நூ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

நூபுரம் (1)

நுசுப்பின் பகைக்கு நூபுரம் அரற்ற – கல்லாடம்:2 28/28

மேல்

நூல் (8)

வரி உடல் சூழ குடம்பை நூல் தெற்றி – கல்லாடம்:1 1/26
கல்லா கயவர்க்கு அரு நூல் கிளை மறை – கல்லாடம்:2 1/16
நால் நூல் மாக்கள் நணி குறி சொற்று – கல்லாடம்:2 47/7
பெரு மறை நூல் பெறு கோன் முறை புரக்கும் – கல்லாடம்:2 51/1
மாறுகொண்டு அறையும் மதி நூல் கடல் கிளர் – கல்லாடம்:2 62/25
பாசிழை பட்டு நூல் கழி பரப்பிய – கல்லாடம்:2 81/36
வடமொழி விதித்த இசை நூல் வழக்குடன் – கல்லாடம்:2 82/1
எழுதிய கழை கரும்பு எறிந்தும் நூல் வளர்த்த – கல்லாடம்:2 87/9

மேல்

நூலில் (1)

முந்திய நூலில் மொழிந்தன குற்றமும் – கல்லாடம்:2 98/26

மேல்

நூலொடு (1)

நூலொடு துவளும் தோல் திரை உரத்தின் – கல்லாடம்:2 57/8

மேல்

நூற்கு (1)

ஏழிடம் தோன்றி இனன் நூற்கு இயைந்து – கல்லாடம்:2 42/14

மேல்

நூற்றுவர் (1)

அரிமான் உறுத்த நூற்றுவர் மதித்த – கல்லாடம்:2 93/10

மேல்

நூறு (3)

பத்துடை_நூறு பொற்பு அமர் பரப்பும் – கல்லாடம்:2 61/2
நூறு உடை மகத்தில் பேறு கொண்டு இருந்த – கல்லாடம்:2 81/12
தந்திரி நூறு தழங்கிய முகத்த – கல்லாடம்:2 82/20

மேல்

நூறுடன் (1)

ஐம்பது_நூறுடன் அகன்று சுற்று ஒழுக்கி – கல்லாடம்:2 83/7

மேல்