தெ – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

தெய்வ 5
தெய்வதம் 1
தெய்வம் 11
தெய்வமும் 1
தெரிக்க 1
தெரிந்திட்டு 1
தெரிந்து 2
தெரியாது 1
தெரிவையர் 1
தெருட்சியும் 1
தெருமரல் 1
தெருவில் 1
தெருள்பவர் 1
தெருள்வதும் 1
தெருளுற 1
தெள்ளிதின் 1
தெளி 4
தெளித்து 1
தெளிதர 1
தெளிந்து 1
தெளிந்தும் 1
தெளியவும் 1
தெளிவு 1
தெற்றல் 1
தெற்றி 1
தெறற்கு 1
தெறித்திடு 1
தெறித்தும் 1
தெறிப்ப 2
தெறு 4
தெறுதரு 1
தெறுதலும் 1
தெறும் 2
தென் 5
தென்-பால் 1
தென்கடல் 1
தென்கால் 2
தென்கீழ் 1
தென்கீழ்த்திசையோன் 1
தென்புல 1
தென்மலையத்து 1
தென்றல் 1
தென்றலும் 1

தெய்வ (5)

கண் எனும் தெய்வ காட்சியுள் பட்டோர் – கல்லாடம்:2 33/26
தெய்வ குல புகை விண்ணொடும் விம்ம – கல்லாடம்:2 47/5
தெய்வ பிறை இருந்த திரு நுதல் பேதையை – கல்லாடம்:2 55/4
செம்பு உடல் பொதிந்த தெய்வ பொதியமும் – கல்லாடம்:2 65/16
பாடல் சான்ற தெய்வ
கூடல் கூடார் குணம் குறித்து எனவே – கல்லாடம்:2 93/24,25

மேல்

தெய்வதம் (1)

வழி முதல் தெய்வதம் வரைந்து மற்று அதற்கு – கல்லாடம்:2 93/2

மேல்

தெய்வம் (11)

தெய்வம் கொள்ளார் திணி மனம் என்ன – கல்லாடம்:2 5/25
தெய்வம் பராய மெய்யரும் திருவினர் – கல்லாடம்:2 15/13
தெய்வம் கற்ற அறிவை – கல்லாடம்:2 16/40
மகர தெய்வம் நாள் நிறைந்து உறைய – கல்லாடம்:2 23/28
தெய்வம் கருதா பொய்யினர்க்கு உரைத்த – கல்லாடம்:2 26/5
தெய்வம் விடுத்து பொய் கொள் சிந்தையினும் – கல்லாடம்:2 52/19
தெய்வம் என்று ஒருகால் தெளியவும் உளத்து இலள் – கல்லாடம்:2 61/17
திரை கடல் தெய்வம் முன் தெளி சூள் வாங்கியும் – கல்லாடம்:2 79/21
தெய்வம் கொள்ளார் சிந்தையது என்ன – கல்லாடம்:2 83/14
பழுதறு தெய்வம் காட்ட பண்டையின் – கல்லாடம்:2 85/1
தெய்வம் மறைத்த செழும் தமிழ் பாடலும் – கல்லாடம்:2 100/7

மேல்

தெய்வமும் (1)

உள்ளத்து அருளும் தெய்வமும் விடுத்த – கல்லாடம்:2 4/5

மேல்

தெரிக்க (1)

வீணை பதித்து தானம் தெரிக்க
முன் துடி மணியில் ஒற்றிய பாணியை – கல்லாடம்:2 99/35,36

மேல்

தெரிந்திட்டு (1)

ஆய் மலர் தெரிந்திட்டு வான் பலி தூவி – கல்லாடம்:2 15/12

மேல்

தெரிந்து (2)

தெரிந்து அலர் கொய்தும் பொழில் குறி வினவியும் – கல்லாடம்:2 85/15
இருள் உடை பெரு முகில் வழி தெரிந்து ஏகன்-மின் – கல்லாடம்:2 93/9

மேல்

தெரியாது (1)

இதழ் குவித்து பணித்த குதலையும் தெரியாது
முருந்து நிரைத்த திருந்து பல் தோன்றாது – கல்லாடம்:2 5/23,24

மேல்

தெரிவையர் (1)

சிலை நுதல் கணை விழி தெரிவையர் உளம் என – கல்லாடம்:2 68/1

மேல்

தெருட்சியும் (1)

மாயமும் இன்பும் மருட்சியும் தெருட்சியும்
நகை தொகை கூட்டி கவைத்து எழு சொல்லில் – கல்லாடம்:2 87/1,2

மேல்

தெருமரல் (1)

தெருமரல் தந்த அறிவு நிலை கிடக்க – கல்லாடம்:2 22/24

மேல்

தெருவில் (1)

மணி தரு தெருவில் கொடி தரு தேரும் – கல்லாடம்:2 99/49

மேல்

தெருள்பவர் (1)

பாவையும் மானும் தெருள்பவர் ஊரும் – கல்லாடம்:2 29/4

மேல்

தெருள்வதும் (1)

சிறிதிடை தெருள்வதும் உடனுடன் மருள்வதும் – கல்லாடம்:2 97/6

மேல்

தெருளுற (1)

தெருளுற ஐய முடிப்பை இன்று எனவே – கல்லாடம்:1 1/40

மேல்

தெள்ளிதின் (1)

துள்ளல் தூங்கல் தெள்ளிதின் மெலிதல் – கல்லாடம்:2 21/56

மேல்

தெளி (4)

குளிர்கொண்டு உறையும் தெளி நீர் வாவியை – கல்லாடம்:2 7/36
நீள் நிலை கூவல் தெளி புனல் உண்டும் – கல்லாடம்:2 12/6
திரை கடல் தெய்வம் முன் தெளி சூள் வாங்கியும் – கல்லாடம்:2 79/21
தெளி வேல் கண் குறுந்தொடியினர் காணின் – கல்லாடம்:2 95/41

மேல்

தெளித்து (1)

ஊதையின் அலகிட்டு உறை புயல் தெளித்து
போற்றுறு திருவம் நால் திசை பொலிய – கல்லாடம்:2 14/7,8

மேல்

தெளிதர (1)

தெளிதர கொடுத்த தென் தமிழ் கடவுள் – கல்லாடம்:2 3/16

மேல்

தெளிந்து (1)

செங்கோல் திருவுடன் தெளிந்து அறம் பெருக்கிய – கல்லாடம்:2 64/1

மேல்

தெளிந்தும் (1)

கண்டும் தெளிந்தும் கலந்த உள் உணர்வால் – கல்லாடம்:2 58/6

மேல்

தெளியவும் (1)

தெய்வம் என்று ஒருகால் தெளியவும் உளத்து இலள் – கல்லாடம்:2 61/17

மேல்

தெளிவு (1)

தேரான் தெளிவு எனும் திருக்குறள் புகுந்தும் – கல்லாடம்:2 60/2

மேல்

தெற்றல் (1)

குழி விழி பிறழ் பல் தெற்றல் கரும் கால் – கல்லாடம்:2 34/2

மேல்

தெற்றி (1)

வரி உடல் சூழ குடம்பை நூல் தெற்றி
போக்கு வழி படையாது உள் உயிர் விடுத்தலின் – கல்லாடம்:1 1/26,27

மேல்

தெறற்கு (1)

எரி தெறற்கு அரிய பொடி பொறுத்து இயங்கினை – கல்லாடம்:2 69/1

மேல்

தெறித்திடு (1)

தெறித்திடு முத்தம் திரட்டு வைப்பினளே – கல்லாடம்:2 51/20

மேல்

தெறித்தும் (1)

ஒரு விரல் தெறித்தும் ஐ விரல் குவித்தும் – கல்லாடம்:2 8/13

மேல்

தெறிப்ப (2)

வேம் உடல் சின்னம் வெள்ளிடை தெறிப்ப
நெடும் தாள் குற்றிலை வாகை நெற்று ஒலிப்ப – கல்லாடம்:2 7/27,28
சுரி முக செவ் வாய் சூல் வளை தெறிப்ப
கழு கடை அன்ன கூர் வாய் பெரும் கண் – கல்லாடம்:2 15/16,17

மேல்

தெறு (4)

தென்புல கோமகன் தீ தெறு தண்டமும் – கல்லாடம்:1 2/62
திரு நுதல் முளைத்த கனல் தெறு நோக்கினில் – கல்லாடம்:2 4/2
பிரசமும் வண்டும் இரவி தெறு மணியும் – கல்லாடம்:2 28/21
நடம்செய தரள வடம் தெறு நகரோய் – கல்லாடம்:2 51/18

மேல்

தெறுதரு (1)

தென்கீழ் திசையோன் தெறுதரு தீயும் – கல்லாடம்:1 1/12

மேல்

தெறுதலும் (1)

பற்றலர் தெறுதலும் உவந்தோர் பரித்தலும் – கல்லாடம்:2 28/1

மேல்

தெறும் (2)

எரி தெறும் கொடும் சுரத்து இறந்தனளாக – கல்லாடம்:2 29/8
எழு மலை பொடித்தலின் அனல் தெறும் அசனியும் – கல்லாடம்:2 56/2

மேல்

தென் (5)

தெளிதர கொடுத்த தென் தமிழ் கடவுள் – கல்லாடம்:2 3/16
தென் திசை பாணன் அடிமை யான் என – கல்லாடம்:2 43/26
தேவர் மருந்தும் தென் தமிழ் சுவையும் – கல்லாடம்:2 53/6
தென் தமிழ் வட கலை சில கொடுத்து எனவும் – கல்லாடம்:2 73/22
தென் திசை கோமகன் பகடு பொலிந்து அன்ன – கல்லாடம்:2 96/3

மேல்

தென்-பால் (1)

கயிலை தென்-பால் கானகம் தனித்த – கல்லாடம்:2 31/6

மேல்

தென்கடல் (1)

தென்கடல் நடு திடர்செய்து உறைந்து இமையவர் – கல்லாடம்:2 48/9

மேல்

தென்கால் (2)

தென்கால் விடுக்கும் செம்பின் பொருப்பினும் – கல்லாடம்:2 52/11
தென்கால் திகைப்ப வடகால் வளர – கல்லாடம்:2 94/7

மேல்

தென்கீழ் (1)

தென்கீழ் திசையோன் தெறுதரு தீயும் – கல்லாடம்:1 1/12

மேல்

தென்கீழ்த்திசையோன் (1)

தென்கீழ்த்திசையோன் ஆக்கிய தனி முதல் – கல்லாடம்:2 31/10

மேல்

தென்புல (1)

தென்புல கோமகன் தீ தெறு தண்டமும் – கல்லாடம்:1 2/62

மேல்

தென்மலையத்து (1)

திரு முத்தமிழும் பெருகு தென்மலையத்து
ஆர பொதும்பர் அடை குளிர் சாரல் – கல்லாடம்:2 81/28,29

மேல்

தென்றல் (1)

வீதி-வாய் தென்றல் மெல்லென்று இயங்கும் – கல்லாடம்:2 17/36

மேல்

தென்றலும் (1)

பொதியமும் களிப்ப விரிதரு தென்றலும்
கனை கடல் குடித்த முனிவனும் தமிழும் – கல்லாடம்:2 24/21,22

மேல்