நீ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நீ 5
நீக்க 1
நீக்கமும் 1
நீக்கலின் 1
நீக்கி 3
நீங்க 2
நீங்கா 4
நீங்காது 3
நீங்கி 10
நீங்கினர் 1
நீட்டி 1
நீட்டிய 1
நீட 4
நீடி 2
நீடு 2
நீடுவர் 1
நீடுற 1
நீண்ட 3
நீண்டு 1
நீதியும் 1
நீந்தினும் 1
நீயாய் 1
நீயிர் 1
நீயும் 5
நீயே 10
நீர் 43
நீர்_அரமகளிர் 3
நீர்க்கு 2
நீர்நாய் 1
நீர்நிலை 1
நீர்மை 1
நீர 1
நீராட்டி 1
நீருடன் 1
நீரும் 1
நீரேல் 1
நீல 2
நீலம் 2
நீலமும் 3
நீவி 1
நீழல் 1
நீழலின் 1
நீள் 5
நீள 1
நீளவும் 1
நீளாது 1
நீறு 3
நீறுடன் 1

நீ (5)

ஒரு நீ தானே மருவுதல் கிடைத்து – கல்லாடம்:2 25/41
ஒரு நீ விடுத்தனை யான் அவை கொடுத்தனன் – கல்லாடம்:2 48/16
நிறை அழிந்தவட்கு நீ ஆயினவே – கல்லாடம்:2 48/22
நாடல் நீ இவள் கழை தோள் நசையே – கல்லாடம்:2 51/33
முன் ஒருநாளில் உடல் உயிர் நீ என – கல்லாடம்:2 70/11

மேல்

நீக்க (1)

படும் அழல் நீக்க குடகடல் குளிக்கும் – கல்லாடம்:2 17/52

மேல்

நீக்கமும் (1)

வேறு ஒப்பு எடுத்துக்கூறுவது நீக்கமும்
அறிவோர் காணும் குறியாய் இருந்தன – கல்லாடம்:2 18/12,13

மேல்

நீக்கலின் (1)

கரு வழி நீக்கலின் உயர் நிலை குருவும் – கல்லாடம்:2 56/7

மேல்

நீக்கி (3)

பிணி மொழி பாணன் உடன் உறை நீக்கி
நூலொடு துவளும் தோல் திரை உரத்தின் – கல்லாடம்:2 57/7,8
நெடும் சடை குறும் சுடர் நீக்கி ஐந்து அடுக்கிய – கல்லாடம்:2 75/6
ஒன்பது தந்திரி உறுத்தி நிலை நீக்கி
அறுவாய்க்கு ஆ இரண்டு அணைத்து வரை கட்டி – கல்லாடம்:2 82/15,16

மேல்

நீங்க (2)

நெடும் சுரம் நீங்க தம் கால் – கல்லாடம்:2 6/43
உயிர் பிரிவுற்றமை காட்டி அவர் நீங்க
ஓட்டம் கொண்டன கடுக்கும் – கல்லாடம்:2 90/20,21

மேல்

நீங்கா (4)

மலர் பதம் நீங்கா உள பெரும் சிலம்ப – கல்லாடம்:2 1/15
நீங்கா திரு உடை நலனும் – கல்லாடம்:2 14/47
நீங்கா பழன பெரு நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 36/4
நீங்கா பவ தொகை நிகழ் முதல் நான்கும் – கல்லாடம்:2 53/13

மேல்

நீங்காது (3)

நிறை உளம் நீங்காது உறை அருள் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 11/22
இளமை நீங்காது காவல்கொள் அமுதம் – கல்லாடம்:2 22/16
நீங்காது உறையும் நிமிர் சடை பெருமான் – கல்லாடம்:2 47/20

மேல்

நீங்கி (10)

பொன் பதி நீங்கி உண்பதும் அடங்கி – கல்லாடம்:2 17/56
சலியா சார்பு நிலை அற நீங்கி
அரந்தையுற்று நீட நின்று இரங்கும் – கல்லாடம்:2 42/31,32
எனது கண் கடந்து நீங்கி
துனைவுடன் செல்லல் ஒருங்குபு புரிந்தே – கல்லாடம்:2 47/30,31
குறை உளம் நீங்கி இன்பு ஆகுவனே – கல்லாடம்:2 68/34
இடைவழி நீங்கி என் எதிர் உறும்-கொல்லோ – கல்லாடம்:2 82/49
முல்லை அம் படர் கொடி நீங்கி பிடவ – கல்லாடம்:2 84/16
கனவினும் வினவாதவரினும் நீங்கி
சூளும் வாய்மையும் தோற்றி – கல்லாடம்:2 85/41,42
குளிர்ச்சி நீங்கி கொடுங்கோல் வேந்து என – கல்லாடம்:2 86/8
நிறை நாண் வேலி நீங்கி தமியே – கல்லாடம்:2 88/3
நின்-பால் அளியும் நீங்கி
இன்பும் இன்று ஒழிக்கும் எம் கால் தொடல் சென்மே – கல்லாடம்:2 95/42,43

மேல்

நீங்கினர் (1)

நீங்கினர் போக்கும் ஈங்குழி வருவதும் – கல்லாடம்:2 21/64

மேல்

நீட்டி (1)

நீட்டி வலி தள்ளிய நெடும் கயிற்று ஊசலும் – கல்லாடம்:1 1/35

மேல்

நீட்டிய (1)

ஒரு தாள் விண்ணத்து இருமை பெற நீட்டிய
கரும் கடல் வண்ணன் செம் கரும் கரத்து – கல்லாடம்:2 27/6,7

மேல்

நீட (4)

நீட நிறை பாயும் வான வாவிக்குள் – கல்லாடம்:2 27/3
அரந்தையுற்று நீட நின்று இரங்கும் – கல்லாடம்:2 42/32
நீட நின்று எண்ணார் உளம் என நீயே – கல்லாடம்:2 88/38
தேவர் உண் மருந்து உடல் நீட நின்று உதவ – கல்லாடம்:2 95/7

மேல்

நீடி (2)

நீடி செறிந்து நெய்த்து உடல் குளிர்ந்த – கல்லாடம்:2 35/16
நீடி நின்று உதவும் கற்பு உடை நிலையினர் – கல்லாடம்:2 58/14

மேல்

நீடு (2)

கூடல் பெருமான் நீடு அருள் மூழ்கி – கல்லாடம்:2 53/18
கோகில கண் நீடு இலவு அலர் செம்பு என – கல்லாடம்:2 98/36

மேல்

நீடுவர் (1)

பெருமதி நீடுவர் சிறுமதி_நுதலே – கல்லாடம்:2 11/32

மேல்

நீடுற (1)

கோடா மறைமொழி நீடுற காணும் – கல்லாடம்:2 6/5

மேல்

நீண்ட (3)

நெஞ்சினும் கிடந்து நீண்ட வல் இரவில் – கல்லாடம்:2 8/31
பழமை நீண்ட குன்ற குடியினள் – கல்லாடம்:2 17/1
பேச நீண்ட பல் மீன் நிலைஇய – கல்லாடம்:2 19/5

மேல்

நீண்டு (1)

மற்று அது நீண்டு மணி உடல் போகி – கல்லாடம்:2 83/6

மேல்

நீதியும் (1)

நின் நலம் புகழ்ந்து உணும் நீதியும் தோற்றமும் – கல்லாடம்:2 88/11

மேல்

நீந்தினும் (1)

நெடும் பகல் ஊழி நினைவுடன் நீந்தினும்
அரும் கரை இறந்த ஆகம கடலும் – கல்லாடம்:2 66/24,25

மேல்

நீயாய் (1)

அவளே நீயாய் என் கண் குறித்த – கல்லாடம்:2 22/23

மேல்

நீயிர் (1)

வேட்கையின் நீயிர் வீழ் நாள்_பூ இனத்துள் – கல்லாடம்:2 35/6

மேல்

நீயும் (5)

அடங்கினர் போல நீயும்
ஒடுங்கி நின்று அமைதி இ நிலை அறிந்தே – கல்லாடம்:2 13/26,27
வரை பொரும் மருமத்து ஒரு திறன் நீயும்
முழை வாய் அரக்கர் பாடு கிடந்து ஒத்த – கல்லாடம்:2 27/10,11
நீயும் குதட்டினை ஆயின் சேயாய் – கல்லாடம்:2 56/18
யாழொடு முகமன் பாணனும் நீயும்
திரு பெறும் அயலவர் காண – கல்லாடம்:2 80/32,33
பொய்யினள் அன்றி மெய்யினை நீயும்
பொலம் பூண் பெயர்ந்து உறை பூணை அருள் தரும் – கல்லாடம்:2 86/6,7

மேல்

நீயே (10)

பாய் பார் அறிய நீயே ஆதலின் – கல்லாடம்:1 2/55
தோன்றினர் ஆதலின் நீயே மட மகள் – கல்லாடம்:2 14/24
தடையா அறிவும் உடையோய் நீயே
எழுந்து காட்டி பாடுசெய் கதிர் போல் – கல்லாடம்:2 20/18,19
நிலை நீர் நாடன் நீயே இவளே – கல்லாடம்:2 51/9
நீயே ஆயமொடு ஆர்ப்ப அரிகிணை முழக்கி – கல்லாடம்:2 51/13
நீயே எழு நிலை மாடத்து இள முலை மகளிர் – கல்லாடம்:2 51/17
நீயே அணி கெழு நவமணி அலர் என தொடுத்த – கல்லாடம்:2 51/21
உள்ளது மொழிமோ நீயே விண்ணுழை – கல்லாடம்:2 71/33
கெழுமிய விழவுள் புகு-மதி நீயே
கவை நா கட்செவி அணந்து இரை துய்த்த – கல்லாடம்:2 87/18,19
நீட நின்று எண்ணார் உளம் என நீயே – கல்லாடம்:2 88/38

மேல்

நீர் (43)

குண்டு நீர் உடுத்த நெடும் பார் எண்ணமும் – கல்லாடம்:1 1/23
பெரு நீர் வையை வளை நீர் கூடல் – கல்லாடம்:2 2/7
பெரு நீர் வையை வளை நீர் கூடல் – கல்லாடம்:2 2/7
நிறை நீர் கயத்துள் ஒரு தாள் நின்று – கல்லாடம்:2 3/19
குளிர்கொண்டு உறையும் தெளி நீர் வாவியை – கல்லாடம்:2 7/36
நீர் தலை தரித்தலின் நிமலன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 9/6
மறை நீர் உகுத்தலின் மறையோன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 9/10
ஆற்றாது அலைந்த நீர் நசை அடக்க – கல்லாடம்:2 10/21
கருவிளை மலர் நீர் அருகு நின்று உகுப்ப – கல்லாடம்:2 20/14
தளையொடு நிறை நீர் விடுவன போல – கல்லாடம்:2 20/34
நீர் நெய் வார்த்து சகரர் அமைத்த – கல்லாடம்:2 23/30
துறை நீர் ஆட பரந்த கார் மதமும் – கல்லாடம்:2 26/22
நிறை நீர் வளைக்கும் புகழ் நீர் கூடல் – கல்லாடம்:2 26/26
நிறை நீர் வளைக்கும் புகழ் நீர் கூடல் – கல்லாடம்:2 26/26
இரு கரம் அடுக்கி பெரு நீர் வார்ப்ப – கல்லாடம்:2 30/13
செங்கோல் முளையிட்டு அருள் நீர் தேக்கி – கல்லாடம்:2 37/11
மணந்தோர் நெஞ்சத்து அமுத நீர் விட – கல்லாடம்:2 38/9
நீர்_அரமகளிர் செவ் வாய் காட்டி – கல்லாடம்:2 38/16
கரு முகில் விளர்ப்ப அறல் நீர் குளிப்ப – கல்லாடம்:2 45/18
அலை நீர் பழன முது நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 45/25
கோடு அகழ்ந்து எடுத்த மறி நீர் காலும் – கல்லாடம்:2 47/9
அள்ளல் பழனத்து அணி நீர் கூடல் – கல்லாடம்:2 47/19
நிலை நீர் நாடன் நீயே இவளே – கல்லாடம்:2 51/9
பெரு நீர் ஊரர் நிறை நீர் விடுத்து – கல்லாடம்:2 54/36
பெரு நீர் ஊரர் நிறை நீர் விடுத்து – கல்லாடம்:2 54/36
நெட்டுயிர்ப்பு எறிந்து நெடும் கண் நீர் உகுத்து – கல்லாடம்:2 55/36
கரு நீர் குண்டு அகழ் உடுத்த – கல்லாடம்:2 55/39
பெரு நீர் ஆழி தொல் உலகுழிக்கே – கல்லாடம்:2 55/40
நிறை நீர் ஊர நெஞ்சகம் பிரிக்கும் – கல்லாடம்:2 57/6
வலி அழி பகடு வாய் நீர் செந்நாய் – கல்லாடம்:2 59/18
நீர் வடு பொருவ நிறுத்திட படரினும் – கல்லாடம்:2 61/20
நீர்_அரமகளிர் நெருக்குற புகுந்து – கல்லாடம்:2 63/1
பெரும் குலை மணந்த நிறை நீர் சிறை புனல் – கல்லாடம்:2 63/3
ஆழ்ந்து அகன்று இருண்ட சிறை நீர் கயத்துள் – கல்லாடம்:2 68/2
நீர்_அரமகளிர் பாந்தள் அம் கன்னியர்க்கு – கல்லாடம்:2 73/23
நிலை நீர் மொக்குளின் விளைவாய் தோன்றி – கல்லாடம்:2 80/1
நீர் மா கொன்ற சேயோன் குன்றமும் – கல்லாடம்:2 80/17
வையை நீர் விழவு புகுந்தனம் என ஒரு – கல்லாடம்:2 86/5
அரும் புனல் வையை புது நீர் அன்றே – கல்லாடம்:2 87/42
முளரி நீர் புகுத்திய பத மலர் தாள் துணை – கல்லாடம்:2 89/11
அளி தார் பாடும் குரல் நீர் வறந்த – கல்லாடம்:2 91/11
வறு நீர் மலர் என மாழ்கலை விடு-மதி – கல்லாடம்:2 94/31
பெரு நில தேவர்கள் மறை நீர் உகுப்ப – கல்லாடம்:2 95/1

மேல்

நீர்_அரமகளிர் (3)

நீர்_அரமகளிர் செவ் வாய் காட்டி – கல்லாடம்:2 38/16
நீர்_அரமகளிர் நெருக்குற புகுந்து – கல்லாடம்:2 63/1
நீர்_அரமகளிர் பாந்தள் அம் கன்னியர்க்கு – கல்லாடம்:2 73/23

மேல்

நீர்க்கு (2)

அந்தணர் உகும் நீர்க்கு அருள் கருவிருந்து – கல்லாடம்:2 6/4
மறை உகு நீர்க்கு கருவும் கரியும் – கல்லாடம்:2 29/25

மேல்

நீர்நாய் (1)

பாசடை நெடும் காடு காணிகொள் நீர்நாய்
வானவில் நிறத்த நெட்டு உடல் வாளை – கல்லாடம்:2 27/19,20

மேல்

நீர்நிலை (1)

நீர்நிலை நின்று கால் கறுத்து எழுந்து – கல்லாடம்:2 21/1

மேல்

நீர்மை (1)

என் கண் துஞ்சா நீர்மை
முன் கண்டு ஓதாது அவர்க்கு நம் குருகே – கல்லாடம்:2 43/35,36

மேல்

நீர (1)

ஓருழி வளர்ந்த நீர இவ் அன்னம் – கல்லாடம்:2 92/21

மேல்

நீராட்டி (1)

அழுதம் கடத்து அள்ளும் மணி நீராட்டி
பின்னல் விட்டு அமைத்த தன் தலை மலர் இணைஇ – கல்லாடம்:2 14/30,31

மேல்

நீருடன் (1)

விழி சொரி நீருடன் பழங்கண்கொண்டால் – கல்லாடம்:2 3/9

மேல்

நீரும் (1)

இருந்து ஒளிர் அரும் தேன் இலதால் நீரும்
நின் புனம் அல்ல என்று என் புலம் வெளிப்பட – கல்லாடம்:2 81/50,51

மேல்

நீரேல் (1)

அறைதல் வேண்டும் அ புனம் நீரேல்
முன்னம் கண்டவன் அன்று என்று – கல்லாடம்:2 81/52,53

மேல்

நீல (2)

கொண்டல் வந்து உலவும் நீல குவட்டினும் – கல்லாடம்:2 52/12
நீல போதும் பேதையும் விழித்த – கல்லாடம்:2 81/34

மேல்

நீலம் (2)

பெரும் சுனை விழித்த நீலம் கொய்தும் – கல்லாடம்:2 22/37
ஆலவாய் அமர்ந்த நீலம் நிறை கண்டன் – கல்லாடம்:2 29/11

மேல்

நீலமும் (3)

குமுதமும் வள்ளையும் நீலமும் குமிழும் – கல்லாடம்:2 39/2
நீலமும் மணியும் நிரை கிடந்து என்ன – கல்லாடம்:2 64/26
நீலமும் கரும் கொடி அடம்பும் சங்கமும் – கல்லாடம்:2 92/15

மேல்

நீவி (1)

நானம் நீவி நாள்_மலர் மிலைந்து – கல்லாடம்:2 35/14

மேல்

நீழல் (1)

அதர் விரிந்து எழுந்து படர் புகை நீழல்
பொதுளிய காஞ்சி மருது அணி நிழலே – கல்லாடம்:2 59/8,9

மேல்

நீழலின் (1)

கலிமான் துகளும் கதிர் மறை நீழலின்
நின்று முன் இட்ட நிறை அணி பொறுத்து – கல்லாடம்:2 99/53,54

மேல்

நீள் (5)

பாரிடை இன்பம் நீள் இடை பயக்கும் – கல்லாடம்:2 2/6
நீள் நிலை கூவல் தெளி புனல் உண்டும் – கல்லாடம்:2 12/6
மணம் சூழ் கிடந்த நீள் கரும் கழியே – கல்லாடம்:2 23/5
கண்ட நீள் கதுப்பினர் கை குவி பிடித்து – கல்லாடம்:2 45/21
காலமுற்று ஒடுங்கும் நீள் முகில் கூட்டமும் – கல்லாடம்:2 99/48

மேல்

நீள (1)

தனது முன் புன்மொழி நீள தந்தும் – கல்லாடம்:2 89/19

மேல்

நீளவும் (1)

நீளவும் பொய்த்தற்கு அவர் மனம் கரியே – கல்லாடம்:2 85/43

மேல்

நீளாது (1)

நீளாது இம்பரின் முடித்து – கல்லாடம்:1 2/64

மேல்

நீறு (3)

புண்ணிய நீறு என பொலி கதிர் காற்றியும் – கல்லாடம்:2 13/6
மாறி குனித்த நீறு அணி பெருமாற்கு – கல்லாடம்:2 23/35
பெரு நிலவு கான்ற நீறு கெழு பரப்பில் – கல்லாடம்:2 32/3

மேல்

நீறுடன் (1)

சுத்தி அமர் நீறுடன் தோள் வலன் பூண்டு – கல்லாடம்:2 40/4

மேல்