நொ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நொச்சி 1
நொந்து 2
நொய்தாதல் 1

நொச்சி (1)

நொச்சி பூ உதிர் நள்ளிருள் நடுநாள் – கல்லாடம்:2 2/18

மேல்

நொந்து (2)

செறி திரை பாற்கடல் வயிறு நொந்து ஈன்ற – கல்லாடம்:2 17/9
வாய்விட்டு அலறி வயிறு நொந்து ஈன்ற – கல்லாடம்:2 65/6

மேல்

நொய்தாதல் (1)

கருகி நொய்தாதல் காற்று வெகுளி – கல்லாடம்:2 98/21

மேல்