நே – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நேடின 1
நேமி 1
நேர்தர 1
நேர்ந்து 2
நேர்படு 1
நேரி 1

நேடின (1)

பின்புற நேடின முன்பவை அன்றி – கல்லாடம்:2 20/43

மேல்

நேமி (1)

நேமி அம் குன்று அகழ் நெடு வேல் காளையன் – கல்லாடம்:2 87/38

மேல்

நேர்தர (1)

நின் உயிர்க்கு இன்னல் நேர்தர திருவின் – கல்லாடம்:2 97/22

மேல்

நேர்ந்து (2)

தேவர்-தம் மகளிரும் செருமுகம் நேர்ந்து
வீரம் அங்கு ஈந்த பின் விளிவது மானவும் – கல்லாடம்:2 73/19,20
நெய்த்து பார்வையின் நேர்ந்து சிவந்தாங்கு – கல்லாடம்:2 98/19

மேல்

நேர்படு (1)

நிலை உடை பெரும் திரு நேர்படு காலை – கல்லாடம்:2 66/1

மேல்

நேரி (1)

கூடம் சுமந்த நெடு முடி நேரி
விண் தடையாது மண் புக புதைத்த – கல்லாடம்:1 2/47,48

மேல்