து – முதல் சொற்கள், கல்லாடம் தொடரடைவு

கட்டுருபன்கள்

கீழே உள்ள
சொல்லின்
மேல்
சொடுக்கவும்

துகள் 2
துகளம் 1
துகளும் 1
துகிர் 5
துகில் 9
துஞ்சல் 1
துஞ்சல்_இல் 1
துஞ்சா 2
துஞ்சிய 1
துடக்கி 1
துடி 7
துடி_இடை 1
துடித்து 1
துடிப்ப 1
துடியின் 1
துடைக்கும் 2
துடைத்த 1
துடைத்து 1
துண்டமும் 1
துணர் 3
துணரில் 1
துணித்த 1
துணிந்தனம் 1
துணிய 1
துணியாது 1
துணை 15
துணையரும் 1
துணையாக 1
துணையினர் 1
துணையுடன் 2
துணையும் 1
துத்தம் 2
துத்தரி 1
துதைந்த 2
தும்பி 1
தும்புரு 2
தும்பையும் 2
துய்க்கும் 1
துய்த்த 1
துய்த்து 3
துயர் 8
துயர்பெற 1
துயரம் 1
துயரமும் 2
துயரும் 1
துயில் 5
துயில்கொள்ளும் 1
துயில்தரு 1
துயில 3
துயிலா 1
துயிலாது 1
துயிலும் 1
துயிற்றியும் 1
துயிற்றும் 1
துரக்கும் 6
துரந்த 4
துரந்து 3
துரந்தும் 1
துருத்தி 1
துலக்கு 1
துலங்கிய 1
துவக்க 1
துவக்கி 2
துவட்டும் 1
துவண்டும் 1
துவர 1
துவளும் 1
துவைக்க 2
துவைக்கும் 2
துவைப்ப 5
துழனியும் 1
துழாயும் 1
துள்ள 3
துள்ளல் 1
துள்ளலும் 3
துள்ளிய 3
துள்ளும் 2
துளக்கு 1
துளங்க 1
துளவும் 1
துளி 2
துளிக்கும் 2
துளித்து 1
துளை 2
துற்ற 1
துறக்கத்து 1
துறக்குக 1
துறந்தவர் 1
துறவா 1
துறவால் 1
துறவினன் 1
துறவு 2
துறுமிடை 1
துறை 5
துறையகத்து 1
துறையாடுதல் 1
துறையும் 1
துறைவற்கு 1
துறைவன் 1
துன் 1
துன்பு 1
துன்றிய 1
துன்னி 1
துனைவில் 1
துனைவினை 1
துனைவுடன் 1

துகள் (2)

தோன்றி நின்று அழியா துகள் அறு பெரும் தவம் – கல்லாடம்:2 65/10
சுண்ணமும் தாதும் துணை துகள் தூற்று-மின் – கல்லாடம்:2 84/12

மேல்

துகளம் (1)

துடி எறிந்து இசைப்ப துகளம் பரப்பி – கல்லாடம்:2 85/30

மேல்

துகளும் (1)

கலிமான் துகளும் கதிர் மறை நீழலின் – கல்லாடம்:2 99/53

மேல்

துகிர் (5)

செம் துகிர் படரும் திரை கடல் புக்கு – கல்லாடம்:1 2/6
ஒருமை காண்குவர் துகிர் கிளை கொடியே – கல்லாடம்:2 3/22
கவை துகிர் பாவை கண்ணி சூட்ட – கல்லாடம்:2 9/26
திருந்திய திருநுதல் துகிர் இளம்_கொடியே – கல்லாடம்:2 42/34
கவை துகிர் வடவையின் திரள் சிகை பரப்பி – கல்லாடம்:2 43/1

மேல்

துகில் (9)

மூடிய நால் திசை முகில் துகில் விரித்து – கல்லாடம்:2 14/3
மருங்கில் பாதி தரும் துகில் புனைந்தும் – கல்லாடம்:2 20/21
வெண் துகில் நுடங்கி பொன் கொழித்து இழியும் – கல்லாடம்:2 22/35
களையாது உடுக்கும் பைம் துகில் ஆகி – கல்லாடம்:2 23/15
துகில் நான்று நுடங்கும் அருவி ஏற்றும் – கல்லாடம்:2 28/23
கண் கயல் விழித்து பூ துகில் மூடி – கல்லாடம்:2 42/23
கரியோன் கடுப்ப துகில் கவர்ந்து ஒளிர – கல்லாடம்:2 87/5
திரை எதிர் தள்ளி மலர் துகில் கண் புதைத்து – கல்லாடம்:2 87/12
முகில் துகில் மூடி மணி நெருப்பு அணைத்து – கல்லாடம்:2 100/2

மேல்

துஞ்சல் (1)

துஞ்சல்_இல் இரண்டும் சொல் அரும் ஒன்றும் – கல்லாடம்:2 38/24

மேல்

துஞ்சல்_இல் (1)

துஞ்சல்_இல் இரண்டும் சொல் அரும் ஒன்றும் – கல்லாடம்:2 38/24

மேல்

துஞ்சா (2)

என் கண் துஞ்சா நீர்மை – கல்லாடம்:2 43/35
துடியின் கண்ணில் துஞ்சா கண்ணினர் – கல்லாடம்:2 83/20

மேல்

துஞ்சிய (1)

பதினெண் கிளவி ஊர் துஞ்சிய போல் – கல்லாடம்:2 38/3

மேல்

துடக்கி (1)

மறு தாள் மலரில் மலர் கரம் துடக்கி
பார்ப்பதி பாணியை துடி மணி எடுப்ப – கல்லாடம்:2 99/31,32

மேல்

துடி (7)

தவம் என தேய்ந்தது துடி எனும் நுசுப்பே – கல்லாடம்:2 1/19
அயல் புலம் எறியும் எயினர் மர துடி
நெடு நகர் இரட்டும் களி அரி கிணையே – கல்லாடம்:2 59/12,13
காகளம் பூசல் துடி ஒலி ஏற்றனை – கல்லாடம்:2 69/20
துடி எறிந்து இசைப்ப துகளம் பரப்பி – கல்லாடம்:2 85/30
தொல் நிலை கூடல் துடி_இடை அகத்தனை – கல்லாடம்:2 92/10
பார்ப்பதி பாணியை துடி மணி எடுப்ப – கல்லாடம்:2 99/32
முன் துடி மணியில் ஒற்றிய பாணியை – கல்லாடம்:2 99/36

மேல்

துடி_இடை (1)

தொல் நிலை கூடல் துடி_இடை அகத்தனை – கல்லாடம்:2 92/10

மேல்

துடித்து (1)

செம் மனம் திருகி உள்ளம் துடித்து
புறன் வழங்காது நெஞ்சொடு கொதித்தனள் – கல்லாடம்:2 2/22,23

மேல்

துடிப்ப (1)

குதலை வாய் துடிப்ப குல கடை உணங்கியும் – கல்லாடம்:2 56/21

மேல்

துடியின் (1)

துடியின் கண்ணில் துஞ்சா கண்ணினர் – கல்லாடம்:2 83/20

மேல்

துடைக்கும் (2)

நடு ஊர் நகர் செய்து அடு பவம் துடைக்கும்
அருள் குறி நிறுவி அருச்சனை செய்த – கல்லாடம்:2 12/16,17
சேர துடைக்கும் பேர் அருள் நாளின் – கல்லாடம்:2 87/32

மேல்

துடைத்த (1)

புலன் அற துடைத்த நலன் உறு கேள்வியர் – கல்லாடம்:2 80/6

மேல்

துடைத்து (1)

தலை உடல் அசைத்து சாணை வாய் துடைத்து
நெய் குளித்து அகற்றும் நெடு வேல் விடலை – கல்லாடம்:2 6/2,3

மேல்

துண்டமும் (1)

தோன்றா நகையுடன் துண்டமும் சுட்டி – கல்லாடம்:2 64/8

மேல்

துணர் (3)

பொன் துணர் தாமம் புரிந்து ஒளிர் மணி தேர் – கல்லாடம்:2 10/26
துணர் பெறு கோதையும் ஆரமும் புனைக – கல்லாடம்:2 14/37
சொரி அலர் தள்ளி துணர் பொலம் கடுக்கை – கல்லாடம்:2 84/17

மேல்

துணரில் (1)

கொன்றை அம் துணரில் செவ்வழி குறித்தும் – கல்லாடம்:2 54/1

மேல்

துணித்த (1)

ஊர் உடைத்து உண்ணும் சூர் உடல் துணித்த
மணி வேல் குமரன் களி மகிழ்செய்த – கல்லாடம்:2 48/10,11

மேல்

துணிந்தனம் (1)

ஏகவும் துணிந்தனம் எம் பெரும் படிறு – கல்லாடம்:2 4/15

மேல்

துணிய (1)

பனை கிடந்து அன்ன உடல் முதல் துணிய
ஆருயிர் கவரும் கார் உடல் செம் கண் – கல்லாடம்:2 15/18,19

மேல்

துணியாது (1)

இவளே மணி வாய் கிள்ளை துணியாது அகற்ற – கல்லாடம்:2 51/23

மேல்

துணை (15)

வள்ளி துணை கேள்வன் புள்ளுடன் மகிழ்ந்த – கல்லாடம்:2 1/7
சொல்லினர் தோம் என துணை முலை பெருத்தன – கல்லாடம்:2 1/17
துணை மீன் காட்சியில் விளை கரு என்ன – கல்லாடம்:2 5/27
துணை விளக்கு எரியும் நிலை விழி பேழ் வாய் – கல்லாடம்:2 6/9
ஒருபால் கிடந்த துணை மதி ஆகி – கல்லாடம்:2 22/13
நுங்கள் இன்பம் பெரும் துணை என்-பால் – கல்லாடம்:2 23/39
மயிர்_குறை_கருவி துணை குழை அலைப்ப – கல்லாடம்:2 43/16
சினை மலர் துணை கரத்து அன்புடன் அணைத்து – கல்லாடம்:2 46/4
சுரும்புடன் விரிந்த துணை மலர் கொடியே – கல்லாடம்:2 81/30
சுற்றுடல் பெற்று துணை பதினாயிரம் – கல்லாடம்:2 83/5
சுண்ணமும் தாதும் துணை துகள் தூற்று-மின் – கல்லாடம்:2 84/12
அரும் துணை நெஞ்சம் நிற்கு உறும் பயன் கேள்-மதி – கல்லாடம்:2 88/5
முளரி நீர் புகுத்திய பத மலர் தாள் துணை
மணி முடி சுமந்த நம் வயல் அணி ஊரர் பின் – கல்லாடம்:2 89/11,12
தளிர்த்து சிவந்த தண்டை அம் துணை தாள் – கல்லாடம்:2 92/5
துணை கரம் பிடித்து என தோற்றிடும் பொழில் சூழ் – கல்லாடம்:2 97/16

மேல்

துணையரும் (1)

குறவரும் குறவ துணையரும் ஆகி – கல்லாடம்:2 78/11

மேல்

துணையாக (1)

நிணம் புணர் புகர் வேல் இணங்கு துணையாக
காமம் ஆறுள் கவர்தரும் வெகுளுநர் – கல்லாடம்:2 97/8,9

மேல்

துணையினர் (1)

கானம் காட்டும் புள் அடி துணையினர்
பட்டடை எடுத்து பாலையில் கொளுவி – கல்லாடம்:2 100/12,13

மேல்

துணையுடன் (2)

முக்கவர் திருநதி துணையுடன் மூழ்கி – கல்லாடம்:2 44/17
துணையுடன் சகோரம் களியுடன் பெயர்ந்து – கல்லாடம்:2 64/30

மேல்

துணையும் (1)

துணையும் இளவலும் தொடர கான் படர்ந்து – கல்லாடம்:2 95/30

மேல்

துத்தம் (2)

துத்தம் கைக்கிளை அளவையின் விளைப்ப – கல்லாடம்:2 38/15
துத்தம் தாரம் கைக்கிளை அதனுக்கு – கல்லாடம்:2 100/25

மேல்

துத்தரி (1)

மொந்தை கல்லலசு துத்தரி ஏங்க – கல்லாடம்:2 34/10

மேல்

துதைந்த (2)

கருப்புரம் துதைந்த கல் உயர் மணி தோள் – கல்லாடம்:2 10/7
தாது உடல் துதைந்த மென் தழை சிறை வண்டு இனம் – கல்லாடம்:2 95/19

மேல்

தும்பி (1)

தும்பி உண்ணா தொங்கல் தேவர் – கல்லாடம்:2 41/28

மேல்

தும்புரு (2)

புள் கால் தும்புரு மணம் கந்திருவர் – கல்லாடம்:2 21/35
தும்புரு கருவியும் துன்னி நின்று இசைப்ப – கல்லாடம்:2 82/18

மேல்

தும்பையும் (2)

இதழியும் தும்பையும் மதியமும் கரந்து – கல்லாடம்:2 45/14
அறுகும் தும்பையும் அணிந்த செம் சடையும் – கல்லாடம்:2 48/1

மேல்

துய்க்கும் (1)

பைம் குவளை துய்க்கும் செம் கண் கவரி – கல்லாடம்:2 27/27

மேல்

துய்த்த (1)

கவை நா கட்செவி அணந்து இரை துய்த்த
பாசுடல் பகு வாய் பீழை அம் தவளையும் – கல்லாடம்:2 87/19,20

மேல்

துய்த்து (3)

இடியும் துய்த்து சுரை குடம் எடுத்து – கல்லாடம்:2 12/5
குறும் புதல் முண்டகம் கரும்பு என துய்த்து
செம் கண் பகடு தங்கும் வயல் ஊரர்க்கு – கல்லாடம்:2 63/14,15
அரக்கர் துய்த்து உடற்றும் அதுவே மான – கல்லாடம்:2 90/9

மேல்

துயர் (8)

கடல் திரை சிறுக மலக்கு துயர் காட்டும் – கல்லாடம்:1 1/29
செவ்வே தந்தமை துயர் இருப்ப – கல்லாடம்:2 16/37
வளர்த்த சேண் மலை உள துயர் கொண்டு – கல்லாடம்:2 17/43
முடங்கு_உளை கண்ட பெரும் துயர் போல – கல்லாடம்:2 41/51
நெஞ்சு அறை பெரும் துயர் ஓவாது உடற்ற – கல்லாடம்:2 46/15
உள துயர் ஈந்து கண் துயில் வாங்கிய – கல்லாடம்:2 47/2
தாயவர் மயங்கும் தனி துயர் நிறுத்தி – கல்லாடம்:2 64/12
பெரும் துயர் அகற்றி அறம் குடி நாட்டி – கல்லாடம்:2 75/1

மேல்

துயர்பெற (1)

ஆங்கு அவர் துயர்பெற ஈன்ற என் ஒருத்தி – கல்லாடம்:2 76/24

மேல்

துயரம் (1)

இவளோ துயரம் பெறுவது என் என்று – கல்லாடம்:2 23/48

மேல்

துயரமும் (2)

எண்ணா இலக்கமொடு நண்ணிடு துயரமும்
அளந்து கொடு முடித்தல் நின் கடன் ஆதலின் – கல்லாடம்:1 1/24,25
தன் படு துயரமும் அடைவு கெட்டு இறத்தலும் – கல்லாடம்:1 2/61

மேல்

துயரும் (1)

கனவினும் காணா கண்ணிலர் துயரும்
பகுத்து உண்டு ஈகுநர் நிலை திரு முன்னர் – கல்லாடம்:2 75/22,23

மேல்

துயில் (5)

காவில் மாறி துயில் அழுங்குதற்கே – கல்லாடம்:2 34/25
உள துயர் ஈந்து கண் துயில் வாங்கிய – கல்லாடம்:2 47/2
மற்றவன்-தன்னை நெடும் துயில் வருத்தி – கல்லாடம்:2 55/15
பெரும் துயில் இன்பம் பொருந்துபு நடுநாள் – கல்லாடம்:2 68/9
உடலொடும் பிணைந்த கை ஆய் துயில் ஒற்றி – கல்லாடம்:2 85/16

மேல்

துயில்கொள்ளும் (1)

பட்டு உலர் கள்ளியம்-பால் துயில்கொள்ளும்
சுள்ளி அம் கானிடை சுரர் தொழுது ஏத்த – கல்லாடம்:2 88/25,26

மேல்

துயில்தரு (1)

புகர் முக புழை_கை துயில்தரு கனவில் – கல்லாடம்:2 41/50

மேல்

துயில (3)

நெடியோன் துயிலாது அறிவொடு துயில
பாயற்கு அமைந்த பள்ளியறை ஆகி – கல்லாடம்:2 23/18,19
நாவலம் தண் பொழில் இன்புடன் துயில
உலகு அற விழுங்கிய நள்ளென் கங்குல் – கல்லாடம்:2 43/4,5
இதழ் கதவு அடைத்து மலர் கண் துயில
விரி சினை பொதுளிய பாசிலை ஒடுக்கி – கல்லாடம்:2 43/11,12

மேல்

துயிலா (1)

துயிலா கேளுடன் உயிர் இரை தேரும் – கல்லாடம்:2 43/6

மேல்

துயிலாது (1)

நெடியோன் துயிலாது அறிவொடு துயில – கல்லாடம்:2 23/18

மேல்

துயிலும் (1)

நெஞ்சமும் துயிலும் நினைவும் உள்ளமும் – கல்லாடம்:2 100/33

மேல்

துயிற்றியும் (1)

வருந்தாது வளர்த்தும் குடங்கை துயிற்றியும்
மானின் குழவியொடு கெடவரல் வருத்தியும் – கல்லாடம்:2 17/2,3

மேல்

துயிற்றும் (1)

காப்புற துயிற்றும் கடி நகர் கூடல் – கல்லாடம்:2 46/6

மேல்

துரக்கும் (6)

தோகையர் கண் என சுடு சரம் துரக்கும்
எம்முடை குன்றவர் தம் மனம் புகுத இ – கல்லாடம்:2 4/20,21
புதை இருள் துரக்கும் வெயில் மணி திருவும் – கல்லாடம்:2 14/38
உலக இருள் துரக்கும் செஞ்சுடர் வெண்சுடர் – கல்லாடம்:2 23/11
உலகு இருள் துரக்கும் செஞ்சுடர் வெண்சுடர் – கல்லாடம்:2 69/29
நெடும் சால் போகி கடும் கயல் துரக்கும்
மங்கையர் குழை பெறு வள்ளையில் தடைகொண்டு – கல்லாடம்:2 74/8,9
பன்னிரு கண் விழித்து என் வினை துரக்கும்
அருள் பரங்குன்றம் உடுத்து அணி கூடல் – கல்லாடம்:2 83/11,12

மேல்

துரந்த (4)

கடு விசை துரந்த கான்யாற்று ஒலியின் – கல்லாடம்:2 14/22
மணக்கோல் துரந்த குண கோ மதனை – கல்லாடம்:2 31/8
இருவினை துரந்த திருவுடல் மூழ்கி – கல்லாடம்:2 40/2
இசை விதி பாடிய இசை_பகை துரந்த
கூடற்கு இறையோன் தாள் விடுத்தோர் என – கல்லாடம்:2 43/33,34

மேல்

துரந்து (3)

இரு கால் முகனிற்கு அருகா துரந்து
படும் அழல் நீக்க குடகடல் குளிக்கும் – கல்லாடம்:2 17/51,52
படை நான்கு உடன்று பஞ்சவன் துரந்து
மதுரை வவ்விய கருநடர் வேந்தன் – கல்லாடம்:2 55/12,13
பைம் கால் தடவி செம் கயல் துரந்து உண்டு – கல்லாடம்:2 78/2

மேல்

துரந்தும் (1)

செம்பொன் செய்த வரி பந்து துரந்தும்
இனைய பல் நெறி பண்ணை எங்கும் – கல்லாடம்:2 28/31,32

மேல்

துருத்தி (1)

துருத்தி வாய் அதுக்கிய குங்கும காண்டமும் – கல்லாடம்:2 50/16

மேல்

துலக்கு (1)

துலக்கு மலை ஒருநாள் கலக்குவ போல – கல்லாடம்:2 29/13

மேல்

துலங்கிய (1)

துலங்கிய அமுதம் கலங்கியது என்ன – கல்லாடம்:2 5/22

மேல்

துவக்க (1)

தூங்கலும் துள்ளலும் துவக்க நின்று இசைப்ப – கல்லாடம்:2 82/29

மேல்

துவக்கி (2)

இடக்கரம் துவக்கி இடக்கீழ் அமைத்து – கல்லாடம்:2 82/25
குன்று அமர் வள்ளி அம் கொடியொடு துவக்கி
பன்னிரு கண் விழித்து என் வினை துரக்கும் – கல்லாடம்:2 83/10,11

மேல்

துவட்டும் (1)

மலர் மலர் துவட்டும் வயல் அணி ஊர – கல்லாடம்:2 78/5

மேல்

துவண்டும் (1)

தோளில் துவண்டும் தொங்கலுள் மறைந்தும் – கல்லாடம்:2 79/19

மேல்

துவர (1)

துவர தீர்ந்த நம் கவர் மனத்து ஊரன் – கல்லாடம்:2 88/12

மேல்

துவளும் (1)

நூலொடு துவளும் தோல் திரை உரத்தின் – கல்லாடம்:2 57/8

மேல்

துவைக்க (2)

பிணிதர விசித்த முருகியம் துவைக்க
ஐயவி அழலொடு செய்யிடம் புகைக்க – கல்லாடம்:2 16/25,26
முகன் ஐந்து மணத்த முழவம் துவைக்க
ஒரு கால் தூக்கி நிலையம் ஒளிர்வித்து – கல்லாடம்:2 85/20,21

மேல்

துவைக்கும் (2)

வீயாது துவைக்கும் கடன் மலைநாடர் – கல்லாடம்:2 24/16
தழை குற மங்கையர் ஐவனம் துவைக்கும்
உரல் குழி நிரைத்த கல் அறை பரப்பும் – கல்லாடம்:2 42/5,6

மேல்

துவைப்ப (5)

தொண்டகம் துவைப்ப முருகியம் கறங்க – கல்லாடம்:2 7/12
முன்னம் எள்ளினர் நெஞ்சு கெட துவைப்ப
மணம்கொள் பேரணி பெரும் கவின் மறைத்தது என்று – கல்லாடம்:2 18/15,16
இவளே தொண்டகம் துவைப்ப தொழில் புனம் வளைந்து – கல்லாடம்:2 51/15
சொரி எயிற்று பேழ் வாய் வாளைகள் துவைப்ப
படிந்து சேடு எறியும் செம் கண் கவரியும் – கல்லாடம்:2 54/29,30
துவைப்ப நின்று அமை கரத்து கவைகள் தோற்றி – கல்லாடம்:2 85/28

மேல்

துழனியும் (1)

தோழியின் தீர்க்கும் வையை துழனியும்
அளவா ஊழி மெய்யொடு சூழ்ந்து – கல்லாடம்:2 41/34,35

மேல்

துழாயும் (1)

மரகத துழாயும் அ நிற கிளியும் – கல்லாடம்:2 88/27

மேல்

துள்ள (3)

பூதம் துள்ள பேய் கை மறிப்ப – கல்லாடம்:2 21/58
குணங்கு இனம் துள்ள கூளியும் கொட்ப – கல்லாடம்:2 41/3
கூளியும் துள்ள ஆடிய நாயகன் – கல்லாடம்:2 100/28

மேல்

துள்ளல் (1)

துள்ளல் தூங்கல் தெள்ளிதின் மெலிதல் – கல்லாடம்:2 21/56

மேல்

துள்ளலும் (3)

தூங்கலும் துள்ளலும் சுண்டி நின்று எழுதலும் – கல்லாடம்:2 43/30
தூங்கலும் துள்ளலும் துவக்க நின்று இசைப்ப – கல்லாடம்:2 82/29
தூங்கலும் அசைத்தலும் துள்ளலும் ஒலித்தலும் – கல்லாடம்:2 100/22

மேல்

துள்ளிய (3)

வெள்ளியம்பலத்துள் துள்ளிய பெருமான் – கல்லாடம்:2 34/13
வெள்ளியம்பலத்துள் துள்ளிய ஞான்று – கல்லாடம்:2 76/20
எடுத்து துள்ளிய இன முத்திரைக்கு – கல்லாடம்:2 99/13

மேல்

துள்ளும் (2)

நான்மறை துள்ளும் வாய் பிளவாது – கல்லாடம்:2 21/41
கவலையும் கால் குறி கண்டு பொழில் துள்ளும்
இமையா சூரும் பல கண்டு ஒருங்கா – கல்லாடம்:2 83/18,19

மேல்

துளக்கு (1)

வள் உறை கழித்து துளக்கு வேல் மகனும் – கல்லாடம்:2 30/1

மேல்

துளங்க (1)

சுடு பொடி காப்பு உடல் துளங்க சுரி குரல் – கல்லாடம்:2 88/20

மேல்

துளவும் (1)

வண்டு கிளை முரற்றிய பாசிலை துளவும்
மரகதம் உடற்றிய வடிவொடு மயங்க – கல்லாடம்:2 41/16,17

மேல்

துளி (2)

கண் துளி துளிக்கும் சாயா பையுளை – கல்லாடம்:2 20/12
தழல் விழி பேழ் வாய் தரக்கின் துளி முலை – கல்லாடம்:2 40/19

மேல்

துளிக்கும் (2)

கண் துளி துளிக்கும் சாயா பையுளை – கல்லாடம்:2 20/12
அமுதம் துளிக்கும் குமுத வாய் குதட்டி – கல்லாடம்:2 50/8

மேல்

துளித்து (1)

இதழ் நிறை மது அம் தாமரை துளித்து என – கல்லாடம்:2 3/8

மேல்

துளை (2)

கால் முகம் ஏற்ற துளை கொள் வாய் கறங்கும் – கல்லாடம்:1 1/33
பெரு நிலவு எறித்த புகர் முக துளை கை – கல்லாடம்:2 62/21

மேல்

துற்ற (1)

நாறு கழி துற்ற சகடு ஈர்க்குநரும் – கல்லாடம்:2 47/15

மேல்

துறக்கத்து (1)

நரகொடு துறக்கத்து உழல் வரு பீழையும் – கல்லாடம்:1 2/63

மேல்

துறக்குக (1)

சுற்றுடுத்து ஓங்கிய ஆயமும் துறக்குக
பிணிமுக மஞ்ஞை செரு முகத்து ஏந்திய – கல்லாடம்:2 7/6,7

மேல்

துறந்தவர் (1)

மெய் படு கடும் சூள் மின் என துறந்தவர்
சுவல் உளை கவன புள் இயல் கலிமான் – கல்லாடம்:2 82/43,44

மேல்

துறவா (1)

வேடம் துறவா விதி உடை சாக்கியன் – கல்லாடம்:2 66/14

மேல்

துறவால் (1)

துறவால் அறனால் பெறல்_இல் மாந்தர் – கல்லாடம்:2 38/29

மேல்

துறவினன் (1)

பகுத்து உயிர்க்கு இன்பம் தொகுத்த மெய் துறவினன்
முளரி நீர் புகுத்திய பத மலர் தாள் துணை – கல்லாடம்:2 89/10,11

மேல்

துறவு (2)

துறவு எனும் திருவுடன் உறவுசெய் வாழ்க்கையர் – கல்லாடம்:2 80/8
பேர் அருள் திருநூல் பெரும் துறவு எங்கும் – கல்லாடம்:2 86/32

மேல்

துறுமிடை (1)

சென்று எறிந்து ஒடுங்கும் துறுமிடை திருத்தி – கல்லாடம்:2 99/15

மேல்

துறை (5)

பல துறை முகத்தொடு பயிலுதலானும் – கல்லாடம்:2 11/8
துறை கொள் ஆயிரம் முகமும் சுழல – கல்லாடம்:2 16/9
துறை நீர் ஆட பரந்த கார் மதமும் – கல்லாடம்:2 26/22
மயங்கிய துறை இனம் ஒருங்குழி வளர்ந்தே – கல்லாடம்:2 72/33
மோக புயங்க முறை துறை தூக்கி – கல்லாடம்:2 99/27

மேல்

துறையகத்து (1)

வரை புரண்டு என்ன திரை நிரை துறையகத்து
அணந்து எடுத்து ஏந்திய அரும்பு முகிழ் முலையோள் – கல்லாடம்:2 54/11,12

மேல்

துறையாடுதல் (1)

அவ் விரத துறையாடுதல் கெழுமி – கல்லாடம்:2 69/9

மேல்

துறையும் (1)

சேகரத்து இறங்கும் திருநதி துறையும்
நெடும் பகல் ஊழி நினைவுடன் நீந்தினும் – கல்லாடம்:2 66/23,24

மேல்

துறைவற்கு (1)

வாரி துறைவற்கு என் ஆதும்மே – கல்லாடம்:2 30/25

மேல்

துறைவன் (1)

துறைவன் தணக்க அறிகிலம் யாமே – கல்லாடம்:2 72/16

மேல்

துன் (1)

மின்மினி உமிழும் துன் அலர் கள்ளியை – கல்லாடம்:2 97/12

மேல்

துன்பு (1)

துன்பு பசப்பு ஊரும் கண் நிழல்-தன்னை – கல்லாடம்:2 20/8

மேல்

துன்றிய (1)

ஒன்றினுக்கொன்று துன்றிய நடுக்கொடு – கல்லாடம்:2 55/10

மேல்

துன்னி (1)

தும்புரு கருவியும் துன்னி நின்று இசைப்ப – கல்லாடம்:2 82/18

மேல்

துனைவில் (1)

கடியும் துனைவில் கையகன்று எரி மணி – கல்லாடம்:2 83/21

மேல்

துனைவினை (1)

போயின துனைவினை நோக்கி – கல்லாடம்:2 53/20

மேல்

துனைவுடன் (1)

துனைவுடன் செல்லல் ஒருங்குபு புரிந்தே – கல்லாடம்:2 47/31

மேல்