பா – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

பாக 1
பாகம் 2
பாகல் 1
பாங்கர் 2
பாங்கியை 1
பாங்கில் 1
பாங்கு 1
பாங்குடன் 1
பாச 1
பாசடை 13
பாசடைக்கு 1
பாசடையும் 1
பாசத்து 1
பாசம் 2
பாசறை 3
பாசறையினுமே 1
பாசறையோர்க்கும் 1
பாசியின் 1
பாசிலை 2
பாசிழை 1
பாசுடல் 2
பாசுபத 1
பாட்டினர்க்கு 1
பாட்டு 6
பாட 3
பாடகம் 1
பாடகர் 1
பாடல் 2
பாடலம் 2
பாடலும் 2
பாடி 3
பாடிய 2
பாடியும் 1
பாடு 3
பாடுசெய் 1
பாடும் 3
பாண் 1
பாண்டரங்கத்து 1
பாண்டில் 2
பாண்மகன் 2
பாணற்கு 1
பாணன் 3
பாணனும் 1
பாணி 2
பாணிக்குள் 1
பாணியில் 2
பாணியும் 1
பாணியை 2
பாதம் 1
பாதி 2
பாந்தள் 6
பாந்தளும் 1
பாம்பு 3
பாம்பும் 1
பாய் 3
பாய்ந்து 2
பாயற்கு 1
பாயும் 4
பார் 5
பார்க்க 1
பார்த்த 1
பார்த்து 2
பார்ப்பதி 1
பார்ப்பான் 2
பார்ப்பு 2
பார்ப்புடன் 2
பார்ப்பும் 1
பார்வை 1
பார்வையில் 1
பார்வையின் 1
பார்வையும் 1
பாரிடம் 4
பாரிடை 1
பால் 11
பாலனை 1
பாலும் 2
பாலை 1
பாலையில் 3
பாலையும் 1
பாவம் 1
பாவமும் 1
பாவை 4
பாவையும் 1
பாவையை 1
பாவையோடு 1
பாழி 1
பாற்கடல் 2
பாற்கு 1

பாக (1)

பாக பக்க நெடியோன் உறையுளும் – கல்லாடம்:2 41/27

மேல்

பாகம் (2)

சோதி வளர் பாகம் ஈந்து அருள் நித்தன் – கல்லாடம்:2 18/6
அரிமகள் விரும்பி பாகம் செய்து – கல்லாடம்:2 41/12

மேல்

பாகல் (1)

பாகல் கோட்டில் படர் கறி வணக்கி – கல்லாடம்:2 39/19

மேல்

பாங்கர் (2)

மாது உடை கழிக்கரை சேரி ஓர் பாங்கர்
புள்ளொடு பிணங்கும் புள் கவராது – கல்லாடம்:2 67/8,9
அனைத்து உயிர் ஓம்பும் அறத்தினர் பாங்கர்
கோறல் என்று அயலினர் குறித்தன குற்றமும் – கல்லாடம்:2 75/25,26

மேல்

பாங்கியை (1)

பாங்கியை புல்லினள் அயலும் சொற்றனள் – கல்லாடம்:2 40/15

மேல்

பாங்கில் (1)

பாங்கில் கூட்டுக இன்பத்தில் பொலிந்தே – கல்லாடம்:2 14/48

மேல்

பாங்கு (1)

பற்பல ஆசான் பாங்கு செல்பவர் போல் – கல்லாடம்:2 35/2

மேல்

பாங்குடன் (1)

பாங்குடன் காண தோன்றி உள் நின்று – கல்லாடம்:2 22/48

மேல்

பாச (1)

பாச கரகம் விதி உடை முக்கோல் – கல்லாடம்:1 1/14

மேல்

பாசடை (13)

பாசடை மறைக்கும் கூடல் பெருமான் – கல்லாடம்:2 7/38
பாசடை புதைத்த நெட்டு ஆற்று ஏரியுள் – கல்லாடம்:2 24/31
புயல் கார் பாசடை எண்பட படர்ந்த – கல்லாடம்:2 27/1
பாசடை நெடும் காடு காணிகொள் நீர்நாய் – கல்லாடம்:2 27/19
குவளை பாசடை முண்டகம் உழக்கி – கல்லாடம்:2 37/18
பாசடை குவளை சுழல் மண காட்டினை – கல்லாடம்:2 54/24
மரகத பாசடை இடையிடை நாப்பண் – கல்லாடம்:2 64/25
பாசடை குடம்பையூடு கண்படுப்ப – கல்லாடம்:2 64/29
கால் வழி இறந்து பாசடை பூத்த – கல்லாடம்:2 74/16
பாசடை உம்பர் நெடும் சுனை விரிந்த – கல்லாடம்:2 81/6
நெய்தல் பாசடை நெடும் காட்டு ஒளிக்கும் – கல்லாடம்:2 82/37
பாசடை கரும் கழி படர் மணல் உலகமும் – கல்லாடம்:2 86/1
பாசடை மறைத்து எழு முளரி அம் கயத்துள் – கல்லாடம்:2 90/10

மேல்

பாசடைக்கு (1)

பாசடைக்கு உலகவர் பயிலா தாரியை – கல்லாடம்:2 95/22

மேல்

பாசடையும் (1)

திக்கு நிலை படர்ந்த முகில் பாசடையும்
இடையிடை உகளும் மீனாம் மீனும் – கல்லாடம்:2 21/2,3

மேல்

பாசத்து (1)

விசித்து மிறை பாசத்து இடக்கை விசிப்ப – கல்லாடம்:2 21/30

மேல்

பாசம் (2)

புரைசையொடு பாசம் அற உடல் நிமிர்ந்து – கல்லாடம்:2 20/35
பாசம் இலாமை மாசறு நிட்களம் – கல்லாடம்:2 86/28

மேல்

பாசறை (3)

மலர் கழல் வழுத்தும் நம் காதலர் பாசறை
முனைப்பது நோக்கி என் முனை அவிழ் அற்றத்து – கல்லாடம்:2 71/15,16
பொருள் கான் தடைந்தும் பாசறை பொருந்தியும் – கல்லாடம்:2 79/22
பாசறை சென்ற நாள் நிலம் குழிய – கல்லாடம்:2 94/38

மேல்

பாசறையினுமே (1)

தேவர் காட்டும் பாசறையினுமே – கல்லாடம்:2 77/22

மேல்

பாசறையோர்க்கும் (1)

நால் படை வேந்தன் பாசறையோர்க்கும்
உளையோ மன திறன் ஓதுகவே – கல்லாடம்:2 38/33,34

மேல்

பாசியின் (1)

கல் செறி பாசியின் சினை குழை பொதுளி – கல்லாடம்:1 2/9

மேல்

பாசிலை (2)

வண்டு கிளை முரற்றிய பாசிலை துளவும் – கல்லாடம்:2 41/16
விரி சினை பொதுளிய பாசிலை ஒடுக்கி – கல்லாடம்:2 43/12

மேல்

பாசிழை (1)

பாசிழை பட்டு நூல் கழி பரப்பிய – கல்லாடம்:2 81/36

மேல்

பாசுடல் (2)

பாசுடல் பகு வாய் பீழை அம் தவளையும் – கல்லாடம்:2 87/20
பாசுடல் உளை மா ஏழ் அணி பெற்ற – கல்லாடம்:2 95/14

மேல்

பாசுபத (1)

பாசுபத கணை பரிந்து அருள்செய்தோன் – கல்லாடம்:2 48/7

மேல்

பாட்டினர்க்கு (1)

புள் கால் பாட்டினர்க்கு உறையுள் கொடுத்த – கல்லாடம்:2 43/15

மேல்

பாட்டு (6)

ஒருபால் பசும்_கொடி நிறை பாட்டு அயர – கல்லாடம்:2 7/32
களபு அலர் சூடி புறவு பாட்டு எடுப்ப – கல்லாடம்:2 14/16
பங்கு உடை செம் கால் பாட்டு அளி அரி பிடர் – கல்லாடம்:2 18/2
ஓரி பாட்டு எடுப்ப உவணமும் கொடியும் – கல்லாடம்:2 88/22
அளிகள் பாட்டு எடுப்ப புறவு பாட்டு ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 94/1
அளிகள் பாட்டு எடுப்ப புறவு பாட்டு ஒடுங்க – கல்லாடம்:2 94/1

மேல்

பாட (3)

செழியன் அடைத்த சென்னி பாட
எள்ளரும் கருணையின் நள்ளிருள் நடுநாள் – கல்லாடம்:2 32/7,8
உணவு உளம் கருதி ஒளி இசை பாட
முள் தாள் மறுத்த முண்டகம் தலை அமைத்து – கல்லாடம்:2 91/13,14
தனி முகம் மலர்ந்து தம் இசை பாட
கூளியும் துள்ள ஆடிய நாயகன் – கல்லாடம்:2 100/27,28

மேல்

பாடகம் (1)

பழவினை புகுந்த பாடகம் போல – கல்லாடம்:2 8/2

மேல்

பாடகர் (1)

புகழ் கவி பாடகர் புணர்ச்சி இன்பு அகற்றி – கல்லாடம்:2 57/16

மேல்

பாடல் (2)

பாடல் சால் பச்சை கோடக காற்றை – கல்லாடம்:2 17/48
பாடல் சான்ற தெய்வ – கல்லாடம்:2 93/24

மேல்

பாடலம் (2)

பாடலம் புனைந்த கற்பதுக்கை இவ்விடனே – கல்லாடம்:2 6/24
பாடலம் புது தார் காளை பின் ஒன்றால் – கல்லாடம்:2 40/17

மேல்

பாடலும் (2)

செந்தமிழ் பாடலும் தேக்கிய பொருளும் – கல்லாடம்:2 58/3
தெய்வம் மறைத்த செழும் தமிழ் பாடலும்
ஐந்தினில் பங்குசெய்து இன்பு வளர் குடியும் – கல்லாடம்:2 100/7,8

மேல்

பாடி (3)

கானம் பாடி சுற்றி நின்று ஆட – கல்லாடம்:2 34/5
முதல் இசை செவ்வழி விதிபெற பாடி அ – கல்லாடம்:2 95/18
மணி கோகனகம் கற்பம் பாடி
மாங்கி சகந்தி வளர் காஞ்சு உண்டை என்று – கல்லாடம்:2 98/42,43

மேல்

பாடிய (2)

முதல் கவி பாடிய முக்கண் பெருமான் – கல்லாடம்:2 13/23
இசை விதி பாடிய இசை_பகை துரந்த – கல்லாடம்:2 43/33

மேல்

பாடியும் (1)

வால் உழை எருக்கில் வளர் உழை பாடியும்
கூவிளம் கண்ணியில் குல கிளை முரற்றியும் – கல்லாடம்:2 54/2,3

மேல்

பாடு (3)

உள் நிறைந்து உழலும் பாடு இரண்டு உயிர்ப்பு – கல்லாடம்:2 20/30
முழை வாய் அரக்கர் பாடு கிடந்து ஒத்த – கல்லாடம்:2 27/11
பாண்டரங்கத்து ஒரு பாடு பெற்று அமைந்த – கல்லாடம்:2 99/26

மேல்

பாடுசெய் (1)

எழுந்து காட்டி பாடுசெய் கதிர் போல் – கல்லாடம்:2 20/19

மேல்

பாடும் (3)

கொழுதி பாடும் குண சுரும்பு இனங்காள் – கல்லாடம்:2 35/4
தாமரை பாடும் அறுகால் கிளியும் – கல்லாடம்:2 47/16
அளி தார் பாடும் குரல் நீர் வறந்த – கல்லாடம்:2 91/11

மேல்

பாண் (1)

புணர்த்தினன் பாண் தொழில் புல்லன் என்று இவனை – கல்லாடம்:2 90/15

மேல்

பாண்டரங்கத்து (1)

பாண்டரங்கத்து ஒரு பாடு பெற்று அமைந்த – கல்லாடம்:2 99/26

மேல்

பாண்டில் (2)

குறையா பாண்டில் வெண்மையின் மலர்ந்த – கல்லாடம்:2 21/11
விண்டு நறவு ஒழுக்கும் பாண்டில் இறாலாய் – கல்லாடம்:2 22/15

மேல்

பாண்மகன் (2)

புல்ல பாண்மகன் சில்லையும் இன்றி – கல்லாடம்:2 50/3
வளர் மறி தகர் என திரிதரும் பாண்மகன்
என குறித்து அறிகிலம் யாமே எமது – கல்லாடம்:2 89/13,14

மேல்

பாணற்கு (1)

ஒருபால் அணைந்த இவ் உயர் மதி பாணற்கு
அடுத்தனை உதவ வேண்டும் – கல்லாடம்:2 91/15,16

மேல்

பாணன் (3)

அன்பு உரு தரித்த இன்பு இசை பாணன்
பெற நிதி கொடுக்க என உற விடுத்து அருளிய – கல்லாடம்:2 11/28,29
தென் திசை பாணன் அடிமை யான் என – கல்லாடம்:2 43/26
பிணி மொழி பாணன் உடன் உறை நீக்கி – கல்லாடம்:2 57/7

மேல்

பாணனும் (1)

யாழொடு முகமன் பாணனும் நீயும் – கல்லாடம்:2 80/32

மேல்

பாணி (2)

மங்கல பாணி மாத்திரை நான்குடன் – கல்லாடம்:2 99/14
பாணி இரண்டும் தாளம் ஆக்கி – கல்லாடம்:2 99/29

மேல்

பாணிக்குள் (1)

பாணிக்குள் பெய் செம் தழல் பரப்ப – கல்லாடம்:2 16/13

மேல்

பாணியில் (2)

பாணியில் சிரம் பதித்து ஒரு நடை பதித்து – கல்லாடம்:2 99/8
வனமும் பிதாவும் பாணியில் வகுத்து – கல்லாடம்:2 99/20

மேல்

பாணியும் (1)

குரலும் பாணியும் நெய்தலில் குமட்டி – கல்லாடம்:2 100/15

மேல்

பாணியை (2)

பார்ப்பதி பாணியை துடி மணி எடுப்ப – கல்லாடம்:2 99/32
முன் துடி மணியில் ஒற்றிய பாணியை
நாதம் கூட்டி மாத்திரை அறுத்து – கல்லாடம்:2 99/36,37

மேல்

பாதம் (1)

அளவா பாதம் மண் பரப்பு ஆக – கல்லாடம்:2 20/25

மேல்

பாதி (2)

நண்ணிய பாதி பெண்ணினர்க்கு அமுதம் – கல்லாடம்:2 13/1
மருங்கில் பாதி தரும் துகில் புனைந்தும் – கல்லாடம்:2 20/21

மேல்

பாந்தள் (6)

புடவி வைத்து ஆற்றிய பல் தலை பாந்தள்
மண் சிறுக விரித்த மணி படம் தூக்கி – கல்லாடம்:1 2/19,20
எண் திகழ் பகுவாம் இன மணி பாந்தள்
தண்டில் நின்று எரியும் தகளியது ஆகி – கல்லாடம்:2 23/32,33
தழல் விழி பாந்தள் தான் இரை மாந்தியும் – கல்லாடம்:2 60/6
நீர்_அரமகளிர் பாந்தள் அம் கன்னியர்க்கு – கல்லாடம்:2 73/23
பல் தலை பாந்தள் சுமை திரு தோளில் – கல்லாடம்:2 75/9
பொறி விழி பாந்தள் புற்று அளை வதிய – கல்லாடம்:2 94/8

மேல்

பாந்தளும் (1)

பாந்தளும் தரக்கும் பயில்தலின் குறிஞ்சியும் – கல்லாடம்:2 64/16

மேல்

பாம்பு (3)

சருமம் உடுத்து கரும் பாம்பு கட்டி – கல்லாடம்:2 26/15
அமைத்தது கடுக்கும் மணி பாம்பு அல்குல் – கல்லாடம்:2 41/47
பகு வாய் பாம்பு முடங்கல் ஆக – கல்லாடம்:2 46/9

மேல்

பாம்பும் (1)

பகை தவிர் பாம்பும் நகை பெறும் எருக்கமும் – கல்லாடம்:2 58/32

மேல்

பாய் (3)

பாய் திரை உடுத்த ஞால முடிவு என்ன – கல்லாடம்:1 2/1
பாய் பார் அறிய நீயே ஆதலின் – கல்லாடம்:1 2/55
அதள் பிறக்கிட்டு குதி பாய் நவ்வியின் – கல்லாடம்:2 26/14

மேல்

பாய்ந்து (2)

மீன் பாய்ந்து மறிக்க திரையிடை மயங்கி – கல்லாடம்:2 21/14
நெடும் கால் பாய்ந்து படுத்த ஒண் தொழில் – கல்லாடம்:2 37/19

மேல்

பாயற்கு (1)

பாயற்கு அமைந்த பள்ளியறை ஆகி – கல்லாடம்:2 23/19

மேல்

பாயும் (4)

பல தலைவைத்து முடியாது பாயும்
எங்கும் முகம் வைத்த கங்கை காலும் – கல்லாடம்:2 21/6,7
நீட நிறை பாயும் வான வாவிக்குள் – கல்லாடம்:2 27/3
நெடும் குழை கிழிப்ப கடும் கயல் பாயும்
தண்ணம் பழனம் சூழ்ந்த – கல்லாடம்:2 27/30,31
மண் ஏழ் உருவி மறிய பாயும்
பெரும் கத திருநதி ஒருங்குழி மடங்க – கல்லாடம்:2 57/22,23

மேல்

பார் (5)

குண்டு நீர் உடுத்த நெடும் பார் எண்ணமும் – கல்லாடம்:1 1/23
பாய் பார் அறிய நீயே ஆதலின் – கல்லாடம்:1 2/55
பேர் ஒளி மேனியன் பார் உயிர்க்கு ஓர் உயிர் – கல்லாடம்:2 73/6
பார் முதல் படைத்தவன் நடு தலை அறுத்து – கல்லாடம்:2 77/8
காய் பார் உகுத்த விதி ஒத்ததுவே – கல்லாடம்:2 83/33

மேல்

பார்க்க (1)

அல் எனும் மங்கை மெல்லென பார்க்க
முரன்று எழு காநம் முயன்று வாது இயைந்த – கல்லாடம்:2 43/23,24

மேல்

பார்த்த (1)

மற்று அவள் பார்த்த மதி கிளையினரே – கல்லாடம்:2 62/17

மேல்

பார்த்து (2)

கை பார்த்து இருக்கும் மட பெடை குருகே – கல்லாடம்:2 23/7
தனி பார்த்து உழலும் கிராதரும் பலரே – கல்லாடம்:2 96/8

மேல்

பார்ப்பதி (1)

பார்ப்பதி பாணியை துடி மணி எடுப்ப – கல்லாடம்:2 99/32

மேல்

பார்ப்பான் (2)

மறை வாய் பார்ப்பான் மகனும் பழுது இலன் – கல்லாடம்:2 15/5
வெள்ளி முகிழ்த்த ஒரு கண் பார்ப்பான்
கோலுடன் படரும் குறுநகை ஒருவி – கல்லாடம்:2 57/10,11

மேல்

பார்ப்பு (2)

குறும் பார்ப்பு அணைக்கும் பெடையொடு வெரீஇ – கல்லாடம்:2 34/23
பார்ப்பு இரை கவர பயன் உறும் உலகில் – கல்லாடம்:2 79/4

மேல்

பார்ப்புடன் (2)

பருந்தும் ஆந்தையும் பார்ப்புடன் தவழ – கல்லாடம்:2 7/21
குருகும் சேவலும் பார்ப்புடன் வெருவி – கல்லாடம்:2 64/28

மேல்

பார்ப்பும் (1)

அண்டமும் பார்ப்பும் ஆம் என அணைக்கும் – கல்லாடம்:2 45/24

மேல்

பார்வை (1)

ஆதி சாரணை அடர் நிலை பார்வை
வாளுடன் நெருக்கல் மார்பொடு முனைதல் – கல்லாடம்:2 49/9,10

மேல்

பார்வையில் (1)

பார்வையில் தொழில்கள் கூர் விழி கொள்ளாது – கல்லாடம்:2 5/28

மேல்

பார்வையின் (1)

நெய்த்து பார்வையின் நேர்ந்து சிவந்தாங்கு – கல்லாடம்:2 98/19

மேல்

பார்வையும் (1)

நம்முள் பார்வையும் வேறுவேறு ஆயின – கல்லாடம்:2 98/51

மேல்

பாரிடம் (4)

பாரிடம் குனிப்ப ஆடிய பெருமான் – கல்லாடம்:2 7/33
கார் உடல் சிறுநகை குறும் தாள் பாரிடம்
ஆற்றாது அலைந்த நீர் நசை அடக்க – கல்லாடம்:2 10/20,21
சங்க குறும் தாள் பாரிடம் குனிப்ப – கல்லாடம்:2 34/7
வீதிகுத்திய குறும் தாள் பாரிடம்
விண் தலை உடைத்து பிறை வாய் வைப்ப – கல்லாடம்:2 41/1,2

மேல்

பாரிடை (1)

பாரிடை இன்பம் நீள் இடை பயக்கும் – கல்லாடம்:2 2/6

மேல்

பால் (11)

பைம் கண் புல்வாய் பால் உண கண்ட – கல்லாடம்:2 40/20
பால் முக களவின் குறும் காய் பச்சிணர் – கல்லாடம்:2 43/14
அருப்பு முலை கண் திறந்து உமிழ் மது பால்
சினை மலர் துணை கரத்து அன்புடன் அணைத்து – கல்லாடம்:2 46/3,4
நிலவு உமிழ் புண்ணிய பால் நிற சாந்தமும் – கல்லாடம்:2 55/22
பெறுகுவது என் பால் இன்று நின் பேறே – கல்லாடம்:2 56/29
இரு பால் இலங்க உலகு பெற நிறைந்த – கல்லாடம்:2 71/12
ஒரு பால் பொலிந்த உயர் நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 79/14
இன்ப பசும்_கொடி இட பால் படர – கல்லாடம்:2 82/33
உலகு உயிர் மகவு உடை பசும்_கொடிக்கு ஒரு பால்
பகுத்து உயிர்க்கு இன்பம் தொகுத்த மெய் துறவினன் – கல்லாடம்:2 89/9,10
நான்முகத்தவர்க்கும் இரு பால் பகுத்த – கல்லாடம்:2 95/39
வறள் பால் இன்ன எம்முழை உள அயின்று – கல்லாடம்:2 96/22

மேல்

பாலனை (1)

நான்மறை பாலனை நலிந்து உயிர் கவரும் – கல்லாடம்:2 54/8

மேல்

பாலும் (2)

பாலும் சுவையும் பழமும் இரதமும் – கல்லாடம்:2 58/4
பாலும் அமுதமும் தேனும் பிலிற்றிய – கல்லாடம்:2 58/7

மேல்

பாலை (1)

பாலை கிழத்தி திருமுன் நாட்டிய – கல்லாடம்:2 17/45

மேல்

பாலையில் (3)

நா வாய் குறியா தீ வாய் பாலையில்
தம்மில் இன்பம் சூளுடன் கூடி – கல்லாடம்:2 17/53,54
பாலையில் எழுப்பி அமர் இசை பயிற்றி – கல்லாடம்:2 43/29
பட்டடை எடுத்து பாலையில் கொளுவி – கல்லாடம்:2 100/13

மேல்

பாலையும் (1)

முடை தலை எரி பொடி உடைமையின் பாலையும்
ஆமையும் சலமும் மேவலின் மருதமும் – கல்லாடம்:2 64/17,18

மேல்

பாவம் (1)

பழி நாட்டு ஆர்ந்த பாவம் போல – கல்லாடம்:2 8/35

மேல்

பாவமும் (1)

உடல்-தொறும் பிணித்த பாவமும் புலர – கல்லாடம்:2 45/20

மேல்

பாவை (4)

கவை துகிர் பாவை கண்ணி சூட்ட – கல்லாடம்:2 9/26
பாவை சூட்டவும் பூவை கேட்கவும் – கல்லாடம்:2 17/5
பஞ்சின் மெல் அடி பாவை கூறு ஆகி – கல்லாடம்:2 39/7
புரந்தரன் புதல்வி எயினர்-தம் பாவை
இரு பால் இலங்க உலகு பெற நிறைந்த – கல்லாடம்:2 71/11,12

மேல்

பாவையும் (1)

பாவையும் மானும் தெருள்பவர் ஊரும் – கல்லாடம்:2 29/4

மேல்

பாவையை (1)

பனி கதிர் குலவன் பயந்து அருள் பாவையை
திரு பெரு வதுவை பொருந்திய அ நாள் – கல்லாடம்:2 10/17,18

மேல்

பாவையோடு (1)

கைதை அம் கரை சேர் பொய்தல் பாவையோடு
இரு திரை எடுக்க பொரு திரை எடுத்தும் – கல்லாடம்:2 9/21,22

மேல்

பாழி (1)

மிடலொடு விரித்து சருக்கம் பாழி
வீயா விந்தம் பதம் நிரை நாதம் – கல்லாடம்:2 98/7,8

மேல்

பாற்கடல் (2)

செறி திரை பாற்கடல் வயிறு நொந்து ஈன்ற – கல்லாடம்:2 17/9
பாற்கடல் உறங்கும் மாயவன் போல – கல்லாடம்:2 19/21

மேல்

பாற்கு (1)

நரம்பு எடுத்து உமிழும் பெரு முலை தீம் பாற்கு
உள்ளமும் தொடாது விள் அமுது ஒழுகும் – கல்லாடம்:2 56/19,20

மேல்