தை – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தைவரல் 1

தைவரல் (1)

தைவரல் ஏற்றும் கனவினும் தடைந்தும் – கல்லாடம்:2 79/20

மேல்