புக்கும் நெடு மலை கூயும் – கல்லாடம்:2 28/27

மேல்

புக்குழிப்புக்குழி (1)

புக்குழிப்புக்குழி புலன் பெற கொடுக்கும் – கல்லாடம்:2 51/4

மேல்

புக (11)

மணி நிரை சிந்தி மண் புக அலைப்ப – கல்லாடம்:1 2/22
விண் தடையாது மண் புக புதைத்த – கல்லாடம்:1 2/48
தரு மலர் விண் புக மணி முடி நிறைத்து – கல்லாடம்:2 14/32
முட புது நாஞ்சில் அள்ளல் புக நிறுத்தி – கல்லாடம்:2 27/25
எதிர் சொல் கேட்ப கால் புக திகைத்த – கல்லாடம்:2 28/26
கனை கதிர் திருகி கல் சேர்ந்து முறை புக
பதினெண் கிளவி ஊர் துஞ்சிய போல் – கல்லாடம்:2 38/2,3
தணந்தோர் உளத்தில் காம தீ புக
மணந்தோர் நெஞ்சத்து அமுத நீர் விட – கல்லாடம்:2 38/8,9
பொய் வரும் ஊரன் புகல் அரும் இல் புக
என் உளம் சிகைவிட்டு எழும் அனல் புக்க – கல்லாடம்:2 79/16,17
மண் புக மூழ்கிய வான் பரி பிணிக்க – கல்லாடம்:2 81/22
போர் வலி அவுணர் புக பொருது உடற்றிய – கல்லாடம்:2 88/30
முடித்து தமது முடியா பதி புக
ஊடி முறையே எமக்கு உள மண் கருதி – கல்லாடம்:2 93/20,21

மேல்

புகர் (10)

வண்டு இனம் புரளும் வயங்கு புகர் முகத்த – கல்லாடம்:1 1/4
புகர்_முக புழை கை ஒருவிசை தடிந்தும் – கல்லாடம்:2 13/12
மீன் புகர் நிறைந்த வான் குஞ்சர முகம் – கல்லாடம்:2 19/3
புகர் மலை இயங்கா வகை அரி சூழ்ந்தன – கல்லாடம்:2 26/10
நெட்டு இலை குறும் புகர் குருதி வேலவ – கல்லாடம்:2 28/3
நதி கடம் தறுகண் புகர் கொலை மறுத்த – கல்லாடம்:2 29/9
புகர் முக புழை_கை துயில்தரு கனவில் – கல்லாடம்:2 41/50
பெரு நிலவு எறித்த புகர் முக துளை கை – கல்லாடம்:2 62/21
நிணம் புணர் புகர் வேல் இணங்கு துணையாக – கல்லாடம்:2 97/8
புகர் இலை நெடு வேல் அறு முக குளவன் – கல்லாடம்:2 98/55

மேல்

புகர்_முக (1)

புகர்_முக புழை கை ஒருவிசை தடிந்தும் – கல்லாடம்:2 13/12

மேல்

புகல் (3)

புந்தி ஒன்று இன்றி புகல் இலன் என்று அயர் – கல்லாடம்:2 44/23
புகல் விழும் அன்பு அதற்கு இன்றி – கல்லாடம்:2 76/25
பொய் வரும் ஊரன் புகல் அரும் இல் புக – கல்லாடம்:2 79/16

மேல்

புகழ் (10)

நிறை நீர் வளைக்கும் புகழ் நீர் கூடல் – கல்லாடம்:2 26/26
வெம் சுடர் தண் மதி என புகழ் நிறீஇய – கல்லாடம்:2 28/2
வள்ளையில் கருவியில் பெரும் புகழ் விளைப்ப – கல்லாடம்:2 30/17
ஆனா பெரும் புகழ் அருள் நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 41/37
ஆதலின் பெரும் புகழ் அணைகுதியாயின் – கல்லாடம்:2 51/25
புகழ் கவி பாடகர் புணர்ச்சி இன்பு அகற்றி – கல்லாடம்:2 57/16
புகழ் கலை உடுத்து புண்ணிய கணவன் – கல்லாடம்:2 92/8
விடுவது நெடும் புகழ் அடு வேலோயே – கல்லாடம்:2 97/26
நால் குறி புலவர் கூட்டு எழு நனி புகழ்
மருந்து அயில் வாழ்க்கையர் மணி நகர் உருவின – கல்லாடம்:2 99/50,51
குளவன் வீற்றிருந்த வளர் புகழ் குன்றமும் – கல்லாடம்:2 100/4

மேல்

புகழ்ந்து (2)

பூவும் சுண்ணமும் புகழ்ந்து எதிர் எறி-மின் – கல்லாடம்:2 10/11
நின் நலம் புகழ்ந்து உணும் நீதியும் தோற்றமும் – கல்லாடம்:2 88/11

மேல்

புகழார் (1)

முழுதுற நிறைந்த இரு பதம் புகழார்
போம் வழி எனும் கடும் சுரம் மருதம் – கல்லாடம்:2 59/34,35

மேல்

புகழானும் (1)

தலை பெற இருந்த நிலை புகழானும்
மண்ணகம் அனைத்தும் நிறைந்த பல் உயிர்கட்கு – கல்லாடம்:2 19/18,19

மேல்

புகழுநர் (2)

நின் தாள் புகழுநர் கண்ணுள் பொலிந்தோய் – கல்லாடம்:1 2/51
திருவடி புகழுநர் செல்வம் போலும் – கல்லாடம்:2 41/42

மேல்

புகழும் (1)

நான்மறை புகழும் கூடலம் பெருமான் – கல்லாடம்:2 86/24

மேல்

புகழே (1)

என்றால் இ தொழில் செய்வது புகழே – கல்லாடம்:2 9/29

மேல்

புகன்று (1)

வீதியும் கவலையும் மிக வளம் புகன்று
பொழுது கண் மறைந்த தீ வாய் செக்கர் – கல்லாடம்:2 43/19,20

மேல்

புகன்றும் (1)

பொய் பல புகன்றும் மெய் ஒழித்து இன்பம் – கல்லாடம்:2 56/15

மேல்

புகாத (1)

பொய் வழி கதியகம் மெய் என புகாத
விழி உடை தொண்டர் குழீஇ முடி தேய்ப்ப – கல்லாடம்:2 92/3,4

மேல்

புகாது (1)

குறிபடு திங்கள் ஒரு பதும் புகாது
பொன் பெயர் உடையோன் தன் பெயர் கடுப்ப – கல்லாடம்:2 5/14,15

மேல்

புகு (2)

முன் புகு விதியின் என்பு குரல் பூண்டு – கல்லாடம்:2 26/16
வெள் இறவு உண்ண விழைந்து புகு குருகு இனம் – கல்லாடம்:2 72/26

மேல்

புகு-மதி (1)

கெழுமிய விழவுள் புகு-மதி நீயே – கல்லாடம்:2 87/18

மேல்

புகுத்தலின் (1)

மணி கெழு மார்பத்து அணிபெற புகுத்தலின்
கறங்கு இசை அருவி அறைந்து நிமிர் திவலையும் – கல்லாடம்:2 50/14,15

மேல்

புகுத்தி (1)

அ கடி குடி மனையவர் மனை புகுத்தி
அறுவாய் நிறைந்த மதிப்புறத்தோ என – கல்லாடம்:2 91/8,9

மேல்

புகுத்திய (1)

முளரி நீர் புகுத்திய பத மலர் தாள் துணை – கல்லாடம்:2 89/11

மேல்

புகுத்தும் (1)

உழவ கணத்தை குல குடி புகுத்தும்
பெரு நீர் ஊரர் நிறை நீர் விடுத்து – கல்லாடம்:2 54/35,36

மேல்

புகுத (2)

எம்முடை குன்றவர் தம் மனம் புகுத இ – கல்லாடம்:2 4/21
முடை உடல் அண்டர் படலிடம் புகுத
கோவியர் அளையுடன் குலனொடு குளிர்ப்ப – கல்லாடம்:2 94/12,13

மேல்

புகுதரில் (1)

இல்லம் புகுதரில் இரும் கதவு அடைத்தும் – கல்லாடம்:2 66/6

மேல்

புகுந்த (3)

பழவினை புகுந்த பாடகம் போல – கல்லாடம்:2 8/2
அழிக்க புகுந்த கடைக்கொள் நாளில் – கல்லாடம்:2 16/33
தணந்தோர் உள்ளத்துள் உற புகுந்த பின் – கல்லாடம்:2 43/21

மேல்

புகுந்தனம் (1)

வையை நீர் விழவு புகுந்தனம் என ஒரு – கல்லாடம்:2 86/5

மேல்

புகுந்தால் (1)

அணியும் மா மகிழ்நர் பதி உறை புகுந்தால்
உண்டோ சென்றது கண்டது உரைத்த – கல்லாடம்:2 17/20,21

மேல்

புகுந்து (17)

நெடும் சுனை புதைய புகுந்து எடுத்து அளித்தும் – கல்லாடம்:2 13/14
இ மனை நிறை புகுந்து எழில் மணம் புணர – கல்லாடம்:2 15/3
வரை நிரை கிடந்த திரை உவர் புகுந்து
நெடும் சடை கிடந்த குறும்பிறை கொழுந்தும் – கல்லாடம்:2 15/22,23
மாதுடன் ஒன்றி என் மனம் புகுந்து
பேணா உள்ளம் காணாது நடந்து – கல்லாடம்:2 22/43,44
பொய்கையும் கிடங்கும் செய்யினும் புகுந்து
சிஞ்சை இடங்கரை பைம் சிலை சேலை – கல்லாடம்:2 26/23,24
பொதுளிய தருவினுள் புகுந்து இமையாது – கல்லாடம்:2 40/11
மலைய தமிழ் கால் வாவியுள் புகுந்து
புல் இதழ் தாமரை புது முகை அவிழ்ப்ப – கல்லாடம்:2 51/5,6
உள் கவை தூண்டில் உரம் புகுந்து உழக்கும் – கல்லாடம்:2 57/5
நீர்_அரமகளிர் நெருக்குற புகுந்து
கண் முகம் காட்டிய காட்சியது என்ன – கல்லாடம்:2 63/1,2
வெண் கார் கழனி குருகு எழ புகுந்து
கடுக்கை சிறு காய் அமைத்த வால் கருப்பை – கல்லாடம்:2 63/11,12
பணைத்து எழு சாலி நெருக்குபு புகுந்து
கழுநீர் களைநர்-தம் கம்பலை காண்க – கல்லாடம்:2 69/12,13
என் உளத்து இருளும் இடை புகுந்து உடைத்த – கல்லாடம்:2 70/4
கொள்ளம் புகுந்து வள் உறை வானத்து – கல்லாடம்:2 74/17
ஓருழி கூடாது உம்பரில் புகுந்து
வான் உடைத்து உண்ணும் மற கொலை அரக்கர் மு – கல்லாடம்:2 74/26,27
மாசறு திருமகள் மலர் புகுந்து ஆயிரம் – கல்லாடம்:2 76/3
வெள்ளி அம் குன்றகம் உள்ளுற புகுந்து ஒரு – கல்லாடம்:2 78/15
தமது ஊர் புகுந்து முடி சுமந்தோர்க்கும் – கல்லாடம்:2 95/38

மேல்

புகுந்தும் (1)

தேரான் தெளிவு எனும் திருக்குறள் புகுந்தும்
குறை மதி மனனே நிறைமதி புரையாது – கல்லாடம்:2 60/2,3

மேல்

புகும் (3)

உயிர் புகும் சட்டகம் உழி-தொறும் உழி-தொறும் – கல்லாடம்:2 8/1
திருமகள் மலர் புகும் ஒரு தனி மடந்தை இன்று – கல்லாடம்:2 74/3
திணி புகும் வென்றி செரு அழல் கூடவும் – கல்லாடம்:2 76/6

மேல்

புகை (9)

புகை முரிந்து எழுந்து என விண்ணத்து அலமர – கல்லாடம்:2 7/19
தெய்வ குல புகை விண்ணொடும் விம்ம – கல்லாடம்:2 47/5
நால் கரம் நுதல் விழி தீ புகை கடு களம் – கல்லாடம்:2 58/28
கரும் புகை வானம் கையுற பொதிந்து – கல்லாடம்:2 59/2
அதர் விரிந்து எழுந்து படர் புகை நீழல் – கல்லாடம்:2 59/8
புகை உடல் புடைத்த விட வினை போல – கல்லாடம்:2 71/20
அழுங்குறு புனல் எடுத்து அகில் புகை ஊட்டியும் – கல்லாடம்:2 85/11
வனப்பு உடை அனிச்சம் புகை மூழ்கியது என – கல்லாடம்:2 96/1
புனம் எரி கார் அகில் புகை பல கொள்ளும் – கல்லாடம்:2 100/3

மேல்

புகைக்க (1)

ஐயவி அழலொடு செய்யிடம் புகைக்க
இன்னும் பல தொழிற்கு இ நிலை நின்று – கல்லாடம்:2 16/26,27

மேல்

புகைதல் (1)

எச்சம் பொரிவு புகைதல் புடாயம் – கல்லாடம்:2 98/24

மேல்

புகைந்தும் (1)

போம் என வாய் சொல் கேட்பினும் புகைந்தும்
கொள்ளார் அறுதியும் கொண்டோர் இசைத்தலும் – கல்லாடம்:2 44/11,12

மேல்

புகையுண்ட (1)

மனை புகையுண்ட கரு மண் இடந்து – கல்லாடம்:2 5/8

மேல்

புகையும் (1)

அந்தணர் பெருக்கிய செம் தீ புகையும்
வேங்கையின் தாதுடன் விரும்பிய சுரும்பும் – கல்லாடம்:2 50/20,21

மேல்

புகைவர் (1)

செற்றம் நின் புகைவர் இ கால் தீண்டலையே – கல்லாடம்:2 78/29

மேல்

புங்கவம் (1)

புங்கவம் வாரம் புடை நிலை பொறுத்து – கல்லாடம்:2 99/10

மேல்

புஞ்சமும் (1)

வலம்புரி கூட்டமும் சலஞ்சல புஞ்சமும்
நந்து இன குழுவும் வளம்-வயின் நந்தி – கல்லாடம்:2 60/18,19

மேல்

புடத்தில் (1)

சச்ச புடத்தில் தனி எழு மாத்திரை – கல்லாடம்:2 99/11

மேல்

புடவி (1)

புடவி வைத்து ஆற்றிய பல் தலை பாந்தள் – கல்லாடம்:1 2/19

மேல்

புடாயம் (1)

எச்சம் பொரிவு புகைதல் புடாயம்
சந்தை நெய்ப்பிலி என தரு பதினாறு – கல்லாடம்:2 98/24,25

மேல்

புடை (9)

பெற்று வளர்த்த கல் புடை ஆரம் – கல்லாடம்:2 17/19
எழு மலை விழு மலை புடை மணி ஆக – கல்லாடம்:2 19/2
மறி திரை பரவை புடை வயிறு குழம்ப – கல்லாடம்:2 29/12
ஓங்கி புடை பரந்து அமுதம் உள் ஊறி – கல்லாடம்:2 45/3
புண்ணிய குன்றம் புடை பொலி கூடல் – கல்லாடம்:2 61/12
குன்றம் புடை வளர் கூடல் – கல்லாடம்:2 89/7
புடை மன சகுனி புள்ளி அம் கவற்றில் – கல்லாடம்:2 93/11
புங்கவம் வாரம் புடை நிலை பொறுத்து – கல்லாடம்:2 99/10
பூரகம் கும்பகம் புடை எழு விளரி – கல்லாடம்:2 100/24

மேல்

புடைக்கும் (1)

தோகை மண் புடைக்கும் காய் புலி மாய்க்க – கல்லாடம்:2 6/10

மேல்

புடைத்த (1)

புகை உடல் புடைத்த விட வினை போல – கல்லாடம்:2 71/20

மேல்

புடைத்து (4)

விண் புடைத்து அப்புறம் விளங்கு உடல் குணங்கு இனம் – கல்லாடம்:2 34/4
விண் குறித்து எழுந்து மேலவர் புடைத்து
நான்முகன் தாங்கும் தேன் உடை தாமரை – கல்லாடம்:2 67/13,14
விண்ணகம் புடைத்து நெடு வரை கரக்கும் – கல்லாடம்:2 86/18
மூல நிசாசரர் மேல் நிலம் புடைத்து
துணை கரம் பிடித்து என தோற்றிடும் பொழில் சூழ் – கல்லாடம்:2 97/15,16

மேல்

புடைப்ப (1)

கோலின் கரத்தின் தோலின் புடைப்ப
கிளை முள் செறிந்த வேலி அம் படப்பை – கல்லாடம்:2 90/16,17

மேல்

புடைபுடை (1)

புடைபுடை ஒதுங்கி அரவு வாய் பிளப்ப – கல்லாடம்:2 55/9

மேல்

புண் (1)

எண்ணாது கிடைத்த புண் எழு செரு நிலை – கல்லாடம்:2 6/19

மேல்

புண்ணிய (7)

புண்ணிய கல்வி உள் நிகழ் மாக்கள் – கல்லாடம்:2 11/24
புண்ணிய நீறு என பொலி கதிர் காற்றியும் – கல்லாடம்:2 13/6
புண்ணிய கூடலுள் நிறை பெருமான் – கல்லாடம்:2 39/16
நிலவு பகல் கான்ற புண்ணிய அருள் பொடி – கல்லாடம்:2 40/1
நிலவு உமிழ் புண்ணிய பால் நிற சாந்தமும் – கல்லாடம்:2 55/22
புண்ணிய குன்றம் புடை பொலி கூடல் – கல்லாடம்:2 61/12
புகழ் கலை உடுத்து புண்ணிய கணவன் – கல்லாடம்:2 92/8

மேல்

புண்ணியம் (4)

புண்ணியம் தழைத்த முன் ஓர் நாளில் – கல்லாடம்:2 8/10
புண்ணியம் இவை முதல் வெள் உடல் கொடுக்கும் – கல்லாடம்:2 57/15
புண்ணியம் குமிழ்த்த குன்று உடை கூடல் – கல்லாடம்:2 70/8
புண்ணியம் தொடரும் புணர்ச்சி போல – கல்லாடம்:2 99/47

மேல்

புண்ணியன் (1)

பெண் இடம் கலந்த புண்ணியன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/19

மேல்

புண்ணினுக்கு (1)

தேவர்_கோமான் சிறை அரி புண்ணினுக்கு
ஆற்றாது பெரு முழை வாய் விட்டு கலுழ்ந்து என – கல்லாடம்:2 28/17,18

மேல்

புணர் (6)

பொன் தலை புணர் வலை கொடும் கரம் ஆக்கி – கல்லாடம்:2 15/27
புலன் நெறி வழக்கில் புணர் உலகவர்க்கும் – கல்லாடம்:2 63/22
இரு சுடர் ஒரு சுடர் புணர் விழி ஆக்கி முன் – கல்லாடம்:2 75/19
போக்கு அற வளைந்து புணர் இருள் நாளும் – கல்லாடம்:2 77/20
இறால் புணர் புது தேன் ஈத்து உடன் புணரும் – கல்லாடம்:2 87/16
நிணம் புணர் புகர் வேல் இணங்கு துணையாக – கல்லாடம்:2 97/8

மேல்

புணர்க்குவது (1)

போகா காலை புணர்க்குவது என் ஆம் – கல்லாடம்:2 30/7

மேல்

புணர்ச்சி (2)

புகழ் கவி பாடகர் புணர்ச்சி இன்பு அகற்றி – கல்லாடம்:2 57/16
புண்ணியம் தொடரும் புணர்ச்சி போல – கல்லாடம்:2 99/47

மேல்

புணர்ச்சியும் (1)

வலம்புரி சத்தமும் வெருகின் புணர்ச்சியும்
இன்னும் என்று இசைப்ப பன்னிய விதியொடு – கல்லாடம்:2 21/53,54

மேல்

புணர்த்தி (3)

தன் பெயர் புணர்த்தி கற்பினொடு கொடுத்த – கல்லாடம்:1 2/14
வடசொல் மயக்கமும் வருவன புணர்த்தி
ஐந்திணை வழுவாது அகப்பொருள் அமுதினை – கல்லாடம்:2 63/18,19
நாணா நவ பொய் பேணி உள் புணர்த்தி
யாழொடு முகமன் பாணனும் நீயும் – கல்லாடம்:2 80/31,32

மேல்

புணர்த்தின் (1)

செய்யும் ஓர் கூடம் புணர்த்தின்
நெய்ம்மிதி உண்ணாது அவன் கட களிறே – கல்லாடம்:2 61/24,25

மேல்

புணர்த்தினன் (1)

புணர்த்தினன் பாண் தொழில் புல்லன் என்று இவனை – கல்லாடம்:2 90/15

மேல்

புணர்ந்து (5)

அரு மறை விதிக்க திருமணம் புணர்ந்து
மதி குலம் வாய்த்த மன்னவன் ஆகி – கல்லாடம்:2 12/13,14
வேற்று பிடி புணர்ந்து தீரா புலவி – கல்லாடம்:2 25/1
வாசவன்_மகள் புணர்ந்து மூன்று எரி வாழ – கல்லாடம்:2 48/8
பொன் முடி சயில கணவன் புணர்ந்து
திரு எனும் குழவியும் அமுது எனும் பிள்ளையும் – கல்லாடம்:2 65/2,3
இறுத்து அவன் மகள் புணர்ந்து எரி மழு_இராமன் – கல்லாடம்:2 95/28

மேல்

புணர்ந்தோய் (1)

குழல் காடு சுமந்த யானைமகள் புணர்ந்தோய்
செம் கண் குறவர் கரும் காட்டு வளர்த்த – கல்லாடம்:1 2/36,37

மேல்

புணர்ப்பது (1)

புலன் நிரை மறைத்த புணர்ப்பது போல – கல்லாடம்:2 7/35

மேல்

புணர்வுறும்-கொல் (1)

பொம்மல் அம் கதிர் முலை புணர்வுறும்-கொல் என – கல்லாடம்:2 88/13

மேல்

புணர (3)

இ மனை நிறை புகுந்து எழில் மணம் புணர
கோளொடு குறித்து வரும் வழி கூறிய – கல்லாடம்:2 15/3,4
இரண்டு உயிர் தணப்பு என எனது கண் புணர இ – கல்லாடம்:2 97/24
வினை உடல் புணர வரும் உயிர் பற்றி – கல்லாடம்:2 99/46

மேல்

புணரா (1)

போது தூய் இரப்ப புணரா மயக்கம் – கல்லாடம்:2 25/14

மேல்

புணராது (1)

கண்ணினில் காணாது உளத்தினில் புணராது
நின்றன கண்டு நெடும் பயன் படைத்த – கல்லாடம்:2 58/23,24

மேல்

புணரி (1)

மாமி ஆட புணரி அழைத்த – கல்லாடம்:2 25/38

மேல்

புணரும் (2)

தண் நடை கணவன் பண்புடன் புணரும்
வையை மா மாது மணத்துடன் சூழ்ந்த – கல்லாடம்:2 42/27,28
இறால் புணர் புது தேன் ஈத்து உடன் புணரும்
வையையில் மறித்தும் அன்னவள்-தன்னுடன் – கல்லாடம்:2 87/16,17

மேல்

புத்திரி (1)

மற்று அதன் தாள் அம் புத்திரி ஆக – கல்லாடம்:2 99/6

மேல்

புதல் (1)

குறும் புதல் முண்டகம் கரும்பு என துய்த்து – கல்லாடம்:2 63/14

மேல்

புதல்வன் (1)

சரவணத்து உதித்த அறு முக புதல்வன்
பரங்குன்று உடுத்த பயன் கெழு கூடல் – கல்லாடம்:2 72/9,10

மேல்

புதல்வி (1)

புரந்தரன் புதல்வி எயினர்-தம் பாவை – கல்லாடம்:2 71/11

மேல்

புதவு (2)

புறவிதழ் புதவு அடைத்து அதன் வெதுப்பு உறுக்கவும் – கல்லாடம்:2 76/4
புதவு தொட்டு என தன் புயல் முதிர் கரத்தினை – கல்லாடம்:2 100/5

மேல்

புதாவே (1)

குவளை அம் காட்டு குருகொடு புதாவே
வலி அழி பகடு வாய் நீர் செந்நாய் – கல்லாடம்:2 59/17,18

மேல்

புதிய (1)

புதிய நாயகன் பழ மறை தலைவன் – கல்லாடம்:2 18/9

மேல்

புது (10)

அரும் புது விருந்து என பொருந்தி மற்று அவர் தரும் – கல்லாடம்:2 12/4
செம் முகில் பழ நுரை வெண் முகில் புது நுரை – கல்லாடம்:2 21/4
முட புது நாஞ்சில் அள்ளல் புக நிறுத்தி – கல்லாடம்:2 27/25
பாடலம் புது தார் காளை பின் ஒன்றால் – கல்லாடம்:2 40/17
நிறை அளி புரக்கும் புது முகத்து அணங்கு நின் – கல்லாடம்:2 49/4
புல் இதழ் தாமரை புது முகை அவிழ்ப்ப – கல்லாடம்:2 51/6
பொழி மது புது மலர் போக்கு உடை சுரும்பே – கல்லாடம்:2 81/39
பூவை அம் புது மலர் போக்கி அரக்கு அடுத்த – கல்லாடம்:2 84/19
இறால் புணர் புது தேன் ஈத்து உடன் புணரும் – கல்லாடம்:2 87/16
அரும் புனல் வையை புது நீர் அன்றே – கல்லாடம்:2 87/42

மேல்

புதுக்க (1)

பவ சுவர் இடித்து புதுக்க கட்டி – கல்லாடம்:2 22/46

மேல்

புதுமதி (1)

பொழில் நிறை கூடல் புதுமதி சடையோன் – கல்லாடம்:2 62/29

மேல்

புதுமையும் (1)

விளக்கமும் புதுமையும் அளப்பு_இல் காட்சியும் – கல்லாடம்:2 18/11

மேல்

புதுவுடன் (1)

பூழி போனகம் புதுவுடன் உண்டும் – கல்லாடம்:2 9/23

மேல்

புதை (2)

புதை இருள் துரக்கும் வெயில் மணி திருவும் – கல்லாடம்:2 14/38
கண் புதை யாப்பு திணி இருள் விடிய – கல்லாடம்:2 45/19

மேல்

புதைத்த (3)

விண் தடையாது மண் புக புதைத்த
குறுமுனி தேற நெடு மறை விரித்தோய் – கல்லாடம்:1 2/48,49
பாசடை புதைத்த நெட்டு ஆற்று ஏரியுள் – கல்லாடம்:2 24/31
மறிய புதைத்த மறம் கெழு பெருமான் – கல்லாடம்:2 80/16

மேல்

புதைத்து (1)

திரை எதிர் தள்ளி மலர் துகில் கண் புதைத்து
ஒள் நிற வேங்கையின் தாதும் பொன்னும் – கல்லாடம்:2 87/12,13

மேல்

புதைப்ப (2)

புரிந்து உடன் உமை கண் புதைப்ப மற்று உமையும் – கல்லாடம்:2 69/24
வளை கரம் கொடு கண் புதைப்ப அவ்வுழியே – கல்லாடம்:2 69/28

மேல்

புதைய (2)

நெடும் சுனை புதைய புகுந்து எடுத்து அளித்தும் – கல்லாடம்:2 13/14
கார் உடல் காட்டி கண்ட கண் புதைய
அல் எனும் மங்கை மெல்லென பார்க்க – கல்லாடம்:2 43/22,23

மேல்

புந்தி (1)

புந்தி ஒன்று இன்றி புகல் இலன் என்று அயர் – கல்லாடம்:2 44/23

மேல்

புய (1)

பைம் கொடி வள்ளி படர்ந்த புய மலையோய் – கல்லாடம்:1 2/38

மேல்

புயங்க (1)

மோக புயங்க முறை துறை தூக்கி – கல்லாடம்:2 99/27

மேல்

புயங்கம் (1)

எரியகல் ஏந்தி வெம் புயங்கம் மிசை ஆக்கி – கல்லாடம்:2 85/32

மேல்

புயங்கன் (2)

கறை அணல் புயங்கன் எரி தழல் விடத்தை – கல்லாடம்:2 6/16
கொழும் சுடர் கிளைத்த நெடும் சடை புயங்கன்
பவளம் தழைத்த பத மலர் சுமந்த நம் – கல்லாடம்:2 91/5,6

மேல்

புயம் (1)

என புயம் கொட்டி நகைத்து எடுத்து ஆர்க்க – கல்லாடம்:2 78/17

மேல்

புயல் (4)

முதிர் புயல் குளிறும் எழு மலை புக்க – கல்லாடம்:2 8/3
ஊதையின் அலகிட்டு உறை புயல் தெளித்து – கல்லாடம்:2 14/7
புயல் கார் பாசடை எண்பட படர்ந்த – கல்லாடம்:2 27/1
புதவு தொட்டு என தன் புயல் முதிர் கரத்தினை – கல்லாடம்:2 100/5

மேல்

புயலும் (1)

திங்களும் புயலும் பரிதியும் சுமந்த – கல்லாடம்:2 2/2

மேல்

புரக்க (1)

அடு மால் அகற்றி நெடுநாள் புரக்க
வையகம் அளித்த மணி ஒளி கடவுள் – கல்லாடம்:2 55/24,25

மேல்

புரக்கலை (1)

இன் உயிர் வாழ்க்கை உடலொடும் புரக்கலை
ஒரு தனி அடியாற்கு உதவுதல் வேண்டி – கல்லாடம்:2 49/6,7

மேல்

புரக்கும் (3)

மேதினி புரக்கும் விதி உடை நல் நாள் – கல்லாடம்:2 12/15
நிறை அளி புரக்கும் புது முகத்து அணங்கு நின் – கல்லாடம்:2 49/4
பெரு மறை நூல் பெறு கோன் முறை புரக்கும்
பெருந்தகை வேந்தன் அரும் குணம் போல – கல்லாடம்:2 51/1,2

மேல்

புரண்ட (1)

தே அருள் கல்லார் சிந்தையின் புரண்ட
கவலையும் கால் குறி கண்டு பொழில் துள்ளும் – கல்லாடம்:2 83/17,18

மேல்

புரண்டது (1)

நல்வழி மான புல் வழி புரண்டது
காலம் முடிய கணக்கின் படியே – கல்லாடம்:2 26/6,7

மேல்

புரண்டு (1)

வரை புரண்டு என்ன திரை நிரை துறையகத்து – கல்லாடம்:2 54/11

மேல்

புரத்து (1)

மூன்று புரத்து ஒன்றில் அரசு உடை வாணன் – கல்லாடம்:2 21/31

மேல்

புரந்தரன் (2)

புரந்தரன் புதல்வி எயினர்-தம் பாவை – கல்லாடம்:2 71/11
புரந்தரன் போலும் பொன் எயில் எறிந்த – கல்லாடம்:2 81/13

மேல்

புரம் (4)

மூன்று புரம் வேவ திரு நகை விளையாட்டு – கல்லாடம்:2 22/41
ஒரு நாள் மூன்று புரம் தீ கொளுவ – கல்லாடம்:2 33/21
சென்னி மா புரம் சேரன் திருத்தளி – கல்லாடம்:2 59/25
வில் எடுத்து ஒன்னலர் புரம் எரியூட்டி – கல்லாடம்:2 72/7

மேல்

புரமும் (1)

மேருவும் மூவர்க்கு ஓதிய புரமும்
உலகம் ஈன்று அளித்த உமையும் மா அறனும் – கல்லாடம்:2 24/23,24

மேல்

புரவியோடு (1)

ஏழ் உளை புரவியோடு எழு கதிர் நோக்கிய – கல்லாடம்:2 62/14

மேல்

புரளும் (1)

வண்டு இனம் புரளும் வயங்கு புகர் முகத்த – கல்லாடம்:1 1/4

மேல்

புரி (3)

திருகு புரி கோட்டு தகர் வரு மதியோய் – கல்லாடம்:1 2/34
ஒருநாள் அருச்சனை புரி நாடலர்க்கும் – கல்லாடம்:2 25/33
மணி புறம் கான்ற புரி வளை விம்மி – கல்லாடம்:2 77/4

மேல்

புரிசை (1)

மதி மலி புரிசை திருமுகம் கூறி – கல்லாடம்:2 11/27

மேல்

புரிந்த (3)

பொரியின் கொறிப்ப புரிந்த பொருள் நாடி – கல்லாடம்:1 2/30
புரிந்த செம் சடை நிமிர்ந்து சுழல – கல்லாடம்:2 16/16
அருள் நடம் புரிந்த தேவர் நாயகன் – கல்லாடம்:2 33/20

மேல்

புரிந்து (5)

பொன் துணர் தாமம் புரிந்து ஒளிர் மணி தேர் – கல்லாடம்:2 10/26
திரு நெடுமாலுக்கு ஒருவிசை புரிந்து
சோதி வளர் பாகம் ஈந்து அருள் நித்தன் – கல்லாடம்:2 18/5,6
பணிவாய் புரிந்து தாமரை_மகளே – கல்லாடம்:2 19/35
விருந்து கொள் மலரும் புரிந்து உறை மணமும் – கல்லாடம்:2 58/2
புரிந்து உடன் உமை கண் புதைப்ப மற்று உமையும் – கல்லாடம்:2 69/24

மேல்

புரிந்தே (2)

ஏகியது உண்டேல் கூறுதிர் புரிந்தே – கல்லாடம்:2 32/18
துனைவுடன் செல்லல் ஒருங்குபு புரிந்தே – கல்லாடம்:2 47/31

மேல்

புரியா (1)

புரியா கதமோடு ஒருபால் அடங்கும் – கல்லாடம்:2 19/30

மேல்

புரியும் (1)

இன்ப நடம் புரியும் தேவ நாயகன் – கல்லாடம்:2 26/28

மேல்

புரிவொடு (1)

இரு விரல் நிமிர்த்து புரிவொடு சேர்த்து – கல்லாடம்:2 8/11

மேல்

புருவம் (1)

புருவம் கண் என உயிர்விட பயிற்றி – கல்லாடம்:2 33/4

மேல்

புரை (2)

கொடி புரை நுசுப்பின் பெரு முலையோளே – கல்லாடம்:2 24/36
புரை அறும் அன்பினர் விழி பெற தோற்றி – கல்லாடம்:2 76/12

மேல்

புரைசையொடு (1)

புரைசையொடு பாசம் அற உடல் நிமிர்ந்து – கல்லாடம்:2 20/35

மேல்

புரையாது (4)

நிறைமதி புரையாது நிறைமதி புரையாது – கல்லாடம்:2 60/1
நிறைமதி புரையாது நிறைமதி புரையாது
தேரான் தெளிவு எனும் திருக்குறள் புகுந்தும் – கல்லாடம்:2 60/1,2
குறை மதி மனனே நிறைமதி புரையாது
உவர் கடல் பிறந்தும் குறை உடல் கோடியும் – கல்லாடம்:2 60/3,4
சிதைந்து உறைந்து எழு பழி தீ மதி புரையாது
முண்டகம் விளர்த்தி முதிராது அலர்ந்தும் – கல்லாடம்:2 60/24,25

மேல்

புரோகம் (1)

ஆநநத்து ஒட்டல் அணி மயில் புரோகம்
உள் கலந்து எடுத்தல் ஒசிந்து இடம் அழைத்தல் – கல்லாடம்:2 49/12,13

மேல்

புல் (7)

புல் நுனி பனி என மன்னுதல் இன்றி – கல்லாடம்:2 5/4
பழம் புல் குரம்பை இடம் புக்கு இருந்தும் – கல்லாடம்:2 12/7
நல்வழி மான புல் வழி புரண்டது – கல்லாடம்:2 26/6
அன்றில் புல் சேக்கை புக்கு அலகு பெடை அணைய – கல்லாடம்:2 38/10
புல் இதழ் தாமரை புது முகை அவிழ்ப்ப – கல்லாடம்:2 51/6
புல் இதழ் தாமரை இல் அளித்து எனவும் – கல்லாடம்:2 73/17
பசும் தாள் புல் இதழ் கரும் தாள் ஆம்பல் – கல்லாடம்:2 95/20

மேல்

புல்ல (1)

புல்ல பாண்மகன் சில்லையும் இன்றி – கல்லாடம்:2 50/3

மேல்

புல்லம் (3)

பொய்யினர் செய்யும் புல்லம் போல – கல்லாடம்:2 37/22
சொல்லினும் தொடக்கும் புல்லம் போல – கல்லாடம்:2 63/28
நல் இயல் ஊர நின் புல்லம் உள் மங்கையர் – கல்லாடம்:2 80/22

மேல்

புல்லமும் (1)

அன்ன ஊரர் புல்லமும் விழு குடிக்கு – கல்லாடம்:2 89/16

மேல்

புல்லர் (1)

புல்லர் வாய் சூள் என பொருளுடன் அழியும் – கல்லாடம்:2 80/3

மேல்

புல்லன் (1)

புணர்த்தினன் பாண் தொழில் புல்லன் என்று இவனை – கல்லாடம்:2 90/15

மேல்

புல்லி (2)

கூடல் அம் கானல் பெடையுடன் புல்லி
சேவல் அன்னம் திரு மலர் கள்ளினை – கல்லாடம்:2 49/17,18
மருமமும் தோளினும் வரையற புல்லி
ஆட்டுறும் ஊரன் அன்புகொள் நலத்தினை – கல்லாடம்:2 55/29,30

மேல்

புல்லிய (1)

கல்லா தவறு உளம் புல்லிய குழலும் – கல்லாடம்:2 15/2

மேல்

புல்லினள் (1)

பாங்கியை புல்லினள் அயலும் சொற்றனள் – கல்லாடம்:2 40/15

மேல்

புல்லும் (1)

பல் நெறி வளம் நிற பூட்சியின் புல்லும்
தொல் நிலை கூடல் துடி_இடை அகத்தனை – கல்லாடம்:2 92/9,10

மேல்

புல்வாய் (1)

பைம் கண் புல்வாய் பால் உண கண்ட – கல்லாடம்:2 40/20

மேல்

புல (2)

வட புல விஞ்சையன் வைகு இடத்து அகன் கடை – கல்லாடம்:2 43/25
இரு புல வேந்தர் மறுபுல பெரும் பகை – கல்லாடம்:2 61/19

மேல்

புலத்தினரை (1)

ஐந்தரு_கடவுள் அவன் புலத்தினரை
நடந்து புக்கு உண்டும் பறந்து புக்கு அயின்றும் – கல்லாடம்:2 84/2,3

மேல்

புலத்து (1)

அ புலத்து உயிர்கொடுத்து அருள் பொருள் கொண்ட பின் – கல்லாடம்:2 44/18

மேல்

புலம் (5)

நவ மணி எடுத்து நல் புலம் காட்டலின் – கல்லாடம்:2 9/14
உயிர் பரிந்து அளித்தலின் புலம் மிசை போக்கலின் – கல்லாடம்:2 11/15
கண் புலம் கொண்ட இ பணி அளவும் – கல்லாடம்:2 18/34
அயல் புலம் எறியும் எயினர் மர துடி – கல்லாடம்:2 59/12
நின் புனம் அல்ல என்று என் புலம் வெளிப்பட – கல்லாடம்:2 81/51

மேல்

புலம்ப (1)

நன்னர் கொள் அன்பால் நனி முகம் புலம்ப
முந்நான்கு அங்குலி முழு உடல் சுற்றும் – கல்லாடம்:2 82/11,12

மேல்

புலர (1)

உடல்-தொறும் பிணித்த பாவமும் புலர
கண்ட நீள் கதுப்பினர் கை குவி பிடித்து – கல்லாடம்:2 45/20,21

மேல்

புலவர் (2)

வள்ளுவன்-தனக்கு வளர் கவி புலவர் முன் – கல்லாடம்:2 13/22
நால் குறி புலவர் கூட்டு எழு நனி புகழ் – கல்லாடம்:2 99/50

மேல்

புலவர்கள் (1)

குறுமுனி தேறவும் பெறு முதல் புலவர்கள்
ஏழ்_எழு பெயரும் கோது அற பருகவும் – கல்லாடம்:2 63/20,21

மேல்

புலவரும் (1)

மாறனும் புலவரும் மயங்குறு காலை – கல்லாடம்:2 3/11

மேல்

புலவனும் (1)

பெரும் தமிழ் விரித்த அரும் தமிழ் புலவனும்
பாய் பார் அறிய நீயே ஆதலின் – கல்லாடம்:1 2/54,55

மேல்

புலவி (1)

வேற்று பிடி புணர்ந்து தீரா புலவி
சுற்றமொடு தீர்க்க உய்த்த காதலின் – கல்லாடம்:2 25/1,2

மேல்

புலவியில் (1)

எங்கையர் புலவியில் இயம்பின நம்-பால் – கல்லாடம்:2 89/18

மேல்

புலவு (4)

நிணம் உயிர் உண்ட புலவு பொறாது – கல்லாடம்:2 6/1
புலவு உடல் பரதவர் தம் குடி ஓம்ப – கல்லாடம்:2 23/22
உடல் புலவு மாற்றும் பட திரை வையை – கல்லாடம்:2 26/25
கழு கடை அன்ன தம் கூர் வாய் பழி புலவு
எழில் மதி விரித்த வெண் தளை இதழ் தாமரை – கல்லாடம்:2 78/3,4

மேல்

புலவோன் (1)

புவி புனல் அனல் கால் மதி புலவோன் என – கல்லாடம்:2 10/15

மேல்

புலன் (9)

புலன் நிரை மறைத்த புணர்ப்பது போல – கல்லாடம்:2 7/35
மண் புலன் அகழ்ந்து திக்கு நிலை மயக்கி – கல்லாடம்:2 19/29
அளவா புலன் கொள விஞ்சையர் எண்மரும் – கல்லாடம்:2 30/16
புக்குழிப்புக்குழி புலன் பெற கொடுக்கும் – கல்லாடம்:2 51/4
இருள் கலர் புலன் என சுழல் தரும் சூறை – கல்லாடம்:2 59/14
புலன் நெறி வழக்கில் புணர் உலகவர்க்கும் – கல்லாடம்:2 63/22
ஓதல் வேண்டும் புலன் பெற குறித்தே – கல்லாடம்:2 71/39
புலன் அற துடைத்த நலன் உறு கேள்வியர் – கல்லாடம்:2 80/6
சொல் தவறு உவக்கும் பித்தினர் சேர் புலன்
சிறிதிடை தெருள்வதும் உடனுடன் மருள்வதும் – கல்லாடம்:2 97/5,6

மேல்

புலனும் (1)

இருள் அறு புலனும் மெய் பொருள் உறும் கல்வியும் – கல்லாடம்:2 88/7

மேல்

புலனொடு (1)

புலனொடு தியங்கும் பொய் உளம் கடந்த – கல்லாடம்:2 62/27

மேல்

புலி (3)

தோகை மண் புடைக்கும் காய் புலி மாய்க்க – கல்லாடம்:2 6/10
பேழ் வாய் புலி உகிர் சிறு குரல் விளங்க – கல்லாடம்:2 50/7
புலி குரல் எயிற்றியர் பூவினில் பரப்ப – கல்லாடம்:2 94/24

மேல்

புலிக்கால் (1)

தில்லை கண்ட புலிக்கால்_முனிவனும் – கல்லாடம்:2 41/5

மேல்

புலிக்கால்_முனிவனும் (1)

தில்லை கண்ட புலிக்கால்_முனிவனும்
சூயை கைவிட பதஞ்சலி ஆகிய – கல்லாடம்:2 41/5,6

மேல்

புலிக்கு (1)

கரும் கடத்து எறிந்த கொடும் புலிக்கு ஒதுங்கினை – கல்லாடம்:2 69/4

மேல்

புலிதம் (1)

பட்டடை எடுக்க புலிதம் பரப்பி – கல்லாடம்:2 99/17

மேல்

புலிப்பல் (1)

தீ வாய் புலிப்பல் செறி குரல் எயிற்றியர் – கல்லாடம்:2 59/10

மேல்

புலியினை (2)

முன்பின் ஈன்ற பேழ் வாய் புலியினை
கைதை முள் செறிந்த கூர் எயிற்று அரவினை – கல்லாடம்:2 33/15,16
தீ வாய் புலியினை திரு தவர் நகைப்ப – கல்லாடம்:2 87/27

மேல்

புலைசெய்து (1)

புலைசெய்து உடன்று நிலைநிலை தேய்க்கும் – கல்லாடம்:2 25/11

மேல்

புவனம் (1)

புவனம் காண பொருளொடு பொலிந்தோய் – கல்லாடம்:1 2/25

மேல்

புவி (3)

புவி புனல் அனல் கால் மதி புலவோன் என – கல்லாடம்:2 10/15
புவி அளந்து உண்ட திரு நெடுமாலோன் – கல்லாடம்:2 30/12
ஒரு தாள் எழு புவி ஒருவ திண் தோள் – கல்லாடம்:2 88/34

மேல்

புழை (4)

பெரும் காற்று விடுத்த நெடும் புழை கரத்த – கல்லாடம்:1 1/20
புகர்_முக புழை கை ஒருவிசை தடிந்தும் – கல்லாடம்:2 13/12
வாய் சொரி மழை மத தழை செவி புழை கை – கல்லாடம்:2 32/13
புகர் முக புழை_கை துயில்தரு கனவில் – கல்லாடம்:2 41/50

மேல்

புழை_கை (1)

புகர் முக புழை_கை துயில்தரு கனவில் – கல்லாடம்:2 41/50

மேல்

புள் (10)

போன நம் தனி நமர் புள் இயல் மான் தேர் – கல்லாடம்:2 14/21
புள் கால் தும்புரு மணம் கந்திருவர் – கல்லாடம்:2 21/35
புள் குலம் பொய்கை-வாய் தாள்கொள – கல்லாடம்:2 38/4
புள் கால் பாட்டினர்க்கு உறையுள் கொடுத்த – கல்லாடம்:2 43/15
புள் குலம் சூழ்ந்த பொருப்பு உடை குறவர்-தம் – கல்லாடம்:2 51/11
புள்ளொடு பிணங்கும் புள் கவராது – கல்லாடம்:2 67/9
புள் பெயர் குன்றமும் எழு வகை பொருப்பும் – கல்லாடம்:2 70/1
சுவல் உளை கவன புள் இயல் கலிமான் – கல்லாடம்:2 82/44
மலை புள் போல நிலை குரல் அணைந்து ஆங்கு – கல்லாடம்:2 91/12
கானம் காட்டும் புள் அடி துணையினர் – கல்லாடம்:2 100/12

மேல்

புள்-கண் (1)

சாதக புள்-கண் தாமரை கழுநீர் – கல்லாடம்:2 98/27

மேல்

புள்ளி (3)

புள்ளி பரந்த வள் உகிர் தரக்கின் – கல்லாடம்:2 26/13
புடை மன சகுனி புள்ளி அம் கவற்றில் – கல்லாடம்:2 93/11
மறைப்பு புள்ளி மந்திரம் ஒடுக்கம் என்று – கல்லாடம்:2 98/9

மேல்

புள்ளியல் (1)

வெள்ளமும் சூரும் புள்ளியல் பொருப்பும் – கல்லாடம்:2 6/38

மேல்

புள்ளுடன் (1)

வள்ளி துணை கேள்வன் புள்ளுடன் மகிழ்ந்த – கல்லாடம்:2 1/7

மேல்

புள்ளும் (1)

குருகும் புள்ளும் அருகு அணி சூழ – கல்லாடம்:2 68/7

மேல்

புள்ளொடு (1)

புள்ளொடு பிணங்கும் புள் கவராது – கல்லாடம்:2 67/9

மேல்

புளி (1)

வளை காய் விட்ட புளி அருந்தாது – கல்லாடம்:2 5/6

மேல்

புளினம் (1)

எக்கர் புளினம் வெண்மையிட மறைக்கும் – கல்லாடம்:2 34/21

மேல்

புற்றாம் (1)

ஒக்கல் புற்றாம் குருதி தொழுனை – கல்லாடம்:2 98/41

மேல்

புற்று (1)

பொறி விழி பாந்தள் புற்று அளை வதிய – கல்லாடம்:2 94/8

மேல்

புற (4)

வரி புற அணில் வால் கரும் தினை வளை குரல் – கல்லாடம்:2 4/23
மை புற கூந்தல் கொடி வணங்கு இடையே – கல்லாடம்:2 52/27
புற விரல் மூன்றின் நுனி விரல் அகத்தும் – கல்லாடம்:2 82/26
புற கால் மடித்து குறித்து எறி நிலையம் – கல்லாடம்:2 99/18

மேல்

புறகிட்டு (1)

ஐம் தொழிற்கு அமைந்த ஐவரும் புறகிட்டு
ஒலிவர ஓதிமம் எரி மலர் தவிசு இருந்து – கல்லாடம்:2 93/12,13

மேல்

புறத்து (4)

இருந்தன இரு புறத்து எந்தை என் அமுதம் – கல்லாடம்:2 73/10
அதிர் குரைப்பு அடக்கி இல் புறத்து அணைந்த நம் – கல்லாடம்:2 83/26
மார்பமும் இருத்தியது என்ன கூன் புறத்து
ஏன கோடு வெண்_பொடி புறத்து ஒளிர – கல்லாடம்:2 85/36,37
ஏன கோடு வெண்_பொடி புறத்து ஒளிர – கல்லாடம்:2 85/37

மேல்

புறத்தும் (1)

கணி பணை கவட்டும் மணல் சுனை புறத்தும்
தழை குற மங்கையர் ஐவனம் துவைக்கும் – கல்லாடம்:2 42/4,5

மேல்

புறப்படு (1)

புறப்படு பொதுவுடன் முல்லையில் கூட்டி – கல்லாடம்:2 100/20

மேல்

புறம் (6)

புறம் ஆர் கல்வி அற மா மகளை – கல்லாடம்:2 17/23
இரு புறம் தழைத்த திரு நிழல் இருக்கும் – கல்லாடம்:2 56/11
பூ உதிர் கானல் புறம் கண்டனன் என – கல்லாடம்:2 68/12
எதிர் சுனை குவளை மலர் புறம் பறித்து – கல்லாடம்:2 68/27
மணி புறம் கான்ற புரி வளை விம்மி – கல்லாடம்:2 77/4
இரு புறம் போற்ற ஒரு தேர் வரத்தினர்க்கு – கல்லாடம்:2 94/36

மேல்

புறம்பு (2)

புறம்பு தோன்றி நின்-கண் ஆகுவனே – கல்லாடம்:2 39/22
உள்ளிருந்து எழுந்து புறம்பு நின்று எரியும் – கல்லாடம்:2 81/1

மேல்

புறம்போய (1)

அறிவு புறம்போய உலண்டது போல – கல்லாடம்:1 1/28

மேல்

புறமும் (1)

மக்களொடு நெருங்கிய வீதி புறமும்
மது நிறை பிலிற்றிய பூவொடு நெருங்கி – கல்லாடம்:2 41/29,30

மேல்

புறவிதழ் (1)

புறவிதழ் புதவு அடைத்து அதன் வெதுப்பு உறுக்கவும் – கல்லாடம்:2 76/4

மேல்

புறவு (3)

கொன்றை புறவு அகற்றி நின்ற இருள் காட்டின – கல்லாடம்:2 1/21
களபு அலர் சூடி புறவு பாட்டு எடுப்ப – கல்லாடம்:2 14/16
அளிகள் பாட்டு எடுப்ப புறவு பாட்டு ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 94/1

மேல்

புறன் (2)

புறன் வழங்காது நெஞ்சொடு கொதித்தனள் – கல்லாடம்:2 2/23
புறன் பயன் கொடுக்கும் பொருட்கோ ஆழி – கல்லாடம்:2 31/14

மேல்

புன் (2)

புன் தலை மேதி புனல் எழ முட்டிய – கல்லாடம்:2 57/3
படர் காய்க்கு அணைந்த புன் கூழை அம் குறுநரி – கல்லாடம்:2 90/18

மேல்

புன்மொழி (2)

என் மனத்து எழுந்த புன்மொழி தொடையும் – கல்லாடம்:1 1/38
தனது முன் புன்மொழி நீள தந்தும் – கல்லாடம்:2 89/19

மேல்

புன்னை (5)

புன்னை அம் பொதும்பரில் தம்முடை நெஞ்சமும் – கல்லாடம்:2 21/16
இரும்பு கவைத்து அன்ன கரும் கோட்டு புன்னை
சினை முகம் ஏந்திய இணர்கொள் வாய் குடம்பையின் – கல்லாடம்:2 34/19,20
புன்னை அம் பெதும்பர் பூ நிறை கூடல் நும் – கல்லாடம்:2 40/23
கரும் கோட்டு புன்னை அரும்பு உதிர் கிடையும் – கல்லாடம்:2 67/3
புன்னை அம் பொதும்பர் குழை முகம் குழை-முகம் – கல்லாடம்:2 72/19

மேல்

புன (2)

புன குடி கணியர்-தம் மலர் கை ஏடு அவிழ்த்து – கல்லாடம்:2 4/22
பொறி உடல் உழையே எறி புன மணியே – கல்லாடம்:2 81/35

மேல்

புனத்திடை (1)

இருவி அம் புனத்திடை எரி உயிர்ப்பெறிந்தும் – கல்லாடம்:2 85/14

மேல்

புனத்தினளே (1)

நெட்டு இதண் ஏறும் இ புனத்தினளே
ஆதலின் பெரும் புகழ் அணைகுதியாயின் – கல்லாடம்:2 51/24,25

மேல்

புனத்தினும் (1)

அருவி அம் சாரல் இருவி அம் புனத்தினும்
மயிலும் கிளியும் குருவியும் படிந்து – கல்லாடம்:2 4/10,11

மேல்

புனத்து (3)

வளைத்த நெடும் கார் புனத்து இருவீரும் – கல்லாடம்:2 22/31
செம் மணி கிடந்த நும் பசும் புனத்து உளறி – கல்லாடம்:2 32/12
ஈங்கு இவை கிடக்க என் நிழல் இரும் புனத்து
இருந்து ஒளிர் அரும் தேன் இலதால் நீரும் – கல்லாடம்:2 81/49,50

மேல்

புனம் (8)

ஏந்து கோட்டு உம்பல் பூம் புனம் எம் உயிர் – கல்லாடம்:2 16/32
புனம் பட எறிந்த கார் அகில் தூமமும் – கல்லாடம்:2 50/19
இவளே தொண்டகம் துவைப்ப தொழில் புனம் வளைந்து – கல்லாடம்:2 51/15
நெடு வரை பொங்கர் புனம் எரி காழ் அகில் – கல்லாடம்:2 59/1
நின் புனம் அல்ல என்று என் புலம் வெளிப்பட – கல்லாடம்:2 81/51
அறைதல் வேண்டும் அ புனம் நீரேல் – கல்லாடம்:2 81/52
அகில் சுடு பெரும் புனம் உழு பதன் காட்ட – கல்லாடம்:2 94/21
புனம் எரி கார் அகில் புகை பல கொள்ளும் – கல்லாடம்:2 100/3

மேல்

புனமும் (1)

புனமும் எம் உயிரும் படர் கரி தடிந்தும் – கல்லாடம்:2 85/10

மேல்

புனல் (21)

புவி புனல் அனல் கால் மதி புலவோன் என – கல்லாடம்:2 10/15
நீள் நிலை கூவல் தெளி புனல் உண்டும் – கல்லாடம்:2 12/6
நெடும் கார் கிடந்து படும் புனல் பிழியும் – கல்லாடம்:2 19/23
மூன்று மத நெடும் புனல் கான்று மயல் உவட்டி – கல்லாடம்:2 20/37
மண் அகழ்ந்து எடுத்து வரு புனல் வையை – கல்லாடம்:2 47/22
திரு மருங்கு அணைந்து வரு புனல் வையை – கல்லாடம்:2 54/10
நெடு மதில் கூடல் விரி புனல் வையையுள் – கல்லாடம்:2 55/26
புன் தலை மேதி புனல் எழ முட்டிய – கல்லாடம்:2 57/3
பெரும் குலை மணந்த நிறை நீர் சிறை புனல்
மணி நிற படாம் முதுகு இடையற பூத்து – கல்லாடம்:2 63/3,4
நிழல்-தலை மணந்த புனல் கிடவாது – கல்லாடம்:2 63/7
பஞ்சு எழ பிழிந்து தண் புனல் பருகி – கல்லாடம்:2 67/17
குரு மணி கொழிக்கும் புனல் மலை கோட்டுழி – கல்லாடம்:2 68/5
அலகை நெட்டு இரதம் புனல் என காட்டினை – கல்லாடம்:2 69/17
அயலும் உம்பரும் அடக்கு புனல் ஒருவி – கல்லாடம்:2 83/16
பூம் புனல் ஊரனை பொருந்தா நெடும் கண் – கல்லாடம்:2 83/27
அழுங்குறு புனல் எடுத்து அகில் புகை ஊட்டியும் – கல்லாடம்:2 85/11
பெரும் புனல் ஊர எம் இல்லம் – கல்லாடம்:2 87/41
அரும் புனல் வையை புது நீர் அன்றே – கல்லாடம்:2 87/42
திருநடம் குறித்த நம் பொரு புனல் ஊரனை – கல்லாடம்:2 90/13
பொரு புனல் ஊரனை பொது என அமைத்த – கல்லாடம்:2 91/7
மருளொடு குறிக்கும் புனல் அணி ஊர – கல்லாடம்:2 95/23

மேல்

புனலுடன் (1)

கொண்மூ பல் திரை புனலுடன் தாழ்த்தி – கல்லாடம்:2 40/10

மேல்

புனித (1)

புனித கலன் என உலகு தொழ கொண்டு – கல்லாடம்:2 77/9

மேல்

புனை (3)

வளை வாய் கிள்ளையும் வரி புனை பந்தும் – கல்லாடம்:2 29/2
புனை பெரும் கவியுள் தரு பொருள் என்ன – கல்லாடம்:2 45/2
கடும் சூள் தந்தும் கை புனை புனைந்தும் – கல்லாடம்:2 85/3

மேல்

புனைக (1)

துணர் பெறு கோதையும் ஆரமும் புனைக
புதை இருள் துரக்கும் வெயில் மணி திருவும் – கல்லாடம்:2 14/37,38

மேல்

புனைந்த (2)

பாடலம் புனைந்த கற்பதுக்கை இவ்விடனே – கல்லாடம்:2 6/24
களிற்று உரி புனைந்த கண்_நுதல் கடுப்ப – கல்லாடம்:2 72/6

மேல்

புனைந்தும் (5)

முன்னையின் புனைந்தும் முகமன் அளித்தும் – கல்லாடம்:2 13/17
மருங்கில் பாதி தரும் துகில் புனைந்தும்
விளை வயல் ஒடுங்கும் உதிர் நெல் உணவினும் – கல்லாடம்:2 20/21,22
பூசியும் புனைந்தும் பூட்டியும் சூட்டியும் – கல்லாடம்:2 54/18
கடும் சூள் தந்தும் கை புனை புனைந்தும்
பூழி அம் போனகம் பொதுவுடன் உண்டும் – கல்லாடம்:2 85/3,4
ஒன்று பத்து ஆயிரம் நன்று பெற புனைந்தும்
கட்டிய பொய் பரப்பு அனைத்தும் நிற்கு உறுத்தின் – கல்லாடம்:2 89/20,21

மேல்

புனைய (1)

புனைய காணேன் சொல் ஆயினவே – கல்லாடம்:2 20/46

மேல்

புனைவரும் (1)

கனவிலும் காணா புனைவரும் திருவடி – கல்லாடம்:2 98/2

மேல்