நா – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

நா 5
நாக்கின் 1
நாகொடு 1
நாசி 1
நாஞ்சில் 2
நாட்டவர் 1
நாட்டி 2
நாட்டிய 1
நாட்டியது 1
நாட்டினையே 1
நாட்டு 2
நாட்டுறு 1
நாட 2
நாடக 3
நாடகம் 1
நாடல் 1
நாடலர்க்கும் 1
நாடன் 2
நாடி 5
நாடில் 1
நாடு 2
நாடும் 2
நாண் 5
நாணமும் 1
நாணா 1
நாணி 1
நாதம் 2
நாதமும் 1
நாப்பண் 4
நாம 1
நாமகள் 1
நாயகன் 22
நாரணன் 5
நாரத 1
நாரதன் 1
நாரை 1
நால் 16
நால்வர்க்கு 1
நாவலம் 1
நாவாயானும் 1
நாள் 16
நாள்_பூ 1
நாள்_மலர் 1
நாள்பெற 1
நாளில் 7
நாளின் 1
நாளும் 2
நாற்பதிற்று 1
நாற்பதிற்று_இரட்டி 1
நாற்றி 1
நாற 1
நாறி 1
நாறு 1
நாறும் 1
நான் 4
நான்கின் 1
நான்கு 8
நான்குடன் 1
நான்கும் 6
நான்மறை 7
நான்முக 1
நான்முகத்தவர்க்கும் 1
நான்முகன் 2
நான்முகனை 1
நான்று 2
நானம் 1

நா (5)

நா வாய் குறியா தீ வாய் பாலையில் – கல்லாடம்:2 17/53
நா சுவை மடிக்கும் உணவு உதவாது – கல்லாடம்:2 42/8
கரும் கவை தீ நா பெரும் பொறி பகு வாய் – கல்லாடம்:2 60/5
கவை நா கட்செவி அணந்து இரை துய்த்த – கல்லாடம்:2 87/19
கிழமை அவ் அயலினர் நா உடன்று ஏத்த – கல்லாடம்:2 93/4

மேல்

நாக்கின் (1)

வடவை நெடு நாக்கின் கிளைகள் விரிந்து என்ன – கல்லாடம்:1 2/5

மேல்

நாகொடு (1)

நாகொடு வெருண்டு கழை கரும்பு உழக்க – கல்லாடம்:2 27/28

மேல்

நாசி (1)

நாசி காகுளி வெடி குரல் வெள்ளை – கல்லாடம்:2 21/45

மேல்

நாஞ்சில் (2)

முட புது நாஞ்சில் அள்ளல் புக நிறுத்தி – கல்லாடம்:2 27/25
முடம்படு நாஞ்சில் பொன் முகம் கிழித்த – கல்லாடம்:2 74/7

மேல்

நாட்டவர் (1)

நாட்டவர் தடைய மற்று உதிர்ந்து நடந்ததுவே – கல்லாடம்:2 90/22

மேல்

நாட்டி (2)

பெரும் துயர் அகற்றி அறம் குடி நாட்டி
உள சுருள் விரிக்கும் நல தகு கல்வி ஒன்று – கல்லாடம்:2 75/1,2
பிறை நுதல் நாட்டி கடு வளர் கண்டி – கல்லாடம்:2 79/11

மேல்

நாட்டிய (1)

பாலை கிழத்தி திருமுன் நாட்டிய
சூல தலையின் தொடர்ந்து சிகை படர்ந்து – கல்லாடம்:2 17/45,46

மேல்

நாட்டியது (1)

நன்னர் கொள் ஆசி நாட்டியது இவ் உழை – கல்லாடம்:2 6/15

மேல்

நாட்டினையே (1)

மாயா நல் அறம் வளர் நாட்டினையே
இவளே தொண்டகம் துவைப்ப தொழில் புனம் வளைந்து – கல்லாடம்:2 51/14,15

மேல்

நாட்டு (2)

பழி நாட்டு ஆர்ந்த பாவம் போல – கல்லாடம்:2 8/35
எரி வாய் உரகர் இருள் நாட்டு உருவ – கல்லாடம்:2 80/14

மேல்

நாட்டுறு (1)

நன்று அறி கல்வியர் நாட்டுறு மொழி புக்கு – கல்லாடம்:2 75/27

மேல்

நாட (2)

அடிக்கடி வணங்கும் சாரல் நாட
அந்தணர் இருக்கை அகல்வோர் சூழ்ந்து என – கல்லாடம்:2 25/8,9
கான்யாறு உந்தும் கல் வரை நாட
சொல் தவறு உவக்கும் பித்தினர் சேர் புலன் – கல்லாடம்:2 97/4,5

மேல்

நாடக (3)

கூடல் வீற்றிருந்த நாடக கடவுள் – கல்லாடம்:2 19/24
நாடக விதியொடு ஆடிய பெருமான் – கல்லாடம்:2 21/60
நாடக கடவுள் கூடல் நாயகன் – கல்லாடம்:2 68/31

மேல்

நாடகம் (1)

நாணி நின்று ஒடுங்க தானும் ஓர் நாடகம்
பாண்டரங்கத்து ஒரு பாடு பெற்று அமைந்த – கல்லாடம்:2 99/25,26

மேல்

நாடல் (1)

நாடல் நீ இவள் கழை தோள் நசையே – கல்லாடம்:2 51/33

மேல்

நாடலர்க்கும் (1)

ஒருநாள் அருச்சனை புரி நாடலர்க்கும்
அரும் பெறல் உளதாம் பெரும்பதம் காட்டி – கல்லாடம்:2 25/33,34

மேல்

நாடன் (2)

வைத்துவைத்து எடுக்கும் சாரல் நாடன்
அறிவும் பொறையும் பொருள் அறி கல்வியும் – கல்லாடம்:2 42/9,10
நிலை நீர் நாடன் நீயே இவளே – கல்லாடம்:2 51/9

மேல்

நாடி (5)

பொரியின் கொறிப்ப புரிந்த பொருள் நாடி
தாமரை பழித்த கை மருங்கு அமைத்தோய் – கல்லாடம்:1 2/30,31
கூறுபட நாடி ஆசையொடு மயங்கி – கல்லாடம்:2 20/13
கொண்டனள் என் என என் முகம் நாடி
உற்ற வாய்மை சற்றும் தருகிலீர் – கல்லாடம்:2 23/45,46
இருவினை நாடி உயிர்-தொறும் அமைத்த – கல்லாடம்:2 62/8
பொலன் மிளிர் மன்ற பொதுவகம் நாடி
தனி கொடி காண எவ்விடத்து உயிர் தழைப்ப – கல்லாடம்:2 85/38,39

மேல்

நாடில் (1)

மனனால் நாடில் சொல்லினும் கொடிதே – கல்லாடம்:2 23/50

மேல்

நாடு (2)

நாடு கரிந்து அன்ன காடு கடந்து இயங்கி – கல்லாடம்:2 3/6
நாடு இரு முனிவர்க்கு ஆடிய பெருமான் – கல்லாடம்:2 8/29

மேல்

நாடும் (2)

பேர் அழல் கானினும் நாடும் என் உளத்தினும் – கல்லாடம்:2 7/31
நனி நிறை செல்வ நாடும் நல் பொருளும் – கல்லாடம்:2 66/3

மேல்

நாண் (5)

ஆயிரம் தீ வாய் அரவு நாண் கொளுவி – கல்லாடம்:2 25/20
உயிரொடும் வளர்ந்த பெரு நாண் தறியினை – கல்லாடம்:2 36/8
பேறு ஆங்கு ஒழிக பெரு நாண் கற்பினர் – கல்லாடம்:2 36/13
கற்பு நாண் மூடி பழங்கண்கொள்ள – கல்லாடம்:2 37/5
நிறை நாண் வேலி நீங்கி தமியே – கல்லாடம்:2 88/3

மேல்

நாணமும் (1)

நாணமும் கொண்ட நடுவினர் இன்னும் – கல்லாடம்:2 100/34

மேல்

நாணா (1)

நாணா நவ பொய் பேணி உள் புணர்த்தி – கல்லாடம்:2 80/31

மேல்

நாணி (1)

நாணி நின்று ஒடுங்க தானும் ஓர் நாடகம் – கல்லாடம்:2 99/25

மேல்

நாதம் (2)

வீயா விந்தம் பதம் நிரை நாதம்
மறைப்பு புள்ளி மந்திரம் ஒடுக்கம் என்று – கல்லாடம்:2 98/8,9
நாதம் கூட்டி மாத்திரை அறுத்து – கல்லாடம்:2 99/37

மேல்

நாதமும் (1)

வண்டின் தாரியும் கஞ்ச நாதமும்
சிரல் வானிலையும் கழை இலை வீழ்வதும் – கல்லாடம்:2 21/50,51

மேல்

நாப்பண் (4)

ஏழ் கடல் வளைந்த பெரும் கடல் நாப்பண்
பத்துடை_நூறு பொற்பு அமர் பரப்பும் – கல்லாடம்:2 61/1,2
மரகத பாசடை இடையிடை நாப்பண்
நீலமும் மணியும் நிரை கிடந்து என்ன – கல்லாடம்:2 64/25,26
நாப்பண் ஒற்றை நரம்பு கடிப்பு அமைத்து – கல்லாடம்:2 82/23
நின் உயிர் ஆயம் நாப்பண்
மன்னுக வேந்தன் வரவினுக்கு எழுந்தே – கல்லாடம்:2 99/57,58

மேல்

நாம (1)

காமனை அயனை நாம காலனை – கல்லாடம்:2 17/38

மேல்

நாமகள் (1)

நாமகள் பெரும் கடல் நால் கோட்டு ஒருத்தல் – கல்லாடம்:2 57/14

மேல்

நாயகன் (22)

உடல் உயிர் என்ன உறைதரும் நாயகன்
கடுக்கை மலர் மாற்றி வேப்பு அலர் சூடி – கல்லாடம்:2 2/8,9
பேர் அருள் நாயகன் சீர் அருள் போல – கல்லாடம்:2 2/14
தேவ நாயகன் கூடல் வாழ் இறைவன் – கல்லாடம்:2 12/18
நிறை அருள் நாயகன் உறைதரு கூடல் – கல்லாடம்:2 15/29
புதிய நாயகன் பழ மறை தலைவன் – கல்லாடம்:2 18/9
இன்ப நடம் புரியும் தேவ நாயகன்
அருவி உடல் கயிறும் சுனை மத குழியும் – கல்லாடம்:2 26/28,29
அருள் நடம் புரிந்த தேவர் நாயகன்
ஒரு நாள் மூன்று புரம் தீ கொளுவ – கல்லாடம்:2 33/20,21
கூடல் நாயகன் தாள்பணியார் என – கல்லாடம்:2 44/27
குருகு அணி செறித்த தனி முதல் நாயகன்
குருகும் அன்னமும் வால் வளை குப்பையை – கல்லாடம்:2 45/22,23
அருளுடன் நிறைந்த கரு உயிர் நாயகன்
குரவு அரும்பு உடுத்த வால் எயிற்று அழல் விழி – கல்லாடம்:2 46/7,8
அவ் அடி கொடுத்த அருள் நிறை நாயகன்
திரு மிடற்று இருள் என செறிதரும் மா முகில் – கல்லாடம்:2 47/28,29
திருக்களம் கறுத்த அருள் பெரு நாயகன்
கூடல் கூடினர் போல – கல்லாடம்:2 51/31,32
நாயகன் திருவடி நண்ணலர் போல – கல்லாடம்:2 56/14
எடுத்து பரப்பிய இமையவர் நாயகன்
மெய் தவ கூடல் விளைபொருள் மங்கையர் – கல்லாடம்:2 63/25,26
திணை ஐந்து அமைத்த இணையிலி நாயகன்
வரும் தொழில் அனைத்தும் வளர் பெரும் பகலே – கல்லாடம்:2 64/21,22
நாடக கடவுள் கூடல் நாயகன்
தாமரை உடைத்த காமர் சேவடி – கல்லாடம்:2 68/31,32
திரு நுதல் கிழித்த தனி விழி நாயகன்
தாங்கிய கூடல் பெரு நகர் – கல்லாடம்:2 69/33,34
ஆதி நாயகன் அகன் மலர் கழல் இணை – கல்லாடம்:2 72/14
அதற்கு அருள் கொடுத்த முதல் பெரு நாயகன்
வெம்மையும் தண்மையும் வினை உடற்கு ஆற்றும் – கல்லாடம்:2 75/17,18
குனித்து அருள் நாயகன் குல மறை பயந்தோன் – கல்லாடம்:2 76/18
பேர் ஒளி நாயகன் கார் ஒளி மிடற்றோன் – கல்லாடம்:2 80/10
கூளியும் துள்ள ஆடிய நாயகன்
இணை அடி ஏத்தும் அன்பினர்க்கு உதவும் – கல்லாடம்:2 100/28,29

மேல்

நாரணன் (5)

நின்ற நாரணன் பரந்த மார்பில் – கல்லாடம்:2 17/33
நாரணன் நடித்த எழுவாய் தருக்கத்து – கல்லாடம்:2 25/15
நாரணன் படர தேவர் கெட்டு ஓட – கல்லாடம்:2 51/26
நாரணன் ஆங்கு அவன் கூர் உடை காவல் – கல்லாடம்:2 87/31
நாரணன் முதலாம் தேவர் படை தோற்ற – கல்லாடம்:2 95/9

மேல்

நாரத (1)

ஆரிய பதம் கொள் நாரத பேரியாழ் – கல்லாடம்:2 82/10

மேல்

நாரதன் (1)

நாரதன் ஓம்பிய செம் தீ கொடுத்த – கல்லாடம்:1 2/33

மேல்

நாரை (1)

கூர் வாய் பறை தபு பெரும் கிழ நாரை
வஞ்சனை தூங்கி ஆரல் உண்ணும் – கல்லாடம்:2 36/2,3

மேல்

நால் (16)

மூடிய நால் திசை முகில் துகில் விரித்து – கல்லாடம்:2 14/3
போற்றுறு திருவம் நால் திசை பொலிய – கல்லாடம்:2 14/8
தேக்கு இலை விரித்து நால் திசை வைத்து – கல்லாடம்:2 24/6
நால் திசை நடக்கும் அணங்கின் அவயவத்து – கல்லாடம்:2 31/2
முன் ஒரு நாளில் நால் படை உடன்று – கல்லாடம்:2 32/6
நால் படை வன்னியர் ஆக்கிய பெருமான் – கல்லாடம்:2 37/15
நால் படை வேந்தன் பாசறையோர்க்கும் – கல்லாடம்:2 38/33
இரு நால் திசையும் உண் பலி தூவி – கல்லாடம்:2 47/6
நால் நூல் மாக்கள் நணி குறி சொற்று – கல்லாடம்:2 47/7
நடை திரை பரவை நால் கடல் அணைத்து – கல்லாடம்:2 52/1
நாமகள் பெரும் கடல் நால் கோட்டு ஒருத்தல் – கல்லாடம்:2 57/14
நால் கரம் நுதல் விழி தீ புகை கடு களம் – கல்லாடம்:2 58/28
நாற்பதிற்று_இரட்டி நால் அங்குலியினும் – கல்லாடம்:2 82/3
நால் கடல் வளைத்த நால் நிலத்து உயிரினை – கல்லாடம்:2 84/1
நால் கடல் வளைத்த நால் நிலத்து உயிரினை – கல்லாடம்:2 84/1
நால் குறி புலவர் கூட்டு எழு நனி புகழ் – கல்லாடம்:2 99/50

மேல்

நால்வர்க்கு (1)

அணுகாது அகற்றி பணி முனி நால்வர்க்கு
அறம் முதல் நான்கும் பெற அருள்செய்த – கல்லாடம்:2 53/16,17

மேல்

நாவலம் (1)

நாவலம் தண் பொழில் இன்புடன் துயில – கல்லாடம்:2 43/4

மேல்

நாவாயானும் (1)

கரை விட உகையும் நாவாயானும்
கள் அமர் கோதையர் வெள்_அணி_விழவில் – கல்லாடம்:2 19/8,9

மேல்

நாள் (16)

பெரும் கவின் முன் நாள் பேணிய அரும் தவம் – கல்லாடம்:2 10/9
திரு பெரு வதுவை பொருந்திய அ நாள்
சொன்றி பெரு மலை தின்று நனி தொலைத்த – கல்லாடம்:2 10/18,19
மேதினி புரக்கும் விதி உடை நல் நாள்
நடு ஊர் நகர் செய்து அடு பவம் துடைக்கும் – கல்லாடம்:2 12/15,16
நல் மணம் எடுத்து நாள் அமைத்து அழைக்க – கல்லாடம்:2 14/19
நாள் இழைத்திருக்கும் செயிர் கொள் அற்றத்து – கல்லாடம்:2 21/25
மகர தெய்வம் நாள் நிறைந்து உறைய – கல்லாடம்:2 23/28
ஒரு நாள் மூன்று புரம் தீ கொளுவ – கல்லாடம்:2 33/21
வேட்கையின் நீயிர் வீழ் நாள்_பூ இனத்துள் – கல்லாடம்:2 35/6
நானம் நீவி நாள்_மலர் மிலைந்து – கல்லாடம்:2 35/14
கொண்டோற்கு ஏகும் குறி உடை நல் நாள்
அன்னையர் இல்லத்து அணி மட மங்கையர் – கல்லாடம்:2 42/17,18
வெண் கார் பெய்யும் நாள் குறித்து உழுநரும் – கல்லாடம்:2 47/10
பல நாள் பெருகி ஒரு நாள் உடைந்து – கல்லாடம்:2 66/16
பல நாள் பெருகி ஒரு நாள் உடைந்து – கல்லாடம்:2 66/16
பல் நாள் பல் நெறி அழுங்கினர் இன்று – கல்லாடம்:2 85/19
முதிரா நாள் செய் முண்டகம் மலர்ந்து – கல்லாடம்:2 86/11
பாசறை சென்ற நாள் நிலம் குழிய – கல்லாடம்:2 94/38

மேல்

நாள்_பூ (1)

வேட்கையின் நீயிர் வீழ் நாள்_பூ இனத்துள் – கல்லாடம்:2 35/6

மேல்

நாள்_மலர் (1)

நானம் நீவி நாள்_மலர் மிலைந்து – கல்லாடம்:2 35/14

மேல்

நாள்பெற (1)

கொய்யும் காலமும் நாள்பெற குறித்து – கல்லாடம்:2 4/24

மேல்

நாளில் (7)

புண்ணியம் தழைத்த முன் ஓர் நாளில்
இரு விரல் நிமிர்த்து புரிவொடு சேர்த்து – கல்லாடம்:2 8/10,11
அழிக்க புகுந்த கடைக்கொள் நாளில்
நெடும் கை வேலால் அடும் தொழில் செய்தும் – கல்லாடம்:2 16/33,34
முன் ஒரு நாளில் நால் படை உடன்று – கல்லாடம்:2 32/6
முன் ஒரு நாளில் முதல் தொழில் இரண்டினர் – கல்லாடம்:2 58/16
சேர வறந்த திரு தகு நாளில்
அவன் பழிநாட்டு நடுங்கும் நல் குடிகள் – கல்லாடம்:2 64/4,5
தரித்து உலகு அளிக்கும் திரு தகு நாளில்
நெடுநாள் திருவயிற்று அருளுடன் இருந்த – கல்லாடம்:2 75/10,11
முன் ஒரு நாளில் முழு கதி அடைந்த – கல்லாடம்:2 99/39

மேல்

நாளின் (1)

சேர துடைக்கும் பேர் அருள் நாளின்
மு தொழிலில் தன் முதல் தொழில் ஆக்கி – கல்லாடம்:2 87/32,33

மேல்

நாளும் (2)

நாளும் விளைக்கும் பெரு வயல் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/23
போக்கு அற வளைந்து புணர் இருள் நாளும்
காவல் காட்டிய வழியும் – கல்லாடம்:2 77/20,21

மேல்

நாற்பதிற்று (1)

நாற்பதிற்று_இரட்டி நால் அங்குலியினும் – கல்லாடம்:2 82/3

மேல்

நாற்பதிற்று_இரட்டி (1)

நாற்பதிற்று_இரட்டி நால் அங்குலியினும் – கல்லாடம்:2 82/3

மேல்

நாற்றி (1)

நிரைநிரை நாற்றி நெடும் காய் மயிர் அமைத்து – கல்லாடம்:2 14/6

மேல்

நாற (1)

முருக நாற பருகுதல்செய்க – கல்லாடம்:2 16/22

மேல்

நாறி (1)

உழல் தேர் பத்தினன் மகவு என நாறி
முனி தழல் செல்வம் முற்றி பழம் கல் – கல்லாடம்:2 95/25,26

மேல்

நாறு (1)

நாறு கழி துற்ற சகடு ஈர்க்குநரும் – கல்லாடம்:2 47/15

மேல்

நாறும் (1)

விழைதரும் உழவும் வித்தும் நாறும்
தழைதலின் வேளாண் தலைவன் ஆகியும் – கல்லாடம்:2 9/16,17

மேல்

நான் (4)

நான் முகம் தட்டி நடு முகம் உரப்ப – கல்லாடம்:2 8/16
மூன்று அழல் நான் மறை முனிவர் தோய்ந்து – கல்லாடம்:2 9/9
முள் தாள் செம் மலர் நான் முகத்து ஒருவன் – கல்லாடம்:2 30/10
நான் முகம் கொண்டு அறி நன்னர் நெஞ்சு இருந்து – கல்லாடம்:2 72/2

மேல்

நான்கின் (1)

நிறைதரு நான்கின் நிகழ்ந்தன குறியும் – கல்லாடம்:2 98/13

மேல்

நான்கு (8)

விரல் நான்கு அமைத்த அணி குரல் வீங்காது – கல்லாடம்:2 21/40
மத மலை இரு_நான்கு பிடர் சுமந்து ஓங்கி – கல்லாடம்:2 28/7
நான்கு எயிற்று ஒருத்தல் பிடர்ப்பு ஒலி வரைப்பகை – கல்லாடம்:2 30/8
இரு_நான்கு குற்றம் அடி அற காய்ந்து இவ் – கல்லாடம்:2 40/6
வரையறுத்து அமைந்த வகை நான்கு ஆக – கல்லாடம்:2 52/2
படை நான்கு உடன்று பஞ்சவன் துரந்து – கல்லாடம்:2 55/12
அடுத்தன எண்_நான்கு அங்குலி அகத்தினும் – கல்லாடம்:2 82/2
வரையா கற்புடன் நான்கு என பெயர்பெற்று – கல்லாடம்:2 98/5

மேல்

நான்குடன் (1)

மங்கல பாணி மாத்திரை நான்குடன்
சென்று எறிந்து ஒடுங்கும் துறுமிடை திருத்தி – கல்லாடம்:2 99/14,15

மேல்

நான்கும் (6)

ஐந்தும் நான்கும் அணி தரு மூன்றும் – கல்லாடம்:2 38/23
நீங்கா பவ தொகை நிகழ் முதல் நான்கும்
உடன் நிறைந்து ஒழியா உட்பகை ஐந்தும் – கல்லாடம்:2 53/13,14
அறம் முதல் நான்கும் பெற அருள்செய்த – கல்லாடம்:2 53/17
கிள்ளியும் கிளையும் கிளர் படை நான்கும்
திண்மையும் செருக்கும் தேற்றமும் பொன்றிட – கல்லாடம்:2 80/12,13
சாதரங்கம் எனும் சாதிகள் நான்கும்
தேக்கின் நெருப்பின் சேர்க்கின் அங்கையின் – கல்லாடம்:2 98/15,16
ஆங்கு அவை நான்கும் அணி உழை ஆக்கி – கல்லாடம்:2 100/23

மேல்

நான்மறை (7)

நான்மறை விதியை நடுங்கு சிறை வைத்து – கல்லாடம்:1 2/44
நான்மறை பயனாம் ஏழிசை அமைத்து – கல்லாடம்:2 21/36
நான்மறை துள்ளும் வாய் பிளவாது – கல்லாடம்:2 21/41
முத்தமிழ் நான்மறை முளைத்தருள் வாக்கால் – கல்லாடம்:2 45/16
நான்மறை பாலனை நலிந்து உயிர் கவரும் – கல்லாடம்:2 54/8
நான்மறை புகழும் கூடலம் பெருமான் – கல்லாடம்:2 86/24
நான்மறை தாபதர் முத்தழல் களம் புக்கு – கல்லாடம்:2 90/8

மேல்

நான்முக (1)

நான்முக விதியே தாளம் தாக்க – கல்லாடம்:2 21/28

மேல்

நான்முகத்தவர்க்கும் (1)

நான்முகத்தவர்க்கும் இரு பால் பகுத்த – கல்லாடம்:2 95/39

மேல்

நான்முகன் (2)

நான்முகன் தாங்கும் தேன் உடை தாமரை – கல்லாடம்:2 67/14
நான்முகன் முதலா மூவரும் போற்ற – கல்லாடம்:2 82/30

மேல்

நான்முகனை (1)

அந்த நான்முகனை உந்தி பூத்தோன் – கல்லாடம்:2 21/29

மேல்

நான்று (2)

சருக்கரை குன்றில் தேன்மழை நான்று என – கல்லாடம்:2 21/37
துகில் நான்று நுடங்கும் அருவி ஏற்றும் – கல்லாடம்:2 28/23

மேல்

நானம் (1)

நானம் நீவி நாள்_மலர் மிலைந்து – கல்லாடம்:2 35/14

மேல்